Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1973"

See other formats


73e jaargang no. 41 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 5 JUNI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee hoerw* 

redaktie en administratie: postbus 1 51 / zandvoort/ willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren: f 0.25/ advertentietarief: f 0.18 per mm {kontra ktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087 /bankinederlandsemiddenstandsbank, rekeningnummer67.13.60.221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant kritiek van kamerlid en minister 
op handhaving circuit 'Het aktiekomlté tegen voortzetting 
circuit van Zandvoort' is er in geslaagd de 
aandacht van parlement, regering en inspek- 
tle van de volksgezondheid te vestigen op 
de jongste verwikkelingen rond het circuit. 

Zo heeft het pvda-Tweede Kamerlid 
Joop Voogd in vragen aan de ministers van 
financiën en volksgezondheid uiting gegeven 
aan zijn grote bezwaren tegen uitbreiding 
en handhaving van de racebaan. 

Met name verzet de heer Voogd zich 
tegen een eventuele lening aan de Cenav 
— huurster van het circuit — door de 
Nederlandse Investeringsbank onder staats- 
garantie. Het besluit van de zandvoortse 
gemeenteraad de racebaan aan de Cenav 
te verpachten is weliswaar op legitieme 
wijze tot stand gekomen, maar dit betekent 
nog niet dat het kabinet aan zo'n besluit 
medewerking hoeft te verlenen, aldus het 
socialistische Kamerlid. 

Ook minister Vorrink van volkshuisves- 
ting heeft op de circuitaffaire gereageerd. 
In een mededeling aan de vaste Kamer- 
kommissie voor milieuhygiëne geeft de 
bewindsvrouwe te kennen, 'dat de bebou- 
wing van Zandvoort het circuit op een ach- 
teraf gezien onbegrijpelijk korte afstand is 
genaderd'. De minister hoopt dat door de 
bouw van een geluidswerende muur nabij 
de Oosttunnel — zoals door de gemeente 
Zandvoort in de huurovereenkomst met de 
Cenav is bepaald — 'een meer aanvaard- 
bare toestand voor de bewoners van 
Zandvoort-noord zal worden bereikt'. 

Verder wijst de minister de Kamer- 
kommissie er op, dat de gemeente Zand- 
voort stringente bepalingen aan het pacht- 
kontrakt met de Cenav heeft toegevoegd. 
Deze bepalingen houden o.m. in, dat gedu- 
rende ten hoogste 20 dagen per jaar auto- 
en motorwedstrijden mogen worden verre- 
den en dat wedstrijden op zondagen en 
erkende kristelijke feestdagen slechts 
mogen plaats hebben tussen 13.00 en 
18.00 uur. Tussen 20.00 en 0.800 uur is 
elk gebruik van het circuit, behoudens toe- 
stemming, verboden. Auto's en motoren 
zullen van geluiddempers moeten zijn voor- 
zien, uitgezonderd de bolides, althans 
zolang dit prafcties niet mogelijk is. 

Minister Vorrink heeft haar opvatting 
inzake het circuit gebaseerd op de mening 
van de inspekteur van de volksgezondheid 
in Noord-Holland, dr. H. Copier. Deze heeft 
naar aanleiding van de protesten van het 
anti-circuitkomité door de hoofdinspektie van 
zijn dienst een onderzoek naar de door het komité gesignaleerde geluidsoverlast laten 
instellen. Daarbij is komen vast te staan 
dat niet alleen in de bebouwing nabij het 
circuit, maar ook in de omringende natuur- 
gebieden, zoals Koningsbosch/Koningshof, 
'op een niet onbelangrijke overschrijding 
van de ontwerp-geluidsnormen moet worden 
gerekend'. 

De inspekteur heeft zowel het kollege 
van b en w van Zandvoort als Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland persoonlijk op 
de hoogte gebracht van de negatieve resul- 
taten van het onderzoek. 'Dit heeft evenwel 
niet tot gevolg gehad dat de raad van 
Zandvoort en GS het circuit hebben willen 
laten vallen', aldus dr. Copier. 
C. J. Bleijs: 'wij zullen strijd tegen het 
circuit voortzetten' 

De woordvoerder van 'Het aktiekomité 
tegen voortzetting circuit van Zandvoort', 
de heer C. J. Bleijs, heeft meegedeeld dat 
het komité zijn strijd tegen handhaving van 
de racebaan met alle legale en technische 
middelen zal voortzetten. Zo wil het aktie- 
komité wetenschappelijk zien vastgesteld 
— TNO Delft — dat de geluidswerende 
muur ook inderdaad het effekt heeft wat 
men er van verwacht. Daarover bestaan 
ernstige twijfels, aldus de heer Bleijs. 

De financiële situatie van de Cenav 
noemt hij, in tegenstelling tot de opvatting 
van het zandvoortse gemeentebestuur, 
'uiterst hachelijk'. De organisatie heeft nau- 
welijks een been om op te staan. De in- 
vestering in de racebaan geschiedt door een 
partikuliere ondernemer. Wethouder Van 
der Mije heeft in de jongste raadsvergade- 
ring verklaard: 'dat het hem niet kan 
schelen, waar het geld vandaan komt'. Een 
voor een verantwoordelijk bewindsman on- 
begrijpelijke opvatting, meent de heer 
Bleijs. officiële start van zeilseizoen Met het hijsen van de vlag op de 
parkeerhaven aan het zuiderstrand en een 
'vloot'bezoek aan de centrale post van het 
stranddetachement van de zandvoortse 
politie, opende de watersportvereniging 
'Zandvoort' op Hemelvaartsdag het zeil- 
seizoen 1973. 

Na de zeiltocht vanaf de botenligplaats 
naar de politiepost in de rotonde, waaraan 
in totaal zesentwintig boten deelnamen, 
zette verenigingsvoorzitter Deutekom als 
eerste voet aan land om het vier man sterke 
stranddetachement de gebruikelijke oor- 
konde en een fles geestrijk vocht te over- 
handigen. Beide attenties werden door in- 
spekteur Blokland in dank aanvaard. Tijdens 
de ontmoeting tussen zeezeilers en politie 
werden toespraken gehouden waarin men 
elkaar alle mogelijke medewerking toezegde 
bij de hulpverlening aan strand en op zee. 

Tijdens een ledenvergadering van de 
vereniging die aan de vooravond van het 
zeilseizoen plaats vond werd afscheid ge- 
nomen van peningmeester G. F. G. van 
Elteren, die gedurende de zeven jaar deel 
het bestuur heeft uitgemaakt. Namens de 
leiding van de watersportvereniging ontving 
hij uit handen van voorzitter Deutekom een 
platenbon en de heer Boerée sr. schonk de 
scheidende penningmeester namens de 
leden een horlbge. Beide heren spraken hun 
waardering uit voor het vele werk dat de 
heer Van Elteren voor de verenigng had 
verricht en betreurden zijn vertrek. Als 
opvolger van de heer Van Elteren werd de 
heer Boerée jr. aangewezen. In de vakature 
ontstaan door het vertrek van de heer 
G. de Wid werd de heer P. van der Sluys 
benoemd. 

Na de goedkeuring van een nieuw re- 
glement van orde — waaraan een uitvoerige 
diskussie voorafging — werd in overleg 
met de vergadering besloten de voorgestel- 
de bouw van een permanent kluphuis bij 
de parkeerhaven in de najaarsvergadering eanduüarrse hoeranr aan de orde te stellen. 

Over de bouwplannen bleken de me- 
ningen onder de leden nogal verdeeld te 
zijn. Drieëndertig leden waren voor een on- 
derzoek naar de mogelijkheden voor de 
bouw, maar zesentwintig zagen het nut van 
een dergelijk onderkomen niet in. Volgens 
voorzitter Deutekom vormde de financiering 
en de benodigde bouwvergunning voor het 
projekt tot op heden de grootste knelpun- 
ten. Vooral het verkrijgen van een bouw- en 
tapvergunning levert problemen op. In de 
herfstbijeenkomst van de watersporters zal 
er ongetwijfeld door vóór- en tegenstanders 
nog een hartig woordje over worden 
gesproken. programma 
zomerevenementen in juni 

In samenwerking met VVV-Zandvoort 
zullen deze maand de navolgende zomer- 
evenementen plaatsvinden: 

Zaterdag 9 juni: Luilakfietstocht voor 
de jeugd van 10 — 16 jaar. Deelname ƒ 1,50. 
Opgave bij K. J. Koper, Van Lennepweg 
38/4, tel. 4833. Start op het Raadhuisplein 
om 5.30 uur 's morgens. 

Zaterdag 9 juni: Konsert door Badrick 
Deerenberg, blokfluit en Kees Rosenhart, 
klavecimbel, in de ned. herv. kerk. Kaarten 
a f 4, — aan de kerk; C.J.P. en bejaarden 
ƒ2, — , aanvang 20.15 uur. 

Maandag 1 1 juni: Pinkster autoraces. 
Wedstrijden om het nationale kampioen- 
schap. Aanvang 12 uur. Training en voor- 
races op zaterdag 9 juni van 10 — 17 uur. 

Maandag 11 juni: Zeilwedstrijden door 
de watersportvereniging 'Zandvoort'. 

Dinsdag 12 juni: Konsert door 'Der 
Sindelfinger Kinderchor' uit Sindelfingen, 
Duitsland, in de ned. herv. kerk. Kaarten a 
ƒ 2,50, bel. inbegrepen, bij het VVV-kantoor. 
Aanvang 20 uur. Het koor bestaat uit 75 
jongens en meisjes en trad eerder op in 
Londen, Parijs, Zürich en voor de duitse 
televisiestations. ' DE DEMOGRATIE 
ZOALS IEDE AUKEMA 
HAAR ZIET 

. . . kunt u vernemen op een door de 
jongerengroep Logos op vrijdag 8 juni a.s. 
in het Gemeenschapshuis te houden avond. 
De bijeenkomst, waarop pvda-wethouder 
Aukema zijn visie zal geven op de demo- 
kratie en haar ontwikkeling, zal worden in- 
geleid door het lid van het afdelingsbestuur 
Zandvoort van de vvd, de heer Arthur 
Roselaar. De bijeenkomst begint om 8 uur, 
iedereen is welkom en na afloop van de 
uiteenzetting van de heer Aukema is er 
gelegenheid tot diskussie. toz gaf uitvoering 
van judas maccabeus Esnduüorrse hoerarir nieuws kort 
en klein Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat 
voelen niets voor de aanleg van stenen pa- 
viljoens langs het strand. Zij hebben dit 
laten weten aan het gemeentebestuur van 
Zandvoort. Het kollege van b en w had 
beide instellingen op verzoek van de strand- 
pachtersvereniging 'Zandvoort' gevraagd 
de mogelijkheden van de bouw van perma- 
nente paviljoens te onderzoeken. De strand- 
pachters willen af van het ieder jaar op- 
nieuw afbreken en opbouwen van de strand- 
tenten. Maar na de afwijzing van Hoog- 
heemraadschap en Rijkswaterstaat zit er 
voor hen niets anders op dan de paviljoens 
ieder seizoen weer in- en uit te pakken. 

Gistermorgen werd een helikopter van 
de marineluchtvaartdienst tengevolge van 
een lek in de olietoevoer gedwongen een 
noodlanding te maken op het strand tussen 
Zandvoort en Noordwijk. Nadat de marine- 
vliegbasis Valkanburg was gealarmeerd 
daalde korte tijd later een tweede helikopter 
op het strand neer met onderdelen voor de 
reparatie. Tegen half één was het manke- 
ment verholpen en kon het toestel naar 
zijn basis terugkeren. 

Zondagavond werd de bemanning van 
de zandvoortse reddingboot opgeroepen 
nadat bij de politie tientallen meldingen 
waren binnengekomen van boulevardbewo- 
ners die voor de kust hoog oplaaiende 
vlammen hadden waargenomen. De beman- 
ning van de ir. S. L. Louwes kon aan wal 
blijven. Radio Scheveningen deelde desge- 
vraagd mee dat de vlammen afkomstig 
waren van een door een kunstmatig eiland 
aangeboorde gasbel. De bel bevindt zich 
recht tegenover Zandvoort. 

Plaatsgenoot wielrenner Roy Schuiten 
zette op Hemelvaartsdag zijn suksesvolle 
wielerkarrière voort door beslag te leggen 
op de derde plaats bij de amateurs in de 
ronde van Kruisland. 

Binnenkort zal het publiek gebruik kun- 
nen maken van een door de ptt te plaatsen 
tweede openbare telefooncel aan de Louis 
Davidsstraat. 

Twee boten van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade zullen een door een sleepboot 
getrokken dekschuit begeleiden waarop de 
drumband Willem Alexander op het Spaarne 
een muzikale show zal geven tijdens de 
a.s. haarlemse Luilakmarkt. 

Vrijdagmiddag ontving het KNZHRM- 
station Zandvoort een aantal welpen en ver- 
kenners van een padvindersgroep uit Velp 
voor een rondleiding door het botenhuis 
en bezichtiging van de reddingboot. De 
heer Attema hield een toespraak en de 
welpjes en verkenners toonden veel interes- 
se voor de reddingsapparatuur. Na de 
rondleiding kregen de padvinders door het 
bestuur van de plaatselijke KNZHRM-kom- 
missie een konsumptie aangeboden. 

Drie zeilboten raakten op Hemelvaarts- 
dag door de snel in kracht toenemende 
wind voor de kust van Zandvoort in moei- 
lijkheden. Twee vaartuigen sloegen om en 
de Zandvoortse Reddingsbrigade moest er 
aan te pas komen om de bemaning — een 
25- en een 30-jarige inwoner van de bad- 
plaats — veilig aan land te brengen. Een 
40-jarige ingezetene van Hoofddorp raakte 
tijdens het zeilen zo vermoeid dat hij door 
de ZRB van zijn boot moest worden ge- 
haald. De vaartuigen werden door de leden 
van de kustbrigade geborgen. 

Voor de tweede achtereenvolgende 
keer is ingebroken in de pastorie van de 
hervormde kerk aan de Poststraat. Er ver- 
dween een portemonaie met inhoud en 
enige gebruiksvoorwerpen. De recherche 
heeft de zaak in onderzoek. 

Een 23-jarige stratenmaker liep in de 
nacht van vrijdag op zaterdag een flinke 
hoofdwond op bij een vechtpartij in een 
broodjeszaak aan de Kerkstraat. Na een 
heftige woordenwisseling sloeg de 28-jarige 
eigenaar-eksploitant van de zaak zijn klant 
met een beitel op het achterhoofd. De 
stratenmaker moest in een ziekenhuis in 
Haarlem worden behandeld. De politie nam 
de eigenaar van de zaak mee naar het 
bureau voor een verhoor. Ter gelegenheid van de eerste Iustrum- 
vierlng van het Toonkunst Oratoriumkoor 
Zandvoort gaf het gezelschap o.l.v. vaste 
dirigent Plet Halsema vrijdagavond in het 
haarlemse konsertgebouw een uitvoering van 
het oratorium Judas Maccabeus van Georg 
Friedrich Handel. Aan het konsert verleen- 
den solistische medewerking de sopraan 
Annette de La Bije, de alt Marianne Diele- 
mans, de tenor Arjan Blanken en de bas 
Henk van de Brink. 

Het Noordhollands Philharmonisch 
Orkest, Laurens Stuifberegen, orgel en Cobi 
Spigt, klavecimbel, zorgden voor de mu- 
zikale begeleiding van koor en solisten. Judas Maccabeus is de centrale figuur 
uit een episode van het joodse volk, die 
beschreven wordt in het Oude Testament, 
in het boek der Maccabeeêrs. Het is een 
overlevering van de strijd tegen verdrukking 
en bezetting door vreemde overheersers. 
Handel voltooide zijn oratorium in de zomer 
van 1746. Tekstdichter was Thomas Morell. 
Het werk werd gekomponeerd en geschre- 
ven in opdracht van de toenmalige prins 
van Wales en was bedoeld als huldeblijk 
voor een der nationale helden van Engeland 
in de strijd tegen de Schotten. Het thema 
van het verzet van een volk tegen de over- 
heersing van een vreemde mogendheid zou 
in onze dagen zeker aktualiteitswaarde 
hebben, waren het niet dat het onderwerp 
in de muziek van Handel en de teksten van Morell wordt overheerst en weggedrukt 
door een sterk chauvinistische en nationalis- 
tische inslag. En vooral dit laatste is nog 
maar nauwelijks aanspreekbaar voor heden- 
daagse oren. 

Over de uitvoering van het oratorium 
overigens niets dan goeds. Zowel koor, 
solisten en musici kweten zich vakkundig 
van hun taak dit monumentale werk ten 
gehore te brengen. 

Met de uitvoering van Judas Macca- 
beus werd door TOZ tevens het 25-jarig 
bestaan van de staat Israël herdacht. Maar 
dat er ook binnen de kring van de vereni- 
ging verschillend wordt gedacht over de 
viering blijkt uit een brief welke het TOZ- 
bestuur vóór de uitvoering van het orato- 
rium ontving van een der donateurs, de 
heer A. A. de Vries. In zijn brief, waarvan 
hij een afschrift stuurde naar de plaatselijke 
nieuwsbladen, wees hij er op dat aan de 
kwestie Israël 'zowel een joodse als arabi- 
sche kant zit. 

Hij merkte verder op, 'dat veel joden 
niet gelukkig zijn met de wijze waarop de 
regering van Israël is omgesprongen en nog 
omspringt met het geluk en het bezit van 
de palestijnen'. In dit verband vroeg de 
schrijver de aandacht van het TOZ-bestuur 
voor het joodse 'Israël-Palestina Comité', 
dat tracht de tegenstellingen duidelijk te 
maken en vandaaruit tot een oplossing van 
het konflikt te komen. Aan het slot van zijn 
brief bood de heer De Vries aan tijdens 
de pauze door middel van diverse geschrif- 
ten en recente uitgaven van het komité, de 
konsertbezoekers nader te informeren over 
de problemen in en rond de staat Israël. 

KI. F. kroon behandelde appèl 
tegen plan lijsterstraat 
Eind vorige maand heeft de Kroon het appèl behandeld ven enige bewoners van 
de Brederodestraat tegen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goed- 
gekeurde bouw van 38 bejaardenwoningen aan de Lijsterstraat — het braakliggende 
terrein dat wordt begrensd door Lijsterstraat, Gerkestraat en Brederodestraat. 

Volgens de rekestranten kontrasteert de hoogte van het te bouwen bejaardenkom- 
pleks te veel met de omliggende bebouwing en zal dit de verstedelijking van het 
centrum van Zandvoort in de hand werken. Verder vragen zij zich af of de noodzaak 
dit kompleks te bouwen wel zo groot is. Slechts weinigen van de ruim 2000 bejaarden 
in Zandvoort maken deel uit van de bezetting van de plaatselijke tehuizen, konstateren 
de appellanten. 

Zij maken tevens bezwaar tegen de voorgenomen aanleg van een verbindingsweg 
tussen Brederodestraat en Lijsterstraat, waarvan de ligging evenwel niet in het 
ontwerp staat aangegeven. Rekestranten menen dat het daardoor niet mogelijk is een 
goed beeld te krijgen van de toekomstige situatie. Zij hebben de Kroon verzocht op 
deze gronden het besluit van GS inzake het projekt te vernietigen. MINISTER IS BEZORGD 
OVER GELUIDSHINDER 
CIRCUIT Minister Vorrink van het departement 
van volksgezondheid heeft 'Het aktiekomité 
tegen voortzetting van het circuit Zandvoort' 
meegedeeld, dat de geluidshinder van 
het circuit 'haar met zorg vervult'. 
Bestudeerd zal worden of in het kader van 
de thans in voorbereiding zijnde wet ter 
bestrijding van de geluidshinder mogelijk- 
heden bestaan bepalingen op te nemen 
t.a.v. de lawaaioverlast, welke ontstaat door 
bepaalde rekreatieve aktiviteiten. 

Op dit moment geeft minister Vorrink 
er de voorkeur aan — alvorens te over- 
wegen racecircuits onder de werking van de 
Hinderwet te brengen — af te wachten 
welke de ervaringen zullen zijn in het kader 
van de huurovereenkomst met de Cenav. wereldwinkel 
en miljeudag 

In het kader van Wereldmiljeudag orga- 
niseert Wereldwinkel Zandvoort morgen 
in het pand aan de Kostverlorenstraat 
een tentoonstelling over de vervuiling 
van bodem, lucht en water voor de leer- 
lingen van de zandvoortse basisscholen. 
In de middaguren staan de wereldwinkeliers 
met een stand op het Raadhuisplein om de 
aandacht te vestigen op de ontwikkelingen 
die ons leefklimaat bedreigen. I eanduaartee hoeranh 
>^^—^^^»p 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044, 3055 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 
(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld, 

SAAB-service-dealer 
2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent • Fordservice en verkoop. 

Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 
2525 W. Schouten, centrale verwarming 

oliehaarden, gasforn., wasautomaten 
5769 Sekr. Groene Kruis, b.g.g. 2754 Adm. 

Groene Kruis. evenementen in juni 

Vrijdag 15 juni: Dansdemonstratie door 
de zandvoortse dansgroep 'Chavarim', o.l.v. 
mevr. Van Brakel. Medewerking van dans- 
groep 'Oro' uit Haarlem. Een veelkleurige 
show van internationale volksdansen in 
originele kledij op het Raadhuisplein. 
Aanvang 20 uur. 

Woensdag 20 juni: Zandbouwfiguren- 
wedstrijd op het strand voor de Rotonde 
(politiepost). Deelname a 50 cent. Opgave 
vanaf 12 uur op het strand. (Gevraagd 
ouderen; voor het vormen van een publiek- 
jury. Opgave bij VVV). 

Zaterdag 23 juni: Ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 cent vanaf 18.30 
uur afhalen bij oude brandweerkazerne, 
Kleine Krocht. De optocht start om 19.30 
uur op parkeerterrein achter Raadhuis. Op- 
laten der ballonnen op het Burg. Van 
Fenemaplein. 

Zondag 24 juni: Autoraces om de 
Munster Pokal. Aanvang 13 uur. 

Zaterdag: Maandelijkse kunstmarkt op 
het Gasthuisplein van 10 — 22 uur. 

Bezichtiging van de ned. herv. kerk: 
elke maandag- en woensdagavond van 
19 — 22 u. Duinwandelingen o.l.v. een ervaren 
natuurgids; elke zondag om 13 uur. Start 
bij 'De Duiventil', hoofdingang amsterdamse 
waterleidingduinen (oase), Vogelenzangse- 
weg te Vogelenzang. Verder doorlopend: 
Dolfirama, bowling/kegelen, minigolf, ver- 
keerstuin, manege, uitzichttorens. TENNISCLUB ZANDVOORT 

Zandvoort 1 is afgelopen zondag 
gepromoveerd naar de Overgangsklasse A 
na een 5 — 2 overwinning op Philharmonie 1. 
Onze gelukwensen met dit resultaat. 5 juni 

6 juni 

7 juni 

8 juni 

9 juni 

10 juni 

11 juni H.W. 
06.22 
07.14 
07.11 
09.12 
10.16 
11.25 L.W. 
14.16 
15.11 
16.02 
17.09 
18.11 
19.22 
08.24 H.W. 
18.52 
19.44 
20.40 
21.39 
22.44 
23.55 
12.31 L.W. 
02.50 
03.39 
04.44 
05.33 
06.39 
07.51 
08.40 Zelfs een stem 
als een klok... 
Boetlek en Kadoshop 

PAPILLON 

Voor aparte maar toch 

betaalbare geschenken 

In onze boetiek o.a. Lois • Gimmick - 

Shubette • Pierre Robin tuinbroeken, 

tuinrokken, blouses. 

Uitgebreide collectie T-shirts. 

SIERADEN EN TASSEN 

MUILEN VAN JAN JANSEN 

Kom eens gezellig langs, wij zijn 
ledere dag geopend van 10 — 22 u. 

KERKSTRAAT 22 • GALERY 14 
Zandvoort - Tel. 02507—2949 
ATTENTIE II 
NIEUW 

ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
daarin niet vermeldt wensen te wor- 
den dit schriftelijk aan ons door te 
geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. is niet toereikend om uw 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maar 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maal 
in de week verschijnt en 
door de lezers van a tot z 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad- 
vertentie. 

U kunt ons bellen onder 
nummer 2135 of uw annon- 
Qe sturen naar postbus 151, 
t.n.v. Zandvoortse Koerant. Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

J. F. ZWERVER 

arts 

GEEN PRAKTIJK 

van 4 juni tot 18 juni 

Waarnemers: 

dr. Anderson, dr. Drenth, 

dr. Flieringa 

Te koop 13 m2 GRASZO- 
DEN, p. m2 ƒ 2.-. Tel. 3137. 

Te koop aangeboden OPEN 
HAARDJE, f 100.—. Brede- 
rodestraat 25. Tel. 3648. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor ƒ 595.—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

's Werelds snelste en dege- 
lijkste katamaran die in zee 
door 1 man oprichtbaar is 
en zowel door 1 als door 
meerdere personen gezeild 
kan worden, is het type 
CONDOR, voor slechts 
ƒ 5.750 incl. b.t.w. Voor 
proefvaart: Zandvoort telef. 
3461. Importeur: Kager Ka- 
tamarans b.v., Kortgene. 
Tel. 01108—454-392. 

JONG STEL, onderwijzer en 
studente soc. ak. zoekt met 
spoed vrije woonruimte met 
keuken in Zandvoort of omg. 
Br. no. 4100, Zandv. Krt. 

TE KOOP AANGEB. eet- 
hoek (gr. uittrektafel, 4 
stoelen en 2 fauteuils); een 
gasfornuis ook geschikt v. 
horecabedrijf. Tel. 02507 — 
3472 na 6 uur. Gedipl. VAMOR rijschool 
SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200 en VW 1600, 
ƒ 15. — p. u. Burgm. Beeck- 
manstraat 22. Tel. 4594 ! 

GROOT VAT huisbrandolie 
(200 1) af te halen, ƒ 25.—. 
Tel. 4024 na 19 uur. 

Gevr. HUISH. HULP a f 5.- 
p. u. op maandag of don- 
derdag of beide dagen. 
Mevr. Engelander, Parnassia- 
laan 1, Bentveld, bij bus- 
halte 80 (Bodaan-Stichting). 
Tel. 023—24 23 64. 

Klein SCHILDERSBEDRIJF 
vraagt binnen- en buiten- 
werk. Ook behangen en wit. 
ten. Prijs billijk. Goed werk. 
Referenties aanwezig. Telef. 
023—32 31 43. 

Schildersbedrijf C. PAAP, 
Gasthuisstraat 9, Zandvoort. 
Tel. 5655. Voor al uw wit-, 
schilder- en behangwerk. 
Niet duur. Wel goedl Vraag 
vrijbl. prijsopgaaf. 

Een mooi CYPERS KATJE 
af te halen. Fam. Roodt, 
Haarlemmerstraat 68. 

Zelfst. HUISH. HULP gevr. 
bij echtp. z. kinderen, 2 a 3 
halve dagen p.w. Hoog loon. 
Sophiaweg 61, tel. 2318 of 
2049. 

DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGERI 

G08SAMER: normale prijs 
f 2.28 per 3 stuks ...... NU: 

12 stuks + 3 gratis f 9.— 
24 stuks + 9 gratis ƒ 18. — 

FETHERLITE: normale prijs 
/ 3.— per 3 stuks ...... NU: 

12 stuks + 3 gratis / 12.— 
24 stuks -i- 9 gratis ƒ 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOOKSHOP 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) MEDEWERKER(STER) 
in Zandvoort gevraagd 

Zeer grote spaarbeleggingsmaatschappij zoekt op 
korte termijn een free-lanche medewerker(ster) 
voor Zandvoort en omgeving. Opleiding minstens 
MAVO-niveau. Sollicitant(e) moet bereid zijn 
enkele avonden per week gezinsbezoeken te ver- 
richten. Voor opleiding wordt zorggedragen. Uit- 
stekende financiële mogelijkheden aanwezig. 
Brieven met spoed onder no. 4101, Zandv. Krt. ïï FORTUNA fi ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES 

Schoonmaken ■ Reparatie 
Verhelpen van storingen. 

H. A. SPIER I EU S • Koninginneweg 21 
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012 ^^^^^^^^^^•^^^^^•^^^^^^^^^•^^^^^^^^^^•^ AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 iak Werk 

in uitvoering 

In verband met het uitvoeren van 

werkzaamheden aan de NS-overweg in de 

SOPHIAWEG, gemeente ZANDVOORT. 

gelegen aan de spoorlijn 

HAARLEM - ZANDVOORT 

zal genoemde overweg in de nachten van 

WOENSDAG 6 JUNI 1973 tot 

VRIJDAG 8 JUNI 1973 

telkens van 22.30 uur tot 6.30 uur voor alle 

verkeer, uitgezonderd wielrijders en 

voetgangers gesloten zijn. 

Het verkeer zal worden omgeleid. Nederlandse) Spoorwegen) 86 /poofbonh met ;(|irnpléte; ervice belangrijk hogere 

■ ©lil© met ingang van 1 juni 1973 : perfektrekening 

ƒ 1 000 - per maand vrij 

6 maanden opzegging 

premie spaarregelingen 
w.o. zilvervloot 

12 maanden opzegging 
24 maanden opzegging 
spaardeposito 2 jaar vast 
spaardeposito 3 jaar vast Q4/0 
Qa/q 

6% 
6% 
6!% 
7% 
Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 VERGELIJK 

wat u elders in Zandvoort moet betalen 
en kijk dan ook naar de kwaliteit ! 

DIRK VAN DEN BROEKVERREWEG DE GOEDKOOPSTE 
VOOR VEIUNGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

DEZE WEEK : Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 
export kwaliteit 

GROTE KROP SLA tuinvers 

let op: 
hoge rente en bovendien: 

dagelijkse berekening 

als extra belangrijk voordeel. /paarbank 

uua/t neder land Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 
ikli •»3 
prachtige 
Hollandse 
export- 
kwaliteit 
gram 

f e kunt het beter bij 

DIRK VAN DN BROH ■..,.,, Tweede blad Zandvoortso Koerant pinksterfolklore met 'vroegrijp 
dauwworm en nutskoek' Vroeger kon a men met recht van 
Plnkstervermaken spreken. Want de 
Pinkstervreugde werd met veel overgave 
bedreven. In Amsterdam waren dat de 
'Plnxterblomlopers'. Dat waren kinderen, 
die niet al te .stichtelijke' liedjes zongen 
en een meisje rondleidden: De PInxterblom. 
Ze was behangen met gouden of koralen 
of zilveren kettingen; gouden of zilveren 
voorwerpen en getooid met bloemen. 

Op het platteland van Noord-Holland 
werd de 'Pinxterblom' op een burrie — 
een soort draagbaar waarmee men kazen 
vervoerde — rondgeleid. Zo'n Pinkster- 
bloem was soms behangen met 20 zilveren 
tuigen, 10 zilveren bellen, 3 beugeltassen 
en 25 barnstenen kettingen. Soms droeg ze 
in de rechterhand een zilveren kommetje 
en in haar linkerhand een zilveren bel. 
Deze voorwerpen waren door de buren te 
leen gegeven... Ook in Den Haag kende 
men de Pinksterbloem, evenals in Noord- 
Brabant, Limburg', Arnhem, rondom 
Nijmegen, in Overijsel en in de Graafschap. 

Het rondleiden van de Pinksterbloem 
was een bedelpartij, getuige de woorden 
van dit liedje: 

'Dao kum wie met den Pinksterbroet 

aon. 

Wie kumt maor ienmaol ien 't jaor; 
En aol die ons nie gieven wol, 

Den kan ons laoten staon'. 

Zowel in Arnhem als in Amsterdam 
werd het rondgaan met de Pinksterbloem 
verboden. In Amsterdam werd in 1612 
aan 'der Heeren dienaars' toestemming 
gegeven om, als boete, een ketting of 
een ander mooi versiersel van de Pinkster- 
bloem af te pakken. Toen was het gauw 
afgelopen met het Pinksterbloemenfeest. 
Want niemand wilde nu nog voor dat doel 
haar kostbaarheden uitlenen. In Arnhem 
werd in 1693 de boete gesteld op een 
goudgulden'. Een dergelijk muntstuk was 
alleen maar bij de 'gegoeden' aanwezig. 
Een bewijs dat juist de gegoede burgerij 
aan deze vorm van Pinkstervreugde deel- 
nam. 

Vaak verhoogden schuttersfeesten, 
kermis, openbare toneelvoorstellingen in de 
open lucht met Pinksteren de feestvreugde. 
'Pinkster houden' was het werkwoord voor 
'de bloemetjes buiten zetten'. In 's-Graven- 
hage trok men in de nacht van de eerste 
op tweede Pinksterdag naar het Haagse 
Bos om kermis te vieren met veel dans, 
drank en vechtlust. In de loop van de 
daarop volgende dag gingen de feest- 
gangers de duinen in om aldaar hun roes 
uit te slapen. In 1729 verbood de stede- 
lijke overheid de zogenaamde 'Bosch- 
kermis'. 

Ook elders werd met Pinksteren een 
ekstra glaasje gedronken. Uit een oud boek 
komt' dit korte fragment: Een groepje 
mensen staat in Duivendrecht te kijken 
naar twee mannen, die in een bootje op 
het water aan het dreggen zijn, hetgeen 
aanleiding geeft tot een dialoog tussen 
twee kijkers: 

'Bewaar ons! Mit de dreg? Leit er 

iemand in?' 
'Daar is strakkies 'n man van de 

trekschoit gevallen'. 
'Kristenziele! van de schoit? Hattie 

'n slok op?' 
'Vraag jij dat nog, als 't Pinkster 

is...?' 

Veel Zaandammers vereerden met 
Pinksteren Amsterdam met een bezoek. 
Maar sommigen zagen niet veel van de 
hoofdstad. Er was zelfs een echtpaar uit 
Zaandam dat 20 jaar achtereen elk jaar 
met Pinksteren het voornemen had om • 
Amsterdam te bezoeken. Maar nimmer 
verder kwam dan de herberg 'De Koning 
van Zweden' aan het IJ... 

Zoals hierboven al met enkele voor- 
beelden is aangegeven, probeerde de 
overheid aan Pinksteruitspattingen paal en 
perk te stellen door het uitgeven van 
stedelijke verordeningen, waarin tal van 
festiviteiten of volksvermaken werden ver- 
boden. Zo'n verordening noemde men toen 
een 1 'keur'. De Pinksterkeuren moesten 
prakties elk jaar worden herhaald, telkens 
tegen de tijd dat de feestdagen weer 
naderden. Maar veelal gold hetgeen de 
oude 'Zededichter' zei: ^J| belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko'. off. Renault- 

agent ■ Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. 'Bezwaarlijk is een oud gebruik te 

ontwennen, 

Dat honderden van jaren ging in 

— zwang: 

't 'Gemene volk laat zelden iets door 

dwang' 

Dit gold zeker ten aanzien van twee 
gebruiken met Pinksteren: 'Luilak" op 
zaterdag vóór Pinksteren en het Ring- 
rijden op 'Pinksterdrie', de dinsdag na 
Pinksteren, 

Zet de wekker maar vroeg 

. Wie in vroeger tijden in het Drentse 
Zuid-Laren op Pinkstermaandag 'Vroegrijp' 
was, die zat op rozen. 'Dauwworm' had 
ook niets te klagen; evenmin was dat het 
geval met 'Midden in de ton'. Maar wie 
'Nustkoek' was, die had pech. Want dat 
was het kind, dat als laatste de koeien 
in de wei had gedreven. 'Vroegrijp', 
'Dauwworm' en 'Midden in de ton' waren 
haar vóór geweest. De 'Nustkoek' 'werd 
het dorp rondgeleid door de andere 
kinderen onder luid geroep van: 

'Nust koek! nustkoek! 
Zitst dou zoo diep in de vaerren? 
Kanst het geroup niet heurren? 
Hast dou geen oogies van 

kiekerdekiek! 
Komst ja te ioat metd e koen op den 

diek!' 

Het woord Nustkoek komt van 
'nusselen' hetgeen in het Drents betekent: 
Talmen, niet opschieten. 

In Amsterdam en in de Zaanstreek 
wordt degene, die op zaterdag vóór 
Pinksteren op zijn werk verschijnt 'Luilak' 
genoemd. En de luilak moet trakteren, of 
hij wil of niet, want op die dag wordt 
het luilakfeest nu nóg gevierd. 

De schooljeugd trekt al vroeg op 
pad en wekt met veel kabaal de 'lang- 
slapers'. Soms op niet al te nette manier; 
tenminte vroeger niet. De lieve jeugd 
presteerde het toen om de knoppen van 
twee aangrenzende voordeuren aan elkaar 
te binden en daaraan nog eens een dode 
hond of kat te bevestigen; en dan maar 
bellen of met stenen op de deuren bonzen... 

't Ging er heet toe op zaterdag voor 
Pinksteren. In Amsterdam greep de over- 
heid -in: op 22 mei 1597 werden 'keuren' 
uitgegeven door de plaatselijke bestuurders 
om een eind te maken aan de veldslagen 
die met stokken gewapende jeugd- 
benden tegen elkaar leverden op bruggen 
en pleinen, 't Hielp de eerste keer schijn- 
baar niet veel, want op 5 april 1600 
werd de verordening krachtig herhaald. 
Het zingen van het luilaklied werd echter 
niet verboden en menig langslaper werd 
op zaterdag voor Pinksteren wreed uit de 
slaap gerukt met de woorden:' 

'De luyelak 

De groote slaapzak, 

Hij is opgestaan, 
Hij mag wel weer naar bed toe gaan! 
Aluin, aluin! een dief in je tuin! 
Alarm, alarm! je lief in je arm! 
Al schoon, al schoon! de -roozeboom! 
Al hier, al hier! de eglantier' Koning i kontra kerk 

'Pinksterdrie' is in de Zaanstreek nog 
steeds een ekstra vrije dag. De dag 
waarop b.v. in Purmerend markt wordt 
gehouden. 

Op Walcheren wordt Pinksterdrie óók 
gevierd maar hier is het een sport- 
evenement waar het die dag om draait: 
Het ringrijden. Dat was vroeger ook al zo. 
Een oud reglement zegt in artikel 1, dat 
de deelnemers te half zeven al bij een 
bepaalde herberg aanwezig moesten zijn, 
mèt paard, maar zonder zadel of dek- 
kleed. De deelnemers zetten hun hand- 
tekening op de 'rolle' — de deelnemers- 
lijst — en betalen ieder een rijksdaalder 
aan de penningmeester van de organi- 
serende verenigng. Inmiddels wordt de 
baan uitgezet. Tussen twee hoge palen 
wordt een touw gespannen met in het 
midden de ring. Het is nu de bedoeling 
dat de rijder, en volgens het reglement 
moet hij het paard laten galopperen, 
draven is verboden, in volle vaart, zittend 
op een ongezadeld paard, met een dunne 
lans de ring 'steekt'. Lukt hem dat drie 
keer dan heeft hij een prijs. En er zijn 
prachtige gouden en zilveren gebruiks- 
voorwerpen te winnen. Helemaal voor niets 
krijgt hij zijn prijs echter niet. Het regle- 
ment schrijft voor dat degene die een prijs 
wint zijn kameraden op een pint likeur 
moet trakteren. Is het een wonder dat 
elke winnaar, gezeten op een ladder, 
triomfantelijk door zijn vrienden naar de 
herberg wordt gedragen? 

Maar het gaat ook om de eer. Aan 
de winnaar wordt bovendien een breed 
zijden lint geschonken. In vele gevallen zit 
het meisje van de winnaar de volgende 
zondag in de kerk met het lint prijkend 
op haar hoed. Zij deelt in de glorie! 
Misschien hadden de kerkeraden van de 
Walcherse kerken geen bezwaar tegen 
de fleurige kleuren op de hoeden van de 
vriendinnen tijdens de kerkdienst; zij hadden 
dit schijnbaar wel ten aanzien van de 
vele pinten likeur die door het keelgat 
van de vrienden stroomden. Op 1 1 januari 
1687 wendden de gezamenlijke kerken 
van Walcheren zich tot de wereldlijke 
overheid met het verzoek om 'een einde 
te maken aan het ringsteken waarbij vele 
wulpsch- en ongerijmdheden van danserijen 
gepleegd waren'. 

Dat velen het anders zagen getuigt 
het gedicht dat Betje Wolf hieromtrent' 
schreef: 

'Om niet, o Norsaart! smaalt ge op 

deez' onnoosle vreugd; 
U lastig heeklen spruit uit geemlijkheid, 
geen deugd, 
't Verstand verbiedt ons niet in zulk 
vermaak te deelen. 
Die nooit den boog der zorg ontspant, 
Die krenkt gezondheid en verstand. 
Speel, wandel, kaats, 't is eve 

onschuldig; t' kan niet scheelen; 
Gewaande Phiiosooph, gij kent de 

menschen niet.' 

De stedelijke overheden verklaarden 
het voorstel van de kerken niet voor 
ontvankelijk. Zij werden, zij het dan bijna 
twee eeuwen later, daarbij krachtig ge- 
steund door hoge gezagsdragers: Zowel 
koning Willem I als koning Willem II 
woonde het Zeeuwse ringrijden bij en op 
23 mei 1862 'reikte koning Willem II aan 
de twee beste ringrijders de door hemzelf 
beschikbaar gestelde prijzen eigenhandig 
uit. Elke winnaar kreeg een gouden horloge 
mèt inskriptie... ptt tijdens uw vakantie Het verdient aanbeveling buren of kennissen 
te vragen tijdens uw afwezigheid uw post 
uit de brievenbus te halen en te bewaren. 
Indien u naar een vast vakantie-adres gaat, 
kunnen zij u de post nazenden. In het bin- 
nenland gebeurt dat kosteloos. 

Bij doorzending naar het buitenland moet in 
veel gevallen aanvullend port worden be- 
taald. U kunt ook PTT vragen uw post naar 
het vakantie-adres na te zenden of tegen 
betaling op het postkantoor te bewaren. 
Verzoeken daartoe moeten uiterlijk drie da- 
gen voor het vertrek schriftelijk worden in- 
gediend bij de direkteur van het postkan- 
toor in uw woonplaats. 
Wat betreft postpakketten verdient het bij- 
zondere aanbeveling er voor te zorgen dat 
tijdens uw vakantie geen pakketten behoe- ven te worden besteld, aangezien de kosten 
voor nazending ervan vrij hoog zijn; Boven- 
dien kunnen postpakketten die niet moeten 
worden nagezonden slechts korte tijd op 
het postkantoor worden bewaard. Informeer 
voor de tarieven voor nazending van post- 
stukken bij het informatienummer 0017 van 
de klantenservice posterijen. 
Voorkom in elk geval, dat tijdens uw afwe- 
zigheid de post in de brievenbus achter- 
blijft. 

Informeer in uw vakantie-oord naar de post- 
tarieven. Van een aantal europese landen 
zijn de tarieven voor verzending van post- 
stukken naar Nederland hieronder vermeld. 
Voor prentbriefkaarten geldt het drukwerk- 
tarief, mits alleen voorzien van de gebrui- 
kelijke groeten e.d. van maksimaal vijf 
woorden en naam en adres van de afzender. 

In eigen valu 


ta 


Land 


Munteenheid 


brieven 


brief- 


drukwerken 


t/m 20 g 


kaarten 


t/m 20 g 


België 


franc 


4,50 


3,50 


4 1 ) 


Denemarken 


öre 


100 


60 


40 


West-Duitsland 


pfennig 


40 


30 


30 


Frankrijk 


centimes 


50 


30 


40 


Griekenland 


drachme 


4.50 


3 


2 


Groot-Brittannië 


pence 


5 


3 


3 


Italië 


lire 


50 


40 


20 


Luxemburg 


franc 


4 


3 


4') 


Noorwegen 


öre 


140 


100 


70 


Oostenrijk 


schilling 


4 


2,50 


2 


Portugal 


escudo 


3 


2 


1,50 


Spanje 


peseta 


8 


5 


2 


Zweden 


öre 


100 


70 


55 


Zwitserland 


centimes 


40 


30 


30 evenementen in juni 

In samenwerking met VVV-Zandvoort 
zullen deze maand de navolgende zo m er- 
evenementen plaatsvinden: 

Zaterdag 9 juni: Luilakfietstocht voor 
de jeugd van 10 — 16 jaar. Deelname ƒ 1,50. 
Opgave bij K. J. Koper, Van Lennepweg 
38/4, tel. 4833. Start op het Raadhuisplein 
om 5.30 uur 's morgens. 

Zaterdag 9 juni: Konsert door Badrick 
•Deerenberg, blokfluit en Kees Rosenhart, 
klavecimbel, in de ned. herv. kerk. Kaarten 
a / 4, — aan de kerk; C.J.P. en bejaarden 
/ 2, — , aanvang 20.15 uur. 

Maandag 1 1 juni: Pinkster autoraces. 
Wedstrijden om het nationale kampioen- 
schap. Aanvang 12 uur. Training en voor- 
races op zaterdag 9 juni van 10 — 17 uur. 

Maandag 1 1 juni: Zeilwedstrijden door 
de watersportvereniging 'Zandvoort'. 

Dinsdag 12 juni: Konsert door 'Der 
Sindelfinger Kinderchor' uit Sindelfingen, 
Duitsland, in de ned. herv. kerk. Kaarten a 
/ 2,50, bel. inbegrepen, bij het VVV-kantoor. 
Aanvang 20 uur. Het koor bestaat uit 75 
jongens en meisjes en trad eerder op in 
Londen, Parijs, Zürich en voor de duitse 
televisiestations. , 

Vrijdag 15 juni: Dansdemonstratie door 
de zandvoortse dansgroep 'Chavarim', o.l.v. 
mevr. Van Brakel. Medewerking van dans- 
groep 'Oro' uit Haarlem. Een veelkleurige 
show van internationale volksdansen in 
originele kledij op het Raadhuisplein. 
Aanvang 20 uur. 

Woensdag 20 juni: Zandbouwfiguren- 
wedstrijd op het strand voor de Rotonde 
(politiepost). Deelname a 50 cent. Opgave 
vanaf 12 uur op het strand. (Gevraagd 
ouderen; voor het vormen van een publiek- 
jury. Opgave bij VVV). 

Zaterdag 23 juni: Ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 cent vanaf 18.30 
uur afhalen bij oude brandweerkazerne, 
Kleine Krocht. De optocht start om 19.30 
uur op parkeerterrein achter Raadhuis. Op- 
laten der ballonnen op het Burg. Van 
Fenemaplein. 

Zondag 24 juni: Autoraces om de 
Munster Pokal. Aanvang 13 uur. 

Zaterdag 23 juni: Maandelijkse kunst- 
markt op het Gasthuisplein van 10 — 22 uur. 

Bezichtiging van de ned. herv. kerk: 
elke maandag- en woensdagavond van 
19 — 22 u. Duinwandelingen o.l.v. een ervaren 
natuurgids; elke zondag om 13 uur. Start 
bij 'De Duiventil', hoofdingang amsterdamse 
waterleidingduinen (oase), Vogelenzangse- 
weg te Vogelenzang. Verder doorlopend: 
Dolfirama, bowling/kegelen, minigolf, ver- 
keerstuin, manege, uitzichttorens. eanduaorrse hoeranr Sommige mensen ruiken een brand 
r^ 


c 


T 


^ 


r 


^ ■"> I 
I 
I 
I 

I 

I Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u«nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. ADVERTEREN DOET VERKOPEN *) Voor prentbriefkaarten is het voordeliger het lagere briefkaarttarief te hanteren. NATIONAAL OCCASION CENTRUM 3 maanden schriftelijke 
NOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 CENTRALE VERWARMING TECHNISCH JNSTALLATIE^BUREAU ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN DE KAASHOEK 

250 gram ROOMBOTER 1,79 

10 EIEREN 1,25 

500 gram JONGE KAAS 2,80 

500 gram BELEGEN KAAS 2.95 

I Hele Kg 5.70 

1 HELE DOOS CAMENBERT van ƒ 2,30 NU 1.89 
HALTESTRAAT 38 TEL. 5000 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.BJI. en BeursverenlgtaB 

Burg. Engelbwtsstraat 11 
Zandvoort Telefoon BB 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Neem uw brood, hoek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERFF 

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 4414 eanduDorrse hoeranr KUIK MEUBELEN B.V.i.o. 

Passage 13-15 Zandvoort 
02507-6975/6976 
EIGENTIJDSE MEUBELEN VOOR EIGENTIJDSE MENSEN staf muziekkorps leger des heils uitnodiging tot het bijwonen van een 
uur van gewijde zang en muziek 

op zondag 17 juni 1973 in de 
ned. herv. kerk, kerkplein 
te zandvoort 

aanvang 3 uur 's middags 

toegang vrij. leger des heils • haarlem-n. stichter: william booth - bandoengstraat 21 - tel. 023-251631 HUIZE ELHORST 

banketbakker 
kok. 

Heeft U Abraham al gezien? 

Suggestie voor een speciale verjaardag. 
Viering vanaf 6 personen. , 

AANGEKLEDEN KOP BOUILLON ... ƒ2,— p.p. 

HORS D'OEUVRE vanaf ƒ8,50 p.p. 

IJS OF PUDDING ƒ2,— p.p. 

Thuis dineren is toch veel intiemer. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31. HAARLEM. ATTENTIE !! 
NIEUW 

ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
daarin niet vermeldt wensen te wor- 
den dit schriftelijk aan ons door te 
geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. (Advertentie) 

UITSLAG 

SCHOOLREBUSWEDSTRIJD „KAPKLUS" 
no. 738 d.d. 13 maart 1973 

Juiste oplossing: Een nieuw huis voor de 
jeugd van Zandvoortmeeuwen. 

Na loting: 

Eerste prijs ƒ 100, — : A. J. van Houten, 
Vondellaan 12, Zandvoort; tweede prijs 
ƒ 75, — : D. Doornekamp, Celsiusstraat 36, 
Zandvoort; derde prijs ƒ 50, — : André Ko- 
per, Koningstraat 51, Zandvoort; vierde prijs 
ƒ25, — : G. Hölzken, Schoolstraat 15, Zand- 
voort; vijfde prijs ƒ 10, — : H. Opheikens, 
v. Lennepweg 42 III, Zandvoort; zesde prijs 
ƒ 10, — : E. Koper, Flemingstraat 6 Zand- 
voort; zevende prijs ƒ 10, — : Duco Drenth, 
Hogeweg 43, Zandvoort; achtste prijs ƒ 10,-: 
Jan Draijer jr., Ostadestraat 9, Zandvoort; 
negende prijs ƒ 10, — : Daan v. d. Weele, 
Keesomstraat 93, Zandvoort. 

Aldus naar waarheid opgemaakt op vrijdag 
25 mei 1973. 

K. C. van der Mije Pzn. 
„Kapklus" bekendmaking: 

Verstege damesfiets no. 543; cassetterecor- 
der no. 520; transistor no. 525. 
Stelt u in verbinding met de penningmees- 
ter: H. J. Schutte. ) Tweed» blad Zandvoortse Koerant pinksterfolklore met 'vroegrijp 
dauwworm en nutskoek' Vroeger kon men met recht van 
PInkstervermaken spreken. Want de 
Pinkstervreugde werd met veel overgave 
bedreven. In Amsterdam waren dat de 
'PInxterblomlopers'. Dat waren kinderen, 
die niet al te .stichtelijke' liedjes zongen 
en een meisje rondleidden: De Pinxterblom. 
Ze was behangen met gouden of koralen 
of zilveren kettingen; gouden of zilveren 
voorwerpen en getooid met bloemen. 

Op het platteland van Noord-Holland 
werd de 'Pinxterblom' op een burrie — 
een soort draagbaar waarmee men kazen 
vervoerde — rondgeleid. Zo'n Pinkster- 
bloem was soms behangen met 20 zilveren 
tuigen, 10 zilveren bellen, 3 beugeltassen 
en 25 barnstenen kettingen. Soms droeg ze 
in de rechterhand een zilveren kommetje 
en in haar linkerhand een zilveren bel. 
Deze voorwerpen waren door de buren te 
leen gegeven... Ook in Den Haag kende 
men de Pinksterbloem, evenals in Noord- 
Brabant, Limburg, Arnhem, rondom 
Nijmegen, in Overijsel en in de Graafschap. 

Het rondleiden van de Pinksterbloem 
was een bedelpartij, getuige de woorden 
van dit liedje: 

'Dao kum wie met den Pinksterbroet 

aon, 

Wie kumt maor ienmaol ien 't jaor; 
En aol die ons nie gieven wol, 

Den kan ons laoten staon'. 

Zowel in Arnhem als in Amsterdam 
werd het rondgaan met de Pinksterbloem 
verboden. In Amsterdam werd in 1612 
aan 'der Heeren dienaars' toestemming 
ge'geven om, als boete, een ketting of 
een ander mooi versiersel van de Pinkster- 
bloem af te pakken. Toen was het gauw 
afgelopen met het Pinksterbloemenfeest. 
Want niemand wilde nu nog voor dat doel 
haar kostbaarheden uitlenen. In Arnhem 
werd in 1693 de boete gesteld op een 
goudgulden'. Een dergelijk muntstuk was 
alleen maar bij de 'gegoeden' aanwezig. 
Een bewijs dat juist de gegoede burgerij 
aan deze vorm van Pinkstervreugde deel- 
nam. 

Vaak verhoogden schuttersfeesten, 
kermis, openbare toneelvoorstellingen in de 
open lucht met Pinksteren de feestvreugde. 
'Pinkster houden' was het werkwoord voor 
'de bloemetjes buiten zetten'. In 's-Graven- 
hage trok men in de nacht van de eerste 
op tweede Pinksterdag naar het Haagse 
Bos om kermis te vieren met veel dans, 
drank en vechtlust. In de loop van de 
daarop volgende dag gingen de feest- 
gangers de duinen in om aldaar hun roes 
uit te slapen. In 1729 verbood de stede- 
lijke overheid de zogenaamde 'Bosch- 
kermis'. 

Ook elders werd met Pinksteren een 
ekstra glaasje gedronken. Uit een oud boek 
komt dit korte fragment: Een groepje 
mensen staat in Duivendrecht te kijken 
naar twee mannen, die in een bootje op 
het water aan het dreggen zijn, hetgeen 
aanleiding geeft tot een dialoog tussen 
twee kijkers: 

'Bewaar ons! Mit de dreg? Leit er 

iemand in?' 
'Daar is strakkies 'n man van de 

trekschoit gevallen'. 
'Kristenziele! van de schoit? Hattie 

'n slok op?' 
'Vraag jij dat nog, als 't Pinkster 

is...?' 

Veel Zaandammers vereerden met 
Pinksteren Amsterdam met een bezoek. 
Maar sommigen zagen niet veel van de 
hoofdstad. Er was zelfs een echtpaar uit 
Zaandam dat 20 jaar achtereen elk jaar 
met Pinksteren het voornemen had om 
Amsterdam te bezoeken. Maar nimmer 
verder kwam dan de herberg 'De Koning 
van Zweden' aan het IJ... 

Zoals hierboven al met enkele voor- 
beelden is aangegeven, probeerde de 
overheid aan Pinksteruitspattingen paal en 
perk te stellen door het uitgeven van 
stedelijke verordeningen, waarin tal van 
festiviteiten of volksvermaken werden ver- 
boden. Zo'n verordening noemde men toen 
een 'keur'. De Pinksterkeuren moesten 
prakties elk jaar worden herhaald, telkens 
tegen de tijd dat de feestdagen weer 
naderden. Maar veelal gold hetgeen de 
oude 'Zededichter' zei: ül belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262' Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiawegi 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. 'Bezwaarlijk is een oud gebruik te 

ontwennen, 

Dat honderden van jaren ging in 

— zwang: 

't 'Gemene volk laat zelden iets door 

dwang' 

Dit gold zeker ten aanzien van twee 
gebruiken met Pinksteren: 'Luilak' op 
zaterdag vóór Pinksteren en het Ring- 
rijden op 'Pinksterdrie', de dinsdag na 
Pinksteren. 

Zet de wekker maar vroeg 

Wie in vroeger tijden in het Drentse 
Zuid-Laren op Pinkstermaandag 'Vroegrijp' 
was, die zat op rozen. 'Dauwworm' had 
ook niets te klagen; evenmin was dat het 
geval met 'Midden in de ton'. Maar wie 
'Nustkoek' was, die had pech. Want dat 
was het kind, dat als laatste de koeien 
in de wei had gedreven. 'Vroegrijp', 
'Dauwworm' en 'Midden in de ton' waren 
haar vóór geweest. De 'Nustkoek' 'werd 
het dorp rondgeleid door de andere 
kinderen onder luid geroep van: 

'Nust koek! nustkoekl 
Zitst dou zoo diep in de vaerren? 
Kanst het geroup niet heurren? 
Hast dou geen oogies van 

kiekerdekiek! 
Komst ja te ioat metd e koen op den 

diekl' 

Het woord Nustkoek komt van 
'nusselen' hetgeen in het Drents betekent: 
Talmen, niet opschieten. 

In Amsterdam en in de Zaanstreek 
wordt degene, die op zaterdag vóór 
Pinksteren op zijn werk verschijnt 'Luilak' 
genoemd. En de luilak moet trakteren, of 
hij wil of niet, want op die dag wordt 
het luilakfeest nu nóg gevierd. 

De schooljeugd trekt al vroeg op 
pad en wekt met veel kabaal de 'lang- 
slapers'. Soms op niet al te nette manier; 
tenminte vroeger niet. De lieve jeugd 
presteerde het toen om de knoppen van 
twee aangrenzende voordeuren aan elkaar 
te binden en daaraan nog eens een dode 
hond of kat te bevestigen; en dan maar 
bellen of met stenen op de deuren bonzen... 

't Ging er heet toe op zaterdag voor 
Pinksteren. In Amsterdam greep de over- 
heid in: op 22 mei 1597 werden 'keuren' 
uitgegeven door de plaatselijke bestuurders 
om een eind te maken aan de veldslagen 
die met stokken gewapende jeugd- 
benden tegen elkaar leverden op bruggen 
en pleinen, 't Hielp de eerste keer schijn- 
baar niet veel, want op 5 april 1600 
werd de verordening krachtig herhaald. 
Het zingen van het luilaklied werd echter 
niet verboden en menig langslaper werd 
op zaterdag voor Pinksteren wreed uit de 
slaap gerukt met de woorden: 

'De luyelak 

De groote slaapzak, 

Hij is opgestaan, 
Hij mag wel weer naar bed toe gaan! 
Aluin, aluin! een dief in je tuin! 
Alarm, alarm! je lief in je arm! 
Ai schoon, al schoonl de roozeboom! 
Al hier, al hier! de eglantier' " Koning kontra kerk 

'Pinksterdrie' is in de Zaanstreek nog 
steeds een ekstra vrije dag. De dag 
waarop b.v. in Purmerend markt wordt 
gehouden. 

Op Walcheren wordt Pinksterdrie óók 
gevierd maar hier is het een sport- 
evenement waar het die dag om draait: 
Het ringrijden. Dat was vroeger ook al zo. 
Een oud reglement zegt in artikel 1, dat 
de deelnemers te half zeven al bij een 
bepaalde herberg aanwezig moesten zijn, 
mèt paard, maar zonder zadel of dek- 
kleed. De deelnemers zetten hun hand- 
tekening op de 'rolle' — de deelnemers- 
lijst — en betalen ieder een rijksdaalder 
aan de penningmeester van de organi- 
serende verenigng. Inmiddels wordt de 
baan uitgezet. Tussen twee hoge palen 
wordt een touw gespannen met in het 
midden de ring. Het is nu de bedoeling 
dat de rijder, en volgens het reglement 
moet hij het paard laten galopperen, 
draven is verboden, in volle vaart, zittend 
op een ongezadeld paard, met een dunne 
lans de ring 'steekt'. Lukt hem dat drie 
keer dan heeft hij een prijs. En er zijn 
prachtige gouden en zilveren gebruiks- 
voorwerpen te winnen. Helemaal voor niets 
krijgt hij zijn prijs echter niet. Het regle- 
ment schrijft voor dat degene die een prijs 
wint zijn kameraden op een pint likeur 
moet trakteren. Is het een wonder dat 
elke winnaar, gezeten op een ladder, 
triomfantelijk door zijn vrienden naar de 
herberg wordt gedragen? 

Maar het gaat ook om de eer. Aan 
de winnaar wordt bovendien een breed 
zijden lint geschonken. In vele gevallen zit 
het meisje van de winnaar de volgende 
zondag in de kerk met het lint prijkend 
op haar hoed. Zij deelt in de glorie! 
Misschien hadden de kerkeraden van de 
Walcherse kerken geen bezwaat tegen 
de fleurige kleuren op de hoeden van de 
vriendinnen tijdens de kerkdienst; zij hadden 
dit schijnbaar wel ten aanzien van de 
vele pinten likeur die door het keelgat 
van de vrienden stroomden. Op 1 1 januari 
1687 wendden de gezamenlijke kerken 
van Walcheren zich tot de wereldlijke 
overheid met het verzoek om 'een einde 
te maken aan het ringsteken waarbij vele 
wulpsch- en ongerijmdheden van danserijen 
gepleegd waren'. 

Dat velen het anders zagen getuigt 
het gedicht dat Betje Wolf hieromtrent 
schreef: 

'Om niet, o Norsaart! smaalt ge op 

deez' onnoosle vreugd; 
U lastig heeklen spruit uit geemlijkheid, 
geen deugd, 
't Verstand verbiedt ons niet in zulk 
vermaak te deelen. 
Die nooit den boog der zorg ontspant, 
Die krenkt gezondheid en verstand. 
Speel, wandel, kaats, 't is eve 

onschuldig; t' kan niet scheelen; 
Gewaande Philosooph, gij kent de 

menschen niet.' 

De stedelijke overheden verklaarden 
het voorstel van de kerken niet voor 
ontvankelijk. Zij werden, zij het dan bijna 
twee eeuwen later, daarbij krachtig ge- 
steund door hoge gezagsdragers: Zowel 
koning Willem I als koning Willem II 
woonde het Zeeuwse ringrijden bij en op 
23 mei 1862 reikte koning Willem II aan 
de twee beste ringrijders de door hemzelf 
beschikbaar gestelde prijzen eigenhandig 
uit. Elke winnaar kreeg een gouden horloge 
mèt inskriptie... ptt tijdens uw vakantie Het verdient aanbeveling buren of kennissen 
te vragen tijdens uw afwezigheid uw post 
uit de brievenbus te halen en te bewaren. 
Indien u naar een vast vakantie-adres gaat, 
kunnen zij u de post nazenden. In het bin- 
nenland gebeurt dat kosteloos. 

Bij doorzending naar het buitenland moet in 
veel gevallen aanvullend port worden be- 
taald. U kunt ook PTT vragen uw post naar 
het vakantie-adres na te zenden of tegen 
betaling op het postkantoor te bewaren. 
Verzoeken daartoe moeten uiterlijk drie da- 
gen voor het vertrek schriftelijk worden in- 
gediend bij de direkteur van het postkan- 
toor in uw woonplaats. 
Wat betreft postpakketten verdient het bij- 
zondere aanbeveling er voor te zorgen dat 
tijdens uw vakantie geen pakketten behoe- ven te worden besteld, aangezien de kosten 
voor nazending ervan vrij hoog zijn. Boven- 
dien kunnen postpakketten die niet moeten 
worden nagezonden slechts korte tijd op 
het postkantoor worden bewaard. Informeer 
voor de tarieven voor nazending van post- 
stukken bij het informatienummer 0017 van 
de klantenservice posterijen. 
Voorkom in elk geval, dat tijdens uw afwe- 
zigheid de post in de brievenbus achter- 
blijft. 

Informeer in uw vakantie-oord naar de post- 
tarieven. Van een aantal europese landen 
zijn de tarieven voor verzending van post- 
stukken naar Nederland hieronder vermeld. 
Voor prentbriefkaarten geldt het drukwerk- 
tarief, mits alleen voorzien van de gebrui- 
kelijke groeten e.d. van maksimaal vijf 
woordeneen naam en adres van de afzender. Land 

België 

Denemarken 

West-Duitsland 

Frankrijk 

Griekenland 

Groot-Brittannië 

Italië 

Luxemburg 

Noorwegen 

Oostenrijk 

Portugal 

Spanje 

Zweden 

Zwitserland Munteenheid 

franc 

öre 

pfennig 

centimes 

drachme 

pence 

lire 

franc 

öre 

schilling 

escudo 

peseta 

öre 

centimes 

In eigen valuta 
brieven 
t/m 20 g 


brief- 
kaarten 


drukwerke 
t/m 20 g 


4,50 


3,50 


4 1 ) 


100 


60 


40 


40 


30 


30 


50 


30 


40 *) 


4,50 


3 


2 


5 


3 


3 


50 


* 40 


20 


4 


3 


4 1 ) 


140 


100 


70 


4 


2,50 


2 


3 


2 


1,50 


8 


5 


2 


100 


70 


55 


40 


30 


30 evenementen in juni 

In samenwerking met VVV-Zandvoort 
zullen deze maand de navolgende zomer- 
evenementen plaatsvinden: 

Zaterdag 9 juni: Luilakfietstocht voor 
de jeugd van 10 — 16 jaar. Deelname f 1,50. 
Opgave bij K. J. Koper, Van Lennepweg 
38/4, tel. 4833. Start op het Raadhuisplein 
om 5.30 uur 's morgens. 

Zaterdag 9 juni: Konsert door Badrick 
Deerenberg, blokfluit en Kees Rosenhart, 
klavecimbel, in de ned. herv. kerk. Kaarten 
a f 4, — aan de kerk; C.J.P. en bejaarden 
ƒ2, — , aanvang 20.15 uur. 

Maandag 1 1 juni: Pinkster autoraces. 
Wedstrijden om het nationale kampioen- 
schap. Aanvang 12 uur. Training en voor- 
races op zaterdag 9 juni van 10 — 17 uur. 

Maandag 1 1 juni: Zeilwedstrijden door 
de watersportvereniging 'Zandvoort'. 

Dinsdag 12 juni: Konsert door 'Der 
Sindelfinger Kinderchor' uit Sindelfingen, 
Duitsland, in de ned. herv. kerk. Kaarten a 
/ 2,50, bel. inbegrepen, bij het VVV-kantoor. 
Aanvang 20 uur. Het koor bestaat uit 75 
jongens en meisjes en trad eerder op in 
Londen, Parijs, Zürich en voor de duitse 
televisiestations. 

Vrijdag 15 juni: Dansdemonstratie door 
de zandvoortse dansgroep 'Chavarim', o.l.v. 
mevr. Van Brakel. Medewerking van dans- 
groep 'Oro' uit Haarlem. Een veelkleurige 
show van internationale volksdansen in 
originele kledij op het Raadhuisplein. 
Aanvang 20 uur. 

Woensdag 20 juni: Zandbouwfiguren- 
wedstrijd op het strand voor de Rotonde 
(politiepost). Deelname a 50 cent. Opgave 
vanaf 12 uur op het strand. (Gevraagd 
ouderen; voor het vormen van een publiek- 
jury. Opgave bij VVV). 

Zaterdag 23 juni: Ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 cent vanaf 18.30 
uur afhalen bij oude brandweerkazerne, 
Kleine Krocht. De optocht start om 19.30 
uur op parkeerterrein achter Raadhuis. Op- 
laten der ballonnen op het Burg. Van 
Fenemaplein. < 

Zondag 24 juni: Autoraces om de 
Munster Pokal. Aanvang 13 uur. 

Zaterdag 23 juni: Maandelijkse kunst- 
markt op het Gasthuisplein van 10 — 22 uur. 

Bezichtiging van de ned. herv. kerk: 
elke maandag- en woensdagavond van 
19 — 22 u. Duinwandelingen o.l.v. een ervaren 
natuurgids; elke zondag om 13 uur. Start 
bij 'De Duiventil', hoofdingang amsterdamse 
waterleidingduinen (oase), Vogelenzangse- 
weg te Vogelenzang. Verder doorlopend: 
Dolfirama, bowling/kegelen, minigolf, ver- 
keerstuin, manege, uitzichttorens. Esnduaarr5E taranr Sommige mensen ruiken een brand 
Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. ADVERTEREN DOET VERKOPEN *) Voor prentbriefkaarten is het voordeliger het lagere briefkaarttarief te hanteren. LI NATIONAAL OCCASION CENTRUM 3 maanden schriftelijke 
NOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 CENTRALE VERWARMING technisch.installatie:bureau ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN DE KAASHOEK 

250 gram ROOMBOTER 1,79 

10 EIEREN 1,25 

500 gram JONGE KAAS 2,80 

500 gram BELEGEN KAAS 2,95 

1 Hele Kg 5.70 

1 HELE DOOS CAMENBERT van ƒ 2,30 NU 1.89 
HALTESTRAAT 38 TEL. 5000 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beursverenleing 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort Telefoon 66 31 

Voor aan- of verkoop van uw 
FLAT of WONWIG 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Neem uw brood, koek, 
beschuit ea biscuits 
van bakker v. d. WERFF 

Gaathulsplain 3 • Telefoon 2120 Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 441 4 eanduoorfse hoeran} 1 KUIK MEUBELEN B.V.i.o. 

Passage 13-15 Zandvoort 
02507-6975/6976 
EIGENTIJDSE MEUBELEN VOOR EIGENTIJDSE MENSEN stafmuziekkorps leger des heils uitnodiging tot het bijwonen van een 
uur van gewijde, zang en muziek 

op zondag 17 juni 1973 in de 
ned. herv. kerk, kerkplein 
te zandvoort 

aanvang 3 uur 's middags 

toegang vrij. leger des hel Is - haarlem-n. stichter: wllllam booth • bandoengstraat 21 • tel. 023-251631 HUIZE ELHORST banketbakker 
kok. Heeft U Abraham al gezien? 

Suggestie voor een speciale verjaardag. 
Viering vanaf 6 personen. 

AANGEKLEDEN KOP BOUILLON ... ƒ2.— p.p. 

HORS D'OEUVRE .._. vanaf ƒ8.50 p.p^- 

IJS OF PUDDING ƒ2,— p.p. 

Thuis dineren Is toch veel Intiemer. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. ATTENTIE!! 

NIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
daarin niet vermeldt wensen te wor- 
den dit schriftelijk aan ons door te 
geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. (Advertentie) 

UITSLAG 

SCHOOLREBUSWEDSTRMD „K APK LUS" 
no. 738 d.d. 13 maart' 1973 

Juiste oplossing: Een nieuw huis voor de 
jeugd van Zandvoortmeeuwen. 

Na loting: 

Eerste prijs f 100, — : A. J. van Houten, 
Vondellaan 12, Zandvoort; tweede prijs 
ƒ 75, — : D. Doomekamp, Celsiusstraat 36. 
Zandvoort; derde prijs ƒ 50, — : André Ko- 
per, Koningstraat 51, Zandvoort; vierde prijs 
ƒ 25, — : G. Hölzken, Schoolstraat 15, Zand- 
voort; vijfde prijs ƒ 10, — : H. Opheikens, 
v. Lennepweg 42 III, Zandvoort; zesde prijs 
ƒ 10, — : E. Koper, Flemingstraat 6 Zand- 
voort; zevende prijs ƒ 10, — : Duco Drenth, 
Hogeweg 43, Zandvoort; achtste prijs ƒ 10,-: 
Jan Draijer jr., Ostadestraat 9. Zandvoort; 
negende prijs ƒ 10, — : Daan v. d. Weele, 
Keesomstraat 93, Zandvoort. 

Aldus naar waarheid opgemaakt op vrijdag 
25 mei 1973. 

K. C. van der Mije Pzn. 

„Kapklus" bekendmaking: 

Verstege damesfiets no. 543; cassetterecor- 
der no. 520; transistor no. 525. 
Stelt u in verbinding met de penningmees- 
ter: H. J. Schutte. 73e jaargang no. 42 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 8 JUNI 1973 T^&i nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduaortee hoera* 

redaktie en administratie: postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
gasbel 

voor 

kust Over de oor- 
zaak van de zon- 
dagavond door de 
bewoners van de 
boulevard waar- 
genomen vlammen 
voor de kust van 
Zandvoort hebben 
wij u afgelopen 
dinsdag in 'Nieuws 
kort en klein' 
reeds bericht. Het 
vuur was afkom- 
stig van een ge- 
opende gasbel. 
Thans kunnen wij 
meedelen dat de 
bel werd aange- 
boord door het 
booreiland Trans 
Ocean 1 van de 
Nederlandse Aard- 
olie Maatschappij, 
dat in opdracht 
van de Holland 
Sea Search Groep 
II boringen verricht 
tussen Zandvoort 
en Mmuiden. 
Op dit moment worden proeven genomen om de gedragingen van het reservoir 

en de samenstelling van het gas, onder meer op de kaioriese waarde, vast te stellen. 

Dit gaat gepaard met het fakkelen van het het vrijkomende gas, hetgeen vanaf de 

kust in de avonduren duidelijk zichtbaar is. 

Bij de Holland Sea Search Groep II wordt op dtt moment voorzichtig gesproken 

over 'bemoedigende cijfers ten aanzien van de grootte van de produktie'. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 MET ZESKAMP 
NAAR CHARTRES 

Over 4 weken vertrekt de zandvoortse 
Zeskampploeg naar het franse Chartres 
om daar deel te nemen aan het inter- 
nationale 'Spel zonder Grenzen'. Ook een 
aantal supporters wil de reis meemaken en 
in principe zal een busreis worden geor- 
ganiseerd naar Parijs en Chartres. Bij 
voldoende deelname start deze supporters- 
reis op zaterdag 30 juni en zal de terug- 
reis op donderdag 5 juli worden aanvaard. 
In dat geval zullen de kosten liggen tussen 
f 50, — (reis) en ca. ƒ 200, — (reis + 
voledige verzorging). Zeer spoedige opgave 
is gewenst bij F. Boukes, Linnaeusstraat 
1—4, tel. 3585. 

Verloting 

Een reis naar Parijs en Chartres, 
geheel verzorgd voor twee personen, is 
eveneens te winnen als hoofdprijs van de 
grote Zeskamp-loterij, die de komende 
weken wordt gehouden. De zandvoortse 
zeskampers zullen de loten voor één gulden 
per stuk aan de man en de vrouw brengen. Autohuur vanouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


8 juni 


09.12 


17.09 


21.39 


05.33 


9 juni 


10.16 


18.11 


22.44 


06.39 


10 juni 


11.25 


19.22 


23.55 


07.51 


1 1 juni 


— . — 


08.24 


12.31 


08.40 


12 juni 


01.04 


09.00 


13.32 


21.23 


13 juni 


01.55 


09.44 


14.24 


22.19 


14 juni 


02.33 


10.24 


14.55 


22.56 
PEETERS 
Haltestraat 66 
Zandvoort 


• Tel. 3618 

nieuws kort 
en klein De koorzang viert hoogtij in Zandvoort. 
Op 12 juni a.s. geeft het Sindelfinger Kin- 
derchor — 75 jongens en meisjes in tiener- 
leeftijd uit West-Duitsland — o.l.v. Klaus 
Roller — een konsert in de hervormde kerk. 
Aanvang 20.00 uur. Het programma bestaat 
uit spirituals en nieuwe geestelijke liederen. 
Kaarten a f 2,50 vanaf heden verkrijgbaar 
bij de vvv-kiosk op het Raadhuisplein. 

Op 15 juni a.s. geeft het Zandvoorts 
Christelijk Kinderkoor o.l.v. Pieter de Jong 
met Teke Bijlsma aan de vleugel een voor- 
jaarsuitvoering in de geref. kerk. Aan dit 
konsert zal Martine Bijl solistische mede- 
werking verlenen. Toegangsprijs ƒ 2,50. 
Aanvang 20.00 uur. Entree ingang Emma- 
weg. 

De in Zandvoort woonachtige pianist 
Jan de Man — echtgenoot van konsert- 
zangeres Annette de La Bije — is met 
ingang van het kursusjaar '73/'74 benoemd 
tot direkteur van het Amsterdamse Con- 
servatorium. 

De 'Contactcommissie culturele belan- 
gen' organiseert in de periode van 25 juni 
t.e.m. 8 juli de jaarlijkse Anjeraktie, waar- 
van de opbrengst ten goede komt aan 
instellingen die aktief zijn op kultureel ge- 
bied. Vorig jaar leverde de kollekte in de 
provincie Noord-Holland bijna / 71.000, — 
op. Enkele instellingen in Zandvoort, w.o. de 
Zandvoortse Operettevereniging, ontvingen 
een bijdrage uit het fonds. 

Oud-wethouder B. Rudenko is de arts 
J. G. Anderson opgevolgd als voorzitter van 
de afd. Zandvoort van het Groene Kruis. 
Laatstgenoemde stelde zijn funktie ter be- 
schikking in verband met zijn werkzaam- 
heden t.b.v. de bouw van een sportfondsen- 
bad in Zandvoort. In de vakature ontstaan 
door het bedanken van de heer F. J. C. 
Terwee (sekretaris) werd voorzien door de 
benoeming van mevr. M. M. van den Brom- 
Cauwels. Het bestuur van het Groene Kruis 
ontving de machtiging voorbereidingen te 
treffen voor een eventuele fusie met de 
andere plaatselijke Kruisverenigingen. 

Op maandag, tweede pinksterdag, 
organiseert de Cenav autowedstrijden op 
het circuit. De Cenav heeft voor deze races 
de toegangsprijzen verlaagd met 25% 
voor de duinen en met 20°/o voor de over- 
dekte tribune. Reden voor dit besluit: door 
de deelnemers is weinig startgeld gevraagd. 

In het kader van de wereldmiljeudag 
organiseert de wereldwinkel Zandvoort mo- BEJAARDEN STRAKS 
VOOR HALF GELD 
MET NZH-BUS 

De NZH zal bij wijze van proef per 
I juli een gereduceerd tarief Invoeren voor 
bejaarden. Alle busreizigers van 65 jaar en 
ouder zullen vanaf die datum voor half 
geld kunen reizen In het hele vervoersge- 
bied van de NZH, behalve in de steden 
Alkmaar, Haarlem, Den Helder en Lelden. 
De regeling geldt namelijk alleen voor het 
streekvervoer. 

De NZH heeft de gemeentebesturen in 
haar gebied, met uitzondering van de ge- 
noemde steden, gevraagd of zij willen be- 
middelen bij de verkoop van de reduktie- 
kaarten. Zo een gemeente daar niet voor 
voelt dan zal de NZH zelf kaarten ver- 
kopen, tegen een hogere prijs. Een reduktie- 
kaart zal via de gemeente f 6,50 per 
kwartaal en ƒ 20, — per jaar gaan kosten. 
Via de NZH zullen de prijzen respektievelijk 
f 8,50 en / 25, — zijn. 

In de brief aan de gemeenten stelt de 
NZH dat het aan de besturen overgelaten 
wordt of zij de betreffende kaarten tegen 
een lagere prijs of gratis aan hun inwoners 
ter beschikking stellen, als vorm van 
sociaal beleid. 

Als bejaarde wordt aangemerkt ieder 
die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of 
in het lopende kwartaal 65 wordt. De aan 
te schaffen vastrechtkaart geeft de moge- 
lijkheid voor half geld te reizen met enkele 
reis en retourbiljetten. De bejaarden dienen 
bij de chauffeurs of de kantoren van de 
NZH een formulier aan te vragen voor een 
speciaal voor dit doel in te stellen identi- 
teitskaart. 

De kaarten zijn onbeperkt geldig, dus 
ook in de spitsuren. In Amsterdam en 
Den Haag maken de gemeentelijke vervoer- 
bedrijven een uitzondering op de reduktie- 
regel tijdens de spits. Het gereduceerde 
tarief geldt op alle interlokale lijnen en de 
lokale, voorzover die niet vallen binnen de 
vier eerder genoemde steden, waar een 
aparte bijdrageregeling in de eksploitatie 
van de NZH geldt. eancIuüCjTrse haeranr menteel in het pand Kostverlorenstraat 34 
een tentoonstelling over de vervuiling van 
bodem, lucht en water. 

Voor de zandvoortse basisscholen 
worden in de wereldwinkel miljeulessen ge- 
houden, waaraan tot heden reeds 270 leer- 
lingen met belangstelling deel namen. 

Onder leiding van een deskundige wor- 
den in gespreksvorm vragen over het voort- 
bestaan van het leven, behandeld. De uit- 
buiting en vergiftiging van de natuur, met 
als gevolg de honger in de ontwikkelings- 
landen, staat hierbij centraal. Aan de op- 
lossing en voorkoming hiervan wordt in de 
les de meeste aandacht besteed. 

De tentoonstelling blijft geopend tot 
en met donderdag 14 juni. Personen of 
groepen die ook een les willen volgen, kun- 
nen zich opgeven bij de wereldwinkel, 
telefoon 2856. 

De Zandvoortse Bridgeclub organiseert 
de Ie zomerdrive op woensdag 20 juni in 
hotel Keur aan de Zeestraat. Er wordt 
gespeeld in hoofd-, eerste- en tweede klasse 
volgens het Howellsysteem. De leiding van 
de drive is in handen van de heer M. Kruyff. 

Een inzittende van een auto moest 
woensdagavond voor observatie in een zie- 
kenhuis in Haarlem worden opgenomen, 
nadat de wagen op de hoek van de 
Dr. Smitsstraat en de Burg. van Alphen- 
straat tegen een andere auto was gereden. 
Beide wagens moesten zwaar beschadigd 
worden weggesleept. Het niet verlenen van 
voorrang was de oorzaak van de botsing. 

De minister van financiën en ekono- 
mische zaken hebben het 'Aktiekomité tegen 
voortzetting circuit Zandvoort' bericht, dat 
zij binnenkort een gezamenlijk standpunt 
kenbaar zullen maken inzake de door de 
Cenav aangevraagde lening bij de Neder- 
landse Investeringsbank onder staats- 
garantie. Zoals reeds meegedeeld heeft het 
aktiekomité geprotesteerd tegen het ver- 
strekken van deze lening. Hierdoor zou het 
mogelijk worden gemeenschapsgelden aan 
te wenden voor een veelomstreden projekt 
als het circuit, aldus het komité. 

Maandag 18 juni beleggen de afd. 
Zandvoort van de pvda en Wereldwinkel 
Zandvoort gezamenlijk een bijeenkomst in 
de winkel aan de Kostverlorenstraat. Het 
onderwerp is Chili en de problemen welke 
de marxistiese regeling Allende ondervindt 
bij zijn pogingen het land ekonomies, 
maatschappelijk en kultureel te bevrijden 
van het kapitalistiese systeem. voor 

FIETSEN 

en 

, BROMMERS VER5TEEGE HRLTE5TR. 18 - TEL : 4493 - ZRNDVD0RT verbetering van oude wijken 
zaak van denken, inspraak 
en goede planning Stads- en dorpsvernieuwing is de 
laatste jaren meer en meer in de belang- 
stelling komen te staan. Lang hebben we 
verondersteld, dat als de ergste woning- 
nood voorbij zou zijn, we op grote schaal 
oude woningen zouden gaan vervangen, 
die we noodzakelijkerwijs tot dan moesten 
laten staan. Maar een aantal faktoren 
heeft ertoe geleid, dat er een genuan- 
ceerde waardering is ontstaan voor het 
oude woningbestand. Ekonomische zowel 
als andere faktoren leiden tot de konklusie 
dat renovatie noodzakelijk is. Maar 
renovatie is ook een zeer gekompliceerde 
aangelegenheid, waaraan talloze emotionele 
aspekten vastzitten. 

Een van de belangrijkste oorzaken, 
die geleid hebben tot een herwaardering 
van het oude woningbezit, is dat gesub- 
sidieerde nieuwbouwwoningen te duur zijn 
geworden voor de mensen, die uit oude 
woonbuurten zouden moeten verdwijnen. 
Ook de waardering op zichzelf voor 
bepaalde oude wijken is duidelijk in 
positieve zin veranderd. Zo'n tien jaar 
geleden nog werden wijken die omstreeks 
1890, 1900 tot stand waren gekomen, 
gekarakteriseerd met revolutiebouw, waar 
eigenlijk niets goeds van te vertellen was. 

Maar nu zien we dat dergelijke wijken 
in toenemende mate om verschillende 
reden toch anders worden gewaardeerd. 
De waardering voor bijv. de sfeer van die 
oude wijken is gegroeid, omdat we 
gaandeweg steeds jrieer oog hebben 
gekregen voor de tekorten van de 
naoorlogse nieuwbouwwijken. Dat leidt dan 
vrij automatisch tot de vraag: 'Moeten we 
mensen weghalen uit wijken, waar de 
woningen weliswaar bepaalde tekorten 
hebben, maar waar toch een stuk sfeer 
hangt, waar bepaalde samenlevingspatronen 
zijn gegroeid. 

Als er op een gegeven ogenblik sprake 
is van het voornemen om een bepaalde 
wijk te gaan renoveren, dan is de aan- 
leiding meestal dat een bepaald gebied 
duidelijk verouderd is. Er bestaan tekorten 
op het gebied van de woonvoorziening, de 
bewoners trekken weg of er zijn bedrijven 
gevestigd, die een negatieve invloed op 
zo'n wijk uitoefenen; er ontbreken be- 
paalde sociaal-kulturele voorzieningen; een 
wijk kan ongunstig liggen of verziekt zijn 
door parkeren. Dat zijn allemaal 
mogelijke aanleidingen om iets aan zo'n 
wijk te gaan doen. 

Maar voor men iets aan zo'n wijk 
gaat doen, moet er eerst een bestands- 
opname van worden gemaakt. Dat be- 
tekent niet alleen nagaan, hoe een 
dergelijke wijk er bouwtechnisch aan toe 
is; maar ook ekonomisch, sociaal en 
sociaal-kultureel. De huidige kwaliteit 
van de bebouwing en het gebruik daarvan 
moet worden nagegaan. Er moet worden 
bekeken wat voor mensen er wonen en 
wat voor bedrijven er zijn gevestigd. Wat 
is de ontwikkeling geweest, die tot het 
huidige gebruik heeft geleid. Wat zou er 
gebeuren als we de zaak gewoon op zijn 
beloop lieten. Als men dat allemaal weet, 
weet men ongeveer ook wel wat de moge- 
lijkheden zijn van de mensen, die er wonen. 

Dan rest nog het beantwoorden van 
de vraag: welke plaats neemt zo'n wijk 
in het geheel van een stad of dorp en 
in bepaalde gevallen zelfs in de regio in. 
Wat zijn de funkties die zo'n wijk in het 
geheel van een stad of dorp vervult. 

Vervolgens moeten de verwachtingen 
van de bewoners en de eigenaren in het 
desbetreffende gebied worden onderzocht 
en moet men zich gaan afvragen wat de 
doelstellingen van de renovatie zouden 
kunnen zijn. Die doelstelling kan zijn 
volledige vervanging; maar ook het behoud 
van zoveel mogelijk goedkope woningen; 
of het scheppen van ruimte voor voor- 
zieningen, waarvoor elders geen plaats is 
of behoud vanwege het historische karakter. 

Het formuleren van die doelstellingen 
kan op verschillende manieren geschieden: 
men kan het deskundigen laten doen; men 
kan er ook bewoners, eigenaren en andere 
belanghebbenden bij betrekken. Als men 
op dat punt is aangeland, is het in de 
hedendaagse opvattingen wel wenselijk om 
een openbare diskussie over de vernieuwing 
van zo'n wijk op gang te brengen. De volgende stap is de realisatie. Wil 
men het voordeel, dat men heeft bereikt, 
doordat men weet, wat men wil bouwen, 
ook kan bouwen (door de kosten- en 
batenstudies en de vergelijking daarvan 
met de mogelijkheden) behouden, dan 
moet men ook voor de realisatie een heel 
stuk denkwerk en organisatie vooraf ver- 
richten, zodat de grote operatieve ingreep, 
de stads- of dorpsvernieuwing is, na een 
deugdelijke voorbereiding, snel, met vaste 
hand en veilig voor de patiënt kan plaats- 
vinden. 

Daarbij wordt men gekonfronteerd 
met een groot aantal wetten, regelingen, 
plannen en maatregelen van een groot 
aantal instanties en diensten. Er moet geld 
beschikbaar komen voor de aankoop van 
onroerend goed. Bij het ontruimen van 
woningen en bedrijfspanden, die gesloopt 
moeten worden en ook bij de eventuele 
onteigening daarvan moet rekening worden 
gehouden met alle mogelijke juridische 
bepalingen. Voor het verkrijgen van 
kredieten van de centrale overheid om de 
renovatie te realiseren gelden verschillende 
regelingen: voor rekonstruktie en sanerings- 
plannen; voor de rekonstruktie van. open- 
baar vervoer; voor woningverbetering en 
voor begeleiding van de mensen in zo'n 
gebied. Er moet gezorgd worden voor 
vervangende woon- en bedrijfsruimte. 
Daarbij komen zaken kijken als ontruiming, 
huuropzegging en sociale begeleiding. De 
uitgifte van gronden moet worden geregeld. 
Dit hele proces is nooit te besturen, als 
niet alles wat moet gebeuren, in kaart is 
gebracht. Wanneer niet geschat is hoeveel 
er met de diverse zaken gemoeid is, wat 
op wat moet wachten en wat in elk geval 
op bepaalde data klaar moet zijn. Het is 
een kolossale procedure, die bovendien 
per geval weer duidelijk verschillende 
aspekten vertoont. Dat betekent een heel 
stuk organisatie en netwerkplanning, zodat 
van tevoren ook zoveel mogelijk vast 
staat, wie precies wat en wanneer moet 
doen. Verder moeten er gemengde werk- 
groepen komen waarin mensen van 
verschillende diensten, maar ook vertegen- 
woordigers van eigenaren, woningbouw- 
verenigingen en huurders èn eksterne 
adviseurs hun aandeel in het geheel van de 
renovatie op elkaar kunnen afstemmen 
en om een zo goed mogelijke kommunikatie 
tot stand te brengen. 

Het is natuurlijk zo, dat het totaal 
van de hier geschetste aanpak geld kost. 
Iets wat vooral zal worden opgeworpen 
met betrekking tot het stellen van alter- 
natieven en het uitwerken ervan. Maar het 
uitwerken van één plan, waarnaast op een 
gegeven ogenblik onder druk van de 
publieke opinie in een laat stadium nog 
andere plannen moeten worden uitgewerkt, 
leidt tot haast- en knoeiwerk. Een wezenlijk 
demokratische besluitvorming mag dan in 
zekere opzichten wel kostbaarder zijn dan 
als zo maar iemand het mag zeggen, maar 
er zijn zulke kolossale investeringen mee 
gemoeid, dat het best zinvol is om een 
aantal alternatieven te laten uitzoeken. 
Het opzetten van een organisatie, waarin 
alle facetten van een renovatie en al 
degenen, die daarbij betrokken zijn, aan 
hun trekken komen kost óók geld, maar 
het kan misverstanden en kommunikatie- 
stoornissen voorkomen en er toe bijdragen 
dat de renovatie een snelle en schone 
operatie blijft. ALARM 

VOOR BINNENBRANDJES 

Woensdagmiddag en -avond werd de 
zandvoortse brandweer gealarmeerd na het 
ontstaan van een binnenbrandje. Tengevolge 
van een defekt aan een wasemkap kregen 
de vlammen vrij spel in een keuken van een 
woonhuis aan de Celsiusstraat. Toen de 
brandweer arriveerde was de brand reeds 
geblust. De schade aan het interieur wordt 
geschat op plm. f 600, — . 

Een begin van brand in een bar aan 
de Haltestraat kon, voor dat de brandweer 
ingreep, door de bezoekers van het 
etablissement worden gedoofd. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 In verband met tweede pinksterdag 
op maandag 11 juni a.s. komt het 
dinsdagnummer te vervallen. De eerst- 
volgende koerant verschijnt op 
VRIJDAG 15 JUNI ^■familieberichten CSici/ <zandvcmU> tod&Mk Na een moedig gedragen lijden, ging 
heden nog onverwachts van ons heen 
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve 
moeder en oma 

ANNA PLUGPAAP 

op de leeftijd van 70 jaar. 

C. Plug 

Rie Bos-Plug 

Jaap Bos 

Cees 

Annemieke 

Zandvoort, 6 juni 1973 
Tollensstraat 5 

De crematie heeft plaatsgehad op 8 
juni 1973. Dankbetuiging 

Allen die wij niet persoonlijk hebben kunnen 
bedanken voor de grote belangstelling bij 
de opening van ons nieuwe café, willen wij 
alsnog hartelijk dank zeggen. 

Cor en Kees van Ingen, 
Haltestraat 52 officiële berichten GEMEENTE ZANDVOORT Ophalen huisvuil 

De directeur van de dienst van publieke 
werken maakt bekend dat op maandag 11 
juni 1973, 2e Pinksterdag, geen huisvuil zal 
worden opgehaald. 

Deze ophaaldag wordt niet ingehaald. 
Men kan hierin voorzien door het gebruiken 
van een extra plastic zak (verkrijgbaar bij 
de melkhandel). 

Voorts bestaat de gelegenheid om op zater- 
dag 9 juni 1973 van 9 tot 12 uur gratis 
huisvuil af te geven aan het vuillaadstation 
aan de Van Lennepweg. 

C. H. Vogt 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 9 en zondag 10 juni: 

Zr. F. C. Vrielink Terpstra, Gasthuishofje 
27, tel. 2791. 

Maandag 1 1 juni: 
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, 
v. Lennepweg 93 rd, tel. 2720. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 10 juni, Pinksteren: 
10.30 uur: ds. C. Mataheru. 
Gezinsdienst. 

JEUGDHUIS 

10.30 uur: Bezoek aan de dienst in de 

kerk. 

Pinksterzendingskollekte. 

GEREF. KERK 

Elke zondag: 
10 en 19 uur. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 10 juni, Pinksteren: 

10.30 uur: 'Een revolutie waar we liever 
niet aan willen'. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, - 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 
JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 
ROOMS-K ATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 
samenzang. burgerlijke stand 30 mei — 7 juni 1973 

Geboren.' Callista Peggy, d.v. W. H. 
Lijes en P. Dankmeyer; Sylvia Adriana 
Alida, d.v. J. C. Mettes en A. A. M. de 
Wilde; Wouter, z.v. A. R. Slotemaker en 
C. P. van den Houten; Martijn, z.v. F. M. 
Wijsman en M. J. A. van der Ploeg. 

Overleden: Antje Maria Tielrooij, oud 
80 jaar, gehuwd geweest met P. A. 
Bisschop. 

Ondertrouwd: Jacob Schweinsbergen 
en Jeltje de Jong; Jacobus Cornelis Maria 
Krielen en Catharina Maria Josephina Berk- 
hout; Johanenes van Densen en Helen 
Francina Nendissa; Willem Herman Both 
en Anna Maria Rubeling. 

Gehuwd: Evert van der Mije en Zwaan- 
tje van der Veen; Robert Jan Jansen en 
Rensina Hendrika Helena Glijn; Peter 
Graham Hiley en Maria Johanna Helena 
Bosse; Jacob Cornelis Beuks en Marion 
Landman; Robert ten Haaf en Marijke Ja- 
coba Agatha de Jong. 

Geboren buiten de gemeente: Mariska 
Jolande, d.v. J. Bruggeman en M. Derr; 
Sheila Maureen, d.v. C. Post en A. Halder- 
man; Bernardus William Bastiaan, z.v. B. J. 
Lukkassen en I. S. Wildeman; Priscilla, 
d.v. P. J. Bol en M. Sieraad; Wouter, z.v. 
B. S. B. Reen en M. H. Hei. 

Overleden buiten de gemeente: Jan 
Jacobus de Jong, oud 61 jaar, gehuwd met 
H. C. Dijkkamp; Gerardus Jacobus Marti- 
nus de Nobel, oud 85 jaar, gehuwd met 
S. Rijninks; Rijk Haanschoten, oud 67 jaar; 
Jacob Smit, oud 89 jaar. Beste mensen, 't is weer zo ver. Ik 
kreeg van de week een telefoontje van mijn- 
heer de redakteur. Of ik maar weer m'n 
hoek in de krant wilde innemen vanaf vrijdag. 
Tja, nou kunt u dat vreemd of overdreven 
vinden, maar ik krijg dan opeens, bij zo'n' 
telefoongesprek, een soort brok in m'n 
keel. Jans zegt dat ik een ouwe gek ben, 
die veel te veel brokken in z'n keei of 
mistige ogen krijgt als er iets bijzonders 
aan de hand is. Enfin, dat kan allemaal wel 
waar zijn — tenslotte heb ik mezelf niet 
gemaakt — maar ik ben dus altijd wat je 
noemt een tikkeltje aangedaan. Het kon 
toch ook wel eens anders gaan? Ze zijn bij 
de Zandvoortse Koerant helemaal niet ver- 
plicht mij maar ieder jaar weer aan te laten 
schrijven. En dan is 't toch ergens een 
fijn gevoel voor me dat er dan zo'n tele- 
foontje komt van: 'Ga je gang maar weer 
van de zomerl' Er blijkt ook uit dat de 
lezers me terug willen hebben, anders zou 
't toch immers niet gebeuren? 

Maar goed, ik ben er dus weer en 
zoals ik verleden jaar ook heb gedaan, ik 
zal behalve mijn strandwederwaardigheden, 
ook zoveel mogelijk de dingen die mij uit 
het dorp ter ore komen, voor u opschrijven. 
Soms staan die al eerder in de zogenaam- 
de politieberichten, maar misschien kan ik 
er dan nog eens een 'zandvoortse kijk' 
overheen gevenl 

Jans blijft onder al deze dingen de 
kalmte zelf. Die is niet uit^de plooi te 
krijgen. Of het zou moeten zijn voor een 
gijntje! 

Ik moet dan mijn bloknote (waar ik er 
heel wat van versleten heb!) weer opzoe- 
ken, goed schrijfmateriaal, enz., enz. Maar 
zij grinnikt dan maar wat en zegt: 'Wat 
ben je nou toch een zenuwknoopl Je hebt 
nog bijna een hele week tijd om alles bij 
elkaar te zoeken en als je 't niet kunt 
vinden, koop je voor een paar kwartjes een 
nieuwe blok met een balpen. Moet jij je zo ' 
hoognodig lopen op te winden!' 

Nou ja, ik ben nu eenmaal iemand die 
z'n spulletjes (net als aan het strand) 
graag goed voor elkaar heeft. En dat kan 
geen mens me kwalijk nemen, wat zegt u? 

U begrijpt intussen wel dat ik nog 
niet zo heel veel over het strand, de zee en 
de mensen kan vertellen. 

Dit, wat we nu nog hebben, is 'voor- 
pret'. En ik moet zeggen dat 't helemaal 
niet zo erg lollig is. We kunnen totnogtoe 
maar juichen over enkele — wat je noemt 
— redelijke dagen, waarin er toch nog 
geen sprake was van écht mals voorjaarweer. 
Ja, achter het glas ging het wel en het 
zonneterras heeft zeker wel verschillende 
keren behoorlijk vol gezeten. 

Maar die eeuwige wind hier maakt je 
wel een tureluurs. Ik heb 't er niet op als 
de mensen in regenjassen en dikke truien 
langs het strand flaneren. Dat kan wel 
machtig zijn, maar in een ander jaargetijde 
graag'. 

Als de mensen 't nu doen, klopt er iets 
niet met de weerorganisatie! En ja, dan 
duiken ze wel eens het water in omdat de 
zon zo lekker schijnt. Je krijgt medelijden 
met ze, als je ze er uit ziet komen. Want 
dat is heus nog zo'n pleziertje niet hoor. 
Zo lang je nog wat onder de waterspiegel 
kunt blijven, gaat het nog enigszins, hoewel 
het water nog lang niet op temperatuur is. 
Maar zo gauw je er uit stapt en de noord- 
ooster of een vochtige zuidwester strijkt 
langs je natte boddy, dan wil je wel effies! 
Ze rennen dan meestal in ijltempo de tent «f 

in om te ontdooien bij een kop hete soep 
of koffie. 

Het beeld van dit ogenblik is nog 
steeds: Veel terraswerk op de zondagen en 
afwachten wat het zal worden in het vol-„; 
gende weekeinde. We werken ons momen- 
teel nog echt niet over de kop, hoor. Maar, 
dat kanjer in een land als het onze ieder 
ogenblik' van komen. Wij, strandmensen 
moeten eigenlijk altijd paraat zijn, want het 
kan van de ene op de andere dag soms 
wel 10 of 12 graden schelen. Naar beneden 
en naar boven, uiteraard. En wat me de 
laatste tijd vaak opgevallen is, als ik zo 
's avonds voor het kijkkastje zat en de 
weerkaart van Europa bekeek, dat het 
soms in Spanje en Italië een paar graden 
lager was dan hierl Zou de klad er daar 
ook in komen? Wat ze daar wel op ons 
voor hebben is, dat als de zon eenmaal 
schijnt boven de Costa Brava, er geen hou- 
den meer aan is! Dan gooien ze alle trossen 
los en dan mag er eens een gezapig buitje 
recht naar beneden komen,- de grond wordt 
er soms niet eens nat van, want voor 't 
beneden is aangekomen, is het al ver- 
dampt! , 

i Hier moeten we altijd afwachten wat 
het worden zal en kunnen we prakties geen 
plannen maken voor een toekomst, die 
verder ligt dan de volgende dag! 

Om een beetje versleten en aftands 
woord te gebruiken, dat hier toch wel 
opgaat: Het kan dus vriezen en dooien, 
ledere dag dooi in het voorseizoen is mee- 
genomen, vind ik! En iedere dag zon in het 
hoogseizoen is een meevaller, waar je een 
hele poos op kunt teren. Dat weet u zelf 
well Er zijn nog steeds mensen, die een 
roerende belangstelling voor onze ekono- 
miese toestand hebben. Soms lijkt het wel 
eens of ze een beetje afgunstig zijn als 't 
ons goed gaat. 'Stoeleman, nóg zo'n dagje 
en je loopt op je sloffen binnenl' 

Ja, die denken dat je hier zittend je 
verdiensten opstrijkt! 

Meestal laat ik 't zo maar en geef ze 
gelijk. 'Ja hoor, nóg zo'n dagje en ik 
ben niet alleen 'binnen', maar dan blijf 
ik meteen vanaf de volgende dag weg om 
stil te gaan leven in m'n buitenplaats op 
Capri! 

Ja, wat zal 't worden? Een vraag, waar 
we allemaal in geïnteresseerd zijn, ieder op 
zijn eigen manieri 

We zullen ons uiterste best weer doen, 
dat weet u wel, om het u naar de zin te 
maken. Het service-geven zit ons zo lang- 
zamerhand wel in het bloed, maar als u 
dan van uw kant op een prettige manier 
service 'ontvangt', dan zouden we best een 
leuke zomer kunnen krijgen. Ook al zal 
de zon wel eens verstek laten gaan. We 
moeten van ons verblijf aan zee eigenlijk 
een doorlopend feest maken, waar het ple- 
zierig is voor iedereen. Net als in het 
verkeer: een samenspel, zoals dat tegen- 
woordig heet. Je kunt in het verkeer ook 
voorrang nemen, omdat het voor sommige 
mensen de doodgewoonste zaak is dat z ij 
er zijn. Houdt u rekening met anderen, dan 
leert u vanzelf in te zien dat anderen ook 
hun plaatsje op de! weg verlangen! 

Gunt u dus aan zee ook anderen hun 
plekje onder de zon, die voor iedereen 
schijnt. Laten we hopen dat het een feest 
wordt in de komende weken, als 't zou 
kunnen, maanden! 

Ik wens u vast nu een bloedhete zomer 
met veel zon, veel.pjezier en nog veel meer 
gezondheid. Nogmaals: Wij doen ons best! 

STOELEMAN 
RESULTATEN 
SCHOOLHANDBAL 

Op vrijdag 1 juni organiseerde Zand- 
voortmeeuwenl Handbal voor de zand- 
voortse lagere scholen weer haar jaarlijks 
Schoolhandbaltoernooi, in de sporthal. 

Vele ouders, onderwijzers en suppor- 
ters van de scholen waren de gehele dag 
aanwezig om hun pupillen aan te moedigen. 
In het bijzonder de finalewedstrijden waren 
zeer spannend; er werd bovendien goed 
handbal gespeeld. 

De uitslag was als volgt: 

Jongens, poule A: 1. Wilhelminaschool; 
2. Plesmanschool; 3. Hannie Schaftschool; 
4. Nicolaasschool. 

Poule B: 1. Mariaschool; 2. Juliana- 
school; 3. v. Heuven Goedhartschool; 
4. Beatrixschool. 

Totaaluitslag: 1. Wilhelminaschool; 
2. Mariaschool; 3. Julianaschool; 4. Ples- 
manschool; 5. v. Heuven Goedhartschool; 
6. Hannie Schaftschool; 7. Nicolaasschool; 
8. Beatrixschool. 

Mesjes, poule A: 1. Hannie Schaft- 
school; 2. Beatrixschool; 3. v. Heuven 
Goedhartschool; 4. Nicolaasschool. 

Poule B: 1. Wilhelminaschool; 2. Ju- 
lianaschool; 3. Plesmanschool; 4. Maria- 
school. 

Totaaluitslag: 1. Hannie Schaftschool; 
2. Wilhelminaschool; 3. Julianaschool; 
4. Beatrixschool; 5. v. Heuven Goedhart- 
school; 6. Plesmanschool; 7. Nicolaasschool; 
8. Mariaschool. 

De wisselbeker ging dit jaar naar de 
Wilhelminaschool. DOZIJN INBRAKEN 

In de afgelopen week werden een 
dozijn inbraken gemeld door bewoners van 
de Wilhelminaweg, Gerkestraat, Koninginne- 
weg, Nieuwstraat en Haltestraat. Het 
bleef bij al deze gevallen bij slecht be- 
doelde pogingen. Men verdween zonder iets 
mee te nemen. Alleen bij een inbraak in 
. een woning aan de Tollensstraat had men 
meer sukses. Hier verdween in de nacht 
van dinsdag op woensdag een geldkistje 
met ƒ 4600, — . Het kistje werd woensdag 

— leeg — in de duinen gevonden. 

Een 21-jarige amsterdammer — ruim 
een week geleden op vrije voeten gekomen 

— werd door de politie op heterdaad 
betrapt bij het stelen van een auto op het 
parkeerterrein van hotel Bouwes. WistU 
dat in u Oude De Tournedos rhet een 
knoflooksausje 
geserveerd wordtl 

De keuken tot 02.00 uur 

's nachts geopend isl 

* 

De stemming goed is! 

De foto's exclusief zijn! Geopend: 16.00 — 03.00 
Dinsdag gesloten. uur. Haltestraat 44 
Tel. 5985 (02507) eanduoorfse haeranr 
Voor al uw verzekeringen 
ASSURANTIEKANTOOR 

P. Visser Zandvoort, tel. 
Amsterdam, tel. 2120 
246700 Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vertrouwensman ,i'. eanduaorbe teran} 5 Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele ■< 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

P. A. H. WIJNANDS 

tandarts 
AFWEZIG 
van maandag 1 1 juni 
t.e.m vrijdag 29 juni 
Alle afspraken vervallen 
Voor dringende spoed- 
gevallen tel. 5832 
(van 11 tot 12 uur) 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

, Tel. 023—37 77 67 

-1 , .•< 

Twee VRIENDINNEN'zoeken- ■ 

m. -spoed woonruimte, graag 

permanent; 

Br.-no. 4200, ZandvrKrt. "■ 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf f 29. — per m2 

Incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburg erdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

TE KOOP AANGEB.: poly- 
ester, boot met 3 pk motor, 
imperial enz. f 450. — ; gras- 
maaimachine ƒ 15. — en een 
modern wandmeubel. Telef. 
3728. 

ALLE VERZEKERINGEN 

Ai! M. Folkers-Struvé 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw, reisverzekering , 
AutoorBromf&uj:"' CEMSTO b.v. vraagt 
VRL. of MNL. KRACHT 

voor schoonmaakwerkzaam- 
heden in de avonduren te 
Zandvoort.^ Werktijden tus- 
sen 17.00 en 21.00 uur. Inl. 
dagelijks aan ons kantoor, 
Nassaulaan 30 te Haarlem. 
Tel. 023—31 18 55. Vragen 
naar de heer v. Dijk. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs! NIEUWS KORT EN KLEIN 

Na de drukke Paasdagen zijn de - 
sleep-in medewerkers(sters) — met het 
Pinksterweekeind in zicht — deze week 
weer aan de slag gegaan. Vanaf nu tot 
begin september is het projekt aan de Van 
Lennepweg van 19.00 uur 's avonds tot 
11.00 uur in de ochtend geopend voor de 
ontvangst van jeugdtoeristen. De prijs voor 
een overnachtng op een schuimrubbermatras 
en 's morgens onder de douche (warm en 
koud water) is ongewijzigd gebleven: 
ƒ 3, — p.p. In het dagverblijf kunnen de 
gasten tegen schappelijke prijzen koffie en 
frisdranken nuttigen. 

Niet de heer Arthur Roselaar maar de 
heer Lou Koper zal hedenavond de door 
wethouder lede Aukema te houden lezing 
over demokratie, inleiden. De heer Roselaar 
vertoeft vandaag in het buitenland en kan 
niet tijdig terug zijn. Verder is er niets 
gewijzigd, lede Aukema zal spreken in het 
Gemeenschapshuis, daarna volgt diskussie 
met de aanwezigen. De bijeenkomst;, — 
georganiseerd door de jongeren-aktiegroep 
Logos — begint om 20.00 uur. * 

De plaatsing van de in ons nummer 
van j.1. dinsdag aangekondigde tweede 
telefooncel aan de Louis Davidsstraat is 
inmiddels gerealiseerd. Op het Stationsplein 
is ten gerieve van de buurtbewoners en de 
treinreizigers eveneens een tweede telefoon- 
boks neergezet. 

Gevraagd STUDENTE OF 
MEISJE voor halve dagen, 
9 — 1 of 1 — 6. Modehuis 
Jacky, Grote Krocht 23. Tel. 
4475. AANHANGWAGENTJE té k. 
Wilhelminaweg 3. < 

Beleggingshulzen te', koop 
gevraagd. Tel. 4479, Emma- 
weg 13. v 

HONDA brommer P '50 te 
koop aangeb., ± 1500 km 
gereden. Tel. na 18 u. 3329. 
Fr. Zwaanstraat 42. 

Gratis afhalen" zindelijke jon- 
ge POESJES. Inl. Grote 
Krocht, Black Rosé.- 

Voor enkele ochtenden p. w. 
HULP gevr. Café Van Ingen, 
Haltestraat 52, tel. 2893. TROUWJAPON -fte 
maat 38. Tel. 2917. ,'kóop, Wasserij SNEL Schilders- 
bedrijf 

U.C. e. fo% DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. A. M. BAL-ATSMA 
lerares stenografie 
NIEUWE CURSUS 

begint in september. 

Inlichtingen en aanmelden 
Oranjestraat 5 rd. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zéér fraai uitge- 
voerd in dlv. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag- va,n' 10 — -17 , uur, 
vrijdags' tot 21 uur. .'' telefoon 2638. RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal .[dierverzorging, ,ult- 
, wollen langharige honden, 
i'! (b.v; collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. „ . 
a;* Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Prima HERENFIETS ruilen 
tegen" i.g.st. zijnde' jongens- 
fiets !ft. 12 jr. Tel. 6121. ■ de man 

van 

het watergat 
Deze man heeft tweedehands afluister- 
apparatuur te koop . . . 

Wat zullen wij nog schrijven over 
'Watergat' en de man die vandaag nog niet 
maar morgen waarschijnlijk wel in staat 
van beschuldiging zal worden gesteld? 
Zijn hele politieke karrière wordt gemar- 
keerd door publieke misleiding en bedrog 
en het putten uit verzwegen fondsen om de 
weg naar de top van het land, het maa- 
denhuis van Washington, te bereiken. Zijn 
landgenoten en wij in West-Europa wisten 
Immers al lang van zijn manipulaties met 
mensen en instellingen. Onlangs heeft een 
bekend radiokommentator de doopceel van 
Richard Mulhouse Nixon nog eens gelicht. 
Het begon al In zijn studentenjaren, geknoei 
met tentamens en zo. 

Toen hij later op pad ging om zijn 
onstilbare eetlust in macht — het enige 
waarin hij niet middelmatig is — te bevre- 
digen raakte hij verwikkeld in de ene duis- 
tere transaktie na de andere. Soms bekende 
hij voor radio en tv tot snikkens toe be- 
wogen met een hondje op zijn arm en 
omringd door naaste familieleden. 

Hij bekende dan dat hij alles voor zijn 
vrouw en kinderen had gedaan. Dat loutert 
in Amerika en maakt het mogelijk de poli- 
tieke ladder te beklimmen tot je niet meer 
hoger kan. 

Maar Mulhouse — wat een naam — 
wilde nog hoger. Hij wilde niet alleen pre-, 
sident zijn maar hij wilde het ook blijven. 
En toen schiep hij zijn 'Watergat' waarover 
nu zoveel te doen is. Eigenlijk moet je zeg- 
gen zijn zoveelste en grootste 'Watergat', 
want hij doet al jaren in dat soort zaken 
en niet zonder sukses. 

Op zijn mars naar het blanke huis in 
Washington kon niemand en niets hem 
tegenhouden. Ook de beroemde affiesje niet 
met zijn konterfeitsel en de tekst: 'Zou u van 
deze man een tweedehands auto durven 
kopen'? Geen Amerikaan die dat zou 
durven riskeren, maar Amerika koos hem 
wel voor de hoogste post van het land. 

Een al even raadselachtige als tot op 
heden onverklaarbare beslissing. Maar 
wat het allemaal nog vreemder en tevens 
een tikje beklemmend maakt is, dat Nixon 

— die vandaag zijn tweedehands afluister- 
apparatuur niet aan de straatstenen kwijt 
kan — nog steeds in funktie is en het 
land regeert. Maar misschien heeft hij 
zijn 'Watergat' dit keer zo groot gemaakt 
dat hij er doorheen zal spoelen. 

Zal dat iets veranderen aan Amerika, 
aan de trots van de Amerikaan voor zijn 
nationale instituten en symbolen? Eén ding 
lijkt wel zeker, — de Amerikanen zullen 
nooit meer met dezelfde aanbinding hun 
Instellingen kunnen aanschouwen. Er zal 
twijfel groeien. Voor veel, Amerikanen zal 
dat een geheel nieuwe ervaring zijn en 

— laten wij dat hopen — een eerste stap 
op weg naar volwassenheid. 
LEICO BOYS WINNAAR \ 
NA SPANNENDE 
ZAALVOETBAL-FINALES 

De zaalvoetbal-kompetitie 1973 is een 
doorslaand sukses geworden. Tot'tie laatste 
poule-wedstrijden bleef de spanning er in 
en na 84 wedstrijden gaven de ranglijsten 
het volgende ibeeld: Poule A: 


Leico Boys 


7—14 


Publ. Werken 


7—7 
Rinko 


7—10 


Handbal 


7—4 
Eric Renout 


7—9 


Plumbers 


7—2 
Saun aBuchel 


7—9 


DVS 2 


7—1 
Poule B: 


Zeskamp 


7—12 


Duysterghast 


7—7 
Sporting 2 


7—9 


Sandevoerde 


7—6 
Luiten 


7—9 


Sp. Buchel 


7—4 
Westerduing. 


7j— 9 


Chez Keur 


7—0 
Poule c; : ' 


*...!' 


ft' 
•i 


Coldïtt 


7-^-11 


Raadhuis 


7—7 


Sporting 


7—10 


DVS 


7—5 


Boedha Club 


7—10 


Duystergh. 


7—3 
Polifiè f 


7—7 


NWR 


7—2 


t. Voorzitter D. v. d. Nulft van Sporting 

Club reikte de diverse prijzen en de fraaie 

Sporting Cup uit aan de winnaars. "• 

,'R': Dè /eindstand WèrÖdus:tJ».- Leico Boys, ij,. 

'2. Zeskamp, 3. Colpitt. *'•- • •'•> ill 1 ' De Eerste Coöperatieve Associatie 


voor Uitvaartverzorging U.A. 


ZIJLWEG 03 - HAARLEM 


Ruim 50 jaar verzorging van uitvaarten 
zonder winstoogmerk 


Leden speciaal tarief 

Reeds meer dan 26.000 gezinnen zijn lid 

Lage. contributie , 


Grootste ■nstelling op dit gebied 

in Haarlem en omgeving . 

Nieuw eigen wagenpark 

17 funktioneel ingerichte rouwkamers 


Moderne koffiekamers 


Deponeren van gelden en sluiten van 
uitvaartverzekeringen 


Voor inlichtingen telefoon 31 58 55 
Sfeervol DINER DANSANT in 

3iotel ^ouweó 

*Z,andooort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. 1HJYN- 
WYCK 
ZAND- 
VOOKi 
Hilversum, 's-GravcIandscweg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Cosler 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbertssfr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 Js VERLOREN (centrum dorp) 

GROTE ENVELOP, inhoud familieregister 

Graag terug W. v. d. Werff, Tolweg 6. Tel. 5001 AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023 -31 01 26 Nog één week! 
Dan is het vaderdag. 

Nog één week heeft u de tijd om een keus te 
maken uit onze uitgebreide collecties, zoals b.v.: 

OVERHEMDEN van 13,90 tot 29,90 

WEEKENDERS van 17,90 tot 29,— 

JERSEY SHIRTS „ 29,90 

ZOMERTRUITJES, korte mouwen v.a. 14,90 

PULLOVERS, vele modellen van 17,90 tot 39,— 

BLOUSONS 29,— en 39.— 

JERSEY VRIJETIJDS JASJES 96,— 

JACKS van 29,— tot 59,— 

T-SHIRTS 7,90 l «&q&6€%— f* SPECIAALZAAK VOOR 
'flERENHDDEcn HERENKLEDING KERKSTR.20 • TEU3136 Christien Versteege-Thieleman 

Flemingstraat 146 
Tel. 5185 

Med. gedipl. PEDICURE van het 

Elisabeth Gasthuis. 

Behandelt u ook aan huis. Uniek in Nederland 

OPENING van onze 

SHOWROOM van 

ALUMINIUM ARTIKELEN 

Passage 44 Zandvoort RAMEN 

SCHUIFRAMEN 

ROLHÖRREN 

DEURLUIFELS 

ZONNESCHERMEN 

DEUREN SCHUIFDEUREN 

WINDBREKERS 

WINKELLUIFELS 

JALOEZIEëN 

SIÈRDEUREN 

HORDEUREN Dik uw feestdagen aan 
met feestbloemen van 
BLOEMENHUIS 

„v. d. ^fï[ey" 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Ook in planten 'n gezellige keus. ' 

De zaak met het leuke Pinksteren-bloemetje. 

P.S. Het is nu de tijd om in de tuin te planten. 

VEEL SUCCES! Wegens toenemende werkzaamheden zoekt: ons 

l 
erkend reklame- marketingburo te Zandvoort een 

vlotte typiste 

vanaf 18 jaar. 

i , 

Wij denken aan een pittig en intelligent meisje, 

dat snel en onberispelijk typt. 

Over het salaris zullen we graag met u praten. 

Indien deze baan u wat lijkt, maak dan telefonisch 
een afspraak met mej. E. de Roode. 
Schriftelijk solliciteren kan natuurlijk ook. 
Met reeds gemaakte vakantie-afspraken wordt 
eventueel rekening gehouden. 

JOHN PRINS ADVERTISING B.V., 
Burg. v. Fenemaplein 22/2, Zandvoort. 
Telefoon 4306 of 3791. TE KUUR OF TE KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS of 
KLEIN Brieven onder no. 4201, Zandv. Krt. 
KANTELRAMEN 

TERRAS 

OVERKAPPINGEN 

VERTIKALE 

ZONNESCHERMEN GRATIS! Ter kennismaking van deze opening geven wij vanaf zaterdag 
26 mei t.e.m. 9 juni 19Z3 bij aankoop van een 
aluminium jaloezie 

de tweede jaloezie kado Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Gevraagd: LIEF MEISJE v. 
2 kinderen 5 en 2 jr., tevens 
genegen lichte huish. bezig- 
heden te verrichten. Inl. fam. 
L Steegman, tel. 02507 — 
6333 of 5986. 

Schildersbedrijf 

d J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf - Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 

Telefoon 2206. 

Zandvoort, t.h. gemeub. 3-k. 
FLAT aan de Boulevard na- 
bij het spoorstation (5 slp.- 
pl.). Vrij. 17 t/m 30 juni, 
en aug. Tel. 02507 — 4602 
(zaterdag en zondag). 

NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

'tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinden 
kleertjes, van 2 — 14 jaar, 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580 HORDEUREN f. 139.- Te koop aangeb. gr. GAS 
FORNUIS 90x160 cm, 4 gr, 
pitten, 4 bakplaten en grote 
oven. Tel. 023—31 10 54. fietseri 

deeftu 

denatuur 

Er is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uitl ALUMINIUM ZONNESCHERMEN 300 cm breed voor 

VREES en ZONEN 

HAARLEM - ZANDVOORT 
TE KOOP 

ZANDVOORT 

VILLA'S/WOONHUIZEN 

Willemstraat, tussenwoning, met cv. Ind.: beg. gr. 
hal, woonkamer, slaapkamer, moderne keu- 
ken, toilet, bergruimte, douche; 1e verd.: 4 
" kl. slaapkamers. Vraagprijs ƒ57.000, — . 

Marisstraat, vrijstaand woohuis met zomerhuis. 
Ind. woonhuis: beg. gr. gang, toilet, kelder, 
kamer 1 en suite; Ie verd.: 4 slaapkamers, bad- 
kamer met toilet, vliering. Ind. zomerhuis: 2 
kamers, keuken, toilet. Vraagprijs ƒ 97.500, — . 

Oosterparkstraat, helft dubbel woonhuis met gas 
cv. en boiler. Ind.: beg. gr. hal, toilet, woon- 
kamer met open haard, open keuken, parket 
en houten plafond, spiltrappen naar boven- 
verd. en souterrain; Ie verd.: 2 slaapkamers, 
souterrain: hal, 2e toilet, 3 slaapkamers, 
douchekamer m. toilet. Vraagpr. f 98.000, — . 

Nieuwstraat, bedrijfspand met bovenwoning. Ind.: 
beg. gr. ca. 130 m2 bedrijfsruimte + kan- 
toortje; Ie verd.: hal, toilet, grote woonkamer 
' met zonnebalkon, open keuken, 3 slaapka- 
mers, badkam. (bad, douche, 2e toilet). 
' Vraagprijs ƒ 105.000, — . 

Haltestraat, winkelpand op druk punt. Ind.: beg. 
gr. winkel met dagverblijf, toilet, keuken, ach- 
terruimte en opslagkelder; Ie verd.: 4 kamers, 
jeuken, douche, toilet. Vraagpr. f 115,000. — . 

Brederodestraat, vrijstaande woning met zomer- 
huis. Woonhuis ind.: beg. gr. 3 kamers, serre, 
hal, toilet, keuken; Ie verd.: 3 slaapkamers, 
toilet, douchekam.; 2e verd.: 3 slaapkamers. 
Ind. zomerhuis: beg. gr. hal, toilet, keuken, 
woonkamer; Ie verd.: 2 slaapkamers, 1 berg- 
kamer. Vraagprijs f 120.000, — . 

Zandvoortselaan, vrijstaande woning met zomer- 
huis. Ind.: woonhuis: beg. gr. gang, toilet, 
douche, keuken, 3 kamers + serre; Ie verd.: 
3 slaapkamers, keuken, toilet. Prijs n.o.t.k. 

Frans Zwaanstraat, tussenwoning met voor- en 
achtertuin en garage. Ind.: beg. gr. hal, gang, 
toilet, keuken, woonkamer m. parket; 1e verd.: 
3 slaapkamers, toilet en douchekam.; 2e verd.: 
zolderkamer, bergruimte. 
Vraagprijs, ƒ 125.000, — . 

Ir. Friedhoffplein, riante villa met vrij uitzicht over 
duinen, dicht bij zee, grote tuin. Ind.: beg. gr. 
2 kame?s, hal, keuken, douche/toilet, garage; 
1e verd.: 5 slaapkamers, keuken, douche/ 
toilet, vliering. Vraagprijs ƒ 245.000, — . 

Ir. Friedhoffplein, villa met uniek uitzicht over dui- 
nen, garage en zwembad. Ind.: beg. gr. hal, 
toilet, keuken, gr. woonkamer met zonneter- 
ras, bijkeuken; 1e verd.: 3 slaapkamers, bad- 
kamer. Prijs n.o.t.k. 

Patrijzenstraat (Mussenpad), semi-bungalow met 
warm water voorz. en garage. Ind.: beg. gr. 
hal, toilet, woonkamer, slaapkamer, moderne 
keuken, bijkeuken; 2e entree: hobbykamer, 
cv. ruimte en garage; Ie verd.: 2 slaapka- 
mers, bergruimte. Vraagprijs / 265.000, — . 

FLAT TE KOOP 

Ir. Friedhoffplein, (sterflatgebouw), luxe 4-kamer- 
flat met garage en berging, luxe badkamer, 
2 toiletten, lift, cv. Direct te aanvaarden. 
Vraagprijs f 129.000, — . 

FLAT TE HUUR 

J. van Galenstraat, 2-kamerflat met uitzicht op 
zee. Ind.: hal, toilet, douchekam., gr. .keuken, 
ruime woonkamer, slaapkamer, geheel gemeu- 
bileerd en gestoffeerd. Te huur voor 1 jaar, 
ƒ 550, — p. m. 

Nadere inlichtingen (ook over eventuele financie- 
ringsmogelijkheden) te verkrijgen bij: Mak. Kantoor 
G. A. Cense 

KOSTVERLORENSTRAAT 115, 
ZANDVOORT. Tel. 02507—2614 Heeft u uw vakantie 
nog niet besproken, 

Wij hebben nog voor bijna alle vakantiecentra 
voldoende plaats. Komt u eens eventje praten. 

U bent nog niet te laat! 

Wij kunnen ook nog uw vliegreizen naar alle 

bestemmingen verzorgen. 

ZELFS IN DE MAAND JULI HEBBEN 

WIJ NOG GEHEEL VERZORGDE 

VLIEGVAKANTIES Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 
In verband met de vakantie van onze 
TELEFONISTE/RECEPTIONISTE 

vragen wij voor de periode van 

MAANDAG 18 JUNI a.s. 
t.c.m. VRIJDAG 6 JULI een plaatsvervangster b.v. FOTOLITHO DROMMEL, 
Flemingstraat 100. • Tel. 3046 4 i<lcke 

zwembad 
is weer geopend! 

neem nu een abonnement! I 

maar mag best eens op het erepodium ! lil *'* * 

Op de wijnafdelingin zijn supermarkten is 
Dirkvan denBroekergtrotsFEn dat mag ook 
wel, want daar staan specialiteiten uit heel ^ 
FEuropa.Vrijwelalle wijnen worden door Dirk 
van den Broek namelijkzelf geïmporteerd, 
geselecteerd uit het beste wat door de grote wijn- 
huizen wordt aangeboden. Dirkjan den Broekjtelt hoge eisen aan wijn en kan dat 
ookjioen.want de hoeveelheden die hij voor zijn 
supermarkten (samen metdeDirkyan den Broek$uper~ 
slijterijen) inkoopt zijn groot. Heel groot en daardoor is 
Dirkjan den Broekpen afnemer die telt,die ookeen zeer 
specialeprys kan bedingen.En datverklaart waarom bij 
DirkyandenBroekgoedewynzobetaalbaaris. 
^Vergelijk maar eens watu voorzon fleselders moet betalen 
en leg danmaar gauw uw eigen 'wijnkeldertje'aan 

want de wijnpr ijzen lopen op ! 


RIJN-en MOEZELWIJNEN 

van het goede 

wijnjaar1972! 
koel geserveerd échte 
zomerwijnen-makkelijk 
drinkbaar-ookals witte 
tafelwijn ! 
LIEBFRAUMILCH 

de geliefde ■125 
ekkere Jk 
frisse Rijn-wijn let op Ui 
sen uitgelezen 1972er! n„. 
BORNHEIMER subliem J«» 
TRAPPENBERG smaak U. FEESTELIJKE FRANSE 

wijnen met 

klinkende namen ! gemakkelijk Ie onthouden i bijvis 
en koude voorgerechten geen rode 
wyn-bijwilden rood vlees wèl rode wijn- 
bi] alle andere gerechten neemt 
U gerust witte wijn alsli dat lekkerder 
vindt. VIN ROSÉ 

Sebastien Aubert a.c 
fruitige,) ijne rosé die bij 
elke gelegenheid smaakt 

CHATEAUDE 
MILLEGRAND 
een volle rode midiwijn i eerlijke 

rode of witte landwijn zoals 
de Fransman dagelijks drinkt een week lang: 

om u de kennismaking met 

onze wijnen extra aantrekkelijk 

temaken 

MOOI ORIGINEEL 

Rijn-ttioezel 

wijnglas 

het befaamde roemer- 
model op hoge slanke voet 
bij aankoop van elke f les wijn VOORDE 
LIEFHEBBERS VAN 

EEN ZOET WIJNTJE: 

v • 

met echte _ 

WIJNCOGNAte'c l? 5 
Apricot likeurwijnen l? 5 
Framb.bessenwijnntor 2} 5 
Muscateller^koppi, 2f 9 Zoete spaanse Ks!u2? s 
C1NZAN03?,^r mou ' hl 3? s SHERRY 
ROYAL SHERRY GOMEREZ 
medium dry 

ONS GROTE SUCCES- 
CREPE GEORGETTE SHAWL 

gebruikt u voor thuis-maarook handig als het waait \e kunt het beter bij DIRK VAN DEN 

haleni ':*;i*;';*j*;*;';\fc^ AMSTERDAM: Mercatorplein 49/danv Ga|enslraat79-8Vèilderdtikkade4l-5vé'Nassaustraat26-3Q/Li|nbaansgracht 31-32 

Tussen meer V (winkelcentrum Osdorp ï/belfiandplein 188*194/lBurg de Vlugtlaan 133/Ooh. Huizingataan 180-188 

ZANDVOORT: Kerkstraat 19/ZWANENBURG: lepenlaan 21/HOOFDDORP. Kruisweg 640/Graftermeerstraat 28 ( MOBY DlCK MULTIMARKT ï 
\^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973 Za&dvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS ■ TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen 

als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen s.o.s. 

UW TV DEFECT? 

BEL EN WIJ KOMEN DIRECT! 

Tel. 005 en aan de telefoniste vragen naar B 2666 
TD Zandvoort BV Adverteert 
in dit blad Tweede blad Zandvoortse Koerant pinksterfolklore met 'vroegrijp 
dauwworm en nutskoek' ' t Vroeger kon men met recht van 
pinkstervermaken spreken. Want de 
Pinkstervreugde werd met veel overgave 
bedreven. In Amsterdam waren dat de 
'Plnxterblomlopers'. Dat waren kinderen, 
die niet al te .stichtelijke' liedjes zongen 
en een meisje rondleidden: De Pinxterblom. 
Ze was behangen met gouden of koralen 
of zilveren kettingen; gouden of zilveren 
voorwerpen en getooid met bloemen. 

Op het platteland van Noord-Holland 
werd de 'Pinxterblom' op een burrie — 
een soort draagbaar waarmee men kazen 
vervoerde — rondgeleid. Zo'n Pinkster- 
bloem was soms behangen met 20 zilveren 
tuigen, 10 zilveren bellen, 3 beugeltassen 
en 25 barnstenen kettingen. Soms droeg ze 
in de rechterhand een zilveren kommetje 
en in haar linkerhand een zilveren bel. 
Deze voorwerpen waren door de buren te 
leen gegeven... Ook in Den Haag kende 
men de Pinksterbloem, evenals in Noord- 
Brabant, Limburg, Arnhem, rondom 
Nijmegen, in Overijsel en in de Graafschap. 

Het rondleiden van de Pinksterbloem 
was een bedelpartij, getuige de woorden 
van dit liedje: 

'Dao kum wie met den Pinksterbroet 

aon, 

Wie kumt maor ienmaol ien 't jaor; 
En aol die ons nie gieven wol, 

Den kan ons laoten staon'. 

Zowel in Arnhem als in Amsterdam 
werd het rondgaan met de Pinksterbloem 
verboden. In Amsterdam werd in 1612 
aan 'der Heeren dienaars' toestemming 
gegeven om, als boete, een ketting of 
een ander mooi versiersel van de Pinkster- 
bloem af te pakken. Toen was het gauw 
afgelopen met het Pinksterbloemenfeest. 
Want niemand wilde nu nog voor dat doel 
haar kostbaarheden uitlenen. In Arnhem 
werd in 1693 de boete gesteld op een 
goudgulden'. Een dergelijk muntstuk was 
alleen maar bij de 'gegoeden' aanwezig. 
Een bewijs dat juist de gegoede burgerij 
aan deze vorm van Pinkstervreugde deel- 
nam. 

Vaak verhoogden schuttersfeesten, 
kermis, openbare toneelvoorstellingen in de 
open lucht met Pinksteren de feestvreugde. 
'Pinkster houden' was het werkwoord voor 
'de bloemetjes buiten zetten'. In 's-Graven- 
hage trok men in de nacht van de eerste 
op tweede Pinksterdag naar het Haagse 
Bos om kermis te vieren met veel dans, 
drank en vechtlust. In de loop van de 
daarop volgende dag gingen de feest- 
gangers de duinen in om aldaar hun roes 
uit te slapen. In 1729 verbood de stede- 
lijke overheid de zogenaamde 'Bosch- 
kermis'. 

Ook elders werd met Pinksteren een 
ekstra glaasje gedronken. Uit een oud boek 
komt dit korte fragment: Een groepje 
mensen staat in Duivendrecht te kijken 
naar twee mannen, die in een bootje op 
het water aan het dreggen zijn, hetgeen 
aanleiding geeft tot een dialoog tussen 
twee kijkers: 

'Bewaar ons! Mit de dreg? Leit er 

iemand in?' 
'Daar is strakkies 'n man van de 

trekschoit gevallen'. 
'Kristenziele! van de schoit? Hattie 

'n slok op?' 
'Vraag jij dat nog, als 't Pinkster 

is...?' 

Veel Zaandammers vereerden met 
Pinksteren Amsterdam met een bezoek. 
Maar sommigen zagen niet veel van de 
hoofdstad. Er was zelfs een echtpaar uit 
Zaandam dat 20 jaar achtereen elk jaar 
met Pinksteren het voornemen had om 
Amsterdam te bezoeken. Maar nimmer 
verder kwam dan de herberg 'De Koning 
van Zweden' aan het IJ... 

Zoals hierboven al met enkele voor- 
beelden is aangegeven, probeerde de 
overheid aan Pinksteruitspattingen paal en 
perk te stellen door het uitgeven van 
stedelijke verordeningen, waarin tal van 
festiviteiten of volksvermaken werden ver- 
boden. Zo'n verordening noemde men toen 
een 'keur'. De Pinksterkeuren moesten 
prakties elk jaar worden herhaald, telkens 
tegen de tijd dat de feestdagen weer 
naderden. Maar veelal gold hetgeen de 
oude 'Zededichter' zei: belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
{2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent ■ Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. 'Bezwaarlijk is een oud gebruik te 

ontwennen, 
Dat honderden van jaren ging in 

~- zwang: 
't 'Gemene volk laat zelden iets door 

dwang' 

Dit gold zeker ten aanzien van twee 
gebruiken met Pinksteren: 'Luilak' op 
zaterdag vóór Pinksteren en het Ring- 
rijden op 'Pinksterdrie', de dinsdag na 
Pinksteren. 

Zet de wekker maar vroeg 

Wie in vroeger tijden in het Drentse 
Zuid-Laren op Pinkstermaandag 'Vroegrijp' 
was, die zat op rozen. 'Dauwworm' had 
ook niets te klagen; evenmin was dat het 
geval met 'Midden in de ton'. Maar wie 
'Nustkoek' was, die had pech. Want dat 
was het kind, dat als laatste de koeien 
in de wei had gedreven. 'Vroegrijp', 
'Dauwworm' en 'Midden in de ton' waren 
haar vóór geweest. De 'Nustkoek' "werd 
het dorp rondgeleid door de andere 
kinderen onder luid geroep van: 

'Nust koek! nustkoek! 
Zitst dou zoo diep in de vaerren? 
Kanst het geroup niet heurren? 
Hast dou geen oogies van 

kiekerdekiek! 
Komst ja te ioat metd e koen op den 

diek!' 

Het woord Nustkoek komt van 
'nusselen' hetgeen in het Drents betekent: 
Talmen, niet opschieten. 

In Amsterdam en in de Zaanstreek 
wordt degene, die op zaterdag vóór 
Pinksteren op zijn werk verschijnt 'Luilak' 
genoemd. En de luilak moet trakteren, of 
hij wil of niet, want op die dag wordt 
het luilakfeest nu nóg gevierd. 

De schooljeugd • trekt al vroeg op 
pad en wekt met veel kabaal de 'lang- 
slapers'. Soms op niet al te nette manier; 
tenminte vroeger niet. De lieve jeugd 
presteerde het toen om de knoppen van 
twee aangrenzende voordeuren aan elkaar 
te binden en daaraan nog eens een dode 
hond of kat te bevestigen; en dan maar 
bellen of met stenen op de deuren bonzen... 

't Ging er heet toe op zaterdag voor 
Pinksteren. In Amsterdam greep de over- 
heid in: op 22 mei 1597 werden 'keuren' 
uitgegeven door de plaatselijke bestuurders 
om een eind te maken aan de veldslagen 
die met stokken gewapende jeugd- 
benden tegen elkaar leverden op bruggen 
en pleinen, 't Hielp de eerste keer schijn- 
baar niet veel, want op 5 april 1600 
werd de verordening krachtig herhaald. 
Het zingen 'van het luilaklied werd echter 
niet verboden en menig langslaper werd 
op zaterdag voor Pinksteren wreed uit de 
slaap gerukt met de woorden: 

'De luyelak 

De groote slaapzak, 

Hij is opgestaan, 
Hij mag wel weer naar bed toe gaan! 
Aluin, aluin! een dief in je tuin! 
Alarm, alarm! je lief in je arm! 
Al schoon, al schoon! de roozeboom! 
Al hier, al hier! de eglantier' Koning kontra kerk 

'Rjnksterdrie' is in de Zaanstreek nog 
steeds^eeij ekstra vrije dag. De dag 
waaropMjjty. in Purmerend markt wordt 
gehouHtfn. 

