Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1960"

See other formats


Zandvoorts 
Nieuwsblad 1960 ■- v„ f ;• v 
ANDVOORT 
IEUWSBIA *>m .. <mfym 
20e jaargang no. 32 - „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 8 januari 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K. 2507 -2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Hoe meer wij naderen tot de 
werkelijkheid, hoe dichter wij 
tot eenheid komen. 

Inayat Khan. / Tafeltennistoernooi voor ULO- scholieren In samenwerking met het hoofd 
van de Wim Gertenbachsehool voor 
U.L.O., de heer E. R. Koerselman, 
en de heer J. Kiewiet, hoofd van de 
Chr. U.L.O. school had de tafel- 
tennisvereniging „Shot" in de 
Kerstvakantie een tafeltennistoer- 
nooi georganiseerd, waaraan door 
86 leerlingen werd deelgenomen. 
Vier dagen lang hebben de jongens 
en meisjes elkaar in veilinggebouw 
„De "Witte Zwaan" onder groot en- 
thousiasme aan de tafels ontmoet, 
waarna maandagavond vijf jongens 
en een meisje, die zich bij deze 
voor wedstrijden het sterktste had- 
den getoond, tijdens , deze „finale- 
avond" voor de overwinning van 
hun school de strijd met elkaar 
aanbonden, waaraan tevens een 
peisoonlïjk schoolkampioenschap 
was verbonden. 

Het waren Arend Koster en Willy 
Koper van de Christelijke en Julie 
Smits, Boud- van Doorn en Meir 
Groen van de Openbare Ulo school. 

De avond werd geopend door de 
voorzitter van de tafeltennisver. 
„Shot", de heer K. Looman, die o.m. 
zijn grote voldoening uitsprak over 
het welslagen van dit toernooi, 
waarvoor de animo enorm groot was 
gebleken. 

Tijdens de negen wedstrijden, die 
moesten worden gespeeld, bleken de 
finalisten reeds over een vrij grote 
-vaardigheid te beschikken, zodat 
meermalen spannende partijen wa- 
ren te zien. Tenslotte zegevierde de 
Openbare U.L.O. school met 7-2 
over de Christelijke U.L.O. school, 
waarna de heer De Ridder, bonds- 
bestuurslid van het district Kenne- 
merland, de fraaie zilveren wissel- 
zuil aan het winnende team over- handigde, waarvoor de heer J.A.B. 
.van Pagée, sportleraar aan deze 
school, zijn dank betuigde. 

Julie Smits en Wim Hoppe, die bij 
de voorwedstrijden voor hun eigen 
school het beste resultaat bereikten, 
streden tenslotte om het persoonlijk 
schoolkampioenschap. Julie Smits 
van de Openbare U.L.O. school won 
deze wedstrijd met 21-10 en 21-15 
en ontving voor deze prestatie een 
mooie beker. Wim Hoppe, die als 
tweede eindigde, ontving een. boe- 
kenbon en Meir Groen, die geen 
enkele partij verloren had tijdens 
dit toernooi, eveneens. Beide extra 
prijzen waren door de eigenaar van 
„De Witte Zwaan", dhr. P. Water- 
drinker, beschikbaar gesteld. 

Tijdens de pauze gaven de heren 
Van Abbevé en Duits van T.O.G-. 
uit Haarlem, beiden aldaar meer- 
malen kampioen, een fraaie demon- 
stratie-wedstrijd,^ na van te voren 
op leuke wijze tè zijn geïnterviewd 
door wedstrijdleider G. Pols. In drie 
wedstrijden, waarbij de mogelijk- 
heden van tafeltennis tot in details 
werden gedemonstreerd, won dhr. 
Duits tweemaal, n.1. met 21-17 en 
21-15 en de heer Van Abbevé met 
21-19. Deze demonstratie verwekte 
terecht bij de aanwezigen grote 
bewondering en enthousiasme. 

De avond werd door de heer 
Looman met een kort woord geslo- 
ten, waarin hij dank bracht aan 
organisatorten en deelnemers(sters) 
en zijn vreugde uitsprak over de 
goede geest, die tijdens het toernooi 
had geheerst, waarna hij- mede- 
deelde, dat het in de bedoeling ligt, 
dit toernooi tot een elk jaar weer- 
kerende gebeurtenis te maken. Rotterdam won tafelvoetbal-toernooi In Hotel Keur hebben zaterdag 
j.1. 85" -tafelvoetbal-enthousiasten, 
afkomstig uit~ alle delen van het 
land, aan 17 borden de strijd tegen 
elkaar aangebonden tijdens het 
lustrum-toefnooï, dat ter gelegen- 
heid van het vijfjarig bestaan van 
de Nederlandse tafelvoetbalbond 
door de afdelingen Zandvoort, Am- 
sterdam en Velsen werd georgani- 
seerd op een zeer voortreffelijke 
wijze. Van drie uur af tot 's avonds 
tien uur heeft de strijd geduurd, die 
eindigde met een zege voor de afde- 
ling Rotterdam, een zege, die vol- 
komen verdiend was. 

Wanneer wij insiders ' mogen ge- 
loven, is deze tafelvoetbalsport 
moeilijker dan biljarten en wanneer - 
men de verrichtingen van de spe- 
lers gadeslaat, is voor deze uit- 
spraak veel te zeggen. Het tafel- 
voetbal, de laatste jaren steeds 
meer in opkomst, eist niet alleen 
een volledige concentratie, maar 
vergt het uiterste van de spelers, 
wier aandacht geen moment mag 
verslappen om te voorkomen, dat 
de met de vinger gespeelde voetbal- 
lertjes een doelpunt maken. Het 
spel is levendig en brengt meerdere 
malen grote spanning en het is dan 
ook niet te verwonderen, dat dit 
tafelvoetbal steeds meer belang- 
stelling trekt. 

Voor de aanvang van het toernooi 
bood de heer J. B. Jaenson, voor- 
zitter van de afdeling Rotterdam, 
namens alle leden aan het bonds- 
bestuur een fraaie bondsvlag aan, 
waarvoor bondsvoorzitter IX Lang 
zijn hartelijke dank betuigde. 

Grote verrassing wekte 'n lid uit 
Musselkanaal, die de bondsvoorzit- 
ter drie nieuwe afdelingen uit Mus- 
selkanaal en omgeving kon melden. 

Na een uitermate spannend voor-, 
toernooi werden de resultaten in de 
finale: „WURF-PRAET" 
WÜLLÜM v.d. WURFF: 

\JZe stele hier as raeve. Zelfs 
de palmentoin is niet veilig." S.F.C. (R"dam) - S.V.V. '56 (R'dam) 
..1-0; Germania (den Haag) - Neptu- 
' nus (R'dam) 1-0; S.V.V. '56 - Ger- 
mania L-0; S.F.C. - Neptunus 5-1, 
(hoogste score); S.F.C. - Germania 
1-1; S.V.V. - Neptunus 2-1. 

Door deze uitslag werd de eind- 
stand van het toernooi: 

1. S.F.C. (Rotterdam) 5 punten, 

wisselbeker met vaantje. 

2. S.V.V. '56 (Rotterdam), 4 p. 

lauwertak. 

3. Germania (den Haag) 3 punten, 

zilveren medalje. 

4. Neptunus (Rotterdam) p.; 

bronzen medalje. 

De , afdelingsprijs, bestaande uit 
een grote wisselbeker, beschikbaar 
gesteld door het bondsbestuur, 
werd met. 46 punten gewonnen door 
S.F.C . KRotterÜam), terwijl! de 
troostprijs ging naar dhr. H. Hal- 
derman (Zandvoort). 

De prijzen werden door de bonds- 
voorzitter, de heer D. Ling, uitge- 
reikt, die o.m. verklaarde, veel 
waardering te hebben voor de orga- 
nisatie van dit toernooi en de hoop 
uitsprak, met steun van de afdeling 
Zandvoort zo spoedig mogelijk een 
nationaal toernooi te kunnen orga- 
niseren. 

De voorzitter van de afd. Zand- 
voort, de heer E. Kerkman, bracht 
dank aan allen, die hadden mede- 
gewerkt aan het slagen van dit 
toernooi, inzonderheid de heren G. 
Pool en G. Beenhakker, die als 
wedstrijdleiders optraden en de 
heren Baars en Wempe, die als 
scheidsrechters fungeerden. 

Ook de voorzitter van de. af deling 
Rotterdam bracht dank voor de ge- 
zellige dag en het zo prachtig ge- 
slaagde toernooi, waarop de afde- 
ling Zandvoort, die het grootste 
aandeel bad "In de organisatie, met 
groe voldoening kan terugzien. 

De wedstrijden trokken de ge- 
hele dag grote belangstelling en 
ook verschillende gemeenteraads- 
leden gaven van hun interesse blijk. Palmentuin gerooid 

Onverlaten met een héél grote 
„O" hebben tijdens de jaarwisseling 
de palmentuin vóór het bureau van 
stichting „Touring Zandvoort" ge- 
rooid. Ze hebben de bomen uit de 
grond gespit, waarmee ze blijkbaar 
weinig moeite hadden en ze voor 
de deur van genoemde stichting 
neergelegd. De politie vond ze later 
daar en heeft zich erover ont- 
fermd. Dat vond het Touring- 
bestuur echter zonde en men heeft 
— daar de bomen nog niet zo lang 
uit de grond waren — ze opnieuw 
laten planten in de hoop, dat ze 
zouden doorgroeien. Men heeft mij 
in het oor gefluisterd, dat men 
daarover eerst het advies van de 
Plantenziektekundige dienst heeft 
ingewonnen, waar een expert op het 
gebied van tropische gewassen ver- 
klaarde, dat zulks voor deze bomen 
wel met kans op succes te proberen 
was. En zie, het experiment is ge- 
lukt, want de gerooide en thans 
weer geplante palmbomen staan er 
weer bij als nooit tevoren en 
zachtjes wuift de palmenkroon op- 
nieuw op' de wind. AuliChra Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

* 

Aparte Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

enz. 
Depositaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis. 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. 

V J Dranken bestellen? Ort/V) 
Brokmeier bellen! L\PJL Wedstrijd voor 
Amateur-fotografen 

Voor de wedstrijd voor amateur- 
fotografen, georganiseerd door de 
Zandvoortse amateur fotografen- 
vereniging in samenwerking met 
Zandvoorts Nieuwsblad, kwam reeds 
een behoorlijk aantal inzendingen 
binnen. Er kan echter nog véél meer 
bij en daarom laten wij hieronder 
in 't kort nog eens de wedstrijd- 
voorwaarden en de prijzen volgen: 

1. Deelgenomen kan worden door 
alle inwoners van Zandvoort, uit- 
gezonderd beroepsfotografen. 

2. Ingezonden moeten worden ten 
hoogste drie foto's, (ook kleuren- 
foto's), waarop vermeld naam, 
adres, jeugdgroep (t.m. 16 jaar) 
of ouderen. 

3. Minimum formaat van de foto's 
9 x 12, maximum 18 x 24 cm. 

4. Inleveren vóór 18 januari a.s. bij 
Redactie Zandvoorts Nieuwsblad 
Zeestraat 57rood, R. G. Bannink, 
Koninginneweg 28, L. v.d. Mij e, 
Van Lennepweg 28, flat 4. 

5. Jeugdklasse: "1ste prijs ƒ10, — ; 
' 2Se prijs ƒ 7,50;" 3de prijs ƒ 5, — . 

Ouderen (boven 16 jaar): 1ste 
prijs ƒ15, — ; 2de prijs ƒ10,—; 
3de prijs ƒ5, — . 

De jury behoudt het recht, indien 
het peil van het ingezonden werk 
hiertoe aanleiding geeft, prijzen 
niet toe te kennen. 

De beste foto's worden geëxpo- 
seerd op de JubileumtentoonstelÜng 
der A.F.V. „Zandvoort" op 6 en 7 
februari a.s. in het Gemeenschaps- 
huis. De foto's blijven eigendom van 
de inzenders(sters). Over de uitslag 
van de wedstrijd wordt niet ge- 
correspondeerd. Aan de lezers! 

Bij het •uersch.ijnen. van dit eeTSte 
nummer in het nieuwe jaar zij het 
ons vergund onze lezerskring zowel 
in hun persoonlijk als maatschap- 
pelijk leven onze welgemeende 
beste wensen voor 1960 te mogen 
aanbieden. Moge het V allen in alle 
opzichten wèl gaan. 

Wat Zandvoorts Nieuwsblad be- 
treft, staan wij weer gereed U in dit 
nieuwe jaar van het plaatselijke 
nieuws te voorzien. We beginnen 
met veel energie en groot enthou- 
siasme, want het is een taak, die 
ons bijzonder lief is. Natuurlijk 
kunnen we het bij deze nieuws- 
voorziening niet iedereen naar de 
zin maken, want de een wil dit en 
de ander dat, doch we zullen op- 
nieuw trachten, zoveel mogelijk 
iedereen tevreden te stemmen. 

Intussen worden reeds weer 
voorbereidingen getroffen voor het 
innen van de abonnementsgelden 
ouer 1960. Wij danken degenen, die 
dit reeds per giro of bank over- 
maakten en we doen een dringend 
beroep op onze abonné's die dit nog 
niet deden, hiertoe alsnog te millen 
overgaan. Dit voorkomt n.l. veel 
moeite zowel voor V als voor ons. 
Het voorkomt veel geloop aan de 
deur, want meerdere malen wordt 
er niemand thuis getroffen en U be- 
spaart zich daardoor {eveneens de 
incasso-kosten. Indien V tóch de 
voorkeur geeft aan betaling bij aan- 
bieding van de kwitantie, dan ver- 
zoeken wij XJ vriendelijk doch drin- 
gend, deze zo mogelijk bij de eerste 
aanbieding te willen voldoen. 

Het abonnementsgeld bedraagt 
ogk voor 1960 f4,—. V kunt dit 
bedrag storten op giro no. 9711 
Twenlsche Bank Zandvoort, reke- 
ning Zandvoorts Nieuwsblad, of op 
giro no. 310592 ten name van Zand- 
voorts Nieuwsblad. V kunt ook be- 
talen aan ons redactie-adres: Zee- 
straat 57rood of bij boekhandel Van 
Petegem, Kerkstraat 28. 

Mogen wij erop rekenen, dat U 
het ons ook dit jaar weer zo mak- 
kelijk mogelijk maakt? Bij voorbaat 
hiervoor onze hartelijke dank. 

Adm. Zandv. Nieuwsblad. 

Herbenoeming 

Tijdens de jaarvergadering van 
de afdeling Haarlem van de Nederl. 
Amateur Toneel Unie (N.A.T.U.), 
werd de heer J. G. Bisenberger van 
de Zandvoortse toneelvereniging 
„Op Hoop van zegen" opnieuw tot 
secretaris-penningmeester benoemd. E.H.B.O.-cursus 

De tijdelijk onderbroken E.H.B.O. 
cursus voor leden van de Zandv. 
Reddingsbrigade, wordt door dokter 
J.F. Zwerver heden vrijdag 8 jan. 
voortgezet in de toonzaal van het 
Gemeentelijk Gasbedrijf, Tolweg 10. 

Geslaagd 

Voor het diploma „Binnenwater 
A" slaagden de heren W .H. van 
Keulen en H. Rietberg, beiden lid 
van de Zandv. Reddingsbrigade. 

Fonds «Naastenliefde ' 

Mijn .oproep in het oudejaars- 
nummer van vorige week donderdag 
inzake een actie voor de heer Jaap 
Beekhuis, heeft tot nu toe reeds 
een bevredigende weerklank ge- 
vonden. De gaven stromen van vele 
kanten binnen, maar we zijn er van- 
zelfsprekend nog lang niet. In het 
eerstvolgend nummer hoop ik U een 
overzicht te kunnen geven van het 
resultaat tot nu toe en U zult dan 
bemerken, dat dit overzicht een 
grote verrassing inhoudt. Voor ik 
echter definitieve mededelingen doe, 
moeten er nog enkele besprekingen 
plaats hebben met verschillende 
instanties," hetgeen in de loop van 
volgende week het geval zal zijn. 
Maar dit kan ik U thans reeds wel 
verklappen: dank zij het fonds 
Naastenliefde en vele milde gevers, 
wordt de heer Beekhuis geholpen 
en intussen wacht ik gaarne meer- 
dere gaven bij de Twentsche Bank 
t.a.v. fonds Naastenliefde (giro nr. 
9711) of aan het redactie-adres 
Zeestraat 57rood. 

Serenades en Nieuwjaars- 
receptie 

Het tamboerkorps van Zandvoorts 
Muziekkapel heeft op Nieuwjaars- 
morgen een- rondgang door Zand- 
voort gemaakt en daarbij voor de 
woning van de korpschef van politie 
de heer H. P. Huijsman, aan de 
Thorbeckestraat en - curgemeester 
Mr. H. M. van Fenema, een sere- 
nade gebracht; als dank voor de 
*-£ïp!é medewerking, die. men van 
• beide autoriteiten in het afgelopen 
jaar mocht ondervinden bij het 
organiseren van diverse evenemen- 
ten tot versteviging van de kas. 
Deze geste werd vanzelfsprekend 
zowel door de burgemeester als 
door de heer Huijsman op hoge 
prrjs gesteld. 

Des middags van half vier tot 
vijf uur recipieerden in de raadzaal 
van het Raadhuis Burgemeester Mr. 
H. M. van Fenema met echtgenote, 
tijdens een Nieuwjaarsreceptie. 

Uit alle lagen van de Zandvoortse 
bevolking was men naar het Raad- 
huis gekomen om Zandvoorts eerste 
burgers zijn gelukwensen voor het 
nieuwe jaar aan te bieden. Met 
allen werd een hartelijk contact 
onderhouden en de receptie ken- 
merkte zich door een sfeer van 
intieme gezelligheid, terwijl uit de 
grote opkomst duidelijk bleek; hoe- 
zeer dit contact op prijs werd ge- 
steld. 

Kerstbomen verlichtten 
het strand 

Ondanks het minder gunstige 
weer waren maandagavond j.1. hon- 
derden naar he,t strand voor de Ro- 
tonde gekomen om de jaarlijkse 
verbranding van kerstbomen aldaar 
mee te maken. Een tot traditie 
geworden gebeurtenis, die elk jaar 
opnieuw in samenwerking met 
politie en brandweer plaats vindt. 

De jeugd had de gehele dag door 
ijverig de bomen naar het strand 
gesleept en hoewel de brandstapel 
niet zo hoog leek als vorige jaren, 
was de hoeveelheid bomen nog 
aanzienlijk groter, doch men had er 
thans voor gezorgd, dat ze goed 
compact op elkaar waren gestapeld, 
door er de jeugd flink op te laten 
ravotten. 

Toen om precies 7 uur de lont bij 
de rijkelijk met olie en benzine 
overgoten stapel werd gebracht, was 
de brandanimo aanvankelijk nog 
wat gering, daar een druilerige 
motregen de kerstbomen flink had 
doorweekt. Maar al spoedig over- 
won toch het vuur en de laaiende 
gloed verlichtte opnieuw strand en 
zee op fantastische wijze. Boven- 
dien had men de brandstapel rijke- 
lijk voorzien van allerhande vuur- 
werk, zodat groene, rode, witte en 
violette vuurstralen tussen de 
vlammen omhoogspoten, hetgeen 
een bijzonder fraai effect opleverde. 

Zelfs had men aan korte masten 
nog wat vuurwerk opgehangen, zo- 
dat draaiende zonnen en spuitende 
vuurfonteinen het geheel omlijstten, 
hetgeen tot gevolg had, dat door de 
jeugd, maar ook door de ouderen 
van dit nieuwjaars-vreugdevuur 
zeer werd genoten. 

Een klein hoopje as was alles wat 
er van dit vuurfestijn overbleef, 
waarna de opkomende golven ervoor 
zorgden dat ook dit laatste over- 
blijfsel spoedig verdwenen was. 

Opnieuw bleek dit massaal ver- 
branden van de kerstbomen een 
uitstekende maatregel van politie en 
brandweer, want de jeugd zorgde 
ervoor, dat de stapel zo hoog mo- 
gelijk werd en vrijwel nergens 
werden — zoals dat in vroeger 
jaren het geval was — aparte 
brandjes gemeld. Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erfcende Philips Teleutsie-serwice. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. / goh. o& Suykerbuyh ^FO: 

COIFFURES INTERNATIONALES AMSTERDAM ZANDVOORT Stijlvolle eigen ontwerp- en modecoiffures. 
Individuele coupe, Permanent Wave Invisible, Teinture. 

Inlichtingen voor haar- en huidverzorging, 
dagelijks van 9-5 uur. 

Dep. Off. d'Elizabeth Arden, London/Paris 
VIJZELSTRAAT 55 THORBECKESTRAAT 11 

TELEF. 020 - 32959 TELEFOON 02507 - 3382 Eerste Nieuwjaarszondag 
werd seizoenzondag 

De eerste zondag in het nieuwe 
jaar heeft in Zandvoort reeds ge- 
dachten* gewekt aan zonnige voor- 
jaarsdagen in het voor-seizoen. Het 
prachtige, zachte weer lokte n.l. een 
enorm aantal bezoekers naar de 
badplaats, de meeste in auto's. Op 
de Boulevards stonden de gepar- 
keerde wagens als in het hoogsei- 
zoen bumper aan bumper en het 
strand bleek voor de zeer talrijke 
wandelaars grote aantrekkings- 
kracht te hebben. 

Het was dan ook wel een bijzon- 
der genoegen in de milde voorjaars- 
temperatuur en onder stralende 
zonneschijn een strandwandeling te 
maken. 

Ook in het dorpscentrum was het 
bijzonder druk en vele bedrijven 
maakten goede zaken, waarbij men. 
algemeen van oordeel was, dat ver 
in het verleden moet worden terug- 
gegrepen naar een zó vroege voor- 
seizoendag, die vanzelfsprekend 
hartelijk welkom was. 

Avond voor bejaarden 

De Amerikaanse ambassade in 
Den Haag heeft zich bereid ver- 
klaard aan de Zandvoortse bejaar- 
den sociëteit „Voor Anker" een 
feestmiddag aan te bieden op vrij 
dag 15 januari in restaurant Zo- 
merlust, aanvangend te 2 uur. 

Introducties Voor deze middag 
zijn toegestaan, terwijl ook Zand- 
voortse bejaarden (niet-leden van 
de sociëteit) hartelijk welkom zijn. 

Snert-avond - 

Gelet op het succes van vorig jaar 
organiseert de Propaganda-, Con- 
tact- en Feestcommissie (P.C.F.) 
van Zandvoortmeeuwen" op zater- 
dag 9 januari weer een zgn. „Snert- 
avond" in restaurant Zomerlust. 
Naast de erwtensoep staan nog 
diverse andere attracties op het 
programma. O.m. zal er worden ge- 
kiend, terwijl het dansorkest „The 
Broadway Players" medewerking 
verleent. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
januari: berijdbaar 

10 1.17 9.— 13.39 21.30 5.30-11.30 

11 2.06 10.— 14.18 22.— 6.00-12.00 

12 2.46 10.30 14.59 23.— 6.30-13.00 

13 3.24 11.30 15.33 23.30 7.30-13.30 

14 3.59 12.— 16.09 24.— 8.00-14.00 

15 4.32 — .— 16.39 12.30 8.30-14.30 

16 5.03 0.30 17.13 13.— 9.00-15.00 
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn. 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING ! I 

Alle soorten baby-wol! 

„De Wolbaar 

Haltestraat 12a - Telef. 2099 Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - Stationsplein Programma gedurende 
de weekends 

Het populaire Calypso- 
en Mambo-orkest 

THE MILAGRO BOYS 

DON BORITO, piano. 

CABUYA 

de bekende negerdrummer 

PINTO, bassist. 

FLOLORé, accordeon en gitaar 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dir. Andrê Neef». De Cookpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat, A'dam De populaire radio- 
en televisie parodist 

Johnny Kraaykamp 

Het bekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Aces 

Wim Jongbloed, piano. 

Aart Zegveld, sax en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Dub Dubois, bas. SCH1WÜTZ 

Herenkapper üUCSrV- Tfcie. Z.euiad'v&sirfc &e»)"S 
TrauuEKiz -i>&7. — KKrdiip .2 ju.vnxv.~v 
Gn-Ii "vT-n aiis.> Tb - XZ3 ai 3-1 
XZ3 iiat.;. a - Tiigiidssaag -a ï-i3 

1 23 1 - HI.C ii £-1 > U3sUs££Sd2g :Z3 XZ3 ï - TTsnsÉloa 4 Jü.e'p.Eirati6 IiiunicïróiBig 
faun fcöitts.'-DS'SÖriem I I "3rs!'Jpiïaa Vsia >-j7 H'.U. 
Z*.ia:-a= g 1 :D i-12 u.u 

9 31 - UZ. 41iil 


7,-1 
U-l. 

3.33 T' - T33 6 i-j 

XZ.3 ;un c - 1)2.0 & a IL'-O 
r"~>?" um vu. >/ w ae*i dag S 'ju.tsuv.~i 
IMj 35.-=.= aObp :. - TZ3, i 13 t 
P* :<?" t77 ir*t .>w zmiüag 2d januari 
'£" TZZ 1 - 3 32 1 14 u 

71) 31 : 5 - XZ3 3J 12 u 

12U 3.2 C i.in 1 _ XZ3 a 12a 
122 33 - lun £ - TZ3 3 14.HDr, D-airaunweai 

ZcriÉDiiyi 'teemvpaim''' 3g _nax ia 
paiae .gaaa van deze a2nae ver- 
aaemaa -wjj Sar de Z=anüvrarlbe daro- 
lüiia -^-'-i geslaagd -is o=i ttóatiBamgs- 
-wedrcrijfl i^gss H3C jus 13-fi ie 
-mnaaa 3aar <Sn .rsMïtK.ï3 pramD- 
Ti«:i ZaaSvvurï as de 1b«> 3dai,be 
3*; utiuiöü ia -unse -volaanae -editie 
noraan -wg jxtói pp aaag naflai jsmg 

Ds -ïoaaiteiw? Sardevoarde aal 
op -ZiTSEïUcg lï) jiiaari s i anZhiraai— 
iiiKi ppvuss-dn ,Os::a:', soa ïdri'iaian 
B nadujvsn vac 3kr.de J£agniS£ Ds 
aams -void: aavaaan daai de sae: 

XCl>BB 
A. Akersloot TSL, 2fi 3-j--i.c_T dt naaasts avcsj - :!» 

Itiij; _ad'.ïüi. T* ■vü;- -lp 
ie J*lliZZiül 

' zoiciaf h; «1 pa- kr.. U i'*-i: Wji lüunaiü Patate-fociiÊs 

B. RENES 

.**i,:ige uaa;:al= larie 
xei.rao.aa 

waisn: sanaki laa—p 

XaSC^rJaliaa aar. 

Tli: 'i^ïCszi. uf -v.te*r AMANDA BALKE 
Vostkundigs 

ïtrihaaaaüas -aan SunE. 
Albpr, t; 2d taiü -22':X Maison Trkny 

Boa? 

twc 3iaacA3<:sr>c -ctatx 

iilia mg jxisi cis-s 

een 
permanent wave 

Tan jTl.'A 

voor { 10,00 

3>das iij- ^ &3i| ^ï 

&-d3.ïid JSi.i^l-a n23V.KI_ ï>=- 

Ea;t5Jt!Ói£ibi:»j; S ar T.i ->p 
fles •gïoxA -rssa 

fe-uie BiisntBsrEai iu ï-uu£ 
Kaaritsia - Tel. U25W--17»:jC jr^ir 3:va3-i>a2ii3£iï33ïa:è 3n7Jiurr3an ■22. 3ïEl'£ T -^!ïiZ Houtman 

Kericrfcra at 1 5 j Zamd re-ort, T etssL 2^.5 3 

specials zaterdag-reclame 

SO^KOTKAYISCHE CASX .„, fl.lil. 

Hüïi puixa Z23£SXE&£3C , 5J.£S tw f Ü.S'3 t„ ftt.ua 
H-sü >un£ BoiKaJiBCÉaaSe -raa /XÏtt Ti>«r f t.ltli 

Oji -ESit SKOEP.ÏüSÏIHELiEN' 11"' u SSSTÉNG-; 3g -iT-i -i-nJfci X7 ^ern 
Gevraa 


gd; 
bed 


rijfsruim 


te 


~.-z2?r 


U233 icrr ~02czrcc- 
li itól -.isarjr; 


-. =J2 Z=jarr-j-.in 
2; rf.^r 'jnii* r 
Vlilf 
A. v. Sluisdam <irp £.<. uw ï>C7. C Aan Ket be'gfn van het nieuwe-laar 

-..•ï.- , 5.tlt •■ :i'J.-x.p'.l4d TiH &&.ÏÜ. -2 li»M- 

Bloemenhuis A.H.V.d.Mey 

Elke dag verte Wo-emejn! 

TTr? zaadsa zs TJ ia vele Tineiatffii. 

Gr-jte kecae » ksjaerplaaiei. Het vpe&csZ~ 

VT13 TT-agaa V~? pp^zLile =.indaciit ro-jr ora* 
leuk opgasaasikte üaeEartolrjes. 

Ba&ptwn,?, p*i?i en 1cuw3iietó, itemt -»eaer lot 
fKr*'€KÏew. t iiï.!5.' Zie; onze eialfegsJ 
Ook uw adres 

« C3 O f ?rm*aii88Bi/»E'ï'5 
■H.» O W L_ Tslai 2055 aaaka-jjiciiag, ist -mifaffi xaa 
tw ijaiani. -sa ös ws-zvermg 
■wa uw oaiauangsabBa, 

sil Uw vencelMirïiBaesi 

est fiin.aiiic«erini;i&m 

Acintir«mitr.traSfckaimt:e'&r HOSE BïüaBnaguaaBalaic 

Ia2 3S5ax. JSse. tt. Ax: 1T3uL22SSS3HA^r "Kt 26CB iL-'S ^dssi "aan rsnzs ^a^r dies 
sps^rcisrs ^'as in 'i?5? bij na 

f LBOOrOOO.- 

N ÜTSS PAARBAN K DEZE WEEK ra 3arii2ïik ^ïta^kasfcjs 

~m ; ^rrr iv . v'ti? .1 .7 1 .'S „.. . (C5 Ei 2jI) gsara 

'S H»IvDs -_" - ?D -ki 

"vTTwasfiag: 5 fesanaaiiullaa .. _ H3 «.aai 

B>rG>od>- en £aralee£fe.3ilckerJij 

Fa. A» v-d. Mij e & Zoon SCHDaHPUE^K" 4 LXTODUr 5457 j 'ïras 5»nKf oxai wn. ":>c!-7;e-_' W CL wf r aae-,. sas uni* rtesag» Setö 

2T0 gs £k ïsa. XmuvuS faipaa zasi ïssj- 
Giss2r sa 3cïii;2i25nax 
DA1CS5 OF HSSEN, Tuor aaüBÜB 1 2 2 j & U !■! ICsnrarigk ■ga ik ^aar tas v^\-~ taa 

H. C. v, Nfeuwenhuizsn 

EOKDCG5TZ,A.A T SE Kaashandel 
Jan Vink 

SlTTTHZTwTiG 7 Cak Ssaslpriaplsn - J-t 2i!2è De speoialïst rn 
Hollandse Kaas 

Sneu 20 Mian-aa -ïr.a„ - eón.2 TniSi 
ICï-Srüi^ b G--jiiübs ka-as SaD. G-r-usis 
Gaj-jkü kaas Bosr-saksaE Iiicoi' 
•ere ^az 

ver^e ong e stempelde eieren Voor Uvt' drukwerk: Drukkerij Van Psteg-ern &Za. ! 

Kerkstras: SS - "Telsioaa 27BÏ 
0^7; /71 3 i.»irL i:»e jaar 

S7.V.&; Zj~vtv~*sl •uyBe~ lüaaTj 

'jn\ zVz - ;>l'^r ; -1 grXanrxgn 

j~{av~ ivirti.1 ~.<p te V0.V.2Z1L 

Sïg.air en ro aga zijn DROMMEL \ 

3Lt3TESTHAi.T 8 - Tflfer. £151 

KZH3ST2AAT Ü5 - TELEF K52 WONINGBOUWVERENIGING 
„ EENDRACHT MA.AKT MACHT" 

Tci-j>r ltsdaa Jkosn bes^aikcasr; üe 'borearc-jazag 

Llnnaëusstraat 7 r flat 4 

Hir-irprijF süe ko.^ea iabegrspaa ƒ 137.B3 
psr siaaai Hel iiokea raa ös ceatr=de 
" '»"v.'a— n r g ane: ■ae "beTiraner. 
Toe-.rj.Tznag -aa a? ■sroinag gsadhïeai zaei 
riex>yrae3iag -=2 be^. süraraea. 

Opgave üüa:jiieL.ik t>.j de ssaretaiiE 3- vaa ~>'jt 
Dr. C. A. G-erkenraal 22, vóór fliasaag aE 
's avoads J uur. 
yDSi EL IllY Ha.Hettr.50, Te>l»2002, Zandi-oort. Gratis ihu'iBbeKorgmg CcJaiimmlssae •yaim gics-de 
^iisjsEüeai bremijit rerstsig oiü 

3= ,.CDrara!HEie inua 3>^ae itaa- 
j;i.Tïa' jaesiaaaae iiix de itóiea C 
Siegai-E, -3»ti2rziii2i;, 3 3 2-Mrsel- 
3a:ia, ^ea^tarls taa T Zaanaaaarg 
Zia., anar Jast osfiinnr tsci Zaanvaan- 
saeeirwaa 3n ïiei Isvaa ad:~id;tóa ara 
a^nnd3vff'.-!g ie Tsrl^ada ag iüs 
^a:»ilökrea22a. sdie doa: xiei "zsa^sa- 
iaa vso de -yaar^mao. de iiear 3_ 
?ïE 'jrjrtai, -aga ges^ez^a ja de oos- 
7«a d^r '^aiaaigiar; jaeaii tiüib 
-appori Trntgearat^E. ^.oa gHaoarad 
iiissuni 32a ■q-ikaie -w^aK-da lang ücb 
daar parBoaalgke aaiaraaïcaa pp da 
liaagae ia &tabaaa aeslsifl Tsta da 
g,a3g -rsn zakaa sa ae -Fararctsmg. 

3>e (Eozarüsae jxarax aa exn TirL- 
vaüag jstppaii ■q-ï ztji de liadklnsie, 
dax de aaisaea ^aodlbSkaedaa aaa 
g,sralg r^pa vaa aaa sïaar taa 
-waaii-ocTv'aa aa aa ïca iiar iaBinEr. 
=.ange-wakkaïd daa: levaal ■sn tna- 
aaaag ^aprsax aa- aa ïurrsaa de iar- 

Ie iruacae -na vaarabnar -wtudr 
daar de aarrrrrAsie -vaa aan damaaa 
^: aat ganacai ^adaat dax anaa. aaa 
gdkazea "VDaransar aaa ar."ï— ie tej3 
-raa aa-vparkaa, Cagv aaa ^aaö cuaai 
^Og is Sisaaaa, a.aaaa -issgiisrai Siai 
aanbsraEng -cardiaaj saa «;andïdsai 
■paai Tmranaiisr aaads aaa 3aar -jpsra 
ie ■s'araa süs -aawDaa ïaaBiartrEb-a aa 
iiar ïessnnr wp ae jiaraaa Caai- 
r.aasi <Saaai ©ak de -raomttar sjaa 
-noarriaaasa iot anredaa iarrrrnnsie 
3en 5aaT Taa iavxcaa jcaacaaa' ce 
rasikaa sa cüi snar ptatsaToag aa 
saadar coisrleg ie daaa 

X>e CKjaaaaössie iisj»aab; fesffihetg 
san, -raar da dnnr vaa ^aasxnaal 
aaa jaar de vakaaie -PaorsinsrE- 
■pisssB ia laiaa aaaaraaa daar dhr 
*C Slagari, 'ar-ab.3 aa ond-vanrasaar 
vaa da -varaal^iag T5v3saüx»e deze 
aaiia iisaïi oar-aia varklsard Ttovers 
<5iaai !aax oassura aaasr 2asi (oarna=ü 
dar (ComiaïEEia qrnwflg se <Dvar- 
-cpagaa, <ai (tip ae bmtaagewane Alg 
ï&^i ^i . r 1 ) ^ **^>?i ^j^i^Tiy m s jaaaanaag XI 
jjaaxHGi aa lioiel Soial Bianr Tsorai 
gaaandaa., jasa al dan axiai als ge- 
aael aai3an3 "aasiunr 223a jaaadaat 
lisr asasakfiddag ■rfwrfr. —g saDaa 
ansi dïaa vaistanda, dai iss. 3aca 
onirQdaalhjk -wear Sarkiaebaar siatt 

2Ca aakale aaïhüijnasi ós neabaa 
gagavaa vaar 3a2E saroaaBïaüaa dar 
=2±talcoma2iBB2, jDaskm da coxaaaas- 
«le anai aiap ~s M'JTizan, dat aaaa aaai 
aaaaiüaae arüinoÉian: aa -srarnaan- 
-ivaa de vaisaaskxg saaa ankala 
taaata bauu^si. 

Z.S-V- Zaïrad-vooTtimeieErweBi 

Adsparaaisix: 

Zaadraorira. a - 33"D a 4-2 
Haarlani £) - Zandvaanra a p-S 

ZandvDaróan c — 3^ O a D-B 
TL Togals a - Zanüvtionia d ?—S 

Z-aadvaaiiin e - 333 a 3-1 

ZtXO. o - ZanövDorxaa a 4-1 

Zsseaënrxez-a. - 3e ^.aaneaaarE 5-2 
2t3JC 2 — Zanditiarïra 2 aïg 
Zandruax 'S - CuGasallaa 2 3-1 
Zandvoanra, 4 - Siparfa S 1)-S 
OjGeaaDan 3 - Zancvaartaa. 5 .Ö-S. 
Zsnfiroansn. S - 2i.aaava 2 2-1 
3aaora 3 - Zaaavoanaa 7 S-2 
jaamDiaa; 
ZaadTja. a - Slasmaadaal a P-3 
SaTHagoaa la - Zaaövtiarca x> 'P-2 
Zandv-oarxra c - 33.0. 3 7-2 

HJEXL d - Zanüvaanaa. e 2-7 
p~03~c.Tn.Tn.z vod~ -aawdap 5 jaKuan: 
AdsparaaiTaaa 

3£5 Zancv^aa o - j3ÏQ.egora a 15 tl 

1B5. jojVC d - Zaaavaariai c ÏÏE 

19'i Zaadxraa d - ^asclara a 15 tl 

207 23.0. e - Zandv'iartaa a 15 tl, 

.537. Zandvoartai a - 2CH 3i 15 m. 

p-Djr-o.7Ti.7ri.ti DC>a- acraacp 20 jin ;n 5 iD "4 : 

102 PnraacsieED - ZdadTira. lOüto. 

Il"- Zandx. 2 - "vT.ST, '3'J 2 l&.30m. 

13. HïX. 4 - Zaadvaorfcn % 9.45 tl 

SS. .=raarlam 7 - Zandxjaa. 4 aaïig. 

48 Zandvjm. 5 - Togelsaz 2 12 tl 

SI. D.C.O.? - Zaadraarfca. 7 B.45tl 

S4. Zandvxa 'S - X Taanap 3 12 tl 

jTnaïaranr 

JOL Zandv^n a - HülaEoaa a 9.45 tl 
108. 3.aO. a - Ziüidvoórim. ö 12tl 
125- SlDaraanSaal a - Zlit. c 9.é5TL 

129. Haarlem e - Zaadv^n. d 1430TL 

130. Zaadvoartaa e - EX3.Q. « 9.45 tl 

K-J.C» «De Kroon» 

3e stand tadl als vdlgx: 
L J. SöbóxoEi 2 J Hcp>ar; 3. Mevr. 
2>rïesaa; 4. J. Bcora. 

Maandkaaapaaaa J. Babgns. 

Do>ktersdi«e!rvrt 

Zoridap at.- ?. Tijlbilei, 
Sogsweg £S„ ielefocja 3355. 

D'ïercsi wnflrrerpleegüfers 

ZoTida? a-t z Zustar M 3. Klezaa, 
Tan Lanaspvreg 42. leleïooa 23B2. 

TSSUOSSXUOIG-E: 

ZoTidcp a.!..- Zuster G. 3tfcna, 
Tol-R'ag ü teleioan 2B1S. 

DJ3SETCAHIS: 

Zondag ai^s J. Hagsdctarn, Haam si. 
25raaf 11, Heemstede, 1eL I025D0-35521 

Oiiertst aipotheken 

Taa zaterdag 9 laa. vrijdag 15 
januari, na S.3D cmr "s «ronds; 
avond-, nadat- sn zondagsdienst, de 
Zeest: aat-apaüieak, 35- J. Saik- 
licn-an-lCaau-ïreniniaR, ' Zeestraat 71, 
*ale£oaa ÜB73. 

2Jcbier uitataitand voor reaeptea en 
^paedgevallen. De dieaLBtea TsdsBalen 
's zaterdagsavcinde om -6.30 uur. Goifcii»eKS&G«efeïw[mgieas 

tTii<wMw tr y~fl)rw.uwi 'm - ', w <<'>?.<< 

3-andag aa. 10 an 3.7 iiur_ IDs M "ST- 

X C de Slaan, ran Santpaaii 
TP."JJ) inur: Hat Eains aa da (duinan 
Xte A de aaiter. ((jnrrBlnn.ena 
Taar mammais -yaa Jiat lahaüs) H333CÏHIC3S X32E: 

Zaadag as. 1Ü3D nai- JEC& -=ax 

ft3ad H AjroTidjTiaaTi). 

1B auiK .ÏJaugdSxanEi aa Siat Jengd- 

BatüE Spe IDs. TT (SaBbotrwar,, anx 

^rrriraardam. 

1B.;id mnr Jsagdiaapal aa xs± Jattgd- 

larÖE Spr. de iaaar IS H ian "ïvïxk 

IVJEQ. SBOSSSTÜHrSH 3D3S3 
Zandag a.E. 1C.3D tuar 
ajE. J_ Siaidiziga, Ur^. xuiraaaiOaaa 

2*3DCEïE EI AS43H& 
ZandagE 2LH. 3&Bsaa am 73D, 'B tnar 
da Hiaagms aa 31 uur de laarste 
H 2>£3sr, "f ssonds ara 7 oar 1~C 
2n ds -waak 53. IvüaE'aii <om 7 aa 
7„45 tuur an «r'iisnfir: aa vxödagE zog 
ora S wnj; "b sronÜE 'ara 730 3al 

3S33_CSS !ESLOiS2S3naJE?53Q35CD 
XimBdagrmddag, 3 tniu. Eamankaraïit 
an ,~t2i0l"„ Zraüarjnraat ,3. 
Spr dg .baar J_ TT van Ziagl Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

ATiaon -A^aaikrijgaaar ï§r A r van Slufsdam TÖK33£j3£JlTC 22 - "ray. S221 
Saazr-cam- 32rB-e7a>ep ^G, PCÏ.C. Zaad'vo>o>rt 

"Waaansdag ji spaalde H J.C 

ZandvDari z^ia aerste xnade voor '1 
■vaarde anaaadekjkse dkaakaiapiiiaa- 
schaja. l\a een spanaaade sEra,id 
vward na. 1 j Zwanrcnar; 2. Ganzen- 
rcroak; ?. C van "i HdS; 4. X "vaan. DankaauiiEi-nE 

JSoai 3n staar zajafia, aiDsa par- 
anoiildk trs rpadaTil-an dis Sirm ibe- 
üanSBtaTnng en anadalspan ajatoondan 
i^ior anjjn ^D-jraxag jribïlatim Eag de 
Siaar d Slegarfi, 4>simg ak Bangs dsze 
-weg anaxvaor nn&n lasiaaigke dank. 
TL X raa iDarnsen 
Zantbraors, 1! januari IWiQ. 
Zandmiojtsalaan 14D. 

Mn de feastüagan sfflblar de aag 
zajn, zmndaa -rcg alle ZandraanBe 
angazaïsnen, ene itnanoLaal ihariban 
nijgadEagaa 3at Biax -walslagan van 
fans Si JfaEolaas- «n ïEarsiraast, 
snede inaroanE da üaadaisn aesr 
SiarialJÏE: daak Tcülsn ^ggan. 

3e 3uraciae -aan „jSroai-SïïikaHin" 
Sx. M G 3 van Hxiokalaai. 
Ze. H 3F2iasa. 

3e 3iear anjffiarj-aïrw 

Z70Sj7S2.~33CE251&£. 
ïfisj dank aa "wadarbaidga galnk- Vfcr*mfcw5>arciiiaa Stïllle atnnncsn 
33CS .f25,-, (Dor. 3OT. flDD-; 3ffl, 
Xa.3 jflUÜ r „ XX Tfen; fUlD,-- SSL 
w73_ jlUBrt HS3SL-57 - . #25,-; JA, 
31 J/1UQ,-- (S331 yflll,-- CU.Z-T 
J10,-; I>£r HJfis73_ JSa,-^ CXL 
,/2a,-; IvEr JHJS ^7^5,-; 13KT 
j/25,--; IA J2jSD-n «SJ3L j/IQ,-; XX 
jm,-, ZX .ģ,-; 3ZX, jS,-; CE 
J7lü-, XS3. j?"5Il,-„ 23. J111,-- 
Skaünstal ^laS2.5H 
wjj ■wallaa aTia-, (^s ^naawarlaaa 
-ora vale geainnaa eaa <anaazarsd 
3-r. sr t , aas; ïs saazorgan, 2aanialSk 
danken vnoi 2ana mnnrên» dEaan- 
tniala anan^OTaröng 

_ BÖRGEKLÖKE STAN3D 

(Gabaraaa Saraardns .Jbbannas, zoan 
van J. Tassar sa A. 3bn±ag; 3anE, 
öoabiar van W_ H. .3ansan en A 
Xanr: Aüraana l\tsraa, docatai-van 
J_ üaasaaaaas an j=l A. de Tok. 

Cadarnajxwda iE. m_ Sedsis sn 3 
3. jaahaaig 

Gaan-wd: 2L 3. (Eans aa X 3 W£l- 
nalninsa iL & Salorpe an JJê. P. t. 
-raaeva 

Ovaöadan; IsSaróa H. Xtpfean, 57 y~z 
Onra A Bdrcess, tB5 3r.. y" -1 gsm. 
anat L. Slagsrald; TiT-a. 3. v. Onri, 
BS 31L. gaa. gsw. caaj S. lEars- 
anan; Anna C. Xiam^jaax, 79 jr. 
gaa. sns G_ "sr. d. 3Ze& 

Ovarladan imnan da'^neaaaa-. 3JVÏ. 
CL Sargmans 36 3., ~^x ^aw_ ca. A 
j^rüsa j. A Xtc&^L, 59 5r_, fanaat 
X jrusxarsa *x. 3. 3nr,garE, 3^ ftr., 
^gan. anax X "-^= t ? , i^ Xa. A 3ake— 
i)aaka, 72 5r„, gan. cnai 3. X. van 
Geldara ItóLaraa ?. "^r? ;, 51 3r.., ^a. 
anai Cr Srcaziand. 

Spirfcefcenuor biargiesnieefter 

3s ibrcgainsasxer van Zanavoori 
aal qp TKoansdag IS Januari s.s.<gesn, 
spiaalnarcr nandan 

K-ainnipeerrer- jb 't xihrer 

3>a BainpaarissElgËag 37*.'" 
te Arastardam, Tiasrvan vela ledan 
alk jiaar sn nes aamankanap -pp bat 
ZandvDaiTse snand vsriDavan aa 
aan dar groDSüs vaiarügïngan van 
da vaar, die daal ifisuaaksn tszl Sa. 
iaactankanap, -zal ipp aaaardag 'S Jan. 
as. net '2>~ja~g caasiaan van de var- 

Xar ^alaganaald ^ri^i' . ' ^ i 2al ^=^ 
öestuur dia dag Teclpïaran van 15-17 
üHi an da ip?»ar van I^arsanti 3n de 
Jan van Galansazaat tS-lö is Ara- 
sïsidara. 1^1 ■ V x f\.m Am* Cu J\* 

Xeit iepdp vtinr GOED tBaxsmsdh reiiügeii eat ^ütoSaijpeissii. 

Tijdelijk 207 korting 

1XESGEVCZ2SST VS ESf X>AG CEEEEDI 

Eelr TJ eyta 25J4 en iiag 5^1en *ai tiEEttrgan. 

Taar Aerdanboni- Bantv ald laun i ü (de gaadaian aigevan itg (ons 

dapai 3tragasïarg -33SOTCS33S3, Zandvlaan SST, Ualsi. 41C72. 

IMi V. Mi bt Cr fAw 

Grate Krocfat 21 - Telef. 2574 - Zandroort 
Aarzel niet langer! 

Ivfei PHTLXrS 3A310 «£ XSL3T3S1E 

liet Olvnapiscbe tiaar iaü 

3estel ïiadan Sag lans Irvr Toesiel "vwj zorgsn 
voor eaa prima <Qntvangs1_ 

3inrai «J aens iajkaa an iTfistaran? 
Saus cos vale anodallsn. 

3r?;€-nd PbÜTpE Sarröca X>eaZs- 
3>oa- Baffio eïi Televisie. -SUJSS SPBCTA7JKT 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Sosfcrantoi-eajBtraal 7 
Telel IC25Ü7 - 2534 5CET KTJEüDTE FBUZEaf HET KtEDWE JAAR TK3 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstra cl 1b Telefoon -2682 

500 ex. FEA. CHU GE VXIKDERLJlFSES fV»% 

750 te. PKA.CHJ1GE EEBLAFFEÏf ƒ3,75 

5l>0 te UiaCDE-ENTEECOTB ƒ2,75 

750 gr. SCHOTJDEECAJCBaKAD'E /Sr— 

750 gr. EIBCAEBOKADE fZ25 

5PB EE-HA"MT„,AFPE?f ƒ3,— 

TOOB. DE BOTEKHASt: .. , 

lOBgr-Kazo en MO gr. Getir. Gehakt ."... SSici. 
25B gr. S je v m 'w uiti ea 25D gr. gek. Ta^rast ƒ L25 

150gr. Gebr. Rosbïef .. SB ei- 150 £r. £ebc FricanfeB.ii SB cf. 

X50tr- tetord. Iierttt- .. Sïcl. 

Ziet t>nre trote verscheidenbeaa Tieeswr&ren «i vlBesoonserren. 

o.a- Hakjes knatasrarsï 32 st #L,10; "blikjes leverpastei 200 gr. 65 et 
RADIO EN TELEVISIE Eïsctro-Raola 
Technisch Bureau J. KEUR PHILIPS ERRES - BLAUPÖNKT w JuSitLM^ZSXS v 0Crrt2$- ~£Ï F& T T' rT'frfr " . Burg, Eng&Ibe'nssiraa: 64 
Telei 291^ 

B«e=Lailiflmig de&sieweiiKr-t m cvtirlieg ZIET ONZE SHOWROOM Theater „Monopole" 

I _ Zfcr- (Gaar. Xnpar Taiafonn 3S:iaD 

~< anal Y^rüJlJAS Ti ±xa. ZDKi&ÊE 10 jfiTwmra 
H 3313, Cnemascqpe - HJasmxcïEflnr 

f OPSTAND DER 
GLADIATOREN 

(Eenrp-s Mur'Stmü <sn Hiïsora. Mama- 
~"fen fcni'ïas'SEJBnt varhaal isa ïieSe -an 
«rarlng, tegan de aTirtt-rirrTnaa Tan inar 

• i Wsnxs£ Tfr* »Tga&G 33. ian TvOSNSDAG 135 jas 

Oe glorie van hef 
moederschap 

. -roei Jbcu iGnbiB <sn JvaEnle OaürceL 
TQ± da pars - 3D2ianÊl an lamroarand, Iü@- 
nrmafrrg au sjznpnüiiat San sadBrïü"!jÉ^- 
gaxsn <qn jmaaslarHTjka -rrijze TsrülmS. 

T-nagana; 115 fjssr. 

ZOKDJMSl^ErSES^E 10 aannam - 2.3D üjïjS 

Alleen op de wereld 

aal -snor 3025 -en oud xaa ösen, san Sroaïande :füm "xan zsai TJn as "aan 
Oxtircsls JanndEïm Tan mymria 

JDDcösranp 35, »737daj' 13 s.n mxana&ag 33? ia-rcua-ï Gemeente Zandvoo rt izoen vergunningen 

3nri»2raas5i2r -an "wamnndeEs -ran 3andPiinr7 
.roapan tbot 'n=rr ïïadsa^Eisn üJifiD sasaiïupan — 
aüMltülaaa amranars dar ganuaame 3sn£rroDn — 
<apvriar: 

1 'üC7i -varpu/iwixup -rmar ihd wcvtsti xn 

laoTiD^oflcTi ara (C&em.'E.cuv 

<a (Dp n.ct sr-xrwfl, 

ia. 371 /hd (ücy~zq 
2.. ean tiargjsnmvg wnzr* 'na. i/nmemcv 

stanütplaisucTi^ 0.0. s>nu- de niurizit-ip 

HaL-znp,, Ojs otzz.- 
.2. sas •verffismjiiizi ■vii'.r- 'im ez^ilvr. sr'~n 

iFaxitpuije rsan Türi 7>rrorma£»j7 pasölyDem. 
jtTairjfi' aai (ac-n d« Xtsn Gclera-r-mc: 

(Gsgadagdan iffi°-)=n inm aa^nags mp-Tiji: 
1 imarjcaS lï>6D *°i isadhinse ia iharüan tv» . 

aalfli astrcn 
Jnrnqn'rTciiga "■£. <%&± zns: op «is ïhacvDar ;ie- 
srarrrSe iaanHarsn xga ^^fial£ -waiüan raat xa 3>ef •OU.TI 11CTJ 


rrnian ïar üasratjnas 3ni22ziaasi2r aa "vTatbonüars TDamDa^iS, 1a£IC sratssiar, De SacraEras DE LAATSTE WEEK 

Prnfcaan ^m Tsn lis: 

Ben ni J u btteu migeschenik 

sar galagaahaiS thi! iai U— jarag riesasua 
öar 3arnn iabnaEsn 

BJlj aaako-O'p van 

SïSLDil 2<£ 2S BS LTjXS J «fifi,— 

ui BE3i>a 3C El tan #51!-.,— 

Vijftig gulden cadeau! 

■Eal^ig 301 15 ipomja 1SBD 

MOTORHANDEL 
JAC, VERSTEEGE Een. kwestie van vertrouwen 

3s ^acar iiar ippaa T2D aaa inrlMri- lünt, nï 

Tü'SEfesru !Sopp aas "SV oii."M"r r r: 1 of jas ia 

rpjsErarsE: 03 ia T?"r~ \*r:. 

In 2sn5vr)on is nrr: — p-dot Tj-vT jarias: 

Horf'O'gebedrlj! C. Waan ing ji.-osrvsrkBrsusirJiE.'; SS 

GaSrü Stirlosa: abar ZEnshËsanS. ttidt aHa soorian u-^i'w-riL'rra: 
Wegens opheffing 

geveild 3T. za saajianii ;e: - :'?ai op 

1 :• —as C H ürrnr an V 3 ■ j[) 


=crr -303:?^: {!£::>} Ca^r-ciar: rnp Q(£nas=.2:ar; aj^mr-.-.'^ia 

"rloa: naaatciris Tar^aai; D.iz'ax'Or-sS. ÜfKi jnóTt.- 
22 javuuri. "ïux. llt-i lw. mi n 'U '* I /kiodk^AmMaiwi! Sfe, L»BaIIedux&Zn Troor iu < ! uitgebreide collectie 
behangselpapler 1960' 

iös ïutoslars I5g§an Èar inaaga c£ TrnTr na n 
tezQisö vv'ixaian öoor: '. ji£52H. 3iBC'T22CA*^STS.- , E. HS2_ S25S (StbëL) 
ÏDn X S. tI5j3SSS15rBE 14, ~ttct 4015 /03Dai4) 

32£ Ttxrrsreras össsslfi. tflss ci>rm3s 5-e fezsxs? 
P K aan Pare Kjralftelt koppelen wij prima .service * ♦ * 


* * * # « * 


««««««««ir» 


1 Fa 


. M, v. 


Lammeren 
jaj&SX&lXJJSSjüAiKj.' 2Stoo3 •« 


ViiJtLKLiJKjsK KJLZOJitrlJ'iJJNSXij* Banrl^ en. 
3 T iaHflaraTr3r. JJ DE WURF" 1\LÊA!CDAG 1B Jiü MJ^^ J 19011, ïnasal 
^ZOMSSUUSl"; 'S UD3 "3 aVDaasl 

UITVOERING 

Tan aaa ïoüdorisascha ~ , av ue y, W Zandvoort van heden 
kijkt In s t verleden 

Sanengasielü tót de laasta -raisreles -rsn 
irsniës dar laaxste jjarea. G-aschreraa 
door MeTTDn-w- 3- jongsraa-Scbnüsa. 

BAL ISA. SvnEEE J JL5D. 

Saariaa Tsrfci§gbaar 3d55 de idsnae adressen. Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

ACTOTEKÜU US loafler ehaeKenr 

J. S» FOLKERS Tl.orbeckeitri.el 17 

ThasE wt EIJXJCS met TOLKSWAGEK 

releit.cn tgdelpi 2240 Speciale aanbieding 

DIRK VAN DEN BROÉK's 
SUPERMARKT N.V. 

Q. ZüöIS 2lt CENTS "OCÏQEIi Q Q 

w CHOCO-LAUE 2EPJ3C W -^ 

lOO g=bam: saxjctas: i>k.op 39 

3 BETS1ÏE5 SAEDTXES IK OLJX 1-9 

TG3EOOT BUS KiEIKG CQ 

TX TO'KlA-TEKSAÜS * W^ 

10 SITJSS BXJrSHOTJBZEEP 59 

- ƒ IXESIES TOKIC 99 

1f\ TEE5E EAEXETEUïSE XTXSEK f*Q 
*V/ j"£iaaeïi3-*.i>7 llv 

Kerkstraat 19 - Telefoon 3643 Juist nu is de lijd 

voor een goede leesbril 

BrillenspeciaÜst LOOMAN 

üaimSISAAT 5 - TSLEF. 2114 
Mr. Opü&STi Sr?M7i- j~0TÖ.i,lsvzrM.nc5.a- 

Kïsi iaar an gaai, Mssr pp êaa pnni! 
al ü&UjjSSTSAiiT 5 

Laaf ze smullen! 

J-uisi ia dere -wiatartöü denkt TJ aan aan sieTig» maait^jö 
cnai aan Sjn ïrnikjja — laes 

Winter reclame 

Slagerij Burger 

Yrg&B.E; ea EatSTfias: EXTRA TOOKD-EL1G 

75» gr- Msgrere Tjirtlajjpen. vx>oz de t>oieriia=a: 

fZMS lüDCT.Ham an 

ISflïT.Tia-kearfrieaiid. /S.SS ■ 1 OD £X 3otaraacnrarsT 79 «a. 

50Bgr.Hjsaisön5f /LêO 

lüaanöag: en Sïiisdï.gt 150 gr. Gelard Isvar . - "9 et. 

25» xx. Bief stnfc. 15» pr. Berliner 69 CU 

ttotermals JLêB 15» er- LeTerfcaas 6Pci. 

25» ex- Tartaar fLlB , " „ , 

5 Kalfsrleescrosnetieii ƒ1. — 

Woeasöac en donae.rdB.ir: _ . „ J 

run „ r 1..W ^.w»-™^™ 15» ST- Tleessalaoe .... 59 ft 
5»» gr. Geaalsl, TartenE en * H=-a-2Sk 1 

llinix.Cen'elaatworBt ea 200 gr, Saks. l>erercrï)r£r{ SP et" 

10»er.POTt 59 CENT 

j>ageI5fcs volop Tt>or soep. 
3 poad LanisTel ƒ1, — 

ü Iroopt in een klassenaak bjj: 

Gebrs. Burger' s Slagerijen 

ktmttsriëita - Haarlem • Zanrfreori. Haltertre*t 3-, TeieE.2'9'94 Maak het zelf! 

SHJDSrS Soirxrpafctai zas: sHe 

onnardalan Ttor Xnsr caoüame pla- 

ïanspeaar -ptar alsirs ƒ45 — ■. 

~5vïg ^ar^an "D nsasna anvia~! 

Sorai Ti -eans xfflr=n? 

Tarknop t, an ?"na raarban srof=jö- 
gars, -srasraanhioas, -canxrrünses an 
3roa3kassn. Tnans zxaasi aa p±aa 
2E£2ZS3C£l safcusar- de 2rtsl- 
aor ÏEÖBhDadinÏEer ad -ƒ12? — F.H. PEff AAT 2andvonrr - ü.-o=nr-arlt)ransi 
Tela£ D25B7 - 25S4 ^ - « TAPIJT 

den 


B 


tjd: 
OS 

S7Ü6 


J. 

33, 


van 


aarSjkE^r 


se: 5 - 


TaL HYPOTHEEK 

J. H. KONING, H2lte5.cra£.t 62 

J<4A££LAA3 — TAXATEUR 

AGENT: 

Fries BoiDssDfiss 3TpDÜaeefcbE2il 
r AGFMSvooaoKuxei. TAXI 2800 

Zev ;&=£ ö;ï on.? ?ƒ Jiaca: 
Hen7r so-^n ds ü Tews^ 

.7- H_ Oank 
G-H.OTE S3.DCHT IS Groot en klein vinden 

VANDERWERFFs 

brood FIJN! i Wat voor feest of partif? 

, Alles T22HITBE1V wijj 

G-l2E^!P5Eifc, parcalain, beslekken, 
taials, EtDalen eaz. 
P. "ÏTAT23I3BIÏCKE3 - TEL.. E1M route snij- en 

sperciebonen 

E. BOS JR. 

Hallestraal 2S - TelsL 2112 
bü KORT Flanel xms JrsraaTail Zi :> ma: ar 98 et, 4,65 Witte Molton Dekens Groie raa 1IS x 13.') 

Odï: n.-.mnnar t-^;,- - ~t~ n— er 
4 raalTan aaDT-anaa:Ir"5^e:r 
~an ïa — :ï~r=*-< 6,25 
DEI: A-.NS1E21VG C-EL^T 
t.m DOnDE^DAw is 3rcnö-. ^.s-is- en > arïenssis.gsrp 

Cor van Eidik 

Biedt U alszaterdagreclarne aan 

750 gr. prima run-dertappen f 2,75 
Braadjluk per 500 gram f 3,00 

TOOE DE BOTERHAM: 

20'0 gp. PekeWees f 0,98 

150 gr. Geld. ham f r 85 

lOPgï-.Hss an I0D gr. Ijuachw u:^ '. ƒ0.55 

100 gr. Pekelvlees en : OD gr. Botarbans-irorst ƒ ü.7s 

SDOgr.Park ƒ0.53 

lOOgr.Eaa en WD gr. Pekelvieas ƒ0.55 

250 gr. G-elderse gskonkie -srorst ƒ 035 

3 DO gr. Esns en 100 gr. Omi^itspek ƒ0,85 

1 bïïkje Töe-rr.a SIvASTvTOSST (lï stuks) ƒ 1.10 
Z3e< om» etalacö -i L j 4 « 

: 1' 


Garage Smit Voor alle merke-n ibromf felsen motoren <eo scooters» 

(SBnaüüsêijJus aisxdlncjmuruilïitBs Bicrawtns snxroEa'' ras» ss?xiKr ET WE2EEAS3 EEJaSBESASÊS r> 5 1LLEL W E £? 2 2- 3 1 - TEL E' F O O iH r 23S1 

ü" "/üUj [f'rniUKti!- inuiutiü» „£>.«)..:>.» ("vshbuis. hu -wnrsawxC lavBSuuu"' J2 =su *S nsrsnalüiigsp misx uutajsBb. — Modehuis S, Piller 

Spciikotoipijisjs"- S»poifcko«c»p»jte*s - $>p»©>«]c©»o>p>jie:S'J XI" lUBl'V'i il' :; pbrpuuüi ai vi pxu-b: ai , -ni"itfi.>i mr*». spotko'Opjes-week ■ti». ti> v/uüi vi.ii-ii T nim' pxu-up -ai aü laiui TïvmBn' 
" v/gat nnua. ,.l£''JZXïLi~.\ï FZJ" Haai irunr na t.au' lai'Vü. v/uliai jli'H-_ ^■.'.'•CJCEiy "ia J> "T "Pin //ï.IKi 

2u"« vmlim Ci£3i£aa.1IMï. 1:V>CCEjl\ vin ^.'ïl -nw. 1~23ft 

1.11'"» v/iüiai yCLZLTLV- Tt'iTTrrrir 21" i.iau'ï.'i. j-ïbu^ •"ih«l -/TOB 

2tHo, t iii- rrsE^coint ac.iccr:? xtn asiuai. 3rr f acnr. 

>Lö...au TTÜlWrr > tXrtLS .-uP'a- wil 'Mi Ï17T tou; T (.."SI» 

5is...,n: ui'vj» TrVV12Eij:?'<.K^'tCr3W« "Bear "in.ai ï/T."ï5 

Z-u'Vij- v/uliui 7.ZACr.i.±3?7*)ï 2-TiIiXTra:*. iïsw xnnai 7 J'.tïII 

ii«juiir innaai v/ulisi TCOX^OK. T1S3Sj> «ir W,1B 2JT J Ja:r:r En J_«l J.S,!.-tlItL aiiis klap 0'p- de vuiuirpljil I 

arsKli Tr?22IK pup/ü- v/pi vui JJ T 3T7 -f ,.rar.fl.'i uï^iai "5ü P-iiiatiai tii ■iiiK. tucn.tiii ipkuhj— ptiimi 21 
xtiux ~ ai.. CT nunix -msax luii -vies^eüm. xpit.. 

j-üii -in uIiïk jLïKsauBi. -tit'; 11a. T ixrujiE ccum" 1 
i. ta -iiriïippr im jp.,i '\;.. "V'V wmidUi - a-jiiuj; bui "SSLiJX-O^ 2'Jiil Modehuis S. Pt 

Tstet 3397 - Xsrtssss: i er Winteraanbieding 

1 KOSTUUM 

chemisch reinigen f l s . 

MANTELKOSTUUM f 1,_ 

1 MANTEL 

chemisch reinigen f1,._ 

2-r.uBi. T «hi. tP's:Lkiri -.si n.aiiTB -wHöPri = up"n.ai:r pw:> :nim _ÜLf -pinrain 
up".ipt .i. t r jbiumi. r..i:r ~ i-.in -„i-irst vautüii. t iiijieairi£ ^niaaieD ttaa; 
^hc TVJiaat nue jx -a^zHiiur .utw ■«^wr Txiïcniï: 1 — -it .trtsa züiiisdn 
Htttimn g--"ws: i oj nis' j—z.£~J£H tva<uüi (Uinri 1 Z.Z.7) yez; stuc ssx2.i1. 

Z-r-trj& ..aiuiidiiiE Ji- iwaw irve -ji: '.ji-xtig si ^tuimaaai T tlï sxiïtit 
ïiliBVH nu; 111^ ~ ijvvsiit ja:r ^ .« tit ~i-n.v ïlai'^a: 

Jumpers, Truïen. WoMen vesten 

f 0,90 Ven-e- 


Cne-mtsOPte Wa-sss-rit s*n \ r £ •«•sriij KEIJSER 

Kerkstraat 26 » Zan-d voort XiijOTnursatiic 4=1 icmi 
-pugnai " rt t, HD art rp inn 1 . 

3jJxunnti;ütiTE a>4 tikiiï 
^ju&nn. \.i£.'& JScrn. 32 nr-.n - . 
gjagiia. 2J JfflrBt ^3 tnirm 

uagiia. J aBctymm 

i.izaitttiisr.attir 4U>°«> sssü 
3i ïmnxro^. aisraiisj. ktun WdsMMa&A ï 'iniKswien" 1 J3n ^•uiisau in Zmittvuiiri mz. 
unveunuir laior se Q&.IV. 
San: ix. xrxn mus, omg -é 
iramïrs 3navïïr jhiei "V* 
HliiliiSixrutU ~ j 31unfii -sióifl jf-gR. — 

j 33iiiiu, Hiiïshiiir 7 Sffi. — 

231U1ÜK. ij'jtiinac T.a- /jCGï, — 

2simiar«Jli!;i! -T..I. ffili'ïu — 

XJvsaniesil ~tt vstmsii miB; 

T — U2I -v/a&t: 

"'ViiuiiipuinuiiiiKïr 

-T- Dnamenxx Tt^ xiaL 33H! jiex _ax rm Hailtaaxx 22 LET OP!! onze opruiming 

heeft voorrang! 11!^ 
otuZ 
\'ti )• . 
jiartl 

X til. XI 


Tismsuii ui §?— 
Kiimaiv m uauuan 
^ luit. Tuu" vsariiti- 
2jx aiD t«-" uuieai 

rt puit 1 
pati' t 


Tulüii iiai 
Taiai 2BW 


Hosxci 
IdiS.' 
amaix 
iuahn 


niL'1 i.i 

Ulltlri T 


1 OCCH.- 
ii' s::xa- 1 tü 
-'11 ïaxia" ju 
tit >aiaaetr. ~X~xJ^^Cj i'u.)' tïr^a 
3.itx u tit titusmiutiiiu; au 
£=...in tna i. tJain 1 - itmtiiv- 
i'ji jTaiai. üUlil tij p'iei'an 

XII JU-Ci JU -üill 1 f Pitll 

"R : 5 I J\ 'S 3i ~ 1 z, 
A.tiiü'B» it •4iiu.;ia'i.att) v. 
^ Hu.ilc'v/»;'. ^ i.,imy vt>- 1 
xu:i£, i.' 1 n, \\ winax 
x.tuttó' laial t.Miv. Hutu 
T^ll 1 pii. ">t_ ii ~ Ltitn 
jujj 13a. -vvuiiiur. JB' ni. 
l»-3 iiu'-aai \-«ii, tfl ülax l 

Jaap Boom 
Loodgieter 

[ Tsüai ÊlUt» 5-iu.tiüahvBg ll< TWaKsiib -Kiaiirntsilrng 
üaintxs m S 3 au t3 33Z-E"— 

xim I-i. ^in/Brnum Sxii»- 
-anissni-utr x2 tsühI Jïinil 

"ïtcï:j:g2j3s 

jaxiiaanuxi; t curr -wunini; 
^r Hctuoan- «aiiBBp Gx a. 
uur jn SLimiix Oavx. aam 
xi2X2 wnmrig m ZanSroiErt 
2sx nu -1-liJ) ijiix. r-d icpiax! 

Tsr; »jb Tsif\vuri;ii 

vOiüinurwI 

SOSO?SXI 

ï030?jÏI 
3nu\T5JïöxinjiHjtt 

5®3iO?XXX 
5j_j) 3Ci.in. ileTjaran 

SOïOïlXS 

Inta jissr Zü3iu£nueat:ii 

SnujiunBpltaii 28 - 27) 1 

3é ^a-ac iix^isïtaxö p_p 
,ZJitó aiiaar 3ïüi' 

Café Ocnaslee 

IKVa&ïZzn TRIBS>2laT? 

Zv, 2311 iuir «sppgnfl 
2sisxxsiax 52 ^alaïppn i2CB 

^H 33X3? JCmaa-WH£SJP 
»d jjpk 7 aXIB — 3riBvsn 
Jgxtsr 3 ppatxiraritBjI 1 cca 
Pitsssm iSi.axixsxiï»ir -L 

TT D35T32SrG2~~^ 
ÏSkiuis xmnnigs -& ganurT.xc: 
ie ZSymitiatr. -toiu* dia" uï 
■wpiung an Sima^aio— pï 
pips 3x 31D 3-üll Piiri.ai 
■vsxv. pij ^Ba3 

T05J532r:L 
^njsïaxsuam - 3aiip"u')-t 
A-axcsP xmimiae j- axaxte 
jrfi ixaniai <ap xu— !>uiis 
iraiu; 3 jl sn ui t.it.aptx 
patlt in Tsjrte -vasnaö bp 
tipiipiii. 51 wiix-aiiPt iru'Hn 
3 rramax Stuus Bilr- jraum 
uixx:ippi Z-Tichi pij puh hp 
Xxiim fiö.v_x "ie Stiripitiurx 
7 C pmg -txcïi anuL^uu: TPi 
iZTil - 3x Jaxter a. pteixn 
"i jr^Jtügarn jLSX£Sïn.a ÜE 

"Tpa: tQ Dv 3Cj5T5S2»- 
"vTJISX: iiaiu "5T Icifj- 
X11U2SI1 jMLanfcSixi.aX zi 

^külIppp 'JBEL 

"ïrojKo.Tjr^ï.rrx. 

(avexn ixuppj 
J^tnslfiiP-aiP - Z.anx'tiri'Xi. 
^Vinaeli- -ê latxn wunnir ip 
xainnim (-wppp-asxix au ~$ 
iil.ix xlouiind baiitxai. Pi 
vin ) jSbixx i« 3apt"t)nrt 
suurtE, -wupixie (avantuaal 
irjppf 3^ Jiö -^-W pnxaait 
i-ap tui pixifi 

-srr?jÊJbsr> 3s--i ici^rE 

T .tl "tUlg -VPIU tllXBXI saiiBt 

iximp vsitxaa Sp=t_ itipp 
p:-sxXigB BP gBPialXGilyhe 
^v-z^kXznxir. 3x xuj r>— ïfl' 
bUÏSdll 1'sll xlK tüiix. 

ZiiPtivouri 

2>aniab tff Sarap '3pkx ."i. 31) 
MputaS ui xTuiip-JX r-ÏÏV ! 
jplpsri ƒ! 75 

Tiajiuc i(jiöu\ ) T l 75 

Puufeilpp . r I^!S 

"2rtu 11Ï Junipex 7ll.HO 

IClls ^saiuaW bp Hapxiix'ilt 

Tnvtrrts Vw utiivi -j>du* 
<Ove~ immuun -e;jc-t.ïi' »w 
tilii jn«r'«P7TiB7iÜ£. i.iBt2:i<[»- 

SiiBlBiPniaiïi Zup5v:i:i"i 

SChufllstxmiX 
iittafit ^xriiliiiBixj -t 3eurHen) f ïs-SSSSS; LIT OPt JEX ï 
bij AI 
^-v "Tcr^ - Zxiurkoobpekï ^ 3d« 

X.UUFKOO'1 ï tt v v 3uo<3r.A«; 

Gekookte wo-rst ^1p e S: 3F.1W 19 ai m*i *• ji.*iBASï :psls spinazie 

Geb>rediein g"ehakf « 

Augurken 
Kapucijners 
Dik yet spek , 
Rijst utüHnsutc ti-DiigiipicBnri.gBaïMiicBn * 3unr=Tï 3: cnr 

'ismifsmitfea- ".'niHRSL'tC 
5HD «SF.3MW 


Siirxe'- :d<SP.A'K TOO Grote repen « _ 
Boterhamkorrels 
Tafel beschu ït ,^14^^ 

D I SC U JX.S 2aaros X.iiiun RD0. ^2S «EfAKi 

G ro te ontb f|tkoek^sw tt 

fi a r 1 n g Sn ofnunaisaur 3 sunqj=s HAAGSE 

Leverworst ji*WP »t *.3 
SioüS worst: „ _ nsnrani i9- 
SicsrfrsanjwotsraiiBsram 45 GELDERSE 

HAM 3UD ^GEftM ^_ ^ _ 

ZwarEsSsalSsii xmo 3m n 1 3S' nW'ALfTHTSËA&Atlimic 

\Vuiiui=r ujiiiigaiiitDnE jtaicathil 
iirtiij3liiu;tallffi«:nt v.mtrfl nüiit 
tlu. iis-vuurtüEtaifldE, üun woxtb. 
it nat vullï iiütlnu; VBr^osd >V .B«^ *.*«.».«<*"• *"* < .^ < .»*«»»*' ,lf ' ,W ' 
Eas paft: 
MV n>w»«' „«..wW" Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper ! Adverteert ïn ^ii{ hlui i 
Ete sïnpr^v. „ ,d««t LEFFERTS wijnen en gedisfrlleerd! SSKKS'/SSSSIS; 


"jb~ n •«co» 
1 LsffijaS- ds-. vibeclïlni 20s 5i«irtKiiTi£ ns. 33 ïKECJT M P«B3T JtSÖ WP* YSDES SSCSsJT - MAE? 0OE5T EMT aiiliL'i'C IS SW SSESrêrjr i3 ^ïiTiiiïirj 4 '?'SÜ tuirj^jps, ^sfkcnas en achrn KE3JB j^ -- rsncs) psr otez jfiE, — par Tfonr "ü/sEBÜnfjiE ~Er|jfiïiTTF.. IFsrKKsiSnffiïi^hisf ^mêroinri, JBsnriraïi, „Lsrascaïainr 
4 I O- rimuvuftun. mua-m un sn. 
CTUir~"i ajp"i>n, iu."iicj. iim 

ZPwmaiï S'rnwnir 
2d ftaürvsn auvti ~namiiüupavmiü 
2}V. c2e istr t iaiD2lnij[Kni ïdjj Zautimm-x~ 
■nrremizufsxi. rpmatïi muur men jsxsltcp 
aüia- mmruirfon ■arsrjvuéius aïivmatc 
£öe ïteüerwsTtfrutis-riip zsqrüs ziext aisr- 
tsrvamrsn au *bst zzcnzmüs 3>sszau- arp 
t^u. atsuisrsis "irtsX ixaar tas ^£lie 
rpuaSs a>süualvicuen -man wcs (ssmzTaiv~ 
sits man sfrrexöc dii2v.xien as» srpxP-, dits 
töacwaiir- imm ag" -rass- :m /ïmi ff-miraZ 
mssxSL cpszsx, hvjsix ~msn ftrst acaitjfs- 
(HvrjS. tent divt jxtizersis oausr rxs <ptuzn, 
ezen r.n Zianüviarzt -laiji raann wsr- 
tzvmdl rpsxma- ISurmasr mdtt cfic nas- 
£wxt tts. mstmxzijm, jsmüat riist ats- 
jauar wan Zartavrw-zrassamsn <sie- 
Iz'Xie. Vejüsv. tizsrdxs, xtis — jsirmmisisn 
Zicrsntarcp — aïlcs tztjü, tram-as <cri 
axpajxjzrtxttp zzaiu. giBx-wsa nsamsn,irm. 
die tbslarcpsn man. Taan msrsntpzrcp ac 
dhsrxsa «on rRat rmarztrszysljïiz rhsafbsn 
rpetauxii Htvcn -rasn — 32 üaat — tbs- 
s>2&c, daxt hert zzefh. iwUsyrasv, Tiamcr~ 
amen ■nmeXsnüs. Ibssaiar <sn ajtiis uzr- 
Txmal ai 372272 man Tiara nu eten mnï- 
rpsnxS. amszvair nvsvsxs sc^iirp zts 
msmen, <mi~iu.urtü ezsv, nrryj nrs-vjarÜE 
stmmris au fesarfcrix rusisn, 'Hot zxj 
dixnr- (üzt öissxvxr rtuop ae Tüz^nvmcu, xts 
■ms~ rüiorsn qizguan Wamt aizsz rmrnr- 
Sxütüzm, rmïiüzn sïlsrörs emfsais tbs- 
ttUUTstexicn ■msraraixpon ~<xru em 
zs&er -nvzt affisv,, zxaïai cfe zaak nxzïl 
e>en zsisr d.BsrdM~snsmaaxün) •aarastm 

JPtBrjiwniïjjlz oman na <3b Tuxtsixtv 
■man aïzze. iisrxtaUsrxns zzmr injfcii-- 
sKferiS fflE fraitsvM wmr~ invS- 
■annrzztiis~„ s-aljfi, cSs mssr <Q SfejKrn; 
se- tiï2t -mvtasr- rmur- ake aimmzcssxz 
man ^asös <&israsixm., man rwtc 'ttzniss- 
Süxarssiman snUt <ssn 7i~jzsiiixn ern 
■sojatpsrwssrcB, ÉiïzatuDz rhmlü vmor 
mtttuaal tra- als m^r^nxajms.ökszwSxxsr 
ahm- <Ss abaarnp vrnipzaösi tSsbitósn 
awffi- tjfJJxeraaaits ■ms-bnzn ^imp. 

ühi ~au Taan -mten -rmal, zsnpsn^ rüaz 
-5BSÊS <san ~atmar 5)i'snai- übt^ïeS 
srtooi, ftxztpsan tic ■amn flrerie mrmi, 
-raucr éxct -wiwnsz ratst wza, tuut -ma 
atezsz waivp man zdhcu <3z> a>2-2nnjmip 
er-nszep siiTaaa&t sm -naar auctren 
js&Rgr tpssn mssm awSruc =ral -Taaizsv. 

JLc. m-aup ~mj} aü, wff -mst msóL vz> 
<DV'~yhü 32 -hjjsüz ijs (jtsTman -sn '5e 
lü-atcpunjüis man c&ti .zmepsïsrmmcsn" 
rumS. ra rpvsrzisn Rn. <azt sxuriium 
Rpar ^aai -mjo "is wrmza, -rooi uut/jicp- 
ztas naar mvrsn is ïïxrmsn arm as 
ttrwïrtisn aam ■mitrx.ccvs rophissmj) 
min>~ (as -mifsïEjjiïmniBn ris iKrtacn 
3jsh- ^ IhsL, ecsii sa anus- <ss~sz<nsns 
te Icte» tbvAysn tsn man "hvrss Imvp 
uk, (üai 's- "raeitiHr?2- cat-n rrtsi -dei 
siölEU ihvmBV,, aas •araisn wiet 2Z' 
■amfisn, asztslü -rast <aan arme Vxrrüv 
nwir wis ms-srapznp <sn tuis /hauüsisv 
,zanaLer uaizxsn cüss ym-nvrmé'- 5Z 

3st rpaat mms- „s^isüsar-" raat 
an& zbiuöb Hiïausïsnucjns 35a -irtj7ii 
iDrpmsp arm. yzjtcn mriu- ^tsi caav- 
jsöna&sn mav eisn avmaJiüsmimjisnizis 
mimr 2aav Etaslzmns, Izwamcv r&s 
miüpenüs (pzjisn 'ixamsn fflsj JË. ~ 
jf3r7 3""- ? ^. SfXUr, Msv~ Si a-SIr- 

üsüyrs arpuums mum ^hst ümans rums- 
axaiajjsztps ialfin "taiup -Siz •vrügsu&c 
vxiB'Stz tuib. (mes 3iBnnmnraBB:ns-„ rüc 
rass- 3. P_ 3rac lx. mübltas-av. 

2nxuhbsn •ms-S -ïk. igrsiBbBliï ■am- 
tüc ~nsi~ P Tüatsrü-xribe-, catc nas 
■maUatioal&s., tüat nsv imp etsn zssa- 
qwsüs anvaiiüsurapsv ~nuü jssuan 
ihiüisn iüszl <ar/D- Smu ytmüi. 'paï>~aït:i 
Uzcm ajjirfieii,, trvaü, "wy iüszb minpsv 
arm. nxst man Ck 'ïjïSi «flese -wajtsn 'vy 
fhsro Tiszisn «t. Tnsz z.s -san nofi-m sree- 
rpimüs aiïncr ms-'as-snüs -majian a>a-~ 
Kseltina- (en -mat iaisvs.virjjiii)s' Izu:— 
hen-*, ■file inzsislzantl 311111- Ixd (finr>- ,WÜRF-P8AEr' 
„Sis "nart nvvxL cnai>e j<a?Mi2ftE Vergaderm'g Zanid'vjnjeeuwen 

Lsiai. ^.'Breien -vür.ïü'.ïi.i.'wüfc üt» ïisaniiur os- 3£d «tan a£ se tos aiewnasn oDcairar 
ios wraKziais: 3T 3ur^j 7 cnr> taca- 
'wiilis 'TOjïza ggmicie ailiSïiiHiie jüasD- 
^rsatHÜHEirig 'wsm cüe ■naiHfoiuxessïi.— 
jmi£ ,Sanaraircmnssuw2n'„ jukbb- 
aiasavtiitfl r,!l an atmsl Xffliir 3Etaii>- 
aisii maan. cas Tsigsiiiaririg imai arente 1 
niesraaEnaid cte aujiir aisz rbesnuii 

^SSXSOiS W£rZmU.VJSn££WrMZtl£: Vl.'SZr- i 

3a -vaiB -OTiiür tfisas tnjjTwnspnEa 
san asei jmins Tffijncsialimg, üdsii 
coe wimTZTKlai die jwr:ga<flq"iTig ananas 
sn aut caezs ^ernte CKiangsIsliinE 
rmBSitas tte nnoaan gamrTixcagitsn, tam 
■wan i^srt simaisnn sn ansaisKand 
"W5EanaarriBBis!'Bn aspracE -vjef Stil 
-was arnp, caal aumr Tjnnaacg -vssl 
Sarcuitt craar sg -^fsran miiusrmns-— 
3ïicnHüsn <as -vsesmmns, mist -wsrö 
gsedcanfi, intcafe ttanstoxte cae tddti 
rrii°r ggjpiaccsn •vnnr max cassuac 
SuHÜBimns -wsrü asan oiannnissjs Tarn 
s?fcï3e rüjsnsisn un jisi üsj'sn as rrris- 
pan Sjk aiacnx stans éaan iïiszs 
ccnrormsEis irwr ais ,tt°t=sti XirerKaï- 
jmTP Sp°»t sn Snnnaaaig ^en 
(üaairts meos, ast msz. aesuiur aiaar 
ajmlaxding nam heü my?ii°niT» ~nr— 
mnr± cauur cas asmnmsis -riaslDtanaraü, 
cSezs snrxmü ce -wsraajuwsifficwaBiJS 
tis ïHislian 

3jj tas iiTiTOnmmon ainrfHiTi oaoaa 
zaan mmi esa caijnr «an aarnml jlaaan 
fnnosrEMsanfl ^iinrsjsl me gianaaimTig 
•ranicasaiaarlïl C nam rfrq- Jggs. gzn. 

/iini tjütcös anaufffas (ünal tns*£vXci soa 
z%m Ka cüarik cficiz a;x«c jiuitocij! SkE 
juruSs dis ïïissr WJUsroKiniss-wziir, aaa 
p-jcTatips jEUiibuü, -miuarixp tarp uvsl 
-iiafli" zum~óü. usTMtigsizomsn Tfe^DJ»- 
cBiMi asas atasrïlya aü 5clac- ^773 mva- 
Siuajt Seakauiz, -mser^a ïï>&z iaat, <üat 
—k/c. Tzazu&xsn sciwailc lanüvie axspas- 
ttsn Ihsnban. vruirjtaüaan. 

3tst xa, .nU. <jtsvlsksn, Hat Sman cos 
5yssuv.il.hvan thssjz anisr <ssn -vimab- 
cüsvaumisx^, doei Ihsm Ssperi. mm tge- 
—mjts msTsonxivao ■aim-cz nzüjrslscnxi 
öhiir- -ös Jfefl 3dkë -man zniii&iüsn. 
yüst taszs Twupsn as ijij? iüus ~seüs 
rj)sin&fisn, aüaas msmam -ifc man Tnst 
JfeS Hmtüs 2£*aKB üï; Ha/éb ~m$ 
ökaa-av rrrsvmrcü tzni z:yn TimzisürTissr,, 
ami (ssv, -twj} ■miat ^bse- ^bsadi man 
—i-b —vslzss 1 ie kzv/n-nsn msrï~%jjtsv. ESat 
(fiamSin (üaa-imn kt qisatsssz, cüttt 'üs 
ftauharxr armusav 3>$ Sluav s; <pc- 
nusast, arm "ttnm ws msrxsücn, ïïme z^xm 
zzxsizte zush z:dl imzwvakals-n ÜJat s:> 
mnjr- artiSS Tiatzp •ssn zmias fasv-ua- 
mvKQ cpaussst, rüu> dqj z-ütiar -rast dis 
Jncra ncpsne nHymjisütcfhstS aüs taan 
ruiars -man Tnssft fisavastsn, -mant 
tüs Ihmiarzs lissjt nisru -nxosxsn -msüe- 
dislan, rflur <üezs v>Brïawmanp — taii 
UarcpzaarB -ruua- zsivsr zzdl mna~t- 
sstzsr., tie: ~asz arsviüyi, (üat Hiy t>sS~ 
Hsffü-jfi znü -mo-sisn iru. (üan aiók. ~van 
^isn ■zimaJ.iüsvmTupsn paai 'pêb-vüit 
Tnsa- Izan raóizsn 

OvidsI (üs ïmxiua-z: aü: dis ms~- 
tt^jsavmjiiD-Mjpstcr man ~uut l&a&BrZ. 
Sfrmüs SZ.~uz: lisvfisn sr dlaursmi öijj 
•nvg trp tuanpsa- nnpsn mim- Ti aap 
dxszs A.SZXS mtio-ü. se zz n ~i,'m, dtiixii iaat 
mvD- vsn ^.nvauüsTEvmpsn, -m.ua- 
•VVD- jjsn tslsiur.istasnuS., nrrnüa; 
füszc 'wMreniïzv— miiHaymsn aan Ivtsr 
liaznmüsn jirmpflTncTi diaa-nan ~Ö£ 
-russsis sb rp~UBZzxs mvlmisn.vup z:cü 
'nsïvbsn. 

ZJaSj aieb -Ut ssn üszsr tüapsv rast 
Tnsm sn. zt-a m-ava» Tass^rntzsn 'urot 
zz\) dxaarnan diasiszm. ZJs zmuüen "net 
"nvsrlya mmnsn ca orn imp<SlmslrJ\zs 
-yiiüvrn Tosv i?r üacr ztx> ürg dism 
zsa;., Ibïi 'üczs Bmbpslrizc in> die Izüiz) 
man znrn Tasüsmvn.^sn uanpevrezcas 
■xiisn rüasizt -üz znt dj; -mss&Srf ,Z>at er 
nu lunii rpesv -wiruaa- Izav j-v paai 
ftusslusüen. Dist -urmtüs-, diat dlcss 
vr~:ia-ïffs. -mi dis ^z-asiit man cry» 
~j.enzn msrlzs-smüs rruan. met zign 
zararag sv arppsrunaü Tkunmairu rai 
<sair ■gïnrtzishnp nüs sssn qtsasel ~aer~ 
ntalüe zam trpniaav -en mme- ~zoa 
Isur.nsv üvvsn -sn üamien >bv ïrjr-m- 
'pen, troair: -vp psstmüs taaium 'üai 
Tzvnvuexi, tzmxÜLi— <sr 1r,i nv tte 'üenken, 
Ixxtc -agk mis iiuarraec z;-n 
Maar diat mronSe- <pêbsuri rast <en 
dxaurirm zvjt Hz Tnyv foratc mxiv-i. 
Miin enzfoc mm<- ser. s^üsvvaettisstsi 
Tiitr tte" Tin nvt nire-lssLïfiz? leven 
ivsppsSnüzse das xmentüt -io-> dhi 
Issvsn zzd liSj 'nsdft s/a -ik. dhis sen^sra 
■ewb pcrifsp typ Hier i«-:.:m"ül mav tüv 
tüienxt man ^utihekc -tva-lzsn üat 
"tiecL: zzzwsóL mov- Tiaap 'üesS >sn 
ztiaov- rant ~hsm wêieefz, ui dis 
jaren,, diat "hv ~nv —ee&n ~v~it ss Hsn 
Zid mav diat permmadl ~beïüe 17157 nH 
'trp diat -ravn vnücr Tik -jtc irowsöl, 
-waimss- diat rwütp zu,, -viel ccij 371- 
zzarrtBèmn zaru •urJUev ftmuüen HT'lm., 
trammen üuau Public/ic TTe-lcii dia? 
3ïci, (thiE tiist -au., -mant lui— at -üat 
(SrzKpeniJ nvthp, arm <eer> ztielze kdJ- 
Jispa mrsup&e «u Vl-püitdriap Sc 
ü'Jhenlzen. Ata iit - elzen evewzeer 
mmer trp male rpavsn men ZatiSnnm-zr 
Tsminras~R Znttev ru>c dae-_jret:amen- 
Uvk snel ïhaipen 

•ü wiBeï die •mvpsXxJklaeS.en arp pirv 
"ira. 31731 Twsntutïhe 3-aii?r Sai»Sï'r»Drt 
team kïïimüi, J^aastenhcjüe rt% 3>e~~ 
■Knniüfflse atortizrep löXüavr axS <Trw 
<pavB., ihvs lüsin vak,, even uanrsïlzen 
aan om -müaxsaeadrst: Zessi-. S7"£ 
Set fonüv JSnasi"rüi£l)xlc '■elzens arp 
uj tm. tweet,, diat Zanavvart Hst faam 
rmd nn ëLe steek saü itözm ££- oös ^Tjnr^cter •sa <v& okst ÏZÏ M. 
Sünrtds-SjujiarE tori tTtasiuicsiid 
ZDB.V2US -vats <bi «ean Tiinssxal rum ffis 
cnuö-^arnsziaar caar ^.'srsrusxns, dis 
ttiafa C SisaarB "xm -vrinrznnsr rxs iaz~ 
•vxkzush ®n eaac a^nrjjjen -vsra ga-fg- 
gennantae maisn, c£i& -cj pan exsn- 
tiuale tusmiaming zenuaan aianvimtfign 

De aisar (C Sisaars, aiiB ■mmzzzzrsi 
van ras inroimiKRis "wan acrisas cöibi^ 
snsn xajipnrtsaras xxtxmvssss. <3e tof— 
^unüinasn -wan coszs aaimnasE inn 't 
jtfirmiiasn amüsrziisc 3o cpsucht 
cöenE axan ^ae Jialsts "XTrarsnia:, tos 
aiaar 13 -sznratcn ■somr 'siezsssa 
tasa^irai tas ■xarsnisniiE MH2,'WEm— 
ao km esn -wKfircfiff sspissanKBiti 
•^ainr ,3anüvnarnns2irv/sn" -vzbb _e 
inssi Sjs^te HiöKte tügnrna dis amv- 
eüiiBiHE -v/aartre füs canmimsse 
sakonisn -was mos, xacxsr trris 

35;a 21115 tasr.ai sasias coHBrnp tas 
Tmtr-TiTTT"" "^Iiar ^"7 .r.TTTzmr! ffisHiuil 
tas 7/srzfouwsasEvnsziB *an warzrnuft 
'as -varKaasring; nnsi «ssn arnr' a talpb 
,7Ie" tc. ,nHan' ztava z>\'2t'3XL bssittui 
urn assrcsEan 

Ssn 31122*33331: plsiürni — tDm 
*mHas -in dvz Ts^nana onsi <3b *3*ëï£ 
;iTrn5°;.,°Ti — toen ^cinsal tas Karihsiü 
4n tos ^agsnirmf; tre inan3iiHTian, 
■^lilB^le ciamijp Ttom tas asaisianB-xam 
tüs cnmmisse -xain jnaaas toisnstsn, 
-as maar S S XiisrKannan Zsn^pïaj- 
taiim <aai miax aiaïis:, itmte jinfirjic 
tjs rtnacsn sn <ssn jrpanraan sctdIiuie 
tcansrolas 5ia5 HtajaaB -we^fl dixt 
■zpsóxnui -wafiarDm •ztssraisS. ÖDnr ae- 
-wn^n c3ik:uhbi2e -wEJcflnar wssl 
'xam 2ssi ^sniraEsne -wsar -iJarlTusn 
Emg ,. 

ZTe uÊBiar; cdvst dis ^fsssnurwenB- 
Iewssus -wsrfl -x^inr tüs nnsasfe asan- 
T vjszrssn tri 'óPTilniimsii "wsisassing 
HDr oTstsn 225 siamman tcs zqm tuïï- 
^Bnsacrn jmsrean «stanoaan sr 7<7T 
üasan hki fiuuaiss ossruxc:, oid er- 
'Hiinr, tcsrvEiJl er 3 dhininj scamman j» ^aan jffmogn iasar caasms taiair- 
<np cas -wtrDrzfeiar miHas, öini m?i tif- 
smar tui; 'asxs saammmr; üs armns 
«innhacv/aicis ^nriTcaKin a:iaflten'7?ar— 
Ictunras, (fiai insa rasmuur <sn irürir 
afiaaiS cuiiai (üs jnjjarots zaihan saü 
-aluwan «isnarsugan tmi als w üaaar— 
Ttsriaiaaniig -waarnp san irans-sl 
misuv rrissuuir aü annaian •vrnztisn 
asatrnzan Tsbboxss 'Oi'éias tüs Jisar 
-.irry nxni; tiihüs dtat ^aan üsr -rnniB 
<2Ensnas Cisra.ux2usaan ztazti 'nssL-nic- 
■naai zal "Ftslian •wnnr nsm Sinius an 
nat miHiiv/s taB^iinr. tarwnj] triDC -üs 
1122: Sisitarp T^iüfrriTntas ann .nai~ 
tduiüuuj: cais Ttun-r:irtg: Jn is —-20001 

jm 2sn KTsar -van -OTÜEnnian ts- 
wanuni: -vraic. tüaarnp üs Ta^pias- 
nnnr üaar üs -ttiin~r,rasr t-iiiit tantis- 
paxuas sva aEShunDar; üri^ri ^1122^ 
Tnan 3it>5 liFrriff tr[(3 on ■nïzpririfl"T?Ks 
(Srw^tass ttszarosn sna 'üse mnx'Hi— 
vsicnts liinsia!; maüsr (nnüar iiaan üs 
zaan -vmaL-ng wm tüs jnaruc inrsiïan 
caar anan aui farursciEA orai'ïEala -was 
tuvar tas gsvüiïöni cüistasKe-scsinmmi; 
zail inaanan omxüax musn aüg 1 — 
rmssn ffi^fülB rfiTur-ais Tisüan ^-an ^121 
^nasnü dssxiuir aiaü "wzilllan "vsjJr- 
jnsmman mHtcsan am üriar tas oh>- 
zmnganitaa tfiis cüfesïr as astuam an 
mst -aasumr. "22a anima cisi-ibns 1 3 
-wsrü ZTis -T'suzHasmniï -vsi-fl fnnn timu 
mnapv/iinnü taxrjr sstisitxszssmstZsio 
3nm 

lI?fc£;rc:sv»s;r.S5irï;ïmr: 

Aim msx sm^f Earannii 112 Sanrn'nnn 
-wht3 ace <3s «nüaimg SïiEspasEraaar- 
csniE 3süur2iiÜ2 üs rmannü üHnarr- 
tnar, tüirar ttïS -rersniEn jnaBl2|r3 
ean 5i20ras "^on jffflnjmj.aa ^an 
esanKelïae tnariral rsHnrüjsaan ws3 
umriaiaafcü ifHIS3SL3!r 3> -W2rüan 
2^ miHtiws ajpKarriTHÜyiss ucasss^an 

~(2 Z^inütiiiEiss -re^siTiTTigs ;i2ug3 
tiamSEDs aiaü ean ,33nnpapi2r-'ana£" 
(upsszst ten onis -van 3aüt <ean 5nnü 
iêils ^Kttis ansrtom San asn ti25ra£ 
<rau J 332.?S -wnzüan cwsigsninac: 

Efe'TP'EJr.'C ÜEsngr aüisn Jmosijc 
üant <üib üezs 3crtE tint «aan imïïrrrax 
srenas ÜHinban ^Esmaacs Gr'O'O'&s-e huildliigiki'5 Reainler vaici 'i Hoȣf.. _(2 J322T JÜ 

Dfüzanüs 
ü'rrrFiTTi;, jnisr -ram ï ^airl cis 

^Ka^Üamss rrmrsT^nc; '2n 
-jaarae -crgüai; 3 3. isn rnu^B Tttan =ffn 32ian on üs Onicar- 
oaihfsraiK ion. nfia tfl T iias, 3;m T2n<ns 
■Ksrjaax aas; ^i^n jkütiiss 3itü3inmg 
xs üuariQ üszs omg itsö "zssr -r-nöLs 
■sn i~! -' gs", jn üs .inmaak TPsrgzasüB 
IhanalmassEi jsn asal gsraüsn 

(Dtm: tap üszs mags üasz^iS 5ias2ï üs 
tig"T!m 'x Hief: üs mnzisc amg üusd 
TjaarwaL ^:^z2g3 "vfö ihaaüan üiuir- 
tDx>Br aaisi Oism. 22n <nnasnnu£, 
-waarim mj rons TBnelüs üal iig 3at 
aü^i3 3nnsi2CÏ2SJ>2n 522Ï 3'Zïimsn- 
üS2l m223t J13 nog 12 jfearlmgan üis 
mg Ü2S S2ffM cqp üs scninriiiimtians, 
üEontpBO, a±ran.2:, SEsaxüDn -sn -anril 

3si nnusiisisn ttisari üsss cnans 
mirag osziaaiüs -van 3an3 si "aan jn 
jasi ■iflihsü ^!2Z2ï2n Sa^as Tra "S-iianEï' 
laaf^iü (Dnnung m^ xioöDss 2n Jui 
-waE jxag jni.ar 0121 -i" jaar, inan Iq 
an cue 3avo on 3aarl2m -vaat ii2i 

üans 2an niDmiari i3ïo üaar tsaasvan 
"W2r3 ünar üs ^-acinaanTsmiExëk Tan 
aist Tas 2'2smi2nj Insam-dris iux as 
(DraTijs 3RaBBaucai22Eas on JkraKtsr- 
c3am, tonaar- UsifTmg tam aanjonsr- 
miEjiiic. ICicnel jUsj 

In ~fi?irl2Tn -wsrS 2m nl spaaüit; 
taan ösEanas Sguur Crt> ar~iangs 
üseiioS Jiwami om sfls ^atasinHsusltta 
üs BrmrflemBs -Bunmiarjn laan 'onaar 
Isramg xan J2K>2lni22 , ;tsr Mulisr sn 
latdr innüar Ü112CS1B Tnn üs iisar 
k-i°-ib 'Dnüar laHtsisannamüs mng 
bb -vstütipp -van xnü üe E>ËhiEüsr3 
(Tipsr -in as Hamianihs rotfeesEf aram- 
Trng, -waarna üs iiaar -ran 1 3nü 
'rianaamü ■wara tere "aersts tsunnst ie- 
iamaii tqpt üs ihaar Sarsl 3jssöh£ 

?Trtas&sa 3hiü lm mp 34-3arag2 
UaaSsiS als tüannsiiisl oiac mie enans 
titü srswsrci aj üe stcascuast "ran 
iisi 4üe j-axuiaara infaxttans 12 2.BJ- 
(üsn tnnüar Isiüint: xan "Gaatr ICann 

JXb 3^in üi2nsiph2rii is üisnbsn 
vamilü, Tersnit ia tip nSnnüising 
7-an üs ïinaaiBX Sïanl siransans 
-warksaam "aj <üs a(DT„ 31121 üsss 
<naar 3taslanü -waai ió ïüf ssmd- 
ftüannaaaBr sn -ranliBl tniKraü "in üans 
(HDncarisn nn lisi -toanroahas Sitri- 
PsLsrBiiurg en an jtiaër_ 

Xian lanEüarag -an uK£t2h: - ai3 ïDa-- 
rnes -nügüs glaiïriia ünar Ourrslanü 
2n "hst 3ius-tÊh2Hter is 3uisbu:-g 
ïra3 axn aianmnksliit -np alp söip- 
■ehinnHntiKt üncb -wsr3 £ar: üaama 
ïai Ikapalrasesiar tiannemü In üs- 
seliüs xunciie -warkxe ihg achta-- 
sanTolganE an 'Siraötian: g JJffüüI- 
SianBan «n Belïnrl Twaurna Ean aa 
«en Tcsrtüïtf i-aa 2en imü. naar nis 
lraj«itaees<.er an iisi ühealer inhoraHB 
an Parijs, ppmstnr siaar 3m±alan3 
trot 

in IWp Tjseiüs ian Tronr roaüi-arnE 
naar irtriSanü ansi üs iüonr iiara 
aoen cep'ormüs ,3VI«rme SÉhaaspis- 
Rar ünipaT -waanneüe ïag an ZanS- 
xnard zou teimen icancsiteran Unnr 
ihat -222; -Bleanis -weer -werü dixt arp- 
-ü-HÜen iHctössr miei Innenü en üe 
feipal asiaz-ae, amnaer üs a:aiieltaeep- 
isr, -waar aaar X>unatana terng, su- ltan 

an- ÜHi Ü22ffi perhTinnyE: aan süxe ür-^ 
üs "HT.nTT^T-TïtTP^^T-fi^ ^aiss aiHÜ 
iiaTfinJü 

ZSiiszi -nssnn zzjp ar.aïe SüIinTiüss 
•zrjS. j£znxsissnxrilU2iK -wsr3 5i^, 
üanr ^ariTialmssiaar Har-e 1 ; Sez.'£ 
zxtïivtis inaü ai22iH2l2Ec3 *ï>2inam3 
•rm ümEHra -ran ü= ZianüvriTiras 
HancnniH, xuarp 41) naar ül2eï_m? 
ni°* süb -znüantr "warfcaann is:- 
Tütens Ü223 aan srnn (anr:-2s aais 
aiap-ilm^ssre: nn üs SSJC-ianïnr= 
ahHns üs IStlZI-jaipal -wf^ar ia 
f» vanene truxm -ill^ naar 
üleaï "7 -wa;-3 rianaama ini 
aant rarj ,ajrr^elsiin ' 2n ,Xuns^ rna 
■nrasi3' an HasmTtóüs aadhn? üs 
jsaarlemiiS païrasi:a;ie] 'ar' *sn. 5ta3 sr 
jareniani, üs ^siümc; -p-srvaiiren 1 ; 
-was inn -w2rlTnaam als iffcigemüir- ü^ 
anxia.2ix2i , aniHinr: ."^^nelraina' an 
San^riaars ,Xunsr üe airaaia' an 
3annshra2h üe ^marlarais ^p«c- 
SmiarB '(snans "^nrmanij) üs =^.ar- 
anaruêbarial xan cis l^eiüss irsm dus 
mrj (titB: qnraatcis im aiaü 22n teasan 
H'CLjknüiesns an 3aaüam sn zsis. arj 
'ün -aTia^ am; cans üs leiüinJ: Tiri"ninn 
ts ja2raan xan 2 zancvta-anasmtranan 
Z^iraavTim -2211 iraüei-ajeraas'ï'ers- 
TTiginr an Zianaxiian -an >vsn. ananü: - 
lan2V2r2niEinE an 3enn2nrri2Ïr (er an 
Ziana-pnnn Onüsr s,in enai-oacs en 
■ïitfirwanis leiüanE: branhi aa? ■&! üs?e 
xarenunncan 3a; an-ms a>isa 

3>t -was aan cirifc ïF>an -wnnaar 
üar rtiarn ~ar ïslaitanriaaa xan min 
Tlhtis Tenaaiüag üs cöxaran ans- 
üal,i2 xarannaan raan üs (Orüs xan , 
(Qianne UJassan -waru xmcai-aiia. 

Zien üirrmni xan rütiarnsn gasnhsa- 
3ran sn ffiüufcwensan erin as ii2ar 
xan " 3oS tra ^.in J!5ais xar^aa:üac 
Tan üsal irsxallen O^ei üuiüalrit 
Ihaafi anen -nsiiana, üszs 'nnü-lsos!- 
anHesier aan -was xsle xarampngen 
snvael üarik xarsühulüiira Kin ans; 
Is 35a xszxtsïen 3anÜ2raaian T an£ 
nrachi -ean üanmaas xan üs Z.an5- 
xaariss anuraachajisl 'aam sar. :ip- 
«snaE -sn Kühunli iiean san gtSKhenit 
fonüsr •ennxari anaar lipt airiapsr- 
punt xan üe alniaitaag ürwarr tsj- 
iüagaxana, ïnan ara ruim T uur üe 
3CS3I-3ihjis1 anst inst ïam&riarrarrje 
aiani een s,aranaüe Irwain aiancen 
-waafre^ lOle an üe llnap üsr jaren 
Ibêhaalüe prezan «a alle Tsr s mging c 
xaanüslB -waraen znedgexaarü 3f 
irarans twhe inarran xaTkaraan nn- 
aamüag sn laen tam xxóm T> uur lis; 
tmraHsr:Ëüë! lünnt tsa 1q ,.-ze"hsr 
'n anani ap°tttie xan üs Sanaxcianse 
anasist!bapü"_ IDncn toan iet Etnïs 
enseraifl? xnnr -zrjn ü?ur T'ï'srpnc 
tai ihar arsnasn xan üs f.srsnaas en 
Bm ^135122;) (üax ai?t xnnr iism "was 
•warS iaet ïsm -wel -wal TaachüE "n;i 
liel itcea sp a.en xan flai nuüe 
xertrna-wüe, -waai-ai^sr iirj "pJjpt -35 
naar üs scepter zwaaiüs 

Xföze ESfae xan üe KSS-ltapsl 
-wfiiü naai aaHeen ücmr üelnasss 
natuge ibmtaagswoaa aie-waarüeerü 
iai 'was Sej'saE een -waarüxE? -en 
fesstalrltos aüaJtuifiTig, xan a;m xei- 
ïiaarfiaE » Techafsch Bureau FEENSTRA 
Voor Philips televisïe. radio, 
a ui o-rad 1 o , ba nd a p pa raten (Ernie fr?ints an ~H.-f A^B^jST •?^~H-r, TT, -ix;- ;')'. i rxp\ - 

Philips TeLevisietoesteJIen 

153 tnn jïiSSp-,, ÜS ena jliJS, — üat xararmaü üsTtarnaar -1 -il 

•* ', 

r CtnzJïuro:~ €.'sozim^ 2rür~iiazirmdiaE 
rri£rr SS (3aX2r^3raIS J^CüirC I^nüsn-^-aras 


'i'i-g TTV' l y » i.t *n _ P^HFCT-^ aCf^SCSX, BgCS>?ty I MSI ^lil Asirss aai» cis; rsas 

IJïamans xüe aswanar 11 xan üe 
^anüvinnselian ai-^ri üm. .7 A 

a 22naaaf ancn ana: 'san jTcnrr r -'en'ii: 

as "g2ra=H;ni2raa3 xan 3anüx'.-nrt fav 
-wanü x-aarar nüres'sanT te: ir -v^i'S. 
üat 'anaanns xiüs i:i£Zr"C£anïïan xan 

^ :"iHags xan 3 fmT nva: X2rriir- 
ae-mg xan üs x2LJcrGanc xan üs 
Ziaaaviarasslann en ïiei-'ceiing xan 
ïcpï xa2rr>aa ar'i. au. 37is aueraar. 
pracison aaien; -vrsi 3 Ejsüaan nsaaa- 
üenr üs -w-^rHa-rp 2s~i? xan üs 
~.uenst P *v\". •nis aiin xrcraaS T>T»>r 
tsen a:ser Irnra 2inü.-is xan ïerfcil* ars 
xaanaen Aais'isant -wrj , a erin üat 
as-'a 1 : Tmm -ees ?itEr Trel"Ü2E ü-nr 
aie, r-iüPEs s^nrariürïl: -wrt-t i- r i"c £ — 
ti-:gü üitt -aan ?>2ia= ••irjenras wi^ 

ütg t;na x^ataen aagannsn aast: 
ang sissas üiaa'n •*£ lanns üs laan 
sen ïi£rrpti t .2a- & üoi'nrami 1 ' Terw^ü 
üs i'p^ana xan n^; xisraiü na; 
x:nr aae: p"nï=Ti.s aee- nna-'Cnan- 
■riaar as ,.n-uaarü- ii '.'-w r ' x^xüt ü~- 
naamü 

-£üi2ssant x'-ii; iraxaruenc as :i — 
-w'anar*- ~in üat auaï uners: oexa-eara- 
02n£ a? üHi üs Zianaxanrtsrüaan 
ai'ig si22Ü= tü c '"an =,-11": , itie_ünm3' 
-wnrÜL benanasiü aaj2ri.- ,r x2nrtaana? 
a 22a*- 2an an:23iet xna- xsüaantanc 
-wsra xaüriena an xranüt aan t^a 5 
asn 2inüs ztixut txn 3e •Eam22iiteraa3 
an"; ai2t xerzaüc Tr -w_i*ïa :)?x-ir- 
aa: an üat aan asre -aamezarrE- -r r i=- 
stanü -an z^er j:xt:s i2"rarc r<2r 
■sinas Iraral Nüeicwe liedeK't'Êrc.siöeirins 
Zaiir<c , 'rccir5:imieeïr , M''e!'n 

Ke ais: er litin xaas^aar xaa n^; 

"nsssuur xan üs Z..ST j^anav mr;- 
aaieejx/en axa.anaaga'r'aaa ni ar 
^atiiril ju.su: as r , 2n ms^ws n.irien- 
a^^w-jns ïüiremaas laaenx^^gaüKinc 
uirffi»cn:-exan trp anaanaag 25 jan 
"Wiiaernir an natel X.?rat 

3s -aganÜL xerraelü; nan ïis: 
x^rlntzen xan san aiis»rwe xnnrzirMr 
sn üe xerlnemng xan rusvwe ~ns- 
staa: alsüsa w s aieritien ans aataar zms; x~a; 
mei aem p-a; ean Ligert-^aaa x-a: 
me; Eeaeam a 1 ; xan üe r-ax2-Te_t xan 
üeze Jaanc bsjmarüe ana^acas. üi«- 
ring {«S2as üe anariarae _iagaur xan 
xaTiagar üu'sta bahauüan w e calrxan 
üat üit eeiiaim ünar liamzsE znn- 
Ü2r ss'bg aaa ts üenlten -wara nnt- 
Jhuia trisn Ihri aas -zsx ,Jt nab ann 
levan lang naai; g^swaisn iins tiuS 
ai" it Tra 1 ;, sn al«= ik nu Jïean les I i2n 
rassr Jhaü -nn a air een -anus iisar ann 
snaar na xaaJ il: ane nog ?sn nance 
xent' i an liane x'ensen -vrj nau«L 
aup-liapslineestar Ssirüar xan 'i 
^a-nS üal Jaj -ang xele nnr^n anag 
-we.*isaara Tairxen atp anuzicaal isr- 
ram anet üe aaiuzislt ths srin lexen 
t^rrulas xan jannen tot prjasnara Kfiaxrwe. KÜk , cir , ian::s>dxie revue; 

2^ ~.Ti—r-*TT.t->—x^ ■naart— -en al-iH.— 
aarsFffi-srugarig ,~ie "5v jra' zal rp 
anaanüat ir jnn:.nr. ar a-2=rrata-ant 
Z.Tznezsus; -ï^z: _unx'iarang g^i'^rxan 
-^an ane.Tr saraangsTiSla^ a-ilciaraf— tasans xas ir ü c tLial jBTO- x-ia-; xan aaaaan pc an aa2t xar- 
Isaan' Un üszs aexae x'araen ^.n. 
Tcjaemra2n as an-^ït su^'assr.-ü rrs- 

as laatsis -Een eesnrcsT'an ü-nr 
l'ü^\" -irv 3 ri-mgsnL-Saaaaran ICi 
laa'ian xalc =»2r :.il 


rj.niii]-c;t2Sta-aran; 
TirJAKO'K 

Carameila 

ar.ar-r'arfai-st-Oanaing 
Üanüxaarr - 5!sau insriisar ^i-\ n—jg-Timrai. ir lanuLa:- 

Oea^atia^ a= x'^atezia^. 

Hst panman-e Z.isrp*<t~ 
an liar:i:i:-arjn2».; 

"KIE .HILJkGJtO BOTS 

3DI\ 37'3HrO p^ana 

?3ü?3 rïassant 
-FL0103e -afzarür-an an cjznis 

JAHA3CA JOHNiNY riir air? 2C?s1f De Cookpit 

3ar - Cabaret 

1/anr'e ^ams^rwi^ssïraat 

au iet jeiü^estraat i.'aarc P: 


-ip-amr«E xmr 
ar xr^inuc tra 


nannara 
raaaag 
er 


a-'lisaüs r 
- elexisis a 


aüir»- 
rir2 p ; TTme F-ouir D'v\zbi Aces 

~ara_ ." nngïünsS p^ana 

Aart -."gxelü saa. en aas 

Chras ITitittsr aranaf, 

Dub Dabau; bas 

Tan anaanöag "tan önnaa:üag 
JEES JffiTI AGaCO S0ÏT5 

De annulans raaar- 
sn talexasie parnüun Wij starten onze opruiming 

mei ersorae Lwpfies: FROFTTEEE HIERVAN:: Gi anima en — yv^ c^ï 
2 ners 7 4.83 
2 pe:s ? -LUI 

SLOPZN me', 
aotelslurmag f 1,25 DOSIITK m rood ea 
p'ji ICC - 73 «- Badstoi W.i75*"?'K- 
DOF3SXK m vrolijke 

4 — lS3e —'-",7. ^— i 

T 1.32 - ?ï t!I- DÏ2v v~n de aller- yc. SletZlS J 11.63 a Zjvlon 

liTJ 7 1.55 1\ ïZJyXS ztrazh' 
koua 3~ * j 1,5* Dames ZAE3D2 

KjJC 1\ C 5 voor 
Her-en ZAKDD2E2N 
2C*U 4 VWOT ƒ1, — Flanellen i—^nrjcs 

kwaliteit 1 ztsrs.f5S5 
]CJ 2 p^rs I... /5,SS .rrachtige kwaliteit 
eüsn Z WAlvXX- 
DOlvS 5 m,voorjf4.Mt Deuke modeUea 
zwanendons DAMES 
?:AIiCA e maai 4I>- jjeufce COCHTAJL- 
SCHD3TJ3S in 
fr-sse kleuren 

KIT ƒ1,75 3 e klas 3ADDOE- 5S DE WOLBAAL" Haltestraat 12a Telefoon 2099 


Caem. -wasserij * Ververij 

üoaslpersiiirisiiitiaiE 

Sioppage 

ZANDVOORT - TEL. 2510 TffdelQEc 50% korting TÊaHE op COZEEZT CaSTDUM 

„ MANTEL 

„ JttAJiTEELiOOSrcrtlM 

„ COLBERT, tfcans ƒ1,7* 

„ PA>TALON, fhsaa ƒ34:5 

* ROK, tkzns t&bbS fUS 

„ JAPON, thasss tsbb£ ƒ2, — 

„ TOFFEE, tkaas vanaf ._ ƒ2,15 Haltestraat 39 _>e fV-nwip wasserrj 
voor ds betere kleding. 

INCLUSIEF AFHAT.,FN EN THTTSKEZOR-GEN. 

VoUeügfc bfriBnSfTmg. Sjpcedogrërs-c&issi soader prissverhojine. 

EIGEN RFP.ARATFE-AFDTT ING Vacht handen 

Jen nimmer 
ry w o J schraal ... a 

He! Is de Hcnoraefa ^is hel '.ra .das* 

Verf 

met glans en 

met gemak 
Verf het zelf 
met 

Gbbc 
de superieure 
plasröcfverf van 

CETA-BEYER OPRUIMING! 

OPRUIMING! OPRUIMING! 

*=>rj 

Modehuis S. Piller Telef. 3397 

fes ouderwetse gezellige opruim Kerkstraat 4 , waarog u onze restanten, voor 
ouderwetse opruïrningsprrjzea vrorden aangeboden. 

Het rfjn afles restanten 

dus tornt TJ igdië'! 

Zuiver vrollen TWEED ROKKEN, maten S3-52, van j 17-90 voor ƒ4.95 

Ztnver -srollea EOKEEK, ör.>ieïcreii «c satgn. v^or slechts ƒ5,95 

Zarrsr -irollsa JEE.5ET P^-OKEES', drr. iüsursn sa mataa 

Tan ƒ27,50 - 

Seswdi BLOUSES, ladhx "u aiet, voor 

BesisaT ROKKEN, van alles —ai, ~oo: „.%-. 

Snêdine JASJES (SchutiarsTeld) vaa -'34.5D roor 

Hestanx A B DUFFEL DAMES CO ATS, -,-aa-f S4^3 voor . . 
Ssssan.1 JOKGEKS COATS, 2inrer -&&1,-, ras ƒ 24,50 todx - 
JEE.SET BOKKEK ragt vesqe. zïaver -cral, — aa ƒ 19,75 voor 
JERSEX PAKKEN Qasais cou-ïï^-e) vaz> jlö.50 - ƒ129,— tod: 

Bssiaax WOLLEN PANTALONS, snaïls ?3JP, êlsciiïs 

Ssa resiani DCPOET FULLOVEE.S en VESTEN van ƒ24.50, 

I\U voor ƒ 5," oor ƒ12,75 

.... ;ft35 

ƒ2.85 

.... ƒ3,75 
.... /„K,75 

ƒ3,75 

.... ƒ5,98 
>r-.. ƒ33,75 
ƒ5.95 

ƒ3 5^0 enz. 
'5 sn ƒ 2,75 ER IS NOG VEEL MEER! D-it zgn alles ooze echte resvanfcea. dus ?reen. 
foederea die speciaal Toor de opruiming wordea cefain-iceerd. 

KOMT "ï"EOEG FFwOFTTEEEN! 

Modehuis S. Piller 

Telef. 3397 - Kerkstraat 4 Winteraanbïeding 

1 KOSTUUM 
chemisch reinigen f 1 s 

at 

MANTELKOSTUUM f 1,_ 

1 MANTEL 

chemisch reinigen fl,_ 

ïiidiea TJ een kosruusi oi nanlel tegea d= aanaale pn.ïs mei 20 prsi.eai 
kortiag laat rsizugsz. ïaiat V van aeze -.liiaieraanbiedrag proStsraa. door 
=*a tweed» srui ia cezelide order •; oor slechts ƒ1, — te Istea reraigea. lad.ea ge^-ea ast mei Kj. x'TIZ spzc<-K.l o-pp-ét ƒ 1,25 per srai eirtra. 

I>eze aaabiesjag is slechts kone t3jd geldig ea g£raadesrt U öe gcede 
aflever^ig dze V ge«-ea.d beat van de £inaa KeJjser. 

Jumpers, Truien, Wollen vesten 

f 0,90 

Verven Stoppage 

Chemische Wasserij en Ververij 

KEI JSER 

Kerkstraat 26 - Zandvoort 
Café Oomstee 

Iedere vrijdag jretoolrte oj 

Toi 3^0 -aar geDaeai 
Zeesüraat S2, ïelefooa 22S3 Hoat - 
H 


Board - 
O B O P 


Triplex 
L E X 


Terf en 
H 


Terrsraren 
O B P 


'l E 


X 


ColoTinyl 

H O B O P 


L E 


X 


Taf eis - 
H 


Stoelen 
O B O.F 


L E 


X 


Bwa'STpsüerten 

H O B O F 


L E 


X 


Op Maat Leveren 

H O B O F X. E 


X 


Doe Tiet Zelfadviejcea 

H O B O P L E 
StatiottEplein IS - 
TeleL S346 


X 

15 


33= zaai 
^>oe ra= 


afgespeld op 
;er Zeir. 

Commissie voor ïcBaih. en 

t' ts maar een weet 

allerlei meiTBrrjes ea we- 
leas^raardigaedea op srois- 
ïiDTidelrjli gsöïed ae boren. 
sa ie zaea op T2ULAG 22 ' 
JAlvTJABI 3- s. ia aa GS- 
a r^-T CSCHAg'.bLh uj^, aaa- 
vaag 3 UUH. 

Yerto-rng van Idecreadia's. 
Uïtreanng vaa laDasiars ea 

gratis varlD-oaa. 

22CTH2S / OJ25. 
r<ea aaairelifcelijli. arvnsse- 
lead prograraioa vaa de 
Ver. Nederlands Pabncaai. 

3 N S L S 1? O M S 3. U 

Zaadvoor!. 
Dsraes of Hsrea Cosi. ƒ2.50 
Ivüaaiel cf Topper .. ƒ2.50 

Colben ƒ1,75 

Japoa (eeav.J ƒ1,75 

Paataloa .f2_25 

Trui of v Jt£raper ƒ0.90 

iöls gesaald es gebraibi. 

Tevens Vis -adres voor 

Overnem&en reparczAs en 

clle voorhormnis 7:ledi7ip- 

repcrcrie. 

Saelstosaeno Zaadvoon 

Scboolsiraat 

a^ast ■amWcesij vJJetrrBea) 

UTLTJSS AUTOMATTSK 

vraagr voor direct 

K2ISJ2 borea 13 jaar. 

Kerkplein 5, Teleiooa 4112 

Zaaövoort. 

A. Akersloot 

TELEF. 254.5 
Fakhnis: 5eb.elpenplein 7. 

3etaali de hoogste -vraarde 

roor hetgeen ü "«veasi op 

te ruËasö. 

LOJtPEN 25 et per kg. 
Couranteo, ajdsüinfiea, 
haardea, Saciiels, gevssrs 
ea -alle gadere raetalea. 

V belt wg komen! 
Patê te-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 
Vzsxoom 

STATIONSPLEIN 5 
TELEF. 22S7 

Croguetten. tparme 
TJrorst, gsiiakt, bami, 

Nassi-balleii eaz. 
Van heden cf weer 
geopend vanaf 2 ma- 
's «niddopt. Spit, Spierpijn 

ea rgmaaüBcae pgnea. 
'«vT^tf t XJ eveaeeas T?eg mei D'oktersdiertst 

Zondag clej 2. F. ZTverver, .. 
Jullaaa-sreg la, telefooa 2-439. 

Diettsl wïjfcverp.l!eegster$ 

Zonda? a.s.: Zuster SJ\!L de Wilde, 
Zeestraat 67, teleiooa 2720. " 

v2Krx>ssxjT\7>ïGa 

Zondag o_s„- Zuster G. Botaaa, 
Tolweg 6, teleiooa 2S16. 

DIEKENA3.TS: 

Zondag k.e^ J. Joagkiad, Keaau- 
park 13, Haarlea, TeL 02500-14524. 
Dienst apotheken 

Tan zaterdag 16 tra. vrijdag 22 
januari aa 6.30 uur ^ avonds: 
avond-, aacat- ea zondagsdienst 
de Zandv. apoüheek JJX.4. VTijaaei 
Haltestraat 8, teleiooa 2359. 
Schter uitsluitend voor recepten en 
spoedgevallen. De diensten vrisselen 
's zaterdagsavonds oni S30 uur. BURGERLIJKE STAND 

Geboren: G-rjsbertus Maria, zoon 

van Joh. v. d. Valk ea £. M. van 

Bruggen. 
Geboren buiten de gemeente: Albert 

Wülesi Haagea; Johannes Quiri- 

nus Vreeburg. 
Gehuwd: F. Seijsener en H. S. A. 

Benjamins; G. W. Seders en E. F. 
- Helmig. 
Overleden: B. C. Hulsmaan, 77 jr., 

gen. gevr. rael J. F. A. 5trébe; S. 

Feenstra, 78 jr., geh gevr. met A. 

ter "PTolbeek; L, C. M. E. Smit, 84 

3aar. Handen en II p|5 en 

ruv/-? K. B. G. 

Hoewel voor verschïlleade irrsro- 
ners ~aa ons dorp öeae drie leners 
■eea Déheade W-a-nV 2gn, menen "vre 
xoca, aai er -nog velen z5.ïa, die van 
de beiekeaïs dszar leners geen 
-sreei hebban. Sa toch as \ van be- 
Isag, dai eea groDi aantal 3avroaers, 
zo UMI ?.13?i,, hiervaa op <de boogie 
-Efordaa gebracht. Ueae Isiters vor- 
men geen naam van eea sponver- 
ealgmg ook niet van eea culiurele 
oi amusemeiiisverenïgïng. ~We tril- 
lea proberea TJ amdehjk xe -ma'irjn ^ 
irsi mea xaet deze lerters bedoelt, 
ea gaaa V daarom dets venellea 
— aa *i werk deaer vereniging. 

Ik -sreei aïei, oi er onder de 
lezers zfe die iaderajd de causerie 
van de bekende I>r. Meldaior ge- 
jaoorfi hebben, de causerie, die hij 
hield over de negarbevolkiag van 
3nts ODsi-Airüa. 't Beeld, dar hn 
caarvaa ophing, vras xósï opwék- 
kead. Uea grooi aaaial der iaboor- 
lia^ea hjdi asn eea ingevrands- 
Êekte, veroorsaaln door •wormen. 
*i Tuïle ea stvsts ■v^erk is voor ae 
vronwea, de -nsn-ia-i luieren vrat, 
gaaa hoogstens on de jacin De kin- 
derea 2dja meestal InsielDOa, door- 
dat ZA reeds op jeugdige leefcnd 
door de mekte rijn aangetast. Bij de 
geboorte van eea kiad'vrordt door 
enige oade vrouwen uitgemaakt, oi 
er kentekenen mja, dat de jong- 
geborene eea ./cagelukskind'' zal 
vrordea. 23ja die tekeaea aanweag 
dan bezorgt iaën "t ïdnd een vroeg- 
tijdige dood. 

"Wel is kindermoord door '~ "Sn- 
^Ise gouvernement verboden, maar 
mea kan niet ar) elke megerhnt eea 
schildwacht zetten. Sn de stam- 
sdiscipliae varhiedi om tegenover 
blanken uit de school te Mappen. 
Buhn een ^asr Heleaen sag ik een 
-fïiTn <over een negerkolorne in West- 
^Airika. l\Cen zag daarop een open- 
lachlschooi -waarin de 5sugd dage- 
liiks werd onderwezen, in het speel- 
-krs-anier kwamen ide "kiadarea" (aet 
als hierj bBj lachend ea stoeiend 
naar buitea. ~Esa Jongen, die zijn 
jvoet* bezeerd had, -werd direct naar 
-ianaea .gedragen en de wnade door 
"eea verpleegster verbonden. Is de 
school doorlopen, dan wordt voor 
elite leerling -een passende wark- 
kring gezocht, van-waar dit grote 
verschil met de Oost-Airikaaase 
bevolking? Hier ia "'t -westen hea£t 
de godsdieastig-medische zending 
2ich over de inaoorlingea oatiermd 
en Tijn zesenrrjk vï^rk gedaan. 

Maar 't K3.G-, -wai duet dat dan? 
I5st volgt. Men zal Tvel begrepen 
hebbea, dat de boveabeschrevea 
arbeid, berust op \ -geloot, ia de 
Bijbel verkondigd, "'t Is dus van 't 
-aDergrootste belang, dat de inboor- 
lingen over zo'n Bflhel kunnen be- 
schikken. Maar nataiurlijk een 

Bijbel ia de taal der inlanders: 
rjpor jarealaage studie gelukt 't eea 
ol meerdere zendelingen de Bijbel 
ia de negertaai orer te zetten. Nu 
moet dat ene exemplaar echter 
vrorden vermenigvuldigd. Ziehier "'t 
—werk van 't N.B.G. Sr worden zo- 
veel atamplarea gedrukt, als nodig 
is en voor een lage prijs ter be- 
schikking gesteld. Ook de vertalers 
ontvangen, -s-aar nodig, financiële 
steun uit de kas vaa 't N3.G. 

Hiermee hoop ik TJ een van de 
iacettan vaa 't werk vaa 't N3.G. 
duidelijk voor ogen te hébben ge- 
steld. A. Bïrcs. Nog geert goetfkeuirïnig 

Ue heer M J„ J. "Pss, Sie aaei een 
■aarmemersicorabixia-tie eea hotel met 
amasementsgelegenheid wil gaan 
boui^en op de hoek van de Boule- 
vard Fanlas loot, achter het boten- 
huis Taa -de TCodffiTigrrtsiaTcnhappgj 

tegenover hotel Bonwes, *cacht mog 
steeds op ide lijksgoedksurihg om 
met de bouw van dit object ie 3run- 
nea beginnen. 

Geruime 13jd geleoen berichiien 
wij uitvoerig over deze plannen, die 
vrat de voorbereiding betreft, gs- 
-osel -,j-oaöT waren, cok vrai <as 
-financiële zijde aangaat. 

Jn steeds breder wordende "trrn-i? 
gaat het Ihans rneer en meer be- 
vTeernding v>=ikken, dst des» iSjfcs- 
goedkeuring mier aüntat, temeer, 
daar alleen deze goedkeuring -de 
bouw nog slechts in de weg staat. 

•De heer Pas vroeg deze goedkeu- 
ring reeds aaa op 13 sprö 1959, 
doch vernam sindsdien xüt denHasg 
la-al noch tsken. Het lag Dorspron- 
kabjk in de bedoeling, dat reeds 
vorig jaar met de bouw zon -worden 
begonnea; ühaas ziet het ar maarïïjit, 
dat zelfs dit jaar men niet aajdïg: 
voor 'i ïomende seizoen zal gereed 

pe heer ?as verklsarae laas 
-echter, nog geenszins ie wanhopen, 
integendeel, hij verwachtte dat 
thans een dezer dagea ia den Haag 
de beslissing zal vallen en hijibHift 
acüef om de zozeer begeerde rijks- 
goedkeuriag iaans tea spoedigste 
te verkrijgen. Indien dit hei geval 
zal zgn, heeft raea aog goede hoop, 
dat a~hirrans de smusemeats gelegen- 
heid nog in hel lioraeade seizoen 3a 
gerruik Iran worden genomen 
"want (direct na het varkrhgen vsn 
de goedkeuring vrordt mes de bouw 
begonnea, daar de gemeenlekke 
bouwvergunning reeds werd" Toege- 
zegd op voor«r3arde vaa bedoelde 
rh"ksgoedteuriag. Het gemeente- 
bestuur van Zaadvoort verklaarde 
de heer Pas alles aaa deze zaak ie 
hebben gedaan" vrat maar enigszins 
mogeBjk: was. 

Urhroerfng aeeordeortver- 

De accordeonvereniging Zand- 
voort zal onder leidiag van direc- 
teur Jan jDavids haar eersie uit- 
voering in dit jaar geven op zater- 
dag 15 januari ia restanraat Zo- 
raerlnst. Behalve het A-easemble 
zal ooi hei jeugd-orkest ^i^h lajsa 
horen, terwijl enkele leden als solist 
zullen opBredea. Madewerking -wordt 
verleend door het arausemeals- 
«nsemhle „The Globetroriers"', ter- 
wijl de avond besloten wordt met 
■een baX Ingezonden 

Geachte redactie, 
Z.ouSt ü ST.p. in Uw blad het 
volgende wiHen opaemen? 
3ti voorbaat -mijn dank. 

Hoogachtend. 
C. Giebels. 

35 j het -strandbezoek. vallen op de 
vele aangespoelde Hessen, die dan, 
vermoedeijk door kinderen, auto- 
loos y-orfen stukgeslagen, ongeacht 
het gevaar daardoor ontstaan, dat 
iaën er later, door met de blote 
vogiea in de scherven te stappea. 
zich ernstig kan kwetsen. 

Zouden de ouders en de onder- 
wijzers dit de kinderen onder ogen 
wallen brengen en zou het niet 
beter zrjn. dat dezea de flessen ver- 
zamelen, die toch nog enige waarde 
vertegenwoordigen, wat beter voor 
een of ander liefdadig doel besteed 
kan woröea? Godsdienstoefeningen Zondag «us. 10 «a 17 mxr: 
Z>s. A. de BJÊter. Z. 42. 

H2BVOHMBS 3SEHS. 
Zondag as. lü."30 uur; Us. "5L. H. 
Oldemsn 3edierüng H, I>oop. 

Jeugdkapel zondag a_s. 1030 uur 
2a het jeugdhuis Spr. de heer A. J- 
w eermeijer. * 

KSD. SBOTFSTAÏSnSN" 30ND 
Zondag a^ 1DL30 -uur: 2>s. H_ Weth- 

zoax, 33oopsgez. Pr. rait Zaaadam. 
1SL30 >uur: Het huis in de duinen. 
Ua A J. Snaaver, X>oopsgez. Pr. 
nrx Haarlem. ffjïssïxBSsaS. toot be- 
woners van het tehuis). 

PASocars s. agatha 

-Zoaaags HU IiEssea om H2&, 9 uur 
de hoogmis en 11 -uur ae laatste 
^s. ICs; 's avonds om 7 uur Lof. 
Ia de -week 7T.7L liEssea om 7 en 
7.45 uur en diasdag en vrijdags mog 
om 9 uur; 's avonds om 7-30 Lof. 

1CHD_ CHS. G22VES3KSCHAPS30ÏG3 
Timsdagnnfldag, 3 zoir, samenkomst 
in ^?niel% Zuiderstraat 3. ^. 
Spr. de heer H. Veldkamp 

SJSHOVA's G33TTJIGSN 
Geaaeaite-boekstndie in het Ge- 
zaeeaschapshuiB fegaag Willem- 
straat) diasdagavoad S uur. __ Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

3DOFPSPL22N 11 - Tïrr, 2B72 

JAC. KOPER 

Begrafenissen - . Crematies OFFICIËLE MEDEDELING 
Gemeente Zandvoort , Eekerïdm aklctg 

_ Burgemeester en Wethouders van 
zandvoort brengen ter ooenbare 
ksanis, dat van 1B 3anuari toi eamet 
17 maart 1S50 ter gemeente-saere- 
tarie van Zandvoort voor een ieder 
ter inzage liggen een afschrift van 
-een aanvrage, met "bijlagen, van 
"Burgemeester ea Wethouders van 
Amsterdam, om vergunning sis be- 
doeld in artikel 2 van de Grond- 
waterwet Watarlesdiag- bedrijven, 
voor het inrichten van 23 pafeen in 
de gemeente BloemendaaL alsmede 
de overige op deze ^aanvrage be 
trekking hebbende stukken, ge- 
noemd in artikel 10, Ie lid dier wet. 

Gedurende de termija vaa ser in- 
zage liggag kunnen de belangheb- 
benden schriftelijk b eda ren iadis- 
aea tegen het verlenen van deze 
vergunning bij 3urgerneester en 
Wethouders der gemeenten, bïnnea 
welke het onroerend goei waarop 
de bezwaren betrekking hebben, is 
gelegen. 

In eea openbare zitting, welke 
wordt geaoudea ter secretarie- der 
gemeenls 31oemendaal og vrijdag, 8 
april 1930 -te 14^0 uur bestaat gele- 
genheid de ingediende bezwaren 
mondeling toe te lichten en over- 
leg tb plegen met de aanvrager. - 

Zandvoort, 14 januari 1950. 
Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 
"De 3urgemeesteï; 
TA1\* S33C3MA. 

De Secretaris, 
W. 30S3XEAN, HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand yanv-a-n: 'oer&cCbQaT 
X— 17^0 1330~ 3^0-15^0 
3-30 18.35 14.— lfl.08-ia3D 
2.30 19,03 14.30 U,0D-17,Ï)D 
3.— 19.55 15.30 13-30-1MO 
4,— 20,45 1630 32^D-1830 
4.30 21.43 17.— 13.30-1950 
5,30 23,05 15,30 1430-ZL$Q 

Sacnenpestéli door P.vjdJiSve KCzsl. 17 


5.39 


13 


6.13 


19 


6.5D 


20 


7.33 


21 


821 


22 


3.15 


23 


IOjSI Vrijdag 15 januari begint de 

Balansopruiming 

van speelgoederen 

tegen sterk verlaagde pHjzen, bij: 

MERKELBACH 

Kerkstraat 6a - Telefoon 3421 
ONDANKS DE KOU HANDHAVEN' WIJ ONZE LAGE PRIJZEN! 

rij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

50« gr. FEACHTTGE HDNDEELAPFEN /L98 

750 gr. PRACHTIGE RTBLAFPETV fZ,75 

500 gr. LJENDE-ENTBECOTE ƒ2,75 

750 gr. SCHOTOEB.CABBONADE ƒ?,— 

750 gx. BIBCARBONADE i%3Z 

SOOgT.HAMLAPPEN /V- 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Gebr. Gehakt B5ct 

250 gr. Leverworst en 250 gr. gek. worst ƒ1,25 

150 gr. Gebr. Rosbief . . 58 et 150 gr. gebr. Fric&ndean S8 et 

150 gr- gelarèL Xerer .. S5ct 

Volop verse, varkenspoten en hamscajüvea. 

Ziet ome grote verscheidenheid vleeswaren en vleescoaserren. 

o.a. blikjes knafcworst 12 st ƒ1,10 ; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et Fantastische koopjes! 

T»mic - Slopen - Handdoeken - Theedoeken 
Dianesonöergoeaerea - Blonses - Jumpers ea 
•vesten - Jspnamea - Heren ondergoederen 
~ Overhemden. ~ PynzasFs - Sokten. 

20-40 % korting 

ANTH. BAKELS N.V. Voor "Gw mode-arnkelen. 

KERKSTRAAT J29-31 TELEF. 2513 
Aarzel niet langer! 

Mei HHTLTPS 3ADIO of TELETT3IE- 

-V het Olympische JSL2T ïal 

Bestel heden Dij oas Uw toestel TTÏJ aorgea 
voor eea prima ontvangst. 

Kottt. U eeas kijkea en luisterea? 
Keus uit vale mcrdeHTi 

Erkend Philips Service Zaaier 
voor Hadïo en. Tslevztüe. 

s PHILIPS SPSCT.A'JST 

F. H. Penaat 

Zandvoart - Kostverloreastrast 7 
Te-lei. C2507 - 2534 Huad-, Kalis- -ea Varkenssïagsat! 

Cor van Eldik 

HALTE3THAAT 12 - TELSF. 2SI5 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runiderlap'pen i 2,75 
Braadstuk per 5QQ..gram _ I 3,00 

TOGB DE BOTKKrTA'M: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
f 50 gr. Geld. hara f 0,85 

IDDgE-Ham en 100 gr. IarartTB»scst ƒ (£35 

100 gr. Pekelvlees ea 100 gr.3otsrhamwarst ƒ S,75 

2DDgr.Bork ƒ £59 

löDgr_3am ea 100 gr. Pekeïvleas /OS 

259 gr. Gelderse gefcoakfe "srarsï -..ƒ035 

200 gr. Leverw o rst -- I /'&5B 

100 gr. "^m en 103 gr. Onsbijispek /C 55 

1 blik^Vïenna KKAKWOKST C12 stuks) ƒ 14 D 
- Set ome etalage! I ; Balans opruiming 

ÏWÏ7» WOLLEN TAK WIJK DEKENS, 

" gloednieuw SSfh KORTXNG2 

IDOÏ/i wollen van "Wijk deken 150 s 215 ƒ 49,75 

255/"» ïorang ƒ12,45 Kü ƒ37.36 

100% wollen vsa Wijk deken 150 x 220 ƒ52,75 

251/n korting ƒ 1A35 , 2«ü /«tSB 

J2 pers. 100";» wollen van Wijk deken NTJ ƒ 4*90 

1 pets. H»ï/« -rooSen tsh TCgfc deken Kü ƒ38.90 

- Verder dekens met hoge koniagêh. 

Komt en~ overtuigt TI! ~_ ^_ _ 

-Aa Be dekens HHfi/DWoI ƒ0,25, KU ƒ3525 

Hïnnenveringmatrassen 10% korüng. 
KapDkmatrassen~l1)% Itortiag ~~~ 

1 pers. complete SLAAJPKAMER & J 

r-_ .-- ' _ iets besehacSgó- J3XS, — 'SXIJÏSf — 

-2 perï complete.SLAAFKAMEÉ', 

*— r"j~' -". lèirt^êschaai^TlSS?- IST! ƒ SS,— 

— _ f „ 

-; : EN ALS" KLAP OP BE VUURPIJL! T 
3aj -aankoop van een 1 pers. Btaaenverxngs- 
matras a ƒ14, — , een prima 1 persooas Bivanbed 
CADEAU! - 

Bedden magazijn 
W. H. KEMPER HALTESTBAAT 21 TELEF. 2119 -en 2503 ; I [ : I OLMA "n betrouwbaar 
rwjtsers 
t anker horloge KIENZLE SPgg&H. - 

Billijk in prijs ea fantastisch goed! 
rinflt U ia vele modellen en prijzen \ój~ 

Horjogebedrijf 

C, Wacminfy 

KOSTTEBX.OSSKST3AAT 6S 
<hoék Juüaaaweg) - T21SFOON 2071 

, Separafies aaa aïle nirrwerfcen ^ 
ia de fcortst moceiqfee t§d- 

Jongenrshorlages reeds v.a. f 1 9,25 
Reiswekfeers, ktokken en wekkers- 

Uitsluitend voo- sHe soorten unrwerkea! Theater s ,Monopole 5! 

VSuz Gehr. Ssper TelefoDa 2550 

ZATEHDAG 15 sa ZOTCDAG 17 jaanari - 2 UüH. 
SoErmaTiDDlDr 

DE INDISCHE 

GRAFTEMPEL 

Hei tweede deel van -De 355ger-raa Ssch- 
Bspar", nelide noofdrioIbsseTnag n.1: 
jyabva Pagzz - PimZ HubKcfetrüd - WaliJier 
Ssyzr. Nóg grootser:! l'Jog kolossaler! 
3en TJal305aea- c n-m -sraarxaee Ftïtz: Jjsrjg 
^cizalf overrre&S Toegang 13 jaar. 

DIK5DAG 13 ea vFQSKSDAG 20 januari - 3 nor 
Iti TecTimcote- 

INDISCREET 

nier Cars Graat en lrjgri-6. 3zrgna3k. 
"ISirceleiide rrnraDr - Sprankelende dialogen 
BrUjsm roei * Toegaag 14 jaar. 

jXXSESaDAG 21 jaaiiari - 8 T7D2. 

Levensroman van 
Rïchard Tauber 

(Dü SJS? DIS -vTSLT 7Ü3. IGCH) 

roei AMiejuane 5>57-57ïge.-, H'xSalj ScJiotfi. 

1>e arooisre melodieën vsn Hranz Ijehar. 

Toegaag alle leeftijden. ZOICDAGMIöDAG 17 janoari - 2.30 tJUH 
CMieuiEscope - TacBtócolor 

I>e tovenaar van HoDvürDDd Weit JX-smy 
■Dreseateert TJ ïgn prachüg Stnvrerk: 

DE TREK NAAR 
HET WESTEN 

Toegang -alle leeföSdea- 

VF^ag^Zs-^em- raa.Taüag IS .ïcntinri g&ressrvssrö- ' 
voor Brmfcsrs MargsTiB^dbriziteiL. ' ~ ." '- 

^ J Het kan vandaag nog 

en desnoods ook nog raargea 
Profiteren van het 

Bérïnï Jubifeumgeschenk 1 - 

ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan 
der Berïnï fabrieken. 

Bij aankoop van 

BEEIKI M 2S DE Lt!SE ƒ495,— 

of BEBDÏI JtE 21 van f 515, — 

Vijftig gulden cadeau! 

Agent 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTEAAT 21 TELEFOON 2323 
Kalte*tr,5Q. Te!.2002, ZancrvoorU Gratis thuisbeiorgine 
WONINGBOUWVERENIGING 
„EENDRACHT MAAKT WACHT" 

Voor Leden van de vereniging komt 
beschikbaar de benedendTiplesrsvoniag 

Vondellaan 18 

Huurprijs ƒ 7,35, alle kosten inbegr. 

Deze rs-ee kamer -ïroning kan besroond Tror- 
dea door een echtpaar met ten hoogste een 
kind niet onder dan een jaar. 

Opgave schrïftelrjk voor dinsdag a.s 's avonds 
7 uur bij de secretaris Dr. C A Gerkesïr. 22. 
Kaar Drommel lopen, 
3ete?sen£: fcopen.' 
VTant Drommél's sorie-ing, 
T'"i7idt alom waardering! 

Sigaren mag azijn DROMMEL 

HALTESTBAAT 9 - TELEF. 2151 
KEEKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 BETTINA 

COUTURE 

Houdt opruiming! 

Hosten vaa ƒ33,75 voor ƒ 7.95 
Jumpers v. ƒ13,75 voor ƒ 9,95 
3k*ases v. ƒ19,75 voor ƒ7.95 
Vesten van ƒ19,75 voor ƒ12.35 
Ye-de- op jsp^rjmrL, jvmpsrs, 
pam~cloT.$, srrcad- en. bod- 
kledïng 30 icn 50' io KOT^TU\0. 

Geopea5 vaa 10-1 

en vaa 2-5 uur. 

BADHTJISPLEIK 3 - TEL.3750 Heeft U iets op te ruimen? 

wij kopen aEe soart^ senbeïea en 
iaboedels. - Overal "ie ontbieaeal 
3". ■vTATEHDHIKSEH - TEL. 2154 SICETT HAAHD, 

IS TAPIJT "vTAAHD! 

J. van den Bos 

VToniagiari.chaag 
3üderSi,Tkstraat 5 - TeL 3795 "2AKDT. OPERETTE VERENIGDCG 
JSecr.: T. Schaap-Sleemaa 
33eine ^rodsz 5 - Telei 2302 

MFTS XES van 14 tot IS jaar 
kuanea opgeleid — ordea voor 
de baBetgroep-ran de -operette 
les iedere vrijdag vaa 7 tot 
- 3 uur, in HOTEL EEC3, 

Ook OUDERE MEISJES kaanen 
jnch melden voor he: ballet voor de 
jla stadie geanmea operette JDs 

walsdroom"' iedere vrijdag om S a. 

^ p-iT-^onnïrt ggi-n ~qïj het secretariaat. £ ALBERT HEYN xaagr voor het Sïaal te Zandvoart 
■^Grotë-Srotavi 25" "~ ~ 

een flinke 

jongeman 

Leeftijd 15-13 jaar. Goed looa. 
Gratis bedrijfsklediag, ver- 
goediag vaa reiskosten. 

Persoonhjk aanmelden bij de be- 
drrjisleider van he: fihaal ACCORDEOXVER. 

Dirigent J. Davïös „ZAKDVOORT' Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

- AUTORIJLES 

AüTOTERHLiUK aonder chauffeur 

J. S. FOLKERS TKort>eck«tr«at 17 
Thans ook RIJLES met TOLK.SVTAGEK 

Telefoon tydeiyk 2240 UITVOERING 

Zaterdag 15 januari a^. 
in -ZOMERLUST". 
Aanvang 8.15 uur. 

XA AFLOOP BAL. 

Orkest Jan vaa Aken. 

Kaarten verkrijgbaar bij .,Het vron- 
der van Zandvoori". S— aluëstr. 3 
en "s avonds aan de zaaL 
'Prijs der plaatsen ^50 foei. inbegr.) Naar overstrorafngsgebied 

D voozitier vaa de Zaadvoortse 
reddiagsbnsade. de heer J.G. Bisea- 
berger ontving vrijdagmorgen om- 
streeks 12 -uur int Amsterdam be: 
verzoel: een 12-tal manschappen be- 
schikbaar te stellen voor hulp bij 
de evacuatie uit het overstromings- 
gebïeö in Tuindorp-Oostzaan. Om 
kvrart voor eenen vertrok dit 12-tal 
per taxi naar Amsterdam, zodat 
deze hulp -prei zeer snel geboden 
werd. 

HuEshoudelrjke nieuwtjes 

Voor de huisvrouw interessante 
nieuwtjes en wetenswaardigheden 
op huishouöernk gebied worden in 
'n aantrekkelijk en afwisselend pro- 
gramma geboden op vnjdag 22 jan. 
a.s. ia het Gemeeaschapshuis. Deze 
onder auspidèa van de plaatselijke 
Commissie voor Huishoudelijke ea 
Gezinsvoorlichting staande avond 
wordt verzorgd door de Vereniging 
voor Nederlands Fabrikaat. 

KJ.C. Zartdvoort 

VToensdag jl speelde S.JC. Zand- 
voort lijn tweede ronde voor het 4de 
maandelijkse clubkampioenschap. 

Ka een mooie strijd werd no. 1. D. 
Visser sr.; 2. Geuzenbroek; 3. P. 
Paap Azn.; 4. J. Zwemmer. 

KJ. C. Noord 

De stand vaa de maand januari is: 
1. A. Schaap 5155 p.; 2. Mevr. v.d. 
Heijden 5057 p.; 3. H. Ivlolenaar 5033 
p.; 4. J.VT. v.d. Wolde 4994 p. 

Schaakrtleuws 

De vorige week donderdag be- 
gonnen de schakers met een "ver- 
sterking van enige nieuwe leden 
aan de kompetitie om het club- 
karapïoenschap. 

Ka de eerste ronde wordt de 
kopgroep, tot de tiende plaats, be- 
zet door: De Jong, Janssen, Linde- 
man, luelsen, Kop, Barens, Elde- 
ring, Hogen Esch, Gemisnia en 
Merkelbach. Wij vragen Uw bi/rondere aandacht voor onze algehele 
seizoen-opruiming X7 vindt in al onze aidelia: öe besi« kwali- teiten, die voor belachelijk lag-e prijzen zullen worden ver 

Geen roeöeren die specsa^l vt>ar de oprniniin:? 
semaakt worden; g-een tweede kess psederen. 

kortingen van 10 tot 70°/ 

30» DAMES ROKKEN, waarvan de normale :oznt. pnjzen variëren vaa j4D 
Honderden JAPOKKEK ~ • -i- f» 1 X— KD ƒ7.5!! vanaf ƒ S,75 

Talloze WOLLEK DAMES PULLOVERS 
Kormale pnjzea f 15. — :ot ƒ25. — NTJ f5.95 

vi aaronder de bakende ^Kovana'* "kwalïiat 1 

Prs«h-Eig-e „EYTAV OKDERJURKEK en JC- 

POKS van de _Lasöaa"' fabrieken ia bs-ast. 

aormale pnjzea /22^Q, ƒ17.50. "-14.50 eaz 

KU voor r"4.?5 

Zware kwaliteit DAMES PTAMA's (zwaaen- 
doasj vaa ƒ 1235, 2\ü voor f 7.95 

MEISJES FTAMA*s ƒ1.95 

Zo kunnen wij doorgaan me: honderden arti- 
kelen o? te sommen, die voor SPOTKOOPJES 
-weggaan! 

WïS moeï«n plas 5 s maken voor de voorjaars- 
eollecöe die vrQ binnenkort znllen ontvangen! 

Doet Uw voordeel 

en koopt in een DAAD* oprnrmrrtg Modennagarrjn „DE WAAG" Haitestraat 40 Telef. 2087 i =r "g '*^ , >?^ j:i -> fS^ verlaagde oriizen i— t-*^**^ ^— i vrij 
slechts naadhavea gedureade de oprmmiags- 
periode, zoals „Tweka". ^Sturka", -Lasaaa"' eaa Kerkstraat 1 

Import Chinese artikelen. 

Grote opruiming 

vanaf 15 januari 

Vele artikelen ver oaöer de aormale pnjs. 
Alleen njdens de onruiminHr 
3u£ miei iDzchler, mei kopen-. 

Kerkstraat L TA HWA / Maandag 1 8 januari a.s. 9 uur 

3egint onze seasaaoaele 

jaarlijkse 

opruiming 

met talrijke attracties! 
ZIET OKZS ETALAGE! 

H.Schuilenburg 

De goedkope Amsterdammer 
C-B, KROCHT 5-7 - TELEF. 2974 
OOK DEZE WEEK 

Laat ze smullen reclame DIJ Slagerij Burger 750 gr. MAGERE VARKEXSLAPPEK . . f 2.9S 
750 gr. VARKFRICAKDEAU (mager) . . f 3,4S EXTRA VOORDELIG: 

750 gr. Kalf sLappen ƒ3,78 

750 gr.Kalfsfricandeaa ƒ3.98 

750 gr. Rundertappen . . ƒ2.98 

VOOR DE SNERT (volop)! 
500 gr. Varkenspoten . . 50 et. 

