Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1978"

See other formats


78e jaargang no. 1 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 3 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse hoeranr 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23^0perjaar;perhalfjaarf13S0 perpostf 35.00 

losse eksemolaren: f 0,30/advertentietarief :f 0.27 p mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 

ZO ging het ook 
in zandvoort bond zonder naam 
in sonnewende 
Katwijk aan Zee Schuiten trekken De Europese Bibliotheek in Zaltbommel —bekend van de 

series 'In oude ansichten' en 'Kent u ze nog '—heeft 

onder de titel 'De Nederlandse Noordzeevisseri] in oude 
ansichten' een nieuw nostalgies prentbriefkaartenalbupn 
gevat in stevig kaft afgescheiden. Het door de heer J.P. van 
der Voort ingeleide plaatsjesalbum geeft een vrij gedetail- 
leerd overzicht van de vaderlandse scheepstypen, zoals die 
in het begin van deze eeuw voor de lens van de ansichten- 
fotograaf kwamen. Een gespecialiseerd beroep dat is uitge- 
storven net als de zeil- en stoomloggers die op de Noordzee 
voor de visvangst werden gebruikt. 

Ook Zandvoort is in het album vertegenwoordigd, zij het 
niet door scheepsmodellen maar door de zandvoortse dorps- 
omroeper Jacob Molenaar —beter bekend als De Puur— en 
een anonieme visloopster. Er zijn volgens de heer Van der 
Voort ansichten van Scheveningen in omloop, waarop De 
Puur als omroeper van Scheveningen staat afgebeeld. Een 
vervalsing dus en voor liefhebbers om naar uit te kijken. 
De in 'De Nederlandse Noordzeevisserij in oude -ansichten' 
afgedrukte prentbriefkaarten van bomschuiten, een vaar- 
tuig waarmee volgens overleveringen de zandvoortse vissers 
rond de eeuwwisseling aardig overweg konden, zijn afkom- 
stig van zusterschepen uit Scheveningen en Katwijk. 
De geweldige kolossen werden met behulp van man en 
paa'rdekrachten in zee en aan land getrokken. Deze bom- 
schuit uit Katwijk bijvoorbeeld. 

Zo moet het ook in Zandvoort zijn gebeurd. vervalsingen in omloop , 
nieuws 

kort & klein • In verband met de vernieuwing van 
de riolering en herbestrating van de 
Zuidbuurt is in de Bakkerstraat, Kerk- 
dwarspad en Schelpenplein voorlopig 
geen doorgaand verkeer mogelijk en 
zijn genoemde straten voor de duur 
van de werkzaamheden voor alle rijver- 
keer afgesloten. Dit deelt de hoofdin- 
spekteur van politie namens het dage- 
lijks bestuur van de gemeente mee. 
Ten behoeve van de circulatie en door- 
stroming van het verkeer is het voor 
de Duinweg en Westerduinweg gel- 
dende éénrichtingsverkeer, resp. oost- 
west en zuid-noord, tijdelijk opgehe- 
ven. • Het officieel in de fik steken van de 
door de jeugd naar de Rotonde en de 
rioolafzuivering in Zandvoort-noord 
getransporteerde kerstbomenjs be- 
paald op vrijdag 6 januari a.s.De bo- 
men kunnen vrijdagmorgen bij ge- 
noemde verbrandingsplaatsen worden 
gedeponeerd. Om 7 uur gaat de vlam 
erin en brandweer en politie zullen 
een oogje in het zeil houden. 

• Ook in het nieuwe jaar zal het op- 
halen van oude kranten door ledep 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade . 
worden voortgezet. De aktie is hard 
nodig want de bodem van de kas van 
de kustbrigade is in zicht. Tengevolge 
van het slechte weer tijdens het af- 
gelopen zomerseizoen kon de koliek- 
te onder de strandbezoekers geen 
doorgang vinden. En dit financie^ie 
steuntje in de rug wordt thans node 
gemist. Door middel van de kranten- 
aktie probeert men de f inancieen wat op te vijzelen. Voor het ophalen van 
oud papier kunt u 63 58 of 51 86 bel- 
len. • Na de beoordeling door een jury 
van de inzendingen voor de jaarlijkse 
wedstrijd in het vervaardigen van 
kerststukjes, werden de navolgende 
winnaressen en winnaars aangewezen: 
In de kategorie 6 t.e.m. 12 jaar : Ly- 
dia Akkerman, Wilfred Pieters en Rem- 
co van der Werff, en in de groep 13 t. 
e.m. 18 jaar, Hans Koning, Ton van 
Paridon, en Saskia Drenth. 

• Zaterdagavond 7 januari a.s. zal 
door de sociëteit Duysterghast in het 
centrum van de sociëteit de tafel van 
verdienste worden uitgereikt aan een 
persoon of instelling, welke zich naar 
het oordeel van het bestuur op bij- 
zondere wijze voor de gemeente heeft 
onderscheiden. Eind vorig jaar is hotel Sonnewende 
aan de Mr. Troelstrastraat in andere 
handen overgegaan. Het hotel is ge- 
kocht door De Bond Zonder Naam 
een bijna veertig jaar oude partikuliere 
oganisatie op het gebied van maatschap- 
pelijke zorg en hulpverlening met als 
wervende kreet ; 'Verbeter de wereld, 
begin bij jezelf'. 

De bond wil het hotel onder zijn oor- 
spronkelijke naam Sonnewende inrich- 
ten tot vakantieverblijf voor bejaarden 
en minder-validen die verandering van 
omgeving nodig hebben. Met de toe- 
komstige eksploitatie van Sonnewen- 
de t.b.v. bejaarden en minder-validen 
beweegt De Bond Zonder Naam zich 
niet op onbekend terrein. Sinds 1970 
beheert de organisatie een bejaarden- 
hotel nabij de Haarlemmer Hout en van 
af 1973 heeft de bond een dergelijk 
hotel in het spaanse Cubellas aan de 
Costa Dorada in bedrijf onder de toe- 
passelijke naam 'Hotel Sin Nombre'. 
De autochtone bebolking van Cubel- 
las moest er wel even aan wennen, 
want zonder naam leeft niemand en 
niets ih Spanje. 

De aankoop en herinrichting van Son- 
newende maakt het mogelijk aan de 
haarlemse vestiging van de bond een 
andere opzet en bestemming te geven. 
Een bestemming waaraan volgens de 
medewerkers van de partikuliere hulp- 
verlenings-organisatie al evenzeer be- 
hoefte bestaat als aan hotelakkommo- 
datie. Een gedeelte van het pand in 
Haarlem zal als restaurant worden in- 
gericht waar voor bejaarden en alleen- 
staanden speciale (dieet) maaltijden 
kunnen worden bereid. Een vleugel 
van het gebouw zal geschikt worden 
gemaakt als opvangcentrum voor men- 
sen, die onverwacht op straat komen 
te staan en geen dak boven hun hoofd 
hebben. 

Zoals gezegd bewegen de aktiviteiten 
van De Bond Zonder Naam zich in 
hoofdzaak op het gebied van de sociale 
zorg. Een zorg die zich in het bijzon- 
der richt op de zwaksten in onze 
samenleving. Vanaf de oprichting 
heeft de bond tal van initiatieven ont- 
wikkeld en ondersteund op het ge- 
bied van de maatschappelijke hulp- 
verlening. De zorg voor de ouder wor- 
dende mens en de hulpbehoefenden 
heeft daarbij altijd een centrale plaats 
ingenomen. Dat heeft o.m. geleid tot 
de aankoop van het spaanse hotel vijf 
jaar geleden en nu Sonnewende aan 
de Troelstrastraat. 
Hoewel Sonnenwenden zeker geen 
oud gebouw kan worden genoemd, het 
werd achttien jaar geleden opgeleverd, 
moet er veel worden verbouwd om het 
geschikt te maken voor zijn nieuwe 
bestemming. De huidige akkommoda- 
tie van het vakantieverblijf dient te 
worden aangepast aan de leeftijd van 
de gasten en de minder-validen. Voor 
de laatsten moeten speciale voorzie- 
ningen in toiletten en doucheruimten 
worden aangebracht en verder moet 
alles bereikbaar worden gemaakt voor 
rolstoelhouders. Daartoe behoort ook 
de aanpassing van de liften in het ge- 
bouw. 

Waarschijnlijk zal in maart a.s. met de 
herinrichting van het interieur van 
Sonnewende —naar een ontwerp van 
het haarlemse architektenburo Smit 
en Van Rossum, volgens Cobouw— 
worden begonnen. Verwacht wordt 
dat de akkommodatie in de tweede 
helft van dit jaar door de bond inge- 
bruik kan worden genomen 
Met de nieuwe eksploitatie van Sonne- 
wende als vakantieoord wordt een oude 
hoteltraditie in Zandvoort voortgezet. Vroeger was het hotel in de Tromp- 
straat gevestigd waar het ook al werd 
beheerd door een bond. De Bond van 
Nederlandse Gemeente Ambtenaren. 
In 1960 nam deze instelling een nieuw 
pand aan de Troelstrastraat ingebruik. 
Twaalf jaar later* deed de ambtenaren- 
bond het gebouw van de hand en 
werd Sonnewende een hotel voor toe- 
risten uit binnen- en buitenland. ^1 waterstanden jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


3 


09.09 


17.12 


21.42 


05.45 


4 


10.18 


18.21 


23.00 


06.03 


5 


11.35 


19.39 


— .— 


07.02 


6 


00.13 


08.16 


12.46 


20.50 


7 


01.16 


09.21 


13.33 


21.37 


8 


02.10 


10.13 


14.30 


22.34 belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevaUen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman 

Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. adviesdiensten WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

RELEASE 

Gasthuisvest, 47a, Haarlem, tel. 023 - 
31 34 28. Ma t/m zat. van 11. 00 tot 
23.00 uur, zondag van 19.00 tot 23.00 
uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 1 1 tot 12 uur en iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 
hier 

staat 
uw 

brief Zandvoort, 28 dec. 1977 

Geachte Redaktie. 

Hierbij wilde ik reageren op de inge- 
zonden brief van de Heer Slijkerman, 
betreffende o.a. zijn mening over de 
"Berufsverbote". 

Dat deze "Berufsverbote" in W-Duits- 
land uitsluitend tegen W-Duitse commu- 
nisten gericht zouden zijn wordt toch 
wel door de feiten tegengesproken, 
bijv. Duitse studenten, gefotografeerd 
tijdens demostraties tegen bepaalde 
toestanden in W-Duitsland, kregen bij 
sollicitatie te maken met deze "Berufs- 
verbote", en het gaat hierbij geenszins 
om hoge posten in overheidsdienst 
maar om gewone beroepen als b.v. on- 
derwijzer of ambtenaar. 
Een sociaal-democraat als de schrijver 
Heinrich BöU, en zijn familie wordt 
het leven onmogelijk gemaakt door de 
pers van het W-Duitse Springerconcem 
Niet omdat deze man communist is 
maar omdat hij de moed heeft te pro- 
testeren tegen de facsistische anti-ter- 
reurwetten en de 'Berufsverbote". 
Het verleden o.a. de Rijksdagbrand in 
1933 leert ons dat het begint met de 
schuld van alles de Communisten te 
geven, en eindigt met alle antifacisti- 
sche mensen op te bergen. 
Ook een Wüly Brandt waarschuwde 
nog kort geleden voor de f acistische 
tendens die in W-Duitsland begint op 
te komen. 

Dat communisten per definitie tegen 
onze rechtsorde zouden zijn is een 
verzinsel van de Heer Slijkerman. 
Vele Nederlandse-communisten func- 
tioneren uitstekend in onze democra- 
tische-vertegenwoordigende lichamen, 
zoals gemeenteraden o.a. als wethou- 
der en loco-burgemeester. 
Toen D'66 haar plannen lanceerde 
om in Nederland het on-democratische 
■ districtenstelsel en de gekozen minister- 
president ingevoerd te krijgen, waren 
de communisten de felste verdedigers 
van ons huidige democratische kiesstel- ^ 
sel'TJat D'66-efs genuanceerd en niet 
zwart-wit denken blijkt niet erg uit 
Uw mening. Met Uw botte anti-commu- 
nisme maakt U de weg vrij voor toe 
standen zoals zich nu in W-Duitsland 
voordoen. 

Een stukje terug kijken in de geschie- 
denis helpt ü misschien een beetje 
genuanceerdere mening te vormen. 

Hoogachtend, 

Mevr. J. Dalman-van Woensel. 

secr. C.P.N. afd. Zandvoort De halve waarheid van de 

circuit-direktie : 

. . . erger dan de leugen. 

Onze nationale filosoof van rond de 
eeuw-wisseling de vermaarde Prof. Bol- 
land sprak het woord, dat de halve 
waarheid erger is dan de leugen. De 
leugen Iaat zich door zijn vierkante 
recht-toe, recht-an karakter makkelijk 
ontmaskeren ; de ontmaskering van de 
halve waarheid vergt een omstandiger 
onderzoek en een omstandiger verhaal. 
In Haarlem komt op gezette tijd de 
officiële geluids-hinder-kommissie bij 
één. Op initiatief van het officiële mi- 
lieu-ministerie. Een niet-geringe verte- 
genwoordiging: de top-ambtenaren 
van de provincie en van het departe- 
ment, de vertegenwoordiger van de 
Gemeente Zandvoort, de geluidsdes- 
kundigen van TNO Delft de ekonomen 
van het Departement van Ekonomi- 
sche Zaken zijn erin aanwezig naast de 
twee partijen, de circuit-leiding en het 
anti-circuit-comité. Het laatste zit er 
namens de geterroriseerde bevolking 
en de dito toeristen. 
Verleden week de jongste zitting. De 
voorlopige geluidstechnische en eko- 
nomische rapporten waren zeer on- 
gunstig voor het circuit. Maar nu 

de konstruktie van de halve waarheid. 
Direkteur Beerepoot onthulde, dat ter 
leniging van de geluidshinder twee mo- 
tor-races in het volgend seizoen zou- den verdwijnen. Niet veel maar een 

gebaar, dat humaan en edel klonk, de 
gemoederen verzoende en gemelde 
direkteur in zelcere zin een aureool 
van humaniteit, van redelijkheid, van ! 
menslievendheid verschafte. 
Nog geen 24 uur na de brave en sym- 
pathiek klinkende mededeling de hele 
waarheid, die de formele halve waar- 
heid van de direktie torpedeert. Op de 
tweede Pinksterdag van 1978 komt 
als novum een nieuwe terreur in de 
stijl van de Grand Prix -terreur. Een 
tweede Formule-Eén-Race zal naar 
het Haarlems Dagblad waarschijnlijk 
toevallig ter ore kwam op het Zand- 
voortse Circuit worden gehouden. 
Men herinnere zich de laatste Grand- 
Prix-Dag. Het verschrikkelijke lawaai, 
en de volstrekte ontoegankelijkheid 
van een klein gebied, waarin 100 a 
150.000 mensen gedurende 12 lange 
uren als haringen in een ton ingepafet 
zaten. De verantwoordelijken: de 
medici, de brandweermensen, de po- 
Utie-autoriteiten, de Burgemeester en 
de Wethouders, de gehele gemeente- 
raad, allen hebben in gespannen stem- 
ming het gevaar bij wijze van spreken 
aan den Ujve ondervonden, het ge- 
vaar, dat een kleine gebeurtenis tot 
een verschikkelijke ramp had kunnen 
leiden, dat in levensnood verkerende 
en onmiddellijke medische hulp behoe- 
vende mensen verstoken waren van 
transportmogelijkheden enz. 
De gemeenteraadszitting,. die op de 
levensgevaarlijke Grand-Prix-Dag volg- 
de werd gekenmerkt door ernstige 
verontwaardiging, die door nagenoeg 
alle frakties vertolkt werd. Men kon 
de verantwoordelijkheid voor een her- 
haling niet langer nemen, men eiste een 
nota van B. en W. en men verlangde 
maatregelen, waarbij een herhaling van 
de gemelde gevaren zou worden verij- 
deld. Het was een raadszitting op kook- 
hitte, zoals Zandvoort zelden of nooit 
aanschouwd had. 
En nu komt de hele waarheid : in 
plaats van één Grand Prix met de be- 
ruchte Formule -Eén- wagens komen 
er twee; de tweede natuurlijk onder 
een iets andere titel. De halve waar- 
heid des Heren Beerepoot is een in- 
houdelijke leugen met een formule -- 
schijn van waarheid: de verpakte leii- 
gen, de aangeklede leugen, de valse 
geëtiketteerde leugen. Zandvoort 
wordt weer opgescheept met een twee- 
de terreur- en gevarendag. De circuit- 
geweldenaren hebben maling aan de 
konsekwenties, de Zandvoortse vijand 
nummer Eén heeft zich weer eens ont- 
maskerd als de mensvijandige gigant, 
aie voor niets terugaemst ais geiuma- 
kerij in het geding is. De zich opdrin- 
gende vraag: heeft het zin, dat de cir- 
cuit-leiding deel neemt aan een studie- 
kommissie, die de regering moet infor- 
meren over het circuit-probleem in 
Zandvoort, wanneer het vertegenwoor- 
digende lid van het Circuit, i.c. de Heer 
Beerepoot de zaak zo weinig au sérieux 
neemt, dat hij binnen 24 uur betrapt 
wordt op een beleid, dat volstrekt in 
strijd is met de door hem verstrekte 
informaties ? 
, Intussen wacht onze Zandvoortse Ge- 
meenteraad nog steeds op maatregelen, 
die bescherming van leven en veiligheid 
waarborgen. Het primaat van de mam- 
mon boven leven en veiligheid kan 
toch niet als maatstaf gelden voor onze 
vroede vaderen. 

J. van Santen. nieuws 

kort & klein • Vrijdag 6 januari wordt in Heem- 
stede een avond georganiseerd over 
Amnesty International, de organisatie 
die streeft naar naleving van de rech- 
ten van de mens. 

Het pianoduo Ans Bouter en Miep van 
Luin zal enige klavierwerken ten geho- 
re brengen; over Amnesty wordt ge- 
sproken door een lid van de werkgroep 
van Haarlem van deze organisatie. 
De avond wordt gehouden in 'Het 
huis met de sleutels' Bronsteeweg 76 
te Heemstede. Aanvang 20 uur. 
Voor deze avond wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd van vijf gulden, deze 
komt ten goede aan het werk van Am- 
nesty International. 
Aanmeldingen voor, en inlichtingen 
over deze avond : tel. 023 - 24 26 09 of 
281361. 
omroepers DEM 
MEUBELFABRIEK 

maakt ook voor U het ideale 
BANKSTEL. Klassiek, mo- 
dem, massief europees eiken. 
Naar keuze 1-2-3-4 zits. 
Grote sort. kwaliteitsstoffen. 
5jr. schr. garantie op kon- 
struktie. Levering direct van 
fabriek naar klant. D E M - 
prijzen zijn dus fabrieksprij- 
zen. Inl. tel. 03450 - 2602. NU OOK m ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Ritman 
Telefoon 4365 

WOONRUIMTE 

te huur gevraagd 2 kam., 
douche, keuken, toilet of 
flat. Brieven onder nr. 10 
buro van dit blad. LIJDEN AAN TBC Een jaar lang lOgulden 

permqandenu 
geneest één TBC-patient. 

MEDISCH COMITÉ 
NEDERLAND-VIETNAM 

POSTGIRO' 

1090400 

AMSTEKMM de ogen even gericht op. 
de volgende mededeling. De Zandvoortse Koerant gaat 4 cent per 

week meer kosten. De kleinste verhoging van uw uitgavenpakket ailer tijden. 
Hoe doen ze het er voor : de koerant 2 x per week zetten, opmaken, drukken 
en laten verschijnen boordevol nieuws, achtergrondinformatie en foto's van 
de gebeurtenissen In Zandvoort., Ze doen het er voor de medewerkersCsters) 
van de koerant. Reden : lol, plezier en jolijt in het vervaardigen van de koe- 
rant. 
Maar terzake nu. 

Een jaarabonnement gaat f. 23,50 kosten; de betaling voor een halfjaar 
wordt f. 13,50 vanwege de dubbele administratiekosten en een abonne- 
ment over de post bedraagt nu f. 35,- per jaar. 

direktie en administratie 
zandvoortse koerant bv. 

Wij verzoeken u vriendelijk te betalen d.m.v. de accept-girokaart welke bin- 
nenkort aan u verzonden wordt. « • De jaarlijkse bijeenkomst van het 
Genootschap Oud Zandvoort wordt 
dit keer op twee avonden gehouden 
en wel op vrijdag 13 en 20 januari a.s. 
Het bestuur koos voor twee avonden 
om een ieder in de gelegenheid te stel- 
len de f loorshow van oude klederdrach- 
ten aan de Noordzeekust, de vertoning 
van oude films en een tentoonstelling 
van attributen van het reddingswezen 
bij te wonen en te bezichtigen. Het 
programma wordt uitgevoerd in het 
kultureel centrum aan het Gasthuis- 
plein.-aanvang 20.00 uur. • De in Zandvoort gevestigde stich- 
ting Mondiaal Alternatief maakt'zich 
ernstig bezorg over de nieuwe jacht- 
wet die in Italië is aangenomen. De 
wet betekent eerder een verslechte- 
ring dan een vooruitgang, stelt de 
stichting. Het vangen van trekvogels 
met netten is volgens deze wet het 
hele jaar door toegestaan. Zelfs kleine 
vogeltjes mogen ongestraft worden 
verschalkt. Volgens Mondiaal Alter- natief weten de Italiaanse vogelvan- 
gers hun praktijken veilig te stellen 
door er nieuwe namen voor te ver- 
zinnen. Mondiaal Alternatief wil hier- 
tegen protest laten horen. Adhesiebe- 
tuigingen zijn welkom bij de stichting 
Vondel laan 37 zwart in Zandvoort. • Welzijnsberaad Zandvoort gaat in 
de loop van deze maand de trainings- 
kursus voor de vrijwillige hulpverle- 
ning uitbreiden. Naast de lessen op 
donderdagavond zal worden gestart 
met een training op dinsdagmiddag. 
Belangstellenden kunnen zich opge- 
ven bij mevrouw Öohen, tel. 47 02. • De motor- en autoklup 'Zandvoort' 
belegt op dinsdag 17 januari a.s. de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Sekretaris I.c. de Boer heeft mee- 
gedeeld niet meer herkiesbaar te zijn. 
Het bestuur heeft als zijn opvolger 
de hr. H. Rijnsburger kandidaat gesteld. 
78e jaargang no. 2 - verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 6 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenl 
eanduoortee hoer 

redaktie en administratie.- postbus 151, zandvoort,koninginneweg i.teiefoon (JD2507) 21 35 - uitgave zandvoortse koeranlb^ t 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnenient:^23:5Qper jaar;per half jaarf 113.50 perpostf 3^il^{ 

eks^molaren: f 0,30/advertentietarief : f 0.27|P.nim (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv dezandvoort^b BESTUURDER DE VRIES NOEMT ONTSLAG BEROEPSKRACHT VAN 'DE NACHTUIL' . . . 

storm in een glas water 
inzet in foto van 'De nachtuil' Thea Kraaijenoord 'Dit wordt weer een belangrijke ver- 
gadering', zo kondigde sekretaris Ton 
de Vries afgelopen maandag bij het 
begin van de bestuursvergadering van 
de jongerensociëteit 'De Nachtuil' het 
door beroepskracht Thea Kraaijenoord 
ingediende ontslag aan. 
Woensdagavond noemde hij het tegen- 
over ons 'een storm in een glas water'. 
Niet meer dan een vederlicht incident 
dus. 

Op oudejaarsavond diende Thea Kraaije- 
noord, sinds september j.l. als beroeps- 
kracht in dienst van de stichting 'De 
Nachtuil' waarvan het centrum geves- 
tigd is aan de Linnaeusstraat in Zand- 
voort-noord, haar ontslag in dat zij op 
1 maart a.s. wil laten ingaan. Tevens 
meldde Thea zich ziek. 
In haar ontslagbrief deelde zij mee, 
dat voor haar een onwerkzame situatie 
was ontstaan. Verder beklaagde zij 
zich er over dat ze zestig uur per week 
moest werken inplaats van de overeen- 
gekomen veertig uur. 
Dit laatste kon volgens bestuurder De 
Vries direkt worden opgelost door 
meer vrijwilligers in te schakelen bij 
de soosaktiviteiten en dit is inmiddels 
geschied. Maar over de onwerkzame 
situatie.die volgens Thea zou zijn ont- 
staan, kan bestuurder De Vries geen 
uitspraken doen. 

'Ik weet het niet', zegt hij, al kan hij 
zich wel voorstellen dat het voor 
Thea Kraaijenoord 'allemaal te veel is 
geworden'. Bij haar sollicitatie heb- 
ben wij, het bestuur, haar al gewaar- 
schuwd 'dat het een moeilijke job 
was'. Er wyerd niet alleen van haar 
Verwacht dat zij de jongeren en hun 
aktiviteiten in de soos zou begeleiden 
maar ook het opstellen en uitwerken 
Van beleidsplannen, het evalueren 
van uitgevoerde projekten, etc. 

Was dat niet te veel voor iemand die 
pas was afgestudeerd en nog over geen 
enkele ervaring met het jeugdwerk be- 
schikte ? 

Dat vindt bestuurder De Vries niet, 
mits de beroepskracht maar voldoen- de wordt begeleid door ervaren instel- 
lingen en krachten op dit gebied. En 
daarop heeft bestuurder De Vries 
naar zijn zeggen bij herhaling aan- 
gedrongen. 

Op zijn initiatief werd kontakt 
opgenomen met SALCO, een lande- 
lijke organisatie die zich bezighoudt 
met de begeleiding van klup- en buurt- 
huiswerk. Volgens bestuurder De 
Vries heeft Thea niet op dit initiatief 
gereageerd en zijn ook kontakten met 
andere instellingen, zoals het haarlem- 
se krisiscentrum voor alkohol- en drug- 
verslaafden (DAC),tot op heden niet 
uit de verf gekomen. Dat laatste is ze- 
ker geen verwijt aan het adres van 
Thea, zegt hij, er spelen daarbij ook 
andere faktoren een rol. 
Maar toen Thea Kraaijenoord naar de 
mening van bestuurder De Vries niet 
of onvoldoende op de aangeboden be- 
geleiding reageerde heeft hij, zoals hij het zelf noemt, 'het kontakt gefor- 
ceerd'. In november werd door 
hem een afspraak gemaakt voor 
een gesprek tussen Thea en iemand 
van Saico over de begeleiding. Een af- 
spraak die was gemaakt voor dat Thea 
haar ontslag nam, maar bestuurder De 
Vries verwacht dat de ontmoeting ge- 
woon zal doorgaan. Dat lijkt hem voor- 
al in het belang van de beroepskracht 
van 'De Nachtuil'. 

Heeft de druk die kennelijk op Thea is 
uitgeoefend om begeleiding te aan- 
vaarden geleid tot haar besluit ont- 
slag te nemen ? 

Bestuurder De Vries meent van niet. 
Wij hebben op dit moment onvoldoen- 
de inzicht in hetgeen er werkelijk aan 
schort. Thea heeft zich daarover nog 
niet uitgelaten, zegt hij. Bestuurder De 
Vries hoopt wel dat dit alsnog gebeurt. 
Alle problemen kunnen in goed over- 
leg worden opgelost. Wanneer we we- 
ten waar de knelpunten liggen kunnen 
we praten en proberen die weg te ne- 
men. Hij is en blijft er echter van over- 
tuigd dat begeleiding in dit werk nodig 
is. Met begeleiding door middel van 
gespecialiseerde instellingen en perso- 
nen is het voor Thea een haalbare 
zaak. 

De meningen in het bestuur over 'de 
storm in een glas water' zijn niet 
verdeeld, aldus bestuurder De Vries. 
Wel wil hij kwijt dat de jongeren in het 
bestuur minder zwaar tillen aan zaken 
als visie op langere termijn, beleidsno- 
ta's, struktuurrapporten en evaluatie van 
voorbije projekten. Hun belangstelling 
richt zich meer op de dingen en gebeur- 
tenissen van de dag. Maar de ouderen 
weten uit ervaring dat er meer komt 
kijken bij het eksploiteren van een 
jeugdsociëteit, zegt bestuurder De 
Vries. De gemeenschap wil tenslotte 
weten wat er met de subsidiegelden 
gebeurt. niiBuws 

kort & klein • Het bliksembezoek dat de storm 
begin deze week aan ons land bracht 
heeft ook in Zandvoort zijn sporen 
achtergelaten. Honderden dakpannen 
en tientallen ramen sneuvelden onder 
de krachtige druk van de windvlagen. 
Brandweer, politie en de dienst van 
publieke werken waren de hele dag in 
de weer om de nodige assistentie te 
verlenen. Een 75 jarige man werd door 
de storm tegen de grond geblazen en 
liep daarbij lichte verwondingen op. 
Een 1 5-jarig meisje dat eveneens door 
de stormwind ten val werd gebracht 
was er erger aan toe. Zij moest met 
een gescheurde nier worden opgeno- 
men in een ziekenhuis in de buurge- 
meente Haarlem. 

• Op uitnodiging van de afd. Zand- 
voort van de vvd zal het Tweede Ka- 
merlid van'deze partij, mevrouw Erica 
Verkerk-Terpstra, volgende week don- 
derdag in hotel Keur aan de Zeestraat 
een inleiding houden over aktuele po- 
litieke zaken. Na afloop van de inlei- 
ding is er gelegenheid tot diskussie. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
waterstanden jan. H.W. L.W. H.W. L.W. 9 


03.05 


11.09 


15.22 


23.25 


10 


03.57 


11.57 


16.07 


00.10 


11 


04.41 


12.44 


17.00 


01.03 


12 


05.30 


13.39 


17.47 


01.52 


13 


06.10 


14.14 


18.31 


02.35 


14 


07.02 


15.06 


19.21 


03.24 


15 


07.50 


15.53 


20.11 


04.15 


16 


08.39 


16.44 


21.06 


05.10 


17 


09.37 


17.40 


22.11 


06.14 


18 


10.48 


18.51 


23.29 


07.33 


19 


12.04 


20.07 


— .— 


08.40 


20 


00.39 


08.43 


13.05 


21.09 ér gaan in zandvoort. 
meer mensen dood dan er worden ge- 
borejkOat gaat al sinds 1971 zo blijkt 
uit de zojuist verschenen gemeente- 
lijke statistiek over het jaar 1976. Te- 
genover 218 mensen die in 1976 over- 
leden (van wie 116 mannen) stonden 
150 nieuwe wereldburgers (waarvan 
81 jongens). 

Het aantal inwoners van Zandvoort 
bedroeg —zo ontlenen wij aan de sta-' 
tistiek- op 1 januari 1976 16.289 
personen (8.558 vrouwen) en aan het 
eind van genoemd jaar 16.395 (waar- 
van 8.592 vrouwen). Volgens de sta- 
tistiek werd de toename van de bevol- 
king veroorzaakt door het migratie- 
saldo dat 174 personen bedroeg. 1 175 
mensen vestigden zich in Zandvoort, 
terwijl 1001 ingezetenen naar elders 
vertrokken. Zij die Zandvoort verlie- 
ten kozen in de meeste gevallen Haar- 
len, Amsterdam en het buitenland als 
nieuwe woonplaats. 
In 1976 werden in Zandvoort 151 hu- 
welijken gesloten tegen 130 het jaar 
daarvoor. Het aantal echtscheidingen 
bedroeg 42 en dat was 1 5 meer dan in 
1975. In 1976 telde Zandvoort 6137 
woningen waarvan er in dat jaar 232 
jTJeuwe werden opgeleverd, w.o. 194 
woningwetwoningen. Voor het eerst 
sinds vijf jaar werden er enkele geval- 
len van besmettelijke ziekten gemeld: 
één salmonelose en één rode hond. Het aantal reizigers dat per trein uit 
Zandvoort vertrok steeg van 663.766 
personen in 1975 tot 708.223 in 1976. 
Aangenomen mag worden dat de lange 
en hete zomer van grote invloed is ge- 
weest op deze forse stijging van het 
reizigersvervoer, dat ook wat de aanko- 
mende passagiers betrof een flinke stij- 
ging te zien gaf. De fraaie zomer van 
1976 was ook merkbaar in de toename 
van het aantal hotel- en pensiongasten. 
In 1975 werden er 18.000 vakantiegan- 
gers geregistreerd en in 1976 26.000. 
Dit leverde in 1976 88.000 overnach- 
tingen op. Een bijna eksplosieve stij- 
ging vergeleken met het jaar daarvoor. 
Het mooie weer zorgde ook voor een 
stijging van het waterverbruik met ongeveer derTiêrrperceTïr.'Ti'eTgemeen- 
telijk bedrijf kon mede daardoor een 
winst van 161.952 gulden boeken op 
een totaal opbrengst van 963.518 gul- 
den. In 1975 bedroeg het positieve 
saldo bijna veertienduizend gulden. 
De bruto winst van het gasbedrijf was 
462.000 gulden, ruim twee ton weer 
dan het jaar daarvoor. Wat ook steeg was het aantal strafbare 
feiten dat de politie te verwerken kreeg. 
In 1976 werden in totaal 1562 wets- 
overtredingen gekonstateerd. Een jaar 
eerder was dat nog 1165. Het over- 
grote deel van de strafbare feiten had 
betrekking op diefstal. Bijna 400 meer 
dan in 1975. 

bürjgiBrjyllsta^^^ overleden : Doederus Alexander de 
Vries, oud 69 jaar ; Johannes Francis- 
cus Hiddes, oud 68 jaar, gehuwd met 
J.C. Meijer, 

ondertrouwd : Albertus Johannes 
van der Moolen en Hélène Brand. 

gehuwd : Maurits Anne Smits en 
Maria— Hermelinda Alvarez Lobera ; 
Jelle de Jong en Draga Ivanisevic ; 
Eddie Jozef Chan-Jong-Chu en Maria 
Anna Victoria Storimans ; Jozef Wil- 
helmus Petrus Scholte en Anna Maria 
Louise van Campen. 

geboren buiten de gemeente : Chris- 
tina Johanna, dv. H.H.J. Spolders en J. 
M. Oudendijk ; Marjolein Sabine, dv. 
A.M. Vosse en H.L.P. Brekelmans ; 
Leonie, dv. J.C. Sprenkeling en W.H. _ 
Zwart. 

overleden buiten de gemeente : Ger 

rit Jan Huijgen, oud 65 jaar, gehuwd 
met S.H. Deelen ; Cornelia Adriana 
Theodora van der Gaauw, oud 79 jaar 
gehuwd geweest met A.A.M. Wiercx ; 
Marten Rison, oud 62 jaar ; Willem 
Hendrik Doorman, oud 66 jaar. 
herlee 
De eind vorig jaar tijdens een oriënta- 
tiebijeenkomst van d'66 in het leven 
geroepen werkgroep, die de mogelijk- 
heden zou onderzoeken voor deelna- 
me van de demokraten aan de gemeen- 
teraadsverkiezingen in mei van dit jaar, 
is tot de konklusie gekomen dat de 
kansen voor d'66 om in de raad te ko- 
men gunstig zijn. 

Gelet op de uitslagen van de vorig jaar 
gehouden Tweede Kamerverkiezingen 
—in Zandvoort behaalden de demokra- 
ten 744 stemmen— ziet de werkgroep 
de elektorale resultaten bij de a.s. ge- 
meenteraadsverkiezingen met vertrou- 
wen tegemoet. D'66 was al eerder in 
de zandvoortse gemeenteraad verte- 
genwoordigd en wel tussen de jaren 
'70 en '74. De afgevaardigde van de 
demokraten was toen Jan Wijnbeek. 
Op dit moment telt d'66 in Zandvoort 
twintig leden en de werkgroep wil dit 
bestand uitbreiden teneinde met een 
meer komfortabele steun in de rug de 
verkiezingen in te gaan. De werkgroep 
is inmiddels gestart met een leden- 
werfaktie onder het motto 6 x 6, de 
cijfers die het jaar aangeven waarin de 
partij werd opgericht. Op die manier 
probeert de groep d'66 aan de achter- 
ban te helpen die nodig wordt geacht 
bij de voorbereiding van de verkiezin- 
gen. De werkgroep is momenteel be- 
zig met het opstellen van het konsept- 
programma en zal de resultaten met 
de leden doorpraten op een komen- 
de maandag te houden werkvergadering. 
Begin volgende maand zullen de demo- 
kraten de kandidaten voor de verkiezin- 
gen bekend maken. 
. Voor nadere inlichtingen kunnen be- 
langstellenden terecht bij programma- 
koördinator Joop Beliën, tel. 35 05 en 
mevrouw Th. Robbers, tel. 28 13. reizigervervoer van en naar 
Zandvoort bere ikte in 1976 
een rekord. 


aspar hauser 
Vanavond en morgenavond start Film- 
inn Zandvoort het programma voor 
1978 met de vertoning van Kaspar 
Hauser (Jeder fur sich und Gott gegen 
alle) van de West-duitse cineast Werner 
Herzog in de openbare bibliotheek aan 
Prinsesseweg 34. Zoals gebruiktelijk 
beginnen de voorstelling om 9 uur. 

Werner Herzog leidde bij de premiere 
zijn film als volgt in : 
Bij Kaspar Hauser gaat het om het 
enige geval dat in de geschiedenis van 
de mensheid bekend is van iemand die 
pas als volwassene wordt 'geboren'. 
Kaspar werd, zover hij zich kan herin-. 
neren, zijn leven lang in een duister 
stuk van een kelder gevangen gehou- 
den en kreeg nooit een mens te zien 
omdat men hem 's nachts, wanneer 
hij sli ep, zijn voedsel toeschoof. Hij 
dacht dat hij de enige mens op de 
wereld was en accepteerde kennelijk 
als onderdeel van zijn anatomie dat 
hij aan de broekriem aan de grond 
vast was gebonden zodat hij alleen 
maar kon zitten. 

Kaspar was in de meest ware zin van 
het woord een begriploze, een spraak- 
loze, een onontwikkelde, een nog on- 
bewerkt stuk mens, ruw materiaal, 
als iemand die van een andere planeet 
komt. 

Toen Kaspar plotseling uit zijn kelder 
. werd gehaald en in de burgerlijke bie- 
dermeierwereld werd gezet, ontwik- 
kelde zich de geschiedenis van een 
passie, een langzaam afsterven van dat 
wat bij hem spontaan menselijk was. 
Tenslotte, wanneer Kaspar vermoord 
is, zoekt men vertwijfeld bij hem naar 
een of andere misvorming. Dat het 
echter de burgelijke maatschappij die 
hem naar zijn idee wilde africhten 
zelf is die misvormd is, daarvoor is 
iedereen blind. nieuws 

te)rt-& klein • Dinsdag 10 januari a.s geeft de 
stichting 'Voorkomen is beter' in het 
wijkcentrum 't Stekkie aan de Fahren- 
heitstraat een voorlichtings- en infor- 
rnatieavond. Aan genoemde stichting 
zijn o.m. artsen, maatschappelijk 
werkers en diëtisten verbonden. De 
vereniging streeft naar het houden 
van een jaarlijks algemeen bevolkings- 
onderzoek naar o.a. hart- en vaatziek- 
ten en borstkanker. 
De bijeenkomst begint om 8 uur. sport— spel Ue laatste speelavond in het oude jaar 
voor de onderlinge kompetitie van de 
Zandvoortse Schaakklup leverde de 
volgende resultaten op bij de senioren: 
Zwerver, Eldering en Cliteur verzamel- 
den ieder 7 1/2 punt en Vastenhouw, 
Van Westering en Koper volgden met 
ieder 7 punten. Bij de junioren is de 
stand Cliteur, Koper, V.d. Werff, Lose- 
koot en Pieters. Film-lnn tips voor buiten Zandvoort: 

La Dentelliere, Claude Gorettd's sub- 
tiele waarnemingen Isabelle Hupperts 
expressieve zwijgzaamheid in eerr ge- 
voelige film over de kwetsbare liefdes- 
relatie van een woordarm meisje uit 
het volk en een prille aankomende 
intellectueel uit de Franse provincie, 
Amsterdam (The Movies en Alhambra 
2), Utrecht (Studio): 
La Kermesse heroique, de eertijds om- 
streden film van Jacques Feyder heeft 
na ruim veertig jaar niets verloren van 
de ironie waarmee nationaal en manne- 
lijk chavinisme bij 16de-eeuwse Vla- 
mingen wordt doorgeprikt en hun 
vrouwen de Spaanse bezetter manipu- 
leren. Verteld in een tot leven gebrach- 
te Breugheliaanse beeldenreeks, Ams- 
terdam (Cinétol). 

Providence, doodsangst en cynische 
ouderdom, verbeelde en alledaagse 
realiteiten in het bewustzijn van een 
zieke schrijver wiens familieleden als 
romanfiguren zijn slapeloze nachten 
bevolken, in subliem gefilmde en bril- 
jant geacteerde Engelse komedie van 
Alain Resnais over het betrekkelijke 
van de indentiteit en over de werke- 
lijkheid van de fantasie, Amsterdam 
(Tuschinski 2), Den Haag (Metropole 4), AKTIVITEITEN 
IN 'T STEKKIE o In de week van 9 t.e.m. 14 januari 
gaan in 't wijkcentrum 't Stekkie aan 
de Fahrenheitstraat in Zandvoort 
nieuw-noord de volgende aktiviteiten 
van start : 

Maandag; crèche voor kinderen t.e.m. 
4 jaar van 08.45 tot 1 1 .45 uur, peuter- 
speelplaats voor kinderen van 2 te.m. 4 
jaar van 08.45 tot 1 1 .30 uur en van 
13.30 tot 15.30 uur, overblijfcentrum 
van 11.15 tot 13.00 uur, soos voor 
kinderen van 4 t.e.m. 1 2 jaar van 1 5.45 
tot 17.00 uur. 

Dinsdag:creche, peuterspeelplaats, over- 
blijfcentrum en kindersoos op dezelfde 
tijden. Verder konditietraining voor 

i dames aan diverse turntoestellen van 

I 09.00 tot 1 0.00 uur en van 1 0.00 tot 
11.00 uur. 

[Woensdag: chreche, peuterspeelplaats 
(alleen 's morgens), verder naailessen 

! van 09.00 tot 1 1 .30 uur en knutsel- 
klup voor kinderen van 4 t.e.m. 12 

: jaar van 14.30 tot 16.30 uur. 's Avonds 
konditietraining voor heren van 7.00 

' tot 8.00 uur en vrouwenkafé vanaf 8 
uur. 

Donderdag : chreche, peuterspeelplaats 
en overblijfcentrum op eerder genoem-- 
de tijden. Handwerk- en zaagsoos voor 
kinderen van 7 t.e.m. 1 2 jaar van 1 5.45 
tot 17.00 uur. .s Avonds klaverjassen 
vanaf 10 uur. 

Vrijdag : chreche, peuterspeelplaats, 
overblijfcentrum en kindersoos (zelfde 
tijden), jeugdsoos voor jongeren vanaf 
15 jaar, aanvang 20.00 uur. 
Zaterdag : ballet van 10.00 tot 11.00 
uur en van 1 1 .00 tot 1 2.00 uur. 
Voor nadere inlichtingen over de akti- 
viteiten en de hieraan verbonden kos- 
ten kan men bellen tel. 46 53 en 60 55. Steun, 
ons werk INTEBIUaiONAL 

k giro 
454000 
Mevrouw Sterrenburg, Brederodestraat 93, is In het bezit 
van een vervalsing van 'De Puur'. Direkt na de publikatie 
In de Zandvoortse Koerant van j.l. dinsdag dat er prent- 
briefkaarten van de zandvoortse dorpsomroeper Jacob 
Molenaar in omloop waren, waarop hij als dorpsomroeper 
van Scheveningen staat afgebeeld, belde zij ons op met 
de mededeling dat zij als kuriositeit een prentbrief kaart 
had bewaard waarop 'De.Puur' als scheveningse omroeper 
wordt gepresenteerd. 

Het wachten is nu op een volgende melding van een 
vals eksemplaar. kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 8 januari a.s.: 
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, Gemeen- 
schap, herv./geref. dienst. 
10.30 uur: Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 8 januari a.s.: 

10.30 uur: Ds. C. Mataheru, Gemeen- 
schap, dienst in de herv. kerk. 

19.00 uur: Dr. B. Oeveren te Rijns- 
burg, 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 8 januari a.s.: 

10.30 uur: "Kerstmis voor! ? " 

dienst verzorgd door eigen leden. 

Ft.K.A6ATHAKERK 

zaterdag 1930 u^r stille micharistie^ 

viering. - > 

zondag 8.45. uur eucharistieviering 

ntet orgel én samenzang. 

.10.45 uur eucharistieviering m.m.v. 
het dames en herenkoor. adviesdiensten ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS - 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

RELEASE 

GasthuisVest, 47a, Haarlem, tel. 023 - 
31 34 28. Ma t/m zat. van 1 1 .00 tot ' 
23.00 uur, zondag van 19.00 tot 23.00 
uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend teiefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen varr 1 1 tot 12 uufen iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
.tefef oon-^Dt. i73T73i 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 
zaterdag 7 en zondag 8 januari a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw-Vennep, tel. 02526 
6495. 
J^ Geef Vvy' V- ^^ 
rNoord-Hollar 
de 
het januari-nummer 
is uit ! 

deze maand 

• Eilandjes echt... in een 
plastic wereld! 

• Noron borduurt voort 
op woningbouw. 

• De lastigste handschoen - 
makers van Europa. 

• Ard Schenk voelt zich 
thuis in Noord-Holland. 

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw 
tijdschriftenhandelaar. 

Losse nummers f 3,25 
abonnement (12 nrs.) f 35,-p.j. 

Bureau voor Periodieken b.v., 

Postbus 1, 

Purmerend (02902) 1654. voor vrouwen De Nederlandse Vereniging van Huis- 
vrouwen, de vereniging 'Vrouwen van 
Nu' en de vrouwen van morgen presen- 
teren en ontplooien volgende week op 
één en dezelfde dag, woensdag 1 1 ja- 
nuari.de volgende aktiviteiten. 

Op die dag houdt de heer Nauta voor 
de afdeling Zandvoort van de Neder- 
landse Vereniging van Huisvrouwen 
een lezing met dia's over een reis door 
de Verenigde Staten. De inleiding vindt 
plaats in het Gemeenschapshuis en be- 
gint om 14.00 uur. 

De vereniging 'Vrouwen van Nu' brengt 
op genoemde datum een bezoek aan 
kasteel 'De Wijenburgh' waar een ten- 
toonstelling van ikonen wordt gehou- 
den. Verder is er een rondgang langs 
een kunst- en antiekekspositie in het 
kasteel. Na de lunch staat er een visite 
bij de edel- en siersteenslijperi'j in 
Soest op het programma. Vertrektijd 
van de ekskursie 7.45 uur aan de 
Grote Krocht. De terugkeer in Zand- 
voort kan omstreek 18.00 uur worden 
verwacht. Voor de tocht kan men zich 
opgeven bij mevrouw Van Orden, tel. 
4236. 

En op woensdag wordt in het vrouwen- 
kafé 't Stekkie in Zandvoort-noord aan 
de Fahrenheitstraat de VLAM-kursus 
(Vrouwen leren Aktief Meedoen) voort- 
gezet. De onderwerpen zijn vrouwen 
en vrouwenemancipatie. Op basis van 
zelfverzameld informatiemateriaal 'wil 
men onderling het nodige zelfvertrou- 
wen ontwikkelen om de leerstof in 
praktijk te brengen. De VLAM-kursus 
bestaat uit vijf a zes leergangen die 
binnen een periode van drie weken 
gehouden wordt. Alle vrouwen die 
belangstelling tonen voor het ontwik- 
kelen van zelfstandige en aktieve deel- 
name aan de samenleving kunnen de 
kursus bijwonen. De lessen worden 
gegeven voor minimaal 16 en maksi- 
maal 20 personen. Nadere informatie _ 
wordt verstrekt door Marijke Kuijken, 
tel. 34 55. 
1 
Misschien is het ooit zo eens begonnen ... de koene duik in de Noordzee op 

nieuwjaarsdag. Heren die tot de hals gekleed en met de hoed op door de golven 

schreden om het jaar 1912 of '17 te begroeten. Dames waren er toen uiteraard 

niet bij, die moesten op huis en haard passen wanneer echtgenoot en oudste 

zoon door de baren zwalkten. 

Nu is dat anders. 

Op zondag 1 januari j.1. doken mannen en vrouwen, jongens en meisjes van 

een haarlemse zwemvereniging gezamenlijk in de grote plas voor Zandvoort om 

een oude maar vooral ijskoude traditie voort te zetten. 

Want om dit laatste gaat het. 

Zonder een spier te vertrekken in het kille sop kopje onder te gaan op 1 januari. 

Alleen de toeschouwers krijgen er koude rillingen van. Cie ogen even gericht op 
de volgende modadiling, De Zandvoortse Koerant gaat 4 cent per 

week meer kosten. Da klalnit* verhoging van uw uitgavenpakket aller tijden. 
Hoe doen ze het.ar voor : de koerant 2 x per week zetten, opmaken, drukken 
•n laten verschijnen boordevol nieuws, achtergrondinformatie en foto's van 
ds gebeurtenissen in Zandvoort. Ze doen het er voor de medewerkers(sters) 
van de koerant. Raden ; lol, plezier en Jolijt in het vervaardigen van de koe- 
rant. 
Maar terzake nu. 

Een jaarabonnement gast f. 23,50 kotttn, ds bststino voor ssn half jaar 
wordt f. 13,60 vanwege de dubbels sdmlnlitratlekoiten «n een abonne- 
ment over da post bedraagt nu f. 35,-- per jaar. 

direktie en adminlitrctle 
zandvoortse koerant bv. 

WIJ vsfii^ltsn u vriendelijk te betalen d.m.v. de accept-girokaart welks bin- 
RsnltSM aan il vsriendan wordt. 
! i EERSTE NIEUWJAARSRECEPTIE 
ECHTPAAR MACHIELSEN De eerste nieuwjaarsontvangst van 
het echtpaar Machielsen afgelopen 
maandag in de raadszaal van het 
gemeentehuis was niet overbevolkt. 
Vooral de gewone burger liet het 
afweten. Voor hen is de vorig jaar 
benoemde burgemeester blijkbaar 
nog een onbekend gezicht. Niet 
voor de vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de bestuurders van 
maatschappelijke en kulturele in- 
stellingen. Zij waren in grote getale 
aanwezig en maakten, zoals dat 
wordt genoemd, een ongedwongen 
babbel met de burgemeester en zijn 
echtgenote. En uiteraard de beste 
wensen. eahducxrrse ABONNEMENT BELLEN 
Na ruim twee eeuwen de weergoden en de laatste tien jaar de afbraakplannen van het gemeente- 
bestuur te hebben getrotseerd is een van de laatste oude visserspanden aan de Swaluëstraat 
— hier nog in volle glorie — door de storm geveld. Waar de wind in het verleden door de dichte 
bebouwing geen kans kreeg in de noordbuurt huis te houden had deze, na de recente afbraak 
van de woningen in de Swaluëstraat en naaste omgeving, vrij spel. 
Na de kaalslag deed de storm de rest met de historie van de oude dorpskern. l«3eranS= belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043- 3044 Poütie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2S25 Opgave van uw huis, flat of. 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortse laan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 

2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg I , Zandvoort. WEit is voor u de belangrijkste reden om 
aan isolatie te doen? □ 'M'n stookkosten zakken jaarlijks dan behoorlijk. 
En die besparingen kunnen gaandeweg aardig 
qplopen'. 

D 'Aardgas is een voortreffelijke brandstof. 'Schoon, 
milieuvriendelijk, vlak bij huis. Ik vind dat we die zo 
nuttig mogelijk moeten gebruiken'. 

D 'In een goed geïsoleerde woning is de tempera"- 
tuur gelijkmatiger. Dat voelt behaaglijker'. 

D, 'De energie-situatie in de wereld is niet zo dat we 
er maar op los kunnen stoken. We moeten aan de 
toekomst denkeri'. 

Al heeft u misschien nog een andere reden, doe 't in 
ieder geval zo: TPll^ Staat uw radiator voor een glaswand die 

I Ir tot de vloer reikt? Plaats er dan een ' 
wégneembaar schot tussen (zodat u het 's zomerè 
kunt verwijderen). Van formica of van spaanplaat, 
dat aan de glaszijde met aluminiumfolie is beplakt. 
Zoek de tochtkieren in uw woning op en dicht ze af 
(maar denk er om, gasbranders hebben frisse lucht 
nodig). 

Denkt u aan 'groter' werk, zoals isolatie van daken 
en muren, ga dan niet zomaar aan de slag. Als 't niet 
deskundig gebeurt, kan isolatie averechts werken. 
Laat u inlichten! Op 't gemeentehuis van uw woon- 
plaats heeft men alle informatie, ook over mogelijke 
subsidieregelingen. En vergeet niet het boekje : ■ 
'Warm wonen' aan te vragen, waarin o.a. isolatie en 
alles wat daar aan vastzit uitgebreid aan bod komt. \A/BJ VEftWACHTEIM 

BM 1973 

geen lekkages 
geen stroomstoringen 
geen cv. -storingen 
geen verzakte lichtkoven 
geen instortend plafond 

U KUNT DUS IVIET EEBM 
OERUST HART LIO 
\A/OR£3EN ^^ oponbarQ bibliothQQk 

prinsesse\A/eg 34 

film- avond 

op 26 januari a.s. biedt de Jong Intratours een filmavond aan in het Concert- 
gebouw te Haarlem . Aanvang 20.00 uur. 

De film biedt nadere informatie over het touringcarreizenprogramma 1978. 
En wordt gepresenteerd door 

HERMAN EMMINK. 

Gratis entreebewijzen zijn af te halen bij : REISBUREAU 
KERKMAN 

Grute Krocht 20. Zandvoort 
telefuo'- 0253/256D 
omroepers Tandarts DOORGEEST 

AFWEZIG van 

7 januari t/m 22 januari a.s. 

Waarneming : tandarts H.A. 
W. Wijnands 
tel. 5832. 

VAKANTIERUIL 
voor de maand juli 
Zandvoort e.o. — Venlo e.o. 
Aangeb. : eengez. won., 5 
sip. kam., 10 mtr. v.d. bos- 
sen. 

Gevr.: won. met minstens 
3 sip .kam. 
Tel. 077 -3 31 42. 

Aangeb. Marijnen vrieskist 
plm. 200 L. in perfekte 
staat, als nieuw. Tel. 66 13 
na 5 uu r 

WONINGRUIL 

Hoofddorp - Zandvoort 
Aangeb.: groot vrij huur- 
huis in vrije sektor. 
Gevr.: 4 of 5 kam.flat of 
gelijksoortige won. 
Tel. 02503-1 7420. 

Te koop gevr. : 

klein model gashaard 
(schoorsteen) 
Tel. 02507 -4492. ECHTPAAR z.k. zoekt ge- 
meubil. woonruimte. 

Periode 15 april t/m 15 okt. 
1078. Brieven onder nr. 20 
buro van dit blad. Drukt 'n 9 r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 't(kinder) WINKELTJE 
IS TOT EN MET 
EIND FEBRUARI 
GESLOTEN 

Buureweg 1 —3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 
t Scheren 

• Plukken 

Oor- en nagelverzorgirrg 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Is per 1 januari verhuisd 
van Mr. Troelstrastraat 
naar V. Ostadestraat 26 
(bij Koninginneweg) 
Tel. 5626 

Tegen kleine vergoeding 
gehaald en gebracht. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Ritman 
Telefoon 4365 BOUWTEKENING 
NODIG ? 

Technisch Adviesbureau 
De Koster, tel: 02507 - 
43 56 - 62 17 Installatie bureau 

anOENEilEIN B.V. SSAiï!A%»A&% KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 5845 * 

nieuw 

'THE LITTLE LADY' 

Passage 32-34 
voor 
GRILL en FONDUE 
geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap H. W. COSTER 

Makelaar o.g. na 

UdNBM 
,UdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 


ged. oude gracht llb (t.o.d« raaks) Haarlem (023) 31 1140 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 
met het weekend een bloemetje 
dat nfet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J. BLUYS v.d. Mije) haltestraat 65 '- tel ' 2060 

VERSTEEGE -$$■ tbiecta){cUrbcbr4( 

V^alteSCcaat 16 • ZmbkHOCt 
tICeUfoon 02507-44de- FamSlie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT 


5a. £.. "^BaUedux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.Q. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ^ ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75 78e jaargang no. 3 —verschijnt dinsdags en vrijdags 

ir dinsdag 10 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout sanduüorrse hoi 

redaktie en administratie: postbus151,zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnementf 23.50 per jaanper half jaarf13.50 perpostf 35.00 kjsse eksémolBren: f 0,30/advertentietarief: f 0.27 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 


i • • ^W^ :etten organisatie bestrijding oliestranden l«ost Voor de bestrijding van cl ie verontrei- 
niging op de stranden moeten op stra- 
tegiese punten langs de kust opslag- 
plaatsen komen voor benodigheden . 
Voor het opzetten van een organisatie 
die olieverontreiniging op de stranden 
op grote schaal zou kunnen aanpakken 
is volgens de interprovinciale kommis- 
sie 'Strandvervuiling door olie' onge- 
veer drie miljoen gulden nodig. 

De kommissie is van mening dat de 
kustgemeenten met de nu beschikbare 
middelen niet in staat zijn een middel- 
grote of grote strandverontreinigmg 
door olie doeltreffend te bestrijden. 
Er moet een samenwerkingsverband 
tussen de kustgemeenten komen, al- 
dus de kommissie in haar rapport. 
De kans dat olie uit zee de nederlandse 
stranden zou vervuilen over een af- 
stand van enkele tientallen kilometers 
is volgens schatting eens per veertien 
jaar. De kans op een geringe vervui- 
ling bedraagt een tot twee keer per 
jaar. Deze schattingen zijn van de 
kommissie. 

In afwachting van een definitief rap- 
port van de kommissie heeft de Pro- 
vinciale Waterstaat een noodplan op- 
gesteld voor koórdinatie en advisering 
in geval van verontreiniging door olie 
van de stranden in de provincie Zuid- 
holland. Het plan is gezonden naar de 
burgemeesters van de kustgemeenten. 
Het noodplan voorziet in een voorlo- 
pige regeling voor een provinciale alar- 
merings- en meldingspost m het pro- 
vinciehuis in Den Haag. Deze post kan 
de kustgemeenten adviseren over be- 
strijdingsmiddelen en technieken. Ook 
kan de post de informatie over de toe- 
stand op de stranden koótdineren. Er 
wordt van uitgegaan dat de bestrijding 
van de olievervuiling ter plaatse een 
taak van de gemeente is. Het noodplan is wat de provinciale ta- 
ken betreft al toepasbaar. Bij elke 
melding van dreigende of waargeno- 
men strandverontreiniging door olie 
wordt de centrale post operationeel. 
Via distriktposten van de Provinciale 
Waterstaat worden dan de stranden 
geinspekteerd. Als de bestrijdingsmoge- 
lijkheden van de kustgemeenten te 
beperkt zijn, kan de centrale post hulp 
van elders bieden. Provinciale Water- 
staat heeft een lijst aangelegd van be- 
drijven die kunnen worden ingescha- 
keld bij verwijdering .transport, tijde- 
lijke opslag en verwerking van grote 
hoeveelheden aangespoelde olie. 
wd - 'raadslid Gielen dringt aan 
op rampenplan 

Naar aanleiding van bovenstaand rap- 
port en met verwijzing naar de eerder 
door de gemeenteraadsfraktie van de vvd gevraagde opstelling van een ram- 
penplan ingeval van olievervuiling aan 
het strand heeft het vvd-raadslid A.N. 
J. Gielen, navolgende schriftelijke 
vragen gesteld aan het kollege van bur- 
gemeester en wethouders : 

* In hoeverre is een rampenplan uit- 
gewerkt in geval van een olieveront- 
reiniging op het Zandvoortse strand ? 

* Onderschrijft Uw College de me- 
ning van bovengenoemde commissie 
dat de kustgemeenten met de nu be- 
schikbare middelen niet in staat zijn 
een middelgrote of grote strandver- 
ontreiniging door olie doeltreffende 
te bestrijden ? 

Zijn er al besprekingen tussen Zand- 
voort en de andere kustgemeenten 
gaande, c.q. gevoerd om tot een samen- 
werkingsverband te komen ten aan- 
zien van deze problematiek ? 
Zo ja, kunt U dan de resultaten van 
deze besprekingen mededelen ? 
Zo neen, is Uw College dan op korte 
termijn voornemens hiertoe over te 
gaan ' 

* In afwachting van het definitieve 
rapport van bovengemelde commissie 
heeft de Provinciale Waterstaat in 
Zuid-Holland een noodplan opgesteld 
voor coördinatie en advisering bij 
strandverontreiniging door olie voor 
het geval de desbetreffende gemeente 
de bestrijding niet alleen aan kan. 
Acht Uw College met de ondergete- 
kende een dergelijk noodplan ook 
dringend noodzakelijk voor onze pro- 
vincie ? Indien een dergelijk provin- 
ciaal noodplan in Noord-Holland (nog) 
niet voorhanden is, bent U dan voor- 
nemens op korte termijn daartoe de 
nodige initiatieven te nemen. c.q. op 
spoedige vaststelling van een dergelijk 
noodplan aan te dringen bij de pro- 
vinciale overheid van Noord-Holland ? 
Op deze foto van Jacob Koning staan leden van het korps van de zandvoortse 
vrijwillige brandweer geschaard rond de tafel van verdienste^welke elk jaar 
door sociëteit Duysterghast wordt uitgereikt aan personen of instellingen die 
zich naar het oordeel van het bestuur van de sociëteit op bijzondere wijze voor 
de gemeente hebben onderscheiden. 

Dit jaar viel de door Ger Loogman vervaardigde tafel ten deel aan de zand- 
voortse vuurbestrijders. 

Het op vier poten rustende mozaiekblad werd zaterdagavond aan het korps 
overhandigd door de karnavalsprins van Duysterghast en sociëteit- voorzitter 
Wim Nederlof. Dat ging uiteraard gepaard met lovende woorden aan het 
adres van kommandant Klaas Paap en zijn assistenten. 

Zij zijn niet alleen aktief bij het bestrijden van branden maar steken ook nulp- 
vaardige handen uit naar mensen die in defekte liften zitten opgesloten, los- 
geraakte antennes, omgewaaide schuttingen en noem maar op, aldus voorzit- 
ter Nederlof. 

De tafel van verdienste werd nog gevolgd door een tweede geschenk : een forse 
koelkast. Een koel kado maar er steekt een warm hart achter' zei de voorzit- 
ter van de brandweervereniging Ruud van Essen in zijn dankwoord. köi-t&Kliin e Op donderdag 12 januari a.s. zal de 
heer F. Zeilstra een inleidende lezing 
houden over de Transcedente Medita- 
tie techniek in het Gemeenschapshuis 
aan de Schoolstraat. Aanvang 20.00 uur. 
De Transcendente Meditatie techniek 
(TM), zoals geleerd door Maharishi 
Mahesh Yogi (natuurkundige en filo- 
soof), is een techniek, die door ieder- 
een ongeacht opleiding, levensstijl of 
geloofsovertuiging beoefend kan wor- 
den. 

Tijdens de lezing zal de heer Zeilstra, 
zelf leraar in het Transcendente Medi- 
tatie programma, uitgebreid spreken 
over de effekten van regelmatige be- 
oefening van TM en zal nader worden 
ingegaan op het wetenschappelijk on- 
derzoek dat gedaan is naar de invloed 
van deze techniek. De lezing is gratis 
toegankelijk. 
waterstanden jan. H.W. L.W. H.W. L.W. 11 


04.41 


12.44 


17.00 


01.03 


12 


05.30 


13.39 


17.47 


01.52 


13 


06.10 


14.14 


18.31 


02.35 


14 


07.02 


15.06 


19.21 


03.24 


15 


07.50 


15.53 


20.11 


04.15 16 08.39 16.44 21.06 05.10 Geef V, X 
{Noord-Holianc 
/ de 
het januari-nummer 
is uit ! « Eilandjes echt... in een 
plastic wereld! 

« Noron borduurt voort 
op woningbouw. 

• De lastigste handschoen - 
makers van Europa. 

• Ard Schenk voelt zich 
thuis in Noord-Holland. 

Vanaf nu verkrijgbaar bij uw 
tijdschriftenhandelaar. 

Losse nummers f 3,25 
abonnement (12 nrs.) f 35,-p.j. 

Bureau voor Periodieken b.v., 

Postbus 1 , 

Purmerend (02902) 1654. 
nterkonsert npo 
zandvoort familieberichten Middelpunt van het eerste winterkon- 
sert dat het Noordhollandse Philhar- 
monisch Orkest vrijdagavond in Zand- 
voort in het gebouw van de hervorm- 
de kerk gaf, was de bijna dertigjarige 
klarinettist Jacques Meertens in het 
klarinetkonsert van W.A. Mozart. 

Meertens, die sinds medio '74 aan het 
NPO als klarinettist verbonden is, liet 
zich al eerder als solist horen. Daarbij 
viel vooral het technies raffinement 
van zijn spel op. Die beheersing van 
zijn instrument heeft zich inmiddels 
nog verder ontwikkeld,zoals vrijdag: 
avond bleek in de vertolking van de 
solipartij uit Mozarts kompositie. Een 
nieuwe interpretatie of een nieuw ak- 
sent viel bij de klarinettist (nog) niet te 
beluisteren, maar dat werd ruimschoots 
vergoed door de evenwichtige en vrij- 
wel vlekkeloze weergave van zijn aan- 
deel in de uitvoering. Meertens optre- 
den werd overigens op voorbeeldige 
wijze door het orkest o.l.v. André Van- 
dernoot ondersteund . Het is bij een 
dergelijke harmoniese uitvoering moei- 
lijk uit te maken wie wie inspireert 
tot een zo gaaf mogelijk regi- 
streren van de bedoelingen van de kom- 
ponist. Vrijdagavond leken beide par- 
tijen even sterk geladen en dit leverde 
een fraaie muzikale spanning op. 
Die Was er, zij het in mindere mate. Hier 

Maat 

brief Zandvoort, 8 januari 1978. 
Geachte redaktie, 

Het is jammer, dat Mevr. Dalman-van 
Woensel, blijkens haar brief in uw 
krant van 3 januari, de Zandvoortse 
sekretaresse van de plaatselijke afde- 
ling van de kommunistische partij mijn 
lezingen-cyclus over het kommunisme 
en de Westerse Demokratie niet heeft 
bijgewoond. Zij had dan kunnen ver- 
nemen (èn kunnen bestrijden! ) dat 
het' marxisme-leninisme principieel in 
strijd is met de burgerlijke rechtsorde 
en met de burgelijke vrijheden. 
Dat kommunisten op opportunistische 
(dus toevallige ! ) gronden zich opwer- 
pen als verdedigers van onze Westerse 
vrijheden en rechten is niet in strijd 
met hun principiële afwijzing van onze 
vrijheden en rechten. 
Ter motivering twee citaten van Lenin: 

1 . "Een Marxist (dus kommunist vS) 
is slechts hij, die de erkenning van de 
klassenstrijd uitbreidt tot de erkenning 
van de diktatuur van het proletariaat" 
(door Lenin gekursiveerd). 

2. "De revolutionaire diktatuur van 
het proletariaat is een macht, die aan 
geen enkele wet gebonden is". 

Het eerste citaat is uit 'Staat en Revolu- 
tie", het tweede uit "De proletarische 
revolutie en de renegaat Kautsky", 
resp. p. 37 en p. 14. 
Persoonlijk ben ik 10 a 1 5 jaar tot ver 
na de koude oorlogsperiode het slacht- 
offer geweest van de vaderlandse "Be- 
ruf^bote"! Daarom mede ben ik zelf 
een fervent tegenstander van deze zelf- 
de benoemings-blokkade nu in West 
Duitsland. 

De kommunisten dienen zich echter 
wel bewust te zijn dat zii vandaag van 
hun tegenstanders rechten en wetten 
eisen, die zij zelf principieel niet wen- 
sen tehonoreren. 

Ter voorkoming van misverstand: ik 
twijfel niet aan de integriteit van de 
persoonlijke intenties van Mevr. Dal- 
man en vele andere kommunisten. 
Deze persoonlijke bedoelingen zijn te 
onderscheiden van het zakelijke, poli- 
tieke beginsel, dat aan het kommunis- 
me ten grondslag ligt. 

J. van Santen ook bij de vertolking van Beethovens 
Ouverture uit 'Die Geschöpfe des Pro- 
metheus' en in de verklanking van 
Haydns symfonie nr. 102 in Bes. In 
het orkestrepertoire staat nr. 102 niet 
dagelijks op het programma en de sym- 
fonie gaat dan ook door voor een van 
Haydns 'vergeten en verwaarloosde 
kinderen'. Waarom juist deze kompo- 
sitie in zijn oeuvre naar achteren is 
geschoven zal wel nooit helemaal 
worden opgehelderd. Waarschijnlijk , 
een zeer voor de hand liggende en tri- 
viale reden, die nu al jaren door de 
musikoiogen over het hoofd wordt 
gezien. Mij doet dit werk niet 
minder dan de elf andere symfonieën 
die Haydn in zijn londense periode 
wrochtte. Knap, bevlogen soms, maar 
geen stuk dat je lang bijblijft. 
Beethoven overdondert altijd. Of je 
wil of niet je komt er niet onderuit. 
Dat was ook vrijdagavond weer het 
geval. Je vloeit over van ontroering, 
de weemoed is bijna niet te verwer- 
ken en het verlangen de meester met 
gelijke munt te betalen inplaats je 
handen kapotte klappen is buiten- 
sporig. Maar dat lukt nooit. 
De gigant is niet te verslaan. 
Vrijdagavond in de hervormde kerk 
opnieuw gekapituleerd. 

Theo Uyterwaaiert Zandvoort, 6 januari 1978. 
Mijne heren, 

Net terug van vakantie. 
Nee, niet uit Davos, maar Dwingelo. 
Vandaar dat ik het ingezonden stuk 
van de heer Slijkerman over de Berufs- 
verbote —waarom schrijf je dat met 
een hoofdletter ? — en de reaktie van 
mevrouw Dalman eerst afgelopen vrij- 
dag onder ogen kreeg. Te laat om de 
kroontjespen op te nemen en in het 
inktvat te dopen, dacht ik. Kroontjes- 
pen was trouwens in de knop gebro- 
ken en het vat oost-indies, leeg. Dan 
maar de viltstift, want het is wel laat 
maar nog niet TE LAAT om te reage- 
ren. Wat de heer Slijkerman over het 
hoofd ziet of misschien wel ziet maar 
er niet zwaar aan tUt is,dat de Berufs- 
verbote de zoveelste stap van de West- 
duitse autoriteiten is op weg naar het 
om hals brengen van de toch al zo pril- 
le en nauwelijks tot wasdom gekomen 
duitse demokratie. 
Daar zijn de gezagsdragers natuurlijk 
niet op uit maar ze beseffen blijkbaar 
nog steeds niet, ook niet na de bittere 
ervaringen uit het nog niet zo lang 
voorbije verleden, dat ze met de me- 
thoden waarmee ze de demokratie te- 
gen listen en lagen van buiten willen 
beveiligen juist het tegendeel berei- 
ken. Door het invoeren van dwang- 
maatregelen en knevelwetten wordt 
de demokratie niet beschermd maar 
van binnenuit bedreigd. Ontmanteld 
en uitgehold tot het bot. 
Inplaats van zich te ontwikkelen tot 
een volwassen demokratie, zoals door 
de West -duitse voormannen dagelijks 
in alle toonaarden wordt bezongen, 
is West-Duitsland bezig af te glijden in 
een richting die velen in- en buiten de 
bondsrepubliek de haren te berge doet 
rijzen. Het lijkt er op, en dat is zo be- 
nauwend aan Berufsverbote en andere 
wettelijke dwangmaatregelen heer Slij- 
kerman, dat de duitse politici en hun 
aanhang zich toch meer en beter in 
hun element voelen bij het onderdruk- 
ken van ideeën en gedachten die hen 
niet welgevallig zijn, dan bij het eer- 
biedigen van de rechten van de mens. 
En hiertegen kan niet genoeg worden 
gewaarschuwd door middel van publi- 
katies, protestbijeenkomsten en akties. 
Op dit moment zijn protesten tegen 
de Berufsverbote buiten de bondsre- 
publiek vooral van belang voor hen die 
in Duitsland zelf aktie voeren tegen de 
knevelpraktijken van de regering. Voor 
hèn betekent het een ekstra stimulans 
de moed —en er is in het Duitsland van 
vandaag weer moed voor nodig je stem 
te verheffen— niet op te geven. 
Als zij bezwijken zijn er geen beletse- 
len meer de weg naar de duistere da- 
omroepers WOONRUIMTE 

te huur gevr. 2 kam, douche 
keuken, toilet of flat. Brie- 
ven onder nr. 30 buro van 
dit blad. NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Ritman • 
Telefoon 4365 Heden is onverwacht na een kortstondige ziekte tot onze diepe droef- 
heid van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve 
opa, onze beste zwager en oom 

DIRK MOLENAAR 

o p de leeftijd van 76 jaar. 

P.M. Molenaar-van Kessel 

D. Molenaar 

H. Molenaar-Kuijt 

Petra 

en verdere familie. 

Zandvoort, 8 januari 1978. 
van Ostadestraat 21 B. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouwkamers van Onderling 
Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30 tot 17.00 uur en van 
19.30 tot 20.00 uur. 

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 12 januari om 1 1.00 
uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort. 
Vertrek van Ostadestraat 21 B omstreeks 10.40 uur. 

Aan huis geen bezoek. 
gemeente 
zandvoort SEIZOEN VERGUNNINGEN 

Burgemeester en Wethouders van Zand- 
voort roepen voor het badseizoen 1978 gega- 
digden —uitsluitend inwoners van de gemeen- 
te Zandvoort— op voor : 

1 . een vergunning voor het venten of het aan- 
bieden van diensten : 

a. op het strand. 

b. in het dorp. 

2. een vergunning voor het innemen van 
een standplaats. 

Gegadigden dienen hun aanvraag uiter- 
lijk 1 februari 1978 ten raadhuize te hebben 
ingediend. Aanvraagformulieren zijn aldaar 
op de afdeling algemene zaken, kamer 4, ver- 
krijgbaar. 

Degenen die voor 1978 reeds een vent- 
of standplaatsvergunning hebben aangevraagd, 
behoeven niet opnieuw een aanvraag in te 
dienen. 

Zandvoort, 3 januari 1978. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

De Secretaris, De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen V van café opening ***** 

de 
modderkom Celsiusstraat 196 

DONDERDAG 12 JANUARI OM 20.00 UUR 

Uw gastheren: 

Cees Molenaar 
Willem Ruygrok 
Raf v.d. Berg 

Nodigen U uit om dit van 20 — 22 uur 
met hen te vieren. er zijn geen persoonlijke uitnodigingen 
Il verzonden. 

de openingstijden zijn 

alle dagen van 06.00 tot 03.00 uur 

WOENSDAG GESLOTEN gen van weleer in één ruk af te leggen. 
Uiteraard goed bedoeld. Daarom die- 
nen die dan ook diep te worden gewan- 
trouwd. Door politieke partijen van 
progressief tot behoudend en door 
burgers van lichtvoetig tot zwaar op 
de hand. 
Kortom door ons allen. 

L.W. Torop nieuws 

kort & klein • De attraktie van de kerstboomver- 
branding aan het strand voor de roton- 
de was dit keer niet zozeer gelegen in de 
hoogoplaaiende vlammen maar in de 
geur van verbrande dennetakken, die 
zich vrijdagavond vanaf half acht en 
nog uren daarna over het dorp ver- 
spreidde. Zo konden ook de thuisblij- 
vers onverwacht meegenieten van de 
laatste ademtocht van het door de 
dienst van publieke werken naar de 
stapelplaatsen —de jeugd doet het niet 
meer— getransporteerde dennengroen. 
Een massaal gebeuren, dus. in de huis- 
kamers en rond de brandstapel. „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaksn 
QASQEYSERS ■ 


- Raparatlaa 
QASHAARDEN 


Vwhalpsn van Btorlngan | 


AANLEQ SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erfcand .gas- an watarinstallataur 


H. A. 8PIERIEU8 
Zandvoort 


Koninginnawag 21 
Talafoon 02607—6012 .TM^ PROGRAMMA 
TRANSCENDENTE 
MEDITATIE TECHNIEK 

zoals geleerd door 
MAHARISHI MAHESH YOGI 

introduktielezing 

donderdagavond 12 januari 

in het Gemeenschapshuis, Zandvoort 

aanvang 20.00 uur. 

vrijdagavond 1 3- en 20 januari 
in Haarlem, Hazepaterslaan 26 
aanvang 19. 30, uur. 

Voor verdere inlichtingen: 
Centrum v.h. TM programma, Hazepatersl. 26 
Haarlem - Tel. 023 - 32 41 67 78e jaargang no. 4 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 13 januari 1978 ! 
Eanduoarr nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort.kon inginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 23,50 per jaar; per halfjaar f 13.50 per post f 35.00 lossa ehumolaran: f 0.30/advertentietarief:f 0.27 p. mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank; 35555 tnv de zandvoortse koerant thijsockersewil 
alleen nog maar filmen Oud-plaatsgenoot, cineast, filmkritikus 
van achtereenvolgens NRC/Haiidels- 
blad en Het Parool, medewerker aan 
Skoop, filmdocent kunstakademie in 
Rotterdam en adviseur Film-inn Zand- 
voort, want zijn vroegere lokatie aan 
de kust is hij trouw gebleven, gaat 
zich weer volledig wijden aan het ma- 
ken van films. De enige en ware harts- 
tocht van Thijs Ockerse. Want over 
hem gaat dit stukje. 

Vorige week heeft hij het navertellen 
van films die anderen hebben gemaakt 
er aan gegeven. Zijn schrijfgarnltuur 
aan de wilgen gehangen als een eerste 
forse stap op de weg naar het uitslui- 
tend werken met celluloid en al die 
andere zaken die nodig zijn om een 
film op te nemen. En om dat opti- 
maal te kunnen verwezenlijken moet 
je zijn bevrijd van drukkende bezig- 
heden zoals het aan de lopende band 
in- en uitlopen van bioskopen, direkt 
daarop achter je schrijfmachine schui- 
ven om de nog nauwelijks verwerkte 
indrukken uit te tikken en de kopy 
vervolgens als de gesmeerde bliksem 
bij de krant in te leveren. Dag in dag 
uit, week in week uit, etc. etc. en al 
die tijd maar rond lopen met de idee- 
ën over de film die je maken wil. Op 
de duur wordt dat iemand die beze- 
ten is van het maken van films, zoals 
Thijs Ockerse, te veel en hakt hij de 
knoop door. Of een leven voor de 
film of blijven smachten in de bios- 
koopstoel. Thijs verkoos het eerste. 
Nog niet te laat, want Ockerse is be- 
gin dertig en kan bij de verwezenlijking 
yan zijn filmplannen bogen op een niet 
geringe praktijkervaring met het ver- 
vaardigen van een aantal korte, meest- 
al dokumentaire, films. Sommigen op 
bestelling {leven met een kunstnier'in 
opdracht van de Nier' Stichting Neder- 
land), -anderen in eigen beheer gepro- 
duceerd (1000 kilo vurenhout ' of hoe 
Kees Franse appels maakt). Deze en 
andere films werden vervaardigd tussen 
het schrijven van kritieken en het ma- 
ken van interviews met bekende cine- nieuws 

kort & -klein o Zondag is een 33-jange uit Alk- 
maar afkomstige bezoeker van het 
zandvoortse kasino door de bedrijfs- 
recherche op heterdaad betrapt bij 
het spelen met valse fiches van 500 
gulden. Bij zijn aanhouding door de 
inmiddels gewaarschuwde politie 
bleek de man in het bezit van 22 na- 
gemaakte fiches van f. 500,--. 

• Wegens zijn bijzondere verdienste 
voor de provincie ontving de heer W. 
M.B. Bosman uit Zandvoort begin de- 
ze week uit handen van kommissaris 
der koningin Roel de Wit de zilveren 
ere-penning van de provincie. De heer 
Bosman,die vanaf 1940 tot 1968 ge- 
meentesekretaris van Zandvoort was, 
heeft nadien verscheidene bestuurs- 
funkties op provinciaal nivo bekleed . 

• Maandag 16 januari a.s. belegt de 
afd. Zandvoort van de pvda een open- 
bare ledenvergadering in het Gemeen- 
schapshuis waar van gedachten gewis- 
sels zal worden over de eventuele 
vorming van een programkollege na 
de verkiezingen en de voorwaarden 
waaronder de socialisten aan een der- 

■ar , ,; |flV%'|» 
asten, door. Een kombinatie die Thijs 
is gaan beschouwen als een obstakel 
voor de ontplooing van zijn ambities. 
Dat is dan ook de achtergrond van 
zijn besluit achter het krantewerk een 
punt te zetten.. Of die punt ook defini- 
tief is zal de toekomst uitmaken. Want 
Thijs Ockerse is realist genoeg om te 
beseffen dat het klimaat in Nederland 
niet onverdeeld gunstig is om uitslui- 
tend aan films te werken zonder af- 
hankelijk te zijn van andere bestaans- 
bronnen. Ockerse heeft daar ervaring 
mee. De geringe kansen en mogelijk- 
heden om als zelfstandig filmer te ope- 
reren dreven hem naar de leerstoel en 
de dagbladkritiek. 

Maar Thijs beschouwt deze f ilm-han- 
dikaps ook als een uitdaging. Hij wil 
de strijd met de beperkte ruimte en 
mogelijkheden, de smalle marges van 
de vaderlandse filmwereld, wel aan- binden. Niet als een Don Quichotte, 
maar met een weloverwogen en door- 
dachte planning. 
Er staan een paar films op stapel. 
Een korte speelfilm over een bokser 
met Rudi Lubbers in de hoofdrol en 
een film over Hannie Schaft. Dit laat- 
ste thema heeft Ockerse vanaf zijn 
jeugdjaren in Zandvoort niet losgela- 
ten. Op de Hannie Schaftschool werd 
hij gekonfronteerd met de geschiede- 
nis van de jonge verzetsstrijdster en 
als filmer nam hij zich voor het leven 
van Hannie Schaft te filmen. 
Er zijn wat Thijs Ockerse betreft nu 
geen beletselen meer om zijn ideeën 
uit te voeren. Voor Film-inn Zand- 
voort gaat Thijs niet verloren. Zijn 
adviseurschap laat hem voldoende 
ruimte zich geheel op zijn ideaal te 
konsentreren. gelijk kollege willen deelnemen. Ver- 
der zal de inleiding van het verkiezings- 
programma worden behandeld en de 
samenstelling van de kandidatenlijst 
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen 
aan de orde komen. Op dit moment 
hebben zich elf gegadigden gemeld, 
t.w. Pim Kuijken, Ineke Wind, Ide 
Aukema (huidige wethouder van fi- 
nanciën, onderwijs en kuituur), Anne- 
marie Goedmakers, Ab van der Moo- 
len (raadslid), Frans Kolkman, Gert 
Toonen, Maarten Weber (raadslid), 
Marijke Kuijken, Yvon Schoorl en 
Joop van Santen. De laatste drie heb- 
ben te kennen op een niet verkiesbare 
plaats te worden gezet. Het huidige 
raadslid Willem van der Heijden heeft 
zich niet herkiesbaar gesteld. Op 9 
maart a.s. zal op een —besloten— le- 
denvergadering de definitieve groslijst 
worden vastgesteld. • Uit een zandvoortse boekhandel 
ging deze week een tot op heden on- 
bekend gebleven man er met een die- 
renencyclopedie vandoor. De boek- 
handelaar trachtte de man bij het 
vet laten van de winkel nog tegen te 
houden, maar hij wist te ontkomen. 
Een puzzel voor de recherche om 
zijn identiteit te achterhalen. • Bij een afgelopen maandag in Zand- 
voort en de buurtschap Bentveld ge- 
houden verkeerskontrole werden in 
totaal 28 processen-verbaal opgemaakt. 
1 1 voor het niet stoppen voor de 
stopstreep, 14 voor het rijden door 
rood licht, 2 voor het niet dragen van 
de veiligheidgrodel en 1 voor het o- 
verschrijden van een wegmarkering. 
Verder werden 53 voertuigen aan een 
techniese kontrole onderworpen. 

• In de Zuiderstraat kwam een 9-ja- 
rig meisje, dat meereed op een trek- 
stang van een aanhangwagen van een 
melkauto, ten val. Met een linkerbo- 
venarm-fraktuur moest zij in een haar- 
lems ziekenhuis worden opgenomen. 

• Op vrijdag 20 en zaterdag 21 janu- 
ari geeft de toneelvereniging 'Op Hoop 
van Zegen' in verenigingsgebouw 'De 
Krocht' uitvoeringen van de komedie 
'Als 't kindje binnenkomt' van de au- 
teur André Roussin. De regie van het 
blijspel is in handen van Rob van Toorn- 
burg. Beide voorstellingen beginnen 

om 20.30 uur. 

:|uïrfle|ly ondertrouwd : Cornelis Sebregts en 
Vera Johanna Catharina Maria Strating; 
Rafael Arcangel Erwin Beaumont en 
Antonia Lena Ruijgrok. 

geboren buiten de gemeente : Anne- • 
marieke Eva, dv. P.D. Schilt en M.E. 
Postma ; Sandra, dv. F. van der Ploeg en 
P. Bol. 

overleden buiten de gemeente : Johan- 
na Elizabeth Uijtden Bogaard gehuwd 
geweest met M. Boissevain ; Leendert 
Jacobus van Norde, oud 66 jaar, ge- 
huwd geweest met A. van der Kruk. 
watiBrstanden fan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


T..W. 


16 


08.39 


16.44 


21.06 


05.10 


17 


09.37 


17.40 


22.11 


06.14 


18 


10.48 


18.51 


23.29 


07.33 


19 


12.04 


20.07 


— .— 


08.40 


20 


00.39 


08.43 


13.05 


21.09 


21 


01.36 


09.40 


13.50 


21.58 


22 


02.22 


10.26 


14.33 


22.38 


23 


03.01 


11.04 


15.10 


23.18 


24 


03.33 


11.38 


15.50 


23.58 


25 


04.11 


12.18 


16.19 


00.26 


26 


04.40 


12.43 


16.53 


00.59 


27 


05.11 


13.14 


17.24 


01.28 


28 


05.49 


13.53 


18.00 


02.06 


29 


06.22 


14.25 


18.37 


02.41 


30 


07.01 


15.04 


19.19 


03.22 


31 


07.50 


15.54 


20.11 


04.14 i;l)|laïrgi-|i|Ba|^^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis- 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr". 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. ?ia\ifrS^ieHehl WETSMNKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

Maatschappelijk werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 1 1 tot 12 uur en iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 

Wanneer ze morgen, zaterdag 14 janu- 
ari, allemaal naar Zandvoort en het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Da- 
vidsstraat komen om het tweede lus- trum van Rekreade te vieren, zijn het 
er bijna driehonderd. Studenten aan 
sociale akademies en andere vormings- 
instituten toen, afgestudeerde mannen 
en vrouwen nu, die tussen 1966 en vorig 
jaar zomer aan de voorbereiding en 
uitvoering van de ontspanningspro- 
gramma's voor kinderen van inwo- 
ners en vakantiegangers hebben mee- 
gewerkt. Zij zijn door de vaste staf van 
Rekreade uitgenodigd voor een reünie 
van 's morgens 10 tot 's avonds 8 om 
oude kontakten te hernieuwen en her- 
inneringen op te halen aan zomers 
met honderden jongens en meisjes 
die enthousiast deelnamen aan vossen- 
jacht, verkleedpartijen', ruimtevaart- 
projekten en noem maar op. Onder 
de medewerkers(sters) die naar Zand- 
voort komen zal zeker mevrouw De 
Waard niet ontbreken die de organisa- 
tie tien jaar geleden op poten heeft 
gezet en de teamleden nog ieder sei- 
zoen met raad en daad terzijde staat. 
Eerst vanuit Zandvoort en de laatste 
jaren vanuit haar huidige woonplaats, 
Rotterdam. 

Rekreade zou Rekreade niet zijn wan- 
neer er voor de samenkomst van mor- 
gen geen kompleet programma was 
voorbereid. Eén van de onderdelen is 
een ekspositie in het kultureel cen- 
trum van een oud-medewerker van 
Rekreade. Dat wordt dus pendelen 
tussen Gemeenschapshuis en tentoon- 
stellingsfuimte. Maar dat zijn de re- 
kreademensen wel gewend. Tijdens 
hun werk trokken zij in Zandvoort 
per bakfiets en tandem regelmatig 
heen en weer tussen de plaatsen waar 
de diverse programma's werden uitge- 
voerd. zandvoortse medici 
huiverig voor 
massale screening familieberichten Dat in Zandvoort een afdeling van de 
Vereniging 'Voorkomen is Beter' (VIB) 
zal worden opgericht lijkt ons na de in- 
formatieve bijeenkomst afgelopen dins- 
dagavond in " 't Stekkie" te hebben 
bijgewoond, niet erg waarschijnlijk. 

Laten we beginnen met te zeggen dat 
de vereniging landelijk bijzonder ak- 
tief is geweest bij het signaleren een 
paar jaar geleden van twee ernstige 
gevallen van luchtverontreiniging door 
bedrijven en het organiseren van een 
bevolkingsonderzoek naar hierdoor 
ontstane klachten. En de afdeling mevr. kraan-meeth Amsterdam heeft een goede beurt ge- 
maakt in het Vogeldorp, een open be- 
jaardencentrum in Amsterdam Noord 
met zo'n driehonderd bewoners, waar 
de mediese voorzieningen onvoldoen- 
de zijn en waar men nu bezig is om sa- 
men met de bewoners een eigen alarm- 
dienst op te zetten. Beurtelings zullen 
automobilisten een weekend paraat 
zijn om in geval van nood bejaarden 
naar een dokter, ziekenhuis of apo- 
theek te brengen. Prachtig allemaal 
en Annemieke de Vries en Dick van 
de Water, die als bestuursleden van 
de afdeling Amsterdam daarin onge- 
twijfeld een belangrijk aandeel hebben 
gehad verdienen dan ook alle lof. 

Maar zij slaagden er dinsdagavond niet 
in, en dat kun je van een studente ver- 
taalkunde en een leraar aardrijkskunde, 
dus volkomen leek op medies gebied, 
ook niet verwachten, de aanwezigen 
te overtuigen van de noodzaak en de 
praktiese uitvoerbaarheid van een 
jaarlijkse gratis gezondheidstest voor 
iedereen in welke leeftijdsgroep dan 
ook. 

De diaserie die voor de pauze vertoond 
werd had betrekking op de schadelijke 
gevolgen die de industrie op mens, dier 
en de omringende natuur kan hebben, 
beelden van het bevolkingsonderzoek 
na de giflozmg in Tiel, een interview 
met de behandelende arts en afbeel- 
dingen van enorme stapels door de 
pharmaceutiese industrie vervaardig- 
de geneesmiddelen, verschijnselen 
waarvoor VIB grote waakzaamheid 
propageert en een jaarlijkse bevolkings- 
onderzoek eist. 

Uit de diskussie die na de pauze ont- 
stond bleek dat er van mediese zijde een zekere terughoudendheid bestaat 
ten opzichte van deze massale scree- 
ning. "Waar blijft", aldus een plaatse- 
lijke arts, "de verantwoordelijkheid 
voor eigen gezondheid ' " In dit ver- 
band wees spreker op een onlangs ver- 
schenen artikel van zijn haarlemse 
kollega Witsenburg, waarin deze stelt 
dat de screeningsprogramma's de men- 
sen systematies afhankelijk maken 
van de geneeskunde en dat is lijn- 
recht in tegenspraak met de roep om 
eigen verantwoordelijkheid en inspraak 
van patiënten. Bovendien is volgens 
dokter Witsenburg nog nooit op over- 
tuigende wijze aangetoond dat men 
met screening het gestelde doel kan 
bereiken, namelijk het in een vroeg 
stadium ontdekken van ziekteverschijn- 
selen, zodat nog een effektieve behan- 
deling mogelijk is en patiënten een 
grote kans hebben te genezen. Ook 
een andere plaatselijke geneesheer had 
bezwaren om mensen die geen klach- 
ten hebben te laten onderzoeken en 
wees op het feit dat na het nemen van röntgenfoto's voor het ontdekken van 
borstkanker vaker gezwelvorming op- 
treedt. Een yoga-leraar (ook de para- 
mediese sektor was goed vertegen- 
woordigd want behalve hem zagen we 
onder de belangstellenden ook nog 
een fysiotherapeute en een lerares 
zwangerschapsgymnastiek) wees op 
de psychosomatiese klachten die veel 
vaker voorkomen en waaraan VIB 
voorbij gaat. Enfin, het bleek allemaal 
niet 20 simpel als de twee jonge men- 
sen achter de tafel het hadden voorge- 
steld. Jammer dat VIB naar dergelijke ' 
bijeenkomsten geen medici afvaardigt, 
vooropgesteld natuurlijk dat zij die in 
haar gelederen heeft. Er had dan een 
interessante diskussie kunnen ontstaan 
tussen gelijkwaardige partners. Nu was 
het éénrichtingsverkeer I 
Gon Smorenburg, de initiatiefneemster 
tot deze bijeenkomst, dankte aan het 
slot van de avond de aanwezigen voor 
hun belangstelling en meteen bos 
bloemen Annemieke de Vries en Dick 
van de Water voor hun medewerking. noordzee 
moordzee 
Scheepvaartroutes, militaire oefenge- 
bleden, munitiestortplaatsen, olie- en 
gasboringen, aardgasvelden, pijpleidin- 
gen, telefoonkabels, zand- en grind- 
winning, afvalstortplaatsen, kunstma- 
tige eilanden. Het is nog maar een 
kleine opsomming van alles wat in, op 
en onder de Noordzee gebeurt. Over 
die Noordzee, de drukte en de nood- 
zaak er iets tegen te gaan doen, heeft 
de Werkgroep 2000 een dubbelnummer 
van haar Katernen 2000 uitgegeven. Het blad kost ƒ6, — plus ƒ1,20 porto. 
Te bestellen by Werkgroep 2000, Ka- 
ternen nr. 8, postgiro 299050, Amers- 
foort. 
De rustperiode tijdens de afgelopen 
feestdagen en de jaarwisseling bracht 
afgelopen zondag geen energiek en 
door dadendrang bezield Zandvoort- 
meeuwen in het veld. Integendeel. De 
ploeg van trainer-coach Richard Bruijn- 
zeel had meer dan de handen vol aan 
het laag geklasseerde en totnogtoe 
zwak spelende GVO uit Krommenie. 
De plaats van de voor twee wedstrijden 
geschorste Kees Bruin was ingenomen 
door Lex Heesemans, die zeker geen 
onverdienstelijke partij voetbal speeF- 
de. Hij was één van de betere spelers 
in een team dat nauwelijks uit de voe- 
ten kwam en de achterliggende feest- 
dagen nog in de benen scheen te hebben. 
Het zwakke GVO daarentegen over- 
trof zichzelf en gaf de lauw en futloos 
spelende kustbewoners zondagmiddag 
uitstekendipartij. Het scheelde dan 
ook maar weinig of de voetballers uit 
Krommenie hadden Zandvoortmeeu- 
wen een nederlaag bezorgd. Zij dron- 
gen zonder veel moeite tot diep in de 
speelhelft van de meeuwen door, maar 
de aanvallers misten de schutter voor 
het laatste en beslissende schot. Daar- 
door ontsnapte Zandvoort zondag aan 
zeker twee of drie doelpunten. De 
voorhoede kwam er in de eerste drie 
kwartier van de ontmoeting vrijwel niet 
aan te pas en de traag en doorzichtige 
uitgevoerde aanvalmanoeuvres 
konden door de defensie van GVO gemakkelijk worden onderschept en 
onschadelijk gemaakt. 
De mist, die aan het begin van de 
wedstrijd kwam opzetten, hulde het 
tweede gedeelte van de westrijd in 
dichte nevel zodat men vanaf de tribune 
alleen nog maar schimmen in het veld 
kon waarnemen. Die schimmen had- 
den trouwens zelf ook de grootste 
moeite met het zicht op de bal en het 
spel. Tussen de benen van de zand- 
voortse verdedigers en de mistvlagen 
door dacht GVO te kunnen scoren. 
Maar de kort na elkaar in het net van 
Zandvoortmeeuwen geschoten ballen 
werden door de arbiter niet als doel- 
punten erkend. 

Aaldert Stobbelaar wist een voorzet 
van Albert Visser met een kopbal ach- 
ter de GVO-keeper te werken, 1-0. En 
die goal was wel korrekt. 
GVO deed er van alles aan om Zand- 
voortmeeuwen alsnog op de knieën 
te krijgen, maar zover kwam het net 
niet.. Ook de returnontmoeting met SMS is 
voor Zandvoort'75 in een overwinning 
geëindigd. Werd in de eerste wedstrijd 
een 4-1 zege behaald, het tweede duel 
tegen deze klup eindigde in een 0-1 over- 
winning. Een meer bescheiden resultaat 
dan bij het eerste treffen maar de span- ning was er niet minder om. 
Beide elftalllen waren afwisselend in 
de aanval en de verdediging en dit le- 
verde een fraai kijkspel op. Technies 
was Zandvoort'75 ongetwijfeld sterker 
dan SMS hetgeen duidelijk tot uitdruk- 
king kwam in het aantal toegewezen 
en genomen hoekschoppen in de eerste 
helft. SMS 1 en Z'75 5. De kustbewo- 
ners slaagden er echter niet in een van 
die hoekschoppen in een doelpunt om 
te zetten, schoten van Joop Paap, Ruut 
Krijgsman en Keuning ten spijt. Ook 
in de tweede helft brachten de corners 
Zandvoort'75 geen geluk. De aanvallen 
van SMS werden steeds gevaarlijker en 
de achterhoede moest zich tot het ui- 
terste inspannen om een doorbraak te 
voorkomen. Ondanks de tegenslagen 
met de corners bleef de voorhoede van 
Z'75 alert op een gelegenheid een zwak- 
ke plek of gaatje in de defensie van de 
tegenstander te vinden. En dat lukte 
tenslotte. Een fraaie pass van de voet 
van Ruut Krijgsman werd door Ray-, 
mond Keuning messcherp in het SMS- , 
doel geknald, 0-1. In de laatste- twintig- 
minuten van de wedstrijd kwam het i 
hele elftal van SMS naar voren om de 
voorsprong van Z'75 ongedaan te maken 
en in een laatste poging het elftal op 
het scorebord te passeren. De zand- 
voorters gaven de ploeg geen schijn 
van kans. Op 8 januari overleed tot onze diepe droefheid onze lieve zeer zorgzame 
moeder en oma 

FEMIA PETIET 

weduwe van Cornelis Nierop 

op de leeftijd van 64 jaar. Amsterdam: K.P. Nierop 
G.A. Nierop-Brilman 
Annemieke en Peter 
Louise en Kees 
M.D. Guth-Nierop 
W. Guth Correspondentie-adres : K.P. Nierop 
van Nijenrodeweg 35 - Amsterdam, 

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. „Er is een plaats van ware rust dicht 
bij het hart van God". 

Toch nog onverwacht heeft de Heer tot Zich genomen, mijn innig gelief- 
de vrouw, moeder, grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en kame- 
raad 

CHRISTINA GEERTRUIDA BUSMAN 

echtgenote van Wouter Bosch Evers 

in de ouderdom van 78 jaar. Boksburg (Z.Afrika) Zandvoort, 10 januari 1978 
Zeestraat 61 boven. 

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden. W.E.R.A. Bosch Evers 

H.J.C. Bird 

R.O. Bird 

en zonen 

en verdere familie nieuws 

kort & klein • De afdeling Zandvoort van de Ne- 
derlandse Vereniging van Huisvrouwen 
organiseert op dinsdag 17 januari a.s. 
een ekskursie naar de Liqueurstokerij 
Siebrand te Kampen. Zij die aan de 
tocht en de rondleiding willen deel- 
nemen worden verzocht om. 8.30 uur 
bij het vertrekpunt aan de Grote Krocht 
aanwezig te zijn. De thuiskomst wordt 
omstreeks 18.00 uur verwacht. De kos- 
ten van de trip, inklusief koffie en lunch, 
bedragen f. 20.50 p.p. De volgende dag 
Woensdag 1 8 januari, belegt de afdeling 
een bijeenkomst in het Gemeenschaps- 
huis. Aanvang 14.00 uur. 

• 'Miljeubewust zijn' is het thema 
van een bijeenkomst die op donder- 
dag 19 januari a.s. op de zolder van 
het kultureel centrum aan het Gast- 
huisplein zal worden gehouden. Me- 
vrouw J.H. Waller van de afd. voor- 
lichting van de provincie Noord-Hol- 
land zal dia's vertonen bij inleidingen 

over 'Energie wat straks'? en 'Bij 

de olifaoten'. Twee uiteenlopende 
onderwerpen die één ding gemeen 
hebben : onze leefwereld. Zij zullen 
Worden behandeld door resp. mevrouw 
J. de Blécourt en de haarlemse bioloog 
P. van Zalinge. Aanvang 20.00 uur en 
gratis entree. 

• Overmorgen, zondag 15 ja.nuari, zijn 
de leden van de vereniging' Vrouwen 
van Nu' te gast in het radioprogram- 
ma 'Muzikaal onthaal'. De life-uitzen- 
ding begint om 1 1.30 uur en eindigt 
om 13.00 uur. Nadere inlichtingen 
omtrent vertrektijd, gezamenlijk kof- 
fiedrinken en vervoer worden verstrekt 
door het sekretariaat, Vinkenstraat 36, 
tel. 42 71. Steun 
ons werk DITERHATIOM&L 

k giro • 
454000 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 15 januari a.s.: 

10.30 uur: Ds. C. Mataheru 

10.30 uur: Jeugdkapel, Ds. M.E. Duy- 

verman, Haarlem, 
(crèche tijdens de kerkdiensten) 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 15 januari a.s.: 

10.00 uur : H.A. Ds. P. van Hall 

19.00 uur: H.A. Ds. P. van Hall 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 15 januari a.s.: 
10.30 uur: Hr. G. Vlutters, r.k. Uit- 
hoorn. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 14 en zondag 15 januari a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. 
Eenwoud^ 
kan het niet 
ALLE geldzaken regelen met een 

spaargiro. Daarmee kunt 

u ook de beschikking krijgen over 

gegarandeerde betaal- en 

eurocheques. Voor binnen- en 

buitenlands gebruik. 

nut/zpoorbonh 

spaampedalistan sinds 1817 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. [litlMCCj Burg. Engclbert'Stradt 11 ZHndvoort Telefoon 553 1 Voüi ,i,in ot voi kot)|) iw FLAT nt WONING Taxaties Assurantiën Hypotheken ZANDVOORT 

|2 kamer hoekflat op 6e 
jetage. Ind. entree, toilet, 
Iwoonkamer met open keu* 
Iken, 1 slaapkamer, douche. 
lOok te gebruiken als 2e 
I woning. 

Itj.HIDDESTRAAT 103. 
I Vraagprijs f. 169.500,- k.k. In aanbouw zijnde 2km.- 
flats. Ind. beg. gr. flat: 
tuin, hobbykm. in soust, 
ha'l, woonk, open keuken 
1 slaapk., toilet, douche. 
Voorz. van eigen cv instal. 
Ind. Ie verd. flat: hal , 
woonk. met vide en balkon, 
open keuken, toilet, berging 
in soust. 2e verd. : 1 slaapk. 
met doucher. vz van cv-inst. 
DIACONIEHUISSTRAAT 
Koopsom .fl 75.000," k.k. ZANDVOORT 

Benedenwoning met cv. en 
zomerhuis leeg te aanvaar- 
den. Ind. ben.woning: en- 
tree, woonkamer, 3 slaap- 
kamers, keuken, toilet en 
douche. 
Bovenwoning is verhuurd. 

VAN SPEIJKSTRAAT 17 
Vraagprijs f. 265.000 k.k. ZANDVOORT (zuid) 

Perfekt onderhouden woon- 
huis op 250 m2 grond, met 
tuin en schuur. Ind. : en- 
tree, woonkamer met 
schouw, moderne keuken, 
toilet, douche, Ie verd.: 
3 slaapkamers en berging. 

BREDERODESTRAAT 90 
Vraagprijs f. 308.000,-- k.k. ZANDVOORT 

Centrum dorp aan Boule- 
vard. Zeer luxe 3-kamer- 
flat op 2e etage met 2 ga- 
rages. Ind. hal (15 m2), 
woonkamer (50 m2), 
moderne keuken, 2 slaap- 
kamers, badkamer met 
ligbad, toilet. 

PASSAGE 3 flat 6 
Vraagprijs f. 348.000,-- k.k. 
Zeer knappe INBOEDELVEILING op donderdag 19 januari 's mor- 
gens 10 uur in het sous-terrein Veilinggebouw "De Witte Zwaan", 
Dorpsplein. 

T.o. van deurwaarder C.G. v. Haaster te Haarlem. 

W.o. zal worden geveild : 

Zeer fraaie hang koekkoeksklok met jacht tafereel versierd, gesneden hahneu- 
bel, biedermeier eethoek, div. andere fraaie eethoekjes, bankstellen, salontafels, 
wandmeubels, 9-delig eiken wandkast, slaapbank, boekenkast, vloerbedekking, 
chineesvloerkleed, zaanse klokken. Verlichtingen o.a. staande lampen, hang- 
lampen, kroonen, t.v.-toestel, radio's, spiegels, matrassen, ledikanten, spreien, 
plm. 50 dekens, koelkasten, gasfornuizen, electr. boiler, poseleinen vazen, 
glaswerk, linnengoed en vele andere kleinmeubelen wat verder is te bezichti- 
gen op de kijkdag. 

MAANDAG 16 januari en DINSDAG 17 januari van 10 ■ 20 uur. 

Inlichtingen tel. 21 64. ' 

Veilingmeester, 
S. Water drinker gemeente 
zandvoort bekendmaking 

Burgemeester en Wethouders van 
Zandvoort brengen ter openbare kennis, 
dat zij bij brief van 13 december 1977 
bij Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- 
land een aanvraag hebben ingediend tot 
verlenging van een vergunning als be- 
doeld in artikel 3 van de Ontgrondingen- 
wet voor het verrichten van grondwerk- 
zaamheden in het circuitgebied ten be- 
hoeve van de aanleg van voetbalvelden, 
zoals op de bij de aanvraag behorende 
tekeningen is aangegeven. 

Bovenbedoelde aanvrage ligt met 
de tekeningen vanaf 16 januari 1978 ge- 
durende 30 dagen voor een ieder ter in- 
zage op het raadhuis, bureau volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening. 

Gedurende bovengenoemde ter- 
mijn kan een ieder schriftelijk bezwaren 
tegen de inwilliging van de aanvrage bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Dreef 3 te Haarlem indienen. 

Zandvoort, 5 januari 1978. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Secretaris De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen V Bij de openbare bibliotheek Zandvoort 
kan op korte termijn worden geplaatst een MEDEWERK(ST)ER voor 8 uur per week, die in het bijzonder 

ingezet zal worden bij de uitleenadmini- 

stratie. 

De werktijden zijn : 

- woensdagavond 19.00 - 21.00 uur 

- vrijdagmiddag 15.00 - 17.00 uur 

- vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur 

- en voorts 3 van de 4 zaterdagen, t.w. 
tweemaal 2 uur en éénmaal 4 uur. 

Schriftelijke sollicitaties kunnen binnen 
drie dagen na het verschijnen van dit blad 
worden ingediend bij de bibliothekaris 
G. Toonen, Postbus 190, Zandvoort. openbanE bibliotheek pnnsessevveg 34 
zandvoort 

Over elf dagen, dinsdag 24 februari, is het zo ver. Dan wordt de nieuwe gekombineerde kleuter- en basis- 
school aan de Corn. Slegersstraat officieel in gebruik genomen. Op bovenstaande foto de vorig jaar afge- 
broken school waarvan de voornaamste karakteristiek was dat het dak de klaslokalen in lengte, hoogte, 
diepte en breedte verre overtrof. Het nieuwe onderkomen, op onderstaande tekening, vertoont precies 
het tegenovergestelde beeld. Flinke les- en werklokalen en weinig dak. 
gemeentepolitie 
zandvoort 

Hogeweg 37 - tel. 02507 - 3043 

De Gemeentepolitie Zandvoort vraagt 
KAMERS 

met geheel of gedeeltelijke verzorging 
voor agenten van politie te Zandvoort. 
De ambtenaren verrichten wisselende 
diensten, in een vijf -daagse werkweek. 

Brieven met prijsopgave aan de admini- 
stratie van de gemeentepolitie Zandvoort. eanduoorbe hoeranr CHINEES INDISCH RESTAURANT 

LirS fiAROEI A Kerkstraat 19 - Tel. O 25 07 - 36 43 
AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsoF>gave 
Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 GIRO 26655 

□ACOSTASTR 88 AMSTERDAM MIELE WASSALON 
wasunie wassen p. 5 kg. f 4,75 

stomen bv. pantalon f 3,95 

japon f 4,95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,98 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 1' tel. 44 17. 

omroepers nieuw 

'THE LITTLE LADY' 

Passage 32-34 
voor 
GRILL en FONDUE 
geopend van 12.00 - 23.00 uur. te koop 

HOUTEN STRAND EN / OF TERRAS 

ligbanken 

met verstelbare hoofdsteun, bovenplank 
2 cm. dik 

prijs per stuk f. 59,-- ekskl. btw Inlichtingen tel.: 070 - 98 26 98 ook na 
18.00 uur. ged. oude gracht lib (t.o. de raaks) haariem (D23) 31 il 40 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J. BLUYS 

{ v.d. Mije) haltestraat 65 - tel ' 20 60 5«. iE- "^ailedux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxafiexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 r Tol* 
UX. mê^ (§é^ 2é38 Verhuur - inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken," kap- 
stokken, huisbars, enz. 

Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2. 2164/3713, tel. na 
18.00 uur tel. 6658. CHRISTtEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Flcmingttraat 104 tal. SI 8S 
Maditch gedipl. pedicure van 
het Elisabetli Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bi] geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

NU OOK JN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Rittnan 
Telefoon 4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. T' 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar ~ 
Steeds drukker 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakkundig 

t Knippen 

• Scheren 
t Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

is per 1 januari verhuisd 
van Mr. Troelstrastraat 
naar V. Ostadestraat 26 
(bij Koninginneweg) 
Tel. 5626 

Tegen kleine vergoeding 
gehaald en gebracht. Te koop gevraagd 
ENSTALLATIEBEDRUF 
ofLEGEB.V. 

Brieven onder nr. 40 buro 
van dit blad. 

Te koop voor f. 25,- : 
twee persoons bed (120 x 
190), met spiraal, matras, 
houten onderlegplank en 
zwenkwielen. Na 18.00 
uur: tel. SySSofWilhel- 
minaweg 31. Te koop gevraagd 

LEGE B.V.'s 
Brieven onder nr. 41 buro 
van dit blad. Algehele totale en radicale 
LIQUIDATIEVERKOOP 
van de totale wintervoor- 
raad: de kostbaarste bont- 
mantels, oa. nertsdelen- 
mantels, bisam-mantels, 
nertskoppenmantels, swa- 
kara persianermantels, spits 
nutri-mantels, etc. etc; 
wintermantels/ nappa- en 
suèdemantels. Winterman- 
tels b.v. tweeds, velours, mo- 
hairs, camels (met en zonder 
bontkraag) nu tegen gedeci- 
deerd de laagst denkbare 
prijzen in Nederland Dit is 
éénmalig! Dit komt nooit 
weer ! Zien doet kopen ! 
Grijp Uw kans! Mevr. J. 
CoUewijn (mannequin). 
Kleine Houtstraat 24, 
Haarlem. De opruiming be- 
gint op donderdag 19 janu- 
ari a.s. 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2. tel. 2164/3713. tel. na. 
18.00 uur 6658 1 KINIKROVINKELnE) 

IS TOT EN MET 
EIND FEBRUARI 

GESLOTEN 
Buureweg 1-3, tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat V. dl. Werff 

mijn bakker 
sindg 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
Emm woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 605 
(uitsluitend bestemd voor een alleen- 
staande) bestaande uit : woonkamer, 
slaapkamer, douche, blokverwarming 
en lift. 

Huurprijs f. 340,60 per maand. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 409 
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming en lift. 
Huurprijs f-. 403,90 per maand. 

De toewijzing van woningen en garages 
geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverkla- 
ring. 

De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij het colle- 
ge van Burgemeester en Wethouders van 
de gemeente Zandvoort. 
De inschrijving dient schriftelijk voor 17 
januari 1978 om 19.00 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging 

THOMSONSTRAAT 1, 
onder vermelding van lidmaatschapnum- 
mer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 19 januari 
1978 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor THOMSONSTRAAT 1 worden 
gepubliceerd. 