Op Walcheren wordt Pinksterdrie óók 
gevierd maar hier is het een sport- 
evenement waar het die dag om draait: 
Het ringrijden. Dat was vroeger ook al zo. 
Een oud reglement zegt in artikel 1, dat 
de deelnemers te half zeven al bij een 
bepaalde herberg aanwezig moesten zijn, 
mèt paard, maar zonder zadel of dek- 
kleed. De deelnemers zetten hun hand- 
tekening op de 'rolle' — de deelnemers- 
lijst — en betalen ieder een rijksdaalder 
aan de penningmeester van de organi- 
serende verenigng. Inmiddels wordt de 
baan uitgezet. Tussen twee hoge palen 
wordt een touw gespannen met in het 
midden de ring. Het is nu de bedoeling 
dat de rijder, en volgens het reglement 
moet hij het paard laten galopperen, 
draven is verboden, in volle vaart, zittend 
op een ongezadeld paard, met een dunne 
lans de ring 'steekt'. Lukt hem dat drie 
keer dan heeft hij een prijs. En er zijn 
prachtige gouden en zilveren gebruiks- 
voorwerpen te winnen. Helemaal voor niets 
krijgt hij zijn prijs echter niet. Het regle- 
ment schrijft voor dat degene die een prijs 
wint zijn kameraden op een pint likeur 
moet trakteren. Is het een wonder dat 
elke winnaar, gezeten op een ladder, 
triomfantelijk door zijn vrienden naar de 
herberg wordt gedragen? 

Maar het gaat ook om de eer. Aan 
de winnaar wordt bovendien een breed 
zijden lint geschonken. In vele gevallen zit 
het meisje van de winnaar de volgende 
zondag in de kerk met het lint prijkend 
op haar hoed. Zij deelt in de glorie) 
Misschien hadden de kerkeraden van de 
Walcherse kerken geen bezwaar tegen 
de fleurige kleuren op de hoeden van de 
vriendinnen tijdens de kerkdienst; zij hadden 
dit schijnbaar wel ten aanzien van de 
vele pinten likeur die door het keelgat 
van de vrienden stroomden. Op 11 januari 
1687 wendden de gezamenlijke kerken 
van Walcheren zich tot de wereldlijke 
overheid met het verzoek om 'een einde 
te maken aan het ringsteken waarbij vele 
wulpsch- en ongerijmdheden van danserijen 
gepleegd waren'. 

Dat velen het anders zagen getuigt 
het gedicht dat Betje Wolf hieromtrent 
schreef: 

'Om niet, o Norsaart! smaalt ge op 

deez' onnoosle vreugd; 
U lastig heeklen spruit uit geemlijkheid, 
geen deugd, 
't Verstand verbiedt ons niet in zulk 
vermaak te deelen. 
Die nooit den boog der zorg ontspant, 
Die krenkt gezondheid en verstand. 
Speel, wandel, kaats, 't is eve 

onschuldig; t' kan niet scheelen; 
Gewaande Philosooph, gij kent de 

menschen niet.' 

De stedelijke overheden verklaarden 
het voorstel van de kerken niet voor 
ontvankelijk. Zij werden, zij het dan bijna 
twee eeuwen later, daarbij krachtig ge- 
steund door hoge gezagsdragers: Zowel 
koning Willem I als koning Willem II 
woonde het Zeeuwse ringrijden bij en op 
23 mei 1862 reikte koning Willem II aan 
de twee beste ringrijders de door hemzelf ■ 
beschikbaar gestelde prijzen eigenhandig 
uit. Elke winnaar kreeg een gouden horloge 
mèt inskriptie... ptt tijdens uw vakantie Het verdient aanbeveling buren of kennissen 
te vragen tijdens uw afwezigheid uw post 
uit de brievenbus te halen en te bewaren. 
Indien u naar een vast vakantie-adres gaat, 
kunnen zij u de post nazenden. In het bin- 
nenland gebeurt dat kosteloos. 

Bij doorzending naar het buitenland moet in 
veel gevallen aanvullend port worden be- 
taald. U kunt ook PTT vragen uw post naar 
het vakantie-adres na te zenden of tegen 
betaling op het postkantoor te bewaren. 
Verzoeken daartoe moeten uiterlijk drie da- 
gen voor het vertrek schriftelijk worden in- 
gediend bij de direkteur van het postkan- 
toor in uw woonplaats. 
Wat betreft postpakketten verdient het bij- 
zondere aanbeveling er voor te zorgen dat 
tijdens uw vakantie geen pakketten behoe- ven te worden besteld, aangezien de kosten 
voor nazending ervan vrij hoog zijn. Boven- 
dien kunnen postpakketten die niet moeten 
worden nagezonden slechts korte tijd op 
het postkantoor worden bewaard. Informeer 
voor de tarieven voor nazending van post- 
stukken bij het informatienummer 0017 van 
de klantenservice posterijen. 
Voorkom in elk geval, dat tijdens uw afwe- 
zigheid de post in de brievenbus achter- 
blijft. 

Informeer in uw vakantie-oord naar de post- 
tarieven. Van een aantal europese landen 
zijn de tarieven voor verzending van post- 
stukken naar Nederland hieronder vermeld. 
Voor prentbriefkaarten geldt het drukwerk- 
tarief, mits alleen voorzien van de gebrui- 
kelijke groeten e.d. van maksimaal vijf 
woorden en naam en adres van de afzender. 

In eigen valuta 
Land 


Munteenheid 


brieven 
t/m 20 g 


brief- 
kaarten 


drukwerken 
t/m 20 g 


België 


franc 


4,50 


3,50 


4 1 ) 


Denemarken 


ore 


100 


60 


40 


West-Duitsland 


pfennig 


40 


30 


30 


Frankrijk 


centimes 


50 


30 


40 *) 


Griekenland 


drachme 


4,50 


3 


2 


Groot-Brittannië 


pence 


5 


3 


3 


Italië 


lire 


50 


40 


20 


Luxemburg 


franc 


4 


3 


O 


Noorwegen 


öre 


140 


100 


70 


Oostenrijk 


schilling) 


4 


2,50 


2 


Portugal 


escudo 


3 


2 


1,50 


Spanje 


peseta 


8 


5 


2 


Zweden 


öre 


100 


70 


55 


Zwitserland 


centimes 


40 


30 


30 evenementen in juni 

In samenwerking met VVV-Zandvoort 
zullen deze maand de navolgende zomer- 
evenementen plaatsvinden*. 

Zaterdag 9 juni: Luilakfietstocht voor 
de jeugd van 10 — 16 jaar. Deelname f 1,50. 
Opgave bij K. J. Koper, Van Lennepweg 
38/4, tel. 4833. Start op het Raadhuisplein 
om 5.30 uur 's morgens. 

Zaterdag 9 juni: Konsert door Badrick 
Deerenberg, blokfluit en Kees Rosenhart, 
klavecimbel, in de ned. herv. kerk. Kaarten 
a ƒ 4, — aan de kerk; C.J.P. en bejaarden 
/ 2, — , aanvang 20.15 uur. 

Maandag 11 juni: Pinkster autoraces. 
Wedstrijden om het nationale kampioen- 
schap. Aanvang 12 uur. Training en voor- 
races op zaterdag 9 juni van 10 — 17 uur. 

Maandag 1 1 juni: Zeilwedstrijden door 
de watersportvereniging 'Zandvoort'. 

Dinsdag 12 juni: Konsert door 'Der 
Sindelfinger Kinderchor' uit Sindelfingen, 
Duitsland, in de ned. herv. kerk. Kaarten a 
ƒ 2,50, bel. inbegrepen, bij het VVV-kantoor. 
Aanvang 20 uur. Het koor bestaat uit 75 
jongens en meisjes en trad eerder op in 
Londen, Parijs, Zürich en voor de duitse 
televisiestations. 

Vrijdag 15 juni: Dansdemonstratie door 
de zandvoortse dansgroep 'Chavarim', o.l.v. 
mevr. Van Brakel. Medewerking van dans- 
groep 'Oro' uit Haarlem. Een veelkleurige 
show van internationale volksdansen in 
originele kledij op het Raadhuisplein. 
Aanvang 20 uur. 

Woensdag 20 juni: Zandbouwfiguren- 
wedstrijd op het strand voor de Rotonde 
(politiepost). Deelname a 50 cent. Opgave 
vanaf 12 uur op het strand. (Gevraagd 
ouderen; voor het vormen van een publiek- 
jury. Opgave bij VVV). 

Zaterdag 23 juni: Ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 cent vanaf 18.30 
uur afhalen bij oude brandweerkazerne, 
Kleine Krocht. De optocht start om 19.30 
uur op parkeerterrein achter Raadhuis. Op- 
laten der ballonnen op het Burg. Van 
Fenemaplein. 

Zondag 24 juni: Autoraces om de 
Munster Pokal. Aanvang 13 uur. 

Zaterdag 23 juni: Maandelijkse kunst- 
markt op het Gasthuisplein van 10 — 22 uur. 

Bezichtiging van de ned. herv. kerk: 
elke maandag- en woensdagavond van 
19 — 22 u. Duinwandelingen o.l.v. een ervaren 
natuurgids; elke zondag om 13 uur. Start 
bij 'De Duiventil', hoofdingang amsterdamse 
waterleidingduinen (oase), Vogelenzangse- 
weg te Vogelenzang. Verder doorlopend: 
Dolfirama, bowling/kegelen, minigolf, ver- 
keerstuin, manege, uitzichttorens. eanduüorrse taranr 

Sommige mensen ruiken 
een brand . . . r^\ 
r^ 


c 


T 


^ 


r 


^ ^ Maar lang niet iedereen is in het ' 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- ' 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te i 
lezen staat. * Bent u nog geen abonné? Bel 2135 en u krijgt het nieuws i 
dinsdags en vrijdags in de bus. ADVERTEREN DOET VERKOPEN *) Voor prentbriefkaarten is het voordeliger het lagere briefkaarttarief te hanteren. NATIONAAL OCCASION CENTRUM 3 maanden schriftelijke 
NOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 CENTRALE VERWARMING 
technisch installatie:bureau ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN DE KAASHOEK 

250 gram ROOMBOTER 1,79 

10 EIEREN 1,25 

500 gram JONGE KAAS 2,80 

500 gram BELEGEN KAAS 2,95 

I Hele Kg 5.70 

1 HELE DOOS CAMENBERT van ƒ 2,30 NU 1.89 
HALTESTRAAT 38 TEL. 5000 HUIZE ELHORST 

banketbakker 
kok. 

Heeft U Abraham al gezien? 

Suggestie voor een speciale verjaardag. 
Viering vanaf 6 personen. 

AANGEKLEDEN KOP BOUILLON ... ƒ2,— p.p. 

HORS D'OEUVRE vanaf ƒ8,50 p.p. 

IJS OF PUDDING ƒ2.— p.p. 

Thuis dineren is toch veel intiemer. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M. aa Beursverenlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort Telefoon BB 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERFF 

Gasthulapleln 3 • Telefoon 2120 Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 441 4 eanduoürrse taranr KUIK MEUBELEN B.V.i.o. 
Passage 13-15 Zandvoort 
02507-6975/6976 
EIGENTIJDSE MEUBELEN VOOR EIGENTIJDSE MENSEN stafmuziekkopps leger des heils uitnodiging tot het bijwonen van een uur van gewijde zang en muziek 

op zondag 17 juni 1973 in de 
ned. herv. kerk, kerkplein 
te zandvoort 

aanvang 3 uur 's middags 

toegang vrij. leger des heils - haarlem-n. stichter: willlam booth - bandoengstraat 21 - tel. 023-251631 ATTENTIE!! 

HIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
daarin niet vermeldt wensen te wor- 
den dit schriftelijk aan ons door te 
geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. (Advertentie) 

UITSLAG 

SCHOOLREBUSWEDSTRIJD „KAPKLUS" 
no. 738 d.d. 13 maart 1973 

Juiste oplossing: Een nieuw huis voor de 
jeugd van Zandvoortmeeuwen. 

Na loting: 

Eerste prijs ƒ 100, — : A. J. van Houten, 
Vondellaan 12, Zandvoort; tweede prijs 
f 75, — : D. Doornekamp, Celsiusstraat 36, 
Zandvoort; derde prijs ƒ 50, — : André Ko- 
per, Koningstraat 51, Zandvoort; vierde prijs 
f 25, — : G. Hölzken, Schoolstraat 15, Zand- 
voort; vijfde prijs f 10, — : H. Opheikens, 
v. Lennepweg 42 III, Zandvoort; zesde prijs 
f 10, — : E. Koper, Flemingstraat 6 Zand- 
voort; zevende prijs ƒ 10, — : Duco Drenth, 
Hogeweg 43, Zandvoort; achtste prijs ƒ 10,-: 
Jan Draijer jr., Ostadestraat 9, Zandvoort; 
negende prijs f 10, — : Daan v. d. Weele, 
Keesomstraat 93, Zandvoort. 

Aldus naar waarheid opgemaakt op vrijdag 
25 mei 1973. 

K. C. van der Mije Pzn. 

„Kapklus" bekendmaking: 

Verstege damesfiets no. 543; cassetterecor- 
der no. 520; transistor no. 525. 
Stelt u in verbinding met de penningmees- 
ter: H. J. Schutte. 73o jaargang no. 42 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 8 JUNI 1073 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoüftee hoera* 

redaktic en administratie: postbus 151 / zandvoort/ willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7. — ; post f 1 7.50) losseeksemplaren:f 0.20/ advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087 /bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
+»+>?. 


gasbel 

voor 

kust Over de oor- 
zaak van de zon- 
dagavond door de 
bewoners van de 
boulevard waar- 
genomen vlammen 
voor de kust van 
Zandvoort hebben 
wij u afgelopen 
dinsdag in 'Nieuws 
kort en klein' 
reeds bericht. Het 
vuur was afkom- 
stig van een ge- 
opende gasbel. 
Thans kunnen wij 
meedelen dat de 
bel werd aange- 
boord door het 
booreiland Trans 
Ocean 1 van de 
Nederlandse Aard- 
olie Maatschappij, 
dat In opdracht 
van de Holland 
Sea Search Groep 
II boringen verricht 
tussen Zandvoort 
en Umulden. Op dit moment worden proeven genomen om de gedragingen van het reservoir 
en de samenstelling van het gas, onder meer op de kaloriese waarde, vast te stellen. 
Dit gaat gepaard met het fakkelen van het het vrijkomende gas, hetgeen vanaf de 
kust in de avonduren duidelijk zichtbaar is. 

Bij de Holland Sea Search Groep II wordt op dit moment voorzichtig gesproken 
over 'bemoedigende cijfers ten aanzien van de grootte van de produktie'. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 MET ZESKAMP 
NAAR CHARTRES 

Over 4 weken vertrekt de zandvoortse 
Zeskampploeg naar het franse Chartres 
om daar deel te nemen aan het inter- 
nationale 'Spel zonder Grenzen'. Ook een 
aantal supporters wil de reis meemaken en 
in principe zal een busreis worden geor- 
ganiseerd naar Parijs en Chartres. Bij 
voldoende deelname start deze supporters- 
reis op zaterdag 30 juni en zal de terug- 
reis op donderdag 5 juli worden aanvaard. 
In dat geval zullen de kosten liggen tussen 
ƒ50, — (reis) en ca. ƒ200, — (reis + 
voledige verzorging). Zeer spoedige opgave 
is gewenst bij F. Boukes, Linnaeusstraat 
1—4, tel. 3585. 

Verloting 

Een reis naar Parijs en Chartres, 
geheel verzorgd voor twee personen, is • 
eveneens te winnen als hoofdprijs van de 
grote Zeskamp-loterij, die de komende 
weken wordt gehouden. De zandvoortse 
zeskampers zullen de loten voor één gulden 
per stuk aan de man en de vrouw brengen. Autohuur van ouds 
Garage 1 Zandvoort nieuws kort 
en klein v/a f24,- p.d. 
inclusief 100 km 
Tel. 4580 Verzekering 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


8 juni 


09.12 


17.09 


21.39 


05.33 


9 juni 


10.16 


18.11 


22.44 


06.39 


10 juni 


11.25 


19.22 


23.55 


07.51 


1 1 juni 


— . — 


08.24 


12.31 


08.40 


12 juni 


01.04 


09.00 


13.32 


21.23 


13 juni 


01.55 


09.44 


14.24 


22.19 


14 juni 


02.33 


10.24 


14.55 


22.56 PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 De koorzang viert hoogtij in Zandvoort. 
Op 12 juni a.s. geeft het Sindelfinger Kin- 
derchor — 75 jongens en meisjes in tiener- 
leeftijd uit West-Duitsland — o.l.v. Klaus 
Roller — een konsert in de hervormde kerk. 
Aanvang 20.00 uur. Het programma bestaat 
uit spirituals en nieuwe geestelijke liederen. 
Kaarten a ƒ 2,50 vanaf heden verkrijgbaar 
bij de vvv-kiosk op het Raadhuisplein. 

Op 15 juni a.s. geeft het Zandvoorts 
Christelijk Kinderkoor o.l.v. Pieter de Jong 
met Teke Bijlsma aan de vleugel een voor- 
jaarsuitvoering in de geref. kerk. Aan dit 
konsert zal Martine Bijl solistische mede- 
werking verlenen. Toegangsprijs ƒ 2,50. 
Aanvang 20.00 'uur. Entree ingang Emma- 
weg. 

De in Zandvoort woonachtige pianist 
Jan de Man — echtgenoot van konsert- 
zangeres Annette de La Bije — is met 
ingang van het kursusjaar' '73/'74 benoemd 
tot direkteur van het Amsterdamse Con- 
servatorium. 

De 'Contactcommissie culturele belan- 
gen' organiseert in de periode van 25 juni 
t.e.m. 8 juli de jaarlijkse Anjeraktie, waar- 
van de opbrengst ten goede komt aan 
instellingen die aktief zijn op kultureel ge- 
bied. Vorig jaar leverde de kollekte in de 
provincie Noord-Holland bijna ƒ71.000, — 
op. Enkele instellingen in Zandvoort, w.o. de 
Zandvoortse Operettevereniging, ontvingen 
een bijdrage uit het fonds. 

Oud-wethouder B. Rudenko is de arts 
J. G. Anderson opgevolgd als voorzitter van 
de afd. Zandvoort van het Groene Kruis. 
Laatstgenoemde stelde zijn funktie ter be- 
schikking in verband met zijn werkzaam- 
heden t.b.v. de bouw van een sportfondsen- 
bad in Zandvoort. In de vakature ontstaan 
door het bedanken van de heer F. J. C. 
Terwee (sekretaris) werd voorzien door de 
benoeming van mevr. M. M. van den Brom- 
Cauwels. Het bestuur van het Groene Kruis 
ontving de machtiging voorbereidingen te 
treffen voor een eventuele fusie met de 
andere plaatselijke Kruisverenigingen. 

Óp maandag, tweede pinksterdag, 
organiseert de Cenav autowedstrijden op 
het circuit. De Cenav heeft voor deze races 
de toegangsprijzen verlaagd met 25% 
voor de duinen en met 20% voor de over- 
dekte tribune. Reden voor dit besluit: door 
de deelnemers is weinig startgeld gevraagd. 

In het kader van de wereldmiljeudag 
organiseert de wereldwinkel Zandvoort mo- BEJAARDEN STRAKS 
VOOR HALF GELD 
MET NZH-BUS 

De NZH zal bij wijze van proef per 
I juli een gereduceerd tarief Invoeren voor 
bejaarden. Alle busrelzigers van 65 jaar en 
ouder zullen vanaf die datum voor half 
geld kunen reizen In het hele vervoersge- 
bied van de NZH, behalve In de steden 
Alkmaar, Haarlem, Den Helder en Lelden. 
De regeling geldt namelijk alleen voor het 
streekvervoer. 

De NZH heeft de gemeentebesturen in 
haar gebied, met uitzondering van de ge- 
noemde steden, gevraagd of zij willen be- 
middelen bij de verkoop van de reduktie- 
kaarten. Zo een gemeente daar niet voor 
voelt dan zal de NZH zelf kaarten ver- 
kopen, tegen een hogere prijs. Een reduktie- 
kaart zal via de gemeente ƒ 6,50 per 
kwartaal en ƒ 20, — per jaar gaan kosten. 
Via de NZH zullen de prijzen respektievelijk 
ƒ 8,50 en f 25, — zijn. 

In de brief aan de gemeenten stelt de 
NZH dat het aan de besturen overgelaten 
wordt of zij de betreffende kaarten tegen 
een lagere prijs of gratis aan hun inwoners 
ter beschikking stellen, als vorm van 
sociaal beleid. 

Als bejaarde wordt aangemerkt ieder 
die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of 
in het lopende kwartaal 65 wordt. De aan 
te schaffen vastrechtkaart geeft de moge- 
lijkheid voor half geld te reizen met enkele 
reis en retourbiljetten. De bejaarden dienen 
bij de chauffeurs of de kantoren van de 
NZH een formulier aan te vragen voor een 
speciaal voor dit doel in te stellen identi- 
teitskaart. 

De kaarten zijn onbeperkt geldig, dus 
ook in de spitsuren. In Amsterdam en 
Den Haag maken de gemeentelijke vervoer- 
bedrijven een uitzondering op de reduktie- 
regel tijdens de spits. Het gereduceerde 
tarief geldt op alle interlokale lijnen en de 
lokale, voorzover die niet vallen binnen de 
vier eerder genoemde steden, waar een 
aparte bijdrageregeling in de eksploitatie 
van de NZH geldt. eanduaarïse haeranr menteel in het pand Kostverlorenstraat 34 
een tentoonstelling over de vervuiling van 
bodem, lucht en water. 

Voor de zandvoortse basisscholen 
worden in de wereldwinkel miljeulessen ge- 
houden, waaraan tot heden reeds 270 leer- 
lingen met belangstelling deel namen. 

Onder leiding van een deskundige wor- 
den in gespreksvorm vragen over het voort- 
bestaan van het leven, behandeld. De uit- 
buiting en vergiftiging van de natuur, met 
als gevolg de honger in de ontwikkelings- 
landen, staat hierbij centraal. Aan de op- 
lossing en voorkoming hiervan wordt in de 
les de meeste aandacht besteed. 

De tentoonstelling blijft geopend tot 
en met donderdag 14 juni. Personen of 
groepen die ook een les willen volgen, kun- 
nen zich opgeven bij de wereldwinkel, 
telefoon 2856. 

De Zandvoortse Bridgeclub organiseert 
de Ie zomerdrive op woensdag 20 juni in 
hotel Keur aan de Zeestraat. Er wordt 
gespeeld in hoofd-, eerste- en tweede klasse 
volgens het Howellsysteem. De leiding van 
de drive is in handen van de heer M. Kruyff. 

Een inzittende van een auto moest 
woensdagavond voor observatie in een zie- 
kenhuis in Haarlem worden opgenomen, 
nadat de wagen op de hoek van de 
Dr. Smitsstraat en de Burg. van Alphen- 
' straat tegen een andere auto was gereden. 
Beide wagens moesten zwaar beschadigd 
worden weggesleept. Het niet verlenen van 
voorrang was de oorzaak van de botsing. 

De minister van financiën en ekono- 
mische zaken hebben het 'Aktiekomité tegen 
voortzetting circuit Zandvoort' bericht, dat 
zij binnenkort een gezamenlijk standpunt 
kenbaar zullen maken inzake de door de 
Cenav aangevraagde lening bij de Neder- 
landse Investeringsbank onder staats- 
garantie. Zoals reeds meegedeeld heeft het 
aktiekomité geprotesteerd tegen het ver- 
strekken van deze lening. Hierdoor zou het 
mogelijk worden gemeenschapsgelden aan 
.te wenden voor een veelomstreden projekt 
als het circuit, aldus het komité. 

Maandag 18 juni beleggen de afd. 
Zandvoort van de pvda en Wereldwinkel 
Zandvoort gezamenlijk een bijeenkomst in 
de winkel aan de Kostverlorenstraat. Het 
onderwerp is Chili en de problemen welke 
de marxistiese regeling Allende ondervindt 
bij zijn pogingen het land ekonomies, 
maatschappelijk en kultureel te bevrijden 
van het kapitalistiese systeem. voor 

FIETSEN 

en 

BROMMERS VER5TEEGE HBLTE5TR. IS ■ TEL .- «93 - ZRNDV00RT verbetering van oude wijken 
zaak van denken, inspraak 
en goede planning Stads- en dorpsvernieuwing is de 
laatste jaren meer en meer In de belang- 
stelling komen te staan. Lang hebben we 
verondersteld, dat als de ergste woning- 
nood voorbij zou zijn, we op grote schaal 
oude woningen zouden gaan vervangen, 
die we noodzakelijkerwijs tot dan moesten 
laten staan. Maar een aantal faktoren 
heeft ertoe geleid, dat er een genuan- 
ceerde waardering is ontstaan voor het 
oude woningbestand. Ekonomische zowel 
als andere faktoren leiden tot de konklusie 
dat renovatie noodzakelijk is. Maar 
renovatie is ook een zeer gekompliceerde 
aangelegenheid, waaraan talloze emotionele 
aspekten vastzitten. 

Een van de belangrijkste oorzaken, 
die geleid hebben tot een herwaardering 
van het oude woningbezit, is dat gesub- 
sidieerde nieuwbouwwoningen te duur zijn 
geworden voor de mensen, die uit oude 
woonbuurten zouden moeten verdwijnen. 
Ook de waardering op zichzelf voor 
bepaalde oude wijken is duidelijk in 
positieve zin veranderd. Zo'n tien jaar 
geleden nog werden wijken die omstreeks 
1890, 1900 tot stand waren gekomen, 
gekarakteriseerd met revolutiebouw, waar 
eigenlijk niets goeds van te vertellen was. 

Maar nu zien we dat dergelijke wijken 
in toenemende mate om verschillende 
reden toch anders worden gewaardeerd. 
De waardering voor bijv. de sfeer van die 
oude wijken is gegroeid, omdat we 
gaandeweg steeds meer oog hebben 
gekregen voor de tekorten van de 
naoorlogse nieuwbouwwijken. Dat leidt dan 
vrij automatisch tot de vraag: 'Moeten we 
mensen weghalen uit wijken, waar de 
woningen weliswaar bepaalde tekorten 
hebben, maar waar toch een stuk sfeer 
hangt, waar bepaalde samenlevingspatronen 
zijn gegroeid. 

Als er op een gegeven ogenblik sprake 
is van het voornemen om een bepaalde 
wijk te gaan renoveren, dan is de aan- 
leiding meestal dat een bepaald gebied 
duidelijk verouderd is. Er bestaan tekorten 
op het gebied van de woonvoorziening, de' 
bewoners trekken weg of er zijn bedrijven 
gevestigd, die een negatieve invloed op 
zo'n wijk uitoefenen; er ontbreken be- 
paalde sociaal-kulturele voorzieningen; een 
wijk kan ongunstig liggen of verziekt zijn 
door parkeren. Dat zijn allemaal 
mogelijke aanleidingen om iets aan zo'n 
wijk te gaan doen. 

Maar voor men iets aan zo'n wijk 
gaat doen, moet er eerst een bestands- 
opname van worden gemaakt. Dat be- 
tekent niet alleen nagaan, hoe een 
dergelijke wijk er bouwtechnisch aan toe 
is; maar ook ekonomisch, sociaal en 
sociaal-kultureel. De huidige kwaliteit 
van de bebouwing en het gebruik daarvan 
moet worden nagegaan. Er moet worden 
bekeken wat voor mensen er wonen en 
wat voor bedrijven er zijn gevestigd. Wat 
is de ontwikkeling geweest, die tot het 
huidige gebruik heeft geleid. Wat zou er 
gebeuren als we de zaak gewoon op zijn 
beloop lieten. Als men dat allemaal weet, 
weet men ongeveer ook wel wat de moge- 
lijkheden zijn van de mensen, die er wonen. 

Dan rest nog het beantwoorden van 
de vraag: welke plaats neemt zo'n wijk 
in het geheel van een stad of dorp en 
in bepaalde gevallen zelfs in de regio in. 
Wat zijn de funkties die zo'n wijk in het 
geheel van een stad of dorp vervult. 

Vervolgens moeten de verwachtingen 
van de bewoners en de eigenaren in het 
desbetreffende gebied worden onderzocht 
en moet men zich gaan afvragen wat de 
doelstellingen van de renovatie zouden 
kunnen zijn. Die doelstelling kan zijn 
volledige vervanging; maar ook het behoud 
van zoveel mogelijk goedkope woningen; 
of het scheppen van ruimte voor voor- 
zieningen, waarvoor elders geen plaats is 
of behoud vanwege het historische karakter. 

Het formuleren van die doelstellingen 
kan op verschillende manieren geschieden: 
men kan het deskundigen laten doen; men 
kan er ook bewoners, eigenaren en andere 
belanghebbenden bij betrekken. Als men 
op dat punt is aangeland, is het in de 
hedendaagse opvattingen wel wenselijk om 
een openbare diskussie over de vernieuwing 
van zo'n wijk op gang te brengen. De volgende stap is de realisatie. Wil 
men het voordeel, dat men heeft bereikt, 
doordat men weet, wat men wil bouwen, 
ook kan bouwen (door de kosten- en 
batenstudies en de vergelijking daarvan 
met de mogelijkheden) behouden, dan 
moet men ook voor de realisatie een heel 
stuk denkwerk en organisatie vooraf ver- 
richten, zodat de grote operatieve ingreep, 
de stads- of dorpsvernieuwing is, na een 
deugdelijke voorbereiding, snel, met vaste 
hand en veilig voor de patiënt kan plaats- 
vinden. 

Daarbij wordt men gekonfronteerd 
met een groot aantal wetten, regelingen, 
plannen en maatregelen van een groot 
aantal instanties en diensten. Er moet geld 
beschikbaar komen voor de aankoop van 
onroerend goed. Bij het ontruimen van 
woningen en bedrijfspanden, die gesloopt 
moeten worden en ook bij de eventuele 
onteigening daarvan moet rekening worden 
gehouden met alle mogelijke juridische 
bepalingen. Voor het verkrijgen van 
kredieten van de centrale overheid om de 
renovatie te realiseren gelden verschillende 
regelingen: voor rekonstruktie en sanerings- 
plannen; voor de rekonstruktie van, open- 
baar vervoer; voor woningverbetering en 
voor begeleiding van de mensen in zo'n 
gebied. Er moet gezorgd worden voor 
vervangende woon- en bedrijfsruimte. 
Daarbij komen zaken kijken als ontruiming, 
huuropzegging en sociale begeleiding. De 
uitgifte van gronden moet worden geregeld. 
Dit hele proces is nooit te besturen, als 
niet alles wat moet gebeuren, in kaart is 
gebracht. Wanneer niet geschat is hoeveel 
er met de diverse zaken gemoeid is, wat 
op wat moet wachten en wat in elk geval 
op bepaalde data klaar moet zijn. Het is 
een kolossale procedure, die bovendien 
per geval weer duidelijk verschillende 
aspekten vertoont. Dat betekent een heel 
stuk organisatie en netwerkplanning, zodat 
van tevoren ook zoveel mogelijk vast 
staat, wie precies wat en wanneer moet 
doen. Verder moeten er gemengde werk- 
groepen komen waarin mensen van 
verschillende diensten, maar ook vertegen- 
woordigers van eigenaren, woningbouw- 
verenigingen en huurders èn eksterne 
adviseurs hun aandeel in het geheel van de 
renovatie op elkaar kunnen afstemmen 
en om een zo goed mogelijke kommunikatie 
tot stand te brengen. 

Het is natuurlijk zo, dat het totaal 
van de hier geschetste aanpak geld kost. 
Iets wat vooral zal wordpn opgeworpen 
met betrekking tot het stellen van alter- 
natieven en het uitwerken ervan. Maar het 
uitwerken van één plan, waarnaast op een 
gegeven ogenblik onder druk van de 
publieke opinie in een laat stadium nog 
andere plannen moeten worden uitgewerkt, 
leidt tot haast- en knoeiwerk. Een wezenlijk 
demokratische besluitvorming mag dan in 
zekere opzichten wel kostbaarder zijn dan 
als zo maar iemand het mag zeggen, maar 
er zijn zulke kolossale investeringen mee 
gemoeid, dat het best zinvol is om een 
aantal alternatieven te laten uitzoeken. 
Het opzetten van een organisatie, waarin 
alle facetten van een renovatie en al 
degenen, die daarbij betrokken zijn, aan 
hun trekken komen kost óók geld, maar 
het kan misverstanden en kommunikatie- 
stoornissen voorkomen en er toe bijdragen 
dat de renovatie een snelle en schone 
operatie blijft. ALARM 

VOOR BINNENBRANDJES 

Woensdagmiddag en -avond werd de 
zandvoortse brandweer gealarmeerd na het 
ontstaan van een binnenbrandje. Tengevolge 
van een defekt aan een wasemkap kregen 
de vlammen vrij spel in een keuken van een 
woonhuis aan de Celsiusstraat. Toen de 
brandweer arriveerde was de brand reeds 
geblust. De schade aan het interieur wordt 
geschat op plm. ƒ 600, — . 

Een begin van brand in een bar aan 
de Haltestraat kon, voor dat de brandweer 
ingreep, door de bezoekers van het 
etablissement worden gedoofd. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 In verband met tweede pinksterdag 
op maandag 11 juni a.s. komt het 
dinsdagnummer te vervallen. De eerst- 
volgende koerant verschijnt op 
VRIJDAG 15 JUNI i|I familieberichten <z&hdi/aMi8> boutfoek Na een moedig gedragen lijden, ging 
heden nog onverwachts van ons heen 
mijn innig geliefde vrouw, onze lieve 
moeder en oma 

ANNA PLUGPAAP 

op de leeftijd van 70 jaar. 

C. Plug 
Rie Bos-Plug 
Jaap Bos 
Cees 
Annemieke 

Zandvoort, 6 juni 1973 
Tollensstraat 5 

De crematie heeft plaatsgehad op 8 
juni 1973. Dankbetuiging 

Allen die wij niet persoonlijk hebben kunnen 
bedanken voor de grote belangstelling bij 
de opening van ons nieuwe café, willen wij 
alsnog hartelijk dank zeggen. 

Cor en Kees van lngen, 
Haltestraat 52 officiële berichten GEMEENTE ZANDVOORT Ophalen huisvuil 

De directeur van de dienst van publieke 
werken maakt bekend dat op maandag 1 1 
juni 1973, 2e Pinksterdag, geen huisvuil zal 
worden opgehaald. 

Deze ophaaldag wordt niet ingehaald. 
Men kan hierin voorzien door het gebruiken 
van een extra plastic zak (verkrijgbaar bij 
de melkhandel). 

Voorts bestaat de gelegenheid om op zater- 
dag 9 juni 1973 van 9 tot 12 uur gratis 
huisvuil af te geven aan het vuillaadstation 
aan de Van Lennepweg. 

C. H. Vogt medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 9 en zondag 10 juni: 
Zr. F. C. Vrielink Terpstra, Gasthuishofje 
27, tel. 2791. 

Maandag 1 1 juni: 
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, 
v. Lennepweg 93 rd, tel. 2720. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 10 juni, Pinksteren: 
10.30 uur: ds. C. Mataheru. 
Gezinsdienst. 

JEUGDHUIS 

10.30 uur: Bezoek aan de dienst in de 

kerk. 

Pinksterzendingskollekte. 

GEREF. KERK 

Elke zondag: 
10 en 19 uur. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 10 juni, Pinksteren: 

10.30 uur: 'Een revolutie waar we liever 
niet aan willen'. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 
JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 
ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. burgerlijke stand 30 mei — 7 juni 1973 

Geboren: Calhsta Peggy, d.v. W. H. 
Lijes en P. Dankmeyer; Sylvia Adriana 
Alida, d.v. J. C. Mettes en A. A. M. de 
Wilde; Wouter, z.v. A. R. Slotemaker en 
C. P. van den Houten; Martijn, z.v. F. M. 
Wijsman en M. J. A. van der Ploeg. 

Overleden: Antje Maria Tielrooij, oud 
80 jaar, gehuwd geweest met P. A. 
Bisschop. 

Ondertrouwd: Jacob Schweinsbergen 
en Jeltje de Jong; Jacobus Cornelis Maria 
Krielen en Catharina Maria Josephina Berk- 
hout; Johanenes van Densen en Helen 
Francina Nendissa; Willem Herman Both 
en Anna Maria Rubeling. 

Gehuwd: Evert van der Mije en Zwaan- 
tje van der Veen; Robert Jan Jansen en 
Rensina Hendrika Helena Glijn; Peter 
Graham Hiley en Maria Johanna Helena 
Bosse; Jacob Cornelis Beuks en Marion 
Landman; Robert ten Haaf en Marijke Ja- 
coba Agatha de Jong. 

Geboren buiten de gemeente: Mariska 
Jolande, d.v. J. Bruggeman en M. Derr; 
Sheila Maureen, d.v. C. Post en A. Halder- 
man; Bernardus William Bastiaan, z.v. B. J. 
Lukkassen en I. S. Wildeman; Priscilla, 
d.v. P. J. Bol en M. Sieraad; Wouter, z.v. 
B. S. B. Reen en M. H. Hei. 

Overleden buiten de gemeente: Jan 
Jacobus de Jong, oud 61 jaar, gehuwd met 
H. C. Dijkkamp; Gerardus Jacobus Marti- 
nus de Nobel, oud 85 jaar, gehuwd met 
S. Rijninks; Rijk Haanschoten, oud 67 jaar; 
Jacob Smit, oud 89 jaar. Beste mensen, 't is weer zo ver. Ik 
kreeg van de week een telefoontje van mijn- 
heer de redakteur. Of ik maar weer m'n 
hoek in de krant wilde innemen vanaf vrijdag. 
Tja, nou kunt u dat vreemd of overdreven 
vinden, maar ik krijg dan opeens, bij zo'n' 
telefoongesprek, een soort brok in m'n 
keel. Jans zegt dat ik een ouwe gek ben, 
die veel te veel brokken in z'n keel of 
mistige ogen krijgt als er iets bijzonders 
aan de hand is. Enfin, dat kan allemaal wel 
waar zijn — tenslotte heb ik mezelf niet 
gemaakt — maar ik ben dus altijd wat je 
noemt een tikkeltje aangedaan. Het kon 
toch ook wel eens anders gaan? Ze zijn bij 
de Zandvoortse Koerant helemaal niet ver- 
plicht mij maar ieder jaar weer aan te laten 
schrijven. En dan is 't toch ergens een 
fijn gevoel voor me dat er dan zo'n tele- 
foontje komt van: 'Ga je gang maar weer 
van de zomer!' Er blijkt ook uit dat de 
lezers me terug willen hebben, anders zou 
't toch jmmers niet gebeuren? 

Maar goed, ik ben er dus weer en 
zoals ik verleden jaar ook heb gedaan, ik 
zal behalve mijn strandwederwaardigheden, 
ook zoveel mogelijk de dingen die mij uit 
het dorp ter ore komen, voor u opschrijven. 
Soms staan die al eerder in de zogenaam- 
de politieberichten, maar misschien kan ik 
er dan nog eens een 'zandvoortse kijk' 
overheen gevenl 

Jans blijft onder al deze dingen de 
kalmte zelf. Die is niet uit de plooi te 
krijgen. Of het zou moeten zijn voor een 
gijntjel 

Ik moet dan mijn bloknote (waar ik er 
heel wat van versleten hebl) weer opzoe- 
ken, goed schrijfmateriaal, enz., enz. Maar 
zij grinnikt dan maar wat en zegt: 'Wat 
ben je nou toch een zenuwknoopl Je hebt 
nog bijna een hele week tijd om alles bij 
elkaar te zoeken en als je 't niet kunt 
vinden, koop je voor een paar kwartjes een 
nieuwe blok met een balpen. Moet jij je zo 
hoognodig lopen op te winden!' 

Nou ja, ik ben nu eenmaal iemand die 
z'n spulletjes (net als aan het strand) 
graag goed voor elkaar heeft. En dat kan 
geen mens me kwalijk nemen, wat zegt u? 

U begrijpt intussen wel dat ik nog 
niet zo heel veel over het strand, de zee en 
de mensen kan vertellen. 

Dit, wat we nu nog hebben, is 'voor- 
pret'. En ik moet zeggen dat 't helemaal 
niet zo erg lollig is. We kunnen totnogtoe 
maar juichen over enkele — wat je noemt 
— redelijke dagen, waarin er toch nog 
geen sprake was van écht mals voorjaarweer. 
Ja, achter het glas ging het wel en het 
zonneterras heeft zeker wel verschillende 
keren behoorlijk vol gezeten. 

Maar die eeuwige wind hier maakt je 
wel een tureluurs. Ik heb 't er niet op als 
de mensen in regenjassen en dikke truien 
langs het strand flaneren. Dat kan wel 
machtig zijn, maar in een ander jaargetijde 
graag'. 

Als de mensen 't nü doen, klopt er iets 
niet met de weerorganisatie! En ja, dan 
duiken ze wel eens het water in omdat de 
zon zo lekker schijnt. Je krijgt medelijden 
met ze, als je ze er uit ziet komen. Want 
dat is heus nog zo'n pleziertje niet hoor. 
Zo lang je nog wat onder de waterspiegel 
kunt blijven, gaat het nog enigszins, hoewel 
het water nog lang niet op temperatuur is. 
Maar zo gauw je er uit stapt en de noord- 
ooster of een vochtige zuidwester strijkt 
langs je natte boddy, dan wil je wel effies! 
Ze rennen dan meestal in ijltempo de tent \ 
in om te ontdooien bij een kop hete soep 
of koffie. 

Het beeld van dit ogenblik is nog 
steeds: Veel terraswerk op de zondagen en 
afwachten wat het zal worden in het vol- 
gende weekeinde. We werken ons momen- 
teel nog echt niet over de kop, hoor. Maar, 
dat kan er in een land als het onze ieder 
ogenblik van komen. Wij, strandmensen 
moeten eigenlijk altijd paraat zijn, want het 
kan van de ene op de andere dag soms 
wel 10 of 12 graden schelen. Naar beneden 
en naar boven, uiteraard. En wat me de 
laatste tijd vaak opgevallen is, als ik zo 
's avonds voor het kijkkastje zat en de 
weerkaart van Europa bekeek, dat het 
soms in Spanje en Italië een paar graden 
lager was dan hier! Zou de klad er daar 
ook in komen? Wat ze daar wel op ons 
voor hebben is, dat als de zon eenmaal 
schijnt boven de Costa Brava, er geen hou- 
den meer aan isl Dan gooien ze alle trossen 
los en dan mag er eens een gezapig buitje 
recht naar beneden komen, de grond wordt 
er soms niet eens nat van, want voor 't 
beneden is aangekomen, is het al ver- 
dampt! 

, , Hier moeten we altijd afwachten wat 
net worden zal en kunnen we prakties geen 
plannen maken voor een toekomst, die 
verder ligt dan de volgende dag! 

Om een beetje versleten en aftands 
woord te* gebruiken, dat hier toch wel 
opgaat: Het kan dus vriezen en dooien, 
ledere dag dooi in het voorseizoen is mee- 
genomen, vind ik! En iedere dag zon in het 
hoogseizoen is een meevaller, waar je een 
hele poos op kunt teren. Dat weet u zelf 
well Er zijn nog steeds mensen, die een 
roerende belangstelling voor onze ekono- 
miese toestand hebben. Soms lijkt het wel 
eens of ze een beetje afgunstig zijn als 't 
ons goed gaat. 'Stoeleman, nóg zo'n dagje 
en je loopt op je sloffen binnen!' 

Ja, die denken dat je hier zittend je 
verdiensten opstrijkt! 

Meestal laat ik 't zo maar en geef ze 
gelijk. 'Ja hoor, nóg zo'n dagje en ik 
ben niet alleen 'binnen', maar dan blijf 
ik meteen vanaf de volgende dag weg om 
stil te gaan leven in m'n buitenplaats op 
Capri! 

Ja, wat zal 't worden? Een vraag, waar 
we allemaal in geïnteresseerd zijn, ieder op 
zijn eigen manier! 

We zullen ons uiterste best weer doen, 
dat weet u wel, om het u naar de zin te 
maken. Het service-geven zit ons zo lang- 
zamerhand wel in het bloed, maar als u 
dan van uw kant op een prettige manier 
service 'ontvangt', dan zouden we best een 
leuke zomer kunnen krijgen. Ook al zal 
de zon wel eens verstek laten gaan. We 
moeten van ons verblijf aan zee eigenlijk 
een doorlopend feest maken, waar het ple- 
zierig is voor iedereen. Net als in het 
verkeer: een samenspel, zoals dat tegen- 
woordig heet. Je kunt in het verkeer ook 
voorrang nemen, omdat het voor sommige 
mensen de doodgewoonste zaak is dat z ij 
er zijn. Houdt u rekening met anderen, dan 
leert u vanzelf in te f zien dat anderen ook 
hun plaatsje op de weg verlangen! 

Gunt u dus aan zee ook anderen hun 
plekje onder de zon, die voor iedereen 
schijnt. Laten we hopen dat het een feest 
wordt in de komende weken, als 't zou 
kunnen, maanden! 

Ik wens u vast nu een bloedhete zomer 
met veel zon, veel plezier en nog veel meer 
gezondheid. Nogmaals: Wij doen ons best! 

STOELEMAN 
RESULTATEN 
SCHOOLHANDBAL 

Op vrijdag 1 juni organiseerde Zand- 
voortmeeuwenl Handbal voor de zand- 
voortse lagere scholen weer haar jaarlijks 
Schoolhandbaltoernooi, in de sporthal. 

Vele ouders, onderwijzers en suppor- 
ters van de scholen waren de gehele dag 
aanwezig om hun pupillen aan te moedigen. 
In het bijzonder de finalewedstrijden waren 
zeer spannend; er werd bovendien goed 
handbal gespeeld. 

De uitslag was als volgt: 

Jongens, poule A: 1. Wilhelminaschool; 
2. Plesmanschool; 3. Hannie Schaftschool; 
4. Nicolaasschool. 

Poule B: 1. Mariaschool; 2. Juliana- 
school; 3. v. Heuven Goedhartschool; 
4. Beatrixschool. 

Totaaluitslag: 1. Wilhelminaschool; 
2. Mariaschool; 3. Julianaschool; 4. Ples- 
manschool; 5. v. Heuven Goedhartschool; 
6. Hannie Schaftschool; 7. Nicolaasschool; 
8. Beatrixschool. 

Mesjes, poule A: 1. Hannie Schaft- 
school; 2. Beatrixschool; 3. v. Heuven 
Goedhartschool; 4. Nicolaasschool. 

Poule B: 1. Wilhelminaschool; 2. Ju- 
lianaschool; 3. Plesmanschool; 4. Maria- 
schoot. 

Totaaluitslag: 1. Hannie Schaftschool; 
2. Wilhelminaschool; 3. Julianaschool; 
4. Beatrixschool; 5. v. Heuven Goedhart- 
school; 6. Plesmanschool; 7. Nicolaasschool; 
8. Mariaschool. 

De wisselbeker ging dit jaar naar de 
Wilhelminaschool. DOZIJN INBRAKEN 

In de afgelopen week werden een 
dozijn inbraken gemeld door bewoners van 
de Wilhelminaweg, Gerkestraat, Koninginne- 
weg, Nieuwstraat en Haltestraat. Het 
bleef bij al deze gevallen bij slecht be- 
doelde pogingen. Men verdween zonder iets 
mee te nemen. Alleen bij een inbraak in 
een woning aan de Tollensstraat had men 
meer sukses. Hier verdween in de nacht 
van dinsdag op woensdag een geldkistje 
met ƒ 4600, — . Het kistje werd woensdag 

— leeg — in de duinen gevonden. 

Een 21-jarige amsterdammer — ruim 
een week geleden op vrije voeten gekomen 

— werd door de politie op heterdaad 
betrapt bij het stelen van een auto op het 
parkeerterrein van hotel Bouwes. WistU 
dat in Zte 


De Tournedos met een 

knoflooksausje 

geserveerd wordt! 

• 

De keuken tot 02.00 uur 

's nachts geopend isl 

De stemming goed is! 

* 

De foto's exclusief zijnl Geopend: 16.00 — 03.00 uur. 
Dinsdag gesloten. Haltestraat 44 
Tel. 5985 (02507) eanduüorrse taranr 
Voor al uw varzekeringen 
ASSURANTIEKANTOOR 

P. Visser 

Zandvoort, tel. 2120 
Amsterdam, tel. 246700 

Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vertrouwensman eanduGürrsdioeranr'i Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

P. A. H. WIJNANDS 

tandarts 
AFWEZIG 
van maandag 11 juni 
t.e.m vrijdag 29 juni 
Alle afspraken vervallen 
Voor dringende spoed- 
gevallen tel. 5832 
(van 11 tot 12 uur) 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

Tel. 023—37 77 67 

Twee VRIENDINNEN zoeken 

m. spoed woonruimte, graag 

permanent. 

Br. no. 4200, Zandv. ,Krt. 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf f 29. — per m2 

Incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT, 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2007-5117. 

TE KOOP AANGEB.: poly- 
ester boot met 3 pk motor, 
imperial enz. ƒ 450. — ; gras- 
maaimachine f 15. — en een 
modern wandmeubel. Telef. 
3728. ALLE VERZEKERINGEN 

A. M. Folkers-Struvé 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw reisverzekering 
Auto of Bromfiets. 'U'vv' CEMSTO b.v. vraagt 
VRL. of MNL. KRACHT 

voor schoonmaakwerkzaam- 
heden in de avonduren te 
Zandvoort. Werktijden tus- 
sen 17.00 en 21.00 uur. Inl. 
dagelijks aan ons kantoor, 
Nassaulaan 30 te Haarlem. 
Tel. 023—31 18 55. Vragen 
naar de heer v. Dijk. Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. A. M. BAL-ATSMA 
lerares stenografie 
NIEUWE CURSUS 

begint In september. 

Inlichtingen en aanmelden 
Oranjestraat 5 rd. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd, ;in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor ƒ 595.,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 

.i.zaterdag van 10 — 17 uur, 

ijtivrljddigs tot 21 uur. NIEUWS KORT EN KLEIN 

Na de drukke Paasdagen zijn de 
sleep-in medewerkers(sters) — met het 
Pinksterweekeind in zicht — deze week 
weer aan de slag gegaan. Vanaf nu tot 
begin september is het projekt aan de Van 
Lennepweg van 19.00 uur 's avonds tot 
11.00 uur in de ochtend geopend voor de 
ontvangst van jeugdtoeristen. De prijs voor 
een overnachtng op een schuimrubbermatras 
en 's morgens onder de douche (warm en 
koud water) is ongewijzigd gebleven: 
ƒ 3, — p.p. In het dagverblijf kunnen de 
gasten tegen schappelijke prijzen koffie en 
frisdranken nuttigen. 

Niet de heer Arthur Roselaar maar de 
heer Lou Koper zal hedenavond de door 
wethouder lede Aukema te houden lezing 
over demokratie, inleiden. De heer Roselaar 
vertoeft vandaag in het buitenland en kan 
niet tijdig terug zijn. Verder is er niets 
gewijzigd, lede Aukema zal spreken in het 
Gemeenschapshuis, daarna volgt diskussie 
met de aanwezigen. De bijeenkomst — 
georganiseerd door de jongeren-aktiegroep 
Logos — begint om 20.00 uur. 

De plaatsing van de in ons nummer 
van j.l. dinsdag aangekondigde tweede 
telefooncel aan de Louis Davidsstraat is 
inmiddels gerealiseerd. Op het Stationsplein 
is ten gerieve van de buurtbewoners en de " 
treinreizigers eveneens een tweede telefoon- 
boks neergezet. 

Gevraagd STUDENTE OF 
MEISJE voor halve dagen, 
9 — 1 of 1 — 6. Modehuis 
Jacky, Grote Krocht 23. Tel. 
4475. AANHANGWAGENTJE te k. 
Wilhelminaweg 3. 

Beleggingshuizen te koop 
gevraagd. Tel: 4479, Emma- 
weg 13. 

HONDA brommer P 50 te 
koop aangeb., + 1500 km 
gereden. Tel. na 18 u. 3329. 
Fr. Zwaanstraat 42. 

Gratis afhalen zindelijke jon- 
ge POESJES. Inl. Grote 
Krocht, Black Rosé. 

Voor enkele ochtenden p. w. 
HULP gevr. Café Van lngen, 
Haltestraat 52, tel. 2893. TROUWJAPON te 
maat 38. Tel. 2917. koop, Schilders- 
bedrijf 

H.C. v. (jOfy 

Telefoon 2638. RENEE SCHRAM 

Moderne hondensalon 

Nu ook: wassen, tand-, oor; 

en anaal kllerverzorglng,' uit- 

wollen langharige honden, 

(b.v. collies e.d.)) t ; (<. 

Gedipl. honden-specialiste 

sinds 1955, M.B.O. 

Telefoon 4999, " 

Mr. Troelstrastraat 7. 

Prima HERENFIETS ruilen 
tegen i.g.st. zijnde jongens- 
fiets Ift. 12 jr. Tel. 6121. de man 

van 

het watergat 
Deze man heeft tweedehands afluister- 
apparatuur te koop . . . 

Wat zullen wij nog schrijven over 
'Watergat' en de man die vandaag nog niet 
maar morgen waarschijnlijk wel in staat 
van beschuldiging zal worden gesteld? 
Zijn hele politieke karrière wordt gemar- 
keerd door publieke misleiding en bedrog 
en het putten uit verzwegen fondsen om de 
weg naar de top van het land, het maa- 
denhuis van Washington, te bereiken. Zijn 
landgenoten en wij in West-Europa wisten 
immers al lang van zijn manipulaties met 
mensen en instellingen. Onlangs heeft een 
bekend radlokommentator de doopceel van 
REchard Mulhouse Nixon nog eens gelicht. 
Het begon al in zijn studentenjaren, geknoei 
met tentamens en zo. 

Toen hij later op pad ging om zijn 
onstilbare eetlust In macht — het enige 
waarin hij niet middelmatig is — te bevre- 
digen raakte hij verwikkeld in de ene duis- 
tere transaktie na de andere. Soms bekende 
hij voor radio en tv tot snikkens toe be- 
wogen met een hondje op 'zijn arm en 
omringd door naaste familieleden. 

Hij bekende dan dat hij alles voor zijn 
vrouw en kinderen had gedaan. Dat loutert 
in Amerika en maakt het mogelijk de poli- 
tieke ladder te beklimmen tot je niet meer 
hoger kan. 

Maar Mulhouse — wat een naam — 
wilde nog hoger. Hij wilde niet alleen pre- 
sident zijn maar hij wilde het ook blijven. 
En toen schiep hij zijn 'Watergat' waarover 
nu zoveel te doen is. Eigenlijk moet je zeg- 
gen zijn zoveelste en grootste 'Watergat', 
want hij doet al jaren in dat soort zaken 
en niet zonder sukses. 

Op zijn mars naar het blanke huis in 
Washington kon niemand en niets hem 
tegenhouden. Ook de beroemde affiesje niet 
met zijn konterfeitsel en de tekst: 'Zou u van 
deze man een tweedehands auto durven 
kopen'? Geen Amerikaan die dat zou 
durven riskeren, maar Amerika koos hem 
wel voor de hoogste post van het land. 

Een al even raadselachtige als tot op 
heden onverklaarbare beslissing. Maar 
wat het allemaal nog vreemder en tevens 
een tikje beklemmend maakt is, dat Nixon 

— die vandaag zijn tweedehands afluister- 
apparatuur niet aan de straatstenen kwijt 
kan — nog steeds In funktie is en het 
land regeert. Maar misschien heeft hij 
zijn 'Watergat' dit keer zo groot gemaakt 
dat hij er doorheen zal spoelen. 

Zal dat iets veranderen aan Amerika, 
aan de trots van de Amerikaan voor zijn 
nationale instituten en symbolen? Eén ding 
lijkt wel zeker — de Amerikanen zullen 
nooit meer met dezelfde aanbinding hun 
instellingen kunnen aanschouwen. Er zal 
twijfel groeien. Voor veel Amerikanen zal 
dat een geheel nieuwe ervaring zijn en 

— laten wij dat hopen — een eerste stap 
op weg naar volwassenheid. sport -spel Publ. Werken 7—7 
Handbal 
Plumbers 
DVS 2 LEICO BOYS WINNAAR 

NA SPANNENDE 
ZAALVOETBAL-FINALES 

De zaalvoetbal-kompetitie 1973 is een 
doorslaand sukses geworden. Tot de laatste 
poule-wedstrijden bleef de spanning er in 
en na 84 wedstrijden gaven de ranglijsten 
het volgende beeld: 

Poule A: 

Leico Boys 7 — 14 

Rinko 7 — 10 

Eric Renout 7 — 9 

Saun aBuchel 7 — 9 

Poule B: 

Zeskamp 7 — 12 Duysterghast 

Sporting 2 7 — 9 Sandevoerde 

Luiten 7—9 Sp. Buchel 

Westerduin 7 — 9 Chez Keur 

Poule C: 1 

Colpitt 7—1 1 Raadhuis 

Sporting 7—10 DVS 

Boedha Club 7 — 10 Duystergh. 

Politie 7—7 NWR 

Voorzitter D. v. d. Nulft van Sporting 
Club reikte de diverse prijzen en de fraaie 
Sporting Cup uit aan de winnaars. 

De eindstand werdidus'. (1 . Leico Boys, 
2. 'Zeskamp, 3."Colpitfr ■ - 7—4 
7—2 
7—1 

7—7 

7—6 
7—4 
7—0 

7—7 
7—5 
7—3 
7—2 De Eerste Coöperatieve Associatie 
voor Uitvaartverzorging U.A. 

ZIJLWEG 63 • HAARLEM 

Ruim 50 jaar verzorging van uitvaarten 
zonder winstoogmerk 

Leden speciaal tarief 
: Reeds meer dan 26.000 gezinnen zijn lid 
Lage contributie 

Grootste instelling op dit gebied 

in Haarlem en omgeving 

Nieuw eigen wagenpark 

17 funktloneel ingerichte rouwkamers 

Moderne koffiekamers 

Deponeren van gelden en sluiten van 
uitvaartverzekeringen 

Voor inlichtingen telefoon 31 58 55 
Sfeervol DINER DANSANT in 

3lotel 'zBouweó 

jZ,and.ooort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 
i 
Inlichtingen: 2144. MJYIV 

WYCK 
ZAIVH 

YOOKT 
Hihersum, 's-Gravclandsevtcg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galensfraat in 
Zandvoort, direct bij do 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflais. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H. W. Costcr 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbertsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 VERLOREN (centrum dorp) 

GROTE ENVELOP, inhoud familieregister 

Graag terug W. v. d. Werff, Tolweg 6. Tel. 5001 ^^^^^^^n^^^^^ AUTOWRAKKEHDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023 -31 01 26 Nog één week! 
Dan is het vaderdag. 

Nog één week heeft u de tijd om een keus te 
maken uit onze uitgebreide collecties, zoals b.v.: 

OVERHEMDEN van 13,90 tot 29,90 

WEEKENDERS van 17,90 tot 29.— 

JERSEY SHIRTS ._. 29,90 

ZOMERTRUITJES, korte mouwen v.a. 14,90 

PULLOVERS, vele modellen van 17,90 tot 39,— 

BLOUSONS 29,— en 39,— 

JERSEY VRIJETIJDS JASJES .' 96,— 

JACKS van 29,— tot 59,— 

T-SHIRTS .' 7.90 t*&&6€fe-4* SPECIAALZAAK VOOR 
'IIEREfinCDEénHERENKLEDINC KERKSTR.20 • TEL-.3136 Christien Versteege-Thieleman 

Flemingstraat 146 
Tel. 5185 

Med. gedipl. PEDICURE van het 

Elisabeth Gasthuis. 

Behandelt u ook aan huis. Uniek in Nederland 

OPENING van onze 

SHOWROOM van 

ALUMINIUM ARTIKELEN 

Passage 44 Zandvoort Dik uw feestdagen aan 
met feestbloemen van 
BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Ook in planten 'n gezellige keus. 
De zaak met het leuke Pinksteren-bloemetje. 
P.S. Het is nu de tijd om in de tuin te planten. 

VEEL SUCCES! Wegens toenemende werkzaamheden zoekt ons 
erkend reklame- marketingburo te Zandvoort een 

vlotte typiste 

vanaf 18 jaar. 

Wij denken aan een pittig en intelligent meisje, 

dat snel en onberispelijk typt. 

Over het salaris zullen we graag met u praten. 

Indien deze baan u wat lijkt, maak dan telefonisch 
een afspraak met mej. E. de Roode. 
Schriftelijk solliciteren kan natuurlijk ook. 
Met reeds gemaakte vakantie-afspraken wordt 
eventueel rekening gehouden. 

JOHN PRINS ADVERTISING B.V., 
Burg. v. Fenemaplein 22/2, Zandvoort. 
Telefoon 4306 of 3791. TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD GROOT HUIS of 
KLEIN PENSION Brieven onder no. 4201, Zandv. Krt. 
RAMEN 

SCHUIFRAMEN 

ROLHORREN 

DEURLUIFELS 

ZONNESCHERMEN 

DEUREN SCHUIFDEUREN 

WINDBREKERS 

WINKELLUIFELS 

JALOEZIEëN 

SIERDEUREN 

HORDEUREN KANTELRAMEN 

TERRAS 

OVERKAPPINGEN 

VERTIKALE 

ZONNESCHERMEN GRATIS! Ter kennismaking van deze opening geven wij vanaf zaterdag 
26 mei t.e.m. 9 juni 1973 bij aankoop van een 
aluminium jaloezie 

de tweede jaloezie kado Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Gevraagd: LIEF MEISJE v. 
2 kinderen 5 en 2 jr., tevens 
genegen lichte huish. bezig- 
heden te verrichten. Inl. fam. 
L. Steegman, tel. 02507 — 
6333 of 5986. 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf - Glas - Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 

Telefoon 2206. 

Zandvoort, t.h. gemeub. 3-k. 
FLAT aan de Boulevard na- 
bij het spoorstation (5 sip.- 
pi.). Vrij. 17 t/m 30 juni, 
en aug. Tel. 02507 — 4602 
(zaterdag en zondag). 

NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

'tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder 
kleertjes, van 2 — 14 jaar 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580 ALUMINIUM ZONNESCHERMEN 300 cm breed voor HORDEUREN ■■ IJSi - 

f. 299- 

VREES en ZONEN 

HAARLEM - ZANDVOORT Te koop aangeb. gr. GAS 
FORNUIS 90x160 cm, 4 gr 
pitten, 4 bakplaten en grote 
oven. Tel. 023 — 31 10 54. fietseii 

éeeftu 

denatuür 

terug— 

Er Is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uit! 

' *<• -*- S K 

y f *■*' 
TE KOOP 

ZANDVOORT 

VILLAS/WOONHUIZEN 

Willemstraat, tussenwoning, met cv. Ind.: beg. gr. 
hal, woonkamer, slaapkamer, moderne keu- 
ken, toilet, bergruimte, douche; Ie verd.: 4 
kl. slaapkamers. Vraagprijs ƒ 57.000, — . 

Marlsstraat, vrijstaand woohuis met zomerhuis. 
Ind. woonhuis: beg. gr. gang, toilet, kelder, 
kamer en suite; Ie verd.: 4 slaapkamers, bad- 
kamer met toilet, vliering. Ind. zomerhuis: 2 
kamers, keuken, toilet Vraagprijs ƒ 97.500, — . 

Oosterparkstraat, helft dubbel woonhuis met gas 
cv. en boiler. Ind.: beg. gr. hal, toilet, woon- 
kamer met open haard, open keuken, parket 
en houten plafond, spiltrappen naar boven- 
verd. en souterrain; Ie verd.: 2 slaapkamers, 
souterrain: hal, 2e toilet, 3 slaapkamers, 
douchekamer m. toilet. Vraagpr. ƒ 98.000, — . 

Nieuwstraat, bedrijfspand met bovenwoning. Ind.: 
beg. gr. ca. 130 m2 bedrijfsruimte + kan- 
toortje: Ie verd.: hal, toilet, grote woonkamer 
met zonnebalkon, open keuken, 3 slaapka- 
mers, badkam. (bad, douche, 2e toilet). 
Vraagprijs / 105.000, — . 

Haltestraat, winkelpand op druk punt. Ind.: beg. 
' gr. winkel met dagverblijf, toilet, keuken, ach- 

terruimte en opslagkelder; Ie verd.: 4 kamers, 
keuken, douche, toilet. Vraagpr. f 115,000. — . 

Brederodestraat, vrijstaande woning met zomer- 
huis. Woonhuis ind.: beg. gr. 3 kamers, serre, 
hal, toilet, keuken; 1e verd.: 3 slaapkamers, 
toilet, douchekam.; 2e verd.: 3 slaapkamers. 
Ind. zomerhuis: beg. gr. hal, toilet, keuken, 
woonkamer; Ie verd.: 2 slaapkamers, 1 berg- 
kamer. Vraagprijs f 120.000, — . 

Zandvoortselaan, vrijstaande woning met zomer- 
huis. Ind.: woonhuis: beg. gr. gang, toilet, 
douche, keuken, 3 kamers + serre; Ie verd.: 
3 slaapkamers, keuken, toilet. Prijs n.o.t.k. 

Frans Zwaanstraat, tussenwoning met voor- en 
achtertuin en garage. Ind.: beg. gr. hal, gang, 
toilet, keuken, woonkamer m. parket; 1e verd.: 
3 slaapkamers, toilet en douchekam.; 2e verd.: 
zolderkamer, bergruimte. 
Vraagprijs ƒ 125.000, — . 

Ir. Friedhoffplein, riante villa met vrij uitzicht over 
duinen, dicht bij zee, grote tuin. Ind.: beg. gr. 
2 kamers, hal, keuken, douche/toilet, garage; 
1e verd.: 5 slaapkamers, keuken, douche/ 
toilet, vliering. Vraagprijs f 245.000, — . 

Ir. Friedhoffplein, villa met uniek uitzicht over dui- 
nen, garage en zwembad. Ind.: beg. gr. hal, 
toilet, keuken, gr. woonkamer met zonneter- 
ras, bijkeuken; 1e verd.: 3 slaapkamers, bad- 
kamer. Prijs n.o.t.k. 

Patrijzenstraat (Mussenpad), semi-bungalow met 
warm water voorz. en garage. Ind.: beg. gr. 
hal, toilet, woonkamer, slaapkamer, moderne 
keuken, bijkeuken; 2e entree: hobbykamer, 
cv. ruimte en garage; 1e verd.: 2 slaapka- 
mers, bergruimte. Vraagprijs f 265.000, — . 

FLAT TE KOOP 

Ir. Friedhoffplein, (sterflatgebouw), luxe 4-kamer- 
flat met garage en berging, luxe badkamer, 
2 toiletten, lift, cv. Direct te aanvaarden. 
Vraagprijs / 129.000, — . 

FLAT TE HUUR 

J. van Galenstraat, 2-kamerflat met uitzicht op 
zee. Ind.: hal, toilet, douchekam., gr. .keuken, 
ruime woonkamer, slaapkamer, geheel gemeu- 
bileerd en gestoffeerd. Te huur voor 1 jaar, 
ƒ 550, — p. m. 

Nadere inlichtingen (ook over eventuele financie- 
ringsmogelijkheden) te verkrijgen bij: Mak. Kantoor 

ah ' 

G. A. Cense KOSTVERLORENSTRAAT 115, 
ZANDVOORT. Tel. 02507—2614 Heeft u uw vakantie 
nog niet besproken, 

Wij hebben nog voor bijna alle vakantiecentra 
voldoende plaats. Komt u eens eventje praten. 

U bent nog niet te laat! 

Wij kunnen ook nog uw vliegreizen naar alle 

bestemmingen verzorgen. 

ZELFS IN DE MAAND JULI HEBBEN 

WIJ NOG GEHEEL VERZORGDE 

VLIEGVAKANTIES Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 

Zandvoort 
In verband met de vakantie van onze 
TELEFONISTE/RECEPTIONISTE 

vragen wij voor de periode van 

MAANDAG 18 JUNI a.s. 
t.e.m. VRIJDAG 6 JULI een plaatsvervangster b.v. FOTOLITHO DROMMEL, 
Flemingstraat 100. - Tel. 3046 
S2ic/t, e 

zwembad 
is weer geopend! 

neem nu een abonnement! 
maar mag best eens op het erepodium I Op de wijnafdelingin zijn supermarkten is 
Dirkjran denBroekprgtrotsFEn dat mag ook 
welwant daar staan specialiteiten uitheel 
^uropa.Vrijwel alle wijnen worden door Dirk 
van den Broeknamelijk^elf geïmporteerd, 
geselecteerd uit het beste wat door de grote wijn- 
huizen wordt aangeboden. RIJN-en MOEZELWIJNEN 
van het goede 
wijnjaar1972 ! koel geserveerd échte 
zomerwijnen-makkelijk 
drinkbaar-ookalswitte 
tafelwijn! LIEBFRAUMILCH degeliefde 
lekkere 
frisse Rijn-wijn 25 let op een uitgelezen 1972er i 
BORNHEIMER subliem 
TRAPPENBERG smaak 25 FEESTEUJKE FRANSE 

wijnen met 

klinkende namen ! gemakkelijk te onthouden, bijvis 
en koude voorgerechten geen rode 
Wjjn>bijwilden rood vlees wel rode wijn- 
bij alleandere gerechten neemt 
U gerust witte wijn alsU dat lekkerder 
vindt. VIN ROSÉ 
Sebastien Aubert a.c. ' 

fruitige, fijne rosé die bij 
elke gelegenheid smaakt 

CHATEAU DE 
MILLEGRAND 
een volle rode midiwijn VINDUPAYS eerlijke 

rode of witte landwijn zoals 

de Fransman dagelijks drinkt l SHERRY KIES UIT, Amontillado 
■halfdroog 
Cream 
«zoet en vol on ? e k are 

prijs.J>«U 

ter kennismaking i SHERRY GOMEREZ 
medium dry 

ONS GROTE SUCCES- 150 MONTILLA AMONTILLADO . 

niet uit hetjerez-dislrict.maarqua 
smaak zeker vergelijkbaar 
met sherry 2 95 

Dirkjan den Broekstelthoge eisen aan wijn en kan dat 
ookjïoen.want de hoeveelheden die hij voor zijn 
supermarkten (samen metdeDirkyandenBroek$uper~ 
slijteryen) inkoopt zijn groot. Heel groot en daardoor is 
Dirkvan den Broekpen afnemer die telt.die ookeen zeer 
specialeprys kan bedingen.En datverklaart waarom bij 
Dirkjan den Broek goede wijn zo betaalbaar is. 
c Vergelük maar eens watu voorzo'n fles elders moet betalen 
en leg dan maar gauw uw eigen "wijnkeldertje"aan 

want de wijnpryzen lopen op ! 
op fles geïmporteerd en 
daarom met officieel Spaans 
garantie-zegel uit Portugal met garantiezegel: 

DALUAPORTi 

uit de befaamde 
DOURO vallei een 
milde port waaruecht 
eer mee zult inleggen 
bij kenners ! een week langs 

om u de kennismaking met 

onze wijnen extra aantrekkelijk 

temaken 

MOOI ORIGINEEL 

Rijn-moezel 

wijnglas 

het befaamde roemer- 
model op hoge slanke voet 
bij aankoop vanelke fles wijn van 
%59voor VOORDE 
LIEFHEBBERS VAN 
EEN ZOET WIJNTJE: WIJNCOGNAC^lc l? 5 Apricot likeurwijnenis 5 
Framb.bessenwijnit.r2? 5 
Muscatellernf.'.'rkoppig 2P 
Zoete Spaanse SS&I.2? 9 CINZAN02S V echtevermouthl 995 BOWT1R0URWUN 

mild en fruitig uit het zonnige ItaliaanseTirol 2 LITER 

dus inhoud van 

(LESSEN 
dat is omgerekend nog geen 
145 per normalefles ! [SCHWARZKOPFI 

7KRUIDIN 

SHAMPOO 

ja...die bekende! 
geen 

3K - 

maar 
elke dag : 

3-ESS 
zoek 3ESUP-DRINK 

UIT: 3 ESC 

HELE 
IITERS! 


Jf ^■^•V'****"''* — 
California im DIE IS RAS LEKKER! 

geen 
maar 
SPUITWATER- "\ 

SYPHDN 4 DEUG 

voor vleeswaren of ander 

boterhambeleg-ookin de 

koelkastte gebruiken speciale 
prijs : 
STAPELDOOS SIERKOSSEN met leuk bloemmotief 

goed gevuld-ook voor 

normaal gebruik! speciale 
prijs s om zelf spuitwaterte maken 
voor heerlijke longdrinks of 
eenoriginele Whisky Soda 

een„zuurtje vooronderweg MELANGE DE LUXE 

HEEL 
POND GILDAfruitschijfjes 

JOEP 
ZAK VOL GILDAfruittoffees 

HALF 
POND CREPEGEORGETTESHAWL 

gebruikt u voor thuis-maarook handig als het waait 
je kunt het beter bij DIRK VAN D 

halen i AMSTERDAM: Mercatorplein 49/ian v. Galenstraat 79-8Vfeilderdi|kkade41-53/2''Nassaustraat 26-30/Ll|nbaansgracht 31-32 

Tussen meer 1" ( winkelcentrum Osdorp Vbelflandplein 1BB- 194/Burg de Vlugtlaan 133/Ooh. Huizingalaan 180 -188 

ZANDV00RT: Kerkstraat 19/ZWANENBURG: lepenlaan 21/HOOFDDORP. Kruisweg 640/Graltermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKT) 


[^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 ■ Zandvoort - Telefoon 4973 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS ■ TRANSPORT - CREMATIE 

Keesonwtraat 61 • Telefoon 5351 EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen 

als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen s.o.s. 

UW TV DEFECT? 

BEL EN WIJ KOMEN DIRECT! 

Tel. 005 en aan de telefoniste vragen naar B 2666 
TD Zandvoort BV Adverteert 
in dit blad 73e jaargang no. 43 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG (5 JUNI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout rzanduoortse hoeranf 

redaktie en administratie: postbus151 /zandvoort /willemstraat 29b/ telefoon (02507) 21 35/uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksempfaren: f 0.25 /advertentietarief: f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 tl 087 /bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13. 60. 221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant iede aukema: de demokratie is bedacht 
in een van de hoogste ogenblikken 
van ons mens zijn 'Een van de knelpunten en bedreigingen 
van onze parlementaire demokratie vormen 
, de slecht bezochte politieke bijeenkomsten 
waar men altijd dezelfde bekende gezichten 
ziet', zei pvda-wethouder lede Aukema 
vrijdagavond in het Gemeenschapshuis 
tijdens zijn inleiding over de demokratie. 
Het knelpunt kreeg prompt zijn bewijs. 

In de zaal zaten welgeteld veertien 
personen die elkaar regelmatig op politieke 
bijeenkomsten ontmoeten. Die geringe 
bezetting deed in geen enkel opzicht 
recht aan hetgeen lede Aukema over zijn 
opvattingen t.a.v. de demokratie te berde 
bracht. Vandaar dat wij zijn relaas in 
onderstaande kolommen volledig publiceren. 

En dan is er nog een reden: De weg- 
blijvers kunnen straks niet zeggen dat zij 
niet hebben geweten hoe Aukema de demo- 
kratie en haar ontwikkeling ziet. Waar hij 
wel en niet achterstaat, waar hij zwakheden 
bespeurt en wat hij als schadelijk ervaart 
en verwerpt voor wat hij als ideaal beeld 
van da demokratie beschouwt. 

Dit zei lede Aukema vrijdagavond In 
het Gemeenschapshuls: 

Indien wij vanavond samen een gedach- 
tenwisseling hebben over 'volksheerschap- 
pij' — hetgeen de letterlijke vertaling is van 
het woord demokratie — Kan deze inleiding 
niets anders zijn dan een globale 
verkenning,, omdat omvatting van het totaal 
in al zijn facetten niet mogelijk is in een 
inleiding te verwerken. Deze globale 
verkenning is dan nog toegespitst ook op 
de 'volksheerschappij', zoals wij die in 
West-Europa en dus ook in Nederland 
kennen, de z.g. parlementaire demokratie. 
Demokratie, dames en heren, is een vorm 
van samenleven, 'een in vrijheid gekozen 
doelgerichte samenwerking' zoals de 
onverslijtbare definitie van prof. Bongers 
aangeeft. En als ik dat dan wat huiselijker 
vertaal: 'een uit noodzakelijke en praktiese 
overwegingen bedachte vorm van met 
elkaar verkeren, waarbij men in vrijheid 
voor een bepaalde rechtsorde kiest, zich 
er aan houdt en er aangehouden is' Deze 
vorm, ik zeg het nogmaals nadrukkelijk 
'volksheerschappij" heeft — hoe u de 
samenleving ook wil inrichten — te maken 
met macht en machtsverhoudingen. 
Volksheerschappij — heersen — macht 
uitoefenen. 

Nu hebben we de neiging om dat be- 
grip macht op een geweldige manier te 
verabsoluteren in iets wat wij erg goed of 
slecht vinden. In beide gevallen echter, 
wordt dat begrip losgemaakt van een 
viertal faktoren die voor elke vorm van 
macht in een demokratie, de meest 
wezenlijke kenmerken zijn. 

Macht is per definitie niet goed of 
slecht, mits wij een greep hebben op: 

Ie Het individu die deze macht 
uitoefent. 

2e De procedure die tot toekenning 
van deze macht leidt voor de individu, 
goed hebben afgesproken. 

3e De situatie waarin de macht kan, 
mag en moet gebruikt worden duidelijk 
hebben omschreven. 

4e Kontrole kunnen uitoefenen op 
degenen die macht uitoefenen. 

Indien nu aan deze vier faktoren wordt 
voldaan en dit samen wordt gevoegd met 
een goed funktionerend algemeen kiesrecht, 
een scheiding van machten, regering en 
parlement en de onafhankelijke rechter, de 
persvrijheid, de individuele vrijheid en de 
1 minderheidsbescherming dan is zo ongeveer 
wederom globaal beschreven welke 
elementen ingebracht dienen te worden 
die gezamelijk het begrip volkheerschappij, 
demokratie omvatten en dan met name 
het parlementair-demokraties stelsel. knelpunten Na deze uitgangspunten wil ik u thans 
een aantal knelpunten en bedreigingen — 
die soms wezenlijk soms vermeend zijn — 
voorhouden. De meesten zullen u bekend 
voorkomen maar ik zet ze even voor u neer 
in willekeurige volgorde: 

Onze betrokkenheid bij dit demokraties 
gebeuren. 

Iedereen weet het: de besluitvorming 
die door grote groepen zou moeten voor 

FIETSEN 
en 

. BROMMERS VERSTEEGE HHLTE5TR.IB • TEL: 4499- ZHNOVOORT worden gedragen, wordt in feite door maar 
enkelen gedaan. Verenigingen, politieke 
partijen, vergaderingen, weinig leden, slecht 
bezochte vergaderingen, altijd dezelfden. 
Besluitvorming vindt plaats door weinigen 
Alle spelregels ten spijt, 10 tot 15 mensen 
beslissen in beginsel dikwijls en de rest 
vindt het wel goed. 

Talrijk zijn de onderzoekingen 
geweest hoe dat komt en voorzover 
oplossingen gevonden dachten te zijn, 
blijkt tot nu toe na toetsing dat het aantal 
mensen dat je dan bereikt weinig of niet 
toeneemt. 

Bijvoorbeeld, openheid en openbaar- 
heid blijken tot nu toe in de praktijk weinig 
suksesvol te zijn. Iedereen is er dan ook als 
de kippen bij om op deze aspekten te 
wijzen. Ik geloof echter dat de ideeën 
over deze zaken te nieuw en te weinig 
ingeburgerd zijn om ze te verwerpen als 
het niet lukt. Veeleer dient men m.i. dit in 
een samenhang te zien met een ander 
aspekt, namelijk de vorming van de mens 
— van de kinderen. 

De geringe interesse heeft nog een 
ander effekt. Hierdoor is het mogelijk en 
dat is en wordt gezien als een bedreiging 
dat voorstellen er kunnen worden doorge- 
drukt die bij een redelijke opkomst ter 
vergadering geen kans zouden rnaken. 
Daarbij is men geneigd om tegenwoordig 
vooral aan ekstreem linkse groepen te 
denken. Het moet duidelijk zijn dat dit 
evenzeer geldt voor ekstreem rechtse 
groepen. Duitsland 1933 is daarvan een 
'lichtend' voorbeeld. 
'. . . er is nog veel drempelvrees' 

Verder blijkt dat indien deze voorstel- 
len dan zijn aangenomen, de thuisblijvers 
zich dikwijls geirriteerd afwenden van hun 
partij of vereniging. 

Een tweede knelpunt is dat bestuurders 
in 't algemeen er niet in geslaagd zijn — 
zo ze, dit al willen — de gelijkwaardigheid 
van hen als burgers en de bestuurde bur- 
gers hoog te houden. 

Er bestaat, ondanks het mondiger 
worden van de mens, nog een geweldig 
stuk autoriteitenvrees. Drempelvrees voor 
bureau's, voor instanties, voor kollega's van 
b en w of gedeputeerden, voor politie en 
voor al die instellingen die er voor en dooi 
ons zijn. Die bewustwording dat een aantal 
zaken in onze maatschappij door ons zelf 
zijn ingesteld en dus van ons allen zijn, 
gaat erg langzaam. De overheid ontmoet de 
burger, soms ook zonder het zelf te willen 
vanuit de hoogte van haar positie. 
Een derde knelpunt is het z.g. deskundig- 
heidsprobleem. Al of niet beroepsbestuur- 
ders bereiden allerlei voorstellen voor, daarbij 
geholpen door een skala van eksperts zodat 
degenen die moeten beslissen en waarover 
beslist wordt zich al heel gauw in een on- 
gelijkwaardige positie bevinden. Daarbij 
zien wij steeds weer ellerlei tendenzen op- 
duiken die wijzen op een wantrouwen tegen- 
over die eksperts, dikwijls ontstaan uit de 
onmacht iets zinnigs er tegenin te kunnen 
brengen. Sommigen zoeken hierbij de oplos- sing in het aantrekken van eigen deskun- 
digen. Dat lijkt op het eerste gezicht wel 
aardig, maar is m.i. om twee redenen 
onjuist. 

1e. Ontaardt dit in een diskussie tus- 
sen deskundigen onderling en wordt de 
problematiek gedegradeerd tot een louter 
techniese aangelegenheid. 

2e. Is die parlementaire demokratie 
gebaseerd op een minimum aan vertrouwen, 
uiteraard met de voorwaarden omkleed, 
zoals ik net noemde. 

Een vierde knelpunt is de kritiek op 
het uiterst traag verlopend proces dat tot 
besluitvorming moet leiden. Daar is naar 
mijn mening niets aan te doen. Het is 
inhaerent aan het systeem en alle ongedul- 
digen en dat zijn naar gelang het onderwerp 
wij allemaal, zullen daarmee moeten leven. 
Ondanks de grote druk die er soms door 
aktiegroepen, ondernemers, belangengroe- 
pen wordt uitgeoefend. 

Een vijfde knelpunt in onze parlemen- 
taire demokratie is het niveau, de bereid- 
heid en het in staat zijn zich voor de ge- 
meenschappelijke zaak in te zetten en zich 
er voor te interesseren. Vele funkties in 
onze demokratiese samenleving, zeker in de 
lagere bestuursorganen, worden vervuld 
door mensen aan het eind van hun maat- 
schappelijke karrière. Zij hebben de tijd, 
in tegenstelling tot de jongere garde die 
zich niet uit het bedrijfsleven kan vrij ma- 
ken om zich hjervoor in te zetten tenzij hij 
of zij zich belangrijke materiële zaken wil 
ontzeggen, als konsekwentie van hun inzet. 

Hierbij wordt een aantal funkties vol- 
strekt ondergewaardeerd v.w.b. het werk 
dat men er aan heeft. Als gevolg hiervan 
zijn in feite velen noodgedwongen uitgescha- 
keld als het gaat om gekozen te worden: 
men zou wel willen maar men kan niet. 

Een zesde knelpunt dat vooral bij 
ouderen wordt gevoeld is de soms wilde 
argumentatie en felle kritiek die jongeren 
op de gang van zaken hebben en waarbij 
zij vinden dat de kritiek gespeend is van 
enige kennis en kunde. Hierdoor ontstaat 
een gevoel van voor mij hoeft dat niet meer 
en zij laten het er verder bij ztten. 

Zoals u ziet een heel lijstje van zaken 
die wij dienen te onderkennen en als het 
goed is wat aan moeten doen. 

machtskonsentratie 
bij overheid 

Ik kom dan nu aan het laatste gedeelte 
van mijn inleiding. Ik vind dat u er recht 
op heeft om te weten van degene die hier 
inleidt v/aar hij staat, wat hij zelf vindt en 
wat mogelijke oplossingen zijn voor de knel- 
punten die hij juist noemde. 

Welnu, niet voor niets heb ik represen- 
tatieve (parlementaire) demokratie uit al 
die vormen die de demokratie kent, ge- 
nomen. Met al zijn feilen ben ik voor een 
grote machtskonsentratie te leggen bij de 
overheid. Natuurlijk geklausuleerd onder de 
voorwaarden die ik in het begin noemde 
met grote gekontroleerde en te kontroleren 
bevoegdheden en een nimmer aflatende 
verantwoordingsplicht. 

Demokratie betekent voor mij een sy- 
steem waarbij men verreikende maatschap- 
pelijke veranderingen zonder geweld teweeg 
kan brengen, die (a) de menselijke vrijheid 
doen toenemen en (b) het mogelijk maakt 
dat de mens in vrijheid zelt zijn richting 
kiest. Die twee zaken houden voor mij in 
dat een demokratie pas tot volle wasdom 
komt met mondige mensen. 

De enige mogelijkheid tot dat mondig 
maken van de mens is opleiding, vorming, 
scholing, onderwijs. Hierop kan niet genoeg 
worden gehamerd. Zowel politieke partij 
als vakbeweging zouden dit niet alleen met 
de mond moeten beleiden. 

(Lees verder op pag. 2) $il burgerlijke stand 8—14 juni 1973 

Geboren: Sharon, d.v. R. van Vessem 
en R. Schönthal. 

Overleden: Gerrit Beverdam, oud 82 
jaar, gehuwd geweest met H. M. E. Weiiers; 
Jacomina Elisabeth Piazza, oud 79 jaar, 
gehuwd geweest met H. Damave. 

Ondertrouwd: Renatus Ludovicus Julien 
Maria Kortleven en Nancy Maria Castien; 
Pieter Hendrik Menno Swart en Rosa Maria 
Bernardina Zonneveld; Dirk Martinus van 
Norde en Belia Seters. 

Gehuwd: Theodorus Gerardus Schrader 
en Edith Josepha Faber; Hendricus Fokke 
Strang en Hanna Christina Georgine Keis- 
lair; Johan Arthur Willem Berkhoff en Oiga 
Christina Maria van Staveren; Jacob 
Schweinsbergen en Jeltje de Jong; Bernar- 
dus Maria van Saase en Jacoba Marijke 
Kraaijenoord. Geboren buiten de gemeente: Jeanine, 
d.v. C. A. van der Moolen en C. Koopmann; 
Charlotte, d.v. C. A. van der Moolen en 
C. Koopmann; Ida Barendina Willemina, d.v. 
H. Schnegg en W. H. D. van der Waals; 
Raymon, z.v. F. Caspel en M. J. van Kou- 
teren; Suzanne, d.v. A. Scheers en R. I. W. 
de Muinck. 

Overleden buiten de gemeente: Anna 
Paap, oud 70 jaar, gehuwd met C. Plug; 
Maria Landrichter, oud 77 jaar, gehuwd 
geweest me S. Klinkenberg; Maria Broo- 
mans, oud 82 jaar, gehuwd met C. Hoogen- 
dijk. RAGFITN MUSICEREN 
IN KERKGEBOUW 

De avond voor eerste pinksterdag be- 
leefden de aanwezigen in de ruimte van 
de hervormde kerk aan het Kerkplein een 
voor Zandvoort unieke muzikale uitvoering. 

De talentvolle klavesinist-organist Kees 
Rosenhart en de niet minder begaafde blok- 
fluitspeler Baldrick Deerenberg vertolkten 
op bijzonder lichtvoetige en transparante 
wijze komposities van voornamelijk 18e en 
19e eeuwse toonkunstenaars. Op het pro- 
gramma van beide instrumentalisten stonden 
werken van Jean Francois Dandrieu — 
delen uit zijn Premier livre de pieces de 
clavecin — en het Toccata in D grote terts 
van J. S. Bach. Blokfluitist Baldrick 
Deerenberg blonk vooral uit in de uitvoering 
van spirituele sonates voor sopraan-blokfluit 
en klavesimbel van Gian Paolo Cima en zijn 
solovertolking van twee Fantasieën van 
G. P. Telemann. Een harmonies geheel vorm- 
den beide instrumentalisten in de uitvoe- 
ring van een sonate van Vivaldi. In de 
ruimte van het kerkgebouw kwam het soms 
ragfijne muciseren van Rosenhart en Dee- 
renberg bijzonder goed bij de toehoorder 
over. Het zal ongetwijfeld de wens van de 
konsertbezoekers zijn dat beide musici 
Zandvoort bij hun toekomstige toernee's 
niet zullen overslaan. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 kamerleden stellen 
vragen over circuit 

De 2e Kamerleden Voogd (pvda) en 
Van Zeil (kvp) hebben inzake de te treffen 
maatregelen ter bestrijding van de geluids- 
overlast van het circuit aan de minister van 
volksgezondheid en milieuhygiëne, binnen- 
landse zaken en volkshuisvesting en ruim- 
telijke ordening, navolgende vragen gesteld: 

1. Is het waar, dat de kosten voor de 
bouw van een geluidwerende muur bij de 
Oosttunnel van het circuit te Zandvoort, 
zullen worden betaald door de gemeente 
Zandvoort? 

2. Is het eveneens waar, dat in de door 
de Cenav (Circuit Exploitatie Nederlandse 
Autorensport Vereniging) voor het gebruik 
van het circuit te Zandvoort te betalen 
pachtsom, de in vraag 1 bedoelde kosten 
niet zijn verdiskonteerd? 

3. Is het ook waar, dat de kosten voor 
het aanbrengen van geluidwerende voorzie- 
ningen aan de in aanbouw zijnde flatwonin- 
gen nabij de Oosttunel van het circuit, 
evenmin door de Cenav worden betaald 
maar zullen worden gefinancierd door mid- 
del van de bouw van meer woningen dan 
aanvankelijk was voorzien op het terrein 
nabij de Oosttunnel van het circuit? 

4. Delen de ministers de mening, dat 
een en ander niet in overeenstemming is 
met de regel dat de veroorzakers van het 
lawaai (en de bezoekers van de race) 
moeten betalen voor het aanbrengen van 
voorzieningen ter beperking van het lawaai? 

5. Waaraan is het toe te schrijven dat 
de kosten van de in de vragen 1 en 3 ver- 
melde voorzieningen, niet worden gedragen 
door de Cevnav? 

6. Zijn er alsnog aktiviteiten te ont- 
plooien die er toe zullen leiden dat de in de 
vragen 1 en 3 bedoelde kosten worden 
gedragen door de Cenav? 

7. Delen de ministers ook de mening, 
dat het uit een oogpunt van volksgezond- 
heid zeer gewenst is, dat aan de reeds in 
de direkte omgeving van het circuit ge- 
bouwde woningen eveneens geluidwerende 
voorzieningen worden aangebracht en zo ja, 
zijn zij bereid daarvoor het nodige te doen, 
zo mogelijk voor rekening van de Cenav? 

8. Zijn de ministers bereid en in staat 
zodanige maatregelen te treffen dat in ons 
land in de toekomst de kosten van uit een 
oogpunt van volksgezondheid noodzakelijke 
geluidwerende voorzieningen door de ver- 
oorzakers van geluidsoverlast worden 
gedragen? MET ZESKAMP 
NAAR CHARTRES 

Supporters, die de zandvoortse Zes- 
kampploeg willen vergezellen naar 'Spel 
zonder grenzen' van 30 juni — 5 juli in het 
franse Chartres, kunnen zich tot en met 
zondag 17 juni nog opgeven bij F. Boukes, 
Linnaeusstraat 1 — 4, tel. 3585. 


15 juni 

16 juni 

17 juni 

18 juni 

19 juni 


H.W. 
03.06 
03.47 
04.21 
04.49 
05.28 


L.W. 
10.59 
11.46 
12.14 
12.54 
13.22 


H.W. 
15.31 
16.08 
16.41 
17.17 
17.49 


L.W. 


PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 


23.26 
00.04 
00.39 
01.11 
01.55 nieuws kort 
en klein Het achter ons liggende alom gepre- 
zen drukke en gezellige pinksterweekeind 
kende ook zijn kommer en verdriet. 

Zaterdagavond kreeg een 20-jarige in- 
woner van de gemeente door zijn eks- 
verloofde een bierglas in het gezicht ge- 
drukt. Het gevolg was een diepe snijwond 
die in een haarlems ziekenhuis moest 
worden gehecht. 

Zondagavond liep een 25-jarige kelner 
uit Amsterdam eerstegraads brandwonden 
aan been en heup op, toen hij bij het koffe- 
zetten in de Europabar een ketel heet water 
over zich heen kreeg. De onfortuinlijke 
kelner werd opgenomen in een ziekenhuis 
in Haarlem. 

Zondagnacht verloor een 17-jarige fa- 
brieksarbeider uit Hillegom in een bocht 
van de Gerkestraat de macht over het stuur 
en kwam — met 'n duopassagier — terecht 
in een met prikkeldraad bespannen hek 
langs de weg. Zij moesten beide met hoofd- 
letsel naar een ziekenhuis worden over- 
gebracht. 

Er werden tijdens de pinksterdagen 
door onbekenden tien gemeentelijke papier- 
bakken vernield. Totale schade plm. 1000 
gulden. Ook de openbare beplanting kreeg 
het zwaar te verduren, o.a. door circuit- 
bezoekers die hun wagens in Zandvoort- 
noord en omgeving in de plantsoenen par- 
keerden. Van een aantal abri's werden de 
ruiten vernield. 

A.s. maandag 18 juni worden de jon- 
gere leden van de vvd in de regio Kenne- 
merland, in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar, 
uitgenodigd deel te nemen aan een dis- 
kussie over hetgeen de vvd in het gewest 
voor de jongeren moet gaan doen. De 
bijeenkomst vindt plaats in hotel-restaurant 
'Van Aken' aan het Houtplein te Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. 

Met de arrestatie van een 21-jarige 
kok uit Losser heeft de zandvoortse re- 
cherche ruim een dozijn inbraken opgelost, 
die de kok vanaf 19 mei in de badplaats 
heeft gepleegd. De man, die een deel van 
de buit nog in zijn bezit had, legde een 
volledige bekentenis af en is inmiddels voor 
de haarlemse officier van justitie geleid. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 Vanaf heden t.e.m. 1 juli kan men in 
het bejaardenhuis 'Het huis in de duinen' 
een tentoonstelling van poppen bezichtigen 
uit de kollektie van koningin Juliana. De 
toegangsprijs bedraagt ƒ 1, — en de eks- 
positie is dagelijks geopend van 10 — 12 
uur, 15 — 17 uur en 19 — 21 uur. 

Bromfietsers kunnen morgen tussen 
10 en 16 uur hun bromfiets laten kontro- 
leren op de geluidssterkte. Deze service- 
keuring heeft plaats op de binnenplaats van 
het politiebureau aan de Hogeweg. 

Blijkt dat de brommer te veel lawaai 
produceert, dan zal geen naam worden ge- 
noteerd en geen bekeuring worden uitge- 
deeld. Een week later zal de politie de 
brommers langs de openbare weg opnieuw 
kontroleren en wordt bij die gelegenheid 
een overtreding gekonstateerd, dan volgt 
onherroepelijk een proces-verbaal. De 15-jarige inwoner Wim Paap, lid 
van de kustbrigade, heeft enkele dagen 
geleden tijdens een bezoek aan Noordwijk, 
het leven gered van een vijfjarig jongetje. 
Het kind, dat in een vijver speelde in een 
rekreatiegebied, verdween onder water. 
Wim sprong in het water en slaagde er in 
het jongetje veilig aan de kant te brengen. 
De ouders van het kind hadden van het 
ongeval niets gemerkt. 

Het stafmuziekkorps van het Leger 
des Heils geeft zondagmiddag een konsert 
in de hervormde kerk aan het Kerkplein. 
Toegang kosteloos, aanvang 3 uur. Mor- 
genmiddag maakt het korps tussen 3 en 
4 uur een rondgang door de gemeente en 
besluit deze tocht met een openluchtkonsert 
op het plein naast Bouwes Palace. 

Het muziekkorps van het Leger des 
Heils konserteerde reeds meerdere keren 
in binnen- en buitenland: toernee's door 
Engeland met een optreden in de Royal 
Albert Hall, Noorwegen, Finland en Canada. 
De muzikanten zijn verder regelmatig te 
beluisteren via de (NCRV) radio. Autohuur ^/an ouds 
Garage 1 Zandvoort v/af24,-p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 ', f Heden is rustig van ons heengegaan, voorzien van de Genademiddelen der 
H. Kerk, onze lieve moeder, behuwdmoeder en oma 

PAULINE JEANNE VALENTINE ANTHONY 

weduwe van Cornelis van Elteren 

in de gezegende ouderdom van 91 jaar. 

Zandvoort: G. F. G. VAN ELTEREN 

H. H. VAN ELTEREN-BAKKER 
LENIE VAN ELTEREN 
Woerden: VALENTINE GEELS-VAN ELTEREN 
PIM GEELS 

Haarlem, 9 juni 1973 

Verpleegtehuis ,,2uderhout", Beelslaan 9 

Correspondentie-adres: 

Burg. Engelbertsstraat 14 te Zandvoort 

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden. Vervolg van pag. 1 aukema's kijk op demokratie medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 16 en zondag 17 juni: 
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57, 
telefoon 4294. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 17 juni: 

10.30 uur: drs. J. W. Beks. 

JEUGDHUIS 

10.30 uur: Jeugdkapel. 
Dhr. N. H. van Wijk. 

GEREF. KERK 

Zondag 17 juni: 

19.00 uur: ds. Dekker. Gemeensch. 
Geref./Hervormde dienst. 
Kollekte Oecumenisch werk 
Raad van Kerken. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 17 juni: 

10.30 uur: 'Samen leven' 
drs. W. Chr. Smits, Edam. 

HUIS IN DE DUINEN 

19.30 uur: ds. A. J. Snaayer, 
d.g. Haarlem. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 
JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 
ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. Het hoofdbestuur van de VVD zoekt 
onder haar jongste leden: 

GEGADIGDEN 

voor de 

nieuwe kiezers 

werkgroep 

Hun opdracht: 

— Signaleren van de problemen van 
de jongste kiezers. Hoe dezen te 
bereiken. 

— Actieve deelname in de landelijke 
propagandavoering. 

— Deelname voor de VVD in school- 
forums e.d. 

Hun profiel: 

— Tussen 18 en 23 jaar. 

— Sterk maatschappijbewust. 

— Willen veel tijd aan de VVD geven 
(ca. 1 x per 2 a 3 weken in 
Utrecht bijeenkomen). 

— Minstens 1 a 2 jaar beschikbaar 
zijn. 

De NKW draait nu één jaar met ca. 
15 jonge VVD'ers uit alle regio's. De 
groep heeft aanvulling nodig met een 
zevental nieuwe actieve leden. 
Wie belangstelling heeft, kan schrij- 
ven naar R. W. de Korte, Koninginne- 
gracht 57, Den Haag, met vermelding 
van persoonlijke gegevens. 
Wanneer u zich in Zandvoort als lid 
wilt opgeven: Postbus 130. Klein en groot 

eten v. d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129 Tips 
voor vaderdag 

'< bij 

Sportschop 
LEO STEEGMAN 

Voor uw kampeervakantie: 

Luchtbedden v.a. ƒ26,95 

Slaapzakken „.... v.a. „29.95 

Boten „.... v.a. „36,90 

Barbecue 24,90 

Zwembroekjes v.a. ,, 16,50 

Trainingspakken v.a. „49,90 

Pullovers 100% scheerwol 32,50 

T-shirts - Sir Edwin 9,95 

En als speciale vaderdag-aanbieding: 

WEEKENDSHIRT, Frans model 

van ƒ 34,90 voor f 24,90 omroepers omroepers m§ Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 ALLESVÓÖR'ÜW BABY: 
::kUIK/v?'^ \textiel ; PARKETVLOEREN 

reeds vanaf f 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren legden en B.T.W. 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

VAKANTIEHULP gevr. voor 
licht huish. werk en assite- 
ren bij babyverzorging. Van 
maandag t.e.m. vrijdag 9-12 
uur, Zandvoortselaan 3, tel. 
2975. Schilders- 
bedrijf 

U.C. v. (f<>% 

telefoon 2638. Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, f 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. Te koop twee 1-pers. KAN- 
TELBEDDEN z.g.a.n. en 
enige dameskleding, mt. 44, 
billijke prijs. Tel. 3237. Service 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 • 2424 

Nieuw • Verkoop Ik ben ook voor deskundigheid. Onze 
samenleving kan niet zonder, en ook als 
enige mogelijkheid om zich niet te laten 
overheersen cjoor die deskundigen zullen: 
Ie. niet de deskundigen maar de gekozen 
bestuurders dienen te beslissen — die 
overigens ook in die bestuurskunst kundig 
moeten zijn en 2e. een zo groot mogelijke 
kontrole op die bestuurders die een per- 
manente verantwoordingsplicht hebben, bij 
een zo groot mogelijke openbaarheid. Dit 
is een voorwaarde. 

Duidelijke informatie vooraf waar mo- 
gelijk en dat kan heel vaak. Bedrijfsleven en 
overheid zullen als prijs voor een goed 
funktionerende demokratie veel meer dan 
voorheen fasiliteiten moeten verlenen aan 
mensen die bereid en in staat zijn zich in 
te zetten voor de gemeenschap. Het is 
overigens wel zo, dat mensen met kapasi- 
teiten, meestal een geringe bereidheid tot 
dit soort werk vertonen. 

Grote gekontroleerde macht bij de 
overheid. 

Tegen het liberaliseren van allerlei 
zaken omdat liberalisering de weg vrijmaakt 
voor diverse machtsgroepen en organisaties 
die eigenbelang nastreven. (Wat goed voor 
Philips is, is goed voor u.) Demokratie is 
is evenwicht in de zin van zorgen dat 
iedereen aan zijn trekken komt. Bescher- 
ming van de minderheid zeker, langzaam 
werkend, niet efficiënt, maar nogmaals de 
prijs die wij betalen voor een stelsel dat: 
geweld tracht te voorkomen, tracht te be- 
schermen tegen willekeur, tracht te bescher- 
men tegen ongekontroleerde macht en min- 
deren de kans geeft te bestaan. 

Dat gaat niet feilloos, maar naar mijn 
vaste overtuiging minder slecht dan in 
welk ander stelsel dan ook. 

Ik geloof dat het goed is dat ik ook 
nog iets zeg over radikaliteit. Er zijn naar 
mijn inzicht drie redenen die tegen ra- 
dikaliteit pleiten. 

1e. Indien de leden zelf niet radikaal 
zijn, zich aan allerlei zekerheden gebonden 
weten kan men nog zulke goed ideeën 
hebben, maar door gebrek aan strijdlust 
gebiedt de demokratie dat het niet wordt 
uitgevoerd. Je zult mensen duidelijk moeten 
maken waar het om gaat, je zult ze eerst 
moeten overtuigen en dat is een anti- 
radikale weg. , 

2e. Radikaliteit in een gemeenschap 
zal altijd gepaard moeten gaan met een in 
alle openheid gestelde problematiek die 
zich voordoet nadat de veranderingen die 
men bepleit, zijn aangebracht. 

Dit wordt 'en is bij mijn weten nog 
nooit gedaan. 

3e. Het euvel waaraan radikaliteit zo 
dikwijls leidt is, dat men het gehele maat- 
schappelijk gebeuren, herleidt tot een faktor 
zoals b.v.: de ekonomie beheerst de 
maatschappij. Zo'n maatschppij is natuurlijk 
veel ingewikkelder gestruktureerd. 

Een maatschappijstruktuur veranderen, 
uitstekend, maar dan nooit eerder dan 
na een grondige analyse, waar de fouten 
liggen en wat voor andere problemen je in 
huis haalt en altijd nadat men de kritiek 
heeft gekanaliseerd in dat broze parlemen- 
taire stelsel en altijd met het doel een 
betere maatschappij te bewerkstelligen 
voordat in de bestaande een krisis ontstaat. 

Ik kies voor dit systeem omdat naar 
Occasions KRANTENRIJDEN 

t.b.v. restauratie kerkorgel 

N.H. Kerk in de avonduren 

van dinsdag 26 juni. 

Opgave bij de bekende 

adressen. 

Te koop CITROEN DIANA 
bouwjr. '71, kmstand 24000. 
Te bevr. alleen in 't week- 
end bij F. Zondervan, Thom- 
sonstraat (woonkeet) bij 
oosttunnel. 

KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARATIES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
3 1 60 92 • Haarlem 

Te koop DATSUN 1200, kl. 
geel, bouwjaar sept. '72, 
20.000 km, prijs n.o.t.k. 
Oosterparkstr. 37, tel. 2281. mijn overtuiging het bedacht is in een van 
de hoogste ogenblikken van ons mens zijn. 

Ik geloof dat aan het uitbouwen en 
verdiepen van die volksheerschappij nimmer 
aflatend moet worden gewerkt. Al was het 
alleen maar, omdat het 't beest in ons, dat 
eigenbelang en egoisme heet, beteugeld. diskussie 
tot besluit In de hierop volgende diskussie tussen 
lede Aukema en zijn toehoorders ging het 
voornamelijk over de doelmatigheid van de 
parlementaire demokratie, welke door een 
aantal aanwezigen sterk in twijfel werd 
getrokken. 

Sommigen waren van mening dat de 
door Aukema geschetste volksheerschappij 
slechts ten dele of in het geheel niet func- 
tioneerde, zowel in het verleden als in deze 
tijd. Na ruim driekwart eeuw is de parle- 
mentaire demokratie er nog steeds niet in 
geslaagd — alle goede bedoelingen en 
(verkiezings)beloften ten spijt — het pro- 
ces van besluitvorming voor een ieder zicht- 
baar en duidelijk te maken. Met de demo- 
kratisering van het onderwijs, door Aukema 
een van de voorwaarden voor het welslagen 
en verdere uitbouw van de demokratie ge- 
noemd, is nog maar nauwelijks een begin 
gemaakt. 

De demokratie, zo werd vanuit de zaal 
gesteld, is er tot op heden niet in geslaagd 
snel en adekwaat te reageren op de ver- 
nieuwingen en veranderingen die zich in de 
maatschappij aankondigen. Alle ontwikke- 
lingen op maatschappelijk, ekonomies en 
kultureel terrein van de laatste 75 jaar zijn 
buiten het parlement op gang gebracht. 
In de 19e eeuw door de opkomst van de 
arbeidsbeweging en in onze dagen door 
buitenparlementaire akties van radikale 
groeperingen. 

Maar tegen de radikaliteit en het ra- 
dikaliseren van onze samenleving, zette 
lede Aukema zich fel af. Radikaliteit is de 
weg naar de junge, vond hij. 

Maar anderen waren van mening dat 
radikaliteit en radikaal handelen de maat- 
schappij niet naar de ondergang voert, maar 
juist stimuleert, aktiveert en nieuwe impul- 
sen geeft. Voorai op die gebieden waar de 
demokratie en haar instellingen dreigen te 
verstarren tot dorre administratieve 
lichamen. 

Men was verder van oordeel dat de 
door Aukema genoemde knelpunten in het 
stelsel alleen kunnen worden opgeheven 
door een maatschappij die onafgebroken in 
beweging is, zonder zich te storen aan 
gevestigde belangen en principes. 

Dat vond lede Aukema een te groot en 
onaanvaardbaar risiko voor het voortbestaan 
van de demokratie. Wij moeten ons demo- 
kiaties stelsel stap voor stap en met ge- 
duld verder uitbouwen, zei hij. Anderen 
vonden dat daarop niet kon worden ge- 
wacht. U heeft het al begrepen: de zaal en 
de inleider werden het niet eens. <zawXvxwJU baM&ek NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

'tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
Meertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. 

Te koop NSU MAX. defect, 
met reserve blok en vele on- 
derdelen. Prijs f 500. Vrij- 
dagavond van 7 — 8 uur 
Kruisstraat 24, Zandvoort 

1'e koop gevr.: lege woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023-37 77 67. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor / 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Schildersbedrijf C. PAAP, 
Gasthuisstraat 9, Zandvoort. 
Tel. 5655. Voor al uw wit-, 
schilder- en ' behangwerk. 
Niet duur. Wel goedl Vraag 
vrijbl. prijsopgaaf. 

Gevr. rustige ZIT-SLAAP- 
KAMER voor dame alleen 
van 1 1 TOT 25 AUGUSTUS. 
Tel. 01820—140 64. WIE VERVANGT 2 ochten- 
den p. w. mijn hulp, die niet 
meer werken mag, in gezin 
van 2 personen? v. Galen- 
straat 7. Tel. 4980. 

BROMMER te koop, v. Len- 
nepweg 53/1. Tel. 2646. Ja, beste mensen, vorige week zei ik 
nog: iedere straal zon is er één. Je moet 
hier aan het strand gewoon van uur tot uur 
leven en leren leven met de minder gunstige 
weersomstandigheden! 

We zitten nu al een aardig eindje in 
het strandseizoen, hoewel de echte zomer 
nog moet losbreken! Let maar eens op: 
als 't komt, komt het ineens! 

De pinksterdagen zijn toch nog (mis- 
schien wat onverwachts) verdraaid redelijk 
geweest. De eerste dag was wat somber, 
een bleek zonnetje in de middag en' nog 
steeds een veel te koude zee, hoorl 

Er waren heel wat mensen op de been, 
hoorde ik zo links en rechts. Er schijnen 
hier en daar wat parkeerproblemen te zijn 
geweest. 

Boze voetgangers klaagden weer over 
geparkeerde auto's op de trottoirs. Je 
moet er niet aan denken hoe dat er over 
een jaar of tien uitziet. Maar daar zullen ze 
wel wat op moeten vinden, want zo is het 
ook niks. Straks bestaat ons land alleen 
uit auto's en wegen, die steeds te smal 
zullen zijn. Dan zal een voetganger een 
soort vogelvrij dier zijn, in ieder geval 
iemand uit een tijdperk, waarin er nog men- 
sen leefden, die het bestonden hun benen 
te gebruiken voor andere bezigheden dan 
het bedienen van het gaspedaal. 

Tweede pinksterdag was zonder meer 
fijn. Prakties de hele dag volop zon en een 
hoop gezellige mensen. Het leuke was 
eigenlijk wel, dat we nagenoeg geen kon- 
kurrentie hadden van het gejakker op het 
circuit. Tenminste, dat dacht ik zo. Jans zei 
dat de mensen misschien wijzer worden 
en op de lange duur toch de zee en het 
strand verkiezen boven een auto-racebaan. 
Omdat je toevallig hier in een badplaats 
zit. Wat ik ook nog hoorde vanmorgen 
(let wel, tweede pinksterdag) was een 
vreselijk verhaal over een omver gereden 
hek voor de tuin van pastoor Kaandorp. < 
Nou, stel je voor... de man (de pastoor) 
hoorde een enorme klap en kijkende uit het 
venster van z'n slaapkamer, ziet hij een 
auto achteruitrijden uit z'n bloementuin, 
's Morgens' kwam hij er achter wat er was 
gebeurd. Z'n hele hek (betonnen palen en 
ijzeren stangen) aan diggelen. 

En, dat is natuurlijk een geweldig feit, 
hij zag opeens een wieldop in de rozen- struiken liggen. 'Pik in, 't is winter' (nou 
ja, voor-zomer) zei pastoor Kaandorp. Hij 
bracht het ding in triomf naar binnen en 
stelde vast: 'Die moeten ze dan maar 
komen halen, als ze het lef hebben'. 

Ja, beste mensen, een hele sensatie in 
ons goede dorp. 

O ja, toen was er vanmiddag — ik 
spreek over tweede pinksterdag — een 
heleboel trammelant met een klein jochie, 
dat overal lege glazen, kopjes en flessen 
ging ophalen. Nu schijnt dat joch zich zo 
nu en dan vergist te hebben, want hij haalde 
ook half leeg gedronken koppen koffie en 
glazen pils onder de neus van strandbe- 
zoekers weg. Nou ja, dat kan dus niet, 
maar dat ik hier verantwoordelijk voor werd 
gesteld, vind ik ook te ver gaan. De ge- 
dupeerde badgasten dachten notabene dat 
ik het jong er op uitgestuurd had om de 
half lege spullen op te halen, in de hoop 
dat ze het niet zouden merken. Nou, Jans 
was er erg kwaad om, vanzelf, want die 
heeft een aardig ontwikkeld rechtvaardig- 
heidsgevoel, zodat het haar niet erg lekker 
zat. 'Bah', zei ze, 'ik kan er wel om janken, 
dat ze dat van ons denken. Alsof we kleine 
jongetjes huren om onze produktie op te 
voeren'. 

Ik heb heel wat moeite gehad om de 
mensen te overtuigen dat er van onze karn 
geen opzet in het spel was en dat ik het 
ventje niet eens kende. Maar goed, je 
komt soms wel eens voor rare dingen te 
staan in ons bedrijf. Ik vind dit een mooie 
uitdrukking, die ik eens heb gelezen in een 
tijdschrift 'Laten we alles met de mantel 
der liefde bedekken'. Mooi, hè, net of er 
niets gebeurd is. Er ligt een mantel over. 

En nou gaan we de zomer tegemoet. 
Ik weet het zeker, want de weerberichten 
spreken elkaar tegen. Ik bedoel dus dat 
de berichten niet kloppen met de werkelijk- 
heid. Ruimende wind en hoge ruggen, of 
hoe dat ook heten mag, zomer krijgen we 
toch, zeker drie weken. 

Begrijpt u wat ik bedoel? Die drie 
weken treft u toevallig! Lekker, hoor! 

Genoeg voor vandaag, beste mensen, 
ik moet er nog een beetje in komen. Wie 
weet wat ons de komende dagen te wachten 
staat?! 

Dag, en tot de volgende week. Tante 

Jans groet u, en ook 

STOELEMAN Tropische vissen en planten. 
Sera visvoeders voor tropi-. 
scho vissen. Tubifex ge- 
droogde mierefjéiefen, ther- 
mostaten, verwarmingsele- 
menten, pompen,, kweekbok- 
jes, enz. Grote sortering 
boeken over aquaria en hun 
verzorging. — Wezenbeek, 
Bouwes Passage 17, telef. 
5734. 's Werelds snelste en dege- 
lijkste katamaran die in zee 
door 1 man oprichtbaar is 
en zowel door 1 als door 
meerdere personen gezeild 
kan worden, is het type 
CONDOR, voor slechts 
f 5.750 incl. b.t.w. Voor 
proefvaart: Zandvoort , telef. 
3461. Importeur: Kager Ka- 
tamarans b.v., Kortgene. 
Tel. 01108—454-392. Schildersbedrijf 

Co J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zalf afdeling 
Verf - Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. NATIONALE 

KAMPIOENSCHAPPEN 

VETERANEN-VOLLEYBAL 

De zandvoortse volleybalvereniging 
'Sporting-OSS' organiseert zaterdag weer 
het nationale kampioenschap veteranen- 
volleybal. Hieraan nemen 16 teams deel, 
afkomstig uit alle delen van het land. Het 
toernooi begint om 11.00 uur en duurt tot 
ca. 16.00 uur. eanduQürrse haeranr geluk en verdriet 

op circuit 

voor jan lammers 

Afgelopen maandag vonden op het 
Cenav-clrcult autoraces plaats waaraan In 
de kategorie toerwagens door twee jeugdige 
inwoners van Zandvoort, de 16-jarige Jan 
Lammers en Tonny Zwaanenburg, werd 
deelgenomen. 

Tonny Zwaanenburg won zijn serie 
vrijwel moeiteloos maar Jan Lammers, even- 
als Zwaanenburg pupil van slipschoolhouder 
Rob Slotemaker, ervaarde deze middag 
dat geluk snel kan omslaan in troosteloos 
verdriet. 

Lammers behaalde na een felle strijd 
met zijn naaste twee rivalen — Frans de 
Vos en Aloys Matthijsen — de overwinning, 
maar werd even later door de techniese 
kommisie gediskwalificeerd wegens het 
rijden met een losgekoppelde slang. Op 
deze beslissing van de te werd bijzonder 
emotioneel gereageerd door Lammers 
leermeester, Slotemaker. Aan het slot van 
zijn woedende woordenstroom diende hij 
een officieel protest in tegen het besluit. 
Het zal waarschijnlijk weinig kans maken 
te worden aanvaard, omdat het volgens 
leden van de technische kommisie onomsto 
telijk vaststaat dat met een losse slang 
werd gereden. Dit werd door een van de 
tc-leden gekonstateerd, toen Lammers 100 
meter voor de finish stopte om een monteur 
de gelegenheid te geven onder zijn wagen 
te kruipen. 

Hoe het ook zij het incident bracht de 
nodige deining te weeg onder de bezoekers 
van het circuit, waarvan het aantal door de 
organisatoren werd geschat op ongeveer 
25.000. 

Verder was er maandag het gebruike- 
lijke duel tussen Nico Chiotakis en 
Akersloot. Ook Chiotakis moest deze 
middag een teleurstelling verwerken. Bij 
het ingaan van de Tarzanbocht maakte hij 
een zgn. 'spin' en kwam tegen een vangrail 
tot stilstand. Ook Liane Keijzer-Engelman 
had in deze race weinig geluk. In het 
Scheivlak verloor zij een achterwiel van 
haar in Engeland gekochte Escort. Voor 
Liane was het toen uit. Akersloot won de 
wedstrijd tenslotte onbedreigd. In de 
formule Vee-race ging van het trio promi- 
nente konkurrenten Jaap Luijendijk, Maarten 
van Ginneken en Jelle Hingst laatstgenoem- 
de het eerst over de eindstreep. 

In de Escort-Mexico-Trophy ging het 
nogal riskant toe tussen diverse deelnemers. 
Ongevallen bleven echter uit. 

Hier volgen de verkorte uitslagen: 

Toerwagens groep 1 tot 7.500 gulden 
(12 R): 1. Zwaanenburg, Simca Rally I, 
24.57.1 min. (-120.980) km/u); 2. Ver- 
steeg, Simca Rally I. Sn. ronde Zwaanen- 
burg: 2.03.0 (122.721 km/u.). 

Toerwagens groep I van 7.500 tot 
9.000 gulden (12 R): 1. De Vos, Simca 
Rally II, 23.39.3 min. (127.154 km/u); 2. 
Mattijsen, Simca Rally II. 

Ford Escort-Mexico-race (15 ronden 
62.64 km): 1. Schouten 30.15.9 min. 
(-124.688 km/u); 2. Robeer; 3. Kallis sr.; 
4. Kiviet; 5. Hempenius. Sn. ronde: Baljon 
1.59.2 (-126.634 km/u). 

Formule Vee-renwagen, 20 ronden 
83.86 km: 1. Hingst in Kaimann 33.35.8 
(gem. 149.764 km/u); 2. Van Ginniken in 
Kaiman; 3. Jaap Luijendijk in Karringa; 4. 
Swartssenburg in Kaiman. Sn. ronde: Hingst 
1.38.5 (135.246) km/u). nieuws kort en klein Afgelopen dinsdag werd de brandweer 
gealarmeerd voor de bestrijding van een 
brandje achter een bedrijf aan de Vondel- 
laan, vond een gekompliceerde aanrijding 
plaats op de boulevard Barnaart waarbij 
vijf auto's werden beschadigd en wierp een 
onder invloed verkerende man de ruiten in 
van een woonhuis aan de boulevard Paulus 
Loot. De bewoners riepen de hulp in van 
de politie die het agressieve heerschap 
meenam naar het bureau aan de Hogeweg. 

Deze week slaagde voor het diploma 
hoofdbrandwacht, de heer T. A. Loos, lid 
van de vrijwillige brandweer Zandvoort. 

Op het moment dat hij een bromfiets 
wilde stelen werd een 16-jarige inwoner uit 
de hoofdstad door de politie aangehouden. 
De knaap, die zich al eerder aan bromfiets- 
diefstallen zou hebben schuldig gemaakt, 
werd na zijn arrestatie overgebracht naar 
het bureau aan de Hogeweg. 

Er worden al enige tijd pogingen in het 
werk gesteld tot heroprichting van het 
Zandvoorts Mannenkoor dat een aantal 
jaren geleden wegens gebrek aan belang- 
stelling ter ziele ging. Die interesse zou nu 
weer toenemen en daarom willen een aantal 
liefhebbers van koorzang het vokaal en- 
semble weer nieuw leven inblazen. Op 
dinsdag 19 juni a.s. wil men de mogelijk- 
heden voor een mannenkoor in Zandvoort 
met een liefst zo groot mogelijk gezelschap 
belangstellenden bespreken, tijdens een 
bijeenkomst in hotel Keur aan de Zeestraat. 
Aanvang 20.30 uur. Indien tot' heroprichting 
wordt besloten — daarvoor moet men 
kunnen rekenen op minstens veertig zangers 
— starten de repetities in september a.s. Eanduoartee hoeranr 
o»-. 


DcDAF-dciilcr 
en de ruime keuze Als u een auto koopt, wilt u kunnen 
kiezen. En dat kunt u bij ons. 
Zoekt u 'n nieuwe auto, kies dan uit: 
DAF33 Comfort, DAF33 de Luxe, 
DAF33 Bestelwagen, DAF33 Combi, 
DAF44 Comfort, DAF44 de Luxe, 
DAF44 Stationcar, DAF44 Bestelwagen, 
DAF66 de Luxe, DAF66 Superluxe, 
DAF66 Marathon, DAF66 Stationcar, 
DAF66 Marathon 'Stationcar, 
DAF66 Coupé, 
DAF66 Marathon Coupé, 
DAF66 Bestelwagen. 
Zoekt u'n goede inruilauto.ook dat kan. V 
HUIZE ELHORST 

banketbakker 
kok. 

HOERA GESLAAGD! 

EEN ONVERGETELIJKE DAG OOK VOOR U 
EEN MAKKELIJKE, WANT WIJ ZORGEN VOOR 
DE HUZAREN-SALADE vanaf ƒ3,25 p.p. 

IJstaart of pudding en heel veel soorten taarten 
o.a. CROQUANT-BOUCHE • SAINTHONORE 
OPEN CONFITUREN TAART • CHIPOLATA 

NIETS IS ONS TE VEEL!' 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. H W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beuraverenlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort • Telefoon 66 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën SCHILDERSBEDRIJF Fa J. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame • Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU Kom, kijk 

Automobielbedrijf H.P. Kooijman b.v. 

Brederodestraat 6 — 10 - Zandvoort ■^fcJLBC? 

Tel. 02507—3242 U£%T" 

de nieuwe manier van rijden DP914-F ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN VADERDAG IS PIJPENDAG! 
PASSAGE 14 - ZANDVOORT 
Te koop OPEL RECORD, 
kleur zilvergrijs, in zeer goe- 
de staat, ƒ 500. — . Stations- 
straat 3. Tel. 6532. 

KUIK - TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. st. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 pst. 

VERLOREN blauw leer KIN- 
DERJACK m. witte streep. 
Dolgraag terug. Nieuwstr. 6. 
Tel. 3493. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs I 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorglng, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

CEMSTO b.v. vraagt 
VRL. of MNL. KRACHT 

voor schoonmaakwerkzaam- 
heden in de avonduren te 
Zandvoort. Werktijden tus- 
sen 17.00 en 21.00 uur. Inl. 
dagelijks aan ons kantoor, 
Nassaulaan 30 te Haarlem. 
Tel. 023—31 18 55. Vragen 
naar de heer v. Dijk. 

Voor al uw handenarbeid 
naar DE BOET, Gasthuis- 
straat 9, ingang Smedastr., 
Zandvoort, tel; 5655. O.a. 
kralen, touw, vilt. Talensver- 
ven. Wij verzorgen ook al 
uw inlijstwerk. Nieuwe smelt 
hobby in 15 kleuren. Slechts 
ƒ 0.75 p. zakje. 

HULPVERKOOPSTER bov. 
de 18 jaar gevraagd voor 
Marisboetiek, Thorbeckestr. 
2, tel. 4593. s.o.s. 

UW TV DEFECT? 

BEL EN WIJ KOMEN DIRECT! 

Tel. 005 en aan de telefoniste vragen naar B 2666 
TD Zandvoort BV 
stafmuziekkorps leger dies heils EXTRA AANBIEDING 

VERTREK IEDERE WEEK NAAR SPANJE 
Vliegreis VANAF 12 AUGUSTUS 

15 dagen voor... f.238,- 

Vol pension Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 
uitnodiging tot het bijwonen van een uur van BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 • Telefoon 2872 gewijde zang en muziek 

op zondag 17 juni 1973 in de 
ned. herv. kerk, kerkplein 
te zandvoort 

aanvang 3 uur 's middags 

toegang vrij 

leger des heils • haarlem-n. stichter: william booth - bandoengstraat 21 - tel. 023-251631 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jac. Koper" 

DORPSPLEIN 11 -Jelefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 „TECHNISCH WERK" 

centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270 BIEDT U RUIME SORTERING EXOTISCHE BLOEMEN EN PLANTEN 

VOORTS TUINPLANTEN, YUGGA'S EN CACTUSSEN 
GALERY KERKSTRAAT 22 — ZANDVOORT — TEL. 2729 
1 ledere dag geopend 10 — 22 uur Ook U! 

Centrale Verwarming GAS - OLIE 


• 


landelijke erkenning 


• 


stooktechnische adviezen 


• 


vrijblijvende offertes 


O 


onderhoud- en controle 


• 


weekend service 


• 


eigen showroom 


• 


geschoold personeel „DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem. 
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na 
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. ATTENTIE!! 

NIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
in dit boek niet vermeld wensen te 
worden dit schriftelijk aan ons door 
te geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20—21, Amsterdam. WistU 

dat in u 0ude> De Tournedos met een 

knoflooksausje 

geserveerd wordtl 

• 

De keuken tot 02.00 uur 

's nachts geopend isl 

* 

De stemming goed isl 

De foto's exclusief zijnl Geopend: 16.00 — 03.00 uur. 
Dinsdag gesloten. Haltestraat 44 
Tel. 5985 (02507) ADVERTEREN DOET VERKOPEN S2wfeo iSkop 

ORANJESTRAAT 2 — TEL. 2323 

AUTOMATERIALEN 

en 
ACCESSOIRES o.a. 

Aabe hoezen Vi set v.a. ƒ 82,70 

alarmset cpl 27,38 

autoradio Philips v.a. ,, 109, — 

autoradio Gründig, m-l-k golf 

(adv.prijs ƒ 191.—) „ 155, — 
autoradio Philips + stereo casette 

recorder ,457,02 

autoradio montage paneel v.a. ,, 29,85 

autoradio antenne ... v.a. ,, 15, — 

benzinedop met slot v.a. „ 10,10 

brandblusser Capri 1 kg 23.90 

bougieset 4 st. Bosch 11.83 

benzinekan met tuit (gek.) 9,80 

crevron T-shirt 4,90 

cocosmatten 2-delig v.a. ,, 19,66 

campingtafeltjes 2 st _. .' 7,66 

gas aansteker v.a. ,, 2,95 

elektrische aansteker (inbouw) , 14,62 

halogeen verstraler 48,72 

hella licht wekker 16.01 

handy oil (huish. gebr.) „ 1,30 

hobbyhandschoenen p. paar, gevoerd 

loog/zuur bestendig ,, 3,42 

hoofdsteun v.a. ,, 17,98 

interval set 37,12 

kinderzitje 23,90 

kruissleutel 8, — 

lampen set 12V 14,64 

landkaarten v.a. ,, 1,50 

mistachterlamp .__ 19,37 

mistachterlamp large cpl '. , 40,14 

muggenspons in doosje 2,32 

mukosol flacon 1,81 

noodpakket v.a. ,, 26,80 

pechkoffer 6,44 

parkeerschijf, skay etui 3,42 

POETSMIMDDELEN: 

polish ,, 4, — 

shampo ,, 4,47 

shampo met wax 6,61 

shampo staafjes 5,10 

wax spuitbus 6,21 

wax siliconen vast ,, 6,95 

interieur reiniger 4,93 

poetskatoen doos 4, — 

remvloeistof 'A „ 2,32 

sleepkabel 8,70 

spanningzoeker 3,54 

schapevacht 59,16 

stuurhoes skay 3,60 

stuurhoes leer 12,06 

troublelite (pechlamp) Philips „. 16,59 

vinalon autozeem in koker ,, 7,57 

verband kussen 24,36 

voetpomp ,, 24,48 

wasborstel 16,30 

waterkan , 4, — 

zwarte paraplu 10,10 

Prijzen zijn inklusief BTW 

GEEF TOCH EEN NUTTIG VADERDAG-KADO 

Zaterdag tot 17.00 uur geopend Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM - WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 • 31 04 57 

ZANDVOORT • KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden Heeft U 

een TV-toestel? 

Gebruik het dan ook HELEMAAL 

Kijk ook eens naar Duitsland 1, 2 of 3; naar 
Engeland 1, 2 of 3 of naar België 1 of 2. 

Dit gaat natuurlijk niet zonder meer, daarvoor 
heeft u een speciale antenne-installatie nodig. 

Kijk, en daar zorgen wij voor, want u kunt ons 
bellen voor een vrijblijvende prijsopgave van zo'n 
antenne. 

DAAROM BEL NU 

elres 

de specialist op dit gebied 

KEIZERSTRAAT 9—1 1 - HAARLEM 

Telefoon 023—31 47 40 * 

(U mag natuurlijk ook bellen voor een reparatie 

van uw gewone antenne of bijvoorbeeld uw TV 

of radio enz. enz. enz. GEOPEND CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

"Ckina (jtwUnf' 

Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 

Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 

Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
Open van 1 1 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. 

Ook voor uw zakenlunch. - Afhalen mogelijk. e "\ 
RGELIJK wat u elders in Zandvoort moet betalen 
en kijk dan ook naar de kwaliteit! 

DIRK VAN DEN BROEK VERREWEG DE GOEDKOOPSTE 
VOOR VEILINGVERSE GROENTEN EN FRUIT 

DEZE WEEK : 

geldig t/m 16 juni Jf 

Je kunt het beter bij 

DIRK VAN DEN BROEK halen 1 KEBKSTRAAT 19 ZANDVOORT Slaapkamer zonder WASTAFEL ? 

DOE ER WAT AAN 

WASTAFELCOMBINATIE NU 79.90 Compleet met spiegel, ketting, plugbekersyphon, 
wastafelkraan, bevestigingsmateriaal, bij 

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL 

PAKVELDSTRAAT 19 — TEL. 2554 PvdA en WERELDWINKEL 

organiseren op MAANDAGAVOND 18 JUNI a.s. 

om 20.00 uur een 

CHILI-AVOND 

in Wereldwinkel Zandvoort, Kostverlorenstraat 34. 
FRED v. d. KRAAY houdt 'een inleiding, daarna 
gelegenheid tot diskussie. SIMCA 1301 Zeer fraaie reis- en familiewagen. Door 
combinatie van tijdloze begrippen als 

als elegance, economisch gebruik en 
comfort is de 1301 Special op en top 
representatief. 
VJL > AUTOBEDRIJF Versteege b.v. 

Pakveldstraat 21 
ZANDVOORT 
Tel. 02507-2345 
CHRYSLER SIIWCA Heeft u een lapje stof in de kast? 
Of een kledingstuk wat niet meer past? 
Is het te groot of is het te klein 
Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn. 
Telefoon 6481 K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instrukteurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM DUIM- 
WYCK 
ZAND- 
VOORT 
Hilversum, 's-Grarelandscncg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Ovcrholland bv bouwt zo'n. 
unieke combinatie aan do 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en dricKamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.VV. Coster 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engclbcrfsstr. II, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 GEMEENTE ZANDVOORT 

Ter secretarie kunnen worden geplaatst: 

een typiste/ 

telefoniste 

een typiste voor de 
boekhoudmachine 

-Voor beide functies wordt vereist mulo/mavo- 
opleiding of daaraan gelijkwaardige opleiding. 

Voor de functie genoemd onder 2 strekt boekhoud- 
kundig inzicht tot aanbeveling. 
Salaris nader overeen te komen. 
Schriftelijke sollicitaties binnen een week aan bur- 
gemeester en wethouders van Zandvoort. Bil ACH- 

Passage 24, Zandvoort Eigen atelier 

Grote sortering 

Bikini's- ft* 

Verder 

RUGLOZE JURKJES 

met eventuele bijpassende BIKINI'S 
NIEUW: 

DENIM PAKKEN en LANGE ROKKEN 
Komt u eens kijken! GEMEENTE ZANDVOORT 

Ter secretarie kan worden geplaatst een jong 
ambtenaar in de rang van: 

adjunct-commies 

belast met kassierswerkzaamheden. Voor deze 
functie wordt vereist een mulo/mavo-opleiding, 
alsmede het praktijkdiploma boekhouden. Ervaring 
in genoemde werkzaamheden strekt tot aanbeve- 
ling. 

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en erva- 
ring met een maximum van f 1.443, — per maand. 

Belangstellenden worden verzocht hun sollicitatie 
binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad in 
te zenden aan burgemeester en wethouders van 
Zandvoort. VAKANTIE 

gediplomeerd VAMOR autorijschool 

SNELLENS 
17 juni tot 9 juli 

Burgm. Beeckmanstraat 22 — Telefoon 4594 \§?a. £. 'Balledux & §L«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte Lc^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973 
Sfeervol DINER DANSANT in 

etyotel zBouweó 

^,andvoort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

DL, vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. Zandvooxtse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS ■ TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351 tf*»*" S«« «l ^^»%« AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023 -31 01 26 Huis te koop gewr. 

voor ingezetene van Zandvoort tot ± ƒ 60.000, — . 
Brieven onder no. 4300, buro Zandv. Koerant. v*._> :. , (. 73e jaargang no. 44 — Verschijnt dinsdags en vrijdags '7A'- ; fV 


3" « DINSDAG 19 JUNI 1972) 
*,*•- -••* -^vi*.,*».^^,» nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee hüeror* redaktie en administratie : postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave : zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein 'Verbindingen en vervoer' is het thema 
van een tentoonstelling die in de laatste 
week van juli en de eerste weken van 
augustus in het Gemeenschapshuis zal wor- 
den gehouden. Aan voorbereiding en inrich- 
ting van de ekspositie — die plaats vindt 
onder auspiciën van de 'Contactcommissie 
culturele belangen' — verlenen de Ned. 
Spoorwegen en de NZHVM hun mede- 
werking. 

Het komité dat jaarlijks de viering van 
koninginnedag organiseert zal ook de or- 
ganisatie ter hand nemen van de festivitei- 
ten rond het 25-jarig regeringsjubileum van 
koningin Juliana. Dit op verzoek van bur- 
gemeester A. Nawijn. De leden van het 
komité zullen op dinsdag 26 juni voor de 
eerste keer bijeen komen om van gedachten 
te wisselen over de te houden manifesta- 
ties. 

T.b.v. de bewoners van nieuw-noord 
heeft de PTT deze week enkele postzegel- 
automaten geplaatst in de Pasteurstraat. 

Woensdag 20 juni a.s. organiseert de 
evenementenkommissie van de vvv de eerste 
zandbouwwedstrijd van het seizoen. De 
plaats van de wedstrijd is het strand voor 
de rotonde. Jongens en meisjes die mee 
willen doen een prijsje uit het zand te 
slepen kunnen zich vanaf 12jyur bij de 
■ rotonde opgeven. 

Het enkele maanden geleden in het 
leven geroepen komité Tuin- en dorps- 
verfraaiing' gaat in juli en september de 
aanleg en beplanting van de zandvoortse 
voortuinen jureren. Het komité stelt zich 
voor in november a.s. de resultaten bekend 
te maken. In het najaar zal het komité een 
afdeling worden van de Koninklijke Maat- 
schappij voor tuinbouw en plantkunde. 

Organist Lourens Stuifbergen van de 
r.k. parochiekerk St. Agatha heeft een uit- 
nodiging aanvaard op donderdag 21 juni 
a.s. een orgelkonsert te geven in de West- 
duitse stad Koblenz. 

De Koninklijke Nederlandse Maatschap- 
pij voor Havenwerken werkt momenteel aan 
een wijziging van het reeds eerder inge- 
diende en door de zandvoortse gemeente- 
raad verworpen bebouwingsplan voor het 
terrein aan de koj> van de Van Lennepweg. 
Daarom heeft havenwerken het gemeente- 
bestuur verzocht de op 12 oktober a.s. 
aflopende reservering van het terrein aan de 
kop van de Van Lennepweg met vier maan- 
den te willen verlengen. B en w hebben 
hiertegen geen bezwaar en stellen de raad 
vou. 'r°A. verzoek van de maatschappij in te 
willigen. 

Op de jaarlijkse vlettenwedstrijd voor 
kustbrigades op de amsterdamse Bosbaan 
is de seniorenploeg van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade zondagmiddag op de 5e 
plaats geëindigd, in de tijd van 4.08.5 min. 
De winnaar van de race, Katwijk, deed er 
precies vier minuten over. De jeugdploeg, 
die tussen start en finish blijk gaf over een 
goede konditie en uitstekende roeitechniek 
te beschikken, werd na aankomst gedis- 
kwalificeerd. De roeiers hadden vergeten 
een boei te ronden. eanduaartee taranr Op ongeveer 500 meter uit de kust 
hebben afgelopen zaterdag twee leden van 
de reddingsbrigade twee duitse vakantie- 
gangers van de verdrinkingsdood weten te 
redden. De beide mannen raakten in moei- 
lijkheden toen zij bij hun terugkeer naar 
de kust tegen de zware zeestroming in 
moesten zwemmen. Zij werden opgemerkt 
door enkele brigadeleden die de zwemmers 
enkele minuten later behouden aan land 
brachten. 

De eerste inzamelingsaktie in het sei- 
zoen, welke de Zandvoortse Reddingsbrigade 
afgelopen zondag onder de strandbezoekers 
hield, heeft een bedrag van f 2000, — op- 
geleverd. Wel een bewijs voor de waar- 
dering die het publiek voor het werk van de 
kustbrigade koestert. 