500 gr. Krabbetjes ƒ1.59 

500 gr. Hamschqf ƒ1.40 

Hele runderpoten 75 et. 

500 gr. kalfsvleesbeentjes 45 et 
Gelderse Rookworst 99 et. 

MAANDAG EN DINSDAG: 

250 gr. Biefstuk /L48 

250 gr. Tartaar f1,10 S5 ct- 
79 cu 
59 et. VOOR DE BOTERHAM 
100 gr. Ham en 
100 gr. Haagse Leverw. 
150 gr. Gelard, Lever . . 
150 gr. Cervelaatworst 
250 gr. gek, worst 

(stukje) 70 et. 
5 stuks vleescroc;uetten ƒ1, — 

Héél erg lekker! 
150 gr. 'Sleessalade . . . 59 et Woensdags en donderdags: 

500 gr. Heerlijk gekruid 

gehakt Lob, ƒ1.25 

100 gr. Pork en 

100 gr. Saks. samen 59 et U koopt in een klassezaak bij: Gebrs. Burger 1 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoori, Haitestraat 3, Telet.2994 il y i m *9ë mMÉMf^ bmd.kf(MJmimI(U\d! ADVERTENTIETARIEF 

H.cicc2.br etöte 41 ~- > —> 

pag^a 2 ei i. 13 cl n. s?,~l 
psïina 2 20 et. -x -.. -■ 

zJ-5la\adiga.£dv. 40'?! rel. 

3TJ Contract belangT. kort Mevr. A. Mol-v. Bellen 

pedicure 
praktijk hervat 

T3LZ3. 3023 f /ï£//ff£/ÏS* ? o .v i j; c- ?. ü i : 

Asagei.: A'dam-Ztód b:; 
Vondelpark, dubbel bovea- 

bllIS I Vt = ?S- a3 ~' drienOOg- 2e 

etage, 2 t-= — i sa suite, zij- 
kamertje, kej,-r ; =~' J toilet 
"vraranda. balcon. 3e et.: 