Bezichtiging nieuwe EMM-kantoor 

Gaarne stellen wij belangstellenden in de 
gelegenheid om op zaterdagmorgen 21 
januari a.s. tussen 10 en 12 uur het kan- 
toor van de vereniging aan de Thomson- 
straat te bezoeken. VERSTEEfiE 

JtüttcttMt 18 - XnMMCt^ 
«cUfam O2507-44M H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNBM .üdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken DEÜLEE 

Chrysler — Simca — Matra- Autobedrijf 

"l/T VERSTEEGE 

-Sunbeam WJmmio zandvoort 02S07-2345 Hieuwe VOOR 

en gebruikte auto's 78e jaargang no. 5 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 17 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoarbe ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbachjverschijnt dinsdags en vrijdags-ahonnementif 23.50 per jaanperhalfjaarf 13.50 perpostf 35.00 J 

losse eksamolaren: f 0,30 /advertentietarief f 0.27 p mm (kontraktpriizeq op aanvraag) / postgiro 29 11 087 / bank ned middenstandsbank, rekenmgnummer 67 13.60 221 / giro van de bank 35555 tnv de zandvoortse koerant 

slecht zomerweer 
halveerde topdagen Het wrak van het gestande schip 'de 
Olieman' leverde deze zomer geen ge- 
vaar op voor de baders aangezien het 
geheel onder het zand was komen te 
liggen. Maar ook als de stoffelijke res- 
ten open en bloot waren gebleven zou- 
den ze geen bedreiging hebben ge- 
vormd voor de zwemmers. 
Die waren er niet. 

Althans beduidend minder dan voor- 
gaande jaren. 
Zó slecht was het weer in 1977. 

Het vorige week verschenen verslag 
van het Strandschap Zandvoort over 
de strandaktiviteiten In de zomer van 
1977 meldt dat tengevolge van het 
ongunstige weer het aantal drukke 
zomerdagen in vergelijking met 1976 
bijna was gehalveerd : 68 In 1976 te- 
gen 35 vorig jaar. Er waren in de zo- 
mer van 1 977 slechts vijf piekdagen t.w. 
op Hemelvaartsdag 19 mei, 3, 4 en 5 
juli en op zondag 10 juli. De ver- 
minderde belangstelling voor het 
strand kwam ook tot uiting in het 
aantal zoekgeraakte kinderen. Van 
1908 In '76 daalde dit tot 1086 inde 
zomer van '77. 

Ondanks de door het weer veroor- 
zaakte malaise in het bezoek moest 
door het personeel van de strandpo- 
lltie 121 uren worden overgewerkt. 
Maar dit komt op rekening van de 
geringe bezetting van het detachement 
dat over vier man beschikt. Dit be- 
stand werd ten dele gekompenseerd 
door de assistentie van de reservepo- 
litle bij de surveillance in de week- 
einden. Veertien leden van dit korps 
deden afwisselend dienst, terwijl 
daarnaast bijwijze van proef enkele 
malen door de bereden afdeling van 
de haarlemse gemeentepolitie met 
twee agenten te paard aan het strand 
werd gepatrouilleerd. 
Gelukkig stonden ook zij niet alleen. 
De samenwerking tussen politie/reser- 
visten en de Zandvoortse Reddings- 
brigade, strandpolltie van Velsen, 
Bloemendaal en Noordwijk, de red- nieuws 

kort& klein • Tijdens het afgelopen weekeind 
werd ingebroken In het stationsge- 
bouw van de Ned. Spoorwegen. Bij 
de inbraak werden alle telefoondra- 
den vernield. Er wordt een bedrag van 
honderd gulden vermist. 

• Gisteren is de jaarlijkse vervolgkur- 
sus EHBO van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade van start gegaan. Voor 
de leergang eerste hulp, die wordt ge- 
houden In het Gemeenschapshuis, 
kunnen zich nog belangstellenden 
opgeven. 

• Zandvoort telde In de laatste maand 
van het vorig jaar in totaal 161 werk- 
lozen, 103 mannen en 58 vrouwen. 
Zandvoort blijft daarmee na Haarlem 
in de regio de gemeente met het groot- 
ste aantal werkzoekenden. • Op uitnodiging van de afdeling 
Zandvoort, van de Kon. Mij. Tuinbouw 
en Plantkunde zal de heer De Jager op 
dinsdag 24 januari a.s. een inleiding 
houden over 'De Kuituur van het 
kweken van rozen' De lezing vindt 
plaats In hotel Keur aan de Zeestraat 
en begint om 20.00 uur. 
DANS- EN BALLETCENTRUM 

JOHN DE BOER mÊB Corn. Slegerstraat 2^, 

Zandvoort, 

telefoon 02507-7789 

UW 

N.B.D. DANSCENTRUM 

IN ZANDVOORT i voor JANUARI inl. dagelijks van 19.00 - 22.00 uur 
aan onze balletschool 

clubs voor Modern standaard dansen 
Zuid - Amerikaans dansen 
Modern dansen, Rock, Bump,. 
voor beginners, gevorder- 
den en echtparen. " Modern ballet 

Klassiek ballet 

Jazz ballet 

voor kinderen en 
volwassenen. John en Gemma de Boer prof. danskampioen van NederJand 1 975, 
finalisten Europees kampioenschappen 1975. 

HET BESTE ADRES VOOR DANSLES. J dingsbrigades van deze gemeenten, 
de (partikullere) bewakers van de 
zeereep en de opzichters van de ten- 
tenkampen, wordt in het strandschap- 
verslag 'uitstekend' genoemd. 
Voor een betere beveiliging van de ba- 
ders en zwemmers aan het naaktstrand 
met zijn zeven konsumptietenten werd 
bij leder bedrijf een paal geplaatst.uit- 
gerust met korven die kunnen worden 
gehesen om te waarschuwen tegen ge- 
vaarlijke zee. r ^' " ^ * ^ ^ 


Jan. 
waterstanden 


'-.■'>. " ■" - " ~~' ^ 
H, 


w. 


L.W. 


H.W. 


1..W. 
16 


08.39 


16.44 


21.06 


05.10 


Uit de mededeling dat de politie de 


17 


09.37 


17.40 


22.11 


06.14 


afgelopen zomer een half dozijn strand- 


18 


10.48 


18.51 


23.29 


07.33 


bezoekers heeft geverbaliseerd wegens 


19 


12.04 


20.07 


— .— 


08.40 


het zich ongekleed bevinden aan het 


20 


00.39 


08.43 


13.05 


21.09 


strand mag worden afgeleid dat de 


21 


01.36 


09.40 


13.50 


21.58 


ekspansie van het naturisme nog niets 


22 


02.22 


10.26 


14.33 


22.38 


aan kracht heeft Ingeboet. 


23 


03.01 


11.04 


15.10 


23.18 


Integendeel. 


24 


03.33 


11.38 


15.50 


23.58 


Ook tijdens het slechte weer zet het 


25 


04.11 


12.18 


16.19 


00.26 


zijn opmars voort. 


26 


04.40 


12.43 


16.53 


00.59 


Onweerstaanbaar. 


27 


05.11 


13.14 


17.24 


01.28 


— 


28 


05.49 


13.53 


18.00 


02.06 
29 


OC 


i.22 


14.25 


18.37 


02.41 kamerlid erica positief 
over vos-kursus Donderdagavond sprak het kersverse 
Tweede Kamerlid van de vvd, oud-top- 
zwemster Erica Verkerk-Terpstra, 
voor een welgevulde zaal van zand- 
voortse liberalen en zo maar geïnte- 
resseerden in hotel Keur. 
Haar inleiding was hoofdzakelijk ge- 
wijd aan aktuele politieke zaken en 
gebeurtenissen op Haags nivo, maar 
soms ging ze, desgevraagd, tn op kwes- 
ties van lokale aard. 

Dat deed ze, zoals een zwemster van 
klasse betaamt, recht toe recht aan. 
Alleen nog niet zo rap, maar dat komt 
wel met de jaren. En In die jaren zal 
Erica Verkerk-Terpstra ongetwijfeld 
het bewijs leveren dat politiek alles 
met sport te maken heeft. Nu al ver- 
rijkt ze het politieke jargon met uit- 
drukkingen die totnogtoe alleen In de 
zwembaden worden gehoord. Straks 
zullen ze officieel worden vastgelegd 
in de handelingen van de Kamer en 
afgedrukt in de Staatscourant. Veel diepgang heeft haar politieke 
verhaal (nog) niet, maar ze slaagt erin 
een zaal te boeien door de dingen, 
zoals ze het zelf kwalificeert, ronduit 
bij de naam te noemen. Ze schroomt 
daarbij niet op de tenen van behou- 
dende partijgenoten te gaan staan, 
maar als het er op aankomt Is ze de 
verpersoonlijking van 'eigen haard Is 
goud waard' en 'zonder het konink- 
lijk huis is het vaderland verloren'. 
Zo hoor je het Wilhelmus op de ach- 
tergrond wanneer ze zegt : 'in onie 
fraktie spreken wij staatsrechtelijk 
niet over de koningin maar over 'de 
majesteit'. 

Toch zit ze niet zo vast als sommige 
van haar politieke geestverwanten. Je 
kunt merken dat ze meerdere keren 
bulten de grenzen heeft vertoefd en 
niet bang is zekere risiko's te nemen 
of nieuwe paden te bewandelen. Dat 
bleek o.m. uit haar antwoord op de 
vraag vanuit de zaal over het verlenen 
van materiële steun door de overheid aan de VOS-kursussen (Vrouwen 
Oriënteren zich op de Samenleving). 
Daar staat het liberale Kamerlid posi- 
tief tegenover. Dit In tegenstelling tot 
een aantal leden van de fraktie van de 
vvd in de zandvoortse gemeenteraad, 
die geen subsidie aan het VOS willen 
verstrekken. 

't Geld gaat toch maar naar de rooien. 
Kijk, die oogkleppen heeft Erica Ver- 
kerk-Terpstra niet. 
Een kwestie van oriëntatie die verder 
gaat dan de eigen neus. 
belangrijke adressen 4444 Politie (aUeen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Poütie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage FUnterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. #31 adviè^drènstén ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres . Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

Maatschappelijk werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 

Carrtrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informati«J. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend tölefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 1 1 tot 1 2 uur en iedere zon-_ 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 
familieberichten Geheel onverwacht is van ons heengegaan, mijn 


ieve man, onze zorgzame 


vader, behuwd- en grootvader, onze beste zwager en oom 1 


ARIE KOPER 
op de leeftijd van 68 jaar. 


J. Koper-de Muijnck 


Zandvoort : 


Kees en Rina 
Sylvia en Danielle 


Haarlem : 


Hanneke en Frans 
Berlinda en Edwin 


Zandvoort : 


Ron en Cocky 
en verdere familie 


Zandvoort, 12 januari 1978 
Hobbemastraat 21 
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. 

Op 13 januari is rustig van mij heengegaan, mijn lieve vrouw 

JOHANNA BOOMKENS - JANSEN 

op de leeftijd van 72 jaar. H. Boomkens Zandvoort, 17 januari 1978. 
Kostverlorenstraat 18 

De teraardebestelling heeft mmiddels plaatsgehad. Na een moedig gedragen lijden is heden toch nog onverwacht van ons 
heengegaan, mijn inniggeliefde man en mijn lieve, zorgzame vader 

GERRTT WESTERS 

echtgenoot van Aagje van Leeuwen 
op de leeftijd van 70 jaar. 

Zandvoort: A.Westers- van Leeuwen 
Petra 

Zandvoort, 16 januari 1978 
Louis Pasteurstraat 17 

De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 19 januari a.s. om 
12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort, voorafgegaan 
door de rouwdienst om 1 1 .00 uur in de Ned. Hervormde Kerk, 
Kerkplein te Zandvoort. 

Onze dierbare overledene is opgebaard in de rouwkamer van Onderling 
Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. 

Bezoekuren: 's middags van 4.30 - 5.00 uur, 's avonds van 7.30 - 8.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de ontvangkamer 
op de begraafplaats. 

Vertrek vanaf Louis Pasteurstraat 17 om 10.45 uur. Het leven is mij Christus, 
het sterven gewin 

Op zijn tijd nam de Here tot Zich 

CHRïSTJNA HENRIËTTE 
TEEKMAN 

geboren 1 januari 1887 te Zandvoort. 

K.C. van der Mije Pzn. 
ex .Test. 

Bennebroek, 15 januari 1978. 

Rijksstraatweg 113. 

corr.-adres: Marisstraat 1 , Zandvoort. 

De overledene ligt opgebaard in het 
Uitvaartcentrum van de Vereniging 
Onderling Hulpbetoon aan de Post- 
straat 5 te Zandvoort. 
Gelegenheid tot bezoek aldaar van 
16.00 tot 16.30 uur en van 19.00 
tot 19.30 uur. 

De begrafenis zal plaatshebben don- 
derdag 19 januari a.s. om 14.00 uur 
op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort. 
omroepers NU FIETSEN VOOR DE 
ALLER LAAGSTE PRIJS 


WAT 

KAN 

ER 

MET 

EEN 

BOEK 

GEBEUREN. dat door de openbare bibliotheek aan 
de Prinsesseweg wordt uitgeleend ? * 
Het wordt gelezen en teruggebracht, 
maar niet altijd in de toestand waarin 
het uit de rekken wordt gehaald en 
mee naar huis genomen. Soms staat 
het personeel van de bibliotheek ver- 
baasd dat het nog wordt ingeleverd, 
gelet op de staat van ontbinding 
waarin het verkeert. Gescheurd, blad- 
zijden weg, een spijker door de kaft 
of half door de hond verslonden. En 
soms worden er ook zaken in aange- 
troffen die niet voor het boek be- 
stemd zijn, zoals de strip voor de o De herdenking van het 1 50-jarig 
bestaan van Zandvoort als badplaats 
zal beginnen meteen openingscere- 
monie in het gebouw van de hervorm- 
de kerk aan het Kerkplein op zondag 
30 april a.s. De wijze waarop dit zal 
gebeuren staat nog niet vast, gedacht 
wordt aan een optreden van alle zand- 
voortse koren. Op dit moment wordt 
door de organisatoren van de herden- 
king overleg gevoerd met de Neder- 
landse Spoorwegen over het laten rij- 
den van een stoomtrein tussen Zand- 
voort en Haarlem, op van te voren 
bekend te maken aankomst- en ver- 
trektijden. Verder zal in samenwer- 
king met de evenementenkommissie 
van de vvv een zomerprogramma wor- 
den voorbereid dat is afgestemd op 
150 jaar badplaats. 
Bovenstaande mededelingen werden 
ontvangen van het sekretariaat van 
het komité dat is ondergebracht in de 
afdeling burgerzaken van de gemeente. 
Schoolstraat 6. pil die als boekenlegger wordt ge- 
bruikt. 

De bibliotheek is op het idee geko- 
men al die zaken eens uit te stallen 
op een paar tafels in de ontvangst- 
en presentatieruimte van het ge- 
bouw. Op deze al even taktvolle als 
vindingrijke wijze wil de bibliotheek 
het publiek attent maken op hetgeen 
met een boek kan gebeuren wanneer 
men even niet oplet en de kat de ge- 
legenheid geeft de visresten in het 
laatste boek van Jan Wolkers te de- 
poneren. De ekspositie van het ge- 
martelde en soms letterlijk gevieren- 
deelde boek is vanaf heden t/m vrij- 
dag 27 januari a.s. te bezichtigen. 
Uiteraard tijdens de uitleenuren. sport — spel Het eerste team van de badketballver- 
eniging Lions heeft zich stevig genes- 
teld aan de top van de ranglijst en het 
ziet er naar uit dat de ploeg van coach 
René de Vries regelrecht op het kam- 
pioenschap afstevent. Naaste rivaal SDO 
uit Hillegom werd zaterdagavond door 
de leeuwen op overtuigende wijze naar 
de tweede plaats gedrongen. In de eerste 
helft van de ontmoeting zag het er overi- 
gens niet naar uit dat Lions de tegen- 
stander gemakkelijk zou kunnen over- 
vleugelen en het puntenverschil bij het 
ingaan van de rust was dan ook niet im- 
ponerend (32-23). Maar in de tweede 
helft kwamen de kustbewoners goed 
los en namen wij een ruime voorsprong 
op SDO. Van 26-37 en 36-54 kwam de 
stand tenslotte op 49-62. 

Ondanks de 2-1 zege op Kon. HFC uit 
Heemstede is Zandvoortmeeuwen eer- 
gisteren uitgeschakeld voor de strijd 
om de voetbalbeker. Het doelgemid- 
delde van de zandvoortse klup was te 
gering om in de running te kunnen i 
blijven. 

Onder auspiciën van de Zandvoortse 
Sportraad start vrijdag 2 januari a.s. 
de z.g.n. ABO-kursus voor de oplei- 
ding tot sportinstrukteur. De kursus 
wordt gegeven in het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat en be- 
gint om 20.00 uur. Op dit moment 
hebben zich vijfentwintig leden van 
diverse zandvoortse sportverenigingen 
voor het volgen van de kursus gemeld. 

De stand in de onderlinge kompetitie 
van Schaakklup Zandvoort ziet er aldus 
uit : Vastenhouw 8 pnt.. Zwerver, El- 
dering, Cliteur, Westering en Koper 
ieder 7 1/2 pnt. Bij de junioren luidt 
de stand : Cliteur en Koper 7 1/2 pnt., 
V.d. Werff 7 pnt., Losekoot 5 1/2 pnt. 
en Pieters 4 1/2 pnt. 

Ondanks de handicaps tengevolge van 
vakantie en blessures waardoor de 
zaterdagvoetballers van Zandvoprt'75 
afgelopen zaterdag niet over de vijf 
kernspelers konden beschikken zijn 
zij er afgelopen zaterdag toch in ge- 
slaagd een komfortabele 3-1 over- 
winning op Velsen te behalen. De doel- 
punten werden gemaakt door Raymond 
Keuning en Dirk Koper. Keuning gaf 
zijn klup nog voor het ingaan van de 
rust de leiding en Koper scoorde na 
de theepauze twee goals. Bruggekamp 
van Velsen knalde de enige tegentref- 
fer in het net achter keeper Piet 
Reeuwijk., 
Hollandse dames of heren- 
fiets f. 159,-; 

Dames of herenfiets met 3 
versnellingen f. 249,-; 

Jongens of meisjes fietsen 
van 8 t/m 12 jaar f 109,-; 

Sterke kindergroeifietsen 
van 6 t/m 12 jaar f 129,-; 

Velamos kinderfiets v.a. 6 
jaar f. 89,-; 

Autoped fiets op luchtban- 
den f. 79,-. 

Gazelle - Batavus - Fongers 
- Union - Burgers - fietsen 

Tegen de laagste discount- 
prijzen bij : KOK 
Zeewijkplein 1 1 , IJmuiden. 
tel. 02550 - 2 33 78. 
De fietsen worden gratis 
thuis bezrogd. 

J Te koop 6 zuiver wollen 
velours eetkamerstoelen. 

I.g.st. Tel. 29 31. 

VERLOREN Zeer fraaie INBOEDEL VEILING a.s. don- 
derdag, 's morgens 10.00 uur, in het sous- 
terrein van Veilinggebouw "De Witte 
Zwaan", Dorpsplein 2. 

HEDEN NOG KIJKDAG 
tot 20 uur. 
Tel. 21 64. Veilingmeester, 

S. Waterdrinker. mijn portemonnee met in- 
houd, o.a. een ketting met 
hangertjes, deze zou ik 
graag terug willen hebben. 
Michel Koning 
A.J. v.d. Moolenstr. 24 NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Ritman 
Telefoon 4365 
GIRO 26655 

OACOSTASTR SS AMSTERDAM 78e jaargang no. 6 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 20 januari 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout eanduaarrse hoeranr 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg 1,telef oon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50per jaar; per half jaar f 13.50 per postf 35.00 

losM «kMmolaren: f O.SO/advertentietarief :f 0.27 p.mm (kontraktpriizei) op aanvraag) / postgiro: 29 tl 087 / bank: ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 3555S tnv de zandvoortse koorant 

kandidaten pvda lijden 
aan oolitieke inteelt nieuws 

kort & klein Pvda-wethouder Ide Murk Aukema is 
van mening dat de huidige kandidaten- 
lijst van zijn partij voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen veel weg 
heeft van 'politieke inteelt'. 

Drie kandidaten hebben zitting in de 
gemeenteraad, drie zijn lid van het af- 
delingsbestuur en dan zijn er nog vijf, 
zes anderen die tot de cirkel behoren. 
Naar zijn zeggen weerspiegelen zij 
niet de brede samenstelling van de 
partij die in Zandvoort ruim driehon- 
derd leden telt. De pvda beschikt 
over een achterban die het niet nodig 
maakt zich te beperken tot een kleine 
kring van gegadigden voor een plaats 
op de kandidatenlijst. Aukema liet het 
niet bij zijn kritiek en verklaarde zich 
bereid om op korte termijn met het 
bestuur over deze kwestie nader van 
gedachten te willen wisselen. Een 
voorstel waarop van de zijde van het 
bestuur positief werd gereageerd. 
Eén van de kandidaten, die was voor- 
gedragen door de rooie vrouwen, is in- 
middels afgevallen. Zij trok zich staan- 
de de openbare vergadering van afge- 
lopen maandag terug toen zij zich niet 
langer gesteund voelde door de rooie 
vrouwen, die net als de rest van de 
partij het vervullen van meerdere (po- 
litieke) funkties onverenigbaar vinden. 
Betrokken kandidate staat op een ver- 
kiesbare plaats voor Provinciale Sta- 
ten van Noord-Holland en dat kan niet 
samengaan met het raadslidmaatschap, 
volgens de socialisten. Twee nieuwe 
vrouwelijke kandidaten werden nog 
aan de lijst toegevoegd, terwijl de slui- 
tingsdatum voor aanmelding al was ge- 
passeerd. Wij kregen de indruk dat 
het aan het beeld van de politieke in- 
teelt, zoals Aukema dit had geschetst, 
weinig veranderde. 
Verder werd nog gesproken over sa- 
menwerking met andere partijen na de 
verkiezingen en deelname aan een 
nieuw kollege van b en w. 
Aukema bepleitte de samenstelling van 
een kollege dat kon steunen op een zo 
ruim mogelijke meerderheid in de raad 
en het maken van een programma voor 
de komende zittingsduur. Het ene 
sluit het andere zeker niet uit, naar 
zijn mening. 
Aukema houdt niet van steeds maar weer dezelfde gezichten . 
Voorzitter Gert Toonen wilde niet 
zonder meer en tot iedere prijs zitting 
nemen in b en w. Er moeten toch 
wel afspraken worden gemaakt, vond 
hij. Overigens beschouwde hij het 
bezetten van een wethouderszetel 
niet als 'alleenzaligmakend'. Opposi- 
tie kan ook heel waardevol zijn, al- 
dus Toonen. Men kwam tenslotte 
overeen dat deelname aan een kolle- 
ge van b en w de voorkeur verdient, 
maar dat er wel een beleidsprogram- 
ma moet worden opgesteld. 
In de rondvraag gaf Willem van der 
Heijden, de enige van de vier socialis- 
tiese afgevaardigden in de raad die zich 
niet herkiesbaar heeft gesteld, een 
korte en bijtende toelichting op zijn 
besluit. 'Ik stel mij niet meer kandi- 
daat voor de pvda in Zandvoort om- 
dat ik mij in het huidige politieke 
klimaat van de partij niet langer 
thuisvoel'. Hij betichtte zijn partij- 
genoten in het bestuur met zo veel 
woorden van politieke manipulatie 
en het hanteren van onfrisse metho- 
den bij het selekteren van kandidaten 
voor de raad. Voorzitter Toonen 
reageerde ijzig door 'de aantijgingen 
van Van der Heijden', voor kennis- 
geving aan te nemen. 
Op 13 februari a.s. komt de afdeling 
opnieuw in openbare vergadering bij- 
een. Dan zal de samenstelling van 
het programma voor de verkiezingen 
worden afgerond en definitief vastge- 
steld. De navolgende personen werden maan- 
dagavond als kandidaat voor de op 9 
maart door de afdeling samen te stel- 
len groslijst voor de gemeenteraadsver- 
kiezingen geaksepteerd: Pim Kuijken 
(bestuurslid), Ineke Wind (rooie vrou- 
wen), Ide Murk Aukema (thans wet- 
houder), Ab van der Moolen (zittend 
raadslid), Frans Kolkman, Gert Toonen 
(voorzitter afdelingsbestuur). Maarten 
Weber (zittend raadslid), José Winnubst 
(kontaktvrouw rooie \rrouwen). Els van 
Gelder - Bakker, Marijke Kuijken (be- 
stuurslid), Yvon SchoorI en Joop van 
Santen. De oorspronkelijke kandidate 
voor de rooie vrouwen, Annemarie 
Goedmakers, trok zich voor een plaats 
op de lijst terug. • Direkteur J.C.M, van Eijk gaat de 
gemeentelijke sociale dienst verlaten. 
Met ingang van 1 februari a.s. hebben 
b en w hem onder dankzegging voor 
zijn bewezen diensten gedurende 29 
jaar eervol ontslag uit zijn funktie 
verleend. Op 30 januari zal in het 
gemeentehuis tijdens een besloten 
bijeenkomst afscheid van de direk- 
teur en zijn echtgenote worden ge- 
nomen. 

• Nut en bestaansrecht van vrouwen- 
bewegingen is het onderwerp van een 
bijeenkomst welke op maandag 23 ja- 
nuari a.s. door de rooie vrouwen van 
Zandvoort ten huize van Carola Ach- 
terhof wordt gehouden. Het adres is 
Keesomstraat 155 en voor nader in- 
lichtingen kunnen belangstellenden 
77 26 bellen. 

• Zaterdag 21 januari a.s. organiseert 
de karnavalsvereniging 'De Noordeling' 
in het Gemeenschapshuis een zotten- 
bal, dat geheel in het teken van Zand- 
voort 150 jaar badplaats zal staan. De 
muzikale begeleiding van het festijn 
wordt verzorgd door het dansorkest 
'De Pretenders' en het majoretten-pe- 
leton 'De Metronettes'. Het zbttenbal 
zal om 20.00 uur door pretprins Harry 
tot Sandevoerde de 1 (5)0 ste worden 
ingeleid met de ontvangst van kollega's 
uit Alkmaar en het overijselse Over- 
dinkel. De entree bedraagt f. 5,~ p.p. • Zondagmorgen geeft de groep 'La- 
zy mamma and her crazy papa's een 
konsert op de zolder van het kultu- 
reelcentrurnjan het Gasthuisplein. Het 
optreden begint om 1 1 .30 uur en de 
entree bedraagt f. 5,~ p.p. • Aan het Centraal Instituut voor de 
Opleiding van Sportleiders te Over- 
veen is de in Zandvoort woonachtige 
Joop Boukes deze week geslaagd voor 
het eksamen rijksgediplomeerd sport- 
leider. • De leerlingen van de openbare mavo- 
school Wim Gertenbach aan de Zand- 
voortselaan zullen op 25, 26 en 27 
januari in het verenigingsgebouw 'De 
Krocht' nostalgies kabaret uit de jaren 
dertig presenteren. De voorstellingen 
beginnen om 20.00 uur. 

• Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland hebben het beroep dat een 
ingezetene van Zandvoort had inge- 
steld tegen de weigering van b en w 
hem een vergunning te verlenen voor 
het eksploiteren van een taksibedrijf, 
afgewezen. Volgens GS is niet geble- 
ken dat in Zandvoort behoefte be- 
staat aan de vestiging van een twee- 
de autoverhuur. Het provinciaal be- 
stuur stelt dat het huidige taksibe- 
drijf de nodige maatregelen heeft 
genomen om aan de aan- 

en afvoer van de kasinobezoekers tij- 
dens de nachtelijke uren te kunnen 
voldoen. Verder zijn gedeputeerden 
van oordeel dat tengevolge van het 
toegenomen partikuliere autobezit in 
Zandvoort het aantal aanvragen voor 
taksivervoer zich in dalende lijn be- 
weegt. 
overleden : Dirk Molenaar, oud 76 
jaar, gehuwd met P.M. van Kessel ; 
Christina Geertruida Busman, oud 78 
jaar, gehuwd met W.E.R.A. Bosch 
Evers. 

ondertrouwd : René Kolkman en 
Mathea Hendrika van der Sluijs ; Jo- 
han Wilhelm Vermaas en Catharina 
Emerenriana Grimbergen. 

geboren buiten de gemeente : Maai- 
ke, dv. W. Rootlieb en S. Bergsma ; 
Kim dv. A.J. Koper en A. Kat ; Debora 
Alexandra Stephanie, dv. M. Voerman 
enM.de Vrind. 

overleden buiten de gemeente : Fe- 

mia Petiet, oud 64 jaar, gehuwd ge- 
weest met C. Nierop ; Maria Johanna 
Beusenberg, oud 81 jaar, gehuwd ge- 
weest met M. van de Klundert ; Arie 
Koper, oud 68 jaar, gehuwd met J. 
de Muijnck ; Jannetje Hooglugt, oud 
59 jaar, gehuwd geweest met H.N. 
Bosschieter ; Johanna Jansen, oud 72 
jaar, gehuwd met H. Boomkens. aantrekkelijk kabaret 
in nw. unicum waterstanden Willem van der Heijden 
'onfrisse methoden . . . 01.36 
02.22 
03.01 
03.33 
04.11 
04.40 
05.11 
05.49 
06.22 
07.01 
07.50 L.W. 
'09.40' 
10.26 
11.04 
11.38 
12.18 
12.43 
13.14 
13.53 
14.25 
15.04 
15.54 H.W. 
"13750" 
14.33 
15.10 
15.50 
16.19 
16.53 
17.24 
18.00 
18.37 
19.19 
20.11 L.V\L__ 

21.58 

22.38 

23.18 

23.58 

00.26 

00.59 

01.28 

02.06 

02.41 

03.22 

04.14 Een kostelijke zondagavond gehad in 
'het Packhuys', waar de Podiumgroep 
WIJ N.U. optrad voor staf en kader 
van Nieuw Unicum, voor een deputa- 
tie van de bewoners en enkele andere 
genodigden, en bij welke gelegenheid 
de medewerkenden zich ontpopten 
als kabaretiers die het beslist tegen 
beroeps kunnen opnemen.. 

Van het gevarieerde programma, be- 
staande uit vijf en twintig nummers 
vonden wij slechts twee matig en van 
de overige drie en twintig hebben wij 
volop genoten, zowel van de uitste- 
kende teksten als van de presentatie. mevr. kraan-meeth Onder regie van John Hekelaar die de 
verbindende teksten had geschreven 
en ook zelf sprak brachten Joke de 
Bruin, Marjon Cornelissen, Wil van 
Haard en Han de Bruin in een vlot 
tempo verfrissend kabaret zonder al die cliche's waarin de meeste amateurs 
zo gauw vervallen. En toch kwamen 
in het programma van Podium Wij N. 
U. ook zaken als rassendiskriminatie, 
de kaping van de trein, de gijzeling van 
de schoolkinderen in Bovensmilde en 
de (wel wat belegen) Lockheedaffaire 
naar voren, maar op een subtiele wij- 
ze gebracht zonder evenwel de essentie 
te verdoezelen. Om enkele hoogte- 
punten te noemen : 'Vader & Zoon' 
gezongen door Han de Bruin, 'Tele- 
foon' gebracht door de groep, 'Dood- 
ziek' en 'Nieuwe Wereld', een voor- 
treffelijk liedje en eveneens voortref- 
felijk. gezongen door Lisette Möller, 
die zichzelf en ook de anderen op de 
gitaar begeleidt en zo nu en dan de 
gitaar voor de piano verwisselt. 
Het programma voor de pauze had de 
titel 'Verkeerd verbonden' meegekre- 
gen, na de pauze heette het 'Ziek 
zijn - beter worden' en daarin werd 
duidelijk gemaakt dat je behalve 
ochtend- en koopziek, ook ziek kunt zijn van de t.v. en van de etherrekla- 
me. 

Behalve de reeds genoemden werkten 
verder aan het programma mee Lisouk 
Hekelaar, die de rekwisieten verzorgde 
Bertus Tinholt en Gerard Cornelissen 
die de belichting voor hun rekening 
hadden genomen en Henk den Ouden 
die voor de geluidseffekten zorgde. 
We zouden iedereen willen aanraden 
naar dit programma te gaan kijken 
en die mogelijkheid is er, want op 20, 
27 en 28 januari staan de enthousiaste 
jongelui om 8 uur weer op het podium 
(pje) van 'het Packhuys', Nieuw Uni- 
cum, Zandvoortselaan 165. Dichtbij 
dus, en in de toegangsprijs van f. 3,~ 
zijn nog twee konsumpties begrepen. 
Doen I 
moties De afdeling Zandvoort van de pvda 
heeft zijn afkeuring uitgesproken 
over deelname van het nederlands 
elftal aan de wereldkampioenschap- 
pen voetbal in Argentinië. Dit uit 
onvrede van de afdeling m.b.t. het 
heersende regiem In dit iatijns-ameri- 
kaanse land, waar moorden en ge- 
weldpplegingen aan de orde van de 
dag zijn en de mensenrechten met 
voeten worden getreden. 
En verder houdt de afdeling Zand- 
voort zijn hart vast over de gang van 
zaken rond de neutronenbom en wil 
de ontwikkeling en prodüktie van dit 
wapen een halt toeroepen. Beide 
standpunten werden in moties tot 
uitdrukking gebracht die inmiddels 
zijn doorgestuurd naar het buro van 
het landelijk bestuur van de partij. '^Il familieberichten Ruim zestig oud-medewerkers(sters) van Rekreade, het ontspanningsprojekt gedurende de zomermaan- 
den voor kinderen van inwoners en badgasten, waren afgelopen zaterdag aanwezig op de reünie van de 
organisatie in het Gemeenschapshuis. Voor de ontmoeting was een gevarieerd programma samengesteld 
waarin de persoonlijke ervaringen van de teamleden met de aktivitelten van Rekreade waren verwerkt. 
Die werden op het toneel vsn het Gemeenschapshuis door middel van zang en sketches op humoristiese 
en voor iedereen herkenbare wijze tot leven gebracht. Na de uitvoering van het middagprogramma werd 
in het begin van de avond een ekspositie van werken van een van de vroegere teamleden van Rekreade, 
geopend. En verder was er natuurlijk volop gelegenheid om tussen toneelspel en muzikaal optreden kon- 
takten te hernieuwen en herinneringen op te halen aan die goeie ouwe tijd. 
GIRO 
100200 
;^^rlfe-,;sper Tijdens onlangs door de Haarlem- 
se zwemvereniging 'Njord' in het 
zwembad 'De Duinpan' aan de Vondel- 
laan georganiseerde wedstrijden tus- 
sen ploegen van VZV Velsen, De Zee- 
schuimers en de organiserende vereni- 
ging hebben 'De Zeeschuimers' op- 
nieuw hun kwaliteit bewezen. De 
zandvoortse deelnemers{sters) sleep- 
ten een dozijn eerste, zes tweeden en 
zes derde prijzen in de wacht. 
Daarvoor zorgden : 
Annette ter Heyden 1 x eerste, Rudi 
Heeroma 2 x eerste, Tonja van de Heu- 
vel 2 X eerste en 1 x tweede, Sonja 
Honnef 2 x tweede, Karin v.d. Berg 
3 X derde, Roy Warmerdam 2 x eerste, 
Fernando Heeroma 1 x tweede en 1 x 
derde, Thomas Pennekamp 1 x derde, 
Baquita Koning 2 x eerste, Amand 
Hekkers 1 x eerste en 2 x tweede, Car- 
ry Wessendorp 2 x eerste en Ellie Bol 
1 X derde. 

Ook de beide waterpoloteams van 'De 
Zeeschuimers' waren uitstekend op 
dreef en versloegen hun tegenstanders 
met ruim eerschii aan punten. Morgen, zaterdag 21 januari, zullen 
vijf leerlingen van de in Zandvoort 
gevestigde 'Acedemy for Asian Figh- 
ting Arts', t.w. A. Schulte, G. Schulte, 
G. Poots, N. Waerts en F. Geerman 
deelnemen aan de nederlandse kam- 
pioenschappen karate in alle katego- 
rieen en in de individuele gewichts- 
klassen. city lights bij film-inn CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden ledenl 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMIUE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 
Tussen Modern Times welke Film-inn 
Zandvoort op 15 en 16 juli j.l. ver- 
toonde en City Lights dat vanavond 
en morgenavond in de openbare biblio- 
theek aan de Prinsesseweg wordt ge- 
draaid is Charlie — sir Charles— Chap- 
lin op hoge leeftijd overleden. 
City Lights is een hommage aan de 
gestorven filmkunstenaar. De Film-inn mensen hebben zeer be- 
wust niet het laatste werk van Chap- 
lin gekozen maar een film die hij vijf 
jaar vóór Modern Times heeft ge- 
maakt. Want in tegenstelling tot de 
meeste scheppende kunstenaars moet 
je bij de meester het spoor terug vol- 
gen om bij zijn beste kreaties te be- 
landen. Het talent van Chaplin be- 
weegt zich in omgekeerde richting. 
Charlie wordt steeds beter naarmate 
hij jonger wordt. Daarom volgt op 
Modern Times in 1936 City Lights in 
1931. 

In deze film weigerde hij nog geluid 
te gebruiken. Hij vond geluid niet bij 
films passen, film was voor hem ge- 
schapen voor pantomime, en dat was 
dan ook haar eksklusief terrein, In 
City Lights, gemaakt in 1931, komt 
wel wat geluid voor, maar dat is dan 
ironisch bedoeld, het geluid is er zin- 
loos, belachtelijk en onverstaanbaar. 
De pantomime van^hapÏÏn domineer- 
de City Lights, waarin Charlie op- 
nieuw de verliefde zwerver speelt. Dit- 
maal is zijn verliefdheid gericht op een 
blind bloemenmeisje (Virginia Cherril) 
en hij fungeert tegelijkertijd als een 
soort beschermengel van een miljonair, 
die voortdurend zelfmoordneigingen 
heeft en dan door de grappen van 
Charlie weer wat levensmoed krijgt, 
t Dankbaar is de miljonair Charlie niet, 
omdat hij zich de aktivitelten van zijn 
redder nooit kan herinneren als hij 
eenmaal ontnuchterd is; die ondank- 
baarheid geldt ook voor het meisje, 
voor wie Charlie geld bij elkaar heeft 
i gekregen om haar van haar blindheid 
-te genezen. Als ze weer zien kan, her- 
kent ze haar weldoener niet. Het leven is mij Christus, 
het sterven gewin. 

Op Zijn tijd nam de Here tot Zich 

MARIA CATHARINA TEEKMAN 

geboren 24 augustus 1896 te Zandvoort 

K.C. van der Mije Pzn. 
ex. Test. 

Bennebroek, 15 januari 1978. 

Rijksstraatweg 113. 

corr.-adres: Marisstraat 1, Zandvoort. 

De begrafenis heeft plaats gevonden op 
Donderdag 19 januari j.l. op de Alge- 
mene Begraafplaats te Zandvoort. 
kerkdiensten NED. HERVORMDE KERK 

zondag 22 januari a.s.: 

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld, (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur: Jeugdkapel, de heer C. 

Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 22 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Dr. H. Bade te Landsmeer. 

NED. PROTEST AIMTENBOND 

zondag 22 januari a.s.: 
Week van gebed om eenheid 
's middags om 5 uur : 
Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haarlem, 
maandag 23ianuari a.s.: 
20.00 uur : Gespreksavond. 

R.K. AGATHAKERK 
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering. 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang. 

10.45 uur eucharistieviering m.m.v. 
het dames en herenköor. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. 
adviesdiensten ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

Maatschappelijk werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 
geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 11 tot 12 uur en iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 7373. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 21 en zondag 22 januari a.s.: 
Zuster T.J.M. de Roode-van der Horst, 
Noorderstraat 30, tel. 63 58. 

noordzee 
moordzee 
Scheepvaartroutes, militaire oefenge- 
bieden, mmutlestortplaatsen, olie- en 
gasboringen, aardgasvelden, pypleidin- 
gen, telefoonkabels, zand- en grind- 
winnlng, afvalstortplaatsen, kunstma- 
tige eilanden. Het is nog maar een 
kleine opsomming van alles wat lo, op 
en onder de Noordzee gebeurt. Over 
die Noordzee, de drukte en de Tvood- 
zaak er iets tegen te gaan doen, heeft 
de yf^erkgroep 2000 een dubbelnummer 
van haar Katernen 2000 uitgegeven. Het blad kost ƒ6, — plus ƒ1,20 porto. 
Te bestellen bü Werkgroep 2000, Ka- 
ternen nr. 8, postgiro 299050, Amers- 
foort. Net als vorige week vrijdag is liet l<ultu- 
reel centrum vanavond w/eer geheel het 
domijn van de jaarlijkse presentatie van 
het Genootschap Oud-Zandvoort. 
Een vereniging die op gezette tijden 
het verleden van de badplaats laat her- 
rijzen. Op de zolder van het voormalige 
gemeentelijk verzorgingshuis houdt 
genootschapsvoorzitter Wagenaar zijn 
jaarlijks praatje over de noodzaak van 
de aanleg van een plaatselijke monu- 
mentenlijst, wordt een film vertoond 
die in de eerste helft van deze eeuw 
door Ant. Bakels sr. in Zandvoort werd 
opgenomen, gevolgd door een dokumen- 
taire over de aktiviteiten van het 
reddingswezen langs het Noordzeestrand 
en als slot en hoogtepunt van het pro- 
gramma een show van oude kleder- 
drachten uit Vlaardingen, Scheveningen, 
Katwijk en Zandvoort. 
En dan is er in de onder de zolderruimte 
gelegen regentenkamer en de beienden- 
'de gang ook nog een ekspositie te be- 
zichtigen van werken van twee zandvoortse 
zondagsschilders, Martin Faber en Dick 
van der Mije. Doeken met natuurgetrouwe 
afbeeldingen van verdwenen dorpsge- 
zichten en portretten van bekende inge- 
zetenen. Werk dat op een afzonderlijke 
tentoonstelling niet direkt de aandacht 
zou trekken maar dat zeker past in het 
kader van de genootschapsavonden. 
En wat er ook in past is de heimwee 
naar vroeger dagen toen alles nog dui- 
delijk op een rijtje stond en iedereen 
zijn plaats wist. 

Vanavond kan men dat allemaal beleven 
en ondergaan in het kunsthuis aan het 
Gasthuispiein. Aanvang 8 uur. nieuws 

kort & klein • De reeds eerder in perspublikaties 
aangekondigde VOS-kursus in Zand- 
voort —Vrouwen Oriënteren zich in 
de Samenleving —zal deze maand 
in de Openbare Bibliotheek aan Prin- 
sesseweg 34 van start gaan. De leer- 
gang, die een dozijn lessen van ieder 
twee uur omvat, zal gaan over de rol- 
werkverdeling van de vrouw als part- 
ner, de vrouw als opvoedster van ge- 
zin, haar aandeel in de school en 
de vrouw als burger in het maatschap- 
pelijk verkeer, de landelijke en lokale 
politiek en de openbare mening (kran- 
ten, etc). De VOS-kursus kan worden 
gevolgd door vrouwen met basisonder- 
wijs en eventueel één of twee jaar voort- 
gezet onderwijs. Tijdens de kursusduur 
is kinderopvang aanwezig. 
Een datum voor het houden van de 
leergang is nog niet gekozen. De voor- 
keur van de organisatoren gaat uit 
naar de woensdagmorgen. Na overleg 
met de deelneemsters aan de lessen 
zal een definitieve datum worden 
vastgesteld. De kosten bedragen f. 25,- 
Belangstellenden kunnen zich opge- 
ven bij Carola Acnterhof, Keesom- 
straat 155, tel. 77 26. Wat u zélf kunt doen om 
(en de zuiverlngskosten) 
v/e mogen ons oppervlaktewater niet 
langer door erop uitstromende riolen laten 
bederven. Daarom zuivert het hoogheem- 
raadschap van Rijnland in meer dan veertig 
installaties het afvalwater van huishoudens 
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks ver- 
ontreinigingshellmg betalen 
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen, 
die zuiverlngskosten - in 1976 voor Rijnland 
zo'n 25 miljoen gulden mei hoger te 
maken dan strikt nodig is Meer zuiveren 
betekent meer verontreinigingsheffing 
Paarom vijf tips om de gemeenschap èn 
uzelf geld te besparen 

• Vast afval hoori in de vuilnisbak Dus 
geen koffiedik, theebladeren, al of niet 
versneden etensresten, peuken of sanitaire 
artlKelen door gootsteen of toilet spoelen 
Dat vereenvoudigt de zuivering en voorkomt 
dat u de loodgieter voor verstoppingen te 
hulp moet 'oepen de waterverontreiniging 
binnen de perken te houden ■ Resten spijsolie, terpentine, verf en loto- 
chemlcaliën kunnen oök in de vuilnisbak als 
u ze even leruggiet in fles, blik of container 
In de zuiveringsinstallaties zijn het lastige 
en daarom dure klanten 

• Gebruik niet meer was- en reinigings- 
middelen dan strikt nodig is Het afvalwater 
blijft dan schoner en het scheelt bovendien 
in uw huishoudbeurs 

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen 
daarom nooit In het afvalwater terecht 
komen. Restjes met pak en al in de vuilnis- 
bak< 

• En dan nog iets dat u natuurlijk al lang 
weel: sloot, gracht en plas zijn geen vuil- 
stortplaatsen' 
r 1 1 IBTERl&SIOSMi i WONINGRUIL 

'ie wil zijn te duur en/of 
! groot geworden eenge- 
inswoning ruilen met 
Dedkope 4 kamerwon. 
! Hoofddorp (voor- en 
:hter tuin) 

lel. na 19.00 uur 02503- 

148 78. 

Igehele totale en radicale 
1 IQUIDATIEVERKOOP 

m de totale wintervoor- 
lad. de kostbaarste bont- 
lantels, o.a. nerstdelen- 
lantels, bisam-mantels, 
erstkoppenmantels, swa- 
ara persianermantels, 
Jits nutn-mantels, etc. 
te; wintermantels / nap- 
a- en suèdemantels. Win- 
;rmantels b.v. tweeds, ve- 
lurs, mohairs, camels(met 
1 zonder bontkraag) nu 
;gen gedecideerd de laagst 
snkbare prijzen in Neder- 
nd. Dit is éénmalig ! 
I it komt nooit weer ! 
Zien doet kopen ! Grijp 
l w kans ! Joop's Jeugd- 
I oetiek, Grote Houtstraat 
, Haarlem. 

JU FIETSEN VOOR DE 
VLLER LAAGSTE PRIJS 1 lollandse dames of heren- 
fiets f. 159,-; 
I ames of herenfiets met 3 
versnellingen f. 249,-; 

jngens of meisjes fietsen 
van 8 t/m 12 jaar f 109,-; 

terke kindergroeifïetsen 
van 6 t/m 1 2 jaar f 129,-; 

elamos kinderfiets v.a. 6 
jaar f. 89,-; 

utoped fiets op luchtban- 
denf. 79,-. 

azelle - Batavus - Fongers 
Union - Burgers - fietsen 

I egen de laagste discount- 

njzen bij : KOK 
/eewijkplein 1 1 , IJmuiden. 

A. 02550 - 2 33 78. 

'e fietsen worden gratis 
luis bezorgd. 

\ir OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

L.Ritman 
l'elefoon 4365 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker t(kindfir) WINKELTJE 

IS TOT EN MET 
CIND FEBRUARI 

GESLOTEN 
Buureweg 1-3, tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 
¥ERSTEEê # ttDcttBitlcrbtbrfjf 

^Attittiit \8 ■ Zanbtwoct 
JCtlttpon O25O7-440I9 
HET IS BESLIST DE MOEITE WAARD 
OM EENS TE ZIEN WAT WIJ IN DE 
OPRUIMING BRENGEN ! 
*2a %tf0 % SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE en HERENKLEDING KERK8TR.20 • TEt:3136 2000 rol BEHANG 
nu 10 tot 50% korting 

FA. KEUR EN ZOON 

verf - glas - schilderwerken 
Winkeiverkoop Paradijsweg 2, Zandvoort, telefoon 02507-5602. 

Het heeft lang geduurd 
maar over 14 dagen gaat 

la reine 

weer open. 

Dan kunt u weer dagelijks 

vanaf 9 uur 's morgens terecht. 

Hopenlijk zult u zich snel thuisvoelen 

in de nieuwe ambiance van 

itestaurant - Patisserie 

la reine Kerkstraat 15 - tel. 22 53 ta reine restaurant "LA REINE" 
Kerkstraat 15 - tel. 47 74 

vraagt 

flinke vrouwelijke 

SCHOONMAAKHULP 

voor 3 of 4 ochtenden per week. 
Hoog loon. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. Installaiic bureau 

anOENEIlEIN BJ¥. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 * 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan vin Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 5a. :£. "^alledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 


nieuw "THE LITTLE LADY" 
Passage 32-34 

voor 

GRILL en FONDUE 

geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT H. W. COSTER 

Makelaar o.g. «9 

UdNSM LidMCCJ Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavêna van Tettarode - Snellens 
Brederodestraat 77 — telefoon 46 18. 

gedipl. schoonheidsspecialiste lidAnbos 
BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 BIbemendaal 
Telefoon 023-260533 

-.— .- Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 

ged. oude gracht lib (t.o. de raaks) haariem (02^) 31 1(40' geheel vrijblijvend 

thorbeckestraat IS (t.0. hotel bouwes) zandvoort 5378 Geen lidmaatschap SehitdeMUdcifJf. 

H.C. IMH ^O^ M38 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J. BLUYS ( v.d. Mije) htltestrsat 65 <- t«l ' 20 60 78e jaargang no. 7 — vei^schijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 24 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse ROE 

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortse koerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar;perhalfjaarf 13.50 per postf 35.0 

^■« iiiiwiiiiwiMiii ■■ I iiiiiii ■iiii^— I Miwiiwiiiiiiw^— ^—Miiw—i ■■■■■■iii w iiii M i i iiiii ii i ii i i mmmmm\ miiimM M Mm^ 

losse eksemolaren: f 0.30/advertentietarief ;f 0.27 p. mm (konlraktprijzeq op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.22 1 / giro van de bank: 3 555 5 tnv de zandvoortse koerant vanmiddag opende weth. aukema 
nieuwe h. schaftschool Vanmiddag is de nieuwe gel<ombineer-^ 
de openbare kleuter- en basisschool 
Hannie Schaft aan de Corn. Slegers- 
straat in aanwezigheid van een groot 
aantal genodigden officieel in gebruik 
genomen door de wethouder van 
onderwijs, Ide Murk Aukema. 

Nadat hij de vertegenwoordigers van 
de gemeentelijke diensten van sekre- 
tarie en publieke werken, de onder- 
neming die de school heeft gebouwd en 
van de inspektie van het kleuter- en 
lager onderwijs welkom had geheten 
hield Aukema een inleiding, waarin 
hij de aandacht vroeg voor de grond- 
leggers van de verandering en vernieu- 
wing van het onderwijs in de jaren '70. 
Veranderingen en vernieuwingen wel- 
ke er op gericht zijn de basismogelijk- 
heden voor iedereen te verbreden, mo- 
gelijkheden te scheppen die aanslui- 
ten bij de individuele verschillen tus- 
sen de leerlingen en het maken van 
een draagvlak voor een opleiding voor 
een latere loopbaan en het verleggen 
van het beginpunt van deze loopbaan 
naar een later tijdstip. Dit alles, zo- 
betoogde Aukema, onder de voor- 
waarde van het scheppen van gelijke 
kansen voor ieder kind. 
En de grondslag daarvoor werd ruim 
driehonderd jaar geleden gelegd door 
lan Amos Komensky of wel Comenius 
die zijn werkzaam leven op het ge- 
bied van onderwijs en opvoeding sleet 
tussen 1592 - 1670. Comenius was 
een van de eerste pedagogen die ver- 
kondigde dat leren niet een voorrecht 
was van enkele uitverkorenen, maar 
dat alle schepselen daarvoor in aan- 
merking kwamen. Uit hoofde van 
dien was Comenius voorstander van 
een leerplicht, vond hij dat iedere 
school moest beschikken over een 
tuin en meende dat naast het verga- 
ren van kennis, handvaardigheden en 
dienstbaarheid onontbeerlijk waren 
voor de vorming van de leerling. 
Comenius was verder van oordeel, 
vervolgde Aukema, dat het onderwijs 
zich moest bezighouden met het ont- 
wikkelen en tot ontplooiing brengen 
van individuele begaafdheden en moe- 
digde schouwburgbezoek aan. Nu, na 
driehonderd jaar, zetten de ideeën en 
gedachten van Comenius zich voort- 
in de ontwikkeling van ons onderwijs 
en is zijn invloed nog springlevend, al- 
Ide Murk Aukema in het voetspoor 
van Comenius 

dus Aukema. Hij vond een bezoek van 
onderwijsmensen aan het Comenius- 
museum dan ook belangrijker dan een 
kijkje op de N.O.T. tentoonstellingen 
'die ons dikwijls alleen maar laten 
zien, dat er weer zoveel meer van het- 
zelfde is bijgekomen'. 
Verder noemde hij als voorlopers van 
de huidige onderwijsvernieuwing Pe- 
ter Petersen en Martin Buberdie nauw 
waren betrokken bij de onderwijseks- 
perimenten in Jena tussen de jaren 
1920 - '24. Eksperimenten geïnspi- 
reerd door hetgeen Comenius eeuwen 
eerder verkondigde. Na nog enkele 
onderwijsvernieuwers te hebben ge- 
noemd vroeg Aukema, na de lijfspreuk 
van Comenius te hebben geciteerd 
'Laat alles vrij ontwikkelen en laat ge- 
weld afwezig zijn', zich af of de ver- 
zetstrijdster Hannie Schaft, naar wie 
de school is genoemd, wel in dit ge- 
zelschap van denkers, pedagogen en 
wetenschapsmensen thuishoort. Zij is 
immers verbonden met een van de 
meest gewelddadige perioden in onze 
geschiedenis en koos als uiterste kon- 
•sekwentie het geweld van de bezet- 
ter met geweld te beantwoorden. 
Wethouder Ide Murk meende van wel. 
Indien er geen mensen als Hannie 
Schaft waren geweest zouden al die 
filosofen en pedagogen hun verheven 
gedachten en denkbeelden niet tot 
uitdrukking hebben kunnen brengen, 
laat staan verwezenlijken. 
Aan het eind van zijn inleiding wees 
de wethouder van onderwijs op de 
grote en vaak doorslaggevende in- 
vloed die het miljeu, de dagelijkse 
leefomgeving, op de vorming kan heb- 
ben. 

Aukema : 

'Als een kind wordt omgeven met kri- 
tiek, zal het leren veroordelen. Als 
het groot gebracht wordt in vijand- 
schap, leert het vechten. Bevindt het 
kind zich in een omgeving, waar men 
het belachelijk maakt, zal het verle- 
gen en schuw worden. 
Groeit het op in een wereld waar het 
steeds te schande wordt gemaakt, zal 
het kind zich schuldig en teneergesla- 
gen voelen. Het kan echter ook an- 
ders. 

Als een kind wordt omgeven door ver- 
draagzaamheid, zal het leren geduldig 
te zijn. Als er mensen zijn, die het 
kind aanmoedigen, zal het leren zelf- 
vertrouwen te hebben. Bevindt het 
zich daar, waar het ook geprezen 
wordt, zal het leren zelfvertrouwen te hebben. Als men eerlijk tegenover 
een kind is, leert het rechtvaardig te 
zijn. Als het kind met zekerheden op- 
groeit, zal het leren vertrouwen te 
hebben. 

En tenslotte nog dit. 
Groeit een kind op in een wereld waar 
het aanvaard wordt met zijn meerdere 
of mindere kwaliteiten of aanleg, zo 
zal het kind leren in diezelfde wereld 
liefde te vinden'. 

Het laatste woord liet Aukema —door 
hem vrij vertaald— aan Comenius : 
'Laat de school een werkplaats zijn 
van en voor de samenleving en niet 
een folterkamer van de geest'. 

In de koerant van a.s. vrijdag komt 
onze verslaggeefster uitgebreid op de 
opening van de nieuwe school terug. 
•kfeiiiiiiJii • Tijdens reinigingswerkzaamheden 
zakte vrijdagmiddag de veegmachine 
van publieke werken onverwacht door 
het wegdek van de De Ruijterstraat. 
Niet zonder inspanning werd de wa- 
gen uit het gat getrokken dat later 
met behulp van tien kubieke meter 
zand werd gedicht. Over de oorzaak 
van de verzakking is nog niets bekend. 
Niemand liep bij het gat van Zandvoort 
enig letsel op. *Zeereep' 
mag worden 
bebouwd wd-propaganda 
in kunsthuis -'.Jn.. .^ w<.~>Tr Zonder Hannie Schaft waren filosofen en pedagogen monddood gemaakt In het kultureel centrum had donder- 
dagavond een bijeenkomst plaats rond 
het begrip 'Milieubewustzijn', georga- 
niseerd in samenwerking met het We- 
reldnatuurfonds. Na een welkomst- 
woord van mevrouw Markerink-de 
Leede, voorzitster van de 'vrouwen 
in de vvd afd. Kennemerland-Zuid', 
hield provinciaal voorlichtster Dinie 
Harms een interessant betoog over 
de vervuiling van het milieu. 

Het probleem van de door de mensen 
veroorzaakte vervuiling dient door de 
mensen zelf te worden opgelost en de 
provincie Noord-Holland houdt zich 
met deze oplossing dan ook intensief 
bezig. Met wetten, verplichte vergun- 
ningen voor chemische bedrijven en 
proefprojekten, en met deelname aan 

mevr, kraan-meeth 

een projekt 'Mensenwerk', samenge- 
steld door de elf provinciën, en het 
vervaardigen van een film wil zij mee- 
werken aan meer milieubewustheid. 
'Iedereen weet' aldus mevrouw Harms, 
'dat er vervuiling komt wanneer we 
een voorhaven krijgen, maar het heeft 
geen nut ach en wee te roepen als die 
voorhaven er eenmaal is'. Een van ge- 
noemde film afkomstige diaserie met 
beelden van gevolgen van luchtveront- 
reiniging, rioollozing, verstedelijking 
in de randstad en provinciale meetwa- 
Öens besloot dit boeiende onderdeel 
van het programma. 
Mevrouw J. de Blécourt belichtte de 
energie-situatie in Europa, de aanwe- 
zige voorraden steenkool, olie en aard- 
gas en wees op het noodzakelijke ge- 
bruik van kernenergie in de toekomst, 
daarbij de gevaren, o.a. van straling, 
zeker onderkennend. Maar in tegen- stelling tot de vroegere minister Lub- 
bers, die kernenergie wilde bevorderen 
maar de bouw van kerncentrales stop- 
te, ontlopen liberalen de verantwoor- 
delijkheid niet, aldus spreekster. 
Na de pauze vertoonde de heer Van 
Zalinge de film van het Wereldnatuur- 
fonds 'Bij de olifanten'. Vooraf hield 
de bioloog een inleiding over de bot- 
sing tussen kuituur en natuur. Deze 
werd duidelijk aan het eind van de 
film. toen bleek dat er een keuze ge- 
maakt had moeten worden tussen aan- 
grenzend bouwland door aankoop 
weer toevoegen aan het reservaat in 
Tanzania, waar zo'n vijfhonderd oli- 
fanten een hechte gemeenschap vor- 
men (ook met de in hun midden wo- 
nende lan en Oria Douglas Hamilton 
die van hun gedragingen een studie 
maken) of de olifanten opofferen. Ge- 
lukkig kon dankzij het Wereldnatuur- 
fonds tot aankoop van de grond wor- 
den besloten. Het is te hopen dat dit 
ook elders mogelijk zal zijn want na 
het zien van deze film ga je beslist 
van olifanten houden. 
Aan het slot van de avond ontstond 
er een felle diskussie over kernener- 
gie, waarbij twee aanwezigen hun 
ernstige verontrusting uitspraken ten 
aanzien van de gevaren van deze ener- 

. giebron. De heer Van Zalinge pleitte 
voor veilige en natuurlijke energie- 
bronnen als zon, getij en wind. 
Tot besluit iets dat bij ons heel ver- 
keerd is gevallen en gezien de reakties 
van sommige bezoekers, niet alleen 

_ bii_ons. Deze_biieenkomst rond het 
milieubewustzijn bleek georganiseerd 
door de Vrouwen in de vvd. Beslist 
niet strafbaar, maar waarom was daar 
geen enkele bekendheid aan gegeven? 
Waarom stond dit niet vermeld in de 
betreffende persberichten ? De voor- Wanneer het aan Provinciale Staten 
van Noord Holland ligt mogen in de 
toekomst woningen worden gebouwd 
op het karavanterrein 'De Zeereep' 
aan de kop van de Van Lennepweg. 
De Staten namen gisteren een motie 
aam, waarin zij Gedeputeerde Staten 
vragen om met de minister van volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening 
overleg te plegen, zodat het terrein 
de bestemming woningbouw kan krij- 
gen. Het karavanterrein is ruim vier 
hectare groot. Er is plaats voor 150 
huizen. 

De motie werd bij de behandeling van 
de herziening van het streekplan Zuid- 
Kennemerlanc! ingediend door het 
vvd-statenlid R. Bon en was mede- 
ondertekend door onder andere de 
heer G. de Boer (pvda) en mr. drs. H. 
W. Korte (cda). Nadat Gedeputeerde 
Staten de motie hadden overgenomen, 
stemden de Staten er met algemene 
stemmen mee in. Zoals bekend houdt 
de streekplanherziening in, dat Zand- 
voort niet verder mag groeien en dat 
geen derde weg naar de badplaats 
mag worden aangeleged. De herziening 
moesv plaatsvinden op aanwijzing van 
de minister van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening. zitster, mevrouw Markerink, om kom- 
mentaar gevraagd, was daar eigenlijk 
ook wel verbaasd over : 'De afspraak is 
gemaakt met een mevrouw van het kul- 
tureel centrum en die heeft op zich ge- 
nomen de persberichten te verzorgen, 
zodoende.' De volgende ochtend bel- 
den wij de artistiek begeleidster van het 
kultureel centrum, mejuffrouw Van 
Vrijberghe de Coningh, die ons vertel- 
de : het kultureel centrum staat op 
verzoek ter beschikking, maar hand- 
haaft een strikte neutraliteit. Dus 
geen propaganda voor een politieke 
partij, geen stickers en ander propa- 
gandamateriaal, kortom, de naam 
vvd zou in het stuk niet mogen voor- 
komen, en dit was mevrouw Marke- 
link persoonlijk meegedeeld. Grote 
letters vvd, een leuze aan de wand en 
een tafel met opgestapeld propagan- 
damateriaal bewezen dat de Vrouwen 
in de vvd het allemaal aan hun liberale 
laarsjes hebben gelapt ! ohvz: fraaie presentatie 
maar tegenvalieixl spel 
De toneelvereniging 'Op Hoop van 'Ze- 
gen' gaf op 20 en 21 januari in vereni- 
gingsgebouw 'De Krocht' een voorstel- 
ling van 'Als 't Kindje binnenkomt...', 
een blijspel van André Roussin. Er 
wasivoor beide voorstellingen veel be- 
langstelling en we geloven dat de enor- 
me reklame die voor dit stuk gemaakt 
werd daaraan niet vreemd is. 

Fraaie affiches in het dorp, in ver- 
kleinde vorm als folder huis aan huis 
bezorgd, doeltreffende advertenties, 
om kort te gaan een uitstekende 
voorbereiding. Waarschijnlijk hebben 
we ons daardoor te veel illusies ge- 
maakt, waarbij nog komt dat 'Op 
Hoop van Zegen' met haar laatste mivr.;; kraan-meeth drie uitvoeringen zo'n sukses behaal- 
de dat we dachten dat het wel cres- 
cendo zou blijven gaan. Dat dit niet 
het geval was bleek zaterdagavond. 
Volgens ons was uit dit franse blijspel 
veel meer te halen geweest maar om 
de sprankelende dialogen tot hun 
recht te laten komen is goede rolken- 
nis een eerste vereiste en daar ontbrak 
het b.v. Henk Spierieus aan. Boven- 
dien versprak hij zich nogal eens en 
alles bij elkaar genomen maakte hem 
dat als minister Charles Jacquet niet 
erg aannemelijk. Zoon en dochter Gé 
rard en Annie werden vertolkt door 
Jelle Sijtsma en Marianne van Holten. 
Ze deden het met onaardig, maar we 
hebben ze wel eens beter gezien en 
onwillekeurig ga je dan vergelijken. 
Pieter Joustra speelde voor grootva- 
der en het werd meteen lachen, gie- 
ren, brullen toen hij bibberend zijn 
theekopje naar zijn mond bracht. Jam- 
mer eigenlijk die lachsalvo's want toen 
ging hij overdrijven en was het meteen 
niet leuk meer. Heel aardig vonden we 
Ada Fransen-Timmer als Olympe, de 
vrouw van de minister. Haar wisselen- 
de stemmingen {ben ik nu wel of niet 
in verwachting? ) waren heel natuur- 
lijk. Ook Henriette Brokmeier gaf goed 
spel te zien als Madeleine Lonant, een 
vroegere vriendin van Charles Jacquet 
Ivonne Niemeyer maakte haar debuut 
als het dienstmeisje Thérèsse Royard. 
Er werd gespeeld in een fraai dekor: 
een goed gemeubileerde zitkamer, 
brandende schemerlampen en op de 
achtergrond gedrapeerde vitrage voor 
glas-m-lood ramen. Heel geslaagd I 
Sylvia Holsteijn sprak voor de aan- 
vang woorden van welkom tot wet- 
houder Attema en zijn echtgenote, de 
diverse raadsleden, tot de kultureel 
ambtenaar mr. Hedden en de heer 
Koper van het kultureel centrum. Het 
was Marianne van Holten die na afloop dankte voor de belangstelling en be- 
kend maakte dat op het ogenblik twee 
eenakters in studie zijn genomen die 
in april in het kultureel centrum zul- 
len worden opgevoerd. De regie was 
m handen van Rob van Toornburg en 
het grime en kapwerk in die van Mar- 
jo Frederiks en Ben Fijma (die de 
haardos van Henk Spiei-ieus alleen aan 
de voorkant hadden laten vergrijzen). foto Frans van Loon 

Aagje van Gemert en Betty van de 
Kar souffleerden. 

Werden de vier in het blijspel op komst 
zijnde baby's niet direkt in dank aan- 
vaard, de toeschouwers deden dit wel 
met de vertoning van 'Als 't kindje 
binnenkomt....'. Dat bleek duidelijk 
uit herhaald gelach en een welgemeend 
slotapplaus. fietspad 
door duinen 
•^ff^ff^^Sö Wanneer alles naar wens verloopt zal nog dit jaar worden begonnen met de 
aanleg van een rijwielpad langs het oude visserspad ten zuiden van de spoor- 
lijn Zandvoort-Overveen. De direktie van Provinciale Waterstaat in Noord-Hol- 
land heeft vorige week aan het gemeentebestuur van Zandvoort vergunning 
gevraagd het projekt te mogen uitvoeren. Verwacht wordt dat de gemeente 
zo snel als de procedure dit toelaat toestemming voor de aanleg van het fiets- 
pad zal verlenen. 

Vorig jaar stemde de statenkommissie voor natuurbescherming en rekreatie 
"~ in met een krediet van f. 143.750,- voor de verwezenlijking van het pad dat 
moet voorzien in de bestaande leemte aan fietsverbindingen tussen Haarlem 
en Zandvoort. Dit bedrag is een kwart van de geraamde aanlegkosten. De 
rest wordt gesubsidieerd door het ministerie van crm. 

In een later stadium wordt gedacht aan een aftakking van het fietspad in zui- 
delijke richting voor aansluiting op de Zandvoortselaan ter hoogte van de Bo- 
daanstichting. „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


- CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
GA8GEYSERS - 


- Reparaties 
GASHAARDEN 


Vorholpon van storingan | 


AANLEQ SANITAIR 


• GASHAARDEN 


.Erfcand gas- an watarinstallataur | 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Koninginneweg 21 
Telefoon 02607—6012 
sport — spel Zandvoort'75 heeft afgelopen zaterdag 
een zware nederlaag geleden. Met 5-1 
verloor het elftal van het beverwijkse 
KIC. In de eerste helft van het duel 
was er weinig krachtverschil tussen 
beide teams te bespeuren en hielden 
de ploegen elkaar aardig in evenwicht. 
Een bedriegelijk beeld zoals in de twee- 
de helft zou blijken. Toen werd Z'75 
volledig door KIC overrompeld en in- 
gepakt. Even leek het er op of Zand- 
voort zich zou hersteilen. Nadat KIC 
de leiding had genomen bracht Ray- 
mond Keuning de partijen weer op 
gelijke voet. Maar die illussie werd 
door de beverwijkers wreed verstoord 
en Zandvoort'75 moest het hoofd 
buigen voor een overmachtige tegen- 
stander. 

De ranglijst geeft na de wedstrijden 
van j.l zaterdag het volgende beeld te 
zien : 
Stormv. 


17 


14 


2 1 30 


71-10 


VVRA 


17 


13 


3 1 29 


57-11 


Halfweg 17 


9 


3 5 21 


34-19 


KIC 


17 


g 


4 4 20* 


48-22 


2'75 


17 


7 


5 5 19 


34-34 


RCH 


17 


6 


4 7 16 


31-38 


B'daal 


17 


7 


2 8 16 


33-38 


SMS 


17 


4 


4 9 12 


28-43 


SVJ 


17 


4 


4 9 12 


24-40 


Velsen 


17 


4 


2-11 10 


22-51 


DEM 


17 


1 


6 10 8 


11-49 


Telef. 


17 


2 


5 10 7* 


15-37 


* verliespnt. 


i.v.m. 


staken wedsl 


rijd. Vrijdagavond heeft het eerste team 
van het basketballende Lions de haar- 
lemse Cycloons vrijwel volledig van 
het veld geveegd. Cycloons, waarvan 
Lions vorig seizoen nog onverwacht 
verloor, kwam er dit keer eenvoudig 
niet aan te pas. In de eerste helft wer- 
den zij door de kustbewoners zonder 
pardon onder de voet gelopen, rust- 
stand 7-59. In de tweede helft wisten 
de bewoners van de Spaarnestad de 
schade nog enigszins te beperl<en dank- 
zij het optreden van Hooft en Stou- 
ten. De eindstand werd tenslotte 
49-125. Topscorers bij Lions waren 
Pim Schon 13-9, Lex Kroder 12-4 
en Marco Termes 2-14. nieuws 

kort & klein • Vanavond belegt de kontaktgroep 
IKV, voortgekomen uit de internatio- 
nale vredesweek 1977, een bijeen- 
komst in het gebouw van de Ned. Prot- 
Bond aan Brugstraat 13. De heer De 
Nie zal een inleiding houden over het 
onderwerp 'Geeft bewapening zeker- 
heid'? De bijeenkomst begint om 8 
uur en iedereen die in deze kwestie is 
geïnteresseerd is van harte welkom. Steun nu ANC, SWAPO 
Patriotttoch Front GIRO 26655 

DA COSTASTR U AMSTERDAM STICHTING VOOR HUIS- 
HOUDELUKE- EN GEZINS- 
VOORLICHTING 

ZANDVOORT 

Er is alsnog gelegenheid tot aanmel- 
ding voor de volgende cursussen, die 
aanvangen begin februari 1978 en 
worden gegeven in het lokaal op 
Tolweg 10 te Zandvoort. 

HANDWERKTECHNIEKEN 

8 lessen op maandagmiddag 

HAARVER20RGING 

4 lessen op donderdagochtend 
HUIDVERZORGING 

4 lessen op donderdagochtend 

VOETVERZORGING 

3 lessen op donderdagochtend 

KOKEN: CHIN. /IND. KEUKEN 

Deze cursus wordt gegeven in 
Hotel Interlaken, aan de van 
Speykstraat 20. 
8 lessen op maandagavond. Aanmelding en inlichtingen bij; 
mw R.v.dJVIije-Rollema, Tel: 

4880 
omroepers NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT - 
REPARATIES 

A.Ritman 
Telefoon 4365 

Te huur gevr. WOONRUIMTE 

van half juni tot eind aug. 
voor 3 a 4 personenen. Br. aan 
J. Emmerik M.L.Kinglaan 52( 
Diemen. Tel. 020 - 996699 

GEVR. VAKANTIEWONING 

voor 6 personenenvoor de 
maand juli. Inl. Klaas Mantel 
Postbus 104 Aalsmeer. 

HUIS of Flat te koop gevr. 
bij Boulv. Brieven aan : 
J.Emmerik Martin Luther 
Kinglaan 520 Diemen. 
Tel. 020 - 996699. 
78fl jaargang no. 8 — verschijn t dins dags en vrijdags vrijdag 27 januari 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenl 

eanduQürrse hoer 

redaktie en administratie: postbus151,zandvoort,koninginneweg1,telefooii (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantblv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschi|nt dinsdags en vrijdags-abonnementf 23.50 per jaar; per half jaar f 13^0 per post f 35100 

I ^^^^nmmmÜÊÊU^ -^^MMMBBMBMM^BMMMMaaBMMBMMMlMMMMMMMiMMMMMMMMMMM^^ I li l lll É I W^ " 

ini|k «ks^niDlaren: f 0.30/advertentietarief : f 0.27ip. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2311 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de 2andvoort^koeTan| 

musical was hoogtepunt 
van opening h. schaftschool ^körl-l^%iï:l 
VUetli. Aukema: driemaal scheepsrecht bij openingsritueel . De knappe en gloedvolle betogen die 
ter gelegenheid van de officiële ope- 
ning van de Hannie Schaftschool door 
wethouders, inspekteur en andere 
sprekers werden gehouden, zonken 
allemaal in het niet bij het aandeel 
dat de leerlingen zelf hadden geleverd 
bij deze feestelijke gebeurtenis. Een 
kostelijke musical, waaraan honderd 
dertig kinderen van de kleuter- en ba- 
sisschool meewerkten, vormde deze 
middag het hoogtepunt. 

Wethouder Aukema van Onderwijs die 
de opening verrichtte haakte in op de 
musical door een 'zilveren' fles te 
gooien naar de boeg van het schip dat 
in de musical zo'n belangrijke rol had 
gespeeld. Typies toch dat de wethouder, 
kundig, en uitnemend spreker ( voor 

mevr, kraan-meeth 

zijn soliede betoog mocht hij later 
een kompliment van de rljksinspek- 
teur in ontvangst nemen), altijd zo'n 
moeite heeft met de meest simpele 
dmgen. Bij de eerste stenen-iegging 
verleden jaar stond hij verschrikkelijk 
te knoeien met de metselspecie en nu 
gooide hij twee keer achter elkaar de 
fles In de verkeerde richting, zodat 
hij pas na een derde poging de Hannie 
Schaftschool 'een behouden vaart' 
kon wensen. De heer N.G. Verbaan, 
rijksinspekteur van het lager onder- 
wijs, ook sprekend namens zijn kolle- 
ge van het kleuteronderwijs, betreurde 
het dat hij, en niet de eks-minister van 
onderwijs, de heer Van Kemenade op 
het spreekgestoelte stond. Een troost vond spreker echter dat In de rege- 
ringsverklaring vermeld stond dat de 
nieuwe bewindsman de integratie van 
kleuter- en basisonderwijs zal bevor- 
deren. De heer Attema wilde wel be- 
kennen dat hij verdriet had toen verle- 
den jaar 'zijn' school werd weggebull- 
dozerd. Spreker haalde herinneringen 
op aan zijn jeugd op school D, waar 
mevrouw Fray hem de eerste beginse- 
len van schrijven, taal en rekenen leer- 
de. Het kado van de heer Attema, een 
schilderij van de oude school waarop 
ook het Interieur staat afgebeeld zal 
de herinnering aan school D levend 
houden. Ook de heer Van Tetterode sprak als oud-leerling en zijn geschenk 
was eveneens een teruggrijpen naar het 
verleden. Twee stukken steen van de 
oude school die deBl uitmaakten van 
de zuilen bij de ingang heeft hij be- 
werkt. In één er van beitelde hij het 
gezicht van Hannie Schaft met wap- 
perende haren, in het andere een spe- 
lend kind, de letter D, en op de ach- 
tergrond de oude watertoren. Namens 
het ABOP (alg. bond van onderwijzend 
personeel) voerde de heer Ph. J. Deys 
het woord, die memoreerde dat de 
vader van Hannie Schaft leraar aan 
een school In Haarlem en hoofdbe- 
stuurslid van de bond was geweest. Spreker liet zijn woorden\vergezeld 
gaan van vijf klokken, terwijl hij me- 
vrouw Simons, het hoofd van de . 
kleuterschool, waar een klok nog 
geen vereiste is, een koevert overhan- 
digde met het verzoek zelf aan de in- 
houd een bestemming te geven. De 
heer Schiphorst, een persoonlijke 
vriend van het hoofd van de school, 
de heer Loogman, bood een stencil- 
machine aan voor de ouderkommissie 
en de heer Berenburg van de Bouwon- 
derneming N.V. Holland Housing Cor- 
poration in Amstelveen schonk na- 
mens het bouwteam een bandrekorder. 
In een Interview met het schoolhoofd 
was gesproken van een bungalow, de 
rijskinspekteur had de schooi een ge- 
bouw 'barstens vol sfeer' genoemd, 
maar de heer Nelissen, hoofd van de 
naburige Marlaschool, noemde het 
een palels. Bij een paleis horen sprook- 
jes en het sprookje dat de heer Nelis- 
sen vertelde van het ouderpaar dat 
drie echte en vier aangenomen kinde- 
ren had liet aan duidelijkheid niets te" 
wensen over. Maar ook de kollegiall- 
teit en genegenheid tussen beide school- 
hoofden was heel duidelijk. De heer 
Nelissen, die de tot standkoming van 
deze school de kroon op het werk van 
zijn kollege noemde, liet zijn geluk- 
wensen vergezeld gaan van een encyclo- 
pedie. Met een drankje en een hartig 
hapje kwam een eind aan deze langdu- 
rige maar desondanks toch wel geani- 
meerde bijeenkomst, die behalve door 
burgemeester Machielsen en diens 
voorganger, de heer Nawijn en echtge- 
note, door verscheidene oud-leerkrach- 
ten werd bijgewoond. 

voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-1 2, ZandvoortTel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT vooraanzicht nieuwe gekombineerde 
kleuter- en basisschool aan de 
Corn. Slegersstraat. 

foto's Jacob Koning • Onder de titel 'Konterfeitsels' eks- 
poseren Hanneke Nobel en Ruurd El- 
senga portretten en landschappen in 
de tentoonstellingsruimte van de open- 
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg 
vanaf zondag 29 januari t.e.m. zon- 
dag 26 februari. De opening van de 
tentoonstelling vindt morgenmiddag 
plaats om 4 uur. 

• Ter gelegenheid van het 10-jarig be- 
staan van de sporthal Pellikaan vindt 
op vrijdag 1 februari a.s^tussen 20.00 
- 22.00 uur in de hal aan de A.J. van 
der Moolenstraat een sportmanifes- 
tatie plaats. Het evenement wordt 
gevolgd door een officiële ontvangst 
van het bestuur en de dagelijkse lei- 
ding van het projekt in het restaurant 
van de sporthal. • Bij een aanrijding op de Zandvoort- 
selaan ter hoogte van 't Boeckaniers- 
nest raakte woensdagmiddag een drie- 
enveertig-jarige haarlemse automobi- 
list gewond en werd per ambulance 
naar een ziekenhuis in zijn woonplaats 
overgebracht. De andere bestuurder 
liep bij de botsing geen letsel op. Bei- 
de wagens werden totaal vernield. 

• Woensdag werd ingebroken in een 
drietal woningen aan de Kostverloren- 
straat en in het Plantinghuis. Uit een 
der woningen verdween een kistje met 
tweehonderd gulden en uit een burola 
van het Plantinghuls werd een bedrag 
van ongeveer zeventig gulden gestolen burgerlijke 5tand ondertrouwd : Jan Pellerin en So- 
phla Rop. 

geboren buiten de gemeente : Je- 
roen Sven, zv. R.J.F. Vrees en H.W. 
van Dam ; Dave, zv. R.C. Paardekoper 
en N.C. Eldering ; Wendy, dv. R. de 
Kruijff en M Veen ; Pauline Lorence, 
dv. A.L. Korper en A.M.P. Lochten- 
berg ; Oscar Boris, zv. G.J.1\/1. van der 
Wolde en CS. Ekwebelem. 

overleden buiten de gemeente : 

Gerrit Westers, oud 70 jaar, gehuwd 
met A. van Leeuwen ; Maria Catharina 
Teekman, oud 81 jaar ; Johannes Cor- 
nells Roukens, oud 72 jaar, gehuwd 
met E.F.K. Helbig. bèlanigrijké^Ii^^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2J35 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. 

rondaankoop 

familieberichten familieberichten buro 
Huize Sterre der Zee: komt hier het nieuwe politieburo ? In een nota aan de wethouders heeft 
burgemeester H. Machielsen zijn idee 
ën ontvouwd over de bouw van een 
nieuw politieburo ter vervanging van 
het huidige onderlcomen aan de Ho- 
geweg. Wanneer de wethouders met 
de ideeën van de heer Machielsen in- 
stemmen zullen zij die voorleggen aan 
de raadskommissies van advies en bij- 
stand. 

De plannen voor het projekt worden 
door de kommissies achter gesloten 
deuren behandeld omdat, zo verklaar- 
de burgemeester Machielsen begin 
deze week tegenover een medewerker 
aan een regionaal blad, de uitvoering 
nauw samenhangt met grondaankoop. 
Het nieuwe politieburo zal n.l. op een 
andere plaats verrijzen dan het tegen- 
woordige gebouw. Wanneer ook het nieuwe buro in het 
centrum van de gemeente komt blij- 
ven in feite nog twee terreinen over 
voor de bouw : het terrein van de 
voormalige Julianaschool aan de Bre- 
derodestraat dat in handen is van de 
gemeente en het terrein van 'Sterre 
der Zee' op de hoek van de Bredero- 
destraat en de Hogeweg. Alleen dit 
laatste terrein, dat momenteel in bezit 
is van een bouwonderneming, komt in 
aanmerking voor grondverwerving 
door de gemeente. 
Burgemeester Machielsen zal binnen- 
kort naar Den Haag gaan om de bouw 
van een nieuw politieburo bij het mi- 
nisterie van binnenlandse zaken te 
bepleiten. RUIM 13.000 GULDEN VOOR LEPRABESTRIJDING De zandvoortse werkgroep 'Lepra kan 
de wereld uit' kan terug zien op een 
suksesvoi 1977. Dankzij de geweldige 
medewerking van de bevolking, heeft 
zij ruim 13.000 gulden kunnen verza- 
melen ten bate van de leprabestrijding 
voor het projekt Kasulu in Tanzania. 

Van dit geld wordt 10.000 gulden be- 
steed voor de aankoop van degelijke 
mikroskopen die bij het openveld- 
werk gebruikt worden. De werkgroep 
heeft hierover rechtstreeks bericht 
ontvangen van de nederlandse arts 
Joop van Wijnen, die met zijn vrouw 
in Kasulu werkt. De rest van het geld 
wordt uitgegeven aan transportmid- 
delen die dringend gewenst zijn bij 
de enorme afstanden in het distrikt 
Kigoma waarin Kasulu ligt. 
De begroting voor het zandvoortse 
projekt bedraagt voor dit jaar 73.400 
gulden. Deze kosten, die gezien de 
grootte van het projekt zeer laag zijn. 
worden per jaar minder omdat de re- 
gering van Tanzania steeds meer zelf 
betaalt. 

Van 1 tot en met 7 mei wordt, behou- 
dens de gemeentelijke goedkeuring _ 
weer de jaarlijkse kollekte gehouden. De 
werkgroep rekent hierbij weer op de 
ekstra hulp van o.a. de scholen, kol- 
lektanten en kerken. Zij zal dan ook 
weer een beroep doen op het gemeen- 
tebestuur voor een speciale bijdrage. 
In 1977 IS hiervoor 4.000 gulden ge- 
geven in het kader van de ontwikke- 
lingshulp. Dit is mogelijk, omdat in 
Tanzania de leprabestrijding een on- 
derdeel is van de totale sociale- en ge- 
zondheidszorg. 

Begin april is er ook een informatie- 
avond in Zandvport, waarvoor ook 
dr. van Wijnen is uitgenodigd die dan 
waarschijnlijk met vakantie in Neder- 
land is. Op 1 mei zal er weer een ten- 
toonstellingsstand op de koninginne- 
markt staan met de laatste foto's van 
het Kasuluprojekt. Voor dit projekt is een speciale bankrekening geopend bij 
de Nederlandse Middenstandsbank 
Zandvoort onder nummer 69.61.42. 
880, postgiro 14.798.73. 
De penningmeester, de heer A.G. Bur- 
ger, Frans Zwaanstraat 64, wil graag 
aanvullende informatie verstrekken. 
Kollektanten worden daar ook graag 
genoteerd per telefoon 2643. De 
werkgroep nodigt kandidaat medewer- 
kers uit om te komen bij de werkbe- 
spreking op 8 maart a.s. om 20.30 
uur bij de heer Burger. meuws 

kort & klein o Deze week vond in café-restaurant 
'De Kousepael' aan de Haltestraat de 
prijsuitreiking aan de winnaars van de 
kerstetalagewedstrijd plaats. 
De hoofdprijs ging naar slagerij Cor van 
Eldik. Het was een door reisburo Kerk- 
man aangeboden Christoffelreis naar 
eigen keuze voor een bedrag van f400,— 
Het was de tweede maal dat deze firma 
met de hoogste eer ging strijken. 
De tweede prijs, 2 tickets voor een twee- 
daagse reis naar Londen van de ABN, 
was voor Yvonne Kirsch. De derde prijs 
was voor de fa. Schaap-Leerdam. Het 
is een cheque van de Nutsspaarbank ter 
waarde van f 250,—. Voor de vierde 
prijs, een doos met dranken, kwamen 
drie etalages in aanmerking te weten 
die van slagerij W.Koning, autobedrijf 

Versteege b.v. en Modern Art. Een 

kleine doos ook met dranken ging naar 
de vijfde prijswinnaars bakkerij Seyse- 
ner, de Halteboetiek, Lee Cooper en 
de firma Cortina. In een nogal solisties gespeelde wed- 
strijd, er zat vrijwel geen samenhang 
en verband in het elftal, heeft Zand- 
voormeeuwen zondagmiddag Zaan- 
dijk met 2-0"verslagen, De kustbewo- 
ners onderschatten de wil van de te- 
genstander, momenteel op de onder- 
ste plaats van de ranglijst, om te la- 
ten zien dat de ploeg wel degelijk kon 
uithalen. Zandvoortmeeuwen pakte, 
vooral in de verdediging, de zaken te 
nonchalant en ondoordacht aan waar- 
door Zaandijk verscheidene keren de 
kans kreeg gevaarlijke situaties voor 
het doel te scheppen. Keeper Pellerin 
moest op zulke momenten al zijn 
kwaliteit aanwenden een doorbraak te 
voorkomen. Vooral de aalvlugge Glans- 
dorf stelde de achterhoede van Zand- 
voortmeeuwen voor de nodige proble- 
men. Om de voorhoede meer ruimte 
en de achterhoede meer lucht te ge- 
"ven zetteUe thuisklup denEüitenspeP" 
val in werking. Zaandijk probeerde dat 
listig te omzeilen, maar de ploeg miste 
de schutter om het karwei af te ron- 
den. De doelpunten werden gemaakt 
door Visser in de eerste helft en door 
Kerkman na rust. De uitslagen van de vorige week don- 
derdag gespeelde schaakwedstrijden 
voor de onderlinge kompetitie van 
de Zandvoortse Schaakklup luiden bij 
de senioren : Vastenhouw 12 pnt. en 
Koper, Van der Werff en Zwerver ieder 
8 1/2 pnt. In de juniorenkompetitie 
werden de volgende resultaten geboekt: 
Koper en Van der Werff ieder 8 1/2 pnt. 
Cliteur 8 pnt. en Losekoot 7 pnt. tijd 

voor 

school Dinsdag 31 januari a.s. belegt het on- 
langs gevormde initiatiefkomité 'Tijd 
voor School', welke ijvert voor een 
herindeling van het lesrooster, een 
openbare bijeenkomst in het Gemeen- 
schapshuis aan de Louis Davidsstraat. 

Voor veel moeders van schoolgaande 
kinderen is de huidige tijdsindeling 
van de schooluren een groot probleem, 
stelt het komité in een informatiebul- 
letin. Het brengen en halen van de 
kinderen versnippert de dag en de tijd 
van de moeders. Tijd die zij goed kan 
gebruiken voor huishoudelijk-, buurt- 
en verenigingswerk of voor een baan. 
Ook voor alleenstaande ouders en 
verzorgers zijn de problemen vaak on- 
nodig groot, aldus het komité. Maar 
ook voor het kind is het tegenwoor- 
dige lesrooster nadelig. Het moet im- 
mers vier keer per dag door het steeds 
drukker wordende verkeer en heeft., 
voor aktiviteiten buiten de lesuren, 
klup, zwemlessen, etc. alleen de * " 
woensdagmiddag en zaterdag. Daar- 
bij komt nog dat de lunchpauze tus- 
sen de ochtend- en middaglessen te 
lang is. Zowel voor de kinderen die 
moeten overblijven als zij die naar 
huis kunnen gaan. 

Al deze zaken wil het initiatiefkomi- 
té dinsdagavond ter diskussie stellen 
en vervolgens overgaan tot de oprich- 
ting en samenstelling van een perma- 
nente werkgroep 'Tijd voor school'. 
Het is de bedoeling dat deze werk- 
groep in nauw overleg met ouders 
van schoolgaande kinderen, leer- 
krachten en ouderkommissies een 
nieuw schooltijdenregeling gaat voor- 
bereiden en opstellen. 
De bijeenkomst in het Gemeenschaps- 
huis begint om 8 uur. eanduGortee hoeranh Langs deze weg wil ik U allen hartelijk danken voor de vele 
blijken van medeleven ontvangen bij het overlijden van jnijn 
vrouw: 

Wout Bosch-Evers Zandvoort, januari 1978. 
Zeestraat 61. , i^TTi» 
agenda voor de eerste openbare vergadering 
van de zandvoortse gemeenteraad in 
het nieuwe jaar op dinsdag 31 janu- 
ari in het gemeentehuis. Aanvang 
20.00 uur. 

1. Opening. 

2. Notulen van de vergadering van 
20 december 1977. 

3. Ingekomen stukken: 

Brief dd. 19 december 1977 van 
burgemeester en wethouders van 
Heemstede, waarbij wordt toege- 
zonden een motte van de raad dier 
gemeente m.b.t. de uitbreiding 
van het Gewest Kennemerland 
met de gemeenten Beverwijk, 
Heemstede, Hillegom en Velsen. 

Alsvoren m.b.t. de verdere ont- 
wikkeling van het Gewest Kenne- 
merland. 

4. Begrotingswijzigingen. 

5. Onderwijsaangelegenheden. 

a. Vaststellinc, vergoeding per lo- 
kaal en per kleuter bijzonder 
kleuteronderwijs over 1977. 

b. Vaststelling administratiever- 
goeding bijzonder lager onder- 
wijs over 1 977. 

c. Vaststelling eksploitatievergoe- 
ding bijzonder lager onderwijs 
over 1977. 

d. Verhoging erf af scheid ing Josina 
van den Endenschool. 

e. Beschikbaarstelling gelden t.b.v. 
uitbreiding Beatrixschool met 
een lokaal. 

f. Aanschaffing materialen gym- 
nastiekonderwijs. 

g. Aanschaffing nieuwe leesme- 
thode t.b.v. de Beatrixschool. 

6. Grondtransakties. 

a. Verkoop Achterom 3. 

7. Bestemmingsplannen. 

8. Invordering huurschuld.- 

9. Nieuwe privaatrechtelijke vergun- 
ning gebruik strand voor eksptoi- 
tatie. 

10. Winkelsluiting in de Paastijd. 

11. Verhoging subsidie t.b.v., aanstel- 
ling conciërge wijkcentrum 't Stek- 
kie. 

12. Plan tot reorganisatie van de drink- 
_^ watervoorziening in de provincie 

° Noord-Holland. 

13. Verbetering verlichting De Favau- 
geplein. • - 

14. Plaatsing parkeermeters aan de 
Brederodestraat. 

1 5. Verpachting parkeerterreinen Zand- 
voort-Zuid. 

16. Verhuur grond aan Zandvoortse- 
laan. 

17. Salariëring gemeentepersoneel per 
1-1-'78. 

18. Aangaan vaste geldlening. 

19. Subsidie V.O.S.-kursus. 

20. Benoemingen, enz. 

a. Vervulling vakature schoonheids- 
kommissie. 

21. Rondvraag. 
kerkdiensten NED. HERVORMDE KERK 

zondag 29 januari a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, Beveti- 

ging ambtsdragers, 

(crèche aanwezig). 
10.30 uur : Jeigdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 29 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Ds. H.D. de Wit te Lisse. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 29 januari a.s.: 
10.30 uur : 'Sapfien kerk zijn' mevr. ds. 
W.H. Buijs n.h. Zandvoort. 

R.K. AGATHAKERK 

zaterdag 19.30 uur stille aucharistie- 

v'wring. 

zondag 8.45 uur ou^harittiaviaring, 

mat orgel en samenzang. 

10i45 uur euchar'istiaviering m.m.v. 
hetdames en herenköor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 28 en zondag 29 januari a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 2791. 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. adviesdiensten ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, ' 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, l/mis Da-' 
• ^ddsst^a*t. 

Maatschappelök werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 

Systeetn-Sparm 

Van uw spaargiro leggen 

wij elke maand automatisch 

iets voor u opzij ! 
spaarspeaalisten sinds 1817 
*Zeereep' 
mag worden 
bebouwd ■^''9f~ 
Om dit zwart omlijnde gedeelte gaat 
't : het karavanterrein 'De Zeereep' 
dat in de aanwijzing van eks-minis- 
ter Gruijters van volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening voor het streek- 
plan Zuid-Kennemerland niet mocht 
worden bebouwd. Tegen dit onder- 
deel van de aanwijzing van de be- 
windsman is het gemeentebestuur 
vorig jaar bij de minister in beroep 
gegaan. Provinciale Staten van Noord- 
Holland hebben zich maandag —wij 
gaven het door aan de lezer in de koe- 
rant van dinsdag— achter het stand^ 
punt van de gemeente geschaard. In 
een motie hebben de Statenleden het 
dagelijks bestuur van de provincie 
verzocht de huidige minister van 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning te bewegen aan het terrein aan 
de kop van de Van Lennepweg de 
bestemming woongebied te geven. nmiddels is Verschil van mening ge- 
rezen over de vraag waarheen de ka- 
ravans moeten worden gedirigeerd. 
Volgens het Statenlid Bon van de 
vvd kunnen de wagens naar het bin- 
nenterrein van het circuit worden 
verplaatst, zonder dat daarvoor een 
planwijziging nodig is. Hiermee is 
het Statenlid Knoop van de pvda het 
echter niet eens. Naar zijn rriening is 
verplaatsing van het karavankamp in 
strijd met de bestemming van het 
circuitterrein als natuurgebied. Dat 
is volgens hem trouwens ook het 
geval met de aanwezigheid van de 
racebaan. Ook dit projekt hoort 
hier niet thuis. 

Wanneer de gemeente Zandvoort in 
moeilijkheden zou komen met de 
karavans, wanneer die plaats moeten 
maken voor woningbouw, komt dit 
naar het oordeel van de heer Knoop 
geheel voor rekening van de gemeen- 
te. Het j<aravanpark was naar zijn me- 
ning het gevolg van een sluipende ont- 
wikkeling, die de gemeente oogluikend 
heeft toegelaten in strijd met de plano- 
logiese situatie. 

Overigens staat bebouwing van het 
terrein nog niet voor de deur. Er is 
nog een hele bestuurlijke- en ambte- 
lijke procedure nodig voor het zover 
is. 
et(2araav5 
in Zandvoort 

Met Prins Duysterghast de XI, Vorst Willem de Iste en zijn 
Raad van Elf. 4 februari vanaf 20.00 uur in 

sociëteit iill diiYsterghast 

en in alle zalen van Zomeriust Gasthuisplein 5, Zandvoort. -L Met medewerking van "Het Sunlight Kwartrt" 

Voor de bestverkleden: grote prijzen 

een 3-daagse geheel verzorgde reis voor 2 pei^onen naar Parijs 
* cosmetica * draagbare TV * vele andere prijzen 

To^ang ƒ7,50 p.p. 

Voorverkoop, Restaurant Zomeriust * V.V.V. Zandvoort 
Parfumerie Hildering » S.R.V. in Nieuw Noord. _x: De prijzen zijn beschikbaar gesteld door: Reisburo Frans Hals - Haarlem, 
Parfumerie Hildering, SociBtsit Duysterghast, M.A.C. - Zandvoort. Nu voordelig naar Mallorca 

Voorlopig elke week vertrek / vrijdag : 8 dagen 

Hotel "TAL" met verwarmd zwembad op basis van vol pension. 
Bij twee personen betaald er één half geld. 
Bij drie personen is er een geheel gratis. 
p.p. f. 375,00 
PROFITEER VAN DE2E GELEGENHEID. 

Informatie : E WIM MENSINK-HUIS zandvoort HET WIM MENSINK HUIS te Zandvoort 
een verzorgingstehuis voor 38 somatisch 
extra- verzorgingsbehoevende bejaarden, 
wil graag in kontakt komen met mensen, 
die bereid zijn om bij ziekte en vakantie 
van onze medewerkenden in de verzor- 
ging en de verpleging eens een keertje in 
te springen. Dit kan naar eigen voorkeur, 
zowel in de ochtend, alsook in de mid- 
dag, de avond en de nacht. 
Enige ervaring opgedaan in de 

VERZORGING en/of VERPLEGING 

nu of in het verleden, is wenselijk. 
Honorering van onze 'reservisren' ge- 
schiedt volgens de C.A.0. Bejaardente- 
huizen. 

Indien U belangstelling hebt voor een 
dergelijke werkkring, dan kunt U kon- 
takt opnemen met de afd. Personeels- 
zaken van het Reinalda-Huis / Wim Men- 
sink-Huis, Leonard Springerlaan 1, Haar- 
lem, (tel. 023/33 91 09. REISBUREi\U 
KERKMAH 

Grote Krocht 20. Zandvport. 
■telefoon 02507.-2560' ■..'.. 
Gevraagd NETTE SCHILDER - 

GLASZETTER 

in bezit van rijbewijs B.E. Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 02507 - 5602 

Glashandel, schilderwerken 
verf- en behangverkoop Visrestaurant 

Duivenvcxircleti 

V Het gdide jaar geopend 

>. TELEFOON 

/02507-2824 

JUserveertydifuwiqfid 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT 
chinees-indisch restaurant #|»I 7on0öCie 

zeestraat 55 - telefoon 4681 
omroeper^ Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
Hagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2,tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 104 tel. 5185 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Ehsabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 1 9.00 uur. 

NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT- 
REPARATIES 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw famihe- en 

handelsdrukwerk. 

F.M.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WINKELTJE 
IS TOT EN MET 
EEND FEBRUARI 
GESLOTEN 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
VERSTEEfiE 

•^ ttatüoitUtbtlniit 

AaltMtraat 16 • Zanbtiaoct 
^tUtpon 02507-1499 Aangeboden : moderne 
ééngezinswoning van 1971 
met 5 kaders, 2 etages te 
Amsterdam/Osdorp, 50 
mtr. van beginhalte lijn 1 . 
Huur f. 590 p.mnd. ekskl. 
verwarming. 
Gevr.: ééngezinswomng 
met minirnaal 4 kamers te 
Zandvoort. Tel. 020-197568. 

Gevraagd 

VROUWELIJKE HULP 

HotelFABERjr. 
Poststraat9-tel. 35 88 

Te koop aangeboden: 

6 eetkam. stoelen 
i.pr.st., zuiver wollen ve- 
lours, f. 150,-. 
Oranjestr. 17 hs. tel. 29 31 WONINGRUIL 
ESf ZANDVOORT 

Aangeb.: vrij hoekhuis 1. 

min. V. strand en station. 

Won. kam., keuken, 3 sip. 

kam. en zolder. Huur 

f. 195,-. 

Gevr.: kleiner huis. Liefst 

beneden woning. 

Brieven onder nr. 80 van 

dit blad. 

Te koop CENTRALE VER- 
WARMING van de Sleep In 
Grote kapasiteit. Dagelijks 
te bezichtigen. Sleep In aan 
de Van Lennepweg. Offerte 
Postbus 166, Zandvoort. 


Het heeft lang geduurd 
maar over 9 dagen gaat la reine weer open. 

Dan kunt u weer dagelijks 

vanaf 9 uur 's morgens terecht. 

Hopenlijk zult u zich snel thuisvoetm 

in de nieuwe ambiance van 

itestsaraat - Patisserie la reine Kerkstraat 15 - tel. 2253 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

iTEL.02507 5845* MIELE WASSALON « ^ 

wasuiuek 

wassen p. 5 kg, f 4,75 

stomen bv. pantalon f 3,95 

japon f 4,95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ tel. 44 17. 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS . - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75 5a. iE. "^alledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken' gaarne vrijblijvend offerte Voor al uw verzekeringen 

ASSURANTIE A .M . F OLKERS 

kantoor: Thorbeckestfaat 17 
Zandvoort 
Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. CHINEES INDISCH RESTAURANT 

LIN'S GARDEN Kerkstraat 19 - Tel. O 25 07 - 36 43 met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J. BLUYS v.d. Mije) haltestraat 65 >■ tal' 2060 
ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haarlem CD23) 31 1140 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 
nieuw "THE LITTLE LADY" 
Passage 32-34 

voor 

GRILL en FONDUE 

geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
Familie- en 
Handelsdrulcwerk 

Drukkerij 

V. Petégem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 Cmgang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNBM JLklMCC, Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5534. 
Vo^r aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
~~Taxaties Assurantiën Hypotheken voor 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

ss«:hil(kBirslHMliri|l' 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 Autobedrijf 

DEALER l/TVERSTEEGE VOOR 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam mmmÊm o zandvoort 02507-2345 Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 9 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 31 januari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduüorrse h 

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort.koninginnewegl.telef oon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5Üperjaar;perhalfjaarf 13. 50 perpostf 35.00 
losse eksemDlaren: f 0,30/advertentietarief: f 0.27 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro. 29 11 087 /bank ned.middenstandsbank, rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 35555tnvdezandvoortse koerant lou uit de raad ^>' -i J?'"- «^-ss*^:^^^^^- 
Lou Koper, die vanaf september 1974 de progressieve kombinatie ppr-psp in 
de zandvoortse gemeenteraad vertegenwoordigt, zal zich uit de raad terugtrek- 
ken. Lou is van mening dat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van 
Zandvoort niet op demokratiese wijze funktioneert, maar slechts als platform 
dient om aan de macht te komen en als het even kan aan de macht te blijven. 
Aan het verkrijgen en behouden van de bestuurlijke macht wordt volgens Lou 
'alle kracht en energie verspild'. De rest is bijzaak en van ondergeschikt belang. 
Koper zal tevens de ppr verlaten en zich aanmelden als lid van de pvda. Een 
breder draagvlak, naar hij zegt, om zijn politieke doelstelling te verwezenlijken 
: het optimaal laten funktioneren van de demokratie. Hij zal als raadslid waar- 
schijnlijk worden opgevolgd door Dick Gerritse uit Nieuw Unicum, vierde kan- 
didaat op de gekombineerde groslijst van radikalen en pacifisten. voetbal Het eerste elftal van Zandvoortmeeu- 
wen heeft zijn leidende positie in de - 
kopgroep gehandhaafd door zondag- 
middag de uitwedstrijd tegen KW 
in Krommenie met 1-3 te winnen. 

De kustbewoners namen in de eerste 
helft van de ontmoeting de leiding 
met een goal van de voet van Aaldert 
Stobbelaar en bouwden de voorsprong 
na rust uit met een doelpunt van op- 
nieuw Stobbelaar en een treffer van 
Kees Bruin. 

Het zag er in de eerste twintig minu- 
ten van het duel in de zaanse gemeen- 
te overigens niet naar uit dat Zand- 
voortmeeuwen een zege zou behalen. 
Integendeel. KW overvleugelde de 
bezoekers volkomen door de ene 
aanval na de andere te lanceren. De 
ploeg bleek het aanvallende spel niet 
vol te kunnen houden en Zandvoort- 
meeuwen nam het initiatief van de 
terugvallende gastheren over. Dat re- 
sulteerde in de 34e minuut in een 
doelpunt van Aaldert Stobbelaar. 
In de tweede helft drukte Zandvoort- 
meeuwen door en dat leverde in de 
zevende minuut een tweede goal op. 
Aaldert Stobbelaar kopte de bal ach- 
ter de doelverdediger van KW in het 
net. Twee minuten later verkleinden 
de gastheren de achterstand met een 
treffer van Van Dijk. De thuisklup 
trok alle registers open voor de gelijk- 
maker, terwijl Zandvoortmeeuwen ' 
zich inspande een ytolere afstand van 
KW te nemen. De kustbewoners 
kwamen tenslotte als overwinnaars 
uit het duel te voorschijn door zeven minuten voor het eindsignaal de kee- 
per van de tegenpartij voor de derde 
maal te passeren. Het was, zoals ge- 
zegd. Kees Bruin die het schot op 
zijn naam bracht. De stand 


in de kompet 


tie 


na de wed- 


strijden van eergisteren ziet er als volgt 


uit ; 


DWS 


15 


10 


5 

25 


26-9 


ZVM 


15 


10 


3 


2 


23 


33-19 


Stormv. 


13 


7 


4 


2 


18 


19-10 


QSC 


13 


6 


5 


2 


17 


21-13 


HBC 


15 


7 


2 


6 


16 


24-19 


TYBB 


14 


6 


3 


5 


15 


19-19 


WSV'30 


15 


4 


4 


7 


12 


16-18 


Beverw. 


14 


4 


4 


6 


12 


12-20 


Nw.Ven. 


15 


4 


3 


8 


11 


25-26 


KW 


15 


3 


3 


9 


9 


10-26 


GVO 


14 


1 


5 


8 


7 


8-21 


Zaandijk 


12 


1 


3 


8 


5 


10-23 waterstanden febr 


. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


08.36 


16.39 


21.06 


05.10 


2 


09.39 


17.44 


22.16 


06.20 


3 


10.58 


19.00 


— .— 


07.05 


4 


11.44 


19.47 


23.20 


07.59 


5 


01.04 


09.06 


13.26 


21.29 


6 


02.01 


10.04 


14.19 


22.22 


7 


03.00 


11.03 


15.14 


23.18 


8 


03.45 


n.49 


16.01 


00.04 


9 


04.26 


12.29 


16.40 


00.44 


10 


05.09 


13.12 


17.24 


01.28 


11 


05.55 


13.59 


18.06 


02.10 


12 


06.37 


14.40 


18.58 


03.04 nieuws 

kort & klein • De politie hield een 33-jarige inwo- 
ner van het West-duitse Keulen aan 
die er van werd verdacht uit een kafé 
in het centrum van de gemeente een 
bedrag van tachtig gulden te hebben 
ontvreemd. De man heeft inmiddels 
bekend zich schuldig te hebben ge - 
maakt aan nog drie andere diefstallen 
in Zandvoort. 

• Twee knapen van vijftien jaar — heb- 
ben zich vrijwillig bij de politie gemeld 
wegens diefstallen in scholen in Zand- 
voort en Aerdenhout. Eén van hen 
deelde mee met een vriend brand te 
hebben gesticht in een schoolgebouw 
vorige jaar februari. 

• Eergisteren werd ingebroken in de 
snackbar van een hotel aan de Thor- 
beckestraat. De toegang tot de bar 
werd geforceerd door het snijden van 
een ruit uit de sponning van een toe- 
gangsdeur. Er wordt niets vermist. 
• Bij het instappen van een taxi ver- 
loor dit weekeinde een 53-jarige kafé- 
bezoeker zijn evenwicht en kwam ten 
val. Met diverse verwondingen moest 
de man naar een ziekenhuis in Haar- 
len worden overgebracht. 

J.l. vrijdag werd in aanwezigheid 
van direktie en personeel van de dienst 
van gemeentebedrijven afscheid geno- 
men van de heer J. Keesman, die in 
verband met het bereiken van de pen- 
sioengerechtigde leeftijd met ingang 
van 1 februari a.s. de dienst gaat ver- 
laten. De scheidende funktionans werd 
toegesproken door de direkteur van 
de dienst, de heer Rodrigo. Namens 
het personeel voerde de heer Kossen 
het woord. De waarderende woorden 
aan het adres van de heer Keesman 
gingen gepaard met de aanbieding van 
kado's ;:bëjang|iifi|iüii|^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortse laan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop 2135 Zandvoortse Koerant bv 
ginneweg 1 , Zandvoort Konin- eanduoorf'se Noeranh kliëhten soc. dienst 

agressief 

na advertentie pvd 
De advertentie van het pvda-bestuur 
in de plaatselijke bladen, waarin trek- 
kers van sociale uitkeringen werden 
uitgenodigd eventuele klachten over 
onheuse behandeling door ambtena- 
ren van de sociale dienst in te dienen 
bij (bestuurs)leden van de pvda, heeft 
geleid tot een 'agressiever optreden 
van enkele kliënten ten opzichte van 
de ambtenaren van deze dienst.' 

Dit konkluderen b en w in hun ant- 
woord aan de vvd-gemeenteraadsle- 
den Anderson en Joustra, die over de 
advertentie schriftelijke vragen hadden 
gesteld aan het dagelijks bestuur van 
de gemeente. Het kollege acht de in- 
houd van de advertentie grievend voor 
alle medewerkers van de sociale dienst, 
die zich hiertegen niet kunnen verwe- 
ren. Een dergelijke wijze va.i aktie 
voeren moge het goed f unKtioneren 
tfan de ambtenaren van de betrokken 
dienst dan wellicht niet in ernstige 
mate belemmeren, het maak.t de taak 
van de medewerkers er niet lichter op, 
aldus b en w. De ambtenaren van de 
sociale dienst blijven echter als steeds 
alert op een goede benadering van de 
bij de dienst om hulp en bijstand ko- 
menden personen, verzekert het kol- 
lege. 

Volgens b en w moeten de trekkers 
van sociale uitkering zich bij het in- 
dienen van klachten rechtstreeks wen- 
den tot het hoofd van de dienst, die 
immer bereikbaar en bereid is even- 
tuele klagers te ontvangen, aan te ho- 
ren en te trachten het ongenoegen op 
te lossen. Mochten de klagers daarna 
nog van mening zijn niet naar behoren 
of naar genoegen te zijn behandeld, 
kunnen zij zich alsnog wenden tot de 
wethouder, die de portefeuille van de 
desbetreffende dienst beheert, stellen 
b en w. 

Tenslotte merken zij in hun antwoord 
aan de vragenstellers nog op dat voor 
wat de toepassing van de sociale rege- 
lingen betreft, er voor de kliènten van 
de soc. dienst verder de weg openstaat 
van het indienen van een bezwaar- 
schrift bij het kollege. Vervolgens 
kunnen de klagers in beroep gaan bij 
Gedeputeerde Staten van de provin- 
cie en kunnen zij zich in laatste in- stantie richten tot de Kroon. Van de- 
ze mogelijkheden worden adressanten 
bij toezending van de betreffende be- 
schikking in kennis gesteld, aldus het 
kollege. 
Afgelopen zondag vond in de Prinses- 
sehal de finale plaats van de jaarlijkse 
onderlinge wedstrijden van OSS met 
als inzet de oud-burg. A. Nawijn-be- 
ker. Irene Heintjes werd na oefening 
op de brug met ongelijke leggers, even- 
wichtsbalk, sprong over de kast en 
vrije oefening kampioene en kwam in 
bezit van de trofee. Tweede werd Jo- 
landa Kraaijenoord en derd Chr. Ru- 
beling. Jeugdkampioene werd Iris 
Kuijken, Anja van den Bos en Titia 
Sieswerda behaalden resp. de tweede 
en de derde plaats. De prijsuitreiking 
in de bomvolle Prinsessehal werd 
verricht door OSS-voorzitter J.H.B. 
Brink. 

De zandvoortse leeuwen zetten hun 
zegetocht onder de basket voort. Nu 
werd Onze Gezellen door Lions met 
87-48 verslagen. Integenstelling tot 
de verwachtingen bood Onze Gezel- 
len dat in de onderste regionen van 
de districtklasse verkeert, Lions be- 
hoorlijke tegenstand. In de eerste 
helft was het verschil niet eens zo groot 
(36-30) Na de rust was het afgelopen 
met de tegenstand van Onze Gezellen, 
toen in de vijfde minuut de scorings- 
machine bij Lions opgang kwam. In 
de resterende minuten verzamelden 
de zandvoorters 45 punten en O.G. 
kon daar slechts 14 punten tegeno- 
ver stellen. Pim Schön en Lex Kroder 
verzamelde in de tweede helft resp. 
17 en 10 punten. De hard spelende 
Buytendijk (14) van O.G. moest in de 
laatste minuut het veld met vijf fou- 
ten verlaten. In kinderhuis wordt met spoed gevraagd 

HULP LD. HUISHOUDING 

Werktijden van 8.00 tot 14.00 uur. 

Dr. G.J. Plantinghuis 

telef oniese inlichtingen nr. 20 95 

tussen 9.00 - 16.30 uur. 
familieberichten familieberichten y,FORTUNII" 


ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INtTALLATIIt 


Schoonmakan 
QA80EY8ERS • 


- Raparatias 
QASHAARDEN 


Varhalpan vu «torlng«n | 


AANLEQ SANITAIR 


• QASHAARDEN 


Erkend gas- an watarlnatallataur | 


H. A. 8PIERIEU8 
Zandvoort 


Konlnglnnawag 21 
Talafoon 02607—5012 Heden is toch nog onverwacht van ons heengegaan mijn zorgzame man, 
onze vader, grootvader, broer zwager en oom DIRK VAN DUIJN op de leeftijd van 70 jaar. Zandvoort, 27 januari 1978 
Van Lennepweg 22 - 1 Uit aller naam : 

J. van Duijn-Schilpzand Gelegenheid tot afscheid nemen in het rouwcentrum „Onderling Hulp- 
betoon", Poststraat 7 te Zandvoort, van 16.00 tot 16.30 uur en van 
19.00 tot 19.30 uur. 