In de hervormde kerk aan het Kerkplein 
zuilen gedurende de zomermaanden avond- 
stilten worden gehouden. 

De 'eerste heeft plaats op donderdag 
28 juni om 19.30 uur. 

Ds. C. Mataheru zal een korte preek 
houden muzikaal omlijst door de sopraan 
Annette de la Bije en de organist G. J. 
Moed. De diensten 7ullen wekelijks worden 
gehouden tot 16 augustus en worden ge- 
organiseerd onder auspiciën van de geza- 
menlijke zandvoortse kerken. 

De in Zandvoort woonachtige voorzitter 
van de Budobond, de heer M. J. Methorst, 
is tijdens de afgelopen zaterdag in Utrecht 
gehouden algemene ledenvergadering van 
de bond voor een periode van drie jaar in 
zijn funktie herkozen. In de nacht van vrijdag op zaterdag 
werden drie jongens, die een achter een 
abri bij de spoorwegovergang van de 
Sophiaweg geparkeerde bromfiets wilden 
stelen, op heterdaad betrapt door de 
eigenaar van de brommer. De man 
slaagde er in een van de knapen in 
te rekenen en over te brengen naar het 
bureau aan de Hogeweg. De anderen ont- 
kwamen in de duinen maar konden later 
door de politie worden aangehouden. 

In een poging een onverwacht de rij- 
baan van de Kam. Onesstraat overstekende 
hond te ontwijken, kwam zondagmiddag een 
16-jarige bromfietser ten val. De jongeman 
liep een hoofdwond en een lichte hersen- 
schudding op en zijn duopassagiere kreeg 
diverse schaafwonden aan hoofd, handen 
en benen. Zij werden beide overgebracht 
naar een ziekenhuis in Haarlem. 

Zaterdag hield de politie op de binnen- 
plaats van het bureau aan de Hogeweg 
een service-keuring van bromfietsen op ge- 
luidssterkte. Er werden 94 brommers door 
de eigenaars voor kontrole aangeboden. 
Van dit aantal bleek 27% (26 brommers) 
te veel lawaai te produceren. Voor de be- 
zitters had dit geen nadelige gevolgen, want 
er werden geen namen genoteerd en geen 
bonnetjes uitgereikt. 

Binnenkort gaat de politie de brom- 
mers langs de openbare weg opnieuw op 
geluidssterkte kontroleren. Wordt bij die 
gelegenheid een overtreding gekonstateerd, 
dan volgt wèl proces-verbaal. 

Dit weekeind moest de vrijwillige 
brandweer in aktie komen om duinbrandjes 
te bestrijden langs het rijwielpad naar 
Noordwijk, nabij de voormalige manege aan 
de Zandvoortselaan en in de omgeving van 
de boulevard Barnaart. 

Tengevolge van een kabelstoring viel 
zaterdagmorgen in een deel van de Halte- 
straat de stroomtoevoer uit. Het onprettige 
gevolg was dat bij verscheidene winkel- 
bedrijven op dit drukke uur van de dag 
de elektriese installaties — koelruimten e.d. 
— buiten werking werden gesteld. Tech- 
nies personeel van het PEN ging direkt 
aan de slag en slaagde er na enige tijd in 
de kabel te herstellen. evenementen in juni 

Woensdag 20 juni: Zandbouwfiguren- 
wedstrijd op het strand voor de Rotonde 
(politiepost). Deelname a 50 cent. Opgave 
vanaf 12 uur op het strand. (Gevraagd 
ouderen; voor het vormen van een publiek- 
jury. Opgave bij VVV). 

Zaterdag 23 juni: Ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 cent vanaf 18.30 
uur afhalen bij oude brandweerkazerne, 
Kleine Krocht. De optocht start om 19.30 
uur op parkeerterrein achter Raadhuis. Op- 
laten der ballonnen op het Burg. Van 
Fenemaplein. 

Bezichtiging van de ned. herv. kerk: 
elke maandag- en woensdagavond van 
19 — 22 u. Duinwandelingen o. I.v. een ervaren 
natuurgids; elke zondag om 13 uur. Start 
bij 'De Duiventil', hoofdingang amsterdamse 
waterleidingduinen (oase), Vogelenzangse- 
weg te Vogelenzang. Verder doorlopend: 
Dolfirama, bowling/kegelen, minigolf, ver- 
keerstuin, manege, uitzichttorens. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 GEMEENTE WIL BENNOHEIM 
KOPEN EN RENOVEREN 

De gemeente Zandvoort wil het aan de 
Kostverforenstraat gelegen Bennohelm van 
de huidige eigenaresse kopen voor 
f 87.500, — . Wanneer de raad tot deze 
aankoop besluit zijn ben w van plan het 
pand — dat door een aantal gezinnen wordt 
bewoond — in een renovatieplan op te 
nemen. 

Momenteel zijn krachtens vordering 
ingevolge de Woonruimtewet 1947 in dit 
pand acht gezinnen gehuisvest. Het is dui- 
delijk dat deze vordering niet altijd kan 
blijven voortduren, schrijft het kollege. Bij 
opheffing van de vordering bestaat echter 
het gevaar, dat op korte termijn huisves- 
ting voor de bewoners zal moeten worden 
gevonden. Het kollege vreest, 'dat dit 
uiterst moeilijk zal zijn". 

In overeenstemming met de meerder- 
heidsadviezen van de kommissies voor pu- 
blieke werken en financiën stellen b en w 
de raad voor tot de aankoop van genoemd 
perceel over te gaan, hiervoor een krediet 
beschikbaar te stellen van f 89.000, — , 
en het pand in te brengen in het Woning- 
bedrijf. De afschrijvingstermijn kan op 
30 jaar worden gesteld. geluidwerende muur bij circuit 
kost gemeente ruim f 70.000 eanduaartee taranr Het rijk heeft zijn financiële medewer- 
king aan de bouw van 121 flatwoningen 
aan en nabij de Lorentzstraat afhankelijk 
gesteld van het treffen van geluidwerende 
voorzieningen, die de te verwachten lawaai- 
overlast van het circuit voor de toekomstige 
bewoners van de huizen zoveel mogelijk 
moeten beteugelen. 

Dit heeft de hoofdingenieur-direkteur 
van de volkshuisvesting en de bouwnijver- 
heid in Noord-Holland aan het kollege van 
b en van Zandvoort meegedeeld. 

Eén van die maatregelen tegen het 
circuitlawaai is de bouw van een geluid- 
werende muur met een lengte van plm. 
70 meter langs de racebaan ter hoogte van 
de oosttunnel. Kosten f 72.500, — en te be- 
talen door de gemeente Zandvoort. 

De andere voorzieningen, zoals het aan- 
brengen van geluidwerende materialen aan 
ramen en deuren aan de circuitzijde en het 
opvullen van 'gaten' tussen de woonblokken, 
waarvoor het oorspronkelijke plan voor 121 
woningen is omgewerkt tot een projekt van 
135 huizen, komt voor rekening van de 
woningbouwvereniging 'Eendracht maakt 
macht'. B en w schrijven dit aan de raad 
in de toelichting bij hun voorstel voor de martine bijl zong 

met zandvoorts christelijk kinderkoor Het is maar goed dat voor de uitvoe- 
ringen van het Zandvoorts Christelijk Kin- 
derkoor altijd bijzonder veel belangstelling 
bestaat, anders zou men geneigd zijn het 
feit, dat de gereformeerde kerk vrijdagavond 
tot de laatste plaats bezet was, toe te 
schrijven aan het optreden van Martine Bijl. 
Dat haar medewerking aan het konsert een 
bijzondere bekoring gaf zal echter niemand 
ontkennen. Op innemende wijze betrok ze 
haar begeleider, Henk van der Molen, bij 
het in ontvangst nemen van het applaus, 
een alleszins gerechtvaardigd gebaar want 
veel van de door haar gebrachte liedjes 
waren van zijn hand, o.a. 'het Straatje van 
plezier', 'Mannetje-vrouwtje-zondagmorgen', 
'Wat hebben we gelachen met onze leraar 
Duits' en het speciaal op verzoek gezongen 
'de Makelaar van Schagen'. 

Het koor bracht een twaalftal liedjes, 
waarbij we tweemaal een solistje te horen 
kregen, t.w. Astrid Wiersma en Ellen Vol- 
kers. Dat het konsert ons minder voldeed 
dan voorgaande heeft bepaald niet aan 
dirigent Pieter de Jong, noch aan begeleider 
Teke Bijlsma gelegen, die we graag een 
ekstra kompliment maken voor zijn begelei- 
ding van 'Wie wil er mee naar Wieringen 
varen' en 'Wie weet waar Willem Wouters 
woont' en voor zijn kostelijke Pipi Langkous- 
parafrase bij 'Een ezel'. Nee, volgens ons 
leende de gereformeerde kerk zich niet voor 
de uitvoering. Het klonk allemaal zo hard, zo indringend, en dat dit niet het geval 
zou zijn geweest in een grotere ruimte 
weten we heel zeker, omdat we op 26 april 
tijdens de ontmoetingsdag in de hervormde 
kerk het koor met een paar dezelfde liedjes 
mochten beluisteren. Zonder twijfel zou- 
ook de zang van Martine Bijl daar meer 
tot zijn recht zijn gekomen, want het advies 
iets verder van de mikrofoon te gaan staan 
had toch niet het beoogde resultaat. Het 
warme applaus aan het einde van de avond 
bewees echter dat de talrijke aanwezigen, 
onder wie zich burgemeester Nawijn en 
echtgenote bevonden, bijzonder hadden ge- 
noten. De door het bestuurslid, mevr. De 
Pater, aan de medewerkenden overhandigde 
bloemen onderstreepte deze waardering 
nog eens ekstra. Kr. M. 
H.W. L.W. H.W. L.W. 19 juni 

20 juni 

21 juni 

22 juni 

23 juni 

24 juni 

25 juni 05.28 
06.05 
06.35 
07.14 
08.03 
08.55 
10.01 13.22 
13.59 
14.29 
15.11 
16.00 
16.49 
17.58 17.49 
18.22 
19.00 
19.45 
20.30 
21.22 
22.28 01.55 
02.16 
02.57 
03.39 
04.25 
05.19 
06.23 bouw van de muur de benodigde gelden 
beschikbaar te stellen. 

Behalve de nog te bouwen woningen 
zullen ook de bewoners van de reeds ge- 
realiseerde woningen aan en nabij de 
Lorentzstraat en Thomsonstraat van 'een 
dergelijke geluidwerende wand profiteren', 
aldus het kollege. 

B en w delen mee dat de kommissie 
van algemene zaken en de meerderheid van 
de kommissie van financiën instemmen met 
het plaatsen van de muur 'in het vertrou- 
wen dat vorm en afwerking daarvan aan 
het landschap worden aangepast'. Daardoor 
zal het oorspronkelijk door publieke werken 
geraamde bedrag voor de muur van 
ƒ 62.524, — verhoogd moeten worden tot 
f 72.500, — . Deze kosten, aldus het kollege, 
kunnen worden bestreden uit het fonds 
bijzondere voorzieningen in het belang van 
de volkshuisvesting. 

Over de voorgenomen maatregelen ter 
bestrijding van de lawaaioverlast van het 
circuit — met name de financiering van de 
voorzieningen — hebben de 2e Kamerleden 
Voogd (pvda) en Van Zeil (kvp) vorige 
week vragen gesteld aan de bewindslieden' 
van volksgezondheid en milieuhygiëne, bin- 
nenlandse zaken en volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening. Deze vragen werden in 
ons nummer van j.l. vrijdag afgedrukt. BB KUNSTMATIGE GOLFSLAG 
EKSTRA ATTRAKTIE 
VOOR ZWEMBAD 

De raad van beheer van de n.v. Sport- 
fondsenbad Zandvoort heeft het gemeente- 
bestuur gevraagd medewerking te willen 
verlenen aan de verwezenlijking van een 
diepgekoesterde wens: de aanschaf van een 
installatie die een kunstmatige golfslag 
teweeg brengt in het bassin van het in aan- 
bouw zijnde zwembadkompleks aan de 
Vondellaan. 

Met de aankoop van deze installatie is 
een bedrag gemoeid tussen de f 385.00, — 
en f 400.000, — , waardoor de jaarlijkse 
eksploitatielasten van het projekt tenge- 
volge van rente en afschrijving zullen stijgen 
met f 35.000, — . De raad van beheer acht 
de uitgave verantwoord, omdat uit ervaring 
is gebleken dat door de aanwezigheid van 
een kunstmatig golvenbad een grote toe- 
name van het bezoek kan worden verwacht. 

Het kollege stelt de raad voor de 
n.v. Sportfondsenbad Zandvoort te berich- 
ten akkoord te gaan met het aanbrengen 
van een golveninstallatie in een van de bui- 
tenbaden van het in aanbouw zijnde 
zwembadprojekt. 

In de komende vergadering van de 
gemeenteraad zullen de afgevaardigden zich 
over het verzoek om medewerking uit- 
spreken. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 
De Heer is mijn Herder, 

Mij zal niets ontbreken, 

Hij doet mij nederleggen 

in grazige weiden, 

Hij voert mij zacht aan ' 

zeer stille wateren. 

ps. 23 vers 1 en 2 

Tot onze diepe droefheid heeft de Heer tot Zich genomen, na een moedig 
en trots gedragen lijden, mijn inniggeliefde vrouw, onze lieve, zorgzame 
moeder, behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder 

AALTJE VAN KEULEN 

echtgenote van Lodewijk Balledux 
in de leeftijd van 75 jaar. 

Zandvoort: L. BALLEDUX 

Zandvoort: A. BALLEDUX 

C. A. BALLEDUX-KOPER 

Lachine Canada: J. H. BALLEDUX 

H. BALLEDUX-STUUT 

Zandvoort: N. BALLEDUX 

H. BALLEDUX-KAPPELHOFF 

Zandvoort: J. TODD-BALLEDUX 
A. R. TODD 

Zandvoort: L. BALLEDUX 

H. BALLEDUX-SCHUT 
Klein- en achterkleinkinderen 

Zandvoort, 16 juni 1973 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 14 

De teraardebestelling zal plaats vinden op woensdag 20 juni a.s. 's middags 
om 2.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Moeder ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot bezoek: 's-middags van 
2.00 — 4.00 uur, 's avonds van 7.00 — 8.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de 
begraafplaats. 

Vertrek vanaf Dr. Jac. P. Thijsseweg 14 om 1.30 uur. Zondag 17 juni 1973, overleed, na een langdurig lijden, toch nog geheel 
onverwacht, onze innig geliefde zuster, schoonzuster en tante 

SUZANNA JOHANNA GERKE 

op de leeftijd van 79 jaar. 

Zandvoort: C. A. H. GERKE 
Asten (N.-Brabant): W. GERKE-DIMMERS 
Zandvoort: A. GERKE-WIJSMAN 
Nichten en neven 

Zandvoort, 17 juni 1973 
Grote Krocht 31 

Correspondentie-adres: 

de Favaugeplein 53 hs., Zandvoort 

De begrafenis zal plaats vinden op donderdag 21 juni a.s. 's middags om 
2.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. 
Vertrek vanaf Grote Krocht 31 om 1.45 uur. 

Liever geen bezoek aan huis 

kerkstraatuzandvoort 
nieuwendijkSramsterdam de hypermoderne sp 
me t de allernieuwste 
ïUenstaatvooru 

open mamsterdam 
en in zandvoort. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. b en w voor aanleg trimbaan 
in vijverpark off iciële berichten GEMEENTE ZANDVOORT Bekendmaking Op 15 juni is van ons heengegaan 


onze lieve moeder en oma 


CATHARINA JACOBA DEES-VAN HEMERT 


op de leeftijd van 74 jaar. 


Maarssen: H. DEES 

C. DEES-OLIVIER 

LIESBETH 

TINEKE 

HENK 
Vlissingen: W. C. DEES 

H. DEES-DE RUITER 

MELS 

UDO 


• Zandvoort, 19 juni 1973 
Bramenlaan 2, flat 334 
Correspondentie-adres: 
Kennedylaan 29, Maarssen 
De crematie heeft heden plaatsgehad. De Burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van maandag 25 juni 
1973 gedurende een maand voor een ieder 
ter inzage ligt een ontwerp-aanvulling der 
voorschriften behorende bij alle bestem- 
mingsplannen, waardoor het in bepaalde ge- 
vallen mogelijk zal worden de keuken uit te 
breiden. 

Gedurende de termijn van de terinzageleg- 
ging kan een ieder schriftelijk bij de ge- 
meenteraad bezwaren tegen het ontwerp- 
plan en tegen de voorgestelde aanvulling 
van de voorschriften indienen. 
Zandvoort, 14 juni 1973 

De Burgemeester voornoemd, 

A. Nawijn Voor de aanleg van een trimbaan in het 
Vijverpark aan de Vondellaan vragen 
ben w aan de gemeenteraad een krediet 
van f 10.000, — te wilen vo teren. 

Dit voorstel komt In de plaats van het 
inmiddels door de gemeente afgewezen 
aanbod van de afd. Zandvoort van Vrienden 
van de Hartstichting voor de Inrichting 
van een zgn. Cooperbaan. 

Een aanbod dat het gemeentebestuur 
op het eerste gezicht een aardige geste 
leek, maar dat bij nader inzien neerkwam 
op het plaatsen van enkele bordjes langs 
een parkoers, waarvan de aanleg door de 
gemeente — kosten f 27.000,- — moest 
worden betaald. Dat vond de kommissie van 
financiën gewoon te duur, terwijl er vol- 
gens b en w bij de kommissie van sociale 
zaken bezwaren van mediese aard tegen 
de aanleg bleken te bestaan. 

Welke bezwaren er op het gebied van 
de volksgezondheid tegen de door de 
Vrienden van de Hartstichting aangeboden 
Cooperbaan kunnen worden ingebracht, 
wordt in de toelichting bij het voorstel niet 
vermeld. Wèl geeft het kollege tekst en 
uitleg van het verschil tussen een trim- 
en een Cooperbaan. 

Een trimbaan bestaat uit een loopbaan 
met op bepaalde afstanden z.g. trim- 
stations, welke zijn voorzien van allerlei 
oefenattributen, terwijl een Cooperbaan 
bestaat uit een volkomen horizontaal ver- 
hard of halverhard parkoers zonder hinder- 
niss, met op bepaalde afstanden borden die de afgelegde afstand aangeven. 

Toch lijkt ons ook enige nadere infor- 
matie over de mediese bedenkingen tegen 
de Cooperbaan niet misplaatst. De gebrui- 
kers van zo'n objekt schijnen — totnogtoe 
alleen in kleine en besloten kring bekende 
— risiko's voor hun gezondheid 'te lopen'. eanduoarbe toeranl' ATTENTIE!! 

NIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
in dit boek niet vermeld wensen te 
worden dit schriftelijk aan ons door 
te geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. 
Adverteert 
in dit blad Eechtpaar met vier kinderen (9 — 15 jaar) zoekt 
ter elfder ure van 29 JULI TOT 18 AUGUSTUS 

in Zandvoort een gemeubileerde 

heldere woning of flat 

met douche. Wij zijn gewend om andermans eigen- 
dommen te respecteren. 

J. Rijntjes, Ouderkerk a/d Amstel. Tel. 02963-1627 Voor fouten in telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Gevraagd MEISJE voor het 
buffet en JONGEN voor 
strandbediening. Aanmelden 
strandpav. 14, De Boer. 

Bejaardenverzorgster vraagt 
voor permanent ongemeub. 
ZOMERHUISJE per 1 sep- 
tember a.s. 
Br. no. 4400, Zandv. Krt. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend ditjsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Te koop antiek bijz. fraai 
PENDULESTEL (Empire), 
pr. n.o.t.k. Tel. 02507-6920. 

TE KOOP van particulier an- 
tieke hangoortafel pi. 4 ge- 
torste eiken pionnenstoeltjes, 
rijkelijk bekleed. Pr. n.o.t.k. 
Tel. 02507—6920. 

Schildersbedrijf C. PAAP, 
Gasthuisstraat 9, Zandvoort. 
Tel. 5655. Voor al uw wit-, 
schilder- en behangwerk. 
Niet duur. Wel goedl Vraag 
vrijbl. prijsopgaaf. 

JONGE VROUW biedt zich 
aan als avondverkoopster. 
Tel. na 12.00 uur 2942. 

Restaurant La Reine, Kerk- 
straat 15, tel. 2253, vraagt 
voor direct tot eind augus- 
tus MEISJE voor het buffet. 
Ervaring niet vereist. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, f 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

PANDA onze donkere ge- 
vlekte poes met roodachtig 
halsbandje IS ZOEK, zéér 
aanhalig. WIE WEET IETS? 
Tel. 5269. Schelpenplein 11. 

GRATIS af te halen, grijs 
wit katertje, 12 weken oud. 
Zeestraat 40. familiedrukwerk AUTOWRAKKENDIENST 

Tref f e rs - Haarlem 

TEL. 023-31 01 26 991 FORTUHA 19 ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES 

Schoonmaken • Reparatie 
Verhelpen van storingen. 

H. A. SP I E R I E U S - Koninginneweg 21 
Zandvoort • TELEFOON 02507-5012 VERGELIJK 

i wat u elders ihZandvoörïmöet betalen ;^|S>S 
■.y;V«h; kijk$arï ook naar <te 

DIRKVANDEN 
toORV 

DEZE WEEK: 

DRUKKERIJ OUDT 

v/h Gertenbachs Drukkerij, 
Achterweg 1, telefoon 6581 
ie kunt het heter bif 

DIRI VAN DEN BROEK halen 1 Ke$KSTBAAT19 S^DVOÖFTT 73e jaargang no. 45 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 22 JUNI 1973 
m 


nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduDürbe hoersnr 

redaktie en administratie: postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren: f 0.25 / advertentietarief : f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer67.1 3.60.221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant raadsnotulen op geluidsband 
niel in strijd met de wet De minister van binnenlandse zaken 
gaat niet in op het verzoek van het wd- 
raadslid Joustra om het artikel uit het 
nieuwe reglement van orde voor raadsver- 
gaderingen te schrappen, waarin de moge- 
lijkheid wordt geopend het schriftelijk no- 
tuleren van raadsvergaderingen te ver- 
vangen door bandopnamen. 

De bewindsman is van mening dat het 
betreffende artikel niet in strijd is met de 
wet en ook niet met het algemeen belang, 
zoals door de heer Joustra was aange- 
voerd. 

Wèl vraagt de minister zich af of de 
raad bij de vaststelling van het artikel 
twee problemen van algemene aard, t.w. de 
openbaarheid en de belangen van nieuwe 
raadsleden, wel voldoende heeft overwogen. 
Maar naar het oordeel van b en w kan hier 
nauwelijks van problemen worden gespro- 
ken. De afschriften van de notulen waren 
voor het publiek tegen kostprijs verkrijg- 
baar. En hoewel de ervaring heeft geleerd 
dat hiervoor nauwelijks belangstelling be- 
stond, heeft het kollege er geen enkel 
bezwaar tegen om belangstellende burgers 
in de gelegenheid te stellen een bandge- PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 nieuws kort 
en klein Gistermorgen werden op de noord- 
boulevard achtereenvolgens een benzine- ' 
station, een benzinepomp en vier gepar- 
keerde auto's door een wagen geramd, toen 
de bestuurder, een 19-jarige inwoner van 
Zandvoort, door tot op heden nog onbe- 
kende oorzaak de macht over het stuur ver- 
loor. Van het benzinestation, waar de auto 
met grote snelheid doorheen reed, bleef 
vrijwel niets overeind. Van de vier geraakte 
wagens werden er twee zwaar beschadigd. 
De jongeman werd met ernstig oogletsel 
naar het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam 
overgebracht. 

Maandagavond werden bij een aanrijding 
tussen twee personenauto's op de Zand- 
voortse iaan nabij de inrit van de waterlei- 
dingduinen, een 23-jarige en een 19-jarige 
inwoner uit Heemstede ernstig gewond. Zij 
botsten met hun wagen op een voor hen 
rijdende duitse auto die zij probeerden in 
te halen en te passeren, toen deze linksaf 
sloeg om de toegangsweg naar de duinen 
in te rijden. De Heemstedenaren werden 
opgenomen in een haarlems ziekenhuis. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 Twee jongens in de leeftijd van 14 en 
16 jaar raakten woensdagmiddag tijdens 
het zwemmen zo ver uit de kust verwijderd 
dat zij geen kans zagen op eigen kracht 
terug te keren. Na te zijn opgemerkt door 
twee leden van de reddingsbrigade werden 
zij binnen enkele ogenblikken uit het water 
gehaald en naar het strand gebracht. 

Ruim vijftig kinderen hebben eergiste- 
ren deelgenomen aan de eerste zandbouw- 
wedstrijd van het seizoen, georganiseerd 
door de evenementenkommissie van de vvv. 
Na ruim een uur kneden en boetseren kon 
de jury beginnen met de beoordeling van 
forten, kastelen, schildpadden en krokodil- 
len. Want aan die onderwerpen zijn kin- 
deren nog steeds gehecht. 
Hans Ulrich Zimmerbrink won de eerste 
prijs met 'Ajaxstadion'. Zijn landgenoten 
Groth en Perl met diepzeemonster en 
Marjan en Richard van der Meije met spook- 
kasteel, werden eveneens met een prijs 
bekroond. Autohuur vanouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 deelte te komen afluisteren en daarvan aan- 
tekeningen te maken. 

Ook voor nieuwe raadsleden vormen 
schriftelijke notulen geen onmisbare infor- 
matie, menen b en w. Wanneer een nieuw 
raadslid zich van de achtergronden van een 
bepaalde zaak op de hoogte wil stellen, 
kan hij de gewenste gegevens putten uit 
ambtelijke adviezen, adviezen van raads- 
kommissies, etc. etc. 

Het kollege heeft er geen bezwaar 
tegen de aanbeveling van de minister op te 
volgen in het reglement van orde de mo- 
gelijkheid open te houden in bepaalde 
gevallen, b.v. bij wijziging van gemeente- 
grenzen, toch met traditionele notulen te 
gaan werken. In dit verband stellen b en w 
voor het betreffende artikel van de nodige 
aanvulling te voorzien. 

Als voornaamste bezwaren had de heer 
Joustra in zijn brief aan de minister aan- 
gevoerd, dat de essentie aan het verslag 
van de behandeling van raadsvoorstellen — 
nl. het gesproken woord — ontbrak. En 
dat voor een goede vervulling van het 
raadslidmaatschap de notulen van de raads- 
vergaderingen met een al dan niet beknopte 
weergave van het gesproken woord, als 
een op ieder moment te raadplegen naslag- 
werk, onontbeerlijk waren. BEJAARDEN 

GINGEN NAAR URK 

Midden vorige week vond de jaarlijkse 
bustocht van leden en niet-leden van de 
bejaardensociëteit 'Voor Anker' plaats, ter 
afsluiting van de soosaktiviteiten van het 
afgelopen seizoen. ' 

Als reisdoel hadden de organisatoren van 
de dagtrip dit keer de aan het Uselmeer ge- 
legen visserspiaats Urk, gekozen. De tocht 
naar Urk ging met twee bussen via de 
Haarlemmermeer, Bijlmermeer en het in 
de Flevopolder gelegen Dronten. Hier werd 
in de bekende 'Meerpaal' de gebruikelijke 
koffiepauze gehouden en kreeg het gezel- 
schap de gelegenheid de markt te bezoeken. 
Van Dronten ging men naar Urk, waar 
men na aankomst de lunch gebruikte in 
hotel 'Havenzicht'. Na bezichtiging van de 
vissershaven en tal van andere beziens- 
waardigheden in deze plaats werd om half 
drie de thuisreis aanvaard via Kampen en 
Hulshorst. Na een plezierige rustpauze in 
deze plaats vertrok men naar Ankeveen 
waar de deelnemers een diner kregen aan- 
geboden. Tijdens de maaltijd werd de aan- 
dacht van de soosleden nog eens gevestigd 
op de diverse aktiviteiten die 'Voor Anker' 
voor de bejaarden in Zandvoort ontplooit, 
o.a. op het gebied van koorzang en gym- 
nastiek. Omstreeks halftien arriveerden de 
reizigers weer in de plaats van herkomst. 
De circa 94 deelnemers aan de bustocht 
waren het er zonder uitzondering over eens: 
het was een bijzonder prettige dag ge- 
weest, niet in het minst dankzij de uitste- 
kende begeleiding. cenav stoort zich niet 

aan bepalingen meent aktiekomité Het Aktiekomité tegen voortzetting 
circuit van Zandvoort is van mening dat de 
stringente bepalingen die door de gemeente 
Zandvoort als voorwaarden zijn gesteld 
voor de ondertekening van het huurkontrakt 
met de Cenav, pachter van het circuit, 
niet alleen geheel onvoldoende blijken te 
zijn t.a.v. de lawaaioverlast, maar tevens 
niet worden uitgevoerd en nageleefd. Het komité is tot deze konklusie ge- 
komen na de ervaringen met vier racedagen 
en een aantal trainingsdagen, waarbij kon 
worden vastgesteld dat de meest essen- 
tiële voorwaarden t.a.v. de geluidshinder 
niet werden nagekomen. Voor het aktie- 
komité is dit reden geweest zich andermaal 
met een brief tot de minister van volks- 
gezondheid en milieuhygiëne te v/enden. 
Hierin vestigt men er de aandacht van de 
minister op dat de Cenav zich niet houdt 
aan de kontraktuele bepalingen inzake 
wedstrijd- en trainingsdagen. Tijdens de 
races op tweede pinksterdag werden de 
wedstrijden — zoals door de Cenav nota- 
bene reeds eerder was aangekondigd — 
een uur eerder gestart dan in de pacht- 
overeenkomst was bepaald: nl. om 12.00 uur inplaats van 13.00 uur. Ook waren de 
aan de races deelnemende sport- en toer- 
wagens niet van de voorgeschreven geluids- 
dempers voorzien. 

T.a.v. de miljeuhygiëniese aspekten 
merkt het komité op dat de gemeentelijke 
groenvoorzieningen, zoals plantsoenen e.d., 
door de circuitbezoekers werden gebruikt 
als autoparkeerplaats. Verder koestert het 
komité grote twijfel aan het effekt van de 
voorgenomen bouw van de geluidwerende 
muur ter beteugeling van de lawaaioverlast 
voor de nabijgelegen flatwoningen. In dit 
verband dringt men er bij de minister op 
aan door TNO-Delft een grondig onderzoek 
naar de wand in te stellen, alvorens er 
(met gemeenschapsgelden) een begin wordt 
gemaakt met de bouw van de muur waar- 
van bij het gereedkomen moet worden 
vastgesteld, 'dat deze volkomen waarde- 
loos is'. 

Gelet op de ervaringen verzoekt het 
aktiekomité de minister tenslotte de nodige 
stappen te ondernemen die kunnen leiden 
tot sluiting van de racebaan. Een spoedige 
sluiting kan voorkomen, aldus het komité, 
dat er nog meer gelden dan thans het geval 
is, in het circuit worden geïnvesteerd. 
Gelden die, zoals met de bouw van de muur, 
door de bevolking van Zandvoort moeten 
worden opgebracht. Woensdagmorgen kwam een 28-jarige 
inwoonster op de Kamerlingh Onnesstraat 
ten val toen zij schrok van een uit een zij- 
straat naderende auto. De jonge vrouw 
moest met een gebroken arm en schouder 
worden opgenomen in een haarlems 
ziekenhuis. 

De onlangs door het Rode Kruis ge- 
houden huis-aan-huis kollekte, welke werd 
afgesloten met een straatkollekte, heeft 
ƒ 6778,95 opgebracht. Dit fraaie resultaat 
van de inzamelingsaktie is voor de afd. 
Zandvoort van deze hulporganisatie reden 
gevers en kollektanten hartelijk te bedanken 
voor hun medewerking. 

Woensdagmiddag werd het personeel 
van de zandvoortse vrijwillige brandweer 
per mobilofoon opgeroepen voor de bestrij- 
ding van een duinbrandje aan de Heiman- 
straat. Men slaagde erin het vuur binnen 
enkele ogenblikken te bedwingen. De om- 
van de schade aan de duinbegroeiing 
bleef beperkt. 

(Lees verder op pag. 2) 

bedenksel PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 VER5TEEDE HRLTE5TR . 18 -TEL .- 4499 • ZFIND VQORT GESLAAGD VOOR 
EINDEKSAMEN MAVO 

Aan de christelijke Mavo aan de 
Sophiaweg hebben de navolgende leerlingen 
met goed gevolg het eindeksamen MAVO 4 
afgelegd: Sonje Bekebrede, Hans v. d. 
Berg, Inez Berkenbosch, Peter de Boer, 
Hans Bol, Marja Drommel, Carla Gleysteen, 
Franklin Harms, Haitse Hoekema, Harry 
Huberts Hilly Jansen, Lous Jansen, Dirk 
Joukes, Lessica Kerkhoven, Anneke van 
Keulen, Ali Keur, Tamara Kleian, Arie 
Koning, Hanno Lansdorp, Emmy Ovaa, Loes 
Schabbing, Julie Smit, Nel Steetskamp,. 
Paul v. d. Viugt. 15—21 juni 1973 

Overleden: Elisabeth van der Pol, oud 
85 jaar; Annechien Helena Dorenstouter, 
oud 86 jaar; Suzanna Johanna Gerke, oud 
79 jaar. 

Ondertrouwd: Jan Willem Groen en 
Elizabeth Magdalena Jansen; Geraro'us 
Leonardus van Alst en Aafje Johanna 
Brouwer; Rudolphus Hubertus Johannes 
Helderman en Yvonne Francina Koningsbrug- 
gen; Evert Tonko Wilmink en Machteld 
Mariecke Struyck; Frans Gerard Levert en 
Anna Maria Muller; Wilhelmus Henricus 
Maria Kauffman en Maria Margaretha van 
Doorn. 

Gehuwd: Kwok Fun Lam en Fu Ying 
Choi; Hendrikus Marinus Kuijl en Ingrid 
Daub. 

Geboren buiten de gemeente: Johanna 
Elisabeth Maria Francisca, d.v. H. Bos en 
M. F. A. Brara; Carolien, d.v. T. Vrielink en 
F. C. Terpstra. 

Overleden buiten de gemeente: Catha- 
rina Jacoba .van Hemerd, oud 74 jaar, 
gehuwd geweest met H. Dees; Aaltje van 
Keulen, oud 75 jaar, gehuwd met L. Balie- 
dux; Jan Harmen van Vliet, oud 25 jaar; 
Elisabeth Jacoba Kamp, oud 71 jaar, ge- 
huwd geweest met J. R. W. J. Hermans. vandM&Us. badfoek 'Zo gaat het nou altijd: Bijzonder 
gewichtige berichten van het KNLMI waar je 
de rillingen van krijgt, en hups, 't is fraai 
zomerweer. (Om in hun eigen termen te 
blijven). 

Even de klok terugdraaien. Zaterdag 
16 juni een stralende dag, vrienden! Zo 
maar, als aardigheidje van moeder de 
natuur! We hadden het behoorlijk druk, 
want het gaat tegenwoordig gewoonte 
worden, dat de mensen nagenoeg per uur 
leven. Somber 's morgens... geen kip 
(bedoel ik u niet mee, hoor.) te zien. Een 
uur of twee later... zon breekt door, de 
lucht wordt blauw, de temperatuur stijgt 
en in de kortste tijd is de bak vol, zijn de 
zonne-terassen bezet en zwermen de 
mensen over het strand uit. Kortom: een 
drukte om u tegen te zeggen. 

Zeggen de gasten wel eens — en ik 
moet eerlijk zijn, ik heb er ook over 
nagedacht, nou goed, de gasten beweren 
dan in hun bruine blootje: 'Wat waren ze 
er weer naast in de Bilt, hè?'. Ja, maar 
als ze helemaal eerlijk waren, kwamen ze 
eerder dan twee uur, want dan hadden ze 
om acht uur geweten dat de Bilt er naast 
was! (Ze houden toch een slag om de arm!) 

Maar ik vind 't best. Jans heeft bijna 
nooit een opmerking over het weer. 'Ik zie 
't wel...' zegt ze. Dat is verdraaid kien, 
want zo kan je alle kanten op. Natuurlijk 
zie je altijd wel wat. 

En de zondag kwam. Iedereen voor- 
bereidingen getroffen .op zaterdagavond, 
want je mag er niks van missen! Er zijn 
nog mensen, die zaterdags moeten werken, 
dus de zondag is helemaal in. Nou en toen 
liep het mis. Zondag was een prakties 
zonloze dag. Te gek om los te lopen. 
Waarom nou? Je moet er gewoon niet te 
lang bij stil staan. De Bilt was er naast. 
Goed, als 't andersom was geweest: de 
Bilt voorspelt hartstikke lekker weer en het 
pakt anders uit. Kom mensen, laten we lief 
zijn voor elkaar! 

Maandag 18 juni. Ik zal u vertellen, 
als deze maandag een topzondag in juli 
was geweest, ging ik nou zo ongeveer met 
pensioen! Ik bedoel maar, dat er in het 
voorseizoen nooit zo veel mensen op de 
been zijn op een ordinaire maandag! Weet u, wie ik nooit meer ontmoet? 
Mijnheer Momus en Bartje! Er zou toch 
niks ergs gebeurd zijn? Ik ben niet zo bru- 
taal om het aan mijnheer de redakteur te 
vragen, maar ik zou 't wel fijn vinden, als 
die twee weer gingen schrijven, ook in de 
nieuwe Zandvoortse Koerant. Nou kijk, ik 
vond Bartje altijd wel een brutale hond, 
vooral tegen mijnheer Momus, maar ik 
mocht hem toch wel een beetje, omdat 
Jans zo gek op die idioot is! (Zeg niks ten 
kwade van Bartje tegen Jans...!!) En 
mijnheer Momus is vanzelf helemaal het 
einde, die weet zo veel van alle dingen, dat 
ik hem gewoon een fijne vent vind. Ik zal 
er maar geen probleem van maken, maar 
als ze in m'n tent komen, zal ik ze met 
open armen ontvangen! De teksten in de kranten over de 
zomerkansen van dinsdag en woensdag 
waren nogal twijfelachtig, om niet te 
zeggen pessimistisch. Dinsdag was stralend 
en over woensdag kunnen we alleen vermei- 
7 den, dat sommige mensen al beweerden: 
' 'Hè, eventjes wat minder zon...!' Kijk, dat 
\ vind ik overdreven, want zo veel hebben 
\ we nou ook weer niet gehad! 
* Er was vandaag (woensdag 20 juni) 

een mevrouw in de tent, met een wit hoedje 
op. (Niet die tent, maar de mevrouw). Zij, 
de mevrouw, beweerde dat het mooie weer 
(onvoorspeld) te danken was aan het feit 
dat zij haar witte hoedje op had. Een 
soort Calimero-hoofddeksel, zogezegd: een 
eierschaal. Ik hoop dat dit hoedje voor de 
rest van het seizoen aan mevrouws hoofd 
blijft geklonken zitten. Weer of geen weer, 
maar ze moet wat gemeenschapszin hebbenl 

En toen de verloren kindertjes. Beste 
mensen: een trieste zaak. Want die koter- 
tjes zijn helemaal wanhopig als ze hun 
vader of moeder kwijt geraakt zijn. 

Een goed ding is natuurlijk, die kleintjes, 
als u ze ziet, naar de politie in de 
'Rotonde' te brengen. Daar worden ze wel 
afgehaald, als de ouders het weten. Dan is 
er nog een methode, die vroeger veel werd 
toegepast: U schrijft met lippestift het 
nummer van de tent, waar u verblijft, op de 
rung van uw kotertje. Brengen aardige 
strandgasten het verloren gevalletje wel 
even naar het goede nummer! 

En wat ik hoorde van badgasten, die 
in Egmond a/Zee waren geweest: Daar 
hebben de strandpachters aan vlag met 
een groot vraagteken. Als er in hun tent 
een kindje wordt binnengebracht, dat de 
koers kwijt is, hijsen ze onmiddellijk de 
vlag met het vraagteken en iedere ouder, die 
deze vlag ziet, denkt natuurlijk: daar zit 
Beppie, Ingeborg of Jeroentje! Als het be- 
wuste kind terecht is, wordt de vlag natuur 
lijk weer gestreken. Wat er niet bij werd 
verteld is de wijze, waarop die arme 
kotertjes worden bezig gehouden, als de 
rechtmatige ouders eens twee of drie uur 
op zich laten wachten. Ja, wat dacht u, wij 
zijn ook maar mensen! 

Nog een laatste mededeling: De be- 
richten (van het KNMI natuurlijk) zijn goed 
voor het week-einde. Laat u zich niet 
ontmoedigen. STOELEMAN Over de inhoud van de in de agenda 
voor de raadsvergadering van a.s. dinsdag 
aangekondigde behandeling van de 'Nota 
inzake het subsidiebeleid' kunnen wij de 
geïnteresseerde lezer en niet te vergeten de 
honderden leden van de sport- en kulturele 
verenigingen In Zandvoort, helaas niet 
nader informeren. 

De nota is, zo blijkt uit de toelichting 
van b en w, alleen aan de raadsleden toe- 
gezonden. Wel wordt gemeld dat het stuk 
reeds onderwerp van gesprek is geweest in 
een gekombineerde vergadering van de 
kommissies van financiën en sociale zaken 
en dat beide kommissies zich kunnen ver- 
enigen met de hoofdstukken I t.le.m. 5. 
Wat die hoofdstukken wel mogen bevatten 
is tot op heden alleen aan de leden van de 
kommissies en hun koilega's raadsleden 
bekend. 

Is de openbaarheid in Zandvoort — na 
de veelbelovende verkiezingskreten van drie 
jaar geleden — al zo ver op zijn retoer dat 
zelfs een subsidienota het daglicht niet 
meer kan verdragen? 

De demokratie moge dan bedacht zijn 
in een van de hoogste ogenblikken van ons 
menszijn, zoals ons onlangs werd voorge- 
houden, op deze manier blijft het een 
bedenksel. de muur 
en de brokken Zoals nu langzamerhand wel bekend 
mag worden verondersteld wil de gemeente 
een geluidwerende muur laten bouwen om 
de geluidsoverlast voor de bewoners van 
Zandvoort-noord te beperken. Kosten ruim 
f 70.000,—. 

Wie gedacht mocht hebben dat de 
lawaaimakers de kosten zouden moeten 
betalen heeft het mis. In het pachtkontrakt 
met de Cenav wordt alleen bedongen dat 
de organisatie aan de muur 'medewerking' 
moet verlenen. Die medewerking kan van 
alles inhouden, behalve de interpretatie 
'betaling geluidwerende muur'. De gemeente 
Zandvoort zal dus voor de kosten moeten 
opdraaien. 

In het kontrakt wordt helemaal niets 
vermeld over een bijdrage van de Cenav 
aan het treffen van geluidwerende voorzie- 
ningen aan ramen en deuren van de flats die 
op enkele meters afstand van de racebaan 
zullen verrijzen, alsmede het opvullen van 
gaten tussen de woonblokken door middel 
van het bouwen van ekstra flats. Op een 
bijdrage behoeft dan ook niet worden gere- 
kend en zo zit de gemeente met de brokken. 

En straks met de brokken van de 
illusie dat het lawaai kan worden gekeerd 
door een stenen schutting en geïsoleerde 
vensters en deuren. Om nog maar te zwij- 
gen over de met woningen opgevulde gaten 
die de eerste klappen van de lawaaizweep 
moeten opvangen. Dan zal de overheid 
wel weer ons vertrouwen en geduld vragen 
voor een oplossing. Maar tegen die tijd is 
iedereen stokdoof. familieberichten Dankbetuiging 

Voor uw hartelijke blijken van medeleven, 
ondervonden tijdens ziekte en na het over- 
lijden van onze lieve vader, behuwdvader 
en grootvader 

EVERARDUS THEODORUS SMITS 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 
A. H. Smits 

Zandvoort, juni 1973 
Westerparkstraat 19 Dankbetuiging 

De viering van het jubileum op 20 mei j.l. 
is een onvergetelijke feestdag geworden. 
Gaarne willen wij langs deze weg speciaal 
diegenen bedanken, die wij niet persoonlijk 
hebben kunnen bereiken. 

H. J. Kaandorp 

Namens het comité: 
H. Rooth E2? 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 23 en zondag 24 juni: 
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, 
v. Lennepweg 93 rd, tel. 2720. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 24 juni: 

10.30 uur: ds. C. Mataheru. 

HUIS IN DE DUINEN 

19.30 uur: ds. C. Mataheru. 
Viering Heilig Avondmaal. 

JEUGDHUIS 

10.30 uur: Jeugdkapel. 
Kollekte kinderbescherming. 

GEREF. KERK 

Eike zondag: 

10 en 19 uur. 

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15 

Zondag 24 juni: 

10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen 
n.h. Bentveld. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 
JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 
ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. t 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 
samenzang. Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERF F 

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 ^■belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. waterstanden H.W. L.W. H.W. L.W. 22 juni 

23 juni 

24 juni 

25 juni 

26 juni 

27 juni 

28 juni 

29 juni 

30 juni 07.14 


15.11 


19.45 


03.39 


08.03 


16.00 


20.30 


04.25 


08.55 


16.49 


21.22 


05.19 


10.01 


17.58 


22.28 


06.23 


11.04 


18.59 


23.36 


11.33 


12.18 


20.06 

11.59 


00.44 


08.33 


13.22 


21.14 


01.28 


09.22 


14.20 


22.16 


02.44 


10.33 


15.11 


23.10 raad gaat dinsdag 
vergaderen 

De laatste openbare raadsvergadering 
voor het zomerreces van de zandvoortse 
volksvertegenwoordiging vindt plaats op 
dinsdag 26 juni a.s. De agenda voor deze 
bijeenkomst, die om 20.00 uur in het raad- 
huis begint, vermeldt de volgende onder- 
werpen: 1. Notulen van de vergadering van 
28 mei 1973. 

2. Ingekomen stukken! 

a. Rapporten verifikatiebureau kon- 
trole administratie gemeente- 
ontvanger Ie kwartaal 1973 en 
kontrole vermakelijkheidsbelasting 
1971 en 1972; 

b. brief van de regionale kommissie 
Noord-Holland dd. 5 juni 1973 in- 
zake deelplan 1976-1977-1978; 

cl' brief van de burgemeester dd. 19 
juni 1973 inzake speelautomaten; 

d. in handen te stellen van burge- 
meester en wethouders om pre- 
advies: brief Stichting Voorlichtings- 
centrum krematoriumbouw dd. 15 
mei 1973 inzake afschaffing van 
o.a. rechten wegens lijkschouw. 

3. Benoemingen enz. 
Plaatsvervangend lid kommissie 
midden- en kleinbedrijf. 

4. Begrotingswijzigingen. 

31e wijziging gemeentebegroting 1973. 

5. Nota inzake het subsidiebeleid. 

6. Invordering achterstallige kosten voor 
gas- en waterleveranties. 

7. Verlenging reservering terrein kop 
Van Lennepweg. 

8. Kredieten bouwrijpmaken plan Noor- 
derduinweg. 

9. Aankoop grond Zuidlaan van gemeente 
Bloemendaal. 

10. Aankoop perceel Kostverlorenstraat 58 
(Bennoheim). 

11. Schadevergoeding verordening ontrui- 
ming gemeentewoningen 'Noordbuurt'. 

12. Aankoop perceel Pakveldstraat (sektie 
C nrs. 61 en 3655). 

13. Aankoop perceel Kruisweg (sektie C 
nr. 3485). 

14. Opbergen van gelden en geldswaarden 
ten kantore van de gemeente-ontvanger. 

15. Krediet t.b.v. bouw geluidswerende 
muur bij oosttunnel circuit. 

16. Wijziging besteding krediet t.b.v. de 
volkstuinen. 

17. Aanleg trimbaan. 

18. Aanvraag eks art. 72 l.o. wet 1920 
t.b.v. aanschaf vloerbedekking etc. 

19. Golven-installatie zwembad. 

20. Uitgifte grond in erfpacht t.b.v. 
manege aan de Keesomstraat. 

21. Aankoop blote eigendom van een per- 
ceel aan de Prinsenhofstraat. 

22. Aankoop speelleer materiaal (Hannie 
Schaftschool). * 

23. Aanvraag eks art. 72 l.o. wet 1920 
aankoop leermiddelen (Wilhelmina- 
school). 

24. Garantie hypothecaire geldnening. 

25. Aanvraag eks art. 72 l.o. wet 1920 
aankoop kasten e.d. (Wilhelmina- 
school). 

26. Preadvies inzake herziening van het 

Reglement van Orde. 

27. Rondvraag. esnduoürbe hüeranr HIER STAAT UW BRIEF 

Zwembad of pretbad ? 

Volgens bericht in uw blad van 19 juni 
heeft de raad van beheer Sportfondsenbad 
Zandvoort (nu in aanbouw aan de Vondel- 
laan) aan het gemeentebestuur gevraagd 
medewerking te willen verlenen aan een 
'diepgekoesterde'(l) wens voor de aan- 
schaf van een installatie in dit zwembad die 
een kunstmatige golfslag teweeg brengt. 

Met de aankoop van deze installatie 
is maar een bedrag van ƒ 385.000, — of 
ƒ 400.000, — gemoeid! 

Er is jarenlang aktie gevoerd voor een 
zwembad om o.a. de jeugd mogelijkheid 
te geven vooral in Zandvoort te leren 
zwemmen. Het graafwerk is begonnen, maar 
nu al moet er een attraktie bijgebouwd 
worden. Mij dunkt dat het zwemmen in gol- 
ven toch vlakbij mogelijk is. Het bedrag 
voor de aankoop van genoemde installatie 
schijnt geen rol te spelen. In de gemeente- 
raad zal over het verzoek binnenkort een 
uitspraak komen. Wie weet dat dan tegelijk 
besloten zal worden het bedrag "maar af 
te ronden op ƒ 500.000, — voor aanschaf 
van speelgoedbootjes, waterfietsen, hobbel- 
paarden (leuk op die golven), enz. enz. 
En daar-tussen-door zwemles geven. Er zal 
ook nog wel geld nodig zijn om het water 
te verwarmen op lauwe-thé-temperatuur 
zoals tegenwoordig in veel buitenbaden 
populair is. 

In Obelt openluchtzwembad (aan het 
IJ in Amsterdam) leerden wij zwemmen in 
14 gr water, prikkelend en gezond voor je 
huid; na afloop werd je hele body warm. 
Tegenwoordig moet.de jeugd op, alle"gebied 
voor-verwarmd worden, met kans om na 
het zwemmen lekker kou te vatten. Gelukkig 
dat voor liefhebbers er nog steeds het zee- 
water is waar — wat temperatuur aangaat 
— je huid gehard kan worden. 

Aug. Zeegers (Vervolg van pag. 1) 

nieuws kort en klein Een ploeg van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade neemt a.s. zondag deel aan 
de nationale kampioenschappen reddend 
zwemmen in het Sloterpark te Amsterdam. 
De wedstrijden worden georganiseerd door 
de KNBRD. 

Gistermorgen slaagden twee leden van 
de kustbrigade erin een duits meisje dat 
op circa 700 meter uit de kust door de 
sterke zeestroming in moeilijkheden was 
geraakt behouden aan de kant te brengen. 
Het meisje ondervond gaen nadelige ge- 
volgen van haar angstig zwemavontuur. Adverteren via een wasrol . , . 
dit jaar beslissing over maksimum-snelheid 
op niet-autosnelwegen buiten bebouwde kom is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal In de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. ' 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. eanduaortee hüerarir nederlanders verdienen met elkaar 
135 miljard Nederlanders verdienen met elkaar 
f 135 miljard. Van dit bedrag komt ƒ 55 
miljard voor rekening van alle werknemers 
die vallen onder een cao en f 40 miljard 
voor het niet onder een cao vallende hogere 
personeel. 

De resterende / 40 miljard wordt ver- 
diend door zelfstandigen en vrije beroepen, 
zoals doktoren, notarissen, accountants, 
enz. 

Het NKV-blad Ruim Zicht merkt hier- 
over op: 'In menig opzicht liggen hier de 
grootste obstakels om een inkomensbeleid 
goed van de grond te laten komen'. 

Het NKV meent, dat een eerste aanzet 
tot een rechtvaardiger inkomensverdeling 
is gelegen in de eis van de vakbeweging om 
alle werknemers onder een cao te brengen. 
'Op die manier kan de totale beschikbare 
loonruimte over alje werknemers worden 
verdeeld en kan in dat veredelingsproces 
aan alle inkomensgroepen inspraak worden 
verleend'. 

Volgens het NKV dient ook de in- 
komensvorming van de vrije beroepen te 
worden aangepast in een op te stellen in- 
komensbeleid. 'De overheid zal bevoegd- 
heden moeten hebben om regulerend op te 
treden in de inkomensvorming'. 

Het NKV denkt daarbij aan een aktief 
prijs- en mededingingsbeleid, aan het afbre- 
ken van eenzijdige machtsposities, aan 
richtlijnen voor de toelaatbare inkomens- 
stijging van beoefenaren van vrije beroepen. geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen II en 12 

telefoons 2135 nieuwe kluis voor 
gemeenteontvanger 

De Frauderisico - Onderlinge van 
Gemeenten, waarbij ook Zandvoort Is aan- 
gesloten, heeft onlangs een diepgaand on- 
derzoek Ingesteld naar wat b en w noemen 
het 'opbergen van gelden en geldswaarden 
ten kantore van de gemeenteontvanger'. Uit dit onderzoek is gebleken dat het 
schort aan de deugdelijkheid van de in 
het kantoor van de ontvanger aanwezige 
brandkast. Er blijft in het rapport van de 
deskundigen niets van heel. De kluis voldoet 
in het geheel niet aan de voorschriften 
van de FOG. Goed, dat de potentiële brand- 
kastkrakers onder ons dit niet hebben 
geweten. 

Daar wil men nu iets aan gaan doen. 
In de eerste plaats dient een nieuwe brand- 
kast te worden aangeschaft voor het op- 
bergen van geld. 

In de tweede plaats moet de ontvan- 
ger de mandaten, die voor hem gelds- 
waarden vertegenwoordigen brandvrij kun- 
nen opbergen. Dit wordt mogelijk door het 
vervangen van de bestaande deur voor 
de kluis in de werkruimte van de ontvanger. 
Met de kluis op het kantoor van de afdeling 
huisvesting beschikt de ontvanger dam 
over voldoende brandvrije ruimte om gèlds- 
waardige papieren enz. op te bergen. 

De totale kosten bedragen ƒ 8.500, — . 

Overeenkomstig het advies van de 
kommissie van bijstand voor de financiën 
ca. 'stellen b 'en w de raad voor dat be- 
schikbaar teistellen. 

De afgevaardigden zullen er waar- 
schijnlijk geen moeite mee hebben. De minister van verkeer en waterstaat 
zal in de loop van dit jaar beslissen welke 
maksimum snelheid als bovengrens zal gaan 
heersen op wegen buiten de bebouwde kom, 
die geen auto-snelwegen zijn. 

Natuurlijk zal een dergelijke algemene 
maksimum snelheid niet overal en altijd 
kunnen gelden. Op de plaatsen waar dat 
noodzakelijk wordt geacht, zullen daarom 
afwijkende snelheidslimieten worden aange- 
geven. 

Deze afwijkende limieten kunnen zowel 
onder, als incidenteel boven de algemene 
maksimum snelheid liggen. Ontbreken 
echter op niet-autosnelwegen de borden met 
afwijkende snelheidslimieten, dan geldt de 
algemene maksimum snelheid die door de 
minister is vastgesteld. 

Dit voornemen van de bewindsman is 
gebaseerd op een onderzoek van de Stich- 
ting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers- 
veiligheid, dat in 1971 werd afgesloten. 
Tijdens dit onderzoek bestudeerde jpen 
onder meer de mogelijkheid om "algemeen 
geldende maksimum snelheid voor niet^ 
autosnelwegen vast te stellen. De over- 
heidswerkgroep die de studie van de SWOV 
destijds begeleidde, kwam echter tot de 
konklusie, dat men nog over onvoldoende 
gegevens beschikte om op dit punt tot een 
besluit te kunnen komen. 

Onder meer zou eerst een kategorie- 
indeling van de niet-autosnelwegen nodig 
zijn. De realisering van deze indeling, waar- 
mee Nederland overigens als eerste land 
binnen Europa bezig is, zal echter nog wel 
enige tijd vergen. 

De minister van verkeer en waterstaat 
is nu van mening, dat — vooruitlopend op 
de totstandkoming van deze kategorie- 
indeling — alvast een algemeen geldende 
maksimum snelheid voor niet-autosnelwegen 
kan worden vastgesteld. De hoogte van dit 
maksimum wordt bepaald aan de hand van 
een groot aantal snelheids- en intensiteits- 
metingen op een groep hoofdwegen. 

De maatregel die de minister wil 
nemen past volkomen in het pakket van 
maatregelen, dat men — met het oog op 
de verkeersveiligheid — op ons wegennet 
wil invoeren. 

Naast een algemeen geldende 
maksimum snelheid voor niet-autosnelwegen 
buiten de bebouwde kom, is er ook het 
probleem van de minimum snelheid voor 
autosnelwegen. De minister wil deze mi- 
nimum snelheid vaststellen op 70 km/uur. 
De mogelijkheid om een minimum snelheid 
vast te stellen, vereist een wijziging van de 
wegenverkeerswet. Een voorstel tot wets- 
"wijziging is reeds enige tijd geleden bij de 
Kamers ingediend, samen met een voorstel 
tot een tweede wetswijziging, die de be- 
strijding van overmatig alkoholverbruik in 
het verkeer mogelijk moet maken.,. 

Naar verwachting zal in de loop van 
1974 de minimum snelheid van 70 km/uur 
voor onze autosnelwegen van kracht kun- 
nen worden. ATTENTIE!! 

NIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden -of zelfstandigen die 
in dit boek niet vermeld wensen te 
worden dit schriftelijk aan ons door 
te geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20—21, Amsterdam. AFKOOPREGELING 
RENTEKAARTEN 

Op 1 juli begint een nieuwe periode 
van de afkoopregeling voor de vroegere 
bezitters van rentekaarten. 

Deze keer zijn zij aan de beurt die in 
een der jaren 1919 t/m 1924 of in de 
eerste helft van 1931 zijn geboren en wier 
ouderdomsrente bij het bereiken van de 
65-jarige leeftijd minder dan ƒ 60, — per 
jaar zou bedragen. In de praktijk wil dit 
zeggen dat in de meeste van deze gevallen 
alleen dan afkoop plaats vindt als in totaal 
minder dan voor ƒ 286, — is geplakt. 

Tevens komen aan bod zij, die geboren 
zijn in de tweede helft van 1931, waarbij 
het er niet toe doet hoeveel er is geplakt. 
Om het aan rentezegels geplakte bedrag 
(vermeerderd met interest) terug te krijgen, 
kan men zich wenden tot de Raden van 
Arbeid. Aanvraagformulieren met toelichting 
zijn daar en op alle postkantoren te ver- 
krijgen. 

De mogelijkheid tot aanvragen geldt 
ook nog voor hen die in vorige uitbetalings- 
perioden aan de beurt zijn geweest, maar 
tot nu toe hebben verzuimd een aanvraag 
in te dienen. 

Dit zijn zij, die zijn geboren in een der 
jaren 1903 tot en met 1918 (mits er minder 
dan voor ƒ 286, — is geplakt) en zij, die 
zijn geboren in een der jaren 132 tot en 
met 1950. 

Zij, die zijn geboren in de jaren 1925 
t/m 1930, komen tussen 1 juli 1974 en 
1 juli 1975 aan de beurt. Wij vragen voor zo spoedig mogelijke in- 
diensttreding 

EEN MEISJE 

van ongeveer 17 jaar oud voor het verrichten 
van lichte kantoorwerkzaamheden, zoals het 
bedienen van de telefoon, receptie, eenvoudig 
typewerk enz. 

Wij denken aan een meisje dat net van school 
komt en graag kantoorervaring wil opdoen. 

Sollicitaties te richten aan: 
CORODEX B.V., NOORDERDUINWEG 48, 
Zandvoort, Telefoon 2541 
Verwen U zelf ! ! ! 

EN GUN U DE SCHOONHEID VAN DE 
NATUUR, zowel binnen- als buitenshuis. 
Verkrijgbaar bij 
BLOEMENHUIS 

„v. d+ < Vrley" 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN! 
. GEMEENTE ZANDVOORT 

aangifte 
van leerlingen 

VOOR DE OPENBARE KLEUTERSCHOLEN 

Op dinsdag 26 juni a.s., tussen 8.30 en 9.00 uur, 

bestaat aan de Josina van den Endenschool, de 
W, H. Suringarschool en aan de kleuterschool 
„Hummeloord" gelegenheid tot aangifte van leer- 
lingen, die zouden kunnen worden geplaatst op 
één van voormelde scholen. 

Overlegging van het trouwboekje der ouders is 
daarbij nodig. 

De kleuters dienen echter om tot genoemde scho- 
len te kunnen worden toegelaten de leeftijd van 
4 jaar bereikt te hebben. 

Met het kleuteronderwijs wordt onder meer be- 
oogd: 

a. de aangeboren behoefte aan activiteiten van 
het kind meer te ontplooien voor zijn verdere 
geestelijke vorming, o.a. karaktervorming; 

b. het kind te prikkelen tot geordend en spon- 
taan werken om zich daardoor zelf vooruit te ' 
helpen, waarbij te denken valt aan vrije ex- 
pressie bij werk, spel en kleutergymnastiek; 

c. het kind voor te bereiden op zijn toekomstige 
plaatsing op de basisschool. Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. ALLES VOOR UW BABY 
KUIK ■:•;; -L TEXTIEL WOONRUIMTE GEZ. door 
ALLEENST. DAME liefst 
v. permanent. Mevr. Storm, 
Zeestraat 60. 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

Tel. 023—37 77 67 

Te koop BROMFIETS, 1 jr. 
oud, Peugot 103, in goede 
staat. Tel. 5267 tussen 17 
en 18.30 uur. 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doa het zelf afdeling 
Verf • Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. 

TE KOOP: 2-zitsbank met 2 
fauteuils, in goede staat. 
Mevr. C. Schiff, Kostverlo- 
renstraat 94. Tel. 2607. 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf f 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W» 

NICO v. d. VOORT, 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 146, tel. 5185 
a.u.b. bellen na 18.30 uur. 
Med. gedipl. PEDICURE 
van het Elisabeth Gasthuis. 
Behandelt u ook aan huis. 

KUIK - TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. st. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 p st. 

Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 < Hinko iSkop ORANJESTRAAT 2 TELEFOON 2323 aanbieding autobanden Maten: Hopax Michelin 600 
155 
135 
145 
155 
165 
175 
560 
640 
145 
165 
175 12 f 46,17 12 

13 (330) 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

14 (355) 

15 (380) 
14 57.07 / 82,— 

41,18 „ 62,06 

...". 46,98 „ 76 — 

59,16 „ 87,— 

64,96 „ 96,14 

70,18 „ 107,— 

46,98 „ 85,— 

, 56,96 „ 99,— 

59,86 „ 89,32 

66,70 „ 108,— 

84,68 „ 1 13. — 

BOVENGENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW 
Bel 2323 voor een afspraak Alle andere 
merken 

/ 70,— 
„ 79,— 
„ 61,— 
„ 71,— 
„ 83,— 
.. 89.— 
„ 100,— 
„ 50,— 
„ 60,— 
„ 78,— 
„ 97,— 
„ 106.— DE KAASHOEK 

250 gram ROOMBOTER 1,79 

10 EIEREN 1,25 

500 gram JONGE KAAS 2,80 

500 gram BELEGEN KAAS 2,95 

I Hele Kg 5.70 

HALTESTRAAT 38 TEL. 5000 
HUIZE ELHORST 

banketbakker 
kok'. 

HOERA GESLAAGD! 

EEN ONVERGETELIJKE DAG OOK VOOR U EN... 
EEN MAKKELIJKE, WANT WIJ ZORGEN VOOR 
DE HUZAREN-SALADE vanaf ƒ 3,25 p. p. 

IJstaart of pudding en heel veel soorten taarten 
o.a. CROQUANT-BOUCHE - SAINT-HONORÉ 
OPEN CONFITUREN TAART - CHIPOLATA 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. 
HunterGL De betrouwbare Marathon-winnaar werd nu nog 
krachtiger en kreeg een nog mooier interieur. 
Gun uzelf een automobilistisch evenement, maak 
een proefrit. AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V. 

Pakveldstraat 21 • Zandvoort 
Tel. 02507—2345 m Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 DUIN 

WYCK 
Z\M> 

VOOK1' 
Hlliersum, 's-Gmelandseweg 91 Praktisch In de duinen 
wonen, met de zee om do 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Costcr 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbertsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 Th. A. Loos v/h Weber 

Loodgietersbedrijf 

GAS — WATER — SANITAIR 

Sophiaweg 13 • Tel. (02507) 5207 • Zandvoort 

VAKANTIE 
21-6-'73 tot 16-7-73 

SPOEDGEVALLEN ■ Telefoon 4839 • R. LOOS J. Portegies - Schoenservice 

<§lWe tSchoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 
Sfeervol DINER DANSANT in 
3loteL ^Rcuweó 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. Woningbouwvereniging 

"EENDRACHT MAAKT MACHT" 

te Zandvoort 

OPROEP voor de 

LEDENVERGADERING 

op donderdag 28 juni 1973, 's avonds 8 uur, 

in het Gemeenschapshuis, Schoolstraat 1. 
AGENDA: 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter. 

2. Notulen van de vorige vergadering. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Jaarverslag pennigmeester. 

6. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de bestuurs- 
leden W. M. B. Bosman; D. van Dijk; A. J. 
v. d. Moolen en D. van Duijn. D. van Dijk stelt 
zich niet meer herkiesbaar. De overige drie 
bestuursleden stellen zich wel herkiesbaar. 

7. Voorstel tot bouwen van 40 woningen voor 
alleenstaanden aan de Lorentzstraat, de koop 
van de hiervoor benodigde grond, aangaan van 
de nodige geldleningen, aanvraag van de voor- 
schotten en verder alles te doen wat nodig is 
voor de uitvoering van dit plan. 

8. Uitbreiding van het plan van 121 woningen tot 
135 woningen. 

9. Rondvraag en sluiting. 

De jaarrekening 1972 is voor de leden ter inzage 
verkrijgbaar aan het kantoor Noorderstraat 1. 

De secretars: D. van Dijk Heeft U 

een T V-toestel? 

Gebruik het dan ook HELEMAAL 

Kijk ook eens naar Duitsland 1, 2 of 3; naar 
Engeland 1, 2 of 3 of naar België 1 of 2. 

Dit gaat natuurlijk niet zonder meer, daarvoor 
heeft u een speciale antenne-installatie nodig. 

Kijk, en daar zorgen wij voor, want u kunt ons 
bellen voor een vrijblijvende prijsopgave van zo'n 
antenne. 

DAAROM BEL NU 

elres 

de specialist op dit gebied 

KEIZERSTRAAT 9—11 • HAARLEM 

Telefoon 023—31 47 40 * 

(U mag natuurlijk ook bellen voor een reparatie 

van uw gewone antenne of bijvoorbeeld uw TV 

of radio enz. enz. enz. omroepers CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

"CUu%a (fMde>hf' 

Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 

Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 

Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
Open van 11 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. 

Ook voor uw zakenlunch. • Afhalen mogelijk. Woningbouwvereniging 

"EENDRACHT MAAKT MACHT" 

Zandvoort 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de flatwoning Keesomstraat 31 
huurprijs ƒ 229,75 per maand. 

2. de flatwoning Keesomstraat 197 
huurprijs ƒ293,90 per maand. 

3. garage Keesomstraat 3a 
huurprijs ƒ 37,50 per maand. 

4. garage Keesomstraat 51a 
huurprijs ƒ 40,00 per maand. 

5. garage Keesomstraat U 
huurprijs ƒ 40,00 per maand. 

6. garage Lorentzstraat E 
huurprijs ƒ 67,50 per maand, 

geschikt voor het plaatsen van 2 auto's. 

Voor deze garages hebben de bewoners van het 
betreffende blok voorrang op toewijzing. 
De toewijzing van deze woningen geschiedt op 
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereidver- 
klaring. De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvegunning berust bij Burgemeester en 
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd is 
medebepalend i.v.m. de hoogte van de maandhuur. 
Inschrijving vóór 26 juni a.s. 19 uur aan het kan- 
toor van de vereniging, Noorderstraat 1, onder 
vermelding van rangnummer. Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 -31 04 57 

ZANDVOORT - KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden Z.S.V. ZANDV00RTMEEUWEN 

DE INTER-TOTO gaat van start op donderdag 5 juli 

Formulieren verkrijgbaar bij de bekende 
adressen. 

Inlevering iedere week tot donderdag- 
avond 6 uur. Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Gevraagd: KAMERS MET 
ONTBIJT VOOR HET SEI- 
ZOEN. „Scharnow" Reisen, 
mevr. Stuij, v. Ostadestr. 18. 
Tel. 6272. 

tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. 

NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

MEISJE, studerend voor 
maatschappelijk werkster, 
zoekt kamer. Aanbiedingen 
Althuisius, Louis Davids- 
straat 12, tel. 3534. Schilders- 
bedrijf 

U.C. v. (föty 

'lelefoon 2638. Te koop weg. emigr. BED + 
MATRAS, ƒ 80. Tel. 5753. 

Beleggingshuizen te koop 
gevraagd. Tel. 4479, Emma- 
weg 13. 

VAKANTIERUIL 
Aangeb. in Tilburg aan de 
rand van de bossen comfor- 
tabele 4-kam. flat, c.w., lift, 
voor de maand SEPT. of 
ged. in ruil voor dezelfde 
woongel. in Zandvoort voor 
echtpaar z. kinderen. F. P. 
M. Sleddens p/a De Ruyter- 
straat 28, Zandvoort. Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. 2 MEISJES VOOR WINKEL 
± 6 weken of langer, v.a. 15 
jaar. Drommel, Kerkstraat. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honüen-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Voor de liefhebber een JA- 
GUAR 3,4 S, bouwjr. 1966. 
div. accessoires, 210 pk. 
Tel. 023—33 13 11. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor / 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

TE KOOP: 2 massief eikenh. 
clubs met damesclubje met 
Keiimbekleding en eiken 
kloostertafel, in goede staat, 
/ 195. — . C. de Nieuwe, 
Gen. Spoorlaan 56 1, Haar- 
lem-Noord. Liefst na 6 uur. 

ALLE VERZEKERING EN 

A. M. Folkers-Struvé& 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw reisverzekering 
Auto of Bromfiets. bij het PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORD-HOLLAND werken 
2500 mensen aan de produktie en distributie van elektrische energie voor 320.000 
gezinnen en een groot aantal bedrijven, 
het hoofdkantoor bevindt zich in bloemendaal, de centrales staan in velsen en diemen. elektromonteur 
taak 

het verrichten van onderhouds-, repara- 
tie- en montagewerkzaamheden in hoog- 
en laagspanningsnetten en aan de open- 
bare verlichting. 

standplaats 

zandvoort vereisten 

LTS-et en VEV-sterkstroommonteur. 

salaris 

nader overeen te komen. voorzieningen 

welvaartsvaste pensioenregeling, vakan- 
tietoeslag 7%. 

gunstige regelingen voor ziekte-, reis-, 
pension- en verhuiskosten, 
premie aow voor rekening bedrijf, 
nadere inlichtingen worden gaarne ver- 
strekt door personeelszaken, telefoon nr. 
023-258221 , toestel 322. 
uw sollicitatiebrief wordt met belangstel- 
ling tegemoet gezien door de directie van 
het PEN te bloemendaal. //Mriiiiiiivw^ 
In vakantiecentra gelden hogere 
prijzen en dat is niet onredelijk, 
want de winkeliers moeten hun 
jaaromzet in een paar hoog- 
seizoenmaanden behalen. 
Zelf proviand meenemen geeft 
een grote besparing,waardoor 
u andere leuke dingen kunt doen 
en aanschaffen! 

Kom deze week kijken in onze 
supermarkten, alles staat vooru 
uitgestald want Dirk van den 
Broek is groot in vakantie- 
proviand! 

RS. in Zand voort is overigens 
een filiaal van Dirk van den Broek 
met Amsterdamse prijzen ! PICNIC en VAKANTIE 

>'"/, -jëkiihthetbëtérbijï ' : 'l ;: 
% DIRK VAN DEN BBOEkJ * 
■ Halen! BUS WITTE PEPER 50gr. 79 
BUSNOOTMUSKAAT50gr. 79 
Zilverzakjes KNORR soepen 49 
KAHRELPOEDERKOFFIE I?°3.49 
V. HOUTEN SUPERREPEN Z °S&59 
NUTRICIA aardappelpuree P ak 99 
GESORTEERDE DRUPS pond1.49 
UNOX LEVERPASTEI 100gr. 89 
ZWAN HAMBURGERS in jus 2.89 

ECHTE GOULASH Uk 425gram 1.95 

RAVIOU half-literblik 79 

UNOXKNAKWORST 8 stuks 1.29 
ENGELSE DROP half pond 89 
STRUIK hollandse haché 199 
STRUIK engelse jachtschotel199 
BICRO RAGOUT halfliterblik 1.49 
SMEERKAAS volvet half pond 1.19 
MILKY WAY pakket 5 stuks 79 
CHICLETS KAUWGOM 3 P akj es 69 
Koen Visser BAMI of NASSIS 189 
JAFFA DRINK piasticbekers 3voor89 
UNOXSMAC blik200g ram 139 
UTERBLIK SPERCIEBONEN fi Jn 79 
LITERBLIK Veluco appelmoes 89 

DOPERWTJES 1 /2literblikken3voorl00 

HOY ROOKWORST 225 gr. 109 
Unox soepen per blik 20ct. goedkoper! 
LUNCHEON-MEATbiik34o gra m 99 
HAMBURGERS inblik 5 stuks 129 
JAM POT KNAKWORSTEN 8st. 99 
WONDPLEISTER hele meter 99 
CITROEN AFWASMIDDEL 2ltr. 99 
O.BTAMPONS„SPECIAAL B 1.95 
8X4 anti transpiratiespray 3.95 
KLEENEX TISSUES pak 72stuks 69 
8X4 DEODORANT grote bus>9*3.95 
BOTERHAMZAKJES sostuks 59 

ALUMINIUM FOLIE rol8 meter 1.25 

VERKADE THEELICHTEN 60 

VERBANDWINDSELrol6cmbreed 39 

ROL KLEEFBAND 33 meter 79 

PAPIEREN SERVETTEN loostuks 79 

BATTERIJEN 2monoof4penlight 1.00 

16.95 AUTO-STOELHOEZEN 
PRODENTTANDENBORSTEL 59 camel 
Nifóriifc» CALIFORNIA 

SOEPEN 

kippe-groenten-tomaat 

PER 
BLIK -groenien-iornae ^vpAMPIlS" 3 ,^' ROMI CAMPING 

MARGARINE 

met plastic afsluitdeksel 

PONDS JJSu° _ ,3-ES SINAS 
!§Srt$afUP-ORINK 

:-JLl eï3«5, J IN HANDIGE BLIKKEN 

Kies uit: J3ILDA 

ERUITROUEN 

P/GEEN 

U2IT 

MAAR ROLLEN 
VOOR NIVEA 

ZONNEBRAND 

MILK in handige knijpfles125cc $A5 
VAPONA 

i^o7t*i INSEKTEN SPRAY SPUITBUS jköü jKTs.'S^O' j^k GARTA COMPLETE 

^MAALTIJDEN 

^M& :S 'Ï&3\ X NASI GORENG 

L\ PIKANTE MACARONI %2S !Z$-. '«?!« ie kunt het heter bij 
'•'''•'''•*"' - 'i*r-'-'-'-'-'*''""'''-'-*iyi'-' *"- -" ^.^...^ y rt 1 | n - rir i W ii»inÉ»f JL "-iiÉir^Mt rf i ï i Y i V-'---- J - J -* J -' 

AMSTERDAM: Mercatorplein 49/danv. Galenstraat 79-85 Bilderdiikkade 41-53 2' Nassaustraat 26 -3Q ''Lijnbaansgracht 31-32 

Tussen meer T»( winkelcentrum Osdorp) Delflandplein 188-194 Burg.deVlugtlaan133 Joh.Huizingalaan180-188 E 

ZANDVOORT: Kerkstraat 19 'ZWANENBURG: lepenlaan 21'- HOOFDDORP: Kruisweg 640 Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKTR; 
ACCOUNTANTSKANTOOR 

A. HOEKEMA 

Frans Zwaanstraat 82 - Zandvoort 

Gesloten wegens vakantie 
van 12-7-73 tot en met 4-8-73 

Telefoon 02507—3369 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M. en Beursverenlglna 

Burg. Engolbertsstraat 1 1 
Zandvoort • Telefoon 55 31 
Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351 EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen 

als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen I ~^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973 Tweede blad Zandvoortse Koerant een geslaagde vakantie 

staat of valt 

met een goede voorbereiding Een geslaagde vakantie staat of valt 
met een goede voorbereiding. Een grondige 
Inspektle van alle zaken, die gedurende de 
vakantie nodig zijn, voorkomt veel narigheid 
tijdens reis en verblijf. Het Is van belang 
zorgeloos op vakantie te gaan en onbezorgd 
van de vrije dagen te genieten. De een of 
andere onverwachte gebeurtenis mag er 
niet toe lelden, dat men komt te staan voor 
onvoorziene financiële offers. 

Daarom is het nuttig, ja zelfs nood- 
zakelijk, dat tijdig aandacht wordt 
geschonken aan het punt 'verzekeringen'. 
Het is zeer verstandig om na te gaan of 
men tijdens reis of verblijf voldoende 
verzekeringsdekking heeft tegen alle moge- 
lijke gebeurtenissen. Dikwijls wordt over 
dit onderwerp wat vluchtig heengelopen 
tot het moment waarop men in een situatie 
terecht komt die verre van plezierig is. 

Daarom hieronder "een aantal verzeke- 
ringsvormen, die met vakantie te maken 
hebben, leder kan aan de hand hiervan 
bezien wat op zijn situatie van toepassing 
is. 

Groene kaart 

Auto, motor, scooter en bromfiets 
zijn geliefde vervoermiddelen voor de reis 
naar het vakantiedoel. Gaat men naar het 
buitenland, dan is voor al deze voertuigen 
(ook de bromfiets) verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid vereist. 
Wanneer de verzekering alleen geldig is 
voor Nederland (voor bromfietsen de 
Benelux), dient er tijdig voor gezorgd te 
worden, dat de dekking wordt uitgebreid 
tot de landen, waar de reis naar toe gaat. 
De afgegeven groene kaart is een belang- 
rijk dokument, dat bij de mee te nemen 
papieren niet mag ontbreken. 

Casco-verzekering 

De 'groene kaart' heeft betrekking op de 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 
dus op schade, die men aan derden kan 
toebrengen. De genoemde vervoermiddelen 
kunnen echter ook zelf worden verzekerd, 
zoals door velen reeds is gedaan. Voor 
mensen, die hun auto alleen w.a. hebben 
verzekerd, kan het nuttig zijn om voor de 
vakantie-periode een korte termijn casco- 
verzekering te sluiten, omdat men vooral in 
het buitenland nogal wat ekstra risiko's 
kan lopen. 

Caravan 

Gaat men met een caravan op pad, 
dan is het w.a.-risiko tijdens het verkeer 
meeverzekerd op de auto-polis. Het w.a.- 
risiko van de caravan in niet gekoppelde 
toestand buiten het verkeer is gedekt onder 
een aansprakelijkheidsverzekering voor 
partikulieren. Een caravan is een kostbaar bezit, 
vandaar dat vele bezitters hiervoor een 
casco-verzekering sluiten. Hoe belangrijk 
dit kan zijn is o.a. het vorige jaar gebleken 
bij de windhoos op Ameland en bij .de 
jongste stormen, waarbij veel caravans het 
hebben moeten ontgelden. 

In dit verband is het ook nuttig er op 
te wijzen, dat de mogelijkheid bestaat de 
kampeeruitrusting te verzekeren. 

Rechtsbijstandverzekering 

Zowel in binnen- als in buitenland kan 
men veel nut hebben van een rechtsbij- 
standverzekering. In vele landen kan de 
afwikkeling van een aanrijding een ingewik- 
kelde zaak zijn, waaruit men zich zonder 
deskundige hulp maar moeilijk kan redden. 

Rechtbijstandverzekeraars beschikken 
over een wijdvertakte organisatie van 
juridische deskundigen, die in vrijwel elk 
land van Europa en een aantal andere 
landen rechtsbijstand kunnen verlenen. 

Reisverzekering 

De belangrijkste vakantieverzekering 
is zeker de reisverzekering. Voor het sluiten 
van een dergelijke verzekering zijn zwaar 
wegende motieven aan te voeren, hetgeen 
mose blijken uit onderstaande opsomming 
van de dekking die een dergelijke verzeke- 
ring omvat. 

1. Een ongevallenverzekering met een 
kapitaal-uitkering bij blijvende invaliditeit 
en een bedrag voor de kosten van genees- 
kundige behandeling of verpleging als 
gevolg van een ongeval. 

2. Een bedrag voor ziektekosten. Bij 
verblijf in het buitenland van veel belang. 
Zowel voor ziekenfonds-verzekerden als 
voor partikulier verzekerden is het nodig 
bij reizen naar het buitenland een reisver- 
zekering te sluiten, omdat niet alle in het 
buitenland gemaakte mediese kosten 
onder de ziekenfonds-verzekering of de 
ziektekostenverzekering vallen. 

3. Kosten voor vervoer van het stoffe- 
lijk overschot in geval van overlijden door 
ongeval of ziekte en ekstra kosten, die 
moeten worden gemaakt voor langer 
verblijf wegens ziekte, ongeval, staking, 
natuurrampen, klimatologische omstandig- 
heden en in geval van terugroeping naar 
Nederlapd wegens dringende familieomstan- 
digheden. 

4. Verzekering van de reisbagage 
tegen beschadeging, diefstal of vermissing; 
alsmede is meegedekt een bedrag aan geld 
en geldswaardig papier. 

Het is verstandig een lijstje te maken 
van dingen, die meegaan op reis en aan 
de hand hiervan de waarde te bepalen. 

Aansprakelijkheidsverzekering 
voor partikulieren 

De aansprakelijkheidsverzekering voor 
partikulieren is in ons land sterk ingebur- ptt tijdens uw vakantie Het verdient aanbeveling buren of kennissen 
te vragen tijdens uw afwezigheid uw post 
uit de brievenbus te halen en te bewaren. 
Indien u naar een vast vakantie-adres gaat, 
kunnen zij u de post nazenden. In het bin- 
nenland gebeurt dat kosteloos. 

Bij doorzending naar het buitenland moet in 
veel gevallen aanvullend port worden be- 
taald. U kunt ook PTT vragen uw post naar 
het vakantie-adres na te zenden of tegen 
betaling op het postkantoor te bewaren. 
Verzoeken daartoe moeten uiterlijk drie da- 
gen voor het vertrek schriftelijk worden in- 
gediend bij de direkteur van het postkan- 
toor in uw woonplaats. 
Wat betreft postpakketten verdient het bij- 
zondere aanbeveling er voor te zorgen dat 
tijdens uw vakantie geen pakketten behoe- ven te worden besteld, aangezien de kosten 
voor nazending ervan vrij hoog zijn. Boven- 
dien kunnen postpakketten die niet moeten 
worden nagezonden slechts korte tijd op 
het postkantoor worden bewaard. Informeer 
voor de tarieven voor nazending van post- 
stukken bij het informatienummer 0017 van 
de klantenservice posterijen. 
Voorkom in elk geval, dat tijdens uw afwe- 
zigheid de post in de brievenbus achter- 
blijft. 

Informeer in uw vakantie-oord naar de post- 
tarieven. Van een aantal europese landen 
zijn de tarieven voor verzending van post- 
stukken naar Nederland hieronder vermeld. 
Voor prentbriefkaarten geldt het drukwerk- 
tarief, mits alleen voorzien van de gebrui- 
kelijke groeten e.d. van maksimaal vijf 
woorden en naam en adres van de afzender. Land 

België 

Denemarken 

West-Duitsland 

Frankrijk 

Griekenland 

Groot-Brittannië 

Italië 

Luxemburg 

Noorwegen 

Oostenrijk 

Portugal 

Spanje 

Zweden 

Zwitserland Munteenheid 

franc 

öre 

pfennig 

centimes 

drachme 

pence 

lire 

franc 

öre 

schilling 

escudo 

peseta 

öre 

centimes 

In eigen valuta 
brieven 
t/m 20 g 


brief- 
kaarten 


drukwerken 
t/m 20 g 


4,50 


3,50 


4 1 ) 


100 


60 


40 


40 


30 


30 


50 


30 


40') 


4,50 


3 


2 


5 


3 


3 


50 


40 


20 


4 


3 


O 


140 


100 


70 


4 


2,50 


2 


3 


2 


1,50 


8 


5 


2 


100 


70 


55 


40 


30 


30 -gerd.- Deze "verzekering kan zowel in"binnen- 
als in buitenland van veel belang zijn. 

Ook in het buitenland kan gemakkelijk 
schade worden berokkend aan personen en 
zaken, waarvoor men aansprakelijk wordt 
gesteld. Heel veel mensen hebben een 
aansprakelijkheidsverzekering; het komt 
echter nog al eens voor dat de voorwaarden 
verouderd zijn. Het verzekeringsgebied is 
dan b.v. beperkt tot Nederland. Vooral met 
het oog op vakanties is het nodig een 
buitenlanddekking te hebben. 

De maksimum verzekerde bedragen zijn 
op oudere polissen vaak zeer onvoldoende, 
zodat optrekking hiervan nodig is. Een 
verzekerd bedrag van ƒ 250.000, — is 
tegenwoordig wel als minium te be- 
schouwen. 

Varen 

De watersport heeft een grote vlucht 
genomen. Elk jaar gaan meer mensen over 
tot de aanschaf van een boot. Ook op het 
water wordt het echter steeds drukker, met 
als gevolg meer aanvaringen en toenemende 
schade. 

Men onderscheidt bij de pleziervaar- 
tuigen-verzekering een uitgebreide dekking 
en enkele vormen van minder uitgebreide 
dekkingen, zoals b.v. alleen tegen wettelijke 
aansprakelijkheid. 

Onder de uitgebreide dekking vallen 
o.m. schade aan boot en inboedel, w.a., 
hulploon, kosten van bewaking en vervoer 
en opruimingskosten. 

Men kan ook kiezen voor een verzeke- 
ring tegen alleen wettelijke aansprakelijk- 
heid, eventueel aangevuld met dekking tegen 
het risiko van brand en diefstal. 

In Italië is voor boten met een binnen- 
of buitenboordmotor een verzekering tegen 
wettelijke aansprakelijkheid verplicht. 
Nederlanders, die met hun boot in Italië 
gaan varen, moeten bij hun verzekeraar 
een 'carnet' aanvragen. 

De woning 

Tijdens uw afwezigheid blijft de 
woning, weliswaar afgesloten, maar toch 
min of meer onbeheerd achter. Er is weinig 
of helemaal geen kontrole op huis en 
inboedel. Een tijdelijk niet bewoond huis 
is voor inbrekers een aantrekkelijk objekt. 
Verder kan het huis worden beschadigd of 
vernietigd door brand, ontploffing, storm of 
uitstromend water. 

Zorg er daarom voor dat huis en 
inboedel op uitgebreide kondities voor toe- 
reikende bedragen zijn verzekerd. Is dit 
niet het geval neem dan zo snel mogelijk 
kontakt op met de verzekeringsadviseur. 

Regenverzekering 

Ter kompletering' van het lijstje kan 
nog de regenverzekering worden genoemd. 
Wie daar behoefte aan gevoelt, kan bij 
enkele in deze branche gespecaliseerde ver- 
zekeraars, een dergelijke verzekering 
afsluiten. 

De verzekering vergoedt het verzekerde 
bedrag, wanneer de neerslag gedurende de 
verzekerde periode het in de polis vast- 
gestelde aantal mm bereikt of overschrijdt. eanduüarfee teranh Sommige mensen ruiken 
een brand . . . /""A r^ 


c 


s— 


-^ 


L 
r 


^ ""N *) Voor prentbriefkaarten is het voordeliger het lagere briefkaarttarief te hanteren. Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. 


eanduoartee toerarir aan zet . . 
De wereldtitel moge dan in amerikaan- 
se handen zijn overgegaan, het grote 
schaakland is Rusland gebleven. Vorige 
keer stak ik de loftrompet op de russiese 
schaakliteratuur; deze keer ontleen ik aan 
het weekblad "64" een boeiende partij, 
gespeeld in een vijfkamp te Riga. De 
deelnemers waren een vijftal jonge 
schakers, maar of het hier nu ging om het 
russiese jeugdkampioenschap of een 
trainingstoernooi voor het jeugdwereld- 
karripioenschap ben ik niet gewaar 
geworden — m'n kennis van het Russies 
is onvoldoende! 

PANCHENKO— KOTZIEV 
Riga 1973 

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pg1-f3, d7-d6, 3. d2- 
d4, c5xd4, 4. Pf3xd4, Pg8-f6, 5. Pb1-c3, 
Pb8-c6, 6. Lf1-c4, e7-e6, 7. Lc1-e3. Lf8-e7, 
8. Dd1-e2, 0-0, 9. 0-0-0, Dd8c7, 10. Lc4- 
b3, a7-a6, 11. Thl-gl, Pf6-d7, 12. g2-g4, 
Pd7-c5, 13. g4-g5, Lc8-d7, 14. De2-h5, 
Tf8-c8, 15. Tg1-g3 (Over het voorgaande 
zou een hele theoretiese verhandeling 
zijn te schrijven; ik beperk me er echter 
toe op dit moment op te merken dat we 
hier met een uitloper van een bekende 
variant te maken hebben en dat Wit een 
regelrechte bedreiging van de zwarte koning 
op touw zet. Zoals het vervolg aantoont, 
is Zwart echter bepaald niet zonder tegen- 
spel) 15. ...g7-g6, 16. Dh5-h6, Le7-f8, 
17. Dh6-h4, Lf8-e7, 18. Pd4-f5!?? (Bepaald 
geen gebrek aan moed! De zet brengt 
Zwart overigens aan de rand van de 
afgrond. Het is duidelijk, dat 13. Th3 met 
-...h5 beantwoord zou zijn, waarna Wit 
niet veel meer heeft) 18. -;..Pc5xb3+, 
19. a2xb3, e6xf5, 20. Pc3-d5, Dc7-a5, 
21. Pd5xe7+, Pc6xe7, 22. Le3-d4, Da5-a1+, 
23. Kc1-d2, Da1-a5+, 24. Kd2-e2? (Het 
is interessant bij deze stelling stil te staan. 
De witte koning kon natuurlijk ook terug 
naar cl, waarop Zwart eeuwig schaak kon 
houden door weer op al schaak te geven. 
Als ik de aantekeningen in "64" van 
meester Roschal echter goed begrijp, zal 
de witspeler plotseling een spook in het 
vervolg 24. Kal, fe4:, 25. Dh6. Pf5, 
daarbij overziende, dat daarop 26. Dh7:+!l 
mogelijk was! Een winstpoging was ook 
nog 24. c3, maar daarop kan Zwart 24. 
...Kf8, 25. Dh7:, Le6, 26. Dh8+, Pg8, 
27. Lf6, fe4: proberen. De tekstzet lijkt 
erg sterk, maar er blijkt een haar in de 
soep te zitten ...) 24. ...föxe4l, 25. Dh5-h6 
(De strijd lijkt beslist. Er dreigt mat op g7 
en op 25. ...Pf5 had de witspeler de 
Dh7:+ nu wel gezien) Zie diagram HU 

H i lil 

ssa& mm ww> m& ü i IP ï 
a b c d e f g h 

25. ...Ld7-g4+ü, 26. Tg3xg4, Pe7-f5, 
27. Dh6-h3 (De dame kan zich nu niet 
offeren, omdat de toren dank zij het fijne 
offer op de 25e zet de h-lijn niet kan 
bereiken) 27. ...Tc8xc2 T , 28. Ke2-f1, Da5- 
b5+ en Wit gaf op, omdat op de volgende 
zet De2 volgt. 

Ik voorspel, dat de diagramstelling in de 
toekomst in veel boeken over de taktiek in 
het schaakspel te vinden zal zijn! 

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wihelminastraat 28, Haarlem. CENTRALE VERWARMING TECHNISCH.INSTALLATIE BUREAU 

ADIATOR 

ITEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus" 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipt, install. • Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN 


NATIONAAL OCCASION CENTRUM 3 maanden schriftelijke 
NOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 KUIK MEUBELEN B.V.i.o. 

Passage 13-15 Zandvoort 
02507-6975/6976 
EIGENTIJDSE MEUBELEN VOOR EIGENTIJDSE MENSEN VAKANTIEREIZEN 

BUITENLANDS GELD * 
REISVERZEKERINGEN 

Uw spaarbank is ook reisburo ! /paarbank Scherpe prijzen! 
Ruime keus! 
Dat vindt U bij! 
KERKSTR.20 • TSbSIK WistU 
dat in DHKUdOóf Vanaf a.s. maandag 

STARTEN WIJ WEER MET ONS BEKENDE 
DAGTOCHTENPROGRAMMA 

Maandag: Den Haag - Madurodam 

Dinsdag: Volendam - Marken 

Woensdag: Aalsmeer - Rotterdam 

Donderdag: Soestdijk • Gouda - Hoorn 

Donderdag: Brussel - Antwerpen 

Vrijdag: v.m. Alkmaar kaasmarkt 

Vrijdag: n.m. Amsterdam havenrondvaart ■ 
rijksmuseum 

Het Ideale programma voor u en uw gasten. Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 
De Tournedos met een 

knoflooksausje 

geserveerd word tl 

* 

De keuken tot 02.00 uur 

's nachts geopend isl 

* 

De stemming goed isl 

De foto's exclusief zijnl Geopend: 16.00 — 03.00 uur. 
Dinsdag gesloten. Haltestraat 44 
Tel. 5985 (02507) 
UW BLOEMENMAGAZIJN? 

GROTE KROCHT 24 — TELEFOON 2301 

En zéér belangrijk: 

ONZE PRIJZEN VALLEN MEEI Voor al uw verzekeringen 
ASSURANTIEKANTOOR 

*■ visseir 

Zandvoort, tel. 2120 
Amsterdam, tel. 246700 

Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vsrtrouwenaman j^^^^^^^^^^^ \-r\.JWP.-&& AUTOWRAKKENDIENST 

T ref f er s - Haarlem 

TEL 023-310126 m *È0*^0 l ^t0^Ê0^ Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 441 4 BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2136 
Tank 
dop 
met 
slot 
ell-sfao p asso rtiment Geldig zolang de 
voorraad strekt 
Veilig en zeker, 

vooral voor uw vakantie. 

Vooralle 
merken auto's, _ 

slechts JBLJB0A SHELL OUICK SERVICE 
BEDRIJF „DUINZICHT" 2persoons 
dubbeldaks- 

tefl^"Hoog2.10m. / 
Grondmaat 
1.20 x 2.00 m. 
Bagageruimte i 
vastgrondzeil 
Zonnebrillen 
Alle maten en modellen. 

O.a. systeem POLAROID en 

geslepen glazen. 

VanjJ^ tot^fr g* Dr. G. A. Gerkestraat 80 Zandvoort 

02507 - 3287 ÉÉNMALIGE AANBIEDING j 

Autoradio 
Lange golf en middengolf, 

12 volt. Inclusief speaker en 

bevestigingsmateriaal. 

3 maanden garantie. 50 62? SHELL STATION 
„GEERLING" ["EXTRA VOORDELIG 1 

Portable radio 

Lange golf, 
middengolf 
en FM. 
Voorlichtnet 
en batterijen 
adviesprijs 

150, 

bij ons 
Shell 
biedt 
meer 
dauw 
denkt 
Boulevard Barnaart Zandvoort 
02507 - 5098 73e jaargang no. 46 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 26 JUNI 1073 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduaorfse hüeranr 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort/willemstraat29b/ telefoon (02507) 2135/uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren; 1 0.25 / advertentietarief: 1 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag)/ postgiro: 291 1 087/ bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv da zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein Tijdens het afgelopen drukke weekeind 
heeft de Zandvoortse Reddingsbrigade een 
groot aantal reddingen verricht. Vrijdag 
werden in totaal zes en zaterdag vijf 
mensen uit zee gehaald. In vrijwel alle 
gevallen betrof het opvarenden van rubber- 
(speed)bootjes die tengevolge van motor- 
storing of het zeewaarst drijven door de 
krachtige oostenwind in moeilijkheden 
raakten en geen kans zagen de kust te 
bereiken. Zondag had het personeel van de 
reddingsposten de handen vol aan het 
begeleiden en terugbrengen van zoekge- 
raakte kinderen. Zij werden allemaal na 
korte of langere tijd weer met hun familie 
herenigd. 

Tijdens de grote stranddrukte van 
afgelopen zondag — volgens een ruwe 
schatting zouden tussen de 120.000 en 
125.000 personen strand en zee in Zand- 
voort hebben bezocht — werden in de 
politiepost onder de rotonde ruim twee- 
honderd zoekgeraakte kinderen onderge- 
bracht. Na verloop van de tijd werden zij 
weer door hun ouders opgehaald. 

Zaterdagavond vond de eerste ballon- 
optocht van het zomerseizoen plaats. Om- 
streeks half acht vertrokken vanaf het gast- 
huisplein cirka 100 jongens en meisjes naar 
de rotonde, waar de ballonnen een 
kwartier later werden opgelaten. De sterke 
noordoosten wind zorgde ervoor dat de 
ballonnen in de richting van de zee koersten. 
En nu maar hopen dat ze de oversteek 
naar Engeland of Ierland halen. Tenzij de 
wind anders beslist en hen weer naar het 
vaste land van Europa voert. Enfin, we 
zullen over enige tijd wel te horen waar de 
ballon van Helga, Wim of Roland is neer- 
gekomen. 

Bij de afgelopen zondag in het amster- 
damse Sloterparkbad gehouden nationale 
kampioenschappen reddend zwemmen, 
heeft de deelnemende ploeg van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade uitstekende 
resultaten weten te bereiken. 

Zo slaagde Jetteke Slop er in op het 
nummer 200 meter hinderniszwemmen in 
een tijd van 2.56.7 min. beslag te leggen 
op de eerste plaats. Haar broer Gerrie 
veroverde bij de heren een tweede plaats 
in de tijd van 2.37 min. Beiden werden 
uitgenodigd om in het najaar deel te nemen 
aan de centrale training voor deelname aan 
internationale wedstrijden. 

Een derde plaats was er voor de 
ZRB-ploeg bij het nummer 4x50 gekleed 
wisselslagestafette in de tijd van 2.58.9 
min. Roermond en Amsterdam klasseerden 
zich hier resp. als eerste en tweede. Bij 
het nummer lijnreddingsestafette werd 
eveneens een derde plaats behaald. De 
tijd was 1.57.2 min. Amsterdam werd 
hier eerste en Roermond tweede. 

Aan de nationale kampioenschappen, 
waarbij de ZRB vier medailles behaalde, 
namen in totaal eenentwintig brigades deel. 

Sinds het achteronsliggende weekeind 
treedt de zandvoortse politie verscherpt op 
tegen foutparkeerders in de gemeente. 

Zaterdag transporteerde de politie 
zestig fietsen en bromfietsen naar het 
bureau en zondag over de honderd. Tegen 
betaling van een boete kunnen de eigenaars 
hun vervoermiddel bij het bureau terughalen. 
Voor een fietser kost dat vijf gulden en 
voor een bromfietser een tientje. 

Eigenaars van verkeerd geparkeerde 
auto's gaan eveneens zonder pardon op de 
bon. Daarbij wordt er niet op gelet of het 
verkeer van het fout-parkeren nu wel of 
geen hinder ondervindt. Meegedeeld werd 
dat het verscherpte optreden in de eerste 
dagen van deze week nog zal worden voort- 
gezet. 

B en w van Zandvoort willen aan de 
huurders van de gemeentewoningen in het 
bestemmingsplan 'noordbuurt', die hun 
huizen in verband met de sanering van deze 
buurt moeten ontruimen, een hogere schade- 
vergoeding voor verhuis- en inrichtings- 
kosten toekennen dan tot dusver het geval 
was. 

Op dit moment wordt aan de bewoners 
bij het verlaten van een woning een bedrag 
van ƒ 2.000, — uitgekeerd en het kollege 
stelt de afgevaardigden in de raadsverga- 
dering van .hedenavond voor dit op te 
trekken tot f 3.750, — . 

B en w verwachten dat dit jaar onge- 
veer tien gezinnen zullen verhuizen en vra- 
gen de raad daarvoor een krediet van 
ƒ 37.500, — beschikbaar te willen stellen. 
Twee gezinnen die hun woningen inmiddels 
hebben verlaten zullen eveneens van de 
verhoging van schadevergoeding profiteren. Het kollege vraagt de gemeenteraad 
in te stemmen .met een verzoek van de heer 
R. van de Berg uit Zandvoort aan hem een 
perceel grond aan de Keesomstraat voor 
een periode van vijftig jaar in erfpacht uit 
te geven voor de bouw van een manege. B 
en w delen mee dat het terrein waarop de 
manege zal verrijzen, gelegen in het 
komplex volkstuinen, aangewezen is voor de 
paardesport. 

In het kader van de voorbereiding van 
de uitvoering van de sanering van de 
'noordbuurt' stelt het kollege aan de raad 
voor over te gaan tot aankoop van enkele 
percelen in de Parkveldstraat en de Kruis- 
weg. 

Na langdurig onderhandelingen heeft 
de gemeente Bloemendaal zich bereid 
verklaard een strook grond langs de Zuid- 
laan aan de gemeente Zandvoort te 
verkopen voor een bedrag van ƒ 27.000, — . 
De badplaats heeft de grond nodig voor de 
uitvoering van het inmiddels definitief 
goedgekeurde plan Zuidlaan en het in 
voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
voor Groot Bentveld. 

B en w vragen de raad tot de aankoop 
te besluiten en daarvoor bovengenoemd 
krediet te voteren. 

Voor het bouwrijpmaken van gronden 
in het plan Noorderduinweg voor dit jaar en 
in 1974 verzoekt het kollege aan de raad 
kredieten van respektievelijk ƒ 406.600, — 
en ƒ 500.000, — beschikbaar te stellen. 
De raad zal er hedenavond een beslissing 
over nemen. 

Vrijdag, zaterdag en zondag bestreed 
de zandvoortse vrijwillige brandweer een 
aantal duinbrandjes. Vrijdagavond moest 
men twee maal in aktie komen om een 
vuurhaard in de puinstort bij de ingang van 
het circuit te bedwingen, zaterdagmorgen 
werd een brandje geblust bij de hoofdin- 
gang van de racebaan en zondag moest de 
brandweer de vlammen doven in de berm 
langs de spoorlijn. 

In de meeste gevallen was het noncha- 
lant wegwerpen van een brandende peuk of 
sigaret de oorzaak. 

In samenwerking met kollega's uit 
Bloemendaal hield de zandvoortse politie 
op de Zeeweg een achttal jeugdige inzitten- 
den van een auto aan, die ervan verdacht 
tekstiel te hebben ontvreemd in een mode- 
zaak aan het Badhuisplein. Bij een onder- 
zoek in de wagen kwam het ontvreemde 
kledingstuk uit een handtas van een vrouwe- 
lijke pasagier te voorschijn. Ook werd een 
gestolen sierraad aangetroffen. De jongelui 
werden voor nader verhoor overgebracht 
naar het bureau aan de Hogeweg. 

Een 18-jarige inwoonster uit Haarlem 
moest zaterdagmorgen met hoofdletsel naar 
een ziekenhuis in Haarlem worden over- 
gebracht, nadat zij in de nabijheid van de 
Zeeweg met haar bromfiets tegen een 
trottoirband ten val kwam. 

Tenslotte slaagde vorige week voor 
het diploma schoenhersteller A 1 onze 
plaatsgenoot P. J. B. van Campen. eanduoarbe tararir kerkstraat speelde in 17e eeuw 

reeds een rol 

in het vreemdelingenverkeer Met het besluit de Kerkstraat geduren- 
de het zomerseizoen voor alle verkeer af 
te sluiten om de voetgangers de gelegenheid 
te geven ongestoord te wandelen en te 
winkelen, begint een nieuwe fase In de 
ontwikkeling van een der oudste straten van 
de gemeente. Een goede reden om eens 
dieper in te gaan op de geschiedenis van 
deze straat aan de hand van een studie die 
de amsterdamse historikus dr. Th. G. A. Bos 
verscheidene jaren geleden aan het verleden 
van Zandvoort heeft gewijd. Uit hetgeen hij over de Kerkstraat 
heeft opgetekend blijkt dat deze straat 300 
geleden reeds een rol speelde in het 
vreemdelingenverkeer. Dr. Bos vertelt er 
het volgende over: 

De eerste keer, dat er sprake is van de 
Kerkstraat, is 15 december 1590, datum 
waarop Ghijsbert Dircksz., ten overstaan 
van Schout en Schepenen, aan Cornelis 
Arijensz Kijver een huis en erf verkoopt, 
gelegen 'bij de Kerckstraaf en wel 'bij de 
Kerck'. Daar de tegenwoordige Ned. Herv. 
kerk, althans de toren daarvan, volgens een 
half onleesbaar opschrift boven de ingang 
in de toren van 1618 dateert, moet de in 
1590 vermelde kerk dus een voorgangster 
daarvan zijn, waarschijnlijk nog daterend 
uit de tijd vóór de reformatie. 

Ais één der oudste bewoners van de 
Kerkstraat met een familienaam, die wij 
tot dusver kunnen aanwijzen, kan gelden de 
op 21 mei 1611 genoemde Cornelis Dircxsse 
Bol. 

Op 1 juni 1631 geven de Schout 
(Heijndrick Aerentsse van der Mij, de vader 
van de latere Adriaen Heijndricksz. van 
der Mij) en de Schepenen te kennen, dat 
Claes Janss, aan Cornelis Garbrantsz Borst, 
brouwer in 'De Passer' te Haarlem, een 
huis met erf en stallingen verkocht, gelegen 
in de Kerkstraat te Zandvoort, voor 1350 
gulden kontant. 

De stallingen doen al vermoeden, dat 
het hier een herberg (in de ouderwetse zin 
van het woord, tegenwoordig zouden wij 
zeggen: hotel) betrof en inderdaad blijkt dat 
duidelijk uit een akte van 1 juni 1646. Op 
die datum verkocht nl. dezelfde Cornelis 
Garbrantsz Borst aan Cornelis Cornelisz 
Duijnmaijer een huis met erf en stalling, 
'sijnde de herberge, daer den haes uuijt- 
hangt, steande inde Kerkstraet', voor 2700 
gulden in vijf jaarlijkse termijnen. 

Deze herberg in de kerkstraat had 
dus een uithangbord, waarop een haas 
stond afgebeeld (men zou hier in Zandvoort 
eerder een konijn verwachten!) Dat de 
koopsom na slechts 15 jaar kon worden 
verdubbeld, bewijst wel, dat de eigenaar 
Borst (overigens e en niet-Zandvoorter) de 
herberg aanzienlijk had uitgebreid en dat 
de zaken uitstekend gingen. 

Toch stond er reeds lang vóór 1631 in de Kerkstraat nog een herberg, die bo- 
vendien, blijkens de koopsom, aanzienlijk 
groter moet zijn geweest. 

Deze konkurerende zaak werd, even- 
eens in juni 1631, enkele dagen later, 
verkocht door de Erven van Willem Gerritsz. 
Lapper Mij, aan de schout Heijndrick 
Arentsse voor 2250 gulden (elke gulden 
bedragende 40 Groten Vlaams, een bepaal- 
de muntsoort), te betalen in acht jaarlijkse 
termijnen. 

De herberg in kwestie werd als volgt 
omschreven: 'een schoonhuijs, wel versien 
met verscheijde camers ende stallen, met 
sijn erve ende werve, staende ende leggen- 
de opte hoeck van de Kerckstraet, daer het 
Claverbladt uuijthangt, sijnde een vermaerde 
oude herberch'. 

De koper kreeg, behalve nog twee 
andere erven, ook 'alle de taeffels ende 
bancken', m.a.w. een deel van de inventaris. 

Over ditzelfde hotel 'het Claverbladt' 
lezen we dan in een akte van 18 mei 1641 
dat de schout Heinderick Arentsse van der 
Mij de helft van dit bezit verkoopt, voor 
100 gulden 'kontant, aan Cornelis Franss 
van der Wijel, brouwer in de 'Fortuijn' te 
Haarlem. 

In de Konkurrentiestrijd met het hotel 
'Den Haes' is ook 'het Claverbladt' dus 
uitgebreid of verfraaid, want de waarde is 
in 10 jaar van 2250 tot 2800 gulden 
toegenomen, maar tevens blijkt dat de 
eigenaar van laatstgenoemd hotel de konku- 
rentie moeilijk kan volhouden en de helft 
moet verkopen. 

De nuchtere verkoopakten zeggen, bij 
nadere bestudering nog veel meer: de beide 
gezamelijke bezitters, de zandvoortse 
schout en de haarlemse brouwer geven 't 
tenslotte op en verkopen ieder hun toeko- 
mende helft van 'het Claverbladt' op 1 
september 1644 aan Johan van Beresteijn, 
sekretaris van Kennemerland en Brederode, 
eveneens brouwer in de 'Fortuijn' te 
Haarlem. De koopsom van de helft bedroeg 
1332 Carolus guldens. Dit hotel was thans 
dus geheel in 'vreemde' handen geraakt. 

Ook de deftige van Beresteijn kon het 
in 'het Claverbladt' waarschijnlijk niet bol- 
werken. Dat zou ik tenminste willen afleiden 
uit het feit, dat hij op 7 juni 1647 bij het 
Oudemannen- en vrouwen Gasthuis te 
Zandvoort een hypotheek op dit hotel 
opneemt van 2000 Car. gulden, tegen 5% 
rente. 

In deze akte staat ook duidelijk de 
ligging van het perceel aangegeven: ten 
zuiden de Kerckstraat, ten noorden een muur 
en de Noortstraet, ten westen de openbare 
weg. 'Het Claverbladt' lag dus van de kerk 
af te rekenen aan de rechterhand. 

Als mijn verklaring van de gegevens 
der verschillende verkoopakten juist is, 
Kunnen we dus konkluderen, dat rond 1640 
in de Kerkstraat twee konkurerende hotels 
stonden, waarvan 'Den Haes' in de loop 
van weinige jaren aanzienlijk in bloei toenam 
ten koste van de vermaarde oude herberg 
'Het Claverbladt', die in dezelfde jaren 
telkens van eigenaar verwisselde. kerkstraat in de zomer 
voetgangersdomein Kerkplein en Kerkstraat zullen alleen 
gedurende het voor-, hoog- en naseizoen 
voor alle verkeer worden afgesloten. Het 
zandvoortse gemeentebestuur heeft deze 
maatregel genomen op grond van de 
resultaten van een enige tijd geleden onder 
de Kerkstraatwinkeliers gehouden opinie- 
pelling waarin een meerderheid — 32 van 
de 45 deelnemers aan de enquête — zich 
uitsprak voor afsluiting gedurende het 
zomerseizoen en openstelling tijdens de 
wintermaanden. 

Een minderheid onder de winkeliers, 
vier in totaal, toonde zich voorstander van 
een permanente afsluiting. Vijf wilden de 
huidige situatie ongewijzigd laten en vier 
hadden geen oordeel. Voor dit seizoen 
zullen Kerkplein, Kerkstraat en de daarop 
aansluitende zijstraten uitsluitend tot het 
domein van de voetgangers behoren. 
Volgend jaar zal deze periode zich uitstrek- 
ken van 15 mei tot 15 september. 

De bevoorrading van de winkelbedrij- 
ven en horicaondernemingen zal in de regel 
tot 1 1 uur in de morgen geschieden. Na dit tijdsstip kan de aanvoer van de goederen 
plaats vinden via de achter de Kerkstraat 
gelegen straten, hetgeen voor de winkeliers 
geen bezwaar vormt. 

Het plan voor het aanbrengen van een 
sierbestrating zal voorlopig niet tot uitvoer 
worden gebracht. B en w zijn yan mening 
dat onder de winkeliers tot op heden een 
duidelijke oordeelsvorming over dit projekt 
ontbreekt. 

Wel ligt het in het voornemen van het 
gemeentebestuur aan de herbestrating 
van de Kerkstraat en onmiddelijke omgeving 
het een en ander te gaan doen. waterstanden 

H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


26 juni 


11.04 


18.59 


23.36 


11.33 


27 juni 


12.18 


20.06 


— . — 


11.59 


28 juni 


00.44 


08.33 


13.22 


21.14 


29 juni 


01.28 


09.22 


14.20 


22.16 


30 juni 


02.44 


10.33 


15.11 


23.10 IfëÈ belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044, 3055 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 

agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. de zee klotst voort 
in eindeloze vervuiling 'De oceanen zijn de afvalputten van de 
wereld geworden. De aspirant-vervuiler 
hoeft alleen «naar binnen het raam van de 
wet te blijven — en aan deze eis kan zelfs 
In deze dagen van 'mdjeubewustheld' maar 
al te makkelijk voldaan worden. Het gevolg 
is dat de oeceanen van alle kanten be- 
dreigd worden: de lucht, de rivieren en, 
natuurlijk, het zeetransport met Inbegrip van 
de vaartuigen die op de eerste plaats be- 
stemd zijn om afval in de oceanen te 
dumpen. En zodoende Is er, ondanks jaren 
van lippendienst aan de Idee van het behoud 
van de natuurlijke hulpbronnen en het 
totstaan brengen van de verslechtering 
van het mlljeu, nog maar welnfg voortgang 
gemaakt In het voorkomen van vervuiling, 
met name van de vervuiling van de 
oceanen'. 

Dit schrijft Tony Loftas, korrespondent 
van de 'New Scientist', in zaken de zee 
betreffende. Loftas heeft het eerste ontwerp 
geschreven voor het rapport van de se- 
kretaris-generaal van de Verenigde Naties 
over de kontrole en het voorkomen van zee- 
vervuiling. Hij vervolgt zijn artikel, dat 
onlangs in 'Ceres' is verschenen, met erop 
te wijzen dat aan de funktie van de oceanen 
als sleutelelement bij het behoud van het 
wereldmiljeu onvoldoende aandacht wordt 
geschonken. Al kan men moeilijk volhouden 
dat de rijkdom van de oceanen in de 
nabije toekomst de mensheid tot heel groot 
voordeel zal strekken — al te lang was dit 
het Leitmotif van populaire verhandelingen 

— deze rijkdom is in wezen toch de laatste 
grote natuurlijke hulpbron die op aarde 
nog overgebleven is. Bovendien schept het 
mondiale karakter en het gemeenschappelijk 
belang van de oceanen voor alle volken als 
geen ander natuurfenomeen een gelegenheid 
voor internationale zorg en een gemeen- 
schappelijk begrip van doelgerichtheid bij 
het voornemen van verdere aanslagen door 
vervuiling. En, alsof dit nog niet genoeg 
is, het lozen van afvalstoffen in het zee- 
milieu betekent dikwijls het verlies of het 
slechts gedeeltelijk kunnen gebruiken van 
de aardse hulpbronnen. 

Het drama van de olievervuiling 

De olievervuiling vormt een schoolvoor- 
beeld van het verspillen van aardse hulp- 
bronnen van levensbelang. Oiielozingen van 
tankers komen met bijna eentonige regel- 
maat voor. Grote ongelukken, zoals de 
botsing van twee Standaard Oil tankers in 
de Baai van San Francisco in 1971, plegen 
de voorpagina's te halen, maar zij zijn 
weinig meer dan de top van de ijsberg. 
Alleen al in de Verenigde Staten komen per 
jaar naar schatting 10.000 vervuilings- 
incidenten voor, en met minstens drie kwart 
daarvan is olie gemoeid. De totale infil- 
tratie van olie in de oceaan, door de scheep- 
vaart en door ongelukken in de havens, 
wordt op minstens een miljoen ton per 
jaar geschat, terwijl de totale oliestroom — 
met inbegrip van de lozing op het vasteland 

— wel zes miljoen ton zou kunnen be- 
dragen. 

Op korte termijn echter schijnen de 
zeedieren van de kuststrook hst meest be- 
dreigd te worden door olievervuiling. Zij 
worden dikwijls belaagd door de dubbele 
aanslag van olie, bij eb afgezet, en ge- 
volgd door een royale dosis van een olie- 
verspreidingsmiddel. Deze verspreidings- 
middelen (bestrijdingsmiddelen) bestaan 
uit een zuiveringsmiddel opgelost in een 
oplosmiddel dat in dikke oliën kan binnen- 
dringen. De oplosmiddelen die gebruikt 
werden in de oudere typen van versprei- 
dingsmiddelen, zoals die toegepast bij de 
ramp met de 'Torrey Canyon', waren uiterst 
giftig en veroorzaakten grote schade onder 
de zeedieren. Zelfs nu nog zouden vele 
ekologen liever zien dat sommige olie- 
afzettingen op natuurlijke wijze werden af- 
gebroken, zonder verspreidingsmiddelen te 
gebruiken. 

Het probleem van de olievervuiling 
blijft in zijn gevolgen niet noodzakelijkerwijs 
beperkt tot het leven in zee; het kan ook 
een bedreiging gaan vormen voor de bad- 
gasten op de stranden van de wereld. Olie 
bevat bekende carcinogenen (kankerverwek- ATTENTIE II 
NIEUW 

ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
in dit boek niet vermeld wensen te 
worden dit schriftelijk aan ons door 
te geven voor 1 juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. kende stoffen) en stoffen waarvan men ver 
moedt dat zij carcinagenen zijn. Studies 
gemaakt van het leven in zee in gebieden 
die herhaaldelijk door olie vervuild zijn 
doen het vermoeden rijzen dat kankerachtige 
gezwellen kunnen ontstaan tengevolge van 
een voortdurend blootgesteld zijn aan dit 
vervuilde water. Dr. M. Blumer van het 
Woods Hole Oceanografisch Instituut in de 
Verenigde Staten gaat nog verder. Hij 
suggereert dat het voorkomen van massa's 
van heel fijn verspreide olie (klontjes) op 
de stranden wel eens een ernstig publiek 
gevaar zouden kunnen betekenen door het 
voortdurende kontakt met de huid. 

Het afvalwater van de mens 

Een gemakkelijker te bewijzen dreiging 
van de gezondheid zowel als van de leef- 
baarheid vormt de massale lozing van 
onbewerkt rioolwater in de kustgebieden. 
Afgezien van de esthetiese bezwaren van 
stank, vuil en algemene verontreiniging, 
vormen de ziekteverwekkende mikroben die 
bij de lozing loskomen een voortdurend 
risiko voor de gezondheid. In normale om- 
standigheden heeft de zee en zuiverende 
werking die zulke mikra-organismen binnen 
een paar uur buiten gevecht stelt, maar 
dit gaat niet op voor vervuild of te zwaar 
belaste wateren. 

In ingesloten en half-ingesloten reser- 
voirs, variërend in grootte van tropiese 
lagunen tot de Middellandse Zee, hebben 
uitzonderlijk grote hoeveelheden industrieel 
en huishoudelijk afval de gezondheid van 
de kustwateren al drasties verminderd. In 
Italië bijvoorbeeld pompen de meeste grote 
steden en bijna alle kleine gemeenten hun 
rioolwater ongezuiverd in de Middellandse 
Zee of de rivieren die daarin uitmonden. 
In 1971 was het zo dat, volgens nieuwe 
gezondheidsnormen opgezet door het 
italiaanse ministerie van volksgezondheid, 
6.000 erkende stranden in het land als 
gevaarlijk vervuil moesten worden aange- 
merkt. 

Een van de meest dramatiese gevallen 
van zeevervuiling in de laatste tijd had 
niets te maken met olie of rioolwater. Het 
betreft de vergiftiging van vissen door 
kwik. Professor Bruce McDuffe van de 
Staatsuniversiteit van New York ontdekte 
bijna bij toeval de hoge konsentratie van 
methylkwik bij ingeblikte tonijn toen hij 
een blikje meebracht om in de les te analy- 
seren. Zij konstateerden dat het 0,5 deel 
per miljoen kwik bevatte, dit is een kwik- 
gehalte dat hoger ligt dan het toegestane 
gehalte dat door de Federal Drug Admini- 
stration van de Verenigde Staten toelaat- 
baar wordt geacht. 

Zover wij weten heeft nog niemand 
kwikvergiftiging opgelopen door het eten 
van vis in blik, maar de wereld is op een 
grimmige manier gewaarschuwd door de 
trieste ervaring onder de vissers van Japan. 
In 1953 brak er een vreemde ziekte uit 
onder de vissersbevolking rond de baai van 
Minamata. De slachtoffers werden duizelig, 
hadden moeite om hun gezichtsvermogen 
te konsentreren, verloren de macht over 
hun ledematen en enkelen werden zelfs 
krankzinnig en stierven. 

De ziekte van Minamata maakte 89 
slachtoffers waarvan er 36 overleden. De 
autopsie bracht aan het licht dat zij meer 
dan honderd delen per miljoen kwik in hun 
lichaam hadden. De hersenen en het zenuw- 
gestel waren onherstelbaar beschadigd. 
Het kwik, dat zich had opgehoopt in de 
plaatselijk vissoorten en schelpdieren, bleek 
afkomstig te zijn van een chemiese fabriek 
(een kustmeststoffenfabriek die afvalwater 
direkt in de zee loosde). 

De tragedie van Minamata wijst op het 
gevaar van het lozen van hardnekkige ver- 
vuilingsstoffen in het zeemiljeu. De voe- 
dingscyklus in zee, die gaat van het licht- 
absorberende fytoplankton tot vis die wij 
eten, heeft de ongelukkige mogelijkheid om 
vervuilingsstoffen op te bouwen tot een 
niveau dat honderden, en soms miljoenen 
malen groter is dan die in de omringende 
wateren. betaling abonnement 
zandvoortse koerant 

Door de huidige reorganisatie van de 
administratie van de Zandvoortse 
Koerant, heeft de verzending van de 
akseptgirokaarten aan de abonné's 
enige vertraging ondervonden. De ad- 
ministratie Is thans druk bezig de 
achterstand In te lopen en over enige 
tijd zal met de verzending van de 
akseptgirokaarten een begin worden 
gemaakt. 

U kunt ons echter de helpende hand 
reiken door uw abonnement voor het 
eerste en tweede kwartaal van dit 
jaar of als het mogelijk Is voor een 
geheel jaar thans reeds te storten op 
ons gironummer: 29.11.087. 
De abonnementstarieven zijn f 13,50 
per jaar bij vooruitbetaling en verder 
f 7. — per half jaar en ƒ 3,50 per 
kwartaal. Voor postabonnementen 
f 17,50. 

Voor uw medewerking bij voorbaat 
onze dank. 

Direktle 
Zandvoortse Koerant VAKANTIEHULP Net jong meisje gevraagd 

Vijf ochtenden per week van 9 tot 1 uur. 

/ 3.75 per uur. Patrijzenstraat R. Tel. 3758 
eanduourrse taranr BEZORGERS gevraagd voor avondkrant. 

Aanmelden ZEESTRAAT 57/sous. 
of telefoon 5945. AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 ^^^Ê^^^**Ê0^Ë0^ ^■^^rf^^^^^^^^^ 3Crygt u er wel eenó genoeg oan . . . ? 

i *^*- de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de 
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te 
moeten horen dat u niet voldoende miljeubewust 
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan 
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een 
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling 
komen wat u" zo na 't hart ligt. Een goed en 
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw 
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op. 
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan 
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet 
worden, nietwaar? eanduoürrse hüeranr Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

J. G. ANDERSON 

arts 

AFWEZIG 

van 28 juni tot 16 juli 

Waarnemers: 

dr. P. Flieringa, R, Drenth 

J. F. Zwerver 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor / 595.—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

STOELENMAN gevraagd. 
Paviljoen Yvon, tent 5 

Voor al uw ' handenarbeid 
naar DE BOET, Gasthuis- 
straat 9, ingang Smedestr., 
Zandvoort, tel. 5655. O.a. 
kralen, touw, vilt. Talensver- 
ven. Wij verzorgen ook al 
uw inlijstwerk. Nieuwe' smelt 
hobby in 15 kleuren. Slechts 
ƒ 0.75 p. zakje. 

Te koop: TANDEM in goede 
staat. Tel. 6229 na 19 uur. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, f 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGERI 

GOSSAMER: normale prijs 
ƒ 225 per 3 stuks ?..... NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 9.— 
24 stuks + 9 gratis f 18. — 

FETHERLITE: normale prijs 
ƒ 3.— per 3 stuks > NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 12.— 
24 stuks + 9 gratis ƒ 24.— 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOOKSHOP 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) 

Restaurant La Reine, Kerk- 
straat 15, tel. 2253, vraagt 
tot ± eind aug. MEISJE 
voor het buffet. Ervaring 
niet vereist. 
fïetseiiéeeftu 
de natuur 

terug... 

Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 
stilte, gezonde lucht . . . geniet van 
*t voorjaar.. . op de fiets! 
r .- v ._-r r." geneesmiddelen en verkeersveiligheid De Werkgroep Geneesmiddelen en 
Verkeersveiligheid is van oordeel, dat de 
arts, die geneesmiddelen voorschrijft die 
de rijvaardigheid zouden kunnen beïnvloe- 
den, zich dient te beraden over de vraag 
of de patiënt al dan niet moet worden 
gewaarschuwd met betrekking tot de deel- 
neming aan het verkeer. 

Voorts acht de werkgroep het nood- 
zakelijk, dat een lijst van geneesmiddelen 
wordt opgesteld, waarvan redelijkerwijs 
mag worden aangenomen dat deze de 
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

De werkgroep heeft dit geadviseerd 
aan de minister van volksgezondheid en 
milieuhygiëne in een onlangs uitgebracht 
rapport. 

De Koninklijke Nederlandse Maatschap- 
pij tot Bevordering der Geneeskunst en de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie hebben de 
minister inmiddels medegedeeld, dat zij 
in het algemeen instemmen met de strek- king van het rapport. Beide maatschappijen 
zullen hun leden adviseren mee te werken 
aan een regeling terzake, die zo mogelijk N 
met ingang van 1 september 1973 van 
kracht wordt. 

Het kollege ter beoordeling van 
verpakte geneesmiddelen heeft het advies 
gegeven om de volgende vier geneesmidde- 
lengroepen voorhands op de lijst te 
plaatsen: 

antihistaminica 

psychofarmaca 

slaapmiddelen 

wekaminen 
Op basis hiervan zal een prakties bruik- 
bare lijst worden samengesteld. 

Het vermelden van een bepaald 
geneesmiddel op deze lijst betekent niet, 
dat dit geneesmiddel zonder meer in alle 
gevallen de rijvaardigheid zal beïnvloeden. 
Daarnaast bestaat de kans, dat de arts 
geneesmiddelen voorschrijft, die niet op 
deze lijst voorkomen, terwijl deze toch voor 
een bepaalde patiënt van invloed kunnen 
zijn bij deelneming aan het verkeer. Ook 
hierover dient de arts zich te beraden. 73e jaargang no. 47 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 29 JUNI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout esnduoarrse toeranr 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 29b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 11 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant afgevaardigden trotseerden dinsdag 
tropiese temperaturen Zonder zich van hun jasjes te ontdoen 
of hun boordjes wat losser rond de hals te 
maken — alleen de liberale afgevaardigde 
Joustra droeg een T-shirtje — hebben de 
raadsleden dinsdagavond de tropiese tem- 
peraturen binnen de muren van de raads- 
zaal getrotseerd. 

De enige konsessie die zij aan de hitte 
deden was het openen van vensters en 
deuren. Het hielp nauwelijks, maar had wel 
tot gevolg dat het lawaai van het verkeer 
de raadszaal binnendrong en het gesproken 
woord soms overstemde. 

Ook dat kon de afgevaardigden niet 
deren. Met het zomerreces in het vooruit- 
zicht waren zij vastbesloten zich door niets 
te laten weerhouden hun breedvoerig zegje 
te doen over onderwerpen als de aankoop 
van Bennoheim aan de Kostverlorenstraat, 
het bouwrijpmaken van terreinen aan de 
Noorderduinweg, de aanleg van een 
trimbaan en — niet te vergeten — de bouw 
van een geluidwerende muur bij de oost- 
tunnel van het circuit voor kosten van de 
gemeente. 

En toen men dit na vier uur vergaderen 
allemaal achter de rug had volgde nog een 
besloten vergadering over de garantie van 
een hypothekaire geldlening aan een 
partikulier voor de aankoop van een huis. 
Een ding staat nu onomstotelijk vast. De 
vogels kunnen van het hete zinken dak 
tuimelen, de zandvoortse gemeenteraad 
blijft ongebroken overeind. De fysieke 
konditie van ons plaatselijk parlement is 
formidabel. Dat dient te worden vastge- 
steld, alvorens de lezer een samenvatting 
te geven van datgene wat de raad dinsdag- 
avond het meest bezighield. 
VAN DER MOOLEN: 'meer tijd nodig voor 
nota's over de toekomst van Zandvoort'. Dat was o.m. het verzoek van Haven- 
werken tot verlenging van de reservering 
van de grond aan de kop van de Van 
Lennepweg. De reservering loopt af op 12 
oktober a.s. en Havenwerken zou deze 
graag verruimd zien tot januari '74, tenein- 
de in deze periode te kunnen werken aan 
de wijziging van een reeds eerder ingediend PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 voor 

FIETSEN 
en 

BROMMERS VER5TEEGE HRLTE5TR. IB - TEL : 4493 ■ ZBHDVOORT waterstanden en door de raad verworpen bebouwingsplan. 

De heer RUDENKO (vvd) sprak de 
wens uit dat Havenwerken straks met een 
plan voor de dag komt dat meer in overeen- 
stemming is met de oorspronkelijke gedach- 
te van de raad: meer voorzieningen op 
rekreatief gebied. 

De heer VAN DER MOOLEN (pvda) 
bracht het verzoek van Havenwerken in 
verband met de studies welke de afzonder- 
lijke raadsfrakties momenteel voorbereiden 
over de toekomstige ontwikkeling van Zand- 
voort als woon- en rekreatieoord. Deze 
studies zouden in september a.s. gereed 
moeten zijn en door de raad behandeld. Hij 
vond de periode van voorbereiding evenwel 
te kort om met een goed doordacht en 
uitgewerkt stuk te komen. De zaak waar 
het om gaat is te kompleks en te ingewik- 
keld om in enkele maanden te bestuderen. 
De heer van der Moolen stelde tenslotte 
voor de nota's, welke moeten leiden tot een 
beleidspdracht voor b en w, door de in 
1974 nieuw te kiezen gemeenteraad te 
laten behandelen. 

De heer Pas (btv) voelde niet veel 
voor uitstel van de datum waarop de frak- 
ties hun 'huiswerk' over de toekomst van 
Zandvoort moeten inleveren. Er moet nu eindelijk eens een begin gemaakt worden 
met de verdere ontwikkeling van Zandvoort. 
Voor de heer Pas betekent dat onvermijde- 
lijk de vestiging van een kasino. 

De heer KEUR (ar) vroeg zich af 
waarom de pvda-fraktie zich niet aan het 
in de vorige raadsvergadering afgesproken 
tijdstip kon houden. 'Met welke problemen 
zit deze partij'? 

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) kon niet 
een, twee, drie een standpunt bepalen. 
'Het voorstel overvalt ons, meneer de 
voorzitter'. De freule had nog een ander 
probleem: 'van wie is het idee van het 
maken van een studie over Zandvoort 
eigenlijk afkomstig?'. Niemand wist direkt 
het antwoord op deze vraag. 'Dat zoeken 
we op', beloofde de voorzitter. 

Maar toen herinnerde de heer van As 
(kvp) zich dat zijn fraktiegenoot de heer 
Ter Veer dit idee had gelanceerd op een 
kommissievergadering. Alle frakties zouden 
zich eens duidelijk moeten uitspreken over 
hun kijk op het Zandvoort van morgen, 
had de heer Ter Veer voorgesteld. 

Toen deze brandende kwestie voor 
iedereen op bevredigende wijze was 
opgelost en de heer Van der Moolen en 
wethouder Aukema de redenen voor het 
verzoek tot uitstel nog eens nader hadden 
toegelicht — wethouder AUKEMA: 'we 
moeten bij het opstellen van de nota zeker 
ook onze leden raadplegen' — besloot de 
raad zichzelf tot februari '74 in de gelegen- 
heid te stellen de nota's te voltooien. 
Havenwerken kreeg zonder hoofdelijke 
stemming de gevraagde verlenging van de 
reservering. n.z.h. 
voert bejaardentarief in 

Op 1 juli a.s. voert de NZH, bij wijze 
van proef voor een jaar, een bejaarden- 
tarief in. 

Bejaarden, i.c. personen in de leeftijd 
van 65 'jaar en ouder, alsook zij die in een 
eerstvolgend kalenderkwartaal 65 worden, 
kunnen zich een identiteitskaart aanschaffen 
en op vertoon van deze kaart + een vast- 
rechtkaart reizen met enkele reis- en 
retoerbiljetten tegen half tarief. Het bejaardentarief geldt gedurende 
de gehele dag: de spitsuren zijn dus niet 
uitgesloten. 

Het is van toepassing op de interlokale 
lijnen (= lijnen in meer dan één gemeente) 
ongeacht of op deze lijnen of trajektge- 
deelten daarvan het interlokale tarief, dan 
wel een lokaaltarief geldt. 

Het tarief is eveneens van toepassing 
op de lokale lijnen (= lijnen binnen één 
gemeente) in Leiden, Haarlem en Alkmaar. 

Voor de interlokale lijnen is voor de 
invoering van het bejaardentarief goedkeu- 
ring verleend door de rijkshoofdinspekteur 
van het verkeer in het distrikt Noord- 
Holland;voor wat betreft de lokale lijnen 
heeft de NZH de betrokken gemeenten in 
verband met de door hen verleende subsidie 
in het eksploitatietekort op deze lijnen 
gevraagd om goedkeuring, welke inmiddels 
is verkregen. 

Het NZH-bejaardentarief geldt niet 
voor lokale reizigers in het tariefgebied van 
de HTM omdat hier reeds eerder een tarief- 
reduktie voor houders van een Haags be- 
jaardenpaspoort is ingevoerd. 

Dit paspoort is ook geldig voor lokale 
reizigers op de binnen het HTM-tariefgebied 
gelegen trajektgedeelten van de interlokale 
lijnen van de NZH. 

Vanzelfsprekend kunnen in Den Haag 
woonachtige 65-plussers voor de interlokale 
lijnen van de NZH wel gebruik maken van 
de NZH-bejaardentariefregeling. 

Op de NS/NZH-autobusdienst Amster- 
dam — Den Haag geldt niet de NZH-regeling, 
omdat deze lijn valt onder de NS-65+- 
regeling. raad zonder enthousiasme 
akkoord met geluidwerende muur 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


29 juni 

30 juni 

1 juli 

2 juli 


01.28 
02.44 
03.37 
04.28 


09.22 
10.33 
11.28 
12.25 


14.20 
15.11 
16.11 
17.01 


22.16 
23.10 
00.06 
00.57 22—28 juni 1973 

Geboren: Sylvia, d.v. J. Paap en 
G. C. Loevezijn; Miriam Sophia, d.v. P. E. 
M. Stokman en A. S. M. Schiebergen. 

Ondertrouwd: Reinier Lambertus Hen- 
ricus Sluijter en Maria Sophia Twisk: 
Peter Jan van der Meij en Elisabeth Maria 
Pellerin; Michael Peter O'Reilly en Cornelia 
Petronella Agatha Maria Disseldorp; Carel 
Joseph van den Beid en Sophia Hendrika 
Zuethoff; Paulus Jacobus Johannes Maria 
Vasterman en Anne Mijntje Smink; Christia- 
nus Laurentius Broekhof en Gail Irene Tighe. 

Gehuwd: Robert Herman Smink en 
Johanna Maria Kerkman; Jacob Hendricus 
van den Eijkhof en Hylkje Dirkzwager. 

Geboren buiten de gemeente: Nico 
Dirk, z.v. D. Ekema en G. Krol; Karen Imre 
Marina, d.v. W. R. Bos en H. Westerink; 
Tanja, d.v. W. P. Paap en H. P. Paap; 
Alexander Michiel, z.v. R. J. M. Diesveld en 
J. M. W. Godschalk; Jeroen, z.v. C. P. A. 
Sinkeldam en A. H. van Pol; Juriaan Pieter, 
z.v. F. J. J. Greeff en J. J. van de Geer. Op de Afsluitdijklijnen Alkmaar — 
Leeuwarden/Heerenveen geldt het NZH- 
bejaardentarief op het trajektgedeelte Alk- 
maar — Afsluitdijk/Monument, grens NZH- 
vervoergebied. Op dit trajekt wordt de 
bejaardenkaart ook geaksepteerd op de 
bussen van de FRAM. 

Een 65-plusser, die voordelig wil rei- 
zen, kan op de bus of aan de NZH-kantoren 
een aanvraagformulier voor een identiteits- 
kaart krijgen. Ingevuld en met een pasfoto 
en een uittreksel uit het bevolkingsregister 
moet dit naar de NZH (hoofdkantoor te 
Haarlem, Leidsevaart 396) worden opgezon- 
den. Het uittreksel kan vervallen indien het 
aanvraagformulier door de gemeente van 
inwoning met een stempel is gewaarmerkt. 

Nadat de aanvrager de identiteitskaart 
heeft ontvangen kan hij zich bij de ge- 
meente of bij de NZH-kantoren een vast- 
rechtkaart (kwartaalkaart of jaarkaart) 
aanschaffen. 

Om praktiese redenen begint de ver- 
koop van driemaands-vastrechtkaarten vijf 
werkdagen voor de aanvang van elk kwar- 
taal en dan alleen voor dat kwartaal. 

Met nadruk wijst men er op dat de 
reduktie alleen geldt voor enkele reizen en 
retoers, dus: meerrittenkaarten, dagkaarten 
en abonnementen vallen buiten de regeling. 

Om redenen van praktiese en sociale 
aard is aan de gemeenten in het NZH- 
vervoergebied gevraagd als tussenpersoon 
bij de verkoop op te treden. De gemeenten 
hebben daarbij de vrijheid de vastrechtkaart 
tegen een verminderde prijs of zelfs gratis 
aan hun bejaarde inwoners ter beschikking 
te stellen. 