V7ÜÜ2 15 delen). "^y * 1 - 

badkara. 3. doncae, toilet 
Het zenele nnis semoder- 
aiseerd 23 aieiivr geschil- 
derd. Huur ƒ3530 p. — rid. 
Gevr.: Huis ra. voor- sa 

~~~-,~1 ƒ 1O0 _" oi 'rneer. 
3r. a-o. 15-1 bur. v-d. blad. 3-z.a. JOïTG M3XSJ3 sis 
hulp i-d. huishoud., halve 
rp? sn 3rievea no. 1-=— 1 
bureau ".'22 dit blad. Voor al u~ ItC 3 T 3 i L- 
TT3HS naar TT. Drie- 
nuizso. iCarisstraat 13, 

Teiedooa 32?L Jaap Boom 
Loodgieter 

Telei. 4109. ParaXLë3vreg 19 ■VTHNST u cegeLrjk sa 
v-Thfi- schilder-, vrit- sa 
behasgvrerk? "vTehdt u daa 
101 oas- 3risvsa letter P. 
3os5dbt£aQSü "=>-> Petegera. •aomsn vi ü ANK TE KOOP. Telefooa 2102. vrooxgüizzN 13 koo? 

GEV2AAGD door particu- 
lier. Sr. aa 2, Haltestr. 12. 

"VT O N 1 K G 3 V I L 
(evsat. koop) 

Amsterdam - Zaadvoon 
Aangeb-: 4 kam, vroröag ia 
centrura ("K*ooa-eetïL. sa 3 
glT>,V~ douche, keuken, gr. 
-."ar.). Gevr. te Zaadvoon 
soortg. -vvoaiag (eventueel 
koop). 3r. do. 4-03 bureau 
vaa dn blad. 

T3 KOOP: Srudiepiano 
ƒ150.-. liCodern stapelned 
ia. ladder sa slaanbaak. 
Patmzeastr. 40. telei 3371 Ycor al ~C~ XAATvTEHK 

straat 1. telei. 2353. Ook 
aaa iris te oatsiedea. G 3 V 3. A A G 13 : Handig 
MEISJE -r-h. i-d. huish. m 
kL gezïa i..J. v.d. v> erü 
züiderstr. 15, telei. 02507- 
2934. 

Bonde taiel f 42,— 

Blank Dressoir . . ƒ SS, — 
Blanke eetaoek v.a. ƒ115, — 
Ba.nksteU.ea v.a. .f29S,— 

ïventueel te betalen raet 

ƒ5, — psr 'vreek. 

Woninginrich-tiiig 

HEEMEYEP* 

v. Oftadestr. 7a, tel. 3115 

Joag ECHTPAAR ZOSrCr 
vrOOl'CSlTIMTS 3r. ao 
17-1 bureij vaa d:i blad. 

Zaadvoort Te koop ge%-r. 
rast hvpoth. kleia huisja. 
A.aagen. - atnirovera. vr. 
etage 3 k. k. z.. goede Ft- 

ia Amsterdara-Z. 
I.age buur. v> oorri-erguaa. 
vereist Br. ao 15-1 bttr. 
vaa dit blad. 

TE KOOP: 5 wasbakken 

(ia goede staat): 5 closet- 
potten (raet toebehorea): 
6 gave deuren (raet raat- 
glas. Biakei, Kaadb-pleia MODEHUIS S. PILLER 

vraagt enige 
seizoenverkoopsters 

vaa aae: tot september 

en eea 

leer liag - verkoopster 

voor pe:raaaeat. 
Aaaaelderi: Kerkstraat 4. Kees "«il esa ta~-, ".^ i < - JAST. met uiterste prijs onder letter 3. Hal- 
testraat 12. 

"5TEHXSTEH G3"\"HAAGD 
2 ocht. of 1 4 p.~. Mevr. 
Hartman. Tolweg 25. 
3-3V,°| rente 
SERVICE 
VEILIGHEID 

Drie redenen 

cm te sparen 

bij o e 

NUTSSPAARBANK 

ZANDVOORT 

GROTE K.ROCHT 3S Voor 100'; 1 fcvralïtelts- 

warmwaterzakken 

Pracat collerae! 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. arogïsr 
OHAKJ3SZS. 7 - TZU 2327 Sensatie! 

„YMANO" 
CENTRIFUGES 

slechts f 159 5 00 
A, van Sluisdam 

V01vD3U_-_AlC 22 - TSLl. 2221 
b.h. Svhslpsr.pigm. v oor net orjnonaen vaa utr 
boekhoyding. bet raakea vaa 
üw baiaas ea de verxorsiag 
vaa U~ belastdagzakea, 

al Uw verrekertngen 

en financieringen 

Ad m i ntstrafci eka ntO'O r 

HOSE 

3eiasnagconsuleat 
Lid l\at. Aas. v. Ac:. 

11TS1 TOl 

ZAJvDTOOST - T3L3F. 25SS Jii&rrLrLAr 31 Ook uw adres 

Esrsiê Zê-arfv. AarcaDpfelnénstl 

AQ i*"\ 1 PrinsESseweg It- 
. D \J 1— Telef. 2065 cr-r*' "- i 

Cf F- 

f 
t- * 1 
'AGFUSvooKvxwm TAXI 2600 

Een jars bi? dap o/ n-scfi: 
Ken.?: rorpx tiet U veilis 

voröt gehaald 

en gebracht! 

J. K. Ooak 
GROTE SSOCHT IE t 

R ! 

HL? ' •> 

s i 


s 


's J 


F *- 3 c "\ ty Reparatie InrFehttng 
van Icurtstgebrtlen 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEVTBG 53 - TEL. 4165 
Nagingen 
ij Albert Heijn EN. . . DIT IS NOG MAAR HET BEGIN! Appelmoes Ihsrïflfk 68 elltboo-gjes 25D^raro ps- z>\tk 

r rraauf _ Gtldtrse 

r>sr sniT: = 253 grata puur of snalk aoo 20 
55 
38 Macaroni 
Soepballetjes 
Rookworst 
Choc. hagel 
Zwarte ballen 
Soepgroenten 2 45 
Rode bessesap 63 
Toiletpapier 4 ,. 48 
Grote repen s-100 
Gelderse ham : 38 
Gebroken rijst 28 
Sperziebonen 77 
Leverworst sak ir^ 37 

1 W 1 £ 1 IV W II DewHst ... per blik I I \# 

Drups Menthol2 35 

Schuurpoeder k 38 
Landwijn ^m-h =,==,165 
Aardbeienjam 78 
Boterham worst 43 REEDS EERDER VERLAAGDEN WIJ KWALtTEITSGARAHTfE 

Waaaesr n eaigbj AH gskoiht 
artikel nist -elke cent ■«■aard 
acht die v ervoor bstaalde, 
daa geeft Albsrt He^jb ü het 
volk bsdrag pron^rt i tsrog. IN PECE1J3ER o-a. 

Abrikozen 
Amandelen 
Sherry Pale 
Beaujolais £0-0 gram .103 gram . per fles , . pfcr fles 250 IN JANUARI o.a. 

Zuurkool 19 

Dik vet spek. s. 0£ ™ 79 
Choc. tabletten ' 39 500 £rara Ananas 20 h'dvt schijven, per blik 119 Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper! Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen ei\ ged ISt ï Ueerd ! zksÏSI^I KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 
ANDVOORT: 

I EUWSBIA 
20e jaargang na. 34 „TREKT U NIET AEN WAT VEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT f 22 januari 1960 Uitgave, redactie en adjaimsTrane: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, ZandYoari - Telef. X 2507 - 2472 - Postgïró 310592 - Carresp-adres óók Postbus 25, Zandvoarr 
AbcsEnerneiiispigs ƒ 4, — ; ïranco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoart, Bentveld, Aerdeniout Langs de vloedlijn 

o 
.'cCe"" TiSnS Staat 1S2S? mO™ 

msr.t vzr, z\r, ieren ooor oe 
don kerft», cnreker,r;e, on.be- 

rC?:^7]t>SC""5T2 St^O in het DC'J- 

ger.ds op-enbKfc. G3.Sh.cr. 
Meeuwen, (et op Uw saeckï 

Zo zal dan as. maandagavond in 
hozsl K-eur in ds buitengewone 
ledenvergadering worden beslist, 
hoe hst verder met onze voetbal- 
vereniging jZandvDorzmeeuweri" zal 
gaan. Sr zal opnieuw een bestuur 
üiozsij komen, er zal een voorzitter 
moeten srwden benoemd en peen 
z>nn 07iE meer, hos zich dit olies —al 
onticïkkelem. Sr is ©pnieuiD weer 
i>eel gepraat in. de veertien dagen, 
die ons altree,- i>an ds laatsrs, zo 
teleurstellend 2>grJope3i buiien- 
gewone ledenvergadering scheiden. 
Er is veel gepraat, maar ook in een 
steeds groter wordende kring inge- 
zvsn, dm. mei het deze avond ver- 
kregen resultaat niemand en zeker 
de vereniging rast, gebaat is. Hst 
heeft weinig zin, daaroner nog ze 
gaan na-kaarten, ds fezzen liggen er 
en men heeft dis is aanvaarden, hos 
beroerd pat ook is. 

Tóch geloof ik, dat nog veel ten 
goede zal kunmn lieren, wanneer 
men in de vergadering r>an as. 
maandag algemeen besefz hos groot 
de veraniiDOOrdelTiJzhszd is oan een 
beszaur. Set is. een kond lk.vm.sziz, 
een bestuur naar hsa.s ze stemmen, 
maar hst is véél rooeïl^ker, er een 
Jóevw bestuur voor in de plaats te 
stellen, dat hst beter zal doen. 
Trouwens, inat "MOTST er eigenlijflz 
beier? Sr -waren mensen -aan de 
leiding, ais hsz eerlijk met hun 
vereniging meenden, sr al h-un zijd 
voor gaven en er dim. veel opoffe- 
ringen voor getroostten en dis zich 
niets aantrokken van kritiek, die 
men tenslotte overal ontmoet, want 
nismand is onfeilbaar, óók dit laat- 
ste bestuur van. JZandvoorzmeen- 
tpejf niet en natuurlyk werden 
ook daar -wel eens fouten gemaakt. 
Maar hst "heter doen, dat iz toahsnog 
aïït&rd een geheel anders rcclr. Per- 
soonl^K zsu ïïz mïsi graag dis ver- 
antvyooraing op mijj nemen en ach- 
ter de bestuurstafel gaan zxtisn met 
de tLDezenscaap, dat van m%j ver- 
u>tu3ü wordt,- dat Hz. hst beter dos 
dan mSin voorganger die hst al zo 
héél best deed} 

:f Zfimïvoori7nse , inDeï?', £fc rasea 
hst TiéëL, héél eerVëj'lz met Tj en ïiz 
dnüz jullie mez ds meeste ma.dru.Jc op 
hst hart: -wees sportief en let op 
juTSs saeck, t»an.i het gaat tenslotte 
om de vereniging en om de ïeugd. 
die aan jiiHïs ipordi toevertrouiDd 
en -waarvan 'tpïj in Zanövoort nog 
véél veriDachzen! 

Fonds «Naastenliefde» 

Sr valt wat hst fonds Naasten- 
liefde betreft, oolz deze vyeelz weer 
verheugend en belangripz nievzcs ts 
melden, [persoonlek, ontving ïfc van 
"h-r. P. M. de K. f 10, — •, terwijl hst 
personeel van de meVzh.an.del L,. v-d. 
Mi}e & Zonen een onderlinge in- 
zameling hield met als resultatEf, dat 
men mij f 17,50 lz3t>am. ter hand 
stellen. 3>e msVzhandel hseft zich 
trouwens deze week. wêi ^?n*n. een 
zeer goede kcmt laten Jcen-Tieii.. Mo- 
menteel vinden er n.1. in theater 
Monopol e enkels avonden plaats, 
die onder auspiciën »asi ds Zand- 
voortse meüzhandslaren worden ver- 
sorgd door de 3ririksrs margarvrie- 
fabrieksn. De drrec&e van genoemde 
fabriek verklaarde zich. bereid op 
de avond, die maamdag jX in 
thsater Monopole gegeven werd, een 
collecte te laten houdsn voor ons 
fonds, hstgeen haar door de Zand- 
voortse msUzhandelaren was ge- 
vraagd. PsrsoonlSpk mocht i?c maan- 
dagavond j.l. in het ihsaier deze 
collecte Izomsn oaTibeceteii en het 
resultaat is geioeest, dat niet min- 
der -dan f 80,62 werd opgehaald. „WURF-PRAET" 
WDIX.TOH T-d. WCKEF: 

„JVae de felste storme wordt 
't toch. oltaid weer Tustxg". 40 jaar Volkswoningbouw JCasr ssnlsdnïng van iigt 40-.ÏS3-S 
bas^san. van de ■KX>nia2»ainvr«rsü- 
ging „SsDöracta mia'-rri zscif 
besfi hst bssmiir esa ±sai ïaxga- 
voard gaderüsschiüi gspublïcssrd, 
varlnnhi met xalrijte fraaie ioto"s 
over ïieigeen in ósss ^0 jaar «ï-si-tl 
tox stand gebracht. Ben kort vDor- 
"Broarö van hen besniiir, -sraarin dank 
-5?orcT geaDrachi aan allen, óxe 3n 
öaze 40 jaar de vereniging hielpen 
groot -rn^ir-p-i, -crordt gevcügn dosr 
"n hisiorisch overdacht, samengesteld 
door de gerfleentesecnetarïs, de heer 
"vT. 'M. 3. 3oso=i, terens raede- 
ïjestanrsüid Tan de varaniging. In 
dit overzicht memoreert de heer 
3osman o^a. dat de ■fTomnghonw- 
verenïging _3endracht naaate; 
machf de grootHe en belangrijkste 
der meer ^ a ~i 100 Zandvourise vere- 

Qp s .deaember 1913 "srsrd op ini- 
tiatiex van de heren Jl. j. van der 
2\£DDlsn en A. Tarol een openbare 
vergadering gehouden, tTaaxin de 
heer Xïalmever j: * a "' inleiding hielö 
orsr het nnt van een -vronngbDU-ör- 
vereniging. Staande de vergadering 
vrerd besloten, nnlk: een vereniging 
op ie richten, die de naam -San- 
dracht TWfj"kr. machtr cawingvrhans 
.telt men = 20DQ leden an bestrSkt 
tangexeer de hatr: van Se Zand- 
voortse bevolking. Op voorbeeldige 
-wijze behanigt Z33 de volkshuisves- 
ting in Zandvoort an eiploïieen nu 
SSö vroningen, terwijl 33 nog 151 
gsnieenie-vroningen in beheer heeft, 
öe eerste jaren Tvaren buitangeTüroon 
moeOijk. Zo moesten op S angusros 
1324 30 leden Trorden garoTeerd 
Tirëgsss Tiranbetaling van de 
contribnne en deze, destijds hoofd- 
zakelijk op de belangen der arbs- 
dersbevoüking gerichte vereniging 
vard door de Zandvoonse gemeen- 
schap niet zonder meer aanvaard, 
zodat aan verscoIDanös vormen van 
tegenrarerking het hoofd moest -vror- 
den geboden. Ook net gemeenla- 
besiünrr ïiep niet bepaald -svarm. 
Zelfs moest het bestuur met een 
openbare protesrrergsdering drei- 
gen, voordat de gemeente de grond 
voor het eerste vornngcomnlej: be- 
schikbaar stelde. In 1924 irvraman 
de eerste 34 Tronïngaa en een "rrinkel 
huis in -plan IQbord'" gereed In 
192S -trerd dit complex vergroot met 
32 Tvoningen en een Tsinkelhuis. Namens hst fonds Kaastenliefde mag 
ik hier zeker rim mijn grote erksn- 
zél'fkhsid gewagen voor het royale 
gebaar wan ds Brinlzers Gold Spur 
fabrielzen en de prachtige mede- 
werlzing van de Zandvoortse mslk- 
handeL Hier werd een ©oorbeeTd 
pepecen, dar navolging verdient en 
•waarvoor ik gaarne mi?:n h-arteVolze 
dank betuig. 

Het belangrifksie bij dit aTles is 
ongetwijfeld, dat ik meer en meer 
ga ervaren, hoe ons fonds een steeds 
groeiends populariteit krijgt. Ik 
ondervind dat telkens weer en 1?: 
fcan ü verzekeren, dat hst televisie- 
toestel voor onze vriend Jaap Beeïz- 
huis reeds een aardig eind. op weg is. 
Het zal er zetter binnen afzienbare 
rijd komen, dat staat vast! 

Hieronder laai ik V ifians volgen 
de stand pan de hos, zoals -die mij 
door de penningmsester. de heer 
H. F. Hose werd doorgegeven; 

Saldo op 9 cup. 1959: ƒ1009.70. 
13 ooa_- Sr, A, H. f 2S0; 17 c.up„- 
léw. A.CJZ.-J. f10,—; 2 ofcf~ Mw. 
3. ƒ2.58. Totaal fW2i,70. 24 dea: 
aankoop televisietoestel voor het 
gem. verzorgingshuis fSSS, — ■_ 
Saldo f29.79. 

Stortingen: .20 dsc. Br. O f '10, — ; 
2 jan. a.r. J.S-O. f5, — ; 5 jan, Br. 
JJtfJS. f25, — ; 6 jan. Ér. KH.T. f5,-; 
Hr. JJ\S. flO,—; 7 jaru: Hr. G-FJtï. 
f5,—; 11 jan. fam. FH3>. f50, — ; 
12 jan. Hr. W-JJiJ-D. ƒ5,—. Totaal 
sa7do f144,70. 

Hierbij komt dan nog hetgeen 
door mij werd ontvangen, nX. Hr. 
Fr. K. fl0r~; Mej. A.V. f5,—; Mevr. 
J.vJL-O. f10,—; Hr P.M. de K. 
f 10, — ; Pers. Fa, L. v.d. Mije & Zn. 
f 17.53. Collecte in Jt£cnop©7e fS0.S2, 
is totaal flZ3J2, asdat 3iet totaal- 
saldo thans reeds weer f2T7,S2 be- 
draagt. Een restiltaat, dat in enkele 
weken bereikt werd en waarop ons 
fonds terecht zeer trots is. 

Het is -poor my persoonlijk een 
stiraulans, om, niet grote energie 
deze actie voort te zetten om een 
behoeftige dorpsgenoot ten spoedig- 
ste te kunnen helpen, een 36-iarige 
jongeman die wij, nu h$ de toereld 
niet meer in kan, die wereld zo 
graag bij hem. thuis spillen, brengen. 

Inwoners van Zandvoort, het 
fonds Kaastsnlisjde rekent op V en 
weet, dat U dit fonds niet in de 
steek zult lat-en. Stort U-w paren op 
giro no. S»12 Xu>entsche Bank Zasid- 
voort, t.a.v. fonds Kaastenliefds, of 
stort Vw bijdrage aldaar persoonlijk 
of aan ojis redactie-adres ZeestrjTr. 

En onze verenigingen vraag ik: 
indien dat mogelijk is, houdt U dan 
op een feestavond of uifpoerïng een 
collecte. Vele kleintjes maken een 
yrote en dan zullen we stellig isi 
staat zijn Jaap Beekhuis spoedig 
te kunnen helpen en verdriet te ver- 
anderen in vreugde. K, Serst ruim 29 jaar latar, nl_ in 
1947, onderging dat bezit uiiörej- 
ding. In de dertiger jaren had men 
vel plannen voor de boute van 
bejaardan-irDningen. doch men 
slaagde er niet in. daarvoor het be- 
nodigde geld aan re trekken. Deze 
ersisjaren plaatseen hei bestuur 
voor grote norgen. Het bleek zelfs 
moeilijk, de vronïngen te verhuren, 
zodat men in Haarlemse en Am- 
sterdamse bladen moest adverteren 
mes leegstaande -woningen. Z/eer 
veel heeft de vereniging te danken 
aan haar oprichter, de heer A. -J. 
van der ïübolen, die in april 1325 
voorzitter -crerd en in de jaren 1942- 
1945, toen Zandvoort voor 38 pCt. 
geëvacueerd -sras, als enige bestuur- 
der de belangan der vereniging be- 
harnsde. 

Op last van de bezener moesten 
alle 63 vroningan worden catruimd 
en toen bevel »»eLt ' d gegeven, daaruit 
alle deuren, sanitaire installaties, 
leidingen en dergenjke te vervrij de- 
ren, nvas de voorzner de slopers een 
slag vóór en iron veel van te voren 
vaüig -K-arden opgeborgen, -waardoor 
het ontredderde vroningbezii na de 
de bevri.ïding betrskkelijk spoedig 
-weer ion -worden betrokken. Maakte 
de vereniging tot 1945 geen spec- 
taculaire ontwikkeling door, in de 
eerste 25 jaar van haar bestaan 
-werden nienamin de grondslagen 
gelegd van een beleid, dat tot de 
dag van heden nog steeds imsie- 
iende resultaten oplevert, door ver- 
schillende voorzieningen, die -war- 
den getroffen beEreffende de ver- 
huur an rechtvaardigheid van ~wo- 

Toen na de bevrijding de -weder- 
deropboirw van Zandvoort urgent 
-werd, kon men beschikken overeen 

TS-nnïr>qrirïi TC-ra-r p-iigTn 5, "waarin alle 

groeoeringen der bevolking y£a£- 
tegen-woordigd waren met een jaren- 
lange ervaring op-net sebied -=an de 
_-rolkshuisvesiing. Sen ees^^jg, ber 
vestiging bïej \ an is zeker u^^at, 
dat de gemeenteraad van Zaïfc^ifit 
besloot, het gemeentelijk -won-^- 
bezit met ingang ~szx 1 januari -•sS' 
aan -Eandracht maakt macht"' in 
beheer te geven, -waardoor de volks- 
-woningbouvr geheel in handen van 
de vereniging v ard gelegd. 

3en uitermate spectaculaire peri- 
ode, die tot heden nog" altijd voort- 
duurt begon in de na-oorlogse jaren. 
Aanvankelijk -werden op grote 
schaal alléén eensgezinswoningen 
gebouwd, maar toen men in 1354 
alleen bouvrterrein in eigendom 
kon verkrijgen, waarop vogens hel 
uitbreidingsplan flatbouw moest 
plaats vinden, ging men daartoe 
ovsr, niettegenstaande een vnj 
sterke aanzeling bij een deel der 
leden moest warden overwonnen. 
Het -waren inmiddels al lang niet 
meer -uitsluitend arbeiders, die door 
middel van het lidmaatschap van 
HMJXï. een vroning -wilden verwer- 
ven, zodat allengs de behoefie werd 
gevoeld, ook woningen in een hogere 
huurklasse te gaan bouwen. In 1958 
bouwde de vereniging haar eerste 
complex middenstandswoningen aan 
de 3-innaeusstraat, riante flats me: 
centrale verwarming. Thans heeft 
men. nu de bouw van 43 woningen 
in de omgeving van de z.g. -modder 
kommen"' nog geen doorgang kan 
vinden -wegens bezwaren daartegen 
van hogere instanties, een ander 
bouwplan uitgewerkt, aX galerij - 
bouw op 'n terrein aan de Koorder- 
duinweg. 

De vereniging voert 't onderhoud 
zoveel mogelijk in eigen beheer uit 
Zij heeft in dienst 1 opzichter, 6 
schilders. 2 timmerlieden. 1 schoon- 
maker en 1 incasseerder. 

Architect 3. J. j. IL Stevens uit 
Haarlem, ontwierp reeds acht wo- 
ningcomplexen voor de vereniging 
en het bestuur prijst zich gelukkig, 
met deze bekwame architect, die 
steeds frisse nieuwe ideeën naar 
voren brengt, te mogen samen- 
werken. 

" Het ligt zeker niet in de bedoeling 
van het bestuur, thans op ziin lau- 
weren te gaan rusten, temeer niet, 
omdat de behoefte aan goede -wonin- 
gen tegen een aanvaardbare huur- 
prijs' in Zandvoort nog alöjd groot 
is. Daarom ligt in het uitbreidings- 
plan „Koord-oost"' voor SJiOLzeer 
waarschijnlijk nog een omvangrijke 
taak, waarbij men vertrouwt op een 
bestendige prettige relatie met het 
gemeentebestuur, waarbij ieder zich 
beperkt tot zijn eigen terrein, en 
waarbij het bestuur bedacht blijft 
op verhoging van het -woongerief, 
-waarbij als ideaal voor ogen staat 
nog eens een complex woningen 1e 
bouwen met centrale verwarming. 
Vooriopig zal deze voorziening 
echter nog beperkt moeten blijven 
tot •woningbouw voor de midden- 
groepen, welke ook op de lijst van 
activiteiten dezer vereniging ge- 
plaatst blijft Teaslo14e blijkt de 
verenigings-actïvïteit wel zeer dui- 
delijk uit de opsomming van bouw- 
complexen, -welke in de na-ooriogse 
jaren tot verwezenlijking kwamen, 
nadat in 1924-1926 SB woningen aan 
de van Ijennepweg warden gebouwd. 

In 1947 bouwde men 14 woningen 
ïn de Köorderstraat en het hofje N&d. Ro-ode Krucs 
CoCIecle voor rampenfonds 

Het Kanonaal Bampenfonds heeft 
het Xederiandse 3.oode arais ver- 
zocht een straatcoHecre te organi 
saren ten behoeve van hen, die ge- 
troffen rijn door de overstroming 
in Tuindorp-Oostzaan. Deze collecte 
zal gehouden worden op zaterdag 
23 januari a_s_ zodat diegenen die 
nog niet per giro van hun mede- 
i leven blijk gaven, dit zaterdag nog 
Tn-m tij-i doen. * 

Collectanten <trïces) kunnen zich 
opgeven bij de heer F. Poots. Haar- I imerstraat ;sL 3353. 

rekent 00 ■ jast Soode S 
groot mogelijke opbrengst! 

Supporlersver, «Geel- bLauw» 

De supportersvereniging ^G-eel- 
olauw"' van de voetbalvereniging 
^Zancvoortmeeuwen" viert op zater 
dag 23 januari haar eerste lustrum. 
Ka een receptie des middags in 
Hotel Heur. biedt het bestuur 
leden en genodigden een feestavond 
aan in restaurant Zomerus^ waar 
een cabaret-gazelscharj " g ' 1 optreden. 
terwijl de avond besloten wordt 
met een bal 

Stormschade In Zandvoort 

De zware storm, die in de nacht 
van dinsdag op woensdag en ook 
-woensdag vrijwel de gehele dag over 
rvr>s: land raasde, heeft ook Zand- 
voort niet ongemoeid gelaten, hoe- 
wel de badplaats er betrekkelijk 
nog goed is afgekomen. De zee be- 
reikte vooral in de vroege morgen- 
uren een zeer hoge stand. Het -water 
stond op de trappen van de Sotonde 
en knabbelde gretig aan de duinreep 
die echter nergens afkalfde. Het 
strand zelf kreeg latar op de dag 
bij aflopend water een grillig aan- 
zien. De beukende golven wierpen 
op een dertig meter afstand van de 
duinreeo een enorme zandbarrière 
op, -waardoor het strand op vele 
plaatsen aan de zeezijde soms een 
meter lagen invam te Eggen. De zee 
bracht enorme hoeveelheden hout 
-rrafi-jael straiii-'ssaaronder zich vöe 
lange planken bevonden. Ook spoel- 
den er veel bananen, sinaasappelen 
en imnerjes bier aan. De onstuimige 
. watermassa, die een gigantische 
aanblik bood, trok vooral in de 
middaguren een groot aantal be- 
zoekers. 

Het dorp zelf stoof vrijwel onder 
en er werd grote hinder onder- 
vonden van dit wegstuivende zand. 
Voorts werden enorme aantallen 
dakpannen van de daken geblazen. 
In de ThDrbeckestraat boven de 
winkelgalerij bleef vrijwel geen pan 
meer op het dak. Op de Koordboule- 
vard werd een houten patat es-frites 
gebouwtje geheel weggeblazen. Sen 
klein loketgebouwtje, dat gebruikt 
werd voor de opgespoten ijsbaan bij 
de Sotonde, werd door de wind op- 
genomen en vernielde een groot 
raam van café-restaurant ^Espla- 
nade"". Op de Zandvoortselaan. _ter 
hoogte van de afgebrande manége, 
sneuvelden twee zware bomen. Ge- 
lukkig kwamen zij niet op de rijweg, 
doch in de duinen terecht. Ook een 
groot aantal televisie-antennes werd 
een prooi van de wind. terwijl ver- 
scheidene ramen door de kracht van 
de storm werden ingedrukl. 

Om vier uur des middags moest 
de politie de Haltestraat bij het 
Baadhuis afsluiten voor alle verkeer, 
ook voor voetgangers, daar de zware 
windvaan op het torentje van het 
raadhuis op het punt stond naar 
beneden te komen. 

Persoonlijke ongelukken werden 
niet gemeld, zodat de stormschade 
beperkt bleef tot het materiele. Her 
zaï echter nog vele dagen duren 
voor deze schade aan huizen, straten, 
wegen en pleinen hersteld is en 
alles weer zandvrij is gemaakt. met 27 woningen voor bejaarden 
aan "t Gasthuisplein. dat een sieraad 
en bezienswaardigheid voor de bad- 
plaats werd. In hetzelfde jaar kwa- 
men 13 woningen in de Kelmers- 
straat gereed. In 194S 61 woningen 
aan de Tollenssbraat en omgeving. 
In 194S 20 duplexwoningen en 9 
eensgezinswoningen aan de Vondel- 
laan. In 1950 38 woningen aan de A. 
J. van der IVloolenstraat en omge- 
ving, gevolgd door 18 duplexwonin- 
gen en 8 eensgezinswoningen in deze 
omgeving in 3951. 

In 1952 volgde de oplevering van 
24 duplexwoningen aan de van Len- 
nepweg: in 1953 verrezen S0 wo- 
ningen aan de Dr. C. A. Gerkestraat 
en omgeving en in 1954 aldaar nóg 
eens 50 woningen. In 1955-195S 
kwamen 140 woningen en 12 garages 
aan de van Liennepweg en omgeving 
gereed en in 1958 55 wonigen aan de 
Kijhoffstraat en 24 middenstands- 
woningen aan de Linnaeusstraat en 
omgeving. 

Zandvoorts grote noordelijke wijk. 
een dorp op zichzelf geworden in de 
loop der jaren, behoort toe aan 
KMJM. en wie deze wijk doorkruist 
alsmede de fraaie nieuwe uitbrei- 
ding "aan de Dr. C. A Gerkestraat, 
die zal tot de conclusie komen, dat 
door E.LLM. belangrijk en zegenrijk 
werk werd verricht op he' gebied 
van de volkshuisvesting. Moge de 
vereniging dit werk nog vele jaren 
lang kunnen blijven voortzetten! Technisch Bureau FEENSTRA Telef. 2065 Haltestraat 57 ZandvO'ort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende PkïUps Televisie-service. 

33TALÏKG OOK IK O YHSXSG - DSiCOKSTHATES THUIS. 
Grote keuze in D3AAG3AH3 PAD10T0ZST3IXKK. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ325, — ; 43 cm. ƒ555, — . üit voorraad leverbaar. Coiffures-Crécrionï Iwrerr^rionaïes 
Dep. Off. d"HZ2ZA33TH AHDZK, Londen-Paria PAP^TUMS CAS.YE2C 
Paris PAHFülif S MARCEL SOCHAS 
Parif THOP33CH3ST3AAT 11 - ZAKDV002T - THLSFOOK 3382 De vliegende schotel 

De Hervormde jeugdvereniging 
_De vliegende schotel"' belegt op za- 
terdag 23 januari een filmavond, 
met als hoofdfilm .Abbot en Cas- 
tello op reis"'. Op zaterdag 30 januari 
volgt een avond over he: onderwerp 
_Land en volk van Denemarken"', 
waarbij "~-n de hand van enkele 
films door een Denemarken-kanner 
he: een en ander over dit land zal 
worden verteld. 

Op zaterdag 6 februari zal het 
cabaret -De sneeuwbal"" van de 
Hervormde jeugdvereniging te 
Heemstede voor de % ereniging op- 
treden, terwijl op za:erdag 13 fe- 
bruari een contact-avond wordt 
belegd. AUe bijeenkomsten vinden 
plaats in het jeugdgebouw van de 
Hervormde kerk. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
januari: berpdbaor 

24 11.42 7. .— 19.30 15.30-22.30 

25 —27 8.30 12.57 21.— 4.30-11.00 
25- 3.35 9.30 13.55 22.— 5.30-12.00 
27 2.33 ICT.30 14.53 23.— 5.3O-I3.O0 
23 3.27 13-30 15.43 23.30 7.30-13-30 

29 4,14 12.— 1627 — .— 3.00-14.30 

30 4.5S —.27 17.12 13.— 9.OO-15.00 

Samengesteld' door P.v.dJ&ije KCzn. Dranken bestellen? OflfiO 
Brokmeier bellen! L\J\JL Een enkele greep uit onze 

speciale 
koopjes 

Zuiver wollen KÏSHK 
PULLOVER. Kü ƒ1455 

Terlenka ZELFBIKDERS 

van ƒ4.95 Kü ƒ2.55 
THEEDOEKEK 5xD 

van .-'1.55 I\u ƒ1,15 
Halflinnea KETJKEKDOESEK 
Kü ƒ0.79 
Badstof KEUKEKDOEKEK 

Kü ƒ0.95 
Slopen met hotelsluiüng ƒ1.25 

1 pers. Lakens 150x210 ƒ1,35 

2 pers. Lakens 380x220 ƒ1.98 
FLAKSLLEK LAKEKS 

2 pers. ƒ5,95; 1 pers. ƒ5,15 
Pracht kwaliteit effen 
ZWANENDONS 5 m. v. ƒ4.90 
KINDEHBBOEKJ3S m. kaatje 
in div. kleuren, 

alle maien ƒ0,85 

De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 ïotel-Hestau; 

TRiANON Caramella 

3ar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - Stationsplein m januari: 

Gedurende de weekends: 

Het populaire Caivpso- 
en Mambo-orkast 

THE MltAGRO BOYS 

DOK 30RTT0, piano. 
CA3T7YA 

ce bekende negerdrummer 
_ PINTO, bassist. 

z JLOLOPié, accordeon en gititr 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dir. André Keefj. De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

aoek Leldsestraat, A'dara Programma voor Januari 
Van vrijdag ua zondag: 

Het bekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Acei 

Wim Jongbloed, piano. 

Aart Zegveld, sax en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Dub Dabois, bas. 

Van maandag lm. donderdag 
THE MHAGRO BOTS 

De populaire radio- 
en televisie parodist 

Johnny Kraaykamp AuUe+na Tramstraat 11 - Telei 2723 
HAUTE C03TFÜKS 

Aparte Schoon He(ëii.a.lon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

mr. 

DeposUaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis. 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huid verzorging 4 v^ Verplaatsing en 
heropening' van VAN DAJVTs moderne Herenkapsalon 


Alle collega's en belangsfcelleniden zijn varii fearfe welkom! A..A kers loot 

TJZjSF.. 'J\4.v 
7-uGhuii:: 5iüitü}>uii)ijUÜx. "',. ' 

3>ök;ïü: :1e IhaagBis- -waarde 

•vuur iiB".r;üi;u ~" "waaai up' 

■ie rainiea. 

ii'JlG^EK i'5 :ut. ji«; :fcr.. ! 

Cauranteij. ■tütisyfa.rSïar.. ■ 
iiUürfiHa, >~ i'rVi-;i ;: : Kïj'üaiï . 
ea tiliï nadert .nieriia:.. Ti "nul: Vf^l "comau! .£ i\- 'E ï. £ ï -O M £ 2 :; 

Ziandvaar-. 
ZJuniei: ui Haren San:.. .fz.51) 
Itiuiïd] ai ÏTappsr .... „fz.SD 

'C-stfiir. /a:7s 

-Siip-ja i'esnr,:) .fï,75 

■parreaïaa J12v 

'2rui yï .lumipar /O.HD 

Iiêök aeaaüïi -en gsaraüic. 

™*2>B7:r ~Z'-w u&rei S'-jv 

'Ovevlj&m&en ~zn:ic.TcHi! -&u 

.Buk Wjr'Kirmett&i! iëtsginp- 

-45/ercïic. 

aneisiaraerü 2anövauri 

S'iiiuüiEsraai 

iiiaaui ZjtvlcIszzi TZ>aiirsen) 

-raar 's iraiadagE as avant-. 
isaiardagiuargKaï. Ifet-r. t. 
Se. S.arö'-s;aurB2Si2SiHT -é. 
ïalsï. ÜU5K. 
Pafcssfce-onaïs 

B „ RENES 

^-nner ïirasalHtsrie 

-iearaara 

ZELSF.. ï^fc" . 
Csagaeitea, -\varaat 
•warst, aaaa'hi, laarai, 

-vrrai Xtsüen -tg' --weer 

:Pïope7ïd -dctiej .ï vur 

''s waTtë.ü-K„ OPRUIMING! 

OPRUIMINGE OPRUÏMINGI 

Modehuis S, Pi tier Tstei 33S7 »*Lë!.r.&Sï"'£i£ï s- .i^an uHüisrwöïBK gezaTüHfi apruirning., -waarna .J aezt .issrumea, Taar 
untiBrwsiifl.' apriürningsprijzen -v/uzden aangabadan. 

Be* ziifnï alles restain-fcen 

Zuitw woüeci TWEED -ROKKEM* 

maten 3-8.-52, vam; f 17 r 9Q voor I 4,95 

Zuiver -wóüan ÜOHDCSK, cdiv..- ; 'cieuran -an maten, -pok - -alaÈnis .ƒ,£;!!» 

Zuiver -waliaa .iSS-SET 2.0jbjLtaC, drv.. iaauran au anuian 

15D jfiXiiSi) TJiar jf 2£»7» 

3estani jBOXXEK, Tan alles T-aa -raar Ji-ï.H» 

Sassaat .£. 3 SJDTTSL 3i£KdES -CO£T£, Tan ,t"3£;5D -raar g T&.T& 

HsjrsiEti .3GQHG23B5 C&*23S, zuiver -wal, Tan ,72£;5D toot j:E33 

JSïiSEr 3ï\?jIï3K sist -psstje, :zuivar -wal, Traa.j2E?ffi :wKir #;£;9I) 

.SSESSr ^^JOSIC iSauns i-auxurs) -van ,?34E5D - .7Z2B,— -jmar .... #:BB;7S 
Hassirti TS'OiXSK 2>^OJ2iSïiaK£, smalle -pgp, slasiró #:E. l J5 

JSÏT Troar j'5,75 -211 jf :»?-5 

ER. IS NOG VEEL MEEKI 

I>i: zrpn lüies ocae .üuhie rsBïanisii, ifinc pfeBE 
;pt»efisjiBi> ;fiits BjiBiiiaal twiur ifc iujiniiiniiiE twucübe ,caS&jjri!»isr£. 

odehuis S» Pil Ier Tetei. 33S7 i\:&-r,*sSH3SÏ -4- !! Kostelijke ! iDlkiore ¥ao „De Worf s*s Siaaan Jiiiht in "i ■s'ariadsii" iiissïi cüs 
^randvnonse iauuri- an itÜEiniaj- 
'.varenising .,2fe "SVüri" -JDHanüiis- 
irfuiiü uu asstaurant SDmsriUKi ai> 
aiiüuw r aen '.üir^'tiariiig gügavan wan 
ssm. 3alGiuristisöhe 2.-«jue, Bssxihrir- 
tsd. iSawr lfi.evj.iiuw .iTangBniE. Utett 
aiiüii £i" inik ioitmual ün aüuagüs^iiiir 
*s2E :BtampvaUe 3Kial <np ie Iisüse., üe 
-wal iiai- iriaest BjusÊsaas ipswjjE,fSat 
caa Jyarangstalling ^ruiir itsï Ssiaiig- 
xgte -ware, taat ün :aii nrpsiübl öuidt 
cae Twswg'TiirnTip rwni-ÜÏ -i rorri r-'nt. rni=± 
■wanfiaitvra, -ïioL"b aniassnaaal mDg 
.KteaÜB gi-aaisaSe Ie. 3n 5nt Ie, ma. 
ÏLstgBen -wij siaza awnaS ^:aasD au 
iiuordan aiüh aiiai 30 verwtmüarliiE, 
^wiini ïisigsan coiror „23s 'W.uö" ar» 
AfliHaristiwa 3sais3 >iw2r 2ist ^wnai- 
Hicrc Tworüt- jSEabracnt, anag -wddt 
ranHEfcaurB saiiar «en ü>ewnnÜ2:siïE- 
T?.3iiuniss jnssiaïiB -srai-Senj^aaemS, 
c3is -waara iis. ïiüic- aille inwaiiais 'jsm 
Sanavuari ie -wrara.au. gR7"i°n an 
saiisr (aDC cap (üe cauiu - suirisneSa 
piuKTE -Kan !in.v/Diüag :Ss aanaicait 
~aü rcaan tLraccsn. 

3ax iaaaicia-iiini ïramasss arourtü 
rwïis aa. ;arigsBwtïiïêl3 amicisrïaiBEaaiL 
sis Twaarae -rsm :.ae serie a£ tte codsii, 
rae sraie sujjt ^an <DiiS-S-aitavi!nr±sB 
jiaaerüsanhiaii, Tistaraö -siwitr ssn 
lUiisxiiiatbars -wraarae san 33s3ing en 
-wersiersaïaii ian ianela -wara gsevDarü 
©üEinals cDsinumE ism anear caan 
311) jaar auü, ^wBarxan samrrügB sen 
-w^tai-ae -^snteiSirwoaEajssn -^smanssr 
taan caüizanü guiaan., -rosrasii ^stonoa 
-zo. caaor asgiEBsiiz- -IL (Saiie caj> (üüifls- 
atiis -vcjiis -ssnsiaara. 2o saosn -ve 
2Ü21 ;Bilean -miae 'ijaacöstuums, coe 
sKÜginêle schaipain-iBBar uiü- -xtruaaHr 
jaran, >3.a ^aiiirwacsr mai 22ttal -en 
ais iaaanam, SnrSa aiök ïasaararaiöitsn 
<ap jaüta sn aSiarraante -sWjjss caiiDr 
üaüaiaïD asmana, =sn os aarainuns 
aiü -de anear ssgnaaa stand aiaast dïie 
iiiii c3& ssusTDiiüisg aüaBse. .ita rrAVfs, 
<Ss aaasniËlaaiag amSraE aast ün tns 
sHaraaraigsie : :• ösasss- aüDismne, 
-wsiannaüs özszs 7za£z üins:^sBaiLï£ 
Bico.-sr 'jjgHlTitsn -W2i3. XDerrsraie saüf ïtianae a>EaneE,*w;aar- 
aneüs ing -cranags iiütTOsiinEsn iin cüs 
rra iii^i^ jjai-an 'jxsi ;sniD±Ete smss 
■wsrü SiéhaaiS. "Sfe stalfian (asaÈafi 
'Kast-, cfiai ■Somt aijj sie -otbdt- 
fesSaljJte -j-egie ^*an '5e iriear G3êns, 
\«aal 2ÜL'fa nog imaer iiuia ^araiapi an 
iin san 2iog nnaer .iSaparfeËionaarae 
tp-n-TT 1 cover Sist TKuailiiibt 5:wnn:. "^an 
een "üüzonaeïfi san somtgtÏE tnninie- 
asnae 'iiahuxing ^wsrasn ;ne :KisnaB :: 
„JEami (de Parae:-",, ,,3Saskcang'' sn 
..SJatteniiBatsies".. asrwttïl 'U siranS- 
"ipyo-ri iin '3T35K!gBr 5aiam aan aaar 
jgaesiige aiitwiaring ünsss,. Ejü -wjbe 
stiet aSinfler 3iat ^Kaü maal- ede lÊoste- 
öjika aiiana: „Emrsn iis aii'cs, snaar 
warhuien iiöE aiiet",, öie -othtb aacb- 
(DiEanan ün Ss tzrsïI -jswtsag trflaifiit. 
~ir. aolieE. ü^n snsnelanS iin gKgtröfige 
to.n3-3anawDariBe taëcDrE, -waarin üeü 
-Dada :aarp süs 'U rams 5ierleexae, 
maairte rast gé'neél iot san öjina 
spruaiSisBaiinSg ^aenren <3at als 'in 
isc'riilderïi -stan teen <aaae Tmeegiai- 
-vuorüjjzi-at. 

.,3e wvLarf" ÏEnnaiKÜB, anat- Ibsi ciag 
iDp de !OPsrwaHe aaa! ean Siernanns 
~vmx dsza rnjnrnp-rïnTr aan, 'waanranr 
cqprüecOT' <5e ajëlangstêlling asadE 
-weer zeer gsarai ihlgia; ie süjn. 3st 
üe -wal 5aet laeste iiswiSis vpnor tas 
•UTaaiüe, (Sie san atü<^ieringan aSs 
cdeze anoei -wraraen -roajslsnü an-cimar 
i' -aaianaiiljES sn 'wsazdswnlle twerir 
;aai iüiar caoar cdeze Tsiaaiging -wrasüt 
-isrriSit. 

"aorzüiar H. S. 3arsndE <Dpenae 
an alaat rde sronnd en anüüiaae ane- 
-rj-airw .ÏJanasraa rtnei iiraais "ülaeraan, 
-waarna (de semnü naeï ean ;gezal£ig 
5sü 3nai rraaz'isk -rran ,3= iyand ^an 3. 
Saaa 'faeÊlDtan -werd. 

Cfeir- üssJasreaisoni 

TKonr ide C5naBiaTWGS ritesturanaond 
sOissr zsü. <de iaer C de ISoas ctü ü5e 
Sisag, oistrji±sbeffi-ui!rdsr ^cam ihat 
'ChrisieltiÈ 35aSrcsaal TKatasfeanS, 
'nadensi'anS, ASÊidag 'i2 jannaiii Sn 
't iGanaaeiiBöaapBhmB ,-aan "± SÈhoal- 
jüain (een iszing iaotidan cavar 5isi 
andej-werrt: ,,3e; ÏKtat gCTie inraiigas gsxsn -wtjj 'Jrq-rrriff; 
'jfnn ede saaiiDEte -wan coiEce (dmintar 2. -van J&spsrsn 

'M. <C. ism jfcBpasec-aslgqriTig 

SanSbronEt, 3B jiamiari 2.T»CD." 

2an&fDnriKalïian 3S. 

lüödaljji:: TEJyi cisn Basöi, Ffcnflem. 

'ILüüiü 3CE. 

aa 

2DnaagSl Sanaari 2ï»fiQ. 

•x:. (EffiiadeEteaai 2, Z-anaxcnnnt. 

^3tri-i:fl. jLgartTCBtr.'S (0ö), Haartem. 

^nissnos. ün jZüsitnïrjmt 'Zorms.rhxst, 

HóJHfersiTtact .^, SciïüüDDTi, - 
cScs müaüasrs -rjv/ti 3-'E tkut. - "S O 3-43 ?i3X 
Tart* be TarrwTTBii 

3-030?12I 

BO30?iï3 
■2xfeüc - Siuslsn 

;S-t3--5-tï •y-ïi'-X-^ 

3l>Cïl-3JBEËaÜU2! 

3 O- 3 O ? L 2 I 
Op SEs&t Zeeren 

H02!0?I23 
l>ue ïiui Zwïuci-ÏBaeii 

S O 3 D 2" X- S 3 

SïaiiuiiBjiiaÏD. 2S - 2ï> 

Zeiui. ÏS9C 
2>e zaai: aia^siaia .up 
„Z)-je -zaaar 2a2*".. Xte ^g-jeda-jpe 
TT? ~~. -^ini WiST U 

aȕ 2*.J? U /'|. KOr-iitif op a'iifc 

iiiiditra "ü dese 'areagt. 
ea aiaÉÜt is ant filiaal. 

KJERKSTitAAT 26- 

■CnreniHtiae -w^mnarJ5 
■as T-arvara 

KEYSER 
"? i ?U' 33 B-et de ossie 0^ -toot öw bestellïag iraa. 
ot VöLttnO*LA.TÏSCE3E 

üaga'iijis foman 35, cbrik .■zij a3s ^fiigaids 

zi-^ÖJcrriB,, imesr iDarfe-op <üs 'M®s- iDqga'iijccs 

oaL ns3tir -Ss 'vraag iin braien- sti ibuitsribnd stsrk 

S-pe. Daararos be;st3'I ÜDxv'Qar : ^l!J» , yiia33 , ,VT;iibiij 1 \'Hncirir!- 

iiz'hfmgsr! Üijüedealsrfin© Wtprrvgewng. ©p 33 üannaia TwesS Tplrfes- 
lüng ^can tons vroaggennman 
nnze goede friTsmrTmm»i:" nnj»cti 

W-H. Ssüsnaal 

©at 2ig xasie iin -sasüe as ine 
sjszs -vso. össiaur an Heden ; ' 
-^san ede "'Krgsciinge ,3hq3- 
Twear S-andOTari. lm ede sezejsnas HesSiJd 
'xan fE2 jiasr o^srlaad Ineden, 
ma "p-aorzian ie :zün ■xran <de 
SS. Saaarnenssn tder Sier- - 
xeanaan, tonze nnnfry ;^ii^de 
sn 3Drgzarae ^yadar, ~3saxrw3- 
ffln Ga-aatrader 

JsSsaaoes "fers&eegie 

^wsdnsEaasr rran Sendriika 
^alhalniïna -san HagnüöiDPsn 

serdar wadiraüüsr xcan 
S3J3KS13 (CarSa. 

TEai sïllar asaanr: 
C. 2. WsrEissge. 

SandxOTari, 21 jjanaasi 3SSI1. 
"I&ariiEiasiai •&. 

HOs S. ÜJiiÈïsaitiaienBl Jffiü 
gflasiE" tonden top •maandagia 
Sanaari as. (na 3X,3D aurr ün 
fie irtm-aisiie üsrfc ^sin <da 3. 
.'A?grSia ie Sanfroonil;, -OTaama 
<üe ibegiaasras top Set H.3£. 
Hsröiaf aldasx, - ■ - 

iS33!snfiiaaBE2iiad -. zaïtSas, ^é 
jjanaani (om 29 mar iin tde 
St2CTiinie3sik. 


Saadag as. 1D aa 217 arar.: 

22s. JÊ.. ids Saïtar. Seizoen- 
opruiming 

?^iLzri,iïie irvt'iürtei; t;rapt jraaasas TSTWTEB- 
S05L.TS&, ±s -E lar.. 'rfü s'Jii'jen, tic f2,45 r. /2..BB 

Sa ia ïj i.n. .b(i jrjaaea tiih f".Hü vaar „fi.J'E 

Di-sps :iaaaüae SOSlfEs ia .üautarraaiaa 3 -U-B, 
■ran ƒ1,41) ICTJ rii.üt 

3VTXOÏC 1VÜ&UJLOT5 T-jor iaadarea ea aaraes. 

Pupüii DAJ(£SS Si/JÜBSS -/'< ■juutiv /a,V5 

T-jarz-jrgr.egalE aaraaa -w-j? aan! 

AD. NOTTEN HAL.TEBTÏAA.T DS EBLEPoasc .saus Voor U'v» r o'ruk-iverk: 

Drukkerij Van Petfegsm & Ztx 'j-C dealer -vaar 
iZaadvaart en Bloeraendaal AutemofódbedirijjjE R P. KOOtJ 2SISF. 2ÜBB Hedierlianidsis Rieirverewltgiuiais 

ASS.. Saadvoari 

KÜSDAG :25 JAlv~«3ü ,e..e. 

"t Ei'uafiB E nTir precies, Tt^iorsialliag 

Tan aai aestuur -dar ,s£da2ing ün 

,Z.®W£32JDST". 

Ziaisssa -de niee:- C. H. 'E-BaSK nnat san 
praatie 133. eaa plaatje .s-Fer 

Rome en Napeb 

XCaartea. indien vaarradig, Teifcrgsaaa:■ S. j^. ( — 
a4j 3aeKaandel 3akelE aa iLaranz. ~j.~r.r 31-aai^uaistaaHfcarïï. iacimrasio 

«3. B-eaiaaraait 

Houtman 

KjurheSsr*isit ï 5,, .Zand"i»o»o>rt f TtüeL ;2Z53 

spsdsJs :zsier-ds.g' redarns 1 cns«stlenSe C2ifce= 350 gr. 
Keirr.üV.rgiiiïBjies per 250 g ,r - 3ïi t>7it arhitó :>j eer* 

I7i ï«r pezellip rt'Bïc.-u- 
:tx«i: eet I" ^iUtyk er» 

:f»efi. i 5,00 
■f 0^65 
XJL-C. Ksord! 

TEüitüag iweede xaade Jianaara - 
1. H. j^aning 111275 p;; 2. JÊ.. 3'Jaaap 
llffiSB^:; 3. 3. 3oast :B57i) p. an 4 W- 
JHsap ÜS7Ï7 3a. 

OeJenlna SssaSf: Spieren 

^sin de laiagtainmciaaBanappan 
ioestelinrnen -raar jarüursn -wor.St 
zandag 24 januari a..E. ~aei; aén jiaeg 
2ïü '^eze Tererüging idsalganaaaen. 
X>e -WBdstrijden -w^aj-den geaaadan in 
de 23. T.d. iLeystibDal ie Haarlem. 

«Ook ssan de -vvedstagdaa Tan <Qs 
^msierfiamse Turaaaad cp 1£ fear. 
ia 'de liirnfaal -wordt daelasnarnen 
^n -wal rmet *ea -dame?- an iaeren- 
•plaeg, 2«i5p. met paardspriagen an 
üngsn stil. 

Op sille lessen ;zi v in <ös iSplarna's 
Tïin (Qs onderlinge -wedstagdsa 21a 
:üiigeraikt. 

jDg Taai-digfaeidsdiplozaa''£ Tan iet 
"SZJSi.Sk'iïr.. -wei-dan iniaiddels i:egs- 
zanden, ,-zodat .'in de Iroraande -wsak 
ïtat Üier.van -de 'mtraünng isn 
plaaiBx-indan. Zonüag .n.s.-: 2. 2. Tan 53e, 

^DStFaiaarans-teaat -%, ialeïoan ^CaB. 

Diessst Tw-iJfcyerpleegsuerE 

_Zvnüag ms.-: Sasier 3ZL 35. ISaezen, 
*an ILsanep-wag -42, ieleüxiaa iBB2. Zonüap ,a.sr 2-nsiar öS. 3alana, 
"ïarweg S, iels&an 2BiB. Zariüap (O.ï;: XWasierrnan. ILaidsB- 
Taait 17è, Saarlam, iel. 'B2SDD-22H3L 

"*sia- salardag 2B -tan, "laijdag 2B 
januari 21a tC.'SD ainr % aranas: 
srraad-:, ziaaht- ^an zandagsdienst 
■de ^easiz-aat-Bpofiieak M. -d„ jti.erli- 

~htman-nFia;mrgTvhifif;, ZeafitEaai 71, 
ieleÏDan :3D78. 

Schiar initEilmtend Taar Tecepiea ^en 
.Epaeagevallan. JDe ndienstea. ^dEselen 
Ie izaterdagBarandï <am -ïSD amr. jEiiLHtriiiiï; 
HJit--smi:E 
Olymplsoh jaar 

Mat. rSïïiSS 3KDiD «af -2EL2S*3Hi3S 

3eis:=2 iejisn lig (aas Ircr ioestel. wig sargsn 
Taar san prima. •DatraagHt. 

Hiarnt 7ü «aas üfjkaa .en IrüsiarenZ' 
jtueas xó± T2le iaadelleii. 

miikeni Philips Service IDstüer 
tüo'jt SafiiD «7i 'SleleittüïS. 

F, H« Penaat 

ZaacToart - SoEtrarlareTi straat 7 
3Selel it'2507 ■- 25B4 3IiHwC3HlEL3S S3SE 
2andag ai 2Ü3D nanK'Ste. d da 3a^ 
29 inur.: ÜJaagdtaanst. ün East Sengd- 
ianis. Spa. Wüs . X ISZtansiat tuit Jaan- 
.Eaerdam jpvaK „Sim. 3s ~^i ! ^ ja 
ïatiaaam cnenan?" 

ID.'SD naar .fengdfeapsl ün iaet jjaagd- 
ihnË. Spr_öhr_ IK. 3. Tan üvüjk. 

Jtiapel n jaat Jarüs ün (de iön3aaa"„ 
193D nmK 1>E. C cie 2a. {(TSiBlniiend 
Taar £>ewnaars Tan iaat ttëaxüB). 

iüsrael .WiaadhitoabarE, Seacrosld:: 
11155 nnrz JCeii. ï>a. W_ 3. 3rigs. 3SSE5. 2aD3SS2aH223H 3CHSÏD 
Saaüag as. 1D3D narj JDc. J&,. -ran 
3iaman, 253., Tan Bantxsld. 

2£3DC522D 3. AEA33S. 
Zand^gR 32 DEiassn (ara XbD, 3 amr 
ds jaopErrfiF sn 13. iaar <de HiuöBie 
J3_ 3CÏES "e ananas; -am Ti Tiar ÏLiaS. 
2n de -roeêk s5. 3*Sssan tam T7 sn 
7.45 Ttinr en giaRdag -sa Txgdags jaag 
(am 2 sinrs "s ^wiaaE ara 'OD liaf. 

3Q3D_ C33. <EESUtsiü£>tólJïa£SS3CHiE> 
Bünsdagandaag, 3 inax, samankoiast 
Sn ..Saiël", 2inüdersfcaat 3. 
Spr^: .ij. w„ Tan 3egL ;C^»rnaorri:o-.TnrioirgTrirHc. 2rj Sjaj tGs- 

iraeeziscaapfiliDis pngang Wülero- 
xtraat) (dtriRdagayaad 1b raar. CoUecte -voor TrannnpenSondls 

ZnajJag 51 -wsrd 3n .de (DEatsad- 
SsrküienBt ün -de 3arrarmde ikerli 
aüiier., <qp nrfftnatli=f Tan öe 2aat- 
-xcDogaS «sn extra (callacte üngalaBt 
tan i>aie -ran Siat TampanïoadE. 

3at oüet laaaanaienigts ibedrag 
Tan ./B1E,'3I) Iran als gsralg Tan deze 
geheel «aaTaaribereide acSs aan ge- 
aoarad ïaadE -WDrden wsrgamaalri. 

Veertig: Jaar E.M.M. 

ÏDe Tronïngbauwrex. .,2tendradnt 
Taaabt anacht" ibestaad -pp 3 tdecam- 
'üsr 31. Teerög .aaar. H>aor TarBcail- 
lende (araBtandignedan moest. <de 
aeitdenltiag Tan dit Tearögjarig Ibe- 
siaan .aaige iqd -worden iuttgesield. 

3et ^beBtuur laesS; ijhans iar ,ge- 
legeaaeid Tan -dit autnlenni ^een 
recsptae -vastgesteld op Zeedag 23 
.Üanaari (de£ aaddags Tan 3.5-17 saur 
an liet GeraeenBchapshniE. 

bij KORT mr m iw ~ 
lilrioiipei KföDOSEBI 

pnachfrge SamaiBtesiiaa ito 
'sjrapam - söan-sn jjangsiarai 
Kaai oribadïfidanda rroisfjas 

■■-• ■■■5.4JB 25>B-253- 2ü3B Tls ,feï!B - sasr iiriDDJS Ikwva'fiiali 
H5Dx23B S^JS - HSiD^223 £iS$ I Lsilets; n dofst 
""- omira „Jwaateë'" ücwa'fiïaö 


■- .."3503:24©. ...'-■• TlSD3c2ifD 


SLOKEW 


.. -siMr - ■.-.ia» . 


'153 


:Z5>II =E3» 


2.fi5 


G~B03ÏÏ>OT8»E« L6JSK!» 
•■3533:240 7i3D;x2-4D 


SlOFSK 


"Z*E 'S^S 


S2B 


iPaüfg x»7are gzasÜnaen SLOiEM 


I moi'ate nraai '_; 'fl.S3 

i 


- 13S THÜS&e SMÜRBffiOêKEIÏ ..— 1.3 - X.S5 

oibsssjucb«s 

1130x153 &3S - Ó.-55 - -43E 
ÜCat srilb cam'ssriias;, cïüe rsar 
etesüsdi - - .. .. 2.HS - ÏM 

3ïip2BS2TTlClS SLPS 

SMFKOffiLEN StfiMS CaMttSÖLES 

mei EJh„ iaopg- 
op'ippaad inug- 
.mocisll 325 - 23$ 

b'fjp. ïtoelJjeK 

295 - 2.4$ 

Zaüper uraHe» 
I; canfiBCiler 

zoadat iSioaMf 'OS IParsf ssar xnadis cansasiE ïskeas 

iisfcs basen. '. ■-■ <55»3 - Ó.-4B -. £2S 

:RÏX*S3rö? KEPKENDOSKEM 

iisas basen. -—1.53 - H.43 - 15S 

Kleurige Ü18MJS»P£N .—_-_— 2Sö 

„•Ï5IS" I&DLMENS - 

ir^acacfiga ifowdfiiarEt, saar gr_ stress "2i&5*$ -« i ! Sasïanü ©atoü pnirna 

rrnDDladeKsjasanmodaliaa 'SfcflS 
P,rada±ïge fowefibafó 

'icsmeaaliaageirriDmwZSS- <S5»3 - •43»$ 

ClOOQii SSST DOES _....— £.5»$ 

JSeESamiejï SJfcSSCBOSXaiE 

'koife irnoaw 7SB ~ £J>$ 

Haags sioaw t3>S 

'Zuwver- Twoliea 
'DAMES 
PSJLLOYSBS 

V3aaDs 
iïTiodafraiaa 

9J8-M8 
iefet'-oiieirpid . 

Hr. SüTiSöeSs.j. onasb'L iirüarfock 

7i.5B - £.«$ 
Scjpassaasla ïtyataqier TuSB - i-üt 

Hare» Sinefiesr - wfce nilbsrlc^ï 

ibTjz. s'tesfisdn 
prima .'icwra'ffïali 

15S-OS- V.J'S 
:SÜP- sfcj 

n.5>B-'ri..3B~ U'S 
HSÜSK TESTEN 

5u"tvar 'wo'l, 2Dr:- 
dar :rriDy>«' 

dassra £J»£ Salsa masiaalani HkEkM! T5STSN; 

irnaï .fcropps'b'rfing ïlSi 

Ledere» OAWISS e» MEREN 

H&NID!S;CKiOiENiEh r ÏE'%, fceirfana 

dlx'arsa rasianias 5~ P"W 

til titans zzzrci ■ZHtisvd.iSr.zH met talloze 
mewüeko'Opjes! •Oadaalar da gaF.ïacian ■M'PipriyraTi 

:<:;iD34 "j 2r«a7iï iï.\z«z alia 

m % .ZÜirVER. WOiUÜK DEKBflS 

•bTcciadar '■'•oardëfio Z'«-ara 


"c'iiraThalj 


ÏHK "/'r SHfVSir' 


WSlBêJll. 


C'OOSIü.t 


facs; DC 


iKSNIS; 


' Tt5L:.u2[l3 ' 


i3i2:-.:2I!D ' 


3LX22D 


V?.DïiEi3 


ïi'tJ't 


«7-«£ 


«-« 


R,«S ü-fodarrie -dasslnE .marre»: weflieai 
'DEKENS 2?..^5 - .5?.As - :2ï:J'S 

Z»n-=n=r '(.''.««i'rrïa.lï J.êiccu'iïii'C. DEKSMS 
'i-z>ars.. öeifceisr fin ^ 'k'iaaran Ï5..45 il.1o± W eieSateif 

van aan ;aar ba- 
lkend — lar'k, 
~orrnaa'! £25 
ihans ;.p. rair. : ii-*£ xv'are vwaiuaij 
Gopeiyai Dansssi!: 

ii.i'ü c~i oreert 

fevar'kiear jbit ï.j'B jSJDa £88- O^YEBSaSMDiSK 
Jodk -i-- r rron SI % KOSDINiG 1 per korting 

SüssiBtfc-'Wisiecijies •• W-cilSa» PüaSas •• 
Haïrasüaa « Wisüras raparaaBer •• 
'Draïsta öefcanr • ^oiJkaiv fcaimöes* 
-ciéfceBï; •• MiaubeSstoiüSea. • IaJef- 
tüediaa 

1 per korting 

Pracht jiariiaimc EP'M'Gt.i 

MlEÜIB!Et.EIOPrEN,, "woTlan vaioarj 

2S^5 - JlJ's SpsffSewe " 
CiAiWIES 
PQILLOVEJSS 

iaoge bonid 
■fllS>3--J.58 
JSAJSïEtEW;': Gjt. HomSiitesaS,.!- YeersSEBBt- pEEMSH0E:.£s3dMraB£S&r3a£ : E2; - ZAN&VO'0»B:T: €4. Kre-oat SB-S4 - ÜMUHDEHi: KejamaroaöaaK «I p& 1 Stizi3-„ JSaaïSE- «a 'vsrfcaiiSBlHgïsSJ 

Car l vaii Elcfïic 

Biedt IJ .aifeizalerdagTedameasn 

i 730 gr, praimaiTiaaSerJappasi f '2^3 
| .ISlraaüs&ak per 300 graat f 3,00 

V002. BS jSOrv.ttlHAItE: 
200 gr. PefceWees ï 0^98 
150. gr- GeieL ïuam 1 0*85 • 

ailDgc—iffiHi. aa ÏDD ;gc I wmwmiH^i jfS.'BS 

HlCsr.'rëisWasE ga MO s^ BDtp^riariTwarBi/ JD.TS 
2l)Ds=-Sork., — /ïOjaB 

1 1BD g=.3anx aa 2I1D gz.l?ë&3&j&V3B jrOJiUS 

aso.sr-iGalöarse gfciniTte -worst — ^ /;T)iB» 

3DP, 'gc ^ ffv^ i wic st /iü5D 

' aiiD.gcBaiB iga aDD ;gc Oröigtspab ..— — /(P3S 

'Zaai onze *&3iigE2 • i ^'rrmris- . : L c Balleciüx&Zn öiïtgebreïde colecöe 
bebarags&ïpapfer 1 9 60 

'.Ü2 auiEHSIarE üggszi fer aaaags tn£ iknaasa 

SSx25S3SAJ6T a"-2a, '3SLS2r„ 2SBB (ftsaiEum) 

■3CS3H.. aSEHjEasrAArSCTB. «, "35SÜ S359 <CÊtaa) 

ÏDfc. X 2. 'üSKSSSwïSe- U4, 3SL. 4D15 idvJtiarfl^ 

iOes rm.D?3727iB foesiclü, iflcs icurmös 5u 2nni r ■taïiea-ouwbsar 

Ewütsers OLflA ^arikerlioriage 

^fCM ; Tf C 'WEKKERS 
iEVl.CPt.ArLC EK IKLO'KKEK 

SülEöt in JCÖe ea iarctasSsch .goefl! 
xiaflt w 3a T^ls smaaOan «a jcgcsa ibg: 

üCfaosk .SöHanawsg) - 'SSHjEFOOIn :2D31 in >fle liiirtst xaiipsü^ke tpfi- 
Jongiejïshorloges reeds v-«. f 19,25 
ReSswekkersir Mokken en wekkers" 
'iüxtslnïtena TJiTODr «He soarfisn DurweiQEBn!! 

JUle in DEEe xfcak uEDWEEigE nttrw«ricen -wsi-flen 
t>iüuleül iflnur de XainnncBaienBt iposfipebenra. ■I« ft WA Kerkstraat 1 

"Ifflapwrt 'Oünese arSfceSes» UITGEBREIDE 
GROTE OPRUIMING 

van dïverye ClmnGese airtükeiEert CS3SSSS 3ÜSE333TS 23ÜE3S sLacrÉB j r IL,'iS jer jaaisr 

CSEPSSS 3B.OCiS2!S ~Tïï t>tt. slechts J 2,"35 par aastar 
ONS SUCCES I& JLA.GS .PEIÏZ23K 2üK ES3SSZE 5CTTAXJ7S3TJ 
HENK VAN ELD1K Jan Steen:r.tra,Bt 1'b TeieSootit Z68'2 50(1 jix. 22ACB3CIlGaS TOKDEBKL IPFEy ƒ 3UBB 

ÏJill ;pr. PHACHTTE.GJS EISLAPPEK jf-"E:~S 

.5110 ;fz. T ■TOyPS-ISSTKBCOZE i 2J5 

ïafi :{X. SCaOUDEKCABBOiKADE ƒ :8*— 

»S0 i|x. .EEBCAEBOKABE ;ï:R.25 

Slllt et. Sr^TVTT 4?PCTf „. /.Sr- 

TOCflB. BE BOTEEHjUC: 

10B;gr;3aia sa 1'DO ,zx Gabr. Gaaati Ha-ci. 

S5D g^. Ii -j ^ a ; 1 wo rst -aa Ü5D gr. ;gé!t. -warst #1.25 

ISUïT-Grebc ÜnsTtijel .. BB et 25B pc pebr. FricaaüsETr BB nt 

X5D fx. EBÏEra. Letbt -. B5ot 

Tolop -rerse TBrtenspiriea ea 3uaaBBiqiT4ai. 

Ziet «ace grote TersEsfaöflealKafi vlseirwErsn ea TissBBDassrreii. 

la.-a. BüikjeE inafcsrorst :l2,st.il^0;iffiüdsE Hsvarpastei '2ti0 .gr. B5 tó. Vo.ar die MEISJES 

een leuk sportief montuur 

BrïUenspecialïst LOOMAN 

Op SaékeaioaÜB xracspt Tasligastsüfle varenaiEag 
«pp Einatnur >ea glazan, gahea! aoaüar lbostea. 

Jfïtft ;?üEr cm ipiiuï, ftnaoir <op 'één. pu7it„ ^..1^ 

HATJTE5ÜRAAT .5 ~ TSLEF. 21» 
t Mr. Opticien JSrJzsnS, ■TOTiüiïLevcra.ncier TasaS'iaoffliis 

Ivifl sis 'eaEKie aaEt. Traa cis cianipB- 
tina arfitsr öe 3-ag üs, iüjfc ïai.- öe 
siarapsöSiastsaüaa 'öai laat la ïaaa 
aardb au <Se 3ae ïüssse £>ÖKiaEïöb 
ihanutrasfi -sa aa TigSe plirats ciazat. 
Saai £ gaan ihtiga <ï)gaa ora ■■ffir. jiaar 
(3s üas iüassa sa "naraïban. San T?ral 
2sar .gaafis prast-atia T-aa rSü. "tsari! 
'-üa ■tia 45= üasss rnsrinaaa ae 
saaras :E, ■£ sa 5 aücb. -aliaa rnaaer'ear 
5a '3a srnaüaarariDt, aaigaaa tint aaa 
.saE^es gaaTiamS raag -wnfiaa.. daar 
■^arsihaïüaaa — aa •assa spslars 'SU 
-aai2oaa "^aar lia:: aarsl:- 5a aa aaape- 
ütis mïïbaiaaa. 

vaiihangaaa iiia nak ffle Tarrïda- 
tiagaa "raa ae "aaiae 'Saraaf-iaaras 
<üis 3idb üa ana resa. 'aSeTiag ro ae 
"aovaasia plaats aarïaaaa.Hai aarste 
Taaai :saif£ ^asx aai; iHiaaiauia aaa- 
ial paataa. ~<onr Jiaiae 1:aaraF aöa 
ïisaBst iarapïDaaskaaJiaa aarr^enig. 
«EjasiciaalB as aa nat «saa ünaiarea- 
;afaaïiag gavanai, "waHT» r nar -avaa- 
Snala jfeasöbazs aica elka -crgaag- 
■a-fDaa aa „JDe vdil- e s^raaai" ïrnaaaa 
aaaraalaaa. 

iDa artslagaa xaa da aigalnziaa 
■weat aSa- ~..G.2. Ï-Shfl 1 l-- r 3: .Sant 
2-S.aaal fS-1: Blaaal 5-3hDt :s f-fc 
Saat 4-Sötelai 5 :S-'B; Söialai :S-Saai 
:5 :S-7. Saai 1 '(aaraas)-Saaiaitr 2 
'S-l. 

ZLS.Y. ZaBirfroo'rtrafeeBrwein 

..Tl. aaiaraag 'aa .anadag giagaa 
:aHa ■waöstaöaaa -wagaas tarrsla- 
;sftaaaiag ~uat: aciar. 

?.rnprttTO.7nc winr aKcraan .23 iitai.uv.ri 
:B. S.~.J_ - SaaSroartsa. IS a. 

HÏL ~S.m. 2 - ïaanTriortra. 2 15 a.. 
12".. Saaalaaa 5 - SEaar.ü. ï 15 a. 
Aaspiraat:aa: 

1'SL 3.CH. a - Saaöp-crartra. -a 15 a. 
1S2. ^.aaövoortra. a - »• •>' ~', -^ 15 a. 
lf?4. 3SS>.G. d - SaaSnrortai. a 15 a. 
17S. H.F..C i - SaaêTaartra. e 15 a. 
1KS. Zaaör.^a t - Slnaaiaad. d 15 a. 
1TIB. SaaaTOD:-=a. g - 3..C.O, "b 15 a. 
,2tiB. iaadroortra. a - 3..S.Ü.. i) 15 a. 

.PrDpTE.TO.mG 7'nr.T acTiacp ï?^ ;ic.7wn.r5.: 
1132. 33.C. - Saad-raartai. 34.30 a. 

Ulï. Zaanrsa. 2 - Q.S.C. 2 .34.TDa. 
26. 2 - Z.aadTia. 'B.è5a. 

40. Onacordia 4 - Eaaflr.sx 5 12 a. 
3R. Sciaotaa 'S - i^aadi-aa. '7 'R:45 a. 
«2. Zaaarü. -B - :Spasraast:B :R.45a. 
■ïïuaioisa: 
:S. 'i.aaÖT'ciortai. a - 3 .SS. a 12 a. 
:B4. Saerlera a - SaadTja. "a 12 a. 

N>eeL Recrv-erenigiiinig 

Op aaaaadag 25 jaanarï aal aa ras- 
iaaraat ..Snaiarlast" de sideüag 
Eaafi'i'^iort Taa de Nada: - laaase rais 
Teraaiging -wardaa opgariaal. -aaaet 
tiestnar aaa da laöaa Vordea ->'c>ar- 
.■gaBietö. H«t "fsraists ladaaaaatsl taai 
Tsa 'caasalaal/ tot aidsSag la vraraea 
verSaara, -ward aX ïa de loop raa 
aet -vorige jaar aaraürt. 

ICa afloop vaa aet. aaisaoadeli.ili 
gadaalte der vergadering aal da ibaar 
C. E. Groaa aaet 'eea praatje aa 'a 
plastiie -eea ea aadar vartellea -orer 
.Sorae sa Napels. A. v. Sluisdam 

'pa eïïi liur "jen. -5c aap 
ze aTsybïedcri. Theater „IVIonopole 

ISr_: Gaas. ^ii-opar !! 

T'slairiaa 2551) — aaaf T2J.TDAG 22 t_3, SCCvDAG 2^ .isaasri 
E aar 

Tarzan en zijn vijanden 

■■(XA2£AIv"s GSSAjSST AZ>TZ3vTrüS3) 

~iai- Goraor.. Skcct aa 5cri ShaTic. 
Oagaanraea ia üüaKraaasolor ia Airifca. 
Toagaag 24 jaar. 

li£AA!CDAG 25 ."AlCt'ASI - 5 Z~JB 

Tramlijn begeerte 

tA STSssrrcAS xj-Jinso ±>isxbs.) 

aaet TrsT-i-nT; hó.pn aa Ji£-er.rXo7!- Sraman. 

Toegaag IS jaar. "5TOSW5DAG 27 aa DOÏOSSDAG 2f> iaaasri 
■B aar 

The Bravados 

raat Greporj! ?k1: - ..7ric.7i CdUmml 
Ciaeraascopa. Coiar de Inace. (34 .ïaar). 

Z.01CDAG1\£H>DAG 2-4 .TAKTjASI - 2.3P v~t3. 

Kluchtig en luchtig 

Six.ti LiB.ursl aa ©I/ocr Hcraji ia eaa -ireer- 
galooE lacrhsaccesl 

Toagaaa' alle laeJïndsa. •mor 3rm?scrB J(ïarf/c.ri7!.£^ai>. , ;ic7M!Ti. 
RADIO EN TELEVISIE ESeciro- Radio 

Technisch Bureau 

WASMACHINES ea CENTRIFUGBS alifi iaerkea. J\£ CT I I D Burg. EngelbertsEtraat 6 
. r\ C Ij IA Telei 29t4 PHILIPS - ERRÊS - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: EfectrO LUX, Holiand EfectfO, HoOVer, enz. Wij leveren aüe bekende merken uil voorraad I Betaling detf ewenst En overL 

ZIET ONZE SHOWROOi ADVERTENTIETARIEF 

Kclombrefedte 41 m.rg. 
pa.ss.1 3 of 4, 10 et. p. an. 

Kolombreedte 54 ma. 
p^gs» 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagir-.*. 2 20 et. p. sm. 

ppgir>s 1 40 Ct. p. CUE. 

Lie£dadigh.aav. 40% red- 
Bij contract t>el2ngr. kort. AMANDA BALKE 

Voetkundige 

Pedicure - LCamcure 

Massage. 
Behandeling aan hui*. 
Aispr. via telei. 2234 

KERKSTRAAT 22 IffFfflFffSé GEVRAAGD: voor rvvee 
ochtenden per -week een 
nette WEEKSTEE. Aanm. 
Mevr- Suvksfouyk. v,-ihkal- 
galerij Thorbackestraat 11 MEISJE of WEEKSTEE 
GEVRAAGD 2 ocht. per 
vreet Mevr. Kan, Tromp- straa 1 ï 15. ü O, JiBt O. W O N X K G E U I L 
(event. koop) 
Amsterdam - Zandvoort 
Aangeb.: 4 kam. vroping in 
centrum (vroori-aeik. en 3 
ïlpJk- douche, keuken, gr. 
war.). Gevr. te Zandvoort 
soDrtg. -woning (eventueel 
koop). 3r. no. 4-60 bureau 
van dit blad. Voor al U-w METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
buizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3331. TE KOOP: Prima "ViOOI- 

Julianaweg 17. IE KOOP GEVRAAGD 
door particulier: 30u vi - 
GROND t. buis ra. garage. 
3r. no. 21-1 bur. v.d. blad. WOCaCEUI23SS' TE KOOP 
GIVJtAAGD door ptrticu- 
lue. Br. so.2, Ealtestr. 12. Jaap Boom 
Loodgieter 

Telei. 4109. Parallel-K-eg 19 GEVRAAGD voor mei: 
benedehbuis of gedeelte 
daarvan (dicht bij zee). 3r. 
v.d. Voort PL Middenlaan 
70. Amsterdam, TeL 50S67. WTJvXEIJNVENTARIS 
TE KOOP 
vr.o. toonbank, vitrines, 
etalages, glas-in-lood deu- 
ren, stellingen enz. Lafferts 
uijrihandel Kerkstraat 9. Eonds tafel ƒ 49,— 

BlaJik Dressoir .. ƒ 89,— 
Bütake eetfaoek v.a. ƒ115, — 
Bankstellen v.a. ƒ295, — 

Eventueel te betalen met 

ƒ5. — per week. 

Woninginrichting 

HEEMEYER 

v. Ort&fiestr. 7a, teL 3116 V 3 E E O E S N : Pontiac 
dameshorloge (aandenken), 
maandagmorgen. Haarlem- 
merstraat of Tolfreg. Tegen 
beloning terug te bezorgen. 
Boekhandel Tan Petegeno, 
Telef. 2793. 

TE KOOP GEVE.: HUIS 
op goede stand door in-.vo- 
ner event later te betrek- 
ken. Brieven onder letter 
H. Haliestraat 12. 3EEIMACHINE AANGE- 
BODEN, z.g.a.n. Prijs ƒ150. 
3r. no. 2-3 bur. v.d. blad. Ingezetene van Zandvoort 
VEAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no 
1-3 bureau van dit blad Voorkom en genees thans 

griep en verkoudheid net 

HAMERS COGNAC 

Per Liter f8, — 

Deze maand afgehaald 

f 7.50 per Liter. 
Kostverlorenstraa.t 34 KAMER (gem. of gestoff) 
GEVRAAGD (event. tot 1 
juni a.s) m. vr. of gebr. v. 
keuken. 3r. no. 12-7 bur. 
van dit blad TE KOOP in Heemstede 
op goede stand- vnj huis. 
centr. verw.. gr. voor- en 
achterruin. Leeg te aanv. 
Br. no. 12-1 bur. v.d. blad. 

VERLOREN j.L maandag- 
avond bij de uitvoering v. 
..De Wurf' in Zomerlust. 
of vandaar gaande via de 
Bakkerstraat naar HoEe- 
weg 30. een GOUDEN 
ARMBAND (berinnering). 
Teg. bel. ter. bez. Mevr. 
Akersloot, Hogeweg 30. DAG" en STAAN 
ONZ.1 
WAGENS VO0R VKLMi TAXI 2600 

Eeniaxj by &cg of nacht 

cïenh zorgt icX V veüig 

wrr&i gehield 

en gebracht! 

J. E. Oonk. 
GROTE KSOCHT 18 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A t van Sluisdam 

VONTJS3XAAN 22 - TEL. 2221 
ShoxsToom: Buureioes 6, 

b.h. Schelpenplei7i. Voor bet bijhouden van üw 
boekbeaiding; het maken, van 
TJ-w baïans en de verzorging 
van Tjfr belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en ffnancierlngen 

Administratiekantoor HOSE Belaitingconsulent 
lid Kat. Ass, v. Ace 

TOLXEKSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEE. 25S3 
HOOGSTE RENTE 
GEEN KOSTEN 
GEEN RISICO 

Drie redenen 

om te sparen 

bij de 

NUTSSPAARBANK 

ZANDVOORT 

GROTE KROCHT 38 SCHMITZ 

Herenkapper 

KERKPAD 1 Ook uw adres 

Eerste Zandv. A.arcfapp»Ihanifcl 

AD r\ I PrinsfcSMjurn 1 5 
■ DUL Tal el, 2066 Café Oomstee 

Iedere -s-rijdag pefcookte o/ 
gebak-ken mosselen. 
Tot 1.S0 uur geopend. 
Zeeetr&at 62, telefoon 2263 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEU 41S6 Wat voor feest of partij? 

Alles VERHUREN vrij'. 

Glarsveck, porcelein, bestekken, 
tafels, stoeien pny , 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 ^ÜÉ §m VERVOLG 
!uhi,mmkW)l Nu reeds 36 prijsverlagingen 
bij Albert Heijn 

10 NIEUWE PRIJSVERLAGINGEN Spliterwten . . 39 

Kapucijners 66 

Dik vet spek 76 

Choc. biscuits . 39 

Zuurkoolsiièk . 69 Zaanse Molen rol 225 gram pondsöus Biscuits 
Zachte zeep 
Droptofffees 
Molton dweil 
Koffie huishoud , 200 S r3a 

50x60 on 
per «uk 250 gram 39 
43 WIJ VERLAAGDEN REEDS: Appelmoes . 
Soepballetjes 
Rookworst 
Choc. hagel 
Zwarte ballen 
Soepgroenten 2 
Rode bessesap 
Toiletpapier 4. literblik 

per blik 

inhoud 

i3Qstuki Gelderse 

per nuk a: 250 gram puur of melk 2O0 

grani 68 

38 

57 per 
fles 45 

©3 
48 Gelderse ham ;■ 38 
Amandelen , 58 
Sperziebonen 77 
Saksische t.,. 37 
Choc. tabletten 39 
Schuurpoeder % 38 
Aardbeienjam 78 
Boterharnworst 43 
KWALITEiTSGARAHTIE 

Wanneer u esa bjj AH gekocht arti- 
kel niet elke cent waard acht die 
u ervoor betaalde, daa geeft Albert 
Heyn u bet voÜe bedrag: terug. Repen Ts »=100 
Abrikozen 59 
Zuurkool ™ -- 19 
Sherry*,,. 350 
rVïacaronl 20 CT gebroken, droogkokend 

■ SOO gram Rijs 
Perziken "r^illO 
Land wijn 165 
Ananas 10 ü "?;s119 
Dr ups WIentoF 2 rollen Albert 
maakt u het leven goedkoper! Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS WiJHCn dl geCÜStÜ leerd I KERKSTRAAT.9 - TELEFOON 2150 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 2Qe jaargang no. 34 


Opruiming 

gramofoon- 
platen 

vanaf 1,49 - WL337B 

TH0PBECÏEST8I5 ZRKDVOOBT 
Agenda raadsvergadering 

dinsdag 25 januari, nm. 6 uur. 

1. Jaarrrede van de burgemeester. 

2. Notalen en ingekomen siukken. 

3. Benoemingen, enz. 

4. Wijziging verordening keurloon 
vlees enz. 

5. Meubilering enz. raadzaal 

6. Vaststelling getal lesuren vak- 
onderwijs 1960. 

7. Vaststelling vergoeding per lo- 
iaal en per kleuter bijzonder kleu- 
teronderwijs. 

8. Idem bedrag ingevolge artikel 
55bis' lager-onderwijswet over 1960. 

9. Herziening jaarwedde -wet- 
houders. 

10. G-rondoverdracht 80 woningen 
eendracht maakt macht". 

11. Aangaan geldlening groot 
/L1Ü0.W0.-. 

12. Belegging overschot aan kas- 
middelen. 

13. Stichting Chr. "kleuterschool in 
de omgeving van - de Dr. Jat P. 
Thijsseweg. 

lï. Voorzieningen trekkerskamp 
^e Branding". 

15. uitbreiding waterwinplaats 
van het waterbedrijf. 

16. Verhoging krediet rioolwater- 
■zuiverïngsinstallalie. 

17. Bebouwing duinterrein ten 
oosten van de Boulevard 3arnaart 

18. Uitbreidingsplan r JN" Bentveld 
IS. "Weging reglement voor de 

„G-emeenieigke Instelling v. Maat- 
schappelijk Hulpbetoon". 

20. Verlenen voorschot salarisver- 
betering voor t gemeentepersoneel. 

2L Aanschaffing leermiddelen 
openbare uio.-school. 

22. Rondvraag. 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Hendrik Jan, zoon van J. 
H. Keur en W. Cornet; wmem, 
zoDn van C. PeDerïn en FJConing- 

Géboren buiten de gemeente: Jan 
Peter, zoon van A. H. Schipperen 
E. S. H. Harüng; Mariëtte Dieu- 
wertje. dochter van C. H. Wil- 
lemse en A. M. Leeuwrik; Moni- 
que Christïne, dochter van H. van 
Asperen en 3.1. C. Helgering. 

Ondertrouwd: J. E. Hartman Kok 
en M. Hopman. 

Gehuwd: B. P. Stor en K. Zwart ; 
Th. "W. Roordihk en G. W. Aalde- 
ring. 

Overleden: W. H. Schraal, geh. met 
S. Bol, 48 jr. 

Overleden buiten de gemeente: J. 
Mulder, 81 jr., geh. met. G-Moraal Ingezonden 

Buiten, veraniwoordélykheid 
der redactie 

MISVERSTAND. 

Op het kantoor van Touring 
Zandvoort komen nu in grote ge- 
tale wederom opgaven binnen 
voor de populaire lijst van kamer- 
verhuurders, welke enige malen per 
seizoen verschijnt in een grote op- 
lage en die naar binnen- en buiten- 
land worden verzonden of aan be- 
zoekers aan de balie worden afge- 
geven. 

Tegelijkertijd horen wij van vele 
zijden weer de volkomen onbegrii- 
pelijke klacht (en wij krijgen die 
ook volop in het zomer-seizoen) dat 
„Touring Zandvoort" niemand ge- 
stuurd heeft". Men schijnt nog 
steeds het denkbeeld aan te hangen 
dat Touring Zandvoort badgasten 
naar speciale adressen stuurt! Kiets 
is minder waar. Het antwoord op 
deze Machten, luidt altijd „Mijnheer 
(of mevrouw), natuurlijk heeft Tou- 
ring Zandvoort niemand naar U 
gestuurd en zal ook niemand stu- 
ren. Wat zoudt U ervan vinden als 
wij gasten naar Uw buurman (buurvrouw) stuurden en niet naar 
U"? Zover heeft men meestal niet 
gedacht, omdat de klagers wel heel 
graag gasten naar nun eigen adres 
gestuurd willen zien, maar er niets 
voor voelen, dat zij naar elders 
gestuurd worden. 

Bovendien vergeet men dat Tou- 
ring Zandvoort een neutrale in- 
stelling is, die een gelijke propa- 
ganda voor allen maakt en niet 
zoals vroeger bij vele V.V.V.'s ge- 
beurde, een onderonsje is, dat zijn 
aanvragers slechts doorstuurde 
naar bepaalde bedrijven van be- 
vriende relaties. 

De gasten die bij vele bedrijven 
komen, zijn daar toch terecht ge- 
komen als gevolg van de algemene 
propaganda en reclame die Touring 
Zandvoort maakt door haar folders 
waarvan er 40- a 50-000 per jaar 
verzonden en uitgegeven worden en 
van de oplage van de hotel- en 
pensionlijst, die in ongeveer 10.000 
ex. weggaat, alsmede van de reeds 
in de aanhef genoemde kamerver- 
huur-lijst, die ettelijke malen per 
seizoen •gedrukt wordt en in totaal 
met ruim 12,000 ex. zijn weg vindt 
naar adspirant badgasten en bezoe- 
kers. Slechts een enkele maal (met 
Pasen en Pinksteren zeker niet 
meer dan twee- of driemaal per 
jaar en dan vrijwel altijd op zater- 
dagavond, als er een stroom van 
gasten komt die niet tevoren plaats 
besproken hebben, komt de speciale 
reserve-lijst van bedden die alleen 
op die dagen ter beschikking gesteld 
worden (zodat niemand weggestuurd 
behoeft te worden) in het geweer, 
en dar£ doch alléén dani worden 
mensen, gestuurd naar adressen die ! 
ons laten weten: wij hébben voor 
vannacht nog plaats, Doch men 
onthoude goed, dat dit een nood- 
maatregel is en dus een hoge uit- 
zondering. Voor alle andere dagen 
geldt dat Touring Zandvoort wel 
alle propaganda maakt en alle 
adressen beschikbaar stelt, maar er 
géén aanbeveelt en beslist niemand 
voortrekt boven een ander. 

HUGSNHOL-TZ. M^st/iAl* YoorheU-ere 

MQeHHi- Baby-huïdje BABYDERM^ DE S Nutsspaarbank 

De inleggingen bij de Kutsspaar- 
bank Haarlem bedroegen in het 
afgelopen jaar ƒ40.741.745, — en de 
terugbetalingen ƒ34,413,009, zodat 't 
spaarsaldo ƒ6,328,736,- beliep. 

Dit is het hoogste spaaroverschot 
dat ooit in enig jaar bij de Kuts- 
spaarbank is voorgekomen. In het 
topjaar 1955 bedroeg het spaar- 
saldo ƒ5,9 miljoen. 

Na bijschrijving der aan inleggers 
toekomende rente steeg het inleg- 
gers-tegoed met een bedrag van 
ƒ5,075,353,- tot een totaal van 
ƒ62.371,871,-. 

Het aantal spaarders steeg met 
3.707 tot een totaal van 93,744. 

net aantal uitgegeven spaarbusjes 
steeg in het afgelopen jaar met 
1,363, zodat ultimo 1959 16,430 
spaarbusjes in omloop waren. 

Deze enorme groei is een bewijs 
van het grote vertrouwen dat de 
bevolking van Haarlem en omge- 
ving stelt in de oudste spaarbank 
van ons land. 

ZandV. amateurfotografenver 

Het bestuur van de Zandvoon.se 
amateurfotografen-vereniging deelt 
mede, dat inzendingen voor de 
amateurfotografen - wedstrijd nog 
kunnen geschieden uiterlijk tm. 
zondag a_s. Men gelieve de foto's 
dan te bezorgen aan het redactie- 
adres van Zandvoorts Nieuwblad : 
Zeestraat 57 rood. mmmmm 2 

^ df rk®bro6k j ssupeM0Ab 4 flessen t? 1 6 P ovl SpuTn ^ Jf JT 

cbocotaadjes 150*69 
200sf?opjes -#49 50S35SSrPi- FR.&SSSEK jan? 49 Koop nu [VOROL 

Dubbele tuben: Voordeliger prijs. 
Uw tanden yragen hef besfe. Sociëteit Voor Anker 

Vrijdag 15 januari hadden we een 
paar mooie films van de Ameri- 
kaanse delegatie. Ex was zeer veel 
belangstelling zowel van leden als 
niet-leden. De film. betreffende 
openstelling van grenzen voor goe- 
deren was zeer mooi, niet het minst 
door de strekking, die ervan uitging. 
Daarna werd nog een mooie film 
vertoond over een schapenfarm in 
Mexico, die door een jong knaapje 
zeer mooi werd gespeeld. Als laatste 
werd een film over New Tork ver- 
toond met de Hudson-rivier. Al met 
al werd het een zeer mooie middag, 
waarvoor tenslotte de heer Scheur- 
kogel, die de films vertoonde, harte- 
lijk dank werd gebracht 

3estuur .,VQor Anker"'. 

Ractng-team Zandvoort 

Door drie enthousiaste coureurs 
werd dezer dagen het Racing-team 
Zandvoort opgericht met het doel,- 
door onderlinge steun tot (nog) 
betere resultaten te komen bij de 
races waaraan wordt deelgenomen. 

Zo mogelijk zullen ook voor ge- 
zamenlijke rekening speciale moto- 
ren en onderstellen worden aange- 
schaft. Uiteraard zullen technische 
adviezen en hulp van fabrikanten en 
importeurs van onderdelen, brand- 
stoffen e.d. gaarne worden ge- 
accepteerd. 

De technische leiding berust bij 
Kapitein vlieger buiten dienst Arie 
Prins; de deelnemende rijders zijn: 
Hans Alofs, Martin 3jjlsma en Oscar 
Hosenblatt. Het correspondentie- 
adres is: Pit O, Parallelweg 7, 
Zandvoort. 
aan Pure Kwaliteit koppelen wij prima service 

f » •••••««**»**♦*»**♦ 

Fa. M. v. Lammeren 

HAARLEM - TELEF. 56188 
KASTANJESTRAAT 23 rood 

ZANDVOORT - TELEF. 3091 
NTC. BEETSLAAN 20 

"WEKELIJKSE BEZORGDIENSTEN Haal het voorjaar in Uw huis! 

met voorjaarshloemen en katjes uit: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 20S0 

Elk* dag verse bloemen £ 

"W3J bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adret voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 
WSi vragen. Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! Te koop aangeboden 

zeer geschikt voor serres en terrassen. 

stalen armstoelen 

met rotan rug en zitting. 
Te bevragen: Hotel Bouwes, Zandvoort, teL 2911 
Als Drommel 't V leven, 
Dan v>eet V: „'t Is goed!'' 
Want ook bij de rookwaar 
Is 'i tonaliteit, die 'i 'em doet.' 

Sigarenmagazïjn DROMMEL 

HALTESTBAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

). S. FOLKERS Therbeekettraat 17 

Thans ook BIJLES met VOLKSWAGEN 

Telefoon tijdelijk 2240 GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacanüe per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. liter 

blik, 

lu&r $percieboi?er7*-89 
doperwtJesV99 
• ananassap p w49 

~ip% zwa z~ 2.0 ces , v i cro sta" ^V#^T 

® 9 CHOCOLADE ^^^99 

Hik bele^sSetomateM 9 
Kf perziken jp-j^ I." WOENSDAGKOOPJES 20 ■aiman 5blTlje55ARDlh 1 5S -T79 

IWsiaBBeawaYlEcS 39 
te MAYONAISE #39 

3rkS0PAWATtR 39 
3feü«kT0KlC 39 
fe*aTOHANGöH9 
ÜJCHTYcRVERSERSk 29 
Anertters8aiKöPENEH-a-49 iZötïLjssCródensMcLK. 

busPOÉDcRKOFFJÉ 
pal Zssnse CACAO 
groJeffesSLAOLln 
PONfcafeROZUNEN 

200 gran>AMA«Dtl£fl 
^-rONTB'JTKOEK 
^kH.H.ZEÊP- 
bekerZACHTt Hï? j#2P 
*49 

^39- 

*79 
^99 Naar Zaandam 

De heer J. G. vüjnbeek. maat- 
schappelijk werker brj de gemeente 
lijke dienst voor Sociale zaken te 
Zandvoort is met ingang van 1 
maart a.s. op voordracht van het 
bestuur van de Zaandamse gemeen- 
schap door 3. en "W. van Zaandam 
tot cultureel ambtenaar van de ge- 
meente benoemd. Hrj zal. naast de 
taken op cultureel gebied in de 
overheidssfeer tevens het secreta- 
riaat behartigen van genoemde ge- 
meenschap, welke ongeveer 280 ver- 
enigingen omvat die in Zaandam 
op cultureel gebied werkzaam zijn. 

Het vertrek van de heer Wijn- 
beek wordt in Zandvoort in brede 
kring als een groot gemis gevoeld. 
Op cultureel gebied is hij in onze 
gemeente een moeilijk te vervangen 
figuur. Lange tijd was hij bestuurs- 
lid van de stichting ..culturele kring 
't Helm", terwijl hij voorzitter is 
van de contactcommissie ..culturele 
belangen". Ook bij de afdeling 
Zandvoort van de Ked. Protestan- 
tenbond trad hij meer en meer op 
de voorgrond en sinds enige tijd 
was hij redacteur van het verenï- 
gings-orgaan .,De brug"'. 

Dierenbescherming 

In een uitgebreide circulaire aan 
leden en belangstellenden heeft de 
Vereniging voor het welzijn der 
dieren, de onderafdeling van de Ned. 
Vereniging tot bescherming van 
Dieren te Zandvoort traditiege- 
trouw een overzicht gegeven van de 
belangrijkste aktiviteiten van de 
vereniging in het afgelopen jaar. 

Hieruit blijkt o.a. dat door een 
onder belangeloze leiding van die- 
renarts J. P. VTesterman gegeven 
EH.B.O. cursus voor dieren, aan 
15 cursisten het aan deze cursus 
verbonden diploma kon worden uit- 
gereikt, waardoor enige nieuwe 
EH.B.O. posten voor dieren konden 
worden gerestigd en de eerste hulp- 
verlening aan dieren in het zich 
steeds uitbreidende Zandvoort kon 
worden gedecentraliseerd. 

Bet contact met de stichting 
„Kennemer Dierentehuis"' kon wor- 
den verstevigd, doordat thans twee 
bestuursleden deel uitmaken van 
het dagelijks bestuur van de stich- 
ting. De plannen van de Zandvoortse 
vereniging hangen thans ten nauw- 
ste samen met die van de stichting 
hetgeen inhoudt, dat binnen twee a 
drie jaar het gezamenlijke doel. nX 
het oprichten en stichten van een 
dierentehuis in Zandvoort, werke- 
lijkheid zal zijn geworden. Dat hier- 
mede nog enige jaren gemoeid'zul- len zijn vindt zijn oorzaak in het 
feit dat bet stichtingsbesfuur van 
mening is, dat de opzet zeer groots 
moet zijn, nJ. niet alleen hokken 
voor zwerfdieren en pension-ge- 
legenheid, doch ook een quaran- 
taine-afdeling een hospitaal, een 
woning voor de asylbeheerder, en 
een begraafplaats. 

In de afgelopen zomer werd voor 
het verwezenlijken van dit doel een 
gezamenlijke verkoopactie gehouden 
op de Rotonde. Hoewel de opbrengst 
slechts ruim ƒ400. — bedroeg, meent 
de vereniging, dat van deze actie 
veel propaganda is uitgegaan, ter- 
wijl de basis -werd gelegd voor een 
prettig samenwerken. In februari 
a.s. zal weer een gezamenlijke actie 
worden ondernamen, waarvoor het 
hoofd var. de VTim Gertenbach- 
school voor U.L.O. de medewerking 
van zijn leerlingen heeft toegezegd. 

Aan het veertigjarig bestaan der 
vereniging kon, daar dit in het afge- 
lopen zomerseizoen viel, door ge- 
brek aan zaalruimte geen aandacht 
worden geschonken. Het bestuur is 
echter voornemens, dit heugelijk 
feit alsnog te herdenken in het 
voorjaar van dit jaar. 

Tenslotte wordt nog vermeld, dat 
ook in het afgelopen jaar voor een 
groot aantal zwerfdieren een nieuw 
tehuis werd gevonden en — zoals 
de ..bezoekdienst" mocht consta- 
teren — T tot volle tevredenheid van 
beide partijen. Een dringend beroep 
wordt in dit verband gedaan op de 
inwoners alle medewerking te ver- 
lenen voor het eventueel tijdelijk 
opnemen van deze zwerfdieren, tot- 
dat daarvoor een nieuw goed tehuis 
gevonden is. 

Dammen 

Op de woensdag j.1. gehouden bij- 
zondere ledenvergadering sprak de 
voorzitter van de Zandvoortse dam- 
club. de heer O. van Dijk woorden 
van lof over de geleverde prestaties 
van de spelers van het kampioens- 
tiental en sprak hierbij de hoop uit, 
dat door intensief trainen, ook tij- 
dens de komende zomermaanden, in 
de 1ste klasse een goed figuur zal 
worden geslagen. De heer J. Koper 
werd door het bestuur voorgedragen 
om de functie van commissaris van 
maieriaal waar te nemen, waar- 
mede de overige leden zonder hoof- 
delijke stemming zich accoord ver- 
klaarden. 

Woensdag 27 januari a.s. speelt de 
Zandvoortse damclub een ere-wed- 
strijd tegen een combinatie van Ge- 
zellig samenzijn uit Amsterdam en 
wel in het gemeenschapshuis, aan- 
vang half acht 
Haliestr.50. Tel.20O2. Zantivoort, Gratis thuisbezorging woning. L.Balledux&Zn inr.bedrijf 
HALTESTRAAT 27-29 

Behangerij - 
BeddenmakerQ TELEFOON 2596 
Meubelstoffeerderij Geeft 10% korting 

op de aanwezig* winkelgoederen! Hef is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 
Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE 

PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 Extra Rundvlees reclame 

hij 

Slagerij Burger 

Uw huisgenoten smullen, en doen gezondheid op! Vrijdag en zaterdag: 

750 gr. PRACHT EÜNDERLAPPEN f 2,58 

750 gr. FIJNE BIBLAPPEN ƒ 3,15 

750 gr. héél magere RüNPERLAPPEN . . ƒ 3,58 Extra voordelig is o»~k: 

Magere Varkenslappen 

ƒ2,25 500 gr. 
Varkensf ricand. ƒ2,68 500 gr. 
Schoudercarbon. ƒ1,80 500 gr. 
Ribcarbonade . . ƒ1,98 500 gr. 
Haascarbonade . . ƒ2,28 500 gr. 

MAANDAG EN DINSDAG: 

250 gr- Biefstuk 

supermals ƒ1,48 

250 gr. Tartaar ƒ1,10 Woensdag en donderdag: 
500 gr. Gehakt 

heerlijk gekruid ƒ1,25 

100 gr. Cervelaatworst en 

100 gr. Pork, samen 59 CENT 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en 100 gr. Boter- 
hanaworst, samen . . 79 CENT 
150 gr. Gelard. Lever . . 79 et. 

Vleescroquetten 25 et. p. stuk 
5 stuks ƒ1, — 

150 gr. Vleessalade 59 et. 

200 gr. Saks 59 et. VOLOP VOOR SOEP EN SNERT! 

Gebrs. Burger' s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem . Zandvoort, Kaltestraat 3, Tclef.2994 Vereniging 

LIEFDEWERK „OUD PAPIER tl KOUDENHORN 30 ir 

HAARLEM TELEFOON 12931 Belast zich met het 
OPHALEN van oud papier 
NU OOK M ZANDVOORT Adressen worden gaarne -aangenomen Herenstr. 1, télef. 2137 
ARCHIEVEN WORDEN MACHINAAL VERNIETIGD! IX» V « r\* Mmm Cm t\m 
Een begrip voor GOED chemisch reinigen en modelpersen. 

Tijdelijk 207. korting DESGEWENST IN 
Belt ü even 2:574 en EEN DAG GEREED! 
viij halen en bezorgen. Voor Aerdenhout-Bentvekï kunt U de goederen afgeven bij ons 
depot Drogisterij STROYCKSNS, Zan.dv.laan 337, telef. 41072. 

I ^S e V ■ F\t tal bëiit r\ m 

Grote Krocht 21 - Telef. 2574 - Zandvoort 
ruimt op! Laatste restparen 
nog goedkoper! BROSSOIS Schoenhandel Goede uitvoering van 
Accordeonvereniging 

In restaurant „Zomerlust" heeft 
de accordeonvereniging .,Zandvoort" 
zaterdagavond onder leiding van 
directeur Jan Davids een uitvoering 
gegeven. De belangstelling ervoor 
had groter kunnen zijn, wanneer we 
ons herinneren, dat dezelfde vereni- 
ging nog niet zo heel veel jaren ge- 
leden haar uitvoeringen gaf in de 
grote zaal van theater Monopole, die 
dan meermalen te klein bleek te 
zijn. Een kleine tweehonderd perso- 
nen waren thans getuige van een 
uitvoering, die een bijzonder hoog 
peil bereikte. Het is opmerkelijk, 
dat directeur Davids zijn ensembles, 
zowel het jeugd- als hei A-orkest 
de beste prestaties doet boeken met 
werken, die een grote vaardigheid 
vereisen, een klassieke inslag heb- 
ben en ver afwijken van de popu- 
laire muziek, die speciaal voor de 
accordeon geëigend is. Hiermede 
bewijst Jan Davids de mogelijkheden 
voor dit instrument zijn ensembles 
te -willen bijbrengen en het enthou- 
siasme en de ernst, waarmede ge- 
musiceerd wordt, tonen duidelijk, 
hoezeer dit streven naar 't brengen 
van goede verantwoorde muziek, 
door de leden wordt gewaardeerd. 

Het hoogtepunt van de avond 
werd ongetwijfeld het spelen van 
de Ouverture no. 1 in A-dur van 
Konrad Wölki, een technisch zeer 
moeilijk werk, dat bijzonder mooi 
tot verklanking kwam, hoewel 
de een halve toon te laag staande 
piano wat storend werkte, hetgeen 
niets afdeed aan de voortreffeBjke 
spelkwaliteiten van de pianiste. Het 
A-orkest bereikte met dit werk, dat 
men als „vrij nummer" wil gaan 
spelen op het eerste concours, waar- 
aan men deze zomer zal gaan deel- 
nemen, een hoog niveau. Ook de 
andere vier nummers van dit orkest 
voldeden goed, al bereikte hier het 
spel niet de hoogte van het zo juist 
genoemde werk. 

Hetzelfde was het geval bij -het 
jeugdorkest. Het was een kostelijke 
belevenis, de jeugd hier ernstig en 
actief bezig te zien en te horen. Met 
de Carnaval-ouverture van J.Borst- 
lap werd hier een goede prestatie 
bereikt en ook in de vier andere 
nummers mochten we een gestadige 
vooruitgang in het spelpeil vast 
stellen. Solistisch liet daarna het 
duo Yvonne van Koningsbruggen en 
Greetje Paap zich horen met enkele 
marsen en walsen. Het optreden van 
deze beide tienjarigen werd terecht 
een groot succes. 

Ook uit het A-orkest traden 
enkele solisten naar voren. Eerst 
Arie Paap met de voortreffelijk 
gespeelde wals in A van Durand, 
daarna Harry van Koningsbruggen, 
die het hoge eisen stellende werk 
van de Amerikaanse componist 
Peter Deiro: „Albanië" op verbluf- 
fend goede wijze tot verklanking 
bracht. Het was zeker geen wonder, 
dat deze jonge accordeon-virtuoos 
met het spelen van dit werk op het 
laatste concours in Utrecht in de 
eerste afdeling de tweede prijs in de 
wacht sleepte. 

Het duo „De globetrotters", (twee 
jongens met een gitaar) dat de avond 
opluisterde, bleek een prettige ver- 
rassing en 'n bijzonder goede greep 
van het bestuur. Hun optreden met 
een praatje en een liedje was 
geestig en beschaafd en hun zang 
en spel, dat door het publiek zeer 
bleek te worden gewaardeerd, werd 
vokomen terecht een zeer groot suc- 
ces. Het werd een optreden, dat wij 
gaarne in Zandvoort nog eens zullen 
terugzien. 

Een gezellig bal, onder leiding van 
het dansorkest Jan van Ake, besloot 
daarna deze zeer geslaagde uitvoe- 
ring, die door voorzitter C. Schaap 
geopend en gesloten werd, waarbij 
deze nog mededeelde, dat de vereni- 
ging met een bijzonder programma 
in het komende voorjaar haar 10- 
jarig bestaan hoopt te vieren. N.B.G. (2) 

In 't vorig artikel hebben we ge- 
zien, -wrat 't N.B.G. doet in onder- 
ontwikkelde gebieden. De Bijbel 
wordt in de volkstaal vertaald en 
vervolgens worden de Bijbels voor 
de laagste prijs ter beschikking van 
de bevolking gesteld. (De Bijbel is 
in ruim 1100 verschillende talen 
vertaald). 

Thans willen we nagaan, wat 't 
N3.G. doet in 't eigen land. Weer 
een enkel facet. 

Wie geregeld zijn krant leest, zal 
daar nogal eens stuiten op 't woord 
„verzuiling". In 't algemeen wordt 
deze ongunstig beoordeeld. Men is 
't echter over het begrip niet eens. 
Waar de een meent, dat op een be- 
paald terrein de verzuiling al veel 
te ver is doorgedrongen, beweert een 
ander, dat er zelfs nog geen begrip 
van verzuiling is. Ik wil daar in dit 
artikel niet op ingaan. Ik heb het 
woord „verzuiling" alleen gebruikt 
om duidelijk te maken, dat we het 
gevaar hebben gelopen, dat de Bijbel 
verzuild zou worden. 

Op de Nationale Synode van Dor- 
drecht (1618-'19) werd het besluit 
genomen de Bijbel uit de grond- 
talen (Hebreeuws en GrieksJ in onze 
taal over te zetten. Deze vertolking 
kwam in 1637 tot stand. Op last der 
Sta ten-Generaal (in die tijd het 
hoogste regeringscollege) werd deze 
vertaling in de kerken ingevoerd. 
Vandaar de naam Staten-Bijbel. 
Een bekend schrijver od het gebied 
der kerkhistorie heeft van deze 
vertaling gezegd: „Gezien de hulp- 
middelen van die tijd is deze een 
prachtg stuk wetenschappelijk werk 
en een voortreffelijke Nederlandse 
letterkunde". 

Maar de tijd stond niet stil. 
Vooral tegen het einde van de 19de 
eeuw waren er, die begrepen, dat 
de Statenvertaling niet meer in de 
behoeften voorzag. De volgende re- 
denen kan men daarvoor opgeven: 
Ie. De taal had tussen 1637 en 1900 
een belangrijke wijziging ondergaan 
zodat vele woorden verouderd waren 
2e. Men had oudere (en dus betere) 
handschriften ontdekt. De evange- 
liën en brieven b.v. van het Nieuwe 
Testament, door evangelisten en 
apostelen geschreven, waren ver- 
loren gegaan. Wel waren er afschrif- 
ten van gemaakt en weer afschriften 
van deze. enz. Hoe ouder nu een 
handschrift is, des te dichter staat 
het bij de tijd der apostelen. Vele 
van die oudere handschriften zijn na 
1637 ontdekt; 

3e. door de opgravingen in het 
Oosten (Egypte, Palestina, Mesopo- 
tamië, enz.) heeft -men een veel 
beter beeld gekregen van de toe- 
standen in bet land van de Bijbel. 
Door de jaartallen die men op zuilen 
aantrof, heeft men de feiten veel 
beter kunnen dateren en in onder- 
ling verband plaatsen. Veel oude 
voorstellingen moesten door andere 
worden vervangen; 

4e. Door ijverige studie van de 
oude talen is men tot een beter 
verstaan van de Bijbel gekomen. 
Bovendien is gebleken, dat het 
klassiek Grieks de taalgeleerden 
vaak in de steek liet 

In de tijd der apostelen -werd in 
het Oosteijk deel van het Romeinse 
rijk een vulgair Grieks gesproken 
en geschreven, dat belangrijk van 
het klassieke Grieks afweek. In het 
Nieuwe testament komen pl.m. 550 
woorden voor, die aan deze laatst- 
genoemde taal ontleend zijn. De 
vertaling daarvan was zeer onzeker. 
Nu zijn in Egypte, in een gebied, 
waar het zelden of nooit regent, 
van onder het stuifzand bergen van 
allerlei papieren te voorschijn ge- 
komen, alle geschreven in deze taak 
Daardoor heeft men de betekenis 
van 500 van die 550 woorden gron- 
dig kunnen vaststellen. Een Duits 
predikant, die van deze materie 3 n 
gedegen studie gemaakt heeft, dankt 
er zijn professoraat aan. 
gedurende de maand 

januari 1960 

zijn de prijzen van - 

vele artikelen 

met 10 tot 50V« 

verlaagd! 

BAKELS 

Heren- en Damesmode 
KERKSTRAAT 29-31 Sport- en Judo-Instituut 

Wim Buchèl 

Privé: Hogeweg 60 - Tel. 3965 
Zaal: Hogeweg 42 

Momenteel kunnen wij weer 

leerlingen plaatsen voor: Schermen, Jeugdjudo ».o. 6jr, 
Boksen - Judo - Keep Fit 
Jiu Jitsu, Privé-lessen alleen 
en 's middags. s morgens . ^ Groot en klein vinden. 

VANDERWERFF». 
brood FIJN! Onrustige Zenuwen? 

Mijnhgrdr's Zenuwfobletten Tafelvoetbalwedstrijd 

A.s. donderdagavond om 8 uur 
zal in hotel Keur een tafelvoetbal- 
stedenwedstrijd gespeeld worden 
tussen Haarlem en Zandvoort.. Uit 
elke plaats nemen 15 spelers aan 
deze wedstrijd deel. Belangstellen- 
den zijn hartelijk welkom. 

KJ.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde K. J. C. 
Zandvoort zijn derde ronde voor 't 
clubkampioenschap. Na een span- 
nende strijd werd: no. 1. Geuzen- 
broek; 2. G. Koper; 3. D. Visser en 
4. G. Paap Az, De grootste bezwaren tegen de 
Staten-Bijbel had men in de kring 
der vrijzinnigen. Deze brachten een 
nieuwe Bijbelvertaling tot stand, de 
zg. Leidse vertaling. De rechtzinnige 
hoogleraren prof. Obbink en prof. 
Brouwer kwamen ook met een ver- 
taling. Van de rechtzinnig-Her- 
vormden zag een hele serie van ver- 
talingen der aparte Bijbelboeken 't 
licht: de „Tekst en uitleg" serie. 
Van Gereformeerde zijde kwam 
men met de „Korte verklaring" Het 
gevaar was niet denkbeeldig, dat op 
de duur de verschillende Kerkge- 
nootschappen hun eigen Bijbel 
zouden krijgen, m.a.w. de Bijbel zou 
niet aan de verzuiling ontkomen. 
Toen heeft het N.B.G. ingegrepen. 
Ze wist theologen en taalkundigen 
der verschillende kerkgenootschap- 
pen, recht- en vrijzinnig te bewe- 
gen een nieuwe Bijbelvertaling tot 
stand te brengen, die er, evenals de 
Staten-vertaling, op kon bogen 
nationaal te zijn. Die N.B.G.- ver- 
taling wordt in de regel Nieuwe ver- 
taling genoemd. 

Deze vertaling is aanvaard door 
de Gereformeerde en de Hervormde 
kerk. Van de andere kerken, die ook 
de Nieuwe vertaling gebruiken 
noem ik: de Luthersen, de Doops- 
gezinden, de Remonstranten, de 
Baptisten. Ook in de oud-Katholieke 
kerk wordt hij gebruikt, evenals bij 
het Leger des Heils. Ik geloof, dat 
het N.B.G. door dit werk èn aan de 
Bijbel èn aan ons volk een onschat- 
bare dienst heeft bewezen. 

A, Bircs. Recreatiecentrum 
Noord-Boulevard 

Namens de heren G.' CJIellemond 
te 's-Gravenhage en A, Karseboom 
te Bloemendaal zijn door 'architect 
Luc. G. Lentz te Hengelo bij het 
college van B. en W. te Zandvoort 
plannen ingediend voor het in ex- 
ploitatie brengen van de gemeente- 
lijke duinterreinen ten noorden van 
het circuit, di. bet terrein, dat via " 
het duinpad, waaraan het caravan- 
camp van de heer Pomper is ge- 
legen, uitgang heeft op de Noord- 
boulevard. De heer Lentz 'verzocht 
daarbij, de voor de realisering "van 
deze plannen benodigde grond in 
erfpacht te willen uitgeven. 

Het ligt in de bedoeling, om op 
deze terreinen te stichten een res^ 
taurant, gebouwen voor populaire 
toeristenhotellerie, een kampeer- 
terrein, 'n midget-golfbaan, 'n sport- 
terrein e.d. In een later stadium 
wil men dan in de duinen ten noord 
oosten van dit terrein. kampeer- 
terreinen gaan stichten, terwijl het 
aan de Noordboulevard grenzende 
terrein ten noorden van het caravan 
park van de heer Pomper in de 
toekomst zal worden bestemd voor 
het bouwen van een-eomplex-Jva- 
kantie - verblijven van duurdere 
klasse. Met het college van B. en 
W. achten de commissies van bij- 
stand de plannen in beginsel ea 
onder zekere voorwaarden aan- 
vaardbaar. " ■ '- 

In de raadsvergadering van a.s. 
dinsdagavond zal de raad zich hier- 
over nader moeten uitspreken, 
waarbij B. en W. het advies hebben 
gegeven, de gevraagde grond onder 
nog nader te stellen voorwaarden in 
erfpacht uit te geven. 

Mocht de raad hieraan zijn goed- 
keuring hechten, dan zal" hier' een 
ongetwijfeld aantrekkelijk recre- 
atie-centrum verrijzen. 

Ned. Chr. Vrouwenbond 

Vrijdag 29 januari a.s. des avonde 
te 8 uur hoopt de afdeling Zand- 
voort van de N.C.V.B. weer bijeen 
te komen in het jeugdhuis van de 
Herv. kerk. Ds. W. Baas uit Am- 
sterdam zal dan spreken over: „In 
de porseleinkast." 

Spreekuur burgemeester 

De burgemeester van Zandvoort 
zal op woensdag 27 januari -a.s, geen 
spreekuur houden. GORDIJNEN of VITRAGE 
voor woning en etalage! 

J. van den Bos 

Woninginrichting^ 
Bilderdijkstraat 5 - TéL S7M Enkele mooie 

radio koopjes 

komt.U eens kijken? 
PHILIPS SPECIALIST 

F.H.PENAAT 

Kostverlorenstr. 7 - TeL 2534 
andvoort: 

IEUWSBIA 
20e jaargang no. 35 „TREKT U NIET A€N WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT V 29 januari 1 960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Fostgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Veroordeel niemand eer Qt 
in zijn plaats zijt geweett. 

Talmud. 
Fonds «Naastenliefde» 

"Er valt, wat het fonds Naasten- 
liefde betreft, deze week zeer ver- 
heugend nieuws te melden. De gif- 
ten zijn binnengestroomd en ons 
streven: zo gauw mogelijk een tele- 
visie-toestel voor Jaap Beekhuis, is 
in enkele weken tijd verwezenlijkt, 
want het bedrag is zo goed als bij- 
een. Vorige week meldde ik U een 
eindtotaal van f277,82. Deze week 
hummen de volgende bedragen bin- 
nen: Mevrouw v.d. B.-Schw. f 100,-; 
Mevr. B. f25,-; Mevr. R. f25,-; 
Br. Kees Bloem ƒ8,50; Hr. H. Dr. 
f5,-; Alg. b. v. Ambt. f25.-; Hr. Th. 
v.V. f 5,-; Hr. F.D. f5,-; Hr. d.1. Chr. 
f5,-. Bovendien liet de voorzitter 
van de Supportersvereniging „Ceel 
Blauw", de heer E. Kerkman, vorige 
week zaterdag in Zomerlust tijdens 
de feestavond üan de viering van 
het eerste lustrum, tot mijn grote 
verrassing een collecte houden en 
met inbegrip van de opbrengst van 
de verkoop van de jubileum-strik- 
jes, welke eveneens voor dit doel 
beschikbaar werd gesteld, bracht dit 
niet minder dan f 126,19 in het 
laatje. Totaal kwam er deze week 
dus binnen aan giften of toezeg- 
gingen f 329,59. met het vorige week 
vernielde bedrag maakt dit thans 
een totaal van f607,51. We zijn er 
nog niet helemaal, maar we schieten 
toch -lekker op. Hartelijk, hartelijk 
dank aan al deze milde gevers, het 
gaat boven verwachting! 

Er doet zich nu echter een moei- 
lijkheid voor. Enkele weken geleden 
vroeg ik een artikel, het personeel 
van de dienst publieke werken, 
waar Jaap vroeger werkzaam was, 
een inzameling voor het fonds 
Naastenliefde te houden als bijdrage 
voor, het televisietoestel voor hun 
oud-collega. Ik •on.tuin.g thans een 
schrijven van de personeelsvereni- 
ging uon ambtenaren, dat men deze 
inzameling gehouden had onder het 
gehele gemeente-personeel, met het 
gevolg, dat zij in staat zijn, dit tele- 
visietoestel voor Jaap Beekhuis aan 
te schaffen. Maar, zo schrijven zij 
mij, wij geven er de voorkeur aan, 
dit toestel namens het gemeente- 
personeel aan te bieden. Het comité 
Naastenliefde zou dan de ontvangen 
gelden wellicht voor een ander doel 
(al, of niet ten behoeve van de heer 
Beekhuis) kunnen bestemmen. 

En hier zitten we nu met een 
moeilijkheid. Want een ander doel 
is gauw genoeg gevonden. Het fonds 
Naastenliefde heeft nog uersch.il- 
lende andere aanvragen lopen. Maar 
we zamelden ditmaal in voor Jaap 
Beekhuis en daarvoor heeft men 
tok gegeven. Het gaat nu niet aan, 
deze giften plotseling voor een an- 
der doel te bestemmen. Het fonds 
Naastenliefde zal hierover de 
7tome7i.de dagen, contact opTtemen 
met de ambtenaren personeelsver- 
eniging en volgende week hierover 
nadere mededelingen doen. Intus- 
sen wek ik onze Zandvoortse, inwo- 
ners op hun gaven te storten op 
giro No. 9711 Twentsche Bank 
Zandvoort, t.a.v. Fonds Naasten- 
liefde, of deze giften aldaar per- 
soonlijk af te geven, of aan ons 
redactie-adres Zeestraat 57rd. K. Op hoop van zegen 

De Zandvoortse toneelvereniging 
„pp hoop van zegen" zal op don- 
derdag 11 en vrijdag 12 februari 'n 
opvoering brengen van het blijspel 
„Annalize" van Eline Verkade. De 
uitvoeringen zullen plaats vinden in 
theater Monopole. De regie is we- 
derom in handen van de heer J. G. 
Bisenberger. ,WURF-PRAET" 
WÜLLÜM v.ü WÜRFF: 

*Sie Sie Boéboe ' 
Kleedje, kleedje 
Kope - hope." Raadsvergadering Nieuwjaarsrede burgemeester. 
In een bijzonder boeiend en uit- 
stekend geformuleerd betoog heeft 
de burgemeester van Zandvoort, Mr. 
H. M. van Fenema in de traditio- 
nele Nieuwjaarsrede, de hij dinsdag 
j.1. vóór de afwerking van de raads- 
agenda hield en die ditmaal drie 
kwartier in beslag nam, het wel en 
wee van Zandvoort in 1959 de revue 
laten passeren en. plannen, wensen 
en verlangens voor het nieuwe jaar 
kenbaar gemaakt. Geen enkel detail 
van het Zandvoortse leven werd 
daarbij door Mr. van Fenema ver- 
geten en wij stellen ons voor, in de 
■ komende weken aan verschillende 
onderdelen van deze Nieuwjaars- 
rede aandacht te gaan schenken. 

Als belangrijkste onderdeel van 
deze Nieuwjaarsrede wat betreft de 
plannen voor het nieuwe jaar 
meenden wij te moeten zien de 

bouw van een nieuw postkantoor. 

De burgemeester deelde hierover 
mede, dat volgens zo juist ontvan- 
gen berichten van de P.T.T. deze 
beeft toegezegd, dat met de bouw 
van het nieuwe postkantoor in het 
vierde kwartaal van dit jaar en 
misschien nog iets eerder zal wor- 
den begonnen, onvoorziene omstan- 
digheden voorbehouden. De bouw 
zal ongeveer een jaar vergen. 

Zeer interessant was eveneens, 
hetgeen de burgemeester mede- 
deelde over wegen en woningbouw, 
alsmede zijn visie over uitbreiding 
van de recreatie, twee onderwerpen, 
waarop wij in ons volgend nummer 
nader terug hopen te komen, daar 
in dit nummer de raadsagenda onze 
aandacht vraagt, uit welke agenda 
wij wegens plaatsgebrek in dit 
nummer, enkele onderdelen moes- 
ten verschuiven naar ons nummer 
"van volgende week. 

Raad verheugd, over her- 
benoeming van de burgemeester. 
Nadat de nestor van de raad, de 
heer C. Slegers de burgemeester 
dank had betuigd voor zijn boeien- 
de Nieuwjaarsrede, waarvan het 
aanvankelijke pessimistische geluid 
geen _ pessïmisische bedoelingen 
bleek" te hebben ten opzichte van 
Zandvoort, ging deze op enkele 
onderdelen van de rede nog iets 
nader in, daarna de hoop uitspre- 
kend, dat vele verlangens zouden 
mogen worden vervuld, waarbij op 
de medewerking van de raad ten 
volle kan worden gerekend. 

Eij de ingekomen stukken bevond 
zich het Koninklijk Besluit van 9 
januari, waarbij Mr. van Fenema 
met ingang van 6 februari opnieuw 
voor de tijd van zes jaar tot burge- 
meester van Zandvoort werd be- 
noemd. Ook hier was de heer C. 
Slegers de spreekbuis van de raad, 
toen hij de burgemeester met deze 
herbenoeming feliciteerde en o.m. 
zei, dat dit besluit de raad veel vol- 
doening gaf en ongetwijfeld ook het 
grootste deel van de bevolking. 
„Mogen het onder Gods Zegen op- 
nieuw voor Zandvoort en voor U 
zes vruchtbare jaren zijn", zei de 
beer Slegers, waarbij vele van Uw 
wensen, plannen en verlangens in 
vervulling zullen gaan. In zijn 
dankwoord zei de burgemeester, 
dat de achter hem liggende 
jaren dikwijls moeilijk, soms 
teleurstellend, maar ook me- 
nigmaal hoopvol en vreugdevol 
waren. „Van geen enkel jaar in 
Zandvoort heb ik spijt", zei Mr. van 
Fenema. Spreker hoopte ook in de 
komende zes jaar opnieuw veel te 
leren. De verhouding in het college 
van B. en W. noemde hij bijzonder 
prettig, evenals de samenwerking 
met de raad, waarna de burge- 
meester besloot met de hoop uit te 
spreken, dat de samenwerking tus- 
sen overheid en burgerij zich in zijn 
komende ambtsperiode nog meer zou 
verdiepen en uitbreiden. 

BenoeTTungeTk 

De raad benoemde dinsdagavond 
j.1. met algemene stemmen tot onder 
wijzer es in vaste dienst aan de K. 
Doormanschool mevrouw P. M. 
Vreugdenhil-Minderhoud, thans tij- 
delijk onderwijzeres aan deze school 

Tot onderwijzer in vaste dienst 
aan de Wim Gerbenbachschool voor 
U.L.O. werd eveneens met alge- 
mene stemmen benoemd de heer J. 
J. Knotter, wonende alhier, thans 
werkzaam aan een openbare school 
voor gl.o. te Amsterdam. De heer 
H. Kannegieter te "Amsterdam, die 
in deze functie op 15 december door 
de raad werd benoemd, nam n.1. 
deze benoeming niet aan. Aan de 
heer R. Bourgonjë" werd eervol 
ontslag verleend als onderwijzer 
aan de Wim Gertenbachschool en 
aan de heer J. Attema als adjunct- 
commies bij de Dienst van P.W. 

Van B7-aba7i.lse bontjes en 
Perzische kleedjes. 
Een ogenschijnlijk weinig belang- 
rijk lijkend voorstel leidde dinsdag- 
avond j.1. in de raadsvergadering tot 
uitgebreide discussies met eenenig9 
zins wrang bijsmaakje. Er was n.1. een voorstel van B. en W. om een 
krediet toe te staan van ƒ860.- voor 
aanschaffing van een Perzische 
loper op de tafel van het college 
van B. en W., waardoor het aanzien 
van de raadzaal naar het oordeel 
van dit college in hoge mate zou 
worden verfraaid. 

Hr. Koning opende de debatten 
door te verklaren, dat hij het 
kleedje, dat de college-tafel reeds 
bleek te sieren, wel mooi vond, doch 
dat je er eigenlijk maar weinig van 
zag, zodat' het eigenlijk zonde van 
de centen was. Uiteindelijk wilde 
hij het echter B. en W. wel gunnen. 

De Hr. Lindeman verklaarde 
hierna in een uitermate humoris- 
tisch en sarcastisch betoog, dat hij 
het met dit voorstel helemaal niet 
eens was. Er werd voor restauratie 
van het raadhuis door de raad 
reeds een bedrag van ƒ30.000.- ge- 
voteerd. Uit dit krediet had z.i. dit 
kleedje ook behoren te worden aan- 
geschaft. Later kwam er weer een 
extra krediet bij voor een ander 
kleed en nu weer deze „Pers". Spr. 
was het ermee eens, dat de hamer 
van de voorzitter nogal eens zwaar 
neerkwam, maar een geluidsdemper 
van ƒ860.- was spreker wel wat a 1 
te gortig. Spr. kwam daarna tot de 
konklusie, dat de kamer van de 
raadsleden er bij de verdeling van 
de ƒ30.000— wel wat erg bekaaid 
was afgekomen, zulks in tegenstel- 
ling tot de waarderende woorden, 
die de Voorzitter tot de raad 
richtte. Er staat een tafel, die het 
midden houdt tussen een keuken- 
aanrecht en een winkeltoonbank, de 
stoelen lijken afkomstig uit een 
venduhuis achter in Drente, aange- 
vuld met een paar afgedankte fau- 
teuiltjes uit de burgemeesterskamer 
en de afgedanke gordijnen uit de 
raadzaal werden hier opgehangen. 
Met wat zand op de vloer en in- 
plaats van die gordijnen een paar 
leuke /„Brabantse bontjes" zou er 
met weinig kosten een stijlvolle ge- 
lagkamer van een boerenherberg 
van kunnen worden gemaakt. Bo- 
vendien werd de garderobe-afdeling 
van het raadhuis naar deze kamer 
van de raadsleden getransporteerd, 
hetgeen spreker evenmin stijlvol 
vond. Daarom vroeg spreker geen 
aandacht voor de „Pers", maar aan 
de kamer van de raadsleden meer 
aandacht te gaan besteden, omdat - 
in vergelijking tot hetgeen elders in 
het raadhuis werd opgeknapt, deze behuizing van de raadsleden minder 
waardig moest worden geacht. 

Hr. Gosen kon het voorstel ook 
niet bewonderen. Spreker wilde, om 
het geluid van de voorzittershamer 
wat te dempen, wel een „pannelap" 
laten breien. „Het is nu genoeg" zei 
de spreker. „Hier moet een halt 
worden toegeroepen." 

Hr. van Duijn voelde niets voor 
dit voorstel, vroeg of men te royaal 
met het beschikbare geld was ge- 
weest en Hr. Breure vond, dat de 
raad in „het hemd" stond wat de 
aankleding betreft en het daarom 
maar het beste was, de „Pers" weer 
terug te geven. Mevrouw Mol meen- 
de, dat de kamer van de raadsleden 
zó beslist niet kon worden gelaten 
en de Hr. Peï7-ouitch vond het bo- 
vendien nog bezwaarlijk dat in de 
kamer ook geen telefoon was. 
"Maar laten we voor ditmaal de 
burgemeester z'n kleedje maar ge- 
ven" zei spreker. Hr. Koning vond 
de kamer ook méér op een keuken 
lijken, doch vroeg clementie van de 
raad voor het kleedje. 

De voorzitter wilde niet zo sarcas-* 
tisch zijn als de sprekers en merkte 
op, dat deze koffiekamer nog niet 
klaar is. -Verschillende verbeterin- 
gen zijn nog in voorbereiding. Het 
kleedje is niet alleen voor B. en W., 
doch ook voor ontvangsten en bij 
huwelijksvoltrekkingen. De slag 
met de hamer (door spreker humo- 
ristisch bedoeld) werd zi. wel wat 
al te serieus opgevat. Spreker 
noemde op, wat aan deze kamer 
nog verbeterd zal worden en deelde 
mede, dat op de raadhuiszolder nog 
een oud kroontje lag, dat hier zal 
worden opgehangen, als de raads- 
leden dat tenminste mooi genoeg 
vinden. De prijs van dit prachtige 
kleedje noemde spreker zeer aan- 
trekkelijk. 

Hr. v. d. Werff beschouwde de 
discussie als een vingerwijzing voor 
B. en W. om te trachten, met toege- 
stane kredieten rond te komen, doch 
adviseerde, voor ditmaal het kleedje 
nog maar te geven. 

Hr. Lindeman bleef echter op zijn 
t standpunt staan en noemde het 
Voonopïg „welletjei"" waarna de 
voorzitten kennelijk ontstemd over 
de gang van zaken, mededeelde, dat 
het nog niet bekend was, of het 
krediet werd overschreden. 

De stemming had tot resultaat, 
dat het Perzische kleedje de college 
tafel niet zal sieren en zal moeten 
worden teruggegeven, want slechts 
de heren v. d. Werff, Koning, Pe- 
trovitch en Tates stemden ervoor 
en met 10 tegen 4 stemmen (mevr. 
Stemler was niet aanwezig) werd 't 
voorstel verworpen. 

(Vervolg: zie pagina 2). Meeuwen terug naar het oude nest Met een grote meerderheid heeft 
de Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" het 
bestuur, dat veertien dagen ge- 
leden, doordat men de vertrouwens- 
kwestie stelde welke met 77 tegen 
54 stemmen verworpen werd, en 
bloc aftrad, tijdens de maandag- 
avond jl in hotel Keur gehouden 
vergadering middels een door 58 
leden ingediende motie dit afge- 
treden bestuur, waarin men thans 
met een nóg veel grotere meerder- 
heid wèl vertrouwen bleek te heb- 
ben, weer in ere hersteld. 

De tweede voorzitter, de heer F. 
Burry noemde het in zijn openings- 
woord een unicum in de geschiede- 
nis der vereniging, dat in één 
maand twee buitengewone leden- 
vergaderingen werden gehouden. 
Eveneens betekende de zeer grote 
opkomst van de leden een unicum, 
want niet minder dan 184 hand- 
tekeningen vulden de presentielijst, 
hetgeen nog nimmer was voorge- 
komen. Met grote erkentelijkheid 
gewaagde spreker van het feit, dat 
de „tribunefonds-actie" van de sup- 
portersvereniging „Geel-Blauw" een 
bedrag had opgeleverd van ƒ2300.-, 
hetgeen een spontaan applaus ten- 
gevolge had. 

Een drietal ingekomen stukken 
werd daarna door de secretaris 
voorgelezen. Ten eerste een door 
26 leden ondertekend schrijven met 
candidaten voor een nieuw bestuur. 
Ten tweede een brief van 7 leden 
van de Zaterdagmiddag-afdeling, 
waarin een motie werd ingediend, 
inhoudende, dat de gang van zaken 
op de algemene vergadering van 11 
januari betreurd werd, dat men de 
konsekwenties van heb wegstem- 
men van het bestuur niet had over- 
zien en waarbij tenslotte een beroep 
werd gedaan op het oude bestuur 
op zijn besluit tot en-bloc aftreden 
terug te komen. Tenslotte was er 
een door 58 leden ondertekende 
motie, van ongeveer dezelfde inhoud 
en waarin men ook verzocht aan 't 
bestuur, het besluit tot aftreden op 
te schorten. 

Voorzitter F. Burry stelde vast, 
dat er kennelijk twee stromingen 
in de vereniging waren, één die het 
oude bestuur terugwenste en één, 
die liever een geheel nieuw bestuur 
zou zien. De voorzitter van de sup- 
portersvereniging, de heer E. Kerk- 
man verdedigde de door 58 leden 
ondertekende motie en merkte o.m. op, dat bezwaren tegen éen of meer 
personen, niet een geheel bestuur 
mogen doen vallen. Eenzelfde ge- 
luid liet de heer v. d. Heuvel horen 
namens de 7 leden van de zaterdag- 
middagploegen. De groep, die een 
ander bestuur wenste werd ver- 
tegenwoordigd door de heer B. 
Groeneweg, die opmerkte, dat men 
gaarne zou zien, dat het oude be- 
stuur zich individueel zou herkies- 
baar stellen. 

De voorzitter verklaarde, dat de 
actie in wezen gericht bleek te zijn 
tegen één bepaald persoon. Toen 
trad het bestuur en-bloc af, omdat 
deze persoon altijd en gedurende 
lange jaren een buitengewoon goed 
bestuurslid is en was. Het was spr. 
volkomen duister en onbegrijpelijk, 
waarom men deze actie tegen hem 
ondernam. Nadat de heer C.Slegers, 
voorzitter van de commissie van 
goede diensten de motie der 58 
leden krachtig en sympathiek had 
verdedigd, volgden uitgebreide dis- 
cussies, waarbij eindelijk de naam 
van degene, tegen wie men in het 
bestuur bezwaren had, werd ge- 
noemd. Dit bleek de heer E. Loos te 
zijn, die daarop zijn beleid in het 
bestuur krachtig verdedigde en 
scherp stelling nam tégen de over 
hem ontstane roddelpraatjes. 

De voorzitter bracht daarna de 
motie der 58 leden in stemming. De 
uitslag werd: vóór de motie 117, er- 
tegen 52, blanco 11 en ongeldig 2. 

Na de pauze, waarin het bestuur 
zich beraadde over de uitslag van 
de stemming deelde voorzitter 
Burry mede, dat men besloten had, 
aan te blijven hetgeen een spontaan 
applaus tengevolge had. 

Bij acclamatie werd daarop de 
heer K. C. van der Mije Pzn. ge- 
kozen tot voorzitter en de heer H.J. 
Schutte, eveneens bij acclamatie tot 
bestuurslid in de bestaande vaca- 
ture. Op verzoek van de nieuw ge- 
kozen voorzitter, die een kort in- 
leidend betoog hield, verklaarde 
daarop de oud-voorzitter, de heer 
C. Slegers zich bereid, voorlopig de 
bestuursvergaderingen bij te wonen 
en van advies te dienen, totdat de 
nieuwe voorzitter geheel zal zijn 
ingewerkt. 

Kennelijk tot opluchting van velen 
is hiermede thans de rust in de 
Zandvoortmeeuwen-gelederen weer- 
gekeerd. Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leïdsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat, A'dam 


Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramëlla 

Bar-Cabaret-Dandng 
Zandvoort - Stationsplein. 

Het programma in januari: 

Gedurende de weekends: 

Het populaire Calypso- 
en Mambo-orkest 

THE MILAGRO BOYS 

DON BORTTO, piano. 

CABUYA 

de bekende negerdrummex 

PINTO, bassist. 

FLOLORé, accordeon en gitaar 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dir. André Neef». 


Programma voor januari. 
Van vrijdag tm. zondag: 

Het bekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Aces 

Wim Jongbloed, piano. 

Aart Zegveld, sax en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Dub Dubois, bas. 

Van maandag tm. donderdag 
THE MILAGRO BOYS 

De populaire radio- 
en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP Coi/fures-Créations Internattonales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londen-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 3382 Dranken bestellen? *>AAO 
Brokmeier bellen! twl Burgemeester herbenoemd 

Zandvootrs burgemeester, Mr. H. 
M van Fenema, wiens tweede zes- 
jarige ambtsperiode op 1 februari 
a.s. afloopt, werd bij Koninklijk be- 
sluit van 9 januari j.1. met ingang 
van 1 februari 1960 opnieuw be- 
noemd tot burgemeester van Zand- 
voort, waarmede dus zijn derde 
zes-jarige ambtsperiode ingaat. 

Wij feliciteren Mr. van Fenema 
van harte met deze herbenoeming 
en spreken gaarne de wens uit, dat 
het onder zijn dynamische leiding 
Zandvoort in de komende zes jaar 
wèl mag gaan en dat vele van zijn 
wensen in deze nieuwe ambtsperiode 
vervuld mogen worden. 

60 jaar kappersorganisatie 

Op 1 februari a.s. zal het zestig 
jaar geleden zijn, dat de oprichting 
plaats vond van de afdeling Haar- 
lem en omstreken van de Nederl. 
Kappersbond. 

Zowel voor de kappers als voor 
het bedrijf, is deze periode buiten- 
gewoon zegenrijk geweest. Dit wordt 
bewezen door de grote aantrekke- 
lijkheid die deze organisatie in de 
loop der jaren voor de kappers 
steeds heeft gehad. 

Van de in het rayon der ver- 
eniging wonende ± 200 kappers, zijn 
er 140 bij de jubilerende vereniging 
aangesloten. 

De herdenking van dit 60-jarig 
bestaan zal gevierd worden door 
onder meer het op 9 eni 10 mei 1960 
te Haarlem te houden congres van 
de Nederl. Kappersbond. Gevestigd: 

Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 9. Tel. 223S 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties 

Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned. Coll. v. Bel. Con*. WOL! Dè grote mode! 

Bouclé wol, het allernieuwste 
in de brei wol, 100 gram ƒ2,95 
MOHAIR WOL in modetinten 
per bol ƒ2,55 
SPORTWOL „TIROL" 
Breit snel! 100 gram ƒ2,80 

Als extra, verrassing, zolang 
de voorraad strekt: 

„GEITENWOL" heerlijk warm 
en sterk, per 100 gram ƒ1,45 

De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 '1 
i 


M 
f; 'fel «'M - 1 

i ■ opening van VAN DAtVTs moderne Herenkapsalon 

in de Haltestraat 53 Dinsdag 2 februari om 3 uur Van 3 tot 4.30 uur nodigen wij gaarne collega's cliënten en belangstellenden mï r onze nieuwe salon te bezichtigen. Curs.uï bdittiutarvtirroirgiiinig 
De n^1--'"i'S^ lerares M.ej Averes 

Z~l Ondel i.VSpx'^,-22. VHn dë pliAV^-:- 

Irjke Commissie vci-jr Kaïshoudek. k= 

->^t r ^i*^''-> ~.~~in'~hf- T l i-> j een CUISOS 

-i-si acn: l-sssen ..Kie-iterve: zo: gag 

f _»-*.-»-, ~ J 3 ieSSen TTlIl- 1 ** WOrden Ze— 

het Ges. Gasbedrijf aan de Tolweg. 

X^Tr ^^ ? 7 45 "-ICT nzn. De tiLirSL'S 

vangt aan op aonierdag 4 ieor a.s 
Dat: na leï "op elke vo_gende don- 
de:d=-gavond im 2i maan 

KJ,C. Zaïrud voort 

~oensd=ig 3 2 speelde KJC Zand- 
voor znn vieide ronde voor '-. clun- 
ksmpioenschïp .Ka een moo*e stnjd 
wei d no. 1 . .-_ Paap Cz 2. Geusen- aroe sa 4 T. \ een. O pbreamgst collecte 

3e zat-eidag jl almer gehouden 
collecte v:>or net ramttenfonds ten 
nate "raa de slacntoffers fan as 
uve: stroming m Tuindorp-Dosizaan 
heet-; apgeor-aeat een bedrag van 
,7 1211 3!) 

Verdacht van etefslaf 

De Zanaviortse recherche heeft 
ingesloten een 45-jarige mwoonsuer 
ts.1 Zinavoort, die ervan vei dacht 
wordt een di-=fstal Ie hebDen ge- 
pleegd Tan ïsn bedrag van ,7 80Ü.- 
en een zilveren banger len nadele 
~an na 5 * 7 " "weriigever. De hsnae*- en 
een oedrag van 7" 500 - werden in 
aeslag genomen De vrouw on inge- 
slopen in bet polrasouiean. 


OKS SUCCES 15: LAGE PRIJZEN EK EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENKVAN ELDIK Jam Sfceen:rfcr»Kt 1b Telefoon 2682 /-£,25 

;'3^— 60* EX. PRACHTIGE ECNPERLAPFEN ƒ L.9S 

75* et. PRACHTIGE RIBLAFFEN ƒ2,75 

5Wt ex. LEKD-E-EKTRECOTE ƒ 2,75 

75» gr- 5CHOUDEK.CARBOKADE ƒ £,- 

75» EX- RIBCARBONADE ... 
5tit sx. BAMLAPFEN 

VOOR DE BOTERHAM.: 

ICiOgr.Hsm en ICO g:. Gebr. Gehakt 25 et. 

250 gr. Leverworst en 250 gr. gei. wist ƒ1,25 

151 gr. Gtbr. Rosbiel . . SS et. L5B gr. gebr. rrieanfieaTi DS et. 

15* jx. csiud. Lever . . S5 et. 

Toto? verse varkenspoten en heawaügTea. 

ZSeï onte grote TersebeïaeaJïeJQ. vleeswaren en Tieeseosserreii. 
o.a. blikjes imakworst 12 s-._iL10; blikjes leverpastei 200 gr. 55 er. 


Tfjdelcjk 
50°jo korting 

op COLBERT COSTtTDM P _. .„ 
» MAXTEL J ï^ 5 

„ MAXTELCOSTDT1M ) ' "' 

„ COLBERT, tiaas /L78 

„ PAKTAIjOK, ütEas ƒ 1^5 

„ ROK, thaas xaiiEi' ƒ1,15 

„ JAPOK, thans vanaf ƒ2, — 

„ TOPPER, ïhaaï vana-f .. ƒ2,15 

voar de bsïars Irledmg. M 3 1 10SII* «3* w5? 

DfCUüSEEF AFHALEN EK THU1SBEZORGEK. 

Tolitifiïffs beh&^ckeiirtg. 5poedt»pars.ciiteii .zoodsr prljrvsrhoging:. 

EIGEN REPARATIE- AFDELIKG Citesn. •araemsz^ - Terveriïj 

MoielpersbiricbËnE 

aAXDTOOET - TEL. 2S1« De cb= Ï3nne Tvssserrj SKE» rfliurr 
Olympisch jaar T960 

l\Ce: ^ï7X.rTP5 SADIO oi TTZJHmSÏS 

Serte! beden d:.t ons üts* -«oes".eL "5T:j 301 gen 
vci3 r een piima anri-arigst. 

ïlonx. Tj eens in.ïken en liaïsieren? 
!Zz2s -uit rïde zac«dé!len. 

£"?;e7.i Phïiipi Ss~v'-cs Decler ?S SPSCUC F. H. Penaat 

ZaadvDDrl - Zostrerlorenstraat 7 
Telel. 02507 - 25S4 U betaalt nu zelfs voor het 
beste minder bij 

Slagerij Burger 

LAAT ZE 5MTLLEN2 HET BESTE WDCTERMEDICirX' ETKDTLEE5: 

75» gr. PRACHT LAPPEK ƒ 2.5S 

75V gx. FIJKE RIB LAPPEK ƒ2.98 

75U er. MAGERE LAPPEK ƒ S.4B YARK.EKSVLEES : 
Magere Lappen . .ƒ255 5011 gr. 
Frie&sicleiui . . ƒ2.68 5W> gr. 
TarkenscB,rb. r.a. 'ƒ1,8* 500 gr. 

HEERLITK LAMSVLEES: 
Carbonade . . . ƒ1.38 500 gr. 

Lamsbout ƒ2,10 50» gr. 

Magrere Lappen jTLSS 50(1 gr. 
Heerigke rollades A,CS 500 gr. 

KALFSVLEES: 
Zware kwaliteit! 

Lappen ƒ2.58 500 gr. 

Frieandeau ƒ2.38 5*0 gr. 

Maandag en dinsdag: 

250 gr. Biel stuk ƒ1,48 

250 gr. Tartaar ƒ1.10 Een beerlyke boterh&si met: 
1O0 tx. Pekelvlees en 100 gr. 

Berliner, sasaen .. 7» CEXT 
150 gr. Gelard. Lever . . 79 et. 

200 gr. Saks 59 et. 

£T»0 gr. Gek-vronst, stukje 70 et 

Grote Gelderse Rookworst 

S8 et. per stuk 

Woensdag en donderdag: 

500 gr. Gehakt h.o.h. . ƒ1,25 

Heerlijk gekruid! 
1011 gr. Cervelaatvvorst en 100 

gr. Pork. samen 58 CENT U koopt in een klassezaak b$: Gebrs. Burger' s Slagerijen 

AmsiaerdlaiB - Kaarltcn - Zandroort, Hnliliatratt 3, Telri.2994- 37 RENTE 

op _gswoae breirjes 
dagelijks ■opvraagsaar 

37,7. RENTE 

or> boekjes xaet 
üpsciale vDDrwaaröen DE HT2CT3 GAAT 
OKÜHDOKULUK Hf. G&z.n leesten 
Geerv rlsfco Nutsspaarbank 

Zani'v&sirt 
Czozs Kiocbi S8 Veertigjarig jubileum „E. M. M" RA.ADSVER'GADERtNG 

(Vsrvolg van pagina- 2). 
TJxcv-eidïnpEpZav *3s.nxv2Ld"„ 

De 2"aad beeti dinsdagBvnnd bet 
"K>ederam gevGjzdgde xTÊbreidingF- 
plan in onderdelen , Jf " te Bentveld, 
aangenomen mei 9 -sgen 5 stemmen 
Tegen steraden de beren 3renre, 
Hose, Tates, Dleraer en PeÈrovKcn 
Door deze besüssang sollen tbans 
vj bet terrein, gelegen tussen de 
Duinroos- en ds Bramenlasn en bet 
lerrein van de -Amsterdamse ■cra.ter- 
lëictmg V bungalows TyjaTvT^n ge- 
bouwd en -waarschijnnjk een tennis 
park en een manege. Cpniems' *ra- 
i - en door omwonenden versönHende 
bezr.varen legen öit plan ingediend, 
boorSzalïéb.it gebaseerd op aantas- 
ting -van be: isrrararschoon. 

Dg beren Gai-sr* -00.71 Tnö/n, SLe- 
gsrs, U.T-deTn.a.71 en Zonïng vonden 
bet over bet algemeen 3en seer 
goed plan, -waarbrj in deze merrwe 
gewijzigde vorm aan veel verlan- 
gens van de adressanten -werd tege- 
moet gekomen. 

De beren 3*^sii"2, 'P'zv^tynZ.cn en 
Diemar vonden m bet plan eebter 
maar -waiirig veranderd, slechts bei 
aantal -croningen •werd terngge- 
oraebt van 12 op 9. 

WB-fhoudsr H"erkxaan bestreed dit 
en vond ar miegendeel beel ve=3 in 
reianderf Tiraaraa spreker tvees 
o.a op de aanleg van een tennis- 
park en de boersv van een manege, 
"üretbouder T£cs^ deelde aebter me- 
de, tegen be: vooistel ie zullen 
siemmen omdat bei in iebruari jJ. 
ook door de raad verworpen ■Tperd 
en spreker gaarne een rechtlijnig 
Deleid voorstond 

De uop-nzts* Isarde zïcb in £eHe 
bewoordingen tegen de in bet leven 
geroepen ..Siacbting Bentveld"' en 
achtte deze stichting niet represen- 
tatief voor de bewoners. Op vier 
punten -werd net voorstel van iebr. 
jl gewijzigd en spreker noemde 
deze punten nog eens op, vraarbrj 
z.x. voor een groot deel -werd tege- 
moel gekomen aan de wensen van 
de bewoners. Spreker achtte de dic- 
tatuur van de stichting incorrect en 
getuigend van een harteloos egoïs- 
me, over -welke houding spreker 
zien zeer ontstemd toonde, zich 
aaarbrj aansluitend bij Kr. Linds- 
muT., toen deze betoogde, dat de 
-adressanten meer naar zichzeli krj- 
ben dan naar anderen en voor éen 
logeplaats de gehele loge in beslag 
willen nemen. Kadat Hr. vA.. w erff 
nog had verklaaid, de houding van 
wetnouder Tates niet te kunnen be- 
grijpen, omdat er heel veel m dit 
nieuwe plan gewrjziga is, bracht de 
voorzitter het voorstel in stemming 
mei bet bovengenoemde resultaai. 

Geert spreekuur 

De wethouder van publieke ■werken, 
de heer G Tates, is verhinderd a.s. 
dinsdag 2 iebr. spreekuur te houden. 

KJ. C. Noo-rd 

Da stand in januari is: no. 1 H. 
Koning, 15433 p; 2 A. Schaap, 
14B42 p.: 3. VT. Paap. 14557 p ; en 4. 
mvr. Paap 14239 pi. 

Do'ktersdlertst 

Zvn&aQ -o-s.: C P. M. Robbers, 
Soaiagmneweg 34, telefoon 2313. 

Dre.rts;t wtflcverpleegsters 

Zondag a.i.: Zus:er A. Langeveld. 
Gasthuishofje 27, telefoon 2791. 

\-eelosk:ukdxg£-. 

Zondag a.s.t Zuster G. Bokma, 
Tolweg S, telefoon 2816. 

DIEHEKA2TS: 

ZoTidap o.i_- J. 3evers, B.aamsingel 

23, Haarlem, telefoon 02500-131-54. 

Dterrs-t a pofchalcen 

Van zaterdag 30 januari 1-3, vrij- 
dag 5 februari, na 6.30 uur 's avonds 
avond-, nacht- en zondagsdienst: 
De Zandv. Apotheek J.J.LA.Wïjiine, 
Haltestraat 8, telefoon 23B9. 
Schier -uitsluitend voor recepten en 
spoedgevallen. De diensten -wïBs&Lea 
's zaierdagsavondE om 6.30 uur. De receptie, die bei bestuur van 
de Zandvoortse -wonSngbou-wveienï- 
gr-ig 3endracht maakn machi" 
zaterdagmiddag ïn hei gemeen- 
schapshuis -aan 't Scboolplem beefr 
gegeven uer ^leganbeid van baar 
40-jarig besraan, heeft pp duidelijke 
vn-jze aangetoond, boeseer deze ver- 
eniging -r\r~r\ in onze gemesme en 
öaarbunan in een grote populariteit 
mag verheugen. 

Zeer vele autoriteiten en bekende 
tiguien tüx de bomvwereld. -woonden 
deze recepae bij en talrijk waren 
de bloemen, geschenken en schrif- 
telijke gelukwensen, die bet bestuur 
in ontvangsi rnoent tiemea. 

De bijeenkomst -werd geopend 
door de voorzitter, de beer A. Mole- 
naar, die een historisch overzicht 
gaf van de -onrwikkaTing in de af- 
gelopen 4D jaar -en iraededealde, dat 
2 M M. thans xmm 1900 leden en 
535 -woningen telt. 

De burgemeester van ZanSvoort, 
lütr. H IC Tan T«nema memoreerde 
o.a. dat toen bfl 12 jaar geleden in 
Zandvoon fcraia, bet -wonmg- en 
bonvrprobleem een der moeiBjkste 
opgaven -was, -waarvoor sprekier 
2dcb bï.i de aanvang sag gesteld. Ge- 
rntme ind bleef spreker -schier door 
allerlei oorzaken als „.een roepende 
in de -woesdjn". Het -sras !H3£ Ji£„ die 
in samen-werking mëtbeigemeeni.e- 
bestuur de problemen aanvatte mei 
het gevolg, dat <de -womngDOu-wver- 
enasmg een begrip werd in Zand- 
voon en door baar enorme öouw- 
scnvitéïi zich zeer veel sympathie 
vrisi te verwerven Xteze acnaviteit 
is -gebleven tot de dag van beden, 
-want de beruchte kreet om de -4B 
-woningen is nog lang zöei verstomd 
en al achtte spreker de daartegen 
van overheidswege ingebrachte be- 
zwaren .zeker niet steekhoudend, 
men is van de sijde van Ü1VL.M., on- 
danks deze tegenslag met sfil bbj- 
ven zrnfcen en bereidt ibans hiervoor 
in de plaats nieuwe flaiwamngborrw 
voor m een ander deel van de ge- 
meente. Scherteend merkte Mr. van 
Tenema tenslotte nog -op, dat bij her 
heel pretfig zou vinden, indien ~E2£NL 
voor hem nog eens een ambtswoning 
zou bon-wen, desnoods in de nabij- 
heid van de ^modderkommeh", die 
hij dan wal Dp ,de koop toe zou 
willen nemen. 

Lis beer van der xtorst, adjunct- 
Srrscteur Tan het verificatie-bnreau van de vereniging van Kederlandse 
gemeenten voerde namens <drt bu- 
reau bei woord en roemde -de voor- 
treffelijke organisatie b?j deze 
Zandvoortse -iironingDonwvereniging 
•die zeer goed beheerd bleek te 
-wenden. 

Syxapathieke -woorden van geluk- 
wens sprak daarna de <ond-bnrge- 
meester a. A. van Alpben, tdie-eraan 
berrmei-de, dat toen hrj in 1325 naar 
Zandvoort Irwam er rwee vereni- 
gingen -waren, die door hrro acüvü- 
teit en doelstelling reeds direct mjn 
mjzondere belangstellïng -wekten, 
dat waren „Onderling H-ulpbetoDn" 
•en ,3. IC liC"", die beide prachtig 
werk voor de gemeenschap ver- 
xichnen. Spreker verbengde zich in 
de nog steeds toenemende groei van 
-,J£MJ£.~\ beloonde zich zeer erken- 
ïeüjk voor bei nam gezonden -ge- 
schenk en besloot met de wens, dat 
de woningen van ^Sendracht xnaaki 
macht" <ook in de "toekomst niet 
alleen „huizen"', maar ook werke- 
lijke ,,tehinzeh" zouden inpgen zijn. 

Archiieci 3. J. J. M Stevens 
roemde de prenige samen-werking 
met deze woningbouwverenigingen 
— lari— a op, dat doel nummer één 
bhjfr het dienen van de volksbnis- 
vesimg. Spreker scborik daarna bet 
oestuur een fraaie koffer-schnjf- 
xaachine. 

De beer G. H. HüLen van -de 3Cax. 
"womngraad verklaarde, Bat bier 
met alleen sprake is van een pret- 
tige samen-werking tussen gemeente 
bestuur en woningbouwvereniging, 
doch dat -ook de bewoners zich ge- 
Inkkig zongen prijzen, zulke fraaie 
-woningen te jtunnen bewonen. Deze 
ruim 500 bewoners vertegenwoor- 
digen een bouwbefirag van xvnm 7 
miljoen gulden, een waardeberit, 
dat van bet grootste belang voor 
Zandvoori moei -worden geacht en 
met klem drong spreker er daarom 
dan ook opaan, dat de bewoners (dit 
bezit zonden beheren, zoals bet be- 
heerd diens, te -worden. 

Tenslotte -werd nog bet woord ge- 
voerd door de directeur v. publieks 
werken, de beer üï. Deuielsom en 
door de beer Veltman namens 'de 
federatie van Haarlemse woning- 
bouwverenigingen, waarna -eerst tam 
xiiTTT) 6 ■uur een einde Irscam aan 
deze zeer druk bezochte receptie, 
die ■opviel door een sfeer van ge- 
moedelijke gezelligheid." - te lustrum supportersver. Geel-blauw De Supportersvereniging ,,Geel- 
Blsuw" beeft zaterdag jl -onder 
grote belangstelling haar eerste 
lustrum gevierd Des middags hield 
hei bestuur in io&al "Keur een druk 
bezochte receptie, -waar vele ver- 
tegenwoordigers tat de Zandvoortse 
voetbalwereld hun felicitatie kwa- 
men aanbieden en van bun erkente- 
lijkheid jegens de supportersvereni- 
ging gewaagden. Onder ben, die 
kwamen gelukwensen bevonden 
zich ook de ond-voorzitler van 
Zandvoortmeeuwen, dhr. C. Slegers 
en de internationale scheidsrechter 
dhr. Leo Hom. De beer Leo Blnijs, 
een der oprichters der vereniging; 
memoreerde, wat tot de foprichöng 
ervan leidde, waarna voorzitter 2. 
Kerkman ia 't kort de ^schiedenis 
van de eerste vijf jaar in herinne- 
ring bracht en de grote verdiensten 
ran de eerste voorzitter, -wijlen de 
heer ML Tifeber, in dankbaarheid 
herdacht Spreker verklaarde, dat 
de supportersvereniging wil zijn een 
steun in de rug van de Zandvoortse 
voetballers ten opzichte van alle 
elftallen, een doel, dat men zal 
blijven nastreven. 

Des avonds volgde in restaurant 
..Zomerhist" een tlüst druk bezochte 
en gezellige feestavond, die door 
voorzitter E. Kerkman geopend 
werd en -waarbij deze vaststelde 
dat hoewel het -werk van zijn ver- 
eniging nog in de kinderschoenen 
stond, men zich ervan verzekerd 
wist. zich' een plaats ie hebben 
veroverd in de Zandvoortse voetbal- 
wereld. 

Een gezellig cabaret-programma 
werd bij afwisseling van een dansje 
onder leiding van het amusements- 
orkest „The Medley Stars", gebo- 
den door het „T-T-Z-cabaret", met 
als conferencier Cor de 3oer en met 
medewerking van het duo ..De 
Ovellis'" (twee komieken met een 
gitaar) die mei liosieüjke humor 
groot succes oogstten. 
" Omstreeks 10 uur -werd dit pro- 
gramma onderbroken voor de laat- 
ste afrekening van bet „Tribune- 
fonds". Het laatste bedrag werd 
daarbij svmböliBch aan de voorzit- 
ter van Zandv oortmeeuwen, de beer 
F. 3urry. door de voorzitter van 
het Tribunef onds, de beer E. Kerk- 
man, overhandigd. 

De beer Kerkman merkte daarbij 
op, -dat op 6 sepi. j.L de duizend 
gulden, spontaan bijeengebracht 
door collectes op verjaardagen, werd 
gepasseerd, terwijl de zes suppor- 
ters in totaal thans bij de afsluiting 
van de actie ƒ1503.57 bleken te 
hebben bijeengebracht. 

Voorzitter P. Burry verklaarde 
daarop, dat door op andere -wijze 
binnengekomen giften het totaal- 
bedrag was gestegen tot ƒ2276.38. 
Spreker bracht hulde aan de wer- 
kers, die dit resultaat hadden -weten 
te bereiken. De beer Burry -wees 
erop. dat deze supportersvereniging 
•uitstekend wordt geleid en van het ■ hoogste belang voor de voetbalver- 
eniging ..ZandvoonmeeHwen" moet 
■worden geacht. Hei bestuur meende 
daarom, deze actieve •vereniging als 
bijk van waardering, nulde -en dank 
een passend .geschenk te moeten 
aanbieden en spreker deed dit .door 
het tonen~ van een prachtig tütge- 
voerde snpportersvlag. De -zes sup- 
porters, -die bei iraaie financiële 
resultaat voor bet tribunefonds -wis- 
ten te bereiken, -werden daarna 
door de xsssr Burry >op het toneel 
geroepen en ontvingen elk namens 
..Zandvoortmeeuwen" een fraaie 
uafel-aansteker. Het waren de 
beren 3. Koning, P. woning, D. van 
Duïjn, KL Koper, A. Molenaar en 
J. ^.opex, terwijl voorzitter S. Kerk- 
man, als mentor van dit groepje, 
bovendien nog een fraai herinne- 
ringsvaantje kreeg aangeboden, ter- 
wijl mens echtgenote bloemen ont- 
ving. Als sluitstuk van de actie 
deelde voorzitter K. Kerkman zaede, 
uit Afrika van -een meelevend -oud- 
Zandvoortmeeuwen lid, nJL de fam 
Keur, nog ƒ5, — voor het fonds te 
hebben ontvangen, waarna door 
aanbiedingen van personen uit de 
zaal bet eindbedrag werd volge- 
maalrt tot rond ƒ2300,—. 

De genoemde zes supporters wer- 
den daarna door voorzitter S. 
Kerkman namens de supporters- 
vereniging gehuldigd, waarbi.i zij 
ieder een tniniatuur-tribune kregen 
aangeboden en een herinnerings- 
vaantje, terwijl hun echtgenoten 
fraaie bloemen ontvingen. 

Tot diep in de nacht werd daarna 
dit zo geslaagde eerste lustrum- 
feest Toortgezei. 

Ben voor het ionds Naasten- 
liefde" gehouden collecte bracht bel 
fraaie resultaat van ƒ126,19. i Snuif en wrijf 

ütr verkoudheid 
keel of borst van neus 
w-ee met 
RJC.S.V. The Zamdvoort Boys 

Uitslag van zaterdag 23 yanuxvn: 
T.YBB. adsp. h - T.Z.3. b 2-3 

Uitslapen van zondag 24 yaimari: 

T.Z.3. 1 - Zandvoortm. 3 1-3 

(vriendschappeijk). 

T.T.3.B. 7 - TZB. 3 4-0 

T.Z3. jun. a - Hfd. Soys a 22-0 

Propramma ïJOor zaterdag 30 3071.: 

157. D.S.S. adsp. c - T.ZB. a 15 u. 

Propromma voor zondag SI januari: 
30. Sipperda 4 - - T.Z.3. 1 12 u. 
57. TZ3. -3 - Schoten 7 12 u. 

110. Conc. jun. d - T.ZB. b 14.30 tl 

"Woensdagavond wederom klaver- 
jassen om fraaie prijzen. Aanvang 
kwart over acht in bet Patronaats- 
gebouw. Met grote vreugde ^ven -wij 'kon-pn»; 
van ede -geboorte van -onze zoon en 
broertje 

JAN ALEEST 

J. H. Oohk. 

(G- A. 'Oonk-Kerkman. 

32ngenen. 

Zandvoon, 27 januari 19S0. 
iGroie ^TDchti 18 

T&cLaVyls: Hmrs Uyi den 3osch, 
Spanyaardslaan 7, Haa.rle.Tn. Mei bhjdschap geven wij ksnnïs 

van (de geboorte van onze dochter 

MOKIQITE UAN3EULS 

3.. Dabroek. 

M. Xïabroek-PimenteL 

Zandvoor, 28 januari 1930. 
j^-osnverlorenstraat lD5achter. 

TydèlTfiz; Smse Uyi den. 3occh, 
Spanyaardslaan. 7. Haarlem.. Heden «overleed tot onze 
diepe droefheid, «onze lieve 
vader, behuwd- -en groot- 
vader 

Arte Loos 

VTeduwnaar van 
Msrïjtje "Wéber, 

in de leeftijd van 76 jaar. 

ZanövDori: 
D. X Terbl-ljOos. 
P. H. TeraL 
J.M.G-E Dorsman- 

, Loos. 
"W. Dorsman. 
M. C. -de Boer-Loos. 
P. A. de 3oer. 
Den jaaag: 
A. J. Tbörig-Loos. 
P. G. Tbörig. 

en Ideinkinderen. 

Zandvoon, 34 januari 1930. 
Oosterparksiraat 59. 

De feraardebesteTiing beeft 

donderdag jl op de Algemene 

Begraafplaats te Zandvoc-n 

plaats gehad. Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

DOHPSPXaSSf li-— 3SL.<2872 

JAC. KOPER Begrafenissen Crematies Godsdienstoefeningten 

GEE3FOBMEE3DE KE3K 
Zondag a.s. 10 en 17 nur: 

T>s. A. de Bmter. 

HEHVORliEDiS '^«iw»r 
Zondag a.s. 10.30 mor: 

Ds. 3. H. Oldeman. 
Onderwerp: JDe brede -weg". 
■Jeugdkapel in bet jeugdhuis. 
10J30 uur: Dhr. W. C. de GroDt 

ifEö. pacnssBfiiraBiW bond 

zondag a.5. 10.30 mrr: Ds. J. "5. 
Jacobson, Doopsgez. ~Br2è^ Haarlem. 
19.30 nar: Het huis in de duinen. 
Ds. C. P. Eoekema, Doopsgez. Pred. 
uit üaarlem. (tütsTiriwnd voor be- 
-woners van het tehuis). 

PA3DCH2E H. AGATHA 
Zondags HH. Missen om IJJB, 9 uur 
de Hoogmi* en 11 uur de laatste 
H Mi*; '• avondr om 7 uur Lof. 
In de -week HH. IVQssen om 7 -en 
<IA5 uur en -ninsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. TfSD. CHB. GEMEEKSCHAPSBOKD 
Dinsdagmiddag, "2 uur, samenkomst 
in ,Pniel", Zuiderstraat 5. 
Spr. de beer J. TT. van ZeïjL 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boeksuudie in het Ge- 
meenschapshuis (ingang TSTOlem-- 
straat) dinsdagavond 8 uur. 

H&eft U iets op te ruimen? 

"wij kopen alle sopziisj lae-^bslen en 
mboedelE. - Ovaral te ontbieden! 
P. WATSRDBXKKSR - TEL. "2164 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Olga, dochter van K. 3al- 
ledux en H. Kappelhof; Jobannes 
Petrus Antonius, zoon van xi. P- 
lükkers en D. Terok Johanna Ca- 
tbarina. dochter van C. Paap en 
A. VT. 3ron 

Geboren buiten de gemeente: Benrï 
Prans, zoon van E. H. Bernoski en 
E. C. Both; Martin, zoon van A. 
Eerfst en A. M. van Turenhout ; 
Kitty, dochter van C. S. Schilp- 
zand en M. M. Drenth. 

Ondertrouwd: Fr. Daam en A J. C. 
Helms. 

Overleden: Joh. Versieege, 82 jr^ 
geh. gew. met HVT. v. Jhjndthoven 
A. Loos, 76 jr., geh. gew. met M. 
VTeber; A. GroenendaaL 81 jr., 
-wonende te Haarlem. 

Overleden buiten de gemeente: Dja- 
laiha, 57 jr., geh. gew. met G. J. 
Pisscher. HOOGWATER 

L.W. H.W. LuW. Strand 
T>£T§<Sbaar 

L— 17.57 13,38 ©,30-16,00 

2.— 18.43 1430 10.30-1630 
2,"30 19^4 15,— 11.00-17,30 
3.30 20.07 15.30 1130-18.00 
4,— 20^9 16.30 123O-19jO0 
5,— 21,57 17.30 1330-20.00 
6.— 23.11 18.30 14.-3D-2LW 

B.W. 


^amuarL- 


31 


5,42 


Februari: 


1 


6.26 


2 


7.09 


3 


7.49 


4 


8,32 


5 


235 


6 


1058 N.B.G. (3 ln"i sraa 
32S2, dst <dot 
professoren, 
schillend 

XÉnnige 3lS 

fiag, een. B: 
as gekomen, 

VDOr "I 

Hake daal 
-werk tot es 
rnradb±,3r 

-irpno-n- -ftlc 

saraenwerkiiferj 
varfraTrng aa 
't 'dan niet 
eens gezarn ; 
"t2v?3LG ! 

i 

j dkel nebben -we ge I 3s 2rot.ïe arsrai aa gelaten, jas 
(opgetreden. 
veen" nam "*i 
■een nondei samenwerking -san 
■ ende fel zeer ver- 
,, zowel van -vxiji- 
rectrczianïge xich- 
rart?Tmg -rot stand 
een monnment is 
■sa TOid-Katbo- 
as volk. ISJadat dïx 
ad -einde -was ge- 
el! de Traas Jaaar 
on staat is door 
rdeirwe Bgbel- 
VDlk ie -geven, is 
dok, dat naen ook 
die Sjbel leest? 
I. niet ibrj die Traag 
direct iandelend 
afdeling „Amstel- jn |, int <de versciii 
nodigd, tot 
genaamde 
voorbeeld is 
en Vela. 
niet >onbetni| 
bermaanden 
nier zö'n 33& 
seerd. 

Eerst tosti 
sDcbi Tan 
vormde en 
meenten en 
^Protestanten jösE. TJaar Teerden 

personen saltozen 

e Issrken, nitge- 

onen Tan een so- 

sDaesmiddag. XËt t ads Do! advoort alle idrie go] 
Vervolgen 
inleider, een 
die 3ic3h 
bel-exegese. 
Ds. X. Vis; 
1959 Srot 
inleiders xaa 
belgedeeüe 
Uan -worden 
zocht, -van 
nader aal -wi 
- 10 

Xteze groe 
de eigenTrJke' gesj-is . S= b medewerking var- 
.dan der Sar- 
ïers&rrmeerde Ge- 
t liesfarar der 
li Deze -werd door 
gegeven. 

3 gezocht naar een 
lessor -Ou predikani,- 
seerd bad op 35J- 
rüeider in 2953 twhs 
Amsterdam, in 
er van Leiden X>e 
aekend, -welk 33.Ï- 
vTxOan behandelen. 
s groepsleiders ge- 
de rrancrle straks 
inieengezel Vioor 
i groepsleider, 
ifiers nebben toot 
leÜBesdag -een stn— ii net idie-ïnjeehkoi 
inm vcüdoenileidT 

eil de imnaTh; 'y 

pericoop (ft ; 
gedeelseX 

Op de Eatesdag zahü nondi 
de tnleifler e ieen spreking of 
ïfsdeelte. ~Vi ySDS €> un •sa ar i ger a aan-wezigen 
«om daarin & 
te gaan. Xte 
voorzitters 
een groep: 
de xieiTormi i 
meerde kerk ra! 
-testantehboni i 
icussies. in 
lapporÈettr 
üïkaeden 
staan en de 
doen, -wordei: 
geregistreerd 
siesa, brengsi 
.slag tjü. "Ito: 
leiderde 
te lossen en 
is beantwooi 
toevoegen, ds ' 
lieren -vol " 
Tarnde 
middel om 
lende ïerSenfc 
daci met elki 
3aar noopt 
Tan 
middag 

In 195? -en 
de afdeling 
SjG. op 31 
avond 
alle drie «d 
-werd deelgea 
elk dier avoa 
die 't -werk 
X>eze avonds 

ZOdht. Tan de Oerelor- 
ede Tan de Pro- 
Deginnen de dis- 
groep -wordt een 
; j-wezen. Xe moei- lod -en 
; xn.ieea st 
d osen. dit georgaard. ai l :i "'t "W,ordt 
degenen, die 
mede ie del 
letters T£Bj( 
DeTDlleciige 
35Jbelgenoots 
Amsterdam 
rxuis, Hereng '. 
aantal afdeli 
Toort er één 
't gehele laa' '>' 
telt er Bi 

3innenkort 
Tsrnamen ts 
ZandToort in 
ie Torroeren 

ürie 
1 , 5'3.G. heb 
er meerdere 
't hierbij lal f 

Van harte 
van „ZandvD 
ïae de 
drie artikels 
schien, dat ( 
-wel eens gei^ 
over andere 
midden te : iacetfr tn geleg ud A.mateur-f l r>e door 
fotogafenveR 
king rnetZai 
organiseerde 
amaieurfotog 
succes te -woi z Ag Door de 
■werden Toor 
ingezonden, "i 
dag door een 
jury bestaat 
■wer, Zandvoi 
uit Heemsted ^ 
graal van Sa}ï 

De uitslag 
direct na de 
stelling op z 
De prijswinn 
digmg tot Wj 
opening, -well :. 
ter Tan Zanf' 
Fenema zal 
middags om 

Voor de "I 
-werk der led 
foto's 

een beginners 
klasse, die 
aantal pri; 
leden van 
vereniging Z' 
dien nog een 
De tentoonst 
in het 
Schoolplein, 
voor iedereen 
6 februari 
dag 7 februar Lgd door Den Haag 

ïxeerc .zich 

laten. In de olris>- 1958 en 1S59 is ook 
smiddag gaorganï- t de inleider, die 
in de inhoud 
ien van de gelezen 
lespreken Bijbel- inleidende be- 
Sekozen Bijbel- 
verdelen de in enige groepen 

op de pericoDp in 

'Sleiders treden als 

sik "tafelrje van 

irdge personen van men ÏDmt te 
en die zich vdot- 
ar de rapporteurs 
afloop der discus- 
rapporteurs ver- 
trachi dan de ia- 
zaoeilijkheden <op 
ngsfcomen vragen 
Laat ik er aan 
aanwezigen beide 
tover 't' verloop 
Iseenpracnt- 
_van 3!srsch3- 
s ïn iranwgr aan- 
brengen. Ook 'dit 
ïung ,Zandvoort"" 1S3JG sr een 3ijbeTlees- 
(trfisrea. 

is op inifiaSei van 

dvoort" van '± 3C. 

ber een Xiaüher- 

Traaraan door 

:alrjke ■organisafies 

Tevens -werd op 

n. xüm vertoond, 

i IvlB-G. belichtte. 

ren zeer goed be- lerjesaan djd aan 

iig niet vermoeden, 

waarvan de drie 

afkorting zgn. 

luidt: Ifederlands 

't Is gevesëgd -te 

zogenaamd Bïjbel- 

S56. Sen groot 

-waarvan Zand- 

'jn. verspreid <over 

oord-holland brjv. IX -wel iets meer 

werk, dat de afd. 

dorp van plan is t ■werk van het 

belicht. Sr zijn 

r voorlopig zal ik ll 2tS C 5k de redakfie 

Ivïetrwsblad" dat 

gaf, om deze 

publiceren» IVSs- 

■edaktde -ma later 

eid -wil geven, om 

hen nog iets in 't 

A, Bircs. "hcsa. raten wedstrijd de dvoortse : amateur- 

ig in samenwer- 

irts KieuvAüad ge- 

^o-TvedstriJd voor 

belooft "n. groot üvoortse inwoners 
-wedstrijd SB foto's 
worden a.s. zater- 
beoordeetd, welke 
ie heren de 3rou- 
vakEotograaf 1-ohr 
de amateurfoto- 
ek uit Haarlem. t bekend gemaald. 

ing van de tentoon 

S februari a.s. 

krijgen een -uitno- 

Qg van de officiële 

" 'jot de burgemees- 

t, Mr. H. M. van 

'ïcnt -worden des 

vier. 

■i QBteHiT\g van het 

jn ruim honderd 

Ook nier is 

een gevorderden- 

edingen naar een 

s. Voorde 

dj-iateur-fotografen- 

r iort is er boven- 

rendia - wed s trijd. 

■wordt gehouden 

gesithapsftitiiE aan het 

pratis toegankelijk 

geopend zaterdag 

■ 22 uur en zon- 

i 10 tot 22 -uur. ijzel! diploma'! ; val lot 
Etectro- Radio 
Technisch Bureau RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS - ERRES - BLAUPUMKT 

STOFZUIGERS: Electro LUX, Holland Electro, HoOVer, enz. Wïf leveren «llte bekende merlcen ui» voorraad t J. KEUR WASIOjCHIÏvES en CZ2\'-irLLi"<jC?IS s3s merten. Burg. Engelbertsstraat 64 
Tefef. 2914 

Betafionig desgieweas-t 'm overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM heiligers 

heeft op 29 januari 

de vlag in topï onze feestelijke 
aanbiedingen, eike dag:, 
een week lang* 
onderstrepen de her- 
opening van de geheel 
verbouwde zaak. uw komst zien wij met 
belangstelling tegemoet. j. heiligers 

xa>ndvo-o>r£selaan 355, bentveld. 
OLMA *n betrouwbaar 
zwïtsen 
L anfcer horloge (Tl E KJ Tl Z WEKKERS 
ruE[>lZ.LE EK KLOKKEN 

3üujk in prijs en iantasüsch goedJ 
vindt u in vele modellen en prijzen bij: 

Horl'O'gebedrïjf 

C. Wact*%i*i% 

SOSTVJaüiLOBSKSTaAAT 63 
(hoek Julianaweg) - "TSL2FOON 2071 

Eeparaties aaai aiie rarwerkea 
ia. de kortsr raotrelgke £q£. 

Jongientsboirloges reeds'v.a. f 1 9,25 
Reëswekkers, klokken en -wekkers 
TJitsluirend voor alle SDDrren tnirwerken!! 

AHe ia asze raak Bsax-wesage TtErwerkea werden 
officieel door de Keurmgrsnïeiïsi Eoedsekenrd. Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT.» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR xan&sr eitssiffeair 

J. O* rOLK.ER.5 Thorbeckeftmt 17 
Ths,iaF ook EULE5 met VOLKSWAGEN: 

Telefoon, tgiïeigi 224C GSVrlAAGD voor oirest of laan 

handfge meisjes 15-20 Jaar 

Toor plssticöeTPerkïng. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handtperk. Schoon werk. Geen tbras- 
irerk. GeseTüg aïelier met radio. C-oed loon na 
presiatieïoesiag. 1 idag racanne per — iaa-»a 
^lasric en l£ode ïnaarirïe 3Z2T G. KOSZ^BOF, 
sislssssrss: 5 bov. 
aan Pure Kwaliteit koppelen wij prima service • *•»*»**«»•**«:«:«««» Fa. Ni. v. Lammeren 

HAA3UHM - TELSlF. 55133 
S^-STAICJSSXHAAT 2S rood 

ZAKDTOOHT - TSLZ?. S0?1 
IvEC 3ZBTSLAAK 20 

WEKELIJKSE EEZOEGDXEÏCSrEN en 2asT3ï=sc.t 

Houtman 

Kerkrtraal 1 5 r ZaïmdvO'Ori, Teliei. 2253 speciale zaterdag-reclame 

f Mocca taart voor f 1,00 

Kerstkraasjies per 250 gr. f r 65 3~j o%s crliJz: u .er. 
iwe-XyJ: «Dp5ê kojjW. 

Ir. 07^ pezsZHp ~enz.v~ 
raw f e: C Dï.2^5r -er. 
poed. 
S?~~.ervng ev -zo~o zsii de IzIzt-ict. 

Dsr =577i ce zeer bsJ^pr^'*^ saJsejs, 
Die 'r ïzszrer. b'ijj D^oitittisI 

(zo-: srevpz^. TnzJzenü 

Siigarenm ag ariijn D RO M M E L 

HAL.T3S73AAT 9 - 12LEF. S'Sl 
SESSST3AA.T S5 - TSLES. 8451 Terlsr^gbsar b$: A. v. Slufsdam 

"VOKDZIiAAÏv 22 - TSL. 3221 

Op -elk ieu.t •oom. ds da-s 
ie oTObïeden. 
Theater „Wonopole" 

2&.Ï GebEE. Soper Teleioon 255D 

"vanaf "V2Ï3DAG 29 tm. ZOKDAG SI 5an. S iror 

EVtefsjes, mambo's 
en whisky 

E&diz ConstamtiAms ~ Pasaale Saoerts, 
X>ubt>ele TrnisSkv's in louche navenkroegen. 
Cocainesmokkel in de Caraïbische Zeel 
Mooie meisjes die graag Marabo's dansen 
in gevaarli.ïk gezelschap. Toegang 1B jr. 

Vanaf MAAKDAG 1 tm. WOENSDAG 3 febr. 
B XTCPt, ALFHED HITCHCDCX's 

EEN VROUW WIST 
TE VEEL 

Margwreih Loctouood - Michaël Redgrave, 
Naar bei verhaal „The Wheel Spins" van 
Sthel lina Whote. Toegang 14 jr 

DOKDEBDAG 4 FEBSUAHI - 8 T7ÜH. 

De onderwereld 
van Montmartre 

Jean Gnbvn, S.ene Z>arj>, Jeaims Morrea-u. 
Als gangsters gaan praten en elkaar gaan 
bestrrjden komt de onderwereld in rep 
en roer. Toegang 18 5r„ 

ZONDAGMIDDAG 31 JATCÜARI - 2.30 UUB: 

Wij presenteren U: 

Stan XjO-ivrel en Oïiver Sardy ïn: 

VAN DE REGEN < 
IN DE DRUP 

Toegang alle leeftijden. , 
1 

Uw laatste kans! 

Einde van de balans-opruiming! 


■N GOZD BED 
BEHOEFT GEE1\ SSAICSI 

J. van den Bos 


jsliae: - tijiitL.'<ü - ,. 5- - TeL ??*•; 


FLANELLEN K r.KUXKK. PAKUKS, -ooi geschikt 
voor SabydoBs, maat 55, van ƒ 4,2c Nü JZ2S 

GEPLATTEEEDE FH/DECOSSE KOUSEN 

in beige - rsran - lanpe 
Ijzersterk, van /2^5, XO ƒ1,85 

XTXiONS, 13 den. Ie iecs, OT /LS9 

ZWAlvENDOSiS PXAKA's 

van ƒ 11,75, OT .71 /S,75 

NAADLOZE NTXOXS MOOCA /L9S 

CS.EFE MOUSSE K&tTSEN, per paar .. ƒ2,45 
2 paar voor ƒ 4,40 

Verkoop ï eontaati 

Alleen bij Notten 

HaEtestraat 59 - Telef. 3398 


Ook- uw adres 

Esrsts Zaoav. Aarrfappalhanöó] 
A Q ^ 1 Prinsessew^g IS 
M.. D \J L. TsJef. 20S5 


Air-o-matic 

Lnichtverfrisser m spuitbis. 
?aniasiisch goed. Slechis ƒ2.95 

Drogisterij Bouwman. 

Gadipl. dropirr 
OHAKJESTB. 7 - TEL. 2H27 
Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 air. 

Zaterdag van 3-12 tuit. 

HOGrJVuüG 5S - TEL. 4155 J. Schouten 

Levensmiddelen- en |"\ p CDA D" 
Delicaiessentiednjf J r "^ ~ w I f\ [\ IAAT 54 - TELEFOON 2453 vraagt beschaafde 
verkoopsters of 
feerl. -verkoopsters MIMOSA KATJES Tuinen, serxn^e 
'olamve drnifjes, e narcissen, nvann'^ien, 
in grote sortering bij: Bloemenhuts A.H,V.d. Mey 

EALTSSTHAAT 55 - TELEFOON' S&S0 

Efke dag verte Woertne»! 

Wrj bieden re Tj in vele variëteiten! 

Grote kerjse in kamerplenten. ëet xpeziznl- 
zdrei voor üv> 3EI7IDS- ES" GZjWTTZBX. 
Wij vrsgen V~ speciale tandacht vocsr on=e 

leat opgemaakte bloemstiitjeE. 
BsdisTts.r.p, prys en 'ksxJsss&, r.£^ii iaier tx 
se»redea s ie5a7 Ziet orce etalage! Bijzondere voordelen in de 

OPRUIMING bij KORT R-estanten 

LAKENS EN SLOPEN 

Extra voordelig'! FLANELLEN LAKENS 
Ie kens, prima kwaliteit. 150 x 230 
5,48 180 x 220 
Haltestr.50, Tel.2002. Zandvoort. Gratis thuisbezorgrine Restanten BADDOEKEN 
Extra voordelig:! Restanten Dames en Heren 
ONDERGOED 

Extra voordelig-! Extra korting! 
10% korting op: 

ALLE DUSTERS EN PEIGNODiS 

ALLE HEREN OVERHEMDEN 

ALLE HEREN VESTEN 

EN PüLLOVERS 

10% korting op: 

ALLE SOORTEN MATRASSEN 
(Kapok - Interieur - Seh;ttiniro.bber) 

ALLE SLAAPKAMERKLEEDJES 

ALLE WOLLEN PLAXDS 

MATRAS REPARATIES 

DRALON DEKENS - WOLLEN 

KINDERDEKENS, TAFELKLEDEN 

MEDBELSTOFFEN 
10'A KORTING 10»/» KORTING Prachttre 1MV> 


zuiver 


WOLLEN DEKENS 


(doublé i 


ace) 


150 x 200 ... 


. ƒ35,7 S 


15.0 x 220 ... 


. ƒ47,48 


ISO x 220 .. 


. ƒ48,45 


190 x 230 ... 


. ƒ54.48 


JACQDARD DEKENS 


Zware kwaliteit, 


150 x 200 


Normaal ƒ21,50, 


NO ƒ12,48 Ook alle „v. WIJK" 
DEKENS extra voordelig! NTLONS mei naad 

15 en 30 den. ƒ L68 

Beslist Ie keus! 

NAADLOZE NTLONS 
ƒ1,78 KORT Haarlem - Heemstede - Zandvoort 
Umniden RESTANTEN 

OVERHEMDEN 

i/c PRIJS! woning- L.BaNedux&Zn inr.Dedrtjf 
HALT2ST2LAA' 7-23 £&. 2535 beert voor U eer; 

uitgebreide collectie 
behangselpapier 1960 

de monsiers liggen ter intage oi kunnen 
becorgd ivorden door: 

HALTSST3.AA.T 27-23, TELEF. 2595 {centrum) 
liCATH. MOLENAASSTH. S. TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. ?. THIJSSEITEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Dts Twjrper^ besteld, des mor.is ir. rivls! Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen vsn een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een beroek ssn onse sh3"s*rooa sa3 u 
ervan overrjagen dat V eea keure kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Setalmg kan geregeld -K-orden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKY2LDST3AAT £i TELEFOON SS2J r Bund-j Kalis- en VErkenssla^rn 

Cor van Eldik 

EALTESTRAAT 12 - TELEF. 2516 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
150 gr. Geld, ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Ltmcbworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterbamvrarrt ƒ 0,75 

ZOOgr.Pork ƒ0.59 

100 gr.Hsas en 100 gr. Pekelvlees f 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0.85 

200 gr. Leverworst ƒ0.50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje VSeana. KKAKWORST (i* stuks) ƒ 1,10 
Ziet oase etalage! I i 

si ADVERTENTIETARIEF 

[oom adv«r*«ptlus par m.m. ragei 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagma 3 of 4, 10 et. p. mm. 

Solombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 1, 13 et. p. mm. 
pagina 2 2Q et. p. m.m. 

pegina I 40 et. p. nua. 

Liefd2digh.adv. 40% red. 
Srj contract beiangr. kort. Zwangerschaps- 
gymnasiiek 

onder desk. vr. leidmg 

in kl. grcep;es. 

„GY^DTASIOX- 

Jules Kammeijer 

Adr. Pauwlaar- 2S, hk. He- 
renweg (bij Zar.dvJaan) 
Heemstede - Tel. 3S3S0 ffïEffffFffS* W O .l I }f C- R ïï I L 
Woning gevraagd te Zand- 
vcort, benedenhuis. Aange- 
beden nant woonhuis te 
Hillegom. huur ƒ II,- p.w. 
Kesft: kamer en suite, vier 
slp_k.. gang. keuken, voor- 
en achtertuin. Brieven no. 
1-4 bureau van dit blad. VESSTELN.AA.ISTER 
vraagt werk aan kuis. Ook 
andere werkz.heden. 3r. 
letter J, zialtestraat 12. GEVRAAGD; Net 1IEISJE 
hele of halve dagen, of 
WERKSTER voor 2 a 3 
halve dager. p.w. 3/Ievr. v.d. Storm. iiaarLstr. co. Jaap Boom 
Loodgieter 

Telef. 410S, Parallelweg IS Tcor al Uw 1I27SSL- 
W2H.K naar W. Drie- 
inréen, Mariastraat 13, 

Telefoon 38S1. Een geboren Zandvoorter. 
Teun. uit het ondergelopen 
gebied Tuindorp Oostzaan 
ZOEKT een andere WO- 
NING in Zandvoort Wie 
helpt? Er. letter T, Hal- 
testraat 12. Scholier gevraagd voor het 
BIJWERKEN van een jon- 
gen v. 10 jr. brj kuiswerk. 
Telef. 3206. ¥ O S I 5 C- S l' I L 
(event. koop) 
Amsterdam - Zandvoort 
Aangeb.: 4 kam. woning in 
centrum (woon-eetk. en 2 
slp.k^ douche, keuken, gr. 
war.). Gevr. te Zandvoort 
«oortg. woning (eventueel 
koop)7 Br. no. 4-60 bureau m~ r*'+ dit bias. Caié Oomstee 

ledere rrrjdag p«fjoofrt< of 
gtbakhea Taos3«ter.. 
Tot LS0 uur gsopend. 
Zwi»K: S, telefoon 2263 Woninginr. HilLMEYEE 
van Ostadestraat 7a. het 
aangewezen adres veer Uw 
stoöeerwerk. A. Akersloot 

TELEF. 2S45 
Pakhuis: Schelpenplein 1. 

Betaalt de hoogste waarde 

voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 

LOIPEN 25 et. per fcs. 

Couranten. ttcïschmf ten- 
haarden, kachels, gevsers 
en alle andere metalen- 
TI beM Wij kotsen! 

SÏÏ3LS7 01I2P. Ii 

Zandvoort 
Damea of Heren Cost. ƒ2.50 
itaatel at Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,73 

Japon (eaav.) ƒ L73 

Pantalon ƒ145 

Trui of Jumper ƒ 0,20 

Mits gehuld en gebracht. 

Tee«nj ï/to cdrea srcor 

Qs-*rt-*ezide& reperctvs «r. 

o?ie s©ör>a>me7id« kLedir^j- 

repöratlt. 

Sneijtocnarfj Zandvoort 

Schoolstraat 

c^sj-t Drukkerij vDeursen) Hout - Eoerd - Triplex 

HOBOPLEX 
Verf ea Terfwarea 

HOBOPLEX 
Coiovtnyi 

HOBOPLEX 
Ta/al* - Stoelen 

HOBOPLEX 
BoTtwpakiettea 

HOBOPLEX 
Op M&at Leveren 

HOBOPLEX 
Do* hei Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

SUtlonjpleia 13 • 15 

Telet 3346 
De a&ak afgesteld op 
„Doe mee? Zeli". Door particulier BELEG- 
GINGSPANDEN en PAN- 
DEN die vrykorr-en TB 
KOOP GEVEA-AGD tot 
een bedras van ƒ500.000,-. 
Ook andere plaatsen ko- 
rr.er. in aanmerking. Spoed 
gewenst. Brieven onder 
letter E. Haltestraat 12. Yoor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Eunprecht. Zandvlaan 17. 
Telef. 3S5S. Voorkom en genees thans 

griep er. verkoudheid met 

HAMERS COGNAC 

Per Liter / 3. — 

Deze maand afgehaald 

ƒ 7,50 per Liter. 

Kastveriorenstraat 34 TB KOOP: Kleine Schotse 
HAARD. P. Letïertsstr. 25 HCIS TB KOO? GEVR. 
bev. 8-10 kamers. Br. letter 
A. Kaltestraat 12. W O X I N G R TJ I L 

Amsterdam-Zandvoort 
Aangeboden: benedenhuis. 
1 huiskarn. 2 slaapkam., 
keuken, badcel. gr. tuin en 
tuinhuis. Huur ƒ13,05 p.w. 
Gew.i dito woning of gr. 
Brieven letter W. Bcekh. 
Van Fetegem, of teL 2352. 
Zandvoort. WONING RUIL 
Aangeb. te A'dam Oost (bij 
Kruislaan) mcd. 3 kamer- 
flat, Ie etage. bo:c en vnj 
uitzicht. Huur ƒ59,60 pjn. 
Gevr.: eenz. woning te 
Zandv. of omg.. liefst ben. 
huis o.h. Zuiden. Brfeven 
no. 31-1 bureau v.d. blad. TB KOO? GEVBAA.GD 
door particulier! BOUW- 
GROND v. huis m. garage, 
of geriefeiijk met te groot 
HUIS m. garage in Zandv. 
te koop gevraagd (vrij te 
aanvaaVden). Br. no. 2S-1 
bureau van dit blad. KLEUTERTJE LUISTER . . 
Moeder volgt een cursus Kleuterverzorsmg OO.V. men. Averes r lerares E ie O 
otj de donderdagen 4, 11, 
18 en 25 febr., 3, 10, 17 en 
24 maart, 's avonds kwart 
veer acht. Demonstratie- 
zaal Gem. Gasbedrijf, 
Tolweg 10. Kosten ƒ0,50 p. 
les. Onder auspiciën v. pL 
Commissie Euish. en Ge- 
zinsvccrlichting. W003ÏHUIZEN TE KOOP 
GSVBAAGD- dcor particu- 
lisr. Br. no. 2, Haltestr. 12. W O N- I N G E U I L 

Amsterdam 

4 kam. flat. modem, oofc 
ander gedeelte van A'darn. 
Gevr. 5 kamer woning in 
Zandvoort. 

Cf AANGEB. Zaandam: 
middenst. vrrj huis, 5 kam. 
m. badk., tuin en schuur. 
/°64.- p_ rnnd. Event. huis 
te koou gevr. m Zandvoort. OPRUIMING! 

OPRUIMING! OPRUIMING! 

brj 

Modehuis S. Piller 

Te lef. 3397 - Kerkstraat 4 

Nog één weekje opruiming 

Dus profiteert er nog van! 

Het zijn alles restanten 

ZTTTE2 WOLL£>" GLADDE EOS ƒ5,95 

ZÜTVER WOIXEX XEXSET BOK van ƒ27.50 voor ƒ13,75 