De crematie zal plaatshebben woensdag 1 februari om 12.00 uur in het 
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Van Lennepweg 22 - 1 omstreeks 1 1.15 uur. 
5 V » N^^y gemengd bericht 


,}i^ 
Geheel onverwacht is van ons heengegaan, onze lieve moeder, 
behuwd- en grootmoeder 

ALWINA MARIA LOUISE FISCHER 

weduwe van Hermanus Johannes Verburg 

in de ouderdom van 70 jaar 

Zandvoort, H. Verburg 

G.M. Verburg - Schrama 
Marjan en Hans 

Zandvoort, L.J.van Andel - Verburg 
J. van Andel 
Michel en Raymond 

Zandvoort, J. Verburg 

M.C. Verburg -Blad 
Hayo en Brenda 

Zandvoort, 29 januari 1978 
Dr. C.A.Gerkestraat 14 zwart 

Moeder ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te 
Zandvoort. Bezoek aldaar dagelijks van 17.00 — 17.30 uur en 
van 20.00 - 20.30 uur. 

De teraardebestelling vindt plaats donderdag 2 februari a.s. 
om 14.00 uur, op de algemene-begraafplaats te Zandvoort. 
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum circa 13.40 uur. 

Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraaf- 
plaats na afloop van de plechtigheid. In de universiteit van Heidelberg heeft 
de fakulteit voor fenomenologie door 
middel van een komputer overeen- 
komsten en afwijkingen in het gedrag 
van een schrijver van boeken en een 
team wetenschapsmensen, bezig met 
de ontwikkeling van de neutronen- 
bom, laten onderzoeken. De door 
de komputer verwerkte gegevens be- 
stonden in hoofdzaak uit video-obser- 
vatie van de schrijver achter zijn bu- 
ro en het uitvinderskollektief, bezig 
met de konstruktie van het wapen in 
een ondergrondse hangar. Eén van de 
toch wel opmerkelijke resultaten van 
het onlangs door de komputer uitge- 
stoten rapport is, dat het gedrag van 
de auteur en de technies hoogwaar- 
dige specialisten weinig van elkaar 
verschilt. De schrijver ging onder het 
werk wat meer naar het toilet dan de 
uitvinders, die zich gedurende de fa- brikage van het projektiel van wateren 
onthielden. Maar grotere schommelin- 
gen gaf de komputer niet door. 
De koerant zal de lezer niet vermoeien 
met alle details uit het verslag. Het 
verschijnt nog dit jaar op de markt. 
Maar één opmerkelijk voorval mag 
hier toch niet onvermeld blijven : uit 
de konklusie van de komputer bleek 
dat de schrijver de neutronenbom had 
vervaardigd en de technies hoogge- 
schoolden een boek geschreven. 
Dat gaf de nodige deining. 
De komputer werd geheel binnenste 
buiten gekeerd, beklopt, betast, door- 
gelicht en door de politie ondervraagd. 
Op het laatste bandje deelde het appa- 
raat mee, 's nachts door een baljonet 
in de zij te zijn gestoken'. 
De kwestie wie het wapen heeft 
ontwikkeld en wie het boek heeft ge- 
schreven is inmiddels door de universi- taire autoriteiten in de minne geschikt. 
De schrijver behoudt een aandeel in 
de vervaardiging van de neutronen- 
bom door de titel van zijn boek 'Klei- 
ne prins' als kodenaam aan het wapen 
te verbinden. Het uitvinderskollektief 
heeft beloofd een eksemplaar van het 
boek van de auteur te zullen aanschaf- 
fen. Zo is iedereen tevreden en is de 
aloude en innige relatie tussen kunst 
en wetenschap door het incident niet 
geschaad. 
Gelukkig maar. 

De komputer kon bij de universiteit 
uiteraard niet langer worden gehand- 
haafd en is om niet afgestaan aan de 
lagere land- en tuinbouwschool te 
Fürth, 

Het steekwapen is nog niet gevonden. 
WAAKZAAMHEID 
BLIJFT DUSGEBODEM. 


ZANDVOORT TEGEN 

REORGANISATIE 

DRINKWATERVOORZIENING 

Het gemeentebestuur van Zandvoort 
is het niet eens met het provinciale 
plan om tot reorganisatie van de drink- 
waterbedrijven te komen. De gemeen- 
te moet met Bloemendaal, Velsen en 
Haarlem overeenkomen de distributie- 
afdelingen van de waterbedrijven sa- 
men te voegen teneinde één regionaal 
orgaan in Zuid-Kennemerland tot 
stand te brengen. 

Deze standpunten legt het kollege van 
^b en w hedenavond aan de gemeente- 
raad voor. De houding van het kolle- 
ge sluit aan bij de opvattingen die de 
genoemde drie-gemeenten in het drink- 
waterkonflikt innemen. Geen verras- 
sing gezien het samenwerkingsverband 
dat de vier al ruim elf jaar hebben in 
de Belangengemeenschap Drinkwater- 
voorziening Zuid-Kennemerland. 
De ontwikkeling van de BDZK, de 
herziening van de Waterleidingwet, 
het provinciale reorganisatieplan en 
de alternatieven daarvoor worden 
behandeld in een lijvige toelichting 
die b en w bij hun voorstellen ge- 
ven. 'Ons voornaamste bezwaar even- 
wel tegen het provinciale plan is ge- 
legen in de volstrekte afwezigheid 
van objektieve gegevens en omstan- 
digheden waaruit zou moeten vol- 
gen dat het provinciale waterleiding- 
bedrijf van Noord-Holland de toekom- 
stige drinkwatervoorziening in de re- 
gio Zuid-Kennemerland beter kan be- 
hartigen en waarborgen dan de BDZK', 
aldus het kollege. 

Het schrijft dat werkgroepen binnen 
de BDZK bijna gereed zijn met rappor- 
ten over een voorgenomen samenvoe- 
ging van produktieafdelingen van de 
vier waterbedrijven. Vandaar dat nu 
het voorstel ter tafel ligt de distributie- 
afdelingen te gaan samenbrengen. B 
en w menen dat de winning van water 
voor een groot aantal jaren is verze- 
kerd door een overeenkomst met de 
Watertransportmaatschappij Rijn - 
Kennemerland die voorbehandeld wa- 
ter zal leveren dat in de duinen 
ter zuivering zal worden ingebracht. 
omroepers Gevraagd 

WINKELPAND 

te huur of te koop. 
TeL75 08. 

NU OOK IN ZANDVOORT 
KUNSTGEBIT- 
REPARATIES 

A. Ritman 
Telefoon 4365 
78e jaargang no. 10 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 3 februari 1978 g É j 
i 
l i i 

l nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse hoer redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50perjaar;per half jaar f 13.50 per post f 35.00 
losse eksemolaren: f 0.30/advertentietarief:f 0.27 p. mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro: 2911087/ bank: ned- middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant parkeermeters: glans van geld Het voorstel van liet kollege van b en 
w om de parkeermeters aan de zuid- 
boulevard uit te breiden tot de aan- 
grezende Brederodestraat, vanaf de 
aansluiting met de boulevard tot het 
Ir Friedhoffplein, de Prins Maurits- 
straat en de Prins Hendrikstraat, nam 
dinsdagavond de meeste ruimte van de 
behandeling van de 21 punten tellen- 
de raadsagenda in beslag. 

Als enige van zijn fraktie kantte de 
liberaal Joustra zich tegen de aanschaf 
van de tweehonderd parkeermeters a 
raison van f. 132.000,-. Hij vond dat 
de aankoop zijn doel voorbij schoot 
—de regulatie van het parkeren tijdens 
de drukke seizoendagen— en het pro- 
bleem van het parkeren verschoof naar 
de andere straten in de gemeente. Jou- 
stra schetste een onheilspellend beeld 
van op elkaar gestapelde auto's in de 
straten waar nog geen parkeermeters 
staan 'omdat de mensen het er best 
voor over hebben een eind naar het 
strand te lopen inplaats van het hoge 
metertarief te betalen'. Wat er van het 
hele eksperiment overblijft in niet de 
zo gewenste cirkulatie van het verkeer 
'maar de glans van geld', meende hij. 
De vvd-opposant kreeg bijval van de 
christendemokraat Van As, die de 
uitgaaf voor de parkeermeters ge- 
woon te duur vond in verhouding tot 
het beoogde doel. Dat werd op deze 
wijze niet bereikt, volgens de cda-man. 
Bovendien was hij niet erg te spreken 
over 'de koppeling van dit voorstel'met 
het volgende agendapunt : een nieuwe 
pachtovereenkomst met de eksploitant 
van het parkeerterrein achter de Bre- 
derodestraat. 

Een naar zijn oordeel ongewenste ver- 
stengeling van partikuliere en gemeen- 
telijke belangen. 

Maar voor deze kwestie aan de orde 
kwam moest er worden gestemd over 
het krediet voor de parkeermeters. 
Joustra en Van As verklaarden zich 
tegen de aankoop, de anderen gingen 
ermee akkoord. 

Door de plaatsing van de parkeermeters 
aan de Brederodestraat, etc. komt de 
eksploitant van het parkeerterrein in 
een voordelige positie, zei Van As. Hij 
herinnerde er aan dat hij al in een vroe- ger stadium had gepleit voor de eksploi- 
tatie van het parkeerterrein door de ge- 
meente en daarvoor wilde hij nu op- 
nieuw een lans breken. 
Joustra was van mening dat met de 
eksploitant van het terrein een varia- 
bele pachtovereenkomst diende te 
worden gesloten. Bij een slechte zo- 
mer deelden pachter en gemeente in 
de misoogst en bij een goed seizoen 
profiteerden beide van de gunstige 
opbrengsten van de parkeergelden. 
Dat zou kunnen door de geparkeer- 
de auto's op het terrein met twee 
kwartjes ekstra te belasten. 
Wethouder Aukema van financiën 
vond dat de door b en w voorgestelde 
pachtovereenkomst verre de voorkeur 
verdiende boven de suggesties van de 
heren Joustra en Van As. De direkte 
betrokkenheid van de gemeente bij 
de eksploitatie van het parkeerterrein 
zou de gemeente alleen maar geld 
kosten, betoogde de socialistiese porte- 
feuilleiiouder. 

Van As liet zich niet overtuigen door 
de wethouder. Hij was en bleef tegen 
partikuliere eksploitatie. 
De overige afgevaardigden zetten het 
sein voor de overeenkomst die in 
1984 eindigt op groen. 1984 is het 
jaar van de komst van Grote Broer die 
alles zonder ons, over ons maar wel 
voor ons in de puntjes zal regelen. 
Ook de parkeerterreinen 
geboren : Thijs, zv., P. Feenstra en 
M.A. Visser, 

overleden : Hendricus Franciscus 
Kroese, oud 87 jaar, gehuwd geweest 
met J. Schuuring. 

gehuwd : Johann Wilhelm Vermaas 
en Catharina Emerenthiana Grimber- 
gen. 

geboren buiten de gemeente : Terry, 
dv., F. Loos en J. Keur ; Gert en Dirk 
zonen v. A. de Heer en E. van Eyk ; Tom 
, zv., A.J. Krol en S. Brink ; Berna Wil- 
helmina, dv. A. Paap en S.W. Loos. 

overleden buiten de gemeente : Jo- 
hanna Everdina Hulsbergen, oud 69 
jaar, gehuwd geweest met F.F. Smit ; 
Wiggertje Jacoba van Leeuwen, oud 
78 jaar, gehuwd geweest met W.R. Dörr; 
Sandra Jacoba van der Linde, oud 81 
jaar, gehuwd geweest met G.L. Over- 
ink ; Dirk van Duijn oud 70 jaar, ge- 
huwd met J. Schilpzand. 

•.■.•;r.a 
yvateretanijéïiïi 


febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


08.36 


16.39 


21.06 


05.10 


2 


09.39 


17.44 


22.16 


06.20 


3 


10.58 


19.00 


— .— 


07.05 


4 


11.44 


19.47 


23.20 


07.59 


5 


01.04 


09.06 


13.26 


21.29 


6 


02.01 


10.04 


14.19 


22.22 


7 


03.00 


11.03 


15.14 


23.18 


8 


03.45 


11.49 


16.01 


00.04 


9 


04.26 


12.29 


16.40 


00.44 


10 


05.09 


13.12 


17.24 


01.28 


11 


05.55 


13.59 


18.06 


02.10 


12 


06.37 


14.40 


18.58 


03.04 voetballen 
Nu Zandvoort niet verder mag uitbrei- 
den wordt het voetballen op de m^ en 
daarvoor moet je over een gave tech- 
niek en veel inventiviteit beschikken, 
zei burgemeester H. Machielsen dins- 
dagavond in zijn nieuwjaarsboodschap 
aan de gemeenteraad. 

Daarom ziet hij het als de eerste taak 
van raad en kollege zich te bezinnen 
op de herinrichting van het beleid van 
de gemeente. Wij zullen, aldus burge- 
meester Machielsen, een antwoord 
moeten geven op een groot aantal vra- 
gen op het gebied van de woningbouw, 
de infrastruktuur, het bewaren wat 
de moeite waard is, de herstruktuering 
van het Stationsplein, de verkeersafwik- 
keling, onze visie op de ekonomiese 
struktuur en de daarmee samenhan- 
gende vraagstukken van dag- en ver- 
blijf rekreatie. Het ontwikkelen van 
een goede ruimtelijke struktuur achtte 
de voorzitter onontbeerlijk voor het 
door de raad te voeren beleid dat ge- 
richt dient te zijn op het welzijn van 
de ingezetenen van de gemeente. Als 
voornaamste onderdeel van dit welzijn 
zag hij de woningbouw 'teneinde de 
woningzoekenden letterlijk en figuur- 
lijk onder dak te helpen'. 
Volgens burgemeester Machielsen is 
het aantal woningzoekenden in de ge- 
meente bijzonder groot. 
Om een duidelijk inzicht te krijgen in 
de kwantitatieve en kwalitatieve wo- 
ningnood is de gemeentesekretarie 
vier weken geleden begonnen met de 
registratie van de woningzoekenden. 
Het gemeentebestuur moet bij het 
overleg met de provincie over gemeen- 
telijke bouwplannen met harde cijfers 
komen, anders raakt Zandvoort wat 
de woningbouw betreft tussen de wal 
en het schip, aldus betoogde de voor- 
zitter van de raad. 

Van de onderwerpen waarover de ge- 
meenteraad in de loop van dit jaar 
een beslissing moet nemen noemde hij 
het beleidsplan van de openbare biblio- 
theek, de samenhang van de aktivitei- 
ten op sociaal kultureel gebied in de diverse ruimten, het 'onderwijsbeleid 
m.b.t. de ontwikkeling van het leer- 
lingenbestand, de stichting van een 
nieuw politieburo, de kompensatie 
voor het vervallen van de vermakelijks- 
heidsbelasting op 1 januari 1979, de 
tekorten op de rekreatiebegroting en 
de regionale samenwerking bij politie 
en brandweer. 
het aantal wisselspelers, gecoached door 
de verschillende politieke groeperingen, 
'zeer beperkt zal zijn'. Bij het voetbal 
gelden ook beperkingen, aldus burge- 
meester Machielsen. 
Voetballen op m2. 
Goed worden gecoached. 
Het voetbalspel spreek de voorzitter 
bijzonder aan. 

Maar ook de klassieken worden door 
hem niet verwaarloosd. 
'Toen de gezanten uitSamor bij de 
Spartanen een heel lange rede hielden, 
antwoordden de Spartanen : Het begin 
zijn we vergeten en het einde hebben 
wij niet begrepen, omdat wij het be- 
gin vergeten zijn'. 

Burgemeester Machielsen hoopte dat 
hij de raad met zijn betoog niet in de 
positie van de Spartanen had gebracht. 
Nauwelijks, dachten wij, want zo lang 
was zijn boodschap aan het adres van 
de afgevaardigden nu ook weer niet. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman 

Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. nieuwe 

kört&kjefe • Op vrijdag 1 februari a.s. zal in 
het kantoor van de dienst van publie- 
ke werken aan het Raadhuisplein de 
openbare aanbesteding plaats vinden 
van de onlangs door de gemeenteraad 
goedgekeurde afbraak van de voorma- 
lige Julianaschool aan de Brederode- 
straat. De inschrijving is vastgesteld 
om 3 uur 's middags. Vrijdag 17 febru- 
ari wordt in het pw-kantoor de rekon- 
struktie van de Zandvoortselaan nabij 
Nieuw Unicum aanbesteed. Deze in- 
schrijving begint om 10.00 uur. 

• Wethouder K.C. van der Mije Pzn. 
van sociale eaken en volksgezondheid 
is verhinderd op dn woensdagen 8 en 
15 februari a.s. zijn wekelijks spreek- 
4Jur te houden. OFFICIEEL VAARWEL J. VAN EIJK Machielsen : 
gezanten uit Samor , Burgemeester Machielsen sprak de 
wens uit dat ook voor de nieuwe raad 
die op 31 mei a.s. door de burgerij 
zal worden gekozen 'de behartiging 
van de belangen van alle zandvoorters 
en Zandvoort centraal zal staan en niet 
het individueel puntjes scoren ter ver- 
groting van eigen glorie! Terwillen van 
een gelijkmatig beleid hoopte hij dat Maandagmiddag werd afscheid geno- 
men van de direkteur van de gemeen- 
telijke sociale dienst, de heer J.C.M, 
van Eijk, die er de voorkeur aan had 
gegeven het afscheid in besloten 
kring te doen plaats vinden. Deze 
wens werd natuurlijk geëerbiedigd en 
wanneer we u vertellen dat er waarde- 
rende woorden zijn gesproken door mtvr. kraan-meeth burgemeester Machielsen en wethouder 
Van der Mije en dat de heer Van Eijk 
het afscheidskado onder koevert ont- 
ving dan weten we dat alleen van ho- 
ren zeggen. Maar wel hebben we met 
eigen ogen kunnen konstateren hoe 
een lange rij vrienden, kollega's, raads- 
leden en andere relaties uit de ambte- 
lijke loopbaan van de heer Van Eijk 
zich om half vijf in beweging zette om 
met vriendelijke woorden en een hand- druk afscheid te nemen van hem en 
zijn echtgenote. Onder hen bevonden 
zich talrijke bestuursleden van de vroe- 
gere plaatselijke kruisvereniging, in 
wier midden de heer Van Eijk als se- 
kretaris/penningmeester van het Wit- 
Gele Kruis belangrijk werk heeft ver- 
richt. Deel uitmakend van de fusiewerk- 
groep heeft hij tevens een belangrijk 
aandeel gehad in de tot standkcming 
van de Kruisvereniging Zandvoort. 
Er waren bloemen en flessen geestrijk 
vocht, maar ook kado's van blijvende 
aard, zoals een fraaie schemerlamp 
van het personeel van het raadhuis en 
een bijzonder mooie schaal van Mak- 
kummer aardewerk van de kollega's van 
de dienst. Dat de receptie tot lang na 
het vastgestelde uut uitliep behoeft 
geen betoog. tijd voor school 
sloeg niet aan In onze editie van 27 januari besteed- 
den wij aandaciit aan de argumenten 
van de aktiegroep 'Tijd voor School' 
om te komen tot veranderingen in 
het rooster voor de basis- en kleuter- 
scholen en een overblijfmogelijkheid 
op iedere school. Deze aktiegroep, ont- 
staan op initiatief van 'De Roole Vrou- 
wen', belegde afgelopen dinsdagavond 
een bijeenkomst in het Gemeenschaps- 
huis onder voorzitterschap van Ineke 
Wind. Uitgenodigd waren Conny Jan- 
sen, sekretaresse van de landelijke 
aktiegroep, en twee 'overblijfmoeders' 
uit Amsterdam. 

Conny Jansen vertelde dat 'Tijd voor 
School' eind 1974 geboren was uit 
onvrede met de bestaande situatie, 
dat politieke richtingen, zowel links, 
rechts als midden en ook vrouwen- 
verenigingen en onderwijsorganisaties 
belangstelling hebben en dat CRM 
sinds 1976 subsidie geeft. 'Het is niet 
de bedoeling een uniforme regeling 
met overblijfmogelijkheden op te 
leggen, maar wel om te kijken of er 
behoefte is' aldus spreekster. Dat die mevr. kraan-meeth behoefte er m Amsterdam was bleek 
uit de verhalen van Anneke Hoekema 
en Mathilde van der Wal, waar nu al 
een jaar gedraaid wordt volgens een 
rooster met 32 moeders, waarbij ie- 
dere moeder eens in de veertien dagen 
dienst heeft, vier moeders iedere dag 
bezig zijn om 30 kinderen een boter- 
ham te geven, de kinderen het leuk 
vinden en mogelijk om drie uur 's mid- 
dags minder moe zijn. De kosten be- 
dragen f, 1,~ per dag en daar wordt 
dan speelgoed (en boeken) voor ge- 
kocht. 

Toen er gelegenheid was tot het stel- 
len van vragen bleek dat de aanwezi- 
gen de zaken toch wel wat anders za- 
gen dan het aktiekomité. Tot goed 
begrip : deze aanwezigen waren leer- 
krachten, moeders (ook een paar va- 
ders), afgevaardigden van schoolbe- 
sturen, ouderkommissies en school- 
raden, kortom allen die het beste met 
het kmd voor hebben. Enkele vragen: 
'Is het wel opgezet om kinderen te 
plezieren ? Als het om een minder- 
heidsgroep gaat dan mag die maatre- 
gel niet opgelegd worden aan een 
meerderheid' en 'Wordt er niet teveel 
van uitgegaan dat het huidige systeem 
(de gelijke schooltijden en de boter- 
ham thuis) (verslagg.) een te zware 
belasting voor de moeder is ? 'Deze 
spreker, vader, voorzitter van de 
ouderkommissie van een basis- en 
kleuterschool, vond bovendien dat 
het krijgen van subsidie van CRM niet 
maatgevend is, terwijl het woord 
'moeten' in de circulaire hem niet 
zinde. 'Er moet natuurlijk niets' aldus 
deze vader, die vreesde dat het kind 
het kind van de rekening zou worden. 
Een sekretaris van een ouderkommis- 
sie en voorzitter van de schoolraad 
vroeg zich af waarom niet de gewone 
weg, overleg met de ouderkommissie, 
de hoofden van scholen en de ouder- 
raad, was bewandeld. Eén moeder toon- 
de zich enthousiast voor overblijven 
in verband met het zwerven van kin- 
deren in de flatgebouwen tussen de 
middag, maar daar stond weer een 
aantal andere moeders tegenover die 
de kinderen graag thuis hadden. Weer 
andere waren bang voor disciplinaire 
toestanden en een kleuterleidster ver- 
telde het verhaal van een kollega die 
aanvankelijk blij was met de oplos- 
sing van overblijven maar haar kinde- 
ren daar al gauw had weggehaald. Wel 
was zij van mening dat de zaken voor 
kinderen die streekscholen bezoeken 
heel anders liggen, maar die zijn hier 
niet. 

In de circulaire was nogal de nadruk 
gevestigd op het feit dat diverse keren 
halen en brengen van de kinderen de 
dag en dus ook de tijd van de moe- 
der versnippert, 'Tijd die ze zo goed 
kan gebruiken voor huishoudelijk, 
buurt- of verenigingswerk of voor 
werk bij een baas'. Ook van achter 
de groene tafel werd gewezen op het 
'wel eens niet op tijd thuis kunnen 
zijn in verband met de uren van de 
moeder MAVO' en de vraag vanuit de 
zaal 'waarom moeder dan niet naar 
de avond MAVO gaat' lag dan ook 
voor de hand. 

Het gelijk beginnen van de vakanties 
voor de verschillende scholen en 
schooltypen, dat de aktiegroep als 
punt 3 aanvoerde, blijkt al jaren geen 
'punt' meer te zijn. De zomervakanties 
worden bij het ministerie vastgelegd 
en de kortere vakanties lopen gelijk, 
met hoogstens een dag verschil in 
lengte. Dat een goede informatie voor- 
af heel wat onnodig heen en weer ge- 
praat had kunnen voorkomen bleek 
toen een leerkracht de opmerking 
maakte dat op iedere school in Zand- 
voort kinderen, wanneer dat nodig 
mocht zijn, kunnen overblijven. Tus- 
sen de middag zijn er altijd onderwij- 
zers aanwezig. De animo is echter ge- 
ring, met zo'n twee, drie kinderen per 
dag houdt het op. 'Dat betekent' aldus een ander, ' dat ten behoeve van 3°/o 
voor het totaal een pasklare oplossing 
gevonden moet worden. 
Er zijn geen problemen, die zitten we 
hier te maken! ' 

Toch kon er uiteindelijk een werkgroep 
gevormd worden doordat vier aanwe- 
zigen zich bereid verklaarden daarin 
zitting te nemen. Twee andere wil- 
den zich wel bij moeders van kleuters 
op de hoogte stellen van een eventuele 
behoefte aan overblijven. Verder werd 
besloten tot een enquête op alle scho- 
len. 

Onze persoonlijke indruk van deze bij- 
eenkomst ? Dat de zandvoortse moe- 
ders niet staan te trappelen om hun 
kinderen ook tussen de middag op 
school te laten, en we geloven dat één 
van hen de gevoelens van de meerder- 
heid heel goed weergaf met haar op- 
merking : 'Ik werk part-time, maar 
ben een full-time moeder ! ' lou bedankt voor figurantenrol 
Lou : ontgoocheling . 'In theorie is de gemeenteraad het 
hoogste bestuursorgaan van de ge- 
meente, het instituut dat de beslui- 
ten neemt, maar de praktijk leert wel 
anders'. 

Met deze woorden nam een ontgoo- 
chelde Lou Koper dinsdagavond af- 
scheid van de zandvoortse volksver- 
tegenwoordiging. 

Geloofde hij drie jaar geleden bij zijn 
entree in de raad nog in de gemeente- 
lijke demokratie, de ervaring had hem 
geleerd dat dit niet het geval is. Lou 
was van oordeel dat er door de vele 
aan b en w door de raad gedelegeerde 
zaken en de tijd en deskundige begelei- 
ding waarover het kollege beschikt een 
kloof tussen het dagelijks bestuur van 
de gemeente en de raad was ontstaan 
'die nauwelijks nog te overbruggen 
valt'. Door deze ontwikkeling was de 
demokratie in zijn ogen verworden 
tot een strijd om de helït plus één'. 
Koper zei, de machtstrijd om de kol- 
legezetels nu beter dan voorheen te 
kunnen begrijpen en ook de bereidheid 
van sommige mensen om eerder ge- 
danen ferme uitspraken te vergeten. 
In dit spel was Lou niet van plan nog 
langer een figurantentol te vervullen. 
Aan het begin van zijn verklaring deel- 
de Lou mee, geen lid meer te zijn van 
de politieke partij radikalen waarmee 
hij zich niet langer verbonden voelde 
en waarvan hij het voortbestaan als 
'overbodig' en 'nutteloos' beschouwde. 

Burgemeester Machielsen maakt in zijn 
reaktie de indruk het besluit van Lou 
Koper oprecht te betreuren. Hoewel 
hij het niet eens was met de uitspra- 
ken van Lou t.a.v. het funktioneren 
van de lokale demokratie —'het is geen 
spel maar een wezenlijk onderdeel • 
van onze samenleving'— sprak hij. 
de hoop uit dat Koper ook buiten de 
raad aktief zou blijven voor de verwe- 
zenlijking van hetgeen hij als ideaal 
zag. PIMOOUINIS 

geeft u dé mogelijkheid 

om met een minimum 

aan kapitaal een 

eigen wol en 

handwerk 

speciaalzaak 

te beginnen. Wij hebben u in 

Noord-Holland 

het volgende te bieden: 1 volledige zelfstandigheid 
•financiële steun 

• een collectie met een 
grote omzetsnelheid 

• internationale ervaring 
zowel bij inkoop als verkoop 

• hulp bij winkelinrichting 
. en reclame. 

Wilt u meer weten en 

beschikt u over een 

bescheiden kapitaal, 

schrijf dan voor volledige. 

informaties over ons 
bedrijf (met meer dan 3000 
vestigingen in Europa) aan: 

J. Bodt 

Parallelweg 26 

Hierden kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 5 februari a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, Bediening 

H.Doop. 

(Crèche aanwezig). 
10.30 uur : Jeugdkapel, Bezoek aan de 

Kerk. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 5 februari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. D. van Santen te Sas- 
senheim 

NED. PROTESTAIMTENBOND 

zondag 5 februari a.s.: 
10.30 uur : Dr. S.L. Verheus d.g. Ams- 
terdam. 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang 

10.45 uur eucharistieviering 
m.m.v. dames en herenkoor medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 4 en zondag 5 februari a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. 
eanduDorrSE 
hoeranr 
De decentralisatie van het karnaval in Zandvoort —vanaf morgen t.e.m. maan- 
dag omgedoopt tot Scharregat— zet zich in hoog tempo voort. Dit jaar is de 
pret, die vanavond begint met de traditionele kroegentocht om 11.11 uur in 
het centrum van het dorp, gespreid over vrijwel alle etablissementen, zalen en 
zaaltjes in de gemeente. Alleen de jaarlijkse show van gekostumeerde groepen 
en praalwagens, welke totnogtoe op zondagmiddag plaats vond, is gecentrli- 
seerd en valt dit keer samen met de officiële ontvangst van de karnavallers 
morgenmiddag door het gemeentebestuur op het Raadhuisplein. De stoet 
wordt morgen om 13.45 uur samengesteld in de Burg. Nawijnlaan en ver- 
trekt vandaar via de Kostverlorenstraat en de Haltestraat naar het gemeente- 
huis. Na de begroeting van het pretvolk door de autoriteiten gaat de tocht ver- 
der langs Kerkstraat en Burg. Engelbertstraat naar het Dolfirama. In het Dol- 
firama zal de prijsuitreiking plaats vinden aan de dragers en draagsters van de 
fraaiste en meest originele kostuums, in de avonduren wordt het festijn voort- 
gezet in gebouw De Krocht en sociëteit Duysterghast. Zondag en maandag 
gaat de pret verder in,zoals reeds gemeld, alle mogelijke gelegenheden waar de 
leut en gastvrij onthaal vindt. Zondag o.a. opnieuw in De Krocht en Duyster- 
ghast en maandagavond in De Brink in Nieuw Unicum. WETHOUDER ATTEMA KONTRA VOS - SUBSIDIE Wat kan een mens zich toch lelijk ver- 
gissen, ook als hij het begenadigde be- 
roep van nieuwsgaarder uitoefent. Be- 
richten wij enkele weken geleden in 
de koerant dat de f raktie van de vvd 
waarschijnlijk afwijzend zou reageren 
op een gemeentelijke subsidie aan de 
VOS-kursus (Vrouwen Oriënteren 
zich op de Samenleving) in de raadsver- 
gadering van afgelopen dinsdag bleek 
het tegendeel het geval. De meerder- 
heid van mijn fraktie is voor, verklaar- 
de woordvoerder Joustra. Wel sprak 
hij de wens uit dat de groep deelne- 
mende vrouwen zo breed mogelijk zou 
worden samengesteld. Wie er niet voor 
was, maar vierkant tegen, was vvd-wet- 
houder Attema. 
En dat verwoordde hij aldus : 
'Ik geloof ook wel dat die kursus zon- 
der politieke bedoelingen wordt ge- 
geven. Maar als je een kursus wilt vol- 
gen is het heel gewoon dat je daar- 
voor betaalt. En wat maakt die 250 
gulden nu uit voor twintig deelneem- 
sters. Bovendien, als we hier aan begin- 
nen komen er binnenkort meer belang- 
stellenden. Mensen voor een kurus 
'Pecht onderweg' of eentje die gaat 
over de vraag 'Hoe haal ik m'n kippen 
door de rui? ' Nee, ik voel geen fluit 
voor het verlenen van subsidie'. 
Zijn uiteenzetting werd hem niet in 
dank afgenomen door zijn f raktiege- 
noot Rien Couvreur, die de .wethouder 
voordroeg voor het geven van een 
gastkollege aan de vrouwen om zijn 
ideeën nader uit een te zetten. Met 
de stem van Attema tegen werd de 
subisidie door de raad verleend. 
De overige voorstellen werden door 
de raad vrijwel zonder diskussie aan- 
vaard. riLM I ■ ■ ■ I I I I r. schneiders 
afEaire 
Vanavond en morgenavond draait Füm-inn Zandvoort in de openbare biblio- 
theekaan de Prinsesseweg 'L'Importance c'est d'aimee', met Romy Schneider 
in de hoofdrol. Een ingelaste film schrijven de film-inners in het maandelijks 
bulletin, omdat enkele films niet op de voor vertoning geplande data beschik- 
baar bleken. Het voor de komende maanden uitgestippelde programma zal 
daardoor opnieuw moeten worden samengesteld. Geen ramp, stellen de film- 
inners vast, maar het is in afwachting van een nieuw programma wel even be- 
helpen. Overigens is 'L'Importance c'est d'aimee' best een aardige film, waar- 
in de vroegere kind-vrouw-filmster Romy Schneider als een gerijpte en volwas- 
sen geworden aktrice ekselleert. 
De vertoning begint om 9 uur. nieuws 

kort & klein • Op donderdag 16 februari a.s. kun- 
nen belangstellenden tijdens een open- 
bare vvd-bi]eenkomst in hotel Keur 
vragen stellen aan de kandidaten die 
volgens een onlangs onder de leden 
gehouden opiniepeiling in aanmerking 
komen voor een verkiesbare plaats op 
de groslijst van de gemeenteraadsver- 
kiezingen op 31 mei. Dat zijn de hui- 
dige raadsleden Jaap Anderson, Marian- 
ne Hugenholtz, Jelle Attema, Arthur 
Roselaar, Pieter Joustra en André Gie- 
len. Als nieuwe kandidaten staan in de 
enquête hoog genoteerd : Karel van 
den Broek, mej. De Jong (afd. sekreta- 
resse). Jan Jongsma {afd. voorzitter) 
en Pief Keur. Laatstgenoemde had zes 
jaar zitting in de gemeenteraad voor 
de anti-revolutionaire partij. Enige tijd 
geleden heeft hij zich als lid van de vvd 
gemeld. 

De groslijst zal tijdens een op 16 maart 
in hotel Keur te houden ledenvergade 
ring worden vastgesteld. • Het kontaktadres voor de dinsdag- 
avond gevormde werkgroep 'Tijd voor 
school' is gevestigd aan Lorentzstraat 
46, tel: 7835. Zij die aan dit projekt 
hun medewerking willen verlenen 
kunnen zich met genoemd adres in 
verbinding stellen. • Bij de plaatselijke afdeling van de 
Nederlandse Vereniging van Huis- 
vrouwen ziet de maandagenda er als 
volgt uit: dinsdag 7 februari; 14.00 
uur koffiemiddag te Zomerlust. 
woensdag 8 februari; 13.25 uur per 
bus naar de Mr. Enschedeweg en 
vandaar wandelen naar Middenduin. 
Terug naar verkiezing per bus via 
Bloemendaal of met de trein vanuit 
Overveen. 
E WIM MENSINK-HUIS zandvoort een verzorgingtehuis voor 38 extra 
verzorging behoevende bejaarden zoekt een 

HUISHOUDELUKE HULP 

voor 20 uren per week. 
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 12.30 uur) 

Salaris volgens de CAO bejaardentehuizen, 
8% vakantietoeslag en opname in het pen- 
sioenfonds PGGM. 

Sollicitatie-formulier kunt u aanvragen bij 
de afd. personeelszaken; Reinaldahuis — 
Wim Mensinkhuis, Leonard Springerlaan 
1, Haarlem, tel. 023 - 33 91 09. Ingevolge besluit van de algemene verga- 
dering van aandeelhouders van 9 novem- 
ber 1977 zal de B.V. "Kracht Landbouw" 
Zandvoort worden geliquideerd. 

Het plan van uitkering ligt voor een ieder 
twee maanden ter kennismaking ten kan- 
tore van het Handelsregister te Haarlem. 

De vereffenaar : B.V. Ingenieursbureau 
"Kracht", Den Haag. grote antiekbeurs 

bij V & D, Californiëplein — Winkelcen- 
trum Schalkwijk / Haarlem. 

VAN 6 t/m 11 FEBRUARI 

gratis taxatie en gelegenheid tot inbrengen van uw eigen 
antiek. 
LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasiilu in Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Bani{ 

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880 

UW GIFT IS WELBESTEEDf>^ 
hdd^sl'e ^ijd om nu 

Uw zomervakantie te reserveren. 
Wacht niet te lang het is nu op verschillende bestemmingen 

AL DRINGEN REISBUREAU 
KERKMAN Insiallati® bureau 

OROENEilEIN B.Y. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT Grote Krocht 20. Zandvoort 
telefoon 02507-2560 lTEL.02507 5845 * la reine HEROPEND 

Het is gelukt. Na hijna drie maanden verbouwen kunnen vnj 
onze gasten weer ontvangen. 

Het is een schitterend interieur geworden. De intieme sfeer en 
het luxueuse kader werden gecreëerd door de volgende archi- 
tekten en bedrijven, waarvoor onze hartelijke dank en waarde- 
ring. 

Architekt Ir. C.J. Wagenaar en mederwerkers, Zandvoort. 

Binnenhuisarchitekt Dhr. P. Terstall. 

Aannemersbedrijf A.J. de Rooy, Zandvoort. 

Inter Shop Center Interieur Woudenberg. 

Nihot Luchttechnieken, Amsterdam. 

Elektr. Technisch Bureau L. Drommel, Zandvoort. 

Gebr. Grapendaal CV. en Sanitair, Haarlem. 

Gebr. van Houten 

Restaurant La Reine 

Zandvoort 

Tel. 02507-2253 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 
Gevr.: voor de mnd. aug. 

voor 4 pers. m. hond, app. 
met 2 slp.kam. event. met 
tuintje. Fam. Wenting, Rog- 
gestraat 27, Utrecht. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A. RITMAN - tel. 43 65 Onikt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 
Voor uw familie- en 
handelsdrukwerk. 
F.M. VAN DEURSEN 
Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 -2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 't (killeder) WINKELTJE 

IS TOT EN MET 
EIND FEBRUARI 

GESLOTEN 
Buureweg 1-3, tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat ZANDVOORT 
BI LDERDI JKSTRAAT 

Middenstandwoning, in 
zeer goede staat van onder- 
houd, met vrijstaande ste- 
nen schuur. Voorzien van 
c.v.-gas. 

ind.: hal, toilet, woonka- 
mer (3x12 mtr.) voorzien 
van open haard. 
Ie Verd.: 3 sip. kamers, bad- 
kamer met bad en toilet. 
2e Verd.: 2 slaapkam, be- 
reikbaar via vaste trap. 
Vraagprijs f. 187.500,-.-k.k. 
Ini. mak. o.g. H.W. COSTER 
Tel. 02507- 5531 Hondenkapsalon RENÉB 

voor het vakkundig 

• Knippen 

• Scheren 

• Plukken 

Oor- en nagelverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. 
CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden 
leden en leiders van de 
demokratische vakbewe- 
ging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 

Nieuwe Gracht 47 

Utrecht 

Tel. 030-319675 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
VERSTEEGE ■^ ttutttDitUtbOtift 

)|alte«tcaat 18 • Zanbboott 
Wtlefpon 02507-4499 geen 

koerant 

ontvangen? 

ged. oude gracht llb (t.o.(le raaks) haariem (JD29 31 U4(r 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 


5a. J£- "^aiiedux & "^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxafiexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
nieuw 

"THE LITTLE LADY" 
Passage 32-34 

voor 

GRILL en FONDUE 

geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
Familie- en 
Handelsdruicwerlc 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UiHBtA bMWCCj Burg-Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 553t 
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 BIbemendasI 
Telefoon 023-260533 'lnfornnatie& betreffende Begrafenissen of CHimaties 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J.BLUYS (v.d.Mlie)h«ltntrMt66-t«l' 2060 78e jaargang no. 1 1 - verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 7 februari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoorrse hoer 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

losse ékssmolaren: f 0.30/advertentietarief :f 0.27 p. mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67. 13.60 221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
i t is weer voorbij... 
nieuws 

kort & klein • B en w van Zandvoort hebben het be- 
stuur van de sportraad verzocht een rap- 
port op te stellen over de wensen en ver- 
langens voor de sportakkommodaties 
in de naaste toekomst. Het rapport zal 
als uitgangspunt dienen voor het maken 
van een totaalplan voor situering, grootte 
en omvang van de voorzieningen op het 
gebied van de sportbeoefening in Zand- 
voort. Tevens zal in het totaalplan een 
visie worden ontwikkeld over verplaat- 
sing en konsentratie van de huidige 
akkommodaties. wat^rstaHdëini Steun 
ons werk INTERNiTIOMAI 

454000 het weekeindje Scharregat. Nou, week- 
eindje. Sommigen kunnen er maar niet 
genoeg van krijgen en gaan door tot het 
bittere einde op as-woensdag. Morgen, 
dus. 

Maar voor de meeste karnavalvierders is 
het feest toch wel achter de rug. De 
kroegentocht op vrijdagavond, die een 
aantal onderdanen van de pretvorst al 
direkt voor verdere deelname aan de 
leut uitschakelde wegens het oplopen 
van een flinke verkoudheid door het 
gure weer. Maar de kinderen die zater- 
dag meeliepen in de optocht door de 
straten van het centrum hadden alle 
geluk van de wereld doordat de tocht 
dit jaar niet op zondag was gepland. 
De organisatoren moeten een vooruit- 
ziende blik wat het weer betreft hebben 
gehad, want zondag viel de regen bij 
bakken uit de hemel terwijl het zater- 
dag droog bleef. 

En verder heeft het zaterdagavond, 
zondagmiddag en -avond gedaverd van 
de allaafs in de etablissementen en 
schenkhuizen met dispensatie van het 
sluitingsuur, alsmede de zalen van 
sociëteit Ouysterghast en het verenig- 
ingsgebouw 'De Krocht'. Maandagavond 
deden de karnavallers het nog eens uit- 
bundig over in Nw. Unicum, waar het 
festijn officieel werd beëindigd. 
Sommige feestvierders kunnen, zoals 
gezegd, maar node afscheid nemen van 
het karnaval. En zo kan men vanavond 
bij het uitlaten van de hond nog enkele 
verspreide pretgasten tegenkomen. 
Morgen is het definitief voorbij en gaat 
de leut weer voor een jaar in de diep- 
vries. ondanks de spanningen van de afgelopen twee maanden is . . . 

'de nachtuil' 
nog springlevend sanduoartee hoeran^ Op 1 januari van dit jaar nam de be- 
roepskracht van de jongerensociëteit 
'De Nachtuil' aan de Linnaeusstraat 
onverwacht haar ontslag. 
Enkele weken later traden zeven van 
de elf leden uit het bestuur van de 
jeugdsoos. 

Stormachtige ontwikkelingen waarop 
het bestuur, blijkens een bericht van 
ruim een week geleden, nogal nuchter 
en zonder merkbare emotie, reageert. 

In de betreffende mededeling aan de 
leden en bezoekers van 'De Nachtuil' 
stelt het bestuur lakoniek vast 'dat het 
ervan op de hoogte is dat er de laatste 
twee maanden nogal wat spanning is 
geweest in 'De Nachtuil'. 
Donderdag 26 januari j.l. heeft het 
bestuur hierover rnet de hr. Van den 
Eijnden van de Salco (instelling op het 
gebied van de begeleiding van het open 
jongeren- en buurtwerk) van gedachten 
gewisseld. Hieruit is duidelijk naar voren 
gekomen 'dat men veel narigheid had 
kunnen voorkomen, wanneer er van te 
voren meer overleg was geweest', aldus 
het bericht. In het vervolg van het be- 
richt wordt de organisatie van het pro- 
jekt onder de loep genomen. 
Gemeld wordt 'dat het jongerenbe- 
stuur meer wil weten over haar rechten 
en plichten, dat er klaarheid moet ko- 
men over de struktuur van de organi- 
satie, de gemaakte afspraken en de 
taakverdeling'. Uit het bericht blijkt 
dat men met de vervulling van deze wensen haast wil maken. Er moet 
wordt er gesteld, zo spoedig mogelijk 
een deelnemersraad en een huishoude- 
lijk reglement komen. Ondanks de span- 
ning van de laatste maanden is het 
bestuur er rotsvast van overtuigd dat 
'De Nachtuil' nog springlevend is. Tegenover de koerant onderstreept 
Nachtuil-sekretaris Ton de Vries dit 
nog eens. Hij wijst op de slotzin in 
de mededeling'Dat in 'De Nachtuil' 
alleen de jongeren het voor het zeggen 
hebben'. De oudere bestuursleden 
zorgen alleen voor de kontakten met 
de overheid en de financieën. De Vries 
voegt hieraan nog toe, dat volgens de 
statuten van de jeugdsoos de jongeren 
de meerderheid in het bestuur moeten 
vormen en dat het gehele bestuur (jong- 
eren en ouderen— red.) wordt gekozen 
door een deelnemersraad. In deze raad 
kunnen alle leden van 'De Nachtuil' 
zitting nemen. 

Het jongerenbestuur, aldus De Vries, 
heeft een belangrijke taak te vervullen 
in 'De Nachtuil' en de uitvoering van 
die taak is bepaald niet eenvoudig.' 
Dat is volgens de sekretaris de oorzaak 
dat het voor een aantal jongeren na 
een tijdje te zwaar wordt en te veel 
van hun tijd vergt. Geen reden voor 
paniek of verontrusting dus, wanneer 
ze er mee stoppen. De afgetreden be- 
stuursleden blijven als medewerkers 
aan 'De Nachtuil' verbonden. Van afzwaaien of frustraties is naar de 
mening van De Vries dan ook geen 
sprake. Hij noemt het verheugend dat 
de jongeren meer duidelijkheid willen 
over de bestuurlijke zaken . 
Dat sluit volgens hem aan bij de eisen 
die het ouderenbestuur, vanuit haar ver- 
antwoordelijkheid tegenover subsidie- 
gevers en overheid, aan het jongerenbe- 
stuur moet stellen. Het jongerenbestuur 
zal samen met de leden en bezoekers 
het projekt moeten runnen, aldus De 
Vries. Wanneer dat niet gebeurt kan 
je 'De Nachtuil' wel vergeten, meent 
hij. 

Daar vreest hij overigens niet voor. 
Deze en komende weken zal het werk 
in 'De Nachtuil' met de hr. Van den 
Eijnden en alle andere betrokkenen 
worden doorgelicht en doorgepraat. 
Voor deze gesprekken zijn ook de 
nieuwe kandidaten voor de openge- 
vallen bestuursplaatsen, uitgenodigd. 
Aan het slot komt De Vries nog even 
terug op de vakature van een beroeps- 
kracht voor 'De Nachtuil'. Hier moet 
naar zijn mening zo spoedig mogelijk 
in worden voorzien. Het is, stelt de 
sekretaris, een voorwaarde voor het 
optimaal funktioneren van de sociëteit. 
Hij gelooft dat taakomschrijving en 
-afbakening van een beroepskracht 
nog een pittige diskussie onder de leden 
zal opleveren. Maar daar kunnen naar 
zijn stellige overtuiging de mensen van 
'De Nachtuil' wel tegen. . 
Öle is immers nog springlevend. febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


08.36 


16.39 


21.06 


05.10 


2 


09.39 


17.44 


22.16 


06.20 


3 


10.58 


19.00 


— .— 


07.05 


4 


11.44 


19.47 


23.20 


07.59 


5 


01.04 


09.06 


13.26 


21.29 


6 


02.01 


10.04 


14.19 


22.22 


7 


03.00 


11.03 


15.14 


23.18 


8 


03.45 


11.49 


16.01 


00.04 


9 


04.26 


12.29 


16.40 


00.44 


10 


05.09 


13.12 


17.24 


01.28 


11 


05.55 


13.59 


18.06 


02.10 


12 


06.37 


14.40 


18.58 


03.04 belangrijke adreissien 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Sóhoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 

Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. R-ENAULT dealer, 
service en verkoop. 2135 Zandvoortse Koerant bv. 
gmneweg 1 , Zandvoort. Konin- 
adviesdiensten WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

RELEASE 

Gasthuisvest, 47a, Haarlem, tel. 023 - 
31 34 28. Ma t/m zat. van 1 1 .00 tot 
23.00 uur, zondag van 19.00 tot 23.00 
uur. '' 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 1 1 tot 1 2 uur en iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 

Maatschappelijk werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 
CLAT NÊÖEfltAND 


orthal 

M^ 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
. kunstgebitreparatie, etc. 

A. RITMAN - tel. 43 65 

plav- , 

Lkstraatiuandvoort 
n,euwenduk37am5terdam de hypermoderne SP 
metdeaWernieuwste 
:*mater. staat voor u 

openinamsterdam 
enit^zandvoort. A.s. vrijdag bestaat de sporthal Pellikaan 
aan de A.J. van der Moolenstraat tien 
jaar en dat moet vinden bestuur, direktie 
en de sportorganisaties die regelmatig van 
de hal gebruik maken, worden gevierd. 
Met sportevenementen en demonstraties 
uiteraard. Die vinden vrijdagavond plaats 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Na de mani- 
festaties is er gelegenheid de officials van 
de sporthal met het behalen van het 
kroonjaar van het projekt te feliciteren. 
Ter gelegenheid van het jubileum heeft 
het bestuur een brochure uitgegeven 
waarin sporthal-direkteur Korver een 
résumé geeft van de plannen voor de 
bouw en de totstandkoming van de 
akkommodatie. Aan het slot van de 
brochure laat hij de sport-aktiviteiten 
van de afgelopen tien jaar de revu pas- 
seren en beschrijft als volgt de opkomst,, 
glorie en ondergang van de muziekuit- 
voeringen in de hal. 

'Een apart hoofdstuk waren wel de con- 
certen van T.O.Z. met groot koor, so- 
listen en het Noord-Hollands Philhar- 
monisch Orkest. De vloer van de hal 
moest dan met 400 boardplaten worden 
beschermd, honderden stoelen, podium 
bouwen, grote garderobetent voor de 
jassen voor de hal. Als het niet regende 
was de acoustiek prima, het probleem 
was de verwarming. Deze moest uit van- 
wege het geluid dat hij voortbracht. Dan 
waren de poppen aan het dansen, so- 
listen voelden het dan waaien, de da- 
mes in lang en bloot gekleed kregen 
het fris en dan werd het lopen naar de 
gardarobetent. De concerten waren 
mooi maar voor een sporthal zoals de 
onze niet geschikt'. petitie tekenen 

bij amnesty zandvoort 
GIRO 26655 

OACOSTASTR 88 AMSTERDAM 
In het kader van de Zuid-Af rika-Aktie, 
welke momenteel door Amnesty Inter-" 
national wordt gevoerd tegen de 
schending van de mensenrechten en de 
diskriminatie van de zwarte bevolking 
door het blanke minderheidsbewind, 
stelt de werkgroep Zandvoort van 
Amnesty de inwoners van de gemeente 
a.s. zaterdag in de gelegenheid een 
petitie te ondertekenen die aan de 
Zuid-af rikaanse autoriteiten wordt aan- 
geboden. 

De ondertekening kan geschieden in 
een stand die door de werkgroep voor 
dit doel wordt ingericht op het Raad- 
huisplein. Tevens wordt in de stand 
alle informatie verschaft over de hui- 
dige ontwikkelingen in Zuid-Afrika. 
In een onlangs verschenen rapport van 
Amnesty International over de toe- 
standen in dit land konstateert de 
organisatie dat in de afgelopen twee 
jaar de repressie in Zuid-Af rika sterk 
is toegenomen: 

Honderden zwarte Zuid-Afrikanen, 
waaronder vele schoolkinderen zijn 
gedood tijdens demonstraties tegen 
het apartheidssysteem. Duizenden 
zijn gearresteerd, velen daarvan 
zitten al tijdenlang in voorarrest, 
zonder uitzicht op een eerlijk proces. 
In de'afgelopen maand oktober zijn 
17 bewegingen voor zwarte bewust- 
wording en het Christelijk Instituut 
(een multiraciale kerkelijke organi- 
satie) verboden. De pers is gemuil- 
korfd. 

Het aantal gevangeneri dat op politie- 
bureau's of in gevangenissen sterft 
neemt toe. Onderdrukkende wetten 
scheppen de voorwaarden voor der- 
gelijke praktijken. 
Een voorbeeld: de Wet op het Ter- 
rorisme, die het mogelijk maakt ieder 
willekeurig persoon voor onbepaalde 
tijd in eenzame opsluiting te houden. 
Na het verschijnen van dit rapport is 
Amnesty International gestart met 
een internationale aktie om de pu- 
blieke opinie te alarmeren en tot pro- 
test tegen de voortdurende schending 
van de mensenrechten en de diskrimi- 
natie van de zwarte inwoners van 
Zuid-Afrika, te bewegen. 

Wie a.s. zaterdag niet in de gelegenheid 
is de petitie in de stand op het Raad- 
huisplein te ondertekenen kan maan- 
dagavond in de openbare bibliotheek 
terecht waar de werkgroep van amnesty een z.g.n. schrijfavond organiseert, die 
om half acht begint. Hier kan men een 
brief of briefkaart schrijven aan de 
Zuidafrikaanse autoriteiten. 
Schrijfbenodigdheden, briefpapier en 
kaarten zijn uiteraard aanwezig. 78e jaargang no. 12 - verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 10 februari 1978 
eanduoorrs nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50perjaar;perhalfjaarf 13. 50 perpostf 35.00 
losse eksamolaren: f 0.30 /advertentietarief f 0.27 p.mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro- 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13 .60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant zandvoort 150 jaar badplaats ^ila.*<w*-«-wvs.,^^ Zandvoort 
Saakartoor 

Al zal het me m'n leven 
kosten. Pa moet worden "^ 
( Zo gaat 't altijd.^ 

ZAKDTOOKT. Trein in da <Iuir.oii. ■P' 
dick wil nieuwe partij en lift Evenals het onlangs afgetreden ppr- 
psp raadslid Lou Koper ziet zijn op- 
volger, de 31-jarige Dick Gerritse uit 
Nieuw Unicum, de ppr als zijn poli- 
tiek onderdak niet meer zitten. 

Op korte termijn wil hij een vergade- 
ring uitschrijven om te komen tot de 
oprichting van een progressieve partij 
Zandvoort. Voor die partij wil Gerrit- 
se zich kandidaat stellen voor de 
raadsverkiezingen in mei a.s. Dit ver- 
klaarde de adspirant volksvertegen- 
woordiger in de zandvoortse gemeen- 
teraad deze week tegenover een me- 
dewerker van een regionaal dagblad. 
Dick wil niet met een kompleet pro- 
gramma komen. Hij wil zelf van de 
kiezers vernemen wat hun wensen en 
verlangens zijn. Daardoor zullen de 
mensen zich veel meer bij de politiek 
betrokken voelen dan thans het ge- 
val is. Hierbij sluit ook zijn kritiek op 
z\\n voorganger Lou Koper aan. Die 
verloor na de verkiezingen zijn kon- 
takt met de basis, aldus Dick. Hij is 
het ook niet eens met de opvatting • -•':*: 
' ■.> ■ ■'" 


■;„<,V»-.'- ■ 


'- ■ .■■.'.-.rv-A-;,- 


..■'-jir>i 


fwatérstaiK)en||| 


febr. 


H.\ 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


10 


05.09 


13.12 


17.24 


01.28 


11 


05.55 


13.59 


18.06 


02.10 


12 


06.37 


14.40 


18.58 


03.04 


13 


07.19 


15.22 


19.33 


03.37 


14 


08.01 


16.04 


20.21 


04.24 


15 


08 


51 


16.54 


21.22 


05.25 van Koper over de macht van het 
kollege en de ambtenaren. Dat kan 
alleen maar gebeuren wanneer je de 
zaak zelf uit handen geeft. En dat 
hoeft naar zijn menmg geenszins het 
geval te zijn. 

Dick Gerritse is overigens niet ver- 
stoken van bestuurlijke ervaring. 
Sinds hij zijn intrek nam in Nieuw 
Unicum, vijf jaar geleden, is hij se- 
kretaris van de bewonersraad en 
verder vervult hij nog diverse funkties 
in het maatschappelijk leven buiten 
het woon- en werkcentrum. 
Wil hij zoveel mogelijk de kiezers aan 
het woord laten, toch zijn er wel za- 
ken die hem persoonlijk bijzonder 
aanspreken. Er móet meer aan de 
huisvesting van alleenstaanden wor- 
den gedaan vindt Gerritse en de struk- 
tuur van de woningbouwvereniging 
'Eendracht Maakt Macht' moet no- 
dig oens worden doorgelicht. 
Dick stelt zijn optreden in de raad en 
de raadszaal van één ding afhankelijk: 
het aanbrengen van een traplift bin- 
nen of buiten het gemeentehuis. Hij zal zijn belofte niet eerder afleggen 
alvorens de lift een feit is. Naar zijn 
zeggen behoeft de installatie de ge- 
meente geen geld te kosten, want er 
zijn instellingen genoeg die voor de 
aanschaf subsidie verlenen. De lift 
kan volgens Gerritse op korte ter- 
mijn worden gerealiseerd. 
Binnen een week. 

overleden : Alwina Maria Louise 
Fischer, oud 70 jaar, gehuwd geweest 
met H.J. Verburg. 

ondertrouwd : Roy Raimond Vis- 
ser en Cornelia Alida Beekhuijs. 

geboren buiten de gemeente : 

Wendy Brigitte, dv. A. Drommel en 
Y. Keesman ; Thijs Alexander, zv. S» 
W.G. Retra en I.Y. Schuuring ; Susan 
CatherinaWilhelmina, dv. A.B. Paap en 
H.C.P. vaneden Bogaard ; Lineke An- 
gèle Liewtje, dv. L.A.J. Goorix en T. 
M. Meeder. 

overleden buiten de gemeente : 

Hendrik Hermans, oud 83 jaar, ge- 
huwd geweest met S. Abbas ; Josephus 
Johannes Jacobus Paternostre, oud 
75 jaar, gehuwd met J.J.M. Keuss. i|èlang|i||ia||(|$^^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service . 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rlnko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg I, Zandvoort. Peeters Zandvoort 

zoekt voor de verkoop 

in de Haltestraat 

Leeftijd onbelangrijk. 
Telefoon 02507-3618. expo/itie 

alleen het • • oog ii^t VS vA'^i-^Zlhk - .■> landschap van Ruurd Elsinga Tot en met zondag 26 februari ekspo- 
seren de 31-jarige Manneke IMobel uit 
Amsterdam en de één jaar oudere 
Ruurd Elsinga uit het land van Maas 
en Waal schilderijen en tekeningen in 
de ekspositiezaal van de openbare bi- 
bliotheek aan de Prinsesseweg. 

De in Den Haag geboren Manneke No- 
bel genoot haar opleiding aan de Ko- 
ninklijke Academie in haar geboorte- 
plaats en de Kunst Academie in Den 
Bosch. Na haar studie gaf ze enige ja- 
ren les aan werkende jongeren en 
kwam vervolgens in aanmerking voor 
de BKR (Beeldende Kunst Regeling ]. 
In 1972 nam zij deel aan een groepsten- 
toonstelling in het Kunsthistorisch In- 
stituut van de Gemeente Universiteit 
in Amsterdam. 

De opleiding van Ruurd Elsinga, die 
in Amsterdam het levenslicht aan- 
schouwde, loopt in grote lijnen paral- 
lel met die van Hanneke Nobel. Hij 
studeerde eveneens aan genoemde 
akademie's in Den Haag en Den Bosch. 
Na zijn studie vestigde hij zich als te- 
kenleraar in het Land van Maas en 
Waal. Ook Ruurd nam in 1972 deel 
aan de groepstentoonstelling in de 
GU. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden Ieden[ 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Qat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap. 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 Geef 
i Noord-Hollanc 
de 
het februari-nummer 
is uit! 

deze maand 

• Special over de 
Westfriese Flora 
gedrukt 
in geuren en kleuren 

Het eerste tijdschrift 
gedrukt in geur! 

« Vele andere, 
interessante artikelen 
die voor Noord-Holland 
van belang zijn. 

Losse nummers f 325 
Abonnementsprijs f 35,- p.j. 
Bel voor nadere inlichtingen 
B.V.P. 02902-1654 
Geef Noord-Holland de Ruimte, 
Postbus 1, Purmerend. De parallel eindigt overigens niet bij 
hun opleiding en eerste presentatie in 
de hoofdstad en het is dan ook geen 
toeval dat Hanneke Nobel en Ruurd 
Elsinga opnieuw samen eksposeren. 
Zijn er duidelijk aanwijsbare nuances 
in de techniese aanpak en keuze van 
hun onderwerpen, de intentie bij het 
hanteren van penseel en tekenkrijt 
is vrijwel gelijk. Zowel bij Ruurd als 
bij Hanneke is de visuele observatie, 
hoe belangrijk ook bij hun voordracht 
op linnen en tekenblad, ondergeschikt 
aan achterliggende gedachten en 
ideeën over het objekt. Die reiken die- per dan alleen de waarneming van het 
blote oog. 

Ruurd voelt, zegt hij verwantschap 
met figuren als Roland Holsten Rai- 
ner Maria Rilke. Ook voor hen was het 
oog niet de enige bron voor observatie 
van de wereld waarin zij leefden. Niet 
dat je bij het zien van de schilderijen 
en tekeningen in de bibliotheek nu 
direkt aan Holst en Rilke denkt en 
hun onsterfelijke regels je op de lip- 
pen springen, maar wat het delven 
naar de onderste lagen van de geest 
en de tijd betreft zijn er zeker over- 
eenkomsten tussen de schrijvers en 
de schilders te bespeuren. I i^*^-f-<^ 
De raadskommissies van advies en 
bijstand die deze week vergaderden 
staan In principe niet afwijzend te- 
genover de regionalisatie van de 
brandweer, maar zij willen meer 
weten over de totale kosten van de 
gemeenschappelijke regeling alvorens 
een besluit te nemen. 

Uiteraard zijn zij het meest geïnteres- 
seerd in de financiële konsekwenties 
van de regionalisatie voor Zandvoort. 
E^ zijn nog allerminst duidelijk, vin- 
den de leden van de kommissie van 
financiën en die van algemene zaken. 
Binnenkort zal de ontwerp-regeling 
voor de streekbrandweer aan de ge- 
meenteraad worden voorgelegd. 
Dat zal ook het geval zijn met het in- 
middels op één enkel punt gewijzigde 
bestemmingsplan Kostverloren deel 
III en de door de watersportvereni- 
ging Zandvoort gevraagde vergunning 
voor het strandgebruik en een subsi- 
die voor de bouw van een nieuw 
kluphuis aan het strand. Wat de ver- 
gunning voor het strandgebruik be- 
treft maakten de leden van de kom- 
missie van algemene zaken bezwaar 
tegen het alleengebruik van een 
stuk strand door leden van de vereni- 
ging. Het strand moet te alle tijde 
voor iedereen vrij toegankelijk blij- 
ven. De kommissieleden voelen niets 
voor het strand als privédomein. De 
voorzitter van de kommissie zegde 
toe dat het ontwerp-pachtkontrakt 
op dit punt zal worden verduidelijkt 
een aangepast. Nog voor een beslissing door de ge- 
meenteraad is genomen over de komst 
van de kabel-tv naar Zandvoort zal de 
PTT een hoofdkabel voor de ontvangst 
tussen Haarlem en Zandvoort aanleg- 
gen. 

D.w.z. wanneer de gemeenteraad het 
advies van de kommissie van algemene 
zaken opvolgt die zich afgelopen dins- 
dag positief over de aanleg uitsprak. Dat gebeurde op de valreep van de 
openbare bijeenkomst, toen kommis- 
sievoorzitter Machielsen onverwacht 
met een aanbod van de PTT voor de 
dag kwam de kabel a raison van 
f. 160.000,- naar Zandvoort door te 
trekken. Dat kan dan gelijk gebeuren 
met het leggen van een aantal nieuwe 
kabelverbindingen tussen Haarlem en 
de badplaats. Wanneer de aanleg van 
de kabel afzonderlijk zou moeten ge- 
schieden wordt het een stuk duurder, 
aldus de voorzitter. 
In eerste instantie spartelde de kom- 
missie tegen. Het kwam allemaal nog- 
al onverwacht, vonden de leden. Bo- 
vendien stond de raad straks bij een 
beslissing over de kabel-tv met de rug 
tegen de muur. De aansluiting was 
dan immers al een feit. Dat beaamde 
voorzitter Machielsen, maar hij dacht 
dat de gemeente toch niet onder de 
kabel-tv uit kon nu ook de omringen- 
de gemeente hiertoe hebben besloten. 
,De kommissie weifelde maar zwichtte 

tenslotte voor het voordelige aanbod 
van de PTT. De raad moet over aanleg 
en krediet nog een definitief oordeel 
vellen. 
familieberichten familieberichten Langs deze weg wilde ik allen hartelijk danken, die mijn 
afscheid van het Diaconessenhuis te Heemstede op 3 fe- 
bruari jl. door hun aanwezigheid, brieven of geschenken, 
tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

B.W. Lindeboom 
kinderarts 
nieuws 

kort & klein • Bij een inbraak in een winkel aan 
de Passage werd een bedrag van ruim 
f. 900,- buitgemaakt. De toegang tot 
het winkelpand werd geforceerd door 
het inslaan van een ruit. 

• Uit een loods van een bouwbedrijf 
aan de Haarlemmerstraat verdween 

. gereedschap ter waarde van f. 4.500,-. 
Van de daders ontbreekt tot op he- 
den elk spoor. 

• Dinsdagochtend werd een 32-jarige 
ingezetene door de politie aangehou- 
den op verdenking van mishandeling 
van een 28-jarige vrouw. De politie 
had de handen vol aan de man die 
zich hevig tegen zijn aanhouding ver- 
zette. Bij de worseteling met de poli- 
tie sloeg hij o.a. een ruit van de poli- 
tiewagen aan splinters. 

• In verband met het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd nemen 
twee personeelsleden van de dienst 
van publieke werken op woensdag 1 
maart afscheid van de dienst, t.w. de 
chef buitendienst P. Aaij en de chauf- 
feur F. Molenaar. Van beide ambte- 
naren zal door direktie en kollega's 
afscheid worden genomen tijdens een 
besloten bijeenkomst op genoemde 
datum in het Gemeenschapshuis. 

• Op maandag 13 februari a.s. belegt 
de afdeling Zandvoort van de pvda 
een openbare ledenvergadering in het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Da- 
vidsstraat. Tijdens de bijeenkomst zal 
o.m. van gedachten worden gewisseld 
over de kabel-tv in Zandvoort en de 
financiële paragraaf van het konsept 
programma voor de a.s. gemeente- 
raadsverkiezingen. De vergadering be- 
gint om 20 uur. 

• Zaterdag 1 8 februari a.s. organi- 
seert de autosportvereniging Sande- 
voerde een zgn. roetebeschrijving in 
Velsen. De lengte van het parkoers 
bedraagt 40 km en 'de start van de 
eerste deelnemer vindt plaats om 13.31 
uur bij de oprit van Nieuw Unicum 
aan de Zandvoortselaan. In Nieuw 
Unicum zal na afloop van de rit de 
prijsuitreiking aan de winnaars plaats- 
vinden. Het inschrijfgeld voor deel- 
name bedraagt f. 9,00 voor leden en 

f. 10,00 voor niet-leden. Nadere in- 
lichtingen worden verstrekt door het 
sekretariaat van Sandevoerde, tel. 
5168. 
Zandvoort'75 heeft vorige week zater- 
dag een klinkende 1-5 overwinning be- 
haald op Halfweg. De doelpunten 
werden achtereenvolgens gemaakt door 
Jan Swart, Raymond Keuning (3x) en 
Leo Klinkert. De stand in de kompetitie 
luidt : 19 15 2 2 32 76-12 

19 14 4 1 32 60-13 

19 10 5 4 23 53-25 

19 9 5 4 23 44-35 

19 9 4 6 22 37-26 

19 8 4 7 20 36-40 

19 7 2 10 16 34-42 

19 5 5 9 15 26-41 

18 4 5 ' 9 13 29-44 

19 4 3 12 11 23-56 

18 1 6 11 8 13-52 

19 2 5 12 7 15-44 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 12 februari a.s.: 

10.30 uur : Ds. P. van Hall, Gemeen- 
schappelijk Geref./Herv. dienst. 
Medewerking van beide kerk- 
koren. (Crèche aanwezig). 

10.30 uur : Jeugdkapel, dhr. G.J. Kwak- 
kel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 12 februari a.s.: 

10.30 uur : Gemeenschappelijke dienst 

in Geref; Kerk. Ds. P. van Hall. 
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne- 

broek. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 12 februari a.s.: 

10.30 uur : diskussie naar aanleiding 
van een film "Vraagtekend" : 
Hebt u, europeaan het recht de 
bijbel te exporteren wanneer u 
de boodschap van die bijbel niet 
waarmaakt in eigen leven, in ei- 
gen samenleving.? 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang 

1 0.45 uur eucharistieviering 
m.m.v. dames en herenkoor medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 11 en zondag 12 februari a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw-Vennep, tel. 02526 
- 64 95. eanduoorbe Noeranl' 
Naak meer 

rente, ^ 

opuwgeM 
Laat het o\crschrij\en naar 

een Spaarselektrekéning die een zeer 

hoge rente geeft. Uw geld blijft 

dagelijks be.schikbaar. L' betaalt 

slechts K xan opgenomen bedragen. 
■ujo/t nodofiond' 

spaarspecialisten sinds 1817 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. \^lidMCCJ Burg. Engelberf^stradt 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Vooi aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties- Assurantiën Hypotheken ZANDVOORT 

2-kamerhoekf lat op 6e 
etage. Ind. : entree, toi- 
1 let, woonkam. met open 
j keuken, 1 sip. kam., dou- 
che. Ook te gebruiken als 
2e woning. 

I TJ. HIDDESTRAAT 103 

Vraagprijs f. 169.500,-k.k. ZANDVOORT 

Middenstandswoning. Voor- 
zien van c.v.gas. Ind.: hal, 
toilet, woonkamer (3x12 
mtr.) met open haard, keu- 
ken. 

Ie Verd.: 3 sip. kam., badkam. 
met bad en toilet. 
2e Verd.: 2 sip. kam. bereik- 
baar via vaste trap. 

BILDERDIJKSTRAAT 17 

Vraagprijs f. 187.500,-- k.k. ZANDVOORT 

Luxe 4-kamerflat op Ie 
verdieping (hoekflat) 
Ind.: woonkamer, 3 sip. 
kam., keuken, toilet, dou- 
che. Uitzicht op zee. 

DE RUYTERSTRAAT 56 

Vraagprijs f. 249.000,-- k.k. ZANDVOORT (zuid) 

Perfekt onderhouden woon- 
huis op 250 m^ grond met 
tuin en schuur. Ind. : en- 
tree, woonkam. met schouw, 
moderne keuken, toilet, 
douche. Ie Verd.: 3 sip. 
kam. en berging. 

BREDERODESTRAAT 90 

Vraagprijs f. 308.000,-k.k. Vraagprijs f. 348.000, ZANDVOORT 

Centrum dorp aan boule- 
vard. 

Zeer luxe 3-kamerflat op 
2e etage met 2 garages. Ind.] 
hal (IBm^), woonkamer 
(50m2), moderne keuken, 
2 sip. kam., badkam. met 
ligbad, toilet. 

PASSAGE 3 flat 6 
?•»!•!•!■ ' ■ ' ■■ ' ■■■. 
Flexa introduceert een unieke nieuwe kleurkollektie 
meteen kwaliteit zonder weerga. 

U kiest de kleuren en wij maken ze in precies dezelfde kleuren 

voor u op onze kleurenmenmachine. leverbaar. 

En u wilt wanden, deuren en 

kozijnen in dezelfde kleur uitvoeren? 

Dafkan! Al onze Flexa verf- 

produkten — in hoogglans of satin. 

in muurverfofstructuurverf — zijn 

Eerst Flexa zien, 
dan verven! 
fleXa Verkrijgbaar bij: KEUB en ZOON 

Paradijsweg 2 

Zandvoort 

* Glashandel 

* Schilderwerken 

* verf- en behang- 
verkoop 
_£££Hi___iiJiiiH_ Wij vragen 

ASSISTENT GLASZETTER 
in bezit van rijbewijs. Paradijsweg 2, Zandvoort, tel. 02507 - 5602 

Glashandel, schilderwerken 
verf- en behangverkoop CORODEX B.V. 

vraagt voor spoedige indiensttreding 

EXPEDITIE / MAGAZIJNHULP 

Sollicitaties : 

Corodex B.V., Noorderduinweg 48, 

Zandvoort, tel. 25 41 begin 
Over een maand begint het strandseizoen en sommige strandpachters willen ruimschoots voor die 
datum —woensdag 1 maart a.s.— met de bouw en inrichting van hun akkommodatie gereed zijn om 
de maart-bezoekers te kunnen ontvangen. Vorige week verschenen de eerste wagens met onderdelen 
van de paviljoens aan het strand en werd een begin gemaakt met de konstruktie van wanden, deuren, 
ramen en kap. Wanneer het voorjaar nu zo vriendelijk bereidwillig wil zijn ook iets eerder van start te 
gaan kan de strand-service een aanvang nemen. ^ £) Geefzelndit 

föfo SS o S5 Leusden ^^ 

Astma Boiids^ 'A'A 'A atankamodes ^ <y' mini dub ^ ARANKA MODES IS VERHUISD ! 
van Kerkstraat 22 galerij naar KERKSTRAAT 19 parterre 

Tevens openen wij op dit adres onze nieuwe kinderhoetiek 
MINI CLUB 

Ter gelegenheid hiervan houden wij voor iedereen op donder- 
dag, vrijdag en zaterdag (9, 10 en 11 februari) 

OPEN HOUSE 

Graag willen wij U met een kopje koffie of drankje in onze 
nieuwe zaak verwelkomen. 

Voor iedere klant van Aranka Modes hehhen wij een leuke 
ATTENTIE en voor de kinderen van Mini Cluh is er een 
GRABBELTON. 

Betty en Leo Steegman WIJ MOETEN ONZE KAMERLIJST HOOGNODIG 
VERNIEUWEN 

ALS U KAMERS VERHUURT IN DIT VOORJAAR 
BELT U ONS DAN OF NOG LIEVER SCHRIJFT U 
ONS EVEN, WAT U KUNT AANBIEDEN. REISBUliËiii 
KERKMliin veittKzaattmilmfitmXiiiTiPl' telefoon 02507-2560- nemmm 


aakt de ethèttiiilii^ 

Antwoordno. 500, Hilversum, tel: Ö35|^47§2Sf|| 
ómriï^pers Veilinggebouw 
'D]E WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
3agelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-TfflELEMAN 

Flemingstraat 104 'tel. 5185 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RITMAN-tel.43 65 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FJM.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WINKELTJE 
IS TOT EN MET 
EIND FEBRUARI 
GESLOTEN 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" Jonge vrouw zoekt 
THUISWERKEN (typen) 

Tel. na zes uur 68 77. 

f 
•Te koop mandje en reis- 
mandje voor kat en klei- 
ne hond. Haarlemmer- 
straat 13 d, tel. 25 69. 

GEVR. voor de maand juni, 
vrij huis, max. 4 sip. kam. 

bij voorkeur Zandvoort- 
zuid. Tel. 020-31 27 84. 
Voor elk feest of partij 
dat verhiiren •wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 V. d/Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
IERSTEE6E 

J^ltrtttaat ld - Zmbboad 
tïrielpon 02507-4499 
GIRO 26655 

DA COSTASTR 88 AMSTERDAM grote antiekbeurs 

bij V & D, Californiëplein ~ Winkelcen- 
trum Schalkwijk / Haarlem. 

VAN 6 t/m 11 FEBRUARI 

gratis taxatie en gelegenheid tot inbrengen van uw eigen 
antiek. ^S^** 
LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasulu in Tanzania 

Giro nr. 14 798 T3 van Ned. Midd. Banlc 

Zandvoort rel(. no. 69.61.42.880 

UW GIFT !S WELBESTEED?y MIELE WASSALON Q ^ 

wasuniek 

wassen p. 5 kg. f 4,75 

stomen bv. pantalon f 3,95 

japon f 4,95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestïaat63* tel. 44 17. \yitU*Qo^ 2A38 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

Jo BLUYS (v.d.MiJ«)h«lt«ttrMt68-t«i 2060 Insiallaiic bureau 

GROENEflEIN BJK KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 •* é^WcStmr^ ^^>s 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan vin Berlijn 118 — Tel. 023 - 33 1975 5«- '£.- "^alledux & ?;«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-28 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 

nieuw 

"THE LITTLE LADY" 
Passage 32-34 

voor 

GRILL en FONDUE 

geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT H. W. COSTER 

Makelaar 0.9. na 

UdNBM 

MMCC Burg.Engeibertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5534. 
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken ged. oude gracl^ iib (t.o.de raal(s) haarlem (JD29 311(40*.. 
tl)ori>eckestraat 15 (t.o.lwteH)oiiwes) zandvoort 5578 VOfW 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

schihhanslHNlir^li 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - teL 56 55 

'■ ■ '■ ■■■' " ■■ II- ™ . !■■ — ■II » I « "m^mtm-'-ammemBeaim^ DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/7 VERSTEEGE 

WMmm o ZANDVOORT 02507-234S VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 13 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 14 februari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortse Is 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5Qperjaar;perhalfjaarf 13.50 perpostf 35.00 

k)SseeksemDlaren:f 0.30/advenentietarief f 0.27p mm (kontraktprijzeq op aanvraag) /postgiro 29 11087/ bank: ned.middenst«mlsbank,rekeningnummer67. 13.60 221 /giro van de bank- 35555 tnv de zandvoortse koerant 

pvda raadslid van der heijden 
valt bestuur oonieuv^/ aan VAN DER HEIJDEN 
UIT DE RAAD 'Ik stel mij niet meer als raadslid kan- 
didaat voor de partij van de arbeid 
omdat ik mij in het huidige klimaat 
van de partij niet langer thuisvoel', 
verklaarde drie weken geleden het 
socialistiese f raktielid Willem van 
der Heijden tijdens een openbare 
vergadering van de pvda in het Ge- 
meenschapshuis. 

Van der Heijden, die eind vorig jaar 
door het bestuur van zijn partij was 
gekapitteld over de wijze waarop hij 
als raadslid funktioneerde, beschul- 
digde de bestuurders van de afdeling 
van het hanteren van onfrisse metho- 
den bij het selekteren van kandida- 
ten voor de groslijst van de a.s. ge- 
meenteraadsverkiezingen en politiek 
gewroet. Het afdelingsbestuur reageer- 
de nauwelijks op het grote ongenoe- 
gen van Van der Heijden en in het 
jongste nummer van het mededelin- 
genblad van de partij wordt de ver- 
klaring van het raadslid met een en- 
kele lakonieke zin afgedaan. Het be- 
stuur heeft er kennelijk geen behoef- 
te aan de aantijgingen van Van der 
Heijden te weerleggen. 
Maar Willem is nog lang niet uitge- 
praat over zijn ervaringen met de 
leiding van de plaatselijke afdeling. 
In een publikatie in het Haarlems 
Dagblad van j.l. zaterdag heeft hij zijn 
eerder in deze koerant afgedrukte be- 
schuldigingen aan het adres van het 
bestuur herhaald en deze nog verder 
uitgebreid. Volgens Van der Heijden 
heeft onder aanvoering van de huidige 
voorzitter Gert Toonen een machts- 
greep in het bestuur plaats gevonden 
met als voornaamste oogmerk in de 
raad te komen. Door dit streven is 
volgens Van der Heijden ook de po- 
sitie van de raadsleden Van der Moo- 
len en Weber op de tocht komen te 
staan en hij verwacht dat ze dezelfde 
'stoten onder de gordel' zullen ont- 
vangen als hem is overkomen. 
Het tegenwoordige bestuur, dat Van 
der Heijden als een overvalkommando 
kwalificeert, wil zich naar zijn zeggen 
per sé op de voorgrond plaatsen. Als 

Van der Heijden is ook teleurgesteld 
vanwege de wat hij noemt toenemen- 
de polarisatie en intolerantie in de 
partij van de arbeid. Volgens hem is 
het niet toegestaan er van de partijlijn 
afwijkende meningen op na te houden 
laat staan die in het openbaar te ver- 
kondigen. Wanneer je dat doet word je 
voor rotte vis uitgemaakt, zegt hij. 
Voor Van der Heijden is de maat dan 
ook vol. Hij heeft, zo blijkt uit de pu- 
blikatie in het HD, zijn politiek onder- 
dak inmiddels verlaten en kontakt ge- 
zocht met de plaatselijke groepering in- 
spraak nu. Van der Heijden motiveert 
zijn politieke zwaai naar deze lokale 
partij als volgt ; 'een kleine groepering 
heeft een soort waakhondfunktie. Het 
houdt de grote landelijke partijen uit 
hun slaap.' geheel links Willem van der Heijden 
die zich heeft aangesloten bij 
inspr. nu (P.FIieringa) geheel rechts 
op de foto 

voorbeeld noemt hij de in de zand- 
voortse bladen geplaatste advertentie 
waarin de afdeling mensen met klach- 
ten over onheuse behandeling door 
ambtenaren van de sociale dienst op- 
roept deze bij partijleden te depone- 
ren. Dit wekt iDij de klagers verwach- 
tingen die het bestuur niet waar kan 
maken, meent Van der Heijden. 
Maar dat is nog niet alles wat hem 
dwars zit. waterstanden 


febr. 


H. 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


09.53 


17.54 


22.22 


06.26 


17 


11.00 


18.58 


— .— 


07.14 


18 


00.04 


08.09 


12.29 


20.33 


19 


01.11 


09.14 


13.33 


21.38 


20 


02.04 


'10.09 


14.17 


22.20 


21 


02.44 


10.48 


14.53 


22.59 


22 


03.20 


11.27 


15.28 


23.32 


23 


03.55 


11.59 


16.01 


00.06 


24 


04.21 


12.26 


16.30 


00.36 


25 


04.58 


13.04 


17.14 


01.18 


26 


05.26 


13.30 


17.45 


01.50 


27 


06.02 


14.05 


18.18 


02.21 


28 


06 


.54 


14.57 


19.01 


03.04 nieuws 

kort & klein • Vrijdagmiddag vond in het kantoor 
van de dienst van publieke werken de 
openbare aanbesteding plaats voor de 
afbraak van de voormalige Juliana- 
school aan de Brederodestraat. De 
firma Struyck uit Krimpen aan de Lek 
kwam als hoogste inschrijver (48.300,-) 
en J.G. Nelis IJmuiden bv als laagste 
intekenaar uit de bus (f. 37.800,-). 
PW had de kosten voor de sloop ge- 
raamd op een bedrag van f. 39.350,-. 
over de gunning van de sloop zal bin- 
nenkort een beslissing worden geno- 
men. • Zoals reeds eerder bericht organi- 
seert de afdeling Zandvoort van de 
vvd op donderdag 16 februari a.s. een 
openbare diskussieavond in hotel 
Keur aan de Zeestraat. Belangstellen- 
den worden tijdens de bijeenkomst in 
de gelegenheid gesteld vragen te stel- 
len en van gedachten te wisselen met 
een tiental kandidaten, welke volgens 
een onlangs onder de leden gehouden 
opiniepeiling in aanmerking komen 
voor een verkiesbare plaats op de gros- 
lijst voor de komende gemeenteraads- 
verkiezingen. De diskussie begint om 
20.30 uur. 
Het pvda-raadslid Willem van der Heij- 
den heeft gisteravond tijdens een on- 
derhoud met het bestuurslid Leo Heino 
van de afdeling Zandvoort van de partij 
en de voorzitter van de raadsf raktie van 
de pvda Van der Moolen besloten zijn 
raadszetel op de eerstvolgende verga- 
dering van de zandvoortse gemeente- 
raad ter beschikking te stellen. 
Het gesprek met Van der Heijden 
vond op verzoek van afdelingsbestuur 
en fraktie plaats naar aanleiding van 
een kranteninterview (zie elders op 
deze pagina) waarin Van der Heijden 
meedeelde zich te zullen aansluiten 
bij de plaatselijke groepering inspraak 
nu. Bestuur en fraktie waren van me- 
ning dat Van der Heijden door deze 
stap zijn plaats aan een volgende kan- 
didaat van de pvda diende af te staan. 
Wanneer hij echter zou besluiten aan 
te blijven tot het eind van de huidige 
zittingsperiode van de raad, zou hij 
niet langer deel uitmaken van de fraktie 
van de pvda en uitgesloten zijn van het 
fraktieberaad. Van der Heijden verkoos 
het eerste en deelde mee te zullen af- 
treden. De eerstvolgende kandidaat op 
de groslijst van de pvda is dhr. Aad 
Regeer. leerlingen muziekcentrum 
presenteerden zich 
in gemeenschapshuis Weber en Van der Moolen ook in 
gevarenzone . . . ? Op 10 februari had in het Gemeen- 
schapshuis de jaarlijkse leerlingenuit- 
voering van het Muziekcentrum Zuid- 
Kennemerland plaats. Cmdat de ver- 
richtingen van de kinderen op een po- 
dium moesten gebeuren was de keuze 
op de kleinere zaal gevallen, maar dat 
betekende wel dat het er stampvol 
was. Het gezegde dat ouderen plaats 
dienen te maken voor jongeren werd 
toen wel heel letterlijk in praktijk ge- 
bracht : de leden van het bejaarden- 
koor stonden hun plaatsen af aan de 
laatkomers en trokken zich terug in 
de hal. 
Een bijzonder aardig gebaar ! 

De direkteur van het muziekcentrum, 
de heer J. Michael Nuijten, was duide- 
lijk gelukkig met de grote opkomst en 
bracht dit in verband met de verte- 

mevr. Kraan-Meeth 

genwoordiging van de zandvoortse ge- 
meenteraad in het bestuur. Ook memo- 
reerde spreker de prettige samenwer- 
king met het Bejaardenkoor Zandvoort, 
terwijl hij voorts een lans brak voor de 
prestaties van het jonge volkje en de zaal adviseerde niet uitsluitend met 
de oren te luisteren. 'De muziek zelf is 
voor hen niet belangrijk maar het ple- 
zier om zelf muziek te maken', aldus 
de heer Michael Nuijten. We deden 
onze oren dus dicht en onze ogen 
wijd open en daardoor konden we zien 
hoe ontzettend leuk Elly Klöpping met 
haar leerlingen omspringt. Het werd 
voor de kleintjes een mini-muziekles 
rondom maat, ritme en melodie. Ze 
mochten hun plakboek omhoog hou- 
den, op xylofoontjes 'spelen' en hun 
trotse ouders laten horen hoe het 
klinkt wanneer paarden langs het 
strand galopperen. Terugdenkend aan 
onze eigen pianolessen op die leeftijd 
lijkt ons dit toch wel een leukere ma- 
nier om met de eerste beginselen van 
de muziek kennis te maken.' Het Be- 
jaardenkoor zong onder leiding van Ber- 
tus van Laar en aan de piano begeleid 
door mej. Huffermann enige bekende 
liederen, o.a. van Catharine van Rennes. 
Vervolgens kwamen de blokfluitleer- 
lingen van Elly Klöpping aan bod, ge- 
volgd door een canon die zij samen 
met twee leerlingen ten gehore gebracht 
op strijkpsalter, een middeleeuws strijk- instrument met een bijzonder aardige 
klank. Verder lieten jeugdige pianisten, 
violisten en gitaristen zich horen. U 
merkt dat we ondertussen onze oren 
toch maar hebben opengezet en daar 
kregen we beslist geen spijt van, want 
naarmate het programma vorderde 
steeg ook de kwaliteit van het gebodene, 
zoals bij voorbeeld het vioolspel van 
Jurgen Erich die bij zijn knappe ver- 
tolking van delen uit Wedding Diverti- 
ment van G.F. Teleman voortreffelijk 
door Jan Piet Knijff aan het spinet 
werd begeleid. Andreas Aukema bleek 
niet alleen een goed gitarist te zijn 
maar ook nog over een leuke stem te 
beschikken. Vooral zijn laatste num- 
mer 'Some of these days' ontlokte aan 
de zaal een hartelijk applaus. Het pro- 
gramma werd besloten met Sonata in 
F dur van G.F. Teleman, een solo op 
altblokfluit van Ronald van den Dool 
met spinetbegeleiding van Fred Gest. 
Fraai spel van beiden en tevens een 
goed besluit van deze avond. 'Geef .. 
Noord-Holla 

' de 
Ruim 16.000 
Noordhollanders 
lezen 'RUIMTE' 

Breng uw advertentie 
onder de aandacht van 
deze 16.000 eerste 
lezers in het 
bedrijfsleven en de 
bestuurlijke sectoren. 

Bel voor nadere inlichtingen 
B.v.P. 02902-1654 
redaktie: Joh. T. Bos 
advertenties: Cesare Kruijsheer 
abonnementen: Piet Hinten 

Geef Noord-Holland de Ruimte, 
Postbus 1, Purmerend. De Stichting Nieuw-Unicum is een wooncentrum 
voor 200 lichamelijk gehandicapte mensen Een 
modern complex in de duinen van Zandvoort met 
ca. 250 medewerkers. 

Nieu^fV Unicum asoekt 

iooge vrouwen 

part-time ais vt^isselkracBit 

■. Dit houdt in dat |e bij vnje dagen, ziekte, vakantie 
enz. een vaste kracht vervangt, met, zodra er plaats is, 
de mogelijkheid van een vaste aanstelling 

Op een woonvleugel zorg je er dan voor, dat de 
kamers van de bewoners schoongehouden worden 
Licht, gezellig werk Geen bijzondere opleiding nodig, 
wel een zonnig karakter. 

Mogelijke werktijden. 

van 8 00 tot 1 2 00 uur (ochtend) 
13.00 tot 17.00 uur (middag) 

Heb je belangstelling voor deze funktie schrijf dan 
naar de afd. Personeel en Organisatie t a.v K Laan. 
Ook voor telefonische inlichtingen kun je je tot hem 
wenden (tussen 15 00 en 17.00 uur, toestel 235) 

#;2|-niEuiu-uracum 
Verpleeg en verzorgingscentrum 

voor lichamelijk gehanaicaptcn te Zandvoort 

Zanüvoortselaan 165 Telefoon 02507 54fll 
hier 

staat 
uw 

brief Zandvoort, 12 februari 1978. 
Geachte redaktie, 

Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
zicht begint de politiek in Zandvoort 
op temperatuur te komen en de war- 
me lucht doet de kranten al een beet- 
je bol staan. Het gemeenteraadslid 
Lou Koper, zo las ik, heeft zijn geloof 
in de ppr en in het funktioneren van 
de gemeentelijke demokratie verloren 
en zijn raadszetel afgestaan aan Dick 
Gerritse, die inmiddels heeft verklaard 
ook al geen boodschap aan de ppr meer 
te hebben. En het pvda-raadslid Wil- 
lem van der Heijden zoekt zijn en ons 
aUer heil niet langer bij de socialisten 
en heeft zich bekeerd tot de plaatse- 
lijke splinter in de pojitiek, inspraak 
nu. 

Als ik het goed begrepen heb zal Ger- 
ritse binnenkort zijn entree in de raad 
maken en Van der Heijden de rit tot 
september a.s. uitzitten. Niet als afge- 
vaardigden van de partijen waarvoor 
ze zich vier jaar geleden kandidaat 
hebben gesteld, maar voor andere groe- 
peringen en formaties. Gerritse wil op 
korte termijn in de raad optreden voor 
een nieuwe (progressieve) partij en 
Van der Heijden heeft al vast een voor- 
schot genomen op een plaats in eerder 
genoemde groepering. 
Het is uiteraard het goed recht van bei- 
den van politieke mening en kleur te 
veranderen. Het is zelfs meer dan een 
goed recht of zoals de franse schrijver 
Gide het uitdrukte : 
'Ik heb een afschuw van elke vorm 
van verkalking, en uiteindelijk bestaat 
er bijna niets waarover ik niet van me- 
ning ben veranderd'. 
Een andere zaak is de plaats, het fo- 
rum, waar Gerritse en Van der Heij- 
den hun nieuwe gedachten en ideeën 
willen verkondigen : de gemeenteraad. 
Gerritse zowel Van der Heijden heb- 
ben duidelijk de partijen waarvoor zij 
zich als volksvertegenwoordiger be- 
schikbaar hebben gesteld, de rug toe- 
gekeerd. Dat is nogmaals hun goed 
recht, maar dit betekent riiet dat zij 
zonder blikken of blozen in de raad 
zitting kunnen nemen. Daarmee blok- 
keren zij de plaats voor de kandidaten 
die npg steeds achter datgene staan 
waarvoor zij door de kiezers in de 
plaatselijke volksvertegenwoordiging 
zijn aangewezen^____ 
Willen Gerritse en Van der Heijden 
serieus worden genomen wat hun nieu- 
we politieke onderkomen betreft dan 
moeten zij op dit moment geen raads- 
zetels bezetten en de uitspraak van 
de kiezers in mei a.s. afwachten. 

L.W. Torop zaken in zandvoort De verhuizing van Aranka Modes naar 
de overkant van de Kerkstraat is een 
enorme verbetering, niet alleen voor 
eigenaresse Betty Steegman en haar 
verkoopsters, maar ook voor de klién- 
tele; een royaal onderkomen hetgeen 
tevens betekent een veel grotere sorte- 
ring en bovendien de vestiging van de 
kinderboetiek Mini Club in hetzelfde 
pand. Een leuke kollektie voor de 
jeugd tussen 2 en 16 jaar, waarbij het 
ongelukkige bukken bij het passen 
van de kleintjes tot het verleden be- 
hoort want ze kunnen nu op een in 
het midden staande kubus worden 
gezet. Mochten de peuters desondanks 
ongeduldig zijn geworden dan biedt 
het grote akwarium met vissen, precies 
op hun ooghoogte gemaakt, een welko- 
me afleiding. 

Onder de ruim honderd belangstellenden 
die de heer en mevrouw Steegman don- 
derdag de hand kwamen drukken be- 
vonden zich ook veel sportvrienden 
zoals leden van 'Volendam' en 'Zilver- 
meeuwen'. Er Waren meer dan zestig 
bloemstukken en talrijke kado's en de 
receptie die tot 7 uur gepland was liep 
uit tot over half negen. 
Een bezoek aan Kerkstraat 19 (par- 
terre) om de nieuwe jonge mode te 
kijken is beslist de moeite waard, te- 
meer omdat u voor bijpassende acces- 
soires en bijouterieën daar nu ook te- 
recht kunt. mevr. Kraan-Meeth Griep heeft de officiële heropening van 
restaurant "La Reine" in de Kerkstraat 
vertraagd. Niet de eigenaars, de gebroe- 
ders Van Houten, maar zij die de ver- 
bouwing daadwerkelijk uitvoerden wer- 
den geveld. Maar vorige week vrijdag 
was het toch zover (met uitzondering 
van de airconditioning) en konden de 
vaste bezoekers met eigeo ogen kon- 
stateren dat de verbouwing, gebaseerd 
op meer komfort, een grote verbete- 
ring was. Op een veel groter oppervlak 
bleef het bestaande aantal tafels en 
stoelen gehandhaafd, waardoor én de 
gasten én het bedienend personeel meer 
armslag kregen. Bovendien kwam er 
een bijzonder smaakvolle afgeschei- 
den garderobe in plaats van hier en daar 
een kapstok, terwijl de toiletgroepen 
nu boven zijn gesitueerd. Het buffet 
is meer naar het midden van de zaak 
geplaatst waardoor de entree veel rui- 
mer is geworden. Deze bouwkundige 
voorzieningen zijn getroffen door ir. 
Wagenaar en binnenhuisarchitekt Ter- 
stall tekende voor het interieur. Nostal- 
giese bijzonderheid : totdat zes jaar ge- 
leden de pui veranderd werd hielden 
bezoekers restaurant "La Reine" vaak 
voor het befaamde voormalige "Hout- 
man", een verwarring waarbij waarschijn- 
lijk ook de naam van de huidige eige- 
naars een rol speelde. De heer J.W. 
van Houten, al vijf en twintig jaar hier 
wonend, vindt het allemaal prima. Alles 
wat met het Zandvoort van vroeger te 
maken heeft Interesseert hem. Daar- 
van getuigen de tekeningen van Arjen 
Mulder, maar ook zijn spijt dat de 
immense kaars, het symbool van "La 
Reine", bij de laatste verbouwing ge- 
sneuveld is I 

familieberichten familieberichten Huishoudelijke hulp gevr. 
1 a 2 ocht. p.w. Dames v. 
d. Mije, Marisstraat 11, 
teL43 60. 

Te koop 2 fauteuils met 
salontafel. Tevens gasfor- 
nuis 3 pits met oven (Ataq). 
Tel. 48 97. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kiuistgebitreparatie, etc. 

A.RrTMAN-teI.4365 
Tot onze diepe droefheid is na een blijmoedig, geduldig gedragen lijden, 
toch nog onverwacht op 7 februari van ons heengegaan, mijn innig ge- 
liefde vrouw en onze lieve oma 

GERARDA WILHELMINA ANTONIA WILLEKES 

op de leeftijd van 69 jaar. Zandvoort 
Drumpt A. Beenen 
Eef en Henny 
Marcel Zandvoort, 11 februari 1978. 
Sophiaweg 1 1 . 

De teraardebestelling heeft heden plaats gevonden op de Algemene Be- 
graafplaats te Zandvoort. HEROPENING 

top - was ~N (i.v.m. verbouwing) Voor slechts f 3,00 wast u uw auto 
met verwarmd, onthard, met sham- 
poo vermengd water ! I NU OOK 's AVONDS GEOPEND ! ! ] Krassen in de lak zijn uitgesloten. 

De "TOP" verwijdert ook vuil op schijn- 
baar onbereikbare plaatsen, zoals achter 
de bumpers of onder de spartb orden en 
zelfs insecten "vliegen" eraf. 

Verder kunt u voor f 1 ,00 het motorische 
gedeelte van uw wagen of motorrijwiel 

reinigen en bij dit alles kunt u uw 

goede kleding gewoon aanhouden. 

nu ook top-stob»^ r AUTOVERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN RUIME KEUS 

OCCASIONS 

ALLE MERKEN AUTOBEDRIJVEN 

RINKO 

Oranjestraat 2-12. Telefoon 02507-2323 of 2424 
Zandvoort OFFICIAL RENAULT-DEALER 
V TOP-AUTOWAS Voor f n de was zetten sleclits ƒ 1 ,- extra. 

Inruilauto's met ANWB rapport en 
BOVAG garantiebewijs. Renault boutique. 

GEOPEND : Maandag t/m Vrijdag 09.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 09.00 ~ 17.00 uur 
ZATERDAG WASDAG > 
„FORTUNA" 


" ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASGEYSERS • 


- Reparaties 
GASHAARDEN 


Verhelpen van storingen 


AANLEG SANITAIR 


• GASHAARDEN 


ErkencP gas- en i 


waterinstaiiateur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Koninginneweg 21 
Telefoon 02507—5012 78e jaargang no. 14 —verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 17 februari 1978 i i 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortse h 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginnewegl.telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschiint dinsdags en vrijdags-abonnement: f 23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

losse eksamolaren: f 0,30/advertentietarief:f 0.27p mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank. ned middenstandsbank. rekeningnummer 67 13.60 221 / giro van de bank 35555 tnv de zandvoortse koerant 
wd schrijft minister 
over touristenbelasting 
In een aan de minister van binnenland- 
se zaken gerichte brief verzoekt de 
fraktie van de vvd in de zandvoortse 
gemeenteraad deze bewindsman de 
nieuwe wet op de toeristenbelasting 
nog eens aan een grondig onderzoek 
te willen onderwerpen. Volgens de 
fraktie is de uitvoering van de wet 
voor een echte rekreatiegemeente 
als Zandvoort, onuitvoerbaar. 

Direkte aanleiding voor het schrijven 
van de zandvoortse liberale afgevaar- 
digden is het wegvallen van de ver- 
makelijkheidsbelasting op 1 januari 
van het volgend jaar. Dan zal de ge- 
meente niet langer financieel profijt 
kunnen trekken uit de belasting op 
de toegangsbewijzen voor circuit, Dol- 
firama en sinds kort het kasino. Vorig 
jaar bedroeg de totale opbrengst van 
de vermakelijksheidsbelastingf.1.101.000, 
deelt de vvd-fraktie de minister mee en 
die bron van inkomsten zal door het op- 
heffen van deze fiskale maatregel 
verdwijnen. De liberale raadsleden zijn 
van mening dat het treffen van een re- 
tributieregeling met genoemde instel- 
lingen niet voldoende zal zijn om de 
opheffing van de vermakelijkheidsbe- 
lasting te kunnen opvangen. Daarvoor 
zijn meerdere maatregelen nodig. 
De fraktie van de vvd schrijft in de 
brief aan de minister in principe niet 
tegen invoering van een toeristenbe- 
lasting te zijn, maar ze is er wèl tegen 
dat alleen een klein aantal bonafide 
bedrijven deze belasting zou moeten 
betalen. De niet als pension of hotel 
geregistreerde kamerverhuurbedrijven 
en dagjesmensen blijven buiten schot. 
Volgens de vvd-ers in de gemeenteraad 
zijn het juist de dagbezoekers waar- 
voor de gemeente zich grote financiële 
offers moet getroosten. De dagjes- 
mensen, schrijven zij, laten niet veel 
geld in Zandvoort achter, maar wel 
een grote rotzooi aan meegebrachte 
boterhammen en lege flessen. De 
gemeente moet dat allemaal oprui- 
men. Daar staan, vervolgen de libe- 
rale volksvertegenwoordigers, geen 
inkomsten tegenover, want binnen 
de huidige wetgeving is het niet mo- 
gelijk van degenen welke niet in een 
rekreatiegemeente overnachten toe- 
ristenbelasting te heffen. 
'/'M ■'■'■m- M ■ ^L^^ '"' Ml' \M ■'■'■' wÊ'-'^M':':- ^^^ } 

ÉiÉiiiteiil • Burgemeester Machielsen heeft alle 
raadskommissies van advies en bijstand 
uitgenodigd voor een openbare plenaire 
zitting op dinsdag 21 februari a.s. in 
het gemeentehuis. In de vergadering 
zal als enig agendapunt een voorstel 
van het kollege van b en w worden 
besproken om het braakliggende ter- 
rein aan de kop van de Van Lennep- 
weg als parkeerterrein ingebruik te 
nemen. 

• Maandag 27 februari a.s. organi- 
seert de afd. Zandvoort van de Kon. 
Mij. Tuinbouw en Plantkunde een 
bijeenkomst in hotel Keur. Op deze 
avond zal tuinarchitekt J.L. Mol een 
inleiding houden over 'Uw tuin vol 
bloemen van januari tot december'. 
Hij zal zijn inleiding illustreren met 
dia's. De bijeenkomst begint om 8 
uur. wd-fraktie Zandvoort : aan dagjesmensen verdienen we niets en ze laten voor ons de rom- 
mel achter om op te ruimen 1^ 
:^:water?taridë^^^^ 
febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W 
16 


09.53 


17 54 


22.22 


06.26 


17 


11.00 


18.58 


— .— 


07.14 


18 


00.04 


08.09 


12.29 


20.33 


19 


01.11 


09.14 


13.33 


21.38 


20 


02.04 


10.09 


14.17 


22.20 


21 


02.44 


10.48 


14.53 


22.59 


22 


03.20 


11.27 


15.28 


23.32 


23 


03.55 


11.59 


16.01 


00.06 


24 


04.21 


12.26 


16.30 


00.36 


25 


04.58 


13.04 


17.14 


01.18 


26 


05.26 


13.30 


17.45 


01.50 


27 


06.02 


14.05 


18.18 


02.21 


28 


06.54 


14.57 


19.01 


03.04 SCHULD EN BOETE 

De vvd heeft nog steeds heimwee naar 
de dagen van weleer toen keizers, hove- 
lingen en goed gesitueerde burger Zand- 
voort tot een lustoord maakten en het 
gewone volk zijn plaats nog wist : een 
dagje naar Artis in de goedkope septem- 
bermaand. 

Maar daar is de klad ingekomen. 
De gekroonde hoofden en rijke burgers 
verdwenen uit Zandvoort, het ene 
roemruchte hotel na het andere werd 
gesloten en nu zit Zandvoort al jaren 
opgescheept met dagjesmensen die 
hier hun boterham komen oppeuze- 
len en de verpakking laten rondslin- 
geren, mitsgaders schillen en lege fles- 
sen. 

Gelukkig is Zandvoort nog in het ge- 
not van een circuit, dolfirama en ka- 
sino, want geld hebben die arme sloe- 
bers uit de grote steden ook al niet. 
Toch vindt de vvd dat ze op een of 
andere manier toeristenbelasting moe- 
ten gaan betalen. Al was het maar bij- 
wijze van boete voor het feit dat ze 
de machtigen en kapitaalkrachtigen 
van strand en zee hebben verdrongen. In hun brief adviseren de fraktiele- 
den de minister niet alleen de toe- 
ristenbelasting nog eens onder de 
loep te nemen maar ook de wet op 
de kansspelen nader te bekijken. Uit 
de zeer grote opbrengsten voor de 
staat uit de eksploitatie van het kasi- 
no in Zandvoort zou 10 procent ten 
goede moeten komen aan de gemeen- 
te, vinden zij. 

Wanneer de minister bereid is aan het 
verzoek te voldoen vragen de liberale 
afgevaardigden in de gemeenteraad 
de bewindsman hen hierover te 
willen informeren. burgerlijke Stand 8gebruari 1978- 14 februari 1978. 

ondertrouwd : Otto Paul Smit en 
Karin Johanita van Loon ; Anton 
Mack Stapelkamp en Renée Jager ; 
Gerardus Lubbers en Catharina Trijn- 
tje Vlieland. 

gehuwd ; Petrus Gijsbertus Baars en 
Alida Gerdina de Munck . Albertus 
Joahnnes van der Moolen en Hélène 
Brand : Franciscus Antonius Klaver- 
stijn en Adriana Verschoor. 

geboren buiten de gemeente : Ve- 

ronique Cecilia, dv. N.T. Visser en 
J.E. Aaij. 

overleden buiten de gemeente : Jo- 
seph Hendrikus Kol, oud 20 jaar: Ge- 
rarda Wilhelmina Anna Willekes, oud 
69 jaar ; Johannes Hendrikus Petrus 
Paulus van Liemt, oud 59 jaar, ge- 
huwd met W.L. Woud. eanduoortee hoeranh pvda wil aan ka 
voorwaarclen ve 
De maandagavond op de openbare le- 
denvergadering van de afdeling Zand- 
voort van de pvda aanwezige leden 
hebben nauwelijks gereageerd op het 
besluit van Willem van der Heijden 
uit de gemeenteraad te treden. 

Zoals wij in de koerant van dinsdag 
meedeelden besloot Van der Heijden 
zijn zetel ter beschikking te stellen 
naar aanleiding van een kranteninter- 
view, waarin hij meedeelde zich te 
zullen aansluiten bij de plaatselijke 
groepering inspraak nu. 
Nadat fraktievoorzitter Van der Moo- 
len maandag aan het begin van de bij- 
eenkomst het besluit van Van der 
Heijden bekend had gemaakt, vroeg 
een van de leden of het bestuur nog 
van plan was te reageren op de be- 
schuldigingen van Van der Heijden 
aan het adres van de afdeling. 
'Je moet nooit reageren op on^in', 
was het antwoord. 

Zijn de beweringen van Van der Heij- 
den over de bedreigde positie van de 
raadsleden Van der Moolen en Weber 
dan onwaar, werd daarop gevraagd. 
Het bestuur ging hier niet op in en 
herhaalde nogmaals niets te zien in 
een weerwoord en daarmee was de 
kous af. Wat de pvda-Zandvoort be- 
treft is het doek over de episode Van 
der Heijden definitief gevallen. 
Veel meer belangstelling toonde men 
voor de komst van de kabei-tv naar Zandvoort, één van de punten op de 
agenda voor deze openbare bijeen- 
komst. Het projekt is aktueel ge- 
worden door het aanbod van de PTT 
de tv verbinding aan te leggen gelijk 
met een aantal nieuwe kabels tussen 
Haarlem en Zandvoort. Dat zal aan- 
merkelijk goedkoper zijn dan de af- 
zonderlijke aanleg van de kabel. Op 
die gronden moeten we het aanbod 
van de PTT met beide handen aan- 
pakken, meende pvda-wethouder Au- 
kema. Een deel van de vergadering 
vond echtei dat hierdoor een princi- 
piële diskussie over de komst van de 
kabel-tv naar Zandvoort zinloos zou 
worden. Wanneer die kabel er een- 
maal IS maak je er gebruik van. 
Heteks-ppr en eks-raadslid Lou Ko- 
per, inmiddels toegetreden tot de 
pvda, was van oordeel dat de verga- 
dering nu een principiële uitspraak 
over kabel-tv moest doen. De zaak 
is een politieke beslissing meer dan 
waard. De financiële en techniese 
aspekten van het projekt komen pas 
in een later stadium aan de orde. Lou 
noemde kabel-tv 'opium voor het volk' 
het zoveelste middel om de mens te 
degraderen tot een kuddedier en stel- 
de de vergadering voor zich tegen 
kabel-tv uit te spreken. Het voorstel 
werd niet in stemming gebracht, want 
de leden wensten de raadsfraktie niet 
aan een dergelijke uitspraak te binden. 
De meerderheid van de leden was van mening dat de mensen vrij gelaten 
moeten worden in hun keuze van 
kijken. Wèl vond men dat er voor het 
beheer van de kabel-tv de nodige waar- 
borgen moeten komen en beschermen- 
de bepalingen voor hen die van de ka- 
bel-tv geen gebruik wensen te maken. 
Ineke Wind van de rooie vrouwen 
maakte er een voorstel van dat ver- 
volgens door de vergadering met rui- 
me meerderheid van stemmen werd 
aangenomen. 4:iïiiiiüii 
liitiiiiiii iraifi|i|li| 

ïB€HiiKÖOt!É 

. 'Haarlem ^^^H laadslid roselaar (wd) 
eist verwijdering Icomitélid kerkdiensten Het vvd-raadsiid A.A. Rooselaar heeft 
naar aanleiding van de samenstelling 
van het komité dat de viering van het 
150-jarig bestaan van Zand voort ais 
badplaats gaat voorbereiden, het na- 
volgende schrijven gericht aan het 
adres van het kollege van burgemees- 
ter en wethouders. 

Zandvoort, 15 februari 1978. 

Edelachtbaar College, 

In de komende maanden zal het feest 
gevierd worden ter gelegenheid van het 
feit dat Zandvoort 150 jaar badplaats 
is. 

Op 1 7 november 1 977 is er op het ver- 
zoek van het gemeentebestuur een co- 
mité opgericht, voor het organiseren 
van activiteiten in dit jubileumjaar. 
Dit comité is samengesteld doot Wet- 
houder K.C. van der Mije Pzn. 
Het spreekt, dacht ik. vanzelf dat een 
dergelijk comité wordt samengesteld 
uit capabele mensen, welke ieder voor 
zich, gezien hun achtergronden en 
huidige bezigheden representatief ge- 
acht kunnen worden om aan een der- 
gelijk feestelijk gebeuren nuttige en 
waardevolle medewerking te verlenen. 
Helaas heb ik moeten vaststellen dat 
dit bij het comité in deze samenstel- 
ling niet helemaal het geval is. 
Op de lijst van personen, welke hebben 
zitting genomen in dit comité trof ik 
de naam aan van iemand die reeds 
vanaf de jaren '30 als notoir N.S.B.- 
er bekend staat en in de oorlog 1940- 
1945 van harte heeft meegedaan aan 
de door de bezetters gepleegde misda- 
den. 

Iemand, die in de oorlogsjaren mede- 
mensen heeft aangebracht bij de be- 
zetter en het heeft bestaan om zelfs 
de Zandvoortse Courant als 'joods- 
vijandig orgaan' aan te geven, dus be- 
paald geen passieve meeloper. 
Iemand die op grond van bovenstaan- 
de en nog andere activiteiten o.m. 
zelfs tot 20 jaar uitsluiting uit de 
journalistiek is veroordeeld, kan naar 
mijn mening geen zitting nemen in 
een comité dat feestelijkheden moet 
gaan organiseren rondom een periode 
waarbinnen deze misdaden gepleegd 
zijn. 

Helaas heeft deze persoon zelf niet 
het fatsoen gehad om te bedanken 
voor deze eer en ik heb begrepen dat 
de mede-leden van het comité er tot nieuws 

korts klein • In de loop van dit jaar zal de her- 
bestrating plaats vinden van het weg- 
dek van de Da Costastraat, Thomson- 
straat. Hofdijkstraat, Koninginneweg 
en Oosterparkstraat. In het binnenter- 
rein van het circuit zal een verbin- 
dingsweg worden aangelegd naar de 
handbalvelden. 

• De toneelvereniging 'Op Hoop van 
Zegen' zal in april op de zolder van 
het kutureelcentrum aan het Gasthuis- 
plein een voorstelling geven van de 
eenakter 'De medailles van een oude 
vrouw'. Een maand later zal de ver- 
eniging in gebouw 'De Krocht' de ko- 
medie 'Ik lach er om' over het voet- 
licht brengen. 