Bij verkoop door de gemeente kost 
een kwartaalkaart f 6,50 en een jaarkaart 
ƒ 20, — ; bij verkoop door de NZH zijn de 
prijzen respektievelijk ƒ 8,50 en ƒ 25, — . 

Op het tijdstip van informatie was ten 
hoofdkantore van de NZH bericht van be- 
reidheid tot bemiddeling bij de verkoop van 
vastrechtkaarten ontvangen van de gemeen- 
ten Abbekerk, Akersloot, Anna Paulowna, 
Assendelft, Avenhorn, Beemster, Benne- 
broek, Bergen, Beverwijk, Callantsoog, Enk- 
huizen, Haarlemmermeer (hulpsekretarie 
Zwanenburg), Heemskerk, Heemstede, Den 
Helder, Hpendam, Jisp, Katwijk, Langedijk, 
Leiderdorp, Limmen, Lisse, Midwoud, Mon- 
nickendam, Niedorp, Noordwijk, Noordwij- 
kerhout, Obdam, Opmeer, Oudendijk, Pur- 
merend, Rijnsburg, Schermer, Schoorl, Sint 
Maarten, Sint Pancras, Sijbekarspel, Twisk, 
Ursem, Valkenburg (Z.-H.), Velsen, Ven- 
huizen, Voorhout, Voorschoten, Wassenaar, 
Wijdewormer. 

De gemeente Haarlem heeft dit punt 
in beraad. 

Van de overige gemeenten in het 
streekvervoergebied van de NZH werd nog 
geen bericht ontvangen, dan wel bericht dat 
men geen bemiddeling kan of wenst te 
verlenen. Tot deze laatste kategorie behoort 
ook de gemeente Zandvoort. B en w zien 
het niet als hun taak als tussenpersoon 
bij de verkoop op te treden. Zij beschouwen 
dit als een verkapte subsidiëring van de 
NZH: een overheveling van kosten naar de 
gemeente. Veel vertrouwen in het effekt van de 
geluidwerende muur van 70 meter lang en 
3 meter hoog langs de oosttunnel van het 
circuit viel er dinsdagavond in de zand- 
voortse gemeenteraad niet te beluisteren, 
maar de borstwering tegen het lawaai komt 
er toch. 

Na een uitputtend debat, waarin door 
enkele afgevaardigden met decibels en 
geluidsgolven werd gegoocheld, ging de 
raad tenslotte akkoord met de door b en w 
gevraagde krediet voor de aanleg. Kosten 
ƒ 72.500,— 

Behalve de heer Keur (ar) was 
iedereen, zij het schoorvoetend, voor. Ook 
de heer Flieringa (inspr. nu) die in een 
vorige raadsvergadering had aangekondigd 
nooit meer te zullen meewerken aan enig 
voorstel inzake de racebaan. Laatsge- 
noemde afgevaardigde vroeg nu of het niet 
beter was het raadsvoorstel aan te houden 
tot de minister van volksgezondheid en 
miljeuhygiene de vragen van de 2e kamer- 
leden Voogd en Van Zeil had beantwoord. 
Maar daar zag voorzitter NAWIJN niets 
in. De minister had zoveel vragen van uit- 
eenlopende aard te beantwoorden, dat het 
nog wel enige tijd kon duren voor er een 
antwoord kwam. Bovendien moet niet de 
minister beslissen over het wel of niet 
voteren van gelden voor de muur, maar de 
raad. 

De heer Nawijn legde er in zijn 
betoog verscheidene malen de nadruk op 
dat de gemeenteraad niet verplicht was de 
muur te bouwen, maar ja, dan zou het rijk 
de bouw van de 121 woningen aan de 
Lorentzstraat niet financieren waaraan het 
de geluidwerende muur als voorwaarde 
had verbonden. We staan dus in feite met 
de rug tegen de muur, merkte een der 
afgevaardigden tijdens de diskussies op. 
Ja, dat was zo en het kwam dan ook 
duidelijk in de debatten tot uiting. 

Alleen de heer KEUR had er geen 
moeite mee. Hij meende dat wanneer de 
gemeente door middel van een muur de 
geluidshinder wil beperken, deze dan ook 
konsekwent moet zijn t.a.v. andere lawaai- 
bronnen in Zandvoort. Het lawaai van het 
verkeer dat gedurende de zomermaanden 
onafgebroken door het dorp raast is vele 
malen groter dan op het circuit, betoogde 
de anti-revolutionair. Verder koesterde hij 
grote twijfel aan de uitkomsten van een PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 Autohuur van ouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 door een gespecialiseerd bureau ingesteld 
onderzoek naar de lawaaioverlast. De 
metingen naar sterkte van het geluid 
werden niet op het circuit, maar elders 
uitgevoerd. 

De heer VAN DER MOOLEN zowel als 
zijn socialistiese fraktiegenoot WEBER 
voelden bitter weinig voor het plaatsen van 
de muur, maar deelden mee toch voor te 
zullen stemmen 'omdat alle kleine beetjes 
kunnen helpen'. Eerstgenoemde was er 
tegen dat de financiering van de muur 
zou geschieden uit het 'fonds voor bijzon- 
dere voorzieningen in het belang van de 
volksgezondheid'. Het geld moet de gemeen- 
te maar halen uit de huuropbrengst van de 
racebaan, vond hij. 

De heer VAN AS citeerde een aantal 
bepalingen uit het pachtkontrakt met de 
Cenav, waarin duidelijk wordt gesteld 
dat deze organisatie aansprakelijk is voor 
de gevolgen van de geluidshinder en er 
bovendien aan gehouden is deze zoveel 
mogelijk te beperken. De afgevaardigde 
was daarom van oordeel, dat de Cenav en 
niet het gemeentebestuur de muur dient te 
bekostigen. 

Toch zou ook de heer Van As voor het 
muurkrediet stemmen. Alle beetjes helpen 
immers. 

Voor de heer Pas was het allemaal 
niet nodig. Hij verklaarde met een opge- 
ruimd gezicht dat het circuitlawaai hem als 
muziek in de oren klonk. 'Wanneer ik het 
hoor heb ik het gevoel dat Zandvoort leeft 
en dat moeten we hier juist hebben'. 

En toen begon het tegen elkaar opbie- 
den van decibels die verantwoord zijn (45), 
nog net verantwoord (60) en in het geheel 
niet verantwoord (75). Het circuitlawaai 
zou ergens liggen tussen wat nog net en 
in het geheel niet verantwoord is. Tussen 
deze gesprekken door maakte burgemeester 
Nawijn enkele malen een mooie curve met 
zijn hand waar het circuitgedender ongeveer 
terecht kwam. Het lawaai kruipt volgens 
de magistraat langs de muur omhoog, gaat 
vervolgens over Zandvoort-noord heen en 
slaat neer op de spoorlijn. Het restant van 
het lawaai bereikt het dorp 'sterk verdund', 
zei de burgemeester van Zandvoort. 

Later zou hij bij het debat over de 
bandnotulering van raadsvergaderingen 
tegen een der raadsleden opmerken: 'U 
moet eens komen luisteren naar het af- 
draaien van een geluidsband van de raads- 
diskussies. Het is gewoon onvoorstelbaar 
wat een onzin je dan hoort'. 

We zullen dit laatste niet tegen- 
spreken. gemeente kan bennoheim kopen Voor de door b en w in de raads- 
vergadering van dinsdagavond voorgestelde 
aankoop van Bennoheim — het huis dat op 
de hoek van de Koninginneweg en de Kost- 
verlorenstraat door in totaal acht gezinnen 
wordt bewoond — had het liberale raadslid 
ATTEMA geen goed woord over. 
Raadslid ATTEMA: 'deze aankoop is 
overbodig en zinloos'. Zijn voornaamste bezwaar en dat van 
zijn fraktie betrof niet de aankoop van het 
huis voor f 87.000, — , maar het achter- 
stallige onderhoud waarvoor de gemeente 
zou moeten opdraaien. Ruw berekend was 
volgens de heer Attema met basisherstel en 
renovatie van het pand ruim anderhalve ton 
gemoeid. Een volkomen overbodige en 
onaanvaardbare uitgave, naar sprekers 
mening. 

Hij verweet wethouder Janssens, 'toen 
hij nog aan de andere kant van de tafel 
zat' zich altijd met kracht te hebben verzet 
tegen de aankoop van huizen door de 
gemeente die niet in een of ander bestem- 
mingsplan waren opgenomen. 

Wethouder JANSSENS (inspr. nu) 
kaatste direkt terug dat hij nog altijd het 
standpunt huldigde dat de gemeente 'niet 
ongemotiveerd tot aankoop van huizen moet overgaan'. Maar het betreft hier een uitzon- 
derlijk geval, waarbij niet de financiële maar 
de sociale aspekten het zwaarst wegen en 
moeten wegen. En dan aarzel ik niet een 
dergelijke aankoop in de raad te brengen', 
aldus de bewindsman. 

De socialist VAN DER MOOLEN vond 
dat het t.a.v. de in Bennoheim onderge- 
brachte gezinnen volkomen 'moreel verant- 
woord was het huis aan te kopen'. 

De heer VAN AS (kvp) was van 
mening dat de gemeente niet moet optreden 
als huisbaas en hij kwam tot een nog veel 
hogere kostenraming voor herstel van het 
achterstallig onderhoud als de heer 
Attema. Rond de drie ton, berekende de 
kvp-er. Dit werd krachtig bestreden door het 
kollege van b en w. 

De heer VAN AS besloot zijn betoog 
met te verklaren dat hij ondanks de hoge 
uitgaven toch 'ja' tegen het voorstel zou 
zeggen. 

Voorzitter NAWIJN wees er in zijn 
verdediging van het voorstel op, dat er 
mede op wens van de minister naar wordt 
gestreefd woningvorderingen van twintig 
jaar en ouder te beëeindigen. Dat vond 
spreker tegenover de eigenaars die vele 
jaren van hun bezit verstoken zijn of waren 
een billijke zaak. 

Verder noemde hij het voordeliger deze 
woning aan te kopen dan bij eventuele 
ontruiming de acht gezinnen in voor hen 
onbetaalbare flats onder te brengen. 

De heer ATTEMA bleef zich tegen het 
voorstel verzetten. Wat we moeten doen, 
zo adviseerde de liberaal, is alles bij het 
oude laten. Hij was van menig dat de 
gemeente niet moest zwichten voor de drei- 
ging dat bij eventuele opheffing van de 
vordering de huidige eigenaresse de bewo- 
ners van Bennoheim de huur zal opzeggen. 

Nadat chu-wethouder VAN DER MIJE 
van sociale zaken het maatschappelijk 
belang van de aankoop had bepleit — 'wij 
moeten veel meer woningen kopen en na 
herstel ter beschikking stellen van mensen 
die geen hoge huren kunnen opbrengen' — 
schaarde de meerderheid van de raad zich 
achter het voorstel van b en w. De vvd 
was en bleef tegen. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 30 juni en zondag 1 juli: 
Zr. T. Dijk, Lorentzstr. 435, tel. 2382. raad vreest onbetaalbare huren 
voor nieuwbouwflats eanduüorrse hoeran} 1 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 1 juli: 

10.30 uur: ds. C. Mataheru. 
Bediening Heilige Doop. 
Kollekte Pastoraat buitenland. 

GEREF. KERK 

Zondag 1 juli: 

10 uur: pastor E. Noort, Göttingen (Dld.) 
19 uur: pastor E. Noort, Göttingen (Dld.) 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 1 juli: 

10.30 uur: prof. dr. mr. J. A. Oosterbaan 
d.g. Heemstede. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. Klein en groot 

eten v. d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 ;^|l belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4, 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. De kredieten voor het bouwrijpmaken 
van de gronden langs de Noorderduinweg 
t.b.v. de volkswoningbouw — voor 1973 een 
bedrag van ƒ 406.000, — én f 500.000, — 
voor 1974 — kwam er niet zonder slag 
of stoot door. De heer KOK (azb) drong er bij het 
kollege op aan om in samenwerking met de 
woningbouwvereniging EMM een onderzoek 
in te stellen naar de bouw van goedkope 
woningen. De huren zijn nu al onbetaalbaar 
geworden. Hij vroeg zich in dit verband 
af of de voorgenomen bouw van 121 wo- 
ningen in de Lorentzstraat wel moet door- 
gaan. In feite zou men dit bij de EMM zelf 
moeten gaan inzien. Dit kan gewoon niet 
meer, aldus de heer Kok. 

Tevoren had de heer RUDENKO de 
vraag opgeworpen of men wel verder moet 
gaan met het bouwen van woningen in de 
richting van het circuit. Ook die zullen 
moeten worden voorzien van geluidwerend 
materiaal en dit zal de huren nog meer 
opjagen, meende hij. De heer WEBER 
daarentegen vond de kostenstijging niet 
ekshorbitant hoog. 

De kvp-er VAN AS toonde zich wèl 
bezorgd over de oplopende kostenspiraal. 
Waar gaan we met de nieuwbouwplannen 
naar toe, verzuchtte hij. De huren kunnen 
door de mensen, waarvoor de woningen 
bestemd zijn, niet worden opgebracht. 

De heer KEUR merkte op dat de wo- 
ningbouwvereniging t.a.v. de huren geen 
enkel verwijt kan worden gemaakt. De ver- nieuws kort 
en klein Eks-wereldkampioen Jacky Stewart 
heeft afgelopen dinsdag in zijn funktie van 
voorzitter van de Grand Prix Drivers Asso- 
cation een onverwacht bezoek aan het 
circuit gebracht en de racebaan voor het 
houden van de voor a.s. zondag geplande 
formule 5000-races afgekeurd. Het door- 
gaan van de Grand Prix., welke is vast- 
gesteld op zondag 29 juli, hangt af van een 
tweede keuring die Stewart omstreeks 
15 juli zal houden. 

De watersportvereniging Zandvoort 
heeft in het afgelopen weekeind bij zeil-wed- 
strijden voor de kust van Scheveningen, 
welke waren georganiseerd door de zuster- 
vereniging in die plaats, voor de tweede 
achtereenvolgende keer de door de plaat- 
selijke vvv beschikbare wisselbeker gewon- 
nen. De organiserende vereniging eindigde 
op de tweede en Katwijk op de derde 
plaats. Aan de wedstrijden namen naast de 
reeds genoemde verenigingen Texel, 
Egmond aan Zee, Noordwijk, 's-Gravenzan- 
de, Hoek van Holland en Rockanje deel. 
De wisselbeker aan de zandvoortse zeezei- 
Iers werd uitgereikt door miss Holland 1973. 

Gistermorgen hebben Ged. Staten van 
Noord-Holland hun goedkeurig verleend aan 
het raadsbesluit, waarbij aan ZSV Zand- 
voortmeeuwen een renteloze geldlening 
werd verstrekt t.b.v. de bouw van een 
nieuwe klupakkommodatie voor de junior- 
velden van de vereniging aan de Van Len- 
nepweg. 

Afgelopen maandag moest de brand- 
weer in aktie komen voor een duinbrandje 
nabij de Sophiaweg. Kort na aankomst 
slaagden de vuurbestrijders er in de vlam- 
men te doven. Dinsdagmorgen werd de 
brandweer gealarmeerd voor het bestrijden 
van een brandje in een bestelwagen van 
de dienst van publieke werken. Oorzaak was 
het oververhit raken van een in de wagen 
geplaatst aggregaat. toer- in noord holland 
in het teken van het water Toer-ln Noord-Holland 1973, bundeling 
van toeristisch /kulturele manifestaties 'in 
deze provincie tijdens het zomerseizoen, 
ging j.l. vrijdag van start met het water als 
hoofdthema. Noord-Holland, provincie met polders, 
molens en gemalen, heeft immers veel te 
maken met water, zo heeft het bestuur van 
de Toer-in geoordeeld. En water heeft op 
zijn beurt weer alles te maken met de 
milieuproblematiek die velen van ons dage- 
lijks bezighoudt. 

In tenminste drie tentoonstellingen 
staat het water direkt centraal. Dat is aller- 
eerst het geval in Heemskerk waar in de 
Constantijn Huijgensstraat een ekspositie 
is ingericht onder de titel Waterverhaal. Met 
als thema Duin-Water wordt een beeld 
gegeven van de winning van duinwater en 
de konsumptie van drinkwater. Er wordt 
tevens de aandacht gevestigd op de moge- 
lijkheden tot bezoek aan strand en duinen 
in de omgeving van deze gemeente. 

'Kappen, kapers en korvetten' heet de 
tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen, die een indruk wil geven van de 
vergane glorie der Zuiderzeestadjes en de 
visserij op zee waar die gemeenten van 
moesten bestaan. Er is echter meer in 
Enkhuizen: naast de mogelijkheid tot het 
maken van een reisje over het Uselmeer per 
botter, heeft ir. het kultureel centrum de 
Drommedaris een dokumentair-getinte eks- 
positie plaats over de Markerwaard. Ook 
hier dus weer een onderwerp dat volop in 
de aktualiteit staat. De samenstellers heb- 
ben getracht de voor- en nadelen van de 
inpoldering in evenredige mate naar voren 
te brengen. 

Tenslotte wordt in de Grote Hallenkerk in Monnickendam een ekspositie gewijd 
aan de Noordhollands waterbeheer dat 
sinds 1544 door het Hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemer- 
land en Westfriesland wordt waargenomen. 
Misschien wel het meest van alle manifes- 
taties wordt in Monnickendam duidelijk in 
welke noodsituatie wij straks met ons 
drinkwater verkeren. 

Indirekt met het water hebben nog 
vele andere tentoonstellingen te maken. 
In Westzaan ging dinsdag 'kijk kikkers' 
open, 'terwijl in het Weefhuis in Zaandijk 
een tentoonstelling handelt over de scheeps- 
bouw door de tijden heen in de Zaanstreek, 
'Het schip van de Czaar' geheten. Een 
boeiend tijdsbeeld, volgens deskundigen 
een ekspositie die zeker van topkwaliteit 
is. •"■ 

Nieuw bij de Toer-in van dit jaar is de 
zogenaamde toerbios. Het is een openlucht- 
bioskoop met een twee uur durend 
programma van animatie- en tekenfilms, 
slapsticks en dokumentaires. De toerbios, 
die een reizend karakter heeft, is een 
produktie van de techniese theatergroep 
Perspekt uit Haarlem. Om alvast te noteren: 
op 4 juli 21.30 uur komt de toerbios in 
Zandvoort en op 12 juli om 21 uur op de 
Brink in Castricum. 

Nog voor de opening van de Toer-in, 
is dezer dagen een uitgebreide en rijk 
geïllustreerde informatiekrant van de pers 
gekomen in een oplaag van 110.000 stuks 
die voor het eerst in eigen beheer kon 
worden uitgevoerd. De krant vermeldt acht 
toeren met allerlei wetenswaardigheden 
over wat onderweg in de stad en op het 
land kan worden bezichtigd en in veel 
gevallen kan worden bezocht. De speciale 
Toer-in krant zal op strategiese punten, 
onder meer bij de VVV's, gratis verkrijgbaar 
zijn. eniging Heeft dit eenvoudig niet iiMde hand. 
De huurprijzen worden van bovenaf, bepaald. 
Toch was ook hij wel bezorgd 1 ' over de 
huidige ontwikkeling. -. , 

Wethouder JANSSENS betoogde dat 
het hier een duidelijke afronding van een 
eerder gemaakt en ten dele reeds uitge- 
werkt bestemmingsplan betrof. Dit plan 
moet zeker worden verwezenlijkt, want aan 
woningen voor alleenstaanden bestaat een 
enorme behoefte. We hadden er al veel 
eerder mee moeten beginnen. Terugdraaien 
kan en moet niet meer. 

Burgemeester NAWUN wees er op dat 
vooral de loonkosten de afgelopen twee jaar 
schrikbarend omhoog zijn gegaan. Uit deze 
kostenstijging zou een hogere subsidie uit 
de schatkist moeten voortvloeien, maar dat 
is niet het geval. De rijksoverheid handelt 
hier tweeslachtig. Wel staat het rijk een 
risikoklausule toe, maar trekt daaruit niet 
de konsekwenties de subsidies te verhogen 
indien zich kostenstijgingen voordoen, aldus 
de heer Nawijn. Thans ontwikkelt zich een 
situatie waarin de Bouwkosten omboog 
gaan en de subsidie omlaag. 

Spreker herinnerde er aan dat het 
kollege reeds bij de minister aan de bel 
heeft getrokken om de huren van sommige 
nieuwbouwflats — nu reeds ƒ395, — p.m. 
— beduidend terug te draaien. Een on- 
derzoek naar de bouw van goedkope 
woningen wilde hij best bevorderen, maar 
woningen in de prijsklasse van ƒ 180, — 
per maand, waarover was gesproken, zag 
de heer Nawijn nog niet direkt zitten. Die 
wilde hij eerst wel eens bekijken. 

Tenslotte ging de raad met de ge- 
vraagde kredieten akkoord. J.l. dinsdag slaagde aan de TH te Delft 
onze plaatsgenoot W. F. Prins cum laude 
voor het ingenieurseksamen. 

Aan de VU te Amsterdam behaalde 
Marjon Spolders-Van Es haar doktoraal 
klassieke talen. 

Woensdagmiddag slaagde in Haarlem 
de heren R. van der Mije en H. E. Weber 
voor het diploma hoofd-brandwacht. 

Morgen wordt de maandelijkse kunst- 
markt gehouden op het Gasthuisplein van 
10 tot 22 uur. Maandag 2 juli kan de jeugd 
schatgraven op het strand: verzamelen om 
10 uur bij de strandpost Piet Oud op het 
Noorderstrand. 

Maandag 2 juli konserteert het Noord- 
hollands Phüharmonisch Orkest onder lei- 
ding van André Vandernoot vanaf 20.15 uur 
in de hervormde kerk aan het Kerkp.len. Op 
het programma staan werken van Mozart 
en als solist treedt op Aart Smit met 
klarinet. 

Woensdag 4 juli om 21.30 uur wordt 
er op het parkeerterrein van de Burgemees- 
ter Van Alphenstraat een openluchtfilmvoor- 
stelling gegeven en donderdag 5 juli wordt 
de tweede zandbouwwedstrijd op het strand 
voor paviljoen acht bij de Rotonde gehou- 
den. De wedstrijd begin om 13 uur en er 
wordt in twee groepen gewerkt: tot 15 jaar 
en 15 jaar of ouder. ww zandvoort 
gaaf aktie voeren 
tegen zd. afrikaanse 
sinaasappelen In het kader van de grote landelijke 
aktie 'Boycot Outspan' zal de wereldwinkel- 
groep in Zandvoort in samenstelling met. 
een groep uit Haarlem op plaatselijk niveau 
aktie voeren om de zuidafrikaanse 
Outspan-sinaasappelen te boykotten. 

In een toelichting op de aktie delen 
de wereldwinkeliers mee dat deze sinaas- 
appel wordt verbouwd op plantages in 
Zuid-Afrika welke in handen zijn van de 
blanke minderheid van dit land. In de oogst- 
tijd worden grote hoeveelheden zwarte 
plukkers uit hun oorspronkelijke woongebied 
gehaald en naar verschillende kampen ver- 
voerd. Onder deze plukkers bevinden zich 
mannen, vrouwen, kinderen en ouden van 
dagen. Zieken en niet meer dienstige 
bejaarden worden afgevoerd naar zoge- 
naamde hervestigingskampen. 

Voor gemiddeld 2 gulden per dag 
(sommige boeren Betalen niet meer als 
drie kwartjes) worden de plukkers gedwon- 
gen onder slechte omstandigheden, de 
vruchten uit de boom te halen. 

Al dit onrecht is notabene verankerd 
in de wet. De apartheidswet. 

Op verschillende terreinen en in ver- 
schillende landen hebben groepen mensen 
al aktie gevoerd tegen het beleid van de 
zuidafrikaanse regering. In Zandvoort zullen 
de detailhandelbedrijven in aanmerking 
komen die Outspan-sinaasappelen inkopen. 
Deze bedrijven zullen worden verzocht 
andere merken in te kopen. Vervolgens zal 
er een lijst worden gepubliceerd welke 
bedrijven aan de boykot meewerken en 
welke niet, om zodoende de konsument in 
de gelegenheid te stellen deze vruchten 
te boykotten. " * 

Morgen, zaterdag 30 juni, zullen er - 
regelmatig stands zijn waar u informatie 
kunt krijgen en 's avonds om half tien 
wordt bij de koffiebar 'De Gnoom' aan de 
Bakkerstraat de film 'Diskussie gesloten' 
vertoond.; De film geeft een beeld van de 
situatie waarin de zwarte en blanke be- 
volking .van Zuid-Afrika verkeert. < 

Zaterdag 7 juli ~zal er een straat-"' 
theater' optreden . -' j 

Toor alle verdere ihforrrfatie kunt u 
terecht in wereldwihkel. 

De boykotaktie wordt -gevoerd op 
initiatief van de onderdrukte Zuidafrikanen 
zelf om een halt toe te roepen aan de 
deportatie en het uitzichtloze apartheids- 
systeem van Zuid-Afrika, aldus dé'wereld- 
winkel. voor de 
hamer viel . . . 

' deelde voorzitter Nawijn in de raads- 
vergadering van dinsdagavond mee, dat het 
kollege de op de agenda staande Nota 
inzake het subsidiebeleid graag in een vol- 
gen de bijeenkomst behandeld wilde zien. 
Tengevolge van een kommunikatiestoornis 
ten raadhuize was de nota niet verzonden 
aan de pers en de zandvoortse kulturele 
en sportverenigingen, zodat zij van de 
inhoud geen ken/iis hadden kunnen nemen. 
En het was toch echt wel de bedoeling 
geweest er de buitenwacht over te infor- 
meren. Het manko in de berichtgeving zou 
snel worden hersteld. 

. En dat gebeurde prompt. Woensdag- 
morgen werd 'de nota bij de koerjant be- 
zorgd. Nu nog publiceren, 't typmt er aan. 

Op initiatief van wethouder v. d. Mije 
machtigde de gemeenteraad het kollege 
van b en w de justitie in te schakelen bij de 
invordering van achterstallige kosten voor 
gas- en watertarieven, dit tot een bedrag 
van ƒ 1500, — . Dat zal de omslachtige 
procedure van voorbereiding van de invor- 
dering aanmerkelijk vereenvoudigen, werd 
er gezegd. \ 

Tot' plaatsvervangend lid van de kom- 
missie midden- en kleinbedrijf in de 
vakature Zoet werd met 9 tegen 7 stemmen 
de heer Weber benoemd. De heer Pas was 
door de fraktie van de vvd als tegenkan- 
didaat gesteld, wegens zijn ervaring in het 
middenstandsbedrijf. De aanbeveling mocht 
niet bafen. De heer Pas haalde het niet. 

De gemeenteraad keurde de aankoop 
van een stuk grond van de gemeente Bloe- 
mendaal aan de Zuidlaan — / 25.500, — 
— goed. Hoe stond het met de uitvoering 
van het bestemmingsplan 'Zuidlaan, waar- 
van het landgoed 'Groot-Bentveld' deel 
uitmaakt', werd er gevraagd? Deze zit nog 
steeds in de ambtelijke molen, vertelde 
burgemeester Nawijn. 

Het betreft hier een ingewikkelde pro- 
cedure tussen gemeente, provincie en 
monumentenzorg. De gemeente zag liefst 
dat er niet op de beschikbare bouwgrond 
werd gebouwd. Maar met de opbrengst van 
de grond kan de noodzakelijke restauratie 
van het landhuis worden gefinancierd. 
Een dilemma dus. 

De fraktie van de vvd voelde bij monde 
van de heer Joustra niets voor de aanleg 
van een trimbaan. Een dergelijke baan is 
niet goed voor de hartslag en de bloedvaten, 
betoogde hij. De afgevaardigde las een 
lang populair-wetenschappelijk artikel over 
deze materie voor en werd na tien minuten 
onderbroken door voorzitter Nawijn. 'Kunt 
u het niet wat bekorten, u leest een heel 
boekwerk voor', merkte deze op. 'Ik ben 
zo klaar, meneer de voorzitter', antwoordde 
de heer Joustra onverstoorbaar. 

Hij voltooide zijn voordracht van 'het 
artikel en de gemeenteraad ging over tot 
stemming. De waarschuwing van de heer 
Joustra sorteerde geen effekt. Er komt een 
trimbaan. Daarvoor is plaats in het Vijver- 
park. 

De raad ging akkoord met het verlenen 
van medewerking aan een golveninstallatie 
voor het in aanbouw zijnde Sportfondsenbad 
Zandvoort aan de Van Lennepweg. De heer 
Attema aarzelde, hij vond het een nogal 
dure uitgave, f 400,000, — , maar tenslotte 
stemde hij er mee in. 

De raad ging akkoord met een wijzigng 
van het reglement van orde waarin wordt 
bepaald dat in bijzondere gevallen de 
traditionele wijze van notuleren zal worden 
gehanteerd, inplaats van een bandopname. 

De volgende raadsvoorstellen gingen 
tenslotte direkt onder de hamer: 

Schadevergoeding verordening ont- 
ruiming gemeentewoningen 'Noordbuurt. 

Aankoop perceel Pakveldstraat. 

Aankoop perceel Kruisweg. 

■Opbergen van gelden en geldswaarden 
ten kantore van de gemeente-ontvanger. 

Aanvraag eks art. 72 l.o. wet 1920 
t.b.v. aanschaf vloerbedekkng etc. (Wilhel- 
minaschool). -., 

Uitgifte grond in erfpacht t.b.v. manege 
aan de Keesomstraat. ■• .. 

Aankoop blote eigendom van een per- 
ceel aan de Prinsenhofstraat. 

Aankoop speelleermateriaal Hannie 
Schaftschool. 

.Aanvraag eks a"rt. 72 l.o. wet 1920 
aankoop leermiddelen Wilhelminaschool. 

Aanvraag eks art. 72 l.o. wet 1920 
aankoop kasten e.d. Wilhelminaschool. nooit nachtraces 
op zandvoort in de rondvraag van de dinsdagavond 
gehouden raadsvergadering < ontwikkelde 
zich een venijnig vraag en antwoordspel 
tussen de socialist Weber enerzijds en 
burgemeester Nawijn anderzijds over de na- 
leving van de bepalingen In het pacht- 
kontrakt met de Cenav, Inzake de tijden 
waarop circultwedstrijden mogen plaats- 
vinden. 
Raadslid WEBER: 'Dank u, dat wilde ik 
alleen maar horen'. 

De heer WEBER informeerde naar de 
reden waarom dé races op tweede pinkster- 
dag een uur eerder waren begonnen als 
in de pachtovereenkomst was vastgelegd. 
Uit de in het kontrakt genoemde tijden was 
hem verder gebleken dat de burgemeester 
toestemming zou kunnen geven voor het 
houden van nachtraces. 

De heer NAWIJN repliceerde, dat de 
wedstrijden op tweede pinksterdag niet 
onder de zondagswet vielen. / 

De heer WEBER: 'Ja, maar in de pacht- 
voorwaarden wordt bij de aanvangstijden 
van de races gesproken van zondagen èn 
erkend christelijke feestdagen. Tweede pink- 
sterdag is toch een erkende christelijke 
feestdag? 

Voorzitter NAWIJN: 'Ja, dat is zo'. 

De heer WEBER: 'Dan zou ik graag 
van u willen vernemen welke dwingende 
redenen er de oorzaak van zijn geweest dat 
door u toestemming werd gegeven een uur 
eerder van start te gaan'. 

Voorzitter NAWIJN: 'De toestemming 
werd gegeven op grond van het aantal 
geplande wedstrijden'. 

De heer WEBER: 'Oh, dus wanneer de 
Cenav .meer races op één middag gaat 
organiseren kan men eerder beginnen'. 
Voorzitter NAWIJN met stemverheffing: 
'Dat is zeker niet het geval en een eventueel 
verzoek tot ontheffing zal iedere keer op- 
nieuw worden bekeken. 

De heer WEBER bleef vasthouden: 
'Uit de bepalingen blijkt verder dat u toe- 
stemming kunt geven voor het houden van 
races in de nachtelijke uren'. 

Voorzitter NAWIJN: ,Daar is niets over 
bepaald'. 

De heer WEBER gaf de tijden op. 

Voorzitter NAWIJN: 'Daar zal ik nooit 
mijn fiat aan geven'. 

De heer WEBER: 'Dank u, dat wilde ik 
alleen maar horen. Geen races gedurende 
de nacht'. 
rekreade start maandag '';>' Van 2 Juli tot 11 augustus zal Zand- 
voort weer in het teken staan van Rekreade, 
een in 1968 door de gezamenlijke zand- 
voortse kerken in het leven geroepen dienst- 
betoon, dat zich uit in georganiseerd 
rekreatiewerk en dat nu, vijf jaar later, een 
niet meer uit Zandvoort weg te denken 
'zomerevenement is geworden. Wederom slaagde de kommissie er in 
een aantal jonge mensen te vinden die be- 
reid zijn om gedurende bovengenoemde 
periode kinderen in de leeftijdsgroep van 
7 tot 13 jaar (zowel van ingezetenen als r 
van badgasten) op ,een bijzonder originele 
wijze bezig te houden. Het zijn voornamelijk 
studenten van pedagogiese en sociale 
akademies, maar ook jongelui die ervaring 
of soms alleen maar interesse hebben in 'f 
jeugd- en rekreatiewerk. 

De in het jaarverslag over 1972 doof 
de kommissie geuite wens voor het komende 
seizoen een fulltimer aan te trekken die 
zich zou kunnen belasten met de voorbe- reiding en de organisatie van de weekends, 
de publiciteit en de begeleiding van de 
teams kon, dank zij een gemeentelijke sub- 
sidie, in vervulling gaan. Het werd Kees 
Wierda uit Haarlem, die zich momenteel 
oriënteert op het veelomvattende werk dat 
de teamleden straks weer te wachten staat. 
Bovendien is hij druk bezig met de voor- 
bereidingen voor het komende weekend, 
waar alle medewrkenden aanwezig zullen 
zijn. Ook het verzorgen van een wekelijks 
rekreade-bulletin zal tot zijn taak behoren. 

Dit jaar zal de rekreadevlag slechts 
van drie projekten wapperen: de kleuter- 
school de Woelwaters, hej, Jeugdhuis achter 
de hervormde' kerk en/de kampen de - 
Zeereep/de Branding. Daar de program' 
ma's uiteraard afhankelijk zijn van het weer 
kan' over de aard van de rekreatieiektiviteit- 
ten nog niet veel worden gezegd.' Wel 
weet men dat door omstandigheden het - 
projekt. in noord veertien dage,n eerder zal 
sluiten 1 , 1 iets dat door de koninlissieleden 
oprecht wordt betreurd daar de belangstel- 
ling in deze wijk altijd bijzonder groot was. 
Men hoopt hiervoor dan, .oo.k,. alsnog een •' 
oplossing te vinden. Kr. M. ATTENTIE!! 

NIEUW 
ADRESBOEK In het najaar verschijnt het nieuwe 
adresboek Zandvoort. In verband met 
het recht op privacy verzoeken wij de 
gezinshoofden of zelfstandigen die 
in dit boek niet vermeld wensen te 
worden dit schriftelijk aan ons door 
te geven voor I juli. 

Mocht u in de vorige uitgave een ver- 
keerde vermelding hebben gehad kunt 
u de correctie eveneens schriftelijk 
voor 1 juli opgeven aan: 

Uitgeverij Polak, Prins Hendrikkade 
20 — 21, Amsterdam. CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
1ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Bauraverenlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort • Telefoon 55 31 

Voor aan- of verkoop van uw, 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Oók U! 

Centrale Verwarming GAS - OLIE 


• 


landelijke erkenning 


• 


stooktechnische adviezen 


• 


vrijblijvende offertes 


• 


onderhoud- en controle 


• 


weekend service 


• 


eigen showroom 


• 


geschoold personeel „DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem. 
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na 
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. HUrZEELHORST 

banketbakker 
kok' 

Thuis dineren 

is toch veel intiemer! 

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis 
uit bent! 

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie. 

Koude buffetten vanaf 12 personen. 
Verzorging van recepties, enz. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. TE KOOP 

WILLEMSTRAAT, klein huis 

in het centrum van het dorp, bevat- 
tende begane grond, woonkamer met 
aangrenzende kleine slaapkamer, mo- 
derne grote keuken, toilet, douche- 
ruimte, kleine plaats achteruitgang; 
zolderverdieping met 4 kleine slaap- 
kamers, cv. gas. Vraagpr. f 49.500,-. 

Inl. Makelaarskantoor G. A. Cense, 
telefoon 02507—2614. 
SCHILDERSBEDRIJF l Fa J. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame • Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen WistU 
dat in 

Oude 
DeDAF-dealer 

en de nieuwe manier 

van rijden 

Wij kunnen u natuurlijk uitgebreid 
onze mening geven over het rijden in DAF. 

Maar uw eigen ervaring is voor u veel 
belangrijker. U zou eigenlijk eens 
een proefrit moeten maken. 

Van ons mag dat, lang en ver. Wanneer 
mogen we de deur voor u openhouden? 
Automobielbedrijf H.P. Kooijman b.v. 

DAF 

de nieuwe manier van rijden Brederodestraat 6 — 10 - Zandvoort 
Tel. 02507—3242 „TECHNISCH WERK" 

centrale verwaxming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT — TELEFOON 3270 i adverteren 
doet verkopen omroepers omroepers |^ De Tournedos met een 

knoflooksausje 

geserveerd wordtl 

• 

De keuken tot 02.00 uur 

's nachts geopend isl 

* 

De stemming goed isl 

* 

De foto's exclusief zijnl Geopend: 16.00 — 03.00 uur. 
Dinsdag gesloten. 

Haltestraat 44 
Tel. 5985 (02507) Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
..l- Telefoon ,31 37 53-31 04 57 

ZANDVOORT • KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen 11 en 12 

telefoons 2135 Bü SALON ANTONIO in Bentveld 

*■ is plaats' voor een 

beschaafd meisje 

om via het leerlingenstelsel opgeleid te 

worden tot KAPSTER. 
Zandvoortselaan-369, Bentveld. 
Tel. 023—24 09 77. 
Na 18 uur, Zandvoort, tel. 5694. Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARATIES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
3 1 60 92 • Haarlem Kunst- en Antiekmarkt 

zaterdag 30 juni 

Gasthuisplein 

Studio Harry Pot, Bentveld 
•vraagt m. spoed WERKSTER 
voor 5 ocht. p.w. van 8.30 
tot 10 u. Tel. 023—244027. Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper HET 

ORANJE-GROENE KRUIS 

Van 2 tot en met 15 juli 

zal het wijkwerk worden 
verricht door zr. J. Visch, 
van 16 tot en met 31 juli 
door zr. S. Kraan-de Kroon. 

Beiden zijn telefonisch be- 
reikbaar onder no. 6364 
(Gezondheidscentrum). 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 

Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf ■ Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. i // CHINEES-IND1SCH RESTAURANT // Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 
"i Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 
■ Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
Open van 11 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. , 

■ i. 

Ook voor uw zakenlunch. - Afhalen mogelijk. dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs 1 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. Rustige oudere DAME biedt 
zich aan als BABY-OPPAS. 
Tel. 4162. 

1'e koop gevr.: lege, woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023.37 77 67. 

Voor DIREKT GEVR. etage, 
flat of huis voor permanent. 
Bellen 020 — 43 11 21. Service 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 • 2424 

Nieuw • Verkoop 
Occasions KUIK - TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. st. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 p st. 

Gevraagd POMPBEDIENDE 

voor de dagdienst, 5-daagse 

werkweek, zondags vrij. 

Automobielbedrijf 

H. P. Kooijman b.v. 

Brederodestr. 6-10, tel. 3242 TE -KOOP: monobandrecor- 
der; Marklin speelgoedtrein 
locomotief (zeer mooi). Tel. 
2819. 

TE KOOP zeilboot met b.b.- 
motor, prijs ƒ 1000, — en 
2 Volkswaqens Porsche vel- 
gen, nieuwe Rad Banden. 
Tel. 5930, Swaluëstraat. 16. 

Kunst- en Antiekmarkt 

zaterdag 30 juni 

Gasthuisplein ALLES VÓÓR UW BABY/ 
'KÜlK" ','■■.: x' "TEXTIEL; PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W. 

NICO v. d. VOORT, 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

Te koop CASSETTERECOR- 
DER plus cassettes. Treub- 
straat 2. Tel. 4741. Voor HONDEN 

en hun verzorging zoals 

WASSEN • TRIMMEN 

KNIPPEN - SCHEREN 

NAGELS KNIPPEN 
OREN SCHOONMAKEN 

enz." enz. 

Dat is specialistenwerk 

Mevr. WEZENBEEK 

Gedipl. dierenverzorgster. 

Specialiste toiletteren 

van honden. 

Fa. WEZENBEEK 

Bouwes Passage 17, 

Tel. 4310 of 5734. 

Gevr. PAARDRIJLAARZEN, 
maat 37/38. Aangeb. maat 
36 in goede staat. Bredero- 
destraat 118. Zandvoort. 
Tel. 5159. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaai 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor f 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGERI 

GOSSAMER: normale prijs 
/ 2.25 per 3 stuks : . NU: 

12 stuks + 3 gratis f 9. — 
24 stuks + 9 gratis f 18.— 

FETHERLITE: normale prijs 
ƒ 3.— per 3 stuka > NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 12.— 
24 stuks + 9 gratis f 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOOKSHOP 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) 

IKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. 

Schildersbedrijf C. PAAP 
(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! 

NVSH CONDOOMS 

nergens voordeliger 
Bookshop Buureweg 7 

•; Te huur aangeb. gem. ZOL- 
fii DER-ETAGE, juli of langer 
NS'en te huur aangeb. gem. 
ÉjETAGE, augustus. Tel. 2794. Sohii 

bedrijf 

U.C. v. fyfy telefoon 2638. Te koop SPORTWAGEN '66 
Triumph Spitfire, pr. ƒ 3250 
met zomer- en winterkap en 
nieuwe gereviseerde motor, 
van partikutier. Tel. 6177, 
na 19 uur. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 
Sfeervol DINER DANSANT in 

3iotel ^Rouweö 

^Z,andooort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. Wie helpt ons? 

JONG ECHTPAAR 29 en 30 jr. met zoon 
10 mnd., nog steeds bij ouders in, zoekt 

woonruimte 

huur of koop voor nu of afzienbare tijd. 
Beide ingez. van Zandvoort. Tel. 2582. 65 + VANAF 1 JULI VOOR HALF GELD REIZEN 
MET DE BUSDIENSTEN VAN DE NZH 

Voor het verkrijgen van inlichtingen eventueel re- 
ductiekaarten kunnen alle inwoners van Zandvoort 
vanaf 65-jarige leeftijd zich vervoegen bij het 
Bestuur van de Algemene Bond van Bejaarden op 
maandag 2 juli of dinsdag 3 juli p.a. Thorbecke- 
straat 12. Tel. 2926. Schoonheidssalon ^ien bakker 

Lid A.N.B.O.S. 

• GEZICHTSBEHANDELING 

• LICHAAMSMASSAGE 

• ELEKTRISCHE ONTHARING 

• HARSBEHANDELING 

• MAKE-UP 

• MANICUREN 

Frans Zwaanstraat 08 • Zandvoort 

Afspraken: tel. 02507—3621 f^^l^^^N^Ni^^É^^^^^^^^^^^^i Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE 

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351 AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023 -31 01 26 ^»i^«"i^» ' »i«» » cnpp n c n tot 

v.a. 27/6 Amsterdam, j. v. Galenstr. t.o. Marcanti, ledere dag 2 voorst, om 3 en 8 uur! 

Circustel. 020 — 38 53 43 Wij zijn weer begonnen 

MET ONS BEKENDE 
DAGTOCHTENPROGRAMMA 

Maandag: Den Haag • Madurodam 

Dinsdag: Volendam - Marken 

Woensdag: Aalsmeer • Rotterdam 

Donderdag: Soestdijk ■ Gouda - Hoorn 

Donderdag: Brussel • Antwerpen 

Vrijdag: v.m. Alkmaar kaasmarkt 

Vrijdag: n.m. Amsterdam havenrondvaart • 
rijksmuseum 

Het ideale programma voor u en uw gasten. Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 

Doe mee met de Seven-Up juttersaktie en win bovendien een mooie prijs in onze grote schatgraaf wedstri jd op het strand. Zorg datje erbij bent. Alles watje mee 
moet brengen zijn je vriendjes, zin om te 

l jutten en zin in één van de fijne prijzen. 

't Watje kunt winnen? Een fiets; grote 
tenten; rubberboten of één van de vele 
kleinere prijzen zoals crocketspelen enz. 

Best de moeite waard, want iedereen kan 
zo maar meedoen. Kom dus op tij d, ■' 
die prij zen zijn snel gevonden. - 
Zet 'm up met Seven-Up. Maandag 2 juli: Zandvoort 

aanvang: 13.30 uur 

verzamelpunt: Reddingspost 

Piet Oud, Noordzijde ^ 03 the clean drink BEACH-IN 

Passage 24, Zandvoort 

Grote sortering Eigen atelier Verder RUGLOZE JURKJES 

met eventuele bijpassende BIKINI'S NIEUW: 

Gebleekt en voorgewassen DENIM 
PAKKEN (gebprduurd en spijkers) 

Komt u eens kijken! \y y E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973 K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instrukteurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM 1HJW 

WYCK 

ZAND- 
YOOM 
Hilversum, 's-Gravelandscwcg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Ovcrholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflafs. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55,500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Cosfer 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbertsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 ACCOUNTANTSKANTOOR 

A. HOEKEMA 

Frans Zwaanstraat 82 - Zandvoort 

Gesloten wegens vakantie 
van 12-7-73 tot en met 4-8-73 

Telefoon 02507—3369 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 1 1 ■ Telefoon 2872 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jaa Koper" 

DORPSPLEIN 11 - Telefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 J. Portegies - Schoenservice 

(§Ude iSchoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 73e jaargang no, 48 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 3 JULI 1073 
nieuwsblad uoorzandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortae tarartf 

redaktte en administratie: postbus151/zandvoort/willemstraat29b/telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandse nïeuwsbladpers/ abonnement: f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.G0; half jaar f 7.—; postf 17.50} losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank : nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank : 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein Tijdens de topdrukte van afgelopen 
zondag is zonder dat strandbezoekers en 
baders het bemerkten de tienjarige Gerard 
Tamelink uit Amsterdam bij het zwemmen 
in moeilijkheden geraakt en verdronken. 

Nadat hij uit het water was gehaald 
heeft men nog alle moeite gedaan de jon- 
gen weer tot bewustzijn te brengen maar 
het mocht niet baten. Vermoed wordt dat 
de knaap in een kuil is terecht gekomen. 

Zondag is aan het zuiderstrand een 
64-jarige duitse vakantieganger door een 
hartaanval getroffen en kort daarop over- 
leden. Ook hier bleek de in allerijl geboden 
hulp tevergeefs. 

Naar schatting bezochten afgelopen 
zondag zo'n 150.000 mensen het strand 
van Zandvoort. De NS ving de enorme 
toeloop van strandbezoekers op door het 
inzetten van tien ekstra treinen tussen 
Amsterdam en de badplaats. Ook de NZH 
liet een groot aantal ekstra bussen tussen 
de hoofdstad en Zandvoort rijden. 

Bij de politiepost onder de rotonde 
werden zondag ongeveer 150 kinderen 
ondergebracht die hun ouders tijdens de 
drukte waren kwijtgeraakt. 

Gisteren raakte aan het zuiderstrand 
ter hoogte van de parkeerhaven van de 
watersportvereniging Zandvoort een man 
van middelbare leeftijd tijdens het zwem- 
men in nood. Toen een groot aantal strand- 
bezoekers werkeloos bleven toezien sprong . 
de zandvoortse vishandelaar Arie Moolenaar " 
te water een slaagde erin de man behouden 
aan de kant brengen. 

Op initiatief van een aantal ingezetenen 
is vorige maand een nieuwe zwemvereni- 
ging opgericht, welke als een voortzetting 
kan worden beschouwd van de bijna een 
kwart eeuw bestaande ZZZ 'De Zeeschui- 
mers'. Er is inmiddels een voorlopig bestuur 
gevormd waarin zitting namen: J. G. 
Anderson, voorzitter; S. v.d. Berg-Dorre- boom, 2e voorzitter; E. G. Karst, sekreta- 
ris; L. E. Haagen, 2e sekretaris; mevr. A. 
de Goede, penningmeesteresse; K. v, d. 
Heuvel, 2e penningmeester; leden: mevr. 
A. Smid, mevr. F. Bosson en de heer 
S. Zonneveld. 

De nederlandse zwemkampioen R. 
Bosson zal de training van de nieuwe zwem- 
vereniging gaan verzorgen en hij zal daarbij 
worden geassisteerd door zijn echtegenote 
Feike Bosson-Halderman. De definitieve 
vorm van de vereniging zal in september 
a.s. worden gekozen. Het sekretariaat is 
voorlopig gevestigd aan de Sophiaweg 5, 
tel. 2625. 

De maandelijkse kunst- en antiekmarkt 
mocht zich ook afgelopen zaterdag weer 
in de belangstelling van zowel inwoners 
als badgasten verheugen. Op het daarvoor 
bij uitstek geschikte Gasthuisplein werden 
demonstraties gehouden van siersmeden en 
pottenbakken, kon men snuffelen in oude 
gravures en prentbriefkaarten, kon men zich 
een stukje antiek aanschaffen en de voor- 
treffelijke, soms bizarre pentekeningen van 
Jakob Slegt bewonderen. Een markt die 
duidelijk meer allure had dan de voorgaande 
en dit keer dan ook met meer recht de 
aankondiging 'kunstmarkt' droeg. 

Veilig Verkeer Nederland juicht het toe, 
dat een maatregel in voorbereiding is om 
een draagplicht voor bromfietsers, van 
bromfietshelmen in te voeren. In het jaar- 
verslag over 1972 bepleit VVN ook het 
verplicht dragen van gordels voor automo- 
/ bilisten. VVN vindt het onverantwoord om 
met de verplichtstelling nog langer te 
wachten. , 

Uit een studie is komen vast te staan, 
dat 20 tot 30 percent van de verwondin- 
gen bij ongevallen met gemotoriseerde 
tweewielers hoofdletsels zijn. 

Buitenlandse onderzoekingen hebben 
voorts aangetoond, dat het dragen van een 
helm de kans op overlijden met ongeveer 
40 percent vermindert, terwijl de kans op 
hoofdletsel met ongeveer 30 percent af- 
neemt. 

Morgen om 21.30 uur wordt er op het 
parkeerterrein van de Burgemeester van 
Aiohenstraat een openluchtfilmvoorstelling 
gegeven en donderdag 5 juli wordt de 
tweede zandbouwwedstrijd op het strand 
voor paviljoen acht bij de Rotonde gehou- 
den. De wedstrijd begint om 13 uur en er 
wordt in twee^jroepen gewerkt: tot 15 jaar 
en 15 jaar of ouder. <za^dmaüs- badtoek zandvoort beleefde in 1790 een kleine revolutie Er bestaat de laatste jaren een toe- 
nemende interesse onder de Ingezetenen van 
Zandvoort voor het verleden van hun woon- 
plaats. De uitvoering van de folkloreverenl- 
ging 'De Wurf' trekken volle zalen, er wor- 
den regelmatig tentoonstellingen van foto's, 
prenten en voorwerpen van de historie van 
Zandvoort gehouden en het enkele jaren 
geleden in het leven geroepen Genootschap 
Oud-Zandvoort houdt zich bezig met de 
voorbereiding en verwezenlijking van een 
oudheidkamer. Er is ook het een en ander over oud- 
Zandvoort gepubliceerd. O.a. door de 
amsterdamse historikus dr. Th. G. A. Bos 
van wie wij in de komende nummers van de 
ko„erant een aantal schetsen over het 
Zandvoort rond het jaar 1790 zullen plaat- 
sen. Een tijd waarin relletjes, looneisen en 
'sociale politiek' er ons aan herinneren dat 
in de woelige tijden der franse revolutie 
zelfs in een klein vissersdorp als Zandvoort 
de mentaliteit van de bevolking veranderde. 

Belastingontduiking 

Op 20 januari 1788 vaardigde de bal- 
juw van Brederode, die in de wijde omtrek 
het hoogste politioneel en gerechtelijk gezag 
uitoefende, een keur (verordening) uit 
welke in Zandvoort op groot verzet stuitte. 

De werkelijke bedoeling van deze 
verordening was namelijk: de belastingont- 
duiking der viskopers tegen te gaan, maar 
toen deze nuchtere Hollanders aldus in 
hun portemonnee werden aangetast, werden 
zij rebels. Reeds Alva met zijn beruchte 
10e penning of belasting van 10%, had 
ruim 2 eeuwen eerder ondervonden dat de 
belastingschroef een volk tot razernij kan 
brengen. 

Van alle op de zandvoortse afslag ver- 
kochte partijen vis werd een bepaalde som 
aan belasting betaald. Thans werd uitdruk- 
kelijk en op straffe van flinke boeten ver- 
boden gevangen vis uit de hand te ver- 
kopen, dus buiten de afslag om. 

Om deze verkoop buiten de afslag ook 
prakties onmogelijk te maken werd het uur van de afslag zéér vroeg, nl. op 's morgens 
of liever 's nachts vier uur gesteld. 

Dit waren onder de bepalingen van de 
nieuwe verordening de twee punten die wel 
de grootste ergernis wekten. Demonstraties 

De opwinding der zandvoortse zeelie- 
den werd steeds groter en op dinsdag 
25 maart (3e paasdag) kwam het tot een 
openlijke demonstratie. Enige stuurlieden 
lieten de nachtwaker en omroeper Pieter 
Willems Kooper, alle zeelui in de Kerkstraat 
bij elkaar roepen. Het schijnt daar nogal 
heet te zijn toegegaan, want volgens een 
verklaring van diezelfde omroeper tijdens 
een verhoor door schout en schepenen, op 
6 april in het rechthuis (stadhuis) van 
Zandvoort, waren 'alle mensen in t" wild'! 

De 7 schepenen van Zandvoort, die op 
23 maart, dus op de Ie paasdag, door Jan 
van Marselis, de ambtsheer van Zandvoort 
op de gebruikelijke wijze voor één jaar 
waren aangesteld en op de 25e d.a.v. de 
schepeneed hadden afg'elegd, stonden dus 
al dadelijk voor een zware taak. De schout 
J. Koning, met drie schepenen naar Am- 
sterdam gezonden om aan hun ambachts- 
heer verslag uit te brengen, ontving woens- 
dag 26 maart de strenge mondelinge op- 
dracht om de keur stipt te handhaven en 
een nauwgezet onderzoek in te stellen naar 
de opstokers en aanvoerders. De vier 
mannen hadden de terugreis nog niet aan- 
vaard en verbleven nog in hun logement te 
Amsterdam, toen hun, het was diezelfde 
woensdag, een brief van heer Van Merselis 
werd nagezonden. De toon hiervan was 
aarzelend, geheel anders dan die van zijn 
mondelinge opdracht. Bij nader inzien, zo 
schreef hij, vond hij het beter dat zij, via 
Haarlem gaande aldaar de rechtsgeleerde 
Keunen om advies vroegen, of het hun ge- 
oorloofd was, de keur te wijzigen. Deze 
echter maakte hen duidelijk dat slechts de 
baljuw van Brederode in de door hem uit- 
gevaardigde verordening een verandering 
kon aanbrengen. 'De schaduw' van de revolutie . . . 

Kennelijk waren dus de gezamenlijke Vandaag schrijf ik bij wijze van uil- 
zondering eens in de dinsdagkoerant, 
mensen. Na zo'n weekeind moet je je 
strandbelevenissen heet van de naald bren- 
gen, zei meneer de redakteur. 

Ja, mensen, het is in ons land hollen 
of stilstaan. Het schijnt gewoonweg niet 
meer op te kunnen. We zitten nu eenmaal 
in het schuitje en we moeten meevaren! 
Begrijpt u dat nou? 

Er was van de week een mijnheer — 
een tikkeltje verschroeid, maar dat is eigen 
schuldl — die zei dat-ie dit weer beu 
werd. Hij kon er niet meer tegen op. Dat 
is wel gek hoor, want toen het weer bar 
en boos was, zei hij hetzelfde, 't Is moeilijk 
om het iedereen naar de zin te maken. 

Enfin, laten we maar doorgaan en 
eens wat in m'n dagboek neuzen, waar ik 
na het weekeinde van zaterdag • zondag 
30 juni en 1 juli het volgende uit noteerde: 

Zaterdag 30 juni: Stralend weer in de 
ochtend al. De gasten komen vroeg naar 
zee, bang om geen plaatsje meer te kunnen 
krijgen. Toch is het rustig, voorzover je 
aan zee van rustig kunt spreken, 't Loopt 
lekker regelmatig, zonder noemenswaardige 
stroomversnellingen, maar wel stug en 
doelbewust. De mensen gaan nu zomer 
vieren! Tegen twaalf uur: mijn stoelen zijn 
niet helemaal bezet, maar er is wel sprake 
van gezellige drukte. Frisdranken zijn in, 
maar de keners pikken toch gauw even een 
kopje koffie van het fabrikaat-Jans. 

Hier en daar komen er berichten binnen 
dat er kwallen gesignaleerd zijn. Ja, je 
krijgt hier nooit iets helemaal ideaal. Da- 
genlang landwind en die dieren komen de 
pret met hun glibberige tegenwoordigheid 
opluisteren. Of bederven, zo u wilt. 

Zondag 1 juli: Waarnemers aan de 
Zeeweg en de Zandvoortselaan geven 
koortsachtige meldingen ven enorme troe- 
penverplaatsingen van oost naar west. De 
politie is in staat van alarm gebracht. Om 
8 uur komen de eerste vloedgolven het 
strand op. Ik heb met de hulpjes al m'n 
stoelen uitgezet. Ze staan (met de hoezen 
voor de wind er over) netjes in het gelid, 
met de open kant naar de zon, die nu al 
steektl 

Jans zegt van te voren nooit zoveel, 
dan is 't net of ze de spanning aanvoelt 
van de dingen die komen gaan. Om 11 uur zie ik bijna geen zand meer. Opvallend zijn 
de gevarieerde kleurtjes die de mensen 
toepassen in hun badkleding of wat daar 
voor door gaat! 

De tent wordt weer het trefpunt van 
verbrande, uitaeputte, zon-doorstoofde en 
dorstige lieden! Dan staat Jans maar te 
lachen en heelt voor ieder een vriendelijk 
woord, soms wel eens om een medemens 
wat op te beuren als deze het niet meer har- 
den kan. Ze geeft inlichtingen wat je tegen 
kwallenbeten moet doen: Niet in zee gaan, 
heb je geen ammoniak nodig! Dan lopen 
ze wel eens een beetje kwaad weg, maar 
Jans roept ze dan meestal wel terug en 
helpt hen aan wat middeltjes tegen de kwal- 
lenbeten. Er worden fantastiese kuilen ge- 
graven, moeilijk voor de mensen die aan het 
strand moeten bedienen. Maar ja, dat kan 
je moeilijk tegen gaan. Sommige mensen 
hebben schijnbaar gouddelvers-allures aan 
zee. Soms denk ik wel eens dat ze er nooit 
meer bovenop komenl 

Na het middaguur is er een algemene 
loomheid in de gelederen. Uit het dorp 
komen berichten binnen van chaotiese toe- 
standen met het parkeren. De zuid-boule- 
vard staat is geheel bezet! Maar ook 
in schier alle straten en straatjes stapelen 
de auto's' zich op. Op het Friedhoffplein 
(bij het ster-flat) worden de vluchtheuvels 
als parkeerplaatsen gebruikt. Voetgangers 
moeten soms levensgevaarlijke uitwijkbewe- 
gingen maken over de rijbaan, want de 
trottoirs staan vol of ze worden geblokkeerd 
door auto's. Het is bijna niet meer doenlijk 
om hier met je wagen te komen want wie 
een beetje laat in de morgen komt, kan 
gegarandeerd z'n karretje niet meer kwijt. 
En nu klagen ze wel over gebrek aan par- 
keerruimte hier, maar je kan toch niet van 
het hele duingebied rond de badplaats 
parkeerterreinen maken? Nee, ze moeten 
de mensen adviseren met bus of trein te 
komen. Het strand kan genoeg mensen be- 
vatten, maar het dorp is aan het eind van 
z'n latijn voor wat het parkeren betreft. 

Tweemaal moet ik 'gefourageerd' 
worden om dat de spullen uitverkocht wa- 
ren. De leveranciers klagen dat ze de boule- 
vard bijna niet meer bereiken kunnen. 
't Moet natuurlijk niet erger worden, want 
dan komen de mensen hier op een droogje 
te zitten! Tegen vier uur kwam er een licht 
paniekje: De vloed zette door en maakte 
het strand uiteraard wat smaller. Dat geeft 
elftijd wat deining onder de mensen, want 
de zee-kanters zoeken een goed heenkomen, 
maar zien zich de weg versperd door de 
landrotten op het warme zand. Als je dan 
van boven op het strand neerkijkt, is 't net 
een mierenhoop! In deze ogenblikken zit 
ook het gevaar van het verliezen van eigen- 
dommen. Als u gaat verkassen, let op uw 
spullen! Ze krijgen ook wel eens ruzie, maar 
nooit lang, want daar is "t weer eigenlijk 
niet geschikt voor. Het blijft bij opmerkin- 
gen als: 'Kom op m'n lip zitten!' of: 'Zou 
je je neven, je nichtjes en je tante ook 
niet meebrengen?!' 

Ook moet ik vaak scheidsrechteren in 
'gevechten' om stoelen. Maar als de dag 
ten einde is, gaat iedereen tevreden (niet 
altijd!) naar huis. 

Dan begint hier de grote schoonmaak- 
en opruim-aktie en 't kuilen dicht gooien, 
waar je soms uren aan bezig bent. We 
weten dan dat de politie 't ook druk heeft 
met de mensen veilig langs de smalle 
wegen naar huis te dirigeren. 

Of mijn seizoen 'gemaakt' is, na deze 
week? Nou, daar komt wel even wat meer 
voor kijken, maar als we 't zo mogen 
houden dan begin 't er op te lijken. 

Beste mensen, 't is vijf uur in de mid- 
dag en ik ga de 'schade' eens opnemen. 
Tot vrijdag maar weer! 

STOELEMAN dorpsbestuurderen (ambachtsheer en sche- 
pengerecht), onder de indruk van de 
groeiende ontevredenheid, wel geneigd 
water in de wijn te doen. Ook in de kleine 
plaatsen was de onderdanige mentaliteit 
der bevolking aan het veranderen. Men 
'nam' niet alles meer. 

Wij bevinden ons hier vlak vóór de 
franse revolutie van 1789, die in West- 
Europa grote wijzigingen zou aanbrengen en 
die ook in onze gewesten reeds gedurende 
tientallen jaren haar 'schaduw' vooruit had 
geworpen. 

Terwijl dit bezorgd overleg plaats 
vond, waren ondertussen op dezelfde woens- 
dag drie zandvoortse stuurlieden als afge- 
vaardigden der ontevreden zandvoortse 
vissers naar Den Haag gereisd om daar bij 
de regeringsautoriteiten hun beklag in te 
dienen. Het waren Arend van Duin, Engel 
Kooper en Cornelis Moolenaar. Hun optre- 
den was een voor die tijd merkwaardig 
staaltje van zelfbewustzijn, ze passeerden 
eenvoudig de baljuw. Weer zien wij hoe 
de oude regeringsvormen reeds wankelden. 
Natuurlijk bereikten zij in Den Haag niet het 
minste sukse, zodat het dorpsbestuur wat 
doortastender ging optreden. De schout werd razend 

Op 6 april vond een verhoor plaats van 
enige personen die rechtstreeks of zijdelings 
bij de relletjes betrokken waren geweest. 
Vooral de reis der drie afgevaardigde stuur- 
lieden naar Den Haag zat de heren dwars, 
zij voelden zich kennelijk in hun prestige 
aangetast. En als dan Cornelis Draaijer, 
die weliswaar, op de 25e maart afwezig 
was geweest, maar wiens vrouw Nelletje 
van der Schinkel in haar huis een papier ter 
ondertekening had laten* neerleggen, aan 
schout en schepenen brutale antwoorden 
geeft, wordt de Schout zo razend, dat hij 
'van zijn plaats is opgestaan en Cornelis 
Draaijer de rechtkamer heeft uitgedreeve'. 

De vissers voelden dat zij op deze 
manier niet verder kwamen. Met een bewon- 

(Lees verdei op pag. 2) eanduüürrse hoerarir kleine revolutie in 1790 (Vervolg van pag. 1) 

derenswaardige zelfbeheersing besloten de 
stuurlieden in een algemene vergadering, 
aan schout en schepenen een rekest (ver- 
zoekschrift) te richten, ook namens de- 
genen die op hun schepen voeren. Dit 
verzoekschrift, gedateerd 20 april 1788, 
begon met de verklaring dat de onlusten in 
Zandvoort 'meest door onverstand en 
kwaade begrippen waren veroorzaakt' 
Slechts 2 van de 15 stuurleden, Willem van 
der Schinkel en Floris Burger, weigerden 
hun handtekening er onder te plaatsen. 
Zij voelden niets voor een kompromis. 

De keur gewijzigd 

De dorpsoverheid, verheugd over deze 
terugkeer tot de rechtsorde, wendde zch 
nu met goedkeuring van heer Jan van 
Marselis met een soortgelijk verzoekschrift 
tot baljuw en leenmannen van de hoge 
verschaar van Brederode, die inderdaad in 
de keur de volgende gewenste veranderin- 
gen aanbracht: 

1e. het uur van de afslag 's morgens 
werd bepaald op 6 uur inplaats van 4 uur en 's avonds op 6 uur inplaats van 7 uur; 

2e. drie vierde deel van de vangst van 
stijve schelvis, zou voortaan uit de hand 
verkocht mogen worden, de rest van de 
stijve schelvis en verder alle krimpvis zou 
uitsluitend via de afslag verkocht worden. 

Het veranderen van de verordening 
bracht kosten met zich mee, zo moesten 
er bijv. nieuwe eksemplaren van gedrukt 
worden. Deze kosten, getakseerd op / 80, — 
werden aldus omgeslagen, ieder der 15 
schuiten zou f 3, — betalen, de rest van 
het bedrag, ƒ 35, — zou uit de dorpskas 
komen. 

Wij weten dus thans met zekerheid, 
wat wij reeds naar aanleiding van de ver- 
melding der 15 stuurlieden vermoedden, dat 
Zandvoort in 1788 in totaal 15 vissers- 
schuiten bezat. 

Oplossing 

Zo werd dus hier in Zandvoort, dank 
zij een meer soepel optreden der overheid 
enerzijds en de modern aandoende orga- 
nisatie van de stuurlieden anderzijds, een 
goede oplossing gevonden voor een 
dreigend konflikt. 
Amsterdam TH. G. A. BOS een triest visverhaal xf De jacht op de arme vissen Is al weer 
enige tijd aan de gang In den lande en de 
sterke verhalen over grote vangsten en van 
zoet waterbanket van onvoorstelbare af- 
metingen doen overal de ronde. Vooral aan 
de tapkast van de schenkoorden. 

Bij mij welt ieder jaar bij het vis- 
seizoen een herinering op aan een gebeur- 
tenis die tijdens mijn jeugdjaren plaats 
vond. Een nogal trieste geschiedenis, dat 
moet ik wel zeggen. 

Het gebeurde in de zomer van 1933, 
wellicht 1934, toen een sportvisser nog een 
sportvisser was en het weer nog een dui- 
delijk verschil tussen de seizoenen vertoonde. 
Een scherpzinnig opmerker zal uit het hier- 
voor gereleveerde jaartal opmaken dat de 
geschiedenis, die ik u vertellen zal, in een 
levensperiode viel, die nog alle mogelijk- 
heden voor een goede toekomst in zich 
borg. Juist, ik was jong, zeer jong zelfs. 
Hoe jong, zal niemand onder u interesseren, 
maar in ieder geval oud genoeg om samen 
met een vriend te kamperen en voor dat 
doel meer dan 100 kilometer te fietsen naar 
het land van de grote rivieren. 

Om precies te zijn: Wij fietsten met 
tent en dekens en de hele santekraam naar 
Appeltern, een dorp aan de Maas, tegen- 
over de Beersche Overlaat (ja zeker, 
Beersche met 'sch') De oom van eerder 
genoemde vriend was opzichter van een 
stoomgemaal aan de Maas en het leven 
daar had iets weg van de onbekommerdheid 
van twee naturalisten in Gods vrije schep- 
ping. (Naturalisten in de zuiver, voor- 
oorlogse betekenis van het woord, niet de 
interpretatie dus die de NVSH er later aan 
gegeven heeft.) Jawel, twee bruingeblaker- 
de kerels, die de vakantie van hun leven 
doormaakten, roeiend, fietsend, zwemmend 
en op een zeer kwade dag, vissend. 

Om een lang verhaal maar weer kort 
te maken: de oom was een verwoed vis- 
ser. Van de oude stempel natuurlijk. Ik heb 
derhalve geen werphengel met molen tussen 
zijn uitgelezen spullen gezien en geen ekso- 
tiese kledij, enz., enz. Née, een visser met 
weliswaar dure hengels (als je de man 
kon geloven waren die dingen van gedreven 
goud of tenminste van een uitzonderlijke 
houtsoort). 

Op een dag opperde mijn vriend het 
plan om eens te gaan vissen tussen de 
kribben, zoals dat heette. Hij had 't eens 
gedaan en ik — dierenvriend — nog nooit. 
Oom keek zeer bedenkelijk toen mijn vriend 
's avonds het idee naar voren bracht: 
'Mogen wij twee hengels met toebehoren 
van u hebben om morgen te gaan vissen?!' 

Het duurde een vol uur eer oom be- 
sloot ons twee van zijn kleinoden met 
toebehoren mee te geven. Hij ging ons voor 
naar de schuur en legde ons alles uit, 
waarbij zijn handen steeds maar weer de 
hengels streelden, als waren het de lief- 
lijkste voorwerpen, die er op de aardbodem 
te vinden waren. 

Toen wij de volgende morgen uit de 
tent kropen, wisten wij niet dat onze nood- 
lotsdag was aangebroken. Oom stond bij 
de schuur en deed nog een poging ons af te 
houden van het plan. Niet om ons, maar 
om de hengels. Hij had kennelijk spijt en 
begon weer alles te zeggen wat wèl en wat 
per sé niet gedaan moest worden. Wilden 
wij er asjeblieft aan denken dat dit twee 
met zorg 'samengestelde' visspullen waren, uitgedokterd tot en met, loodjes, haakjes, 
drijvertjes en bovenal de mooie koperen 
bussen van de onderscheidene delen van de 
hengels en natuurlijk het meesterlijke uit- 
gebalanceerde, zwiepende topje. Hij keek 
ons somber na, na eerst, geloof ik, beide 
hengels gezoend te hebben. Wij kregen ook 
een zinken emmertje met deeg mee. Ook 
al een door oom bereide substantie, waar- 
mee hij omging als een magiër. 

Een half uur later stonden wij aan de 
kribben van de Maas, waar de stroming 
snel was en het riet welig opschoot. Mag ik 
nu asjeblieft nóg korter worden, vrienden, 
want de ontroering en de schaamte be- 
kruipen mij weer. 

Ik moest zo nodig een pijp opsteken 
en had daar mijn beide handen voor nodig, 
ik legde de hengel losjes aan de kant, het 
topje stak in het water van de Maas en 
alles zag er vredig uit. Opeens slaakte mijn 
vriend een ijselijke kreet: 'Kijk uit, jöh, je 
hengel drijft weg!' Ik staakte het stoppen 
van de pijp en zag tot mijn ontzetting hoe 
mijn hengel met toebehoren tussen het riet 
wegdobberde op de golfjes van de Maas. 
Onbereikbaar. (Eens zal ik een rekwiêm 
voor de hengel schrijven). Mijn vriend 
overwoog nooit lang als er iets gedaan 
moest worden. Hij wierp zich impulsief in 
de strijd om het behoud van de dure hen- 
gel met toebehoren. Daartoe wendde hij 
zijn eigen hengel aan. Nooit moeten doen. 
In de eerste plaats verspeelde hij zijn 
snoer aan de pogingen mijn hengel uit het 
riet te trekken en toen, o, eeuwige schande, 
bleef zijn hengel, die hij als een soort har- 
poen gebruikte, achter een rietkompleks 
haken. Het kostbare attribuut schoot hem 
door de plotselinge tegenstand uit de hand 
en met een sierlijke boog dreef ook zijn 
hengel weldra, zij aan zij met de mijne, 
tussen het riet. Nog even werden de topjes 
vastgehouden door de waterplanten, maar 
even later keken wij met lede ogen naar 
de snel wegdrijvende hengels, naar het open 
water van de snel vlietende Maas. De vissen 
lachten zich drom, maar wij niet. Wij 
stapten op de fiets, zonder zelfs maar de 
heerlijke, door tante klaargemaakte brood- 
jes aangeroerd te hebben. 

En nu kan ik nauwelijks verder. Ik zal 
niet in finesses treden. Maar nog nooit heb 
ik een opzichter van een stoomgemaal aan 
de Maas zo te keer horen gaan. Het was 
uitermate vernederend voor ons. Mijn 
vriend bood aan in Nijmegen twee nieuwe 
hengels te kopen. Hengels met toebehoren. 
Oom lachte schamper en honend en wéér 
striemde zijn verwijten over ons heen: 
Dit spul krijg ik nooit meer, het was hier te 
lang, daar te breed en wij dachten een 
ogenblik dat hij ons ging aanvallen. Tante 
stond handenwringend voor de schuur en 
scheen te wachten op ons naderend einde. 
Zij vroeg of wij nog wat wilden eten. Nee, 
dat hoefde niet, die dag liever niet. De pret 
was toen bedorven. Zelfs het weer leek 
opeens niet zo zomers meer en de vogels 
floten niet zo welluidend als anders. Wij 
bleven nog een week, maar de wroeging 
knaagde aan ons hart, omdat oom zichtbaar 
grijzer en gebogener was geworden. 

Toen wij de terugtocht naar Utrecht 
aanvaardden, stak oom ons een norse hand 
toe: 'Ja, dag jongens, voorzichtig onderweg, 
bonjour!' 

Hij trok zich terug in de schuur, zonder 
nog naar ons om te kijken. 

BARTJE fietsene 
de natuur 

terug... 

Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht . . . geniet van 

't voorjaar. . . op de fiets' 
db rekreade 

PROGRAMMA KLEUTERSCHOOL DE WOELWATERS (noord) 

DINSDAG 3 JULI, 10—12 uur: Spelkwartier. 

2 — 4 uur: Vossenjacht. 
WOENSDAG 4 JULI, 10—12 uur: En wat nu?!?!? 

2 — 4 uur: Spelen uit de oude doos. 
DONDERDAG 5 JULI, 10 — 12 uur: Tuut, tuut, bom, bom, instrumenten maken. 

2 — 4 uur: Stamp-in'. 
VRIJDAG 6 JULI, 10—12 uur: Dolledwaze tocht door noord. 

2 — 4 uur: Optreden van de 'Noordmensjes'. 

De programma's zijn 's morgens voor de jongens en meisjes van 4 — 8 jaar. 
's Middags: van 9 — 12 jaar, 

Rekreade kost f 0,35 per keer. 

Als er iets niet doorgaat of het programma wordt veranderd, kunnen de kinderen dat 
vinden op de affiesjes bij de Woelwaters. 

PROGRAMMA JEUGDHUIS ACHTER HERVORMDE KERK aan Kerkplein (centrum) 

's morgens: 4 — 9 jaar 10 — 12 uur. 
's middags: 10 — 14 jaar 3 — 5 uur. 

Ook hier zijn de toegangsbewijzen ƒ 0,35. 

POPCORNER 

DINSDAG 3 JULI: Popprutselen. 

DINSDAGMIDDAG: Poppenroof. 

WOENSDAG 4 JULI: Poppenspel - neem gemaakte poppen mee. 

WOENSDAGMIDDAG: Pop, ja?? Pop nee??!! 

DONDERDAG 5 JULI: Pop is weg. 

DONDERDAGMIDDAG: Poppelepop. 

VRIJDAG 6 JULI: Poppenbal. 

VRIJDAGMIDDAG: Rekreadepop. 

PROGRAMMA ZEEREEP/BRANDING 

Voor de kinderen van 4 — 7 jaar wordt deze week een Strolkfestijn gemaakt. Voor de 
jongens en meisjes van 8 — 14 een wereldreis. 

's Morgens: kinderen van 4 — 7 jaar. 
's Middags: kinderen van 8 — 14 jaar. 

Toegangsbewijs f 0.35. 

DINSDAG: Strolkmensen en dieren. Bergland. 

WOENSDAG: Liedjes en dansen van Strolkland. Woestijnland. 

DONDERDAG: Strolksportmorgen. Oerwoudland. 

VRIJDAG: Strolkinstuifafsluiting. Landentooht. ' 

Elke avond voor de allerkleinsten van 7 — 7.15 uur: Krollekidollekie. 

De kinderen van de Branding worden 9.45 uur en 14.45 uur afgehaald. %|| belanrjrjjke adressen belangrijke adressen mê 

l\S&M "'^V ■,•:■■'.-:;■:.???■- '.*■ •->;• a"- ■.,}-.■"'■ ■:;"..;:■ ■«,/'■' .**■■•'■*• ; ■MS» 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein (023) 24 22 12 Garage Fünterman, 

Zandvoortselaan 365, Bentveld, 

SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent • Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 2754 Adm. Groene Kruis. ^ n ^**^^^N^^^^^^^ Zelfs een stem 
als een klok... AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 ^^^^^^^^ eanduoürbe haeranr 33 FORTUNA" ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.1NSTALLATIES 

Schoonmaken ■ Reparatie 
Verhelpen van storingen. 

H. A. SPIER IEUS - Koninginneweg 21 
Zandvoort • TELEFOON 02507 -50 12 
is niet toereikend om uw 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maar 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maal 
in de week verschijnt en 
door de lezers va'n a tot z 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad- 
vertentie. 

U kunt ons bellen onder 
nummer 2135 of uw annon- 
ce sturen naar postbus 151, 
t.n.v. Zandvoortse Koerant. Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Te koop aangeb. overnaadse 
HELDERSE VLET 8x250 m. 
40 pk inboardmotor, prijs 
ƒ 6000, — . Te bevr. telefoon 
02507—5 1 82 - 4976. Brede- 
rodestraat 43. 

TE KOOP LIEVE HOND. 
Tel. 6568. 

Gedlpl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 TE KOOP van partikulier 
ant. hangoortafel en 4 ge- 
torste eiken pionnenstoel- 
tjes, Biedermeier pilaren- 
kast en Biedem. eettafel. 
Tel. 6920. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ595,— . PARIAN. 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

TE KOOP zeilboot met b.b. 
motor prijs ƒ 1000, — en 2 
Volkswagens Porsche vel- 
gen, nieuwe Rad Banden. 
Swaluëstraat 16. Tel. 5930. 

DIEPVRIESKIST te koop. 
ƒ 100, — . Pakveldstraat 6, 
v. d. Meiden, tel. 4567. 73e jaargang no. 50 — Verschijnt dinsdags en vrijdags * fi :•■ .*» { cm*^* *'» ;T-» t */-<■ DINSDAG tO JULI 1073 .;.us.^i -4». .*»»••"* 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorts 
toer redaktie en administratie: postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (Q2507) 21 35 / uitgave : zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) 
losse eksemplaren : f 0.Z5 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 /bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank : 35555 tnv de zandvoortse koerant In het nummer van afgelopen vrijdag 
werd In de rubriek 'Nieuws kort en klein' 
melding gemaakt van één der resultaten 
van het op zondag 17 juni j.l. gehouden 
onderzoek naar de kustrekreatle in Noord- 
Holland. Op die bewuste zondag werd het 
strand van Zandvoort bezocht door 73.000 
mensen. Dat bleek In vergelijking met een 
op 17 juni van het vorig jaar gehouden 
telling een toename van 13.000 personen. 

Een stijgende lijn in het strandbezoek 
werd ook in de andere kustgemeenten van 
de provincie gekonstateerd. Een uitzon- 
dering hierop vormden de gemeenten 
Heemskerk en Wijk aan Zee. Hier werd in 
vergelijking met vorig jaar een daling van 
het aantal kustrekreanten vastgesteld. De 
oorzaak van deze teruggang is (nog) niet 
bekend. 

Zandvoort leeuwenaandeel 

In totaal brachten op zondag 17 juni 
j.l. 180.000 mensen een bezoek aan het 
Noordhollandse strand. Uit de navolgende 
aantallen bezoekers per kustgemeente blijkt 
dat Zandvoort verreweg het leeuwendeel 
voor zijn rekening neemt. 

" Zandvoort kreeg 73.000 bezoekers 
(60.000 op 17 juni 1962), Bloemendaal 
14.000 (12.000) in 1962), en Velsen 
15.000 (10.000 in 1962). In Heemskerk 
werden 1.500 mensen geteld (2.600 in 
1962). Wat meer naar het noorden viel 
vooral de toename in Callantsoog en Zijpe 
op. Callantsoog kreeg 16.000 bezoekers 
tegen 8.500 in 1962 en Zijpe 7.200 tegen 
4.700 in 1962. 

Bij het onderzoek, op 17 juni heeft het 
weer een beetje tegengewerkt; 's morgens 
leek het redelijk mooi te worden maar het 
bleef de hele dag bewolkt en dampig. Op 
Texel was het zo fris dat het onderzoek een 
week later moest worden herhaald. Dat 
het bepaald geen ideaal strandweer was 
bleek ook uit de korte duur van het strand- 
bezoek van de mensen die toch kwamen. 

Auto favoriet 

Verreweg het grootste deel van de 
"strandbezoekers — vermoedelijk ruim 'de glee- 
nieuwe naam voor tennispark Aan de uitnodiging van het bestuur van 
de Tennisklup 'Zandvoort' om de nieuwe 
kleedkamer-akkommodatie, grenzend aan 
het vergrote kluphuis, zaterdagmiddag j.l. 
in ogenschouw te komen nemen, werd door 
tal van leden, bestuursleden van zusterver- 
enigingen en van het distrikt Haarlem van 
de KNLTV gehoor gegeven. 

De heer J. Eizema heette namens het 
bestuur in het bijzonder de heer Van der 
Mije Pzn., loco-burgemeester, tevens wet- 
houder van sportzaken, welkom. De heer 
Van der Mije, die vergezeld was van zijn 
echtgenote, sprak zijn voldoening uit over 
het feit dat het bestuur opnieuw was over- 
gegaan tot uitbreiding van de akkommoda- 
tie. In Zandvoort worden vaak plannen ge- 
maakt, aldus de wethouder, maar meestal 
moeten anderen ze dan uitwerken en be_- 
talen. De tennisklup .Zandvoort' doet dit 
echter zelf. Met de op de uitnodiging ver- 
nielde opmerking dat thans een sluitstuk 
gereed is gekomen kon de heer Van der 
Mije zich evenwel niet verenigen. Men moet 
nooit zeggen: 'We zijn er!' Spreker wilde 
het bestuur nog wel even respijt geven, 
maar adviseerde toch begin volgende week 
opnieuw te gaan vergaderen voor het ont- 
wikkelen van nieuwe plannen. Een belang- 
rijk punt vond de wethouder dat het tennis- 
kompleks vandaag een naam zou krijgen. 
Het fraaie duingebied waarin de banen zijn 
gelegen, en dat ondanks aktiviteiten van de 
Stichting 'Bescherming Duinlandschap' 
toch nog iets bebouwd was, werd vroeger 
'De Glee' genoemd en het verheugde de heer 
Van der Mije bijzonder dat hem verzocht 
was het park deze naam te geven. Van 
harte hoopte spreker dat de naam Tennis- 
park 'De Glee' zal gaan leven. 

De heer H. A. G. de la Mar, die sprak 
namens het ditrikt Haarlem van de KNLTV, 
noemde de tennisklup 'Zandvoort' één van 
belangrijke klups in het distrikt en prees 
de aktiviteiten van de voorztter, de heer 
C. J. Nusink, ook als voorzitter van de 
jeugdkommissie in het distrikt. 

Het cadeau van de leden bestond uit 
een terrasameublement, kompleet met para- 
sols en (nog aan te leggen) beplanting. 
Ook werden persoonlijke cadeau's aange- 
boden. 

De heer Nusink herinnerde de aan- 
wezigen aan de beginperoide van de klup 
op de banen van 'De Schelp', aan de 
prettige verstandhouding met het bestuur 
van de Kennemer Golf- en Country Club, 
die geresulteerd had in een lage huur, 
waardoor de tennisklup mogelijk financieel dagbezoek kustplaatsen neemt toe 
driekwart — komt per auto. De meesten 
hebben daarvoor geen specifieke reden, 
anders dan het hebben van een auto. 
Slechts een minderheid van de autorijders 
noemt 'slecht of onvoldoende openbaar 
vervoer' als een reden om met de auto 
naar het strand te gaan. Daarnaast is het 
meegaan van kinderen een reden om de 
auto te nemen. 

Fietsende en lopende strandbezoekers 
zijn over het algemeen beter gemotiveerd 
in hun keuze van vervoermiddel. 'Gezond, 
sportief, trimmen' zijn veel genoteerde 
aanleidingen om met de fiets of te voet te 
gaan. De lopers komen daarbij natuurlijk 
wel prakties allemaal uit het gebied dicht 
aan zee. Smerig strand 

Bij de open vraag- 'hebt u nog klach- 
ten, wensen, suggesties of opmerkingen 
over dit" strandgebied' was een veel voor- 
komende klacht: 'Het strand is vies' De 
oorzaak hiervan lag meestal in te veel afval, 
veel teer of veel gebroken glas. Het vies 
vinden van het strand bleek wel sterk 
persoonlijk. Bij dezelfde strandopgangen 
waren mensen die het 'mooie strand' en het 
'heldere water' roemden. 

Regelmatig gehoorde klachten waren 
verder: te weinig parkeerplaatsen; slecht 
begaanbare of te lange strandopgangen; 
te weinig akkomodatie op het strand 
(kinderspeelplaatsen, sanitair, paviljoens); 
teveel afgesloten duingebied. Maar ook bij deze onderwerpen waren er mensen die er 
duidelijk anders over dachten (minder 
parkeerplaatsen en paviljoens, meer prikkel- 
draad in de duinen). 

Naaktstrand te klein 

Opvallend groot was het aantal 
klachten over het naaktstrand in Callants- 
oog, vooral bij de strandopgang Sint- 
Maartenszee-Noord. De ondervraagden 
vonden het naaktstrand te klein, te vol, te 
ver weg, te moeilijk te bereiken (vooral 
met kleine kinderen) en men wilde er graag 
een paviljoen hebben. Ook kwamen er een 
aantal klachten over niet-naakt-rekreërende 
nieuwsgierigen. meer armslag had dan de zusterverenigin- 
gen. Dank bracht de voorzitter aan de 
dienst van publieke werken, aan bouwonder- 
neming Luyten, aan de heren C. van den 
Bogaert, Wout Bakker- jr. en J. Zwemmer, 
alsmede aan de heer en mevrouw W. A. van 
der Moolen, waarbij hij zijn dank aan 
mevrouw Van der Moolen vergezeld liet 
gaan van een boeket rozen. 

Nadat de heer Nusink met vertegen- 
woordigers van vier tennisgeneraties het 
glas had geheven volgde een geanimeerd 
samenzijn, waarin de heer Theunissen met 
zijn spel op het elektronisch orgel een be- 
langrijk aandeel had. Kr. M. 

CIRCUIT MINDER VEILIG 
VOOR MOTORSPORT 

Afgelopen zondag vonden op het 
Cenav-circuit internationale motorraces 
plaats die volgens de organisatoren — de 
Stichting Motorsport Zandvoort — werden 
bijgewoond door ongeveer 20.000 bezoe- 
kers. Aan de start verscheen een groot 
aantal renners die hadden deelgenomen aan 
de onlangs gehouden TT-races in Assen. 
De wedstrijden zijn zonder noemenswaar- 
dige ongevallen verlopen, al was de alge- 
mene opinie dat het circuit door het aan- 
brengen van de vangrails thans minder 
geschikt dan ooit voor de motorsport is 
geworden. 

Hier volgen de uitslagen in de diverse 
klassen: 

50 cc nationaal: 1. Van Niel (Den 
Haag) met Kreidler, 8 ronden in 18.06.7 
(gem. 111.209 km/u); 2. Rijkhoff (Op- 
meer) met JRP; 3. Zwetsloot (Zuidwoude) 
met Roton. Snelste ronde: Van Niel 2.12.7 
(114.646 km/u). 

125 cc internationaal: 1. Minhoff (Wdl) 
met Malco, 10 ronden in 19.19.4 (gem. 
130.14 km/u); 2. Mortimer (GB) met 
Yamaha; 3. Salonen (Fin.) met Yamaha. 
Snelste ronde: Minhoff 1.54.4 (gem. 
142.984 km/u). 

250 cc internatonaal: 1. Lansivuori 
(Fin.) met Yamaha, 15 ronden in 27.11.3 
(gem. 129.828 km/u); 2. Braun (Wdl) 
met Yamaha; 3. Celso (Braz) met Yamaha. 
Snelste ronde: Lansivuori 1.47.5 (gem. 
141.519 km/u). 

350 cc internationaal: 1. Lansivuori 
(Fin.) met Yamaha, 15 ronden in 26.57.0 
(gem. 141.26 km/u); 2. Celso (Braz.) met 
Yamaha; 3. Braun (Wdl.) met Yamaha. 
Snelste ronde: Lansivuori 1.45.8 (gem. 
143.793 km/u). 

750 cc nationaal: 1. Schildmans (Zoe- 
len) met Honda, 15 ronden in 28.32.9 
(gem. 123.100 km/u); 2. Kros (Dordrecht) 
met Honda; 3. Bonke (Grave) met Honda. 
Snelste ronde: Kros 1.51.9 (gem. 135.955 
km/u). 

500 cc internationaal: 1. Kneubühler, 
(Zwl.) met Yamaha, 15 ronden in 27.04.0 
(gem. 130.75 km/u); 2. Hartog (Ned.) 
met Yamaha; 3. Florin (Wdl.) met König. 
Snelste ronde: Kneubühler 1.45.6 (gem. 
H4.0466 km/u). 

Zijspannen nationaal: 1. Kees en Jan 
Smit (Zuid-Scharwoude) met BMW, 8 
3. Piet en Mieke Bremer (Assen) met Moto 
ronden in 16.26.1 (gem. 122.195 km/u); 
2. Kooy /Vader (Amsterdam) met BMW; 
Guzzi. Snelste ronde: Boer/Buiter (Alk- 
maar) met Kawasaki 1.59.7 (gem. 127.012 
km/u). crypto vrijdag in zandvoort 
De vier van de zandvoortse popgroep Crypto, v.l.n.r. John Hope (drums), 
Peter Schön (hammondorgel), Wim Dijkgraaf (bas en zang) en Peter Devis 
(sologitaar) treden a.s. vrijdag 13 juli op in gebouw 'De Krocht'. Aanvang 
8 uur. De groep, die in september vorig jaar werd opgericht, presenteerde zich 
na een lange periode van voorbereiding in januari van dit jaar voor de eerste 
keer aan de zandvoortse liefhebbers van popmuziek. Dit podiumdebuut, dat 
plaatsvond in het Gemeenschapshuis, werd een sukses en hield een belofte in 
voor de toekomst. Crypto bleek over een al even oorspronkelijke als vitale 
interpretatie te beschikken van diverse stromingen in de avandgarde muziek, 
jazz en biues. 

In april volgde een tweede niet minder suksesvol optreden in Zandvoort 
van de groep die — met manager Boud van Doorn als zakelijk leider — buiten 
de plaats van herkomst inmiddels bekendheid had gekregen met konserten in 
o.m. Famos en De Melkweg in Amsterdam. Pen in Umuiden, Zero in Haarlem 
en Kreatief Sentrum in Leiden. Ook had de groep niet te klagen over publiciteit 
in de poprubrieken van diverse regionale bladen en in muziekperiodieken. 

Tussen de konserten door — soms twee a drie per week — werkt de 
groep in hecht teamverband aan de verdere uitbouw van het repertoir. Daarbij 
volgt men doelbewust een eigen 'muzikale strategie' welke het best kan worden 
omschreven als een minitieus uitproberen, uitbalanceren en aftasten van eikaars 
krachten en mogelijkheden binnen groepsverband. Daar gaat veel tijd mee 
heen, maar dat hebben de vier van Crypto er graag voor over om hun muzikale 
ambities te verwezenlijken. 

De groep heeft de tijd, ook wat de zakelijke kant van de aktiviteiten 
betreft. Aan platenopnamen wordt op dit moment nog niet serieus gedacht. 
Er zijn wel kontakten met platenmaatschappijen, maar men houdt de'boot nog 
wat af. De tijd is er niet rijp voor, vindt de groep. Crypto wil eerst wat meer 
ervaring opdoen met het optreden voor zalen — de reakties van het vaak 
verwende publiek peilen — en verder schaven aan de sound. 

A.s. vrijdag kan men horen in hoeverre de groep daarmee sinds het 
laatste optreden in Zandvoort is gevorderd. In verband met de vele afspraken 
voor de komende maanden zal dit voorlopig het laatste konsert in de badplaats 
zijn. Reden temeer om te gaan luisteren in 'De Krocht'. adverteert in de nieuws kort 
en klein 'Your Youp for you' is de titel van een 
soloprogramma van de 19-jarige Youp van 
't Hek op zaterdag 14 juli a.s. in gebouw 
'De Krocht'. Aanvang 20.30 uur. Youp. die 
zelf de teksten en de muziek voor zijn 
optreden schreef, wordt begeleid door 
Pauline Arnold (piano), Derk Kerksen 
(licht) en Stephen Hosman (roadmanage- 
ment en geluid). Met deze voorstelling in 
'De Krocht' besluit_de jeugdige kabaretier 
zij.n seizoentoernee langs de diverse neder- 
landse kustplaatsen. 

In het volste vertrouwen dat Jackie 
Stewart het circuit voor de op 29 juli a.s. 
te houden Grand Prix alsnog zal goedkeu- 
ren hebben enkele zandvoorste midden- 
standers een 'Grand Prix Festival Komité' 
in het leven geroepen. Dit komité wil door 
het organiseren van enkele evenementen de 
te verwachte grote toeloop van het bezoek 
aan de vooravond van de races in goede 
banen leiden. 

'Teneinde te voorkomen', zo schrijft het 
komité in een aan het bedrijfsleven ge- 
richte brief, 'dat men na 3 uur 's nachts, 
het sluitingsuur van de horekabedrijven, op 
straat gaat zwerven met alle gevolgen van 
dien, zal van 12 uur 's nachts tot 7 uur 
's morgens in een tent nabij het circuit ge- 
legenheid worden gegeven tot dansen 
begeleid door enkele bands'. Verder wil het 
komité op zaterdag 28 juli een trapkarrace 
houden, welke meetelt voor het NCRV- 
trapkarkampioenschap 1973, en in de 
avonduren een groot vuurwerk afsteken. 

Om een en ander te kunnen realiseren 
heeft het komité, waarin diverse midden- 
standsorganisaties en het 'Trapkarkomité' 
Zandvoort' vertegenwoordigd zijn, een be- 
roep op het zandvoortse bedrijfsleven ge- 
daan voor financiële steun. 'Het is toch in 't 
belang van het bedrijfsleven dat zich geen 
onregelmatigheden voordoen en dat Zand- 
voort zich voor al die duizenden die zich in 
de badplaats ophouden op uitstekende wijze 
presenteert, schrijft voornoemd komité. 
• 

Het zal ongetwijfeld in het belang van 
het zandvoortse bedrijfsleven zijn om nog 
maar te zwijgen van de rest van het leven 
in de badplaats dat zich geen onregel- 
matigheden voordoen, zoals b.v. in Assen 
waar geweldplegingen en vernielingen aan 
de vooravond van de TT-races tot een jaar- 
lijks weerkerend ritueel zijn geworden. Maar 
zou men door het organiseren van nacht- 
telijke evenementen de gevreesde onregel- 
matigheden niet eerder naar zich toehalen 
dan buiten de deur houden? Een vraag om 
een ogenblik bij stil te staan, dachten wij. 

Op de gehouden vergadering van het 
algemeen bestuur van de stichting 'Open- 
bare Bibliotheek en leeszaal te Zandvoort' 
is de heer S. K. Zonneveld met algemene 
stemmen benoemd tot ere-voorzitter van de 
stichting. 

De hoer Zonneveld maakt reeds vanaf 
de oprichting van de stichting deel uit van 
het bestuur. Eerst van 1952 tot 1967 als 
vice-voorzitter, daarna als voorzitter. 

De heer Zonneveld blijft aan het biblio- 
theekwerk in Zandvoort verbonden. 

Er staan deze maand nog diverse 
zomerevenementen op het prc-gramma. Wij 
doen een greep: 

Zondag 15 juli: zeilwedstrijden op de 
Noordzee door watersportvereniging 'Zand- 
voort. Tevens wedstrijden in de Simoun 
445- en 485 klasse. Aanvang 1 1 uur. 
Maandag 16 juli: fortenbouwwedstrijd op 
het strand. De deelname a f 2,50 staat 
open voor zowel enkelingen als groepen. 
Inschrijven bij vvv of op het strand. Aan- 
vang 13.30 uur. Woensdag 18 juli: konsert 
door de Mozart Sanger Knaben uit Wenen 
o.l.v. Prov. Erich Schwarzbauer in de Ned. 
herv. kerk Kaarten a ƒ 7,50 bij vvv-kantoor 
verkrijgbaar. Leden zandvoortse kinderkoren 
ƒ 2,50 bel. inbegrepen. Zaterdag 21 juli: 
ballonoptocht. Kaartjes en ballonnen è 
50 et. vanaf 18.30 uur afhalen bij oude 
brandweerkazerne, Kleine Krocht. De op- 
tocht start om 19.30 uur op parkeerterrein 
achter het Raadhuis. Oplaten der ballonnen 
op het Burg. van Fenemaplein. Zondag 
22 juli: motorraces door KNMV op het 
Circuit. Aanvang 13 uur. Vrijdag 27 juli: 
opening van ekspositie over het thema 
'Verbindingen en vervoer' in het Gemeen- 
schapshuis. Donderdag 26 juli: openlucht- 
vismaaltijd op het Gasthuisplein. Kaarten 
a ƒ 6, — bij vvv-kantoor. Met medewerking 
van folklorevereniging 'De Wurf'. Aanvang 
19.30 uur. Zaterdag 28 juli: maandelijkse 
kunst- en antiekmarkt op het Gasthuisplein 
van 10 — 22 uur. 
eanduoürbe hoeranr 

H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


10 juli 


11.43 


19.39 


— . — 


07.44 


1 1 juli 


00.11 


08.03 


12.56 


20.47 


12 juli 


01.11 


09.01 


13.43 


21.38 


13 juli 


02.04 


10.02 


14.33 


22.29 


14 juli 


02.44 


10.39 


15.10 


23.06 


15 juli 


03.22 


11.11 


15.47 


23.39 


16 juli 


03.55 


11.50 


16.22 


00.21 
4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

C023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent • Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. 338*1 ZGI ■ ■ ■ 
Een dame-offer betekent op het 
schaakbord nog altijd een hele gebeurtenis. 
Het kan zijn, dat een subtiel pionoffer veel 
meer waarde heeft dan een plomp dame- 
offer, maar deze laatste offerande zal 
altijd voor enige sensatie zorgen. Als de 
kombinatie slaagt, heet het dat de geest 
over de materie heeft gezegevierd, maar 
de afloop is niet altijd even gunstig en dan 
is de ongelukkige toch maar zijn dame 
kwijtl 

In het oostduitse blad Schach lees ik, 
dat in een Argentijns toernooi (je doet je 
informatie vaak op de meest onverwachte 
plaatsen op — Schach trouwens bericht, 
dat het zijn wetenschap aan een Spaans 
schaaktijdschrift ontleent!) een viertal kor- 
rekte dame-offers zijn gebracht. Het mooiste 
van de vier vond ik deze: 
a b c d e f o h 

(Wit: Kh2, Da6, Tal, Le3, Lf5, Pg4, 
pionnen b2, c3, e4, f2, g3, h5 — 
Zwart: Kg8, Dc6, Tb8, Lg7, Pb6, pionnen 
a7, c5, e5, f7, g5, h6). 

SCHWEBER— PILNIK 
Zarate 1973 

De witspeler deed: 1. Da6xa7l, Tb8-a8, 
2. Da7xb6l, Dc6xb6, 3. Ta1xa8+ en kon 
na 3. ...Pe6-f8, 4. Ta8-c8!, Db6-b2, 5. Le3x 
c5, Db2-d2, 6. Kh2-g2 het volle punt in- 
kasseren. 

Ietwat moeilijker was de winstgang 
na 3. ...Lf8 geweest: 4. Ph6:+, Kg7, 5. Pg4, 
Dc6, 6. h6+. Kh8 (of 6. ...Kg8, 7. Pf6+, 
Kh8, 8. Te8, Dd6, 9. Le6:, fe6:, 10. c4, g4, 
1 1. b3 etc.) 7. Tb8, Dc7, 8. Te8, Dc6, 
9. Pf6 etc. 

Ofschoon als materiaal-offer niet zo 
buitengewoon (Wit kreeg immers toren en 
paard voor de dame), toch een mooie winst- 
voeringl 

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. 
de dorpskrant doorgelicht 
in proefschrift Er wordt wel eens beweerd dat 
journalistiek overal toe kan leiden, waarmee 
dan gezegd wil zijn dat de journalist vla 
zijn beroep In de meest uiteenlopende 
funkties terecht kan komen. Maar ook voor 
zangers blijken de mogelijkheden onbeperkt. Zo is Jaap Fischer, die ruim tien jaar 
geleden naam maakte als tekstdichter- 
zanger van liedjes als Het Eendje, De Cipier 
en Het Ei en in 1969 de funktie koos van 
staffunktionaris bij de regionale samen- 
levingsopbouw Oost-Groningen, vorige week 
in Utrecht gepromoveerd in de sociale 
wetenschappen op het proefschrift 'Vijf 
dorpskranten in het Oldambt', 

Fischer houdt zich in zijn proefschrift 
in het bijzonder bezig met de dorpsbladen 
in genoemde streek in Oost-Groningen, maar 
zijn beschouwingen en konklusies hebben 
ook betrekking op de dorpskrant in het 
algemeen. Deze konklusie b.v.: 'In de 
dorpskrant kunnen prakties alleen zaken 
aan de orde komen die geen kwaad kunnen. 
Onderwerpen als o.a. politiek zijn taboe'. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op Fischers 
regel. Maar waarschijnlijk te weinig om er 
een proefschrift aan te wijden. 

kommentaar van ondergeschikt belang 

Voor zijn proefschrift onderzocht 
Fischer de funktie van vijf dorpskranten in 
Oldambt, gelegen rondom Winschoten in 
Noordoost-Groningen. De krantjes verschij- 
nen een maal per maand in een oplaag van 
500 tot 1500 eksemplaren in gemeenten 
met 1600 tot 4000 inwoners. Twee van de 
vijf kranten werken met abonnees, de ande- 
re drie zijn gratis. Allemaal worden ze vol- 
gens Fischer zeer goed gelezen en prak- 
ties huis-aan-huis verspreid. Op één na 
staan alle kranten er financieel goed voor. 

De inhoud van de kranten bestaat 
voornamelijk uit advertenties (37 percent), 
gemeentelijke zaken (niet: gemeentepolitiek, 
11 percent), sport (9 percent), jeugd (8 
percent). Informatie en kommetaar zijn van 
ondergeschikt belang. 

Fischer konstateert dat er van de oor- 
spronkelijke doelstelling van de kranten, het 
versterken van de (dorps)eenheid, niet veel 
terecht komt. De voornaamste zorg van de rekreade 

WAT DOET 'REKREADE' TOT 13 JULI A.S.? 

Van het Rekreadeprojekt Centrum werd het volgende vernomen: 
Heden geeft het Rekreadeteam met blijdschap kennis van de geboorte van het 
Rekreade kind 'muziekje'. De festiviteiten welke door dit blijde gebeuren door de fluit 
zijn geblazen, klinken als volgt: 

Liederen maken 

Instrumenten bouwen 

Kleren in elkaar flansen 

Dekors ontwerpen 

Muzikale speurtochten houden, enz. 

Kraambezoek kan vrijdag de 13e juli worden afgelegd in de vorm van een grootse 
'Kindermusical' waar jezelf je bijdrage aan kunt leveren. 

Met spoed gevraagd! 'Komponisten en tekstdichters'. 

65-minners aanbevolen. 

Kleinere muzikanten (4 — 7 jaar) van 10 — 12 uur en van 15 — 17 uur. 
Grotere muzikanten (8 — 12 jaar) van 15 — 17 uur. 

Het muziekminnend team draait een dubbel, kind jubelend programma voor de middag. 

Bij uitzondering is Centrum nu ook op zondag geopend. En wel van 10 — 12 uur en 
van 3 — 5 uurl 

De wijzigingen in het programma zijn gezien de weersomstandigheden voorbehouden, 
wat natuurlijk de pret niet mag drukken. 

Voor een uitgebreid programma lette men op de affiesjes welke overal in het dorp 
hangen terwijl de bekende Rekreade-krant je ook voldoende kan vertellen over wat 
er te doen is. 

Ook het Rekreadeprojekt Noord start volgende week haar aktiviteiten op ZONDAG, 
en wel van 1 1 — 12 uur: met Jubeluurtje voor alle leeftijden! 

14 — 16 uur: Duizend en één mogelijkheden om te doen waar je zin in hebt! 

WOENSDAGMORGEN van 10—12 uur: Stripfiguren babbeluurtje, 
's middags van 14 — 16 uur: Striprebusspeurtocht. 

DONDERDAGMORGEN van 10 — 12 uur: Een levensgroot stripboek maken, 
's mddags van 14 — 16 uur: Stripquiz met als quizmaster Ariva. 

VRIJDAGMORGEN van 10 — 12 uur: Onze stripfigurentoer. 
's middags van 14 — 16 uur: Een striptoerfestijn. 

(Deze hele dag zijn alle leeftijden welkom). 

Tenslotte wensen de teamleden jullie deze week weer een bijzonder plezierig Rekreade- 
genoegen. 

's Morgens is het programma voor kinderen van 4 tot 8 jaar en 's middags voor de 
kinderen van 9 tot 12 jaar. 

IS. kerkstraatHzandvoort 
nieuwendiik37annsterdam de hypermoderne sp 

metdeattemteuwste 
afmaten staatvooru 

openinamsterdam 

eninzandvoort. makers (allen vrijwilligers met een -beroep 
waarin ze 'enige affiniteit tot het geschreven 
woord' hebben: ambtenaren, klerken, 'boek- 
houders, dominees, enzovoort) blijkt in de 
praktijk te zijn dat het nummer elke maand 
uit komt en dat er geen problemen ontstaan 
over de inhoud. 

Redaktiebeleid en inhoud van de 
dorpskrant lijken te zijn onderworpen aan 
de sociale kontrole van de dorpsgemeen- 
schap; volgens de standaardformule komen 
kritiese beschouwingen of kommentaren 
niet of nauwelijks aan bod. De dorpskrant 
heeft veel weg 'van een nauwkeurig gekon- 
troleerde marktplaats, waar alleen de denk- 
beelden en waarden worden uitgestald die 
harmoniëren met het algemeen belang', 
staat er in het proefschrift. 

raadsverslag: 

beschrijving van een ritueel 

De gemeentelijke overheid staat in de 
dorpskrant centraal, hoewel politiek voor de 
dorpskrant taboe is. Het gemeentebestuur 
wordt veel meer gezien als een bestuurlijke 
organisatie, een natuurverschijnsel, dan als 
een politiek apparaat. Zo is ook het raads- 
verslag in de dorpskrant meer een beschrij- 
ving van een passend ritueel, dan een 
verslag van een besluitvormingsproces met 
uiteenlopende meningen, die volgens Fischer 
karakteristiek zijn voor de Oldambster 
samenleving. 

Hoewel de problemen die in de ge- 
meenschap leven, niet aan bod komen, 
kontroversiéle onderwerpen uit de weg 
worden gegaan, niet over politiek en land- 
bouw (een belangrijke zaak in Oost- 
Groningen) wordt gesproken en de dorps- 
krant een stabiliserende en konserverende 
werking heeft, vindt Fischer de funktie van 
de dorpskrant belangrijk. 

Volgens hem heeft de dorpskrant 
vooral een symbolische funktie: de mensen 
lezen er over dingen die ze al weten. De 
dorpskrant kan volgens Fischer de interne 
dorps- en gemeentelijke eenheid versterken. 

Ofschoon van die bindende funktie in ■ 
de praktijk van de vijf Groningse dorps- 
kranten niet zoveel terecht komt, stelt hij 
vast. ta^%#<h^i^ i^^— %*»i^N^N^^^i^i Adverteren via een wasrol , . , 
Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie 
van uw klanten Is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draai nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. i^^^^^^^^i 
i^*^^^^^ Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsün 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

MEISJE voor buffet gevr. 
Strandpaviljoen De Boer, 
tent 14. Tel. 5643. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor f 595.—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 11 adverteren 
doet verkopen eanduGortse taranr 
PRIJS- EN KWALITEITBEWUSTE 
TAPIJTKOPERS 

OPGELET ! S ■ Medina gaat het weer waarmaken MEDINA kocht in UW belang 100.000 HEUGAFELT en 
HEUGAFELTLUX S 'tapijttegels, eerste keus, alle kleuren, 
50x50 cm met 5 jaar garantie. Tijdelijk met SUPERkorting 
alleen bij MEDINA. 

HAAST U, Heugategels vliegen nu eenmaal over de toonbank. 
Kamerbreedtapijten en alle andere soorten vloerbedekking 
tegen werkelijke STUNTprijzen. 

MEDINA voor merktapijten tegen MOORD PRIJZEN !!! 

Ons devies Is en blijft: Kijken bij anderen is kopen bij MEDINA, 
want bij MEDINA krijgt u altijd DE HOOGSTE KORTINGEN!! 

Medina Carpets b.v. 
Haarlem GEN. CRONJESTRAAT 4 
GROTE HOUTSTRAAT 166 TEL. 023- 
TEL. 023- -26 62 79 
-31 76 65 


73e jaargang no. 51 — Verschijnt dinsdags en vrijdags ?,.;;! *.: 


' <1 ': - l.„ -~s -••*» — VRIJDAG 13 JULI 1073 
cVii « ü.~ .•*.!... ♦***-•«•*•** *.*«.• fc.^.'.».**»-»»***. *•-*.* nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee hoera* 

redaktie en administratie : postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (02507) 2135/ uitgave : zandvoortse koerant b v {v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 17.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein De afgelopen zondag door de vrijwil- 
ligers van de Zandvoortse Reddingsbrigade 
gehouden tweede bliksemkollekte van dit 
seizoen onder de strandbezoekers, heeft 
ƒ 2.666,37 opgebracht. Voor de kustwacht 
is dit een welkome bijdrage in de bestrijding 
van de onkosten t'.b.v. de hulpverlening op 
zee en aan het strand. 

De Wereldwinkel Zandvoort bericht 
ons dat morgenmiddag in het centrum van 
Zandvoort en in noord de boycot van de 
zuidafrikaanse sinaasappelen zal worden 
voortgezet met o.a. het optreden van een 
straattheater. Het kopen van Outspan- 
sinaasappelen betekent, aldus de Wereld- 
winkel, steun verlenen aan een regiem dat 
negerarbeiders onder mensonwaardige om- 
standigheden op haar plantages laat wer- 
ken. Het boycotten betekent tevens een 
protest tegen de apartheidspolitiek van de 
regering-Forster en steun aan de onder- 
drukte negerbevolking. 

In Zandvoort is aan alle fruitverkopers 
gevraagd mee te boycotten. Door middel 
van straattheater zal de situatie in Zuid- 
Afrika op beeldende wijze verduidelijkt 
worden. Met de aanwezige medewerkers 
van de wereldwinkel kan dan over de 
boycot gediskussieerd worden. 

Woensdagavond 18 juli vindt in het 
kader van de seizoenevenmenten een kon- 
sert in de hervormde kerk aan het Kerkplein 
plaats door de Mozart-Sangerknaben. 

Het koor, dat onder leiding staat van 
Erich Schwarzbauer en afkomstig is uit 
Wenen, bestaat uit 31 jongens in de leeftijd 
van 9 t.e.m. 18 jaar. Ze treden op in 
kostuums die ten tijde van Mozart werden 
gedragen, kompleet met gepoederde pruik. 

Het programma vermeldt naast koren 
van oude komponisien, ook internationale 
volksliederen en gedeelten uit het jeugd- 
werk van de toen 12 jaar oude Mozart: 
'Bastien und Bastienne'. Ook gedeelten uit 
'Die Entführung aus dem Serail' en 'Die 
Zauberflöte' zullen ten gehore worden ge- 
bracht. ÊiÉtSEN 

: ! -^:--'éii'.' 

.BROMMERS VER5TEEGE HBLTESTR. IB ■ TEL :4«a ■ ZflNOVQORT. Kaarten a f 7,50 zijn verkrijgbaar aan 
het vvv-kantoor, Raadhuisplein te Zand- 
voort en op de avond van het konsert aan 
de kerk. Leden van zandvoortse kinder- 
en tienerkoren krijgen vijf gulden reduktie. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort ■ Tel. 3618 Om nog even in de sfeer van de 
seizoenattrakties te blijven. Het openlucht- 
theater van Bloemendaal bestaat 25 jaar 
en heeft ter gelegenheid van dit jubileum 
een uitgebreid feestprogramma samen- 
gesteld. Zondag 15 juli treedt het yoego- 
slaviese ensemble Abrasevic uit Valjevo op 
en maandag 23 juli het bulgaarse dans- 
gezelschap Choumen. Beide voorstellingen 
worden georganiseerd in samenwerking met 
het Vondelparkstichting. 

De Hoofdstadoperette, tot voor enkele 
jaren een vaste gast in het Openlucht- 
theater, brengt zaterdag 28 juli lm Weisen 
Rössl, met als reserve-avond 29 juli. Vrijdag 

10 augustus geeft de popgroep Barrel 
Organ een konsert en vrijdag 24 augustus 
zal als de grote klapper van het seizoen 
het toneelstuk Fanfarella worden opgevoerd 
door spelers van verschillende amateur- 
gezelschappen in Haarlem en omgeving. 
Het Haarlems Operakoor zorgt voor de fi- 
guratie. De uitwijkdata zijn in dit geval 
25 en 26 augustus. 

Alle voorstellingen beginnen om 20 uur 
en de kosten zijn vijf gulden met uitzon- 
dering van het popkonsert dat vier gulden 
kost. 

Voor de jeugd valt er ook het een en 
ander te beleven in het openluchttheater. 
Het Limburgs Jeugdtoneel brengt don- 
derdag 2 augustus Assepoester en zaterdag 

1 1 augustus is er een Calimerofeest. Het 
Amsteltoneel brengt tenslotte op zaterdag 
18 augustus 'Pierrot valt van de maan'. 

Alle voorstellingen kosten vier gulden 
en ze beginnen om 14.30 uur. E*/ eanduDDrtee hoeranr Een aanvulling op het bericht dat de 
'Stichting kraamcentrum Zuid-Kennemer- 
land' in Zandvoort iedere 2e en 4e don- 
derdag van de maand van 10 — 11 uur 
spreekuur houdt in het Gemeenschapshuis. 

Vanaf 9 augustus a.s. zal dit spreek- 
uur plaats vinden in het Gezondheidscen- 
trum aan het Beatrixplantsoen, gelegen aan 
de noordzijde van de Kostverlorenstraat. 
Genoemde stichting kwam begin deze 
maand tot stand na een fusie van de afzon- 
derlijke centra voor kraamverzorging van 
de drie kruisverenigingen. Het hoofdbureau 
is gevestigd Kenaupark 15, Haarlem, tel. 
023—31 18 18. ZoHdwmU fadfaxk Jawel, beste mensen, ik ben eigenlijk 
een beetje moe. En ik heb het idee dat 
Jans er net Zo over denkt. Je had er eenvou- 
dig niet zo direkt op gerekend, maar toch 
is het een steen-goeie zomer aan het 
wordenl Vandaar die lichte vermoeidheids- 
verschijnselen bij ons. De jongelui, die ons 
helpen hebben daar minder last van, zodat 
de zaak gewoon door draait! 

Mag ik nog een ernstige waarschuwing 
aan mijn badboek vooraf laten gaan? Dat 
kleine jong, dat vorige week — ik schreef 
er over in m'n vorige Badboek — in een 
stuk glas had getrapt, heeft wel een verknal- 
de vakantie, of z'n ouders, als u dat liever 
hoort. Z'n vader vertelde me dat hij een 
behoorlijke ontsteking aan z'n voetje heeft, 
zodat hij voorlopig niet mag lopen. En dat 
allemaal omdat iemand ^zo nodig een glas 
moest stuk gooien en de scherven niet even 
opraapte. Wat een kleine moeite eigenlijk, 
om even aan je medemensen te denken. 

Ik ga nu even de laatste dagen, vanaf 
het vorig week-einde met u langs. Laten we 
beginnen met 

ZATERDAG 7 juli: Een bewolkt dagje, 
zonder uitschieters. Een nasleep waar- 
schijnlijk van het onweer van woensdag- 
donderdag. Kan gebeuren, maar er kwam 
toch weer een aardig herstel. 

ZONDAG 8 juli was het al weer veel 
beter, met een ietwat koel noordenwindje en 
een temperatuur, die zich bijzonder leende 
voor een zonnebadje in de bak of op het ter- 
ras of een wandeling in de duinen. Ja, hoor 
eens, ik ben wel een strandpachter, maar ook 
Zandvoorter. En dan moet ik zo nu en dan 
toch eens de aandacht vestigen op onze 
duinen. U moet heus niet denken riat er 
een vakantiedag naar de knoppen is, als 
het geen uitgesproken strandweer is. Ik 
vind het natuurlijk hartstikke leuk als u 
komt, zelfs met een bewolkte dag, maar 
de duinen kunnen er zijn hoor! De meeste 
gasten (en ook nog wel eens een enkele 
inboorling) denken dat de duinen op iets 
zoals de Sahara lijken. Nou, u moet er dan 
maar eens heen gaan! Op sommige plaat- sen waan je je gewoon in een dicht bos. Er 
zijn alle soorten bomen en heesters: denne- 
bomen, kastanjes, eiken, beuken, vlier, 
meidoorn en niet te vergeten de prachtige 
kleurenverscheidenheid van de 'lagere' 
planten, zoals duindoorn, bramen, teunis- 
bloem, koekoeksbloem, slangekruid, St. 
Janskruid, sterremos, duinroos, kruipwilg en 
noem maaar op. Ach, u moet er echt zelf 
naar toe gaan, desnoods op een zonnige 
dag! 

MAANDAQ 9 juli; Het weer is niet 
meer van streek te brengen. De zomer 
veel plezier met rekreade *V*"&is«**H. !-- k^$S!&$$!f%™»ÊS$: 

De eerste twee weken van het vakantie- en ontspanningsprojekt van de gezamenlijke zandvoortse kerken onder de 
naam 'Rekreade' zijn al weer geschiedenis geworden. Dit stellen we even vast voor hen die tot op heden niets van de 
Rekreade-aktiviteiten hebben bemerkt. Toch waren ze er en hoe! 

Zo'n vijftien vrijwilligers, afkomstig uit alle windstreken van ons land, zijn de afgelopen veertien dagen vrijwel 
onafgebroken met de zandvoortse jeugd en de vakantie-kinderen bezig geweest. Ondanks de hoge temperaturen kwamen 
de jongens en meisjes naar de Rekreade-programma's om deel te nemen aan onderdelen als vossenjacht, poppenkast, 
gekostumeerde optocht, buitenspelen en muziek. Een aantal aktiviteiten was aangepast aan het uitzonderlijk mooie weer, 
waarbij 'het water' meer dan eens centraal stond. 

In verband met het afscheid van de drie teams van de projekten Noord, 't Centrum en Zeereep/De Branding en de 
komst van drie nieuwe Rekreade-ploegen op a.s. zaterdag, kan Rekreade vandaag nog geen nieuw programma publiceren 
in de kranten. De aktiviteiten voor de volgende week zullen morgen en zondag worden 'aangeplakt' op diverse plaatsen 
in het dorp en bij de projekten. In de tijden komt geen wijziging. Rekreade draait van 's morgens 10 — 11 uur en 's middags 
van 15 — 17 uur. Noord is van 14 — 16 uur in vol bedrijf. 

Op bovenstaande foto drie jongens die met een groot aantal leeftijdgenoten j.l. woensdag deelnamen aan het 
Indianen-programma van 'Rekreade'. Het bouwen van een wigwam, het ontsteken en roken van de vredespijp en een wilde 
indianendans. Vooral dit laatste onderdeel vonden de kinderen 't einde' en 'te gek'. gaat verder en het was een moord-dag! Ik 
heb me laten vertellen dat het in de binnen- 
landen bewolkt was, maar boven de kust 
straalde de zon van jewelste. Die bouw- 
vakkers hebben 't nou eens getroffen. 
Je kan die lui er direkt uithalen: die bouwen 
zandhuizen met hun kinderen. Alleen 
drieklusoren kunnen ze niet zo best van 
zand maken. 

O ja, de zee zag er zo opmerkelijk 
schoon uit en ik geloof dat 't in werkelijk- 
heid ook zo was. De kwallen zijn voorlopig 
weer even verdwenen, want er waait de 
de laatste dagen een lekker zeebriesje. 
't Is goed leven en vakantie houden hier, 
dacht ik zo. 

Weet u wat eigenlijk niet zo schoon is 
in de badplaats? Dat zijn de straten. Daar 
kunnen de mannen van de reinigingsdienst 
niks aan doen hoor. Dit is gewoon vechten 
tegen de bierkaai. Nee, wat waar is, is 
waar, maar de vakantievierders maken er 
soms wel een troep van. En dat is toch niet 
nodig, vind ik. Houdt eens wat rekening 
met elkaar, mensen. 

DINSDAG 10 juli; Volgens de deskun- 
digen van de Bilt is een goeie zomer te 
herkennen aan 't feit dat die zich onmiddel- 
lijk herstelt na een onweersstoring. Dat is 
al een paaar keer gebeurd. Nou goed: een 
ideale zomer. Trouwens, Jans staat te 
zingen achter haar materiaal. Ik hoorde 
haar zelfs een keertje fluiten van 'We gaan 
naar Zandvoort...' 

Er zaten twee merkwaardige kerels 
in de tent vanmiddag. Eentje met een baard 
aan en een hoed op, de ander alleen een 
badbroek. Die baard had een zootje lege 
bierflessen voor zich staan, waar hij zowat 
niet over heen kon kijken. Zegt die bad- 
broek: 'Wat doet u van uw beroep?' 

'Bioloog', zegt de baard. 

De badbroek: 'Bieroloog zal je bedoe- 
len'. Flauwekul eigenlijk, dat sommige men- 
sen zo'n kritiek op anderen hebben. Van de 
andere kant moet je veel drinken als 't 
warm is, zeggen de doktoren. Van mij 
mag 't. 

Rare boel met het circuit. Hebben ze 
er een smak geld tegenaan gesmeten om 
het veilig te maken voor race-auto's en nou 
deugt het niet voor motoren, omdat er te 
veel vangrails zijn. 't Is moeilijk om het alle 
snelheidsmonsters tegelijk naar de zin te 
maken. 

Mensen, ik schei er voorlopig uit, want 
ik heb m'n taks bijna overschreden. 

't Wordt een lange hete zomer. Tot de 
volgende week mensen! 

STOELEMAN poppys traden op 
in het herv. kerkgebouw Het Konsert van de 'Petits chanteurs 
d'Asnières' woensdagavond In de her- 
vormde kerk zal voor de, merendeel jeug- 
dige toehoorders, beslist een belangrijke 
gebeurtenis zijn geweest, temeer daar zij 
de gelegenheid hadden de 'Poppys', ge- 
vormd uit zeventien van deze 'petits 
chanteurs', nu eens van dichtbij mee te 
maken. 

De groep, reeds in 1946 door Jean 
Amoureux opgericht onder de naam 
TAIauda', beleefde haar eerste televisie- 
optreden in 1951. In het begin van de zes- 
tiger jaren ging zij van een religieus reper- 
toire over op een modern, en in deze 
nieuwe stijl omlijstte ze regelmatig optre- 
dens van vokalisten als Nana Mouskouri, 
Michel Legrand en Sacha Distel, terwijl ze 
bovendien medewerking verleende aan tele- 
visieseries als 'Poly' en Sébastien'. 

Tal van bekende chansons brachten 
de aanwezigen in vervoering, iets waaraan 
de bijzonder goede begeleiding niet vreemd 
was. 'En vertu', 'Isabelle, je t'aime' en 
'Penelopie' en natuurlijk 'Non, rien n'a 
changé' kregen een warm applaus, maar 
ook met 'Alouette', 'Ol' man river' (waarin 
een voortreffelijke solo van Renee Caron) 
en 'Alleluia pour un défunt' oogstte de 
groep veel sukses. Een bijzonder geslaagd 
evenement, het optreden van deze acht tot 
veertien-jarige franse zangers, waarbij 
voor ons persoonlijk de 'Poppys' de show 
stalen. 

Dat de kerkvoogdij op dit moment net 
zo enthousiast is als wij wagen we te be- 
twijfelen. Ondanks dat er rondom het kerk- 
gebouw gesurveilleerd werd sneuvelden 
er namelijk diverse ruiten, waaronder een 
glas-in-lood raam en werd een 8 meter 
lange regenpijp geveld. En nu gaan we echt niet praten over 'vandalisme' en 'jeugd van 
tegenwoordig' want we kunnen er best in 
komen dat niet alle jongens en meisjes 
een tientje (met plaatsbespreken en pro- 
gramma mee zelfs ƒ 11,50) kunnen neerleg- 
gen om hun geliefde 'Poppys' te zien en 
te horen en dat zij dan proberen via een 
regenpijp of door op het stookhok te klim- 
men toch nog iets op te vangen is begrij- 
pelijk. Nee, we zijn van mening dat men 
met het beschikbaar stellen van de hervorm- 
de kerk voor een evenement als dat van 
woensdagavond (en daarmee willen we 
niets onaardigs zeggen over de optredenden 
en het daar aanwezige publiek, zeer beslist 
niet!) te ver is gegaan in het verlenen van 
dienstbetoon. Kr. M. 

PEETERS 
Haltestraat 56 
Zandvoort 


- Tel. 3618 
1 waterstanden 
H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


13 juli 


02.04 


10.02 


14.33 


22.29 


14 juli 


02.44 


10.39 


15.10 


23.06 


15 juli 


03.22 


11.11 


15.47 


23.39 


16 juli 


03.55 


11.50 


16.22 


00.21 


17 juli 


04.30 


12.26 


16.54 


00.43 


18 juli 


05.04 


13.00 


17.26 


01.22 


19 juli 


05.38 


13.33 


18.00 


01.57 PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 Autohuur vanouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 14 en zondag 15 juli: 

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57. 
telefoon 4294. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 15 juli: 

9.15 uur: Pfarrer Helmut Knies, Opladen. 

10 uur: gemeenschappelijke Geref.Herv. 
dienst. Voorganger ds. J. de Waard. 

GEREF. KERK 

Zondag 15 juli: 

10 uur: ds. de Waard, gez. dienst met 

N.H. in N.H.-kerk. 

19 uur: ds. J. de Waard. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 15 juli: 

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema 
d.g. Haarlem. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Maandagmiddag 3 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. Mm belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. Sommige mensen ruiken 
een brand . . . 
r^ 


c 


^L 


">» 


c 


^ ^ Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. manipuleren met armenkas 
van zandvoort in 1799 Op het eind van de 18e eeuw, zo rond 
het jaar 1790, werd In Zandvoort voor 
het verkrijgen van politieke macht flink 
met de armenkas gemanipuleerd. Van dit 
manipuleren werd uiteraard de meest kwets- 
bare groep van de zandvoortse bevolking 
de dupe: de armen. 

De amsterdamse hlstorikus Bos schrijft 
er in zijn derde artikel over Zandvoort rond 
de jaren '90 van genoemde eeuw het vol- 
gende over: 

De Bijbel zegt dat het zaliger is te 
geven dan te onvangen. De positie van 
degene die zich, om welke redenen dan ook, 
gedwongen ziet zijn hand op te houden is 
niet benijdenswaardig. Wanneer anderen 
dan trachten deze ellendige positie van 
armen en gebrekkigen te gebruiken als 
strijdmiddel om in de politiek hun zin door 
te drijven, kan men deze handelwijze 
slechts in de scherpste bewoordingen ver- 
oordelen. De vorige maal spraken wij van 
de vergadering van schout en schepenen 
van Zandvoort op 25 maart 1799, waarin de 
boekhouder (werkgever van enige stuur- 
lieden van zandvoortse vissersschuiten, die 
ieder weer verscheidene zeelieden onder 
zich hadden). Maarten Math, trachtte door 
middel van een grote mond één van zijn 
stuurlieden op de belangrijke plaats van 
vuurbaakmeester te doen kiezen. 

Dorpspolitiek kontra naastenliefde . . . 

Het was in die vergadering al opge- 
vallen, dat hij de zg. 'arme bos' bij zich 
droeg. Toen hij de zitting verliet, had hij 
deze echter weer met zich meegenomen, 
zonder er verder iets mee te doen. Bij elke 
boekhouder was een bus geplaatst waarin 
de zeelieden als zij hun loon ontvingen een 
bijdrage stortten voor de armenkas van 
Zandvoort. Math had dus willen zeggen: 'als 
aan mijn verlangen niet voldaan word geef 
ik de armenbus terug. Indien de armen 
daaronder lijden, dan is dat jullie schuld'. 
In het gezicht van het voltallige dorps- 
bestuur had hij dat echter toch niet durven 
doen; misschien ook had hij gedacht dat 
het gebaar alléén reeds voldoende uitwer- 
king zou hebben. Toen hij echter enkele 
dagen later op 2 april, tot zijn woede ver- 
nam, dat niet zijn stuurman, maar Jacob 
Koning, door de schepenen was gekozen, 
had hij werkelijk de 'moed', zijn armenbus 
aan schepen Corstiaan van der Mije, de 
oudste armbestuurder, terug te geven. 

Van hèm hadden de armen van Zand- 
voort voortaan niets meer te verwachten, 
hoewel zij aan de affaire volkomen onschul- 
dig waren! 

Eigenbelang handig uitgespeeld . . . 

Math's drie stuurlieden: Willem van der 
Schinkel, Elias Corneliszoon Kraai en Floris 
Burger, voor schout en schepenen geroe- 
pen, verklaarden desgevraagd, dat zij 
het volkomen eens waren met het terugbe- zorgen van de armenbus. Zij stelden zich 
dus eensgezind achter hun harde baas. Wat 
hadden zij ook anders kunnen doen? 

Voor Math had de schout slechts de 
minachtende woorden over dat dit niet de 
manier was om lid te worden van het dorps- 
bestuur, waarnaar de boekhouder zo vurig 
snakte, maar tegenover de drie stuurlieden 
hanteerde hij een venijnger wapen: hij 
vroeg hen of zij zich bewust waren dat zij, 
als zij niet meer in de armenbus wilden 
storten, nóóit op enige ondersteuning kon- 
den rekenen voor het geval zij zélf ooit tot 
armoede zouden vervallen. De ramp der 
armoede en bedeling hing namelijk toenter- 
tijd de zeeleden altijd dreigend boven het 
hoofd, vooral in de winter, als de kleine 
zandvoortse vissersschuiten, de platte 
'bommen', niet uitvoeren en er dus geen 
inkomsten waren. Op sparen waren de ka- 
rige verdiensten van de zomer niet be- 
rekend! 

Deze pijnlijke vraag had dan ook tot 
gevolg, dat de drie stuurlieden na enige 
aarzeling verklaarden, dat zij 'als van ouds 
de armen wilden gedenken, maar dat zij 
over de penningen van hun baas niets te 
zeggen hadden'. 

Maarten Math zelf bleef hardnekkig 
en wijzigde zijn houding niet. We hebben al 
eerder gezien, dat ondanks deze houding 
Math reeds één jaar later toch schepen van 
Zandvoort werd en zijn stuurman Kraai 
tóch vuurbaakmeester. Onbegrijpelijk. 

Ook de overheid . . . 

Hoe onbegrijpelijk hard ook een dorps- 
bestuur kon zijn tegenover armen en 
ondersteunden blijkt uit de verordering van 
schout en schepenen van 14 februari 1790, 
waarin zij, met 'groot leedwezen' de 
'moedwillige ongehoorzaamheid' konstate- 
rend van sommige inwoners die hun vuilnis 
niet op de daartoe bestemde plaatsen 
brengen, thans vier plaatsen rondom het 
dorp aanwijzen. Voor deze hygiëniese zorg 
van de overheid kunnen wij slechts bewon- 
dering gevoelen en dat ook aesthetiese 
overwegingen golden bij het uitvaardigen 
van deze maatregelen, blijkt uit de 
woorden dat het overal maar vuilnis neer- 
storten niet strekt tot 'ciraad' voor het dorp, 
maakt onze bewondering nog groter. Het 
is ook alleszins te begrijpen dat er thans 
bepaald werd dat de overtreders, behalve 
de gewone boete, nog een ekstra-boete van 
drie gulden (zéér veel in die tijd!) zouden 
opgelegd krijgen. 

De helft hiervan was bestemd voor 
de armenkassen. Dat de andere helft in do 
zak van de aanbrenger zou verdwijnen 
klinkt minder sympathiek, maar rondweg 
schandelijk lijkt ons de bepaling, dat 
indien de overtreder onvermogend is, hij, 
wanneer de tijd der bedeling is gekomen, 
gedurende 14 dagen geen steun zal genie- 
ten. 

Armen door uithongering dwingen tot 
gehoorzaamheid aan een politieverordering, 
in geen enkel beschaafd land zal de over- 
heid daaraan denken. We zijn op sociaal 
gebied wel vooruitgegaan! vangst van de 'zwarte vis' Ongeveer twee mijl uit de kust, ter 
hoogte van Zandvoort, hebben Urker vissers 
nog niet zo lang geleden een 'zwarte-vis' 
(Centrolophus Niger) gevangen. Dit was 
een zeer zeldzame vangst, want het is de 
tweede waarneming in het nederlandse 
kustwater In deze eeuw van deze vissoort. 

Om precies te zijn: de UK 23 en 
UK 107, die in span visten op de Noordzee 
op 52 graden 22 minuten noorderbreedte 
en 4 graden en 30 minuten oosterlengte, 
haalden de 'zwarte-vis' uit het water. 
Precies zestig jaar eerder spoelde op de 
Onrust bij Texel een eksemplaar aan. 
Eerder had, voor'zover bekend, nog nooit 
iemand een 'zwarte-vis' op of bij onze 
kust gezien. 

Het eksemplaar van 1913 was 45 
centimeter lang, of vier centimeter groter 
dan de jongste vondst. 

De open oceaan is het normale leef- 
milieu voor de 'zwarte-vis', die zich dan op 
een diepte van vijfhonderd meter pleegt 
op te houden. Zij behoort tot de familie van 
de Centrolophidae, die weer deel uitmaakt 
van de baarsachtigen; dat is de groep 
waarin de meeste vissen zijn ondergebracht. 

De kleur van het lichaam is donker. 
De grote ogen wijzen op een parmanent 
verblijf op grote diepte. 

Aan beide zijden van de Atlantische 
Oceaan zijn zwarte-vissen waagenomen en 
gevangen en zo iets wijst erop dat men hier 
met een vis heeft te maken die veel trekt. 
Zij dringen ook wel de noordelijke Noordzee 
binnen en bij de vangsten van trawlers 
die om de noord hebben gevist wordt zelfs 
vaak een zwarte-vis aangetroffen. Ze komt 
voor in de gehele noordwestelijke Atlan- 
tische Oceaan en eveneens in de Middel- 
landse Zee. In centrale en zuidelijke Noord- 
zee blijven zwarte-vissen zeldzaam. 

- Dr. S. de Groot, bioloog verbonden 
aan het Rijksinstituut voor Visserij Onder- 
zoek in Umuiden, was zeer blij met het 
presentje van de Urkers. Hij zei, dat van de biologie van de soort maar weinig 
bekend is. Bij zijn weten, was het grootst 
gevangen eksemplaar nog geen negentig 
centimeter. 

De jonge zwart-vissen hebben hoofd- 
zakelijk koolvis en plankton op het menu 
staan; in de magen van de ou_dere dieren 
zijn ook kwallen en garnalen gevonden. 

De deftige naam is Centrolophus Niger, 
de alledaagse 'zwart-vie'. 

De zwarte-vis die door de UK 23 en de 
UK 107 werd gevangen is nu in het 
Zoölogisch Museum in Amsterdam. Voor de kust van Zandvoort zijn wel 
eerder diepzeevissen gesignaleerd en ge- 
vangen, al moet met daarvoor wel vér in het 
verleden duiken. 

In 1479 en 1502 strandde er een 
paar wavissen aan het zandvoortse strand, 
waarvan volgens de overlevering de een 
24 en de ander ruim 50 voet lang was. 
Op 4 januari 1629 dreef tussen Noordwijk 
en Zandvoort een walvis aan het strand, 
waarvan een tekening werd gemaakt, die 
van het volgende kreupelrijm werd voorzien: 

'Wanneer ons 't vierde licht van 't nieuwe 

jaer quam groeten 
Is hier dees Wallevisch, lang drie en 

sestig voeten, 
Van noordwijk op de zee naar Zandfoort 

weggestrand' 
God wende 't quaet van ons en 't lieve 

Vaderland. 

(De dichter was er kennelijk van over- 
tuigd dat er in een walvis een kwade 
genius huisde, die kommer en verdriet 
bracht over 't lieve vaderland). 

In 1791 spoelde een vinvis aan en in 
december 1851 tenslotte werd een walvis 
voor de kust tussen Katwijk en Zandvoort 
gesignaleerd. Een gebeurtenis die door een 
plaatselijk historikus nauwkeurig werd 
geboekstaafd. 
6—12 juli 1973 

Geboren: Martijn-Willem Roelof, z.v. 
W. F. Hoogstraten en M. J. G. Jacobs. 