EESTA>ÏT PANTALONS, slechts ƒ6,35 

LVIPOET PTTLLOVERS EN TESTEN, vanaf /'5^5 

BLOUSE's, lach niet: ƒ0,95 

TEELENKA PLISSé EOKKEN, alle maten ƒ15.75 

GEOF GEBEEEDE TESTEN, vanaf ƒ12,75 

Gladde GABARDINE EOKKEN, tot maat 52 ƒ1135 

ONZE GROOTSTE RECLAME 
Wollen TWEED ROK voor slechts \ 4,95 

Er is nog veel meer! Profiteert ervan! Modehuis S, Piller Telef. 3397 Kerkstraat 4 chemisch reinigen f1 3 _ 
ANTELKOSTUUWIfl,-. 

of 

1 MANTEL 

chemisch reinigen f1,_ 

Indien U een kostuum of mantel tegen de normale prrj» met 20 procent 
korting laat reinigen, kunt U van deze winteraanbiecing profiteren door 
een. tweede stuk in dezelfde oreer voor slechts ƒ1. — te laten reinlgen. 
Indien ge^^renst met KETTEZ s-p-cicd cpprét ƒ 1,25 per stuk extra. 

Bes* aanbieding is slechts korte ia;d geldig en garandeert U de gcede 
aflevering die U gevrend bent van de firma Kerjjer. 

Jumpers 3 Truien, Wollen vesten 

f 0,90 

Verven Stoppage 

Chemische Wasserij en Ververij 

KEIJSER 

Kerkstraat 26 - Zandvoort 

Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDEIXAAN 22 - TEL, 3221 
ShovyToaw.1 Eu-wrevieg S, 

b.h. Schsl-penpiein. : DAG 'en 

S7AAM 

onsï 
TAXI 2600 

Een. tcr£ b-g deg of nacht 

Henfc rXTjrï det ü veilig 

viotcz geJuicld 

en. geÓTCchzt 

J. E. Oonk. 
GB.OTZ SP-OCET 18 Voor het hrjnccden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw ba^ns en de verzorging 
van Uvr heïastf-gnakes, 

a] Uw verieksringen 

en ïinancfei-ïngen 

Aciminisiraiiekaniooj" 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLEN5STSAAX 31 
ZANDVOOHT - TELEF. 2S6S meikboer duurder 
dirk BROEKgoedkoper ITter 
blik. ikoffïemelk^49 
doperwöes\ n fe r99 
poederkoffiV \f SoudnerkTHEE 59 3ÊÊÈ£L 19 

ce/fan mefenge 1^ / V 7HHSCH1P IV 


^ po2ebotteljari7 J 5^ 99 

• 4fi««blerfilJÈ* ^'99 

• 200« reB cbocolir?es 59 

een nleaw sneepje met chocoiedé voiün^ 

• !fr perzlker?^--)^ IJ 9 

• r Èdf7dnas m L 9 nanalTIlRlQQSE ^^ 
vlees whondj^i-Jöt^ 2^59 
i In Zandvoort of omgev. 
G5VHAAGD- een. gsm. of: 
gestoff. ZTT-SLAAPKA3/L 
m. gebr. v. kenk. of vr. k. 
v. perm. door echtp. z^r. 
Br." no. 32-1 bur, v.d". blad PalaSe-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 
tearoom 

SJfAÏIONSPLSIK 5 

TEUBÏ. 32ST 

Croquattsn. warme 

werïï, sa-iia'kï, bami, 

Naaai-faallsn- enz. 

Ven. ht&sr. af tre«r 

0eo5<nd VGnjzf 2 vut 

'i middega. 7EELOSE5: 
EEEEN POLSHORLOGE 
Automatia ilerfc Indus. no. 
172 PX>^. Omgev. 3rede- 
i rodestraat. Tegen beloning 
terug t-e bezorgen: Schel- 
penpïein 14. Echtnaar z-fc. en midcétb. 
leeftT ZOEKT pasEende 
WEHKKHESTG. Br. no. 29-1 
bureau van dit blad. TE KOO? of TE BUUR 
GEVE.: WriKELRUIirrE. 
Er. no. 2T-1 bur. vjf. blad. GEVEAAGD: Net MEIS7E 
voor ce echtend-oren, cl 
werkster 3 of 4 ocht. p.w. 
Hoog loon. Telet 2052. W O K I>i G E l' I L 
Op pr. stand te 3EE.GEN 
PLH.) riant •srconhuis, VI : 
jaar oud. met zomers, en 
gr. tuin. Tn; te aanv. Te 
ruilen txïant huis te Zand- 
voort event. m. koop. Br. 
no. 26- 1 bureau va. blad. TE KOOP mooi theeservies 
12 -deug. ƒ15.-. 3T. letter A 
boekhandel v an Petegem. Russisch TAEELBELJAB.T 
TE KOOP -AANGEB. met 
toebeh. ƒ35,-. Te zien Eal- 
testraat 12. 
T*+*»*&& ZBHÖVOQRT Heemsïeeds Vloerenbedriji 

AHe acorten pexket, Golovinrltegelvioeren, 
Linoleum, Rubcer ea Plaatïc trapbedekfcing. 
3/IachinaaI schnren van oude parketvloeren. 
Ajxrte afd. Wmi^&Tichting. 

Vraag ïtalen voor gordijnen, tapijten ea meu- 
belatof. Overtrekken van meubelen en. matras- 
sen. 

J. H. SAAGER 

Ha-reaatraa-t 39, T«i. 02500-35304, H««nute«i« Voor Uv/ drukwerk: Drukkerij Van Petegem 4 Zn. 

Eerfcsiraai 23 - Teiefocn 27S3 STÏCHTDTG CULTURELE KKIXG „T HELM" 

Secr.: Linnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 Het hemelbed 

Toneelspel in drie bedrijven; 

van Jan de Hartog. 

DE EADIOSTAB COMEDIE 
Jettv Cantor - ÏS/Iaarten Kaptefjn 

ZAAL „ZCKMEELCST". Aanvang 20JL5 uur. 
Toegangsprijs ƒ2, — (al). 

Plaatsbespr.r Linnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 maandag ■ 

8 

Eetruen Ongelofelijke aanbieding 
die toch echt waar isl 

Philips nieuwste type 1960 

PLATENSPELER 

in fraaie sterke kofler 

De platenspeler heeft: (Iet op) een sterke, be- 
trorövnare, uitgebalanceerde motor, in veren 
opgehangen, dus vrij van rumhle. Zwaar meta- 
len plateau met ingebouwde 4o> toeren spïndeL 
4 snelheden en automatische afslag aan het 
einde van de plaat. Een opneemarni met steun 
en ge"srichtsfnstelling. het nieuwste Flip-Over 
dubbel, stereo element met twee safieren 
Isdns geschikt voor stereo en normale platen. 
1EET EEST VOL JAAR PHILIPS GA-RA^TIE. 
De fraaie houten koffer is ijzersterk en bekleed 
met irxree- kleuren alwasbaar ktmstleder. 
A-fneembaar dekseL 

Dii technisch wonder kosi sp«ellclaar 

slechts f 69,00 

of 2 s ƒ3444 ia 2 maanden 
Eventaeel drie dagen vrij op proet f , Jjiócot&ria" 

ELECTRON1CA 

Thorbeckestraat 15 Tel- 3378 
Zandvoort aan Zee womn,- L.Balledux&Zn Sariedrijf 
HALTïSTEAAT 27-23 TELEFOON - 2596 Eehangerfj - HetLb«Istaffserderfj 
Beddenmakerij 

Geeft 107, korting 

op de aanwezige winkelgoederen! Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wljnetl eil ged ÏStJ I leefd ! KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - ■ TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 
ANDVOORT .^ •»• IEUWSBIA *■»« 
20* jaargang no. 36 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAEK DOET DAT BILLIJK 15 EN KECttTf 5 februari 1 960 Uitgave, redactie ea administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp^dres óók Postbus 28, Zandvoort 
Abo n-nPTn eatsprgs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6.— per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Soms moet men ha.ru, zijn, 
zeggen de mensen. Maar ze 
zijn het by voorkeur wanneer 
ze er zelf baat bij hebben. 

Philip Brooks. 
Fonds «Naastenliefde» 

Zó zijn onze manieren! 

In mijn artikel van vorige, week. 
betreffende het fonds Naastenliefde, 
berichtte ïk U reeds, een schrijven 
van de ambtenarenvereniging in 
Zandvoort te hebben ontvangen, 
waarin, werd bericht, dat men door 
het houden van een collecte onder 
de gemeenteambtenaren erin ge- 
slaagd was, het geld voor een tele- 
visietoestel voor Jaap Beekhuis bij- 
een te- brengen, doch dat men er de 
voorkeur aan gaf, dit toestel namens 
het gemeentepersaneel aan te bie- 
den. Het fonds Naastenliefde ver- 
wachtte dus, dat terzake inderdaad 
overleg zou worden gepleegd met dit 
fonds en genoemde vereniging. Wie 
schetst echter de verbazing, teleur- 
stelling en ergernis van de leden 
van genoemd fonds en van mij per- 
soonlijk in niet mindere mate, toen 
van buitenstaanders vernomen 
moest worden, dat dit toestel geheel 
buiten medeweten van het fonds 
Naastenliefde, door de ambtenaren 
bij Jaap Beekhuis- was geplaatst. 
En Saarmede stond dan het fonds 
Naastenliefde, volkomen in r t hemd 
en. had zich- weer eens een gang van 
zaken voltrokken, zoals die alleen 
■maar in. Zandvoort mogelijk is. Op 
zfn zachtst uitgedrukt, moet zeker 
deze handelwijze, van een stelletje 
ambtenaren als onelegant en mis- 
selijk -worden gekenschetst, hoe blij 
wij ook zijn. dat Jaap Beekhuis zijn 
televisietoestel kreeg. 

Het fonds Naastenliefde, bestaan- 
de, uit de heren S. HUderïng, C. 
Schaap, D. Petrovitch, I. Dikker, A. 
F. Kose en ondergetekende, heeft 
mg thans opgedragen., nadat over 
deze. onverkwikkelijke gang van 
zaken.' langdurig, vergaderd werd,, 
openlijk in de krant ten scherpste 
te protesteren en ik doe dat graag. 
Het is alleen, maar jammer, dat ik 
voor deze moedwiUige doorkruising 
van bestaande plannen geen woor- 
den genoeg kan vinden, om mijn en 
onze verontwaardiging te luchten. 
Want onze ambtenaren, die zich. nu. 
ineens zo begaan betoonden met het 
lot van Jaap Beekhuis, moeten niet 
vergeten, dat het fonds Naasten- 
liefde hen middels de oproepen in 
de krant attent maakte op de mo- 
gelijkheid, om hier te kunnen hel- 
pen Ik riep zelfs enkele weken ge- 
leden de ambtenaren bij de. dienst 
van publieke, werken op, een col- 
lecte te houden onder het personeel 
voor hun aud-cottega. Dat men dit 
deed en. spontaan offerde, stemt 
ongetwijfeld tot vreugde en dank- 
baarheid, de manier echter waarop 
men de zaak afwikkelde, geheel 
buiten ons fonds om, allerminst. 
Want daar zitten we nu. met de 
voor dit doel bijeengebrachte 
gelden. Men offerde vrij algemeen 
immers voor Jaap Beekhuis enniet 
voor het fonds Naastenliefde in het 
algemeen. Eigenlijk zouden we dus 
verplicht zijn, de müde gevers hun 
geld terug te sturen. "En stelt nu 
eens, dat de ambienarenpersoneels- 
vereniging niet het benodigde geld 
bijeen had kunnen brengen, dan 
had men de opbrengst van deze 
coUete gestort bij 't fonds Naasten- 
liefde. Waarom dan nu niet? Waar- 
om geen contact gezocht met het 
fonds en gezamenlijk deze affaire 
afgewikkeld, waarbij de ambtenaren 
voldoende genoegdoening hadden 
kunnen krijgen. Ook ons fonds 
heeft het geld voor dit televisie- 
toestel bijeen. We hadden het deze 
week willen schenken aan Jaap 
Beekhuis. Stelt nu eens, dat we rdei 
van de buüenwccht gehoord hadden „WURF-PRAET" 
WCIXtTJI v-d. VtXTRFF: 

^As 'n ambtenaer hard gaet 
lope, is dr gien houwe meer 
an". Uit de jaarrede 

van de burgemeester In een. langdurig en prettig onder- 
houd, dat wij in de loop van deze 
week hadden met de burgemeester 
van Zandvoort.. heeft Mr. v. Feneina 
ons verschillende details uit zijn 
omvangrijke Nieuwjaarsrede nog 
nader toegelicht 

Wij hopen in ons eerstvolgend 
nummer te starten met enkele ver- 
m volg-artikelen en onze lezers een 
indruk te geven van hetgeen de 
burgemeester in zijn laatste zes- 
jarige ambtsperiode nog gaarne ver- 
wezenlijkt zou zien. 

In dit nummer geven wij enkele 
nadere bijzonderheden uit de bij 
deze Nieuwjaarsrede gevoegde bij- 
lagen, wat betreft strandexploïtatïe, 
inwoneraantal en vervoer per trein 
en bus in ' het Jaar 1959. 

Bevolking 

Naar uit de bijlagen van de 
Nieuwjaarsrede van de burge- 
meester van onze gemeente bifjkt, 
is de bevolking in Zandvoort gedu- 
rende het Jaar 1959 iets terugge- 
lopen. Van 14^363 personen opl 
Januari 1959. waarvan 6^0? mannen 
en 7J567 vrouwen, werd het totaal 
op 1 Januari 1960 lA267 r waarvan 
6.742 mannen en 7.519 vrouwen Een 
totaalvermindermg derhalve van 
101 personen. De oorzaak hiervan 
moet worden gezocht in de ophef- 
fing van. hotel De Schelp als op- 
vangcentrum voor uit Indonesië ge- 
renatrfeerden. Verwacht wordt, dat 
de de laatste Jaren steeds plaats 
gehad hebbende stijgingen zich dit 
Jaar weer zullen voortzetten. Op 1 
Januari 1945 bedroeg het aantal in- 
woners- \2&<i personen, óp 1 Januari 
1946,. toen de geëvacueerden terug- 
keerden, was dit aantal reeds weer 
gestegen tot 6.95T personen en opl 
Januari 1947 tot 9J.79 personen. De 
grootste vermeerdering ontstond, 
daarna nx de Jaren 1950" toet 968; 
195a- met 869 en 1953 met 607 per- 
sonen. 

Strand- et icamp-esploHatie 

Hoezeer de strandexploitatie in 
de na-oorlogse Jaren is toegenomen 
blijkt wel uit een vergelijkend over- 
zicht van de seizoenen 1946 en 1959. 

En eerstgenoemd Jaar was de op- 
brengst van de stoelenverhuur 
ƒ 147.200.-, van de badinrichtingen 
ƒ19.400.- en van verhuur tenten 
ƒ5.700.-, is totaal ƒ172.300.-. 

In 1959 was de opbrengst van de 
stoelenverhuur ƒ494500.-, van de 
badinrichtingen ƒ33.400.-. en van 
de tentenverhuur ƒ3500.- is totaal 
ƒ536.100.-. Uit deze cijfers blijkt 
wel, dat de tenten-verhuur, die in 
vroeger Jaren bij de strandpachters 
zeer ia trek was, meer en meer 
terugloopt en verdrongen wordt 
door het verhoren van stoelen, 
waarbij de ouderwetse rieten strand 
stoel op haar beurt meer en meer 
ging plaats maken voor de geriefe- 
tijke ligstoelen. 

"Wat de kamp-exploitatie betreft. 
valt in vergelijking met 1953 weder- 
om een zeer sterke groei in 1959 te 
constateren wat betreft het aantal 
overnachtingen. 

Voor het caravancamp Dennendal 
waren de cijfers: 31.400 in 1953- en 
35 343 in 1959. Voor het trekkers- 
kamp De Branding 35.002 in 1953 en 
33.700 in 1959. Voor het Kennemer 
sportpark, dat in 1953 in Juli eerst 
volledig in erpoitatie kwam: in 1953 
53.665 en in 1959 90524 overnach- 
tingen. In laatstgenoemd kamp werd 
ook het grootste percentage geboekt 

dat de ambtenaren een toestel had- 
den geschonken, dan had hei fonds 
met een tweede toestel komen aan- 
dragen.! Het is wel een fraaie ge- 
schïedenisl 

Maar hoe dit alles ook zij, on- 
danks de teleurstelling, ondanks deze 
„ar zijn ónze manieren" afwikkeling 
kan het fonds Naastenliefde de 
milde gevers voor het televisietoe- 
stel gerust stellen, want er zijn 
plannen, in voorbereiding voor Jaap 
Beekhuis, die, indien zij verlopen, 
zoals 't fonds dat graag zou willen, 
voor hem en zijn gezin duizendmaal 
méér zullen betekenen dan 'n tele- 
visietoestel, zodat het geschonken 
geld uiteindelijk tóch voor hem ge- 
bruikt wordt en wij hopen en ver- 
trouwen, dat onze gevers daarmede 
akkoord gaan. Over de aard van die 
plannen hoop ik U zeer binnenkort 
nadere mededelingen te kunnen 
doen en U volgende week verant- 
woording te geven van de stand van 
zaken op financiSl gebied, want ook 
deze week kwamen weer diverse 
giften binnen. 

Maar juist nu méér dan ooit, on- 
danks deze aanvankelijke teleur- 
stelling voor ons fonds, vraag ik V 
met de meeste klem: offert Uw ga- 
ven voor Jaap Beekhuis, want erts 
waarschijnlijk voor hem nog veel 
geld nodig. U weet de mogelijkheid: 
Giro no. 5711 Twentsche Bankte 
Zandvoort, tjuc. fonds Naasten- 
liefde, of persoonlijke storting al- 
daar af aan ons redactie-adres Zee- 
straat 57rood. K. door de Duitsers, nj. van de 90524 
overnachtingen totaal 71.724 Duit- 
sers. In de Branding van de 38.700 
23.633 Duitsers en in het Caravan- 
camp Dennendal van de 35.343 over 
nachtingen 9Ü93 Duitsers. In laatst- 
genoemd kamp spanden de Neder- 
landers de kroon met 24.433 over- 
nachtingen. 

Reizigers-verveer 
Het is een opmerkelijk verschijn- 
sel, dat sinds op 31 augustus 1957 
de tramverbmding Amsterdam- 
H"Iem-Zandvoort vervangen werd 
door een busdienst, het reizigers- 
vervoer een (niet al te grote) terug- 
gang vertoont. Van 1949 af tot 
aan 1956 lag het aantal per tram 
vervoerde personen steeds ruim bo- 
ven de 7 miljoen. In 1959 werd dit 
6.624.122 personen, in 1953 steeg het 
tot 6.693 .550 personen en ook in 1959 
zette deze stijging zich voort toen 
6.779.474 personen werden vervoerd. 
Men verkiest dus niettegenstaande 
een Jaarlijkse stijging, blijkbaar het 
vervoer per tram nog steeds boven 
dat per bus. 

Ook op de andere naar Zandvoort 
voerende N-Z-E.-busIiJnen valt in 
de drie laatste Jaar een sterke stij- 
ging waar te nemen. Op de lijn 
Hlem-BIoemendaalse strand waren 
de cijfers: 1957: 253542 personen, 
1953: 293.659 personen en in 1959 : 
393.377 personen- 
Op de lijn Heemstede-Zandvooft: 
1957: 24500 personen. 1953 32.833 
personen en 1959: 37553 personen. 
Wat de treinverbinding betreft 
vertrokken van 't station Zandvoort Aultema Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

* 

Aparte Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

enz. 
Depoaitaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis. 

GKATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. V. in 1957: 790.000 personen, in de eer- 
ste drie kwartalen van 1953: 665.000 
personen en in de eerste drie kwar- 
talen van 1959: 719.000 personen- 
Het aantal aangekomen reizigers 
kan hiermede worden gelijk; gesteld. 

Woningprobleem 

Het woningprobleem blijkt in Zand- 
voort, vergeleken bij 1953 ook in 
1959 van eenzelfde omvang te ziïa 
gebleven. In 1S59 werden nX 316 
woonvergunningen verleend, in 

1958 waren dit er 321, terwijl in 

1959 29 vorderingen voor woon- 
ruimte werden gedaan, tegen 35 in 
1953. Op de lijst van woningzoe- 
kenden kwamen voor 215 personen, 
tegen 214 in 1953. Nieuw inge- 
schreven werden in 1959 35 perso- 
nen en afgevoerd 84 personen. 

Deze 215 woningzoekenden zijn 
verdeeld als volgt: 41 nog onge- 
huwden, 53 gehuwden zonder kin- 
deren, 51 gehuwden met I kind, 34 
gehuwden met 2 kinderen, 16 met 3 
kinderen, 8 met 4 kinderen en 7 met 
5 of meer kinderen. ' Een belangrijke beslissing De Zandvoórtse gemeenteraad zag" 
zich dinsdagavond 26 Januari voor 
een mcieihjke beslissing geplaatst, 
toen door B. en W. van de raads- 
leden gevraagd werd. een principe- 
besluit te nemen omtrent het in erf- 
pacht uitgeven van een stuk duin- 
terrein achter het caravanpark van 
de heer Pomper. op welk terrein 
door architect Luc G. Lentz te 
Hengelo voor de heren G. C. Helle- 
mand te den Haag en A. Karseboom 
te Bloemendaal een recreatie-cen- 
trum werd ontworpen. o.m. bevat- 
tende een restaurant, een Hotel, 'n 
kampeerterrein, een zwembad, een 
midget-golfbaan, een sportterrein, 
enz. In een later stadium wil men 
dan de duinen ten noordoosten van 
dit terrein gaan gebruiken voor het 
stichten van kampeerterreinen, ter- 
wijl 't aan de Boulevard grenzende 
duingebied ten noorden van het 
caravanpark van de heer Pomper, 
in de toekomst zal worden bestemd 
voor het- stichten van een complex 
vacantieverb lijven van duurdere 
klasse. 

"We hebben meegevoeld, hoe 
moeilijk de beslissing voor de raad 
in dit geval was. Want reeds aan- 
stonds bleek, dat er zich twee groe- 
pen vormden, nj. de ene, die de 
vernieling en aantasting van dit 
prachtig stuk natuur onder geen 
beding wüde toestaan en 'a twee- 
de groep, die begreep, welke moge- 
lijkheden hier lagen en onder zekere 
- zeer stringente voorwaarden - wel 
met het voorstel van B. en "W. durf- 
den mee te gaan. De eerste groep 
werd aangevoerd door de heren Go- 
sen en Breure. Eerstgenoemde zei, 
dat het caravanterrein van de heer 
Pomper eruit zag als de Sahara en 
de heer Breure vond dit voorstel 
hetzelfde, als wanneer B. en W. van 
Haarlem zouden zeggen: Hak en 
spit de Haarlemmerhout maar om 
voor woningbouw. 

De tweede groep werd aangevoerd 
door ds heer Slegers, die vergelij- 
kingen maakte met de Butlincamps 
in Engeland en erop wees dat wan- 
neer de huidige beplanting moet 
worden opgeofferd, geheel of ten 
dele, men de voorwaarde zou moe- 
ten stellen, dat door nieuwe plan- 
tingen hier een aantrekkelijk en 
natuurlijk recreatie - centrum zou 
ontstaan. Dat was met de Butlin- 
camps ook het geval, want de aan- 
plant eromheen en erin is in één 
woord schitterend. Eenzelfde geluid 
liet wethouder Kerkman horen, ni. 
dat dit kleine stukje bouwterrein. - 
niet eens van de Boulevard, af 
zichtbaar - een proefneming betreft 
en indien deze slaagt, dan pas kan 
eventueel op grotere schaal ermee 
worden doorgegaan. 

De voorzitter had begrip voor de 
moeilijke beslissing, die van de 
raadsleden werd gevraagd. Spreker 
legde er nog eens met klem de na- 
druk op, dat bet hier ging om een 
principebesluit uit te lokken. nJ. of 
dit terrein - waar bijna nooit 
iemand komt - als natuurreservaat 
te bewaren, in welk geval elke ac- 
tieve recreatie onmogelijk zal zijn 
ook in de toekomst, of dit terrein 
onder zeer stringente voorwaarden 
open te stellen en de passieve re- creatie te vervangen door actieve, - 
waarop wethouder Tates inhaakte 
door te verklaren, dat Zandvoort 
een taak heeft wat betreft het ver- 
zorgen van de actieve recreatie voor 
het achterland. 

De heer Lindeman probeerde nog 
het voorstel te laten aanhouden en 
diende een voorstel in om eerst de 
Dienst van P.W. en de Planologische 
en stedebouwfcundige dienst advie- 
zen te laten uitbrengen. Dit voor- 
stel werd echter verworpen met 9 
tegen 5 stemmen. Daarna kwam na 
zeer uitvoerige discussies het voor- 
stel van B. en W. in stemming, dat 
met 9 tegen 5 stemmen werd aange- 
nomen." Tegen stemden de heren 
Lindeman, Gosen. v. d. werff. 
Breure en Kose. Een beslissing, die 
vérstrekkende gevolgen kan en zal 
hebben werd hiermede door de raad 
genomen. Dranken bes-tellen? <1AAO 
Brokmeier bellen! IvML Telegram aan minisier 

De afdeling Zandvoort van de 
Nederlandse Bond van Horeca en 
Aanverwante Bedrijven herft in de 
loop van dinsdag, evenals de 80 
andere afdelingen van deze Bond 
bij de betreffende Minister tele- 
grafisch aangedrongen op het in 
behandeling nemen van het wets- 
ontwerp tot wijziging van de drank- 
wet, dat reeds van september 1958 
af op behandeling ligt te wachten. 

Ook de Zandvoórtse afdeling acht 
de tegenwoordige drankwet een 
sterke belemmering voor de aan- 
passing van de Horecabedrijven aan 
de eisen, die het publiek van nu 
daaraan stelt. De wet bevat boven- 
dien vele bepalingen, die het voort- 
bestaan en een regematige exploi- 
tatie van het bedrijf zeer onzeker 
maakt. Tal van ongewenste toe- 
standen zijn hierdoor binnen deze 
bedrijfstak ontstaan. De toenmalige 
regering die de ernst van deze toe- 
stand erkende, diende daarom een 
wetsontwerp in. dat belangrijke 
verbeteringen zou kunnen brengen. 
De behandeling ervan ondervindt 
echter vertraging door verschil van 
mening tussen de bewindslieden 
van Sociale en Economische zaken, 
waarvan de Horecabedrijven het 
slachtoffer dreigen te worden, iets 
waartegen de Nederlandse Bond en 
fisch meenden te moeten protes- 
teren. 

Raadsvergadering 

De e.v. openbare vergadering van 
de gemeenteraad van Zandvoort is 
vastgesteld op dinsdag 23 februari 
des avonds te 8 uur. 

Hei hemelbed 

In het kader van de winteravon- 
dencyclus organiseert de Stichting 
Culturele Kring 't Helm een toneel- 
avond op maandag 8 februari a& in 
de zaal van Zomerlust. De Radio- 
stad Comedie zal dan een opvoering 
brengen van _Het Hemelbed" van 
Jan de Hartog, opgevoerd door 
Jetty Cantor en Maarten Kapteyn. Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 • - Haliestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips ielevisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVEHLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze ïn DHAAGBAHE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ395, — ; 43 cm. ƒ695. — . Uit voorraad leverbaar. Coiffures-Créations Intemationales 
Dep. Off. dTTJZABETK ARDEN, Londen-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL, ROCHAS 
Pa-n-s THOEBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 Circuit nieuws 

Bezoek in 1553. De laatste maand 
van het jaar zag 499 bezoekende 
auto's en 34 motoren. Voor het ge- 
hele jaar waren de cijfers: 7603 
auto's. 1410 motoren en 61 auto- 
bussen. Een belangrijke stijging ver- 
geleken met het vorig jaar. 

Gebruifc. La 1959 was het Circuit 
gedurende 132 dagen in exploitatie. 
Op deze dagen vonden plaats: races, 
trainingen, individuele trainingen, 
rallyes, behendigheidsproeven. club- 
races. demonstraties, proeven en 
tests voor de handel en de industrie, 
sterritten en sprints. In een speciaal 
rondschrijven wordt binnenkort ge- 
wezen op het belang van het Circuit 
voor handel en industrie. 

Programma voor 1060. Na enige 
vergaderingen en besprekingen zijn 
thans ce volgende data voorlopig 
vastgesteld: 

13 april: Autosprints XVIIL RAC- 
West; 24 april: Training motorren- 
ners KJOLV. 1 mei: wedstrijden 
Autoclub Scaldis. 3 mei: Training 
motorrenners KA'JiV. 22 mei: Nat. 
Sportwagenraces N.A.V. 6 juni : 
Grand Prix en Sportwagenraces 
1CNA.C. 19 juni: Amateurkampi- 
oenschappen wielrennen K.N.W.U. 
3 juli: Int. Sportwagenraces NA.V. 
10 juli: Prix Beneiux M.G. Car Cl.; 
31 juli: profkampioenschappen wiel- 
rennen k-N.W.U. 7 aug.: Nat. Snort- 
wagenraces KJVA.C. 23 aug.: Ster- 
rendag RA.C. West. 4 sept.: Auto- 
sprints XIX RA.C. West; 11 seot.: 
Sterrendag K.NJ/LV. 25 sept.: Sport- 
wagenraces NA.V. 9 o kt.: Traditie- 
rit V. ?AC. 

Bij vele races behoren een of twee 
voorafgaande trainlngsdagen. Nog 
diverse evenementen kunnen aan 
1 deze reeks worden toegevoegd. 
Voorts wordt een intensief gebruik 
van het Circuit door de handel en 
industrie ver-vacht, alsook eei 
groot aantal trainingsuren. 

Grand Prix. De gro'e Prijs van 
Nederland van de KNA.C. die op 
6 juni plaats vindt, benoort sinds 
kort tot de aller belangrijkste raoü 
ter wereld. Dank zij het onver- 
moeide streven van Sportcommis- 
saris Van Kaaren. is door de Int. 
Sportcommissie van de F.IA. aan de 
Grote Prijs van Nederland het pre- 
dicaat .,Grande Epreuve" toege- 
kend. 

Diversen, la. de loop van dit jaar 
wordt op het Circuit de 100.000ste 
bezoekende automobiel verwacht. 
Cp 31 december '59 werd de 93397e 
auto geboekt sinds de openstelling 
op 1 april 1950. De 6103e auto d : e :n 
1960 het Circuit bezoekt zal dus de 
100.000e zijn. De berijder daarvan 
wacht een speciale verrassing. Sinds 
de openstelling zijn er ruim 31.000 
motoren op bezoek geweest. Met de 
714 autobussen mee In totaal 
125.614 voertuigen. Zendingsavond 

Op woensdag 10 februari zal in 
de Gereformeerde Kerk aan de 
Julianaweg door Rev. Davies uit 
Bristol. werkzaam voor de Doro- 
thea-zending in Pretoria, een lezing 
worden gehouden, toegelicht met 
dias en film over zijn ervaringen 
als zendeling bij zijn werk onder de 
Hindoes in donker Afrika. Dit zen- 
dingswerk wordt verrcht met pLm. 
50 blanke en zwarte evangelisten, 
waar speciaal de z.g. ,.Lokasïes". 
grenzende aan de grote steden van 
Zuid-Afrika en waar honderddui- 
zenden Bantoes veelal in krotten 
leven, de aandacht van dit zendings 
werk heeft. 

Ned. Bijbelgenootschap 

Van maandagmiddag 3 februari 
tjn. vrijdag 12 februari zal een van 
de twee ..Rijdende Btjbelhuizen" 
van het Nederlands Bijbelgenoot- 
schap in Zandvoort gestationeerd 
zijn. Dit is een tot Bijbelwinkel om- 
gebouwde auto. waarin een grote 
verscheidenheid aan Bijbeluitgaven 
te bezichtigen en eventueel te kopen 
is. Het ligt in de bedoeling om in 
de morgen- en middaguren 'n rond- 
rit door Zandvoort te maken, op 
maandag alleen des namiddags. Des 
avonds van 7-3 uur is dit rijdend 
Eijbelhuis voor een ieder te bezich- 
tigen, de standplaatsen zijn dan: 
maandagavond Vondellaan bij per- 
ceel no. 1; dinsdagavond Tolweg bij 
de gashouder, woensdagavond Raad 
huispiein en donderdagavond Wes- 
terparkstraat bij perceel no. i. 

Voorts zal op woensdag 17 febru- 
ari door het Nederlands Bijbelge- 
nootschap in de Hervormde Kerk 
een filmavond worden belegd met 
als hoofdfilm: „Waar eens de hemel 
zong.'' 

K.J.C. Noord 

De stand einde januari is: l. H. 
Koning. 19393 p.; 2. A. Schaap, 19439 
p.; 3. W Paap, 19103 p. en 4. Jb. 
Keesman, 1S003 p. WOL! Dè grote mode! 

Bouclé wol, het allernieuwste 
in de brei wol, 100 gram ƒ2,95 
MOHAIR WOL in modetinten 
per bol ƒ2,55 
SPORTWOL „TIROL" 
Breit snel! 100 gram f 2,80 

Als extra verrassing; zolang 
de voorraad strekt: 

„GEITENWOL" heerlijk warm 
en sterk, per 100 gram ƒ1,45 

De Woibaal 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 
Pataie-huas 

B, RENES 

Arjieis chccoister.e 

tearooni 
STATIONSPLEIN 5 

Croc;.etter_ wanr.6 
•xcrst. ger-al-ct. ca—.. 

Nassi-caller. erx. 

Tan heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. Hout - Boa-c - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en "Verfwaren 

HOBOPLEX 
Colövmvl 

HOBOPLEX 
Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 

Bouwpakketten 

HOBOPLEX 

Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zeifadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 

Telei. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Dce —eer Zelf' NAAISTEE. GEVRAAGD 
vcor versndersTerfc. C-ESTOLEN_ 
Gnjze Soarta mes rode 
bucdyseat. V N.A.-venng, 
plm 1300 km. gereden, 
ini. tegen oei. telei 398&. GEVRAAGD : een nette 
jongen. Aarir.. 's middags 
na 4 uur. 2u.vei"oedrrj- C. 
Warmerdam. Tolweg 12, 
telef. 3005. "WTNKELJCEFHOL'W 
GEVRAAGD ir. Scejchar.- 
dei Van Petesem. Kerk- 
straat 28 Aarnn. tussen. 
6 en T uur nm. TE 51 O ? : race-ccotje 
zonder motcr in g. staat. 
Zeer prakuscn on van de 
zomer op het strand te 
^eorü-ïcen als rceiccot. 
Pr-.js r 65. — Telef. mL 
oneer no 3850. TT O n ï N G E, L" I L 

Heemstece-Zandvoort 

cms Crayenestersingel T 
k . cad-c 2 -v c. s en centr 
ver^v* garage, voor- en & 
tu-r_ Huur ƒ117 75 p mnc 
Gevr. huurhuis te Zanc- 
veert (geen fat) Telefoon 
02500 -~39T36 Lefferts /v rnnandeL Ker'-c- 
straat S vraagt een 

HANDIGE 

JONGEMAN 
ocven 16 jaar WIST U 

dat 2C a , korting ep aHe 
jiacmso<ad«rati perma- 
nent werdt g«5«v«n, 

md.en U ceze brengt 
er. haalt m ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en verven; 

KEYSER 

Telefoon 2653 GEvT- 


tAAGD veer direct of 


istër. 
han 


dige meisjes 


15-20 


jaar 


Voor plssachewer'-n r g. Snijden, ponsen, lassen 
en. ander handwerk; Schoon -werk. Geen thuis- 
werk. G^elrs atelier met radio. Gced icon —et 
prestanetceslag. 1 da£ vacantiê -eer maand. 
Plastic en llode Industrie EEET G. EOETHOrV 
caltestraat 5 hcv. Ter gelegenheid 
van de opening 

van onze nieuwe herenkapsalon 
in de Hahestraat 53 

ondervonden wij tot enne vreugde 
een enorm groot medeleven. 
W.j zeggen cvj deze aan allen, die van 
nun ceianssteümg oii;k gaven — ~a 
welke vorm dan ook. harteLjk dank. 

J. P. VAN DAM J=Ai-j. s nerenkapsalon 
lEAAT No~ 53 Herensalon Hallestraa: 

geopend van " uur 's morxens tot 3.30 aar p m. 

Daiaessalon Kerkstraat 

geopend van S nnr 's mors-ens tot S nnr mn. KASTANJETAKKEN EN KATJES 

1IEVIOSA en een uitzonderlijke 
collectie voorjaarsbloenaen vindt tl bij: 

Bloemenhuis A^H.V.d. Mey 

HALTESTBAAT 65 - TELEFOON" 2060 

Elke dag verse bloemen! 

"Wij bieden ze ü in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speczanl- 
cdres zoor Ute BPJJÏDS- EN GRAFWEEK. 
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte blcemsmkres. 
Bedïemng r prrjs en. kvialttezt, stamt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! De wijsheid op een üjd 

(ir. haeren throon geseten. 

Geneygt om aen het volk 
(iets goeds te laten weten. 

Sag met een wakker oog; 

deed kond teen heel tevrës' 

Er is één kappershuys. 

(ir. Zandvocrt aan de Zee. 

Vnj naar Jacob Cats. 

En dat is: 

Spoelder's 
Kappershuls 

voor dames en heren. Telef. 24S2 Bclzsatrccz 14 
TE KOOP: Nïen-w gebouwde BOfGALOW 

m Zandvoort- Zuid 3ev • Woonkamer, 
2 slaapkamers, badkamer, keuken, 
cubcele garagSr C.V. oliestook. 
f 57 C00, — . Vnj te aanvaarden. 

tlichtinaen: Makelaarskantoor Van Sluiscam. 
: araci;sweg 11a - telef 2261 - 2671. 
f-fal-estr.50 r isf^OQ2, Zancvocrt. Gratis thuisbezorging Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

A.-UIOTERHHH londer eiianifenr 

I ^C C/M VCDC Thorbeckestraat 17 
J, O. rULnCW Telefoon 32S3 

Titans ook RTJT FS mét "VOLKSWAGEN" 
Je koopt brj Drommel raet~piefrier r 
Dat zeggen al zfjh. klanten hier. 
Want op 't gebied van rcokserei 
Scopt Drommel steeds het beste bij. 

Sigarenmagaasjn DROMMEL 

K*T>TFfgBAAT S - 1 25fcSS'. 2151 
SEEKST3AAT 35 - T3LE?. 2452 PERUKA-FEDERAT1E 

LEDENTEE.GADEEING in ^JZON" EN" ZEE", 
Hosewes 19, op "VKUDAG 12 FEBR- oni 3 nnr. 

De Heer J. B. Th. HTTGESHOLTZ spreekt 
over „Het vreemdelingenverkeer na en 
in de toekomst". Filmavond 


avend. waar ce alom reeds geroem- 


.n net kader van z.jn winteracti- 


de k.ê*_renflm De echo der otrgen 


viteiten crsaniseert de Chr. Be- 


zal worcen vertoond. DezeLce cag 


sturencend Zancvcort met mece- 


zal s m.ccags. eveneens m Zomer- 


v^er.-cns var ce C_>7 " flmcenst on 


lust voor ce ïmderen ce ?tmderr_im 


vr.;cassvonc. IS tecrjari m ce 


Ealle .erft ~ spar.n.ng worden ver- 


grete zaa. »an Zcmerl_st etn fHm- 


toond. E2!H.I3EH!L?S 

wij Stin;; 
Olympisch jaar 1960 Met PHILIPS RADIO of TI 


ons i_w toest w j zorgen vcor een j^otn: 'C eens- kijken en luisteren? ■!•=■ -ff'rl'^r z.-'<er.d FhzZics Service Dsclsr 
vcct Rcciö en Televisie. 'iCL-.u.'ai F. H. Penaat Zandvocrt - Eostverlorenstraat 
02S07 - 2534 ONS SUCCES IS: LAGE PEUZEN" EN" EEESTE KWAUi'Jtli: 

Slagerij 
HENKVAN ELDIK Jan Steenstraat 1 b TeJefoon 2682 540 gr. PBACHTIGE BOfDEELAPPEN* / L38 

73* gr. PRACHTIGE ErBLAPPEN" / 3.75 

50O £T. LENTJE-ENTBECOTE ƒ 2,75 

730 gr. SCHOUDEBCARBONADE / 3,— 

750 gr. BTBCAEBONABE / &25 

544 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

TOOB DE BOTERHAM: 

1C0 gr Ham en 100 gr. Gebr. Gehakt 25 cl 

550 gr. Leverwcnt en 250 gr. gek. worst ƒ 1,23 

154 gi. Gebr. Boabiei . . SS et 154 gr. gebr. Fricandean 93 et 

154 gr. gelard. Lever . . S5 et 

Volop verse varkenspoten en hamschijven- 

Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleeseonserven. 

oa. blikjes knakworst 12 st ƒ1,10 ; blikjes ieverpastet 2€ö gr. 63 et La femme et la fïeur 

Voorrztter ven. 3lcerrJjollencidtu.Tir 
houd- toespreek 0-5 cperizncbeurz 
en. bioe-r-enfeesz te Eccrïem.. 
Bij gelegen .neTd van ce opening 
van ce ISce Haarlemse Voorjaar?- 
teers vcor de Vrouw, die — zoals 
reeds is gemeld — van 3 tot en met 
il maart m het Sreïagehms wordt 
gehouden, zal ce voorzitter van de 
Koe Jds. Verenigmg voor Eloena- 
collenc'jitutir. jnr. llr. Dr. O. F. A. 
E. van lüspen tot Pannerden dit 
jaar 'n toespraak houden. De vcor- 
zitter van deze jubilerende vereni- 
gmg. d_e de vcorjaarsbeurs jaarlijks 
gastvrijheid biedt zal or] die geJs- 
senheid spreken over ,de vrouw en 
haar deernen", daarmee op bloem- 
rijke wijze kontakt leggend tussen 
de cnarme van de vrouw vcor wie 
ce beurs bestemd is. en de schcon- 
heid van ce bloemen, die haar en 
haar huis sieren. 

De feitelijke- opening zal evenals 
andere jaren geschieden door ce 

P. E. II. Cremers. terwijl ce presi- 
dente van de afdeling Haarlem vsxr 
ce 37ed. Ver. van Huisvrouwen zoals 
te CGen gebruikelijk is 'n. welkomst- 
woord zal spreken tot de geno- 
d.gden. 

Intussen is de dfrektie van de 
Voorjaarsbeurs erin geslaagd orn 
met medewerkTi g van ce kwekers 
van Aalsmeer en van de Stadskwe- 
ttenj van ds gemeente Haarlem een 
bijzonder aantrekkelijke beirrs sa.- 
men te steil en. waar het zakelfjke 
van de voor de huisvrouw belang- 
rijke zaken met schoonheid der 
bloemen een aarrtrekkeirjke har- 
meme vormen. 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Socja. dochter van C. 
Zwaag en II. C. de 3oer; Yvonne, 
cochter van K. C. Visser en A. E. 
yL van Dissel 

Geboren buiten de gemeente: Eo- 
bert Jan Jacoö. zcon van N". Serjf - 
fert en 3. C Lahnemann; George 
nenaan. zoon van G. H. Kaars 
Supesteijr. aEU ECeernan. 

Ondertrouwd: v/. Groenendijk en 
A. W. Careis-; H. B. II. Baars en 
G. Schweinsbergen. 

Gehuwd: B. A. C. van Bocdes en 
M. II. C. S. van Eijk. 

Overleden: A. A. ETilebrascL £3 jr, 
geh. gew. met G. Schuddebootn. 
Chr. ï. v. Vliet 2 jr. Eotel-Eestaurant 

TR1ANON 

annex 

Caramella 

Ear-Cabaret-Dancihg 
Zandvocrt - Stationsplein 

Het programma in februari: 
Gedurende de weekends r 

Het populaire Calypso- 
en ïlambo-orkest 

THE MILAGRO BOYS 

D02T EOEXTO, piano. 

CABTJTA 

de bekende negerdrummer 

PDTTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dtr. André 3Teef3. Twee nieuwe zaken 

Twee fraaie nieuwe zaken is 
Zandvoort weer rijker geworden- 
twee zaken, cï& een aanwmsa bete- 
kenen voor de Zandv. winkelstand. 

Daar is dan m de eerste plaats 
de nieuwe herenkapsalon van ce 
heer J. P. van Dam, die in de nal- 
testraas no. 53 zijn moderne heren- 
kapsalon dinsdag jl opende Het 
aannemersbedrijf van de heer C. 
Slegers verrichtte het wonder, cm 
van de hier eertijds gevestigde 
slagerij een moderne kapsalon te 
maken en men is daarin wonderwel 
geslaagd. Technisch bureau Drom- 
mel maakte de fraaie verlichting. 
di& zeker in een kapsalcn van het 
hoogste belang moet worden ges ent 
De heer van Dam. nog slechts twee 
en eer, half jaar ïn Zandvoort ge- 
vestigd toen hij ce kapsalon van de 
heer j. de Eocde in de Ji.erkstraat 
overnam, heeft zich. m betrekkelijk 
korte Btjd een vooraanstaande plaats- 
bij de Zandvoortse winkelstand we- 
ten te verwerven en stellig zal hrj 
in ce toekomst nog wel meer van 
zich laten horen. Wij feliciteren de 
familie van Dam van harte met 
deze prachtige nieuwe salon en 
wensen de heer van Dam en zijn 
kinderen, die tezamen de zaken 
zowel m de Kerkstraat waar de 
damessaion gevestigd blijft - nadat 
de herens&Ion hierbij getrokken is. 
- zowel ru de Haltestraat m. de 
nieuwe herensalon van harte vee! 
succes en goede zaken. 

In de Kerkstraat opende ce heer 

3. Lefferts, eveneens dinsdagmiddag 
een nieuwe sirjcenj-wijnhandeL 

Door verbouwing van het perceel 
Kerkstraat S ontstond naast zijn 
oude winkel een geheel róeuwev 
waarin hij zijn wijnhandel-siijüerij 
overbracht De wir.keL geheet nieuw 
ingericht met nieuwe betmime— 
• ringen, vitrines, enz. werd uitge- 
voerd door het aarmemersbedrïji 
van de firma J. van Sluisdam. ie 7r, 
geheel naar eigen ontwerp van deze 
firma. Eet personeel heeft ■"ft- be- 
ijverd alle werkstukken zo mooi 
mogelijk, af te leveren en zo werd 
bijv. de fraaie toonbank een prach- 
tig staaltje van birmenhuis-archi- 
tectuur. We zouden echt niet weten 
wat er voor de heer Lefferts, wat 
betreft inrichting en rnceling; van 
deze prachtige nieuwe winkel noe 
te wensen zou overblrjven en het ïs 
dan ook geen wonder dat hrj op 
deze nieuwe zaak bijzonder trots is r 
want hier werd welhaast; het vol- 
maakte op dit -gebied bereikt. Bij- 
zonder opvallend zfjn de iraaïe 
muurschüdenngen. door ce Zand- 
voortse kursteuaresse Maria Eer- 
stens op prachtige wijze aange- 
bracht Vooral de schildering van 
de Champagnekeider is een waar 
juweeltje en prachtig aan het inte- 
rieur aangepast. 

De opening van deze nrachnge 
moderne winkel betekent "opnieuw 
een grote aanwinst voor de" Kerk- 
straat en van harte wensen vrij ook 
de heer en mevrouw Lefferts in hun 
nieuwe winkelpand succesvolle 
zaken. eet is zeker een verheu- 
gend verschrmseï. dat zovele win- 
keliers m onze gemeente aandacht 
besteden aan vervolmaking en mo- 
dernisering van hun bedrijf. We 
zien hier en daar in onze winkel- 
straten nog verschillende verbou- 
wingen m uitvcenns. Over de re- 
sultaten daarvan hopen wij TJ tz.t 
nadere bijzonderheden te kunnen 
melden, wanneer de resultaten van 
een goed seizoen, zoals in deze 
voorbereidingsperiode voor een 
nieuw seizoen, merkbaar worden ia 
verfraaiing van diverse winkel- 
panden, dan is het nog meer te 
hopen, dat we nog verschillende 
ratzonderïrjk goede seizoenen tege- 
moet gaan. Zandvoort zal daar m 
de toekomst wel bfj varen. 

K-J.O «De Kroon» 

Kampioen ïn januari v»eid J. Bo- 
bijn. De voUedige uitslag is: ij. 
Eobrjn, 601 n r>.; 2. Jaao Kocer. 
55914 p.; 3. Jan Kouejr 5&S18 p. " en 

4. llevr. Koning. 59242 p. Het aantal 
leden steeg tot 26. .„.. 1 in „ , üebycerrn-zeep 

DoktArsdtanst 

Zondag is. Dr. P. Flieringa. Ere- 
derodestraat L teL 2181. 

Dl*nst wifkv«rple*gsiers 

Zondag, zjs. Zr. A. 3/L C. Eogen- 
bosch. Julianaweg 25, teL 2226. 

V2ELO^STUü>IGE: 

Zondag sj. Zr. G. Bokraa. Tolweg 
6, teL 2Siff. 

DTE5SK&H.TS: 

Zondag a-s. Dr. J ceefc. Koningin- 
neweg 51, HTem. tel. 0-2500-I3I74. 

Dienst apotheken - 

Van zaterdag 6 tra. vnjdag 12. fe- 
bruari na 6J2Q uur 's avonds, avond- 
nacht en zondagsdienst: de Zee- 
straat-apotheek ~}L J. Kerkfaoven- 
Nieuwenhuis. Zeestraat TL telef. 
2073. 

Echter tritsiulterid voor recepten en 
spoedgevallen. De riT^i.ifpn wisselen 
'1 zaAeréastavGsds orn 5^0 mir. De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat, A'dam .voor februari 
De populaire 

radio- en televisie paroeïst 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van maandag tm. donderdag. 

Het populaire Calypso- en 

ilambo orkest; 

THE MTLAGRO BOYS 

DON BOEITO, piano 

CABUYA. 

de bekende negerdrummer 

PDTTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Van vrijdag tm. zondag: 
Eet bekende radio- 
en televisie orkest. 

The Four Dutch Aces 

Wim Jongbloed, piano. 

Aan Zegveld sax: en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Jan Elok. electr gitaar OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

Gemeente Zancivcori Bekendmaking 

Eet Hoofd van het Gemeente- 
bestuur van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met 'ngang van zaterdag 
6 februari 1S60, gedurende veertien 
dagen ter gemeente-secretarie ter 
inzage Egt het partiële uitbreidings- 
plan-in-oncerdelen (plan 37), betref- 
fende een terrein gelegen En de 
buurtschap Eentveld ten westen van 
de Bramenlaan. de Dumrcoslaau en 
de z.g. Easlaan. 

Eüanen zes weken na afloop van 
cis termijn kunnen belanghebben- 
den, die zich mes bezwaren tot de 
raad hebben gewend bij Gedepu- 
teerde Staten van XoordhoIIand 
bezwaren tegen het plan indienen. 
Zandvoort. 3 februari IS6Q. 

Eet Hoofd van het 

Gemeentebestuur voornoemd 
VAN EENEMA. - GodsdLencicefeiiingen 

GEEEFOEMEEEDE KEEK 
Zondag a.s. 10 uur: Ds. A_ de Ernter. 
17 uur: Ds. CBos, van Bennebroek. 

EEEVOEMDE KEEK 
Zondag as. 10.30 uur: Ds. C. de Eu. 
19-uur: Jeugddienst in het jeugdhuis. 
Voorg: Ds. A_Schneider, Amsterdam. 
10.30 uur: Jeugdkapel Lh. jeugdhuis. 
Spreker de heer J. E. van Epen. 
Kapel „Het huis in de duinen". 
19.30 uur: Ds. E. H_ Oldeman. CCrt- 
sluitend voor bewoners tehuis). 

NED. "P HtTtBIggPA TigggW BOND 

Zcnd2g a«. 10,30 uur: Ds. J. Eeïdïn- 
ga. N.E.. uib Eaarieni. 

PAHjOffiESl H. AfirA'EHA 
Zondags E1H. 2/üasen. on 7J0, 9 uur 
de Eocigmis «n U uur de laatste 
H. Mfg; '» avonds orn 7 uur Lof. 
In de weet HJH. lEasen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uurr 's avonds om 7.30 Lot MED. CEE. GEaiEEJTSCEAPSEOÏTD 
Dinsdagrniddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniêl", Zuiderstraat 3. 
Sprr J. W van ZeijL 

JEHOVA'S GETUIGEN" 
Gerneente^boekstudie in het Ge- 
mftsnsrhp.pFhnffr (ingang WrTTern- 
straat) dinsdagavond 8 uur. 

Koop nu 1VOROL 

Dubbele iuben: Yoerdeirger priï*. 
Uw fanden vragen hef besie. Poiïo-ënentïngen 

' Op S-I6 en 23 maart zullen de 
kinderen, geboren in 1945,. 1946. 194T 
1943. 1949 en. 1958, die in april en 
mei 1S59 de 2de injectie hebben ont- 
vangen, voor ce 3e maal warden in- 
geënt In apriL. mei en juni 1S60 
komen de kinderen geboren inlS59 
voor resp. de Ie, 2e en 3e injectie 
aan de beurt. De 4e volgt hx 196L. 
In juni zal tevens nog een 4e frfrnr 
volgen voor kinderen geboren m. 
1S57. 

Oproepen zullen de ouders enige 
dagen vcor de entrhgsdag bereiken. 
Hen wordt om onnodig wachten: te 
voorkomen » DEINGENT> verzocht 
zich stapt aan het op de oproepkaart 
vermelde tijdstip te houden. Vereniging 

LIEFDEWERK „OUD PAPiER" 

KOUDENEOSN 30 - HAARLEM TELEFOON I2S31 

Belast zich met het 
OPHALEN van oud papier 
NU OOK IN ZANDVOORT Adressen i&jrden. ffocme cumaencmeTi Herenstrcsl 4. telef- 213T 
AECETE^/EN WOEDEN aLACECTNAAL VEEMETilGDi -~ 
PRUSyiRLASINSEN 

struif 2 vmuxoJu vk> 

Dl RKSSl BROEKS^RMARd 

s» Ztirkk^zöltèdopepwijes 79 

^ DUBBEL BUK ^^\^ -.^ ie ^ 3T 19 Deense j&tQ&M ¥& 
lOSSC- 9 scheivTslevsf 77 39 roosseler? 79 .AMOMTLLLADQ" 

o& ailerksie 
KAKELVERS? 

BarceYeld sherry ^^ of eïeren^ïO SOOor^chocol ÏQ ffjraa^i/v^vi ÏH6S , 

u esr. nieuw sneepje mes ciiccatade vulilrg 

feaflijstabïetten , , 

^ are egc eens aesngjt oaderwets J .99 
39 
19 w rftrjMtiW ^^j^.,^ M»4-yH{HH 

^ükhopQ 89 jan? -^ 99 Köoclng L 59 • Mik soepballeHes . jst 39 

ia ieder jalde soes ^«BenerJun 6f éöe? palde soep 4e tandpasta m\ ax-^eTO 

baci zeep 49 \^7 w * -* PLATTE 
dessert borden 3kuT79 

Söp/fflQOle p U ZZ 1 6 mWrot^Z 9 
WOENSDAGKOOPJES 10 FEBRUARI 

HOTELKOFriS M* X& "^Idftl^JSfftASH & Ij^" 
p»f PINDAKAAS ^39 K-fö5ceR-«T?IHS0€P *ï 79 

4a2ï(h^PASTA & 49 5{5kiow.FUR=? i* 39 
•itiar :<a."e?isT?.coo-3* 49 wie mayonaise & 39 

4-pran.ziBR. -V 5 99 ïipiê-iKfesta.«ej<ae3i^ 69 
3|tirJSwiiwirocifc 39 SiGksAztnties ■% 79 
m^idmakosap 39 *ut spashstu * 29 

9CWCREPSN -4^99 ffl<X.-!V&-SGtoWJ&Z& 59 

i&lQiifcdsmjzêr & 59 Iki scKöcvaece^ ^ 49 KfNKEESTRAAT ri-SO KECCATORPLEI 1>I 49-53 
JAM f-SALEHSFSlfcAT 65 KERKSVeAAT f9 2ANDV0OZV Jaarvergae g muziekkapel Zaterdag 30 een. onder vc. 
P. Schaap. 2 MuziekkapeL . rvergaderóng; bij- 
erschap van dhr. 
n_ openingswoord 
deelde de to =r mede; dat het 
de vereniging j gaat Het oude 
en. hefi jeugdlc tellen thans teza- 
men 49 Ieder.; pijl het tamboer- 23 tarr en hoomblazers 

Mét FrVrp-rfs^TJVha^rf 

sprek, yag; van de goede 
samenwerkïhf x en steun van 
a politie. In. het 
eide jaarverslag 
van dhr. A. ; lenberg werd als 
r t ware een i ertoond over het 
afgelopen ver igsjaar. Een spon- 
onde dit keurig 
secretaris^ waar- taan applaus 
stuk werk va voor - voorzftte Schaap zijn dank betuigde. He penmngmeest- mde- daarna een gunstig en. c een. rol van teur beantwc arx kwam Zandv. rverslag van. de snsch beeld. De penningrneest rd. na een. uitge- 
bracht rappor de kascommissei. 
dcor de vo< ar gedechargeerd, 
beheer. De rege- 
nsdag' werd op voor zijn gehi 
Iing" van de 
voorstel, van dleden. aan bestuur 

relaten, 

esEunrsIenen, tw. 
Gertenbach en . en commissie 

De aftreden 
de heren Ba. :. 
Schaap werdoi acclamatie her- 
benoemd,- ter- ie heer P. Berfc- 
hout eveneer j acclamatie tot 
nieuw bestin. werd benoemd. 
De voorzffaer k er zijn voldoe- 
ning over ui- : de naam. Eerfc- 
hout jarenlan ie vereniging met asis-gspaara ging en. sprak^de h tl bet vertrouwen 
uit, dat dit oc ns in de toekomst 
weer het geva zrjn. 

De rondvra taakte nog: vele 
tongen los. E ;rden vragen ge- 
steld over mr vroeger beginnen 
met repeterer eereselder bezoek op de repeöt enden. De dfrec- aHe vragen en desa. d u fre?ij.d temen, dat thoïs 
oefenen en Sr > opkomst tijdens' 
de repetities;, grondslagen zijn. 
om goede nu te rrsfrpn o m 
kwart voor te en sloot se voor- 
zitter deze ge- srde vergadering 
gnfgg- tijd rn en Heef men 

zeUïg: onderi£dr =g ^g I1 'ï i qeen Ned. reïsve gl In restanr 
rn-?rrf?g 25 

de B-'rfffTfitg- verei; sen-aar O' msaL aan sns- 
ss Eeisverenigins t 
gesteld, nu 
van het 
m. IS60 van 
kon werden 
Nadat de 
Slootjes, 
werken d£ 
r isTtkFn fe r 
had g( 

voortse hestut|ji 
bl-uurslfd van 
Kapteyn. aan 
waarbij deze 
men juist 
had, die a 
wijze zich. 

gPTTPF^t voor 
bleek als volgj:- 
Voorzitter, de- 
Voorzitter de ; 
taresse mevroit. 
3/Iamix van ng 

^ZomerIusfe' T is 

fcet bestuur van 

Zfcort van de 5ecL 

de leden vaar- 

m|cor Bet bereiken 

ïa'SS, 

Iaat tot -sfdeïing 

ard. 

de heer 
om 2de secretaris 
Poll en i<=<<sr\ Eerg en de he 
Afgevaardigc ■; -ge- 
van welkom 
het Zand- 
or het hoofdoe- 
2_V_ de heer A. 
=den voorgesteld, 
klaarde, waarom 
EPyozen 
een of. andere 
nstelrjk Tig«Tngn 
H.V. Eet bestuur 
:jn samengestelii: 
~&, Sleetjes. 2de- 
Dt MnHer. secre- 
J". Dees-Eêmerw 
icdestraat 8, 
.eer J_ L. de Bas, 
heer 3fo. C. .1. E. 

T . 'fr .', ' OU!'vM C. V. G. es: ord 
eesproke rere uez rrsonen 

aTT<=n. ie ^ s FTgSTTg-n p»-; aeze eerste 
nieuwe afde 
hun vreugde 
uit. 

Na afloop 
vergadering 
Groen met 
plaatje over 
omgeving, wa. 
telirant zeker F. WeddepohL. 

5E. de H-°rTp?TTTgeri 
verdam woonden 
nkotnst van de 
;if sn spraken er 
jehikwensen over wnli. de rrr-frirg s 
spreker vertoc 
De vcorztte 
sioot deze 
zarne avond 
15 februari oc 
de N-E-V. zal" 
werp: ^Spanje 

Dammen 

Voor het 

schap van de 
werden de 
gespeeld: C. 
Werff 2-0; J. 
2-0; A. 
Drayer sr.-. 
Draver sr.-Do 

Th. ter . . 

beek-Prinsen 
Schuiten 0-2. 
ISTc de helft 
gespeeld ziet 
dat de spelers 
belangrijke ro: 
weer in de 
Drager ir., A. 
de leiding 
wedstrijden 
van Dijk. die 
papieren hee ' "WToIbe -I; ru: r hes sj elkaar nog 
stnjd voor 
open is. ie hmshocdeïrjke 
ï de heer C H- 
oraarje en een 
en Xapels en 
de prerrige ver- 
onderdeed voor 
airendiafs, die de zes slaagde heer X Slootjes 
jaagde en leer- 
mede, dat op 
v een avond van 
a reet als ocder- 61 "rf«=- xrJce 

voortse Damduh 

wed s tri jd en 

er jr.-Lt 1. ~. d. 

wertf van Eeera. 

2-0; C. 

ekeraa. 0-2; C. 

ra 2-0; J. Koper- 

C. ter Woi- 

J. Eoekenia- ns enae Hoe a-Ovaa de competitie ïs 
er wei naar uit. 
rozigs jaren een 
"een gespeeld, nu 
r zijn Dit zijn dan 
cema, - die thans 
enter met enkele 
gespeeld - en O. 
iretisch. de beste 
's spelers mceien 
ceten. zodat de 
qsrste plaats nog KJ.C Zand rt 

"woensdag j. eelde KJC Zsnd- 
voort zfjn 4e i ; voor het maan- 
delijkse cïubk. censchap. No. 1 
werd. na een npnde wedstrijc : 
P. Paap, met - P4 2. Weïs, met 
21529 p.; 3. : . 2139T p. en 4 
Geus. met 212C 

KJ.C Zand' rimeeuwen 

Alweer is ei v,f?tA voor&ö 
en de volgend ^islsssi zijn be- 
kend: Ie prijs ipïoên) A» Schui- 
ten met 25013 2e. J. van Etarjn, 
24S74: p.; 3e. V c Krak. 243W5 p. 
en de 4e* prijs an Zanten. 24143- 
punten. P. S xy beh?sTde het 
hoogste aantal sen, nJL 11. 

HOC VATER H.-W. L.W. 

Februari: 

1L50 7 r — 
— J5 SJ0 
i-40 9^0 
228 10^0 
3J36 IL— 
Z& 1L30 
■W.S 12,— . L.W. Strand 

berij<Bxiar 

70fi<i 16JM-22U2Q 21.— 4J0-IlJJ(ï 

221— 5-30-12J30 

t 22^0 6^0-12^0 

23.— 7J30-13J50 

2-t— 7^O-14J30 

E.—,— SJ5O-14J0 

Same^g^iUid %Pj?jiJi?<e KCsa. 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau 

■WAS3VLACEI3MES en CiüSTKIi'üGES alle merken. J. KEUR PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: ElectrO LUX, Holland ElectrO, HoOVer, enz. Wij leveren aüe bekende merken uit voorraad ! Burg. Engelbertsstraat 64 
TeJef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM STHJHTl_YCr CULTURELE KRTSG „T HELM" 

Secr.; Lmnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 msandsg 

8 

februari Hei hemelbed Toneelspel in drie bedrijven 

van Jan de Eartog. 

DE HADIOSTAD COMEDIS 
Jetty Cantor - Maarten Kapterjn 

ZAAL „ZOMEELTJST". Aanvang 2BS5 uur. 
Toegangsprijs ƒ2, — Ca.L). 

Plaatsbespr.: Lmnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 
a an pure Kwaütëft 

koppelen wij prima- service 
******************* 

Fa, 1VL v. Lammerenf 

EAAELSVI _ TEXE?. 56IS3 
KASTA2TJESTSAAT 23 rood '_ ZAXDVOOHT - TELEH". 
>tia BE5TSLA-AN 20 3091 WEKELIJKSE BEZORGDEENSTES BifCOLPITT 

Technische apparatenfabriek 
SOGEWEG 25 - TELEFOOïï 2455 

kunnen geplaatst worden 

Instrumentmakers 

en bankwerkers 

electra monteurs 

voor E. P_ apparatenbouw. 
SoElcrtatfes aan de fabriek. Fjttf Brood-ï J, Ixmchrocm-- - 

en Hestaurant Houtman 

Kerkstraat 15, Zand voort, Tdef.2253 

speciale zaterdag-reclame 1 grote Appeltaart 
Kerstkransfes per 250 gr. B? «12 drinkt U een. 
Tieerigk kopje koffie^ 

In ons gezellig reatöm- 
TCnt est ü büXijk en 
ffoed. i 0,85 
i 0,65 
Sfflfe L.Balledux&Zn 

EAL-TESTEAAT 27-29 - TELEF. 25S6 

heeft voor U een 

uitgebreide collectie 
behangselpapïer 1960 

de monsïers liggen ter inzage oï Vrrn-pn 
bezorgd worden door: 

EAITESTEAAT 27-29, TELEF. 25S6 Ccentram) 
ÏIATE. 1IOLEN-AA3STE. S T TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. TEUSSEvvEG- 14, TEL. 4015 (jrcord) 

D«a morgens besteld, dea croiid3 ia kuiil Hund-, B^Ifs- en Tarkensslageri} 

Cor van Eldik 

EAIJEESTRAAT 12 - TELEF. 2S16 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima rundeHappen f 2,75 

Braadsiuk per 500 gram i 3,00 

YOOE DE BOTERHAM: 

200 gr. Pekelvlees i 0,98 
1 50 gr. Geld. ham I 0,85 

1C0 gr. Ham sa 100 gr. Luaeirsrorst ƒ0,83 

1C0- gr. Pekelvlees salOOgr.Eflterfcanrsrorst ƒ Q r 75 

2G0gr.Pcrk . ....„,„.„., /Op» 

ü}0gE.Eaia en 100 gr. Pe&sivlsss ƒ 0,S5 

2Sagr.Geider3e g^mofete worst fQ£5 

200 g& Lerersrorst — » -/O-sÖ 

lOOëcHaia ei lQfl gr. Cntyatspes: /ILS5 

L bükfe Vleaaa KKAKWOEST 02 stuks) ƒ LJO 
Ziet onze e*ala«e! Denk om Uw waardebon met... 
WAT VOOR FE EST OF PARTU? 
Aües VEHEUHEïr wijl 

Sas-srerk. porcelern, bestekken 

tafels,, szoeïen enz. 
P. •yya'i'" rm^r vrr^T;. _ XEL. 21&r Reparatie Inrichting 

van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uar. 

Zaterdag van 8- 12 u ur. 

EOGEWFG- 5a - TEL. 41£ff Ook uw adres 

Eerste Zandv. AaxtiappeBiandel 

A.BOL Prïnsesse'5» eg- 15 
Telef. 20«6 Uw kasten geen 
probleem meer! dank zn de K.P.M. 
zeHbouwkast 
AHe inlichtingen verstrekt HOBOPLEX 

Stationsplein 13-15 - TeL 3346 ZJ5.V. Zandvoortmeetrwen 

j"l zaterdag en zondag gingen 
alle wedstrijden vregens terrem- 
afkeuring niet dcor. 

pTagTCnvrnz. voor zaterdag 5 jsót„- 
3. Zandvoortin. - P.T."*".A_ 15 c 
Adspiranten: 

136. EE.C. a - Zandvoortm. a 15 a. 
140. Zandvm. b - EÜIegom a 15 u. 
1Z3. Zandvoortm h - EXJ.O. i 15 u. 

Programmc voor zandcg 7 febrj: 
102. Zandvjn. - Vrtesse '22 14J30 u. 
117. rLELC. 3 - Zandvoortrn. 2 11 c 

25. Concordia 2 - Zandvm. 4 12c 

43. Zandv. 5, - Btoemend. 5 9.45 u. 

67. Zandv jn. S - AILtance Z 12 u. 
Junioren: 

39. Eaüvreg a - Zandvxa. b 12 u. 
100. Zandvaortra, c - H_c .C. d 9.45 u. 
108. EXJ.O. e - Zandvoortm. d 9.45 u. Tafeltennis 
üitslasen ~r< gfi^^rlc.^ w 


edstrtjden 


Shcrt 1 - Doko 2 


4-6 


Toefde» 6 - Shot 1 


10-O 


Shot 2 - T.Z.B. 


9-1 


Droste 1 - Shot 3 


7-3 


Shot 3 - G.T.T.C. 7 


7-3 


T.Ï-B3. 5 - Shot 4 


1-9 


Shot 5 - D-S-3. 3 


6-4 


Wïnfried 3 - Shot 5 


a-o 


Dcmesr Shot 1 - V.T.C. 3 


8-2 


Shot 2 - Colnmbia 


7-3 


Shot 2 - Sotac 2 


S-2 N.V. A.Z.E.A. 

Een begrip voor GOED chemisch reinigen en modelpersen. 

Tijdelijk 20°/ korting 

DESGEWE>"ST IX EEN* DAG GEREED: 
Belt V even 2574 en wij halen en bezorgen. 

Voor AgTn^r^nut-BentveZ d ton t T7 de goederen afgeven brj ons 
depot Drogisterij STEOYCKEN'S, Zandviaan 337, telei 41072. 

NV. A.Z.E.A. 

Grote Krocht 21 - Telei 2574 - Zandvoort CREMATIE 

Lezing: „De crematie-wet 
in de praktijk" 

op DINSDAG IS FEBErAEI 196a zal de heer P. C. BOONE Alge- 
meen Secretarzs van de verenigsig voor Factdtaüeve Crematie, 
over ert ccderv/ero spreken m de bovenzaal van Hotel Bou-wes 
te Zandvcorc. " " AAXVANG 20 TOL Toegang vrij. 

Tevens zullen enige kleurendia's betreffende de beide crematoria 
morden vertoond. 

Afte n die hiervoor beiangsteELng hebeen vrerden uitgenodigd deze 
bijeenkomst te bezoeken JZo— el de voorstanders van crematie, ais 
degenen, die zich nog geen ncnv^ daarover hebben gevormd, 
zal dit onder-~erp zeker interesseren. 

ESCCESTEr Otn de orwoners van Zandvoort en omgeving in de 
gelegenheid te stellen ziek ter plaatse te oriënteren, zal op zondag 
28 februari per autobus een eicersie worden gehouden naar het 
crematorrma te Velsen. 

Aan de belangstellenden vrorden hiervoor na afloop van de lezing 
met inachtneming van de aanwezige plaatsruimte, uitnocigmaen 
beschikbaar gesteld. Aan oe excursie zijn geen kosten verbonden. Vereniging voor 
Facultatieve Crematie fdelins Eaarïem Secr.; Pamassiakadt 20, Haarlem KWALITEIT EN NIET DUUR! 

Dat koopt Ij bij 

Slagerij Burger Extra voordelig vrijdag en zaterdag: 

750 gr. EOSBIEF ƒ 3J5S 

750 gr. MAGERE VAEKEVSLAPFEK . . ƒ 3^S 

75D gr. VA RKES'5EBICA>~DEAC fZfi% 

754 gr. KALFSLAPPEN" /3-5S LAAT ZE S^rCT.LEKI 
Ook voor de boterham! 
lSFgr. Pekelvlees en 
1W gr. BoteraamwoTst 79 ei. 
159 gr. Gelard. Lever 79 et. 
2M gr. Saks. snie«rworst 59 et. 
2*ï gr. Heerlijke 

Leverworst 55 rt. 

V koopt in een Maandag en dinsdag: 

25fl gr. Biefstuk ƒ L4S 

250 gr. Tartaar ƒ LI" Woensdag en donderdag: 
5W gr. Gebakt hj>-h. 
1W gr. Pork en 100 gr. 
Snijworst, samen .. 59 CENT A.25 M=«t<5T= = J otj: Gebrs. Burger' s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem • Zandv-oort, Haltesiraat 3, Telei-2994 U zoekt een specialist Dar. naar: oo uurwerkgebiec? HoHogebedri]-} C. liiaanUt^ EOSTVEPiOF-E>7STEAAT 63 
(hoek Juhanaweg) - TELEroO^T 2071 

Eeparaties aan alle uurwerken 
in de kortst mogelijke tijd. 

'n betrou'wbaar 
zwits«rs 
k anker horloge OLMA K1ÊKI7I C WEKKERS 
IMCPf^LC EN KLOKKEN 

Ziet onze zo juist ontvangen meuvs-e collectie. 

Alle in onze zaak aanwezige uurwerken werden 
officieel door de Keuringsdienst goedgekeurd. Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter 3 bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze shGvrroom zal TJ 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekence merken. 

Eetalmg kan geregeld worden 

EEPAEATTE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel- 

MOTORHANDEL 
JAO. VERSTEEGE F.4^/ELDSTEA_4.T 21 TELEFOON 2323 33 Theater „Monopole 

Dir.; Geer. Koper Telefoon 2550 T'-r"- 3 X vTlLTDAG 5 t.m. ZONDAG 7 febr. S uur RIO BRAVO John Wcyne - Deen ilarnn en PJcfaj a 
NeLion. Scannend en meeslepend is deze 9 
lawine van sensationele gebeurtenissen, 
color. Toegang 14 jaar. Vanaf ILAANDAG 3 tm. WOE?rSI>AG 10 febr. 
8 uur 

ORFEU NEGRO 

=n color. yiarpeasc Dorra en Breno Meïlo. Een machtige en onsreerende ~ Tlr 
van een becwehnende kie T ^renorscht en 
gedragen ccor een oosederenc rvthme. 

ZONDAGiEDDAG 7 EEBHEAE1 - 2-30 VCR 

BLIKSEMFLITS 

De ene musketiers als Texas Hangars 
bestrijden de wetteloosheid. 

Toegang alle leeftijden. Donderdag 11 en vrrsdcg 12 febr. gerzierceerd 
voor de tcmelveremcns; ..Oo Hoo-o van Zegen" '. Café Restaurant 
Camping ,Sandevoerde' Eennemerwes 6 - Zancvc ivf. verzorgen voilecis L~ Bruiloften 
Recepties 
Partijtjes Ccrrespondentie-acres: A. Schuiten. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ 
♦ LOCOMOTIEF SPOBTELTÏVTEL fL%3.— 

Veriichting j 5.75 

Jasbescfcermer .... .f 3.75 

Slot . / LTS KLVrJEBEirWrEL /liS^S 

/ S5,— ♦ 

♦ 

♦ 
♦ ♦ Henk Schuilenburg ♦ 

^ De Goedkope Amsterdantmer ^ 

J GEOTE SHOCKT c-7 - TELET. 257-4 ▼ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Pete^em & Zn, 
Kerkstraat 22 - Tetefcon 2793 Elke fijnproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 Erkende Bovag Motor- 
en Autohandel Garage Smit Voor alle merken bromfietsen, motoren en scooters PARALLELWEG 32-34 - TELEFOON 2391 

De t«1 zi'TTï-ir-dii bm&3i«i in SOLEX" eraaiiaia tbs tmciiS Jjrrsrs&Krï 2 es 2 


/Lts 


~.'<" /Yn *, " ny[ 
o^^j}^» 


vers 
3-ZJJT. 


Lftjl. 


»' ■*'■ ar ajjr'iii 


"ïT-|=^ [hr— Tea-> iT223i=2- G^ïJTM.'KcsSjiCS bï Prima service, onderhoud en reparatie ADVERTENTIETARIEF 

'ZM-Tzr.&- ' ei -?~ ,ï ei t — *~ i 'iw ** . AMANDA BALKE, 

Voeikundige [ 


S2S * ïh=i&K:. VEILING 


!l^.-,i.-.il- 


teMMMd De Witte Zwaan T-ÜT 


GÏVÏAAG3: 


! J. van den Bos 
Tow 2TMSÏ Wc-. .B-ïia^-E- 
ep SCHTT.HEBTrEBLK 


_ jHYPOTHEEKl 

Sn^TiSS"S I J . H , K ON I N G. Haliesraat 62 1 


"\ . <yx il _ — !•£ ^ 5Li_*CELA>.3 .'i i. ü £. UT. -7i^ j, AGENT i 


SLAAPT T^SLXCHT? _ j ! 
"hAMXES COGNAC Groot en klsin vinden 
VAN DERWERFFs 
brood FIJN l 
'Eüte'* * gsrioT'i^rtr'i^i .**£- l-'pS^ksr Zsoi- 


ISv-r l' ■ jt 

iVIISTOHEEIIj 

CcG>=:~ - " —75 s 


al Uw verzekeringen 

en HnancJerijig'en 

A d ra i n Is-tra tfe lea n i O'O r HOSE *r=-~ TO.V.TTS: 
ZA20TCC 


Satlïtoimi^g Zaedvoort Sensatie! 

„YMAMO" 

CENTRIFUGES 

siechts f 159,00 

A, van Sluisdam 

rrvrr yr-- j .^i 22 - TEL*. 2221 


^ 6.5- . « ra= c;i c_ KG? '■> -~r rrr^r ZJz: a Café Oomstee | ro:c='-~)i Woninrinr. HEEMXYER < 
~" MFrÊËLZK " ~ ; 
TAXI 2600 

5*-e~! : : rtry: det u' reilt? 

'-•>rc pe/isul; 

C-HCTZ S30C5T :* \ * S*' k. 


r TE HlCH GSTBAAGD: U ! 

A. Akersloot; 

TXLEF. 2343 
Ptktraü: Scheipênplein 7. I 

BetsAi' ds iosgïte — aart» f 

LOMPEN 13 c-L pex kc. ; 

ta feil* é^itre seislec j 
U tNtit Wij komen: K2r Drogisterij 
BLAAUBOER 


Nu maar liefst 

pnjsv 

bij Albert Heïjn EERST DE NIEUWE Spinazie Havermout"o e £ 28 per lïterblïk 

,sne.lkoken'C 
.pakSOOgj-: 58 Ontbijtspek 
Augurk jes maig>er 
100 gram 37 hele, zo-etxuur pof IvOff 1© huishoud . . 

Maizena 

A\ M Cl il Cl 9 s-ch.1 jven Toniin StarKist 
hele mo>oi 250 gram^Jfc 

. per pak I C# 
. per blik O O 
. per-tlik # # «sar. — xi spjes Soepballetjes .... 

Zuurkoolspek «<-«-. . Da 

Spliterwten oy 

Dik vet speks«ofe. . #Ö 

C ab e 1 1 o ! s &x. =^^ . öv 

UTEFBuc m m 

Appelmoes *»«£■*«- bo Deze 36 gingen er aan vooraf 

. 55 „..•"•• •-.. 

Koor**,»"*-* **»<&**' Vrtt*'***'"*"' "art-tiii 
17 ZOO GT.*K GELDERSE HAM . . 38 Blanke zuurkool 

Zwarte ballen ... 35 MACARONI **«&. . 20 Amandelen 58 

Soepgroenten 2-^, 45 KAPUCIJNERS 66 Sherry Pale. . . . 350 

Toiletpapier . 4 «te 4o ROOKWORST g*«. . öö Droptoffees 4o IX Ct.i.» Saksische Jsvervf::™ o/ GROTEREPEN 8^100 Biscuits z™««oi« . . 33 
?C«>DSÜL! G^CbH =rj 200 G£M4 KWAL1TEITSBARAHTIE 

V? Teg o e^E a; AH cshaxfi srïSci;! 
b«3 --oHsSjs cei-fcj prasps Bk^ Zachte zeep . . . 39 Perziken ^^ . .110 Schuurpoeder. . 38 

Molton dweil. . -55 MentoIdrups2-«c35 Landwijnr-^cc^loo 

Rijst|^^ tli ... 27 "^ ITUT Aaróbelenjam . . 78 

3MSJC _ f/ 

Sperziebonen. . . ( I 

rans* ^ _ 

Borstulevellen ,4- 35 ^jj pl^STIC 

Choc. hageU^,, 57 JAMPOTDEKSEL 10 . Ghoc. Tabletten 39 

Rode besse^ap. 63 
Boterhamworst. 43 RAMDAS! BTSaÊWISCS! 
Bïf eüte poe AH-Ji=n 

{surail"! üï SiuimitaiS C> ZOO GSyJt 

Abrikozen 59 

M2LC mi ?U». SOiSr PJeac ouiMi' jihfe üanoar f ok£ Jft tam Si5C 10 KWLVE SCMjraM ^ ^ #\ SCHMITZ 

Herenkapper 3SPAO : Albert Heijn 

maa/rf w /ref /e^e/? goedkoper! Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 20e jaargang no. 37 Uit Zandvoort's &■"■ tweede " püasts ae dbaver Ce -~n'?rn «ara va - "overleden ^ De Kenmklfjïce renbaan te Zandvoort (4) Haar gsedL 
tassen fe^qr-angzj» &z «om 

dasspeSd IbresgL pfcgatoafü 
Saêösn ös 
bagrijps-SjiSbe; TrgHfos jzezaezi 
der a vcss ' mgïc ea - "rass 2vezïeri!szszs ■vrec-sn. waztir -see , irss er a.n assi- 
ügü; ie zfien ^weess? Zcroreï ca sse 

besïssr si dan -^ras 
COTS3- uu GS r"rmrr.an élb eSz-Essr tvs» > \Lcan te rsar- 
j _ 2a ëan is de eersze r^res-Qeesrzr/" 

ST. X ^*fj=W>— 1~ .-s^s-if:;»- r.a ziXZ, «=Zl be- 

ster Seecs: "HTS zfr-gz afsebstd van 
baËdszt £ni ts & y^snozers 

OS ^'^'^•'^' J '» • ' l " ''..■■ <^ ^ ^'-: S2L ~ 

vers aaz> <ge eersiszTóe raad ccü os 
gsiWus; de Hbseïsezi, dan ^ zT ben. de 

Z5jdi ZO IbrTm^ T-.n=g; Tallen €Q bS£ Z3Ï 

veer bescen. beser zËJrr. C3a c?~. -e 
Ibazsztéceo. csir da: óoct een ccrzizjsa 

e-en. Tssar bes vb^zö jaar C&=5} 
rennen; gFsorrrên overeen. "iTèiL dat 
er ep het 2Ccs3±i!cE3fc UoirzfiÊn "i Xao. 
eer "jaar ter gsïasscbeïd ósr jsar- 
HrjSsss vsiüaijaïaEïea r^rry?-: rrrcr-grü 
^gssezreren ^rordea. Het ïs- rrc- n=n (3= T-gr— tan Jas; ce JJ>><- .==» •=-=?!-_ I CSÏ E 

kar, dsfEëaSséar,, 6= <Snö 
i u» a. . _u - juf ife^VscSSoer, 

«si zes. ïsn. eerste is isar -™as ee- 
gar^gs. besgeez; ïn »"*■» zjjd ~'=r zo 
Sced een icm -srss ate ïsg-srKdrdig. 

san i5s 3r r. m •» C^^s ~^=^- esp eSQ sc££=^". 
Zassp cfeg~^"i^iF^5= éi GsSsstexsz ca 

jDssrrzss 'sess ösa eds. ter psro- 
iündiSIL Q2 f = b- ; » !l <: 32CT1 TZ ien sücsse wss er to3=hs ban -vgsü i 
Xe .„.^ "' g g ^s- z5s^« 
ed er biSS 

ca^si (5 jan 5 s«kJ) ize: cp ce 
o ss>"sr2b2r ess ^ce£- 
ïz. *ï SaaSaas I os zrjps , rsn| 

óa ssmsezsg- 1 Srs ssscarzbsr p°" csl za ós bofiez- 

zl „Xrocrür — «ni=*i ö5H^^zr 
ruig; 
lesrïe csr paar- ] 
3% RENTE 37 a V. RENTE 

cp "craeürjies zdsü OX3«EEDD£IXïaS. Hf. Geen Ico-sten Geen risico Nutsspaarbank 

Zaxid'roort 
Grcse Krocsx SS crarszji 

>as cla 3o>sr op *^^^- 
Tijdelijk 50% korting 


ZAXDTOOET - Ttrr^ 2Si« oj> v COLKEBT C0STUU3I ) 

, MA2CXEI.OOS!3Xiaï ) 

„ COI3EEX aans ƒ1,70 

„ PAXXAiOït, firsns /U23 

» EOK. fJiraTTg -vanaf ... 11H5 

. „ JAFOK, fiiaiLS Tsaaf ƒ2, — 

„ TOPPTR, flans Tanaf .. ƒ2,15 

Haltestraat 39 "iyc Liiamg ■AjrrAr.Trs' en- thuebezob-gejc 

ToBeSge txeiiaoiieErc?. Spoediopdi3ciiten Eoader pjgsverfaagmg. 
EIQ^t -RTP JLP>.ATtE-AgDT!T.JVG «ie ' 

t. d. Voze. Ccfe bs£ casrcK> -rolgszc 
-srarcz -jrssr co 6saö55a y'g'g , 

C2 zaaï- 
c se - es±car. bsbalTe -rasrïsce- 
cofc zoog in ZaocroETL geoaija 
"scbez; 
S3TJJCS2. TaZL CS 

ccj rdes: cp bsc piroszs eaaasse snziacrasszrss Uw geld is meer waard \ •3e psrijzsa aszf Bg* ^"B 1i •ijï: Slagerij Burger KX ) !UA. TOOE»ELIG: 
Ï55f gr- M&GEERE VAEKEXSLAPPEX . . ƒ S^S 

J50 ge TABKESSFBICAXDEAÜ /S^S 

Ï39 gr. KAXFSLAPPEK .; ƒ3.48 

755) ec KAXFSFEICAXDEAT3 ƒ2,7x 13* ifc Geiard. iever T3ct 1SW gr. Pefcdriees en. 1WD gr. 
Palé de Poie G-ras, sain.en 79 et llüQiag en dinsdig- 

23S)sr.Bie&tófc flM 

23^-gr.XarfcBar /"UtO 

"Woensdag en donderdag: 
5Wgr.Geiiaü fajoJi. fl£» 

Heerüpi g^ndö! 

1*8 gr. Pork en 1WI gr. Saks 

samen 53 cent PracJil BttBOEdaiiiiien. 

pgne Eiblappen /2,4S 5W gr. 
Magere Risppen ^4S9Wgt. 

SMIgr.Safcs 59ct 

130 gü Cerrelaatwoisl 53 d. 

£50 gx. Gek. wu-Tït, sükje 

70 et C" ïaopt ia esn Hy 

Gebrs. Burger» s Slagerijen 

Amrterdaxn - H««r*«g!B - 2am*roort, H»fteitrs*t 3, T«J«U99-4 ar; es zo rzj3t gT-tcaTTsa -j^ares^ ~ r ?r bssrr *szi— 
z=zi bsrssszu cai sr voBóoeids pa- 

ecs si: ZCTid-sri Aanbesteding 

öazcsrcag Z feor. JJ. sazbssna 

sebcel cp sss. terreÈTi ^3=^sa seb:sr 
c= c ce 
büjesSs: 


3 tr^ü" 


CS 


zfjisar 


bls^: 


CS 


2c Bax 


■p=» V!c 


OT-. '3-- 

pcani.=fr _(cafc_ 

baczfesw&szt Tan bss sïlcre Zssc vo3z: slaag: acsss rssasnai -TrèL Stoö. 
G^. ossusrë ra.u.—. óe bcoiêkissser 

SJsassri -ez; ce ïs klassers Scbrzóct 
sa Szsïts cit 2e es 3e sïaaszrs. 
Hisrzit büfst cns,al te zeer. dst 

rasszVe zaaaztiszi "Wr-y zaos-isri srai- asa. oei Z2 os sskzscc 

in fis Is klasse een bsbcorirji Sgsusr 
te -*gg-> Ctortact rzet r.ezVsrs ver- 
ezlgïzgea ïs ctis ttö zesr g~wr*~t&;. 
X>e sdsteiElsercs gii,r?=ïg -?rss: 

O. van Diïk-A. C Sïaassea l-l ; 
C UteSst Jz.-SÈzzascJ 2-fl: A. nce- s-Sza:"ts 1-1; 
j. d. Werff- i-1: Oras-Mcor 0-2: J. v. 
:-XïSE!nk 0-2; J. Xopsr-F. 
0-2: P. VasSeega-J. Wes- 
tarbof 0-2; J. van Dijk-J. Grooisers 
2-fl; j. Sc3astst-C van Oz&eïen 2-0; 
Tb. ter Wblbsek-Pw. Janssa 1-1; F. 
raa 3essa-J. Bertbsaer 0-2; G. ter 
TToibesk-3. es Xeet 1-3. 
Totsaiaitaïag: 11-15. 
ten vo3r est badras- vaa 

op ce vos: gsTxCgd coar ce |T " ■ ■ -, 

A. F. 'Krs^'~ »e H;b=-T-?^ jflSaSSS,- 

g.~v£ = h:' ' " 

/iSie&ji,-. Se 
gssreic. era ƒ233x00, — . 

Opvoering: «Het Hemelbed» 

Czd-sr acspicïaz van es s^cbzbg' 

j JL za reïTasranT ZfflcsszLiis: esz; ïxs- 

ïïszeelspsï van Jas. es Harrog; Hec 

cox - Jerrv- Caz:i>r -si ü. Sap:ec=- 

Tccr dsze tas<r©SK2g eai 

an PscfizsB ez, da ssjstseiïesficre- J*i. =>. ■ Oo boeisQce €s. b-zraorro-Is ^s-rjiza 
"itiïtez; es bside larroerezc-ea ert 

50SE ■ l A"^ eSZl ga^fc-Jrfc^ blUTTTSÏÏTk OVSST 

bs: -rosücbi ts p5aa-ssn en bar pc- 

ö2fa£r rz-ss ^ coen ïsrez rn es cros 

Eei gzoase evasie viei can okk bsi- 
cen -es csaï tosz bet cceü vosr es 
laatst zsaai gsraSsn Tiras- en ce 
vt>3rziKer van '% Hebn, ce beer ZL H. 

fraais ccekss. bloscnsn scbock. 

H&1 rescï^aai van csze avond "^^^ 
*T Hsba GQgsTK-rjri^d sïimateren. csrn 
cit voar Zazscvo3r: zo bstaagrgka 
caitsr^s -srerk voorr zz zeïtsz. daar 
opefssw bs-rrezen -werc. c=3 ce bs- 
ïaz.ssts£ün.g voor de aktrritsiïen 
van deze verenigfag steeds Eroeïen- 
<ïe is. ai moet bet ons van 's bart. 
da: een opaorzs; van na-jrK-sïrïks 
2fi>0 psrsoneri op -een. beroJVïrig van 
bgsa I5.C0O zisisa vok- berosps- 
1&nesl "rre! erg aan ds lage sant is. 
in -nraar bleef ds be*an.^tet£a.g van 
eer»» ieden der tcEiee&rerenisfnïsn? 
ZÊj baddert deze avtEid oog^rijf eid. 

Véél Vrmnwrt la-ml 

Rfjlcspostipaarbank 

In bet postkantoar te Zsndvaorr 
■werd. bij ce afceting Hijkspsstspaar 
bank gsdurends de in?.?;r.fl jazexari 
door 5S2 personen iagele^J een bs— 
crag van .r'6ö6oë. S2 en aan 4S3 per- 
socsa teni.gbstaaid iS9.445Jl. Het 
santai nïeiriv uitgereikte beekjes 
bedroeg IS. Theater „Monopole" 

Di^r Gebc Zbpas Telafcco 2550 

Vanaf ZACSHOAG- IS tjc iLLürDAG 15 iebr. 

S T717T 

Rosemarie Nitribïtt 512 ~BZ2. Z05TD2 Ie e& Peasï DcirJki 
. over «-rssErsrie r^egar-S IS jaar. DZÏSDAG- IS ïïSHCAHT - S ~CH 

Jacht zonder genade 

CHZUL CCT TB1SCO 3A.Ï) Airs I^sdd ea Sdsxrc G. 3aaöiss&z. k'< QE2kk->AG- 17 j ',^1-.--^ - 2(,u- 

U SPREEKT MET 
UW MOORDENAAR 

(pIAl. KT FOB. IITEDÏH* 

S33 iZzUcad - Gtcez Zs&2 - Zaoesz 
Casussagx. Ie; SErjer Efrcsccoi: r?-r-Ti=i- 

Z020AG3.'IÏDDAG- 14 rZHScTAHI - 233 ÏÏCH 
.Eiss Aboosz es- tas Caa'süo jar 

We zien ze rennen Z„S,V. Xainidvooriiri'««-Lrwe!n 

Prosrcasis: ceor zczercizg 13 fe&r— 

Z. 1*&~p. — — - Zascvoorors. 15X5 c 

131. TsisfbCfS- 2 - 7g^yü rr^ 2 15 c 

145. LlrrsSóar. E - Zsrrdvjri. 3 15 c 

16Ï- F^Trcisrda. e - ZsadTT-rrs. 'o 15c 
X5C ZsaÉvaazss. c - 2LD.O- c 15 c 
1SÏ_ Zar.CT.rr_ d - E2Dggcc2 b I5c 
210. 3!bar.~i_d. d - Zandr. f 15_5c 
_£5- 7^ff7r n ■ :, ■- . ' b __E_.S_ c 15 c 

pTCQ-txr.TZJZ rco' rraïdes< f ■£ fgbr_r 
102- "nJTg-fWg _ yg-^-'-rr- 14^30 c jcvorcü: 

SCt Easrlerrr 7 — Zsrrd~_r_ 4- 12 c 
45. Zarai.v___ 5 - Vbggïsrs. 2 12 c 
Tel ZJ.CO. S - Zsrc— rc_ 7 £.45 c 
7S. Za_rdir_r_. S - IT.Temep 2 12 c 

£5. Z£rr_"7_r_ e - rr^^-goc £ 2.45 c 

161. I3-G.O. £ - Za_dr_r_ b 12 c 

I1S. BSc tt-c b - Zszrd-_r_ c 12 c 

' 125- Zsrrd'r.xc d - T g^T^* ^ " £ 9.45 c 

122 ZsrafrccE-c e - 3-D.O. e £.45 c 

«Tïnïcces. «bs _irerdca £ '€vrz 

- P.V.W'-A- i-G Heemstee ds Vlo erenbe drijf 

AHe kxstssx parrcas, Co&j>' I j. ' ry gai r loecaa. 
Tffvrgfers, Hebber <=_. ?*__&; 5r_röede_a__g. 
x»^ ^ . ï - a-^T sc^ursa van ccde rsarrïrstvïcierecL 

Aparte ^ö. TToiitojrarfcnïïSi;. 
Vr_a£ «alen. -moe 3ardi5se_, ta^aceasao- 
bal-toi. OT_r_re_i-_ -ran irngnbefeo en ir_ffir_s- 

J, R SAAGER 

H*»_i_*ra*t 39, T_L 02500-35304, H_e_aste<ie TE KOOP: yiasavr siéfmwüs. BUNGALOW 

£_ Zsadroari-ZcaL Ber.r ~<v?->^~- •» 

dcrbbsïe garage CV. oBgsaaoS- -_Cj.aw eg *a*^* 2ZS1 - S3i - ^tot. U zoekt een specialist 

Horlogebedrijf K.OSr7X2L02S^ï3A.Vï 62 

Eeparaiêie» zza alle unrwerfcen 
in ie kortst moselgbe tgd. 

*n bttroffwbaif 
rwTtiers OLMA L znksr horicge KIENZLE WEKKiRS EN KLOKKEN Z2at GCZS: 20 föÊS! OQtT nfarvs coHscïïa. -Alle in onae zaak aacwezi?e TOtmrerfcen -menden. 
oifiósel door öe Keuringsdienst goed^efceaitL 
ZarafTO o-J ür L - Vïissss 'SS 4-1 

H^2.C 3 — Za25CTCo=rEzs. 2 2—4 

OsxarcÉa: 2 - ZöjCtcgte^. 4: 2-2 

Zs=ctj3- 6 - Slaerfiafsst 5 S-l -ya^Tirsg a _ Z2=êrcorsrL b 4-2 
HXJ.O. e - ZsafTGO ir* T .* R.ICS.V. T'h* ZarwJ-yo«.rt Boys D^S. seso. e-TJZ3.-a 0-15 Sppesca 4-TJZ3. I 0-1X 

TJZ3. 3-S&o:si 7 2-1 

Ctccarcfa. fcn. d-'EJZ3. b 4-3 

1S7 iJÉsïcs sesp. b-^JZ^B. s 3,15c 
227Cbcccrc~£ adsp. C.-TJZ3. b 3c 

34TJZ3. 1-OS3. I ~" 
eSDXO. 5-TJZ3. S 
S5SHS. 4-T^3. 4 fc= e-TJZ>^: 2c 

' 12c 

12c 

2S3c 124.H3sX:. jee e - TJ2L3. b nng. 
ISg OT3C fcovsE. san de rEngfïJst T=r= =.-^T 14 12 1 I 

TC ^^ * .23 TK CCS iSS 

1 T.Z3. 

2 D^3. 1 

var; Trr^-f sa esn goede esss 
T ,= —^ te irordsc i'/rj bopss co esa 

g;c — '-<"- r 1 — dji^S ~C<K£l SOjrÉSTS strgc KJ.C Zandvo-ort 

"5Tce=3C£g fi ssesïds HJC Zsdg- 
"ra7rr zïpt 5s rcode vcor bat ditib- 

2ïó, I.?. Pasj Cz_ 23KS p.; 2. ?. 
IT^s. 231£ó o.;"S, ?. Paso Az, 2S€37 J 
e: 4 E. da ïüifr^ 25412 o. 

Circiart - marathon 

is dc'ir de Kccbür^Sa 2Jad2daadse 
.-:r'if3W- Cbta <S^r_i_C4 beïasï 
ce: de ccgsrdssüe tsi eea iasüïo- 
=2Ïa TTSraibcKsIcc? cyp bsï cfreedt 
var: Zardrosn als rotjd:«reid±)g ,sn. 
Srïsccs ~cor de ïociaide 03ts:— 

Beza Z3.sra2bffi2 ssl -srcedai gpnoa- 
caE cp zDcdag 3 acee orsr ess af- 

Lrj'wS 21 r: r. V^rTracxit irocc* dat 
ecgsrasr bscaard lopsrs san deze 

Aar» deze rrsrsicön vcoraf- 
gs?~i<3?, die cca drie trenr zal sjetSsl. 
zai de rtssrissass vrf-aercïib _De 
Ksmptoen - bet ^ige-efsia^dsssmi- 
l ïH&arscbsp Isiei Tiaxifoari «rrs- ISO 
Srrlscaelsr, terwfji bet in de bedce- 
!fr; ïigz. eo5r Ecg esa vödlcGp voor 

Ta{e.ltenni5 

Dosr esri 
Krierarcda £ 
team ran t£te£tensisrers2i^r2g Sbrrt 
er ia bet ï-yrrrpfo'saasba-r» in ds afd. S-2 cwe »gA» bei ls4e r^ Ig CQ 4a te bei . ijEn fraai srjcces.caar' c-a>sr dü team ia deze CKrcpetftfe £aza □TL ' /tth*;|' F ■ U " 

eo HesS2az3Ls& Houtman 

Ktirlcrtraal 1 5, Zaad-voert, Tetó. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 ChoeoJadefcaarï voor f 1,00 

250 gr. Boteraflerhande van 

ï 1,10 voor } 0.S5 3^ caa ds-Ksfe tf «22E 

lm ou jjeassSEj; rataras- 
ooed. 
Reclame aanbieding tej Hel wonder van Zandvoort j' y> *i?T Z.-.. >AG: Sc«!Èoppen Ca 6 -trersrbilisrds ÈdecrecJ ƒ 6,ES 

Scp sel srboEcïs ƒ C\59 

Srar.i H 5-.ba>: /2S5; boeèsrres: ƒ2,75; 

pfer^c fccssrï-kiat - ƒ0,59 

Sm"ALC1SE2A j =S' S - 7g77? nfi\' 2413 Donkere naadloze kousen 
Ajour Dubarry kous 

J)KT.AVA" DAMES PA3f TA TX»"5 

^JOBZO-- THEEDOEK: in. niensre öeaten» 
De ZG2. in ïï«- anfs! 

NOHEN 

De Kampioen 

HALXESTEAAT 33 - XEXET. 333S 
Tocttzorssegels nnmim tï^ aan- HET VOORJAAR NADERT! 

U ^=^ T, fr bar reeds ia * — fa r»° 6 
groce rrwtgr-^o — eerjaarsblct 


&2stsnjeca>:- Bioemenhuis A.H.V.d. Mey 

iXrlHSTSAAT £3 - XHLHFÜOX 2CSJ 

E3ke dag verse bloemen i 

vi rj -rg-g^ 1 ^. *7 ze TT ïa veïe vsrisreïferrl Grote Sreaze in ïr= rr>?a •- ast rpecic.cX- 
cdrer rcor ET» 32ÖIÖS- Z2r G3L£FWZEZ. 
"<Trï vragss u's- sperïale aarrdacbi vcoj: ecze 

leak cpgscrsaüe bïc>ercstakïes. 
Bsd?er.-5=5i jtt^'s en saocIïJeSTTtssiJ" iader" 6?i 
tecreSsafteidi' Ziet m» öalageü C.N.V. Filmdienst 

Êocrcï T3XTDAGATOXD 13 FE33_ 

£S^ 8 UU2. ia Best. r Z01£Z3UJSÏ" 
zaeA. de pnracbSge bistcrenrïim 

«De echo der bergen» 

Za 's rrrf'CldAss om 4 nnr isst de fcÉsdsrSiiisr 

„Kalle leeft in spanning" \-~ \ p f 
!\V».J 
I EUWSBIA 
20« jaargang no. 37 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN KEOfflT 12 februari 1960 Usgssre, redactie ea adminMrEtie: C. Karper, Zeestraat 5Trocd, Zancvoorj - ïelsL X 2507 - 2-472 - Posegiro 310592 - Corresp-adxes ooi Postbus 28, ZaBdvoorr * w . — ; franco per post ƒ 6. — pa: jaax Yexschijnt -vrijdags. Vesprêdingsg-ebied Zaodvoort, Bentveld, Aerdgnhnct Langs de vloedlijn 
SefceracaJ Cir geestelijks har- 
der a-'er ei? eerc teodewcer er. 
'cc: flg-ra bïst clïeer. ïs:wi 
cia - ?r ïetj cedcrate-. ï.?_ 

Dy. L. Dcc-ia*. Expositie Zandv, foto-amateurs De Amateur Fosograderrvereni- 
gïng jJZEnGvoGEf organiseerde JX 
zaterdag ei zarcsg sa - gelegenheid 
vaa haar tienjarig bestaan eei foto- 
exoosi öe fa hst GemaeaschapshEïis. 
He tezsacnszeSïns, werd zstercag- 
rrTür«*gg om half vier in her EiïjssïjlBi 
vaa een groot aantal gescdjgr^ - ? 
geogynd door bcrrgemesster Hr. H. 
1T_ va: E 
uveca cfcfr her tïerjierlg bes:; 
dat; de laatste jeren ooeËEp: 
doch dat zich thans een orr-g- 
keer ten goede hsd votaokkerL 
rarjaat msn o£. het leden- 
rv=->--T aö meer dam bo-sdsre 
percent zag^toe-jsmen. terwijl er 
zfirh. een grote at ..üllert; Eêj de leden voce- ce exposue «ec pezrF-rer 
groot. Door de inwoners van 2 > ~d- 
vaiül werden 63 foto's in@ezoi!cer_ 
waarvan er 27 deel tstmaakter; va: 
de temocarsteiJïrig. racat deze door 
de jüzy wc c fc^i beoordeeld, die be- 
stond aft de keren A. de 3ruci.er ze 
art, A_ X. Lafcr te .rzeemstede 

-.-si en J. van. S^csbeek se 
Bovendien brachten de 
foto's voor de expositie 
waarvan. S ia k '& 

Darjk: bcacht spreker 
Kalshovea. Vos 
n r^f^^Tfs»" ^ eer w^* ^-. ï^g^^g * =y ^ ver- 
volgens sas aE-ers cse de erpasne 
mrtmJTp- maakten. Twee kmceren 
beden daarna de burgemeester bkie- 
rrtpn 5^gnl „ oij ^ dïss sügecöte» ïer- 
wËfi ü!r. Va^. !Fecec2£ een. v&riGf* 
foèoEïs: oetring nst de rrede ce?frg r 
das ses de zii. racoaste 3ko -raa êe 
excGssfe ^^- -j ■ * » zoq ïatesi fniEjstec 

ÏJe btngsseesigr, iaeres ïöuge- 
oocïgd de issïwcs5éQÊ2g te "^rïBeü. 
a=mV TOOST ce 

gewsages ebenen, bsacfct 
tassend© cexvj 
erïTSE,. dat die esa. jraa de ZandL-- 

bff de orarïcaatng: EógdenisakEe. %e-, 
rro-ri voor het cseïsns jss- w-fe±^r van 
ó=m? acieve vereogiig grerea inte- 
resse ers Tvssrcerfng en bgrfnpgêe 
eresc, dat cis reeds de vierde ex- 
posËiae vac de Zandvooctse arnatecr 
fotografen -was. De »eö?n büfffeen al- 
g=y— ggyt vesl iifpfr.» ;g cecöea vcor 
Ibe2 óoóö?" en ïsïsr groeft zg£fs cïi 
Emaïenrisrs vskmansci^p. ilet de 
hoop tÊt te spreken, dat deze ten- 
tccos^ESrig de ïsd-en zocs -«eten ïe 
binden ea sgnïeidfcg zoo: wnrr'gy! 
tot verdere sroeÊ ds^ verenïgïns. 
ogende llr. Van Bsrserca. de ten- 
toocsteJEng doos- een drtiS: <x> een 
laop, -«aarceXE- van dit rrantaart 
atóocnaiisca een ito -svera gemaaki:. 

Ht-°t-« voerden ccor ca borge- 
rceester, voordar een rondgang écoc 
és eJLü O&I tze ■.•.'=rc gemaaSrL de 
Ttgi-aa»^ van de pi:ï. ! fe , ro"~^'~~s ce- 
2:end gemasÈi, die to>^" ïrern ïnzen- 
cfng een -sraardeoari cörvingen, te 
besteden voor 53togrsrSsca materiaal. 

Vcor ce f^a=nYTTi gsn van de irr?ro- 
jsats -was ce mitsi!a.g: 

Iszs &uïfs; IdevT. IC de Hoer- 
Teen feaet eerroHe verrrtelding}. 

2de prys: W. vji. Srve. 3de prffï: 
j. Sstar. =da prrifs: Kees den Adel 
(13 jaar en jongste inzender) niet 
eervolle ■ *^ ï ï < e *fiï*>&_ 

i^cen (beginners). 1ste prijs: 3. 
Henrts. ?da -prijs: D. den AdeïJ rast 
iof van de far?). 2ce pri/x: A. II. 
2cov fcast eerroJIe verrneiding). 
rfeSa prgiK vT. Gebe (met «srvolle 
verraetcin,gj. 

Leden (gevorderden)- Iste prijs: 
L. vjó. Hrje (net bafteagewoos lo£ 
vaa de jtrrv). 2. H. C Banninfc en 
E. ST_ vsa Bs. 3. C. J. Aaberïen. 

KleGrendla's. i. Lu tjö. 3H|e; 2. E. 
Vos; 3. 3. G. Bsnnirii: en 4. D. den 
AdeE (sst eervolle vermelding). AVURF-PRAET" 
<£s WDIXtHM tjiJ. WOEFF: 

^De Oud Zansttiers worde 
hoe langer hoe schoener." Door de grote zaslp -waar de ex- 
positie geboacen werd, volgde caar- 
rsi een rondgang door de aanwezi- 
gen. lEei bsfrengswoce zorg en toe- 
■srijGinig bfeeÈ deze exnosïüe te zgin 
ingerïc&t. Op eKrerzïccseEjïÈe wfnzs 
■3vars2 de tairïjJce foiG*s cp^ban- 
ges. •roaaroedsr zccEs ' «.ëie jtBsreel- 
rjies op i ocograSsca gebied bevcadsi. 
OoJi: de zaal zaür: b-ïeek zzcii zowel 
bij dag als bss Èncstlic&E brjizocider 
goed voor een dergeïr|fce tsn;aoa- 
stelling ie lenen. Er -sraren vanzEÜ- 
ssare&gnd de messi tHteeniocence 
ocdenverpen op Ü7:ograrïscè> gebied 
vastgelegd. Fatcfs tnii Zsecvoott 
met besneeiKvde dtÊnlandscïiscc'eri 
en scrancgezicbreri imisseüïen ai mee 
ibto*s cë! bet btritenlsnc en birmen- 
rpTtj, tenvfjï coüi verscbfCence bit- 
morïstiscne foto's isercen 
i soeeaal vzzEsz getconc —JTacbtmsrrïe van een circaatdnrec- 
4ecr~. -saar men op de tribane op 
bet cfrctrït slectits een zieüfg aan- 
dbiend rnannetje zag zitten. 

Cc5i de o^aentise , ^^^' T *^ Biletnren— 
dia's, dis op ószs expositie -srercen 
getoond, gaven cradeirjS! bïrjfe van 
de T P^T-^^^gr^pn czs verscbiHende leden van de vs 

ïoop eer jaren aacden -vreten o 

verwerven, 'waarvcor bet woord 

_ Fn-3 tpr i ri*wm<gf nanrselifSs meer ge- 

>rgnri>lj: = -'rï frp— bKfven. 

In ce loop van zaterdag en ocë: 

zondag fX. trafc deze artzonderEpi 
fraaie exposttïe» waamiede de Araa- 
te^rrr^ograferrverenigbig Zandvoort 
grote eer* bfeeft ingelegcL zeer veeï 
beïangsteffiag^ terwi3 een funk aan- 
tal nieuwe leden kon worden ïnge- 
scbreven. 

Zandv. Handelsvereniging 

De Zandvoortse Handelsvereni- 
ging cele-zt baar fsarvergsderrngop 
TT'B^nc'z 25 februari in restanrant 
vermekiir ojn. 
aarvoor 2omerl*xs**_ £^e zg= 
een cesttzrirsverïïezfng 
de psriadisÊ aftredende beren H. 
^.TTder-fr-g. voorzitter en J. Sroon. 
se-rret-£rïs r zrca herkiesbaar hebben 
gesteld, raec Srnt-2-iicataas actfe- 
eotrsËtê zal in deze vergsderïcg ver- 
slas dtbrengen van de gehotzd-en 
actïe in i£S9. 

Ca het bezcet aan de vergade- 
rïogen te stfmnleren. beeft bet be- 
sttrer besloten deze voortaan nies, 
later te laten eindigen dan om 19-30 
tmr. terwijl per vergadering onder 
de gsrLUc , ^ï.5 j ---n drie fraaie prijzen 
TviPen -gorden vericor- ging zich inde | Jaap Terme» ter aarde besteld 

Wcensdagmiddag om 3 trur is op 
de algemene begraafplaats te Zand- 
voori, ter aarde besteld bet stoffelïJÊ: 
overschot van de heer J. Termes. 
die zaterdagavocG IX overleed, rjr 
was voor én gebetrren een enarm 
grote bi - "-* - 5 •q: '= r T •'•*'•; Onder de aan— 
•wezigen bevonden zich de drrec- 
tenr vart stichting ^Tbaring_Zand- 
voorif, de heer J. B. Th. ntcggn- 
holtz. en vele afgevaardigden van 
verenigingerr, wj3. de Strandpsch- 
tersvereniging. de Zandvoortse- Hed- 
cxngsbrfgade, de otrcirt— en folklore 
vereniging _De Wtrrf~ r terwijl vri|- 
•sreL alle tegenwoerdige en crod- 
strandnachters zich ronc de groeve 
hadden geschaard. 

Hen schal aan blcemen dekte 
de baar. 

Het woord werd aüeresrst ge- 
voerd door de heer ?. v.d_ lHJe 
"Qtt- i-gi-n fara ; de Zsodv. Heddïngs 
Brigade. Spreker hercachu de over- 
ledene als een der oprichters van de 
brigade en Jarenlang de stuwende 
kracht. Jaap Termes zag in. dat ver- 
zien niet aHaen voordeden door- on- 
voorziehtigbsic. doch ook door 
andere oorzaken, as. tij en stro>- 

dieosasnee stadie en cssc. in dit In memoriam Jaap Termes 
Jeep Tenues ia zspr. c i->-i/ cis corpsoraroeper zij- 
eens eer* opco<ering ru" ^ ouurr- er. *(AtiorezererA- 
ging „De Wrsrf. Fmo Scl^eis. 2-let een gevcel van grote versla- 
genheic hebben velen in Zandvcort 
kennis genomen van het overüfcen 

dan 40 Jaar strandpachter en bad- 
exploi'jeiïi. Het hem is een man 
heengegaan, cza ontzaggelijk veel 
beeft bijgedragen tot de veüicbeid 
van het benend pebtiek aan ons 
ZancvoDrtse strand." Zijn grote er- 
varing en brede belangstelling; vcor 
ailes vrat met de zee verband hield, 
hebben hem gestempeld tert een 
gap er t cp hst gebied der rno^ierns 
bed-expióitatie. Xa vela Jaren werk- 
zaam te zjja geweest als b-sdmeester 
bij 't b-adbedrij; van wijlen de heer 
D. Qriehjiizea. (bij de oecsre Zand- 
vcorters nog wei bekend), nam hij 
iater ce exploitatie in eigen hand. 
Door hard werken ea zuinig beheer 
heeft hij zich spoedig kimnen op- 
werken en was het hem mogelijk' 
zijn bedrijf uit te breiden en te mo- 
cernïseren. immers, dat bedrijf be- 
steed tdt ca. 60 bsdk-o-etsjes met 
bedkantooc, ebaböera-sgen" voorde 
badvrocrwen. een. Uveetal vletten 
voor ds badliedea ea aïïes wat daar 
verder bij hcort. Zo-'n bedrijf, zo 
sterk afhankelijk van weersomstan- 
-üghed£3 ea seizoeninvicederi vraagt 
zorg. rssar geeft ook zorg! 

Veertig jaar beeft hij zijn bedrij- 
ven (ïa'er rtarrten. zijn beide zonen er 
o?s aan ceel) met nirnmer aüatende 
ijver en voortvarendheid geleid en 
nyrtig? famiie in ds lande heeft 
,Offia Jaap" in achtereenvotgsnde 
gsneraSies leren kennen ais ce altijd 
opiaralstischa, vrien-deüjke en be- 
hulpzsBse strandpachter. die daaren 
b3vea wasrcei'oEe aanwijzingen ea 
adviezjEn kon geven om veilig te 
baden ea te zwenimea. 

vi ant Jsap Xerrass was een man. 
die ca zee kende- die wist van ge- 
tijden ea strosniagen ais geen ander. 
Tot kort vcor zijn overlijden bleef 
hij pablicerea. Wat hij meende, dat 
gezegd moest worcea over de in- 
vloeden, cis faeS Delta-plan op vloed 
ea eb aan ooze stranden znllea 
heb-h-en. Met zijn practj-sche fe-^riis 
raa de zee, die hij verkreeg door 'a 
diepgaande studie Melr aiieea, maar vooral door zijn persccclijke vraar- 

hoof dingenieurs van ds dienst der 
rijkswaterstaat. 

In ISS0 liet hij vcor esgen waar- 
nemingen een ijzeren toren b-xtwen. 
verankerc tussen 2e en 3e bank. die 
dagelijkse gegevens verschafte (mid- 
dels een vemriftïg rcer, dat corres- 
pondeerde op een waarneembare 
ijzeren vaan) omtrent het intreden 
van vioed- sn eb-streom. dood tf; 
etc Gememoreerd moet cok worden 
zijn bijzondere medewerking aan 
de cnderzJiesingen van wijlen Dr. ?. 
Varekarnp. waarbij monsters zee- 
wauer op grotere diepte werden 
_getrokken - . TTeer of geen weer. 
zij trokken er bij kalme en nrwezee 
op oïS cm dsardcor een bijdrage te 
i-nn-rcr-t teveren aan een vergroting 
der kennis van de zee. 

Vele jaren maakte Jaap Termes 
deel üit van het bestaux der Zandv. 
Keddingsbrigade, die hif met de 
inzet van zijn gehele persoon heeft 
gediend, in ce grote bioefpericGe 
van deze brigade vó5r de coriog 
was bij een gezien en hcogsS be- 
kwaam ad-.Tse»rr bï} reddingsacties 
en -csfeningen. Ook persoonlijk 
nam üz} vele raaïea deel aan red- 
dingen. 

Naast zijn vele functies in het 
openbare teven ncemsa wij bet 
voorzitterschap van de strandpech- 
ters-.-ereniging en zijn -,Toegera lid- 
maatschap van de gemeenteraad. 
waarin hij door zijn grote slagvaar- 
digheid en een kostelijke Zand- 
vcorSse humor steeds 'n aandachtig 
gehoor vond. 

Zo is ösn Jaap Termes heenge- 
gaan. Een Zandvoorier in hart en 
nieren. Een hoogstaand mens, die 
véëL zeer veel voor Zandvoort 
heeft gedaan. BI5 representeerde dat 
des! der bevolking, dat door noeste 
arbeid ia kommervolle jaren eea 
naam heeft gevestigd ia de annalen 
van de badplaats. Het was nog 
maar kort geleden, da* we hem 
zagea in cud-Zandvoorts oosSuuxa, 
tijdens- eea voorsteïiïag van r J>e 
Wurr. opzfchïï voortreffeiijfc werk. waar- 
van heden ten dage nog altijd ge- 
profiteerd vrordt. Tenslotte sprak 
de heer v_d. Hrje ook nog als per- 
secariijk vriend van de overledene 
reeds van de kfr^derjaren af. rseiderx 
gevoelden zich daarbij één in bon 
grote liefde voer de •*^=* 3 en vcor 
Zar-dvoars en het werd een oprechte 
vriendschap, waaraan slechts ce 
dooc een f^rTyfg- kon r-— t-^-? De •sa de Strand- 
de heer A. Ho- roorzrtter \ 
pa-chtersverenigïng. 
ïenaar. wees op het zeer belangrijke 
werk. dat ce overledene verrichtte 
isr-gs jjg vloedlijn. Vcor hem kwam 
thans een niecw getij, dat hij even- 
min vreesde als tijdens zl'^i ieven 
ce eb ea. de vloed. Voor de strard- 
pachtsrsvererdgïng verrichtte de 
'heer Termes btntengewoorï öëïang- 
Tzfs. werk. 

l'ramens de batnrt en folkiorever- 
c= ~*'z 1 ~"z. ;?De vTurf - v;>/'^k de heer 
j. Gebe, die wees op de grote ken- 
nis, cie de overledene zich had ver- 
gaard over ctid-Zandvcort. waar- 
door hij voor de foïklorevereriigine 
van onschatbare waarde werd. mede 
omdat hij dit werk met hart en ziel 
was toegedaan. rZijn ledige plaats 
kan door r-rar-?--^ meer worden 

en steeds minder blijft er over van 
ce echte geboren Zandvoorters met 
htm grote liefde voor en aanhanke^ 
lijiheid aan htm geboortedorp. 
tot 2-frj. allen die 
en beiast zijt en Ik zal U 

woorden van troost ea bemoediging 
tot de familieleden, waarna de heer 
J. ds Hcode rm^ ; ce familie dank 
öettcges voor ds zeer grote belang- 
stelling, cie men h:j dit overlijden "Fonds «Naastenliefde» 

Fonds ^•raastenliefde": 

Saldo volgens laatste verant- 
woording ƒ144.73; IS~1 mw. CA3.- /25,-; r. 1L3.-T. ƒ25.- 2.7-i J.G.-3. fir>.-: r-^srs. ia. L. vji. IL fVt^fi: 
P-lf. de S. f IQ.-; Ooliecte Iplcaopols 
ƒ30.62: 2s-l Collecte Zomerittst Sirp- 

26-ï Fr. 5. /IQ,-; rnw. Sch. ƒ5.-; 
2-2 Btiurtvsr. _De "?Turr /2S.-; 
3-2 mw. .-3. vjf. 3.-Sch. /ICO.-; 
Dames Sch. ƒ5.-: mw. 1£. ƒ2.-; 
5-2 permingm. A3.TA ƒ25.-. Totaal 
ƒ476.3x. Het het beginsaido maakt 
dit een totaal van /S2ï.01. Af 21-1 
bankkostea ƒ0.15. Saldo volgens 
b-ankafr. 6-2-'S0 J*KS)JE6. 

Postzegels voor vluchtelingen 

In het vluchtelingenkamp -Ohm- 
stede in Duitsland, eea van de pro- 
jecten van "t lieden. Vluchtelingen 
comité Ï3SÏ-1S&). werkt men aan 
eea postzegeitherapis. Onbescha- 
digde, sestempeids zowel als onge- 
bruikte postzegeb'ook Nederlandse) 
zrjn daarvoor welkom bij 3. Ande- 
weg Jr.. Zaansnstraat *2. HaarLem. Zïja typering var. een oud-Zand- 
vcortse omroeper - afslager was 
voortreffelijk ccor een ontroerende 
ecatheic. 

-Ome Jaap"*, we zjiilen hem erg 
missen in Zandvoort. wan' met hem 
ging weer een van die typische 
Zandvoorters heen. die tot de ,.0-ude 
garde"* behoorden. 

Zandvoort zal hem gedenken in 
grote eerbied en hoogachting: Hoge 
dl* zijn weduwe Seveos tot troost 
zijn en sterken door de wetenschap. 
dat hij heenging in de volle weten- 
schap van zijn onwrikbaar geloof 
aan. aaa ,-die wolken, lucht ea 
winden wijst spoor ea ioop ea baaa". 
AaSh. Steen. Technisch Bureau FEENSTRA Telel. 2065 H-aJtes-traat 57 Zandvoori 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Srlzezde Philips Teiecisïe-iervic?. 3STAXTNG GOS Da OX EG - DHHOXSTHATXHS THUIS. Grote kesze in D3AAG3AHE 3. i -DIOXOZSTEIXïiS". 

Philips Televisietoestellen 

5S cm. fSSSi—z 43 cm. ƒ 6S5,— . Viz voorraad leverbaar. 3-eh. c4. Suyker'buyk c ï\. c 0. 

Göffisres-Créctiozs Imemctvfacles 
Dep. Off. d"HLXZA3ETE AED2S" lenden-Paris PARFUMS CAP.VFjr 
Paris PARTÖilS itAHCEI. 20CHAS 

Pais THOB3ECHEST3AAT II - ZAXDVOOP.T - TELSFOOX 33£2 De Cockpit 

3ar - Cabaret De t>3oulaire 
radio- en televisie psrodlsi 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van maandag t_m. donderdag 

Het pTpjlaire Calvpso- en 

üambo orkest 

THE MTLAGEO BOTS 

DON BOHTTO. piano 

CA3ÏTÏA 

de beker PD^TO, bsssisz. 

JAMAICA JOHNNY Van vrijdag te zondag: 
Het cekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Aces 

VTim Jongbloed, piano. 
Aart Zegveld, sax en bas. Waar eens de hemel zong 

werken van allen die de 3rjbei van 
harte liefhebben. Eoewei ds mees- 
ten van ons nooit m hst Heiligs 
Land geweest zijn, gr.;pen vr.j elke 
mogslijkheid aan. cüe onze kennis 
'~n verdiepen. Daarom ts het cok 
zo verheugend, dat de camera- r- ,,--: 
Srïk Wevmeersch er volledig in is 
geslaagd ixt zijn Sm: -Waar eens 
de hemel zong' T . bet laad van ds 
Bijbei dichter bij ons te brengen. 

In ds opnamen wordt niet ver- 
heeld dat ■tt:'} ons in de 2>steeeuw 
bevirden. maar tegelijkertijd wordt 
op verrassende wijze het nieuwe 
Israël verweven met 't oude: beden 
ea verleden gaan ongemerkt in ei- 
kaar over. Zó. dat wij ons er bi} be- 
trokken voelen, zo. dat mensen, 
landscha— >=a en situaties ons tel- 
kens doen herinneren aan de dagen 
van Jezus" cmwandeLing op aarde, 
vrij zien eea jongen werken ia een 
timrnermariswerir-ilaats ia Nazareth 
wij maken een moderne bruiloft in 
Kana mee ea in ds hedendaagse 
vissers op het meer van Genesareth 
berken n sa vrij de eenvoudige vis- 
sers uit wie Jezus de meeste van 
zijn discipelen recruteerde. 

Een filra dis een actualisering 
geeft van de Bijbel in ce wereld 
van au. Deze film zal niet nalaten 
op de bezoekers eea onvergetelijke 
indruk te maken. Een film, die ü 
ook kunt ziea a.s. woensdagavond 
17 febr. ia ds Her/, kerk alhier. TRIANON 

Caramella 

3ar-Cabaret-Dar.c-ng 
Zandvcort - Staüonsole net populaire Calvpso- 

the"m[lajsró~bóys 

DON BOPJTO, plano. 
CABüTA 

PINTO, bassist. 

JAMAJCA JOHNNY 

ZSX.&-. 

DL- André N'eeis. 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor comnlete 
BABY CTTZETTEN' en 
ELSüTERSLEDING ! I 

Alle soorten baby-wol! 

„De Wolbaal" 

Haltestraat 12a - Telet. 2099 Dranken bestellen? f )f\ l (\ r ) 
Brokmeier bellen! L\J\)L Gevestigd: 

Th. Slijkerman 

Kaariemmerstraat 9. TeL 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties 

Üd Nat. Ass. v. Aoa. 

lid Ned. ColJ. v. 3el. Coas. 


Olympiscb-jaar 1960 
li£sr. FHHTPS -HADiO oi heden bij ons uw toestel m :j zorgen 
voor -een prima ontvangst. 

HLom: Tj -eers ïzrjken au luis: aren? 
Heus un vele modellen 

F-fend Pruljpc Serite Dealer 
■poot H.adio i3M TsZerïsie. 

F. H. Penaat 

ZEndvoon - KosTverloranstraar 7 
Tafel. 02507 - 2534 CREMATIE 

Lezing: „De creroatre-wet 
in de praktijk" op DINSDAG li FEBRUARI X9ó« zal da ï 

mest! Secretaris VSn ds Teremgklg TOOT ar E. a BOONE. Alge- 
"acultaraeve Crematie. over dit onderwem spreken m ds 007212*12] van Hotel Btrawes 
:s Zandvoort. "" " AANVANG 28 UüS- Toegang vrij. 

Ter sas ~n»- erdge kleurendia's betreffende 3= balde crematoria 
worden vanonnd. _ 

r Tia-> £ï= hiervoor b^ f* r;=rr. s.Th->' ~ hebban WT— ri^-t ^HTg-Pnnrngn deze 

Tvga -i-iV -1— icr te :-,^-.-ipVq-i .Zowel de voorstanders van cramarïe, als 
■^;°*i»- di= zich nog geen — i°w*i ; daarover hebben g-s 1 ormd, 
T^t tvit n-^f^^ 3 ""^'^."!) rzeker intsr esseren. 

EXCURSIE: Om ds inwoners van Zandvoort ea cttnsrevïng: in de 
gejegerraeïd te stellen ïieb. eer jiHaatse te^rïënteren. zal op zisniag 
28 iebraari per amobas een excursie werden g-ebonöen naar bev 
eremstoriuin te Velsea- 

üSSteLlenden worden hiervoor na "^ nnn Tan ds lezing 

2g TJi de sta-rsr-ir-igo jïlai-Tg — • rr — i t.s ; -uitnodigingan 

festeld. Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Vereniging" voor 
Facultatieve Crematie 

S&erv: Pacnassia&ade 2*, Kaarten» 
prijsverlaging actie i* 
© iJ^facbQcolaadjes -^©y aissüSJ: Jzoslru we-cner CaP PBOS iisii 2J0<r& VraSI TêJSS 15 Oi Tj TT21 49 

r?o ir 200pn«-49 

eucafyptus(sy *?9 
aetsdoperwges JT 79 

E5CHII3B— een syflttbrid BaiwÊDioó^i 

ïsasa •«rnosiBjiad - rranrif rfk.- SEÊteiiy; en. 

K0K1K5 25l?.i e:a5T! Hi0;2- * VlsT t7onit?9 a 07 honing 1, 

J fA fri/ïtwekiofl l!/l ss rrf fcien •■•' frgmoozen fe 3 blozen '!0^^^^m sitorani end wijn 99 ftto'arsai KOdewcjn 99 b&le ffssift? to tnate 17™ 5 ^ 4 9 r?0Yita vermoutbS «» 
10 Spaanse zostewynkiiiii ^ 

middel grote eieren &9 cent 

, y . , 69 kop w se hotel n*i vmzïM .-*= i?v,5?5.k-g,5 aa^ogrfrie -aljsaer]:^ : - ^ Q, 

plastic bötër v lö ot mi-w mi O ^ 

t&wt T170C0 lade vodt 

pf.asticrb'öooischap. net ^ 9 Woensdagkoopj 

• JJWc 5Pï2UEMN5K ?? 79 

9 -K/'t PlliKZALM -^59 

e tó. chx.&otc?v -^49 

• 2«5kC0NDSNSfwH:*49 

• POhi$£»)S'EümAs 79 

• 4|k &lcjs ftit^iwy«eJ* 99 
O tukfAVoNAïSgr M> 19 es 1Z feJbruari 

>iie^PK75 1 JTfö5Kar 29 

50Dy. V^01 PKAAS ««■ 
3*"tS.iKPJN££ -ir 89 
89 
79 

59 ZAND V O O R T E R S Hei —as ae n inaacni Tan 1 ïeónaari 135S, dsï zoon Piet T=r- 
mes des raor^sns omEnreels Tier 
nnr 3jn vader Irsram -^aarsebtawan 
roor hex gebeld vea de aahedl- 
brengeads orisan, dïe avsr ons land 
.ïoeg Cos Jaap sliep nog en moest 
door hem -OT-araan "craüar gsmaaü 
...Htor: TJ de T«±ad nasi vader?", aei 
Piei. .,?=■". 2aï ;"n vader, ^iiex gaai 
nog al - t e ïsar„ iu>e ïs net op nei 
srrandr' ,_AISas is -wag". -=.-nrgoardde 
—3i 303^ de see nee^z ~ p"n^ s noss 3- ^— 
nomen". ^Sa noe is hex mei JaHia, 
me: jou. sn ïa a-noer JsrT? Troag 
vader Tennas -vardar, „we r^ra ge- 
zond en manteren ■^tiz^^wzïï nisis 1 * 
zei Piei. ,S>si is de jiooüdssat jon- 
gen"' =n , r:?D3rdde ~'n vader,'" ga 
ms.ar naar "Daneden, dan üead 33; 
me aan en gaan vre -aan oarajïje 
■a r~-re-.- £»-r"_ 2IÏ3Ï^ aai vras nu ■onze 
dsze vreek nelaas Dvarfsdea 
ond-Zsndvoonier Jaap Termss, meï 
z5jn grote liefde voor z"n ■*?r'r> en 
-£rx gabDDnegrond "san voeian xasz 
Tiani Tj moei mar vergaten dar in 
die rrih" 1 srsrangare nadbi —coreen 
vrssrde van dtjes derdgSnizend 
giildan aan stranfiaaTaiiaal van 
nam vsrloren ging; Spnllerjas, dis 
ïöj ra bloid sn iranen in de loop 
dar Jaren ïsad "wetan ie vervrerven, 
-K-ani Jaap Tarmes liep op 12-3aiig3- 
laefnjd ie sjocrwan mat iiolenzaldreir 
op -£zi aak, docih wis: 2dc±i door dapl. 
par voihondan sn n^~'~neT Tersagaa" 
een strandbad ie varwerven, dat- 
besand -werd in binnen- en builen-' 
land en snsns door zijn beide zoons 
irordi Toongszst t .Zön groia Idefde voor bei saand 
en de zee Tras daaraan aast vraamd, 
iniagandaal, die Tras er de ©or-zaai; 
van, dai saj dii ■vrïsi ie bareïban. Ui 
bab 3og jQóoii .een man ommoeiinsr 
een zo ■grenzeloze varanag voor de 
zae als Jaap Termes. SEfce morgen 
vroag, vale, vale jaren lang, toss inj 
aan beï sirand. .„JTjjk'" zei bij dan, 
,ös üai nïex pradbdg, die vrijdbeïa 
om ^e ^* >jfc a " 1 die ze 3 dia ^v^* da^ 
anders is. '^ 3 i^j^n-nor* ongloaiand in 
ner lacbl van de zon? ïie branding, 
dai pracinigs sm-and, toot maïs Ier 
"«rareld zzm. nr bei Truien mïssanJ c JAAP TERMES J ±>s zorgen zijn Jaap Tarmes in zii 
leven jast bespaard gebleven. Hij 
beeft moeien zTsroegen om zijn be- 
drijf pp Ie bonvren en xöi ie breiden. 
Hij Terloor in de bloei van baar 
Taran zijn dodniar. die zijn oogappel 
vras; vsrloor op latere leetöjd zijn 
rrouTf, inj maalne veel ziekie en 
telanrsselling mee, maar hst Isvsn 
lolne bam en daarom vsrlisi ben 
n T n 'i ts»— ,' ht i levansvraiigda ^n nij 
faa — als eenvoudig man — levans 
Trijze lessen Tiitdelan, vraarran je 
eenvoudig versteld stond. want 
Jaap Termes beniald die levens- 
vreugde niet voor zich alleen. Hij 
daalde -die mr aan allen, Traarmae 
bij ïn contact Irsram en die allen 
ondergingen er de weldadige invloed 
van. Persoonbjli bab ik Jaap Ter- mes nooit somber gestamd gaden, 
omdat bij bet leven aanvaardde, 
zoals iel ban gescbonlran -K»erd sn 
vrat ar cio> over bern Ircraxa, bij 
ibleef de levans-idaalisi. J 

"Wallr een Imsteüjlse jaren beeft 
bij nog mogen beleven in t zm levens 
avond, die belaas zo vroeg beëin- 
digd w'riti d . Hoe ging bij eiin 
op, toen zijn beide jongens 
zijn badrijf van bem >ovemamen. 
l\£aar bij blaaf erbij, g*n-t> >dag on- 
aïaiiw sn verbaasde ben ïadere lieer 
■waar door zgn beldere 3ajk cp bet 
strand- en badlaven, door zijn 
anorme lr°rrpi-=; die bij bad weten _ ue 
vargaxen ovar de pgfi as-np r-; van de 
zaa, over dj en stroming, over Ti^ g ~' 
en siarren. Jaap Termes vras een 
TPonderlïjb en te berrondaran mens. 
vTs znllen bam ook -poar Zandvoorts 
l'visaisrsblad missan. vrant sgn arta- 
Ireien ovar de zee, de gevaren van 
bet X)alta-plan enz^ dia vdj van 
bsm mocbren publiceren, trolrlran 
in zeer brede Icdng, ja zêïïs in bat 
bmianlanfi belangstelïing.^ 

"vTe zullen bem ons blijven berïn- 
nsren als een Tvaadijk edel mens 1 
rast ean groot gevoel voor naasian- 
liefde. "voor ons gevoel te vroeg 
gmg bij van ons been, doen ©Dlr. in 
dit afsebeid van bet leven beafi. bij 
tan volle berust. Dat paste ook ge- 
baeR bij zijn pasoon. Üaar vergeten 
ztülen -ws Jaap Tarmes nimmer. 
ICoge bij ruslian in vrede en moge 
God zijn idiepbadroefde farnüïe om- 
ringsn mat Z3jn troost en bijstand, 
die zr* zozeer van node babben. K_ ,?KIKIKËIESTiEAAT> ■'5Bkr8Ö '-' MERCATORPLEïN J&-r53 
JAM UeAtEMSTEAAT 63 VSEÜKSmAAT 19 ZAtWVDDZl BABYDERM dè vocfigescM&üen 

Ba by verzorging ComaiotE Siujytisrm-Sct itih' DalTarcaow en 
«ra- nauulinic os- Sax PmiaB'-Zatï-DIit-ZBBp Uw kasten geen 
probleem meer! .•^a-ily 2TJ Qg K.P.M. 
zelfbouwkast 
Alle inlicbrngen varsürakiï 

HOBOPLEX 

StadonsoJain 13-15 - Tel 3S45 -1 D-okters-d lenst 

Zondag ai. Qr. P. "\ljlbrief, Hoge- 
— eg 43, tel 3355. 

Dieast wTjkverpieegsters 

Zonaas. a.s. 2z. S, liC de "vTilda, 
Zeestraat 67, teL SS16. 

TSBIOSSTTIvDIGE: 

Zondag as. Zr. G. Bokma. Tolweg 6, 
tel 2B15. 

DI32EKABTS: 

Zondag a.=. Dr. J. Hasadoorn, Haam 

sieadsadreef 11, Hsctede, telefoon 

025Ü0— 3552L 

Dienst apotheken 

Tan zaterdag 13 tra. vrijdag 19 
febr. na S.30 uur 's avonds: avond-, 
nacbt- an zondagsdienst De Zandv. 
apotbeak J. J. 1*. A v\:jnne, jsalte- 
straat 3, tel 2339. 

rjzbter uitsluitend voor recepten en 
spoedgevallen. De diensten wisselen 
'e zaterdagsavonds om 6.30 uur- Niefe overfreff 

D2<npo bij Verkoudheden 
v=n Vader, Moeder en Kind 

DAM PO Schoorsteenbrandje 

woensdagmorgen omstreeks tien 
uur werd de brandweer gealarmeerd 
voor een seboorsteenbrandje, dat 
Weel: te zijn ontstaan in een perceel 
aan de Zandvoortselaan ter boogte 
van de A. G. Bodaansücbting. De 
brandweer was bet vuur spoedig 
meester. De aangerichte scbade was 
gering. 

KJ.C. Noord 

De buidige stand is: 1 Jb. K.ees- 
man, 24GG5 p.5 2. H. Koning, 24093 p.; 
3. A, Schaap, 24U37 p.; 4. J. W, v.d. 
VTolde 23S1B pt 

HOOGWATER 

3.W. UW. B.W. L.W. Str<mö 
Februari: bergti&oor 

14 4,47 —^0 16.56 12,30 8^0-15.00 

L— 17.30 13.— 930-15.30 

L30 18,08 14,— 10,00-16.00 

2.— 18.48 14.30 1G.30-X6.3D 

2,30 18^3 15,— 11^30-17.30 

3.30 20,23 16,— 12,00-18^30 

«0 21.22 16.30 13.00-WXIB+riart de voorzlte ter dit prettigs 
Soaiengetteld Ooor P-t>.dJUfe"e K.Czt&\ . eerste jaarfeest MJL v>u-.S.-v.E. 15 


5.23 


16 


5.55 


17 


633 


13 


7,15 


19 


&— 


20 


8.50 Ongeval 

Dinsdag jl viel de baar I. Petro- 
vitcn in zgn woning aan de Sark- 
srraai van aan afstapje naar de 
san-e. Hij kwam daarbij zó ongeluk- 
kig terecht, dat bij zijn rechter dij- 
been brak an naar de Jferiastïcb- 
dng te Haarlam moast ■worden over- 
gebraebz. "vïrj wensen onze plaats- 
genoot, die op 1 maan as. BO jaar 
zal worden, van barre ean spoedigg 
beierscban. 

Een goede gastvro>uw 

Onder anspaöta van de plaatse- 
Hjka <commïssïe voor boisbOTideajks 
an g =^~i= m-rvriïr t TtfT-i=; soreekt msj. 
M. Maemsosn - redactrice van bei 
maandblad Ons fezin - over bet 
onderwerp boe ean goede gastvrouw 
te wordsn op woansdagavond 1T fe- 
bruari in de demonstradezaal van 't 
gasbedrijf aan de Tolweg. 

Ned. Ver. va-n huisvrouwen 

Op 29 januari bebben wij in bei 
gameanscbapsnxós bet éénjarig be- 
staan van onze afdeling gevierd, in 
een van de voor daze gelaganneid 
gezellig ingerichte zalen, waar ook 
bet feastbloamerje niat ontbrak, 
-sverd deze bijeenkomst door de 
voorzitster geopend mei een woord 
van barteiijk welkom tot de 50 aan- 
wezige dames, in 'i bijzonder de 
drie boafdbesraursleden. mevr. G. 
H. Seyser-Hardick, de spreekster 
van dsze middag mej. ïi£ C. Boots 
en mevr. X>H.F. 3ever-de Soesde. 

Hierna gaf de voorzitster 't woord 
aan mavr. Serser die, voordat zij 
baar causerie aanving, onze afdeling 
g°-TnV wenste met baar eerste ver- 
jaardag. Op bijzonder aardige en 
onderboodende wijze vertelde zij 
ons daarop van baar belevenissen 
djdens baar 14-daags verblijf in 
Sdinbrzrgn ter gelegenheid van de 
wereldconferentie van da A.CVT.W. 
(Assocaated Country "VTonisn. of te 
"VTorld). "PTij kvraman te vreten, dat 
de eerste conferentie in bet jaar 
1930 in Bngeland plaats vond en dat 
140 afdelingen, over de gebele we- 
reld verspreid, en tezamen 60 mil- 
joen leden tellende van deze wereld 
organisarae deel uit m p i re n. De ver- 
gadering in Edinburgb werd bezocht 
door 140Q dames, waaronder 300 
afgevaardigden van diverse landen 
en 500 bezoeksters. 

Tevens dealde zij ons made bet 
feit waarop wij als Xederlandars 
enorm trots mogen zijn. al. dat op 
deze conferentie mevr. van Baek- 
boff, oud-presidente van de ICaderl 
3ond van plattelandsvrouwen ss 
lid -i-an de Nederl Ter. van Huis- 
vrouv.'en, afd. Tiel uit afgevaar- 
digdan van plrn. 150 verscbillande 
landen, gekozen werd lot -wereld- 
presidente van de A.CVT.W.! 

Ben aantal mooie kleurendia's 
gaven ons een goede indruk van de 
Schotse hoofdstad en omgeving Tij- 
dens de hierna volgende pauze, 
ircateerde bet bestuur op een kopje 
thee met een heerlijke krakeling. 

Ka deze gezellige onderbreking 
aam de voorzitster de leiding. Zij 
begon met een huisvrouwenlepeiije 
-uit te reiken aan ons lid mevr. P.H. 
Doyer-van Sausen voor het aan- 
brengen van 5 nieuwe leden; ean 
mooi succes.! Daarna volgde onder- 
linge bespreking van het opgegeven 
.studieonderwerp: „Hoe kunnen wij 
onze kinderen eenvoudig opvoeden 
en bun bijbrengen dat de luxe die 
zovelen hebben, een voorrecht is en 
geen vanzelfsprekendheid''. 

Daartoe verdeelden de 50 aanwe- 
zigen zich in vjjf groepen voor on- 
derlinge gedachtewisseling. De 
schriftelijke antwoorden werden 
door de voorzitster voorgelezen. 
Aan de band hiervan zal door een 
5-tal dames een slotbespreking ge- 
houden worden en het resumée 
voorgelezen worden op de jaarver- 
gadering. 

Tot slot werd onder leiding van 
onze voorzitster een gezellige quiz 
gehouden over een 10-tal vragen, 
merendeels betrekking hebbende op 
onze landelijke vereniging en haar 
instituut. Een eigen gebakken cake 
was de beloning voor ai deze heroën 
gymnastiek en met 'n to! weerziens Godsdienstoefeningen 

" GE3SS , 033SS3bs ~~C^~ 
ZodSss ss. Ifl en 17 uurr Dr. A. 
Dondorp van Heemstede. . 

19.30 mcr: Ds. A. de Banier in jaet 
Huis in de duinen. XJitsSusandvoor 

HTSTOBÜXE '* *-~!'*r 
Zondag as. 10.30 -uur: Ds. 3. H. Ol- 

daman. Ondarwarp: Da gïia% 

vrag. Collecte voor daizending. 

Hapel T^oodbroksrs Ü0J5 uur: 

mej. Ds. UU. H. 3nijs. ^ 

Jeugdkapal zondag aa| 1-0.30 uur: 
Spr. ae beer 3. G. Offerhans. 

1\SD. P3Dr33TAKTZ2C 30KD 
Zondag sa. lfl.30 uur: Prof. Dr. JA, 
Ooslerbaan, Doopsgei,-' Haarlem. 

PAROCHIE H. AGA.THA 
Zondags -i —,. liüïssen om-ï^tt, 9 xrur 
de Hoogmis en 11 -uur " de laatste 
ja. Ifis; 's avonds om 7 tour X.aL 
ïn de weak 33. ISïssen om 7 en 
7.45 nar en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 Tinr; 's avonds om 750 Xol 

3STJ. C3=L GEM22K3CEAPS30KD 
Dinsdagmiddag, 3 rmr, samenkomst ■ 
in ,^313", Zuidarstraat 3. 

&>r.r A. veldkamp, evangelist ie : 
den Haag. ■ ~ | Huidgerrézing 

jii.-r. Puistjes vsr^rogen door Purol-poder 

Begroetrngs-avond 

- O? donderdag 13 februari ajs. zal 
bet gemeentebestuur in bet raad- 
huis ia de raadzaal waer-een aantal 
nieuwe inwoners van de gemeente 
ofËdeL gaan begroeten. _^ 

RadbO'-urtzendlng 

De dienst van onze oud-plaats- 
genoot. Ds. H. J. A. * Haan. I12- 
thers predikant te Deidan, wordt 
21 februari as. 's morgens te Ifl ■uur 
en des avonds ie 19 uur uitgezon- 
den naar ÏCïeuw Guïnea, Aristraliê, 
ïdeuw Zeeland, Zuid -Oost Azië, 
Afrika, Tvest-ibdië en Zd.-Amarfka. 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: August zoon van A. v.d. 
l\!ïje en H van dar "ftqjk; Xsurens 
jTraros, zoon van F. H. B. van Tas- 
sen en A. Xoper. 

Geboren buiten de gemeente: Petra 
Maria 3ernardina, dochter van P. 
J. Schelvis en C. JI van der Aar; 
Onno Frank, zoon vaa I*. S. j\ij- 
dam en C. M. Holswüder; Hans 
Ghristiaan, zoon van H. TTeber en , 
F. S. Schaap; Monique Daniëlle. 
dochter van B.. Dabroek en ML Pi- 
xaentel; Jan Albert, zoon van J-ru 
Oonk en G. A. Serkman; VTiUem 
Pietar Charles, zoon v. WP.C. van 
der Sloot en A "^aterdrinker; 
Pieter Jozef, zoon van J. H. J. M. 
van den Hout en E. G. 1M. H. C. 
van der Putten. 

Overleden: Geertr. Koster, 34 jr„ 
wonende te Haarlem. 

Overleden, buiten de gemeente: C. 
P. Drommel 59jr., gah. m. TTJ?aap 
J. TermeSj 67 jr., geh. met J. A 
Dorsman. Jiifei; gros blijdschap geven wij ken- 
aus van da geboorde van onze Zoon 
"wtjjlem: PISTES r^ ^w.^ 

■W. P. Cb. van dar Sloot 
A_ van der Sloot- 

TT'aterdriziksr. 

Zandvoon, 1 februari 1959. 
j^osterstraat 5. 

Tf ds3^?i- „ÜE/i den Boscrf 

Spa7i5aardskLC7i. 7, HÜia.rl«nk 

ÏAbus. 1 week later geplaatst^. 

D'anfcbefcmlgïnig 

■Voor de vale blijken van beTangstal- 
lïng andervonden bij bet ovsrlijdan 
van onze ïieva en aorgzame Ivïan, 
Vader, 3ebuwd- en Grootvader 

T'IETZB. DIHK DS JOKG 

zeggen wij langs deze weg onze wel- 
gemeende dank. 

"Dit aller naam: 

P. G. ML de Jong-Klaijheeg 

Zandvoort, februari 1933. 
Bredeiodastraat 21 Heden overlaad sot onze dispa 
droefnaïd, onze lieve üsn, 
Tadar, 3ahuwd- -en Groot- 
vader, Broeder -en Zwager 

de Haar - 

Jaap Termes 

in de ouderdom van ©7 jaar. J- A. Termas-Dorsman. 

Pist 

Jan 

Ots 

en SSainkinderen. Zandvoort, S labmar-1950. 

3Taderodasrraa.t 65. 

De triraardebesiauing beeft 

plaats gahad woensdag 13 fabr. 

1930 op da Alg. Begraafplaats 

te Zandvoort. Onze lieve Opa 5s de gros 
reis begonnen. 

Prsnkie. 
Anne— IXüaria. 
Ikïarco. Door deze geven wij k-mnï'; 
van bet ©verlijden van onze 
oud-voorzrner -en ere-lïd 

Jaap Termes 

in de ouderdom van 67 jaar- 
Bestuur en leden 
Ter. van Strandpacbiers 
te Zandvoort. - 

Zandvoort, 6 februari 1939. OFFfCEELE MEDIDELINGEN 

Gemeente Zandroort . 

- - Herf)k der maten - 

en gewichten 

Burgameaster en "VTethouders van 
Zandvoort vestigen er de aandacht 
op, dat 00 maandag 15 februari '60 
van 9J30-Ü2J30 en van 13.30-14.45 u. 
in het gebouw ,^De TTïtte Zwaan", 

— voorheen _,Ons Huis"' — aan bet 
Dorpsplein, alhier, nog zitting zal 
worden gehouden voor de herijk 
dsr maten en gewichten. 

Aan de herijkpli r-btigan zijn door 
de óissst van bet IJkwezen zoveel 
als mogelijk is oproepingen miige- 
reikL Er wordt echter mrdrukkelïjk 
op gewezen, dat de verpachting tot 
berkeuring blijft bestaan, ook al 
wordt geen oproeping -ontvangen. 

Zandvoort, 5 februari 193D. 

Burgameaster en 
wethouders voornoemd, 

De 3urgexaeester a 

VAN F3KEMA. 

De Secretaris, 

J. HOOGSKDOBP, wad. Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

DOKPSPJLBIK 11 - TST*. 2B72 

JAC. KOPER 

Begrafenissen - . Crematies Onrustige Zenuwen? 

Mfjnliardfr's Zecitrwtabt&rien Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle ^nnvt^ laeubelen en 
inboed^E. - Overal te ontbieden* 
P. WATEKDBINKER - TEU 2164 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat tb Telefoon 2682 

5M gr. PRACHTIGE RDNDERLAJPPEjV ƒ 1,98 

75» er. PRACHTIGE EIBLAPPEN ƒ3,75 

5P0 gr- LENDE-ENTRECOTE /2;ï5 

Ï5« gr- SCHOÜDERCARBONADE .. ƒ3»— 

750 gr. RTBCARBONADE ƒ3,25 

5P0 gr. HAMLAPPEN ƒ$,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

iO0gr.Ham en MO ge. Gebr. Gehakt 85ct 

250 gr. Leverworst en 250 gr. gek. worst ƒ 1,25 

150 gr. Gebr. Rasbief .. SS cL 150 gr. rebr, Fricandeau $8 et 

Volop verse -varkenspoten ea hamschjfven. 

Ziei onze grote verscbeiöenheid vleeswaren en rleesoonserven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st /LIO; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et aoniE?iniR 

«1IC HITUÏ 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau 

WAShCACEBvSS en CSNTRLFUG3S alle merken. J. KEUR PHILIPS - ERRES - BLAÜPUNKT 

STOFZUIGERS: ElectrO LUX, Holland ElectrOrHoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM ADVERTENTIETARIEF 

flans» uSwHTiiirtlut par m.m. irugal 

Kolombreedte -51 mm. 
pagina 3 of 4, 30 et p. ma 

Kolombreedte 54 sus. 
pagïna3 of •=, 13ci-p. TP , T n . 
pagïna2 aOctpL~nTn 

p a-OT-ra T 40 CE. p. TD,' n l. j 

Lïefó^dïghj&av. 40"7ci 3-ecL 
3ii contract belaagT. ion. ' H.K.VAN ES 

Arts 

wjziging " spreekuren ; 

Ziekenfondsen: £ - 9 uur. 
Parffinillêren: L3B-2-3Q u- 

WOEEKDAG GEEN Zwangerschaps- 
. gymnastiek .-_ 

mmriar- ^ask. TT- leiding 
in kk groepjes. 

„GTIOvASïOïv'' 

Jutes Kammeijer 

Aör. Pastwlaan. 29, bk. He- i 
renweg (hij Zandv J-aanJ , 
Heemstede - TeL 3S33S . WEZ/KFffS* WOOX3UIMXE gezocht 2 pars. zomerhuis of 
Tra-pers m_ gebr. ~- kaak. 
Brieven letter 1^ 3o*ti, 
Van Petsgsm. L3PF:SRTS Slijterij en 
Wijnhandel VRAAGT-ean 
JONGEMAN in plg. dienst 
die genegen is een brom- 
.carrier ie berijden. 
Aanmelden: Karkssraat 9. WJDOKHUIZEN 13 KOOP 
GEVRAAGD door pardeu- > 
lier. Sr. na 2, Haltesir. 12. Flinke TOONBANK TE 
KOOP. Kerkstraat 18. Voor al uu H3TS3L- 
WE3a naar TV. Drie- 
buizen, MarlRsaaavJS. ,- 
- Telefoon 3391. 'WERKSTER" GEVRAAGD 
"poot een ochtend per week 
S-32. Jiulianaweg 29. SLAAPT D SLECHT? 
Heemi voor u naar bed 
gaat een kopje koffie met 
een scheutje 

HAMERS COGNAC 
Deze -mag-rif? af gebaald 
75 eent per 100 cl 
Kosfveriorenstraat 34. TE nüTSt: vrije gem. 1ste 
etage, bev. 1 sipJc, huisk-, serre, balcon, vrije keuken, 
w.e-, stromend warm en 
koud water. ƒ 150, — pjtl 
Zomerrerhuur van mei 
tra. sspt, prijs nader over- 
een te komen. Brieven ao. 
1-2 bureau van dit blad. Café O om stee 

- Iedere vrijdag gekookte 
of .gebakken mosselen, 
Tot 1-30 uur geopend. 
Zeestraat 62 - telef. 2253 G37EAAC-3: ervaren 
chauffeur voor best en vr. 
auto's. Vervoerbedrijf ?. 
Kerkman, Haltestraat 53. SKELSTOMEKD 

Zandvoort 
Dames of Heren Oost ƒ2.50 
Mantel of i opper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht 

Tevens Uw adres voor 
Overhemden reparatie en 
alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v-Deursen. Winteraanbieding 

1 KOSTUUM 
chemisch reinigen f1,_ 

of 

MANTELKOSTUUM f 1,_ 

of 

1 MANTEL 

chemisch reinigen f1,_ 

Indien D een kostuum of mantel tegen de normale prijs mat 39 procent 
korting iaat remigen, kant U van deze wmreraanbiedmg profileren door 
een tweede stuk in denelfde order voor slechts ƒ1, — te laten reinigen. 
Indien gewenst rnet-KSFTEX speciaal apprêz f 125 per strjk extra. 

Deze aanbieding is slechts korte tijd geldig en garandeert U de goede aflevering die "ü rand bent van de firma Kaajsar. Jumpers, Truien, Wollen vesten 

f 0,90 

Verven Stop page 

Chemische Wasserij en Ververij 

KEIJSER 

Kerkstraat 26 - Zandvoort Hont - Boards- Triples: 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 

Coïovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 

Botmp3«vVe!{itm — ■ — ~ ~ 

H OrB O-iyÊr-E X 

Op Maat Leveren" 

HOB0.FLEX 

Doe bet Zelfadsiezen 

H O 3 q P X, E 
Staüertspleïa 13 - 
Telef. 3345 . _ 

De zaak afgesteld op 

-Doe meer Zelf. X 

15 /W LEKJPE 
T3 KOOP: een strandtent, 
tevens broodjeszaak. Ver- 
diensten gein. J7O0,- t>.-s\ 
3r. no. 11-2 bar. v.d. blad. Patate-huis > 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom. 
STATïOKBFLZïN 5 

TBLEF. 3257 
Crotruetten, warme 
worst, gebakt bami, 

Kassï-ballen enz. 

Tan beden af 'weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. TE KOOP: Prima Heren- 
rijvrïeL Grote Krocht 30a. Caravancamp «Dennendal» 

Van Lennepvreg, VRAAGT per 1 mei as. 

een werkster 

Aanm. 's middags van 2-4 uur op het camp. 

±A GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerkmg. Snijden, ponsear lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestaaetoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Kaltestraat 5 bov. 'n Goede g3srvroirw Jdjn! 

Hoe word ik dn? Hierover 
spreekt Mej. MiSackmtosh 
op woensdag 17 februari 
in de Demonsrrariesaal van 
bet Gem. Gasbedrijf, Tol- 
weg 18, aanvang 8 uur. 
Bntree j'0^0. Onder ausp. 
van de pi CoTitnissie voor 
HuisaëuÊeSpE én. G-ezins- ■ 
voBrliehtang. A.Akersloot 

TELEF. 2S45 

Pakhuis: Scbelpenpleïn 7. 

3et=a!t-de noogste waarde 
voor hetgeen ü wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN 25 et per ks. 
Couxamen. -njdschrifTen, 
baarden, kfcppls gevsers 
en alle andere metalen. 
D belt wg komenl TS SOOP: PLATS aan de 
Boulevard en duinen, als- 
ook winkelpanden op eer- 
ste stand. ïni.: Makelaar J. 
W. AddL Brederodestr. 49, 
Telef.' 2755. Verlorens 

GOUDEK ARM3A2CD 
(slavenband) dit berinrugesebenk 

ïerugbes. hoge beloning 

" " 2259. i-v. 

bij -■ 

Julianaweg 31, rs& TE SOOP: WPPXHGÏS 

Sosprerlorenstr. Sa; eigen 
grond. Koopsom ƒ5000,—. 
Trfi.: Iiüak. J. H. "Soning, 
Haltestraat 52, Bakkerstr.ï 
Telei 2957 - 4020. "vTLLT V KOG 3ADGAS- 
TEK? vi ij starten weer meï 
onze sitccescolle od»erren- 
ties Jn de HHSÏNISCHE 
POSi. Inl.: Sigarenmagaz. 
Pa. H. Ladener, Gr. Srocht 
25, telei 2900. Woninginr. HEEMEXER 
van Ostadestraat 7a. bet 
aangewezen adres voor Uw 
MEUBELEN" 

Vraagt eens naar onze ge- 
makkelijke en aantrekke- 
lijke betaimgscondities. 
Reeds vanaf ƒ5.- per week. Voor goed Wi t-, B ehang- 
en SCHTLDEBWERK 

Rupprecht Zandvlaan 17, 
Telef. 3959, na 6 uur. 
.b de hoofdrol., In de film 

KRINGLOOP 

vormt u zich een beter 
beeld van het levens- 
mysterie dan uw fanta- 
sie na het lezen van een 
aantal boeken kan ont- 
\sikkelen. KRINGLOOP, leven zonder emde, ver- 
schilt in feite niet van de kringloop van 
het beelaL 

Dank zij de vorderingen van de moderne 
wetenschap worden u deze ontzagwekken- 
de geheimen ontsluierd in een zuiver 
beeldverhaal. 

Géén filmgegeven is boeiender en realisti- 
scher dan dit van ons eigen levenl 

De Süciinag Fïka en Wetenschap te Utrecht 
maakte de film, Mevr. H. F. Fortuin-BKtz schreef 
de tekst, die door Msx Dendsnnoaflc ta fjtm tfal 
werd omgezet. 

* # * 

Kringloop kunt u zien op 22 febr. u 
in het GEJIEEKSCHAPSHUIS 

Toegangsprijs 50 et 

Aanvang 8 uur. Toegang 18 jaar. 

VOORVERKOOP: 

Gonst Huygensstraat 36 en aan de zaai Denk om Uw waardebon met... 
Vacature 

Gemeentepolitie Zandvoort 

De gelegenheid bestaat voor een 

vrouwelijke kracht 

om gedurende de somermaanden :e wor- 
den aangesteld tegen een foruto) week- 
salaris ad. ƒ 5225 als assistente van gem. 
poüne te Zandvoort 

3etrokkene zal worden beiast me: het toezicht 
op in bewaring genomen kinderen in de politie- 
post op bet strand te Zandvoort. 

De aansiaüing geschiedt voor de Pinkster- 
dagen, de zondagen, woensdag- en zaterdag- 
middagen in de maand juni en op alle dagen 
in de maanden juli en augustus 1950. 

Soilicitatïes voor deze vacature gericht aan de 
Burgemeester van Zandvoort behoren te wor- 
den gezonden aan de .coofdirispeeieur v^n 
^Gsmeentepaüüe ^ta Zandvoort. „ -U- — - — 
aan Pure K^liteit koppelen wij prima .service 

******************* 

Fa. M. v. Lammeren 

HAARLEM - TELEF. 5S188 
KASTANJESTRAAT 23 rood 

ZANDVOORT - TELEF. 3091 
NIG BEETSLAAN 20 

WEKELIJKSE BEZOEGDLENSTEN Woningruil - Zandvoort 

Bejaard echtpaar zoekt in stü en rustig gedeelte 
van Zandvoort, ongemeubileerde woning met 
ruime zit-slaapkamer. vrye keuken en w.c. en 
kamertje voor bergruimte, alles eerste verdie- 
ping of parterre. Aangeboden vrrj huisje, omg. 
Hogeweg, met zitkamer slaapkamer, keuken, 
kelder en boven drie kamertjes. Brieven no. 
9-2 bureau van dit blad. Nederl. Bijbelgenootschap 

VOOR HZ PXLACAVOND in de Hervormde 
kerk te Zandvoort. o? WOENSDAG l't 
FEBRUARI a.s, aanvangend S uur 
met als hoofdfilm: 

„Waar eens 
de hemel zong" 

zijn nog enkele toegangsbewijzen verkrijg- 
baar des avonds aan de ingang van de kerk 
ENTREEPRIJS 50 CENT. Cottelé Pa 


ntalons 


Twen — lodei, ronder OTiflag. ntet cedn~xJ- 
.7 22.— - ƒ27,— - f 3%—. 


DE SPECL^ALZAAK VOOR HEREN- 
KLEDING EN HERENMODE 


E. DE 


BOER 


Kerkstraat 20 


- Telef. 3136 
ODRPÏÜV/ 

JONKEN Hattestr.50. Tel 2002. Zandvoort. Gralis ïhuisoezorging 

VAN DAM 
Uw kapper! 

Voor Dames: 

KERKS TRAAT 1 - TELEF. 4009 
geopend van 8 uur "s morgens tot 5 uur 's avonds 

Voor Heren: 

HALTESTBAAT 53 - TELEF. 3«9 

geopend van 7 uur 's morgens 

tot half zeven "s avonds Voor de JONGENS 

een sterk en sportief montuur bij Brïllenspecialist LOOMAN 

Op ZtékenfoTiidsrecept glazen geheel zonder tos- 
ten en op montuur vastgestelde korting. 

A'iet hier en gunt, maar op één punt, n,l. 

HALTESTRAAT 5 - TELEF. 2174 
Mr. Opticien Erkend fondsleverancier Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL, 4166 GEEN KUIS ZO KLEIN, 
of het kan goed 
GESTOFFEERD ZIJN! 

J. van den Bos 

Wonin gmrichtin g 
Bilderdijkslraat 5 - Tel. 3796 0* eiitixk é(MVk^ GRATIS 


HAKKEN 
Leder, Rubber of Nylon 


Bij nieuwe zolen 
tijdens de 


6 
PROPAGANDA 
DAGEN VOOR 


Betere Schoen 


ireparatie 

van 15 tot 22 februari 

Schoenreparatie 


Wij repareren iedere soort en elk merk op de juiste 
manier en gebruiken de beste kwaliteit materiaal. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

X LOCOMOTIEF SPORTRIJWIEL ƒ135,— X 

▼ Verlichting ƒ 8,75 ▼ 

A Jasbeschermer ƒ 3,75 A 

Z Slot f 1,75 X 

P ƒ149,25 ^ 

^ KINDERRIJWIEL ƒ 85,— ^ 

f Henk Schuilenburg t 

J De Goedkope Amsterdammer ^ 

J GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974 ▼ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Meubilaire veiEing 

op DONDERDAG 18 FEBRUARI, 's -morgens 
10 UUR in het veilinggebouw „DE WITTE 
ZWAAN", DORPSPLEIN 2, w.o.: Gothisch 
Huisk. am.; Slaapkamer am.; Linnenkasten; 
Opbergmeubels; Uitsehuiftafels; Stoelen; Dres- 
soirs, blanke eethoek; Ledikanten met toebeh.; 
Opklapbedden; Schilderijen; Vloerkleden; Bed- 
stellen; Theemeubels; Mahonieh. Secretaire; 
Haarden; Kachels; Oliestookkachel; Elec. koel- 
kast; Studiepiano; Hoover Wasmachine. 
Teven9 circa 100 stalen terrasstoelen en vele 
huishoudelijke goederen, wat verder te bezich- 
tigen is op woensdag 17 jébruari van 's middags 
2-8 uur. Inlichtingen dagelijks telefoon 2164. 
Veilingdirectie P. WATERDRINKER. Nederl. Reisvereniging 

Afdeling Zandvoort 

MAANDAG 15 FEBRUARI 1960 
„ZOMERLUST", 8 uur precies 

Spanje-avond 

door de heer B. Baanen. 

Originele Spaanse muziekomlijsting. 

Kaarten a ƒ 1,- leden; niet leden ƒ 1,25, ver- 
krijgbaar bij boekhandel Bakels en Lorenz en 
voor zover voorradig des avonds aan de zaal. Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 
Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2S23 Bentveld 
Te koop: Landhuis 

(helft van een dubbel). Vóór 1940 gebouwd. 

Bev.: woonk.-eetk., 4 slpk., badk., 
zolder en garage. Centr. verw. 

Inl: Makelaarskantoor Van Sluisdam, 
Paradijsweg 11- - Telef. 2361 - 2671 BESTRIJD EN VOORKOM 
griep en verkoudheid met 

VITAMINE C 
Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Sensatie! 

„YMANO" 
CENTRIFUGES 
slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A. van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. Voor het bijhouden van Uw 
bpekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELËF. 2663 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AD f\ I Prinsesseweg 15 
■ DwU Telef. 2066 
WAGENS voort uxLtia%\ TAXI 2600 

Een taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

wordt gehaald 

en gebrachtt 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 
„Nu zeg ik ook: niet praten, maar 
doen! Ik ga over naar Albert Heijn! 
Want nu gaat het mij te veel schelen!" 

Bij elkaar reeds 
Gelderse ham <0 o iram 38 
Grote repen =,8, 
OntStijtspek Ananas 8 halve schijven per pak Moizeno 
Havermout 

i^f*BlltQ Zaanse Molen vangoudreinetten 
. . . . Ilterblik zoetzuur 
per pot 

.200 gram 
'voor mager 

100 gram blik snelkokend 
pak 500 gram rol ca. 225 gram 33 Zuurkool 5 oo anm 1 7 
Zuurkoolspeka 6 o gr an,69 
Spiiierwlen ^,^39 
Rookworst nr: 2S ., r 88 
MtSoeieniam PerP o.78 
Boternam worst '°°43 

f . pondsbus W 9 Hele .augurkjes 
Zwarte ballen . 
CSioc.bascuiïs . 
Borstulevellsn 

TinnïSn f'nke moot 

lOllsjil StarKist per blik 100 gram 
& rollen 63 
57 
35 
39 
35 
77 
blikjes MfÜCnrOfH elleboogjes 250 gram 20 

SegpMefjëSbiikdzsostuks 51 

AfiÖfiilS 20 halve schijven blik 110 

zak 200 gram Tw kant en klaar 

literblik Dik vel spek per fles 500 gram ga 

76 KWALITEITSGARANTIE 

Wanneer u enig bij AH gekocht artikel 
niet élke cent waard acht die u ervoor 
betaalde, dan geeft Albert Heijn u 
het volledige bedrag prompt terug. Cfioc. hagel r:: f zl r 57 . 200 gram v" 
. 100 gram 0» 
zak 4 rollen 48 Abrikozen . . 
Amandelen . 
Toiletpapier ' KOffÜe huishoud . . . 250 gram 82 

BflBCt droogkokend, tym 

ÏBÜjöa gebroken 500 gram *f 

]', SdKSSSCne leverworst 100 gr. 37 

Sfierry Pale P e f e 350 

fóolion dweil so^o™ 55 

eSionen^ 3 /4 b ik 77 Dewkist . . per blik 1111 

Cfoec. tabletten psr ^ 39 
Schuurpoeder . . gro te bus 38 

Landwif n rood c . wit per «., 165 

.... 2 rollen 35 
maakt u het leven goedkoper'. 

Drommel's sortering 

Vindt bij ieder waardering! 

Die het beste verlangt 

(voor 't minste gtld, 
Wordt altijd door Drommel 

(tevreden gesteld'. 

Sigarenmagazjjn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

1 C Cr\i UXPC Thorbeckestraat 17 
J. <3. r^LIVCIVO xelefoon 3283 

Thans ook RIJLES met VOLKSWAGEN WONINGBOUWVERENIGING 
„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

Voor leden komen beschikbaar de woningen 

Beeckmanstraat 33 en 
Beeckmanstraat 14 

(oude zomerhuis wordt uit de tuin ver- 
wijderd). Huurprijs ƒ8,55 per week, alle 
kosten inbegrepen. 

Opgave vóór dinsdag a.s. 's avonds 7 uur r 
bij de secretaris Dr. C. A. Gerkestraat 22. Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 
Kerkstraat 28 - Telefoon 2783 3 Rund-, Kalfa- en Varkensslagejti 

Cor van Eldik 

.HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2816 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen I 2,75 
Braadsiuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ..,.,.ƒ 0,85 
100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200gcBork ..,,...,.„.„*. ƒ0,59 

100 ga. Ham en 100 gr, Pekelvlees ƒ 0.95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gn. Leverworst ..,,...,.,, , ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek .,,...ƒ 0,85 

1 blikje Vlenna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 

Ziet onze etalage! Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijl16l1 dl gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 -" TELEFOON 2254 
ANDVOORT 
IEUWSBIA «Tta* **m ^ »m ■» i ^_^ «r»' v M a **' 
20e jaargang no. 38 „TREKT U NIET AEN VA/AT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 1 9 februari 1 960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
De mens is altijd geneigd te 
ontkennen wat hij niet be- 
grijpt. Pascal. Zandv. Handelsvereniging bijeen In restaurant Zomerlust hield de 
Zandv. Handelsvereniging maandag 
avond haar jaarvergadering, waar- 
voor de belangstelling vrij groot was. 

De voorzitter, de heer H. Hilde- 
ring herdacht in zijn openingswoord 
het overlijden zondag j.1. van de 
heer H. L. C. Lansdorp, die vele 
jaren lang een trouw verenigings- 
lid was. Staande werd door de aan- 
wezigen ter ere van zijn nagedach- 
tenis op verzoek van de voorzitter 
1 minuut stilte in acht genomen. 

Hierna stelde de voorzitter vast, 
dat de laatste feestavond op 30 jan. 
j.I. in hotel Bouwes een groot succes 
bleek te zijn geweest. Het bestuur 
stelt zich dan ook voor, ter verster- 
king van de band tussen bestuur en 
leden dergelijke avonden meerdere 
malen per jaar te gaan organiseren. 
Wat het jaar 1959 betreft, dit was 
voor de leden een zeer gunstig jaar. 
Het afgelopen seizoen bracht een 
fraaie verlichting van Raadhuis en 
Hervormde kerk, waarvoor spreker 
Hockeyclub in 't zilver 

Een van Zandvoorts meest popu- 
laire verenigingen gaat binnenkort 
haar 25-jarig bestaan herdenken. 

Op 5 maart a.s. bestaat n.l. de 
Zandvoortse Hockeyclub 25 jaar en 
men heeft dit zilveren 'jubileum 
aangekondigd met een buitenge- 
woon aantrekkelijk gedenkboek 
onder de titel: ,.een kwart eeuw 
op een kwarto-vel". 

Ik betuig de samenstellers van 
dit i rij lijvige boekwerk gaarne 
mijn oprechte hulde en—bewonde- 
rinj, want verlucht met talrijke 
f o! ■>'* uit het heden en verleden der 
vereniging, voorzien van een voor- 
woord van de voorzitter, de heer 
J. A. B. van Pagée, van de burge- 
meester van Zandvoort Mr. H. M. 
van Fenema, van de voorzitter van 
de Kon. Ned. Hockey Bond, dhr. 
W. F. Westermann en verder tal van 
interessante artikelen van leden en 
oud leden, geeft het gedenkboek een 
kostAijk en overzichtelijk beeld van 
hetgeen de vereniging in de afge- 
lopen 25 jaar meemaakte. 

Wat mij trof bij het lezen 
van dit boek was de opgewekte, 
spontane geest die uit elk artikel 
te proeven was. Mc geloof, dat dit de 
kracht van deze sportvereniging is, 
dat men alle tegenslagen sportief 
aanvaardde, alle successen — en dat 
waren er in, deze 25 jaar eveneens 
heel wat — door gezamenlijke in- 
spanning wist te bereiken in een 
sfeer van vriendschap en vereni- 
gingsliefde, die in deze tijd van 
tanend verenigingsleven, zeker be- 
wonderenswaardig mag worden ge- 
noemd. 

Ik krijg zo de indruk, dat bij dit 
alles de invloed van voorzitter Van 
Pagée, die van het begin af aan een 
stimulerende kracht was, van grote 
betekenis is geweest voor onze 
Zandvoortse Hockeyclub. 

Vanzelfsprekend kom ik op dit 
unieke jubileum nog nader terug 
wanneer de Viering ervan een feit 
geworden is. Wat nu betreft, tuens 
ik het eerste elftal in de komende 
weken, die van zulk een grote be- 
tekenis zijn voor de mogelijkheid tot 
het behalen van het kampioenschap 
in hun afdeling, alle sterkte en 
succes toe. Dit kampioenschap zou 
wel het mooiste jubileum- geschenk 
zijn, dat onze Hockeyclub zich wen- 
sen kan. K. „WURF-PRAET" 
WTJLUJM v.d. WURFF: 

„De Handelsvereniging is nou 
löteraiclub 'etuorde." het gemeentebestuur hartelijk dank 
bracht. Met de seizoen-feestver- 
lichting in de hoofdstraten werd 
thans een aantrekkelijk verlicht 
centrum verkregenr Spreker be- 
pleitte uitbreiding van deze feest- 
verlichting tot het Gasthuisplein en 
zo mogelijk het maken van een 
openlucht theater aldaar. Het ligt 
in de bedoeling van het bestuur, 
deze suggestie ter bestudering voor 
te leggen aan de contactcommissie 
Culturele Belangen. Voorts sprak 
de voorzitter de hoop uit, dat vóór 
het a.s. seizoen een betere verlich- 
ting zou zijn ontstaan van de Zand- 
voortselaan en van de Midden-bou- 
levard, welke wegen, wat de ver- 
lichting betreft, nog steeds stief- 
kinderen van de gemeente blijken 
te zijn. Uitvoerig stond spreker stil 
bij de nog altijd scheve verhouding 
tussen stichting Touring Zandvoort 
en de Zandvoortse Handelsvereni- 
ging. Persoonlijk zou spreker niets 
liever willen dan een hechte samen- 
werking, doch nog altijd ligt daar als 
een onopgeloste kwestie de „oude- 
broodjes-affaire" van de wereld- 
kampioenschappen wielrennen. Een 
bemiddelaar, door de Zandvoortse 
Handelsvereniging daartoe aange- 
zocht, kon tot nu geen enkele toe- 
nadering tussen beide partijen be- 
werken. Nu krijgt de Zandvoortse 
Middenstand overal de schuld van, 
doch het bestuur van de Handels- 
vereniging wil niets liever dan 
samenwerking, omdat beide partijen 
daarbij gebaat zijn en dit in het 
belang van Zandvoort is. Tenslotte 
stelde de voorzitter vast, dat aan 
beide kanten fouten werden ge- 
maakt, waarna hij besloot: „Laat 
ons zeggen het verleden is vergeten 
en gezamenlijk trachten het in het 
komende seizoen onze gasten zoveel 
mogelijk naar de zin te maken. Op 
welke wijze dit tot elkaar komen 
zal ontstaan interesseert mij niet, 
hoofdzaak is, dat het gebeurt". 

Op verzoek van de voorzitter ging 
daarna de vergadering er spontaan 
mee akkoord, dat de heer I. Petro- 
vitch, die op 1 maart zijn 80ste 
verjaardag hoopt te vieren, en die 
zich in de loop der jaren voor de 
vereniging zeer verdienstelijk 
maakte, tot ere-lid der vereniging 
werd benoemd. ' 

Het optimistisch gestelde jaarver- 
slag van de secretaris maakte er 
melding van, dat 1959 een topseizoen 
was, zoals dat slechts uiterst zelden 
voorkomt. Het aantal leden bleef 
ongeveer gelijk en bedraagt thans 166. De tanende belangstelling voor 
het bijwonen van vergaderingen 
heeft de speciale aandacht van het 
bestuur wat de toekomst betreft. 
Het bleek, dat Zandvoort ook in 
1959 een grote aantrekkingskracht 
had voor het zakenleven. De gekste 
prijzen werden geboden voor een 
klein winkelpand. Ook hier blijft 't 
bestuur uiterst waakzaam. 

Ook het jaarverslag van de pen- 
ningmeester was in optimistische 
toon gesteld. Dat er op verenigings- 
gebied weinig gebeurde in 1959 had 
tot gevolg een forse stijging van het 
banksaldo en de financiële positie 
der vereniging bleek kerngezond. 
Besloten werd een bedrag van 
ƒ 2.000.- voor het reservefonds te 
bestemmen. 

Bij acclamatie werden, de heren 
H. Hildering (voorzitter) en J.Kroon 
(secretaris voor de tijd van drie jaar 
in deze functie herbenoemd. 

De heer J. Kroon bracht vervol- 
gens verslag uit over de gehouden 
Sint Nicolaas-actie in 1959. Het 
bleek, dat deze actie bij het publiek 
weer zeer was ingeslagen en als 
geheel - niettegenstaande er slechts 
67 deelnemende winkeliers waren - 
uitstekend geslaagd mag worden ge- 
noemd. Een omzet aan zegels, inleg- 
gelden enz. werd bereikt van 
ƒ6.820.85 en niettegenstaande de 
vele waardevolle cadeaux die wer- 
den aangeschaft, kon de actie wor- 
den afgesloten met een batig saldo 
van ƒ90.-. In de kas-commissie 
werden benoemd de heren L. Balle- 
dux jr., P. M. de Kleijn en J. Mer- 
kelbach. 

Tijdens de rondvraag werd o.m. 
het voorstel gedaan, een adres te 
richten aan de gemeenteraad om ge- 
durende het seizoen bromfietsen 
uit het dorpscentrum te weren. Het 
bestuur zal zich hierover beraden. 
Uitvoerig werd daarna nog gede- 
batteerd over jde z.g. „Priba-groot- 
warenhuizen", waarover de voor- 
zitter de aanwezigen reeds eerder 
had ingelicht. Ook de verhouding 
met stichting Touring Zandvoort 
maakte nog vele tongen los, zonder 
dat een afdoende oplossing ver- 
kregen werd. Een voorstel van een" 
der leden, om het tamboercorps van 
de Zandvoortse muziekkapel van de 
vereniging een trommel cadeau te 
geven, werd door het bestuur in 
welwillende overweging genomen. 

Tenslotte dankte de heer D. Pe~ 
trovitch namens zijn vader, die zelf 
door een ongeval niet aanwezig kon 
zijn, voor de eer, dat zijn vader tot 
ere-lid werd benoemd, een gebaar, 
dat stellig door deze op zeer hoge 
prijs zou worden gesteld. Om ruim 
11 uur sloot daarna de voorzitter de 
zeer geanimeerde vergadering. Vreemdelingenverkeer 
nu en in de toekomst In pension 
Hogeweg no. ,Zon en Zee" aan de 
19 hield de Peruka- 
federatie, afdeling Zandvoort vrij- 
dagavond j.1. een ledenvergadering, 
waar de heer J. B. Th. Hugenholtz, 
directeur van stichting Touring 
Zandvoort een causerie hield over 
het onderwerp: „Het vreemdelingen 
verkeer nu en in de toekomst". 

De voorzitter de heer D.J. Brinkx- 
ma, verwelkomde de aanwezigenen 
sprak de hoop uit, dat de uitkomst 
van deze avond zou zijn, dat een 
nóg hechtere samenwerking tussen 
Peruka en Touring zou ontstaan. 

In een interessant en met grote 
aandacht gevolgd betoog zette hier- 
na de heer Hugenholtz doel en 
streven van het V.V.V.-werk uiteen 
zich daarbij in hoofdzaak bepalend 
tot plaatselijke toestanden. Spreker 
memoreerde o.a., dat het doel van 
het V.V.V.-werk in de eerste plaats 
is het bevorderen van het bezoek 
aan een bepaalde plaats of streek 
door niet - inwonenden. Daarbij 
. dient men de personen, die men als 
't ware uitnodigt, te beschouwen als 
gasten en de gast op zijn beurt ver- 
onderstelt, dat er voor hem iets 
wordt gedaan. Daarom dient men 
voor zijn gasten ook gastheer te zijn 
in de ware zin des woords. Wat voor 
een gast een bepaalde plaats aan- 
trekkelijk maakt is o.m. de ligging, 
het natuurschoon, de accomodatie, 
die zo gevarieerd mogelijk moet zijn 
de prijzen en de service. 

Het V.V.V.-werk is in ons land 
en zeker niet in het minst in Zand- 
voort een industrie geworden, die 
in de laatste jaren ontzagwekkend 
groeide en waarvoor voor 1960 weel- 
een verhoging wordt verwacht, het- 
geen nu reeds blijkt uit de enorm 
grote aantallen aanvragen, waarbij 
het bezoek uit Duitsland weer sterk 
zal gaan overheersen. 

Wat het sociaal toerisme, (met 
caravan en tent) betreft, dit hing 
volgens spreker sterk samen met de 
nog steeds toenemende massa- 
motorisering, waarvan ook nog 
steeds het einde fTiet in zicht is. Hier 
doen zich steeds grotere problemen 
Voor, daar tent- en caravan-toeris- 
ten slechts overal nog gelimiteerd 
opgevangen kunnen worden. 

Uitvoerig behandelde spreker 
hierna hoe al deze zaken voor Zandvoort liggen, waarbij hij, wij- 
zend op het neutrale karakter van 
stichting Touring Zandvoort aan- 
drong op zo groot mogelijke samen- 
werking tussen de stichting en de 
hotel- en pensionbedrijven, omdat 
slechts door nauwe samenwerking 
bereikt kan worden, dat de gast zich 
ook werkeijk gast gevoelt en vele 
problemen en onaangenaamheden, 
die zich elk seizoen in mindere of 
meerdere mate voordoen, gemak- 
kelijker kunnen worden opgelost. 

Nadat de heer Hugenholtz ten- 
slotte nog had uteengezet, hoe 
stichting Touring Zandvoort werkt 
en waaruit haar propagandawerk 
bestaat, werd na de pauze gelegen- 
heid gegeven tot vragen stellen, 
waarbij de tongen los kwamen. 

Het belangrijkste feit, dat uit 
deze besprekingen naar voren kwam 
was ongetwijfeld dit, dat de voor- 
zitter tenslotte de vergadering de 
suggestie deed, dat de leden van 
Peruka in de nabije toekomst een 
verplichte bijdrage, berekend naar 
een bedrag per bed, zouden gaan be- 
talen aan stichting Touring Zand- 
voort, welk bedrag dan besteed zou 
moeten worden voor het voeren van 
nóg meerdere propaganda, een sug- 
gestie, die bij de aanwezigen grote 
instemming vond, omdat men er 
algemeen van overtuigd bleek te 
zijn, dat de samenwerking tussen de 
vereniging en de stichting niet hecht 
genoeg kon zijn. Dhr. Hugenholtz 
toonde zich over deze suggestie 
uitermate verheugd en het bestuur 
besloot, zich hierover in de eerst- 
volgende bestuursvergadering nader 
te beraden. Uitvoerig werd hierna 
ook nog gesproken over een moge- 
lijke uitbreiding van de recreatie, 
speciaal in de avonduren. Ook wat 
dit betreft, zal het bestuur zien, 
wat hier gedaan kan worden, waar- 
bij de mogelijkheid werd onder 
ogen gezien, om gezamenlijk met de 
leden onderling een klein recreatie- 
centrum voor de gasten te stichten. 

De voorzitter bracht de heer 
Hugenholtz tenslotte namens de 
aanwezigen dank voor zijn boeiend 
en interessant betoog en. meende 
(o.i. zeer terecht), dat hier van een 
zeer vruchtbare vergadering kon 
worden gesproken, die mogelijk nog 
vérstrekkende gevolgen zou hebben. Agenda raadsvergadering 

op dinsdag 23 februari n.m. 8 uur. 

1. Notulen. 

2. Benoemingen. 

4. Voorzieningen kleedgebouw 
sportpark „Duintjesveld". 

5. Uitbreiding alg. begraafplaats. 

6. Uitvoering werken in verband 
met de aanleg van een bus- 
station op het Zwarte Veld. 

7. Heffing waarborgsom in ver- 
band met eventuele beschadi- 
ging enz. van bestratingen. 

8. Aankoop perceel L'Amistraat 2, 

9. Intrekking van de bestaande en 
vaststelling van een nieuwe ver- 
ordening ex artikel 11, lid 1 van 
de Winkelsluitingswet 1951. 

10. Voorschotten exploitatiekosten 
bijzondere kleuterscholen 1960. 

11. Voorschotten gemeentelijke ver- 
goeding kosten instandhouding 
bijzondere scholen over 1960. 

12. Voorschot-verlening op salaris- 
verhoging gemeente-personeel. 

13. Rondvraag. 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Jolanda, d. van C. Bol en 
J. H. Rosenboom. Ingrid Maria, d. 
van S. A. Sjerps en A. M van der 
Meij. Pieter Jannes, z. van E. 
Schijff en J. Tangenberg, Willy 
Petronella Maria, d. van H.M.M. 
Meijs en Roekiatie. Johanna Ma- 
ria, d. van J. v.d. Vliet en J.A.J. 
Klumper. 

Geboren buiten de gemeente: 
Maria. d. van P .Sebregts en KI. 
Romeijn. 

Ondertrouwd: A. Rettinghausen en 
P. van Breukelen. 

Gehuwd: N. Boddé en E. van Gelder. 
Overleden: L.A. Eckhart, 82 jaar, 
geh. m. I. Naeije. 

Overleden buiten de gemeente: 
Joh. H. Mohr, 59 jaar, ongeh. 
H. L. Chr. Lansdorp, 70 jr., geh. 
met Joh. H. Windhorst. 

Op hoopvan zegen 

In theater Monopole heeft de 
toneelvereniging „Op hoop van ze- 
gen" donderdag 11 en vrijdagavond 
12 februari een opvoering gegeven 
van het blijspel: „Annalize" van 
Eline Verkade. De opvoering werd 
donderdagavond o.m. bijgewoond 
door de voorzitter van de Nederl. 
Toneel Unie (N.A.T.U.) en vrijdag- 
avond door de burgemeester van 
onze gemeente, Mr. H.M. v. Fenema. 

Met gemengde gevoelens zagen 
wij donderdagavond j.1. de eerste 
opvoering, want „Annalize", dat 
veel meer naar de klucht, dan naar 
het blijspel overhelt, plaatste ons 
voor de meest onmogelijke kolder- 
situaties, die af en toe wel grappig 
aandoen, doch voor het merendeel 
volkomen onaanvaardbaar zijn, 
waarbij de geforceerde ontknoping 
in het derde bedrijf geen enkele 
voldoening geeft. 

Dat,. „Op hoop van zegen" erin 
slaagde, er een aanvaardbare voor- 
stelling van te maken, lag zeker in 
de eerste plaats aan de knappe regie 
van de heer J. G. Bisenberger, die 
alle mogelijkheden tot in de details 
bleek te hebben uitgebuit, daar- 
naast, dat hier een aantal gerouti- 
neerde amateur-toneelspelers en 
-speelsters op de planken stonden 
en tenslotte, en zeker niet 't minst, 
door de vaart en het enthousiasme, 
waarmede het stuk gebracht werd, 
met een voortreffelijke rolkennis. 

Jo Bisenberger-Kromhout, als een 
der eigenaressen van het heren- 
modemagazijn „Annalize" bracht de 
rol van Lies Letter op onnavolg- 
bare wijze over het voetlicht, ge- 
steund door het niet minder tot 
voldoening stemmende spel van B.v, 
Soolingen-Bos als Anna ten Cate 
als de mede-eigenaresse van ge- 
noemd magazijn. Het fraaie samen- 
spel van hen beiden aan het slot 
van het tweede bedrijf, vormde 
zeker een der hoogtepunten van de 
avond. Kostelijk was ook het spel 
dat Tineke van Dalen bracht als 
Els Letter, (dochter van Lies) op 'n 
onbevangen en levensechte wijze. 

Wat de heren betreft, werd Adri 
Bisenberger als Hugo van Krimpen, 
nadat wij hem vroeger reeds in 
enkele kleinere rollen hadden ge- 
zien, in deze, zijn eerste grote rol 
een ware openbaring. Hij maakte 
van deze, aanvankelijk waanwijze 
en zich later ontnuchterd en be- 
drogen gevoelende jongeling een 
bijzonder aantrekkelijke creatie. 

Boeiend toneelspel leverde even- 
eens Jan Bos als de criminoloog 
professor Dr, J. W. van Krimpen,, 
terwijl Leen Paap als de politie- 
commissaris Michael van der Horst 
als zijn tegenspeler zeker "voor eerst 
genoemde niet onderdeed. 

Jaap Bos en Jan Vermaat bleken 
tenslotte een paar inbrekers die 
blijk gaven verstand van dit vak te 
nebben, waarbij laatstgenoemde als 
debutant wel zeer opviel en zich 
als een zeer bruikbare kracht voor 
de vereniging deed kennen. 

Voorzitter-regisseur Bisenberger 
opende en sloot beide avonden en 
huldigde de dames met bloemen, 
daarbij no- mededelend, dat de 
Vereniging op 26 en 27 april a.s. 
uitvoeringen zal geven van liet 
toneelspel: „Bona Ventura", met 
welk werk men tevens deel hoopt 
te nemen aan de vijfde toneelwed- 
strijd van de N.A.T.U. Coiffures-Crêations Intemationales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londen-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Teleuisie-seruice. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895,—; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat, A'dam Programma voor februari 
De populaire 

radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van maandag t.m. donderdag 

Het populaire Calypso- en 

Mambo orkest 

THE MILAGRO BOYS 

DON BORITO, piano 

CABUYA 

de bekende negerdrummer 

PINTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Van vrijdag t.m. zondag: 
Het bekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Aces 

Wim Jongbloed, piano. 

Aart Zegveld, sax en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Jan Blok, electr. gitaar Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - Stationsplein 

Het programma in februari: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire Calypso- 
en Mambo-orkest 

THE MILAGRO BOYS 

DON BORITO, piano. 

CABUYA 

de bekende negerdrummer 

PINTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dir. André Neefs. Dranken bestellen? O/VV) 
Broltmeier bellen! IMVL Wijziging winkelsluiting 

Mede op verzoek van de beide 
plaatselijke TVtiddenslandsverenigin- 
gen stellen B. en W. van Zandvoort 
de raadsleden voor, de zgn. „21 da- 
gen regeling", waarbij de winkels in 
Zandvoort o.a. tot 10 uur geopend 
mogen zijn op de verjaardag van 
H.M. de Koningin en tweede Paas- 
dag, uit te breiden tot Goede Vrij- 
dag en de zaterdag vóór Pasen. 
B. en W. achten dit met het oog op 
het de laatste jaren steeds toe- 
nemende bezoek van buitenlanders 
omstreeks Pasen, zeer gewenst. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Februari: ber^dbaar 

21 9.56 5.— 22.38 18.— 14.00-20.30 

22 11.19 6.30 — .— 19.— 15.00-22.00 

23 0.10 8.— 12.48 20.30 4.00-10.30 

24 1.28 9.30 13.54 22.— 5.30-11.30 

25 2.47 10.30 14.47 22.30 6.30-12.30 

26 3.18 11.— 15.33 23.30 7.30-13.30 

27 4.01 12.— 16.15 24.— 8.00-14.00 
Samengesteld door P.w.d.Müe KC2n. 

Ned. Chr. Vrouwenbond 

Vrijdag 26 februari a.s. des n.m. 
8 uur hoopt de afd. Zandvoort van 
de N.C.V.B. haar jaarvergadering te 
houden, in het jeugdhuis der Herv. 

kerk. Aukema 

Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

* 

Aparte Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

enz. 
Depositaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis, 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. "^ Februari- 
aanbieding? 

MARQUISETTE in wit en 
ecru, 90 cm. breed, p.m. 89 et. 
ETAMINE, 80 cm. breed 

alleen in wit 98 et. 
ETAMINE geel-wit ruitje, 
leuk en sterk, per meter ƒ1,60 
Nieuwste dessin NEPHIR 
Keukenbont, 80 cm. br. 

per meter ƒ2,10 
Bijpassende KEUKENVAL, 
geplooid, met kant en 
tussenzetsel, per meter 88 ot. 

Grote sortering 
lakens en slopen. 

De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 groot Sn het kleinvak! 

MACHINEZIJDE 1500 kleuren 
Groter assortiment bestaat er niet! 
OPTILON RITSSLUITING 

Alle kleuren en lengten. 
Garen - Band - Elastiek. 
KNOPEN in een enorme keuze 
in duizend en één kleuren! 
Kragen - Ceintuurs - Gespen enz 

De speciaalzaak van Zandvoort 
voor al Uw Kleinvakartikelen! 
GROTE KROCHT 20 Voor Uw drukwerk: 

Drukkerij Van Petegem & Zn. 

* Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 
Kaltestr.50.Tsl.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging r Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees I 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst / 0,75 

200 gr. Pork ., ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! Kerkstraat vijf en dertig 
En Haltestraat negen, 
Daar komt U de kenners 
Op rookgebied tegen. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

JC CfM IfCDC Thorbeckestraat 1 
. O. rVLI\CI\J Telefoon 3283 

Thans ook RIJLES met VOLKSWAGEN 
Uw kasten geen 
probleem meer! dank zij de K.P.M. 
zellbouwkast 
Alle inlichtingen verstrekt: 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13-15 - Tel. 3346 Vacht handen 

Uen nimmer 
ruw of schraal 
flfllEA 

Het is de Hamamelis die hef 'm doef 
Tube 95 et. 
£rjjsverlagmgsactie 

~" """^supenuarkt 

4" edammer # 

Jonge kaas ^0^ Plegen kaas^OQ 

°zeer vet "** A S veel smaak, £* f 

Icorsüoze, , „\€\ imitatie v __, 2C 

Rrmdkaas^iygruyere ^77 Hterwik sperc?eboi?er^7^ 
• gestampte mulsjesdoof 39 -M fnuTtcocJctat 
.. ananas 
•|facwj frambozen --fbw abrikozen 
.6oldenbrand"roe7wyi7 99 „Goldenbrand'rode wyrf 99 ■Maarcibe'et? 
200gr fe 6 sórt1raer?ts T 1 W I t 

I50gr. ^chtcbocolaadjes69 

r^^biTjaoo.qr. ^ 
levercastei -x® erwter? blik gebr\geba[ct # 
«sS^blik aep^^toSStSfeoep**» &8t£*«arreesw»oï49 weener J» i%saln7iakdropsSif Dl HkZ alm Me moot 

tuk IT/dyO |7c\ I S 6 met ïngebovwcfe gattieerlpMt ^89 HUISHOUDAFDELINGEH CKlHterëtraat l^ataqe » porceMnenkop enSCbotel ^49 

* modem ontbyt bord * 39 

10 middelgrote 
Barneveldse eieren 99 cent 

WOENSDAGKOOPJES 24 FEBRUARI fèt tt £? Engelse pêpEflMimr -sj 49 bi>&NOorMÜSlo4$W 59 

yitiHtro.DOpee.wreN -#69 bos WiTTe pepe&& 39 

yibl.ANDUVIB- #59 pptPiccALiLLY ^ 59 

beker APPELSTROOP ^49 bWe rol SPAg^etti X9 

'/iblilcRb-INErcLAüDES^' 59 3bliLJal.T0M.PüRee' 59 

bl ANANAS sap "^49 Poi &o^e"NCOoO ^ 49 

^^cn-OMrfeUTKOEIC-^' 29 bl. ASP0eses^ree4iW I. 19 

Ponoro2üMeti*^ 99 3M-1.P. PUDDING- 4 * *9 

bus PoeDeR.tcoFFi!= I, 39 jsoA.CHoc.i30Te-K^ 49 

3fet.WoHDPLe-is.Tee4 25 40- SleitPilj^wtBr.!^ 99 KINKHRStRAAT 74-80 MERCATORPLEIN 49-53' 
JANV.GALENSTRAAT63 KERKSTRAAT 19 ZANDV0OKT 
modellen! 
Schoenhandel En reparatie-afdeling ern 
ASPECT- interieurverzorging 

MEUBELSTOFFEERINRICHTIN& Pracht collectie 

Franse 

Siijlmeubelen Complete Meubilering 
Woningtextiel 
Luxaflex enz. H. VAN ASPEREN - ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT 

Telefoon 02507 - 2937 . Telefoon 02500 - 17069 koopt kwaliteit bij 

Slagerij Burger | 

Op de Internationale Vak tentoonstelling EüROVLESEM te 
Antwerpen deed SLAGERIJ BURGER mee met vier inzen- 
dingen die allen bekroond werden, t.w.: 

Paté de Foie Gras 

EERVOLLE VERMELDING (een prestatie in het land van de paté). 

Saksische Smeerworst 

EERSTE PRIJS (voordien op andere tentoonstellingen al vier- 
maal bekroond). 

Boerenmetworst 

EERSTE PRIJS (dit is de tweede maal dat we met deze worst een 
eerste prijs behalen). 

Leverworst 

TWEEDE PRIJS (Leverworst is het visitekaartje van de slager. 
Kwaliteitszaken hebben lekkere leverworst). 

Feèstreclame: vrijdag en zaterdag: 

100 gr. Ham en 100 gr. Saks. 

Smeerworst, samen 79 CENT 

150 gr. Gelard. Lever . . 79 et. 

750 gr. MAGERE 

VARKENSLAPPEN ƒ3,38 

750 gr. VARK.FRICAND. ƒ3,68 
750 gr. Pracht LAPPEN 

RUND ƒ2,48 
750 gr. FIJNE RIBLAPP. ƒ3,28 

750 gr. KALFSLAPPEN ƒ3,38 

750 gr. KALFSFRIC. ƒ 3,68 Maandag en dinsdag: 

250 gr. Malse Biefstuk ƒ1,48 

250 gr. Tartaar ƒ1,10 

200 gT. Bekroonde 

Leverworst 55 et. 

Woensdag en donderdag: 
500 gr. Heerlijk gekruid 

gehakt h.o.h. ƒ1,25 

200 gr. bekroonde Saks 55 et. U laat ze smullen, als U koopt bij: 

Gebrs. Burger' s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telef.2994 
Nationaal en Internationaal bekroonde producten. 
Aangesloten bij het proefstation voor de slagertf. Adres aan Ged. Staten 

Een zevental inwoners van onze 
gemeente heeft dinsdag 16 februari 
een schrijven gericht aan het college 
van Gedeputeerde Staten van "Noord 
holland, waarin verzocht wordt, 
goedkeuring te willen onthouden 
aan het raadsbesluit van 26 januari 
j.1., waar in beginsel met 9 tegen 5 
stemmen een voorstel van B. en W. 
werd aangenomen, om een strook 
duinterrein achter het caravan- 
terrein van de heer A. Pomper in 
erfpacht uit te geven aan de heren 
G. C. Hellemond te den Haag en A. 
Karseboom te Bloemendaal, om op 
dit terrein een recreatie-centrum te 
bouwen. 

Adressanten, -wijzen er op, dat 
door tegenstanders van deze plan- 
nen in de gemeenteraad tegen aan- 
neming ervan reeds zeer ernstig 
werd gewaarschuwd, doch dat een 
meerderheid met de voorzitter van 
mening was, dat commerciële ex- 
ploitatie van deze terreinen moest 
worden toegestaan. 

Daartegenover stellen adressan- 
ten, dat het duingebied in kwestie 
gelegen tussen Zandvoort en Haar- 
lem, aan de noordzijde begrensd 
door de Zeeweg en aan de zuidzijde 
door de Zandvoortselaan, in het 
streekplan voor Zuid-Kennemer- 
land gezien wordt als een soort 
„duinpark", doorsneden met wandel 
fiets- en ruiterpaden en voorzien 
van enige inrichtingen ten behoeve 
van recreatie, waaronder' enkele 
theehuizen en „zelfs eventueel een 
restaurant". Blijkbaar wil dus het 
streekplan niet verder gaan, wat 
de bebouwing althans betreft, dan 
de oprichting van enkele eenvou- 
dige inrichtingen, waar een wande- 
lend en fietsend publiek kan uit- 
rusten en verversingen gebruiken. 
Volgens adressanten betreft 't hier 
n.1. een ongerept duingebied, rijk 
aan uniek natuurschoon, bijzondere 
fauna en zeldzame flora, waarin het 
een voorrecht zal zijn te kunnen 
zwerven en van het verrukkelijke 
landschap te genieten. Verwezen- 
lijking van de bestaande plannen 
zou naar de mening der adressan- 
ten belangrijke vernietiging van 
typisch Hollands natuurschoon en 
beperking van de eenvoudige recre- 
atie tot gevolg hebben, waartegen 
adressanten zich, zolang de nood- 
zaak tot uitgebreide bebouwing niet 
volkomen vast staat, met kracht 
menen te mogen / moeten verzetten. 

Tenslotte zijn adressanten van 
oordeel, dat uitvoering van de be- 
staande plannen slechts mogelijk is 
na wijziging of aanvulling van het 
Streekplan voor ZuidKennemerland 
door de Planologische Dienst van 
Noordholland. 

Koop nu IVOROL 

Dubbele tuben: Voordeliger prijs- 
Uw tanden vragen het beste. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 

Ds. A. de Ruiter. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10,30 uur: Ds. C. de Ru. 
Medewerking van het kerkkoor. 
19 uur: Jeugddienst in het jeugd- 
huis. Voorganger Ds. R. H. Olde- 
man, Medew. van 't Crosskwartet 
Spr. de heer J. A. Wagtendonk. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10.30 uur: Prof. Dr. 

C. J. Bleeker, N.H. uit Amsterdam. 
19.30 uur „Het huis in de duinen": 

Ds. G. Kroes, E. L. uit Haarlem. 

(Uitsluitend voor bewoners tehuis). 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en . 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 uur Lof. 
In de week HJï. Missen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr. dhr. J. W. van Zeijl. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudie in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. SCHMITZ 

Herenkapper 

KERKPAD 1 WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 WAT VOOR FEEST OF PARTIJ? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelem, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 I ■ Kei Begrafenis- en Crematie- 
onderneming de Roode 

Kerkstraat la - Telef. 2069 1 

I Doktersdienst 

Zondag a.s.: J. F. Zwerver, 
Julianaweg la, telefoon 2499. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster M. E. Niezen, 
van Lennepweg 42, telefoon 2382. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s. Zr. G. Bokma, Tolweg 6, 
tel. 2816. - 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Jongkind, Kenau- 
park 11, Haarlem, telef. 02500-14524 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 20 t.m. vrijdag 26 
februari, na 6.30 uur 's avonds: 
avond,- nacht- en zondagsdienst: 
de Zeestraat apotheek M. J. Kerk- 
hoven-Nieuwenhuis, Zeestraat 71, 
telefoon 3073. 

Echter uitsluitend voor recepten en 
spoedgevallen. De diensten wisselen 
's zaterdagsavonds om 6.30 uur. 

Spanje-avond 

In de grote zaal van restaurant 
Zomerlust hield de afdeling Zand- 
voort van de Ned. reisvereniging 
maandagavond j.1. een propaganda- 
avond, waar de heer B. Baanen een 
lezing met kleurendia's verzorgde 
over Spanje. 

Wegens ziekte van de voorzitter, 
de heer N. Slootjes, werd de avond 
ingeleid door de 2de voorzitter? de, 
heer D. Muller, die o.m.lz'ri vreugde* 
uitsprak over de grote belangstelling 

De heer. Baan en bleek niet alleen 
een bijzonder prettig verteller, doch 
bracht ook door de unieke collectie 
kleurendia's - omlijst met originele 
Spaanse muziek - de aanwezigen in 
zeer nauw contact met de schoon- 
heid van het Spaanse land, haar 
inwoners, zeden en gebruiken. Hij 
deed zich daarbij kennen als een 
zéér bereisd man, die een diep- 
gaande studie van zijn onderwerp 
had gemaakt. 

De heer Muller was dan ook 
stellig de tolk der aanwezigen, toen 
hij de heer Baanen hartelijk dank 
zegde voor de leerzame en interes- 
sante avond, die hij had geboden. 

K.J.C. Noord 

De stand na de laatstgehouden 
avond luidt: 1. J. Keesman 29.733 p.; 
2. J.W. v.d. Wolde 28.818 p.; 3. Mevr. 
Kraayenoord 28.409 p.; 4. A.Schaap 
28.237 p. 

Olympisch jaar 1960 

Met PHILIPS RADIO of TELEVISIE 

Bestel heden bij ons Uw toestel. Wij zorgen 
voor een prima ontvangst. 

Komt U eens kijken en luisteren? 
Keus uit vele modellen. 

U kunt gebruik maken van 
Philips Crediet Service 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PBACHTIGE RUNDERLAPPEN ƒ1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ 3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ 3,25 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. gevulde Kollade 90 et. 
250 gr. Leverworst en 250 gr. gek. worst ƒ1,25 

150 gr. Gebr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Fricandeau 98 et. 

150 ge Gelard. Lever 85 et. - 

Volop verse varkenspoten en hamschyven. 

Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconserven. 
o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10 ; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. 


Zandv. dam iehuldigd 

ierde'zaal van 

is woensdag- 

Damclub ge- 

d van het feit 

L in de afge- 

kampioen- 

behaalde. 

naar tw asse 1 t Tte In de feesteli 
het Gemeensch 
avond de Zand 
huldigd ter gel( 
dat het eerste 
lopen competi^t 
schap in de 
waardoor 
de eerste klasse 

De voorzittei 
Dijk verwelkonp 
waaronder het 
Kennemerland 
gers van verscl : 
andere plaatse] 
moeiijkheden i 
damclub .omdajns 
tijd weinig of 
worden, terwij] 
de competitie 
gen. Spr. zette 
gehouden comp 
de hoop uit, d. 
zoen in de nieu 
eerste tiental 
vol zal zijn. 
mede, dat de i 
keer kampioen 
2 maart a.s, 
huis een 
men spelen 
Daarna ontvinjt 
de heren C. 
steeg een 
het behalen va 
punten in de 

De heer J. 
rende de comp 
langeloos zijn 
eniging beschi 
hiervoor van 
grote mand fn 

De heer 
Haarlemse Da: 
teerde daarna 
behaalde kamp 
uitstekende 
verdiend was. 
van de 

zitter was daar 
vloed geweest 
Zandvoortse 
actieve damclut 
toernooi, vorig 
vrij jonge verei 
had, naar hij v 
Kennemerland 
gewekt. Nadat 
van de damcl 
Heemstede en 
hun 

bracht, werd 
voerd door de 
voorzitter van 
Kennemerland, 
stuur de 
Uitvoerig ging 
mogelijkheden, 
biedt, schetste 
ling als een ze 
tenslotte de sug 
eniging in 
eens een „ men loveerde heer O. van 
aanwezigen, 
tsbestuur van 
irtegenwoordi- 
damclubs uit 
schetste de 
Zandvoortse 
de seizoen- 
kan geoefend 
ook daardoor 
kan aanvan- 
erloop van de 
uteen en sprak 
komende sei- 
leling voor het 
weer succes- 
deelde spr. 
C. Keiler (13 
Nederland) op 
emeenschaps- 
zal ko- 
25 dammers, 
zijn handen 
. en P. Ver- 
wegens 
hoogste aantal 
competitie, 
die gedu- 
tijd geheel be- 
voor de ver- 
stelde, kreeg 
'erenïging een simul seance 
tegi i. 
rinj it 
Dj jr. 
prest ïedalje S n. Meu orzitter t ;est actieve ivoortse vé: ng (e gelukwens ïadden 
r iet nieuwe ïpioen 
s 3r : gaan 

de voorzitter va 

een fraai clubka 

Nadat de 
van Dijk, de sp: 
zegd voor de 
had op de 
standhoudng tu: 
eniglngen.enjbel 
tie van het 
„strand-damtoer 
zullen overwegejp 
middag aan 
komende 
geruime tijd 
samenzijn bijeer Amateur Foti afenver. fotog ;che 
Zan >rt 1 e Zondag 21 febn 
wij een 
door en om 
Het is de bedoe 
wandeling gef 
door de deelnen 
ren fotografen 
aanwijzingen ge 
maken van 
enz. Wij startej> 
plein te 10 uur 
leden zijn van 

Als beste foto 
ling is door het 
foto 93, door 
maakt. Op de 
zoekers. Na 
Bannink sr., 
eigenaar van 
was geworden. 
Trekk 

Prijzen zijn 
gende nummers 
209; 162; 305; -2( 
96;_1; 83; 93; 355 
bij dhr. L. v.d 
weg 28 (4), na 18 sr Werfi C, Dammen 

De laatste 
persoonlijk ..... 
Zandvoort kenrn 
spannende parti 
rangvolgorde 
plaats. De ged 
luiden: 
L.J. v.d. 
J. v. Dijk - G, 
Douwstra - 
Prinsen - J. 
Ovaa - van 
A. Hoekema 
J. Schuiten - 
De stand aan de 

1. C. Drayer sr. 

2. A. Hoekema 

3. O. van Dijk 

4. C. Drayer van de 
H.D.C. felici- 
/oort met het 
hap, dat door 
volkomen 
ifmulerend werk 
voor- 
van grote in- 
schetste de 
als een zeer 
massale jeugd- 
door deze nog 
georganiseerd, 
arde, in geheel 
bewondering 
bestuursleden 
,St. Bavo" uit 
uit Haarlem 
overge- 
woord ge- 
WarmerSam, 
districtsbes tuur, 
namens dit be- 
huldigde. 
in op de vele 
het damspel 
ójndvoortse afde- 
tieve, en deed 
i dat deze ver- 
seizoen 
zou 
bood hij 
Zandv.Damclub 
lensvaantje aan. 
de heer O. 
■s had dank ge- 
iiging; gewezen 
"nge ver- 
de di.tirse ver- 
had, de sugges- 
van een 
ernstig te 
een zaterdag- 
van het 
men nog 
ellig onderling he imende 
strar mtoernooi" 
organisere (aarna vo< :er. pret onderlir oi seren h aegin 
seizoe bleef m » a.s. organiseren 
_ wandeling 
_ van ± 2 uur. 
dat tijdens deze 
rafeerd wordt 
De meer erva- 
m dan allerlei 
betreffende het 
n, onderwerpen 
het Raadhuis- 
irgens. Ook niet- 
welkom. 
de tentoonstel- 
liek aangewezen 
" . v.d. Mije ge- 
stemden 23 be- 
dab de heer 

28, de 

itgeloofde boek dlL. lotii 'leek 
Kt ginneweg 
hi ui- lijst verloting. 
allen op de vol- 
3; 111; 425; 106; 
575; 65; 494; 369 
ijzen af te halen 
; jr., v. Lennep- 
r . avond voor het 
damfipioenschap van 
te zich door zeer 
Wijziging in de 
d echter niet 
lieerde uitslagen Drayer sr. 1-1 
- Wolbeek sr. 1-1 d. Werff 
llkema 
B n. 0-2 
0-2 
2-0 
2-0 
1-1 Koper 
van Dijk 
op is thans: 
22 pL (uit 14) 
20 pt. (uit 12) 
16 pt. (uit 9) 
15 pt. (uit 9) 

R.K.S.V. The md voort Boys 

Uitslagen van ze dag 13 febr.: 
Alliance adsp. - T.Z.B, a 2-1 
Concordia ads; d - T.Z.B, b 1-0 
:( iag 14 febr.: 
1 2-3 

3 12-1 

4 S.H.S. n.o. 
3-8 Uitslagen van 
T.Z.B. 1 - D.: 
D.I.O. 5 - T.2 
S.H.S. 4 - T.1 
H.B.C. jun. c 
Programma zat® 
234. T.Z.B. adsp. 
Programma voor 
37. Hfd. Boys 2 
49. Halfweg 4 
72. D.S.B. 3 - 
93. D.C.O. 5 - 
120. Conc. jun. c 
130. S.H.S. jun. 2 
Programma voor 
T.Z.B. welpen klaverjaswedstrü 
zomerkamp van T.Z.B. a 

ag 20 febr.: 
H.B.C. g 15 u, 

ondag 21 febr.: 

T.Z.B. 1 12 u. 

I\Z.B. 2 14.30 u. 
i :b. 3 12 u. 

W-'B. 4 12 u. 

T.Z.B. a 14.30 u. 
T.Z.B. b 14.30 u. 

"oensdag 24 febr.: 

Geel Wit a 15 u. Woensdagavond 24 febr. a.s. grote ten bate van het 
onze jeugd. 
RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: ElectrO LUX, Holland Electro, HoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad ! Electro-Radio 
Technisch Bureau 

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR 
La femme 

et la fleur 

Beurs- en Bloemenfesiival van Haarlemse Voorjaar!- BEURS v/d VROUW Krelage-Huis Leidsevaart Haarlem VOORVERKOOP: 

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28 „Het fyoede MC 
Slechts 5 dagen een overweldigende show- van 

matrassen, dekens, 
complete slaapkamers, 
divan- en wentêlbedden 
en ook nog huishoudtextiel 

Alle artikelen zijn rijkelijk geëxposeerd. 
Dit is beddenshow zoals U nog nimmer gezien 
hebt. -5 dagen vrije bezichtiging-. Geen verkoop. 

«Het goede bed» is in de zalen van 

HOTEL «DELICIA», Kerkstraat 16 Een ieder is welkom: zaterdag van 2 tot 6 uur, 
maandag, dinsdag.^woensdag en. donderdag van , 
2 tot 6 uur en van half acht tot 10 uur. 

Kerkplein 8a - Tel. 3430 

en tot donderdag ook in de Kerkstraat. Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwarcn 

HOBOPLEX 

Colovinyl 

HOB.OPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zclfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 

Telcf. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". 

A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen T7 wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN 25 et. per kg. 
Couranten, tijdschriften, 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
TJ belt Wij komen! 

SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snclstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. MfflSP! 
PHTRTE5 ".£ 

«frites;/ wpfla Patate-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. 
aan Pure Kwaliteit koppelen wij prima service 

Fa. M. v. Lammeren 

HAARLEM - TELEF. 56188 
KASTANJESTRAAT 23 rood 

ZANDVOORT - TELEF. 3091 
NIC. BEETSLAAN 20 

WEKELIJKSE BEZORGDIENSTEN Hotel-Café-Rest. «De Rotonde» 

VRAAGT voor het a.s. seizoen 

een kamer-werkmeisje 
café-rest. kellners en 
eert Commi de Cuisine 

Aanmelden a.h. café-restaurant, Strandweg. Z LOCOMOTIEF SPORTEIJWIEL 
W Verlichting ƒ135,— 
/ 8,75 

Jasbeschermer ƒ 3,75 

Slot ƒ 1,75 ^ ƒ149,25 

^ KINDERRIJWIEL / 85,— 

♦ 


Henk Schuilenburg ♦ 

De Goedkope Amsterdammer ▼ 

TELEF. 2974 T ▼ GROTE KROCHT 5-7 WIJNBERG & Co. 
vraagt een nette jongen 

leeftijd 15, 16 of 17 jr. Voor handige jon- 
gen goed loon. Aanmelden na 7 uur. GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met. 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand." 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 

Vanaf VRIJDAG 19 t.m. ZONDAG 21 febr. 8 u. 

DRACULA 

Peter Cushing - Christopher Lee. 

Wie zal zijn bruid zijn vannacht? 

De verschrikkelijke minnaar die stierf en 
toch leefde. In Technicolor. (18 jaar). 

Vanaf MAANDAG 22 t.m. WOENSDAG 24 febr. 
8 uur 

Van het Westelijk front 

geen nieUWS Toegang 14 jaar. 

DONDERDAG 25 febr. - 8 uur 

Brigitte Bardot - Curd Jurgens - Jean Fisster 

En schiep de vrouw 

Cinemascope - Eastmancolor. Toeg. 18 jr. ZONDAGMIDDAG 21 febr. 2.30 uur Rin Tin Tin's verjaardag 

Een culturele film met een Nederlands 
sprekende verteller, dus zeer geschikt 
voor de jeugd. Toeg. alle leeftijden. , 

Wegens voortdurende prolongatie kunnen wij 
helaas de film „Operatie PetticoaV' nog niet 
vertonen. Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 
Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 Wij bieden U een enorme sortering 

in voorjaarsbloemen, o.a. tulpen, seringen, nar- 
cissen, hyacinthen, blauwe druifjes, mimosa, 
katjes, kastanjetakken enz. enz. 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! ' Ziet onze etalage! 
Bü KORT LUIERS 

oogjes en hydrophile 

van een vooraanstaand merk. I Zo voordelig door 
wat kleine vlekjes per stuk per 6 stuks 

88 et. 4,95 

HAARLEM : GROTE HOUTSTRAAT LANGE BEERSTRAAT 
HEEMSTEDE. RAADHUISSTRAAT 52 
ZANDVOORT: GROTE KROCHT 30-34 
I1MUIDEN: KENNEMERLAAN 41 DEZE AANBIEDING GELDT 
l/m DONDERDAG a.s 
Spoedveiling 

wegens opheffing van het café-reslaurantbedrijf 
KLEINE BRINKMAN, Houtplein te Haarlem, 
waar de gehele inventaris in genoemd perceel 
geveild zal worden op DONDERDAG 25 FEBR. 
v.m. 9. 30 uur, o.i.v. de heer G. Tekelenburg, 
deurwaarder te Haarlem, w.o.: 

fauteuils, stoelen, tafels, Wilhelmina biljart m. 
toebeh., 2 plano's, 2 microfooninstallaties, koel- 
buffet met bierpomp, kasregister, 2 koffiezet- 
machine's,. elec.koffiemolens, vleessnijmachines, 
holelzilver, porcelein, tafelkleedjes, schemer- 
lampjes, keukeninventaris, diverse wijnen, mo- 
derne terrasstoelen en tafeltjes, neon licht- 
reclame en andere verlichtingen en wat verder 
tot de inventaris behoort. 

KIJKDAG: woensdag 24 febr. van 10-8 uur. 

Onder leiding van veilingdirectie veiling- 
gebouw „DE WITTE ZWAAN", Zandvoort aan 
Zee. Dir. P. Waterdrinker, Telefoon 2164. Burg. Engel bertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Pompadoertaart voor I 1,00 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor f 0,85 Bij ons drinkt U een 
heerlylc kopje koffie. 

In ons gezellig restau- 
rant eet TJ billijk en 
goed. 

.Jndehoofdrof.. In de film 

KRINGLOOP 

vormt u zich een beter 
beeld van het levens- 
mysterie dan uw fanta- 
sie na het lezen van een 
aantal boeken kan ont- 
wikkelen. KRINGLOOP, leven zonder einde, ver- 
schilt in feite niet van de kringloop van 
het heelal 

Dank zij de vorderingen van de moderne 
wetenschap worden u deze ontzagwekken- 
de geheimen ontsluierd in een zuiver 
beeldverhaal. 

Géén fdlmgegeven is boeiender en realisti- 
scher dan dit van ons eigen leven I 

De Stichting Film en Wetenschap te Utrecht 
maakte de Glm, Mevr. H. F. Fortuin-Blitz schreef 
de tekst, die door Max Dendermonde in filmtaal 
werd omgezet. 

* * * 

Kringloop kunt u zien op 22 febr. a.s. 
in het GEMEENSCHAPSHUIS 

Toegangsprijs 50 et. 
Aanvang 8 uur. 

VOORVERKOOP: 

Const. Huygensstraat 26 en aan de zaal. Toegang 18 jaar. Jongeman gevraagd 

voor lichte kantoor- en magazijn- 
werkzaamheden. Leeftijd ± 17 jaar. 
Sollicitaties onder letter G, Halteslraat 12. Gratis 

Wegens overweldigend succes 
verlengen wij onze actie 

„gratis hakken 
bij zolen" 

met één week 
van 22-27 februari 

fπ*ɀS, 

Afd. Schoenreparatie Reparaties aan alle 
soorten uurwerken 

worden in do kortst mogelijke tijd verricht door 
Horlogebedrijf 

C. WaOhlhfy 

KOSTVERLORENSTRAAT 68 
(hoek Julianaweg) - TELEFOON 2071 OLMA 'n betrouwbaar 
Zwitsers anker horloge 

IS 
EN KLOKKEN KIENZLE WEKKERS 

Ziet onze zo juist ontvangen nieuwe collectie. 

Alle In onze zaak aanwezige uurwerken werden 
officieel door de Keuringsdienst goedgekeurd. Eike fijnproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 ADVERTENTIETARIEF 

lc»« 'dv«rtantl«« P«r m.m. regal 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13ctp.rn.rn. 
pagina 2 20 et p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Lieïdadigh.adv. 40'Vo red. 
Bij contract belangr. kort. AMANDA BALKE 

Voeikundige 

Pedicure - Manicure 

Massage. 

Behandeling aan huis. 

Afspr. via telef. 2234 

KERKSTRAAT 32 //?£/&/£#&> GEVRAAGD voor doorl. 
een of twee kamers voor 
dame alleen. Brieven letter 
L. Haltestraat 12, of telef. 
02959 - 19040. GEVRAAGD per 1 april: 
net MEISJE voor alle voor- 
komende werkzaamheden. 
Hotel Noordzee. Hogew. 15. GEVRAAGD: ervaren 
chauffeur voor best. en vr. 
auto's. Vervoerbedrijf P. 
Kerkman, Haltestraat 63. LEFFERTS Slijterij en 
Wijnhandel VRAAGT een 
JONGEMAN* in alg. dienst 
die genegen is een brom- 
carrier te berijden. 
Aanmelden: Kerkstraat 9. TE KOOP: Prima Heren- 
rijwiel. Grote Krocht 30a. 

TE KOOP: 2 pers. opklap- 
bed ƒ35,-; gr. electr.wand- 
klok f 20,-; mod. eiken 
hanglamp ƒ 25,-; dubbele 
rnarm. -wastafel met op- 
stand ƒ35,-. HaarLstr. 16. 

"n Aankomende 
VERKOOPSTER GEVR. 
Noov, Grote Krocht 20. 

GEVRAAGD : Hulp i. d. 
huish. of meisje van 9-1 u. 
in kL gezin. Mevr. Rie- 
mersma, Gort v.d. Linden- 
straat 8 , telef. 3086. 

TE KOOP: een prachtige 
IJSKAST. 100 °/o in orde. 
Telef. 3740. 

Café Oom stee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geooend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 

Ingezetene van Zandvoort 
VRAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no. 
2-2 bureau van dit blad. Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht ZandvJaan 17, 
Telef. 3959, na 6 uur. GEVRAAGD door a^.echt- 
paar (z.b.b.h.) een gestoff. 
zit-sip.k. m. keuken voor 
perm. Br. no. 18-2 bureau 
van dit blad. GEVRAAGD: 1 zitk. en 3 
slpJï. m. vr. keuken, of een 
vrij huis v. 15 juli - 15 
aug. Brieven no. 20-2 bur. 
van dit blad. GEVR.: een WERKSTER 
voor één week. Mevrouw 
Auer, Spieselenburglaan 
12. Aerdenhout (bij Vier- 
sprong). Kinderhuis Groot Kijkduin 
Dr.Smitstraat 7 VRAAGT 
een WERKSTER. Voor al Uw Mr. i S E L- 
WERK naar W. Drie- 
huizen. Marisstraat 13. 

Telefoon 3391. WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2. Haltestr. 12. FRANSE EN ENGELSE 
CONVERSATIELES 

GEVRAAGD van bevoegd 
leraar(es). Brieven no. 19-2 
bureau van dit blad. 

GEVRAAGD laatste twee 
weken in juni: 2 kamers m 
gebr. v. keuken v. 4 pers. 
Br. F. Lodder, N.Z. Voor- 
burgwal 350. Amsterdam 
C Tel. 020 - 32289. SLAAPT U SLECHT? 

Neemt voor U naar bed 
gaat een kopje koffie met 
een scheutje 

HAMERS COGNAC 
Deze maand afgehaald 

75 cent per 100 cl. 
Kostverlorenstraat 34. Wonlnginr. HEEMETER 

van Ostadestrsat 7a, het 
aan serrezen adres voor Uw 

MEUBELEN 
Vraagt eens naar onze ge- 
makkelijke en aantrekke- 
lijke betalingscondities. 
Reeds vanaf ƒ5,- per week. Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

bJi. Schelpenplein. Aan de wetenschapsmensen 
van 

Organen 

kunt U gerust de schoonheid 
van Uw huid toevertrouwen. 

Gebruik dus de nieuwe 

ENDOCIL 
hormoon-crême 

Per tube ƒ2,90 

DROGISTERIJ 

BLOM 

Winkelgalerij 
to. Hotel Bouwes 

Telef. 3372 
Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WTP, , SCHOON SCHIP 
met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf ƒ2. — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 

PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44.50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 
WAGfNSvooR-viaAaR. TAXI 2600 

Een. taxi b-g dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

tcordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AD f} I Prfnsesseweg 15 
■ DUL Telef. 2066 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 53 - TEL. 4166 EEHANGEN of STOFFEREN, 
ZEIL LEGGEN of 
TAPIJT KEREN 

J, van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdrjkstraat 5 - Tel. 3796 Groot en klein vinden 

VANDE'RWEjRJ=Fs 

brood FIJN-I ' * erssnelwof! 
100 gram ., 500 gram 

gesmolten beker 500 gram . . . 500 gram KöpüciMers 39 

Koffie 79 

liVIlllf huishoud zak 250 gram f W 

INeslesj* ï&£ 62 

m tëCM 85 

lül Vlavllw zak 250 gram WW 
500 gram 
250 gram per stuk 
Geldene ± 250 gram 
Grauv/e erwfsa 
Zuurkooispslc 
RooRwois 
Beierse hom 
Oroïe repen 8 100 

Kopöcilners^s^li 
Mocüfoni ,„^ m im 28 100 gram oterharnworst 
SoepöaHeü blik ± 30 stuks droogkokefld, 

gebroken pak 5C0 gram spinazie . 
Appelmoes 
Muizen 
ünfl . . . . literblik 

van goud- 
reinetten literblik per pak 

8 halve schijven . per blik 

100 gram KWALITEITSGARANTIE Wanneer u enig bij AH gekocht artikel 
niet ètke cent waard acht die u ervoor 
betaalde, dan geeft Albert Heijn o 
het volledige bedrag prompt terug. Ontbijtspek 
Biseuïis z S , L M S[r rM 
Spliferwten . . 50 o grM 
Hele Bügurkj8Sp?r7öt r 

CtïGC.bïSCUiiS 100 gram 

Borsluleveilen . 2 «. 

T/lï>5i« 5'> r 'ke moot 
iUfliJIJ StarKist ... per blik 

Soepgroenïen 2 «*!« 

AflCinGS blik 20 halve schijven 119 
DrOpfOffeeS zak 200 gram 43 37 
33 
33 
57 
39 
35 
77 
45 Havermout ff&U 
Aartibeienjam . per P0 t 
Kapucijners^^ 
Rode bessesap per nes 
Waslijnkoord 
Choc. hagel 
Abrikozen... m^ 
Amandelen . . 100 gram 
Toiletpapier z^ 4 renen plastic 

rol IQ meter 

puur of melk 
. . strooier Saksische 'r???*? grim 28 
78 
68 
63 
30 
67 
59 
58 
48 
37 Zcciiie zeep . 500 «««, 39 
Zwarte hallen. 200 g ram 35 
Sherry Pale . . .,*/*, 350 
Molton dweil 5ox6o OT 55 
Sperziebonen . % «* Tl 
Perziken oewkist pe r \m. 110 
Choc. tablettenperstuk 39 
Schuurpoeder «„*. bUÏ 38 
landwijn roodc* w» P . &•<* 165 
Menloldrups. 2ron,n 35 Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper! 000 m ÜzA óof^Umcidtktó&É bwoi kl<kmmJ(md ! 
ANDVOORT: IEUWSBIA 
20e jaargang no. 39 ..TREKT U hJIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHTJ' 26 februari 1960 Uitgave, redactie en administratie: • C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telei K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdetthout Langs de vloedlijn 
Geld neemt de zorgen, uit het 
•leven weg en schept tege- 
lijkertijd nieuwe. 

Inayat Khan. Raadsvergadering 

De algemene begraafplaats wordt uitgebreid. 
We krijgen een bus-station op het Zwarte veld. 
Gemeente moet niet te veel voor huisbaas gaan spelen. Twee uur hadden Zandvoorts 
vrcede vaderen dinsdagavond 3.1. 
nodig, om de 13 punten tellende 
raadsagenda af te werken. Het werd 
een prettige en genoegelijke bijeen- 
komst, die echter geen publieke be- 
langstelling trok, want de tribune 
bleef geheel leeg, hetgeen in de 
rondvraag dhr.Koning de opmerking 
ontlokte, dat de nieuwe stoelen 
misschien het publiek niet bevielen, 
reden waarom hij adviseerde, de 
oude er maar weer neer te zetten. 
„Misschien helpt 't", verzuchtte hij. 

Met een hevige klap cp de houten 
college-tafel (want de „Pers" bleek 
verdwenen te zijn) opende de voor- 
zitter, burgemeester Mr. H. M. van 
Fenema, de vergadering. De dreu- 
nende hamerslag verwekte vanzelf- 
sprekend de nodige hilariteit. 

Benoemingen 
Met algemene stemmen (15) werd 
benoemd tot onderwijzer aan de 
Wim Gertenbachschool de heer E. 
Keizer, thans onderwijzer aan de 
openbare UX.O.-school in Brummen 
De benoeming gaat in per 1 maart 
a.s. Wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigede leeftijd werd 
op verzoek eervol ontslag verleend 
aan de heer H. H. de Haas, adjunct 
commies bij de dienst van P.W. 

De raad stelde een bedrag van 
ƒ1450.- beschikbaar voor het maken 
van een Meedruimte in de berg- 
ruimte van het clubgebouw op het 
sportpark „Duintjesveld" ten be- 
hoeve van de Zandvoortse Hockey- 
club. Genoemde club zal dan een 
huur van ƒ200.- per jaar méér gaan 
betalen. 

Hr. Slegers toonde zich uitermate 
verheugd over dit voorstel en 
hoopte dat tz.t. ook andere sport- 
verenigingen-, o.a. *Zandvoortmeeu~ 
wen, zouden geholpen worden, door 
bijv. betere afsluiting van de ter- 
reinen. 

Uitbreiding algem. begraafplaats. 

De raad besloot met algemene 
stemmen 't reeds verleende krediet 
van ƒ40.640.- voor uitbreiding van 
de algemene begraafplaats te ver- 
hogen tot ƒ122.000.-, omdat dit kar- 
wei als vrij werk zal moeten worden 
uitgevoerd, daar voorlopig geen 
arbeiders beschikbaar komen om 't 
uit te voeren in DA..C.W.-verband. 

Hr. v. d. Werf f brak nog een lans 
voor uitbreiding van het thans op 
de begraafplaats aanwezige ge- 
bouwtje tot werkelijke „aula", om- 
dat de voltooiing van de uitbreiding 
zeker nog wel een jaar of zes zou 
duren. Hij kreeg van wethouder 
Tates te horen, dat dit punt nog 
eens zal worden besproken in het 
college. Spreker was het er vol- 
komen mee eens, dat de huidige 
toestand niet gehandhaafd kan 
blijven, doch gaf voor het ogenblik 
-de heer v. d. Werff weinig hoop, 
daar z.i. de uitbreiding binnen drie 
jaar gereed zal zijn en men thans 
geen goed geld naar kwaad geld 
moet gaan gooien. Een nieuwe aula 
komt vanzelfsprekend als sluitstuk 
van de uitbreiding der begraafplaats 

Nieuw busstation op Zwarte veld. 

Met algemene stemmen besloot de 
raad eveneens een aanvullend kre- 
diet van ƒ411.000.- beschikbaar te 
stellen voor de aanleg van een bus- 
station op het Zwarte veld, verlen- 
ging van de rijweg voor bussen op 
de voormalige trambaan tot aan het 
„Huis in de duinen" en de aanleg 
van een parkeerterrein op de plaats 
van het huidige busstation. De 
heren Gosen, Lndeman en Koning 
voerden over dit onderwerp nog .WURF-PRAET" 
WUIXUM v.d. WÜBFF: 

„De Zanverse hemde komme 

aXlegaer nog es in de goot 

terecht?' even het woord en werden door de 
beide wethouders en de voorzitter 
beantwoord. De heer Gosen wilde 
o.m. het parkeerterrein splitsen door 
een groenstrook en de „van Alphen- 
fontein" daarin plaatsen. De Voor- 
zitter voelde alles voor een groen- 
strook. De fontein zou wellicht 
kunnen worden verplaatst, wanneer 
het postkantoor is afgebroken en 
daardoor de restauratie van het 
Raadhuisplein ,, urgent wordt. De hr. 
Lindeman kreeg te horen, dat ten 
opzichte van een eventuele rijksbij- 
drage wethouder Tates niet pessi- 
mistisch gestemd was. Deze zaak 
werd reeds in den Haag besproken. 

Beschadiging bestratingen. 

Een voorstel van B. en "W. om van 
de bouwondernemers vóór de aan- 
vang van een werk een waarborg- 
som te vragen, welke na afloop der 
werkzaamheden zal worden terug- 
betaald, eventueel onder aftrek van 
de kosten, gemaakt voor herstel 
van aan gemeente-eigendommen 
toegebrachte schade, ^welke waar- 
borgsom ware te bepaleij'bp ƒ100.- 
per ƒ100.000.- bouwkosten of ge- 
deelte daarvan, bracht, — zoals te 
verwachten was — Hr. Slegers in 't 
geweer, die zijn zwaarste geschut in 
stelling bracht. 

Spreker betoogde, dat dit voorstel 
vooral voor de kleine bouwers zeer 
bezwaarlijk was, die dan voor het 
kleinste klusje eerst ƒ100.- waar- 
borgsom zouden moeten storten. 

De heren Gosen, Koning en Lin- 
deman deelden de bezwaren van de 
heer Slegers. Uit de vrij uitgebreide 
discussie, die daarop volgde, kwam 
het voorstel naar voren, deze waar- 
borgsom niet te eisen voor bouw- 
werken, die een bedrag van ƒ1000,- 
of minder zouden bedragen, voor 
welk voorstel wethouder Tates wel 
bleek te gevoelen De wethouder 
betoogde; dat de aannemers deze 
regeling aan zichzelf hebben te 
danken, omdat er over het alge- 
meen door het personeel slordig 
wordt gewerkt en het zeer moeilijk 
is, achteraf gemaakte beschadigin- 
gen te verhalen op de bouwers. Spr. 
vond het geen prettig voorstel, 
omdat de goeden thans onder de 
kwdaen moeten lijden, maar het 
voorstel moest worden gedaan, om- 
dat het geboren werd uit de prak- 
tijk. Het gemeentebelang eist deze 
maatregel. Een voorstel van Hr. 
Slegers, om het voorstel ter nadere 
bestudering terug te nemen, kreeg 
geen steun, waarna het werd aan- 
genomen onder voorwaarde, dat 
bouwwerken van ƒ1000.- of minder 
hierbuiten vallen, met 13 tegen 2 
stemmen. Tegen stemden de heren 
Slegers en lindeman. 

Aankoop huis l'Amistraat 2. 

Een voorstel van B. en W. om het 
oude en in onvoldoende staat van 
onderhoud verkerende woonhuisje 
aan de l'Amistraat 2 aan te kopen 
voor ƒ3000.- werd verworpen met 9 
tegen 6 stemmen. Tegen stemden de 
heren Diemer, Paap, Hose, Kerk- 
man, Gosen. v. d. Werff, Lindeman, 
Breure en Slegers. , 

Hr. v. d. Werff betoogde, dat het 
saneringsplan voorlopig toch niet 
wordt uitgevoerd en als dit huis 
wordt opgeknapt, kan het nog wel 
15 a 20 jaar mee. Hr. Gosen vond 
het huis slecht en de prijs redelijk, 
Maar daar blijft het niet bij, want 
het moet worden opgeknapt en de 
gemeente moet niet te veel voor 
huisbaas willen gaan spelen. „Waar 
gaat het heen", zei spreker, „als de 
gemeente alle vervallen huizen zou 
gaan aankopen". Hier moet de 
hulseigenaar verplicht worden tot 
opknappen. Hr. Petrovitch had vast- 
gesteld dat begonnen moet worden 
met een geheel nieuw dak, want het 
huis lekt als een mandje. Een uit- 
gebreide discussie ontspon zich 
hierop over de vraag, of dit huis 'n 
krot was o£ niet, waarbij men vrij 
algemeen tot de konklusie kwam, 
dat dit hier niet het geval was, doch 
de voorzitter bleek het volkomen 
met wethouder Tates eens, toen 
deze betoogde, dat alle oude en ver- 
vallen huizen tenslotte pakhuizen 
worden en dat moet worden voor- 
komen. „V/ij moeten zoveel mogelijk 
oude rommel opruimen, want het 
is ook de taak van het gemeente- 
bestuur, de gemeente schoon te 
houden", zei de voorzitter Ook het 
laatste woord van wethouder Tates, 
dat het geenszins de bedoeling was, 
dit huis direct te slopen, doch het 
integendeel zo lang mogelijk te 
Jaten bewonen, kon de tegenstan- 
ders van dit voorstel niet vermur- 
wen, zodat het werd verworpen met 
bovengenoemd resultaat. 

Winkelsluiting. 
Een voorstel van B. en W. om de 
openstelling van winkels uit te 
breiden tot 10 uur op de Goede 
Vrijdag en zaterdag vóór Pasen, om 
dat op deze dagen veel vreemde- 
lingen in de gemeente vertoeven, werd aangenomen met 13 tegen 2 
stemmen. Tegen stemden de heren 
v. d. Werff en Gosen. . 

Hr. v. d. Werff vond het een 
teleurstellend voorstel en zag de 
noodzaak ervan niet in Er was thans 
een regeling, die elkeen voldeed en 
nu gaat men weer veranderen. Hr. 
Slegers voelde echter alles voor dit 
voorstel, hetgeen Hr. Koning de op- 
merking ontlokte, dat hij er niets 
meer van begreep, want Handels- 
vereniging (Hr. v. d. Werff) bleek 
ertegen, en Hanze (Hr. Slegers) er-- 
vóór, terwijl volgens het voorstel, 
de beide plaatselijke Middenstands- 
verenigingen hun adhaesie met dit 
voorstel hadden betuigd. Daar bleek 
de Hr. u. d. Werff niets van te we- 
ten, doch de voorzitter toonde hem 
de brief van de Z.H.V. gedateerd 
oktober j.1. Tenslotte gaf de raad 
goedkeuring aan het voorstel om 
aan het gemeentepersoneel een 
voorschot van 3 pCt. te geven over 
het eerste kwartaal 1960 op de ko- 
mende salarisverhoging van het 
overheidspersoneel. 

Rondvraag. 

Hr. Paap vroeg aandacht voor de 
„zandtrottoirs" rondom het hockey- 
veld en bij paviljoen „de Vijverhut". 
Verzocht, deze trottoirs te betegelen 

Weth. Tates anwoordde, dat in 
verband met de landelijke gesteld- 
heid aldaar deze trottoirs tot nu toe 
niet werden bestraat."Spreker_zegde 
toe, thans deze zaak te zullen bezien. 

Mevr. Mol betoogde in een uit- 
voerige redevoering, dat het gezeg- 
de in de jaarrede van de burge- 
meester, dat er meer marge moest 
zijn tussen steunnormen en lonen, 
om de werklust meer te animeren 
niet opging omdat deze marge nog 
altijd voldoende groot is. Gevallen 
als door de burgemeester bedoeld, 
behoorden h.i. tot de grote uitzon- 
deringen, hetgeen zij met cijfers 
aantoonde. 

De voorzitter antwoordde mevr. 
Mol, dat zijn uitlating slechts als 
waarschuwing was bedoeld. Wan- 
neer dit hoge uitzonderingen zijn, 
is dit alleen maar verheugend. 

Hr. Gosen vroeg, of er reeds' be- 
richt van het Rijk gekomen was in- 
zake de door de raad ingediende 
Motie over de politiekosten. 

De voorzitter antwoordde, dat dit 
nog niet het geval was. Het zou zi. gelet op de opgedane ervaringen, 
ook nog wel even duren. 

Hr. Gosen vroeg daarop, of er 
geen nieuwe politieverordening zou 
kunnen worden gemaakt, inhouden- 
de, dat honden hun behoefte slechts 
in de goot mochten doen. Hij achtte 
de vervuiling door honden méér 
dan ergerlijk. 

De voorzitter zei, dat deze kwes- 
tie inderdaad zéér urgent is. Het is 
een vieze boel op de straten en spr. 
loopt tegenwoordig alriid met gene- 
gen hoofd langs de straten, niet uit 
verlegenheid, doch om te .zorgen, 
met schone schoenen thuis te komen. 
Het is typisch, dat men deze vervui- 
ling in 't buitenland nergens aan- 
treft. Het is een euvel, dat nogmaals 
met de politie zal worden bespro- 
ken en in groter verband ook met 
andere raadscolleges, omdat het in 
alle plaatsen in ons land hetzelfde is. 
De honden te verplichten, in de 
goot te gaan zitten, leek spreker 
echter zeer moeilijk. 

Hr. v. d. Werff betoogde,, dat men 
tegenwoordie aan de gemeente be- 
taalt voor onderhoud van graven en 
dat om dit geld zelfs wordt gemaand 
doch de gemeente doet aan dit 
onderhoud niets. 

Wethouder Tates zegde toe, hier- 
naar een onderzoek te zullen laten 
instellen. 

De heren Gosen, Lindeman en 
Breure, die vragen hadden gesteld 
over de Volkskredietbank in ver- 
band met het uittreden van diverse 
gemeenten uit de regeling, werden 
door de voorzitter beantwoord. 

Deze betoogde o.m-, dat de situatie 
' aanvankelijk zeer moeilijk was, 
doch thans is men op de goede weg. 
De kwestie van de Haarlemse Hulp- 
bank, die tegen lagere renten kre- 
dieten verstrekt, zal door spreker in 
de e.v. vergadering van de Volks- 
kredietbank ter sprake worden ge- 
bracht. Voor Zandvoort ligt de zaak 
moeilijker dan voor de uitgetreden 
gemeenten, omdat na Haarlem en 
Beverwijk, Zandvoort de gemeente 
is, waar de meeste kredieten wor- 
den verstrekt, hetgeen .spreker met 
cijfers toelichtte. Zo spoedig moge^ 
lijk zal spreker echter de raad over ' 
deze kwestie volledig inlichten, op- 
dat de raad dan haar standpunt kan 
bepalen. Om bij tienen werd daar- 
na de vergadering door de voor- 
zitter voor gesloten verklaard. Begroetingsavond nieuwe inwoners In de feestelijk met bloemen ver- 
sierde raadzaal heeft het gemeente- 
bestuur van Zandvoort donderdag- 
avond 13 februari aan een aantal 
nieuwe inwoners wederom een zgn. 
„begroetingsavond" aangeboden, een 
avond, die zich kenmerkte door een 
sfeer van ongedwongen hartelijk- 
heid en gezelligheid Behalve burge- 
meester Mr. H. M. van Fenema 
waren aanwezig de beide wethou- 
ders, de heren G. Tates en A. Kerk- 
man en de gemeentesecretaris, dhr. 
W. M. B. Bosman. 

In zijn begroetingswoord memo- 
reerde de burgemeester onder meer 
dat dit de elfde maal was. dat het 
gemeentebestuur van Zandvoort 
nieuwe inwoners begroette. Het 
blijkt een goede gedachte te zijn 
geweest van het gemeentebestuur, 
dergelijke avonden te gaan houden, 
want meer en meer worden uit 
andere gemeenten in ons land infor- 
maties ingewonnen over dergelijke 
avonden. Spreker wees op de vele 
facetten van avonden als deze, 
waar men met het gemeentebestuur 
kan kennismaken buiten de ambte- 
lijke sfeer om en op het grote be- 
lang van dit contact tussen ge- 
meentebestuur en inwoners. 

Vervolgens gaf Mr. van Fenema 
in 't kort een overzicht van de ont- 
wikkeling van Zandvoort van 
vissersdorp tob badplaats en be- 
steedde uitvoerig aandacht aan de 
verwezenlijking van het wederop- 
bouwplan „Friedhoff" in de na-oor- 
logse jaren. Een nieuw geluid in de 
rede van de burgemeester was deze 
avond dat hij opnieuw de wense- 
lijkheid bepleitte om de aantrek- 
kelijkheid van de oude dorpskern te 
bewaren, zo mogelijk door het af- 
sluiten van het centrum voor alle 
verkeer, opdat, na het aanbrengen 
van de nodige aantrekkelijke voor- 
zieningen aan gevels en wegdek, dit 
oude dorp zijn eigen sfeer zou be- 
houden' en als flaneer - centrum 
attractiever zou worden en een nóg 
grotere aantrekkingskracht zou 
gaan uitoefenen op de vele toeristen 
Aan de hand van een speciale kaart 
vertelde de burgemeester tenslotte 
nog het een en ander over de toe- 
komstige ontwikkeling van Zand- 
voort. 

Na de pauze, waarin gelegenheid 
bestond het gerestaureerde raad- 
huis te bezichtigen, evenals de fraaie 
foto-expositie van de Zandvoortse 
amateur - fotografenvereniging, en 
waarbij het gemeentebestuur zich 
op ongedwongen wijze met zijn 
gasten onderhield en van het leggen 
van onderling contact een druk ge- 
bruik werd gemaakt, leidde de heer 
J. G. Wijnbeek de te Zandvoort wo- nende zee-fotograaf Cees van der 
Meulen bij de aanwezigen in. Deze 
vertoonde hierna een unieke serie 
door hem vervaardigde kleurendia's, 
die terecht bij allen grote bewonde- 
ring wekten. 

Begeleid door de pianist Jan de 
Man zong hierna de bariton Guus 
Hoekman een viertal liederen en 'n 
aria uit Don Giovanni van Mozart, 
waarbij vooral laatstgenoemde aria 
en de negro-spiritual „My Lord, 
what a morning" spontane reacties 
wekten. Daarna vertelde de heer 
■J. G. Wijnbeek, voorzitter van de 
contact-commissie „Culturele Be- 
langen" het een en ander over het 
culturele leven in Zandvoort. 

Nadat de pianist op briljante 
wijze een Spaanse dans van Grana- 
dos had vertolkt, werd 't slotwoord 
gesproken door wethouder G.Tates, 
die in een gloedvol betoog de mede- 
werkenden aan deze avond dank 
bracht onder het aanbieden van 
fraaie bloemen. De heer J. G. Wijn- 
beek, die per 1 maart a.s. Zandvoort 
gaat verlaten, daar hij werd aange- 
steld als cultureel ambtenaar in de 
gemeente Zaandam, ontving na een 
hartelijk afscheidswoord uit handen 
van de wethouder namens het ge- 
meentebestuur een geschenk onder 
couvert als dank voor het belang- 
rijke werk, dat hij op cultureel ge- 
bied in Zandvoort had verricht. 

Zandvoorts gemeentebestuur mag 
zich gelukkig prijzen, opnieuw aan 
nieuwe inwoners een avond te heb- 
ben verschaft van voorname allure 
en ongedwongen hartelijkheid, het- 
geen door alle aanwezigen bijzonder 
werd gewaardeerd. Lezing 

In hotel Keur zal op donderdag 3 
maart a.s. een lezing, toegelicht met 
film worden gehouden over de Gro- 
ninger kustvaart door kapitein .1. D. 
J. Postma. Deze avond wordt geor- 
ganiseerd door het Koninklijk Zee- 
manscollege „De Groninger Een- 
dracht". 

Zilveren jubileum 

De afdeling Zandvoort van het 
Ned. Roode Kruis bestaat op 28 
februari 25 jaar. Ter herdenking 
van dit feit zal op zaterdag 5 maart 
in hotel Keur een receptie worden 
gehouden van 16-17,30 uur. Vooraf 
zal om drie uur het tot magazijn 
verbouwde perceel Kanaalweg 5 
worden geopend, waarbij de nieuwe 
ambulance-auto, die men onlangs 
kon aanschaffen, officieel in gebruik 
zal worden gesteld. Coiffures-Créations Intemationales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londen-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telel. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK TN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. De Cockpit 

Bar - Cabaret 
Lange Leidsedwarsstraat 
Hoek Leidsestraat, A'dam _ 

Programma voor februari 
De populaire 

radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van maandag t.m. donderdag 

Het populaire Calypso- en 

Mambo orkest 

THE MILAGRO BOYS 

DON BORITO, piano 

CABUYA 

de bekende negerdrummer 

PINTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Van vrijdag t.m. zondag: 
Het bekende radio- 
en televisie orkest 

The Four Dutch Aces 

Wim Jongbloed, piano. 

Aart Zegveld, sax en bas. 

Chris Dekker, drums. 

Jan Blok, electr. gitaar Dranken bestellen? OHHO 
Brolcmeier belienl L\J\)L Gevestigd: 
Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 8. TeL 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned Coll. v. Bel. Con*. Ingezonden mededeling 

Hierdoor maken wij onze geachte 
cliënten erop attent, dat wij de uit- 
gebreide collectie japonstoffen 1960 
hebben ontvangen. 
„MODERN ART' Kunstnijverheid 
Thorbeckestraat 9 - Telefoon 3420 

Winkelgalerij t.o. Hotel Bouwes. Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - Stationsplein 

Het programma in februari: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire Calypso- 
en Mambo-orkest 

THE M1LAGRO BOYS 

DON BORITO, piano. 

CABUYA 

de bekende negerdrummer 

PINTO, bassist. 

JAMAICA JOHNNY 

zang. 

Dir. André Neefs. 
WOL! 

De grote mode! 

Bouclé wol, het allernieuwste 
in de breimode, 100 gr. f2,95 
MOHAIR WOL, in modetinten 
per bol / 2,55 
SPORTWOL „TIROL", 
breit sne!, 100 gram . . / 2,80 

ALS EXTRA VERRASSING 

zolang de voorraad strekt: 
GEITENWOL, heerlijk v/arm 
en sterk, per 100 gram / 1,85 

Alle kleuren babywol. 

De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 • 9ê eaMAóoM^^ tnw(ikf<mmmJ(md! OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf / 83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

- U kunt desgewenst gebruik maken 

van Philips Crediet 'Service! 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaal 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN ƒ 1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ 3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ 3,25 

500 gr. HAMLAPPEN : ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. gevulde Rollade 90 et. 

250 gx. Leverworst en 250 gr. gek. worst ƒ 1,25 

158 gr. Gebr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Fricandeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85 et. 

Volop verse varkenspoten en hamschijven. 

Ziet onae grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconserven. 
o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10 ; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. 
Ift ï I SUPERMARKT O 4"edammer ^89 

jonge kaas ncrOti^m kaas^OQ 
ffinilici kaasH 9 gruyère ** 35 Hik 

,UNOX' 

,kÜQ uterMik spercTebonera^T^ 

Bij een fiakje soep- alle meAen « nSPaP^ 

HiksoepBalletjes^p^ 
leverpasteï^*49 
2ffibelecbfi7aryst^ I. 19 

zak l&cbOCOlade korrels^59 
pTl?d0ra zak 250 gram ^49 

* een fijn koekje-opgelegd, met nootjes 

iw^ü&cboco iaadje$69 
2oo Sf . èLw f ru?t * 59 

1 pïnkz&lm Memoot^ 89 

Wl n?c\yO I7(3t I SG w& ingehwwsfe gameers-pelt jy HUISHOUPAFPEÜNGEN CKlHterstraat fr etage porceleïnenkop enSCbotel ^49 

modern ontbyi bord ^39 
$ö zeem leer 
pak servetten 

WOENSDAGKOOPJES 2 MAART ^19 aj£joo.r.VRUCHTENHAGEL -^25 

ü'intfliLjWd'OHANGS H ©9 

quAfer slaolie lui. ca i -*y9 

]oi550qr.HOTELKOFF|E* J* j^ 
wiaOy.RINSBRS CACAO + 1 *P9 

3%,LondonTONlc M 39 

»^S«efVRUCHTFNL|M0NAD5-«* 39 
# |Ht ifttiwiAUGÜRKFN # 69 
|»rPINPAI6AAS«elk<- ■& 59 
peklOsWifawHtflsH.zreP # 59 100^. CEHVeiAATWOBST Jf 32 
fiOOy.SSBH.seKAIir ^45 
-Wt\Kitz«:HTe'SNUB0NS-N«'99 
StfBLOeMENHONlNS ^§9 
j*T ROZe-BOTTEUAM -W 99 
2 ftt CONDENS MPLIO #49 
ili'LANANASSAF» * 39 

"5-ü. 3fell.T0M.PUB5-r"^ 39 
■Èflwtó'fc PERZ I k-g-N "^ I. 19 
Ökrfat, ANANAS ■*** I. 19 JONKERSTRAAT ,74-80 MERCATORPLEIN 49^53^ 
JANV.GALENSTRAAT63 KERKSTRAAT 19 ZANPVOORT Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WIP, SCHOON SCHIP 
met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf 'ƒ2, — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN ' 
vanaf ƒ44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PÉNAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7" 
Telef. 02507 - 2534 Uw kasten geen 
probleem meer! 

dank zij de 

K.P.M. 
zelfbouwkast 
Alle inlichtingen verstrekt: 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13-15 - Tel. -3346 Sensatie! 


H YMtfNO'^ ! 
CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A.. van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. o^i-1'/ «ACHT 

&% 27 ' ~-\ 
WAuENSrowOMtóR. TAXI 2600 

Een taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat U veilig 

Toordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soortsa meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Op eerste stand, liefst 
Grote Krocht, vragen wij 

gr. winkelpand 

huur of huurkoop 

Voor direct of later. Br. met 
uitv. inl. no. 12-4 bur. v.d. bl. Vrouwenwereldgebedsdag 

Het plaatselijk comitë bestaande 
uit vrouwen van diverse kerkelijke 
richtingen, gepresideerd door mevr. 
M. C. van Fenema-Brantsma, roept 
vrouwen van Zandvoort op tot een 
bijeenkomst op vrijdag 4 maart 
a.s. n.m. 8 uur, n de Geref. Kerk 
aan de Julianaweg. De liturgie is 
samengesteld door vrouwen uit 
Canada. Heb comité hoopt dat de 
belangstelling voor deze oecume- 
nische dienst evenals vorige jaren 
groot zal zijn. 

Tafeltennis 

Uitslagen: 

H.B.C. 4 - Shot 1 6-4 

Heemskerk 2 - Shot 2 4-6 

V.T.C. 5 - Shot 3 • 9-1 

Shot 4 - Bloemendaal 3 9-1 

Shot 5 - D.H.C. 6 5-5 

Shot 2 (dames) - Winfried 2 10-0 
nam Mooie expositie 

In restaurant „Delicia" in de Kerk- 
straat exposeerde de bedden-spe- 
ciaalzaak Wassenaar deze en vorige 
week de tentoonstelling „Het goede 
bed". Wij bezochten een dezer dagen 
' deze expositie en waren vol bewon- 
dering over hetgeen hier op smaak- 
volle wijze werd, getoond. De hotel- 
slaapkamers „Sandria" „Idee" en 
„Parkwijk" bleken ware juweeltjes 
en zullen vele pension- en hotel- 
exploitanten tot nadenken hebben 
gestemd. Divan-, wentel- en bijzet- 
bedden werden in grote variatie- op 
deze tentoonstelling getoond en be- 
wezen overduidelijk, dat men ook in 
eigen gemeente zeker op sublieme 
wijze en zonder hogere kosten op dit 
gebied slagen kan. Deze tentoonstel- 
ling „Het goede bed" was een voor- 
beeld voor onze Zandvoortse winke- 
liers om speciaal in de stille winter- 
maanden door een extra stunt- eens 
de speciale aandacht op het bedrijf 
te vestigen. Een voorbeeld, dat stel-: 
lig navolging verdient, want men 
zal er ongetwijfeld wèl bij varen. 

Zo juist vernamen wij dat deze 
expositie ook heden vrijdag en za- 
terdag en maandag a.s. nog te be- 
zichtigen zal zijn. Verkouden?! La femme et la fleur 

Gaarne vestig ik even de aandacht 
op de ISde^-Haarlemse voorjaars- 
beurs voorde vrouw', die dit jaar 
van 3 tot en~Tnet.ll maart in het 
Krelagehuis te ■ Haarlem wordt ge- 
houden,. Ook in Zandvoort trekt 
deze aantrekkelijke beurs elk jaar 
opnieuw veel belangstelling en dit 
zal dit jaar zeker in nog grotere mate 
het geval zijn, nu deze beurs geheel 
geplaatst werd in het' teken van de 
bloemen, -onder het motto: „La 
femme et la fleur". In een pers- 
conferentie, die j.l. dinsdag in 
Haarlem plaats had, hebben de 
organisatoren het een en ander mee- 
gedeeld over deze beurs, die iedere 
werkdag geopend zal zijn van 10 tot 
17 en van 19 tot 23 uur. 

Ook dit jaar is aan de beurs weer 
een modeshow verbonden, uitgaande 
vari' Stoutenbéék'é modemagazijnen 
te Beverwijk en Haarlem. Een vijftal 
mannequins zal ' deze modeshow 
verzorgen, (voor de teenagers een 
afzonderlijke evenals voor de grote 
maten). In bloemen gehulde manne- 
quins zullen tijdens iedere show tot 
bloemen oervouwen zakdoekjes aan 
de bezoekers en bezoeksters uit- 
reiken. De show wordt gehouden 
's morgens om 11 uur, 's middags 
2.30 en 3.45 en 's avonds om 8 en 
9.15 uur. Iets nieuws zal zijn de 
spéciale expositie: „De, modern ge- 
dekte tafel", een speciale dames- 
stof f en-stand, en een moderne 
Amerikaanse keuken, die zeer inte- 
ressant belooft te worden. 

In de Japanse theetuin zal weer 
gratis een kop thee worden geser- 
veerd en een groot aantal toegift- 
artikelen zullen naast de grotere 
prijzen, die ook thans weer worden 
verloot, op het nummer van het toe- 
gangsbewijs, aan het. publiek wor- 
den uitgereikt. In de filmzaal zal 
'men kunnen uitrusten en tegelijk 
genieten van amusements- en cul- 
turele films. Het bekende radio- 
orkest „De Windmolens" o.l.v. 
Johnny Holthuysen, verzorgt dit 
jaar het muzikale gedeelte van het 
be'ursfeest en Cees de Lange zal als 
conferencier optreden. De grote 
prijzen worden uitgereikt 's middags 
om 4 uur en 's avonds om 9 uur; 
daaronder bevinden zich o.a. een 
Tadio, toasmachines, . stofzxüsers, 
karpetten, naaimachines, meubelen, 
fietsen enz. De Haarlemse amateur 
akwariumclub zal op'de beurs ex- 
poseren, terwijl iedere dag des n.m. 
van 10-11 uur ■ de beurs besloten 
wordt met een gezellig dansuurtje. 

Het aantal standhouders is dit 
jaar zeer groot en rijk gevarieerd, 
omdat de organisatoren ten hoogste 
vier vertegenwoordigers van één 
branche hebben toegelaten en er zal 
zowel voor de vrouw als voor de 
man zeer veel interessants en leer- 
zaams te zien zijn. 

Ik kan V ook dit jaar een bezoek 
aan deze lSde Haarlemse voorjaars- 
beurs voor de vrouw weer van harte 
aanbevelen en maak er U tenslotte 
nog opmerkzaam op, dat kaarten 
in voorverkoop, waardoor, lang 
wachten voor de loketten in Haar- 
lem voorkomen wordt, verkrijgbaar 
zijn bij boekhandel Van Petegem, 
Kerkstraat 28, alhier. 

Van harte wens ik U een prettig 
bezoek aan deze zeker interessante 
en leerzame beurs, waar ook aan 
het amusement een voorname ptaats 
werd ingeruimd. 

K.J.C. Noord 

De stand is: l. Jb. Keesman, 
34823 p.; 2. J, W. v. d. Wolde, 33204 
p.; 3. A. Schaap, 33024 p. en 4. mevr. 
Kraaijenoord, 32483 p. 

Griep bij de N.Z.H. 

Wegens het zeer grote aantal 
zieken onder het rijdend personeel, 
deelt de directie van de N.Z.H.V.M. 
ons mede, dat het mogelijk noodza- 
kelijk zal worden het bijrijden met 
extra bussen tijdens de spitsuren te 
beperken. Vluchtelingenhulp 

Op initiatief van de Ned. Jeugd- 
gemeenschap is, ' in samenwerking 
met het Ned. Comité Wereldvluch- 
telingenjaar 1959-1960 een z.g.n. 
„Sleutel-actie" ingesteld: Doel ervan 
is, alle jongeren tussen 12 en 25 jaar 
te activeren tot het leveren van een 
eigen bijdrage, met het doel, de 
vluchtelingen te helpen, waarbij het 
hier met name gaat om hen, die 
verblijven in de kampen Ohmstede 
en Friedrichsfeld. 

Deze sleutelactie, die de actie- 
naam „Doe open" draagt, zal ook in 
Zandvoort worden gevoerd. Daartoe 
werd een plaatselijk jeugd-comité 
opgericht, bestaande uit jongeren, 
uit het plaatselijke jeugdwerk bijeen 
gebracht Tot voorzitster werd ge- 
kozen mejuffr. E. Cluwen, Zr. D. 
Brondersstraat 23; tot secretaris de 
heer A. de la Court, Tollensstraat 17 
en tot penningmeesteresse mejuffr. 
J; Molenaar, Helmersstraat 38. 

De burgemeester van • Zandvoort, 
Mr. H. M. van Fenema, heeft dit 
jeugdcomité geinstalleerd -donder- 
dagavond 25 febr. in het raadhuis. 

Voor interieur verzorging 
meubelstoffering enz. 

„ASPECT" - H. van Asperen 

Zandvoortselaan 39 
Telefoon 2937 of 02500 - 17069. 

35 jaar vrouwenhulp 

„Vrouwenhulp", een onderafdeling 
van de afdeling Zandvoort van de 
Ned. Protestantenbond, bestaat dit 
jaar 35 jaar. Jaar in jaar uit heeft 
„Vrouwenhulp" in onze gemeente 
bijzonder nuttig en menslievend 
werk verricht, geholpen daar, waar 
hulp nodig was, niet kijkend of 
vragend naar de gezindte, " hetgeen 
bij de oprichting reeds de opzet 
was en altijd zo is gebleven. 

In de eerste jaren van de op- 
richting was er nóg heel veel steun 
in. allerlei "vorm te - verlenen, een 
steun die -mogelijk werd gemaakt 
door vrijwilligèvbijdragen van vele 
Zandvoortse ingezetenen, opgehaald 
door de dames, die met elkaar het 
bestuur van „Vrouwenhulp" vor- 
men, een zeker niet geringe opgave. 

Door de betere • levensstandaard 
van de laatste- jaren is zeer geluk- 
kig- niet zoveel steunverlening meer 
nodig als voorheen, maar toch 
blijven er nog altijd adressen, waar 
deze hulp moeilijk kan worden ont- 
beerd. Voor deze gevallen, die nauw- 
gezet worden onderzocht, blijft 
„Vrouwenhulp" zich interesseren en 
er. is nog steeds alle reden, dat zij 
haar werk blijft, voortzetten, waar- 
bij zij 'vertrouwt " op" de blijvende 
financiële steun van de Zandvoortse 
ingezetenen.- -._•-.. . . . 

In het afgelopen jaar werden 80 
gezinnen verblijd met een Kerst- 
pakket en verscheidene malen wer- 
den — waar nodig — versterkende 
middelen verstrekt. 

Velen kennen „Vrouwenhulp" in 
Zandvoort, doch velen ook nog niet. 
Het is vooral voor deze laatste 
groep, dat het dagelijks bestuur 
van heden wordt vermeld, waar 
ieder alle gewenste.inlichtingen kan . 
verkrijgen. Voorzitster, mevrouw 
B.K. Hesselink-Mijlius, Zandvoortse 
laan 163; Secretaresse, Mevrouw J. 
W. de Valk-van Dijk, v. Kinsber- 
genstraat 11; Penningmeesteresse, 
Mevrouw A. Sieverts-Tates, Brede- 
rodestraat 136. '- Bestuur N.P.B. 

Dierenbescherming 

Gedurende de week van 29 febr. 
tot 7 maart a.s. zullen leerlingen 
van de Wim Gertenbachschool 
lepeltjes verkopen ten behoeve van 
de Vereniging voor het Welzijn der 
Dieren en de Stichting „Kennemer 
Dierentehuis". De prijs dezer zeer 
fraai uitgevoerde lepeltjes bedraagt 
ƒ 2, — . Het bestuur van beide instel- 
lingen doet een beroep op de inge- 
zetenen van onze gemeente, voor het 
goede doel een lepeltje te kopen. 
Immers, de gehele opbrengst van 
deze actie komt ten goede aan het 
in Zandvoort op te richten dieren- 
tehuis, waaraan in onze gemeente 
zo'n dringende behoefte bestaat. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: . . 

Dr. P. J .Richel, van Heemstede, 
.19.30 uur: Het huis in de duinen, 
Ds. A, de,Rujter. (Uitsluitend voor 
bewoners van het tehuis). 
Vrijdag 4 maart, 20 uur: Vrouwen- 
werèldgebeddag. (Canad. Liturgie); 

HERVORMDE KERK . 
Zondag a.s, 10.30 uur: 

. Ds. R. H.. Oldeman. 
Onderwerp: Christus aan het woord 
Jeugdkapel in het jeugdhuis.. 
10.30 uur: J. Brammeyer. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. A. J. 
Snaayer, Doopsgezind uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 'uur Lof. 
In de' week HJï. Missen om 7 'en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; -'s avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag; 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3.- ■''»•_■; 
Spr. dhr. H. Veldkamp, evangelist, 
den Haag. Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872 

JAC. KOPER 

Begrafenissen - . Crematies OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

Gemeente Zandvoort Ophalen huisvuil 

De directeur van de dienst van 
Publieke Werken maakt bekend, dat 
in het tijdvak 1 maart tot en met 
31 oktober 1960 de ophaaldiénst van 
huisvuil niet om 8, maar om 7 uur. 
des morgens begint. 

De Directeur van de Dienst 
van" Publieke Werken, 
M. DEUTEKOM. 

Bij COLPITT Techn. apparatenfabr. 

Hogeweg 35, telef. 2455 

kunnen geplaatst worden 
" Instrumentmakers, bankwer- 
kers en electra monteurs 
voor H. F. apparatenbouw. 

Sollicitaties aan de fabriek. 

Dokiersdienst 

Zondag a.s.; H. K. van-Es, 
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27; telefoon 2791. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s.- Zr. G. Bokma, Tolweg 6, 
tel. 2816. . 

DIERENARTS: . 

Zondag a.s.: J. Westerman, Leidse- 

vaart 74, Haarlem, tel. 02500-12111. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 27 febr. t.m. vrijdag 
4 maart na 6.30 uur 's avonds: 
avond-, nacht- " en zondagsdienst: 
de Zandv. Apotheek J.J.L.A_Wijnne, 
Haltestraat 8, telefoon 2389. 
Echter uitsluitend voor recepten en 
spoedgevallen. De diensten .wisselen 
's zaterdagsavonds om 6.30 uur. HOOGWATER 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


Strand 


Februari: 
berijdbaar 


28 


. 4,39 


— , — 


16,54 


12,30 


8,30 


-15,00 


29 


5.19 


1.— 


17.33 


13.— 


9.30- 


-15.30 


maart 
1 


5,59 


1,30 


18,16 


14,— 


10,00- 


-16,00 


2 


6.38 


2.— 


18.55 


14.30 


10.30 


-17.00 


3 


7,15 


3,— 


19,31 


15,— 


11,00 


-17,30 


4 


7.51 


3.30 20.11 


16.— 


12.00 


-18.00 


5 


8,34 


4,— 


21,05 


16,30 


12,30 


-19,00 


Samengesteld door 


P.v.d.Mije KCzn. U wilt kwaliteit! 

voor vlees en vleeswaren! 

Slagerij Burger 

houdt zich aan het beste! Toch betaalt U niet meer. 
Toegepast wetenschappelijk koopmanschap en vakkennis waar- 
borgen U de juiste prijsvaststelling. HEERLIJK KALFSVLEES: 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,38 

750 gr. Kalfsf ricandeau ' ƒ3,68 

MAGER BLANK 

VARKENSVLEES: 

750 gr. Varkenslappen ƒ3,38 

750 gr. Vark-fricandeau ƒ3,68 

RUNDVLEES: 

750 gr. Pracht lappen . . ƒ2,48 

750 gr. Ftfne riblappen ƒ3,38 

750 gr. Rosbief ƒ3,98 

Wat betreft hygiëne en kwali- 
teit staat onze vleeswaren- 
productie onder vrijwillige 
controle van het proefstation 
voor de slagerij te Utrecht. 

Onze producten zijn nationaal 
en internationaal bekroond! VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Boter- 
hamworst, samen 79 CENT 
150 gr. gelard. Lever 79 CENT 

Maandag en dinsdag: 

250 gr. héél malse biefstuk 

ƒ1,48 
200 gr. Leverworst 55 CENT 
(pas bekroond) 

Woensdag en donderdag: 
500 gr. Gehakt h.o.h. ƒ1,25 

Lekker gekruid! 

100 gr. Pork en 100 gr. Cer- 
velaatworst, samen 59 CENT U koopt in een klassezaak bij: Gebrs. Burger' s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort! Haltestraat 3, Telef.2994 BURGI KE STAND Th JS; der *h Geboren. 

" de Muinck 

Jeanine, d. 

B. van 

z. van W. 

Hans, z. 

Eoon. 
Geboren buit 

Mieke, d. v 
Ondertrouwd 

en G. A. 
Gehuwd: W 

Carels. 
Overleden bi 

Lex Lensel 

Troelstrasti va Koning ; gemeente: 
Heijne en P. Loos 

Joh. van Meel 
n. 
lendijk en A. W. 

dé., gemeente: 
lotmaanden, Mr. Cl s Filmdag 

De.Chr. Binbond 
ganiseerde vi 
vertoning, grot ;ale ,de filmdienst 
Vakverbond, 

De9 middag 
jeugd in 
rant Zomerlu 
nieten van 
„Kalle leeft 

Des avonds 
niet zo groot, 
waren, mistei 
tige kleurenfiilcho 
bleek een bij 
terwijl men 
flitsen zag 
50-jarig best 
1959. De vcier 
selijke afdelii ; 
sprak des 
woord en slo 
te hebben ge 
satoren de v, ave en de Zahdvoortse 
naar restau- 
iomen öm te ge- 
iende kinderfilm 
nning". 

de belangstelling 
zij, die afwezig 
want de prach- 
der bergen" 
r gelukkige keuze 
voorprogramma 
viering; van het" 
an het C.N.V. in 
'van de plaat- 
heer P. Brüne, 
kort welkomst 
afloop, 'na dank 
t aan de organi- 
gebed. av iet Bijbelverlco 

-De opbrer. 
koop in de B 
Ned. 

loop. van de \ 
bezocht, bedn Bijbelg schap, snare [een Ambte 

De afdelin^ndvoort 
algemene 
heden, vrijda, 
gebouw" aar. jaarvergaderii uden. De agenda 
stuursverkiezi 
tredende 
taris; L.H, 
K. Paap, 
Koper, 
ben zich hèrk 

Tevens zal 
gadering het 
uitgereikt we 
en 25-jarig 
heren A. Keu \ eldt o.m. 'een be- 
De periodiek af- 
,. Korver, secre- 
voorzittér 
en C. 
heb- 
ar gesteld. 
ns deze jaarver- 
insigne worden 
respectievelijk' 40 
jatschap. aan de 
.G. Bisenberger. lede ï. 
Co tweede 
tw< secretaris, 
tweed* ningmeester Gunning 

Burgemeest 
Zandvoort 
lokalen bij 
aan de firma 
Haarlem hel Ie Wethouders' van- 

bouw.van vier 

d|riaschool gegund 

ingman & Bakx 

vooifom van ƒ124.375. si d c is Avondpuzz 

""De -motorclifeandvoort' 
niseert een avfizzelrit 
dag 27 febru 
i traject ..bedra: 
gemiddelde 
op 24 kmJu. 
uur bij het 
Vijverhut", wfrok 
af voor deze 
den deelgerioi 
motorrijders, 
schreven. 

Op maanda 
de motorclub 
avond in 
welke .wordt 
benzine . maat A>ij Zandv. poli Zandvoc politie De 

eniging hield 
lust" dinsdag 
bezochte lede 
opening werd 
de voorzitter 
in verband n 
■ melding was 
treffende de 
zesjarig Zand 

De „Hermai 
koffie koud w 
politie-appara 
uit. Na ruim 
men het jonge 
de Pakveldstr 

Om kwart 
vergadering 
de agenda 
afgewerkt. Na 
verkiezing 
der Zandv, 
samengesteld 
M. J, 

Akooy, pennir, 
vice-voorzittei Oefening 

Aan de 
Kennemer 
jeugdleden 
door een van onze 
Aan het einde 
zal aan de examen 
bij slagen, 
uitgereikt, 
' De 

zal op 12 ma 
in Haarlem 
de 

secretaris en 
onder meer d 
een overzicht 
de plannen di 
het 50-jarig R.K.S.V. Th a 

Uislagen zo! 
Hoofdd. boys 
Halfweg 4-T.: 
D.S.B. 3-T.Z.I 
D.C.O. 5-T.Z.E 
Concordia jun 
S.H.S. jun. a- 
Programma 
193T.Z.B. ads 
230 N.A.S. b-T 
Programma 

39 Onze 

64 T.Z.B 

99 T.Z.B 
125. T.Y. 
137 H.B geze! 

3-tf 

4-B 

.B.B. i 

d-ï Programma 
T.Y.B.B. welp z. van H.A.J. 
Otter; Bettina 
J. A. Sturm "en 
; Ronald Wim, 
M.L. Hoekman. 
en E. van sturenbond ; 

alhier or- 
niddag een film-, 
zorgd werd door 
et Chr. Nationaal an de Bijbelver- 

eiswagen van het 

die in 'de 

week Zandvoort 

810,—. van de 

ambtenaren zal 

februari in „Ons 

Brugstraat, haar orga- 
op zater- 
e -lengte van het 
iccaw.35j--km." De 
is vastgesteld 
irfc wordt om 21 
paviljoen „De 
van 20 uur 
aaraan kan wor- 
door auto-' en 
worden inge- febr. organiseert 

ivoort een 'film- 

: Zomerlust, 

sboden door een portver. sportver- 

itaurant „Zomer- 

d j.1. een druk 

ï'adering.' Na de 

/ergadering door 

c weer geschorst 

et feit, dat een 

nengekomen be- 

lissing van een 

s jongetje. 

in civiel" liet de 

en het gehele 

og op onderzoek 

kwartier vond 

een portiek aan negen werd de 

geopend en 

zonArdere stoornissen 

houden bestuurs- 

bestuur der 

; S.V> als( volgt 

louma voorzitter; 

D. van 

F. M. Brockhus, 

H. Jansen, comm. c iw w« iet I ; Methor scretaris; s Spieren 

virncursus die de 

ring voor haar 

seert wordt ook 

en meisjes 

deelgenomen. 

deze korte cursus 

tiemers(sters) een 

word' genomen, waarna 

eei iloma zal worden aant ngens ver ng van de K.T.K. 

,s. bij Brinkman 

svinden. Behalve 

van 

iningmeester, zal 

Ie feestcommissie 

den gegeven van 

gelegenheid van 

zijn ontworpen. j aarver g ng gebruikeli; aarverslagen b' n. ndvoorl Boys 

21 februari: 
:.B. 1 4-5 

3-0; 
5-0 
4-1 
Z.B a 5-7 

b 3-1 

rdag 27 februari: 
D.S.O.V. a 3u. 
b 3,30 u, 

lag 28 februari: 
3-T.Z.B. 2 12 u. 
«i 8 12 u. 

5 12 U. 

i - T.Z.B a 12 u. 
■ b 2,30 u, 

isdag 2 maart: 
-T.Z.B. id. 3u.' 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau 

'WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR PHILIPS- ERRES - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: ErreS, ElectrO LUX, Holland Electro, HoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad! Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM &Cf&sitU „Met #oede> Ud" 

Grandioze show van slaapkamers, matrassen, 
dekens, divan-, wentel- en bijzet-bedden. 

Nog 3 dagen vrfte bezichtiging (geen verkoop) vrijdag, za- 
terdag en maandag 26 tot 29 februari. Uitsluitend namid- 
dags van 2 tot 6 uur. LtfaMeriaak Haarlems Beddenspecialist Kerkplein 8a - Tel. 3430 
Zandvoort 
opent La femme 
et la fleur Haarlemse Voorjaars- BEURS v/d VROUW Van 3 t/m 11 maart a.s. 

Krelagehuls — Leldsevaart — Haarlem 
VOORVERKOOP: 

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28 Profiteer nu van 

deze unieke aanbieding: 

U krijgt dit zwaar verzilverd 
koffielepeltje cadeau! Nu Sterovita Koffiemelk kopen en 
zo'n prachtig lepeltje cadeau krijgen! 
U ontving een Sterovita Spaarkaart 
inde bus? Mooi, daarop staat pre- 
cies hóe u 't lepeltje krjjgt! Geen 
spaarkaart? Geen nood..", vraag uw 
melkhandelaar! Dit moet u doen: 
•Knip uit de voorkant van de V2 liter 
flesetiketten van Sterovita Koffie- 
melk het ovaaltje en plak 4 ovaaltjes 
op de spaarkaart. Lever de volge- 
plakte spaarkaart bij uw melkhande- 
laar in. Hij geeft 'u dan tegelijkertijd 
het zwaar verzilverde koffielepeltje 
cadeau 1 

Deze aanbieding geldt t/m 12 maart' 1960 Proef Sterovita Koffiemelk en uw smaak ligt vast! # Keus uit 3 soorten... dat biedt alleen 
Sterovital Ontdek welke soort Sterovita 
Koffiemelk bij uw koffie hoort: 
Sterovita Blauwe Band - met extra room... 
Sterovita Bruine Band- met 31% . . . 
Sterovita Groene Band - licht romig I 

sterovita KOFFIEMELK 

cUe»uyew3ê(>ontmf Z 1623 Woninginr. HEEMETER 

van Ostadestraat -7a, het 
aangewezen adres voor Uw 

behang en 
stoffeerwerk 
VfflSDEtnGEMAK EXCELSIOR .... ƒ145 — 
H.E. ...... ƒ120,— , ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS 'JUMBO .. ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 

WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gageven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 ADVERTENTIETARIEF 

lossa advertenties per tn.tn. regel 

" Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4," 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 . 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. Zwangerschaps- 
gymnastiek 

onder desk. vr. leiding 
in kl. groepjes. 

„GYMNASION" 

Jules Kammeijer 

Adr. Pauwlaan 29, hk. He- 
renweg (bij ' Zandv.laan) 
Heemstede - Tel. 39380 
Patate-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz; 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. fffEXHFRSÏ GEVR. een HUISH. HULP 
voor enkele ochtenden per 
week. H. V.Gerven, Thor- 
beckestraat 44. GEVRAAGD een MEISJE 
v.d.e.n. ƒ150,- per maand, 
v.g.g.v. Mevr. C. Schiff, 
KostverLstr. 94, telef. 2607. Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telef. 3959, na 6 uur. AANGEBODEN: mooi 
TAPIJT 2'/2 x 3'/s. Mevr. 
Aronds, K. Doormanstr. 8, 
flat 2, telef. 3071. GEVRAAGD voor de mnd. 
mei en juni (event. juli) 
1 zitk., 3 a 4 slp.k. en vr. 
keuken. Brieven no. 25-2 
bureau van dit blad. TE HUUR GEVRAAGD: 
GARAGE voor permanent. 
W. Draijerstr. 12, tel. 3751. Vacantie-wotiingruil 

Wie wil omstreeks ,aug. 
zijn huis ruilen met 'fam. 
(geg. stand) te Valkenburg 1 
(L.) ± 3 weken. Inlicht, bij 
Mevr. Hennink, Juliana- 
weg 1, Telef. 2877. Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. WERKSTER GEVRAAGD 
3 x p.w. een halve dag. Br. 
no. 26-2 bureau v.d. blad. Gezin 4 pers. zoekt WOON- 
GELEGENHEID voor de 
maand augustus. Brieven 
m. prijsopg.: A. Cornet, Z. 
Jansenstr. 10, A'dam-O. BIEDT ZICH AAN: een 
net MEISJE 18 jaar, voor 
kunstnijverheidszaak of i.d. 
Br.: Mej. M. Hulsebos, 
Iepenlaan 72, Bloemendaal 
Telef. 02500 - 54501. Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 Jong meisje zoekt KAMER 
met kookgelegenheid voor 
vast. Per 1 april. Brieven: 
W. Nijkamp, v. Vlotenlaan 
27, Deventer. SLAAPT U SLECHT? 

Neemt voor U naar bed 
gaat een kopje koffie met 
een scheutje 

HAMERS COGNAC 
Deze maand afgehaald 

75 cent per 100 cl. 
Kostverlorenstraat 34. GEVRAAGD: net MEISJE 
voor de huishouding, hetzij 
hele of halve dagen, Mevr. 
A. Rueter, Thorbeckestraat 
9, Telef. 3420. GEVRAAGD door a.s.echt- 
paar (z.b.b.h.) een gestoff. 
zit-slp.k. met keuken voor 
perm. Br. no. 18-2 bureau 
van dit blad. GEVRAAGD WERKSTER 
1 x per week. Flat Duin- 
zicht, Cort v.d. Lindenstr. 
2, flat 19. TE KOOP: z.g.an.. Reflex 
camera Rocca-b, opt. Ro- 
denstock Trinar 1 : 2,8-80 
m.m. SI. Prontor-svs l-300e 
sec. MXV cont. Van ƒ240,- 
voor ƒ125, — . Westerpark- 
straat -17. UW ADRES voor strand-, 
terras-, café- en restau- 
rantstoclen en tafels 

JOH. v.d. VOORT 
PI Middenlaan 70 
Amsterdam, Tel. 020-50667 
Ligstoelen vanaf . . f 6,50 

Klapstoelcn f 7,50 

Zaalstoelcn ƒ 9,45 

. Enorme' sortering. 
Scherjpe prijzen. TE KOOP: een moderne 
zwarte traploper met twee 
bijpassende ganglopers, 70 
cm. br. ƒ60,-. Telef. 2502. 

Flinke WERKSTER GEVR. 
Mevr. Jonker, De Favau- 
geplein 47(2). 

GEVRAAGD: huish. hulp, 
zelfst. kunnende werken, 
voor 1 a 2 uur dagelijks 
's morgens vroeg. Voor 
soll. gelieve telef. afspr. te 
maken heden (vrijdagav.) 
na 7 uur. Alofs, tel. 3450. 

SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomery Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. 

A.Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN 25 et. per kg. 
Couranten, tijdschriften, 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
U belt WU komen! 

Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 
Colovinyl 

HOBOPLEX 
Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 

Telef. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". 
aan Pure Kwaliteit koppelen wij prima service 
• •«««•**•*•**•** * * * 

Fa. M. v. Lammeren 

' HAARLEM - TELEF. 56188 
KASTANJESTRAAT 23 rood 

ZANDVOORT - TELEF. 3091 
NIC. BEETSLAAN 20 

WEKELIJKSE BEZORGDIENSTEN Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 Voor zestien cent 
Een kloeke sigaar, 
Met Havanna karakter 
Bij Drommel is 't waar! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 ALBERT HEIJN 

vraagt een 

flinke jongeman 

Leeftijd 16-19 jaar. Goed loon, eventuele reis- 
kosten worden vergoed. Gratis bedrijfskleding. 
Persoonlijk aanmelden bij de Bedrijfsleider van 
filiaal GROTE KROCHT 24 te Zandvoort. Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Sherry Bodegas Pizarro 
Dry Amontillado, per (les f 4,40 Zag U onze etalage reeds? 

Wij tonen U een keurcollcctie voorjaarsbloemen, 
orchideën en fraai opgemaakte bloemstukjes. 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 -" TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! Reparaties aan alle 
soorten uurwerken 

worden in de kortst mogelijke tijd verricht door 
Horlogebedrijf 

C. MaawUtfy 

KOSTVERLORENSTRAAT 68 
(hoek Julianaweg) - TELEFOON 2071 OLMA 'n betrouwbaar 
Zwitsers 
L anker horloge KIENZLE WEKKERS 
EN KLOKKEN Ziet onze zo juist ontvangen nieuwe collectie. 

Alle in onze zaak aanwezige uurwerken werden 
officieel 'door de J Keuringsdienst goedgekeurd. 
Haltestr.50,Tel.2002. Zandvoort. Gratis thuisbezorging r Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr, Pekelvlees f 0,98 
1 50 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

JC VCW If CDC Thorbeckestraat 1 
• O. rwLIVCIVO Telefoon 3283 

Thans ook RIJLES met VOLKSWAGEN Roxasect 

INSECTENVERDELGER 

tevens luchtverfrisser. 

Geeft geen vlekken. 
Vraagt de oranje bussen. 

Drogisterij 
BLAAUBOER 

Haltestraat 48 - Telef. 2392 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappclhandcl 

A.BOL Prinsesseweg 15 
Telef. 2066 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - 'TELEF. 2663 KWEEKT WEERSTAND 

tegen griep enz. met 

HANAU-HOOGTEZON- 
BESTRALING 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 In de keuken op de muur 
is het beste BALAMUR. 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 1 I 'r^l 

&££■& Y*A 


Asjeblieft! Nu al 
prijs- 
verlagingen 
KWALITEITS 
GARANTIE 

Wanneeru enig bij AH 
gekocht artikel niet 
élke cent waard acht 
die u ervoor betaalde, 
dan geeft Albert Heijn 
u het volledige be- 
drag prompt terug. Hier hebt u alle 52 prijsverlagingen zwart op wit! Kapucijners 
Zuurkool 

KOffie huishoud 500 
gram 39 

500 gram IO 
250 gram i 9 Appelmoes "'SS 68 Boeremetworst 100 g^ 38 
Boterhamworsl 200 S ram 43 

Diicl droogkokend «7 

lll|ol gebroken . . 500 gram LI 

Maizeno per P ak 18 

Aardbeienjam . . per P0 t 78 
Choc. hagel T^öier 57 
Saksische trrioo g ram 37 
Ontbijtspek . . . «» g ™, 37 
Soepballetjes ± M" k tuta 55 
Soepgroenten .2^ 45 
Sperziebonen... 3 /« buk 77 Grauwe erwten 500 gram 39 
Zuurkoolspek 250 gr am 69 

ROOkWOrSt per stuTi 250 gr 88 

Dik vet spek . . 50 o gram 69 
Spliterwten . . . 500 g ™ 39 
Hele augurkjes ;è P o t 57 
Kapucijners te ? VS£bï, k 66 

KapUCijnerS extra SOOgram 45 

Havermout ! n plk ok 5oo d g ram 28 
Perziken DewM« . per Mik 110 

AnOnOS 20 halve schijven blik 119 HaiTI Gelderse - 100 gram wö 

Rlind Vet beker 500 gram 47 

Spinazie iiterbiik 

CaCaO .... zak 250 gram 

Macaroni e '^.Iso , «, 20 Ananas 

Grote repen scotch 8 8 halve schijven . blik Biscuits voor 
Zaanse Molen 
. . rol ca. 225 gram 

Karnbiesjes f 

ChOC.biSCUitS .100 gram 

Choc. tabletten Per . tu . 
Borstulevellen . .2 ro i 

DrOPtOffeeS. zak200gram 

Mentoldrups ...2^ 
Zwarte ballen .zoog™ Albert Hei maakt u het leven goedkoper! 
55 
100 
33 

62 
39 
39 
35 
43 
35 
35 Zachte zeep . . 500 gr am 
Toiletpapier .^.4^ 
Waslijnkoord rTi- c ,.,. 
Schuurpoeder . gr ot e bU s 
Molton dweil soxéocm 
Abrikozen .... 200 gram 
Amandelen ... 100 gram 
Sherry Pale... per nes 350 

LOndWÏjn rood of wit P erfles 165 

Rode bessesap P e r «*- 63 

Tnniin flinke moot mf 

lORIjn StarKist .... per blik II 39 
48 
30 
38 
55 
59 
58 


heeft nu , 

\, een vaste klam 

'm. ..< ^'^«ff*, '•••...,...••••• 
Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 

Vanaf VRIJDAG 26 t.m. ZONDAG 28 febr. 8 uur 

HEIMATLOS 

Marianne Hold - Rudolf Lenz - Freddy 
Na „Heimweh" wederom een nieuw suc- 
ces van Freddy, de populaire zanger van 
radio en televisie. Eastmancolor. (14 jr.) 

Vanaf MAANDAG 29 februari 

t.m. WOENSDAG 2 maart - 8 uur 

Liefde zoals een 
vrouw begeert 

Barbara Rütting - Paul Dahlke - Thomas 
Reiner. - Een openhartige film over het 
eeuwige probleem van liefde en erotiek, 
huwelijk en beroep. Toegang 18 jaar. 

DONDERDAG 3 MAART - 8 uur 

Eiland der liefde 

Rossana Podesta - Dawn Addams - Magali 
Noël - Christian Marquand. - Drie 
vrouwen, mooi en verliefd. Eén man, 
prooi van zijn verlangen. Toegang 18 jr. ZONDAGMIDDAG 28 februari 2.30 UUR Alleen op de wereld 

Een culturele jeugdfilm, gemaakt naar 
de onvergetelijke roman van Hector Ma- 
lot. In Eastmancolor. Toegang alle leeft. Sport- en Judo-Instituut 

W. BUCHÈL Privé: Hogeweg 60 
Zaal: Hogeweg 42 

voor Club- en privélessen. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 
kan dagelijks geschieden. Gezond en lekker 

is ons heerlijk 

slagroomgebak 

Grote sortering. 

Fa. H. van Staveren 

ZEESTRAAT 46 - TELEF. 2684 


Tel. 3965 JUDO 

JEUGDJUDO 
JIU JITSU 
BOKSEN 

SCHERMEN 
15.90 Heerlijk-luchtige lomerbeha. 
Geborduurde nylon marquisec* 
te» geheel gevoerd. BcugeHoor 
diep décolleté. A-B-C cup/7-95 , ..en ean bijpassende gaine 
van nylon tulle elastiek. 
Het dubbele voorpand Reeft 
extra correctie en bewegings- 
vrijheid. ƒ 1J.?0 De verkoop staat geheel onder 
leiding van Mevr. Peters-Smit, 
bekwaam, corsetspecialiste met 
een. 25-jarige ervaring. Zij is 
gaarne bereid U na telefonische 
af spraak persoonlijk te adviseren. ntéëzjs ccUêtt&iie 
GROTE HOUTSTRAAT 110 
HAARLEM - TELEF. 10605 Gevraagd: vrij huis 

3 slp.k. (5 pers.) voor de maand augustus. 
Br.: Ligthart, Jan van Galenstraat 87, Amster- 
dam-W., Telef. 020 - 83701. 't zeegat uit 

kustvaart 

biedt een vrij 
en vast bestaan 
Belangstellenden 

worden hierbij uitgenodigd — minderjarigen 
liefst met hun ouders — om op 

DONDERDAG 3 MAART a.s. 's avonds 
HALF ACHT in HOTEL KEUR, Zeestraat 
49 te Zandvoort 
een voorlichtings- en filmavond bij te wonen, 
waar Kapitein J. D. J. Postma inlichtingen zal 
geven en eventueel vragen zal beantwoorden 
over de kleine handelsvaart (Kustvaart) en de 
scholen van het Koninklijk Onderwijs Fonds 
voor de scheepvaart. 

Bij de dekdienst kunnen geplaatst worden: 
stuurlieden, matrozen o.g. en lichtmatrozen. 
Bij de machinedienst 2e en 3e machinisten. 
Eveneens kunnen bakker/koks geplaatst wor- 
den. Inlichtingen zullen eventueel worden ver- 
strekt over het behalen van dispensatie om als 
machinist te kunnen varen, voor hen die mini- 
mum 18 jaar zijn en in bezit zijn van diploma 
L.T.S./bankwerken. Toegang vrij voor iedereen. 

Inlichtingen — mondeling of schriftelijk — bij 
alle Arbeidsbureaus, de Koopvaardijstichting 
1946 te Groningen, A-Kerkhof 32b, tel. 5900- 
2 93 89 en het Koninklijk Zeemanscollege „De 
Groninger Eendracht" A-Kerkhof 32a te Gro- 
ningen, telefoon 05900 - 2 73 43 - 2 73 44. WONINGBOUWVERENIGING 
„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

Voor leden, echtparen met een kind niet ouder 
dan 1 jaar, komt beschikbaar, de beneden- 
duplexwoning 

AJ. v.d. Moolenstr. 66a 

Huurprijs ƒ7,05 per week, alle kosten inbegr. 

Schriftelijke opgave vóór dinsdag a.s. 's avonds 
7 uur, bij de secretaris Dr. CA. Gerkestraat 22. Red-Coper 
en Havana 

de nieuwe kleur in dameskousen. 

f 1,99 

Zandvoort Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Moccataart voor f 1,00 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor f 0,85 Bij ons drinkt U een 
heerlijk kopje koffie: 

In ons gezellig restau- 
rant eet V billijk en ' 
goed. 
WEBER's Schoonmaakbedrijf 
en glazenwasserij 

vraagt wegens uitbreiding 

een glazenwasser 

en een leerling, ±18 jr. 

Nic. Beetslaan 18, telefoon 4090. Hef is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Betaling kan geregeld worden. ' 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVEUDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en* ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wijnen Bïï\ KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 

f -1 — " IEUWSBIA mfm ^rfc» ^w *» 
20e jaargang no. 1 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DATiBILLIJK IS EN RECftTT 4 maart 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. ! Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Wees blij dat U leeft. Vergal 
Uw leven niet, door 't steeds 
te vergelijken, met het leven 
van anderen. Mark Twain. 
Jeugd en muziek 

Vorige week maakte ik in het 
Gemeenschapshuis een gedeelte 
mee van de repetitie van onze 
Zandvoortse Muziekkapel, die daar 
elke woensdagavond, onder leiding 
van directeur J. J. Wildschut bijeen 
komt om zich voor te bereiden op 
het komende zomerprogramma. En 
nu moet U mij "nooit meer ver- 
tellen, dat er in Zandvoort geen 
animo meer is onder de jeugd voor 
het verenigingsleven en zo dit al zo 
mocht zijn, dan zeker niet bij onze 
muziekkapel, want ik heb daar ruim 
50 man., bijeengezien, waaronder 
zeker meer dan' de help jongeren, 
die zich met groot enthousiasme 
wijdden aan hun taak. Daaronder 
waren jongens en meisjes, die ik 
niet ouder schatte dan hoogstens 
14 jaar en zij speelden de clarinet, 
de bugel, de pistpn en vele andere 
instrumenten, alsof ze hun leven 
lang niet anders hadden gedaan. De 
ouderen onder het ensemble ver- 
zekerden mij, dat zij binnenkort in 
spelkwaliteiten niets meer zullen 
onder doen voor deze veteranen. 
Daarmee is dus het voortbestaan 
van onze kapel verzekerd en deze 
gedachte stemt zeker tot veel 
blijdschap. 

Het ensemble studeerde een door 
de heer Wildschut gearrangeerde 
potpourri uit de opera „Faustf' en 
ik had grote bewondering voor het 
ten gehore gebrachte, dat zeker 
'niet tot de eenvoudigste opgaven 
behoort op c het gebied van de har- 
moniemuziek. ^.Bewondering voor de 
jeugdige blazers en zeker niet 
minder voor de jonge paukenist, 
die met buitengewoon veel feeling 
de beide pauken sloeg. 

Zoals het bij de muziek is, zo is 
het ook bij ,het tamboercorps. Een.' 
en al enthousiasme ~en een steeds 
groeiende' liefhebberij' voor deze 
drumband. 

Ik vernam intussen, dat zowelbij 
de muziekkapel als bij het tamboer 
corps nog jeugdige leden kunnen 
worden geplaatst. Er zijn nog ver- 
scheidene instrumenten disponïbel 
en ook nog trommels. Ik zou onze 
jeugdige Zandvoortse inwoners, die 
iets voor dit muziek maken gevoe- 
len, willen aanraden eens 'n avondje 
te gaan kijken in het Gemeenschaps 
huis voor de kapel en in de Karet 
Doormanschool voor het trommel- 
corps. Ik ben er zeker van,. dat het 
enthousiasme van de daar aan- 
wezige jeugdleden ook op hen aan- 
stekelijk zal werken ! 

Streekconferentie NUSO 

Zaterdag 5 maart wordt in het 
Gemeenschapshuis alhier een streek 
conferentie belegd door de Nederl. 
Unie van Speeltuin-Organisaties 
(N.U.S.O.), gevestigd te Amsterdam. 
Deze conferentie wordt gehouden in 
samenwerking met de Zandvoortse 
speeltuinvereniging Kindervreugd. 

De vergadering wordt om half ' 
vier geopend door de voorzitster 
van de plaatselijke vereniging, me- 
vrouw E. A. Bos-Thiele. Daarna zal 
het woord worden gevoerd door, de 
voorzitter van de conferentie, de 
heer J. Schuitemaker, (bestuurslid 
van de N.U.S.O.), waarna de heer 
A.. v. Moock, ambtenaar voor jeugd- 
zaken te Haarlem zal spreken over 
het onderwerp: Jeugdzorg enspeel- 
. tuinwerk. 

Na de pauze zal 'n medewerkster 
van „De Werkschuit" uit Amster- 
dam het onderwerp behandelen: 
„Creatief werken met de jeugd". 

Om half acht des avonds zal de 
conferentie gesloten worden. ziiu . h: 
"^fWé .WURF-PRAET" 
„Wat mooi ken' viófi^-mot 
ie niet llltik houwe." Oud en der dagen zat 
„Wij moeten zoveel mogelijk oude 
rommel opruimen, want het is ook 
de taak van het gemeentebestuur, de 
gemeente schoon te houden", zei 
burgemeester Mr. H. M. v. Fenema 
op dinsdag 23 februari j.1. in de 
raadsvergadering, toen het ging om 
aankoop van een vervallen huis in 
de VAmistraat. Met deze uitspraak 
bleken in algemene zin zijn raads- 
leden en wethouders het roerend 
eens. 

Nu zou ik zo zeggen, dat er in dit 
opzicht wel het een en ander valt 
te doen. • 

Inwoners van Zandvoort hebben 
mij in verband met deze uitspraak 
attent gemaakt op de ongelofelijke 
toestand van het verwaarloosde 
pand, dat de ontsluiting van het 
Gasthuisplein in de weg staat. Ik 
wil het nu nog niet eens hebben 
over het woonhuis-, doch wèl over 
de aanbouw, waarvan ik U hierbij 
een foto toon. Deze aanbouw, een 
oud brandspuithuisje,-, en. -een. - ver-, 
vallen werkplaats, is niet bewoond, 
wordt slechts in de drukke seizoen- 
tijd nog wel eens gebruikt als fiet- 
senstalling. Ik kan niet bepaald 
zeggen, dat de gemeente „trots" 
mag zijn op dit eigendom, dat een 
aanfluiting betekent voor de bad- 
plaats. Wanneer U op de voor- 
malige Baan gaat staan, tegenwoor- 
dig heet dat — o ironie — reeds 
Gasthuisplein, want de Baan be- 
staat niet meer, kunt U genieten 
van het grandioze uitzicht, dat 
bovenstaande foto toont. Oud Am- 
sterdam is er nog een kindje bij. 
Wanneer het hard waait hebben 
omwonenden mij verzekerd, dat de 
stukken van het huis afvliegen, 
zelfs de stenen waaien eruit. 

En nu nodig ik gaarne het college 
van B. en W. en onze raadsleden 
uit, daar op die voormalige Baan 
eens een kijkje te gaan nemen om 
te genieten van de verrukkelijke 
aanblik van „oud-Zandvoort", een 
oud Zandvoort, dat „oud en der 
dagen zat is". 

Van oude rommel opruimen ge- 
sproken, heren! Kan men nu niet vast beginnen, .met in elk geval 
deze oude aanbouw te slopen? 
Waarop wacht men eigenlijk? Met 1 
een paar flinke koevoeten is het 
gehele karweitje zó bekeken, want 
dit op instorten staande geval sla je 
zó in elkaar. Wanneer deze aan- 
bouw is we<"*eruimd, wordt in elk 
geval de ontsluiting van ons fraaie 
Gasthuisplein een stap nader ge- 
bracht en een obstakel weggehaald, 
dat een schande betekent voor onze 
gemeente. 

Aan U, heren van het college van 
B. en W. en raadsleden thans het 
woord! U kunt zich nu niet meer 
verschuilen achter woningnood e.d. 
Ik heb voor U maar één advies: 
Weg met die troep en liefst nog 
vóór het komende seizoen!" K. 

P.S. Nu we het toch over „rom- 
mel" hebben, een ingezonden schrij- 
ven van de heer O. hoop ik in het 
eerstvolgend nummer uitvoerig te 
behandelen onder de titel: „Van 
hondenpfipblemen - 'en • straatgbten". Ernstig ongeval 

Zondagmiddag om vier uur reed 
een inwoner uit Maarssen met zijn 
motor over het circuit, toen hij in 
de bocht nabij paviljoen „De Vijver 
hut" de macht over 't stuur verloor 
en over de kop sloeg. Met een 
schedelbasisfractuur moest de on- 
fortuinlijke rijder in ernstige toe- 
stand naar de Mariastichting .in 
Haarlem worden overgebracht. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
Maart berijdbaar 

6 9,33 5,— 22,12 17,30 13,30-20,00 

7 10.50 6.— 23.39 19.— 15.00-21.30 

8 — ,— 7,30 12,21 20,30 3,30-10,00 

9 1.04 9.— 13.29 21.30 5.00-11.30 

10 1,57 10,— * 14,14 22,— 6,00-12,00 

11 2.36 10.30 14.50 23.— 6.30-12.30 

12 3,12 11,— 15,25 23,30 7,00-13,30 
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn. Raadsvergadering 

• De e.v. openbare vergadering van 
de Zandvoortse gemeenteraad is 
vastgesteld op dinsdag 29 maart, 's 
avonds te 8 uur. 

Geslaagd 

De heer W. H. van Keulen, lid 
van de Zandvoortse reddingsbrigade 
slaagde voor het diploma „Binnen- 
water B." 

Schotel vloog al vijf jaren 

Welk een populariteit de Her- 
vormde jeugdvereniging „De vlie- 
gende schotel" in Zandvoort is gaan 
innemen, is zaterdag j.1. zeker wel 
gebleken, toen de vereniging met 
een druk bezochte receptie, gevolgd 
door een schertsmaaltijd in het 
Hervormde jeugdhuis, haar vijf- 
jarig bestaan herdacht. 

Het is ongetwijfeld de grote ver- 
dienste van Ds. R. H. Oldeman ge- 
weest, dat deze door zijn onver- 
moeid werken voor deze jeugd- 
vereniging wist te bereiken, dat de 
belangstelling ervoor groeiende 
bleef en men zich een vooraan- 
staande plaats in het Zandvoortse 
verenigingsleven wist te verwerven. 
Nog altijd is Ds. Oldeman nauw 
met deze vereniging verbonden en 
volgt hij de ontwikkeling met grote 
aandacht. Zelfs groeide de belang- 
stelling buiten de Hervormde krin- 
gen, doch het oorspronkelijke 
karakter van de vereniging werd 
daardoor niet aangetast. Men hield 
in de afgelopen jaren 112 bijeenkom- 
sten, die bezocht werden door ruim 
7200 jongeren van 16 jaar en ouder, 
getallen, die zeker bewonderens- 
waardig mogen worden genoemd. 
Het ledenaantal bedraagt thans 110, 
waarvan 21% lidmaat en 34% aan- 
gesloten bij de Hervormde kerk. 
De overige 45% is lid van een 
andere kerk of niet bij een kerk- 
genootschap aangesloten. De ge- 
houden receptie werd zeer druk 
bezocht, o.a. door burgemeester Mr. 
H. M. van Fenema, leden van de 
kerkeraad en de jeugd-oudèrling 
t van de Jïervormde kerk, dé heer^ 
J. ' A. " Wagtendonk. Ook de" drie* 
oprichters van de vereniging, de 
heren Ger Cense, Ger: Poster' en 
Hans Coehoorn, waren tezamen met 
D9. Oldeman aanwezig. Talrijke 
vertegenwoordigers uit het Zand- 
voortse verenigingsleven gaven 
voorts acte de presence, terwijl 
namens de U.L.O.-school aan de 
Zandvoortselaan een enveloppe met 
inhoud werd overhandigd en namens 
de afdeling Zandvoort van de V.C. 
J.C. bloemen. 

De schertsmaaltijd in het jeugd- 
huis werd tevens benut om vele 
herinneringen uit de afgelopen vijf 
jaar on te halen en had een uiter- 
mate geanimeerd verloop. 

Van harte wensen wij onder 
Gods Zegen „De vliegende schotel" 
nog vele jaren een geslaagde vlucht 
zonder brandstofgebrek en nood- 
landingen. 

K.J.C. Noord 

De stand is: 1. Jb. Keesman, 
40515 p.; 2. J. W. v. d. Wolde, 38247 
p.; 3. Mevr. Paap, 37649 p. en 4. 
Mevrouw Kraayenoord, 37231 p. ZANDVO O R T E R S Een van Zandvoorts meest be- 
kende en in brede kring gewaar- 
deerde inwoners herdacht dins- 
dag 1 maart zijn tachtigste ver- 
jaardag. Op zichzelf is dit feit 
niet zo bijzonder, want er zijn 
er velen, die tachtig jaar worden, ' 
ware het niet, dat de heer Ilija 
Petrovitch, op 1 maart 1880 ge- 
boren in Valjevo in Servië en 
sinds 1903 in Zandvoort wonende 
zich in Zandvoort zó wist in te 
burgeren, dat hij een brede 
kring van vrienden om zich heen 
wist te verzamelen. 

Helaas kon de heer Petrovitch 
zijn 80ste verjaardag niet thui9 
vieren. Enkele weken geleden 
viel hij thuis van een opstapje, 

.waarbij hij zó ongelukkig terecht 

•'kwam, dat hij een heupbeen brak 
en in Maria-stichting moest wor- 
den opgenomen. Hoewel zijn toe- 
stand momenteel zeer goed ia, zal 
het toch nog wel enige tijd duren, 
voor hij weer in Zandvoort zal zijn 
teruggekeerd. 

De heer Petrovitch heeft een 
leven vol avontuur achter de rug. 
Op 18-jarige leeftijd verliet hij zijn 
vaderland en kwam — gedeeltelijk 
lopend en gedeeltelijk met de trein 
— in Wenen aan. Vandaar vertrok 
hij via Munchen, Metz, Nice, Parijs, 
Luxemburg en Brussel, — in welke 
plaatsen hij .kortere of langere tijd 
werkte, naar Amsterdam, waar hij 
een fabriek van suikerwerken be- 
gon, in welke branche 'hij in zijn 

'vaderland Was grootgebracht. 

In 1903- vertrok hij naar Zand- 
voort, waar hij eerst aan de Strand- 
weg een Winkel' In suikerwerken, 
later in de' Kerkstraat een IJssalon 
begon, die hij tot op de huidige dag 

■voortzette. 
De heer I. Petrovitch xn 1012 als 
reservist bij het Servische leger. 

Hij bleef echter een patriot In 
hart en nieren vervuld van zijn 
vaderland. Toen dan ook in 1912 de 
Balkanoorlog uitbrak, -vertrok hij 
vrijwillig naar Servië, om aan de 
Btrijd te gaan deelnemen, die duurde 
tot 1914. Direct daarop maakte hij 
de gehele wereldoorlog 1914-1918 
mee. c ILIJA PETROVITCH J ,In Servië huwde hij in. 1913 met 
Ruza Milenkovitch, in 1914 werd 
zijn zoon Dragan geboren, (thans 
lid van de Zandvoortse gemeente- 
raad), die reeds 4 jaar was gewor- 
den, toen zijn vader hem voor het 
éérst zag. Van al zijn avonturen tijdens 
deze oorlogsperiode was wel de 
belangrijkste gebeurtenis, dat hij 
de legendarische terugtocht van het 
Servische leger meemaakte tot op 
het eiland Korfoe in 1914-1918, toen 
hij in negen maanden niet uit zijn 
uniform kwam. Van Korfoe ver- 
trokken, vocht hij toen nog enige 
maanden in NoordVUIrika. Eerst 
in 1919 kwam hij' weer terug in 
Zandvoort en werd — evenals zijn 
zoon — genaturaliseerd. 

Een enorm aantal onderscheidin- 
gen, waarvan vele zeer waarde- 
volle, siert zijn huis. Zo ontving hij 
o.m. vier Ridderorden, waaronder 
het gouden Grootkruis van Yoego- 
Slavië, en de vijfde (hoogste) onder- 
scheiding „Broeder des Konings" 
van Koning Peter Karageorgevilch 
I, die hem deze zeldzame onder- 
scheiding voor betoonde moed en 
dapperheid persoonlijk kwam over- 
handigen. 

Het is een hele toer, om de heer 
Petrovitch over zijn avontuurlijk 
en gevaarvol vroeger leven aan de 
praat te krijgen, doch lukt dal een 
enkele maal, dan ltan men ervan 
verzekerd zijn, in gespannen aan- 
dacht urenlang te kunnen luisteren, 
naar verhalen van een oud-strijder, 
die uit liefde voor zijn vaderland 
geheel vrijwillig daarheen terug- 
ging om het te helpen verdedigen, 
toen hij wist, dat het bestaan ervan 
op .het spel stond. 

Moge deze sympathieke Zand- 
voorter, want als zodanig wordt hij 
in de badplaats algemeen be- 
schouwd, spoedig weer hersteld 
naar Zandvoort kunnen terugkeren, 

K. Coiffures-Créations Internationales 
Dep, Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londen-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695,—. Uit voorraad leverbaar. -'I De Cockpit 

Bar - Cabaret 
Lange Leidsedwarsstraat 
Hoek Leidsestraat, A'dam Programma voor maart: 

De populaire 
radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDEK «Doe-open-jeugdcomité» 

In het Raadhuis heeft de burge- 
meester van onze gemeente, Mr. H. 
M. van Fenema donderdag 25 febr. 
j.1. het jeudgcomité geïnstalleerd, 
dat zich in Zandvoort gaat belasten 
met de „doe-open-aclie" ten be- 
hoeve van de vluchtelingen, die 
reeds jaren in de kampen Ohmstede 
en Friedrichsfeld in Sleeswij k-Hol- 
stein verblijven. 

De burgemeester zette de achter- 
gronden van de actie uiteen, die ten 
doel heeft, gelden bijeen te brengen 
om deze vluchtelingen een mens- 
waardig verblijf buiten de kampen 
te verschaffen. 

Op sympathieke wijze wees Mr. 
van Fenema op het grote belang 
van deze actie en verklaarde, dat 
juist de inschakeling van de jeugd 
hier tot belangrijke resultaten zal 
kunnen leiden, omdat de jeugd 
spontaan is en enthousiast. Hij 
wenste, na het uit elf leden be- 
staande jeugdcomité te hebben ge- 
ïnstalleerd, de jongens en meisjes 
veel succes toe en verzekerde, dat 
waar mogelijk door hem de hel- 
pende hand zal worden geboden bij' 
de verwezenlijking van de vele (en 
naar hij hoopte ook originele plan- 
nen, die worden gekoesterd. 

Enkele initiatieven werden daarna 
nader onder de' loep genomen, die 
door het comité besproken en zo 
mogelijk ten uitvoer zullen worden 
gebracht. 

Op verschillende manieren zullen 
binnenkort de sleutels van de „Doe- 
open-actie" in handen van de inge- 
zetenen worden gedrukt. Uit de 
opbrengst daarvan wil men de deur 
naar een betere toekomst voor de 
vluchtelingen openen, Elf enthou- 
siaste jongeren van verschillende 
gezindten hebben zich voor dit doel 
verenigd. Ongetwijfeld verdient 
deze „raad Van elf" alle medewer- 
king van de Zandvoortse bevolking. Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - Stationsplein 

Het programma in maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. Dranken bestellen? OflAO 
Brokmeier bellen! ISJKjL 
Er is 
maar 
één 
adres 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING 1 1 

Alle soorten baby-wol 1 

„De Wolbaai" 

Hallestraat 12a - Telef. 2099 B(] feest of party, 
LEFFERTS' dranken erby ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 r~ Auketna Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

• 

Aparto Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

enz. 
Depositaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorolhy Gray, Sans-Soucis. 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. '^ # 9» MÈi^&iÊJmiMit^^ IkxxLk^kmm/afid! y,&y ^«^w OLYMPISCHE SPELEN 1960! 

Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

U kunt desgewenst gebruik maken 

van Philips Crediet Service! 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Periaat Zandvoort - 
Telef. Kostverlorenstraat 
02507 - 2534 
ASPECT- Bnierieurverzorgïng 

MEUBELSTOFFEERINRICHTING Pracht collectie 
Franse " 
Stijlmeubelen Complete Meubilering 
Woningtextiel 
Luxaflex era. H. VAN ASPEREN -. ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT 

Telefoon 02507 - 2937 ToUfoon 02500 - 17069 iran U wilt kwaliteit! 

voor vlees en vleeswaren! 

agerij Burger 

houdt zich aan het beste! Toch betaalt U niet meer. 
Toegepast wetenschappelijk koopmanschap en vakkennis waar- 
borgen U de juiste prijsvaststelling. 
HEERLIJK KALFSVLEES: 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,38 

750 gr. Kalfsfricandeau ƒ3,68 

MAGER BLANK i - 

VARKENSVLEES: 
750 gr. Varkenslappen 
750 gr. Vark-fricandeau RUNDVLEES: 

750 gr. Pracht lappen . 
750 gr. Fijne riblappen ƒ3,38 
ƒ3,68 

ƒ2,48 
ƒ3,38 

Wat betreft hygiëne en kwali- 
teit staat onze vleeswaren- 
productie onder vrijwillige 
controle van het proefstation 
voor de slagerij te Utrecht. 

Onze producten zijn nationaal 
en internationaal bekroond! VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Boter- 
h;»mworst samen 79 CRNT 
150 gr. g*lar& Lever 70 GENT 

Maandag en dinsdag: 

250 gr. héél malse biefstuk 

ƒ1,48 

200 gr. Leverworst 55 CENT 

(pas bekroond) 

"Woensdag en donderdag: 
500 gr. Gehakt h.o.h. ƒ1,25 

Lekker gekruid! 

100 gr. Pork en 100 gr. Cer- 
velaatworst, samen 59 CENT 

500 gr. NTERVET .... ƒ0,48 

Aan stuk of gesneden, 
li/, kg. VLEESBENEN ƒ 1,— U koopt in een klassezaak bij: Qebrs. Burger' s Stagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telef.2994 flfrJM RKÜSI BR0E K% supermarkt groiefksvruchterc limonade* 
„Rovfta" vermoutb feies » \ 
ifterpot 2oeteure augurken ^g 

HterLlik doperwtjes fjjnklem * QQ 

isOgraml&nge vïngers » 

HUISHOVDAFDELS MG(afle iaienj ,rfr}gersxacao mwrirQ/Q 
gmiiiiik condens melk ^49 
^edararoer ;wf Woensdagkoopjes 6 maart 

59 
59 
59 

n 
n 

89 
39 fekHOTELKOFFIE l&r \r* 
Pakje cmONTHEF^ 39 
busPOEDERKOFFIfJ^- \~e 

200flr Haagse HOPJES^ 49 
Pob KEUKENSÏROOP J* 49 
Pot PINDAKAAS Mr 99 
bekerAPPELSTROOP>+ 49 
bus NOOTMUSKAAT-* 59 
bus WITTE PEPER #■ 39 2Pak.ZELF.BAK.MEEL X 
P0ND2O&reR0ZUNEN.33- 
baker 200gr.6EMBER 
rol 250 9 f. BANKETSPUS 
grMflt HAR1 N6 UT0M.SAUS* 
3Wik.SARDMESin.olle* 
SbllkuW.TOM.WREF Hf 
HikPlNKZALM * 
tiibettAYONAlSF M 
JAN VAN GAIENSTRAAV 6Z KERKSTRAAT 19 2ANDVOOfe-T Toonkamer 
,PILASTR0' 

HALTESTRAAT 18 

Wegens 
vakantie 
gesloten 

van 5 MAART 
tot 23 MAART. Voor bijzondere 
gevallen: telefoon 2199. pllasfpo 

eomblnara 
HENSEN Op ons atelier kunnen wij nog plaatsen 
enige bekwame en 
aankomende NAAISTERS 

ü vindt bij ons: een prettige sfeer, 

een modern atelier, een goed loon. 
Aanmelden: Paarlaarsteeg 1, Phoenixstraat 4, 
na 7 uur: Ternatestraat 50, Haarlem. 
HBNSEN N.V. Vakkleding- en Confectiebedrijf Gezond en lekker 

la ons heerlijk 

slagroomgebak 

Grote sortering. 

Fa. H. van Staveren ZEESTRAAT 46 TELEF. 2684 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 15, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Scandinavische cake I 1,00 

250 gr. Boterallerhande' van - 

I 1,10 voor f 0,85 300 gf . Paaseitjes 99 et. 

100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 
Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 BU feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbtf ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Uw kasten geen 
probleem meer! dank zij de LI B . 

zeffbouwkasf 
Alle inlichtingen verstrekt: 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13-15 - Tel. 3346 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman I 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WIP, SCHOON SCHIP 
met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf ƒ2, — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN - 
vanaf ƒ44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PEÜAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 SCHMITZ 

Herenkapper 

KERKPAD 1 HYPOTHEEK 

op gunstige voorwaarden. 

J. H. KONING, Haltestraat 62 

MAKELAAR — TAXATEUR 
AGENT: 

Fries Hollandse Hypotheekbank Groot en klein vinden 

VAN DERWERFF's 

brood FIJN! EIGEN HAARD 

IS TAPIJT WAARDI 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3798 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AD/"*!! Prinsesseweg 15 
■ OUL Telef. 2066 B(j feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbtf I 
Telef. 2254 Telef. 2150 WAT VOOR FEEST OF PARTIJ ? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 "DAG" en STAAH 
ONZI 
\WA6fNS VOOR VKLMR. TAXI 2600 

Een taxi bi} dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

wordt gehaald 

en gebrachtl 

J. H. Oonk. 
' GROTE KROCHT 18 OFFICIËLE MEDEDELINGEN 

Gemeente Zandvoort 

Bestrijding 
aardappelmoeheid 

Belanghebbenden wordt er op ge- 
wezen, dat de beschikking van de 
Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, inhoudende be- 
palingen met betrekking tot bestrij- 
ding van de aardappelmoeheid in de 
gemeente Zandvoort, nog steeds van 
kracht is. 

Bij deze beschikking is o.a. de ge- 
meente Zandvoort, met uitzondering 
van de terreinen van de Amster- 
damse Waterleiding, aangewezen als 
een gebied, waarop . de teelt van 
aardappelen en tomaten, alsmede 
van bloembollen en -knollen, boom- 
kwekerijproducten, koolraapplanten, 
koolplanten, stekbieten" en derge- 
lijke voor voortplanting bestemd ' 
materiaal, dat met -aanhangende 
grond wordt gedistribueerd, ver- 
boden, is. - - ' • 

Evengenqemde beschikking, met 
de daarbij 'behorende kaart, ligt op 
de secretarie der gemeente ter in- 
zage. £2j0o oa Q°oooooooooQ0ooooooaoooMeQOoOQOooooQo2orcl 

fxr*A .u-a W&U ll &®Pi 

| Het Is met brj zonder, genoegen ft 

| dat wij U ervan * ln*'këhnis ®«8 

§ stellen, dat onze ouders,' g 

| de heer en mevrouw | 

I F. J. D. VAN TURENHOUT- 1 

S v.d. NEUT g 

o 

I op 11 maart a.s. de dag hopen f 

§ te herdenken, waarop zij vóór § 

| 40 jaar in het huwelijk traden. S 

S Op zondag 13 maart van 15 f 

| tot 17.30 uur gelegenheid het f 

| bruidspaar te complimenteren g 

1 ten haren huize. 1 

8 De kinderen, s 

o 

1 Zandvoort, 3 maart 1960. I 
° Vinkenstraat 34. o ooaoooc,ooooooQoooooo0ooooooo»ooooooaooob o < 43 

Dankbetuiging 

Daar het ons onmogelijk is een 
ieder persoonlijk te bedanken, be- 
tuigen wij op deze wijze onze wel- 
gemeende dank, voor de vele harte- 
lijke bewijzen van deelneming die 
wij mochten ontvangen bij het over- 
lijden van onze geliefde man, vader, 
behuwd- en grootvader, de heer 
JAAP TERMES. 

Zandvoort, maart 1960. 
Brederodestraat 65. 

Uit aller naam: 

J. A. Termes -Dorsman. Begrafenis- en Crematie- 
onderneming 

J. de Roode Kerkstraat la Telef. 2069 I 
I Ingezonden mededeling 

Hierdoor maken wij onze geachte 
cliënten erop attent, dat wij de uit- 
gebreide collectie japonstoffen 1960 
hebben ontvangen. 
„MODERN ART" Kunstnijverheid, 
Thorbeckestraat 9 - Telefoon 3420 
.Winkelgalerij t.o. Hotel Bouwes. ki^AfflPl" Voor hel tere 
MOeUEE- Baby-huidje • BABYDERMK^ Bij feest of party, , 
LEFFERTS' dranken erbü ! 
Telef. 2254 Telef. '2150 Blijf meester 

over. Uw zenuwen., Neem, *. 
Mijnhardt's Zenuwtabletten 

Zij schenken de rust tot herste l Hotel-Calé-Restaurant 

«De Jloi&ide-» H.\f. 

ZANDVOORT 
Met ingang van 15 februari j.1. heeft de heer 

L E. E. GALLIS 

de directie van de vennootschap vrijwillig neergelegd 
Vanaf deze datum werd de bedrijfsleiding opgedragen aan dhr. 

K. F. KELDER te Zandvoort. Gratis afhalen en bezorgen! 

T*^ mvWTe % Ti » deli « k 30 °/° korti "9 ! 

-QS&fflfJZ/duè VESTEN JUMPERS enz. 

[(wSÊémm (00kwit) 90CENT 

{UV^d^&^^f BLOUSE ƒ1,25 

JL ^^ =k ^ JAPON, vanaf ƒ2,75 

Opmaken gratis. 
Chcm. reinigen - Stoppage Vraagt naar onze 
ZANDVOORT - TEL. 2810 „Tripion" behandeling. 

Haltestraat 39 

Onzichtbare stoppage en reparatie. Toch voordeliger en beter! 
Alléén wy VERVEN de laatste modekleuren. ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN /1.98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ 3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

- 750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ3,25 . . "V 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— ^ fyA 

VOOR DE BOTERHAM: ,.>. ".' \l&~ 

100 gr. Ham en 100 gr. gevulde Rollade.-BOi'ct./,, M^x*- 
250 gr. Leverworst en 250 gr. gek. wortM^ CsSi.J/' 

150 gr. Gebr. Rosbicf .. 98 et. 150 gr.'gibfe^rleinèeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85Uct,4jP*»?s 

Volop verse varkenspoten en hamschtfyen. 

Ziet onze grote versoheidenheid vleeswaren en.-vleesconscrven. 

o.a, blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10 J blikjes leverpastel 200 gr. 65 et. 
Godsd >efeningen 

GEREFO ;RDE KERK 
Zondag a.s. K Ds. A. de Ruiter. 
t H. Avondmaal, 
17 uur: Ds. JRuiter. 

en dankzegging. 

HERVlhE KERK 

Zondag a.s. jur: Ds. R. Bijl 

van H'lem. doopsbedienin'g). 

19 --..-. 

huis, 

van 1 

10 

huis/ Spr? de yMUiméveld::- Wf> 

NED. PRO JUT-EN-BOND 
Zondag a.s." 1§ij.':-"Ds. J. Heidin- 
ga uit Haa' 

19,30 uur: luis in de duinen, 
Ds. H. Lui! Doopsgez. Predt 
~uit Zaanda tsluitend voor de 
bewoners v t tehuis, 

PAROC1 I. AGATHA 
Zondags H.H.Ben om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis l uur de laatste 
H. Mis; 's aj om 7 uur Lof. 
Missen om 7 en 
7.45 uur en dk en vrijdags nog 
om 9 uur; 's ïds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GflNSCHAPSBOND 
uur, samenkomst 
5 straat 3. 
5eijl. 

JEHO\ JETUIGEN 
Gemeente-1 udie in het Ge- 
meenschapsb ingang Willem- 
straat) dinsd; ïd 8 uur. ADVERTENTIETARIEF Dinsdagmidd; 

in „PniëT 

Spr.: J. W. 
Ooktersdie 

Zondag a.s Flieringa, Brederodestr; Dienst wijlpleegsters 

Zondag^ a. 
bosch, Julian 

VERLOSKUI 3: Zuster G. Bo 

DIERENART 
Zondag a.s.: 
weg 51, Haai 

Dienst apo en 

Van zaten 
maart, na 
avond-, nach rkouden telefoon 2181. . M. C. Hoogen- 
25, telefoon 2826. Tolweg 6, tel.2816 [eek, Koninginne- 
telef. 02500-13174. t.m. vrijdag 11 
uur 's avonds: 
zondagsdienst de 
Zeestraat-apcfc M. J. Kerk- 
hoven-Nieuw s, Zeestraat 71, 
telefoon 3073 

Echter uit; id voor recepten 
en spoedgevE De diensten wis- 
selen 's zatei ivonds om 6.30 u. Koop Dubbele tub Voordeliger prijs. 
Uw tanden gen het beste. BURGI JKE STAND - 

Geboren: Ge zoon van P. Vijl- 
brief en J. Schaaf sma; Theo, 

- zoon. -.van . d. Klauw, en G. 
Paap; Roes ichter van J." Wei- dema en . C. Gall; Jerry, chards; 
Ditmeijer < 
Johanne9 J 
thonius M 
Wijnne en 
weerd. 

Ondertrouwde 
Paap; C. G 
der Heijde 
Elzinga. 

Gehuwd: 
Schweinsbe IVOROL zoon van E >er en T. Blauw. 
Geboren buil s gemeente: Jaap, 
zoon van J ijpers Wentink en 
J. H. Groe in; Judith Doris, 
dochter vaipe Braij en D. Ri- 
dochter van J. 
A. van Kampen; 
us Ludovicus An- 
zoon van C. W. 
H. Maarschalker- A. König en N. 

ft.xel en A. A. van 

Kerkman en W. 

M. Baars en G. | 

Toto-aktie 

De door delhting „Ned. Sport- 
totalisator" i :tte handtekening- 
aktie ten bel van een nationale voetbalpool, 
onze gemeen 
dagen zuller 
reiken tot h ieze week ook in 

start. De komende 

U verzoeken be- 

cenen op de daar- is een koste 
geschiedenis. voor bestemflarten. 

Toneeluitv tig 

Op zaterdi ; maart a.s. zal de 
toneelverenij „Wim HilderLng", 
onder regie i Uie Bol een opvoe- 
ring verzorgi in de comedie „Per 
luchtpost", d horman Krasna, in 
dg vertalinf l J. Teulings. De 
uitvoering ' plaats in restau- 
rant Zomerli Wij kunnen U ten 
zeerste aanr; deze opvoering te 
gaan bijwon rant Per luchtpost uitermate vrolijke K.J.C. «Deoon» 

De stand ' ie laatst gespeelde 
competitiewc jd luidt als volgt: 
1. J. Koper, p.; 2. J. Robijns, 
79556 p.; 3. : . Koning, 77150 p.; 
4. J. Budde, J p. 

K.J.C. de on organiseert a.s. aanvang 8 uur, 'n 
50 et. p. persoon. maandag 7 n 
koppelwedsti 

Geslaagd 

Voor hetlmen kinderverple- 
ging is te A: dam geslaagd onze 
plaatsgenote ter Carla Draijer. 

KJ.C. Zat ortmeeuwen 

l Met";/ ! 'gcot( wondering moet ik 
'de i-iiit'slagB de maand februari 
vermeldend Ifeetreft de eerste 
'ótlêi-vmS^ s^d!?;, tezamen 222 

RADIO EN TELEVISIE Electro- Radio 
Technisch Bureau 

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR PHILIPS ■ ERRES - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: Erres, Electro LUX, Holland Electro, HoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad I Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM 
Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina' 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. AMANDA BALKE 
Voetkundige 

Pedicure - Manicure 

Massage. 

Behandeling aan huis. 

Afspr. via telef. 2234 

KERKSTRAAT 32 fff£XK£f?S« . NIEUWE 
VOLKSWAGENS 

'60 ƒ7,- p.d. + 7 et. p.km. 
Pieters, Haarl.str.2, tel.3652 MEISJE i.d. huish. GEVR. 
v. hele dagen. Telef. 3806. 'Aank. VERKOOPSTER ge- 
vraagd. Modehuis S. Piller, 
Kerkstraat 4, telef. 3397. WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. TE KOOP: Electr. FOR- 
NUIS met pannen, in 
goede staat. Prijs ƒ75, — . 
Telef. 3632. AANGEBODEN PIANO "in 
z.g.st. Kruissnarig. Merk: 
Emil Ascherberg. ƒ300, — . 
Br. no. 1-3 bur. v.d. blad 
of telef. inl. 2663. GEVRAAGD : Nette hulp 
in de huish., niet ben. 18 j. 
van 8.30-13 uur. Of keurige 
werkster 5 ochtend, p. wk. 
Teunisbloemlaan 26, Telef. 
02500 - 40916. Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 'MEISJE' GEVRAAGD voor* 
winkel en huishouding. Br. 
no. 4-3 bureau v.d. blad. 

TER OVERNAME: 2 pers. 
3-delige binnenveringsma- 
tras, z.g.a.n. Prijs' ƒ75, — . 
Telef. 2059 GEVR. een pr. VERKOOP- 
STER, enigsz. op de hoogte 
m.d. mod. talen, in souve- 
nirwinkel te Haarlem. Br. 
m. uitv. inl. onder no.-2-3 
bureau van dit blad. 

Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telef. 3959, na 6 uur. DIVAN TE KOOP met 2 
grote laden 50 x 50 x 11 cnC 
ƒ30,-. Te bevr. adm. „Het 
Huis in de duinen". Woninginr. HEEMEYER 

van Ostadestraat 7a, het 
aangewezen adres voor Uw 

behang en 
stoffeerwerk Ingezetene van Zandvoort 
VRAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no. 
2-2 bureau van dit blad. ; Ê. Koper', ^fp^fedie prüè'jen i4& 
;fmet hetzefd ntal punten JUivanPi 
Duijn, 25098 Het hoogste aantali 
marsen wephaald door A. van' 
Zanten, n.1, 

KJ.C. Zaïfeort 

Woensdag speelde KJC Zand- 
voort zijn r *nde voor het club- 
kampioensci No. 1 P. Paap Cz., 
39762 p.; 2. Ie Muinck, 38295 p.; 
3. D. Visser 38044 p. en '4. G. 
Koper, 3761: DA's LEKKER! 

Frambozenbessenwijn. 
Thuisbezorgd ƒ2,75 p.Liter. 
Afgehaald ƒ2,25 p. Liter. 
Vergeet niet als U in de 
zaak van Hamers komt, 
Kostverlorenstr. 34, hier r 
naar te vragen. 

Na 10 jr. voortreffelijke 
samenwerking vertrekt 
onze hulp n. Austr. Wij 
zoeken nu een plaatsver- 
vangster. Werkt, nader 
overeen te komen, event. 
ook halve dagen. Mevr. 
Ketelaar, Zuid • Boulevard 
81, telef. 2050. Voor aug. 


GEVR.: 1 


of 2 


kamers m 


keuken, 


voor 


moeder en 


3 dochters 


Br. 


letter D, 


Haltestraat 


12. WERKSTER GEVRAAGD. 
Mevr. Strick v. Linschoten 
De Favaugeplein 55(1), tel. 
2247. Zich te melden na 
7 uur. 

otwettë beha's ... de perfecte pasvorm, dat is het geheim 
van alle Roulette beha's, waarmee - alléén 
al in Nederland - zóveel dames en meisjes 
gelukkig zijn. " 

Sanfor A95 
poplia ~ 

Roulette beha met ^ n ofzwi i t , 
4-delige cups, tulle gevoerd. 

Perfecte steun (dus óók na vele 
wasbeurten) en goede separatie. 
A - B - C cups, ook met voor- 
sluiting. 5 45 

Blijvend wit of 
zonnegeel 6:95 

nylon •* 
Voorgevormd 

poplin ^ 

Alle met 't gemalclelijke 'Haak-in' schouderband dat 
niet kreukt of striemt • en snel versteld is zonder losse 
eiadjes! Deze 'Capri' Roulette Step-in rektsoepelin elke 
richting - actief en jeugdig ! Met uigebreide taille- 
versteviging. £50 Alléén 't Roufett» 
etiket verzekert u 
Roulette pasvorm 
Voor verkoop in Zandvoort uitsluitend: fasttf 
GROTE KROCHT 20 
Showrooms Raadhuisplein en in Hotel Bouwes: BERT GEEFT 

DE HOOGSTE WAARDE! 

Lompen 25 - 30 ct.,p. kilo. 
kranten, ijzer, koper,, gey- 
sers eii. . alles__wat .„U^Je 
koop* heeft. "-' 
L'AMISTRAAT 17, U belt 
en wij komen! Tel. 3003. TE HUUR GEVRAAGD : 
Ie helft aug.: gemeubil. 
woonruimte voor gezin m. 
6 kinderen v. 10 tot 18 jr. 
Brieven met prijsopgave 
letter M, Boekhandel Van 
Petegem, Kerkstraat 28. K.P.M. 
Pakveldstraat 

vraagt voor afwisselende 
werkzaamheden 

(linke jongelui Gevraagd in klein pension 
bedrijf nette HULP IN DE 
HUISHOUDING, enigs- 
zins kunnende koken, bo- 
ven de 18 jaar. Br. onder 
letter P. Boekhandel Van 
Petegem, Kerkstraat 28. NETTE WERKSTER ge- 
vraagd voor 1 a 2 ochten- 
den p.week. Aanmelden: 
Lorenz, Haltestraat 15. 
Patête-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN B 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. In RUTECK's CAFETARIA, Kruisweg 22-24, 
4. .te Haarlem, kunnen worden geplaatst 

Sl^W^koopsters 
^ph buffetbedienden . 

Sollicitanten, 'kunnen zich dagelijks melden 
bij de ''Gérant op bovenvermeld adres. MEISJE biedt zich aan als 
baby-oppas v.d. avonduren. 
Br. no. 15-3 bur. v.d. blad. ECHTPAAR (beiden werk- 
zaam) zffekt' gemeub. ZIT-" 
SLAAPK. of zit- en slp.k., 
met vrije of gebruik van 
keuken. (Event. v. perm.). 
Br. no. 6-3 bur. v.d. blad. SNELSTOMER IJ 

. Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper . . ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

.Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper 70,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomery Zandvoort 

Schoolstraat 
naast Drukkerij v.Deursen. 
VMGDBenGEMAK. EXCELSIOR .... ƒ145,— 

H.E ƒ120,—, ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Sehuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 
Wilde Havanna's Naturel 
Bij Drommel verkrijgbaar, 

(dat weet U wel. 
Voor 31 cent een kost'lijke sigaar, 
Voorraad beperkt, neem tijdig 

(dus waar. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 
bu KORT Prachtige halflinnen 

GLAS- EN 
THEEDOEKEN 

GROTE MAAT. ^fl gm f\ 

(Deze aanbieding § *'%I 1 

geldt tot donderdag a.s.). I|^^%# 

KORT IJMUIDEN 
Kennemerlaan 41 

ZANDVOORT ' 
Gr. Krocht 30-34 HEEMSTEDE 
Raadhuisstr. 52 

HAARLEM 
Gr. Houtstraat 
L. Veerstraat Kinder Operettevereniging 

«JONG ZANDVOORT» 

Secr. Chr. Schuiten, Brederodestraat 27 

UITVOERING 

op ZONDAG 6 MAART a.s., aanvang 
's middags 14.30 uur precies in het 
PATRONAATSGEBOUW 

„De bruiloft van de 
kabouterkoning" 

Spel van een boze beer en een slim bosvrouwtje. 
Kindersprookje met zang en dans in 3 bedr. 
door Wil de Wingerd. Opgevoerd door kinde- 
ren van 6 tot 10 jaar. 

Algehele leiding: Mevr. G. Failé-Juliën. 
Pianobegeleiding: Mevr. W. Steenman-Nolte. 

Kaarten a ƒ1,00 (incl. belasting) verkrijgbaar 
bij het bestuur en 's middags voor de aan- 
vang van de voorstelling a.d. zaal. Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 Is het kopen van een horloge 

gokken? 

Als U een horloge koopt, denkt U dan: 
„Zou ik het nu treffen met dit horloge?" 

Dit hoeft niet, als U een horloge koopt bij: 

C. WaanUxfy 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 Laat U deskundig voorlichten, alvorens U een 

horloge koopt. Dit verplicht U tot niets. 
U zult bemerken, dat een goed gesteend Zwit- 
sers ankerhorloge niet duur behoeft te zijn. 
Alle uurwerken worden ten volle gegarandeerd. 

GA EENS KIJKEN BIJ DE SPECIALIST. 

Het is immers een kwestie van vertrouwen! Öll3f ,: " *¥■ 


SHELL haardohe j] Ir |xV aan Pure Kwaliteit koppelen wij prima service 

Fa. M. v. Lammeren HAARLEM - TELEF. 56188 
KASTANJESTRAAT 23 rood 

ZANDVOORT - TELEF. 3091 
NIC. BEETSLAAN 20 

WEKELIJKSE BEZORGDIENSTEN Y WEBER's Schoonmaakbedrijf 
en glazenwasserij 

VRAAGT wegens uitbreiding 

een flinke hulp 

± 18-23 jaar. 
Nic. Beetslaan 18, telefoon 4090. KJ.C. «De Kroon» 

organiseert op MAANDAG 7 MAART a.s. 
aanvang 8 UUR een v 

openbare koppelwedstrijd 

om fraaie prijzen. 

U kunt U laten inschrijven è ƒ0,50 per persoon 
bij Café „De Kroon", Stationsstraat 11. Onze etalage is een sprookje 

van voorjaarsbloemen, orchideeën 
en fraai opgemaakte bloemstukjes. 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Vw BRUIDS- EN CRAFWERK. 
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen „ f 2,75 

Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 

200 gr. Pekelvlees f 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Garvey Sherry Manzanilla Pasada 

„La Lidia" (op fles geïmporteerd) 

per fles f 7,40 Het voorjaar 
is in zicht! 

Dus tijd voor een nieuwe SPORTCOMBINATIE. Wij brengen U een nieuwe collectie 
SPORTCOLBERTS in de moderne kleuren 
.. van ƒ39,— tot ƒ79,—. 

PANTALONS: Terlenka, Trevira, Jusilan, 
Cottell's etc. van ƒ22,— tot ƒ44,— MOCHT HET VOORJAAR NOG EVEN OP 
ZICH LATEN WACHTEN! Wij hebben een 
ruime keuze in REGENJASSEN in de nieuwste 
uitvoeringen van f 39, — tot ƒ 79, — E. DE BOER 

DE SPECIAALZAAK VOOR HEREN- 
KLEDING EN HERENMODE Kerkstraat 20 Telef. 3136 Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 

Vanaf VRIJDAG 4 t.m. ZONDAG 6 maart, 8 uur 
Cinemascope Color de Luxe. 

Jeugd in de nacht 

(BLUE JEANS) 

Carol Lynley - Brandon de Wilde 
Marsha Hunt. Toegang 18 jr. 

DINSDAG 8 en WOENSDAG maart - 8 uur 
Cinemascope .. .. Eastmancolor 

Vrïjheren 

van het woud 

(LORDS OF THE FOREST) 

Toegang alle leeft. 

DONDERDAG 10 MAART - 8 UUR Razzia Jeon Gabin en Magali Noël. 

Toegang 18 jaar. 

ZONDAGMIDDAG 6 MAART - 2.30 UUR: 
Gene Autry en Smiley Buxnette in: 

South of the border 

Toegang alle leeftijden. 

Maandag 7 maart gereserveerd voor de 
WinkeüersverenigiTiff „De Spar". Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON .2254 Erkende Bovag Motor- 
en Autohandel Garage Smit Voor alle merken bromfietsen, motoren en scooters PARALLELWEG 32-34 TELEFOON 2391 BATAVUS BILONET 1959 SUPERSPORT 
2 en 3 versnellingen met buddysit. 

D.K.W. LUXE en SUPEH met 3 versnellingen, UIT VOORRAAD LEVERBAAR. Gemakkelijke betalingscondities De veel gevraagde bromfiets „SOLEX" eveneens tüt voorraad leverbaar! Prima service, onderhoud en reparatie 
• • fS» La femme 
et la fleur het Beurs- en BloemenfeiHval 

In het Krelagehuls, Leldsevoart, Haarlem 

O* Bfotmenmelcjef van Haarlem 

als gastvrouwen 

De Modeshow In een bloementuin 

Modern gedekte tafel 

Moderne Amerikaanse keuken 

Ceel de Lange reikt grote prijzen uit 

De Windmolens 

c.l.v. Johnny Holshuysen OaoeHls ewptn<l vin 10 oor v.oi. - 3 uur n.m. en des 
«eenda van 7-1 J uur. Zondig 6 maart open ran 1 -5 uur 
0.m. ao dat arondj Tan 7—11 uur. 
tntrae ToWajenan I. 1,50 Inrt. rechten; kinderen lot 
14 jaar f. 0,60 IniL rechten. 
Van 3 t/m 1 1 maart a.s. VOORVERKOOP: 

Boekhandel Van Petegem, Kerkstraat 28 Modehuis S. Piller Telef.. 3397 Kerkstraat 4 Slechts één week! Slechts één week! 

Onze VOORJAARSCOLLECTIE is haast gereed! 
DAAROM HEBBEN WIJ RUIMTE NODIG! 

"Wij bieden U dus één week van 

spotgoedkope prijzen 

zoals nooit tevoren. Prijzen die minder dan de helft zijn van normaal. 

Het zijn onze gangbare artikelen, die we door 
ruimtegebrek zo gek goedkoop verkopen. 

Hier volgt slechts een greep uit onze prijzenl 

Zuiver wollen TWEED ROKKEN, div. maten en kleuren, 

van / 15,50 - ƒ 12,75 enz. voor f 4,35 
Zuiver wollen gladde ROKKEN, div. maten en kleuren, 

van ƒ 22,50 - f 16,75 voor ƒ 5,95 
Originele TERLENKA ROKKEN, zware kwaliteit, voor slechts f 13,75 
Zuiver wollen PANTALONS, fantastische afwerking en smalle pijp, 

van ƒ 22,50 - ƒ 18,75 voor slechts ƒ 9,75 
Restanten zuiver wollen VESTEN en PULLOVERS, alles Italiaanse en 
Zwitserse import, prachtige kwaliteiten, reeds vanaf f 5,75 

EN NOG VEEL MEER, U KUNT ECHT GELD VERDIENEN! 

GRATIS! GRATIS! GRATIS! 
Bij aankoop van f 30,00 

en tegen deze spotprijzen, krijgt U van ons een prachtige grote 

KANT-STOLA ter waarde van f 12,50 CADEAU! 
Slechts één week! Slechts één week! 

Komt en profiteert allen zo vlug mogelijk! 

Modehuis S. Piller Telef. 3397 Kerkstraat 4 


GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. 


WIST U 

dat 20% korting op alla 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 


^ r __ - ___ r ____^____^_____ — „_ o 


Erkende autorijschool 

«ZANDVOQRÏ» 

AUTORIJLES 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

1 C COI IfEDC Thorbeckestraat 17 
ala O. rWlafxClVaj Telef oon 3283 

Thans ook RIJLES met VOLKSWAGEN 


A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 

voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 

LOMPEN 25 et. per kg. 

Couranten, tijdschriften, 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. •••jHrHwA „m., * « v ■i m 


*%M Geurige verrassing van Albert Heijn Kerkstraat 30 
Grote Krocht 24 
ZANDVOORT In de periode tot en met woensdag 9 maart ontvangt iedere 
koper bij f. 5.- gemengde boodschappen een bijzondere 
verrassing bij Albert Heijn. U hebt de keuze uit: RIJK-GEURIGE MacQueen Thee van 80 voor 


^.ZJït'i'ft 

t^ëmm 
w-m?-***** perts 

haar 

yoIIs «maak, kracht en geurigheid. Thee met 

•tn aparte bekoring ! 
Een doos van 20 stuks 

MacQueeiiTfieezakjes 

van 88 voor 2 WAAROM 
MacQuesn theezakjes? 

Laaa hiar waarom MacQueen Teabae» 
gemaakt zijn Yoer moderne thee- 
fijnproaven : ■» 

Hiar tut het thMiakje In de pot. 
Hat il gevuld mac genoeg rijkgeuriga 
MacQueen Thaa voor »'4 S koppen. 
(U krijgt nu »lndali|k altijd dazalfda 
nerkta Tin thaa Ij 
Alla aroma haalt u ar uit," want het 
theezakje drijfc boven in da pot waar 
hei wactr hat haam II. Zo goed 
tra kt da thaa hiar dit u in $ a i 
minutan klaar bant 1 Handig en zuinig. Da thee voor 
de MacQueen Theezakjes Is zeer 
fijn gebroken en trekt krachtig 
af. Daardoor zijn deze zakjet " 
zeer zuinig in het gebruik. ' Deze bijzondere Albert Heijn-verrassJng I* 
a//een geldig In onze filialen Kerkstraat 30 en 
Grote Krocht 24 te ZandVoort. Er worden niet 
meer dan 2 pakjes MacQueen Thee of 2 dozen 
MacQueen Theezakjes voor recfameörijs ver* 
strekt, indien het bedrag aan boodschappen 
f. 10.- of moer bedraagt. 
Dier gaan da theeblaadjei uit da pot! 
Gaan laitige bladerboel in pot en 
kop - en da thee wordt niat bitter, 
blijft licht en geurig, hoe lang hi| 
ook ttaat ! 
Ibert Heijn 

KOFFIE- EN THEE-EXPERTS ^ 


m Hout - Board - Triplex 

HOBOPLEX 
Verf en Verfwaren 

HOBOPLBX 
Colovinyl 

HOBOPLEX 
Tafels - Stoelen 

HOBOPLBX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLBX 

Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX Stationsplein 13 
Telef. 3346 

De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zeil". Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon' 2793 
Halle*tr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Bij COLPITT 

Techn. apparatenfabriek, Hogeweg 33, tel. .3435}'£ 
kunnen geplaatst wor denl-av' 

.cov- . ' 

instrumentmakers, 
bankwerkérs en 
electra monteurs 

voor H.F. apparatenbouw. 
Sollicitatie, aan de fabriek. -.E 


;<.eu-ar-ühajt 
ANDVOORT IEUWSBIA 
20e jaargang no. 41 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 11 maart 1 96Ö Uitgave, redactie en administratie: C; Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per" post ƒ6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
zy die zichzelf niet kunnen 
beheersen, proberen meer- 
malen anderen t« beheersen. 
Hazlitt. Een kwart eeuw Roode Kruis Zaterdag j.1. heelt de afdeling 
Zandvoort van het Nederlandse 
Roode Kruis het feit herdacht, dat 
men 25 jaar geleden overging tot 
oprichting van de afdeling, n.1. op 
28 februari 1935. Het werd een op 
zichzelf vrij sobere herdenking, die 
echter gevierd werd met een 
drukke receptie in hotel Keur, 
waarbij op ondubbelzinnige wijze 
bleek, hoezeer in zeer brede kring 
het werk van het Roode Kruis in 
Zandvoort wordt gewaardeerd. 

Om drie uur hadden zich vele 
belangstellenden verzameld voor 
't perceel Kanaalweg 5, welk oude 
pand geheel met eigen krachten 
werd omgebouwd tot magazijn en 
garage voor de nieuwe ambulance- 
auto. Onder de aanwezigen bevon- 
den zich de oprichter van de afde- 
ling, de heer G. A. M. Loogman, 
thans te Haarlem woonachtig en als 
vertegenwoordigers van het hoofd- 
bestuur varr het Nederandse Roode 
Kruis kolonel Meulman, overste Ro- 
denburg en de heer Tausend. Voorts 
de oud-commandant,- dokter B. 
Entzinger en vele commandanten 
van Roode Kruis afdelingen uit de 
omgeving van Zandvoort. Ook de 
oud-commandant dokter C. A. van 
Fraassen, gaf acte de présence. ■ 

De voorzitter van de plaatselijke 
afdeling, de heer Joh. C. Jung Sr. 
richtte, vóór het nieuwe huis staan- 
de, het woord tot de aanwezigen en 
wees erop, dat hier geen imposant, 
doch slechts een bescheiden gebouw 
verrees, waarop de afdeling deson- 
danks erg trots is, omdat voor haar 
dit persoonlijk eigendom een „kas- 
teel" betekent. Dat er nog ooit eens 
een nieuwe, ambulance-auto zou 
komen, daarvan had de afdeling 
zelfs niet durven dromen, doch 
dank zij spontane medewerking van 
de leden kwam deze er toch. Hier- 
na verzocht spreker mevrouw Loos, 
echtgenote van de heer A. Loos, 2de 
luitenant der Zandvoortse, colonne, 
optredend als" 'plaatsvervangend 
commandant en toegevoegd officier, 
die zich enorm verdienstelijk 
maakte bij de totstandkoming van 
het nieuwe gebouw, de rode Kruis- 
vlag te willen wegtrekken, waarna 
de naam van het nieuwe huisje 
werd onthuld, n.1. „'t Loosje". 

De aanwezigen kregen hierna de 
gelegenheid, het nieuwe „Roode- 
Kruis-Home" te bezichtigen. De 
inrichting ervan bleek voor allen 
een ware 'openbaring. .Het (huis 
bevat beneden een gezellige confe- 
rentie-kamer en een fraai ingericht 
magazijn, terwijl de bovenverdie- 
ping geheel tot magazijn werd inge- 
richt. Hier bevindt zich o.m. het 
complete nood-hospitaal van de 
afdeling, dat in tijd van nood zal 
worden ingericht in het Patronaats- 
gebouw. Voorts beschikt men thans 
over een eigen hoeveelheid bloed- 
plasma, terwijl alle materialen op 
overzichtelijke wijze in kasten en 
rekken werden opgeslagen. 

Naast de conferentie-kamer be- 
vindt zich de ruime garage, waarin 
de nieuwe ambulance-auto een 
onderkomen vond. Het bleek Het 
laatste snufje op dit gebied te zijn 
en voorzien van de meest moderne 
uitrusting. De wagen kan drie 
patiënten vervoeren, nl.. twee op 
brancards en een zittend in een 
ruime stoel, heeft een zuurstof- 
cylinder en alle gemakken, die men 
aan een ambulance-auto stellen 
kan. Het was geen wonder, dat deze 
fraaie nieuwe aanwinst van de af- 
deling algemeen grote bewondering 
wekte. 

De receptie, die daarna volgde in 
hotel Keur kreeg een indrukwek- 
kend karakter door de enorme toe- 
loop niet alleen, doch zeker ook 
door de enthousiaste gelukwensen, 
die daar werden gesproken. Zo ge- 
waagde o.m. burgemeester Mr. H. „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WUKFF: 

„Nog effies, dan kraige alle 
Zanverse honde 'n 
broekie an". M. van Fenema ervan, hoezeer de 
afdeling Zandvoort van het Neder!, 
Roode Kruis tot een onmisbare in- 
stelling in Zandvoort was gewor- 
den, waarop spreker zeer trots 
was, waarna hij o.m. memoreerde 
,het zeer belangrijke en opofferende 
werk dat op het circuit wordt ver- 
richt, alsmede op het strand. Ook 
overste Meulman namens het 
hoofdbestuur het woord voerend, 
schetste de afdeling Zandvoort als 
een der meest actieve en belang- 
rijkste afdelingen in ons land. 
. Voorzitter Jung wees erop, dat 
de dank voor alle gesproken woor- 
den moest terugvallen op de leden, 
die door hun groot enthousiasme 
voor dit menslievend werk de afde- 
ling tot zo grote bloei en activiteit 
brachten. Een zeer groot aantal 
bloemstukken en geschenken ge- 
tuigde tijdens deze receptie van het 
medeleven van zeer velen met een 
instelling, die in Zandvoort zich in 
de loop der jaren onmisbaar heeft 
gemaakt en haar menslievend en opofferend werk verricht met opzij 
zetting van de persoon en zich van 
hoog tot laag inzettend voor zijn 
naaste. 

Rest ons nog te vermelden, dat de 
herdenking besloten werd met een 
diner in intieme kring, waarbij voor- 
zitter Jung namens het hoofd- 
bestuur aan de heer Loos de me- 
dalje van verdienste in brons uit- 
reikte, voor het belangrijke' werk, 
in dienst van het Roode Kruis ver- 
richt. Zandv. reddingsbrigade 

Heden vrijdag 11 maart organiseert 
de Zandvoortse reddingsbrigade in 
hotel Keur een strandwachters- 
bijeenkomst. Tijdens deze vergade- 
ring kunnen de leden wensen en 
suggesties ter verbetering van het 
strandwerk naar voren brengen. 

Op zaterdag 19 maart komt de 
brigade bijeen in welke vergade- 
ring de zee-fotograaf C. van der 
Meulen een causerie zal houden met 
kleuren-dia's over door hem ver- 
vaardigde foto's van de zee. 

De jaarvergadering van de bri- 
gade zal worden gehouden op vrij- 
dag 1 april. Zilveren jubileum Zandv. Hockeyclub De Zandvoortse Hockeyclub heeft 
zaterdag j.1. haar 25-jarig bestaan 
herdacht en tijdens de gehouden 
receptie, die in café-restaurant „de 
Rotonde" plaats had ondervonden, 
welk een belangrijke plaats men in 
de Zandv. sportwereld inneemt 

Een stroom van gelukwensen, 
zelfs uit het buitenland, werd aan 
de vereniging toegezonden, vele 
vergezeld gaande van fraaie bloem- 
stukken. Een groot aantal geschen- 
ken kwam in het bezit van de jubi- 
lerende vereniging. ' Oud-burge- 
meester H. A. van Alphen, die ver- 
hinderd was, persoonlijk aanwezig 
te zijn, deed eveneens zijn felici- 
tatie vergezeld gaan van fraaie 
bloemen, terwijl de voorzitter 'van 
de "Kon. Ned. Hockeybond, de heer 
J. Westerman, presoonlijk de feest- 
viering medemaakte. 

De grootste verrassing was zeker 
de aanbieding van het complete 
meubilair voor het nieuwe club- 
huis, een geschenk, door de leden 
der vereniging aangeboden en ver- 
vaardigd door de heer Korsten- 
broek te Bentveld, dat terecht alge- 
mene bewondering wekte. 

Jeugdleden schonken een bijzon- 
der mooie prijzenkast en tijdens de 
receptie werd door talrijke perso- 
nen het woord gevoerd. Zo sprak 
o.m. burgemeester Mr. H. M. van 
Fenema de jubilerende vereniging 
toe en gewaagde ervan, dat deze — 
een der oudste sportverenigingen in Zandvoort — begon op een aard- 
appelveld en eindigde na 25 jaar op 
het fraaie sportterrein „Duintjes- 
veld", waarna spreker de verzeke- 
ring gaf, dat het Zandvoortse ge- 
meentebestuur alles in het werk zal 
blijven stellen om deze bloeiende 
vereniging zo groot mogelijke steun 
te verlenen. 

Vele besturen van zustervereni- 
gingen kwamen tijdens deze recep- 
tie hun gelukwensen aanbieden, 
waarbij meermalen mooie cadeaux 
werden geschonken. Na de receptie 
volgde een gezellig diner voor ge- 
nodigden, oudleden en seniorleden, 
waarbij opnieuw talrijke speeches 
werden gehouden, waarna in 'de. 
late avonduren een feestavond 
volgde, met medewerking van „De 
Wama's", Frans van Dusschoten, 
imitator, terwijl het bal werd ver- 
zorgd door het Combo-ensemble 
„The Gusonians" met balleiding 
van Wim van Gulden. Het was diep 
in de nacht, toen deze enthousiaste 
feestviering slechts node moest 
worden gestaakt, doch nog is daar- 
mede deze zilveren jubileumher- 
denking niet ten einde, want op za- 
terdag 12 maart volgt voor de 
junioren een dansfeest' met attrac- 
ties, eveneens in „De Rotonde" en 
op zaterdag 19 maart 'n feestavond 
voor de adspiranten, waar een 
goochelaar zal optreden en een 
filmprogramma zal worden ver- 
toond. Van honden-problemen en straatgoten De heer O. te Zandvoort zond mij 
een uitknipsel uit een onzer grote 
dagbladen, getiteld: „Proper Neder- 
land vervuilt". De heer O. schrijft 
mij o.m.: „U begrijpt wel, dat ik het 
met genoegen gelezen heb, want er 
blijkt uit, dat er toch nog meer 
mensen in Nederland zijn die het 
gevaar van de vervuiling van onze 
recreatie-centra inzien, niet alleen 
voor onze landgenoten, maar ook en 
vooral voor de vreemdelingen, die 
onze gasten zijn. En aangezien wij 
het na de oorlog hoofdzakelijk van 
de vreemdelingen moeten hebben, 
(speciaal hier in Zandvoort) blijft 
het m.i. noodzaak er voortdurend op 
te blijven hameren, dat de ge- 
meente zorg draagt dat straten, 
boulevards en pleinen elke dag ge- 
veegd worden. Dan , zal ook het 
euvel van het hondenvuil verdwij- 
nen. Wat dat laatste betreft, kan ik 
mij niet verenigen met het slot van 
het 'artikel, waarin aangedrongen 
wordt op het strikt naleven van de-) 
algemene politlc-verordening, die* ( 
verbiedt, honden uit te laten op de 
openbare weg. -DT" Vraag mij af: ' 
waar moeten de eigenaren van 
honden hun dieren dan hun behoef- 
ten laten doen? Ik zou willen zeg- 
gen: Niet op de trottoirs I" 

Maar wat m.i. nog beier zou zijn 
is, de straatreiniging zó uit te brei- 
den, dat tenminste de voornaamste 
straten en de boulevards elke dag 
geveegd konden worden. In ver- 
band daarmede zou ik willen wijzen 
op de toestand van 50 jaren ge- 
leden, toen was bijna alles nog 
paarden-tractie en toen werd de 
paardenmest toch ook elke dag op- 
Beveegd? In Groningen was dat 
tenminste wèl zo. Ik weet, dat U 
mijn medestander bent in het stre- 
ven naar hel schoonhouden van 
onze badplaats en verzoek U daar- 
om, er in Zandvoorts Nieuwsblad 
nog eens op te willen wijzen, van 
welk groot belang de zindelijkheid 
van onze badplaats is voor allen, 
die bij het vreemdelingenverkeer 
betrokken zijn. 

Zo, meneer O. en daar zitten we 
dan midden in het hondenvuil en 
de paardenmest. Van het laatste hebben we niet veel last meer, van 
het eerste zo veel te meer. En ik 
moet U eerlijk toegeven, dat in 
vroeger jaren deze paardenmest 
altijd behoorlijk werd weggeveegd 
en opgeruimd, dat was niet alleen 
in Groningen het geval, maar ook 
in Zandvoort. En wat het vegen van 
de straten betreft, voor zover ik 
het weet, gebeurt dat elke dag. Ik 
zie dagelijks de reinigingsploegen 
langs onze straten. Maar wat des 
morgens is opgeruimd, ligt 's mid- 
dags al weer vol, er is geen bij- 
houden aan. En U kunt het nu ver- 
velend vinden voor U en Uw hond, 
maar ik moet U (helaas) verwijzen 
naar de in dit blad opgenomen 
waarschuwing van onze korpschef 
van politie, waaruit duidelijk blijkt, 
dat van deze kant geen pardon 
meer is te verwachten. Dat hebben 
(alweer helaas) onze inwoners aan 
zichzelf te wijten, want als iedereen 
zijn of haar hond niet los liet lopen 
op straat, bovendien het dier ziin 
behoefte liet doen in de straatgoten, 
doch niet op de trottoirs, zoals U 
het zelf ook niet wilt, dan zou dit 
zonder pardon optreden zeker niet 
nodig zijn geweest. Maar weest U 
er maar gerust op, geen agent zal U 
.bekeuren, wanneer U Uw hond, 

^keurig aan de lijn, in de straatgoot 
zijn narigheid laat deponeren. Dan 

' zal er Öók niemand last van hebben 
en onze reinigingsdienst zorgt er 
wel voor, dat het weggeveegd wordt. 

Ik geef U toe, dat het goed zou 
zijn genoemde ploeg uit te breiden 
met een aantal straatvegers, want 
de vecgmachine kan niet alles en 
zeker niet de trottoirs reinigen. 
Speciaal in de zomermaanden zou 
dat veel aanbeveling verdienen. 
Maar U bent het toch wel met mij 
eens, dat er streng moest worden 
opgetreden en daarom vind ik die 
strikte naleving van de politie- 
verordening nog zo gek niet. En 
wat het loslopen betreft, zou ik U 
er nog op willen wijzen, dat dit uit- 
sluitend geldt voor de bebouwde 
kom en zijn er in Zandvoort nog 
niet legio onbebouwde kommen? 
Och, als elke hondenbezitter, die 
het beste met zijn dier vóór heeft, In memoriam Mevr. Poots 

Met leedwezen en deernis zullen 
velen in onze gemeente kennis heb- 
ben genomen van het overlijden 
van mevrouw Poots-van Popta, die 
zaterdag j.1. na een kortstondige 
ziekte, op 74-jarige leeftijd in „Het 
huis in de duinen" overleed. 

Er zullen in Zandvoort weinig, ja 
waarschijnlijk wel geen vrouwen 
geweest zijn in de loop der ge- 
schiedenis van ons dorpsleven, die 
op een zo breed terrein van maat- 
schappij en kerk hun gaven in 
dienst van de mensheid hebben 
gesteld. Op mevrouw Poots was het 
Bijbelwoord van toepassing: „Zij 
zocht zichzelve niet". Nooit was 
haar- iets teveel als zij helpen kon, 
nooit was zij — ondanks haar zeer 
drukke werkkring — ongenegen, 
nieuwe taken aan te vatten. 

Persoonlijk kwam ik door de cou- 
rant nog al eens met haar in aan- 
raking en telkens opnieuw trof mij 
haar grote eenvoud, haar strikte 
rechtvaardigheid en grote eerlijk- 
heid. Zij was de vrouw, die in alle 
stiïte liefst haar werk deed, — wars 
van elke publiciteit, — ondanks het 
zeer vele, dat zij in dienst van 
maatschappij en kerk verrichtte en 
waarvan U elders in dit blad meer 
leest. 

Mijn herinnering aan deze grote 
figuur in ons dorpsleven, die wij nu 
helaas moeten missen, blijft een 
herinnering van bewondering en 
eerbied voor haar persoon en haar 
werk. 

Moge de Algoede en Alwijze, die 
geen verantwoording van Zijn da- 
den schuldig is en meende, dat haar 
tijd gekomen was om. haar druk en 
in dienst der mensheid gestelde 
leven, te verwisselen voor de Eeu- 
wigheid, haar de rust schenken, die 
zij, zozeer verdiende. 

Ter aarde bestelling 
Mevrouw Poots 

Op de algemene begraafplaats is 
woensdagmorgen ter aarde besteld 
•hei stoffelijk overschot van mevr. 
B^ r AY CfFöots-van Popta, die-zater- 
dag j.1. in „Het huis in de duinen" 
na een kortstondige ziekte overleed. 
Mevrouw Poots kreeg vooral in 
de vooroorlogse jaren in Zandvoort 
grote bekendheid door haar maat- 
schappelijk werk. Zo had zij o.m. 
jarenlang zitting in het bestuur 
van de werkliedenvereniging „On- 
derling Hulpbetoon", was een der 
oprichters van de plaatselijke afde- 
ling van de Nederlandse Protestan- 
tenbond, waarvoor zij zich een 
groot aantal jaren zeer bleef be- 
ijveren; zij gaf haar actieve steun 
aan de heroprichting van de afd. 
Zandvoort van het Witte Kruis en 
was ook enige tijd regentes van het 
Gemeentelijk Verzorgingshuis. 
Ook was mevrouw Poots vertegen- 
woordigd In het comité . „Vrouwen- 
hulp", zij had voorts zitting in de 
commissie voor huishoudelijke en 
gezinsvoorlichting, in de Vrouwen- 
contact-commissie en was voor- 
zitster van de Vrouwenbond van de 
Partij van de Arbeid, afd.Zandvoort 
ook reeds toen de P.v.d.A. nog S.D. 
A.P. was. 

. Tot het laatst loe heeft zij al haar 
krachten gegeven in dienst van het 