• Aan de rijksuniversiteit te Leiden 
slaagde voor het kandidaatseksamen 
chemie onze plaatsgenoot André Hoe- 
kema, 

• Op zondag 26 februari a.s. geeft 
het amateur toneelgezelschap 'Samen' 
uit Schagen in het kultureel Centrum 
aan het Gasthuisplein een voorstelling 
van de door Dimitri Frenkel Frank 
geschreven komedie 'In de holte van 
je arm'. De opvoering begint om 
11.30 uur. nu toe kennelijk ook geen overwe- 
gende bezwaren tegen hebben ken- 
baar gemaakt om met deze hardleerse 
figuur te moeten samenwerken. 
Ik neem echter aan dat ook de raads- 
leden in de periode tot augustus 1978 
op enige wijze betrokken zullen raken 
bij de feestelijkheden en daardoor 
noodgedwongen in contact zullen 
komen met deze persoon. 
Op deze manier zal het voor mij on- 
vermijdbaar zijn om hem te ontmoe- 
ten en daartegen maak ik ernstig be- 
zwaar. 

Ik ben graag raadslid en offer daarvoor 
veel vrije tijd, zonder hierrnede enige 
problemen te hebben. Ik wens echter 
verschoond te blijven van onaangena- 
me en te vermijden ontmoetingen met hier 

staat 
uw 

brief Zandvoort, 15 februari 1978. 

Geachte redaktie, 

Als leden van de afdeling Zandvoort 
van de P.v.d.A. vinden wij het noodza- 
kelijk om te reageren op het artikel 
over raadslid Willem v.d. Heijden, zo- 
wel in het Haarlems Dagblad van 1 1 
februari als in Uw krant van 14 febru- 
ari j.1. 

Allereerst een citaat uit 'Wegwijs in de 
Partij v.d. Arbeid": 
"Waarom wordt iemand Lid van een 
politieke partij ? Omdat politiek voor 
een belangrijk deel de manier bepaalt 
vv'aarop je kunt leven. Of de politici 
het goed doen, of er meer in zit, of ze 
er alles uithalen wat erin zit, daar kun 
je over meepraten en denken, als lid 
van die partij . 

Politieke partijen zijn de organisaties 
waarin burger, die ongeveer gelijk den- 
ken over het oplossen van rnaatschap- 
pelijke problemen, zich verenigd heb- 
ben. 

De P.v.d.A. staat voor democratie en 
socialisme. Democratie is voor de 
P.v.dA. een noodzaak. Niet alleen als 
staatsvorm, maar ook als beginsel voor 
de eigen organisatie. Niet de voorzit- 
ter of de sekretaris schrijft voor wat 
er gebeuren zal. Dat bepalen de leden; 
het vormen van een besluit gaat uit 
van de basis". 
Tot zover dit citaat. 
Willem v.d. Heijden stelt dat afwij- 
kende meningen taboe zijn binnen de 
partij. 

Zoals ook hierboven reeds blijkt, is het 
zo dat in onze partij, ook in de afde- 
ling Zandvoort, besluiten worden ge- 
nomen door de leden van de afdeling. 
Dat bij elke standpuntbepaling voor- 
en tegenstemmers zijn is duidelijk, 
maar een besluit dat met meerderheid 
van stemmen wordt vastgesteld is wel 
degelijk demokratisch tot stand geko- 
men. 

Als Willem v.d. Heijden zich regelma- 
tig onttrekt aan zijn verantwoordelijk- 
heid door maandenlang nauwelijks eni- 
ge ledenvergadering bij te wonen en 
daarover dan verklaart: "dat hij met 
het gevoel heeft door op afdelings-, 
jaar- en bestuursvergaderingen te ver- 
schijnen, beter zijn raadslidmaatschap 
te kunnen uitoefenen", dan betekent 
dit, dat hij het kennelijk niet nodig 
vindt om zijn standpunten aan die van 
de leden van zijn partij te toetsen; dat 
hij het kennelijk zelf allemaal wel weet. 
Dit terwijl hij door en uit diezelfde par- 
tijleden gekozen is voor de gemeente- 
raad. 

Wij voelen ons dan als leden in de ma- 
ling genomen. Want waarom bezoek 
je als Ud de ledenvergaderingen: om 
duidelijk kontakt te houden met de 
vertegenwoordigers in de raad, om via hardleerse figuren waarvan bedoelde 
persoon een onaangenaam voorbeeld 
is. 

Ik verzoek U derhalve dringend de lijst 
van personen, welke in het comité" 
Zandvoort 150 jaar badplaats hebben 
zitting genomen te herzien en betrok- 
kene als lid van dit comité te schrap- 
pen. 

Aangezien ik ten aanzien van mijn 
gevoelens in deze geen enkele vorm 
van misverstand wil laten onstaan 
deel ik U mede dat een afschrift van 
deze brief heden aan de plaatselijke 
en regionale pers is gezonden. 

Met hoogachting verblijf ik, 

A.A. Roselaar 
raadslid (VVD) hen je inbreng te kunnen geven in het 
gemeentebeleid. 

Als je als partij je niet zeer duidelijk 
uitspreekt over een dergelijk solisten- 
gedrag, dan is de demokratie binnen 
die partij zoek en ben je als leden van 
die partij tot onmondigen verklaard. CLAT NEDERUVND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederiand 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap. 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 Harmke Sjerps 
Jack Agsteribbe 
Ineke Wind rii>i I ■ ■ I I I I I the romantic 
engbsh u;oinan ^'^S 
Vanavond en morgenavond draait 
Film-inn Zandvoort in de openbare 
bibliotheek aan de Prinsesseweg 'The 
Romantic Englisch Woman' van Jo- 
seph Losey. Evenals 'L Importance 
c'est d'aimee', welke veertien dagen 
geleden in de o.b. werd vertoond, een 
draak van een verhaal, maar met 
duidelijk herkenbare situaties en rake 
typeringen van botsende, ontluiken- • 
de en direkt weer in de kiem gesmoor- de, klaarwakker wordende en door 
ervaring ontnuchterde en wijs ge- 
worden karakters en personages. Daar- 
mee speelt Losey een soms zachtaar- 
dig en dan weer bruut spel. Een film 
waarin stemmingen, lust- en ontlust- 
gevoelens elkaar even verrassend af 
wisselen als de hoge en lage tempe- 
raturen in ons land. De voorstellingen 
beginnen om 9 uur. HERVORMDE KERK 

zondag 19 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. C.F.J. Antonides, Ter 
borg. (Crèche aanwezig). 
10.30 uur : Jeugdhuis, de heer C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 19 februari a.s.: 

10.00 uur : Dr. P.G. Kunst te Amster- 
dam. 

19.00 uur : Ds.J.J. Splinter te Over- 
veen. 

NED. PROTESTANTENBOND 

19 februari a.s. zondag : 
10.30 uur : Ds. A. Noorman n.h. Bus- 
sum. 

R.K.AGATHAKERK 

zaterdag 18 februari a.s.: 
19.30 uur : Jongerenkoor "de Toorts" 
Thema: Ontwikkelingssa- 
menwerking, 
zondag : 19 februari a.s.; 
8.45 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 
10.45 uur : eucharistieviering m.m.v. 
dames en herenkoor. 
medische dienst ZUSTERDIENST: 

zaterdag 18 en zondag 19 februari a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, S(:hoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
^nneweg 1 , Zandvoort. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 17.30 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da» 
vidsstraat. 

RELEASE 

Gasthuisvest, 47a, Haarlem, tel. 023 - 
31 34 28. Ma t/m zat. van 1 1 .00 tot 
23.00 uur, zondag van 19.00 tot 23.00 
uur. ^ 

Centrum voor vrijwillige hulpveriening 

geeft advies, hulp en Informatie. Be- 
reikbaar (voorlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 1 1 tot 1 Zuur en iedere zon- 
dagmiddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 

Mtaatschappelök werk Zandvoort, 

Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
Spreekuur : dageUjks van 9.00 - lO.CK) 
uur, maandag van 19.00 - 20.00 uur. 
sport — spel o De stand in de onderlinge kompe- 
titie van de Zandvoortse Schaakklup 
na de wedstrijden van donderdag 9 
februari j.1. luidt als volgt : Vasten- 
houw (13 pnt.). Zwerver (11 pnt.) en 
Termes en Van der Werff (ieder 10 pnt.) 
Bij de junioren bezet V.d. Werff de 
eerste plaats (10 pnt.) en wordt de 
tweede t.e.m. de vijfde plaats ingeno- 
men door Cliteur (9 1/2 pnt.). Koper 
(9 pm.), Losekoot (8 1/2 pnt.) en V.d. 
Klauw (5 1/2 pnt.). 
• Begin deze week werd een 18-jarige 
inwoner van Haarlem door de politie 
op heterdaad betrapt terwijl hij bezig 
was met het verwijderen van de wielen 
van een op het De Favaugeplein ge- 
parkeerd staande auto. De man werd 
voor een nader verhoor ingesloten. 

• De jaarlijkse uitkering van het Anjer- 
fonds Noord Holland aan een in de 
gemeente gevestigde kulturele instel- 
ling is dit keer toegekend aan het kul- 
tureel centrum aan het Gasthuisplein. 
Het bedrag van f 2000,— zal o.a. 
worden besteed voor de aankoop van 
een piano. • Twee knapen uit een kinderverblijf 
in Zandvoort werden door de politie 
aangehouden nadat zij brand hadden 
gesticht in twee vakantiehuisjes in het 
Kostverlorenpark. Door tijdig ingrijpen 
kon de schade aan het interieur van de 
huisjes worden beperkt tot de raam- 
vitrage. 

• Tengevolge van een lekkage in een 
hoofdbuis van de waterleiding nabij de 
boulevard Barnaart liep een sousterrain 
van een woonhuis geheel onder water. 
Nadat de hoofdleiding buiten werking 
was gesteld kon de brandweer de ruimte 
leegpompen. De schade was aanzienlijk. 

• Tengevolge van de plotselinge bevrie- 
zing van het wegdek slipte zondagavond 
een auto aan de Dr. C.A.Gerkestraat. 
De wagen gleed het trottoir op en 
ramde een tuinmuurtje dat over een 
lengte van zes meter werd ontwricht. 
De bestuurder kwam met de schrik vrij. 

0« winter i« bijna voorbij, 
vanaf 1 maart is liet weer lente bij 't (kinder)WINKELTJE 

Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 6580. Er is weer volop keus in voorjaarskleding 
voor jongens en meisjes. 

O.a. Jurkjes, T-shirts, jeans, jacks, enz. 

vana£l maart 

zijn we weer iedere dag geopend van 10 tot 6 uur. 
's Maandags gesloten. 
devingeraandepols... in uw eigen zandvoort. . . ^ 

eanduoorrse 
Isoeranr s,': J.G.ANDERSON 
arts 
AFWEZIG van 18 februari 

tot 1 maart. 
waarnemers : Dr. Flieringa 
Dr. Drenth 
Dr. Zwerver 

Te huur : KAMER 
voor rustige man. of vrouw. 
Tel. 70 63 na 18.00 uur. 

't(kinder)WINKELTJE 

is vanaf 1 maart weer open 

's maandags gesloten 

Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. Wie helpt mij aan : 

Poppen (onderdelen) 

oud speelgoed (onderdelen) 

lijsten of schilderijen 

Gon Smorenburg, tel. 6804. Te koop 

FIAT 128 

stationcar - model 1975 
Techn. en carrosserie in 
perfekte staat. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 4034. 

Aangeboden 

SPAANSE privé les 
aan huis. 

Tel. 023 - 33 65 54. Schoonmaakbedrijf S.W.J. PIEK en zn. BV. 
vraagt in Zapdvoort 2 dames of echtpaar voor 
het onderhoud van een school WERKTIJD : 
15.00 -17.30 uur. 

Aanmelden: Marnixplein 21 te Haarlem of bel- 
len : 023 - 26 2029 tijdens kantooruren. Te koop MAGNEET 
bromfiets. Tel. 40 05. 

Te koop aangeb. zeer 
mooie schotse COLLY, 
reu, 8 mnd. oud, geen 
stamboom, wel zuiver ras. 
Heeft alle entingen gehad. 
Prijs f. 200,-. Tel. 023 - 
263165. 

Gevraagd 

HANDIGE HULP 

begin maart bij opbouw 
strandpaviljoen. Tel. 4740 
(tussen 18 -20 uur). 

Met spoed aangeboden 
BANKSTEL-VELOURS 

t.e.a.b.Tel.3131. 

Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakkundig 
t Knippen 
f Scheren 
• Plukken 

t Oor- en nagelverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. Wat is voor u de belangrijkste reden om 
's nachts uw thermostaat op 15^ te zetten? Q 'Dat scheelt me aardig wat geld op m'n gas- 
rekening, want m'n jaarlijkse brandstofverbruik wordt 
dan zo'n 10% lager' 

□ 'Aardgas is een schone, milieuvriendelijke brand- 
stof, te goed om z'n warmte 's nachts 'naar de maan' 
te laten gaan'. 

G 'Ik slaap lekkerder als het huis wat koeler is'. 

□ 'Met energie moeten we zorgvuldig omspringen, 
dan kunnen we er langer mee vooruit' Al heeft u misschien nog een andere reden, doe 't in 
ieder geval zo 

^Pll^ Heeft u een kamerthermostaat, draai deze 
I li^ dan terug tot 15° één uur voor u naar bed 
gaat. In dat uurtje blijft het nog wel warm in de kamer 
Vijftien graden is voor een huis een aanvaardbare 
nacnttemperatuur Heeft u geen centrale verwarming, 
maar wei andere gasverwarmingstoestellen, zet deze 
dan een uur voor u gaat slapen op de laagste stand. 
Vooral met deze toestellen is het mogelijk om de ver- 
trekken 's morgens weer sneh behaaglijk te krijgen Verstandig met aardgas. 
Er is alle reden voor. 
Wegens verhuizing te koop 

modern wandmeubel 
zwart -wit, 3/4 jr. oud. 
f. 650,-. Keesomstr.- 235, 
tel. 2411. 

Te koop gevr.: 

HUIS of 
APPARTEMENT 

Bij strand of omg. Brieven 
onder nr. 140 buro van 
dit blad. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechniekef 
kiuistgebltreparatie, etc. 

A.RITMAN-teI.43 65 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FM.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 
VERSTEEGE 

# ttsutslclcrbebrftt 

HaKMtraat 16 • Zanbbeoct 
ViütVfon 02307.4409 EJTim woningbouwvereniging 
eendraclit maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 

VAN LENNEPWEG 32-2 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche. 
Huurprijs f. 167,20 per maand. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 455 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 403,90 per maand. 

3. de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 28 

bestaande uit : woonakmer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming. 
Huurprijs f. 417,40 per maand. 

4. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 313 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 440,75 per maand. 

De toewijzing van woningen en garages 
geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. Het bestuur verstrekt 
een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij het col- 
lege van burgemeester en wethouder van 
de gemeente Zandvoort. 
De inschrijving dient schriftelijk voor 
dinsdag 21 februari 1978 om 19.00 uur 
te geschieden aan het kantoor van de 
vereniging Thomsonstraat 1, onder ver- 
melding van lidmaatschapnummer en 
geboortedatum. 

De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 23 febru- 
ari om 14.00 uur in het gevelkastje aan 
het kantoor Thomsonstraat 1 worden 
gepubliceerd. met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

J. BLUYS (v.d. Miio) haltMtraat 66 <- ttl ' 2080 
nieuw 

'THE LITTLE LADY' 

Passage 32-34 
voor 
GRILL en FONDUE 
geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
wapen u tegen griep, 
eet irauwe zuurkool!! 

Verse onbespoten zuurkool uit het vat 
verkrijgbaar bij : 

Drogisterij - Reformhuis 

Moerenbun 

Haltestraat 8 CDA Voor uw welzlj'n 
Ook in de Provinciale Staten 
M j i..i. i . i . i .|. j»; . ; . ; . ; . QC» Flexa introduceert pen unieke nieuwe kleurkollektie 
meteen kwaliteitzonder weerga. 

U kiest de kleuren en wij maken ze in precies dezelfde kleuren 

vüoru opon/.e kleurenmenmachine. leverbaar. 

En u wilt wanden, deuren en 

kozijnen in dezelCde kleur uitvoeren? 

Dat kan! .'M onze Flexa verf- 

produkten — in hoogglans of satin. 

in muurverf of structuurverf— zijn 

Eerst Flexa zien, 
^en! 

ux:p fleXa Verkrijgbaar bij: KEUB en ZOON 

Paradijsweg 2 

Zandvoort 

Glashandel 
Schilderwerken 
verf- enbehang- 
verl<oop :?S: ged. oude gradtf llb (t.o. de raaks) haarlem (P2$ 31 1140 
thorbeci<estraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort 3378 H.W.COSTER 

Makelaar o.g. 


Burg. Engelhertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken "ïf! 


'''•'•'•'■•• 
BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT Schitdu^éedeUi 

n A y, Tel. 

H.0. Uai% ^ö^ MM 5a. tE- "^aUedux & ^n. 

V^ONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij rnaken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 Insf allaiic bureau 

OÜOENHYEIN B.Y. ^ HEROPENING 

l^i'^^^^ WW ^^V^ (i.v.m. verbouwing) 

Voor slechts f 3,00 wast u uw auto 
met verwarmd, onthard, met sham- 
poo vermengd water ! I NU OOK 's AVONDS GEOPEND ! ! 1 Krassen in de lak zijn uitgesloten. 

De "TOP" verwijdert ook vuil op schijn- 
baar onbereikbare plaatsen, zoals achter 
de bumpers of onder de spartborden en 
zelfs insecten "vliegen" eraf. 

Verder kunt u voor f 1 ,00 het motorische 
gedeelte van uw wagen of motorrijwiel 

reinigen en bij dit alles kunt u uw 

goede kleding gewoon aanhouden. 

nu ook top -stofzuiger AUTOVERZEKERINGEN 
FINANCIERINGEN RUIME KEUS 

OCCASIONS 

ALLE MERKEN AUTOBEDRIJVEN 

RINKO 

Oranjestraat 2-12. Telefoon 02507-2323 of 2424 
Zandvoort OFFICIAL RENAULT-DEALER 
TOP-AUTOWAS Voor in de was zetten slechts f 1 ,- oxtra. 

Inruilauto's met ANWB rapport en 
BOVAG garantiebewijs. Renault boutique. 

GEOPEND : Maandag t/m Vrijdag 09.00 — 22.00 uur 

Zaterdag 09.00 - 17.00 uur 
ZATERDAG WASDAG J PER TOURINGCAR naar de 

WESTFRIESE FLORA 

in Bovenkarspel.^ 
Öp dinsdag 21 februari 

Incl. tourtocht - koffie/gebak - lunch - 
■ entree flora 

f. 31,50 REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort. 
lelefoon 02507-2560 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 ^ SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandelingen decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snallens 
Braderodettraat 77 - talafoon 46 18. 
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 
78e jaargang no. 15 —verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 21 februari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort. bentveld en aerdenhout EanduQorhe ho 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrljdags-abonnement:f23.50perjaar;perhalfjaarf 13.50 per postf 35.00 

l»^BIHWMWI»nM^ri^----T-"--^--^— ^— ----■— --———^—— — »i-.ü»....^.-uu..o, , I, Bg 

kissa eksamDlarsn: f 0.30/advertentietarief:f 0.27 p. mm (kontraktprijzer) op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60 
dagjesmensen, auto's voor de oprit en honden 3 het grote ongenoegen 

van de zandvoortse liberalen De zandvoortse liberalen, verenigd in 
de partij voor vrijheid en demokratie, 
zijn met een schok wakker geworden 
en tot de gruwelijke ontdekking ge- 
komen dat ze niet in een paradijse- 
lijke omgeving verblijven waar je on- 
gestoord kan genieten van de vier 
jaargetijden, schone trottoirs en vrije 
uitrit voor je garage, maar een plaats 
waar hét stedelijk proletariaat in de 
zomermaanden neerstrijkt, straten 
en pleinen onbegaanbaar maakt en 
de fraaie natuur bevuild met brood- 
korsten, afgedankte plastic bekers 
en lege flessen. 

Kortom In een gemeente vertoeven 
die aan toerisme doet en dan nog wel 
aan toerisme van het laagste, ja, aller- 
laagste allooi : dagjesmensen. Volk 
uit de grote steden van de randstad 
en het Ruhrgebied dat hier nauwelijks 
iets verteert, maar de bewoners van 
Zandvoort wel veel ongerief bezorgt. 
De schrik van het ontwaken in dit 
oord van achtergelaten etensresten 
en lege flesjes zonnebrandolie stond 
dan ook nog duidelijk te lezen in de 
ogen van de donderdagavond op de 
openbare vergadering van de vvd in 
hotel Keur aanwezige leden. 
De eerste opwelling die je bij zo'n 
diepe teleurstelling kan en mag ver- 
wachten, huisraad en koffers pakken 
en je elders vestigen, had men kenne- 
lijk al verwerkt en de leden wierpen 
zich eendrachtig op de mogelijkhe- 
den en kansen om van het gepeupel 
verlost te raken. Maar volgens het 
voor deze bijeenkomst samengestelde 
forum, bestaande uit de eerste tien 
vvd-kandidaten voor de gemeenteraads- verkiezingen, kon dit niet in een 
handomdraai worden verwezenlijkt. 
Wanneer het al bovenmenselijke in- 
spanning vergt om het groeiend aan- 
tal honden alsmede hun uitwerpselen 
in de gemeente te beteugelen, wat 
kan je dan verwachten van maatrege- 
len tegen autobezitters die hun wa- 
gens voor de uitrit van partikuliere 
garages parkeren ? 
'Je kan in zo'n geval een klap van de 
foutparkeerder op je hoofd krijgen', 
konstateerde fraktieleider Pieter Jou- 
stra somber. 

Er zou meer politie moeten komen, 
maar die is in Zandvoort moeilijk te 
krijgen in verband met het vele en 
zware werk gedurende de zomer- 
maanden, zei zetel kandidaat Jan Jongs- 
ma. 

Hij zag echter een lichtpunt. 
Na de totstandkoming van een mooi 
nieuw politieburo zal het voor de po- 
litieman aantrekkelijker worden in 
de gemeente dienst te doen, meende 
de adspirant-politikus. 
De zaal was er kennelijk niet gerust 
op. Wat doe je met vijftig of zestig 
politiemensen tegen de voortschrij- 
dende verpaupering en wildgroei van 
het bezoek ? 

Daar had de kersverse liberaal Piet 
Keur, onlangs van de arp overgevlo - 
gen naar de vvd en door laatstege- 
noemde partij direkt voorbestemd 
voor een plaats in het kollege van b 
en w met de portefeuille van finan- 
ciën onder zijn beheer, wel ideeën 
over. Zandvoort zou meer aan presen- 
tatie moeten doen om aantrekkelijker 
te worden voor de meer welgestelden. 
Hier werd Keur onderbroken door 
Jack Agsteribbe (pvda), die meende 
dat de spreker de kwestie volkomen 
verkeerd beoordeelde en benaderde. 
De verloedering van het bezoek aan 
Zandvoort neemt hand over hand toe. 
'Wanneer je een foutparkeerder op zijn 
feilen wijst kan je van de man een klap 
op je hoofd verwachten' volgens 
vvd-f raktieleider Pieter Joustra. Zandvoort is van oudsher een volks- 
badplaats en wil je dat die mensen 
hier meer besteden dan zal je de prij- 
zen moeten gaan verlagen. Dan zullen 
de dagjesmensen best voor een broodje 
of frisdrank willen betalen inplaats 
van huis mee te nemen. 
Keur ontkende dat hij het dagtoeris- 
me zou willen weren maar achtte het 
voor Zandvoort noodzakelijk kapi- 
taalkrachtige vakantiegangers aan te 
trekken. Om een beter gesitueerd pu- 
bliek naar Zandvoort te krijgen zou 
meer de nadruk moeten worden ge- 
legd op de mogelijkheden van kultu- 
rele ontspanning in de naaste omge- 
ving van de gemeente. Wat die kul- 
turele ontspanning betreft dacht hij 
overigens niet direkt aan Amsterdam, 
dat hij wat dit betreft tussen aanha- 
lingstekens wilde plaatsen. Keur mag 
dan liberaal geworden zijn, hij is niet 
voornemens daarvoor Sodom en Go- 
morrah door de vingers te zien. 
Er valt trouwens ook op het gebied 
van zede en moraal In Zandvoort nog 
heel wat te redderen. 
Een van de aanwezigen vond dat de 
gemeente volkomen had gefaald m.b.t. 
de situering van het naaktstrand. Door 
deze moeilijk te bereiken plaats hier- 
voor te benutten dreigt de zaak volko- 
men uit de hand te lopen. Het gaat van 
kwaad tot erger. 

De onthulling van de spreker werd 
beaamd door ooggetuige Pieter Jou- 
stra en een leider van een zandvoortse 
padvindersgroep 'die er met zijn jon- 
gens niet meer durft te verkennen'. 
We moeten er met alle middelen voor 
zorgen dat in de toestand verbetering 
komt, betoogde Joustra. 

Het zal alles bij elkaar nog een hele 
toer voor de liberalen worden in de 
komende vier jaar haar kiezers te- 
vreden te stellen. Want de achterban 
vindt dat er zeer veel en op zeer korte 
termijn verbeterd moet worden. Min- 
der honden en dagjesmensen, meer en 
beter publiek en paal en perk aan het 
zedebedrijf aan hetblootstrand. 
En ook de straten in de omgeving van 
de noordboulevard moeten schoner 
worden. Hele zandhopen worden 
door de veegwagen van publieke wer- 
ken niet weggewerkt. Kandidaat At- 
tema (thans nog zittend wethouder 
voor de vvd) zegde de klaagster toe 
de zaak te zullen onderzoeken. Hij 
kon echter niet beloven dat de kwes- 
tie van de ene dag op de andere uit 
de wereld zal worden geholpen. 
Er gaat wel enige tijd mee heen. 
Nee, voor de liberalen ligt het para- 
dijs van schone tegels, vrije inritten 
voor de garages en alle honden aan 
de lijn nog niet onder handbereik. 
nieüws 

kori&kiein • Twee taxichauffeurs zijn er zater- 
dagnacht in geslaagd een 25-jarige 
Amerikaan te overmeesteren die 
kort tevoren een tas had geroofd van 
een bezoekster van het kasino. Toen 
de man er met de tas vandoot ging 
zetten de chauffeurs direkt de ach- 
tervolging in en wisten de overvaller 
in de kraag te grijpen. Even later 
werd de man aan de politie overge- 
leverd. De tas bevatte een bedrag 
van f. 40.000,- dat de vrouw/ in de 
speelzaal had gewonnen. 

• Vrijdagnacht werd ingebroken in 
een woonhuis aan de Cort. van der 
Lindenstraat, een perceel in de Ma- 
risstraat en een woning aan de Troel- 
strastraat. De buit bedroeg resp. 

f. 300,-, f. 750,- en f. 400,-. Van de 
daders ontbreekt tot op heden ieder 
spoor. 

• Hedenavond belegt de opvolger 
van Lou Koper (ppr-psp) in de zand- 
voortse gemeenteraad, Dick Gerritse, 
een openbare vergadering in het Ge- 
meenschapshuis. Tijdens deze bijeen- 
komst, die om 8 uur begint, zal Ger- 
ritse naar aanleiding van het aftreden 
van Lou en zijn kandidatuur voor 
het raadslidmaatschap van de progres- 
sieve korhbinatie een verklaring afleg- 
gen. Na de verklaring van Dick is er 
gelegenheid voor diskussie. 

• Donderdag 23 februari a.s. organi- 
seert de afdeling Zandvoort van de 
pvda een introduktieavond voor nieu- 
we leden en andere in de politiek ge- 
interesseerde belangstellenden in het 
Gemeenschapshuis. Tijdens de bij- 
eenkomst zal het pvda-Tweede Ka- 
merlid en oud-sekretaris buitenland 
van de partij, Harry van den Berg, zijn 
visie geven op de huidige politieke si- 
tuatie in ons land. Verder zullen dia's 
worden vertoond en informatie gege- 
ven over de opbouw en organisatie 

van de partij. De avond begint om 8 uur 

• De afdeling Zandvoort van Amnes- 
ty Internationale belegt op donder- 
dag 16 maart a.s. een kénnismakings- 
avond in de openbare bibliotheek 

.aan Prinsesseweg 34. Het programma 
voor de pauze zal geheel in het teken 
staan van de aktie die Amnesty mo- 
menteel voert tegen de onderdrukking 
van de zwarte bevolking in Zuid Afri- 
ka door het blanke minderheidsre- 
giem van premier Voster. Na de pauze 
wordt het toneelspel 'fusillade' opge- 
voerd, gevolgd door een diskussie over 
de doodstraf» watarstandéh L.W. 

11.27 
11.59 
12.26 
13.04 
13.30 
14.05 
14.57 H.W. 

15.28 
16.01 
16.30 
17.14 
17.45 
18.18 
19.01 L.W. 

23.32 
00.06 
00.36 
01.18 
01.50 
02.21 
03.04 » Vrijdagmorgen vond in het kantoor 
van de dienst van publieke werken de 
openbare aanbesteding plaats van de 
verbreding van het wegdek van de Zand- 
voortselaan nabij de ingang van het 
leef- en werkcentrum Nieuw Unicum. 
De kosten van verbreding van de weg 
en de grondwerkzaamheden, onder- 
deel van de rekonstruktie van dit ge- 
deelte van de Zandvoortselaan, was 
door publieke werken geraamd op 
een bedrag van f. 252.709,-. De hoogs- 
te inschrijver was de firma Te Beest 
uit Heemstede (f. 197.300,-) en de 
laagste het bouwbedrijf J.G. Nelis en 
Zn. te Haarlem (f. 180.300,-). B en 
w zullen binnenkort over de gunning 
van het projekt een beslissing nemen. • Op maandag 13 maart a.s. zal de 
Zandvoortse Opertte Vereniging in de 
haarlemse stadsschouwburg een opvoe- 
ring van de operette 'Clivia' geven. 
eanduQortee Noeran^ ADHESIE PVD A-BESTUUR 
AAN ADRES A.A.ROSELAAR 

Bestuur en fraktie van de PVDA- 
Zandvoort onderschrijven van harte 
de brief van de heer Roselaar aan 
B&W. (zie Zandvoortse Koerant van 
17 februari). In deze brief wordt de 
verwijdering gevraagd van een voor- 
malig aktief N.S.B.-er uit het kom- 
mitee 'Zandvoort 150 jaar badplaats'. 
Ook wij vinden het ongehoord dat 
iemand die één van de zwartste blad- 
zijden uit Zandvoorts historie ver- 
tegenwoordigd, mee kan werken aan 
deze jubileumorganisatie. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de Zand- 
voortse bevolking verschoond wenst 
te blijven van de officiële deelname 
van deze persoon, die voor talloze 
Zandvoorters onzegbaar pijnlijke her- 
inneringen en gevoelens van afschuw 
oproept . 

De PVDA-Zandvoort beraadt zich 
nog over eventueel volgende stappen. i;adviesliiiniliW WETSWÏNKEL 

eerste enderde woensdag v.d. maand, 
van 17.33 tot 18.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. 

RELEASE 

Gasthuisvest, 47a, Haarlem, teL 023 ■: 
31 34 28. Ma t/m zat. van 1 1.00 tot 
23.00 uur, zondag van 19.00 tot 23.00. 
uur. '^ 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

geeft advies, hulp en informatie. Be- 
reikbaar (vocirlopig uitsluitend telefo- 
nies) : van maandag t/m vrijdagmor- 
gen van 11 tot 1 Zuur en iedere zon- 
das^iddag van 4 tot 5 uur. 
telefoon nr. 73 73. 

Maatscbappelp: wok 2^dvoort, 
Noorderstraat 1 , tel. 34 59 
l^eekuur : dagelijks van 9.00 - 10.00 
uur, maandag'van 19.00 • 20.00 uur. 
iliiüs. • Ter gelegenheid van het twintig- 
jarig bestaan van de Algem. Chr. Jeugd- 
bond voor Natuurstudie en Natuurbe- 
scherming afd. Haarlem, w.o. Zand- 
voort resorteert, organiseert de acjn 
op zaterdag 25 februari a.s. een bij- 
eenkomst in het bezoekerscentrum van 
het Nationaal Park 'De Kennemerdui- 
nen', gevestigd bij de ingang van het 
duinpad Koevlak aan de Zeeweg. Tij- 
dens de bijeenkomst, die om 10 uur 
begint en pim. 13.40 eindigt, zullen 
Dick Bol en Jaap Kolpa een lezing met 
dia's verzorgen over het Kostverloren- 
park in Zandvoort. In hun inleiding zul- 
len Bol en Kolpa aandacht besteden 
aan de biologiese waarden van het park, 
de bedreigingen en aantastingen van het 
gebied en de akties die de acjn onder- 
neemt om dit terrein te behouden. • Vorige week slaagde in Den Haag 
de heer R. van Essen van de zand- 
voortse vrijwillige brandweer voor 
het diploma brandweer-instrukteur. BURGEMEESTER SPREEKT 
MET VERTEGENWOORDIGERS 
VAN BEDRIJFSLEVEN Eind vorig jaar en begin dit jaar hebben 
op initiatief van burgemeester H, Ma- 
chielsen enkele gesprekken plaatsge- 
vonden tussen hem en vertegenwoor- 
digers van het georganiseerde bedrijfs- 
leven in de gemeente. Tijdens die ge- 
sprekken heeft de burgemeester ken- 
n is Ku nnen nemen van de wensen en 
verlangens die er bij de leden van de fede- 
ratie Handelsvereniging 'Hanze', Hore- 
caf. Horeca, Strandpachtersvereniging 
en Bovag leven m.b.t. de toekomstige 
ontwikkeling van het toerisme in de 
badplaats. 

Gesproken werd o.m. over de eventuele 
invoering van een toeristenbelasting. 
De middenstanders zijn van mening dat 
er meer parkeermeters moeten komen 
zodat ook de dagtoeristen aan deze 
belasting gaan meebetalen. Ver- 
der willen zij de mogelijkheden onder- 
zoeken van het plaatsen van speelauto- 
maten in horecabedrijven en strandpa- 
viljoens, waarvan de opbrengst voor 
een deel ten goede zou moeten komen 
aan de gemeente. Tijdens de gedach- 
tenwisseling met de burgemeester 
werd het aanbrengen van een perma- 
nente sfeerverlichting bepleit, waar- 
door Zandvoort ook in de wintermaan- 
den aantrekkelijk wordt voor de be- 
zoekers. Aandacht vroegen de afge- 
vaardigden ook voor de bouwvan be- 
taalbare koopwoningen, de verkeers- 
en parkeerproblemen en de bouwvan 
permanente strandpaviljoens. 
Nu deze eerste gesprekken zijn afge- 
rond willen de middenstanders e.e.a. 
nader toelichten en ter diskussie stel- 
len tijdens een openbare vergadering 
in hotel Bouwes op maandag 13 maart 
a.s., aanvang 20.00 uur. 
Na deze vergadering zal op korte ter- 
mijn opnieuw een gesprek met burge- 
meester Machielsen plaatsvinden dat 
zal worden gevolgd door de behande- 
ling van de ideeën, gedachten en voor- 
stellen in de gemeentelijke kommissie 
van het midden- en kleinbedrijf. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Infonnatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Siihoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko,Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. 
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 

f 
gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenKom- 
stig artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in- 
gaande maandag 27 februari 1978 gedurende een maand ter se- 
cretarie op het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
voor een ieder ter inzage ligt het besluit d.d. 29 november 1977, 
no. 233 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland houdende 
gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan "Kostverlo- 
renpark deel lil" vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 1976 
no. 8. 

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met 
bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputterde Staten hebben 
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon 
beroep instellen. 

Gelijk bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaar heeft te- 
gen de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten 
aan een gedeelte van het plan. 

Zandvoort, 15 februari 1978. 

De Burgemeester voornoemd, 

H. Machielsen 
UW HULP 
ISNUniB! omroepers Gezin, met kantoor aan 
huis, in totaal zes volwas- 
senen en een hond, zoekt 
hulp om de achterstand in 
de huishouding weg te wer- 
ken en daarna alles op peil 
te houden. Graag iemand 
die echt wil meedraaien. 
Bentveld, bij bus 80, tel. 
023-2402 86. 

Aangeboden 

DAMESFIETS 
'Locomotief, f. 85,-. Tel. 
68 76. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechniekef 
kuiostgebitrepaiatie, etc. 

A.RrTMAN-teL4365 195 Kookboeken 
in de Bibliotheek. Lees toch watje lekker vindt. opgnbane bibliotheek pnnsesseweg 34 
zandvoort ^ 

A 
en ZWART voorde 
W ongelijk V STICHTING BEWONERSRAAD 
NIEUW UNICUM 

zoekt voor enige uren per maand 

EÉN VRIJWILLIGE MEDEWERKER(STER) 

met enige ervaring in het doorschrijfsysteem 
boekhouden. 

Voor nadere inlichtingen tel. 02507 - 5441- 
toestel 229. CDA Voor uw welzijn Piet Steenkamp spreekt donderdagavond, 
23 februaru a.s. in Cultureel Centrum 'De 
Schouw' Bleyenhoevelaan, Velsen-noord. Voor het komend zomerseizoen, heeft 
zwembad 'De Duinpan' nog plaats voor 
enige 

SEIZOENKRACHTEN. 

Leeftijd minimaal 18 jaar en minstens 
in het bezit van het zwemdiploma 
zwemvaardigheid 1. 

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 da- 
gen richten aan Zwembad 'De Duinpan', 
Vondellaan 57, Zandvoort, t.a.v. de 
heer W. v.d. Boom 
TE KOOP BASTAARD BOUVIERS 

7 weken oud. 
Telefoon 02507 - 76 19 Bij de gemeentelijke geneeskundige en ge- 
zondheidsdienst wordt ten behoeve van de 
Clarakliniek te Zandvoort met spoed ge- 
vraagd een 

KEUKENASSISTENT(E) met ervaring 

vacaturenr. 114939/68/HD/2C 

Het maximum salaris bedraagt, afhankelijk 
van ervaring, f. 2.003,- bruto per maand. 

Nadere inlichtingen worden desgewenst ver- 
strekt door het hoofd van de Clarakliniek, 
Kostverlorenstraat 93, Zandvoort, tel. 02507 
-24 07. 78e jaargang no. 16 —verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 24 februari 1978 i 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1. telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/hdrukkerijgertenbach)verschijntdinsdagsenvrijdags-abonnement: f 23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 
losse eksemolaren: f 0.30/advertentietarief:f 0.27 p. mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 23 II 087 / bank- ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67 13.60 221 / giro vaii de bank. 35555 tnv de zandvoortse koerant dick gerritse ruimde 
misverstanden uit de weg 


Dici< Gerritse zal, als opvolger van het 
onlangs afgetreden raadslid Lou Koper, 
tot aan het eind van de huidige zittings- 
periode van de gemeenteraad optreden 
namens de progressieve kombinatie 
ppr-psp, maar als lijstaanvoerder van 
een plaatselijke progressieve groepering 
deelnemen aan de gemeenteraadsver- 
kiezingen in mei. 

Dit verklaarde Gerritse aan het begin 
van een openbare vergadering van de 
ppr-psp welke dinsdagavond in het 
Gemeenschapshuis werd gehouden. 
De opkomst voor de bijeenkomst was 
niet bijster groot, hetgeen wellicht 
kan worden verklaard door de geringe 
bekendheid die de progressieven aan 
het houden van de vergadering had- 
den gegeven. 

Dick Gerritse was van mening dat mede 
door suggestieve uitlatingen in de pers 
onduidelijkheid voor de kiezer was 
ontstaan over zijn politieke stelling- 
name : wel in de raad voor zes maan- 
den (in augustus a.s. eindigt de huidige 
zittingsduur van de raad - red.) en te- 
vens uitkomen met een nieuwe partij. 
Dat schept inderdaad de nodige ver- 
warring, zei Gerritse. En daarom wil- 
de hij geen enkel misverstand laten 
bestaan over zijn optreden in de raad. 
Ik blijf tot aan het eind van de rit 
verantwoordelijk voor de kiezers die 
vier jaar geleden op de ppr-psp kom- 
binatie hebben gestemd, aldus Dick. 
Daarna wil Gerritse , wanneer hij 
wordt gekozen, optreden als vertegen- 
woordiger van een lokale progressieve 
groepering. 

In de op zijn verklaring volgende dis- 
kussie ging het voornamelijk om de 
vraag of er wel behoefte bestaat —is 
er een markt voor— aan een plaatse- 
lijke linkse partij ? 
Dick dacht van wel. 
Hij meende dat kleine formaties beter 
aan de basis kunnen opereren dan 
grote en middelgrote partijen. Gerrit- 
se vond dat de landelijke groeperingen 
onvoldoende aandacht aan de basis 
besteden, en hij meende dat dit ook 
in Zandvoort het geval was. 
Een van de aanwezigen informeerde 
of het een belangenpartij zou worden 
in het bijzonder gericht op de belangen 
van de bewoners van Nieuw Unicum. 
Daar had de vragensteller overigens 
in het geheel geen moeite mee, hij 
wilde het alleen maar weten voor 
alle politieke duidelijkheid. 
Die kwam er. 

Dick Gerritse peinsde er niet over om 
alleen voor de belangen van een kleine 
gemeenschap op te komen. Het ging 
hem om de totale problematiek van 
leven, wonen, werken en ontspanning 
in Zandvoort. Enkele vertegenwoor- 
digers van de pvda toonden zich be- 
vreesd dat door afsplintering van links 
stemmen voor de progressieven verlo- 
ren zouden gaan ten gunste van rechtse 
partijen en groeperingen. Reden te- 
meer om elkaar niet in de wielen te rij- 
den, vond Dick, maar elkaar te steu- 
nen met behoud van ieders politiek 
identiteit. 

>w'.,:?i^&».Ê-^V- il ^v.a.,*-^i.4j.]jï^S*i* .* « J fjtegêriyKliMJ: 15 februari 1978 - 21 februari 1978 

ondertrouwd : Jacob Molenaar en 
Cornelia Helena Petra van Aken. 

overleden : Jacobus Keerwolf en 
Johanna Maria Francina Misset. 

gehuwd : Rafael Arcangel Erwin 
Beaumont en Antonia Lena Ruijgrok; 
Han van Aken en Clara Thea Dora 
Kraaijenoord. 

geboren buiten de gemeente : Iris 
Christine José, dv. R.P. Minden en J. 
C.M. Ruckert. 

overleden buiten de gemeente : 

Adrianus Cornelis Reuijl, oud 86 jaar, 
gehuwd met A.W. v.d. Plas ; Hendrik 
Johannes van Buuren, oud 86 jaar, ge- 
huwd met J.G. Stoelman ;Julius Ro- 
bijns, oud 51 jaar ; Helena Bouquet, 
oud 84 jaar, gehuwd geweest met C. 
Feijen. Dick Gerritse : 

geen belangenpartij voor Nieuw 

Het bestuur van de pvda heeft Gerritse 
inmiddels uitgenodigd voor een eerste 
oriënterend gesprek over eventuele 
toekomstige samenwerking. Dick zei 
op de uitnodiging te zullen ingaan, 
maar zich voorlopig als toehoorder te 
zullen opstellen en zonder medewe- 
ten en instemming van zijn achterban 
geen enkele politieke afspraak te ma- 
ken of overeenkomst aan te gaan. 
Aan het slot van de avond werd op 
voorstel van een der aanwezigen een 
werkgroep gevormd die samen met Unicum . . . 

Gerritse een nieuw programma zal 
voorbereiden. Dit programma zal wat 
de intentie betreft niet veel afwijken 
van dat van de landelijke ppr-psp, 
waar Gerritse en zijn achterban 'nog 
grotendeels achterstaan'. 
Maar voor het kontakt met de basis 
kiest men voor een plaatselijke groe- 
pering. 

Het eks-raadslid Lou Koper zal de 
nieuwe partij met raad en daad terzij- 
de staan. 
roemenen • t 
w. gertenbachsdiool Dinsdagmiddag trad in de aula van de 
Wim Gertenbachschool voor MAVO 
het Roemeens Ensemble 'Andrei Ser- 
ban' op. Vier keer per week geeft dit 
muziekgezelschap in het land school- 
konserten en het was dan ook niet 
verwonderlijk dat de leider. Andrei 
Serban (violist prix d'excellence ! ), 
in zijn toelichting tot de jeugd de 
juiste 'toon' wist te treffen, zoals met 
het verwijzen naar de wiskundeleraar 
voor uitleg van het woord 'trapezium', 
zijn bekendheid met 'Punk' (al hield hij 
zijn oordeel hierover wijselijk voor 
zichzelf) en het Smurfenlied. 

Dat de Roemenen vrolijke mensen zijn 
komt, aldus Andrei Serban, ook in 
hun muziek, waarin ze hun gevoel en 
gemoedstoestand leggen, duidelijk tot uiting. Zijn ze echter droevig gestemd 
dan zitten ze ook wel heel erg in de 
put, zoals cimbalist Michaal Mantz in 
het klaaglied 'Doiha' liet horen. Maar 
verder waren het allemaal vrolijke 
klanken eri het was een verademing 
om weer eens muziek zonder al die 
toestanden zoals versterkers te horen. 
'Puur natuur' noemde Andrei Serban 
het zelf. 

mevr. Kraan-Meeth 

Het bijzondere deze middag vonden we 
verder te ontdekken dat in Roemenië 
muziek en folklore zo nauw verweven 
zijn. De 'Hora' bij voorbeeld, een Roe- 
meense dans, is bedoeld voor jongeda- 
mes die in de maand maart 18 jaar 
worden, een feestelijk gebeuren waar- voor verkoop 
én service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

*' rinko 
RENAULT bij de burgemeester in hoogst eigen 
persoon aanwezig is om de meisjes 
een medaillonetje te overhandigen. En 
dan de 'Silba', een dans voor brand- 
weerlieden waarbij met in een kring 
maar achter elkaar aan gedanst wordt. 
Andrei Serban liet op een charmante 
manier blijken dat het daar wel wat 
eleganter toegaat dan bij ons. 'Overi- 
gens met alle respekt voor uw polonai- 
se' voegde hij er heel hoffelijk aan toe. 
Na nog een alleraardigst marktliedje 
ten gehore te hebben gebracht (markt- 
ten in Roemenie zijn vrolijke samen- 
komsten kompleet met orkest, een 
soort karnaval) besloot het ensemble 
zijn hartverwarmend optreden met 
het temperamentvolle 'Ciocarlia'. Het 
was een bijzonder geslaagd muzikaal 
gebeuren dit konsert door het uit 
vier musici bestaande ensemble, waar- 
van u de namen van de pianist en bas- 
sist nog van ons te goed hebt. Dat zijn 
resp. Lo Botkamp en Reszö Racz. voor de openbare vergadering van de 
zandvoortse gemeenteraad op dins- 
dag 28 februari a.s. in het gemeente- 
huis, aanvang 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 31 
januari 1978. 

2. Ingekomen stukken : 

1. voor kennisgeving aan te nemen : 
Brief dd. 31 januari 1 978 van de 
heer L. Koper, waarbij deze zijn 
ontslag aanbiedt als lid van de 
gemeenteraad. 

2. Onderzoek geloofsbrieven en 
toelating van de heer D.P. Ger- 
ritse als lid van de raad. 

3. Begrotingwijzigingen. 

4. Onderwijsaangelegenheden. 

a. Aanschaffing nieuwe leesmetho- 
de t.b.v. de Beatrixschool voor 
g.l.o. 

5. Grondtransakties. 

a. Verhuur grond aan de Thomson- 

straat. 

b. Verhuur grond achter Fleming- 
straat 104-112. 

6. Bestemmingsplannen. 

a. Bestemmingsplan 'Kostverloren- 
parkdeel lli). 

7. Aanleg kabel voor koppeling cen- 
trale antenne inrichting. 

8. Verpachting strand aan Watersport- 
vereniging. 

9. Subsidie Watersportvereniging. 

10. Onderzoek wegenproblematiek 
Zuid-Kennemerland. 

11. Verpachting kantine Van Pagée- 
hal. 

12. Wijziging straatnaamgeving en huis- 
nummering in de Noordbuurt. 

13. Voorzieningen pand Brugstraat 15- 
17. 

14. Garantie hypothekaire geldlening. 

1 5. Advies kommissie voor de beroeps- 
schriften inzake geweigerde bouw- 
vergunning voor dakkapel. 

16. Benoemingen enz. 

verlenen van eervol ontslag aan de 

heer C.M.J. Sinke als direkteur van 

de Wim Gertenbachschool 

en 

benoeming van de heer W.K. Nij- 

boer tot direkteur van genoemde 

school. 

17. Rondvraag. Urn 
|S|||ei^|nj||p|| 


febr. 1 


A.\ 


N. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


22 


03.20 


11.27 


15.28 


23.32 


23 


03.55 


11.59 


16.01 


00.06 


24 


04.21 


12.26 


16.30 


00.36 


25 


04.58 


13.04 


17.14 


01.18 


26 


05.26 


13.30 


17.45 


01.50 


27 


06.02 


14.05 


18.18 


02.21 


28 


06 


.54 


14.57 


19.01 


03.04 eanduoarl'se Noeran^ jiiiiilil:iciiS6. 
ililiiiiiilii 

iliiliöiölii 

i|i|i^|aitii 
iiiliiiiiini 

t--:i-::];;'-:Haarléni-.:' ■Heemstede ;\'i:>5'>,': 
el voor kabel 
raad -tv 
Zoals reeds eerder in de koerant be- 
richt heeft de PTT de gemeente het 
aanbod gedaan,gelijk met het trek- 
ken van een nieuwe telefoonkabel van 
Haarlem naar Zandvoort.een kabel 
voor de koppeling op het centraal an- 
tenne systeem (kabeltelevisie) aan te 
leggen. Nadat dit aanbod door de kom- 
missies van advies en bijstand is be- 
handeld. stelt het kollege de raad 
thans voor de door de PTT gevraagde 
garantie van f. 160.000,- voor de aan- 
legkosten, alsmede een jaarlijkse ver- 
goeding van f. 26.100,- voor het on- 
derhoud, etc. van de kabel, goed te 
keuren. Volgens b en w zal de gelijk- 
tijdige aanleg van de telefoon- en tv- 
kabel een aanzienlijke besparing ople- 
veren in vergelijking met de kosten 
voor het aanbrengen van een afzonder- 
lijke verbindmg. 

B en w zijn zich er terdege van bewust 
dat door een versnelde aanleg van de 
tv-kabel de aansluiting op de centrale 
antenne inrichting zal worden bespoe- 
digd. In verband hiermee hebben zij 
inmiddels kontakt opgenomen met 
de nv. Casema over de verdere aanpak 
van het projekt. NV. Casema is een 
dochter van de Nozema, waarin de 
PTT een meerderheidsbelang heeft. Voor een onderzoek naar de wegen- 
problematiek in Zuid-Kennemerland, 
zoals voorgesteld door de 'Kommissie 
knelpunten in de wegenstruktuur in 
Zuid-Kennemerland', vragen b en w 
aan de gemeenteraad een bijdrage van 
f. 14.000,- in de kosten van de studie. 
De totale kosten van het onderzoek 
worden geraamd op f. 400.000,-. De 
kommissie knelpunten zal trachten 
door middel van het verkrijgen van 
rijkssubsidies en bijdragen van andere 
instellingen een deel van de uitgaven 
te dekken. Bij aftrek van deze bijdrage 
wil men de resterende kosten verdelen 
over de provincie (50o/o) en de ge- 
meenten in de regio (50Q/o). Het aan- 
deel van de gemeenten zal naar ver- 
houding van het aantal inwoners per 
hoofd van de bevolking kunnen wor- 
den omgeslagen. Voor Zandvoort 
komt dat neer op een bedrag van de 
eerder genoemde f. 14.000,-. 
In eerste instantie zal het uit te voeren 
onderzoek gericht zijn op het vinden 
van oplossingen voor de knelpunten 
in het regioverkeer, w.o. de filevor- 
ming in de bebouwde kommen en op 
de wegen naar Zandvoort. Daarnaast 
zal de studie zich bezighouden met het 
openbaar vervoer en de gevolgen van 
de opheffing van de knelpunten voor 
het woon- en leefmiljeu in Zuid-Kenne- 
merland. Bij het onderzoek zal een 
deskundig adviesburo worden inge- 
schakeld dat met begeleiding van de 
werkgroep van de kommissie gaat be- 
kijken op welke wijze de oplossingen 
van de kenipunten kunnen worden 
gerealiseerd. 

In'hun toelichting bij het voorstel be- 
nadrukken b en w het belang van de 
studie voor de gemeente Zandvoort. Wegens gezondheidsredenen zal direk- 
teur C.M.J. Sinke van de openbare 
mavo Wim Gertenbach aan de Zand- 
voortselaan met vervroegd pensioen 
gaan. B en w stellen de gemeenteraad 
voor hem met ingang van 1 april a.s. 
eervol ontslag te verlenen, onder dank- 
zegging voor de gedurende 19 jaar aan 
de gemeente bewezen diensten. Als 
opvolger voor de heer Sinke draagt 
het kollege de huidige adjunkt-direk- 
teur W.K. Nijboer voor, die sedert 
1956 aan de Gertenbachschool verbon- 
den is. De Watersportvereniging Zandvoort 
heeft aan het gemeentebestuur om fi- 
nanciële medewerking gevraagd voor 
de aanschaf van een nieuw onderko- 
men voor de vereniging aan het zui- 
derstrand. Het bouwwerk bestaat uit 
verplaatsbare units en omvat een klup- 
huis met kantine en terras, materiaal- 
berging en sanitaire voorzieningen. De 
totale kosten van de nieuwe akkommo- 
datie worden geschat op f. 130.000,-, 
waarvan een bedrag van f. 62.000,- uit 
^^^ de zegening van de kabel - tv nadert Zandvoort eigen middelen en een subsidie uit het 
provinciaal fonds voor sportakkommo- 
datie wordt gefourneerd. B en wzijn 
van oordeel dat de niet geringe eigen 
inbreng van de vereniging financiële 
steun van de gemeente rechtvaardigen 
en zij stellen de raad voor een bijdrage 
è fonds perdu van f. 15.000,- aan de 
vereniging te verstrekken en in prin- 
cipe een door de watersporters te 
sluiten geldlening van f. 55.000,- te 
garanderen. Het kollege acht het als gevolg van de 
uitvoering van de sanering van de 
Noordbuurt noodzakelijk dat enkele 
straatnamen in de buurt worden ge- 
wijzigd. Bij de keuze willen b en w de histories gegroeide straatnamen in de 
Noordbuurt zoveel mogelijk in ere 
houden. Vandaar dat zij de raad voor- 
stellen de Kruisweg om te dopen in 
Rozenobelstraat en de verbindings- 
weg tussen Haltestraat en Swaluëstraat 
eveneens Rozenobelstraat te noemen. 
Aan het nieuwe plein aaa het Achter- 
om wil het kollege de naam Achter- 
om verbinden. 

Jammer dat b en w minder moeite 
hadden met het in ere houden van de 
oude huisjes in de Noordbuurt en het 
histories gegroeide stratenplan. VVD WIL MEER RUIMTE VOOR DE KULTUUR 
De gemeenteraadsfraktie van de vvd 
heeft voor de samenstelling van een 
gemeentelijk investeringsplan voor 
de jaren 1979-1983 de navolgende 
prioriteiten ter kennis van het kol- 
lege van b en w gebracht : nieuw- 
bouw politieburo, uitbreiding raad- 
huis, herinrichting gebouw pw, ach- 
terstallig onderhoud gemeentewo- 
ningen, doortrekken van de Herman 
Heijermansweg als rijweg en/of fiets- 
pad, fietspad maken over de oude 
trambaan vanaf Bentveldweg tot 
Zandvoort, airconditioning in de sporthal, derde bluseenheid voor de 
brandweer, aanleg kabel-tv, aan- 
stelling voorlichtingsambtenaar, zaal- 
akkommodatie t.b.v. het külturele 
leven in Zandvoort. 
Op het verlanglijstje van de vvd staan: 
politiepost naaktstrand, speelterrein 
bij zwembad, uitbreiding sportakkom- 
modaties op binnenterrein van circuit, 
bioskoopzaal, inrichten van visvijver 
in het Vijverpark, permanent podium 
op Raadhuisplein en reservering van 
gelden t.b.v. de groenvoorziening in 
de gemeente. hier 

staat 
uw 

brief ^1 familieberichten Het bomenbestand van de Zandvoort- 
selaan, Kostverlorenstraat en Haarlem- 
merstraat wordt onrustbarend kleiner. 
De oorzaak kan zijn : lepziekte, gas- 
lekkage, luchtverontreiniging, het be- 
sproeien om wilde planten in de volks- 
mond aangeduid met onkruid tussen 
de straatstenen en langs de wegber- 
men tegen te gaan en door het ont- 
trekken van water door waterwinbe- 
drijven. Tussen bomen is een bepaalde 
vochtigheidsgraad en temperatuur 
noodzakelijk; deze verandert wanneer 
er om bepaalde redenen bomen ver- 
dwijnen. Ook dit kan fataal zijn. 
Hoewel er al meer dan eens is op aan- 
gedrongen na het verwijderen van do- 
de bomen gelijktijdig nieuwe te plan- 
ten, is hierop nooit gereageerd. Wel 
heeft de plaatselijke pers nog niet 
zo lang geleden gemeld dat er beslo- 
ten was tot aanplant. Er is eens be- 
weerd, dat bij een bepaald percentage 
gerooide bomen het hele bestand 
gedoemd is te verdwijnen. Men moet 
er niet aan denken dat dit zal gebeu- 
ren en vooral niet tussen Het Huis in 
de Duinen en Tolweg, waar 's avonds 
met hoge en zeer hoge snelheid wordt 
gereden. Waar bewoners van de twee 
bejaardenhuizen nu al de^grootste 
voorzichtigheid moeten betrachten 
bij het oversteken van de rijbaan en 
vooral moeten letten op fietser en 
bromfietsers die, ondanks éénrich- 
tingsverkeer, in beide richtingen rij- 
den. Zowel Op het voetpad als op het 
rijwielpad. En maar te zwijgen van 
het rijden zonder licht na zonsonder- 
gang. Ook speelt de mode kennelijk 
een woordje mee. In een laan of langs 
een weg of een straat moeten de bo- 
men een zelfde maat en lengte heb- ^ 
ben, anders is het esthetisch niet 
verantwoord. Ook bij wegverbreding 
moeten bomen het dikwijls ontgelden. 
Men kent de rechten van de mens, 
maar blijkbaar nog niet die van het 
dier en zeker niet van de plant. Van 
deze drie groepen is de laatste het 
belangrijkst. 

De Groene Plant-bladgroen gevormd 
door zonne-energie zorgt voor zuur- 
stof; produceert gedurende de zomer- 
maanden voldoende voor de lange 
winterperiode en dient als voedsel van 
elk levend wezen en regelt mee de wa- 
terhuishouding op onze planeet. Kapt 
men bomeii en zorgt men niet voor 
vernieuwing, dan is dat in strijd met 
de landelijke voorschriften (behoud 
van het bomenbestand). Dieren zijn 
afhankelijk van de bladvoorraad; zij 
vormen een schakel in de zogenaam- 
de voedselketen. 

Voorbeeld : bladgroen wordt gegeten 
door rups; rups door kleine vogels; 
kleine vogel door grote vogel (roofvo- 
gel) of zoogdier; klein zoogdier door 
groter zoogdier. Aan de top van de 
voedselketen staat de mens, die zo- 
wel bladgroen als vlees eet. 
Het is verheugend, dat er al meer be- 
grip komt om gezonde grote bomen 
niet te rooien, maar met een flink wor- 
telgestel en aarde d.m.v. een kraanwa- 
gen of dragline te verplanten. Ook in 
Zandvoort is dit met succes toegepast 
in de tuin van de direkteur van Pu- 
blieke Werken. 

Helaas wordt de Zandvoortselaan met 
aan beide zijden prachtige duinen-waar 
zelfs reeën een oversteek hebben van 
het ene naar het andere gebied - ont- 
sierd door onverlichte en helverlichte 
reklameborden. 

J.L.G. Niessen 
Zandvoortselaan 60 
Heden overleed plotseling mijn ge- 
liefde echtgenoot, de heer 

J. STOCKER 

in de leeftijd van 74 jaar. 

L. Stocker-Stocker 

Zandvoort, 21 februari 1978. 
Cort.v.d. Lindenstraat 2-29. 

Volgens de wens van de overledene 
wordt zijn stoffelijk overschot ter 
beschikking van de wetenschap ge- 
steld. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 26 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. C. Mataheru. medewer- 
king van Willem Lekkerkerker, trompet, 
(crèche aanwezig). 

1 0.30 uur : Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 26 februari a.s.: 

10.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- 

cum. 
19.00 uur : Ds. P. van Hall. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 26 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis, d.g. 
Haarlem. 

R.K. AGATHAKERK 

zaterdag 18 februari a.s.: 
19.30 uur : Jongerenkoor "de Toorts" 
Thema: Ontwikkelingssa- 
menwerking, 
zondag : 19 februari a.s.: 
8.45 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 
10.45 uur : eucharistieviering m.m.v. 
dames-en herenkoor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 25 en zondag 26 februari a.s.: 
Zuster TJM. de Roode van der Horst, 
Noordepstraat 30, tel. 63 58. Het Rode Kruis 
hdpt heipen, j 
Mètdadön. ^■■■j 
Doeeens im^ 
ietstenig. V 

GEEF! 
'nGoed/Sjpttirpian 

maakt wensen sneller bereikbaar. 

Dat kan t^ de 
nutz/poorbonh spdafspedaüsten sinclt 1817 nieuws 

kort & klein • Van 3 t.e.m. 26 maart a.s. ekspo- 
seren Cees Vis en Renate Koeber uit 
Haarlem resp. wandtapijten en kera- 
miek in het kultureel centrum aan het 
Gasthuisplein. De tentoonstelling, die 
volgende week vrijdag om 20.00 uur 
'speels' wordt geopend, is van woens- 
dag tot zondag van 14.00 - 17.00,uur 
voor het publiek toegankelijk. • Naar alle waarschijnlijkheid zal het 
binnenkort aftredende pvda-raadslid 
Willem van der Heijden worden opge- 
volgd door Marijke Kuijken. Dit werd 
gisteravond tijdens de openbare intro- 
duktiebijeenkomst voor nieuwe leden 
van de partij in het Gemeenschaps- 
huis meegedeeld door afdelingsvoor- 
zitter Gert Toonen. 
sport — spel Racing Beverwijk .- Lions. 
Het afgelopen weekend is voor het 
eerste herenteam van Lions buiten- 
gewoon gunstig verlopen. 
Niet alleen wonnen de leeuwen hun 
wedstrijd tegen Beverwijk, de beide 
concurrenten HOC en SDO verloren 
hun partijen, zodat de voorsprong 
van Lions aan de kop van de ranglijst 
uitgroeide tot zes resp. acht punten 
op genoemde rivalen. 
Overigens verliep de wedstrijd van de 
Lions tegen de Beverwijkers in de 
Kennemersporthal niet vlekkeloos. 
Racing heeft met de komst van een 
nieuwe trainer een positieve injectie 
ontvangen en is een moeilijker tegen- 
stander dan bij de aanvang van de 
kompetitie, toen het door Lions weg- 
gespeeld werd. Daarnaast beschikt het 
team over een redelijk afstandschot. 
Na vijf minuten 9-8 en via 21-24 naar 
25-28. Er was weinig snelheid bij Lions 
en nogal wat irritatie over de scheids- 
rechtelijke beslissingen. 
Direkt na de wisseling konden de leeu- 
wen hun meerinbreng aan techniese 
vaardigheid uitbuiten en via twee in- 
terceptie's van Kroder werd het 41-52 
een voorsprong die Lions zich niet 
meer liet ontglippen. 
Na 55-67 werd de eindstand 62-73. 
Lions Kroder 12-4, Schön 4-14. 
Beverwijk Hoefakker 6-14, de Vries 6-8 
ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand, 
van 1 7.30 tot 1 8.30 uur. 
Adres : Gemeenschapshuis, Louis Da- 
vidsstraat. ' belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4S41 Gemeentesekretarie 

7947 Infomiatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Sdioolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage FUnterman 
Zandvoortsela^n 365, Bentveld 
. PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg.Assuiantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
pnneweg 1 , Zandvoort. BEKENDMAKING 

Eind januari heeft het "Comité ter bevorde- 
ring van de openbaarmaking van in Zandvoort 
begane wandaden" een bulletin verspreid in 
de Van Ostadestraat en de omliggende stra- 
ten. De feiten zijn in dit bulletin op felle wij- 
ze naar voren gebracht. Om wüle van de na- 
gedachtenis van mijn vader voelde ik mij ver- 
plicht de bron van het vele leed en de schade, 
die aan on.ie familie en gasten van vorige ja- 
ren zijn en worden toegebracht, bekend te 
maken. 

Ik betreur echter openlijk de inhoud van de 
laatste twee zinnen van het bulletin (blad- 
zijde 3), in het bijzonder omdat daarin de 
namen van enige families, zonder hun voor- 
kennis, worden genoemd. 

"Hier sta ik, ik kan niet anders ! " 

A. Luijendijk 

v. Ostadestraat 23. samensteUirg komhé 
"zandvoort 150 jaar bacyaats" Ondergetekenden vinden het onoirbaar dat een vanaf de jaren '30 als 
notoir N.S.B.-er bekend staande persoon, die van harte heeft meegedaan 
aan de door de bezetters gepleegde misdaden in de oorlog 1940-1945, 
zitting kan nemen in het komité "Zandvoort 150 jaar badplaats". 
Met deze benoeming wordt volledig voorbijgegaan aan de gevoelens van 
degenen, die in de oorlogstijd mede door toedoen van deze persoon on- 
zegbaar veel leed hebben ondervonden. 

Wij dringen er bij het kollege van burgemeester en wethouders dan ook 
op aan de lijst van personen welke in het komité zitting hebben geno- 
men te herzien en de betrokkene als lid van dit komité te schrappen. JACKAGSTERIBBE 

D. CASTIEN 

SEMON VAN COLLEM 

JACK VANEIJK 

ANNEMARIE GOEDMAKERS 

LEO HEÏNO 

HAN DE JONG 

IJS DE JONG 

JANKEMAN 

A.G. KEMAN-HERMANS 

ROEL KROEZE 

MARIJKE KUIJKEN 

PIM KUIJKEN 

KIKA DE LÉON 

T.E. DE LÉON - LEK 

FRANS PIET 

NICO PIMENTEL 

SJOUK PINKSTER 

J.M. DE REUS 

MEVR. DE REUS 
ARTHUR ROSELAAR 

J. VAN SANTEN 

FRANK SCHILTMEIJER 

J.H.L. SCHILTMEIJER 

YVONNE SCHOORL 

HANS SJERPS 

E.M. SLAGVELD-KERKMAN 

TH. J.J. SLIJKERMAN 

ROLAND VAN TETTERODE 

CHRIS TONBREEKER 

GERT TOONEN 

SHEILA TOONEN 

TH. VAN VEEN 

JANTERWEEME 

PAUL VAN WIERST 

JOSÉ WINNUBST 

J.G. WIJNBEEK 

LEX WITNBEEK 

DOLF ZUID AM 

ED DE ZWAGER 0« winter i* bifna voofbij, 
vanaf 1 maart is hat w««r Ivnte bij 't (kinderlWINKELTJE 

Buureweg 1-3. Zandvoort, telefoon 6580. 

Er is weer volop keus in voorjaarskleding 
voor jongens en nneisjes. 

O.a. Jurkjes, T-shirts, jeans, jacks, enz. 

vaitaSlmaart 

zijn we weer iedere dag geopend van 10 tot 6 uur. 
's Maandags gesloten. 
De inwoners van de gemeente Zandvoort 
Worden er op attent gemaakt, dat het ingevol- 
ge de kapverordening niet is toegestaan om 
zonder vergunning van Burgemeester en Wet- 
houders bomen te kappen. 

Een verzoek tot het kappen van één of 
meerdere bomen dient schriftelijk te worden 
ingediend bij ons college. 

Zandvoort, 21 februari 1978. 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, 
De Secretaris, De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen V 

Amnesty 
International giro 
454000 Officiële bekendmaking 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland ma- 
ken, mede namens hun ambtgenoten van 
de provincie Noord-Holland, het volgende 
bekend. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
13 van de Waterstaatswet 1900 ligt van 1 
maart 1978 tot en met 22 maart 1978 elke 
werkdag gedurende de kantooruren ter in- 
zage in de bibliotheek van de provincie 
Zuid-Holland, Koningskade no. 1 te 's Gra- 
venhage, ter provinciale griffie van Noord- 
Holland, Dreef 3 te Haarlem, op de secre- 
tarie van het hoogheemraadschap van Rijn- 
land, Breestraat 59 te Leiden, op de secre- 
tariën van' alle geheel of gedeeltelijk in het 
hoogheemraadschap van Rijnland gelegen 
gemeenten, alsmede ten kantore van de se- 
cretarissen van alle waterschappen en pol- 
ders, gelegen binnen het hoogheemraad- 
schap van Rijnland, 

een ontwerp-besluit tot wijziging van Rljn- 
land's reglement. 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze 
termijn schriftelijk hun bezwaren tegen 
dit ontwerp-besluit bij provinciale staten 
van Zuid-Holland en Noord-Holland p/a 
Koningskade no. 1 te 's Gravenhage, in- 
dienen. 

's Gravenhage, 21 februari 1978. 

Gedeputeerde staten der provincie 
Zuid Holland, 

M. Vrolijk, voorzitter. 

J. de Vries, griffier DEALER 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

WJÊamm o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 
omroepers TE KOOP "Sweda" kassa 
en textiel toonbank, tel. 
40 09. 

WONINGRUIL 

Aangeb. te Haarlem : grote 
4 kam. flat, 5 hoog, huur 
p.mnd. f. 408.55, mkl.cv. 
en water, hcht aanwezig. 
Gevr,: won. of beneden- 
huis te Zandvoort. 
Brieven onder nr 160 bu- 
ro van dit blad. 

TE KOOP V.W. variant - 

passat, 3 jr. km.st. 39.000 
Inl. tel. 28 65. 

gevraagd WERKSTER 

voor 1 a 2 dgn. p.week. 
Tel 76 18 Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
3agelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-TfflELEMAN 
Flemingstraat 104 tel. 5185 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A. HITMAN - tel. 43 65 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FAf.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker _ 't(kinder)WINKELTJE 
is vanaf 1 maart weer open 

's maandags gesloten 
Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 
VERSTEEfiE 

•^ ttaitttsitltrbtiitift 

JI^UMtraat 16 - Zanbboott 
ITeUffan 02307-4409 
ged. oude gracht Hb (t.o. de raaks) haarlem (D2$ 51 11 40 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 ASSURANTIE 
kantoor: Voor al uw verzekeringen 

A.M. FOLKERS 

Thorbeckestraat 17 
Zandvoort 
Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75 H»C* \Mf^ 04^ 2638 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V- Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
GIRO 26655 

DA COSTASTR S8 AMSTERDAM H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNBM 

.LxJMCCj Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken voor AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK vrijblijvende prijsop>gave aschiMcinslMMlir^^' 
«kclitocri 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 5a. £.. "BalUdux & %n.— 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.g.g. 3759 LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
met het weekend een bloetnetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt^ VOLOP BIJ; 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 MIELE WASSALON % ^ 

wasumek 

wassen p. 5 kg. ' f 4,75 

stomen bv. pantalon f 3,95 

japon f 4,95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ tel. 44 17. nieuw 

THE LITTLE LADY' 

Passage 32-34 
voor 
GRILL en FONDUE 
geopend van 12.00 - 23.00 uur. 
Installaiic bureau 

OROENEllEIN B.V. iWSSSKSsSSS asïWAWs W: SSSffi ■:^Mm KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 •K- restaurants 
#|»I 7on0öCte ^Jl^ zeestraat 55 - telefoon 4881 78e jaargang no. 17 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 28 februari 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 

eanduoorrse hü 

redaktie en administratie: postbus151, zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 23.50 per jaar; per half jaar f 13. 60 per post f 35.00 

losseekssmDlaren:fO,30/advertentietarief:f 0.27p mm (koatraktprijzeq op aanvraag) /postgiro 2911087/bank ned.middenstandsbank. rekeningnummer 67 13 60 221 /giro van de bank 35555 tnv de zandvoortsekoerant 

weinig zandvoort, maar fel 
den haag vandaag 
pvda-vergadering • t 
iifliüiW De bijeenicomst die de afdeling Zand- 
voort van de pvda donderdagavond 
liad georganiseerd in liet Gemeenschaps- 
liuis vertoonde gans andere trekken 
dan de vergadering van de plaatselijke 
liberalen een week eerder in hotel 
Keur. Alleen de omgeving al. 
De dikke tapijten in de vergader/eet- 
zaal van het etablissement aan de 
Zeestraat en de eenvoudige blokken 
kunstvezel in het multicentrum aan 
de Louis Davidsstraat. 

De dames en heren van de vvd droegen 
ook andere tekstiele kreaties dan de 
kameraden op de pvda-meeting. Daar 
wordt de laatste tijd scherp op gelet 
door het Haarlems Dagblad dat haar 
redakteur mode zendt voor het ma- 
ken van verslagen van politieke bij- 
eenkomsten. 

Er viel trouwens nog meer verschil 
waar te nemen. 

De vvd wierp tien spreker in de poli- 
tieke arena, de pvda slechts één. Maar 
die was dan ook van zeer zwaar kali- 
ber: Tweede-Kamerlid en eks-interna- 
tionaal sekretaris , Harry van den 
Bergh. Vandaar dat de gemeentepoli- 
tiek er dit keer niet aan te pas kwam, 
maar wel Den Haag Vandaag, Cuba en 
de huidige strubbelingen tussen Ethio- 
pië en Somalië. 

Voor Van den Bergh het buitenland 
van minister Van der Klauw aansneed 
wilde hij eerst iets zeggen over de aktu- 
ele politieke verhoudingen in het bin- 
nenland van minister Wiegel. 
Nou, wat zich in politiek Den Haag 
afspeelt en in het bijzonder het huis van afgevaardigden hou je eenvoudig 
niet voor mogelijk, aldus spreker. 
Hij ging_er kennelijk niet onder gebukt. 
De minister van defensie bijvoorbeeld 
verkondigt over de eventuele inbreng 
van de neutronenbom in het wapen- 
arsenaal van het Vrije Westen een heel 
ander standpunt dan het kabinet. Het 
politeke hoofd van de drie onderdelen 
van de strijdmacht zegt in het open- 
baar, dat de neutronenbom in ethies 
opzicht een onding is en de regering, 
bij monde van de minister van bui- 
tenlandse zaken stelt dat hierover nog 
niets in beslist alvorens nader overleg 
heeft plaatsgevonden met de NATO- 
partners. 

Hevig tumult tussen de koalitiegeno- 
ten en kostelijk om te aanschouwen, 
volgens Van den Bergh. 
Dat is dan ook de reden waarom Den 
Uyl prakties geen oppositie hoeft te 
voeren. Dat laat hij over aan de bek- 
vechtende vvd-ers en cda-ers in Ka- 
mer en kabinet. Een enkele keer springt 
hij er tussen. Uiteraard niet om de 
vechtenden te scheiden, maar om ze 
nog meer tegen elkaar op te zetten. 
Zal deze taktiek van Den Uyl ons op 
de duur niet meer nadeel berokkenen 
dan baat opleveren, vroeg een van de 
aanwezigen. Wat blijft er op die ma- 
nier over van ons programma ' 
Dat komt heus wel aan bod, stelde Van 
den Bergh vragensteller gerust. 
Maar nu is de taktiek aan het woord. 
Op vragen over woningbouw en de 
handhaving van de fiskale aftrek op 
hypotheken bij de aankoop van een 
eigen woning door Jan Modaal ging 
hij liever niet in. Dat was zijn terrein niet, gaf hij eerlijk toe. Het beantwoor- 
den van een vraag of de ontwikkelings- 
hulp aan Cuba wel moet worden, voort- 
gezet nu dit land oorlog voert in Afrika, 
ging hem veel beter af. 
Van den Bergh was van mening dat we 
onze toezeggingen voor dit jaar zeker 
moeten nakomen, maar dat er een mo- 
ment kan komen waarop we het ge- 
ven van hulp opnieuw moeten gaan 
overwegen. Ook hem baarde het optre- 
den van Cuba zorg. Met financiële 
steun van de Sovjet Unie levert dit 
land militaire adviseurs aan bevriende 
staten en neemt met parate troepen 
aktief aan de strijd deel, o.a. aan de 
zijde van Ethiopië en Somalië. 
Dit laatste sloot dan weer mooi aan 
bij een vraag of het konf likt tussen 
Ethiopië en Somalië over de grenzen 
tussen beide landen wordt veroorzaakt 
door twisten van godsdienstige aard. 
Ethiopië IS een christelijk en Somalië 
een Islamities land. 
Nou, dat was volgens Van den Bergh 
niet helemaal het geval. 
Naast de eeuwenoude geschillen over de 
grenzen roeren de grootmachten, Rus- 
land en Amerika, zich in dit gebied. 
Er staan strategiese belangen —de Golf 
van Aden en de rijke olievelden aan de 
overzijde van Somalië— op het spel. 
Intussen blijken de christenen in 
Ethiopië marxisten te zijn geworden, 
hetgeen voor de buitenstaander de 
situatie er niet overzichtelijker door 
maakt. 

Daarom terug naar huis of liever nog 
Den Haag, waar de huidige fraktielei- 
der van de vvd in de Tweede Kamer, 
de heer Rietkerk, bij Van den Bergh fatsoenlijker overkomt dan zijn voor- 
ganger Wiegel. 

'Dat moet u dan maar eens hard ma- 
ken, riep een in de zaal aanwezige 
vvd-er pinnig. 

Van den Bergh noemde Wiegel een de- 
magoog en dat was met Rietkerk zeker 
niet het geval. 

Maar ook met de heer Rietkerk zag 
Van den Bergh een eventuele samen- 
werking tussen vvd en pvda nog lang 
niet zitten. Op de vraag die hierover 
werd gesteld moest hij dan ook afwij- 
zend reageren. 

Van toenadering kan pas sprake zijn 
wanneer de vvd haar beleid, vooral 
in de sociale sektor, drasties ombuigt. 
Rietkerk zegt het anders dan Wiegel 
, dat wel, maar hij beweert hetzelfde. 
En dat is voor de socialisten van de 
pvda nog steeds onverteerbaar, aldus 
Van den Bergh. waterstanden mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


07.22 


15.25 


19.52 


03.59 


2 


08.15 


16.22 


20.44 


04.47 


3 


09.13 


17.17 


22.00 


06.05 


4 


10.36 


18.42 


23.29 


07.33 


5 


12.14 


20.18 

08.40 


6 


00.56 


09.01 


13.20 


21.25 


7 


01.58 


10.06 


14.14 


22.19 


8 


02.43 


10.54 


15.02 


23.05 


9 


03.25 


11.29 


15.48 


23.52 
adviesdiensteh 
ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand 

van 17.30 tot 18.30 uur. 

Adres; Gemeenschapshuis. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428 
Ma t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur. 
Zondag van 19.00 tot 23.00 uur. • Met enkele schrammen aan hand 
en pols stapte de zandvoortse wet- 
houder Jelle Attema afgelopen vrij- 
dag uit zijn enkele ogenblikken te- 
voren door een botsing volkomen 
vernielde auto. Hij werd aangereden 
toen hl] bij een wegkruising m de 
buurt van Schiphol geen voorrang 
verleende aan een naderende wagen. 
Tegenover de politie verklaarde de 
portefeuillehouder dat hij was afge- 
leid door een voor hem rijdende auto, 
waarvan de bestuurder niet goed aan- 
gaf welke richting hij wilde inslaan. 

• Tengevolge van kortsluiting vloog 
afgelopen zaterdag op het NS-empla- 
cement een rangerende lokomotief 
in brand. Toen de bestuurder van 

de lokomotief er niet in slaagde het 
vuur in de machinekamer te bedwin- 
gen moest de brandweer er aan te 
pas komen om de vlammen te doven. 
Door de uitslaande vlammen smolt de 
bovenleiding waardoor stagnatie in 
het treinverkeer tussen Haarlem en 
Zandvoort ontstond. Na herstel van 
de draadbreuk kon dit in de loop van 
de middag worden hervat. 

• Het wekelijkse spreekuur van wet- 
houder K.C. van der Mije Pzn. is gewij- 
zigd m een maandelijks spreekuur. 
Vanaf heden zal de portefeuillebeheer- 
der van de gemeentebedrijven, huisves- 
ting en sociale zaken alleen spreekuur 
houden op de laatste woensdag van de 
maand tussen 14.00 - 17.00 uur. 

• De in Zandvoort woonachtige P. 
van der Mije slaagde j.1. zaterdag in 
Den Haag voor het eksamen kandi- 
daat-deurwaarder. 

• Het komité dat de jaarlijkse viering 
van de verjaardag van Koningin Juliana 
organiseert heeft voor koninginnedag 
een programma samengesteld dat de 
volgende onderdelen bevat. Diverse 
kinderspelen, w.o. straattekenen, pop- 
penkastvoorstelling in gebouw De 
Krocht voor de kleintjes, feestmarkt 

in het centrum, paalzitten, modeshow 
en fakkeloptocht. Aan de evenemen- 
ten zullen de harmoniekapel Sint Hu- 
bertus uit Amsterdam en de zand- 
voortse kwallentrappers muzikale 
medewerking verlenen. Voor deelna- 
me kan men zich nu al opgeven bij 
mevrouw E.A.F. Beuks-Keesing, Van 
Galenstraat 9, tel. -19 51. Het inschrijf- 
geld voor een marktkraam bedraagt 
voor jongeren t.e.m. 16 jaar f. 10,- en 
voor ouderen f. 20,-. Het gat van Zandvoort aan de kop van de Van Lennepweg, waar rond de eeuwwissling de 
Passage stond en later 't kuurhuis anneks kasino, willen b en w van Zandvoort voorlopig en 
in afwachting van een definitieve bestemming gaan benutten als parkeerruimte voor maksi- 
maal achthonderd auto's. Met de uitvoering van dit projekt zou dan een -eveneens tijdelijke- 
oplossing zijn gevonden voor de parkeer- en verkeersoverlast in de straten en wegen achter 
de boulevard. 

Vorige week stelde het kollege het plan aan de orde tijdens een plenaire vergadering van de 
raadskommissies van advies en bijstand. HetJdee stond de leden wel aan, maar zij vonden 
de door de dienst van publieke werken voor de uitvoering geraamde kosten van f. 375.000.- 
ueel pn veel te hoog. Geen schijn van kans dat de raad dit bedrag voor de aanleg zou voteren, 
meenden de kommissieleden. Zij adviseerden b en w de kostprijs nog eens nader door des- 
kundigen te laten bekijken alvorens het projekt in de raad te brengen. Dit advies heeft het 
kollege inmiddels overgenomen en het plan wordt nu opnieuw bestudeerd door pw. 
kort & klein • De jaarlijkse Nationale Boomfeest- 
dag — het planten van bomen door 
de schooljeugd— is vastgesteld op 
woensdag 15 maart a.s. Voor het 
planten van de bomen zijn dit jaar de 
leerlingen van de zesde klas van de 
Hannie Schaftschool, de Mariaschool 
en de Oranje Nassauschool uitgeno- 
digd. Zij zullen 's morgens om pim. 
1 1 .00 uur langs het voetpad aan de 
westzijde van de Herman Heijermans- 
weg en het voetpad aan de noord- 
zijde van de Zandvoortselaan tegen-- 
over Het Huis in de Duinen onder 
toezicht van de plantsoenendienst het 
bomenbestand van de gemeente aan- 
vullen. Aan de aanplant gaat om 10.30 
uur ontvangst van de deelnemers in de 
aula van de Wim Gertenbachschool aan 
de Zandvoortselaan vooraf, waar des- 
kundige bomenplanters de nodige in- 
formatie over het karwei zullen ver- 
strekken. • Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- 
land hebben een verklaring van geen 
bezwaar afgegeven voor de bouw van 
14 woningen aan de rand van het Kost- 
verlorenpark. Krachtens artikel 19 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
had het kollege van b en w om deze ver- 
klaring verzocht. 

Het door GS (grotendeels) goedgekeur- 
de bestemmingsplan voorziet in de 
bouwvan 17 huizen. Voor drie wonin- 
gen is de procedure trager verlopen. Het 
bestemmingsplan Kostverlorenpark-deel 
III ligt vanaf heden ter visie op het raad- 
huis. 

• Piet Koopman is voorzitter van het 
bestuur van de Nachtuil geworden. Hij 
volgt Jaap Kerkman op die als gewoon 
bestuurslid verbonden blijft aan het 
jongerencentrum. Op korte termijn - 
hoopt het bestuur een nieuwe beroeps- 
kracht aan te stellen. • Ter gelegenheid van Wereldgebeds- 
dag op vrijdag 3 maart a.s. organiseert 
het plaatselijk komité Wereldgebeds- 
dag een dienst in de parochiekerk van 
St. Agatha aan de Grote Krocht. De 
liturgie voor de bijeenkomst, welke 
dit jaar is samengesteld door de 'In- 
terkerkelijke Vrouwenraad' van Ca- 
nada, is afgestemd op het thema 
'Gemeenschapszin in onze dagen'. De 
dienst begint om 19.30 uur. 

• Op het rijwielpad tussen Zandvoort 
en Noordwijk wend een 16-jarige jon- 
gen onder bedreiging van geweld van 
zijn bromfiets —waarde f. 2.000, — 
beroofd. Van de leden van de jeugdige 
bende ontbreekt ieder spoor. 

• Tijdens een door de verkeerspolitie 
uitgevoerde kontrole op de naleving 
van het rijtijdenbesluit werden zes 
vrachtwagenchauffeurs geverbaliseerd. 
Het betrof bijna de helft van de be- 
stuurders van de aangehouden voer- 
tuigen. Eén van de chauffeurs verzette 
zich hevig tegen de kontrole en \yerd na 
een handgemeen met de politie ingeslo- 
ten in het buro aan de Hogeweg. 

• De afgelopen dagen werd ingebro- 
ken in een restaurant —buit vijftig o 
pakjes sigaretten en twintig aanste- 
kers— twee woonhuizen in de buurt- 
schap Bentveld —vermist f. 20, — en 
een perceel aan de Nicolaas Beetslaan. 
Hier werd een bedrag van f. 295,- ont- 
vreemd. 
ja, mlMchlan Mn 
oude schoen. Ja 
weet het nooit. 

Maar met een 
advertentie In de 

iSANDVOORTSE 
KOERANT 

heb Ie vrijwel 
altijd «uicses. 

Daarom even bellen 
naar nummer 2135. 
familieberichten familieberichten t Met droefheid geven wij U kennis dat heden voorzien van de H. Sacra- 
menten der Zieken van mij is heengegaan mijn lieve zus 

JOSEPHINA JACOBA VAN MAASBOMMEL 

huishoudster van Pastoor van Diepen 

op de leeftijd van 78 jaar. 

J.F. van Maasbommel 

Zandvoort, 27 februari 1 978. 
„'t Huis in het Kostverloren". 

De Eucharistievieringen worden gehouden op woensdag 1 maart a.s. om 
19.30 uur de avondmis en op donderdag 2 maart om 10.00 uur de ge- 
zongen uitvaartdienst in de parochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waar- 
na de begrafenis in het familiegraf aldaar. 

Zus is opgebaard in de aula van „'t Huis in het Kostverloren". Bezoek- 
uren van 1 5.00 - 1 6.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de kerk. 
„FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEY8ERS ■' 


■ Reparaties 
QASHAARDEN 


Verhelpen vsr 


1 storingen 


AANLEG SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erkend gas- en waterinstallateur { 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Koninginneweg 21 
Telefoon 02607—5012 Heden overleed mijn innig geliefde en zorgzame man, onze lieve broer 
en zwager oud 72 jaar. AUGUUST ZEEGERS 

J.N.J. Zeegers - de Zoete 

Amsterdam: J. Zeegers 

Bloemendaal: E.J. Zeegers 

Mexico City: G. Zeegers 

C. Zeegers - Holmes 

Bloemendaal: M.E.E. Zeegers 

Kortenhoef: J.K. Zeegers 

A.C. Zeegers - de Zoete 

Zandvoort, 26 februari 1978 
Patrijzenstraat 24 

De teraardebestelling vindt plaats donderdag 2 maart a.s. om 14.00 
uur, op de Algemene begraafplaats te Zandvoort. 

Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats 
na afloop van de plechtigheid. 
Wie helpt mij één keer per 
week met het schoonhou- 
den van mijn huis. 4 Uur 
f. 35,-. Mevr. Vreugden- 
hil, Mr. Troelstrastr. 10. 
tel. 23 80. gevraagd WERKSTER 

voor 1 a 2 dgn. p.week. 
Tel. 7618. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RITMAN-tel.43 65 

KERKSTRA.AT 22, ZANDVOORT. Opening Woensdag 1 maart opent 
Anouk Modes op het adres 
Kerkstraat 22. 

's Middags houden wij vanaf 2 uur Open Huis. 

Anita Wouters 
EanduüorrSE Noeranr! j»il;lilie OT «dmlnlilratlB. posltus 151 / nndvooil / hiningliinow») 2 / Miteon (C280T) wa aantrekkeluke 
byverdienste 


Wegens uitbreiding van toepassing van 

warmteverbruiksnneters zoeken wij voor het jaarlijks opnennen 

van meterstanden in woningen in de maanden 

mei en juni tijdelijke medewerkers te 

ZANDVOORT - HAARLEM 

Hiervoor komen in aanmerking accurate, betrouwbare 

personen met een goed handschrift 

die gemiddeld ca. 20 uur per week hun vrije tijd overdag 

productief willen maken. Leeftijd 20 - 50 jaar. 

Inlichtingen zijn op schriftelijk verzoek 
te verkrijgen bij: LX.Jrnl TECHNISCHE HANDELMAATSCHAPPIJ 
WARMTEMETER B.V. 

AFD. PERSONEEL-S, POSTBUS 179, SCHIEDAM. Eventueel kunt u telefonisch contact opnemen 
onder nr. (010) 264385 of 269244, toestel 94. 

komnaardeplay-in 

u.^v \c\(pa een spe\ i^^ • 
waarhel\evene ^^^^^ 

dehypern^odernesp 
metdeaWernieuwste kerkstraatiuandvoort 
euwendiik37amsterdam av 
open ,n arr^sterdam eninzan dvoort. nii 78e jaargang no. 18 - verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 3 maart 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout 

eanduoorrse ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/hdrukkerijgertenbach)verschijntdinsdagsenvrijdags-abonnement:f23.50perjaar;perhalf jaar f 13.50 per post f 35.00 

losse eksamolaren: f 0,30/advenentietarief :f 0.27 p. mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 

b & w willen eks-nsb-er 
niet uit komité venAnjderen iiiilii 

;iiiiliïiiSiS Het kollege van b en w heeft afwij- 
zend gereageerd op het verzoek van 
het vvd-raadslid A.A. Roselaar om 
-een lid van het Komité Zandvoort 
1 50 jaar badplaats, wegens zijn oor- 
logsverleden uit het betreffende ko- 
mité te verwijderen. 

In een brief die de heer Roselaar dins- 
dagmiddag ontving, en waarvan aan 
het begin van de raadsvergadering 
van dinsdagavond afschriften werden 
overhandigd aan de raadsleden en de 
pers, schrijft het gemeentebestuur 
dat een te veroordelen houding ge- 
durende de jaren van het duitse schrik- 
bewind niet tot ingrijpen van het kol- 
lege kan leiden. De berechting van 
de betrokkene, zo vervolgt het kol- 
lege, heeft plaatsgevonden en ook po- 
litieke delinkwenten hebben na ver- 
loop van de daarvoor vastgestelde 
tijd recht op reklassering en het her- 
nemen van een plaats in onze samen- 
leving. Zij herkregen aktief en passief 
kiesrecht en onderscheid in b.v. eerste 
of tweederangs burgers wordt in Ne- 
derland terecht niet gemaakt, aldus 
b en w in hun schriftelijke reaktie. 
Op verzoek van inspraak nu-afgevaar- 
digde P. Flieringa werd het verzoek 
van de heer Roselaar (gepubliceerd 
in de koerant van vrijdag 1 7 februari 
j.l. - red.) en het antwoord van het 
kollege aan de agenda toegevoegd : 
'want hij wilde in de gelegenheid 
worden gesteld nader op de inhoud in 
te gaan'. 

Die gelegenheid kreeg hij na de behan- 
deling van het voorlaatste onderwerp 
op de agenda. 

De heer Flieringa nam het de heer 
Roselaar bijzonder kwalijk dat deze 
de verwijdering van het betrokken 
komitélid had geëist in zijn hoedanig- 
heid van raadslid, inplaats van privé- 
persoon. Als raadslid heeft de heer 
Roselaar verplichtingen t.a.v. de zand- 
voortse gemeenschap. Voor een volks- 
vertegenwoordiger achtte de heer Flie- 
ringa het onoirbaar en onfatsoenlijk 
zich op deze manier tegen een mede- 
burger op te stellen. Dat noemde hij 
het houden van een 'standgericht'. 
De betrokkene is veroordeeld en heeft ' 
zijn straf ondergaan, aldus spreker. 
Het recht heeft in onze rechtsstaat 
zijn beloop gehad. Punt uit. DAT KAN EN MAG NIET 

B en w : een te veroordelen houding 
gedurende de jaren van het duitse 
schrikbewind kan niet tot ingrijpen 
van het kollege leiden / akkoord / de 
berechting ter zake heeft plaatsgevon- 
den / akkoord / ook politieke delin- 
kwenten hebben na verloop van de 
daarvoor vastgestelde tijd recht op 
reklassering en het hernemen van een 
plaats in onze samenleving /akkoord/ 
onderscheid in eerste- of tweederangs 
burgers wordt in Nederland terecht 
niet gemaakt /akkoord /. 
Maar het wordt anders wanneer een 
eks-nazi op officieel nivo wordt uit- 
genodigd om in het komité Zandvoort 
150 jaar badplaats zitting te nemen, 
hetgeen er op neerkomt dat de per- 
soon in kwestie de gemeente Zand- 
voort bij de festiviteiten rond de vie- 
ring gaat vertegenwoordigen. Dat wil 
zeggen namens de bevolking van Zand- 
voort — u en mij — gaat optreden. En 
dat kan en mag niet. Betrokkene heeft 
het recht verspeeld ooit nog eens na- 
mens ons op een podium te staan, het 
woord te voeren en gasten te verwel- 
komen. 

overleden : John Stocker, oud 74 
jaar, gehuwd met L.M. Stocker ; Jan 
Pree, oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met L.F. Ten Hoonte ; Petrus Herma- 
nus Johannes Kuipers, oud 81 jaar, 
gehuwd met A.E. Emmer ; Josephina 
Jacoba van Maasbommel ; August Zee- 
gers, oud 81 jaar, gehuwd met J.N.J. 
de Zoete. 

ondertrouwd : Cornelis Johannes 
Roodt en Helena van Roon. 

gehuwd : Roy Raimond Visser en 
Cornelia Alida Beekhuijs ; Gerardus 
Lubbers en Catharina Trijntje Vlie- 
land. 

geboren buiten de gemeente : 

Michel, zv. H.G.P. van Osenbrugge en 
L.H.M. Groenewegen ; Olaf Hendrik 
Jacob zv. R.H. Sandbergen en J. Bier. • Op een op donderdag 9 maart a.s. 
door de afdeling Zandvoort van de 
vvd georganiseerde openbare diskus- 
sie-avond in hotel Keur aan de Zee- 
straat zal het vroegere vvd-raadslid en 
thans burgemeester van het brabantse 
Heeze, de heer H.E. Bosman, een in- 
leiding houden over de betekenis van 
het raadslidmaatschap. De bijeen- 
komst begint om 9 uur. 
wd-raadslid Joustra, heeft veel respekt voor de beweeg- 
redenen van de hr. Roselaar, maar kan als afgevaardigde 
niet achter zijn aktie staan . . . De heer Flieringa kon zich dan ook 
geheel verenigen met het standpunt 
van b en w in deze kwestie. Voor alle 
politieke duidelijkheid leek het hem 
gewenst dat de fraktie van de vvd zich 
op ondubbelzinnige wijze uitsprak 
over het gedrag van het raadslid Rose- 
laar in deze zaak. 
Ook een soort standgericht, dus. 
Maar nu over de heer Roselaar. 
VVD-fraktievoorzitter Joustra voltrok 
het. 

'Wij respekteren de gevoelens van de 
heer'Roselaar, maar als raadsleden 
kunnen wij niet achter zijn aktie staan! 
Ook al delen wij de gevoelens van de 
heer Roselaar het kollege kon niet an- 
ders reageren dan het heeft gedaan, zei 
pvda-woordvoerder Van der Moolen. 
Naar zijn mening had de folklorever- 
eniging 'De Wurf',waarvan de persoon 
in kwestie voorzitter is,er beter aan , 
gedaan deze niet als haar vertegen- 
woordiger in het komité aan te wij- 
zen. 

De cda-er Van As zei, met waardering 
kennis te hebben genomen van het 
standpunt van b en w. Maar ook hij 
had alle begrip voor de opvatting 
van de heer Roselaar. Die had er naar 
zijn mening wellicht beter aan gedaan 
zijn bezwaren aan het bestuur van de 
folkloreklup kenbaar te maken, ' want 
hij kon er heel goed inkomen dat het 
voor de heer Roselaar moeilijk was om 
met de betrokkene in kontakt te tre- 
den'. 

De heer Roselaar vroeg en kreeg het 
laatste woord. 

Op zijn beurt toonde hij veel begrip 
voor de zienswijze van het kollege in 
deze kwestie, maar dat kon hij niet op- 
brengen voor de wijze waarop deze 
kwestie in de raad te berde was gebracht. 
Dat hij in deze zaak louter en alleen 
voor zichzelf zou spreken, wees de 
heer Roselaar vierkant van de hand. 
Mijn standpunt wordt door velen in 
Zandvoort gedeeld. Hij bleef dan ook 
volledig achter de inhoud van zijn 
schrijven aan b en w staan. eanduoortee hoeranh Er is dan ook geen schijn van kans dat 
de heer Roselaar welwillend zal reage- 
ren op het verzoek van het kollege/zich 
als raadslid niet te onttrekken aan de 
door het Komité Zandvoort 1 50 jaar 
badplaats te organiseren evenementen'. waterstanden 


mrt. 


H 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


07.22 


15.25 


19.52 


03.59 


2 


08.15 


16.22 


20.44 


04.47 


3 


09.13 


17.17 


22.00 


06.05 


4 


10.36 


18.42 


23.29 


07.33 


5 


12.14 


20.18 

08.40 


6 


00.56 


09.01 


13.20 


21.25 


7 


01.58 


10.06 


14.14 


22.19 


8 


02.43 


10.54 


15.02 


23.05 


9 


03 


.25 


11.29 


15.48 


23.52 
hr. gielen is niet geste 1 1 gepriviligeer 

De Watersportvereniging Zandvoort 
zal nog even moeten wachten op een 
vergunning voor een botenligplaats 
aan het zuiderstrand. 
De gemeenteraad was dinsdagavond in 
beginsel niet afkerig van het geven van 
een vergunning voor het botenstrand, 
maar had bezwaar tegen een clausule 
in de ontwerp - pachtovereenkomst, 
waaruit, volgens vvd-afgevaardigde 
Gielen, zonneklaar blijkt dat het bo- 
tenstrand niet toegankelijk zal zijn 
voor derden. En daar was de heer Gie- 
len -en de meerderheid van de raad- 
het niet mee eens. 

De liberaal sprak in dit verband van 
een gepriviligeerd strandgedeelte en 
wees er op dat dit in strijd is met de 
bepalingen van Rijkswaterstaat, waar- 
in de vrije toegang tot het strand voor 
iedereen wordt gewaarborgd. Lees ar- 
tikel 4 van de verordening er maar' op 
na, raadde hij het kollege aan. De so- 
cialistiese afgevaardigde Weber was 
het bijwijze van uitzondering roerend 
met de heer Gielen eens en drong aan 
op herziening van de betreffende clau- 
sule in het af te sluiten kontrakt. 
CDA-wethouder van sportzaken .Van 
der Mije,dacht dat beide heren er wat 
te zwaar aan tilden. Er was geen sprake 
van het afsluiten van een strandgedeeV- 
te, men wilde alleen voorkomen dat 
slrandbezoekers tussen de boten zou- 
den gaan rekreëren. Ook inspraak-nu- 
afgevaardigde Flieringa was deze me- 
ning toegedaan. De heer Gielen vond het allemaal best, 
maar dat nam niet weg dat de water- 
sporters met een beroep op de bepa- 
ling uit het kontrakt anderen kunnen 
beletten het botenstrand te betreden. 
Van der Mije hield vol dat dit niet het 
geval was. Wel zou de vereniging moe- 
ten kunnen optreden tegen bezoekers 
die hinderlijk waren, de kostbare bo- 
ten beschadigden, etc. 
Weber : dat is een taak voor de politie 
en niet voor de leden van de vereniging. 
Toen de heer Gielen nogmaals pro- 
beerde uit te leggen waar het hem om 
te doen was, gooide voorzitter Machiel- 
sen de handdoek in de ring. Hoewel 
hij van mening was dat de bestaande 
situatie nooit tot moeilijkheden had 
geleid^leek het hem juist dat met de 
gevoelens van de raad op dit punt re- 
kening werd gehouden. Hij stelde 
daarom voor de vergunning nog even 
aan te houden om de gewraakte bepa- 
ling onder de loep te nemen. 
De heer Gielen ging hiermee akkoord 
maar dreigde de kwestie op scherp te 
zullen zetten, wanneer de zaak niet 
naar genoegen zou worden geregeld. 
Een gepriviligeerd strand is hem een 
ware gruwel. 
En hem niet alleen. 
iatltljeWdMïiiteïiï ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS 

WETSWINKEL 

eerste en derde woensdag v.d. maand 

van 17.30 tot 18.30 uur. 

Adres; Gemeenschapshuis. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a Haarlem 023-313428 
Ma t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur. 
Zondag van 19.00 tot 23.00 uur. i^SpniiifliHIif 
||2|||i|li|ii 

iBirtiiiiiii mmmrn Haarlem . : Heemstede ; 
Heer met wandelstok: 'de eks-nazi heeft de heer Roselaar 
inmiddels aangebracht bij de officier van 
justitie'. 

Heer met dame: 'dat verbaast mij in het geheel niet, het 
is zijn specialiteit'. f ll>i ■■■■■III heat bij film-ïnn Vanavond en morgenavond draait 
Film-inn-Zandvoort in de openbare 
bibliotheek aan de Prinsesseweg 
'Heat' waarvoor Andy Warhol aan 
regisseur Paul Morrissey de ideeën 
leverde. Beide voorstellingen in de 
ob beginnen om 9 uur. 

Jhim Lamoree schreef er als volgt over: 

Humor, kitsch, seks, melodrama en 
lamlendigheid zijn de indegnénten 
die bij de amerikaanse duizendpoot 
Warhol centraal staan. Uit zijn 'fac- 
tory' (een gigantische hangar als 
atelier in het hartje van New York) 
rollen Andy's kunstwerken van de 
lopende band : hyperrealistische 
portretten van Hollywoodsterren uit 
het nabije verleden, zoals die van 
Marilyn Monroe, uitvergrote Cam- 
bells-soepblikken en één dollar bil- 
jetten met de handtekening van de 
meester, die dan bij de wereldbe- 
roemde galerie van Leo Castelli 
voor tien- of vijftienduizend dollar 
als zoete broodjes worden verkocht! 
Heat IS eigenlijk een moderne versie 
van Billy Wilders klassieke 'Sunset 
Boulevard', waarin een jonge Wil- 
liam Holden tot instrument wordt 
van de verlepte ster Gloria Swanson. 
De William Holden van Morrissey en 
Warhol is Joe'Dallesandro, een jonge 
filmster die geen werk kan krijgen, 
willoos en verveeld. 
Alle seksuele aktiviteiten van nym- 
fomanes, homoseksuele en lesbien- 
nes die om hem heen plaatsvinden 
ondergaat hij haast emotieloos. 
Duidelijk is dat Heat een cynische 
ontluistering is van Hollewood, een 
verhaal met flair en vooral veel hu- 
mor over de zelfkant, opgediend 
door een kleine groep sublieme ac- 
teurs en actrices, die in de meest 
waanzinnige konversaties verwik- 
keld raken. (Teksten zijn voor deze 
film überhaupt niet geschreven! ) 
Heat eist en dwingt begrip en men- 
Andy Warhol; kitsch & melodrama selijk gevoel af voor mensen die le- 
ven in clichés en wier hoop even 
hopeloos als hartverwarmend is, 
terwijl de mengeling van stervend, 
maar wanhopig op de been blijvend 
Hollywood en erotische humot er- 
voor zorgen dat we niet alleen maar 
naar een makkelijke klucht zitten te 
kijken. 
De gemeenteraad ging dinsdagavond 
unaniem akkoord met de aanleg van 
een tv-kabel tussen Haarlem en Zand- 
voort : kosten f. 160.000,--. De socia- 
list Van der Moolen drong er bij het 
kollege op aan nu vaart te zetten ach- 
ter de verdere uitvoering van de aan- 
sluitingen op het net van de kabel-tv. 
Teneinde er achter te komen hoe 
groot de belangstelling van de zand- 
voortse bevolking voor kabel-tv is, be- 
pleitte hij het houden van een opinie- 
peiling onder de ingezetenen. Het re- 
sultaat van de peiling zou tevens een 
belangrijke aanwijzing opleveren voor 
de berekening van de kosten van het 
projekt. Voor de mensen die geen ge- 
bruik van kabel-tv wensen te maken 
zouden de nodige waarborgen —be- 
houd van antenne op het dak— moe- 
ten komen, meende hij. 
Ook de vvd-er Roselaar, jarenlang pleit- 
bezorger voor de komst van kabel-tv, 
vond dat de handen thans uit de mou- 
wen moeten worden gestoken om de 
aansluiting te kunnen realiseren. Een 
opiniepeiling zag hij niet direkt zitten, 
maar wel een kommissie die raad en 
kollege terzijde kan staan bij de voor- 
bereiding en uitwerking van de multi- 
ontvangst op de beeldbuis. 
Die kommissie zal er komen, beloof- 
den b en w en ook de voortvarende 
aanpak voor de verwezenlijking van 
kabel-tv. Binnenkort zullen de eerste 
besprekingen worden gevoerd met de 
zendgemachtigde nv. Casema, een 
dochter van Nozema, waarin de PTT 
met een meerderheidspakket partici- 
peert. 

De nieuwe tijd komt er an, met 
zevenmijlslaarzen als het aan de volks- 
vertegenwoordiging ligt. De gemeenteraad reageerde drie avon- 
den geleden bijzonder ontstemd op de 
mededeling van het kollege waaruit 
bleek dat de toegezegde rijksbijdrage 
in de kosten van de wegverbreding 
van de Zandvoortselaan, bijna was ge- 
halveerd. 

Wij gaan hier knarsetandend mee ak- 
koord voorzitter, zei een verbolgen 
Joustra (vvd). De socialist Van der 
Moolen noemde de eerder gedane 
toezegging van het ministerie van 
sociale zaken 'een lokaas om de ge- 
meente te bewegen het projekt uit te 
voeren'. 

We kunnen er niet meer onderuit, 
stelde hij grimmig vast. We zullen wel 
moeten. 

Voor inspraak nu - afgevaardigde Flie- 
ringa was het besluit van het ministe- 
rie een gegronde rede het hele projekt 
van de tafel te vegen en over te gaan 
tot een eenvoudig verkeerslichten sy- 
steem met drukknoppen. Dan waren 
én de bewoners van Nw. Unicum én de 
andere weggebruikers tevreden, meen- 
de hij. 

Van As van het cda noemde het be- 
sluit van het ministerie een schanda- 
lige zaak, waarover wij ons beklag 
moeten doen. 

Ook het kollege was bepaald niet 
verrukt over de gang van zaken, zei 
burgemeester Machielsen, maar we 
zullen er ons wel bij moeten neerleg- 
gen. Hij was het niet eens met de sug- 
gestie van de heer Flieringa om het 
projekt terug te draaien. Dat is hier 
niet aan de orde. Het gaat in dit geval 
om de financiële kant van de zaak en 
met om de techniese uitvoering. 
Minus de fraktie van inspraak nu ging Renault 4. Praktisch en ekonomisch 
Enorm ruim met 'n vlakke vloer 
doorvoorvv/ielaandrijving , 

Vijf deuren en wegklapbare • 
achterbank voor 
heel veel bagage 

Prima weg- 
ligging en vering 

Renault 4, 
4 TL en Safari 
845 cc, 34 DIN 
pk. 120 km/u autobedrijven 
rinko 
Benzineverbruik 
slechts 6,8 liter per 
100 km bi| 90 km/u 
konstant Gratis 
■ \ haal bi| ons 't kleur- 
" ' rijke Renaultboek 
boordevol infoi - 
matie over auto- 
rijden en alle R.e- 
naultmodellen 

RENAULT Oranjestraat 2-ia Zandvoort 
02507-2323 de raad akkoord met de nieuwe op- 
stelling van de cijfers voor de finan- 
ciering van de herkonstruktie van 
de Zandvoortselaan. Tot opvolger van de direkteur van de 
mavo school Wim Gertenbach, de hr. 
C.N.J. Sinke, werd dinsdagavond op 
voordracht van het kollege van b en 
w de hr. W.K. Nijboer benoemd. 
Aan de hr. Sinke werd wegens gezond- 
heidsredenen eervol ontslag verleend 
onder dankzegging voor de gedurende 
twintig jaar aan de gemeente be- 
wezen diensten. De nieuwe dicekteur 
is ook al geen onbekende in het open- 
baar voortgezet lager onderwijs. 
De hr. Nijboer is sinds 1956 aan de 
Wim Gertenbachschool verbonden. De watersportvereniging kreeg voor 
de bouw van een nieuw kluphuis een 
subsidie van 15.000,— gulden toege- 
kend. De gemeente verleende boven- 
dien voor een lening een garantie van 
56.000,— gulden. Het kluphuis gaat 
in totaal f 130.000,- kosten. Het komt zelden voor dat een raads- 
lid bij zijn afscheid als volksvertegen- 
woordiger een applausje van de pu- 
blieke tribune krijgt. Dat overkwam 
afgelopen dinsdag de scheidende pvda 
-afgevaardigde Willem van der Heijden. 
Na in zijn afscheidsspeech nog eens 
zijn bittere ervaringen met het afde- 
lingsbestuur van zijn partij te hebben 
geventileerd —hij kwalificeerde het be- 
stuur als een oligarchie— nam hij in 
de rondvraag opnieuw het woord. 
Hij wilde nog even terug komen op 
de eerder in de vergadering besproken 
affaire rond een lid van het komité 
Zandvoort 150 jaar badplaats. En dat 
deed Van der Heijden in niet mis te 
verstane bewoordingen. 
'Direkt na de beëindiging van het schrijf- 
verbod dat de eks - nazi was opgelegd 
schreef hij alweer artikelen waarin hij 
blijk gaf van dezelfde 'fascistoïde men- 
taliteit als in het verleden', aldus Van 
der Heijden. 
kerkdiensten f-> ^»fi» 
hier 

staat 
uw 

brief Zandvoort 27 - 2 - '77 

Geachte lezers 

Na kennis genomen te hebben van de 
samenstelling van het komité 
"Zandvoort 150 jaar badplaats" het 
volgende. 

Waarbij gevraagd wordt een voorma- 
lig N.S.B, lid te schrappen. 
Ik wil hier verder niet op ingaan, aange- 
zien ik hier tijdens de oorlog niet in 
Nederland was. Het is al zolang gele- 
den en die persoon zal heus zijn straf 
wel gekregen hebben. Maar je hoeft 
geen N.S.B er te zijn geweest, om je 
landgenoten het leven zuur te maken. 
Ik trof bij de ondertekenaars twee 
namen aan van mannen die momen- 
teel zelf niet eerlijk handelen tegen- 
over een landgenote en haar zelfs 
voor het gerecht slepen, een vrouw 
van vijfenzeventig jaar. Hoe durven 
deze mannen met modder te gooien 
als je deze streken tegenover een 
fatsoenlijk landgenoot uithaald. 

Mevr. Arens 
HERVORMDE KERK 

zondag 5 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. K.E. Biezeveld (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdkapel, dhr. C. Spaans 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 5 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. J. Tiersma te Sant- 
poort. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 5 maart a.s.: 
10.30 uur : Prof .Dr. A. van Biemen n. 
h. Bentveld. 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang 

10.45 uur eucharistieviering 
m.m.v. dames en herenkoor medische dienst ZUSTERDIENST 
zaterdag 4 en zondag 5 maart a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. nieuws 

kort & klein • In aanwezigheid van een groot aan- 
tal gemeentelijke autoriteiten en oud- 
autoriteiten — w.o. de vroegere wethou- 
ders van publieke werken Lindeman, 
Rudenko en Janssens— direktie en 
personeelsleden van pw namen woens- 
dag in het Gemeenschapshuis de 
heren P.Aaij en F. Molenaar afscheid 
van de dienst, die zij met ingang van 

1 maart j.l. hebben verlaten wegens 
het bereiken van de pensioengerecht- 
igde leeftijd. De vertrekkende funk- 
tionarissen werden o.m. toegesproken 
door de huidige wethouder van pw, 
Attema, direkteur Wertheim, verte- 
genwoordigers van vak- en personeel- 
organisaties en kollega's. Zij lieten 
hun waarderende woorden aan het 
adres van de scheidende ambtenaren 
vergezeld gaan van diverse attenties. 