Overleden: Anna Maria Luesken, oud 
85 jaar, gehuwd geweest met P. Röpke; 
Adrienne Maria Wilhelmina Lühn, oud 93 
jaar; Constantine Valentine Henriëtte 
Kramer, oud 89 jaar; Aletta Maria Arnold, 
oud 99 jaar, gehuwd geweest met B. Cos- 
terus; Hindrik Heuning, oud 80 jaar, ge- 
huwd geweest met J. Nijkamp. 

Ondertrouwd: Ronald Jan Hoogervorst 
en Hendrika Pieternella Marijtje Schuiten; 
Marinus Johannes Segaar en Froukje 
Christine Hulsman. 

Gehuwd: Jan Arie Paap en Hendrika 
Bot; Pieter Hendrik Menno Swart en Rosa 
Maria Bernardina Zonneveld; Raimund 
Robert Pokorny en Josephine Marie Arnol- dine van Gemert; Jacobus Cornelis Maria 
Krielen en Catharina Maria Berkhout. 

Overleden buiten de gemeente: Cor- 
nelia van Duijn, oud 82 jaar, gehuwd met 
J. Kraaijenoord; Jan Cornelis Gorter, oud 
66 jaar, gehuwd met A. A. de Boer; Anna 
Maria Louisa Mei, oud 78 jaar, gehuwd 
geweest met P. J. van Campen. SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame - Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen OPENBARE 
KENNISGEVING Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend, dat ingevolge 
artikel 2, lid 3 en lid 7, juncto artikel 4 en artikel 3, lid 3 en lid 5, 
juncto artikel 4 van de Wet Uitkeringen Wegen met ingang van 23 juli 
tot 22 augustus 1973 ter provinciale griffie van Noord-Holland, Dreef 3 
te Haarlem (kamer C 206) en ter secretarieën van de gemeenten in deze 
provincie ter inzage zijn nedergelegd de stukken betreffende 

het ontwerp voor een tussentijdse wijziging van het 

Secundair wegcnplan Noord-Holland 1968 

en 

het ontwerp voor een tussentijdse wijziging van het 

Tertiair wegenplan Noord-Holland 1968 

Vorenbedoelde stukken omvatten: 

1. een kaart, waarop is aangegeven voor welke delen van de provincie 
wijzigingen worden voorgesteld; 

2. een kaart waarop de voorgestelde wijzigingen zijn aangegeven; 

3. een overzicht van da voorgestelde wijzigingen in ,,De Staat van de 
bestaande en de aan te leggen wegen van het secundair wegenplan 
Noord-Holland 1968"; 

4. een toelichtende kaart bij punt 3; 

5. een toelichting op de ontwerp-wijziging als bedoeld in punt 3; 

6. een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in ,,De Staat van de 
bestaande en de aan te leggen wegen van het tertiair wegenplan 
Noord-Holland 1968"; 

7. een toelichtende kaart bij punt 6; 

8. een toelichting op de ontwerp-wijziging als bedoeld in punt 6. 
Gedurende de termijn van tervisielegging kunnen schriftelijke bezwaren 
worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Provin- 
ciehuis, Dreef 3 te Haarlem. Haarlem, 26 juni 1973 Gedeputeerde Staten voornoemd, 
F. J. Kranenburg, voorzitter 
F. de Goede, lo ; griffier undergroundpers in nederland 
op een laag pitje Als tegenhanger van de krant die zich 
kritiekloos aan de bestaande normen van 
de maatschappij konformeert — zoals de 
dorpskrant in het proefschrift van Fischer 
— kan men het zgn. undergroundblad be- 
schouwen. 

Begonnen in Amerika in de jaren '60, 
als reaktie op o.m. de oorlog in Vietnam, 
verschenen deze bladen weldra in Canada 
en Engeland en later in vrijwel ieder land 
van West-Europa. Heeft Nederland ook een 
eigen underground-pers? Fred Vermeer van de Werkkrant, één 
van de jongste loten onder d» maandbladen, 
is hier eens ingedoken. Voor die vraag kan 
worden beantwoord moet de maatschap- 
pelijke plaatsbepaling van zo'n speciale 
aktiviteit 'als die van de alternatieve pers 
nader gedefinieerd worden, stelt hij. 

De ondergrondse pers bestaat eigenlijk 
alleen maar echt bij de gratie van een zgn. 
'scène', die wordt gevormd door de span- 
ning die ontstaat, wanneer bewuste (jonge) 
mensen kritiek hebben op lokale- of inter- 
nationale misstanden en daardoor met de 
scherpe kanten van een systeem gekon- 
fronteerd worden. 

Wanneer dan de grondwettelijke 
mogelijkheden aanwezig zijn kan de kritiek 
en het 'hip' (to be hip = op de hoogte zijn) 
zijn, zich manifesteren in een aktiviteit 
waarvan dan weer de kranten en tijdschrif- 
ten de meest tastbare resultaten zijn. 

Wanneer we het bovenvermelde op de 
nederlandse 'scène' gaan betrekken dan 
valt die uiteen in 'de allerjongste geschiede- 
nis' en de aktualiteit. 

Misschien wel de enige underground 
die Nederland lange tijd kende (en nog 
kent) was 'De Vrije', het anarchistiese 
maandblad uit Rotterdam. 

In 1965 kwam daar dan het tijdschrift 
en de beweging Provo bij, dat, zeker voor 
wat de eerste uitgaven betreft, tot een 
undergroundblad gerekend kan worden. 

Provo was tegelijk de aanleiding voor 
vele andere steden om een lokaal , provo- 
blad' uit te geven. Geslaagde voorbeelden waren daarvan 'Ontbijt op bed' uit Maas- 
tricht en 'Desperado' uit Rotterdam. 

Maar Provo had slechts de funktie van 
'gang- en losmaker' van de denkbeelden 
die in Nederland bij de na-oorlogse gene- 
ratie leefden. En daarna is er eigenlijk 
niets meer gevolgd, behalve de onder ver 
verschillende namen doorgaande aktiviteiten 
van de amsterdamse 'scène'. 

De betrekkelijk geringe proporties van 
Nederland en het snelle doodlopen van de 
provogolf op liberaal Nederland .zijn er de 
oorzaak van dat tot nu toe er nog geen 
echte undergroundpublikaties van de grond 
zijn gekomen. 

De voortzetting van de amsterdamse 
'scène' in deze moet dan ook gezien worden 
als de eerder pittoreske dan militante 
manifestering van het ekstreem links in 
Holland. Geen underground dus in Neder- 
land en dat is dan eerder te danken (want 
het bestaan van een krachtig van zich doen 
sprekende underground impliceert immers 
de noodzaak daartoe die voortvloeit uit 
diverse ernstige maatschappij-strukturele 
tekortkomingen) en niet te wijten aan het 
enerzijds misschien nuchtere maar toch wel 
progressieve klimaat dat ook met een 
absorberende tolerantie en begrip de grond 
onder de voeten van een lokaal-geëga- 
geerde underground heeft weggemaaid. 

Ongetwijfeld hebben de nederlandse 
provo's, kabouters en hippies weleens 
onder politiële aktiviteiten geleden en het 
systeem van zijn ekstreem negatieve kanten 
meegemaakt, maar met een bijna para- 
noïde reaktie, zoals die bij de franse en 
amerikaanse 'pigs' vaak is voorgekomen 
zijn ze toch nooit gekonfronteerd. 

Nederland is niet meer het ekonomiese 
goedkoopte-eiland maar nog wel (of 
reeds?) het eiland in de woeste zee van 
internationale politieke tegenstellingen en 
veranderingen, waar zelfkrititek en -verande- 
ring tot eigenschappen zijn gemaakt die 
het in de lage landen tot betrekkelijk goed 
demokraties toeven maken. (Hoewel de 
toekomst voor onze levende demokratie, als 
gevolg van de met name weinig glans- 
volle financiële positie waarin de meeste 
van onze dagbladen ztch bevinden, wel eens 
wat minder gewaarborgd zou kunnen zijn, 
als velen als vanzelfsprekend aannemen). nieuws korf 
en klein Het plaatselijk komité ter voorberei- 
ding van de festiviteiten rond het 25-jarig 
regeringsjubileum van de landsvrouwe wil 
op de dag van de viering van het jubileum, 
5 september a.s., een massale samenzang 
organiseren op het Raadhuisplein. Aan deze 
vokale manifestatie heeft het stafmuziek- 
korps van het Leger des Heils reeds zijn 
medewerking toegezegd. De plaatselijke 
koren en de schooljeugd zullen eveneens 
present zijn. 

De Zandvoortse Zwem- en Poloklup 
'De Zeeschuimers' i.o., waarvan de defini- 
tieve oprichtersvergadering eind augustus 
zal plaats vinden, is gestart met een leden- 
en donateursaktie onder de bevolking. 
Voor kinderen t.e.m. 16 jaar is het lidmaat- 
schap vastgesteld op ƒ 7,50 per jaar en 
voor leden van 16 jaar en ouder op ƒ 10, — 
per jaar. Van donateurs wordt een mini- 
mumbijdrage van ƒ 10, — per jaar verlangd. 

Eventuele gegadigden kunnen zich opgeven bij navolgende adressen: 

E. G. Karst, Sophiaweg 5, tel. 2625; 
mevr. S. v. d. Berg-Dorreboom, J. van 
Galenstraat 46, tel. 5357; mevr. A. Smid- 
Schouten, Vinkenstraat 46, tel. 2484; 
mevr. De Goede, Keesomstraat 219; L. E. 
Haagen, Swaluêstraat 15, tel. 2198 en 
S. Zonneveld, Mr. Troelstrastraat 9, tel. 
4208. 

De veiligheid van racecircuits blijft de 
aandacht eisen. De italiaanse dagbladen 
hebben een verbod geëist van motorwed- 
strijden op het supersnelle circuit van 
Monza, waar in zeven weken tijds vijf cou- 
reurs het leven lieten. 'Een feit is dat het 
circuit van Monza geheel is omgeven door 
vangrails en dat er voor degene, die een 
fout maakt geen mogelijkheid bestaat om 
van de baan af te komen', schrijft de 
milanese 'De Gazetta' En verder: 'Het is 
absurd om een sport in kompetitieverband 
te bedrijven, waarin de kleinste foutjes 
met de dood worden betaald. Klein en groot 

eten ▼. d. Werff'e brood 

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129 eanduoortsehoeranr- PRIJS- EN KWAUTEITBEWUSTE 
TAPIJTKOPERS 

OPGELET!!! Medina gaat het weer wéarmaken 


MEDINA kocht in UW belang 100.000 HEUGAFELT en 
HEUGAFELTLUX S tapijttegels, eerste keus, alle kleuren 
50x50 cm met 5 jaar garantie. Tijdelijk met SUPERkorting 
alleen bij MEDINA. 

HAAST U, Heugategels vliegen nu eenmaal over de toonbank. 
Kamerbreedtapijten en alle andere soorten vloerbedekking 
tegen werkelijke STUNTprijzen. 

MEDINA voor merktapijten tegen MOORDPRIJZEN !!! 

Ons devies Is en blijft: Kijken bij anderen is kopen bij MEDINA, 
want bij MEDINA krijgt u altijd DE HOOGSTE KORTINGEN!! 

edina Carpets b.v. 
Haarlem GEN. CRONJESTRAAT 4 
GROTE HOUTSTRAAT 166 TEL. 023—26 62 79 
TEL. 023—31 76 65 
DeDAF-dealer 

en de geheide afspraken 

Als er iets moet gebeuren maken u en wij 
een afspraak. En die komen we dan na. 

Zonder mankeren. Op de minuut. 
Dat is eigenlijk alles. Maar't is tegenwoordig 
uitzonderlijk genoeg om het eens in een 
advertentie te vermelden. 

Bel ons en wij maken het waar. 
DP 914-K Automobielbedrijf H.P. Kooijman b.v. 

Brederodestraat 6 — 10 - Zandvoort M*^ JE ■— 

Tel. 02507—3242 'Z- ZZ LZ fUJJhmMT 

^ dc nieuwe manier van rijden Ook U! 

Centrale Verwarming GAS - OLIE 

• landelijke erkenning 

• stooktechnische adviezen 

• vrijblijvende offertes 

• onderhoud- en controle 

• weekend service 

• eigen showroom 

• geschoold personeel 

„DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 ■ Haarlem. 
Telefoon: 023 • 31.36.79-31.04.40*. na 
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. CHRYSLER 

160-180 -2LITRES Amerikaanse know-how en Frans Esprit. 
Geheel nieuwe manier van autorijden. 
Ongeëvenaard wat betreft degelijkheid, comfort, 

ruimte en prijs. De nieuwe Chrysler 2 Li tres is 
volautomatisch 

en heeft 
alle extra's 
standaard 
ingebouwd. 
De Chryslers 
staan bij ons 
klaar voor een 
onweerstaanbare 
proefrit. 

. 128 
omroepers H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beuraverenlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort - Telefoon 55 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën AUTOBEDRIJF ZOMEREVENEMENTEN 
IN DE MAAND JULI 

Er staan deze maand diverse zomer- 
evenementen op het programma. Wij doen 
een greep: 

Zondag 15 juli: zeilwedstrijden op de 
Noordzee door watersportvereniging 'Zand- 
voort'. Tevens wedstrijden in de Simoun 
445- en 485 klasse. Aanvang 1 1 uur. 

Maandag 16 juli: fortenbouwwedstrijd 
op het strand. De deelname a ƒ 2,50 staat 
open voor zowel enkelingen als groepen. 
Inschrijven bij vvv of op het strand. Aan- 
vang 13.30 uur. 

Woensdag 18 juli: konsert door de 
Mozart Sanger Knaben uit Wenen o.l.v. 
Prof. Erich Schwarzbauer in de Ned. 
herv. kerk. Kaarten a / 7,50 bij vvv-kantoor 
verkrijgbaar. Leden zandvoortse kinderkoren 
ƒ 2,50, bel. inbegrepen. 

Zaterdag 21 juli: ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 et. vanaf 
18.30 uur afhalen bij oude brandweerkazer- 
ne, Kleine Krocht. De optocht start om 
19.30 uur op parkeerterrein achter het 
Raadhuis. Oplaten der balonnen op het 
Burg. van Fenemaplein. 

Zondag 22 juli: motorraces door 
KNMV op het Circuit. Aanvang 13 uur. 

Vrijdag 27 juli: opening van ekspositie 
over het thema 'Verbindingen en vervoer' 
in het Gemeenschapshuis. 

Donderdag 26 juli: openluchtvismaal- 
tijd op het Gasthuisplein. Kaarten a ƒ 6, — 
bij vvv-kantoor. Met medewerking van fol- 
klorevereniging 'De Wurf'. Aanvang 
19.30 uur. 

Zaterdag 28 juli: maandelijkse kunst- 
en antiekmarkt op het Gasthuisplein van 
10 — 22 uur. Versteege b.v. 

Pakveldstraat 21 
ZANDVOORT 
Tel. 02507-2345 
ClIllYSI.hK SIMCA Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 -31 04 57 

ZANDVOORT - KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden Klein bedrijf in Zandvoort 

vraagt handige accurate dames schoon en zittend werk. 

PRINSESSEWEG 38a 
Telefoon 2317, b.g.g. 3506. ADVERTEREN DOET VERKOPEN „TECHNISCH WERK" 

centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. THORBECKESTRAAT 10 ZANDVOORT — TELEFOON 3270 
de natuur 
terué" »•• Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht. ..geniet van 

.'t voorjaar. . . op de fietst KUIK 
• 


TEXTIEL 

<§rote SCrocht 30-32 

MEUBELEN 
Wattage 13-15 

't INTERIEUR 
iStatlonipUin 13-15 

RUIMT OP 

van 19 juli t.e.m. 9 auguAtuó omroepers omroepers H| 
Voor fouten in telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

R. DRENTH 

arts 

GEEN PRAKTIJK 

TOT 30 JULI 

Waarnemers: 

dr. Flieringa, dr. Anderson, 

dr. Zwerver 

De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 'tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinden 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. S580. Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33. 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf • Glas ■ Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. 

2-KAMERFLAT met uitzicht 
over zee te koop aangebo- 
den, koopprijs ƒ51.500. — 
k.k. Tot 1 maart '74 ver- 
huurd voor ƒ417, — p. m. 
Inl. Mak. S. Attema & Zn., 
Hogeweg 64-66. Tel. 2715. 

Voor echtpaar met 1 kind 
WOONRUIMTE gevr., liefst 
in centrum. 
Br. no. 5101, Zandv. Krt. KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARATIES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
31 60 92 - Haarlem 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PAR1AN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — \7 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

WERKVROUW heeft een 
paar halve dagen over. 
Br. no. 5100, Zandv. Krt. Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

1'e koop gevr.: lege woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023-37 77 67. Schilders- 
bedrijf 

H.C. v* fy&fy "N Ulefoon 2638 PARKETVLOEREN 

reeds vanaf f 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT, 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

TE KOOP weg. emigr. bed 
en matras, ƒ 80, — , kinder- 
bedje, box, badje en een 
kinderwagen, ƒ 75. School- 
plein 2a. Tel. 5773. 

Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 BH» 

Service 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 - 2424 

Nieuw - Verkoop 
Occasions Aangeb. goed KOSTHUIS. 
Bellen na 5 uur. Tel. 4078. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

WON1NGRUIL GEVR. 
Eengezinswoning met vier 
slaapkamers centr. verwar- 
ming, te Apeldoorn, voor 
woning te Zandvoort of om- 
geving. Tel. 05760 — 62 349. 

Schildersbedrijf C. PAAP 
(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63 b. WOONRUIMTE voor MAG- 
NETISEUR met tel. v. 16/7 
tot 28/7. B. Kop, Damrak 
48, Amsterdam. Tel. 020 — 
62 484. 
ja, misschien een 
oude schoen. Je 
weet het nooit. 
Maar met een 
advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
KOER5.NT 

heb je vrijwel 
altijd sukses. 

Daarom even bellen 
naar nummer 2135. p É^. 1 f £3 fë©LP. ■ 1 


't Heeft lang geduurd, maar dat kwam doordat niemand de juiste naam 

eigenlijk wist. Die naam is nl. sinds 1 januari j.l. veranderd van 

RADIO PEETERS b.v. in PEETERS ZANDVOORT b.v. 

Maar toch hier zijn de tien winnaars. 

Deze kunnen elk een plaat komen halen en wel de plaat 

TWINTIG INTERNATIONALE HITS, die de hele dag 

op Veronica wordt gedraaid. 

De winnaars: De heer Van Son, Van Ostadestraat 4 a 
Fam. Heuf, Zandvoortselaan 117 
Mevr. Habich, Vondellaan 33 zw 
De heer Rudenko, Tolweg 28 
De heer J. P. Reijn, Dr. C. A. Gerkestraat 42 rd 
Marco v. d. Berg, Kostverlorenstraat 1 13 b 
Mevr. Ketelaar, Flemingstraat 260 
De heer A. L. Buursema, Marisstraat 60 
Mevr. L. M. Feith, Stationsplein 6 rd 
De heer A. v. d. Sommen, Zeestraat 50 

PEETERS ZANDVOORT B.V., Haltestraat 56 • Telefoon 02507—3618. 

TD Zandvoort B.V., Nieuwstraat 9 ■ Telefoon 3618 • Mobilofoon 005-B 2666. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 • Telefoon 2872 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jac. Koper" 

DORPSPLEIN 11 - Telefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 BEACH-IN 

Passage 24, Zandvoort Eigen atelier 

Grote sortering 

BikUU's in, 

Verder 

RUGLOZE JURKJES 

met eventuele bijpassende BIKINI'S 

NIEUW: 

MINI- EN MAXI-ROKKEN In moderne 

stoffen 

Gebleekt en voorgewassen DENIM 

PAKKEN (geborduurd en spijkers) 

Komt u eens kijken! Woningbouwvereniging 

Eendracht Maakt Macht 

Zandvoort 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de flatwoning van Lennepweg 16/IV, 
huurprijs ƒ 144,10 per maand. 

2. de flatwoning Lorentzstraat 232, 
huurprijs ƒ 326,00 per maand. 

3. de flatwoning Flemingstraat 64, 
huurprijs ƒ 392,70 per maand. 

4. de flatwoning Flemingstraat 78, 
huurprijs ƒ 392,70 per maand. 

5. garage Keesomstraat 51a, 
huurprijs ƒ 40,00 per maand. 

6. garage Keesomstraat 85a, 
huurprijs ƒ 40,00 per maand. 

7. garage Keesomstraat U, 
huurprijs ƒ 40,00 per maand. 

8. garage Lorentzstraat E, geschikt voor 2 kleine 
auto's, huurprijs / 67,50 per maand. 

Voor deze garages hebben de bewoners van het 
betreffende blok voorrang op toewijzing. 
De toewijzing van deze woningen geschiedt op 
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereidver- 
klaring. De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij Burgemeester en 
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd is 
medebepalend i.v.m. de hoogte van de maandhuur. 
Inschrijving vóór dinsdag 17 juli a.s. 19 uur, aan 
het kantoor van de vereniging, Noorderstraat 1, 
onder vermelding van rangnummer. 
Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'a 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H. W. Costcr 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbertsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instrukteurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023 -31 01 26 J. Portegies - Schoenservice 

t§iWe iSchoentnaker 

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 Gevraagd per 1 september a.s. • eventueel eerder 

EEN TYPISTE/ 
SECRETARESSE 

(voor hele dagen) 

Haar taak zal o.a. bestaan uit het typen van 
rapporten en begrotingen, het in steno opnemen 
en uitwerken van besprekingen en korrespondentie 
en diverse andere kantoorwerkzaamheden. 

Wij bieden een prettige werkkring en, afhankelijk 
van de kapaciteiten, een overeen te komen goed 
salaris. 

Gaarne ontvangen wij schriftelijke sollicitaties met 
informatie over ervaring, opleiding, gewenst salaris 
en leeftijd. 

Adviesbureau voor Bouwkosten Calcu b.v. 
Brederodestraat 31 - Zandvoort zijn weer begonnen 

MET ONS BEKENDE 
DAGTOCHTENPROGRAMMA 

Maandag: Den Haag - Madurodam 
Dinsdag: Volendam • Marken 
Woensdag: Aalsmeer - Rotterdam 
Donderdag: Soestdijk - Gouda ■ Doorn 
Donderdag: Brussel - Antwerpen 
Vrijdag: v.m. Alkmaar kaasmarkt 
Vrijdag: n.m. Amsterdam havenrondvaart - 
rijksmuseum 

DINSDAG 17 JULI NAAR 

DE EFTELING 

Het Ideale programma voor u en uw gasten. 

Reisbureau 

KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort • Tel. 2560 
Sfeervol DINER DANSANT in 

5f?ofe( ^ouweó 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

DL, vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. 3a. £. ^alledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte Iz3^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN Zelfs een stem 
als een klok . . . Waar kun je zoveel kanten uit 
als je van de MAVO komt? 
Een Mavo-diploma is prima. 
Daar kun je heel wat kanten mec 
uit. Vooral bij de ABN. Bij zo'n 
moderne bank zijn veel meer fijne 
jobs dan je zo zou denken. 
Dat komt omdat de ABN zoveel 
doet. Voor handel en bedrijfsleven. 
Maar ook voor veel gezinnen. 
Denk maar eens aan sparen, 
leningen, hypotheken en 
verzekeringen. Ja, óók aan 
vakantiereizen. 

Snap je nu waarom er bij de 
ABN ook voor jou zoveel 
mogelijkheden zijn? En er werken 
veel jonge collega's bij wie je je 
snel thuis zult voelen. Bij de ABN 
hoeven de dagen dan ook verre van saai te zijn. (Het dorre werk 
wordt door de computer gedaan.) 

Kom maar eens praten. En 
lees maar vast wat de ABN je te 
bieden heeft: 

Het begint met een goed 
salaris. Daar mag je 7V2 /o 
vakantietoeslag bij optellen. 
Plus een jaarlijks tantième (dat 
betekent nu ruim een maandsalaris 
extra). Verder krijg je tot je 21e 
elk halfjaar salarisverhoging. 
Tot je 25e kun je profiteren van 
de huwelijksspaarregeling. 

Wil je nog cursussen volgen 
om verder te komen? 

De ABN vergoedt graag een * 
belangrijk deel van je studiekosten. 
Goed idee om even een kort 
briefje te schrijven of op te bellen. 

Dit is het adres: 
Algemene Bank Nederland, 
Grote Krocht 12, Zandvoort. 
Telefoon: (02507) 53 41. Algemene Bank Nederland 
is niet toereikend om uv. 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maai 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maa 
in de week verschijnt er 
door de lezers van a tot 2 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad 
vertentie. 
U kunt . ons bellen ondei 
nummer 2135 of uw annon 
ce sturen naar postbus 151 
t.n.v. Zandvoortse Koerant * 73a jaargang no. 52 — Verschijnt dinsdags en vrijdags V... ',' i''> .' ;, r-.* ; *"' \ t DINSDAG 17 JULI 1973 «u>:«--»>~u ' ƒ,.«. . *■'■* ' **- 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse h 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f3.60; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
nieuws kort 
en klein Door de oplettendheid van de zater- 
dagmiddag in de reddingspost Piet Oud 
verblijvende leden van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade is het 7-jarige duitse meisje 
Gabi, dat met een luchtbed in zee was 
gegaan en door de sterke stroom steeds 
verder van de kust dreef, gered. Het meisje 
zelf heeft nauwelijks iets van haar angstig 
avontuur gemerkt, ze was op het luchtbed 
in slaap gevallen en werd pas wakker toen 
zij door de bemanning van een ZRB- 
patrouilleboot van het luchtbed werd ge- 
tild en aan boord genomen. 

Reddingsbrigade en strandpolitie zijn 
nog enige tijd bezig geweest de ouders 
van het kind op te sporen, die niet aan 
het strand waren toen het meisje met het 
luchtbed in zee ging. Het kind kon alleen 
vertellen dat zij met haar familie op een 
camping logeerde. Dat bleek tenslotte het 
kampeerterrein 'De Branding' te zijn, waar 
het meisje aan de dankbare ouders kon 
worden overgedragen. ^v^ ^^^ m^mm"^ ^ 
Het tweede gedeelte van het onder- 
zoek naar de kustrekreatie in Noord- en 
Zuid-Holland dat was vastgesteld voor af- 
gelopen zondag heeft geen doorgang 
gevonden, omdat het er zondagmorgen niet 
naar uit zag, dat het uitgesproken strand- 
weer zou worden. De temperatuursverwach- 
ting was te laag, er zouden te weinig uren 
zonneschijn en daardoor te veel uren be- 
wolking zijn en de windsnelheid zou boven 
de tien knopen (achttien kolimeter) liggen. 
Gelet op de tegenvaller bij de eerste 
strandtelling op zondag 17 juni j.l., toen 
de weersverwachting trouwens wel gunstig 
was, besloot men op het laatste moment 
het tweede onderdeel van het onderzoek 
te verschuiven. 

Wellicht kunnen a.s. zondag de tellers 
bij de strandafgangen toch aan de slag. 
Lukt het ook dan niet, dan wordt het 
penibel, omdat dan alleen nog zondag 22 
juli als uiterste hoogseizoen-zondag over is. 

Ook de afgelopen maandagmiddag op 
het strand voor de rotonde gehouden for- 
tenbouw-wedstrijd werd begunstigd door 
ideaal strandweer, en al had de evenemen- 
tenkommissie op een grotere deelname 
gehoopt, zoals de heer Th. B. M. Hilbers, 
direkteur van de vvv bij het uitreiken van 
de prijzen opmerkte, er werd door de zes 
deelnemende families enthousiast gewerkt. 

Een en dertig deelnemers, ouders en 
kinderen, hadden hun bouwsels zo sterk 
mogelijk gemaakt, hopende dat hun ves- 
ting het 't langst tegen het opkomende 
water zou uithouden. Maar, sneller dan men 
eigenlijk verwachtte, sneuvelde het ene fort B t Heden geven wij u kennis, dat in het 
St. Elisabeth-Gasthuis te Haarlem is 
overleden, voorzien van de Sacramen- 
ten der Zieken, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma 

ADRIANA DE RUIJTE 

weduwe van 
Petrus Philippus van Poeke , 
in de leeftijd van 52 jaar. 

Ria • Lourens 
en Saskia 
Jan - Ineke 
en Belinda 
Peter en Coby 
Jolande 

Zandvoort, 15 juli 1973 
Swaluëstraat 29 

De Eucharistieviering zal gehouden 
worden op woensdag 18 juli a.s. te 
10 uur in de parochiekerk St. Agatha 
te Zandvoort, waarna de begrafenis 
op het R.K. kerkhof aldaar. 

De overledene is opgebaard in de 
rouwkamer van de kerk. 

Gelegenheid tot condoleren na de be- 
grafenis in het gebouw 'De Krocht' 
naast de kerk. na het andere. 

De prijsuitreiking had plaats in strand- 
paviljoen 8 van de heer J. Paap, waar alle 
volwassen deelnemers een konsumptie 
werd aangeboden en de kinderen een ijsje 
en een baljo. 

De eerste prijs, een fraaie koelboks, 
werd gewonnen door de fam. Goudsmit 
(Trefpunt) uit Amsterdam. De overige 
prijzen bestonden uit long drink glazen, die 
in het bezit kwamen van de volgende 
prijswinnaars: 2. fam. De Jong uit Zand- 
voort; 3. Han Lenselink en Frans Panhorst, 
eveneens uit Zandvoort; 4. Peter Valke- 
steyn uit Breda; 5. fam. Spiers uit Zand- 
voort; 6. Andrea Peters uit Duitsland. 

Daar een fortenbouw-wedstrijd een 
toch wel bijzonder attraktief zomerevene- 
ment blijkt te zijn, hetgeen afgeleid mag 
worden uit de belangstelling van talloze 
strandbezoekers, heeft de evenementen- 
kommissie besloten ook in augustus nog 
eens een dergelijke wedstrijd te organi- 
seren. 

De voor j.l. zaterdag door de Wereld- 
winkel Zandvoort aangekondigde boycot- 
aktie tegen de zuidafrikaanse Outspan- 
sinaasappel heeft geen doorgang kunnen 
vinden. B en w vonden het niet verant- 
woord een vergunning voor de aktie af te 
geven gelet op de seizoendrukte in het 
centrum van Zandvoort en zij zagen de 
boycot ook niet zitten voor noord. 

De Outspan-boycot moest wijken voor 
de kermis op het voormalige Zwarte Veld 
en het braden op zaterdagmiddag van een 
os aan 't spit op het Raadhuisplein. Zaken 
die de gemeente Zandvoort nu eenmaal 
nader aan het hart liggen dan protesten 
tegen de diskrimiatie en uitbuiting van de 
negerbevolking van Zuid-Afrika. 

De Wereldwinkelwinkeliers hebben in- 
middels opnieuw vergunning voor de boycot 
aangevraagd. Nu voor een aktie in het 
centrum en in noord op zaterdag a.s. 
Misschien lukt het deze keer. 

Over het konsert van de Mozart 
Sangerknaben, morgenavond 18 juli in de 
hervormde kerk. aan het Kerkplein, hebben 
we de lezer in een vorig nummer al ge- 
ïnformeerd. Na hun optreden reizen de 
Sangerknaben de volgende dag door naar 
België voor het vervolg van hun toernee. 
De leden van het koor zullen dus in Zand- 
voort moeten overnachten. 

De direktie van de vvv doet een 
beroep op de zandvoortse partikulieren om 
de dertig Sangerknaben in de nacht van 
18 op 19 juli onderdak te bieden. Men kan 
zich voor een logeetje opgeven bij de 
vvv-kiosk op het Raadhuisplein. Telefoniese 
aanbiedingen worden behandeld onder de 
nummers 2262 en 4529. Als belonnig voor 
de gastvrijheid ontvangen de gastheer/ 
vrouw een vrijkaartje voor het konsert. 

De staatssekretaris Hazekamp van 
ekonomiese zaken vindt het circuit van 
Zandvoort 'een bekend nationaal en inter- 
nationaal attraktiepunt, dat vanwege het 
.hieruit voortvloeiende binnen- en buitenland- 
se toeristenbezoek van betekenis is'. 
Verder ziet de staatssekretaris het als een 
voordeel dat het circuit in de kuststreek ligt, 'die over het geheel genomen dringende 
behoefte heeft aan toeristiese attraktie- 
punten van enige allure'. 

Dat antwoordt staatssekretaris Haze- 
kam op vragen van het Kamerlid Voogd 
(pvda), die een krediet onder gedeeltelijke 
staatsgarantie aan de Cenav, die het cir- 
cuit nu eksploiteert, wilde onthouden. Het. 
krediet, aldus de staatssekretaris, dient in 
hoofdzaak voor een verbetering en moder- 
nisering van het circuit en voor een aanpas- 
sing aan de internationale veiligheids- 
eisen. Voor zover tevens sprake is van een 
uitbreiding, heeft deze geen betrekking 
op de baan van het circuit, doch uitsluitend 
op de outillage. Tja, meneer Hazekamp, wat zou Zand- 
voort zonder circuit anders zijn dan een 
plaats, die tijdens de zomer- en vakantie- 
maanden aan honderdduizenden stedelingen 
wat armzalig vertier biedt aan zee, strand 
en duinen. 

De gemeentewaterleidingen Amsterdam 
geeft het boekje 'Nippen van de duinen' uit. 
Driekwart miljoen mensen nippen dagelijks 
aan het drinkwater en een kwart miljoen 
geniet van de vogels, de bloemen, de flora 
en fauna. Het boekje werd speciaal ge- 
schreven voor de duinbezoeker, die voor 
ƒ 1,25 'Nippen van de duinen' tot zijn bezit 
kan rekenen. Besteladres: Vogelenzangse- 
weg 21b, Vogelenzang (023 — 28 80 50). bevolking van zandvoort groeide 
zonder geboorteoverschot Zandvoort behoort samen met Benne- 
broek, Heemstede en Bloemendaal tot de 
enige gemeenten in Kennemerland die sinds 
december 1971 een negatief geboorte- 
overschot hebben, hetgeen wil zeggen dat 
er minder mensen werden geboren dan er In 
dezelfde periode overlijden. 

Bovenstaande gegevens ontlenen wij 
aan een eind vorige week door de provincie 
gepubliceerde bevolkingsstatistiek. 

Met uitzondering van Bloemendaal — 
waarover straks meer — vestigden zich in 
Zandvoort, Bennebroek en Heemstede ech- 
ter zoveel personen van elders dat de 
bevolking van de drie laatstgenoemde plaat- 
sen uiteindelijk toch toenam. In Zandvoort 
vestigden zich 293 mensen, maar overleden 
44 personen meer dan er geboren werden, 
zodat het inwonertal uiteindelijk met 249 
personen toenam tot 16.268. De gemeente 
Bennebroek zag het aantal ingezetenen 
vermeerderen met 169 personen tot 5868. kabaretier youp van 't hek 
trad op voor bijna lege zaal Ondanks de handicap van een bijna 
lege zaal wist kabaretier Youp van 't Hek 
zaterdagavond in gebouw 'De Krocht' de 
aanwezigen ruim een uur te boeien met een 
one-man-show, waarvoor hij zelf de teksten 
en de muziek schreef. 

Waarschijnlijk was de geringe belang- 
stelling voor 'your youp for you', het pro- 
gramma waarmee het kabaretgezelschap 
NAR uit Naarden een toernee langs de kust 
afsloot, voor de optredenden minder ver- 
rassend dan voor de bezoekers. Eerstge- 
noemden hadden namelijk al de ervaring dat 
men in kustplaatsen liever naar een zak 
patat dan naar toneel staart, zoals Youp in 
zijn welkomstwpord opmerkte. 

Behalve Youp werkte Pauline Arnold 
mee, een bijzonder begaafde begeleidster 
op de piano, voorts Derk Kersken en 
Stephan Hosman, die zich ergens in de 
hoogte verdiensteijk maakte bij het licht en 
met de algehele techniese leiding. 

Er waren sterke teksten en dan noe- men we in de eerste plaats 'Hij heeft een 
been verloren in de oorlog' en 'Liedje voor 
de dorpsgek van Meppel'. Verder het oer- 
geestige 'Requim' en het liedje van de 
toreador die door een stier tot aan zijn 
hoofd wordt opgegeten. Daar tussendoor 
een geslaagde konference over een jonge- 
tje met een spraakgebdek dat van zijn 
moeder het hondje in het Vondelpark moet 
uitlaten, en een bijzonder zwakke over het 
afgezaagde thema van de soldaat en zijn 
meerdere. Het kostelijke verhaal over de 
goudvis deed ons de soldaat echter meteen 
weer vergeten. Youp van't Hek: een veel- 
belovend kabaretier, die zo nu en dan met 
een ontwapenende charme van het toneel 
springt om aan de piano in de zaal zich 
zelf te begeleiden .waarbij hij dan bij het 
zingen ineens dat indringende, dat ietwat 
wrange van Ramses Shaffy over zich krijgt. 
Springt hij even later het toneel op dan is 
hij weer Youp. Een verrassende jongen! 

Half november start hij met een nieuw 
programma. We zouden het graag zien 
maar daar zal wel niets van komen. We zijn 
namelijk bang dat NAR helemaal niets 
meer ziet in kustplaatsen. Kr. M. In Heemstede woonden er aan het eind 
van 1972 206 mensen meer dan aan het 
begin van het jaar; 26735 inwoners telde 
het, waaronder 297 nieuwkomers. In Heems- 
kerk bestond net als in Haarlemmermeer en 
de gemeente Haarlemmerlieden en Spaarn- 
woude zowel een geboorteoverschot als een 
vestigingsoverschot; vruchtbare en aantrek- 
kelijke plaatsen kennelijk. Heemskerk nam 
toe met 855 inwoners tot een totaal van 
30969. In Spaarnwoude kwamen er 68 
nieuwelingen bij. Er zijn nu 4137 inwoners. 
Haarlemmermeer spant in veel opzichten 
de kroon: er werden ruim duizend kinderen 
geboren, het geboorteoverschot bedroeg 
590, er vestigden zich maar liefst 1824 
personen en de bevolking nam met 2.414 
toe tot 66.293. Het zit nu Velsen met een 
totaal aantal inwoners van 66.989, dicht 
op de hielen als de tweede gemeente in 
Kennemerland. Eind 1971 bedroeg het 
onderling verschil nog 6.532 inwoners. 

Vermeldenswaard is verder dat ge 
gemeenten Haarlem, Beverwijk, Bloemen- 
daal en Velsen sinds december '71 het 
inwonertal zagen teruglopen. 

In Haarlem bestaat wel nog steeds een 
geboorteoverschot, maar er hebben zich 
2099 mensen elders gevestigd zodat de 
totale bevolking toch is teruggelopen met 
1415 inwoners tot een aantal van 170.667 
.per 31 december 1972. Ook Beverwijk 
werd door velen verlaten; 1108 gingen er 
weg. Er was een geboorteoverschot van 
223, zodat het totale aantal Beverwijkers 
terugliep met 885 tot 39.517 inwoners. 
Bloemendaal kende zowel een negatief ge- 
boorte- als een vestigingssaldo: respektie- 
velk -157 en -232. Het inwonertal bedraagt 
nu 18.453. 

Van Velsen valt op dat er in decem- 
ber 1971 nog meer mannen dan vrouwen 
woonden: 33.764 tegen 33.647. Eind vorig 
jaar was dat veranderd in een vrouwen- 
overschot van ruim tweehond: 33.596 tegen 
33.393 mannen. De Velsener bevolking nam 
af met 422 personen, ook door een groot 
vertrekkersaantal. 

Tenslotte vermeldt de statistiek dat 
Kennemerland er in een jaar tijd 953 inwo- 
ners heeft bijgekregen. waterstanden 

H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


17 juli 


04.30 


12.26 


16.54 


00.43 


18 juli 


05.04 


13.00 


17.26 


01.22 


19 juli 


05.38 


13.33 


18.00 


01.57 


20 juli 


06.13 


14.11 


18.33 


02.26 


21 juli 


06.48 


14.44 


19.11 


03.06 


22 juli 


07.26 


15.19 


19.59 


03.55 


23 juli 


08.20 


16.11 


20.46 


04.31 


24 juli 


09.21 


17.17 


21.54 


05.48 


25 juli 


10.30 


18.26 


23.06 


07.00 


26 juli 


11.55 


19.45 


— . — 


08.04 
Het vakantie- en ontspanningsprogramma voor heel jonge en iets oudere kinderen 
van inwoners en gasten in de drie Rekreadeprojekten ziet er vanaf morgen t.e.m. a.s. 
vrijdag als volgt uit: 
CENTRUM, JEUGDHUIS ACHTER DE HERVORMDE KERK bij het Kerkplein 

's morgens voor de kinderen van 4 — 8 jaar en 's middags voor de kinderen van 

8 — 12 jaar. 

WOENSDAG, 's morgens: Vandaag wordt het spannend in het dorp; 

's middags: idem; 

's avonds, 12 jaar en ouder: kampvuur (verzamelen bij VVV om 21.00 uur). 

DONDERDAG: Kom het Tabobabo-theater opzetten. De hele dag voor 4 tot 12 jaar. 
VRIJDAG: Met het Tabobabo-theater de straat op. 

De hele week geopend van 's morgens 10 tot 12 uur en 's middags van 15 — 17 uur. 
Toegang vijfendertig cent. 

NOORD — 10 — 12 uur voor kinderen van 4 — 8 jaar, 3 — 5 uur voor kinderen van 

8 — 12 jaar. 

Indlanenweek 

WOENSDAG: Indianenspelen. 

DONDERDAG: Opzetten van het Indianenkamp. 

VRIJDAG: voor kinderen van 4 — 8 jaar. 
Kannibalenpasteitjes. 
Verkiezing groot opperhoofd. 
En dan tenslotte de onthulling van het weerpotgeheim! 

5 — 7: voor kinderen van 8 — 12 jaar kampvuur. 

WOENSDAG- en DONDERDAGAVOND van 18.45 — 19 uur: de rijdende poppenkast. 

ZEEREEP/BRANDING — 10 — 12 uur voor kinderen van 4 — 8 jaar, 3 — 5 uur voor 
kinderen van 8 — 12 jaar. 

WOENSDAG, 10—12 uur: Spr Spel, Spelen. 

3 — 5 uur: Goeiemiddag, ik speel...? 

DONDERDAG, 10 — 12 uur: Sprokeboekie, knutselen. 
3 — 5 uur: Goeiemiddag, ik bouw...? 

VRIJDAG, 10 — 12 uur: Sprookjesmensjessjoo. 
3 — 5 uur: Goeiemiddag, ik zoek...? KUIK 
TEXTIEL 

<§rotc 3&ocht 30-32 

MEUBELEN 

Manage 13-15 

't INTERIEUR 

Stationsplein 13-15 

van u 19j juli t.e.m. 9 augurtuó 


Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

TE KOOP: 
Palis. eethoek + 4 st.; pal. 
barmeub.; 2 kinderled., kom- 
pleet; 1 Groen box; 1 Knit- 
tax breimach. m. voorz. app. 

Tel. 2985. Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, f 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. Enkele GARAGES te Zand- 
voort aan de Burgm. v. Al- 
phenstr. TE KOOP, event. 
belegging. Te bevr. bij P. 
H. M. Mudde, Potgieter- 
laan 95, Hazerswoude. Tel. 
01714—3035. BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor / 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

IIP 

/ZM*\ #*&? wmt lip 
In alle Dirk van den Broek supermarkten staan meterslange diepvriesvitrines, boordevol 
produkten waarmee u het zich gemakkelijk kunt maken. Van vriesverse spinazie tot pan- 
klare voorgebakken patates frites, maar ook loempia's, bitterballen, kroketten, enz. 
Een uitgebreid assortiment voor natuurlijk ijzersterke Dirk van den Broek- prijzen. 
Want Dirk van den Broek is groot in diepvries, óók in de kwaliteit ervan. Alleen die produk- 
ten komen in de verkoop, waarvoor de garantie kan gelden: niet volledig naar zin, direkt 
uw geld terug. Dat kan u toch niet koud laten, kies eens vaker voor diepvries: 't is zo 
gezond en lekker, want smaak en vitamine waarde doen niet onder voor vers ! 
Wm 
DUBBELPAK 750 GRAM 

ESKIRSQ8PINA21E lekker 
als verse! 
m MSUKETÏÏN niet de goedkoopste, 
maar wel de lekkerste ! 

PAKINH.10STUKS 

VISSTICKS panklaar 
gepaneerd 
PAK 400 GRAM 

KABELJAUW gefileerd, dus 
zondergraat 


PAK 400 GRAM 

PATATES FRITES voor- 
gebakken 
EN PAK 450 GRAM 

TUINBOONTJES botermals! HOLLANDSE NIEUWE 

MAATJES HARING 
ZAK 500 GRAM 

POMMES PARISIEMNES ronde kleine 
gebakken 
aard- 
appeltjes ! 


HELE LITER ROMIG 

VANILLE IJS of 
aardbeien 


ZAK 3 STOKJES 

SATEH BABI met heerlijke 
pindasaus ! 

KRUIS-OF een feest voor de 
kinderen, maar ook 
deouderszijner 
zoet mee ! nü slechts: DESINFECTERENDE 

RH 7FFD geparfumeerd of 
Uil CJMLr ongeparfumeerd 

NORMALE PRIJS. NU;L3e~BIJONS« 

LEKKERE VOLVFETTE elke dag: 


ONS GROTE SUCCES! 

MMS 

uweetwel,die 
echte Spaanse met 
origineel garantie 
zegel ! 

bijons 
nog steeds: 
GARDENAle SOORT 

ABRIKOZENJAM zolang de voorraad strekt! WASA KNACKEBROD onze 

goudbruin kwaliteit priJS:' ^^^ü^!|. MAROMA superieure kwaliteit 

je kunt het heter bij 

K VAN DEN BROEK AMSTERDAM: Mercatorplein 49/ Jan v. Galenstraat 79-8S/Bilderdijkkade 41-53/2 c Nassaustraat 26-30/Lijnbaansgracht 31-32 

Tussen meer 1= (winkelcentrum Osdorpl/Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlapn 133/Joh. Huizingalaan 180-188 

ZANDVOORT: Kerkstraat 19/ZWANENBURG: lepenlaan 21 a /HOOFDDORP: Kruisweg 640/Grattermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKT) 
LITER ons halen i AUTOWRAKKENDIENST 

T r ef f e rs - Haarlem 

TEL. 023-31 01 26 


H^M^S^^N*"^^^^**^^**^^^*^*^^^*^!*^^ 1 Speciale aanbieding: 

RHEEM, aardgasboilers, inhoud 115 liter, warm water overal 
en altijd. Giveg goedgekeurd, incl. veiligheidsinlaatcombinatie. 
Prijs f 420, — . 
Uw leverancier hiervoor: 

„TECHNISCH WERK" 

THORBECKESTRAAT 19 
Telefoon 3270 i» FORTUNA 99 ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES 

Schoonmaken - Reparatie 

Verhelpen van storingen. 

H. A. SPIER IE US • Koninginneweg 21 

Zandvoort • TELEFOON 02507-5012 73e jaargang no. 53 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 20 JULI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorhse hoeranr 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 29b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; halfjaar f 7.—; post f 17.50) losse eksemplaren: f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35S5S tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein Door tot op heden nog onbekende 
oorzaak brak in de nacht van woensdag 
op donderdag brand uit in de Tiroler Stube, 
gevestigd in de Passage aan de kop van 
de Zeestraat. Na ongeveer tien minuten 
had de brandweer het vuur in de stube 
bedwongen, maar het nablussen nam nog 
een half uur in beslag. De schade aan het 
interieur wordt geraamd op circa vijftien 
mille. 

Woensdagnacht reed omstreeks kwart 
voor drie een 28-jarige inwoner uit de 
hoofdstad met zijn wagen tegen een licht- 
mast in de nabijheid van het circuit. De 
kracht van de botsing was zo hevig dat de 
lantaarnpaal over een groot aantal meters 
werd meegesleurd. De bestuurder werd in 
zorgwekkende toestand uit het wrak van 
de auto gehaald en naar een ziekenhuis in 
Haarlem overgebracht. In de loop van 
woensdag werd meegedeeld dat het slacht- 
offer niet meer in levensgevaar verkeerde. 

Niet Jackie Stewart maar oud-wereld- 
kampioen formule 1 race-gladiator, Graham 
Hill, kwam deze week naar Zandvoort om 
het vernieuwde wegdek van het circuit op 
betrouwbaarheid en de vangrail op veilig- 
heid te kontroleren. Na zijn inspektie ver- 
klaarde Hill dat de baan prima in orde 
was en geschikt voor het houden van wed- 
strijden in de topklasse. 

In een schrijven aan b en w van 
Zandvoort maken de gemeenteraadsleden 
R. A. van As (kvp) en J. G. Wijnbeek 
(d'66) bezwaren tegen de in de NAV 
Grand Prix folder aangekondigde onofficiële 
training van de formule 1 wagens op 
zondag 29 juli a.s. tussen 10 uur en 10.30 
uur. Zij kondigen aan tegen een eventuele 
toestemming van het kollege voor deze 
training dan ook met klem te zullen pro- 
testeren. 

Verder zouden beide afgevaardigden 
van b en w willen vernemen welke attrak- 
ties op het circuit op 29 juli tussen 1 1 en 
13 uur — waarvan in de betreffende folder 
alleen de tijden worden genoemd — zullen 
plaatsvinden. Autohuur vanouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 Naar wordt vernomen zal het 'Aktie- 
komité tegen voortzetting van het circuit 
Zandvoort' bij de ministers van buiten- 
landse zaken en justitie een officieel protest 
indienen tegen het houden van training 
van formule 1 racewagens vóór 13 uur op 
zondag 29 juli a.s. Het komité acht dit in 
strijd met de bepalingen van de Zondags- 
wet. 

Het Zeskampkomité Zandvoort heeft 
de gemeente meegedeeld geen gebruik te 
zullen maken van de door de raad toe- 
gezegde garantie van f 4500, — . De garan- 
tie werd verleend om een eventueel tekort 
door deelname aan het 'Spel zonder gren- 
zen', waarin de zandvoortse Zeskampploeg 
ruim veertien dagen geleden uitkwam, te 
kunnen dekken. Alle onkosten konden uit 
de opbrengst van ingezamelde gelden, 
o.a. door middel van een loterij, worden 
bestreden, aldus het komité. PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 De tweedeklasser Zandvoortmeeuwen 
heeft woensdagavond op het terrein aan 
de Vondellaan een geduchte 1 1 — neder- 
laag geleden in een oefenduel tegen de ere- 
divisieklup Haarlem. Twintig minuten lang 
bleven de kustbewoners overeind onder het 
aanvalsgeweld van de topspelers uit het 
betaalde voetbal. Maar toen werd hun veel-' 
belovend verzet gebroken door een tieffer 
van de in deze wedstrijd bijzonder pro- 
duktieve Bob Vosmaer. Bij de rust leidde 
Haarlem al met 5 — 0. De wedstrijd werd 
bijgewoond door zo'n 2000 toeschouwers. Tijdens een oefenweek in het KNVB- 
sportcentrum te Zeist kwam de 14-jarige 
Piet-Jan Drommel uit Zandvoort, doelman 
van het Haarlems jeugdelftal in zijn leef- 
tijdskategorie, zo ongelukkig terecht dat hij 
een spoedoperatie aan zijn rechterknie 
moest ondergaan. De ingreep werd uitge- 
voerd in het Marinehospitaal te Overveen. 
Piet-Jan Drommel, meervoudig nationaal 
skikampioen, herstelt goed van zijn operatie. 

Circa vijfendertig bewoners van de 
Koningstraat en direkte omgeving hebben 
bij het kollege van b en w geprotesteerd 
tegen de lawaaioverlast die zij iedere 
zomer opnieuw ondervinden van de kermis 
op het voormalige 'Zwarte Veld'. Zij ver- 
zoeken het kollege o.m. voor deze attraktie 
een andere plaats in de gemeente aan te 
wijzen. strandtelling moet over in 74 
wanneer het a.s. zondag niet lukt PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort - Tel. 3618 Het bestuur van de sportvereniging 
Zandvoortmeeuwen peilt momenteel door 
middel van een enquête de mening van de 
stemgerechtigde leden van de vereniging 
over een eventuele verplaatsing van de 
huidige sportvelden aan de Van Lennepweg 
en Vondellaan, naar het binnenterrein van 
het circuit. Volgens de leiding van ZVM 
blijft de akkommodatie van de velden ach- 
ter bij de behoefte en ontwikkeling van de 
vereniging. Dit betreft zowel de outillage 
van de speelvelden als de opvang van het 
toenemend aantal leden. Vooral de groei 
van de jeugdafdelingen maakt uitbreiding 
van de akkommodatie onontkoombaar, zo 
meent het bestuur. Maar mogelijkheden 
voor uitbreiding van de tegenwoordige 
speelvelden, acht het niet aanwezig. 

Daarom denkt men aan het stichten 
van een geheel nieuw en sterk vergroot 
sportveldenkompleks op het binnenterrein 
van het circuit. Of de leden daar ook zo 
over denken, moet de enquête uitwijzen. 

Het idee werd reeds eerder gelan- 
ceerd, maar stuitte toen op hevig verzet - 
van een aantal verenigingsmensen. 

De vorig jaar op het Gasthuisplein 
gehouden openlucht-vismaaltijd, waaraan 
door een kleine vijfhonderd personen werd 
deelgenomen, zal worden herhaald op don- 
derdag 26 juli a.s. De maaltijd begint om 
19.45 uur en de prijs voor het aanzitten 
bedraagt f 6, — p.p. De kaarten zijn vanaf 
heden verkrijgbaar bij de vvv-kiosk aan het 
Raadhuisplein. Ook nu weer zal de folklore- 
vereniging 'De Wurf' zijn medewerking 
verlenen. 

Dat de vismaaltijd in het seizoenpro- 
gramma voor 1973 van vvv en evenementen- 
kommissie zou worden opgenomen stond 
vorig jaar reeds vast. Onze verslaggeefster 
noemde dit in haar verslag bijzonder ver- 
heugend. 'In de eerste plaats omdat de 
toeristen hiermee uniek vakantie-amusement 
geboden wordt en in de tweede plaats 
omdat de organisatoren dan kunnen bewij- 
zen dat men van in het verleden gemaakte 
fouten kan leren. We zijn er dan ook van 
overtuigd', vervolgde zij, 'dat in 1973 de 
wijn, en dan beslist koel, tegelijk met de vis 
geserveerd zal worden en dat de gasten 
niet zal worden gevraagd plaats te maken 
voor anderen wanneer het optreden van 
de dansgroep van 'De Wurf', een optre- 
den dat terecht als attraktie tijdens de 
maaltijd was aangekondigd, nog niet eens 
heeft plaats gehad. Ook weten we zeker 
dat de trekking van de loten waarop de in 
Zandvoorts kostuum gestoken poppen te 
winnen zijn nog diezelfde avond zal kunnen 
geschieden omdat de politie dan ongetwij- 
feld aanwezig zal zijn. Ook zullen er spots 
gericht worden op het podium wanneer 
daar wordt opgetreden. En misschien krij- 
gen we een vorkje en een papieren servetje, 
want eten met een vork vinden de meeste 
mensen toch smakelijker', aldus de verslag- 
geefster. 

Wanneer de gekonstateerde schoon- 
heidsfoutjes allemaal zijn weggewerkt kan 
het niet anders of het sukses van vorig 
jaar zal nog worden overtroffen. 

Het in aanbouw zijnde bejaarden- 
kompleks voor de huisvesting van plm. 
negentig bejaarden in het voormalige Kost- 
verlorenpark', zal omstreeks oktober in 
gebruik worden genomen. Het nieuwe be- 
jaardenoord heeft inmiddels een naam 
gekregen: 'Huis in het Kostverloren'. voor 

FIETSEN 

en 

BROMMERS 
VER5TEEGE HBLTESTR.IS - TEL : 4499 - ZfiHOVOORT Het zal helemaal van de luimen van 
de weergoden afhangen of het naar over- 
morgen verschoven tweede onderzoek naar 
de kustrekreatie wel of geen doorgang zal 
kunnen vinden. Afgelopen zondag moest 
de telling en enquête worden afgelast toen 
het weer slecht gemutst bleek. Toen bleef 
alleen nog a.s. zondag 22 juli over als 
uiterste hoogseizoen-zondag waarop de 
strandtelling nog zin heeft. 

In een vraaggesprek met een mede- 
werker van de Alkmaarse Courant zegt 
ir. T. de Wit, verbonden aan de afdeling 
verkeersplanologie en verkeersonderzoek 
van Provinciale Waterstaat, hierover: 'als 
het dan ook niet lukt, vrees ik, dat we 
erover moeten praten, volgend jaar het 
onderzoek helemaal opnieuw te doen'. 

Zaterdagavond zullen de twee provin- 
ciale koördinatoren na intensief overleg 
met de afdeling onderzoek van KNMI's 
bekendste tv-ster Den Tonkelaar beslissen 
of zondag het onderzoek doorgaat. Is de 
weersverwachting nog twijfelachtig, dan 
zitten zij zondagmorgen om vijf uur per- 
soonlijk op de weerkamer van het KNMI. 
In alle vroegte zullen de tellers en enquê- 
teurs via mededelingen op de radio en via 
003 kunnen vernemen of zij aan de slag 
moeten of niet. 

Is het weerbeeld goed, dan worden 
de tellers 's-morgens om acht uur aan de 
strandopganqen verwacht. De ervaring 
heeft geleerd, dat ze aan het Wassenaarse 
Slag dan nog te laat zouden zijn. Daar 
begint de stroom al om zeven uur "op gang 
te komen om maar verzekerd te zijn van 
een parkeerplaats. 

Dan nog zullen de tellers ettelijke 
Duitsers missen die al tussen zes en zeven 
uur het strand opgaan. Wellicht is het ook 
u opgevallen, dat er nogal eens wat Duit- 
sers aan het strand liggen te slapen. 
Welnu, dat zijn dan geheid de ongelukkigen 
die in het Ruhrgebied wonen. Ter wille van 
de frisse lucht stappen zij 's nachts om twee 
uur in de auto om tegen zes-zeven uur op 
het strand te zijn. Het slapen gebeurt 
daar dan wel. 

Geteld wordt er tot 's avonds acht 
uur. Daarnaast is er een aparte ploeg die 
vanaf tien uur 's morgens de mensen die 
het strand weer verlaten, vragen stelt. Om 
drie uur wordt die enquêteploeg verdubbeld. 

Een doorgeroosterde vader, sufgezeur- 
de moeder, jengelende kinderen, zeulend 
met allerhande onmisbare strandattributen 
lijken niet bepaald in de stemming om een 
enquêteur of enquêtrice vriendelijk te woo"rd 
te staan. 

Ir. De Wit: 'Dat hebben we ook wel 
overwogen. Maar we hebben meer aan een 
onderzoek naar wat de mensen op het 
strand gedaan hebben, wat ze ervan vonden 
en waarom ze nu' weggaan. Bovendien blijkt 
het in de praktijk erg mee te vallen. Er 
gaan zelfs mensen voor in de rij staan om 
vragen te mogen beantwoorden. Bovendien 
is het in twee tot vier minuten gebeurd. - 
Het hangt natuurlijk ook van de flair van de 
enquêteur en enquêtrice af. De overige 
ervaringen waren, dat meisjes het beter 
doen dan jongens. In hoeverre de enquê- 
teurs en enquêtrices weer selekteren, wie 
ze vragen zullen stellen, jong of oud, man 
of vrouw, is niet te zeggen. Alleen daar- 
naar zou je alweer een heel onderzoek kun- 
nen instellen. Ik heb de indruk, dat het wel 
mee zal vallen. Misschien zullen jongens 
vaker vragen stellen aan meisjes. Het kan 
ook zijn dat ze daar te verlegen voor zijn'. 

Aan de gemeenten is gevraagd de 
tellers en enquêteurs te 'ronselen'. De ge- 
meenten zijn daarvoor te biecht gegaan bij 
de pedagogiese akademie en bij de havo- 
scholen. Ook jonge ambtenaren willen het werk nog wel eens graag doen als ekstra 
bijverdienste. 

Een peiling bij enkele gemeenten leert, 
dat men de jongens liever aan het tellen 
zet en de meisjes aan het enquêteren. 

De serie van 27 vragen is uitgedokterd 
door een werkgroep, mede aan de hand 
van ervaringen van een onderzoek dat Zuid- 
Holland al in '68 heeft gehouden. 

De enquête vermeldt: vragen mon- 
deling en woordelijk stellen. Antwoorden 
woordelijk noteren. De inleidende zin moet 
dan zijn: De provincie houdt een onderzoek 
naar een aantal zaken die voor dit strand- 
gebied van belang zijn. Mag ik u daar 
enkele vragen over stellen? 

Dan komen vragen naar woon- en 
naar vakantieadres; of men in hotel, tent, 
pension, bij familie of hoe dan ook verblijft; 
op welke wijze men nu weer naar huis of 
vakantieadres gaat. 

Vraag 22: Gaat u op weg naar huis 
of uw overnachtingsplaats nog iets of 
iemand bezoeken? Ik bedoel weer iets, 
waar u minstens een half uur denkt te zijn. 

Vraag 24: Ik zou zou u nu willen 
vragen hoe de groep, zoals u nu het strand 
verlaat, is samengesteld naar geslacht en 
leeftijd. Of bent u alleen? (Enq.: leeftijd 
van de ondervraagde persoon omcirkelen!) 

Vraag 27: Heeft u verder nog klachten, 
wensen, suggesties of opmerkingen in het 
algemeen over dit strandgebied? 

Denk er wel aan... de vragen moesten 
en moeten woordelijk gesteld worden. Ook 
aan Duitsers, Engelsen, Fransen of welk 
'soort' buitenlanders ook. 

Niettemin werden van de 180.000 
strandbezoekers er op 7 juni toch niet min- 
der dan 10.000 geënquêteerd. Hoeveel 
buitenlanders daarbij waren, vermeldt het 
persbericht niet. 

De tellingen van het aantal strand- 
bezoekers konden worden vergeleken met 
dat van 17 juni 1962. Voor Callantsoog en 
het aangrenzende Zijpe waren de aantallen 
16.000 en 7.200 nu en 8.500 en 4.700 
in '62. 

Hoe gevaarlijk het is om deze cijfers 
zomaar te vergelijken, is wel gebleken uit 
de voor de hand liggende konklusie van 
persorganen die wisten te melden dat het 
naaktstrand van Callantsoog een enorme 
trekpleister blijkt. Dat alleen daardoor het 
strandbezoek bijna verdubbeld is, lijkt 
echter twijfelachtig. Verbetering van de aan- 
voerwegen naar het strand en vergroting 
van de parkeerakkommodatie zijn daarop 
uiteraard mede van invloed. 

Maar ook de provinciale voorlichters 
zijn niet ongevoelig voor het nieuwselement 
in de bloot-slaat-niet-dood-kultus, getuige 
het slot van het provinciale persbericht: 
'Opvallend was het grote aantal klachten 
over het naaktstrand in de gemeente Cal- 
lantsoog, vooral bij de strandopgang Sint- 
Maartenszee-Noord. De ondervraagden 
vonden het naaktstrand te klein, te vol, te 
ver weg, te moeilijk te bereiken (vooral 
met kleine kinderen) en men wilde er graag 
een paviljoen hebben. Ook kwamen er een 
aantal klachten over niet-naakt rekreërende 
nieuwsgierigen'. 

Met dat laatste blijkt te worden be- 
doeld, dat er klachten waren over nieuws- 
gierigen die naar de naakt-rekreërenden 
kwamen kijken en daar zelf bij in het 
tekstiel bleven. 

Of die kijkers in tekstiel daarna nog 
blijk gaven openbaar geschonden te zijn 
in hun eerbaarheid, is onvermeld gebleven... PEETERS 

Haltestraat 56 

Zandvoort • Tel. 3618 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 21 en zondag 22 juli: 
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, 
v. Lennepweg '93 rd, tel. 2720. Zandv/WiU faMoek kerkdiensten \3£l2/ HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 22 juli: . 

9.15 uur: Pfarrer Helmut Knies, Opladen. 

10.30 uur: ds. C. Mataheru. 

Deze dienst wordt door de Wereldomroep 

uitgezonden. 

GEREF. KERK 

Zondag 22 juli: 

10 uur: ds. W. Diepersloot, Santpoort. 
HUIS IN DE DUINEN 

19.30 uur: ds. J. Waard. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 22 juli: 

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, 
n.h. Edam. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 

Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 
samenzang. Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERF F 

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 p|| belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, centrale verwarming 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

2754 Adm. Groene Kruis. 
13—19 juli 1973 Geboren: Kiki, d.v. F. A. Frank en 
D. L. Joosten. 

Overleden: Evert Schoorl, oud 88 jaar, 
gehuwd met J. K. Nijgh. 

Ondertrouwd: August Heinrich Fried- 
rich en Joyce Bettina Akkermans. 

Gehuwd: Cornelis Gerardus Adrianus 
Polak en Wilhelmina Evelina Zondag; 
Reinier Lambertus Henricus Sluijter en 
Maria Sophia Twisk. 

Geboren buiten de gemeente: Maarten, 
z.v. J. P. Risseeuw en H. Eckelboom; 
Yolande, d.v. L. B. M. Mutter en M. Schoen- 
maker; Debby, d.v. J. M. Tukker en I. M. 
Spaansen; Dénice Ilse Malinda Monique, 
d.v. N. A. J. Kramer en E. Kwarts; Melanie 
Henriette Josephine Catharine, d.v. J. J. G. 
van der Linden en M. A. J. M. Bouman. 

Overleden buiten de gemeente: Antje 
Terol, oud 77 jaar, gehuwd met A. Koper; 
Adriana de Ruijte, oud 52 jaar, gehuwd 
geweest met P. P. Poeke; Alfred Doris 
Mesritz, oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met F, J. Braake; Anna Maria Hubertina 
Stokbroeks, oud 78 jaar, gehuwd geweest 
met J. Oldenburger. 

SPREEKUUR WETHOUDER 

Het eerstvolgend spreekuur van wet- 
houder I. M. Aukema (financiën en onder- 
wijs) zal worden gehouden op maandag 
20 aug. a.s. des avonds van 6.30 — 7.30 u. Even dit vooraf, vrienden: U moet na- 
tuurlijk niet geloven dat het nou meteen 
met onze mooie zomer is afgelopen. Er zijn 
door alle eeuwen heen profeten geweest, 
die brood eten. (Mooi gezegd, eigenlijk, 
hè?) Ik bedoel alleen maar, dat de soep 
nooit zo heet gegeten wordt als-ie is 
opgediend. Dus, heb maar goede hoop, 
het kan verkerenl 

Jans, die weer als van ouds over m'n 
schouder kijkt, schudt haar grijze hoofd: 
'Wat maak je toch, jongen, je kan niet zo 
maar alles zeggen'. Jawel, dat kan .wezen, 
maar de deskundigen en zelfs ook de 
amateurs zijn er in het verleden toch maar 
vaak naast geweestl Ik dacht dat die zet 
voor mij was, maar ik kwam van de kouwe 
kermis thuis, toen Jans doodbedaard 
opmerkte: 'Jouw eksteroog doet 't ook zo 
goed niet meer, omdat je stelten te oud 
worden'. 

Ja, wat moet je dan? Dat is toch 
geen opmerking aan het adres van een 
kerel, die nou zowat 43 jaar lief en leed 
met haar deelt. Zeg nou zelf. Maar dan 
gebeurt er altijd iets geks, dan geeft ze me 
een kus op m'n voorhoofd en zegt: 'Toch 
ben jij mijn (ijne Bas, jij alleen en je 
krijgt nou een kop koffie van me en til niet 
zo zwaar aan al die dingen, waar de kran- 
ten zich sappel over maken!' 

Wat een wijf, hè?! Dat waren mijn eerste notities, vrien- 
den. Ik schreef dit op. 

ZATERDAG 14 JULI toen de lucht 
niet alleen bewolkt was, maar het strand 
niet bepaald voor een bezoek uitnodigde. 
Met andere woorden: een rustig dagje, 
zonder uitschieters, geen ruzies, geen ver- 
miste kindertjes, want die waren met hun 
ouders naar de kermis denk ik. 

Over de kermis gesproken: Ja, ik 
woon zelf gelukkig een eindje uit de buurt 
van dat spektakel en ik gun iedereen z'n 
pret, maar dat zo iets moet gebeuren mid- 
den in een druk-bevolkte woonwijk, vind ik 
toch maar een beetje raar. O, nee, ik ben 
helemaal gen vent, die op alle slakken zout 
legt, maar als ze ooit in deze gemeente 
hebben gevonden dèt er geen pretpark 
aan de kop van de Van Lennepweg mocht 
komen, vanwege de geluidsoverlast voor sublieme koorzang 

door 

süngerknaben De staande ovatie waarmee de bijna 
geheel bezette hervormde kerk woensdag- 
avond de Mozart Sangerknaben dankte voor 
het gebodene resulteerde in maar liefst 
drie toegiften, waaronder een subliem ver- 
tolkt 'An der schonen blauen Donau', vier- 
handig op de piano begeleid. Hiermee 
eindigde een konsert waaraan wekenlange 
voorbereidingen door de evenementenkom- 
missie van de vw waren voorafgegaan, die 
haar moeite beloond zag door het feit, 
dat tal van gasten en inwoners een onver- 
getelijke avond beleefden. 

Want het was een belevenis om de in 
fluwelen kostuums gestoken jongens, kom- 
pleet met bijbehorende witte pruiken uit 
de tijd van Mozart, te zien en te horen en 
we zouden willen dat er een superlatief 
voor 'kristalhelder' bestond om u enigszins 
een indruk te geven van de stemmen, in 
het bijzonder van die van de jongsten. 

Voor de pauze werden er liederen 
gezongen van zestiende eeu'wse komponis- 
ten, met tot slot drie werkje van Mozart, 
waaronder een voortreffelijke uitgevoerde, _ 
pianosolo van de sonate in D door de 
begeleidster van het koor. 

Het herderspel 'Bastien und Bastien- 
ne', dat na de pauze door enige jongeren 
van het koor werd opgevoerd, komponeerde 
Mozart toen hij 12 jaar was. Hierbij ge- 
noten we behalve van de prachtige stemmen 
ook van pril akteertalent, maar bovenal 
beseften we ineens weer heel duidelijk dat 
Wolfgang Amadeus een wonderkind was. 

Het derde gedeelte van het konsert, 
'Europa zingt' (waarbij de kleinere jongens 
in matrozenpakjes en de groten in smoking 
waren gekleed) liet ons kennis maken met 
muziek uit diverse europese landen, waar- 
bij een paar liederen waren bewerkt door 
de dirigent van het koor, prof. Erich 
Schwarzbauer. Professor Schwarzbauer 
was er in geslaagd zijn bewerking te richten 
naar de aard van het land, hetgeen in het 
bijzonder te, beluisteren viel in 'O klophe 
leis'an jene Pforte (Italië) en 'Dana-nada' 
(Hongarije'). ., 

Aan het einde van het konsert, dat waterstanden 

H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


20 juli 


06.13 


14.11 


18.33 


02.26 


21 juli 


06.48 


14.44 


19.11 


03.06 


22 juli 


07.26 


15.19 


19.59 


03.55 


23 juli 


08.20 


16.11 


20.46 


04:31 


24 juli 


09.21 


17.17 


21.54 


05.48 


25 juli 


10.30 


18.26 


23.06 


07.00 


26 juli 


11.55 


19.45 


— . — 


08.04 het naburige caravankamp, dan begrijp ik 
deze ommezwaai helemaal niet meer. Er is 
daar bijvoorbeeld een sigarenwinkel, waar- 
van de bewoners zowat aan tafel zitten en 
naar bed gaan met een stinkend en lawaai- 
makend agregaat. Om niet te spreken over 
de naburige buurtbewoners, die soms echt 
zo jong niet meer zijn en niet alles wat 
op hen afkomt, kunnen verwerken. 

En aan' de kop van de Van Lennepweg 
kan het geluid veel makkelijker over de 
zee, terwijl het daar gaat om doorgaans 
plezier-zoekende vakantiegangers. 

ZONDAG 15 JULI — Nou ja, vakan- 
tiegangers... die hadden 't, geloof ik, van- 
daag ook niet zo best. Wij hadden heus 
wel een stuk of wat klanten hoor, maar de 
kermis heeft lekker gedraaid, zoals ik 
hoorde. Goed, ieder het zijne, maar geef 
mijn portie maar aan Fikkie! 

En nou moet ik opeens heel serieus 
• worden: Er is vandaag een meisje van 
'•ongeveer 7 jaar bijna verdronken. Het was 
een .Duits wicht, dat op een luchtbed in 
slaap was gevallen. (Misschien heeft het 
kind vervelende ouders). Enfin, ze dreef, 
al slapend, zo'n twee kilometer uit de kust, 
totdat de zandvoortse reddingsbrigade haar 
opmerkte. Een bliksemaktie van de bri- 
gade bracht Gabi weer gauw naar de 
bewoonde en droge wereld. Ze vond het 
allemaal prachtig. Haar ouders, die ergens 
op een camping logeerden, waren bij het 
incident kennelijk niet aanwezig, maar vati 
deponeerde 20 Mark bij de wakkere red- 
dingsbrigade! Goed afgelopen, beste men- 
sen, maar blijft u voorzichtig met deze 
drijvende doodkisten? Hulde aan Robert 
Drommel, die gelukkig niet lag te slapen... 

DINSDAG 16 JULI — Het wil niet zo 
erg meer. Jammer voor de metaalbewer- 
kers, die nu met vakantie zijn. Er wordt 
mij te veel gepraat (en geschreven) over 
lage druk en depressies. Jans haalt haar 
schouders op en zegt dat alles vanzelf in 
orde komt. We zijn er altijd uitgesprongen! 
beweert ze. Ja zeker, dat wel, maar 
soms was het op het kantje af. (Nou heb 
ik goede hoop dat dit niet het geval is in 
dit seizoen!) 

WOENSDAG 17 JULI — Eigenlijk 
hadden we vanavond een vuurwerk moeten 
hebben. Het weer was er gewoon geschikt 
voor. Ik denk dat Touring Zandvoort niet 
meer mee wil doen met de luchtvervuiling 
(door de kruitdampen van zo'n vuurwerk) 
maar eenvoudig wat benzinemonsters 
door de hele zomer heen in onze duinen 
(lees: het circuit) loslaat. 

DONDERDAG 18 JULI — Nou zeg, 
niet om over naar huis te schrijven. Van- 
morgen ging het nog, dank zij de ooster- 
buren, die nagenoeg alles slikken van ons . 
klimaat en desnoods in kikvorspakken over 
het strand komen banjeren. Tegen de late 
middag werd het mis, toen begon er een 
druilerige motregen te vallen, die zelfs veel 
van de duitse pret bedierf. 

Er werd vanmorgen nog bijna een man 
onthoofd aan het strand. Die liep — ter- 
wijl hij aan het turnen was — met z'n hals 
in een nylondraad van een vlieger. Maar 
het kotertje aan de andere kant van de lijn 
dacht dat z'n vlieger vast zat aan een 
strandstoel. Het slachtoffer werd ontzet 
door behulpzame strandwandelaars, die de 
ware toedracht door hadden. Je maakt 
hier van alles mee. 

Tot de volgende week, mensen. Het 
knapt wel weer op. 

STOELEMAN door de drie wethouders en de gemeente- 
sekretaris, allen vergezeld van hun dames, 
werd bijgewoond, mochten zowel de diri- 
gent als de begeleidster uit handen van de 
direkteur van de vw, de heer Th. B. M. 
Hilbers, een bijzonder fraai boeket bloemen 
in ontvangst nemen. Kr. M. eanduoartee taEranf dagen van walvissen geteld tenzij.... Over enkele jaren zullen er geen wal- 
vissen meer snuivend uit de hoge golven 
van de oceanen rijzen als de mensen, die 
op hen jagen niet verstandiger worden. Dat 
ze hoogst waarschijnlijk niet verstandiger 
worden, blijkt uit het verloop van de inter- 
nationale Walviskonferentie in Londen, waar 
vertegenwoordigers van walvisvangende 
landen bijeen zijn. ' Met veel geheimzinnigheid omgeven, 
onderhandelen de walviseksperts in een 
moderne torenflat langs de Thames met op 
de stoep vertegenwoordigers van de orga- 
nisatie 'Frieds of the Earth' die plakkaten 
omhoog houden waar de delegaties niet 
naar willen kijken, maar waarop te lezen 
staat, dat het ras der cetacea naar de blik- 
sem gaat. 

Jonge mensen verkopen ook een doku- 
ment, dat door eksperts is opgesteld en 
waarin het lot van de walvis beschreven 
staat. 

, Zo is de grootste walvis die de wereld 
kent, de blauwe vinvis (die 35 meter lang 
kan worden en ruim 150.000 kilo kan 
wegen) al zó ijverig uitgeroeid, dat een- 
zame mannetjes en vrouwtje van de blauwe 
walvissoort elkaar in' de eindeloze oceaan 
niet meer kunnen vinden om te paren en het 
geslacht voort te zetten. 

Ongeveer een jaar geleden werd op de 
miljeukonferentie van de Verenigde Naties"" 
in Stockholm het voorstel gedaan dat de 
walvisvarende landen de komende tien jaar 
met hun harpoenen van de walvissen 
zouden afblijven. Maar dit was duidelijk 
te veel gevraagd. 

De Sovjet-Unie — als een van de 
grootste walvisvarende naties — was in 
Stockholm niet vertegenwoordigd. Hier in 
Londen hebben de Russen' 'duidelijk laten 
merken dat ze vodr het tienjarenplan van 
jachtopschorting niets voelen. Hun hele 
apparatuur en hun schepen zouden dan 
op de schroothoop kunnen worden gegooid. 

Een andere walvisbelanghebbende is 
Japan. Ook de Japanners hebben in Londen 
hun afgrijzen voor het tienjarenplan even- 
min onder stoelen of banken gestoken. Wel 
werd een overeenkomst getekend waarbij 
z.g. politieagenten van de betrokken lan- 
den bij elkaar op de schepen zullen worden 
gestationeerd om te kontroleren, dat men 
niet méér walvissen naar de andere wereld 
helpt dan was afgesproken. Dat was ech- 
ter al het geval en men moet nog maar 
afwachten in hoeverre het nieuwe kontrole- 
plan enig effekt zal hebben. Walvissen bestaan er al zo'n 30 mil- 
joen jaar, hoewel de meeste nop bekende 
soorten niet ouder zijn dan vijf miljoen jaar. 
Het zijn de grootste beesten, die de aarde 
ooit hebben bevolkt, aldus de vereniging 
'Friends of the Earth'. 

De 'Vrienden van de Aarde' stellen in 
hun dokument niet ten onrechte, dat in 
gevallen als deze de verantwoordelijkheid 
niet aan een kommissie kan worden over- 
gelaten, maar dat de regeringen zelf akties 
moeten ondernemen. Maar zolang de re- 
geringen eigenbelang laten voorgaan boven 
doordachte plannen over een politiek op 
het terrein van de bronnen van onze samen- 
leving, dan is de kans op sukses nihil. De 
veertien landen in de kommissie — ons 
land is géén lid — kregen nu een plan 
voorgelegd om het voortbestaan te redden 
van de z.g. vinvissen (balaenopteridae). 
De kans is echter groot, dat kommerciële 
belangen voorgaan en dat ook eventuele 
afspraken als het erop aankomt tussen de. 
kade en de walvisvaarders zullen vallen. wandelen naar engeland Ook de zustergemeente Noordwijk 
kent tijdens de seizoendrukte zo haar pro- 
blemen. 

Afgelopen dinsdag wilde een 50-jarige 
duitse vakantieganger — na een bezoek 
aan een aantal café's — met alle geweld 
naar- Engeland wandelen. De man was niet 
van zijn voornemen af te brengen te voet 
de Noordzee over te steken en ging in de 
middaguren ter hoogte van de vuurtoren 
te water. 

De inmiddels gewaarschuwde politie 
stuurde een patrouille uit, maar ook die zag 
geen kans de zeewandelaar, die op dat 
moment al 150 meter in de richting van zijn 
reisdoel had afgelegd, tot rede te brengen. 
Toen praten niet hielp ging een hoofdagent 
de man achterna om hem uit het water 
te halen. Dat kostte nogal wat moeite, want 
de Duitser bleef tegenspartelen. Nadat de 
agent er in geslaagd was de man op het 
droge te brengen werd hij overgebracht 
naar het bureau. Hier werd hem het onver- 
antwoordelijke van zijn gedrag onder ogen 
gebracht. En ook dat bleek geen eenvoudige 
opgave. Ons bekende en populaire 
DAGT0CHTENPR06RAMMA 

ziet er als volgt uit: 

Maandag: Den Haag - Madurodam 

Dinsdag: Volendam • Marken 

Woensdag: Aalsmeer - Rotterdam 

Donderdag: Soestdijk • Gouda - Doorn 

Donderdag: Brussel • Antwerpen 

Vrijdag: v.m. Alkmaar kaasmarkt 

Vrijdag: n.m. Amsterdam havenrondvaart - 
rijksmuseum 

VOORDELIGE NAJAARSAANBIEDIH6 

Vanaf 27 juli" acht dagen vol pension ƒ248, — 
en ƒ.212,— naar COSTA DORADA CALELLA - 
PINEDA en 15-daagse vliegreis naar de apparte- 
menten PAYMON FIESTA voor f 275,-, ongeacht 
het aantal personen. — Vertrek 26 augustus. 

Het Ideale programma voor u en uw gasten. 

Reisbureau 

KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort • Tel. 2560 ZANDVOORTSE ZWEM- EN POLOCLUB // // Dl 2ee$cUuune*>$ Meisjes en jongens 

Een nest jonge Zeeschuimers heeft jullie hulp 

dringend nodig. Willen jullie ons broertje of zusje 

worden? Natuurlijk willen jullie dat. Wij kunnen 

zonder hulp niet groot worden. 

Vraag aan je ouders of je ook Zeeschuimer mag 

worden. Kom in ons nest. Reuze leuk en gezellig. 

Inschrijfgeld tot zestien jaar / 7,50. Zestien jaar 

en ouder ƒ 10, — . Mochten je ouders, grootouders 

en verdere kennissen ons genegen zijn, dan kan 

dat tegen een minimum van tien gulden per jaar. 

De volgende pleegouders van ons schrijven jullie 

gaarne in: 

Mevr. S. v. d. Berg-Dorreboom, v. Galenstraat 46, 

tel. 5346. 
Mevr. A. Smid-Schouten, Vinkenstr. 46, tel. 2484. 
De heer S. Zonneveld, Mr. Troelstrastraat 9, 

tel. 4208. 
De heer L. Haagen, Swaluëstraat 15, tel. 2198. 
Mevr. A. de Goede, Keesomstraat 219. DIRK Van den broek supermarkten b.v. 

vraagt voor zijn filiaal in Zandvoort: 

a. aktieve jongeman 

tussen 18 en 20 jaar, voor de winkel 

b. flinke jongeman, 

met belangstelling voor de verkoop 
van groente en fruit 

c. cassières 

die onze klanten op korrekte'en 
vriendelijke wijze van dienst kunnen zijn 

Wij bieden goede krachten een aan- 
trekkelijk salaris en prettige werksfeer 
met goede toekomstmogelijkheden en 
diverse extra's! 

Aanmelden bij de 

BEDRIJFSLEIDER: DHR. SCHREURS, 
KERKSTRAAT 19, ZANDVOORT, 
TEL 25 07-36 43 // CHINEES-INDISCH RESTAURANT ii Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 

Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 

Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
. Open van 1 1 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. 
Ook voor uw zakenlunch. • Afhalen mogelijk. EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen 

als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS • TRANSPORT ■ CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 Heeft u een lapje stof in de kast? 

Of een kledingstuk wat niet^meer past? 

Is het te groot of is het te klein 

Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn. 

Telefoon 6481 
Herkeuring van maten, 
gewichten en meetwerktuigen 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort bren- 
gen ter algemene kennis, dat: 

Ie. voor de herkeuring van maten, gewichten en 
meetwerktuigen in deze gemeente zitting zal 
worden gehouden op 22 oktober a.s. van 
9.30—12.30 en van 13.30—15.00 uur in het 
gebouw „De Witte Zwaan" aan het Dorps- 
plein, alhier. 

2e. aan de herijkplichtigen door de dienst van 
het IJkwezen zoveel als mogelijk is oproepin- 
gen zullen worden toegezonden, vermeldende 
plaats en tijdstip voor de aanbieding ter her- 
keuring van de maten, gewichten en meet- 
werktuigen; 

3e. er uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat de 
verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook 
al wordt geen oproeping ontvangen; 

4e. de maten, gewichten en meetwerktuigen vóór 
1 oktober 1974 gestempeld moeten zijn met 
de hoofdletter G in fantasievorm; 

5e. bij verzuim of verhindering om van de zitting 
gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat 
tot herkeuring aan het Ukkantoor Amster- 
dam, Brouwersgracht 276, geopend iedere 
maandag en dinsdag, uitgezonderd christe- 
lijke en nationale feestdagen van 9.00 — 
12.00 en van 13.00 — 16.30 uur; 

6e. voor de herkeuring van maten, gewichten en 
meetwerktuigen keurloon en voor de justering 
van gewichten een justeerloon verschuldigd 
is, dat bij het weer in ontvangst nemen der 
voorwerpen moet worden voldaan. 

Zandvoort, 19 juli 1973 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Secretaris 
J. Hoogendoorn 

De loco-Burgemeester 
K. C. van der Mije Pzn. Wij zoeken voor één onzer cliënten 

een pand 

met veel kamers 

tot circa ƒ200.000. — . 

Aanbiedingen aan Makelaarskantoor 
G. A. CENSE, Kostverlorenstraat 115, 
Zandvoort. Tel. 02507—2614. Gevraagd in drogisterij/par- 
fumerie in Zandvoort een 
LEERLING-VERKOOPSTER, 
plm. 16 jr„ 1 keer per 14 
dagen zaterdags vrij. Inl. 
tel. 02507—3651. Schilders- 
bedrijf 

H.C. v. fytty 

telefoon 2638. VERLOREN 
ZWART SLEUTEL-ETUITJE. 
Te bezorgen bij D. Drommel, 
Celsiusstraat 60, tel. 6153. 

De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

IKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinden 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. 

Voor uw familie- en handels- 
druk werk re ed s 45 jaar _ 
V7\h. VAN~DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 ALLES VOOR UW. BABY 
KUIK TEXTIEL CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 146, tel. 5185 
a.u.b. bellen na 18.30 uur. 
Med. gedipl. PEDICURE 
van het Elisabeth Gasthuis. 
Behandelt u ook aan huis. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

Beleggingshuizen te koop 
gevraagd. Tel. 4479, Emma- 
weg 13. 

KUIK • TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. st. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 p st. Speciale aanbieding: 

RHEEM, aardgasboilers, inhoud 1 15 liter, warm water overal 
en altijd. Giveg goedgekeurd, incl. veiligheidsinlaatcombinatie. 
Prijs ƒ420,—. 
Uw leverancier hiervoor: 

„TECHNISCH WERK" 

THORBECKESTRAAT 19' 
Telefoon 3270 
Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. ALLE VERZEKERINGEN 

A. M. Folkers-Struvé 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw reisverzekering 
Auto of Bromfiets. Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf - Glas - Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 

Telefoon 2206. eanduoürtee hoeranr VOORDELIGE 
REISMOGELIJKHEDEN 
VOOR JONGEREN 

Behalve het zo langzamerhand bekende 
Tienertoerabonnement (voor jongeren tot 
19 jaar) zijn er. voor de jeugd nog andere 
mogelijkheden om tegen gereduceerde ta- 
rieven met de trein te reizen; de Rail-Europ- 
Junior en de Inter-Rail kaarten. 

De Rail-Europ-Junior geeft 25% re- 
duktie op internationale reizen voor jonge- 
ren tussen 10 en 21 jaar. Deze kaart heeft 
betrekking op reizen naar Duitsland 
(Bondsrepubliek), België, Luxemburg, 
Engeland, Frankrijk, Ierland, Spanje, Por- 
tugal, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Hon- 
garije en Joegoslavië. De kaart geldt ook 
voor reizen tussen deze landen. De Rail- 
Europ-Junior geeft bovendien reduktie op 
vele lijnen van de Europabus. 

Voor jongeren tot 21 jaar is er ook 
nog de Inter Rail kaart, voor ƒ240, — 
kunnen ze een hele maand voordelig sporen 
door bijna heel Europa. Tot 31 oktober 
geldt deze abonnementskaart voor onbe- 
perkt reizen in België, Denemarken, Duits- 
land, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hon- 
garije, Ierland, Italië, Joegoslavië, Luxem- 
burg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, Zweden en Zwitserland. 

Deze abonnementskaart geeft in het 
land waar hij wordt afgegeven recht op een reduktie van 50% op de in dat land af te 
leggen trajekten, die 50%-reduktieregeling 
geldt ook voor de interlokale buslijnen in 
Nederland en voor de bootdienst Hoek van 
Holland - Harwich v.v. BRUIKBARE MATERIALEN 
UIT HUISVUIL 

De VAM, de Vuil Afvoer Maatschappij, 
heeft plannnen onwikkeld voor de bouw 
van een fabriek in Wijster (Drente) waarin 
door het zogenaamde 'recycling' proces uit 
huisvuil bruikbare materialen als metaal, 
glas papier, plastic en aluminiumfolie kun- 
nen worden teruggewonnen. 

Het residu kan door de VAM worden 
gebruikt als kompost. Uit een onlangs 
gehouden TNO-onderzoek is gebleken dat 
uit het residu ook bouwplaten kunnen wor- 
den gefabriceerd. Voor de recycling heeft 
de VAM kontakten met het amerkaanse 
konsern Parsons and Whittemore. Om met 
recycling te kunnen beginnen, denkt de 
VAM ongeveer 800.000 ton husvuil per 
jaar nodig te hebben. 

Vorig jaar werd er naar de VAM in 
Wijster in totaal 414.969 ton huisvuil af- 
gevoerd. Daarvan ging het grootste deel 
— rond 400.000 — per spoor. De VAM 
beschikt daarvoor over een twaalftal vuil- 
overlaadstations, w.o. Zandvoort. PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

inci. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON. Halte- 
straat 63b. BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorglng, uit- 
wollen langharige honden, ■ 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 

Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Te koop of te huur gevr.: 
VRIJST. HUIS OF LUXE 
FLAT, eventueel koopruil, 
met magnifiek gesitueerd 
benedenappartement op eer- 
ste stand te Velp (Gld.), 
800 m2 bostuin. Ind.: living 
55 m2, 3 slaapk. en open 
woonkeuken, cv., enz. Inl. 
tel. 08302—4119. Zelfs een stem 
als een klok . . . 
is niet toereikend om uw 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maar 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maal 
in de week verschijnt en 
door de lezers van a tot z 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad- 
vertentie. 

U kunt ons bellen onder 
nummer 2135 of uw annon- 
ce sturen naar postbus 151, 
t.n.v. Zandvoortse Koerant. 


notioMal occasion centrum 3 maanden schriftelijke 
NOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Td. 02507-2323 AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023 -31 01 26 ■*M0 l *a*' l ^i KUIK 
• | 


TEXTIEL 

«grote 36-oeht 30-32 

MEUBELEN 

t^aóóage 13-15 

't INTERIEUR 
iStatlonApleln 13-15 

RUIMT OP 

van 19 juli t.e.m. 9 auguótuó \^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 ■ Zandvoort ■ Telefoon 4973 BANKETBAKKERIJ - ROKERIJ 

HUIZE ELHORST 

BLIJFT BEWEREN . .'. 

Thuis dineren is intiemer! 

dus verzorgen wij voor u: 

HUZARENSALADES vanaf 2,75 p.p. 

RUSSISCHE EIEREN vanaf 3,25 p.p. 

BORRELSCHOTELS vanaf 2,75 p.p. 

HORS D'OEUVRES vanaf 8,50 p.p. 

KOUDE BUFFETTEN v.a. ƒ 15,—. min. 18 pers. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31. HAARLEM. 
Sunbeam 
1250 Een unieke combinatiewagen met pittige rij-eigenschappen, 
perfecte afwerking en ruime laad- en vakantiemogelijk- 
heden. Met vijfde deur en een laadruimte van 1700 liter. AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V. 

Pakveldstraat 21 - Zandvoort 
Tel. 02507—2345 
jrilKYSIfcK Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 l^^^ ll *fei^%H> M ^tfl B *N0 CENTRALE VERWARMING TECHNISCH. INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 -31 04 57 

ZANDVOORT ■ KEESOMSTRAAT 61 

Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden J. Portegies - Schoenservice 

<§Ude <Schoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 
Sfeervol DINER DANSANT in 

IHotel ^Bouweó 

jZ,andooort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. ACCOUNTANTSKANTOOR 
A. HOEKEMA 

Frans Zwaanstraat 82 - Zandvoort 

Gesloten wegens vakantie 
van 12-7-73 tot en met 4-8-'73 

Telefoon 02507—3369 1HJYN- 
WYCK vooin 
Hilversum, 's-Gravelacdseneg 91 Praktisch in de duinen 
nonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
"Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H. W. Coster 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbcrtsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 eanduoarrse hoeranr' ZOMEREVENEMENTEN 
IN DE MAAND JULI 

Er staan deze maand diverse zomer- 
evenementen op het programma. Wij doen 
een greep: 

Zaterdag 21 juli: ballonoptocht. 
Kaartjes en ballonnen a 50 et. vanaf 
18.30 uur afhalen bij oude brandweerkazer- 
ne, Kleine Krocht. De optocht start om 
19.30 uur op parkeerterrein achter het 
Raadhuis. Oplaten der balonnen op het 
Burg. van Fenemaplein. 

Zondag 22 juli: motorraces door 
KNMV op het Circuit. Aanvang 13 uur. 

Vrijdag 27 juli: opening van ekspositie 
over het thema 'Verbindingen en vervoer' 
in het Gemeenschapshuis. 

Donderdag 26 juli: openluchtvismaal- 
tijd op het Gasthuisplein. Kaarten a f 6, — 
bij vvv-kantoor. Met medewerking van fol- 
klorevereniging 'De Wurf'. Aanvang 
19.30 uur. 

Zaterdag 28 juli: maandelijkse kunst- 
en antiekmarkt op het Gasthuisplein van 
10 — 22 uur. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.BJUL en Beursvereniging 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort • Telefoon 65 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën ^^^^^ ^^^^^^^^^W^^^00^^^ Adverteren via een wasrol 
Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie 
van uw klanten Is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2136 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 441 4 Voor al uw verzekeringen 
ASSURANTIEKANTOOR 

P. Visser 

Zandvoort, tel. 2120 
Amsterdam, tel. 246700 

Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vertrouwensman 73e jaargang no. 54 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 24 JULI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout conduoartse taerar* 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 29b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers/ abonnement: f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60; half jaar f 7.—; post f 17.50} losse eksemplaren: f 0.25 / advertentietarief: < 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 87 .13. GO. 221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein 
Vrijdagmorgen heeft de noordwijkse 
reddingboot Kurt Carlsen de 19-jarige 
Cor Molenaar uit Zandvoort en de 
19-jarige Martin Westerman uit Amsterdam 
van het enkele kilometers voor de kust 
van Noordwijk in de zeebodem verankerde 
Remeiland opgehaald, nadat beide jongens 
twee achtereenvolgende nachten op het 
platform van de voormaliae partikuliere 
tv-zender hadden doorgebracht. 

Woensdagmorgen waren zij met een 
motorvlet uit Zandvoort vertrokken om een 
kijkje op het kunstmatige eiland te nemen. 
De jongens slaagden erin op het platform 
te komen en probeerden met behulp van 
een hijskraan hun boot naar boven te 
brengen. Halverwege het .ophijsen gleed de 
vlet uit de takels en duikelde in zee. Het 
vaartuig werd direkt door de sterke stroom 
meegevoerd, waardoor de terugtocht naar 
de vaste wal voor de jongens was afge- 
sneden. 

Na woensdagnacht en donderdag 
zonder kontakt met de buitenwereld op 
het eiland te hebben gebivakkeerd besloten 
de knapen donderdagnacht door middel 
van een houtvuur de aandacht van de 
kustbewoners te trekken. Dat lukte. Inge- 
zetenen van Noordwijk zagen de vlammen 
en waarschuwden de politie. Kort na de 
melding voer de reddingboot Kurt Carlsen 
uit en omstreeks vijf uur — de slechte 
weersomstandigheden maakten het vast- 
leggen aan het eiland lange tijd onmogelijk 
— slaagde de bemanning van de Carlsen 
erin de jongens aan boord te nemen. 

In het politiebureau van Noordwijk 
werden de eilandvaarders van kleren en een 
warme maaltijd voorzien en in de gelegen- 
heid gesteld kontakt met hun ouders op te 
nemen — de jongens waren inmiddels als 
vermist opgegeven — om hen gerust te 
stellen. 

De zandvoortse wielrenner Roy 
Schuiten heeft de vorige week op de 
wielerbaan van het Olympies .stadion in 
de hoofdstad voor de tweede achtereen- 
volgende keer beslag gelegd op de 
nationale baanachtervolgingstitel voor 
amateurs. In de finale versloeg hij de 
renner Herman Ponsteen, die in de halve 
finale de kanshebber Fedor den Hertog 
had verslagen en daarbij een nieuw 
baanrekord had gevestigd. 

Het eerstvolgende spreekuur van 
pvda-wethouder lede Aukema van finan- 
ciën en onderwijs, die momenteel met 
vakantie is, is vastgesteld op maandag 
20 augustus a.s. des avonds van 6.30 u. 
tot 7.30 u. 

De onlangs in Zandvoort en de buurt- 
schap Bentveld gehouden inzamelings- 
aktie ten bate van het Anjerfonds leverde 
een bedrag van ƒ 780.76 op. eanduoorbe haeranr Zaterdagmiddag werd er door een 
grootwinkelbedrijf geen os of ezel aan 
't spit op het Raadhuisplein gebraden en 
daarmee was de weg vrij voor de boycot- 
aktie tegen de Zd.afrikaanse outspan- 
sinaasappel in de vorm van een straat- 
theater. Onder de kreet 'Pers geen Zuid- 
Afrikaan uit' gaven leden van de haarlemse 
werkgroep 'Zuidelijk Afrika' op de tegels 
voor de vvv-kiosk door middel van panto- 
mieme en flarden tekst een uitbeelding 
van de onderdrukking en de diskriminatie 
van de negerbevolking door het blanke 
regiem van de hr. Forster. 

De akteurs en aktrices mengen zich 
nu en dan tussen het kijkersvolk om hun 
mening te vragen over deze kwestie. De 
meest gehoorde reakte was 'het gaat mij 
niet aan' en 'dat zoeken ze zelf maar _uit'. 
Een dame vond dat je de zaak van twee 
kanten moest bekijken en dat leverde een 
pittig debat op. 

Er werden ook pamfletten uitgedeeld, 
waarbij men rekening had gehouden met 
de toeloop van onze oosterburen. 'Aber 
denken sie daran: wenn sie diese orangen 
kaufen, unterstützen sie die unterdruckung 
der schwarzen bevölkerung! (Uebrigens: 
Es gibt genug andere orangen), luidde het 
slot van de duitse vertaling van het pamflet. 

De onder auspiciën van de 'Contact- 
commissie culturele belangen' te houden 
tentoonstelling 'Verbindingen en vervoer' 
in het Gemeenschapshuis, waarvan de 
aanvangsdatum was vastgesteld op vrijdag 
27 juli a.s., is verschoven naar vrijdag 
17 augustus. Volgens een mededeling van 
de initiatiefnemers om 'organisatoriese 
redenen'. De ekspositie, welke veel histories 
materiaal zal bevatten, zal vanaf de 
nieuwe openingsdatum t.e.m. 5 september 
voor het publiek toegankelijk zijn. 

Zaterdagavond namen ongeveer 
honderdvijftig kinderen tussen 5 en 10 jaar 
deel aan de tweede ballonnentocht. Een 
lief zomerntueel dat begint met een 
optocht vanaf het Gasthuisplein, om dan 
via Raadhuisplein, Kerkplein en Kerkstraat 
te eindigen op de rotonde. Vorige 
keer was er een geluidswagen, die het 
voortijdig liet afweten, rnaar zaterdagavond 
werden de jongens en meisjes life begeleid 
door de drumband en het majorettenkorps 
van de Zandvoortse Muziekkapel. Na het 
startsein op de rotonde gingen de ballonnen 
massaal de lucht in op weg naar een tot 
op heden onbekend reisdoel. Misschien 
komt er over enkele weken een berichtje 
over een geslaagde landing. In Zandvoort wordt — nadat ver- 
scheidene jaren geleden het kansspel 
'Saturne' werd verboden en de organisa- 
toren door de justitie veroordeeld — weer 
roulette gespeeld. Vorige week vrijdag 
werd in het veilinggebouw 'De Witte 
Zwaan' aan het Dorpsplein de sociëteit 
'De Witte Zwaan' geopend. Het is een 
besloten klup waarvan men lid moet zijn 
om te kunnen deelnemen aan onschuldige 
en reeds eeuwenlang gelegaliseerde 
gezelschapsspelen als sjoelbakken, domino, 
klaverjassen, tafeltennis, schaken en 
dammen, maar waar men ook een stoel 
kan bijschuiven aan de 'Franse roulette' 
(deux tableaux). Een spel dat waarschijn- 
lijk onder de op dit moment nog verboden 
kansspelen valt. De sociëteit staat onder 
voorzitterschap van de heer J. v. Olderen. 

De direktie van het veilinggebouw 
'De Witte Zwaan' deelde mee niets met 
de eksploitatie te maken te hebben, maar 
een zaal in het pand voor onbepaalde tijd 
aan de sociëteit te hebben verhuurd. Er is 
een voorlopig huurkontrakt en de sociëteit 
zou inmiddels Koninklijke Goedkeuring 
hebben aangevraagd. 
over kleine dertig jaar 
ruim half miljoen mensen 
op topdag aan 't strand 
Als Nederland in het jaar 2000 
achttien miljoen inwoners telt, zullen er 
daarvan 7,2 miljoen in Noord- en Zuid- 
Holand wonen. Op een mooie zondag kan 
het aantal dagbezoekers aan de Noordzee- 
kust dan worden geraamd op 550.000, 
die zich voegen bij de 200.000 logeer- 
gasten. Tweederde van het totaal van 
800.000 zal zich tegelijkertijd op het 
strand bevinden: 540.000 zonners en 
pootjebaders. Van dit totaal zal 75 procent 
per auto komen. Bij een bezettingsgraad 
van drie personen per auto betekent dit 
135.000 auto's, die allemaal geparkeerd 
moeten worden. 

Deze cijfers staan in een nota, 
samengesteld door drs. P. Ph. Dordregter. 

De problemen, die zich over ongeveer 
dertig jaar zullen voordoen, zullen ge- 
meenten, rijk en provincies voor zeer grote 
uitgaven plaatsen. Wanneer die enorme 
stroom dagjesmensen namelijk binnen 
redelijke tijd — in twee uur — moet 
worden afgevoerd zijn daarvoor zeventig 
rijstroken in één richting nodig. Dat houdt 
echter ook weer in, dat_de meer land- 
inwaarts gelegen wegennetten en kruis- 
punten die stroom ook weer moeten 
kunnen verwerken. Een aantal hindernissen 
kan nu al uit de weg worden geruimd 
door betrekkelijk eenvoudige voorzieningen, 
meent het rapport, zoals het breder 
maken van toeristiese routes, het 
verbeteren van de belijning, enz. 

In Noordholland zouden enkele 
strandgedeelten beter kunnen worden 
ontsloten, wanneer Defensie voor de 
opslag- en oefenterreinen bij Groote Keeten 
(Botgat) en Julianadorp en St. Maartenzee 
andere plaatsen zou kunnen vinden. 

Om in de omgeving van Amsterdam 
en de Zaanstreek een ontlasting van het 
wegennet te bevorderen en om bovendien 
een spreiding van de badgasten-niet- 
automobilsten te stimuleren zou kunnen worden gedacht aan een verbetering van 
't openbaar vervoer in de richting Castri- 
cum. Een kombinatie van spoor- en 
busverbinding lijkt tot de mogelijkheden 
te behoren. 

In Castricum zou dan een nieuw 
perron aan de westkant van het station 
direkt overstappen op de bus mogelijk 
kunnen maken. Deze bus zou via een 
aparte rijstrook op een bestaand slag of 
via een nieuwe, eigen rijstrook jiaar zee 
kunnen gaan. Zo zou men van Amsterdam 
uit binnen drie kwartier het strand 
kunnen bereiken. 

De verkeersafvoer nabij de Velser- 
tunnel levert nu al op drukke dagen 
moeilijkheden op. In 1980 zal dit nog 
erger zijn. Een reden te meer een tweede 
tunnel bij Velsen te bouwen. 

Nieuwe spoorontsluitingen ten behoeve 
van de rekreatie kunnen voorlopig niet 
worden verwacht. De investeringen zijn 
door de sterke gebondenheid aan het 
seizoen en daarin het voorkomen van 
slechts enkele topdagen niet rendabel 
te maken. Mogeijk is in een verre toekomst 
nog eens een spoorlijn naar Katwijk en 
Noordwijk. 

Het rapport wijst ook nog op een 
geheel nieuwe wijze van openbaar vervoer, 
die hier en daar misschien van dienst 
kan zijn: vervoer per vleugelboot. Op de 
Nieuwe Waterweg is een proef genomen 
met een Russiese vleugelboot en de 
Spido-maatschappij zou eventueel wel 
iets zien in vervoer van dagjesmensen 
naar Scheveningen en andere delen van 
de kust. 

In de nota wordt een opsomming 
gegeven van de belangrijkste struktuur- 
veranderingen langs de kust in de nabije 
toekomst. Scheveningen en Zandvoort 
zullen de zwaartepunten van dag- en 
verblijfrekreatie blijven. Daarnaast zullen 
ook Noordwijk en (als nieuweling) Umuiden 
tot all-round moderne badplaatsen met zandvoort beleefde 

in 1790 

een loonkonflikt Zandvoort heeft In het verleden, zoals 
vrijwel ledere plaats In ons land, alle stadia 
doorgemaakt van de maatschappelijke, 
ekonomlese en politieke bewustwording van 
de inwoners. Dit proces van een mondig 
wordende bevolking voltrok zich niet altijd 
even geruisloos. In 1788 braken onlusten 
uit toen de overheid door middel van een 
nieuwe verordening een eind wilde maken 
aan de verkoop van vis bulten de officiële 
visafslag om. De historikus Bos schreef 
er In een voorgaand artikel over. 

Dit keer doet hij aan de hand van 
hlstoriese gegevens verslag van een loon- 
konflikt dat zich twee jaar later In de ge- 
meente afspeelde. Ook deze kwestie hield 
nauw verband met de visserij, toentertijd 
de belangrijkste bron van inkomsten voor 
Zandvoort. 

Zandvoort heeft nimmer een haven 
bezeten, wel een vuurbaken, wel een vis- 
afslag op het strand en wel eigen vissers- 
schuiten. Het aantal daarvan bedroeg, zoals 
wij in een eerder artikel hebben vermeld, 
in 1790 in totaal vijftien. Elk schip had zijn 
verantwoordelijke stuurman en partikulieren 
hadden weer één of meer stuurlieden in 
dienst. We hebben al eens kennis 
gemaakt met boekhouder Maarten Math 
en diens drie stuurlieden Willem van 
der Schinkel, Elias Corneliszoon Kraai 
en Floris Burger. De bij de onlusten van 
maart 1788 naar._Den Haag afgevaar- 
digde stuurlieden Cornelis Moolenaar en 
Engel Kooper stonden in dienst van resp. 
de weduwe Gijsbert van Duivenboode en 
de boekhouder Jan G. Zimmerman. Laatst- 
genoemde was tevens vrocdmeester te 
Zandvoort, zijn titel was, merkwaardig ge- 
noeg, vroedvrouw! Enige tijd later werd hij 
wegens plichtsverzuim — hij had zonder 
voorkennis van belanghebbenden tijdelijk 
zijn 'standplaats' verlaten — door het 
dorpsbestuur van zijn funktie ontheven. Het 
heeft heel wat moeite gekost een geschikte 
vrouw te vinden voor deze verantwoorde- 
lijke en zeer slecht betaalde post. Maar dat 
is een ander verhaal. 

Dat de stuurlieden bij genoemde on- 
lusten er door hun georganiseerd optreden 
in slaagden, hun wil omtrent de afslag van 
vis dóór te zetten, bewijst wel dat zij in 
het dorp mannen van betekenis waren. 

Een haven op het droge 

Aan het einde van deze eeuw was de 
omvang der vissersschuiten langzamerhand 
aanzienlijk toegenomen. Men moet zich 
natuurlijk van deze vergroting geen over- 
dreven voorstelling maken, want zelfs in 
later tijd waren de platte en langzame 
'bommen' nog kleine schepen. 

Wat de toenmalige prijs betreft: op 
24 november 1799 werd een in gebruik 
zijnd 'visschuitje' verkocht voor 600 gulden 
kontant, met alle toebehoren, bestaande 
uit mast, zwaarden, giek, klulfhout, rond- 
hout, rollen, planken, staand en lopend 
want, ankers, kleine kabels, netten, vistuig 
enz. 

Deze schuiten nu werden als zij op 
de kust van Zandvoort landden, bij gebrek 
aan een haven door voerlieden met paarden 
het strand opgetrokken en als zij ver- 
trokken gebeurde datzelfde in omgekeerde 
richting. Voor het trekken der schepen 
bestond een bepaald tarief, vastgesteld 
bij keur (verordening) van de baljuw van 
Brederode op 28 sepember 1741: voor 
een 'neertrek' 1 gld.; voor een 'optrek' 
IV2 gld.; 'tot aan duin' 2 gld. en 'tot in het 
schuitegat' 3 gld. Het schuitegat lag ken- 
nelijk het verst van het water verwijderd. 
Het was een opening in de duinen langs 
het strand. (Het Schuitegat is de kom die 
tegenwoordig Jan Snijerplein heet). 

Saiarls-eisen 

De voerlieden namen niet langer ge- 
noegen met dit vijftig jaar oude tarief en 
op 7 maart (790 verklaarde Korstiaan van 
lees verder op pagina 2 moderne centrumvoorzieningen uitgroeien. 

Als kleinere boulevardbadplaatsen 
presenteren zich verder een uitgebreid en 
vernieuwd Katwijk en Egmond aan Zee en 
voorts Bergen aan Zee. Door de aanleg 
van de Dammenweg in het Deltagebied is 
ook uitbreiding te verwachten op bijv. 
Goeree en Schouwen. ï Tot onze diepe droefheid is heden van ons heengegaan ome lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder 

BARENDINA BOESAART 

weduwe van Andries Hofman 
op de leeftijd van 96 jaar. 

Amsterdam: A. B. BANSBERG-HOFMAN 
Zandvoort: A. B. SLOOTJES-HOFMAN 

Hilversum: C. WIEGEL-HOFMAN 
J. WIEGEL 
klein- en achterkleinkinderen 

Zandvoort, 23 juli 1973 

het „Huis in de Duinen" 

Herm. Heijersmansweg 1 

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ,Huis in de Duinen". 

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 26 juli om 14.00 uur 
op de algemene begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek van het „Huis in de Duinen", omstreeks 13.40 uur. zandvoort beleefde in 1790 een loonkonflikt Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

[iiai. ■M« 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. Te koop gevr.: WOONHUIS, 
mag ook bewoond zijn. Br. 
onder nr. 5400 bur. v. d. bl. 

De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

Verkoopster, leeft. 37 jaar, 
biedt zich aan per 6 aug. 
a.s. voor de morgenuren. 
Br. onder nr. 5401 bureau 
van dit blad. BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs / 1300, — 
voor / 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

Gevr. voor de mnd augustus 
handige jongen of meisje 

voor Colorspot-zaak, Halte- 
str 42, Zandvoort. der Mije, Aarij Willems Schilpzand, Willem 
Arijs Schilpzand en Jan Arijs Schilpzand, 
erkende voerlieden te Zandvoort, aan 
schout en schepenen dat 'het salaris voor 
het trekken der visschuiten alhier (vermits 
gemelde visschuiten nu veel groter dan 
van ouds gemaakt werden) al te gering 
was, ja geen arbeidsloon naar het werk'. 

Zij wilden een loonsverhoging van... 
50 tot 100%: neertrek Vh gld; optrek 
3 gld.; tot aan duin 3 gld; tot in het 
schuitegat 4'/2 gld Het dorpsbestuur bracht 
de voorstellen aan de stuurlieden over en 
deze gaven toe, hetgeen hun vertegen- 
woordigers, de stuurlieden Arijaan Cornelis- 
zoon Slagveld en Jan Gerritsz. Hollenberg, 
op 6 april aan schout en schepenen kwa- 
men mededelen. 

De overheid van Zandvoort trad in 
deze kwestie dus niet bevelend, vóór-schrij- 
vend, maar bemiddelend op: zij bracht de 
partijen van elkanders standpunt op de 
hoogte maar vermeed angstvallg, enig 
advies te geven. Aan twee voorwaarden hielden de 
stuurlieden vast: de voerlieden en hun paar- 
den moesten, wanneer hun assistentie ge- 
vraagd werd, deze onmiddellijk verlenen, 
dus altijd kaar staan, maar wanneer de 
stuurlieden en hun scheepsvolk deze as- 
sistentie niet vroegen en hun schip zélf 
omhoog- of omlaag konden brengen, dan 
was er geen sprake van enige betaling. 

Angstvallig wordt hier dus gewaakt 
tegen een soort monopolierecht der voer- 
lieden. 

Toen deze voorwaarden werden aan- 
vaard en de zaak was geregeld, kon de 
schout op 3 augustus 1790 terecht aan de 
ambachtsheer van Zandvoort schrijven: 
't Zal de weg baanen ter wegneming van 
veele twisten, welke in deeze menigsmaale 
voorvielen'. Hoe de baljuw de verandering 
van het tarief goedkeurde interesseert ons 
verder niet, wel deze vraag, die wij niet 
konden oplossen: moest tenslotte het pu- 
bliek de loonsverhoging betalen door een 
prijsverhoging van de vis? Gevr. in Zandvoort 3 kamer- 
flat voor 1 vierkamerflat in 
Amsterdam-Buitenveldert. 
Blijvend vrij uitzicht op het 
Amsterdamse bos, achtste 
etage met badkamer (lig- 
bad) en aparte doucheruim- 
te, cv. en warmwater over 
cv., groot zonneterras. Of 
1 koopflat aan zee met 
daaraan verbonden ruil. Wij 
bieden u ook daarbij aan 
ais u daar interesse voor 
mocht hebben 1 Polaris 
kruiser de luxe van april 
1973 m. 5 slaapplaatsen, 2 
preekstoelen, ijskast met 
zwemtrap en 'n Volvo Pen- 
ta-motor. Vaste ligplaats m. 
winterstalling aan overkant 
flat Nieuwe Meer. Tel.: 020- 
421 197, na zes uur. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


24 juli 


09.21 


17.17 


21.54 


05.48 


25 juli 


10.30 


18.26 


23.06 


07.00 


26 juli 


11.55 


19.45 


— . — 


08.04 


27 juli 


00.29 


08.24 


13.11 


21.04 


28 juli 


01.37 


09.33 


14.17 


22.11 


29 juli 


02.36 


10.35 


15.09 


23.08 


30 juli 


03.22 


11.11 


15.55 


23.42 


31 juli 


04.11 


12.06 


16.44 


00.33 
AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-31 01 26 , .""" " — ■"■ ■"■ ■»•" ""> BH Ui BU IS 

Het mooiste van net mooiste!!! 

WINTERMANTELS en 
BONTMANTELS mode 73-74 

NU 1 - 20 - 30 - 40% KORTING 
I ALGEHELE TOTALE RADICALE 

| LIQUIDATIEVERKOOP van onze 
zomercollectie: Mantels, Japon- 
nen, Deux-Pieces, Blazers, 
Spencer- en broekpakken. 

MEVR. J. COLLEWUN 

KLEINE HOUTSTRAAT 24 1 B Mannequin 
HAARLEM B 
B 
I 
I 
I 
B 
I Het vakantie- en ontspaningsprogramma voor heel jonge en iets oudere kinderen 
van inwoners en gasten in de drie Rekreade projekten ziet er vanaf morgen t.e.m. a.s. 
vrijdag als volgt uit: 

CENTRUM, JEUGDHUIS ACHTER DE HERVORMDE KERK bij het Kerkplein 

's morgens van 10 tot 12 uur voor de kinderen van 4 tot 8 jaar en 's middags van 15 
tot 17 uur voor de kinderen van 9 tot 12 jaar. 

WOENSDAG: DE HELE DAG VOOR IEDEREEN! „WAT DOE JE MET EN OP HET 
STRAND". 

DONDERDAGMORGEN: „LAMPIONNEN MAKEN"; MIDDAG: „LEVEND GANZE- 
BORD". 

VRIJDAGMORGEN: „DUINSTUKKEN MAKEN"; MIDDAG: „KREATIVE MARKT WAAR 
WE VAN ALLES GAAN MAKEN". 

VOOR WIJZIGINGEN LETTE MEN OP DE AFFICHES WELKE OVERAL ZIJN ROND 
GEPLAKT. 

NOORD — 's morgens geopend van 10 tot 12 uur voor de kinderen van^ tot 8 jaar 
en 's middags van 14 uur tot 16 uur voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. 

WOENSDAG: 's morgens „REKREOLYMPIA"; 's middags „REKREOLYMPIA". 

DONDERDAG: 's morgens „Vingerpainting" (Kom in oude kleren of in zwembroek); 
's middags: „Vlag veroveren". 

VRIJDAG: VOOR ALLE LLEEFTIJDEN GROOT SLOTFESTIJN VAN 1 TOT 4 UUR! 
OUDERS WORDEN OOK VERWACHT! 

ZEEREEP/BRANDING — 's morgens is de tent voor de kinderen van 4 tot 8 jaar, open 
van 10 ot 12 uur en 's middags van 15 tot17 ur voor de kinderen van 9 tot 12 jaar. 

WOENSDAGMORGEN en -MIDDAG: KAMPING MUZIEKFESTIVAL. 
DONDERDAGMORGEN: „KLEIKLODDEREN".; -MIDDAG: „WEG UIT DE KAMPING- 
TENT". 

VRIJDAG: „GROOT KAMPINGFEEST" van 10 tot 15 uur. 

Voor vrijdag boterhammetje meenemen met naam erop! 
Voor de jongsten is er iedere avond SPROKELEDOKIE. /poofbonh 

complete met ervice KUIK 
• 


TEXTIEL 

<§rote 3£rocht 30-32 

MEUBELEN 

^aAAage 13-15 

't INTERIEUR 
^Stationsplein 13-15 

RUIMT OP 

van 19 juli t.e.m. 9 auguótuó hoge rente tot 7i% 

12 maanden opzegging O /O 
24 maanden opzegging ©4 /O 
spaardeposito 2 jaar vast I /O 

spaardeposito 3 jaar vast 7? /O 

710/ 
2 /O hoge rente en bovendien: 

dagelijkse berekening 

als extra belangrijk voordeel. 

kantoor Zandvoort 
Grote krocht 38. Tel. 3039. A /paarbank 

we/t nederlond i- t < i-. 't 73e jaargang no. 55 — Verschijnt dinsdags en vrijdags / 4'', f fA.,»U:. VRIJDAG 27 JULI 1973 
nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout eanduoortse hoeranh redaktie en administratie: postbus 151 / zandvoort/ willemstraat 29b / telefoon (025Q7) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags /aangesloten bij de nederlandsenieuwsbladpers/ abonnement: f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60; half jaar f 7.—; post f 17.50) losseeksemplaren:f 0.25 /advertentietarief: f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087 /bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13. 60. 221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein Henk Keur (61 jr.), geen onbekende 
verschijning in Zandvoort en wijde omtrek, 
heeft zijn marathon weer volbracht. Keur 
nam eerst deel aan de apeldoornse vier- 
daagse (30 km per dag) en toen hij er zijn 
120 kilometer had opzitten begon hij nog 
eens welgemoed aan de vierdaagse van 
Nijmegen (40 km per dag). Nadat Henk 
deze had uitgelopen kwam hij aan 280 
kilometer in acht dagen. Een wandel- 
prestatie die maar weinigen hem nadoen. 

Keur zelf doet er erg bescheiden over 
al schuwt hij de publiciteit niet. Dat leverde 
hem in een regionaal blad de kwalifikatie 
'leeuw van Zandvoort' op. Henk vindt dat 
waarschijnlijk wel aardig maar een zeer 
overdreven voorstelling van zaken. Het te 
voet afleggen van indrukwekkende afstan- 
den is voor hem een broodnuchtere aan- 
gelegenheid. 

Door zijn werk — Keur bezorgt da- 
gelijks kranten en ander bedrukt papier in 
alle uithoeken van Zandvoort — kan hij 
iedere dag trainen voor de wandeltoppers 
van het seizoen. Terwijl bomen van kerels 
in de leeftijd van 20 — 24 jaar uitgeput 
langs de wandelroetes neervallen, tippelt 
Henk rustig verder. Omstanders kunnen 
zich daarover bijzonder verbazen en schrij- 
ven zijn konditie en uithoudingsvermogen 
toe aan magiese krachten in de (wandel) 
sport. Maar Henk Keur weet wel beter. Hij 
bezit het meest uitgekookte trainingsschema 
ter wereld. Een leeuw is hij niet, maar zijn 
bijnaam (malle Henkie) slaat ook nergens 
op. ssnduDDrtee hoeranr Niet alleen de heer Keur treedt deze 
week op de voorgrond, ook het vvd-raads- 
lid Joustra haalt nieuws kort en klein. In zijn 
opdracht is een door het Ingenieursbureau 
'Oranjewoud' bv samengestelde nota ver- 
schenen over 'Mogelijkheden voor het aan- 
brengen van beplanting in het duingebied 
ten noorden van Zandvoort'. Volgens een 
bij de nota gevoegde kaart van Zandvoort 
zijn dat de duinen in de omgeving 
van het circuit. De mogelijkheden 
voor beplanting aan de kuststrook zijn 
beperkt, maar ze zijn er, aldus de nota. 
We komen er nog wel op terug. 

De bewoners van de flats aan de 
Flemingstraat van de woningbouwvereniging 
'Eendracht maakt macht' krijgen een huur- 
verlaging van f 80, — per maand. Dit is het 
resultaat van een verzoek dat het EMM- 
bestuur via het kollege van b en w van 
Zandvoort aan de minister van volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening had gericht. 
Daarin drong men er bij de bewindsman 
op aan de jaarlijkse rijksbijdrage in de 
bouwkosten niet te baseren op de bijdrage- 
tabel van 1971 maar op die van '72. 

Door de stijging van de loon- en 
andere kosten tijdens de bouw van de 
woningen had de oorspronkelijk geschatte 
huurprijs van de flats een ekshorbitante 
verhoging ondergaan en moest tenslotte 
worden vastgesteld op ƒ 392,70 — inklusief 
bijkomende kosten voor verzekeringen etc. 
— per maand. Deze zal nu worden ver- 
laagd tot ƒ312,70 p.m. De door de huur- 
ders tot op heden te veel betaalde huur- 
penningen worden gerestitueerd. Toch 
staat de bewoners waarschijnlijk nog een 
tussentijdse huurkorrektie te wachten. 'Na 
het gereedkomen van de woningen kan pas 
worden berekend wat de werkelijke bouw- 
kosten zijn en aan de hand hiervan de 
werkelijke maandhuur worden vastgesteld', 
bericht EMM de huurders van de flats aan 
de Flemingstraat. 

Maar op dit moment slaken de meeste 
huurders van de woningen waarschijnlijk 
een zucht van verlichting. Zij kunnen — 
materieel gesproken — weer wat ruimer 
ademhalen. 

De Nederlandse Boks Bond heeft de 
in Zandvoort woonachtige Fighting Mack, 
zevende op de europese ranglijst in het 
zwaar-weltergewicht, bij de EBU officieel 
voorgedragen als kandidaat voor een titel- 
gevecht tegen de Fransman Kechichian. 

Door middel van een stemming zal in 
de europese bond worden uitgemaakt 
tegen welke kandidaat de nieuwe titelhou- 
der, die het kampioenschap onlangs op de 
Italiaan Duran veroverde, zijn titel verplicht 
op het spel moet zetten. 

Als één van de negen gemeenten, die 
door de NCRV zijn aangewezen om een 
nationale trapkar-wedstrijd te organiseren, 
is morgen Zandvoort aan de beurt. Niet 
minder dan 15 trapkar-teams uit alle 
delen van het land zullen vanaf 16 uur op 
het Burg. v. Fenemaplein racen om punten 
te verzamelen voor de NCRV-trofee. Na 
vier wedstrijddagen in deze kompetitie staat 
de zandvoortse équipe momenteel op de 
4e plaats. Deze race zal worden gefilmd 
en a.s. woensdag 1 aug. worden uitgezon- 
den door de televisie. 

Burgemeester A. Nawijn, die om 13.15 uur vóór de optocht van wagens en 
teams van Raadhuisplein naar Burg. v. 
Fenemaplein de officials uit de diverse 
gemeenten op het raadhuis ontvangt, zal 
tevens de prijzen uitreiken van de NCRV- 
race. 

Daarna zijn er nog diverse andere 
races, o.a. een hindernis-race, een dames- 
race, etc. etc. Het middagprogramma duurt 
tot ca. 17.45 uur, het avondprogramma 
van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur. 

In verband met de te verwachten 
verkeersdrukte t.g.v. de Grand-Prix-races 
op zondag, 29 juli a.s., verzoekt de korps- 
chef van politie de bewoners van de 
Kostverlorenstraat en de Dr. C. A. Gerke- 
straat hun auto's niet op deze straten 
maar elders te parkeren. 

Voor de in de NAV-Grand Prix-folder 
aangekondigde onofficiële training van 
formule 1 racewagens op zondag 29 juli 
a.s. tussen 10 en 11 uur hebben b en w 
van Zandvoort geen toesemming verleend. 
Het kollege heeft dit meegedeeld aan de 
raadsleden Van As (kvp) en Wijnbeek 
(d'66) die hierover vragen hadden gesteld 
aan het gemeentebestuur. 

Wel hebben b en w hun fiat gegeven 
aan de tussen 1 1 en 13 uur georganiseerde 
attrakties, welke o.m. zullen bestaan uit 
slipdemonstraties, het optreden van een mu- 
ziekkorps, trapkarraces en dropping van 
parachutisten. 

De Vrijwillige Bloemendaalse Reddings- 
brigade houdt zaterdag 4 augustus samen 
met de Zandvoortse Reddingsbrigade een 
zeemijlzwemfestijn. De zeemijl zal worden 
gezwommen van post Parnassia naar post 
De Kentering bij de kop Zeeweg. Bij de 
Kentering zijn inschrijvingsplaats, start en 
finish. De inschrijving is op zaterdag 4 
augustus open van 11.30 tot uiterlijk 13 u. 
Telefonies inschrijven is ook mogelijk in 
Zandvoort bij De Roode, nr. 6358. 

De kosten zijn drie gulden per persoon 
en leden van de KNBRD betalen een rijks- 
daalder. Iedereen krijgt een herinnerings- 
tegel en voor de drie eerstaankomenden 
zijn er bekers beschikbaar. Er zijn twee 
kategorieën: de zeezwemprestatietocht over 
één zeemijl (voor 14 jaar en ouder) en de 
prestatietocht over een halve mijl (voor 
12 jaar en ouder). Iedereen moet een 
bewijs van mediese (sport)keuring kunnen 
overleggen dat niet ouder is dan een jaar. 
Bij slecht weer wordt de wedstrijd naar 
18 augustus verschoven. strandvervuiling met machine 
te lijf eanduoortee hoEranh 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


27 juli 


00.29 


08.24 


13.11 


21.04 


28 juli 


01.37 


09.33 


14.17 


22.11 


29 juli 


02.36 


10.35 


15.09 


23.08 


30 juli 


03.22 


11.11 


15.55 


23.42 


31 juli 


04.11 


12.06 


16.44 


00.33 Bij de zogenaamde open vraag ('Hebt 
u nog klachten, wensen, suggesties of op- 
merkingen over dit strandgebied?') was 
een veel voorkomende klacht: 'Het strand Is 
vies'. De oorzaak lag meestal in teveel 
afval, veel teer of veel gebroken glas. 

Het vies vinden van het strand bleek 
wel sterk persoonlijk. Bij dezelfde strand- 
opgangen waar mensen het strand vies 
vonden, waren ook ondervraagden die het 
'mooie schone strand' en het 'helder water' 
roemden'. 

Dat vermeldt het provinciale pers- 
bericht naar aanleiding van het onderzoek 
dat op 17 juni naar het gebruik van het 
strand werd verricht en dat afgelopen zon- 
dag herhaald had moeten worden. Het 
weer lokte echter bepaald niet naar het 
strand, zodat het tweede en laatste deel 
van het onderzoek tenslotte afgelast moest 
worden. 

Helaas is nu nog niet bekend hoe 
'veel voorkomend' de klacht over het vieze 
strand bij een totaal van 19.000 onder- 
vraagde mensen was en bij welke strand- 
opgangen het voornamelijk klachten 
regende. 

Toch is het hoogst boeiend dat snel te 
weten, omdat bij enkele kustgemeenten de 
indruk bestaat, dat het strand veel schoner 
is dan voorgaande jaren en er nauwelijks 
meer klachten zijn. Er is veel minder last 
van aliefilm op de golven of teer op het 
strand, er is minder wier en er is ook dui- 
delijk minder houtafval. 

Met name in Den Helder beroept men 
zich erop het schoonste strand van Neder- 
land te hebben sinds Koos Postema dat 
ook opgemerkt schijnt te hebben. 

Een feit is, dat de gemeente Den 
Helder er heel wat geld voor over heeft 
(en ook kan hebben) om het 6 km lange 
strand van Huisduinen lot Callantsoog 
gedurende het zomerseizoen goed schoon 
te houden. 

De gemeente heeft er 75 mille voor 
uitgetrokken om een partikulier bedrijf uit 
Julianadorp dagelijks met een strandreini- 
gingsmachine de zandreep te laten door- 
kammen. 

Deze firma heeft daarvoor een speciale 
machine laten konstrueren, zo wordt in de 
provincie-bijlage van de Alkmaarse Cou- 
rant bericht, die het in de praktijk uitste- 
kend doet. Met de reinigingswerkzaamheden 
van genoemd strand wordt voor de aan- 
vang van het badseizoen in de maand mei 
een begin gemaakt. Dan wordt het zand 
losgewoeld en alle stenen, brokken hout en 
vaten verzameld en afgevoerd naar VAM 
of verbrand. De machine, die veel weg 
heeft van een landbouwwerktuig, is nog 
niet in alle opzichten volmaakt. Het grof 
vuil en de lege bierblikjes vormen een tot 
op heden nog onopgelost probleem. Glas- scherven daarentegen, een van de ergste 
euvels aan onze stranden, pakt hij goed 
mee. 

Behalve Den Helder heeft ook Schoorl 
een partikulier bedrijf ingeschakeld om 
met een machine het strand schoon te hou- 
den. Dit bedrijf moet het echter met nau- 
welijks een derde van de helderse firma uit 
Julianadorp zien te klaren. De gemeente 
Schoorl moet het zuinig aan doen. 

Castricum, Egmond en Zijpe hebben 
ook belangstelling getoond voor het me- 
schanies schoonhouden van hun kuststrook. 
Maar in deze plaatsen zat er helemaal 
geen ruimte in het gemeentelijke budget 
om een machine aan het werk te zetten. 

Ondertussen worstelen vrijwel alle 
kustgemeenten met het probleem hoe het 
strand schoon te houden. Niet de aanvoer 
uit zee vormt daarbij het grote probleem, 
maar de lozing door de strandbezoekers. 
Op een topdag laten zij tonnen aan afval 
achter in de vorm van weggeworpen ver- 
pakkingsmateriaal, blikjes, flessen, etc. etc. 

Misschien zou een gezamenlijke aan- 
pak van de strandverontreiniging door de 
kustgemeenten, zowel in technies als finan- 
cieel opzicht, het nodige soelaas kun- 
nen bieden. Zandvoort zou hiertoe, met 
gebruikmaking van de opgedane ervaringen 
in Den Helder en Schoorl, het initiatief 
kunnen nemen. Het is de moeite van het 
proberen zeker waard. VISMAALTIJD VERSCHOVEN 

Wegens de slechte weersomstandig- 
heden werd de voor gisteravond aangekon- 
digde openlucht-vismaaltijd op het Gast- 
huisplein door de organisatoren afgelast en 
verschoven naar donderdag 2 augustus. 
Het aanvangstijdstip van de maaltijd is 
ongewijzigd gebleven, 19.45 uur. De reeds 
gekochte en afgehaalde kaarten blijven 
uiteraard geldig. WETHOUDER MET VAKANTIE 

CHU-wethouder K. C. van der 
Mije Pzn. is gedurende de gehele maand 
augustus met vakantie en zal derhalve in 
de komende vier weken geen spreekuur 
houden. Autohuur : van ouds 
Garage 1 Zandvoort y/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 pleidooi voor professionele aanpak 
van rekreade zandvoort In onderstaande beschouwing geeft 
Cees Wiersma, projektleider van Rekreade, 
aan de hand van de totnogtoe opgedane 
ervaringen zijn visie op de verdere uitbouw 
en ontwikkeling van Rekreade. Wiersma 
schrijft: 

'Na vier weken werken met de kinderen 
in Zandvoort kunnen we weer naar aan- 
leiding van verschillende gegeven, zoals 
het regelmatig terugkerend en opgelopen 
aantal kinderen en 't laaiende enthousiasme 
onder hen, vaststellen dat er duidelijk een 
sterke behoefte bestaat aan de mogelijk- 
heden die Rekreade het kind biedt. Het is 
gebleken dat met name voor de kinderen 
geen enkele andere mogelijkheid bestaat 
om op een vrijblijvende en weinig konsump- 
tieve manier, vakantie te vieren. 

Deze behoefte zou minder groot zijn 
wanneer er door de ouders meer tijd en 
aandacht aan het vakantie vierend kind zou 2aHdi/xtó*U badfoek VRIJDAG 20 JULI — Beste mensen, 
ik kan er toch ook niks aan doen: 't wil 
eenvoudig niet meer. Ik moet zeggen dat er 
wel belangstelling is voor het strand, maar 
dat komt uitsluitend voor rekening van de 
oosterburen, die maar niet genoeg van het 
strand en ons klimaat kunnen krijgen. 
Ik wil niet zeggen dat een kinderhand gauw 
gevuld is, maar ik blijf wel zeggen dat 
wij nog wat van die buren kunnen leren, al 
is het uiteraard alleen op het gebied van 
de natuur en wat daarmee samenhangt! 

Ik moet daar straks nog wat van zeg- 
gen, maar eerst wil ik met kracht en klem 
protesteren tegen dat waanzinnige gevlieg 
met reklame-vliegtuigen boven onze kust. 
Wat houdt dat nou in, beste mensen? Wat 
kan het de mensene die hier lekker liggen 
bruin te bakken (met gesloten ogen) 
schelen of er een wasmiddel is, dat vier 
keer zo snel en schoon werkt als het spul 
van de konkurrent? En dat het bier zo best 
is, weet iedereen wel, daar heb je geen 
vliegtuig voor nodig. 

Nee hoor, geen overdreven spannende 
dag. Een beetje triest zelfs, 18 graden 
en een zeebries, die er. niet om loog. 
Sommige (tere) mensen wisten te vertellen 
dat ze het aanvoelden als een voorbode 
van de herfst. Leuk getroffen, maar Jans 
houdt vast aan een derde hittegolf, die er 
gauw komt. (Hoop doet leven, vrienden). 

ZATERDAG 21 JULI — Ruzies om 
kuilen en forten blijven m'n aandacht bezig 
houden, beste mensen. Wat een gedoe, 
's Morgens graven duitse badgasten met 
hun koters een kuil en als ze weg zijn ge- 
gaan, denken ze dat het geannekseerd 
gebied is, zodat ze een enorme trammelant 
maken als ze 's middags merken dat een 
andere familie bezit genomen heeft van 
hun kuil. IJsland doet het tenminste nog om 
territoriale wateren in hun visgebied, hoe- 
wel dat ook niet zo lekker wordt opgeno- 
men. Ik moet waarschijnlijk zeggen: 'om visgebied in hun territoriale wateren'. Zo 
is 't beter. Ik bedoel maar. De vis en de 
kuilen worden duur betaald. 

Vanmiddag gingen ze bijna op de 
vuist. Nou ja, ze zijn helemaal gek. Overi- 
gens zijn wij hier niet zo kapot van die 
kuilen, die zich als granaattrechters op ons 
strand bevinden, 't Is echt niet zo leuk om 
met een plateau vol glaasjes, kopjes en 
flessen door die gaten heen te laverenl 
Maar goed, we klagen niet, hoor. Ik zeg 't 
alleen maar. 
ZONDAG 22 JULI — Een beetje 
herfst na een hittegolf kan geen kwaad, 
maar dan moet 't niet te lang duren, want 
tenslotte hebben we nog altijd zomer vol- 
gens de kalender. We zijn onder invloed. 
Niet verkeerd verstaan: onder invloed van 
een serie lagedrukgebieden. Dat is meestal 
foute boel aan de kust, beste mensen. 

MAANDAG 23 JULI — De bramen 
schijnen er bijzonder best bij te staan. Dat 
heb ik gehoord van enkele doorgewinterde 
duin- en bramenkenners. De plastic-emmer- 
industrie gaat weer hoogtij dagen beleven, 
want je kunt de bramen niet in een zak- 
doek mee naar huis nemen. 

DONDERDAG 26 JULI — Ik heb een 
paar dagen overgeslagen, want er was 
nou niet bepaald veel te beleven aan het 
strand. De mensen zitten weer in regen- 
kledij in de tent of ze maken gymnastiese 
toeren aan het strand. Jans zei vanmorgen 
dat ze natte sneeuw had gezien. Ja, ze is 
dik aan haar vakantie toe. 

Toch hebben we, tot nu toe, een lek- 
kere zomer, maar dan moet het subiet een 
andere kant op met het aanstaande week- 
einde, want dan kan ik m'n mening nog 
wijzigen, hoor! 

Als we nog wat te goed hebben van 
zomer 1973, moeten ze maar meteen over 
de brug komen, anders hoeft 't niet meer. 