maatschappelijk werk en ook de 
laatste jaren van haar werkzaam 
leven genoot zij onder de bewoners 
van „Het huis in de duinen" aller 
achting en waardering en maakte 
zij zich zeer verdienstelijk door het 
houden van voordrachten in het 
tehuis. 

Met haar is thans een vrouw heen- 
gegaan van een formaat, zoals 
Zandvoort er maar zeer weinigen 
heeft gekend. 

Jaarfeest 

De afdeling Zandvoort van de 
zangvereniging „De slem des volks" 
organiseert op dinsdag 15 maart 
het traditionele jaarfeest in „Ons 
gebouw, Brugstraat 15. 

Opening rusthuis 

De Btichting Rust- en vakantie- 
oorden van de Nederl. Bond van 
Gemeente-ambtenaren zal het her- 
bouwde rust- en vakantie-oord 
„Sonnewende" aan de Mr Troelstra 
straat no. 62 officieel openen op 
zaterdag 2 april des middags te 3 
uur. De opening van dit tehuis zal 
geschieden door de Bondsvoor- 
zitter, de Edelachtbare Heer J. A. 
Hoogkamp burgemeester van Veen- 
dam. aandacht besteedt aan zijn trouwe 
viervoeter, dan wordt veel narig- 
heid voorkomen en heeft het dier in 
Zandvoort zeker een leventje als 
een prins. Maar er zijn helaas nog al 
te veel mensen, die hun hond géén 
aandacht schenken. Zulke mensen 
zijn zo'n beest niet waard en zij zijn 
er de oorzaak van, dat nu de goeden 
met de kwaden moeten leiden. 

Ik hoop binnen enkele weken nog 
eens op dit onderwerp terug te 
komen, wanneer de politie-maat- 
regelen goed zijn doorgewerkt en 
dan nog eens extra aandacht te be- 
steden aan het onderwerp: „Onze 
honden op het strand". K, Coiffures-Créations Internationale! 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londen-Parls PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895,— ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. Jeugdjudo kampioenschappen 

Het sport- en Judo instituut Buchèl 
te Zandvoort organiseert a.s. zon- 
dagmiddag in restaurant Zomerlust 
ter gelegenheid van het tweejarig 
bestaan- van de school in Zandvoort 
plaatselijke kampioenschappen 
jeugdjudo in leeftijdsgroepen van 
9 t.m. 15 jaar. Op uitnodiging zul- 
len ook diverse jeugd-judoka's van 
Buchèl's sportschool uil Heemslede 
van de partij zijn. De deelnemers 
aan deze wedstrijden zijn speciaal 
geselecteerd. 

Naast deze kampioenswedstrijden 
zal een openbare les jeugdjudo wor- 
den gedemonstreerd, gevolgd door 
demonstraties jiu jitsu. Medewer- 
king aan deze sportmiddag wordt 
verleend door de bekende Amster- 
damse judo-leraar en coach van het 
Nederlandse judo-team, de heer C. 
Koning, 4e dan en de heer C. Bu- 
enting, judo-leraar 4de dan te Am- 
stelveen. Ook zal de Europese kam- 
pioen A. Geesink (5de dan) eveneens 
aan deze middag medewerken. 


De Cockpit 

Bar - Cabaret 
Lange LeidsedwarsstraM 
Hoek Leidsestraat, A'dam 


Programma voor maart: 

De populaire 
radio- en televisie parodlst 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- on 
televisie orkest 

TED POWDER 
Het belooft dus een buitengewoon 
interessante en leerzame sportmid- 
dag te worden, die wij U van harle 
kunnen aanbevelen. 

Een «hondse» waarschuwing 

De Hoofdinspecteur van politie te 
Zandvoort verzoekt ons het vol- 
gende mede te delen: 


Hotel-Restaurant 
TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Danclng 
Zandvoort - Stationsplein 


Het zal de inwoners van Zand- 
voort niet ontgaan zijn, dat ge- 
durende de laatste maanden het 
zgn. .„hondanprobleem" weer ur- 
gent wordt. Steeds meer loslopende 
honden worden gesignaleerd, terwijl 
de bevuiling van de trottoirs hand 
over hand toeneemt. Voorts bereik- 
ten de politie vele klachten over 
vernieling van tuinen door deze 
viervoeters. 

Gelet op de vele mondelinge en 
schriftelijke klachten van de zijde 
van de burgerij, ziet de politie zich 
genoodzaakt streng op te treden, 
teneinde het gesignaleerde euvel te 


Het programma In maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. Andró Neefs. 
bestrijden. 

Genoemde Hoofdinspecteur wijst 
in dit verband op de artikelen 50 en 
51 van de Algemene Politieverorde- 
ning in Zandvoort, luidende als 


Dranken bestellen? OnfYÏ 
Brokmeier bellen! LSJKiL 
volgt: 

Artikel 50: Ieder is verplicht ervoor 
te zorgen, dat een onder zijn 
hoede staande hond zich niet 
van uitwerpselen ontdoet op een 
gedeelte van de openbare weg, 
dat kennelijk ingericht is voor 
verkeer uitsluitend of mede van 
voetgangers. 

Artikel 51: Onverminderd het be- 
paalde in artikel 53, is het ver- 
boden honden in de bebouwde 
gedeelten van de gemeente op de 
openbare weg los te laten lopen. 

Van heden af zal de politie terzake 
onmiddellijk verbaliserend gaan op- 
treden. Men zij dus gewaarschuwd! 


MM 

Er is (^h7t\ 
maar (yff~fL 
één KT 
adres ^=^ 

Voor complete 
BABY UITZETTEN en 
KLEUTERKLEDING 1 1 

Alle soorten baby-wol 1 

„De Wolbaal" 

naltesiraat 12a - Telef. 2099 Extra 

Kalfsvlees-reclame bij Slagerij Burger 

U houdt van mals, mager en toch voedzaam vlees? 
Dan NU Kalfsvlees. U zult het ze laten smullen! 750 gr. KALFSLAPPEN f 3,28 
750 gr. KALFSFRIC. ƒ 3,58 

RUND- EN VARK.VLEES: 
750 gr. Varkenslappen ƒ3,38 
750 gr. Varkensfricand. ƒ3,78 
750 gr. pracht Rundlapp. ƒ2,68 

Maandag en dinsdag: 
500 gr. Varkenscarb. sch. ƒ1,88 
500 gr. Varkcnscarb. rib ƒ2,10 
500 gr. Varlccarb. haas ƒ2,28 
250 gr. Tartaar ƒ1,10 Vrjjdag en zaterdag: 
3 pond Kalfsbeentjes ƒ1,00 
Woensdag en donderdag: 
500 gr. Heerlijk gekruid 

gehakt h.o.h. ƒ1,25 
200 gr. Saks 59 et. 

VOOR DE BOTERHAM: 

Weekend-reclame: 

100 gr. Ham en 

100 gr. gek.worst, samen 79 et. 

150 gr. gelard. Lever 79 et. U koopt in een klassezaak bij: 

Gehrs. Burger 1 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlam - Zandvoort, Haltestraal 3, Telel.2994 OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ 83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

"Wij regelen desgewenst op prettige 

wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Uw kasten geen 
probleem meer! 

dank zij do 

K.P.M. 
zelfbouwkast 
Allo inlichtingen verstrekt: 

HOBOPLEX 

Stationsplein 18-15 - Tel. 3346 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Will's Brunola 

voor normale en speciale huid 

Geeft een gebruinde tint! 

Poeder overbodig 

Drogisterij 
BLAAUBOER 

Haltestraat 46 - Telef. 2392 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 GORDIJNEN OF VITRAGE 
voor woning en etalage! '" 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WIP, SCHOON SCHIP 
met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf ƒ2, — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Antl-Grippine-Mldy 

Het radicale middel 
voor bestrijding van 
griep en verkoudheid. 

Drogisterij Bouwman 

GedtpZ. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Heeft U iets op te ruimen? 

Wü kqpen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 


ONS SWGCES IB: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN f 1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN / 3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE f 3,25 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees 98 et. 

260 gr. Leverworst en 250 gr, gek. worst ƒ 1,25 

ISO gr. Gcbr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Frioandeau 98 et.' 

150 gr. Gelard. Lever 85 et. 

Volop veras varkenspoten en hamschyven. 

Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconserven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. BABYDERM dé VortgescM&üen 

Ba by verzorging Complete Babyderm Set met Doktersboek en 
voor navulling der Set: Foeder-Zalf-Olle-Zeep Tafeltennis 

Op zondag 20 maart worden in 
Haarlem de Nederlandse kampioen 
schappen tafeltennis gespeeld. Aan 
dit belangrijke toernooi zal een 
keur van top-spelers deelnemen, 
zoals: titelhouder en houder van de 
N.T.T.B.-cup Bert Onnes uit Am- 
sterdam, zijn clubgenoot Paul Gim- 
bel, Frans Schoofs, vele malen 
intern, kampioen, eveneens uit Am- 
sterdam, de Haagse speler Jan Ho- 
gendoorn, die dezer dagen met zijn 
team Wibo kampioen van Neder- 
land in de Ere-klasse zal worden, 
zijn medespelers Frans Stulemeijer 
en Siem Bronsgeest, Agnes Simon, 
de Hongaarse Nederlandse, die on- 
langs de internationale kampioen- 
schappen van Duitsland won, -Ur- 
sula Artz, international en deel- 
neemster aan de laatste wereld- 
kampioenschappen en de Haarlem- 
se cracks Jan Witteman en Cees 
Schoof. 

Er zal gespeeld worden in de 
klassen dames enkelspel, heren en- 
kelspel, dames dubbelspel, heren 
dubbelspel en gemengd dubbelspel. 

Het toernooi zal worden gehouden 
in het Krelagehuis, Leidsevaart te 
Haarlem. De wedstrijden beginnen 
om 10 uur en te rond 4 uur zullen 
de voornaamste finales beginnen. 
De toegangsprijs is slechts 75 cent 
en er zijn jeugdkaarten voor 50 et. 

Het toernooi zal worden gespeeld 
op 24 tafels, die dusdanig worden 
opgesteld, dat het publiek gemak- 
kelijk de wedstrijden zal kunnen 
volgen. Bovendien zullen er enkele 
tribunes geplaatst worden. 

Al met al beloven deze kampioen 
schappen een bezoek aan het Kre- 
lagehuis zeker waard te worden!" 

Dammen 

In het gemeenschapshuis hield de 
Zandvoortse damclub woensdag- 
avond 2 maart een simultaan-dam- 
wedstrijd, ter viering van het 10- 
jarig bestaan der vereniging. Men 
had hiervoor de heer H. C. Keiler, 
(meerdere malen kampioen van 
Nederland) bereid gevonden. 

De heer Keiler werd verwelkomd 
door de voorzitter van de vereni- 
ging, de heer O. van Dijk, waarbij 
deze er zijn vreugde over uitsprak, 
dat de heer Keiler erin was ge- 
slaagd deze avond voor de Zand- 
voortse dam-enthousiasten vrij te 
maken, waarna hij mevrouw. Keiler 
een fraaie mand fruit aanbood. 

Aan 22 borden bond i hierna de 
heer Keiler de strijd aan. Hieronder 
waren 14 spelers van de Zand- 
voortse damclub en 8 van de dam- 
club „St Bavo" uit Heemstede. In 
een vlot tempo werd de wedstrijd 
gehouden en het was verbazing- 
wekkend te zien, hoe schijnbaar 
sterk opgebouwde ^tellingen, soms 
plotseling als kaartenhuizen ineen- 
stortten.» Na ruim twee en een half 
uur spelen, waarbij verschillende 
interessante, partijen waren- te^zien, 
bleek de heer-Keiler "er, 18 te heb- 
ben gewonnen, drie werden remise, 
terwijl er één door hem werd ver- 
loren. De trotse winnaar was de 
heer D. Douwstra, de remisespelers 
waren: J. Ovaa, C. Draijer Sr. en 
J. van Dijk, allen lid van de Zand- 
voortse damclub. 

De voorzitter betuigde na afloop 
zijn hartelijke dank aan de heer 
Keiler voor de boeiende en leer- 
zame avond, die hij spelers en be- 
langstellenden had geboden, ' een 
avond, waarop de Zandvoortse 
damclub met voldoening kan terug HÏÏhaméa-C handen 

ruw of schraal 

H AMEA-GElElEgSO 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslag van zaterdag 5 maart: 

T.Z.B. adsp. a - H.B.C, c 1-5 

Uitslag van zondag 6 maart: 

T.Z.B. 1 - Halfweg 3 4-0 

Programma voor zaterdag 12 maart: 
155. H.B.C. adsp. b - T.Z.B, a 15 u. 
Programma voor zondag 13 maart: 

68. T.Z.B. 4 - H.F.C. 12 12 u. 

94. Alliance jun. b - T.Z.B, a 12 u. 
106. T.Y.B.B. jun. e - T.Z.B, b 12 u, 
Programma, woensdag 16 maart: 
T.Z.B, welpen a - Zandv.m. b 15 u. 

Z.S.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag S maart: 
Zandvoortm. 2 - Kinheim 2 3-2 
Kinheim 5 - Zandvoortm. 3 1-5 

Adspiranten: 
Kenn.land a - Zandvoortm. a 2-10 
E.H.S. a - Zandvoortm. b 0-2 
Zandvoortm. c - V.V.H, b 7-0 
Zandvoortm. d - H.F.C, e 4-0 
Bloemendaal b - Zandv.m. e 1-3 
Zandvoortm. f - Schoten e 5-0 
Zandvoortm. h - R.C.H, j 0-0 

Uitslagen van zondag 6 maart: 
Schoten - Zandvoortmeeuwen 2-2 
Zandvoortm. 2 - V.S.V. 3 2-2 

Zandvoortm. 4 - Halfweg 2 2-2 
B.S.M. 3 - Zandvoortm. 5 1-6 
H.B.C. 5 - Zandvoortm. 6 2-5 
Zandvoortm. 7 - Ripperda 8 uitg. 

Junioren: 
R.C.H. a - Zandvoortm. a 1-0 
Zandvoortm. b - H.F.C, b 1-2 
Haarlem e - Zandvoortm. e 2-5 

Programma voor zaterdag 12 maart: 
127. V. V.S.V. 3 - Zandv.m. 3 15 u. 
Adspiranten: 

136. Bloemend, a - Zandv. b 15.15 u. 

150. Zandv.m. c - Haarlem d 15 u. 

158. Zandv.m. d - Vl.Vogels a 15 u. 

175. R.C.H, g - Zandvoortm. f 15 u. 

191. Zandvoortm. h - H.F.C, k 15 u. 

Programma voor zondag 13 maart: 

Zandvoortm. - H.B.C. 14.30 u. 

R.C.H. 3 - Zandvoortm. 2 10 u. 

24. Zandvoortm. 4 - D.S.S. 2 12 u. 

35. Zandv.m. 5 - Vogelenz. 2 12 u. 

61. E.T.O. 3 - Zandvoortm. 8 12 u. 

Junioren: 

103. Beverwijk c - Zandv.m. d 12 u. 

Programma woensdag 16 maart: 

Welpenkompetitie : 

T.Z.B, a - Zandvoortm. b 15 u. 

Zandv.m. c - Zandv.m. a 15 u. 

Zandv.m. • - Zandv.m. d 19 u. BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Neeltje Johanna, d. van 

A. J. de Rooij en C. H. Piers. 

Antonius Johannes, z. van A. J. 

Barends (overleden) en B. J. H. C. 

M. Webber. 
Geboren buiten de gemeente: 

Maria Agatha Alida, d. van J. J. 

Disseldorp en H.M.C. Heemskerk. 

Jeroen, z. van J. Kraamwinkel en 

T. G. Crum, 
Ondertrouwd: H. J. Coenraad en A. 

Sakharov; J. C. M. de Smet en 

M. Th. Vossen; G. H. Smit en H. 

A. Kroon. 

Gehuwd: J. R. Hartman Kok en 

M. Hopman; A. Rettinghausen en 

P. van Breukelen; M. Roozeboom 

en J. L. Punt. 
Overleden: B. A. C.,van Popta, geh. 

gew. met H. Poots, 74 jr. 

G. H. Dusseau, geh. met B. A. M. 

Schoenmaker, 74 jr. (wonende te 

Amsterdam). 

Bloedafname Roode Kruis 

De afdeling Zandvoort van het 
Ned. Rode Kruis had dinsdagavond 
j.1. hotel Keur weer veranderd in 
een tijdelijk hospitaal, ter gelegen- 
heid van de jaarlijkse bloedafname- 
avond. Keurig gerangschikt in de 
benedenzalen stonden de bedden 
opgesteld, waar de donors, onder 
leiding van enkele plaatselijke dok- 
toren, door de leden van de colonne 
werden geholpen. 

Het resultaat van deze avond was 
— in vergelijking met vorig jaar — 
verheugend, want er viel een niet 
onaanzienlijke stijging waar te ne- 
men, al blijft het totaal aantal do- 
nors percentsgewijze ten opzichte 
van de bevolking, nog bedroevend 
klein. 

In vlot tempo werd gewerkt. Het 
aantal aanmeldingen bedroeg thans 
305, terwijl 247 flessen bloed wer- 
den afgenomen, dit is 48 flessen 
meer dan het vorig jaar. 20% van 
de aanmeldingen bleek niet te zijn 
opgekomen, in hoofdzaak valt dit te 
wijten aan de vele ziektegevallen. 

Voor de Landsteinerpenning, uit 
te reiken aan hen, die voor de vijfde 
maal hun bloed gaven, komen dit 
jaar 22 donors in aanmerking. Zij 
zullen t.z.t. door de afdeling wor- 
den opgeroepen. 

Kinder operette 

In het Patronaatsgebouw heeft 
de kinder-operettevereniging Jong 
Zandvoort zondagmiddag j.1. een 
alleraardigste opvoering gegeven 
van de kinder-operette: „De brui- 
loft van de kabouterkoning", een 
kindersprookje met zang en dans, 
geschreven door Wil de Wingerd. 
De opvoering geschiedde door de 
jeugdgroep van de vereniging, n.1. 
door kinderen van 6-10 jaar. 

De zaal was vrijwel geheel uit- 
verkocht en de aanwezigen hebben . 
kunnen genieten van vlot en en- 
thousiast spel door de pl.m. 40 
medewerkenden, die met grote 
ernst en toewijding dit leuke spel 
over het voetlicht brachten. Men 
mag zeker grote bewondering heb- 
ben voor mevrouw G. Failé-Juliën, 
die er ook nu weer in slaagde tot 
een zeer aanvaardbare opvoering 
te komen, hetgeen met deze jeugd 
zeker geen sinecure is. Aankleding 
en decors waren welverzorgd en 
schiepen de onmisbare sprookjes- 
achtige sfeer, die voor het wel- 
slagen van de uitvoering een der 
hoofdzaken is. De koorzang bleek 
voortreffelijk te zijn ingestudeerd 
en er waren ook in de solopartijen 
talrijke boeiende hoogtepunten. Een 
bijzonder woord van lof verdient 
zéker ook het tweetal balletjes, 
waarvan veel charme en gratie 
uitging. 

De piano-begeleiding was bij 
mevrouw W. Steenman-Nolte en de 
heer M. Bense in goede handen en 
ondersteunde zang en dans op 
uitstekende wijze. 

Mevrouw Failé met haar mede- 
werkenden werden na afloop op 
hartelijke wijze met bloemen ge- 
huldigd en dat was zeker welver- 
diend, want zij kunnen op een "zeer 
geslaagde middag terugzien. 

Kostelijke «Spar-avond» 

De directie van het levensmid- 
delenbednjf „De Spar", waarvan 
ook in onze gemeente een tweetal 
zaken gevestigd zijn, heeft er slag 
van, de klanten aan zich te binden. 
Maandagavond bood men n.1. in de 
tot de laatste plaats bezette zaal in 
theater Monopole deze klanten een 
cabaret - variété 1 - progrömma aan, 
waarvan de vonken afvlogen en 
waarmede de aanwezigen zich kos- 
telijk amuseerden. De bijwoning 
van deze avond was mogelijk ge- 
worden, door het sparen van extra 
z.g. „Sparzegels", die boven de 
normaal verstrekte zegels werden 
verstrekt, waardoor men geheel 
gratis van 't gebodene kon genieten 

En dat genieten was niet mis, 
want een aantal medewerkenden, 
dat veel bekendheid kreeg door 
radio en televisie, verzorgde deze 
avond 

Het was de bekende humorist- 
conferencier René van Vooren, die 
op alleramusantste wijze deze mede 
werkenden inleidde, waarvan ikU 
noem het duo van Heelsbergen, met 
de wonderlijke verschijning van de 
vrouw met de tenor-stem, voorts 
Johnny van Zwieten, imitatrice, het 
Cocktailtrio met leuke sketches, de 
cabarettière Annemarie van Tol, 
The Dutch Rolling Stars met ver- 
bluffende prestaties op rolschaat- 
sen, waarbij ook het publiek werd 
ingeschakeld, de fantastische jong- 
leurs Gery and Jantine, Ted Alton 
en assistente met bijzonder goede 
goochelkunst en de violist Derk 
Wagenaar. 

Tot laat in de avond heeft deze 
keurcollectie van 'kleinkunst-artis- 
ten 't publiek met hun programma 
„Tot Uw Dienst" op de meest aan- 
gename wijze weten bezig te hou- 
den en we weten zeker, dat geen 
der aanwezigen er spijt van zal 
hebben gehadj deze avond te hebben 
meegemaakt. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 

Ds. A. de Ruiter. 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: 

Ds. R. H. Oldeman. 
Onderwerp: „De verbrijzelde rots". 
19 uur: Geen dienst. 
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur: Ds. G. Kroos, 
E.L. uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 uur Lof. 
In de week H.H. Missen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr.: de heer H. Veldkamp, 

VOOR INTERIEUR VERZORGING 

meubelstoffering enz. 

„ASPECT" - H. van Asperen 
Zandvoortselaan 39. 
Telefoon 2937 of 02500 - 17069. Eerste. Zandv. 
Rouwkamer / 

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872 

JAC. KOPER 

Begrafenissen - . Crematies Doktersdienst 

Zondag a.s. Dr. C. F. M. Robbers, 
Koninginneweg 34, tel. 2813. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s. Zuster S. M. de Wilde, 
Zeestraat 67, tel. 2720. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s. Zuster G. Bokma, Tol- 
weg 6, tel. 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s. Dr. J. Beijers, Raam- 
singel 28, H'lem, tel. 02500-13164. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 12 tm. vrijdag 18 
maart na 6.30 uur 's avonds: avond- 
nacht en zondagsdienst: De Zand- 
voortse apotheek J. J. L. A. Wynne, 
Haltestraat 8, tel. 2389. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. 

Bazar 

Als voorlopige mededeling wordt 
kennis gegeven dat de bejaarden- 
sociëteit „Voor Anker" op 23 maart 
a.s. 's middags om 2 uur, in Rest. 
„Zomerlust" een bazar zal houden 
ten bate van de reiskas der ver- 
eniging. De goederen zijn bijna alle 
door de leden zelf bijeenvergaard. 
De middag zal worden opgeluisterd 
door muziek en een variété-gezel- 
schap. Inbrenging van goederen kan 
plaats vinden op maandag 21 maart 
tussen 2 en 5 uur in Rest. Zomerlust. 
Iedereen is van harte welkom. 

Het bestuur. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. volgde de achtste 
ronde voor het viermaandelijkse 
klubkampioenschap. Wegens griep 
waren tien leden niet aanwezig. 
No. 1. P. Paap Cnz.; 2. G. Koper; 
3. H. de Muinck; 4. D. Visser jr. 

Oefening Staalt Spieren 

In de afgelopen week vonden op 
de lessen van de oudste jongens en 
meisjes verkiezingen plaats voor de 
vacatures in het jeugdbestuur. Voor 
de aftredende Kees Aay werd Jacq. 
Overpelt en voor Carla Schoorl, 
Cora Heezemans gekozen. Het be- 
stuur bestaat nu uit: Ernst Brok- 
meier, Jacq. Overpelt, . Hillie Hal- 
derman, Cora Heezemans en Maar- 
tje Koning. Op de jaarvergadering 
van 24 maart a.s. in hotel Keur zal 
de installatie hiervan plaats vinden. 

De jaarvergadering van de^enn. 
Turnkring wordt 12 maart a.s. in 
Hotel Brinkman te Haarlem gehou- 
den. Van de aftredende bestuurs- 
en t.c.leden, t.w. de heren Singer, 
Rikkerink en Kruithof, stelt alleen 
laatstgenoemde zich niet herkies- 
baar. Voorts moet nog voorzien 
worden in de vacature, ontstaan 
door het bedanken van de secretaris. 

Bescherming duinlandschap 

In onze gemeente is opgericht de 
stichting „Bescherming Duinland- 
schap" die zich ten doel stelt de be- 
scherming van het natuurschoon in 
Zandvoort en aangrenzende gebie- 
den. Het bestuur werd als volgt 
samengesteld: J. C. Rugaart, voor- 
zitter, H. G. Gerke, Kostverloren- 
straat 103, secretaris, P. van der 
Mije K.C. zn. penningmeester, E. J. 
C. E. Kraan-Meeth en de heren A. 
de Brouwer en K. C. van der Mije, 
Pzn., leden. 

De oprichting van deze stichting 
Is geschied, nadat het gebleken was, ' 
dat er in Zandvoort een groeiende 
ongerustheid bestaat over de voort- 
durende verwaarlozing en ver- 
vreemding van waardevol duinge- 
bied, zowel in Zandvoort zelf en de 
directe omgeving, als in de meer 
ongerepte delen der gemeente, 
aldus wordt door het bestuur van 
de stichting bericht. 

Bij Gedeputeerde Staten werd 
reeds geprotesteerd tegen het in 
erfpacht uitgeven van een groot 
stuk duingebied in het noorden der 
gemeente voor commerciële doelï- 
einden en wel met het oog op ver- 
nietiging van natuurschoon, die 
daarmede onvermijdelijk gepaard 
zal gaan en beperking van de vrije 
recreatie. 

Het bestuur is er echter van 
pvertuigd, dat de in het leven ge- 
roepen stichting alleen dan iets zal 
kunnen bereiken, wanneer allen die 
prijs stellen op de instandhouding 
van hetgeen Zandvoort nog rest aan 
vrije duinen, hun steun aan de 
stichting gaan verlenen. *s Ondertrouwd: 

GERRIT HENDRIK SMIT "' " 

en •> i 

HILLY ANNY KROON 

Huwelijksvoltrekking D.V. op dins- 
dag 22 maart 1960 om 14.30 uur in 
het Gemeentehuis te Zandvoort. 
Kerkelijke inzegening om 15 uur 
in de Hervormde Kerk, door de 
Weleerw. Heer Ds. R. H. Oldeman. 

Zandvoort, 9 maart 1960. 
Bilderdijkstraat 13. 
Haltestraat 55. 

Gelegenheid tot feliciteren van 
16.30 tot 18 uur in Paviljoen 
„De Vijverhut", Vondellaan 46. ' Dankbetuiging. 
Niet in staat zijnde, de verrassende 
en overweldigend grote stroom van 
gelukwensen -die mijn deel werden 
op mijn tachtigste verjaardag, alle 
persoonlijk te beantwoorden, zij het 
mij toegestaan, hiervoor langs deze 
weg mijn oprechte en hartelijke 
dank te betuigen. 

I. Petrovitch 

Zandvoort, 11 maart 1960. 
(Tijdelijk Mariastichting, Haarlem). 

Dankbetuiging 

Voor de vele blijken van belang- 
stelling, ondervonden bij het over- 
lijden van onze lieve Vader, 
Schoon- en Grootvader, de heer 

ARIE LOOS, 
betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Uit aller naam: 
D. J. Terol-Loos. 
Zandvoort, maart 1960. Dankbetuiging 

Voor Uw bewijs van belangstelling 
en medeleven, ons betoond bij het 
overlijden van mijn lieve Moeder, 
onze lieve Schoonzuster, Tante en 
Oma . 

Mevrouw 
FISSCHER-DJALAIHA 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

Uit aller naam:_ 
Ellen Fisscher. ' 

Zandvoort, maart 1960. 
A.J. v.d. Moolenstraat 58zw. Dankbetuiging 

Voor Uw blijken van belangstelling 
ondervonden tijdens ziekte en bij 
liet overlijden van mijn lieve Vrouw 
en onze lieve en zorgzame Moeder, 
Behuwd- en Grootmoeder 

CORNELIA PIETERNELLA 
PAAP-DROMMEL, 

betuigen wij U langs deze weg onze 

oprechte dank. 

Uit aller naam: 
W. Paap. 

Zandvoort, maart 1960. 
Burg. Engelbertsstraat 86. K.J.C. Noord 

De 'stand " in"maaf t is f 1.~Mévr7~v7 
't Hert, 5576 p.; 2. K. Zwemmer, 
5552 p.; 3. Jb. Paap, 5324 p. en 4. 
R. Roert, 5105 p. 

Toneelgoep „Sandevoerde" 

De toneelgroep „Sandevoerde" zal 
zaterdag 19 maart een opvoering 
verzorgen van het blijspel „Oscar" 
van Claude Magnier. 

-De opvoering vindt plaats in 
restaurant „Zomerlust". De regie is 
wederom" in handen van de heer 
Jos Dröse. Na afloop volgt een bal. Constructiebureau 

„DEKO" 

BAAN 17 - HAARLEM 

vraagt 

voor spoedige indiensttreding 

staalconstructeur 
tekenaar- 
constructeurs 

op het gebied van machine- 
bouw en staalconstructies. 
Tevens GEVRAAGD een 

tekeningen- 
controleur 

Sollicitaties te richten aan 
bovengenoemd adres. Sensatie! 

„YMANO" 
CENTRIFUGES 
slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau J. KEUR Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. PHILIPS ■ ERRES - BLAUPUNKT o™«~~««, - v-«««»««» ™»u™u. . Betaling desgewenst in overleg 

STOFZUIGERS: Erres, Electro LUX, Holland ElectrO, HoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad ! ZIET ONZE SHOWROOM ADVERTENTIETARIEF 

losse advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p.-m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. fff£/fff£ffSt\ In Zandvoort of omgeving 
klein BOERDERIJTJE, een 
HUISJE of een stukje 
GROND TE KOOP GEVE. 
waar een week-end huisje 
op kan worden geplaatst. 
Br.: J. de Vries, Sarphati- 
straat 199hs., Amsterdam. 

GEVRAAGD: WERKSTER 
2 ocht. per week. Tel. 2406. 

Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telef. tijdelijk 2716. 

DA's LEKKER! *" 

Frambozenbessenwijn. 
Thuisbezorgd ƒ2,75 pXiter. 
Afgehaald ƒ2,25 p. Liter. 
Vergeet niet als U in _, de 
zaak van Hamers komt, 
Kostverlorenstr. 34, hier;- 
naar te vragen. 

Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W._ Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. 

GARAGE TE HUUR omg. 
Brederodestraat. Br. no. 
10-3 bureau van dit blad. 

JONGEMAN zoekt net 
KOSTHUIS. Brieven no. 
11-3 bureau van dit blad. 

WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. 

GEVRAAGD: wegens hu- 
welijk van de tegenwoor- 
dige: HUISHOUD. HULP 
van 9-5 uur. Dr. Flieringa, 
Brederodestraat 1. Liefst 
zo spoedig mogelijk. 

TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294, — . 

Woninginr. HEEMEYER 
Van Ostadestraat 7a. , 

Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 

SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper *. . ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snclstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. 

TE KOOP: PARKIET in 
kooi (compleet). Tel. 2495. 

ZANDVOORT TE KOOP 
in het centrum: 3 winkel- 
huizen .met bovenwoning. 
Niet leeg te aanvaarden. 
Inl. : Makel.kantoor Van 
Sluisdam, Paradijsweg 11, 
Zandvoort, Tel. 2361-2671. 

- Voor halve dagen van half 
negen tot twee uur, vragen 
wij een meisje als HULP 
IN DE HUISHOUDING. 
Mevr. Burger, Fr. Zwaan- 
straat 64, Telefoon "2643. 

AANGEB.: 1 pers. bed, 
opklapbed, 2 pers. kantel- 
bed, alles compl. m. matr. 
en mod. ombouw en gord. 
Verder nog een 1 pers. 
opklapbed en 1 divanbed. 
Telef. 3989. Modehuis S. Piller 

Telef. 3397 - Kerkstraat 4 

Nog één week! 

Nog een week! 

1001 spotkoopjes! 

Modehuis S. Piller Telef. 3397 Kerkstraat 4 Jong MEISJE GEVRAAGD 
voor lichte huish. bezigh. 
en hulp v.d. kinderen. Tel. 
2495. TE KOOP : breimachine. 
Merk „Passap", met tafel 
en hoes ƒ200, — . Weinig 
gebruikt. Tel. 02500-41014. 

Te koop aangeboden bruine 
Duitse kruissnarige 

PIANO. > 
Schitterende klank ƒ775.-. 
Wilhelminaweg 36. Nette jongeman zoekt 

Zeer eenv. 
woongelegenheid 

dicht bij zee. Gest. of on- 
gest. Event. opknappen g. 
bezw. Brr'no. 41-8 bureau 
van dit blad. ZANDVOORT TE KOOP 
in het centrum', 1 groot en 
1 klein woonhuis. Niet leeg 
te aanvaarden. 
Inl. : Makel.kantoor Van 
Sluisdam, Paradijsweg 11, 
Zandvoort, Tel. 2361-2671. A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN .-. 30 et. p. kg. 
Couranten . .; 4 et. p. kg. 
Tydschriften * 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
U belt Wü komen! 'mmomh 
VBEUGPEenGEMNL EXCELSIOR .... ƒ145,— 

H.E ƒ120,—, ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOK DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
1 50 gr. Geld. ham , ( 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vlenna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage I J. Schouten 

Levensmiddelen- en f\ CT QPAf?" 
Delicatessenbedrijf n *J ^ O r M r\ 

ZEESTRAAT 64 - TELEFOON 2483 

vraagt beschaafde 
verkoopsters of 
leerl. -verkoopsters GRONDWERKERS 
GEVRAAGD 

voor kabel leggen. Duur der werkzaamheden 
pl.m. 2 maanden; werk omgeving Zandv.laan. 
Aanm.: Van Vuuren, Florastraat 1, Beverwijk. O O I P 1 1 1 Technische Apparatenf abriek 
HOGEWEG 35 - TELEF. 2455 

vraagt 
machine-tekenaar 

Sollicitaties aan de fabriek. GeVraaCjd per 15 april of eerder: 

2 meisjes voor de verkoop 

waarvan een als zelfstandig verkoopster en de 
ander ook genegen is lichte huish. bezigheden 
te verrichten. Fa. NOOY, Grote Krocht. 
Brieven etc: Nooy, Haarl.str. 4, tel. 2885 en 2469 GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. TE KOOP 

Zandvoort 

BUNGALOW aan de Zuid-Boulevard; 4 kam. 
keuken, badkamer, garage, CV. Oliestook. 

Inlichtingen: Makelaarskantoor Van Sluisdam, 
Paradijsweg 11, Zandvoort, Telef. 2361 - 2671. Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 Vanaf VRIJDAG 11 t.m. MAANDAG 14 maart 
8 UUR. Na vele weken prolongatie in de grote 

steden kunnen wij U thans presenteren 

het bijzondere filmwerk 

Hoe vertel ik het 

mijn dochter 

Toegang 18 jaar. 

DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 maart, 8 UUR 
Alfred Hitchcock's 

De verkeerde man 

(THE WRONG MAN) 

met Henry Fonda en Vem Miles-, 

Toegang 14 jaar. 

DONDERDAG 17 MAART - 8 UUR 

Als Parijs ontwaakt 

met Roger Duchesne en Isabel Corej/. 

Toegang 18 jaar. 

ZONDAGMIDDAG 13 MAART - 2.30 UUR 

Watt en half Watt op avontuur 

Toegang alle leeftijden. Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig- 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 
Voor ied're beurs staat 

(Drommel klaar, 
Met d'allerbeste rokerswaar. 
Verlangt U dus iets extra fijn .... 
Kies Drommel's sigarenmagazyn! 

Slgarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Partij van de Arbeid 

Afdeling Zandvoort 

Openbare 
bijeenkomst 

DONDERDAG 17 maart, aanvang 8 UUR 
in het GEMEENSCHAPSHUIS. 

Spreker: 

Oud-Minister H. J. HOFSTRA 

Onderwerp: „DE POLITIEKE SITUATIE 

VAN DIT OGENBLIK". 
bü KORT Prachtige halflinnen 

GLAS- EN 
THEEDOEKEN GROTE MAAT. 

(Deze aanbieding 

geldt tot donderdag a.s.). 1,50 KORT IJMUIDEN 
Kennemerlaan 41 

ZANDVOORT 
Gr. Krocht 30-34 HEEMSTEDE 
Raadhuisstr. 52 

HAARLEM 
Gr. Houtstraat ■ 
L. Veerstraat Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR van nieuwe OPELS-RECORD 

ƒ 10, 1- 10 cent per km. per dag. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

ƒ 7, — + 7 cent per km. per dag. 

J. S. FOLKERS Thorbcckestraat 17 
Telefoon 3283 STICHTING CULTURELE KRING „'T HELM" 

Secr.: Linnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 Het Haags Studentencabaret 

speelt 

Bij lach en ontij 

Zaal ZOMERLUST. Aanvang 20.15 uur. 

Toegangsprijs ƒ3,— (b.i.). 

Plaatsbespreking: Linnaeusstraat 5(4) - Tel. 3371 maandag 

21 

maart Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 
Haltestr.50, Tal.2002. Zandvoort. Gratis thuisbezorging Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Nougatine taart voor I 1,00 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor f 0,85 300 gr. Paaseitjes 99 et. 

100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 
Gezond en lekker 

is ons heerlijk 

slagroomgebak 

Grote sortering. 

Fa. H. van Stavérëri 

ZEESTRAAT 46 - TELEF. 2684 VOORJAARSBLOEMEN 

Tulpen, seringen, hyacinthen, narcissen, sneeuw- 
klokjes, blauwe druifjes, katjes, kastanjetakken, 
vindt U in een grote verscheidenheid bij: 

Bloemenhuis A.H. V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen I 

Wij bieden ze U In vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 
Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, pr#s en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalagel Fa. I-LA. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2332 

Sherry Wisdom & Warter 

Fino Ollvar, Very, Very Dry, 

per fles f 7,45 Zandvoortse Toneelvereniging 

«WIM HILDERING» 

TONEELVOORSTELLING op zaterdag 
12 maart, aanvang 8.15 uur precies, 
van de comedie in twee bedrijven: 

PER LUCHTPOST 

door Norman Krasna. 
Vertaling J. Teulings. 

NA AFLOOP BAL 

Orkest ED WILLIANS. 

Beperkt aantal kaarten nog verkrijgbaar de* 
avonds aan de zaal. ENTREE ƒ 1,65 + bei. Men zegt wel eens 

EVEN BLAZEN! 

En dan is het uurwerk weer schoon. 

„De horlogemaker zal wel even In het klokje 
blazen, dan loopt het weer voor jaren!" 

Dat de werkelijkheid ander* ia, bewijst U hat 
horlogebedrij f van 

C. U/a&hihfy 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 

Waar U kunt zien, hoe met de allermodernste 
machines elk uurwerk wordt gereinigd, en zo- 
nodig gerepareerd — al onze reparaties worden 

dan ook gegarandeerd. 
Een goed horloge is het waard om de twee jaar 
te laten schoonmaken. Zo'n fijn mechanisme 
als een uurwerk behoeft tijdig een goede onder- 
houdsbeurt. 
(U smeert Uw fiets en auto toch ook?) Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS W.jlien eil KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 Bij feest of partij, Lef f erts' dranken erbij! Telefoon 2254 
Telefoon 2150 r: per stukje 

STUKKEN GOEDKOPER DSRK^BROEK' 

minder werk - minder gapterkossten 
minder inwicht - minder ïnarogen 
grotere omzet - snellere omzet mem JOnGE KAAS sa- QX 
KRU1DKAAS & \\$ STUKJK200- 

gram. 

BE LEG En KAAS» 

veelsmaak -v' Per 

100 imitatie» «>3fl ^ed&m mërM @@ ®pmdaka&S;zeerveï ^59 
eamandel boi?ei?2(HP5S 

(met echte amandelen ) ^"™ gram 


#500qn zoute pinda* 99 
• spaanse zoete wy n mjlT I ?9 

Pak Hotelkoffie van f 1,59 voor f 1,29 

Bus Poederkoffie van f 1,49 voor f 1,29 

2 halve blikjes Star Doppers 

van f 0,98 voor f 0,79 

I HUiSHQWPAPDEUNS in al ome zaten : i 

* SCb rtj°f bl OClioutvïi} papier ^39 

•zware dweil m^ #39| 

Woensdagkoopjes 16 maart: privBLOEMENHONlN* 
ROZEBOTTEUJAM 
CHOCO BOTER 
6ESTAMPTE MUISJES 
lieeljona 2x250 SPEUILAAS #1 
grote fles slaou zrp&,K\) « { 
Hft200gram.iaffi'LEVERPASTElif<< 
ifNotMftKOFFIEMELK ^4S 

ISOeiaaMAtARONl VLEES -«"jSM 

ïïierpol zoetzure au&urken # 6$ 
LITER.BLIK..HERO U SPERCIEBONEN bilSPOEDERKQF-FIE 

pah HOTELKOFFIE 

pa'K CACAO 

MerANUSTABLETTEN 

CaLcpK&UpsAS PERGES 

Kauweral spaghetti 

VlloKANTKOEHC 

4 ik BI ER JÜS of OalBrubl. 

StisS.LONOON'TONIO 

Ifi£rl)i : JcAAR.DBE\eN «I.* 9 

*S9 II 

*39 K.1 N iCEia.STK.AAT 74— .80' M E KiGATÖ R. P.U^I N "4Ö-53' 
JAM VAN GAlENSTiaAAr 6S IteR-ttSTJiAAT 19 ZANDVOORT Hout - Board - Triplex 

HOBOPLEX 
Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 
Colovinyl 

HOBOPLEX 
Tafels - Stoelen 

H O B O.P L E X 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 

Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 

Telef. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelï". m$\^M 
PfiTBTES 

Ili^RjTESv nam Patate-huïs 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN S 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. 


staan 

ONZI 
WAGfHSmojtvxiaM TAXI 2600 

Een. taxi by dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

wordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel A.BOL Prinsesseweg 15 
Telef. 2066 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 
Nu bij Albert Heijn reeds 

Eerst 

Rumbonen .... loov-m 35 
Aardbeien op sap per buk rllwllUrQS in tomatensaus per blik 0/ 

Gebraden gehakt SAb*. 85 

AH-KOFFIE pak 250 gram 

UOUQinerK vol-aromatisch 113 

Groenmerkmidgeurig .? agmgen 

nieuwe: 

Chocoladepasta indrmkau» 47 
Prima slaolie . gro te nes 98 

HUllny in tomatensaus . U blikjes ïu 

Sinaasappelsap 3, ,.100 

AH-KOFFIE pak 250 gram 

ROOdmerk mlld.krachtig 140 

Poorsmerk pittig... .120 ZUUrkOOl 500 gram 15 

7iiiirl/nnknpLr «„ fit) Zuurkoolspek 
Kapucijners . . . 
Dik vet spek . . 
Spinazie 

RUndVet . . . beker 500 gram 47 Deze 48 prijzen gingen al eerder omlaag: 
Geld. rookworst Si 88 250 gram 

, 500 gram 

500 gram 

. Ilterbllk 69 
39 
69 
58 APPelniOeS remettenllterblik 68 

Gelderse ham . . 100 snm 38 

KOffie huishoud .... 250 gram 79 

Primo cacao zak 250 £ ™ 85 
Grote iepM""^;, 8 voor 100 

BiSCUltS Molen . rol 225 gram 33 

Maizeno per P a k 18 

Diiel d ""°ogkokend ' 97 

ftl|9l gebroken ... 500 gram Af 
KWALITEITS. 

GARANTI E 

Wanneer u enig bij 
AH gekocht artikel 
niet élke cent waard 
acht die u ervoor 
betaalde, dan geeft' 
Albert Heijn u bet 
volledige bedrag 
prompt terug. Spülerwlen 39 Kapucijners k"ir nterbük 66 
Boeremefworst 
Boferhamworst 
Ontbijtspek ... 

8 halve 
schijven 500 gram 
. literbük 
100 gram 38 
200 gram 43 
100 gram 37 
, per blik SS 

Perziken De^t . . pe r buk 110 

TOnijn flinke moot, StarKIst per blik 77 

Aardbeienjam . . . per POt 78 

duKSISCne leverworst 100gram 37 
DrOPÏOffeeS .. zak 200 gram 43 

Zwarte ballen . 200 gnm 35 
Zachte zeep . bU s 500 gnm 39 
Toiletpapier . . » k • ronen 48 
Molton dweil .50*60™ 55 
Schuurpoeder . . gro te bus 38 ChOC. hDgel melk ° strooier 57 

Soepbailetjes buk ±30 stuks 55 
Soepgroenten ..2^45 
Sperziebonen . . . m «ik 77 
Hele augurkjes zoetzuur pot 57 

HaVermOUl snelkokend500gram 28 
MaCarOni elleboogfes 250 gram 20 Karabiesjes zandkoekIe doos ± 250 gram 
ChOC. biSCUHS .100 gram 

Choc. tabletten . per ^ 

Borstulevellen . . . . 2 rol 

Waslijnkoord p, ^o ,,,<, 

Abrikozen 200 gram 

Amandelen 100 gram 

Londwijn ro0 d f w i t 
Sherry Pale .... per «es 350 
Rode bessesap . per ^ 63 62 
39 
39 
35 
30 
59 
58 

per fleslwb Déze week als EXTRA- DE ECHTE F IJ NE ZAANSE ffc M ffc 

tafelbischuit 2 rollen 49 Filne. brosse licht verteer- 
bare beschuit. Ook voor de 
„moeilijke ontbiitere" en 
el), die op lichte kost zijn 
aangewezen. 
riGïjn maakt u het leven goedkoper c IxxAóafctm^ èfwodk^kMmmMjci! 
ANDVOORT 

IEUWSBIA 
20e jaargang no. 42 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT!" 18 maart 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Het geheim van anderen t« 
vervelen is, steeds alles ta 
zeggen. 

Voltaire. Zandvoort krijgt zijn eerste toren -hotel 
i Drie miljoenen-plan wordt 
binnenkort werkelijkheid 

,In 1828 kreeg Zandvoort zijn eer- 
ste hotel „Groot Badhuis". Het had 
één verdieping, met 36 kamers en 3 
badkamers. 

De geschiedenis van Zandvoort 
zal straks vermelden dat Zandvoort 
in 1961 het eerste toren-hotel kreeg, 
12 verdiepingen hoog, met een dak- 
hoogte van pl.m. 30 meter boven 
het straatpeil, een hotel, dat 105 
kamers zal bevatten, waarvan 49 
kamers een eigen badkamer. De 
totaal-accomodatie van dit hotel zal 
231 bedden bevatten, met de . reeds 
bestaande dépendance en met plaat- 
sing van eenvoudige bijzetbedden 
en kinderbedden, kan deze totaal- 
accomodatie zelfs worden opgevoerd 
tot circa 300 bedden. 

Dit is geen sprookje dat ik U ver- 
tel, de hierboven geplaatste foto 
bewijst dat reeds. Het is de architect 
W. Kelder uit Bussum, die dit 
gigantische plan gaat uitvoeren. 
Hij ontwierp met zijn medewerker 
de heer A. van Ancum uit Hilver- 
sum dit majestueuze hotelplan en 
het werk zal onder leiding van ge- 
noemde architecten worden uitge- 
voerd door het aannemingsbedrijf 
G .W. Pijpers" uit Bussum. In sept. 
a.s. hoopt men met het bouwen aan 
te vangen en daar het de bedoeling 
is, zoveel mogelijk gebruik te ma- 
ken van de zgn. „Prefab-elementen", 
hoopt de bouwleiding en de Directie „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WURFF: 

„Kelder keldert naer bove!" het hotel nog in seizoen 1961 te 
kunnen openen. De totale stichtings- 
kosten zullen ongeveer drie miljoen 
gulden bedragen. 

Directie en bouwleiding waar- 
borgen ons, dat dit plan geen utopie 
zal blijken te zijn. De heer W. Kelder 
is de man, die Zandvoort in de na- 
oorlogse jaren een geheel ander 
aanzien gaf. Ontelbare flatgebou- 
wen werden door hem gebouwd, aan 
de Boulevard, in Zandvoort-Zuid, 
hij bouwde vele bungalows zowel in 
Zandvoort als in Bentveld, hij 
bouwde café-restaurant „De Ro- 
tonde" en meer dan de helft van de 
bouw in Zandvoort na 1945 werd 
werkelijkheid, dank zij zijn onder- 
nemingszin. Dat hij daarbij werd 
terzijde gestaan door het aannemers- 
bedrijf van de heer Pijpers, was 
van groot belang, want met een 
enorme doorzettingskracht wist. deze 
steeds alle werken in de hem toe- 
gemeten tijd te realiseren. Dit duo 
Keider-Pijpers gaat thans de kroon 
op het vele werk zetten en Zand- 
voort kan ervan verzekerd zijn, dat 
men deze bijna ongelofelijk lijkende 
plannen zal doorzetten. Want dit 
duo timmert nimmer aan de open- 
bare weg. Rustig gaat men zijn gang. 
Men praat niet, maar men doet en 
tot welke successen dit leidde, heeft 
Zandvoort tot nu toe maar al te zeer 
ondervonden. Thans gaat men een 
gigantisch bouwwerk neerzetten, 
dat het beeld van Zandvoort zal 
gaan beheersen en Zandvoort met 
één slag zal plaatsen in de rij van 
badplaatsen met grote en grootse 
allure. 

In een persconferentie, die don- 
derdag j.1. in café-restaurant „De 
Rotonde" plaats had, heeft de heer 
Kelder nadere bijzonderheden over 
deze bouw medegedeeld. In wezen 
betreft het een uitbreidingsplan 
van genoemd café-restaurant. Want 
reeds in 1953, zelfs vóór de stichting 
ervan, was het de bedoeling, holel- 
accomodatie aan het bedrijf toe te 
voegen. Niettemin werd echter 
voorshands besloten, alleen het 
café-restaurant te bouwen. Reeds 
direct na de opening in maart 1954 
werd echter de behoefte aan hotel- 
ruimte gevoeld, zodat In 1955 werd 
besloten, tot de bouw en de inrich- 
ting van een hotel-dépendance aan 
het Badhuisplein no 1, op ongeveer 
100 meter afstand van het café- 
restaurant. Deze dépendance werd 
geopend In juni 1956 en bevat 21 
twee-persoonskamers en 16 douche- 
ruimten, een totaal accomodatie dus 
voor 42 personen. Zij bleek in een 
grote behoefte te voorzien en ver- 
heugt zich nog steeds in een sterk 
toenemend bezoek. 

De nog steeds toenemende vraag 
naar hotelruimte deed echter de 
heer Kelder besluiten, het café- 
restaurant uit te breiden met twee 
hotelverdiepingen met een totale 
capaciteit van pl.m. 70 bedden. Hiertegen had echter de super- 
visor van de gemeente Zandvoort 
bezwaar, doch hij wilde wel mede- 
werken, indien deze uitbreiding 
minstens uit drie verdiepingen aan 
de zeezijde en vier aan de landzijde 
zou bestaan. De heer Friedhoff 
wilde n.1. met dit hotel uit aesthe- 
tische overwegingen boven hotel 
Bouwes en de flats aan het De 
Favaugeplein uitbouwen. < 

Een dergelijke vergroting bleek 
echter financieel niet verantwoord, 
omdat de bestaande funderingen 
daarop niet berekend waren en ver- 
zwaring daarvan zeer veel investe- 
ring zou vergen. Teneinde deze 
extra kosten verantwoord te maken 
rees daarna het gedurfde plan, om 
door nóg hoger optrekken een finan- 
cieel verantwoorde opzet te ver- 
krijgen, hetwelk na grondige be- 
studering inderdaad mogelijk bleek. 
Zo ontstond het prachtige hotel, dat 
U hierboven op de schetsfoto ziet. 
Het betekent een opbouw aan de 
zeezijde van een vide, waarboven 
zeven etages, aan de landzijde acht 
etages. Met inbegrip van de keider- 
ruimten verkrijgt het gebouw in 
totaal twaalf etages, terwijl de dak- 
hoogte pl.m. 30 meter boven het 
straatpeil zal liggen. Er komen 105 
kamers, waarvan 63 met loggia's 
aan de zeezijde. Ook de aan de land- 
zijde gelegen kamers krijgen in 
noordelijke richting uitzicht op zee 
en bovendien een prachtig uitzicht 
over Zandvoort en de Bloemen- 
daalse duinen. Van de balkonkamers 
krijgen er 49 'een . badkamer, een 
eigen toilet, wastafel enz., terwijl 
14 balkonkamers met douche en 
wastafel worden uitgerust, dit laat- 
ste is eveneens het geval met de 42 
kamers aan de landzijde. 

Zeven hoekkamers krijgen een 
zijkamer voor twee kinderbedden, 
terwijl er zeven kamers zullen 
worden ingericht als drie-persoons- 
kamers. De totaal-accomodatie zal 
bevatten 231 bedden, tezamen met 
de dépendance, welke eveneens aan 
het bedrijf blijft verbonden, totaal 
dus 273 bedden. Zo nodig kan met 
eenvoudige bijzet-bedden en kinder- 
bedden de totaal-accomodatie wor- 
den opgevoerd tot ongeveer 300 
bedden. Het gehele complex wordt 
des winters centraal verwarmd, het 
café-restaurant en de eetzalen via 
radiatoren, het hotel geheel met 
warme lucht, alrcondltlon, welke 
des zomesr koele lucht in de kamers 
kan toevoeren. Alle kamers worden 
voorzien van telefoon en radio en 
een aansluiting voor televisie-Ont- 
vangst. Het gebouw wordt tevens 
voorzien van een snellopende ge- 
ruisloze 8-persoons hotel-lift, ter- 
wijl aan geluids-isolatie de hoogste 
eisen zal worden gesteld. 

Op elke hotelverdieping komt een 
office, van waaruit desgewenst de 
ontbijten op de kamers kunnen 
worden gesarveerd, eveneent ge- koelde dranken, terwijl op elke 
hotelverdieping een linnenkamer is 
geprojecteerd. 

Naast de reeds genoemde perso- 
nenlift komt een liftje tussen de 
keuken en de ger.oemde office's en 
een liftje tussen de centrale linnen- 
kamer en de zeven kleine linnen- 
kamers. De prullenbakjes kunnen op 
elke verdieping geleegd worden in 
een stortkoker, welke doorloopt tot 
op de begane grond. 

Het is noodzakelijk gebleken, de 
thans bestaande drie onderste ver- 
diepingen te vergroten voor het in- 
richten van de eetzalen, conversatie- 
zaal en- café-restaurant. Een ruime 
dancing zal in de benedenzaal wor- 
den ingericht. Ook de bestaande 
keukens, buffetten en kelders zullen 
belangrijk moeten worden vergroot. 

Het gebouw zal aan de buitenzijde 
geheel betegeld worden met witte tegels, de liftschacht met gekleurde 
tegels, de loggia's met tegels in 
diverse tinten. Alle ramen en glas- 
deuren zullen worden voorzien van 
dubbel glas. Naast de dancing in de 
benedenzaal wordt een i - ó lisserie 
ingericht, waarin een grote open 
haard met gelegenheid tot het nut- 
tigen van „kip aan 't spit". 

De plannen voor dit nieuwe toren- 
hotel, waarvan de stichtingskosten, 
zoals reeds opgemerkt, ongeveer 
drie miljoen gulden zullen bedragen, 
werden door het gemeentebestuur 
van Zandvoort met enthousiasme 
ontvangen en alle medewerking van 
deze zijde werd reeds toegezegd. 
Ook de Rijksgoedkeuring werd in- 
middels reeds aangevraagd en men 
verwacht, dat deze niet al te lang 
zal uitblijven. 

Zo liggen du9 de papieren voor 
dit verrassende en prachtige hotel- 
plan, waarvoor Zandvoort de heer 
W. Kelder niet dankbaar genoeg 
kan zijn. Rustig, kalm en zonder 
veel ophef heeft hij de voorberei- 
dingen ervoor getroffen, wars van 
elke publiciteit vóór hij er zeker van 
was, dat het gerealiseerd zou kun- 
nen worden. Deze wijze van werken 
ligt dan ook geheel in de aard van 
deze architect, die thans de be- 
kroning op zijn vele werk in Zand- 
voort gaat zetten. 

Wij wensen hem van ganser harte 
bij de vele voorbereidende, werk- 
zaamheden, die thans nog moeten 
volgen, veel succes toe. Hij kan er- 
van verzekerd zijn, dat Zandvoort 
zijn werk met grote belangstelling 
blijft volgen, omdat een project als 
dit, — we zeiden het reeds — onze 
badplaats zal gaan beheersen, allure 
geeft en het aanzien in wederom 
gunstige zin — grondig wijzigt, daar 
dit hotel het tot nu toe grootste in 
Zandvoort gaat worden. K. Drukke zondag 

Het fraaie weer van zondag j.1. 
bracht Zandvoort vooral in de mid- 
daguren, grote drukte. In het 
dorpscentr»W en ook op 't strand 
kon gesproken worden van de 
eerste werkelijke drukke zondag in 
het vóór-seizoen, die vorig jaar 
enkele weken vroeger viel, n.1. op 
1 maart. 

Zeer groot was het aantal auto's, 
dat de badplaats voor een korter of 
langer bezoek aandeed, doch ook 
per bus arriveerden velen, die op 
het strand genoten van hun eerste 
zonnebad. De strandpachters, die 
hun opstallen gereed hadden — en 
dat was met de meesten reeds het 
geval — maakten dan ook goede 
zaken, evenals de bedrijven in het 
dorpscentrum. 

De bus moest met vele extra- 
diensten rijden, doch was volkomen 
in staat zowel de af- als de aanvoer 
zonder stagnatie te regelen. 

Spreekuur burgemeester 

De burgemeester van Zandvoort 
is verhinderd, op woensdag 23 maart 
zijn wekelijks spreekuur te houden. 

Ned. reisvereniging 

De afdeling Zandvoort van de 
Nederlandse Reisvereniging belegt 
een propaganda-filmavond op vrij- 
dag 25 maart in restaurant Zomer- 
lust. Het onderwerp zal zijn: „Tus- 
sen Donau en Adria". Bouw rioolwater- 
zuiveringsinstallatie 

Met de bouw van de rioolwater- 
zuiveringsinstallatie in Zandvoort- 
Noord, — een werk dat ƒ 2.280.000,- 
zal kosten — is thans een begin ge- 
maakt. 

Het grondwerk, de aanleg van 
wegen en riolering en van een aan- 
en afvoerriool, is na gehouden 
openbare aanbesteding door B. & W. 
van Zandvoort gegund aan de laag- 
ste inschrijver, de heer J. Mona ta 
Lisse voor ƒ 167.900,—-. 

Wie wil de gastvrouw zijn? 

Het comité „Vrouwenhulp" t« 
Zandvoort, verzoekt ons het vol- 
gende te willen mededelen: 

Voordat het zomerseizoen aan- 
breekt, komt een groep van pl.m. 45 
vrouwen in Nederland door bemid- 
deling van de Christen Jonge Vrou- 
wen Federatie. Het is de bedoeling, 
dat deze vrouwen 14 dagen uit het 
grauwe kampbestaan worden ge- 
haald om, gesterkt door hetgeen zij 
in Holland medemaakten en geno- 
ten, het eigen gezinsleven met nieu- 
we moed te hervatten. Want het ia 
niet Ie onderschatten, hoe groot de 
invloed van zo'n paar week vakan- 
tie kan zijn, dat leerde de ervaring. 
Het belangrijkste daarbij Is niet een 
overdadige voeding of verstrekking 
van kleren, maar een luisterend oor 
en een luisterend hart, m.a.w. het 
gevoel, dat men in Holland aan hen 
denkt en met hen meeleeft. In het 
kader van het vluchtellngenjaar 
kan hier veel goeds worden ver- 
richt. 

Wanneer nu in Zandvoort een 
tiental vrouwen ondergebracht zou 
kunnen worden, zou het Zandvoortse 
comité daarvoor zeer dankbaar zijn. 
Voor de vrouwen hier komen, zijn 
ze medisch gekeurd en Is er een 
selectie toegepast. " De periode In 
Holland valt van 25 april tot 9 mei. 
Het comité verzoekt opgave van 
hen, die genegen zijn in genoemda 
peripde een vrouw in hun gezin op 
te riemen,' zo spoedig mogelijk to 
willen richten aan mevrouw M. C 5 
van Fenema-Brantsma, Wilhelmina- 
weg 68, telefoon 2925. 

Haags studenten cabaret 

Als laatste voorstelling in het 
kader van de winteravonden-cyclus 
1959-1960 organiseert de stichting 
Culturele Kring „'t Helm" een 
cabaret-avond in restaurant Zomer- 
lust op maandag 21 maart. 

Het Haags studentencabaret onder 
leiding van Rinus Ferdinandusse zal 
dan opvoeren de cabaret-revuo „Bij 
lach en Ontij." 

Aanbesteding 

In het gemeenschapshuls heeft de 
dienst van Publieke Werken alhier 
aanbesteed het verbeteren van 20 
woningen in de Hulsmanstraat en 
19 in de 1' Amislraat. 

15 inschrijvingen kwamen voor 
dit werk binnen, waarvoor de be- 
groting was vastgesteld op ƒ30.700.-. 
De laagste inschrijver was de firma 
Gebr. Helldoorn to Beverwijk met 
ƒ37.715.-. Het hoogste bedrag kwam 
uit de bus van de firma C. Kok to 
Amsterdam met ƒ48.750.-. 

De gunning werd aangehouden. Beauty Show * Coi$w&s * 1/l/lwU * SoUts de Beauté 

BTO 'yti m Mn.yji"in 
Ter gelegenheid van de jubilea van 

Jok. A. Suyltec&utfk 

Amsterdam H.V. }oU. A. Suykeduyk 

Zandvoort 

Tevens ter introductie van do 
PRODU1TS DE BEAUTÉ 

ELLA BACHÉ PARIS 8 Rue de la Paix 
Ontwerp-coiffure Commentatrlce: 
Muzikale omlijsting: 
Supervisie: L. M. A. van Parcren-Illcs 
Ensemble Ferry Hcrget 
Joh. A. Suykcrbuyk NEW YORK, 24, East 55lh Street die in Nederland in do handel zullan worden 
gebracht van 2 mei 1ÖC0 af. 

De mannequins uit Parijs zijn gekleed door do 
volgende Franse Haule-Coulure-hulzen: 

CARVEN - CHARLES MONTAIGNE 

MAGGY ItOUFF 

De Nederlandse mannequins zijn geldeed door 
het Haute-Couture-huis 

METZ & CO. - LIBERTY - 

Amsterdam - Den Haag. Maandag 21 maart 1960 te 14.30 en 20.30 uur; 
dinsdag 22 maart 1960 Ie 14.30 uur in HOTEL BOUWES te Zandvoort Inlichtingen en reservering uitsluitend Hotel- Bouwes, Zandvoort, tel. (0 2507) 3040, Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor* Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Teïeuisie-seruice. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. Aukema 

Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

* 

Aparte Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up Depositaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis. 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. ■^ Dranken bestellen? Ofl/"^ 
Brokmeïer bellen! L\J\JL Hotel-Reslaurant 
TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Zandvoort - _ Stationsplein 

Het programma in maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. De Cockpit 

Bar - Cabaret 
Lange Leidsedwarsstraat 
Hoek Leidsestraat, A'dam Programma voor maart: 

De populaire 
radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER Voorjaars 
aanbiedingen! 

Poplin MEISJES BLOUSES 
in wit en bleu ƒ 2,98 

Meisjes BLOUSJES in snoe- 
zige ruitjes en streepjes ƒ 3,75 

JONGENS BLOUSES 

met autodessin ƒ 2,49 

Poplin Dames Blouses ƒ 4,25 

Draion KLEUTERTRUITJES 
met lange en k. mouw ƒ5,50 GROTE SORTERING 

in de modernste kragen, 

ceintuurs en shawls. De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 Nieuwe industrie 

Twee ondernemende jongelui heb- 
ben in Zandvoort een industrie ge- 
vestigd, die in dit- genre de enige in 
ons land kan worden genoemd. 

Het is de confectiefabriek „Wess- 
ling Style", gevestigd aan de Dia- 
coniehuisstraat no. 24, waar we een 
dezer dagen eens een kijkje namen. 

De jongelui, kleermakers van be- 
roep, zochten naar mogelijkheden 
om hun kleermakerij te kunnen 
uitbreiden en hun ondernemingszin 
leidde tot zeer bevredigende resul- 
taten, toen men besloot-, in navol- 
ging van het buitenland, zich te 
gaan toeleggen op het- vervaardigen 
van heren-zomerjasjes, half ge- 
voerde sportcolberts, zoals men die 
in de zuidelijke werelddelen reeds 
lang kent. Men kwam op deze ge- 
dachte, omdat speciaal in het sei- 
zoen de heren vrijwel dezelfde ge- 
voerde kleding dragen als in de 
wintermaanden. Men zag er eerst 
voor Zandvoort wat in, doch al 
spoedig bleek deze idee in bredere 
kring belangstelling te hebben en 
men kreeg orders van diverse grote 
confectie-bedrijven. Men maakt 
thans deze jasjes in Dragon, Orlon 
en No Iron Poplin, alles wasbaar, 
in verschillende tinten. Leuke, lichte 
zomerjasjes, die ongetwijfeld de 
heren zeer welkom zullen zijn. 

De beide jongelui zien hun om- 
zet dagelijks stijgen en men moest 
er reeds toe overgaan, in de werk- 
plaats in Zandvoort zich te beper- 
ken tot het knippen van de jasjes, 
terwijl deze in enkele andere plaat- 
sen in ons land, o.a. in Groningen, 
verder worden afgewerkt. 

We zijn ervan overtuigd, dat 
„Wessling Style" met de verwezen- 
lijking van deze nieuwe idee een 
goede toekomst tegemoet gaat. Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Zilveren zakenjubüeum 

De heer Joh. A. Suykerbuyk her- 
dacht in het vorig jaar het feit, dat 
zijn dameskapsalon 25 jaar bestond. 
Daar de heer Suykerbuyk als haar- 
kunstenaar zich in binnen- en bui- 
tenland een grote naam en faam 
wist te verwerven, spreekt het van- 
zelf, dat dit zilveren jubileum niet 
onopgemerkt voorbijging, integen- 
deel! 

Dit jaar voegt de heer Suykerbuyk 
aan dit jubileum een eerste lus- 
trumviering toe, n.1. nu thans in 
maart zijn zaak aan de winkel- 
galerij in de Thorbeckestraat het 
eerste lustrum herdenkt. In maart 
1955 opende n.1. de heer Suyker- 
buyk aldaar zijn fraaie dames- 
kapsalon. Beide jubilea zullen thans 
tegelijkertüd ook in Zandvoort wor- 
den herdacht, n.1. met een zgn. 
„Beauty-show" welke zal worden 
gehouden op maandag 21 maart a.s. 
des middags om half drie en des 
avonds om half negen en dinsdag 22 
maart des middags om half drie. 
Deze drie shows zullen worden ge- 
houden in hotel Bouwes en U kunt 
ervan verzekerd zijn, dat wanneer 
de heer Suykerbuyk iets organiseert 
dit tot in de perfectie zal zijn voor- 
bereid. Zo zijn o.a. de mannequins 
afkomstig uit Parijs, Amsterdam en 
Den Haag en gekleed door bekende 
Franse en Nederlandse Haute-Cou- 
ture-huizen. De bekende schoon- 
heidsspecialiste Ella Baché uit Pa- 
rijs zal tijdens deze show de nieuw- 
ste schoonheidsmiddelen demonstre- 
ren, die binnenkort in ons land in 
de handel zullen worden gebracht. 

Wij feliciteren de heer Suyker- 
buyk van harte met zijn eerste 
lustrum in Zandvoort en wensen 
hem bii voortduur in onze gemeente, 
— waar hij zich zozeer wisf in te 
burgeren en als zakenman grote 
bekendheid verwierf, een bloeiend 
bedrijf toe. 

Voor bijzonderheden over de 
jubileumviering verwijzen wij U 
naar de op de voorpagina voor- 
komende advertentie. Judo-uitvoering Sportschool Buchèl Liefhebbers van de Judo-sport 
hebben zondagmiddag in restaurant 
Zomerlust alhier hun hart kunnen 
ophalen, toen de sport- en Judo- 
school Buchèl, ter gelegenheid van 
het tweejarig bestaan een judo- 
middag organiseerde, waarbij door 
de jeugdgroepen om het kampioen- 
schap van de school werd gestreden, 
terwijl niemand minder dan de 
Europese kampioen Anton Geesink. 
uit Utrecht zijn medewerking ver- 
leende, evenals de heren Gé Koning 
4de dan-leraar te Amsterdam en C. 
Buenting, 4de dan-leraar te Am- 
stelveen. De aanwezigen, (de zaal 
bleek bijna te klein om alle belang- 
stellenden te bevatten) hebben dan 
ook kunnen genieten van judosport 
op hoog niveau en leefden enthou- 
siast mee met de verrichtingen, van 
hen, die od de mat verschenen. 

De heer W. Buchèl, die de middag 
met een kort welkomstwoord 
opende, ontving namens de leden 
van de sportschool een prachtig 
bloemstuk en een Japanse vlag ter 
ere van het 2-jarig bestaan van de 
school in Zandvoort, een cadeau, 
waarmede hij zich bijzonder inge- 
nomen verklaarde. Ook de Zandv. 
Politie Sportvereniging zond een 
bloemstuk. 

Een aantrekkelijk programma/ 
werd hierna geboden, waarbij kon 
worden vastgesteld, hoe de judo- 
sport in onze gemeente steeds meer 
populair wordt. Het principe „Judo" 
door de heren Buchèl en Clowting 
gedemonstreerd en verklaard door 
de heer Gé Koning, was een bij- 
zonder geslaagde inleiding van het 
programma, evenals de demon- 
stratie „Nage no Kata" daarna 
door deze heren gedemonstreerd. 

Bijzonder spannende wedstrijden 
Judo werden hierna getoond tijdens 
de teamwedstrijd tussen leden van 
de Judoscholen. uit Zandvoort en 
Amstelveen. In de eerste wedstrijd 
behaalde Zandvoort 35 punten, Am- 
stelveen 20 punten, de revanche- 
partij bracht een gelijke stand, n.1. 
25-25. Het „Genosen no Kata" door 
de heren A. Geesink en W. Buchèl 
gedemonstreerd, werd door de aan- 
wezigen met stijgende bewondering 
gevolgd. Na een kostelijke demonstratie 
jeugdjudo door de heer W. Buchèl 
met zijn pupillen, verscheen Anton 
Geesink op de mat in een „compe- 
titie speciaal", waarbij deze reus 
onder de Judoka's zijn 15 tegen- 
standers, met gebruikmaking van 
slechts één hand, tegen de mat 
werkte in de totaaltijd van twee 
minuten en dertien seconden, een 
prestatie, waarvoor het opgetogen 
publiek de kampioen met een 
ovationeel applaus beloonde. 

Niet minder enthousiast toonden 
zich de aanwezigen tijdens de uiter-' 
mate spectaculaire demonstraties 
Jiu-Jitsu door de heren W. Buchèl 
en H. Clowting, waarbij ook aan- 
vallen met dolk en zwaard waren 
opgenomen. Dit onderdeel van. het 
programma werd een der hoogte- 
punten van het rijk gevarieerde 
programma. 

Koop nu IVOROL 

Dubbele tubens Voordeliger prijs. 
Uw tanden vragen het beste. 

De jeugd- judo-wedstrijden „ om 
het kampioenschap van de school, 
waarvan de finales geleid werden 
door de. heer A. Geesing als scheids 
rechter met als assistent-scheids- 
rechters de heren Gé Koning en C. 
Buenting leverden vele aantrekke- 
lijke partijen op, waarbij de jeugd 
enthousiast streed om deze zo fel 
begeerde titel. Deze finales brachten 
wedstrijden van drie minuten, 
waarbij tenslotte de volgende uit- 
slagen werden bekend gemaakt: 

9-jarigen : schoolkampioen G. 
Bouwman; 10-jarigen J. Douma; 
11-jarigen D. J. Jansen; 12-jarigen 
C. Schaap; 13-jarigen M. Agste- 
ribbe; 14 en 15-jarigen P. Wiesen- 
hahn. 

De heer A. Geesink reikte daarna 
de fraaie medaljes aan de over- 
winnaars uit, waarna deze boeiende 
en interessante sportmiddag, waar- 
van de aanwezigen zeer bleken te 
hebben genoten, door de heer W. ■ 
Buchèl met woorden van dank aan 
alle medewerkenden gesloten werd. „Per luchtpost" In restaurant Zomerlust heeft de 
toneelvereniging „Wim Hildering" 
zaterdagavond een leuke opvoering 
gegeven van de comedie „Per lucht- 
post", door Norman Krasna. , Dit 
grappige spel, dat het gehele en- 
semble ïuimschoots gelegenheid 
bood tot toneelspelen, stond deze 
avond wel bijzonder in het teken 
van de debutanten. We telden onder 
hen er drie, die nog nimmer op de 
planken hadden gestaan en voor 
wie dit optreden in een grotere rol 
eveneens de eerste maal werd. 

Onder hen was Ineke Bol, de 
dochter van regiseuse Alie Bol, die 
deze avond een veelbelovend talent 
openbaarde. Op onnavolgbare wijze 
gaf zij aan de waanwijze bakvis 
Miriam Wilkins vorm en gestalte, 
zonder enige schroom en zij was 
het, die aan het welslagen van de 
opvoering zeer veel bijdroeg. De 
deskundige hulp van haar moeder, 
die ook thans weer op zeer knappe 
wijze de regie voerde, zal hier on- 
getwijfeld niet vreemd aan zijn 
geweest. Daarnaast was Jan Donker 
als sergeant Chuck Vincent, door 
zijn natuurlijk en rustig optreden 
een figuur, die zich als een zeer 
bruikbare kracht in het ensemble 
ontpopte, evenals George Klijn, die 
als Harold Klobbemeijer bewees, 
dat ook een kleine rol belangrijk 
kan zijn. 

Leny Bruill zagen wij deze maal 
voor het eerst in een grotere rol, 
n.1. als het neger-dienstmeisje Dora, 
waarvan zij een kostelijke en humo- 
ristische creatie bracht. Ook Minke 
Rinkel, thans voor het eerst in een 
grotere rol, kweet zich bijzonder 
goed van deze taak door haar op- 
treden als Martha Seawright. Ten- 
slotte kan zeker ook Bert Reurts tot 
de beginnelingen bij het ensemble 
gerekend worden. Hij had de taak, 
de zeker niet eenvoudige rol van 
luitenant William Seawright uit te 
beelden en hij deed dit op een ma- nier, die voortdurend grote bewon- 
dering wekte, door beleefd en over- 
tuigend spel. 

Naast deze genoemden, waren het 
de min of meer in het toneelspel 
ingewijden, die ervoor zorgden, dat 
deze uitvoering een zo levendig 
karakter kreeg en vooral na de 
pauze een alleramusantste bele- 
venis werd. De grote natuurlijkheid 
en ongekunstelde gesprektrant 
zorgden daarvoor. Dit was aller- 
eerst het geval met Ko Reurts, die 
als vader Harry Wilkins deze sym- 
patieke- huisvader ten ypeten uit 
over het voetlicht bracht — zij het 
dan ook, dat hij zich verschillende 
vrijheden met- de tekst veroor- 
loofde, die echter niet storend 
werkten, integendeel! Riek Kok 
evenaarde hem als de zorgzame, 
bedrijvige moeder Edith Wilkins. 
Zij beiden brachten de bedrijvige 
huiselijke sfeer bij de stijging der 
moeilijkheden zeer goed tot uit- 
beelding. Topsy Langereis speelde 
de rol van Peggy Wilkins op char- 
mante wijze, terwijl Martin Lange- 
reis als vertwijfelde en zich bedro- 
gen voelende verloofde Alb. Kum- 
mer, boeiend en overtuigend spel 
leverde. 

Wij hadden voor deze — door het 
grote aantal debutanten — ge- 
waagde, maar zeer geslaagde toneel 
uitvoering grote bewondering, 
waardoor „Wim Hildering" tot de 
konklusie zal zijn gekomen, dat het 
werkend ensemble met enkele zeer 
bruikbare krachten werd uitge- 
breid. Een woord van bijzondere lof 
mag daarbij de regiseuse, Alie Bol 
niet onthouden worden, die deze 
krachtproef tot zulk een verrassend 
resultaat leidde. 

Voorzitter H. Hildering huldigde 
na afloop de dames welverdiend 
met bloemen, waarna de uitvoering 
met een gezellig bal met medewer- 
king van het orkest „Ed Willians" 
besloten werd. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK " 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 

Ds. D. Ringnalda van Overveen. 
Kapel „Het huis in de Duinen" 19.30 
uur: Ds. A. de Ruiter. (Uitsluitend 
voor bewoners van het tehuis). 

. HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 
Bediening H. Doop. 
19 uur: Jeugdfilmdienst in .het 
jeugdhuis. Spr. Mej. Da. W.H. Buijs. 
Vicaris te Bentveld. 
10.30 uur: jeugdkapel in het jeugd- 
huis. Spreker de heer G. de Zeeuw. 

NED. . PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur: Mej. Dr. J. L. 
Klink,, Rem., uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 uur Lof. 
In de week H.H. Missen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr.: J. W. van Zeijl. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudie in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. I Begrafenis- en Crematie- . 
onderneming ' 

J. de Roode i Kerkstraat la Telef. 2069 I Ned. Chr. Vrouwenbond 

De afd. Zandvoort van de Ned. 
Christen Vrouwenbond hoopt op 
vrijdag 25 maart haar maandelijkse 
openbare bijeenkomst te houden in 
het jeugdhuis van de Herv. kerk. 
Dr. H. v.d. Loos, Hervormd predi- 
kant te Haarlem zal daar spreken 
over het onderwerp: „Dromen en 
hun uitlegging". 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: JanLourens, zoon van J. 

Hoekema en T. Schevel; Erwin, 

zoon van W. van Soolingen en 

C. G. Driessen; Saskia Maria, d. 

van A. M. Aleven. en C. W. Seve- 

riens. 
Geboren buiten de gemeente: 

Ronald, zoon van A. van Norde 

en W. J. van der Wekken. 

Ingeborg Mijntje, d. van R. R. 

Hazewinkel en J. M. Starrenburg. 
Ondertrouwd: G. V. C. R. Libera- 

tori en E. Sjouwerman. 

P. H. Kuhl en S. ter Wolbeek. 
Gehuwd: J. J. van Meel en G. A. 

Peetoom; A. Kerkman en W. 

Elzinga. 
Ouerleden: H. Lam, 79 jr., wonende 

te Haarlem, geh. gew. met J. A. 

Hoffschlag. 

HOOGWATER 

H.W..L.W. B.W. L.W. Strand 
'Maart' : berijdbaar 

20 8.29 4.— 21.03 16.30 12.30-19.00 

21 9.37 5.— 22.28 17.30 13.30-20.30 

22 11.15 6.30 — .— 19.— 15.00-22.00 

23 0.12 8.— 12.48 20.30 4.00-10.30 

24 1.26 9.30 13.49 21.30 5.30-11.30 

25 2.16 10.— 14.35 22.30 6.00-12.30 

26 2.59 11.— 15.18 23.30 7.00-13.00 
Samengesteld door P.v.dMije KCzn. Doktersdienst 

Zondag a.s.: P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27, telefoon 2791. 

VERLOSKUNDIGE : 
Zondag a.s. Zuster G. Bokma, Tol- 
weg 6, tel. 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Hagedoorn, Heemst. 

Dreef 11, Heemstede, tel. 02500-35521 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 19 t.m. vrijdag 25 
maart, na 6.30 uur 's avonds: avond- 
nacht- en zondagsdienst de Zeestraat 
apotheek M.J. Kerkhoven-Nieuwen- 
huis, Zeestraat 71, telefoon 3073. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. ZAND V OOR TE R S Jan Bakkenhoven is de laatst 
overgeblevene van een gezin van 
vijf broers, die allen een hoge leef- 
tijd bereikten. De verleden jaar 
tengevolge van een ongeval over- 
leden Pancratius Bakkenhoven, 
werd 93 jaar en zijn nicht, alom 
bekend als Jans de Kraai, werd 
zelfs 103 jaar. 

Jan Bakkenhoven werd geboren 
aan het Schelpenplein, in de winkel, 
waar nu de weduwe A. Paap woont. 
De a.s. jarige bekleedde in Zand- 
voort vele vooraanstaande functies 
en voorzag in zijn broodwinning 
door het telen van aardappelen, een 
bedrijf, dat hem zeker niet tot een 
der meest gefortuneerden in onze 
gemeente maakte, vooral niet in 
vroeger tijden. 

Twaalf jaar lang was hij lid van 
de Zandvoortse gemeenteraad als 
enig R.K. raadslid, zes jaar penning 
meester van Onderling Hulpbetoon, 
acht jaar lid van de commissie tot 
wering van schoolverzuim, zes jaar 
lid van de z.g. „Zetters van de be- lasting" in de tijd toen de gemeente 
nog een eigen belastinggebied had, 
terwijl hij vijf-en-twintig jaar lang 
dirigent-organist was van het R K. 
kerkkoor. |C JAN BAKKENHOVEN J> Verschillende omstandigheden 
noodzaakten hem naar Velsen te 
verhuizen, maar kort daarna keer- 
de hij weer naar zijn geboortedorp 
terug. De laatste oorlog bracht hem 
in de evacuatietijd naar Veendam, 
terwijl in deze jaren zijn vrouw 
overleed. Kort na de bevrijding 
kwam hij weer in onze gemeente 
terug, naar de zee, die hem zo lief 
was, maar het leven, dat hem na 
het overlijden van zijn vrouw nog 
zo heel weinig te bieden had, 
maakte hem eenzaam en tenslotte 
bracht dit hem ertoe te vertrekken 
naar Hapert in Noord Brabant, 
waar zijn enige dochter Overste was in een klooster. Nog steeds 
is daar zijn tehuis en hoewel hij er 
een liefderijke verzorging vindt, 
mist hij zijn geboorteplaats en zijn 
zee heel erg, ondanks de belang- 
stelling die hij in zijn nieuwe woon- 
plaats ook van de zijde der bewo- 
ners ondervindt. 

Ik meende, de figuur van deze . 
eertijds zo belangrijke persoon- 
lijkheid in Zandvoort, ter gelegen- 
heid van de komende viering van 
zijn negentigste verjaardag, eens 
even voor U te moeten plaatsen. 
Want Jan Bakkenhoven hoopt deze 
90ste verjaardag nog in blakende 
gezondheid te vieren, doch maakte 
reeds als zijn laatste wens bekend, 
dat hij eens in Zandvoort wil wor- 
den begraven naast zijn vrouw en 
dicht bij de zee, die hij nog steeds 
niet vergeten kan. 

Van harte wens ik Jan Bakken- 
hoven in de allereerste plaats een 
prettige en gezellige verjaardag en 
voorts nog vele jaren in goede ge- 
zondheid. K. Dankbetuiging 

Voor de zeer talrijke blijken van 
belangstelling, ondervonden bij de 
40-jarige huwelijksherdenking van 
onze ouders, de heer en mevrouw 

F. J. D. VAN TURENHOUT- 
v.d. NEUT 
betuigen wij U, mede namens hen, 
door deze onze hartelijke dank. 

De kinderen. 

Zandvoort, 18 maart- 1960. 
Vinkenstraat 34; Ko" en pijn weg- 
wrijven met 

DAMPO INGEZONDEN 

Jhr, P. Quarles van Ufford zond 
ons onderstaand schrijven, dat wij 
om de belangrijkheid ervan gaarne 
in zijn geheel aan onze lezers voor- 
leggen. 

WelEdele Heer, 

Naar aanleiding van het artikel 
„De Koninklijke renbaan te Zand- 
voort in enkele uitgaven van 
Uw blad zou ik willen vragen, 
wie is de schrijver hiervan en waar 
haalt hij zijn gegevens vandaan? 

In het tweede artikel staat -o.a.: 
„Wel staat vast, dat het terrein 
waarop in 184>4 de rennen gehouden 
werden, eigendom van de Sociëteit 
was". 

Volgens mij behoorde dit terrein 
aan de heer Jhr. Henry Gerard 
Barnaart, wiens vader 't omstreeks 
1815 gekocht had, het behoorde tot 
het Zandvoortse 'Duin ongeveer 2000 
H.A. groot. Jhr. H. G. Barnaart liet 
bij zijn overlijden slechts één doch- 
ter na, mijn grootmoeder, die ge- 
trouwd was met de heer A. J. C. de 
Favauge. In 1914 werd toen onge- 
veer 1500 H.A. duin verkocht aan 
de gemeente Amsterdam waaronder 
ook de oude renbaan behoorde, in 
de volksmond heet dit terrein nog 
altijd „de baan" en hoe die baan 
daar lag is nog zeer goed te zien, 
het huis, van hout gebouwd, met 
grote stallen, is omstreeks 1925 dooi- 
de gemeente Amsterdam afgebroken 
Als de schrijver van de Zandvoortse 
renbaan" wat meer wil weten, 
moet hij de oude Jan van Hon- 
schooten eens opzoeken, hij woont 
tegenwoordig in het „Huis in de 
Duinen" te Zandvoort, is 92 jaar 
oud en heeft van zijn geboorte tot 
1920 op de renbaan gewoond, hij is 
nog goed bij en weet alles uit de 
oude tijd. 

Verhalen over oud Zandvoort 
vind ik altijd aardig, maar dan 
moeten zij ook goed zijn en dat is 
hier' niet het geval, want de baan 
behoorde in 1844 aan de familie 
Barnaart, alle oude eigendoms- 
papieren vermelden dit. 

In de stal van „de Hartekamp" te 
Bennebroek hingen' tot voor enige 
jaren nog schilden met vermelding 
van prijzen, welke de' paarden van 
Baron Verschuer in Zandvoort ge- 
wonnen hadden; of zij er nog han- 
gen, weet ik niet. 

Hoogachtend, 
_P. Quarles _yan Ufford. 

Wij zijn Jhr. Quarles zeer erken- 
telijk voor - de bovenstaande door 
hem verstrekte gegevens, die als 
een waardevolle aanvulling kunnen 
dienen op onze artikelen over de 
Zandvoortse renbaan. 

De artikelen over de renbaan 
werden geschreven - zoals wij reeds 
eerder vermeldden, _ door de heer 
Wouter Slob, directeur van het 
Hyppolytisch Agrarisch Bureau, 
Concourslaan 75 te Hoofddorp. Deze 
putte zijn gegevens uit oude ge- 
schriften, die hij over dit onderwerp 
in handen kreeg. De heer Slob zal 
stellig na het lezen van deze aan- 
vullingen daarmee in z'n schik zijn 
en ook wij kunnen de heer Slob van 
harte aanbevelen, zich eens met de 
heer Jan van Honschooten in ver- 
binding te stellen. 

Redactie Zandvoorts Nieuwsblad. Bü feest of party, 
LEFFEKTS' dranken erbü ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Vergadering Handelsver. 

De Zandv. Handelsvereniging be- 
legt een vergadering op maandag 
21 maart in restaurant- Zomerlust. 
In verband met de verschillende 
vragen die gesteld zijn op de laatste 
jaarvergadering betreffende aan- 
vraag crediet-verlening van de 
Stichting Bijzonder Waarborgfonds 
voor de Detailhandel, heeft het be- 
stuur een deskundige op dit gebied 
bereid gevonden tot voorlichting. 
De heer C. B. Wielenga, economisch 
Drs. en adjunct secretaris van ge- 
noemde stichting, zal n.1. dit- onder- 
werp nader uiteen zetten en even- 
tueel gestelde vragen beantwoorden. 

Verschil van mening 

„Niet steeds is de liefde besten- 
dig", zei eens Tollens en dat hij 
gelijk had bleek een dezer dagen, 
want in een perceel aan de Kostver- 
lorenstraat kregen vrijdag j.1. twee 
bij elkaar inwonende dames ver- 
schil van mening. De twist liep zó 
hoog, dat zij elkaar niet alleen in de 
haren vlogen, doch ook hun tanden 
als aanvalswapen gingen gebruiken. 
Een van de vechtenden kreeg hier- 
bij een vrij ernstige beet in de arm. 

De politie moest het geschil be- 
slechten en een plaatselijke dokter 
moest medische hulp verlenen. Huidgenezing 

Huidzuiverheid • Huldgezondrieid PUROL Puistjes verdrogen door Purol-poeder * 0* m 1jocA M^Im^ (nood kKmmmMd ! vi 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau Jl/CI ID Burg. Engelbertsstraat 64 
. TV C_ \J l\ Telef. 2914 WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. PHILIPS " ERRES - BLAUPUNKT -«-nu^».^-^»....-.-* Betaling desgewenst in overleg 

STOFZUIGERS: Erres, ElectrO LUX, Holland ElectrO, HoOVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad ! ZIET ONZE SHOWROOM ADVERTENTIETARIEF 

losse advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 ' 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. Th. H.v.cLMeulen 

TANDARTS 
Hogeweg 76 

ZATERDAG 19 MAART 

geen spreekuur AMANDA BALKE 

Voetkundige 

Pedicure - Manicure 

Massage. 
Behandeling aan huis. 
-Aispr. via telef. 2234 
KERKSTRAAT 3.2 !fï£//X£RS> AAN GEB.: Eiken thee- 
kastje ƒ12,50. Zwarte da- 
mesmantel, maat ± 42-44, 
• zeer weinig gedragen (geen 
confectie) De Favaugeplein 
51 beneden, Telefoon 2933. 

AUTO W.A. Verzekering 

ƒ 78, — p. jr., groene kaart 
f 10, — , financiering van 
auto's, scooters, plezier- 
vaartuigen. Vr. inl. Adm. 
& Ass. kant. Kroes, Ged. 
Oude Gracht 35, Haarlem, 
Telef. 17632. 

TE HUUR GEVR. per 1 
april: HUIS of ged. huis, 
3 a 4 kam. gem. of gestoft 
Voor ± 2 jr. a ƒ150,- p.m. 
Br. no. 21-3 bur. v.d. blad. 

Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. 'Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

■ Telefoon 3891. 

Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telef. tijdelijk 2716. 

Dame vraagt KAMER met 
kook- en stookgelegenheid. 
Br. no. 14-3 bur. v.d. blad. 

GEVRAAGD: 'een wandel- 
wagentje. Br. no. 15-3 bur. 
van dit blad. 

DA's LEKKER! 

Frambozenbessenwijn. 
Thuisbezorgd ƒ2,75 p.Liter. 
Afgehaald ƒ2,25 p. Liter. 
Vergeet niet als U in de 
zaak van Hamers komt, 
Kostverlorenstr. 34, hier,- 
'naar te vragen. - 

GEVRAAGD: Hulp in de 
huishouding voor 1 of 2 
ocht. p. week. Mevr. Star- 
renburg, Karel Doorman- 
straat 4, flat 8. 

DUITSE CONVERSATIE- 
LES GEVRAAGD. Br. no. 

16-3 bureau van dit blad. 

Te huur gevraagd: 

HUIS AAN ZEE 
voor de maand mei. 7 a 8 
slaapplaatsen, badkamer 
en alle modern comforjt. 
R. Brummer, Wagnerlaan 
23, Bilthoven. 
Patate-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. WIST U 

dat 20% korting op alle 
itoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 Voor direct gevraagd: 
ELECTRICIEN (aank. of 
gevorderd). J. Keur, Burg. 
Engelbertstr. 64, tel. 2914. 

Ingezetene van Zandvoort 
VRAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no. 
2-2 bureau van dit blad. 

AANGEB.: 2 pers. opklap- 
bed, 2 pers. kantelbed, alles 
compl. m. matr. en mod. 
ombouw m. gord. Verder 
nog een 1-pers. opklapbed 
en 1 divanbed. Telef, 3989. 

WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. 

TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (è contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294,—. 

Woninginr. HEEMEXER 
Van Ostadestraat 7a. 

TE KOOP: Mod. hoge Eng. 
KINDERWAGEN (Pedi- 
gree), BOX met vloer en 
kleed. Teysse, Kerkstr. 38,' 
Zandvoort, Telef. 3562. 

TE HUUR GEVR. voor 
augustus voor twee pers. 
en 4 kind.: gemeubil. KA- 
MERS m. gebr. v. keuken. 
Kaleveld, Fontanestraat 9, 
Amsterdam. 

Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat_62 - telef. 2263 

TE KOOP: prima merk 
KINDERWAGEN i.g. "staat. 
Te bevr.: Wouters, Dr. 
Mezgerstraat 62(1). 

Net MEISJE, middenstand 
biedt zich aan als WIN- 
KELJUFFROUW in ban- 
ketbakkerszaak, ook voor 
'het seizoen. Br. no. 17-3 
bureau van dit blad. 

SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en, gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 
naast Drukkerij, v.Deursen. 

Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 

Colovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 
Aanrechten 

HOBOPLEX 
Plakplastio 

HOBOPLEX 
Schoorsteenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 
Telef. 3346 

De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". 

A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . . 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
U belt Wij komen 1 .^GOEDE 
VREUGDE enGEMAK EXCELSIOR .... ƒ145,— 

H.E ƒ120,—, ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 
Uit de diepvries! Panklaar! 

.Zb'n blanke, malse poularde, 
•waar u van smult. En verbaas u 
niet over de lage prijs : immers, 
Albert Heijn maakt u het leven 
goedkoper ! 

Heerlijk malse 

POULARDE 

Gewicht per stuk varieert van 
750 tot 1000 gram 

40 PER 
500 GRAM 2. Voor soep en ragout 

P0ULET «a. 46 

Albert Heijsi 

Kerkstraat 30, Zandvoort. I Hund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees i 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst 

200 gr. Pork 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees 

250 gr. Gelderse gekookte worst 

200 gr. Leverworst 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek 

~i blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) 
Ziet onze etalage! ƒ0,85 
ƒ0,75 
ƒ0,59 
ƒ0,95 
ƒ0,85 
ƒ0,50 
ƒ0,85 
ƒ1,10 


J Fa. H. A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Williams 8e Humbert, 

Dry Sack Sherry, 

per lies * 9,90 Koala 

JONGENS EN HEREN ONDERGOED 
Van boven tot onder goed. Blijvende pasvorm! 

Tinneroy 

KLEUTER OVERGOOIERS 

Delana 

ROKJES EN BROEKJES. 
NYLONS vanaf ƒ 1,98 

NOTTEN 

TELEF. 3398 - HALTESTRAAT 59 Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR van nieuwe OPELS-RECORD 
ƒ 10, f- 10 cent per km. per dag. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

ƒ 7, — + 7 cent per km. per dag. 

J. S. FOLKERS Thorbeckestraat 17 
Telefoon 3283 STICHTING CULTURELE KRING „'T HELM" 

Secr.: Linnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 

Het Haags Studentencabaret 

speelt maandag 

21 

maart Bij lach en ontij 

Zaal ZOMERLUST. Aanvang 20.15 uur. 

Toegangsprijs ƒ3,— (b.i.). 

Plaatsbespreking: Linnaeusstraat 5(4) - Tel. 3371 Nederl. Reisvereniging 

Afd. Zandvoort 

VRIJDAG 25 MAART 1960, „ZOMER- 
LUST", 's avonds 8 uur precies 

Filmavond 
«Tussen Donau en Adria» 

Kaarten è ƒ 1, — voor leden, / 1,25 niet-leden 
verkrijgbaar bij boekhandel Bakels en Lorenz 
en indien voorradig 's avonds aan de zaal. Gratis steenpuin 

af te halen PIJPER'9 FLATBOUW Plet Helnstraat. Oefening Staalt Spieren 

Zaterdag 12 maart j.1. vond in 
Haarlem de jaarvergadering van de 
Kennemer Tumkring plaats. De 
aftredende bestuursleden, de heren 
Rikkerink (B.G.V.) en Singer, S.S.H, 
werden herkozen, terwijl het tech- 
nisch bestuurslid, de heer Kruithof 
(Turnlust), dat zich niet herkiesbaar 
had gesteld, zijn mandaat met één 
jaar verlengde. Voor de afgetreden 
secretaris, de heer J. Venings (Volo) 
kon geen opvolger gevonden wor- 
den, zodat de heer J. Vogel (T.V.S.) 
het secretariaat blijft waarnemen. 
Mej. A. van Soolingen (O.S.S.) nam 
zitting in de notulen-commissie. 

Bij monde van de heer v.d. Berg 
(Concordia) verstrekte de feest- 
commissie nadere mededelingen 
over het ontworpen plan ter ge- 
legenheid van het 50-jarig bestaan 
van de K.T.K. in 1961. Behalve de 
receptie, zal een landen-wedstrijd 
plaats vinden, terwijl in Velsen een 
jeugddag - en in Heemstede een 
kringendag wordt gehouden. Boven- 
dien zullen op één avond in alle 
plaatsen, waar de kring verenigin- 
gen heeft, demonstraties gegeven 
worden. 

Het technisch" programma voor 
1960 werd geheel goedgekeurd, 
waarbij aan O.S.S. de K.N.G.V. 
wandelmarsen op 7-8 mei werden 
toegewezen. 

Onze jaarvergadering zal op 24 
maart a.s. in Hotel Keur gehouden 
worden. Periodiek aftredend is 
Mevr. E. v. Luyk-Veltkamp, die zich 
herkiesbaar stelt, terwijl voor de 
heer D. de Leeuw, die bedankte, een 
nieuw bestuurslid gekozen moet 
worden. Candidaat is dhr. W. Keur. 

Het voorgestelde technisch pro- 
gramma vermeldt naast de gebrui- 
kelij ke verenigingskampioenschap- 
pen, onderlinge wedstrijden en 
pleindemonstraties, demonstraties 
voor scholen, nieuwe bewoners en 
instuifavond. 

Shot 2 kampioen! 

Door een 6-4 overwinning op 
C.S.V. 3, slaagde het 2e herenteam 
van de tafeltennisver. „Shot" er in 
het kampioenschap te behalen in 
haar afdeling en daardoor te pro- 
moveren naar de 2de klasse. Een 
prachtig succes, vooral omdat dit 
team, bestaande uit de heren A.M. 
Lenselink, D. Enderman en M. Loo- 
man, dit seizoen voor het eerst in 
de 3de klasse uitkwam. 

Rijkspostspaarbank 

Bij de afdeling Rijkspostspaarbank 
in het postkantoor te Zandvoort 
werd over de maand februari door 
696 personen ingelegd een bedrag 
van ƒ96.475,57 en aan 381 personen 
terugbetaald ƒ91.631,11. Het aantal 
nieuw uitgegeven spaarbankboekjes 
bedroeg 19. 

Vergaderkalender 

19 maart lezing met kleurendia's 
voor de Zandvoortse reddings- 
brigade door de zee-fotograaf Cees 
van der Meulen in hotel Keur. 

21 maart optreden van 't Haagse 
studentencabaret in restaurant Zo- 
merlust, onder auspiciën van de 
culturele kring „'t Helm". 

24 maart: openbare bijeenkomst 
van de gemeenschap Zandvoort van 
het Humanistisch Verbond, in het 
Gemeenschapshuis. Spreker de heer 
P. N. Kruyswijk uit Haarlem over: 
„Door eenzaamheid verbonden." 

24 maart: Jaarvergadering Gym- 
nastiekvereniging „Oefening staalt 
Spieren" in hotel Keur. 

25 maart: Lezing in het Jeugdhuis 
van de Herv. kerk, uitgeschreven 
door de afdeling Zandvoort van de 
Nederl. Christen Vrouwenbond, 

28 en 29 maart: Openbare les van 
de volksmuziekschool in het Ge- 
meenschapshuis. 

31 maart: Vrouwenmiddag afde- 
ling Zandvoort Nederl. Protestanten 
bond, in gebouw Brugstraat 15. 
Spr.: mejuffrouw Bep Otten. Bazar 

De steeds actieve bejaarden- 
sociëteit „Voor Anker" organiseert 
in restaurant „Zomerlust" op woens- 
dag 23 maart een bazar met goede- 
ren, die voor het merendeel door de 
leden zelf zijn gemaakt. De verkoop 
ervan heeft ten doel de reiskas der 
vereniging te versterken, teneinde 
in het komende voorjaar weer een 
dagtocht per autobus te kunnen 
maken. Deze bazar is voor iedereen 
toegankelijk, terwijl goederen nog 
tot maandagmiddag 2 uur kunnen 
worden afgegeven. De bazar zal 
worden opgeluisterd met muziek en 
diverse attracties. 

Gouden dienst-jubileum 

Dinsdag j.1. was het vijftig jaar 
geleden dat de heer A. Kerkman, 
wonende aan de Van Lennepweg te 
Zandvoort, op 13-jarige leeftijd als- 
leerling-schilder in dienst trad bij 
het schildersbedrijf J. van den Bos 
& Zoon, thans gevestigd aan de 
Burg. Engelbertsstraat no. 54. 

In het bijzijn van zijn werk- 
gevers, werd de gouden jubilaris 
des morgens in het Raadhuis ont- 
vangen door het gemeentebestuur 
van Zandvoort, waar burgemeester 
Mr. H. M. van Fenema in een harte- 
lijke toespraak hem namens H. M. 
de Koningin de zilveren medalje, 
verbonden aan de orde van Oranje 
Nassau, voor deze vijftigjarige 
trouwe dienst op de borst speldde. 
De jubilaris, die ongehuwd is, was 
daarna de gehele dag de gast van 
zijn werkgevers in hun woning, 
waar zeer velen hem met zijn gou- 
den jubileum kwamen gelukwensen. 
Van de bond van schilderspatroons 
ontving hij in de loop van de dag de 
zilveren legpenning met bijbe- 
horende oorkonde van zijn werk- 
gevers een fraai armbandhorloge. 
Vele bloemen en geschenken wer- 
den hem voorts nog geschonken, zo- 
dat deze jubileumdag voor hem on- 
getwijfeld door de vele hartelijk- 
heid en het medeleven, dat hij 
mocht ondervinden, onvergetelijk 
zal zijn geworden. Koelkasten 

v.a. 50 liter inh ƒ 325,— 

125 liter compressor ƒ540, — 

(Pracht aanbieding). 

t,m. 215 1. compressor f 865, — 

Uit voorraad leverbaar. 

Wij leveren U 

alle gewenste merken. 

Electro Radio-Techn. Bureau 

J. KEUR 

B. Engelbertstr. 64 - Tel. 2914 WAT VOOR FEEST OF PARTIJ? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2184 Echt afwasbaar en toch goede 
sier, geeft plastic behang 

BALACUIR 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. Ï786 Bti feest of party, 
LEFFERTS' dranken erby ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Haarlemse Voorjaarsbeurs 

De Haarlemse voorjaarsbeurs voor 
de vrouw is op vrijdagavond 11 
maart des avonds 11 uur gesloten. 
30.431 bezoekers bezochten deze 18e 
beurs, waarop vele transacties tot 
stand kwamen. Na de sluiting volgde 
nog een gezellige bijeenkomst met 
standhouders en beursorganisatie. OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ83,— . 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

Wij regelen desgewenst op prettige 

wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Gratis afhalen en bezorgen ! 

^^ 0& ...ENAIS N(£Ü|V 

%J t?^? _^_ VESTEN JUMPERS em. 

(, 4Ecfa*ty (00kwU) 90CENT 

[Ö^J^Ê-Sekm BLOUSE fl ' zs 

ZE^^s?^ JAPON, vanaf ƒ2,75 

Opmaken gratis. 

Chem. reinigen - Stoppage Vraa ^ naar «»» 

ZANDVOORT - TEL. 2810 „Triplon" behandeling. 

Haltestraat 39 

Onzichtbare stoppage en reparatie. Toch voordeliger en betert 
Alleen wü VERVEN de laatste modeklcurcn. 
Telefoon 2254 Bij feest of partij, Lefferts' dranken erbij! Telefoon 2150 
bu KORT Prima kwaliteit Graslinnen slopen GROTE MAAT 

Van / 2,15 Dez» week voor 11,70 per stuk 

KORT IJAIUIDEN 
Kennemerlaan 41 

ZANDVOORT 
Gr. Krocht 30-34 HEEMSTEDE 
Raaühuisstr. 52 

HAARLEM 
Gr. Houtstraat 
L. Veerstraat Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn, 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 E& L.Balledux&Zn 

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 

heeft voor U een 

uitgebreide collectie 
behangselpapier 1960 

de monsters liggen ter inzage of kunnen 
bezorgd worden door: 

HALTESTRAAT 27-28, TELEF. 2596 (centrum) 
MATH. MOLENAARSTR. 6. TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. THIJSSEWEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Des morgens besteld, des avonds in huis! 
Bij geen gehoor op 2596 

een der andere nummers bellen! Theater „Monopole" I 

Dir.: Gebr. Kop«r Telef. 2550 I 

Vanaf VRIJDAG 18 t.m. ZONDAG 20 maart 8 u. 
Cinemascope Eastmancolor 

De liefdesnachten 

van Lucretia 

(LES NUITS DE LUCRECE BORGIA) 

met: Belinda Lee, Franco Fabrizi en 
Jaques Sernas. Toeg. 18 jr. 

Vanaf MAANDAG 21 t.m. WOENSDAG 23 
maart - 8 uur 

De dokter van Stalingrad 

met O. E. Hasse en Eva Bartok. 18 jr. 
DONDERDAG- 24 maart - 8 uur 

De man met de 

wassen beelden 

(HOUSE OF WASE) 

met Vincent Price, Frank Lovejoy en 
PhyUis Kirk. Toeg. 18 jr. 

ZONDAGMIDDAG 20 MAART - 2.30 uur 
Een lachorkaan brengt U 
STAN LAUREL en OLIVER HARDY in: 

Liever lui dan moe 

Toegang alle leeftijden. 


Het voorjaar 
is in zicht! 

Dus tijd voor een nieuwe SPORTCOMBINATIE. Wij brengen ü een nieuwe collectie 
SPORTCOLBERTS in de moderne kleuren 
van ƒ 39.— tot ƒ 79, — . 

PANTALONS: Terlenka. Trevira, Jusilan. 
Cotteli's etc. van f 22,— tot ƒ 44,— 

MOCHT HET VOORJAAR NOG EVEN OP 
ZICH LATEN WACHTEN! Wij hebben een 
ruime keuze :n REGENJASSEN in de nieuwste 
uitvoeringen van ƒ 39. — tot f 79, — E. DE BOER 

DE SPECIAALZAAK VOOR HEREN- 
KLEDING EN HERENMODE Kerkstraat 20 Telef. 3136 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw ba'ans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

A.BOL Prinsesseweg 15 
Telef. 2066 Groot en klein vinden 

VANDERWERFF's 

brood FIJN! Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbjj ! 
Telef. 2254 Telef. 2156 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6. 

b.h. Schelpenplein. 
'A Ge NS vooa uximr. TAXI 2600 

Een taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

wordt gehaald 

en gebracht! 

3. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 WOENSDAG 23 MAART a.s. 

aanvang 2 uur 
wordt in „ZOMERLTJST" een 

Bazar 

gehouden van ingebrachte 
goederen, ten bate van de 
reiskas der bejaardensocièteit 
„VOOR ANKER". 

Verschillende attracties 

aanwezig. 
Iedereen is van harte welkom. -J^S> 


De eerstvolgende 

veiling 

wordt gehouden begin april. 
Nette goederen kunnen alsnog wor- 
den ingebracht in het veilinggebouw 

De Witte Zwaan 

DORPSPLEIN 2 - TELEF. 2164 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WIP, SCHOON SCHIP 

met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf ƒ2, — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 \ . S \ 


< ' 


i \ „ u Nu hebt u precies 10 

cXU „ Dat 

naar & extra redenen 
om bij Albert Heijn 
te kopen! Een greep uit onze 60 belangrijke prijsverlagingen: APPELMOES VAN 

GOUDREI NETTEN 

LITERBUK 
LITERBLIK MOCOFGni elleboogjes 250 gram 20 
BÏSCUlfS Holen . ro! 225 gram 33 

. 250 gram 79 
. 500 gram w" KOlfie huishoud 

Kapucijners i BEKER 

500 

GRAM 47 ZAK 
'250 GRAM RUNDVET 

CACAO 

JMPI per pot £ Cr 

Gebraden gehakt 

85 IN JUS 

BLIK 4 BALLEN 

BUTTERSCOTCH 

8 ÏOO R E 1 ^ I DROOGKOKEND 
HIJ V I GEBROKEN 

500 GRAM 3J^ 

BOEREMETWORST 

100 GRAM %8 

DIK VET SPEK 

500 GRAM frQ Deze week afs EXTRA Bij f 2,50 gemengde boodschappen 

ff^RAM, KARABIESJES 

fijn zandkoekje, van 62 voor ^1^9 Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper RINKEL VRAAGT per 1 mei: 

net persoon 

voor algem. dienst. In het bezit van rijbewijs. Wij ontvingen heden een uitgebreide collectie 
Bloemzaden knollen en bollen 

Bioemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Üw BRUI DS- EU CR AFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 
leuk opgemaakte bloemstukjes. 

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN ƒ 1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN / 3,75 

300 gr. LENDE-ENTRECOTE / 2,75 

750 gr. SCHOUDERCABBONADE ƒ3,— 

750 gr. RtBCARBONADE ƒ 3,25 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Pork 85 et. 

250 gr. Leverworst en 250 gr. gek. worst / 1,25 

15» gr. Gebr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Fricandeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85 et. 

Volop verse varkenspoten en hamschJQven. 
Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleescoaserven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10 ; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wljfiet! OH gedistilleerd! ze^sÏraAT KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
44 - TELEFOON 2254 Uit de jaarrede 

van de Burgemeester Zoals ik in, mijn vorig artikel 
reeds .opmerkte, was een der 
belangrijkste punten uit de Nieuw- 
jaarsrede van Zandvoorts burge- 
meester de mededeling, dat einde 
van dit jaar begonnen zal worden 
met de bouw van het nieuwe post- 
kantoor, volgens een ontwerp van 
architect B. M. M. Stevens. Per- 
soonlijk deelde de burgemeester ons 
hierover nog mede, dat deze bouw 
een jaar later ongeveer voltooid zal 
zijn en dat de officiële opening om- 
streeks Kerstmis 1961 zal kunnen 
plaats hebben. Het ligt dan in de 
bedoeling, dat de algehele ontrui- 
ming van het oude postkantoor nog 
enkele maanden in beslag zal ne- 
men, zodat met de afbraak begon- 
nen zal kunnen worden tegen het 
voorjaar van 1962. Direct nadat het 
pand zal zijn verdwenen, zal met de 
bouw van 'n nieuw gebouw worden 
begonnen, dat echter meer naar 
^achteren zal worden geplaatst en 
ook de thans bestaande scherpe 
hoek Haltestraat - Tramstraat zal 
wegnemen, waardoor een aantrek- 
kelijker geheel zal kunnen ontstaan, 
wanneer ook de thans nog staande 
irfuur bij het eindpunt van de bus 
zal zijn verwijderd, het busstation 
naar het Zwarteveld zal zijn ver- 
plaatst en op het terrein van het 
huidige eindpunt van de bus een 
aantrekkelijke parkeerplaats zal 
zijn aangelegd. Dït nieuwe ge- 
bouw zal dan enkele afdelingen van 
't Raadhuis gaan herbergen, omdat 
hier de ruimte veel en veel te 
klein wordt. In het oude Raadhuis, 
(waarin 'Burgemeester en Wethou- 
ders .gevestigd blijven) zullen' dan 
verschillende vertrekken worden uitgebreid en vergroot. Het nieuwe 
postkantoor, waarvan wij U binnen- 
kort de tekening hopen te kunnen 
tonen, -wordt een hoogst aantrekke- 
lijk, modern geoutilleerd gebouwen 
zal,_ naar des burgemeesters ver- 
wachting, zeker de eerste halve 
eeuw voor het zich steeds uitbrei- 
dend Zandvoort toereikend zijn. 

Naast dit belangrijke object, dat 
voor 1960 onze aandacht vraagt, is 
er nog een van zeker niet minder 
belang, n.1. de bouw van het Boule- 
vardcentrum aan de kop van de 
Zeestraat. Wanneer de Rijksgoed- 
keuring niet al te lang op zich zal 
laten wachten en er is gegronde 
hoop, dat dit niet zo zal zijn, ver- 
wacht de burgemeester dat in elk 
geval dit jaar met de bouw zal wor- 
den begonnen, waarvan de algehele 
voltooiing ongeveer twee jaar zal 
vergen. Er zal allereerst worden 
begonnen met de bouw, van 't hotel, 
daarna komt pas de bijbehorende 
flatbouw in aanmerking. Dit heeft 
tot gevolg, dat dit jaar Paviljoen 
„Ober Bayern" nog zal kunnen 
draaien gedurende het gehele sei- 
zoen zoals dat vorig jaar het geval 
was, daar, ook al zou de bouw van 
het hotel reeds aanvangen gedu- 
rende het seizoen, dit paviljoen het 
hotel niet in de weg staat, omdat 
het geprojecteerd is ten zuiden van 
de Zeestraat. De heer Czerny, de 
manager van het paviljoen „Ober 
Bavern", met wie wij deze week 
een gesprek hadden, deelde ons 
mede, dat men van 15 mei af eerst 
gedurende de weekeinden en daarna 
van Hemelvaartsdag af, d.i. 26 mei, 
-weer alle dagen geopend zal zijn. 
ASPECT- Interieurverzorging 

MEUBELSTOFFEERINRICHTINO Pracht collectie 

Franse 

Stijlmeubelen Complete Meubilering 
Woningtextiel 
Luxaflex enz. H. VAN ASPEREN - ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT 

Telefoon 02507 - 2937 Telefoon 02500 - 17069 Slagerij Burger 

zet de „LAAT ZE SMULLEN" actie voort! 
U geniet aan tafel als U ze ziet smullen. ƒ3,28 
ƒ3,48 
ƒ2,88 DEZE WEEK: 

750 gr. Kalfslappen 

750 gr. Kalfsfricandeau 
750 gr. Pracht Rund.lapp. 
750 gr. magere 

Varkenslappen ƒ3,48 
750 gr. Varkensfricand.* ƒ3,78 
750 gr. Saucijzen of 

Braadworst ƒ2,48 

Maandag en dinsdag: 

500 gr. Vark.carb. sch. ƒ1,79 

500 gr. Vark.carb. rib ƒ1,98 

500 gr. Vark.carb. haas ƒ2,18 

250 gr. Biefstuk Tartaar ƒ1,10 

Woensdag en donderdag: 

500 gr. Gehakt h.o.h. .. ƒ1,25 

100 gr. Saks en 

100 gr. Pork, samen 59 CENT ER ZIJN WEER 
BRAADKRABBEN! 

Heerlijk 

Om te bakken als karbo- 
naden; in hutspot; 
in bruine bonensoep 
Voor bij de boterham enz. 
Per 500 GRAM 98 CENT Zaterdag en zondag: 

Een heerlijke boterham! 

100 gr. Ham en 

100 gr. Berliner, samen 79 et. 

AFSLAG gelardeerde Lever: 
100 gr. 52 ct4 *,150 gr. 74 et. 

1500 gr. KalfsvLbenen ƒ!,— U koopt in een klassezaak bij: 

Gebrs. Burger' s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Tele4.2994 Twee belangrijke bouwwerken 
staan dus voor 1960 op 't program- 
ma, bouwwerken die, wanneer ze 
eenmaal gereed zullen zijn, het aan- 
zien van Zandvoort sterk zullen 
doen veranderen, zowel in het dorps 
centrum als aan de kust, zulks in 
tegenstelling tot het jaar 1959, toen 
geen belangrijke bouwwerken wer- 
den begonnen. We laten daarvoor 
thans gaarne de burgemeester zelf 
aan het woord in het begin van zijn 
Nieuwjaarsrede, welk begin zeker 
een der interessantste onderdelen 
van deze rede was. , 

Mr. Van Fenema zei woordelijk: 

„Wanneer vrij, terugblikkend op 
het afgelopen jaar, ons afvragen 
of 1959 met een bijzonder ken- 
merk in de historie van Zand- 
voort zal blijven geboekstaafd, dan 
moet, meen ik, het antwoord zijn, 
dat er wel gèèn jaar is aan te wij- 
zen, waarin een zomerseizoen ons op 
zó nadrukkelijke wijze alle denk- 
bare kansen heeft geboden én ge- 
toond tot het vervullen van Zand- 
•uoort's eerste en, belangrijkste taak: 
het bieden van ontspanning en re- 
creatie aan onze medemensen. 

1959 zal in onze herinnering voort- 
leven als het .^omerjaar", het jaar 
van de onafgebroken stroom van 
badgasten, van de onafgebroken 
zonneschijn, van de onafgebroken 
inspanning van allen, die op eniger- 
lei wijze met het seizoenbedrij f zijn 
verbonden; het jaar ook van de vele 
problemen, welke een nog onvol- 
doende geoutilleerde badplaats t.a/u. 
de verzorging harer tienduizenden 
gasten heeft op te lossen. 

Zeker, er valt nog wel het een en 
ander meer te berichten, anders zou 
ik dit jaaruerslag reeds thans kun- 
nen beëindigen, maar in feite heeft 
de zon van 1959 alle andere plaatse- 
lijke gebeurtenissen in de schaduw 
gesteld. 

Het moet mij overigens van het 
hart, dat die andere plaatselijke ge- 
beurtenissen over het algemeen 
weinig spectaculair zijn geweest. 
Natuurlijk is er in Zandvoort ge- 
werkt, en zijn er objecten, tot stand 
gekomen, maar het is alles in de 
'sfeer' van net~goede,- degelijke- pro- 
duct gebleven; nodige en nuttige 
bijdragen tot de z.g. infrastructuur, 
maar niet leidend tot opmerkelijke 
niveau-verhoging van de badplaats, 
zoals b.v. destijds de stichting uan 
het hotel Bouwes, Zandvoort plot- 
seling een ander „gezicht" heeft 
gegeven. 

Ik kan mij niet aan de indruk ont- 
trekken, dat dit ..malaise" -ver- 
schijnsel, op enkele uitzonderingen 
na fik denk aan Rotterdams Euro- 
poort. en aan het forse bouwtempo 
in Nieuwer-Amstel) ons hele land 
in zijn greep heeft gehouden. 

„Malaise" — hoe paradoxaal ook 
— als gevolg van „welvaart"? Ma- 
laise van de geest, in zijn vlucht ge- 
remd door stoffelijke welstand? 

In mijn gedachten komt het beeld 
van de vrije vogel, die aan zijn ge- 
kooide makker verbaasd vraagt hoe 
hü opgesloten is geraakt, waarop de 
gekooide bedrukt antwoord: „They 
promised me social security". 

Is maatschappelijke zekerheid 'n 
vloek of een zegen voor de mens? 

Brenqen niet juist onveiligheid 
en angst de geest dikwijls tot onge- 
dachte vlucht? Werden niet de ont- 
roerendste versregels in de ver- 
drukking geschreven, zijn moeite en 
zorg niet het onontbeerlijk bezit 
van de ware kunstenaar. 

Het is waarliik geen wonder, dat 
de leuze der zékerheid in ons land 
zo'n weerklank vond; in ons land, 
waar men van kindsbeen af ver- 
trouwd werd gemaakt met stimu- 
lerende gezegden als: „langzaam 
aan, dan breekt het lijntje niet", 
„voorzichtigheid is de moeder van 
de porseleinkast", „haastige spoed 
is zelden goed", hardlopers zijn 
doodlo-^ers", langzaam maar zekef', 
enz., enz. 

Wij hebben het risico leren haten 
en lopen, o, ironie! daardoor het 
risico der middelmatigheid!" Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Th. 


Slijkerman 


Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 
Accountancy 
Belastingen 
Administraties 


Lid 


Nat. Ass. v. Ace. 


Lid Ned. Coll. v. Bel. Gons. Streekconferentie 

Door de Nederl. Unie van speel- 
tuin-organisaties, (N.U.S.O.) was 
zaterdag 5 maart j.1. in res- 
taurant „Zomerlust" een streek- 
conferentie belegd, georganiseerd 
door de Zandvoortse speeltuinver. 
„Kindervreugd". Men bleek deze 
conferentie uitstekend te hebben 
voorbereid, waarvoor de voorzitter, 
de heer J. Schuitemaker, bestuurs- - 
lid van de N.U.S.O. zijn grote er- 
kentelijkheid betuigde. Vele be- 
sturen van speeltuin-verenigingen 
uit Zandvoort en omgeving woon- 
den de bijeenkomst bij, die om half 
vier aanving. 

- De voorzitster van de plaatselijke 
vereniging, mevrouw E. Bos-Thiele 
opende de conferentie met een wel- 
komstwoord, haar vreugde daarbij 
uitsprekend over de verrassend 
grote opkomst. 

Na het openingswoord van de 
voorzitter, de heer J. Schuitemaker 
uit Amsterdam, was het woord aan 
de heer A. van Moock, ambtenaar 
voor jeugdzaken te Haarlem, die op 
interessante wijze het onderwerp 
„Jeugdzorg en sneeltuinwerk" be- 
lichtte, waarbij -spreker- tot de-slot- 
konklusie kwam, dat in dit opzicht 
nog veel en belangrijk werk kan 
worden verricht, doch dat een ge- 
brek aan clubgebouwen, waamede 
alle verenigingen veel te kampen 
hebben, een goede ontplooiing van 
dit belangrijke jeugdwerk in de 
weg staat. Dit geldt vooral voor 
het vormen van clubjes voor het 
winterwerk. 

Een groot aantal vragen werd 
daarna door de spr. beantwoord. 

Na de pauze sprak de heer Saagel, 
medewerker van „De Werkschuit" 
te Amsterdam over het onderwerp: 
"Creatief werken met de jeugd". 
Spreker belichtte op duidelijke 
wijze, hoe het werk met de jeugd 
in deze door Amsterdamse kunste- 
naars gestichte werkschuit, liggen- 
de in de'Amstel, welke instelling in 
april a.s. haar 10-jarig bestaan 
hoopt te herdenken, geschiedt, 
waarbij talrijke interessante bijzon- 
derheden naar voren kwamen en 
bleek, dat het de jeugd zoveel mo- 
gelijk de vrije hand laten bij hun 
werken, op welk gebied dan ook, 
dikwijls tot verrassende resultaten 
kan leiden, een standpunt, dat bij 
de op de causerie volgende bespre- 
king tot tal van interessante dis- 
cussies leidde tussen voor- en tegen 
standers van het zover mogelijk 
laten vieren van de teugels. 

Tenslotte kwam er een verzoek 
uit de vergadering, om met speel- 
tuinbesturen, zo mogelijk met de 
leiders van „De Werkschuit" een 
cursus te beleggen over het door 
de spreker behandelde onderwerp, 
waartoe, naar de heer Saagel ver- 
klaarde, ,.De Werkschuit" zeker be- 
reid zal zijn. Een uitnodiging, om 
dit jeugd-werkcentrum te bezoeken 
werd dankbaar door verschillende 
speeltuinbesturen aanvaard. 

Om bij achten sloot daarna de 
voorzitter deze streekconferentie, 
die om half vier was aangevangen, 
met woorden van dank aan organi- 
satoren en deelnemers (sters.) Een 
conferentie, die naar spreker vast- 
stelde, ten volle aan haar doel had 
beantwoord en van groot nut was - 
geweest voor hefc uitbouwen van 't 
speeltuinwerk, dat een steeds gro- 
tere plaat9 in het georganiseerde 
jeugdwerk gaat innemen. Gevraagd 

voor de verkoop van lectuur in de 

AKO Stations-kiosk 

te Zandvoort 

verkopend personeel 

(bij voorkeur echtpaar). 
Br. met voll. inl. onder no. 2-3 bur. v.d. blad. Gevraagd: 

monteurs 
leeriing-monteurs 

Geboden wordt een prettige werkkring in 
een modern geoutilleerd garage-bedrijf. 

Aanmelden dagelijks bij 

GARAGE DAVIDS - V.W. Dealer 

Burg. Engelbertsstraat 19-21 - Tel. 02507 - 3825 De Rock and Roll rage is voorbij! 

Kom nu bij ons 

VOLKSDANSEN 

Jongelui, vooral jongemannen, leeftijd 16 tot 30 
jaar, gevraagd voor onze gezellige Volksdans- 
groep onder deskundige leiding. A.s. zomer 
diverse malen optreden in zaal en openlucht. 

Repetities maandagavond in het 

Gemeenschapshuis. 

Aanm. bij J. Gebe, Thorbeckestr. 15, Zandvoort. GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. Aankomend verkoopster 
gevraagd 

Modehuis S. PELLER - Kerkstraat 4, Telef. 3397 In de Rijks Psychiatrische Inrichting te Grave 
N.Br. kunnen voor het op 1 mei a.s. aanvangende 
nieuwe cursusjaar worden geplaatst enige 

leerling-verpleegsters 

ter opleiding voor het Staatsdiploma Zieken- 
verpleging B. De opleiding geschiedt gratis en 
duurt 3 jaren. Minimum leeftijd 18 jaar. 

Reiskosten voor bezoek aan het ouderlijk huis 
worden eenmaal per 14 dagen vergoed. 

Sollicitaties en nadere inlichtingen bij de 
Geneesheer-Directeur. Met onze heerlijke, goed-gesorteerde ALLER- 
HANDE verwent U alle huisgenoten. 

250 gram ƒ 0,88 

Tevens a.s. zaterdag: 

'n Heerlijke Chocolade Hazelnoottaart . . f 1,75 

Fa. H. van Staveren ZEESTRAAT 46 TELEF. 2684 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Z.S.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 12 maart: 
V.V.S.V. 3 - Zandvoortm. 3 1-5 

Adspiranten: 
Bloemendaal a - Zandv.m. b 3-3 
Zandvoortm. c - Haarlem d 5-1 
Zandv.m. d - VI. Vogels a afg. 
R.C.H. g - Zandvoortm. f 6-3 
Zandvoortm. h - H.F.C, k 0-4 

Uitslagen van zondag 13 maart: 
Zandvoortm. - H.B.C. 3-0 

R.C.H. 3 - Zandvoortm. 2 1-2 

Zandvoortm. 4 - D.S.S. 2 0-4 

Zandv.m. 5 - Vogelenzang 2 2-3 
E.T.O. 3 - Zandvoortm. 8 15-4 

Junioren: 
Beverwijk c - Zandvoortm. d 3-4 

Uitslagen van woensdag 16 maart: 

Welpenkompetitie : 
T.Z.B. a - Zandvoortm. b 0-3 

Zandv.m. c - Zandv.m. a 0-9 

Zandv.m. e - Zandv.m. d 0-2 

Programma voor zaterdag 19 maart: 
K.N.V.B. bekerwedstrijd: 

Zandv.m. - A.M.V.J. 16.15 u. 
Adspiranten: 

Zandv.m. c - T.Z.B, a 16.15 uur 

(Vriendschappelijk). 

143. R.C.H. d - Zandvoortm. d 15 u. 

148. Zandvoortm. e - R.C.H, e 15 u. 

156. Zandvoortm. i - E.D.O. g 15 u. 

166. R.C.H. i - Zandvoortm. g 15 u. 
174. Zandvoortm. h - V.V.H, d 15 u. 

Programma voor zondag 20 maart: 
H.R.C. - Zandvoortm. 14.30 u. 
15. B.S.M. 2 - Zandvoortm. 3 12 u. 
26. V.V.H. 2 - Zandvoortm. 4 9.45 u. 
68. Zandv.m. 7 - Ripperda 8 9.45 u. 
70. Zandv. 8 - Heemstede 3 9.45 u. 
Junioren: 

Zandvoortm. a - T.Z.B, a 12 u. 
(Vriendschappelijk). 

Programma voor woensdag 23 maart 
Welpenkompetitie : 

Zandvoortm. a - Geel Wit a 15 u. 

Zandv.m. b - Zandv.m. d 15 u. 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslag van. zaterdag 12 maart: * 
H.B.C. adsp. b - T.Z.B, a 7-0 

Uitslagen van zondag 13 maart: 

T.Z.B. 4 - H.F.C. 12 4-2 

Alliance jun. b - T.Z.B, a 5-4 

T.Z.B, kampioen! 

T.Y.B.B. jun. e - T.Z.B, b 15-0 

Programma voor zaterdag 19 maart: 

Zandv.m. adsp. c - T.Z.B, a 16.15 u. 

167. N.A.S. adsp. b - T.Z.B. b 16 u. 
Programma voor zondag 20 maart: 

28. H.F.C. 6 - T.Z.B. 1 12 u. 

38. T.Z.B. 2 - D.I.O.S. 2 12 u. 

75. S.H.S. 4 - T.Z.B. 4 12 u. 

Zandv.m jun. a - T.Z.B, a 12 u. 

Programma voor woensdag 23 maart 

D.S.S. Welpen a - T.Z.B, a 15 u. 

Dinsdagavond a.s. aanvang 8.15 

uur klaverjassen in het Patronaat. 

K.J.C. Noord 

De stand in maart is: no. 1. W. 
Paap, 10482 p.; 2. L. v. Norden, 
10411 p.; 3. J. W. v. d. Wolde, 9900 
p.; 4. Mevr. v. 't Hert, 9776 p. 

K.J.C. «De Kroon» 

De stand is: 1. Robijn, 85206 p. ; 

2. Jaap Koper, 84650 p.; 3. Budde, 
81827 p.; 4. Boom, 81749 p. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. werd de negende 
ronde voor het viermaandelijkse 
clubkampicenschap gespeeld. No. 1 
werd P. Paap Czn.; 2. H. de Muinck 

3. D. Visser Jr.; 4. G. Koper 

Tafeltennis 

Uitslagen van gespeelde wedstrijden 

Shot 1 - Rijtelbi 5-5 

Shot 2 - Te Zaanen 10-0 

Shot 3 - T.O.G. 7 10-0 

Spinneweb 2 - Shot 4 4-6 

Droste 2 - Shot 5 4-6 

Dames: D.S.B. - Shot 1 2-8 

Shot 2 - H.T.C. 1 8-2 

Schaaknieuws 

De competitie om het clubkam- 
pioenschap heeft weer een span- 
nend verloop. De eerste tien plaat- 
sen worden bezet door: Janssen; 
Lindeman; Nielsen; Vastenhouw; 
Gerritsma; Termes; Barens; Müh- 
lenbruch jr.; Kroon en De Jong. 
In de bondscompetitie is het eerste 
tiental geëindigd op de vierde en 
het tweede op de tweede plaats. ZATERDAG 19 MAART; des morgens öm 11 uur 

opening 

door de Grond- en Exploitatie Mij. „JOBRA" 
van de CAFETARIA 

„De ituidvoodse 

(„HET BROODJE VAN DICK") 

Exploitant'Jelle de Jong. 

Bij de opening van deze cafetaria kunnen wij U 
tot ons groot genoegen mededelen, dat U bij 
ons zowat alles kunt verkrijgen, indien U ont- 
hand zit. 

Bijv.: Gesneden vleeswaren per ons. 

Verse broodjes a 6 cent per stuk. 

Kaas en eieren, ook melk en chocomel. 

KRIJGT V ONVERWACHT BEZOEK? 

Slaatjes, karbonade, ballen gehakt, Pata- 
tes Frites, warme worstjes, croquetten etc. 

Bier, limonade, ijs, verzorgd in een ijs- 
kistje. Franco thuis, tegen normale prijzen 

Wij zijn tot 2 uur 's nachts en zaterdags 
tot 3 uur te bereiken per telef. no. 4104. 

Gaarne staan wij U ten dienste. 

Zelfs ontfermen wij ons over Uw auto. Die 
bergen wij op en staat 's morgens gepoetst-" 
bij U voor de deur. 

DR. METZGERSTRAAT 48 - TELEF. 4104 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en. Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag- reclame 

1 Moecataart voor f 1,00 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor f 0,85 300 gr. Paaseitjes 99 et. 
100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons • 
49 et. 

In Kerkstraat vijf en dertig 
En Haltestraat negen, 
Daar komt U de kenners 
Onder 't rokersgilde tegen. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 • - TELEF. 2452 Is het kopen van een horloge 

gokken? 

Als U een horloge koopt, denkt U dan: 
„Zou ik het nu treffen met dit horloge?" 

Dit hoeft niet, als U een horloge koopt bij : 

C. WaoHiHty 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 Laat U deskundig voorlichten, alvorens U een 

horloge koopt. Dit verplicht U tot niets. 
U zult bemerken, dat een goed gesteend Zwit- 
sers ankerhorloge niet duur behoeft te zijn. 
Alle uurwerken worden ten volle gegarandeerd. 

GA EENS KIJKEN BIJ DE SPECIALIST. 

Het is immers een kwestie van vertrouwen! j 
ANDVOORT IEUWSBIA 
20e Jaargang no. 43 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT/' 25 maart 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef . K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Geluk, is: het noodzakelijke te 
bezitten en het overtollige 
niet te verlangen. 

Plutarchu». 
mm 
Op de bon 

Op 21 maart j.l. is de heer Hamers 
uit de Kostverlorenstraat door een 
Zandvoortse agent van politie, — 
die niet anders dan zijn plicht deed, 
op de bon gezet, omdat hij de Halte- 
straat in verboden richting inreed. 
Hij moet zich nu op 13 april hier- 
voor voor het Kantongerecht in 
Haarlem verantwoorden. Dat spijt 
de heer Hamers héél erg en dat is 
geen wonder, want ik ken hem als 
een rustig en oordeelkundig auto- 
mobilist, die nog nimmer een be- 
keuring kreeg en daar was hij tot nu 
toe wat trots op. Nu zit ie wat 
je noemt „in de boot", want die 
oproep van het Kantongerecht kan 
hij slecht verwerken. Dat de heer 
Hamers „erin vloog", mag eigenlijk 
zo'n wonder niet worden genoemd. 
Een of twee dagen tevoren mocht ie 
de Haltestraat, komende uit de 
Kostverlorenstraat, nog wel inrijden, 
maar de politie verklaarde deze 
straat plotseling weer tot een 
straat met éénrichtings-verkeer en 
het was dus geen wonder dat de 
overtreder de „verboden-inrij-bor- 
den" niet zag, of er althans niet op 
lette. Ik heb zo de indruk, dat er 
wel méér bekeuringen zullen zijn 
gevallen de eerste dagen na het 
verbod, maar het lijkt me toch wel 
zaak, dat onze politie in elk geval 
duidelijk van te- voren aankondigt, 
dat dit seizoen-inrijverbod weer 
gaat gelden. Dat gebeurde andere 
jaren toch ook? De heer Hamers 
wil dit argument nu tot zijn ver- 
dediging voor het Kantongerecht 
' gaan gebruiken. Hij heeft m.i. gelijk 
ook, doch of het wat zal helpen, is 
vers twee. 

Matthaus Passion 

Gaarne deel ik de lezers van ons 
blad mede, dat kaarten voor de 
Matthaus Passion op maandag 11 en 
dinsdag 12 april in de Gemeente- 
lijke Concertzaal te Haarlem door 
de Christelijke Oratoriumvereni- 
ging in Haarlem, onder leiding van 
George Robert, weer bij ons kunnen 
worden besteld, telefonisch onder 
no. 2472 of schriftelijk aan ons 
redactie-adres Zeestraat 57rood. 
V krijgt dan de besproken plaatsen 
thuis zonder prijsverhoging, makke- 
lijker kan het dus niet. Wij raden 
U alleen aan, met bestellen niet te 
lang te wachten, want er is veel 
vraag voor deze uitvoeringen, 
waarover V elders in dit blad méér 
leest en waarvoor wij U verder 
verwijzen naar de in dit nummer 
voorkomende advertentie. Doktersdienst 

Zondag a.s.: J. F. Zwerver, 
'Julianaweg la, telefoon 2499. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster M. E. Niezen, 
Van Lennepweg 42, telefoon 2382. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s. Zuster G. Bokma, Tol- 
weg 6, tel. 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Jongkind, Kenau- 
park 13, Haarlem, tel. 02500 - 14524. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 26 maart t.m. vrijdag 
1 april, na 6.30 uur 's avonds: 
avond- nacht- en zondagsdienst de 
Zandv. Apotheek J. J. L. A. Wijnne, 
Haltestraat 8, telefoon 2389. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. „WURF-PRAET" 
WJULLUM v.fl. WURFF: 

„Onze honde kenne nou te- 
recht in de nuwe blomme- 
bakke op 't Raedhoisplain.". 
Het eerste elftal van de Zandv. Hockeyclub, dat in de afgelopen 
competitie het kampioenschap in de afdeling behaalde. 
' Een mooiere beloning voor het 25-jarig bestaan, dat begin van 
deze maand werd herdacht, is moeilijk denkbaar en unj felici- 
teren dan ook de leden van het elftal met voorzitter en scheids- 
rechters, dat V op deze foto ziet, van harte met dit prachtige 
resultaat! (Foto Bakels). „Sandevoerde" bracht „Oscar" Aan de uitvoering van het blij- 
spel „Oscar" van Claude Magnier, 
die zaterdagavond door de toneel- 
groep „Sandevoerde" gegeven werd 
in restaurant „Zomerlust", zijn nog 
al enige strubbelingen voorafgegaan 
In de eerste plaats struikelde re- 
gisseur Jos Dröse zaterdagmiddag 
tijdens de generale repetitie van een 
toneeltrapje, waarbij hij zo onge- 
lukkig terecht kwam, dat hij zijn 
rechterarm brak. Na in het Diaco- 
nessenhuis in Haarlem behandeld te 
zijn, verhinderde dit hem echter 
niet, des avonds — stevig in ver- 
band gepakt — op het toneel te 
verschijnen, om in zijn .openings- 
woord, mede te delen, dat het be;, 
stuur van „Sandevoerde" ernstig 
had overwogen, de uitvoering van 
„Oscar" niet te laten doorgaan, om- 
dat dit stuk, — nadat het voor het 
amateurtoneel was vrijgegeven — 
tóch enkele weken geleden nog door 
het beroepstoneel voor de televisie 
werd gebracht. Pogingen van „San- 
devoerde" om dit te verhinderen, 
leidden tot geen resultaat, waarna 
een stemming onder de groep uit- 
maakte, dat een kleine meerderheid 
ervoor zorgde, dat de opvoering zou 
dóórgaan. 

Wanneer men echter zou menen, 
dat deze uitvoering van „Sande- 
voerde" onder al deze strubbelingen 
zou hebben geleden, dan moet direct 
worden gezegd, dat dit geenszins 't. 
geval is geweest. Integendeel, het 
leek wel, of dit alles juist de wer- 
kende groep ertoe had gebracht, 
alles te geven, wat in het vermogen 
lag, om de opvoering — die wellicht 
de eerste in-ons land wa9 door het 
amateurtoneel — te doen slagen. 
En dat dit zo was, is zeker reeds 'n 
prestatie op zichzelf, want dit kos- 
telijke blijspel, dat meermalen meer 
naar de klucht overhelt, stelt aan 't 
amateurtoneel zeer hoge eisen, het- 
geen voor alle medespelenden geldt 
doch wel zeer in het bijzonder voor 
degene, die de hoofdrol van Ber- 
trand Barnier krijgt toegewezen. 
Dat was ditmaal de heer J. Ramke- 
ma en hij heeft door zijn prachtig, 
levendig en overtuigend spel deze 
enorme opgave van begin tot einde 
weten te volbrengen op een wijze, 
die grote bewondering afdwong. 
Hêt welslagen van de opvoering is 
dan ook ongetwijfeld voor een zeer 
groot deel aan hem te danken. 

Hij werd op knappe wijze ter 
zijde gestaan door Wim Nijboer in 
de rol van Christlaan Martin, die — 
hoewel wat a 1 te rad sprekend, — 
waardoor soms gedeelten van de 
tekst verloren gingen, een bijzonder 
levensechte creatie bracht. Om nog 
even bij de heren te blijven, was 
Joop Portegles degene, die een zeer 
geestige uitbeelding bracht van de 
masseur Philippe en samen met de 
heer Ramkema menig spontaan 
„open doekje" In ontvangst mocht 
nemen. Ook Dick Kluit was als 
de chauffeur Oscar een sympathieke 
en boeiende figuur. 

Bij de dames overtuigde Erna de 
Ringh de Vries als Colette Barnier. 
Zij bleek een goed begrip te hebben 
voor de mogelijkheden die deze rol 
biedt en speelde op charmante wijze 

Molly Markhof debuteerde deze 
avond als dienstbode Bernadette. 
Haar aanwezigheid op het toneel 
kan ongetwijfeld een aanwinst voor 
de werkende groep worden ge- 
noemd. Het pittige en ad-rem zijnde 
dienstertje werd door haar ten voe- 
ten uit getekend. Nell Vreugdenhil 
bracht Germaine Barnier met alle 
egards, die van deze enigszins hoog- 
hartige en trotse vrouw mag wor- 
den verwacht. Annle Heemskerk 
voldeed goed als Jacquellne Bouil- 
lotte, en Cor van Poelgeest-Schaap 
als Madame Bouillotte ontving 
reed9 bij haar verschijnen 'n „open 
doekje", dat welverdiend bleek te 
zijn, want deze geroutineerde speel- 
ster bracht haar rol ook deze avond 
ww op onnavolgbare wijze. Regisseur Jos Dröse kan - ondanks 
de moeilijkheden die zich vóór de 
opvoering voordeden, volkomen te- 
vreden zijn over dit optreden. Hij 
bleek ook nu weer bij de indeling 
van de medespelenden een goede 
greep te hebben gedaan en buitte 
alle mogeliikheden uit, om het wel- 
slagen te verzekeren, waarin zeker 
ook een belangrijk aandeel had de 
heer Ben Waterdrinker, die voor 'n 
bijzonder geslaagd decor had ge- 
zorgd, terwijl de belichting van Fr. 
Penaat zeer voldeed. Het publiek 
heeft van deze „Oscar" van begin 
tot einde genoten en nadat de groep 
welverdiend in de bloemetjes was 
gezet,, volgde een gezellis.bal .op de 
tonen van' het orkest Ed Willians, 
waarmede deze laatste seizoenuit- 
voering van „Sandevoerde" besloten 
werd. Viering bevrijdingsdag 

Dit jaar zal de Bevrijdingsdag 
voor de 15e maal worden gevierd. 
In verband met dit derde lustrum 
zal alom in den lande extra luister 
worden bijgezet aan de viering van 
deze dag. Zo zullen vele kantoren en 
werkplaatsen worden gesloten en 
grote groepen van werknemers op 
die dag extra verlof genieten. 

Ook in deze gemeente is een 
comité in oprichting, hetwelk de 
viering van deze dag zal voor- 
bereiden. De activiteiten van dit 
comité zullen zich in het bijzonder 
richten op het organiseren van fes- 
tiviteiten voor de schoolgaande 
jeugd. Hierdoor wordt een groep, 
welke de Bevrijding niet heeft 
medegemaakt, daadwerkelijk ge- 
confronteerd met de herinnering 
aan de vreugde en dankbaarheid, 
welke op 5 mei 1945 leefde in de 
harten van hen, die de oorlogs- 
periode 1940 - 1945 mochten over- 
leven. 

Daarnaast zal dit te vormen 
comité zeker nog pogingen in het 
werk stellen om de gehele bevol- 
king in de feestelijke viering te 
betrekken, zij het, dat deze activi- 
teiten van bescheiden omvang zul- 
len zijn. 

B. en W. zijn van oordeel dat de 
kosten verbonden aan de viering 
voor de schooljeugd een bedrag van 
ƒ1,50 per leerling niet behoeven te 
overschrijden. Er zijn ongeveer 2500 
schoolgaande kinderen in deze ge- 
meente. Teneinde de viering van de 
Bevrijdingsdag dit jaar mogelijk te 
maken stelt daarom dit college de 
raadsleden voor — in overeenstem- 
ming met het advies van de com- 
missie voor de financiën ca. — 
een krediet van ƒ4000, — rond 
beschikbaar te stellen. 

HOOGWATER 

H.W. I^WrB.W. L.W. Strand 
Maart berijdbaar 

27 3,40 11,30 15,58 24,— 7,30-14,00 

28 ", 4.18 12.— 16.36 — .— 
4,55 —,30 17,12 13,— •30 . 5.29 
31 6,05 
April: 

1 6,39 

2 7.12 .1.— 17.47 13.30 8.30-14.30 
9,00-15,00 
9.30-15.30 1,30 18,23 14,— 10,00-16,30 

2,30 18,57 14,30 10,30-17,00 
3.— 19.36 15.— 11.00-17.30 Oud-rninister Hofstra in Zandvoort Voor een vrij druk bezochte ver- 
gadering, donderdag 10 maart door 
de afdeling Zandvoort van de partij 
van de Arbeid als propaganda-bij- 
eenkomst uitgeschreven, heeft oud- 
minister H. J. Hofstra in 't gemeen- 
schapshuis gesproken over 't onder- 
werp: „De politieke situatie van dit 
ogenblik." 

De vergadering werd geopend door 
de afdelingsvoorzitter, de heer G. J. 
Sterrenburg, die in korte bewoor- 
dingen de bewogen tijd schetste, 
waarin de P. v. d. A. in ons land 
momenteel leeft. 

De heer Hofstra, hierna 't woord 
verkrijgend, verklaarde dat de poli- 
tieke situatie van dit ogenblik op 
twee manieren kan worden ver- 
staan, n.1. de toestand van vandaag, 
of verdeeld over een periode van 
enkele jaren. Over beide situaties 
wilde spreker iets zeggen. 

Sprekend over de huur en woon- 
politiek van de huidige regering 
zei spreker, dat minister Zijlstra 
oorspronkelijk stelde, dat alle wets- 
ontwerpen hierover tegelijk moes- 
ten worden behandeld. Dit bracht 
echter een storm van protesten bij 
vele kamerleden van alle gezindten. 

Nederland heeft behoefte aan 
goedkope woningen, maar niet aan 
dure flats, waarvan er steeds meer 
leeg komen, omdat ze voor de grote 
massa van het volk onbetaalbaar 
zijn. Daarom moet de woningwet- 
bouw worden opgevoerd en dat zou 
men van een Christelijk-sociale re- 
gering ook mogen verwachten, doch 
het tegendeel is het geval. Men 
spreekt veel schone woorden, maar 
voert een klassepolitiek, waarbij 
men alles verwacht van de par- 
ticuliere eigendommen. Deze rege- 
ring bracht een stuk afbraak van 
hetgeen in vroeger jaren moeizaam 
werd opgebouwd. 

Ook de loonpolitiek van de huidige 
regering werd door spreker onder 
de loupe genomen. 

De bouwstaking noemde de heer 
Hofstra een zeer vreemd geval, 
waar menigeen niet uitkomt. Het is 
in feite een ruzie tussen werkgevers 
en regering, waar de arbeiders bui- 
ten staan, doch die wordt uitge- 
vochten op hun ruggen. 

„Er zit", aldus de heer Hofstra, 
„systeem in deze dwazerij van de 
huidige regering". 

Tenslotte wees spreker erop, dat 
het huidige cabinet zich wel Chris- 
telijk Sociaal noemt, doch in wezen 
Confessioneel-Liberaal is en onder 
de zweep van de V.V.D, door moet, 
hetgeen steeds verder naar het con- 
servatisme voert. De heer Hofstra 
achtte deze regering een gevaar voor 
de democratie, omdat het gezag te 
grabbel wordt gegooid. Daarom zal 
de P. v. d. A. in de tijd die komen 
gaat, pal moeten staan voor haar 
idealen. Er komen Volgens spreker steeds meer mensen, die de onmacht 
van de huidige landsregeerders gaan 
inzien en tot het besef komen, dat 
die P. v.d. A.-idealen een uitda- 
ging betekenen aan de tijd en heb 
conservatisme een afbreuk van ge- 
voerde opbouw. De resultaten daar- 
van zullen volgens spreker stellig 
merkbaar worden bij de komende 
verkiezingen, mede door- en dank 
zij de politieke situatie van dit 
ogenblik.- 

Nadat na de pauze verschillende 
vragen door de heer Hofstra waren 
beantwoord, werd de vergadering 
door de heer Sterrenburg met woor- 
den van dank en propaganda voor 
het werk van de P.v.d.A. gesloten. Dranken bestellen? OnrtO 
Brokmeier bellen! L\J\JL Coiffures-Créations Internationdles 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londres-Parls PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 

De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat 

Amsterdam 
Hotel-Restaurant 
TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Stationsplein 
Zandvoort 


Programma voor maart: 

De populaire 

radio- en televisie parodist 

JÖHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER 


Het programma In maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. 

Technisch Bureau FEENSTRA Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Teleuisie-seruice. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895,—; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. -4 Haags Studentencabaret Maandagavond j.l. organiseerde 
de stichting culturele kring 't Helm 
een avond van ongekunstelde vro- 
lijkheid In restaurant Zomerlust. 

Het Haags studentencabaret, on- 
der leiding van Kinus Ferdinandusse 
heeft deze avond met zijn kos- 
telijke cabaret-revue: „Bij lach en 
ontij" de aanwezigen een avond ge- 
schonken van grote vreugde. De 
belangstelling voor dit optreden 
was zeer groot, terwijl zich onder 
de aanwezigen o.m. bevonden bur- 
gemeester Mr. H. M .van Fenema, 
de gemeentesecretaris, de heer W. 
M. B. Bosman eri het raadslid, de 
heer J, Koning met hun echtgenoten 

„Bij lach en ontij" bleek een 
cabaret-programma van studenti- 
koze humor en jolijt, geestig, 
met puntige teksten, kluchtig en 
luchtig, dat het publiek reeds direct 
van de aanvang af pakte. Men „had" 
deze avond de zaal van begin tot 
einde en dit was zeker in de eerste 
plaats te danken aan Rinus Ferdi- 
nandusse, tekstschrijver en regis- 
seur, die zich bovendien als een 
uitermate humoristisch conferencier 
ontpopte en met zijn kostelijke con- 
ference voortdurend boeide. We 
denken hierbij aan zijn humorvolle 
visie op den Haag en aan hetgeen 
hij over politiek en culturele aange- 
legenheden vertelde. 

Het tweetal dames en het zestal 
heren dat het programma over het 
voetlicht bracht, deed dit met een 
kleur en verve, die bewonderens- 
waardig was. Wanneer we een 
greep doen uit hetgeen deze avond 
werd voorgeschoteld, dan denken we aan „Het Geltenmeisje" door Els 
Hoog en Daan Ferdinandusse en aan 
de museum - scène „Kunstzalig ", 
waarin kostelijke cabaretkunst ge- 
boden werd. 

Het optreden na de pauze met de 
„Pettygirls" en „De Willem Kloos- 
broeders" werd echter het hoogte- 
punt van het programma. „Een 
groot volk" waarin de overbevolking 
van ons land op geestige wijze werd 
belicht, de kostelijke parodie op het 
Valeriuslied: „Merck toch hoe 
sterek" en de oerkomische verhan- 
deling rondom het leven van graaf 
Floris V waren staaltjes van cabaret 
kunst op hoog niveau. Hans Punt, 
de pianist en componist van de vele 
liedjes, zorgde voor een vaart en 
variatie, die in zijn geheel eigen 
stijl zeer voldeed en toonde zich 'n 
bekwaam begeleider, terwijl Koos 
Alsem, die de technische leiding bij 
het gezelschap had, voor dikwijls 
zeer smaalvolle decors had gezorgd. 

Rita Beeuwkes, Els Hoog, Henry 
de Ruiter, Hans Gelderblom, Daan 
Ferdinandusse en Frlls van der 
Jagt, die met Rinus Ferdinandusse 
de werkende groep vormden, heb- 
ben deze avond het publiek, dat op- 
getogen was over deze voorstelling, 
wel zeer aan zich verplicht. 

De voorzitter van „'t Helm", de 
heer E. R. Koerselman, vertolkte na 
afloop de dank van de aanwezigen 
voor het gebodene door hel aanbie- 
den van fraaie bloemen aan de da- 
mes uit het gezelschap. 

Ongetwijfeld zal hel succes van 
deze voorstelling „'t Helm" stimu- 
leren, op de Ingeslagen weg voort 
te gaan. Cursus bloemenschikken 

Evenals vorige jaren organiseert 
de commissie voor huishoudelijke 
en gezinsovorlichting weer een drie- 
tal cursusavonden in „Bloemen- 
schikken", en wel op de maandagen 
28 maart, 4 en 11 april. De cursus 
zal weer worden gegeven door 
Freule Van Hardenbroek, in ge- 
bouw Tolweg No. 10. 

Het grote succes, hiermede vorige 
jaren behaald, zal ook nu ongetwij- 
feld ertoe leiden, dat vele dames 
deze interessante avonden zullen 
gaan bijwonen, waartoe wij U 
gaarne opwekken. 

Voor bijzonderheden verwijzen 
wij U naar de in dit nummer voor- 
komende advertentie. 

Afschejd bij Publieke Werken 

Directie en personeel van de Ge- 
meentelijke Dienst van P.W. alhier 
hebben officieel afscheid genomen 
van de heer J. Attema, de bijna 15 
jaar in gemeentedienst werkzaam 
was en ontslag had gevraagd, om 
zijn vader, de heer S. Attema, op 
diens makelaacskantoor assistentie 
te gaan verlenen. 

De scheidende ambtenaar werd 
toegesproken door de wethouder v. 
Publieke Werken, de heer G. Tates, 
die hem namens het gemeentebe- 
stuur een weegschaal schonk en zijn 
echtgenote bloemen. 

Namens de dienst werd het woord 
gevoerd door de directeur, de heer 
M. Deutekom, die namens het per- 
soneel do heer Attema een porte- 
feuille en zijn vrouw een. doos bon- 
bons overhandigde. 

Tenslotte sprak de heer Iï. J. 
Hobé, met wie de scheidende amb- 
tenaar jaren lang samenwerkte, de 
heer Attema toe en schonk hem als 
herinnering aan de prettige samen- 
werking een aandenken. 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau 

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT 

STOFZUIGERS: Erres, Electro LUX, Holland Electro, Hc-OVer, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voor raad 1 Burg. Engel bertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling 'desgewenst in overleg 

ZIET ONZE SHOWROOM 
SPORTIKOTE 
ONDERGOED 

voor vader en zoon is ijzer-, 
ijzersterk. Door speciale coupe 
volmaakte pasvorm en vol- 
strekte bewegingsvrijheid. 
Draagt licht - is warm. Spor- 
tikote: absorberend, goed 
sluitend en praktisch. 
Kies uw Koala Sportikote 
ondergoed bij: 

Rd Notten 

„DE KAMPIOEN" 
Haltestraat 59, telef. 3398 NIEUWE 

VOLKSWAGENS 

'60 ƒ7,- p.d. + 7 et. p. km. 

Pieters, Haarl.str.2, lel.3652 TER OVERNAME AAN- 
GEBODEN wegens over- 
compleet: een electrisch 
FORNUIS, 4 plaats m. 10 
aluminium pannen. Ook 
zeil- en parketwrijver, 
merk Holland-Electro, z.g. 
a.n. Mevr. Van Steijnen, 
Grote Krocht 29. WERKSTER GEVRAAGD 
2 dagen per week. Thor- 
beckestraat 9. 5$ 

van boven- lol onder-goed WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 'n Goede 
gastvrouw zijn? 

Hoe word ik dit? Daar- 
over spreekt freule Van 
Hardenbroek tijdens de 
cursus-avonden - '„BLOE- 
MENSCHIKKEN", op de 
maandagen 28 maart, 4 en 
11 april in de Demonstra- 
tiezaal van het Gem. Gas- 
bedrijf, Tolweg 10, aan- 
vang 8 uur. Entree ƒ 0,50. 
Onder ausp. v.d. pi. Comm. 
voor huishoudelijke en Ge- 
zinsvoorlichting. 
Patate-huis Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. 
VREUmenGBMAK EXCELSIOR .... ƒ 145,— 
H.E. ..".... ƒ120,—, ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 i KOM NAAR DE JUBILERENDE 

HUISHOUDBEURS 

RAI-GEBOUW, AMSTERDAM 1 0-JARIG 
JUBILEUMFEEST! ATTRACTIE, 
DEMONSTRATIES, SURPRISES! 

• 230 Schitterende Huishoudstands • Gran- 
dioze Camping Show • Lenteflora van 30.000 
bolbloemen • Modeshow, badpakken enz. 

• Verwarming (kolen, olie, gas, cv.) 

• Interieurkunst • Grote Hobby-afdeling, 
Modelbouw enz. ■ Moderne Voedingsleer 

• Proeven en genieten! • Sport • Verkeer 

• Toerisme • Nieuwste keukenapparaten 

• Voorlichting, adviezen enz. 

Elke dag geopend van 28 maart t/m 6 april. 
Uren: 10-17 en 19-23. Entree: f. 2,— incl. bel. Kinde- 
ren tot 14 jaar 'f 1- incl. 'bel. Groepen vanaf 25 per- 
sonen reductie op aanvraag. ^^^__ 

gecombineerde kaar en Nea. =p boUW te 
meentetram/Huishoudbeurs KA ^ ^ £ _ 

K inderbowaarpla^nd^^^^_^— 
Men zegt wel eens EVEN BLAZEN! 

En dan is het uurwerk weer schoon. 

„De horlogemaker zal wel even in het klokje 
blazen, dan loopt heb weer voor jaren!" 

Dat de werkelijkheid anders is, bewijst U het 
horlogebedrij f van 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 

Waar U kunt zien, hoe met de allermodernste 

machines elk uurwerk wordt gereinigd, en zo- 

, nodig gerepareerd — al onze reparaties worden 

dan ook gegarandeerd. 
Een goed horloge is het waard om de twee jaar 
te laten schoonmaken. Zo'n fijn mechanisme 
als een uurwerk behoeft tijdig een goede onder- 
houdsbeurt. 
(U smeert Uw fiets en auto toch ook?). 
bu KORT Bijzonder mooie 

ONTBIJTLAKENS 

Ie keus. Maat 130 x 160. 

Normaal ƒ 9,95 OjOO 

(Deze aanbieding geldt tot donderdag a.s.). 

KORT IJMUIDEN 
Kennemerlaan 41 

ZANDVOORT 
Gr. Krocht 30-34 HEEMSTEDE 
Raadhuisstr. 52 

HAARLEM 
Gr. Houtstraat 
L. Veerstraat Kijk eerst bij 

WESSUNG 

Zomer sportcolberts 

in Dacron, Orlon No Iron poplin. 
vele kleuren vanaf ƒ 17,50 

NO-IRON OVERHEMDEN .... ƒ11,75 

SPORTHEMDEN ƒ 9,75 

DAMESROKKEN ƒ12,50 

Alles op eigen ateliers vervaardigd. 

WESSLING 

Diaconiehuésstraat 24 
Telef. 4165 
ALLES VOOR UW TUIN I 

Bloemzaden knollen en bollen 

vioolplanten, struiken en heesters. 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN CRAFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 
leuk opgemaakte bloemstukjes. 

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid.' Ziet onze etalagel 't zeegat uit KUSTVAART 

biedt een vrij 
en. vast bestaan 

Belangstellenden 

worden hierbij uitgenodigd — minderjarigen 
liefst met hun ouders — om op 
donderdag 31 maart a.s. 's avonds half acht 
in HOTEL KEUR, Zeestraat 49 te Zandvoort 

een voorlichtings-_en filmavond bij te wonen, 
waar Kapitein J. D. J. Postma inlichtingen zal 
geven en eventueel vragen zal beantwoorden 
over de kleine handelsvaart (Kustvaart) en de 
scholen van het Koninklijk Onderwijs Fonds 
voor de Scheepvaart. 

Btf de dekdienst kunnen geplaatst worden 
stuurlieden, matrozen, matrozen o.gr. en 
lichtmatrozen. 
By de machinedienst 2e en 3e machinisten 

Eveneens kunnen bakker/koks geplaatst 
worden. 

Inlichtingen zullen eventueel worden verstrekt 
over het behalen van dispensatie om als machi- 
' nist te kunnen varen, voor hen die minimum 18 
jaar zijn en in bezit zijn van diploma L.T.S./ 
bankwerken. Toegang vry voor iedereen. 

Inlichtingen — mondeling of schriftelijk — bij 
alle Arbeidsbureaus, de Koopvaardijstichting 
1946 te Groningen, A-Kerkhof 32b, tel. 5900- 
2 93 89 en het Koninklijk Zeemanscollege „De 
Groninger Eendracht", A-Kerkhof 32a 'te Gro- 
ningen, telefoon 5900 - 2 73 43 - 2 73 44. 

't Voorjaar is weer in het land, 
Steek nu Uw jas maar in de brand, 
of jaag de brand in een 

(Drommel's sigaar, 
En hang Uw winterjas weg 

(tot het volgend jaar. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. Aangifte leerlingen 
Openbare scholen 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter algemene kennis, dat in het tijdvak 
van 28 maart tot en met 9 april a.s. gelegenheid 
zal bestaan voor aangifte van leerlingen, die 
met ingang van de cursus 1960-1961 de Hannie 
Schaftschool, de Karel Doormanschool of de 
Dr. Albert Plesmanschool zullen gaan bezoeken. 
De aangifte moet geschieden tussen 9 en 12.30 
uur ter gemeentesecretarie, afdeling onderwijs, 
(ingang Haltestraat). 

Trouwboekje mede te brengen. 

De kinderen moeten vóór 1 oktober 1960 de 
leeftijd van 6 jaren bereiken of bereikt nebben. Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort, Gratis thuisbezorging Uiltjes Automatiek 

KERKPLEIN 5 - TELEF. 4112 

Voor al Uw hartige hapjes, 

slaatjes, Patates Frites enz. 

Wij verzorgen ook 

Uw diner aan huis. BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Erik, zoon van J. Koper 
en A. Derjs; Esther.Hendrika Re- 
gina, dochter van W. L. van Oos- 
trum en M. E. Leenders; Helena 
Maria Geertruida, dochter van J. 
G. Pannekeet en A. C. Pepping; 
Margaretha Helena Maria, doch- 
ter van A. W. P. Sneek en R. M. 
Laarman; Ferdinandus Jozef, zoon 
van F. G. M. van Essen en C. J. 
M. L. de Koning.' 

Geboren buiten de gemeente: Adri- 
aan Michael, zoon, van H. Stren- 
gers en J. Verbeek. 

Ondertrouwd: W. van Duijn en C. 
Bekkering. 

Gehuwd: Fr. Daam en A.J.C. Helms 
G. H. Smit en H. A. Kroon; J. Ch. 
M. de Smet en M. Th. Vossen. 

Overleden: J Bak, 80 jr., geh. gew. 
met J. J. Lavoo, won. te Haarlem. BU feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbU ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Agenda raadsvergadering 

dinsdag 29 maart, n.m. 8 uur. 

1. Notulen. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Benoemingen, enz. 

4. Riolering Tramweg. 

5. Wijziging enz. cellen in het 
politiebureau. 

6. Stichting nieuw bewakershuisje 
op het circuit. 

7. Aankoop grond, gelegen achter 
de Karel Doormanschool. 

8. Krediet voor de viering van de 
bevrijdingsdag 1960. 

9. Zoneverdeling waterbedrijf. 

10. Aanvraag R.K. kleuterschool. 

11. Idem Julianaschool. 

12. Vaststelling van een spaar- 
verordening voor ambtenaren. 

13. Gedeeltelijke vernieuwing om- 
rastering circuit. 

14. Wijziging bouwverordening. 

15. Krediet i.v.m, de uitgave van 
een monografie over oud-Zandvoort 

16. Voorzieningen t.b.v. de Zandv.' 
Reddingsbrigade. 

17. Opzegging deelneming ge- 
meenschappelijke regeling Volks- 
kredietbank. 

18. Grondruil met H. Rawi, be- 
drijfsmechanisatie N.V. Onrustige Zenuwen? 

Mljnhardt's Zenuwtabletten Schoolmelk 

In verband met de prijsverho- 
ging van consumptiemelk op 1 jan. 
en 1 april 1960, heeft het Plaatselijk 
Schoolmelkcomité van het Centraal 
Schoolmelkcomité in Rijswijk (Z.H.) 
bericht ontvangen, dat de ouderbij- 
dragen voor schoolmelk met ingang 
van 1 april a.s. dienen te worden 
verhoogd van 30 et. op 35 et, per 
week per kind. 

De eerste betaling van de ver- 
hoogde ouderbijdragen zal plaats 
vinden op maandag 28 maart a.s. 

Spreekuur burgemeester 

Het eerstvolgend spreekuur van de 
burgemeester van Zandvoort zal 
niet gehouden worden op woensdag 
30 maart, doch op vrijdag 1 april 
van 10-12 uur. 

Openbare les 

De afdeling Zandvoort van de 
Volksmuziekschool voor Haarlem & 
Omstreken organiseert 'n openbare 
les in het gemeenschapshuis op a.s. 
maandag 28 en dinsdag 29 maart, 
zulks naar aanleiding van het feit, 
dat de Zandvoortse afdeling dan één 
jaar bestaat. De belangstelling voor 
dit onderwijs is in dit eerste cursus 
jaar enorm toegenomen. De school, 
met één leerkracht begonnen, telt 
nu reeds drie leerkrachten en onge- 
veer 125 leerlingen. 

K.J.C. Zandvoort 

K.J.C. Zandvoort speelde woens- 
dag j.1. zijn 10de ronde voor het 4de 
maandelijkse clubkampioenschap. 

No. 1 werd P. Paap Cz 52718 p.; 
2. H. Munck, 50958 p.; 3. E. Koper, 
50341 p. en 4, T. Veen, 49802 p. 

Lezing over de kustvaart 

Op donderdag 31 maart a.s. zal 
kapitein J. D. J. Postma uit Gronin- 
gen in hotel Keur een lezing houden 
over de Groninger kustvaart. 

Tevens zal over dit onderwerp 'n 
film worden vertoond. Deze avond 
wordt georganiseerd door het Kon. 
Zeemanscollege: „De Groninger 
Eendracht".- OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort Bekendmaking 

Burgemeester en wethouders van 
Zandvoort brengen ter openbare 
kennis, .dat zij voornemens zijn met 
toepassing van artikel 20 der Weder- 
opbouwwet, vergunning te verlenen 
voor het bouwen van een café-res- 
taurant (Wiener Bonbonnière) annex 
hotel op een terrein aan de Sein- 
postweg - hoek boulevard Paulus 
Loot, kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, serie C nr. 5412, waarbij 
zal worden afgeweken van het ter 
plaatse geldende wederopbouwplan 
„Zeereep-midden". 

Het bouwplan ligt ingaande 28 
maart 1960 gedurende twee weken 
op de secretarie dezer gemeente (Ie 
afdeling) voor een ieder ter inzage. 
Gedurende deze termijn kunnen 
belanghebbenden bezwaren tegen de 
voorgenomen beslissing schriftelijk 
bij hun college indienen. 
Zandvoort, 24 maart 1960. 

Burgemeester en 
Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester, 
(get.) VAN FENEMA. 
De Secretaris, " 

{get.) W. BOSMAN. Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

DORPSPLEIN 11 - TEL. 2872 

JAC. KOPER Begrafenissen Crematies Altijd gaaf huidje 
POEDER -ZALF-OLIE-ZEEP Dankbetuiging. 

.Voor de vele blijken van belang- 
stelling ondervonden bij het over- 
lijden van onze lieve en zeer zorg- 
zame man" en vader, behuwd- en 
grootvader 

Henrl Leopold Christlaan Lansdorp 

zeggen wij U langs deze weg onze 
hartelijke dank. 

Uit aller naam: 

J. H. Lansdorp-Windthorst 

Zandvoort, maart 1960. 
Kerkstraat 33. 

Godsdienstoefeningen . 

GEREFORMEERDE KERK 

Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter. 

17 uur: Ds. A. de Ruiter. Znd. 47. 

HERVORMDE KERK 

Zondag a.s. 10,30 uur: Mej. Ds. W. 

Buijs, vicaris te Bentveld. 
19 uur: Geen dienst. 
Jeugdkapel, zondag a.s. 10,30 uur: 
C. J. Huygen. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur: Prof. Dr. T. 
Jansma, N.H. uit Leiden. 
19,30 in het Huis in de Duinen : 
Ds. J. Heidinga, uit Haarlem. Uit- 
sluitend voor bewoners v.h. tehuis 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 uur Lof. 
In de week H.H. Missen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND ' 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr. de heer H. Veldkamp. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudle in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. 

VOOR INTERIEUR VERZORGING 

meubelstoffering enz. 

„ASPECT" - H. van Asperen 

Zandvoortselaan 39. 
Telefoon 2937 of 02500 - 17069. Koop een goede zonnebril! 

U hebt er jaren pleizier van! 

Brillenspecialist LOOMAN 

Niet hier en gunt, maar op één punt, n.l. 

HALTESTRAAT 5 - TELEF. 2174 
Mt. Opticien Erkend fondsleverancier OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! ! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ 83,—. 

„Bestel heden bij öns Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

Wij regelen desgewenst op prettige 

wijze de betaling met U. 

Erkend Philips SeTWice DealeT 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN / 1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ 3,75 

S00 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE f 3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ3,25 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Pork 85 et. 

150 gr. Cervelaatw. 70 et. 250 gr. ' gek. worst 85 et 