• Onlangs slaagde onze plaatsgenote 
Rita de Jong voor het doktoraal 
eksamen Nederlands Recht met spe- 
cialisatie Staatsrecht„Bestuurskunde 
en Europees recht. Zij is inmiddels 
verbonden aan het Samenwerkings- 
verband voor de Overi<oepeling van 
de Automatisering bij Gemeenten 
(SOAG) in den Haag. 

• Vandaag viert de hr. J.Keesman 
zijn vijfentwintig-jarig jubileum in 
dienst van het zandvoortse schilders- 
bedrijf Keur & Zoon. Het schilders- 
jubileum van de hr. Keesman werd 
vanmiddag in aanwezigheid van zijn 
patroon, kollega's en familieleden 
feestelijk herdacht. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 biformatieburo Vreemdelingen- 
veikeer. Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

TS")^ Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. Het verschil: 
een telefoo ntje: 

'■■"'■■■' ■ ■ ' ^ '"^ J F 1 ^^ 
Dat IS 't verschil tussen laten 
schilderen en maar weer uitstel- 
len.Tussen mooi en lelijk Tussen 
beschermd en onverzorgd 
Dus bel ons even. We 
komen graag langs 
voor overleg. 
omroepers KOOPJE : 

Tel. 33 65. FORD TM Publikatie \an het Bedrijfschap Schildprijbodrijr U» Rijsunjk (ZH) KEUR EN ZOON 

Paradijsweg 2 
Zandvoort 

* Glashandel 

* Schilderwerken 

* Verf- en behang 
verkoop. 

TELEFOON 56 02 uil'u^ni'rnl 
Gevr. HULP v. huishoude- 
lijk werk 1 ocht. p.w. van 
9-12 uur. Mevr. Gatsoni- 
des, Bentveldweg 10, Bent- 
veld, tel. 023-2448 54. Wegens aanpassing cv. sy- 
steem. Zeer goedkoop : 10 
prima radiatoren. Lorentz- 
straat284-tel.42 03. 
De container met 25 ton goederen voor SWAPO, in Rotterdam ingescheept, 
staat hier veilig en wel op het haventerrein in Luanda, Angola. Geef uw steun aan 

bevrijdingsstrijd 

Steun nu het 

bevrijdingsfonds 

voor een vrij zuidelijk Af rika 
GIRO 26655 

DA C05TASTR 18 AMSTERDAM Te koop aangeb.: 2 gashaar- 
den en keukenkacheltje, 
merk'Etna'. Inl.: Eldik, 
Jan Steenstr. 1 . - tel. 26 82. 

1948 .- 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RnMANtel.4365 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F3I.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds dndtker 't(kinder)WINKELTJE 
is vanaf 1 maart weer open 

's maandags gesloten 
Buureweg 1-3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. 
VERSTEEfiE ■^ ttDetVfcUrbtbt^f 

J^lttSttMt 18 - Zcnbbeett 
«eletpon 02507-M90 


Tel. 
M38 
V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 %9. 
LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasiihi In Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Banic 

Zandvoort lék. no. 69.61.42.880 

UWGIFTISWELBEgrEED? ^ 

BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap ^4^7^71 ■ ■ ■ 

nederlandse h 

steun de kollekte 
postgiro 204050 bankrekening 24 

Heer met wandelstok: 'de eks-nazi heeft de heer Roselaar 
inmiddels aangebracht bij de officier van 
justitie'. 

Heer met dame: 'dat verbaast mij in het geheel niet, het 
is zijn specialiteit'. rii>4 iiiiiiii heat bij f ilm-inn Vanavond en morgenavond draait 
Film-inn-Zandvoort in de openbare 
bibliotlieel< aan de Prinsesseweg 
'Heat' waarvoor Andy Warhol aan 
regisseur Paul Morrissey de ideeën 
leverde. Beide voorstellingen in de 
ob beginnen om 9 uur. 

Jhim Lamoree schreef er als volgt over: 

Humor, kitsch, seks, melodrama en 
lamlendigheid zijn de indegriénten 
die bij de amerikaanse duizendpoot 
Warhol centraal staan. Uit zijn 'fac- 
tory' (een gigantische hangar als 
atelier in het hartje van IMew York) 
rollen Andy's kunstwerken van de 
lopende band : hyperrealistische 
portretten van Hollywoodsterren uit 
het nabije verleden, zoals die van 
Marilyn Monroe, uitvergrote Cam- 
bells-soepblikken en één dollar bil- 
jetten met de handtekening van de 
meester, die dan bij de wereldbe- 
roemde galerie van Leo Castelli 
voor tien- of vijftienduizend dollar 
als zoete broodjes worden verkocht! 
Heat is eigenlijk een moderne versie 
van Billy Wilders klassieke 'Sunset 
Boulevard', waarin een jonge Wil- 
liam Holden tot instrument wordt 
van de verlepte ster Gloria Swanson. 
De William Holden van Morrissey en 
Warhol is Joe-Dallesandro, een jonge 
filmster die geen werk kan krijgen, 
willoos en verveeld. 
Alle seksuele aktiviteiten van nym- 
fomanes, homoseksuele en lesbien- 
nes die om hem heen plaatsvinden 
ondergaat hij haast emotieloos. 
Duidelijk is dat Heat een cynische 
ontluistering is van Hollewood, een 
verhaal met flair en vooral veel hu- 
mor over de zelfkant, opgediend 
door een kleine groep sublieme ac- 
teurs en actrices, die m de meest 
waanzinnige konversaties verwik- 
keld raken. (Teksten zijn voor deze 
film überhaupt niet geschreven! ) 
Heat eist en dwingt begrip en men- 
Andy Warhol; kitsch & melodrama selijk gevoel af voor mensen die le- 
ven in clichés en wier hoop even 
hopeloos als hartverwarmend is, 
terwijl de mengeling van stervend, 
maar wanhopig op de been blijvend 
Hollywood en erotische humot er- 
voor zorgen dat we niet alleen maar 
naar een makkelijke klucht zitten te 
kijken. 
De gemeenteraad ging dinsdagavond 
unaniem akkoord met de aanleg van 
een tv-kabel tussen Haarlem en Zand- 
voort : kosten f. 160.000,-. De socia- 
list Van der Moolen drong er bij het 
kollege op aan nu vaart te zetten ach- 
ter de verdere uitvoering van de aan- 
sluitingen op het net van de kabel-tv. 
Teneinde er achter te komen hoe 
groot de belangstelling van de zand- 
voortse bevolking voor kabel-tv is, be- 
pleitte hij het houden van een opinie- 
peiling onder de ingezetenen. Het re- 
sultaat van de peiling zou tevens een 
belangrijke aanwijzing opleveren voor 
de berekening van de kosten van het 
projekt. Voor de mensen die geen ge- 
bruik van kabel-tv wensen te maken 
zouden de nodige waarborgen —be- 
houd van antenne op het dak— moe- 
ten komen, meende hij. 
Ook de vvd-er Roselaar, jarenlang pleit- 
bezorger voor de komst van kabel-tv, 
vond dat de handen thans uit de mou- 
wen moeten worden gestoken om de 
aansluiting te kunnen realiseren. Een 
opiniepeiling zag hij niet direkt zitten, 
maar wel een kommissie die raad en 
kollege terzijde kan staan bij de voor- 
bereiding en uitwerking van de multi- 
ontvangst op de beeldbuis. 
Die kommissie zal er komen, beloof- 
den b en w en ook de voortvarende 
aanpak voor de verwezenlijking van 
kabel-tv. Binnenkort zullen de eerste 
besprekingen worden gevoerd met de 
zendgemachtigde nv. Casema, een 
dochter van Nozema, waarin de PTT 
met een meerderheidspakket partici- 
peert. 

De nieuwe tijd komt er an, met 
zevenmijlslaarzen ais het aan de volks- 
vertegenwoordiging ligt. De gemeenteraad reageerde drie avon- 
den geleden bijzonder ontstemd op de 
mededeling van het kollege waaruit 
bleek dat de toegezegde rijksbijdrage 
in de kosten van de wegverbreding 
van de Zandvoortselaan, bijna was ge- 
halveerd. 

Wij gaan hier knarsetandend mee ak- 
koord voorzitter, zei een verbolgen 
Joustra (vvd). De socialist Van der 
Moolen noemde de eerder gedane 
toezegging van het ministerie van 
sociale zaken 'een lokaas om de ge- 
meente te bewegen het projekt uit te 
voeren'. 

We kunnen er niet meer onderuit, 
stelde hij grimmig vast. We zullen wel 
moeten. 

Voor inspraak nu - afgevaardigde Flie- 
ringa was het besluit van het ministe- 
rie een gegronde rede het hele projekt 
van de tafel te vegen en over te gaan 
tot een eenvoudig verkeerslichten sy- 
steem met drukknoppen. Dan waren 
én de bewoners van Nw. Unicum én de 
andere weggebruikers tevreden, meen- 
de hij. 

Van As van het cda noemde het be- 
sluit van het ministerie een schanda- 
lige zaak, waarover wij ons beklag 
moeten doen. 

Ook het kollege was bepaald niet 
verrukt over de gang van zaken, zei 
burgemeester Machielsen, maar we 
zullen er ons wel bij moeten neerleg- 
gen. Hij was het niet eens met de sug- 
gestie van de heer Flieringa om het 
projekt terug te draaien. Dat is hier 
niet aan de orde. Het gaat in dit geval 
om de financiële kant van de zaak en 
niet om de techniese uitvoering. 
Minus de fraktie van inspraak nu ging Renault 4. Praktisch en ekonomisch 
Enorm ruira met 'n vlakke vloer 
door voorwielaandnjving 
Vijf deuren en wegklapbare 
achterbank voor 
heel veel bagage 

Prima weg- 
ligging en vering 

Renault 4, 
4 TL en Safari 
84S cc, 34 DIN 
pk. 120 km/u 

autobedrijven 
rinko 
Benzineverbruik 
slechts 6,8 liter per 
100 km bij 90 km/u 
konstant Gratis 
haalbij ons 't kleur- 
rijke Renaultboek 
boordevol infoi - 
matie over auto- 
rijden en alle Re- 
nault modellen 

RENAULT Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 de raad akkoord met de nieuwe op- 
stelling van de cijfers voor de finan- 
ciering van de herkonstruktie van 
de Zandvoortselaan. Tot opvolger van de direkteur van de 
mavo school Wim Gertenbach, de hr. 
C.N.J. Sinke, werd dinsdagavond op 
voordracht van het kollege van b en 
wde hr, W.K. Nijboer benoemd. 
Aan de hr. Sinke werd wegens gezond- 
heidsredenen eervol ontslag verleend 
onder dankzegging voor de gedurende 
twintig jaar aan de gemeente be- 
wezen diensten. De nieuwe dicekteur 
is ook al geen onbekende in het open- 
baar voortgezet lager onderwijs. 
De hr. Nijboer is sinds 1956 aan de 
Wim Gertenbachschool verbonden. De watersportvereniging kreeg voor 
de bouw van een nieuw kluphuis een 
subsidie van 15.000,— gulden toege- 
kend. De gemeente verleende boven- 
dien voor een lening een garantie van 
56.000,— gulden. Het kluphuis gaat 
in totaal f 130.000,- kosten. Het komt zelden voor dat een raads- 
lid bij zijn afscheid als volksvertegen- 
woordiger een applausje van de pu- 
blieke tribune krijgt. Dat overkwam 
afgelopen dinsdag de scheidende pvda 
-afgevaardigde Willem van der Heijden. 
Na in zijn afscheidsspeech nog eens 
zijn bittere ervaringen met het afde- 
lingsbestuur van zijn partij te hebben 
geventileerd —hij kwalificeerde het be- 
stuur als een oligarchie— nam hij in 
de rondvraag opnieuw het woord. 
Hij wilde nog even terug komen op 
de eerder in de vergadering besproken 
affaire rond een lid van het komité 
Zandvoort 150 jaar badplaats. En dat 
deed Van der Heijden in niet mis te 
verstane bewoordingen. 
'Direkt na de beëindiging van het schrijf- 
verbod dat de eks - nazi was opgelegd 
schreef hij alweer artikelen waarin hij 
blijk gaf van dezelfde 'fascistoide men- 
taliteit als in het verleden', aldus Van 
der Heijden. 
kerkdiensten t*> 


£ 


■ i hier 

staat 
uw 

brief Zandvoort 27 - 2 - '77 

Geachte lezers 

Na kennis genomen te hebben van de 
samenstelling van het komité 
"Zandvoort 150 jaar badplaats" het 
volgende. 

Waarbij gevraagd wordt een voorma- 
lig N.S.B, lid te schrappen. 
Ik wil hier verder niet op ingaan, aange- 
zien ik hier tijdens de oorlog niet in 
Nederland was. Het is al zolang gele- 
den en die persoon zal heus zijn straf 
wel gekregen hebben. Maar je hoeft 
geen N.S.B er te zijn geweest, om je 
landgenoten het leven zuur te maken. 
Ik trof bij de ondertekenaars twee 
namen aan van mannen die momen- 
teel zelf niet eerlijk handelen tegen- 
over een landgenote en haar zelfs 
voor het gerecht slepen, een vrouw 
van vijfenzeventig jaar. Hoe durven 
deze mannen met modder te gooien 
als je deze streken tegenover een 
fatsoenlijk landgenoot uithaald. 

Mevr. Arens 
HERVORMDE KERK 

zondag 5 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. K.E. Biezeveld (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdkapel, dhr. C. Spaans 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 5 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. J. Tiersma te Sant- 
poort. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 5 maart a.s.: 
10.30 uur : Prof.Dr. A. van Biemen n. 
h. Bentveld. 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang 

10.45 uur eucharistieviering 
m.m.v. dames en herenkoor medische dienst ZUSTERDIENST 
zaterdag 4 en zondag 5 maart a.s,: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. nieuws 

kort & klein • In aanwezigheid van een groot aan- 
tal gemeentelijke autoriteiten en oud- 
autoriteiten — w.o. de vroegere wethou- 
ders van publieke werken Lindeman, 
Rudenko en Janssens— direktie en 
personeelsleden van pw namen woens- 
dag in het Gemeenschapshuis de 
heren P.Aaij en F. Molenaar afscheid 
van de dienst, die zij met ingang van 

1 maart j.l. hebben verlaten wegens 
het bereiken van de pensioengerecht- 
igde leeftijd. De vertrekkende funk- 
tionarissen werden o.m. toegesproken 
door de huidige wethouder van pw, 
Attema, direkteur Wertheim, verte- 
genwoordigers van vak- en personeel- 
organisaties en kollega's. Zij lieten 
hun waarderende woorden aan het 
adres van de scheidende ambtenaren 
vergezeld gaan van diverse attenties. 

• Onlangs slaagde onze plaatsgenote 
Rita de Jong voor het doktoraal 
eksamen Nederlands Recht met spe- 
cialisatie Staatsrecht,, Bestuurskunde 
en Europees recht. Zij is inmiddels 
verbonden aan het Samenwerkings- 
verband voor de Overkoepeling van 
de Automatisering bij Gemeenten 
(SOAG) in den Haag. 

• Vandaag viert de hr. J.Keesman 
zijn vijfentwintig-jarig jubileum in 
dienst van het zandvoortse schilders- 
bedrijf Keur & Zoon. Het schilders- 
jubileum van de hr. Keesman werd 
vanmiddag in aanwezigheid van zijn 
patroon, kollega's en familieleden 
feestelijk herdacht. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekietarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. Het verschil: 
een telefoo ntje: 

' ■■■■■■ ■ IJ ^j..! J V I ^^ 
Dat is 't verschil tussen laten 
schilderen en maar weer uitstel- 
len.Tussen mooi en lelijk.Tussen 
beschermd en onverzorgd, 
us bel ons even. We 
komen graag langs 
voor overleg. 
omroepers Publikatie van het Bedrijfschap Rchildorsbcdrijf tr Rijswijk (ZH) KEUR EN ZOON 

Paradijsweg 2 
Zandvoort 

* Glashandel 

* Schilderwerken 

* Verf- en behang 
verkoop. 

TELEFOON 56 02 uU\Ul\'i'J/A}Ll 

De container met 25 ton goederen voor SWAPO, m Rotterdam ingescheept, 
staat hier veilig en wel op het haventerrein in Luanda, Angola. Geef uw steun aan 

bevrijdingsstrijd 

Steun nu het 

bevhjdingsfonds 

voor een vrij zuidelijk Af rika 
GIRO 26655 

DACOSTASTR «8 AMSTERDAM KOOPJE: FORD TM 

Tel. 33 65. Gevr. HULP v. huishoude- 
lijk werk 1 ocht. p.w. van 
9-12 uur. Mevr. Gatsoni- 
des, Bentveldweg 10, Bent- 
veld, tel. 023-2448 54. Wegens aanpassing cv. sy- 
steem. Zeer goedkoop : 10 
prima radiatoren. Lorentz- 
straat 284 -tel. 42 03. 

Te koop aangeb.: 2 gashaar- 
den en keukenkacheltje, 
merk 'Etna'. Inl.: Eldik, 
JanSteenstr. 1.- tel. 2682. 

1948 - 1978 

30 jaar tamltechiiieker 
kuiostgebitrepaTatie, etc. 

A.RITMAN-tel.436S Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F3I.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 't(kinder)WINKELTJE 
is vanaf 1 maart weer open 

's maandags gesloten 
Buurewegl -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 ?9. 
WERSTEE6E 

# tbitaoitUttöitiit 

J^ttattiat 18 - Zan&boott 
1Ee(e(9on O25O7-440e H.C. , 2638 


LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasiilti In Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Bank 

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880 

UWGimSWELBESrrEED? y 

BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 

nederlandse h 

3t/m9 

Steun de kollekte postgiro 204050 bankrekening 24 

ged. oude gracht lib (t.o.de raaks) haariem (02$ 31 1140 
thorteckestraat 15 (t^. hotel bouwes) zandvoort 3378 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNSM 
lidMCCj Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken Wat is voor u de belangrijkste reden om 
aan isolatie te doen? n 'M'n stookkosten zal^ken jaarlijks dan behoorlijk. 
En die besparingen kunnen gaandeweg aardig 
qplopen'. 
I 
D 'Aardgas is een voortreffelijke brandstof. Schoon, 
milieuvriendelijk, vlak bij huis. Ik vind dat we die zo 
nuttig mogelijk moeten gebruiken'. 

D 'In een goed geïsoleerde woning is de tempera- 
tuur gelijkmatiger. Dat voelt behaaglijker'. 
J (. 

Q 'De energie-situatie in de wereld- is niet zo dat we 
er maar op los kunnen stoken. We moeten aan de . 
toekomst denken'. 

Al heeft u misschien nog een andere reden, doe 't in 
ieder geval zo: TIB^ Staat uw radiator voor een glaswand d«e 
I 11 tot de vloer reikt? Plaats er dan een 
wegneembaar schot tussen (zodat u het 's zomers 
kunt verwijderen). Van formica of van spaanplaat, 
dat aan de glaszijde met aluminiumfolie is beplakt. 
Zoek de tochtkieren in uw woning op en dicht ze af 
(maar denk er om, gasbranders hebben frisse lucht 
nodig). 

Denkt u aan 'groter' werk, zoals isolatie van daken 
en muren, ga dan niet zomaar aan de slag. Als 't niet 
deskundig gebeurt, kan isolatie averechts werken. 
Laat u inlichten. Op 't gemeentehuis van uw woon- 
plaats heeft men alle informatie, ook over mogelijke 
subsidieregelingen. En vergeet niet het boekje 
'Warm wonen' aan te vragen, waarin o.a. isolatie en 
alles wat daar aan vastzit uitgebreid aan bod komt. 
Verstandig met aardgas. Er is alle reden voor Publikatie van het Ministerie van Economische Zaken, 
de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in 
Nederland (VEGIN) en N.V. Nederlandse Gasunie. 
Correspondentie-adres: 'Verstandig met aardgas', 
postbus 19 te Groningen, waar u ook gratis het boekje 
'Warm wonen' kunt krijgen. 
^ Familie- en 
^^^.^.^^ Handelsdruicweric 

vJLJ'^ Drukkerij 

JF^ V. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT met het weeker>d een bloemet{« 
dat niet alleen mooi Is maar 
ook spreekt. VOLOP BU: 

BLOEMÉNHÜIS" 

J. BLUYS 

( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel ' 20 60 
WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.o.O- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 — Tel. 023 - 33 1975 ^ 
78e jaargang no. 19 -verschijnt dinsdags en vrijdags__ dinsdag 7 maart 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduDortee ha 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg 1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h'drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50perjaar;perhalfjaarf 13.50 perpostf 35.00 

tosseeksemolaremfO.SO/advertentietarief'f 0.27p mm (kontraklpriizeq op aanvraag) /postgiro 2911087/bank ned middenstandsbank.rekeningnuminer67.13.60 221 /giro van de bank 35555 tnv de zandvoortse koerant maatschappelijke zorg in open brief aan politieke partijen: breng toewijzing van woningen 
onder politieke kontrole De sektor maatschappelijke zorg / 
dienstverlening van het welzijnsbe- 
raad Zandvoort pleit er in een open 
brief aan de politieke partijen voor, 
het totale toewijzingsbeleid van de 
woningen onder politieke kontrole 
van de gemeente te brengen. Dit om 
de huidige onduidelijkheid bij de 
toewijzing van woningen aan wo- 
ningzoekenden weg te nemen en een 
beleid te kunnen voeren dat recht 
doet aan de redelijke wooneisen van 
de individuele burger. 

Maatschappeliike zorg dringt er bij de 
politieke partijen dan ook op aan een 
visie te ontwikkelen die aan de proble- 
men rond de volkshuisvesting het 
hoofd kan bieden. De instelling heeft 
ervaren dat het woningbeleid in de ge- 
meente voor zowel de bevolking als 
professionele werkers een onduide- 
lijke zaak is en vele vragen oproept. 
Maatschappelijke zorg acht het een 
goed ding dat sinds 1 januari van dit 
jaar woningzoekenden de mogelijkheid 
hebben zich bij het buro huisvesting te 
laten inschrijven. Zij is echter van me- 
ning dat hierdoor nog geen duidelijk- 
heid wordt verkregen in de kwalitatie- 
ve woningbehoefte bij inschrijving 
vanaf 1 8 jaar. Verder is het niet dui- 
delijk wat de gemeente met deze regi- 
stratie van woningzoekenden gaat 
doen. Het komt maatschappelijk zorg 
dan ook gewenst voor dat de gemeen- 
te een onderzoek gaat instellen naar 
zowel de kwalitatieve als kwantita- 
tieve woningbehoefte. Uit de gedrags- 
regels,welke de gemeente voor inschrij- 
ving en toewijzing bij het buro huisves- 
ting hanteert,blijkt dat de gemeente 
alleen het huwelijk als samenlevings- 
vorm erkent. Reden waarom maat- 
schappelijke zorg de politieke partijen 
vraagt ook met andere samenlevings- 
vormen rekening te houden. 
De wijze waarop door het buro huis- 
vesting de urgentie voor het verkrijgen 
van een woning wordt bepaald, noemt 
maatschappelijke zorg in haar open 
brief 'een volstrekt ondoorzichtige 
zaak, waardoor veelal de schijn van 
willekeur ontstaat'. Maatschappelijke 
zorg acht het van groot belang dat dui- 
delijk wordt gemaakt welke normen 
hierbij worden gebruikt. Dit om de 
schijn van willekeur te voorkomen. 
In het vervolg van de open brief wijst 
maatschappelijke zorg er op dat er, 
afgezien van enkele éénpersoonswo- 
ningen, voor alleenstaanden geen lega- 
le mogelijkheden zijn. Zo wordt door 
het verbod van onderhuur, zoals be- 
paald in de standaardhuurkontrakten, 
de verhuur van kamers onmogelijk ge- 
maakt. Verder werkt de seizoenver- 
huur belemmerend voor het verhuren 
van kamers. Tenslotte wordt een op- 
lossing voor het toewijzen van dupleks- 
woningen aan deze kategorie verhin- 
derd doordat van deze woningen bij ^ihs^^i^^^:^''-- 
leegkomen gezinswoningen worden 
gemaakt. Maatschappelijke zorg acht 
het daarom van groot gewicht dat 
aandacht wordt besteed aan de pro- 
blematiek van alleenstaanden en twee- 
persoonshuishoudingen door hen die 
bestuurlijke en politieke verantwoor- 
delijkheid dragen voor het wel en wee 
in de gemeente. 

Bejaarden die kleiner willen gaan wo- 
nen, of door gebreken anders moeten 
wonen terwijl ze nog niet in een be- 
jaardenhuis hoeven, hebben nauwe- 
lijks mogelijkheden. Een efficiëntere 
woongebruik ziet maatschappelijke 
zorg als een mogelijke oplossing voor 
dit probleem. 

Maatschappelijke zorgt vraagt zich 
vervolgens in de open brief aan de 
politieke partijen af in hoeverre de 
gemeente bekend is met het totale 
bezit aan tweede woningen en de 
verhouding hiervan tot het totale wo- 
ningbestand binnen de gemeente. De 
instelling dringt aan op het maken van 
een verordening waarin het toezicht 
wordt geregeld op bijvoorbeeld lange 
leegstand van een tweede woning. 
Tenslotte vraagt maatschappelijke 
zorg de aandacht van de politici voor 
de rol en de bevoegdheden van de 
woningbouwvereniging 'Eendracht 
Maakt Macht'. Door de overeenkomst, 
welke door de gemeente met EMM is 
gesloten voor een verdeling van de wo- 
ningtoewijzing, worden in de praktijk 
twee verschillende systemen bij de 
toewijzing van wonmgen in Zandvoort 
gehanteerd, aldus de instelling. Dit 
veroorzaakt mede de onduidelijkheid 
die eerder in de open brie'f door maat- 
schappelijke zorg wordt gesignaleerd. Vandaar dat de instelling er voor pleit 
het totale toewijzingsbeleid onder po- 
litieke kontrole van de gemeente te 
brengen. 

Aan het slot van de open brief nodigt 
maatschappelijke zorg de politieke 
partijen en groeperingen in Zandvoort 
uit voor een open gesprek over dit the- 
ma op 18 april a.s. in het wijkcentrum 
't Stekkie in Zandvoort nieuw-noord. 
Aanvang 20.00 uur. 
Tot de sektor maatschappelijke zorg / 
dienstverlening van het welzijnsberaad 
Zandvoort behoren navolgende organi- 
saties ' 

M.A.I.C, Interparochieel Maatschap- 
pelijk Werk, Gezinszorg, Gemeente- 
lijke Sociale Dienst, Maatschappelijk 
Werk Nieuw Unicum, Bewonersraad 
Nieuw Unicum, Federatieve Vrouwen- 
raad, Buro voor (a.s.) alleenstaande 
ouders, Welfarewerk Rode Kruis, Bij- 
standbond, Wereldwinkel en Centrum 
voor Vrijwillige Hulpverlening. nieuws 

kort & klein • De groslijstkommissie van de afde- 
ling Zandvoort van de pvda heeft eind 
vorige maand de navolgende rangorde 
van kandidaten voor de a.s. gemeen- 
teraadsverkiezingen opgesteld. De hui- 
dige wethouder Ide Murk Aukema 
lijstaanvoerder, 2. Gert Toonen, 3. 
het huidige raadslid Ab van der Moo- 
len, 4. Ineke Wind, 5. Pim Kuijken, 6. 
José Winnubst, 7. het huidige raads- 
lid Maarten Weber, 8. Joop van San- 
ten, 9. Marijke Kuijken, 10. Yvon 
SchoorI, 11. Corrie Schram, 12. Els 
van Gelder, 13. Henqlrik van Leenders, 
14. Sjouk Pinkster, 15. Jan Wijnbeek. 
waterstanden mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


10 


04.07 


12.10 


16.21 


00.27 


11 


04.53 


12.58 


17.03 


01.09 


12 


05.26 


13.30 


17.44 


01.55 


13 


06.04 


14.08 


18.24 


02.28 


14 


06.47 


14.51 


19.04 


03.09 


15 


07.22 


15.33 


19.46 


03.51 


16 


08.04 


16.10 


20.31 


04.37 


17 


09.00 


17.05 


21.34 


05.38 


18 


10.11 


18.16 


23.07 


07.11 


19 


11.50 


19.59 
08.03 

maatschappelijke zorg wil ook de toewijzing van EMM woningen onder 
direkte kontrole van gemeenteraad brengen . . . pvda raadslid Weber op 
niet verkiesbare plaats 

A.s. donderdag zullen de leden van de 
afdeling tijdens een besloten vergade- 
ring in het Gemeenschapshuis over 
deze voordracht een beslissing nemen. 

• Op zaterdag 18 maart neemt de heer 
W.v.d. Boom officieel afscheid van het 
sportfondsenbad 'De Duinpan' aan de 
Vondellaan, waar hij vrijwel vanaf de 
opening als direkteur de dagelijkse lei- 
ding in handen had. De heer Boom gaat 
in een sportkompleks in Zoetermeer 
een restaurant eksploiteren. ^^zakeriSiiiianalöM o Maandag 13 maart a.s. wordt een 
drukke dag voor de leden van de ge- 
organiseerde middenstand, 's Middags 
om 5 uur begint een huishoudelijke 
vergadering van de federatie Handels- 
vereniging 'Hanze', die om 8 uur 
wordt gevolgd door een openbare 
bijeenkomst en afgesloten met een 
feestelijke herdenking van het 70-ja- 
rig bestaan van de Zandvoortse Han- 
delsvereniging. Al deze gebeurtenis- 
sen vinden plaats in Hotel Bouwes 
aan de kop van de Kerkstraat. 
De agenda voor de huishoudelijke ver- 
gadering vermeldt o.m.de jaarverslagen 
van sekretaris en penningmeester en 
een bestuursverkiezing. De heren L. 
Steegman en J. Seijsener treden af en 
het bestuur stelt voor de ontruimde 
zetels te laten bezetten door de he- 
ren Ch. Moerenburg en G.F.A. Prinse. 
Op de avondvergadering komt de win- 
kelsluitingswet en de ontwikkeling 
van het toerisme in de naaste toe- 
komst aan de orde. Nadat direkteur 
N. de Rooy van het zandvoortse kasi- 
no zijn visie heeft gegeven over de 
betekenis van het speelhuis voor het 
bedrijfsleven begint het jubileumfeest. 
Aan het festijn verlenen het trio Gas 
Oosthoek, Conny Vink, Lydia Oost, 
hoek en het trio 'Los Rancheros' instru- 
mentale en vokale medewerking. • Door middel van het ingooien van 
een étalageruit werd zaterdagnacht 
omstreeks half drie de toegang tot de 
horlogerie aan de Sophiaweg gefor- 
ceerd. Uit de vitrines werd een aan- 
tal horloges ontvreemd. Van de da- 
der, die er met een auto vandoor 
ging, ontbreekt tot op heden ieder 
spoor. 

• Bij een val tijdens een oefening 
aan de ringen in de Van Pagée sport- 
hal in Zandvoort-noord liep een 24- 
jarige gymnaste een hersenschudding 
op. Zij werd op medies advies in een 
ziekenhuis in Haarlem opgenomen. 

• Afgelopen zondag sloeg een 17-ja- 
rige motorrijder tijdens een rit langs 
het strand over de kop en liep bij 

dit ongeval een vrij ernstige verwonding 
aan een van zijn enkels op. Een fami- 
lielid bracht de gewonde jongen over 
naar een hospitaal in de Spaarnestad. o Tijdens de afgelopen zondag in Castri- 
cum gehouden Noord-Hollandse kam- 
pioenschappen turnen voor meisjes 
t.e.m. 15 jaar N. K.G.B, hebben de TZB 
turnstertjes Carina en Ria Boon de 
halve finale bereikt. Carina werd eerste 
met een ruime voorsprong op haar naas- 
te rivale Anja Niesten van SSS. Haar 
zusje Ria.die eveneens tot de halve fi- 
nale doordrong, kwam net enkele 
punten tekort voor een plaats in de 
eindstrijd, die op 18 maart a.s. in 
Haarlem zal plaatsvinden. Carina zal 
samen met acht andere meisjes aan de 
finale b kampioenschappen deelnemen 
Wij wensen haarveel sukses. 

• Een ploeg van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade zal op zondag 12 maart 
a.s. in Hoorn deelnemen aan wedstrij- 
den reddend zwemmen, welke worden 
georganiseerd onder auspiciën van het 
distrikt Noord-West van de Kon. Ned. 
Bond tot het redden van drenkelingen. eanduDorrse Naeranr ma 
Zandvoort en het verleden 
NSB'er in feestcomité Maart 1828 was de bestrating van de 
oude zandweg naar het vissersdorp 
Zandvoort klaar en sedertdien, vindt de 
gemeente, is het een badplaats. Het feit 
dat dit honderd vijf tig jaar geleden is 
geeft Zandvoort aanstaand seizoen een 
voorsprong in de concurrentiestrijd aan 
de kust. Een vergeten treintje wordt te 
voorschijn gehaald, kinderspelen geor- 
gaoiseerd en een 'vismaaltijd' aange- 
richt. 

Er is één wanklank. Het WD-raadslid 
A. A. Rooselaar heeft B en W vragen 
gesteld. Het betreft een man die hij 
liever niet tegenkomt als het te vermij- 
den is en die Is lid van het feestcomité. 
'Iemand die reeds vanaf de jaren dertig 
als notoir NSB'er bekend staat en in de 
oorlog J940-1945 van harte heeft meege- 
daan aan de door de bezetters gepleeg- 
de misdaden.' 
(archieffoto Zandv. Koerant) De man was journalist. Na de oorlog 
kreeg hij een schrijfverbod van acht- 
tien jaar opgelegd, rapporteert het 
raadslid, want de man gaf onder ande- 
re de Zandvoortse Koerant, die zich 
alnge tijd dapper weerde, als 'joods, 
vijandig orgaan' bij de bezetter aan. 
'Helaas heeft deze persoon niet het fat- 
soen gehad te bedanken voor de eer,' 
maar hij hoort, vindt het raadslid, hem 
toch niet officieel te representeren in 
een feestcomité. 

Navraag leert dat 3. A. Steen, voorzitter 
van de folklorevereniging Wurf (oude 
naam voor boulevard) bedoeld is. Met 
Winterswijk en de Amsterdamse Goud- 
kust telde Zandvoort destijds het hoog- 
ste aantal NSB'ers. Frans Piet, hoofdre- 
dacteur van de Zandvoortse Koerant 
weet te vertellen dat Steen in een ande- 
re, foute, plaatselijke krant feilloos be- 
richtte in de geest van zijn tijd, dus 
antisemitisch, ophitsend. JBij zijn be- 
rechting na de oorlog kwam een^brlef 
boven tafel waarin Steen bij een Duitse 
instantie in Den Haag zijn beklag had 
gedaan over dat 'joodse, anti-nationaal- 
soclalistische orgaan'. Hij zou ook ande- 
re mensen hebben aangegeven, maar 
daarop werd, volgens Piet, ter zitting 
niet nader ingegaan. Rooselaar vindt 
de man wel bijzonder hardleers. 'Hij 
schrijft nog steeds vitnoolachtige stuk- 
jes volgens het ubermensch-principe 
maar dan over langharige werkschuwe 
spuiters.' Voora! toen Zandvoort speel- 
de met het plan voor een sleep-m. 
Nadat hij Steens lidmaatschap van het 
feestcomité in de raad aan de orde had 
gesteld, belden veel onbekenden Roose- 
laar geestdriftig op. Maar bij zijn eigen 
partijgenoot de burgemeester en de rest 
•yan het college vindt hij een minder 
willig gehoor. Iemand op het raadhuis 
vertrouwde het raadslid toe: 'Het doet 
er weinig toe wie je naar voren schmf t in 
Wurf. Het grootste deel heeft een be- 
smet verleden.' 

Dinsdag 28 februari maakten B en W 
hun standpunt openbaar. Zij zullen te- 
gen Steen in het geheel niets onderne- 
men. Men kan bij de feestelijkheden 
Wurf niet passeren en wie de club naar 
voren schuift moet ze zelf weten. Men 
Steun nu ANC, SWAPO 
Patriottisch Front kan niet blijven mokken. 'Veertig jaar 
geleden,' zegt de CDA-wethouder van 
Sociale Zaken en Volkshuisvesting Van 
der Mije, 'heeft hi] misschien verkeerd 
gedaan. Maar men kan Iemand zijn ver- 
leden niet nadragen. We hebben drie 
oorlogsmisdadigers in Breda, maar de 
meesten zijn in de maatschappij opge- 
nomen. In carnavalsverenigingen zitten 
misschien ook mensen die verkeerd 
hebben gedaan.' 

Het WD-raadslid heeft de vreugde 
even verstoord. Dat vindt Van der Mije 
'bijzonder jammer.' In de raad, zegt hij, 
'zitten ook mensen die zich hevig erge- 
ren aan de heer Rooselaar. Ook in de 
VVD. Hij had dat niet moeten doen.' 
Wat is de bedoeling van 20'n /eest? 'Wel, 
het aantrekken van vreemdelingen.' 
Vooral Duitsers zeker? Ja, nou die zit- 
ten er altijd al,' zegt Van der Mije. 
Tot slot de casus belli Steen. Zijn com- 
mentaar? 'Dat zal de of'cier van justitie 
wel geven.' Oaat hij dan een aanklacht 
indienen? 'Natuurlijk, wat dacht u 
nou? Het zal waargemaakt moeten wor- 
den.' Dus is het niet waar? 'Dat zal de 
off'cier van justitie wel uitmaken. Ik 
lever geen commentaar. Ik dank u wel; 
goedemiddag.' (uit de pagina Achterop van het week- 
blad Vrij Nederland van deze week) GIRO 26655 

DA COSTASTR. 88 AMSTERDAM nieuws 

kort & klein • Van een personeelslid van een res- 
taurant werd een polstasje gestolen 
waarin zich paspoort, rij- en kente- 
kenbewijs, trouwboekje, spaarbank- 
boekje, alsmede een bedrag van f. 150,- 
bevond. Bij een Inbraak in een woning 
aan de Fahrenheitstraat werden twee 
spaarbusjes ontvreemd. De recherche 
heeft de gepleegde diefstallen in on- 
derzoek. 

• De politie hield een 17 jarige scho 
lier aan die een ontvreemde bromfiets 
in zijn bezit had. Tegenover de poli- 
tie verklaarde hij het vehikel enkele 
weken geleden van een hem onbekende 
man op de haarlemse botermarkt te 
hebben gekocht. 

• De opening- en sluitingstijden van 
de winkels zijn voor het komende sei- 
zoen als volgt geregeld : op de zonda- 
gen van 26 maart tot 1 mei van 9.00 - 
20.00 uur, op maandag 27 maart, 2e 
paasdag, van 9.00 - 22.00 uur, op de 
zondagen van 7 mei t.e.m. 10 septem- 
ber van 9.00 - 22.00 uur en op de 
zondagen van 17 september en 24 
september van 9.00 - 20.00 uur. Op 
zaterdag 25 maart van 5.00 - 22.00 
uur en op de zaterdagen van 1 april t.e. 
m. 9 september van 5.00 - 23.00 uur. 
Op de overige werkdagen van 24 maart 
tot 1 5 september is de tijd 5.00 - 22.00 
uur. Gedurende de periode van 20 
maart tot 1 oktober komt de halve 
dagsluiting te vervallen. 

• Gisteravond heeft de raads kommissie 
van advies en bijstand gunstig gereageerd 
op een verzoek van het 'Komité Zand- 
voort 150 jaar badplaats' een gemeente- 

" lijke subsidie in de kosten van de evene- 
menten te verlenen van f. 25.000,— 
plus een bijdrage van f. 7.500,— t.b.v. 
de schooljeugd. In de eerstvolgende ver- 
gadering van de gemeenteraad zal over 
de aanvraag van het komité een beslis- 
sing worden genomen. Verwacht wordt 
dat opnieuw protest zal rijzen tegen de 
samenstelling van het komité —zie el- 
ders op deze pagina— en het onder 
deze omstandigheden verlenen van ge- 
meenschapsgelden aan de viering van 
150 jaar badplaats. Er is broodnodig BLOED nodig. 

Wat u vandaag geeft, geven anderen morgen mis- 
schien voor u ! 

Kom naar de BLOED-afnameavond op 

DINSDAG 14 MAART a.s. 

in het 
• GEMEENSCHAPSHUIS te Zandvoort 
tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Met Ciw bloed kunnen wij levens redden ! Onderstaande personen stellen zich beschikbaar 
om bloed af te staan voor het Nederlandse Rode 
Kruis 

de hr./mevr./mej. : 

adres en plaats : 

geboortedatum : 

naam huisarts : de hr./mevr./mej. 
adres en plaats : ., 
geboortedatum : 
naam huisarts : ... De stroken kunnen ingeleverd worden bij de Zand- 
voortse Apotheek, Raadhuisplein en de Zeestraat 
Apotheek, Zeestraat, waarna u een oproepkaart 
zult ontvangen. JAN ROLAND 

VAN TETTERODE 

stelt zijn recente 
blijken van stoffelijk 
overschot ten toon 
in de toneelschuur 
aan Smedestraat 23, 
Haarlem 

van 7 maart tot 7 mei schilderijen 
gedichten tekeningen 
grafiek hedenavond om 9 uur opening door 
arthur ponte en voordracht roland- 
gedichten door juriaan andriessen. 

omroepers Gevr. JCAMER met gebruik 

van douche en keuken of 
vrije etage voor permanent. 
Tel. 02520 - 1 63 40. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
Itunstgebitreparatie, etc. 

A.RITMAN-teL43 65 Allemaal 
op de fiets! Er IS nog frisse lucht, er zijn 
nog vogelt, sn bloemen 
Trek er fi|n op de fiets op uit' 
Openbare 
vergadering 

V.V.D., afdeling Zandvoort houdt op 
9 maart een openbare discussie- 
avond in Hotel Keur, Zeestraat, 
aanvang 21 .00 uur. 
Speker: H. E. Bosman, burgemees- 
ter van Heeze en oud-raadsiid van 
Zandvoort. Thema: Het raadslid- 
maatschap. 

Van harte we/kom 

OPENBARE 
VERGADERING 

U bent van 
harte welkom • Vrijdagmiddag ontving de heer J. 
Keesman uit handen van wethouder 
J. Attema een onderscheiding wegens 
zijn vijfentwintig jarig dienstverband 
bij het zandvoortse schildersbedrijf 
Keur en Zoon. De jubilaris kreeg van = 
het Algemeen Verbond Ondernemers 
Schildersbedrijf (AVOS) de zilveren 
legpenning, de draagspeld,alsmede de 
oorkonde. Van de direktie van het be- 
drijf en zijn kollega's mocht Keesman 
diverse attenties in ontvangst nemen, 

• Het gemeentebestuur heeft vorige 
week de sloop van de voormalige Juli- 
anaschool gegund aan de firma J.G. 
Nel is en Zoon uit Haarlem, die bij de 
openbare aanbesteding van enkele 
weken geleden als laagste inschrijver 
uit de bus kwam. Met de afbraak 

van het gebouw zal nog deze maand 
een begin worden gemaakt. 

• In verband met een toneelvoorstel- 
ling van 'dp Hoop van Zegen' in het 
kultureei centrum aan het Gasthuis- 
plein,zal de akteur Henk van Ulsen 
tijdens een werkavond op 1 5 maart a.s. 
als gastregisseur van de toneelgroep 
optreden. 

• Op dinsdag 22 maart a.s. belegt 
sociëteit Duysterghast in het onder- 
komen van de sociëteit aan het Gast- 
huisplein de jaarlijkse algemene le- 
denvergadering. Drie leden van het 
bestuur stellen zich niet meer voor 
een funktie in de leiding beschikbaar, 
t.w. voorzitter W. Nederlof, sekreta- 
resse W. Sprenkeling en het lid H. 
Bossink. 
Zandvoortersü! 

Er komt een nieuwe partij voor u. 

De progressieve partij Wij houden onze eerste bijeenkomst vanavond 
in het gemeenschapshuis te Zandvoort. Aan- 
vang 20.00 uur. 

Wij nodigen u allen uit om deze bespreking bij 
te wonen om gezamelijk met ons het voorlopig 
verkiezingsprogram een meer definitieve vorm 
te geven. 

Want ¥ifij zijn er voor u! 

Tot ziens in het gemeenschapshuis. ^ 2 Noord - Holland 

PROVINCIALE STATEN 
VERKIEZINGEN 
geeft UW stem aan een 
ZANDVOORTER (SE) dus: v.v.<l LIJST 2 1 HERMAN MACHIELSEN 

9 ANKIE JOUSTRA 
12 BEN RUÖENKO 
78e jaargang no. 20 —verschijnt dinsdags en vrijdags 
vrijdag 10 maart 1978 

aaaBtn nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout EanduQürtee ho 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort;koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per postf 35.00 
losse eks«molaren: f 0.30/advertentietarJef :f 0.27 p. mm (kontraktprijzei) op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67 13.60.22 1 / giro van de bank. 3 5555 tnv de zandvoortse koerant '..-'*■■%- nix zwaait af Volgende week dinsdag neemt het ge- 
meentebestuur officieel afscheid van 
stedebouwkundige ir. Th. Nix, die de 
gemeente gedurende de afgelopen vijf- 
tien jaar van stedebouwkundige advie- 
zen heeft voorzien en plannen ontwik- 
keld voor de bebouwing van de zuider- 
duinen en de sanering van de noord- 
buurt. Zijn ideeën over de bebouwing 
van het duingebied ten zuiden van de 
Frans Zwaanstraat zijn nooit verder 
gekomen dan een hoorzitting, waar 
men er geen goed woord voor over 
had. Nadat ook de provinciale plano- 
logiese dienst van Noord-Holland er de staf over had gebroken verdwenen 
ze in de ijskast. Voorgoed. Voor de 
gemeente was de gefundeerde kritiek 
op het werk van de stedebouwkundige 
geen reden hem de wacht aan te zeg- 
gen. Integendeel. Na de afgang van het 
projekt zuid droeg het gemeentebe- 
stuur hem op een plan uit te werken 
voor de sanering van de noordbuurt. 
Het resultaat was rampzalig voor de 
oudste woonkern van Zandvoort. De 
stedebouwkundige veegde met een 
pennestreek de hele buurt van de aard- 
bodem en was er slechts met moeite 
toe te bewegen een enkele huisje of pandje te sparen. In zijn ogen gam- 
mele wangedrochten. Hij en zijn op- 
drachtgevers bleven dan ook stokdoof 
voor de argumenten en bezwaren die 
tegen de kaalslag werden aangevoerd. 
De buurt zou en moest tegen de grond. 
Waarom? Daarom. 
Toch is er wel iets van de kritiek op 
het werk van de stedebouwkundige 
blijven hangen bij de bestuurders van 
de gemeente. Toen hij een halfjaar 
geleden een plan voor de rehabilitatie 
van de rest van de dorpskom presen- 
teerde, werd het door de raadsleden 
ais ondeugelijk en als een tweede nrd. 
buurt-operatie, van de hand gewezen. 
Met het afzwaaien van de heer Nix, de 
architekt van de kaalslag, wordt een 
nogal treurig hoofdstuk in de stede- 
bouwkundige historie van Zandvoort 
afgesloten. 

Hij zal niet door een andere bouw- 
meester worden opgevolgd, maar door 
een team van stedebouwkundig specia- 
listen die zich over het toekomstige 
profiel van de gemeente zullen buigen. 
Hopelijk met een beter resultaat. -i^2::j||iiilfii gemeenteambtenaren 
over hun macht en invl 
De klacht van het onlangs afgetreden 
raadslid Lou Koper van de progressie- 
ve kombinatie ppr-psp en zijn opvol- 
ger Dick Gerritse over de macht en in- 
vloed van het ambtenarenkorps^is ver- 
hoord. 

Nee, niet in Zandvoort maar in het niet 
veraf gelegen Haarlemmermeer,waar 
ambtenaren in een nota hun betrokken- 
heid bij het besluitvormingsproces 
hebben belicht. Die betrokkenheid van 
de overheidsfunktionarissen in Haar- 
lemmermeer zal waarschijnlijk niet 
veel verschillen met die van hun kolle- 
ga's in Zandvoort, vandaar dat het de 
koerant zinvol voorkomt de nota on- 
der de aandacht van de lezers te bren- 
gen. 

De ambtenaren stellen in hun diagnose 
over hun teilen en zeilen binnen het 
bestuursapparaat vast, dat de invloed 
en de macht van de apnbtenaar op de 
besluitvorming bij grotere openbaar- 
heid van het gemeentebestuur duide- 
lijk aan het licht zal komen. De ambte- 
naar zal zich niet langer anoniem kun- 
nen schuilhouden. De ambtenaar 
wordt daarmee zichtbaar en aanspreek- 
baar. 

Formeel hebben de ambtenaren geen 
stem in de beleidsuitvoering van de 
gemeente. De praktijk is anders. De 
nota daarover : Ambtenaren hebben 
weliswaar geen beslissingsmacht, 
iiidai de invloed van de apnbtenaar door middel van zijp kennis, ervaring 
en selektie van oplossingen moet be- 
paald niet worden onderschat. 
Bij een grotere openheid, als gevolg 
van demokratisering van het gemeente- 
bestuur, wordt die invloed ook voor 
de buitenwereld zichtbaar. De ambte- 
naren stellen dat bij een grotere open- 
heid naar de burger een nog grotere 
openheid naar de gemeenteraadsleden 
noodzakelijk zal zijn. De relaties zullen 
veranderen. De ambtenaar treedt uit 
de anonimiteit en zal standpunten 
moeten bepalen, waarvan het raadslid 
vroegtijdig kennis kan nemen. 
Ook de relatie ambtenaren-kollege zal 
intensiever moeten v.'orden. Men zal el- 
kaars standpunten moeten leren ken- 
nen en elkaar niet voor verrassingen 
mogen plaatsen. Een dergelijke relatie 
wordt mede bevorderd door het in 
goede harmonie samenwerken van raad 
en kollege. 

De ambtenaar ziet voor zichzelf een 
taak als regelaar van de hele procesgang 
met betrekking tot de inspraak en 
deelname van buitenstaanders aan de 
zaken die bij het gemeentebestuur 
spelen. Dit betekent dat ook adviezen 
moeten worden gegeven over het tijd- 
stip waarop stukken openbaar kunnen 
worden gemaakt. Een goed georgani- 
seerde inspraak kan en moet betrok- 
kenen eerlijke kansen bieden om hun 
overvVcginyen voor te leggen aan de po- 
litieke organen. Het ambtelijk apparaat moet daarbij dienstverlenend optreden. 
Zo zullen inspraakresultaten tot het 
einde van het besluitvormingsproces 
zichtbaar moeten blijven door ze te 
verwerken in ambtelijke beleidsadviezen. 
Ook de relatie ambtenaar-burger zal ver- 
anderen. Voor de ambtenaar zal er een 
verantwoordelijkheid bijkomen: het af- 
, leggen van verantwoording tegenover 
de samenleving vanwege de openbaar- 
heid van stukken. Openbaarheid van 
ambtelijke stukken is —ook voor de 
ambtenaren— een noodzakelijke voor- 
waarde voor het goed funktioneren 
van de demokratie. De ambtenaar moet 
kliënt-gerlcht kunnen werken. In dienst 
van de overheid dient hij de samenle- 
ving dus ook de burger. 
Voor de ambtenaren is pas een ideale 
situatie bereikt als raad en kollege op 
één lijn zitten. Naarmate de verhoudin- 
gen tussen de raad en het kollege min- 
der konkurrerend zijn eri de raad zich 
bewust beperkt tot de beleidsbepaling 
en allerlei konkrete belissingen over- 
laat aan het kollege, kan de informatie 
vanuit het ambtelijk apparaat meer ge- 
lijk gericht zijn én op de raad én op 
het koltege. 

Ook willen de ambtenaren individuele 
raadsleden van gevraagde informatie 
voorzien. Daar zullen dan wel regels 
voor moeten worden ingesteld. De 
gevraagde informatie of advies moet 
ook geweigerd kunnen worden wan- 
neer de ambtenaar van mening is dat TOY^ïIli Haarlérrf ïVHeemstède'^ 
overleden : Catharina Kulk, oud 83 
jaar, gehuwd geweest met G.Kerkman. 
Maria Constantia Hiemenz, oud 70 
jaar, gehuwd met B. IJzendoorn. 

ondertrouwd : Ferdinand Gerardus 
Beilschmidt en Wilhelmina Antonia 
Meijer ; Robald Eduardo Til en Ingrid 
Oosterhuis ; Geradus Majella Bluijs en 
Nelly Roodt ; Harry Gerardus Hendrik 
Paap en Marja Dangerman. 

geboren buiten de gemeente : Su- 
san, dv. J. Lissenberg en M.M.G. Bot- 
man. 

overleden buiten de gemeente : Akke 
de Vries, oud 82 jaar, gehuwd geweest 
met P. Boelsma ; Wilhelmina Johanna 
Osterwald, oud 68 jaar, gehuwd met 
H. Fleijsman. de vragen met het raadswerk niets 
van doen hebben of wanneer het geven 
ervan in strijd Is met het openbaar be- 
lang. De enig wettelijke kapstok om 
ambtelijke hulp aan raadsleden op te 
hangen is op korte termijn de sekre- 
taris te instrueren. 

Bezwaren tegen grotere openheid zien 
de ambtenaren niet. De inbreuk op de 
ambtelijke privacy en kreativiteit is 
een bezwaar dat serieus genomen 
moet worden. De mogelijkheid dat men 
voortdurend bloot kan staan aan kritiek 
is geen prettig vooruitzicht. Echter een 
groot deel van alle overheidsmaatrege- 
len komt voort uit ambtelijke kreati- 
viteit. Men kan de burger niet het recht 
ontzeggen om te weten wie invloed 
uitoefenen en welke hun opvattingen 
zijn. De ambtenaren willen dus kleur 
bekennen en duidelijk zijn. 

Wel zal er een gewenningsproces 
moeten plaatsvinden, voegen ze er 
aan toe. Het publiek zal begrip moe- 
ten gaan opbrengen voor de ambte- 
lijke grondstoffen en halffabrikanten 
en de ambtenaar zal zich moeten har- 
den tegen het publieke oordeel. 
Een ander bezwaar, dat het openbaar 
bestuur, door meer inspraak aan effi- 
ciency inboet, wordt ook tegengespro- 
ken. Openbaarheid kost meer tijd en 
geld is een veel gehoord argument te- 
gen openbaarheid. De juistheid daar- 
van is zeer aanvechtbaar. Als open- 
mrt. H.W. L.W. H.W. L.W. 10 


04.07 


12.10 


16.21 


00.27 


n 


04.53 


12.58 


17.03 


01.09 


12 


05.26 


13.30 


17.44 


01.55 


13 


06.04 


14.08 


18.24 


02.28 


14 


06.47 


14.51 


19.04 


03.09 


15 


07.22 


15.33 


19.46 


03.51 


16 


08.04 


16.10 


20.31 


04.37 


17 


09.00 


17.05 


21.34 


05.38 


18 


10.11 


18.16 


23.07 


07.11 


19 


11.50 


19.59 


— .— 


08.03 baarheid tot probleem zal leiden is er 
niettemin sprake van een aanleiding. 
Openbaarheid kan ze duidelijk zicht- 
baar maken en is daardoor een inves- 
tering waardoor de efficiency slechts 
bevorderd wordt. Efficiency in die 
zin dat dat met een optimale organisa- 
tie voldaan wordt aan demokratiese 
eisen. 

En tenslotte : Openbaarheid van be- 
stuur is zo'n belangrijk middel ter 
verbetering van de relatie bestuur-be- 
stuurden dat de daarmee gepaard gaan- 
de nadelen 'niet opwegen tegen de voor- 
delen vari een beter funktionerende de- 
mokratie. 
averende dingen dezer dagen Naar aanleiding van de benoeming van 
een oud-nsb-er in het l<oniité Zand- 
voort 1 50 jaar badplaats, schrijft onze 
plaatsgenoot dr. J. van Santen onder 
bovenstaande titel het volgende : Een titel uit een vaste rubriek van de 
vooroorlogse Haagse Post. Want dave- 
rend IS het. 

Het Kollege van Burgemeester en Wet- 
houders te Zandvoort bezondigt zich 
aan een redenering, die zo krom is als 
een kromme varkensstaart. In het ge- 
ding is de benoeming van een politieke 
delinquent uit de oorlog (en wat voor 
één!) tot lid van het Komité "Zand- 
voort 1 50 jaar Badplaats". Er is in 1 828 
een geplaveide weg met Zandvoort ge- 
reedgekomen en men wil dat uitbun- 
dig vieren. Waar op zich zelf gezien na- 
tuurlijk mets op tegen is. 
Er is een komité nodig, dat ons gaat 
vertegenwoordigen, dat ons gaat toe- 
spreken, dat ons gaat leiden en noem 
maar op. Eén van de gemeenteraads- 
leden, de heer Roselaar, heeft bezwa- 
ren tegen de benoeming van één lid 
van het komité, bezwaren, die dui- 
zend maal gerechtvaardigd zijn en die 
door de fatsoenlijke helft van de 
Zandvoortse bevolking gedeeld wor- 
den. De politieke delinquent, de heer " 
J.A. Steen heeft o.a. midden in oor- 
logstijd in Juni 1941 een uitvoerige 
brief geschreven aan het toenmalige 
N.S.B. Departement in Den Haag. De 
verzetsheld Wim Gertenbach, uitgever 
van de Zandvoortse Koerant in die 
dagen,wordt in die brief beticht van 
samenwerking met de jodenkliek, die 
jarenlang de NSB heet te belasteren; 
hij wordt beticht van agitatie tegen 
de Zandvoortse kring van N.S.B.-ers, 
van de uitgave van een jodenorgaan, 
van stelselmatige joden- en demokre- 
ten aktie etc. De ouderen, die de oor- 
log hebben beleefd, weten dat dit 
genre mededelingen voor de betrokke- 
ne levensgevaarlijk was. Zij weten, dat 
dit een verraad was, waarbij niets min- 
der dan het leven op het spel kon 
staan. 

Om te beginnen werd de Zandvoortse 
Koeratit verboden en enkele maanden 
later werd Gertenbach {drager van het 
verzetskruis, dat hem posthuum door 
H.M. de koningin is verleend) bij het 
drukken van het illegale blad "Het Pa- 
rool" gearresteerd. De arrestatie leid- 
de tot zijn dood door de kogel. 
De verrader, die zijn judasloon inkas- 
seerde door een verbod van het kon- 
kurrerende advertentie-medium, kreeg 
als journalist een straf„die navenant 
was. Niet minder dan 18 jaar werd 
hem een publikatie-verbod opgelegd. 
Om de één of andere duistere reden 
wil "men" het heerschap benoemen 
in een publieke en representatieve 
funktie in het genoemde komité. 
De benoeming is geschied en nu komt 
de sanktie van het kollege van Burge- 
meester en Wethouders, daarin gese- 
kondeerd door nagenoeg de gehele 
gemeenteraad. ' 

Men mag drie keer raden, waarom de 
benoeming gehandhaafd blijft. Omdat 
na tot stand gekomen rechtspleging 
men geen rechter meer op eigen houtje 
mag spelen, omdat na het vonnis van 
de legitieme rechter de delinquent 
weer rechtspersoon, dus drager van 
burgelijke rechten en weer staatsbur- 
ger, dus drager van staatsburgelijke 
rechten is. Alsof dat ook maar iets 
met deze benoeming te maken heeft. 
Wie het niet geloven wil, geve zich re- 
kenschap van het volgende citaat uit 
het schrijven van B en W aan het raads- 
lid Roselaar : "Zij (de politieke delin- 
quenten) herkregen aktief en passief 
kiesrecht en onderscheid in bijvoor- 
beeld eerste en tweederangsburgers 
wordt in Nederland terecht niet ge- 
maakt." 

Er is geen woord Frans bij; het staat 
er en het moet dienen om de verrader 
en Judas, die naar de naam Steen luis- 
tert op zijn erestoel te brengen. Een 
parel van juridisch vernuft wordt nog 
gepresenteerd door het raadslid Flie- 
ringa, die het verzoek van Roselaar 
identificeert met een poging tot het 
uitoefenen van "standrecht". 
Dit alles is gezegd om een benoeming, 
die bij wraking niets met een vermin- 
king van burgerrechten, niets met 
kiesrechten te maken heeft. 
Er zijn na de bevrijding duizenden bur- 
gemeesters, kommissarissen van de 
Koningin, ministers, staatssekretaris- 
sen, sekretarissen-generaal, direkteu- 
ren van de Nederlandse Bank, Van de 
Staatsspoorwegen, van de posterijen 
benoemd. Ik herhaal "benoemd". Ruim 
tien millioen Nederlanders zijn niet 
benoemd. Zijn deze millioenen daar- 
mee geschaad in hun burgelijke rech- 
ten ? Natuurlijk zijn er enige duizen- 
den, die ook voor benoeming in aan- 
merking kwamen, die de kapaciteiten 
hadden. Is door het niet-benoemen 
van deze mensen één haar op hun 
hoofd gekrenkt ? Zijn zij daarmee 
aangetast in de reverentie, die men 
voor elke rechtsdrager moet hebben ' 
Is hun ook maar in één opzicht juri- 
disch geweld aangedaan ?' 
Natuurlijk niet I Maar Waarom niet? 
Omdat het al of niet benoemen in de 
één of andere positie buiten een om- 
schreven beroep niets met burgelijke 
rechten, niets met diskriminatie, niets 
met de scheiaing van eerste en tweede- ■ rangsburgers te maken heeft, 
Hoe dan ook. De gezagsdragers hebben 
het verhaal dat als de vermaarde tang 
op het vermaarde varken slaat geslikt. 
Er is slechts één ding te hopen. Name- 
lijk, dat men op de dwalingen terug- 
komt en zich niet op grond van pres,- 
tige-overwegingen krampachtig vast- 
klemt aan een besluit, dat een natio- 
nale schande genoemd moet worden. 
Dat de dikhuidige heer Steen zich niet 
bij voorbaat teruggetrokken heeft, is 
oorzaak, dat 's mans 'chronique scan- 
daleuse' nog eens uitvoerig uitgestald 
moest worden. Het is niet prettig over 
deze privé-dingen te moeten schrijven. 
Ik persoonlijk heb het contre-coeur ge- 
daan. Ik beschouw de benoeming van 
de heer Steen in het meergenoemde 
komité als een bezoedeling van de na- 
gedachtenis aan de gevallen verzetsstrij- 
ders, in de allereerste plaats van Ger- 
tenbach, als een belediging van Paap en 
De Jong, die hun verzetswerk met 
Gertenbach hebben moeten betalen 
met een straf in het koncentratie-kamp 
en als een belediging van allen, die li- 
chamelijk en psychisch letsel hebben 
ondervonden tijdens de misdadigers- 
heerschappij van de bezetters. 
Er is één ding te hopen : dat onze 
Zandvoortse gezagsdragers zich niet 
bezondigen aan verkeerd begrepen 
prestige overwegingen en daarom zou- 
den weigeren de weg terug te gaan. 
Zoals bekend : op prestige-gronden 
zijn zelfs ten onrechte oorlogen ge- 
voerd en mensen gedood. Het getuigt 
van meer moed ten halve te keren. 

Dr. J. van Santen. Steun 
ons werk IHTERHATIOHAL 

k. giro 
454000 Snel op de grote weg, praktisch in 
de stad Veiligheidskooi en schildbum- 
pers Vlakke vloer en 3e deur Com- 
fortabele kuipstoelen en stijlvol 
interieur Wegklapbare achter- 
bank Renault 5 845 cc, 36 
Dl N/pk, 123 km/u 
Renault S TL 
956 cc, 
44 DIN pk, 
135 km/u, 
Renault 5 GTL 
1289cc,42DIN 
pk, 135 km/u, 

autobedrijven 
rïnko Renault 5. ^\ RENAULT 
verbruik slechts 1 op 
20bij90km/ukon- 
stanti Renault 5 TS 1289 cc, 64 DIN pk, 
150 km/u Renault 5 
f" F~^ Alpine- 1397 cc, 
^ ^ 93 DIN/pk, meer 
^^ dan 175 km/u Gratis 

haal bij ons 

't kleurrijke 

Renaultboek 

boord evor 

informatie over 

autorijden en alle Renaultmcdellen uranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 PVDA-MOTIE TEGEN DEEL- 
NAME VAN OUD-NSB-ER AAN 
JUBILEUMKOMITE 

In een gisteravond door de leden van 
de afdeling Zandvoort van de pvda 
aangenomen motie protesteren zij 
tegen dé door het gemeentebestuur 
gesanktioneerde deelname van een 
voormalige oorlogsdelinkwent aan 
het Komité Zandvoort 150 jaar bad- 
plaats en dringen er bij het kollege van 
b en w op aan deze ongedaan te ma- 
ken. De leden spreken in de motie als 
hun oordeel uit het formeel juiste ar- 
gument van het kollege, dat na rechts- 
pleging en na afloop van de duur van 
de strafoplegging en na afloop van de 
duur van de strafoplegging de voorma- 
lige delinkwent in zijn gewone recht 
als rechtspersoon en als staatsburger 
niet mag worden geschaad, door bur- 
gemeester en wethouders volstrekt ten 
onrechte wordt verward met de toe- 
kenning van voorrechten aan een de- 
linkwent in de vorm van deelname 
aan openbare en representatieve 
funkties. De leden zijn daarom van 
mening dat de handhaving van de deel- 
name van de voormalige delinkwent 
door b & w op onvoldoende grond is 
verdedigd. De met grote meerderheid 
van stemmen aangenomen motie zal 
ter kennis van het kollege van b & w 
worden gebracht. 
kerkdiensten De in 1908 in de Maasstad geboren 
Joop van Santen was o.m. aktief in 
het Comité Hulp aan Spanje dat mate- 
riële en morele steun verleende aan 
de wettige spaanse regering in de 
strijd tegen de fascistiese generaal 
Franco. Verder was hij lid van het 
Comité van Waakzaamheid tegen oor- 
log en fascisme. Bij de inval van de 
duitse legers in ons land en de daarop 
volgende jaren van bezetting ging Van 
Santen in de illigaliteit en richtte in 
zijn geboortestad het anti-nazistiese 
weekblad 'De Vrije Katheder' op. La- 
ter nam Joop van Santen deel aan het 
ondergrondse verzet in de hoofdstad 
waar hij hulp bood aan onderduikers, 
persoonsbewijzen vervalste en opnieuw 
'De Vrije katheder' liet verschijnen. 
Sinds 1971 is Van Santen als hoofd- 
medewerker / docent verbonden aan 
de gemeente universiteit van Amster- 
dam en geeft hij gastkolleges aan an- 
dere universiteiten en hogescholen in 
ons land. PVDA GROSLIJST DEFINITIEF 

Op de gisteravond in het Gemeenschaps- 
huis gehouden' ledenvergadering van de 
afdeling Zandvoort van de pvda is de 
groslijst voor de a.s. gemeenteraadsver- 
kiezingen^konform de eerder door de 
groslijstkommissie van de partij voorge- 
dragen kandidaten, vastgesteld: lijst- 
aanvoerder Ide Wlurk Aukema, 2. Gert 
Toonen, 3. het huidige raadslid Ab van 
der Moolen, 4. Ineke Wind, 5. Pim Kuij- 
ken, 6. José Winnubst, 7. het huidige 
raadslid Maarten Weber, 8. Joop van 
Santen, 9. Marijke Kuijken, 10. Yvon 
SchoorI, 11. Corrie Schram, 12. Els 
van Gelder, 13. Hendrik Leenders, 
14. Sjouk Pinkster, 15. Jan Wijnbeek. De blazer 
in Sailor-look 
naar uw 
smaak... NED. HERVORMDE KERK 

zondag 12 maart 1978. 

10.00 uur : Ds. K.E. Biezeveld, gemeen- 
schappelijke dienst. 

10.30 uur : Jeugdhuis, Mevr. G. Koper- 
Paap. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 12 maart 1978: 

10.00 uur : Gemeenschappelijke dienst 

in de Geref.kerk Drs. K.E. 

Biezeveld. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 12 maart 1978: 
1 0.30 uur : Ds. C.P. Hoekema d.g. 
Leeuwarden. 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie- 
viering " ■■ 

zondag 8.45 uur eucharistieviering 
met orgel en samenzang 

10.45 uur eucharistieviering 
m.m.v. dames en herenkoor medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 1 en zondag 12 maart a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 
- 64 95. 
eanduoartee hoeranh 
H. W. COSTER 

Makelaar o.g. Burg.Engelberf:straat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Vooi aan- of verkoop van uw FLAT of WONING Taxaties Assurantiën Hypotheken ZANDVOORT 

2 kamerflat op de 2e verd. 
Ind.: entree, toilet, douche, 
woonkam., slaapkam., keu- 
ken. 

VAN GALENSTRAAT 128 
Vraagprijs f. 165.000,-k.k. ZANDVOORT 

2 kamer-hoekflat op de 6e 
etage. Ind.: entree, toilet, 
woonkam. met open keu- 
ken, 1 slaapk., douche. 
Ook te gebruiken als 2e 
woning. 

TJ.HroDESTRAAT103 
Vraagprijs f. 169.500,-k.k. In aanbouw zijnde 2 kam. 
flats. Ind.beg.gr.flat: tuin, 
hobbykamer in soust., hal, 
woonkam, open keuken, 1 
sik., toilet, douche. Voor- 
zien van eigen cv, instal. 
Ind. Ie verd.flat: hal, woon- 
kam. met vide en balkon, 
open keuken, toilet, berging 
in soust., douche. 2e verd.: 
1 slaapk. vz van cv. instal. 
DIACONIEHUISSTRAAT 
Koopsom f. 187.000,~v.o.n. ZANDVOORT 

Middenstandswoning. 
Voorzien van cv. gas. Ind. 
hal, toilet, woonkamer (3x 
12 mtr.) met open haard, 
keuken. Ie Verd.: 3 sik. 
badkamer met bad en toi- 
let. 2e verd.: 2 sik., bereik- 
baar via vaste trap. 

BILDERDIJKSTRAAT 17 
Vraagprijs f. 187.500,-- k.k. ZANDVOORT 

Luxe 4-kamerflat op Ie 
verd. hoekflat met groot 
zonneterras. Ind.: woon- 
kamer, 3 slaapkamers, keu- 
ken, toilet, douche. Uit- 
zicht op zee. 

DE RUYTERSTRAAT 56 
Vraagprijs f. 249.000,-k.k. 
omroepers MEISJE van 19 jaar zoekt 
kamer in Zandvoort gedu- 
rende periode juni t/m 
sept. Tel. 020-10 6151 na 
18.00 uur. 

Gevraagd voor strandpavil- 
joen 10 

toiletjuffrouw 
Tel. 32 00 

Gevraagd 

serveerster 

kamermeisje 

werkster 

werktijden nxi.t.k. 
Hendriks, Boul.Paulus Loot 
19, Zandvoort tel. 57 08 of 
3694. 

SCHATGRAVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, enz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving. 
Postbus 573 , Voorburg. 
Tel. 070 -86 72 40. 

De FOTO'S van het CAR- 
NAVAL kunt u zien en be- 
stellen bij Bar La Bouleau, 
Haltestraat 21. MEUBELKEUR vraagt 
voor haar nieuw te ope- 
nen filiaal, voor de zon- 
dag een 

representatief koffiemeisje 
Aanmelden van maandag 
t/rh woensdag: Stations- 
plein 13-15, Zandvoort, 
teL69 75. 

Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakkundig 

• Knippen 
9 Scheren 
6 Plukken 

9 Oor- en nagelverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. DE VROEGE VAKANTIEGANGERS 
BOFFEN WEER, b.v in de maand april: GRAN CANARIA 

TORREMOLINOS 

ALGARVE 
LLORETDËMAR Hotel Beverly Park 

Sdgn. f. 695,00- 15 dgn. f. 875,00 

Hotel Los Buenos Aires 

8 dgn. f. 395,00 - 15 dgn. f. 475,00 

incL gratis dagexcursie Granada 

Hotel Dom Sancho 

Sdgn. f. 495,00- 15 dgn. f. 695,00 

Appartementen Bravapark 

3 weken f. 325,00 (min. 2 pers.) WACHT NIET TE LANG ! ! ! ! ! ! ! ! ! BOEK SNEL ! ! ! REISBURËjdit^ 
KERKMAN 

Grote Krocht 20., Zarid voort. .. 

telefoon O25O7-25'60 .' : 
eanduaorrSE 
toercin}= ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -331975 
VERSTEEGE 

# ttutetofdettidixiif 

l^tttttaat 18 - Zcnbtoott 
ICtlcfpan 02507-4499 
Familie- en 
Handelsdrul(werk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. KERKSTRAAT 28 (mgang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ooktpreekt. VOLOP BIJ; 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS (v.d. Mije) haltestraat 65 - tel ' 2060 *«i 
1/ /l y» '■'®** 

H.C. uaf% ^o^ 2^38 
; gemeente 
zandvoort GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT 

Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18-23 jaar) bestaat 
de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden 
aangesteld als assistente (salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van i. 1.045,70 
tot f. 1.673,10 bruto per maand). 

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kin- 
deren, die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de 
pohtiepost worden ondergebracht. 

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en au- 
gustus. 

Sollicitaties gericht aan de Burgemeester van Zandvoort— 
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden 
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeente- 
politie te Zandvoort. V 
({ed. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (02$ 31 1140 
tKorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 Renault dealer 
Tot 6 maanden garantie. 
Internationaal geldige garantie. 
Onnruil binnen 2 weken mogelijk. 
■ Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RiNKO 

RENAULT off. Dealer 
Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel. 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 80 
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming. 
Huurprijs f. 417,40 per maand. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 131 
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 321,70 per maand. 

3. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 249 
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 403,90 per maand. 

4. de bejaardenflatwoning 
LIJSTERSTRAAT 2-22 
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f. 349,55 per maand. 
Deze woning wordt toegewezen aan 
een gezin waarvan één van de huwelijks- 
partners, de leeftijd van 65 jaar heeft be- 
reikt. 

De toewijzing van woningen en garages ge- 
schiedt op het lidmaatschapnunimer van 
de vereniging. Het bestuur verstrekt een 
bereidverklaring. De beoordeling voor het 
verkrijgen van een woonvergunning berust 
bij het college van burgemeester en wet- 
houders van de gemeente Zandvoort. De 
inschrijving dient schriftelijk voor dinsdag 
14 maart 1978 om 19.00 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging Thom- 
sonstraat 1, onder vermelding van lidmaat- 
schapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 16 maart 1978 
om 14.00 uur iij het gevelkastje aan het 
kantoor Thomsonstraat 1 worden gepubli- 
ceerd. ^pniröepers Veilinggebouw 
"D3 WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
3agelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 104 tel. 5185 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RrrMAN-tel.43 65 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FAI.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds dn^er 't(kinder)WINKELTJE 
is vanaf 1 maart weer open 

's maandags gesloten 
Buureweg 1-3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. Verhuur - Inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 ALLE ZANDVOORTSE BASSISSCHOLEN ZIJN AANGESLOTEN BIJ DE SCHOOL ADVIES- EN BEGELEIDINGSDIENST Openbaar Onderwijs 

HANNIE SCHAFTSCHOOL 

Cornelis Slegersstraat 1 1 
Hoofd : G. Loogman 
^ tel. 28 62 privé 42 68 

Kleuterschool 

HANNIE SCHAFTSCHOOL 

Cornelis Slegersstraat 1 1 

Hoofdleidster: Mevr. A.M. Simons-de Vries 
tel. 37 08 R.K. Onderwijs 

MARIASCHOOL 

Prinsesseweg 20 
. Hoofd : J.B. Nelissen 
tel. 42 58 - privé 02502 - 73 15 

Kleuterschool 
ST. AGATHA 

Lijsterstraat 6 
Hoofdleidster : Mevr. M.A. Bluijs-Snijders Blok 
tel. 32 66 - tel. privé 62 58 Prot. Chr. Onderwijs 

ORANJE NASSAUSCHOOL 

Dr. CA. Gerkestraat 12 
Hoofd : L.K. de Vries 
tel. 4325 - privé 5 1 76 

Kleuterschool "KLIMOP" 

Dr. de Visserstraat 2 
Hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra 
tel. privé 37 21 

WILHELMINA Kleuterschool 

Lijsterstraat 3 - tel. 43 23 
Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos CHRISTELUKE MAVO-SCHOOL 

Sophiaweg 10 - Zandvoort - Tel. 02507 - 44 40 
Directeur : J.R^Berkenbosch - Tel. 02507 -42 83 

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1978-1979 

kan vanaf heden geschieden dagelijks van 1 5 .00 - 1 6.00 uur en 
dinsdag van 19.00 - 20.00 uur in het schoolgebouw. Prot. Chr. Onderwijs BEATRIXSCHOOL 
Dr. J.P. Thijsseweg 26 - tel. 46 64 
Hoofd : A.L. Moll 

Kleuterschool "DE WOELWATERS" 

Dr. J.P. Thijsseweg 27 - tel. 50 83 
Hoofdleidster : Mej. M. 't Hooft R.K. Onderwijs NICOLAASSCHOOL 

Celsiusstraat 61 - tel. 56 01 

Hoofd : Mevr. M. v.d. Meulen - Heijink - tel. privé 22 64 

Kleuterschool " 't ZEEPAARDJE" 

Linnaeusstraat 4 - tel. 50 93 
Hoofdleidster : Mej. E.J.M. Valk - tel. privé 70 67 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNBM UdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken liistfaillatfie bureau 

OROENEllEIN B.Y. SftW SASsi^S tssss KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT WIM GERTENBACH MAVO 

(openbare school voor mavo» jTtyS""^" " " 

Direkteur : W.K. Nijboer - tel. privé 44 51 
Aaiunelding van nieywe leerlingen : 

zaterdag, 18 maart 1978 van 10.00 - 12.00 uur 
maandag, 20 maart 1978 van 19.00 - 21 .00 uur 
woensdag, 22 maart 1978 van 14.00 - 16.00 uur. 
Verder is dagelijks aanmelding mogelijk na telefonische afspraak. 

Openbaar Onderwijs 
VAN HEUVEN GOEDHARTSCHOOL 

Flemingstraat 180 - tel. 02507 -4000 
Hoofd : G.J. v.d. Laar - tel. privé 6720 

Kleuterschool "HUMMELOORD" 

Fahrenheitstraat 3 - tel. 2094 
Hoofdleidster : Mej. S.P.Beijer Openbaar Onderwijs PLESMANSCHOOL 

A.J. v.d. Moolenstraat 57 - tel. 31 77 
wnd. Hoofd : R.Kroeze - tel. privé 5553 

Kleuterschool JOSINA V.D. ENDENSCHOOL 

Nic. Beetslaan 14 - tel. 37 62 
Hoofdleidster : Mej. A. Kemp gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge ar- 
tikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter 
openbare kennis, dat de raad dier gemeente bij besluit van 
28 februari 1978 op grond van artikel 21 van bovenvermel- 
de wet heeft verklaard, dat voor het gedeelte van het be- 
stemmingplan K9stverlorenpark deel III, waaraan door Ge- 
deputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 29 
november 1977 nr. 233 goedkeuring is onthouden, een be- 
stemmingsplan wordt voorbereid. 

Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende teke- 
ning, waarop met rode omlijning het desbetreffende gebied 
is aangegeven voor een ieder ter inzage op de gemeentese- 
cretarie bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Zandvoort, 1 maart 1978. ' 

De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen TEL. 02507 5845 •jf DEALER 

Chiysler — Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

wJmam o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto^'s H eanduoortee hoeran^ 78e jaargang no. 20 vrijdag 10 maart 1978 sport — spel • Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dra- 
gen. Lions, met zevenmijlslaarzen op weg naar het 
afdelingskampioenschap, raakt een tikje over het 
paard getild door de suksessen onder de basket en 
is de laatste tijd meer in duel met de scl^eidsrechter 
dan de tegenstander. En tegen de arbiters delven 
zelfs de leeuwen het onderspit. Zoals zaterdagavond 
toen de ploeg in de wedstrijd tegen Exercitia weer 
eens tegenover de scheidsrechter stond en daardoor 
in de problemen raakte. Het maken van een aantal 
techniese fouten had tot gevolg dat achtereenvol- 
gens Pim Schön (7e minuut), Lex Kroder {14e 
minuut) en Frans Stiphout (20e minuut) uit het 
basketveld verdwenen. Voordien hadden vooral 
Kroder en Stiphout zich verdienstelijk gemaakt 
door resp. 23 en 32 punten te scoren. De moeilijk- 
heden die de leeuwen zich op de hals haalden waren 
de spelers van Exercitia niet ontgaan en zij maakten 
er dankbaar en nuttig gebruik van. De eerder door 
Lions behaalde voorsprong slonk zienderogen en op 
een gegeven moment bedroeg het verschil nog slechts 
twee punten. De leeuwen zagen het gevaar tijdig 
onder ogen en sloten de gelederen. Drie voltreffers 
van Maarten Paap luidden het herstel in en de kust- 
bewoners wonnen de wedstrijd tenslotte met 79 - 89. De voetbalvereniging TZB krijgt een nieuwe 
trainer. Bij de aanvang van het kompetitiesei?oen 
'78 - '79 zal de huidige oefenmeester, de heer Bakker, 
worden opgevolgd door de heer J. van Denzen S Gehandikapt door het ontbreken van vier spelers 
verloor Zandvoort '75 afgelopen zaterdag met 2 - O 
van het sterke Stormvogels. Laatstgenoemde ploeg 
had zich kennelijk voorgenomen Z '75 al in de eerste 
minuten op de knieèn te dwingen en lanceerde de 
ene na de andere aanval op het doel van de Zand- 
voorters. De verdediging week echter geen duim- 
breed onder het geweld van de tegenstander en zag 
zelfs kans de voorhoede zo nu en dan aan het werk 
te zetten. Maar die was door de absentie van de 
vaste kern niet in staat de vuist te maken welke 
nodig was om Stormvogels te imponeren. Aanvoer- 
der Joop Paap kreeg enkele minuten voor het einde 
van de eerste helft nog een fraaie kans om zijn klup 
de leiding te geven, maar zijn keihard schot werd 
onschadelijk gemaakt. Ook in de tweede fase van de 
ontmoeting liet Stormvogels er geen twijfel over be- 
staan waar zij op uit was: een overwinning en liefst 
zo snel mogelijk. Twintig minuten lang bleef Z '75 
overeind, maar toen ging men, nog tamelijk onver- 
wacht, onderuit. Keeper Joop Koops werd door 
een strafschop, toegewezen nadat Ruut Krijgsman 
de bal met zijn vuist over de lat had gewerkt, ge- 
veld. En even voor het slotsignaal plaatste Storm- 
vogels een tweede treffer. Op de valreep van de 
wedstrijd wilde Raymond Keuning met een loei- 
hard schot de trots van de tegenstander breken. 
Het lukte bijna. • Sportorganisator Klaas Koper organiseert op 
zaterdag 19 maart in samenwerking met R.T.C. 
'Olympia' de jaarlijkse strandloop van Zandvoort 
over de afstanden van 4 en 8 km, alsmede de halve 
marathon Zandvoort - IJmuiden over een afstand v.v. 
van 21 km. Aan de kop van de Kerkstraat starten om 
14.00 uur de veteranen en junioren t.e.m. 12 jaar 
voor de 4 km strandloop en om 14.05 uur aan de 
kop van het Wagenmakerspad de senioren voor de 
8 km en zij die deelnemen aan de halve marathon. 
De finish van alle drie de onderdelen van het evene- 
ment is aan het strand voor de rotonde. Het in- 
schrijfgeld voor de deelnemers aan de 4 en 8 km 
strandloop bedraagt f. 3.50, de junioren t.e.m. 12 
jaar betalen f. 2.50 en de aeelnemers aan de halve 
marathon f. 4.—. De 21 km lopers dienen bij in- 
schrijving een verklaring te ondertekenen dat zij in 
het bezit zijn van een geldige mediese verklaring van 
gezondheid. Inschrijving kan geschieden bij de eer- 
dergenoemde startplaatsen of bij organisator Klaas 
Koper, Van Lennepweg 38 -4, tel: 4833. 


enieuweHorizoniser. De eigenwijze Chrysler Simca Horizon is sinds kort in 
ons land. U hebt er vast al over gelezen en gehoord. 
Waarschijnlijk hebt u 'm ook al zien rijden. Maar als u 
écht alles te weten wilt komen over de nieuwe Horizon 
-en waarom 't zo'n eigenwijze auto is- dan moet u er 
toch zelf in rijden. Da's de beste manier om hem te leren 
kennen. 
m 

i CHRYSLER! SHOWDAGEN 
VRIJDAG 10 EN ZATERDAG 11 MAART 
VAN 9.00 TOT 18.00 UUR De nieuwe Chrysler Sünca Horizon staat daarom 
voor u klaar bij: 

Autobedrijf 

12^ VERSTEEGE 

PAKVELDSTRAAT 21 - 2042 KD ZANDVOORT 
TEL. 02507 - 23 45 
gemeente 
zandvoort HERHAALDE OPROEP 

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 

Bij de afdeling plantsoenen van de dienst van publieke wer- 
ken kunnen worden geplaatst twee voor de aanleg en het onderhoud van diverse groenvoorzie- 
ningen en het planten en verzorgen van bomen. 

Het bezit van de diploma's aankomend en vakbekwaam ho- 
venier is vereist. 
Het bezit van rijbewijs BE en/of C verdient aanbeveling. 

De aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van 12 
maanden plaatsvinden, waarna- bij bebleken geschiktheid- 
aanstelling in vaste dienst kan volgen. 

Salaris van f. 1.588,- tot f. 2.003,- per maand (groep III). 
Voor jongeren t/m 20 jaar geleden leeftijdsionen van f. 993,- 
tot f. 1.469,— per maand. Bij gebleken geschiktheid is bevor- 
dering naar groep IV (salaris per maand van f. 1.633,- tot 
f. 2.129,-) mogelijk. 

Kindertoelage volgens gemeentelijke regeling en vakantie- 
toeslag is 8°/o. 

Vergoeding voor dienstgebruik eigen fiets is f. 96,- en voor 
werkkleding f. 144,- per jaar. 

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's, 
eventuele rijbewijzen en verrichte werkzaamheden, binnen 
14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de 
directeur van de dienst van publieke werken. Raadhuisplein 
4 te Zandvoort. '' V WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.fl.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 
Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 mELE WASSALON 


^-iil^lc 


wassen p. 5 kg. 


f 4.75 


stomen bv. pantalon 


f 3,95 


japon 


f 4,95 


takenpakket, wasserij Snel 


Utrecht f 6,96 


SPAAR DE GRATIS ZEGELS | 


voor de 


gratis was. 


Haltestraat 63 ^ 


teL 44 17. woonhuizen te koop 

JAN STEENSTRAAT 

Rustiek huisje voorzien van cv. gas. 

Ind.: entree, woonkamer met open keuken, toilet/douche, berging. 

Open trap naar Ie verd.: 2 slaapkamers, ruim dakterras. 

Vraagprijs f. 169.000,-- 

SCHELPEN PLEIN 

Winkel-woonhuis in het centrum v.h. dorp. 

Ind.: winkel, woonkamer, keuken, toilet/douche. 

Ie verd. : 2 slaapkamers met wastafels, dakterras. 

Vraagprijs f. 189.000,-- 

MARISSTRAAT 

Halfvrijstaand woonhuis met betegelde achtertuin, schuurtje en stenen zomer- 
huis. Aparte tuiningang a.s. zijkant van het perceel. 

Ind. beg.gr.: entree, gang, toilet, kelderkast, keuken, kamer-en-suite, (ca. 36 m2). 
Ie verd.: drie slaapkamers, douche. Ind. zomerhuis: keuken, toilet woonkamer, 
slaapkamer. 
Vraagprijs f. 245.000,- 

WESTERSTRAAT 

Halfvrijstaand woonhuis met garage, achtertuin. 

Ind. beg.gr.: entree, toilet, woonkamer, ruime keuken, bijkeuken, kelder. 

Ie verd.: ruime overloop, douche/toilet, 1 kleine en 1 grote slaapkamer. 

2e verd.: 1 kamer en zolderberging. 

Vraagprijs J f. 255.000,-- 

VAN SPEYKSTRAAT 

Halfvrijstaand woonhuis met binnenplaatsje en zomerhuis. Geschikt voor dubbe- 
le bewoning. Ind. beg.gr.: keuken, toilet/douche, kelderkast 1 grote woon/slaap- 
kamer. Zomerhuis: woon/keuken, toilet, 1 slaapkamer. Ie verd.: entree, grote 
woonkamer, 1 slaapkamer, moderne keuken, toilet/douche. 
Vraagprijs f. 265.000,- 

GERKESTR AAT 

Halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin, garage, cv. gas, gasboiler. 
Ind.beg.gr.: entree, L-vormige woonkamer met parket en open haard, moderne 
keuken met div apparatuur. Ie verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 
2e toilet. 2e verd.: 2 slaapkamers, zolderkamer, berging. Alles in goede staat 
van onderhoud. 
Vraagprijs f. 355.000,- 

TOLWEG Halfvrijstaand woonhuis met garage en schuur, besloten achtertuin. 
Ind.beg.gr.: gang, keuken, toilet, kelderkast, woonkamer (ca. 25 m2) met alumi- 
nium schuifpui aan de tuinzijde. Ie verd.: 3 slaapkamers, douchekamer. 2e verd.: 
te bereiken met vaste trap, zolder met één kamer en berging. 
Vraagprijs f. 365.000,- 

KOSTVERLORENSTRAAT Halfvrijstaand woonhuis met zomerhuis, voor- en achtertuin. Ind. beg.gr.: gang, 
keuken, toilet, kamer-en-suite, groot souterrain. Ie verd.: 3 slaapkamers, badka- 
mer met 2e toilet. Zomerhuis: keuken, toilet/douche, woon/slaapkamer, berg- 

Vraagprijs f. 375.000,- 

HAARLEMMERSTRAA T 

Vrijstaande villa in het'centrum v.h. dorp. Het pand is voorzien van cv. gas en 

warmwaterinstallatie. Geschikt voor dubbele bewoning. 

Ind.beg.gr.: entree, keuken, woonkamer met parket en balkenplafond, serre, 1 

slaapkamer, badkamer met ligbad en toilet. Ie verd.: (apart entree begane grond) 

hal, woonkamer, slaapkamer, keuken, douche/toilet. 2e verd.: 2 slaapkamers. 

Het geheel verkeert in goede staat van onderhoud. 

Vraagprijs f. 425.000,- 

ZEESTRAAT 

Hoekwoning met voor- en achtertuin met schuur. Ind. sout.: gang, toilet, keu- ■ 

ken, douche, 2 slaapkamers. Beg.gr.: entree,.gang, toilet/zitbad, mod.keuken 

(div.app.), woonkamer (32 m2) met open haard, slaapkamer met balkon. Ie 

verd.: gang, toilet/douche, keuken, woonk. met balkon, 2 slp.kam. 2e verd.: 

douche/toilet, 2 slaapkamerp, berging. Het pand is voorzien van 2 nieuwe c.v. 

install. 

Vraagprijs f. 445.000,- 

ZEESTRAAT 

Royaal hoekpand met voor- en achtertuin. Zeer geschikt voor verhuur, of als 
zakenpand. Indeling : souterrain : woon-eetkeuken, 1 slaapkamer, voorkelder, 
toilet. Beg.gr.: entree, woonkamer met grote schouw en serre, 1 slaapkamer, 
badkamer met toilet. Ie verd.: kamer-en-suite, 1 slaapkamer, keuken, toilet/ 
douche. 2e verd.: 3 slaapkamers, toilet, zolder. Het gehele pand is voorzien 
van c.v.-gas. 
Vraagprijs f. 475.000,- INLICHTINGEN Kantoor ZANDVOORT 
Kostverlorenstraat 1 1 5 
tel. 02507-2614 Kantoor AMSTERDAM 
Passeerdersstraat 4 - 6 
tel. 020-228888 AANKO0P/VERK0OP-HYPOTHEKEN--TAXATIES--HUUR/VERHUUR 
ADMINISTRATIE--ASSURANTIEEN TJERK HIDDESTRAAT flats te koop 2-kamerflat op de begane grond, aan zee gelegen. Ind.: entree, toilet, open keu- 
ken, woonkamer, 1 slaapkamer, douchekamer, zonneterras. 
Vraagprijs f. 135.000,-- 

TJERK HIDDESTRAAT 

2-kamerflat op Ie verdieping, uitzicht op zee. Ind.: entree, toilet, moderne keu- 
ken, grote woonkamer, slaapkamer, moderne betegelde douche, balkon. 
Vraagprijs f. 150.000,- 

TJERK HIDDESTRAAT (Duinwijck) 

3-kamerflat op 7e etage, uitzicht over zee, duinen en dorp. 
Ind.: woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, toilet, gang, doucheka- 
mers, toilet, gang, douchekamer. 
Vraagprijs f. 200.000,- 

"BOUWES PALACE" 3-kamerflats gelegen op 3e t.m. 17e verdieping, zowel voor permanent als voor 
tweede woning. Prijzen vanaf f. 210.000,-k.k..Irid.: hal, woonkamer, 2 slaapka- 
mers, keuken, douchekamer, toilet, 2 balkons. Uniek land- en zeezicht. 

TJERK HIDDESTRAAT (Duinwijck) 

3-kamerflat op 6e etage, uitzicht over zee, duinen en dorp. 

Ind. entree, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers, douchekamer. 

Vraagprijs f. 215.000,- 

DE RUYTERSTRAAT 3-kamerflat op 2e etage met uitzicht op zee. lift, berging. 

Ind. entree, gang, woonkamer, 2 slaapkamers, douchekamer, toilet, keuken. 

Vraagprijs f. 215.000,- 

VAN GALEN STRAAT (Sonnevanck) 

3-kamerflat op Ie verdieping met zicht op zee, lift, berging. 

Ind.: entree, gang, woonkamer, eetkamer, slaapkamer, badkamer met ligbad, 

keuken, toilet. 

Vraagprijs 

DE RUYTERSTRAAT f. 220.000,- 4-kamerflat op 4e etage met uizicht op zee en duinen. Ind.: hal, woonkamer, 3 
slaapkamers, keuken, 2 balkons, badkamer. met ligbad. Zeer goed onderhouden. 
Vraagprijs f. 225.000,- 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 

Ruime 3 kamer-hoekflat (voorheen 4 kam.) op 2e etage, lift, berging. In de gang 
en keuken plavuizenvloer. Ind.: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer 
met ligbad, apart toilet. Twee balkons, één op 't oosten en één op 't zuiden. 
Vraagprijs - f. 225.000,- 

T JERK HIDDESTRAAT (Duinwijck) 

3-kamerflat op 7e etage, uitzicht over zee, duinen en dorp. Deze flat is geheel 
modern gemeubileerd en gestoffeerd. Ind. entree, toilet, woonkamer met open 
keuken, 2 slaapkamers, douchekamer. 
Vraagprijs , f. 230.000,- woonkamer, 3 slaapka- 

f. 235.000,- B URG. VAN ALPHENSTRAAT 

4-kamerflat op 6e verdieping met lift en berging. Ind. 
mers, hal, keuken, douche, toilet, 2 balkons. 
Vraagprijs 

DE RUYTERSTRAAT 

4-kamerflat op 3e etage, lift, berging. Uitzicht op zee. Ind.: woonkamer, 3 slaap- 
kamers, hal, keuken, toilet, douche. 
Vraagprijs f. 239.000,- 

DE RUYTERSTRAAT 4 kamer-hoekflat op Ie etage. Schitterend uitzicht over zee. Garage. Ind : entree, 
hal, woonkamer, eetkamer, 2 slaapkamers, badkamer, toilet, keuken. 
Vraagprijs f. 255.000,- 

BURG. VAN FENEMAPLEIN 4-kamerflat op 2e etage, aan zee gelegen, garage, lift, berging. Ind.: living 50 m2, 
3 slaapkamers, alles belegd met parket, badkamer met 2 v. wast., ligbad en toilet, 
volledig ingerichte keuken (parketvloer). 
Vraagprijs f. 325.000,- flats te huur B URG. VAN AL PH ENSTRAAT 

Gestoffeerde en gemeubileerd 3 kamerflat met garage, berging en lift. 
Huurprijs per maand f. 

Waarborgsom f. 1.300,- 
3.000,- bedrijfspanden 

PARADIJSWEG ■* ■ 

In aanbouw zijnde bedrijfsruimte. Aan voorzijde een showroom van ca. 55 m2 en 

aan achterzijde een magazijn van 130 m2. 

Vraagprijs f. 185.000,- 

Woon-winkelp a nd i n het centrum v.h. dorp . 

Indeling beg.gr.: winkel, kamer, grote keuken, toilet, werkplaats, ruime binnen- 
plaats. Ie verd.: 2 grote kaniers, 1 kl. slaapkamer, gang, keuken, douche/toilet, 
achterbalkon. 
Vraagprijs f. 345.000,- 

In het centrum van Zandvoort: ' 

HOTEL met dependance en woonhuis. Uitstekend ingericht. Beddencapaciteit: 

75. Prijs en verdere gegevens op aanvraag. 78e jaargang no. 21 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 14 maart 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout EanduDortee hoer 

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbachjverschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50per jaar;per half jaarf 13.50 perpostf 35.00 

losse eksemplaren: f 0,3 O /advertentietarief: f 0,21 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant 
het raadslidmaatschap 
een verrukkelijke hondebaan 'Je vraagt drie keer of het raam open 
mag en voor je het beseft ben je kan- 
didaat voor het raadslidmaatschap', zo 
kenschetste de voormalige vvd-afge- 
vaardigde in de zandvoortse gemeen- 
teraad en thans burgemeester van het 
brabantse Heeze, de heer H.E. Bosman, 
donderdagavond in hotel Keur de en- 
tree van de argeloze nieuwkomer in 
de gemeentepolitiek. Argeloos, jaze- 
ker, want de goede man weet niet 
wat hem te wachten staat. 
Een hondebaan. 
Maar, oh zo fijn om te mogen doen. 

Om het fenomeen van de lokale volks- 
vertegenwoordiger te belichten was 
de heer Bosman op uitnodiging van 
de plaatselijke afdeling van de vvd 
helemaal uit het verre Heeze naar zijn 
vroegere woonoord gekomen en het 
moet worden gezegd hij heeft de ma- 
terie aardig onder de knie. Niet alleen 
voor de adspirant kandidaten voor het 
raadslidmaatschap onder zijn gehoor, 
maar ook voor de aanwezigen zonder 
politieke ambities was het zeer leer- 
zaam wat de heer Bosman vertelde 
over geboorte, jeugd en jaren des on- 
derscheids van de plaatselijke politikus. 
Zo doet de debutant achter de bestuursta- 
fel er verstandig aan niet direkt al zijn 
kruit te verschieten, aldus de heer Bos- 
man. Dan raakt de nieuwbakken volks- 
vertegenwoordiger zo door zijn reser- 
ves heen en yerlaat verlept het politieke 
toneel. Voortijdig in de knop geknakt. 
Het eerste jaar van zijn optreden in de 
raad moet de kersverse politikus ge- 
bruiken om zich te oriënteren en de 
nodige ervaring op te doen. De kneep- 
jes van het vak te leren. Hij moet an- 
deren het woord laten voeren en ge- 
duldig zijn kans afwachten. Die komt 
in zijn tweede politieke levensjaar 
waar hij vriend en vijand verrast met 
gedegen en kennisvan zaken getui- 
gende betogen. In het derde jaar komt 
hij tot volle wasdom en kan hij opti- 
maal ten dienste van de gemeenschap 
funktioneren. Dat wil zeggen als hij 
onderweg alle voetangels en klemmen 
waarin een raadslid terecht kan ko- 
men heeft weten te omzeilen. Hij 
dient zich te hoeden om over het 
paard te worden getild door lofprijzin- 
gen en schouderklopjes van bevrien- 
de zijde en opgetogen perskommenta- 
ren. Het is veel beter kritiek te krij- 
gen en te moeten inkasseren. En waar 
een raadslid zich ook tegen moet wa- 
penen is een te kleine blaas. Zo wordt 
in het zuiden des lands een volksver- 
tegenwoordiger aangeduid, die tijdens 
raadszittingen om de paar minuten 
de vergaderzaal verlaat, ogenschijnlijk 
om een kleine boodschap te lozen 
maar in werkelijkheid om met zijn 
makkers op de publieke tribune over- 
leg te plegen wat hij moet zeggen en 
stemmen. Eén of twee keer naar het 
toilet kan nog, maar de derde keer 
wordt al verdacht. 
Uiteraard moet een raadslid er voor 
waken zijn kontakt met de achter- 
ban, de kiezer, niet te verliezen, maar 
als gekozen volksvertegenwoordiger 
draagt hij bij de besluitvorming een 
geheel eigen verantwoordelijkheid. 
Daarbij dient hij zich er voortdurend 
van bewust te zijn dat zijn optreden 
door pers en publiek nauwlettend 
wordt gadegeslagen en gevolgd. Het 
raadslid moet daarvoor zoveel moge- 
lijk openstaan, aldus de heer Bosman. 
De volksvertegenwoordiger anno ^ 

1978 moet trouwens voot veei dmgen 
en veel meer dingen dan vroeger open- 
staan. Het raadslidmaatschap is geen 
vrijetijdsbesteding of hobby meer. De 
raadslid moet zich hoeden voor toejuichingen 
en een te kleine blaas ... tijd dat een gemeenteraadslid zich 
naar het gemeentehuis begaf met een 
enveloppe onder de arm die hij pas 
opende tijdens de raadszitting, is ach- 
ter de rug. Definitief en voorgoed. 
Komt nooit weerom. 
Door de ontwikkeling van de laatste 
jaren op het gebied van ruimtelijke 
ordening, grondpolitiek, miljeubeheer- 
sing en tal van andere zaken worden 
alle vrije uren opgeslokt. In feite 
komt het raadslid tijd te kort en de 
heer Bosman zag de half-time politi- 
kus dan ook in het nabije verschiet. 
Zeker in kleine gemeenten waar de 
volksvertegenwoordigers door het 
vele werk wordt overspoeld 
Maar een ding zal niet veranderen. 
Het raadslidmaatschap is en blijft een 
hondebaan dat de volksvertegenwoor- 
diger in het algemeen niet in dank 
wordt afgenomen. Dat is overigens niet erg. Het is juist goed. Kritiek 
houdt hem overeind. 
In werkelijkheid is het raadslidmaat- 
schap natuurlijk een verrukkelijke en 
onvergetelijke ervaring en spreker 
dacht er dan ook vaak aan terug. 

Zijn kijk op de volksvertegenwoordi- 
ger in de eerste linie van de demokra- 
tie leverde de heer Bosman een krach- 
tig applaus van de aanwezigen en en- 
kele fraai verpakte attenties van het 
afdelingsbestuur,op. Hij nam ze in 
ontvangst, mede namens zijn echtge- 
note, die helaas niet aanwezig kon zijn 
in verband met de opening van een 
ontmoetingscentrum in het gemeente- 
huis van Heeze. 

Dat is en blijft voorlopig nog een 
manko, dat bestuurders niet alom 
tegenwoordig kunnen zijn. TEEEFONIESE HULPDIENST SLAAT AAN Drie maanden na de start van het cen- 
trum voor vrijwillige hulpverlening 
beschikt de organisatie over veertien 
medewerkers(sters) die op onderling 
geregelde tijden de telefoondienst 
verzorgen, zo deelt het centrum in een 
vorige week verschenen informatiebul- 
letin mee. 

In het bulletin geeft het centrum een 
overzicht van de aktiviteiten die het 
sinds het ontstaan van de dienstver- 
lening heeft ontwikkeld en ontplooid. 
Dat is in de eerste plaats de uitbrei- 
ding van het medewerkersbestand 
van de telefoniese hulpverlening. Dit 
bestand is, zoals in de eerste regels van 
dit bericht vermeldt, inmiddels uitge- 
groeid tot veertien vrijwilligers die de 
telefoondienst verzorgen en een do- 
zijn medewerkers(sters) welke na de 
telefoniese kontakten de praktiese 
hulpverlening ter hand nemen of deze 
begeleiden. Deze praktiese hulpverle- 
ning geschiedt in nauwe samenwerking 
met organisaties en instellingen op het 
gebied van het welzijnswerk in Zand- 
voort. Verder is er een werkgroep ge- 
vormd die als koordinator optreedt 
voor zowel de telefoniese als praktie- 
se hulpverlening. Vanaf het moment 
van de start van de hulpdienst tot op 
heden zijn in totaal tweeennegentig aanvragen om hulp binnengekomen. 
Wel een bewijs dat de dienst in Zand- 
voort een nuttige funktie vervult, al- 
^ dus het bulletin. Het telefoonnummer 
waaronder de dienst kan worden be- 
reikt is 73 73, postbus 100, kode nr. 
2040 AC Zandvoort. 
m* De voor zondagmiddag vastgestelde 
voetbalwedstrijd tussen Nieuw Ven- 
nep en Zandvoortmeeuwen ging niet 
door wegens absentie van de scheids- 
rechter. Bij nadere informatie bleek 
dat de arbiter geen uitnodiging van de 
KNVB had ontvangen om de wedstrijd 
te leiden en inmiddels was vertrokken 
om de verrichtingen van zijn favoriete 
elftal gade te staan. Pogingen van offi- 
cials van beide elftallen om een andere 
scheidsrechter voor het leiden van de 
ontmoeting op te trommelen bleven 
zonder resultaat en er zat voor de 
teams niets anders op dan huiswaarts 
te keren zonder een bal te hebben 
aangeraakt. nieuws 

kort & klein • Op de Brederodestraat hield de poli- 
tie een 19-jarige jongen aan die er van 
werd verdacht een auto te hebben ont- 
vreemd. Het vermoeden van de politie 
bleek juist. Tijdens een verhoor in het 
buro aan de Hogeweg bekende de 
knaap in Leiden een wagen te hebben 
ontvreemd. Hij had het voertuig inmid- 
dels verkocht aan een bewoner van een 
woonwagenkamp. De knaap is overge- 
dragen aan de politie van Leiden voor 
een verder onzoek naar zijn handel 

en wandel. 

• Een aantal leden van de Heli's An- 
gels molesteerden zondagavond op 
het Kerkplein een 41-jarige inwoner 
van Haarlem^nadat deze een aanmer- 
king op hun gedrag —zij reden met 
hun motoren over het trottoit— had 
gemaakt. Bij de daarop volgende vecht- 
partij raakte de man aan zijn linkeroog 
gewond en klaagde over pijn in de rug. 
Toen de politie arriveerde zagen de 
Heli's Angels kans in het nachtelijk 
duister aan arrestatie te ontkomen. 

• Na langdurige verhoren van elf uit 
Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort 
afkomstige jongens tussen 11 en 18 
jaar heeft de zandvoortse recherche 
een serie in het afgelopen jaar gepleeg- 
de inbraken opgehelderd. Uit woon- 
huizen, restaurants en levensmiddelen- 
bedrijven werden geldbedragen en kon- 
sumptiegoederen gestolen ter waarde 
van een tot op heden nog onbekend 
bedrag. Alle knapen hebben een volle- 
dige bekentenis afgelegd. 

• In verband met de a.s. verkiezingen 
voor provinciale staten organiseert de 
afdeling Zandvoort van de pvda a.s. 
vrijdag een forumavond in het Gemeen- 
schapshuis. Het forum zal bestaan uit 
de beide plaatselijke kandidaten voor 
de staten, Han de Jong en Annemarie 
Goedmakers, en de lijsttrekker van de 
pvda in de provincie, Wim van der 
Knoop. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

• Op zaterdag 1 8 maart zal in de 
Wim Gertenbachschool voor MAVO 
werk van leerlingen worden geëkspo- 
seerd. Hun kneaties liggen op het ter- 
rein van handwerken en tekenen. 
Bovendien is er tijdens de openings- 
uren van de tentoonstelling, 's mid- 
dags van 4 tot 7, gelegenheid om te 
dansen, een drankje te nuttigen en te 
luisteren naar wat weer andere leer- 
lingen te bieden hebben. Terugden- 
kend aan de suksesvolle musical van 
vorige maand belooft ook dat onder- 
deel van de middag aantrekkelijk te 
worden. Kortom, een bezoekje aan 
de school (Zandvoortselaan 19a) op 
zaterdagmiddag a.s. lijkt ons beslist de 
moeite waard. 

• Uit een kleedhokje van het zwem- 
bad aan de Vondellaan verdween een 
bedrag van f. 120,-- en bij een inbraak 
in een woning aan de Flemingstraat 
werd f. 300,- ontvreemd. Van de da- 
der{s) ontbreekt tot op heden elk 
spoor. 
• Vrijdagmiddag verloor op de boule- 
vard Barnaart een automobilist de 
macht over het stuur en botste met 
zijn wagen tegen een lichtmast. De 
bestuurder moest met een hersen- 
schudding en snijwonden in een haar- 
lems ziekenhuis worden opgenomen. 
Lichtmast en auto werden zwaar be- 
schadigd. PROGRESSIEF ZANDVOORT 
LAAT MOED NIET ZAKKEN 

De eerste bijeenkomst van de Progres- 
sieve Partij Zandvoort, waarmee de 
opvolger van Lou Koper in de gemeen- 
teraad, Dick Gerritse, bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in zee wil 
gaan, was slechts van korte duur. Dit 
hield direkt verband met de geringe op- 
komst van het publiek. Niet meer dan 
zes personen hadden de weg naar de 
vergaderzaal in het Gemeenschapshuis 
afgelegd voor het bijwonen van de bij- 
eenkomst. Politiek roerganger Dick 
Gerritse had gehoopt op meer belang- 
stelling teneinde gezamenlijk een voor- 
lopig verkiezingsmanifest samen te 
stellen. 

'Geen mensen, dan zijn er ook geen 
knelpunten', troostte Dick zichzelf. 
Hij laat de moed er overigens niet door 
zakken. Op vrijdag 31 maart a.s. komt 
de Progressieve Partij Zandvoort op- 
nieuw bijeen. Dan zullen er spijkers 
met verkiezingskoppen moeten wor- 
den geslagen en zal er ook een kon- 
sept verkiezingsprogramma, dat 
zal worden voorbereid door Dick Ger- 
ritse en Lou Koper, ter tafel en dis- 
kussie liggen. En verder zal moeten 
worden beslist over de samenstelling 
van de kandidaten (groslijst) voor de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. belangrijkïeL^a[Jrë;ss«^i^ 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Poli-rie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. 

e9futsspamlHmlilnedt u de 'Groefte'üoiul 
Of u nu woont op een flat, in een nieuwe wijk in de 

polder, een huis met een tuintje of zomaar gezellig in de 

binnenstad. In het boek 

TfüISTÜIN" ^ 
^KEUKEN GROEISr 

vindt u tal van mogelijkheden om uw eigen stukje groen 

te creëren. 

80 pagina's boordevol informatie en interessante tips 
over bloemen en planten, voor tuin, balkon, keuken . 
en vensterbank. 

Een uniek boek, rijk geïllustreerd en boeiend geschreven 
door de bekende journaliste 'Elisabeth de Lestrieux'. 

Dit boek is verkrijgbaar voor rekeninghouders, gedurende 

de maanden maart en april (uiteraard zolang de voorraad 

strekt) voor het geringe bedrag van f 7,50. 

Bent u geen rekeninghouder? Doe er dan nu wat aan! 

Er is altijd wel één van de 65 Nutsspaarbankkantoren bij 

u in de buurt. ypoorbonh uic/t nederlond 
een bankvan de^ tijd 

ïiyu GEVESTIGD 13 - 3 - 1978 
mevr. A.C.Dekker - Lukkas- 
sen DIERENARTS Thor- 
beckestraat 17, tel. 5847 
B.g.g. tel. 2527. Spreekuren 
's middags van 2 - 3 uur en 
maan-, woens- en vrijdag- 
avond van 7 - 8 uur, en 
verder volgens afspraak. WIE wil mij 1 ochtend per 
week helpen. Wilhelmina- 
weg 44, tel. 31 82. 

Jonge vrouw, 23 jaar, zoekt 
part -time baan, 's morgens, 
in loondienst. Tel. 66 19. 

Mevr. Schipper vraagt huis- 
houdelijke hulp. T.n.o.t.k. 

Tel. 31 24. Gevraagd vrouv/elijke hulp 
voor de afwas van 's avonds 
plm. 6-8 uur, vrouwelijke 
ontbijt hulp van 's morgens 
7-10 uur en 's avonds hulp 
bij het serveren van diners 
om plm. 6 uur. 
Hotel Faber jr., Poststraat 
9, tel. tel. 35 88. 

Te koop welsh ponny, merry 
7 jr.; halfbloed ponny, ruin, 
9ijr. Schofhoogten 1.40 mtr. 

Beide gewend met kmderen. 
Tel. 57 36. 

De FOTO'S van het CAR- 
NAVAL kunt u zien en be- 
stellen bij Bar La Bouleau, 
Haltestraat 21. 
schoonheidssalon en parfunierie 

Kerkstraat 22-8 (passage) 

Zandvoort 

tel. 02507 -68 65 

zoekt voor haar binnenkort te openen schoonheidssalon een 
♦♦* Ie KLAS SCHOONHEIDSSPECIALISTE 

en voor de parfumerie-afdeling een 

^H^^ VERKOOPSTER 

met ervaring in de parfumeriebranch 

Sollicitanten worden verzocht zich in verbinding te stellen met 
Mevr. J.H. Seijffert, tel. 02507 - 6865 SPOTPRIJS 

Normale prijs f. 275,-- 
NUf. 50',- 
Lange badmantel 1ste kwa- 
liteit badstof, velours de 
laatste 24 stuks. Burg. v. 
Fenemaplein 18, Zandvoort. 
zaterdags niet aanwezig. 