Lieve mensen, mijnheer de redakteur 
heeft gevraagd of ik me deze week wat 
wilde beperken, want hij ziet er ook geen 
brood in om een uitgebreid 'badboek' te 
laten drukken. Ik kan daar best aan vol- 
doen, maar triest blijft het wel. Overigens 
schijnt er een hogedruk-rug aan te komen. 
Laten we maar denken dat 't menens wordt! 

Zondag a.s. de grote prijs. Ik schrijf 
dit niet met hoofdletters, omdat ik geen 
bal om dat gejakker op 't circuit geef. 
U wel? Nou, dan zit er wat in het Cenav- 
vat voor u. 

Voorlopig weer alle sterkte toegewenst 
aan de mensen van de politie, de Rode 
Kruiskolonne en de Reddingsbrigade. 
Zonder deze mensen waren we nergens. 
Beseft u dat maar eens! Tot de volgende 
week. 

STOELEMAN worden geschonken. 

Zandvoort heeft voor een groot deel 
zijn bestaan te danken aan de jaarlijkse 
bestorming van badgasten en het circuit. 
Dit schijnt met name in de zomer zoveel 
tijd en energie te moeten kosten zodat het 
kind er slecht bedeeld afkomt. Ik meen, 
dat de zandvoortse samenleving doordron- 
gen moet zijn van de konsekwenties die 
een dergelijke vorm van bestaan met zich 
meebrengen. 

Rekreade wil het kind ruimte geven en 
mogelijkheden bieden om zich zelf te kun- 
nen zijn en anderen te ontmoeten d.m.v. 
rekreatief en kreatief bezig zijn. 

Rekreade wil zich richten tot het in- 
dividuutje in de groep. Met de huidige 
organisatievorm en zijn idealisties korps 
vrijwillige medewerkers komt Rekreade een 
heel eind op weg. Meer kan Rekreade op 
dit moment ook niet aan terwijl zij het 
bijzonder graag zou willen! 

Er blijft nog een grote behoefte be- 
staan. Ook deze behoefte zal moeten 
worden bevredigd en dat is alleen mogelijk 
wanneer Rekreade in zijn huidige vorm, 
van vrijwillige en mogelijk wankele 
basis, zal worden omgebouwd naar een 
vorm waarbinnen een perrnanente profes- 
sionele kern de basis is voor o.a. dit werk, 
en dat er meer en effektievere akkommo- 
datie beschikbaar wordt gesteld, terwijl er 
een kontinuering binnen het kultureel en 
maatschappelijk werk wordt gebracht. 

Wanneer Zandvoort zich verantwoor- 
delijk voelt voor het kind van hun samen- 
leving, zal Zandvoort zich moeten realiseren 
dat het wereldje van het kind te belangrijk 
is om alleen te vullen met een zak patat, 
een knaak voor de kermis of een duur stuk 
speelgoed. Wanneer we de kinderboot niet 
willlen missen zullen we nu de aandacht 
en de tijd moeten geven die het kind nodig 
heeft: het kind heeft daar recht op'. burgerlijke stand 20—26 juli 1973 

Overleden: Martinus Molenaar, oud 73 
jaar, gehuwd geweest met C. M. Tesselaar; 
Barendina Boesaart, oud 96 jaar, gehuwd 
geweest met A. Hofman. 

Ondertrouwd: Unnis Gerardus Thomas 
van Wonderen en Emmy Dimphena Met- 
horst. 

Gehuwd: Peter Jan van der Meij en 
Elisabeth Maria Pellerin. 

Geboren buiten de gemeente: Jessica, 
d.v. A. Koning en M. J. J. Elshout; Elizabeth 
Brichina, d.v. J F. van der Mije en E. B. 
Tros. 

Overleden buiten de gemeente: Johan- 
nes Theodorus Smit, oud 68 jaar, gehuwd 
met A. Smit; Dirk van Beelen, oud 69 jaar, 
gehuwd met A. Gravemaker. voor 

FIEÏSEN 

'■■■■■ en 

..OMMERS VER5TEEDE HBLTE5TR.IB • TEL':4&9 • ZHND VOORT medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 28 en zondag 29 uli: 

Zr. T. Dijk. Lorentzstr. 135, tel. 2382. kerkdiensten HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 29 juli: 

9.15 uur: Pfarrer Helmut Knies, Opladen. 
10.30 uur: ds. A. Polhuis, Zunderdorp. 

GEREF. KERK 

Zondag 29 juli: 

10 uur: ds. J. de Waard. 
19 uur: ds. J. de Waard. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 29 juli: 

10.30 uur: mej. L. A. v. d. Voort, voorg. 
NPB Heemstede/Bennebroek. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur. misviering. 
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. Klein en groot 

eten v. d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3 ■ Telefoon 2129 ^■belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. 
SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame - Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen Adverteren via een wasrol 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draai nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. zandvoorters waren in 1795 

niet ondersteboven 

van de komst van de franse revolutie eanduüürtee hoerarir Tussen 1793 en 1795 eksporteerden 
de Fransen hun revolutie naar de lage 
landen aan de Noordzee en zij sloegen 
daarbij Zandvoort niet over. De bevolking 
van de vissersplaats was er niet van 
ondersteboven en reageerde nogal passief 
op de komst van de vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. 

Men liet het allemaal over zich heen 
komen, maar raakte geïrriteerd toen het 
vrijheidsmodel werd opgedrongen. 

De amsterdamse historikus Bos schrijft 
er in navolgend artikel over. Hij begint zijn 
beschouwing met een samenvattend over- 
zicht van de feiten en gebeurtenissen die 
in ons land aan de komst van de revolutie 
vooraf gingen. De 17e eeuw, in onze geschiedenis de 
Gouden Eeuw genaamd, was voor de noor- 
delijk pederlandse gewesten een schitte- 
rende periode. De welvaart nam van jaar 
tot jaar toe, vooral in de grote handels- 
steden. (Amsterdam bijv. telde in 1622 
honderdduizend inwoners, in 1722 bijna 
twee honderdduizend). Onze vloten bevoe- 
ren alle wereldzeeën en de Oost en West- 
Indische Compagnieën hadden handels- 
nederzettingen op beide halfronden. Over 
de bloei van kunsten en wetenschappen 
spreken wij dan nog niet eens. 

Op elk gebied van het menselijk leven 
en streven gonsde het van bedrijvigheid 
en oorspronkelijkheid. 

Reeds aan het einde van deze eeuw 
echter begon, langzaam aan nog, het ver- 
val, in de 18e eeuw was de brandende 
energie geblust. Men teerde liever rustig 
op verworven rijkdommen dan dat men naar 
nieuwe markten, nieuwe methoden zocht. 
Deze futloosheid uitte zich ook in de wijze 
van regeren. Het bestuur der hogere stan- 
den ontaardde spoedig in een zelfzuchtig 
streven naar goed-bezoldigde funkties. 
De regenten verdeelden de rijke inkomsten, 
die aan de ambten verbonden waren, onder 
elkaar. Ontelbare voorbeelden zijn 
daarvan bekend: een hooggeplaatste 
amsterdamse funktionaris liet aan zijn pas- 
geboren dochter de goedbetaalde post van 
stovenzetster in de Nieuwe Kerk geven; 
een ander die van straatveegster op de 
Dam, funkties die speciaal geschapen wa- 
ren om de 'heren' de gelegenheid te geven, 
de rijke stroom der openbare geldmiddelen 
af te tappen. 

Voor bescherming der handelsbelan- 
gen hadden zij geen aandacht meer, bijge- 
volg werden de hollandse schepen overal 
teruggedrongen, vooral door de Engelsen. 

Grot luukse in de kringen der rijke 
kooplieden en regenten stond in fel kon- 
trast tegenover bittere armoede: omstreeks 
i770 werden er te Amsterdam meer dan 
veertigduizend luukse-paarden gehouden en 
tegelijk was daar bijna een vierde deel der 
bevolking armlastig. Een dergelijke politiek 
was mogelijk omdat de burgerij niet de 
minste invloed had op de regering (laat 
staan de arbeiders). 

Verstoken van elke mogelijkheid om 
aan de wantoestanden een einde te maken 
had de burgerij alle hoop gevestigd op 
Stadhouder Willem IV van Oranje (circa 
1750). Deze zwakke figuur liet echter, 
evenals zijn zoon Willem V, alles bij het 
oude. Zo verspeelden zij het vertrouwen, 
vooral der ontwikkelde burgers onder wie 
de Patriotten vele aanhangers telden. Dezen 
waren voorstanders van invloed der bur- 
gerij op de regering. Door de aarzelende 
houding van de stadhouder zijn de patriot- 
ten als vanzelf tegenstanders geworden van 
het stadhouderschap en van de Oranjes. 
Een felle partijstrijd ontbrandde, die op 
burgeroorlog dreigde uit te lopen. Slechts 
het binnenrukken van vreemde troepen, 
door de koning van Pruisen aan zijn prin- 
selijke zwager te hulp gezonden, kon diens 
positie in 1787 beveiligen. De patriotten 
v/elken bij duizenden naar Antwerpen, Brus- £2, sel of Frankrijk uit. Daar wachtten zij op 
hun zegevierende terugkeer. Komst van de revolutie 

Ondertussen brak in Frankrijk in 1789 
de grote revolutie uit. De revolutionaire 
regering verklaarde aan de vorsten der om- 
ringende landen de oorlog, in 1793 aan 
stadhouder Willem V. In januari 1795 ruk- 
ten de franse troepen, waaronder zich vele 
patriotten bevonden, onze streken binnen, 
de stadhouder week naar Engeland uit. 
in de steden werden de Fransen als bevrij- 
ders begroet, men hield feestelijke optoch- 
ten en danste om de vrijheidsboom. Overal 
werden de regenten door nieuwe bestuur- 
ders vervangen. De plattelandsbevolking 
en de lagere klassen waren en bleven echter 
Oranjegezind. De nieuw gestichte 'Bataafse 
Republiek' was een affaire der burgers, niet 
der boeren en arbeiders. Reaktles in Zandvoort 

Toen in februari 1793 de Fransen aan 
de stadhouder de oorlog verklaarden moest 
nog in allerijl de kustverdediging worden 
georganiseerd. Van hogerhand werd geen 
enkele maatregel vóórgeschreven, alles werd 
aan het initiatief der zeedorpen overgelaten. 
Scheveningen, Katwijk en Noordwijk" spra- 
ken af, enkele ruiters langs de kust te 
laten patrouilleren. Oók Zandvoort liet dat 
doen... één hele nacht: 21 februari. Voor 
een kanon en munitie verklaarde het dorps- 
bestuur geen geld te hebben. Wijk aan Zee, 
de dichtstbijzijnde kustplaats (Umuiden 
bestond nog niet) weigerde zelfs geheel en 
al, uit angst dat de kosten niet door de 
regering zouden worden vergoed. Een 
prestigekwestie tussen de baljuw van 
Noordwijk en schout en schepenen van 
Zandvoort vergiftigde de atmosfeer nog 
meer. 

Een jaar lang werd er prakties niets 
gedaan: pas in februri 1794 lezen wij van 
een officiële order van de regering aan 
Zandvoort om wachten op te stellen langs 
het strand, ook wordt er enige artillerie 
geplaatst waarvoor de Zandvoorters blijk- 
baar niet veel eerbied hadden, want op 
4 mei 1794 verbieden schout en schepenen 
op straffe van 3 gulden boete (veel geld 
in die dagen); met een brandende pijp op 
de 'Stukke Werff' te komen. 

Reeds eerder schreven wij over de 
zuinigheid die men tegenover algemene 
belangen aan de dag legde. Zo stond 'Den 
Haag' eind november van dat jaar genadig 
toe, om in het wachthuis te Zandvoort een 
kachel te plaatsen en... 'wat vuur'. 

Het mocht dus vooral niet te veel 
kosten. Wanneer de landsregering zó voor- 
gaat, mogen wij de dorpsbesturen het bo- 
vengeschetste gebrek aan offervaardigheid 
niet al te zwaar aanrekenen. Wèl begrijpt 
de lezer thans beter hoe het kwam dat de 
Fransen, toen zij in januari 1795 terug- 
kwamen (in 1794 hadden zij zich om bui- 
tenlands-politieke redenen uit Brabant terug- 
getrokken), rustig de Nederlanden konden 
binnenmarcheren: in de leidende kringen 
was de mentaliteit volkomen rot en de 
burgerij ontvingen de Fransen niet als 
vijanden maar als bevrijders. In de dorpen, 
en wij spreken hier dan vooral over Zand- 
voort, was er echter geen sprake van het 
spontaan oprichten van vrijheidsbomen, hier 
werd allerminst gedanst. Zoals er in de 
voorafgaande jaren geen relletjes waren 
geweest tussen patriotten en prinsgezinden 
(die bijv. in Rotterdam en elders verschei- 
denen doden eisten), omdat er onder deze 
eenvoudige vissers geen patriotten waren, 
zo werden thans de Fransen door hen niet 
als bevrijders bejubeld. Deze onverschillige 
houding prikkelde de haarlemse patriotten. 

'Sommige inwoonders, zoo te Haar- 
lem als in den Aerdenhout omstreeks het 
Klaphek' dreigden, zoals schout en sche- 
penen van Zandvoort op 3 februari vol zorg 
aan hun ambachtsheer schreven, naar 
Zandvoort te komen en daar met geweld 
de Zandvoorters te dwingen, een vrijheids- 
lintje te dragen en een vrijheidsboom te planten. Daarom kondigden schout en sche- 
penen op 8 februari van het rechthuis 
(stadhuis) af 'ter behouding van de alge- 
meene rust, als meede weegens de gun- 
stige verandering der zaake van ons 
vaderland': 1) dat alle burgers verzocht 
werden 'n 'Drie Couleuren Lintje' te dragen 
en alle orange-insignes weg te laten; 
2) dat de volgende morgen om 10 uur de 
vrijheidsboom zou worden geplant. 

Dwang om feest te vieren 

Het, vrijheidsstreven had de patriotten 
dus zo ver gebracht, dat hun tegenstan- 
ders gedwongen werden, de vrijheid te 
vieren. Een merkwaardige vrijheid! Dat het 
dorpsbestuur voor die dreiging van buiten 
zwichtte is te begrijpen. De schout kende 
echter zijn mensen goed, want hij liet er 
bij zeggen, dat 'een ieder zog zoude te 
wagte hebbe, eenige de minste baldaadig- 
heede te pleege, zoo bij het zette, als aan 
de boom zelve'. 

Wij herinneren ons uit de bezettings- 
tijd hoe het moreel der bevolking hoog 
werd gehouden door het verspreiden van 
hoopgevende berichten, ook al bleken die 
later onjuist te zijn. Het doorgeven van 
goed nieuws heeft de bezetter soms meer 
kwaad gedaan dan een bomaanslag. Des 
te beter voelen wij de sfeer aan, die in 
deze voorjaarsmaanden van 1795 te Zand- 
voort heerste. Reeds op 6 maart konsta- 
teren schout en schepenen, dat 'sommige 
inwoonders' de laagheid bezitten, omme de ' 
alhier leggende troepen ten uitterste te 
displaisiere', door te zeggen: 'binnen drie 
daagen zullen u de Pruise van hier jaage', 
of 'de stad Utrecht is reeds ingesloote, 
ja de Russche hebben met een vloot Texel 
ingenoomen, en andere aanstootelijkheden'. 
In overleg met de konimandant van de te 
Zandvoort gelegerde troepen gelast hij een 
ieder, zich te onthouden van het versprei- 
den van dergelijke geruchten. Het gevaar 
dreigde anders dat er te Zandvoort méér 
troepen gelegerd zouden worden. De goede 
schout, J. Koning, moest zich, in het belang 
van zijn dorp, jn alle mogelijke bochten 
wringen om die ramp af te wenden. Een 
funktionaris in bezettingstijd is niet te be- 
nijden. Hoezeer hij zich moest wringen blijkt 
wel uit de brief die hij, met de schepenen, 
op 8 maart richtte aan de garnizoens- 
kommandant van Haarlem, kolonel Chassé. 
Hij verzoekt daarin om vermindering van 
het aantal te Zandvoort gelegerde soldaten, 
daar de Zandvoorters door de onveiligheid 
op zee bijna geen bestaansmiddelen meer 
hebben en dus niet in staat zijn, voor de 
troepen te zorgen. Deze brief begint echter 
met de verzekering, 'dat de ingezeetene 
van Zandvoort zeer vernoegt (vergenoegd) 
zijn over de troupes, alhier gecantonneerd'. 
Wat moet het de eerlijke zeelieden moeite 
gekost hebben, om zich te wille van haar 
dorpsgenoten zo te vernederen. Zo'n brief 
droeg dan nog het (verplichte) hoofd: 'Het 
Eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid'. 

Sabotage 

De ware gedachte der Zandvoorters 
over deze 'vrijheid' komt tot uitdrukking, 
zij het dan verborgen onder officiële 
woorden van verontwaardiging, in de bui- 
tengewone vergadering van schout Hendrik 
Horstman Jzoon en schepenen op 21 mei 
1798, waarin de schout kennis geeft, 'dat 
in de voorledene nagt de vrijheidsboom op 
eene violente (gewelddadige) wijze is ge- 
schonden, het schild en de krans, waarmede 
dezelve vercierd was, er afgerukt en de 
koker beschadigd, dat het schild gevonden 
is voor de deur van Jan de Koning, en de 
krans hangende door de ring van de deur 
van Engel Groen. 'Er werd een premie van 
25 gulden uitgeloofd voor het aanwijzen 
van de dader. Het is mogelijk, dat het 
nieuwe dorpsbestuur achter de 'Nieuwe 
Orde' stond, de inwoners zélf zeker niet, 
èn vanwege de traditionele Oranje-gezind- 
heid der vissersbevolking, èn omdat de 
nieuwe toestand hen tot grote armoede 
bracht. 

Over dit laatste de volgende keer 
meer. u trouwt 
altijd 
met uw 
nicht . . . In het juli-nummer van het franse 
maandblad 'Science et vie' maakt de 
bekende wiskundige Charles Noël-Martin 
een berekening die hem tot de konklusie 
brengt dat veel meer mensen met familie- 
leden getrouwd zijn, dan zij zelf weten. 
'Vous ëpousez toujours votre cousine' 
luidt dan ook de kop boven het artikel — 
U trouwt altijd met uw nicht. 

Hij illustreert zijn betoog met tal van 
grafieken. Een ervan ■ — rekenkundig 

volkomen waterdicht gaat er van uit 

dat elk nu levend individu twee ouders 
heeft (gehad), vier grootouders, acht 
overgrootouders, zestien betovergroot- 
ouders, enz. Hij stelt één generatie op 
25 jaar en komt dan tot de konklusie dat 
iedere Fransman die omstreeks 1950 is 
geboren 1024 voorouders kan aanwijzen 
die geleefd moeten heben in de tijd van 
Lodewijk de Veertiende. 

Rekenkundig klopt de zaak geheel. 
Immers per generatie (terugtellend in de 
geschiedenis) verdubbelt het aantal 
voorouders en wel volgens de reeks: 2, 4, 
8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 
Maar in feite liggen de zaken heel anders. 

Dit moet niet alleen gelden voor Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld voor 
Nederland. De bekende publicist op 
populair wetenschappelijk gebied, Gerton 
van Wageningen, heeft naar aanleiding 
van Noël Martins publikatie bij de afdeling 
bevolkingsstatistieken van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek geïnformeerd 
naar gegevens die behulpzaam zouden 
kunnen zijn voor het maken van een soort- 
gelijke berekening voor Nederland. 

Daarbij is uitgegaan van het aantal 
in Nederland wonende echtparen onder de 
dertig jaar, de generatie dus die als regel 
zelf nog geen getrouwde kinderen heeft. 
(Een bewering waarmee we overigens 
ietwat voorzichtig moeten zijn: in de leef- 
tijdsklasse tussen vijftien en negentien 
jaar komen 2563 gehuwde mannen en 
23.446 gehuwde vrouwen voor!) 

Er blijken in dit land ongeveer een 
miljoen getrouwde mensen onder de dertig 
te zijn. Dat aantal is overigens ongelijk 
over de beide seksen verdeeld, wat minder 
merkwaardig is dan het lijkt. Er zijn 
470.376 getrouwde mannen onder de 
dertig en 645.439 getouwde vrouwen in 
dezelfde leeftijdsgroep. Het verschil 
ontstaat doordat bij een echtpaar waarvan 
bijvoorbeeld de man 32 is en de vrouw 28, 
de laatste nog wel in de hier beschouwde 
groep valt maar de man niet meer. 

Maar we zullen er niet al te ver naast 
zitten wanneer we — ook al terwille van 
het gemakkelijke rekenen — het aantal 
echtparen op een half miljoen stellen; 
dat is, dus één miljoen mensen. 

.«Stellen we, de formule vah, Charles 
Noël-Mar.tin hanterend, dat^iedereen twee 
ouders^vier grootouders, acht overgroot- 
ouders, enz. heeft, dan komen we, zes 
generaties terugtellend — dus omstreeks- 
het jaar 1820 — op 64 voorouders per 
persoon. 

Maar 64 miljoen Nederlanders zijn 
er nog nooit geweest: het aantal inwoners 
van dit land bedroeg in het begin van de , 
negentiende eeuw twee miljoen. Konklusie: ook wij zijn in overgrote meerderheid met 
een meer of mindere verre neef of nicht 
getrouwd. 

Hoe verder we in het verleden terug- 
gaan, des te groter wordt het verschil 
tussen het theoretiese en het werkelijke 
aantal voorouders. Noël-Martin geeft voor 
Frankrijk de volgende cijfers: Generatie 


Theoreties 


Werkelijk 


nummer: 


aantal 


aantal 
voorouders 


voorouders 


1 
2 


2. 


2 


4 


3 V " 


4 


8 


4 


8 


16 


5 


16 


32 


6 


32 


64 


7 


64 


128 


8 


128 


256 


9 


256 


510 


10 


1024 


1020 


11 


2048 


1980 


12 


4096 


3860 


13 


8192 


7400 


14 


16384 


12200 


15 


32768 


18600 


16 


65536 


24000 


17 


131072 


32000 


18 


262144 


40000 


19 


524288 


42000 


20 


1028576 


44000 De diskrepantie tussen het theore- 
tiese en het werkelijke aantal voorouders is 
bijzonder groot, bij de diverse europese 
koningshuizen, waar immers dikwijls intens 
verweven familieleden bestaan. Het 
saillantste voorbeeld, ontleend aan het 
artikel van Charles Noél-Martin, levert 
koning Alfons XIII van Spanje (overleden 
in 1941). Theoretisch zou hij tien 
generaties terug 1024 voorouders moeten 
heben gehad; in feite waren het er maar 
112. vs trekken 
steeds meer 
vakantiegangers 
uit europa Amerika gaat zich steeds meer ma- 
nifesteren als konkurrent voor het toerisme 
voor Europeanen binnen Europa, zegt het 
Nationaal Bureau voor Toerisme In zijn 
deze week gepubliceerd toeristies overzicht 
J972. Het overzicht heeft een aantal fak- 
toren opgesomd, die ertoe leiden, dat het 
toerisme vanuit Europa gunstig zal worden 
beïnvloed. Amerika blijkt trouwens in de 
afgelopen jaren op de europese markt in 
toenemende mate sukses te hebben ge- 
boekt. 

Bedroeg de stijging van het aantal 
europese bezoekers aan Amerika in 1969 
acht procent, in 1970 was die toen al op- 
gelopen tot tien procent en in 1971 zelfs 
tot 13 procent. Door de devaluatie van de 
dollar begin 1973 zijn de verschillen tussen 
enkele europese centra en New York zeer 
klein geworden. 

Het overzicht merkt op, dat het 
wereldtoerisme zich voorspoedig blijft ont- 
wikkelen. De internationale organisatie van 
reisbureaus meldt voor 1972 198 miljoen 
toeristenaankomsten over de gehele wereld, 
ten opzichte van 1971 een stijging met 
negen procent. 

Europa heeft op de amerikaanse 
markt konkurrentie gekregen van toeristen- 
gebieden als het Verre Oosten, de Pacific 
en het Caraïbisch gebied. Daarnaast is er 
sprake van een afnemende groeilijn van het 
amerikaanse bezoek aan Europa, in 1969 
en 1970 nog 22 procent tegen slechts 
negen procent in 1971 en stellig nog min- 
der in 1972. 

De cijfers van Amsterdam in 1972 
geven in vergelijking met 1971 voor het 
eerst een daling te zien van tien procent 
wat de amerikaanse hotelgasten betreft. 

De daling mag niet alleen worden 
toegeschreven aan een toenemende belang- 
stelling op de amerikaanse reismarkt voor 
andere niet-europese bestemmingen. Ander-i 
zijds neemt het konkurrerend vermogen van 
Europa op deze markt af voornamelijk 
wegens de prijs die voor het produkt wordt 
gevraagd. 

Op het gebied van de prijsontwikkeling 
geven inflatie, devaluatie van de dollar en 
de btw reden tot bezorgdheid. De over- 
heden van de europese landen en de 
europese toeristenindustrie zullen in aktie 
moeten komen om het hoofd te bieden aan 
de verminderde konkurrentiepositie van 
de europese landen. 

De overheden kunnen daartoe bijdra- 
gen door de inflatie te beteugelen, voor- 
zichtig te zijn met prijsverhogende maat- 
regelen, uiterste voorzichtigheid te betrach- 
ten met belastingmaatregelen, zoals btw 
en de weinig verantwoorde toeristenbelas- 
tingen, de wisselkoersen te stabiliseren en 
teruggave van btw op europese diensten 
ten behoeve van overzeese reisorganisa- 
toren. 

De uropese toeristenindusrtie kan haar 
bijdrage leveren door scherpe kalkulatie, 
aansluitend op de steeds aantrekkelijker 
wordende transatlantiese luchtvaarttarieven, 
prijsstijgingen te kompenseren, hoffelijkheid 
en dienstbetoon tegenover de gasten op te 
voeren en nog sterker mee te werken aan 
spreiding van het toeristenbezoek. 

Het grote ekonomiese belang van het 
internationaal toerisme rechtvaardigt een 
zeer serieuze overweging van deze maat- 
regelen. 

Nederland 

Wat Nederland betreft is met het 
toerisme (eksklusief transport) een bedrag 
van ongeveer 4.5 miljard gulden gemoeid. 
Ruw geschat is ongeveer twee miljard 
daarvan afkomstig uit het binnenlands toe- 
risme. De buitenlandse bezoekers besteed- 
den ongeveer 2.5 miljard gulden in Neder- 
land. Deze 'onzichtbare' eksport leverde 
daarmee een belangrijke bijdrage in het 
totaal aan ontvangsten op de betalings- 
balans. 

Ingezetenen van Duitsland, Groot- 
Brittannië, Noord-Amerika, Frankrijk en 
België/Luxemburg namen in 1961 ruim 
72 procent van het totaal aantal buiten- 
landse overnachtingen voor hun rekening, in 
1971 ruim 71 procent, nog altijd een be- 
langrijke inbreng, aldus het overzicht. De 
rol van alle overige landen is ondergeschikt. 

Er kunnen twee konklusies worden 
getrokken: de piek in juli en augustus 
handhaaft zich, ook al is het procentuele 
aandeel van augustus wat teruggelopen. 
Spreiding.! rlaar de maanden mei, juni of 
september is er nauwelijks. Het aantal 
overnachtingen in de 'off-season' maanden 
is in niet onbelangrijke mate toegenomen. geen krant 
ontvangen? 

tussen II en 12 
telefoon: 2135 nieuws kort 
en klein Het hoofd van de rk. Nicolaasschool 
in Zandvoort-noord, de hr. P. v. d. Smaal, 
is met ingang van het nieuwe schooljaar 
benoemd tot leraar Engels bij het Leao in 
Haarlem. De eveneens aan genoemde 
school verbonden hr. J. v. d. Broek gaat 
als part-time leraar werken bij de Mavo 
in Haarlem. In de vakature van laatst- 
genoemde onderwijzer is voorzien door de 
aanstelling van mej. Casse uit Haarlem. 
De hr. V. d. Smaal heeft nog geen opvolger. 

Morgen, zaterdag, wordt op het Gast- 
huisplein de maandelijkse kunstmarkt ge- 
houden. Woensdag 1 augustus staat een 
fortenbouwwedstrijd aan het strand op" het 
programma. De wedstrijd begin óm 2 uur 
voor de rotonde. Deelnemers kunnen zich 
opgeven bij de vvv-kiosk op het Raadhuis- 
plein. Tel. 2262. 

'Laten we van de Noordzee geen 
moordzee maken' is een van de slogans op 
het pamflet, dat zal worden uitgedeeld 
tijdens de vakantie-aktie van Aktie 
Strohalm welke van 30 juli tot 1 1 augustus 
van Den Helder naar Middelburg gehouden 
zal worden door een groep van zo'n 15 
tot 40 man. Deze groep bestaat voor het 
grootste deel uit studenten, scholieren, 
leden van de jeugdbonden van natuurstudie 
en wereldwinkelmensen. 

'Alhoewel de grootste drukte al voorbij 
is, zullen er nog wel aardig wat vakantie- 
gangers langs het strand — of bij minder 
mooi weer — op de campings te vinden 
zijn. Wellicht zal men het in eerste instan- 
tie niet zo prettig vinden, om lastig ge- 
vallen te worden door een aktiegroep. Maar 
velen beseffen nog nauwelijks, dat als de 
vervuiling van de grote rivieren en de 
zeeën niet spoedig ophoudt — het wel eens 
zeer gauw afgelopen kon zijn met de 
Noordzee als zwem- en rekreatiegebied', 
aldus de Aktie Strohalm. 

Sommige mensen ruiken een 
Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. ( 

i 

i 
i 
i 
eanduDorrse teranr VDETGANGERSAOTE 
links-rechts-^ 

linies gekeken 

évers&eken! 


BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 

HUIZE ELHORST 

BLIJFT BEWEREN . . . 

Thuis dineren is intiemer! 

dus verzorgen wij voor u: 

HUZARENSALADES vanaf 2,75 p.p. 

RUSSISCHE EIEREN vanaf 3,25 p.p.. 

BORRELSCHOTELS vanaf 2,75 p.p. 

HORS D'OEUVRES vanaf 8,50 p.p. 

KOUDE BUFFETTEN v.a. ƒ 15,—, min. 18 pers. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. 


g 


• 


TEXTIEL ' 

<§rote bracht 30-32 

MEUBELEN 

c Paóóage 13-15 

't INTERIEUR 

iStationópiein 13-15 


RUIMT OP 


van 19 juli t.e.m. 9 auguótuó eanduoorrse toeranr H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beursvaronlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort • Telefoon 65 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën J. F. ZWERVER arts 

vakantie 
tot 20 augustus 

Waarnemers : 

J. Anderson, R. Drenth, P. Flieringa Ook U! 

Centrale Verwarming GAS - OLIE 


• 


landelijke erkenning 


• 


stooktechnische adviezen 


• 


vrijblijvende offertes 


e 


onderhoud- en controle 


• 


weekend service 


• 


eigen showroom 


• 


geschoold personeel „DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem. 
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na 
19' uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. 
Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt géén enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Zandvoorts ingezetene vr. 
HUIS MET GARAGE of mo- 
gelijkheid daarvoor te koop. 
Br. no. 5500 Zandv. Krt. 

Te koop aangeb. STAANDE 
OLIELAMP. Tel. 5402. 

Alleenst. en in Zandv. woon- 
achtig en werkzaam meisje 
vraagt voor perm. ZOMER- 
HUISJE of GEM. KAMER 
met kookgelegenheid. 
Br. no. 5501, Zandv. Krt. Schilders- 
bedrijf 

U.C. v. fyfy 

"telefoon 2638. De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

IKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinden 
Meertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 ALLES VOOR UW. BABY 
KUIK '■■■;• TEXTIEL VERKOOPSTER, leeft. 37 jr. 
biedt zich aan per 6 aug. 
a.s. voor de morgenuren. 
Br. no. 5502, Zandv. Krt. PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W. 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 I dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl, honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

VRIJST. ZOMERHUISJE te 
huur aangeb. voor perma- 
nent. Tel. 5461. 

VROUWELIJKE PART-TIME 
HULP gevr. en JONGEN 
voor afwas 's avonds. Hotel- 
pension Berntsen, Hogeweg 
70, Zandvoort. 

Schildersbedrijf C. PAAP 
(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

Tel. 023—37 77 67 Scrvlcft 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 • 2424 

Nieuw - Verkoop Wöiïcb Occasions 
<^rvs*= ja, misschien een 
oude schoen. Je 
weet het nooit. 
Maar met een 
advertentie In de 

ZflNDVOORTSE 
KOERANT 

heb je vrijwel 
altijd sukses. 

Daarom even bellen 
naar nummer 2135. CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADiATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN 
DeDAF-dealer 

en de veelzijdige service 

Kijk: een goed garagebedrijf heeft 
vakkundige monteurs. Dat spreekt vanzelf. 

Maar er is méér waarmee wij u van dienst 
kunnen zijn. Omdat een auto 
niet alleen maar techniek is. 

Welk auto-probleem u ook hebt, leg 't ons 
voor. Verzekeringskwesties? 
Financieringsaspekten?lnruilproblemen? 
Accessoirekeuze? 

Moeilijke vragen die zelfs uw zo doorknede 
buurman niet weet te beantwoorden? 

Kom bij ons langs -we zullen u helpen. 
Automobielbedrijf H.P. Kooijman b.v. 

Brederodestraat 6 — 10 - Zandvoort 
Tel. 02507—3242 

c!c nieuwe niiinicr xan rijden wsms& De vakantiegangers die deze week in Zandvoort arriveren maken wij er op attent dat 
het postkantoor aan de Louis Davidsstraat t.e.m. t september op de zaterdagochten- 
den voor het publiek geopend is en wel van 8.30 uur tot 11.30 uur. „TECHNISCH WERK" 

centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT — TELEFOON 3270 
fë©[p 
■ 1 SONY - K. TV. 

van f. 1725.— voor f. 1298.— 

PIETERS ZANDVOORT B.V., Haltestraat 56 - Telefoon 02507-3618. Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Bestuit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM - WITTE HEERENSTRAAT 20 

Telefoon 31 37 53 • 31 04 57 

ZANDVOORT ■ KEESOMSTRAAT 61 

Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden 
Sfeervol DINER DANSANT in 

^totel ^ouweó 

jZ,andooart 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. Ons bekende en populaire 
DAGT0CHTENPR06RAMMA 

ziet er als volgt uit: 

Maandag: Den Haag ■ Madurodam 

Dinsdag: Volendam - Marken 

Woensdag: Aalsmeer - Rotterdam 

Donderdag: Soestdijk - Gouda - Doorn 

Donderdag: Brussel - Antwerpen 

Vrijdag: v.m. Alkmaar kaasmarkt 

Vrijdag: n.m. Amsterdam havenrondvaart - 
rijksmuseum 

Het ideale programma voor u en uw gasten. 

Reisbureau 

KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort • Tel. 2560 Voor het nieuwe bejaardenoord „Huis 
in het Kostverloren" te Zandvoort 
(ruim 90 bedden) dat omstreeks okto- 
ber a.s. zal worden geopend, roept het 
Bestuur sollicitanten op voor onder- 
staande functies: a. receptioniste adm. 

(minimum mavo-opleiding) 

b. 2e kok of kookster 

c. bejaardenverzorgsters 

d. bejaardenhelpsters 

e. ziekenverzorgsters 

t. huishoudelijke hulpen 
g. keukenhulpen 

De onder c t.e.m. g vermelde functies 
bieden ook gelegenheid voor part-time 
krachten. 

Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige 

gegevens en referentie-adressen te 

richten aan de secretaresse van het 

Bestuur: 

Mevrouw A. J. R. Poots- Hogen Esch, 

Gen. Spoorlaan 14, Aerdenhout. Schoonheidssalon t^ten J-> akker Lid A.N.B.O.S. 

• GEZICHTSBEHANDELING 

• LICHAAMSMASSAGE 

• ELEKTRISCHE ONTHARING 

• HARSBEHANDELING 

• MAKE-UP 

• MANICUREN 

Frans Zwaanstraat 68 • Zandvoort 

Afspraken: tel. 02507—3621 K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instrukteurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM RESTAURANT 

la reine 

KERKTSRAAT15-Tel. 22 53 

Als u geen tijd heeft om zelf 
LEKKER TE KOKEN!!! ^^*^%^**«i^**a AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 Gevraagd per 1 september a.s. - eventueel eerder 

EEN TYPISTE/ 
SECRETARESSE 

(voor hele dagen) 

Haar taak zal o.a. bestaan uit het typen van 
rapporten en begrotingen, het in steno opnemen 
en uitwerken van besprekingen en korrespondentie 
en diverse andere kantoorwerkzaamheden. 

Wij bieden een prettige werkkring en, afhankelijk 
van de kapaciteiten, een overeen te komen goed 
salaris. 

Gaarne ontvangen wij schriftelijke sollicitaties met 
informatie over ervaring, opleiding, gewenst salaris 
en leeftijd. 

Adviesbureau voor Bouwkosten Calcu b.v. 
Brederodestraat 31 • Zandvoort IHJYN- 
WYCK 
ZAND- 
VOOR! 
Hilversum, 's-Gravclandseweg 91 Praktisch ia de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflafs. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55,500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie' 
makelaar: H. W. Cosfcr 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbcrtsstr. II, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 J. Portegies - Schoenservice 

(§Ude iSckoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 ■ Telefoon 2872 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jac. Koper" 

DORPSPLEIN \£ • Telefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 Assistent-receptioniste voor 
het ABN-opleidingscentrum Zandvoort. Wie in Zandvoort 
of omgeving woont kent 
misschien het ABN- 
Opleidingsccntrum aan 
de Burg. van Alphen- 
straat 33. 

Er is daar plaats 
voor een meisje dat zal assisteren bij de receptie. 
Een jonge attente 
gastvrouw in de dop dus, 
die bezoekers en gasten 
informeert en helpt. 
Daarvoor moet ze 
plezierig met mensen 
kunnen omgaan en representatief zijn. 
Tot haar taak behoren 
ook administratieve 
werkzaamheden. 

Wie niet ver uit de 
buurt woont, dé MAVO 
achter de rug heeft en 
naast soortgelijke ervaring ook een type-diploma 
heeft, belt of schrijft naar 
de Algemene Bank 
Nederland, Personeel- 
zaken/Hoofdkantoor, 
Vijzelstraat 3Z, 
Amsterdam. 
Tel.: (ozo) 2.2.95 7°- 
Algemene Bank Nederland Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 BEACH-IN 

Passage 24, Zandvoort 

DE GROTE MODE: 

lange rokken 
en knie-rokken Verder in kleine bloemdesslns van ons eigen 
atelier. T-shirts, polo-blouses, pantalons 
en voor de a.s. warmere dagen 
Haiter-jurkjes, rugloze toppers, 
strandensembtes en bikini's. & E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973 ZANDVOORTSE ZWEM- EN POLOCLUB 

„De> 2ewcUuUne>*>$-'' 

In Beverwijk, Lisse en vele andere plaatsen heb- 
ben de zwemverenigingen lange wachtlijsten. 
Door nu in te schrijven als lid, voorkomt u on- 
nodige teleurstellingen voor u en uw kind(eren). 
U kunt u bij de volgende adressen aanmelden: 

Mevr. S. v. d. Berg-Dorreboom, v. Galenstraat 46, 

tel. 5357. 
Mevr. A. Smid, Vinkenstraat 46, tel. 2484. 
Mevr. A. de Goede, Keesomstraat 219. 
De heer L. E. Haagen, Swaluëstraat 15, tel. 2198. 
DE BOET voor al uw han- 
denarbeid vraagt NETTE 
VERKOOPSTER of LEER- 
LING-VERKOOPSTER. Gast- 
huisstraat 9. Tel. 5655. 

TE KOOP: Solex, dat. aank. 
12/12 '72, ƒ403,95, allrisk 
tot maart '74, ƒ 265,—; TV 
met deurtjes, Erres 1e en 
2e net, ƒ75, — . Kramer, 
Gerkestraat 38 rd. 

VERMIST: SIAMESE POES, 
14 jaar. Inl. Vondellaan 22. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

KUIK - TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. st. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 p st. 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf • Gla9 • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 

Telefoon 2206. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817, 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — -17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Te koop gevr.: lege woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023-37 77 67. fletseii 

Jeeljtu 

aenatuur 

terug... 

Er is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uit! 
r-*- r-V, Z. f,, KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARATIES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
31 60 92 - Haarlem Zelfs een stem 
als een klok.. . 

is niet toereikend om uw 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maar 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maal 
in de week verschijnt en 
door de lezers van a tot z 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad- 
vertentie. 

U kunt ons bellen onder 
nummer 2135 of uw annon- 
ce sturen naar postbus 151, 
t.n.v. Zandvoortse Koerant. ^^J^^^M^^^M^^^tfM^M*^ 73e jaargang no. 56 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 31 JULI 1073 m 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortse toeranr 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 20b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgïro: 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank : 35555 tnv de zandvoortse koerant kanttekening 
bij een 
circuitramp 

Wanneer dit nummer van de Zand- 
voortse Koerant bij u in de bus 
glijdt bent u via de tv, radio, ochtend- 
en avondedities van de dagbladen reeds 
uitvoerig geïnformeerd over de ramp- 
zalige gebeurtenissen tijdens de eergisteren 
op het zandvoorts circuit gehouden Grote 
prijs van Nederland. 

In de rechterbocht voor de oosttunnel 
— niet ver van de plaats waar drie jaar 
geleden Piers Courage het leven liet — 
vloog de wagen van de 25-jarige britse 
coureur Roger Williamson met grote snel- 
heid tegen de vangrail, sloeg om en raakte 
daarna In brand. Roger Williamson kwam 
vervolgens in de vlammen om. 

De toeschouwers achter de hekken bij 
de plaats van het ongeval en zij die de 
races in de huiskamers via de beeldbuis 
volgden waren ooggetuigen van het drama 
en van de gebeurtenissen die er op volgden. 
Ooggetuigen van de meer dan verbijste- 
rende omstandigheden waaronder de kata- 
strofe zich voltrok en kon voltrekken. 
Ooggetuigen van een falende hulpverlening 
en een niet minder falende wedstrijdleiding. 
Funktionarissen die meerdere keren per 
week worden getraind in> het verlenen van 
hulp aan slachtoffers van ongevallen, vaak 
in het bezit van een indrukwekkende reeks 
aan diploma's en brevetten, stonden mi- 
nuten lang bewegingloos naar de vlammen 
van de brandende wagen te staren toen 
van hen mocht worden verwacht dat zij 
zouden handelen. 

Aanvankelijk was er maar één man die 
op het kritieke ogenblik bij zijn positieven 
bleef en reageerde. Dat was de Engelsman 
David Purley, die op het moment van 
het ongeluk achter de bolide van zijn land- 
genoot Williamson reed. Purley bracht zijn 
wagen tot stilstand, stapte uit en rende 
dwars over de baan naar de brandende 
wagen. Staande midden tussen de vlammen 
en wanhopig gebarend om assistentie bij 
zijn reddingspogingen trachtte hij op zijn 
eentje de wagen om te draaien. Toen dat 
niet lukte rende hij in de richting van een 
brandwacht, griste deze een schuimblusser 
uit handen en probeerde daarmee het vuur 
te doven. Ondertussen bleef Purley om hulp 
gebaren, maar er verstreken kostbare se- 
konden en minuten voor die eindelijk op gang 
kwam. En dan nog niet in volle omvang, maar 
aarzelend en mondjesmaat. Nogmaals, het 
was verbijsterend om te aanschouwen. 
Verbijsterend ook om te zien wat men 
achterwege liet. 

Niet in aktie kwam b.v. een op onge- 
veer 150 meter van de plaats van het 
ongeval gestationeerde brandweerwagen 
van de bedrijfsbrandweer Sony uit Vianen. 
Reden: brandweerwagens mogen van de 
wedstrijdleiding niet tegen de rijrichting 
inrijden. Maar de mogelijkheid om de bran- 
dende wagen van Williamson te bereiken 
was wel degelijk aanwezig door gebruik te 
maken van de notabene nieuw aangelegde 
brede rijstrook langs het circuit. Nu moest 
men wachten op een brandweerwagen die 
vanuit het rennerskwartier onderweg was. 
De wagen arriveerde vijf minuten na het 
ongeluk en het personeel kon zich nog 
alleen maar bezighouden met het nablus- 
sen. 

Ook niet in aktie kwam de wedstrijd- 
leiding, die de race na het ongeval gewoon 
liet doorgaan. Tijdens een verklaring na 
afloop van de race deelde de wedstrijd- 
leiding mee, dat men de race had laten 
doorgaan 'omdat er alleen wat rook boven 
de baan hing en de weg verder geheel 
vrij was'. Daar werd later nog aan toege- 
voegd 'dat geen enkele coureur te kennen 
had gegeven niet verder te willen rijden'. 
Terecht werd hierover In een zeer krities 
kommentaar in de Volkskrant van gisteren 
opgemerkt: 

'Dat betekent vrij vertaald: men laat 
het in feite van de rijders (voor wie glgan- 
tiese financiële belangen op het spel staan 
door een langzamerhand volslagen over- 
trokken ekstra-sportleve sponsoring) af- 
hangen of er gestopt moet worden of niet. 
Dat betekent óók het volledig uit handen 
geven van je autoriteit als wedstrijdleiding. 
Dat Is voor een levensgevaarlijke sport als 
autoracen met recht dodelijk'. Had men niet de moed handelend op 
te treden toen het nodig was, men had 
wèl het lef in een officieel persbericht de 
ware toedracht van de gebeurtenissen, 
welke volgden op het ongeval, te verdoe- 
zelen. In het betreffende bericht staat te 
lezen dat Purley samen met een brandweer- 
man en een eerste hulpverlener naar de 
plaats van de ramp was gegaan. Maar de 
tv-beelden laten zien hoe de coureur zonder 
enige hulp van wie ook probeert de wagen 
van Williamson te kantelen en daarna — 
ook alleen — de vlammen met een schuim- 
blusapparaat te lijf gaat. 

Na het zien van de onthullende tv- 
beelden en het vernemen van de mededelin- 
gen van de ooggetuigen In de buurt van 
het ongeval, moet worden vastgesteld, dat 
de beloften van de organisatoren zorg te 
dragen voor een optimale beveiliging en 
hulpverlening bij autoraces in geen enkel 
opzicht worden nagekomen en waargemaakt. 
Men blijkt zelfs niet in staat tot primaire 
hulpverlening aan een slachtoffer van een 
race-ongeval: noch wat de mentale instel- 
ling noch wat de techniek van de hulpver- 
lening betreft. Toen het er op aankwam 
bleek slechts één man in staat op te treden. 
Al die goed opgeleide en getrainde mannen 
met een arsenaal aan hulpmiddelen lieten 
het in eerste instantie afweten. 

Eergisteren was er sprake van een 
onvoorstelbare opeenstapeling van fouten 
en tekortkomingen, die duidelijk aantonen 
dat men het op beslissende momenten 
eenvoudig niet aankan. Ook niet na de 
opgedane ervaringen met de ruim twintig 
voorgaande Grand Prix-races op Zandvoort. 

Dat biedt — met nog veertien knal- 
lende autosportjaren in het verschiet — 
een beangstigend 'perspektief. BI eancluoorrse feaeranr uitslagen 
grote prijs Voor de in de resultaten van de eer- 
gisteren op het circuit gehouden Grand Prix 
geïnteresseerde lezer, volgen hier de uit- 
slagen. Winnaar van de grote prijs van 
Zandvoort werd de britse coureur Jacky 
Stewart, die zich met zijn zege in de kop- 
positie van de strijd om de wereldtitel nes- 
telde. Tevens verbeterde hij het Grand Prix- 
rekord dat voordien met 25 Grand Prix- 
races op naam stond van Jim Clarke. 

De tijden van Stewart en de andere 
renners, die na 72 ronden over de eind- 
streep gingen, waren: 

1. Jacky Stewart, Tyrell Ford, 304.272 
km in 1 uur 39 min. 12.45 sek., gem. snel- 
heid 184.025 km; 2. Francois Cevert, 
Tyrell Ford in 1.39.28.28 (gem. 183.537 
km); 3. James Hunt (GB), March Ford 
731 in 1.40.15.46 (gem. 182.108 km); 

4. Peter Revson (USA), Yardley McLaren 
Ford in 1.40.21.58 (gem. 181.912 km); 

5. Jean Pierre Beltoise (F.), Marlboro 
BRM P 160 in 1.40.25.82 (gem. 181.782 
km); 6. Gijs van Lennep, ISO Malboro Ford 
(70 ronden) in 1.40.25.43 (gem. 176.755 
km); 7. Carlos Pace (GB), Surtees Fina 
Ts 14a (69 ronden) in 1.40.15.98 (gem. 
174.505 km); 8. Clay Regazzoni (Zw,), 
Marlboro BRM P 160 (68 ronden) in 
1.39.42.24 (gem. 172.938 km); 9. Howden 
Ganley, ISO Marlboro Ford (68 ronden) 

in 1.40.10.68 (gem. 172.116 km); 10. 
George Follmer (USA), 67 ronden, UOP 
Shadow Ford DIMI in 1.39.39.69 (gem. 
170.458 km) en 11 Ronnie Peterson 
(Zw), John Palyer Special in 1.31.23.55 
(gem. 183.117 km); 66 ronden. 

De snelste ronde was voor Ronnie 
Peterson in 1.20,31, hetgeen neerkomt op 
een gemiddelde snelheid van 189.432 km. 

Volgens de organisatoren zouden de 
races door ruim 70.000 bezoekers zijn 
bijgewoond. geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen II en 12 

telefoon: 2135 hier staat uw brief Roger Williamson (2 februari 1948, 
Leicester Engeland, overleden 29 juli 1973, 
Zandvoort, Holland) maakte vooral naam 
als formule drie rijder. Wordt door Tom 
Wheatcroft, autosport maecenas en eige- 
naar oprichter van het Donington museum, 
nadrukkelijk gesteund om ver te reiken in 
de sport. Verstandige planning bracht hem 
dit jaar in de formule twee, waarin hij — 
korte tijd na zijn overgang van GRD op 
March-BMW een overwinning op Monza , 
behaalde. Roger reed enkele verbluffende 
snelle testronden op Silverstone met een 
BRM, en kon voor de GP van Engeland 
te plaats innemen van Jarier bij March. 
Hij kwam niet verder (op Zandvoort kwam 
hij niet aan) dan de eerste ronde want 
ook veelbelovende Roger werd uitgescha- 
keld bij de botsing in Silverstone. Roger 
was ongehuwd (God zij dank) en woonde 
in Leicester. 

29 juli 1973 2.30 start op het geheel 
vernieuwe circuit van Zandvoort voor de 
grote Prijs van Nederland. 

Er was een heerlijke sfeer, gezellig 
druk, geronk en gebrul van auto's. De for- 
mule 1 was er weer, na een jaar afwezig 
te zijn geweest dus weer als vanouds. Er 
heerste een duidelijke spanning voor de 
start. De wagens staan op de dummy-kritt, 
de wagens rijden op naar de eigenlijk start, 
alles o.k., wedstrijdleider Ben Huisman 
laat zijn vlag zakken. 

Een enorme stofwolk en een hels 
kabaal maakt duidelijk dat de auto's ge- 
start zijn en weg zijn naar de Tarzanbocht 
en via de Gerlachbocht verdwijnt de meute 
over de Hunzerug aangevoerd door de 
John Players' Special nummer 2 van Ronnie 
Peterson. Bij het uitkomen van het bos 
bleek deze Ronnie Peterson de leiding 
stevig in handen te hebben. 

Dit gaat ronden zo door, alles gezellig 
en aardig, er komen auto's de pits binnen 
en gaan er weer uit, of ze blijven achter 
in de pits, wat de wereldkampioen van vorig 
jaar, Emerson Fittipaldi overkwam. All o.k. 

Dan opeens, de kop is door, er valt 
een gat in het rennersveld, er komt een 
tijd niets. Wij, de mensen op de tribune, 
kijken waar de auto's het rechte eind op 
zouden moeten komen. Plotseling merkt er 
iemand een enorme rookowlk op, daar waar 
de nieuwe bocht zich bevindt, veronderstel- 
lingen worden geopperd, maar de race 
gaat onverminderd door met nog steeds 
Ronnie Peterson voorop. Er verlaat een 
brandweerauto met een baancommissaris- 
auto het binnenterrein, geen ziekenauto. Wij 
raken min of meer gerustgesteld. Waar- 
schijnlijk alleen auto in brand, rijder o.k., 
lichter ademhalend (tenslotte zijn wij race- 
.liefhebbers, geen sensatiebeluste beesten 
nietwaar?) volgen wij verder de race, ten- 
slotte deed er nog een Hollander mee ook 
en die deed het beslist uitstekend. Uitein- 
delijk zou hij op de 6e plaats eindigen en 
hiermee een punt voor het wereldkampioen- 
schap bemachtigen. 

Brandweerauto terug van weggeweest 
en er is nog steeds geen ziekenauto te zien, 
wij waren gerust. Wel hadden we 
David Purley langzaam de pits zien binnen- 
komen, waarschijnlijk pech met de motor 
dachten wij. Hij is 26 januari 1945 geboren 
in Bogner Engeland en rijdt op March. 
De speaker zei iets van Williamson en 
Ford Escort race maar door het daverende 
gebrul van de formule 1 wagens konden wij 
niets verstaan. De Grand Prix van Neder- 
land kreeg nog een sensationeel einde, 
want Ronnie Peterson's auto kreeg pech, 
waardoor Jackie Stewart de overwinning 
nog in de wacht kon slepen, met de tweede 
plaats zijn ploeggenoot Francoise Cevert 
en Gijs van Lennep op de 6e plaats. 

Eindelijk is er stilte. Er volgen succes- 
sievelijk huldigingsplechtigheid en volkslied 
van Engeland. Plotseling zien we tot onze 
ontsteltenis een ziekenauto met in zijn 
spoor een lijkauto het binnenterrein uit- 
rijden. Er begint iets te dagen, zou er dan 
toch? Het volgende moment doet de 
speaker ons weten: 'Door de droevige en 
tragische gebeurtenissen tijdens deze Grote 
Prijs zal de geplande Ford Escort-race 
geen doorgang vinden. Om 5 uur is er een 
persconferentie'. Dus toch iets ernstigs 
gebeurd, dus ondanks alles (vernieuwingen 
aan circuit) toch een dode. 

In gedachte en vol alkeer loop ik 
naar huis, dit moet ik zien op de televisie, 
tenslotte stond er in die bocht een tv- 
kamera. Ik heb er drie keer kijken voor 
nodig gehad om de volle omvang van deze 
tragedie te begrijpen. 

Alles leek goed, de baan was ver- 
nieuwd, er was een nieuw wegdek aange- 
bracht, vangrails waren \geplaatst, hekken 
waren verplaatst, wat kon er nu nog mis 
gaan? Men had echter iets over het hoofd 
gezien, nl. de menselijke factor. Zo zag ik 
het op de televisie: De auto van Williamson 
lag op zijn kop en deze brandde. David 
Purley ziet dit, springt uit zijn auto, loopt 
eerst naar brandende onderdelen die ver- 
spreid liggen langs de weg, loopt zo snel 
mogelijk naar de op zijn kop liggende auto. 
Hij probeert deze in zijn eentje om te 
keren, kijkt om zich heen, ziet nog drie 
mensen staan toekijken, probeert ze er toe 
over te halen mee te helpen, tevergeefs, ze doen niet niets, ze lopen wat hulpeloos 
en doelloos rond, onder hen bevindt zich 
een officiële baancommissaris. Die uit- 
eindelijk maar probeert de aankomende 
auto's met zijn handen (waar is zijn vlag?) 
aanwijzingen te geven. Of ze de rook en 
het vuur al niet van verre gezien zouden 
hebben Hij moest toch wat doen niet 
waar? Na een klein poosje, wel snel, 
komt er een brandweerman met een brand- 
blusapparaat aan, waar je nog geen eens 
een keukenbrandje meer zou kunnen blus- 
sen. Bovendien bleek deze man niet zo 
goed op de hoogte te zijn van de werking, 
want dezelfde David Purley rukte op een 
gegeven moment de man dit (race gaat 
door) apparaatje uit de hand en 
spuit de inhoud leeg. (Race gaat door). 

De auto blijft branden. (De auto 
moet op dat ogenblik nog minstens 
200 liter benzine aan boord hebben 
gehad.) Wanhopig probeert David (en 
weer in zijn eentje) de auto te doen kan- 
telx (race gaat door). Weer smeekt hij om 
hulp. En nu proberen 2 man hem te helpen, 
dit is eigenlijk nog te veel gezegd, want 
na enige ogenblikken gaven ze er de brui 
aan (race gaat door). David Purley kreeg 
de auto nog even van de grond maar 
door gebrek aan hulp bleef het daarbij. 
David Purley was op dat moment een 
gebroken man. Mensen die hem hulp had- 
den geweigerd bij het redden van een 
vriend, wilde hèm nu helpen. Hetgeen naar 
zijn mening overbodig was, hij sloeg ze 
van zich af. Henk ter Lingen teruggekeerd 
op zijn kommentaarpositie zei: 'Williamson 
is dood. Het was walgelijk. Hij is levend 
verbrand'. 

Voor de navolgende beschuldigingen 
neem ik de volle verantwoordelijkheid 
op mij. 

Ten eerste: Alle mensen, die stonden 
toe te kijken en niets deden, inkluis de 
baancommissaris, die duidelijk niet opge- 
wassen was voor zijn taak. Williamson zou 
een kans van leven hebben gehad als deze 
mensen zouden hebben geholpen. 

Ten tweede: Het publiek, dat bij alle 
gelegenheden over het hek klimt, liet nu 
verstek gaan. Tenslotte houden ze wel 
van vuurwerk. 

Ten derde: De racers (natuurlijk niet 
Purley) die doorreden, als er een paar 
meer hadden uitgestapt, zou hij wellicht 
nog leven. En het excuus dat er een rijder 
naast die brandende auto stond en men 
toen dacht dat dat de rijder zou zijn ge- 
weest, geloof ik niet. Hebben ze dan niet 
die lege auto aan de kant van de weg 
gezien. En welke coureur zou zijn auto nog 
op zijn wielen willen zetten als deze in 
brand stond met ontploffingsgevaar? 

Ten vierde: De organisatie, die niet de 
juiste mensen uitzoekt of opleidt die in deze 
omstandigheden de juiste beslissingen 
nemen. Zoals de niets doende baancom- 
missaris deed. Tevens zouden zij voor 
grotere brandblussers hebben kunnen zorg- 
dragen, dan die ondermaatse dingen. 

Naar mijn bescheiden mening zou dit 
ongeluk niet van die verschrikkelijke ge- 
volgen gehad behoeven te hebben. Heeft u 
een idee wat doodbranden is? De rijders- 
organisatie heeft aan elk materieel facet 
gedacht maar niet aan het menselijk facet. 
Dat werd over het hoofd gezien. Alle men- 
sen die niets deden, zullen bij zichzelf 
moeten nagaan of dat juist was, en wat ze 
dan wel hadden moeten doen. En de or- 
ganisatie geef ik in overweging, of ze niet 
hadden kunnen zorgen voor grotere brand- 
blussers of meer brandweerpersoneel of 
meer blussers. Er waren toch al miljoenen 
uitgegeven. Kunnen er niet meer posten zijn 
met bekwamer personeel. De rijders ten- 
slotte vraag ik, of het belangrijker is een 
race te winnen of uit te rijden dan een 
vriend te redden van de dood, al is het 
maar een poging. En de mensen die de 
aandelen van dit oh zo mooie circuit hebben 
of gaan kopen laat die dan eisen dat zulke 
ongelukken niet meer gebeuren of in ieder 
geval trachten dit te voorkomen. 

God is met Roger Williamson en 
gepreze zij David Purley. 

Wim Peeters zandvoort 2e bij 
trapkarraces 

Tijdens de afgelopen zaterdag in 
Zandvoort gehouden trapkarraces, waaraan 
zestien teams uit diverse plaatsen van ons 
land deelnamen, heeft Zandvoort in de 
vierde manche beslag gelegd op een ge- 
deelde tweede plaats. Voor dit evenement, 
dat in de middaguren begon en 's avonds 
werd voortgezet, bestond een grote belang- 
stelling van de zijde van inwoners en va- 
kantiegangers. Morgenavond worden de 
wedstrijden, die meetellen voor de nationale 
trapkarrace 1973, uitgezonden door de 
NCRV-televisie. eanduüorrsehoeranr rzanduüürbe taranr nieuws kort 
en klein In de nacht van zondag op maandag 
heeft een tot op heden onbekende auto- 
mobilist vier aan begin van de Gerkestraat 
geparkeerd staande auto's geramd. Een 
van de wagens werd door de kracht van de 
aanrijding vrijwel geheel vernield en de 
andere drie vrij ernstig beschadigd. De 
bestuurder ging er, met achterlating van 
zijn tegen een der auto's klem gereden 
wagen, vandoor voor de politie arriveerde. 
De man, die waarschijnlijk gewond is, werd 
tot op heden nog niet opgespoord. 

Zondagmorgen werden op de noord- 
boulevard door de politie twee jeugdige 
Italianen aangehouden, toen zij bezig waren 
benzine te stelen uit een geparkeerd staan- 
de wagen. In de auto van het tweetal trof 
de politie diverse goederen aan, o.a. een 
fototoestel en een cassetterekorder, waar- 
van men vermoed dat ze eveneens uit de 
geparkeerd staande wagen afkomstig 
waren. Beide arrestanten werden voor een 
nader verhoor voorlopig ingesloten in het 
bureau aan de Hogeweg. 

Zandvoort heeft nu ook een piraten- 
zender voor de kust. Zondagavond ging het 
zendschip onder de naam 'Condor' ter 
hoogte van hotel Bouwes voor anker. De 
eigenaars-eksploitanten van de zender, een 
tweetal ingezetenen van Haarlem, verwach- 
ten eind deze of begin volgende week 
met de uitzendingen te beginnen. Op dit 
moment is men bezig de zendapparatuur, 
op het 16 jaar oude en uit Katwijk afkom- 
stige vaartuig in installeren. 

Volgens zeggen hebben de initiatief- 
nemers geen kommerciële oogmerken en 
zullen de uitzendingen — voornamelijk 
muziek in het populaire genre — niet wor- 
den onderbroken door reklameboodschap- 
pen. Het zou in de bedoeling liggen in de 
naaste toekomst zendtijd ter beschikking 
te stellen aan 'minderheidsgroepen op reli- 
gieus, humaan en maatschappelijk terrein'. 
De Condor-mensen zeggen geen bindingen 
te hebben met een bepaalde groepering. 

Er zal vanaf negen uur 's morgens 
tot 's middags 17 uur worden uitgezonden 
op de 270 meter, de oude golflengte van 
King David (Capital Radio). 

Naar aanleiding van het dodelijk on- 
geval op het circuit van Zandvoort hebben 
de pvda-Kamerleden Voogd en Dolman 
vragen gesteld aan de minister van CRM 
over de toedracht van het ongeval. 

Zij vragen zich af of de wedstrijd 
gestaakt had moeten worden. Bovendien 
willen de Kamerleden weten op welke wijze 
de overheid direkt of indirekt steun aan 
auto- en motorraces verleent en welk maat- 
schappelijk belang hiermee gediend is. 
Verder vragen zij zich af of er nog een 
andere sport te bedenken is waar de wed- 
strijd doorgaat als er iemand overlijdt. 
Tenslotte willen Voogd en Dolman weten 
of de regering overweegt om na dit ongeval 
van iedere steun aan deze tak van sport 
af te zien. 

Er valt overigens nog veel meer te 
vragen over de konsekwenties van het 
houden van races als de Grand Prix. Vra- 
gen b.v. over de wegen van en naar Zand- 
voort. Die waren de afgelopen zondag 
volledig verstopt en geblokkeerd door lange 
files auto's. Hulpverlenende diensten waren 
daardoor niet in staat hun taken naar be- 
horen uit te voeren. Ziekentransport was 
vrijwel onmogelijk. 

Zandvoort nieuw-noord — een wijk 
van plm. 4000 inwoners — was vrijwel de 
gehele dag door geparkeerd staande auto's 
van racebaanbezoekers van de buitenwereld 
afgesloten. Artsen konden hun patiënten 
alleen maar te voet bereiken, zieken- of 
familiebezoek met eigen vervoer naar plaat- 
sen in en buiten Zandvoort was niet mo- 
gelijk. De auto's werden op de trottoirs, 
in de plantsoenen, groenstroken, kinder- 
speelplaatsen en soms mi.dden op de rij- 
baan neergezet. 

Volgens een regionale krant, 'had 
iedereen kunnen weten dat de smalle wegen 
naar de kust de massale toeloop niet zou- 
den kunnen verwerken'. Wij krijgen sterk 
de indruk dat nog lang niet iedereen hier- 
van op de hoogte is. Lokale-, provinciale- en 
rijksoverheidsinstanties weten het blijkbaar 
nog steeds niet. Anders zouden zij aan 
deze onaanvaardbare en onverantwoorde- 
lijke situatie binnen de kortst mogelijke 
tijd zeker een eind maken. 

Om mogelijke misverstanden 
door een voorgaande mededeling 
te voorkomen deelt de wethouder van 
sociale en kulturele zaken, de heer K. C. 
v. d. Mije Pzn., ons mede, dat hij op de 
woensdagen van 1 t.e.m. 29 augustus a.s. 
verhinderd is spreekuur te houden. 
Waarvan akto, Sommige mensen ruiken 
een brand . . . „jT^\ 
r^ 


c 


^i. 


o 


c 


^ ~N Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 

Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. J RECHTDOOR 

OP DEZELFDE WEG 

GAAT VOOR Hef afbuigende verkeer mag her recht. « 
doorgaande verkeer op dezelfde weg . ' 
nier hinderen. Ooft tfe voeto ang er n/ef l Vjetaanger 
gaafseor, ' 
HijgaaFöpcle- n 
KtfdeYKgr^- 
AfffffrC »m»».c% tram vormt] 
een uirzondëring.' tf ij gaar als af * -.■ 
buigend verkeer \o6rJ\errecWdoor-, 
gaande verfceer \ \ " ~~ 
op dezelfde «eg. \^, 
■jTr?» rekreade Het vakantie- en ontspanlngsprogramma voor heel jonge en Iets oudere kinderen 
van inwoners en gasten in de drie Rekreade projekten ziet er vanaf morgen t.e.m. a.s. 
vrijdag als volgt uit: 

CENTRUM, JEUGDHUIS ACHTER DE HERVORMDE KERK bij het Kerkplein 

's morgens van 10 tot 12 uur voor de kinderen van 4 tot 8 jaar en 's middags van 15 
tot 17 uur voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. 

WOENSDAGMORGEN: De markt bevoorraad en 's middags zandkastelen bouwen. 
(Verzamelen om 13.45 uur). 

DONDERDAGMORGEN: Toneelrepetitie, 's middags straattheater en 's avonds: op stap 
met vliegend tapijt. 

VRIJDAGMORGEN: Marktdag opbouwen en 's middags marktdag. 

ZEEREEP/BRANDING — ■ 's morgens is de tent voor de kinderen van tot 8 jaar open 
van 10 tot 12 uur en 's middags van 15 tot 17 uur voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. 

WOENSDAGMORGEN: Wij maken beesten voor ons bos en 's middags forten bouwen. 

DONDERDAGMORGEN: Om de totempaal en 's middags: Beestenbende. 

VRIJDAGMORGEN: Speurtocht naar onze bosman en 's middags: Bosserette. 
ledere avond van 7.00 uur tot 7.10 uur voor alle teeftijden: Hommelus. 
VRIJDAGAVOND om 8 uur binnenvuur (ouders zijn ook welkom!). 
Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

TE KOOP AANGEB. kompl. 
wit slaapk.-ameublement m. 
matras, sprei en gordijn. 
Tel. 023—24 32 72. 

Aangeb. enig MEUBILAIR, 
enz., geschikt voor de ver- 
,huur. Bezichtigen woensdag 
tussen 10 — 12 u. Vuurboet- 
straat 6. Tel. 2737. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp. tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Gedlpl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. RESTAURANT 89 FGIrlG 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 22 53 

-feew ö\eerool c ~Q.uótpuntlU 
en prijzen die aangenaam verrassen. AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 Na****^^B^^0"*M**«^^^u*i^^0*^^ 1 »J FOUTUBBA" ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES 

Schoonmaken - Reparatie 
Verhelpen van storingen. 

H. A. SP I E R I E U S - Koninginneweg 21 
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012 De DR. JOSHUA BIERERSTICHTING, 
Boulevard Paulus Loot 1 Zandvoort, 
tel. 02507—4941 
vraagt voor spoedige indiensttreding: 

a. koffiejuffrouw 
huishoudelijke 
kracht 

voor halve dagen. 

Prettige werkkring met goede sociale 

voorzieninqen. 

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na 

telefonische afspraak. 
kunst en antiekmarkt 
steeds meer kwaliteit Hoe verder het seizoen verstrijkt hoe 
aanstrekkelijker de maandelijkse kunst- en 
antiekmarkt op het Gasthuisplein wordt. 
Jongstleden zaterdag waren er niet minder 
dan dertig standhouders die zich presen- 
teerden, waarvan sommigen lieten zien hoe 
hun handwerk tot stand kwam. Dat waren 
met name Elly Keyzer uit Hillegom, die 
tropiese bloemen en vruchten verwerkte 
tot smaakvolle wandversieringen, en mevr. 
Van der Molen-Wouda die demonstreerde 
hoe de wol voor haar bijzonder geslaagde 
wandkleden wordt gesponnen. Jan van 
Essen en Henk Koel eksposeerden uitste- 
kende foto's over uiteenlopende onderwer- 
pen en Yvonne van der Woerd uit Zoelen 
had sukses met haar handgemaakte bijen- waskaarsen en diverse soorten honing. 
Voor een luttel bedrag kon men in het 
bezit komen van een handgesmeed hoef- 
ijzer, dat ter plaatse vervaardigd werd, 
terwijl ook deze zaterdag de pottenbakster 
veel blangstelling trok. Er waren diverse 
kramen waar men kon snuffelen naar antiek 
en kuriosa, terwijl zij die voorliefde heb- 
ben voor handgemaakte sieraden volop aan 
hun trekken konden komen. Ook de kraam 
waar voorwerpen van handgedreven koper 
verkocht werden verdient een bezondere 
vermelding. 

Er was ook deze keer veel belangstel- 
ling voor de markt, iets waartoe het fraaie 
zomerweer zeker heeft bijgedragen. 

Kr. M. KUIK 


- 


• 


TEXTIEL 

<§rote 36-ocf.t 30-32 

MEUBELEN 
C Paaaagre 73-75 

't INTERIEUR 
iStatfortapfein 13-15 

RUIMT OP 

aan 19 juli t.e.m. 9 auguótuó ^Ê^^a^^t^^t^^^^Ê^ "^^^^^^"■^■^N^ 
Adverteren via een wasrol . . . 
De vakantiegangers die deze week in Zandvoort arriveren maken wij er op attent dat 
het postkantoor aan de Louis Davidsstraat t.e.m. 1 september op de zaterdagochten- 
den voor het publiek geopend is en wel van 8.30 uur tot 11.30 uur. is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten Is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. &>*U0*^0Sê0**^ 

piay-'m 

nieuwend>ik37amslerdam de hypermoderne sp 
me t de allernieuwste 
^atenstaatvooru 

opemnamsterdam 
en in zandvoort. 73e jaargang no. 57 — Verschijnt dinsdags en vrijdags VRIJDAG 3 AUGUSTUS 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoorr-se 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort /willemstraat 29b/ telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50} losse eksemplaren : f 0,25 / advertentietarief : f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
storm van verontwaardigde reakties 
op hulpverlening circuit De omstandigheden waaronder de 
britse coureur Roger Williamson afgelopen 
zondag op het zandvoortse circuit de dood 
vond hebben een storm van verontwaardigde 
reakties ontketend. Vooral door de nieuws- 
media werd scherpe kritiek geleverd op 
de hulpverlening aan Rogers, die te laat en 
uiterst gebrekkig op gang kwam. 

De veroordeling van de gebeurtenissen 
door de pers in redaktionele kommentaren 
en beschouwingen van sportverslaggevers 
was vrijwel unaniem. Met name de buiten- 
landse bladen hebben zich fel afgezet tegen 
de falende hulpverlening. 

De franse pers is eensgezind in zijn 
mening dat bij het fatale ongeval dat de 
Brit Roger Williamson zondag op het cir- 
cuit van Zandvoort overkwam de hulp vèr 
beneden peil is gebleven. 

Het sportdagblad TEquipe' schrijft 
zelfs: 'Hulp bestond niet? De organisatoren 
hadden alles gedaan om hun circuit veiliger 
te maken. Helaas hebben ze de belangrijk- 
heid van de strijd tegen de gevolgen van 
ongevallen onderschat. Een man is gedood, 
die mogelijk had kunnen worden gered. 
De afwezigheid van uitrusting om te helpen, 
de laksheid waarmee de reddingshulp op 
gang kwam heeft miljoenen tv-kijkers, die 
getuige waren van de doodstrijd van 
Williamson, verbijsterd'. 

De 'Figaro' brengt eer aan de grote 
moed van David Purley en hoopt voorts: 
'dat duidelijk is geworden dat degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 
van de autocircuits niet alleen de taak heb- 
ben een gevaarlijk en rendabel evenement 
te organiseren, maar dat ze zich ook 
moeten inzetten om voor iedereen een 
hoogst mogelijke veiligheid te garanderen'. 

'Het is triest', staat in 'France Soir' 
te lezen, 'dat een ongeluk opnieuw het 
probleem van de veiligheid van de circuits 
centraal stelt. Geen enkele maatregel die 
kan worden genomen om de risiko's te ver- 
kleinen mag worden onderschat'. 

De belgiese kranten zijn unaniem van 
mening dat de organisatoren van de Grote 
Prijs van Nederland schuldig zijn aan de 
dood van Roger Williamson. 'Les Sports': 
'Wij hebben de treurigste en minst spek- 
takulaire Grote Prijs van het seizoen 1973 
beleefd. De onbekwaamheid van de organi- 
satie was al aan het licht getreden bij het 
ongeluk dat het leven kostte aan Piers 
Courage in 1970, hoewel het toen aan be- 
wijzen ontbrak. Thans kunnen de organisa- 
toren alleen maar verward en in verlegen- 
heid gebracht zijn: duizenden toeschouwers 
die de wedstrijd volgden via de televisie 
konden zien hoe volkomen ondoelmatg 
baanfunktionarissen en brandweerlieden 
optraden'. 

'In België', wordt verder gezegd, 
'betekent baanfunktionaris zijn meer dan 
een armband of een speldje op hebben'. 

Van de binnenlandse bladen staken eanduoorfse hoeranr o.m. De Volkskrant, Het Algemeen Dagblad 
en De Gooi en Eemlander hun mening over 
de gebeurtenissen op de racebaan niet 
onder stoelen en banken. Laatstgenoemde 
krant schreef in een hoofdartikel: 

'Helaas, de eerbied voor het leven, 
lijkt bij de organisatoren van autoraces, 
volslagen zoek. In Zandvoort ging gisteren 
de wedstrijd gewoon door, terwijl een van 
de deelnemers de dood in de vlammen 
vond. Een kollega kreeg nauwelijks hulp, 
toen hij de nog levende coureur poogde te 
redden. Omdat dit met het oog op de 
doorgaande race te gevaarlijk was? De 
mens telt kennelijk niet meer, wel het geld, 
dat met deze gebeurtenissen voor organi- 
satoren, deelnemers en sponsorende fabrie- 
ken verdiend kan worden. 

Roger Williamson, die op het circuit 
van Zandvoort niet meer te redden was, 
omdat behalve David Purley niemand zich 
daartoe speciaal geroepen voelde, is het 
elfde slachtoffer van autoraces dit jaar. 
Het is ronduit een schandaal, dat er nog 
mee wordt doorgegaan, dat zelfs gesproken 
kan worden over de 'veiligste baan ter 
wereld'. Het gaat al niet meer om_wie er 
wint, maar om wie zich ditmaal wier 
doodrijdt'. 

Maar ook de kommentaren van politici, 
coureurs en zij die ooggetuigen waren van 
het verongelukken van Roger Williamson, 
liegen er niet om. 
Het Tweede Kamerlid van de pvda, de 
heer Voogd, verklaarde: 

'Hoe belangrijk de sport ook is: als 
autoraces zulke ongelukken met zich mee- 
brengen is die tak van sport niet langer 
tolerabel. Ik kan niet overzien of de over- 
heid daarvoor over de lenale instrumenten 
beschikt, maar er moet wel ingegrepen 
worden'. 

Het circuit in Zandvoort moet aange- 
pakt worden. Dat is de rotsvaste overtui- 
ging van het haarlems psp-Statenlid H. de 
Nie. De heer De Nie konstateert de 'chaos 
en overlast voor de gehele regio van Zuid- 
Kennemerland en wijde omgeving' als 
gevolg van de afgelopen zondag gehouden 
races en vraagt Gedeputeerde Staten het 
initiatief te nemen 'tot overleg met alle 
betrokken gemeenten teneinde tot opheffing 
van het circuit te komen'. 

Het gebruik van het -circuit vindt het 
Statenlid 'levensgevaarlijk en miljeu en 
rekreatie aantastend'. Als GS niet op de 
suggestie inaan, informeert hij naar hun 
bereidheid te bevorderen dat 'de volle 
kosten van ekstra maatregelen die door 
andere gemeenten terwille van deze parti- 
kuliere winstgevende zaak onvrijwillig moe- 
ten worden gemaakt als toestemmingsvoor- 
waarden aan de organisatoren c.q. de 
gemeente Zandvoort zullen worden opge- 
legd'. Voorts vraagt hij of GS het verant- 
woord vinden dat een gemeente aan de 
eigen bewoners en elders, uit ekenomiese 
overwegingen, zoveel overlast en aantasting 
van het leefmilieu veroorzaken, als nu is 
gebeurd. 

De coureur Jackie Stewart noemde de 
organisatoren 'schuldig aan het feit, dat 
ze niet voldoende uitrusting hadden om 
dergelijke branden te blussen. Als we een 
Boeing 707 kunnen blussen moet het toch 
zeker mogelijk zijn om het vuur in een 
racewagen met tweehonderd liter benzine 
te doven. Ik word er misselijk van, dat er 
eerst een man moet sterven voor het de 
mensen duidelijk wordt, dat er bepaalde 
maatregelen moeten worden genomen'. 

Stewart was, evenals zijn ploeggenoot 
Franqois Cevert van mening, dat de wed- 
strijdleiding had moeten beslissen of de 
race gestopt diende te worden: 'De cou- 
reurs wisten niet eens wat er aan de hand 
was. Zij konden de zaak niet beoordelen'. 

En tenslotte een ooggetuige, de heer 
Johan van Ginneken, uit Amsterdam. Uit 
zijn mond tekende een verslaggever het 
volgende op: 

'Ik stond precies op de plaats waar 
het gebeurde en ben, toen Purley om hulp 
riep over het hek gesprongen. De auto 
brandde toen wel, maar niet zo erg, dat je 
niets meer kon doen. We hadden hem er 
met een paar man absoluut uitgekregen. 
Pal bij de wagen hield een agent me tegen. 
Ik mocht er niet bij, het was te gevaarlijk. 
Bovendien, zei die man, het is mijn werk 
niet. We wachten wel op de brandweer. 
Toen riep ik: Man, die jongen ligt daar te 
verbranden, maar hij zei alleen, dat hij daar 
niks mee te maken had'. hier staan uw circuit-brieven Circuit 1 

Wim Peeters heeft de voorpagina 
gehaald en zal zeer tevreden zijn met deze 
gedachten, alleen heeft hij vergeten in 
zijn brief te schrijven, dat hij nog laffer 
was dan de baancommissaris, brandweer- 
man en EHBO'er. 

Deze Wim Peeters moet zich diep, 
maar dan ook heel diep schamen, want als 
hij de baan was opgekomen, hadden zij 
waarschijnlijk de wagen wel snel op de 
wielen gekregen. Neen, mijnheer Peeters, 
als je de klok ergens hoort luiden en je 
weet niet waar 'de klepel hangt, dan moet 
je je echt niet hierin mengen, daar ik niet 
geloof, dat dit de wil van jouw god is. 

Als je weer eens iets in de krant 
schrijft, dan wel alleen de waarheid en niets 
dan de waarheid en ook je adres erbij, 
dat is maar een beleefdheidsvorm, welk 
ieder beetje ontwikkeld mens wel kent. 
Maar ja, dat neem ik je niet zo kwalijk, 
daar ik na jouw brief te hebben gelezen, 
tot de conclusie ben gekomen, dat je de 
plank flink hebt misgeslagen. Daarom hoop 
ik, dat je je les nu goed zult leren en 
bedenk: 

Een trap na te geven is niet moeilijk, 
maar flink zijn, dat moet in je zitten. 

God is met Wim Peeters. 

J. C. Jensch 
Nie. Beetslaan 48, Zandvoort Circuit 2 

Bij autoraces in 1972 - 11 doden. 
In 1973 nu reeds 11 doden. 

Geachte Heer Peeters, 

Het zou een ieder, die zich genood- 
zaakt voelt autoraces te bezoeken, verbo- 
den moeten worden kritiek te leveren op de 
gang van zaken als hulpverlening enz. bij 
een ongeluk als afgelopen zondag. 

Een volkomen veilig circuit bestaat 
niet, want meneer Peeters, daar ging nie- 
mand heen; het is het kleine stukje 'sensa- 
tie-beluste beest' in de mens dat veel geld 
geeft voor een plaats, liefst in de gevaar- 
lijke bochten en thuis nog eens 3 maal 
nageniet via de t.v. De coureurs rijden zich 
voor geld en uw plezier te pletter. 

Gijs van Lennep zei na afloop van de 
race toen hij hoorde dat er een dode was 
gevallen: 'Klote zeg' en hij nam nog een 
slokje prik (Avro's Televizier, maandag- 
avond). Hopelijk heeft u ook mevr. Van 
Lennep in een interview voor de race in 
dezelfde rubriek horen antwoorden op de 
vraag of ze niet bang was: 'Ach, je weet 
wat er kan gebeuren, dan ga ik niet zeiken'. 
Kijk, dat vind ik reëel. Als de heer Van 
Lennep de volgende dode op een circuit 
wordt laat mevr. Van Lennep naar voor- 
beeld van mevr. Engel (Engel verongelukte 
op het zandvoortse circuit in 1955) de 
gewonnen bekertjes omsmelten tot een 
'Gijs van Lennep Trofee' en dan gaat ü toch 
kijken wie hem wint, meneer Peeters. 

Niet zo zeiken hoor!!!! 
Zandvoort S. Wolzak-Fröhlking 

Circuit 3 

Met grote verbijstering heb ik zowel in kanttekeningen bij een ramp als bij 'Hier 
staat uw brief' een opsomming van feiten 
gezien die voor de ene helft kant nog wal 
raken en voor de andere helft blijk geven 
van het niet op de hoogte zijn van ware 
toedracht en ware omstandigheden. In de 
allereerste en belangrijkste plaats, Roger 
Williamson was al dood toen de wagen in 
brand vloog. Toen het stoffelijk overschot 
uit het wrak gehaald werd ( 's avonds) 
bleken beide benen te zijn verbrijzeld en 
zijn nek gebroken. Nergens op zijn lichaam 
werd ook maar één brandwond gevonden! 

De hulpverlening heeft beslist niet 
gefaald. De in de krant genoemde funk- 
tionarissen met hun 'lange reeks brevetten 
en diploma's' en niet te vergeten hun soms 
twintigjarige ervaring bij ongelukken had- 
den het toch wel juist geschoten, een 
onmiddellijk groots opgezette poging met 
alle beschikbare mensen had alleen maar 
tot effect gehad dat de wagen dan heel 
misschien omgedraaid was, het lijk dan wél 
geheeld verkoold was en diverse niet hier- 
voor verzekerde mensen gevaarlijk gewond 
waren geweest, afgezien van het gevaar 
om 'even' de baan over te lopen waar 
auto's met 230 km langs rijden. 

Waar kennelijk niemand aan denkt, is 
de taakverdeling. Een politieagent b.v. mag 
niet eens op de baan komen! Hij heeft daar 
niets te zoeken en is voor ongevallen ook 
niet verzekerd. Belangrijker is, dat de 
agent het publiek achter de hekken houdt 
anders gebeuren er nog veel ergere onge- 
lukken. Een baancommissaris moet het 
naderende en voorbijgaande verkeer lei- 
den. Doet hij dit niet dan kunnen er nóg 
meer ongelukken gebeuren. Het is absoluut 
onmogelijk en onverantwoord om een 
brandweerwagen (die van Sony) tegen de 
rijrichting in te laten rijden. Het zijn echt 
geen trapauto's die met ruim tweehonderd 
kilometer langs razen. Ook is het onmo- 
gelijk om met een zware brandweerwagen 
met kleine wielen (het was een Mercedes) 
door het gras en het zand te rijden, hij 
was na nog geen meter vastgelopen. Ook 
behoefde geen wagen vanuit het renners- 
kwartier te komen al kwam hij dan wel, 
doch slechts van af het scheivlak, waar ook 
een wagen stond. Helaas zijn brandweer- 
wagens logge, zware langzame dingen, die 
met hooguit veertig km door de bocht 
gaan en die ook niet 'even' tussen twee 
racewagens door de baan op schieten. 
Grotere brandblussers, zoals werd gesug- 
gereerd kan ook niet, want ze moeten ook 
nog over een afstand lopend gesjouwd 
kunnen worden en ze wegen nu al 30 kg. 
Meer posten? Het is een feit dat 29 
brandweermensen genoeg zijn, er waren 
er 80! 

Resumerend kunnen we dus stellen 
dat al had men de brandende auto (die 
alleen aan een wiel dat niet brandde aan te 
pakken was en door tenminste zeven man 
omgedraaid kan worden) gekanteld en 
al had men grotere brandblussers gehad 
en al hadden -alle aanwezige baancom- 
missarissen en Rode Kruismensen en po- 
litieagenten en brandweerlieden binnen vijf 
seconden kans gezien( ) de baan over 
te steken en te helpen, het toch voor Roger 
Williamson te laat was geweest. Volkomen 
ten onrechte en op onaanvaardbare wijze 
zijn dus een hele hoop mensen die hun nieuws kort 
en klein Onder het motto 'Laten we van de 
Noordzee geen moordzee maken' houdt 
Aktie Strohalm van 30 juli tot 11 augustus 
een strandtocht van Den Helder naar 
Middelburg. Vandaag loopt de groep van 
Zandvoort naar Noordwijk. In het pamflet 
dat ze onderweg uitreiken aan de badgas- 
ten, wordt gewezen op de gevaren van de 
milieuvervuiling, met name die van de 
Noordzee. 

In onze editie van aanstaande diens- 
dag komen we nader op deze aktie terug. 

Ook de fortenbouwwedstrijd die eer- 
gisteren werd gehouden mocht zich in een 
grote belangstelling, zowel van deelnemers 
als van toeschouwers, verheugen. Twaalf 
bolwerken leverden om half vijf 's middags 
strijd tegen het water en als winnaars 
kwamen uit de bus: 1. clubleden van 'De 
Oude Draaidoos', Haltestraat 43, die de 
beschikbaar gestelde barbecue in ontvangst 
mochten nemen; 2. fam. T. van de Koekelt, 
Lorentzstraat 5; 3. fam. Paap uit Vlissin- 
gen. Ja, u leest het goed: uit Vlissingen, 
maar de heer P. Paap is wel een geboren 
en getogen Zandvoorter; 4. fam. M. Weber, 
Keesomstraat 137. 

De tweede en derde prijs bestonden VER5TEEGE HAITE5TIUB -TEL :4<99- ZRNÜVQÓRT eanduoürrse hoeranh vrije tijd voor niets (Rode Kruis) of voor 
een vergoeding ten dienste stellen van het 
racegebeuren, beschuldigd van de dood 
van een medemens. Een droevige zaak, 
zeker als zoiets als een vaststaand feit op 
de voorpagina vermeld wordt. 

Rob van der Waal 

Naschrift: Nog triester is het dat alle ver- 
ontschuldigingen die do achrijver voor de 
falende hulpverlening aanvoert evenzovele 
aanklachten vormen tegen de organisatie 
van de hulpverlening. 

Circuit 4 

De dood van de coureur Williamson 
op het circuit van Zandvoort heeft de ge- 
moederen, zelfs tot buiten de grenzen, 
danig verhit. Niet in de laatste plaats lijkt 
dit veroorzaakt te zijn door de (directe) 
beelden, die op de televisie (de televisie- 
makers vonden het nodig voor dit verlaat 
vuurwerk een andere sportuitzending te 
onderbreken) werden uitgezonden. Een 
andere oorzaak voor de ontstane opwin- 
ding en geleverde commentaren zal na de 
miljoeneninvestering wel gelegen zijn in de 
heiligverklaring van het circuit wat betreft 
de veiligheid. Eén en ander kwam tot uit- 
drukking in een ingezonden brief in uw 
krant van afgelopen dinsdag. Deze brief 
had overigens veel weg van een helden- 
drama. De held was hier de coureur David 
Purley, overige spelers waren lafaards en 
faalden: brandweerlieden, baanfunctionaris- 
sen, politie en zelfs toeschouwers. 

Met moet haast tot de ontstellende 
conclusie komen, dat het spectaculaire en 
dramatische optreden van de heer Purley 
wel aanspreekt. Wellicht kan hier een derde 
oorzaak, die de gemoederen zo heeft ver- 
hit, bespeurd worden: het getoonde hel- 
dendom. Want, bij dit alles moet bedacht 
worden dat wijlen de heer Williamson de 
11e (elfde) autocoureur was, die dit jaar 
de pijp uit ging. Heeft men zich, geachte 
lezer, over de voorgaande 10 doden ook 
zo opgenwonden? 

Onbegrijpelijk is het dat de dood van 
deze autocoureur en eventuele daaraan ten 
grondslag liggende oorzaken de gemoede- 
ren zo bezighouden. Deze mensen zoeken 
de dood op. Wie is er nog over van be- 
kende formule 1 coureurs? Bij ons weten 
slechts twee: Fangio en Moss. En deze 
laatste stopte niet eens vrijwillig met de 
racerij. 

Meer aandacht zou beter besteed zijn 
aan de 10 verkeersdoden die gemiddeld 
dagelijks in ons land te betreuren zijn. 
Voor deze ongelukken wordt echter geen 
enkel televisieprogramma onderbroken. 

Het is te gemakkelijk de schuld te 
verleggen naar het inderdaad falende en 
lakse handelen van brandweerlieden, politie 
en baanfunctionarissen. Het zo noodza- 
kelijk gebleken eigen initiatief werd vol- 
komen geremd door achterhaalde dogma- 
tische voorschriften, instructies en functie- 
scheidingen, opgelegd door de organisa- 
toren. Dat blijkt ook wel uit de absurde 
verdediging van de hulpverdediging door 

(Lees verder op pag. 2) Autohuur van ouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 uit een set long drink glazen en de vierde 
uit een presenteerblad. De heer A. van 
Breukelen, lid van de evenementenkommissie 
van de vvv, onder wier auspiciën de wed- 
strijd was gehouden, reikte in strandpavil- 
joen Trefpunt van de heer J. Paap, de prij- 
zen uit, waarbij hij in zijn dankwoord aan 
de medewerkers o.a. de hulp memoreerde 
die bij deze evenementen steeds van de 
familie Paap wordt ondervonden. 

De volwassen deelnemers werd een 
konsumptie aangeboden en de kinderen (en 
dat waren er maar liefst 48!) een ijsje 
en een baljo en hiermede werd dan de 
laatste zandbouwwedstrijd van dit seizoen 
gesloten, hoewel... de laatste? Een groepje 
engelse jongelui dat momenteel voor de 
tweede maal in Zandvoort logeert heeft 
nog steeds de leukste herinneringen aan 
de verleden jaar gehouden fortenbouw- 
wedstrijd. Begrijpelijk dus dat de evene- 
mentenkommissie overweegt nog een wed- 
strijd in het augustusprogramma in te 
lassen. Of het zal lukken? Zo ja, dan wordt 
er in ieder geval tijdig bekendheid aan 
gegeven. 

Elders op deze pagina kunt u ver- 
nemen dat de Zandvoortse Koerant thans 
officieel de status van een b.v. heeft 
gekregen. Dat wil voor de direktie en de 
raad van kommissarissen zeggen, dat zij 
niet langer hoofdelijk aansprakelijk zijn 
voor het materiële wel en wee van de 
koerant. Voor de redaktie van de Zand- 
voortse Koerant betekent het dat het 
redaktiestatuut thans in werking is getre- 
den. In dit statuut is nog eens vastgelegd 
wat voorheen al het geval was: de volledge 
onafhankelijkheid en de eigen verantwoor- 
delijkheid van de dagelijkse leiding van de 
koerant t.a.v. het te voeren beleid. Een 
goede zaak. 1 eanduoorrse taranr akte 
gepasseerd 

Op maandag 23 juli j.l. is, zoals 
dat heet, ten overstaan van notaris 
mr. Aafke H. M. de Jong te Haarlem 
de akte gepasseerd zodat de In het 
leven geroepen besloten vennoot- 
schap Zandvoortse Koerant nu een 
feit is geworden. Met deze door het 
ministerie van justitie op 16 juli j.l. 
onder nr. 127767 goedgekeurde 
rechtsvorm is in bijkans 30 artikelen 
de vernieuwe basis van de Zand- 
voortse Koerant formeel en juridies 
onderheid, zodat de uitgave van deze 
krant is gewaarborgd. 

De naam Zandvoortse Koerant 
Is niet slechts een kwestie van nieuwe 
spelling van de tot voor kort ge- 
bruikte naam; zij wil tevens uitdruk- 
king geven aan de nieuwe, eigenstan- 
dige zetting van deze krant in de 
zandvoortse samenleving. 

Aldus wordt het in art 2 van 
de statuten omschreven doel van de 
Zandvoortse Koerant B.V. onder- 
streept, nl. de uitgave van een 
periodiek verschijnend plaatselijk 
nieuwsblad — niet gebonden aan 
enige politieke partij, godsdienstige 
stroming of belangengroep — welk 
blad een brede en diepgaande be- 
richtgeving nastreeft. Tevens is in dit 
artikel gesteld, dat deze primair op 
Zandvoort en omgeving gerichte be- 
richtgeving, opiniërend en analy- 
serend kan worden begeleid. 

In samenhang met deze statu- 
ten is een redaktiestatuut opgesteld, 
dat richtsnoer is voor het redaktio- 
nele handelen, ook met het oog op de 
relatie tot direktie en onderneming. 

Direkteur J. G. Wijnbeek wordt 
terzijde gestaan door twee kommis- 
sarissen. Dit drietal vormt met de 
redaktie een overlegorgaan betreffen- 
de inhoud van de krant. 

Dank zij al deze statuten e.d. 
zijn voorwaarden geschapen die — 
rekening houdend met de kwaliteiten 
van redakteur F. Piet — een onafhan- 
kelijk en goed redaktioneel beleid 
waarborgen. 

Op deze wijze geschraagd zal 
de Zandvoortse Koerant — meer 
nog dan in het verleden het geval 
was — als zelfstandig, onafhankelijk 
orgaan kunnen fungeren, ter oriëntatie 
en ter informatie van de ingezetenen 
van Zandvoort. Hieraan zo optimaal 
mogelijk te voldoen is het streven 
van de 

direktie 
Zandvoortse Koerant B.V. officiële berichten Bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
ingaande maandag 6 augustus 1973 gedu- 
rende een maand ter secretarie voor een 
ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 10 juli 
1973 no. 14 van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland houdende goedkeuring van 
het bestemmingsplan „Bejaardenwoningen 
Kostverlorenpark" vastgesteld bij raadsbe- 
sluit van 24 oktober 1972, no. 14. 
De inspecteur van de ruimtelijke ordening 
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel 
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde 
Staten hebben gewend, kunnen gedurende 
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep 
instellen. 

Zandvoort, 31 juli 1973 

De Burgemeester voornoemd, 
A. Nawijn Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERFF 

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129 
DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus: 
Zr. C. Havers, Gasthuishofje 27, 
tel. 2791. ATTENTIE STAATSLOTERIJ 

Slechts één week lotenverkoop, 

aanvang 6 augustus. 

BREDERODESTRAAT 34. 
HERVORMDE KERK. Kerkplein 

Zondag 5 augustus: 

9.15 uur: Pfarrer dr. W. A. Schulze, 
llvesheim. 

10.30 uur: drs. J. W. Beks. 

GEREF. KERK 

Zondag 5 augustus: 

10 uur: ds. J. Los, Leimuiden. 
19 uur: ds. J. de Waard. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 5 augustus: 

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits, n.h. Edam. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMSKATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. CQBI BEEK-MEISNER 

Schoonheidsspecialiste 

Willem Draijerstraat 3 - Tel. 3412 

DE SCHOONHEIDSSALON VOOR 
DAMES en HEREN! 

OOK VOOR BADGASTEN 
4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
484 1 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. VAKANTIEWERK 

voor MAVO of HAVO leerling, liefst 
met enige typervaring. 
Aanmelden tel. 2614. hier staat uw brief (Vervolg van pag. 1) 

Zandvoorts burgemeester volgens het 
Algemeen Dagblad: het was hulpverleners 
verboden de baan over te steken. Dat er 
ook nog hulpverleners aan de zijde van de 
baan waar het wrak terecht kwam in de 
nabijheid stonden en aan dezelfde zijde op 
zo'n 150 meter een bluswagen stond was 
niet interessant. Aan de regels was voldaan. 

De werkelijke schuldigen zijn de or- 
ganisatoren, die na afloop van de race 
een vals communiqué uitgaven om hun falen 
schoon te praten. Wier mentaliteit zo 
leuk naar voren komt in hun gestapo- 
achtige manier om op te treden tegen niet- 
betalende bezoekers: het inzetten van hon- 
den. Wel, het .resultaat was er: nabij tunnel- 
oost zou volgens ooggetuigen een duitser 
door hondenbeten in het been zo ernstig 
gewond zijn dat hij per ambulance afge- 
voerd moest worden. Werkelijke schuldigen 
zijn ook- de sponsors, enkel geïnteresseerd 
in publiciteit, de coureurs met geld tot 
willige uitvoerders makend. Ook hier beslist 
de commercie over leven en dood. Dat 
bleek wel: door een dik rookgordijn dat 
alle zicht ontnam, over een laag schuim, 
rakelings lanns een uitgebrand wrak werd 
gewoon verder gereden. De centen wachten 
immers. 

Ontstellend is dat de dood van een dwaas 
en een falende hulpverlening ter plaatse 
meer in de belangstelling staan dan de 
onleefbaarheid van Zandvoort. Drie dagen 
ontoelaatbare geluidshinder; volkomen ver- 
stopte wegen; de wijk nieuw-noord, die van 
4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds vol- 
komen afgesloten is geweest. Wat zouden 
de gevolgen geweest kunnen zijn wanneer 
dringende medische hulD nodig was, wan- 
neer brand uitgebroken was? Het zou de 
dood betekent kunnen hebben. Veiligheids- aanbidding van 
het reglement 

Ook burgemeester A. Nawijn van 
Zandvoort heeft zich in de diskussie rond 
de fatale gebeurtenissen op het circuit 
gemengd. En dat levert op zijn minst een 
paar bijzonder prikkelende uitspraken op. 
Zoals zijn antwoord op de kritiek inzake de 
falende hulpverlening. 'Op het circuit staan 
vrijwilligers, die zeer riskant werk op zich 
hebben genomen. Die mensen treft geen 
blaam. Ze zijn het circuit niet overgestoken, 
omdat het hen absoluut verboden was dat 
te doen'. 

Wanneer deze regel werkelijk zo strin- 
gent wordt nageleefd, zoals de heer Nawijn 
in een interview met Het Algemeen Dagblad 
zegt, dan moet iedereen die op het circuit 
aan races deelneemt wel als verloren 
worden beschouwd. Want wie een ongeluk 
overkomt op de plaats waar de vrijwilligers 
aan de andere kant van de baan staan, 
behoeft niet op een helpende hand te 
rekenen. Het mag immers niet volgens de 
reglementen. Dit tot aan het absurde 
vasthouden aan gedragsregels is Roger 
Williamson afgelopen zondag waarschijnlijk 
noodlottig geworden. 

In de ogen van burgemeester Nawijn 
geeft iemand die zich niet konstant wijdt 
aan bepalingen en voorschriften over aan 
gevaarlijke impulsen. 

Hij zegt verder in het vraaggesprek 
over de reddingspogingen van de coureur 
David Purley: 'Wat die man deed was 
levensgevaarlijk. Hij is een paar maal het 
circuit overgestoken. Dat was duidelijk 
werk van een man, die emotioneel reageer- 
de'. Best mogelijk. Maar emoties kunnen 
sommige mensen nog tot handelen bewe- 
gen, waar anderen zich door reglementen 
laten voorschrijven aan de kant te blijven. 
Zondag heeft men kunnen aanschouwen 
waar de aanbidding van de voorschriften 
toe kan leiden. Tot een slachtoffer. zwijgende raad 

Na alle reakties op het afschuwelijk 
gebeuren van j.l. zondag is het bepaald op- 
vallend dat de zandvoortse gemeenteraad 
totnogtoe in alle talen heeft gezwegen. 
Vooral van de zijde van de partijen die zich 
tot het laatst tegen de handhaving van de 
racebaan hebben verzet, zoals pvd., d'66 
en kvp, had men wel enig kommentaar ver- 
wacht. 

Of is het de stilte voor de storm en 
bereiden de raadsleden in de rust van hun 
studeerkamers de meest indringende en 
scherpe vragen voor, daarbij puttend uit 
een arsenaal van informatie over de circuit- 
ramp? Zal er straks onder de afgevaar- 
digden een Emile Zola of een Sam Ervin 
opstaan en de beschuldigende vinger 
heffen? Wij wachten vol ongeduld. geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen II en 12 

telefoon: 2135 voorzieningen en -voorschriften waren hier 
kennelijk niet nodig. De leefbaarheid en de 
veiligheid van duizenden mensen werd ver- 
kwanseld voor ruim ƒ 200.000, — . Een 
meerderheid van de zandvoortse gemeente- 
raad, die het niet nodig vond de zand- 
voortse bevolking naar hun mening te 
vragen (wel, onder het genot van wat 
drankjes en koffie, aangeboden door de ■>, 
heer Bouwes, de mening van enkele hotel" 
exploitanten en grand prix organisatoren) 
vond dit allemaal verantwoord, 

Dat de geluidshinder van het circuit 
wetenschappelijk gemeten kan worden en 
het resultaat getoetst kan worden aan aan- 
vaardbare normen kwam kennelijk niet in 
hun op. Wel besloot men kort geleden een 
geluidswerende muur op kosten van de 
gemeenschap te plaatsen, en alleen nog 
maar omdat anders geen toestemming ver- 
kregen zou worden voor nieuwbouw, Wat 
zal deze muur het landschap overigens 
verfraaien! 

Dergelijke op zogenaamde democrati- 
sche wijze tot standf gekomen barbecue- 
festijnen doen geweld aan degenen, die niet 
mee willen genieten. 

Bob Wouters zilver 

met 'n 'edel' èn 
gratis advies... 
, peter 
bruining 

juwelier/ binnenweg 11 
heemstede/(023) 282271 burgerlijke stand 27 juli — 2 augustus 1973 

Ondertrouwd: Johannes Jozef Sjerps 
en Harmke Ketelaar; Johan Cornelis Jensch 
en Marion Terpstra. 

Gehuwd: Dirk Martinus van Norde en 
Belia van Seters. 

Geboren buiten de gemeente: Harm 
Ferdinand, z.v. J. T. van der Linden en 
J. E. A. Berendse: Laura, dv. J. P. van 
Hemert en T. F M. van der Wolde; 
Angelique, d.v. E. van der Werff en D. van 
der Mije; Yvonne, d.v. J. Alblas en C. C. 
Vörös; Esther, d.v. W. H. A. F. van Werde 
en M. G. van der Sluys; Maurice, z.v. N. 
van Kampen en C. M. Lefferts. 

Overleden buiten de gemeente: Salo- 
mon de Zwarte, oud 72 jaar, gehuwd 
geweest met M. H. Schwarz; Obbe Side- 
rius, oud 76 jaar, gehuwd met A. Jansma; 
Antje van der Mije, oud 87 jaar, gehuwd 
geweest met P. Visser; Anna Cassee, oud 
85 jaar, gehuwd geweest met P. van der 
Vliet; Aaltje Molenaar, oud 85 jaar, gehuwd 
geweest met H. Schaap. ViCS' 
3 aug. 

4 aug. 

5 aug. 

6 aug. 

7 aug. H.W. 
06.22 
07.05 
07.45 
08.34 L.W. 
02.15 
02.54 
03.34 
04.13 H.W. 
18.49 
19.28 
20.09 
21.05 L.W. 

14.31 

15.10 

15.46 

16.29 09.36 05.11 22.04 17.26 Adverteren via een wasrol . 
is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. 
Met dolle avonturen in een tijdmasjien gaat Rekreade '73 in ZANDVOORT CENTRUM 
haar laatste week in. 

Hier volgt het programma: 

ZONDAGMORGEN 5 AUG. 11.30 uur: 'Koffie-inn' voor iedereen, die zomaar es gezellig 
wil aanwippen. Voor de kinderen is er limonade en een knutselhoek. 

MAANDAG 6 AUG. 10 — 12 uur: de aapjes-mensen; 3 — 5 uur: ik ken jou niet! 

DINSDAG 7 AUG. 10—12 uur: 12 ambachten... 13 eeuwen; 3 — 5 uur: het grote tijd- 
masjienspel. 

WOENSDAG 8 AUG. 10 — 12 uur; de ontdekkingsreizigers; 3 — 5 ^üur: hou de tijd in 
de gaten. 

WOENSDAGAVOND: Info-avond om 8.30 uur in de zaal aan de Julianaweg 19. Een 
avond waar ouders van 'Rekreade-kinderen' en zomaar iedereen, die belang- 
stelling heeft voor 't werk van Rekreade, kan kennismaken met de teams, 
informatie over de aktiviteiten en zo maar fijn informeel elkaar kan ontmoeten. 
Hartelijk welkom, allemaal! 

DONDERDAG 9 AUG. 10 — 12 uur: hoe leven de Noormannen?; 3 — 5 uur: vikingen op 
stroopjacht. 

VRIJDAG 10 AUG.: Van 10 — 13 uur groot slotfestival op 't Gasthuisplein. 

Om 't feest 'helemaal te gek' maken, mag iedereen verkleed verschijnen. (Denk 
er om: 't is niet verplicht). 

De Rekreade-aktiviteiten vinden voor centrum plaats in 't jeugdhuis achter de her- 
vormde kerk op het Kerkplein. 

Leeftijden: 's morgens zijn de programma's voor de kinderen van 4 — 8 jr. en 's middags 
voor kinderen van 8 — 12 jaar. 

Prijs per aktiviteit: ƒ 0,35. De slotdag kost ƒ 1, — . 

VOOR KINDEREN VAN ZANDVOORT-NOORD: 

Elke morgen om kwart voor tien en 's middags om kwart voor drie staan teamleden 
bij de Woelwaters om de kinderen op te halen voor de programma's in de Zeereep. 
Op de slotdag vertrekt men om 9.30 uur vanaf de Woelwaters. 
VERLOREN 

in de vrije duinen begrenst 
door Fr. Zwaanstr./Cort v. 
d. Lindenstr. en waterlei- 
dingd. en tussen Fazanten- 
en Dr Schaepmanstr. 
GOUDKLEURIG 
HONDENKETTINKJE 
Tegen ƒ 25, — beloning te- 
rug te bezorgen bij mevr. 
A G. Keman-Hermans, Fa- 
zantenstraat 8, Zandvoort. CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 146, tel. 5185 
a.u.b. bellen na 18.30 uur. 
Med. gedipl. PEDICURE 
van het Elisabeth Gasthuis. 
Behandelt u ook aan huis. Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper KUIK - TEXTIEL 

ZOMERDEKENS 

24,75 p. St. 
SLAAPZAKKEN 

trevira gevuld 39,75 p st. 

Te koop VAUXHAL Cresta, 
technisch i.z.g.st. Tel. 5527. 

GARAGE te huur gevr. omg. 
watertoren, sterflat. Telef. 
5527. 

Schildersbedrijf 

G. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf • Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. Gevr. in Zandvoort 3 kamer- 
flat voor 1 vierkamerflat in 
Amsterdam-Buitenveldert. 
Blijvend vrij uitzicht op het 
Amsterdamse bos, achtste 
etage met badkamer (lig- 
bad) en aparte doucheruim- 
te, cv. en warmwater over 
cv., groot zonneterras. Of 
1 koopflat aan zee met 
daaraan verbonden ruil. Wij 
bieden u ook daarbij aan 
als u daar interesse voor 
mocht 'hebben 1 Polaris 
kruiser de luxe van april 
1973 m. 5 slaapplaatsen, 2 
preekstoelen, ijskast met 
zwemtrap en 'n Volvo Pen- 
ta-motor. Vaste ligplaats m. 
winterstalling aan overkant 
flat Nieuwe Meer. Tel. 020- 
421 197, na zes uur. 

WIE BRENGT tegen belo- 
ning mijn WITTE DWERG- 
KONIJNTJE terug? Marion 
Rodenbecher, Cort v. d. Lin- 
denstraat 42. Tel.3847. dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. A. M. BAL-ATSMA 
lerares stenografie 
NIEUWE CURSUS 

begint in september. 

Inlichtingen en aanmelden 
Oranjestraat 5 rd. 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

Ine), spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT, 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorglng, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 

Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Te koop aangeb. langharige 
TEKKEL, teef, ruim 1 jaar. 
Prijs ƒ 95, — . Tel. 6626. Bent U 

met vakantie hier? 

NEEM DAN TOCH EEN EXTRA BLOEMETJE, 
'T MAAKT HET VEEL GEZELLIGER. 
Verkrijgbaar bij 
BLOEMENHUIS 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN! Wij hebben nog enkele plaatsen vrij voor een 
6-DAAGSE REIS NAAR: 

LUXEMBURG 

Vertrek 27 augustus — ƒ 199, — vol pension 

VOOR AL UW REIZEN Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 

de natuur 
terug... 

Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht .. . geniet van 

't voorjaar. . . op de fiets) 
■ 11 . . . SONY - K. TV. van f. 1725.— 

voor f. 1298.— PEETERS ZANDVOORT B.V., 
Haltestraat 56 • Telefoon 02507-3618. 


NIEUWSBERICHT . . . NIEUWSBERICHT . . . NIEUWSBERICHT . . 

Zand voort op de eerste plaats 

met zijn verrukkelijke T-bones-Rancher-Westernhouse-Bonanza en Clubsteaks. 

voor smullers in Zandvoort en omgeving „een klein kunstje" om te smullen in een 
gezellige^ oud weense sfeer, met leuke muziek in het „bruine Steakhouse Old Vienna", 

Raadhuisplein 3, t.o. het V.V.V. 

ZANDVOORT: Raadhuisplein 3, t.o. het V.V.V. - Telefoon 02507 - 6939. 

Geopend van 17 tot 24 uur. 

AMSTERDAM: Warmoesstraat 36 • Tel. 020-22 59 90. Geopend van 17 tot 24 uur. 

Steakhousen Old Vienna . . . Steakhousen Old Vienna . . . Steakhousen Old Vienna . . . Voor Uw vakantie 

en vrije tijd ! ! ! 

Blazer kostuums, sportief en gekleed, 

zuiver scheerwol 219, — 

Wollen Jersey kostuums 198, — 

Schuttersveld Gentle Daim kostuums 

129,— en 149,— 

Sportkolberts v.a. 69, — 

Jacks in diverse uitvoeringen v.a. 29, — 

Corduroy Schuttersveld sportkolberts ... 79, — 

Wollen Jersey vrijetijdsjasjes ...... 96, — 

Corduroy en katoenen pantalons in div. 

variaties van 19,75 tot 49, — 

Sortshirts, korte mouwen van 10,90 tot 19,90 

Zomertruitjes, korte mouwen v.a. 9,90 

T-Shirts 7,90 

ONZE LAATSTE LICHTGEWICHT KOSTUUMS 
NU 20% KORTING 

KERKSTR.20 • TEb3136 // CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

China fyM,de>H // Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 

Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 

Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
Open van 11 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. 
Ook voor uw zakenlunch. • Afhalen mogelijk. Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 -31 04 57 

ZANDVOORT - KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden 
UW BLOEMENMAGAZIJN? 

,&Ua"l 

GROTE KROCHT 24 — TELEFOON 2301 

En zéér belangrijk: 

ONZE PRIJZEN VALLEN MEE! DOTN- 
WYCK 
ZAND- 
VOOKT 
Hilversum, 's-Gravelandsciug 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overholland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galcnsf raat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw - 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Costcr 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelberlsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 ^^^^^^0^^^0*^0*^^ AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023-310126 J01J V JCiIiJJlJCilN olL 

Wie woont te Zandvoort, bezit telefoon en 
is bereid tegen een redelijke vergoeding 

enkele telefoontjes 

per dag aan te nemen? 

Brieven onder no. 5700, Zandvoortse Koerant. Woningruil in 
Zandvoort 

AANGEB.: 5-kamerwoning met douche, 

zolder, voor- en achtertuin, schuur. 

Lage huur. 

GEVR.: dergelijke woning met grote achtertuin. 
Brieven onder no. 5701, Zandvoortse Koerant. SIMCAIIOO RESTAURANT la rome 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 22 53 

Als u geen tijd heeft om zelf 
LEKKER TE KOKEN!!! De wagen voor mensen die ervan houden te 

improviseren en initiatieven te realiseren. 
Voor hen zijn al die technische en andere 
snufjes van belang die de 1100 verheffen ver 
boven het conventionele "vervoermiddel". Ervaar 

ook het comfort en de moeiteloze besturing 
in één van de acht 

verschillende 
uitvoeringen. 67 
^ 
Sfeervol DINER DANSANT in 

3iotel ^ouweó 

i^ancLuoort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. AUTOBEDRIJF Versteege b.v. 

Pakveldstraat 21 
ZANDVOORT 
Tel. 02507-2345 
CIIRYSI.UR SIMCfh „SALON AUKEMA" 

heeft plaats voor een beschaafde leerling of gevorderd kapster 

4-daagse werkweek," 1 dag naar school. 
Louis Davidsstraat 11. Tel. 2723. CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU AD1ATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OÜESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN «illiiOGCASIONlCENT il TT HT 3 maanden schriftelijke 
ÏMOC-BOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 KUIKI 


| 


• 

r' 


TEXTIEL 

(grote 36-ocAt 30-32 

MEUBELEN 

^aAóage 13-15 

't INTERIEUR 
iStatloniplein 13-1S 

RUIMT OP 

van 19 juli t.e.m. 9 auguótuó Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51 -3 Zandvoort 
Telefoon 4414 Voor al uw verzekeringen 
ASSURANTIEKANTOOR 

P. Visser 

Zandvoort, tel. 2120 
Amsterdam, tel. 246700 

Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vertrouwensman Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 ALLES VOORUW BABY 
KUIK TEXTIEL. Beleggingshulzen te koop 
gevraagd. Tel. 4479, Emma- 
weg 13. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor / 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817, 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

DUREX C0ND0QUS 

NERGENS VOORDELIGERI 

GOSSAMER: normale prijs 
ƒ 2.25 per 3 stuks K .. : .. s NU: 

12 stuks + 3 gratis / 9, — 
24 stuks + 9 gratis ƒ 18.— 

FETHERLITE: normale prijs 
f 3.— por 3 stuks E .«„ NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 12,— 
24 stuks + 9 gratis ƒ 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOOKSHOF 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) 

IKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinden 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. 

Te koop z.g.a.n. VAATWAS- 
MACHINE (8 pers). Telef. 
4135 alleen zaterdag. 

LESSEN. Spaanse privé- of 
clubles aangeb., event. aan 
huis. Tel. 023 — 33 65 54. 

Schilders- 
bedrijf 

H.C. v. (j&fy 

lelefoon 2638. 

ALLE VERZEKERINGEN 

A. M. Folkers-Struvé 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw reisverzekering 
Auto of Bromfiets. ^w&^e, # >•••• ... KiDS HEELPOND «95 

'E-ininiuanRSlaBai. iWRSft I 


bbod : gQïJlPLHR • >?£_ zoute koftiemelK-poeder^ 439 
la 

2 453 

NESGMf E ^ A " iue Höa 

CHII"0"HH pakBstnks dag* IBBBBBB B |flllll>H W 4 WE TTTTTTTT. : 

doos 20 stuks o K*SÜI RED DART 

8 halve schijven 


mild en fruitig uit het 
2 onn1Jelta«aanseT,rol DUS INHOUD VAN B ^8§sggP| #biikkenll5S t 

1 iïüüüKïr.-"-- uit onze eigen banketbakkerij-. / bijna JSO ITA *P rw LI ?& RISSffl \^ 


IkS^ KTRIMI 

onow 


^! SlI^SCHUlllH 

SJffiKwe schijf ananas •^ DOOS IBBB1 dat is o rogete kend nog^ «■■■■^ 1.70 P er nor' maie fles'. AFWAS- 

MIDDEL 

met citroen 

21ITERGAN 

elke AlltS 
REINIGER 

zonder ammonia 
literflacon 

elke. 
sdag:\ AJAX 

'SCHUURPOEDER^ 
van^5voor49T 

elke 
dag: WAS- 
VERZACHTER 

2 UTERCAN 

élke 
dag-. PALMOLIVÊ^ 

TOIIETZEEP 

pakket u^tukken 

élke 
dag: 1 PRODENT 

TANDPASTA 

GROTE TUBE 

elke 
dag: geldig van 
1t/m7aug. fe hunt het beter bij HVeviwe forn»** fjam rs ïs met trommelgarant ANTI-KALK 
in handig voordeelpak 

Z4SE.4S ay, WimREOS 

het voordeligste totaal wasmiddel 
in handig draagkarton 

jU5^Kf sssr. FAKT totaal nu extra voordelig! 
draagkarton 5,85 elke 
dag: 


PfüSIL 

voor vrouwen van nu J 
in praktisch draagkarton 

7.85 6.50 s'„ï FUURIL 

voor de fijne was, beschermt de 
kleuren - in handige koffer 

7B0 5J5 ff»' umuwn 

het wasmiddel dat door de grote 
wasserijen gebruikt wordt ! 

metonvoor- gmt KILO 

waardelijke ™B Saai 

kwaliteits- Ji ™: 

garantie! W ^95 112% C/ halen ! ■ www™ 

AMSTERDAM: Mercatorplein 49/ Jan v. Gatenslraat 79 -85/Bilderdijkkade 41- 53/2 e Nassaustraat 26 -30/Lijnbaansgracht 31-32 

Tussen meer 1 ü (winkelcentrum Osdorp)/Oe1flandplein 188-194/Burg. de Vlugtlaan 133/ Joh. Huizingalaan 180-188 

ZANDVOORT; kerkstraat 19/ ZWANENBURG: lepenlaan 21 a /HOOFDDORP: Kruisweg 640/Grafterrrteerstraat 28 ( MOBY DICK MULTIMARKT) 1 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beursvereniging 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort • Telefoon 55 31 
Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Zand voorts e Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen _ v 

als U het in de Stationsstraat IS kunt kopen J. Portegies- Schoenservice 

<§iWe iSchoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 L^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST ' 
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 
Belt u ons even. 
Westerparkstraat 14 ■ Zandvoort • Telefoon 4973 73e jaargang no. 58 — Verschijnt dinsdags en vrijdags i * v ■ ,'m ; > ,• : >— i £ DINSDAG 7 AUGUSTUS 1973 eanduoorrs 
nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout 

L 
redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort/ willemstraat 29b/ telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 17.50) losse eksemplaren : 1 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant vismaaltijd op gasthuisplein 
werd groot sukses Tegelijk met een optreden van de dans- 
groep van De Wurf maakten de Kwalle- 
trappers donderdagavond 'j.l., onder leiding 
van de heer B. Balledux, hun entree op het 
Gasthuisplein. Hun schallend koper over- 
stemde de toch bepaald niet zachte muziek 
bij de gedanste Doubleska Polka. De 
Kwalletrappers, onbewust van het feit dat 
aan de andere kant van het plein ook 
muziek gemaakt werd, bliezen wat ze bla- 
zen konden. Hoe meer ze naderden hoe 
groter de verwarring op het podium werd, 
tot de speaker van de dansgroep de mikro- 
foon greep en in onvervalst Zandvoorts riep: 
'Hé Bertus, ken je niet effe ophouwe?' 
Een kostelijk incident.dat aan Bert 
Haanstra's 'Fanfare' deed denken. Het hele 
gebeuren, de jaarlijkse openlucht-vismaaltijd 
op het Gasthuisplein, waaraan burge- 
meester Nawijn en echtgenote deelnamen, 
en dat dit maal weer door de evementen- 
kommissie in samenwerking met de folklore- 
vereniging 'De Wurf' georganiseerd was, 
werd trouwens een groot sukses, Prachtig 
weer tot laat in de avond, voortreffelijke 
vis met toebehoren en koele wijn, geser- 
veerd door enthousiaste vrouwelijke leden 
van De Wurf', die in hun zandvoortse 
kostuum een dankbaar film- en foto-objekt 
voor de gasten vormden, uitstekende mu- 
ziek van het trio Norman Smith en van de 
Kwalletrappers, een geslaagd optreden 
van de dansgroep van De Wurf en een 
spontaan georganiseerd bal champetre, ook 
voor de niet-deelnemers aan de vismaaltijd. 

Een kleine twee honderd, om precies 
te zijn honderd vijf en zeventig, gasten 
hadden zich aan de lange tafels geschaard 
toen de voorzitter van 'De Wurf', de heer 
J. A. Steen, de aanwezigen namens de VVV 
en 'De Wurf' welkom heette, woorden die 
hij daarna in het Duits herhaalde, 't Was 
wel jammer dat de welkomstgroet in het 
Frans en Engels er dit jaar bij in schoot. 
Speciale aandacht vroeg spreker voor de 
door de heer Jan Molenaar (Jan Bonnie) 
verzorgde haringkar met opschrift 'De 
Gezonde Apotheek', voorzien van attributen 
die alle op de zee betrekking hadden. Het Adverteren via een wasrol 
is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie 
van uw klanten Is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal In de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2136 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. was ook Jan Bonnie die ons even mee 
terugnam naar het. verleden door met de 
klink de komst van de vis (zij het dan 
gebakken) aan te kondigen. 

De zandvoortse docher, zoals de voor- 
zitter van 'De Wurf' de te verloten pop 
altijd noemt, viel op no. 1247. De bezitter 
(of bezitster) van dit lot was niet aan- 
wezig, hetgeen zeer goed denkbaar is daar 
er niet alleen tijdens de vismaaltijd maar 
al eerder op het VVV-kantoor loten waren 
verkocht. Hopelijk is de dochter inmiddels 
bij haar rechtmatige ouders terecht ge- 
komen. 

Nadat de heer Steen een woord van 
dank had gericht tot allen die hadden mee- 
gewerkt om dit openluchtfestijn te doen 
slagen bleven zij, voor wie het nog geen 
bedtijd was., nog enige tijd in een geani- 
meerde stemming op het Gasthuisplein 
bijeen om te luisteren naar en te dansen op 
de muziek van het uitstekende Norman 
Smith trio. - Kr. M. eanduüürbe taranr VOORBEREIDING 
VREDESWEEK 1973 
IN ZANDVOORT 

Van 23 tot 30 september wordt dit 
jaar weer een landelijke vredesweek ge- 
houden met als thema: 'de vrede bij u 
thuis'. De detailonderwerpen zijn hierbij: 
'de school, het bedrijf, de kerk, de kazerne 
en de sport'. In de vredeskrant, die thans 
reeds beschikbaar is in de wereldwinkel 
Kostverlorenstraat 34 (prijs ƒ 0,25), wor- 
den deze onderwerpen duidelijk en kort 
behandeld. 

Met het oog op de toekomst wordt het 
van groot belang geacht, dat men van 
dit alles kennisneemt en er over_ nadenkt. 

In zandvoort komt sinds Tort een 
.aantal mensen vanuit verschillende rich- 
tingen bij elkaar om hiermee een begin te 
maken. Men wil hierbij van het onderwerp 
'de school' uitgaan, omdat de meeste 
mensen daarmee te maken hebben en dit 
ook doorwerkt op de andere onderwerpen. 
Op 15 augustus is er een werkbijeenkomst 
om 20 uur aan de Kostverlorenstraat 34, 
waaraan iedereen kan deelnemen. Er zullen 
dan onderlinge afspraken gemaakt worden 
over aanpak en werkwijze. In verband met 
de korte tijd die beschikbaar is, zal er bij 
het verwerken van de onderwerpen dui- 
delijk en prakties gewerkt worden. Het 
resultaat van dit werk wordt de zandvoortse 
bevolking aangeboden tijdens een speciale 
vredesweekavond, die eind september 
gehouden wordt. 

Voor nadere informatie en aanmelding 
tot deelname kan men terecht bij mevr. 
Hamers, Kostverlorenstraat 34, tel. 2856. hier staat uw brief ^^tf"^i* a Nrf*^^ a ^M0 l Naar aanleiding van de reakties op 
zijn ingezonden stuk heeft de heer Peeters 
ons verzocht zijn standpunt Inzake de ge- 
beurtenissen op het circuit te mogen 
verduidelijken. Wij zagen geen reden hier- 
aan niet tegemoet te komen en laten hem 
nogmaals aan het woord. 

Gachte heer Jensch, 

Er bestaat maar één god, die is er 
voor u zowel als voor mij als voor ieder 
ander. De heidenen hebben er meer. ik zou 
u niet aanraden mij een speciale god toe 
te dichten, het zou mij maar bevoorrechten. 
Maar weest u gerust, God is er ook voor 
u. Verder stel ik het op prijs God buiten 
deze discussie te houden. 

Ten tweede bestond de krant uit een 
voor- en achterpagina. Gelukkig haalde het 
de voorpagina. Ik mag tevens afleiden uit 
het feit dat u mij laf vindt, dat u eender 
zou hebben gehandeld als de personen die 
daar aanwezig waren. U weet hoe ik daar 
over denk, anders leest u het stuk nog maar 
eens na. 

En meneer Jensch, weet ü wel waar de 
klepel hangt? Is het niet zo, dat de eerste 
taak van de mens is een ander mens in 
nood te helpen. Het kan ouderwets zijn 
hoor, maar dat is een kwestie van mentali- 
teit. 

En wat betreft dat trap nageven. Men 
kan stil blijven zitten en alles zo laten als 
het is. Maar als bij de volgende race meer 
aan de persoonlijke veiligheid wordt ge- 
daan, dan is al dat geschreeuw (volgens u 
ondeskundig. Maar bij de afgelopen GP 
van Duitsland die zondag werd verreden 
waren de brandweermannen wel in asbest- 
pakken, stond er wel om de mijl een snelle 
Ford Capri brandblusauto en waren er wel 
twee helikopters in de lucht) toch niet voor 
niets geweest. Maar meneer Jensch, blijft 
u vooral zitten en windt u zich niet op ais 
er voor uw ogen iemand dood gaat, maar 
windt u zich vooral op als er iemand over 
schrijft. (Trouwens ik zou het op prijs 
stellen als mij werd toegestaan om te 
helpen). Mijn adres is Haltestraat 56, 
Zandvoort. Tel. 3618. Belt u eens op. Tot 
slot een andere beleefdheidsvorm is, om 
iemand met u aan te spreken en niet met 
jij en jouw. Het gaat u goed (in uw stoel). 

Mevr. Wolzak-Fröhlking, 

ik zeik liever, als daarmee een volgend 
keer een mens misschien geholpen is. En 
wat betreft dat zeiken moet u even hier- 
boven lezen, wat er gebeurd is na dit 
ongeluk in Zandvoort. Bij de GP van Duits- 
land kon al die extra veiligheid op eens 
wel, rarara? Dat komt vast van dat ze 

U leeft in een snelle tijd, helaas of 
gelukkig, dat hangt er maar van af, maar 
deze tijd brengt dit soort sporten met 
zich mee. Verstaat u goed: sporten, maar 
als de commercie dit soort sport zo met 
geld injecteert dat de mens daardoor niet 
meer helder kan denken dan houdt de sport 
op). (Mens = coureur). (Er zijn nog meer 
gevaarlijke sporten). 

Als na al dit ge de nodige maat- 
regelen zijn genomen en nog is niet met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, 
te zeggen dat dit soort ongelukken niet 
meer zulke gevolgen kunnen hebben, dan is 
er maar één consequentie: stop de for- 
mule 1 racerij. 

Rob v. d. Waal, 

Uit hetgeen hierboven staat over de 
voorzorgsmaatregelen op de Nürnburger- 
ring, moet je toch wel duidelijk worden, 
dat beslist niet al het mogelijke is gedaan. 
En anders, wacht maar tot a.s. zondag, 
dan kun je zien wat er nog meer mogelijk was geweest. Als men zo overtuigd is van 
het feit dat alles is gedaan, waarom doen 
ze dan volgende week zondag meer? Dan 
nog Rob, je kunt mensen niet van die uit- 
drukkelijke taken geven zodat hun eigen 
denken wordt uitgeschakeld en ze een soort 
van robot worden. Robots doen niet meer 
dan geprogrameerd is. En dat is nu juist 
wat de mens onderscheid van een robot, 
gevoel en denken. Op het circuit waren 
robots en geen mensen, want als ze gevoel 
zouden hebben gehad zouden ze iets 
hebben gedaan. Dus laat nu een mens een 
mens, want dan is er in deze wereld mis- 
schien nog wat van te maken. Met een 
robot bereik je evenveel als we al eerder 
deze eeuw hebben gezien. Verdriet en 
ellende. Gevoel, medeleven en liefde Rob. 
Daaaaaaag, ik zie nog wel. 

En meneer Wouters wat betreft die 
heldenverering. Het is nu eenmaal zo, dat 
die David Purley de enige was die wat 
deed. En tussen mensen, die niets doen 
valt iemand die wel wat doet, natuurlijk op. 
Tussen blauw valt rood immers ook het 
meest op. 

De vele verkeersongevallen en het 
misbruik van drugs en het moorden voor 
een beetje geld of zomaar, zijn dingen die 
misschien meer aandacht verdienen als dit 
ongeluk. Maar er zijn misschien al duizen- 
den mensen bezig om al dit kwaad zo goed 
mogelijk op te vangen. Maar dat wil nog 
niet zeggen dat we aan dit geval niets 
moeten doen. 

Al deze vreselijke dingen worden 
allemaal door mensen gedaan en nu kunnen 
we wel allemaal wijzen van hij of zij daar 
doen het en wij zijn zo lief. Maar dat 
komt overeen met het bekende spreekwoord 
van die balk in het oog. De mensen moe- 
ten beseffen, als ze wat willen veranderen 
in deze wereld, dat ze dan hier en nu 
en met zich zelf moeten beginnen. De 
bomen zijn heus nog wel groen en de zee 
is heus nog wel mooi en wild en er groeien 
echt nog wei bloemen, maar je moet het 
wel willen zien en beleven. Er is meer als 
tv en dat autootje voor de deur of wat 
de buren doen. Maar ik ben benieuwd, wie 
de eerste is en niet wacht tot zijn 
buurman ermee begint. 

Wim Peeters Bij alle publikaties in de nieuwsmedia 
rond het circuitschandaal, veroorzaakt door 
asfalt-minnende groepen, moeten juist nu 
de wijze heren van Zandvoort zich gesteund 
voelen door de geplaagde inboorlingen en 
individuen die hun veel wijsheid en kracht 
toewensen om het circuit alsnog een trap 
met het voetje te geven, zodat de pret- 
parkdrukte weer tot het verleden behoort en 
er weer bloemetjes mogen groeien. 

Laat de raad het niet alleen moeten 
doen en geeft daarom allen blijk haar, bij 
eventuele wijze besluiten, te steunen. 

Chris Tonbreeker QË^» 
7aug. 
8aug. 
9aug. 

10 aug. 

1 1 aug. 

12 aug. 

13 aug. 

14 aug. 

15 aug. H.W. 
09.36 
10.48 
12.02 
00.44 
01.50 
02.26 
03.04 
03.38 
04.07 L.W. 
05.11 
06.05 
07.24 
08.41 
09.43 
10.22 
11.08 
11.44 
00.04 H.W. 
22.04 
23.25 

13Ï26 
14.16 
14.55 
15.29 
16.03 
16.29 L.W. 

17.26 

18.41 

20.01 

21.13 

22.07 

22.50 

23.25 

12.21 nieuws kort 
en klein Leden van de kustbrigade zijn er in 
geslaagd een tweejarige hond, die in het 
water buiten bewustzijn was geraakt, weer 
op verhaal te brengen. Bij de voor de 
brigade ongewone hulpverlening werd ge- 
bruik gemaakt van de adviezen van het 
Kennemer Dierentehuis en een dierenarts. 
Na een uurtje was de hond weer geheel in 
orde en dartelde lustig rond. 

De houten sigarenwinkel aan de Von, 
delllaan schijnt onweerstaanbaar voor het 
inbrekersgilde. Vorige week was het ge- 
bouwtje, waarin de winkel gevestigd is, 
opnieuw doelwit van een inbraak. Omwo- 
nenden bespeurden onraad en waarschuw- 
den de politie. Maar toen deze arriveerde 
was de dief verdwenen. De buit bedroeg 
slechts vijf gulden, maar de door de 
inbreker veroorzaakte schade ruim ƒ 150. 
Om de winkel binnen te komen had hij 
twee ruiten vernield. 

Op het speelveld van de ZVM-voetbal- 
junioren aan de Van Lennepweg hebben 
vrijwilligers van de vereniging een begin 
gemaakt met de aanleg van het nieuwe 
kluphuis, waarvoor de Kapklus-bouwkom- 
missie de afgelopen maanden een bedrag 
van ruim f 25.000 bijeen heeft gebracht. 
Verwacht wordt dat het projekt eind 
oktober begin november gereed zal komen. 
De totale kosten van het kluphuis, waarvoor 
de gemeente inmiddels een renteloze lening 
heeft verstrekt, worden geraamd op 
f 60.000. Door de bouwkommissie worden 
nieuwe akties voorbereid om de nog ont- 
brekende gelden in te zamelen. 

Vrijdagavond gaat een ploeg van de 
zandvoortse kustbrigade naar Katwijk om 
deel te nemen aan roeiwedstrijden. De te 
roeien afstand bedraagt twee zeemijlen en 
voor de winnaar is er een wisselbeker. 

De bekende haarlemse popgroep 
Barrel Organ, bestaande uit het trio Dennis 
Veenendaal, slagwerk, Ernst Oosterveld, 
orgel en Niek v. d. Ree, bas, geeft a.s. 
vrijdagavond een konsert in het Openlucht- 
theater van Bloemendaal. Het drietal wordt 
door popliefhebbers vooral gewaardeerd 
door de kwaliteit van de door de groep 
geproduceerde komposities en de oorspron- 
kelijke interpretatie en inzet bij de uitvoe- 
ring van nummers van nationaal en 
internationaal befaamde topgroepen. 

De uitvoering begint om 8 uur en de 
toegangskaarten zijn verkrijgbaar aan de 
kassa's van het openluchttheater en bij de 
kantoren van het Haarlems Dagblad. 
Wanneer de weersomstandigheden een op- 
treden niet mogelijk maken wordt het 
programma in zijn geheel verschoven naar 
zaterdagavond, aanvang eveneens 8 uur. 

260 zwemmers en zwemsters namen 
afgelopen zaterdag deel aan de naar keuze 
af te leggen halve, een hele of een wed- 
strijdmijl van de Bloemendaalse Reddings- 
brigade. De wedstrijdmijl (1825 meter) 
leverde na een spannende race een eervolle 
derde plaats op voor Jos Kras uit Zand- 
voort (tijd 34.08 min.) met vijf sekonden 
achterstand op de winnaar W. de Boer uit 
Westzaan (tijd 34.03 min.) en twee se- 
konden tekort op E. P. van der Kamp uit 
Naarden (tijd 34.06) min.). Aan de wed- 
strijd namen dit keer slechts een dozijn 
zwemmers deel, omdat de KNZB had beslist 
dat iedere deelnemer moest worden be- 
geleid door een reddingboot. Verscheidene 
gegadigden voor deze kategorie, w.o. de 
titelhouder Ton van Klooster, konden daar- 
door niet meedoen. 

De eerste zwemmer die over de finish 
kwam was Gerda van Dusschoten uit Wa- 
genngen. Zij legde de mijl af in 44.38 min. 
Van de Zandvoortse Reddingsbrigade ein- 
digde R. Slop, J. Dietz en J. van der Mije 
resp. op de zevende, achtste en tiende 
plaats. 

Er waren tengevolge van de vrij krach- 
tige wind en de tegenovergestelde stroom 
van het water nogal wat uitvallers. Dertig 
zwemmers en zwemsters staakten de strijd 
voortijdig en werden aan boord van de 
Bloemendaalse- en Zandvoortse Reddings- 
brigade — welke assistentie verleende — 
genomen. 

Voor de winnaars in de drie katego- 
riên waren er prijzen en voor elke deel- 
nemer die de prestatietocht volbracht een 
herinneringstegel. 

Zondagmiddag ontstond omstreeks 
drie uur een begin van brand in hotel 
Incognito aan de Bakkerstraat hoek Kerk- 
straat. Door de hevige rookontwikkeling die 
met het vuur gepaard ging raakte een deel 
van de in het hotel verblijvende gasten — 
leden van een duitse voetbalklup — in 
paniek en verdrongen elkaar bij een vlucht- 
poging op een klein balkon aan de Kerk- 
straat. Na enige ogenblikken werden zij 
met behulp van ladders uit hun benarde 
positie bevrijd. De overige gasten hadden 
het hotel inmiddels via de aan de achter- 
zijde gelegen brandtrap verlaten. 

De brandweer, die het vuur snel onder 
kontrole had, kon de plaats van de brand 
slechts via een omweg bereiken. Dit ten- 
gevolge van de met paaltjes afgezette 
Bakkerstraat, welke samen met de Kerk- 
straat sinds enige tijd een voor het verkeer afgesloten wandelpromenade vormt. 

Naar de oorzaak van de brand, waar- 
schijnlijk ontstaan door een breuk in de 
toevoerleiding naar een gasboiler, wordt 
door de recherche momenteel een uitgebreid 
onderzoek ingesteld. Volgens een mede- 
deling van de politie waren in de kast, 
waarin de boiler was geïnstalleerd, diverse 
brandbare artikelen opgeslagen. 