150 gr. Gebr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Frlcandeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85 et.' . 

Volop verse varkenspoten en hamschüvcn. 

Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconserven. 

o.a. blikjes knakworst 12.st. ƒ1,10; blikjes leverpastel 200 gr. 65 et. 25e 
Boekenweek 

26 maart - 2 april 

Bi) aankoop van f 5,00 
aan boeken 

het geschenk 
gratis! 

Boek- en Kantoorboekhandel 

V.J.van Petegem 

Kerkstraat 28 - Telef. 2793 BQ feest of party, 
LEFFERTS- dranken erbU ! 
Telef. 2251 Telef. 2150 Pittige jongelui gevraagd 

voor afwisselend werk. 
Industriële Handelsondern. K. P. M. 

Pakveldstraat 30 
Melden: Hoboplex, Stationspi. 13-15 Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. Prachtige bazaar opbrengst 

In restaurant „Zomerlust" had de 
Zandvoortse bejaarden sociëteit 
„Voor Anker" woensdagmiddag van 
2-6 uur een bazaar georganiseerd, 
waarvan de opbrengst bestemd 
was voor aanvulling van de reiskas, 
terwijl een gedeelte ervan beschik- 
baar zou worden gesteld voor de 
actie „Doe open". 

Het initiatief voor dit gebeuren 
was uitgegaan van het erelid, de 
heer P. Waterdrinker en een groot 
aantal goederen was door de leden 
beschikbaar gesteld en persoonlijk 
voor deze fancy^fair vervaardigd. 

De voorzitter van de sociëteit, de 
heer T. Zonnenberg, sprak om 2 
uur een welkomstwoord tot de aan- 
wezigen, speciaal 'tot wethouder G. 
Tates en de Directeur van Sociale 
Zaken, de heer B. F. Bersma. Spr. 
uitte zijn grote blijdschap over de 
grote belangstelling voor deze ba- 
zaar, waaruit duidelijk de liefde 
van de leden voor de vereniging 
bleek. " 

Wethouder G. Tates, die namens 
het gemeentebestuur deze verkoop- 
actie opende, memoreerde onder 
meer, dat het gemeentebestuur de 
grote aktiviteit van deze sociëteit 
met belangstelling volgt en zich 
uitermate verheugt over de groei en 
bloei van „Voor Anker" welke ver- 
eniging in Zandvoort in een reeds 
lang gevoelde behoefte bleek te 
voorzien. Spreker wenste tenslotte 
de initiatiefnemer en organisatoren 
van deze bazaar alle succes toe. 

De belangstelling bleef de gehele 
middag zeer groot. Ook de echt- 
genote van Zandvoorts burgemees- 
ter, mevrouw M. C. van Fenema- 
Brantsma, bracht een bezoek en grif 
gingen de talrijke artikelen van de 
hand, zodat er tegen sluitingstijd 
nog maar weinig over was, mede 
dank zij een verloting en een ver- 
koping bij opbod, door de heer P. 
Waterdrinker, geleid op de hem 
eigene enthousiaste wijze. Ten- 
slotte kon worden bekend gemaakt, 
dat de netto opbrengst van deze 
korte, maar krachtige fancy fair on- 
geveer ƒ600, — bedroeg, een resul- 
taat, dat allen, die aan het welsla- 
gen medewerkten, tot groot enthou- 
siasme bracht. Voor een prettige 
muzikale omlijsting zorgden ten- 
slotte de accordeonnisten Engel 
Paap en Gerard Nijkamp. 

Piano recital 

De . Haarlemse pianist Willem 
Andriessen zal onder auspiciën van 
de stichting Culturele kring 't Helm 
een piano-recital geven in de mu- 
ziekzaal van het gemeenschapshuis 
op dinsdag 5 april. Het programma 
.bevat werken van Haydn, Schu- 
mann, Chopin, Debussy en Ravel. 

Op elk der uit te voeren werken 
zal de solist een korte toelichting 
geven. , f .10.000 BELON I NG / / 
/ \ \ / U kunt nog 
(of wéér!) meedoen 
aan de 
Sterovita Smaaktest .. • 

Nog kans en wéér kans op f .10.000 beloning in de 

Sterovita Smaak test! De moeite waard! En wat u moet doen 
is gezellig koffiedrinken met heerlijke Sterovita Koffiemelk. 
Dan even de vragen op onderstaand Smaaktest-formulier 
beantwoorden. En dit kan uw beloning zijn: 

HOOFDPRIJS f. S.OOO.- _„ 

of één van de 50 prijzen \ 
\ 
\ 
1 
\l 
\ 

V van f .1 00.< ZO KUNT U WINNEN... U neemt van uw melkhandelaar een fles 
Sterovita Koffiemelk. U kunt één soort proberen, maar ook fwee of 
drie. Zet koffie op uw eigenjnanier. Serveer en drink deze koffie 
met Sterovita Koffiemelk. Vul uw antwoord in op onderstaande 
vragen van hef Smaaktest-formulier. En schrijf ook een slagzin of 
rijmpje. Alleen wie alle vragen beantwoordt en een rijmpje of 
slagzin maakt heeft kansl Knip uit de voorkant van de fles-etiket- 
ten het ovaaltje en plak 3 ovaaltjes op onderstaand formulier. Hef 
Smaaktest-formulier in een gesloten envelop voorzien van 12 cents 
posfzegel - sturen aan: Sterovita Koffiemelk, Postbus 1450, Amsfer- 
daml Ook kunt u uw antwoorden, uw slagzin of rijmpje en de 
3 'ovaaltjes op een briefkaart plakken. 
SteiWltav smaaktest-formuiier STEROVITA KOFFIEMELK 
VRAGEN: 
a« Hoe zet u koffie? 

O met filterpot p met espresso-apparaat 

□ met perculator O met oploskoffie 

□ ik doe het nog anders: 

Het Hokje ■ invullen zoals U koffie zet 

b. met welke soort 

Sterovita Koffiemelk smaakt uw koffie bet fijnst? 
LJ blauwe band O bruine band Q groene band 

c. maak een slagzin of rijmpje 

voor Sterovita Koffiemelk. Plak hier de ovaaltjes 
uit de etiketten van uw 
Sterovita flessen. Des- 
gewenst kunt U ook 
ovaaltjes van éfinzelfdc 
soort plakken. -JHL' 

.1 

c 


NAAM INZENDSTER OF INZENDER ADRES 

PLAATS.....'. PROV.. 
1 i " "5 Wat moet uw kopje koffie zijn? Pittig, zacht of romig? 
Sterovita voldoet aan uw wens, kies maar: Sferovifa licht- 
romig, Sferovifa met 31%, Sterovita met extra room. Proef 
de Sterovita soort die bij uw koffie hoort ... en doe mee 
aan de Smaaktest: ƒ.10.000 beloning is er te verdelen! 
Dit formulier vóór 7 april a.s. • in een gesloten envelop met 12 cents 
postzegel-naar: Sterovita Koffiemelk, Postbus 1450, Amsterdam. 

Mijn melkhandelaar heet : 

zijn adres Is: 50 

INZENDEN VOOR 7 APRIL! 

U kunt tot en mei 6 april nog meedoen! Enige tijd geleden ontving u een Sterovita Smaak" 
tesl-folder in uw bus. Hebt u die toen ingezonden? Nee? Dan hebt u nu weer de kans op 
f,10.000 beloningl Ja? U kunt dan nu uw kansen verdubbelen! 

PROEF STEROVITA KOFFIEMELK EN UW SMAAK LIGT VAST h' 1 H-i •' m ' '' 


'II : ï\ i <ji Kaashandel Jan Vink 

BUURKWEG 7 (hoek Schelpenplein) 
De specialist in 

Hollandse kaassoorten 

meer dan 20 soorten, w.o. Holl. Gruyère, 
gerookte kaas, boerenkaas, Friese Nagel- 
kaas, boerenkruidkaas, Goudse, Edammer, 
pittige oude kaas. 

En voor PASEN Uw adres voor 

verse ongestempelde eieren. Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 Grote voorraad kinderwagens 

wandelwagens, boxen, stoelen, poppewagens enz. 
Toonkamers, geen winkel, v.d. Berge, Binnen- 
weg 50-1, Heemstede, naast Minerva-theater. 
Gem. betalingscondities zonder vooruitbetaling. Stichting 

«Bescherming Duinlandschap» 

Opgericht 3 maart 1960 

Op MAANDAG 28 MAAET 1960, 's avonds 
8 UUR, houdt in de nieuwe Congreszaal 
van HOTEL BOUWES, de heer 

JAN P. STRIJBOS 

Publicist te Heemstede. 
Een lezing over 

«Onze Natuurmonumenten» 

geïllustreerd door eigen KLEUREN-FILMS. 

Kaarten verkrijgbaar bij de boekhandel d f 1,20 
(bel. inbegrepen) en 's avonds aan de zaal. WAT GEZELLIG, zo'n grote schaal van die 
heerlijke, goed gesorteerde ALLERHANDE, 
en dat voor Blechts 88 CENT per 250 gram 

Zaterdag: 'n Heerlijke Nougatlnetaart . . ƒ 1,75 

Fa. H. van Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TELEF. 2684 P. SCHAAP 

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215 
Comestibles P. Sluis verpakte vogelvoeders 

VISVOEIt en HAMSTER KRACHTVOER. Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdaereclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram i 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees { 0,98 
150 gr. Geld. ham 1 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork . ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! I 


^1 
I 
3WlViW*AWMW'AW ADVERTENTIETARIEF 

loss* advartentlas per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. (&£tfK£RSA TE KOOP AANGEBODEN 
zeer mooie Engelse huis- 
kamer, best. uit ronde uit- 
trektafel, dressoir, 4 st\, 2 
fauteuils. Molenaarplein 16 
Heemstede, Telefoon 34122 
(0 2500). Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Kupprecht, Zandv.laan 17, 
Telefoon 3959. Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. Twee jongedames zoeken 
vakantiewerk v.a. 1 juni. 
Leeftijd 20-25 jr. Brieven 
no. 25-3 bur. van dit blad. GEVR.: ± half juli tot half 
aug.: vrij GEM. HUIS v. 
6 a 7 pers. Geen kinderen. 
Goede refer. beschikbaar. 
Adres: C. Michaelis, Zeug- 
straat 3, Gouda, Telefoon 
01820 - 2500 - 5509. 

DA's LEKKER! 

Frambozenbessenwijn. 
Thuisbezorgd ƒ2,75 p.Liter. 
Afgehaald ƒ2,25 p. Liter. 
Vergeet niet als U in de 
zaak van Hamers komt, 
Kostverlorenstr. 34, hier,- 
naar te vragen. 

BERT betaalt de hoogste 
waarde. Tel. 3003 na 6 uur. 
Lompen 30 cent per kg. 
Kranten, haarden, ijzer, 
koper en wat U verder te 
koop heeft. Komt U even 
aan of stuurt een kaartje. 
L'AMISTR. 17, 2x bellen. TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor f 294,—. 

Woninginr. HEEMEYER 
Van Ostadestraat 7a. VERZEKERING van ver- 
huur- en lesauto's, gun- 
stige voorw. Financierin- 
gen. Admin, en Ass.kant. 
Kroes. Ged. Oude Gracht 
35, Haarlem, telef. 17632. WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. SNELSTOM ER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 
Overhemden reparatie en 
alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 
Colovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 

Aanrechten * 

HOBOPLEX 
Flakplastic 

HOBOPLEX 
Schoorsteenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 
Stationsplein 13 - 15 
Telef. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . , 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
U belt WU komen! 
Voon. mOQERH 'WTEff/tttt TAXI 2600 

Een taxi by dag of nacht 

Henk zorgt dat Ü veilig 

wordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQrtl Prinsesseweg 15 
■ UvL Telef. 2066 Bü feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Schoonmaak in zicht! 

IN EEN WIP, SCHOON SCHIP 
met Excelsior 
stofzuiger in div. modellen, vanaf ƒ2, — p.w. 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PEI^AAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Vlekkenpasta 
K. Z. R. 

Fantastisch goed! 
ƒ 1,95 per tube. 

Drogisterij Bouwman 

Cedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 Voor lange duur en gemak, 
LINOLEUM op de trap! 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor HOSE Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Vé 


Huren hoger? 
Spinazie nterbnk 58 

flQCQfOni elleboogies 250 gram 20 

Maizena P er P2 k 18 

RUntJVet . . . beker 500 gram 47 

Abrikozen 200 grJm 59 

APPELMOES 

GOUDREINET'TEN 

"Sii?l? }|V LITERBLIK 

Gebraden gehakt* QC - 

in jus blik 't ballen Ov 

ZüürkOOl S00 gram 15 

Zuurkoofspek . . 250 gnm 89 

Dik vet spek ... 500 gnm 69 
Kapucijners ... 500 grim 39 
Aardbeien op sap per bik 55 grote fles 3 k blik 77 Prima slaolie 
Sperziebonen 

KGilie huishoud . . pak 250 gram 79 

COCaO zak 250 gram 85 

Zaanse »* 

Molen rol 225 gram UV Biscuits 
Deze week als EXTRA- bij elke pot AH-Jam- 

(huishoud I) 

Een grote rol fijne Zaanse 

TAFELBESCHUIT van 27 
voor 17 T0I1ETPAPIER 

in zak yfl g 
4 rollen ■W^ 
KWAÜTEITS- 

GARANTI E 

Wanneer u enig bij 
AH gekocht artikel 
niet élke cent waard 
acht die u ervoor 
betaalde, dan geeft 
Albert Hcijn u het 
volledige bedrag 
prompt terug. 
GROTE REP1N 

BUTTERSCOTCH : voor 100 Rumbonen 100 ^ 35 

Zwarte ballen . . 200 £r =. 35 
Sinaasappelsap 3 Mme, 100 

Ananas 8 schijven . , per bnk 55 Rode bessesap P er fles 63 
DR00GK.0KEND 

GEBROKEN 500 GRAM VI BQEREMEÏWORST 100 GRAM 38 bOKSISCne leverworst 100gram 37 

Ontbijtspek .... 100 ^ 37 

nUriniJ j n tomatensaus 3 blikjes 90 

Aardbeienjam . . . per P =, 78 

Zolang de voorraad strekt : 
Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper! Eike fijnproever prefereert LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 Tweede blad Zand voorts Nieuwsblad, 20e jaargang no. 43 Chr. Oratonumvereniging Haarlem Het bestuur van de Chr. Orato- 
riumvereniging te Haarlem treft 
voorbereidingen ter herdenking van 
het vijftig-jarig bestaan der vere- 
niging in het voorjaar van 1961. 

De C.O.V. werd nj. opgericht in 
mei 1911, waarna .men in het najaar 
van datzelfde jaar de eerste uitvoe- 
ring gaf in het Gemeentelijk concert 
gebouw met 't oratorium „Christus" 
van-Franz Iiszt. In 'deze tijd, nu 
radio en televisie de belangstelling 
voor een actief verenigingsleven 
steeds meer doen afnemen, mag 
zeker het 50-jarg bestaan. van een 
Oratoriumvereniging een unicum 
worden, genoemd, mede in verband 
met het groot aantal zang- en 
oratoriumverenigingen dat in Haar- 
lem en omgeving in deze ■ 50 jaar 
rondom de C.O.V. is ontstaan. 
• Het bestuur ontveinst zich, niet, 
dat ook vooral de laatste jaren de 
moeilijkheden' dé C.O.V. niet zijn 
voorbijgegaan. Dit betreft vooral 't 
herenkoor, dat de laatste jaren 
sterk inkromp en in geen verhou- 
ding meer staat' tot 't aantal dames- 
leden. Men was dan ook genood- 
zaakt, de laatste jaren voor uitvoe- 
ringen steeds een beroep te doen op 
herenleden van andere verenigingen 
Thans echter is — in verband met 
de voorbereiding van de viering van 
het gouden jubileum — een propa- 
ganda -feestcommissie gevormd, die 
zich als eerste taak^heeft gesteld te 
trachten het herenkoor een uitbrei- 
ding te doen ondergaan., opdat het 
jubileum-concert, dat men zich 
voorstelt te geven, geheel met eigen 
krachten kan worden verzorgd. 

Het was vooral onder de jaren- 
lange leiding van de heer George 
Robert, dat de C.O.V. in Haarlem 
zich een klinkende naam in de Ned- zangerswereld wist te verwerven. 
Zeer groot en gevarieerd was het 
aantal werken, dat men in de loop 
der jaren tot uitvoering bracht, 
waarbij naast de klassieke ook aan 
de werken der moderne componis- 
ten een grote plaats werd inge- 
ruimd, ' terwijl de heer Robert er 
steeds op uit was, werken op het 
programma te plaatsen die in Haar.- 
lem nog niet, of slechts sporadisch 
waren uitgevoerd en menige eerste 
uitvoering kreeg de C.O.V. op haar 
naam staan. 

De uitvoering van Bach's Matthaus 
Passion maakte George Robert tot 
een in • Haarlem jaarlijks terug- 
kerende traditie, waarvoor nog 
steeds met een tweetal uitvoeringen 
de belangstelling zeer groot is. 

Ook dit jaar zal dit werk weer in 
de 'Gemeentelijke concertzaal ten 
gehore worden gebracht en wel 
onder leiding van George Robert 
op maandag 11 en dinsdag 12 april. 
Als solisten zullen dit jaar mede- 
werken Jeannette van Dijk, sopraan, 
Watty Kran. alt, Carel Willink, bas, 
(Christus-partij), Herman Schey, 
bas, (aria's) Tom Brand tenor, 
(evangelist), Jan van der Ree, bari- 
ton, (kleine partijen), Arjen Blanken 
tenor, (aria's), Piet Kee, (orgel). 
Begeleiding N.H. Philharm. orkest. 

Voorts heeft men in studie geno- 
men het oratorium „Das jüngste 
Gericht" van Dietrich Buxtehude, 
dat — eveneens onder leiding van 
George Robert — in de Gemeente- 
lijke concertzaal zal worden uitge- 
voerd op 23 en 24 november a.s. 

Voor het jubileumconcert heeft 
men de keuze bepaald op Joh. Seb. 
Bach's „Hohe Messe". Men stelt zich 
voor, de uitvoering van dit werk 
tot een zeer bijzondere te maken, .o*Y a*S se?! 1960 
Schoenhandel Speciale reparatie-inrichting U laat ze toch smullen? 

Geen maaltijd zonder vlees. Dat kan, want door grotere voe- 
dingswaarde is vlees veel voordeliger. Vooral als U koopt bij: 

Slagerij Burger NOG IS HET KALFSVLEES 
LEKKER EN VOORDELIG! 

750 gr. Kalfslappcn ƒ3,38 

750 gr. Kalfsfricandeau ƒ3,68 

RUNDVLEES: 

750 gr. Pracht lappen ƒ 2,58 

750gr.Ftfne Riblappen ƒ3,38 

VARKENSVLEES: 

750 gr. Magere lappen ƒ3,38 
750 gr. Varkcnsfricand. ƒ3,78 Een enorm succes zyn onze 
BRAADKRABBEN 

Als carbonaden. 
Voor diverse soepen. 
Heerlijk bij de* boterham. 
98 CENT 500 GRAM Saucijzen of braadworst 

per 750 gram ƒ2,48 

750 gr. Gehakt ƒ1,88 

500 gr. Gcsn. Rundvet ƒ0,48 HEERLIJK LAMSVLEES: 

Lamsrollade v.a, ƒ1,98 500 gr, 
Lamscarbonade ƒ1,60 500 gr. 
Hachc (heerlijk) ƒ1,38 500 gr. 
Bout, zonder been ƒ2,45 500 gr. 
Magere Lamslappen 

ƒ2,25 500 jt. 

U koopt in een klassezaak bij: VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Fijne Ham en 
100 gr. Fijne Bocrenworst 

samen 79 CENT 

Gelardeerde Lever 

150 gram voor 74 CENT Gebrs. Burger 1 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telaf.2994 niet alleen in de keuze van de solis- 
ten, doch ook, door het uit te voeren 
in 'de Grote Kerk op de Grote Markt 
op een nog nader te bepalen datum 
in 'het voorjaar van 1961. In elk 
geval zal de uitvoering niet eerder 
plaats vinden, voor de restauratie 
van het orgel zal zijn voltooid. 

Verdere plannen voor een waar- 
dige en feestelijke herdenking van 
het gouden jubileum der C.O.V. zijn 
thans in voorbereiding, terwijl de 
repetities van de Hohe Messe reeds 
weer zijn begonnen. In verband 
hiermede doet het bestuur van de 
C.O.V. een dringend beroep op 
heren in Haarlem en omgeving, die 
over 'n goede zangstem beschikken, 
eens met het koor te komen kennis 
maken op een repetitieavond in het 
wijklokaal van de Noorderkerk, 
elke dinsdagavond, opdat de viering 
van dit jubileum in alle opzichten 
zal slagen. Beauty Show 

Charme en gratie streden om de 
voorrang tijdens de Beauty Show, 
die de heer Joh. A. Suykerbuyk 
maandagmiddag en -avond en dins- 
dagmiddag in hotel Bouwes gaf, ter 
gelegenheid van het 25-jarig be- 
staan van zijn kapsalon in Amster- 
dam en de viering van het eerste 
lustrum in Zandvoort. De belang- 
stelling ervoor was zeer groot en 
voor de organisator een eclatant 
succes. Nu moet dan ook direct 
worden vastgesteld, dat kosten noch 
moeite gespaard waren om deze 
shows zo groots mogelijk te doen 
zijn, die in de omlijsting van de 
sfeervolle omgeving, die hotel Bou- 
wes biedt, ten volle tot hun recht 
kwamen. Mannequins, afkomstig 
uit Parijs, den Haag en Amsterdam, 
gekleed door de bekende Franse 
Haute Couture-huizen Carven, Ch. 
Montaigne en Maggy Rouff en de 
Nederlandse mannequins doorMetz 
& Co. uit Amsterdam en Liberty -uit 
den Haag, brachten de laatste cre- 
aties van deze huizen op het gebied 
van mantels en japonnen en wekten 
daarmee de algemene bewondering. 
Daarnaast leverde haarkunstenaar 
Joh. Suykerbuyk den keur van mid- 
dag- en avondkapsels, die al even 
bewonderenswaardig waren. Het is 
welhaast ongelofelijk, ' tot welke 
resultaten ziin kunstenaarschap 
leidde. We zagen o.m. een bloedrood 
kapsel, opgemaakt in de vorm van 
een tulp, met echte tulpen aange- 
vuld, we zagen helblonde torenhoge 
kapsels, een teenager-creatie en 
welhaast op het hoofd gedrukte 
zwarte coiffures. U zult het ons 
niet euvel duiden, dat wij ons van 
een technische uiteenzetting van dit 
alles distanciëren, we zouden het 
ook niet kunnen, hoofdzaak is, dat 
we voor deze briljant georganiseer- 
de Beauty Show vol bewondering 
zijn geweest. Mevrouw L. M. A. van 
Pareren-Bles voorzag deze show van 
een prettig en duidelijk commentaar 
en het orkest Perry Hergct zorgde 
voor een stijlvolle en rustige muzi- 
kale omlijsting. Ook de heer Joh. A. 
Suykerbuyk, die op een internatio- 
naal concours in Messina een waar- 
devolle trofee mee naar huis bracht, 
vertelde het een en ander over deze 
onderscheiding, waarop hij zeer 
trots bleek te zijn. 

Tenslotte was er Ella Baché, die 
ter afwisseling van de show schoon- 
heidsmiddelen en make-up demon- 
streerde, die haar Parijse huis bin- 
nenkort ook in Nederland in de 
handel zal brengen, welke demon- 
stratie begrijpelijk met grote belang 
stelling werd gevolgd en waarbij 
wij o.m. tot de konklusie kwamen, 
dat het aanbrengen van een schoon- 
heidsmasker een wonderlijke uit- 
werking kan hebben, evenals het 
aanbrengen van goud en blauw op 
de oogleden.. 

We hebben hotel Bouwes na 
afloop verlaten in de overtuiging, 
dat de heer Joh. A. Suykerbuyk met 
het houden van deze Beauty Show 
vele dames aan zich zal hebben 
verplicht. Zó jubilea te herdenken, 
kan alleen 'maar worden toegejuicht 
en Zandvoort kan er alleen maar 
wèl bij varen, indien dergelijke ge- 
beurtenissen van voorname en 
grootse allure méér zouden worden 
gehouden. Voor het voorbeeld, dat 
deze organisator en haarkunstenaar 
hier gaf, komt hem dan ook onge- 
twijfeld een woord van hulde en 
dank toe.' POLYSET ter versteviging 
van de watergolf. 

Houdt Uw kapsel keurig 

in orde! 

Drogisterij 
BLAAUBOER 

Haltestraat 46 - Telef. 2392 Bg feest of party, 
LEFFERTS' dranken crbfl ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Koelkasten 

v.a. 50 liter inh ƒ325, — 

125 liter compressor ƒ 540, — 

(Pracht aanbieding). 

t.m. 215 1. compressor ƒ 865, — 

Uit voorraad leverbaar. 

Wij leveren U 

alle gewenste merken. 

Electro Radio-Techn. Bureau 

J. KEUR 

B. Engelbertstr. 64 - Tel. 2914 Ned. Ver. van huisvrouwen 

In de steeds gezellige zaal van 
het gemeenschapshuis hield op 
woensdag 17 maart mevr. H. J. 
Karreman-Verfrieer uit Rotterdam 
een lezing over het onderwerp: „De 
vrouw als mens, minnares en moe- 
der". Op het eerste gezicht geen 
gemakkelijke stof om over te spre- 
ken, doch al dadelijk bleek, dat die 
bij de inleidster, die zelf psychologe 
is, in goede handen was. 

Zij wist haar toehoorders van be- 
gin tot het einde te boeien.' Spreek- 
"stef gaf- een historisclfbverzicht van 
de plaats der vrouw in de maat- 
schappij, zoals die- zich -sinds de 
schepping der wereld heeft ontwik- 
keld. Zij wees o.a. op het aanvanke- 
lijk grote gevoel van afhankelijkheid 
ten opzichte van de man, haar ge- 
heel opgaan in het moederschap. 
In de middeleeuwen nam de vrouw 
een meer centrale plaats in, hoewel 
nog onbewust. Zij bouwde aan haar 
maatschappij, bracht de kinderen 
groot en hield zich bezig met alles 
wat gezin, hui9 en hof in stand 
moest houden. De man ging ter 
jacht en visvangst. Pas veel later 
werden man en vrouw zich bewust, 
dat er óók kameraadschap tussen 
hen moet bestaan. De vrouw zoekt 
naast het liefdeleven een man als 
kameraad en . . beschermer, niet 
alleen een vader van haar kinderen. 

De man wenst zich een vrouw, 
die als levenspartner hem met ge- 
heel haar wezen bemint, een vrouw 
die zelf verantwoordelijkheid durft 
te aanvaarden en hem in zijn werk 
steunt. 

Na de pauze bestond gelegenheid 
de door boekhandel Sijtsma inge- 
richte boekentafel te bezichtigen, 
waar enige boeken van mevrouw 
Karreman lagen. 

Aan het einde van haar betoog 
beantwoordde mevrouw Karreman 
verschillende vragen van de aanwe- 
zigen, naar aanleiding waarvan 
zich een interessante discusse ont- 
spon. 

De voorzitster van de afdeling 
bracht in haar dankwoord naar 
voren, hoe leerzaam deze bijeen- 
komst voor alle aanwezigen geweest 
was, hoe mevrouw Karreman, aan 
de hand van voorbeelden uit haar 
praktijk ons vrouwen heeft duidelijk 
gemaakt, hoe gecompliceerd ons 
vrouwenleven is, hoevele facetten 
daarvan wij ' naar voren kunnen 
brengen, maar hoe goed het ten- 
slotte is om „Vrouw te zijn"! 

K.J.C.. «De Kroon» 

De stand luidt: 1. J. Robijns 90160 p. 
2. J. Koper 89115 p.; 3. J. Boom 
86555 p.; 4. Mevr. Koning 86164 p. Gevraagd 

voor de verkoop van lectuur in de 

AKO Stations-kiosk 

te Zandvoort 

verkopend personeel 

(bij voorkeur echtpaar). 
Br. met voll. inl. onder no. 2-3 bur. v.d. blad. Gevraagd: 

monteurs 
leeriing-monteurs 

Geboden wordt een prettige werkkring in 
een modern geoutilleerd garage-bedrijf. 

Aanmelden dagelijks bij 

GARAGE DAVIDS - V.W. Dealer 

Burg. Engelbertsstraat 19-21 - Tel. 02507 - 3825 De Rock and Roll rage is voorbij! 

Kom nu bij ons 

VOLKSDANSEN 

Jongelui, vooral jongemannen, leeftijd 16 tot 30 
jaar, gevraagd voor onze gezellige Volksdans- 
groep onder deskundige leiding. A.s. zomer 
diverse malen optreden in zaal en openlucht. 

Repetities maandagavond in het 

Gemeenschapshuis. 

Aanm. bij J. Gebe, Thorbeckestr. 15, Zandvoort. GEVRAAGD voor direct of later: 

handige meisjes 15-20 jaar 

Voor plasticbewerking. Snijden, ponsen, lassen 
en ander handwerk. Schoon werk. Geen thuis- 
werk. Gezellig atelier met radio. Goed loon met 
prestatietoeslag. 1 dag vacantie per maand. 
Plastic en Mode Industrie BERT G. KORTHOF, 
Haltestraat 5 bov. Aankomend verkoopster 
gevraagd 

Modehuis S. PELLER - Kerkstraat 4, Telef. 3397 In de Rijks Psychiatrische Inrichting te Grave 
N.Br. kunnen voor het op 1 mei a.s. aanvangende 
nieuwe cursusjaar worden geplaatst enige 

leerling-verpleegsters 

ter opleiding voor het Staatsdiploma Zieken- 
verpleging B. De opleiding geschiedt gratis en 
duurt 3 jaren. Minimum leeftijd 18 jaar. 

Reiskosten voor bezoek aan het ouderlijk huis 
worden eenmaal per 14 dagen vergoed. 

Sollicitaties en nadere inlichtingen bij de 
Geneesheer-Directeur. Met onze heerlijke, goed-gesorteerde ALLER- 
HANDE verwent U alle huisgenoten. 

250 gram ƒ 0,88 

Tevens a.s. zaterdag: 

'n Heerlijke Chocolade Hazelnoottaart . . f 1,75 

Fa. H. van Staveren ZEESTRAAT 46 TELEF. 2684 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Z.S.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 12 maart: 
V.V.S.V. 3 - Zandvoortm. 3 1-5 

Adspiranten: 
Bloemendaal a - Zandv.m. b 3-3 
Zandvoortm. c - Haarlem d 5-1 
Zandv.m. d - VI. Vogels a afg. 
R.C.H. g - Zandvoortm. f 6-3 
Zandvoortm. h - H.F.C, k 0-4 

Uitslagen van zondag 13 maart: 
Zandvoortm. - H.B.C. 3-0 

R.C.H. 3 - Zandvoortm. 2 1-2 

Zandvoortm. 4 - D.S.S. 2 0-4 

Zandv.m. 5 - Vogelenzang 2 2-3 
E.T.O. 3 - Zandvoortm. 8 15-4 

Junioren: 
Beverwijk c - Zandvoortm. d 3-4 

Uitslagen van woensdag 16 maart: 

Welpenkompetitie : 
T.Z.B. a - Zandvoortm. b 0-3 

Zandv.m. c - Zandv.m. a 0-9 

Zandv.m. e - Zandv.m. d 0-2 

Programma voor zaterdag 19 maart: 
K.N.V.B. bekerwedstrijd: 

Zandv.m. - A.M.V.J. 16.15 u. 
Adspiranten: 

Zandv.m. c - T.Z.B, a 16.15 uur 

(Vriendschappelijk). 

143. R.C.H. d - Zandvoortm. d 15 u. 

148. Zandvoortm. e - R.C.H, e 15 u. 

156. Zandvoortm. i - E.D.O. g 15 u. 

166. R.C.H. i - Zandvoortm. g 15 u. 
174. Zandvoortm. h - V.V.H, d 15 u. 

Programma voor zondag 20 maart: 
H.R.C. - Zandvoortm. 14.30 u. 
15. B.S.M. 2 - Zandvoortm. 3 12 u. 
26. V.V.H. 2 - Zandvoortm. 4 9.45 u. 
68. Zandv.m. 7 - Ripperda 8 9.45 u. 
70. Zandv. 8 - Heemstede 3 9.45 u. 
Junioren: 

Zandvoortm. a - T.Z.B, a 12 u. 
(Vriendschappelijk). 

Programma voor woensdag 23 maart 
Welpenkompetitie : 

Zandvoortm. a - Geel Wit a 15 u. 

Zandv.m. b - Zandv.m. d 15 u. 

R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslag van. zaterdag 12 maart: * 
H.B.C. adsp. b - T.Z.B, a 7-0 

Uitslagen van zondag 13 maart: 

T.Z.B. 4 - H.F.C. 12 4-2 

Alliance jun. b - T.Z.B, a 5-4 

T.Z.B, kampioen! 

T.Y.B.B. jun. e - T.Z.B, b 15-0 

Programma voor zaterdag 19 maart: 

Zandv.m. adsp. c - T.Z.B, a 16.15 u. 

167. N.A.S. adsp. b - T.Z.B. b 16 u. 
Programma voor zondag 20 maart: 

28. H.F.C. 6 - T.Z.B. 1 12 u. 

38. T.Z.B. 2 - D.I.O.S. 2 12 u. 

75. S.H.S. 4 - T.Z.B. 4 12 u. 

Zandv.m jun. a - T.Z.B, a 12 u. 

Programma voor woensdag 23 maart 

D.S.S. Welpen a - T.Z.B, a 15 u. 

Dinsdagavond a.s. aanvang 8.15 

uur klaverjassen in het Patronaat. 

K.J.C. Noord 

De stand in maart is: no. 1. W. 
Paap, 10482 p.; 2. L. v. Norden, 
10411 p.; 3. J. W. v. d. Wolde, 9900 
p.; 4. Mevr. v. 't Hert, 9776 p. 

K.J.C. «De Kroon» 

De stand is: 1. Robijn, 85206 p. ; 

2. Jaap Koper, 84650 p.; 3. Budde, 
81827 p.; 4. Boom, 81749 p. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. werd de negende 
ronde voor het viermaandelijkse 
clubkampicenschap gespeeld. No. 1 
werd P. Paap Czn.; 2. H. de Muinck 

3. D. Visser Jr.; 4. G. Koper 

Tafeltennis 

Uitslagen van gespeelde wedstrijden 

Shot 1 - Rijtelbi 5-5 

Shot 2 - Te Zaanen 10-0 

Shot 3 - T.O.G. 7 10-0 

Spinneweb 2 - Shot 4 4-6 

Droste 2 - Shot 5 4-6 

Dames: D.S.B. - Shot 1 2-8 

Shot 2 - H.T.C. 1 8-2 

Schaaknieuws 

De competitie om het clubkam- 
pioenschap heeft weer een span- 
nend verloop. De eerste tien plaat- 
sen worden bezet door: Janssen; 
Lindeman; Nielsen; Vastenhouw; 
Gerritsma; Termes; Barens; Müh- 
lenbruch jr.; Kroon en De Jong. 
In de bondscompetitie is het eerste 
tiental geëindigd op de vierde en 
het tweede op de tweede plaats. ZATERDAG 19 MAART; des morgens öm 11 uur 

opening 

door de Grond- en Exploitatie Mij. „JOBRA" 
van de CAFETARIA 

„De ituidvoodse 

(„HET BROODJE VAN DICK") 

Exploitant'Jelle de Jong. 

Bij de opening van deze cafetaria kunnen wij U 
tot ons groot genoegen mededelen, dat U bij 
ons zowat alles kunt verkrijgen, indien U ont- 
hand zit. 

Bijv.: Gesneden vleeswaren per ons. 

Verse broodjes a 6 cent per stuk. 

Kaas en eieren, ook melk en chocomel. 

KRIJGT V ONVERWACHT BEZOEK? 

Slaatjes, karbonade, ballen gehakt, Pata- 
tes Frites, warme worstjes, croquetten etc. 

Bier, limonade, ijs, verzorgd in een ijs- 
kistje. Franco thuis, tegen normale prijzen 

Wij zijn tot 2 uur 's nachts en zaterdags 
tot 3 uur te bereiken per telef. no. 4104. 

Gaarne staan wij U ten dienste. 

Zelfs ontfermen wij ons over Uw auto. Die 
bergen wij op en staat 's morgens gepoetst-" 
bij U voor de deur. 

DR. METZGERSTRAAT 48 - TELEF. 4104 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en. Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag- reclame 

1 Moecataart voor f 1,00 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor f 0,85 300 gr. Paaseitjes 99 et. 
100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons • 
49 et. 

In Kerkstraat vijf en dertig 
En Haltestraat negen, 
Daar komt U de kenners 
Onder 't rokersgilde tegen. 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 • - TELEF. 2452 Is het kopen van een horloge 

gokken? 

Als U een horloge koopt, denkt U dan: 
„Zou ik het nu treffen met dit horloge?" 

Dit hoeft niet, als U een horloge koopt bij : 

C. WaoHiHty 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 Laat U deskundig voorlichten, alvorens U een 

horloge koopt. Dit verplicht U tot niets. 
U zult bemerken, dat een goed gesteend Zwit- 
sers ankerhorloge niet duur behoeft te zijn. 
Alle uurwerken worden ten volle gegarandeerd. 

GA EENS KIJKEN BIJ DE SPECIALIST. 

Het is immers een kwestie van vertrouwen! j 
ANDVOORT IEUWSBIA 
20e Jaargang no. 43 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK 15 EN RECHT/' 25 maart 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef . K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Geluk, is: het noodzakelijke te 
bezitten en het overtollige 
niet te verlangen. 

Plutarchu». 
mm 
Op de bon 

Op 21 maart j.l. is de heer Hamers 
uit de Kostverlorenstraat door een 
Zandvoortse agent van politie, — 
die niet anders dan zijn plicht deed, 
op de bon gezet, omdat hij de Halte- 
straat in verboden richting inreed. 
Hij moet zich nu op 13 april hier- 
voor voor het Kantongerecht in 
Haarlem verantwoorden. Dat spijt 
de heer Hamers héél erg en dat is 
geen wonder, want ik ken hem als 
een rustig en oordeelkundig auto- 
mobilist, die nog nimmer een be- 
keuring kreeg en daar was hij tot nu 
toe wat trots op. Nu zit ie wat 
je noemt „in de boot", want die 
oproep van het Kantongerecht kan 
hij slecht verwerken. Dat de heer 
Hamers „erin vloog", mag eigenlijk 
zo'n wonder niet worden genoemd. 
Een of twee dagen tevoren mocht ie 
de Haltestraat, komende uit de 
Kostverlorenstraat, nog wel inrijden, 
maar de politie verklaarde deze 
straat plotseling weer tot een 
straat met éénrichtings-verkeer en 
het was dus geen wonder dat de 
overtreder de „verboden-inrij-bor- 
den" niet zag, of er althans niet op 
lette. Ik heb zo de indruk, dat er 
wel méér bekeuringen zullen zijn 
gevallen de eerste dagen na het 
verbod, maar het lijkt me toch wel 
zaak, dat onze politie in elk geval 
duidelijk van te- voren aankondigt, 
dat dit seizoen-inrijverbod weer 
gaat gelden. Dat gebeurde andere 
jaren toch ook? De heer Hamers 
wil dit argument nu tot zijn ver- 
dediging voor het Kantongerecht 
' gaan gebruiken. Hij heeft m.i. gelijk 
ook, doch of het wat zal helpen, is 
vers twee. 

Matthaus Passion 

Gaarne deel ik de lezers van ons 
blad mede, dat kaarten voor de 
Matthaus Passion op maandag 11 en 
dinsdag 12 april in de Gemeente- 
lijke Concertzaal te Haarlem door 
de Christelijke Oratoriumvereni- 
ging in Haarlem, onder leiding van 
George Robert, weer bij ons kunnen 
worden besteld, telefonisch onder 
no. 2472 of schriftelijk aan ons 
redactie-adres Zeestraat 57rood. 
V krijgt dan de besproken plaatsen 
thuis zonder prijsverhoging, makke- 
lijker kan het dus niet. Wij raden 
U alleen aan, met bestellen niet te 
lang te wachten, want er is veel 
vraag voor deze uitvoeringen, 
waarover V elders in dit blad méér 
leest en waarvoor wij U verder 
verwijzen naar de in dit nummer 
voorkomende advertentie. Doktersdienst 

Zondag a.s.: J. F. Zwerver, 
'Julianaweg la, telefoon 2499. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster M. E. Niezen, 
Van Lennepweg 42, telefoon 2382. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s. Zuster G. Bokma, Tol- 
weg 6, tel. 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Jongkind, Kenau- 
park 13, Haarlem, tel. 02500 - 14524. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 26 maart t.m. vrijdag 
1 april, na 6.30 uur 's avonds: 
avond- nacht- en zondagsdienst de 
Zandv. Apotheek J. J. L. A. Wijnne, 
Haltestraat 8, telefoon 2389. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. „WURF-PRAET" 
WJULLUM v.fl. WURFF: 

„Onze honde kenne nou te- 
recht in de nuwe blomme- 
bakke op 't Raedhoisplain.". 
Het eerste elftal van de Zandv. Hockeyclub, dat in de afgelopen 
competitie het kampioenschap in de afdeling behaalde. 
' Een mooiere beloning voor het 25-jarig bestaan, dat begin van 
deze maand werd herdacht, is moeilijk denkbaar en unj felici- 
teren dan ook de leden van het elftal met voorzitter en scheids- 
rechters, dat V op deze foto ziet, van harte met dit prachtige 
resultaat! (Foto Bakels). „Sandevoerde" bracht „Oscar" Aan de uitvoering van het blij- 
spel „Oscar" van Claude Magnier, 
die zaterdagavond door de toneel- 
groep „Sandevoerde" gegeven werd 
in restaurant „Zomerlust", zijn nog 
al enige strubbelingen voorafgegaan 
In de eerste plaats struikelde re- 
gisseur Jos Dröse zaterdagmiddag 
tijdens de generale repetitie van een 
toneeltrapje, waarbij hij zo onge- 
lukkig terecht kwam, dat hij zijn 
rechterarm brak. Na in het Diaco- 
nessenhuis in Haarlem behandeld te 
zijn, verhinderde dit hem echter 
niet, des avonds — stevig in ver- 
band gepakt — op het toneel te 
verschijnen, om in zijn .openings- 
woord, mede te delen, dat het be;, 
stuur van „Sandevoerde" ernstig 
had overwogen, de uitvoering van 
„Oscar" niet te laten doorgaan, om- 
dat dit stuk, — nadat het voor het 
amateurtoneel was vrijgegeven — 
tóch enkele weken geleden nog door 
het beroepstoneel voor de televisie 
werd gebracht. Pogingen van „San- 
devoerde" om dit te verhinderen, 
leidden tot geen resultaat, waarna 
een stemming onder de groep uit- 
maakte, dat een kleine meerderheid 
ervoor zorgde, dat de opvoering zou 
dóórgaan. 

Wanneer men echter zou menen, 
dat deze uitvoering van „Sande- 
voerde" onder al deze strubbelingen 
zou hebben geleden, dan moet direct 
worden gezegd, dat dit geenszins 't. 
geval is geweest. Integendeel, het 
leek wel, of dit alles juist de wer- 
kende groep ertoe had gebracht, 
alles te geven, wat in het vermogen 
lag, om de opvoering — die wellicht 
de eerste in-ons land wa9 door het 
amateurtoneel — te doen slagen. 
En dat dit zo was, is zeker reeds 'n 
prestatie op zichzelf, want dit kos- 
telijke blijspel, dat meermalen meer 
naar de klucht overhelt, stelt aan 't 
amateurtoneel zeer hoge eisen, het- 
geen voor alle medespelenden geldt 
doch wel zeer in het bijzonder voor 
degene, die de hoofdrol van Ber- 
trand Barnier krijgt toegewezen. 
Dat was ditmaal de heer J. Ramke- 
ma en hij heeft door zijn prachtig, 
levendig en overtuigend spel deze 
enorme opgave van begin tot einde 
weten te volbrengen op een wijze, 
die grote bewondering afdwong. 
Hêt welslagen van de opvoering is 
dan ook ongetwijfeld voor een zeer 
groot deel aan hem te danken. 

Hij werd op knappe wijze ter 
zijde gestaan door Wim Nijboer in 
de rol van Christlaan Martin, die — 
hoewel wat a 1 te rad sprekend, — 
waardoor soms gedeelten van de 
tekst verloren gingen, een bijzonder 
levensechte creatie bracht. Om nog 
even bij de heren te blijven, was 
Joop Portegles degene, die een zeer 
geestige uitbeelding bracht van de 
masseur Philippe en samen met de 
heer Ramkema menig spontaan 
„open doekje" In ontvangst mocht 
nemen. Ook Dick Kluit was als 
de chauffeur Oscar een sympathieke 
en boeiende figuur. 

Bij de dames overtuigde Erna de 
Ringh de Vries als Colette Barnier. 
Zij bleek een goed begrip te hebben 
voor de mogelijkheden die deze rol 
biedt en speelde op charmante wijze 

Molly Markhof debuteerde deze 
avond als dienstbode Bernadette. 
Haar aanwezigheid op het toneel 
kan ongetwijfeld een aanwinst voor 
de werkende groep worden ge- 
noemd. Het pittige en ad-rem zijnde 
dienstertje werd door haar ten voe- 
ten uit getekend. Nell Vreugdenhil 
bracht Germaine Barnier met alle 
egards, die van deze enigszins hoog- 
hartige en trotse vrouw mag wor- 
den verwacht. Annle Heemskerk 
voldeed goed als Jacquellne Bouil- 
lotte, en Cor van Poelgeest-Schaap 
als Madame Bouillotte ontving 
reed9 bij haar verschijnen 'n „open 
doekje", dat welverdiend bleek te 
zijn, want deze geroutineerde speel- 
ster bracht haar rol ook deze avond 
ww op onnavolgbare wijze. Regisseur Jos Dröse kan - ondanks 
de moeilijkheden die zich vóór de 
opvoering voordeden, volkomen te- 
vreden zijn over dit optreden. Hij 
bleek ook nu weer bij de indeling 
van de medespelenden een goede 
greep te hebben gedaan en buitte 
alle mogeliikheden uit, om het wel- 
slagen te verzekeren, waarin zeker 
ook een belangrijk aandeel had de 
heer Ben Waterdrinker, die voor 'n 
bijzonder geslaagd decor had ge- 
zorgd, terwijl de belichting van Fr. 
Penaat zeer voldeed. Het publiek 
heeft van deze „Oscar" van begin 
tot einde genoten en nadat de groep 
welverdiend in de bloemetjes was 
gezet,, volgde een gezellis.bal .op de 
tonen van' het orkest Ed Willians, 
waarmede deze laatste seizoenuit- 
voering van „Sandevoerde" besloten 
werd. Viering bevrijdingsdag 

Dit jaar zal de Bevrijdingsdag 
voor de 15e maal worden gevierd. 
In verband met dit derde lustrum 
zal alom in den lande extra luister 
worden bijgezet aan de viering van 
deze dag. Zo zullen vele kantoren en 
werkplaatsen worden gesloten en 
grote groepen van werknemers op 
die dag extra verlof genieten. 

Ook in deze gemeente is een 
comité in oprichting, hetwelk de 
viering van deze dag zal voor- 
bereiden. De activiteiten van dit 
comité zullen zich in het bijzonder 
richten op het organiseren van fes- 
tiviteiten voor de schoolgaande 
jeugd. Hierdoor wordt een groep, 
welke de Bevrijding niet heeft 
medegemaakt, daadwerkelijk ge- 
confronteerd met de herinnering 
aan de vreugde en dankbaarheid, 
welke op 5 mei 1945 leefde in de 
harten van hen, die de oorlogs- 
periode 1940 - 1945 mochten over- 
leven. 

Daarnaast zal dit te vormen 
comité zeker nog pogingen in het 
werk stellen om de gehele bevol- 
king in de feestelijke viering te 
betrekken, zij het, dat deze activi- 
teiten van bescheiden omvang zul- 
len zijn. 

B. en W. zijn van oordeel dat de 
kosten verbonden aan de viering 
voor de schooljeugd een bedrag van 
ƒ1,50 per leerling niet behoeven te 
overschrijden. Er zijn ongeveer 2500 
schoolgaande kinderen in deze ge- 
meente. Teneinde de viering van de 
Bevrijdingsdag dit jaar mogelijk te 
maken stelt daarom dit college de 
raadsleden voor — in overeenstem- 
ming met het advies van de com- 
missie voor de financiën ca. — 
een krediet van ƒ4000, — rond 
beschikbaar te stellen. 

HOOGWATER 

H.W. I^WrB.W. L.W. Strand 
Maart berijdbaar 

27 3,40 11,30 15,58 24,— 7,30-14,00 

28 ", 4.18 12.— 16.36 — .— 
4,55 —,30 17,12 13,— •30 . 5.29 
31 6,05 
April: 

1 6,39 

2 7.12 .1.— 17.47 13.30 8.30-14.30 
9,00-15,00 
9.30-15.30 1,30 18,23 14,— 10,00-16,30 

2,30 18,57 14,30 10,30-17,00 
3.— 19.36 15.— 11.00-17.30 Oud-rninister Hofstra in Zandvoort Voor een vrij druk bezochte ver- 
gadering, donderdag 10 maart door 
de afdeling Zandvoort van de partij 
van de Arbeid als propaganda-bij- 
eenkomst uitgeschreven, heeft oud- 
minister H. J. Hofstra in 't gemeen- 
schapshuis gesproken over 't onder- 
werp: „De politieke situatie van dit 
ogenblik." 

De vergadering werd geopend door 
de afdelingsvoorzitter, de heer G. J. 
Sterrenburg, die in korte bewoor- 
dingen de bewogen tijd schetste, 
waarin de P. v. d. A. in ons land 
momenteel leeft. 

De heer Hofstra, hierna 't woord 
verkrijgend, verklaarde dat de poli- 
tieke situatie van dit ogenblik op 
twee manieren kan worden ver- 
staan, n.1. de toestand van vandaag, 
of verdeeld over een periode van 
enkele jaren. Over beide situaties 
wilde spreker iets zeggen. 

Sprekend over de huur en woon- 
politiek van de huidige regering 
zei spreker, dat minister Zijlstra 
oorspronkelijk stelde, dat alle wets- 
ontwerpen hierover tegelijk moes- 
ten worden behandeld. Dit bracht 
echter een storm van protesten bij 
vele kamerleden van alle gezindten. 

Nederland heeft behoefte aan 
goedkope woningen, maar niet aan 
dure flats, waarvan er steeds meer 
leeg komen, omdat ze voor de grote 
massa van het volk onbetaalbaar 
zijn. Daarom moet de woningwet- 
bouw worden opgevoerd en dat zou 
men van een Christelijk-sociale re- 
gering ook mogen verwachten, doch 
het tegendeel is het geval. Men 
spreekt veel schone woorden, maar 
voert een klassepolitiek, waarbij 
men alles verwacht van de par- 
ticuliere eigendommen. Deze rege- 
ring bracht een stuk afbraak van 
hetgeen in vroeger jaren moeizaam 
werd opgebouwd. 

Ook de loonpolitiek van de huidige 
regering werd door spreker onder 
de loupe genomen. 

De bouwstaking noemde de heer 
Hofstra een zeer vreemd geval, 
waar menigeen niet uitkomt. Het is 
in feite een ruzie tussen werkgevers 
en regering, waar de arbeiders bui- 
ten staan, doch die wordt uitge- 
vochten op hun ruggen. 

„Er zit", aldus de heer Hofstra, 
„systeem in deze dwazerij van de 
huidige regering". 

Tenslotte wees spreker erop, dat 
het huidige cabinet zich wel Chris- 
telijk Sociaal noemt, doch in wezen 
Confessioneel-Liberaal is en onder 
de zweep van de V.V.D, door moet, 
hetgeen steeds verder naar het con- 
servatisme voert. De heer Hofstra 
achtte deze regering een gevaar voor 
de democratie, omdat het gezag te 
grabbel wordt gegooid. Daarom zal 
de P. v. d. A. in de tijd die komen 
gaat, pal moeten staan voor haar 
idealen. Er komen Volgens spreker steeds meer mensen, die de onmacht 
van de huidige landsregeerders gaan 
inzien en tot het besef komen, dat 
die P. v.d. A.-idealen een uitda- 
ging betekenen aan de tijd en heb 
conservatisme een afbreuk van ge- 
voerde opbouw. De resultaten daar- 
van zullen volgens spreker stellig 
merkbaar worden bij de komende 
verkiezingen, mede door- en dank 
zij de politieke situatie van dit 
ogenblik.- 

Nadat na de pauze verschillende 
vragen door de heer Hofstra waren 
beantwoord, werd de vergadering 
door de heer Sterrenburg met woor- 
den van dank en propaganda voor 
het werk van de P.v.d.A. gesloten. Dranken bestellen? OnrtO 
Brokmeier bellen! L\J\JL Coiffures-Créations Internationdles 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londres-Parls PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 

De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat 

Amsterdam 
Hotel-Restaurant 
TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Stationsplein 
Zandvoort 


Programma voor maart: 

De populaire 

radio- en televisie parodist 

JÖHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER 


Het programma In maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. 

Technisch Bureau FEENSTRA Telef. 2065 - Haltestraat 57 Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Teleuisie-seruice. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895,—; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. -4 Haags Studentencabaret Maandagavond j.l. organiseerde 
de stichting culturele kring 't Helm 
een avond van ongekunstelde vro- 
lijkheid In restaurant Zomerlust. 

Het Haags studentencabaret, on- 
der leiding van Kinus Ferdinandusse 
heeft deze avond met zijn kos- 
telijke cabaret-revue: „Bij lach en 
ontij" de aanwezigen een avond ge- 
schonken van grote vreugde. De 
belangstelling voor dit optreden 
was zeer groot, terwijl zich onder 
de aanwezigen o.m. bevonden bur- 
gemeester Mr. H. M .van Fenema, 
de gemeentesecretaris, de heer W. 
M. B. Bosman eri het raadslid, de 
heer J, Koning met hun echtgenoten 

„Bij lach en ontij" bleek een 
cabaret-programma van studenti- 
koze humor en jolijt, geestig, 
met puntige teksten, kluchtig en 
luchtig, dat het publiek reeds direct 
van de aanvang af pakte. Men „had" 
deze avond de zaal van begin tot 
einde en dit was zeker in de eerste 
plaats te danken aan Rinus Ferdi- 
nandusse, tekstschrijver en regis- 
seur, die zich bovendien als een 
uitermate humoristisch conferencier 
ontpopte en met zijn kostelijke con- 
ference voortdurend boeide. We 
denken hierbij aan zijn humorvolle 
visie op den Haag en aan hetgeen 
hij over politiek en culturele aange- 
legenheden vertelde. 

Het tweetal dames en het zestal 
heren dat het programma over het 
voetlicht bracht, deed dit met een 
kleur en verve, die bewonderens- 
waardig was. Wanneer we een 
greep doen uit hetgeen deze avond 
werd voorgeschoteld, dan denken we aan „Het Geltenmeisje" door Els 
Hoog en Daan Ferdinandusse en aan 
de museum - scène „Kunstzalig ", 
waarin kostelijke cabaretkunst ge- 
boden werd. 

Het optreden na de pauze met de 
„Pettygirls" en „De Willem Kloos- 
broeders" werd echter het hoogte- 
punt van het programma. „Een 
groot volk" waarin de overbevolking 
van ons land op geestige wijze werd 
belicht, de kostelijke parodie op het 
Valeriuslied: „Merck toch hoe 
sterek" en de oerkomische verhan- 
deling rondom het leven van graaf 
Floris V waren staaltjes van cabaret 
kunst op hoog niveau. Hans Punt, 
de pianist en componist van de vele 
liedjes, zorgde voor een vaart en 
variatie, die in zijn geheel eigen 
stijl zeer voldeed en toonde zich 'n 
bekwaam begeleider, terwijl Koos 
Alsem, die de technische leiding bij 
het gezelschap had, voor dikwijls 
zeer smaalvolle decors had gezorgd. 

Rita Beeuwkes, Els Hoog, Henry 
de Ruiter, Hans Gelderblom, Daan 
Ferdinandusse en Frlls van der 
Jagt, die met Rinus Ferdinandusse 
de werkende groep vormden, heb- 
ben deze avond het publiek, dat op- 
getogen was over deze voorstelling, 
wel zeer aan zich verplicht. 

De voorzitter van „'t Helm", de 
heer E. R. Koerselman, vertolkte na 
afloop de dank van de aanwezigen 
voor het gebodene door hel aanbie- 
den van fraaie bloemen aan de da- 
mes uit het gezelschap. 

Ongetwijfeld zal hel succes van 
deze voorstelling „'t Helm" stimu- 
leren, op de Ingeslagen weg voort 
te gaan. Cursus bloemenschikken 

Evenals vorige jaren organiseert 
de commissie voor huishoudelijke 
en gezinsovorlichting weer een drie- 
tal cursusavonden in „Bloemen- 
schikken", en wel op de maandagen 
28 maart, 4 en 11 april. De cursus 
zal weer worden gegeven door 
Freule Van Hardenbroek, in ge- 
bouw Tolweg No. 10. 

Het grote succes, hiermede vorige 
jaren behaald, zal ook nu ongetwij- 
feld ertoe leiden, dat vele dames 
deze interessante avonden zullen 
gaan bijwonen, waartoe wij U 
gaarne opwekken. 

Voor bijzonderheden verwijzen 
wij U naar de in dit nummer voor- 
komende advertentie. 

Afschejd bij Publieke Werken 

Directie en personeel van de Ge- 
meentelijke Dienst van P.W. alhier 
hebben officieel afscheid genomen 
van de heer J. Attema, de bijna 15 
jaar in gemeentedienst werkzaam 
was en ontslag had gevraagd, om 
zijn vader, de heer S. Attema, op 
diens makelaacskantoor assistentie 
te gaan verlenen. 

De scheidende ambtenaar werd 
toegesproken door de wethouder v. 
Publieke Werken, de heer G. Tates, 
die hem namens het gemeentebe- 
stuur een weegschaal schonk en zijn 
echtgenote bloemen. 

Namens de dienst werd het woord 
gevoerd door de directeur, de heer 
M. Deutekom, die namens het per- 
soneel do heer Attema een porte- 
feuille en zijn vrouw een. doos bon- 
bons overhandigde. 

Tenslotte sprak de heer Iï. J. 
Hobé, met wie de scheidende amb- 
tenaar jaren lang samenwerkte, de 
heer Attema toe en schonk hem als 
herinnering aan de prettige samen- 
werking een aandenken. y : *.#* w>^ ikxxikMmmm/oMd! Luxe èn goedkoop 
voor elke beurs 

Een lantastische collectie 

zomerschoenen bieden wij u 
SCHOENEN \y GROTE KROCHT 23 — TELEFOON 4187 Komt u beslist eens even kijken 
Het is heus de moeite waard msomm, 
VBEUGDEtnGEMAK EXCELSIOR .... ƒ145,— 

H.E ƒ120— , ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien "U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 Heropening 


van Café-Restaurant 


„ZON EN 


Wmmm Bmb lutu 


HOGEWEG 19 


op zaterdag 2 


april 


Receptie van 5-7 uur. r- 


P. SCHAAP 

HALTESTRAAT 36 ~~-~ TEUE:f=\~^2215 
Comestibles 

GRIEKSE EN ISRAËLITISCHE OLIJFOLIE. 

LUXE FLACONS OLIJFOLIE 

voor op de toilettafel ƒ 1,10. 

Tevens Israëlitische sinaasappelen en 

Grape fruit olie. 
Haltestr.50, Tel.2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging DE SPAR ZELFBEDIENING - Tolweg 

vraagt: WINKELBEDIENDE, 

MEISJE voor winkel en huishouding en 

JONGEN, om opgeleid te worden. „Ik weet wel lezer, dat mijn 
verhaal eentonig is .... " 

(Multatuli). 
Toch ga ik. door met te be- 
weren: 
„Er is maar één kappershuis 

SpoeEder's 
Kappershuis 

voor dames en, heren. 
Haltestraat 14 - Telef. 2462 
STICHTING CULTURELE KRING „*T HELM" 

Secr.: Linnaeusstraat 5/4 - Telef. 3371 Willem Andriessen 

PIANORECITAL met toelichting. 

Haydn - Schumann - Chopin 
Debussy - Ravel. 

TOEGANGSPRIJS ƒ2,— (b.i.). 

Muziekzaal Gemeenschapshuis. Aanv. 20.15 uur 

Plaatsbespreking: Linnaeusstr. 5-4, telef. 3371. Dinsdag 

5 

april Christelijk Nationaal Onderwijs 

Julianaschool 

BREDERODESTRAAT 15 

Gelegenheid tot aangifte 

van leerlingen 

voor de cursus 1960-'61 dinsdag en woensdag, 5 en 6 april a.s. 
's avonds tussen 7 en 9 uur in het schoolgebouw. 

Aangifte kan ook telefonisch geschieden bij het hoofd: 
S. C. S. Rijper, Zandvoortselaan 14, Telef. 4 13 2. 

De leerlingen moeten per 1 oktober a.s. de leeftijd van 6 jaar 
hebben bereikt. 

Vóór en na de schooltijden worden cursussen Frans en Engels 
gegeven. 

Prinses Marijke Kleuterschool 

BREDERODESTRAAT 31 

Iedere dag na schooltijd kunnen leerlingen van 4 jaar en ouder 
ingeschreven worden. 

Aangifte kan ook telefonisch geschieden bij het hoofd: 
Mevrouw A. Bosma-Veenstra, Kostverlorenstraat 50, Tel. 3 7 2 1. ,„.,. , Gratis afhalen en bezorgen! 

K^ ^0^ _JL' VESTEN JUMPERS enz. 

(, -%m(^^» (00kwit) 90CENT 

\O0^^;SMce. ; blouse ƒ1,25 

^ jL^P^^ JAPON, vanaf ƒ 2,75 

' Opmaken gratis. 

Chem. reinigen - Stoppage Vraagt naar onze 

ZANDVOORT - TEL. 2810 „Triplon" behandeling. 

Haltestraat 39 

Onzichtbare stoppage en reparatie. Toch voordeliger en beter! 
Alléén wü VERVEN de laatste modekleuren. By feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erby ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Edith, dochter van H. 
Steegman en M. G. Lavertu; Inge, 
dochter van A. Kraaijenoord en 
D. M. Winter ; Erna Jacqueline, 
dochter van J. Kerkman en N. B. 
Holtring; Jantina Lamberta Johan- 
na. dochter van H. L. J. Malingré 
en J. Wiering; Monique, dochter 
van A. F. Postma en B. J. Schrö- 
der; Johan Peter, zoon van J. F. 
A. Water en A. J. van der Mij e ; 
Anna Margaretha, dochter van 
K. C. Goos en A. C Kalff. 

Geboren buiten de gemeente: Karin, 
dochter van J A. Brakel en J. M. 
Notterman; Hester, dochter van 
F. Ch. Piet en E. Troost; Paul, 
zoon van Ch. v. Bruinessen en B. 
C van Weele; Hubert Richard, 
zoon van I. Bier en J. Verbrug- 
gen; Ferdinand Johannes Everar- 
dus, zoon van H. van Houten en 
A. Kos. 

Ondertrouwd: J. Koper en E. Th.' 
Bruijning. 

Overleden: Joh. N: Balkenende, 73 
jr., geh. met Joh. v. d. Mije; 

Overleden buiten de gemeente: J. 
Bijlsma, 71 jr., geh. m. E. Schots; 
S. M. Aleven, Zandvlaan 4; J, 
Vennik, 74 jr. 

Tafeltennis 

Zondag j.1. nam een 10-tal juni- 
oren van „Shot" voor het eerst deel 
aan wedstrijden en wel aan 't door 
de T.T.V. „D.S.B." te Haarlem geor- 
ganiseerde jeugdtoernooi. 

De junioren van „Shot" debu- 
teerden niet slecht, daar drie van 
hen, n.1. Arend Koster, Hans Tump 
en Willy Koper in hun poule als 
overwinnaars te voorschijn kwa- 
men. In de daarop volgende ronden 
moesten zij echter de eer aan meer 
ervaren tegenstanders laten. 

Geen spreekuur 

Wethouder G. Tates is verhinderd 
op dinsdag 5 april zijn wekelijks 
spreekuur te houden. Tachtig jaar 

Maandag 4 april hoopt Mr. J.H.J. 
Simons, wonende in de Sterflat aan 
de Brederodestraat, zn 80ste ver- 
jaardag te gaan herdenken. In nog 
blakende gezondheid, vitaal in alle 
opzichten en zich omringd wetend 
door de goede zorgen van zijn echt- 
genote, hoopt Zandvoorts oud- 
gemeente-raadsman, een functie, 
die hij tot 31 december van 't vorig 
jaar vervulde, temidden van zijn 
familie, dit heuglijk feit te vieren. 

Sinds 1 januari j.l„ dus reeds op 
zeer hoge leeftijd, heeft Mr. Simons 
zijn praktijk neergelegd, waarover 
wij reeds eerder schreven, toen hij 
zijn 40-jarig; jubileum als advocaat 
vierde. Ruim. 40 jaar wijdde hij 
eveneens zijn krachten aan de ge- 
meente Zandvoort, waarvoor hij als 
raadsman optrad. Wij voegen gaar- 
ne onze gelukwensen bij de zeer 
vele, die hij maandag a.s. ongetwij- 
feld zal ontvangen en wensen hem 
van harte nog vele gelukkige jaren 
in welverdiende rust. K. 

Wandelpuzzeltocht 

De motorclub Zandvoort organi- 
seert een avond-wandelpuzzeltocht 
op zaterdag 2 april. De start vindt 
plaats om 21 uur bij het clubhuis : 
Paviljoen de Vijverhut. Inschrijving 
kan van 20 uur af geschieden bij de 
startplaats. 

Museum restaurant 

Opnieuw heeft voor het komende 
seizoen café-restaurant „Zomerlust" 
een grondige herziening ondergaan. 
Deze steeds verdere uitbouw van 
het bedrijf is de heer Waterdrinker 
niet vreemd, want elk jaar opnieuw 
streeft hij ernaar, de inrichting te 
vervolmaken. De laatste jaren is 
restaurant Zomerlust zowel bij bad- 
gast als inwoner een begrip ge- 
worden, mede dank zij de uitste- 
.kende keuken, die door schoonzoon 
Wim van der Sloot wordt geleid. 
De heer P. Waterdrinker heeft on- 
getwijfeld op andere exploitanten 
een streepje voor, doordat hij 
tevens door het gehele land als 
veilingmeester optreedt en dan in 
de gelegenheid is, bijzondere aan- 
biedingen in zijn bedrijf te brengen. 
Zo werd de inrichting van restau- 
rant „Zomerlust" meer en meer een 
museum. Prachtig Delfts en Keuls 
blauw siert de wanden, kostbare 
schilderijen werden eveneens zijn 
eigendom en opnieuw werd voor dit 
seizoen zijn unieke collectie uitge- 
breid. Hij legde n.1. beslag op twee 
prachtige oude Franse siervazen, 
clie een waarde vertegenwoordigen 

„i73n nttéér dan ƒ 2(1(10. — . terwijl ook_. 

de collectie Delfts blauw weer aan- 
zienlijk werd uitgebreid. Bovendien 
werd de toilet-afdeling geheel ge- 
moderniseerd, terwijl het in de be- 
doeling ligt, ook de grote toneelzaal 
het komende seizoen als restaurant 
in te richten. Wij raden U aan, in 
het komende seizoen eens een be- 
zoek aan dit museum -restaurant te 
brengen. U zult ongetwijfeld Uw 
ogen uitkijken op een dergelijke 
fantastische verzameling, die louter 
als hobby werd bijeengebracht. 

Dolctersdienst 

Zondag a.s.: H. K. van Es, 
Kostverlorenstraat 4, telef. 2058. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster A.M.C. Hoogen- 
bosch, Julianaweg 25, telef. 2826. 

VERLOSKUNDIGE: 
Zondag a.s. Zuster G. Bokma, Tol- 
weg 6, tel. 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Beyers, Raamsingel 

_ 28, Haarlem, Telef. 02500 - 13164. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 2 t.m. vrijdag 8 
april, na 6.30 uur 's avonds, avond-, 
nacht- en zondagsdienst: De Zee- 
straat-apotheek M. J. Kerkhoven- 
Nieuwenhuis, Zeestraat 71, tel. 3073. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde KJC Zand- 
voort zijn 11de ronde voor het vier- 
maandelijkse clubkampioenschap. 

No. 1. P. Paap Cz., 56735 p.; 2. H. 
de Muinck, 55833 p.; 3. D. Visser Jr., 
54149 p. en 4. G. Koper. 54135 p. 

Arm gebroken 

Zaterdag j.1. vond een vechtpartij 
plaats tussen twee achttienjarige 
Zandvoorters. Tengevolge hiervan 
brak een van de jongens zijn linker- 
arm. Hij moest in het Grote Gast- 
huis te Haarlem behandeld worden 
en werd daarna naar zijn woning 
vervoerd. 

Klaverjassende politie 

We woonden donderdagavond 24 
maart j.1. in „Zomerlust" een ge- 
deelte bij van de klaverjasavond 
tussen de Zandvoortse politie en de 
Nieuwe Herensociëteit. Daar zaten 
ze dan, onze dienaars van de H.Her- 
mandad, met fel verbeten gezichten, 
om zoveel mogelijk punten en mar- 
sen te verzamelen. En wat ons be- 
treft, konden ze er wat van! Min- 
stens zoveel als van dieven vangen, 
Het werd een spannende strijd, die 
de moeite waard was te worden 
gestreden, want de beschikbare prij- 
zen waren niet te versmaden. 

Natuurlijk won de politie, want 
wint de sterke arm niet altijd? Met 
82.000 punten tegen 80.000 voor de 
Sociëteit-leden. Namens de Zandv. 
Politie Sportvereniging reikte dhr. 
M. J. Methorst na afloop de prij- 
zen uit, Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 
Ds. J. A. van Arkel, Haarlem-Nrd. 
19.30 uur, Het huis in de Duinen": 
Ds. A. de Ruiter. (Uitsluitend voor 
bewoners van het tehuis). 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. 10.30 uur: Ds. R. H. 
Oldeman. Bevestiging van lidmaten. 
Medewerking kerkkoor. 
10.30 uur: Jeugdkapel. J. de Smalen. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10.30 uur: 
Ds. J. Heidinga, N.H., uit Haarlem. 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zondags H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
de Hoogmis en 11 uur de laatste 
H. Mis; 's avonds om 7 uur Lof. 
In de week H.H. Missen om 7 en 
7.45 uur en dinsdag en vrijdags nog 
om 9 uur; 's avonds om 7.30 Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr. de heer H. Veldkamp. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudie in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
April berijdbaar 

3.30 20.23 16.— 12.00-18.30 
4.30 21.23 16.30 12.30-19.30 
5.30 22.40 18.— 14.00-20.30 
6.30 — .— 19.30 15.30-22 — 
8.— 12.42 20.30 4.00-10.30 
9.— 13.35 21.30 5.00-11.30 
10.— 14.16 22.— 6.00-12.00 
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn. 3 


7.54 


4 


8.48 


5 


9.53 


6 


11.23 


7 


0.31 


8 


1.14 


9 


1.59 Op 22 maart werd na een 
kortstondige ziekte van ons 
weggenomen onze lieve en 
zorgzame man, vader, be- 
huwd- en grootvader, schoon- 
zoon, broer, zwager en oom • 

Jelle Bijlsma 

arts 

op de leeftijd van 71 jaar. 
Uit aller naam: 
M. Bijlsma, 
Parallelweg 7. 

Zandvoort, 26 maart 1960. 
„Het Huis in de Duinen". 

Op verzoek van de over- 
ledene heeft de crematie 
heden in alle stilte plaats ge- 
vonden. Begrafenis- en Crematie- 
onderneming 

J. de Roode 

Kerkstraat la - Telef. 2069 Bij feest of party, 
LEFFERTS' dranken erby ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Koop nu IVOROL 

Dubbele tuben: Voordeliger prijs. 
Uw tanden vragen het beste. 


Wegens interne verbouwing zal 

Café ,Hollandia' 

van 4 t.m. 7 april 

gesioten zijn 

Heropening vrijdag 8 april 's middags 3 uur 
Wegens reorganisatie 

zee- en zonnebad ,Termes' 

te koop aangeboden 

175 in prima staat verkerende, rieten 
strandstoelen. 

P. Termes OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ 83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 

Wij zorgen voor een prima ontvangst 

Wij regelen desgewenst op prettige 

wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat Zandvoort - 
Telef. Kostverlorenstraat 
02507 - 2534 U HOUDT ZE FIT! 

omdat U ze laat smullen bij 

Slagerij Burger goed, voordelig en lekker. KALFSVLEES: 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,38 

750 gr. Kalfsfricandeau ƒ3,68 

1'/. kg. Kalfsvleesbenen ƒ1, — 

VARKENSVLEES: 

750 gr. Magere 

Varkenslappen ƒ3,48 

750 grt Varkcnsfricand. ƒ3,78 

RUNDVLEES: 

750 gr. Pracht lappen ƒ2,78 

750gr.Fyne Riblappen ƒ3,28 
750 gr. Gehakt 

(heerlyk gekruid) ƒ1,88 
LAMSVLEES: 

500 gr. Lamscarbonade ƒ1,58 

500 gr. Lamslapp. mager ƒ2,25 

500 gr. Rollade ƒ1,98 

500 gr. Bout ƒ2,45 

Maandags en dinsdags: 

500 gr. Sch.carbonade ƒ1,78 

500 gr. Ribcarbonade ƒ1,88 

500 gr. Haascarbonade ƒ2,20 Woensdags en donderdags: 
500 gr. Gehakt h.o.h. .. ƒ1,25 
250 gr. Gek. Rookworst 65 et. Heerlyk zh'n onze 
BRAADKRABBEN 

Om te bakken als carbo- 
nade; voor in de soep 
en op de boterham 
Per 500 gram 98 CENT Bij bloemkool en jonge 
groenten onze heerlijke Sau- 
cijzen of braadworst. 

Per 750 gram ƒ2,48 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. 
Cervelaatworst, samen 70 et. 

Gelardeerde Lever 

54 et. 100 gr. 150 gr. 74 et. U koopt in een klassezaak bij: Gebrs. Burger 9 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telel.2994 k' 
RADIO EN TELEVISIE Electro-Radio 
Technisch Bureau 

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT —~ — __^. Betaling desgewenst in overleg 

STOFZUIGERS: Erres, Electro Lux, Holland Electro, Hoover, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad ! ZIET ONZE SHOWROOM ADVERTENTIETARIEF 

losio advertenties per m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. J. F. ZWERVER 

ARTS 
7, 8 en 9 april 

Afwezig 

De andere artsen 
nemen waar. AMANDA BALKE 

Voetkundige 

"Pedicure - Manicure 

Massage. 

Behandeling aan huis. 

Afspr. via telef. 2234 

KERKSTRAAT 32 JREfflFffS:- Ingezetene van Zandvoort 
VRAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no. 
2-2 bureau van dit blad. 

TER OPLEIDING voor 
eenv. kantoorwerkz.heden 
GEVRAAGD MEISJE -van 
16-18 jr. Goed handschrift, 
handigheid met telwerk en 
— zo mogelijk — enige be- 
kendheid met machine- 
schrijven gewenst. Br. met 
voll. inl. en gewenst salaris 
no. 1-21 bureau vd.. blad. 

Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telefoon 3959." 

Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. 

TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294, — . 

Wonïnginr.-HEEMEYER - 
Van Ostadestraat 7a. 

WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. 

S N E L S T O MERIJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper . . ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomery Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. 

Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 

Colovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 

Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 
Aanrechten 

HOBOPLEX 
Plakplastic 

HOBOPLEX 
Schoors '.eenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 
Stationsplein 13 - 15 
Telef. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". • 

TE KOOP GEVRAAGD : 
DAMESFIETS. Brieven m. 
prijsopgaaf onder letter D, 
Boekhandel van Petegem. 

Voor spoedige indienst- 
treding gevraagd in Zand- 
voort: 'n nette, VERKOOP- 
STER. Vergoeding ƒ40,- a 
ƒ50,- per week. 
Aank. VERKOOPSTER 
ƒ20,- tot ƒ30,- per week. 
Nooy - Grote Krocht 20 
Speciaalzaak in Textiel- 
en modeart. Amsterdam- 
Zandvoort. 

TE KOOP: 2 pers. opklap- 
bed met zwaar eiken om- 
bouw. Parallelweg 19. 

WERKSTER GEVRAAGD 
donderdag- of vrijdagmor- 
gen. Emmaweg 19. 

BERT betaalt de hoogste 
waarde. Tel. 3003 na 6 uur. 

Lompen 30 cent per kg. 
Kranten, haarden, ijzer, 
koper en wat U verder te 
koop heeft. Komt U even 
aan of stuurt een kaartje. 
LAMISTR. 17, 2x bellen. HOGE BELONING 
WEGGELOPEN Welsh ter- 
riër (reu) zwart-bruin. 
Terug te bez. teg. h. bel. 
Van Leer, Tollenslaan 8, 
Tel. 40464, Aerdenhout. WERKSTER GEVRAAGD 
1 maal p, week. Juliana- 
weg 29. Rust. besch. jongeman, 23 
jr. zoekt bij part. in Zandv. 
een KAMER TE HUUR v. 
enkele mnd. Aanb. no. 31-3 
bureau van dit blad. Jong echtpaar zoekt woon- 
ruimte voor permanent. 
Br. no. 82-4 bur. v.d blad. BIEDT ZICH AAN: een 
TERRAS-KELLNER en een 
zelfst. Ie KOK. Br. no. 
30-3 bureau van dit blad. TE KOOP: Een Drentse 
platte buis kachel. Brede- 
rodestraat 205d. TE KOOP GEVRAAGD: 
WINKELHUIS, hetwelk 
spoedig te. betrekken is. 
Eventueel ruil met groot 
huis op eerste stand. 
TE KOOP : Groot HUIS, 
bev. 10 kamers, garage, gr. 
tuin, in ruil voor kleiner 
huis. Makelaar W. Paap, 
Hogeweg 17, Telef. 2965. EET NOG LEKKERDER! 
Drink aan tafel een glas 
heerlijke landwijn, rood en 
wit. ƒ1,90 per fles. Afge- 
haald aan onze zaak ƒ1,65. 
Slijterij Hamers, Koslver- 
lorenstraat 34. Flinke WERKSTER GE- 
VRAAGD v.g.g.v. v. enige 
ocht. i.d. week, Wester- 
duinweg 8, Aerdenhout 
(Bentveld), Telef. 02500 - 
40960. Grote GARAGE TE HUUR 
Emmaweg 9, Telef. 2615. Juffr. biedt zich aan als 
VERKOOPSTER o.i.d. voor 
's zondags en/of enkele 
middagen of avonden p.w. 
Brieven letter M, Boekh. 
Van Petegem, Kerkstr. 28. Nieuwbouw Hotel-pension 
zoekt KAMER-WERK- 
MEI S J E. Aanm. „Son- 
newende", Mr. Troelstra- 
straat 62. Officiersvrouw m. dochter- 
tje v. 2V» jr. zoekt voor 
enkele, maanden gem. k. m. 
eigen keuken.' Tel. 02500 ~- 
16407, of br. no. 1-4 bur. 
van dit blad. ONGEVALLENverzekering 
inzittenden personenauto's 
ƒ100.000,—, premie ƒ30,— 
totaal per jaar. Inl. Adm. 
en Ass. kant. Kroes, Ged. 
Oude Gracht 35, Haarlem, 
Tel. 17632. Biedt zich aan 

KAPSTER 

voor hele, halve of enkele 
dagen per week. Br. no. 
2-4 bureau van dit blad. HUIS MET TUIN 
te huur gevr. al of niet 
gestoffeerd voor li/ 2 a 2 
jaar in of in omgeving 
van Overveen. Br. on- 
der Nr.ZT-1650, Ricardo 
Adv. Bur., Frederiks- 
plein 6, Amsterdam. A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 
Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . . 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
11 belt Wü komen! Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 
Patite-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanat 3 uur 

's middags. Wilhelminaschool 

Hervormde school voor L.O. - 

te Zandvoort, Dr. C. A. Gerkestraat 12 
(Hoofd P. K. van den Houten, tel. 2072) 

Inschrijving 

van nieuwe leerlingen 

Voor het schooljaar, dat in september 1960 
aanvangt, kunnen nieuwe leerlingen, ook voor 
de hogere leerjaren worden ingeschreven op: 

dinsdag 5 april van 3.30-4.30 en van 7-8; 

woensdag 6 april van 3.30-4.30 en van 7-8; 

in de Wilhelminaschool. 

De school leidt op voor het toelatingsexamen 

van het M.O. In de 5e en 6e klassen wordt een 

cursus gegeven voor Frans en Engels. 

De leerlingen voor de 1ste klas moeten vóór 
1 oktober de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. 

De ouders wordt verzocht, zo mogelijk, het 
trouwboekje mee te brengen. 

De Hervormde school is een 

Christelijke school en staat dus 

open voor ALLE kinderen. Op de WILHELMINA-KLEUTERSCHOOL is 
altijd plaats voor Uw kleuter. Zodra Uw kind 
4 jaar is, kan het komen. Aanmelden van nieuwe 
leerlingen liefst na schooltijd. A. Smits. 
mi KORT Prachtige kwaliteit, Ie keus 

Flanellen Lakens 150 x 230 180 x 230 5,25 6,45 

KORT IJMUIDEN 
Kennemerlaan 41 

ZANDVOORT 
Gr. Krocht 30-34 HEEMSTEDE 
Raadhuisstr. 52 

HAARLEM 
Gr. Houtstraat 
L. Veerstraat 
Verstandige mensen, 
Die 't beste wensen, 
Vinden bij Drommel, 

(nóóit tot hun spijt, 
Een summum aan service 

(en kwaliteit.' 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Tolef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Progrestaart van I 1,75 voor II,— 

250 gr. Boterallerhande van 

! 1,10 voor f 0,85 300 gr. Paaseitjes 99 et. 

100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 
Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel 
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Cassis de Dyon 
per fles I 4,95 U loopt niet achter 
en niet vóór 

maar precies gelijk als U een keuze doet uit 

onze wederom uitgebreide collectie heren- en 

dameshorloges 

o.a.: 

OLMA - ROAMER - TIM-W ATCH - KIENZLE 

DIEHL EN KIENZLE WEKKERS. 

Precies lopende „KIENZLE" KEUKENKLOK 

Vanaf ƒ25,— 

EIER- EN KOOKWEKKERS 
Reparatie van alle uurwerken. 

Horlogebedrij f 

C. WaoHUvty 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 Nederlandsche Roode Kruis 

Afd. Zandvoort. 

Algemene vergadering 

In HOTEL KEUR, Zeestraat, op 7 april, 
des avonds 8.30 uur. 

Agenda : 

1. Opening. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

3. Notulen. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Jaarverslag penningmeester. 

6. Verslag Kascommissie. 

7. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de 
heren Jung en Van den Ban, welke 
herkiesbaar zijn. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. Alle soorten bloemzaden 

direct uit voorraad leverbaar. 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN CRAFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs. _en .kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! ■ Ziet onze etalage! E& L.Balledux&Zn 

HALTESTRAAT 27-29 - TELEF. 2596 

heeft voor U een 

uitgebreide collectie 
behangselpapier 1960 

de monsters liggen ter inzage of kunnen 
bezorgd worden door: 

HALTESTRAAT 27-29, TELEF. 2596 (centrum) 
MATH. MOLENAARSTR. 6, TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. THIJSSEWEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Das morgens besteld, des avonds in huis! 
Bij geen gehoor op 2596 

een der andere nummers bellen! NOTTEN Telef. 3398 Haltestraat 59 NO-IRON RUITSTOF 

Belita, per meter f 2,95; Orginette p. m. ƒ 3,50 

NO-IRON ZOMERJURKJES 

Exclusieve modelletjes. 

KATOENEN BRETELBROEKJES 

Zeer voordelig, maat 45 / 1,70 

KATOEN JURKJE, maat 45 ƒ 2,40 Ons grootste succes 

met de wekelijkse aanbiedingen vindt zijn oor- 
zaak niet voornamelijk in de zeer aantrekke- 
lijke prijs, maar op de eerste plaats in de 
variatie en de kwaliteit, waarmede Uw zon- 
dagse kopje koffie steeds 'n verrassing is voor 
al Uw huisgenoten. 

Zaterdag: 'n Heerlijke grote 

MOCCA BOOMSTAM ƒ 1,75 

Fa. H. van Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TELEF. 2684 Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR van nieuwe OPELS-RECORD 

ƒ 10, — per dag + 10 cent per km. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

ƒ7, — + 7 cent per km. per dag. 

J. S. FOLKERS Thorbeckestraal 17 
Telefoon 3283 ^ / 
In grootmoeders tijd. . . zorgde het meisje voor haar "linnen- 
uitzet.... en hoe ! Al lang voor ze haar 
ware Jacob had leren kennen was al 
het linnen, 24 delig compleet. En de 
man zorgde in die tijd op z'n eigen 
houtje vooc de hele. inrichting van 
het huis! Hoewel het meisje tegen- 
woordig gelukkig ook een. .hartig 
woordje meespreekt als hec om. de 
keuze van de meubelen gaat, zorgt 
de bruid ook nu nog steeds voor de 
linnenuitzet. En welk verloofd meisje 
zal ook in deze moderne tijd niet 
in een romantische stemming geraken 
als zij mèt het groeien van haat uitzet 
haar huwelijksdatum ziet naderen. trouwen is 
houwen 
. * 
Finesse lakens en slöpen,glad of met 
smaakvolle borduursels, ia royale 
maten zijn goedgekeurd door de 
Ned. Ver. v. Huisvrouwen. 
' Eenpersoons 
150x250 cm gezoomd 
Tweepersoons 
180 x 230 cm gezoomd f 9.95^ 

Slopen <>2k.72cmf2.73 

Vraag de mooie folder' 
finesse bprduursejs! 

Van servet tot complete uitzit! V 'A „FINESSE" lakens en slopen en ander 
huishoudtextiel koopt U in Zandvoort bij: IK KERKPLEIN - TELEF. 3430 V Patisserie Thelia 

vraagt voor het komende seizoen: 

een buffetbediende voor de lunchroom. Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 

Vanaf VRIJDAG 1 t.m. ZONDAG 3 april, 8 uur 

DE GROTE BLUF 

(LE GRAND BLUFF) 

Eddie Constantine - Dominique Wilms en 
Jacqueline Noëlle, Toegang alle leeft. 

Vanaf MAANDAG 4 t.m. WOENSDAG 6 april 
8 uur 

Liefde langs de weg 

(DES GENS SANS IMPORTANSE) 

Jean Gabin - Francoise Arnoul - Yvette 
Etlevant Toegang 18 jaar. 

DONDERDAG 7 april - 8 uur 

Summermadness 

Kathrine Hepburn en Rossa.no Brazzi. 
Toegang 18 jaar. 

ZONDAGMIDDAG 3 april - 2.30 uur: Eddie Constantine in: (Alle leeft.) DE GROTE BLUF ',i \ ) w I f 


Erkende Bovag Motor- 
en Autohandel PARA'LLELWEG 32-34 Garage Smit Voor alle merken bromfietsen, motoren en scooters TELEFOON 2391 BATAVUS BILONET 1960 SUPERSPORT 

2 en 3 versnellingen met buddysit. 

D.K.W. LUXE en SUPER met 3 versnellingen. UIT VOORRAAD LEVERBAAR. Gemakkelijke betalingscondities De veel gevraagde bromfiets „SOLEX eveneens uit voorraad leverbaar! Prima service, onderhoud en reparatie Koelkasten 

v.a. 50 liter inh ƒ 325,— 

125 liter compressor ƒ 540, — 

(Pracht aanbieding). 

t.m. 215 1. compressor ƒ 865, — 

Uit voorraad leverbaar. 

Wij leveren U 

alle gewenste merken. 

Electro Radio-Techn. Bureau 

J. KEUR 

B. Engelbertstr. 64 - Tel. 2914 HYPOTHEEK 

op gunstige voorwaarden. 

J. H. KONING, Haltestraat 62 

MAKELAAR — TAXATEUR 

AGENT : 

Fries Hollandse Hypotheekbark Geen huis zo klein, of het kan 
GOED GESTOFFEERD zijn! 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 WAT VOOR FEEST OF PARTIJ? 

Alles VERHUREN wij! 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 
tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 By feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbjj ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 
Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. 
TAXS 2600 

Een taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat V veilig 

wordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 De nieuwe 

Excelsior 

Steel-stofzuiger 
f 132,50 

Zeer moderne uitvoering! 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Reparatie Inrichting 

van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel A. BOL Prinsesseweg 15 
Telef. 2066 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 


jM PZMê Êllè JÊ W%M$ê WM 
JS0> wm 


?-■?*■■*, Wï<. 


wM ( WA 

M "«^ mm Wei WA 

Huren omhoog? Prijzen omlaag! 

nieuwe 

en totaal op Eerst de nieuwe 

inaasappelsapNÜ 79 
ozebotteljam „.. nu 

3 !*Cl I ÏÏ GS Portugese per blik NU 

Ghoc.ia bietten «• nu 69 

Zand- 
koekjes 


Jtë? verst tveifeW ** ' hl ,: svro uiv 
PP >f e i; ds ervaren hu ^ ma1 

A S P A 

250 gram NU 
per stuk ± 250 gram Gekookte worst nu 65 

per 

To maters pu ree 

3 6 x geconcentreerd 

LIKJES nu 49 
■?//■■>»-,, Kant en klaar ' me toch 

weer naar ruïne bonen '",?; nu 69 
Witte bonen =»<> r am nu 49 
Casseler-rib ioo **«, nu 
Katjesdrop ioog r amNu 

ijne snijworst 

per 4^ 0% 

„VaS, NU OO 

Zoutepinda's IIni 
Zoete Spaanse nu 
En ... hier zijn de andere 60 prijsverlagingen, Blikgroenten - 
tui goedkoop ! 

Spinazie iiterbük 58 

Appelmoes Z%£ 'SST 68 
Sperziebonen 3/4 b iik 77 
Soepgroenten 2 blikjes 45 
Hele augurkjes zoetzu p u r t 57 
Gebraden gehakt 

in jus blik 4 ballen 85 

Soepballetjes £, ik st ± , 55 
Prima slaolie grote nes 98 

Rund Vet . . . beker 500 gram 47 

Fijne Vleeswaren - 
inderdaad fijn ! 

Gelderse ham 100 gram 38 
Boeremetworst 100 gram 38 

Ontbijtspek z ° n d e e >ogram37 

Saksische leverworst 100 gr. 37 

Boterhamworst 200 gram 43 
Geld. rookworst ^^88 

Koffie huishoud £ak 250 gram 79 

Prima cacao zak 250 gram 85 Voor de variatie: 
grutterskost! 

Macaroni elleboogjes 250 gr. 20 
d::<?« droogkokend . __ 

R, lSt gebr | ken .... 500 gram 27 

Maizena perpak 18 

HaVermOUtsnelkokend 500 g. 28 

Hartige belegging 
voor een zoet prijsje 

Pilohnrrlc in tomatensaus __ 
iicnaras Geisha pe rbiik67 

Haring in tomatensaus 3 blikjes 95 
Tonijn flrnke moot, StarKist blik 77 

Choc. hagel puurof ™ ' k ier 57 
Choc. pasta m drinkglas 47 
Aardbeienjam P er P ot78 

' TSiWKs- Vruchten en sappen: 
g^p^ pure gezondheid ! 

Aardbeien op sap P . biik 55 

Ananas 8 halve schijven p. blik 55 
Perziken Dewkist . . per blik 110 

Abrikozen .... 200 gram 59 

Rode bessesap per fies 63 

> Sinaasappelsap 3biik |C , 100 
Amandelen ... 100 gram 58 
Land wijn rood of wit p. nes 165 
Sherry Pale. . . perfies 350 

Tast toe 
en trakteer! 

Gr. repen buuerscouh 8 voorlOO 
Choc. tabletten P . stuk 39 

ChOC, biSCUitS 100 gram 39 

Karabiesies^ s ko ^ 0gr .62 
Biscuits?-' 225 r / r ' am 33 
Rumbonen ... 100 gram 35 

DrOptoffeeS zak 200 gram 43 

Zwarte ballen 200 gram 35 Deze week als EXTRA bij elk pakje Chaba van 58 et. 

een zware butterscotch 

REEP GRATIS 

1 KILO DROOGKOKENDE GROVE 

SIAM RIJST 84 Albert' Heijn 
heeft de 4 lekkerste koffies 

pak 250 gram 
Goudmerk vol-aromatisch 168 

Groenmerk . müd-geurig 140 
Roodmerk . miid-krachtig 140 
Paarsmerk pittige koffie 120 

Stevige kost met 
stevig voordeel 

ZuurkOOlspek .250 gram 69 

Dik vet spek ..500 gram 69 
Kapucijners . . 500 gram 39 

Kapucijners kante ?S k 66 
Kapucijners extra 500 gr. 45 
Spliterwten . . . 500 gram 39 
Grauwe erwten 500 gram 39 

'choonmaakprijzen! 
Zie uw kans schoon! Zachte zeep bus 500 gram 39 
Schuurpoeder grote bus 38 
Molton dweil 50 x «o cm. 55 
Waslijnkoord ffl^.30 
Toiletpapier zak 4 r ? ii«n 48 Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper! Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 Tweede blad Zandvoorts Nieuwsblad, 20e jaargang no. 44 Interessant experiment Het zal de meeste inwoners van 
Zandvoort niet ontgaan zijn, dat het 
Raadhuisplein momenteel door ons 
gemeentebestuur grondig wordt 
onderhanden genomen. Men heeft 
er nieuwe bloembakken geplaatst, 
thans zijn er ook een aantal banken 
neergezet en binnenkort zal ook de 
vlaggemast weer in het midden 
worden geplant. 

Ons gemeentebestuur verdient 
ongetwijfeld een woord van hulde 
en dank voor deze aktiviteit, die 
door de. toeristen en eveneens door- 
de inwoners zeker op prijs zal 
worden gesteld. 

Maar daarbij blijft het niet, want 
dit is nog maar het begin van de 
metamorphose, die men ons pude, 
vertrouwde Raadhuisplein wil doen 
ondergaan. We hebben daarnaar 
eens ten Raadhuize geinformeerd 
en vernamen, dat nog vele plannen 
bestaan, om de aandtrekkelijkheid 
van dit plein te verhogen. 

'Zo zal o.a. hedenavond om 9 uur 
een interessant experiment plaats 
.vinden. Dan zal n.1. een nieuwe vin- 
ding van een der grootste concerns in ons land worden beproefd. Het 
betreft hier een nieuwe verlichting, 
die tevens als verwarming dient. In 
de bomen rondom heb plein zullen 
speciale apparaten worden opge- 
hangen, die hiervoor zorgen. Om 
precies negen uur hedenavond zal 
deze seizoen-verlichting — tevens 
verwarming — worden ontstoken 
en wanneer deze voldoet, zal men 
nog vóór het komende seizoen hier- 
van kunnen profiteren. Omdat tij- 
dens de vele uitvoeringen die op 't 
plein plaats vinden, het meerdere 
malen gebleken is, dat men^niet 
over voldoende licht beschikte, 
doch dat tevens meermalen ons 
wisselende klimaat ook op zomer- 
avonden een kille temperatuur het 
verblijf in de open lucht niet be- 
paald aangenaam maakte, is het 
gemeentebestuur tot deze — niet 
bepaald goedkope — proefexperi- 
menten, die hedenavond plaats vin- 
den, overgegaan. Wij raden U aan, 
vanavond op het Raadhuisplein 
eens een kiikje te gaan nemen. Het 
belooft in elk geval een interessant 
experiment te worden. 
Fantastisch mooi! 
Grote Krocht Annex reparatie-afdeling 
ASPECT- Interieurverzorging 

MEUBELSTOFFEERINRICHTING Pracht collectie 

Franse 

Stijlmeubelen Complete Meubilering 
Woningtextiel - 
Luxaflex enz. H. VAN ASPEREN -. ZANDVOORTSELAAN 39 • ZANDVOORT 
Telefoon 02507 • 2937 Talefoon 02500 • 17069 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1 b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN ƒ 1,98 

7S0 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ 3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ 3,25 

SOOgr.HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR JBE BOXERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Pork 85 et. 

150 gr. Cervelaatw. 70 et. 250 gr. gek. worst 85 et 

150 gr. Gebr. Rosbief .. 98 et. 150 gr. gebr. Fricandeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85 et. 

Volop verse varkenspoten en hamschüven.j, [.- 
Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconscrven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st. .ƒ1,10 ; blikjes leverpastèi;200 gr. 65 et. Ik zat op een bank 

Ik zat op een bank 
Op het Raadhuisplein, 
Op een van de nieuwe 
Die daar nu. zijn. 
Rondom mij de stilte 
Van 't verkeersrumoer, 
En ik zocht naar schoonheid, 
Maar 't werd een toer. 

Ik zat op een bank 
Op het Raadhuisplein 
En vóór mij zag ik 
Een parkeerterrein. 
Maar dat terreintje 
Niet te koop of te huur. 
Bleek gereserveerd voor 
Ons gemeentebestuur. 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

En ik dacht bij mezelve: 

Hoe mooi zou h.et zijn 

Als dat terreintje 

Oók was voor de toerist, 

Die zich in 't parkeren 

Daar steeds vergist. 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

Zag 't gebouwtje van Touring 

Niet fijn, maar wel klein. 

En ik dacht aan toeristen 

Die op zondag daar staan 

Met een ijdele hoop 

Dat het open zal gaan. 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

En overpeinsde: 

Het is hier wel fijn'. 

Met die bloemenbakken 

d' Ëen recht, d'and're schuin, 

Maar waar bleef opeens toch 

De Palmentuin? 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

Zag iemand die vast- in 

Overtreding moest zijn. 

Een autorijder werd bekeurd 

Hoezeer 't de agent speet 

Omdat hij verkeerd 

Uit.de Haltestraat reed. 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

En keek op de burgemeester 

Van Alphen-fontein 

Waar geen water in~was .. . -. - 

Maar wel veel papier 

En spelende kinderen 

Hadden 't grootste pleizier. t 

Ik zat op een bank 

Op het Raadhuisplein 

Op één van de nieuwe 

Die daar nu zijn. 

En diep in mijn harte 

Heb ik gedacht: 

Een nieuw vermaakcentrum 

Werd hier gebracht. K- Z.S.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 26 maart: 
Jubileumwedstrijd H.V.B. 
Zandvoortm. 2 - Halfweg uitg. 

Adspiranten: 
Kennemerland b - Zandvm.. d 6-2 
Zandvoortm. e - E.H.S. b 2-0 

Zandv.m. f - Halfweg b H.n.o. 
Zandvoortm. h - D.I.O. b 2-1 

Vriendschappelijk: 
Adsp. c - Adsp. b komb. 1-4 

Uitslagen van zondag 27 maart: 
West Frisia - Zandvoortm. 2-1 
Zandvoortm. 2 - Kennemers 2 2-1 
Halfweg 5 - Zandvoortm. 8 2-4 
Jubileumwedstrijd H.V.B.: 
T.Z.B. 1 - Zandvoortm. 4 2-1 

Vriendschappelij k : 
Jun. e - adsp. d komb. 3-4 

Uitslagen van woensdag 30 maart: 

Welpenkompetitie: 

Geel Wit b - Zandvoortm. a 1-4 
D.S.S. a - Zandvoortm. d 5-1 
Zandv.m. e - Zandv.m. c 1-3 

Programma voor zaterdag 2 april: 

24. Energie 2 - Zandvoortm. 3 15 u. 

Vriendschappelijk: 

Zandvoortm. 1 - V.E.W. 1 uitg. 

Adspiranten: 

42. Zandvoortm. d - Haarlem e 15 u. 

44. Zandvoortm. e - Haarlem f 15 u. 

56. Zandvoortm. g - Schoten f 15 u. 

Programma voor zondag 3 april: 

Vriendschappelij k: 

Jun. Komb. X - M.U.L.O. a 10 u. 

Jun. Komb. Y - M.U.L.O. b 10 u. 

Programma voor woensdag 6 april: 
Welpenkompetitie : 

Zandvoortm. e - T. Y.B.B, a 15 u. 

Zandvoortm. <b - Geel Wit a 15 u. 

Zandvoortm. c - Geel Wit b 15 u. 

T.Y.B.B. b - Zandvoortm. a 15 u. 
De allernieuwste 

Philips 
Bandrecorders 

NU MET 4 SPOREN, 
8 uur spelen met 1 band 

398,-, 458,-, 678,- 

Grote stereofonische 

Bandrecorder 

met 2 aparte 

luidsprekers "fflQft 

en 2 microfoons IV70 ( - 

Uit voorraad leverbaar 
en te zien in de etalage! 
Opening nieuwe cafetaria 

In de Dr. Joh. Metzgerstraat no. 
48, heeft de grond- en exploitatie- 
Maatschappij „Jobra" op 19 maart 
in de oude, verbouwde bakkerij van 
de heer van der Werff een nieuwe 
cafetaria geopend onder de naam : 
„De Zandv. zeemeermin, Broodje 
van Dick".. We brachten _er „die 
"dag een bezoek en mochten vast- 
stellen, dat de opening van dit be- 
drijf op dit punt zeker een aanwinst 
mag worden genoemd. Het werd 
fleurig en aantrekkelijk ingericht 
en ademt met de bonte kleuren, die 
het in ons toeristenoord zo goed 
doen, een enigszins Italiaanse sfeer, 
die vrolijk en prettig aandoet. Aan 
de cafetaria werd een tweetal fraai 
ingerichte hotelkamers toegevoegd 
voor drie personen, terwijl een 
nieuwigheid is de gemeenschappe- 
lijke slaapzaal, waar veertig bedden 
staan opgesteld en waar men kan 
logeren voor ƒ2,50 per nacht. Een 
dergelijke op deze bijzonder dege- 
lijke en goede wijze ingerichte 9laap 
zaal zagen we tot heden in Zand- 
voort nog niet. Opmerkelijk is 
tevens dat de exploitant zijn prijzen 
aan de zeer lage kant heeft gehou- 
den, hetgeen ongetwijfeld getuigt 
van een goed inzicht. We zijn er 
dan ook van overtuigd, dat deze 
nieuwe, gezellige cafetaria een 
goede toekomst tegemoet gaat en 
wensen de bedrijfsvoering bij de 
exploitatie veel succes toe. 

A.N.B, bestaat 40 jaar 

De algemene Nederl. bedrijfsbond 
afdeling Zandvoort, gaat dit jaar 
het 40-jarig bestaan herdenken. 

Naar aanleiding hiervan belegt 
het bestuur op zaterdag 2 april een 
jubileum-feestavond in restaurant 
„Zomerlust". Tijdens deze bijeen- 
komst zullen de gouden N.V.V.- 
insignes worden uitgereikt aan de 
heren S. v. d. Graaf, P. Groenen- 
dijk en A. A. Koper. 

Een cabaret- en varieté-program- 
ma zal voorts worden gebracht 
door Kostja van Katwijk, Annie 
Palmer, Swips en Montagne, het 
geheel onder leiding van Harry 
Meijer. 

Trainer bedankt 

De trainer van de voetbalvereni- 
ging „Zandvoortmeeuwen", de hr. 
A. van Osch, heeft het bestuur van 
genoemde vereniging medegedeeld, 
dat hij zijn contract, dat per 30 juni 
a.s. afloopt, niet meer wenst te ver- 
lengen. Zandvoortmeeuwen heeft 
intussen deze ontslagaanvrage aan- 
vaard. UL. 
Walette Youthform beha Voor teenagers. 
Heerlijk luchtig - sierlijk geborduurd ny- 
lon, cup Aa en Bb 3.95 

Walette gaine van tule-elastiek" dat rekt in 
elke richting! Nylon voorpand. 12.50 C ~tté&Jk cdUêtCê/ue 
Haarlem, »| 

Grote Boutstraat 110 % 

Telefoon 10605 ¥> 

Bekwaam corsetspecialiste, met 25-jarige & 

ervaring. Zij is gaarne bereid u na tele- gf 

fonische afspraak persoonlijk te advi- m 

seren. 1 passen is pasvorm 
kiezenl Kund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen I 2,75 
,Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 

200 gr. Pekelvlees f 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200gr.Pork ., ƒ0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ...■. ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbjj ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. &. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. Voor Uw drukwerk: Groot en klein vinden 

VANDERWERFPs 

brood FIJN! Om 'n weddenschap 

Onder het keukenpersoneel in 
Hotel Bouwes heeft maandag j.l. een 
zeker niet alledaagse weddenschap 
plaats gehad. Patissier Rein Vooren 
en rótisseur L. Busgen gingen n.l. 
om 25 gulden een weddenschap aan, 
om binnen een kwartier twaalf 
grote ronde droge beschuiten op te 
eten. Onder het toeziend oog vcm 't 
vrijwel voltallige keuken~- en bedie- 
nend personeel werd de strijd aan- 
gebonden. 

De heer Busgen kreeg na de zesde 
beschuit' de klem in z'n kaken en gaf 
op, hetgeen de heer Vooren aanzette 
tot een nog grotere krachtsinspan- 
ning, hoewel — naar hij ons later 
vertelde — de beschuit als een 
droge maar toch klefferige deegbal 
in z'n mond steeds groter werd. 
Moedig hield hij echter uol en 
slaagde erin, de weddenschap te 
winnen. Het personeel verzekerde 
ons, nog nooit zó te hebben ge- 
lachen, maar de winnaar, die vrij- 
wel aan het einde van z'n „eet- 
krachten" was. verklaarde, dat hij 
zoiets nimmer meer zou. onderne- 
men en met een pijnlijk gezicht 
wreef hij over z'n wangen, die, naar 
hij mededeelde, aan de binnenkant 
tot bloedens toe ruw geraspt waren 
door de droge beschuitkruimels. 

Uitvoering Chr. Kinderkoor 

Op vrijdag 8 april zal in de mu- 
ziekzaal van het Gemeenschapshuis 
aan het Schoolplein het Zandvoorts 
Christelijk Kinderkoor, onder lei- 
ding van Amarens Walhout, met 
pianobegeleiding van Rie Wijnbeek, 
een uitvoering geven. 

Aan het programma wordt mede- 
werkng verleend door de pianist 
Rob Sauveplanne, die fragmenten 
uit Kinderscenen van R. Schumann 
zal spelen. Het Zandvoorts Chr, Kin- 
derkoor is thans nog het enig over- 
geblevene van de intertijd in Zand- 
voort bestaande kinderkoren. Het 
koor mag zich in een bloeiend be- 
staan verheugen en telt meer dan 
vijftig leden. Het programma ver- 
meldt niet minder dan 28 nummers, 
waaronder enkele canons en voorts 
o.m. kinderliederen van Cath. van 
Rennes, Hendrika van Tussenbroek 
en M. Belinfante-Dekker. Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een, 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 

Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 
Meubilaire veiling 

op DONDERDAG 7 APRIL, 's morgens 10 UUR, 
in Veilinggebouw „DE WITTE ZWAAN", 

Dorpsplein 2, 
w.o.: pracht modern man. slaapkamer am., 
huisk. am., dressoirs, tafels, stoelen, boeken- 
kast, eiken cylinder bureau, opklapbedden, 
ledikanten, met toebehoren, divanbedden, • elec. 
fornuis, ijskast, tandem, met hulpmotor, divers 
steen- en aardewerk en verder een partij res- 
taurantstoelen en fauteuils, terrasstoelen, ter- 
rastafeltjes, wandschorten ' enz. 

KIJKDAG: woensdag 6 april van 2-8 uur. 

Inlichtingen dagelijks 'telefoon 2164. 

Veilingmeester P. WATEKDRINKER. Opslagruimte 

te huur gevraagd 

voor de periode 1 mei tot 1 september. 
Gewenste oppervlakte ± 100 m 2 . 

Brieven 'onder no. 19-60 bureau van dit blad. Chr. Oratorium Vereniging C.O.V. 

Haarlem Dirigent George Robert 

Uitvoering 

Matthaüs Passion 

JOH. SEB. BACH 

op MAANDAG 11 en DINSDAG 12 april 
in de GEM. CONCERTZAAL te Haarlem. 
Aanvang half acht. 

Entree: 11 april ƒ 2,50 en ƒ 4,—. 
12 april ƒ3,50 en ƒ5,—. 

Alle kosten inbegrepen. 

Kaarten, met besproken plaatsen, kunnen be- 
steld worden aan het bureau van dit blad; 
Zeestraat 57rood, telefoon 2472. f '-- 
'-'■^ciMISARCHIEF! 

zandvoort 
IEUWSBIA ^ " *p _... mr*> mem 
20e jaargang no. 45 „TREKT U NIET AEN WAT VEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 8 april 1 960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Het heelal brengt mij in ver- 
legenheid, want ik kan mij 
niet voorstellen dat dit uur- 
werk bestaat en de uurwerk- 
maker niet. Voltaire. Viering Bevrijdingsdag In de raadzaal ten raadhuize 
kwamen donderdagavond 31 maart 
j.1. een aantal peisonen bijeen op 
uitnodiging van de wethouder van 
sociale en culturele zaken, de heer 
G. Tales, ten einde een hoofdcomité 
en diverse commissies te vormen 
ter voorbereiding van de viering van 
de bevrijdingsdag op 5 mei, voor 
welke viering de gemeenteraad een 
bedrag van ƒ5.000.- beschikbaar 
stelde. 

Na een welkomstwoord van wet- 
houder Tates en een geanimeerde 
bespreking, werd het hoofdcomité 
als volgt samengesteld: G. Tates, 
voorzitter, W. M. B. Bosman, secre- 
taris, C. Schouten, penningmeester, 
F. Poots, 2de penningmeester, J. G. 
Bisenberger, P. Douma en C.Kuyper 
leden. 

Voorts werden diverse commissies 
ingesteld, bestaande uit 5 of 7 per- 
sonen, o.a. een commissie voor ver- 
sieringen, een commissie voor mu- 
ziek, zang en dans, - een commissie 
wedstrijden en spelen, een commis- 
sie optochten en een commissie 
avond-amusement. In grote lijnen 
werd het programma voor de feest- 
viering vastgesteld, die in hoofdzaak 
aan de kinderen zal zijn gewijd. 

Het programma zal aanvangen 
met klokgelui en vlaghijsen op het 
Raadhuisplein door de padvinders. 
Daarna zal om 9 uur de Zandv. 
muziekkapel een rondgang door de 
gemeente maken. Om 10 uur zullen 
de schoolkinderen onder leidingvan 
de heer Loogman een aubade bren- 
gen voor het raadhuis, gevolgd door 
een toespraak van de burgemeester 
en besloten met samenzang. 

O" de kleuterscholen zal voor de 
kinderen een apart feest worden 
Vandalen - 

Dat het vandalisme in Zandvoort 
nog steeds hoogtij viert, moest ik 
zondagavond jX. weer ervaren, toen 
ifc na 12 uur huiswaarts keerde. 

Op het Raadhuisplein had men 
een van de nieuwe lage bloemen- 
bakken omgekeerd. De aarde lag 
over het plein verspreid, evenals de 
plantjes, die in de bakken waren 
aangebracht. Even verderop lag een 
der grote stenen bloemenbakken op 
haar kant, en ook hier lag de aarde 
over het plein, evenals de plantjes. 
In de Kerkstraat lag dwars over de' 
'rijweg de bus, die in de gemeente- 
lijke papierbakken thuis hoort. Het 
ding betekende levensgevaar voor 'n 
passerende automobilist, die zeker 
zijn macht over het stuur zou ver- 
loren hebben, indien hij er over- 
heen was gereden. Gelukkig ont- 
fermde een inwoner van de Kerk- 
straat zich er over, die al moppe- 
rend de grote bus weer op haar 
plaats bracht. 

Ik vernam, dat dit kwajongens- 
streken waren van een stelletje op- 
geschoten jongelui, die door de 
politie werden achterhaald en die- 
zelfde nacht nog de door hen ge- 
stichte ravage moesten herstellen. 
Gelukkig maar! Doch ik vraag mij 
toch wel af, waar we in Zandvoort 
heengaan, als een dergelijk vanda- 
lisme nu reeds, vóór het seizoen 
aanvangt, zich openbaart. Wat heeft 
men daar nu toch in vredesnaam 
aan? Een strenge straf voor de be- 
drijvers van een dergelijk ergerlijk 
optreden lijkt mij zeker gewenst. 
Het is méér dan bar ! „WURF-PRAET" 
YV.ULUJM v.a. WURFF: „'t Saizoen is nou al begonne! i» gegeven met optreden van een 
goochelaar, het vertonen van een 
poppenkast of iets dergelijks. Des 
middags zal een grote op- 
tocht worden georganiseerd. Het 
'karakter van deze optocht zal door 
de betreffende commissie nog nader 
worden vastgesteld. Voorts moet 
het niet onmogelijk worden geacht, 
dat na afloop van de optocht een 
ponney-circus uit Hoofddorp voor 
de kinderen zal .optreden. Om 7 uur 
wordt dan het dagprogramma be- 
sloten met vlagstrijken door de 
padvinderij. 

Voor het vaststellen van 't avond- 
programma werd een speciale com- 
missie benoemd, die zich hierover 
nader zal beraden. Gedacht wordt 
daaibij aan een speciale filmvoor- 
stelling, aan een concert in de 
Hei vormde kerk, aan de ontsteking 
van bevrijdingsvuren, 'n openlucht- 
varieté-voorstelling of een concert 
op het Raadhuisplein. Om tien uur 
zal het officiële feestprogramma 
door de voorzitter van het comité 
met een korte toespraak worden be- ëindigd, besloten met het gezamen- 
lijk zingen van twee coupletten van 
het Wilhelmus. Daarna zal op het 
Raadhuisplein een groot bal cham- 
pêtre worden georganiseerd. 

Wat de verlichting betreft, zal 't 
betreffende comité zich hierover 
nog nader beraden. In elk geval zal 
de s'eizoen-verlichting die avond 
branden. Verlichting van verschil- 
lende openbare gebouwen wordt nog 
overwogen, evenals een gevelver- 
siering bijv. door de bewoners 
van het Gasthuisplein in de vorm 
van een wedstrijd. Tenslotte zal een 
soort etalagewedstrijd worden ge- 
organiseerd, vermoedelijk in de 
vorm van een slagzin-wedstrijd, 
waaraan door groot en klein kan 
worden deelgenomen en waarmede 
fraaie prijzen zullen te winnen zijn. 

Het hoofdcomité zal op maandag 
11 april met de voorzitters van de 
commissies opnieuw in het raadhuis 
bijeenkomen, teneinde het officiële 
programma definitief vast te stellen. 

Tenslotte zal aan de schooljeugd 
van groot tot klein een fietswimpel 
worden geschonken, terwijl aan de 
leerlingen van de zesde klasse het 
boekwerkje: „Volk in verdrukking 
en verzet" zal worden uitgereikt als 
herinneringsgeschenk. wDoe open" actie 

Het plaatselijk comité „Doe-open- 
actie" organiseert zondag a.s. een 
dansavond in restaurant „Zomer- 
lust. De toegangsprijs, die 75 cent 
bedraagt, komt geheel ten goede 
aan 't werk onder de vluchtelingen 
in de kampen Ohmstede en Frie- 
drichsfeld. 

HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L..W. Strand 
April berijdbaar 

10 2,38 10,30 14,56 23,— 6,30-13,00 

3.15 11.— 15.33 23.30 

3,53 12,— 16,11 24,— 

4.31 — .— 16.48 12.30 

5,07 —,30 17,29 13 — 

5.47 1.30 18.14 13.30 7.00-13.30 
8,00-14,00 
8.30-14.30 
9,00-15,30 
9.30-16.00 
6,33 2,— 18,59 14,30 10,30-17,00 Hotel Bouwes opende zomerseizoen Terwijl buiten een zachte, zoele 
zuidenwind de voorboden van de 
naderende lente naderbij bracht, 
opende de Directie van hotel 
Bouwes in de sfeervolle omlijsting 
van het interieur van het hotel het 
zomerseizoen. En het is goed, dat di" 
gebeuren elk jaar opnieuw plaats 
vindt, want het werd ook nu weel- 
een evenement, uitblinkend door 'n 
sfeer van gezellige intimiteit, waar- 
van een groot aantal genodigden uit 
Zandvoort en omgeving uitzonder- 
lijk heeft genoten. 

Opnieuw trof ons deze avond de 
gedachte aan de belangrijkheid voor 
Zandvoort een „Hotel Bouwes" te 
mogen bezitten, eer» hotel van voor- 
name allure, dat een stempel 
drukt op het karakter van onze ge- 
meente als badplaats. 

Op de tonen van een, bijzonder 
uitblinkend Italiaanse dans- en 
show-orke'st, een kwartet van vier 
ras-musici, optredend onder de 
naam ,1 4 Camillo's, kon niet alleen 
een gezellig dansje worden gemaakt 
doch deze jongens- verstaan de 
kunst, ongemeen te boeien door een 
waarlijk fenomenaal samenspel, ge- 
paard aan een individueel optreden. 
Dab geldt zeker in de eerste plaats 
voor de fantastisch spelende saxo- 
fonist, die daarnaast met eenzelfde 
meesterschap accordeon en xylo- 
foon bespeelde, doch zeker ook voor 
de bespeler van de electrische 
gitaar en bas-gitaar en de met zijn 
instrumenten goochelende drummer 
waarbij de pianist zich op briljante 
wijze aanpaste. Dit viertal beschikt 
over een ongelooflijk uitgebreid 
repertoire, toonde een speciale voor- 
liefde voor „sweet music" en heeft 
mij de gehele avond door met be- 
wondering vervuld. U moet vooral 
niet verzuimen, dit waarlijk bij- 
zonder begaafde viertal eens te 
gaan beluisteren. 

En ook het varieté-programma 
mocht er deze avond zijn! Allereerst 
het fenomenale Spaanse danspaar 
„Lolita y Araque", in schitterende 
Spaanse costuums en de Flamenco/ 
tot in de perfectie beheersend. Af- 
wisselend uitdaeend en tempera- 
mentvol, begeesterend en geladen 
door de passie, die dit duo wist op 
te roepen. Naast hen het duo „Pup- 
pet's Digest", met de prachtige 
marionetten, die bijna echte men- 
sen zijn. Bijzonder voldeed ons hier 
de kostelijke aria van Figaro uit 
„de Barbier van Sevilla", op mees- 
terlijke wijze aangepast aan de 
hiervan gedraaide gramofoonplaat 
en voorts de zangeres, die de zware 
coloratuur „Cheerie Beerie Bee"als 
't ware zelf zon<* terwijl het optre- 
den van het Rock and Roll-duo, dat 
op fantastisch echte wijze 't Rock 
around the clock" danste, een 
prachtige afsluiting werd van dij; 
optreden. 

De heer Rouppe van Voort, 
als gastheer optredend, bracht nog 
meer afwisseling in het programma 
door een gezellig „Bingo-spel" met 

Duinbrand 

Zondagmiddag omstreeks half 
twee werd de brandweer gealar- 
meerd voor een brand in de duinen 
achter de Clarastichting aan de 
Kostverlorenstraat. Dikke rook- 
wolken deden het ergste vermoeden 
doch daar op dit drukke punt zich ' 
veel wandelaars bevonden, die , 
daadwerkelijk aan het blussings- 
werk deelnamen en bovendien de 
begroeiing hier niet zeer dicht is, • 
slaagde de brandweer erin, met be- 
hulp van vrijwilligers het vuur 
spoedig te doven. Circa 200 M2 duin 
begroeiing ging verloren. Daar 
kwaadwilligheid niet wordt uitge- 
sloten geacht, wordt door de politie 
hiernaar een onderzoek ingesteld. alle aanwezigen, waarmede fraaie 
prijzen waren te winnen. Dr. C. F. 
M. Robbers vertolkte zeker de dank 
van alle aanwezigen, toen hij de 
Directie van hotel Bouwes hartelijk 
dank bracht voor deze charmante en 
sfeervolle avond, daarbij de heer N. 
W. Bouwes, die met griep te bed 
lag, spoedige beterschap toewen- 
send. Van harte wensen wij hotel 
Bouwes een druk en voorspoedig 
seizoen 1960 dat op deze avond van 
de eerste april zo succesvol inzette. Zandv. Reddingsbrigade 

In hotel Keur hield de Zand- 
voortse Reddingsbrigade vrijdag- 
avond j.1. een druk bezochte jaar- 
vergadering. Uit de jaarverslagen 
van secretaris en penningmeester 
bleek, dat de vereniging een druk, 
doch succesvol seizoen achter de rug 
had. De periodiek aftredende be- 
stuursleden, de heren J. G. Bisen- 
berger, K. C. van der Mije Pzn. en 
C. Visser werden bij acclamatie 
herkozen. 

De voorzitter, de heer J.G. Bisen- 
berger stelde met voldoening vast 
s^de waardering die ook in overheids- 
kringen voor het werk van de bri- 
ga"de^tot uiting komt en spoorde de 
ledenvaan, ook in het komende sei- 
zoen alle krachten in te spannen 
voor de veiligheid van baders en 
zwemmers in zee. 

Na afwerking van de huishoude- 
lijke vergadering werd een film 
vertoond over de overstromings- 
ramp in Tuindorp-Oostzaan, waar- 
bij bij het reddingswerk ook de 
Zandvoortse brigade belangrijke 
diensten bewees. K>OO06900<>O04>O$C90QO€f Voor het 

wisselen van 

Vreemd gCld is ons kantoor ter gelegenheid _ 
van Pasen geopend op : 

? 15 april (Goede Vrijdag) 10-12 en 17-19 uur 

16 april (zaterdag voor Pasen) 10-13 en 15-20 uur 
18 april (Tweede Paasdag) 11.30-13 uur 

De Twentsche Bank 

Zandvoort - Raadhuisplein 

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Q OOOOOOO CO CO O OOOOOOO fr OOOO WO OO O O O OOOOOOftSeOOCOC»»» 40 jaar Dierenbescherming 
In restaurant „Zomerlust" heeft 
de vereniging voor het „welzijn der 
dieren", onderafdeling van de Ned. 
vereniging van dierenbescherming, 
dinsdagavond j.1. op sobere, doch ge- 
zellige wijze haar 40-jarig bestaan 
herdacht. 

De voorzitter, de heer J.G. Volder 
heette de aanwezigen welkom, in 't 
bijzonder de burgemeester van onze 
gemeente, Mr. H. M. van Fenema 
met echtgenote en de heer A. Qua- 
kernaat,, voorzitter van de stichting 
„Kennemer Dierentehuis". 

De Zandvoortse toneelvereniging 
„Wim Hildering" speelde vervolgens 
met groot succes de komische thril- 
ler: „Gieren op het veilig nest" van 
Harold Mcpherson, welke vlotte en 
zeer geslaagde opvoering de hoofd- 
schotel van het programma vormde. 

De ere-voorzitter van de afdeling, 
Mr. van Fenema vertelde na de 
pauze het een en ander uit de his- 
torie der vereniging. Onder meer 
hoe 40 jaar geleden Dierenbescher- 
ming in Zandvoort werd opgericht 
door de heer J. den Ouden die deze 
avond verhinderd was aanwezig te 
zijn. Besloten werd hem een tele- 
gram te zenden als hulde en dank 
voor het 40 jaar geleden door hem 
genomen initiatief. Ook deelde Mr. 
van Fenema mede, dat in overleg 
met het bestuur van de jubilerende 
vereniging besloten werd, in Zand- 
voort nooit circussen meer toe Ie 
laten. Een actie wordt overwogen 
om het ledental tot duizend op te 
voeren, (thans bedraagt dit aantal 
450). Steun van gemeentewege aan 
de stichting „Kennemer Dieren- 
tehuis" weid door spreker — wat 
hem persoonlijk betreft - toegezegd. 

Op treffende wijze werd daarna 
door spreker Mevrouw A. de Joode 
gehuldigd, die 40 jaar lang lid der 
vereniging was, waarvan vele jaren 
bestuurslid en die zich door haar 
vele werk enorm verdienstelijk 
maakte. Zij ontving vele bloemen en 
een medalje van de Ned. vereniging 
tot bescherming van dieren voor 
„Dlerenlievend hulpbetoon". De heer A, Quakernaat bood ver- 
volgens de gelukwensen aan namens 
de stichting „Kennemer Dieren- 
tehuis". Spr. memoreerde o.m. de 
prettige samenwerking die de 
laatste 2 jaar met de jubilerende 
Zandvoortse afdeling ontstond. 
Waarderende woorden werden hier- 
bij door spr. geuit aan het adres 
van burgemeester Mr. van Fenema 
en het bestuur der vereniging. 

Spr. meende, dat bij dit jubileum 
niets moest worden aangeboden, dat 
in materie uitgedrukt kan worden. 
Dit moet n.1. bewaard worden voor 
het te stichten dierentehuis, doch 
spr. meende iets mooiers te kunnen 
aanbieden, n.1. de sterke wil van de 
stichting „Kennemer Dierentehuis" 
om dit tehuis op zo kort mogelijke 
termijn in Zandvoort te laten ver- 
rijzen. 

De vice-voorzitter van de jubi- 
lerende vereniging, de heer H. C. 
Schutter dankte vervolgens de 
toneelvereniging „Wim Hildering" 
voor de kostelijke avond, die men 
had geschonken en bood elk der 
spelers een lepeltje aan, waarna de 
voorzitter, de heer J. G. Volder nog 
een kort dank- en slotwoord sprak. BURGERLIJKE STAND 

Geboren : Elvira Johanna, dochter 
van P. M. W. Tuerlings en C. M. A. 
Bunnik ; Johannes Theodorus , 
zoon Van J. Th. Smit (overleden) 
en J. M. Jongsma; Bernardina, 
dochter van L. J. Zonneveld en A. 
D. M. Schelfaut. 

Ondertrouwd: N. C. Visser en S. B. 
H. Rosema, 

Gehuwd: H. J. Coenraad en Sak- 
harov; W. van Duijn en C. Bekke- 
ring. 

Overleden: C. A. Corbee, 66 jr., geh. 

met E. v. d. Vliet; J. J. Castien, 

geh. met Joh. Zegwaard. 
Overleden buiten de gemeente: A. 

M.J. F. J, J.Aleven, 71 jr„ geh. 

met Cath,. A. M. Lowies. Coiffures-Créations Internationales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londres-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

PhiEips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. opening. BanüeHfakkeeif Huize EMuwsb KERKSTRAAT 8 ZANDVOORT (v.h. Pelrovitch) Deze zal plaats hebben op 

dinsdag 1 2 april, 3 uur 's namiddags 

Evenals in Haarlem: „één kwaliteit, het allerbeste!" 
Voor Uw openingsbezoek houden wij ons gaarne aanbevolen. 
Telef. 02507 - 3822 R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Programma zondag 10 april: 
T.Z.B. 3-Alliance 3 12 u. 
V.V.D. 4-T.Z.B. 4 12 u. 
Concordia jun. e-T.Z.B, b 12 u 

Programma woensdag 13 april: 
Geel-Wit welpena-T.Z.B. a 3 u. 

Dinsdagavond 8.15 uur klaverjas- 
wedstrijd om Paas-eieren in ons 
clubgebouw aan de Kennemerweg. 

Schuilhutten in de duinen 

De Directie van de Amsterdamse 
waterleiding heeft besloten ten ge- 
rieve van personeel en bezoekers 'n 
5-tal schuilhutten in de duinen te 
bouwen. Zij zullen worden geplaatst 
op de hoek van het Westerkanaal 
en het Zwarteveld-kanaal, op de 
hoek van het rechte Schusterkanaal 
en het Zwarteveld kanaal op de 
hoek van het Nieuwkanaal en het 
Zwartevcldkanaal, op het kruispunt 
Kromme Schusterkanaal en Nieuw- 
kanaal en bii 't Noordoosterkanaal. 


De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat 

Amsterdam 


Programma voor maart: 

De populaire 

radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER 


Een nieuwe lente 

een nieuw geluid! 

De nieuwe KLEUTERJURK- 
JES hebben we weer ont- 
vangen, reeds vanaf . . ƒ 3,95 
Leuke PETTY-COATS in ny- 
lon en schuimplaslic v.a./3,60 
MEISJES BLOESJES 
in snoezige ruitjes 
en streepjes .... vanaf ƒ3,75 
Leuke JONGENSBLOUSES 

vanaf ƒ2,49 
Poplin DAMESBLOUSES 

vanaf ƒ4,25 
Grote sortering in do mo- 
dernste kragen en ceintuurs. 
SHAWLS IN GROTE 
VERSCHEIDENHEID. 
Zo juist ontvangen: Dames 
schuimrubber Pctty-Coats 

ƒ5,95 

De Wolbaai 

Haltestraat 12 - Telef. 2099 


Dranken bestellen? OHHO 
Brokmeier bellen! L\)\jL 
' Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Stationsplein 
Zandvoort 


Het programma in maart: 
Gedurende de weekends: 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Ario Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. 
7TG0EDE v Uit de diepvries! panklaar! 

Zo'n heerlijke, malse poularde, 
•waar u van zult smullen. Spe- 
ciaal voor u gefokte braadkuikens 
met veel" prachtig blank vlees 
en maar weinig been. Verbaast 
u niet over de lage prijs, want 
u weet het: Albert Heijn maakt 
u het leven goedkoper! 

Heerlijk malse 

BRAADKUIKENS 
en POULARDES 

Gewicht per stuk varieert van 
750 tot 1000 gram PER 
500 GRAM 2. 40 Voor soep en ragout 

KIPPE-P0ULETl0O S ram 46 

Albert Heijn \ Kerkstraat 30, Zandvoort 
VREUGDE enGEMAK EXCELSIOR .... ƒ145,— 

H.E ƒ120,—, ƒ145,— 

RUTON ƒ145,— 

ERRIS JUMBO . . ƒ142,50 
HOOVER ƒ145,— 

Henk Schuilenburg 

De goedk. Amsterdammer 
Grote Krocht 5-7, tel. 2974 pifiptpE 
ï -"FflltÉs.. Nnrm Patate-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon 

KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713 

Croquetten, Nierbroodjes, 
Gehakt, Bami Ballen, Nassi 
Ballen, Wanne worst, slaatjes 

2 gekookte eieren 25 et. 

Gebr. Varkenscoteletten ƒ1, — 

ONZE - SPECLALITEIT: 

Broodje gebakken lever^ 50, et. 

'Gebakken lever, "pa tates^f rites ƒ!.'-. Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - TeL 2803 Adverteert in dit blad Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

AQ f\ I Prinsesseweg 15 
• OVL Telef. 2066 Koopt tijdig Uw 

EIERVERF 

Drogisterij Bouwman 

' Gedipl. 'drogist 
ORANJESTR, 7 - TEL. 2327 De nieuwe 

Excelsior 

Steel-stofzuiger 
f 132,50 

Zeer moderne uitvoering! 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ 83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 
Wij zorgen voor een prima ontvangst 
U neemt het zó mee! 
PHILIPS DRAAGBARE RADIO. 
Wij regelen desgewenst op prettige 
wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 ONS SUCCES IS: LAGE PRIJZEN EN EERSTE KWALITEIT! 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. PRACHTIGE RUNDERLAPPEN ƒ 1,98 

750 gr. PRACHTIGE RIBLAPPEN ƒ 3,75 

500 gr. LENDE-ENTRECOTE ƒ 2,75 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE ƒ 3,25 

500 gr. HAMLAPPEN ƒ3,— 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Pork 85 et. 

150 gr. Cervelaatw. 70 et. 250 gr. gek.worst 85 et 

150 gr. Gebr. Rosbief . . 98 et. 150 gr. gebr. Fricandeau 98 et. 

150 gr. Gelard. Lever 85 et. 

Volop verse varkenspoten en hamschUven. 
Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleescoaserven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st ƒ1,10 ; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. Spreekuur burgemeester 

De burgemeester van Zandvoort 
zal zijn e.v. spreekuur niet houden 
op woensdag 13, maar op donder- 
dag 14 april van 10-12 uur. 

Sluiting gemeentelijke bureaus 

De gemeentelijke bureaus in onze 
gemeente zullen op Goede Vrijdag 
15- en Paaszaterdag 16 april voor 
het publiek gesloten zijn. Op zater- 
dag 16 april zal het bureau van de 
burgerlijke stand evenwel geopend 
zijn van 9-10 uur. 

K.J.C. Zandvoort 

Woensdag j.1. speelde KJC Zand- 
voort zijn laatste ronde van 't vier- 
maandelijkse clubkampioenschap. 

1. P. Paap Cz. 60808 p. (kampioen) 
2. H. de Muinck, 59584 p.; 3. D. Vis- 
ser Jr., 58273 p en 4. G. Koper, 
58030 p. Heren! woensdag a.s. 
eier-avond met attracties. 

Blijf meester 

over Uw zenuwen. Neem 
Mijnhardt's Zenuwtabletten 

Zij schenken de rust tot herstel wat munhaRDJmaaktisgoed Oud-jachtopziener wordt 93 jaar BEHANGEN of STOFFEREN 
zeil leggen of tapijt keren. 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon 

KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713 

Uit onze nieuwste machines: 

i/ 4 Liter SLAGROOM 75 et. 

1/2 Liter SLAGROOM ƒ1,25 

'/, Liter VERS IJS 

vanille, aardbeien 75 et. 

'/• Liter VERS IJS 

vanille, aardbeien ƒ1,25 

Speciale verpakking. Bü feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soortea rueubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 
VOOR.. MODERN .MRTERIEEU TAXI 2600 

Ben. taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat U veilig 

■wordt gehaald 

en gebracht! 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 VOOR INTERIEUR VERZORGING 

meubelstoffering enz. 

„ASPECT" - H. van Asperen 

Zandvoortselaan- 39. 
Telefoon 2937 of 02500 - 17069 Sensatie- 
aanbieding 

gramofoonplaten 

5 schitterende LANGSPEEL- 
PLATEN 45 t. elk in een 
fraai album, voor slechts 

f2,50 p.stuk 

1. Vier koren uit „DER MES- 
SIAS" van Handel. Glory 
to God, Behold the lamb of 
God, Halleluja, Since by 
God man came death. To- 
ronto Mendelsohn Koor 
met Symphonieorkest. 

2. Symphonie No. 39. Mozart 
door Symphonie orkest van 
Berlijn. 

3. Bloemenwals van Tschai- 
kowsky en wals uit de 
serenade voor strijkorkest 
met de wals uit Faust van 
Gounod. Symph. orkest 
Berlijn. 

4. DE MOLDAU v. Smetana. 
Symph. orkest Berlijn. 

5. Proloog en wals uit de 
Schone slaapster van 

Tschaikowsky. 
Prelude en Farandole uit 
de Notenkrakersuite van 
Tschaikowsky. 

Haast U, want dit is slechts 
een eenmalige aanbieding. 
In een prettig gemeubileerde 
kamer op de bovenste verdieping 
van „Het huis in de duinen" — vol 
met allerhande herinneringen aan 
zijn langdurige loopbaan — woont 
sinds enkele jaren Jan van Hon- 
schooten, Nederland's oudste jacht- 
opziener, die dinsdag 12 april ineen 
nog blakende gezondheid zijn 93ste 
verjaardag hoopt te vieren. 

„Ome Jan" zoals hij algemeen 
bekend is, heeft vanuit zijn kamer 
een riant uitzicht op Zandvoorts 
duinen, de duinen, waarin hij zijn 
gehele leven doorbracht en nog 
steeds doorbrengt. Cp 31 december 
van het vorige jaar heeft hij einde- 
lijk — en na lang aandringen — zijn 
spullen ingeleverd. Toen was hij 
meer dan 70 jaar als jachtopziener 
in de Zandvoortse duinen werkzaam 
Daarmede sloot hij een levens- 
periode af, die uniek in de historie 
mag genoemd worden. 

In dienst- van zijn landheren, eerst 
Jhr. H. Barnaart, daarna de heren 
de Favauge en tenslotte de heren 
Quarles van Ufford, heeft Jan van 
Honschooten tijdens de vele jacht- 
partijen drie Prinsen van zeer nabij 
leren kennen. Eerst een van de 
zoons van Koning Willem Ilf, (de 
juiste naam weet hij niet meer), 
daarna Prins Hendrik en tenslotte 
Prins Bernhard. Jan van Hon- 
schooten heeft de Zandvoortse dui- 
nen nog gekend, toen het mogelijk 
was per schaats van Zandvoort naar 
Vogelenzang te schaatsen over de 
bevroren duin-dellen, al moest je 
dan af en toe wel eens afbinden om 
een volgende del te bereiken. 

We hebben Ome Jan opgezocht en 
troffen hem in een opperbeste 
stemming en graag bereid ons het 
een en ander uit zijn léven te ver- 
tellen. 

Jan van Honschooten werd gebo- 
ren in een klein huisje, vlak bij de 
oude Zandvoortse renbaan, gelegen 
achter de Tonnenberg. In de een- 
zaamheid van het omringende duin- 
landschap groeide hij op m een 
gezin, dat tien kinderen telde, zeven 
meisjes en drie jongens, van wie hij 
de enig overgeblevene is. Het jacht- 
opzienerschap zat hem in het bloed, 
want vader Jan van Honschooten, 
geboren in 1833 en overleden in 
1908, was 52 jaar lang jachtopziener 
in de Zandvoortse duinen en' zijn 
grootvader, Piet van Honschooten, 
aanvankelijk werkman op Boeken- 
rode, werd jachtopziener in Bent- 
veld en „Het Rozewater". De thans 
hoogbejaarde „Ome Jan" kreeg vier 
kinderen. „Twee jongens en twee 
meiden", zegt hij trots en ze gingen 
allemaal „in de jacht". Dat is ook zo 
want twee meisjes assisteerden 
trouw bij alles, wat zich rondom de 
talrijke jachtpartijen afsneelde. Zijn 
zoon Engel nam zijn functie over en 
is thans jachtopziener in dienst van 
-de heren Quarles van Ufford in de 
j>Zandvoortse r ._duinen, .. terwijl^zoon. 
"""Jan "" 'déze ~ïurictïë"~véfricht"-ïn"' Cal-"' 
lantsoog in „Het Zwanewater", 
het alom bekende natuurreservaat- 
Het is bijna ongelooflijk, wat Jan 
van Honschooten zich uit zijn 
avontuurlijk en veelbewogen leven, 
dat zich dag en nacht afspeelde in 
de prachtige natuur van Hollands 
blonde duinen, weet te herinneren. 
In weer en wind, bij nacht en ontij 
zwierf Jan van Honschooten door 
het duin. Hij werd volkomen één 
met dit landschap, dat hij leerde 
kennen als U en ik onze huis- 
kamer. „Ik heb er niets geen spijt 
van", zegt hij, „en zou het graag 
noc eens over willen doen". 

Dan vertelt hij, hoe" hij in ' zijn 
leven slechts éénmaal uit de. duinen 
is gevlucht, n.1. voor de kou. Dat 
was tijdens surveillance in februari 
1891, tezamen met "zijn vader. Hij 
weet het nog precies. Tien konijnen 
hadden ze, toen moesten, ze voor de 
felle kou wijken, die niet meer uit 
te houden was. 

Ome Jan vertelt de honderd uit 
over de wedrennen op de oude 
jZandvoortse renbaan, waarvan een 
fraaie litho van rennen, die op 6 
sept. 1844 in Zandvoort werden ge- 
houden, ziin kamer siert Hij hoorde 
dat van zijn vader, ,want de ren- 
baan was verdwenen, toen Ome 
Jan geboren werd. 

Maar van de Vinkenbaan, die van 
1895 tot 1910 geëxploiteerd werd, 
weet hij uit persoonlijke ervaringen. 
„Een rot-bedrijf" zegt hij, dat vin- 
ken en 't is maar goed, dat 't werd 
afgeschaft, maar je kon er wèl 
lekker aan verdienen". 

, Wanneer Jan van Honschooten 
over zijn duinen begint, dan raakt 
hij -daarover niet uitgepraat. Hoe 
spreekt uit elk woord de liefde voor 
deze natuur, die hij van kindsaf 
leerde kennen. Wanneer ik beweer, 
dat de duinen tegenwoordig minder 
mooi zijn dan vroeger, ontkent hij 
dit met de meeste nadruk. „Inder- 
daad door de massale wateronttrek- 
king zijn de laatste jaren de duinen 
anders geworden, maar mooi zijn ze 
gebleven", zegt hij. Vroeger groei- 
den ér veel andere planten, flora 
en fauna zijn veranderd, maar 
mooi is het duinlandschap gebleven 
en altijd even boeiend. Hij weet 
nog, dat in 1907 de laatste kieviten 
in het duin broedden. Maar de 
enorme konijnenstand maakte de 
duinen ruig en de kieviten ver- 
dwenen, doch wonderlijk is het, zo- 
als de natuur zich weer herstelt, 
want dit jaar voor het eerst zijn in 
de duinen de kieviten weer terug- 
gekeerd en grote aantallen wilde 
eenden, nu door het kunstmatig 
inbrengen van Lek-water hier en 
daar weer plassen in de duinen 
ontstaan zijn. 

Jan van Honschooten wee^ ook 
nog heel goed, hoe hij met zijn land- 
heren ging vissen in de duinkanalen, 
waarvan hij er vele zag graven. 
Emmers met paling en soms meer 

-dan twintig grote snoeken per dag 
waren dikwijls het resultaat van 
zo'n vispartij, maar ook dat is ver- 
leden tijd, want door onopgehel- 

' derde oorzaken is de visstand in de 
kanalen enorm teruggelopen. En Jan van Honschooten vertelt 
maar. Van buizerds en sperwers, 
van eksters en torenvalken, van 
vele vogels, die hij tijdens zijn 
zwerftochten door het duin leerde 
kennen. ,Hij vertelt van de hazen, 
die de laatste jaren zo in aantal 
toenemen, van de konijnen die een 
'ware plaag werden en niet te ver- 
delgen waren, totdat de. gevreesde 
myxomatose er bijna radicaal een 
einde aan maakte. Maar nu komen 
ze weer terug en men ziet hun 
aantallen merkbaar groeien. 

Jan van Honschooten vertelt van 
het bijna dagelijkse konijnendelven 
in vroeger jaren. Met de graaf trok 
men er de gehele dag op uit, een 
zwaar en inspannend - werk. „Maar 
wie wil er nu nog delven?", vraagt 
hij mij. „Ik heb het m'n hele leven 
lang gedaan, maar er is geen lief- 
hebberij meer, 't gaat tegenwoordig 
allemaal in de eerste plaats om de 
vraag: wat kan ik ermee verdienen - 
en daarom wordt het in de wereld 
een steeds grotere rotzooi", 1 filoso- 
feert hij wijsgerig. f 

Wanneer we zo zijn kamer eens 
rondkijken, zo boordevol herinne- 
ringen aan zijn rijk gevarieerde 
leven en we zien deze krasse bijna 
93-jarige, dan lijkt het haast onge- 
lofelijk, op een zó hoge leeftijd nog 
zo vitaal te kunnen zijn en zich nog 
zó te'kunnen interesseren voor alles, 
wat hem tijdens zijn leven zo dier- 
baar werd. Want nog altijd is Jan 
van Honschooten niet aan huis ge- 
bonden. Meerdere malen per jaar 
bezoekt hii zoon Jan in Callantsoog, 
of vertoeft in en om het huis -van 
zoon Engel aan de Zandvoor,tselaan. 
Natuurvorsers als Jac. P. Thijsse, 
Jan Strijbos en Kees Hana, werden 
zijn grote vrienden en zij 5 hebben 
van deze oude jachtopziener veel, 
zeer veel geleerd. Koninklijke on- 
derscheidingen werden zijn deel, 
mensen van Koninklijke - bloede 
trokken met hem door de duinen en 
voor allen,/ van de eenvoudige 
werkman tot de hoogste adel, voor 
die allen bleef hij „Ome Jan" en 
dat blijft hij, zolang als God hem 
het leven schenkt en hii, met het 
uitzicht op zijn geliefde duinen, van 
een rustige levensavond geniet. ' 

Het zal hem a.s. dinsdag op zijn 
drie en negentigste verjaardag zeker 
niet aan belangstelling ontbreken, 
iets, waarop hij zich bij voorbaat 
reeds verheugt, ook al, omdat hij 
zich dan weer temidden van zijn 
vrijwel voltallige kring van kinde- 
ren, klein- en achterkleinkinderen 
-zal bevinden, want de enige ziekte 
die Jan van Honschooten kent is 
familie-ziekte. - K. MOeUEE. Saby-huidje TBABYDERME'S %oktërsdlenst 

Zondag a.s. 'Dr. P„ Flieringa, Brede- rodestraat 1, tel: 2181. 

Dienst wijkverpleegstérs 

Zondag a.s. Zr. S. M de Wilde, Zee- 
straat 67, tel 2720. 

VERLOSKUNDIGE: . 
Zondag a.s. zr. G. Bokma, Tolweg 6, 
tel. 2816. 

DIERENARTS: " 

Zondag a.s. Dr. J. Heek, Koninginne 
weg 51, H'lem, tel. 02500-13174. 

Dienst apotheken 

Van Zaterdag 9 t.m. vrijdag 15 
april na 6,30 uur 's avonds,: avond-, 
nacht- en zondagsdienst dè Zand- 
voortse apotheek J. J. L. A. Wijnne, 
Haltestraat 8, tel. 2389. 

Echter uitsluitend voor i recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. Spit, Spierpijn 

itische pij r 
eneens weg en reumatische pijnen 
wrijft U eveneens weg met . Dankbetuiging. • 

Opnieuw werd ik "j.1. zaterdag bij 
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis 
verrast met talloze blijken van 
belangstelling en medeleven, mede 
in de vorm van '"bloemen en ge- 
schenken. 

Daar het mij onmogelijk is, hier- 
voor allen • persoonlijk te danken, 
moge ik langs deze weg hiervoor 
mijn hartelijke dank betuigen. 

I. Petrovitch. 
Zandvoort, 8 april 1960. '' 
Kerkstraat 8. - - Dankbetuiging. 

Voor de vele hartelijke' bewijzen 
van deelneming bij het overlijden 
van onze innig geliefde en zorg- 
zame Vader, Behuwd- en Groot- 
vader 

JOHANNES VERSTEEGE 

betuigen wij U onze welgemeende 
dank. 

Uit aller naam: 
C. I. Versteege. 

Zandvoort, april 1960. 

Tramstraat 4. Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: 

Ds. A. de Ruiter. 
15 april (Goede vrijdag) 20 uur: 

Ds. A. de Ruiter. 

HERVORMDE KERK 
Zondag as. 10.30 uur: Ds. C. de Ru. 

Bevestiging van lidmaten. 

Medewerking van het kerkkoor. 
19 uur: Geen dienst. 
10.30 uur: Jeugdkapel i.h. jeugdhuis. 
Spreker de heer A. B. Schaap. 
15 april (Goede vrijdag) 10.30 uur: 
Ds R. H. Oldeman. Bed. H. Avondm. 
19.30 uur: Ds. C. de Ru 

Bed. H. Avondmaal. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur: Drs. J. L. R. 
Ort, N.H., uit Amsterdam. 
19,30 uur „Het huis in de duinen" 
Ds. A. J. Snaayer, Doopsgez. uit 
Haarlem. (Uitsluitend voor bewo- 
ners van het tehuis.) 

PAROCHIE H. AGATHA 

Zondag 10 april H.H. Missen om 
7.30, 9 uur Hoogmis met Palmwij- 
ding en 11 u. In Huis in de Duinen 
om 8.30. 's Avonds om .7.30 Lof met 
Lijdensmeditatie. 

Donderdag, witte donderdag; 
's middags om 5 uur een H. Mis en 
's avonds om 8 u. Plechtige Avond 
Mis. 

Vrijdag, Goede vrijdag, 's middags 
om 3 uur de Plechtigheden met 
Kruisverering. 

Zaterdagavond om 10.30 uur de 
Paas-Nachtwake en om 12 uur 's 
nachts de plechtige Paas-Mis. 

Zondag 17 april Hoogfeest van 
Pasen; H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
Hoogmis en 11 uur. In Huis in de 
Duinen om. 8.30 uur. 

-NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND - 
Dinsdagmiddag, 3 uur, samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr. de heer H. Veldkamp. . ' ' 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudie in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. Bij feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbtf ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Strijd en bevordering 

De Zandv. politie-sportvereniging 
organiseerde een voetbalwedstrijd 
tussen senioren en junioren van het 
politiekorps alhier. De strijd ein- 
digde in een 5-1 overwinning voor 
de junioren. Bij de rust was de 
stand reeds 2-1 in het voordeel van 
de jongeren. Ter verhoging van de 
voetbalvreugde speelden de senio- 
ren tegen 't einde van de wedstrijd 
met een twaalftal ! 

De burgemeester van Zandvoort 
bevorderde met ingang van 1 juli 
1960 de agent W. C. v. d. Zeijs tot 
hoofd-agent en met ingang van 6 
juli tot klerk, de schrijver H. Dijk- 
stra. 
DE ROTTERDAMSCHE BANK N.V. 

KANTOOR ZANDVOORT 
Thorbeckesfraat 13 

De financiering van Uw seizoensvoorraden en 
Uw uitbreidingen kan een probleem zijn. 
Leg deze problemen aan ons voor, opdat wij 
hen samen met U kunnen bezien. 
Chr. U.L.O.-school Zandvoort 

Opleiding voor het M.U.L.O.- diploma met de volgende mogelijk- 
heden: 

I. A-Examen. 

a. met algebra en meetkunde, o.a. voor toelating Kweekschool. 

b. met Handelsvakken volgens het A-Examen. 

c. volgens het Middenstandsprogramma. 

II. B-Examen. 

Het M.U.L.O.-diploma biedt vele mogelijkheden voor de praktijk 
en voor verdere opleiding. 

Inschrijving van nieuwe leerlingen dagelijks aan de schoor of 
bij het Hoofd der School, Dr. Mezgerstraat 28, telef. 3080. Re DORPSP Begrafec EerlZandv. 
amer 

1 - TEL. 2872 JAC ÖPER Crematies Piano-ree 

Het feit, da ichting Culturele 
kring „'t 1 erin slaagde, de 
nestor van < >rlandse pianisten , bereid' te 
Zandvoort een recital in 
i, mag zeker een feit van ve tenis worden ge- 
noemd. W; Hem Andriessen, 
de bekende mse pianist-com- 
ponist,, tree aatste jaren nog 
slechts uite ien op. ' , 

En zo bi Zandvoort dins- 
dagavond i ostelijke muziek- 
zaal van hc jenschapshuis het 
zeker zeld gebeuren, gecon- 
fronteerd t< n met de roman- 
tiek en ini levenis van een 
kunstenaar, muziek tot diep 
in het hart eleven. Confucius 
heeft eens g ,Muziek is de taal 
der umvers sheid, die slechts 
door de be ;den wordt ver- 
staan en gei , doch wier troost 
voor allen a deze uitspraak 
van de oud >se wijsgeer heeft 
Willem Anc deze avond maar al te waar 
We hoord avond de Sonate 
in Es van jfclaydn, de Etudes 
Symphoniqi is 13 van Robert 
Schumann de pauze „Jeu 
d'eau" van 'e Ravel en „Feu 
d'artifice" 3aude Debussy. 
Tenslotte w ; vier werken van 
Frédéric C :en prachtig slot 
van deze aT :rkregen, n.1. met 
de Berceuse llade in g opus 23 
en de Etud<§ en F. De toegift, 
publiek hem wist 
,Des Abends", die een opg 
af te dwin van Roberl nann, werd op- nieuw een 
Willem An ï 
ziek sprak -\ De pretti, :, die de muziek- zaal in 
ademt, wer kaal gebied 
te beleven van elk we 
dern werd 
Andriessen klankenschc de prachtige 
Muziekmi hoezeer de door 
gespeelde mu- 
t tot hart. emeenschapshuis 
ongetwijfeld aan mee, dat e< ;r van intimiteit 
ontstond, i jzonder geschikt 
was, om de mrtenis op muzi- de fijnste details 
in de kostelijke voorbeschoi i, die de pianist Klassiek en mo- 
ond door Willem 
gevoegd tot één groot boei 3heel van louter mede dank zij de uitneme genschappen van el. 

Zandvoort was de pianist ui : dankbaar en 
toonde dit sop met bloemen 
en een app it ovationele vor- 
men aannai 

Moge ee nd van * dergelijk, 
- gehalte 'nog naai in Zandvoort 
plaat9 vind het zij „'t Helm" 
gegeven in uje toekomst nog- 
maals dezi ster-pianist naar 
Zandvoort 'en. Men zal er 
ongetwijfelc stichting uiterst 
dankbaar vfc. Bij of party, 

L.EFFEK ranken erby : 
Telef. 2! Telef. 2150 Taleltenni De tafe#ereniging „Shot" 
houdt hed rijdagavond) voor 
haar leden linge wedstrijden 
eierenwens zal hierbij de huldiging ; 
beide tean 
kampioen z .'orden. K.J.C. Za >rtmeeuwen Uitslag Vi 
1. P. Schaa 
A. Schuiteif 6 
aantal 
p. en 4 

De 
'n eier-avoi Klaverjas i K.A.B. Zanc e De 
seert a.s. zfvond 
grote kla\ 
zen, die onfliur 
Parochiehu 
draagt 50 c vinden van de 
in hun afdeling naand maart: No. 

i p. (kampioen); 2. 

p. en hoogste 

marf); 3. E. Bos, 30966 

Th|ten, 29892 p. 

gaat in met laatste naand K.A.B. organi- 

10 april een 

•ond om eier-prij- 

aanvangt in 't 

et inleggeld be- 

persoon. K.J.C. «D ion» Uitslag v 
strijd om 

1. J. Robif90 
97450 p.; 3 
J. Boom, 9; naandelijkse wed- 
ibkampioenschap: 
p.; 2. J. Koper, 
ide. 95475 p. en 4. Schoolvofv/edstrijden De jaar 
strijden, h 
toernooi", 
worden oj 
Kennemer 
nemerweg, 
terreinen z. 
donderdag 
april, dinsc 
der dag 21 
speeld in t 
lingen E. e schoolvoetbalwed- 
n. „Paasvoetbal- 
it jaar gehouden 
terreinen van het 
ark aan de Ken- 
op een tweetal 
den gespeeld op 
pril, zaterdag 16 
en april en don- 
• Er wordt ge- 
delingen, de afde- 
In eerstgenoemde afdeling du :e wedstrijd twee- 
maal vijfti uten; in laatstge- 
noemde tv. dertig minuten. 
Behalve elftallen van alle 
Zandvoorts "e scholen, wordt 
aan het to deelgenomen door 
elftallen v van Eeghenschool 
in Aerder n de Aerdenhout- school, de 
voort, de 
Zandvoort, 
U.L.O.-sch( 
elftallen 
tallen aan '•-school te Zand- 
U.L.O.-school te 
■51 de openbare 
chreef met twee 
aal nemen 12 elf- 
oernooi deel. De prijsuftreik plaats vinden op 

donderdag »il om 10.15 uur 

voor de afi J en om 11,30 uur 
voor de af 
RADIO EN TELEVISIE Electro- Radio 
Technisch Bureau 

WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. J. KEUR Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT ._ ..-——- ~ — -.— o-™». Betaling desgewenst in overleg 

STOFZUIGERS: Erres, Electro Lux, Holland Electro, Hoover, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad ! ZIET ONZE SHOWROOM WONINGBOUWVERENIGING 
„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

Voor leden komt beschikbaar de beneden- 
duplexwoning 

Vondellaan 53 

voor een echtpaar met ten hoogste één 
kind» niet ouder dan 1 jr, Huurprijs ƒ8,10 
per week, alle kosten inbegrepen. 

Opgave voor dinsdag a.s. 's v avonds 7 uur, 
schriftelijk bij de -secretaris D. van Dijk, 
Dr. C. A. Gerkestraat 22. Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR van nieuwe OPELS-RECORD 

ƒ 10, — per dag- + 10 cent per km. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

ƒ 7, — 4- 7 cent per km. per dag. 

J. S. FOLKERS Thorbeckestraat 17 
Telefoon 3283 L.Balledux&Zn 

TELEF. 2596 Woning- 
inr.bedrijf 
HALTESTRAAT 27-29 

Complete woninginrichting • 
Behangcrij - Stoffeerderij - Beddenmakerü 

Meubelen - Bedden 

Ledikanten - Dekens 

Gordijnen - Tapijten 

Cocosartikelen. 

Linoleums - 'Colovinyl 
tegels - Balatums. 

Luxaflex zonwering. 
Vakkundig geplaatst. 

Trappen bekleding. 

HALTESTRAAT 27-29, TELEF. 2596 (centrum) 
MATH. MOLENAAHSTR. 6, TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. THIJSSEWEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Bij geen gehoor op 2596 

een der andere nummers bellen! 
Chr. Oratorium Vereniging -C.O.V. 

,JHaaxlenL.^.,^, ^.;:.„ .^.Djrigent George Robert 
Uitvoering 

Matthaüs Passion 

JOH. SÉB. BACH 

op MAANDAG 11 en DINSDAG 12 april 
in de GEM. CONCERTZAAL te Haarlem. 
Aanvang half acht. 

Entree: 11 april ƒ2,50 en ƒ4,—. 
12 april ƒ3,50 en ƒ5,—. 

Alle kosten inbegrepen. 

Kaarten, met besproken plaatsen, kunnen be- 
steld zoorden aan het bureau van dit blad: 
Zeestraat 57rood, telefoon 2472. Fa. H. van Staveren 

" ZEESTRAAT 48 - TELEF. 2684 

Wegens 'n kleine verbouwing aan onze toch 
reeds zeer mooie winkel, hebben wij gemeend 
U enkele 

speciale aabiedingen 

te moeten doen. k ', 

A.s. zaterdag: 

4 heerlijke gesorteerde slagroomgebakjes ƒ1,00; 
'n bijzonder smakelijke ADVOCAATROL ƒ1,75 
4 KALFSVLEESCROQUETTEN ...>..... ƒ1,00 

VAN STAVEREN 'n begrip voor kwaliteit 

en sortering! 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF? 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 

200 gr. Pekelvlees I 0,98 
150 gr. Geld. ham I 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork ». ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte woret ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ0,85 

1 blikje Vlenna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalagel Voor de Paasdagen 
Grote sortering 

PAASEIEREN 
- PAASFIGUREN 

PAASMANDEN ' 

PAASNETJES 
GEVULDE EIEREN 

MATZES 

(Isr. Paasbrood) 

ook in doosjes a f 0,30 

Speciaal adres voor 

alle Verkade artikelen 

WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN? ' 
Steeds voorradig en, het voornaamste t 

FABRIEKSVERS ! 

KOFFIE EN THEE 

DOUWE EGBERT en VAN NELLE. 

Chocolaterie M. C VAN NOL 

TELEF. 2364 - KERKSTRAAT 34 Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel 
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Garvey sherry very pale & dry superior 

per (les f 5,95 HEROPENING 

Slijterij 

P. BAGGERMAN 

Haltestraat 10 - Telefoon 2005 
ZANDVOORT AAN ZEE 

Zaterdag 9 april 1960 Heeft U al kennis gemaakt 

met onze nieuwe collectie 1960? 

In blouses, rokken, 
. badcostuums etc. 

U zult verbaasd staan, zó leuk, zó goed- 
koop en wat 'n keuze. Ziet onze etalage's. 
WIJ OVERDRIJVEN NIET! 

Voor Uw JPaasinkopen: &**& H O OY 

ZANDVdÓRT GROTE KROCHT 20 Bloemzaden, Bollen, Knollen 
en vaste planten 

Alles voor Uw tuin vindt U bij: 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 
leuk opgemaakte bloemstukjes. 

Bediening, prijs en ktwiUteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! HEROPENING van 

Hotel-Pension 
«LAMMY» 

op ZATERDAG 9 APRIL. 

Receptie van 3-5 uur. 

FAM. J. W. v.d. WERFF 
Hogeweg 34 - Telef. 3466 Geef uw vrouw een trap 

uit 

Het wonder van Zandvoort 

HOUTEN TRAPPEN ƒ 2,25 per trede 

BRABANTIATRAPPEN ƒ59,50 

Kastpapier per rol ƒ0,50; Boenders v.a. ƒ0,25 
Cocos deurmatjes ƒ2,45; Balatum p. m. ƒ 3,06 
Metalen strijkplank ƒ19,50 

SWALUëSTRAAT 9 - TELEFOON 2418 WOENSDAG 13 APRIL 

heropening 

van het geheel verbouwde 
en gemoderniseerde 

Automatiek en Cafetaria- 
bedrijf KERKPLEIN 12 

(voorheen Sol's Automatiek). 

Speciale kinderen-attractie! 

aanbevelend, 
VAN HOUTEN & ZN. 
Bij Drommel Uw keuze gemaakt, 
Is midden in de roos geraakt. 
Nooit geen spyt; kwaliteit! ' 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Vanaf heden geopend: 

Cafetaria «'t Plein» v.h. E. Keur 
Badhuisplein 4 Zandvoort Telef. 4128 Onze speciale aanbeveling (steeds vers): 

Kip aan 't spit 

(ook op telefonische bestelling). 

Verder bieden wij U aan 

onze éérste kwaliteitsproducten: 

ESPRESSO IJS 

PATATES FRITES 
WARME WORST 
BALLEN GEHAKT 
BRAADWORST 
CROQUETTEN enz. Voor 

herenkleding 

en 

herenmode 

De speciaalzaak 
van Zandvoort 

Ruime keuze in: 

COSTUUMS 
SPORTCOLBERTS 

PANTALONS 

REGENJASSEN 

VESTEN 

PULLOVERS 

OVERHEMDEN 

WEEKENDERS 

JACKS 

SHAWLS 

DASSEN 

SOKKEN 

ANKLETS 

enz. enz. E. de Boer 

KERKSTR. 20 - TEL. 3136 Sensatie! 

„YMANO" 
CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A. van Sluisdam VONDELLAAN 22 TEL. 3221 Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. HAMOL 

Schoonheid uit Zwitserland. 

Crèmes en lotions 

voor elke huid. 

Drogisterij 
BLAAUBOER Haltestraat 46 Telef. 2392 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Th. 


Slijkerman 


Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 
Accountancy 
Belastingen 
Administraties 


Lid Nat. Ass. v. Ace. 


Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. 
De prijs van deze japon 
is ƒ34,75 

am. een 

hart- 
veroverende 
collectie 
een hartveroverende collectie in 

/<2f*0ftftlft 

vlotte modellen reeds vanaf ƒ 19,75 

Alleen van de beste grondstoffen ver- 
vaardigd. Ook in ROKKEN een keuze uit tien- 
tallen modellen, vanaf ƒ 9,75 

Badpakken en badbroekjes 

van „Tweka", „Heinzelmann", „Marina 
del Mar", „Cole of Cahfornia" enz. enz. 
Toonaangevend en voordelig! 

Een prachtige collectie in 

«Falcon» - Damesjassen 

Met volledige garantie. Vanaf ƒ 49,75 „LASTINA" en PETER PAN B.H.'s 

in een ongeëvenaarde keuze. 
Ook gordels, step-ins en panty's. Dames komt U eens kijken zonder enige 
verplichting. 

U vindt bij ons wat Uw hartje begeert. Modemagazijn 

DE WAAG" 

Telef. 2087 Haltestraat 40 Steeds een stap voor! 
'n keur van modellen! 
Schoenhandel Eigen reparatie-afdeling 
voor betere schoenen. U profiteert van de grote omzet! 

van 

Slagerij Burger 

U wilt kwaliteit en toch niet duur? Extra voordelig deze weck. 

RUNDVLEES: 

750 gr. Fijne Riblappcn 

(mager) ƒ3,18 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,38 

750 gr. magere Varkcns- 

lappen ƒ3,38 

750 gr 1 . Kalfsfricandeau ƒ3,68 

750 gr. Vark.fricandeau ƒ3,08 

750 gr. Rund.lappen ƒ2,78 

750 gr. Gehakt, gekruid ƒ1,88 

MAANDAG EN DINSDAG: 
500 gr. Saucijzen of 

Uraad worHt ƒ1,50 

750 gram /2,10 

Woensdag en donderdag: 

500 gr. Gehakt h-o.h. /ƒ1,25 

200 gr. Pork 45 et. Ons stokpaardje: 

BRAADKRABBEN 

98 CENT 500 GRAM 

Probeert U eens: 
gebakken als carbonade 
bij de boterham; 
in de soep enz. enz. VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 

100 gr. Saks, samen 79 CENT 

150 gr. gel. Lever 74 CENT U koopt in een klassezaak bij: 

Gebrs. Burger 1 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem . Zandvoort, Haltestraat 3, Telel.2994 


ii (jwod kfckmw/cuid ! ADVERTENTIETARIEF 

loise advertenties per m m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. rWf/WWSt] WOONHUIS of VILLA TE 
KOOP GEVRAAGD. Vesti- 
gingsvergunning aanwezig. 
1961 te betrekken. Br. no. 
2, Haltestra at 12. 

GEVRAAGD: Aankomend 
VERKOOPSTER. De Wol- 
baal, Haltestr.l2a, Tel.2099 

WONINGRUIL 

Amsterdam-Zandvoort 
Aangeb. in Slotermeer ben. 
huis, gr. kamer, 2 slaapk., 
keuken, douchecel, zolderk. 
en fietsenkelder. ƒ15,30 p. 
w. Br. no. 9-4 bur. v.d. bl. 

Voor al Uw METSEL- 
"WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. 

W O N I N G R U I L 
Aangeb. nieuwbouw ben. 
huis, 3 kamers, keuken, 
douche, fietsenbox, in Am- 
sterdam-W. Gevr. moderne 
3 of 4 kamerwoning in 
Zandvoort. Brieven A. W. 
Lathouwers, Burgem. van 
Leeuwenlaan 85 hs., Am- 
sterdam-W. Voor goed AVit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telefoon 3959. BROMFIETS W.A. VER- 
ZEKERING ƒ10,— p. jaar, 
motor w.a. verz. ƒ22,- p.j., 
scooter w.a. verz. ƒ18,- p.j. 
Inl. Adm. & Ass.kantoor 
Kroes, Ged. Oude Gracht 
35. Haarlem, Telef. 17632. AANGEBODEN : Prima 
onderhouden massief don- 
ker eiken huisk. ameubl., 
best. uit gr. dressoir, kloos- 
tertafel m. 2 uitsch. bl., 6 
stoelen, bekl. m. Velours 
d'Utrecht, theemeubel en 
boekenk. (Event. apart). 
Telef. K 2502 - 6723, Kra- 
keling 17, Bennebroek. WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. 

Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 

Colovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 

Bouwpakketten 

HOBOPLEX 

Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 
Aanrechten 

HOBOPLEX 
Plakplastic 

HOBOPLEX 
Schoorsteenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 

Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 

Telef. 3346 
De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". 

Rust. besch. jongeman, 23 
ir. zoekt bij part. in Zandv. 
een KAMER TE HUUR v. 
enkele mnd. Aanb. no. 31-3 
bureau van dit blad. SNELSTOM ER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper . . ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper 'ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. WAARDEBON 
50 CENT KORTING 

Bij aankoop van een fles 
Advocaat of Wijn, tegen 
inlevering van deze bon. 
Geldig t.m. Paaszater- 
dag. Slijterij Hamers, 
Kostverlorenstraat 34. T. V. ANT. PLAATSEN, 
verplaatsen, vernieuwen. 

J. Kerkman, Burg. Beeck- 
manstraat 36. TE KOOP AANGEBODEN 
wegens vertrek : z.g.a.n. 
modern bl. eiken bureau, 
geheel uitneembaar ƒ175,-. 
Trompstraat 15, flat 5, 
Telef. 2413 TE KOOP: 2e hands KIN- 
DERWAGEN, half Engels 
en WIEG. Kostverl.str. 1. Dame alleen zoekt eenv. 
GEM. KAMER (eigen bed) 
in Aerdenhout of Bentveld 
m. gebr. v. keuken. Br. no. 
12-2 bureau van dit blad. WINKELTOONBANK TE 
KOOP met granieten plaat 
1.80 m. lang. A. van Steij- 
nen, Grote Krocht 29a. SLECHT BEELD? 

(sneeuw). Antenne zout- 
aanslagvrij maken. 

J. Kerkman, Burgemeester 
Beeckmanstraat 36. HULP GEVRAAGD 

in de huishouding 
FLINKE WERKSTER 

of 
MEISJE voor halve dagen 

Mevr. Waslander, Zuid- 
boulevard 73, telef. 2575. BERT betaalt de hoogste 
waarde. Tel. 3003 na 6 uur. 

Lompen 30 cent per kg. 
Kranten, haarden, ijzer, 
koper en wat U verder te 
koop .heeft. Komt U even 
aan of stuurt een kaartje. 
L'AMISTR. 17, 2x bellen. TE KOOP: SCOOTER (als 
nieuw) „Comtessa T.W.N." 
200 cc. m. buddysit. Bouw- 
jaar 1957. 19.000 km. ge- 
lopen. Nic. Beetslaan 4. GEVRAAGD v.d.e.n. een 
MEISJE n.o d. 17 jr. Enigs- 
zins zelfst. Lief v. kinderen 
Prima tehuis. Br. no. 6-4 
bureau van dit blad. Café Oomsiee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 GEVRAAGD: Kamers of 
etage van begin okt. 1960 
tot april 1961, door jong 
echtpaar zonder kinderen. 
Br. no. 7-4 bur. vd.. blad. AANGEBODEN: grote DI- 
VAN met kleed ƒ25,—. 
Verspronckweg 65, H'lem. GEVR. KOFFIEJUFFR. en 
JUFFR. v.d. AFWAS. Voor 
strandbediening nette 
JONGEMAN (20 - 25 jr.). 
Br. no. 8-4 bur. v.d. blad. A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . . 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
TJ belt Wü bomen! TE KOOP: z.g.a.n. box m. 
vloer en kleed. Thijsse, 
Kerkstraat 38a, telef. 3562. Nette WERKSTER GEVR. 
>/. dag per week. Dr. C. A. 
Gerkestraat 74. Nette WERKSTER GEVR. 
2 ocht. p. week. Mevrouw 
Dalmeyer, Dr. Gerkestr.105 RADIO ƒ25,-. T.V. 43 cm. 
compl. geplaatst. Nieuwe 
antenne install., half jaar 
garantie ƒ450,-. J. Kerk- 
man, B. Beeckmanstr. 36. TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294,—. 

Woninginr. HEEMEYER 
Van Ostadestraat 7a. WIST U 

dat 20% korting op alle 
sloomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 Sï Delana" truien en pullovers JONGENS BLOUSONS 

TERLENKA HEREN PANTALONS 

WEEKENDERS, nieuwste dessins. 

GERUITE FLANELLEN WERKHEMDEN 

HEREN BLOUSONS ƒ10,95 

HEREN MOUSSE ANKLETS ƒ 1,75 

KINDERSOKJES in nylon en katoen. 

Matrozenpakjes - Nylon kinder Sweaters. 

DELANA KORTE JONGENSBROEKJES 

DELANA ROKJES en VESTEN. 

KINDER NO-IRON JURKJES, enorme collectie. DAMES-, HEREN- EN KINDERPYAMA's. 
ONDERGOED voor groot en klein. 

Gekleurde crepe SLIPS ƒ 2,75 

NYLONKOUSEN, vanaf ƒ 1,98 

zonder naad ƒ 2,50 

STEPINS - B.H.'s (ook gekleurd). 