Gevraagd toiletdame voor 
het hoogseizoen, strandpa- 
viljoen 3. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A. RITMAN - tel. 43 65 Wij zoeken in de plaatsen Zandvoort en directe 
omgeving 

een beschaafde, enthousiaste dame, 
die op commerciële basis 2 avonden per week 
les wil geven in huidverzorging en make-up aan 
ca. 8 dames. 

Gratis vakopleiding, dus ervaring is niet nood- 
zakelijk. Leeftijd : boven 21 jaar. Inlichtingen 
Evolution Cosmetics BV., Utrechj. Telefoon: 
030-94 4086. 's Avonds: 030-7136 98. SPREKER VOOR CDA op forumavond georganiseerd door PvdA 
Vrijdagavond in Gemeenschapshuis 
J. Achterstraat, CDA Staten Fraktieleider 
X X 
X ,,FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


- CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEYSERS • 


- Raparatlaa 
QASHAARDEN 


Vorhalpvn van atoringan | 


AANLEQ SANITAIR 


• QASHAARDEN 


Erkand gaa- an watarlnatallataur | 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Konlnglnnawag 21 
Talafoon 02607—6012 schoonheidssalon en parfumerie 

Kerkstraat 22-8 

Zandvoort 

tel. 02507-68 65 
Op 21 maart a.s. openen wij onze schoonheidssalon 
en parfumeriezaak 
Ter gelegenheid hiervan houden wij 
a.s. van 18.00 - 20.30 uur. 'OPEN HUIS" op 20 maart Wij zouaen het erg prettig vinden u te mogen begroeten in onze 
nieuwe zaak waar voor iedere klant een leuke attentie klaar ligt. 

Ter kennismaking ontvangt u bij inlevering van onderstaande bon 
een korting van f. 7,50 op uw eerste schoonheidsbehandeling. I 
I 
I 


Goed voor f. 7,50 korting op een eerste fl 

schoonheidsbehandeling | 

Naam : H 

Adres : 

Woonplaats : ■ 

geldig t/m 30 april 1978, ■ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦H 78e jaargang no. 22 —verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 17 maart 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoorrse 

redaktie en administratie: postbus151, zandvoort;koninginneweg1.telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerantbv 
(v/h drukkerij gertenhach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement.-f 23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

losM ekMmolaren: f O.SO/advertentietarief :f 0.27 p.mm (kontraktprijzeq op aanvraag) / postgiro. 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67. 13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant 
tussen lamsbout 
en conny vink vergaderde de zandvoortse Federatie 
Handelsvereniging/IHanze maandaga- 
vond in de ontspanningszaal van ho- 
tel Bouwes o.a. over de Invoering van 
een toeristenbelasting, de parkeerpro- 
blemen in de zomermaanden en de 
wekelijkse koopavond gedurende het 
winterseizoen. 

Maar aan de behandeling van deze 
voor de middenstand toch belangrijke 
zaken kwam men nauwelijks toe, want 
de in grote getale opgekomen nering- 
doenden met hun dames zaten te po- 
pelen om het 70-jarig bestaan van de 
Zandvoortse Handelsvereniging,'thans 
opgenomen in genoemde federatie, 
met zang van Conny Vink, muziek 
van Cas Oosthoek en een dansje in ei- 
gen beheer te vieren. Vandaar dat fe- 
deratie-voorzitter L.A.M.M. Duiven- 
voorde zich zonder tegenspraak van 
de zaal kon beperken tot een vluchtig 
overzicht en korte toelichting op de 
voor deze bijeenkomst op de agenda 
geplaatste onderwerpen. Op 3 april 
a.s., zo kondige hij aan, zal men dieper 
Ingaan op zaken als toeristiese infra- 
struktuur, vestiging van permanente 
strandpaviljoens, sluitingsuur van de 
horeka en de feestverlichting. 
Heel wat werk voor de georganiseerde 
middenstand dus en het federatielid 
L. Heino stelde de vergadering voor 
het bestuur op te dragen op al deze 
zaken een visie te ontwikkelen, zodat 
men op 3 april zinnig met elkaar over 
de vraagstukken zou kunnen diskus- 
sfëren. Maar dat vond voorzitter Dui- 
venvoorde helemaal niet nodig. Br 
was al genoeg over gepraat, antwoord- 
de hij geïrriteerd. 

Heino had Duivenvoorde al eerder ge- 
prikkeld, toen de laatste voorstelde 
staande de vergadering een besluit te 
nemen over de koopavond in de win- 
termaanden. Voorzitter had verno- 
men dat een aantal winkeliers toch 
liever op vrijdag - dan op donderdag- 
avond open was. 

Wanneer dit inderdaad het geval was 
kon men er nu over stemmen. 
Dat ging Heino te ver en hij verzocht 
de aanwezigen zich eerst nog eens op 
deze kwestie te bezinnen, alvorens 
een beslissing te nemen. Waanzin, 
vond voorzitter Duivenvoorde. Ieder- 
een weet waar het over gaat. CorollaSO 

iserv.a. 

f 1 1 .600- 

^-2 j. garantie 

Barnhoorn De zaal hulde zich in diep stilzwijgen. 
Na de middagvergadering, waarin de 
huishoudelijke agenda was behandeld, 
de aperitief en het feestdiner ter ere 
van de jubilaris verlangde men naar 
een strijkje en de benen van de vloer. 
Nadenken en praten over de toekom- 
stige ontwikkeling van het bedrijfsle- 
ven kon best worden uitgesteld tot 
3 april. De middenstanders wilden 
het prettig houden. 
Voorzitter Duivenvoorde voelde dat 
fijntjes aan en ruimde het veld voor 
Cas Oosthoek en zijn muzikanten. 

Rest nog te vermelden dat oud-voor- 
zitter H.Hildering tot ere-voorzitter 
werd benoemd en dat aan het begin 
van de zitting kasino-direkteur De 
Rooy onthulde dat het speelhuis er in 
feite was voor het vertier van de klei- 
ne gokker, die niet meer inzet dan 
f. 250,~.^De man en de vrouw aan de 
basis dus. Jan Modaal en echtgenote. 
Eigenlijk een soort pvda. Van pluche 
dan. TOYOTA 
7<y 


. =,V*>^ . - 4--' lï*- 'JT^ ="/ Deze week is een begin gemaakt met de afbraak van de voormalige Julianaschool aan de 
Brederodestraat. Fotograaf Jacob Koning schoot dit plaatje van de sloop op het moment 
dat een der zijmuren van het gebouw omlaag kwam. de plek van de 
niet-stemmer... Haarlem Heemstede is geen poets van het '1 April genoot- 
schap' noch een aktie in het kader van 
Zandvoort 150 jaar badplaats, maar 
een bloedserieuze beweging, die wil 
deelnemen aan de gemeenteraadsver- 
kiezingen op 31 mei a.s. 

Dat wil zeggen wanneer er voldoende 
belangstelling voor bestaat bij de 3755 
zandvoortse kiesgerechtigden die bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
vier jaar geleden thuis zijn gebleven, 
aldus de woordvoerder van de nieuw- 
ste loot aan de politieke stam Ton de 
Vries. Woordvoerder De Vries, in 
Zandvoort bekend als beheerder van 
de in de dorpskom gevestigde wereld- 
winkel, vindt dat ook de niet-stemmer 
recht heeft op een eigen plaats in de 
gemeenteraad. De plek van de niet- 
stemmer is volgens De Vries wars van 
loos gepraat, dikdoenerij en onduidelijk 
heden. De plek gaat rechit op de man 
of de vrouw af. 

Naar het oordeel van politiek debu- 
tant De Vries zit de politiek in het 
slop en poetsen een aantal politieke 
muggenzifters de verschillen kunst- 
matig op. Verschillende die er naar 
het oordeel van De Vries nauwelijks 
meer zijn . Natuurlijk wist de niet- 
stemmer dit al lang en heeft hij nu de 
kans dit aan andere partijen kenbaar 
te maken. Wanneer de niet-stemmer 
dit keer wel stemt en uiteraard op 
de plek van de niet-stemmer,krijgt hij het voor het zeggen. Krijgt hij waar 
voor zijn geld, aldus De Vries. 
Welke waar ^ 
Zijn waar. 

De soldij die de afgevaardigde voor 
zijn of haar raadswerk ont- 
vangt —volgens De Vries f. 7.500,— 
per jaar— komt de niet-stemmer ge- 
heel ten goede. Wordt uitsluitend 
ter zijner bate besteed. Indien de 
3755 niet-stemmers zich ditmaal wel 
naar het stemlokaal wensen te bege- 
ven en kiest voor de plek van de niet- 
stemmer levert dit de partij maksimaal 
vijf zetels op. Dat is 5 x f . 7,500,- re- 
kent De Vries snel uit, die voor de be- 
langen van de niet-stemmer zal worden 

gereserveerd en uitgegeven. 
Het initiatief komité wil van de plek 
van de niet-stemmers een kiesvereni- 
ging maken waarvan iedere niet-stem- 
mer tegen betaling van een piek ge- 
durende vier jaar lid kan worden. 
Het voorlopig adres van het komité 
is gevestigd aan Oranjestraat 2a, in- 
gang wereldwinkel. De niet-stemmer 
op de plek van de niet-stemmer zal 
er namens de initiatiefnemers door 
De Vries met open armen worden 
ontvangen. voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rïnko 

RENAULT nieuws 

korts kllii • Gisternacht is omstreeks vier uur de 
naast de openbare bibliotheek aan de 
Prmsesseweg gelegen lampekappenfa- 
brlek van de firma C.Schaft vrijwel ge- 
heel uitgebrand. Het vuur In de atelier- 
ruimte van het verlichtingsbedrijf werd 
om kwart voor vier ontdekt door de 
bemanning van een surveillancewagen 
van de politie die onmiddelijk de brand- 
weer waarschuwde. Deze slaagde er in 
de brand in een half uur te bedwingen, 
maar kon niet voorkomen dat het 
interieur van het bedrijf, alsmede een 
deel van de inventaris, een prooi der 
vlammen werd. Twee van de als atelier 
in gebruik zijnde lokalen brandden 
volledig uit en van één van de ruimten 
kwam het dak omlaag. De overige ver- 
trekken en de kantoorruimte liepen 
rook- en waterschade op. Direkt nadat 
de brand was bedwongen stelde de po- 
litie een onderzoek in waaruit bleek 
dat kort voor het uitbreken van de 
brand in het bedrijf was ingebroken. 
Naast de ingang van het atelier was 
een ruit ingeslagen en er waren ook 
andere bewijzen dat het gebouw door 
onbekenden was doorzocht. Of er ver- 
band tussen de brand en de inbraak 
bestaat kon nog niet worden vastge- 
steld. De totale schade wordt geschat 
op driehonderdduizend gulden. • Een vierjarig haarlemmertje heeft 
maandagmiddag voor nogal wat op- 
schudding gezorgd. De jongen had op 
het haarlemse station tegen zes uur 
de trein naar Zandvoort genomen 
waarin hij door twee spoorwegrecher- 
cheurs moederziel alleen werd aange- 
troffen. De beide mannen namen hem 
mee naar het politieburo aan de Hoge- 
weg. Hoe hij heette of waar hij van- 
daan kwam kon de jeugdige reiziger 
niet vertellen. 

Inmiddels hadden de ouders in Haar- 
lem bij de politie daar aangifte ge- 
daan van vermissing van hun zoontje. 
Omdat het fietsje van de jongen bij 
de waterkant werd aangetroffen was 
de brandweer gaan dreggen. Kontakt 
tussen beide politiekorpsen leerde dat 
de jonge reiziger uit Haarlem afkomstig 
moest zijn. De opgeluchte ouders haal- 
den hun zoon in de vooravond uit 
Zandvoort op • Voor de gemeenteraadsverkiezin- 
gen op 31 mei a.s. hebben zich bij het 
centraal stemburo m Zandvoort vijf 
landelijke partijen en vijf plaatselijke 
groeperingen laten registreren, t.w. 
cpn, inspraak nu, vvd, cda, d'66, pvda, 
progressieve partij zandvoort, boeren- 
partij, de plek van de niet-stemmer en 
zandvoortse belangen. Op 18 april a.s. 
moeten de partijen en groeperingen de 
groslijsten van de kandidaten indienen, 
die op 20 april d.a.v. tijdens een open- 
bare zitting van het centraal stemburo 
van een lijstnummer worden voorzien. 

• Op maandag 20 maart a.s. organise- 
ren de rooie vrouwen van Zandvoort 
ten huize van Annemarie Goedmakers, 
Wilhelminaweg 21, een thema avond 
over part-timewerk. Tijdens de gedacli- 
tenwisseling over wat de rooie vrou- 
wen noemen 'moeilijke positie van de 
part-timers in deze maatschappij,"zal 
Tineke de Rijk, bestuurslid van de 
Vrouwenbond NVV, nadere informa- 
tie verschaffen over de praktiese en 
ekonomiese aspekten van het part- 
timewerk. Op de bijeenkomst zijn niet 
alleen vrouwen maar ook mannen van 
harte welkom. Aanvang 20.30 uur en 
voor verdere inlichtingen kunnen ge- 
ïnteresseerden tel. 3644 bellen. J.ATTEMA 
VVD LIJSTAANVOERDER Tijdens een gisteravond in hotel Keur 
gehouden ledenvergadering van de 
afdeling Zandvoort van de vvd is de 
navolgende groslijst voor de a.s. ge- 
meenteraadsverkiezingen vastgesteld: 
1 J.Attema, 2 P.Joustra, 3 P.Keur, 
4 E.Jongsma, 5 mevr. H.Hugenholtz, 
6 A.Gielen, 7 J.Anderson, 8 J.Met- 
horst, 9 H. de Jong, 10 H.Hildering 
en 11 H. Hoogland. 

De huidige raadsleden R.Couvreur en 
A.A.Roselaar komen niet voor op de 
lijst van de elf kandidaten. Zoals be- 
kend had de hr. Couvreur al in een 
eerder stadium bedankt voor een 
plaats op de groslijst. De hr. K.W. van 
den Broek, die bij een eerder onder de 
leden gehouden opiniepeiling nog als 
zevende uit de bus kwam, werd op de 
ledenveigadering niet als kandidaat ge- 
aksepteerd. Mevr. Hugenholtz, die in 
een-vorige vergadei ing voor een nieuwe 
kandidatuur had bedankt, kwam gister- 
avond op haar besluit terug toen de 
leden, op verzoek van het bestuur, be- 
sloten haar herkiesbaar te stellen. De 
hr. Jongsma deelde mee zijn kandida- 
tuur nog in beraad te zullen houden. !lHiilliiaiiK:l:ï ■ ■:■ : 1 ■ 
familieberichten familieberichten 
ircus Vanavond en morgenavond zijn The i 
Marx Brothers met de film 'At the cir- 
cus' te gast bij Film-inn Zandvoort 
in de openbare bibliotheek aan de 
Prinsesseweg. 

Filmkenners zwijmelen bij het begrip 
Marx Brothers: de meest komplete 
kombinatie van slapstick, muzikali- 
teit en alles vernietigende, cyniese dia- 
logen. En het grote publiek vereert de 
Marx Brothers als helden zonder vrees, 
die als rugbyspelers een vijandige we- 
reld te lijf gaan. Ze tackelen hun tegen- 
standers en geloven al doende dat het 
doel de komiese middelen heiligt. Maar 
heilig bUjft niets meer. 
Autoriteiten worden onder het sper- 
vuur van Groucho's hap-snap dialogen 
weggevaagd, vrouwen —mooi of lelijk— 
gaan genadeloos voor de bijl. Firma's 
worden in ruines herschapen en het 
oprollen van gangsterkomplotten 
lijkt tot het dagelijkse toetje te be- 
horen. In een tijd waarin slaptick niet 
alleen via de bioskoop maar ook in 
tv golven de huiskamer binnenrolt, 
zijn de komieken van de zwijgende 
film huisvrienden. 

Maar Buster Keaton, de vroege Laurel 
en Hardy, Chaplin als de eeuwige zwer- 
ver en het altijd verbaasde 'kind' Harry 
Langdon blijken onvergelijkbaar met 
de Marx Brothers, die in de jaren 30 
bij de geluidsfilm het komiese vaandel 
hebben overgenomen (Laurel en Har- 
dy niet te na gesproken, die met een 
eigen, totaal aan de Marx Brothers te- 
gengestelde stijl nauwelijks konkur- lenten te noemen zijn). Het verschil 
zit 'm vooral in de omgeving. De komie- 
ken van de zwijgende film zijn zonder 
uitzondering onschuldige stofcijnse, 
sentimentele of onhandige personages 
in een grote, uiterst vijandige wereld. 
En in hun overwinning op die wereld 
bleven zij altijd een gelukstreffer. De 
Marx Brothers wachten hun geluk niet 
af. Ze zijn arvarchistiese komieken, die 
de gevestide orde, de dubbele moraal 
en de hypocrisie genadeloos atakeren 
met dezelfde wapens. Het huidige mo- 
de woord "manipulatie" lijkt door de 
Marx Brothers te zijn uitgevonden. 
Al deze ingrediënten zijn in 'At the 
circus' volop aanwezig. Het circus 
vormt een ideale achtergrond voor het 
'Marxisme'. Chico bewaakt de circus- 
trein, Harpo doet spelletjes met 
de zeehond en Groucho zingt 'Lydia' 
en 'The tatooed lady'. En uiteraard 
spreekt Dame Dumont weer de 
vrouwelijke hoofdrol. Als voorschotel wordt La Linea van 
Osvaldo Cavondoli geserveerd. In 
één lijn tekent de Italiaanse animator 
zowel zijn hoofdpersoon, zijn uitbun- 
digheid, jammerklachten en vertede- 
ring als de verrassende en absurde za- 
ken die deze op zijn weg -zijn streep— 
ontmoet. Soms staat La Linea letter- 
lijk op zijn strepen en brult het hele 
filmdoek bij elkaar om van zijn gees- 
telijke vader zijn zin te krijgen. Die 
trekt de lijn dan weer door tot het 
ook hem teveel wordt. Op dat mo- 
ment valt La Linea in duizend mor- 
se-tekens uiteen en is reddeloos ver- 
loren. Maar de toeschouwer^zou 
wel eindeloos met de lijn van Osvaldo 
Cavondoli willen doorgaan. 
burgerlijke stëhd overleden : August Zeegers, oud 
72 jaar, gehuwd met J.IM.J. de Zoete. 

geboren buiten de gemeente : 
Matthijs Lodewijk, zv. J.L. Luijt en S. 
J. Smit ; Valentijn, zv. W.H. Schüller 
en A.M. Dijt ; Merel Joanne, dv. J.G. 
Lammers en J.M. Schwencke ; Bas- 
tiaan Johan, zv. A.H. Schuiten en M. 
Hessels. 

overleden buiten de gemeente : 

Hendrik Weber, oud 82 jaar, gehuwd 
met S. Loos; Berend Havinga, oud 86 
jaar, gehuwd geweest met P.M. Dan- 
kelman. nieuws 

kort & klein • Onder het motto 'Het centrum 
voor muziek in elke wijk voor elk 
publiek' geeft het muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland a.s. zaterdag 
een speels voorlichtingsprogramma 
over muziekonderwijs. Alle aspek- 
ten van het muziek-maken zullen 
worden belicht. Docenten en leer- 
lingen laten de muziekinstrumenten 
horen en vertellen over de mogelijk- - 
heden van ieder instrument. Ook is 
er een demonstratieles over de alge- 
meen muzikale vorming aan jonge kin- 
deren. Voor de belangstellenden liggen 
er informatiebladen klaar met bijzon- 
derheden en gegevens over alle muziek- 
instrumenten. 

Het programma begint met een kort 
optreden van een der ensembles van 
het muziekcentrum. Vervolgens vin- 
den op acht plaatsen tegelijk de ver- 
schillende demonstraties plaats waar- 
uit de bezoekers vrij kunnen kiezen. 
Het programma wordt besloten met een door alle aanwezige docenten en 
leerlingen te spelen, speciaal voor 
deze gelegenheid gekopiponeerd stuk, 
waarin alle instrumenten nog eens af- 
zonderlijk worden belicht. 
De muziekdemonstratie begint om 
10.30 uuren duurt tot 12.00 uur. 
De toegang is gratis. 

• In aansluiting op het bericht in de 
koerant van j.l. dinsdag over de heden- 
avond door de pvda.te organiseren fo- 
rumbijeenkomst in tiet Gemeenschaps- 
huis delen wij mee, dat naast de beide 
plaatselijke kandidaten voor provinci- 
ale staten en pvda-gedeputeerde W.v.d. 
Knoop, cda-fraktievoorzitter J. Achter- 
staat en vvd-statenlid J.W. Rutgers in 
het forum zitting zullen nemen. De 
bijeenkomst begint om 8 uur. 

• In een woning aan de Brederode- 
straat werd een kleuren-tv, een video- 
recorder, een zakrekenmachine en 
een tas met vijf kentekenbewijzen 
ontvreemd. Van de daders ontbreekt 
tot op heden elk spoor. 

• Bij een inbraak in een woning aan 
de Regentesseweg werden antieke voor- 
werpen, foto- en filmapparatuur en 
zilveren sieraden ter waarde van 

f. 20.000,- gestolen. De toegang tot 
het perceel werd geforceerd door het 
ingooien van drie ruiten. De daders 
zijn voortvluchtig. 
foto Dirk Joukes 

Zaterdag 4 maart j.l. scoorde de openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg het 250.000- 
ste uitgeleenvie boek en dat moest worden gevierd. De zes-jarige Desirée Randag, die het 
250.000-stG boek kwam halen, kreeg een bos bloemen en werd door bibliothekaris Gert 
Toonen uitgenodigd het binnenkort te plaatsen plastiek van de Haarlemse beelhouwer 
Erik van Spronsen te onthullen. De overige bezoekers kregen zaterdag van bestuur en 
medewerkers(sters) een glas wijn of jus d'orange aangeboden om het getal luister bij te 
zetten. En voor de liefhebbers van statistieken : tussen december'75 en december vorig 
jaar is het lezersbestand van de o.b. gestegen van 2855 tot 3928. 
Tot onze diepe droefheid ging heden van ons heen mijn lieve man en 
onze oom 

FRANCISCUS JOANNES DE VOCHT 

echtgenoot van mevrouw Martha Joanna de Vocht-Vrammont 
op de leeftijd van 72 jaar. 

Vereerd met het ereteken Deportatie-Herdenking. 

Gouden Medaille der Orde van Leopold II. 

Nijverheidsmedailles Ie, 2e en 3e klas. 

Mevrouw M.J. de Vocht-Vrammont 
Fam. Th. Vink-Drommel 
Fam. H. Visser-Drommel 
Fam. G. van AImèloo-Drommel 
Mevrouw L. Hermans-Denis 
Fam. G. Vrammout-Lodewijks 
Mevrouw C. Selleslag-Vrammout 
Mevrouw F. Baijé-Vrammout 
De nichten en neef de Vocht 
De nichten en neef Pombreu 
Kinderen en kleinkinderen. 

Zandvoort, 13 maart 1978. 

Koningstraat 34 

De teraardebestelling heeft inmiddels donderdag plaats gehad. • Van 24 t.e.m. 27 maart a.s. organi- 
seert de Fotokring Zöndvbort in het 
Gemeenschapshuis de jaarlijkse paas- 
salon onder het motto 'Kijken en 
zien'78'. Een dozijn leden neemt 
met ongeveer tachtig foto's van 30 x 40 
cm aan de ekspositie deel, welke vrij- 
wel geheel in het teken staat van het 
150-jarig bestaan van Zandvoort als 
badplaats. Dat doen de inzenders met 
foto's van de noordbuurt van voor de 
fatale kaalslag, een makette van het 
eerste pierplan, dat evenals de daarop 
volgende luchtkastelen nooit werd 
verwezenlijkt en een tablo van de uit- 
breiding van het gemeentehuis, dat nog 
op uitvoering wacht. 
De opening van de tentoonstelling zal 
op donderdag 23 maart worden verricht 
door burgemeester H. Machielsen, ter- 
wijl twee dagen eerder de beoordeling 
van de inzendingen door een jury zal 
plaatsvinden. De fotosalon is tijdens 
de eerder genoemde expositiedagen 
voor het publieke toegankelijk van 
11.00 tot 18.00 uur. Gratis entree. LEERLINGEN PLANTEN 
POPULIEREN 

In het kader van de Nationale Boom- 
feestdag werden woensdagochtend 68 
populieren geplant langs het voetpad 
van de Herm. Heijermansweg en de 
Zandvoortselaan tegenover het Huis 
in de Duinen. 

Deze bijdrage aan de groenvoorziening 
in onze badplaats werd geleverd door de 
zesde klassers van drie basisscholen, die 
tevoren in de aula van de Wim Gerten- 
bach-MAVO bijeen waren gekomen, 
waar de wethouder van Publieke Wer- 
ken, de heer Attema, een warm plei- 
dooi hield voor het in stand houden mevr. kraan-meeth van de natuur. Nadrukkelijk wees 
spreker op de betekenis van bomen 
in ons leven en de wethouder betreur- 
de het dat nog niet zo lang geleden in 
deze omgeving een aantal zieke bo- 
men moest worden gerooid. Het werk 
van de plantsoenendienst wordt niet 
alleen bemoeilijkt door faktoren als 
zout en zeewind maar ook door ver- 
nieling, en als voorbeeld haalde de 
heer Attema de verleden jaar aan het 
pad achter de begraafplaats geolante 
bomen aan. Nadat de wethouder aan - 
de heren Nelissen, Wiersma en Dijkstra 
van resp. de Maria-, de Oranje Nassau- 
en de Hannie Schaftschool een vaan- 
tje voor de prijzenkast en stickers voor 
de jeugdige hoveniers had uitgereikt, 
vertelde de direkteur van Publieke 
Werken, de heer Wertheim, hoe {onder 
leiding van de heren van de plantsoe- 
nendienst) met spa, aarde en mest te 
werk moest worden gegaan om de jon- 
ge aanplant optimale levenskansen te 
bieden. Na een goed half uur was het 
karwei geklaard en vertolkte de waar- 
nemend direktric?van het Huis in 
de Duinen, mevrouw Koerkerk, de 
dank van de bewoners door, met hulp 
van een paar assistenten, alle kinderen 
een zakje treets aan te bieden. Een 
bijzonder aardig gebaar I kerkdiensten NED. HERVORMDE KERK 

zondag 19 maart 1978 

Palmpasen 

10.30 uur : Ds C.Mataheru; bevesti- 
ging nieuwe lidmaten. 
Crèche aanwezig 

1 0.30 uur ; Jeugdkapel, jeugdhuis 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag J 9 maart 1978 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Ds. J.Tiersma, Santpoort 

NED. PROTESTANTENBOND 

10.30 uur: mevr. ds. W.H.Buijs n.h. 
Zandvoort 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 18 maart 1978 

19.30 uur : Palmwijding, stille eucha- 
ristieviering. 

zondag 19 maart 1978 
8.45 uur : Palmwijding, stille eucha- 
ristieviering. 

10.45 uur : Palmwijding m.m.v. 

jongerenkoor 'De Toorts' 
Thema; 'Jesus Christ Su- 
perstar. waterstanden mrt. H.W. 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 00.36 
01.30 
02.08 
02.48 
03.17 
03.51 
04.26 
05.00 
05.33 
06.19 
07.04 
07.56 L.W. 

08.44 
09.33 
lO.n 
10.52 
11.24 
11.58 
12.29 
13.03 
13.37 
14.23 
15.08 
16.00 H.W. L.W. 13.02 
13.48 
14.21 
15.00 
15.36 
16.04 
16.50 
17.16 
18.00 
18.44 
19,27 
20.26 21.11 
21.54 
22.24 
23.03 
23.42 
00.10 
00.56 
01.19 
02.06 
02.49 
03.33 
04.30 ZOV BRACHT CLIVIA 

Voor een niet geheel volle bak —het aan- 
tal liefhebbers van de operette in de bad- 
plaats schijnt af te nemen— gaf de 
Zandvoortse Operettevereniging begin 
deze week een uitvoering van de operet- 
te Clivla van Nico Dostal in de Haarlem- 
se stadsschouwburg. 

De uitvoering, onder regie van Rudolf 
Volger, steunde ook nu weer op de 
vaste kern van het gezelschap w.o. John 
Pieters en Martha Koper. Naast deze 
zowel wat spel als zang betreft geroeti- 
neerde krachten leverden de andere 
leden van ZOV verdienstelijke bijdragen 
aan de opvoering. En dat op zich is al 
een hele prestatie want het zwakke ver- 
haal en de nogal geforceerde teksten 
moeten het voornamelijk hebben van 
de presentatie van de uitvoerenden. En 
die was door de bank genomen niet 
zonder kwaliteit. Het orkest stond on- 
der leiding van Henri ter Voort en de 
choreografie was in handen van Grete' 
Kieser en Marijke Bakker. In de komen- 
de herfst viert ZOV het dertigjarig be- 
staan met een uitvoering van fragmen- 
ten uit bekende operettes. De Stichting Nieuw-Unicum is een wooncentrum 
voor 200 lichamelijl< gehandicapte mensen. Een 
modern complex in de duinen van Zandvoort met 
ca. 250 medewerkers. 

Nieuw Unicum zoekt 

ionge vrouviren 

part-time als vi^isseikracht 

Dit houdt in dat je bij vrije dagen, zieicte, vakantie 
enz. een vaste kracht vervangt, met, zodra er plaats is, 
de mogelijkheid van een vaste aanstelling. 

Op eén woonvleugel zorg ]e er dan voor, dat de 
kamers van de bewoners schoongehouden worden. 
Licht, gezellig werk.Geen bijzondere opleiding nodig, 
wel een zonnig karakter. 

Mogelijke werktijden: 

van 8.00 tot 1 2.00 uur (ochtend) 
13. 00 tot 17.00 uur (middag) 

Heb je belangstelling voor deze funktie schrijf dari 
naar de afd. Personeel en Organisatie t.a.v. K.Laan. . 
Ook voor telefonische inlichtingen kun je je tot hem 
wenden (tussen 15.00 en 17.00 uur, toestel 235). 

<2k-niEuuj-unicum 
De Stichting Nieuw-Unicum is een wooncentrum voor 200 licha- 
melijk gehandicapte volwassenen. Een modern komplex m de 
duinen van Zandvoort. Aan dit centrum is een tandheelkundige 
praktijk verbonden, bestaande uit een tandarts, een mondhygië- 
niste en een tandartsassistente. 

Binnenkort komt de plaats vrij vooreen 

tandarts-assistente 

De praktijk staat, naast het feit dat de bewoners van Nieuw-Unicum 
er behandeld worden, open voor iedereen. Bij de behandeling staat 
de mondigheid van de patiënt voorop en ligt het accent op het 
voorkomen van tandheelkundige problemen. Hierbij wordt nauw 
samengewerkt met de mondhygiëniste. De assistente helpt zowel 
tandarts als mondhygiëniste bij de stoelbehandeling, en verricht 
tevens enig noodzakelijk administratief werk. Vereisten: Leeftijd. 
Opleiding: ca. 18 jaar 

MAVO-niveau en typediploma. 

Het hebben of binnenkort behalen van het 

diploma van de 2-jarige opleiding voor 

tandartsassistente strekt tot aanbeveling. Als je interesse hebt, kun je schrijven aan de afdeling Personeel en 
Organisatie ter attentie van K.Laan. Ook voor inlichtingen kun je 
je tot hem wenden, toestel 235 (tussen 15.00 en 17.00 uur). ^^Brple09- en verzorglngscantfum 

voor ncham«lilk g«lundic«pten te Zandvoort. 

ZandvoortialBan 165 Telefoon 02507. 5441 . 
^.niEuuj-unicum Verpleeg- en verzorgingscentrum 

voor hchametijk gehandicapten te Zandvoort. 

Zandvoortselaan 165 Telefoon 02507- 5441 . SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snellens 
BredModestraat 77 — tAlefoon 48 18. 
gedipl schoonheidsspecialiste lid Anbos 

De Stichting Nieuw-Unicum is een wooncentrum voor ca. 200 
lichamelijk gehandicapte mensen. Een modern komplex in de 
duinen bij Zandvoort. 

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een: 
T (KINDER) WINKELTJE 
IS WEER OPEN 

iedere dag van 10.00 tot 18.00 uur. 
Er is een enonne iceus in kleding 
van iiaby tot tiener. 
-Juri^Bs ca. uit ibêa. 
Broeken, jack's, T-shirts, sweaters enz. 
Zo veel dat het de moeite waard Is eens 
binnen te stappen op de Buureweg 1-3, 
Zandvoort (zijstraat v. d. KericstraaD. 
OPENBARE CDA 
VERGADERING 

Dinsdagavond, 21 
maart a.s. aanvang 
8.15 uur. Calvijn- 
zaal, Geref. kerk, 
Emmaweg 24, Zand- 
voort. 

Spreker Dra. F.A. 
Vissers, Direkteur 
van het Jphannes de 
Deo Ziekenhuis te 
Haarlem BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

{Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap afwaskeuken (mni.) 

Een jongeman die zich bezig houdt met het machinaal reinigen van 
het bestek. Eventueel verzorgt hij het transport van en naar de 
diverse woonvleugels. Tevens verricht hij enige bijkomende werk- 
zaamheden m de keuken. Een baan met veel kontakten, prettige 
werksfeer in de keuken. 

Leeftijd: vanaf 20 jaar 
Dagdienst, weekends vrij. 

Heb je interesse voor deze baan, schrijf dan naar Afdeling Personeel 
en Organisatie, t.a.v. K.Laan. Voor inlichtingen kun je bellentussen 
15.00- 17.00 uur, toestel 235. 

i^niEuui-unicum Verpleeg- en verzorgingscentrum 

voor lichamelijk gehandicapten te Zandvoort. 

Zandvoortselaan 165. Telefoon 02507-5441. 

V. d. Werfl 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
omroepers 
UITSLAG LOTERIJ 
Oranje Nassauschool 

Ie prijs lotnr. 2543 
2e prijs lotnr. 0741 
1140 
0620 
lotnr. 1413 3e prijs lotnr. 
4eprijs lotnr. 
5e prijs VERSTEEGE 

IMltMtrurt 16 • XttibboMt Gevraagd Hotel - pension 
en partlkuliere slaapkamers 
met ontbijt, vanaf 24 - 3 
bel dan even na 16.00 uur, 
25 25. 

't (kinder)WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur. 
Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een' KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FM.VANDEURSEN 

Schoobtraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker SCHATGRAVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, enz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving. 
Postbus 573, Voorburg. 
Tel. 070 - 86 72 40. 

De FOTO'S van het CAR- 
NAVAL kunt u zien en be- 
stellen bij Bar La Boiüeau, 
Haltestraat 21. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A. RTTMAN - tel. 43 65 
Noord-Holland 

PROVIiyCIALE STATEiy 
VERKIEZINGEN. 

Geeft uw stem aan een 

ZANDVOORTERfSe 

dus: 

t HERMAiy iVIACHIELSEiy 

9 ANKIE JOUSTRA 
12 BEN RUDENKO 
t I • beloning In de week van 6 tot IZmaanj.l. werd voor de derde achter- 
eenvolgende maal hij mij thuis ingebroken. 
Deze keer werden alle kentekenbewijzen van onze slipwagens, 
de instructie monitor en videorecorder (merk Sony) met de- 
monstratiefilms enz. enz. gestolen. 

De daarnaast aangerichte zinloze schade en opzettelijke vernie- 
lingen maken je razend vandaar dat ik degene die mij tipt in- 
zake de dader(s) gaarne f 1000 - f beloning zal uitkeren nadat de aanhouding van deze vandalen 
heeft plaatsgevonden. 

Geheimhouding van de naam van de tipgever is bij mij abso- 
luut verzekerd. 

Ik hen dagelijks van 8.30 - 17.00 uur hereikthaar, tel. 02507 - 
^ 23. j^q5 siotemaker Zandvoort. DE VROEGE VAKANTIEGANGERS 
BOFFEN WEER, b.v in de maand april: GRANCANARIA TORREMOLINOS Hotel Beverly Park 

8dgn. f. 695,00 - 15 dgn. f. 875,00 

Hotel Los Buenos Aires 

8 dan. f. 395,00 - 15 dgn. f. 475,00 

■ cLei ■ ■ incL gratis dagexcursie Granada 
: Hotel Dom Sancho 

8 dgn. f. 495,00- 15 dgn. f. 695,00 

Appartementen Bravapark 

3 weken f. 325,00 (min. 2 pers.) 

WACHT MET TE LANG !!!!!!!!! BOEK SNEL ! ! ! ALGARVE LLORET DE MAR REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zandvoort 
telefoon 02507-2560 
ged. oude gracht lib (t.o. de raaks) Haarlem (P29 31 1140 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 steun 

usx&sn 

DTTEBUffHUUI 

giro 
454000 H. W. COSTER 

Makelaar o.g. En 

UdNBM lidMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën Hypotheken ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 5a. £.. '^Balledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.a.Q- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdeaier 

Wij maken oaarne vrijblijvend offerte r HoC. m¥i^ (f^ 2638 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BiJ; 

BLOEMEIMHUIS" 

J. BLÜYS 

(v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 2060 
Installaiic bureau 

GROENESIEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 5845 * restaurants 
#|'I Jon^<Ü€ \ 
zeestraat 55 - telefoon 4881 78e jaargang no. 23 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 21 maart 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduüürrse hoera 

redaktie en administratie: postbus151,zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5Q per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief : f 0,2 1 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555'tnv de zandvoortse koerant 

■ ~ — — ^ . __ ___ ^_ 

jan roland en zijn 
stoffelijke blijken nieuws 

kort & klein Zoals reeds eerder in de koerant bericht 
stelt de in Zandvoort wonende en wer- 
kende grafikus en kortelings schilder 
Jan Roland van Tetterode in de Toneel- 
schuur in Haarlem zijn, wat hij noemt, 
recente blijken van stoffelijk overschot 
tentoon. 

Zeer duidelijk blijken en geen resten 
van stoffelijk omhulsel, want de wer- 
ken van Roland staan nog boven de 
aarde, hangen letterlijk soms meters 
boven de vloer aan de hoge wanden 
van de schuur en verkeren niet in 't 
minst in staat van ontbinding. Integen- 
deel. Zijn lipo's houden zelfs een be- 
lofte in voo> volgende etappe's. Zijn 
eerder voorschotten op hetgeen ons in 
de toekomst nog van Van Tetterode 
te wachten staat, dan ontzielde en af- 
gestorven zaken zonder enig vervolg. 
De toeschouwer doet er dan ook ver- 
standig aan de titel van de ekspositie 
aan de haarlemse Smedestraat tegen- 
over de afbraak van het Brinkman- 
kompleks, niet verkeerd te interpre- 
teren. De blijken van stoffelijk over- 
schot van Jan Roland stemmen ze- 
ker niet droef,zoals bij het afscheid 
van een dierbare past. Het is ook geens- 
zins zijn bedoeling de indruk van af- 
sterven op te roepen. Van Tetterode 
vergt zeker niet het uiterste aan neer- 
slachtigheid bij de kijker. Wel veel van 
diens inkasseringsvermogen, want Ro- 
land is soms geneigd in één lino of 
schilderij alle zaken, ideeën en fanta- 
siën onder te brengen die hem tijdens 
het scheppingsproces invallen. 
Dan ontstaat een bombastiese voor- 
stelling en bij de toeschouwer een ge- 
voel van verwarring. Duizeligheid 
komt ook voor en het gebruik van 
vlugzout. De gisting des geestes onder 
zijn publiek is Van Tetterode overigens 
niet onwelkom. Hij kan dan aan zijn 
stoffelijk overschot ontsnappen —door 
de zijdeur vóór de kijker in staat is 
pertinente vragen te stellen — orfi nieuwe Inedtude 
Dit boek is verltrijgbaar voor rekeninghouder;., 

gedurende de maanden maart en april 

(uiteraard zolang de voorraad strekt) 

voor het geringe bedrag van ƒ 7,50. 

Bent u nog geen rekeninghouder? 

Doe erdannuwataan! 

Er is altijd wel 'n kantoor in de buurt. 
ujo/t nadsrlond* blijken voor te bereiden, uit te werken 
en te presenteren. Bij een volgende ge- 
legenheid misschien op een meer ge- 
schikte plek dan de Toneelschuur, de 
meest onmogelijke ruimte die wij ooit 
hebben gezien om een tentoonstelling te houden. 

Dat mag de Ingezetene van Zandvoort 

zeker niet afschrikken een bezoek aan 

de ekspositie te brengen die tot 7 april 

duurt. 
Roland dicht ook. Hij wil er, net als in sommige van zijn lino's alles in één 
adem mee zeggen. Dit is een van de meer gediciplineerde verzen met een 
duidelijke toespeling op de jongste vorm van kafé-eksploitatie : 

Gelijk hangbuikige lachkastjes 
geilen bij struise heren, 
zullen echte dames 
in hun donkere holen 

samenzweren • Bij een inbraak in het zwembad aan 
de Vondellaan werden een koffieauto- 
maat en nog twee andere automaten 
opengebroken en de inhoud-een be- 
drag v'an f. 92,- geleegd en meegeno- 
men. De toegang tot het bad werd 
geforceerd door het inslaan van een 
ruit van een deur. Een inbraak in een 
hotelkamer leverde een buit van f. 400,- 
op en uit een geparkeerd staande auto 
werd een bedrag van f. 500,- ontvreemd. 
Uit een woning aan de Corn. Slegers- 
straat werden f. 35,-, een sigarettenko- 
ker en een zilveren zakhorloge gesto- 
len. 

• Een wilde achtervolging van een 
haarlemse automobilist eindigde in de 
nacht van vrijdag op zaterdag in de 
Keesomstraat.toen de haarlemmer 
met zijn wagen een stilstaande auto 
ramde. De man, die een glas te veel 
op had, bleek niet in het bezit van 
een rijbewijs en was niet tegen scha- 
de verzekerd. Zijn auto, die hij een 
dag tevoren had gekocht, werd in 
beslag gehomen. 

• Donderdag 23 maart belegt d'66 in 
de bovenzaal van het Gemeenschaps- 
huis een openbare vergadering waar- 
in de groslijst van de kandidaten voor 
de a.s. gemeenteraadsverkiezingen zal 
worden samengesteld en het verkie- 
zingsprogram voor de komende vier 
jaar gepresenteerd. De bijeenkomst 
begint om 20.30 uur. 

• Op 95-jarige leeftijd is de vooral 
onder de oudere generatie zandvoor- 
ters bekend heer A.J. Hollenberg (in 
de wandeling Arie Jan genaamd) over- 
leden. Hij was tot enkele jaren na 

de tweede wereldoorlog opzichter 
bij de dienst van publieke werken en 
trad op als bestuurder van tal van 
maatschappelijke en Kulturele instel- 
lingen. Hollenberg was o.a. bestuurs- 
lidvan de werkliedenvereniging 'On- 
derling Hulpbetoon' en de Zandvoort- 
se Muziekkapel. 

• De heren F.J. van Limbeek en Jb. i 
Paap Jbzn. van het korps vrijwillige 
brandweer zijn vorige week geslaagd 
voor het diploma perslucht masker- 
drager. • Donderdag 30 maart a.s. wordt op 
een besloten bijeenkomst in het poli- 
tieburo,die wordt gevolgd door een 
officiële ontvangst in kafé restaurant 
'De Kousenpael'.afscheid genomen 
van adjudant A. Meems van de zand- 
voortse gemeentepolitie, welke het 
korps wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd gaat ver- 
laten. 

• Op vrijdag 24 maart a.s. (Goede 
Vrijdag) zullen alle gemeentelijke 
kantoren gesloten zijn. De afdeling 
burgerzaken is op genoemde datum 
geopend van &.30 - 9.00 uur, uitslui- 
tend voor het opgeven van geboor- 
ten en overlijden. 

• Tijdens de hevige windvlagen van afge- 
lopen donderdag waaide een deel van 
het strandpaviljoen van de heer P. Te- 
rol tegen de grond. Direkt nadat de 
wind was gaan liggen nam de strand- 
pachter, met assistentie van kollega's, 

de opbouw van zijn tent ter hand. De ' 
schade wordt geschat op vele duizen- 
den guldens. • Morgen, woensdag 22 maart, zal bur- 
gemeester H. Machielsen in de Prin- 
sessehal de oud-burgemeester Nawijn- 
wisselbeker uitreiken aan de winna- 
res van de onderlinge turn wedstrijden 
'77 van OSS, Irene Heintjes. De heer 
S.v.d. Bos zal de wisselbeker van de 
vroegere voorzitter van de sportver- 
eniging, L.N. v.d. Bos, overhandigen 
aan Nico Blom, die jeugdkampioen 
van OSS werd. sport spel o Het jaarlijkse paasvoetbaltoernooi 
voor elftallen van de zandvoortse ba- 
sisscholen wordt gehouden op dins- 
dag 4, donderdag 6 en zaterdag 7 april 
a.s. op de velden van Zandvoortmeeu- 
wen aan de Van Lennepweg. Aan het 
toernooi nemen teams van de Oranje 
Nassauschool, Plesmanschool, Van 
Heuven Goedhartschool, Hannie 
Schaftschool, Nicolaasschool, Beatrix- 
school en Mariaschool deel. De wedstrij- 
den" beginnen op genoemde dagen om 
16.50 uur en eindigen om plm. 18.00 
uur. Direkt na afloop van de finale op 
vrijdag 17 april zal de prijsuitreiking 
aan de winnaars plaats vinden. 
m VVD - STATENLID RUTGERS raad nam verkeerd besluit 
inzake circuit een bankvandeTetijd Tijdens de vrijdagavond door de afde- 
ling Zandvoort van de pvda in het ka- 
der van de verkiezingen voor provin- 
ciale staten gehouden forum- en dis- 
kussieavond, waaraan behalve door 
drie socialistiese kandidaten ook door 
twee statenleden van het cda en de 
vvd werd deelgenomen, heeft de li- 
berale afgevaardigde J.W. Rutgers ver- 
klaard, dat de zandvoortse gemeen- 
teraad destijds fout heeft gehandeld 
door het principebesluit tot opheffing 
van het circuit weer ongedaan te ma- 
ken. 

Rutgers was het met het lid van het ^ 
anti-circuit-komité, dr. J. van Santen, 
eens dat de gemeenteraad door het 
nemen van het principebesluit valse 
verwachtingen had gewekt bij de be- 
woners van flats en koopwoningen in 
Zandvoort-noord, die dachten van het 
lawaai te zullen worden verlost. Ook 
het statenlid vond dat er van bedrog sprake Afl/as toen de gemeenteraad in 
een later stadium besloot het circuit 
alsnog te handhaven. Maar hij wilde 
niet zo ver gaan daar alleen de vvd- 
fraktie de schuld van te geven. De 
hele gemeenteraad was verantwoor- 
delijk, meende Rutgers. 
Pvda-gedeputeerde Van der Knoop had 
reeds eerder op de forumavond de 
staf gebroken over de racebaan. Die 
had hier nooit mogen komen, betoog- 
de hij. En wat de gemeente ook nooit 
had mogen toestaan was het stichten 
van het karavankamp 'De Zeereep' 
ten noorden van de Van Lennepweg. 
Dit gebied was aangewezen voor bij- 
zondere bebouwing. Overigens ston- 
den Gedeputeerde Staten niet afwij- 
zend tegenover het verzoek van de 
gemeente dit terrein alsnog voor wo- 
ningbouw te benutten. Maar dit be- 
tekende nog niet dat het karavankamp 
zonder meer zou kunnen worden ver- 
plaatst naar het circuit. De gemeente heeft zich gebrand en moet nu op 
de blaren zitten. Van der Knoop onthulde dat burge- 
meester Machielsen onlangs met het 
provinciaal bestuur had gesproken 
over de mogelijkheid de sportvelden 
aan de Vondellaan en de Van Lennep- 
weg te verplaatsen naar het binnen- 
terrein van het circuit, teneinde ook 
deze terreinen te kunnen bebouwen. 
De gedeputeerde legde er de nadruk op 
dat wanneer deze velden tezijnertijd 
voor woningbouw beschikbaar zouden 
komen er in de allereerste plaats wo- 
ningwetwoningen moet verrijzen. 
Tijdens de bijeenkomst stelden de 
twee zandvoortse kandidaten voor 
provinciale staten, die beiden op een 
verkiesbare plaats staan, zich aan de 
zaal voor. Annemarie Goedmakers wil 
in de staten in hêt bijzonder pleiten voor een groter aandeel van de vrouw 
in het maatschappelijk proces en Han 
de Jong wil zich sterk maken voor de 
rekreatieve sportbeoefening in de pro- 
vincie. Van de twee partijen die bij de forum- 
avond van de pvda te gast waren was 
alleen het cda door raadsleden en af- 
delingsbestuurders vertegenwoordigd. 
De plaatselijke liberalen hadden niet 
de moeite genomen te luisteren naar 
hetgeen hun afgevaardigde te zeggen 
had. eanduoarl'se hoenanr' 
fi*^fa>fJwiJi^<*»w^)$waw«Sfeiw^^ cc ^ 
2 ö 

^ w 

CD R 

ë- cd' O ri ^ 

fD o ■ 

cc <T5 
(D *^ 

<i ^ ^ 
(T> CD <^^ 

(D cc sa 
^ 2 o 

^ E- S- 

^§: 

CD ^ 
fD Cli o "^ «3 

s ^^ 

CD orq o 

"^ CD i 
O, ts ö 

O g.o 
(V o ^ 

^ ^ rt> 

i fD co^ 

fi3 2 JCv 
pa ^ fD 

fD ct5 ï^ 

h^ CC 


pi CD 


p 


i 


pi 


% 


o 


^ 


o 


?^ 


^ 


X^ 


fD 


ƒ? 


fD 


/\ 


^ 


3 


^ 
O 


'■j' 


(t> 


^ 


t^ 


^ 


&2 


M fl K 'if^>x.ix^!^Jis^^MS^i^r'^f^'fm':mmmim:i^ k«'X'-wy'^»i<*Wvy',v)W^,W/^.vy#^/»«*««*»M«*v^SS»«lS*W>5>y^^^ ~ -* >. ?ï'C rt ^ :< 5; te ■ 

^- H k ?<i ?; ^ ?^ j: S ^ ' ^ V w o; 

%■ ï- s 3 ^ ^5 r £- & *• -> ^ •'^■S I 5 ?■ 2 § ï" I 
S ?~. al-?'?-?- ^"^ ? B 1 ^ s" ? .? 

ir .?■- §~ g. 5~ 5 X v-.^, .^ ; 

•^ >- .: '^ ~' ^^ s ?> ~ ^ 3 — ^^'-.a-tci 7)11 M.«■^M'MW^»^0»C««MS««04MMMK4WM4««^^9«*^^V»^■M^^ 
vtMiMtM^^Mf^i^S^SfoVO* i» g^gigi^sgg ' iig/ ^»!f?«r^^^g g%^^^fy ^ 

Pi r: 


■%?riiriiiii^riii|<if>mi»iiiiliiijiii.iiieiiiiiiiiii»iiiii 


i ii ) i )n i i) iiii !.i iiii .i iiwii w i L» i M ' mm 
danspresentatie de boer 
een pl^ierige belevenis 
familieberichten familieberichten De Haarlemse schouwburg blijkt te 
klein, de Kennemer Balietstudio 
wordt steeds groter. Zo bedroevend 
als het een moet worden genoemd, 
zo verheugend is het ander. Bij de 
zaterdagavond voor een volle zaal 
plaats gehad hebbende voorstelling 
van leerlingen verliep de choreografi- 
sche opzet herhaaldelijk in soms —voor- 
al bij de gekostumeerde kleuters— amu- 
sant gedrang. Maar naarmate de demon- 
straties werden verricht op een hoger 
prestatieniveau kwam er toch de ge- 
wenste tekening in. De algemene in- 
druk was in de eerste plaats, dat zeer 
vele jongedames er een gezond beha- 
gen in scheppen zich evenwichtig en 
met sierlijke beheersing te bewegen! 

Wanneer wij in dit op 8 juni 1964 in , 
het Haarlems Dagblad verschenen 
verslag van de onvergetelijke recensent 
David Koning de woorden 'Haarlemse 

me vr. Kraan-Meeth 

Schouwburg' veranderen in 'Vereni- 
gingsgebouw De Krocht' en 'Kenne- 
mer Balletstudio' in 'Dans- en Ballet- 
centrum Gemma en John de Boer' 
dan hebben wij u daarmee een volko- 
men getrouw beeld geschetst van het 
balletgebeuren op 18 maart j.l. 
Het is begrijpelijk dat Gemma de Boer 
niet ieder jaar een uitvoering kan ge- 
ven want de tijd van voorbereiding (en 
daar zijn zo'n drie maanden mee ge- 
moeid) gaat ten koste van de lessen. 
Maar zo eens in de drie/vier jaar acht 
zij het toch wel verantwoord en dat 
wordt dan een vreugdevolle belevenis, 
zowel voor de leerlingen als voor de 
toeschouwers die vanzelfsprekend voor 
het grootste deel bestaan uit trotste 
ouders. Er was een boeiend program- 
ma samengesteld, dat begon met 'onze 
kleuters', die op muziek van Gounod 
in een lange-rij pasjes maakten, hun 
armpjes omhoog hieven, kortom in 
hun rosé balletpakjes even liet weten 
(;lat ze als vier-jarigen toch ook recht 
van meedoen hadden. Na hun 'optre- 
den' kwamen de leerlingen van de 
klassieke balletopleiding aan bod en 
met hen de bij deze opleiding beho- 
rende passen en bewegingen. Er was 
een duidelijk klimaks te bespeuren 
met als hoogtepunt, maar dat was na- 
tuurlijk voor de meer gevorderden 
weggelegd, een dans op spitsen. Bij- 
zonder genoten wij van de adagio-oefe- 
nongen, waarbij enkele leerlingen zich nogal onderscheiden en het zullen 
deze waarschijnlijk geweest zijn die 
uitverkoren waren om mee te dan- 
sen in 'Een klein moment'. In deze 
alleraardigste dans op muziek van 
Kreisler/Falla wil een jong meisje een 
bezoek brengen aan een beeldenmuse- 
um, maar ze moet wachten tot het ge- 
opend is. In die tussentijd wordt ze 
benaderd door een bedelares aan wie 
ze, zij het niet van harte, al haar geld 
geeft. Wanneer het museum open gaat 
heeft ze geen geld meer om er heen te 
gaan. Behalve het meisje en de bede- 
lares hadden nog vier anderen een rol 
. in 'Een klein moment'. 
Het programma na de pauze bestond 
uitsluitend uit jazzballet. Ook de ju- 
nioren jazzleerlingen bleken deze 
techniek (is techniek eigenlijk wel het 
goede woord ? ) al aardig onder de 
knie te hebben. Hoewel onze persoon- 
lijke voorkeur uitgaat naar klassiek bal- 
let moeten we toch zeggen dat jazzbal- 
let heel fascinerend is met onverwachte 
geluids- en lichteffekten en dat de 
leerlingen er zelf enorm veel plezier 
aan beleefden. De kleding was goed 
gekozen, lange broeken metT-shirts in dezelfde tint, die groepsgewijze van 
kleur verschilden. Achtereenvolgens 
werden gedans 'Jazzdance' (muziek 
van I. Hayes), Baby Face' (R. Royce/ 
Galaxy), 'Feelings' waarin de enige 
man beslist niet voor zijn vrouwelijke 
kollega's onderdeed, 'l'm going down' 
door leerlingen van de jazzopleiding 
en tot slot presenteerden 'onze jazzdan 
sers' zich in 'The End Theme' op mu- 
ziek van R.Royce/l. Hayes. Stuk voor 
stuk suksesnummers ! Choreografie, 
instudering, kostuums en aankleding 
waren in handen van Gemma de Boer. 
Don Courchaine zorgde voor de be- 
lichting en Dik Remmers voor de ge- 
luidseffekten. Juist bij Jazzballet, we 
schreven het al, heel belangrijk. 

Aan het slot van de voorstelling over- 
handigde John de Boer zijn vrouw 
Gemma en de echtgenoten van de 
wethouders Attema en Aukema bloe- 
men. Op zondagmiddag en -avond 
werd 'Ballet-variaties 1978' nogeens 
ten tonele gevoerd, een programma 
waarmee Gemma de Boer opnieuw 
veel balletliefhebbers aan zich heeft 
verplicht. Heden is toch nog onverwacht van ons heengegaan mevrouw 

ANNA ZWART 

weduwe van LAMBERTUS BLAAUBOER 
Draagster van de eremedaille in zilver, verbonden aan 
de orde van Oranje - Nassau Uit aller naam: 
H.Hoffard in de ouderdom van 88 jaar. 

Zandvoort, 19 maart 1978 

'Huis in 't Kostverloren' 

corr. adres: Koelhorst 1 te Ede. 

De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 
te Zandvoort. 

Bezoek aldaar op dinsdag en woensdag van 16.30 — 17 00 uuren van 
19.30 -20.00 uur. 

De crematie vindt plaats donderdag 23 maart a.s. om 15.30 uur, in het 
crematorium te Velzen, halte Driehuis-Westerveld. 

Vertrek vanaf het Uitvaartcentrum circa 14.50 uur. 

Gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers van het crematorium 
na afloop van de plechtigheid.. 
MEVR. A.BLAAUBOER - ZWART OVERLEDEN Afgelopen zondag overleed in het Dia- 
conessenhuis in Heemstede mevrouw A. 
Blaauboer-Zwart, 88 jaar oud. We 
schrokken van dit bericht en waar- 
schijnlijk des te meer omdat we, na- 
tuurlijk tegen beter weten in, wel eens 
gedacht Ladden dat dit haar niet meer 
kon overkomen. Ze was er namelijk 
al zo lang, een volwassen vrouw toen 
wij nog een kind waren en dat is op 
zichzelf al zo lang gelden. 

mevr. Kraan-Meeth 

Mevrouw Blaauboer van de drogiste- 
rij in de Haltestraat met haar onberis- 
pelijke kapsel (dat haar heeft ze nooit 
veranderd), in haar eveneens onberis- 
pelijke witte jasschort die voor je de 
winkel uitging altijd eerst een paar 
griotjes uit die grote glazen stopfles in 
je hand stopte. 'Dag liefje' zei ze dan 
en dat zei ze geloof ik tegen iedereen. 
Niet uit gewoonte, nee, ze meende het. ' 
Want ze hield van kinderen, ook van 
grote mensen en het beroep van ver- 
pleegster gaf haar alle gelegenheid die 
liefde uit te dragen. Tot aan haar hu- 
welijk als diacones aan het Diacones- GEVESTIGD 13-3-1978 

DIERENARTS 
Mevrouw A.C. Dekker-Lukkassen 

Thorbeckestraat 17 - tel. 5847 b.g.g. tel. 2527 

Spreekuren : 's middags van 2 - 3 uur en maan-, 
woens- en vrijdagavond van 7 - 8 uur en verder 
volgens afspraak. senhuis in Haarlem verbonden bleef 
zij ook daarna haar roeping trouw, 
waartoe Zandvoort in de oorlogsja- 
ren volop gelegenheid bood. Zij be- 
heerde het magazijn van het Witte 
Kruis en werd na de oorlog bestuurs- 
lid zowel van deze kruisvereniging (la- 
ter omgedoopt tot Groene Kruis)als 
van het Oranje Groene Kruis, in wel- 
ke besturen zij door haar kennis van 
de praktiese kant van het wijkwerk 
belangrijke adviezen kon geven. 
Vaak leest men in een 'In Memoriam' 
het werd de laatste jaren stil om haar 
heen. Dat is iets dat wij over mevrouw 
Blaauboer gelukkig niet hoeven te 
schrijven, want zij zorgde zelf wel dat 
hier geen sprake van was. Tot voor 
kort maakte zij deel uit van de bestu- 
ren van zowel het Gezondheidscen- 
trum als van de Kruisvereniging Zand- 
voort en de ongemakken die haar leef- 
tijd met zich meebracht raakten op 
de achtergrond zodra de nieuwe zomer 
en kinderpostzegels weer uitkwamen. 
Als bestuurslid van de Zandvoortse 
Vrouwen Commissie leidde zij dit 
onderdeel met een enthousiasme dat 
ook door een opvolgster moeilijk 
overtroffen zal kunnen worden 
Een dezer dagen zullen wij afscheid 
van haar moeten nemen, van mevrouw 
Blaauboer, van Zuster Blaauboer, van 
Ans of van tante Ans. We zullen haar 
niet gauw vergeten. CfflROPODIST 

(pedicure) 
KOMT AAN HUIS 
tel. 02507 - 68 74 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
Inuistgcbitrepantie, etc. 

A.RITMAN-tel.4365 Tot onze grote droefheid is toch nog onverwacht 
van.ons heengegaan onze lieve tante 

Mevr. A.BLAAUBOER - ZWART 

in de leeftijd van 88 jaar. 

Neven en Nichten 
19 maart 1978 
molenaars VISHANDEL 
23 ma^t viSsr geopetjd 

U belt 27 06 

dan ligt U bestelde vis ieder uur 
van de dag warm op U te wach- 
ten. 

Bakken f. 1,50 per k.g. 

eanduoorrse 
hoeranr 
gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 
GEMEENTE ZANDVOORT 

OPHALEN HUISVUIL 

Op Goede Vrijdag 24 maart zal het huis- 
vuil normaal worden opgehaald. 

Op 2e Paasdag, 27 maart, zal geen huis- 
vuil worden opgehaald. 

Het is mogelijk om gratis huisvuil af te 
geven bij hetvuillaadstation aan de Van 
Lennepweg, op Goede Vrijdag van 8.00 
uur tot 16.00 uur en op Paaszaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. V PAASVAKANTIE - ZWEMVAKANTIE Donderdag 30 maart 8.00- 
13.30- 12.00 
15.30 Vrijdag 31 maart 8.00- 
14.00 ■ 12.00 
17.30 Vrijdag 24 maart 

8.00-12.00 
14.00- 17.30 

Dinsdag 28 maart 

8.00- 12.00 
13.30-15.30 

Woensdag 29 maart 

8.00- 12.00 
14.00- 17.30 BOVENSTAANDE tijden tarief f. 1,00 
Overige tijden en tarieven ongewijzigd. 

Ie Paasdag GESLOTEN 
2e Paasdag 10.00 - 16.00 Zwembad „De Duinpan" 

Vondel laan 57 zandvoort 
Telefoon 02507-2170 
WD 2-2 WD Noord-Holland 

PROVINCIALE STATEN 
VERKIEZINGEN. 

Geeft uw stem aan een 

ZANDVOORTERfSE) 

dus: \ WD lust 2 1 HERMAN MACHIELSEN 

9ANKIEJ0USTRA 
12 BEN RUDENKO WD2-2VVD 78e jaargang no. 24 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 24 maart 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout eanduDorrse h 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort;koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerantbv 
(v/h drukkerij gertenhach)'verschijnt dinsdags eïi vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar; per half j 

^I^^^MMiMMMMIMMWMMMMMBMMMMMMMMMiMMMMMiBMWMMIIIIII II 

•ksamoUrm: f O,3O/adv«rt0ntie»rtef:f 0.27 p. mm (hontrahtpriizei; opMnvraag) / postgiro: 29 11087 / bank: nad. middenstandsbank. rekeningnummer 67 13.60.221 / giro van de bank: 3S555 tnv de zandvoortse koarant 
pvda- leden vragen b en w 
komitélid te verwijderen In de gemeenteraadsvergadering van 
a.s. dinsdag Icomt de begin deze 
maand door de leden van de afdeling 
2:andvoort van de pvda aangenomen 
motie aan de orde, waarin bij het kol- 
lege wordt aangedrongen op de ver- 
wijdering van een voormalige poli- 
tieke delinkwent uit het 'Komité 
Zandvoort 150 jaar badplaats'. 

Deze kwestie kwam in de raadsverga- 
dering van vorige maand aan de orde, 
toen b en w reageerden op een brief 
van het vvd-raadslid A.A. Roselaar, 
waarin hen werd verzocht betrokken 
delinkwent uit het komité te zetten. 
Het kollege antwoordde de heer Ro- 
selaar, dat een te veroordelen hou- 
ding gedurende de jaren van het 
duitse schrikbewind niet tot ingrij- 
pen van het gemeentebestuur kon 
lijden. De berechting van de betrok- 
kene, zo vervolgden b en w, heeft 
plaatsgevonden en ook politieke 
delinkwenten hebben na verloop 
van de daarvoor vastgestelde tijd 
recht op reklassering en het herne- 
men van een plaats in onze samen- 
leving. Zij herkregen aktief en pas- 
sief kiesrecht en onderscheid in b.v. 
eerste of tweederangs burgers wordt 
in Nederland terecht niet gemaakt, 
aldus het dagelijks bestuur van de 
gemeente. 

In de a.s. dinsdag te behandelen motie 
stellen de leden van de pvda dat de 
op zich formeel juiste argumenten 
welke b en w hanteren, dat na rechts- 
pleging en na afloop van de duur van 
de strafoplegging de delinkwent in 
zijn gewone rechten als rechtsper- 
soon en als staatsburger niet mag 
worden geschaad, door hen volko- 
men ten onrechte wordt verward 
met de toekenning van voorrechten 
aan een voormalige delinkwent in de 
vorm van deelname aan een komité 
met publieke en representatieve funk- 
ties. In de motie spreken dejeden dan 
ook als hun mening uit dat de hand- 
having van de voormalige delinkwent 
in het komité op onvoldoende gron- 
den is aangetoond. 
Vervolgens spreken de leden in de 
motie als hun oordeel uit dat het 
besluit van het kollege de eks-politieke 
delinkwent —die als journalist met de 
duitse bezetter heeft gekollaboreerd 
en verzetsmensen heeft verraden— in 
het komité te handhaven een misken- 
ning is van de betekenis van de illega- Óók 2de paasdag 
van 11.00 -17.00 uur 

DeBoet 

Rustieke meubelen i 

Zijlweg 9 - Haarlem 
V (023)320921 liteit, een miskenning van de ernst 
van de fysieke en morele letsels, die 
onze landgenoten zijn toegebracht 
en tevens een miskenning van de 
draagwijdte van de moord op drie- 
honderdduizend onschuldige joodse 
en niet joodse Nederlanders. f'N l '*te« TïsasrrrrrrrrnEnir dX.. t i ■ agenda 

gemeenteraad voor de openbare vergadering van de 
zandvoortse gemeenteraad op dins- 
dag 28 maart a.s. in het gemeente- 
huis, aanvang 20.00 uur. 

1. Beëdiging en installatie van de 
heer D.P. Gerritse als lid van de 
raad. 

2. Notulen van de vergadering van 28 
februari 1978. 

3. Ingekomen stukken : 

Brief dd. 28 februari 1 978 van de 
heer W.J.G. van der Heijden, waar- 
bij deze zijn ontslag aanbiedt als 
lid van de gemeenteraad; 
Onderzoek geloofsbrieven en toela- 
ting van mevr. E.M. Kuijken-Slag- 
veld als lid van de raad. 
Aan de agenda toe te voegen : 
Brief d.d. 13 maart 1978 van de 
Partij van der Arbeid afdeling Zand- 
voort, betreffende een motie van de 
ledenvergadering over de samenstel- 
ling van het komité 'Zandvoort 150 
jaar badplaats'. 

4. Begrotingswijzigingen 

5. Onderwijsaangelegenheden. 

6. Grondtransakties. 

7. Bestemmingsplannen. 

8. Verlenen krediet t.b.v. viering 'Zand- 
voort 150 jaar badplaats'. 

9. Garantie geldlening t.b.v. Stichting 
ter bevordering van de jeugdtand- 
verzorging. 

10. Verpachting strand aan de Water- 
sportvereniging. 

11. Garantie hypothecaire geldlening 
ambtenaar. 

12. Benoemingen enz.: 

Benoeming van een lid van de kom- 
missie van advies en bijstand voor 
publieke werken. 

13. Rondvraag. KOERAIMT ALLEEN OP VRIJDAG 

In verband met tweede paasdag op maandag 27 maart a.s. verschijnt dinsdag 
geen 'koerant. Het eerstvolgende nummer komt uit op vrijdag 31 maart a.s. Na in de motie te hebben geprotes- 
teerd tegen de beslissing van het kol- 
lege dringen de pvda-leden er bij b 
en w op aan deelname van de voor- 
malige politieke delinkwent aan het 
'komité Zandvoort 150 jaar badplaats' 
alsnog ongedaan te maken. waterstanden betaèlbaai 

aut6rijdèri êhf 

oökhogèëniÉ 

Zjaèws^irrtè 

gailihlieSï, 

Barnhöörn 
mrt. H.W. .L.W. H.W. L.W. 24 


03.17 


11.24 


15.36 


23.42 


25 


03.51 


11.58 


16.04 


00.10 


26 


04.26 


12.29 


16.50 


00.56 


27 


05.00 


13.03 


17.16 


01.19 


28 


05.33 


13.37 


18.00 


02.06 


29 


06.19 


14.23 


18.44 


02.49 


30 


07.04 


15.08 


19,27 


. 03.33 
31 07.56 16.00 20.26 04.30 burgerlijke stand overleden : Dirk Hoogvorst, oud 67 
jaar; Arie Jan Hollenberg, oud 95 jaar, 
gehuwd geweest met J. Veenstra. 

gehuwd : Gerardus Majella Bluijs en 
Nelly Roodt ; Cornelis Johannes Roodt 
en Helena van Rocn ; Harry Gerardus 
Paap en Marja Dangerman ; Anton 
Mack Stapelkamp en Renée Jager. 

overleden buiten de gemeente : 

Franciscus Joannes De Vocht, oud 72 
jaar, gehuwd met M.J. Vrammont ; 
Janna Hendrika Beidschat, oud 87 
jaar, gehuwd geweest met D. Hordijk. TOYOTAe 

Haarlem Heemstede nieuws 

ikort& klein • De kruisvereniging Zandvoort 
krijgt er een vijfde verpleegkundige 
bij. Het is zuster A.E. Boschma, die 
met ingang van maandag 3 april a.s 
haar werkzaamheden in dienst van 
de vereniging zal gaan verrichten. 
De Kruisvereniging kreeg enige tijd 
geleden toestemming van het minis- 
terie van volksgezondheid en miljeu- 
hygiène een vijfde verpleegkundige 
aan te stellen in verband met het snel 
toenemend aantal leden van de vereni- 
ging. 

o Ter gelegenheid van pasen organi- 
seert het jeugdcentrum 'De Nachtuil' 
aan de Linneausstraat in Zandvoort 
Nieuw-noord op maandag 2e paasdag 
een jeugdsoos van 13-17 uur en op 
dinsdag, woensdag en donderdag van 
14-17 uur een spelenmiddag. Op vrij- 
dag 31 maart vindt in het gebouw van 
het centrum een filmvoorstelling plaats. VAN AS BIJ CDA EN VAN ERP 
BIJ D'66 LIJSTAANVOERDER 

De leden van de afdeling Zandvoort 
van het cda hebben deze week de gros- 
lijst voor de a.s. gemeenteraadsver- 
kiezingen vastgesteld. Op de verkies- 
bare plaatsen staan dezelfde kandida- 
ten als vier jaar geleden, t.w. 1 R.A. van 
As, 2 K.C. van der IVlije Pzn en 3 H. de 
Pater. De 4e t.e.m. de 15e plaats wordt 
ingenomen door G. ter Veer, J.A. Brug- 
man, P. Ingwersen, J.F.S. Berkhout, 
mevr. M. van der Meulen - Heyink, H.H. 
Paap, D. Bos, J.W. van der Werff, Jac. 
Hoekema, P.J. Alders, J.R. Berken- 
bosch en Y. Brune. 

Tijdens een gisteravond gehouden le- 
denvergadering van d'66 werd Tom van 
Erp als eerste op de groslijst van d'66 
geplaatst. Na hem volgen Thea Robbers, 
Ruud Willigers, Joop Beliën, Fred Boe- 
ré en Nel Vreugdenhil. Met 64-jarige 
Tom van Erp, oud-voorzitter van de 
raad van bestuur van hoogovens, wil 
d'66, die vier jaar geleden uit de ge- 
meenteraad verdween, opnieuw een 
gooi doen naar een afvaardiging in de 
raad. • Tijdens een druk bezochte en geani- 
meerde receptie in kafé - restaurant 
'De Kousepael', Wdaraan een bijeen- 
komst met kollega's en chefs vooraf- 
ging in het politieburo aan de Hoge- 
weg, is gisteren afscheid genomen van 
adjudant H. Meems, die met ingang 
van 1 april a.s. het korps gaat verlaten. 
De heer IVIeems trad in april '49 als 
hoofdagent in dienst bij de zandvoort- 
se politie. In '61 volgde zijn benoe- 
ming tot brigadier en een jaar later 
werd hij tot adjudant bevorderd. Van- 
af die tijd kreeg hij de leiding ven de 
afdeling bijzondere wetten. 

o In de reeks koffieconserten op zon- 
dagmorgen in het-kultureel centrum 
aan het Gasthuispiein treedt overmor- 
gen de klavecyniste Thérése de Goe- 
de en de fluitiste Wies de Waard op. 
Het programma vermeldt komposties 
van Handel, Bach, Mahaut, Scarlatti 
en Mozart. De uitvoering begint om 
1 1 uur. 
'Kip in 't pannetje' van de amsterdamse amateurfotograaf W. van Dijken is 
een van de circa tachtig foto's op de tweeëntwintigste paassalon van de Foto- 
kring Zandvoort in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De eks- 
positie, die gisteravond door burgemeester H. Machielsen werd ingeleid, is 
vanaf heden, morgen en op beide paasdagen voor het publiek toegankelijk 
tussen 11.00 en 18.00 uur. 
n 'bonnie' dierenarts 
zandvoort 
familieberichten familieberichten Voor het eerst in de geschiedenis van 
Zandvoort heeft er zich een praktise- 
rend dierenarts gevestigd en nu de 
arts in kwestie bovendien in Zand- 
voort geboren en getogen blijkt te 
zijn (ze vertelt met trots dat ze een 
'Bonnie' is) was dit een reden temeer 
om eens een praatje met haar te ma- 
ken. 

Mevrouw A.C. Dekker-Lukkassen 
vindt het zelf ook prettig om In haar 
geboorteplaats haar beroep uit te 
oefenen, hoewel wij ai gauw ontdekten 
dat hier beter van een roeping gespro- 
ken kan worden. Reeds als kind was 

mevr. Kraan-Meeth zo'n patiënt liever wat langer onder 
haar hoede houdt. 
Veel bloemstukken in de wachtka- 
mer en In de vensterbank van de prak- 
tijkruimte bevestigen de prettige kon- 
takten die gelegd zijn met kollega's 
uit de regio, met de heer en mevrouw 
van Vueren van het Kennemer Dieren- 
tehuis en met de plaatselijke dieren- 
bescherming. Onder de telefoontjes die tijdens ons 
gesprek binnenkwamen was er eentje 
van een kollega die de uitslag doorgaf 
van een op haar verzoek gemaakte 
röntgenfoto. Van de veterinaire ter- 
minologie snapten we uiteraard niets, 
maar wel werd ons duidelijk dat de 
jonge vrouwelijke dierenarts beslist 
op de medewerking van haar manne- 
lijke kollega's kan rekenen I zij altijd met dieren in de weer en 
haar besluit om In Utrecht diergenees- 
kunde te gaan studeren was dan ook 
voor niemand in haar omgeving een 
verrassing. Tijdens de zeven jaar du- 
rende opleiding assisteerde zij vaak 
bij reeds gevestigde dierenartsen, iets 
dat haar nu In haar eigen praktijk van 
pas komt. Nadat zij In 1977 haar stu- 
die beëindigde ging dokter Dekker ge- 
durende een half jaar ervaring op doen 
In een grote praktijk in Amsterdam, 
waar nog twee andere dierenartsen 
werkten en waar zij bovendien te ma- 
ken kreeg met de veterinaire zorg in 
een asiel. Vorige week vestigde zij zich 
in de Thorbeckestraat 17 waar de ge- 
hele benedenverdieping voor de prak- 
tijk werd ingericht. Niet alleen de 
'Bonnie's' maar ook haar echtgenoot 
blijkt twee rechterhanden te hebben 
en zo werd met vereende krachten 
verbouwd met als resultaat een vrien- 
delijke wachtkamer metweel hout, 
een royale praktijkruimte waarin een 
hydrauliese behandel en operatietafel 
en daarachter een kamer waar geope- 
reerde dieren kunnen bijkomen. In 
één van de hokken liet een deze och- 
tend gesteriliseerde poes merken dat 
ze, wat haar betrof, wel weer door de 
baas mocht worden opgehaald. Dat 
uit een narkose bijkomen vindt dok- 
ter Dekker een belangrijk iets. Net 
als bij mensen is dat bij alle dieren 
verschillend en vaak weet de eigenaar 
dan niet goed raad, reden waarom zij nieuws 

kort & klein • Ter-gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan van de Staat Israël heeft het 
Joodse Nationaal Fonds in Nederland 
de gedachte opgevat de staat Israël 
een nieuw dorp aan te bieden. Plan- 
nen zijn ontwikkeld voor een agra- 
riese nederzetting van 100 gezinnen 
in de Negev-woestijn, even ten zui- 
den van Beersheba. Te Haarlem heb- 
ben de plaatselijke kommissaris van 
het J.N.F., de W.l .Z.O., de Neder- 
lands Israëlitische Gemeenten, de 
Nederlandse Zionistenbond en de 
Vrienden van het J.N.F, bewerkstel- 
ligd dat er op donderdag 30 maart a.s. 
in 'Die Raeckse' te Haarlem ter voor- 
lichting over dit projekt een lezing 
met dia's gehouden zal worden door 
de heer E. Scharf, direkteur van de 
afdeling ontginningen van het J.N.F, 
in Israël. Aanvang van deze bijeen- 
komst In 'Die Raeckse' om 20.00 
uur. Na de pauze zal de film 'De Za- 
den van de Tijd' worden getoond, 
een film welke het 75-jarig bestaan 
van het J.N.F. In beeld brengt. De 
film heeft een gesproken nederlandse 
tekst, ledere belangstellende is van 
harte welkom. Op 18 maart is, na liefdevolle verzorging in 'Het Huis in het Kostverlo- 
ren', rustig en kalm overleden onze beste vader, schoonvader, grootva- 
der en overgrootvader 

ARIEJAN HOLLENBERG 

weduwnaar van Johanna Veenstra 
geboren : 25 september 1882. Leiden : C. Hollenberg 

A. Hollenberg-van Rijnbach 
Zandvoort: T. Hollenberg-Paap 
Bellen : A.E. Hollenberg 

L. Hollenberg-Groeneveld 

kleinkinderen en achter- 
kleinkinderen. Zandvoort, 18 maart 1978. 
Correspondentieadres : Houtlaan 44, Leiden. 

De crematie heeft in besloten kring plaats gehad. MAVO - LEERLINGEN EKSPOSEERDEN EIGEN WERK Fll>i I i • ■ I I I i / DE FRANSE CINEAST LOUIS MALLE . Is de maker van 'Le soufflé au Coeur' 
welke volgende week vrijdag en za- 
terdag door Film-inn Zandvoort in 
de openbare bibliotheek wordt ver- 
toond. Aanvang van beide voorstel- 
lingen 21.00 uur. 

De films van de franse cineast Louis 
Malle hebben steeds, al was het maar 
in bijkomstige details, iets te maken 
met de tijd waarin we leven en hun 
inhoud wordt meestal, zo niet bepaald 
dan toch wel beïnvloed door het ge- 
drag van onze samenleving. Een ge- 
drag dat Louis Malle overigens meer 
singaleert dan interpreteert of van 
de nodige kanttekening voorziet. 
En wanneer hij zich afzet —zoals in 
'Le soufflé au coeur' tegen de schijn- 
heilige gedragskode van de welge- 
stelde bourgoisie In zijn land— 
snijdt hij niet alle banden met zijn 
sujetten door en houdt de mogelijk- 
heden van nieuwe raakvlakken en 
relaties open. Dit In tegenstelling 
tot Luis Bunuel, die zijn slachtoffers 
als afgedarie levensvormen in de bui- 
tenste duisternis werpt. Louis Malle 
houdt nog rekening met overlevings- 
kansen. Niet als boodschap maar als 
signalement. In zijn 'Le soufflé au 
coeur' maakt hij dat voor de toeschou- 
wers zichtbaar en voelbaar. 

Het verhaal, dat speelt tegen de achter- 
grond van de franse nederlaag In 
Indo-China, komt in het kort hierop 
neer : 

De Chevaliers hebben drie zonen, 
waarvan de jongste, Laurent, 15 jaar 
is. Zijn vrij jonge moeder beschermt 
en vertroetelt hem, terwijl zijn oudere 
broers hem 'levenservaring' trachten 
bij te brengen. Laurent Is als zovelen ' 
van zijn leeftijd, op weg naar volwas- senheid. Spieken, masturberen, stie- 
kum roken en zeer geiinteresseerd in 
de andere sekse, maar te verlegen om 
hen aan te spreken. Wegens een hart- 
afwijking moet hij enkele weken naar 
een kuuroord. Zijn levenslustige moe- 
der vergezelt hem. Zij is het die ten- 
slotte, na een wilde feestnacht, haar 
zoon zijn eerste liefdeservaring geeft. 
De volgende morgen ontwaakt hij 
naast een vriendinnetje. Als hij in zijn 
hotelkamer terugkeert, zien zijn fami- 
lieleden 'een ervaren veroveraar', 
'een man van de wereld'. Een gezellige bedrijvigheid heerste er 
zaterdagmiddag in de WIm Gertenbach- 
school voor MAVO waar een eksposi- 
tie werd gehouden van kreaties van de 
leerlingen. Met opzet schrijven wij 'kre- 
aties' want als we het zouden hebben 
over tekeningen en handwerken zou- 
den we een heel verkeerde indruk ge- 
ven. 

Deze twee vakken behelzen tegenwoor- 
dig namelijk veel meer dan alleen maar 
bezig zijn met papier en potlood en 
met breipennen en een knot ongebleek- 
te katoen. Dat zagen we al direkt aan 
de stekenlappen, het makraméwerk, 
de wandkleden en de door de derde 

mevr. Kraan-Meeth 

klas aangeklede pop. Verder waren er 
mooie raamdekoraties van naaldkant in 
goed gekozen kleurkombinatles en een 
leuke door de tweede klas gemaakte 
vlltvogel. 

Ook in de andere kategorie was er 
veel moois, zoals bij voorbeeld dat 
kleine akwarelletje van een bosgezicht 
met regenboog. Verder veel linodruk- 
ken, waarmee met éénzelfde ontwerp 
door rangschikken verrassende resul- 
taten werden bereikt. Hoe de vervaar- 
diging precies in zijn werk ging werd 
ons door de betreffende leraar in het 
tekenlokaal uitgelegd. Sommige kunst- 
uitingen waren voorzien van de naam 
van de leerling maar weer anderen 
hadden zich bescheiden in de anoni- 
miteit gehuld. Eerlijkheidshalve noe- 
men we daarom geen namen, maar 
twee zijn er die we u beslist niet mo- 
gen onthouden, en wel van degenen 
die de drijfveer zijn geweest achter de 
prestaties van de jongelui, te weten 
de handwerklerares mevrouw Venema 
en de tekenleraar de heer Krijn Kluft. 
Het was een goed idee om de tentoon- 
stelling in te bouwen in een ongedwon- 
gen samenzijn met wat zang, muziek 
en een drankje. Ook de in een hoek 
van de aula gesitueerde diskotheek 
droeg belangrijk bij tot de plezierige zaken in zandvoort Op 20 maart j.l hielden de heer en 
mevrouw Seyffert 'open huis' ter ge- 
legenheid van de opening van de schoon- 
heidssalon en parfumerie Chantal in de 
Kerkstraat 22, een zaak waarmee de 
galerij veel aantrekkelijker is gewor- 
den. In de parfumerie treft men voor 
vrouwen heel begerenswaardige artike- 
len aan, zowel op het gebied van 
schoonheidsverzorging als van acces- 
soires. Achter de parfumerie is de 
schoonheidssalon gelegen, bestaande 
uit twee kabines, waarvan in één de 
bekleding en handdoeken In zacht 
geel, de andere in abrikoos zijn uit- 
gevoerd. 

Mevrouw Seyffert (gediplomeerd Sti- 
vas) werkt met de meest moderne ap- 
paratuur en gerenommeerde huidver- 
zorgingspreparaten, zoals Lancaster, 
Lancóme, Marbert en Mary Quant. Al 
deze preparaten zijn in grote verschei- 
denheid in de parfumerie verkrijgbaar, 
terwijl er verder een ruime keuze is in 
beeldige tassen, shawls en byoux. In verband met haar verhuizing naar 
Zandvoort moest mevrouw Seyffert 
In Bodegraven een bloeiende praktijk 
achterlaten, waar ze de gehele dag 
haar krachten kon wijden aan het 
uiterlijk schoon van haar mede-zus- 
ters. Ook hier zou ze dat graag doen, 
maar vanzelfsprekend heeft de dertien 
maanden oude Chantal ook recht op 
de aandacht van haar moeder. Me- 
vrouw Seyffert vindt het daarom zo 
jammer dat er tot dusver niet gerea- 
geerd is op haar advertentie waarin 
ze een verkoopster en een eerste klas 
schoonheidsspecialiste vraagt. En na 
een half uurtje in Chantal te hebben 
vertoefd vinden wij dat ook, want 
leuker werk dan in zo'n verfijnde en 
intens vrouwelijke omgeving kunnen 
wij ons voor een jonge vrouw moeilijk 
voorstellen. stemming, waarbij de leerlingen zo- 
wel wat de keuze van de muziek als 
de geluidssterkte betreft, terdege re- 
kening hielden met de smaak van de 
bezoekers, iets dat direkteur Nijboer 
met gerechtvaardigde trots nog wel 
even aan ons kwijt wilde. 
Het scheelde zondagmiddag niet veel 
of het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen was de dupe geworden van 
nonchalant en onverschillig spel te- 
gen streekgenoot Beverwijk. Pas bij 
een 1-3 achterstand, alleen Aaldert 
Stobbelaar had gescoord, realiseerde 
de ploeg van trainer-coach Richard 
Bruynzeel zich dat zij regelrecht op 
een nederlaag afstevende. Dit weinig 
aanlokkelijke vooruitzicht gaf het elf- 
tal vleugels en in de laatste veertien 
minuten van de wedstrijd liep het de 
achterstand op de tegenstander in 
met goals van Albert Visser en Piet 
Kerkman. Even zag het er nog naar 
uit dat Zandvoort Beverwijk op de 
valreep zou kloppen. Maar daar stak 
de achterhoede van de gasten op het 
laatste moment een stokje voor. 

Na de zware 5-2 nederlaag heeft Z'75 
zich afgelopen zaterdag volledig her- 
steld in de wedstrijd tegen SVJ dat 
met 4-1 door de zaterdagvoetballers 
werd verslagen. Zeven minuten na de 
aftrap nam Z'75 met een schot van 
Raymond Keuning de leiding. Na 
rust scoorde Keuning, ook weer in 
de zevende minuut, een tweede goal 
en twee minuten later verrichtte hij 
de hattrick. Hierna zag SVJ kans een 
doorbraak in de achterhoede van de 
kustbewoners te forceren en knalde 
Fred Smit het leer achter keeper 
Reeudijk. Kort voor het einde van 
de ontmoeting slaagde invaller Joop 
van den Heuvel erin het kwartet aan 
doelpunten vol te maken. Lion's Ie team behaalde j.l. zaterdag 

het basketballkampioenschap van 
het distrikt Haarlem. Het kampioen- 
schap werd een feit nadat Sport en 
Rekreatie met 71-68 was verslagen. 
De zandvoortse basketballers lever- 
den nog een kampioen op. Op de 
tweede dag van het door de leeuwen 
georganiseerde basketbal Itoernooi , 
werden de A-junioren winnaar van 
hun poule. Dankbetuiging 

Allen hartelijk dank voor medeleven 
bij verblijf in ziekenhuis en thuis- 
komst. 

Wim v.d. Moolen. Ondergetekende, H.A. Spierieus, ac- 
cepteert geen rekeningen van goede- 
ren die geleverd worden aan of be- 
steld zijn door mijn echtgenote. 

H.A. Spierieus, 
Koninginneweg 21. 
kerkdiensten NED. HERVORMDE KERK . 

zondag 26 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. K.E. Blezeveld, m.m.v. 

kerkkoor, (crèche aanwezig). 
10.30 uur : Jeugdkapel, bezoek aan de 

kerk. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 26 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. P.^van Hall. 

NED. PROTESTANTENBOND 

10.30 uur : Ds. W.F. Monné vrijz. herv. 
IJsselstein. 

R.K. AGATHA KERK 

zaterdag 25 maart , 20.00 uur Plechtige 
viering van de Paasnachtliturgie. 

zondèg 26 maart, 10.45 uur 
Hoogfeest van Pasen, plechtige hoogmis 
meerstemmig latijn. Medewerking St. 
Caeciliakoor. 

maandag 27 maart, 10.45 uur 
Eucharistieviering met orgel en samen- 
zang 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 25, zondag (Ie paasdag) 26 en 
maandag (2e paasdag) 27 maart a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. Renault 6. Door de week 'n ekonomi 
sche zakelijke auto. In 't week 
end 'n ideale gezinsauto. Héél 
ruim, met 'n vlakke vloer en 
5 deuren. Wegklap 
bare achter- 
bank voor 
veel bagage. 

Renault 6; 
845 cc, 34 DIN 
pk, 118 km/u. 
Renault 6 TL: autobedrijven 
rinko 
1108 cc, 47 DIN pk, 

135 km/u. 

Gratis: haal bij ons 

't kleurrijke Re- 

naultboek boor- 

^ devol informatie 

over autorijden 
en alle Renault- 
modellen. 

RENAULT oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 MOGELIJKHEDEN ONDERZOEKEN 
VAN BESTRIJDING VERVUILING 
VAN STRANDEN De liberale kamerleden mevrouw Ver- 
kerk en de heer Scherpenhuizen heb- 
ben de regering gevraagd een onder- 
zoek in te stellen naar de mogelijkhe- 
den van een doelmatige en verant- 
woorde aanpak van de bestrijding 
van strandvervuiling door olie. In 
schriftelijke gestelde vragen wordt 
ook aangedrongen op de oprichting 
van een bestrijdingsorganisatie. In 
de vragen wordt verwezen naar een 
vorig jaar verschenen rapport, waarin 
o.m. gekonkludeerd wordt dat er een ' 
reëel risiko bestaat voor het optreden 
van een omvangrfjke olievervuiling op 
zee, die een zeer ernstige vervuiling 
van nederlandse zeestranden ten ge- 
volge kan hebben. De kustgemeenten, 
aldus het rapport, zijn met de thans 
ter beschikking staande middelen niet 
in staat een middelgrote of grote olie- 
verontreiniging enigszins doeltreffend 
te bestrijden, reden waarom de oprich- 
ting van een aparte, nationale bestrij- 
dingsorganisatie gewenst wordt ge- 
noemd. eanduoartee hoeran^ WELKE aktieve jongeman in het bezit 
van rijbewijs, heeft interesse om te wor- 
den opgeleid tot 

GLASZETTER 

of 

ASSISTENT-GLASZETTER 

in snelgroeiend onderdeel van een van 
ouds bekend zandvoortse bedrijf. 

Aanmelden bij KEUR en ZOON, tel. 
56 02 en na 18.00 uur tel. 60 89. Tuinbedrijf 

HEEFT NOG TIJD OVER 
voor het aanleg en onderhoud van tuinen. 
Tevens tegelpaden. 

Goede referenties 

Vraag vrijblijvende prijsopgave. 

Telefoon 023 - 31 61 80 
gemeente 
zandvoort bekendmakim Seizoenvergunning voor parkeerterrein 

Burgemeester en Wethouders van Zand- 
voort roepen voor het jaar 1978 gegadig- 
den —uitsluitend inwoners van de Ge- 
meente Zandvoort— op voor : 

een seizoenvergunning voor het pachten 
van het parkeerterrein op het Favauge- 
plein. 

Gegadigden dienen hun aanvraag uiter- 
lijk 4 april 1978 op daarvoor bestemde 
formulieren ten gemeentehuizen te heb- 
ben ingediend. 

Deze formulieren zijn op de Afdeling Al- 
gemene Zaken te verkrijgen. Nadere in- 
lichtingen kunnen ter Gemeentesekreta- 
rie, afdeling Algemene Zaken (kamer 4) 
worden verkregen. 

Zij die reeds een aanvraag hebben inge- 
diend voor het pachten van het parkeer- 
terrein behoeven geen nieuwe aanvraag 
te doen. 

Burgemeester en Wethouders behouden 
zich het recht voor om het parkeerterrein 
niet in pacht uit te geven. GEVESTIGD 13-3-1978 

DIERENARTS 
Mevrouw A.C. Dekker-Lukkassen 

Thorbeckestraat 17 - tel. 5847 b.g.g. tel. 2527 

Spreekuren : 's middags van 2 - 3 uur en maan-, 
woens- en vrijdagavond van 7 - 8 uur en verder 
volgens afspraak. 
WISTU dat wij een mannelijk bestuurslid zoe- 
ken ? Wie meldt zich ! 

dat wij poezenmanden uitlenen, leden 
gratis, niet leden'f. 2,50 per keer. 

dat wij gratis uw poes of kater voor be- 
handeling naar de dierenarts brengen en 
halen. 

voor katers zijn de kosten f. 25,-- 
voor poezen zijn de kosten f. 70,-- 
poezen worden maandagmorgen ge- 
haald en woensdagmiddag weer thuis- 
bezorgd. ' . 

dat u met gewonde vogels bij het Ken- 
nemer Dierentehuis terecht kunt. 

dat u pas geboren hondjes en poesjes 
•gratis kunt laten inslapen, ook bij het 
Kennemer Dierentehuis mits binnen 
24 uur gebracht. 

dat wij U graag als lid inschrijven a 
f. 15,-- per jaar, maandblad gratis. 

onze tel. nrs. zijn : 

mevr. Slootheer 45 61, mevr. Stokman 

47 71 , mevr. Smorenburg 25 82, mevr. 

v.d.Meer7418. gemeente 
zandvoort bekendmaking Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, dat de bij 
raadsbesluit van 31 januari 1978 nr. 10 vastgestelde : 'tweede verorde- 
ning tot wijziging van de verordening op de sluitingstijden voor winkels 
etc. gedurende het seizoen', welke verordening is goedgekeurd bij Ko- 
ninklijk Besluit van 27 februari 1978 nr. 15, vanaf heden gedurende 3 
maanden voor een ieder op de Gemeentesekretarie ter inzage is gelegd. Zandvoort, 22 maart 1978. 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De Burgemeester, H.H. Machielsen 
Sekretaris, J. Hoogendoorn. V 
Steun nu ANC. SWAPO 
Patriottisch Front GIRO 26655 

CDA LIJST 3 

VOOR UW WELZIJN 
OOK 
IN DE PROVINCIALE STATEN Êi /% >» "^^^^ 
VISHANDEL 
23 maart 
U belt 27 06 

dan ligt U bestelde vis ieder uur 
van de dag warm op U te wach- 
ten. 

Bakken f. 1,50 per k.g. omroepers Herhaalde oproep 
HOTEL - PENSIOENHOU- 
DERS en partikulieren, 
geef uw kamers met ont- 
bijt of half pension op 
vóór 24-3 na 17.00 uur. 
tel. nr. 25 25. Part -time dames- en heren- 
kapper(ster) gevraagd 

Wim Mensinkhuis, tel. 
02507-7141 voor 12.00 
uur en vragen naar mevr. 
Chidda. 
VERLOREN 

LEESBRIL 

omg. nw.noord.Tegen belo- 
ning (f.10,~) terug te bezor- 
gen. Tel. 59 02. 

Veilinggebouw 
"Dp WITTE ZWAAN" WD 2-2 WD VERSTEE6E 

•tt- OauüaOttbAtitt 

ïïsItt<ttaBt 18 ■ Zmbtwoct 
VtUtpon O25O7-440d 
V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. Noord-Holland 

PROVINCIALE STATEN 
VERKIEZINGEN. 

Geeft uw stem aan een 

ZANDVOORTERCSE) 

dus: WD lUst 2 

t HERMAN MACHIELSEN 

9ANKIEJ0USTRA 
12BENRU0ENK0 voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
Bagëlijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Wateidiinker , DoTpq;>leiii 
2, teL 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 66S8 CHRISTDEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Floniflgstiaat 104 'tel. 5185 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnleker 
kuiistgebitrepaiatie, etc. 

A.RITMAN-tel.4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FJM. VAN BEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds dnücker 

't (kinder)WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur. 
Buureweg 1-3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. Verhuur - Inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
WD 2-2 WD 
Familie- en 
Handelsdruicwerlc 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT MIELE WASSALON^ # ^ 

^vasumek 

wassen p. 5 kg. • f 4,75 

stomen bv. pantalon f 3,95 

japon f 4,95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ teL 44 17. WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
ged. oude gracht llb (t.o. de raaks) haariem (D29 31 II 40 
tlMrfaeckestraatl5(t.o.iwtelboiiwes) zandvoort 3378 
met het weekend aen bloemetje 
dat niet altoen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BU; 

BLOEMÉNHUIS" 

J. BLUYS ( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 ASSURANTIE 
kantoor: Voor al uw verzekeringen 

A.M.FOLKERS 

Thorbeckestraat 17 

Zandvoort 

Telefaon3283 

Reisbagage* en bcomf iets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 19 75 
Installaiie bureau 

GROENHYEIN BJV. Voor elk feest of partij 
dat veriiuren wij 

tafek, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

CfflROPODIST 

(pedicure) 
KOMT AAN HUIS 
tel. 02507 -68 74 

SCHATGRtiVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, enz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving., 
Postbus 573, Voorburg. 
Tel. 070 -86 72 40. H. W. COSTER 

Makelaar o.g. UdNBM 

lidMCCj Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 5845 * VO€W 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

««hikkQRSlMBdir^ir 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

WjAêêêK o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 25 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
vrijdag 31 maart 1978 nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 

eanduoürtee 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gert8nbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5üperjaar;perhalfjaarf 13. 50 per postf 35.00 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief: f 0,21 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro- 29 11 087 / bank. ned. middenstandsbank.rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank 35555lnv de zandvoortse koerant 

a.a. roselaar stapt uit wd-f raktie 
en blijft als onafhankelijk liberaal 
In het zicht van de gemeenteraadsver- 
kiezingen rommelt het de laatste we- 
ken hevig in de zandvoortse gemeen- 
teraad. 

Ruim zes weken geleden bedankte vrij 
onverwacht Lou Koper van de progres- 
sieve kombinatie ppr-psp voor zijn ze- 
tel in de plaatselijke volksvertegen- 
woordiging, ernstig teleurgesteld in 
de lokale dernokratie^die volgens hem 
nauwelijks funktioneerde. Korte tijd 
later stelde pvda-afgevaardigde Wil- 
lem van der Heijden zijn plek achter 
het groene laken ter beschikking om- 
dat hij zich niet langer thuisvoelde in 
_zijn partij die,naar zijn zeggen,op 
plaatselijk nivo op onfrisse wijze 
met mensen manipuleerde. Tijdens de 
raadsvergadering van dinsdagavond 
viel opnieuw een volksvertegenwoor- 
diger uit de boot : de liberaal A.A. 
Roselaar. 

Voor zijn fraktiegenoten kwam dat 
als een volslagen verrassing. Hoewel; 
een donderslag bij heldere hemel was 
het nu ook weer niet, want de lucht steen 
daagt 
koerant De heer J.A. Steen heeft een kort ge- 
ding aangespannen tegen de uitgeef- 
ster van de Zandvoortse Koerant bv 
en de in Zandvoort woonachtige dr. 
J. van Santen. 

In het kort geding, dat a.s. woensdag 
om 11 uur zal dienen voor de acron- 
dissements- rechtbank te Haarlem, eist 
Steen via mr. W.G.M. Nannings dat de 
Zandvoortse Koerant in verband met 
de publikaties van artikelen over zijn 
oorlogsverleden veroordeeld zal wor- 
den tot het afdrukken van een tekst 
op de voorpagina van de koerant, waar- 
in hij wordt vrijgepleit van de aantij- 
gingen aan zijn adres betreffende zijn 
gedrag tijdens de duitse overheersing 
in de jaren '40-'45. 
Verder eist de heer Steen een verbod 
voor de koerant over de rechtszitting 
een verslag te publiceren en ingezon- 
den brieven, advertenties e.d. op te 
nemen, dit op straffe van een dwang- 
som van f. 50.000,-- bij overtreding 
van het verbod. M.b.t. de gedaagde 
dr. J. van Santen worden soortgelijke 
eisen gesteld. 

De heer A.A. Roselaar,die in een brief 
aan het kollege van b en w,waarvan 
een afschrift werd geplaatst in de 
Zandvoortse Koerant, eveneens schreef 
over het oorlogsverleden van de heer 
Steen, zal niet worden vervolgd. Vol- 
gens een mededeling van het Haarlems 
Dagblad,omdat de heer Roselaar nim- 
mer de naam van de heer Steen heeft 
gebezigd. De raadsman van Steen zou 
begrip hebben voor het schrijven van 
de heer Roselaar die van joodse af- 
komst is en als enige van zijn familie 
de oorlog overleefde. 
De Zandvoortse Koerant bv en dr. J. 
van Santen zullen +ijdens hel kort ge- 
ding van 'a.s. woensdag worden bijge- 
staan door de haarlemse jurist mr. 
Hein van Wijk. in die kring was al enige tijd betrok- 
ken. 

Aan het slot van het openbare gedeel- 
te van de vergadering, die werd ge- 
volgd door een besloten zitting, leg- 
de de heer Roselaar een korte verkla- 
ring af,waarin hij meedeelde niet lan- 
ger te willen behoren tot de gelede- 
ren van de zandvoortse vvd, omdat hij 
zich niet kon verenigen met de wijze 
waarop de fraktie en het bestuur de 
liberale beginselen hanteert. De uit- 
getredene toonde zich verder zeer 
ontstemd over de negatieve manier ' 
waarop fraktie en bestuur hadden 
gereageerd op zijn verzoek aan b en 
w een lid uit het komité Zandvoort 
1 50 jaar badplaats te verwijderen we- 
gens diens oorlogsverleden. 
'Zij hebben mij los gelaten', aldus de 
heer Roselaar. 

Hij deelde mee als onafhankelijk libe- 
raal zijn raadszetel te zullen blijven 
bezetten en verzocht voorzitter Ma- 
chielsen 'hem een andere plaats in 
de raadszaal te geven'. 
Niet langer geklemd tussen freule Hu- 
genholtz en fraktievoorzitter Joustra, 
die na afloop van de raadsvergadering 
zeer verontwaardigd deden over het 
besluit van de heer Roselaar. Het kwam 
voor ons als een komplete verrassing. 
Hij heeft ons niet van te voren inge- 
licht. Met geen woord over gerept, al- 
dus de verbolgen eks-kollega's van de 
heer Roselaar. 

Ook de andere fraktieleden hadden 
voor de beslissing van de heer Rose- 
laar geen goed woord over. Zelfs de 
anders zo bedaarde dr. Anderson was 
zichtbaar geëmotioneerd en keek 
boos. Zeer boos. 

Het besluit van de heer Roselaar kwam 
onverwacht, dat wel, maar de span- 
ning tussen hem en de overige fraktie- 
leden van de vvd, alsmede het bestuur, 
was de laatste weken en dagen tot eks- 
plosieve hoogte gestegen. 
De uitbarsting hing in de lucht als 't 
ware. 
De heer Roselaar nam het zijn partij- genoten binnen en buiten de raads- 
zaal bijzonder kwalijk dat zij hem 
niet steunden in zijn aktie tegen het 
komitélid. Fraktie en bestuur vonden 
op hun beurt dat de heer Roselaar 
deze aktie niet op eigen houtje had 
mogen ondernemen. Bovendien wa- 
ren zij zeer gepikeerd over de wijze 
waarop de heer Roselaar zou hebben 
getracht alsnog op een verkiesbare 
plaats op de groslijst voor de gemeen- 
teraadsverkiezingen te komen. 
De heer Roselaar deelde later op de 
avond mee met een eigen lijst —de 
lijst A.A. Roselaar— aan de verkie- 
DeBoet 

Rustieke meubelen j 

Zijlweg 9 - Haarlem 
' (023)320921 ' «^ 
waterstanden 1 


april 
1 
2 
3 
4 


H 
OJ 
IC 

i: 
0- 


W. L.W. H.W. L.W. 
3.- 17.03 21.46 05.49 
3.17 18.21 23.20 07.18 
?.03 21.05 -.- 09.20 
.45 08.49 14.13 22.16 Met bovenvermelde waterstanden is re- 
keningen gehouden met de in de nacht 
van 1 op 2 april a.s. ingaande zomertijd. zingen te zullen deelnemen om de 
ware liberale beginselen in een nieuwe 
gemeenteraad uitte dragen. Die wor- 
den door de zandvoortse vvd, naar 
zijn zeggen, verzaakt.om niet te zeg- 
gen met voeten getreden. 
Fraktie en bestuur van de vvd zijn van 
oordeel dat de dissident per kerende 
post zijn raadslidmaatschap moet in- 
leveren. 

Daar peinst de heer Roselaar niet over. 
Benieuwd wie in de volgende vergade- 
ring van de gemeenteraad te kennen 
geeft zijn politiek onderdak te zul- 
len verlaten. ...» •. *.ƒ ■ " 
Dick Gerritse, opvolger van Lou Ko- 
per van de ppr-psp in de zandvoortse 
gemeenteraad, werd dinsdagavond 
een kwartier voor zijn installatie tot 
raadslid met vereende krachten de 
trappen van het raadhuis opgedragen: 
een entree dat hij gaarne door Foto- 
graaf Frans van Loon zag vereeuwigd. 
Dick blijft overigens van mening dat 
de gemeente moet zorgen voor een af- 
doende oplossing om hem vanaf de 
begane grond naar de raadszaal te hij- 
sen. Voor een definitieve oplossing is 
gevonden, er wordt gedacht aan het 
installeren van een buitenlift achter 
het gemeentehuis, wil men de hoog- 
werker van de brandweer inschakelen 
om Dick Gerritse vanaf het raadhuis- 
plein naar het bordes en de ingang 
van het gemeentehuis te tillen. Dick 
wil hier wel aan meewerken maar ge- schouwt het als een tijdelijke oplos- 
sing 

Na zijn beëdiging door middel van het 
afleggen van de gelofte verklaarde 
Gerritse 'dat hij zal blijven streven 
naar een progressief beleid in Zand- 
voort, waarbij hij de belangen van de 
gehele bevolking wil behartigen en 
niet die van enkelen'. 
Vanavond maakt Dick Gerritse tijdens 
een bijeenkomst in het verenigingsge- 
bouw 'De Krocht' aan de Grote Krocht 
zijn progiamma voor de onlangs door 
hem in het leven geroepen plaatselijke 
progressieve groepering bekend. De 
groslijst voor de lokale vooruitstreven- 
den wordt op 7 april a.s. vastgesteld 
Tot aan het eind van de huidige zittings- 
duur van de gemeenteraad zal Dick 
blijven optreden als vertegenwoordiger 
van de ppr-psp. De motie van de zandvoortse socialis- 
ten, waarin zij het kollege van b en 
w verzoeken een voormalige politieke 
delinkwent uit het komité Zandvoort 
150 jaar badplaats te verwijderen, is 
dinsdagavond niet door de gemeen- 
teraad in behandeling genomen. 

De raad vond een uitspraak over de 
motie kennelijk niet meer nodig nu 
de folklorevereniging 'De Wurf', waar- 
van het betrokken komitélid voorzit- 
ter is, b en w inmiddels had bericht 
op geen enkele wijze aan de festivitei- 
ten rond het badplaats-jubileum te 
zullen meewerken. Dat hield in dat 
de door de socialisten gewraakte 
afgevaardigde van 'De Wurf' door 
het bestuur van deze vereni- 
ging uit het komité was teruggetrok- 
ken. 

Geen diskussie in de raad dus, maar 
wel een opmerking van de liberaal 
Roselaar, die het gemeentebestuur 
al eerder had verzocht het betrokken 
lid uit het komité te verwijderen. Hij 
betreurde het dat de betrokken fi- 
guur niet het fatsoen had kunnen op- 
brengen zich eigener beweging uit het 
komité terug te trekken. 
Daarmee was de affaire —althans voor 
de gemeenteraad— van de baan. ÉiÉiilSiüii • Begin deze week moest de brand- 
weer in aktie komen voor de bestrij- 
ding van resp. een brand in de bene- 
denwoning van een woonhuis aan de 
Kostverlorenstraat en een zomerhuis 
aan de Marisstraat. Van de woning 
aan de Kostverlorenstraat brandde de 
woonkamer geheel uit alvorens de 
brandweer het vuur meester werd. 
De brand is vermoedelijk ontstaan 
tengevolge van kortsluiting. De schade 
aan de benedenétage en het meubilair 
wordt geschat op f. 50 000,-. Voor 
de inboedel was de bewoonster niet 
verzekerd. Het zomerverblijf aan de 
Marisstraat werd volledig m de as ge- 
legd. Oorzaak van de brand was een 
defekte gaskachel De schade wordt 
geraamd op enkele tienduizenden 
guldens. 

al Op maandag 3 april a.s zal een be- 
gin worden gemaakt met de vernieu- 
wing van de riolering onder het weg- 
dek van de Zandvoortselaan nabij de 
Kennemerweg In verband hieimee zal 
het verkeer ter plaatse door middel 
van verkeerslichten worden geregeld. 
Verkeeisborden zullen het naderend 
verkeer op de maatregelen attent ma- 
ken. 


iifaiispi^iii 

lt^C''=';-:'^v:HaarlëiTii*ïsHe!en(istédè;^.Jt:' ■'?:-: mooie foto's Na een inleidend woord van de voor- 
zitter van de Fotokring Zandvoort, de 
heer J.M. Schallies, opende burgemees- 
ter Machielsen vorige weel< donderdag- 
avond in het Gemeenschapshuis de 
Paassalon, die onder het motto 'Klj- 
l<en en Zien' ieder jaar om deze tijd 
wordt gehouden. In een korte toespraak 
bekende de heer Machielsen het In de 
fotografie niet ver gebracht te hebben, 
maar wel had spreker gemerkt dat de 
zaal zich uitstekend leent voor een 
kerkdiensten 


i^,-.. ^m>^m^^'^^^ 
mevr. Kraan - Meeth dergelijke expositie en dat de presen- 
tatie heel plezierig was. Een jury, be- 
staande uit de heren G. van Dijk, Joh. 
Scholten en H. Tromp, had als prijs- 
winnaars aangewezen : mevrouw Els 
Hendrikse, 2. de heer P.B. de Vries en 
3. de heer H.J. Frijling, die hun prijs 
uit handen van zandvoort's eerste bur- 
ger in ontvangst mochten nemen. 
Het was een boeiende tentoonstelling, 
waar verrassend mooie foto's te zien 
waren, maar zij die gekomen waren 
omdat, volgens een persbericht, de 
ekspositie vrijwel geheel in het teken 
zou staan van het 150-jarig bestaan 
van Zandvoort als badplaats, moeten 
toch wel erg teleurgesteld naar huis 
zijn gegaan. Van de honderd foto's 
waren er misschien vijf en twintig van 
Zandvoort en daarvan slechts drie (en 
dat waren dan nog vergrotingen van 
oude ansichtkaarten) die aan het ver- 
leden herinnerden. En het is dat bij de 
(overigens voortreffelijke) bij het zwin 
genomen foto's de naam van Louis 
van der Mije was vermeld, anders had 
het iedere willekeurige kustplaats kun- 
nen zijn. 

De ekspositie, die tweede paasdag om 
6 uur haar deuren sloot, werd door 
zo'n tweehonderd belangstellenden 
bezocht, de genodigden op de ope- 
ningsavond niet meegerekend. Een 
resultaat waarmee de organisatoren 
niet ontevreden zijn. sport — spel o Als onderdeel van de viering van 
koninginnedag op maandag 1 mei a.s. 
vindt tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
de traditionele Zandvoort Estafette 
voor plaatselijke sportverenigingen en 
individuele groepen —mits woonach- 
tige in de gemeente— plaats in het 
dorpscentrum. 

Om 19.00 uur starten de meisjes t.e. 
m. 13 jaar voor de 4 x 100 meter en 
om 19.15 uur de jongens t.e.m. 13 
jaar voor eerder genoemde afstand. 
Daarop volgen de dames voor de 4x 
800 meter om 19.30 uur en de heren 
voor de 4 X 1600 meter om 20.00 uur. 
Inschrijvingen kan geschieden voor 1 
april a.s. bij de heer K.J. Koper, Van 
Lennepweg 38/4, tel. 4833. o De ontmoeting tussen het eerste elf- 
tal van Zandvoortmeeuwen en Nieuw 
Vennep op maandag tweede paasdag 
is geëindigd in een 2-2 gelijk spel. In 
de eerste helft nam Nieuw Vennep 
met een schot van Krijn Boelee een 
1-0 voorsprong op de kustbewoners. 
Na rust scoorde Alex Heesemans de 
gelijkmaker. Korte tijd later slaagde 
Staf Grootveld erin opnieuw een voor- 
sprong te nemen. In het laatste kwar- 
tier van de ontmoeting was het Chris 
Jongbloed die de partijen op gelijke 
voet bracht en in deze stand kwam 
geen verandering meer. De stand: 


DWS 


17 


11 


6 

28 


27-9 


ZVM 


17 


10 


5 


2 


25 


37-24 


Stormv. 


16 


8 


6 


2 


22 


21-11 


QSC 


16 


6 


7 


3 


19 


22-15 


HOC 


17 


7 


3 


7 


17 


25-21 


WSV'30 


17 


6 


4 


7 


16 


22-21 


TYBB 


17 


6 


3 


8 


15 


21-24 


Nw.Vennepl? 