De schade aan het interieur van het 
hotel wordt op duizenden guldens geschat. 
Een onder het hotel gelegen koffieshop 
liep veel waterschade op. rekiame zandvoort Net als bij de Watergate-affaire volgt 
na de dramatiese gebeurtenissen op het 
zandvoortse circuit de ene onthulling na de 
andere. Na de ontmaskering van de falende 
hulpverlening door de tv en de kranten 
volgt de ontmaskering van het optreden 
van de neringdoenden op de baan en de 
bewaking van het terrein door de schrijver 
Heere Heeresma in de HP van deze week. 
Hij schrijft: 

'In afwachting van de grote genade- 
slag, de grand-prix, kontroleerde ik de 
markt maar even voor u. Kleine neringdoen- 
den en middenstanders waren met hun 
waren in groten getale neergestreken en 
boden veelal kapotte artikelen eens, in het 
begin der jaren zestig vervaardigd, aan. 
Twee enorme kerels met angstaanjagende 
snorren dwongen passanten met fysiek 
geweld zich bij hen verroeste en gebarsten 
mistlampen met een middellijn van een 
halve meter ongeveer te kopen. Een ander 
ijzersterk uitziend duo knelde een dametje 
van tegen de zestig tussen hen In en liet 
haar niet gaan voordat het arme mens 
zestig gulden neertelde — om precies te 
zijn waren het vier briefjes van tien en een 
briefje van vijfentwintig maar aan terug- 
geven, ik zei het zoeven al, en wisselen 
wordt in Zandvoort niet gedaan — en er 
radeloos met een enorme koperkleurige 
hoorn met rubberen bal vandoor ging. Haar 
man liep al die tijd smekend heen en weer 
om passerenden die groter en sterker waren 
dan hij te laten doen ingrijpen maar nie- 
mand stak een poot uit. 'En we hebben nog 
niet eens een fiets!' riep hij steeds opnieuw 
met een dunne, van angst trillende stem. 
Eerlijk gezegd schaamde ik mij diep toen 
ook ik me omdraaide en deed of me neus 
bloedde 

De meest lukratieve bissniss op 
Zandvoort lijkt me warme worst. Daar van- 
gen ze al gauw 3 gulden per stuk voor. Ik 
telde rond half drie in de middag achter 
een worsttent al achttien lege kartons a 
honderd worsten per karton, tn de kraam 
stonden nog veertien volle + zeker twee- 
honderd worsten in de teil heet water en 
voor de smoezelige toonbank zeker vier- 
honderd wachtenden. Gezien de kwaliteit 
van het verkochte produkt kon dat hooguit 
achttien cent perstuk inkoop gedaan heb- 
ben. Tel uit je winst. 

Voor de grote wedstrijd slenterde ik 
naar de starttribune waar voor mij een 
plaats was gereserveerd a raison van 
vijfendertig gulden. Helaas liet men mij er 
niet door, schreeuwend dat ik ogenblikkelijk 
moest gaan zitten. Vooral het ordinaire, 
vervaarlijk uitziende echtpaar dat zich 
juist op mijn plaats had geperst leek door 
het dolle heen omdat ik weigerde dan maar 
met de trap genoegen te nemen. Zelfs van 
de starttoren scheen men mij in de gaten 
te hebben want voortdurend werd er door 
de enorme luidsprekers geroepen dat het 
publiek vooral moest blijven zitten waar 
het zich op dit moment bevond. En nergens 
ook maar één baankommissarls of politie- 
agent. Ik moet eenieder die ooit Zandvoort 
wil gaan bezoeken dan ook aanraden te 
doen als alle anderen; gewoon over het hek 
klimmen en dan de beste plaatsen bezetten 
want er heerst een totale rechteloosheid 
rond het circuit'. 

Tot zover auteur Heeresma. Toch 
wordt het Grand-Prix-gebeuren een uitste- 
kende rekiame voor Zandvoort genoemd. familieberichten Tot onze grote droefheid is op 3 
augustus geheel onverwacht van ons 
heengegaan onze zorgzame moeder 
en lieve oma 

HILLEGONDA HENDRIKA 
VERBRUGGE 

weduwe van 
Pieter Jacobus van Ree 
op de leeftijd van 73 jaar. 

Wirral (Eng.): 
Th. van Ree 
J. van Ree-Fisher 

Zandvoort: 

Ch. M. H. van den Nulft- 

van Ree 
G. van den Nulft 

Noord-Scharwoude: 
P. J. van Ree 
C. J. van Ree-Hofman 
en kinderen 

Zandvoort, 7 augustus 1973 
Cornelis Slegersstraat 3 

De teraardebestelling heeft heden 
plaatsgevonden op de algemene be- 
graafplaats te Zandvoort. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 
3043, 3044 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 
2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent ■ Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. * VAKANTIE 
IN DE BIBLIOTHEEK 

Door een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden vallen de vakanties 
van onze medewerksters dit jaar ge- 
deeltelijk gelijktijdig. 
In verband hiermee zal de Bibliotheek 
gedurende twee weken beperkt ge- 
opend zijn en wel: 

Voor VOLWASSENEN van 13—25 
augustus alléén op maandag-, 
woensdag- en vrijdagavond van 
7 — 9 uur. 

De JEUGD-uitleenuren zullen in deze 
periode normaal doorgaan! Sommige mensen ruiken 
een brand . . . 
Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 

Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. EBnduouTrae Iraeranr 'strohalm' voerde aktie 
aan het strand van zandvoort jCJri Een werkgroep van de milieubeweging 
'Aktie Strohalm' maakt onder het motto 
'Laten wij van de Noordzee geen moordzee 
maken' van 30 juli tot 11 augustus een 
strandtocht van Den Helder naar Middel- 
burg. Eind vorige week arriveerde de groep 
In Zandvoort en deelde onder de aan het 
strand verblijvende dagjesmensen en bad- 
gasten pamfletten uit, waarin het proces 
van de vervuiling van de zee wordt be- 
schreven. De strandbezoekers werd onder ogen 
gebracht dat de grote rivieren jaar in jaar 
uit enorme "hoeveelheden vuil afvoeren 
naar de Noordzee. Een paar jaar geleden 
werd nog verondersteld dat het veront- 
reinigde rivierwater wel sterk zou verdun- 
nen als het in zee terecht kwam. Maar het 
is gebleken dat dit vuile water zich slecht 
laat vermengen met zeewater, zodat de 
vervuiling in onze kustwateren achterblijft 
en via de stroom naar het noorden wordt 
verplaatst. Het is dan ook vrijwel zeker, 
vervolgt het pamflet, dat het sterk terug- 
lopen van de grote stern- en zeehonden- 
kolonie op de Wadden' te wijten is aan resp. 
bestrijdingsmiddelen en kwikverbindingen 
afkomstig uit het Waterweggebied. 

Diverse onderzoekingen hebben al 
aangetoond, dat het zwemmen in zee niet 
meer zonder risiko's is voor de volks- 
gezondheid, ondanks dat dit ontkend wordt 
door de officiële instanties. 

De drinkwaterleidingbedrijven hebben 
onlangs verklaard, dat het over vijf jaar niet 
meer mogelijk is, om uit rivierwater goed 
drinkwater te maken, als de vervuiling van 
het oppervlaktewater (dus de grote 
rivieren en andere wateren) zo doorgaat. 

Het is dan ook zonder meer nood- zakelijk en de hoogste tijd, dat de vervuiling 
van de Rijn, Maas, Waal enz. wordt tegen- 
gegaan. 

Volgens het pamflet trachten overheid 
en bedrijfsleven regelmatig de schuld van 
deze vervuiling af te schuiven op de be- 
volking en de bevolkingsgroei. Maar het 
blijkt, dat de bevolkingsgroei nauwelijks 
iets te maken heeft met de produktiegroei 
en de toenemende vervuiling; de bevolking 
fungeert eigenlijk als een soort doorgeefluik 
voor de produkten van de industrie, die 
dan het miljeu vervuilen. 

Het bedrijfsleven ,en de overheid zijn 
echter sterk verbonden met het huidig 
ekonomies systeem. Het is dan ook niet 
te verwachten, dat in hun duur ge- 
illustreerde folders en miljeurapporten ook 
maar enigszins de diepere oorzaken van 
het leefmilieu genoemd staan, aldus het 
pamflet. 

Uit landelijke enquêtes blijkt, dat het 
grote publiek beseft, dat goede informatie 
over het milieuprobleem nog steeds ont- 
breekt, 'Aktie Strohalm' ziet het als haar 
belangrijkste taak, om de mensen wat 
objektiever voor te lichten. 

Wanneer deze aktie slaagt, en daar 
twijfelen de deelnemers na 7 dagen aktie 
niet meer aan, wordt volgend jaar een 
tocht door een ander rekreatiegebied van 
ons land gemaakt. De voortzetting van dit 
soort akties hangt echter af van de beschik- 
bare'geldmiddelen. Niettegenstaande de 
eenvoudige opzet van de strandaktie en de 
kosteloze inbreng van de deelnemers 
bedragen de kosten toch nog ongeveer 
duizend gulden inklusief de 20.000 pam- 
fletten in de nederlandse en duitse taal. 
Wie een steentje wil bijdragen kan terecht 
op giro 35 59 25 t.n.v. W. M. Hoogendijk, 
Maarsbergen, met vermelding van rekreatie- 
aktie Strohalm. In de wereldwinkel, aan de 
Kostverlorenstraat 34, is informatiemateriaal 
van 'Aktie Strohalm' aanwezig. noordzee werd eens 
door mensen bewoond Halverwege Katwijk en het engelse 
Lowestoft, prakties midden tussen Neder- 
land en Engeland, hebben vissers uit 
Katwijk, Goederede, Scheveningen en Umul- 
den bewezen dat het gebied van de 
Noordzee eens bewoond Is geweest. Op een 
bepaalde plaats bij de zogenaamde Bruine 
Bank visten ze grote hoeveelheden botten 
op, die afkomstig zijn van préhistoriese 
dieren. Maar wat belangrijker is: tussen al 
deze botten zijn er, die door mensenhanden 
eens zijn bewerkt tot soms prachtige 
bijlen. 

Toen eenmaal'deze voor de wetenschap 
zo belangrijke vondsten bekend werden, 
hebben geologen en historici afspraken met 
de vissers gemaakt. Deze houden in, dat 
de sleepnetvissers de in de netten aanwe- 
zige botten verzamelen, in kistjes doen en 
in Umuiden aanvoeren. Daar worden ze 
zi'n drie maanden bewaard en dan opge- 
haald door drs. G. Kortenhout. De vissers 
kijrgen dan enkele tientjes voor zo'n kistje 
botten. Zit er een door mensenhanden 
van bot gemaakt werktuig in, dan wordt 
dat ekstra betaald. De gewone botten 
gaan naar het Museum voor Geologie en 
de bewerkte stukken naar het Rijksmuseum 
van oudheden in Leiden, waar drs. L. P. 
Louwe Kooijmans er zich over ontfermt. 

Per drie maanden worden zo'n 20 
kistjes met botten aangevoerd. Op zichzelf 
is dit alles voor de leek beslist geen spek- 
takulaire zaak. Het wordt echter belangrijk 
als de wetenschap op een bepaald moment 
tot de slotsom komt, dat de huidige 
Noordzee eens bewoond is geweest. Bo- 
vendien krijgt men door deze bottenaanvoer 
nu een beeld van de fauna van het eens 
bewoonde gebied. 'Op de bodem van de 
Noordzee ligt Nederlands oudste geschiede- 
nis', meent drs. Louwe Kooijmans. 

De plaats — De Bruine Bank — waar 
de botten in de netten komen is voor 
onze geologen een bijzondere plaats. Vooral 
in de wintermaanden vissen de sleepnet- 
vissers in een daar lopende geul, die zo'n 
50 m die is. Het water blijft in deze geul 
langer warm dan in de rest van de Noord- 
zee. Rondom deze geul ligt 20 m onder 
water een plateau veen, die door de stroom 
langzaam afkalft in de geul. Dit materiaal 
nu halen de vissers op in hun netten. De 
duizenden dierlijke botten liggen in het 
veenpakket en komen langzaam in de geul 
terecht. Drs. Louwe Kooijmans: 'Het is 
duidelijk, dat in ieder geval de werktuigen 
afkomstig zijn van bijvoorbeeld een kamp- 
plaats. U moet niet vergeten de bevolking 
die deze werktuigen van dierlijke botten 
maakte, leefde van de jacht; leidde dus 
een zwervend bestaan. Zo'n kampplaats 
is beslist niet groter geweest dan enkele 
tientallen vierkante meters'. De grootste 
moeilijkheid is nu om de juiste plaats van 
zo'n kampplek vast te stellen, omdat de 
vissers enkele tientallen kilometers hun 
netten door de geul heen trekken. Er wordt 
met de gedachte gespeeld om duikers eens 
de bodem te laten onderzoeken. Hierover 
is al eens een kontakt geweest met de 
duikersvereniging Baracuda in Den Haag, 
maar vastomlijnde plannen voor zo'n onder- 
zoek zijn er nog niet. 

In ieder geval heeft men zeer veel 
medewerking van het Rijksinstituut voor het 
Vsserijonderzoek gekregen. In december 
1966 kwam de eerste vondst uit de netten 
in handen van de wetenschapsmensen. Men 
kon er weinig van zeggen. 

Dat duurde tot december 1968. Toen 
kwam een prachtige benen spitsbijl (de 
Duitsers zeggen een Spitzhacke) aan wal. 
Toen was het hek van de dam. Hier was 
het eerste bewijs, dat de Noordzeebodem 
eens bewoond is geweest. Later kwamen 
nog meer bijlresten naar de wal. 

Na een diepgaande studie kwam men 
tot de konklusie, dat de Noordzeebodem 
mensen van de zogenaamde Maglemose- 
kultuur hebben gewoond, zo genoemd naar 
een dorpje in Denemarken, waar dezelfde 
vondsten zijn gedaan. Op het nederlandse 
vasteland had men inmiddels ook iets van deze kuituur gevonden: een pijlpunt in de 
omgeving van Emmen. Ook was zo'n vondst 
bekend uit Norfolk in Engeland. De huidige 
vondsten op de Noordzeebodem zijn dus 
een duidelijke kontaktvondst, d.w.z. er is 
een verbinding tussen de vindplaatsen in 
Engeland en Denemarken. De Bruine Bank 
ligt net op de rand van het zogenaamde 
Nederlands Continentaal Plat. 

Ruim 95 percent van de botten dateren 
uit het hartje van de ijstijd dus zo'n 20.000 
tot 30.000 jaar voor het begin van onze 
jaartelling. Deze botten zijn afkomstig van 
de mammoet, de wolharige neushoorn en 
de steppewisent. Het gaat nu echter om 
het kleinste percentage botten. Deze da- 
teren uit de tijd, dat de ijskap ging smelten, 
dus zo'n 8000 tot 9000 jaar voor Christus. 
De botten uit deze periode zijn afkomstig 
van de oeros, het edelhert en het wilde 
zwijn. Een duidelijk andere dierenbevolking. 
Van deze laatste kategorie botten en voor- 
namelijk van de van de oeros, zijn de nu 
gevonden benen werktuigen gemaakt. 

Aanvankelijk stond men voor het pro- 
bleem, dat de botten van de oeros en die 
van de steppewisent prakties gelijk waren 
en nauwelijks van elkaar te onderscheiden. 
Door vergelijkingen kwam men er achter, 
dat de werktuigen gemaakt waren van 
botten van de oeros. 

Deze dieren schijnen te hebben geleefd 
op de zeer grote veenstrook, die voor onze 
kust in noordelijke richting loopt naar 
Denemarken. % 

Tot nog toe heeft men zuidelijk van de 
Bruine Bank geen vondsten gedaan, wat 
zou kunnen inhouden dat onze Rijn eenmaal 
rechtstreeks in verbinding heeft gestaan 
met de engelse Theems. 

Tot nog toe was voor het Noordzee- 
gebied geen menselijke bewoning aange- 
toond. Dank zij echter onze Noordzeevissers 
heeft de wetenschap nu konkrete bewijzen 
in handen. 

Of we overblijfselen van de toen 
levende mens op ons vasteland en met name 
in onze kuststrook kunnen aantreffen, is tot 
nog toe een open vraag. Als er inderdaad 
dergelijke overblijfselen liggen, bevinden 
ze zich op enkele tientallen meters diep. 

De wetenschap is nu afhankelijk van 
de oplettendheid en nauwgezetheid van 
Katwijkers, Scheveningers en de vissers van 
Goeree en Umuiden. geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen II en 12 

telefoon: 2135 rekreade 

het vakantieprojekt voor kinderen van inwoners en zomergasten gaat zijn aktivi- 

teiten op vrijdag 10 augustus a.s. besluiten met een groots opgezette 'Santekraam' op 
het Gasthuisplein. Een belangrijk onderdeel van het festijn is de aanwezigheid van een 
echte tijdmasjien', uitvinding van prof. K. Dompok en prof. Rosmolvitilvo. De tijd- 
masjien is zodanig gekonstrueerd door de twee geniale geleerden dat hij zowel in de 
tijd terug kan keren als een tocht naar de toekomst maken. Met deze tijdmasjien zal 
ook Rekreade 1973 vertrekken. Natuurllijk naar de toekomst, want in de zomer van 
1974 komt men weer naar Zandvoort. 

Het slotfeest van Rekreade begint om 10 uur en zal eindigen omstreeks 13 uur. 
In de kraampjes van 'Santekraam' kunnen de jongens en meisjes boetseren, gipstegels 
en afdrukjes maken, verschillende sieraden maken, hippe hoeden en petten boetiek, 
finger painting, ansichtkaarten maken, dorpje bouwen, weven, maskers maken, steen- 
bewerken en nog veel meer. 

En samen kunnen zij meedoen aan: wurm-, klim-, klauter wedstrijd, grappen en grollen, 

vlooientheater, koe melken, volksdansen, modeshow, songfestival, 

Dit alles zal door onze eigen televisieploeg de ether in worden gezonden. 

Voor de kleuters is er een zandbak en andere aan hun leeftijd aangepaste zaken, terwijl 

de ouders op het terrasje een oogje in het zeil kunnen houden. 

De toegangsprijs bedraagt één gulden. 

De kinderen uit Noord worden om half tien 's morgens bij de Woelwaters opgehaald en 
om ongeveer half twee teruggebracht. KUIK 
TEXTIEL 

<§rote 36-ocAt 30-32 

MEUBELEN 

raaaage 13-15 

't INTERIEUR 
Stationsplein 13-15 RUIMT OP 

van 19\ juli t.e.m. 9 auguótuó VIS-, WIJN- DELICATESSEN HAL 

Haltestraat 49 — Telefoon 2261 
Tel. 2824 (alleen voor reservering) 

Heden voorradig: 

Verse kikkerbilletjes 
Pizza de Ia Maison 
Escargots de Bourgogne 
ZANDVOORTSE ZWEM- EN POLOCLUB 

„Öe ieesckuwneiS'* 

Wij verwachten dat de geboorte van onze nieuwe 
zwemvereniging, de 24e aug. a.s. te 20.00 uur in 
het Gemeenschapshuis, Schoolplein 1, officieel zal 
plaats vinden. 

Indien u getuige zult willen zijn van deze blijde 
gebeurtenis, dan bent u van harte welkom. 
Maak ons zwemwereldje gelukkig, door u of uw 
kinderen op te geven als lid. Donateur mag na- 
tuurlijk ook. 
Onze onderstaande vrienden schrijven u gaarne in: 

Mevr. S. v. d. Berg-Dorreboom, v. Galenstraat 46, 
tel. 5357. 

Mevr. A. Smid-Schouten, Vinkenstr. 46, tel. 2484. 
Mevr. A. de Goede, Keesomstraat 219. 
De heer E. G. Karst, Sophiaweg 5, tel. 2625. 
De heer L. E. Haagen, Swaluëstraat 15, tel. 2198. PROFITEER NU! 

DE LAATSTE WEEK BIJ 

Sportshop Leo Steegman 

KINDERPANTALONS ƒ13,— 

KINDER T-SHIRTS 2 voor ƒ10,— 

KINDER ZWEMBROEKEN ,..._. ƒ 9,95 

HEREN ZWEMBROEKEN v.a. ƒ 7,50 

BIKINI'S EN DAMESPANTALONS (Sturka) 
met 25"/o KORTING 

JEANS EN JACKETS met 10% KORTING De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

Te koop aangeb. STRAND- 
WAGEN met houten wielen. 
In goede staat, ƒ 65. — . Te 
bevr. Kerkstr. 8, tel. 3822. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

FIAT 850 '68, wit, keurige 
betrouwbare auto, motor 
pittig en zuinig. Altijd bin- 
nen gestaan, 57000 km ge- 
lopen. Prijs f 1175. — . Tel. 
2921. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

Te koop aangeb. MAROKK. 
TAPIJT 2x3 m, zo goed als 
nieuw. Dr. C. A. Gerkestr. 
163. Tel. 4979. 

* fietseri 
éeeftu 
denatuur 
terug... 

Er is nog frisse lucht, erzijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek erfljnopde fiets op uitl 

1 n V '? I 
RESTAURANT 

la roïnc 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 22 53 

-Gen óleerool ^uótpuntü! 
en prijzen die aangenaam verrassen. Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 —■»—■ ii^ AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL. 023-310126 73e jaargang no. 59 — Verschijnt dinsdags en vrijdags 


VRIJDAG 10 AUGUSTUS 1973 
Eanduüürb nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 

redaktie en administratie: postbus 151 / zandvoort /willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) Iosseeksemplaren:f 0, 25 /advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 2911087/ bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3. GO. 221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant afgevaardigde joustra biedt kollega's 
een bosplan aan Onlangs hebben wij de lezers 
In de rubriek 'Nieuws kort en klein' 
bericht dat het vvd-raadslid M. P. F. 
Joustra voor eigen rekening het Ingenieurs- 
bureau 'Oranjewoud' een nota heeft laten 
opstellen en uitbrengen over de mogelijk- 
heden om het noordoostelijk deel van het 
gemeentelijk duingebied met bomen, 
struiken, etc. te beplanten. 

Het gaat om de groenvoorziening van 
in totaal 76.5 ha, verdeeld over een viertal 
duinsektoren, t.w. een strook grond gelegen 
ten noorden en ten oosten van het in aan- 
bouw zijnde sportfondsenbad aan de Van 
Lennepweg, een gebied rond het vijverpark, 
de duinengordel ten oosten van het circuit 
en de duinen achter de Keesomstraat. 
Raadslid Joustra, liet mogelijkheden 
voor duinbepanting onderzoeken 

Het bureau 'Oranjewoud', dat gespe- 
cialiseerd is op het gebied van beplanting 
van rekreatie- en natuurprojekten en o.a. 
opdrachten voor Staatsbosbeheer in uitvoe- 
ring heeft, stelt in zijn nota vast, dat de 
bestaande beplanting wordt aangetast en 
sterk afneemt onder de negatieve invloed 
van de krachtge wind en het zoutgehalte, 
van de bodem. Verder lijdt het betreffende 
duingebied schade tengevolge van de 
dennescheerder en het intensieve gebruik. 
'Oranjewoud' konkludeert dat de ongun- 
stige bodemgesteldheid en de klimatolo- 
giese omstandigheden een ekonomiese be- 
bossing in de weg staan en dat bij de 
beplanting het aksent veel meer moet lig- 
gen op het behoud van de duinen en de 
bestrijding van de winderosie. Daarnaast 
zou men bij de groenvoorziening moeten 
streven naar een grotere variatie van het 
duinlandschap door open en gesloten 
gedeelten. Verder zou de beplanting moeten 
dienen voor de rekreatie en als beschutting 
tegen de wind voor de achterliggende 
woonbebouwing. 

Volgens de nota is de houtsoortkeuze 
bij het aanbrengen van opgaande beplan- 
ting in de duinen beperkt vanwege de vaak 
ekstreme omstandigheden. 

Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt 
van die soorten en struiken, die van nature 
in de betrokken omgeving kunnen aarden; 
inheemse loofhoutsoorten komen hiervoor 
in aanmerking. 

In het verleden zijn in het duingebied 
ook enkele niet-inheemse naaldhoutsoorten 
aangeplant. 

Het dichtst bij de kust, waar de 
invloed van de wind en zout het grootst is, 
zal duindoorn, vlier en kruipwilg worden 
aangeplant. In de beschutte zone achter 
dit windscherm komen meer soorten voor 
aanplant in aanmerking: meidoorn, liguster, 
wilde roos. Wat verder van de kust zijn 
ook mogelijkheden voor gewone esdoorn, 
ruwe berk, zuurbes, abeel, iep, eik en 
gelderse roos aanwezig, aldus het bureau. 

Bij het aanbrengen van opgaande 
beplanting in de duinen verdient grond- 
bewerking tot ± 40 cm diepte aanbeveling. 
Deze grondbewerking is vooral bij deze 
vrijwel struktuurloze gronden, waarin zich 
nog geen bodemprofiel heeft ontwikkeld, 
van groot belang voor het aanslaan van het 
plantmateriaal. Het onderbrengen van zelfs 
geringe hoeveelheden humus of kompost 
bevordert later de groei van de planten. 

, Op zeer droge gronden zal men echter 
met de grondbewerking voorzichtig moeten Autohuur van ouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f24,- p.d. • V 

inclusief 100 km + Verzekering 
Tel. 4580 l zijn i.v.m. het gevaar voor verstuiving. 
Het verdient aanbeveling de grondbewer- 
king hier te beperken tot het graven van 
plantgaten, aldus het rapport. 

In de jonge fase kan een sterke groei 
van onkruid een ongewenste konkurrentie 
t.a.v. vocht opleveren. 

Wanneer de begroeiing zich gesloten 
heeft vormt de onkruidgroei geen bezwaar 
meer en is juist van belang voor de totale 
levensgemeenschap. 

Schade aan de jonge beplanting ten- 
gevolge van konijnenvraat moet zoveel 
mogelijk worden tegengegaan. Ook de 
bezoeker/rekreant zal zodanig geleid moe- 
ten worden dat de beplanting alle kans 
krijgt zich snel te ontwikkelen. Dit kan 
inhouden dat bepaalde terreingedeelten 
tijdelijk voor het publiek gesloten zullen 
zijn. 

Het duingebied bij Zandvoort, vervolgt 
de nota, heeft een multifunktioneel karak- 
ter, dat in de toekomst nog versterkt zal 
worden. Een plan voor duinbebossing zal 
daarom niet los gezien kunnen worden van 
de andere funkties als rekreatie natuur- 
bescherming, landschapsverzorging enz. 

Om tot een verantwoord plan te komen, 
zal daarom het verzamelen van nadere 
informaties over de plaatselijke situatie 
noodzakelijk zijn. Aan de hand van deze 
gegevens zal in overleg met de gemeente 
en overige betrokken instanties een voor 
het gehele gebied geldend totaalplan opge- 
zet moeten worden, waarin de intensiteit 
en vorm van toekomstig gebruik en de 
ontsluiting is aangeduid (funktionele 
zonering) en waarin tevens een beeld 
gegeven is van de toekomstige landschaps- 
struktuur (landschappelijke zonering). 

Op basis van het totaalplan kunnen, 
afhankelijk van de financieringsmogelijk- 
heden, verschillende fasen uitvoeringsgereed 
gemaakt worden. Deze fasen kunnen zowel 
betrekking hebben op een facet (bijvoor- 
beeld beplanting, ontsluiting) als op de 
totale inrichting van een bepaald gedeelte 
van het gebied. 

Over de kosten die met de uitvoering 
van het gehele projekt gemoeid zijn kan 
het ingenieursbureau op dit moment nog 
geen enkele raming geven. Maar op grond 
van ervaring in andere gebieden kan men 
wel een opgave verstrekken voor het aan- 
brengen van één hektare beplanting. 
Wanneer bij de bebossing de bestaande 
vegetatie zo min mogelijk wordt aangetast, 
dan bedragen de kosten van één hektare, 
(eksklusief btw en plankosten) ƒ23.541,-, 
bij een totaal nieuwe beplanting de kosten 
ƒ21.476,—. 

'Oranjewoud' wijst daarbij op de 
mogelijkheid van Staatsbosbeheer subsidie 
te vragen. 

De heer Joustra, die vorig jaar no- 
vember in de raad aankondigde door des- 
kundigen een onderzoek naar de mogelijk- 
heid van bebossing te laten instellen, heeft 
de nota van het bureau 'Oranjewoud' 
inmiddels aan de zandvoortse volksvertegen- 
woordiging ter diskussie aangeboden. LESPROGRAMMA 

'OEFENING STAALT SPIEREN' 

Gelijk met het begin van het nieuwe 
schooljaar start 'Oefening StaaJt Spieren' 
met de aktiviteiten voor het seizoen '73-'74 
op maandag 13 augustus a.s. Ook nu weer 
biedt OSS een pakket van mogelijkheden 
aan op het gebied van de turn- en gym- 
nastiekbeoefening. Zo wordt er naast het 
turnonderricht les gegeven in moderne 
bewegings-, ekspressie- en konditietechnie- 
ken zoals b.v. de ritmiese gymnastiek op 
basis van jazz en beat. Het lesrooster voor 
de komende maanden ziet er als volgt uit: 

Oranje Nassau school (Wilhelmina- 
school) ingang Lijsterstraat: 

Maandag: jongens 7 t/m 10 jaar van 
6.30 — 7.30 uur; jongens 11 t/m 15 jaar 
van 7.30 — 8.30 uur; heren van 8.30 — 9.30 
uur. 

Dinsdag: meisjes 7 t/m 9 jaar van 
6.30 — 7.30 uur; meisjes 12 jaar en ouder 
van 7.30 — 8.30 uur; dames (blijft fit) van 
8.30 — 9.30 uur. 

Donderdag: kleuter jongens en meisjes 
van 4.30 — 5.30 uur; meisjes 7 t/m 9 jaar 
van 6.30 — 7.30 uur; meisjes 10 t/m 11 
jaar van 7.30 — 8.30 uur; dames van 
8.30 — 9.30 uur. 

W. Gertenbachschool (Zandvoortse- 
laan): 

Woensdag moderne ritmiese gymna- 
stiek met ingang van 20-8-73: meisjes 
7 t/m 10 jaar van 6.30 — 7.30 uur; meisjes 
10 t/m 15 jaar van 7.30 — 8.30 uur; dames 
van 8.30 — 9.30 uur. 

Hannie Schaftschool (ingang C. Sle- 
gersstraat): 

Donderdag: peuters t/m 5 jaar van 
3.30 — 4.30 uur; vrijdag dames (blijf fit) 
van 9.30 — 10.30 uur ('s-morgens). 

Keurturnen: woensdag in W. Gerten- 
bachschool; vrijdag en zaterdag: Oranje 
Nassau school (Wilhelminaschool). 
3 — 9 augustus 1973 

Geboren: Egbert Hendrik Frans David, 
z.v. E. J. H. E. Rebergen en J. P. P. van de 
Poli. 

Overleden: Matthijs Adrianus Stufkens, 
oud 81 jaar, gehuwd geweest met C. W. 
Weijnman; Hillegonda Hendrika Verbrugge, 
oud 73 jaar, gehuwd geweest met P. J. 
van Ree; Gerrit Kok, oud 77 jaar, gehuwd 
met J. C. Roelfs. 

Ondertrouwd: Nicolaas Maria Broer- 
tjes en Wilhelmina Gusta Hendrika Maria 
Draijer; Henk Heidebrink en Wilhelmina 
Maria Bakker; Willem Schutte en Johanna 
Marie Bos. 

Gehuwd: Wilhelmus Henricus Maria 
Kauffman en Maria Margartha van Doorn; 
Carel Joseph van den Beid en Sophia 
Hendrika Zuethoff. 

Geboren buiten de gemeente: Daniël 
Franciscus, z.v. F. J. Herwegh en W. J. M. 
Versteege; Granya, d.v. B. H. R. Bartho- 
lomeus en M. Botschuijver; Gillis, z.v. P. C. 
M. Kok en I. L. Sandbergen; Willemijn 
Katharine, d.v. A. N. J. Gielen en M. A. M. 
Verburght. Zandmo-ïU fadtoeU Beste mensen, er is nu onderhand wel 
sprake van een beetje vreemde zomer, 
hoor! Ik wil niet zeggen dat ik 'm slecht 
vind, integendeel, maar met vreemd bedoel 
ik eigenlijk, dat je niet goed weet waar 
je aan toe bent! En nou geloof ik dat de 
mensen in De Bilt, u weet wel: de weer- 
makers of liever: de weerprofeten, er ook 
geen raad mee weten. Voor 't afgelopen 
weekeinde waren de berichten niet daverend 
optimisties en dan zie je dat alles wel 
meevalt. Maar de mensen van buiten blijven 
dan weg, omdat ze denken dat 't toch 
niks gedaan is. Maar ik ben toch tevreden 
zoals het op het moment gaat en voor de 
rest ben ik geneigd de deskundigen te ge- 
loven, die nog een paar fraaie weken in 
het vooruitzicht stellen. Als ze 't nou weer 
mis hebben, hebben 'wij' pech gehadl 
'Hun' pech ligt iets anders, want ze worden 
dan misschien niet meer voor heel deskun- 
dig aangezien. 

Een rustig weekeinde dus, met geen 
uitschieters. 

Vanmiddag wat trammelant gehad met 
een paar jochies uit de een of andere 
nederzetting in de omgeving van Zandvoort. 
(Kampement zou je 't kunnen noemen). 
Ze zaten in de tent aan een pilsje. Niet 
erg, want ik houd het meestal wel in de 
gaten als ik die jonge brakken bier zie 
drinken. Dan takseer ik ze op ten hoogste 
drie pilsjes en dan is 't over, vooral als ze 
dan vervelend gaan worden. Nou, met deze 
kotertjes was dat het geval. Na hun tweede 
gerstenat werden ze overmoedig en ze 
zetten hun transistor knoerhard aan. Nou 
had ik al een keer of zes (binnen een uur) 
een stomvervelend liedje gehoord van een 
of andere kluns met een afgrijselijke 
voor rondleidingen in herv. kerk 
bestond veel belangstelling Woensdagavond j.l. had de laatste 
rondleiding in de hervormde kerk plaats, 
dat wil zeggen de laatste in dit seizoen, 
want ongetwijfeld zal ook In de zomer van 
1974 gelegenheid worden geboden de kerk, 
die bij nadere beschouwing een schat aan 
historiese waarden bevat, te bezichtigen. 

Want wie van de 2100 bezoekers, aan 
wie de heer Michiel Jansen de afgelopen 
maanden mocht vertellen over het oude 
kerkgebouw, wist vóór de rondleiding iets 
af van de uit 1618 daterende kerk? Wie 
wist dat de bijbel, nog helemaal gaaf en 
kompleet, stamt uit 1663 en het koperen 
doopvont uit 1655? En wie had ooit kun- 
nen vermoeden dat de kerk nog katholiek 
was en dat het uurwerk uit 1916 het nog 
steeds doet en dat, wanneer de klok stil 
staat dit heel gewoon komt omdat hij niet 
werd opgewonden? En dat het raampje in 
de toren niet gemaakt werd om de vlag 
uit te steken maar ten dienste stond van de 
koster? 

Wanneer in Zandvoort over de koster 
wordt gesproken dan gaan de gedachten 
onwillekeurig terug naar de in 1835 gebo- 
ren Jan Snijer, lange Jan, die van de 85 
jaren dat hij mocht leven er dertig be- 
steedde in dienst van de hervormde * 
gemeente, en die vanuit het torenraampje 
een goed uitzicht op de begraafplaats had 
en dus precies wist wanneer hij bij een 
teraardebestelling de klok moest luiden. 
En dan het prachtige Avondmaalzilver, het 
oudste nog in gebruik zijnde. Het verhaal 
over de spektakulaire redding van de 28 
schepelingen van het ss. 'Alba' dat voor 
onze kust verging en waarvan de mast een 
paar dagen na de stranding gezien werd 
door de heer Frans Koper, die haar na een 
moeilijke tocht wist te bemachtigen en aan 
de heivormde kerk schonk, waarna hieruit 
de kolommen zijn gezaagd waarop de 
orgelgalerij thans rust. 

Natuurlijk is het niet mogelijk om in 
een kort verslag op alle interessante bij- 
zonderheden die Michiel Jansen ons ver- 
telde uitgebreid in te gaan, maar toch 
willen we u het feit dat de Ambachtsheer- 
lijkheid Zandvoort in 1722 verkocht werd 
aan de amsterdamse koopman Paulus Loot 
voor ƒ 10.500, — niet onthouden. En dan 
vertellen we er meteen even bij dat de 
heer Loot toen ook maar de duinen kocht 
voor f 4.140, — en het bodeambt voor 
ƒ 300, — . Maar ook dat hij het was die de 
muren van de kerk liet herstellen, die 
nieuwe ramen, nieuwe vloerstenen en een 
nieuwe preekstoel liet maken, daarbij niet 
verzuimend maatregelen te nemen opdat 
zijn naam voor altijd aan de kerk verbon- 
den zou blijven. Hij liet namelijk testamen- eanduoürrSE hüerarir kraakstem, die niks anders wist te jam- 
meren over zoiets als: Wakkadoe... wakka- 
doe... wakkadee en Jans had 'al eens 
schichtig in hun richting gekeken. (Als dat 
gebeurt, heeft ze 't niet best). Enfin, ik kreeg de smoor in en ging maar eens naar 
hun tafeltje met de mededeling: 'Zeg 
jongens, duvel nou 'es op met je waggada, 
waggadoe!' Ze hoorden me niet eens! 
Ze zaten glazig voor zich uit te staren en 
sloegen de maat met hun bierglazen op de 
tafel. Dat trok de aandacht van neef Arie, 
die toevallig langs kwam. Hij keek me 
vragend aan alsof hij me wilde zeggen elk 
ogenblik in te springen als 't nodig was. 
Maar dat was niet nodig hoor! Ik streek 
een van de jongens over z'n haar, net 
tegen de keer in, en zei: 'Hoor je me 
knaap?, inpakken en weg wezen!' Jans riep 
nog: 'Geef ze dan nog maar een glaasje 
prik en een portie beukenootjes!' (Die 
denkt dat onze tent het praathuis is). 

Maar die kereltjes stonden op, terwijl 
er een (beledigd) zei: 'Man, je hebt geen 
verstand van goeie muziek', en ze gingen 
de tent uit, terwijl ik op het terras nog 
hoorde kermen: 'Waggadoe... waggadoe... 
waggadee'. Ik weet niet wat het betekent, 
maar ik vind 't een rot liedje. Jans stak 
een beetje de draak met me: 'Heb je 
netjes gedaan, ouwe jongen!' Nou ja, 't was 
mooi weer en dus liet ik 't maar zo. 

Vandaag waren er een paar lieden op 
het harde strand bezig met dat franse 
balspelletje, ik geloof dat 't 'sjeu de boel' 
heet, maar ik weet niet of ik 't goed 
schrijf, want Fians is niet mijn sterkste 
kant. Dat speelden ze met uitzonderlijk 
grote gekleurde ballen, zag ik. Op een ge- 
geven ogenblik rolde zo'n ding een eindje 
uit de buurt, maar dat hoort bij het spel. 
Een toevallig passerende wandelaar had 
geen enkel begrip voor de spelregels en 
hij schopte de bal terug naar een der deel- 
nemers. Uit z'n gekerm en z'n grijpen naar 
z'n blote voet maakte ik op dat die bal 
verdraaid zwaar moet zijn geweest. Later 
strompelde hij bij ons de tent binnen en 
zei mistroostig: 'Verrek, ik geloof dat 
dat kreng van lood was!' 

Mensen, het wordt een fraai weekeind. 
Ik voel het aan mijn eksterogen. 

STOELEMAN tair vastleggen dat zijn rustplaats tot in 
lengte van dagen in goede staat zou 
moeten worden onderhouden, zoals wijlen 
de heer P. van der Mije K.Czn. ons in zijn 
'Geschiedenis van de Nederlandse Her- 
vormde Kerk te Zandvoort' vertelt. Op de 
grafkapel van de familie Loot, met de 
marmeren omlijsting van de ingang en 
bovenop het in marmer aangebrachte orna- 
ment dat een loods met een dieplood in 
de hand voorstelt, is dan ook zeer indruk- 
wekkend. 

Ook over het orgel vertelde de heer 
Jansen ons belangwekkende feiten, niet 
verheiend en dit ook bij het bespelen van 
het orgel duidelijk makend, dat het heel 
hard aan restauratie toe is. Alleen daarom 
al zijn de 2100 bezoekers, die vaak hun 
dank voor de rondleiding in een bijdrage 
voor het orgelfonds tot uiting brachten, 
van zoveel belang geweest. Kr. M. nieuws kort en klein Naar eerst thans bekend is heeft het 
akoesties ingenieursbureau Melzer & 
Partners bv uit Amstelveen tijdens de 
trainingsdagen welke aan de Grand Prix 
voorafgingen en op de dag van de Grote 
Prijs van Zandvoort op 29 juli j.l. op en 
rond het circuit metingen verricht naar het 
door de formule 1 wagens geproduceerde 
lawaai. De metingen werden o.a. gehouden 
nabij de oosttunnel, de plaats waar de 
geluidwerende muur zal worden gebouwd 
die de bewoners van de nabijgelegen flats 
tegen de lawaaihinder moet beschermen. 

Melzer & Partners heeft meegedeeld 
geen gegevens over de resultaten aan 
derden te kunnen verstrekken zonder voor- 
afgaande schriftelijke toestemming van de 
opdrachtgever. De naam van de opdracht- 
gever werd niet genoemd, maar het onder- 
zoek zou zijn uitgevoerd op verzoek van 
de zandvoortse woningbouwvereniging 
'Eendracht Maakt Macht'. 

De duitse predikant dr. dr. W. A. 
Schulze, die zondagmorgen in de herv. kerk 
aan het Kerkplein de diensten t.b.v. de 
duitse vakantiegangers leidt, verzorgt op de 
dinsdagen 14, 21 en 28 augustus lezingen 
met dia's in het jeugdhuis achter het kerk- 
gebouw. Het onderwerp voor de causerie 
van a.s. dinsdag is 'Het land aan de Ober 
Rhein'. De toegang tot de bijeenkomsten, 
welke om 20 uur beginnen en ongeveer 
zestig minuten duren, is kosteloos. 

De zandvoortse popgroep Crypto, 
die zich tot voor kort nog niet rijp voelde 
voor het maken van grammofoonplaten, 
heeft afgelopen vrijdag in de EMI-studio te 
Heemstede een eerste singeltje laten 
opnemen. De plaat zal eind augustus op 
de markt verschijnen met op de a-kant 
het nummer Labyrinth en op de b-zijde 
Jazztime. In september zal waarschijnlijk 
een tweede singel uitkomen, gevolgd door 
een Ip-debuut met nieuwe en nog niet life 
uitgevoerde komposities van de groep. 
Verder staan een nieuwe serie zaalkon- 
serten en een optreden voor radio en tv 
op het programma. 

Na het zomerreces komt de zand- 
voortse gemeenteraad weer bijeen en wel 
op dinsdag 28 augustus a.s. in het raadhuis. 
Binnenkort zal de agenda voor deze ver- 
gadering worden bekend gemaakt. 

Twee uit Frankrijk afkomstige studen- 
ten werden deze week door de bemanning 
van een patrouillewagen van de politie 
betrapt op het moment dat zij uit een 
nabij 'De Branding' geparkeerde duitse auto 
goederen probeerden te stelen. Tegenover 
de politiemannen verklaarden zij met de 
opbrengst van de gestolen goederen de 
terugreis naar het land van herkomst te 
willen betalen. Het tweetal werd voor een 
nader verhoor overgebracht naar het bureau 
aan de Hogeweg. 

De NAV organiseert a.s. zondag op de 
racebaan een 4-uursrace voor de kategorie 
toerwagen 2. De wedstrijd telt mee voor 
het kampioenschap van Europa. voor 

FIETSEN 

: -' en 

BROMMERS VERSTEEGE HRLTE5TB.I8 * TEL:<M93 - ZRND VOORT iamiiieftèriclitéii Dankbetuiging 

Voor uw belangstelling en medeleven be- 
toond bij het heengaan van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 

ADRIANA VAN POEKE-DE RUIJTE 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 
Peter van Poeke 
Zandvoort, augustus 1973 
Swaluèstraat 29 off iciele berichten Bekendmaking 
Ophalen van grof vuil 

De directeur van de dienst van publieke 
werken maakt bekend dat op woensdag 5 
september a.s., geen grof vuil (oud meubi- 
lair etc.) zal worden opgehaald in verband 
met de viering van de nationale feestdag 
ter gelegenheid van het zilveren regerings- 
jubileum van H.M. de Koningin. Op die dag 
zal ook het vuillaadstation aan de Van 
Lennepweg gesloten zijn. 
De eerstvolgende maal dat dit grove vuil 
weer zal worden opgehaald is derhalve op 
woensdag, 3 oktober a.s. (eerste woens- 
dag van de maand). 

N. Wertheim, 
adj. directeur Klein en groot 

eten v. d. Werff 's brood 

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 
DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 
Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 11 en zondag 12 augustus: 

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57, 
telefoon 4294. kerkdiensten HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 12 augustus: 

9.15 uur: Pfarrer dr. W. A. Schulze, 
llvesheim. 

10.30 uur: drs. J. W. Beks. 

GEREF. KERK 

Zondag 12 augustus: 

10 uur: ds. J. de Waard. 
19 uur: ds. J. de Waard. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 12 augustus: 

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema 
d.g. Haarlem. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. 

SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame - Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent • Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. nieuws kort 
en klein De om techniese redenen uitgestelde 
overzichtstentoonstelling van de historiese 
ontwikkeling van het weg- en railverkeer 
tussen Zandvoort en het achterland, zal 
plaats vinden in de periode van 18 augustus 
t.e.m. 5 september in het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat. Aan de 
ekspositie, welke wordt gehouden onder 
auspiciën van de gemeentelijke 'Contact- 
commissie culturele belangen', hebben 
zowel gemeentelijke- en provinciale over- 
heidsinstanties als vervoeronderondernemin- 
gen en partikulieren hun medewerking 
verleend door middel van foto's, kaarten, 
dokumenten en op schaal vervaardigde 
modellen van trams en treinen. 

De officiële opening van de tentoon- 
stelling zal op 17 augustus door burge- 
meester A. Nawijn worden verricht. De 
ekspositie is dagelijks voor het publiek 
toegankelijk van 14 uur tot 17 uur en van 
20 uur tot 22 uur. De entree bedraagt ƒ 1,- 
per persoon. 

De voorbereidingen voor de manifesta- 
ties ter gelegenheid van het zilveren rege- 
ringsjubileum van koningin Juliana op 
5 september a.s. bevinden zich in een 
laatste stadium. Volgende week woensdag 
komt het organiserend komité bijeen voor 
de definitieve samenstelling van het pro- 
gramma. 

Van een aantal onderdelen van de 
festiviteiten staat de uitvoering reeds vast, 
zoals een interkerkelijke samenkomst in 
de morgenuren in de herv. kerk aan het 
Kerkplein, waaraan een massale zanghulde 
door de bevolking op het Raadhuisplein 
voorafgaat. Aan deze manifestatie zullen 
de plaatselijke koren vokale en het staf- 
muziekkorps van het Leger des Heils 
instrumentale medewerking verlenen. 

In de middaguren is een allegoriese 
optocht gepland voor leerlingen van de 
zandvoortse scholen en leden van plaat- 
selijke verenigingen en organisaties op 
kultureel-, maatschappelijk- en sportief 
gebied. Voor de avonduren staat de uit- 
voering van een gevarieerd amusements- 
programma op stapel. 

Binnenkort zal een gedetailleerd 
schema van de feestelijkheden worden ge- 
publiceerd. 

Tijdens een- handgemeen in een bar 
aan de Haltestraat tussen de portier van 
het bedrijf en twee jeugdige bezoekers die 
weigerden hun konsumpties te betalen, 
probeerden de knapen de portier met een 
mes aan te vallen. Deze slaagde erin de 
jongens van het lijf te houden en hen 
tenslotte buiten gevecht te stellen. 
De inmiddels gewaarschuwde politie re- 
kende beide vechtersbazen, inwoners van 
Enschede, in en bracht hen over naar het 
politiebureau. BU EsnduoürteE tersnr In het bijna verstreken hoogseizoen 
van de vakanties is een duidelijke toe- 
neming gekonstateerd van het nederlandse 
dagtoerisme. Met name aan de kust was 
ook de ervaring dat de duitse toerist 
steeds meer neigt naar één of zelfs meer 
kort-verblijf-vakanties. 

Als een van de oorzaken voor het 
toegenomen dagtoerisme werd geopperd, 
dat het publiek naast een vliegvakantie 
incidenteel nog wat ekstra's in eigen land 
doet. Bovendien zouden in het afgelopen 
seizoen waarschijnlijk minder Nederlanders 
met hun auto naar het buitenland zijn 
geweest. 

In Zandvoort zei men bij de vvv: 'De 
langere duitse vakanties in deze badplaats 
nemen duidelijk af. Een aantal hotels heeft 
zelfs weinig of geen reserveringen voor 
augustus. Het vakantiepatroon verandert 
opvallend in de richting van korte ver- 
blijven. 

Zowel in Zandvoort als in Schevenin- 
gen werd gezegd, dat de hotellerie zich 
beter moet gaan instellen op dat verschijn- 
sel, omdat vooral in het seizoen nu nog 
vaak buitenlandse toeristen voor een kort 
verblijf worden geweigerd in de hoop op 
boekingen voor langere termijn. Die zijn 
nu juist vaker dan in het verleden uit- 
gebleven. 

Voor de strandbedrijven wordt bij 
een redelijk naseizoen een zonnig eindcijfer 
voorspeld. De stormschade van april en 
twee natte juliweken staan tegenover een 
fraaie junimaand en een warme bouwvak- 
vakantie. edele 
kadoos 

daar hoort óók 
een vakkundig 
advies bij... 

krijgt u kado. .. 
, peter 
bruining 

juwelier/ binnenweg 11 
heemstede/(023) 282271 NIEUWSBERICHT . . . NIEUWSBERICHT . . . NIEUWSBERICHT . . 

Zandvoort op de eerste plaats 

met zijn verrukkelijke T-bones-Rancher-Westernhouse-Bonanza en Clubsteaks. 

voor smullers in Zandvoort en omgeving „een klein kunstje" om te smullen in een 
gezellige oud weense sfeer, met leuke muziek in het „bruine Steakhouse Old Vienna", 

Raadhuisplein 3, t.o. het V.V.V. 

ZANDVOORT: Raadhuisplein 3, t.o. het V.V.V. ■ Telefoon 02507 - 6939. 

Geopend van 17 tot 24 uur. 

AMSTERDAM: Warmoesstraat 36 - Tel. 020-22 59 90. Geopend van 17 tot 24 uur. 

Steakhousen Old Vienna . . . Steakhousen Old Vienna . . . Steakhousen Old Vienna hier staat uw brief Zandvoort, 8 augustus 1973 
Geachte redaktie. 

Op een aantal aspekten van het circuit- 
gebeuren wil ons komité in onderstaand 
schrijven nog ééns ingaan. 

In zijn ingezonden stuk van afgelopen 
vrijdag schrijft de heer Wouters, dat de 
leefbaarheid en de veiligheid van duizen- 
den mensen werden verkwanseld voor ruim 
ƒ 200.000, — , maar de leefbaarheid en de 
veiligheid werden opgeofferd aan een nog 
aanzienlijk lager bedrag dan de genoemde 
twee ton, want van dit bedrag gaat nog af: 

a. de kosten verbonden aan het met- 
selen van de geluidwerende muur, inklusief 
het aan het landschap aangepaste schil- 
derwerk; totaal voor ƒ 75.000, — ; 

b. de kosten verbonden aan ekstra 
diensten verricht door de rijks-, gemeente-, 
en gemeente reserve-politie; 

c. de uren, die onze hoge ambtenaren 
(plus juristen) aan deze zaak besteed 
hebben en nog dagelijks besteden. Deze 
laatste post is een niet mis te verstaan 
bedrag; 

d. de kosten verbonden aan het her- 
stellen door publieke werken van de 
schade, die is aangebracht door het par- 
keren van honderden auto's op plantsoenen, 
grasvelden en groenstroken in onze ge- 
meente. 

Wat er dan nog overblijft aan inkom- 
sten voor de gemeente weten we niet. 
Wat we wel weten is dat de bevolking van 
Zandvoort-noord er een heleboel lawaai- 
overlast, onoplosbare verkeersproblemen 
etc. etc. aan zal overhouden. 

De heer Wouters merkt in zijn ingezon- 
den stuk verder op dat het kennelijk niet 
bij ons gemeentebestuur is opgekomen, dat 
de geluidshinder wetenschappelijk kan 
worden gemeten en de resultaten aan aan- 
vaardbare normen kunnen worden getoetst. 

Naar wij van betrouwbare zijde heb- 
ben vernomen beschikken b en w van 
Zandvoort wel degelijk over wetenschap- 
pelijk gefundeerde gegevens omtrent de 
door formule 1 wagens veroorzaakte ge- 
luidshinder, afkomstig van een door des- 
kundigen verricht onderzoek tijdens de 
Grand Prix te Johannesburg. En om dichter 
bij huis te blijven, tijdens de grote prijs 
te Zandvoort zijn zowel bij de training als 
bij de race metingen gehouden door een 
bureau uit Amstelveen. Dit onderzoek zou 
zijn verricht in opdracht van het bestuur 
van EMM. Wij verwachten dat de uitkom- 
sten van dit onderzoek binnen afzienbare 
tijd in de openbaarheid zullen worden 
gebracht, zodat alle belanghebbenden, en 
dat zijn in de eerste plaats de bewoners 
van Zandvoort-noord, er kennis van kunnen 
nemen. 

Ons komité vraagt zich intussen wel 
af wat er gaat gebeuren indien de resul- 
taten negatief zijn. 

Zal de muur dan toch worden gebouwd 
en het geld van de gemeenschap voor 
niets worden uitgegeven? 

Of zal men op zijn eerder genomen 
besluit terugkomen en de situatie opnieuw 
onder ogen zien? Daar is moed en wijsheid, 
om met de heer Tonbreeker te spreken, 
voor nodig, veel meer moed en nog veel 
meer wijsheid dan men tot op heden in 
deze affaire aan de dag heeft gelegd. 

Een ander en zeker niet minder belang- 
rijk facet is de schade, die aan het duin- 
landschap en het miljeu wordt aangebracht 
tengevolge van de racewedstrijden. Na 
afloop van de Grand Prix van 29 juli j.l. 
bood dit eens zo fraaie natuurgebied een 
troosteloze aanblik, zowel het binnen- als 
het buitenterrein lag bezaaid met stuk- 
geslagen bierflessen, bierblikjes en ander 
achtergelaten verpakkinasmateriaal. 

Toen het terrein nog door de gemeente 
werd beheerd is er wel eens iets aan ge- 
daan door de dienst van publieke werken, 
maar hoe staan de zaken er nu voor? 
Moet de Cenav het terrein thans schoon 
houden en wanneer dit inderdaad het geval geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen ff en 12 

telefoon: 2135 is, wie oefent dan kontrole uit op de na- 
leving? De twee door de gemeente aan- 
gestelde miljeukontroleurs? Hoe het ook 
zij, de toestand van het circuitgebied is 
zienderogen aan het verslechteren. Een 
kwalijke ontwikkeling. 

Kwalijk is ook het uitblijven van de 
definitieve bestrating van de oostelijke 
ingang van het circuit. Een situatie die voor 
de mensen, die het binnenterrein willen 
bezoeken bijzonder hinderlijk genoemd 
moet worden. Meer dan ergerlijk is het dat 
men muziek mag maken op en rond het 
circuit op zon- en feestdagen voor 13.00 
uur. Op zondag 29 juli werden de bewoners 
van Zandvoort-noord vanaf 's morgens 
8.00 uur vergast op een geschetter dat 
alles overstemde. 

En tenslotte nog dit. Voor de racerij 
moet in Zandvoort blijkbaar alles wijken en 
worden verkwanseld. Niet alleen het leef- 
klimaat van de bevolking maar ook het 
fatsoen, zoals duidelijk bleek uit de leugen- 
achtige mededeling van de organisatoren 
over de toedracht van het tragies ongeval. 
Uit hetgeen daarin werd verkondigd over 
de omstandigheden, waaronder de ramp 
zich zou hebben voltrokken, kwam een meer 
dan beangstigende mentaliteit naar voren. 
Een niemand en niets ontziende drang om 
de feiten ten koste van alles verborgen te 
houden. Aan deze mensen is Zandvoort 

15 jaar lang overgeleverd, tenzij 

Tenzij de bevolking anders wil en mensen 
kiest die zich onafhankelijk durven opstellen 
en die zich serieus in de problemen welke 
aan de orde zijn willen en kunnen verdiepen. 

Namens het Aktiekomité tegen 
voortzetting circuit van Zandvoort Sommige mensen ruiken 
een brand . . . 
r^ c 


'1^ 


r ^ "^ Maar lang niet iedereen is in het 
bezit van een reukorgaan dat zo ge- 
voelig is dat hij de penetrante geur 
van een vuurhaard opsnuift. 
De meeste mensen zijn daarom aan- 
gewezen op een plaatselijk blad 
waarin het nieuws over een brand en 
tal van andere gebeurtenissen te 
lezen staat. 
Bent u nog geen abonné? 

Bel 2135 en u krijgt het nieuws 
dinsdags en vrijdags in de bus. 
H.W. L.W. H.W. L.W. 10 aug. 

11 aug. 

12 aug. 

13 aug. 

14 aug. 

15 aug. 00.44 
01.50 
02.26 
03.04 
03.38 
04.07 08.41 
09.43 
10.22 
11.08 
11.44 
00.04 13.26 
14.16 
14.55 
15.29 
16.03 
16.29 21.13 
22.07 
22.50 
23.25 

12.21 eandurjürtee hoeranr krant 

ais 

leermiddel Vijf miljoen scholieren in de VS leren 
meer dankzij de krant. Duizenden scho- 
lieren gebruiken kranten als leermiddel en 
de ervaringen die er sinds 1956 mee zijn 
opgedaan hebben overtuigend het nut van 
dit 'krant-in-de-klas-programma' aangetoond. 

Het terdege analyseren van een 
kompakt geschreven bericht, waarin ver- 
schillende zienswijzen en feiten zijn samen- 
gebracht, blijkt vruchten af te werpen 
zowel doordat men beter leert lezen wat 
er staat, als doordat men beter in staat is 
zelf een onderwerp in woorden te for- 
muleren. Bovendien beoogt het programma 
de leerlingen te interesseren in hetgeen 
er in hun gemeenschap gebeurt. In de les 
kan dankzij de krant het aksent worden 
verlegd van het leerboek naar de aktualiteit: 
lokaal, landelijk en internationaal. Dit geldt 
niet alleen voor onderwijs in vakken die 
direkt aansluiten bij de maatschappij, 
maar bijvoorbeeld ook voor de wiskunde 
waarbij de koersen van effekten- en goe- 
derenmarkten worden gebruikt. Het rekenen 
gebeurt dan niet meer met abstrakte 
getallen, maar met grootheden die betrek- 
king hebben op het leven in de wereld van 
nu. Van onderwijszijde wordt vermeld dat 
hierdoor nieuwe geestdrift is gewekt bij 
leerlingen die door saaiheid van formules 
en aksioma's waren afgeschrikt. 

De middelbare scholen van Leiand in 
Mississippi konstateerden na acht weken 
krantenlezen in de klas dat het vermogen 
van sommige leerlingen om iets te lezen 
en het gelezene dan ook in zich op te 
nemen verbeterd was in een mate die alleen 
was aan te geven als een verbetering in 
peil of ze enige klassen verder waren ge- 
komen. In Santa Monica, Californië, werd 
na een proef met de krant in de klas 
besloten het systeem voort te zetten omdat 
gebleken was dat leerlingen die weerzin 
koesterden tegen leerboeken geestdriftiger 
werkten nu de teksten die hun voorgelegd 
werden direkt te maken hadden met de 
aktualiteit. In Tennessee boekte men voor- 
uitgang bij het lees- en schrijfonderricht 
aan volwassenen toen de boeken werden 
vervangen door kranten en tijdschriften: 
alleen al dat geen gebruik meer gemaakt 
werd van leermiddelen die eigenlijk voor 
kinderen waren gemaakt had al een psycho- 
logies gunstig effekt. Voor dit en ook de 
andere gevallen geldt bovendien dat de 
krant in tegenstelling tot boeken een direkt 
kontakt bewerkstelligen met de 'echte' 
wereld. 

Een voorbeeld hiervan gaf een school 
in Memphis, Tenessee. De zesde klas ver- 
diepte zich eerst in de struktuur van de 
rechtspraak en begon toen aan de hand 
van kranteverslagen een onderzoek: had 
een spoorwegmaatschappij de wet over- 
treden bij pogingen huiseigenaren te over- 
reden hun bezit te verkopen ten behoeve 
van de aanleg van een nieuwe baan? 
De jury sprak de spoorwegmaatschappij 
vrij. Zelf werd ze wel onderhanden geno- 
men over fouten in uitspraak en grammatika 
die bleken uit de bandopnamen van het 
hele 'proces'. randuoortaehDOT* CENTRALE VERWARMING TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
ROENESTE1N 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid 
AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN ERASMUS COLLEGE 

Kennemer Avondscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo 

HAARLEM — VELSEN Avond ■ Mavo 

Opl. tot het Mavo-4 dipl. 
Cursusduur: 3 jaar. 
Toelatingseisen 
Ie studiejaar: 

1. volledige lagere school 

2. in 1973 de leeftijd van 
16 jaar bereiken of 
hebben bereikt. 

Het behalen van een deel- 
certificaat is mogelijk. 
Schoolgeldbijdrage: 
f 95 p.j., waarvan ƒ 50 
te voldoen bij inschrijving. Avond -i Lyceum 

Opl. tot het Gymnasium 
en Atheneum-dipl. (vwo). 
Cursusduur: 4 jaar. 
Toelatingseisen 
te studiejaar: 

1 . in het bezit zijn van 
een Mavo-4 diploma of 
een daarmee te verge- 
lijken ontwikkelingsni- 
veau. 

2. in 1973 de leeftijd van 
18 jaar bereiken of 
hebben bereikt. 

Schoolgeldbijdrage: 

f 155 p.j., waarvan ƒ65 

te voldoen bij inschrijving. 

In alle afdelingen kan worden volstaan met een keuzepakket van zes vakken. 

Schoolgelden volgens Rijksregeling. 3 Schoolavonden per week. 

Boeken voor eigen rekening. 

In bijz. gevallen kan de inspectie ontheffing verlenen van de leeftijdsbegrenzing. 

Bij voldoende vooropleiding is plaatsing in hogere studiejaren mogelijk. 

Laatste gelegenheid tot aanmelding: Avond - Havo 

Opl. tot het Havo-dipl. 
Cursusduur: 3 jaar. 
Toelatingseisen 
Ie studiejaar: 

1. in het bezit zijn van 
een Mavo-4 diploma of 
een daarmee te verge- 
lijken ontwikkelingsni- 
veau. 

2. in 1973 de leeftijd van 
18 jaar bereiken of 
hebben bereikt. 

Schoolgeldbijdrage: 

f 155 p.j., waarvan ƒ65 

te voldoen bij inschrijving. Haarlem Havo -VWO Mavo Velsen Mavo - Havo • VWO 15, 16 en 17 augustus tussen 19.00 en 21.00 uur, 
Sportweg 9 (bij Planetenlaan). 

20 en 21 augustus van 19.00 tot 20.00 uur, 
Santpoorterplein 28. 

15, 16 en 17 augustus tussen 19.00 en 20.30 uur, 
Gymnasium Felisenum, v. Hogendorplaan 2. BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 

HUIZE ELHORST 

BLIJFT BEWEREN ... 

Thuis dineren 

is toch veel intiemer ! 

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis 
uit bent! 

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie. 
Koude buffetten vanaf 12 personen. 
Verzorging van recepties, enz. 

NIETS IS ONS TE VEEL!' 

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. „TECHNISCH WERK" 

centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT — TELEFOON 3270 
de natuur 
terué— Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht. ..geniet van 

't voorjaar . . . op de f ietsl 
GROTE COLLECTIE BLOEIENDE POT- EN SIERBLADPLANTEN 
UITGEBREIDE SORTERING SNIJBLOEMEN BRUIDS- en GRAFWERK OOK WIJ VERZORGEN GAARNE UW 

Voor u het vergeet, ons adres is: 

GALERY D'ANVERS, KERKSTRAAT - ZANDVOORT - Tel. 
Geopend van 10 tot 22 uur • Zaterdags tot 23 uur 2729 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M. en Beurtveronlglng 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort ■ Telefoon 65 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Öók U! 

Centrale Verwarming GAS • OLIE 


• 


landelijke erkenning 


• 


stooktechnische adviezen 


• 


vrijblijvende offertes 


• 


onderhoud- en controle 


• 


weekend service 


• 


eigen showroom 


• 


geschoold personeel „DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem. 
Telefoon: 023 ■ 31.36.79-31.04.40*, na 
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. 

■■■■■■MBBHHHUnHMnBHBBi VOCALGROUP 

FRANS KOCX 

(meisjes van 13 t/m 17 jaar) 

Aanvang repetities a.s. zaterdag 11 
aug. van 10.30 — 12.00 uur v.m. in 
het Verenigingsgebouw „De Krocht", 
alhier. 

Informatie en aanm. nieuwe leden op 
de repetitiemorgen in ,,De Krocht". 
Secr.: Lijsterstraat 10 • Tel. 5807. Met spoed gevraagd 

fandartsassistenfe 

of MEISJE 

dat daarvoor opgeleid wil 

worden. 
H. L. HILARIDES, 
Kostverlorenstraat 108. 
Tel. 2160. SPEED - CLEAN 

Nu met onze nieuwe Donini-Magic- 
reinigingsmachine uw kleding nog 
beter + sneller klaar. 

DAAROM DEZE WEEK REKLAME 

8 kg CHEM REINIGEN f 16,— 
8 kg GORDIJNEN ƒ25,— 

Op uw te stomen kleding 10% korting. 

Nu brengen = geld besparen. 

SCHOOLSTRAAT 4 Adverteren via een wasrol . 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten Is trouwens nog In 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat Is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draal nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. Wij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 ■ Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 - Telefoon 2872 omroepers Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jac. Koper" 

DORPSPLEIN 11 - Telefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 Op 2, 9 en 16 sept. 15-DAAGSE VLIEGREIS 

Benidorm 

APPARTEMENT ƒ290,— 

5 dagen Turkije 

incl. hotel + ontbijt v.a. 21 sept. ƒ 383, — Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort 

Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Gevraagd JONG MEISJE 
voor 2 a 3 weken, van 9 — 
13 uur, zaterdags en zon- 
dags vrij. Loon ƒ 3.75 p. u. 
Patrijzenstraat 5, tel. 3758. 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf - Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. 

GARAGE te huur gevr. omg. 
watertoren, sterflat. Telef. 
5527. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 
straat 63b. 

T. k. SIMCA 1000 ƒ550,—. 
Keesomstraat 167. Na 7 u. 

DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGER! 

GOSSAMER: normale prijs 
ƒ 2.25 per 3 stuks NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 9. — 
24 stuks + 9 gratis ƒ 18. — 

FETHERL1TE: normale prijs 
f 3.— per 3 stuks NU: 

12 stuks + 3 gratis ƒ 12.— 
24 stuks + D gratis ƒ 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOQKSHOP 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) 

tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuien, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. Jong echtpaar z. k. zoekt 
WOONRUIMTE. Tel. tussen 
8.30 en 17.30 uur, van 
maandag t.e.m. vrijdag, 
023—24 80 61 tst. 13. lï Service 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 • 2424 

Nieuw - Verkoop 
Occasions DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

Gezocht voor permanent of 
gedurende de winter AP- 
PARTEMENT of WONING. 
Tel. 02507—4741. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

TE KOOP: Herenkostuum, 
d. grijs z.g.a.n. mt. 56 en 
d. grijze winterjas mt. 56. 
J. Snijersplein 1. Tel. 5533. 

KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARATIES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
31 60 92 • Haarlem 

FLINKE HUISHOUDSTER 
gevraagd bij heer alleen, 
comfortabel huis, in bosrijke 
omgeving westen des lands. 
Br. met nadere gegevens 
gaarne onder no. 5900, 
Zandv. Krt. 

Tropische vissen en planten. 
Sera visvoeders voor tropi- 
sche vissen. Tubifex ge- 
droogde miereneieren, ther- 
mostaten, verwarmingsele- 
menten, pompen, kweekbok- 
jes, enz. Grote sortering 
boeken over aquaria en hun 
verzorging. — Wezenbeek, 
Bouwes Passage 17, telef. 
5734. Schildersbedrijf C. PAAP 
(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! Wil de eerlijke VINDER de 
REKREADE-VLAG 

terugbrengen 
bij Julianaweg 17? 

Bij welke club kunt u 

VOLLEYBALLEN 

in een Pellikaan Sporthal? 

SPORTING-O.S.S. 

biedt u deze gelegenheid op 

dinsdagavond van 8 — 10. 

Inl. P. v. Hessel (secr.), 

Celsiusstraat 185. 

Tel. 02507—5486. 

Te koop gevr.: lege woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023-37 77 67. 

Te koop GASHAARD i.z.g. 
staat, 10.000 cal. P. J. Dijk- 
stra, Van Lennepweg 16/1, 
alhier. 

Voor uw famifie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Gem. ZIT-SLAAPKAM. cv. 
m. mooi uitzicht, voor oude- 
re dame, bij echtp. 65+. 
Br. no. 5902, Zandv. Krt. 

Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 

Te koop gevr. STRANDWA- 
GEN i.g. staat. Aanbiedin- 
gen tel. 2018. 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

incJ. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

Te koop aangeb. KINDER- 
STRANDWAGEN met brede 
wielen, ƒ 65. — . Elhorst, 
Kerkstraat 8. Tel. 3822. 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

Tel. 023—37 77 67 

Aangeb. z.g.a.n. dubbel acht 
FILMPROJECTOR en 4 on- 
bel. kl.films. Tel. 5529. Schilders- 
bedrijf 

U.C. v. (j<ty 

Telefoon 2638. 

Kundige JONGEMAN voor 

technisch reparatiebedrijf 
gevr. Tel. 5697 's av. na 6 u. 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 Voor HONDEN 
en hun verzorging zoals 

WASSEN • TRIMMEN 
KNIPPEN - SCHEREN 

NAGELS KNIPPEN 
OREN SCHOONMAKEN 

enz. enz. 

Dat is specialistenwerk 

Mevr. WEZENBEEK 

Gedipl. dierenverzorgster. 

Specialiste toiletteren 

van honden. 

Fa. WEZENBEEK 

Bouwes Passage 17, 

Tel. 4310 of 5734. 

Bij vitale heer in Aerden- 
hout gevraagd een DAME 
ca. 40 — 66 jr. voor huishou- 
den en gezelligheid. 
Br. no. 5901, Zandv. Krt. 

TE KOOP: 1 AEG kleine 
snelwasmachine f 25, — ; 1 
Elektrolux kleine koelkast 
f 25, — ; 1 Underwood schr.- 
machine f 20, — . Sophia- 
weg 61, tel. 2348. 
ja, misschien een 
oude schoen. Je 
weet het nooit. 
Maar met een 
advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
KOERANT 

heb je vrijwel 
altijd sukses. 

Daarom even bellen 
naar nummer 2135. 
fë©G^ 


1/ 
) . . . wij hebben elk boek, tijdschrift 
of krant die u wilt hebben! y Gelooft u me niet? Uv* Kom dan zelf maar kijken ! 

(wordt vervolgd) 

PEETERS ZANDVOORT B.V., 
Haltestraat 56 - Telefoon 02507-3618. V. Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. . 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 - 31 04 57 

ZANDVOORT ■ KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte AFBRAAKPRIJZEN IN MERK- 
KAMERBREEDTAPIJTEN, TEGELS ENZ. 

Medina maakt het wéér waar 

Een greep uit onze enorme collectie, weike met SUPER- 
KORTINGEN verkocht worden, o.a. een prachtig WOLLEN 
BERBER TAPIJT, 400 cm breed met zware foam rug. Bij 
MEDINA slechts 99-- p. str. m. GRATIS vakk. gelegd. 

Hoogpool wol BERBER tapijt, fabr. pr.f 298.- MEDINA-prijs 
slechts 998a 1 " p. str. m. 400 cm breed. 

GRATIS vakkundig gelegd. 
Verder veel soorten wol en nylon merktapijten met 50 
tot 100 gulden p. meter extra korting. 

GRATIS vakkundig gelegd. 

HEUGAFELTen HEUG A LUX S tapijttegels, 50x50 cm. 
EERSTE KEUS, alle kleuren, 5 jaar garantie, nu met SUPER 
korting. Op een kamer kan dit reeds honderden guldens 
voordeel opleveren. Best de moeite waard om eens 
van onze filialen te bezoeken: 


een Ons devies is en blijft: Kijken bij anderen Is kopen bij MEDINA, 
want bij MEDINA krijgt u altijd DE HOOGSTE KORTINGEN!! 
IN AMSTERDAM DONDERDAGAVOND KOOPAVOND edina Carpets b.v. HAARLEM: 

AMSTERDAM: 

ZAANDAM: GROTE HOUTSTRAAT 166 
GEN. CRONJÉSTRAAT 4 
ALB. CUYPSTRAAT 175-179 
HAARLEMMERSTRAAT 139 
POSTJESWEG 97 
GEDEMPTE GRACHT 44 TEL. 023—31 76 65 
TEL. 023—26 62 77 
TEL. 020—76 40 25 
TEL. 020—23 39 42 
TEL. 020—12 48 96 
TEL. 075—16 71 60 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE 
Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 
Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overliolland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard, 
78 twee- en driekamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Cosfer 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engclberfssfr. 11, 

Zandvoort 

Tel. O2507-S531/6Ï14 AUTOWRAKKEHDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023 -31 01 26 ^^'^0^^0'^0'^0^^'^m RESTAURANT 

la reine 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 22 53 

Als u geen tijd heeft om zelf 
LEKKER TE KOKEN!!! SPARSUPERMARKT 

KOEMAN 

Zeestraat 64, telefoon 24 83 

vraagt voor direkt: 

a. JONGEN 
voor onze 
groenteafdeling 

b. JONGEN 
voor winkel 
en magazijn 

Goed loon, prettige werkkring, 5 daag- 
se werkweek. 

Aanmelden op bovenstaand adres of 
telefonisch. K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instrulcteurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM BEACH-IN 

Passage 24, Zandvoort DE GROTE MODE: lange rokken 
en knie-rokken Verder in kleine bloemdessins van ons eigen 
atelier. T-shirts, polo-blouses, pantalons 
en voor de a.s. warmere dagen 
Halter-jurkjes, rugloze toppers, 
strandensembles en bikini's. 
Sfeervol DINER DANSANT in 

5£ofe( ^ouweó 

'Zandvoort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di., vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. ^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort ■ Telefoon 4973 J. Portegies - Schoenservice 

^Ude iSckoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 Voor het nieuwe voetbalseizoen en schooljaar 
vindt u bij 

Sportshop Leo Steegman 

de juiste artikelen 

Voetbalschoenen v.a. 27.50 

Voetbalbroekjes v.a. 5,95 

Voetbalshirts v.a. 9, — 

Turnpakjes (ook met rokje voor ballet) 

v.a. 9,50 

Trainingspakken v.a. mt. 86 v.a. 29,75 

Tassen v.a. 7,95 

Trainingsschoenen, linnen en ieren v.a. 14,35 

Gymn.- en basketbalschoenen v.a. 5,95 

Turnschoenen, linnen en leer en basket- 

'balschoenen v.a. 6,50 

Tevens vindt u bij ons naast deze sportartike- 
len, wat slechts een greep uit onze kollektie 
is, ook sportieve kleding voor u en de kinderen 
v.a. 4 jaar (o.a. Levis pant.) 

Verder skijacks, skipantalons, winterpullovers, 

handschoenen en wanten, mutsen en shawls. 

En natuurlijk onze JEANS KOLLEKTIE 

niet te vergeten. 

Tot ziens bij ons in de zaak 
SPORTSHOP LEO STEEGMAN, Haltestr. 35 
Zandvoort - Telefoon 02507 — 5986 
Graat 
schaalpakket 

Inhoud: 10 viltstiften, 2 balpennen, 2 cahiers, 1 etui, 
3 potloden, 12 kleurpotloden, 1 puntenslijper, 

^1 vlakgom, 1 lineaal, 
1 1 aantekenboekje, 
1 portemonnee lis Shell-shop assortiment zolang de 
voorraad strekt 
6?» 6„Ott the 

rachs" 

glazen. 

Met bekende whisky-merken. 
In cadeau» 
verpakking 
3 Cassette 
tapes 

Onbespeeld. Speelduur 

2 x y 2 uur. 
3 voor SHELL OUICK SERVICE 
BEDRIJF „DUINZICHT" Dr. G. A. Gerkestraat 80 Zandvoort 

02507 - 3287 Shell 
shatnpaawas 

2 Flakons Shell autoshampoo met 
echte was. In 
handig tasje 
met gratis 
spons. Extra 
voordelig 
630 

%?9 Shell batterijen 

Uitstekende kwaliteit. Lange levensduur. Grote 
staaf vanaf 75 cent. Kleine staaf vanaf 60 cent. 
Penlite 45 cent. 
Platte batterij 
> vanaf 90 .cent. 
Shell biedt meer dan u denkt SHELL STATION 
„GEERLING" Boulevard Barnaart Zandvoort 
02507 - 5098 fietseïi 

éeeftu 

denatuur 

terug... Er is nog frisse lucht, erzijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op ultl 

/ '£- v... 
73e jaargang no. 60 — Verschijnt dinsdags en vrijdags 


DINSDAG 14 AUGUSTUS 1973 m 
,33.. *. --' * nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoarïse haeranr 

redaktie en administratie: postbus 1 51 / zandvoort / willemstraat 29b / telefoon (02507) 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant bv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags/aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement: f 1 3.50 per jaar [kwartaal f3.60; halfjaar f 7.—; post f 17.50) losse eksemplaren: f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087/ bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein De krachtige oostenwind heeft het 
afgelopen zonnige en drukke weekeind 
tal van baders en zwemmers in moeilijk- 
heden gebracht. Dankzij de waakzaamheid 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade 
konden zij allen behouden aan land worden 
gebracht. 

Zaterdag werden in totaal zeven en 
zondag zes mensen uit zee gerred. Zater- 
dag slaagden de leden van de kustbrigade 
erin een 16-jarig meisje, een 50-jarige man, 
een 7-jarige jongen en een moeder met drie 
kinderen tussen de 3 en 5 jaar bijtijds uit 
het water te halen. Zondag overleefden 
twee meisjes, een 5-jarige jongen, een 
echtpaar uit Duitsland en een 11-jarig kind 
een angstig avontuur in de golven door 
het snelle en doeltreffende optreden van 
de ZRB. 

Afgelopen zondag hielden vrijwilligers 
van de ZRB op het drukbezochte strand 
de derde bliksemkollekte van het seizoen. 
Evenals bij voorgaande inzamelingsakties 
zorgden dagjesmensen en badgasten voor 
een royale opbrengst: ƒ 1125. 

Bij de vrijdagavond in Katwijk door 
de kustbrigade uit die gemeente georgani- 
seerde roeiwedstrijd eindigde de deelne- 
mende zandvoortse roeikombinatie achter 
Katwijk 1 en Katwijk 2 op de derde plaats. 
De tijden waren resp.30.52, 31.17 en 31.59. 
De zandvoortse ploeg, die bestond uit de 
leden Kranenburg, Aug. v. d. Mije, Klaas 
v. d. Mije, Dijkema en E. de Roode nam 
direkt na de start een flinke voorsprong, 
maar raakte deze door onbekendheid met 
de plaatselijke sterke zeestroom kwijt aan 
de roeiers uit Katwijk. De iuniorploeg van 
de ZRB behaalde een achtst plaats. Aan 
het evenement werd behalve door Katwijk en 
Zandvoort deelgenomen door teams uit 
Noordwijk; Wassenaar en Heemstede. 

Op zaterdag 18 en zondag 19 aug. 
a.s. start het officiële biljartseizoen 1973- 
'74 in het distrikt Haarlem van de KNBB in 
hotel Bouwes met een nationaal toernooi 
bandstoten onder de naam 'Heerkens bil- 
jarttoernooi'. De krachtmeting op het 
groene laken dient als voorbereiding op de 
dit seizoen te houden internationale kam- 
pioenschappen. De vier voor dit toernooi 
geselekteerde deelnemers van de nationale 
kernploeg zijn: Hans Vultink, Groenlo, 
zevenvoudig Nederlands kampioen band- 
stoten. De Limburger Jean Bessems, het 
nijmeegse biljartfenomeen Willy Steures en 
de 18-jarige Brabander Chris van der 
Smissen. 

Op de tweede dag van het biljart- 
toernooi bandstoten zal tevens een drieban- 
denwedstrijd worden gehouden tussen de 
veelvoudig wereldkampioen Raymond 
Ceulemans en de meervoudig Nederlands 
kampioen Rini van Bracht. 

De aanvangstijden zijn zaterdag 18 
augustus om 14.00 en 19.0 uur en op 
zondag 14.00 'uur. Het begin van de drie- 
bandenwedstrijd is op zondag om pl.m. 
15.30 uur. Het gehele toernooi staat onder 
auspiciën van de KNBB. 

In de nacht van zaterdag op zondag 
hield de bemanning van een patrouillewagen 
van de zandvoortse politie omstreeks vier 
uur twee duitse knapen in de leeftijd van 
18 en 19 jaar aan. Het tweetal liep over 
het terrein van het circuit met twee strand- 
stoelen, die waren ontvreemd van een 
paviljoen op de boulevard. 

Rond het thema 'Wat is de natuur 
ons waard, organiseert de Natuurbescher- 
mingskommissie Zuid-Kennemerland een 
natuurmiddag op zondag 19 augustus a.s. 
in het openluchttheater te Bloemendaal. 
De middag wordt om 2.30 uur geopend 
met een inleiding door de burgemeester 
van Bloemendaal, dr. D. H. Peerboom 
Voller. Daarna wordt het centrale thema 
van drie kanten belicht. 

De heer H. C. Moolenburgh, arts te 
Haarlem, spreekt over: 'Natuur en Gezond- 
heid; de heer R. W. J. Schreuder, arts te 
Haarlem, over: 'Natuur en Voeding'; de 
heer R. J. Sanders, apotheker te Haarlem 
(destijds adviseur voor de kruidentuin op 
de Floriade) over: 'Natuur en Geneesmid- 
del' Het zijn telkens tien-minuten toespra- 
ken; de heer P. van Zalinge, bioloog, 
spreekt de verbindende tekst. 

De toespraken worden afgewisseld 
door blokfluitmuziek van de heer Baldrick 
Deerenberg (docent blokfluit in Haarlem 
en Groningen); mejuffrouw Anke Hoog- 
strate zorgt voor deklamatie. 

De middag wordt besloten met een 
rondleiding over het nabijgelegen landgoed 
Caprera, die om 4 uur begint. 

Honden zijn momenteel in. Vooral schoot- en knuffelhonden. Maar daar wil 
de ware liefhebber van rashonden, honden 
met een stamboom, niet van horen. En de 
presentatie van een aantal van deze vier- 
voeters op een hondenshow is dan ook een 
uiterst serieuze aangelegenheid. Veel 
ernstige gezichten en kennersblikken dus 
op de vorige week op het terras van hotel 
Bouwes door de Kynologenclub Kennemer- 
land georganiseerde show van honden met 
een komaf. 

Om maar een paar namen te noemen: 
dwergpoedels, boxers, afghaan, spaniels. 
Er waren ook prijzen te winnen, waarvan de 
meeste buiten Zandvoort vielen. In Rijswijk, 
Den Haag en Aerdenhout verblijven de 
fraaiste en duurste eksemplaren. En dat 
lijkt ons geen toeval. 

Zandvoort is het illegale zendschip 
Condor, dat enkele weken geleden recht 
tegenover hotel Bouwes voor anker was 
gegaan, kwijt. Voorlopig althans, want de 
drijvende zender keert terug. Wanneer? 
Zodra het schip een nieuw anker heeft dat 
het zaterdag verspeelde. Het zendschip 
raakte op drift en de bemanning vroeg 
sleepboothulp om de Condor naar de oor- 
spronkelijke ligplaats te slepen. Nadat aan 
het licht was gekomen dat het anker was 
verdwenen werd gesloten het schip in 
Umuiden af te meren. Het ligt in de be- 
doeling van de eksploitanten om over veer- 
tien dagen met de uitzendingen te beginnen. 
Tegen die tijd moet een nieuw anker zijn 
aangeschaft om de Condor weer voor de 
kust van Zandvoort te verankeren. 

Namens het bestuur van de stichting 
Autoraces Nederland en het organisatie- 
komité van de wedstrijd om de Grote Prijs 
van Nederland 1973 heeft de voorzitter, 
de heer J. H. Broedelet, aan de leiding 
van het vrijwillige brandweerkorps mede- 
gedeeld, dat men zich volledig distancieert 
van de in een aantal kranten geschreven 
uitlatingen dat de brandweermannen op het 
circuit van Zandvoort 'lafaards' zouden 
zijn. 

Een dergelijke uitlating komt meestal 
uit de mond van mensen die geen verstand 
hebben van hetgeen aan de brandbestrij- 
ding op een circuit vastzit en welke regels 
hiervoor gelden. 

'Ik wil u het bovenstaande, na alle ne- 
gatieve uitlatingen van de laatste dagen, 
gaarne laten weten', zo besluit de heer 
Broedelet zijn schrijven. Het was voor het 
moreel van het korps van vrijwilligers nodig. 

En tenslotte nog wat seizoenevenemen- 
ten in de laatste zomermaand van '73. 
Morgen vindt weer een fortenbouwwedstrijd 
plaats en in de avonduren een konsert op 
het Raadhuisplein door de NZH-harmonie, 
overmorgen 'vrij schaken' op het Raad- 
huisplein, aanvang19.30 uur en vrijdag de 
opening van de reeds aangekondigde 
ekspositie 'Verbindingen en vervoer' in het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat. De tentoonstelling is vanaf a.s. 
zaterdag voor het publiek toegankelijk van 
14 — 17 uuren van 20 — 22 uur. rekreade werd uitgeluid 
met festival op gasthuisplein Vrijdagochtend had op het Gasthuis- 
plein het slotfestival van Rekreade plaats. 
Dit besluit van een reeks evenementen die 
Rekreade in de periode van 2 juli tot 11 
augustus organiseerde om kinderen, zowel 
van gasten als van Inwoners, bezig te 
houden gaat een jaarlijkse traditie worden: 
versierde kramen, waar de jeugd naar 
hartelust kan boetseren, flessen beschil- 
deren, een knibbelknabbelknulsje snoepen 
bij het huisje van een echte heks, ansichten 
maken, volksdansen, hippe hoeden en 
petten maken en pannekoeken eten in een 
kraam waar de pastores ds. Beks en 
ds. De Waard.kompleet met witte koksmuts 
en voorschoot de skepter, in dit geval de 
beslaglepel, zwaaiden. 

De kinderen die verkleed naar het 
slotfeest waren gekomen mochten zich in 
de kierenparade laten bewonderen, waarbij 
Tanja in een lichtblauw balletpakje werd 
uitgeroepen tot miss Santekraam en Martin, 
die met zijn wijde blouse en zware bont- 
muts op een echte rus leek, tot mister 
Santekraam. En nu we toch namen noemen 
(iets dat we in verband met de plaats- 
ruimte eigenlijk niet van plan waren) ver- 
tellen, we er meteen even bij dat Monique 
en Hènry ieder een eerste prijs wonnen bij 
het songfestival en Josée de tweede. 

Niet alleen in bovengenoemde periode 
maar ook lang daarvoor werd enorm veel 
werk verzet om Rekreade 1973 te doen sla- 
gen. Kees Wierda, die als fulltimer door 
de kommissie was aangetrokken kwam 
handen te kort voor alle werkzaamheden die 
verricht moesten worden en daarom zal 
men zich in de kommissie over het werven eanduütxbe hoeranr waterstanden . 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


14 aug. 


03.38 


11.44 


16.03 


— . — 


15 aug. 


04.07 


00.04 


16.29 


12.21 


16 aug. 


04.36 


12.23 


17.00 


00.58 


17 aug. 


05.11 


13.04 


17.33 


01.30 uitslagen 4 uren-race op circuit De afgelopen zondag op het circuit 
gehouden 4-urenrace, welke meetelt voor 
het Europees kampioenschap in de kate- 
gorie toerwagens 2, heeft een overwinning 
opgeleverd voor het rijders-team Hezemans - 
Quester. De voornaamste rivalen van het 
duo, Ertl - Percarole, werden na een ener- 
verend duel uitgeschakeld toen zij in een 
allerlaatste poging Hezemans - Quester te 
passeren bij de Gerlachbocht in een vang- 
hek terecht kwamen. 

De uitslagen luiden: 

1. Hezemans - Quester, BMW 3.0 CSL, 
143 ronden = 604.318 km in 4 uur, 16 
sek., gem. snelheid 150.911 km; 2. Lauda - 
Nuir, BMW Alphina 3.0 CSI, 142 ronden; 
3. Maas - Larousse, Ford Capri RS 2600, 
141 ronden; 4. Akersloot - Fritzinger, Ford 
Capri CS, 2600, 140 ronden; 5. Brun - 
Cocher, BMW Alpina 3,0 CSL, 136 ronden; 
6. winnaar 2e divisie: Heyer - Mohr, 
Zakspeed Ford Escort, 134 ronden = 
566.284 km in 4.01.35.0 = gem. 140.643 
km. Snelste ronde 2e divisie: Meyer - Mohr 
in 1.40.3 = gem. 151.678 km; snelste 
ronde 3e divisie: Mass • Glemser en 
Hezemans - Quester in 1.36.3 = 157.979 km. 

Int. formule Veerace, 15 ronden = 
63.390 km: 1. Maarten van Ginneken, Kai- 
mann in 25.53.1 = gem. 146.989 km; 
2. Jelle Hingst, Kaimann MK Bell; 3. Leo 
Steenbergen, Kaimann; 4. Ron Swartsen- 
burg, Kaimann; 5. Henri Alberts (B.). van nog meer medewerkers gaan beraden. 
Dat het projekt de Woelwaters veertien 
dagen eerder sluit dan de andere projekten 
wordt betreurd, ook al werden de kinderen 
door een ander projekt opgevangen. De 
belangstelling voor Rekreade is in noord 
namelijk bijzonder groot en men hoopt dan 
ook van harte dat men het volgend jaar 
wat langer van de kleurterschool De Woel- 
waters gebruik zal kunnen maken. Voorts 
betuigt de kommissie graag haar erken- 
telijkheid voor de medewerking die van 
gemeentelijke autoriteiten en dan noemt 
men met name de politie, werd ondervon- 
den. Ook de hulp van partikulieren en de 
plaatselijke middenstand om Rekreade 
1973 te doen slagen is door de kommissie 
bijzonder gewaardeerd. Kr. M. Snelste ronde voor Maarten van Ginneken 
in 1.41.7 = 149.950 km. De rasultaten van de zaterdag gehouden 
races, waarin plaatsgenoot Jan Lammers 
een uitstekend figuur sloeg, waren: 

1e race: Toerwagens groep 1 tot 
ƒ7500, — : la Cees Jonker, Simca Rally, 
4.26 km in 21.58 = gem. 115.427 km; 
2. Edmond Dooseman, Simca Rally 1. 
Snelste ronde Jonker in 2.10.1 = gem. 
116.936 km. Groep ƒ 7500— ƒ 9000,— : 

1. Jan Lammers, Sicma Rally 2 in 20.48.3 
= gem. 121.902 km; 2. Aloys Mattijssen, 
Simca Rally 2. Snelste ronde Lammers in 
203.1 = gem. 123.585 km. 

Tweede race: Toerwagens / 9000 — 
f 12.000, — : 1. Loek Vermeulen, Opel 
Ascona 1900 in 20.27.4 = gem. 123.988 
km; 2. Henk Post, Opel Ascona 1900. 
Snelste ronde Vermeulen in 2.01.1 = 
125.626 km. Toerwaaens f 12.000 — 
/ 15.000, — : 1. Rien Frankenhout, Opel 
Manta 19 SR in 20.08.1 = 125.938 km; 

2. Hans van Beem, Mazda RX 2. Snelste 
ronde Frankenhout in 1.58.9 = 127.951 km. 
Groep ƒ 15.000— ƒ30.000,—: 1. Fred 
Frankenhout, Opel Commodore GS/E in 
18.55.8 = 133.920 km; 2. Huub Vermeulen, 
Opel Commodore GS/E. Snelste ronde 
Vermeulen in 1.51.8 = 136.076 km. 

Derde race: sportcars tot 1300 cc: 
1. Robert Wütrich, NSU MK 7, 9 ronden in 
17.08.6 = 133.123 km; boven de 1300 cc: 
1. Henk Bosman, Chevron B 21, 10 ronden 
in 16.005 = gem. 158.472 km. Snelste 
ronde Bosman in 1.34.1 = gem. 160.818 
km. makaber spel Zoals wij reeds eerder schreven — 
het circuit-schandaal van 29 juli j.l. ont- 
wikkelt zich langs dezelfde lijnen als de 
Watergate-affaire. De ene onthulling volgt 
op de andere. Na het demasqué van de 
falende hulpverlening, de agressieve ver- 
koopmethoden van kleine neringdoenden en 
middenstanders en de totale rechteloosheid 
die er rond de racebaan heerst, werd 
eind vorige week uit de doeken gedaan 
op welke wijze er met de veiligheid en de 
levens van de coureurs wordt omge- 
sprongen. 

Volgens een verklaring van het kon- 
struktiebedrijf Neher bv Nederland, de firma 
die in opdracht van aannemer Smallegange 
de vangrails rond het circuit heeft aange- 
bracht, is het ongeval waarbij de engelse 
coureur Roger Williamson de dood vond, 
veroorzaakt door de inferieure konstruktle 
van de baangeleiders. Vervolgens stelt 
Neher de Internationale Automobiel Fede- 
ratie (FIA), die de voorschriften voor de 
aanleg van de vangrails heeft vastgesteld, 
verantwoordelijk voor het overlijden van 
Williamson. 

Neher zelf voelt zich niet schuldig, 
want: het bedrijf zou de hoofdaannemer 
van de rekonstruktle van het circuit, Smal- 
legange, tijdig op de hoogte hebben gesteld 
van de gevaren, die kleven aan de vang- 
rails, zoals door de FIA voorgeschreven. 
Maar de aannemer zou te verstaan hebben 
gegeven dat het werk zo en niet anders 
moest worden uitgevoerd. 

Maar ondanks het feit dat men geen 
enkel vertrouwen stelde in de konstruktie 
en deze een gevaar vond voor de veiligheid 
van de coureurs, nam Neher de opdracht 
toch aan. Het was voor de firma toen een 
slappe tijd en daarom heeft men het werk 
toch maar uitgevoerd, zo luidt het ekskuus. 

Heeft het konstruktiebedrijf, naast het 
inlichten van de aannemer, verder nog iets 
gedaan om een ramp zoals op 29 juli te 
voorkomen? Nee. Maar men heeft wel 
geduldig zitten wachten totdat zich een 
gelegenheid zou voordoen om de ondeug- 
delijkheid van de geplaatste vangrails te 
kunnen aantonen. Bij de Grand Prlx heeft 
die gelelgenheid zich voorgedaan. En hoe. 
Met de dood van Roger Williamson staat nu 
volgens Neher onomstotelijk vast dat de 
vangrails waardeloos zijn. 

De eerste reakties op de bekentenis- 
sen van Neher waren, dat dit een zaak voor 
de rechter zou moeten zijn. Wij vinden het 
vooral een zaak voor de zandvoortse ge- 
meenteraad, die nu toch wel argumenten 
genoeg heeft om In te grijpen en een eind 
te maken aan dit doortrapte en makabere 
spel met mensenlevens. wamBÊBmB^msaamBBÊmsammmÊ 

eanduaürbe hoeranr vervuiling van kustlijn 
blijft zorgenkind De toestand van het miljeu aan onze 
stranden blijft in het nieuws. De strandmars 
van Den Helder naar Hoek van Holland 
van een werkgroep van de Aktle Strohalm 
Is nog maar nauwelijks achter de rug of 
een team van medewerkers van het week- 
blad Elsevier bericht ons in het jongste 
nummer over de vervulling van onze kust- 
strook. De konklusie na de inspektfe van 
de stranden luidt: 

De mentaliteit mag in de loop der 
jaren wat verbeterd zijn, het is onvoorstel- 
baar wat binnen- en buitenlandse badgas- 
ten achterlaten langs de kustlijn. Daar 
komt bij: het aanbod in verpakkingsmate- 
riaal wordt steeds groter en steeds be- 
stendiger tegen weersinvloeden. Daar komt 
bij: alles wat op schepen, niet langer 
bruikbaar, eenvoudig overboord gekiept 
wordt. 

Wat dit laatste betreft stelt men: 

Er zijn wèl strenge regels opgesteld 
over het lozen van olie of chemies afval 
door (zee)schepen maar er wordt niet ge- 
sproken over 'huishoudelijk afval', dat 
onderweg overboord wordt gezet. 
Scheepvaartmaatschappijen die zichzelf 
respekteren — en dat zijn er gelukkig nog 
heel veel — ■ hebben elk voor zich bepalin- 
gen opgesteld waaraan door de kapiteins 
streng de hand wordt gehouden. Scheeps- 
vuil wordt bewaard en ver in zee overboord 
gegooid. Wat eetbaar is nemen de vogels 
en vissen wel mee, de rest zinkt naar de 
bodem: door water verzadigd karton of 
papier, flessen en blikgoed. Maar ook op 
zee is het statiegeld er niet meer bij: 
bier, wijn en (sterke) drankflessen leveren 
niets meer op. Ze vormen alleen maar 
ballast en gaan dus over 'de muur'. 

En dan: ook zeeschepen nemen allerlei 
in plastic verpakt huishoudelijk spul mee 
aan boord en ook dat verdwijnt door de 
patrijspoort of over de railing in een 
eeuwig geduldige zee die er wel raad mee 
weet. En wordt er op een rustige reis een 
schilderskarwei gedaan of weet de machi- 
nist van een vissersboot geen raad met 
zijn oliedrum óf benzineblik: in zee ermee. 

Maar de zee geeft tenslotte alles weer 
terug aan het land en daar rolllen die blik- 
ken en drums in de branding totdat ze ten 
slotte uit de greep van de zee op het 
strand bijven liggen. En verder: bij zwaar 
weer wil er af en toe nogal eens wat dek- 
lading ongekontroleerd over boord slaan , 
keggen en wigaen om de presennings vast 
te zetten en oud spul want wat waardevol 
is gaatbij een fikse wind onderdeks. En 
al die rommel, planken, blokken, rondhout, 
kratten, vaten en blikken spoelen ten slotte 
na lange rondreizen tegen de kust. Het 
afval uit de hele wereld komt bij ons aan 
de voordeur: het Noordzeestrand. 

Wat de vervuiling door de strand- 
bezoekers aangaat wordt gekonstateerd fe?l officiële berichten Bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat overeenkomstig artikel 31 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaande 
maandag 20 augustus 1973 ter gemeente- 
secretarie voor een ieder ter inzage ligt het 
Koninklijk Besluit van 2 juli 1973 no. 32. 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 22 september 1970, afd. 1, no. 196 
alsnog goedkeuring is verleend aan het 
door de raad dezer gemeente op 27 mei 
1969 vastgestelde bestemmingsplan 'Bra- 
menlaan-Bentveld' met uitzondering van 
enige artikelen van de bij het plan beho- 
rende voorschriften. 
Zandvoort, 10 augustus 1973 

De Burgemeester voornoemd, 

A. Nawijn ^■belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. familie ^èttliandelsidrukvve.rk Bnnflssmnit te iWhiw*rW3t\*bUï\ achterweg I , tel : 6581. zandvoort dat het voeren van miljeugerichte akties 
resultaten afwerpt. Maar zodra die akties 
voorbij zijn worden de mensen gaandeweg 
slordiger en vergeten alle goede voor- 
nemens weer. 

Voorbeeld van een aktie: de gemeente 
Den Haag bombardeert stadgenoten en 
gasten al drie jaar met paginagrote adver- 
tenties.met stickers (.Rommel hoeft niet' — 
'Schoon is mooi'); liet alle grijze vuilnis- 
bakken fleurig groen schilderen en 11.000 
vuilkorven plaatsen. Bij 't strand krijgen 
alle zonaanbidders plastic zakjes in de 
hand gedrukt: in vier talen het verzoek, 
daarin de afval te doen en het zakje ver- 
volgens in een vuilkorf te deponeren. Het 
is geen wonder, dat Den Haag, dat Sche- 
veningen mag konstateren: 'De mentalliteit 
wordt beter'. 

Voorbeeld van geen aktie: een stuk 
strand tussen Velsen-Noordpier en Wijk aan 
Zee, niet in eksploitatie, maar nog genoeg 
mensen om een aktie niet helemaal on- 
gewenst te noemen. De rommel is er dan 
ook naar. Maar aktie of geen aktie: elke 
strandeksploitant, elke gemeente met een 
stuk zee lanas zijn grens, moet toch op 
gezette tijden het vuil vergaren. Dat kost 
tijd, dat kost mensen, dat kost soms kost- 
bare machines. Dat kost dus geld, heel 
veel geldl. En dat geld had bespaard kun- 
nen worden als zwemmer en graver hun 
glas, olastic en blik, dat ze wel naar het 
strand droegen, ook weer meenamen. Dat 
geld zou niet uitgegegven hoeven te worden 
als het kombuis van een passerend schip 
niet zijn overtollige spullen prijs gaf aan 
een zee die oneindig geduldig en gulzig is, 
maar ook oneindig gul wegschenkt aan de 
vaderlandse stranden, aldus Elsevier. 

wmÊmÊÊÊmÊamÊamÊommÊmmmmmÊÊm 

hulp aan slachtoffers van droogte Het Nederlandse Rode Kruis onder- 
steunt met klem de oproep die de Liga 
van Rode Kruisverenigingen tot de gehele 
wereld heeft gericht om hulp te verlenen 
aan de slachtoffers van de droogte in zeven 
afrikaanse landen. Volgens de jongste 
ramingen worden thans bijna dertien 
miljoen mensen door de droogte geteisterd: 
In Tsjaad twee miljoen, in Malie vier mil- 
joen, in Mauritanië 1 miljoen, in Niger 
1,5 miljoen, in Senegal 2,5 miljoen, in 
Opper-Volta 1 miljoen en in Ethiopië 
1 miljoen. 

Sedert begin maart heeft het Neder- 
landse Rode Kruis reeds een vijftal hulpzen- 
dingen voedsel en medikamenten naar 
Senegal, Maurjtanië, Opper Volta en de 
Soedan met een totale waarde van meer 
dan ƒ 130.000 verzorgd. Thans wordt de 
bevolking gevraagd giften te storten op het 
speciaal daarvoor beschikbaar gestelde 
gironummer 62000 ten name van het 
Nederlandse Rode Kruis, onder vermelding 
'Voor slachtoffers droogte Afrika'. Mede 
afhankelijk van de bijdragen op dat num- 
mer zal het Nederlandse Rode Kruis de 
internationale Rode Kruis-aktie ten behoeve 
van Afrikanen die door de hongerdood 
worden bedreigd, bijven steunen. 

De Rode Kruis-wereld tracht zoveel 
mogeijk aanvullende hulp op de officiële 
voedseldistributie te verschaffen en speciale 
voorzieningen van bijzonder voedsel voor 
de meest kwetsbar bevolkingsgroepen te 
verzorgen. Zo werden uit Nederland vorige 
maand 75.000 potten hoogwaardige kinder- 
voeding naar Senegal en Mauritanië 
verscheept. Het Rode Kruis verkeert niet 
in een positie dat het verantwoordelijkheid 
kan dragen voor de voeding van de zo tal- 
rijke bevolkingen in het geteisterde gebied 
ten zuiden van de Sahara, maar acht het 
wel zijn taak de autoriteiten met bijzondere 
hulpverlening terzijde te staan. De Rode 
Kruis- en de Rode Halve Maan-verenigingen 
in de betrffende landen worden daartoe 
thans door een groot aantal gedelegeerden 
van de Liga geassisteerd. 
R.K.S.V. 'The Zandvoort Boys' 

Uitslagen zaterdag 11 augustus: 

B-junioren: 

Vriendschappelijk: 

Van Nispen 1— -TZB 1 3—0 

Van Nispen 2— TZB 2 6—1 

Uitslagen zondag 12 augustus: 

Van Oordtoernooi v.v. Andijk: 

Andijk— TZB 0—1 

ZTB— Woudia 3—0 
TZB toernooiwinnaarl 

SJC 4— TZB komb. 5—4 

A-junioren: 

Forholte 1— TZB 1 5—0 

Forholte 2— TZB 2 15—3 tweede zbc-zomerdrive Volgende week woensdag organiseert 
de Zandvoortse Bridgeclub de tweede 
zomerdrive voor inwoners en gasten. Vol- 
gens het Howellsysteem zal er worden 
gespeeld in drie lijnen: hoofd-, eerste- en 
tweede klasse. De drive vindt plaats in 
hotel Keur. Aanvang20.00 uur. {fietseriéeeftu 
> de natuur 

teruê» Wèg lawaai, wèg drukte I Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht ... geniet van 

't voorjaar... op defietsi 

f ~-.tr 

ONE HCUR CLE&NBNG SERVICE 
CHEMISCHE WASSERU ■ VERVERIJ - MODEIPERSINRICHTING - S10PPAGE HALTESTRAAT 39 — TELEFOON 2810 

De bezorgdienst is van 20 augustus tot 1 september 
met VAKANTIE 

De winkel blijft geopend van 9.00-I2.30 en van I3.30-I7.00 uur 

ZATERDAGSMIDDAGS GESLOTEN omroepers Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

WEGGELOPEN: 
1 licht beige KRIELHAAN- 
TJE. Terug te bezorgen: 
mevr. C. Schiff, Kostverlo- 
renstraat 94. 

Gedipl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, ƒ 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

Ongemeub. WOONRUIMTE 
gevraagd voor permanent in 
Zandvoort of omgeving door 
alleenst. dame, inwoonster 
van Zandvoort. Gaarne aan- 
biedingen tel. 3558 of br. 
onder no. 6000, Zandv. Krt. 

De grootste sortering in 
se'xlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

Aangeboden z.g.a.n. dubbel 
acht FILMPROJECTOR en 
4 onbel. kl.films. Prijs f 50. 
Tel 5529. 

OPEL Diplomat 8 cyl., auto- 
matiek '68 met schuifdak. 
Vraagprijs ƒ 1500, — . Te 
bevr. Grote Krocht 29 
(winkel). 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor f 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Te koop aangeb. 2 prachti- 
ge 3-armige antieke KAN- 
DELAARS. Tel. 5402. 

WEGGEVLOGEN: donder- 
dag 2 aug. PARKIET met 
lange staart. Tel. 3331. 
<^S ja, misschien een 
oude schoen. Je 
weet het nooit. 
Maar met een 
advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
KOERANT 

heb je vrijwel 
altijd sukses. 

Daarom «ven bellen 
naar nummer 2135. RESTAURANT 

la reine 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 2253 

■Qen ó}eerool ^uótpuntü! 
en prijzen die aangenaam verrassen. ■^^■^^^^■N^^i AUTOWRAKKENDIENST Treff refters H aar I em TEL. 023 -31 01 26 99 FORTUNA ft ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES 

Schoonmaken - Reparatie 
Verhelpen van storingen. 

H. A. SPIERIEUS • Koninginneweg 21 
Zandvoort TELEFOON 02507-5012 
print 
ekctric zoekt voor het assembleren van 
gedrukte schakelingen een 

jonge vrouw 

van ± 22 jaar, die in een klein, gezellig team, 
verdraaid interessant precisie-werk wil maken... 
de heer mertens licht u graag in, 
ook eventuele part-time krachten, 
over kondities en betaling, 

bel voor een afspraak: 
print 
electrk 

prinsesseweg 38a - zandvoort - tel. (02507) 2317 * l *l>/9 " * * 73e jaargang no. 61 — Verschijnt dinsdags en vrijdags A • . V *•• e. y^JA VRIJDAG 17 AUGUSTUS 1973 . ,V-!W M 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortse hsoeranr- 

redaktie en administratie.' postbus 151 /zandvoort/ willemstraat 29b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement; f 1 3.50 per jaar (kwartaal f3.60; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief: f 0.1 8 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 1 1 087 / bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnummer 67.1 3.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant raadsfrakties d 66 in kennemer gemeenten 
(w.o. zandvoort) presenteerden miljeunota Politieke partijen, Kamerleden, frakties 
in gemeenteraden, ja, zelfs raadsleden 
afzonderlijk werpen zich de laatste tijd on- 
vervaard op het miljeu. Wat dat betreft 
hebben aktiegroepen, de buiten-pariemen- 
taire onruststokers, niet tevergeefs ge- 
arbeid. Zij hebben iets los gemaakt bij de 
officiële volksvertegenwoordigers. En dat 
Iets wordt steeds meer zichtbaar. Veelal 
nog in het papieren stadium maar toch met 
een belofte voor de praktijk. In dit geval 
de praktijk van het milieubeheer. 

In ons nummer van j.l. vrijdag publi- 
ceerden wij de resultaten van het onder- 
zoek dat het zandvoortse vvd-raadslid 
Joustra voor eigen rekening had laten in- 
stellen naar de bebossing van de duinen ten 
noorden en in het oosten van de gemeente. 
In deze editie schenken wij aandacht aan 
het afgelopen maandag door de gezamen- 
lijke frakties van d'66 in de gemeenteraden 
van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, 
Heemstede, Hillegom en Zandvoort en de 
Kennemerraadsfraktie gepresenteerde 
rapport onder de titel: 'Het leefmiljeu in 
Zuid-Kennemerland'. In de 16 pagina's tel- 
lende nota hebben de demokraten uit de 
regio hun ideeén vastgelegd over de aan- 
pak van het milieubeheer voor de streek in 
de nabije toekomst. 

Regionale aanpak nieuwe milieutaken 

D'66 acht het gewestelijk niveau bij 
uitstek geschikt om te komen tot een 
efficiënt en tegelijk overzichtelijk milieu- 
beleid. Het op dit moment ontbreken van 
een gewestwet vormt volgens de demokra- 
ten wel een rem op de regionale samen- 
werking, maar staat deze niet in de weg. 
Zolang een gewestwet ontbreekt en daar- 
door de bevoegdheden van rijk, provincie, 
gewest en gemeenten niet overal duidelijk 
herkenbaar afgebakend zijn, zal de 
miljeusamenwerking in het gewest dienen 
plaats te vinden op basis van vrijwilligheid 
van afzonderlijke gemeenten, meent d'66. 
Dit kan resulteren in een afzonderlijke ge- 
meenschappelijke regeling, maar d'66 vindt 
dat het de voorkeur verdient, dat milieu- 
taken van de gemeenten aan het gewest 
worden overgedragen. 

T.a.v. de 'klassieke milieutaken' van 
de gemeenten: riolering, groenvoorziening, 
reiniging, huisvuil-grofvuil, ruimtelijke orde- 
ning, hinderwet, preventie en bestrijding 
van rampen ziet d'66 alleen een geweste- 
lijke inbreng voor het ophalen en verwerken 
van grof- en huisvuil, het hanteren van de 
Hinderwet, de ruimtelijke ordening en de 
eerder genoemde bestrijding van ongevallen 
van katastrofale omvang. Bij het ter hand 
nemen van nieuwe milieutaken, waartoe 
de bestrijding van water-, lucht- en bodem- 
verontreiniging en geluidshinder behoort, 
ligt een terrein open voor het gewest, 
stelt d'66 vast. 

De demokraten zijn vervolgens van 
mening dat de doelstellingen die de ge- 
meente Haarlem in de algemene beleidsnota 
1972 heeft opgesteld, zonder meer toepas- 
baar zijn op de regio, t.w.: het tegengaan 
van het milieubederf, het aksentueren van 
de kwaliteit van woon-, werk- en leefmilieu 
en een goed beheer van de natuur. 

In de daarop volgende uitgangspunten 
voor een regionaal milieubeleid geeft de 
nota aan: het overdragen door de gemeen- 
ten van milieutaken aan het gewest; de 
geografiese eenheid van het gewest waar- 
door er alle reden is voor een gezamenlijk 
milieubeleid; het beperkte budget van het 
gewest en het ontbreken van gelden voor 
een zelfstandig milieubeheer; reorganisatie van gemeentelijke taken in gewestelijk 
verband hetgeen kostenbesparend kan 
werken en het stichten van een regionaal 
miljeufonds. D'66 zou d'66 niet zijn wan- 
neer men niet koos voor een pragmatiese 
aanpak van het milieubeheer. En dat wil 
volgens de demokraten zeggen: aangeven 
wat er nu gedaan kan worden. Daarbij is 
van groot belang, welke houding wordt 
aangenomen inzake de milieuproblematiek. 
Voor d'66 is het zonder meer noodzakelijk 
dat fundamentele oplossingen gevonden 
moeten worden op internationaal en natio- 
naal niveau; een zekere centralisatie en 
koördinatie van het milieubeleid is op lan- 
delijk niveau dringend gewenst, vooral t.a.v. 
de milieuwetgeving. 

Gemeenten moeten niet afwachten 

Het is volgens de demokraten- nu reeds 
duidelijk dat de uitvoering van de meeste 
milieuwetten niet komt te liggen bij de 
plaatselijke bestuursorganen en de gewes- 
ten maar bij rijk en provincie. En de ge- 
meenten zouden dus rustig kunnen afwach- 
ten totdat hogere overheden 'hun zaakjes 
voor elkaar hebben' en het duidelijk is 
geworden wat er nog voor het lokale 
bestuur overblijft. D'66 zet zich af tegen 
een dergelijke houding, omdat, zo stelt 
zij in het rapport, het voorbij gaat aan de 
verantwoordelijkheid die het lokale bestuur 
jegens haar ingezetenen heeft. 

De demokraten zijn dan ook van oor- 
deel, dat het lokale bestuur waar dat 
mogelijk is initiatieven neemt en ontplooit 
die vooruitlopen op de afbakening van be- 
voegdheden tussen rijk, provincie, gewest 
en gemeente. Wel dient het lokale bestuur 
bereid te zijn taken over te dragen aan rijk 
en* provincie als die in staat zijn om die 
taken effektief uit te'vosren. Het miljeu 
mag geen inzet worden van een prestige- 
strijd tussen de bestuurslagen. 

Ten aanzien van de zorg voor het 
oppervlaktewater ziet d'66 de volgende 
initiatieftaken voor het gewest: bestrij'ding 
van watervervuiling door de scheepvaart en 
de rekreatie (Spaarne, Mooie Nel enz.) 
en onreglementaire lozingen. Kwaliteits- 
meting van rekreatiewater (ook zeewater) 
en publikatie van de resultaten. Toepassing 
van een lozingsverordening in het hele 
gebied. Bundeling van techniese en ambte- 
lijke kennis op het punt van waterzuivering. 

De luchtverontreiniging vraagt om het 
meten, registreren en publiceren van de 
mate van vervuiling en daarbij het vast- 
stellen van de kritieke grens. Het inter- 
regionaal meetnet rond het Noordzeekanaal- 
gebied wordt te passief genoemd. Het 
registreert slechts de mate van luchtveront- 
reiniging, en vraagt wel naar het waarom 
van de overschrijding, maar niet naar het 
waartoe. Dat laatste lijkt d'66 het belang- 
rijkste. Het statuut van het meetnet moet 
daarom worden herzien. Bekeken moet 
worden welke nieuwe emissie-bronnen nog 
toelaatbaar zijn en welke bronnen vermin- 
derd moeten worden dan wel verdwijnen. 
Een nieuw 'luchtbeleid' zal vergaande kon- 
sekwenties hebben voor het industriële 
vestigingsbeleid, het energiebeleid, het 
verkeersbeleid en het ruimtelijk beleid. Ge- 
steld wordt dat bij de behandeling van het 
streekplan Noordzeekanaalgebied voorstan- 
ders noch tegenstanders van petrochemiese 
industrie in staat waren om precies aan 
te geven welke konsekwenties één, twee, 
drie en x vestigingen hebben voor de lucht 
in het gebied. In gewestelijk verband zal 
daarom het huidige statuut van het interre- 
gionale meetnet krities moeten worden 
herzien en zal meetapparatuur aangeschaft 
moeten worden voor metingen bij bedrijven 
die wel onder de hinderwet vallen maar 
niet onder de wet luchtverontreiniging. Voorts zouden metingen bij verkeersaders 
verricht moeten worden en zou de kennis 
op het gebied van luchtverontreiniging 
gebundeld moeten worden. 

Wat de bodem betreft zou het gewest 
zich moeten uitspreken over de methode 
van huisvuilverwijdering en hiervoor een 
regeling opstellen. Huisvuil ophalen regio- 
naal harmoniseren. Opslag regelen van 
chemies afval. Kontrole-systeem opzetten 
voor het gebruik van chemiese bestrijdings- 
middelen. Kennis bundelen. 

Wat de geluidshinder aangaat zou het 
gewest aktief moeten deelnemen in het inter- 
gemeentelijk lOL-overleg en meetapparatuur 
aan moeten schaffen, waardoor repressief 
en preventief opgetreden kan worden tegen 
geluidsoverlast. 

Het gewest zal dienen mede te werken 
aan de ontwikkeling van eigen en naburige 
streekplannen en zorg te dragen voor een 
goede uitwerking van de streekplannen 
(wegen). Het gekoördineerd uitwerken van 
het streekplan Zuid-Kennemerland ont- 
breekt, zoals bij de onderlinge aansluiting 
van wegen in Haarlem en Heemstede en 
de ontwikkeling van het circuit in Zandvoort. 
Hier ligt een goede taak voor de regio, 
meent d'66. Het gewest zou in hoofdzaken 
aan kunnen geven waar in welke gemeente 
wat moet en mag gebeuren. De bedoeling 
hiervan is om niet de ene gemeente op 
te scheppen met overlast van de andere 
gemeente. 

Wandelaars stuiten nog op hekken 

Wat natuurbeheer betreft wordt er- 
voor gepleit op gewestelijk niveau mogelijk- 
heden te onderzoeken om de verschillende 
natuurgebieden op elkaar af te stemmen. 
Wandelaars stuiten nog op hekken en fiet- 
sers op drukke verkeerswegen. Een uniforme 
regeling en een uniform toegangsbewijs, 
geldig voor alle natuurgebieden kunnen het 
gebruik verhogen. Ten aanzien van de water- 
onttrekking wordt de noodklok geluid. Het 
gaat d'66 er niet om wie gelijk heeft: het 
haarlemse waterbedrijf of de Stichting Ken- 
nemerduinen. Op bestuurlijk niveau moet de 
zaak doorgesproken worden. Eventueel is 
een onpartijdig onderzoek nodig. D'66 
meent dat een spoedige infiltratie van de 
Kennemerduinen met oppervlaktewater de 
oplossing is voor de mogelijke verdroging 
van het duingebied. 

Een regionale raad voor het milieu- 
beheer zou op gewestelijk niveau aktivitei- 
ten kunnen ontwikkelen op het gebied van 
voorlichting, bevordering van milieuonder- 
wijs, het organiseren van akties. Klachten 
en wensen kunnen via zo'n raad worden 
gekanaliseerd. Een neventaak zou kunnen 
zijn de ambtelijke vorming. 

Hoever de konsentratie van milieu- 
taken zich moet uitstrekken is volgens 
d'66 een moeilijk te beantwoorden vraag. 
Het gevaar is aanwezig dat konsentratie in 
bijvoorbeeld één dienst sterk ontwrichtend 
werkt op andere gemeentelijke taken. 
Daarmee zou een schijnoplossing worden 
bereikt. Beter zou zijn een koördinerend 
miljeuapparaat. 

Het organisatievraagstuk vormt een 
van de moeilijkste onderdelen van het 
milieubeleid op gemeentelijk niveau. Door 
veelheid van aspekten ligt het milieubeleid 
verdeeld over vele wethouders, kommissies, 
gemeentelijke diensten en afdelingen. De 
behoefte aan bundeling, d.w.z. koördinatie 
en/of konsentratie is daarom duidelijk 
aanwezig. De kernvraag is daarbij: hoever 
moet de bundeling zich uitstrekken. Deze 
vraag valt niet eenvoudig te beantwoorden. 
Juist vanwege de vele miljeuaspekten en 
miljeu-deeltaken is het gevaar aanwezig 
dat konsentratie van milieutaken, b.v. in 
één dienst sterk ontwrichtend werkt op 
andere gemeentelijke taken. Daarmee wordt 
een schijn-oplossing bereikt. Organisatie- 
deskundigen van de Vereniging van Neder- 
landse Gemeenten pleiten dan ook tegen 
één gemeentelijke milieudienst en vóór 
een koördinator milieuzaken, die tevens 
sekretaris is van een raadskommissie 
milieubeheer en van verschillende projekt- 
groepen. 

Met enige schroom wordt in de nota 
gepleit voor het overdragen van een groot 
stuk beleidsvorming. De uitvoering zou of 
door het gewest of door de gemeenten zelf 
dienen te gebeuren. Het werken met inter- 
gemeentelijke projektgroepen wordt aan- 
bevolen. Het bureau kontrole op het afval- 
water van openbare werken Haarlem zou 
ook voor het gewest moeten werken. Bij 
het bureau milieubeheer zou een geweste- 
lijke miljeukoördinator gedetacheerd dienen 
te worden. winteraktiviteiten 
nieuw unicum 
.<#m3*tk v-_ ',:.n.- l . , Ï&-CJ; V »^MMM 


Onder de bewoners van Nieuw Unicum 
werd onlangs een enquête gehouden over 
eventuele wensen ten aanzien van het ont- 
spanningsprogramma voor het winterseizoen 
1973/1974. Na bestudering van de bin- 
nengekomen enquêteformulieren nodigden 
de heren J. Hekelaar, kultureel werker 
bij Nieuw Unicum, A. C. Hertroys, voor- 
zitter van de bewonersraad en Th. van 
Veen, mede-organisator, de plaatselijke pers 
uit om van de plannen voor de diverse 
evenementen kennis te nemen. Het ligt 
namelijk in de bedoeling om de te brengen 
programma's ook voor belangstellenden 
buiten Nieuw Unicum toegankelijk te stel- 
len. Ten eerste zal dit de integratie van de 
bewoners en andere ingezetenen bevor- 
deren, ten tweede zal uit de te heffen 
entreegelden een saldo worden gevormd 
waaruit een boot kan worden bekostigd. 
De organisatoren denken aan een te ver- 
bouwen en aan te passen beurtvaartschip 
waarmee tochtjes op b.v. de Brasemermeer 
en omgeving gemaakt kunnen worden en 
om dit doel spoedig te kunnen realiseren 
wordt in november a.s. een grote loterij 
gehouden en zal een aparte girorekening 
worden geopend. 

Het ligt in de bedoeling van onze 
redaktie de data en bijzonderheden van de 
in Nieuw Unicum te geven voorstellingen 
steeds tijdig bekend te maken. Hierop 
vooruitlopend willen we echter nu al vast 
vertellen dat het Trio Louis van Dijk ver- 
wacht wordt, dat op 12 oktober een 
klaverjastoernooi wordt gehouden, dat 
'Les Byrmant', een groot operettegezel- 
schap met orkest uit Heemstede, op 10 
december komt en dat op 18 januari een 
kienavond met volksdansdemonstraties zal 
plaats hebben. Voorts is iedereen welkom 
op het in februari te vieren karnaval en bij 
de in maart door Paul van Vliet te geven 
kabaretavond. En nu vergeten we nog de 
franse avond in november met wijn en 
stokbrood, de avond van de Kon. Noord- 
Zuid-Hollandse Redding Maatschappij van 
de afd. Zandvoort en Amsterdam, een op- 
treden (nog niet helemaal zeker) van het 
Werktheater en begin januari door de heer 
Van Veen te organiseren zandvoortse avond. 
En dan te bedenken dat we nog maar een 
greep deden! Het belooft een boeiend 
uitgaansseizoen te worden met op 27 april 
de slotavond. Kr. M. eanduuarrse haerarir Autohuur van ouds 
Garage .1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 d'66 wil duinen voor uitdroging behoeden . . . nieuws kort 
en klein Een echtpaar uit Duitsland raakte 
dinsdagmiddag in moeilijkheden toen het 
met een luchtbed tengevolge van de krach- 
tige oostenwind steeds verder uit de kust 
dreef. De hachelijke situatie waarin man en 
vrouw verkeerden werd bijtijds opgemerkt 
door leden van de Zandvoortse Reddings- 
brigade. Met behulp van een brandingsboot 
werden zij veilig aan land gebracht. 

De politieke partijen gaan ondanks de 
hondsdagen weer aan de slag. Op don- 
derdag 23 augustus belegt de plaatselijke 
afdeling van de pvda een ledenvergadering 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat. Aanvang 8 uur. In verband 
met het vertrek van de heer H. Teune naar 
een nieuwe woonplaats zal moeten worden 
voorzien in de vakature van afdelings- 
sekretaris. Als kandidaat wordt genoemd 
de heer B. Wouters. 

Zaterdag 18 augustus a.s. organiseert 
de KNMV op het circuit van Zandvoort de 
traditionele 6-urenrace voor motoren. Aan 
de wedstrijd, die om 12 uur begint en 
waaraan een training tussen 9 en 1 1 uur 
vooraf gaat, nemen in totaal 48 kombinaties 
uit binnen -en buitenland deel. Het neder- 
landse team Bouwmeester - Noorlander 
wordt als favoriet getipt. 

De definitieve oprichtingsvergadering 
van de onlangs in het leven geroepen 
zandvoortse zwem- en poloclub 'De Zee- 
schuimers', vindt plaats op vrijdag 24 aug. 
a.s. in het Gemeenschapshuis. Aanvang 
20 uur. Tijdens de bijeenkomst zal de heer 
Zwaag door middel van dia's herinneringen 
ophalen aan de akties die gevoerd zijn 
t.b.v. het thans in aanbouw zijnde Sport- 
fondsenbad aan de Vondellaan. 

Afgelopen donderdag vierde mej. 
H. Meijvis haar 12Vi -jarig dienstjubileum 
als ambtenares bij de afdeling burgerzaken 
van de gemeentesekretarie. In de morgen- 
uren werd zij op het bureau van de afdeling 
aan de Schoolstraat toegesproken en ge- 
feliciteerd door haar kollega's. Gelukwensen 
die vergezeld gingen van de aanbieding 
van tal van bloemstukken. FIETSEN 
, f ; BROMMERS VER5TEEGE HRLTESTR. 18 • TEL : «99 - ZUNÜVQuRT verbroederen 

We moeten verbroederen. Niet alleen 
bij de jaarlijkse vismaaltijd op het Gast- 
huisplein, maar ook in mondiaal opzicht. 
Maar wie liggen er dwars bij het smeden 
van innige relaties met landen waarvan het 
regiem — volgens zekere nederlandse 
kringen — niet zou deugen? Dat zijn de 
'betuttelaars'. Een door St. in het Nieuws- 
blad niet nader aangeduide groep mensen, 
al weet hij wel dat de akties van de 
'betuttelaars' uit een bepaalde hoek plegen 
te komen. St. schrijft: 

'Duizenden Nederlanders — waaronder 
ook vele brave Zandvoorters — hebben 
dit jaar een fijne vacantie doorgebracht 
in Spanje, Griekenland, Portugal, Turkije of 
Zuid-Afrika. Allemaal landen, die bij onze 
'betuttelaars' niet deugen . . . Maar men 
komt er opgetogen vandaan om de fijne 
ontvangst en de hartelijke bejegening. En 
als men dan weer hier komt begint het 
gedrein weer om de sinaasappelen, die we 
van een bepaald land niet mogen eten, 
(waar halen ze het lef vandaan), en de 
koffie, die we weer van een ander land niet 
mogen drinken. Want er moet even wat 
'recht' gezet worden. En dat proberen ze 
dan met een brute economische chantage! 
Of onze Marine mag in een bepaald land 
geen olie laden . . . 

Dat deze acties allemaal uit één be- 
paalde hoek komen, begint overigens wel 
duidelijker te worden.' 

In de jaren '40 — '45 streefden som- 
migen onder ons verbroedering na met 
nazi-Duitsland, een misdadig en onmenselijk 
regiem dat later model zou staan voor de 
regeringssystemen In Spanje, Portugal en 
Grekenland. Ook toen waren er de 'betut- 
telaars' die niets voor omarming voelden. 
Waar haalden ze het lef vandaan. Het stuk 
van St. besluit met 'Houwen zo'! Is dat 
geen zetfout? medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 
DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 
Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33. 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 18 en zondag 19 augustus: 

Zr. S. M. Molenaar-de Wilde, 
v. Lennepweg 93 rd, tel. 2720. 
HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 19 augusuts' 

9.15 uur: Pfarrer dr. W. A. Schulze, 
llvesheim. 

10.30 uur: gemeenschappelijke Geref.- 
Herv. dienst. Voorganger: de heer 
L. A. de Graaf, vicaris te Amsterdam. 

HUIS IN DE DUINEN 

19.30 uur: gemeenschappelijke Geref. - 
Herv. dienst. Voorganger: 
ds. C. Mataheru. 

GEREF. KERK 

Zondag 19 augusuts: 

10.30 uur: vicaris L. A. de Graaf, Amster- 
dam, gez. dienst met Ned. Herv. in Ned. 
Herv. kerk. 

19.30 uur: ds. C. Mataheru, gez. dienst 
met Ned. Herv. in het Huis in de Duinen. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 19 augusuts: 
Geen dienst. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 
Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 1 1 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 
Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 

samenzang. Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuits 
van bakker v. d. WERF F 

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129 
4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent - Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. ; EBnduGorrse hoersnr ér zijn mensen die 
blijven verloven . 

tja, als je ook die ;QQNSTANT 

verlovingsringen 
ziet; is dat niet zó 

':gek^;vV' ; -'''>:"': : ;' r ,. : ' 
... peter 
bruming 

juwelier/ binnenweg 11 
heemstedé/(023) 282271 goedkope banden 
levensgevaarlijk 

De vereniging van bandenspecialisten 
in Nederland (VACO) slaat sinds jaar en 
dag met grote zorg de praktijken gade van 
ondeskundigen, die door de bandenindustrie 
aangebrachte gebruiksbeperkende kode- 
ringen op autobanden wegslijpen en deze 
banden dan als 'nieuwe merkbanden' voor 
uiterst voordelige discount-prijzen op de 
markt brengen. 

De overheid is meermalen op deze 
levensgevaarlijke situatie gewezen, omdat 
de VACO van mening was en nog steeds 
is dat voor het tegengaan van deze mala- 
fide praktijken een duidelijke taak voor de 
bevoegde instanties is weggelegd. 

Bedoelde waarschuwingen hebben 
echter tot dusverre nog geen merkbare 
resultaten opgeleverd. Probleem van het 
opsporen is kennelijlk het feit dat het uit- 
slijpen van ko'deringen veelal geen uiterijke 
sporen op de band achterlaat. 

Uit recente publikaties zou kunnen 
worden gekonkludeerd dat het om een 
nieuw problem zou gaan. 

De situatie bestaat echter al jaren, 
maar beperkt zich dusver veelal tot inci- 
dentele 'aanbiedingen'. 

Het antwoord van de erkende banden- 
specialisten is: deskundige voorlichting en 
zorgvuldige advisering. 

De automobilist moet naast prijs- 
bewust, bovenal bandenbewust zijn, 
aldus de VACO. STEAKHOUSE 

BARBEQUE RESTAURANT ■»ii*Nw*N^ *^l^^0'^^^0 t '**^*Ê0^^^Ê0'^0* // oa vuwtcï // ZANDVOORT 
Telefoon 02507— 6939 - Raadhuisplein 3 t.o. V.V.V. 
' AMSTERDAM - Warmoesstraat 36 - Telefoon 020—22 59 90 

i t 

Het steakhouse bij uitstek o.a. REUZE T-BONESTEAK, WESTERN HOUSE-STEAK 

Al onze gerechten worden geserveerd met gepofte aardappelen - salades 

diverse sausjes en knappend stokbrood. 

Keuken geopend van 17.00 uur tot 24.00 uur — Gehele week geopend. ook dit \ tl!-* h'-fk .--"vyj^'V'/ - V,\ \ -, 

1 \i • ■ ; - * .- / // ■ * ■ 
u zien op In de tweede helft van de 
jaren '50 maakte de blauwe 
tram plaats voor de (toen nog) 
muisgrijze bus. Een belangrijk 
moment in de ontwikkeling 
van de verbindingen tussen 
Zandvoort en het achterland. 
Deze en andere historiese ge- 
beurtenissen worden belicht op 
de morgen, zaterdag 18 aug., 
voor het publiek toegankelijke 
tentoonstelling 'Verbindingen en 
vervoer' in het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat. 
Openingstijden: 14 — 17 uur 
en 20 — 22 uur. Entreeprijs 
/1— P.p. 

05.11 


13.04 


17.33 


01.30 


05.49 


13.39 


18.12 


02.06 


06.22 


14.16 


18.46 


02.39 


07.01 


14.57 


19.22 


03.11 


07.46 


15.33 


20.19 


04.14 


08.49 


16.46 


21.22 


05.12 H.W. L.W. H.W. L.W. 

17 aug. 

18 aug. 

19 aug. 

20 aug. 

21 aug. 

22 aug. 

nieuws kort 
en klein 

In het kader van de door de duitse 
predikant Dr. W. A. Schulze verzorgde 
dia-avonden over diverse onderwerpen 
vinden nog twee bijeenkomsten plaats, t.w. 
op dinsdag 21 en vrijdag 24 augustus a.s. 
Het thema van dinsdag is 'Als protestant 
in Rome' en dat van vrijdag 'De drie 
koningen in de oude kunst'. Aanvang 
20 uur en plaats van samenkomst de 
konsistoriekamer in de herv. kerk aan het 
Kerkplein. De toegang is kosteloos en 
iedereen is van harte welkom. Gistermiddag werd de vrijwillige 
brandweer gealarmeerd voor een duin- 
brandje langs de spoorlijn in de omgeving.; 
van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door 
het snelle ingrijpen van de vuurbestrijders 
kon worden voorkomen dat de brand een 
grote omvang nam. De schade aan de 
duinbegroeiing bleef beperkt tot ongeveer 
honderd vierkante meter. 

Van de zeven groepen fortenbouwers 
die j.l. woensdagmiddag op het strand in 
de nabijheid van de Rotonde hun krachten 
gingen meten bestonden er vier uit leer- 
lingen van de Duddeston Manor School uit 
Birmingham Niet verwonderlijk wanneer 
men bedenkt dat deze fortenbouwwedstrijd 
in het toch al overladen augustus-program- 
ma van de evenementenkommissie van de 
vvv werd ingelast omdat de engelse jongelui 
zo'n' plezierige herinnering hadden aan de 
wedstrijd van verleden jaar. 

Net als in de wedstrijd van 1 augustus 
veroverden de klupleden van de bistro 
'De Oude Draaidoos' de als eerste prijs 
beschikbaar gestelde barbecue. Daar de 
klupleden onderling haden afgesproken de 
barbecue, indien ze deze zouden winnen, te 
schenken aan de engelse ploeg werd hun 
overwinning met nog meer enthousiasme 
begroet dan de vorige keer. De overige 
prijzen, bestaande uit long-drink glazen en 
een presenteerblad gingen naar teams van 
hotel Keur en van de Duddeston Manor 
School. 

Bij de prijsuitreiking merkte de direk- 
teur van de vvv, de heer Hilbers, op, dat 2cu*dvm*U faM&ek ZONDAG 12 AUGUSTUS — Een 
spannende dag geweest. Stralend zomer- 
weer met een flinke oostenwind. Wij weten 
dan dat het oppassen geblazen is. Gis- 
teren was het al gevaarlijk om te ver in 
zee te gaan, toen heeft de reddingsbrigade 
al zes mensen op het nippertje kunnen 
redden, maar vandaag was het nog linker. 
Zeker zeven baders en zwemmers die in 
moeilijkheden kwamen, zijn uit zee gehaald. 
En wilt u nog eens tegen uw kinderen 
zeggen hoé gevaarlijk het is om je op een 
luchtbed in zee te laten drijven' Met deze 
wind ben je zo een eind weg en dan is zelf 
terugkomen er niet meer bij. Neem anders 
m'n petje af voor de dames en heren van 
onze reddingsbrigade. 

Ik wist niet dat het parkeerprobleem 
voor fietsen ook al zo nijpend was gewor- 
den. Er worden steeds meer tweewielers 
tegen de afrastering van de strandafgangen 
geplaatst en dat geeft moeilijkheden bij 
een vlotte aan- en afvoer van het strand- 
bezoek. Vooral mensen met kleine kinderen 
ondervinden er hinder van. Ik dacht trou- 
wens dat het niet mocht. Of vergis ik me? 
In ieder geval moeten de strandpaden vrij 
blijven. Met een beetje medewerking van de 
zijde van de pedaalridders lukt dit vast 
wel. Bij voorbaat mijn dank. 

Opeens zegt Jans: 'Over goed drie 
weken is de koek; op'. 
. Die kan altijd zo merkwaardig uit 
de hoek komen. Meneer de redakteur-, noemt 
dat met een duur woord: filosoferen'. Nou, 
een filosoof word je wel alsije dit dagelijks 
gedoetje aan zee meemaakt! ','" 

Ik zei: Ja, mag 't ook? c 'We hebben 
een pracht zomer gehad en als de maand 
augustus zo blijft als-ie nu is, mogen we 
beslist niet mopperen. En van dat zoge- 
naamde afnemende bezoek aan de bad- 
plaats hebben we niet veel gemerkt. De 
mensen die het weten kunnen en er daarom 
in kranten en tijdschriften over schrijven, zijn deze keer een beetje voorbarig ge- 
weest. Ze dachten natuurlijk dat alles ver- 
keken was toen inderdaad bleek dat er eind 
juni niet zo'n heel grote drukte zou ont- 
staan. En wat gebeurde er? Enfin, u hebt 't 
allemaal kunnen zien. Er zijn dagen ge- 
weest dat wij het bijna niet meer aan kon- 
den. En ik zal de laatste zijn om terug te 
komen op ouwe koeien, maar dit ging 
werkelijk wat op 1947 lijken! 