THEEDOEKEN - BADDOEKEN 

LAKENS - SLOPEN - BADLAKENS 

KLEEDJES - ONTBIJTLAKENS 
GERUITE STOFFEN No-Iron en katoen. 

o 

„DELANA" DAMES PANTALONS Notten, Haltestraat 59, Tel. 3398 Voorzorgzegels nemen wij aan! Met de a.s. feestdagen t^aaóhrood 
t^aaótaarten 

van 

hinkel 
Uit de beste grondstoffen 
vervaardigd! 

TELEFOON 2820 Men zegt wel eens 

EVEN BLAZEN! 

En dan is het uurwerk weer schoon. 

„De horlogemaker zal wel even in het klokje 

blazen, dan loopt het weer voor jaren!" 

Dat de werkelijkheid anders is, bewijst U het 

horlogebedrij f van 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 

Waar U kunt zien, hoe met de allermodernste 
machines elk uurwerk wordt gereinigd, en zo- 
nodig gerepareerd — al onze reparaties worden 

dan ook gegarandeerd. 
Een goed horloge is het waard om de twee jaar 
te laten schoonmaken. Zo'n fijn mechanisme 
als een uurwerk behoeft tijdig een goede onder- 
houdsbeurt. 
(U smeert Uw fiets en auto toch ook?). Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 Vanaf VRIJDAG 8 t.m. ZONDAG 10 april, 8 uur 

De zwarte orchidee 

(THE BLACK ORCHID) 

Met: Sophia Loren en Anthony Quinn. 

Toegang 14 jaar. 

MAANDAG 11 en DINSDAG 12 april, 8 uur 

Storm over Perzië 

(OMAR KHAYYAM) 

Met: Cornel Wilde - Michael Rennie 
Debra Paget. Toegang 14 jaar. 

WOENSDAG 13 APRIL - 8 uur 

Vogelvrij verklaard 

(THE LONELY MAN) 

Met: Jack Palance. - Anthony Perkins 
Toegang 14 iaar. 

DONDERDAG 14 APRIL - 8 uur 

Verboden vrouwen 

(DONNA PROIBITE) Toegang 18 iaar. 

Met: Linda Darnell - Lea Padovani. 

ZONDAGMIDDAG 10 APRIL - 2.30 uur 
Nills Poppe, de Zweedse komiek in: 

Boem bij de Luchtmacht 

Toegang alle leeftijden. 
Wordt verwacht: „THE NUN'S STORY". TOURING vraagt 
overnachtingsadressen! 

In verband met mogelijk te verwachten drukte 
met Pasen en Pinksteren, verzoekt stichting 
„Touring Zandvoort" aan leden en niet-leden, 
vóór woensdag 13 april te willen opgeven of men 
voor deze dagen nog LOGIESMOGELIJKHEID 
heeft. Dit met het oog op een nieuw samen te 
stellen lijst van particuliere overnachtings- 
adressen, die zal worden uitgegeven zodra de 
hotels ^n pensions geheel bezet zijn. P. SCHAAP 

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215 
Comestibles 

Vanouds het adres voor Californ. Zuidvruchten 
SARDINES, Franse, Portugese, Noorse. 

Verschillende soorten KIP IN BLIK vanaf ƒ 5,50 
Ook KUIKENS FILETS van kip ƒ 1,50 

Alle BUITENLANDSE KAASSOORTEN, o.a.: 
Camembert, Brie, Roquefort en Gruyère. 

Alles voor de borrel, o.a.: TRIANGLI. 

ALLE SOORTEN WASMIDDELEN! 

Pré, 3 halen, 2 betalen. WESSLING 

is nog goedkoper 

door eigen fabrikatie! 

HEREN SPORTJASJES vanaf ƒ17,50 

HEREN PANTALONS, gevoerd, vanaf ƒ24,— 
DAMES ROKKEN, grote sortering vanaf ƒ 12,50 
DAMES ROKKEN Prince Galles, gevoerd ƒ 19,75 
KOSTUUMS, JASSEN enz. Alleen WESSLING 

is nog goedkoper! 

Diaconiehuisstraat 24 
Telef. 4165 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 15, Zandvoort, Telef. 2253 

speciale zaterdag-reclame 

1 Scandinavische rozijnen cake f 1 , — 
Chocolade nestjes 45 et. 100 gr. 

250 gr. Boterallerhande van 

f 1,10 voor I 0,85 300 gr. Paaseitjes 99 et. 

100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 
r- A trouwen is 

houwen 

* 
Wat een vreemde 
veronderstelling. . . . dat aan een zilveren bruidspaar alleen 
een zilveren geschenk mag worden ge- 
zonden en dat bij een gouden bruiloft' 
dit cadeau speciaal van goud moet zijn. 
Dat is écht niet zo ! 
Stuur gedurende de bruidsdagen gerust 
een nuttig artikel, desnoods versierd 
met een enkel bloemetje.' Dat is aller- 
minst in strijd met de etikette en . . . 
het bruidspaar zal het zéker met blijd- 
schap ontvangen. 

En is een practisch geschenkje, • dat 
dagelijks aan de gever herinnert, niet 
veel gezelliger dan een sieraad dat 
misschien nèt niet de - vaak zo per- 
soonlijke - smaak van het bruidspaar is. 
Finesse heeft een rijke keus in tafel- 
lakens ! Wit damast, gekleurd damast, 
bedrukte en geweven ontbijtlakens... 

/ Dit bijvoorbeeld is „Extase", geweven 
in verschillende fris gekleurde damast 
motieven. Afmeting 130 x 160 cm. 

Een pracht ( £ 
geschenk voor Modetri bedrukt tafellaken 

„Majorca", 130 x 160 cm 

'f12.95; Van servet tot complete uitzet! „FINESSE" lakens en slopen en ander 
huishoudtextiel koopt U in Zandvoort bij: KERKPLEIN - TELEF. 3430 
J Het is nu de tijd 

Voor het aanschaffen van een 

scooter, bromfiets 
of rijwiel 

Een bezoek aan onze showroom zal U 
ervan overtuigen dat U een keuze kunt 
maken uit vele bekende merken. 
Betaling kan geregeld worden. 

REPARATIE door vakkundig 
en gediplomeerd personeel. 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 MAND- EN ROTANINDUSTRIE 

J. A. SCHOUTEN 

Nassaulaan 74 - Haarlem, Tel. 10096, b.g.g.16407 

ROTANSTOELEN vanaf ƒ16,50 

ROTANTAFELS vanaf ƒ16,50 

PLANTENSTANDAARDS, vanaf, ƒ 6,75 
Manden - Tassen enz. 

Alle soorten reparatie Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 - TELEFOON 2150 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 
ANDVOÖRT 
IEUWSBIA 
20e jaargang no. 46 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 15 april 1960 Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ4, — ; franco per post ƒ6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Als ik de zon zie opgaan, 
weet ik dat God nog steeds 
met de mensen is. 

Mdhaima Qandhi. Vaten 1960 Het is in onze op het toerisme 
afgestemde gemeente zeker niet 
vreemd te noemen, dat hoogtij- 
dagen in het jaar, waarbij ook - en 
misschien wel in de eerste plaats - 
de Paasdagen behoren - met nog 
grotere belangstelling en vreugde 
worden tegemoet gezien dan dit in 
andere plaatsen het geval is. 
De Paasdagen immers kunnen velen 
onzer in materieel opzicht groot 
voordeel brengen, ze kunnen ook 'n 
grote teleurstelling worden. Alles 
is afhankelijk van het weer. Een 
stralende zon brengt het voordeel, 
somber en koud weer de teleur- 
stelling. Dat is het grote risico van 
het seizoen-leven, dat op de vroege 
Paasdagen, wanneer op het weer 
nog weinig staat valt te maken, 
dubbel telt. 

En nu mogen voor de komende 
Pasen hotels en pensions zijn vol- 
geboekt, dit neemt niet weg, dat 
sombere Paasdagen een mislukking 
betekenen voor Zandvoort als bad- 
plaats, zowel voor de gasten, die 
dan worden geherbergd als voor 
degenen die hen ontvangen. 

Want hierbij komt nog, dat Pasen 
de aanvang betekent van het sei- 
zoen en het spreekwoord zegt niet 
voor niets: „de eerste klap is een 
daalder waard", of „een goed begin 
is het halve werk". Na een periode 
van winterse rust, - waarin overi- 
gens van werkelijke „rust" maar 
weinig sprake is, wordt met Pasen 
het zomerseizoen ingezet, dan leven 
we weer in een geheel ander Zand- 
voort, in het toeristisch Zandvoort, 
dat dan niet meer voor , de inwo- 
ners, doch voor onze gasten is. De 
afgelopen- winterperiode . heeft dit- 
maal wel tot zeer merkbare resul- 
taten geleid " wat de verbouwingen 
betreft.- Welhaast ontelbaar zijn de 
bedrijven, die moderniseerden, ver- 
bouwden of een nieuwe zaak open- 
den en ongetwijfeld heeft hieraan 
het laatste zo buitengewoon ge- 
slaagde seizoen het zijne bijgedra- 
gen. Dat het tot verheugenis stemt, 
dat de Zandvoortse winkelier zijn 
winsten voor een deel steekt in mo- 
dernisering van zijn bedrijf, stemt 
daarbij zeker tot nog meerdere blijd 
schap, want dit komt heb aanzien 
van Zandvoort uiteindelijk ten 
goede. 

En wanneer ik dit zo overdenk, 
dan denk ik tevens aan die bedrij- 
ven, die hier één of meerdere sei- 
zoenen gevestigd zijn en dan weer 
verdwijnen, of in de wintermaanden 
sluiten, om, zodra het seizoen aan- 
breekt, hun poorten weer te openen 
en te delen in de zoete winst die een 
seizoen kan opleveren. Het is een 
euvel, dat in vroeger jaren vrij 
algemeen was, toen waren de 
meeste zaken in de wintermaanden 
dichtgespijkerd, doch dat de laatste 
tijd meer en meer verdwijnt. 

Steeds talrijker worden de zaken 
die aankondigen: „Zomer en winter 
geopend". Ik geloof, dat het goed 
zou zijn, indien onze Middenstands- 
verenigingen hieraan eens aandacht 
zouden gaan besteden, n.1. om zoveel 
mogelijk te bewerken, dat 't sluiten 
van zaken in de wintermaanden 
wordt tegengegaan en dat zoveel 
mogelijk diegenen, die uitsluitend 
van het seizoen willen profiteren, 
uit onze gemeente worden geweerd. 
Is het zo vreemd te verlangen, dat 
iemand, die wèl van het seizoen wil 
profiteren en daardoor de spoeling 
voor de zomer-en-winter geopende 
zaken dunner maakt, óók tegenover 
dit voordeel het nadeel van de win- 
terperiode neemt? Trouwens, in het 
zich nog steeds sterk uitbreidende ,WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WTIRFF: 

*„'t Blaift vast' 
•„Kousbousen" met de Paes". Zandvoort wordt het risico voor de 
wintermaanden steeds minder. Ik 
kan er niets aan doen, maar ik heb 
mij altijd geërgerd aan dichtgespij- 
kerde zaken in de winterse periode. 
(Onverlichte etalages, stoffige ra- 
men en ongeveegde straten, vooral 
bij sneeuw en regenachtig weer.) 
Daar komt nog bij dat de bad- 
plaatsen ook in de wintermaanden 
steeds meer in trek geraken. Van 
een werkelijk „uitgestorven plaats", 
zoals dat het geval was toen Zand- 
voort zijn eerste jaren als badplaats 
medemaakte ,is thans in de winter- 
maanden vrijwel geen sprake meer. 
Hoe druk kan het niet zijn ook op 
winterse dagen. Er is in dit opzicht 
al veel verbeterd de laatste jaren 
en steeds minder worden de bedrij- 
ven, die 's winters sluiten, maar er 
kan toch nog veel verbeterd wor- 
den en daaraan kunnen m.i. onze 
Middenstandsorganisaties veel me- 
dewerken. 

Maar hoe dit alles ook zij, er zal 
in de drukke zomerperiode, die nu 
weer aanstaande is, wel weinig ge- 
legenheid zijn, om ons hierover 
druk te maken, we bewaren het tot 
na het seizoen, dat ons de komende 
maanden ten volle gaat opeisen, en 
waarvan de komende Paasdagen de 
inleiding vormen. 

Het leven gaat verder. Seizoenen 
komen en seizoenen gaan. Wat heb- 
ben we - vooral in Zandvoort - 
eigenlijk weinig gelegenheid om ons 
te bezinnen op de hogere waarden 
van het leven, omdat het materiële 
ons zozeer in beslag neemt. Want 
nauwelijks is een zomerseizoen 
voorbij, of we bereiden ons reeds weer voor op heb volgende. Hoe- 
zeer ontgaat ons de diepere beteke- 
nis van het Paasfeest, dat toch wer- 
kelijk niet alleen een feest mag en 
kan zijn in materieel opzicht. 

Hoezeer vergeten we, door de 
drukte,' die ons weer omringt, maar 
al te dikwijls, dat Pasen heb feest is 
van de Opstanding, waarin het 
leven de dood overwon. Pasen 
brengt ons ieder jaar opnieuw die 
boodschap van het goede, dat het 
kwade overwon, maar wat verstaan 
we er weinig van. Elk jaar opnieuw 
staat voor ons het grote wonder 
van het geopende graf en van de 
daaruit verrezen Christus. Wat we 
met dit blijde mysterie doen? Daar- 
van dicht Geerten Gossaert in het 
prachtige vers: 

„Liberate nos, Domine!" 
De wind woei om ons eenzaam huis 
In 't late avonduur; 
Toen lichtte een vreemde de klink 

van de deur 
En zat bij 't open vuur. 

Ik durde niet vragen, wie hij was 
En hij gaf teken noch taal; 
Ik noodde hem niet mpar hij zat aan 
Naast mij aan 't avondmaal. 

Mijn lippen trilden en in mijn hart 
Laaide hittige haat; 
Mfiar^hij glimlflchte eru hief tot mij 
Zijn liefdevol gelaat. 

En, 'k sprak enzei:\„Ik ken, V niet, 
Wat, aan mijn haard, zoekt gij?" 
Doch hij antwoordde niet, maar 

hief zijn hand 
En brak het brood met mij. 

En ik herkende. . ., maar 's morgens 

vroeg 

Is hij weer heengegaan 

En 't laatste van dit bitter lied 
Zal God alleen verstaan. 

Van harte wens ik U allen rijk 
gezegende Paasdagen! K. Viering Bevrijdingsdag Het hoofdcomité „Viering be- 
vrijdingsdag" heeft — na gehouden 
overleg met de voorzitters van de 
diverse commissies, het volgende 
voorlopige programma voor de 
viering van de bevrijdingsdag op 
donderdag 5 mei vastgesteld: 

8 uur: Klokgelui en hijsen van 
de vlaggen. Het comité doet in dit 
verband een dringend beroep op de 
inwoners van Zandvoort, indien 
mogelijk allen een vlag uit te ste- 
ken welke zeer binnenkort in 
diverse winkels in Zandvoort voor 
enkele guldens verkrijgbaar zullen 
zijn. 

8.30 uur: Muzikale rondgang door 
Zandvoorts Muziekkapel met het 
tamboerkorps. Na afloop zal de 
kapel de kleuters van de kleuter- 
scholen naar theater Monopole be- 
geleiden, «waar van 9-10 uur een 
voorstelling aan de kleuters zal 
worden aangeboden. 

10 uur: Aubade door de leerlin- 
gen van de 4de, 5de en 6de klassen 
der lagere scholen voor de burge- 
meester van Zandvoort, die op heb 
bordes van het raadhuis zal plaats 
nemen. Daarna toespraak van Mr. 
H. M. van Fenema, en tenslotte een 
tractatie voor alle deelnemers. 

's Middags half twee, gecostu- 
meerde optocht met als vertrek en 
eindpunt het De Favaugeplein. Er 
kan ingeschreven worden in vijf 
groepen, n.1,1. kinderen individu^ 
elen; 2. groepen kinderen van ten 
hoogste drie; 3. groepen kinderen 
van meer dan drie; 4. volwassenen 
en 5. reclame. Een groot aantal 
prijzen is voor iedere groep be- 
schikbaar, waarvan de uitreiking 
zal plaats hebben om half vier. 

4-G uur optreden van een kinder 
ponney-circus op een nog nader 
vast te stellen plaats. 

Alle kinderen, zowel zij die in 
Zandvoort als in andere plaatsen op 
school zijn, zullen van het comité 
een blijvende herinnering aan deze 
15de bevrijdingsdag ontvangen. 

Des avonds volgt een program- 
ma voor de ouderen, n.1. van 7 tot 
8.15 uur een kerkconcert in de 
Hervormde kerk met muzikale en 
vocale solisten en koorzang. 

Van 8-10 uur wordt op het Raad- 
huisplein een evenement op muzi- Stijgend ledental 

Tijdens de gehouden jaarvergade- 
ring van de afdeling Zandvoort van 
het Ned. Roode Kruis werd door de 
secretaris in zijn jaarverslag mede- 
gedeeld, dat het ledenaantal een 
verheugende stijging vertoont en 
thans reeds 1457 bedraagt. 

De aftredende bestuursleden, de 
heer Joh. C. Jung, voorzitter en W. 
van den Ban, penningmeester, wer- 
den bij acclamatie herkozen. Heb 
aantal adviserende bestuursleden 
werd uitgebreid met een nieuw lid, 
n.1. de heer C. de Jong. De heer Th. 
van der Meulen werd in de kas- 
commissie benoemd. kaal gebied voorbereid, dat nog 
nader zal worden bekendgemaakt. 

Om tien uur volgt de officiële 
sluiting van het feestprogramma 
met een toespraak van de voorzit- 
ter van het comité „Viering Be- 
vrijdingsdag", wethouder G. Tates. 

Daarna volgt nog tot twaalf uur 
een openluchtbal op het Raadhuis- 
plein. 

De seizoen-straatverlichting zal 
branden, terwijl getracht zal wor- 
den, de officiële gebouwen in flood- 
light te plaatsen. Tenslotte zal nog 
een etalage-zoekwedstrijd worden 
georganiseerd, waaraan fraaie prij- 
zen verbonden zijn en waarvoor de 
beide plaatselijke Middenstandsver- 
enigingen Handelsvereniging en 
Hanze hun medewerking hebben 
toegezegd. 

Het comité vestigt er nog even de 
aandacht op, dat zij, die financieel 
willen bijdragen voor de feest- 
viering op deze dag, hun gaven 
kunnen storten bij de Twenbsche 
Bank te Zandvoort, ten name van 
het „Comité viering bevrijdingsdag". 

Aanbesteding 

In het gemeenschapshuis werd 
door de Dienst P.W. alhier een aan- 
besteding gehouden voor herstel en 
vernieuwingswerkzaamheden aan 't 
gebouw van de Dienst voor Sociale 
Zaken aan de Hogeweg. 

Er kwamen 8 biljetten uit de bus, 
waarvan de laagste inschrijver was 
de Gebrs. Heidoorn te Beverwijk 
met 'n bedrag van ƒ11.620.-. Hoogste 
was het aannemersbedrijf N. ten 
Broeke te Zandvoort met ƒ16.861.-. 

De begroting was vastgesteld op 
ƒ9.342. Gunning werd aangehouden. 

Besloten raadsvergadering 

Naar wij vernemen, zal a.s. dins- 
dagavond in het Raadhuis een be- 
sloten raadsvergadering worden 
gehouden. In deze bijeenkomst met 
de vroede vaderen zal een Neder- 
landse arts komen spreken over 
mogelijkheden van de zee-genees- 
kunde en de" klimatologische 
waarde en effecten hiervan. Aan- 
leiding tot het uitschrijven van 
deze bijeenkomst is geweest, dat 
deze arts enige weken geleden zulk 
een causerie gehouden heeft voor 
een vergadering met heb dagelijks 
bestuur van stichting „Touring 
Zandvoort". Deze lezing bleek toen 
dermate interessant, leerzaam en 
verhelderend van inzicht te zijn ge- 
weest, dat aan de spreker werd 
gevraagd, een en ander nog eens te 
herhalen voor de gemeenteraad 
van Zandvoort. 

Belangrijke gift 

De afdeling Zandvoort van de 
Ned. Bond van exploitanten van 
hotels, café's, restaurants e.d. heeft 
aan het bestuur van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade een belangrijk be- 
drag doen toekomen voor de aan- 
koop van reddingsmateriaal voor 
de brigade. Jan van Honschooten 93 jaar 


■M n j M'Ü Hj\wföytf.i i. De krasse 93-]arige. 

Foto Bakels. 

In blakende welstand heeft Neder 
lands oudste jachtopziener Jan van 
Honschooten dinsdag j.1. in „Het 
huis in de duinen" zijn 93ste ver- 
jaardag gevierd. De hoogbejaarde 
genoot kennelijk van de grote be- 
langstelling, die men voor de her- 
denking van zijn geboortedag toon- 
de. Burgemeester Mr. H. M. van 
Fenema, die door ambtsbezigheden 
verhinderd was, persoonlijk te 
komen feliciteren, zond een tele- 
gram met hartelijke gelukwensen.. 
Zijn beide vroegere landheren, de 
heren Quarles van Ufford kwamen 
persoonlijk hun oud-jachtopziener 
feliciteren. Verder was er de gehele 
dag door een komen en gaan van 
mensen, terwijl veel bloemen en 
geschenken zijn deel werden. 

Zijn beide zoons, jachtopziener 
Engel, die de taak van zijn vader in 
de Zanavoorise duinen thans geheel 
heeft overgenomen, en zoon Jan, 
die de jachtopziener-scepter zwaait 
over het natuurreservaat „Het zwa- 
newater" bij Callantsoog, waren te- 
zamen met jachtopziener van der 
Berg van Duin en Kruidberg, vrij- 
wel de gehele dag aanwezig, evenals 
zijn beide dochters. "" 

Ook de heer Jan P. Strijbos kwam 
zijn opwachting maken en van de 
vele verhalen over het zo rijk aan 
avontuur zijnde jachtopzienersleven 
die onderling werden uitgewisseld, 
genoot niet alleen de jarige, maar 
ook de velen, die hieraan maar al 
Ie graag hun oor te luisteren legden 

Van harte wensen wij „Ome Jan" 
nog vele gelukkige jaren van wel- 
verdiende rust. K. HOOGWATER 

H.W. L.W. H.W. L.W. Strand 
April berijdbaar 

17 7,18 3,— 19,49 15— 11,00-17,30 

18 8.15 3.30 20.57 16.— 12.00-19.00 

19 9,29 5,— 22,17 17,30 13,30-20,00 
20 . 10.59 6.— 23.47 19.— 15.00-21.30 

21 — ,— 7,30 12,26 20,30 3,30-10,30 

22 1,02 9— 13,29 21,30 5,00-11,30 

23 1,57 10,— .14,19 22,— 6.00-12,30 
Samengesteld door P.v.d.Mije KCzn. Aukema> Tramstraat 11 - Telef. 2723 

HAUTE COIFFURE 

• 

Aparte Schoonheidssalon 

Voor algehele huidverzorging, 
massage, maskers, make-up 

enz. 
Depositaire: Dr. N. G. Payot, 
Dorothy Gray, Sans-Soucis. 

GRATIS ADVIEZEN voor 
persoonlijke huidverzorging. ^ Dranken bestellen? OflflO 
Brokmeier bellen! L\J\JL Hotel Hoopman annex «QuieewLe*» 

IJSBAR - AUTOMATIEK 
PATATES FRITES 

Opening 

VRIJDAGMIDDAG 15 APRIL 
1 UUR 

Kerkplein 8 - Zandvoort 

Gebr. Hoopman. CfoU. cM. iSuykerbuylz ^f\^ö* 

Coiffures- Crêations Internationales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londres-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris THORBECKESTRAAT 11 - ZANDVOORT TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895,—; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. Voor de a.s. Paasdagen: LUXE PAASEIEREN EN BONBONS 

Eigen fabrikaat. 

PAAS PETIT FOURS - P'AASTAARTEN 

enz. 

LUXE DOZEN BONBONS. 

ORIGINEEL ITALIAANS CASSATA IJS 

Wij verwerken uitsluitend roomboter 
Telef. 3390 
r De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat 

Amsterdam 

Programma maand april: 

De populaire 

radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 

Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hiesclaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags: 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Stationsplein 
Zandvoort Het programma in april 
Zaterdag en beide Paasdagen 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Dir. André Neefs. Hotel-Café-Re9taurant 
Strandweg 21 - Zandvoort 

ZONNIGE TERRASSEN 
met prachtig uitzicht over zee. 

VERZORGDE KEUKEN. 

Kamers met privé-douche. 

Tafelreservering tel. 2163 
Hotel tel. 3565 

NIEUWE DIRECTIE. VI Kousenfeest! 

NAADLOZE KOUSEN 

in de donkere modckleuren 

Speciale Paasprijs / 1,08 

Zeer mooie WANDELNYLON 
met ladderslop in teen en 
boord ƒ 1,98 

Libelles naadloze MICRO- 
MESH NYLONS, modekleu- 
ren red-copper en corail ƒ 2,95 

NYLONS met gratis gramo- 

foonplaal ƒ 2,95 

2 paar ƒ 5,50 

Grote sortering Heren- en 
jongens SOKKEN in wol en 
nylon, legen zeer lage prijzen. 
Meisjessokjes en -kousjes in 
ruim assortiment voorradig! 

De Wolbaai Halteslraat 12 Telef. 2099 r Doet Uw 

Paas- in kopen 

bij 

BAKELS 

Sinds 1874 

DAMES: 

Japonnen - Blouses - Rokken - Vesten 

Handschoenen - Sjaals - Badpakken. 

HEKEN: 

Overhemden El Mior en Kerko 

Dassen - Sokken - Vesten - Truien. 
Kerkstraat 29-31 • 

GERO ZILVIUM 

GERO ZILMETA 

LEERDAM GLASWERK 
EN KRISTAL 

PAS-AAN SERVIEZEN 

ALUMINIUM EN EMAILLE 
KEUKENUITRUSTINGEN 

KOP EN SCHOTELS 

GROTE SORTERING 

IN LEDERWAREN OFFICIËLE MEDEDELING 

Gemeente Zandvoort Ophalen huisvuil 

De directeur van de dienst van 
publieke werken deelt mede dat op 
zaterdag 16 en maandag 18 april 
geen huisvuil zal worden opgehaald. Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij '. 
Telef. 2254 Telef. 2150 AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon KERKPLEIN 12 TELEF. 2713 Croquetten, Nierbroodjes, 
Gehakt, Bami Ballen, Nassi 
Ballen, Warme worst, slaatjes 

2 gekookte eieren 25 et. 

Gebr. Varkenscoteletten ƒ1, — 

ONZE SPECIALITEIT: 

Broodje gebakken lever .... 50 et. 

Gebakken lever, patates frites ƒ!.-. 
VOOR..... MODERN #/?7W/f£L' TAXI 2600 

Een taxi b\j dag of nacht 
Henk zorgt dat ü veilig 
wordt gehaald- 
en gebracht; 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 Op hoop van zegen 

De toneelvereniging „Op hoop van 
zegen" gaat haar toneelseizoen 
1959-1960 besluiten met een tweetal 
opvoeringen van het toneelspel 
„Bonaventura", welke zullen plaats 
hebben op donderdag 21 en vrijdag 
22 april in theater Monopole. 

Met dit toneelstuk zal de vereni- 
ging tevens deelnemen aan de jaar- 
lijkse amateurtoneel-wedstrhd, ge- 
organiseerd door de Ned. amateur 
toneel Unie, (N.A.T.U.) 

Bestuurdersbond 

Na een in het gemeenschapshuis 
door de Zandvoortse Bestuurders- 
bond georganiseerde propaganda- 
bijeenkomst is een onderafdeling 
opgericht, genaamd „Jonge strijd." 

De leiding van deze jeugdgroep is 
in handen van de heer J. van Bra-_ 
kei. Het voorlopig bestuur werd" 
samengesteld uit Mejuffr. E. Aaij 
en de heren A. J. Koper en W. van 
der Moolen. 

Petat-strijd 

In de raadsvergadering van dins- 
dag 29 maart j.1. werd een verzoek 
van de firma Lachniet & van den 
Berg en anderen, om te bevorderen, 
dat de aanvragen om vergunning 
tot het exploiteren van inrichtin- 
gen voor het bakken van patates 
frites enz., in de percelen 8 en 9 op 
het Kerkplein, niet zouden worden 
ingewilligd, in handen gesteld van 
B. en W. om prae-advies. Dit was 
eveneens het geval met het verzoek 
van de heer A. van der Werff, om 
te bevorderen, dat aan M. van der 
Engh een vergunning zou worden 
verleend tot hét vestigen van een 
cafetaria-bedrijf in perceel Kerk- 
plein 9 en tenslotte ook met een 
beroepschrift van M. van der Engh 
tegen de afwijzende beslissing van 
B. en W. inzake diens verzoek om 
ontheffing van de winkel- en be- 
drijvenverordening. 

En daarmede is dan weer de 
strijd van de in deze omgeving ge- 
vestigde patatesfrites-zaken exploi- 
tanten tegen de eventueel komende, 
in volle hevigheid onbrand. 

Want naar wij vernemen, ligt de zaak zó, dat een achttal in deze om- 
geving gevestigde patatesfrites-be- 
drijfs-exploitanten enkele malen 
vergaderden, waarna enkele afge- 
vaardigden uit deze vergaderingen 
een onderhoud hadden met de bur- 
gemeester van Zandvoort, hetgeen 
het indienen van bovengenoemd 
verzoekschrift tengevolge had. Per- 
soonlijk was tijdens dit onderhoud 
de burgemeester de mening toege- 
daan, dat thans genoeg patatesfrites 
zaken op het Kerkplein en directe 
omgeving gevestigd zijn, zodat Mr. 
van Fenema meende, geen mede- 
werking aan de verzoeken tot 
nieuwe vestiging te moeten ver- 
lenen. Inderdaad zou, indien deze 
verzoeken zouden worden ingewil- 
ligd, op het Kerkplein bijna huis- 
aan-huis een patatesfrites-zaak of 
cafetaria gevestigd zijn. Verwacht 
moet dan ook worden, dat in de e.k. 
raadsvergadering een negatief pre- 
advies zal worden uitgebracht op de 
verzoekschriften, waarbij dan ten- 
slotte de raad zal moeten uitmaken 
of het huidige Kerkplein „Patates- 
frites-plein" zal worden of niet. 

Operette 

Op maandag 25, woensdag 27 en 
donderdag 28 april, zal de Zandv. 
operettevereniging in theater Mono- 
pole uitvoeringen verzorgen van de 
operette „Een walsdroom" van Os- 
car Straus. We maakten deze week 
een der slotrepetities mee en hopen 
U over dit belangrijke gebeuren . in 
onze volgende editie meer te ver- 
tellen. 

Wij raden U echter thans reeds 
aan, U tijdig van kaarten te voor- 
zien, verkrijgbaar bij „Het Wonder 
van Zandvoort", Swaluëstraat 9. De 
belangstelling voor deze uitvoerin- 
gen is n.1. bijzonder groot- en dat is 
geen wonder, want Een walsdroom 
is een der meest geliefde operettes 
en voor het beluisteren door de 
kostelijke muziek een der meest ge- 
waardeerde. 

Spreekuur burgemeester 

De burgemeester van Zanvoort 
zal zijn e.v. spreekuur houden op 
vrijdag 6 mei a.s. van 10-12 uur. «O.S.S.» - Volleybal 

Afgelopen zaterdag 9 april was 
het traditionele Flora-toernooi van 
H.V.S. in het Krelagehuis te Haar- 
lem. Ook O.S.S. nam hieraan deel, 
en wel met het eerste dames- en 
heren-team. 

De eerste wedstrijd tegen H.V.S. 
speelde dames 1 gelijk. 15-8, 12-15 
(uitslag 1-1). 

Van te Werve wonnen de dames 
met 15-14, 15-5, onder enthousiaste 
aanmoedigingen van' de heren. 

De laatste wedstrijd tegen Syrèna 
was zeer spannend. De eerste set 
won O.S.S. met 15-13. Helaas kon 
dames 1 in de laatste set niet tegen 
de harde serve van de tegenpartij 
op, waardoor ze deze set met 15-12 
verloren. O.S.S. en H.V.S. stonden 
nu gelijk, maar H.V.S. had meer 
punten en hierdoor kwamen deze 
dames in de finale. 

De heren volgden in de eerste 
wedstrijd het voorbeeld van de 
dames en speelden gelijk tegen 
H.B.C. (1-1). 

Hoewel onze heren in de tweede 
wedstrijd tamelijk gelijk op speel- 
den met hun tegenstanders Syrena, 
moesten ze de wedstrijd toch ver- 
liezen; dit was heel erg jammer, 
daar onze heren goed Volleybal 
lieten zien, maar de tegenpartij 
was toch sterker (uitslag 0-2.) 

In de laatste wedstrijd wonnen de 
heren van O.S.S. weer één set en de 
andere was voor de adelborsten. 

Het was een zeer geslaagd toer- 
nooi, waar ook de O.S.S.-ers hun 
hart hebben kunnen ophalen aan 
sportief gespeeld volleybal. f 

Nutsspaarbanlc 

De inleggingen bij de Nutsspaar- 
bank te Zandvoort bedroegen over 
de maand maart ƒ222.212.- en de 
terugbetalingen 187.720.-, zodat het 
spaaroverschot ƒ34.492.- beliep. 

Gedurende het eerste kwartaal 
van dit jaar steeg het inleggers- 
tegoed met een bedrag van -ƒ182.072 
en bereikte hierdoor een totaal van 
ƒ2.761.220.-. In maart werden 59 
nieuwe spaarders ingeschreven, 
waardoor het totaal aantal spaar- 
ders steeg tot 2.793. ~*r GRANDIOZE 

meubel- 
show OP 2 e PAASDAG 
Ter gelegenheid van de 
Feestelijke Heropening van ons 
geheel vernieuwd en 
gemoderniseerd gebouw. 500 binnen- en buitenlandse meubel- 
fabrieken exposeren hun topprestaties óp 
een ruimte van meer dan 50.00 m 2 . 

Als u de monumehtale.trap op komt, die 
naar de eerste en tweede etage leidt, ; 
ontrolt zich een sprookje voor Uw- ogen. 
Honderden bankstellen, huiskamers, 
slaapkamers en kleinmeubelen geven U een 
fantastisch inzicht In hetgeen de V 

meubelindustrie uit véle landen presteert. Kom op 2e paasdag naar 

ons Meubel (sprookjes) paleis. 

Van 's morgens 1 tot 

's middags 5 uur kunt U desgewenst 

het mooiste reserveren van wat 

de internationale meubelindustrie 

ta bieden heeft. 
t MEUBELPALEIS 

. 't laagst in prijs! NIEUWENDÏJK 164-1 70- AMSTERDAM-C wémÊ^mm^mmmigmim Stijgend circuït-bezoek 

Het circuit van Zandvoort werd in 
'59 bezocht door 7603 auto's en 1410 
motoren, hetgeen, tegenover 1958 
(5907 auto's en 1097 motoren) een 
belangrijke stijging was. Ook in de 
eerste drie maanden van 1960 zette 
deze stijging zich voort. Het totaal 
bezoek van auto's en motoren was 
n.1. in januari 379 (1958: 221). febru- 
ari 632, (1958: 217 en maart 874, 
(1958: 712.) 

BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Anneke Marijke, dochter 
van J. J. Bot en A. Band; Johan 
Hendrik Laurens, zoon van F. E. 
Hendriks en A. G. H. Coenders; 
Michiel, zoon van H. Pot en E. J. 
Bos; Astrid, dochter van G. Bol 
en C. Gortzak. 

Gboren buiten 'de gemeente: Jose- 
phus Henricus, zoon van H. J. 
Bunning en A. M. C. Groen; Ber- 
nard Nicolaas Maria en Meindert 
Gerard Maria, zoons van B. A. H. 
Luger en M. E. C. Aelen. 

Gehuwd: P. H. Kuhl en S. ter Wol- 
beek. 

Overleden: S. J. C. Stoekenbroek, 
78 jr., geh. gew. met G. A. W. 
Klinkert, 

Overleden buiten de gemeente: M. 
Hintzen, 77 jr., geh. gew. met F. 
B. Lovink. Voordrachts-avond 

Op 24 maart j.1. zou een voor- 
drachts-avond worden gehouden 
voorde leden van de Nederlandse 
Protestantenbond afdeling Zand- 
voort en verdere belangstellenden 
in gebouw Brugstraat 15. De heren 
Hans van Assemburg en Hylke van 
der Harst zouden daar spreken over 
het onderwerp: „Humor in woord 
en muziek". Deze " avond moest 
echter wegens ziekte worden uitge- 
steld en is nu bepaald op maandag 
25 april. Het programma vermeldt 
de namen van Claude Debussy, W. 
A. Mozart, Francis Poulenc, Annie 
M. G. Schmidt, S. Carmiggelt en 
Godfried Bomans. 

Uitstapje 

Het jaarlijkse uitstapje van de 
bejaardensociëteit „Voor Anker" 
zal dit jaar plaats hebben op 
woensdag 18 mei. De leden spaar- 
den hiervoor door een wekelijkse 
storting in de z.g. „uitgaanskas", 
terwijl de enkele weken geleden 
op initiatief van de heer P. Water- 
drinker gehouden bazar de nog 
ontbrekende gelden bijeenbracht. 
Verwacht wordt, dat ongeveer twee 
honderd Zandvoortse bejaarden aan 
dit uitstapje zullen deelnemen. De 
tocht gaat eerst door het Gooi, 
waarna een rondrit zal worden ge- 
maakt door Amersfoort, alwaar 
ook zal worden geluncht. Ook zal 
de tocht bij paleis Soestdijk en het 
vliegveld Soesterberg worden on- 
derbroken. Des middags volgt een 
bezoek aan Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen, waarna des avonds in 
restaurant Zomerlust een diner zal 
worden aangeboden en de uitgaans 
dag enigszins feestelijk zal worden 
besloten. 

Oproep 

Zaterdag j.1. omstreeks 5 uur, 
stak een 4-jarig meisje plotseling 
de rijbaan over op de Zuidboule- 
vard. Zij kwam in aanraking met 
een juist passerende auto en be- 
kwam een ernstige hoofdwond, een 
gebroken neusbeen en een lichte 
hersenschudding. De bestuurder 
van de personen-auto, reed, na 
eerst even te hebben gestopt, direct 
weer door. De hoofd-inspecteur- 
korpschef van gemeente-politie te 
Zandvoort, verzoekt dringend, ieder 
die getuige is geweest van deze 
aanrijding, zich te melden bij de 
Verkeerspolitie" te Zandvoort. 

Angst voor slecht rapport 

Door de politie van Zandvoort 
werd zaterdagnacht j.1. een jongen 
van 13 jaar aangetroffen, die bleek 
het huis van zijn ouders in Voor- 
burg heimelijk te hebben verlaten, 
omdat hij vreesde voor de gevolgen 
van zijn slechte schoolrapport. 

Door de politie werd hij weer 
onder het ouderlijk gezag teruge- 
bracht. Doktersdienst 

Van zaterdagnacht 12 uur tot 
zondagnacht 12 u.: C.F.M. Robbers, 
Koninginneweg 34, telefoon 2813. 

Van zondagnacht 12 uur tot dins- 
dagmorgen 8 uur: P. Vijlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst v/ijkverpleegsters 

Ie Paasdag;^ Zuster A. Langeveld, 
Gasthuishofje 27, telefoon 2791. 

2e Paasdag: Zuster S.M. de Wilde, 
Zeestraat 67, telefoon 2720. 

VERLOSKUNDIGE: 

Beide Paasdagen: Zuster G. Bokma, 

Tolweg 6, telefoon 2816. 

DIERENARTS: 

Goede vrijdag 15 april: 
J. Westerman, Hartenustlaan 7, 
Bloemendaal, telef. K 2500 - 51555. 

Ie Paasdag: J. Hagedoorn, Heem- 
steedse Dreef 11, Heemstede, telef, 
K2500 - 35521. 

2de Paasdag: J. Westerman, 
Hartenlustlaan 7, Bloemendaal, tel, 
K 2500 - 51555. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag 16 april t.m. vrijdag 
22 april na 6.30 uur 's avonds: 
avond-, nacht- en zondagsdienst 
de Zeestraat-apotheek M.J. Kerk- 
hoven-nieuwenhuis. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6.30 u. Met grote blijdschap geven wij ken- 
nis van de geboorte van onze doch- 
ter en ons zusje 

MARJA 

J. Driehuizen 

M. Driehuizen-Keur. 

Adri 

Johan. 

Zandvoort, 15 april 1960. 
Koninginneweg 21. ■ ■ ■ ■ IMmimSMHI 

Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 uur: Ds. A. de Ruiter 
10-10.10 uur zang. 
17 uur: Ds. C. W. Thijs van 
Nieuw-Vennep. 

19,30 uur: D9. A. de Ruiter in Het 
huis in de duinen. (Uitsluitend v.d. 
bewoners v.h. tehuis.) 

HERVORMDE KERK 
Zondag a.s. (1ste Paasdag 10,30 uur : 
Ds. R. H. Oldeman. Medewerking 
van het kerkkoor; Guus Hoekman 
bariton, Frans Kniese, trompet. 

Maandag 18 april (2de Paasdag, 
10,30 uur Ds. H. A. Visser, van 
Amsterdam. 

Jeugdkapel, zondag a.s. 10,30 uur: 
de heer J. R. Berkenbosch. 

NED. PROTESTANTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur: Prof. Dr. C.W. 
Mönnich, Ev. L., uit Amsterdam. 

PAROCHIE H. AGATHA 
Zaterdagavond om 10.30 uur de 
Paas-Nachtwake en om 12 uur 's 
nachts de plechtige Paas-Mis. 

Zondag 17 april Hoogfeest van 
Pasen;* H.H. Missen om 7.30, 9 uur 
Hoogmis en 11 uur. In Huis in de 
Duinen om 8.30 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag geen samenkomst 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Gemeente-boekstudie "in het Ge- 
meenschapshuis (ingang Willem- 
straat) dinsdagavond 8 uur. I 

■ Kei Begrafenis- en Crematie- 
onderneming de Roode 

Kerkstraat la - Telef. 2069 I Voor klaverjassers 

' De stichting „Kennemer Dieren- 
tehuis" zal op maandag 25 april in 
het H.K.B.-gebouw, Tempeliers- 
straat, Haarlem, aanvang 20 uur, 
(opening der zaal 19,30 uur) een 
daverende klaverjas-show geven. 

Dit wordt een grote manifestatie 
van klaverjassers uit Haarlem en 
omstreken, met een overweldigend 
aantal prijzen. Het 'inschrijfgeld be- 
draagt ƒ1.- per persoon; voor ver- 
enigingen 25 pCt. reductie. Tevens 
kunnen de verenigingen mededin- 
gen naar de grote wisselbeker, door 
de S.K.D. beschikbaar gesteld. 

Ter gelegenheid van deze grote 
klaverjaswedstrijd zal tevens de 
trekking plaats vinden van een 
loterij met schitterende prijzen, o.a. 
een nieuw gasfomuis, een nieuw 
dames- of herenrijwiel, een com- 
plete nieuwe keukenmat, enz. enz. 

De opbrengst van het geheel zal 
worden aangewend om het doel der 
Stichting n.1. het oprichten ea in 
stand houden van een groot streek- 
dierentehuis, annex -hospitaal, en 
-begraafplaats, te helpen bevor- 
deren. 

Kaarten zijn te Zandvoort ver- 
krijgbaar bij H. C. Schutter, Bre- 
derodestraat 144, telef. 2747. Sensatie- 
aanbieding 

gramofoonplaten 

5 schitterende LANGSPEEL- 
PLATEN 45 t. elk in een 
fraai album, voor slechts 

ff 2,50 p.stuk 

1. Vier koren uit „DER MES- 
SIAS" van Handel. Glory' 
to God, Behold the lamb of 
God, Halleluja, Since by 
God man came death. To- 
ronto Mendelsohn Koor 
met Symphonieorkest. 

2. Symphonie No. 39. Mozarb 
door Symphonie orkest van 
Berlijn. 

3. Bloemenwals van Tschai- 
kowsky en wals uit de 
serenade voor strijkorkest 
met de wal9 uit Faust van 
Gounod. Symph. orkest 
Berlijn. 

4. DE MOLDAU v. Smetana. 
Symph, orkest Berlijn. 

5. Proloog en wals uit de " 
Schone slaapster van 

Tschaikowsky. 
Prelude en Farandole uit 
de Notenkrakersuite van 
Tschaikowsky. 

Haast U, want dit is slechts 
een eenmalige aanbieding. 

RADIO EN TELEVISIE J. KEUR Electro-Radio 
Technisch Bureau 

PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. ._____, _ y 

STOFZUIGERS: Erres, Electro Lux, Holland Electro, Hoover, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad l ZIET ONZE SHOWROOM Burg. Engelbertsstraat 64 
Telef. 2914 

Betaling desgewenst in overleg „UaWUHHA* 

KEHKSTRAAT 14 - TELEF. 2102 Us Snackbar Automatiek Altijd geopend! Voor de Paasdagen: 

Grote sortering 

PAASEIEREN 
PAASFIGUREN 
PAASMANDEN 
PAASNETJES 
. GEVULDE EIEREN 

MATZES 

(Isr. Paasbrood) 

ook. in doosjes a ƒ 0,30 

Speciaal adres voor 

alle Verkade artikelen 

WILT U ZICH EENS EXTRA TRACTEREN? 
Steeds voorradig en, het voornaamste 

FABRIEKSVERS 

KOFFIE EN THEE 

DOUWE ÉGBERT en VAN NELLE. 

Chocolaterie M. C VAN NOL 
TELEF. 2364 KERKSTRAAT 34 Fa. H. van Staveren 

ZEESTRAAT 48 - TELEF. 2684 

Krentenbrood Is nog geen Paasbrood! 
Maar ons 

Paasbrood 

is 'n verrukkelijke delicatesse. 
Neemt U ook dit jaar eens de proef op de som! 

VAN STAVEREN 

'n begrip "voor kwaliteit en sortering! Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
GedistilleerdhandeJ 
KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 

Garvey sherry very pale & dry superior 

per fles f 5,95 Met Reisbureau P. Kerkman 

HALTESTRAAT 63 - TELEF. 2214 

naar de bollenvelden 

met bezoek aan KEUKENHOF. 

per luxe touringcar op. Ie of 2e Paasdag. 
Vertrek 14 uur. Prtfs /2,50 per persoon. 

Op ZATERDAG 23 APRIL naar het 

bloemencorso 

Vertrek 11 uur. Prüs ƒ2,50 per persoon. 

Inschrijving dagelijks telefonisch onder no.2214. 

Liefst zo spoedig mogelijk. 

Onze nieuwe reisgids is weer aanwezig! Theater „Monopole" 

Dir.: Gebr. Koper Telef. 2550 

Een zeer uitzonderlijk Paasprogramma! 

Vanaf VRIJDAG 15 t.m. WOENSDAG 20 april 
8 UUR 

The nun's story 

(ZUSTER LUC) „ Technicolor. 

Audrey Hepburn en Peter Finch. 

Toegang 14 jaar. 

Verhoogde entreeprijzen: Parket ƒ1,00 Parterre 
ƒ 1,50; Stalles-Balcon ƒ2,50; Loge ƒ2,75. 

BEIDE PAASDAGEN - 2.30 UUR 

Speciale matinee. Wij presenteren U! 

New- York op stelten 

Dean Martin en Jerry Lewis in een kolos- 
sale Kriminele Kolder Klucht. Alle leeft. 

Donderdag 21 en vrijdag 22 april gereserveerd 
voor de toneelvereniging „Op hoop van zegen". ING. BUREAU F. ZWAAN 

zoekt voor door haar uit te voeren electrische 
installatie werken: 

monteurs en hulpmonteurs 

Voor energieke krachten goede vooruitzichten. 
Zelfstandigheid 'en verantwoordelijkheidsbesef 
zijn onmisbare eigenschappen voor het ver- 
vullen van deze functies. 

Sollicitaties te richten aan: 

F. Zwemmer, Kruisstraat' 2, Zandvoort, tel. 4035. m Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR van nieuwe OPELS-RECORD 
ƒ10, — per dag + 10 cent per km. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

f 7, — + 7 cent per km. per dag. 

J. S. FOLKERS Thorbeckestraat 17 
Telefoon 3283 
Pasen wordt nog méér een feest, 
Als U vooraf bij Drommel 

(bent geweest, 
Want op 't gebied van rokerswaren 
Is Drommel al bekend sinds jaren! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Op Uw Paasprogramma 

mag een bezoek aan Zandvoorts 

Uitzichttoren 

zeker niet ontbreken! 
Café-Restaurant. Lift aanwezig. 

PRIMA CONSUMPTIES. 

Een heerlyk zitje en een uitzicht 
om nóóit te vergeten! 
Haltestr.50,Tel.2O02. Zandvoort. Gratis thuisbezorging Volksdansen 

Tussen Weense wals en Cha-Cha- 
Cha zijn in de loop der jaren heel 
wat verschillende modedansen ge- 
komen en weer gegaan. 

Volksdansen zijn echter altijd ge- 
bleven en worden zelfs de laatgte 
jaren weer hijzonder populair. 

Geen wonder ook, want juist de 
echte volksdansen, onverschillig of 
dit nu Nederlandse of dansen uit 
andere landen zijn, hebben een vol- 
komen eigen inhoud en uitbeeldings 
kracht die karakteristiek Is voor het 
betreffende land en daardoor ook 
nooit verloren zullen gaan. Denk 
b.v. aan de Spaanse dansen of aan 
de dansen uit India, Bali, enz. 

In Nederland bestaan op heden 
47 verenigingen van folkloristische 
volksdansgroepen die VQlksdansen 
instuderen en uityoeren in zalen en 
qpenluoht, 'niet alleen in Nederland, 
maar die ook veel gevraagd worden 
bij verschillende Folkloristische 
Festivals in het buitenland. Neder- 
land heeft hierin een zeer goede 
naam in het buitenland. 

Al deze 47 verenigingen zijn 
samengebundeld in -de Federatie 
yan Folkloristische groepen in ons 
land. 

Ook Zandvoort heeft als onder- 
deel-van- de-Folklorevereniging „de 
Wurf" een dergelijke volksdans- 
groep, die weliswaar nog niet 
groot is„ maar die tggh elke week 
met grote Ijver repeteert en ook al 
verschillende malen behoorlijke uit- 
voeringen heeft gegeven. Deze volks 
dansgroep zou echter haar ledental 
gaarne met een 20-tal enthousiaste 
jongelui willen uitbreiden om zo- 
doende een grotere groep te worden 
die dan ook in aanmerking sou 
komen om uitgezonden te worden 
paar buitenlandse festivals en zo- 
mers hier in Zandvoort demon- 
straties zou kunnen geven op diver- 
se avonden in openlucht en zaal. 

Jongelui in Zandvoort, vooral 
jonge mannen, verloofden en ge- 
trouwde paren in de leeftijd van 16 
tot pl.m. 30 jaap, Je zult er veel 
plezier aan beleven en wil je er wat 
meer van weten, kon dan eens 
praten met de voorzitter van „de 
Wurf", J. Gebe, Thorbeckestraat 15, 
alhier. 

Dammen 

Nu de clubcompetitie weer enige 
weken achter ons ligt en de Zandv. 
damclub zich hierbij de sterkste 
heeft getoond, werd er weer een 
aanvang met de onderlinge wed- 
strijden gemaakt. Was er in de 
afgelopen twee jaar geen sprake 
van strijd om de eerste plaats, nu 
is dit zeker wèl het geval. 

Deze strijd - om het persoonlijk 
kampioenschap is dit jaar wel bij- 
zonder belangrijk, aangezien de 
fraaie wlsselbeker, die twee keer 
achter elkaar door de heer O. van 
Dijk werd gewonnen, nu definitief 
bij het kampioen worden in zijn 
bezit zou komen. Met nog vier ron- 
den te spelen, moeten de best ge- 
plaatste spelers, t.w. A. Hoekema, 
O. van Dijk en C. Drayer Jr. elkaar 
nog ontmoeten. Ieder heeft dus zijn 
kans in eigen hand. 

De stand luidt thans: 

1. A. Hoekema, gesp. 12, 20 p.; 2. 
O. van Dijk, gesp. 11, 19 p.;3 en 4. 
C. Drayer Sr. en J. van der Werff, 
14 gesp. 19 p.; 5. J. Ovaa, gesp. 12, 
16 p.; 6. C Drayer Jr., gesp. 9, 15 p. 
(en afgebr. partij, waarsch. remise ;) 
7 en 8 P. Versteege en K. J. van der 
Werff gesp. 13, 15 p.; 9. J. Schuiten, 
12 gesp., 12 p.; 10. J. Koper, 15 gesp. 
12 p.; 11. F. van Beem, 14 gesp. lip. 
(De overige spelers 9 p. of minder). 

K.J.C. »Noord» 

De stand in april is: 1. L, v. Nor- 
den, 29660 p.; 2. Mevr. v. 't Hert, 
28859. p.; 3. Y. v. 't Hert, 28665 p. en 
4. Jb. Keesman, 28385 p. 

Motorraces 

In nauwe samenwerking mei 
stichting Touring Zandvoort wor- 
den thans door de motorclub Zand- 
voort wedstrijden voor motoren 
voorbereid op het circuit van onze 
gemeente. Deze zullen plaats hebben 
op zondag 8 mei en het betreft hier 
nationale wedstrijden voor stan- 
daard-motoren. Fabrïeksmachines 
zullen aan deze races niet deel- 
nemen. Contact zal worden gezocht 
met de R.A.C. west bij het organi- 
seren 'van deze races. Bü feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbö ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 De nieuwe 

Excelsior 

Steel-stofzuiger 
f 132,50 

Zeer moderne uitvoering! 

Wij leveren alle merken stofzuigers 
wasmachines, centrifuges, koelkas- 
ten e.a. huishoudelijke apparaten. 
PHILIPS SCHEERAPPARATEN 

vanaf ƒ 44,50 

PHILIPS SPECIALIST 

F.H. PENAAT 

Zandvoort - -Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 AUTOMATIEK 

Van Houten & Zoon 

Kerkplein 12 

Ter gelegenheid van de heropening 

ook a.s. zaterdag nog 

SPECIALE KINDER ATTRACTIE! Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, ' 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 
\|q2S 'n keur van modellen! 
Schoenhandel Eigen reparatie-afdeling 
voor betere schoenen. De a.s. Paasdagen natuurlijk óók naar 

PA VI LJOEN-CAFÉ- RESTAURANT 

HET KARREWIEL 

Strand, zee en duinen in ongerepte schoonheid! 

Een ideaal rustoord na uw wandeling Telefoon 2500 - 57325 

Schitterend gelegen aan Hollands Noordzeekust. 
PRIMA KEUKEN - Onze koffie wordt door een ieder geroemd! 
LUNCH EN DINER TEGEN POPULAIRE PRIJZEN 

Eigen parkeerterrein en rijwielstalling 

Wandelkaarten verkrijgbaar voor Nat. park „de Kennemer duinen" 
LET OP HET ADRES: KOP ZEEWEG. EINDE NRD. BOULEVARD 

Het gehele jaar geopend. Exploitatie J. M. A. Groenendaal. Uw Paasdiner een succes 

U laat ze smullen van de Paasaanbiedingen van 

Slagerij Burger Heerlijke VARK.FILET ROLLADEN ƒ2,88 500 gr. 

ROLLADEN (Half om half kalfs) ƒ2,28 500 gr. 

RUND. ROLLADEN ƒ2,78 500 gr. 

LENDE ROLLADEN ƒ3,25 500 gr. Vark.fric. mager ƒ2,98 500 gr. 
750 gr. Vark.lapp. mager ƒ3,38 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,38 

750 gr. KaUsfricandeau ƒ3,78 
Vark.schnitzels . . ƒ2,98 500 gr. 
Kalfsschnitzel . . ƒ3,50 500 gr. 

RUIME KEUS, extra lekker 
voor de tweede dag: 750 gr. 
Saucijzen of braadworst ƒ2,48 

VOOR DE BOTERHAM: 
100 gr. Ham en 100 gr, Boe- 
renworsl, samen . . 79 CENT 
150 gr. Gelard. Lever . . 74 et. VOOR DE UITSMIJTERS: 

200 gr. Ontbijtspek 78 et. 

(zonder zwoert). BRAADKRABBEN! 
98 CENT 250 GRAM 
Bak ze eens als carbonaden 
bij de boterham U KUNT VOLOP KIEZEN! 
Ham, Tong, Hausmacher, 
Berliner, Bacon, Casseler rib, 
Rookvlees, rauwe ham, 
Braunswegler enz. enz. ' U koopt In een klassezaak bij: Gebrs. Burger 9 s Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telel.2994 Cafetaria «'t Plein» 

v.h. E. Keur 

Badhuisplein 4 - Zandvoort - Telef. 4128 

Onze speciale aanbeveling (steeds vers): 

Hele Kip aan 't spit f 4,90 

(ook op telefonische bestelling). 

Bestel tijdig voor Pasen! 

Verder bieden wij U aan 

onze éérste kwaliteitsproducten: 

ESPRESSO IJS 
PATATES FRITES 
WARME WORST 
BALLEN GEHAKT 
BRAADWORST 
CROQUETTEN enz. 
Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik HALTESTRAAT 12 TELEF. 2816 De beste bromfiets is een 
PAKVELDSTRAAT 21 Maak van Uw Paasfeest 

een bloemenfeest 

met bloemen of leuk opgemaakte bloemstukjes 
uit 

Bloemenhuls A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen! 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

leuk opgemaakte bloemstukjes. 
Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheid! Ziet onze etalage! Sparta 

vanaf 
f 685,00 Zeer gemakkelijke betalingscondilies. 
Uit voorraad leverbaar bij: 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE TELEFOON 2323 Vishandel 
KERKMAN & LOOS 

Dagelijkse aanvoer van 
VERSE ZEEVIS 

Levende en gerookte paling 

rolmops, zure en zoute 

haring, gebakken vis en 

HARTIGE HAPJES 

voor de Paasdagen. 

Alle soorten vis worden 
gefileerd en thuisbezorgd. 

HALTESTRAAT 16 - TELEFOON 2473 Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
1 50 gr. Geld. ham. f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst f 0,75 

200 gr. Pork ƒ 0,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! 


De heropening 

van onze geheel gemoderniseerde en naar 
de eisen van deze tijd ingerichte 

Cafelada ,,CapvUe?' 

Kerkstraat 5 - Zandvoort 

vond plaats op DONDERDAG 14 APRIL. 

Tevens HEROPENDEN wij die dag onze zo 
populair geworden 

aan de KERKSTRAAT No. 38. 

Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek. 

H. TEIJSSE. 


tiïl k] * §0 mMAèoJl^Vmm tfWod,k(<mmmJoM! 
Grote Krocht 23 Zandvoort - Telef. 4187 ADVERTENTIETARIEF 

loss* adrartentlas p»r m.m. regel 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Liefdadigh.adv. 40°/o red. 
Bij contract belangr. kort. P. FLIERINGA 

ARTS 

Afwezig 

tot 26 april. 

De andere artsen 
nemen waar. 

Th. H. v.d. Meulen 

TANDARTS 
Hogeweg 76 

Afwezig 

vrijdag 15 tot 
dinsdag 19 april. AMANDA BALKE 

Voetkundige 

Pedicure - Manicure 

Massage. 

Behandeling aan huis. 

Afspr. via telef. 2234 

KERKSTRAAT 32 ffffffffEffSi Nette WERKSTER GEVR. 
voor het a.s. seizoen, voor 
alle dagen: Tevens CAS- 
SEROLLIER gevr. Rest. 
Zomerlust, Kosterstraat 5. ENGELSE conversatieles 
gevraagd. Br. no. 14-4 bur. 
van dit blad. WOONHUIS of VILLA TE 
KOOP GEVRAAGD. Vesti- 
gingsvergunning aanwezig. 
1961 te betrekken. Br. no. 
2, Haltestraat 12. Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telefoon 3959. TE KOOP: compl. huis- 
kamer, tegen elk aann. bod. 
Brederodestraat 6. Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. TE KOOP AANGEBODEN 
4 tons Dump-Ford vracht- 
wagen in z.g.st. Te bevr.: 
B. Lefferts, Kerkstraat 9. Een net PERSOON GEVR. 
voor de ijsverkoop van 
C. Jamin. Inl ,: Haltestr. 48 

WIE HELPT ONS 
AAN KAMERS? 

Musici, serveersters — het 
seizoen in Zandvoort 
werkzaam — zoeken drin- 
gend een aantal 
1- en 2-pers. KAMERS 
met kookgelegenheid 
in Zandvoort of naaste 
omgeving, van 14 mei t.m. 
31 augustus. (Kunnen geen 
toeristenprijzen betalen). 
Aanb. m. prijs onder no. 
1-2 bureau van dit blad. Esplanade, Badhuisplein, 
VRAAGT voor direct 
KAMER WERKMEISJE. Wegens plaatsgebrek TE 
KOOP: modern 2 pers. 
eiken ledikant, br. 130 cm. 
met spiraal en 3-delig bed 
ƒ45,-. H. Heijerm.weg 49. Dame, 33 jr., algem. ontw. 
zoekt ZELFST. WERKKR. 
voor gezelschap- of dame- 
huishouding, bij dame of 
heer alleen. In bezit van 
rijbewijs. Brieven no. 57 
bureau van dit blad. TE KOOP AANGEBODEN 
KASREGISTER (éénteller) 
Esplanade, Badhuisplein. Paviljoen „De Vijverhut", 
Vondellaan VRAAGT voor 
direct een HULP voor het 
dag. werk en tevens voor 
de afwas. Leuke werk- 
kring met afwisselende 
werkuren. Aanm. in het 
paviljoen. HUIZE ELHORST, Kerk- 
straat 8, vraagt zo spoedig 
mogelijk een nette HULP 
elke dag van 8.30 tot 9.30. GARAGEBEZITTERS 
VUTJRBOETSTRAAT 

Wie helpt mij aan ruimte 
voor Solex? Vuurboetstr. 
10, telef. 3033. «lEKKERE 
PÖTBTES 
llFftiTESUWflW PatSte-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 
Colovinyl 

HOBOPLEX 
Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 
Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 
Aanrechten 

HOBOPLEX 
Plakplastic 

HOBOPLEX 
Schoorsteenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelfadviezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 
Telef. 3346 

De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". Mededeling Ober Bayern 

De directie VRAAGT TE HUUR voor eigen 
gebruik een gerief elijk GEMEUB. VRIJ HUIS 

met tenminste 6 kamers, van 1 mei tot 15 sept. 

Schr. aanbiedingen aan de Directeur van Ober 
Bayern, M. Czerni, Zeestraat, Zandvoort. Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. BERT betaalt de hoogste 
waarde. Tel. 3003 b« geen 
gehoor na 6 uur. Erkend 
opkoper. 

Lompen 30 cent per kg. 
Kranten, haarden en ijzer, 
koper, lood. U kunt tevens 
ook Uw bestellingen op- 
geven aan de bezorger van 
het Haarlems Dagblad. 
L.AMISTR. 17, 2x bellen Welk keurig gezin wil 
voor 1 a 2 weken ruim 
HUIS RUILEN, ideaal v. 
kinderen. C. J. v. Rijns- 
oever, Pr. Margrietlaan 17 
Driebergen. WAARDEBON 
50 CENT KORTING 

Bij aankoop van een fles 
Advocaat of Wijn, tegen 
inlevering van deze bon. 
Geldig t.m. Paaszater- 
dag. Slijterij Hamers, 
Kostverlorenstraat 34. SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 
Overhemden reparatie en 
alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij v.Deursen. Ingezetene van Zandvoort 
VRAAGT HUIS TE KOOP 
op behoorlijke stand. Leeg 
te aanvaarden. Brieven no. 
2-2 bureau van dit blad. GEVRAAGD voor 2 weken 
in aug.: KAMER(S) met 
keuken v. gezin v. 5 pers. 
Stroobloemstr. 28, Eind- 
hoven, Telef. 04900 - 11778 Juffrouw, met kantoor- en 
winkelervaring ZOEKT 
WERKZAAMHEDEN in 
Zandvoort voor de maand 
augustus. Br. no. 15-4 bur. 
van dit blad. Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend.. 

Zeestraat 62 - telef. 2263 TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294, — . 

Woninginr. HEEMEYER 
Van Ostadestraat 7a. A. Akersloot 

TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 
Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . . 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
V belt Wij komen! WIST U 

dal 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 l^o^; f' 
i 
GELDERSE 

HAM 

100 GRAM Grote aanbieding 
vruchten op sap 

twee blikjes voor één lage prijs ANANAS Gold Reef 

6 dikke schijven 

FRUITCOCKTAIL 

ABRIKOZEN 

PERZIKEN 

KERSEN OP SAP 

zonder pit 2 BLIK f 
NAAR I 
KEUZE I. 
**************************************** 

l AH Cake-Mix pak69 : K£tf APÉRITIJEF- 

WIJNEN 2K&? 
Zoete Spaanse Sherry Pale MEDIUM DRY Advocaat 

ROODMERK I ROZIJNEN _ JR, 33 J TONIJN 75 flinke moot, StarKist p. blik gJlllll ' Zware repen 


m rS>:r*tf'iJM«*itfrti 
Port Fidalgo ... 375 
Vermouth Umati . . 395 rood of wit 

Zoute pinda's 
Gepelde pinda's zak 200 gr. ^ Q 

niet tezouten ^iT ^f ^^^k^^^K£?k&? TQNG FESTIVAL 

ASpGTCJSS gesneden, met punten blik I O 

SdrOiriBS Portugese, in olijfolie . . blik 57 

Aardbeien op sap P = r wik 55 

Perziken Dewktst per buk 110 

AnanaS handige blokjes . . . groot blik 69 

IVl3ueir3 voor do fijne keuken. . flesje üu 

PSté de foie.. 100*™ 49 

AppelmOeS (goudrclnetten) literblik 68 

Zandringen pA - 250 *r,m 59 

Coronasprits . . . P ak - 250 tnm 59 

Gemengde toffees ** 200 gram 45 

vanille, hazelnoot, chocolade SPERZIEBONEN 

Het economische 

3/4 literblik KWALITEITSGARANTIE 

Wanneer u enig bij AH 
gekocht artikel niet elke 
cent waard acht die u 
ervoor betaalde, dan 
geeft AH u het volledige 
bedrag prompt terug. Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper! Op z'n Paasbest 

met TEXTIEL van 

NOTTEN 

Telef. 3398 Haltestraat 59 B{f feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erb« ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelbandel 

A.BOL Prlnsessewee 15 
Telef. 2066 WAT VOOR FEEST OF PARTIJ? 
Alles VERHUREN wijl 

Glaswerk, porcelein, bestekken, 

tafels, stoelen enz. 
P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Groot en klein vinden 

VANDERWERFFs 

brood FIJN! « 

n 
te GORDIJNEN OF VITRAGE 
voor woning en etalage! 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat S '- Tel. 3796, Eike fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! KERKSTRAAT 9 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 Tweede blad Zand voorts Nieuwsblad, 20e jaargang no. 46 Nieuwe zaken Het is welhaast ondoenlijk, in 
deze weken, nu vrijwel achter 
elkaar nieuwe of gemoderniseerde 
zaken hun deuren ontsluiten en 
officieel openen, van al deze ope- 
ningen in de krant gewag te maken. 
We willen' er voor deze week 
enkele noemen. 

„■ Daar was in de eerste plaats de 
prachtige banketbakkerij „Huize 
Elhorst" in de Kerkstraat no. 8, de 
voormalige ijssalon van de heer I. 
Petrovitch. Laatstgenoemde, die -nu 
een dagje, ouder wordt, besloot zijn 
jaren lang gevoerde ijssalon stop te 
zetten en.de heer Elhorst wist in 
enkele weken tijd deze salon te 
.jnetamorphoseren tot een ultra 
moderne banketbakkerij, die zonder 
meer een belangrijke aanwinst voor 
Zandvoort en in 't bijzonder voor 
de Kerkstraat kan genoemd wor- 
den. Hier is sprake van een zaak 
van standing en voorname alllure. 
Het werd een bijzonder smaakvol 
winkel-interieur, met. een fraaie 
betimmering, waarin vooral de ex-' 
clusieve kostelijke verlichting zeer 
opvalt." Van harte wensen wij de 
heren Elhorst in deze prachtige 
nieuwe zaak veel succes toe. 
-In de Haltestraat no. 10 her- 
opende, de heer Schaap de geheel 
vernieuwde en. gemoderniseerde 
slijterij P. Baggerman. De oude, 
donkere winkel veranderde in een 
licht en modern pand, zeer aan- 
trekkelijk ingericht en voorzien van 
een smaakvolle etalage. Ook hier 
kan terecht van een grote vooruit- 
gang worden gesproken. Ook de 
heer Schaap wensen wij gaarne 
veel geluk met deze zo geslaagde 
verbouwing. 

""'Dhr. J. W. van der Werf f ver- 
bouwde zijn pension aan de Hoge- 
weg no. 34 tot hotel-pension 
„Lammy", o.a. door de bouw van 
een grote conversatie-eetzaal voor 
zijn gasten, die kleurig en fleurig 
werd ingericht en ter weerszijden 
van de eveneens nieuwe en ruime 
ingang een allercharmantste indruk 
maakt. Een dergelijk, fraai inge- 
richt bedrijf mag zeker een sieraad 
voor - de badplaats worden" ge- 
noemd, .waarmede wij de familie 
Van der Werft welgemeend felici- 
teren. .. 

En tenslotte en om het daar- 
bij dan voor deze week te laten, 
verbouwde de heer J. van Houten 
en zijn zoon de oude „Sol's Automa- 
tiek" aan het Kerkplein no. 12, tot 
een ultra modern automatiek en cafetaria-bedrijf, dat hij woensdag 
13 april heropende. Ook hier kan 
gesproken worden van een ware 
metamorphose. De allernieuwste 
machines werden erin geplaatst, er 
kwam een fraaie automatiek-hal en 
het gehele bedrijfsfront werd aan- 
zienlijk verfraaid. Ook aan de hy- 
giëne werd de meest mogelijke 
zorg besteed en aan de gemakke- 
lijke en prettige verkoop-bar' is het 
de klant zo eenvoudig mogelijk ge- 
maakt. Ook de heren Van Houten 
wensen wij gaarne veel succes in 
deze fraai nieuw ingerichte zaak. 

Er was voor al deze openingen 
begrijpelijk veel belangstelling. Veel 
gelukwensen en veel bloemen, wer- 
den het deel van degenen, die er- 
voor zorgden, dat Zandvoort er 
weer aantrekkelijker ging uitzien» 

Moge het goede voorbeeld van 
deze exploitanten anderen stimu- 
leren hun weg te volgen; hetgeen 
reed9 bij verschillenden het geval 
is, ,want nog meerdere openingen 
van nieuwe of verbouwde zaken 
staan ons binnenkort te wachten. Grote prijsverlaging 
Film-Camera's! KODAK MOVIE BROWNIE, F-/ 2,7 .... ƒ 99,— 

KODAK MOVIE BROWNIElf^ 2,3 .... ƒ 117,50 

AGFA MOVEX 88, F : 2,5 ƒ 145,— 

YASHICA F : 1,9 ƒ199 — 

8 m.m. PROJECTOREN als Eumig, Norris, 
Paillard, Bell Koon, vanaf ƒ235, — 

Grote sortering in: Belichtingsmeters, hand- 
grepen, filmspoelen, omrollers, filmkit en 
kleurenfilms. 

Filmen met Pasen onder ieders bereik! Ciné-Foto BAKELS KERKSTRAAT 29-31 TELEF. 2513 
Chr. Kinderkoor In de muziekzaal van het ge- 
meenschapshuis heeft Zandvoorts 
Christelijk Kinkerkoor vrijdag- 
avond onder leiding van Amarens 
Walhout, met piano-begeleiding 
van Rie Wijnbeek een eerste uit- 
voering gegeven. 

Er was voor dit gebeuren een zeer 
grote belangstelling. De oud-voor- 
zitter van de Contact-commissie 
„Culturele Belangen", - de heer J. 
Wijnbeek verwelkomde de aanwe- 
zigen, in het bijzonder de burge- 
meester van Zandvoort, Mr. H. M. 
van Fenema, met echtgenote en Ds. 
en Mevrouw A. de Ruiter. Ook de 
componiste, Mevr. Corn. Beets, van 
wie deze avond verschillende com- 
posities, werden uitgevoerd, werd 
door spr. hartelijk verwelkomd, 
wa'arna spr. erop wees, dat het in- 
standhouden van een kinderkoor in 
Zandvoort van groot belang moet 
worden geacht, reden waarom dit 
eerste optreden van het Christelijk 
kinderkoor ten zeerste door spr. 
werd toegejuicht. Tenslotte " ge- 
waagde de heer Wijnbeek ervan, 
dat de kinderzang direct tot het 
hart spreekt, omdat deze zang onge-. 
ASPECT- Interieurverzorging 

MEUBELSTOFFEERINRICHTING Pracht collectie Franse Stijlmeubelen Complete Meubilering 
Woningtextiel Luxaflex enz. H. VAN ASPEREN 

Telefoon 02507-2937 ZANDVOORTSELAAN 39 - ZANDVOORT 
„Telefoon 02500-17069 Paviljoen-Café-Restaurant 

„Parnassia" 

het paviljoen, waarover men niet uitgesproken geraakt. 
. Het paviljoen, dat een unicum is aan Hollands Noordzeekust. 
Gelegen temidden van prachtig natuurschoon in het nationale 
park „DE KENNEMER DUINEN", > aan- de zeereep tussen Zand- 
voort en Umuiden. SPEELVIJVER voor jeugd en ouderen. Voor 
U en Uw kinderen, óók voor de a.s. Paasdagen, een uitstapje, 
waarover men nog lang zal napraten. 

RIJWIELSTALLING en PARKEERTERREIN. 
PRIMA KEUKEN. Het gehele jaar geopend. 
= Exploitatie J. M. A. Groenendaal. 

Telefoon 2500 - 55224 - 

Lunch en diner tegen populaire prijzen. 
'.. Ingang: Betonweg, kop Zeeweg, Bloemendaal. EXTRA VOORDELIGE PAASAANBIEDINGEN 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

500 gr. DOORR. RUNDERROLLADE .... ƒ 2,25 
500 gr. MAGERE RUNDERROLLADE ƒ 2,80 

500 gr. LENDE-ROLLADE ƒ 3,00 

500 gr. VARKENSROLLADE vanaf .... ƒ 3,00 VOOR DE BOTERHAM: 

200 gr. Pekelvlees 75 et. 150 gr. gebr. rosbief 

200 gr. Gebr. gehakt . . 75 'et. 150 gr. gebr. fricandeau 75 et. 

150 gr. Ham 80 et. 

150 gr. gel. lever 85 et. 150 gr. cervelaatworst 
Soeppakket 98 et. 
98 et. 
70 et. 
ƒ!,- Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesjonserven. 

o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10 \ blikjes leveïpastei 200 gr. 65 et. kunsteld en eerlijk is, waarna spr. 
meende te mogen vaststellen dat er, 
omdat er zo weinig eerlijkheid meer 
op de wereld is, ook sprake is van 
steeds minder cultuur. 

Mevrouw Walhout bracht hierna 
haar koor op het podium, uit bijna 
50 leden bestaande, waarvan slechts 
een 5-tal jongens. Dit' debuut van 
het nog jonge koor, bleek een veel- 
belovende start te zijn. Niettegen- 
staande het programma, dat niet 
minder dan bijna 30 nummers telde, 
enigszins aan de ouderwetse kant 
was gehouden, bereikte Mevr. Wal- 
hout met haar pupillen meermalen 
zeer opmerkelijke resultaten. Dit 
was wel zeer speciaal het geval met 
de levendige vertolkingen van ver- 
schillende liederen van Hendrika v. 
Tussenbroek, waarvan wij in de 
eerste plaats noemen „Het paard", 
vervolgens het moeilijke „Bruids- 
vaart in de sneeuw", dat door de 
weinig houvast biedende begelei- 
ding, die door Rie Wijnbeek op su- 
blieme wijze werd verklankt - hoge 
eisen stelt. 

Ook het walsliedje „Zie ze zwie- 
ren" van Bemand Diamant werd 
van het enthousiast zingende kin- 
derkoor een uitnemende prestatie, 
evenals de- fraaie - vertolking van 
„Matroosje" van Corn. Beets. Ama- 
rens Walhout leidde de zang met 
vaste hand. Er was een zeer te 
loven zuiverheid van zang, waar- 
door' het beluisteren een kostelijke 
belevenis werd, een goed aange- 
voeld maatgevoel en behoudens een 
enkele uitzondering, een steeds fraai 
op tijd inzetten. 

Rie Wijnbeek droeg door haar 
fraai aangepaste begeleiding, die 
de zang prachtig ondersteunde, veel 
bij tot het welslagen van deze uit- 
voering. De pianist Rob Sauve- 
planne bracht afwisseling in het 
programma door zowel voor- als 
na de pauze een drietal fragmenten 
uit „Kinderscenen" van Schumann 
te spelen. Zijn boeiende en uiter- 
mate muzikale vertolking bracht 
hem terecht veel succes. 

Na afloop van deze zeer geslaag- 
de uitvoering mocht worden vast- 
gesteld, dat dit eerste optreden van 
Zandvoorts Christelijk Kinderkoor 
veelbelovende perspectieven biedt 
voor de toekomst. Opnieuw zal men 
in Zandvoort deze zingende jeugd 
kunnen beluisteren tijdens een op- 
treden op 4 mei in theater Mono- 
pole, waar zal worden meegewerkt 
aan de herdenking der gevallenen. Oefening Staalt Spieren 

In de bestuursvergadering werden 
de heren M. Castien en H. Malingré 
aan de technische commissie gym- 
nastiek toegevoegd. Bij de functie- 
verdeling werd de heer W. Keur 't 
„departement" van jeugdzaken toe- 
gewezen, terwijl de overige functies 
ongewijzigd bleven. 

De in overleg met de directie van 
de duinwaterleiding vastgestelde 
routes door de duinen voor de op 7 
en 8 mei as. in Zandvoort te houden 
bondswandeldagen werden goedge- 
keurd. Niet alleen verenigingen uit 
de Kennemer Turnkring, plaatse- 
lijke verenigingen en andere uit de 
omtrek, doch ook de scholen werden 
uitgenodigd ploegen te laten deel- 
nemen. 

Gedurende de Paasvacantie van 
13 tm. 25 april, zullen, gelijk bekend 
geen lessen gegeven worden. 

Ook nu zal met ingang van 1 mei 
a.s. op het Duintjesveld weer athle- 
tiek beoefend worden, waartoe men 
zich tevoren bij heb bestuur dient 
te melden. 

Rijkspostspaarbank 

Aan het postkantoor te Zandvoort 
werd bij de afdeling Rijkspostspaar- 
bank gedurende de maand maart 
door 589 personen ingelegd een be- 
drag van ƒ93.728.37 en terugbetaald 
aan 463 oersonen ƒ114.859.27. Het 
aantal nieuw uitgereikte spaar- 
boekjes bedroeg 17. 
DE ROTTERDAMSCHE BANK N.V. 

KANTOOR ZANDVOORT 

Thorbeckestraat 13 

De financiering , van Uw seizoensvoorraden en 
Uw uitbreidingen kan een probleem zijn. 
Leg deze problemen aan ons voor, opdat wij 
hen samen met Ü kunnen bezien. 
5-1 5-0 

8-0 
"8-3 

14-2 

,2-4 

7-1 R.K.S.V. The Zandvoort Boys 

Uitslagen van zondag 10 april: 
T.Z.B. 3-Alliance 3 1-5 

V.V.D. 4-T.Z.B. 4 2-2 

Concordia. jun. e-T.Z.B, b 1-2 ges. 

Programma voor maandag 18 april: 

. T.Z.B. 1-D.C.O. 2 12 u. 

T.Z.B. 2-Zandv.meeuwen 5 12 u. 
H.B.C. jun. e-T.Z.B. b . . a 12 u. 
De training voor onze adspiranten 

is met ingang van heden stopgezet 

tot eind juni.' 

Z.S.V. Zandvoortmeeuwen 

Uitslagen van zaterdag 9 april: 
Jubileumwedstrijd H.V.B.: 

Zandvoortm. 2 - Halfweg " 1-1 
Kompetitie: 

Zandvoortm. 3 - Telefonia 3 6-0 
(Zandvoortm. 3 kampioenl) 
Vriendschappelijk: 

Zandvoortm. 1 - Ned. Bank 1 5-5 

Z.M. komb. - Ned. Bank 2 4-0 
Adspiranten: 

S.M.S. a - Zandvoortm. c 0-6 
(Adsp. c kampioen!) 

Zandvoortm. d - Ripp'erda c 8-0 

Bloemendaal e - Zandv.m. g 

uitslagen van zondag 10 april: 

Kompetitie: 
H.B.C. 8 - Zandvoortm. 8 

Na-kompetitie: 
Zandvoortm. 1 - Waterloo 1 
Zandvoortm. 3 - V.V.H. 3 
Zandvoortm. 4 - Bl.daal 6 
D.S.K. 2 - Zandvoortm. 5 
Haarlem jun. b - Zandv.m. b 

(v.d. Aart toernooi): 
Zandv.m. jun. a - D.C.O. a 6-0 

Programma voor maandag 18 'april: 
Vriendschappelijk: 

Zandv.m. 1 - Ripperda 1 14.30 u. 
Na-kompetitie: 

39. VI. Vogels 2 - Zandv.m. 3 9.45 u. 
44. T.H.B. 3 - Zandvoortm. 4 945 u. 
48. T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 12 u. 
76. E.D.O. jun. c - Zandv.m. c 9.45 u. 

Zeepkistenrace 

De directeur van het circuit van 
Zandvoort, de heer J. B. Th. Hugen- 
holtz, is bezig aan de voorbereiding 
van een zeepkistenrace op het cir- 
cuit van Zandvoort. De wedstrijd 
zal openstaan voor jongelui .uit 
Zandvoort en omgeving en gehou- 
den worden van de Hunserug af, 
waar een klein aanlooppodium zal 
worden gebouwd. Er zal gestart- 
worden in twee klassen, n.1. zeep- 
kisten met luchtbanden en met 
massieve banden. Aanduwen vaa 
de wagentjes zal niet worden toe- 
gestaan; zij zullen op eigen kracht 
van de heuvel af moeten rijden. Een 
aantal prijzen zal door stichting 
„Touring Zandvoort" worden be- 
schikbaar gesteld. De eerste wed- 
strijd zal gehouden worden op 
dinsdag na Pasen, 19 april, training 
van 9.30 tot 10,30 en wedstrijden 
van 10,30 tot 11,30, waarna prijs- 
uitreiking om 12 uur, terwijl het in 
het voornemen ligt, in de komende 
zomermaanden nogmaals zulk een 
wedstrijd te organiseren, waaraan 
óók kinderen van badgasten zullen 
kunnen deelnemen, AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon 

KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713 

Uit onze nieuwste machines: 

i/j Liter SLAGROOM 75 et. 

V 2 Liter SLAGROOM ƒ1,25 

»/« Liter .VERS IJS 

' vanille, aardbeien 75 et. 

V, Liter VERS IJS 

vanille, aardbeien ƒ1,25 

SORBETS 50 ot. 

Speciale verpakking. Voor 

herenkleding 

en 

herenmode 

De speciaalzaak 
van Zandvoort 

Ruime keuze in: 

COSTUUMS 
SPORTCOLBERTS 
PANTALONS 
REGENJASSEN 
VESTEN •- 
PULLOVERS 
OVERHEMDEN 
WEEKENDERS . 
JACKS 
- SHAWLS 
DASSEN 
SOKKEN 
ANKLETS 
enz. enz. E. de Boer KERKSTR. 20 TEL. 3136 Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verfhandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - Tel. 2803 Is het kopen van een horloge 

gokken? 

Als'U een. horloge koopt, denkt U dan: 
„Zou ik het nu treffen met dit horloge?" 

Dit hoeft niet, als U een horloge koopt bij: 

C. Waohu*g> 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 Laat U deskundig voorlichten, alvorens U een 

horloge koopt. Dit verplicht U tot niets. 
U zult bemerken, dat een goed gesteend Zwit- 
sers ankerhorloge niet duur behoeft te zijn. 
Alle uurwerken worden ten volle gegarandeerd. 

GA EENS KIJKEN BIJ DE SPECIALIST. 

Het is immers een kwestie van vertrouwen! 
Waarheen met de Paasdagen? 

Natuurlijk óók naar 

Paviljoen „De Vijverhut" 

VONDELLAAN 46 - TELEP. 2538 

Ook' bij minder gunstig weer een genotvol en 
romantisch plekje temidden van een bosrijke 
natuur. Prima consumpties. Billijke tarieven. 

ONS GROTE SUCCES: PANNEKOEKEN! Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

WEGENS DE PAASDAGEN 

deze week geen weekend-reclame! 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 

enorme sortering fraai opgemaakte 

PAAS-EIEREN, eigen fabrikaat. 

P AASBROOD - P AASTAARTEN. enz. 300 gr. Paaseitjes 99 et. 

100 gr. choc. eitjes 49 et. 

100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 ot. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 

In ons gezellige restaurant 

eet U voortreffelijk en billijk! 
Ook met Pasen 

bloemen van 
CASSEE 

Stemt nog steeds tevree! 

Bloemenmag. 

«ERICA» 

Anno 1908 
GROTE KROCHT 9 - TELEFOON 2301 
L.Balledux&Zn 

TELEF. 2596 Woning- 
inr.bedrtjf 
HALTESTRAAT 27-29 

Complete woninginrichting 
Behangerij - Stoffeerder^ - Beddenmakery 
Meubelen - Bedden 

Ledikanten - Dekens 

Gordijnen - Tapijten 

Cocosartikelen. Linoleums 
tegels Colovinyl 
Balatums. Luxaflex zonwering. 
Vakkundig geplaatst. 

Trappen bekleding. 

Uit onze beddenafdeling 
kussens en dekens uit voorraad leverbaar. 

HALTESTRAAT 27-29, TELEF. 2596 (centrum) 
MATH. "mOLENAARSTR. 6, TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. THIJSSEWEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Bij geen gehoor op 2596 

een der andere nummers bellen I Flatbouw 

Naar aanleiding van geruchten, 
dat in Zandvoort nog vele flats in 
flatscomplexen leeg zouden staan, 
hebben wij hiernaar een onderzoek 
ingesteld, waarbij bleek, dat juist 
het tegengestelde het geval is. 

Want nog steeds - aldus vernamen 
wij van de flatbouwers - is de vraag 
naar flats bijzonder groot, speciaal 
van Nederlandse zijde. Doorslag- 
gevend hierbij is, dat het wonen aan 
zee een grote aantrekkingskracht 
uitoefent op vele inwoners van ons 
land. De grote bekoring van het 
wonen aan zee is er dan ook volgens 
de algemeen heersende opvatting de 
oorzaak van, dat de vraag naar flats 
eerder toe- dan afneemt. 

Momenteel is in de badplaats van 
de gereedgekomen flats geen enkele 
meer onbewoond, behalve dan 'n 3- 
tal in de sterflat aan de Brederode- 
straat, doch de oorzaak hiervan is, 
dat de koopprijs van deze luxe flats 
nog steeds boven de halve ton ligt. 

Een voorbeeld ter staving van het 
bovenstaande is zeker het volgende 
feit. De firma Luxen & Worst is 
momenteel begonnen met de bouw 
van een flatcomplex in de nabij- 
heid van de Trompstraat. Het be- 
treft hier een" torenflat met acht 
woonlagen van 6 flats en voorzien 
van liften. Het werk zal eerst begin 
1961 gereed komen en voor bewo- 
ning , kunnen worden betrokken. 
Van deze acht en veertig hier in 
aanbouw zijnde flats zijn er thans - 
niettegenstaande het werk nog maar 
nauwelijks uit de, grond is - reeds 
vier en dertig verkocht, alle aan 
landgenoten en de vraag naar de 
overige is zó groot, dat niet aan alle 
aanvragen zal kunnen worden vol- 
daan. Ook andere flatbouwers, die 
momenteel geen flatbouw onder- 
handen hebben, krijgen herhaalde- 
lijk aanvragen om inlichtingen 
steeds van hollandse zijde. 

Zo is er, gelet op dit alles, zeker 
voorlopig geen kans, dat binnen 
enkele jaren Zandvoort zou zitten 
opgescheept met leegstaande flats, 
integendeel, de vraag ernaar blijft 
nog steeds bijzonder groot. Th. Slijkerman 

Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 

Accountancy 

Belastingen 

Administraties Lid Nat. Ass. v. Ace. 

Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A, van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 

Showroom: Buureweg 6, 

b.h. Schélpenplein. Bij feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 Mededeling Zandv. Handelsvereniging 

Extra openstelling van 
winkels in de Paasweek 

is verleend voor GOEDE VRIJDAG, ZATERDAG en MAANDAG 
2de Paasdag tot 22 UUR. ZONDAG 1ste Paasdag tot 20 UUR. 

De verplichte middagsluiting blijft gehandhaafd. Voor een goede zonnebril! waar U jaren pleizier van heeft Brillenspecialist LOOMAN 

Niet hier en gunt, maar op één punt, n.l. 

HALTESTRAAT 5 - TELEF. 2174 
Mr. Opticien Erkend fondsleverancier OLYMPISCHE SPELEN 1960! 

Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ 83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 
Wij zorgen voor een prima ontvangst 
U neemt het zó mee! 
PHILIPS DRAAGBARE RADIO. 
Wij regelen desgewenst op prettige 
wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H- Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
Telef. 02507 - 2534 Gratis afhalen en bezorgen! 
QlJ <s /^' -L± VESTEN JUMPERS enz. 
f -Q^eCmté ( ° 0kWit) ; ..£">CENT 

[O0^Mehm BLOtISE ^' 25 

j2L^=3h^ JAPON, vanaf ƒ2,75 

Opmaken gratis. 

Chem. reinigen - Stoppage Vra8 «* **** onze 

ZANDVOORT - TEL. 2810 „Tripion" behandeling. 

Haltestraat 39 

Onzichtbare stoppage en reparatie. Toch voordeliger en beter! 
Alléén wy VERVEN de laatste modekleuren. 
Wat voor geschenken 
voor uw bruiloft..!-- 

Wanneer uw familie- 
leden u hierover polsen (en dat zullen zij 
zéker doen) zorg er dan voor dat u een 
"verlanglijstje bij de hand .hebt. Geef 
dan een lijstje, waaruit ieder gemakke- 
lijk een keus kan maken en . . . óók 
zonder in grote uitgaven te vervallen ! 
Gebruik hiervoor een kleine bloc-riote 
en schrijf iedere wéns op een af-r __ 
zonderlijk blaadje, dat' uw gasten 
kunnen uitscheuren en meenemen. 
En eh . . . iets waartegen helaas nogal • 
eens gezondigd wordt: schrijf nooit 
een merk of een prijs op uw verlang- ~ " 
lijst . . .dat is echt niet zoals het behoort ! 
Vertrouw erop dat uw vrienden en 
familieleden u het beste zullen . geven ; 
wanneer u ook bescheiden wensen 
heeft, zullen zij dat zéker doen ! 
Het is verbluffend zoveel vocht als- 
Finesse theedoeken opnemen! En wat 
een vele gezellige kleuren en dessins ! 
Practisch en toch leuk om cadeau te 
doen (of te ontvangen). 'Van servet tot complete uitzet! Afmetingen 
68 x 68 cm. 
V A „FINESSE" 'lakens en slopen en ander 
I huishoudtextiel koopt U in Zandvoort bij: KERKPLEIN - TELEF. 3430 \ *l.*J P. SCHAAP 

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215 
Comestibles 

OLIJVEN gesorteerd, o.a. met hele amandelen. 

Alle soorten , ASPERGES, sleepasperges, royal 
mail brand, soepasperges. • 

Italiaanse opgemaakte HORS D'OEUVRE. 

MOSSELEN in azijn 80 CENT. 

ALLES VOOR DE BORREL. ♦ 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ Met Pasen 
een nieuwe fiets! 

Wij tonen U het allernieuwste, w.o.: 
Locomotief, Fongers, Duglas enz, 

Grote sortering kinder rijwielen, autopeds 
en driewielers. 

Desgewenst betalingsspreiding. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GROTE KROCHT '5-7 - . TELEF. 2974 
IEUWSBIA 
20e jaargang no. 47 „TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECHT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT!" 22 april 1960 .Uitgave, redactie en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort.- Telel K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4,—; franco per post ƒ 6.— per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 
Er ontbreekt iets aan de 
mens, zelfs aan de meest vol- 
maakte, als hij geen ongeluk 
heeft ervaren. Hij is een ves- 
ting die nog nooit belegerd is. 
Petit-Senn. Nieuwe verschijning op ons Circuit Een nieuwe verschijning heeft 
deze • week haar intrede ge- 
daan op het Zandvoortse cir- 
cuit. 'De Skelter, die U hier- 
naast in actie ziet, tijdens de 
autosprints .van de R.A.C.- 
West, die maandag j.1. werden 
gehouden. 

Deze gemotoriseerde en ge- 
perfectionneerde zeepkist ver- 
wekte groot opzien en werd 
door: het talrijke publiek met 
enthousiasme begroet. 
v Ook woensdagmiddag heeft 
een aantal Skelters, een mode, 
overgewaaid uit Amerika en 
Engeland, op ons circuit ge- 
demonstreerd. Er werden 
daarbij door de wagentjes, 
uitgerust met een motor boven 
de 100 cc, snelheden behaald 
van bijna 100 km. per uur. 
Ongetwijfeld zal deze Skelter, 
de baby-autoracer, nog veel 
van zich doen spreken in de 
nabije toekomst, daar de be- 
langstelling ervoor hand over 
hand toeneemt en er steeds 
meer autosport-enthousiasten toe 
overgaan, zulk een" wagentje voor 
zichzelf te bouwen. 
I ■» < „* ** - 


' "+ 4 


i - ■ ■& 
' ' 


J** 
W 


■\ 


w^- Voor verdere bijzonderheden ver- 
wijzen wij U naar het in dit blad 
voorkomende verslag van de auto- sprints van de R.A.C.-West. 

(Foto welwillend afgestaan 
door Haarlems Dagblad). ' Boeiende autosprints Een kleine 2000 toeschouwers 
zijn tweede Paasdag j.1. getuige 
geweest van boeiende en interes- 
sante autosprints, die de R.AC. - W. 
op het circuit voor de 18e maal 
organiseerde. 

Autosprints , die deelnemers 
brachten uit het gehele land en 
bovendien een primeur voor Neder- 
land, n.1. een demonstratie van de 
z.g. „Skelters", een soort gemotori- 
seerde zeepkist, waarvan er een 12- 
tal aan de wedstrijden deelnamen. 
Deze „Skelter", door de voorzitter 
van de R.A.C.-West, de heer H. 
Zwikstra, een nieuw soort „speel- 
goed" genoemd, een speelgoed dat 
echter van veel betekenis voor de 
toekomst van de autosport moet 
worden geacht, bleek de sensatie 
van deze auto-sportmiddag te wor- 
den, niet alleen door de formida- 
bele snelheden, die deze gemotori- 
seerde „zeepkisten", wisten te ont- 
wikkelen, doch ook door het en- 
thousiasme, waarmede dit eerste 
verschijnen van de Skelter op het 
race-circuit door het publiek werd 
ontvangen. Hoewel de directeur 
van het circuit, de heer J. B. Th. 
Hugenholtz ons verzekerde, de 
„Skelter" van weinig belang te 
achten voor de autosport in het 
algemeen, omdat de snelheden met 
deze gemotoriseerde zeepkisten, 
uitgerust met Standaard-motoren; 
toch nooit boven de 100 k.m. per 
uur zullen komen te liggen, menen 
wij, dat ook hier de techniek in de 
toekomst een woordje zal gaan 
meespreken, zodat o.i. van grotere 
snelheden zeker sprake zal kunnen 
zijn, aangezien op dit gebied men 
thans nog slechts in de kinder- 
schoenen staat. 

Het was een kostelijke belevenis, 
deze babywagentjes, uitgerust met 
autoped- of kleine fietswielen en 
verder slechts bestaande uit een 
zo licht mogelijk gehouden chassis 
met motor, over het circuit te zien 
flitsen met een oorverdovend geluid 
waarbij zelfs door een der deelne- 
mers )de snelste i tijd van de dag 
werd bereikt. We waren het dan 
ook volkomen eens met de voor- 
zitter van de R.A.C.-West, toen 
deze tijdens de prijsuitreiking ver- „WURF-PRAET" 
WULLUM v.d. WORFF: 

»'n Zurkwie met-, stikkende 
hekke, ; dat ken onze raed 
niks verr .*..." klaarde, de eerste verschijning van 
deze Skelters op het circuit van 
veel betekenis voor de toekomst van 
de autosport te achten. 

Aan de autosprints werd door rij- 
ders uit het gehele land deelgeno- 
men. Zij bleken uitstekend te zijn 
georganiseerd en voor het publiek 
ongemeen boeiend en interessant te 
zijn gemaakt. Gestart werd boven- 
aan de Hunserug, waarna via de 
Tarzanbocht gereden moest worden 
tot aan het tijdwaarnemershuis, 
een afstand van pl.m. 1 k.m., waar- 
bij op het traject door het passeren 
van diverse pilonnen een soort 
„slalom-rit" moest worden gereden, 
die het uiterste vergde van beheer- 
sing en rijtechniek. Via de micro- 
foon gaf de heer Leonie een duide- 
lijk en prettig verslag van hetgeen 
zich op de baan afspeelde. 
' Tenslotte werden in het circuit- 
restaurant de volgende voornaam- 
ste uitslagen bekend gemaakt: Klasse 1, Toerwagens tot 800 cc. 
1. Hr. de Zoete, den Haag, Fiat 600 
87,34; 2. Hr. v. d. Leden, Beverwijk 
Fiat 600, 88,32. 

Klasse 2 Toerwagens 800-1200 cc. 
1. Hr. Jonker, Haarlem, D.K.W. 
82,10; 2. Hr. Wiedouw, Vlaardingen, 
met Gordini, 82,34. 

Klasse 3 Toerwagens 1200-1600 cc. 

1. Hr. de Vries, Haarlem met Peu- 
geot, 83,52: 2. Hr. Geurts, Apel- 
doorn met Volvo 84,04. 

Klasse 4 Toerwagens 1600 cc. en 
hoger. 1. Hans Tak, Aerdenhout, 
met Mercedes, 83,22. 

Soortklasse 1 tot 1500 cc. 1. J. 
Bijlsma, Zandvoort, met M.G. 75,28. 
(Tevens snelste tijd van de dag). 

2. van Weezenbeek," den Haag met 
Fiat" Abarth 77,18; 3. Hr. Booker, 
Amsterdam, met M.G. 78,78. 

Sportklasse 2 1500 cc. en hoger. 

1. Rob Dooyes, Bussum met Por- 
sche 77,50; 2. Meijer, Apeldoorn met 
Porsche 77,52. 

Skelters: 1. van Lennep, Aerden- 
hout met Bottelier Special 73,24; 

2. Valk, den Haag met Fastakart 
80,26. Zeepkistenraces Er is zeker geen idealer plaats 
denkbaar voor het organiseren van 
zeepkistenraces dan 't Zandvoortse 
circuit en dan zeker bij uitstek de 
vrij steile Hunserug, waar de wa- 
gentjes op eigen kracht soms vrij 
hoge snelheden bereiken en de 
jeugd zich bovendien op dit echte 
race-circuit gevoelt als ervaren 
coureurs en daarnaar dan ook 
handelt. Zo waren dan dinsdag- 
morgen j.1. ruim 30 zeepkisten- 
coureurs met hun helpers naar het 
circuit getogen om elkaar te be- 
kampen in wedstrijden die persoon- 
lijk door de heer J. B. Th. Hugen- 
holtz, directeur van het circuit, 
waren georganiseerd en die der- 
mate slaagden, dat de Zandvoortse 
jeugd voortaan de heer Hugenholtz 
— althans wat de autosport min- 
nende juegd betreft — op handen 
zullen drager/i 

Ze kwamen met hun wagens, die 
als uiterst waardevolle racemon- 
sters werden behandeld. Er werd 
gesleuteld, wielen gewisseld, zelfs 
banden geplakt en getooid met val- 
helm en stofbril werd aan de trai- 
ning begonnen. Een klein plankier 
boven aan de Hunserug zorgde 
reeds direct voor een goede aan- 
vangssnelheid en onderaan, waar de 
heer Hugenholtz met stopwatch 
had plaats gevat bij de finishlijn, 
werden door hem de gemaakte 
tijden genoteerd. Het rennersveld 
bracht een grote variatie in wagens. 
Er waren er, die niet veel meer 
waren dan sinaasappelkratten op 
gammele wieltjes, er waren er ook, 
die tot in de perfectie waren afge- 
werkt, voorzien van een juweel van 
een stuurinrichting en zelfs uitge- 
rust met remmen, werkend op olie- 
druk. 

Om ruim 10 uur werd met de 
training begonnen, om kwart voor 
elf vingen de wedstrijden aan en 
aangemoedigd door een nog vrij 
talrijk publiek, stoven de wagentjes 
naar beneden. Zelfs slippartijen 
bleven daarbij niet uit en er waren 
er enkelen, die een vrij pijnlijke val 
maakten op het ruige circuitdek, 
echter alles zonder nadelige gevol- 
gen. Het werd een kostelijk ge- 
beuren, waarvan het publiek en ook 
de jongens zeer genoten. Tenslotte 
reikte de heer Hugenholtz bij het 
tijdwaarnemers-huis de speciaal voor deze race vervaardigde me- 
daljes uit, die als volgt werden 
toegekend: 

Vergulde medalje: Henk Koel, 
30,2 sec; Joep Douma, 30,1 sec. 

Zilveren medalje: Ad. v. d. Meij, 
32,2 sec; Dick v. d. Engel, 31,2 sec. 

Bronzen medalje: Otto Huijsman 
32,5 sec; W. Paap 32,4 sec. 

Het grote succes, met deze eerste 
zeepkistenrace behaald, heeft er — 
naar de heer Hugenholtz ons ver- 
zekerde — toe geleid dat in het ko- 
mende seizoen nog een of tweemaal 
een dergelijke race zal worden ge- 
organiseerd, waaraan dan ook kan 
worden deelgenomen door de jeugd 
uit de omgeving van Zandvoort, bv. 
Haarlem en Amsterdam, alsmede 
door kinderen van badgasten. Dranken bestellen? OfiHO 
Brokmeier bellen! L\)\)L Gèèn overmatige drukte 

Er zijn in vroegere voorseizoenen 
talrijke zondagen geweest, die 
Zandvoort méér drukte brachten 
dan de afgelopen Paasdagen, het- 
geen vanzelfsprekend niet zeggen 
wil, dat de badplaats niet mee-pro- 
fiteerde van de 'toeristen-invasie 
die in ons land plaats had. Die 
bijzondere drukte openbaarde zich 
reeds vrijdagavond j.1., toen vele 
vreemdelingen — voor het meren- 
deel Duitsers — arriveerden en een 
gezellige, hoewel niet overmatige 
drukte brachten. Er was echter, 
zoals zaterdagmorgen j.1. bleek, geen 
sprake van, dat alle hotels en pen- 
sions waren volgeboekt, want hoe- 
wel dit bij verscheidene het geval 
was, waren er toch ook nog vele 
hotel- en pensionhouders, die ka- 
mers over hielden en dat bleef ook 
zo gedurende de Paasdagen. Door 
stichting „Touring Zandvoort" kon- 
den dan ook al degenen, die. zich 
om kamers meldden, gemakkelijk 
worden ondergebracht, zonder dat 
gebruik behoefde te worden ge- 
maakt van particuliere adressen. 

Ook de verhuur bij particulieren 
bleef over het algemeen gering en 
talrijk bleven de bordjes „Gemeubi- 
leerde kamers te huur" Het koude, 
schrale weer had voor het strand 
weinig aanlokkelijks, zodat de 
strandbedrijven zelfs van „stille 
Paasdagen" konden spreken en 
menige strandwandeling werd door 
de weersomstandigheden vroeger 
afgebroken, dan men aanvankelijk 
van plan was. Gedurende dit Paas- 
weekeinde reed geen enkele extra 
trein naar de badplaats. De bus- 
verbinding reed met verschillende 
extra diensten, doch ook hier was 
van overmatige drukte geen sprake. 

Zij, die van deze Paasdagen 
spreken kunnen van een zeer druk 
bezoek, zijn de bedrijven in het 
dorp geweest en dan wel zeer spe- 
ciaal de eetgelegenheden, hetzij 
cafetaria of restaurant. Hier was 
üê drukte op alle ,dagen zeer groot 
en hier werden de beste zaken ge- 
maakt. Doch over het algemeen 
kan gezegd worden, dat Pasen 1960 
Zandvoort' niet heeft gebracht, wat 
men er zo ?aarne van had verwacht 
en wat bij mild, zonnig weer ook 
zeker het geval zou -zijn geweest, 
n.1. „voorseizoen-topdagen". 

Zandv. reddings brigade 

De heer P. van der Mij e, oud- 
voorzitter van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade en penningmeester 
van de Koninklijke bond tot het 
redden van drenkelingen, heeft voor 
deze laatste functie bedankt. De 
heer van der Mije blijft echter lid 
van het bondsbestuur. 

De heer F. J. van der Groep, vice- 
voorzitter van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade is kandidaat gesteld 
voor het penningmeesterschap. 

Tijdens de jaarvergadering van 
de bond op zaterdag 23 april in 
Zaandam zal in deze ontstane 
vacature worden voorzien. 

Ernstig ongeval 

Een bestuurder van een personen 
auto, wonende te Haarlem, reed 
zondagmiddag in verboden richting 
de Dr. C. A. Gerkestraat in. Het 6- 
jarig jongetje v. C., gewend aan 't 
éénrichtingsverkeer in deze straat, 
keek bij het oversteken van de weg 
in één richting naar het verkeer en 
werd toen door de van de andere 
zijde naderende auto aangereden. 
Met een gebroken kaak, een hersen- 
schudding en verschillende schaaf- 
wonden moest het knaapje naar een 
ziekenhuis in Haarlem worden 
overgebracht. Coiffures-Créations Internationales 
Dep. Off. d'ELIZABETH ARDEN, Londres-Paris PARFUMS CARVEN 
Paris 

THORBECKESTRAAT 11 PARFUMS MARCEL ROCHAS 
Paris ZANDVOORT TELEFOON 3382 Technisch Bureau FEENSTRA 

Telef. 2065 - Haltestraat 57 - Zandvoort 
Voor Philips televisie, radio, 
auto-radio, bandapparaten 

Erkende Philips Televisie-service. 

BETALING OOK IN OVERLEG - DEMONSTRATIES THUIS. 
Grote keuze in DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. 

Philips Televisietoestellen 

53 cm. ƒ895, — ; 43 cm. ƒ695, — . Uit voorraad leverbaar. Feestavond P. C. F. 

Zaterdagavond a.s. organiseert de 
P.C.F, van Zandvoortmeeuwen een 
feestavond in restaurant Zomerust. 
Medewerking wordt verleend door 
het dansorkest „De Tophits" en Jan 
Stavast als parodist. Ter afwisseling 
zal worden gekiend. Met deze feest- 
avond zal de P.C.F, haar acties in 
dit seizoen besluiten. 

Drie duinbranden 

Driemaal is gedurende het Paas- 
weekeinde de brandweer in actie 
moeten komen voor een duinbrand, 
die echter alle gelukkig van ge- 
ringe omvang waren. 

De eerste melding kwam binnen 
zaterdagmiddag om 2 uur, toen het 
duin bij de circuit-ingang bleek te 
hebben vlam gevat. Met een straal 
op de mistblusser werd het vuur 
bedwongen. Een kleine honderd 
meter lage duinbegroeiing werd 
verschroeid. 

De tweede duinbrand werd ge- 
meld maandagmorgen om 10 uur 
aan de Zandvoortselaan. Ook hier 
kon het vuur in de kiem worden 
gesmoord, zodat slechts pl.m. 50 m2 
duinbegroeiing verloren ging. Voor 
de derde maal kwam de sirene in 
werking enkele uren later. Thans 
bleek achter het station een stukje 
duin in brand te staan. Een strook 
hoge duindoorns ging verloren. In 
alle gevallen bleef de oorzaak on- 
bekend. CafeiaUa „tHo** llfy&s" 

Zandvoort - Boulevard de Favauge (hk. Tjerk Hiddesstraat) De cafetaria met een tegen de noordoosten 
wind beschermd zonneterras, waar U in een 
gezellige omgeving kunt genieten van een voor- 
treffelijk KOPJE KOFFIE en van „SOFT 
DRINKS" in iedere variëteit. 

Uitziende over de immer wisselende zee zullen 
de aperitiefs en goed geserveerde wijnen U 
stellig bijzonder goed smaken. En voor wie behoefte heeft aan een hartig 
hapje is er een keur van BELEGDE BROODJES, 
SLAATJES en dergelijke met als specialiteit de 
tosti (WARME SANDWICHES MET HAM EN 
KAAS), welke zelfs de verwende gastronoom 
aangenaam zal verrassen. Officiële op&dhty <zal op Z6 opat 196&, 
tijdens een feestelijke tecentie, plaats vinden. A. M. SCHENKE 

J. A, SCHENKE -DE GRAAFF 

(Managers). „Doe Open" actie 

Ten bate van de „Doe-Open Actie" 
organiseert het plaatselijk comité 
een filmmiddag voor de kinderen 
in het Hervormde jeugdhuis achter 
de Hervormde kerk, des middags om 
1 en 3.15 uur. Des avonds volgt in 
hetzelfde gebouw een filmvertoning 
voor volwassenen, waar films over 
Oud-Zandvoort zullen worden ver- 
toond. De opbrengst is bestemd voor 
de plaatselijke vluchtelingen-actie 
„Doe Open". Deze actie wordt ge- 
houden maandag 25 april a.s. 

K.J.C. »Noord» 

De stand in april is: 1. L. van 
Norden, 33860 p.; 2. Jb. Keesman, 
33830 p.; 3. Mevr. van 't Hert, 
33455 p. en 4. IJ van 't Hert, 33331 p. De Cockpit 

Bar - Cabaret 

Lange Leidsedwarsstraat 

Hoek Leidsestraat 

Amsterdam 

Programma maand april: 

De populaire 

radio- en televisie parodist 

JOHNNY KRAAYKAMP 

Van zaterdag t.m. donderdag 
Het bekende radio-show- en 

televisie orkest 

Ger Hieselaar's 

METEOOR KWARTET 

Alléén vrijdags.' 

het populaire radio- en 
televisie orkest 

TED POWDER Hotel-Restaurant 

TRIANON 

annex 

Caramella 

Bar-Cabaret-Dancing 
Stationsplein 
Zandvoort 

Het programma in april 
Zaterdag en zondag 

Het populaire 
radio- en televisie orkest 

TED POWDER 

Rudi Brink, sax. 

Arie Roos, piano. 

Hans Beths, drums. 

Ted Powder, bas-zang. 

Van heden af weer 
elke dag geopend! 

Dir, André Neefs. w 'I 

''-I Lfl '"IJ 'il I i\ 
RADIO EN TELEVISIE Eiectro-Radio 
Technisch Bureau J\£ ET I ID Burg. Engelbertsstraat 64 
. r\UUl\ Telef. 2914 WASMACHINES en CENTRIFUGES alle merken. PHILIPS - ERRES - BLAUPUNKT -««u»»»»^»..^».:™™, Betaling desgewenst in overleg 

STOFZUIGERS: Erres, Electro Lux, Holland Electro, Hoover, enz. Wij leveren alle bekende merken uit voorraad I ZIET ONZE SHOWROOM Bij f eestklanken: 

LEPFERTS DRANKEN! 
Telef. 2251 Telef. 2150 Te koop: 

HUIS op EERSTE st. Bev. gr. kamer 
8 m. diep, keuken, bov. 3 slaapk., 
douche en zolder, GAKAGE en st. 
schuur. Eigen gr. Vraagpr. ƒ45.000,-. 
Dadelijk te betrekken. 

NIEUW HUIS met sousterrain, bev. 
ben. gr. kam., keuk., boven 3 slpk., 
badk., parketvloeren. Met sept. te 
betrekken, ƒ45.000,—. 

Pracht BUNGALOW met gr. tuin, 
4 kam., badk., GARAGE, oliestook. 
Vraagprijs ƒ70.000,—. 

Gr. HUIS, bev. 10 kam. met sous- 
terrain, GARAGE, gr. tuin. Gevr. 
ruilhuis met plm. 6 kamers. 

NIEUW HUIS, 1 min. van zee, met 
GARAGE, Dt. schuur, bov. 3 slpk., 
douche, met gr. zolder m. kamer. 
Eigen grond. Vraagprijs ƒ40.000, — . 

Te bevr. Makelaarskantoor W. Paap, 
Hogeweg 17, Telefoon 2965, By feest of party, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Zandv. Operette Ver. 

Dirigent H. Kerkhoven 

Voor de voorstellingen van de 
bekende operette 

Ein Walzertraum 

(Muziek Oscar Strauss) 

op maandag 25, woensdag 27 en 
donderdag 28 april in Theater Mo- 
nopole, aanvang 7.45 uur, zijn nog 
enkele kaarten verkrijgbaar bij het 
Wonder van Zandvoort, Swaluëstr.9, 
Telef. 2418. Prijs der plaatsen ƒ2,50. 

Ook uw adres 

Eerste Zandv. Aardappelhandel 

A.BOL Prinsesseweg 15 
Telef. 2066 Ouderavond 

Honderd ouders hadden gevolg 
gegeven aan de uitnodiging 
tot bijwoning van de Ouderavond 
van de Wilhelminaschool op maan- 
dag 11 april j.1. en de speelzaal was 
dan ook praktisch geheel gevuld, 
toen om kwart over acht Ds., de Ru 
de bijeenkomst met gebed opende 
en de bezoekers hartelijk welkom 
heette. 

De heer J. H. B. Brink zette in 't 
kort het doel van deze avond uiteen 
en gaf een overzicht van het pro- 
gramma, dat begon met een film 
van een Amerikaanse kleuterspeel- 
tuin. Modder en water, een hamei- 
en spijkers, een oude auto, koeien, 
varkens en schapen, evenzovele 
artikelen om de kinderen intens 
pleizier te doen hebben en ze tege- 
lijk vertrouwd te maken met de 
wereld van de grote mensen die 
hun straks wacht, werden de kleu- 
ters hier ter beschikking gesteld. 

Een der ouders had een kleuren- 
filmpje gemaakt van de intocht van 
St.-Nicolaas en de verwelkoming 
door de kleuters bij Monopole. De 
vertoning hiervan oogstte veel 
succes. 

Vervolgens sprak het wnd. hoofd 
der school, de heer J. R. Berken- 
bosch een kort woord, waarin hij 
de fundamentele beginselen van het 
Christelijk Onderwijs belichtte. Niet 
dat wat de kinderen er wel horen 
maar dat wat ze er niet horen, n.1. 
de boodschap van Jezus Christus 
aan deze wereld, scheidt ons van de 
Openbare School, aldus spreker. 

Na de pauze met thee en gebak, 
werd een bijzonder mooie film ge- 
draaid over de maatregelen in Ame- 
rika om de rijkdom aan natuur- 
schoon ter beschikking van de toe- 
rist te stellen en te bewaren voor 
brand en vernieling. 

Nadat het hoofd van de kleuter- 
school, mej. A. Smits, nog enkele 
mededelingen gedaan' had, konden 
de ouders het werk in de klassen 
bekijken, van welke gelegenheid 'n 
druk gebruik werd gemaakt. 

WERKSTER GEVRAAGD 
voor elke dag ged. de ochtenduren 
(± 2 uur), event. van 7-9 of 8-10 u. 
LEFFERTS - Kerkstraat 9. 
Automatiek 

Coteletten - 
Bami ballen • 
Slaatjes. ahocamo 

US Uw diner een gezellig HfriXMZMlOt&etiC 
speciale coupes om mede te nemen voor slechts 50 et. Snackbar 

Diverse belegde broodjes 

Diverse salades - Diverse soepen. H. J. GAUS - KERKSTRAAT 14 Ingezonden 

Buiten verantwoordelijkheid 
der redactie 

De nieuwe huurwet, ingaande 1 
april 1960 geeft wel aan, dat huren 
lager dan ƒ8.- per week in Zand- 
voort niet verhoogd mogen worden, 
maar geeft tevens aan, dat ver- 
huurders bij de huur-adviescom- 
missie kunnen aanvragen die huren 
toch te mogen verhogen met 20 pCt. 

De huur-adviescommjssie begint 
met de huurder aan te schrijven en 
vraagt of die huurder bezwaar heeft 
tegen de door de verhuurder aan- 
gevraagde huurverhoging. De huur- 
der kan altijd bezwaar maken, maar 
moet zeker bezwaar maken als de 
verhuurder het onderhoud niet 
goed heeft verzorgd of er ern- 
stige gebreken aan de woning zijn. 

Indien de huurder binnen één 
maand geen schriftelijk bezwaar 
indient nadat het verzoek door de 
huur-adviescommissie is gedaan, 
gaat de huurverhoging onherroepe- 
lijk door. 

Doelstelling van dit ingezonden 
schrijven is, de huurders te waar- 
schuwen, toch vooral binnen één 
maand te reageren met een be- 
zwaarschrift, anders is het te laat. 

De huur-adviescommissie zal 
daarna dan een onderzoek in de 
woning instellen om te constateren 
welke gebreken er zijn en welk 
onderhoud niet is verzorgd. 

Huurders van een woning van 
meer dan ƒ8,- per week, die met 
1 april 1.1. met 20 pCfc. zijn verhoogd 
kunnen bij de huur-adviescom- 
missie, Dreef 32 te Haarlem een 
verzoek indienen om na 1 april '60 
de 20 pCt. huurverhoging niet te 
hoeven betalen, indien de verhuur- 
der het onderhoud van de woning 
niet goed heeft verzorgd. 

Bij dat verzoek moet een giro- 
storting van ƒ2,50 plaats vinden. 

Het bestuur Z.B.B. Ein Walzertraum 

Het valt moeilijk te zeggen wat 
de operette „Ein Walzertraum" van 
de Oostenrijkse componist Oscar 
Strauss zo beroemd en populair 
heeft gemaakt. Is het de kostelijke 
muziek met die zo echt Weense 
sfeer, die U van het begin af aan 
boeit en pakt? Ziin het de prachtige 
melodieuze aria's die in zo grote 
getale in dit werk voorkomen, of de 
grandioze koren, die U meeslepen? 
Ik weet het niet, doch zeker is, dat 
deze allercharmantste operette bij- 
zonder geliefd is en dat zeker niet 
ten onrechte, want het bijwonen 
van een uitvoering ervan betekent 
een avond van hoog muzikaal ge- 
nieten. 

Oscar Strauss, geboren in 1870, 
componeerde deze operette in 1907 
en zij werd reeds bij de eerste uit- 
voering een enorm, succes en is dat 
altijd gebleven. 

Zandvoort mag daarom de Zand- 
voortse operettevereniging er dank- 
baar voor zijn, dat zij nogmaals dit 
werk in onze gemeente tot uitvoe- 
ring gaat brengen, n.1. maandag 25, 
woensdag 27 en donderdag 28 april. 
Reeds eerder had men dit werk op 
het repertoire, doch het is zeker ten 
volle verantwoord, er thans nog- 
maals mee te komen. Het zal onge- 
twijfeld alle operette-liefhebbers 
tot grote voldoening stemmen. Wij 
woonden vorige week een groot deel 
van een der slotrepetities bij en 
kregen de indruk, dat de komende DAMES, U KOOPT TOCH VOORDELIGER BIJ 

Slagerij 
HENK VAN ELDIK 

Jan Steenstraat 1b Telefoon 2682 

750 gr. SCHOUDERCARBONADE ƒ3,— 

750 gr. RIBCARBONADE f 3,50 

750 gr. RIBLAPPEN ƒ 3,75 

750 gr. DOORR. OSSELAPPEN ƒ 2,98 

VOOR DE BOTERHAM: 

150 gr. Gebr. Gehakt . . 60 et. 150 gr. gebr. rosbief 98 et. 

150 gr. Pekelvlees .... 75 et. 150 gr. gebr. f ricandeau 98 et. 

150 gr. Ham 80 et. 150 gr. cervelaatworst 70 et. 

150 gr. gel. lever 85 et. Soeppakket / 1,— 

Ziet onze grote verscheidenheid vleeswaren en vleesconserven. 
o.a. blikjes knakworst 12 st. ƒ1,10; blikjes leverpastei 200 gr. 65 et. uitvoeringen ware juweeltjes zullen 
worden. De hoofdrollen zijn bij 
Henny Petrovitch, (Helene), Chris 
Overweg (graaf Niki) en Wim van 
der Moolen (vorst Joachim) weer in 
vertrouwde handen en er staat U 
weer een uitermate humoristisch 
optreden te wachten van Henk Bol 
als graaf Lothar. Ook de overige 
rollen voldeden ons deze repetitie- 
avond uitstekend. 

Houdt U dus een van boven- 
genoemde avonden voor onze ope- 
rettevereniging vrij, U zult er zeker 
geen spijt van hebben. Ook onze 
operettevereniging, die zulk belang- 
rijk culturele werk in onze gemeente 
verricht, ondervindt terugslag in het 
verenigingsleven door de televisie. 
Er zijn heel wat donateurs, die heb- 
ben bedankt en als dit zo doorgaat, 
zou men ertoe moeten overgaan, In- 
plaats van drie, twee speelavonden 
te geven. Dat zou zonde en jammer 
zijn van het vele werk en. de' grote 
kosten die slechts met drie avonden 
met een uitverkochte zaaL zijn goed 
te maken. Gaat U eens luisteren 
volgende week. Kaarten zijn nog 
verkrijgbaar bij „Het wonder van 
Zandvoort", Swaluëstraat . 9. 

Amateur fotografen 

Dinsdag 12 april j.1.- hield de 
Amateur Fotografen Vereniging 
Zandvoort een zeer geslaagde werk- 
avond op hejtgebjed van portret- 
fotografie. Deze avond werd druk 
bezocht door haar leden en dank 
zij de aanwezige modellen werd 
doelmatig en met veel animo ge- 
fotografeerd. Door samenwerking 
van enige leden is inmiddels gereed 
gekomen en in gebruik gesteld een 
donkere kamer voorzien van alle 
benodigdheden. Leden kunnen tegen 
een kleine geldelijke vergoeding 
gebruik maken van deze „doka" en 
de toeloop is thans zo, dat het be- 
stuur moest overgaan tot het aan- 
leggen van lijsten. Hieruit blijkt 
dus dat deze „doka" zeer in trek is. 
Nu kan de amateur-fotograaf, die 
zelf eens iets wil doen aan ontwik- 
kelen, afdrukken of vergroten van 
de gelegenheid gebruik maken door 
lid te worden van de A.F.V. „Zand- 
voort" om daarna onder deskundige 
leiding de " eerste stappen in deze 
„doka" te zetten. 

26 april a.s. zal in het gemeen- 
schapshuis een bondscollectie dia's 
worden vertoond, terwijl kritische 
beschouwing over onderwerp, com- 
positie enz. zal worden gegeven. 
Mocht U als amateur—fotograaf 
hiervoor interesse hebben, verzuim 
dan niet deze avond bij te wonen. 

Tafeltennis 

Op 18 april j.1. bonden de plaat- 
selijke tafeltennisverenigingen TZB 
en Shot met elkaar de strijd aan om 
de Zandvoorts Nieuwsblad-wissel- 
beker, welke in de beide voorgaan- 
de jaren werd veroverd door Shot-, 
soms na felle strijd met TBZ en 
Corodex. Daar laatstgenoemde ver- 
eniging inmiddels werd opgeheven, 
bleef dus TZB als enige concurrent 
over. Het team van Shot wist ook 
nu de overwinning te behalen, 
waardoor deze vereniging de fraaie 
beker definitief in haar bezit kreeg. 

Puzzelrit 

De motorclub „Zandvoort" en de 
Kennemer motor- en autoclub te 
Beverwijk organiseren zaterdag- 
avond a.s. een avondrit in het kader 
van de P.C.C, in Noordholland. 
Voor deze competitie is dit de eerste 
meetellende rit en voor hen, die aan 
deze competitie meedoen, is het 
dus zaak deze avond aan de start te 
komen. Deelname is mogelijk met 
motoren, scooters, auto's en brom- 
fietsen. De lengte van de rit be- 
draagt voor de laatste categorie 30 
k.m.; voor de overige ca. 50 k.m. 
De gemiddelde snelheid is vastge- 
steld op 36 k.m./u voor motoren, 
scooters en auto's, voor bromfietsen 
18 k.m,/. Gestart wordt van 21 uur 
af bij het clubhuis van de motor- 
club „Zandvoort", Paviljoen „De 
Vijverhut" aan de Vondellaan, al- 
waar van 20 uur af kan worden 
ingeschreven. In memoriam 
Jan van Honschooten HOOGWATER 
H.W. 


UW. H.W. L.W. 


Strand 


April 
berijdbaar 


24 


2,42 10,30 15,02 23,— 


6,30-13,00 


25 


3.21 


11.— 15.40 23.30 


7.30-14.00 


26 


3,58 


12,— 16,16 24,— 


8,00-14,00 


27 


4.32 


— ,— 16,51 12,30 


8,30-15,00 


28. 


5.05 


1.— 17.24 13.— 


9.00-15.30 


29 


5,38 


1,30 17,58 13,30 


9.30-16.00 


30 


6,11 


2,— 18,33 14,— 


10.00-16,30 


Samengesteld door P.v.dMije KCzn. Wïït 
,. . Foto Bafcels. 

Vorige week maandag — aan de 
vooravond van zijn" 93ste verjaar- 
dag, sprak ik nog met Jan van Hon- 
schooten. De dag daarna, temidden 
van zijn familie, hielden we op- 
nieuw nog een praatje, weinig ver- 
moedend, dat dit het laatste zou 
zijn. We hadden het er zo over, dat 
in de bejaardentehuizen, zoals ook- 
„het huis in de duinen", dat is, de 
dood dikwijls en soms nog geheel 
onverwacht toeslaat. Dat is nu een- 
maal zo in een tehuis, waar de 
ouderdom vereend is. „Maar, ome 
Jan", zei ik, „als-U zo doorgaat, dan 
gaat U tante Jans de Kraai achterna 
die bijna 104 werd". Toen werd 
ome Jan ernstig, ernstiger dan ik 
hem ooit gezien had. „Jongen", zei 
hij, „als ik gezond en fit mag blijven 
en van niemand afhankelijk zoals 
nu, dan hoop ik, dat ik de honderd 
mag halen, maar als het tobben 
wordt, dan hoop ik, dat God er 
spoedig een einde aan maakt, want 
ik heb met dit leven afgedaan en 
wat ik nu nog krijg, is toegift". 

Zo sprak de 93-jarige, toen nog 
fit en vitaal en ongelofelijk helder 
van geest en weinig kon ik ver- 
moeden, dat we Jan van Honschoo- 
ten reeds een week daarna voor 
altijd zouden moeten missen. Dat 
had niemand onzer verwacht en hij- 
zelf allerminst, doch God heeft het 
anders beslist en hem na een kort 
lijden tot Zich genomen. Een, ziek- 
bed van betekenis is Ome Jan be- 
spaard gebleven, een langdurig 
lijden heeft hij niet gekend en zij, 
die hem van nabij hebben meege- 
maakt weten, dat hij het zó het 
liefste zou hebben gewild. Maar zijn 
heengaan heeft ons diep getroffen, 
zijn plotseling verscheiden heeft 
ons aangegrepen, want we huiveren 
van de dood en hadden ome Jan nog 
zo graag wat bij ons gehouden en 
hem nog vele jaren van welver- 
diende rust gegund. God heeft het 
in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid 
anders gewild en hem de eeuwige 
rust geschonken. Zijn kinderen en 
kleinkinderen weten zich getroost 
dat met hun vader een edel mens 
is heengegaan, op een leeftijd, die 
slechts aan enkelingen wordt ge- 
geven. Een man, wiens arbeidzaam 
en avontuurlijk leven ons allen ten 
voorbeeld strekken kan, omdat hij 
een hoge opvatting had van het 
leven. We zullen ome Jan, die Neer- 
land's oudste jachtopziener werd, 
nimmer vergeten en persoonlijk be- 
waar ik aan hem de meest dankbare 
en aangename herinneringen, omdat 
ik van de levenswijsheid van Jan 
■van Honschooten zeer veel heb ge- - 
leerd. Moge hij rusten in vrede! K. 

Geen spreekuur 

De wethouder van Publieke wer- 
ken, de heer G. Tates is verhinderd 
dinsdag a.s. zijn wekelijks spreek- 
uur te houden. 

Gecombineerd concert 

Het Zandvoortse Mannenkoor zal 
tezamen met het gemengd koor 
„Polyhymnia" uit Haarlem onder 
leiding van directeur Henk Arisz 
een concert geven in de muziekzaal 
van het gemeenschapshuis aan het 
Schoolplein. Het mannenkoor zal 
werken zingen van Palestrina, Pe- 
ter Cornelius, Math. Neumann, Fr. 
Schubert en C. M. von Weber. 

Polyhymnia komt met composities 
van Mozart, Joh, Seb. Bach, Bramhs 
en het Kyrie en Gloria uit de Mis Es- 
dur van Fr. Schubert. Deze uitvoe- 
ring vindt plaats maandag 25 april. BURGERLIJKE STAND 

Geboren: Marja, dochter van J. 
Driehuizen en M. Keur; Johanna 
Wilma, dochter van D. M. Kreu- 
ger en J. Kunkeler; Johannes, 
zoon van J. Vissers en A. Verkuijl 

Geboren buiten de gemeente: Rein- 
der, zoon van R. v. d. Werff en G. 
C. van Norde. 

Ondertrouwd: Jac. Joh. Gieske en 
H. C. Chr. Rooijers. 

Gehuwd: P. H. Kuhl en S. ter Wol- 
beek; W. A. König en N. Paap; A. 
A. W. de Vries en M. O. Triebels. 

Overleden: S. J. C. Stoekenbroek, 
78 jr., geh. gew. met G. A. W. 
Klinkert, (wonende te A'dam); J. 
van Honschooten, 93 jr., geh. gew. 
met H. Adrichem; M. J.. Wijs- 
muller, 73 jr., geh. gew. met J. L 
Muller; Chr. Cath. Maas, 65 jr., 
geh. met H. B. Haagsma; Gr. Bu- 
zink, 87 jr., geh. gew. met J. H. W. 
ten Bokkel Huinink, (wonende te 
Haarlem). 

Bevrijdingsoptocht 

Het comité „Viering bevrijdings- 
dag 1960" deelt mede, dat — zoals 
reeds eerder gemeld — in het kader 
van de viering van deze dag, een 
gecostumeerde optocht zal worden 
gehouden. De volgende groeps- 
_ indeling is daarvoor gemaakt: 

1. kinderen, geen groep vormen- 
de, (individuelen) ; 

2. kinderen, een kleine groep 
vormende van ten hoogste drie; 

3. kinderen, een grotere groep 
vormende van meer dan drie; 

4. volwassenen; - 

5. reclame. 

Deze optocht zal tevens een wed- 
strijdkarakter dragen. Voor iedere 
categorie worden een aantal fraaie 
prijzen uitgeloofd. Het totaal van 
deze prijzen bedraagt pl.m. ƒ300.-. 
De aanmelding moet geschieden aan 
het bureau van politie, op werk- 
dagen tussen 9 en 12,30 uur en tus- 
sen 14 en 17,30 uur. Op zaterdagen 
tussen 9 en 12,30 uur. 

De laatste dag van inschrijving is 
vrijdag 29 april. 

Reparatie hekwerk circuit 

In het kader van de dinsdag j.1. 
gestarte padvindersactie „een heitje 
voor 'n karweitje" heeft de burge- 
meester van onze gemeente, Mr. H. 
M. van Fenema een groep Zand- 
voortse padvinders ingezet om een 
begin te maken met het herstel van 
het hekwerk rondom het Zand- 
voortse circuit op de meest be- 
dreigde punten. 

En zo verscheen dan om precies 
10 uur achter de tribune een aantal 
Zandvoortse padvinders onder lei- 
ding van groepsleidster Akela Bo- 
denhausen om een aanvang te ma- 
ken met het herstel van het door 
storm, regen en -andere weersin- 
invloeden vrijwel vergane hekwerk. 

De burgemeester persoonlijk, ver- 
gezeld van de hoofdcommissaris E. 
J. H. Volkmaars en de districts- 
commissaris, Ir. J. Pool woonden 
een deel van het herstelwerk bij, 
dat o.i. echter overigens weinig zal 
baten, omdat slechts algehele ver- 
nieuwing hier het gewenste resul- 
taat kan opleveren. * 

Zoals • bekend, weigerde de Zand- 
voortse gemeenteraad in de laatste 
raadsvergadering, die in maart j.1. 
gehouden werd, een krediet van 
ƒ6800.- beschikbaar te stellen voor 
gedeeltelijke vernieuwing van de 
omrastering met harmonicagaas. 
Men meende met meerderheid van ' 
stemmen, dat extra politiebewaking 
voldoende zou zijn en wilde hoog- 
stens gelden voor een afzetting met 
puntdraad voteren, hetgeen door de 
burgemeester als ondoelmatig en 
niet afdoende werd van de hand 
gewezen. 

De gevolgen van de in verre- 
gaande staat van ontbinding ver- 
kerende afzetting hebben zich ove- 
rigens j.1. maandag tijdens de auto- 
sprints van de RAC-west wel dui- 
delijk geopenbaard'. Bij tientallen, 
ja bij honderdtallen zwermden de 
jongelui over de baan en de politie 
bleek niet bij machte, deze invasie 
te keren. De voorzitter van de RAC 
west, de heer H. Zwikstra sprak er 
in' zijn openingswoord tijdens de 
prijsuitreiking dan o.i. ook terecht 
schande van, dat door grenzeloze 
verwaarlozing van de afzetting een 
groot bedrag aan entreegelden ver- 
loren is gegaan. Of deze „een heitje 
voor 'n karweitje-actie" nu succes 
zal hebben, zal moeten worden af- 
gewacht. Zandvoorts burgemeester 
komt echter ongetwijfeld een woord 
van lof toe Voor dit originele 
initiatief. Eerste Zandv. 
Rouwkamer 

DORPSPLEIN 11 -,TEL. 2872 

JAC. KOPER 

Begrafenissen _ . Crematies Godsdienstoefeningen 

GEREFORMEERDE KERK 
Zondag a.s. 10 en 17 uur: Dr. P. J. 
Richel, van Heemstede. 

HERVORMDE KERK 

Zondag a.s. 10,30 uur: Ds. C. de Ru. 

Jeugdkapel: Zondag a.s. 10,30 uur: 

Ds. R. H. Oldeman, Discodienst. 

NED. PROTESTAICTEN BOND 
Zondag a.s. 10,30 uur. Drs. E. J. Al- 
berts, N.H., uit Amsterdam. 

PAROCHIE H. AGATHA 
H.H. Missen om 7.30 en 11 uur, 

9 uur Hoogmis; 7. uur n.m. Lof. 
In de week H.H. Missen om 7 en 

7.45 uur. Dinsdags en vrijdags om 

9 uur. 7.30 uur n.m. Lof. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Dinsdagmiddag 3 uur, samenkomst 
in huize „Pniël", Zuiderstraat 3. 
Spr. H. Veldkamp, 

evangelist te Den Haag. Bij feestklanken: 

LEFFERTS DRANKEN! 
Telef. 2254 Telef. 2150 Ned. Chr. Vrouwenbond 

De afdeling Zandvoort van de 
Ned. Christen vrouwenbond hoopt 
op vrijdag 29 april een bijeenkomst 
te houden in het jeugdhuis van de 
Hervormde kerk. Een vertegen- 
woordiger van de Christelijke Bond 
van patroons in het rneubilerings- 
bedrijf zal dan een lezing houden 
over 't onderwerp. „Vorm en sfeer 
in huis" en deze causerie met dia's 
toelichten. 

Nozems in actie 

Een groepje jongelui uit Haar- 
lem heeft zaterdagavond j.1. ge- 
tracht, — profiterend van de grote 
drukte — in Zandvoort de boel op 
stelten te zetten. De politie trad 
aanvankelijk gemoedelijk op, doch 
toen een drietal van hen enkele 
flessen cognac had weggewerkt, 
werd het optreden van. dit drietal 
de politiemannen toch wel wat al 
te bar. Zij begonnen de voorbijgan- 
gers te molesteren en rukten in de 
Pakveldstraat een overgordijn van 
het openstaande raam. Tóen greep 
de politie in en wist de bedrijver 
van dit ergerlijk optreden onder 
hevig tegenstribbelen in de kraag 
te grijpen, waarna hij werd over- 
gebracht naar het politiebureau. 
Daar heeft hij beide Paasdagen in 
de cel doorgebracht, terwijl werd 
overwogen, hem voor de officier 
van justitie in Haarlem, voor te ge- 
leiden. 

De inspekteur-korpschef deelde 
ons mede, in de toekomst met grote 
gestrengheid tegen soortgelijke 
orde-verstoringen te zullen gaan 
optreden, teneinde excessen in de 
komende, drukke zomermaanden 
zoveel mogelijk de kop in te druk- 
ken. 

Z.S.V. Zandvoortm*euwen 

Uitslagen van maandag 18 april: 

Vriendschappelij k : 
Zandvoortm. 1 - Ripperda 1 3-3 

Na-kompetitie: 
VI. Vogels 2 - Zandvoortm. 3 0-8 
T.H.B. 3 - Zandvoortm. 4 2-2 

T.Z.B. 2 - Zandvoortm. 5 5-3 

E.D.O. jun. c - Zandvoortm. c 2-8 

Programma voor zaterdag 23 april: 

Adspiranten: 

32. Zandv.m. d - Vl.Vogels a 16 u. 

40. Zandvoortm. h - R.C.H. k 15 u. 

Bovendien zal op ons hoofdveld een 

welpendag tegen H.F.C, worden ge- 
houden. Aanvang 14 uur. 

Programma voor zondag 24 april: 

Vriendschappelijk: 
Zandvoortm. 1 - T. Y.B.B. 1 12 u. 

Programma voor woensdag 27 april: 

Welpenkompetitie: 
T.Y.B.B. b - Zandvoortm. d 15 u. 
T.Z.B, a - Zandvoortm. a 15 u. 
T.Y.B.B. a - Zandvoortm. c 15 u. 

Doktersdienst 

Zondag. a.s.: P. Vrjlbrief, 
Hogeweg 43, telefoon 3355. 

Dienst wijkverpleegsters 

Zondag a.s.: Zuster M. E. Niezen, 
Van Lennepweg 42, telefoon, 2382. 

VERLOSKUNDIGE: 

Zondag a.s.: Zuster G. Bokma, 
Tolweg 6, telefoon 2816. 

DIERENARTS: 

Zondag a.s.: J. Jongkind, Kenau- 
park 13, Haarlem, tel. 02500-14524. 

Dienst apotheken 

Van zaterdag '23 t.m. vrijdag 29 
april, na 6.30 uur '9 avonds: avond- 
nacht- en zondagsdienst de Zandv. 
apotheek J. J. L. A. Wijnne, Halte- 
straat 8, telefoon 2389. 

Echter uitsluitend voor recepten 
en spoedgevallen. De diensten wis- 
selen 's zaterdagsavonds om 6,30 u. Doe het zelf 
met verf 

van de vakman! 
Glas- en Verthandel 

G. de Leeuw 

Schilder 

Stationsstraat 9 - -Tel. 2803 * 90 w hA óa^l^mmtk:^ tmxLi&KmmmloMji ! Erkende autorijschool 

«ZANDVOORT» 

AUTOVERHUUR zonder chauffeur 

VERHUUR* van 'nieuwe OPELS-RECORD 
ƒ10, — per dag + 10 cent per km. 

NIEUWE VOLKSWAGENS 

ƒ7, — + 7 cent per km. per dag-.- 

J. S. FOLKERS Thorbeckestraat 17 
Telefoon 3283 De beste bromfiets is een 
S paria 

vanaf 
f 685,00 

Zeer gemakkelijke betalingscondities. 

Wij leveren alle gewenste merken bromfietsen, 
waarvan de meest gevraagde direct uit voorraad 

MOTORHANDEL 
JAC. VERSTEEGE PAKVELDSTRAAT 21 TELEFOON 2323 
Haltestr.50, Tel. 2002, Zandvoort. Gratis thuisbezorging Kinderkleding 

NOTTEN 

Telef. 3398 Haltestraat 59 

Voorzorgzegels nemen wij " aan. L.Balledux&Zn 

TELEF. 2596 Woning- 

inr.bedrijf 

HALTESTBAAT 27-29 

Complete woninginrichting 
Behanger*]* - Stoffeerder*} - Beddenmakcrij 
Meubelen - Bedden 

Ledikanten . - Dekens 

Gordijnen - Tapijten 

Cocosartikelen. Linoleums 

tegels Colovinyl 
Balatums. Luxaflex zonwering. . 
Vakkundig geplaatst. 

Trappen bekleding. 

Uit onze beddenafdeling 
kussens en dekens uit voorraad leverbaar. 

HALTESTRAAT 27-29, TELEF. 2596 (centrum) 
MATH. MOLENAARSTR. 6, TEL. 3759 (Zuid) 
Dr. J. P. THIJSSEWEG 14, TEL. 4015 (Noord) 

Bij geen gehoor op 2596 

een der andere nummers bellen! Aanvang nieuwe cursussen _ 

M.-B.-A. - Prakt. Boekh. 
Middenstand 

Van de onderwij 9 Ver. L. Coster en de Stichting 
Handels inst. L. Coster, door bekwame docenten 
o.l. v. J. van Ravenswaay, Leraar M.O., benevens 

Extra Trainingscursus 

voor de a.s. examens. 

Inl. en prosp. Haarlem-N. Molenaerstr. 9 en 
Kenaupark 24, Haarlem-Z., Florapl. 19, Haarlem Nu ieder een vlag! 

Speciale aanbiedingen by NOOY! 

VOOR DE FEESTDAGEN: 

grote nationale vlaggen 

100 x 150, met stok en houder. 
Het . voordeligste adres : terst ^ NOOY, 

XANDVOOiR^ fev GROTE KROCHT 20 

Zie onze voorjaarsetalage's Grote Krocht 
Showrooms Raadhuisplein en Hotel Bouwes. 
DE ROTTERDAMSCHE BANK N.V. 

KANTOOR ZANDVOORT 
Thorbeckestraat 13 

De financiering van Uw seizoensvoorraden en 
Uw uitbreidingen kan, een probleem zijn. 
Leg deze problemen aan ons voor, opdat wij 
hen samen met U kunnen bezien. 
By feest of partij, 
LEFFERTS' dranken erbij ! 
Teléf. 2254 Telef. 2150 8 mei 
MOEDERDAG! Koopt nu reeds 
Uw geschenken! Drogisterij 
BLAAUBOER Haltestraat 46 Telef. 2392 'N GOED BED 
BEHOEFT GEEN KRANS! 

J. van den Bos 

Woninginrichting 
Bilderdijkstraat 5 - Tel. 3796 Een Excelsior 
stofzuiger 

Nieuw model, -grims.' zuigkracht. 

ƒ 145,— of ƒ 2,— per week. 

. Vraagt bij . ons > demonstratie. < 

Uw oude stofzuiger 

heeft inruilwaarde. 

KOELKASTEN - WASMACHINES 

CENTRIFUGES 

Voor iedere moderne flat 

De MERCURY elektrische vloer- 

wrijver, uitgerust met twee borstels 

voor ƒ128,— 

Doe mee aan de 
Philips Huishoud-enquête, 

TELEVISIE - RADIO SPECIALIST 

F. H. PENAAT Kostverlorenstraat 7 - Telef. 2534 


Th. 


Slijkerman 


Haarlemmerstraat 9. Tel. 2233 
Accountancy 
Belastingen 
Administraties 


Lid Nat. Ass. v. Ace. 


Lid Ned. Coll. v. Bel. Cons. Heeft U iets op te ruimen? 

Wij kopen alle soorten meubelen en 
inboedels. - Overal te ontbieden! 

P. WATERDRINKER - TEL. 2164 Voor het bijhouden van Uw 
boekhouding, het maken van 
Uw balans en de verzorging 
van Uw belastingzaken, 

al Uw verzekeringen 

en financieringen 

Administratiekantoor 

HOSE 

Belastingconsulent 
Lid Nat. Ass. v. Ace. 

TOLLENSSTRAAT 31 
ZANDVOORT - TELEF. 2663 Sensatie! 

„YMANO" 

CENTRIFUGES 

slechts f 159,00 

Alleen verkrijgbaar bij: 

A. van Sluisdam 

VONDELLAAN 22 - TEL. 3221 

Showroom! Buureweg 6, 

b.h. Schelpenplein. Reparatie Inrichting 
van kunstgebitten 

Geopend van 9-17 uur. 

Zaterdag van 9-12 uur. 

HOGEWEG 58 - TEL. 4166 VOOR INTERIEUR VERZORGING 

meubelstoffering enz. 

„ASPECT" - H. van Asperen 

Zandvoortselaan 39. 
Telefoon 2937 of 02500 - 17069 Plastic 

anti motzakken 

Met ruimte voor acht kleer- 
hangers. Slechts ƒ5,95. 

Drogisterij Bouwman 

Gedipl. drogist 
ORANJESTR. 7 - TEL. 2327 
VOOR.... 

TAXI 2600 

Een taxi bij dag of nacht 

Henk zorgt dat U veilig 

wordt gehaald 

en gebrachtl 

J. H. Oonk. 
GROTE KROCHT 18 OLYMPISCHE SPELEN 1960! Philips Televisie is goud waard! 
Philips Televisie, keus uit vele 

modellen. Philips Radio in moderne 

uitvoering, passend bij Uw interieur 

Vanaf ƒ83,—. 

Bestel heden bij ons Uw toestel. 
Wij zorgen voor een prima ontvangst 
U neemt het zó mee! 
PHILIPS DRAAGBARE RADIO. 
Wij regelen desgewenst op prettige 
wijze de betaling met U. 

Erkend Philips Service Dealer 
voor Radio en Televisie. 

PHILIPS SPECIALIST 

F. H. Penaat 

Zandvoort - Kostverlorenstraat 7 
. . Telef. .02507- - 2534 Chr. Opleidingsschool voor kleuterleidsters 

DREEF 20 - HAARLEM 

Dag- en avondopleiding 

Leerlingen voor de nieuwe cursus, die 1 september begint, 
moeten in het bezit zijn van een mulo-dipl., een bewijs van 
overgang naar de 4e klas ener Midd. school of met goed 
gevolg een toelatingsexamen doen. 

Inschrijving kan reeds nu plaats vinden bij de adj. directeur 
A. J. van Wijk, elke dinsdagavond van 6.30-7.15 u. aan de school 
of telefonisch no. 10723. ^^^ van modellen! 
Schoenhandel Eigen reparatie-afdeling 
voor betere schoenen. De R is nog steeds in de maand! 

U laat ze nog steeds smullen en als U profiteert van de 
VOORDELIGE AANBIEDINGEN van 

Slagerij Burger hoeft dat niets extra te kosten! EXTRA AANBEVOLEN 
DEZE WEEK: 

750 gr. magere Vark. 

lappen ƒ3,38 
750 gr. Vark.fricandeau ƒ3,88 

750 gr. Kalfslappen ƒ3,48 

750 gr. Kalfsfricandeau ƒ3,88 
750 gr. Pracht RundJapp ƒ2,88 
3 pond kalfsvleesbeentjes/l, — 

RUIME KEUZE 

VLUG KLAAR ARTIKELEN: 

Fricandellcn, Tartaar enz. enz. 
En bijzonder lekker onze 
Braadworstjes en Saucijzen 
750 gram ƒ2,48 
150 gr. VIccssalade 59 et. Wat zün ""* heerlijk! * 
Onze BRAADKRABBEN 

Per 500 gram 98 CENT Woensdag en donderdag: i 
500 gr. gehakt h.o.h. 

heerlijk gekruid ƒ1,25 
100 gr. Pork en 100 gr. Saks 
Samen 59 et. 

VOOR DE BOTERHAM: 

100 gr. Ham en 100 gr. Cervc- 

laatworst, samen 79 et. 

150 gr. Gelard. Lever 74 et. 

Burger's vleeswaren zijn 
internationaal bekroond! 

Enorme keuze, o.a.: 
Rauwe Ham, -. Hausmacher, 
Salami, Gek. Tong, Gek. Cas- 
seler Rib, Paté de Foie Gras, 
Rund- en paardcnrookvlecs, 
Saks, Lcverkaas, Berlincr enz. U koopt in een klassezaak bij: 

Gebrs. Burger's Slagerijen 

Amsterdam - Haarlem - Zandvoort, Haltestraat 3, Telef.2994 Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij 

Cor van Eldik 

HALTESTRAAT 12 - TELEF. 2616 

Biedt U als zaterdagreclame aan 

750 gr. prima runderlappen f 2,75 
Braadstuk per 500 gram f 3,00 

VOOR DE BOTERHAM: 
200 gr. Pekelvlees f 0,98 
150 gr. Geld. ham f 0,85 

100 gr. Ham en 100 gr. Lunchworst ƒ 0,85 

100 gr. Pekelvlees en 100 gr. Boterhamworst ƒ 0,75 

200 gr. Pork , ƒ <j,59 

100 gr. Ham en 100 gr. Pekelvlees ƒ 0,95 

250 gr. Gelderse gekookte worst ƒ 0,85 

200 gr. Leverworst ƒ 0,50 

100 gr. Ham en 100 gr. Ontbijtspek ƒ 0,85 

1 blikje Vienna KNAKWORST (12 stuks) ƒ 1,10 
Ziet onze etalage! 
Eens geprobeerd 

Is voor altijd geleerd: 

Drommel voor 't roken Uw 

(leverancier, 
Schenkt voldoening en pleizier! 

Sigarenmagazijn DROMMEL 

HALTESTRAAT 9 - TELEF. 2151 
KERKSTRAAT 35 - TELEF. 2452 Naadloze Nylons naar NOTTEN 

Telef. 3398 Haltestraat 59 AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon 

KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713 ONZE SPECIALITEIT: 

Broodje gebakken lever 50 et. 

Gebakken lever, patate9 frites ƒ!.-. Gevraagd: 

leerling-monteurs 
en hulpmonteurs 

Automobielbedrijf H. P. KOOYMAN, 
Brederodestraat 6-10 - Telef. 2088. 
Official Dealer Daf - Hulman. JONG ECHTPAAR, ruime talenkennis, ervaring 
als café-terras kellner en serveerster, ZOEKT 
per 1 juni 1960 

café-terras werk 

VOOR HET SEIZOEN. 

Liefst beiden in dezelfde zaak, maar is niet 
noodzakelijk. Br. no. 22-4 bureau van dit blad. Fa. H. van Staveren 

, ZEESTRAAT 48 - TELEF. 2684 

Laat Uw jongens smullen van onze 

heerlijke grote zandspritsen 

met roomboter 8 voor 80 CENT 

Zaterdag: 

'n SLAGROOMTAART m. vruchten ƒ1,75 

VAN STAVEREN 

'n begrip voor kwaliteit en sortering! Men zegt wel eens 

EVEN BLAZEN! 

En dan is het uurwerk weer schoon. 

„De horlogemaker zal wel even in het klokje 

blazen, dan loopt het weer voor jaren!" 

Dat de werkelijkheid anders is, bewijst U het 

horlogebedrijf van 

C. U)<um#vfy 

Rijksgedipl. Horloger 
KOSTVERLORENSTRAAT 68 - TELEF. 2071 

Waar U kunt zien, hoe met de allermodernste 
machines elk uurwerk wordt gereinigd, en zo- 
nodig gerepareerd — al onze reparaties worden 

dan ook gegarandeerd. 
Een goed horloge is het waard om de twee jaar 
te laten schoonmaken. Zo'n fijn mechanisme 
als een uurwerk behoeft tijdig een goede onder- 
houdsbeurt. 
(U smeert Uw fiets en auto toch ook?). 


Croquctten, Nierbroodjes, 
Gehakt, Bami Ballen, Nassi 
Ballen, Warme worst, slaatjes 

2 gekookte eieren 25 et. 

Gebr. Varkenscotclcttcn ƒ1, — I' 

t 

i 

f /f! ■\r\ ">i \i : 

i'n t Huren omhoog - Prijzen omlaag! Albert Heijn BOEREMETWORST 

ZUINK3 EN VOORDELIG - 100 GRAM 
prijs- 
verlagingen 

Kwaliteitsgarantie ■ 

Wanneer u enig bü J 
AH gekocht arti- ! 
kei niet élke cent J 
waard acht die u ■ 
ervoor betaalde, ■ 
dan geelt Albert » 
Heijn u het volle ■ 
bedrag terug. I Spinazie 

LITERBLIK B 


V 

^^ënmz&ê^n 


sjiiiuiitiiiiiiiiiiiuiiiiut:iiituiitiiiiiii:iiiiiiiiiiJiiiiiuiuiiutiiiijitii(iiiiiiiiiii:u<iu>tiiiuiiiiuiii imi ■iiuiiiiitiiiiMiiittiiiiitiiiDituiiiuiiiiiiiitJiuiiiiuiiKiitiiiiRKiiius 250 GRAM ELLEBOOGJES i MACARONI ZO : 

| Tomatenpuree 6x geconcentreerd 3 blikjes 49 J 

= E 

^iiiimiiiiiiiiiiiiimimMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

HMHHHHHHHHHHMHHHHHHHHHHHHHHHHHt» 

Appelmoes f 

PER POT ^ÊMË J 
*HHHHf#«^HHHHHHHHHHHH*- 

Albert Heijn 

maakt u het leven goedkoper ADVERTENTIETARIEF 

losse advertenties per m.m. regef 

Kolombreedte 41 m.m. 
pagina 3 of 4, 10 et. p. m.m. 

Kolombreedte 54 m.m. 
pagina 3 of 4, 13 et. p. m.m. 
pagina 2 20 et. p. m.m. 

pagina 1 40 et. p. m.m. 

Lief dadigh. adv. 40% red. 
Bij contract belangr. kort. C F. M. Robbers 

ARTS 

Afwezig 

tot 9 MEI. 
Bij spoedgevallen nemen 
de overige doktoren waar. !REXH£B& Wegens ziekte een flinke 
WERKSTER GEVRAAGD, 
1 of 2 ochtenden per week. 
Br. no. 23-4 bur. v.d. blad. 

TE KOOP: 5 stapelpannen, 
zwaar verchroomd, nooit 
poetsen of schuren, splin- 
ternieuw en wasmachine 
Erres met wringer, weinig 
gebruikt. Kostverl.str. 38. 

WOONHUIZEN TE KOOP 
GEVRAAGD door particu- 
lier. Br. no. 2, Haltestr. 12. 

Voor al Uw METSEL- 
WERK naar W. Drie- 
huizen, Marisstraat 13. 

Telefoon 3891. 

TE KOOP w. emigratie, 
z.g.a.n. DRU GASOJAR. 
Van Lennepweg 79rd. 

GEVRAAGD: Zelfst. hulp 
i.d. huish. boven 25 jaar, 
lief voor kinderen. Goed 
loon en vakantie Van 8.30- 
17 uur. Mevr. Suykerbuyk, 
Teunisbloemlaan 14, Bent- 
veld, Tel. (na 17 uur) 02500 
42707. 

Voor goed Wit-, Behang- 
en SCHILDERWERK 

Rupprecht, Zandv.laan 17, 
Telefoon 3959. 

BERT betaalt de hoogste 
waarde. Tel. 3003 bij geen 
gehoor na 6 uur. Erkend 
opkoper. 

Lompen 30 cent per kg. 
Kranten, haarden en ijzer, 
koper, lood. U kunt tevens 
ook Uw bestellingen op- 
geven aan de bezorger van 
het Haarlems Dagblad. 
L.AMISTR. 17, 2x bellen 

TE KOOP: SCOOTER (als 

nieuw) „Comtessa T.W.N." 
200 cc. m. buddysit. Bouw- 
jaar 1957. 19.000 km. ge- 
lopen. Nic. Beetslaan 4. 
Patate-huis 

B. RENES 

Annex chocolaterie 

tearoom 
STATIONSPLEIN 5 

TELEF. 3267 
Croquetten, warme 
worst, gehakt, bami, 

Nassi-ballen enz. 

Van heden af weer 

geopend vanaf 3 uur 

's middags. VERZEKERING en finan- 
ciering van PLEZIER- 
VAARTUIGEN. Inl. Adm. 
& Ass. kant. Kroes, Ged. 
Oude Gracht 35, Haarlem, 
Tel. 17632. 

SNELSTOMER IJ 

Zandvoort 
Dames of Heren Cost. ƒ2,50 
Mantel of Topper .. ƒ2,50 

Colbert ƒ1,75 

Japon (eenv.) ƒ1,75 

Pantalon ƒ1,25 

Trui of jumper ƒ0,90 

Mits gehaald en gebracht. 

Tevens Uw adres voor 

Overhemden reparatie en 

alle voorkomende kleding- 

reparatie. 

Snelstomerij Zandvoort 

Schoolstraat 

naast Drukkerij vJDeursen. 

Heer, 28 jr., per 1 juni a.s. 
werkzaam in Zandvoort, 
zoekt ZIT-SLAAPKAMER 
in besch. milieu. Br. no. 
21-4 bureau van dit blad. 

VAKANTIERUIL 
van 23 - 30 juli. 
Aangeb. in Naarden, vlak 
bij bos en hei, ger. huis m. 
8 slaapplaatsen. Gezocht 
dito huis in Zandvoort. 
Br. Mevr. Udink, Hans 
Bentinckstr. 8, Naarden. TELEF. 2845 
Pakhuis: Schelpenplein 7. 

Betaalt de hoogste waarde 
voor hetgeen U wenst op 

te ruimen. 
LOMPEN . . 30 et. p. kg. 
Couranten . . 4 et. p. kg. 
Tijdschriften 3 et. p. kg. 
haarden, kachels, geysers 
en alle andere metalen. 
V belt Wij komen! TAFELKLEED GRATIS ! 

Bij aankoop (a contant) 
van een BLANKE EET- 
HOEK, best. uit dressoir, 
tafel en 4 stoelen. 

Totaal voor ƒ 294,—. 

Woninginr. HEEMEYER 
Van Ostadestraat 7a. Vakantie - woningruil 
Aangeb. heel huis, mooiste 
gedeelte Arnhem. Gevr.: 
heel of ged. van huis of 
flat. Tijd: na 15 juli. J.Ver- 
kuil. Mauvestraat 19, Arn- 
hem, Telef. 23722. Hamers I 0,45 

Gezinsfles vruchten- 
limonade Sinaasappel 
Kostverlorenstraat 34 TE KOOP GEVRAAGD : 
een 2de hands JONGENS- 
FIETS, i.g.st. Telef. aanb. 
2327. Na 6 uur tel. 3169. Esplanade 

vraagt voor het a.s. seizoen 

een energiek persoon 

Genegen alle voorkomende 
werkzaamh. te verrichten. 
Prettig afwisselend werk. 
Hoog loon. Hout - Board - Triplex 
HOBOPLEX 

Verf en Verfwaren 

HOBOPLEX 

Colovinyl 

HOBOPLEX 

Tafels - Stoelen 

HOBOPLEX 

Bouwpakketten 

HOBOPLEX 
Keukens - Kasten 

HOBOPLEX 

Aanrechten 

HOBOPLEX 
Plakplastic 

HOBOPLEX 
Schoorstcenpanelen 

HOBOPLEX 
Op Maat Leveren 

HOBOPLEX 
Doe het Zelf ad vlezen 

HOBOPLEX 

Stationsplein 13 - 15 
Telef. 3346 

De zaak afgesteld op 
„Doe meer Zelf". Aanvang nieuwe cursussen 
M.-B.-A. - PRAKTIJK- 
Boekh. - MIDDENSTAND. 
Van de onderwijs Ver. L. 
Coster en de Stichting 
Handels Inst. L. Coster, 
door bekwame docenten, 
o.l.v. J. van Ravenswaay, 
Leraar M.O. benevens 
Extra- Trainingscursus voor 
de a.s. examens. Inl. en 
prosp. Haarlem N, Mole- 
naerstr. 9 en Kenaupark 24 
Haarlem Z. - Floraplein 19 
Haarlem. WOONHUIS of VILLA TE 
KOOP GEVRAAGD. Vesti- 
gingsvergunning aanwezig. 
1961 te betrekken. Br. no. 
2, Haltestraat 12. WERKSTER GEVRAAGD 
voor 1 a 2 ocht. of midd. p. 
week. Meerdere hulp aanw. 
Aanm. Mevr. André de la 
Porte, Cort v.d. Lindenstr. 
2, flat 4, Telef. 3151. Flink MEISJE GEVR. voor 
bediening op het strand. 
Br. no. 12-21 bur. v.d. blad. Café Oomstee 

Iedere vrijdag gekookte 
of gebakken mosselen. 

Tot 1.30 uur geopend. 
Zeestraat 62 - telef. 2263 WIST U 

dat 20% korting op alle 
stoomgoederen perma- 
nent wordt gegeven, 

indien U deze brengt 
en haalt in ons filiaal 

KERKSTRAAT 26 

Chemische wasserij 
en ververij 

KEYSER 

Telefoon 2653 Luxe Brood-Banketbakkerij, Lunchroom 

en Restaurant 

Houtman 

Kerkstraat 1 5, Zandvoort, Telef. 2253 

Onze speciale 

zaterdag reclame: 

Wegens enorm succes nogmaals 
1 Progrèstaart f 1,00 100 gr. Pindablaadjes 

45 et. 

100 gr. Moccaboontjes 

45 et. 

100 gr. prima bonbons 

49 et. 

U drinkt bij ons een 
heerlijk kopje koffie. In ons gezellige restaurant 

eet U voortreffelijk en billijk! 
P. SCHAAP 

HALTESTRAAT 36 - TELEF. 2215 
Comestibles 

APPELMOES 1000 gram ƒ0,90; 720 gram ƒ0,65; 

370 gram ƒ0,35. Blik appelmoes 840 gr. ƒ0,70 

Ook BETUWE APPELMOES ƒ1,10; ƒ0,89; ƒ0,48 

Blik Betuwe Appelmoes ƒ0,94; ƒ0,99. 

SPECIALE AANBIEDING : 2 tubes Prodent 
Tandpasta, anders voor ƒ1,40, NU voor ƒ1,19 

1 blik SOEPBALLETJES 55 et. 120 gram. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦^♦♦♦♦♦♦^ ♦ Een nieuwe lente 
een nieuwe fiets! 

Wij tonen U het allernieuwste, w.o.: 
Locomotief, Fongers, Duglas enz. 

Grote sortering kinderrijwielen, autopeds 
en driewielers. 

KINDERRIJWIELEN, vanaf .... ƒ65 — 

SPORTRIJWIEL, compleet ƒ 149,25 

SPORTRIJWIEL, m. 3 versn.naaf ƒ 178,— 

Desgewenst betalingsspreiding. 

Henk Schuilenburg 

De Goedkope Amsterdammer 
GROTE KROCHT 5-7 - TELEF. 2974 ♦ 

♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Werkster gevraagd 
voor het raadhuis 

van 6-9 uur. Aanmelden bij de Directeur van 
Publieke Werken, Raadhuisplein 4. AUTOMATIEK EN CAFETARIA 

Van Houten & Zoon 
KERKPLEIN 12 - TELEF. 2713 
Uit onze nieuwste machines: 

i/ 4 Liter SLAGROOM 

»/» Liter SLAGROOM 

»/, Liter VERS IJS 

vanille, aardbeien 


75 et. 
ƒ1,25 

75 et. 


i/i Liter VERS IJS 

vanille, aardbeien 


ƒ1,25 
50 et. 


Speciale verpakking. 

Fa. H.A. van Deursen 

Wijn- en 
Gedistilleerdhandel KERKSTRAAT 12a - TELEFOON 2532 
Landwijn per lies f 1,85, bij 6 Hessen 
p. fles f 1 ,70, bij 1 2 flessen p. fles f 1 ,60 Theater „IVlonopoIe" 

Dir.: Gebr.~ Koper Telef. 2550 ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 APRIL - 8 UUR 

De hond 
van de baskerviHes 

Peter Cushing - Christopher Lee. 
Andre Morell. Technicolor. Toegang 14 jr. DINSDAG 26 APRIL 8 UUR Jacht op bEond 

Anthony Quinn - Charles Coburn - Gene 
Evans. Toegang 18 jaar. 

ZONDAGMIDDAG 24 APRIL - 2.30 UUR 
Charlie Chaplin in: 

IViodern Times 

Toegang alle leeftijden. 

Vrijdag 22 april gereserveerd voor Toneelver. 
„Op hoop van zegen". 

Maandag 25, woensdag 27 en donderdag 28 april 
gereserveerd voor de Zandv. Operette Ver. 

!&»«■■■■■■■■■■■■■ AANVANG 8 UUR. 
Toegang vrij. Humanistisch Verbond. 
Gemeenschap Zandvoort. Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS W ij II CM dl gedistilleerd! I «Het bevolk. ngs-vraagstuk» 

Prof. Dr. J. J. FAHRENFORT* Amster- 
dam, spreekt op DINSDAG 26 APRIL a.s. 
in het GEMEENSCHAPSHUIS, School- 
plein, over 

«Het bevolkings-vraagstuk» 

Een onderwerp dat de verantwoordelijkheid 
raakt van iedere wereldbewoner en zeker van 
iedere Nederlander. ALLES VOOR UW TUIN! 

Grote sortering vaste planten, bloemzaden. 

bollen en knollen. 

Bloemenhuis A.H.V.d. Mey 

HALTESTRAAT 65 - TELEFOON 2060 

Elke dag verse bloemen I 

Wij bieden ze U in vele variëteiten! 

Grote keuze in kamerplanten. Het speciaal- 
adres voor Uw BRUIDS- EN GRAFWERK. 

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze 
leuk opgemaakte bloemstukjes. 

Bediening, prijs en kwaliteit, stemt ieder tot 
tevredenheidl Ziet onze etalage! Voor Uw drukwerk: Drukkerij Van Petegem & Zn. 

Kerkstraat 28 - Telefoon 2793 Zl ^y A ■ trouwen is 

bouwen 

* 
Br uids geschenken 
worden altijd... 

aan de bruid gezonden.' En u weet 
natuurlijk ook wel dat op de officiële 
receptie al de ontvangen cadeaux op 
een speciaal tafeltje worden uitgestald. 
Vergeet er niet een kaartje bij te doen 
van wie u het geschenk kreeg en oh.... 
verwissel nooit de namen van de milde 
gevers! Meubelstukken laten zich 
natuurlijk moeilijk uitstallen; plaats 
daarvan een foto op de tafel: dat 
is een bijzonder aardige oplossing ! 
Heerlijk, die royale dorstige Finesse 
baddoeken ! Zo ruig en sterk en tóch 
zo zacht Yoor de huid ! En wat een 
fleurige dessins. 

Finesse baddoeken vanaf' \l2.?5/ 

Bijpassende washandjes f 0.<50>>< 

"Creta" een prachtige baddoek 
van 50 x 100 cm. f3.95' 
\ Van servet tot complete uitzet ! v 

« , —r ' ^ :x A „FINESSE" lakens en slopen en ander * 
I __ huishoudtextiel koopt U in Zandvoort bij: 

I KERKPLEIN' - TELEF. 3430 

•f, =* ■ KERKSTRAAT^ 
ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2150 
TELEFOON 2254 
ANDVOORT 
IEUWSBIA 
20e jaargang no. 48 ..TREKT U NIET AEN WAT YEDER SECttT - MAER DOET DAT BILLIJK IS EN RECHT i* 29 april 1 960 Uitgave, redactie.en administratie: C. Kuyper, Zeestraat 57rood, Zandvoort - Telef. K 2507 - 2472 - Postgiro 310592 - Corresp.adres óók Postbus 26, Zandvoort 
Abonnementsprijs ƒ 4, — ; franco per post ƒ 6. — per jaar Verschijnt vrijdags. Verspreidingsgebied Zandvoort, Bentveld, Aerdenhout Langs de vloedlijn 

o 
In een grote stad denkt men 
te veel aan zichzelf, in klei- 
nere plaatsen bemoeit men 
zich te veel met de anderen. Drie-eenheid Bij het verschijnen van dit num- 
mer' staat Nederland en dus ook 
Zandvoort, aan de vooravond van 
een drietal belangrijke feest- en 
herdenkingsdagen. Zaterdag 30 april 
vieren we de verjaardag van onze 
Koningin, op 4 mei herdenken wij 
hen, die voor onze vrijheid hun 
leven offerden en op 5 mei wordt 
spontaan het feest van de bevrij- 
ding gevierd. 

Men zou zich kunnen afvragen of 
in deze snelle opeenvolging van 
feest- en, herdenkingsdagen niet een 
— zeker niet toevallige — eenheid 
en samenhang valt te constateren. 
Deze drie-eenheid begint immers 
met het vieren van de verjaardag 
van onze Vorstin, Koningin Juliana, 
een Vorstin in de ware zin van het 
woord, ons allen ten voorbeeld. Het 
is een opmerkelijk verschijnsel dat 
het ons land, wanneer de Oranjes 
erover regeerden, steeds in alle op- 
zichten goed is gegaan. Onder ons 
Oranjehuis kende Nederland vrede Nationale herdenking 
op 4 mei a.s. 

Evenals vorige jaren zal op 
woensdag 4 mei a.s. aanvang des 
avonds 7 uur (precies) in Monopole, 
Stationsplein, een Nationale Her- 
denkingsbijeenkomst plaatsvinden, 
gevolgd door een. „Stille Tocht". 

Het is 'n verheugend verschijnsel, 
dat ieder jaar meer mensen en voor- 
al ook vele jongeren behoefte ge- 
voelen de herdenkingsplechtigheid 
bij te wonen en aan de „Stille 
Tocht" deel te nemen. 

De herdenkingsplechtigheid zal 
wederom, een sober karakter dragen. 
De heer S. C. S. Rijper, Hoofd Juli- 
ana-school, zal een korte toespraak 
houden. Mevrouw H. Petrovitch- 
Nijman zal, aan de vleugel begeleid 
door de heer A. A. Hoppenbrouwer, 
enkele liederen zingen. 

Verdere " muzikale medewerking 
wordt verleend door het Zandvoorts 
Christelijk kinderkoor, terwijl de 
heer J. Gebe van „Discotaria" voor 
een passende muzikale omlijsting 
zal zorgen. 

Na afloop van de bijeenkomst zal 
de „Stille Tocht" naar het monu- 
ment in het Vijverpark om 19,35 uur 
aanvangen vanaf het Stationsplein 
via de van Speykstraat. 

Het R.K. kerkkoor en het Zand- 
voorts mannenkoor zullen bij het 
monument enige liederen zingen. 

Voor de dodenherdenking wordt 
wederom de aandacht gevestigd op 
het volgende: 

a. Vanaf 18.00 uur tot zonsonder- 
gang zullen van alle openbare ge- 
bouwen, particuliere woningen, enz. 
de vlaggen „halfstok" worden ge- 
hangen, buitenverlichting, zoals 
neons en lichtbakken, doven. 

b. Om 19 uur herdenkingsbijeen- 
komst in Monopole. 

c. Te 19,35 uur zal een ieder kun- 
nen deelnemen aan de „Stille Tocht" 
De „Stille Tocht" zal te voet en in 
volkomen stilzwijgen zonder vlag of 
vaandel worden afgelegd. Het bren- 
gen van een eenvoudige hulde door 
het neerleggen van bloemen op de 
plaats der herdenking is toegestaan. 
De „Stille Tocht" kenne rang noch 
stand. 

d.van 19,45 uur tot 30 seconden 
vóór 20,00 uur zullen alle klokken 
luiden. 

e. om 20.00 precies zal, nadat te- 
voren door middel van sirenes dit 
tijdstip is aangekondigd, twee mi- 
nuten volkomen stilte in acht wor- 
den genomen. Dit geldt eveneens 
voor alle verkeer. 
COMMISSIE 
NATIONALE HERDENKING. „WURF-PRAET" 
WUIXUM v.d. WURFF: 

15 jaer geleje waere we blai 
dat ze weggonge en nou blai 
as se kommell en voorspoed, was ons Koningshuis 
om de een of andere reden uit Ne- 
derland weg, dan waren chaos, oor- 
log of revolutie ons deel. Voor het 
behoud van ons Oranjehuis hebben 
we in de spannende meidagen van 
1940 gevochten, voor Vorstin en 
Vaderland hebben velen hun leven 
geofferd, een feit, dat we op 4 mei 
herdenken en dat hun offer niet 
tevergeefs was, dat vieren we op de 
5de mei op het feest van de bevrij- 
ding, het feest van de terugkeer van 
ons Oranjehuis, het feest tevens van 
het weerkeren van een periode van 
vrede en voorspoed na 5 jaren, die 
ons land rampspoed brachten. 

Persoonlijk zie ik in deze opeen- 
volging een treffende drie-eenheid 
en het is goed, dat we hieraan elk 
jaar opnieuw veel aandacht beste- 
den. Het hoogtepunt wordt m.i. be- 
reikt op de 5de mei met de viering 
van het feest der bevrijding. Ik 
vraag mij wel eens af, of we wel 
voldoende beseffen, wat dit feest 
eigenlijk betekent, of we wel vol- 
doende de grote waarde ervan ver- 
staan. We weten het nog zo goed, 
hoe vooral in het laatste oorlogs- 
jaar de gedachte aan bevrijding tot 
een obcessie werd. Het leven onder 
die voortdurende druk, angst en 
ellende werd zo onnoemelijk zwaar 
en we konden ons haast niet inden- 
ken, dat nog eens de dag zou aan- 
breken, dat we, bevrijd van dit alles, 
weer leven konden in vrijheid. 
Bevrijding heeft voor velen toen 
ook bestaan in het verlangen, naai- 
de dood, die hen zou bevrijden van 
alle angst en ellende. Dat waren zij, 
die in de concentratiekampen hun 
leven moesten doorbrengen en voor 
wie de dood een bevrijding be- 
tekende; dat waren zij die door oorlogsgeweld verminkt, in hospi- 
talen of ziekenhuizen werden opge- 
nomen, dat waren de tallozen aan 
wie het oorlogsgeweld nameloos 
leed bracht, door welhaast ontroost- 
baar verlies van geliefden. 

En tegenover die allen staan wij, 
voor wie de bevrijding een terug- 
keer betekende naar een wereld 
zonder oorlogsgeweld, naar een 
wereld, waarin weer plaats was 
voor iedereen en voor ieders over- 
tuiging. Dat is een onschatbaar 
voorrecht, een voorrecht waarop wij 
onze kinderen niet genoeg kunnen 
wijzen en dat wij bij de herdenking 
van deze 15de bevrijdingsdag vlak 
voor hen dienen te plaatsen. 

Want wankel blijft deze vrijheid 
ook in de dagen van heden. Talloos 
zijn de gevaren, die ons van alle 
kanten bedreigen en ook thans nog 
op het meest onverwachte ogenblik 
vrijheid kunnen veranderen in druk. 

Daarom is het goed, dat we de 
drie-eenheid van de dagen, die ons 
te wachten staan, ons helder en 
duidelijk voor ogen stellen. De 
grote drie-eenheid „God, Neder- 
land en Oranje" en de drie-eenheid 
„Oranje, druk, bevrijding", een tref- 
fende drie-eenheid, waarbij wij in 
biddend opzien tot Hem, die wol- 
ken, lucht en winden wijst spoor en 
loop en baan, de zegen afsmeken 
voor het behoud van onze vrijheid, 
hét behoud van ons Oranjehuis en 
het behoud van de vrede. Concert op Koninginnedag 

Zandvoorts Muziekkapel zal op 30 
april (Koninginnedag) een concert 
geven in de muziektent op het 
Raadhuisplein, aanvang 8 'uur n.m. 
Tot slot volgt een grote taptoe sa- 
men met het tamboerkorps. Het ge- 
heel staat onder leiding van kapel- 
meester J.J. Wildschut. Dit concert 
wordt gegeven in samenwerking 
met de Oranjevereniging. „Een Walsdroom" De opvoering van de operette „EeD 
Walsdroom", van Oscar Strauss, die 
maandag, woensdag en donderdag 
door de Zandvoortse Operettever- 
eniging werd gegeven in theater 
Monopole en waarvan wij die van 
woensdag j.1. medemaakten, heeft 
tot een bijzonder fraai resultaat 
geleid. Want wederom hebben we 
ons verbaasd over hetgeen door 
amateurs op dit gebied, geleid door 
enthousiasme en bezieling, kan 
worden tot stand gebracht. Onge- 
twijfeld biedt deze „Walsdroom" 
door haar grote populariteit in het 
operette-oeuvre vooral voor ama- 
teurs vele aantrekkelijkheden. Oude 
vertrouwde melodieën en een pret- 
tig, makkelijk aansprekend gegeven, 
dat zowel voor koor als solisten 
talrijke mogelijkheden biedt. 

De opvoering, die de Zandvoortse 
operettevereniging ervan gaf, mag 
zeker tot een der beste gerekend 
worden, die wij tot nu toe van deze 
vereniging zagen. Men speelde te- 
midden van decors, in een sublieme 
aankleding en met effectvolle ver- 
lichting, die het geheel een sprook- 
jesachtige sfeer gaven. De regis- 
seurs, W. v.d. Moolen en G. Loog- 
man, beiden voor het eerst als zo- 
danig optredend, hadden geen en- 
kel detail onbenut gelaten, om de 
uitvoering op een zo hoog mogelijk 
niveau te plaatsen, iets, waarin zij 
ten volle slaagden. Het fraai op 
dreef zijnde koor zong onder lei- 
ding van dirigent H. Kerkhoven, 
die het geheel vast in handen had, 
beschaafd en mooi van intonatie, 
terwijl het Haarlems Operetteorkest 
voor een knappe begeleiding zorgde 
en speciaal in het derde bedrijf een 
boeiende muzikale ondersteuning 
gaf van de vele solo-zang. 

Ferry Zelvers zorgde voor ver- 
schillende betoverende balletten. 
We denken hierbij aan het menuet 
uit het eerste bedrijf en het prach- 
tig uitgevoerde ballet aan het begin 
van het tweede bedrijf. Het inlas- 
sen van een kinderballet, hieraan 
voorafgaande, — hoe leuk ook op 
zichzelf — moet echter, als niet in 
het geheel passend — van de hand 
worden gewezen. 

Wat de solisten betreft, was het 
ook nu weer Chris Overweg, die als 
Graaf Niki het werk droeg en door 
zijn vlof acteren, gepaard aan een 
stralende tenor, menig open doekje 
in de wacht sleepte. 

Zo werd het grote duet voor 
tenor en bariton van hem, tezamen 
met Jan Wind, die als Montschi, zijn 
vriend deze avond eveneens bijzon- 
der goed op dreef was, een der 
hoogtepunten van de uitvoering, dat 
het publiek