5 


4 


8 


14 


28-28 


Beverwijk 


17 


n4 


6 


7 


14 


19-29 


KW 


17 


4 


4 


9 


12 


12-26 


Zaandijk 


16 


3 


5 


8 


11 


16-27 


GVO 


16 


1 


5 


10 


7 


9-24 het verleden van Zandvoort kwam er bekaaid af nieuws 

kort & klein • Maandagmiddag kwam na een ach- 
tervolging door de politie een 45-jarige 
haarlemse automobilist, die met hoge 
snelheid door het dorp raasde en tij- 
dens zijn woeste rit verscheidene ge- 
parkeerd staande auto's beschadigde, 
met zijn wagen in de Bramenlaan te- 
gen een boom tot stilstand. Met een 
shock en lichte verwondingen werd 
de bestuurder, die wegens huiselijke 
omstandigheden volkomen in de war 
was geraakt, in een ziekenhuis in zijn 
woonplaats opgenomen. • Bij de politie werd in het afgelo- 
pen paasweekeind aangifte gedaan 
van een groot aantal diefstallen. Uit 
acht in de Marisstraat geparkeerd 
staande auto's verdwenen o.a. cassette 
recorders en kleding. Ontvreemd wer- 
den een auto, bromfiets en fiets als- 
mede verscheidenen buitenspiegels en 
kentekenplaat. Uit een polstasje van 
een barbezoeker werden een dozijn 
cheques, betaalpas en f. 250,- gesto- 
len en bij inbraken in woningen aan 
de Trompstraat en de boulevard Pau- 
lus Loot gingen onbekenden er met 
pcck-up, bandrecorder en verscheidene 
andere goederen vandoor. Verder wer- 
den vernielingen gemeld van de ban- 
den van twee voor een flat aan de 
Burg. van Alphenstraat geparkeerd 
staande auto's. 

• Tijdens zijn spel op de restanten 
van de afgebroken Julianaschool aan 
de Brederodestraat,raakte een 7-jarig 
jongetje met zijn voet onder een 
voor transport gereedstaande laadbak 
bekneld. Het kind moest met een ge- 
kompliceerde onderbeenbreuk in een 
ziekenhuis in Haarlem worden opge-- 
nomen. 

• Van 31 maart t.e.m. 23 april eks- 
poseert Jan Romein Graal uit Ams- 
terdam zijn schilderijen in het kultu- 
reel centrum aan het Gasthuisplein. 
De tentoonstelling, die vanavond om 
8 uur wordt geopend, is met uitzon- 
dering van maandag en dinsdag iedere 
middag van 14.00 tot 17.00 uur voor 
het publiek toegankelijk. 

• Op dinsdag 11 april a.s. vindt ter 
gelegenheid van het tweede lustrum 
van het Toonkunst Oratoriumkoor 
Zandvoort een jubileumkonsert plaats 
in het gebouw van de hervormde kerk 
aan het Kerkplein. Onder leiding van 
dirigent Lourens Stuifbergen zullen 
de kantate 39 en 55 van Johan Sebas- 
tiaan Bach en de Nelson-Messe van 
Joseph Haydn worden uitgevoerd. So- listiese medewerking verlenen Susanne 
Miron, sopraan, Aafje Heynls, alt, Alex 
Vermeulen, tenor en Wout Oosterkamp, 
bas. De instrumentale begeleiding zal 
worden verzorgd door Leo van Doese- 
laar, orgel en het Randstad Kameror- 
kest. Het konsert begint om 20.15 uur. 
Entree f. 7,50 p.p. en voor cjp-houders 
f. 5,-. 

• Maandag 3 april a.s. vindt in hotel 
j Keur aan de Zeestraat de enkele we- 
ken geleden in de koerant aangekon- 
digde bijeenkomst van de federatie 
Handelsvereniging-Hanze plaats. Aan 
de orde komen o.m. vaststelling van 
een wekelijkse koopavond en de open- 
stelling van winkels op de zondagen 
buiten het winterseizoen. De bijeen- 
komst begint om 20.00 uur. 

o Morgenavond zal het Nationaal 1 
april komité in sociëteit Duysterghast 
aan het tv-duo Piet hambergen en 
René van Vooren (de Mounties) de 
loeres humor in beeld'78, uitreiken. 
Voor de loeres humor in daad komt 
niemand in aanmerking, omdat er 
volgens het genootschap 'weinig grap- 
pigs van kwaliteit is geschied'. • Wij hebben per abuis het afscheid 
van de heer A. Meems, die op 1 april 
a.s. het zandvoortse politiekorps met 
funktioneel leeftijdsontslag gaat ver- 
laten, te vroeg laten passeren. De adju- 
dant nam niet vorige week donderdag 
maar gisteren afscheid van zijn kolle- 
ga's en superieuren in de kantine van 
het buro aan de Hogeweg, waar hij uit 
handen van burgemeester Machielsen 
de eremedalje verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau ontving. Later volg- 
de een receptie in kafé-restaurant 'De 
Kousenpnel' aan de Haltestraat waar 
een groot aantal vrienden en bekenden 
de heer Meems de hand kwamen druk- 
ken. De scheidende politieman die op 
1 januari 1949 als hoofdagent in dienst 
trad bij de zandvoortse politie, werd in 
'61 bevorderd tot brigadier en in '77 
benoemd tot adjudant. Vanaf '72 tot 
aan zijn vertrek is de heer Meems werk- 
zaam geweest bij de afdeling bijzonde- 
re wetten. Hij zal in deze funtkie wor- 
den opgevolgd door brigadier E.F.C, 
van Huizen. eanduoortee hoeranh MEVR. A.BLAAUBOER 
GEKREMEERD Onder grote belangstelling had vorige 
week donderdag te Velsen de krema- 
tie plaats van Mevrouw A. Blaauboer- 
Zwart. Aan de onder een schat van 
bloemen bedolven baar sprak als eerste 
een familielid van de overledene, die 
haar schetste als iemand die vrienden 
wist te maken en te behouden. Me- 
vrouw Nawijn dankte namens de 
Zandvoortse Vrouwen Contact Com- 
missie mevrouw Blaauboer voor de 
volledige inzet waarmee deze het werk 
voor de commissie had verricht en 
voor de van haar ondervonden vriend- 
scnap. Namens de afdeling Zandvoort 
van de Nederlandse Protestanten Bond, 
in het bijzonder namens ^de Doopsge- 
zindengroep, en ook uit naam van de 
andere kerkgenootschappen, hield 
mejuffrouw Schram een korte over- 
denking n.a.v. Jacobus 2 vers 26 'Ge- 
lijk het lichaam zonder geest dood is 
zo is ook het geloof zonder werken 
dood'. Voorts memoreerde mejuffrouw 
Schram het belangrijke werk dat me- 
vrouw Blaauboer verricht had in Huize 
Sterre der Zee en haar aktiviteiten in de 
kommissie Wereldgebeddag. Een pleeg- 
zoon van de overledene, de heer Hof- 
fard, dankte tot slot voor de getoonde 
belangstelling. Steun 
ons werk INTERNATIONAL 

k. giro 
454000 
NED. HERVORMDE KERK 

zondag 2 april a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, bedie- 
ning Heilige Doop. 
(crèche aanwezig). 
Geen jeugdkapel. 

HERVORMDE KERK 
zondag 2 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. A.N. Dekkers te Velp. 
19.00 uur: Ds. A. Heuzeveldt te Haar- 
lem-Oost. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 2 april a,s.: 

10.30 uur : Ds. T. Bijlsma, Amsterdam. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 en zondag 2 april a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 
7 flat 4, tel. 42 77. burgerlijke Stand geboren : Ninke Danièlle, dv. J.R. 
Beunk en M.J.A. Geerlings. 

overleden : Johan Hendrik Lottge- 
rlng, oud 66 jaar, gehuwd met CE. 
Wind. 

ondertrouwd : Kees Jochems en 
Sylvia' Lydia Bonte ; Johan Petrus 
Moet en Jolanda Bol ; Albertus Ge- 
rardus Cops en Bertina Johanna Fran- 
cisca Vogt. 

overleden buiten de gemeente : Cor- 
nelis Matthias van Hoeij Schilthouwer 
Pompe, oud 84 jaar, gehuwd met M. 
Leupen ; Anna Zwart, oud 88 jaar, 
gehuwd geweest.met L. Blauboer ; 
Arisje Bensink, ou 89 jaar, gehuwd ge- 
weest met G.R.M. Addink. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortse laan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantieicantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. 
Renault 12. Veiligheid in pijlvorm. Sublieme 
wegligging door voorwielaandnjving en 
meesturende achteras Komplete uit- 
rusting met veel komfort 
Sterke kooikonstruktie onder 
de aërodynamische 
gelijnde carrossene. ^„«pasS^i^^^ 

Ook lever- 
baar met Automa 
tische transmis- i^ 
sie en als Stationcar 

Renault12TL: autobedrijven 
rinko 
rk"}u^^"'"^S^RENAULT 

Renault12TS 1289 cc, 60 DIN pk, 
150 km/u 
^ . Gratis haal bi| 

•^^'/•i \^^ ons 't kleurrijke 
Renaultboek 
booi devol 
informatie 
over autorijden 
en alle 
Renaultmodellen Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 devingeraandepols... 

r r m I ' i inuweigenzandvoort../ -^ 

eanduoorrse 
hoeranr S£ Tuinbedrijf 

HEEFT NOG TIJD OVER 
voor het aanleg en onderhoud van tuinen. 
Tevens tegelpaden. 

Goede referenties 

Vraag vrijblijvende prijsopgave. 

Telefoon 023 ■ 31 61 80 GEVESTIGD 13-3-1978 

DIERENARTS 
Mevrouw A.C. Dekker-Lukkassen 

Thoibeckestraat 17 - td. 5847 b.g.g. tel. 2527 

^redcuren : 's middags van 2 - 3 uur en maan-, 
woens- en vrijdagavond van 7 - 8 uur en verder 
volgens afspraak. PROGRESSIEVE PARTIJ ZANDVQQRT 

UITNODIGING : 

Nodigt iedereen uit voor een hijeen- 
komst van de PPZ vanavond in het ge- 
bouw "De Krocht" te Zandvoort, aan- 
vang 20.00 uur. 

Tijdens deze openbare bijeenkomst 
wordt het programma 1 978-1 982 gepre- 
senteerd en is er de mogelijkheid tot kan- 
didaatstelling. 

INLICHTINGEN : Dick Gerritse - tel. 
02507-5441. stembusuitslag in zandvoort VAN DE PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN Stemburo 


pvda 
1 


vvd 
2 


cda 
3! 


cpn 

4 


ppr 
5 


psp 
6 


D'66 
7 


DS'70 
8 


bp 
9 


gpv 

10 


rpf 
11 


ikb 
12 


sgp 
13 


tot. 
geldig 


blanko 


ong. 


alg. 
totaal 


1. Klimop 

2. H. Schaft 

3. De Krocht 


113- 

131 

162 

158 

379 

337 

133 

247 

180 

77 
183 

55 
414 
389 

46 


335 
262 
250 
409 
139 

87 
290 
131 
248 
406 
233 
395 
250 
241 

25 


138 
147 

92 
141 
102 

87 
143 
121, 
180 
103 
172 
146 
132 
129 

33 


4 
6 
6 

13 

5 

17 

10 

8 

5 

4 

2 

2 

14 

12 

1 


6 
2 
2 
6 

1 
4 
5 
6 
4 
5 
5 
2 
12 
11 
1 


1 
8 
4 
4 
7 
5 
8 
3 
3 
4 
3 
4 
22 
20 
3 


56 
32 
38 
42 
54 
33 
64 
27 
35 
43 
33 
37 
74 
71 
10 


5 
1 
1 
5 
7 
1 
5 
2 

2 
3 

5 
2 
2 

1 


1 
6 
2 
2 
5 
4 
5 
2 
1 

2 

7 
3 


1 
1 

5 
2 
1 
1 

1 


1 

1 

4 
1 


1 
1 • 

1 

1 
1 


2 

1 

1 
1 

2 

4 


661 
597 
558 
782 
700 
575 
664 
549 
662 
646 
637 
648 
934 
878 
126 


2 

1 

7 

4 

2 

1 
2 

2 
3 


2 
4 
8 
3 
2 
1 
4 

4 

12 
11 

1 
8 


665 
601 
567 


4. K. Doorman 

5. A. Plesman 

6. v.d. Enden 


792 
702 
580 


7. Calvijnzaai 

8. Gem. sch. hs 

9. Wilheimina 


668 
551 
666 


10. St. Agatha 

11. Hi.d. Duinen 


647 
651 


12. Bodaanst 


659 


13."v. Heuven Goedh. . 

14. Hummeloord 

15. Nw. Unicum 


936 
882 
134 


Totaal 


3004 3701 1866 109 72 

Opkomstpercentage : 77,5 
Aantal kiesgerechtigden 12.515 


99 


649 


42 


40 


12 


7 


5 


11 


9617 


24 


60 


9701 BEKENDMAKING 

Eind januari 1978 heb ik onder de aan- 
duiding "Comité ter bevordering van de 
openbaarmaking van in Zandvoort begane 
wandaden' in de van Ostadestraat en om- 
liggende straten een door mij opgesteld 
bulletin verspreid, dat betrekking had op 
de heer en mevrouw Ommering-Bisenber- 
ger, wonende van Ostadestraat no. 25 te 
Zandvoort. 

Bij vonnis in kort geding van 17 maart 
1978 heeft de president van de arrondise- 
mentsrechtbank te Haarlem geoordeeld 
dat de inhoud van het bulletin tegen- 
over hen beledigend is en oplevert een 
aantasting van hun eer en goede naam. A. Luijendijk, 

V. Ostadestraat no. 23 TIMMERMAN 
vraagt 

timmer-, wit- en behang- en schilder- 
WERKEN. 
Telefoon 61 16. ## yi ^ Tel. 

H.C. UOH ^Oq. MM zo stemde zandvoort in '72, '74, '77, 
2e Kamer 
Partijen en 1972 

Groeperingen 5^ o/q 

pvda 2443. . 24,6 

d'66 562 5,7 

psp 160 1,6 

ppr 353 3,6 

ds'70 768 7,7 

cpn 405 4J 

vvd 3188 32,2 

ned. midd. partij 33 0,3 

dem. midd. partij 89 0,9 

kvp 821 8^3 

arp 488 4,9 

chu 337 3,4 

cda _ _ 

sgp 16 0,2 

gpv 78 0,8 

rkpn 44 04 

ir. W. Stam 10 0,1 

boerenpartij 116 1,2 

dac — — 

soc. partij — — 

ned. volks-unie — — 

verbond tegen 

ambt. willekeur — — 

Internationale 

Komm. bond — — 

reform. pol. 

federatie — — 

inspraak nu •' - — 

btv — — 

overige — _ 

Totaal 9911 100,-- 

Kiesgarechtigden 11914 

Opkomstpercentage 84 Prov. St. 
1974 st. 0/0 Raad 

1974 

st. O/o 2e Kamer 
1977 Prov.St. 
1978 st. 0/0 st. °/o 2515 
136 
125 
424 
268 
296 

3745 27,3 
1,5 
1,4 
4,6 
2,9 
3,2 

40,7 1807 
492 206 
3332 1333 
17 
41 
85 

214 14,5 
0,2 
0,5 
0,9 

2,3 1476 21,5 
5,9 2,5 
39,6 17,5 3210 
744 
71 
136 
157 
156 

4274 1841 
23 
34 
34 

72 

5 

10 

49 29,6 
6,9 
0,7 
1,3 

1,4 

1,4 

39,4 17,- 
0,2 
0,3 
0,3 

0,7 

0,1 
0,5 3004 

649 

99 

72 

42 

109 

3701 31,3 
6,8 
1,0 
0,8 
0,5 
1,1 

38,5 1866 
11 
12 40 19,4 
0,1 
0,1 0,4 17 805 
287 9,6 
3,4 0,2 5 

7 9199 100,- 8405 100,- 10839 1 00,- 9617 100,- 12146 
76 12160 
69,4 12405 
88 12515 
77,5 
omroepers Te koop 4-kain.-flat,Schalk- 
wijk-Haarlem, uniek uitzicht, 
direkt aanvaardbaar. 
Vraagprijs f. 149.000,- k.k. 
Tel. 023 - 33 75 72. 

TE HUUR Grote winkel- 
ruimte plm. 75 m^, in 
centrum Zandvoort. 
Nadere informatie : Post- 
bus 75, Zandvoort. 

WERKSTER GEVRAAGD 

in flat, 1 ocht. p. w. Tel. na 
19.00 uur 69 61. Gevraagd FLINKE HULP i. 
d. huish., 1 ocht. p.w. f.35,- 
Brieven onder nr. 250 buro 
van dit blad. 

Hotel Interlaken 
van Speijkstraat 20, tel. 2966 
vraagt voor direkt een flinke 
hulp voor de kamers van 
's morgens 8.30 tot plm. 
12.30 uur. 

Gevraagd voor spoedig 
FLINKE KAMERHULPEN 

van 9 tot circa 1 2 uur en te- 
vens afwashulp voor seizoen. 
Hotel FABER jr., Poststraat 
9, tel. 35 88. SCHATGRAVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, enz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving. 
Postbus 573, Voorburg. 
TeL 070 -86 72 40. 

Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakktindig 

• Knippen 
t Scheren 

• Plukken 

t Oor- en nagetverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
hunstgebitreparatie, etc. 

A.RnMAN-teL43 6S 

Drukt 'n g r o t e drukker 

beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

huidelsdrukwerk. 

FJM.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 't (kinder)WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur. 
Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. 
bekmdmaking 

De Burgemeester van Zandvoort 
maakt bekend, dat met ingang van 3 
april 1978 gedurende 14 dagen ter ge- 
meentesecretarie, bureau volkshuisves- 
ting en ruimtelijke ordening, voor een 
ieder ter inzage ligt het bouwplan tot 
uitbreiding van het perceel Fleming- 
straat 342. 

Gedurende de termijn van de ter- 
inzagelegging kan een ieder schriftelijk 
bij burgemeester en wethouders bezwa- 
ren tegen dit bouwplan indienen. 

Zandvoort, 23 maart 1978. 
De Burgemeester voornoemd, 
H. IVIachielsen V 
V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
VERSTEE6E 

^ nsteb>Ukibtt)ti)t 

J^alttittaat 18 - Zatibtuoct 
JEtlcfpon 02507-4499 Renault dealer 
occasions met 

Gouden 

Garantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Onnruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer ged. oude gracht Hb (t.e.de raaks) haariem (02^ 311140 
thorbeckestraat 15 (t.0. hotel bouwes) zandvoort 3378 
H. W. COSTER B.V. 

Makelaar o.g. UdNBM .UdMCq Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 
Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel. O 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions 
Familie- en 
Handelsdrulcwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT h Wat u zélf kunt doen orn de waterverontreiniging ^fiOW. 
(en de zuiveringskosten) binnen de perken te houden ^^ 
We mogen ons oppervlaktewater niet 
langer door erop uitstromende riolen laten 
bederven. Daarom zuivert het hoogheem- 
raadschap van Rijnland in meer dan veertig 
installaties het afvalwater van huishoudens 
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks ver- 
ontreinigingsheffing betalen 
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen, 
die zuiveringskosten - in 1976 voor Rijnland 
zo'n 25 miljoen gulden niet hoger te 
maken dan strikt nodig is. Meer zuiveren 
betekent meer verontreinigingsheffing 
Daarom vijf tips om de gemeenschap èn 
uzelf geld te besparen 

• Vast afval hoort in de vuilnisbak Dus 
geen koffiedik, theebladeren, al of niet 
versneden etensresten, peuken of sanitaire 
artikelen door gootsteen of toilet spoelen. 
Dat vereenvoudigt de zuivering en voorkomt 
dat u de loodgieter voor verstoppingen Ie 
hulp moei 'oepen 
• Resten spijsolie, terpentine, verf en foto- 
chemicalien kunnen óók in de vuilnisbak als 
u ze even teruggiel in fles, blik of container 
In de zuiveringsinslailalles zijn het lastige 
en daarom dure klanten 

• Gebruik niet meer was- en reinigings- 
middelen dan strikt nodig is Het afvalwater 
blijft dan schoner en het scheelt bovendien 
in uw huishoudbeurs 

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen 
daarom nooll in hel afvalwater terecht 
komen. Restjes met pak en ai in de vuilnis- 
bak' 

• En dan nog iets dal u natuurlijk al lang 
weet. slool, gracht en plas zijn geen vuil- 
storlpiaalsenl 

met het weekend een bloernetje 
dat niet alteen mooi is maar 
ooksp'raelct. VOLOP BIJ; 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 3a. l£. "^aiUdux & ^H. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxafiexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 78e jaargang no. 26 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 4 april 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduaarr5 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,teiefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50perjaar;per half jaarf 13. 50 per postf 35.00 

Iosseeksemplaren:f0,30/advertentietarief:f0,21 p.mm(kontraktprijzenopaanvraag)/postgiro:2911087/bank:ned.niiddenstandsbank,rekeningnummer67.13.60.221/girovandebank.35555lnvdezandvoortsekoerant adjudant h. meems 
nam afscheid 

romm 

De eremedaille in goud, verbonden aan 
de Orde vap Oranje Nassau, die burge- 
meester Machielsen donderdagmiddag 
de scheidende adjudant van politie, de 
heer A. Meems, opspelde, mag gezien 
worden als de kroon op het vele be- 
langrijke werk dat de heer Meems in 
zijn lange loopbaan heeft verricht. 'Als 
een blijk van waardering vanuit de sa- 
menleving' aldus de burgemeester, die 
tijdens de gastvrije ontvangst in de 
kantine van het politleburo als eerste 
de verdiensten van de scheidende adju- 
dant naar voren haalde. 

Dat diens werkzaamheden zich niet 
beperkten tot het buro aan de Hogeweg 
bleek uit de woorden van korpschef 
Van Maris die als episode's uit het le- 
ven van de heer Meems noemde: de mi- 
litaire dienst, de meidagen in de buurt 
van het vliegveld Valkenburg, koeriers- 
diensten tijdens de bezetting, het op- 

mevr. Kraan - Meeth 

sporen en verhoren van nederlandse 
SS-ers na de bevrijding, zijn keuze 
voorde rijkspolitie en toen in 1949 nieuws 

kort & klein • Vrijdagnacht werden bij een gekom- 
bineerde alkohol-verkeerskontrole 
vijftien blaastasten afgenomen en 

drie rijverboden opgelegd. Verder 
werden een zevental overtredingen 
gekonstateerd inzake verlichting en , 
andere techniese voorzieningen. 

• Waarschijnlijk tengevolge van over- 
verhitting van twee waterpompen raak- 
te op het binnenterrein van het circuit 
de houten keet, waarin de pompen 
waren ondergebracht, in brand. Het 
schuurtje werd geheel in de as gelegd 
en de pompen gingen verloren. 

• Na de onlangs gehouden verkiezing 
van leden voor het bestuur van socië- 
teit Duysterghast is tot opvolger van 
de afgetreden voorzitter, de heer W. 
Nederlof, de heer Harry Verdonkschot 
benoemd. 

• Afgelopen vrijdag herdacht de direk- 
teur van het postkantoor Zandvoort, 
de heer H. Arnoldus, het feit dat hij 
veertig jaar in dienst was bij de PTT. 

In de kantine van het postkantoor aan 
de, Louis Davidsstraat ontving hij ter 
gelegenheid van zijn jubileum een 
groot aantal geschenken van het per- 
soneel van het bedrijf. 

• Vier zandvoortse ingezetenen zijn 
gekozen in provinciale staten van 
Noord-Holland,t.w. Annemarie Goed- 
makers en Han de Jong (pvda), K.C. 
van der Mije Pzn. (cda) en H. Machiel- 
sen (vvd). 

• Zaterdagavond heeft het Nationaal 

1 April Genootschap in sociëteit Duys- 
terghast ioeres-beeldje uitgereikt aan 
burgemeester H. Machielsen en het tv- 
duo Piet Bambergen en René van Voo- 
ren. De heer Machielsen ontving een 
'jubel-loeres' in het kader van de vie- 
ring Zandvoort 150 jaar badplaats en 
de 'Mounties' voor hun tv-shows een 
loeres 'humor in beeld'. Zandvoort. Hoofdagent, recherche, 
brigadier, de vreemdelingendienst, 
chef van de afd. Bijzondere Wetten, 
en verleden jaar zijn bevordering tot 
adjudant. 

'Wij nemen afscheid van een zeer ge- 
zien medewerker, een uitstekend po- 
litieman en een goed mens' aldus de 
heer Van Maris, die de heer Meems 
ook dankte namens de zandvoortse 
samenleving en de vele vreemdelingen 
'die voor jou niet alleen maar een 
kaart in de kartotheek waren'. 
Een relax-tuinstoel vertolkte de dank 
van het korps en voor mevrouw 
Meems, voor wier leven als vrouw van 
een politieman de korpschef alle be- 
grip had, was er een plant. 
In een geestige speech memoreerde 
brigadier Pols namens de Zandvoortse 
Politie Sport Vereniging dat het lid 
Meems wel altijd trouw zijn kontri- 
butie betaald had, maar verder niet 
erg aktief was geweest.' Een voetbal- 
broekje heb je niet versleten' aldus 
de heer Pols, die zijn woorden verge- 
zeld liet gaan van fraaie bloemen. Ad- 
judant De Hoop had gemerkt dat na 
het vervullen van zijn laatste piket- 
dienst kollega Meems toch wel anders 
was dan anders, hetgeen ook bleek uit 
diens verzoek zijn naambordje op te 
bergen. Hoe dat 'opbergen' door de 
heer De Hoop was opgevat bleek deze 
middag toen hij het zijn scheidende 
kollega als aandenken overhandigde. 
Als waarnemend voorzitter van de 
afd. Zandvoort van de Bond van Chris- 
telijke Politieambtenaren in Neder- land noemde spreker kollega Meems 
iemand die uit overtuiging lid van de 
bond was geweest. Adjudant Brockhus 
die 29 jaar in een vergelijkbare werk- 
situatie met de heer Meems had samen- 
gewerkt roemde diens kollegaliteit, 
eerlijkheid en arbeidsvreugde. De lang- 
speelplaat 'Gloria Halleluja' onder- 
streepte zijn woorden. Het oudste lid 
van de reservepolitie, de heer Joukes, 
overhandigde namens de reservisten 
een freestafel, waarna de waarnemd 
chef van de administraite, de heer 
Ten Haave, die de verschillende spre- 
kers had ingeleid, de rij sloot. 
Aan het slot van de bijeenkomst dank- 
te de heer Meems voor de ondervon- 
den steun. 'Wij barsten van de zeker- 
heden, van kreatie tot krematie, maar 
het werk wordt er niet makkelijker 
op. Het risiko voor de politieman 
wordt steeds groter en ik wens jullie 
dan ook alle sterkte',aldus de heer 
Meems, die zijn afscheid van de dienst 
symboliseerde door een stap terug te 
doen. 

Later op de middag was er in de Kou- 
senpael gelegenheid de familie Meems 
de hand te drukken. Tussen vijf en ze- 
ven uur was het een komen en gaan 
van talloze vrienden, kennissen en re- 
laties uit andere hoofde (onder hen 
bevond zich oud-burgemeester Na- 
wijn) en velen deden hun goede wen- 
sen vergezeld gaan van bloemen en 
kado's. Het werd een mooi afscheid 
van een politiefunktionaris die in de 
Zandvoortse gemeenschap een heel 
bijzondern plaats heeft ingenomen. Op verzoek van de raad van kommis- 
sarissen van de Zandvoortse Koerant 
bv deelt de redaktie van de koerant 
mee,dat de heer Jan Drommel op 
donderdag 30 maart j.l. als direkteur 
van de vennootschap is afgetreden. 
De heer Drommel nam op genoemde 
datum zijn ontslag als voorzitter van 
de raad van kommissarissen omdat hij 
zich niet kon verenigen met de stel- 
lingname van de koerant in de kwes- 
tie Steen, aldus de raad van kommis- 
sarissen. 

De heer Drommel, bijna vier jaar di- 
rekteur van de bv, is van oordeel dat 
de redaktie van de koerant in de pu- 
blikatie over het oorlogsverleden van 
de heer Steen onzorgvuldig te werk 
is gegaan. Volgens de heer Drommel 
is de heer Steen nimmer lid geweest 
van de nsb, zoals door de koerant 
wordt beweerd. Verder is de heer 
Drommel van mening dat de heer 
Steen zijn straf voor zijn gedrag tij- 
dens de oorlogs- en bezettingsjaren 
heeft ondergaan. Hij doet nu al ja- 
»ren weel veel goede dingen voor de 
zandvoortse gmeenschap en moet 
met rust worden gelaten, aldus de 
heer Drommel. 

De raad van kommissarissen kan res- 
pekt opbrengen voor de motieven van 
de heer Drommel zijn funktie neer te 
leggen, maar deelt zijn standpunt niet. 
De kommissarissen stellen er dan ook 
prijs op te verklaren dat zij zich in de- 
ze zaak volledig scharen achter het be- 
leid van de redaktie van de -Zandvoort- 
se Koerant. 
Naar aanleiding van een publikatie in pieter giltaij 
De voor zijn vertrek naar het gelderse 
Opijnen in Zandvoort woonachtige en 
werkende tekenaar Pieter Giltaij eks- 
poseert van 7 april t.e.m. 7 mei a.s. 
zijn meest recente landschappen, por- 
tretten en figuurstudies in de tentoon- 
stellingszaal van de openbare biblio- 
theek aan de Prinsesseweg. Gelijktij- 
dig vindt een ek.spositie van zijn teke- 
ningen plaats in het Dordrechts Muse- 
um, die vorige week zaterdag werd 
geopend en eindigt op 7 mei a.s.. Voor 
beide tentoonstellingen is een katalo- 
gus samengesteld waarin een aantal portretten, landschappen, figuren en 
studies van apen is afgedrukt. In het 
voorwoord van de katalogus schrijft 
direkteur J.M. de Groot van het 
Dordrechtse Museum o.a. : 
Met deze tentoonstelling van ca. vijf- 
tig tekeningen treedt Pieter Giltaij 
voor het eerst sinds lange tijd weer 
naar buiten. In die periode verruilde 
hij zijn woonplaats Zandvoort voor 
het dorp Opijnen in de Betuwe. 
Niet meer vormen de verwaaide dui- 
nen of strandgezichten het onderwerp 
van zijn tekening of ets, zoals vele liefhebbers van zijn werk dat kennen. 
Hij heeft ze verwisseld voor het Be- 
tuwse rivierengebied met zijn hoge 
dijken en het vlakke land er achter. 
De nu getoonde tekeningen zijn de 
laatste drie jaar ontstaan en geven het 
beeld van een kunstenaar, die met een 
sober gebruik van materiaal een maxi- 
mum aan vorm en inhoud weet te 
bereiken. 

De ekspositie in Zandvoort wordt op 
zaterdag 7 april om 16.00 uur geopend. het Haarlems Dagblad van zaterdag 
j.l., waarin de heer Drommel verklaart 
namens de Zandvoortse Koerant bv te 
zullen verschijnen in het kort geding 
dat de heer Steen tegen de koerant 
heeft aangespannen, heeft de raad van 
kommissarissen de eks-direkteur in 
een officieel schrijven laten weten 
'het op prijs te zullen stellen wanneer 
de heer Drommel zich van elk kommen- 
taar op de te voeren procedure in kort 
geding onthoudt, teneinde in deze 
zaak een konsistent beleid te kunnen 
voeren. De kommissarissen delen de 
heer Drommel mee dat de vennoot- 
schap' ter zitting zal worden vertegen- 
woordigd door de Haarlemse jurist, 
mr. Hein van Wijk, en één van de le- 
den van de raad van kommissarissen, 
daartoe bijgestaan door de redaktie. 
De raad van kommissarissen, bestaan- 
de uit de heren K.J.W. van den Broek, 
L. Heino en J.G. Wijnbeek, heeft in- 
middels de heer Van den Broek aan- 
gewezen de vennootschap tijdens de 
zitting te vertegenwoordigen. Het kort 
geding handelt morgen om 11. 00 uur 
voor de Haarlemse rechtbank. 

Zowel voor de raad van kommissaris- 
sen als de redaktie van de Zandvoortse 
Koerant kwam het vertrek van de heer 
Drommel afgelopen donderdag geheel 
onverwacht. Tevoren had hij tegenover 
zijn mede-kommissarissen noch tegen- 
over de redaktie van de koerant zijn 
mening over deze affaire kenbaar ge- 
maakt. MIDDENSTAND WIL KOOP - 
AVOND OP VRIJDAG 

De leden van de georganiseerde midden- 
stand in Zandvoort willen een koop- 
avond op vrijdag, openstelling van de 
winkels op zondagen buiten Het zomer- 
seizoen en tijdens de zomermaanden 
één keer per week een markt op het 
Gasthuisplein. 

Tijdens een gisteravond in hotel Keur 
aan de Zeestraat gehouden vergadering 
van de federatie Handelsvereniging / 
Hanze, droegen zij het bestuur van de 
federatie op dit wensenpakket via de 
kommissie van het midden- en kleinbe- 
drijf kenbaar te maken aan het gemeen- 
tebestuur. Na een vurig betoog van één 
der initiatiefnemers, de hr. Siem Water- 
drinker, stemde de vergadering er mee in 
dat aan het houden van de dagmarkt de 
hoogste prioriteit zou worden verleend. 
De zandvoortse neringdoenden willen 
nog voor de aanvang van het seizoen met 
de markt van start gaan. Wanneer het 
eksperiment slaagt willen zij trachten 
het gehele jaar door één keer per vjeek 
een markt in de gemeente te organiseren. DICK GERRITSE 
LIJSTAANVOERDER PPZ 

Tijdens de afgelopen vrijdag gehouden 
openbare vergadering van de progres- 
sieve partij Zandvoort is de groslijst 
voor de komende gemeenteraadsver- 
kiezingen vastgesteld. Dick Gerritse, 
die tot aan het emd van de huidige 
zittingsperiode van de raad de pro- 
gressieve kombinatie ppr-psp zal blij- 
ven vertegenwoordigen, werd tot 
lijstaanvoerder van de nieuwe groepe- 
ring gekozen. Na hem volgen op de 
ppz-lijst Frank Schiltmeijer, Guus 
Boneschanske, Kees Diependaal en 
de voorganger van Dick Gerritse in 
de gemeenteraad, Lou Koper. Het pro- 
gramma van ppz zal tijdens een a.s. 
vrijdag te houden bijeenkomst in Nw. 
Unicum definitief worden vastgesteld. 
erp toeristenbelasting 
navond in kommissies Op een hedenavond te houden geza- 
melijke bijeenkomst van de raadskom- 
missies van advies en bijstand van al- 
gemene zaken en van financiën zal 
het oordeel van beide kommissies 
worden gevraagd over een ontwerp 
—verordening toeristenbelasting .wel- 
ke het kollege van b en w met ingang 
van 1 januari a.s. wil gaan Invoeren. 

In feite gaat het om twee verordenin- 
gen : één voor een heffing op het l<a- 
sinobezoek en één voor het nachtver- 
bhjf. B en w stellen de kommissies 
voor een bezoek aan het kasino met 
f. 1 ," te belasten en voor overnachtin- 
gen in hotels of pensions f. 0,50 per 
persoon per nacht in rekening te bren- 
gen. Gemeubileerde woningen, vakan- 
tiehuisjes, bungalows, appartementen 
e.d. wil het kollege met f. 150,- per 
jaar en tenten, tenthuisjes of karavans 
naar gelang de afmetingen met f. 52,50 
f. 75,-, f. 115,- en f. 145,- belasten. 
Niet beroepsmatig verhuurders van 
kamers moeten f. 21 ,- per jaar voor 
ieder bed gaan betalen. De totale op- 
brengst van het nachtlogies voor de 
gemeente wordt geschat op f. 41 7.325,- 
en van het kasinobezoek op f. 315.000,-. 
Na aanpassing van het kontrakt met de 
Cenav, nodig in verband met het ver- 
vallen van de vermakelijkheidsbelasting 
op 1 januari 1979, wordt de opbrengst 
voor Zand voort geschat op f. 512,412,-. 
Verder verwachten b en w nog te kun- 
nen rekenen op een batig saldo uit de 
eksploitatie van de kampeerterreinen 
van f. 228.000,-. De gezamenlijke op- 
brengst van toeristenbelasting, kasino, 
circuit en kampeerterreinen worden 
op f. 2.340.737,- per jaar geschat. 

Na de behandeling van de konsept- 
verordening toeristenbelasting gaan 
beide kommissies praten over een 
gemeenschappelijke regeling voor 
de brandweer in Kennemerland. 
Vanavond vindt tevens een gezamen- 
lijke bijeenkomst van de kommissies 
casino 

royaal haltestraat 50 / zandvoort 

zoekt voor dit seizoen HEER pim, 30 jaar, 
voor de kassa in wisselende diensten. 
Maak een afspraak met de heer J. Boshuisen, 
aanwezig van 9.00 - 18.00 uur op tel. 3580. 
omroepers één gulden toeristenbelasting voor bezoek aan speelzaal . van algemene zaken en van publieke 
werken plaats, waar de aanwijzing van 
een stedebouwkundig buro en de re- 
novatie van de Hobbemastraat aan 
de orde komen. 

De eerste gekombineerde vergadering 
begint om 8.00 uur en de tweede om 
pIm. 9.15 uur. 
De bijeenkomsten zijn openbaar. Te koop aangeb. Cocker 
spaniel, 6 mnd oud, reu. 
Tevens Philips cassette-recor- 
der. Bellen na 17.00 uur. 
Telefoon 7862 

Flinke hulp in de huishou- 
ding gevr. 1 ocht. p.w. f 35,- 
Tel. 71 26 Quarles v. .Ufford- 
laan 56 „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QA8QEYSERS ■ 


- Raparatios 
QASHAARDEN 


VarholpAn van «torinaon | 


AANLEQ SANITAIR 


- QASHAARDEN' 


Erfcond gas- on watorlnttalfatour | 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Konlnglnnawag 21 
Talofoon 02607— 80 12 1948 - 1978 

30 jur tandtechnieker 
ininstfdiitrepantie, etc. 

A.RnMAN-tel.4365 
CDA bedankt u en werkt rustig verder 

voor uw welzijn 

óók in de gemeenteraad nieuws 

kort & klein • Donderdagavond zullen meer dan ■ 
honderd leden van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade in het zwembad 'De 
Duinpan' aan de Vondellaan eksamen 
doen voor het behalen van de brevet- 
ten en diploma's A en B van de KNB- 
RD 

• Het komité 'Leprabedrijding Aktie 
Zandvoort' belegt hedenavond een 
openbare bijeenkomst in het gebouw 
van de Ned. Protestantenbond aan 
Brugstraat 15. Er zal informatie wor- 
den verstrekt over het door Zand- 
voort geadopteerde lepraprojekt Ka- 
sula in het afnkaanse Tanzania en een 
film vertoond over de leprabedrijding. 
De lepra-arts A.D. Hertroys zal een in- 
leiding houden over zijn werk in Tan- 
zania. De bijeenkomst begint om half 
negen. 

• Bij de politie werd het afgelopen 
weekeind aangifte gedaan van dief- 
stal van f. 165,- uit een tas van een 
76-jarige bezoekster van het kasino. 
Uit een in de Dr. Joh. Mezgerstraat 
geparkeerd staande auto werden een 
cassetterecorder met bqbehorende 
bandjes, toerenteller, oliedrukmeter, 
watertemperatuur- en voltagemeter 
ontvreemd. Een diefstal in een flat 
aan de Jac. van Heemskerkstraat 
leverde een buit van vijfhonderd gul- 
den, zilveren zegelring, drie halsket- 
tingen met hangers en een zilveren 
horloge op. Uit een geldla van een 
winkel aan de Celsiusstraat werd 

f. 130,- gestolen. Van de daders ont- 
breekt totnogtoe ieder spoor. 

• De politie hield een 25-iarige Ams- 
terdammer aan verdacht van diefstal 
of verduistering van een auto. Op het 
moment van zijn arrestatie reed hij 

in een huurauto die onder valse naam 
stond geregistreerd. sport — spel o Het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen heeft afgelopen zondag 
met 3-0 verloren van WSV'30. 
De partijen hielden elkaar tot aan de 
28e minuut in evenwicht.toen moest 
de ZVM-keeper wijken voor een kop- 
bal van Arie Sierhuis, 1-0. Na een 
aanvankelijk overwicht van de kust- 
bewoners in de tweede helft van de 
westrijd nam de tegenstander op- 
nieuw het initiatief en bouwde de 
voorsprong verder uit. In de 36e mi- 
nuut schoot Jan Sandbergen de bal 
achter de Zandvoortmeeuwen-goaly 
en even voor het slotsignaal van de 
ontmoeting deponeerde Konijn het 
leer in het zVM-net. Zandvoort- 
meeuwen, dat zeker door zijn inzet 
in de tweede helft een beter resul- 
taat had verdiend, kwam er niet 
meer aan te pas. 

De stand in de kompetitie luidt : De Stichting Nieuw-Unicum Is een wooncentrum voor 200 lichame- 
lijk gehandicapte mensen. Een modern complex in de duinen van 
Zandvoort met ca. 250 medewerkers. 

Nieuw-Unicum zoekt 

jonge vrouwen 

voor de inferieurverzorging (part-time) 

Op een woonvleugel zorg je ervoor, dat de kamers van de bewoners 

schoongehouden worden. 

Keuze werktijd mogelijk tussen 8.30 en 11.45 uur (ochtend) 

, .^ ,, , of 13.30 en 16.45 uur (middag) 

Licht, gezellig werk. ^ 

Geen bijzondere opleiding nodig. 

Heb je belangstelling voor deze funktie, schrijf dan naar de afd. 
Personeel en Organisatie t.a.v. K.Laan. Ook voor telefonische in- 
lichtingen kun je je tot hem wenden (tussen 15.00 en 17.00 uur,- 
toestel 235). ___ 

/S|.niEuuj-unicum Verpleeg- en verzorgingscentrum 

voor lichamelijk gehandicapten te Zandvoort. 

Zandvoortselaan 165. Telefoon 02507- 5441. DWS 


18 


12 


6 

30 


29-9 


ZVM 


18 


10 


5 


3 


25 


37-27 


Stormv. 


17 


9 


6 


2 


24 


23-12 


QSC 


17 


6 


7 


4 


19 


22-16 


HBC 


18 


7 


4 


7 


18 


25-21 


WSV'30 


18 


7 


4 


7 


18 


25-21 


TYBB 


18 


6 


4 


8 


16 


21-24 


Nw. Vennep 


18 


5 


4 


9 


14 


28-30 


Beverwijk 


18 


4 


6 


8 


14 


20-31 


KW 


18 


4 


5 


9 


13 


13-27 


Zaandijk 


17 


4 


5 


8 


13 


15-25 


GVO 


17 


1 


610 


8 


10-25 De VVD afdeling Zandvoort/ 
Bentveld organiseert op vrijdag 7 
april 1978 een openbare discussie- 
avond met als spreker het VVD 
Tweede kamerlid de Heer 
R.W. de Korte 

Deze zal spreken over het onder- 
werp 

'de VVD komt op voor iedereen' 
Plaats: Hotel Keur, Zeestraat 49-51 
Aanvang 20.15 uur 

IEDEREEN IS WELKOM ! 
78e jaargang no. 27 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 7 april 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortee ho 

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort,koninginneweg1,telef oon (02507) 21 3 5 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5Qper jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0,21 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.22 1 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

. I — ' 1 " ■ — — ■ : Y. 

verdediger van zandvoortse koerant in kort geding mr. hein van wijk: 

deze steen past niet in Icomité 
'Het algemeen belang in deze zaak is, dat deze Steen niet in het openbaar na- 
mens de gemeente Zandvoort moet kunnen optreden. Hij past daar niet in, 
dankzij zijn verleden dat hij ontkent tegen alle beter weten in'. 
Dit zei mr. Hein van Wijk in het kort geding dat de heer Steen tegen de Zand- 
voortse Koerant had aangespannen en dat woensdagmorgen diende voor de 
haarlemse rechtbank onder leiding van mr. L.H. Schimmelpenninck. Mr. H. van Wijk, die zowel de door de 
heer Steen gedaagde uitgeefster van de 
Zandvoortse Koerant als de eveneens 
door hem aangeklaagde dr. J. van San- 
ten verdedigde, ontzenuwde aan de 
hand van officiële dokumenten de be- 
. weringen van de heer Steen dat hij 
nooit lid van de nsb was geweest en 
nimmer mensen aan de nazi-autoritei- 
ten had aangegeven. Hein van Wijk las 
een in 1941 door Steen aan de hand- 
langers van de nazi's geschreven brief 
voor waaruit zonneklaar bleek dat 
Steen een nsb-er was, wel degelijk men- 
sen had aangebracht en een verschij- 
ningsverbod had laten opleggen aan de 
Zandvoortse Courant, de konkurrent 
van het toenmalige blad 'De Zandvoor- 
ter', waarvan Steen de hoofdopsteller 
was. 

Vervolgens citeerde mr. Van Wijk enke- 
le passages uit het vonnis van de Com- 
missie voor de Perszuivering van maart 
1947 waarin aan de heer Steen een 
schrijfverbod voor twintig jaar werd 
opgelegd. 

Uit de motivatie van het vonnis haalde 
hij aan dat Steen had toegegeven dat 
zijn artikelen in 'De Zandvoorter' en 
de Haarlemse Courant, die verschenen 
tussen de jaren '41 en '43, antisemi - 
ties en in overeenstemming met de 
nazi-ideologie waren. 
En verder dat hij van midden '42 tot begin '43 sympathiserend lid van de 
nsb was geweest. Nadat hij zijn falen 
en feilen in de pers had toegegeven 
verklaarde hij met nadruk 'dat hij in 
de pers niet meer behoorde terug te 
keren'. 

Hein van Wijk betoogde dat de recente 
publikaties in de Zandvoortse Koerant 
over het gedrag van Steen in de oorlogs- 
jaren niet ten doel hadden hem te bele- 
digen, maar om te bewerkstelligen dat 
hij als uitgesproken ongewenst persoon 
uit het komité Zandvoort 150 jaar 
badplaats zou verdwijnen. Mr. Van 
Wijk wees daarom alle door de heer 
Steen in de dagvaarding opgesomde 
overtredingen van het Burgerlijk Wet- 
boek door de koerant van de hand, 
evenals de door de heer Steen gevraag- 
de disciplinaire maatregelen tegen de 
koerant. 

Het door Steen geëiste verbod in de 
koerant over zijn verleden te schrijven 
mist iedere wettelijke grondslag en 
het verbieden om in de koerant een 
verslag van het kort geding op te ne- 
men, ingezonden brieven of adverten- 
ties te plaatsen is in strijd met de Grond- 
wet en de Europese Conventie, aldus 
Hein van Wijk. 

De publikaties over het verleden van 
Steen, zei mr. Van Wijk, gaan immers 
over handelingen en gedragingen van 
Steen die in het openbaar plaatsvinden. 
Hij is, vervolgde Hein van Wijk, zelf de 
oorzaak dat dit verleden weer boven 
tafel is gekomen. Alleen zijn politieke 
leven vormt onderwerp van aandacht, 
niet zijn leven als privé-persoon, zo 
hield mr. Van Wijk de leden van de 
rechtbank voor. 

In het kort geding tegen dr. J. van 
Santen, dat aan de behandeling van de 
zaak tegen de koerant vooraf ging, 
verwierp Hein van Wijk de beschuldi- 
ging van Steen dat Van Santen in zijn 
Tijdens zijn berechting in 1947 vond Steen 'dat hij in de pers niet 
meer behoorde terug te keren'. deCelica 

iserv.a. 

f 16.999^ 

^2 j. garantiel 

Barnhoorn 
TOYOTA # 

L. Haarlem Heemstede artikel 'De daverende dingen dezer 
dagen' in de Zandvoortse Koerant van 
een direkt verband had gelegd tussen 
de aktie van Steen tegen de courant 
en de dood van uitgever Wim Gerten- 
bach. Dit verband is in de bewuste 
brief van dr. Van Santen niet te vin- 
den noch aan te tonen, aldus mr. Van 
Wijk. 
e door Van Santen in zijn artikel ge- 
oemde feiten m.b.t. het gedrag van 
teen tijdens de bezetting zijn juist, 
dus Hein van Wijk. Hij verwees hier- 
voor naar de reeds eerder genoemde 
brief, waarin Steen de courant bij de 
bezetter aangaf als het oigaan van 
'die jodenkliek', een artikel in de Haar- 
lemse Courant en het vonnis van de 
perszuivering. 
jjüi^gériyice 3)örid^ overleden : Ruurd Faber, oud 85 
jaar, gehuwd met A. de Boer ; Geer- 
truida Petronella Klok, oud 88 jaar, 
gehuwd geweest met R.W. Vos. 

ondertrouwd : Johannes Petrus Vink, 
en Bernardino Catharina Elisabeth Zon- 
neveld ; Pieter Landkroon en Catharina 
Lucie Rinkel ; Willem Robert Brouwer 
en Yolanda Visser. 

geboren buiten de gemeente : Laura 
Kamsirah, dv. W.J. Voet en A.K. Wille ; 
Wouter Robert, zv. C.P. Vertpoorten 
en M.L. Lefferts ; Nicole Nadine, dv. E. 
J. Chan-Jong Chu en M.A.V. Storimans. mr. Hein van Wijk: 'sinds 2000 jaar is Judasloon het specifieke begrip 
voor hetgeen Steen in de oorlog deed'. Niet Van Santen maar Steen liegt, zei 
mr. Van Wijk. 
Hij betoogde dat het artikel 
van Van Santen was veroorzaakt door 
de houding van Steen, die zich had 
binnengedrongen in het komité 
Zandvoort 150 jaar badplaats , waarin 
hij naar de opvatting van velen niet 
thuis hoorde. Indien Steen, vervolgde 
mr. Van Wijk, enig benul van fatsoen 
had gehad, was hij niet in het komité 
gaan zitten. Hij moet weten dat zijn 
verleden dat onmogelijk maakt, aldus 
Hein van Wijk. 

Steen, zei mr. Van Wijk, is uit het ko- 
mité en de akties, waarbij het artikel 
van Van Santen mede een rol speelt, 
hebben hun doel bereikt. Niet omdat 
de akties beledigend waren voor Steen, 
maar omdat ze waar zijn. Hein van Wijk 
vroeg zich af of het door Van Santen 
gebruikte woord 'Judasloon' grievend 
was. 

Hij gaf zelf het antwoord : Sinds een 
kleine 2000 jaar is dat begrip het spe- 
cifieke begrip voor hetgeen Steen in 
de oorlog deed'. 

En tenslotte konkludeerde mr. Van 
Wijk dat de eisen van Steen op de vol- 
gende gronden dienen te worden afge- 
wezen: 

Kritiek die schaadt, maar in overeen- 
stemming is met de waarheid, is niet 
onrechtmatig. 

Overdrijvingen, maar veroorzaakt door 
de betrokkene zelf, zijn niet onrecht- 
matig. 

Denigrerende woorden worden pas 
onrechtmatig als ze in strijd komen 
met de waarheid. 

Het opzet ohn te beledigen moet vast- 
staan. Dat is in deze kwestie bij 
niemand aanwezig. 
Bij waarschuwingen in het openbaar 
belang, heeft dat openbaar belang 
voorrang. ( lees verder over 
kort geding op pag. 2 ) overleden buiten de 


gemeente : Jan 


Boerma, oud 38 jaar gehuwd met N. 


Kruijf 


• 


E 


^ 


1^ 


■ 


april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


5 


02.39 


10.42 


14.01 


23.04 


6 


03.26 


11.30 


15.47 


01.52 


7 


04.07 


12.11 


16.28 


24.33 


8 


04.55 


12.59 


17.06 


01.09 


9 


05.24 


13.27 


17.49 


01.53 


10 


06.00 


14.03 


18.22 


02.26 


11 


05.33 


14.37 


19.01 


03.07 


12 


07.11 


15.14 


19.37 


03.41 


13 


07.44 


15.48 


20.05 


04.11 


14 


08.23 


16.28 


20.57 


05.00 


15 


09.14 


17.18 


21.54 


05.47 


16 


10.17 


18.22 


23.01 


07.06 


17 


11.36 


19.40 


24.23 


08.27 


18 


13.02 


21.05 


01.00 


21.19 


19 


01.40 


09.44 


14.05 


22.09 


20 


02.29 


10.32 


14.48 


22.52 
Indien Steen enig benul van fatsoen had gehad was hij niet 
in het komité gaan zitten . . . 
Mr. Nannings: 'Steen moet eindelijk met rust worden gelaten In het kort geding tegen de Zandvoort- 
se Koerant en dr. J. van Santen trad 
als raadsman van de heer Steen,l\/lr. 
W.G.M. Nannings op. Mr. Nannings 
betoogde dat de berechting van zijn 
l<liënt wegens zijn houding geduren- 
de de oorlogs- en bezettingsjaren 
eenendertig jaar geleden had plaats gevonden en dat deze net als iedere 
nederlandse staatsburger recht had 
op bescherming van zijn privé-leven. 
De kwestie, die volgens mr. Nannings 
het karakter van een dorpsrei gaat 
aannemen, wordt buiten proporties 
opgeblazen door de Zandvoortse 
Koerant, die van de vier pagina's logiesbelasting 
blijft struikelblok Nog steeds Is de Ic^geerbelasting, onder- 
deel van de door b en w voorgestelde 
toeristenbelasting, een struikelblok voor 
de invoering van deze fiskale heffing in 
de rekreatieve sektor. 

De vijf man en een vrouw sterke frak- 
tie van de vvd is en blijft vierkant te- 
gen de twee kwartjes belasting voor 
een overnachting in een hotel of pen- 
sion. Ook de onafhankelijke liberaal 
Roselaar voelt hier niets voor. Inspraak 
nu houdt nog een slag om de arm. 
Voor een heffing op het nachtverblijf 
zijn pvda, cda en de progressieve kom- 
binatie ppr-psp. 

De tegenstanders van de logeerbelasting 
vrezen dat het verblijfstoerisme in een 
nog hoger tempo dan de laatste jaren 
reeds het geval is terug zal lopen en nog 
meer hotels en pensions hun deuren 
moeten sluiten. Invoering van een lo- 
giesbelasting zal zowel voor de ekono- 
mie als het aanzien van Zandvoort als 
rekreatiegemeente schadelijke gevol- 
gen hebben, waarschuwden deze week 
de. in de kommissies van algemene za- 
ken en van financiën vertegenwoordig- 
de raadsleden van de vvd. Ook inspraak 
nu-afgevaardigde Flieringa zag dit 'ge- 
vaar' en liet vervolgens zijn ergenis o- 
ver de wijze waarop het parlement de 
toeristenbelasting had geregeld de vrije 
loop. Een naar zijn mening armetierig 
stuk wetgeving waarmee je niets kan 
beginnen. Het belasten van de dagrekre- 
ant is door de Kamer aanvaard, maar 
wanneer je van die mogelijkheid ge- 
bruik wil maken krijg je bij de betrok- 
ken ministeries nul op het rekwest. Een 
schandalige zaak waarover wij een 
brandbrief naar Den Haag moeten 
schrijven, adviseerde Flieringa. 
Hij voorzag dat het zwart verhuren 
hand over hand zou toenemen en dat 
in de naaste toekomst alleen aan'neef- 
jes, nichtjes, ooms en tantes'onderdak 
zou worden verschaft waarvoor geen 
logeerbelasting is verschuldigd. Ook de 
liberaal Joustra was beducht voor deze 
ontwikkeling en vreesde een leegloop 
van de vvv. Wethouder Aukema van de pvda ver- 
dedigde het voorstel van het kollege 
door te wijzen op het tekort op de re- 
kreatiebegroting van circa 1.800.000 
gulden. 'De gemeente krijgt uit het toe- 
risme maar een bedrag terug van hon- 
derdduizend gulden. Dat tekort willen 
we niet helemaal op de toeristen verha- 
len maar toch wel de helft. Het is onre- 
delijk de zandvoortse bevolking voort- 
durend voor het grote tekort te laten 
betalen'. 

Geen bezwaar hadden de leden van ge- 
noemde kommissies tegen de invoering 
van een heffing op het verblijf in tenten 
kampeerhuisjes, caravans, bungalows e. 
d., de entree van het kasino en een 
nieuwe privaatrechtelijke overeenkomst 
met de eksploitant van het circuit. De 
twee laatste onderdelen van de voor- 
gestelde toeristenbelasting dienen ter 
vervanging van de vermakelijkheidsbe- 
lasting die op 1 januari van het volgend 
jaar wordt afgeschaft. 

Het georganiseerde bedrijfsleven van 
Zandvoort heeft zich inmiddels uitge- 
sproken tegen de invoering van een 
toeristenbelasting. Dat gebeurde tijdens 
de maandagavond gehouden vergadering 
van de Federatie Handelsvereniging / 
Hanze in hotel Keur aan de Zeestraat. 
Voorzitter Leo Duivenvoorde vroeg 
aan de aanwezige leden wie voor de 
invoering van de heffing was. Toen nie- 
mand in de zaal reageerde konkludeer- 
de hij simpelweg dat iedereen tegen was. 
jiiedische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 8 en zondag 9 april a.s.: 
Zuster T.J.M, de Roode-van der Horst, 
Noorderstraat 30, tel. 63 58. vijftig procent besteed aan adverten- 
ties en de andere helft aan de heer 
Steen. En dat vond mr. Nannings 
buitensporig voor zo'n klein 
blad. Voor De Telegraaf zou dit der- 
tig pagina's Steen betekenen, reken- 
de hij snel uit. 

Naar het oordeel van mr. Nannings 
grijpt de Zandvoortse Koerant elke 
gelegenheid aan om zijn kliënt op de 
huid te springen. Het zijn geen inci- 
dentele publikaties meer, maar een 
stroom van artikelen die de indruk 
wekken dat het hier om een geplan- 
de hetze gaat. Mr. Nannings was van 
mening dat de koerant op de stoel 
van de rechter is gaan zitten en zich 
liet leiden door iets wat op een volks- 
gericht lijkt. Als we afgaan op de 
koerant, vervolgde mr. Nannings, zou 
de heer Steen geen voorzitter van de 
folklorevereniging 'De Wurf' mogen 
zijn, geen toneelstukken mogen schrij- 
ven en niet in een feestkomité zitten. 
En dat allemaal voor gebeurtenissen 
die ruim dertig jaar geleden hebben 
plaatsgevonden en waarvoor zijn 
kliënt zijn straf heeft ondergaan. 
Mr. Nannings was van mening dat het 
algemeen belang in Zandvoort er niet 
mee gebaat is wanneer de heer Steen 
geen openbare funkties meer zou 
mogen vervullen, waarna hij de op- 
merkelijke filosofie ontwikkelde 'dat 
het algemeen belang niet bestaat'. Het 
is, aldus mr. Nannings, een optelsom 
van individuele meningen. Zo ook hier. In Zandvoort denkt niet ieder- 
een over de heer Steen als de schrij- 
vers in de koerant. Tenslotte was de 
raadsman van de heer Steen van oor- 
deel dat de Zandvoortse Koerant ge- 
bruik maakte van publikaties en von- 
nissen die reeds lang achterhaald en 
niet meer ter zake waren. 
En mr. Van Wijk citeerde uit artikelen 
en gerechtelijke uitspraken 'om de 
affaire meer couleur locale te geven', 
aldus mr. Nannings. 
'Maar waar het om gaat is de bescher- 
ming van de burgerrechten. Het per- 
soonlijk leven van mijn kliënt Steen'. In het kort geding tegen dr. J. van San- 
ten, zei mr. Nannings dat Van Santen 
in zijn artikel 'De daverende dingen 
dezer dagen' veel te ver was gegaan. 
Van Santen merkte hierover op, dat 
hij zijn artikel in felle bewoordingen 
had geschreven om de publieke opinie 
en het gemeentebestuur wakker te 
schudden.''Wanneer ik het artikel op 
een afstandelijke manier had geschre- 
ven was er niets gebeurd. Steen was 
dan gewoon in het komité blijven zit- 
ten en gehandhaafd.' 

Rechtbankpresident.mr.'SchiTnmelpen- 
ninck, die zei begrip te hebben voor 
beide standpunten, deelde mee a.s. 
woensdag 12 april a.s. uitspraak in het 
kort geding tegen dr. Van Santen en 
de koerant te zullen doen. 
NED. HERVORMDE KERK 

zondag 9 april a.s.: 

10.00 uur: Ds. P. van Hall, gemeensch. 

Geref.-Herv. dienst. 
Jeugdkapel 
10.30 uur : Jeugdhuis, dhr. J. Lasthuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zomdag 9 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch. 
Geref.-Herv. dienst in de 
Geref. kerk. 

19.00 uur : Ds. L.J.G. IJkel te Beverwijk- 
Heemskerk. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 9 aprij a.s.: 

10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haar- 
lem. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Parochie St. Agatha - Grote Krocht, 
zaterdagavond 19.30 uur, misvierina. 
zondagmorgen 8.45 uur, inijvlering. 
zondagmorgen 10.45 uur, 'misviering, 

m.jn.v. dame«/herenkoor. renovatiekosten 
kunnen pan uitrijzen... was de strekking van het betoog van 
burgemeester Machielsen dinsdaga- 
vond in zijn funktie als voorzitter van 
de gekombineerde vergadering van de 
kommissie van algemene zaken en die 
van publieke werken, waar de renova- 
tie van de woningen aan de Hobbema- 
straat aan de orde kwam. 

De bewoners zijn het wachten op de 
reeds jaar en dag in het vooruitzicht 
gestelde verbeteringen van hun van de 
gemeente gehuurde woningen beu en 
willen dat er nu eindelijk iets gaat ge- 
beuren. Het gaat overigens niet alleen 
om woonverbetering, zoals het aan- 
brengen van dakkapellen, maar ook om 
het achterstallig onderhoud dat volgens 
de bewoners langzamerhand ten hemel- 
schreiende vormen begint aan te ne- 
men. Er zijn in de afgelopen jaren door 
de gemeente in samenwerking met di- 
verse instanties al heel wat plannen ge- 
maakt, maar die bleken te duur of 
werden als ongeschikt verworpen. Nu 
is de gemeente doende een bescheiden 
renovatie voor te bereiden, maar of die 
kans van slagen heeft is zelfs nog zeer 
de vraag, bleek uit de waarschuwende 
woorden van de heer Machielsen. 
Er komt veel, meer bij kijken als de re- 
novatie van de woningen alleen. Wan- 
neer de bewoners tijdens de uitvoering 
van het projekt elders door de gémeerf- 
te moeten worden ondergebracht, be- 
tekent dat direkt al een aanzienlijke 
kostenstijging, aldus voorzitter Ma- 
chielsen. 

Zelfs een bescheiden woonverbetering 
zal in dit geval van ingpijpende aard 
kunnen zijn, hield hij de leden van de 
kommissies voor. 

Die waren van mening dat er op korte 
termijn iets moest gebeuren en in ieder 
geval diende het achterstallig onder- 
houd té worden aangepakt. 
Dat was ook de mening van pw-wet- 
houder Attema. Het aanbrengen van 
dakkapellen zag hij als een zaak van 
later zorg. Aan de vernieuwing van de 
keukens, het aanbrengen van douches 
en het onderhoud wilde hij dan ook de 
allerhoogste prioriteit verlenen. De rest 
zien we dan straks wel weer. 
Zeker, dat moet ook gebeuren, von- 
den de kommissieleden, maar de woon- 
verbetering diende hiervoor niet op- 
nieuw naar een later tijdstip te wor- 
den verschoven. Er moeten door b en 
w zo spoedig mogelijk voorstellen wor- 
den ingediend, dakkepel inbegrepen, 
voor de renovatie. Dat kon burgemees- Renault 12 Bestel. Vlug en veilig voor het vervoer van allerlei 
ladingen. De grote omhoogscharmerer.de ach- 
terklep opent een enorme laadruimte mei 
een volume van 1.6 m^. 

De laadvloerhoogte bedraagt 
slechts 52 cm (boven de weg). 
Laadvermogen 500 kg. 
Weinig onder- houd nodig: 

olie verversen 

om de 5000 km 

en op elke 15.000 km 

een diagnosebeurt. 

Comfortabele, verstelbare 
stoelen voor bestuurder en bijrijder. Ook le- 
, verhaar als Station- 
car. Technische 
gegevens:1289cc - 
^^i| 54 DIN pk- 140 km/u. 
'^ : %V Gratis; haal bij ons 
l'^b-^^^Jt kleurnike Renault - 
boek boordevol 
informatie over 
autorijden en 
alle Renaultmodellen RENAULT autobedrijven 
rïnko Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 ter Machielsen niet op stel en sprong 
toezeggen, daarvoor zijn nog te veel 
onzekere faktoren in het spel. Maar er 
zal zeker hard aan worden gewerkt. 
Bittere klacht van een van de bewoners: 
dat doen ze nu al jaren zonder dat er 
iets uit de bus komt'. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Poütie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
vericeer. Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koeiant bv., Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. 
familieberichten familieberichten Na een moedig gedragen lijden is heden van ons lieengegaan, mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, grootvader en overgrootvader 

ANTONIUS HENDRIKUS VAN DER MEU 

op de leeftijd van 67 jaar. 

'allen die hem hebben gekend zullen 
beseffen wat wij in hem verliezen '. 

T.v.d. Meij - Janzweert 

A.J. Bluijs - v.d. Meij 

J. Bluijs 

E.A.C. Bluijs- v.d. Meij 

W. Bluijs 

H. Schniedewind - Paap 

Kleinkinderen en achterkleinkind 

Zandvoort, 5 april 1978. 
Haltestraat 67. 

De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 
te Zandvoort. Bezoekuren aldaar van 16.00 - 16.30 uur en van 19.00 - 
19.30 uur, zaterdagavond en zondag geen bezoek. 

De begrafenis zal plaats hebben maandag 10 april a.s. om 1 1.00 uur op 
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek van Haltestraat 67 ca. 10.50 uur. Te koop aangeboden door opheffing 
vakantiebedrijf in Zandvoort': 

plm. 15 ledikanten plus toebehoren, ook 

per stuk verkoopbaar; 

gekleurde wastafels ; 

tafels en stoelen; 

werkbank. 

Inlichtingen tel. 020 - 19 02 65. mj VRAGEN 

WINKELMEISJE 
event. part-time 

Slagerij VREEBURG 

Haltestraat 54 - Zandvoort 

Telefoon 24 51 
haltestraat 50 / zandvoort 

zoekt voor dit seizoen HEER plm. 30 jaar, 
voor de kassa in wisselende diensten. 
Maak een afspraak met de heer J. Boshuisen, 
aanwezig van 9.00 - 18.00 uur op tel. 3580. Geheel onverwacht is van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza- 
me vader, behuwd- en grootvader 

KRIJN KERKMAN 

op de leeftijd van 63 jaar. 

A.G. Kerkman-Weber 
Zandvoort: T. Cruiming-Kerkman 

Peter, Patrick en Paul 
Zandvoort: K. Kerkman 

W.M. Kerkman-van Steyn 

Zandvoort, 4 april 1978. 
Oranjestraat 14 

Geen bezoek aan huis - geen toespraken. 

De overledene ligt opgebaard in het ,, Uitvaartcentrum", Poststraat 7 te 
Zandvoort. Bezoek aldaar dagelijks van 16.30 - 17.00 uur en van 19.30 
- 20.00 uur. 

De teraardebestelling vindt plaats zaterdag 8 april a.s. om 10.00 uur, op 
de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek vanaf Oranjestraat 14 circa 9.45 uur. 

Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats 
na afloop van de plechtigheid. 
r&«i:<v^^^f^ Mede namens de familie dank ik U hartelijk voor de belangstelling ge- 
toond na het overlijden van de heer ARIE JAN HOLLENBERG 

C. Hollenberg Leiden, april 1978. 
Houtlaan 44. nederlandse hartweek Op 12 april a.s. hopen onze lieve ou- 
ders, grootouders en overgrootou- 
ders : 

W. KOPER 
en 

G. KOPER - STENS 

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Gelegenheid tot feliciteren 's middags 
van 4 tot 6 uur in het Gemeenschaps- 
huis,Schoolplein 1 te Zandvoort. 

Hun dankbare kinderen, 
kleinkinderen en achter- 
kleinkinderen. 

Arie Kerkmanflat 
Lijste'-straat 2/2 
Zandvoort. 
VEISTEEaE • # itaitetoitUrkkfIK 

l^ütHtvatt IS ■ ZmbtMoct 
(Eelttoon 02907-4490 
omroepers NET KOSTHUIS aangeb. 

met grote benedenkamer 
tot 66 jr. Brieven onder nr. 
270 buro van dit blad. ONDERSCHUIFBED gevr. 

Telefoon 57 1 1 VAKANTIE 
WONINGRUIL 

Wie wil zijn huis gedurende 
de periode plm 1 juli t/m 
22 juli , ruilen voor een 
ruime eengezinswoning in 
Eelde-Paterwolde in Dren- 
te. L. Wagelaar, tel. 05907 
-29 26ria 18.00 uur. Te koop aangeboden 
PEUGOT 504 GL 

bwjr.'77- 17.000 km. 
Telefoon 42 5 1 . 

DAMES de vakantie staat 
voor de deur, zoekt u een 
leuke bijverdienste voor plm. 
5 uur per week ? 
Aarzel dan niet maar bel di- 
rekt, geen investering - wel 
goede verdiensten. Tel. 023 
-33 1048. 

Te koop gevraagd 

STRANDKAR 

Telefoon 73 77. VRIJ ZOMERHUIS 
te huur voor 3 personen. 

Tel. 20 86. 

SCHATGRAVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, énz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving. 
Postbus 573, Voorburg. 
Tel. 070 -86 72 40. bloeddruk 

meten... 

zeker weten ! 

bankrekening 248 
postgiro 204050 

f ) nederlandse hartstichting - den haag liistallatfie bureau 

ROENEIIEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT I TEL. 02507 5845 * 
Renault dealer 
occasions met 

Gouden 

Garantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tol. 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions H. W. COSTER B.V. 

Makelaar 0.9. UdWM UdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken Sa. £,. "^alledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 1 18 - Tel. 023 - 33 19 75 
gemeente 
zandvoort Trekkerskamp De Branding 

Voor het schoonhouden' van het kantoor de sa- 
nitaire voorzieningen e.d. op het gerneentelijke 
kampeerterrein wordt gevraagd een 

medewerlcer(ster) aanstelling zal geschieden voor de periode mei 
tot en met augustus 1978. 
Salaris f. 1721,-- bruto per maand (21 jaar en 
ouder). Zes-daagse werkweek. Werktijden nader 
overeen te komen. 

Sollicitaties te richten aan : 

Burgemeester en wethouder van Zandvoort, 

Raadhuisplein 16 te Zandvoort. V voor 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

sHshikteralHNlr^ 

<l«lt<MBi 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 f^.U {Mif% tfO^ 2638 
gemeente 
zandvoort GEMEENTE WATERBEDRIJF - ZANDVOORT 

SPOELEN BUIZENNET. 

Wegens het spoelen van het buizennet zal in de 

navolgende nachturen de waterdruk zeer gering 

zijn. 

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats in 

de periode : 

MAANDAG 10 april t/m VRIJDAG 14 april a.s. 

van 23.30 uur — 4.45 uur en 
MAANDAG 17 april t/m VRIJDAG 21 april a.s. 

van 23.30 uur - 4.45 uur. 
Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats op 
MAANDAG 24 april a.s. van 23.30 uur - 04.00 
uur. 

Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig 
mogelijk water te tappen of anders wat water 
in voorraad te nemen. V 
MIELE WASSALON^ . # ^ 

^vasuiuek 

wassen p. 5 kg. • f 4,75 - ^^ 

stonnen bv. pantalon f 3,9S 

japon f 4.95 

takenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Hahestnat 63 ^ tel. 44 17. 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 
v.Petegem&Zn. KERKSTRAAT 28 (mgang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT 
met het weekend een bloemetje 
dat niet alleen mooi is maar 
ook spreekt. VOLOP BIJ; 

BLOEIVIENHUIS 

J. BLUYS ( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel " 20 60 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bniikte artikelen zijn wij 
j^gêlijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorp^lein 
2,td.2164/3713,tèl.iia 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Plemiog^traat 104 'td. 5185 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnidcer 
huhstgdiitrepaiatie, etc. 

A.RTIMAN -161.43 65 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw famihfe- en 

handelsdrukwerk. 

FAf.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 't (kinder)WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur. 
Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. Verhuur - Inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat veriiuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2. td. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.(M uur 6658 V. d. Werff 

mijn baltker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. Binnenkort feestelijke opening 
van onze siiowroom interieurbouw „^^e^t-'^Duifw" 

I de favaugeplein 31 showroom : passage 14 

I zandvoort tel. 02507-4556 SlIlfllllflÓ keukens | 

TOTALE BOUWKUNDIGE EN f 
TECHNISCHE VERZORGING \ Op verzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst. DEALER 

Chrysler— Simca — Matra — Sunbeam fi Autobedrijf 

T/Z VERSTEEGE 

mJÊmm o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 28 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 11 april 1978 
Eandu nieuwsblad voor ^andvoort, bentveld en aerdenhout 
r0daktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginnewegil,t{elefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerijgertenbach)verscNijnltdinsdagserivrijdags-abon^ei|nent:f23.50perjaar;perhalf jaarfis. 50 per postf 35.00 losse eksemplaren: f 0,30 /advertentietarief: f 0,21 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned middenstandsbajik. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant -1 — f- de 
vragen 

van 

gielen Naar aanleiding van een door de inter- 
provinciale kommissie 'Strand vervui- 
ling door olie' uitgebracint rapport 
over maatregelen ter bestrijding van 
een olieramp aan de Noordzeekust, 
stelde het raadslid mr. A.N.J. Gielen 
(vvd) begin januari navolgende vragen 
aan het kollege : 

* In hoeverre is een rampenplan uit- 
gewerkt in geval van een olieveront- 
reiniging op het zandvoortse strand ? 

* Onderschrijft Uw College de me- 
ning van bovengenoemde commissie 
dat de kustgemeenten met de nu be- 
schikbare middelen niet in staat zijn 
een middelgrote of grote strandver- 
ontreiniging door olie doeltreffend 
te bestrijden ? 

Zijn er al besprekingen tussen Zand- 
voort en de andere kustgemeenten 
gaande, c.q. gevoerd om tot een sa- 
menwerkingsverband te komen ten 
aanzien van deze problematiek ? 
Zo ja, kunt U dan de resultaten van 
deze besprekingen mededelen ? 
Zo neen, is Uw College dan op korte 
termijn voornemens hiertoe over te 
gaan ? 

* In afwachting van het definitieve 
rapport van bovengemelde commissie 
heeft de Provinciale Waterstaat in 
Zuid-Holland een noodplan opgesteld 
voor coördinatie en advisering bij 
strandverontreiniging door olie voor 
het geval de^esbetreffende gemeente 
de bestrijding niet alleen aan kan. . 
Acht Uw College met de ondergete- 
kende een dergelijk noodplan ook 
dringend noodzakelijk voor onze pro- 
vincie ? Indien een dergelijk provin- 
ciaal noodplan in Noord-Holland (nog) 
niet voorhanden is, bent U dan voor- 
nemens op korte termijn daartoe de 
nodige initiatieven te nemen c.q. op 
spoedige vaststelling van een dergelijk 
noodplan aan te dringen bij de pro- 
vinciale overheid van Noord-Holland ? belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Gatage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7S79 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr". 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. eanduoortee hoeranh de reaktie van b&w Een ernstige vervuiling door olie van 
het zandvoortse strand, evenals van 
andere nederiandse strandgedeelten, 
is gelukkig tot nu toe niet voorgeko- 
men. Toch dient uiteraard niet voor- 
bij te worden gegaan aan het feit, dat 
het ontstaan van een dergelijke kala- 
miteit in de toekomst nimmer uitge- 
sloten is. 

Dit schrijven b en w in hun schrifte- 
lijke reaktie op de vragen van mr. Gie- 
len, welke de lezer in nevenstaande 
kolom aantreft. 

Hoewel het rijk van oordeel is dat de 
bestrijding van een olieverontreiniging 
van de stranden behoort tot de verant- 
woordelijkheid van de betrokken ge- 
meenten, is het bereid bi) te dragen 
in de kosten van de verwijdering van 
een oliepias. 

Waar echter een centrale aanpak van 
de rijksoverheid (nog) ontbreekt en de 
ten dienste staande eigen outillage en 
diensten van de gemeenten niet toe- 
reikend zijn voor het verrichten van de 
nodige werkzaamheden bij een ern- 
stige olievervuiling van het strand, ver- 
heelt het kollege niet dat bij een olie- 
ramp veel zal moeten worden geiinpro- 
viseerd. 

Tussen Zandvoort en de andere kust- 
gemeenten is nog geen overleg gaande 
om tot een samenwerkingsverband te 
komen, omdat de interprovinciale kom- 
missie 'Strandvervuiling door olie' de- 
ze zaak in studie had en een rapport 
zou uitlprengen met aanbevelingen. 
Inmiddels is het aangekondigde inte- 
rim-rapport van de kommissie versche- 
nen. In dit rapport wordt aangegeven 
op welke wijze kalamiteiten dienen 
te worden bestreden. Blijkens inlich- tingen tracht de kommissie thans 'een 
opening' bij het rijk te maken, omdat 
zij met de kustgemeenten van oor- 
deel is, dat deze belangrijke zaak cen- 
traal en op nationaal nivo moet wor- 
den aangepakt. Het rijk zou dit ook 
het gemakkelijkst kunnen doen, om- 
dat het zich reeds bezig houdt met 
oliebestrijding op zee. - 
Het vaststellen van een noodplan door 
Provinciale Waterstaat van Noord-Hol- 
land wordt door het kollege in zijn 
antwoord aan mr. Gielen toegejuicht, 
al kan een dergelijk plan niet vergele- 
ken worden met hetgeen de kommis- 
sie in haar interim-rapport heeft voor- 
gesteld. B en wzijn echter bereid Ge- 
deputeerde Staten van Noord-Holland 
te vragen het vaststellen van een der- 
gelijk plan te willen bevorderen. 
Zij vestigen er de aandacht op, dat bij 
de provincie momenteel reeds een mo- 
del van een nieuw gemeentelijk ram- 
penplan in voorbereiding is, vooruit- 
lopende op de inwerkingtreding van 
de Wet rampenplannen, waarvan het 
ontwerp in december j.l. bij het par- 
lement is ingediend. Te zijner tijd zal 
de gemeenteraad een voorstel worden 
gedaan tot vaststelling van een ram- 
penplan aan de hand van het 'provin- 
ciaal' model, dit om een min of meer 
uniforme regeling in de noordholland- 
se gemeenten te bereiken. ABONNEMENT BELLEN oliestranden • Vrijdag 13 april a.s. belegt de Zand- 
voortse Reddingsbrigade de algemene 
ledenvergadering 1978 in het Gemeen- 
schapshu'^s aan de Louis Davidsstraat. 
De periodiek aftredende bestuursleden 
t.w. J.G. Bisenberger (voorzitter), J. 
Kraaijenoord (tweede sekretaris) en 
Chr. Kemp (kommissaris) stellen zich 
in hun funkties voor een nieuwe be- 
stuurstermijn beschikbaar. 

• Met ingang van 1 april j.l zijn de 
brigadiers J. Zijp en G. Pols van de 
zandvoortse gemeentepolitie bevorderd 
tot adjudant bij het korps van de bad- 
plaats. 

• Leerlingen en docenten van de open- 
bare mavo 'Wim Gertenbach' aan de 
Zandvoortselaan hebben een projekt 
voor een alternatieve toeristenbelas- 
ting ontwikkeld en willen die op een 
forumavond op woensdag 19 april a.s. 
naar voren brepgen en ter diskussie 
stellen. Voor de bijeenkomst heeft de 
school de fraktievoorzitters van de in de gemeentevertegenwoordigde 
politieke partijen uitgenodigd om hun 
visie op de belasting en de wijze van 
heffing te geven. 

• Deze maand geeft de toneelvereni- 
ging 'Op hoop van zegen' op vijf avon- 
den op de zolder van het kultureel 
centrum aan het Gasthuisplein opvoe- 
ringen van 'De medaljes van een oude 
vrouw' en wel op 21 , 22, 23, 27 en 
28 april a.s. De toegangsprijs bedraagt 
f. 4,75 en de voorstellingen beginnen 
om 8.00 uur. 

e De van Heuven Goedhartschool 
heeft het jaarlijks voetbaltoernooi 
voor leerlingen van de zandvoortse 
basisscholen gewonnen. De 2e t.e.m. 
de 7e plaats worden bezet door de 
Beatrixschool, Hannie Schaftschool, 
Oranje Nassauschool, Plesmanschool, 
Nicolaasschool en Mariaschool. 

• Honderdzeventien van de honderd- 
vierentwintig leden van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade, die afgelopen don- 
derdag deelnamen aan het praktiese 
gedeelte van de eksamens reddend 
zwemmen in het sportfondsenbad 

'De Duinpan', zijn met goed gevolg 
geslaagd voor diverse brevetten en de 
diploma's A en B van de KNBRD. rol van haar lewen B en w : een geringe verontreiniging door verspreide deeltjes olie komt een 
enkele maal voor. In dat geval wordt zij bestreden door personeel van de ge- 
meentereiniging, zulks met behulp van de strandwachtwagen en zo nodig en- 
kele kruiwagens. De afvoer hiervan levert geen probleem op. Letty Kinderdijk speelde vrijdagavond 
in gebouw 'De Krocht' tijdens een 
voorstelling van de toneelvereniging 
'Wim Hildering' en onder regie van 
Alle Bol de rol van haar leven. 

Als Mrs. Piper, de werkster die in het 
kantoor van Richard Marshall een lijk 
aantreft en even later zelfs een tweede 
lijk en dan kommissaris Baxter wel 
eens zal vertellen hoe hij te werk moet 
gaan om de moordenaar te vinden, 
was zij het die 'Bemoeial', een komie- 
se thriller van Jack Popplewell. droeg, 
en het applaus waarmee de bezoekers 
na afloop dank brachten voor het ge- 
bodene gold in de eerste plaats toch 
wel genoemde hoofdrolspeelster. 

mevr. Kraan - Meeth 

Maar ook Jan van der Werff had een 
belangrijk aandeel in het welslagen 
van deze avond. Als kommandant 
Baxter leverde hij knap tegenspel en 
door de goede rolkennis van alle 
twee kwamen de geestige dialogen ten 
volle tot hun recht. Natuurlijk waren 
er nog meer spelers aan wie het te 
danken was dat 'Bemoeial' vlot op de 
planken gezet werd en dat waren om 
te beginnen Joop van Droff elaar als 
Richard Marshall, wiens verschijning 
een schok teweeg bracht omdat het 
kantoorpeisoneel zich juist zat af te 
vragen wie hem nu wel vermoord zou 
kunnen hebben. Wil van Waardenberg 
als zijn vrouw Claire, wier verdriet niet 
erg overtuigend was, maar dat kwam 
misschien omdat ze een verhouding 
met iemand andeis had, en Con Slag- 
veld, heel aannemelijk als rechercheur 
Goddard. Verder Loes de Krijger, de 
op Marshall verliefd zijnde sekretares- 
se Marian Selby en Ed Fransen, die de 
lakonieke Robert Westerby, achter 
wie de moordernaar bleek schuil te 
gaan, gestalte gaf. Vickie Reynolds 
kompleteerde als typiste het kantoor- 
personeel, een aardige rol van Chris- 
tien Wenker. 
Aan het slot van de voorstelling waren er hartelijke woorden en bloemen voor 
alle medewerkenden, en een ekstra 
kompliment voor regisseuse Alle Bol. 
Betty van de Kar souffleerde en Wil 
Frederiksz had zoals altijd de grime 
verzorgd. De voorstelling werd bijge- 
woond door de erevoorzitster me- 
vrouw Dieveking en kultureel ambte- 
naar Mr. Hedden. 

Om 'Wim Hildering' weer te zien optre- 
den behoeft men niet tot het volgende 
seizoen te wachten. Voorzitter Hilde- 
ring maakte namelijk bekend dat in het 
kader van 'Zandvoort 150 jaar bad- 
plaats' in augustus een openluchtvoor- 
stelling gegeven zal worden van 'Op 
Hoop van Zegen', Het Gasthuisplein 
zal het dekor vormen voor dit spel 
van de zee van Herman Heyermans. P.FLIERINGA LIJSTAANVOER- 
DER INSPRAAK NU 

Vorige week hebben aanhangers van de 
lokale politieke groepering Inspraak Nu 
de groslijst voor de komende gemeen- 
teraadsverkiezingen vastgesteld. Na 
lijstaanvoerder Flieringa volgen Jan 
Termes, het oud-raadslid van de pvda 
Willem van der Heijden, W. van Duijn, 
Jb. Kerkman, E. Paap, D.v.d.Nulft, 
KI. Koper en W.van Zeijs. p 


w 


^B 


w 


9 


ö^ 


Bs 


^lÉH 
iMH 


april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


12 


07.11 


15.14 


19.37 


03.41 


13 


07.44 


15.48 


20.05 


04.11 


14 


08.23 


16.28 


20.57 


05.00 


15 


09.14 


17.18 


21.54 


05.47 


1,6' 


10.17 


18.22 


23.01 


07.06 


17 


11.36 


19.40 


24.23 


08.27 


18 


13.02 


21.05 


01.00 


21.19 


19 


01.40 


09.44 


14.05 


22.09 


20 


02.29 


10.32 


14.48 


22.52 
f 

beeld C^^l familieberichten familieberichten foto Pieter S.Goedhart 
Vrijdagmiddag werd in de tuin van de 
Openbare Bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg een plastiek onthuld van de haar- 
lemse kunstenaar Eric van Spronsen. 

De zesjarige Desirée Randag, die deze 
eer te beurt viel omdat ze vorige maand 
in de bibliotheek het 250.000ste boek 
kwam halen, gooide tesamen met Eric 
van Spronsen een emmer water tegen 
het kunstwerk aan, zodat we eigenlijk 
beter van een doop dan van een ont- 
hulling kunnen spreken. Dat water mevr. Kraan - Meeth 

bleek echter wel funktioneel want 
het plastiek is vervaardigd van cor-ten 
staal, een materiaal dat aanvankelijk 
gaat roesten. Het proces zet zich ech- 
ter niet voort en de roestlaag wordt 
dan een beschermend laagje voor het 
staal. 

De voorzitter van de Openbare Biblio- 
theek, de heer Wijnbeek, bracht in 
zijn welkomstwoord dank aan het ge- 
meentebestuur en de advieskommissie 
v.d. Beeldende Kunstenaars Regeling 
(BKR) en merkte op dat er in de 
schepping van Eric van Spronsen een 
duidelijk verband is met de biblio- theek. 'De funktie van de bibliotheek 
wordt hiermee gedemonstreerd' aldus 
de heer Wijnbeek, die het kunstwerk een 
aanwinst voor de gemeente noemde. 
Na de onthulling, waarbij werhouder 
Attema van publieke werken het ge- 
meentebestuur van Zandvoort verte- 
genwoordigde, en die namens de kom- 
missie BKR werd bijgewoond door 
sekretaris F. Visser, kommissielid W. 
Meursing, de kunstenaar Frans ter 
Poorten en onze plaatsgenoot, rijks- 
konsulent Berlott, kreeg Eric van 
Spronsen een attentie aangeboden in 
de vorm van twee flessen wijn ('van 
een goed huis' vertrouwde de heer 
Wijnbeek ons toe) en Desirée Randag 
een speelgoedhond. 
Wat het plastiek betreft lazen we dat 
de kunstenaar een kompositie heeft 
gemaakt met vijf z.g. tetraéders en 
dat het beeld representatief is voor de 
konstruktivistiese kunst die Van 
Spronsen voorstaat. En daar begrijpen 
we helemaal niets van. We zijn name- 
lijk volslagen leek op het gebied van 
de beeldhouwkunst. Maar het plastiek 
dat nu in de tuin van de bibliotheek 
staat vinden we mooi, heel erg mooi ! Na een kortstondige ziekte, overleed heden, tot onze diepe droefheid 
onze innig geliefde zorgzame moeder en lieve oma MARIA BLOEM in de leeftijd van 65 jaar. Zandvoort, 6 april 1978. 
VanSpeijkstraat 18a 
Correspondentie-adres: Sophiaweg 29 

De crematie heeft inmiddels plaats gehad. G. Termaat-Baaren 
A.B. Termaat 
Tanja 
Arjan Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorg- 
zame vader 

HENDRIKUS GERARDUS VAN DER HAM 

echtgenoot van Gezina Theresia Broenink 

op de leeftijd van 51 jaar. 

G.T. v.d. Ham-Broenink 

José en Joop 

Lucia 

Daniël 

Zandvoort, 8 april 1978. 
Stationsplein 35 

De gezongen Requiemmis wordt opgedragen op donderdag 13 april om 
10.30 uur in de St. Agathakerk te Zandvoort. Waarna de begrafenis zal 
plaatsvinden op de begraafplaats aan de Van Lennepweg. 

Bekenden en familie die hem de laatste eer willen bewijzen worden langs 
deze weg uitgenodigd. 

ia, misschien ««n 
oude schoon. Ja 
weet het nooit. 

Maar met een 
advertentie In de 

ZANDVOORTSE 
KOERANT 

heb je vrijwel 
altijd sukses. 

Daarom even bellen 
naar nummer 2135. ËanduoarrSE 
1 hoeranr omroepers Te koop gevraagd 

PIANO 
Telefoon 40 56 Gevraagd huishoudelijke 
hulp, 1 X per week, 9 tot 
1 uur, Marisstraat 11, tel. 
43 60. 

Nette HULP gevr. dinsdag 
en vrijdag 9 - 12 uur. 
Patrijzenstraat 3, tel. 3758 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitceparatie, etc. 

A.RITMAN-teL43 65 Een drieluik van jubilarissen op de 74e 
algemene ledenvergadering van de 
sportvereniging OSS, welke donder- 
dagavond in hotel Keur aan de Zee- 
straat werd gehouden. Achtereenvol- 
gens werden door voorzitter Brink de 
dames Van Luijk, Pannekoek en Meijer 
resp. 40 jaar en 12 1/2 jaar lid van de 
vereniging, toegesproken. Mevrouw van 
Luijk werd door de vergadering tot 
lid van verdienste benoemd en ont- 
ving uit handen van de heer Brink het 
insigne. De speld werd eveneens uitge- 
reikt aan de dames Jansen en Meijer. 
Alle drie mochten enkele attenties en 
bloemen in ontvangst nemen. 
In zijn inleiding memoreerde voorzit- 
ter Brink de diverse aktiviteiten van 
de vereniging en de prestaties van de 
leden in het afgelopen jaar en deelde 
mee,d3t met de voorbereidingen voor 
de herdenking van het 75-iarig be- 
staan inmiddels een begin was gemaakt. 
Binnenkort zal een jubileumkommissie 
worden samengesteld die de feestplan- 
nen nader zal gaan uitwerken. 
De container met 25 ton goederen voor SWAPO, in Rotterdam ingescheept, 
staat hier veilig en wel op het haventerrein in Luanda, Angola. Geef uw steun aan 

bevrijd! ngsstrijd 

Steun nu het 

bevrijdingsfonds 

voor een vrij zuidelijiiAfrUia 
GIRO 26655 

DA COtTASm m AMSTKKOAM Met spoed gevraagd 

EERSTE en TWEEDE KAPSTER 
en GEVORDERD LEERLING 

die zelfstandig willen werken in gezellige 
salon. 

Coiffeur "MONPETIT", 

Hogeweg 27 - Zandvoort 

Tel. 69 69 na 20.00 uur 020-36 66 35 HOGE BELONING 

Vermist sinds zaterdagmiddag omgeving 

Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 

een zwart gladharig hondje, 
flapoortjes, 6 maanden, reu. 

Graag bericht aan Kennemer Dierentehuis, 
tel. 3888. Allemaal 
op de Weg lawaai . v/èg drukte ' 

Zoek rust, 

stilte, gezonde lucht 
't hele jaar 
geniet ervan 
.op de fiets' 
78e jaargang no. 29 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 14 april 1978 
eanduoürrs nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort.koninginneweg I, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach}verscNijrit dinsdags en vrijdags-abon^ement:f23.50per jaanper half jaarf 13.50 perpostf 35.00 tosse eksemplaren: f 0.30 /advertentietarief: f 0,2 1 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) * / postgiro: 2911087/ bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13 60.221 / giro van d^ bank: 35555tnv de zandvoortse koerant uitspraak verpletterend voor eiser, aldus mr. hein van wijk steen verliest kort geding tegen ko 
en dr. joop van santen 

De president van de liaarlemse reclit- 
bank, mr. L.H. Scliimmelpenninck, 
hieeft woensdagmorgen in zijn uit- 
spraak in het kort geding dat de heer 
Steen zowel tegen de Zandvoortse 
Koerant als dr. J. van Santen had aan- 
gespannen, alle eisen van Steen ver- 
worpen en vervolgen.'; de koerant en 
Van Santen in het gelijk gesteld. Ten- 
slotte veroordeelde de president de 
heer Steen tot betaling van de pro- 
ceskosten. 

De door de Zandvoortse Koerant ge- 
publiceerde artikelen en mededelingen 
over het oorlogsverleden van de heer 
Steen, waarvan deze op straffe van een 
dwangsom van f. 50.000,- rektifikatie 
en een publikatieverbod eiste, werden 
door mr. Schimrrtelpenninck niet in 
strijd met de feiten geacht. Hij voerde 
aan dat uit de veroordeling van Steen 
door de kommissie van perszuive- 
ring in '47 bleek dat deze zelf had 
verklaard van midden 1942 tot begin 
1943 sympathiserend lid van de nsb te 
zijn geweest en dat hij zich voordien 
al 'volboed nationaal socialist' noem- 
de. Verder bewees een brief,welke de 
heer Steen op 26 juni 1941 aan de 
nazi-autoriteiten in Den Haag had ge- 
schreven,dat deze zich als een nsb-er 
heeft gedragen en tegen het joodse deel van de bevolking heeft geageerd. 
Dit laatste kwam in nog sterkere ma- 
te tot uitdrukking in een artikel dat 
Steen op 4 augustus 1942 onder het 
opschrift 'Vragen van den Nieuwen 
tijd' in de Haarlemse Courant publi- 
ceerde. 

Mr. Schimmelpenninck bestempelde de 
bewering van de heer Steen, dat hij 
nimmer lid van de nsb is geweest^'als 
onwaarachtig'. Ook een sympathise- 
rend lid van die beweging werd als 
nsb-er aangemerkt en het verschil tus- 
sen een gewoon lid en een sympathi- 
serend lid kwalificeerde de president 
met zoveel woorden als lood om oud 
ijzer. 

De door de heer Steen door middel 
van brieven en krantenartikelen gevoer- 
de akties tegen het joodse bevolkings- 
deel tijdens de bezettingsjaren be- 
schouwde mr. Schimmelpenninck 'als 
een meedoen aan door de bezetters 
gepleegde misdrijven'. Dat dit' niet van 
harte maar onvrijwillig zou zijn ge- 
schied had de heer Steen niet aanne- 
melijk kunnen maken, verklaarde de 
president. 

De door de Zandvoortse Koerant ge- 
uite beschuldiging dat de heer Steen 
tijdens de oorlog mensen heeft aange- 
bracht, achtte de haarlemse president 
'evenmin uit de lucht gegrepen'. In 
de eerder genoemde brief van juni '41 
vestigde de heer Steen de aandacht op 
de anti nationaal- socialistiese gezind- 
heid qn aktiviteiten van de Zandvoort- 
se Courant-uitgever Wim Gertenbach 
en de toenmalige pastoor van de rk. 
parochie St. Agatha. Mr. Schimmel- 
penninck was dan ook van oordeel 
dat de door de heer Steen gewraakte 
publikaties in de koerant geen on- - 
waarheden bevatten,zodat van rektifi- 
katie, zoals door Steen geëist, geen 
sprake kon zijn. 

Verder was de president van oordeel 
dat afdoende was aangetoond dat de 
publikaties in de Zandvoortse Koerant 
niet het oogmerk hadden de heer 
Steen te beledigen^maar om te voorko- 
men dat deze lid zou blijven van het 
komité Zandvoort 150 jaar badplaats, 
dat de ingezetenen bij de jubileumfees- 
ten,etc. representeert. 
Op goede gronden kan worden veron- 
dersteld, aldus de uitspraak in kortge- 
ding, dat respektabele gevoelens van 
veel inwoners van Zandvoort weiden 
gekwetst door Steens lidmaatschap 
van dat komité en dat door Steens 
aftreden een algemeen belang zou zijn 
gediend.''Nu andere wettige middelen om te verhinderen dat eiser lid zou 
worden of blijven van dat komité had- 
den gefaald', oordeelde mr. Schimmel- 
penninck letterlijk, 'mocht de Zand- 
voortse Koerant er toe overgaan bezwa- 
ren, gestaafd met gegevens omtrent 
Steens oorlogsverleden, door middel 
van perspublikaties naar voren te laten 
brengen'. 

Hierbij stelde de president voorop dat 
een politieke delinkwent die, zoals 
Steen, wegens zijn tijdens de bezetting 
gepleegde misdrijven is gestraft en zijn 
straf heeft ondergaan, dezelfde rech- 
ten op eerbiediging van zijn persoon 
heeft als ieder ander. 'Van hem mag 
echter worden verwacht dat hij bij het 
aanvaarden van funkties, waarbij hij 
als representant van de bevolking zou 
moeten optreden, terughoudendheid 
betracht, er rekening mee houdende 
dat een dergelijk optreden grote weer- 
standen op kan wekken bij dat deel 

Mr. Van Wijk: 'vonnis van rechtbank 
is zeer principieel'. 

van de bevolking, dat het door de be- 
zetter en door degenen, die met de be- 
zetter hebben samengewerkt, veroor- 
zaakt leed heeft ondervonden. 
De eis van de heer Steen cm'de Zand- 
voortse Koerant te verbieden over het 
kort geding te publiceren door middel 
van een verslag, ingezonden stukken, 
mededelingen, advertenties, etc. werd 
aan het begin van de uitspraak al di- 
rekt van de tafel geveegd. Een derge- Uitspraak kort geding: 

Steens lidmaatschap van het komité kwetsend 

voor gevoelens van bevolking. (ytmmmm 

#pÖilts!yvégón 

1^2jw^ardnti^ 
BarnHoörrfJ 

L Haarlem : Heemstede A lijke eis was volgens mr. Schimmel- 
penninck onverenigbaar met het be- 
ginsel van de persvrijheid, zoals dit 
wordt gewaarborgd in de grondwet. 
Met betrekking tot het door de heer 
Steen gewraakte artikel van dr. J. van 
Santen in de Zandvoortse Koerant van 
1 maart j.l. onder de titel 'De da- 
verende dingen dezer dagen' merkte 
de president op^dat in het artikel niet 
de beschuldiging werd geuit dat Wim 
Gertenbach door toedoen van Steen 
was gearresteerd. In het artikel werd 
slechts gesteld, aldus mr. Schimmel- 
penninck, dat mededelingen, zoals 
Steen in zijn brief van juni '41 over 
Wim Gertenbach heeft gedaan, voor 
de betrokkene levensgevaarlijk waren. 
Een stelling welke de haarlemse pre- 
sident geheel onderschreef. 
De eis van de heer Steen dat dr. Van 
Santen in het openbaar zou moeten 
verklaren dat hij niet beschikte over 
enig materiaal, waarmee de juistheid 
van de beschuldigingen kon worden 
aangetoond, was niet toewijsbaar om- 
dat tijdens het kort geding was geble- 
ken dat dr. Van Santen wel degelijk 
over het nodige bewijsmateriaal beschik- 
te. 

Mr. Hein van Wijk, die tijdens het kort 
geding van vorige week wrensdag zo- 
wel de koerant als dr. Van Santen ver- 
tegenwoordigde, was uitermate tevre- 
den over de uitspraak. 
Na afloop verklaarde hij 'ik heb in 
mijn lange loopbaan als pleiter zel- 
den zo'n verpletterde uitspraak mee- 
gemaakt. Vernietigend voor die Steen. 
'En wat gaan jullie nu verder doen '? 
vroeg de rechtskundige aan de men- 
sen van de koerant. 
'Waakzaam blijven, mr. Hein', was het 
antwoord. 
'Juist', zei van Wijk. ^|]pgéHyke;p|^^ overleden: Hendrikus Arnoldus 
Maria Stuijt, oud 75 jaar, gehuwd met 
M. Leeuwenberg ; Krijn Kerkman, oud 
63 jaar, gehuwd met A.G. W.eber. 

ondertrouwd : Paulus Johannes Ni- 
colaas van den Hoven en Ine Maria 
Kuik ; Dorotheus Cornelis Tukker en 
Anna Maria Johanna van der Linden; 
Arie Willem Koster enjEüsabeth de 
Roode. 

gehuwd : Cornelis Sebtegts en Vera 
Johanna Catliarina Maria Strating. 

geboren buiten de gemeente : Ka- 

tharina Naomi, dv. M.P.C. Middelkoop 
en A.M. Wyckelsma; Maarten, zv. J. van 
den Elshout en C. Visser; Marvin zv., 
P. Signiet en C. Dreckmeier ; Kim, dv. 
C. Wiggemensen en A.M. E. de Graaf; 
Femke Petronella Elisabeth, dv. W. 
Paap en E. van den Hoek. 

overleden buiten de gemeente : 

Geertruida Carolina de Lange, oud 90 
jaar, gehuwd geweest met H.J. de 
Lange ; Johanna Elisabeth van Soest, 
oud 95 jaar, gehuwd geweest met P. 
Smit ; Antonius Hendrikus van der 
Meij, oud 76 jaar, gehuwd met T. Janz- 
weert ; Maria Bloem, oud 65 jaar ; 
Hendrikus Gerardus van der Ham, oud 
51 jaar, gehuwd met G.T. Broenink. 
Rustieke méübél^ 

Zyï weg 9 -Haarlem 
" «0231320921 ' waterstaritleh april H.W. L.W. H.W. L.W. 
e Bij een inbraak in een woning aan 
de Willem Draijerstraat werd uit een 
geldkistje een bedrag van f. 1.500,-- 
gestolen. Waarschijnlijk werd bij het 
binnendringen van de woning een 
valse sleutel gebruikt. Van de dader(s) 
ontbreekt totnogtoe ieder spoor. 

• De eigenaars van een bromfiets, een 
fiets en een landrover deden deze week 
aangiften van diefstal van hun voertuig. 
Het onderzoek naar de diefstallen heeft 
tot op heden niets opgeleverd. 

e De rooie vrouwen van Zandvoort 
organiseren maandag 17 april a.s. ten 
huize van Marian Schoorl, Celsius- 
straat 136, een thema-bijeenkomst- 
over de invoering van kabel-tv in Zand- 
voort. De vergadering is voor iedereen 
toegankelijk en begint om 20.00 uur. 
Voor nadere inlichtingen over dit on- 
derwerp kunnen belangstellenden zich 
wenden tot Ineke Wind, tel. 64 90. 

a De navolgende kursisten die in het 
afgelopen winterseizoen hebben deel- 
genomen aan de door de afdeling 
Zandvoort georganiseerde kursus ehbo 
zijn onlangs geslaagd voor het diploma 
eerste hulp : 

(dames) C.P.J. Balk-Koppert, L. Breeu- 
wer, V.J. Grootkerk-van Leeuwen, M.M. 
C. Koper-Vermaat, F.C.M. Pennekamp- 
v.d. Braak, H.A. Warmerdam-Schrijvers, 
B.E. Wierda. 

(hereh) P.A. Braaksma, N.J. Hendriks, 
M. Herfst, M.H. Jansen, J.C. Martius, 
IVl. Ouwerkerk, D.J. van Schravendijk. 
De lessen werden gegeven door docent- 
arts R. Drenth en de praktijkinstruk- 
teurs A. Loos en mevrouw U. Bosman. 
De eksamens stonden onder leiding van 
de arts W.G. Pannekoek. 
ositie in § • üotheek A. Seger over de tentoonstelling van 
tekeningen van Pieter Giltaij die t.e. 
m. 7 mei a.s. in de ekspositiezaal van 
de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg tijdens de uitleenuren en op 
de zondagmiddagen is te bezichtigen. 

In tegenstelling tot die kunstenaars, die 
hun tekeningen zien als doel op zich 
zelf, vi/aaraan eerst later een inhoud en 
betekenis wordt gegeven, is Pieter Gil- 
taij een kunstenaar die het tekenen ge- 
bruikt als middel om zijn visie op de 
werkelijkheid uit te drukken. 
Hiervoor vond en vindt hij tekens, mid- 
delen, die hij met gebruik om slechts 
uiterlijkheden weer te geven, maar om 
de goede verstaander inzicht te ver- 
schaffen in de kwetsbaarheid en kracht 
van een landschap, een aapje, een por- 
tret of een naakte vrouw. 
Giltaij maakt, evenals zijn geestver- 
wanten Ro Mogendorff en Jaap Kaal 
dit deden, op zijn eigen onnavolgbare 
manier en met zeer eenvoudig mate- 
riaal —dwars door academische dub- 
bele bodems en tijdgebonden vooroor- 
delen heen— een andere werkelijkheid 
zichtbaar. 

Hij bereikt dit door bewust alle over- 
bodige details en elke vorm van tijds- 
aanduiding in zijn werk achterwege te 
laten. Hierdoor wordt het begrip tijd 
doorzichtig en ongrijpbaar, er ontstaat 
—niet alleen in perspektivische zin- 
ruimte. 

Het is deze ruimte die in al z'n zuiver- 
heid in iedere tekening zichtbaar is. 

En F.C. Piet zei er zaterdagmiddag aan 
het slot van de officiële opening dit van: 

In mijn jonge jaren ging ik met mijn 
ouders op de zondagochtend bij een 
armlastige gemeente ter kerke. Dat 
wil zeggen de groep gelovigen waartoe 
mijn familie behoorde kon geen afge- 
studeerde theoloog betalen en moest 
zich behelpen met een preekiezer. 
Meestal een welgeschapen man van 
smetteloos gedrag en kleding. Een 
man die de kerkgangers nooit in ver- 
legenheid zou brengen door te ver- 
schijnen in overal of tuintuniek. 
Hij las een preek voor van een ander, 
met de stem van een ander en de ge- 
baren van een ander voor verwanten, 
vrienden, kennissen en relaties die 
met andere ogen naar hem opkeken, 
wanti iedereen speelde het spel mee. 

Dat kon, vond ik, op een andere ma- 
nier en beter worden geregeld. Op een 
dag door de week drong ik het kerk- 
gebouw binnen, besteeg de trap van de 
preekstoel, opende het deurtje van de 
lift naar god en ondervond dè teleur- 
stelling van mijn nog prille leven. 
Ik kwam niet boven de wand van de 
kansel uit. 

Steeg niet boven de waterspiegel van 
de woordenkoker. 

Ik zou de schare die ik aan de andere 
zijde van het schot veronderstelde 
nooit onder ogen krijgen en de schare 
mij niet. 

Maar ik moest van mijn aanwezigheid 
blijk geven anders was de hele onder- 
neming'VOor niets geweest. Mijn vin- gers reikten naar de opengeslagen sta- 
tenbijbel en scheurden een hoekje van 
het vlinderdunne papier af. 
Daarmee ben ik de bedeplaats uitge- 
hold. 

Gistermiddag, bij het inrichten van de 
tentoonstelling, herinnerde ik mij dit 
voorval toen ik bij het rangschikken 
van de tekeningen een liggend naakt 
oppakte. 

'IMee, nee', waarschuwde Pieter, 'laat 
mij dat liever doen, het is een ragdun 
Japans papiertje dat zo beschadigd'. 
Ik heb het direkt neergelegd. Van mijn 
vingertoppen laten vloeien als het 
ware en mij niet voor de tweede keer 
bezondigd aan een scheurtje in de 
prediker. 
Ilini 's La dolce vita op vrijdag 14 en zater- 
dag 15 april in de filmzaal van de open- 
bare bibliotheek. Aanvang 21 uur. 

Toen Fellini in 1959 La dolce vita 
maakte was dit gelijk de definitieve 
doorbraak van deze Italiaanse regis- 
seur. 

De film werd een groot sukses en be- 
hoort tot een van de giganten van 
de speelfilms die in de laatste 20 jaar 
gemaakt, zijn. 

La dolce vita vertolkt de dekadentie 
van Amerika en Europa van na de 
2e wereldoorlog. 

Fellini's visie op het Rome van die 
tijd heeft heel wat stof doen opwaa- 
ien in de hogere kringen van de Ita- 
liaanse hoofdstad, en het is bijna > 
tragies te moeten zien dat het nu ' 
nog zo is. Het societyleven laat Fel- ' lini zien in de persoon van de roddel- 
journalist Marcello Rubini, vertolkt 
door Marcello Mastroianni. Een eer- 
zuchtige jongen die, net als Fellini 
zelf, van het platteland afkomstig is 
en in Rome een briljante karriere op- 
bouwt. 

Marcello die het met zijn flair en goe- 
de voorkomen gemakkelijk afgaat mee 
te doen aan het immor ele leven v an 
het Rome in die tijd. en hiermee zijn 
roddelkolommen vult, leidt een feeste- 
lijk leven. Zijn vriending Emma ge- 
speeld door Yvonne Furneaux is een 
serieus meisje dat vast van plan is 
Marcello te trouwen. Zij ziet tegelijk 
geërgerd en bedroefd toe hoe hij ver- 
der gaat met het versieren van mooie 
vrouwen en hoe hij van het zoete le- 
ven met al haar geneugten geniet. Renault !4. De ruimste gezinsauto in de kom- 
paktklasse Kompakte buitenmaten Grote 
binnenruimte Veel comfort 
Wegklapbare achterbank 

en 5e deur Zuinige, stille 

motor dwars 

voorin Veilig- 

heidskooi 

en kreukel- 
zones voor 

en achter 
Schild bumpers Renault 14 en Renault 
14 TL 1218 cc, 57 DIN pk. 143 km/u 

""'~ ^RENAULT 

Gratis haal bi) 
ons't kleur- 
ri|ke Renault- 
boek boorde- 
vol informatie 
,^__^ over auto- 
rijden en alle Renaultmodellen autobedrijven 
rïnko Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 De hogere kringen van Rome hebben 
de moderne maatschappij ontdekt en 
zullen er-korrupt of niet- volop aan 
meedoen. 

Even komt Marcello tot inkeer als zijn 
vriend Steiner (Alain Cuny), te gevoe- 
lig en te serieus om nog verder aan de 
dekadentie mee te doen, zelfmoord 
pleegt. 

Te zwak en niet in staat het mondaine 
leven vaarwel te zeggen laat Marcello 
zich geheel meeslepen in de grote or- 
gie van de dekadentie. 

Voorfilm : La joie de vivre, een frans 
tekenfilmpje. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. ROSELAAR BLIJFT NOG ALS 
ONAFHANKELIJK LIBERAAL 

De onlangs uit de gemeenteraadsf rak- 
tie van de vvd getreden heer A.A. Ro- 
selaar wil zijn zetel niet eerder ter be- 
schikking stellen, alvorens afdelings- 
bestuur en fraktie van de vvd zijn aktie 
tegen de aanwezigheid van een voorma- 
lige oorlogsdellnkwent in het komité 
Zandvoort 1 50 jaar badplaats op een 
voor hem bevredigende wijze hebben 
rechtgezet. 

Dit heeft de heer Roselaar geantwoord 
op het verzoek van het afdelingsbe- 
stuur om zijn plaats in te ruimen voor 
een andere kandidaat van de vvd uit 
respekt voor de velg kiezers die vier 
jaar geleden hun stfm hebben gege- 
ven aan de vvd en uit respekt voor de 
demokratie! De nLusnafhankelijke li- 
beraal Roselaar is van mening dat een 
groot aantal kiezers in 1974 hun stem 
hebben gegeven aan een vvd 'waarvan 
men mag verwachten dat zij stelling 
zal nemen in de vraag of een man als 
de figuur waartegen ik een aktie heb 
gevoerd in aanmerking komt voor een 
vertegenwoordigende funktie in welke 
vorm dan ook'. 

Zoals bekend distancieerden zowel 
fraktie als bestuur van de vvd zich 
van de brief van de hr. Roselaar aan het 
kollege van b en w, waarin hij het dage- 
lijks bestuur van de gemeente verzocht 
de oorlogsdellnkwent uit het komité 
te verwijderen. familieberichten DANKBETUIGING 

Hiermede betuigt H.j. Schutte zijn 
dank voor de blijken van belangstel- 
ling bij zijn ziek zijn, aan klienten, • 
vrienden en kennissen en allen die 
hij mocht zijn vergeten. 
NED. HERVORMDE KERK 

zondag 16 april 1978 : 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdhuis, Mevr. M.v.d. 

Meulen-Heijink. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 16 april 1978; 
1 0.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. P. van Hall 

NED. PROTESTANTENBOND 

16 april 1978 : 

10.30 uur : Prof. Dr. A. van Biemen, 
n.h. Bentveld. 

woensdag 19 april 1978 : 
14.00 : Vrouwenmiddag. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van uw huisarts. 
ZUSTERDIENST 

zaterdag 15 en zondag 16 april a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 - , 
64 95. Mijn geld via de bQvkfXO 
Maar niet alleen voor mijn bankgiro kan ik bij de 
Nutsspaarbank West Nederland terecint. 