Maar ik dwaal af. Jans zei dus dat de 
koek op was over een paar weken. Maar 
ik zei weer dat er in die paar weken best 
nog een stel harde noten konden zittenl 
En als er gekraakt moet worden, staan we 
ons mannetje hoor! 

DINSDAG 14 AUGUSTUS — Aan die 
koek van Jans wordt nog steeds lekker 
gepeuzeld. Hoorde van een meneer hier 
uit het dorp, wiens dochter in Bretagne 
zit (dat is Frankrijk, hebben ze me uit- 
gelegd) dat het daar ook mooi weer is. 
Is de wereld nou zo klein?! 

O ja, iemand vroeg me in alle ernst 
of het geen diefstal was als je schelpen 
meenam van het strand. Nou, daar heb ik 
nog nooit zo zeer bij stil gestaan. Ik had 
nog enige moeite om die man uiteen te 
zetten dat het van oudsher was toegestaan 
om schelpen mee te nemen, want zo veel 
kunnen er niet weggehaald worden of de 
zee produceert er toch wel meer hoor! 
Maar hij maakte er een gewetenszaak van. 
Even later zag ik hem bakkeleien met de 
juffrouw van de toiletten. Toen had hij 
geprobeerd om er voor niks gebruik van te 
maken! Rare snoeshanen heb je toch. 

De wakkere jongens en meisjes, ja, 
ook het vrouwvolk staat hier voor niets als 
het op redden aankomt, van de oranje- 
vletten zijn vandaag weer in aktie ge- 
weest. Er waren weer waaghalzen met 
luchtbedden bij die te ver uit de kust 
waren gedreven en niet meer terug konden. 
De door de noordoostenwind veroorzaakte 
trek naar zee was te sterk. Gelukkig niet 
voor onze kustbewakers, die de avonturiers 
van hun drijvende eilanden haalden. Mensen 
pas toch op! De zee, ook al is ze rustig 
on kalm, blijft gevaarlijk. Dat kan eigenlijk 
niet genoeg word,en herhaald. In alle talen 
die je hier hoort. 

. WOENSDAG 15 AUGUSTUS — Het 
is bijzonder vol vandaag. Dat SGhrijf ik in 
de middag tussen de bedrijven door. Som- 
mige mensen denken dat hun kinderen een 
soort radar hebben, die hen feilloos weer 
terugvoert naar de plaats van waar ze ge- 
komen zijn. Massa's kotertjes lopen deze 
zomer te zoeken naar hun moeder. Maar 
het komt allemaal op z'n pootjes terecht! 

STOELEMAN het hem verheugde nu eens gasten in het 
Engels te kunnen toespreken, waarna mevr. 
Koning-Van Duijn namens 'De Oude Draai- 
doos' de gewonnen barbecue aan de 
leidster van het beste engelse team over- 
droeg. 

Strandpaviljoen 'Trefpunt' van de heer 
J. Paap was ook letterlijk weer het trefpunt 
waar de deelnemers bij een konsumptie 
wat op hun verhaal konden komen en de 
evenementenkommissie van de vvv met 
voldoening kon terugzien op een wel zeer 
geslaagd zandbouwfestijn. burgerlijke stand j 10 — 16 augustus 1973 

Overleden: Jacobus Pieter Prinsen, 
oud 54 jaar, gehuwd met P. Joppe. 

Ondertrouwd: Robert' Alonzo Wempe 
en Yvonne Patricia Eldering. 

Gehuwd: Christianus Laurentius Broek- 
hof en Gail Irene Tighe; Daniël Blarikwater 
en Irma Louise Marion Feith; Ronald Jan 
Hoogervorst en Hendrika Pieternella" burgerlijke stand JU Marijtje Schuiten. 

Geboren buiten de gemeente: Irene 
Johanna Maria, d.v. M. Koops en J. J. H. 
Thomassen; Mariorr Maria 'Elisbeth, d.v. 
C. W. Geugies en J. C. Vink. 

Overleden buiten de gemeente: Johan- 
na Helene Tacha, oud 75 jaar, gehuwd 
geweest met S. J. de Goede; Mozes Bar- 
mes, oud 82 jaar, gehuwd geweest met 
M. A. H. Schreinhout. 
TZB ontmoet 

junioren Mönchen-GIadbach 

Overmorgen, zondag 19 augustus, zal 
op het terrein van het Kennemer Sportpark, 
een wedstrijd worden gespeeld tussen de 
C-junioren van TZB en van Borussia uit 
München Gladbach. De ontmoeting begint 
om 1.15 uur en kan als voorwedstrijd 
worden beschouwd bij het op zondag te 
houden Sandevoerde toernooi voor senioren. 
De ploeg van Borussia brengt dit weekeind 
een bezoek aan de badplaats en maakt 
van de gelegenheid gebruik voor een vriend- 
schappelijk duel met TZB. Na afloop gaat 
men nog naar Amsterdam alvorens de 
thuisreis te aanvaarden. 

Zondagmiddag begint het tweede 
Sandevoerde toernooi. 

S.v. Spaarnwoude uit Spaarndam, 
toernooiwinnaar in 1972 en f.c. Cronjè uit 
Haarlem, houder van de Fair Play-beker, 
2ullen de strijd aanbinden met Gold Star 
en De Volewijckers belde uit Amsterdam, 
VVV '03 uit Venlo, a.v.v. Andijk uit Andijk, 
DSK uit Haarlem en organisator TZB. 

Men kan rekenen oo een spannend 
toernooi, gelet de deelname van twee 
oud-profverenigingen. 

De finales van dit toernooi beginnen 
om 15.15 uur, waarna om ca. 17.45 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. 

TZB startte j.l. zondag zijn oefen- 
campagne met een eerste plaats in het 
toernooi van de a.v.v. Andijk door overwin- 
ningen op Andijk ( 1 — 0) en Woudia 
C3— 0). SPORTING CLUB HERVAT 
REKREATIEF BADMINTON 

In de eerste week van september zal 
de 'Sporting Club Zandvoort' haar bad- 
minton-aktiviteiten hervatten. Het aksent 
zal ook nu weer liggen op het rekreatieve 
badminton. Na een maand 'vrij spelen' en 
training gaat in oktober de onderlinge 
kompetitie van start, waarvoor weer enige 
duizenden partijen op het programma staan. 

Door een nieuwe indeling van de 
speeltijden in de sporthal, heeft het speel- 
schema van de Sporting Club een kleine 
wijziging ondergaan. De speeltijden voor 
dames en heren zijn nu: dinsdags 22.00 
tot 23.00 uur en vrijdags 19.00 tot 20.30 
uur, 20.30 tot 22.00 uur en 22,00 tot 
23.30 uur. 

De jeugdgroepen spelen op vrijdag 
van 17.00 tot 18.00 uur (8 — 12 jaar) en 
18.00 tot 17.00 uur (12—16 jaar). De eerste speeldata zijn dinsdag 4 
september en vrijdag 7 september. 

Voor inlichtingen en opgave kan men 
terecht bij het sekretariaat van Sporting 
Club Zandvoort, Linnaeusstraat 1 — 4, 
telefoon 3585. Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen' 
Uitslagen woensdag 15 augustus: RECHTDOOR 

OP DEZELFDE WE8 

GAAT VOOR Her afbuigende verkeer mag her recht. s 
doorgaande verkeer op dezelfde weg 
nier hinderen. Ooft de uoe/ gano er nlef ! Zandvoortm. 1 — OG 1 


6—1 


Zandvoortm. 2— OG 2 


2—1 


Programma zaterdag 18 augustus: 
Zondagvoetbal: 
Zandvoortm. 1 — Hollandia 1 


17u. 


Zandvoortm. 2 — Brandweer 


17.30 u. 


Zandvoortm. komb. — AWV 


17 u. 


Zandvoortm. 1 — Delta Lloyd 1 


14 u. 


Zandvoortm. 2 — Delta Lloyd 2 


14 u. 


Zandvoortm. 3 — Kenn.landkomb. 


12 u. 


Veteranen 
Zandvoortm. — Delta Lloyd 


12 u 
eanduoartee haeranr Programma zondag 19 augusuts: 

Jeugdtoernooi om de Engel Loos Trofee 
kompleks Vondellaan 9.30 u. 

Programma maandag 20 augustus: 

Veteranen: 

Zandvoortm. — Johez 18.30 u. 

Programma woensdag 22 augustus: 

Zandvoortm. 1 — Bloemendaal 1 18.15 u. 
Zandvoortm. 2— DEC 1 18.15 u. 

Zandvoortm. 3— DEC 2 18.15 u. Wnflft »^»».d« tram vormt | 
een uitzondering.' HÏJ gaar alt «f - 
buigend verkeer AKjórner rechtdoor-. 
gaande verkeer * . — - 
op dezelfde weg, ERRES 
RS 2095 
STOFZUIGER 
met krachtige 
600 watt 
motor 
ERRES STEREO 

PLATENSPELER 

RS 3122 

Armlift 

automatische 

afslag 

transparante 

stofkap 
ERRES HIFI 

STEREO 

PLATENSPELER 

RS 3525 

Regelbare 

dwarsdruk- 

compensatïe 

Voorzien van het 

GP400 element 

Transparante 

stofkap kost normaal 

vakantie Ï98» - 

PREMIE 39.» 

Nu 159.- 

kost normaal 
199.- 

vakantie • 

PREWIE 40.- 

NÜ 159,- 

kost normaal ' 
379.- 

vakantie s 

PREMIE 80.- 

Nü 299.- 
ERRES 
RS 6104 
CASSETTE 
RECORDER 
voor batterij 
en/of net- 
voeding 

incl. tas kost normaal 

vakantie 315." 

PREWIE 56.- 

Nti 259.- ERRES 
RS 6203 
STEREO 
CASSETTE 
RECORDER ^ 
met versterker f 
2X4 watt c_ 

witte 
uitvoering kost normaal 

plus 2 boxen 

653.- 

vakantie % 

PBEMIE134.- 

Nü 519.- EEN TELEFOONTJE EN WIJ BEZORGEN EN DEMONSTREREN 

U THUIS elres Tel. 023—31 47 40* 
Haarlem, Keizerstraat 9 — 11 elektronisch servicecentrum 

Uiteraard ook 314740 voor service op leder apparaat GENTRALE VERWARMING 
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
ROENESTEIN 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN 
Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

Dr. J. REURINK 

arts 

AFWEZIG 

van 18 augustus tot en met 

16 september 1973 

Waarnemers: 

W. E. Ulrici en de 

Heemsteedse artsen 

Schilders- 
bedrijf 

U.C. v. (jOfy 

■telefoon 2638. 

Voor HONDEN 
en hun verzorging zoals 

WASSEN • TRIMMEN . 
KNIPPEN - SCHEREN 

NAGELS KNIPPEN 
OREN SCHOONMAKEN 

enz. enz. 

Dat is specialistenwerk 

Mevr. WEZENBEEK 

Gedipl. dierenverzorgster. 

Specialiste toiletteren 

van honden. 

Fa. WEZENBEEK 

Bouwes Passage 17, 

Tel. 4310 of 5734. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

incl. spaanplaat ondervloe- 

ren leggen en B.T.W. 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorging, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

ALLE VERZEKERINGEN 

A. M. Folkers-Struvé 

Thorbeckestr. 17 • tel. 3283 
Ook uw reisverzekering 
Auto of Bromfiets. 

TE KOOP AANG.: 2 vouw- 
fietsen, praktisch nieuw en 
1 lange bontmantel, wilde 
-kat, maat 42. Tel. 3237. ALLES VOOR'ÜW BABY. 
KUlk. *'■'. '--'■' TEXTIEfc DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGERI 

GOSSAMER: normale prijs 
f 2.25 per 3 stuks NU; 

12 stuks + 3 gratis f 9. — 
24 stuks + 9 gratis / 18. — 

FETHERLITE: normale prijs 
f 3. — per 3 stuks NU: 

12 stuks + 3 gratis / 12.— 
24 stuks + 9 gratis f 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij dan bij U thuis! BOOKSHOP Uw maxi lakens voor een 
mini prijs ! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON. Halte- 
straat 63b. 

Te koop aangeb. 2 prachti- 
ge 3-armige antieke KAN- 
DELAARS. Tel. 5402. Schildersbedrijf C. PAAP 

(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) 

'tKïnderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
kleertjes. van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs f 1300, — 
voor f 595,—. PARIAN. 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. TE KOOP weg. aansch. sta- 
pelbed, mod. 1-pers. led. 
gr./wit, vr.pr. / 40, — , led. 
60 x 120 + matras ƒ 10, — 
(hemel + bekl. ƒ7,50), 
dressoir 1.40 m f 15, — , 
fleswarmer ƒ 7,50. Hendriks, 
Zeestraat 60 achter. 

Schildersbedrijf 

C, J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf - Glas • Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 
Telefoon 2206. 

Beleggingshuizen te koop 
gevraagd. Tel. 4479, Emma- 
weg 13. 

Te koop aangeb. STRAND- 
WAGEN met brede wielen, 
in goede staat, ƒ 55, — . Te 
bez. Kerkstr. 8. Tel. 3822. 

Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Voor 

ABONNEMENT 

BELLEN 

2135 

CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 146, tel. 5185 
a.u.b. bellen na 18.30 uur. 

Med. gedipl. PEDICURE 
van het Elisabeth Gasthuis. 
Behandelt u ook aan huis. 

Tropische vissen en planten. 
Sera visvoeders voor tropi- 
sche vissen. Tubifex ge- 
droogde miereneieren, ther- 
mostaten, verwarmingsele- 
menten, pompen, kweekbok- 
jes, enz. Grote sortering 
boeken over aquaria en hun 
verzorging. — Wezenbeek, 
Bouwes Passage 17, telef. 
5734. 

TE KOOP AANGEB. 1 Fiat 
124, 1 huisk. volière met 
vogels, 1 stereo-radio. Dr. 
C. A. Gerkestraat 38 zw. 

Bij welke club kunt u 

VOLLEYBALLEN 

in een Pellikaan Sporthal? 

SPORTING-O.S.S. 

biedt u deze gelegenheid op 

dinsdagavond van 8 — 10. 

Inl. P. v. Hessel (secr.), 

Celsiusstraat 185. 

Tel. 02507—5486. 

Jong echtp. zoekt WOON- 
RUIMTE. Tel tussen 8.30 
en 17.30 uur van maandag 
te.m. vrijdag 023 — 248061, 
toestel 13. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid NJ3.M. en Beursvereniging 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort - Telefoon 65 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën Gediplomeerd Pedicure 

Olga Weiglein Van Lennepweg 51-3 Zandvoort 
Telefoon 4414 '■ -.' '•.,-. familie'^ ■e^frnani(ilélsdVüèwérk'•^S'^•■-' i, ^ , ; 

d ru kjker ij ■■■Q^j^jÈ0^:^i0nDéth 

' pchtèrweg))Hi*f:>6581Jszahdvóoiï5>^^ Voor al uw verzekeringen 
ASSURANTIEKANTO OR 

P. Visser 

Zandvoort, tel. 2120 
Amsterdam, tel. 246700 

Een goede autoverzekering, aange- 
vuld met een rechtsbijstands- 
verzekering voorkomt teleurstelling. 

Uw assurantie-man 
Uw vertrouwensman 
VOOR NOG BETER BONT.... 

LAGERE PRIJZEN 

MEER SERVICE 

MEVR. J. COLLEWIJN Mannequin 
een begrip in Nederland ! 
Tijdelijk nog 10 - 40% ZOMERKORTING 
P.S. Keuze uit nu reeds voorgeleverde 

SHOWMODELLEN 

BLAZERS 59.- 

BROEK- en SPENCERPAKKEN 98. - 

WINTERMANTELS 119.- 
Ook met edelbontkragen. 

KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM 

inmnnaianiBBiegBi BUSTOCHT 


naar TAPTOE-DELT 


op zaterdag 25 augustus a.s. 


Prijs 


ƒ12,50 p.p. 


incl. 


bus + zitpl. voor Stadhuis. 


Inl. 02507—3843 

^ E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 

Belt u ons even. 

Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973 J. Pórtegies- Schoenservice 

^ilde Schoenmaker 

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHE1DSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 
UW BLOEMENMAGAZIJN? 

„tMca"l 

GROTE KROCHT 24 — TELEFOON 2301 

En zéér belangrijk: 

ONZE PRIJZEN VALLEN MEE! Op 2, 9 en 16 sept. 15-DAAGSE VLIEGREIS 

Benidorm APPARTEMENT ƒ 290 — 5 dagen Turkije 

incl. hotel + ontbijt v.a. 21 sept. f 383, — Reisbureau 

KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel 2560 
Zandvoort 
3<.rygt u er wel eent> genoeg oan . . . ? 
; 

_____ L <t£&& de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de 
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te 
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust 
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan 
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een 
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling 
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en 
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw 
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op. 
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan 
te worden herinnerd dat u milieubewust moet 
worden, nietwaar? 
v vW>^aJLM^4/ \/s. DIE, PEETERS IS GEK, idioot, belachelijk, 
maniakaal, ziek, debiel, als je het mij 
vraagt. DIE GEEFT DAAR EFFE f 800.- cadeau 
op de nieuwste BLAUPUNKT ktv. 110°, 66 cm. 
EN DIE IDIOOT geeft er nog een jaar garantie 
op ook. Die dingen zijn bij een normaar mens 
f 2795.- maar bij die debiel zijn ze f 1995.- 
Gelukkig HEEFT HIJ ER MAAR 6 en een grote 
buil zal ie er dus niet aan vallen. En je 
kunt er nog een afstandbediening bij kopen ook! 
Het is maar goed dat u mijn mening niet vraagt, 
want als gezond mens moet je VAN ZO'N GEK 
TOCH PROFITEREN. Zeg nou zelf II! 

(Tol volgende week) 

PEETERS ZANDVOORT B.V., Haltestraat 56 - Telefoon 02507-3618. 

1 

D 

é 


^ j BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 

HUIZE ELHORST 

BLIJFT BEWEREN . . . 

Thuis dineren 

is toch veel intiemer! 

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis 
uit bent! 

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie. 

Koude buffetten vanaf 12 personen. 
Verzorging van recepties, enz. NIETS IS ONS TE VEEL M Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. 


NAFIffNMCiOGASIONlGENTRil 3 maanden schriftelijke 
NOOBOVAG garantie 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

ORANJESTRAAT 2-12 - ZANDVOORT - Tel. 02507-2323 A.B.C.D. NACHTVEILIGHEIDSDIENST 

ZANDVOORT 

oefent met mod. middelen zoals camera's en mobilofoons degelijke NACHT- 
CONTROLE uit op uw WOONHUIZEN, BEDRIJVEN. WINKELPANDEN, 
BOUWWERKEN etc. etc, ook voor kortere tijd, bijv. vakantie. 

Voor nadere inlichtingen telefoon 6472 NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST 
DIRIGENT: ANDRÉ VANDERNOOT SEIZOEN 1973-1974 - CONCERTGEBOUW - HAARLEM 

Gasidirigenten: LIBOR PESEK. ELYAKUM SHAPIRRA, 

WILLEM VAN OTTERLOO.HANSKOXJERZYKATLEWICZ, 
WILLEM FREDER1K BON 

S ERIE A 6 dinsdagavondconeerten: 

2 olcl, 6 nov., 11 dec, 8 Jan., 5 febr., 5 maart 

MAYUMI FUJIKAWA - 
WAYENBERG, 
É^ SERIE B 6 vrijdagavondconcerten • Populaire landenserie: 
12okt, 16 nov., 14 dec, 18 jan., 15 febr., 15 maart 
Soliste.n: 

MICHELE BOEGNER, JAN WIJN, CRISTINA ORTIZ - plano; 
JENÖ NEMETH, HERMAN KREBBERS - viool; 
TSUYOSHI TSUTSUMI - violoncello; URSULA BENZ - zang. 

Abonnement 6 concerten l25,-(e.t.) 

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten: 
^?\y ^19 okt, 30 nov., 21 dec, 25 fan., 22 febr., 22 maart 
JPTO22-9 % Solisten: 

LAimk) W SHULAMIT RAN, CLAUDE HELFFER, MARJA BON - plano; 
WÏSÊMJ HERMAN KREBBERS, THEO OLOF - viool; 
^1^2^ MAR »-YNTYLER, HENK SMIT- «ng 

^J^^ Abonnement 6 concerten f 20,' (a.1) 

2 Voorstellingen Toneelgroep Centrum 1 5,- (a±) 

Abonnemenbverkoop vanaf 17 auguifui aan het Concertgebouw, Lange Begllneitraal 13, 
Haarlem, telefoon 320994 

Uitgebreide prospektus met programmagegevens verkrijgbaar bij hel Concertgebouw en d« 
administratie van het N.P.O, lange Begijnestraat 13raod, .telefoon 319248 Sa. £. <3aUedux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte HÉ LUISTER ES ! 

Ga jij ook 24 AUGUSTUS te 20 uur naar de 

oprichtingsvergadering 

in 't Gemeenschapshuis van de nieuwe zwemclub? 
NATUURLIJK! Ik laat die jongens toch niet in hun 
hemd staan. 

Zandvoortse Zwem- en Poloclub 
„De Zeeschuimers" RESTAURANT 

la reine 

KERKTSRAAT 1 5 -Tel. 2253 

Als u geen tijd heeft om zelf 
LEKKER TE KOKEN!!! Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM • WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53 ■ 31 04 57 

ZANDVOORT - KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden 
Sfeervol DINER DANSANT in 

cllotel "SBoutoed 

"Zandvoort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

Di„ vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 
Inlichtingen: 2144. EXTRA LINDA LU AANBIEDING 

PANTALONS - JASJES ■ ROKJES 
NU f 29,95 p. stuk. Diverse kleuren. 

Modehuis S. PILLER 

KERKSTRAAT 4. Tel. 02507—3397 f^tfMtamft^B^H***** 1 * AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023 -31 01 26 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS ■ TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 Neem eens 'N frisse 
duik in de natuur! 

Laat u bekoren door zo'n leuk bosje asters, 
mombretia of roosjes. Je frist er helemaal van op! 
Verkrijgbaar bij 
BLOEMENHUIS 

„v. d. ^Uey" 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 

DE SPECIALIST IN AL UW BLOEMWERKEN! 
EXPOSITIE 

in het Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 12, 
alhier, van 18 augustus t.e.m. 5 september a.s. 

„Verbindingen en vervoer 91 Een fraaie tentoonstelling met betrekking tot 
de vroegere verbindingen met de badplaats 
Zandvoort. Er zijn tram-modellen, foto's, prenten, 
historische stukken enz. die een duidelijk beeld 
geven van de ontwikkeling van het verkeer. 

Openingstijden: dagelijks van 14 — 17 uur en van 
20 — 22 uur. Toegangsprijs f 1, — per persoon. 

Dia- en filmavonden worden telkens nader 
aangekondigd. CHINEES-INDISCH RESTAURANT 

"China (fade**" 

Bloemendaalseweg 271, Overveen t/o postkantoor 

Zeer goede keuken met diverse specialiteiten. 

Originele Chinese CHEF-KOK uit Hongkong. 
Open van ,1 1 — 23 uur. 

Reserveringen onder tel. 023 — 25 27 01. 
Ook voor uw zakenlunch. - Afhalen mogelijk. DUW 
WYCK 
ZAND- 
VOOKT 
Hilrersum, 's-Grarclandscweg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen -vlakbij. 
OverhoIIand bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en drickamerflats. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw - 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H.W. Coster 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engclbertsstr. 11, 

Zandvoort 

Tel. 02507-5531/6114 EELTINK'S speelgoed en geschenken 

Waarom verder lopen 

als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen 73e jaargang no. 62 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 21 AUGUSTUS 1973 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee toeranr 

redaktie en administratie: postbus151 /zandvoort/ willemstraat 29b/ telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 17.50) losse eksemplaren: f 0.25/ advertentietarief: f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag)/ postgiro: 2911 087/ bank: nederlandse middenstandsbank, rekeningnumme r 67 .13. 60.221 / giro van de bank: 35555 tnv deiandvmortsekoerant 

warmte van augustus 
redt het strandseizoen 
blauwe tram centraal op ekspositie Dit fraaie model van een Boedapester 

werd vervaardigd door de heer 

Drughorn en gefotografeerd 

door Frans Groenheide Vrijdagavond opende burgemeester 
Nawijn in tegenwoordigheid van tal van 
genodigden de tentoonstelling 'Verbin- 
gen en Vervoer'. Het initiatief voor deze 
ekspositie is uitgegaan van de Contact- 
commissie Culturele Belangen van de ge- 
meente Zandvoort, die medewerking kreeg 
van de Nederlandsche Vereeniging van 
Belangstellenden in het Spoor- en Tramweg- 
wezen en haar dochterinstelling de Tram- 
weg-Stichting, zoals wij lazen in het 
bijzonder fraai uitgevoerde boekje dat ter 
gelegenheid van deze tentoonstelling het 
licht zag. 

De voorzitter van genoemde kontakt- 
kommissie, de heer J. G. Bisenberger, 
roemde het tempo waarin de voorbereidin- 
gen getroffen waren om tot deze unieke 
ekspositie te komen en dankte in het 
bijzonder prof. dr. H. J. A. Duparc, voorzit- 
ter van de Nederlandsche Vereeniging 
van Belangstellenden in het Spoor- en 
Tramwegwezen en de heren P. Brune en 
C. Zwaag, die allen bijzonder veel tijd aan 
de totstandkoming er van hebben gegeven. 

Burgemeester Nawijn, die verzocht 
was de opening te verrichten, schetste de 
ontwikkeling van verbindingen vanaf het 
prille begin, waarin men de prooi van het 
jachtgebied op de schouder droeg of over 
de grond sleepte, ook wel via vlotten over 
het water transporteerde, tot aan de huidige 
vervoerstechniek, waarbij Nederland als 
een dichtbevolkt land altijd een groot lokaal 
verkeer heeft gekend. Onbegrijpelijk en on- 
aanvaardbaar vond de burgemeester het dan 
ook dat een rondweg als de De Ranitzweg 
die de Zandvoortselaan van het drukke ver- 
keer had kunnen ontlasten, door de Provin- 
ciale Staten van Noord-Holland was af- 
gewezen. In plaats van dit goed doordachte 
plan, aldus de burgemeester, wordt thans 
de voorkeur gegeven een rondweg ten 
noorden van Aerdenhout, waarmede niets 
opgelost kan worden. Wat de aantasting 
van natuurschoon betreft, een argument van 
de tegenstanders van de De Ranitzweg, ook 
, hieraan ontkomt men niet bij het tweede 
plan: de geprojekteerde weg zal het fraaie 
Koningshof doorkruisen. Met de wens dat 
velen de tentoonstelling zullen bezoeken 
besloot de burgemeester zijn openings- 
woord. 

In de zaal waar de ekspositie was 
ingericht stelde de burgemeester door het 
omdraaien van een schakelaar de door de 
heer Drughorn uit Amsterdam vervaardigde 
modellen van oude tramwagens in bewe- 
ging. En ineens waren ze er weer, de 
Beijnes-wagens en de Boedapester, zij het 
in verkleinde vorm. Vijf jaar lang hadden 
ze je van Zandvoort naar de school in Haarlem gebracht, waren ze er getuige van 
geweest dat je, wanneer ze over het 
viadukt reden, je schrift maar in je tas 
stopte omdat je de les er vóór de halte 
Schouwtjesburg toch niet meer in kreeg. 
Daarna hadden ze er elf jaar voor gezorgd 
dat je 's morgens op tijd op kantoor in 
Amsterdam arriveerde en, wat belangrijker 
was, 's avonds tijdig thuis. Want het was 
diezelfde onvolprezen Boedapester, waarvan 
nu een heel klein broertje op de tentoon- 
stelling reed, helemaal echt met zijn deu- 
ren in het midden, zijn kleine klaphekjes 
achterin, de verlichte bordjes 'Zandvoort' 
en 'Amsterdam' en zijn bekende fluitsignaal, 
die er met zijn sneldiensten van 55 minuten 
voor zorgde dat je in precies een uur van je 
schrijfmachine in Amsterdam aan de ge- 
dekte tafel in Zandvoort neerplofte, zij 
het wel buiten adem. 

Maar natuurlijk viel er veel meer te 
bewonderen. Er waren historiese ansicht- 
kaarten; voorwerpen uit oude trams en 
treinen, kortom alles wat maar met het ver- 
voer van vroeger te maken had. Na bezich- 
tiging van het geèksposeerde dankte prof. 
Duparc niet alleen de heer Brune maar 
ook een paar jongeren, met name de heren 
Beukenkamp en Van der Wiel voor de hulp 
die hij bij het inrichten van de tentoonstel- 
ling van hen had ondervonden. 

Tot slot vertoonde de heer A. Bakels 
jr. een paar kostelijke films, waarin we de 
blauwe tram uit Amsterdam zagen vertrek- 
ken, helemaal meereden tot Zandvoort, 
daar de twee zeeuwse schonen volgden bij 
hun dagje uit, hun ruzie met de politie en 
hun opsluiting onder het Raadhuis. We 
zagen o.a. een strandtent 'A. Paap', de 
badkoetsjes van blauw-wit, het Zuiderbad, 
een zandbouwwedstrijd, unieke plekjes in 
het oude dorp en het prachtige Kost- 
verlorenwandelpark. 

Door het terugblikken in het verleden 
zouden we bijna vergeten te vertellen dat 
mevrouw Nawijn van de heer Bisenberger 
een mooi boeket bloemen in ontvangst 
mocht nemen en dat damesleden de 'De 
Wurf' in oud-Zandvoorts kostuum koffie en 
cake serveerden. Het was een heerlijke 
avond! Kr. M. waterstanden hier staat 
uw brief Regelmatig rijdt de politie Landrover, 
ik neem aan voor controle enz., over het 
strand. Fijn, maar nu vraag ik me zelf af 
of het nu noodzakelijk is om dit met een 
onverantwoordelijke snelheid te doen, en 
dan bedoel ik daarmee 25 — 30 km p. u. 
Vorige week vrijdag, de tweede dag van 
mijn vacantie, werd mijn zoon van 4 jaar 
door deze wagen bijna aangereden. De 
bestuurder (als je hem zo zou willen noe- 
men) reed door. J.l. dinsdag weer dezelfde 
situatie, m'n zoon komt hard zee uit 
rennen, de auto nadert met dezelfde rot- 
gang en mist hem op een haar na voor de 
tweede maal. Ik begaf mij hierna gelijk 
naar de politiepost op de Rotonde en in- 
formeerde aan de daar aanwezig zijnde 
agent naar de naam van de coureur, maar 
waarom weet ik niet, hij wou me dat niet 
vertellen en ik kreeg te horen dat hij niet 
geloofde dat zijn collega zo hard reed 
aangezien hij hem met de kijker volgde. 
Ik vraag me af wat hij zit te doen: z'n 
collega op snelheid te controleren of de 
zee te verkennen. Maar dat doet er niet 
toe, ik zou gaarne z'n chef willen verzoeken 
de desbetreffende coureur te willen ver- 
tellen dat hij niet op het circuit rijdt, maar 
op het strand, waar mensen komen om 
zich te ontspannen en niet om een zenuw- 
toeval te krijgen, omdat z'n kind tot twee- 
maal toe bijna onder de politieauto zit. 

Met vriendelijke groeten, 

R. Bisenberger 

p/a Burgm. Beekmanstr. 11 21 aug. 
22aug. 

23 aug. 

24 aug. 

25 aug. 

26 aug. H.W. 
07.46 
08.49 
10.02 
11.37 
00.19 
01.33 L.W. 
15.33 
16.46 
17.57 
19.24 
08.11 
09.26 H.W. 
20.19 
21.22 
22.41 

13.06 
14.05 L.W. 
04.14 
05.12 
06.35 
06.58 
21.01 
22 — geen krant 

ontvangen? 

bel zaterdag 

tussen II en 12 

telefoons 2135 In de zaterdageditie van het NRC- 
Handelsblad geeft de publicist A. G. Klop- 
pers zijn persoonlijke indrukken weer van 
het strandbezoek tijdens de hitteperiode in 
de tweede week van augustus onder 
de kop: 'Warmte van augustus redt het 
strandseizoen'. 

Kloppers schrijft: 

'Het werd me van verscheidene kanten, 
door nogal uiteenlopende mensen verzekerd', 
deze tweede week in augusuts is, wat het 
weer betreft, zo'n prachtige meevaller 
dat het strandseizoen er, financieel bezien, 
weleens door gered zou kunnen worden. 
Een topjaar is 1973 bepaald niet; daarvoor 
is het weer in juli te slecht geweest, maar 
redelijk zal het voor de meesten die van 
het strandbezoek moeten bestaan, ten slotte 
toch wel blijken te zijn. 

Een van mijn zegslieden was de 
parkeerwachter vlak achter de duinen bij 
's-Gravenzande: nauwelijks een autoriteit, 
maar hij was zo aardig met zijn frivole 
hoedje, dat slechts heel weinig schaduw 
wierp, getuige zijn lelijk verbrande neus. 
Hij was ook aardig in zijn manier van doen 
en getuigde tevreden, met wat de Britten 
een 'sweeping statement' noemen: 'Deze 
ene week maakt alles goed!' 

Overigens was hij de enige die regel- 
recht antwoord gaf op mijn vraag, met 
hoeveel geld hij in zijn 'business' zat. Hij 
betaalde zesduizend gulden pacht voor het 
parkeerterrein dat hij beheerde, vertelde 
hij. Een maand geleden meende hij zeker 
te weten dat hij ze kwijt was. 

Zandvoort: ander patroon 

In Zandvoort was een soort gevecht 
aan de gang rondom de 'verandering van 
het vakantiepatroon' (zoals men dat bij de 
vvv formuleerde) die bij zo'n weersverbe- 
tering buiten het hoogseizoen plotseling 
optreedt. De eigenlijke vakantieperiode 
waarin de mensen zich voor weken achter- 
een in hotels,' pensions of bij partikulieren 
in onze badplaatsen installeren, is voorbij. 
Maar met zo'n hitte als van de laatste 
week komt men terug zij het in de meeste 
gevallen voor slechts enkele dagen. Nemen 
nu mensen die kamers verhuren ('de ont- 
vangende partij' heet dat), zulke bezoekers 
voor één of twee nachten op, dan lopen 
ze het risiko nee te moeten zeggen tegen 
later komende bezoekers die een week 
willen blijven. 

In eerste aanleg zegt de 'ontvangende 
partij' dan ook nee tegen de vvv zodra 
deze met éénnachtsklanten komt, en daar 
maakt mén zich bij de vvv des duivels 
over: 

'De goede instelling zou zo moeten 
zijn dat men in principe iedereen aksepteert. 
Weekgasten moeten dan maar even wach- 
ten; we hebben hier een groot achterland 
zodat die best voor een paar dagen ergens 
anders dan vlak bij het strand kunnen 
worden ondergebracht. Verder zal niemand 
er bezwaar tegen hebben als er voor een 
verblijf van één nacht een toeslag geheven 
wordt van een rijksdaalder bijvoorbeeld — 
dat is redelijk, want éénnachtsgasten zijn 
nu eenmaal onvoordeliger. 

'Maar de verhuurders willen er niet 
aan, of alleen na veel tijd en energie kos- 
tende overreding'. 

Ook in Katwijk en in Bergen (Noord- 
Holland), waar het ineens weer vrij druk 
is geworden, bleek deze moeilijkheid te 
spelen. 

Volle pensions 

Overal langs onze kust vertoont het 
bezoek hetzelfde beeld: toeloop voor een dag of drie, ekstra toeloop voor het week- 
einde en zowat volle pensions. In hotels 
en bij partikulieren is er echter nog wel een 
onderkomen te vinden. 

In Haamstede was iets grappigs aan 
de hand. Daar verblijven in twee van de 
zeven hotels een aantal rijksambtenaren die 
daar in de buurt aan het werk zijn en met 
de weekeinden naar huis gaan. Precies op 
het juiste ogenblik maken zij zodoende 
plaats voor de vakantieganger. 

Op Texel is het niet vol, maar wel 
'gezellig druk', zoals men bij de vvv in 
Den Burg vertelde. Er is daar een duide- 
lijke toeloop van Fransen en Belgen merk- 
baar; de vakantietijd van de Duitsers vlak 
over onze grens ligt achter de rug. 

Elders daarentegen verblijven op het 
ogenblik juist nog vrij veel Duitsers; ze 
nemen nog wat snipperdagen op maar 
reizen nu niet helemaal naar de Wadden- 
eilanden. 

Geen hitte 

Overigens was het strand wel de aan- 
gewezen plaats om de hitte (meer dan 
dertig graden!) te ontvluchten. Hoe dichter 
men de kust naderde, hoe koeler het werd 
en aan de stranden zelf was het hier en 
daar bepaald kil. Bij Hoek van Holland kon 
ik vanaf het strand ternauwernood de ho- 
rizon zien en verder was er nauwelijks 
enige golfslag zodat daar van het zwemmen, 
of baden, het plezier wel af was. Wat 
hogerop, bij 's-Gravenzande, Monster-Ter- 
heijde en Kijkduin was er weer wèl golfslag 
en verder naar het noorden werd het steeds 
beter: zo nu en dan zelfs enige zon door 
de nevel heen, zonder dat daar hitte bij 
optrad. 

Er waren dan ook nogal wat mensen 
in zee, behalve dan in Scheveningen, waar 
het terrasjesleven bloeit en het eigenlijke 
strandleven met dat genoeglijke kroelen 
e,n wroeten op en in het zand kwijnt. 

Is Scheveningen er te saai of te sjiek 
voor of is het strand te smal en de grote 
wereld al te dichtbij? De scheveningse 
boulevard met al die winkels, caféterrassen 
en restaurants is zeker niet saai; je zit er 
alleen tegen een nogal makabere achter- 
grond van lege paleizen met blinde 
vensters. 

Toch, vergeleken bij een andere bad- 
plaats, die ik niet noemen zal, een bad- 
plaats waar me bij al die gammele, morsige 
tentjes de schrik om het hart sloeg en 
waar de plotselinge opgestoken drukte tot 
resultaat had dat men te moe was om je 
het kopje thee te brengen waar je al drie 
keer om gevraagd had — daarbij vergele- 
ken is Scheveningen een wonder van op- 
geruimde élégance en toegenegenheid van 
de kant van de ontvangende partij'. 

Vroeger 

Tot slot wat nostalgie: 

'Strandleven in augustus — het doet 
me denken aan vroeger toen augustus nog 
de vakantiemaand bij uitstek was. Daar 
stak voor mij als kind een onoverkomelijke 
absurditeit in, want je leerde op school 
dat augustus juist een van de regenrijkste 
maanden van het jaar was. Maar je wist 
niet beter of je ging in augustus met va- 
kantie, als je ging tenminste. En er was 
altijd zo'n mooie, zonrijke afsluiting met 
koninginnedag; daarmee, wist je, nam de 
zomer een eind en je begon weer aan je 
normale leven. 

Over strandleven in augustus gespro- 
ken: ik herinner me ook nog dat er vroeger 
in de rode pers nooit met één woord over 
koninginnedag gerept werd. In plaats daar- 
van stond er de volgende dag in Het Volk 
altijd een sfeervol verslagje over een 
genoeglijk dagje aan het strand...' 
eancluacjrrse toeranr familieberichten resultaten 6-urenrace »^**^i Dankbetuiging De viering van ons gouden huwelijks- 
feest op 16 augustus j.l. was een 
onvergetelijke feestdag. 
Gaarne willen wij langs deze weg 
onze vrienden en buren heel hartelijk 
bedanken voor de bloemen en ge- 
schenken. 

H. de Jong 

M. A. de Jong-Beerthuizen 

Van Lennepweg 27 f 

i ■«^■«^" — » m^0m . belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24,22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent ' Fordservice en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. 3911 Z6l B B B 
De hieronder volgende partij is uit 
het europese kampioenschap voor landen- 
teams te Bath (Engeland). De Russen won- 
nen als in vroeger dagen met grote over- 
macht: 6% punt voorsprong op nummer 2: 
Joegoslavië. 

SZABO— IVKOV 
Bath 1973 

1. d2-d4, g7-g6, 2. c2-c4, Lf8-g7, 
3. Pb1-c3, d7-d6, 4: Pg1-f3, Pg8-f6, 5. 
e2-e4, 0-0, 6. Lf1-e2, e7-e5, 7. 0-0, c7-c6, 

8. Lc1-e3, Pb8-d7, 9. Dd1-c2 (In een wat 
ongebruikelijke volgorde van zetten is een 
variant op het bord gekomen, die enkele 
jaren geleden nogal in de mode was en die 
vooral door de Joegoslaaf Gligoric met 
voorliefde werd toegepast. Gezien het ver- 
volg zou men geneigd zijn bij de tekstzet 
een vraagteken te plaatsen; Zwart kan nu 
nl. vanwege de zwakte d4 een taktiese 
'grap' uithalen. Het is echter de vraag, of 

9. Dd2 sterker is. In Reshevsky — Geiler, 
Sousse 1967, antwoordde Zwart hierop 
met 9. ...De7, maar toen kwam 10. Lg5 en 
Wit had een voordelige positie. Ik geloof, 
dat op 9. Dd2 Zwart heel goed 9. ...Pg4, 

10. Lg5, f6, 11. Lh4, h5, gevolgd door 
Lh6, kan doen) 9. ...Pf6-g4, 10. Le3-g5, 
f7-f6, 11. Lg5-d2, f6-f5! (Ivkov, een berucht 
remiseschuiver, schiet uit zijn slofl In 
plaats van wat Wit nu doet, had hij ook 
op e5 kunnen slaan; dan had Zwart met het 
d-paard teruggenomen) 12. e4xf5, e5xd4, 
13. Pf3xd4, Lg7xd4, 14. Le2xg4, Pd7-e5, 
15. Lg4-h3, U8xf5, 16. Lh3xf5, Tf8xf5 (De 
afwikkeling is voorbij en Zwart staat 
superieur. Wits pion c4 staat in, het punt 
f2 is zwak en er dreigt iets als Dh4, 
gevolgd door Th5. Szabo, die toch kort 
tevoren in het Avro-toernooi zo bijzonder 
goed naar voren was gekomen, vindt nu 
geen verweer). 
17. Pc3-e2, Dd8-h4, 18. Pe2xd4, 
Dh4xd4, 19. Ld2-c3, Dd4xc4, 20. Tal -dl, 
Ta8-f8l, 21. Td1xd6 (Blijkbaar is Wit in 
tijdnood geweest, anders zou hij het nu 
volgende antwoord wel gezien hebben. 
Niet, dat het veel uitgemaakt zou hebben; 
Zwart stond in elk geval gewonnen) 
21. ...Pe5-f3+, 22. g2xf3, Te5-g5+ en Wit 
gaf op. 

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. De afgelopen zondag op het circuit 
gehouden internationale zes-urenrace voor 
sportmotoren heeft in de kategorie boven 
de 500 cc een overwinning opgeleverd voor 
het duo Strijbis-Van der Wal. De favorie- 
ten in deze klasse Bouwmeester-Noorlander 
werden wegens pech aan hun machine in 
de 137e ronde uitgeschakeld. 

Aan de start van de traditionele door 
de KNMV georganiseerde zesurenrace nieuws kort en klein Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland hebben vorige week hun goedkeu- 
ring verleend aan het door de zandvoortse 
gemeenteraad gevoteerde krediet van 
f 37.500 schadeloosstelling voor de ver- 
huis- en bijkomende kosten aan de be- 
woners van de noordbuurt, die hun huizen 
in verband met de sanering van deze 
buurt moeten ontruimen. Het gaat hierbij 
om circa tien gezinnen die elk een bedrag 
van ƒ 3.700 schadevergoeding ontvangen. 

De direkteur-generaal voor openbare 
orde en veiligheid, mr. J. M. de Graaf, 
heeft een kwestie aangesneden die ook 
voor Zandvoort aktueel is: het optreden van 
partikuliere bewakingsdiensten, zoals tijdens 
trainingen en racewedstrijden op het circuit 
het geval is. 

Mr. de Graaf vraagt zich af of er 
iets gedaan moet worden aan partikuliere 
bewakingsdiensten, die burgers zelf op- 
richten. Hij ziet er een gevaar in dat de 
burgerij in de toekomst steeds meer afglijdt 
naar al dan niet geïnstitutionaliseerde 
vormen van eigen rechter spelen. 

Principieel is voor hem: of en in hoe- 
verre het gewenst is dat andere dan 
overheidsinstellingen zich bezig moeten 
houden met de zorg voor de orde, rust en 
veiligheid van personen en goed. Bekeken 
moet ook worden op welke wijze de over- 
heid met wettelijke maatregelen deze akti- 
viteiten moet begeleiden. 

De ekspositie over het thema 'Verbin- 
dingen en Vervoer' welke tot en met 5 
september in het Gemeenschapshuis wordt 
gehouden, zal woensdagavond, morgen- 
avond dus, worden opgeluisterd door een 
dia-serie over oud-Zandvoort. De heer 
C. Zwaag vervaardigde deze serie aan de 
hand van hem ter beschikking gestelde 
oude ansichtkaarten en noemde deze 
ongeveer een half durende presentatie 
'Zandvoort 19-toen'. Om negen uur begint 
de voorstelling. Voor hen die geïnteresseerd 
zijn in de historie van Zandvoort, en dat 
zijn er op het ogenblik heel veel, van harte 
aanbevolen. 

Hans Vultink heeft in hotel Bouwes 
ondanks een nederlaag tegen Van der 
Smissen het nationale biljarttoernooi band- 
stoten om de Heerkenstrofee gewonnen. De 
wereldkampioen anker kader 47/2 won 
van Bessems en Steures. Vultink zegevierde 
dankzij een beter moyenne dan Van der 
Smissen en Bessems. 

De Belg' Raymond Ceulemans bedwong 
in een demonstratiepartij driebanden Rini 
van Bracht met 60 — 53 in 55 beurten. 

De eindstand was: 1. Vultink 4 punten, 
58 hoogste serie 8.27 moyenne; 2. v. d. 
Smissen 4 - 56 - 7.11; 3. Bessems 4 - 56 - 
5.93; 4. Steurens - 57 - 5.02. 

Het j.l. zaterdag en zondag in Zand- 
voort georganiseerde biljartfestijn vond 
plaats ter gelegenheid van de opening van 
het officiële biljartseizoen 1973-'74 in het 
distrikt Haarlem van de KNBB. _____ 

Naar wij bij het ter perse gaan van 
dit nummer vernemen is vandaag of morgen 
de publikatie te verwachten van een door 
de raadfrakties van d'66, kvp en pvda 
opgestelde brief over de gebeurtenissen op 
het circuit van 29 juli j.l., waarbij de 
britse coureur Roger Williamson de dood 
vond. Volgens onze zegsman zullen de 
frakties in dit aan b en w gericht schrijven 
met klem aandringen op een kritiese her- 
bezinning inzake het voortbestaan van de 
racebaan. verschenen 48 geselekteerde equipes uit 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. 
Er zouden tenslotte 33 worden geklasseerd. 
Tijdens de wedstrijden vond in het Schei- 
vlak een botsing tussen twee .machines 
plaats waarvan de rijder Roelof Schiltmans 
uit Zoelen het slachtoffer werd. Hij brak 
een been en werd per ambulance naar 
een ziekenhuis in Haarlem overgebracht, 
gebracht. 

De resultaten van de races luiden: 

Sportmotoren 251 t/m 350 cc: 
1. Sander-Lottman, Yamaha, Duitsland, 
169 ronden (= 714.87 km); 2. Shimana- 
Beinert, Yamaha, Duitsland, 167 ronden; 
3. Van Manene-Verschuur .Kawasaki, Ne- 
derland, 165 ronden; 4. Horton-Powell, 
Suzuki, 162 ronden, Engeland; 5. Janissen- 
Koek, Kawasaki, Nederland, 154 ronnden; 

6. Saleh-de Ruyter, Suzuki, Nederland, 153, 
ronden; 7. Richter-Hilla, Yamaha, Duitsland, 
149 ronden. 

Sportmotoren 351 t/m 500 cc: 
1. Coopman-Jong, Mamajoco, Neder- 
land, 174 ronden (= 736.2 km); 2. Kampne- 
Oosterhuis, Suzuki, Nederland, 174 ronden; 
3. Van Disseldorp-Peeren, Honda, Neder- 
land, 172 ronden; 4. Kunst-Verwey, Honda, 
Nederland, 172 ronden; 5. Prior-Dinham, , 
Triumph, Engeland, 172 ronden; 6. fvlagne- 
Rolland, Suzuki, Frankrijk, 171 ronden; 

7. Wenz-Rühl, Honda, Duitsland, 170 
ronden; 8. Judge-Whapshott, Kawasaki, 
Engeland, 166 ronden. 

Sportmotoren boven 500 cc: 
1. Strijbis-Van der Wal, Laverda, 
Nederland, 181 ronden (= 765.63 km); 
2. Dickie-Wall, Norton, Engeland, 178 
ronden; 3. Maison-Bertsch, Yamaha, Frank- 
rijk, 178 ronden; 4. Van Lieshout-Reintjes, 
Honda, Nederland, 173 ronden; 5. Trimby- 
Dixon, Triumph, Engeland, 170 ronden; 
6. Vingerhoud-Borrenbergs, Kawasaki, Ne- 
derland, 170 ronden; 7. Bolton-Tarin, 
Ducati, België, 170 ronden; 8. Wienen-Van 
Duimen, Honda, Nederland, 170 ronden; 
9. Evens-Knigt, Honda, Engeland, 162 
ronden; 10. Bouwmeester-Noorlander, BMW, 
Nederland, 155 ronden; 11. Geysendorpher- 
Schermer, Honda, Nederland, 155 ronden. dsk winnaar 
sandevoerde-toernooi 

Het door TZB afgelopen zondag ge- 
organiseerde tweede Sandevoerde-toernooi 
is geëindigd in een zege voor de HVB- 
eersteklasser DSK uit Haarlem. Dit elftal 
versloeg in de finale de sterk spelende 
amateurploeg van Volewijckers met 2 — 0. 

Beide ploegen hadden in hun respek- 
tievelijke poules vijf punten uit drie wed- 
strijden behaald. Spaarnwoude, vorig jaar 
winnaar, werd vierde, op de voet' gevolgd 
door het organiserende TZB, dat van de 
gezamenlijke scheidsrechters de Fair-Play 
Cup kreeg toegewezen. De aan het toernooi 
voorafgaande wedstrijd tussen de C-1 
junioren van TZB en Borussia München- 
Gladbach werd met 1 1 — door de duitse 
voetballertjes gewonnen. 

Tijdens het toernooi kwam een 
27-jarige voetballer bij een val zo ongeluk- 
kig terecht dat hij met een schouder- 
fraktuur in een haarlems ziekenhuis moest 
worden opgenomen. Zelfs een stem 
als een klok... Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

WASAUTOMAAT met cen- 
trifuge te koop aangeboden, 
prijs ƒ 50, — , Tel. 6685 of 
Celsiusstraat 15. 

Te huur gevr. ZOMERHUIS- 
JE september t.e.m. mei. 
Br. no. 6200, Zandv. Krt. 

Gedlpl. VAMOR rijschool 

SNELLENS 

U kunt lessen krijgen in 
Datsun 1200, f 15. — p. u. 
Burgm. Beeckmanstraat 22. 
Tel. 4594. 

Te koop enkele GARAGES 
te Zandvoort aan de Burg. 
v. Alphenstraat voor eigen 
gebr. of belegging. Te bevr. 
bij P. H. M. Mudde, Potgie- 
terlaan 95, Hazerswoude. 
Tel. 01714—3035. GOED TEHUIS GEZOCHT. 
Door omstandigheden vraag 
ik een goed tehuis voor mijn 
7 mnd. oude hond. Te be- 
reiken op tel. 6975, na 7 u. 
tel. 2721. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300, — 
voor ƒ 595,—. PARIAN. 
Nieuwe Meerdijk 17, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

Te koop gevr. 1 DAMES- en 
1 HERENFIETS. in goede 
conditie. Aanbiedingen Fle- 
mingstraat 36. 

De grootste sortering in 
sexlektuur, condooms enz. 
bij Book-Shop, Buureweg 7. 

Gedipl. all-round DIESEL- 
MONTEUR zoekt tijdelijk 
werk. Tel. 4771. is niet toereikend om uw 
artikelen onder de aandacht 
van het zandvoortse publiek 
te brengen. Vroeger ging 
dat nog. Toen deed de 
dorpsomroeper het. Maar 
die is niet meer. 
U hoeft 't hoofd echter niet 
in de schoot te werpen want 
de Zandvoortse Koerant is 
er om de ingezetenen op 
uw aanbiedingen attent te 
maken. De krant die 2 maal 
in de week verschijnt en 
door de lezers van a tot z 
wordt gespeld. Dat geldt 
uiteraard ook voor uw ad- 
vertentie. 

U kunt ons bellen onder 
nummer 2135 of uw annon- 
ce sturen naar postbus 151, 
t.n.v. Zandvoortse Koerant. Alles stijgt in prijs! 

Laat uw inkomen meestijgen. 

WORDT ADVISEUSE BIJ WALRA IN ZANDVOORT e.o. 

Wij bieden dames, die 3 avonden per week vrij hebben 

een aantrekkelijke bijverdienste als adviseuse voor 

meisjes die ons inlichtingen gevraagd hebben 

over de Walra-linnen-uitzetten. 

Leeftijd: minimaal 30 jaar. Auto noodzakelijk. 

Bel, als u geïnteresseerd bent (04904) 2423, toestel 33. 

WALRA WEVERIJEN - Waalre N.-B. CIRCUIT VAN ZANDVOORT 

vraagt voor spoedige indiensttreding een 

BEHEERDER/BEWAKER 

voor onderhoud en bewaking van het circuitterrein. 

Mondelinge of schriftelijke soll. aan CENAV B.V., 
Staten Bolwerk 6, Haarlem - 023 — 32 03 63 
fietseii 

éeeftu 

denatuur 

teruê... 

Er is nog frisse lucht, er zijn 
nog vogels en bloemen. 
Trek er fijn op de fiets op uit! 

f/ '4 \ 
**B*B****^* l %«***%**B«j0**«M*i AUTOWRAKKENDIENST 

Treffers - Haarlem 

TEL 023 -31 01 26 RESTAURANT 

la reine 

KERKTSRAAT 1 5 - Tel. 22 53 

-^en oneervol '"•R.utfpuntU.l 
en prijzen die aangenaam verrassen. eanduoortee hoerarir De vakantiegangers die deze week In Zandvoort arriveren maken wij er op attent dat 
het postkantoor aan de Louis Davidsstraat t.e.m. 1 september op de zaterdagochten- 
den voor het publiek geopend Is en wel van 8.30 uur tot 11.30 uur. 

kerkstraatuzandvoort 
nteuwendiiK37amsterdam Lv teven een spel is. 
waar het teven 

dehvpermodernespe 

m et de allernieuwste 
automaten staatvooru 

openinamsterdam 

en \n zandvoort. 73e Jaargang no. 63 — Verschijnt/ dinsdags en vrijdags VRIJDAG 24 AUGUSTUS 1973 
nieuwsblad voor zartdvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortee toeranh redaktie en administratie: postbus 1 51 /zandvoort/ willemstraat 29b /telefoon (Q25Q7) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 1 3.50 per jaar (kwartaal f 3.60 ; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) losse eksemplaren : f 0.25 / advertentietarief : f 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro : 29 11 087 / bank: nederlandse middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
b en w zien geen kloof 
tussen burgerij en bestuur eanduoarfse haerenl' Dat er een enorme kloof tussen de 
denkwereld van bestuurders en bestuurden 
bestaat, zoals de d'66 afgevaardigde 
Wijnbeek konstateert, vinden b en w voor 
wat betreft de situatie In een betrekkelijk 
kleine gemeente als Zandvoort 'een wat 
overtrokken voorstelling van zaken'. 

'De gekozen gemeentebestuurders on- 
derhouden in het algemeen zulke nauwe 
banden met de burgerij, waaruit zij voort- 
komen, dat zij met de wensen en meningen 
van de burgers heel goed op de hoogte 
zijn' stelt het kollege in zijn wat, laat aan 
de raad uitgebracht pré-advies op de ruim 
twee jaar geleden door de demokraat 
Wijnbeek ingediende voorstellen en sugges- 
ties om het overheidsbestuur fë demokra- 
tiseren. 

Na in zijn in april 1971 verschenen 
nota over 'Inspraak en besluitvorming' te 
hebben vastgesteld, wat b en w in hun 
pré-advies van augustus 1973 overtrokken 
noemen, deed de heer Wijnbeek een aantal 
voorstellen om de burger dichter bij het 
bestuur te brengen. Maatregelen die vol- 
gens de demokraat direkt in praktijk 
konden worden gebracht, waren o.m. het in 
het leven roepen van funktionele kommis- 
sies op diverse gebieden, waarin ook niet- 
raadsleden zouden moeten worden opge- 
nomen — aan burgers tijdens openbare 
raadsvergaderingen gelegenheid bieden tot 
het stellen van vragen aan leden van het 
gemeentebestuur — het openbaar maken 
van voorstellen en adviezen alvorens deze 
worden behandeld en het houden van open- 
bare vergaderingen van de kommissies van 
bijstand. Een kommissie voor de besluit- 
voorbereiding, aangevuld met enkele des- 
kundigen, niet-raadsleden, zou deze en 
andere maatregelen krities moeten gaan 
begeleiden en stimuleren. Het pakket van 
maatregelen zou, aldus de heer Wijnbeek, 
de ontwikkeling en omschakeling van de 
huidige 'representatieve' demokratie (geko- 
zen volksvertegenwoordiging) naar de 
'participatie' demokratie (optimale deel- 
name van de burgerij aan de besluitvor- 
ming) dienen te bevorderen. 

In hun pré-advies aan de raad stellen 
b en w dat zij er geenszins van overtuigd 
zijn dat het 'representatieve' model moet 
worden vervangen door het 'participatie' 
model. Van dit laatste vreest het kollege 
een te grote invloed op. de gang van zaken 
door aktieve minderheidsgroepen uit de 
burgerij. Groepen die aan deze burgerij 
overigens op geen enkele wijze verantwoor- 
ding behoeven af te leggen, aldus het 
kollege. 

B en w laten er direkt op volgen dat 
zij hiermee geenszins willen stellen, dat zij 
er niet vóór zouden zijn de burgerij zoveel 
als mogelijk is te informeren over het 
gevoerde en nog te voeren beleid. En even- 
min dat zij er niet voor zouden voelen ten 
dienste van de goede vervulling van een 
aantal gemeentelijke taken kommissies in 
te stellen, waarvan geïnteresseerden en/of deskundigen niet-raadsleden deel kunnen 
uitmaken. 

Het kollege wil echter duidelijk stellen, 
dat de beslissingen uiteindelijk genomen 
moeten worden door de uit en door de be- 
volking gekozen gemeenteraad c.q. door het 
uit de raad gekozen — uitgezonderd de 
voorzitter — kollege van burgemeester en 
wethouders. En verder dat de voorbereiding 
van de door de raad te nemen besluiten 
een taak is van b en w. 

M.b.t de door de heer Wijnbeek voor- 
gestelde funktionele kommissies, waarin 
ook niet-raadsleden vertegenwoordigd zijn, 
merkt het gemeentebestuur op, dat dit al 
enkele malen is gebeurd. Als voorbeelden 
noemt het de sportraad, de kommissie voor 
het midden- en kleinbedrijf en de kontakt- 
kommissie kulturele belangen. 

Voor het steljen van vragen aan leden 
van de gemeenteraad tijdens openbare 
vergaderingen voelt het kollege bitter wei- 
nig, maar het is wel bereid om tweemaal 
per jaar een openbaar spreekuur te houden 
in het Gemeenschapshuis. B en w zien 
noch in het openbaar maken van voorstel- 
len en adviezen noch in onenbare kom- 
missiebijeenkomsten enig heil voor de 
demokratisering van het overheidsbestuur. 
Wat dit laatste voorstel betreft herinneren 
zij er aan dat de gemeenteraad twee jaar 
geleden een voorstel tot invoering van open- 
bare kommissievergaderingen, heeft ver- 
worpen. Ook ziet het kollege het nut niet 
in van het instellen van een speciale 
kommissie voor de besluitvoorbereiding. 
B en w vragen zich bovendien af of het in 
het leven roepen van een dergelijke kom- 
missie — die de taak van de besluitvoor- 
bereiding aan b en w 'bedoelt te ont- 
nemen' — niet in strijd is met de wet. 

De door de demokraat Wijnbeek in een 
afzonderlijke nota bepleitte instelling van 
een kommissie voor de welzijnszorg, vindt 
eveneens geen genade in de ogen van 
b ei, vï. De welzijnsbevordering kbn in een 
kleine gemeente als Zandvoort worden 
overgelaten aan het dagelijks bestuur der 
gemeente, daarin bijgestaan door de hui- 
dige kommissie van bijstand, luidt de 
mening van het kollege. Het stelt de raad 
tenslotte voor niet over te gaan tot de 
instelling van genoemde kommissies. En 
wat de overige door de d'66 afgevaardigde 
voorgestelde maatregelen aangaat eenzelfde 
standpunt in te nemen als b en w. 

De behandeling van het pré-advies 
van hèt kollege komt in de vergadering van 
a.s. dinsdag aan de orde. 

Inmiddels hebben de raadsleden Kok 
(azb), v. d. Moolen (pvda), Flieringa 
(inspr.-nu) en Wijnbeek (d'66) opnieuw 
een voorstel ingediend tot het openbaar 
maken van de vergaderingen van de kom- 
missies van advies en bijstand. EBnduoorfëe hoeren} optreden nico schols gewogen 
en (nog; te licht bevonden Zaterdagavond j.l. bracht kabaretier 
Nico Schols voor een veertigtal genodigden 
zijn nieuwe' programma in het verenigings- 
gebouw 'De Krocht'. We willen beginnen 
met te konstateren dat Nico Schols over 
een mooie stem beschikt, optrad tegen een 
smaakvolle achtergrond en begeleid werd 
door een uitstekende pianist, Herman 
Hoedeman, die ook voor de arrangementen 
tekende. 

Van de negen gebrachte nummers 
waren er twee niet onaardig, dat waren 
'Pastoor Lazarus', waarin hij in een niet 
onverdienstelijke konference de humoristiese 
kant van het leven van een dorpspastoor 
belichtte en 'Gloria', het slotnummer waarin 
gedeelten van alle door hem gezongen 
liedjes in een geslaagde potpourrie bijeen 
waren gebracht. En daarmee hebben we 
het eigenlijk gehad. 

Aan het einde van de nog geen uur 
durende voorstelling kwamen de genodigden 
op verzoek van de kabaretier bijeen om 
hun oordeel over het gebodene te geven. 
Gespreksleider hierbij was de heer J. G. voor 

FIETSEN 
en 

BROMMERS Bisenberger, die zeer terecht opmerkte 
dat het voor de aanwezigen moeilijk ge- 
weest was na afloop een oordeel te geven. 
De bezoekers, wier meningen niet al 
te zeer uiteen liepen, kwamen tot de slot- 
som dat ze bepaald geen grootse avond 
hadden meegemaakt. Wat echter meer zegt, 
ook de vakmensen onder hen, te weten 
drie jongelui die ten nauwste betrokken 
zijn bij het jaarlijks Cabaret-Festival te 
Delft, konden nauwelijks enige waardering 
voor het programma opbrengen, terwijl 
ook regisseuse Joyce Stroom het er maar 
moeilijk mee had. De heer Bisenberger, die 
Nico Schols bij het amateurtoneel vaak 
heeft gecoached, wekte hem op door te 
zetten, maar adviseerde hem wel weer op 
het nulpunt te beginnen en dan over een 
jaar weer eens aan de bel te hangen. 
Spreker eindigde met te zeggen dat het 
geen verloren avond was geweest, 't Was 
beslist goed bedoeld maar we vonden het 
voor Nico Schols een schrale troost. 

Kr. M. 
H.W. L.W. H.W. L.W. VER5TEEGE HBLTE5TR. 18 - TEL : 4499 - ZRNOVOORT 24 aug. 

25 aug. 

26 aug. 

27 aug. 

28 aug. 

29 aug. 

30 aug. 

31 aug. 11.37 
00.19 
01.33 
02.28 
03.11 
03.56 
04.30 
05.18 19.24 
08.11 
09.26 
10.19 
11.08 
11.53 
12.26 
13.11 13.06 
14.05 
14.48 
15.34 
16.23 
17.01 
17.43 06.58 
21.01 
22.— 
22.43 
23.26 
00.22 
01.00 
01.39 raad begint vergaderseizoen 
met behandeling 
mammoetagenda 

Na een zomerreces van acht weken 
start de zandvoortse volksvertegenwoordi- 
ging dinsdag 28 augustus a.s. het vergader- 
seizoen '73-'74 met de behandeling van 
een maar liefst veertig punten tellende 
agenda. Waarschijnlijk een rekord in de 
parlementaire historie van Zandvoort. 

De bijeenkomst vindt plaats in het 
raadhuis en begint om 20.00 uur. Aan de 
orde komen de volgende onderwerpen: 

1. Notulen van de vergadering van 
26 juni 1973. 

2. Ingekomen stukken. 

Voor kennisgeving aan te nemen: 
Rapporten Verificatiebureau kontrole 
administratie gemeenteontvanger 2e 
kwartaal 1973 en kontrole administra- 
tie dienst publieke werken, woning- en 
grondbedrijf 2e kwartaal 1973. 
Brief van Contact Natuurbescherming 
Noord-Holland d.d. 7 juli 1973 inzake 
aanleg aardgaspijpleidingen. 
In handen te stellen van burgemeester 
en wethouders ter afdoening: 
Brieven d.d. 10 juli 1973 en 24 juli 
1973 van de Nederlandse Vereniging 
Bescherming Voetgangers inzake en- 
quête betreffende de verkeersveilig- 
heid nabij scholen. 

In handen te stellen van burgemeester 
en wethouders om preadvies: 
Brief d.d. 19 juli 1973 van het dage- 
lijks bestuur van het gewest Kenne- 
merland inzake stichting kunstijsbaan. 
Brief d.d. 23 juli 1973 van de heer 
M. P. F. Joustra, lid van de raad, 
houdende aanbieding nota inzake be- 
planting duinterrein. 
Brief d.d. 4 augustus 1973 van de heer 
B. M. van Doorn inzake oefenruimte 
popgroep. 

Brief d.d. 7 augustus 1973 van de 
gemeenteraadsfrakties Kennemerland. 
d'66 houdende aanbieding rapport 
'Het leefmilieu in Zuid-Kennemerland'. 
Brief van de heer M. Weber, lid van 
de raad, d.d. 10 augustus 1973 inzake 
brandbeveiliging op het circuit. 

3. Benoemingen enz. 

a. Eervol ontslag aan de heer H. C. 
Kolkman, technikus A bij de dienst 

van publieke werken. 

b. Idem aan de heer J. A. Tendëloo, 
technies hoofdambtenaar A bij de 
dienst van publieke werken. 

c. Benoeming van de heer M. J. 
Methorst als onbezoldigd ambte- 
naar van de burgerlijke stand. 

4. Begrotingswijzigingen. 

48e wijziging gemeentebegroting 1973. 

5. Voorlopige vaststelling uitgaven open- 
baar kleuteronderwijs over 1972. 

6. Voorlopig vaststellen bedragen inge- 
volge art. 55ter der l.o. wet 1920. 

7. Voorschot op de ekstra-vergoeding, 
bedoeld in art. 101, 4e lid, der l.o. wet 
1920. 

8. Voorlopige vaststelling uitgaven ge- 
meentelijke school voor mavo over 
1972 (Wim Gertenbachschool voor 
mavo). 

9. Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Noordhollandse bestuursschool. 

10. Aanvulling bebouwingsvoorschriften 
t.b.v. de uitbreiding van keukens in 
woonhuizen. 

11. Aanvraag eks art. 27 der l.o. wet 
1920 (nieuwe taalmethode t.b.v. 
Nicolaasschool). 

12. Voorzieningen W. H. Suringaschool 
(openbaar kleuteronderwijs). 

13. Aanvraag eks art. 72 der l.o. wet 
1920 (uitbreiding nieuwbouw Maria- 
school met 3 lokalen). 

14. Aanvraag eks art. 72 der l.o. wet 
1920 (centrale verwarming Beatrix- 
school). 

15. Reorganisatie muziekonderwijs. 

16. Subsidie gezondheidscentrum. 

17. Vervanging boekhoudmachine dienst 
publieke werken. 

18. Bijdrageregeling abri's NZHVM. 

19. Financiële arbeidsvoorwaarden ge- 
meentepersoneel voor 1973. 

20. Automatisering persoonsregister. 

21. Garantie hypothecaire geldlening. 

22. Aanschaffing kontrole-apparatuur 
bromfietsen. 

23. Grondverkoop in gebied ambachtelijke 
bedrijven. 

24. Aankoop perceel in bestemmingsplan 
'Noordbuurt'. 

25. Voorbereidingsbesluit Kostverloren- 
. straat 77 en Zuiderstraat 3. 

26. Herziening elektriese installatie ge- 
meentewoningen. 

27. Aankoop strook grond verlengde Duin- 
rooslaan. raadsleden vragen kollega's 
circuitbesluit te herroepen De vijf raadsleden die destijds tegen 
het voortbestaan van het circuit hebben 
gestemd t.w. de heren R. A. van As (kvp), 
I. M. Aukema (pvda), A. J. van der Moo- 
len (pvda), G. ter Veer (kvp) en J. G. 
Wijnbeek (d'66) hebben hun kollega's 
raadsleden, naar aanleiding van de gebeur- 
tenissen op en rond het circuit op 29 juli 
j.l, opgeroepen terug te komen op hun 
besluit tot handhaving van de racebaan. Zij menen — nu de emotionaliteit 
rondom de dood van de coureur Roger 
Williamson enigszins is weggeëbd — het 
volgende te_m_oeten stellen: 

— Ons is opgevallen, dat in het 
merendeel van de kommentaren rondom de 
dood van Roger Williamson een schijn- 
heiligheid zonder weerga valt te konsta- 
teren. 

Wij blijven van mening, dat dergelijke 
races dusdanig levensgevaarlijk zijn, dat 
welke veiligheidsmaatregelen men ook 
neme, de grenzen ver worden overschreden. 

— Met nadruk willen wij wijzen op de onakseptabele situatie, dat Zandvoort-Noord 
tijdens de 'Grand Prix' van 29 juli j.l. van 
's middags 5 uur tot 's avonds 10 uur 
totaal geïsoleerd was tengevolge van een 
verkeerschaos hetgeen voor eventueel 
ziekenvervoer van bewoners uit deze wijk 
rampzalige gevolgen gehad zou kunnen 
hebben. 

— Dat de geluidshinder op die dag 
buiten alle proporties zou zijn was bekend, 
maar dat geen enkele poging is ondernomen 
om zelfs maar de schijn te wekken de 
geluidshinder tegen te gaan, blijft onaan- 
vaardbaar. 

— Wij menen, dat het ongeval met 
dodelijke afloop tijdens deze 'Grand Prix' 
de naam Zandvoort tot ver over de grenzen 
'bekendheid' heeft gegeven. 

— Wij menen op grond van het boven- 
staande er goed aan te doen u als raad 
nogmaals in overweging te geven op uw 
besluit t.a.v. het circuit terug te komen. 

Bovenstaand adres wordt ondersteund 
door de pvda-afgevaardigden W. J. G. van 
der Heijden en M. Weber, die op het 
moment dat over het voortbestaan van het 
circuit een beslissing werd genomen, nog 
geen lid waren van de gemeenteraad. nieuws kort 
en klein Bij een inbraak in de dr. Albert Pies- 
manschool tijdens het afgelopen weekeind 
werd door de indringer(s) een grote ravage 
aangericht in de diverse leslokalen en het 
kantoor van het hoofd der school. De buit 
bedroeg wat kleingeld. De recherche heeft 
de zaak in onderzoek. , 

Morgen neemt de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade met twee ploegen deel aan 
de jaarlijkse stranddag van de KNBRD, 
welke wordt gehouden aan het bloemen- 
daalse strand. De organisatie van de 
stranddag is in handen van de Bloemen- 
daalse Reddingsbrigade die dit jaar het 
vijftigjarig bestaan herdenkt. 

Volgende week zaterdag, 1 september, 
vaart de zandvoortse reddingboot ir. H. 
Louwes uit voor het houden van de drie- 
maandelijkse oefentocht voor de kust van 
Zandvoort. 

'Modern Volleybal', een van de boeken 
van de in Zandvoort woonachtige en werk- 
zame sportleraar-publicist F. Boukes, 
beleeft dezer dagen een 5e druk bij uit- 
geverij Nijgh en v. Ditmar. Gelijk met de 
herdruk verschijnt 'Modern Volleybal' in een 
franse vertaling. Voor het werk bestaat ook 
belangstelling in de VS en het ziet er 
naar uit dat nog dit najaar een engelse 
uitgave van de drukpers zal rollen. 

Films over oud-Zandvoort worden mor- 
genavond vertoond door Foto A. Bakels nv 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat. De voorstelling vindt plaats 
in het kader van de tentoonstelling 'Ver- 
bindingen en vervoer' in een der zalen van 
het gebouw. Over deze ekspositie werd 
de lezer uitvoerig geïnformeerd in ons 
nummer van j.l. dinsdag. 

De Kroon heeft de door enkele be- 
woners van de Brederodestraat ingediende 
bezwaarschriften tegen de bouw van 38 Autohuur vanouds 
Garage 1 Zandvoort v/a f 24,- p.d. 

inclusief 100 km + Verzekering 

Tel. 4580 28. Bezwaarschriften ontwerpen (eerste) 
tussentijdse wijzigingen wegenplannen. 

29. Aankoop brandweervoertuigen. 

30. Verkoop grond in winkelcentrum 
Nieuw Noord. 

31. Renovatie en rehabilitatieplannen. 

32. Zilveren regeringsjubileum H.M. de 
Koningin. 

33. Brandbeveiligingsverordening. 

34. Garantie hypothecaire geldlening. 

35. Aanvaarding geschenk. 

36. Aanvraag schadevergoeding eks art. 
49 Wet Ruimtelijke Ordening. 

37. Straatnaamgeving. 

38. Raadskommissies. 

39. Grondverkoop in gebied ambachtelijke 
bedrijven. 

40. Rondvraag. bejaardenflats op een terrein aan de Lijster- 
straat ongegrond verklaard. De bewoners 
hadden in hun rekwesten aangevoerd dat 
het ontworpen kompleks van vier woon- 
lagen te hoog was in verhouding met de 
omliggende bebouwing en deze een onaan- 
vaardbaar stedelijk aanzien zou geven. De 
Kroon was een andere mening toegedaan 
en vond de door de appellanten voor- 
gestelde vermindering van de bouwkapasi- 
teit met 30 procent niet verantwoord. 

De zandvoortse vrijwillige brandweer 
kwam woensdagmiddag tweemaal in aktie 
voor de bestrijding van brandjes in noord. 
Het eerste alarm betrof een brandje in de 
beplanting van de omheining van de alge- 
mene begraafplaats. Hoewel de brandweer 
binnen enkele minuten ter plaatse was, 
kon deze niet voorkomen dat een aantal 
dennen in de vlammen verloren gingen. 
Vermoed wordt dat de brand het gevolg 
was van met vuur spelende kinderen. 
Een uur later moest men opnieuw aan de 
slag, nu voor het doven van een vuurhaard 
in de berm langs de spoorlijn. Ongeveer 
150 m2 duinflora werd hier een prooi van 
de vlammen. 

Voor de uitvoering van het feestpro- 
gramma rond het 25-jarig regeringsjubileum 
van koningin Juliana, vragen b en w een 
krediet van ƒ 25.000, — aan de gemeente- 
raad. ƒ 10.000, — voor het door de dienst 
van publieke werken ontworpen versierings- 
plan en f 15.000, — voor de festiviteiten, 
specificeert het kollege in de toelichting 
bij het voorstel. 

Aan die toelichting ontlenen wij nog, 
'dat wanneer Zandvoort bij de op 4 sep- 
tember in het RAI-gebouw tijdens de 
nationale jubileumfeestelijkheden te houden 
loting wordt aangewezen als gemeente 
waar Hare Majesteit de Koningin een ge- 
deelte der plaatselijke feesten zal bijwonen, 
daar in het programma rekening mee is 
gehouden'. Een hele geruststelling. 

Ter vervanging van de uit 1936 date- 
rende ladderwagen en van de hogedruk- 
tankautospuit uit 1955 door respektievelijk 
een nieuwe ladderwagen en een tankauto- 
spuit, verzoekt het kollege van b en w aan 
de raad een bedrag van ƒ 324. 000, — te 
willen voteren. De ladderwagen, een Skylift 
NS 16-3 hoogwerker, kost f 190.000, — 
en een tankautospuit — met op het dak 
te kombineren water-schuimkanon — 
ƒ 134.000,—. 

Voor de ontwikkeling van een renova- 
tie-rehabilitateplan voor circa 250 gemeente- 
en partikuliere woningen in het gebied dat 
wordt begrensd door Haltestraat, Kost- 
verlorenstraat, Koninginneweg, Prinsesse- 
weg en Louis Davidsstraat, vragen b en w 
aan de raad een krediet van ƒ 7.800, — 
beschikbaar te stellen. Onder renovatie 
wordt in dit verband verstaan het verbete- 
ren van woningen toebehorende aan de 
gemeente en de woningbouwvereniging. 
Het begrip rehabilitatie wordt gehanteerd 
bij het verbeteren van partikuliere woningen 
eventueel gepaard gaande met een wijk- 
verbetering. Voor het opstellen van een 
renovatie-rehabilitatieplan hebben b en w 
kontakt opgenomen met het Centrum voor 
Sociale Woningbouw te De Bilt. Genoemd 
centrum heeft o.m. renovatiewerkzaam- 
heden in Haarlem begeleid, aldus het 
kollege. 

B en w stellen de raad voor in navol- 
ging van andere gemeenten deel te nemen 
aan de door de NZH gepresenteerde 'Bij- 
drageregeling bij de bouw van abri's'. Deze 
regeling komt er op neer dat de gemeente 
de abri's van de NZH om niet overneemt 
en voortaan zorg draagt voor de bouw en 
het onderhoud. Wil de gemeente overgaan 
tot de bouw van een nieuwe abri dan zal 
de NZH een bijdrage verlenen van 50% 
van de stichtingskosten tot een maksimum 
van ƒ 1500, — . STERKHOUSE 
!-, AMSTERDAM - Warmoesstraat 36 Telefoon 020—22 59 90 Het steakhouse bij uitstek o.a. REUZE T-BONESTEAK, WESTERN HOUSE-STEAK 

Al onze gerechten worden geserveerd met gepofte aardappelen - salades 

diverse sausjes en knappend stokbrood. 

Keuken geopend van 17.00 uur tot 24.00 uur — Gehele week geopend. ^ ^^^ ^^ Vakantieregeling BAKKERS Van 27 augustus t.xn. 15 septem- 
ber zijn geopend: FA. v. d. WERFF, GASTHUISPLEIN 
FA. SEYSENER, HALTESTRAAT 
FA. KEUR, DIACONIEHUISSTRAAT 
FA. KOELEMIJ, HALTESRAAT Van 17 september t.m. 6 oktober 
zijn geopend: 

FA. BALK, HOGEWEG 
FA. v. d. WERFF, TOLWEG 
FA. STUURMAN, ZEESTRAAT 
FA. PAAP, POTGIETERSTRAAT 
MARIE THÉRÈSE, GASTHUISPLEIN 
FA. KOELEMIJ, HALTESTRAAT Men wordt verzocht zaterdag a.s. met de bezorgers af te rekenen. programma 
jubileumviering 
koningin juliana 

Het plaatselijk komité ter voorberei- 
ding van de festiviteiten rond het zilveren 
regeringsjubileum van koningin Juliana op 
5 september a.s., heeft het navolgende 
programma vastgesteld: 

's Morgens vanaf 9 uur: Carillonmuziek 
uit raadhuistoren. 

9 — 12 uur: Kleuterfeest in gebouw 
'De Krocht'. 

9.45 — 10 uur: Luiden van de kerk- 
klokken. 

10 — 10.30 uur: Interkerkelijke dank- 
dienst in de hervormde kerk, onder 
auspiciën van de lokale raad van kerken. 

10.30 — 10.50 uur: Konsert van het 
Stafmuziekkorps van het Leger des Heils, 
o.l.v. brigadier C. Nieuwland, op het Raad- 
huisplein. 

1 1 uur: Officiële opening der feestelijk- 
heden met een grootse manifestatie van 
de burgerij, in de vorm van een zanohulde, 
ondersteund door zang van de zandvoortse 
koren en de schooljeugd en begeleid door 
het Stafmuziekkorps van het Leger des 
Heils. Vlaghijsen door de padvinders. Kort 
dankwoord van burgemeester A. Nawijn. 
Afsluiting met muziek van voornoemd staf- 
muziekkorps. 

11.45 uur: Opening 'Place du Tertre' 
op het Gasthuisplein. 

12 uur: Muzikale show op Grote 
Krocht door Haarlems Harmonie Kapel, 
drumband en majorettengroep. 

's' Middags 2 uur: Vertrek van de ge- 
kostumeerde allegoriese optocht vanaf het 
De Favaugeplein via Thorbeckestraat, Hoge- 
weg, Oranjestraat naar het dorpscentrum 
voor presentatie voor het raadhuisbordes. 
Sportdemonstraties OSS op Gasthuisplein. 
Na afloop uitreiking door burgemeester 
A. Nawijn van de prijzen van de optocht 
en van die n.a.v. de gehouden tuinkeuring. 

3.30 — 4 uur:Muzikale show op Grote 
Krocht door Haarlems Harmoniekapel, 
drumband en majorettengroep. 's' Avonds 7.30 — 10 uur: Gevarieerd 
avondprogramma in het luchtige genre, in 
dorpscentrum en op het Gasthuisplein, een 
optreden van 'The Midgetown Jazzband' 
voor muziek en dans, medewerking van 
andere plaatselijke muziekgroepen, een slot- 
optreden van Haarlems Harmonie Kapel, 
drumband en majorettengroep. 

8 uur: Lampionoptocht voor de kinde- 
ren vanaf de Kleine Krocht. Familie-toer- 
tocht, georganiseerd door de Autosport- 
vereniging 'Sandevoerde', vertrekpunt bij 
hotel Keur, Zeestraat. 

Aan diverse procjramma-onderdelen 
werkt ook mee de Zandvoortse drumband 
en majorettengroep. 

Wijziging voorbehouden. familie, én handelsdrukwerk hier staat 
uw brief •raisRsïïfWliWI iïl?i3773TTi achterweg X, tel. 65SI, zandvoort Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen' 

Uitslagen zaterdag 18 augustus: 

Zandvoortm. 1 — Holandia 1 3 — 

Zandvoortm. 2 — Brandweer 5 — 1 

Uitslagen woensdag 22 augustus: 

Zandvoortm. 1 — Bloemendaal 1 3 — 1 

Zandvoortm. 2 — DEC 1 — 3 13 u. 
16u. 
16u. 

14 u. 14 u. 
14 u. 
14 u. 
12 u. 
12 u. 
1430 u. 9.15 u. 11 u. 
Voor uw familie- en handels- 
drukwerk reeds 45 jaar 
F. M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2, 
Telefoon 02507—2507 

Te koop gevraagd oud leeg 

huis in centrum. 

'VEMA BEHEER' B.V. 

Tel. 023—37 77 67 

Bij welke club kunt u 

VOLLEYBALLEN 

in een Pellikaan Sporthal? 

SPORTING-O.S.S. 

biedt u deze gelegenheid op 

dinsdagavond van 8 — 10. 

Inl. P. v. Hessel (secr.), 

Celsiusstraat 185. 

Tel. 02507—5486. 

WIE heeft mijn bruine MEIS- 
JESFIETS, merk Sport- 
Royal, gevonden, die ik ben 
kwijtgeraakt op het kermis- 
terrein. Tel. 5524. Te koop 1-pers. OPKLAP- 
BED. Tel. 4005. fifflUli 

Service 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

Oranjestraat • Zeestraat 

Tel. 2323 • 2424 

Nieuw - Verkoop 
Programma zaterdag 25 augustus: 

Toernooi voor C-junioren 
Kompleks Vondellaan: 
Zandvoortm. 1 — Umuiden 3 
Zandvoortm. 2 — Umuiden 5 
Zandvoortm. 3 — Zandvoortm. vet, 

Programma zondag 26 augustus: 

Ripperda 1 — Zandvoortm. 1 
Meerburg 1 — Zandvoortm. 2 
Meerburg 2 — Zandvoortm. 3 
Zandvoortm. komb. — AFCkomb. 
Zandvoortm.komb. — AFCkomb. 
Zandvoortm. komb. — AFCkomb. 
Veteranen: 
Ripperda — Zandvoortm. 

Dames: 

Ripperda — Zandvoortm. 

Programma zondag 2 september: 

Onderling sixes-toernooi. DUREX CONDOOMS 

NERGENS VOORDELIGERI 

GOSSAMER: normale prijs 
/ 225 per 3 stuks t..,.. NU: 
12 stuks + 3 gratis ƒ 9. — 
24 stuks + S gratis ƒ 18. — 
FETHERLITE: normale prijs 
/ 3.— per 3 stuks ?..... NU: 

12 stuks + 3 gratis/ 12.— 
24 stuks + 9 gratis f 24. — 

In Zandvoort uitsluitend bij 

BOOKSHOP 

Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.) Naar aanleiding van het ingezonden 
stuk van de hee r R. Bisenberger in de koe- 
rant van afgelopen dinsdag zou ik het 
volgende willen opmerken: 

Is het nu werkelijk nodig om de men- 
sen die de hele zomer aan het strand 
dienst te doen en ten volle voor hun taak zijn 
berekend, of het nu politieagenten, kinder- 
oppas, leden van de reddingsbrigade, man- 
nen van de reinigingsdienst of strandkon- 
troleurs zijn, die duizenden kinderen na 
veel heen en weer gebel met liefde en zorg 
weer bij hun ouders terugbrengen, zo af 
te kraken als de heer Bisenberger doet? 
Die Landrover die langs het strand patrouil- 
leert en de verrekijker zijn immers ook 
voor het kind van de heer Bisenberger be- 
schikbaar. 

Voor de ervaren mensen van de be- 
wakings- en reddingsdiensten, die voor de 
uitoefening van hun menslievende taken 
door duizenden strandbezoekers moeten 
laveren, heb ik alleen maar alle lof. Voor 
het briefje van de heer Bisenberger heb ik 
alleen maar het woord 'misselijk' over. 

K. N. Visser Behoud uw duinenl 

Als wij niet oppassen, dan volgen onze 
duinen dezelfde weg die de Amsterdamse 
grachten zijn gegaan. Grachten zijn er 
niet om alle vuil op te vangen, duinen niet 
om als vuilnisbelt te fungeren. 

Dat het inderdaad wel goed kan moge 
blijken uit die gedeelten, die regelmatig 
worden schoongehouden; daar is nu reeds 
te constateren, dat zich een rijke flora 
heeft ontwikkeld en het vermoeden is ge- 
wettigd dat in de komende jaren, mits 
iedereen meewerkt, sprake kan zijn van 
mooie gave duinen. Hoe dat mogelijk is? 
Het recept is zeer eenvoudig: zet uw huis- 
en tuinafval klaar voor de gemeentelijke 
ophaaldienst. Het z.g. grofvuil wordt, wan- 
neer u de dienst van Publieke Werken 
vroegtijdig opbelt, de eerste woensdag van 
de maand gratis afgehaald. 

U kunt ook zelf aktief meewerken. 
Al weer heel eenvoudig: ga eens met een 
plastic zak de duinen in en zoek wat 
rommel bij elkaar. U zult versteld staan 
van het resultaat, want na verloop van tijd 
ziet u een nieuwe opbloei van uw schoon- 
gemaakte duin. 

Het is maar een suggestie! 

Voor de 

Natuurbeschermingscommissie 

Zuid-Kennemerland: 

J. L. G. Niessen burgerlijke stand Occasions KUNSTGEBITTEN 

SPOEDREPARAT1ES 

J. A. Hessels 

Leidsevaart 82, tel. (023) 
31 60 92 - Haarlem 

Zaterdag 25 aug. (morgen) 
van 10—22 u. KUNST- en 
ANTIEKMARKT, Gasthuis- 
plein. tKinderwinkeltje 

Uw adres voor hippe kinder- 
kleertjes, van 2 — 14 jaar. 
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580. Voor 

OMROEPERS 

BELLEN 

2135 17 — 23 augustus 1973 

Overleden: Magdalena Johanna Lavooi, 
oud 84 jaar, gehuwd geweest met P. J. 
Paap; Antje Bol, oud 87 jaar, gehuwd ge- 
weest met V. Terol. 

Ondertrouwd: Hans-Werner Sidar en 
Trientje Tuintjer: Johannes Petrus Lefferts 
en Marianna Wilhelmina Verschoor; Nico- 
laas Louis Jozeph Meiland en Catharina 
Karstens. 

Gehuwd: Rudolphus Hubertus Johan- 
nes Helderman en Yvonne Francina Ko- 
ningsbruggen; Petrus Antonius Castien en 
Marjorie Ingrid Stuijfzand; Adrianus Hen- 
drikus Koper en Grietje Alida Kuiper; 
Michael Peter, O'Reilly en Cornelia Petro- 
nella Agatha Maria Disseldorp; Johannes 
Jozef Sjerps en Harmke Ketelaar. 

Geboren buiten de gemeente: Yves 
Mathieu Maurits, z.v. C. J. Verkerk en 
C. Braun; Ronnie Volkert, z.v. L. Swart en 
A. Vink. 

Overleden buiten de gemeente: Johan 
van Duuren, oud 46 jaar. nieuws kort 
en klein Zandvoortmeeuwen (2e klas) versloeg 
woensdagavond Bloemendaal (4e klas) 
een oefenwedstrijd met 3 — 1 na een — 1 
achterstand bij de rust. In de tweede speel- 
helft scoorde Engel Stobbelaar met een 
kopbal de gelijkmaker en bezorgde Maarten 
Koper met twee treffers zijn klup de over- 
winning. 

De zandvoortse garagehouder, J. Jongs- 
ma, heeft plannen het nu al weer geruime 
tijd leegstaande theater Monopole aan het 
Stationsplein nieuw leven in te blazen. In 
de zomermaanden wil hij het gebouw als 
toeristjes vermaakcentrum gaan eksploi- 
teren en in het winterseizoen ter beschik- 
king stellen van het zandvoortse verenigings- 
leven, dat, volgens de heer Jongsma, 'zit 
te springen om ruimte voor het geven van 
voorstellingen'. De Zandvoortse Operette 
Vereniging en het Toonkunst Oratorium 
Koor moeten sinds jaar en dag naar Haar- 
lem uitwijken voor de uitvoering van hun 
repertoir. En dat vindt de heer Jongsma 
een onhoudbare situatie. 

Het theater aan het Stationsplein, 
overblijfsel van een amusementscentrum uit 
de jaren '20, heeft een nogal bewogen 
historie achter de vuilwitte muren. Tot 1965 
was het een bioskoop. Daarna verhuurde 
de eigenaar-eksploitant, de heer 
T. Koper, het gebouw voor tien jaar 
aan de amsterdamse nachtklupeigenaar 
Kempers, die er een dancing-anneks 
kabaret-anneks nachtklup in vestigde. 
Toen de belangstelling voor dit toe- 
ristjes drieluik nihil bleek, verhuurde de 
heer Kemper Monopole op zijn beurt aan 
pretmaker Lou van Burg. Maar die kon 
het met feestmuts en dijenkletsers ook niet 
redden en trok zich ruim twee jaar later 
mistroostig terug. 

Nu wil de heer Jongsma proberen te 
slagen waar anderen roemloos ten onder 
gingen. De gemeente staat niet afwijzend 
tegenover de plannen van de garagehouder 
en dat geeft hem een ekstra stimulans zijn 
ambities op amusementsgebied te ver- 
wezenlijken. 

Woensdagavond konden zij die in het 
Gemeenschapshuis de tentoonstelling 
'Verbindingen en vervoer' bezochten tevens 
de vertoning bijwonen van een dia-serie 
door de heer C. Zwaag, -die deze zelf had 
samengesteld en van kommentaar voorzien. 
De aanwezigen zagen voertuigen uit de 
vorige eeuw o.a. een paarde-dilligence, een 
paarde-omnibus die in 1870 de verbinding 
onderhield tussen Bloemendaal, Overveen 
en Haarlem, een kinderbokkewagen anno 
1860 en een friese arreslee uit het bezit van 
koning Willem II. Verder een aantal velo- 
cipedes. Heel interessant, zeker in het 
kader van de tentoonstelling. Maar daar 
het bloed nu eenmaal kruipt waar het niet 
gaan kan, voelden de meeste bezoekers 
zich meer betrokken bij beelden van de 
Tol in 1910, de Haarlemmerstraat in 'die 
tijd, de Zuid Boulevard anno 1908 toen een 
koetsier zijn paard zelfs op het trottoir 
kon laten lopen om zijn klant voor de in- 
gang van het hotel af te leveren. In die- 
zelfde tijd reed de tram nog met een open 
bijwagen en was de Passage een belangrijk 
centrum van amusement. Van iets latere 
datum maar daarom niet minder aantrek- 
kelijk was de muziek waarmede het dia- 
programma begon en eindigde, namelijk een 
opname van de indertijd bekende zand- 
voortse zeemansband o.lv. Engel Paap, 
muziek waaraan veel inwoners maar onge- 
twijfeld ook badgasten prettige herinnnerin- 
gen hebben. Het tot ver over de gemeente- en 
landsgrenzen bekende café-restaurant Riche 
aan de noord-boulevard gaat per 1 oktober 
a.s. dicht en daarna vermoedelijk direkt 
weer open voor de ontvangst van leden van 
de zandvoortse sociëteit Duysterghast. De 
besprekingen tussen de eigenaar-eksploitant 
van Riche, de he er Pomper, en het bestuur 
van Duysterghast bevinden zich in een 
'beslissend stadium' zoals dat wordt ge- 
noemd. Zoals reeds eerder bericht moet 
Duysterghast het huidige onderkomen aan 
de boulevard Paulus Loot, het voormalige 
restaurant Kiefer, binnen afzienbare tijd 
verlaten. 

De heer Pomper blijft in de naaste 
toekomst het terras, het strand en het 
zwembad eksploiteren en heeft plannen 
voor de bouw van een zaal van ± 140 m2. 
Een soort dagverblijf voor zijn seizoen- 
gasten dat naast het huidige restaurant 
moet verrijzen. Mjt de nachteksploitatie 
van zijn bedrijf aan de noord-boulevard wil 
de heer Pomper definitief stoppen. Tegen- 
over een verslaggever van een regionale 
krant verklaarde hij: 'Met mijn 57 jaar 
wordt het te veel, iedere dag om vijf uur 
uit je bed te stappen'. Hij wil energie 
sparen voor de dagelijkse arbeid. 

De plaatselijke kruisverenigingen die 
in het gezondheidscentrum aan het Beatrix- 
plantsoen participeren hebben de gemeente 
om meer subside verzocht nu het geraamde 
eksploitatietekort hoger is uitgevallen dan 
aanvankelijk werd geschat. 

De stichtingskosten van- het gebouw 
zijn in de loop der jaren gestegen van 
ƒ 477.500, — tot een bedrag van ongeveer 
ƒ 600.000, — ofwel met 26% . Deze stijging 
is uiteraard van invloed op de posten 
rente en afschrijving. 

B en w zijn van mening, dat voor het 
goed funktioneren van het gezondheidscen- 
trum een fors bedrag aan overheids- 
subsidie in het belang van de volksgezond- 
heid niet valt weg te denken. Daarom stel- 
len zij de afgevaardigden voor het subsidie- 
percentage tot 85% van het totale eksploi- 
tatietekort op te rekken. 

En tenslotte. De speeltuinvereniging 
'Kindervreugd' heeft deze maand besloten 
het moede hoofd maar in de schoot te 
leggen en zichzelf op te heffen. Na het 
verdwijnen van de speeltuin aan de Sophia- 
weg, die moest wijken voor een flatgebouw, 
is de vereniging er niet meer in geslaagd 
de veerkracht op te brengen om opnieuw 
aan de slag te gaan. Het laatste besluit is 
het batig saldo te verdelen onder Zand- 
voortse Reddingsbrigade en de afd. 
Zandvoort van het Rode Kruis. BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135 ■K>l officiële berichten Bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt 'be- 
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in- 
gaande maandag 3 september 1973 gedu- 
rende een maand ter secretarie voor een 
ieder ter inzage- ligt het besluit d.d. 17 juli 
1973 no. 272 van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland houdende gedeeltelijke goed- 
keuring van het bestemmingsplan „Lorentz- 
straat", vastgesteld bij raadsbesluit van 3 
oktober 1972 nr. 16. 

De inspecteur van de ruimtelijke ordening 
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel 
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde 
Staten hebben gewend, kunnen gedurende 
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep 
instellen. 

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een 
ieder, die bezwaar heeft tegen de onthou- 
ding van goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten aan een gedeelte van het plan en 
aan een gedeelte van de bij bedoeld be- 
stemmingsplan behorende voorschriften. 
Zandvoort, 16 augustus 1973 

De Burgemeester voornoemd, 
A. Nawijn OMEGA 

èrg goede 
tijd-dingen 
mèt gratis 
vakkundige 
adviezen . peter 
bruining 

juwelier/ binnenweg 11 
heemstede/(023) 282271 De algemene ledenvergadering van de 

Speeltuinvereniging 
„Kindervreugd" 

gevestigd te Zandvoort 

heeft op 16-8-1973 besloten tot op- 
heffing der vereniging over te gaan. 
Het batig saldo zal gelijkelijk ver- 
deeld worden over Zandvoortse Red- 
dingsbrigade en Ned. Rode Kruis, 
afd. Zandvoort. Voor een onzer cliënten zoeken wij een 

HUIS 

met tenminste drie slaapkamers 
en garage tot een prijs van 

f 150.000,- 

Makelaardij I.M.G. G. A. CENSE 
Telefoon 02507—2614 
OEFENWEDSTRIJD 
RAAD & DAAD'LIONS 

Zondagmorgen om 1 1 uur speelt het 
eerste team van Raad & Daad/Lions een 
oefenwedstrijd tegen de westduitse basket- 
ballkamüioen Tus 04. Het is de eerste 
wedstrijd die Raad & Daad/Lions thuis 
speelt met de nieuw aangetrokken spelers 
Karel Vrolijk (van Levi's-Flamingo), Paul 
Hoeksema (van Ded) en Art van Schaik 
(van Taveno). In de plaats van Charles 
Jones maakt nu de twee meter lange en 
110 kilo wegende Jim Mc Carqo deel uit 
van het eerste team van Raad & Daad/ 
Lions. 

De wedstrijd vindt plaats in de 
Pellikaan sporthal; de toegang is gratis. LESSEN GYMNASTIEKVER. 
ZANDVOORT 

Nu de vakantieperiode vrijwel achter 
de rug is, hervat met ingang. van maandag 
27 aug. a.s. de gymnastiekvereniging 
Zandvoort het lesprogramma voor het sei- 
zoen '73-'73. 

De trainingsuren zijn als volgt vast- 
gesteld: 

Maandag (gymnastieklokaal aan de 
Prinsesseweg): 16.30 — 17.30 uur kleuters; 
17.30 — 18.30 uur jongste meisjes; 18.30— 
19.30 uur meisjes. 

Woensdag (gymnastieklokaal aan de 
Prinsesseweg): 18 — 19.30 uur keurturn- 
training jong talent; 19.30 — 20.30 uur 
dames toestelturnen; 20.30 — 21.30 uur 
keepfit gymnastiek dames. 

Donderdag (gymnastieklokaal Gerten- 
bachschool) jazz-gymnastiek: 19 — 20 uur 
meisjes; 20.30 — 21.30 uur dames. 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar 
aan' de zaal of telefonies onder no. 3676- ■ • 
of 5153. r p©(Etê©[p ■ i 


v vWA/JU\A , DIE PEETERS IS GEK, idioot, belachelijk, 
maniakaal, ziek, debiel, als je het mij 
vraagt. DIE GEEFT DAAR EFFE / 800,— cadeau 
op de nieuwste BLAUPUNKT ktv. 110°, 66 cm, 
EN DIE IDIOOT geeft er nog een jaar garantie 
op Look. Die dingen zijn bij een normaal mens 
/ £795, — maar bij die debief" zijn ze ƒ 1995, — . 
Gelukkig HEEFT HIJ ER MAAR 6 en een grote 
buil zal Je er dus niet aan vallen. En je kunt 
er nog een afstandbediening bij kopen ook! 
Het is maar goed dat u mijn mening niet vraagt, 
want als gezond mens moet je VAN ZO'N GEK 
TOCH PROFITEREN. Zeg nou zelflll PEETERS ZANDVOORT B.V., 
Haltestraat 56 - Telefoon 02507-3618. / V/S 3a. i£. ^atledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte Protestants Coöp. 
Begrafenisvereniging U.A. 

Goedgekeurd bij Kon. Besluit 

Begrafenis - Transport - Crematie 

HAARLEM - WITTE HEERENSTRAAT 20 
Telefoon 31 37 53- 31 04 57 

ZANDVOORT - KEESOMSTRAAT 61 
Telefoon 5351 

Dag en nacht te ontbieden 
Sfeervol DINER DANSANT in 

5£ote( 'fBoutoeó 

z^andooort 

Muzikale omlijsting van het 
Orkest Cor Halle. 

DOLFIRAMA: 

dagelijks shows om 10.30, 12, 

2 en 4 uur. 

DL, vr. en za.-avond om 9 uur. 

BOWLING- EN KEGELBANEN, 

biljartzaal dagelijks geopend. 

Inlichtingen: 2144. K. OFFENBERG 

AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54 

Gerichte autorijlessen 
Gediplomeerde instructeurs 

TEYLERPLEIN 29 — HAARLEM L=7 r E. van der Linden 

INTERIEURVERZORGING DE DESSO TAPIJT SPECIALIST 

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. 
Belt u ons even. , 

Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973 BESPREEK NU 

UW VAKANTIE 

VOOR HET NAJAAR 
OF DE WINTER 

Bijna alle winterreisgidsen zijn nu aanwezig. 
Bijvoorbeeld: 

1 dag varen / 2 dagen Gotenburg / dag varen 
v.a. ƒ 125. — - Uw auto mag gratis mee. 

15 dagen Benidorm v.a. f280. — 

5 dagen Istanbul v.a. ƒ382. — 

8 dagen Israël v.a. ƒ707. — 

119 dagen overwinteren in de zon v.a. ƒ385. — 

En nog tientallen andere fantastische vakantie- 
mogelijkheden kunnen wij voor u verzorgen. 

Wenst u zon of sneeuw wij kunnen er voor zorgen. Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20, tel. 2560 
Zandvoort .' P.S. Ook voor september zijn er nog vele 
mogelijkheden. 
'f "^ wik vn&Ufc i/adt wat 
mum* afa/isseUfrd weck op 

eet* tetdatne&uw \~ ons rektameburo zou graag op korte termijn 
in kontakt komen met een 

adm. medewerkster 

wij denken aan een pienter meisje, bij 
voorkeur met mavo-opleiding, dat vlot en 
korrekt kan typen en verder afwisselende 
taken op zich kan nemen. Ut zandM&kt neem eens schriftelijk of telefonisch kontakt op 

met onze heer wassenaar, die graag een nadere 

afspraak met u maakt. 

ons adres is: john prins advertising b.v., 

burg. v. fenemaplein 22/2, zandvoort, 

tel. 0250'7— 4306 of 3791. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. Kroon 

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal 
Telefoon 023—26 05 33 

Voor Zandvoort: Dorpsplein 1 1 • Telefoon 2872 OPRICHTINGSVERGADERING 

Hedenavond, 24 aug., vindt in het Gemeenschaps- 
huis te 20.00 uur de oprichtersvergadering plaats 
van de Zandvoortse Zwem- en Poloclub ,,De 
Zeeschuimers". 

Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. 
Zandvoortse Zwem- en Poloclub 
,,De Zeeschuimers" 
Secr. Sophiaweg 5, tel. 2625 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

geheel vrijblijvend 

Geen lidmaatschap 

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER 
v/h Begrafenisonderneming 

„Jac. Koper" 

DORPSPLEIN 11 - Telefoon 2872 

of Begrafenisondernemer H. H. KROON 

Telefoon 023—26 05 33 AUTOWRAKKENDIENST 

T ref f e rs - Haarlem 

TEL. 023 -31 01 26 
Voor fouten In telefonisch 

opgegeven advertenties 

wordt geen enkele 

aansprakelijkheid 

aanvaard. 

TE KOOP: 15-dlg. Oosthoek 
encyclopedie nw. uitg. ƒ 600, 
radiomeubel m. ingeb. pick- 
up ƒ 250, TV-tafel (noten- 
hout), langw. ƒ50, elektr. 
tegelkachel (m. thermost.) 
ƒ 250. - Alles gloednieuw. 
Tel. 2663. 

Schildersbedrijf 

C, J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33, 

telefoon 4755 

Doe het zelf afdeling 
Verf • Glas - Behang 

Hofdijkstraat 24 (noord) 

Telefoon 2206. 

Te koop gevr.: lege woon- 
huizen. 'Vema Beheer' b.v., 
telefoon 023-37 77 67. DANSEN is plezier voor 2 

MAANDAG 20 AUGUSTUS beginnen wij met inschrijven voor de nieuwe 
dansclubs. Dans- 
en 

Ballet- 
centrum John de Boer 
Zandvoort - Gasthuisplein 2 (Achterzijden Zomerlust) - Telefoon 3713 

Velsen • Umuiden: Velserduinplein 3, tel. 02250 — 15064. 

compleet programma 

Elk erkend dans-centre, herkenbaar aan de sticker, verkrijgbaar aan ons 
adres. MODERN 
Standaard dansen 
Latijns-Amerikaanse dansen 
Mode-dansen o.a. de Popcorn 
Clubs voor elke leeftijd BALLET 
Modern 
Klassiek 
Jazz voor kinderen 

en 
volwassenen Inschrijving dagelijks van 19.30 — 21 uur. Prospectus wordt op aanvraag 
toegezonden. Uit ons Shell-shop assorti 
Geldig zolang de 
voorraad strekt Spaanselr\ 
sherry- 
glazen Echte 

Leerdam glazen. 

3 stuks 

van 

ƒ4,75 

voor 
(incl. BTW) hobbyhandschoen 

van soepel rubber met lange manchet. 
In medium, large en extra large. 
Per paar 
nu van 
ƒ4,95 
voor 7V 

(inct..BTW). J Shell 
seizoenwas 

De beste 

volgens' 

een 

vergelijkend 

onderzoek 

van TNO. 

Publieksprijs 
(incl. BTW). Shell 
autospons d 

In waterdicht, 
afsluitbaar 
plastic zakje. 150 

(incl. BTW).' 
Shell 
tankauto 

Compleet met 
vulgat en 
afvoerkraan. 6?" 

(incl. BTW). SHELL OUICK SERVICE 
BEDRIJF „DUINZICHT" Dr. G. A. Gerkestraat 80 Zandvoort 

'02507 -3287 .SHELL STATION 
„GEERLING" Boulevard Barnaart 
Zandvoort 
02507 - 5098 WIE HELPT MIJ bij het 
schoonhouden van ons huis? 
We zoeken een goede nette 
vriendelijke ZELFST. HULP 
die van kinderen houd. Voor 
een ochtend of middag per 
week. Kunt u eens komen 
kennismaken? Tel. 3162. 

BANKSTELLEN direkt van 
fabriek zeer fraai uitge- 
voerd in div. kleuren, 5 jaar 
garantie op binnenwerk. 
Normale prijs ƒ 1300. — 
voor ƒ 595,—. PARIAN, 
Nieuwe Meerdijk \7, Bad- 
hoevedorp, tel. 02968-5817. 
Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 — 17 uur, 
vrijdags tot 21 uur. 

MEISJE bijna 17 jr. m. win- 
kelervaring biedt zich aan 
in winkel of boutiek. Tel. na 
18 uur 5223. 

Schildersbedrijf C. PAAP 
(de Boet) Gasthuisstraat 9, 
Tel. 5655. Voor al uw schil- 
der-, wit- en behangwerk. 
Vrijblijvende prijsopgaaf. 
Concurrende prijzen! 

Voor direct gevr. nette VER- 
KOOPSTER, Azia-Boutiek, 
Galery Kerkstraat. Soll. tel. 
020—24 71 99 of na 19 u. 
Galery Kerkstraat. 

Breng uw lakens 

gewassen 
en gestreken 
goedkoper 
dan bij U thuis! 

Uw maxi lakens voor een 
mini prijs! 

Wasserij SNEL 

DEPOT WASSALON, Halte- 

straat 63b. 

Te huur aangeb. 1 ZIT-SL.- 
KAM. met gebruik van keu- 
ken en douche. Tel. 6292. 

PARKETVLOEREN 

reeds vanaf ƒ 29. — per m2 

incj. spaanplaat ondervlo 6- 

ren leggen en B.T.W, 

NICO v. d. VOORT. 

Zwanenburgerdijk 422, 
Zwanenburg, tel. 2907-5117. 

DE BOET, tel. 5655, Gast- 
huisstraat 9 hoek Smedestr. 
Voor al uw handenarbeid, 
papierwaren, hobbyartikelen 
en schildersartikelen. Voor 
uw inlijstwerk van poster tot 
schildersdoek. 

RENEE SCHRAM 
Moderne hondensalon 
Nu ook: wassen, tand-, oor- 
en anaal klierverzorgtng, uit- 
wollen langharige honden, 
(b.v. collies e.d.) 
Gedipl. honden-specialiste 
sinds 1955, M.B.O. 
Telefoon 4999, 
Mr. Troelstrastraat 7. 

Jong echtp. zoekt WOON- 
RUIMTE. Tel. tussen 8.30 
en 17.30 uur van maandag 
t.e.m. vrijdag 023 — 248061, 
toestel 13. :A'LL'ËS iVÖOR ÜW BABY 

JKUI^:- :■?■'■.• : TEXTIEL' Schilders- 
bedrijf 

H.C. v. fybfy 

'telefoon 2638. 
VOORWEN. 

MMR 
BUMND1 

KOM,flE EN OVERTUIG ü! 

iflmm ejesjh^ nassaa»! DIRK VAN DEN BROEK 

vindt de opening van zijn 

nieuwe supermarkt 

in Zwanenburg 

een goede gelegenheid om definitiefj 

een eind te maken 

aan alle geharrewar 

over de vraag wie het laagste prijspeil 

heeft,dit is ons antwoord: 

GEEN KRETEN-MAAR FEITEN! J 

^ , PRIJS VOOR PRIJS 

RADICAAL LAGER 
S. DAN WAAR OOK! AANSTEL fles 0.30 Kr. VERKADE 

blokjes repen 

vastgestelde prijs :>0Ö' nu 
NECTAR 

sinas/abrikozen 
LITER POT ALLE 

OLVARIT 

kleuter' -en babyvoeding vastgest' 
prijs: 
familie- 
baal 

van 
wand- 
schemerlamp zolang 
de 

voor- 
raad 
strekt LANGEVINGERS import 

EHGELSDBOP 

zware 

IGLO 
KIPPEN CHIPS 79 69 

■ :,: - hom profiteren Ijt™*?™ -i*** /» 

J8^ 5.95i PRIJZEN f ySÏÏTHEEBülUBfflg, 79 j SUPRAKOFFIE™^ flora 

hapklare brokken 
voor 'n fitte hond 

LITER- dPQ 
blik jOfl 

nu: ■■ tom poes 

brokjes vooreen 
gezonde poes 

nu: foetsie bah 

de moderne 
kattenbakvulling 

149 

nu: ■■ badstof 

HEREN SOKKEN 10 

kleuren MOOJE BADDOEKEN 

2?5 met kleine 
foutjes 

DAAROM. PLEDGE 

citroen of normaal 
de beroemde meubelwas 
van Johnson in spuitbus royale 

WEEKENDTAS 
zolang de 
voorraad 
strekt aas* ^ 219 | 

KAHRELpoederkoffiepV Ssl 

I Pot 400g ranT 2fS 2.35| 

AFTEREIGHTte^ bakie ^ 2 . 50 
'COCACOlAco^^ a-y ~J 

tHC0KE gezinsffes^tf 691 

UM0NADESIR00P Q f lller ^ 99 

iJSSS*--* ^"9 
[HERO CONFITURE JAM 4^1 59 J 

PUDDINGSAUS , lacon tf "J 

$S£$to*&^£& 89 
ZELFRÜZENDBAKMEEL^ 59 
SU0LIEsuperieuro!! 5ltn i^ 99 

SMEERKAAS half pond!>K 1 19 
IBASTOGNEKOEKEN > 99 j 

CHICKLETSkauwgumS^irjStT 69 

PAGELUIER Sg lbo stuk a^2.59 
M0DESS?S rose20stuks ^ 159 

O.B.TAMP0NSpa W e20 sl u te ^l95 
JKLEENEXTISSUESS jW 69 

P0PLAKEUKENR0L2 sts ^ 99 
TOILET PAPIER, r4rollen ^ ?g 

[chif-o-netSSg 81 ^ |HANSAPLAST &strips rwpnd yës b paki<ét _jtf^ 99 I 
NIVEACREME& r363 Vu 
jTABACaftershave „acon ^2.95 

WITTE KATbaUenjen » g ïU^1.00 

VELP0NLIJM groletube 4 *f 99 
VAP0NASTRIpI« ge n^595 
AFWASBORSTELffi- ^ 49 

[WMachuuipood,,. CHlo rax ^|f ggi 
je kunt het beter bij 

DIRK VAN SEN BROEK AMSTERDAM: Mercatorplein 49 'Jan v.Ga'enstraal 79-85 Bilderdijkkade 41-53' 2'Nassaustraat 26-3Q Lijnbaansgracht 31-32 

Tussen meer 1 1 ( winkelcentrum Osdorp) ' Delf landplem 188 - 194 8urg.de Vlugtlaan 133 Joh. Hutztngalaan 180-188 

ZANDVOOHT: Kerkstraat 19 ZWANENBURG DennenJaan19 HOOFDDORP: Kruisweg 640 Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKTÏ 
Halen ! ''•'•i'* , *'*-*-*t*M v *Yi'r en nu ook. DENNENLAAN 19 Zwanenburg bellen voor 'n abonnement zandvoortse koerant 21 35 2e blad Zandvoortse Koerant A.B.C.D. NACHTVEILIGHEIDSDIENST 

ZANDVOORT 

oefent met mod. middelen zoals camera's en mobilofoons degelijke NACHT- 
CONTROLE uit op uw WOONHUIZEN,' BEDRIJVEN. WINKELPANDEN, 
BOUWWERKEN etc. etc, ook voor kortere tijd, bijv. vakantie. 

Voor nadere inlichtingen telefoon 6472 
„TECHNISCH WERK" 

centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud- 
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel- 
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen. 

THORBECKESTRAAT IS — ZANDVOORT — TELEFOON 3270 
Ik heb van 
basketball 
geen kaas 
gegeten Dat hoeft ook niet. 

Raad & Daad/Lions verwacht ook niet dat u al dadelijk een fijnproever 
bent. Dat komt nog wel, wanneer u bij ons komt spelen. 

Want basketball is er voor alle smaken en soorten, van jonge tot oude kaas. 
En Raad & Daad/Lions is er voor iedereen en allemaal, van spelend lid 
tot donateur. t 

Wordt daaronvlid of donateur van de Zandvoortse basketballvereniging 
Raad & Daad/Lions!! 

U kunt zich schriftelijk opgeven bij: 

b.v. „Raad & Daad/Lions, postbus !82, Zandvoort CENTRALE VERWARMING 
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU ADIATOR 
ROENESTE1N 

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat 
Postbus 49, Zandvoort 
Telefoon 5845* 

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid AARDGAS 

OLIESTOOK 

VENTILATIE 

AIRCONDITIONING 

WARMWATERVOORZIENING 

ADVIES EN LEVERING 

ZELFBOUWPAKKETTEN DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken: 

Bij afwezigheid raadplege met (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023) 
31 32 33, 

WIJKZUSTER: 

Zaterdag 25 en zondag 26 augustus: 
Zr. T. Dijk, Lorentzstr. 435, tel. 2382. Klein en groot 

eten v. d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129 
HERVORMDE KERK. Kerkplein 

Zondag 26 augustus: 

9.15 uur: Pfarrer dr. W. A. Schulze, 
llvesheim. 

10.30 uur: ds. C. Mataheru. 

GEREF. KERK 

Zondag 26 augustus: 

10 uur: ds. H. van Twillert, Holten. 
19 uur: ds. H. van Twillert, Holten. 

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15 

Zondag 26 augustus: 

10.30 uur: mej. ds. C. Soutendijk 
d.g. Haarlem. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND, 
Huize Pniël, Zuiderstraat 3 

Juli en augustus geen samenkomst. 

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16 

Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag- 
avond 8 — 9 uur samenkomsten. 

OUDE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15 

Dinsdagavond 8 uur. 

ROOMS-KATH. KERK 

AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering. 
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v. 
dames- en herenkoor. 

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE, 

Linnaeusstraat 2 

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met 
samenzang. 

SCHILDERSBEDRIJF 

Fa I. v.d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreklame • Inzetten van ruiten 

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen Oók U! 

Centrale Verwarming GAS 


- OLIE 
• landelijke erkenning 
• stooktechnische adviezen 
• vrijblijvende offertes 
• onderhoud- en controle 
• weekend service 
• eigen showroom 
• geschoold personeel „DE SPAARNESTAD" 
VERWARMINGSSERVICE b.v. 

Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem. 
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na 
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62. Ml belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

3043, 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingen- 
verkeer, kiosk Raadhuisplein 

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman, 
Zandvoortselaan 365, Bentveld, 
SAAB-service-dealer 

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault- 
agent • Fordservice. en verkoop. 
Oranjestraat 2 — 12 en Zeestraat 27 

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau, 
gasverwarmingen. 

2754 Adm. Groene Kruis. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. 

Lid N.B.M, en Beursvereniging 

Burg. Engelbertsstraat 11 
Zandvoort - Telefoon 55 31 

Voor aan- of verkoop van uw 

FLAT of WONING 

Taxaties Hypotheken 

Assurantiën :: -.■'■'■ ' ,-f ariïiiie' ve'rt ; 'handelsdrukwerk' . , 

drukker^ ,C^ 

,'U .1 ^achtejiwêg ï,jè\:\65SC zandvöbrt ^V- ■■. '■;■: esndurjortee hoeranr 1HJYN- 

WYCK 

/AM) 
VOOKT 
Hilversum, 's-Gravclandscncg 91 Praktisch in de duinen 
wonen, met de zee om de 
hoek en de bossen vlakbij. 
Overliolland bv bouwt zo'n 
unieke combinatie aan de 
Jan van Galenstraat in 
Zandvoort, direct bij de 
Boulevard Barnard. 
78 twee- en driekamerflafs. 
Superieur afgewerkt. 
Voor permanente bewoning 
of als tweede woning. 
In prijzen vanaf f 55.500,-. 
Vraag inlichtingen bij uw 
makelaar of bij de directie- 
makelaar: H. W. Cosf er 

Makelaar in onroerende 

goederen 

Burg. Engelbcrtsstr. 11, 

Zandvoort 

Xcl. 02507-5531/6114 ( DE ZANDVOORTSE BHIDQE-CLUB 

Z.B.C. 

vraagt 

NIEUWE LEDEN (ook jeugdleden) 

Bezoekt vrijblijvend ons „Open Huis" in Hotel 
Keur, Zeestraat 49 — 51 a.s. woensdag kwart voor 
acht. Zeventig leden — van crack tot kruk — 
verwachten ui 

Inlichtingen: Telefoon 4192 Xa-£ueude a KERKSTRAAT 22/3 

voor klassieke verlichting 
Onyx Asbakken 
Onyx Cigarettenaanstekers 
Onyx Cigarettcndozen 

Onyx ui. PAKISTAN 

Lampekappcn ook los verkrijgbaar GALERY KERKSTRAAT 22, 
ZANDVOORT J. Portegies - Schoenservice 

^'dde iSchoenmaker 
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt. 

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN 
en originele ZWEEDSE MUILEN. 

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34 Zandvoortse Uitvaartvereniging 

BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE 

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351 RESTAURANT 

Ia reine 

KERKTSRAAT 15 -Tel. 22 53 

Als u geen tijd heeft om zelf 
LEKKER TE KOKEN!!! BEACH-IN 

Passage 24, Zandvoort 

DE GROTE MODE: 

lange rokken 
en knie-rokken Verder in kleine bloemdessins van ons eigen 
atelier. T-shirts, polo-blouses, pantalons 
en voor de a.s. warmere dagen 
Halter-jurkjes, rugloze toppers, 
strandensembles en bikini's. ' 2e blad Zandvoortse Koerant zandvoort verloederde 
tijdens bataafse republiek In zijn slotartikel over het het wel en 
wee van Zandvoort ten tijde van de franse 
revolutie gaat de amsterdamse geschied- 
schrijver Th. G. A. Bos dieper in op de 
gevolgen die de komst van vrijheid, gelijk- 
heid en broederschap voor de vissers- 
plaats had. Van de politieke en maat- 
schappelijke omwenteling lag de bevolking 
niet wakker, maar de ekonomlese gevolgen, 
vooral door de oorlog met Engeland, be- 
zorgde de inwoners slapeloze nachten. 
Materieel gesproken stond Zandvoort tus- 
sen de jaren 1795 en 1813 met de rug 
tegen de muur. 

De bezetting van de Nederlanden door 
de Fransen in januari 1795 leidde, zoals 
wij in ons voorlaatste artikel gezien hebben, 
tot een zeer groot voordeel: voorgoed was 
het thans gedaan met het korrupte en 
ongeschikte bestuur der regentenklasse. De 
stadhouder, die zich niet van hen had 
weten los te maken en dus door de tegen- 
standers der korruptie met hem werd ver- 
eenzelvigd, moest in Engeland een veilig 
heenkomen zoeken, de patriotten stichtten 
een geheel nieuwe staat, de 'Bataafse 
Republiek'. 

Deze nieuwe staat werd met franse 
steun gesticht, dat is volkomen waar, maar 
even waar is het feit, dat de stadhouder 
en zijn voor regeren ongeschikte aanhangers 
zich in 1787 slechts met pruisiese hulp 
hadden kunnen handhaven. Toen het gezag 
van de nieuwe republiek zich stevig had 
gevestigd werd zij in mei 1795 door de 
Fransen als 'onafhankelijk' erkend, maar 
tegelijk verplicht tot het aangaan van een 
militair verdrag. Dit betekende, dat ons 
land automaties werd meegesleept in de 
oorlog die de Fransen reeds sinds 1793 
tegen de Engelsen voerden. De Engelsen 
namen honderden nederlandse koopvaardij- 
schepen in beslag, onze koloniën gingen 
verloren, de zeehandel werd verlamd en 
daarmee tegelijk de van de zeehandel af- 
hankelijke bedrijfstakken. De Engelsen 
beheersten de zee volkomen, onze verwaar- 
loosde vloten konden niet tegen hen op. 
De visserij, niet alleen de voornaamste 
maar veelal zelfs de enige bron van inkom- 
sten voor de kustbevolking, werd een uiter- 
mate riskant bedrijf. 

Een ramp voor Zandvoort 

Na deze algemene beschouwing van 
de toestand wenden wij de blik weer terug 
naar Zandvoort, dat zwaar gebukt ging 
onder de gevolgen van de zee-oorlog. 

In oktober 1798, maakten engelse 
oorlogsschepen 2 zandvoortse vissersschui- 
ten buit, een derde kon, hoewel zwaar 
beschadigd, Zandvoort nog bereiken. Zee- 
waardig was het niet meer. Dat betekende 
dus een verlies van drie vissersschuiten op 
een totaal van slechts 15. De munici- 
paliteit (gemeenteraad) van Zandvoort, een 
nieuw kollege, schreef dan ook op 27 
oktober 1798 over deze ramp: 'het ongeluk 
dat daardoor voor het gehele dorp tot 
verarming is te verwagten, ja reeds aan- 
wezig is, daar een aantal van vijftien per- 
sonen geheel zonder bestaan zijn geraakt 
door het Brits geweld en roofzugt'. De drie 
reders met de schade, hun vissers echter 
met de armoede. 

De reder van de beschadigde schuit, 
Jan Koning, wilde deze wel laten herstellen 
op voorwaarde dat de stuurman en de 
bootsgezellen hem alle kosten zouden ver- goeden en dan nog wel in termijnen van 
telkens de helft van hun loon. Deze abnor- 
maal klinkende eis baseerde de reder op 
de toenmalige visserswet die bepaalde dat 
vissers verplicht waren, aan hun reders 
de verloren geraakte goederen te betalen. 

Reeds de volgende dag oordeelden 
echter schout en schepenen van Zandvoort, 
dat er hier geen sprake kon zijn van ver- 
lies, maar van geweld van buiten af, zodat 
in deze kwestie het zeerecht zou moeten 
beslissen, Hangende de beslissing zou 
Jan Koning, in het belang der werkloos 
(dus in die tijd brodeloos) geraakte vissers, 
zijn schuit zo spoedig mogelijk moeten 
laten herstellen. De snelheid, waarmede dit 
werd beslist, is even sympathiek als het 
besluit om een schadefonds in te stellen, 
dat eventuele toekomstige gevallen van 
verlies van schuiten zou kunnen opvangen. 
Alle zandvoortse zeelieden zouden 5% van 
hun loon, alle viskopers op het strand 
2V2 % van de koopsom in dit fonds moeten 
storten. Een moderne organisatie van de 
gemeenschapsgedachte. 

Een mislukte invasie 

Dat door deze en dergelijke rampen 
de Engelsen in Holland niet populair waren 
spreekt vanzelf. Toen dan ook in 1799 
een Engels-Russies invasieleger bij Den 
Helder landde met de bedoeling een Oranje- 
opstand tegen de Fransen te verwekken 
en dan naar Antwerpen door te stoten, 
vond de oproep van de uitgeweken stad- 
houder Prins Willem V, die zich bij deze 
troepen bevond, niet de minste weerklank; 
de onderneming mislukte volkomen. We 
lezen in deze tijd van kanonniers te Zand- 
voort en van de kapitein-kommandant 
aldaar, er moeten dus nogal wat troepen 
gelegen hebben, ongetwijfeld met het oog 
op een te verwachten engelse invasie. 

Verarming en groei der misdadigheid 

Ondertussen nam door de afsnijding 
van de handel overzee en van de visvangst 
de verarming der hollandse bevolking 
hand over hand toe, en daarmede de mis- 
dadigheid. 

Op 27 oktober 1800 vaardigde de 
hoge landsregering een besluit uit, dat op 
5 november ter kennis werd gebracht van 
de zandvoortse gemeenteraad, betreffende 
de 'voorkoming van de sedert eenigen tijd 
vermenigvuldigde dieverijen aan buiten- 
plaatsen, tuinen en optrekken, geleegen in 
den omtrek der stad Haarlem.' Een premie 
van 200 gulden werd gesteld op het aan- 
brengen van de dader(s). 

De toenmalige hoogte van dit bedrag 
bewijst wel, dat de omstreken van Zand- 
voor en Haarlem letterlijk geteisterd werden 
door diefstallen. 

Hoe langer de strijd tegen Engeland 
duurde, hoe erger de ekonomiese toestand 
werd, zodat op 6 november 1810 Zand- 
voorts schout de strenge opdracht kreeg 
van de baljuw van Kennemerlsnd, om zo 
waakzaam mogelijk te zijn 'daar er thans 
zeer veel werkvolk leedig loopt en men 
eenige gegronden vrees voor de veiligheid 
zouden- hebben'. 

Zandvoort bevond zich dus in een 
ellendige positie: van de 'Bataafse vrijheid' 
had men daar in 1795 niets willen weten, 
de 'vrijheidsboom' was er geschonden 
(zie een vorig artikel), de franse soldaten 
werden er door de bevolking slechts met 
tegenzin geduld, maar van de andere kant 
brachten de Engelsen aan de vissersvloot 
grote schade toe en veroorzaakten daar- 
door armoede en gebrek. NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST 
DIRIGENT: ANDRÉ VANDERNOOT SEIZOEN 1973-1974 - CONCERTGEBOUW > HAARLEM 

Gastdïrigenten: UBOR PESEK, ELYAKUM SHAPIRRA, 

WILLEM VAN OTTERLOO.HANSKOX, JERZYKATLEWICZ, 
WILLEM FREDERIK BON 

SERIE A 6 dinsdagavondeoncerten: 

^#\^ ^ 2 okt > 6 nov -> 11 dec-i B Jan., 5 febr., 5 maart 
^^^^ Solisten: 
YA\((ËkV^ HERMAN KREBBERS, UTO UGHI, MAYUMI FUJIKAWA - ; INGRID HAEBLER, DANIEL WAYENBERG, 
*- DEMUS - piano 
Abonnement 6 concerten 1 35,- (a.1) 
SERIE B 6 vrijdagavondconcerten • Populaire Landenseriei 

12okt, 16 nov., 14 dec, 18 jan., 15 febr., 15 maart 

Solisten: 
wmiv a MICHELE BOEGNER, JAN WIJN, CRISTINA ORTIZ - planoi 
SBWJr' J jENö NEMETH, HERMAN KREBBERS - viool; 

TSUYOSHI TSUTSUMI - violoncello; URSULA BENZ • «ang. 

Abonnement 6 concerten {25,- (a.1) 

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten: 

^É3^ 19 okt ' 30 nov '' 21 defc * 25 ,an ' 22 lebr " 22 mMrl 

^"El-z^^ Solisten: 

SHULAMIT RAN, CLAUDE HELFFER, MARJA BON - planof 
HERMAN KREBBERS, THEO OLOF - viool; 
MARILYN TYLER, HENK SMIT - zang 

Abonnement 6 concerten 120,- (a.1.) 

2 Voorstellingen Toneelgroep Centrum i B,- (ai) 

Abonnemenhverkoop vanat 17 augustus san hel Concertgebouw, Lange Begltritttraat 1JL 
Haarlem, telefoon 320994 

Uitgebreide prospektiu met programmagegevens verkrijgbaar bij het Coneertgebpinw en th 
administratie van het RP.O, Unge Beflljneslraat 13rood,tal«loon 319243 

NA 379.- 
ERRES 
RS 2095 
STOFZUIGER 
met krachtige 
600 watt 
motor kost normaal 

vakantie 198»- 

PREMIE 39.- 

Nu 159.- 
ERRES STEREO 

PLATENSPELER 

RS 3122 

Armlift 

automatische 

afslag 

transparante 

stofkap kost normaal 
199.- 

vakantie 

PREMIE 40.- 

Nü 159.- 
ERRES HIFI 

STEREO 

PLATENSPELER 

RS 3525 

Regelbare 

dwarsdruk- 

compensatie 

Voorzien van het 

GP400 element 

Transparante 

stofkap kost normaal 
379.- vakantie 

PREMIE 80.- 

Hü 299.- 
ERRES 
RS 6104 
CASSETTE 
RECORDER 
voor batterij 
en/of net- 
voeding 

incl. tas kost normaal 

vakantie 315.- 

PREMIE 56.- 

Nu 259.- 
ERRES 

RS 6203 

STEREO 

CASSETTE 

RECORDER 

met versterker 

2x4 watt 

witte 
uitvoering kost normaal 

plus 2 boxen 

653.- 

vakantie 

PREMIE 134.- 

NÜ 519.- EEN TELEFOONTJE EN WIJ BEZORGEN EN DEMONSTREREN 

U THUIS 
Tel. 023—31 47 40* 
Haarlem, Keizerstraat 9 — 11 elektronisch servicecentrum 

Uiteraard ook 314740 voor service op ieder apparaat BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 

HUIZE ELKORST 

BLIJFT BEWEREN . . . 

Thuis dineren 

is toch veel intiemer ! 

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis 
uit bent! 

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie. 
Koude buffetten vanaf 12 personen. 
Verzorging van recepties, enz. 

NIETS IS ONS TE VEEL!! Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten 
op ZIJLWEG 31, HAARLEM. eanduoorrselroeranr- 73a jaargang no. 64 — Verschijnt dinsdags en vrijdags ;;-/ ' *~' DINSDAG 28 AUGUSTUS 1973 
nfeüwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse hüerr~ L 

redaktie en administratie: postbus 151 /zandvoort/ willemstraat 29b /telefoon (02507) 21 35 /uitgave: zandvoortse koerantbv (v/h drukkerij gertenbach) 
verschijnt dinsdags en vrijdags / aangesloten bij de nederlandse nieuwsbladpers / abonnement : f 13.50 per jaar (kwartaal f 3.60; half jaar f 7.—; post f 1 7.50) 
losse eksemplaren: f 0.25 /advertentietarief: 1 0.18 per mm (kontraktprijzen op aanvraag)/ postgiro: 2911 087/ bank: nederlandsemiddenstandsbank, rekeningnummer67.13.60.221 /giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant nieuws kort 
en klein Een lid van de reddingsbrigade, de heer 
E. van Duijn, is er zondagmiddag in ge- 
slaagd de 13-jarige Heidi Cnottke uit 
Gelsenkirchen, die een dagje in de bad- 
plaats verbleef, het leven te redden. 

Het kind had een kuil gegraven van 
anderhalve meter diepte, die op zeker 
moment instortte. Het meisje werd geheel 
bedolven. Na ongeveer drie minuten werd 
het bewusteloze meisje bevrijd en paste de 
heer Van Duijn met sukses mond-op-mond 
beademing toe. Daarna werd het meisje 
per ambulance naar een ziekenhuis in Haar- 
lem overgebracht. Haar toestand is op dit 
moment redelijk te noemen. 

Twee zeilbootjes dreven zondagmiddag 
voor de kust van Zandvoort stuurloos rond 
door een defekt aan de roerinrichting, 
terwijl een van de vaartuigen ekstra moei- 
lijkheden ondervond door een gebroken 
mast. De brandingsboot van de kustbrigade 
verleende assistentie om de boten en hun 
bemanning naar het strand te loodsen. 

Begin vorige week zijn uit café-restau- 
rant Riche aan de Noord-boulevard drie 
schilderijen ontvreemd. Een van de doeken, 
een scheveningse vissersvrouw van de 
schilder Artz, zou een waarde van ƒ 10.000 
vertegenwoordigen. De Artz werd uit de 
lijst gesneden en de twee andere schil- 
derijen, een portret van koningin Wilhelmina 
en de zandvoortse visafslag, met lijst en 
al meegenomen. De recherche speurt naar 
de daders. 

Meervoudig winnaar van wielerwed- 
strijden Roy Schuiten uit Zandvoort neemt 
na afloop van de wereldkampioenschappen 
in San Sebastiaan, afscheid van de wiele- 
sport. Roy geeft zijn wielerkarriere op om 
zich geheel te kunnen wijden aan het bedrijf 
van zijn familie. 

Op geschept papier met een oranje 
kadertje heeft zandvoorts burgemeester 
A. Nawijn de raadsleden op maandag 
3 september a.s. opgeroepen tot het bij- 
wonen van een buitengewone openbare 
raadsvergadering in het gemeentehuis. Na 
de opening van de vergadering stellen 
b en w aan de raad voor een adres van 
hulde te verzenden aan koningin Juliana 
in verband met haar 25-jarig regerings- 
jubileum. De bijeenkomst begint om 
19.00 uur en sluit nadat de raad de tekst 
van de felicitatie aan de landsvrouwe heeft 
goedgekeurd. 

In het vorige week vrijgegeven officiële 
rapport van de Internationale Techniese 
Kommissie van de FIA over het ongeluk 
en de doodsoorzaak van Roger Wiliamson 
wordt vastgesteld, dat deze is gestorven 
als gevolg van het inademen van hete gas- 
sen. Tom Wheatcroft, de manager van 
Williamson, trekt hieruit de konklusie, 
'dat Roger nog zeker drie minuten heeft 
geleefd zodat de schuld komt te liggen bij 
de organisatoren van de race, die tijd 
genoeg hebben gehad om de brand te 
blussen'. 

De oorzaak van het ongeluk is het 
leeglopen van de linkervoorband. Hierdoor 
raakte de wagen tegen de betonnen rand 
in een hoek van vijftien graden. De wagen 
raakte daarna de top van de vangrail met 
een snelheid van 220 kilometer per uur. 
Deze vangrail was verkeerd geplaatst, 
waardoor de wagen over de kop sloeg, 
aldus het rapport. 

Het herfstprogramma van de Volks- 
universiteit voor Haarlem en Omstreken 
vermeldt twee taalkursussen die in het Ge- 
meenschapshuis in Zandvoort worden 
gegeven. Het betreft een kursus Frans 
Ie jaar door mevr. E. de Jong-Borgerding 
en een kursus Spaans 1e jaar door drs. C. 
P. van Eeten. Beide kursussen, welke uit 
26 lessen bestaan, worden op de woensdag- 
avonden gehouden en beginnen op 26 
september a.s. Voor de kursus Frans zijn 
de lesuren tussen 20.45 — 21 uur en voor 
Spaans tussen 19.20 — 20.30 uur. 

De afd. Zandvoort van de Ned. Ver. 
v. Huisvrouwen belegt op donderdag 30 
augustus a.s. tussen 10.30 — 12 uur in 
strandpaviljoen 8 een koffiebijeenkomst. 
Tijdens deze bijeenkomst kan men zich 
opgeven voor de deze en begin volgende 
maand te houden ekskursies. 

Vrijdag, zaterdag en zondag hebben 
ons tal van klachten bereikt over de lawaai- 
overlast als gevolg van training en wed- 
strijden op het circuit. Door een handjevol 
raceliefhebbers werd drie dagen achtereen 
lawaaiterreur uitgeoefend op de zandvoort- 
se bevolking en op de in de badplaats ver- 
blijvende gasten. 

De mogelijkheid werd al geopperd 
om in navolging van Rijnmond een meidt- 
en regelkamer te stichten, kompleet met 
waarschuwingen in de trant van fase 1, 
fase 2 en fase 3. Voor velen was vanwege 
het ononderbroken gekerm, gescheur en 
gegie