Ook voor hypotheken, verzekeren 

en reizen. Kortom, voor al die 

geldzaken waar ik thuis geen 

antwoord op kan vinden. oorbonh 

wkA nadarlond 

een Mvan deze tijd 
m Afgelopen Zondag heeft Zandvoort- 
meeuwen en 2-1 overwinning behaald 
op GVO uit Krommenie. De kustbe- 
woners kregen het zwaar te verduren 
tegen een ploeg die met de moed der 
wanhoop vocht om aan degradatie 
naar de vierde klas te ontkomen. 
Vooral in het eerste half uur zag het 
er somber voor Z^ndvoortmeeuwen 
uit, dat nogal lauw reageerde op het 
offensieve spel van de tegenstander. 
Vrij onverwacht keerden de kansen 
voor ZVM toen Richard Kerkman een 
door de arbiter toegewezen hoekschop 
vlekkeloos achter de GVO-goaly de- 
poneerde. GVO gaf de moed echter 
niet op en in de tweede helft van dé 
wedstrijd scoorde Fred Smit de ge- 
lijkmaker voor zijn klup. Even zag het 
er naar uit dat de voetballers van Krom- 
menie toch nog aan degradatie zouden 
kunnen ontsnappen, maar aan die illu- 
sie maakte Albert Visser in de 21e 
minuut een eind d.-^or de bal, in het net 
van GVO te knallen. TIEN JAAR ZANG DOOR T.O.Z. 

Het jubileumkonseri van het Toonkunst 
Oratoriumkoor Zandvoort, afgelopen 
dinsdag in het gebouw van de hervorm- 
de kerk aan het Kerkplein, heeft muzi- 
kaal geen verrassingen opgeleverd. De 
op het programma staande werken 
w.o. J.S. Bachs kantate nr. 39 en 55 en 
de Nelson Messe van Joseph Haydn 
werden onder direktie van Lourens 
Stuifbergen op volgzame en korrekte 
wijze uitgevoerd. Maar het bleef alle- 
maal wat fantasieloos en aan de droge 
kant. De discipline welke het koor in 
de afgelopen tien jaar ongetwijfeld 
heeft bereikt is niet gevolgd door een 
spirituele voordracht. Over de solistiese 
medewerking van Susanne Miron, Aafje 
Heynis, Alex Vermeulen en Wout Oos- 
teikamp overigens niets dan goeds. 
Hun vokale optreden gaf de nodige 
kleur aan het konsert in de kerk 

G.H. In de onderlinge kompetitie van de 
Zandvoortse schaakklup wordt de kop- 
groep momenteel gevormd door Vas- 
tenhouw (15 pnt.). Zwerver (13 1/2pnt), 
Cliteur en Slijkerman (ieder 13 pnt.) en 
Termes en Geerts (ieder 12 1/2 pnt). 
Bij de junioren worden de eerste vijf 
plaatsen bezet door Van der Voort 
(4 1/2 pnt.), Stuurman, Pietet en S. 
Fens (ieder 3 1/2 pnt.) en Bijlsma 
(2 1/2 pnt. IKTEBlUnOllU 

Lgiro I 
454000^J Binnenkort feestelijke opening 
van onze showroom interieurbouw „^^lOeöt'ZDuyn** de favaugeplein 31 
zandvoort showroom : passage 14 

tel. 02507-4556 TOTALE BOUWKUNDIGE EN , 
TECHNISCHE VERZORGING | 

Op venoek xênden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst. allmilmö keukens | I I 
omroepers Gevraagd : 

HULP in de HUISHOU- 
DING voor 1 ochtend in 
de week, tel. 55 31. 

Te koop gevraagd 
PIANO 
Tel. 40 56. 
H.C. mh. ^^ M38 
mat het wnkand «en bloenw^ifl 
dat niat allaah mooi fs maar 
ook wraakt. VOLOf ' BIJ; 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS ( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 B.V. Play-ln vraagt op kor- 
te termijn voor dit seizoen 

een KASSIER ' 

voor haar amusements-auto 
matenhal "Casino Royaal" 
te Zandvoort. 

De werkzaamheden bestaan 
uit : 

wisselen van geld; 

toezicht houden in de 

hal. 

BELANGSTELLING ? 

Bel dan 35 80 of kom even 
langs Kerl<straat 1 1 en vraag 
naar J. Boshuisen. SCHATGRAVEN met me- 
taaldetectors naar verborgen 
en verloren munten, enz. 
Lucratieve vrijetijdsbeste- 
ding. Gratis beschrijving. 
Postbus 573, Voorburg. 
Tel. 070-867240. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechoidcer 
Iflinstgebitiepaiatie, etc. 

A.IUTMAN-teL4365 't (kinder)WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur. 
Buureweg 1 -3, tel. 65 80 
zijstraat van de Kerkstraat. 

Drukt *n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FAI.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker O.S.S. 

begint weer met atletiekbeoefening op Duintjes- 
veld. 

Maandag 17 april a.s. 
en vervolgens ledere maandag. 
Jeugd : van 18.30 - 19.30 uur. 
Ouderen : van 19.30 uur - donker. 
Eanduaorrse 
haeranr NEL ROODT rijksgediplomeerd trimster en kynologe. 

Voor het knippen van poedels, het plukken (met 
de hand) van terriërs, schnauzers, bouviers (te- 
vens showklaar maken), het trimmen van spa- 
mels en setters en het kammen van Afghaanse 
windehonden. 

Tevens wassen, nagelsknippen, oorverzorging, 
anti-vlooienbehandeling, medicinale was behan- 
deling tegen roos, etc. 

Haarlemmerstraat 68 — Zandvoort 
Telefoon 02507 -20 63 
Blazers, in div. kleuren 159,- 

Sportkolbert v.a. 139,- 

Pantalons van 59 tot 95,- 

Sportieve kostuums v.a. 198,- 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de bejaardenvironing 
GASTHUISHOFJE 25 

bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche, zolder. 
Huurprijs f. 142,90 per maand. 
Deze woning zal worden toegewezen 
aan een gezin waarvan één van de hu- 
welijkspartners de leeftijd heeft be- 
reikt van 55 jaar. 

2. de flatwoning 

VAN LENNEPWEG 32-4 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche. 
Huurprijs f. 165,65 per maand. 

3. de sousterrain-woning 
VAN LENNEPWEG 42 hs. 
bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer, douche, berging. 

Huurprijs f. 112,- per maand. 

De toewijzing van woningen en garages 
geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. Het bestuur verstrekt 
een bereidverklaring. De beoordeling 
voor het verkrijgen van een woonvergun- 
ning berust bij het college van burge- 
meester en wethouders van de gemeente 
Zandvoort. De inschrijving dient schrif- 
telijk voor dinsdag 18 april 1978 om 
19.00 uur te geschieden aan het kantoor 
van de vereniging Thomsonstraat 1, on- 
der vermelding van lidmaatschapnum- 
mer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 20 april 
1978 om 14.00 uur in het gevelkastje 
aan het kantoor Thomsonstraat 1 wor- 
den gepubliceerd. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 
*Sa ^^€t0 h SPECI A A LZA A K; VOdR - 
HERENHOtoten HERENKLEDING KlRKdTR.20 • T£L:3136 DAGOPLEIDING 
voor VOLWASSENEN te ZANDVOORT Bij voldoende deelname zal met ingang van het cursusjaar 1978 -- 
1979 in Zandvoort een begin worden gemaakt met een Mavo-Dag- 
opleiding voor Volwassenen. 

Bij voldoende deelname zal met ingang van het cursusjaar 1978 - 
1979 in Zandvoort een begin worden gemaakt met een Mavo-Dag- 
opleiding voor Volwassenen. Vooropleiding 

Cursusduur 

Vakkenpakket 

Lestijden 

Cursusgeld volledig lager onderwijs 

3 jaar 

maximaal 6 vakken 

3 ochtenden per week 

f. 100,-- per jaar 

Zoomogelijk wordt een introductiecursus vooraf gegeven. 
Belangstellenden kunnen een informatiebulletin met inschrijffor- 
mulier aanvragen bij : 

— Gemeentehuis Zandvoort, af d. Onderwijs, tel. 02507 - 48 41. 

— Erasmus College - Santpoorterplein 28, Haarlem, tel. 023-256557 OPROEP de Commissie Markt in oprichting verzoekt gega- 
digden voor de te houden weekmarkt gedurende 
de maanden Juni, Juli en Augustus, zich aan te 
melden bij drogisterij Moerenburg, Haltestraat 8. 

Het ligt in de bedoeling dat deze markt 1 x per 

week op donderdag op de Prinsesseweg gehouden 

wordt. 

Dit alles onder voorbehoud. 

Gemeentelijke goedkeuring. 

Gegadigden moeten zich uiterlijk voor 19 april 

aanmelden. 

Commissie, Waterdrinker, Keur, 

Eldering en Moerenburg. ;;ïi;;Burgï Engelberg 

'ÉMwS'ïiXaxatiest:'ï;-;:;;t?Asiu 2ANDVOORT 

2 kamer flat op Ie etage. 
Ind.: entree, toilet, woon- 
kamer, sip. kamer, douche, 

keuken. 

V. Galenstraat 1 28 
Vraagprijs f. 165.000,- k.k. ZANDVOORT 

2 kamer hoekflat op 6e 

etage. 

ind. entree, woonkamer met 

open keuken, sip. kamer, 

douche. 

Tj. Hiddestraat 103 • 
Vraagprijs f. 169.500,-- k.k. ZANDVOORT 

Nieuwbouw 2 kamer wonin- 
gen op begane grond of Ie 
etage. Ind. woonkamer, keu- 
ken, toilet, douche. Berging 
in souterrain. Elke woning 
is voorzien van een aparte 
cv. installatie. 
Diaconiehuisstraat 38 
Koopsom f. 187.000,~v.o.n. ZANDVOORT 

3 kamer flat op Ie etage 
met ruim balkon. 
Ind. entree, keuken, toilet, 
badkamer met ligbad, woon- 
kamer, sip. kamer (event. 
eetkamer) met schuifwand, 
sip. kamer. 

V. Galenstraat 156 
Vraagprijs f. 228.000,- k.k. ZANDVOORT 

4 kamer hoekflat op Ie 
etage. 

Ind. entree, woonkamer, eet- 
kamer {event. sip.kamer), 2 
sip. kamers, badkamer met 
bad, keuken, toilet groot 
terras en ruim balkon. 

De Buyterstraat 56 
Vraagprijs f. 249.000,- k.k. mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrunri 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. liisiallatf ie bureau ïHENEiYEIN B.V. 
VERSTEEGE A«Uestraat 18 • Zmbboect 
ITeteffon 02307-449e KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 * Vl^ is voor u de belangrijkste reden om 
aan isolatie te doen? D 'M'n stookkosten zakken jaarlijks dan behoorlijk. 
En die besparingen kunnen gaandeweg aardig 
qplopen'. , 

D 'Aardgas is een voortreffelijke brandstof. Schoon, 
milieuvriendelijk, vlak bij huis. Ik vind dat we die zo 
nuttig mogelijk moeten gebruiken'. 

D 'In een goed geïsoleerde woning is de tempera- 
tuur gelijkmatiger. Dat voelt behaaglijker'. 

n "De energie-situatie in de wereld is niet zo dat we 
er maar op los kunnen stoken. We moeten aan de 
toekomst denken'. 

Al heeft u misschien nog een andere reden, doe 't in 
ieder geval zo: W Staat uw radiator voor een glaswand die 
tot de vloer reikt? Plaats er dan een 
wegneembaar schot tussen (zodat u het 's zomers 
kunt verwijderen). Van formica of van spaanplaat, 
dat aan de glaszijde met aluminiumfolie is beplakt. 
Zoek de tochtkieren in uw woning op en dicht ze af 
(maar denk er om, gasbranders hebben frisse lucht 
nodig). 

Denkt u aan 'groter' werk, zoals isolatie van daken 
en muren, ga dan niet zomaar aan de slag. Als 't niet 
deskundig gebeurt, kan isolatie averechts werken. 
Laat u inlichten. Op 't gemeentehuis van uw woon- 
plaats heeft men alle informatie, ook over mogelijke 
subsidieregelingen. En vergeet niet het boekje 
'Warm wonen' aan te vragen, waarin o.a. isolatie en 
alles wat daar aan vastzit uitgebreid aan bod komt. 
Verstandig met aardgas. Er is alle reden voor. Publikatie van het Ministerie van Economische Zaken, 
de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in 
Nederland (VEGIN) en N.V. Nederlandse Gasunie. 
Correspondentie-adres: 'Verstandig met aardgas', 
postbus 19 te Groningen, w/aar u ook gratis het boekje 
'Warm wonen' kunt krijgen. 

Renault dealer 
occasions met 

Gouden 

Garantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tal. O 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaai 
Telefoon 023- 2e 0533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap H. W. COSTER BV. 

Makelaar o.g. LidNBM UdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uv\r FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 &.o.o. 3/49 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken oaarne vrijblijvend offerte 78e jaargang no. 30 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 18 april 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoorbe 

redaktie en administratie: postbus 151. zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23. 50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 3J.00 

lQSseeksemplaren:fO,30/advertentietarief:f0.21 p.mni(kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087/ bank: ned.middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 /giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

^ p__ _- »— ^ ■ ■ -— ■ • ■ ■ ■ : ' 1. 

zandvoort (nog) grootste badplaats ondanks dalend aantal verblijfstoeristen Telde Zandvoort in de jaren '60 nog 
het hoogste aantal verblijfsrekreanten 
van de badplaatsen in Noord-Holland 
nu is het Te;Kel dat de meeste verblijfs- 
toeristen-orider dak brengt. Dit blijkt 
uit een deze maand verschenen studie- 
rapport van de Provinciale Planologie- 
se Dienst van Noo^d-Holland over het 
vakantie- en dagbezoek aan de bad- 
plaatsen in de provincie. Had Zandvoort In 1962 met 10.400 
hotel- en pensiongasten nog de mees- 
te verblijfsrekreanten (Texel in dat 
jaar 6.900) in 1973 streefde Texel 
Zandvoort voorbij met 12.000 ver- 
blijfstoeristen. Zandvoort herbergde 
in '73 7.600 hotel- en pensiongasten. 
Ook In Den Helder, Calantsoog en 
Zijpe is het aantal verblijfstoeristen in 
de afgelopen jaren sterk toegenomen 
aldus het PPD-rapport. 
Zandvoort is echter verreweg de groot- 
ste badplaats gebleven. De gemeente 
ontvangt nog steeds dertig procent 
van de dagjesmensen, die de kustge- 
meenten in Noord-Holland bezoeken. 
Het aantal dagbezoekers in Zandvoort 
is ruim drie keer zo hoog als in de 
plaatsen met het op één na grootste nieuws 

kort & klein • Tot op heden onopgehelderde oor- 
zaak viel zondagmorgen een 15-jarig 
meisje van de balustrade van de hoogste 
étage van een flat aan de Fleming- 
straat en kwam na een val van acht me- 
ter in het voor de flat liggende plant- 
soen terecht. Met een hersenschudding, 
een ontwrichtte halswervel en verwon- 
ding aan de nieren werd zij opgenomen 
in een Haarlemse ziekenhuis. 

• Een 28-jarige inwoner raakte in de 
Haltestraat slaags met een onbekende 
man nadat deze een vriending van de 

.kustbewoner in het gezicht had gesla- 
gen. Tijdens het gevecht werd de 
zandvoorter met een boksbeugel be- 
werkt en raakte aan zijn linkeroog ge- 
wond. De onbekende man slaagde er- 
in te ontkomen voor de politie arri- 
veerde. Het slachtoffer moest een 
mediese behandeling ondergaan in 
het Marinahospitaal te Overveen. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen aoodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Poütie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
' Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. aantal dagrekreanten : Beverwijk en 
Egmond aan Zee. 

Het studierapport dat zich in het bij- 
zonder bezighoudt met de te verwach- 
te gevolgen van het strandbezoek door 
de overloop —groei en nieuwbouw 
van de woonkernen in Noord-Holland— 
voorspelt voor de komen jaren overi- 
gens een daling van het aantal dagjes- 
mensen aan de Noord-hollandse stran- 
den. 

Vooral als gevolg van het dalende in- 
wonertal van Amsterdam zal het aan- 
tal dagrekreanten in Zandvoort, Bloe- 
mendaal, Velsen en Beverwijk afne- 
men. Voor de stranden van het noor- 
delijk deel van de provincie (vooral 
Egmond aan Zee, Bergen, Schoorl, 
en Callantsoog) wordt een toename 
van het aantal dagbezoekers verwacht. 
Geen wonder met een sterk groeiend 
Alkmaar in de buurt. Het aantal dag- 
rekreanten over de provincie Noord- 
Holland als totaal blijft gelijk. Een 
deel van de dagjesmensen, die vroeger 
Zandvoort bezochten, week uit naar 
de rustiger stranden bij Noordwijker- 
hout. 

Voor de toekomst heeft de PPD een 
daling berekend van 10 a 15 precent in 17 jaar, hetgeen betekent een aan- 
tal van 40.100 dagrekreanten in 
Zandvoort in 1990. Voor Bloemen- 
daal zijn de cijfers-respektievelijk 
'10.700, 1 1.300 en aSOO, voor Vel- 
sen 9.500, 10.400 en 9.400 en voor 
Beverwijk 14.700, 13.900 en 13.200. 
Onderwerp van studie was ook de wij- 
ze waarop de dagjesmensen naar het 
strand gaan. De middelen van trans- 
port dus en de hoofdrol speelde daar- 
bij —hoe kan het anders— de auto. 
Het aantal strandgangers per auto 
(het aantal inzeittenden) nam af. Bij 
een gelijkblijvend aantal strandgan- 
gers kwamen er dus meer auto's. 
Daar staat tegenover dat in de auto 
meer spullen naar het strand werden 
meegenomen. 

De sterkste groei van het autogebruik 
voor het vervoer naar het strand 
viel te konstateren op de korte af- 
stand (O tot 12 kilometer, een eindje 
dat vroeger algemeen werd gefietst). 
De strandbezoekers uit Noord- en 
Zuid-Kennemerland vormen een gun- 
stige uitzondering op deze gemak- 
zuchtige regel. 

Oorzaak daarvan kan zijn gelegen in 
het feit, dat in Noord-Kennemerland 
met de fiets over plezierige fietspaden • Een 59-jarige ingezetene werd op 
heterdaad betrapt bij diefstal van 
nachtkleding in een winkel aan het 
Raadhuisplein. Na aanhouding ver- 
richtte de recherche huiszoeking in 
de woning van de arrestant. Er wer- 
den diverse goederen aangetroffen die 
in de afgelopen maanden waren ont- 
vreemd. 

• Door een bezoekster van een strand- 
paviljoen werd bij de politie aangifte 
gedaan van diefstal van een portemon- 
naire met f. 45,~, een ring met diaman- 
ten en twee met diamanten ingelegde 
oorhangers. Van de dader(s) geen 
spoor. 

• Een door buro Interpol wegens een 
in West-Duitsland gepleegde roof- 
overval gezochte Italiaan werd afge- 
lopen zaterdag in Zandvoort gesigna- 
leerd. De politie ontdekte dat de man 
zich bevond in een woning aan de Van 
Galenstraat een slaagde er in hem op 
dit adres te arresteren. 

• Zondagmiddag werd een 40-iarige 
bewoonster van de hoofdstad op het 
parkeerterrein van Hotel Bouwes aan 
de kop van de Kerkstraat door twee 
knapen van haar handtas' beroofd. De 
jongens verdwenen voor de politie 
hen kon aanhouden. In de tas bevon- 
den zich alleen make-up artikelen. 

• Bij een inbraak in een woning 
aan het Favaugeplein werden 
twee perziese tapijten ontvreemd. 
De toegang tot het huis werd ge- 
forceerd door middel van het in- 
slaan van een kelderraam. 

• Van een op de boulevard ge- 
parkeerd staande auto werden 
vier banden ontvreemd. Van de 
dader(s) ontbreekt ieder spoor. J.G.BISENBERGER 

KWART EEUW VOORZITTER 

KUSTBRIGADE Tijdens de eind vorige week gehouden 
algemene ledenvergaderinig van de 
Zandvoortse Reddingsbrigade .werd 
brigade-voorzitter J.G. Bisenberger 
gehuldigd wegens het feit dat hij gedu- 
rende een kwart eeuw de voorzitters- 
hamer van de kustwacht hanteert. 

Bisenberger werd achtereenvolgens 
toegesproken door de voorzitter van 
de Kon. Ned. Bond tot het redden van 
drenkelingen, de heer H. Alberga, die 
hem aan het slot van zijn speech de 
bondspenning van de KNBRD over- 
handigde, ZRB vice-voorzitter J.F. 
Zwerver en de voorzitter van het dis- 
trikt Noordwest, de heer F. Bode. In 
zijn dankwoord aan het adres van de 
sprekers kondigde de jubilaris aan dat 
hij volgend jaar de voorzittershamer 
aan een ander zou overdragen. Vijfen- 
twintig jaar vond hij een mooi rond 
getal om een bestuursperiode mee af 
te sluiten. De voor de jaarvergadering 
1978 samengestelde huishoudelijke 
agenda — rapporten van sekretaris en 
penningmeester, bestuursverkiezing 
en aanschaf rubberboot— werd in 
een vlot tempo afgehandeld. waterst^ndèh 
april H.W. L.W. H.W. "L.W. 19 


01.40 


09.44 


■14.05 


22.09 


20 


02.29 


10.32 


14.48 


22.52 


21 


03.07 


11.10 


15.24 


23.28 


22 


03.40 


11.47 


16.01 


24.04 


23 


04.21 


-1 2.26 


16.44 


24.48 


24 


05.02 


13.06 


17.19 


.01.22 


25 


05.33 


13.37 


18.00 


02.05 rustige strandslagen kunnen worden 
bereikt en dat het strand per (brom) 
fiets op drukke tnömenten —voor wie 
niet veraf woont— vaak sneller is te 
bereiken dan met de auto, aldus het 
PPD-rapport. 

Uit de herkomst van de dagrekreanten 
kan worden gekonkludeerd, dat zij 
zich in 1973 over een grotere afstand 
verplaatsten om het Noordzeestrand te 
bereiken. Het percentage dagrekrean- 
ten uit overig Nederland nam bedui- 
dend toe (van zes naar negen precent). 
Utrecht was volgens het PPD-rapport 
de provincie, die met vijfduizend dag- 
rekreanten veertig percent van de dag- jesmensen uit overig Nederland le- 
vert. 

Het percentage buitenlanders —voor het 
grootste deel Duitsers, voornamelijk 
afkomstig uit Nordrhein-Westfalen— 
bleef gelijk : drie percent. 
Het percentage strandbezoekers uit de 
eigen kustgemeente bleef gelijk op ,17 
percent. Het percentage dagrekrean- 
ten uit overige kustgemeentsn nam 
met de helft toe (van vier naar zes per- 
cent). Het percentage dagbezoekers uit 
Groot Amsterdam nam af van 35 naar 
29 percent. Het percentage uit overig 
Noord-Holland bleef ongeveer gelijk 
(van 35 percent naar 36 percent). ontwikkelingshulp nieuwe stijl Tetkening van Jordaan 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 
^nneweg 1, Zandvoort. Konin- 
jtim» «n ai)mlnlilra««: poffiiui 151 / amhacrt ; tomlnglnnwui 2 ; l»l«loon (02887) 21 as 'Hoe je het ook bekijkt de f. 50.000.000,-- belastingschuld 
die het Rijk aan het kasino heeft kwijtgescholden gaat in 
ieder geval niet naar Cuba'. 

meer edukatieve 
urele 
ice verlenen 
familieberichten familieberichten In de onlangs door de openbare biblio- 
theek voor publlkatle vrijgegeven be- 
leidsnota 1978 - 1982 dringt het be- 
stuur aan op uitbreiding van het hui- 
dige personeelsbestand met een kracht 
in vaste dienst, de aanschaf van vijf- 
tienduizend nieuwe boeken ter ver- 
vanging en vergroting van het aantal 
titels, een platenkollektie (3200) en 
een basisverzameling dia's (200 se- 
ries). 

Het bestuur is zich ervan bewust dat 
niet alle taken tegelijk kunnen wpr- 
den aangepakt en stelt daarom een 
aantal prioriteiten. De allereerste keu- 
ze valt op een uitbreiding en kwali- 
teitsverbetering van kollekties, het 
informatiewerk en het dokumenta- 
tiemateriaal — door het bestuur tesa- 
men 'het demokraties gereedschap' 
genoemd. Vervolgens gaat de voor- 
keur uit naar de ontwikkeling van de 
bibliotheek tot een sociaal-kultureel 
centrum en ontmoetingspunt voor de 
ingezetenen van de badplaats. Derde 
prioriteit is de inrichting van een fo- 
notheek als onderdeel van een audio- 
visueel apparaat. 

Om zijn (nieuwe) taken te kunnen 
vervullen is het huidige personeels- ' 
bestand van bijna vijf mensen onvol- doende. Een volledige kracht zqu erbij 
moeten komen. Dan ook is een gro- 
ter aantal openingstijden van de o.b. 
haalbaar. Sinds een half jaar is dat 
van negentien naar vierentwintig uur 
gestegen maar de norm voor een be- 
volking als die van Zandvoort is 28 
uur. Rekening houdend met tijdelijke 
inwoners van de kustgemeente is het 
bestuur van opvatting dat het aantal 
openingsuren zeker 32 moet worden. 
Uitbreiding van pers'oneet en openings- 
tijden zijn twee van de voorwaarden 
die de beleidsnota noemt om uit te 
kunnen groeien tot een 'basisvoorzie- 
ning die een onmisbaar element is in 
het sociaal-kulturele, edukatieve en 
informatieve patroon van Zandvoort'. 
Uitbreiding van de matenialSh is een 
derde voorwaarde. Het boekenbe- 
stand besloeg verleden jaar bijna 
27.000 titels, deels versleten of ver- 
ouderd. Het minimumbezit voor een 
gemeente als Zandvoort is 32.750 
banden. Gezien de toeristen en andere 
tijdelijke inwoners van de badplaats 
stelt de nota het aantal na te streven 
'banden' echter op 45.000 waarvan 
40.000 boeken en 4500 platen en 
geluidsbanden. DAKKAPEL FAVORIET BIJ 
BEWONERS HOBBEMASTRAAT 

Tweeé'ntig van de vierendertig bewo- 
ners van de gemeentewoningen aan 
de Hobbemastraat willen een dakkapel. 
Dit blijkt uit een enquête welke door 
de bewonerskommissie onder de 
huurders van de huizen is gehouden. 

Hoog op het prioriteitenlijs'tje voor de 
renovatie van de woningen staan ook 
betere sanitaire voorzieningen, zoals 
toilet en douche (resp. zestien en veer- 
tien bewoners) en vernieuwing van 
keuken en trap (resp. veertien en der- 
tien bewoners). Voor de aanleg van 
een centrale verwarming bestaat aan- 
zienlijk minder belangstelling. Hier- 
voor hebben zich slechts negen be- . woners gemeld. Verder blijkt uit de 
opini^eiling dat de bewoners meer 
inspraak bij de voorbereiding van de 
woonverbetering willen, geen sanering 
van de achtererven en geen uniforme 
renovatie maar een vrije en individu- 
ele keuze bij de opknapbeurt (wel of 
geen dakkapel, etc. atc.) en een op die 
keuze afgestemde huurverhoging. 
Tenslotte dringen de huurders er op 
aan zo snel mogelijk te starten met 
het inlopen van het achterstallig onder- 
houd en het aanbrengen van dakka- 
pellen. De bewonerskommissie heeft 
het resultaat van de enquête inmiddels 
ter kennis van b en w gebracht met 
het verzoek om op korte termijn een 
besluit over het verlanglijstje te nemen. 9.00 -16.00 uur 
9.00 -12.00 uur 

9.00 -11.00 uur 
10.00 uur : 10.15 uur : 
10.30 uur : 
12.00 -13.30 uur 
14.00 uur : plm. 16.00 uur : 
19.00 uur : 
19.15 uur : 
19.30 uur : 
20.00 uur : 
20.30 - 24.00 uur 

21.00 uur : 21 .30 uur PROGRAMMA KONINGINNEDAG 
M/iAIMDAG 1 MEI A.S. 

Voetbalwedstrijden tussen de plaatselijke bedr\jven op 
het terreinkompleks aan de Van Lennepweg. 
Poppenkastvoorstellingen voor de schoolgaande kleuters 
in gebouw 'De Krocht' door het poppentheater ' La Gon- 
dola' te Haarlem. 

Optreden door de Harmoniekapel Sint Hubertus uit Ams- 
terdam op het Raadhuisplein. 

Opening koninginnedag, waarbij de vlag wordt gehesen 
door padvinders en padvindsters en het volkslied wordt 
gespeeld door de Harmoniekapel Sint Hubertus. In aan- 
sluiting hierop vindt de opening van de markt plaats en 
gaat in de nabijheid van het raadhuis de paardentram 
van start. 

Wedstrijd in het paalzitten op de Grote Krocht, hoek 
Oranjestraat. 

Sportdemonstraties door de gymnastiekvereniging O.S.S. 
op het Raadhuisplein. 

Wedstrijd in het straattekenen op het trottoir langs de 
Nic. Beetslaan. 

Kinderspelen op de Grote Krocht. Aanmelding ter plaatse 
vanaf 13.00 uur. Muzikale begeleiding door de boerenka- 
pel 'De Kwallentrappers'. 
Wielerwedstrijd op of nabij de Grote Krocht. 
Meisjesestafette op Grote Krocht. 
Jongensestafette op Grote Krocht. 
Damesestafette op Grote Krocht. 
Herenestafette op Grote Krocht. 

Muziekavond voor jongeren, gekombineerd met modeshow 
in gebouw 'De Krocht. 

Start lampionnen- en fakkeloptocht op de Grote Krocht. 
Muzikale begeleiding door het muziekkorps Prins Alex- 
ander uit Amsterdam. 

Konsert of taptoe door het muziekkorps Prins Alexander 
op de Grote Krocht. Voor de wedstrijd in het paalzitten kan men zich vanaf heden opgeven bij de 

heer C.J.M Lemmens, Hobbemastraat 20, tel. 63 92. Minimum leeftijd 16 

jaar. 

De traditionele Oranjerit, georganiseerd door de Autosportvereniging 'Sande- 

voerde', zal dit jaar niet op Koninginnedag plaatsvinden maar op zaterdag, 29 

april a.s. Inschrijving vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis. Heden overleed onze lieve moeder, behuwdmoeder, grootmoeder, 
zuster, schoonzuster, tanten en oud-tante 

ADA WIJSMAN 

weduwe van H.G. Gerke op de leeftijd van 74 jaar. Zandvoort : Amsterdam : H.Th. Gerke 

S.E. Gerke-van Duijn 

Steven en Victor 

S.J. Wijsman 
en verder familie Zandvoort, 15 april 1978.. 
Kostverlorenstraat 1 03. 

De overledene ligt thuis opgebaard. 

De teraardebestelling vindt plaats woensdag 19 april' a.s. om 12.00 
uur, op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek vanaf Kostverlorenstraat 103 circa 11.45 uur. 

Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats 
na afloop van de plechtigheid. 

Gevraagd : 

HULP in de HUISHOU- 
DING voor 1 ochtend in 
de week, tel. 55 31. 

B.V. Play-ln vraagt op kor- 
te termijn voor dit seizoen 

een KASSIER 

voor haar amusements-auto 
matenhal "Casino Royaal" 
te Zandvoort. 

De werkzaamheden bestaan 
uit : 

* wisselen van geld; 

* toezicht houden in de 
hal. 

BELANGSTELLING ? 

Bel dan 35 80 of kom even 
langs Kerkstraat 1 1 en vraag 
naar J. Boshuisen. 

1948 - 1978 

30 jaar tandteclmidcer 
hmistgebitr c p a iatie, etc. 

A.RITMAN-td.4365 ZANDVOORT 

Direkt te aanvaarden zonnig gelegen 

3 - KAMERFLAT 

derde etage. Blijvend uitzicht op de zuider- 
duinen, géén galerij, aparte berg- of hobby- 
ruimte. 

PRIJS f. 169.500,~k.k. 

Inkl. z.g.a.n. stoffering en 

diverse apparatuur. 

Makelaar o.g. Jan Kroeze 
Telefoon 02507 - 32 44 „FORTUNA" 


ONDERHOUDSBEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmakan 
QASQËYSERS ■ 


- Raparatloa 
QASHAARDEN 


Vwh«lp«n van atorlngaii | 


AANLEQ SANITAIR 


- QASHAARDEN 


Erkand gas- an watarlnstallataur 


H. A. SPIERIEUS 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafdöü 02507—6012 AMIVESTT 

UTEltlUnOUI 

gim 
454000 

piay , 

Kerkstraatiuandvoort 
nieuwend.ik37amslerdam Komnaardep\ay-in 
,3arhetleven-nsp^s,^ 
dehypern^odernesp 
met de allernieuwste 
auUaten staat voor u 

openinamsterdam 
en ir^ zandvoort. 78e jaargang no. 31 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 21 april 1978 
nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout 
Eanduüorrse hü 

redaktie en administratie.- postbus 151, zandvoort,koninginneweg l.telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50per jaar;per half jaarf 13.50 per postf 35.00 

losse eksemplaren: f 0.3Q /advertentietarief: f 0.21 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant 

,' ^ — -^ _ ^ — ~ ' ' ' ■ ■ : ' h 

niets menselijks is de naaktstrander 
vreemd Nog niet zo lang geleden repte iemand 
op een openbare vergadering van de af- 
deling Zandvoort van de vvd over de 
onreine gebeurtenissen die zich op het 
naaktstrand afspelen en een hopman 
deelde met afgrijzen in zijn stem mee 
dat hij zijn jongens bij 't spoorzoeken 
niet langer blootstelde aan de lage in- 
stinkten van de naaktlopers. 

Wat weten wij eigenlijk, behalve deze 
alarmerende berichten uit de zandvoort- 
se samenleving en een aantal min of 
meer populaire week- en dagbladrepor- 
tages over het bloot lopen of liggen, 
van het naaktstrand ? Voor zover 
ons bekend heeft nog geen vaderlandse 
wetenschapper zich gewaagd aan een 
verhandeling of proefschrift over het 
verschijnsel. Voorlopig zullen we ons 
moeten behelpen met hetgeen in het 
buitenland op dit gebied is verricht en 
tot ons komt. 

Een maand geleden heeft Lodewijk 
Brunt ons in VN attent gemaakt op 
een studie, getiteld The Nude Beach, 
van de californiese geleerde Jack D. 
Douglas, die met zijn assistenten Paul 
K. Rasmussen en Carol Flanagen het 
gedrag van de naaktstranders aan de 
westkust van de Ver. Staten heeft ge- 
observeerd en onderzocht. Of dit ge- 
drag overeenkomt met dat van de 
nederlandse of west-duitse naturist 
aan onze kust blijft vooreerst nog een 
open vraag, maar de waarnemingen van 
professor Douglas en zijn assistenten' ' 
mogen zeker niet onvermeld blijven 
in een gemeente die een naaktstrand 
rijk is. 

Douglas houdt zich vanaf omstreeks 
1972 doelgericht bezig met het naakt- 
strand en zijn bezoekers als objekt 
van serieus wetenschappelijk onder- 
zoek. Hij verzamelt zijn gegevens niet 
door met een vragenlijst van bezoeker 
tot bezoeker rond te lopen, maar door 
eerst in zijn eentje en later met twee 
assistenten, vooral zijn ogen en oren 
de kost te geven. Sommige vaste bezoe- 
kers leert hij in de loop der jaren goed 
kennen. Door zelf naakt te lopen voelt 
hij de reakties van anderen beter aan, 
krijgt hij inzicht in de betekenis van 
bepaalde manieren van bewegen en 
kijken, leert hij de 'taal' die mensen 
met hun lichaam 'spreken'. 
Weinig buitenstaanders zullen aarzelen 
als men hun vraagt waarom mensen een 
naaktstrand bezoeken : seks natuurlijk, 
losbandigheid en woeste orgieën. De 
naaktstranders zelf weten wel beter. 
Het is immers allemaal zo volstrekt 
'normaal' wat er gebeurt. Kom gerust 
en neem je hele familie mee! In werke- 
lijkheid zijn géén van beide suggesties 
helemaal juist. Brute, openlijke seks, 
zoals de tegenstanders beweren, zal 
men zelden aantreffen op het strand. 
Maar aan de andere kant zijn de naakt- 
stranders bezig hun gedrag uitdrukke- de Carina 
Haarlem Heemstede lijk te normaliseren en hoe 'gewoner' 
men doet, des te meer kan men ver- 
bergen. De voyeur die doodsbang is 
om openlijk om zich heen te kijken, 
richt zijn blik met nadruk elders. Het 
is alsof hij zeggen wil : kijk eens hoe 
ik bezig ben die schepen daar op zee 
te bestuderen. Daarom ben ik hier, ik 
heb zelfs speciaal een verrekijker mee 
van huis genomen. Ja, als mijn blik 
soms mocht vallen op een paar blote 
tieten, dan is dat natuurlijk per onge- 
luk. 

Zo lang naaktstranden politiek om- 
streden zijn hebben de meeste naakt- 
stranders er trouwens belang bij om 
een schone schijn op te houden. Steeds 
als een groep tv-verslaggevers op het 
strand verschijnt om^r een reportage 
te maken, ziet men de opvoering van 
het 'standaard scenario nummer 1'. 
Allerlei mensen beginnen ijverig blik- 
jes en andere rommel op te rapen, het- 
geen anders nooit voorkomt. En 
met zorg worden de filmers meegetroond 
naar aandoenlijke taferelen van blote 
kindertjes, die onder het welwillend 
toezicht van hun stralende ouders zand- 
taartjes bakken. Eén zo'n gebeurtenis 
is instruktief : een groepje toeschouwers 
staat samengedromd bij de kamera- 
ploeg. Onder hen bevindt zich een man, 
die van de gelegenheid gebruik maakt 
zijn in kennelijk staat van grote opwin- 
ding verkerende pik tegen het blote 
achterwerk van een voor hem staande, 
niets vermoedende vrouw aan te wrij- 
ven. Het is de allereerste keer dat de 
onderzoekers zo iets waarnemen op 
het strand, en zij zijn verrukt, getuige te 
mogen zijn van deze kreatieve daad. Pal 
onder hun ogen wordt een nieuw hoofd- 
stuk toegevoegd aan de geschiedenis van 
het naaktstrarid. Al die tijd staat de ka- 
meraman op slechts een luttel aantal 
meters afstand te filmen... in tegeno- 
vergestelde richting I 
Het voortdurend onderstrepen hoe nor- 
maal alles op het naaktstrand is, kan echter niet verhullen dat de naaktstran- 
ders zelf uiteindelijk door 'seks' wor- 
den gedreven, door voyeurisme en eks- 
hibitionisme. In de kode, die in de loop 
der jaren op het naaktstrand is ontwik- 
keld, geldt het 'geklede strand' —de 
beschaving— als een plaats waar natuur- 
lijke gevoelens en wensen worden on- 
derdrukt. Op het naaktstrand, daaren- 
tegen, is men open, vrij , ongeremd en 
bovenals eerlijk. Iedereen wordt er ge- 
acht te doen en te laten wat hijoof zij 
wil, anderen worden daarmee niet in 
hun vrijheid beperkt. 'You just are 
doing your own thing'. ledere vorm 
van seks mag, mits niemand tegen zijn 
of haar zin wordt gedwongen er aan 
mee te doen. Seks op het naaktstrand 
heet spontaan te zijn en niet gefor- 
ceerd, men geeft zich er aan_over als 
men er echt zin in heeft en het leidt 
niet tot allerlei verplichtingen en bin- 
dingen. Dit alles in tegenstelling tot 
de problematiese seks van de 'bescha- 
ving' die gekenmerkt zou zijn door 
schaamte, angst, jaloezie, haat en nijd. 
Deze kode is een geheel van opvattin- 
gen en idealen en uiteiaard geen nauw- 
keurige beschrijving van de werkelijk- 
heid. In feite is het naaktstrand een 
eldorado voor versierders, en heel wat 
vaste bezoekers zijn met weinig anders 
bezig. De meest geslaagde versierders 
zijn degenen die zo gewoon en natuur- i 
lijk mogelijk te werk gaan. Deze 'op- 
gelegde' spontaniteit onderscheidt hen 
van de nieuwelingen, de aasgieren van het naaktstrand, die zich onmiddellijk 
laten ontmaskeren door hun nerveuze 
cirkelbeweging rond de gewenste 
prooi'. Versieren wordt vooral door 
nannen gedaan, de meeste vrouwen 
'.eggen er de pest aan te hebben. Maar 
)ok zij hebben hun 'manieren': het 
angzaam en opvallend masseren van 
jorsten met zonnenbrandolie of het 
.preiden van de benen missen hun uit- 
verking nooit. 

Vat gebeurt er als de eerste opwin- 
ling van het zich ontkleden op een 
laaktstrand voorbij is ? Poedelnaakt 
:ou men immers minder eroties prik- 
celend zijn dan (gedeeltelijk) aange- 
deed ? De overheersende reaktie is 
nderdaad, dat mensen het na hun eers- 
e bezoek aan het naaktstrand wel voor 
lezien houden. Naaktstrandbezoekers 
'ormen een uitermate vlottende be- 
'olking. ledere dag opnieuw ziet men 
veer honderden gezichten van 'naakt- 
strandmaagden', die zich verraden door 
hun witte strepen op hun lichaam die 
het gevolg zijn van hun 'krijgsgevangen- 
schap' in de beschaving. Maar terwijl 
deze nieuwelingen zich uitkleden, zijn 
anderen juist bezig zich weer een beetje 
lan te kipden, blijkbaar om de erotiese 
verking van hun lichaam op te voeren. 
i/Ien ziet tal van versierselen op het 
trand : hangers, arm- en enkelban- 
den, wufte hoeden en eksotiese make- 
ip. Op zekere dag treffen de onderzoe- 
kers zelfs een man die een ring om zijn 
-lik draagt. Een onaanzienlijk klein voorwerpje, dat echter méér de aandacht 
trekt dan een harde klaroenstoot ooit 
zal kunnen doen. 

Alle schone schijnt ten spijt zijn de 
naaktstranden bezig met het scheppen 
van nieuwe vormen van 'natuurlijkheid' 
waarin zij zelf de toon aangeven. Het 
is overduidelijk dat in een samenleving 
van louter blote lichamen de show 
gestolen wordt door jonge mensen met 
een prachtig lijf. ledere bezoeker van 
het naaktstrand beijvert zich zijn of 
haar lichaam in topvorm te houden, 
maar tegen de jongen en fraai gebouwde 
mensen kan niemand op. Deze laatsten 
lijken zich daar terdege van bewust en 
ook van de stille afgunst die zij bij velen 
opwekken. Zo bezien vormt het naakt- 
strand een getrouwe afspiegeling van 
de zo verafschuwde 'beschaving', want 
ook het leven van de naaktstranders 
wordt verregaand bepaald door kompe- 
titie, status, overheersing, slagen en 
mislukken. De inzet is geen geld, maar 
seks en schoonheid. Niets menselijks is 
de naaktstranders vreemd, zij zijn net zo 
'natuurlijk' als iedereen. 
overleden : Benno Jacobs, oud 71 
,aar; Cornelia Tlieodora Wilhelmina 
Haanappel, oud 88 jaar. 

ondertrouwd : Arie van Duijn en Ina 
Blok ; Antonie Cornelis Ledegang en 
Aleida Wilhelmina Hoftiezer ; Ronnie 
Hendrik Hanskamp en Anna Miriam 
Elisabeth Copplestone. 

gehuwd : Albertus Geradus Cops en 
Bertina Johanna Francisca Vogt ; Johan- 
nes Roest en Catharina Henriette van 
der Klok ; Alex David Adrianus van 
der Mee en Wietske Jeltje Heierman. 

geboren buiten de gemeente : Liéndo 
Jan, zv. J. Bos en S.C. Hartevelt. 

overleden buiten de gemeente : 

Sophia Margaretha Kramer, oud 81 
jaar, gehuwd geweest met W.J. Snieder; 
Matilda de Vries, oud 77 jjar; Lukas 
Remmelts, oud 71 jaar ; Asa Wijsman, 
oud 74 jaar, gehuwd geweest met H.G. 
Gerke. waterstanderi april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


21 


03.07 


11.10 


15.24 


23.28 


22 


03.40 


11.47 


16.01 


24.04 


23 


04.21 


-12.26 


16.44 


24.48 


24 


05.02 


13.06 


17.19 


01.22 


25 


05.33 


13.37 


18.00 


02.05 


26 


06.12 


14.16 


18.38 


02.44 


27 


07.00 


15.03 


19.28 


03.31 


28 


07.55 


15.59 


20.19 


04.23 


29 


08.40 


16.42 


21.18 


05.21 


30 


08.57 


18.00 


22.33 


06.36 
Zijlweg 9 - Haarlem 
' C023>320921 ' GROSLIJSTEN 

VAN DRIE PLAATSELIJKE 

GROEPERINGEN 

Op de valreep van de inschrijving 
van de kandidaten voor de a.s. gemeen- 
teraadsverkiezingen hebben drie plaat- 
selijke groeperingen de namen van 'iun 
mensen bekend gemaakt. 

De lijst van Zandvoortse Belangen '78 
wordt aangevoerd door J.J. Pas, de twee- 
de t.e.m. de zevende plaats wordt inge- 
nomen door R. Schouten, C. de Krij- 
ger, J.H. Oonk, mevr. Koper-Koper, 
C.G. Bluijs en C.W. Epker. De onlangs 
uit de fraktie van de vvd getreden af- 
gevaardigde A.A. Rüselaar staat ais 
eerste op zijn eigen lijst, hij wordt ge- 
volgd door A. Hoekema en R. Janssen- 
Groot. De plek van de niet-stemmei 
wordt van de eerste t.e.m. de zevende 
plaats vertegenwoordigd dooi M. Inden, 
E. Kunst, J. Koopman-Kerkman, T.C. 
Paap-Lukassen, F Rosenweig, G. de 
Widt en A. de Vues. 
voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT 

ici willen 

olitieke kontrole 

ewijzing woningen 
familieberichten familieberichten 
Uitgezonderd de pvda en de ppr-psp 
kombinatie voelen de politieke par- 
tijen van Zandvoort er weinig voor het 
totale toewijzingsbeleid van de wonin- 
gen onder politieke kontrole van de 
gemeenteraad te brengen, zoals door 
de sektor maatschappelijke zorg/dienst- 
verlening onlangs in een open brief 
aan de politieke partijen in Zandvoort 
werd bepleit. 

Deze en andere woonverlangens van 
maatschappelijke zorg Zandvoort 
kwamen dinsdagavond tijdens een door 
genoemde instelling georganiseerde 
open-gesprek-avond met de politieke 
partijen in 't wijkgebouw 't Stekkie, 
ter sprake. 

Volgens de vvd — Joustra en Attema— 
komt het probleem van de woningtoe- 
wijzing geen stap dichter bij een oplos- 
sing wanneer de toewijzing door de 
raad wordt gekontroleerd. Volgens 
Attema zal het zelfs nog moeilijker 
worden een oplossing voor de woning- 
zoekenden te vinden wanneer negen of 
tien raadsleden zich met de toewijzing 
gaan bemoeien inplaats, zoals nu het 
geval is, de burgemeester en de drie 
wethouders. Dit kwartet komt er nau- 
welijks uit, laat staan tien politici, al- 
dus Attema. 

Het cda {Van As) had t.a.v. het toe- 
wijzingsbeleid alle vertrouwen in het 
kollege van b en w. Voor politieke 
kontrole op de verdeling van de wo- 
ningen toonde hij zich nogal huive- 
rig. In bijzondere gevallen kan de raad 
altijd nog de vinger aan de pols houden, 
meende hij. De pvda (Van Eijk en Hei- 
no) stelden dat het bij de politieke 
kontrole gaat om het opstellen en han- 
teren van urgentienormen. 
Wanneer dit gebeurt zal veel van de 
onduidelijkheid over het toewijzings- 
beleid worden weggenomen. Achter 
dit standpunt van de socialisten schaarde 
zich ook de ppr-psp kombinatie (Dick 
Gerritse). 

De reeds genoemde partijen.alsmede 
inspraak nu en de cpn konden zich wel 
vereniging met het door maatschappelijk 
zorg Zandvoort gevraagde onderzoek 
naar de kwalitatieve en kwantitatieve 
woningbehoefte. Maar, zo waarschuw- 
de de vvd, al te veel moet men daar 
ook niet van verwachten, want de 
koek is op. Er kan vrijwel niet meer 
worden gebouwd in Zandvoort nu de 
minister heeft besloten dat de gemeen- 
te niet verder mag uitbreiden. 
Reden te meer voor de politieke par- 
tijen om zich serieus met het vraag- 
stuk van de woonverdeling m Zand- 
voort bezig te houden, vond maat- 
schappelijk zorg. De dienstverlenende 
organisatie werd hierin vooral bijgeval- 
len door de pvda die in haar woonnota 
en verkiezingpprogramma een duidelijke 
visie heeft ontwikkeld op het probleem 
van de volkshuisvesting in de gemeente. zoals het geven van de hoogste prio- 
riteit aan de sociale woningbouw, uit- 
gifte van grond in erfpacht en het vor- 
men van een afzonderlijk gemeentelijk 
fonds om onrendabele investeringen 
t.b.v. grond- en woningaankoop door 
de gemeente te financieren. nieuws 

kort & klein • Zandvoort was maandagavond enke- 
le ogenblikken wereldstad. Een echte 
metropool. Gehuld in kogelvrije vesten 
hield de politie na aanhouding van een 
auto op de Dr. C.A.Gerkestraat de 
twee inzittenden van de wagen, die als 
gevaarlijk te boek staan, onder schot. 
De arrestatie van de beide mannen, die 
er van worden verdacht in Utrecht 
een groot aantal diefstallen te hebben 
gepleegd, geschiedde in samenwerking 
met een rechercheteam van de haarlem- 
se politie. De mannen, die na een 
achtervolging klem werden gereden 
door vijf politiewagens, boden bij hun 
aanhouding geen verzet. Dinsdagmor- 
gen zijn zij voorgeleid bij de officier 
van justitie. • Op de camping 'De Branding' zijn 
een groot aantal vernielingen aange- 
richt. Twintig spiegels, twee konsoles 
en een wasbak werden aan gruzels ge- 
slagen. De politie vermoedt dat het 
het werk is van een drietal jongens in 
de leeftijd van twaalf jaar. 

• Na een tip van een ingezetene slaag- 
de de politie er in een jongen van 1 7 
en een knaap van 18 jaar in te rekenen, 
toen het tweetal bezig was een op het 
Stationsplein geparkeerd staande auto 
te stelen. Beide jongens, afkomstig uit 
Amsterdam, werden ingesloten. Maatschappelijke zorg kondigde aan het 
slot van de bijeenkomst aan de ontwik- 
keling m.b.t. het woningbeleid in Zand- 
voort nauwgezet te zullen volgen. • Morgen, zaterdag 22 april, komt de 
inrichting van de Koningstraat, Kanaal- 
weg en Willemstraat vyeer een stapje 
dichter bij voltooiing. In de morgen- 
uren gaan de buurtbewoners onder lei- 
ding van de buurtraad en met mede- 
werking van de dienst van publieke 
werken bomen planten. Na verwijde- 
ring van het wegdek en het graven van 
kuilen zal om pim. 11.30 uur met het 
planten van de bomen worden begon- 
nen. Dit karwei zal worden gevolgd 
door het aanbrengen van een zgn. 
klinkerheuvel rond de jonge aanplant. 
Ter voorbereiding van het projekt zal 
vanmiddag één zijde van genoemde 
straten voor alle verkeer worden afge- 
sloten om de aanvoer van bomen en 
zwarte grond mogelijk te maken. 

• Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- 
land gaan akkoord met het plan dat de 
gemeente Zandvoort heeft ontwikkeld 
voor verbetering van de verkeerssitua- 
tie bij Nieuw Unicum. Het dagelijks be- 
stuur van de provincie heeft zeven be- 
zwaarschriften die door inwoners van 
de badplaats waren ingediend verwor- 
pen. Geen van de opposanten had argu- 
menten die volgens GS zwaar genoeg 
waren om goedkeuring te onthouden 
aan de voorgestelde wijziging van het 
bestemmingsplan Randwegen. 

• De traditionele verkoopdag van de 
produkten van de leden van de hand- 
werkklup van het bejaardenhuis 'Het 
huis in de duinen' is vastgesteld op 
vrijdag 5 mei a.s. De verkoop van de 
nuttige handewerken tegen betaalbare 
prijzen begint 's morgens om 10 uur. Renault 16. Markante reiswagen, bijzonder 
komfortabel, rustig en betrouwbaar Ken- 
merkend IS zi]n rotsvaste weg - 
ligging door voorwielaandnjving 
Het ruimte-inteneur is vanabel 
en door 5 deuren 
toegankeliik 
De uitrusting is 
kompleet 

Ook lever- 
baarmet automa- 
tische transmissie 

autobedrijven 
rinko 
Renault 16 TL 1565 cc, 66 DIN pk. 
148 km/u RenaultlóTX 1647 cc, 

^90DiNpk,170km/ü 
Gratis haai bi] 
ons t kleurrijke 
Renaultboek 
boordevol 
informatie over 
'autorijden en alle 
Renaultmodellen Heden is rustig en kalm ingeslapen mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder 

ANTONIA CATHARINA FRANCISCA 
KRAMER - VAN DER VALK 

in de ouderdom van bijna 92 jaar. 

Zandvoort, 20 april 1978 

Het Huis in de Duinen Uit aller naam: 

kamer A- 0-1 v C.Kramer 

Herm. Heijermansweg 1 

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van „Het Huis in de 
Duinen" 

De crematie zal plaatshebben maandag 24 april om 12.00 uur in het 
crematorium „Velsen" te Driehuis - Westerveld. 

Vertrek van Het Huis in de Duinen omstreeks 11.15 uur. 
RENAULT Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 agenda 

gemeenteraad voor de openbare vergadering op dins- 
dag 25 april a.s. in het gemeentehuis, 
aanvang 20.00 uur. 

1. Beëdiging en installatie van me- 
vrouw E.M. Kuijken-Slagveld als 
lid van de raad. 

2. Notulen van de vergadering van 28 
maart 1978. 

3. Toeristenbelasting. 

4. Ingekomen stukken : 

Brief dd. 10 april 1978 namens het 
bewonerskomité Flemingstraat e.o., 
waarbij gevraagd wordt in de Fle- 
mingstraat verkeersdrempels aan te 
leggen en in de toekomst deze ver- 
keersdrempels uit te breiden tot 
geheel Nieuw Noord. 
Besluit van de Raad van State, af- 
deling rechtspraak, dd. 16 februari 
1978, waarbij het in beroep geno- 
men raadsbesluit van 21 december 
1976, houdende de weigering van 
een ontheffing ingevolge de Win- 
kel- en bedrijfsverordening voor de 
vestiging van een hotel-kafé-restau- 
rant in perceel Grote Krocht 16 is 
vernietigd (het kollege stelt zich 
voor de gevraagde ontheffing met 
inachtneming van de uitspraak van 
de Raad van State alsnog te verle- 
nen). 

Brief ingekomen op 12 april 1978 
van de bewoners-kommissie Hobbe- 
mastraat / Jan Steenstraat, waarbij 
een aantal wensen naar voren wordt 
gebracht m.b.t. de renovatie van 
hun woningen. 

5. Begrotingswijzigingen : 

21e wijziging gemeentebegroting 
1978. 

6. Onderwijsaangelegenheden : 

a. Aanschaffen leer- en hulpmidde- 
len en een stencilmachine t.b.v. de 
Nicolaasschool. 

b. Aanschaffing boeken t.b.v. het 
godsdienstonderwijs aan de O- 
ranje Nassauschool. 

c. Weigeren medewerking voor aan- 
schaffen aardrijkskundemethode 
t.b.v. Nicolaasschool. 

d. Weigeren medewerking aanschaf- 
fen boeken en leermiddelen ver- 
keersonderwijs t.b.v. Oranje Nas- 
sauschool. 

7. Grondtransakties : 

a. Grondverkoop in plan Zuidbuurt. 

8. Bestemmingsplannen : 
Voorbereidingsbesluit Flemingstraat 
380. 

9. Opvolging stedebouwkundige. 

10. Gemeenschappelijke regeling Regio- 
nale Brandweer Kennemerland. 

11. Lepraprojekt "Kasulu". 

12. Ontwerpen plan voor bouw woning 
nabij Hannie Schaftschool. 

13. Aanvaarden schenking Jubel-loeres. 

14. Rondvraag. 
kerkdiensten IMED. HERVORMDE KERK 

zondag 23 april a.s.: 

10.30 uur: Ds. K.E. Biezeveld (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdhuis, dhr. C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 23 april a.s,: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. J. Dijkstra te Benne 
broek. 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 23 april a.s.: 
1 0.30 uur: Dr. S.L. Verheus d.g. Am- 
sterdam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Parochie St. Agatha - Grote Krocht. 

zaterdagavond : 19.30 uur : stille eu- 
charistieviering. 

zondagmorgen : 8.45 uur : eucharis- 
tieviering met orgel en samenzang. 

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis- 
tieviering m.m.v. dames/herenkoor. medische dieiist ZUSTERDIENST 

zaterdag 22 en zondag 23 april a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofje 27, tel. 27 91. 

DOKTORE~N 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt voa het telefoonnummer 
van uw huisarts. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043- 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Infonnatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. eanduoorhse haeranr STEUN DE STAKINGSKASSEN 
VAN HET ZWARTE 
ARBEIDERSVE RZET IN 
ZUID-AFRIKA! GIRO 3301836 STEUNFONDS 
hii<nil!i4 vflkht 

SACTl U'Jt ) Aiit 1 Ap trt h< id!,brwrging Sidt riand 
hu-. lOSDü. Amiterdao. nieuws 

kort & klein • De bewoners van de Hobbemastraat, 
die het gemeentebestuur vorige week 
in een open brief hebben verzocht zo 
spoedig mogelijk met de verbetering 
van hun van de gemeente gehuurde 
huizen te beginnen, hebben van b en w 
bericht ontvangen dat een door publie- 
ke werken uitgewerkt vereenvoudigd 
renovatieplan ter beoordeling is voor- 
gelegd aan de direktie van volkshuis- 
vesting en bouwnijverheid in de provin- 
cie. De kosten van dit plan, waarover 
het kollege met de bewoners nader 
overleg wil plegen, worden geraamd op 
f 41.500,— per woning. • Op vrijdag 28 april a.s. belegt het in 
Haarlem gevestigde centrum van het 
Transcendente Meditatie Programma 
(TM) een informatieve bijeenkomst in 
het Gemeenschapshuis over de TM- 
techniek, zoals deze wordt onderwezen 
door de Indiase natuurkundige en filo- 
soof Maharishi Mahesh Yogi. Volgens 
het centrum komen bij de beoefening 
van de TM-techniek geest en lichaam 
tot diepe rust en worden door deze rust 
—dieper en effektiever dan de rust door 
slaap— spanningen en vermoeidheden 
opgelost. Tijdens de lezing in het Ge- 
meenschapshuis zal dieper worden in- 
gegaan op de effekten van een regelma- 
tige beoefening van de TM-techniek en 
zal een nadere uiteenzetting worden ge- 
geven over het wetenschappelijk onder- 
zoek, dat met betrekking tot de trans- 
cendente meditatie is verricht, i^ladere 
inlichtingen worden verstrekt door het 
centrum voor het TM-programma, 
Hazepaterslaan 26, Haarlem, tel. 023 - 
324167. futloos 
zvm Het leek er zondagmiddag op of het 
eerste elftal van Zandvoortmeeuwen in 
de veronderstelling verkeerde dat een 
tweede plaats op de ranglijst van de 
kompetitie voldoende is om een tegen- 
stander af te schrikken. Nou, dat bleek 
dan een misrekening welke het elftal 
duur is komen te staan. Tegenstander 
Stormvogels liet zich niet in het minst 
door de status van de kustbewoners op 
de ranglijst imponeren en sloeg al direkt 
aan het begin van de ontmoeting flinke 
bressen in de verdediging van de thuis- 
klup. En dit ondanks de handikap van 
de gasten, die in de eerste tien minuten 
met negen man speelden. Dat de verde- 
diging van Zandvoortmeeuwen zich 
staande hield was meer te danken aan 
de slechte afwerking van de aanvallen 
van de bezoekers dan de inspanning 
van de achterhoede, want die stond op 
een zeer laag pitje. Een ongelukkige uit- 
trap van keeper Pellerin en de daarop 
volgende lauwe reakties van de achter- 
hoede gaf Stormvogels na een half uur 
spelen alle gelegenheid vanuit de meest 
gunstige positie te scoren. Manfred 
Nan voltrok het vonnis (0-1 ). 
Op het moment dat de voorhoede van 
Zandvoortmeeuwen zich begon te roe- 
ren om de achterstand weg te werken 
ging het opnieuw mis in de defensie. 
Een voorzet van Gravemaker werd 
door ZVM-achterspeler Piet Keur in 
eigen doel geschoten (O - 2). 
Ook in de tweede helft voerde Storm- 
vogels zowel in de aanval als de verde- 
diging de boventoon. Voor Zandvoort- 
meeuwen een goede les (nog) niet op 
de lauweren te gaan rusten. 

De stand in de kompetitie luidt: 
D.W.S. 


20 


13 7 


33 32 


9 


Zandv. m 


20 


11 5 


4 27 39 


30 


Stormvogels 


20 


10 6 


4 26 27 


18 


Q.S.C. 


20 


7 7 


6 21 25 


n 


W.S.V. '30 


20 


8 4 


8 20 27 


22 


H.B.C. 


20 


8 4 


8 20 27 


25 


Nw. Vennep 


20 


7 4 


9 18 30 


30 


T.Y.B.B. 


20 


7 4 


9 18 25 


28 


Zaandijk 


20 


6 6 


8 18 25 


31 


Beverwijk 


20 


4 7 


9 15 21 


33 


K.V.V. 


20 


4 7 


9 15 14 


28 


G.V.O. 


20 


1 7 


12 9 13 


28 • 'Tweepersoons' is de titel van een 
liedjesporgramma dat Steini van der 
Eng en Han Wellerdieck overmorgen 
tijdens het koffie-uurtje in het kultu- 
reel centrum aan het Gasthuisplein 
ten gehore brengen. Het optreden van 
dit uit de kop van Noordholland af- 
komstige zangersduo begint om 1 1.30 
uur. • Op zaterdag 29 april a.s. organiseert 
de autosportvereniging Sandevoerde de 
jaarlijkse zogeheten Oranjerally door 
de gemeente. Start en finish van de rit, 
waarvoor een parkoers van 25 km is 
uitgestippeld, zijn bij het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat. Het in- 
schrijfgeld voor ASV-leden bedraagt 
f. 9,- niet-leden betalen f. 10,-. Deel- 
nemers kunnen zich een uur voor het 
begin van de rally —start om 20.00 uur- 
bij de startplaats laten inschrijven. Na- 
dere inlichtingen worden verstrekt 
door het sekretariaat van de vereniging. 
Van Ostadestraat 19, tel. 64 06 of 
5168. FIETSEN IN KENNEMERLAND 

In de serie Ontdek Nederland op de 
fiets! is zo juist onder de titel 'Fietsen 
m Kennemerland, Haarlem, Alkmaar' 
een boekje verschenen met elf f iets- 
rondritten door en langs onder meer 
Haarlem, Alkmaar, Beverwijk, Wijk aan 
Zee, Heiloo, Castricum, Egmond, Bloe- 
mendaal, Spaarndam, Heemskerk, Heem- 
stede, Zandvoort, IJmuiden, Kenne- 
merduinen en Noordhollands Duinre- 
servaat. Van elk van de rondritten 
wordt een uitvoerige roetebeschrijving 
gegeven, een gedetailleerd kaartje en 
toeristiese informatie. De lengte van 
de rondritten is gemiddeld tussen de 
dertig en veertig kilometer, uit de aard 
der zaak zoveel mogelijk over fietspa- 
den en andere voor fietsers geschikte 
wegen. Door deze roetebeschrijvingen 
is het mogelijk dit aantrekkelijke deel 
van Noord-Holland op de fiets te ver- 
kennen. 'Fietsen in Kennemerland' 
kan door overmaking van f 6,60 op 
post-girorekening nr. 234567 onder 
vermelding van bestelkode KHA wor- 
den aangevraagd bij de stichting : 
fiets! in Amsterdam. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbewegingVervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 WONINGRUIL evt. koop/ 
ruil. Te huur aangeb. in 
A'dam vlakbij Sloterplas en 
parken, 4/5 kamer maisoji- 
nette met balkon, douche, 
cv., box en garage. 
Te huur of te koop gevr. 
gezellig eengezinshuis — 
hoeft niet groot te zijn— in 
Zandvoort. Tel. na 6 uur 
020-154936 B.V. Play-ln vraagt op kor- 
te termijn voor dit seizoen 

een KASSIER 

voor haar amusements-auto 
matenhal "Casino Royaal" 
te Zandvoort. 

De werkzaamheden bestaan 
uit : 

wisselen van geld; 
* toezicht houden in de 

hal. 

BELANGSTELLING? 

Bel dan 35 80 of kom even 
langs Kerkstraat 1 1 en vraag 
naar J. Boshuisen. 

Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakkundig 

§ Kriippen 
I Scheren 

• Plukken 

• Oor- en nagelverzorgirig 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. WELKE DAMES willen bij 
wisseling van gem. flat deze 
schoonmaken ? Loon 
f. 12,50 p.u. Tel. 56 68. 

PRIMA SLAAPBANK te 

koop met prachtige bruine 
ribbekleding, f. 50,-; Tel. 
5711. 
Xit\A' Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 
Gasthuisvest 47 - 201 1 EV Haarlem 
Postbus 6051 - 2001 HB Haarlem 
Tel. 023-3193 48 Aanmelding geopend voor het nieuwe kursusjaar. 

— kursus Algemeen Muzikale Vorming voor kinderen van de 
1 e klas basisonderwijs (6 a 7 jarigen). 

— lessen op alle instrumenten en solozang. 

— speciale kursussen voor : 

samenspel 
koorklas 
muziekbegrip 
theorie / solflége 
' jazz- en lichte muziek 

Nadere inlichtingen bij de administratie van het muziekcentrum. 
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden. 
Spreekuur direktie volgens afspraak. 

Aanmeldingen vóór 1 juni a.s. iedere week 

GEWELDIGE AANBIEDINGEN 
voor ongelooflijk lage prijzen voor last-minute boekers. 
INFORMEERT U EVEN BIJ : REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort. 
lelefpon 02507-2560 SCHOONHEIDSSALON 
"LAVINA" 

gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tetterode - Snellens 
Brederodestraat 77 — telefoon 46 18. 

gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 

HANDIGE JONGEN GEVRAAGD 

in een bedrijf met een leuke 
ploeg jonge mensen. 

Hoog loon. 


lOEUIt est SO®N 

GLASHANDEL 
Paradijsweg 2, Zandvoort 


Telefoon 5602 na 18.00 uur 6089 speelt KINDEROPERETTEVERENIGIIMG 

"JQNG ZANDVOORT" 

"FABLO en de EZELIN" in gebouw "De Krocht", zondag 23 april, aan- 
vang 20.00 uur. 

KAARTEN indien nog voorradig aan de zaal. JONGE SCHILDER GEVRAAGD 
voor burgerwerk SCHILDERWERKEN 
Paradijsweg 2, Zandvoort 

Telefoon 5602 na 18.00 uur 6089 Binnenkort feestelijke opening 

van onze showroom 

I interieurbouw t,^X)eót'ZDuyn** de favaugeplein 31 
zandvoort showroom : passage 14 

tel. 0:^7-4556 keukens | 

TOTALE BOUWKUNDIGE EN f 
TECHNISCHE VERZORGING f Op vofzoek zenden wij thans reeds folders en vrijblijvend advies, indien u dit wenst. 
omroepers Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. /iaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 

Flemingstraat 104 tel. 5185 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk . 

F.M. VAN BEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur 
Buureweg 1 - 3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 
VERSTEEeE ■^ ttseetaiUIecbcliriif 

J^Itustiaat \& • 2<nibboott 
TïtUtoon 02507-4499 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29 ^ 
#1») 7on0d^ic ®;^ zeestraat 55 - telefoon 4681 WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.Q.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H.C. \MH (fO^ 2638 ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - TeL 023 - 331975 ' MIELE WASSALON m ^ 

wasuiuek 

wassen p. 5 kg. f 4^75 

stomen bv. pantalon f s'qb 

japon f 4'95 

takenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ tel. 44 17. voor 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

srahildttinslHSilr^if 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 
LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasiilu in Tan2»nia 
Giro nr. 14 79S 1Z van Ned. Mldd. Bank Zandvoort rek. no. 69.61.43.880 

UW GIFTISWELBEgrEED/ ^ met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEMENHUIS 

J. BLUYS (v.d. Mije) haltestraat 65 -tel 20 60 Renault dealer occasions met Gouden /^ Garantie. Vl 

— lot 6 ni.i. lilden garariiii'. 

— Intern.iiii ,i ual geldige «i-irantn 

— Omruil I Mtinen 2 wf^ken mogelijk 
■ — Ren.iiiii '.laat er.i' hter. 

AUTOBEDRIJVEN RINKO 

A RENAULT ofl. Dealer 

i/// Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) occasions 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT H. W. COSTER..V. 

Makelaar o.g. lidNBM 
UdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken DEALER 

Chrjysler— Simca — Matra — Sunbeam Autobedrijf 

"l/T VERSTEEG E 

WjÊmÊm o ZANDVOORT 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 32 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 25 april 1978 
mam eanduoarr nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, koninginneweg ], telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verscHijht dinsdags en vrijdags-abonoement:f23.50per jaar; per half ja^r f 13.50 perpostf 3B.00 ssxmsmmwam 
tosseeksemplaren: f 0.30/advertentietartef: f 0.21 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag)!/ postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbaok, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555-tnv de zandvoortse koerant wd is favoriet • • dew.g.-mavo Wanneer de derde en vierde klassers 
van de Wim Gertenbachischool voor 
M.A.V.O. stemgerechtigd zouden zijn 
dan zou dat de wd bij de komende ge- 
meenteraadsverkiezingen geen windei- 
eren gelegd hebben, immers, toen tij- 
dens een in de aula van de school beleg- 
de bijeenkomst over de toeristenbelas- 
ting de afgevaardigden van de raads- 
frakties door de heer Elsinga, geschie- 
denisleraar, en deze avond gesprekslei- 
der, werden voorgesteld begonnen de 
leerlingen spontaan te applaudiseren 
bij het horen van de naam wd. 
vvd-er Gielen: lieveling van mavo-scho- 
lieren maar niet door z'n snor . . . En dat kwam heus niet door de snor 
van Mr. Gielen want de heer De Pater 
van het cda heeft er ook één, en die 
kreeg de handen niet op elkaar, net zo 
min als de andere fraktieleden. Maar 
ook wij hebben de heer Gielen in ons 
hart gesloten want niet alleen dat hij 
onze bloedeigen koerant citeerde, hij 
hield hem nog omhoog ook, zodat ie- 
dereen die niet te ver af zat duidelijk 

mevr. Kraan - Nleeth 

kon lezen dat Zandvoort (nog) de 
grootste badplaats is ondanks een da- 
lend aantal verblijf stoeristen. 
En over die verblijfstoeristen ging het nu 
deze avond. Onder andere dan, 'want na- 
tuurlijk kwamen ook de dagrekreanten 
ter sprake in het pleidooi dat de raads- 
leden vóór of tegen de toeristenbelas- 
ting hielden. De achtergronden zijn 
overbekend, de plaatselijke en regiona- 
le pers hebben er bol van gestaan, maar 
ten gerieve van de jongelui werden ze 
door de fraktievertegenwoordigers nog 
eens duidelijk toegelicht: per 1 januari 
1979 komt de vermakelijkheidsbelas- 
ting te vervallen en er moet dus naar 
vervangende inkomsten voor de gemeen- 
te worden gezocht. Bij het circuit en het 
kasino, en dat zijn de twee die het mees- 
te geld aan vermakelijkheidsbelasting 
binnen brengen, ligt dat heel eenvoudig. 
De overeenkomst met de CENAV wordt zó gewijzigd dat de baten uit het circuit 
ongeveer dezelfde blijven, en de bezoe- 
kers van het kasino betalen gewoon een 
gulden meer. Maar hoe te doen met de 
dagrekreanten, die op tal van manieren 
binnenkomen? Op Texel is dat makke- 
lijk, daar vang je meteen als ze de boot 
.afkomen. Hier ligt het veel moeilijker. 
De VVV kan wel inpakken want kamer- 
verhuurders zien hun lidmaatschap 
niet meer zitten. Ze krijgen voprtaan 
'familiebezoek' (Gretchen en Heinz 
zijn de duitse tak! ) maar deze boze ver- 
onderstelling van de heer Gielen werd 
bestreden door de heer Van der Moölen , 
die duidelijk nog in het goede van de 
mens gelooft. Wat te doen? Proberen 
bij het rijk? 'Ja' zegt de wd 'het rijk 
verdient aan ons, vecht het daar maar 
uit'. Inspraak Nu is vöör het heffen van 
toeristenbelasting maar dan in zijn tota- 
liteit. 'Schrijf een brandbrief naar den 
Haag of ze nu eindelijk eens iets willen 
regelen' aldus dokter Flieringa. De psp- 
ppr vraagt zich af waar we nu mee 
bezig zijn. 'Als Zandvoort een toeristen- 
plaats geworden is dan komt dat door 
het kapitalistiese systeem', aldus woord- 
voerder Dick Gerritse. 'Waarom moet 
Zandvoort een golvenbad? Bovendien 
hebben we niets aan de toeristen, die 
gaan toch maar naar de bollenvelden 
en naar Volendam'. Na nog eens bena- 
drukt te hebben dat het kasino en het 
circuit binnen zijn gebracht door het 
kapitalisme verklaart de heer Gerritse 
dat hij vöör toeristenbelasting is. 
De heer Van der Moolen (pvda) merkt 
op dat de kosten die de gemeente 14 
jaar geleden had f 100.000,— bedroegen. 
Nu is dat f 1.8 miljoen. 'We komen te- 
kort en we moeten proberen wat binnen 
te krijgen'. De pvda vindt dat ook de in- belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Infonnatiebuio Vreemdetingen- 
vetkeer. Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voot tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 24 22 12 Garage FUnterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. sport — spel 
Afdelingskampioen basketball Lions is 
afgelopen zaterdag gepromoveerd naar 
de tweede divisie door naaste rivaal 
Landslake uit Landsmeer in de amster- 
damse Apollohal met 46 - 82 te ver- 
slaan. Topscorers waren Pim Schön 
(12-26), Lex Kroder (12-6) en Frans 
Stiphout (8-8). Naast genoemde spelers 
bestond het kampioens- en promotie- 
team uit Richard Vissers, Max van Gel- 
lekom. Maarten Paap, Marco Termes, 
Peter Brandse, Dick Visser en Joop van 
Nes. gezetenen mee moeten betalen. Boven- 
dien ziet zij wel wat in verpachting van 
de autostallingen aafi de boulevard. 
De heer De Pater van het cda is van me- 
ning dat voorzieningen, zoals b.v. het 
zwembad, ook de eigen bevolking ten 
goede komen en vindt het redelijk dat 
zowel dagrekreant, verblijfstoerist als 
inwoner belast worden. 
Uitgerust met deze wetenschap konden 
de leerlingen na de pauze vragen stellen. 
Eerst gebeurde er niets, toen ging er 
voorzichtig een vinger in de hoogte en 
daarna kregen ze de smaak goed te pak- 
ken. Om maar enkele te noemen: 
'Komen de duitsers wel als ze hier ook 
belasting moeten betalen? ' 
'Waarom heeft Zandvoort een nieuw 
politieburo en een nieuw stadhuis nodig? 
'Kan een gemeente zo maar belasting 
heffen? ' 

'Als we zo krap zitten waarom gaat er 
dan geld naar de ontwikkelingslanden? ' 
We kregen de indruk dat het doel dat 
direkteur Nijboer met deze bijeenkomst 
beoogde, n.l. het vak maatschappijleer 
meer leven in te blazen en bij de leer- 
lingen belangstelling te wekken voor ge- 
meenteraadsvergaderingen, wel bereikt 
werd. Waarschijnlijk komen ze vanavond 
op de publieke tribune stoelen tekort! i<tiÉÉiliiii o Hedenmiddag is op de algemene be- 
graafplaats de onlangs op 77-jarige leef- 
tijd overleden oud-burgemeester van 
Barsingerhorn, Wieringermeer en Aals- 
meer, de hr. G.G. Loggers, ter aarde be- 
steld. In de twintiger jaren was de hr. 
Loggers, getrouwd met een familielid 
van één der oudste zandvoortse ge- 
sla'chten, verbonden aan de gemeente- 
sekretarie van de badplaats. 

• Bij een poging om achterop een pas- 
serende auto te springen kwam op het 
zuiderstrand een jongeman ten val en 
raakte bewusteloos. Met een landrover 
werd de knaap naar de boulevard ge- 
bracht waar hij werd overgenomen door 
een ambulance die hem naar een zieken- 
huis in Haarlem vervoerde. 

• Twee uit Berlijn afkomstige mannen 
(29 en 34 jaar) werden door de politie 
aangehouden verdacht van diefstal van 
diverse gebruiksgoederen uit een op het 
Stationsplein geparkeerd staande auto. 
Zij werden voor ondervraging ingeslo- 
ten in het politieburo aan de Hogeweg. 

• Een 58-jarige uit Leiden afkomstige 
automobilist reed op het Schuitengat 
een lichtmast omver en ging er na de 
aanrijding vandoor. Met een patrouille- 
wagen zette de inmiddels gewaarschuw- 
de politie de achtervolging in en slaagde 
er in de Leidenaar op de Zandvoortse- 
laan klem te rijden en aan te houden. • Het centraal stemburo van de ge- 
meente heeft de lijstnummers voor de 
partijen en lokale groeperingen die aan 
de komende raadsverkiezingen deelne- 
men, bekend gemaakt (1) wd, (2) par- 
tij van de arbeid, (3) cda, (4) inspiaak 
nu, (5) progressieve partij Zandvoort, 
(6) A.A. Roselaar, (7) zandvoortse be- 
langen, (8) cpn, (9) d'66, (10) de plek 
van de niet-stemmer. 

• Met de rekonstruktie van de Zand- 
voortselaan nabij de ingang van het 
woon- en leefcentrum Nw. Unicum is 
vorige week een begin gemaakt. De ver- 
breding van het wegdek t.b.v. een bete- 
re in- en uitrit voor de bewoners van 
het revalidatiecentrum wordt uitge- 
voerd .door de firma Nelis&Zn te 
Haarlem. 

o De hr. M.D.Halderman van de zand- 
voortse brandweer behaalde vorige 
week het diploma brandwacht Ie klas- 
se. 
woonerfbomen 
Tientallen bewoners van de Koningstraat, Kanaalweg (zie foto) en de Willemstraat hebben 
zaterdag deelgenomen aan het planten van bomen in hun woonerfstraten in wording. 
Van de vroege morgen tot in de late namiddag waren hele gezinnen bezig met het opbre- 
ken van het wegdek, het graven van kuilen en het storten van zwarte grond rond de jonge 
aanplant. Verder werd ter bescherming van het prille groen bij iedere boom een zgn. klin- 
kerheuvel aangebracht en werd voor sommige woningen een miniatuurplantsoentje aange- 
legd, kompleet met voorjaarsbloemen. De operatie groenvoorziening van afgelopen zater- 
dag was van te voren in nauw overleg met de bewoners voorbereid door het buurtkomité, 
die het fiat voor de uitvoering van het projekt had gekregen van de dienst van publieke 
werken en het gemeentebestuur. Dankzij de enthousiaste medewerking van de buurtbe- 
woners, die niet alleen de spa in de grond staken maar ook de straten hadden versierd, 
kon het karwei in één dag worden geklaard. Het resultaat mag worden gezien. foto Frans van Loon 

soeriment 
familieberichten el centrum Met het opvoeren van 'De medailles van 
een oude vrouw', een spel van James M. 
Barry, in het Kultureel Centrum in 
plaats van in gebouw 'De Krocht' heeft 
de toneelvereniging 'Op Hoop van Ze- 
gen' zich aan een eksperiment gewaagd. 

Natuurlijk moest er geïmproviseerd 
wolden: het dekor bevatte alleen het 
hoogst noodzakelijke, de reeds voor 
hun rol geklede spelers moesten ten 
aanschouwe van de bezoekers het trap- 
je naar het toneel op wandelen om 
daarna achter de koelissen te wachten 
tot het tijd was om op te treden, en 
het einde van een bedrijf werd kenbaar 
gemaakt door het toneel in het duister 
te hullen. Behelpen dus, maar het was 

mevr. Kraan - Meeth 

allemaal zo charmant en hartverwar- 
mend dat niemand daar zwaar aan til- 
de. Bovendien hadden de toeschouwers 
het gevoel er meer bij betrokken te zijn. 
Het was allemaal erg leuk en ongedwon ■ gen, een klein aantal bezoekers (we schat- 
ten zo'n vijftig), die ontvangen werden 
met koffie, in de pauze rustig een drank- 
je konden drinken en na afloop van de 
voorstelling onder het genot van even- 
tueel nóg een drankje een praatje met 
de in kostuum zijnde spelers konden 
maken. Een leuk initiatief, maar voor 
de medewerkenden aan het stuk geen 
sinekure, want om toch zoveel moge- 
lijk toneelliefhebbers in de gelegenheid 
te stellen het stuk te zien plande 'Op 
Hoop van Zegen' maér liefst vijf voor- 
stellingen. Aanstaande donderdag- en 
vrijdagavond zijn het de laatste twee 
en daarom onthouden we ons van het 
geven van de inhoud. Maar wel willen 
we vertellen dat Jopie Bisenberger - 
Kromhout prachtig spel te zien gaf als 
juffrouw Dowey en dat haar met ver- 
lof komende zoon (? ! ) Kenneth Do- 
wey subliem vertolkt werd door Pieter 
Joustra. Verder komen in het stuk voor 
Jelle Sijtsma, verrassend in de rol van 
dominee Wilkinson (die hij bovendien 
als invaller in een korte tijd onder de jQB lilii Geachte redaktie, 

ondergetekende zou graag de aandacht van 

de zandvoortse gemeenteraadsleden willen 

vestigen op het volgende en wel onder het 

motto: 

VAN DE REGEN IN DE DROP 

OF 

VAN NIX NAAR VAN HEZIK 

Toen zandvoorts stedebouwkundige advi- 
seur ir. Nix te kennen gaf zijn raadgevende 
werkzaamheden te willen beëindigen, zag 
het er naar uit dat zonniger tijden zouden 
gaan aanbreken voor het bouwkundig aan- 
zicht van de gemeente. Hoewel de ramp- 
zalige gevolgen van Nix's opvattingen over 
stedebouw en architektuur zeker nog tien- 
tallen jaren zichtbaar zullen blijven, is de 
raad nu in de gelukkige omstandigheid 
door de aanwijzing van een goede adviseur 
af te rekenen met een weinig konstruktief 
en voor de gemeente toch wel bijzonder 
triest bouwkundig verleden. 
De voorbereidingen hiertoe waren hoop- 
gevend. 

Een vijftal stedebouwkundig adviesbu- 
reau's werd uitgenodigd voor een presen- 
tatie van hun kwaliteiten. Hierbij waren 
zeker drie bureau's, die in staat mogen 
worden geacht frisse en oorspronkelijke 
ideeën over het wonen in Zandvoort te 
ontwikkelen. 
Maar wat is geschied'' 
Uitgerekend het minst hiervoor geschikte 
bureau dreigt door de raad tot opvolger 
van ir. Nix te worden aangewezen: Van 
Hezik en Partners b.v 
En wie heeft dit bureau aangeraden? 
Ir. Nix. 

Klaarblijkelijk met de opzet om de voort- 
zetting van zijn beleid ook in de toekomst 
te garanderen. 

Een advies dat, zoals gewoonlijk, door de 
ambtenaren, niet gehinderd door enige 
kennis van zaken, kritiekloos wordt ge- 
slikt en gesteund. Behalve een gebrek aan 
eigen inzichten is er nog wel een verkla- 
ring te vinden voor deze ambtelijke voor- 
keur. Door deze keuze zorgen de ambte- ' 
naren (trouwe aanhangers van Nix) er voor 
dat hun eigen positie met in het gedrang 
komt. Bij een gerenomeerd adviesbureau met veel kwahteit en know-how zouden 
zij in het niet vallen en hun greep op het 
stedebouwkundig gebeuren verliezen. 
Doordat een groot aantal raadsleden zich 
niet deskundig achten of de aanwijzing 
van een stedebouwkundig adviseur niet 
van essentieel belang voor de gemeente 
vinden, is de kans groot dat ook zij zich 
achter het advies van Nix en de ambte- 
naren scharen. Welke konsekwenties dit 
voor de stedebouwkundige toe- 
komst van Zandvoort zal hebben laat 
zich niet moeilijk raden, we behoeven 
slechts om ons heen te kijken. 
Vanavond komt de aanwijzing van een 
stedebouwkundige adviseur in de gemeen- 
teraad aan de orde . 

Hopelijk zullen er voldoende raadsleden 
zijn die zich de ernst van de aanwijzing 
bewust zijn en een meer geschikte kandi- 
daat voor het adviseurschap willen benoe- 
men. 

Willem J.G. van der Heijden De voorlaatste kompetitiewedstrijd is 
voor Zandvoortmeeuwen, dat overigens 
een uitstekend seizoen achter de rug 
heeft, droef verlopen. 
Eergisteren verloor het eerste elftal ge- 
heel onnodig van HBC met 2 - 4. 

In de eerste ronde van de ontmoeting 
pakten de kustbewoners de zaken ener- 
giek aan en lanceerden de ene aanval na 
de andere op het doel van de tegenstan- 
der. De verdediging stond veel minder 
sterk in de schoenen, waardoor de voor- 
hoede van HBC de kans kreeg tot diep 
in de defensie van Zandvoortmeeuwen 
door te dringen. De afwachtende en 
passieve houding van de achterhoede 
werd tenslotte afgestraft door één van 
de aanvalsspitsen van HBC, de aalvlug- 
ge Romeier, die het leer zonder veel 
moeite achter de ZVM-goaly deponeer- 
de. Wat de achterhoede had laten vallen 
werd tien minuten later door een van 
de voorwaartsen van Zandvoortmeeu- 
wen hersteld. Piet Kerkman bracht met 
een vloeiend schot de partijen op ge- 
lijke voet (1 - 1). 

Enkele minuten later kreeg Zandvoort- 
meeuwen de gelegenheid bij uitstek om 
de leiding te nemen. Na een forse over- 
treding van één der HBC-spelers tegen 
Aaldert Stobbelaar wees de arbiter aan 
Zandvoortmeeuwen een strafschop toe. 
Richard Kerkman mocht het vonnis vol- 
trekken en schoot de bal regelrecht in 
de handen van de HBC-keeper. 
Tien minuten voor rust smaakte Zand- 
voortmeeuwen toch' nog het genoegen knie kreeg), Henriëtte Brokmeier, Tiny 
Rodenbecher en Ivonne Niemeler. Een 
goede bezetting. 

Marianne van Holten sprak een welkomst- 
woord van Sylvia Holsteyn had de zorg 
voor de rekwisieten, soeff leerde en over- 
handigde aan het slot van de voorstel- 
ling alle spelers een boeket bloemen. 
Een bijzonder aardig gebaar was om in 
de persoon van mevrouw Gielen ook 
het publiek bloemen aan te bieden. 
En dan noemen we tot slot de man die 
na afloop zeer bescheiden op de achter-' 
grond bleef, maar aan wie toch wel 
voor een groot deel het sukses van 'De 
medailles van een oude vrouw' is te 
danken: regisseur Rob van Toornburg. 
En wat de voorstellingen van aanstaan- 
de donderdag en vrijdag betreft, aan- 
vang half negeri in het Kultureel Cen- 
trum op het Gasthuisplein. Van harte 
aanbevolen! nieuws 

kort & klein • Op uitnodiging van het vrouwenkafé 
Zandvoort zullen twee medewerksters 
van de afdeling relatie-therapie van het 
Beahuis in Heemstede vragen beantwoor- 
den op een gespreksavond over seksuele 
kontakten, welke het kafé op woensdag 
26 april a.s. in het verenigingsgebouw 

't Stekkie organiseert. De themabijeen- 
komst begint om half negen. Voor na- 
dere inlichtingen kunnen belangstellen- 
den bellen naar 7777. 

• De eigenaar van een restaurant, deed 
zondagmiddag bij de politie aangifte 
van verduistering van geld door een van 
zijn kelners. De werknemer had zich 
door geknoei met kassabonnen geduren- 
de de laatste maanden vijfduizend gul- 
den eigen gemaakt. Sinds zondagmor 
gen is.cle kelner spoorloos. ZANDVOORTMEEUWEN 

GAF DE MOED OP TEGEN HBC de tegenstander te passeren. Visser 
bracht de tre°ffer op zijn naam (1 - 2). 
Maar drie minuten na de hervatting van 
het voetbalduel deed Zandvoortmeeu- 
wen de voorsprong door eigen toedoen 
weer teniet. Alles wat maar mis kon 
gaan bij de opvang van een aanval van 
HBC ging verkeerd met als absoluut 
dieptepunt het schot van Aaldert Stob- 
belaar in eigen doel (2-2). 
Zandvoortmeeuwen kwam de fatale ma- 
noeuvre van Aaldert niet meer te boven 
en liet zich in de laatste-episode van de 
ontmoeting, de wisseling van Piet Kerk- 
man en Grootveld door Minze Zwerver 
en Jac Franssen ten spijt, vrijwel zonder 
verweer naar de slachtbank voeren. 
Kuhlman schoof de verdediging van 
ZVM moeiteloos opzij en knalde de der- 
de de goal in het Zandvoort-net en zijn 
kollega Reigerbergen scoorde op de val- 
reep het vierde en laatste doelpunt voor 
zijn klup. 

De ranglijst: 

DWS 21 14 7 O 35 35-11 

Zandv.m. 21 11 5 5 27 41-34 

Stormv. 21 10 6 5 26 29-21 

OSC 21 7 8 6 22 26-22 

HBC 21 9 4 8 22 31-27 

WSV '30 21 8 4 9 20 29-23 

TYBB 21 8 4 9 20 28-30 

Zaandijk 21 7 6 8 20 26-31 

Nw. Vennep 21 7 4 10 18 30-31 

Beverwijk 21 4 8 9 16 22-34 

KW 21 4 7 10 15 14-29 

GVO 21 2 7 12 11 14-30 ALGEMENE KENNISGEVING 

Op 20 april werd geheel onverwacht uit ons mid- 
den weggenomen onze lieve broer, zwager en 
oom, de heer 

GERRIT GESINUS LOGGERS 

geboren te Zwolle, 16 nov. 1900 

Weduwnaar van Catharina Clasina van der Werff, 
oud-burgemeester van Barsingerhorn, Wieringer- 
meer en Aalsmeer, officier in de orde van Oranje- 
Nassau. 

Namens de familie: 

A. Loggers 

Steynlaan 120, Ermelo 
Epe, april 1978 
Rozenhof 14 

De begrafenis heeft op verzoek van de overlede- 
ne in alle stilte plaats gehad op de Algemene Be- 
graafplaats te Zandvoort. 
Per direkt TE HUUR gevr. 
GARAGE in Zandvoort of 
te koop f. 5000 - f. 6000 
Tel. 05709-1564 SERVEERSTER gevr. 

StrandpavUjoen 21 
Tel. 5524 TOILETJUFFROUW gevr. 

Strandpaviljoen 1 1 
Jan Filmer, tel. 7580 

TE KOOP aangeb. koeling- 
inst. 5 jr. oud, liOmtr. br. 
en 1 .70 hg. plus ingeb . mo- 
tor. Prof. Donderslaan 1 1 
Haarlem, tel. 023-333085 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 verdomd interessant zeg 
eanduoarrse 

hoeranh rtdaktiisnadminittratie: postbuslBI Zandvoort t«lfltQon(02507]Z13& 78e jaargang no. 33 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 28 april 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortee hoer 

redaktie en administratie: postbus 1 51, zandvoort.koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

^^^MM^MM^iMMMi^MMMMMiMBMBiB^BWMMMMM— 1— — — — ^Wl ■ W lilll llli m il lll Ii ll ll # » 

lossa eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0.2 1 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35B55lnv de zandvoortse koerant 

toeristentol heeft het weer niet gehaald De belasting op het verblijf stoerisme 
— heffiüg op het nachtverblijf in hotels 
pensions en kamerverhuurbedrijven— 
welke in de afgelopen jaren al eerder 
op verzet van de meerderheid van de 
raad was gestuit, heeft het weer niet 
gehaald. 

Nadat voor en tegenstanders in de raads- 
vergadering van afgelopen dinsdag voor 
de zoveelste maal hun pro- en kontra 
argumenten hadden herhaald werd het 
voorstel van b en w het slapen met twee 
kwartjes per overnachting te belasten 
met negen tegen acht stemmen verwor- 
pen. Tegen waren de f rakties van de vvd, 
de onafhankelijke liberaal Roselaar en 
insraak nu en voor pvda, cda en ppr/psp. 
De kollegevoorstellen voor een nieuwe 
privaatrechtelijke huurovereenkomst 
met circuit-eksploitant Cenav ter ver- 
vanging van de afschaffing van de verma- 
kelijkheidsbelasting per 1 januari a.s. en 
de heffing van één gulden op het bezoek 
aan het kasino werden wél. aanvaard. 
Daar hadden de partijgebonden libera- 
len, de onafhankelijke liberaal Roselaar 
en het lokale inspraak nu geen moeite 
mee. Maar een heffing op het verblijfs-, 
toerisme betekende voor hen een totale 
ontwrichting van alles wat recht en bil- 
lijk is. Om nog maar niet te spreken van 
de ekonomie welke. in Zandvoort de 
dood in de pot te wachten staat. 
Zoals gezegd werden dinsdag alle beken- 
de en veel gehoorde argumenten opnieuw 
ten tonele gevoerd. Zij werden in het 
treffen tussen voor en tegenstanders al- 
leen nog wat aangescherpt, aangedikt of 
overdreven. Vooral wat dit laatste be- 
treft stak inspraak nu-af ge vaardigde P. 
Flieringa al zijn mede raadsleden de 
loef af. Rond zijn afschuw van toeristen- 
belasting bouwde hij zelfs een hele act 
op, waarin hij beurtelings de wetgevers 
in de Tweede Kamer en de door het ge- 
meentebestuur voorgestelde heffing op . 
het nachtverblijf een veeg uit de pan 
gaf. Volgens Flieringa is hetgeen het par- 
lement m.b.t. de toeristenbelasting 
heeft klaargestoofd een komplete giller 
'waar kop noch ktnt aanzit'. Hoe je het 
ook draait en keert voor Zandvoort 
komt het er op neer dat de heffing van 
deze belasting gekluisterd blijft aan het 
bed, want Den Haag zegt op ieder voor- 
stel de toeristenbelasting op een andere 
wijze te heffen 'nee'. 'Njet, net als de 
Rus Brezjnev', aldus de inspraak nu-af- 
gevaardigde. Wanneer wij logeerbelas- 
ting gaan heffen heeft Zandvoort een 
leger van ambtenaren nodig om uit te 
zoeken wie er nu wel of niet in een bed 
van een kamerverhuurbedrijf ligt. En 
wiè er slapen blijken dan opeens ooms, 
tantes, neven en nichten van de kamer- 
verhuurder te zijn. Er valt, zo konklu- 
deerde Flieringa, met de huidige wet op 
de invoering van toeristenbelasting een- 
voudig niet te werken. Overigens vond 
hij de invoering van een toeristenheffing 
op dit moment overbodig. Wij zitten 
niet om deze inkomsten te springen. In 
de toekomst wel, dacht volksvertegen- 
woordiger Flieringa, maar tegen die tijd 
kunnen we de zaak opnieuw bekijken. 
De liberale fraktieleider Joustra was het 
geheel en al met de hr. Flieringa eens CorollaSO 

is er v.a. 

f 11. 600.- Barnhoorn 

Beddenspecialist Flieringa kraakt Aukema's toeristenbelasting TOYOTA Haarlem Heemstede en lanceerde vervolgens het opmerke- 
lijke idee om hotels en pensions.die 
door het teruglopen van het verblijfstoe- 
risme in moeilijkheden komen.van over- 
heidswege te gaan subsidieëren. 
Pvda-wethouder Aukema —en met hem 
de publieke tribune die de slappe lach 
kreeg— dacht dat het een grapje van Pie- 
ter Jelle was. Dick Gerritse van de ppr/ 
psp kombinatie hielp de wethouder en 
de tribune uit de droom. De hr. Joustra 
heeft dit in een kommissievergadering 
serieus voorgesteld, onthulde Dick. 

Dag van de waarheid 

Voor pvda-fraktievoorzitter Van der 
Moolen was de dag van de waarheid 
aangebroken: het maken van een keuze 
vóór of tégen toeristenbelasting. En 
van die keus hing het af of we de inge- 
zetenen in de naaste toekomst nog 
zwaarder gaan belasten dan thans reeds 
het geval is of dat we een deel van de 
lasten tengevolge van de toeristiese 
voorzieningen gaan afwentelen op de 
rekreanten. En dit laatste had verre 
zijn voorkeur boven een verdere ver- 
zwaring van de belastingdruk op de in- 
gezetenen van de gemeente. Een moge- 
lijkheid om de dagbezoekers aan de 
toeristenbelasting te laten meebetalen 
zag hij in een uitbreiding van het aan- 
tal automatiese parkeermeters op de 
parkeerterreinen aan de noordboule- 
vard. Zijn f raktiegenoot Weber wees op 
de grote bedragen die de gemeente ie- 
der jaar aan de vvv spendeert. Bedragen 
die tenslotte door de zandvoortse ge- 
meenschap worden opgebracht en waar 
van de zijde van de gebruikers van de 
toeristenservice vrijwel niets tegenover 
staat. Voor dit jaar wordt door de ge- 
meente een subsidie van f 131.000,— 
aan de vvv verstrekt, in 1979 zal dit 
oplopen tot een bedrag van f 196.000,-. 
De hr. De Pater van het cda was van me- 
ning dat we de knoop van de toeristen- 
belasting ten gunste van de invoering 
van deze heffing nu moeten doorhak- 
ken. De gemeentebegroting was welis- 
waar sluitend maar de uitgaven t.b.v. 
de rekreatieve voorzieningen drukken 
onevenredig zwaar op de bevolking van 
Zandvoort. In zijn verdediging van het b en w-voor- 
stel keerde pvda-wethouder Aukema 
van financiën zich fel tegen de bewe- 
ring van de tegenstanders van toeristen- 
belasting dat de verblijf srekreanten het 
gelag moeten betalen en de dagbezoe- 
kers buiten schot blijven. Dat is een 
valse voorstelling van zaken, aldus Au- 
kema. Het gaat niet om een verdeling 
der lasten tussen de kategorie verblijfs- 
toeristen en die van de dagjesmensen, 
maar om een meer evenwichtige verde- 
ling tussen de rekreanten en de bevol- 
king van Zandvoort. Wanneer de toe- 
risten niet meebetalen aan de voorzie- 
ningen moet dit door de ingezetenen 
worden opgebracht. Dan is er met 
recht sprake van onbillijkheid, betoog- 
de Aukema. Het gaat er ook niet om 
of Zandvoort wel of geen sluitende be- 
groting heeft. Het gaat om een vermin- 
dering van de fiskale druk op de bevol- 
king. De tegenstanders van toeristenbe- 
lasting verweet hij groepsbelangen bo- 
ven het algemeen belang te stellen. 
Wanneer u groepsbelangen vooropstelt 
door de toeristenbelasting ?f te wijzen 
kiest u in feite tegen de zandvoortse be- 
volking als geheel, zei Aukema. 
De beschuldiging van de socialistiese 
portefeuillehouder aan het adres van de 
tegenstanders van een toeristenbelas- 
ting werd door hen weersproken noch 
weerlegd, maar wel herhaalden zij in de 
tweede' ronde van de diskussie wat zij 
al vele malen eerder hadden gezegd: hef- 
fing op het nachtlogies zou een leeg- 
loop van de vvv betekenen, de dood- 
steek zijn voor hotel- en pensionhouders 
en de kamerverhuurders zouden in de 
toekomst alleen nog maar bloedverwan- 
ten ontvangen om de tol te ontduiken. 
Wethouder Aukema probeerde nog een- 
maal de tegenstanders tot andere ge- 
dachten te brengen maar het haalde 
niets uit. Wel wilden zij verklaren niet 
tegen toeristenbelasting te zijn maar al- 
leen tegen de wijze waarop die zou wor- 
den.aeheven. Dat vonden de voorstan- 
ders van de heffing maar een schijnhei- 
lige houding. Zeggen dat je er voor bent 
en als puntje bij paaltje komt tegen zijn. 
Voor het allemaal opnieuw begon stel- 
de burgemeester IVIachielsen voor tot 
stemming over te gaan. overleden: 

Jannetje Heuvel, oud 88 jaar, gehuwd 
geweest met J.Schellinger; Agatha Chris- 
tina Lentink, oud 94 jaar; Jacob Mole- 
naar, oud 71 jaar, gehuwd met A.Kemp; I 
Antonia Catharina Francisca van der 
Valk, oud 91 jaar, gehuwd met C. Kra- 
mer, 

ondertrouwd: 
Gerardus Anthonius van Kesteren erï An- 
na Antoinetta Cornelia Wilhelmina Lam- 
merse; George Frederik Faber en Marjon 
Scholtz; Marcellis Nicolaas Johannes van 
der Sluis en Atie Water. 

geboren buiten de gemeente: 
Ginette Louise, dv. J.L. Owens en A.Por- 
ter; Marieke, dv. P.G.M. Buisman en P. 
A.C. Bron; Vincent Dirk, zv. H. Bakker 
en G.van Groeningen; Steffan, zv. P.Ch. 
M.Kok en I.L.Sandbergen; Jaap, zv. J. 
van den Hoed en I.F.E.M.Loogman. 

overleden buiten de gemeente: 
Fritz Goldstein, oud 76 jaar, gehuwd 
met J.Callo; Adrianus Johan Schumm, 
oud 82 jaar, gehuwd met J.H.v.d.Valk; 
Metta Hermina Koning, oud 77 jaar, ge- 
huwd geweest met Ch.Rosielle. eanduoorbe Naeranh Dat bracht de hr. Van der Moolen op 
een idee. 

'Kunt u niet zeggen hoe u over toeris- 
tenbelasting denkt', vroeg hij aan de 
voorzitter. 

Wie weet zou zijn opinie nog gewicht 
in de schaal kunnen leggen, kon je de 
vragensteller horen denken. 
Voorzitter Machielsen peinsde er niet 
over en legde uit waarom. 
Het woord was aan de raad, vond hij. En die zei NEE. 
Net als toen. 
In 1976. 
o Aan het begin van de raadsvergade- 
ring van dinsdagavond werd Marijke 
Kuijken-Slagveld, opvolgster van het 
onlangs afgetreden pvda-raadslid Wil- 
lem van der Heijden, geihstalleerd. 
Zij werd tevens benoemd in een vijftal 
kommissies waarin door vertrek van 
Van der Heijden een vakature was ont- 
staan. 

o Tot opvolger van de voormalige ste- 
debouwkundige van Zandvoort, ir. Nix, 
werd het stedebouwkundig bureau Van 
Hezik en Partners door de raad aange- 
wezen. Alleen ppr-psp man Dick Ger- 
ritse had een andere keuze. Hij voelde 
meer voor het buro Zandvoort bv. 

o De raad drong dinsdagavond aan op 
een spoedige aanpak van de renovatie 
van de gemeentewoningen aan de Hob- 
bemastraat, een affaire die nu al jaren 
slepende is. Op 9 mei a.s. zullen b en w 
een onderhoud hebben met de provin- 
ciale direktie van de volkshuisvesting 
over de verbetering van de betreffende 
huizen. Rustieke ineubelen 

Ziflweg 9 - Haeirlem 
(Ö23> 320921 ' KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDINGEN 
IN ZANDVOORT 
weth. K.C. v.d. Meije Pzn. 
orde van Oranje Nassau Aan drie ingezetenen is ter gelegenheid 
van de verjaardag van de koningin een 
koninklijke onderscheiding verleend. 
Wethouder K.C. van der Mije Pzn. 
werd benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau, wegens zijn verdien- 
sten als voorzitter van de koninklijke 
vereniging van gerechtsdeurwaarders en 
zijn aktiviteiten als bestuurslid van ver- 
scheidene organisaties en instellingen 
op maatschappelijk gebied. Dezelfde 
onderscheiding werd toegekend aan het 
voormalige hoofd van de christelijke 
mavo aan de Sophiaweg, voordien hoofd 
van de Julianaschool aan de Brederode- 
straat, de hr. J.Kiewiet. Hij vervulde 
naast zijn werkzaamheden bij het bij- 
zonder onderwijs tal van funkties in 
plaatselijke kommissies en komité's. 
Verder was hij bijna veertig jaar lid van 
de kerkeraad van de gereformeerde kerk 
in de badplaats. De hr. J.H.Kunkeler 
ontving de ere-medalje in goud verbon- 
den aan de orde van Oranje Nassau. De 
hr. Kunkeler, hoofdemployé Ie klasse 
bij de PTT in Haarlem, is tal van jaren 
verbonden aan dit staatsbedrijf. KOERANT 

ALLEEN OP WOENSDAG 

In verband met hemelvaartsdag 
op donderdag 4 mei a.s., 
verschijnt de 
Zandvoortse Koerant 
volgende week alleen op woens- 
dag 3 mei. 

Het dinsdag- en vrijdagnummer 
komt dus te vervallen. 

ALLEEN OP WOENSDAG 

KOERANT 

zandvoort viel tegen Zondagavond gaf de kinderoperettever- 
eniging 'Jong Zandvoort' een opvoering 
van 'Fablo en de Ezelin' van H.Th. Jantz 
en J.Kolvers. Het is voor de vereniging 
een bewogen jaar geweest vertelde voor- 
zitter Van der Mije, in de eerste plaats 
door het overlijden van mevrouw Van 
Nierop, aan wie 'Jong Zandvoort' veel 
te danken heeft, en aan wier nagedach- 
tenis de heer Van der Mije enige sympa- 
thieke woorden wijdde. 

Thans is de muzikale leiding in handen 
van Greet Vastenhouw, die zich zondag- 
avond een voortreffelijk opvolgster van 
mevrouw Van Nierop toonde. Omdat 
mevrouw Van der Mije - Keur verleden 

mevr. Kraan - Meeth 

jaar had besloten te stoppen met regis- 
seren werd de heer Lamoreé hiervoor 
benaderd. Jhim Lamoreé, die zelf als 
kind in de vereniging had gezongen, 
deed de regie met veel animo, maar ver- 
trok vijf weken geleden in verband met 
verandering van werkkring naar Parijs, 
waardoor er opnieuw een beroep op ; 
mevrouw Van der Mije moest worden 
gedaan. 

De opvoering van zondagavond viel ons 
eerlijk gezegd tegen. Om te beginnen 
vonden we de gebeurtenissen in het ver- 
haal nogal verward, terwijl verder de 
gebrekkige rolkennis (en die was be- 
paald hinderlijk bij rover Rovo, die 
daardoor de anderen uit hun konsentra- 
tie haalde) ook niet meewerkte om het 
geheel een beetje vlot te doen verlopen. 
En de dansjes, een belangrijk onderdeel 
bij een operette, waren wel héél erg sim- 
pel. Maar kom, nu gauw maar een paar 
lichtpuntjes noemen en dat waren dan 
Ernst van der Klaauw als de rijke boer 
Mopperos, die goed spel te zien gaf, en 
Sandra Giebels als Mallo, de nar, die d'r 
naam alle eer aan deed. Verder verdie- 
nen het dekor en de kostuums te wor- 
den vermeld. Behalve de twee zo juist 
genoemde spelers deden aan de operet- 
te nog mee José Baars, Iris Ellenkamp, 
Fred en Monique Hartman, Robert 
Hólzken, Paula Huberts, Maartje Paap, 
Sandra Pas en Joerike Piet. Traditiege- 
trouw krijgen de kinderen die vijf jaar lid zijn bloemen en dat waren zondag- 
avond Diana Molenaar en Sandra Pas. 
En natuurlijk waren er weer hartelijke 
woorden en bloemen voor de volwassen 
medewerksters. 

Nieuwsgierig waarom het zondagavond, 
in onze ogen althans, niet zo erg lukte, 
belden we de regisseuse en zie: tout sa- 
voir c'est tout pardonner! Om te begin- 
nen het vlak voor de uitvoering wisselen 
van regie. Hoewel mevrouw Van der 
Mije andere opvattingen heeft, heeft 
ze ekspres die van Jhim Lamoreé aan- 
gehouden, maar desalniettemin komt foto Frans van Loon 

een tussentijds veranderen van regisseur 
een uitvoering natuurlijk nooit ten goe- 
de. Daarbij, en dat vindt mevrouw Van 
der Mije de belangrijkste faktor, er zijn 
te weinig kinderen. En met onvoldoen- 
de leden is het moeilijk een goede 
operette te vinden, de keus is dan wel 
heel beperkt. We weten dus nu waar 'm 
de kneep zit. 

Dus jongelui tussen de 7 en 14 jaar, als 
je van zingen en toneelspelen houdt ga 
dan eens langs bij mevrouw Van der 
Mije, Koningstraat 22. Je mag haar ook 
bellen: 5720. hier 

staat 
uw 

brief HERDENKING 
GEVALLENEN '40 '45 
Morgen, zaterdag 29 april, organiseert 
TZB het 1 e Jan van der Meij toernooi 
voor C-junioren waaraan wordt deelge- 
nomen door zeven verenigingen. De 
wedstrijden, die worden gespeeld op 
het TZB-terrein aan de Kennemerweg, 
beginnen om 12.30 u. en eindigen om 
pim. 16.30 u.. Daarna vindt de prijsuit- 
reiking aan de winnaars plaats in het 
klupgebouw van de vereniging. 

* In de onderlinge kompetitie van de 
zandvoortse schaakklup wordt de kop- 
groep gevormd door Vastenhouw (15 Wederom is Zandvoort verrijkt met een 
aantal nieuwe bomen. Nu maar hopen 
dat zij niet hetzelfde lot ondergaan als 
de boompjes die onlangs bij het Huis in 
de Duinen werden geplaatst. Al gauw 
werden daar een aantal vernield door 
de stam af te breken. 
Dat ook andere gemeenten met deze 
vorm van vernieling hebben te kampen 
bleek mij deze week in Heerhugowaard. 
In deze gemeente heeft men echter 
m.i.z. een vrij eenvoudige oplossing ge- 
vonden om de jonge aanplant beter te 
beschermen. Er worden daar een aan- 
tal stevige, sterk gedoomde rozentak- 
ken rond de stam van de jonge boom 
gebonden en wel direct boven de plaats 
waar de boom aan de steunpaal is be- 
vestigd. Vastpakken van het stammetje 
om dit te breken hjkt mij dan vrijwel 
uitgesloten. 

Een idee voor onze dienst Publieke 
werken? 

A.Cluwen, 
Zr.D.Brondersstraat 23 pnt.), Stouten(14pnt.), Termes(13,5 
pnt.), Zwerver( 13,5 pnt.) en Cliteur 
(13,5 pnt.). De eerste vijf in de jeugd- 
kompetitie zijn V.d. Voort(6,5 pnt.), 
S.Fens(5 pnt.), Stuurman(4 pnt.), Pie- 
ters(4 pnt.) en Bij!sma{4 pnt.). 
Op donderdag 1 juni a.s. organiseert de 
Zandvoortse Schaakklup snelschaak- 
kampioenschappen voor leden en niet- 
leden in Zandvoort. Belangstellenden 
kunnen zich hiervoor opgeven tijdens 
de speelavonden van de vereniging, don- 
derdagavond in het Gemeenschapshuis. Evenals voorgaande jaren worden in 
Zandvoort op de 4e mei (donderdag, 
hemelvaartsdag) de gevallenen uit de 
tweede wereldoorlog herdacht. 

Donderdagavond vindt een herden - 
kingsbijeenkomst plaats in de hervorm- 
de kerk aan het Kerkplein,die om 7 uur 
begint en om half 8 eindigt. Medewer- 
king aan de samenkomst verlenen mevr. 
S. van den Berg - Dorreboom met voor- 
dracht van verzetsproza, het vokaal 
damesensemble o.l.v. mej. Huffermann 
en de hr. G. van Zwieten de Blom, or- 
gel. In aansluiting op deze bijeenkomst 
wordt de traditionele stille tocht naar 
het monument in het vijverpark gehou- 
den. De samenkomst op de herden .- 
kingsplaats zal worden besloten met ko- 
raalmuziek door het koperensemble 
van de Zandvoortse Muziekkapel. 
Vanaf 7.45 uur tot 30 sekonden voor 
8 uur zullen de kerkklokken luiden en 
daarna zal twee minuten stilte in acht 
worden genomen zowel bij het monu- 
ment als in het dorp. 
Eksploitanten van horekabedrijven 
worden verzocht van 7.30 u. tot 9.30 
u. de buitenverlichting van hun zaken 
te doven en geen andere muziek ten ge- 
hore te brengen dan van de nederland- 
se radioprogramma's 

kerkdiensten IMOTIE GIELEN 

AANGENOMEN Alle frakties van de in de zandvoortse 
gemeenteraad vertegenwoordigde par- 
tijen ondersteunden dinsdagavond een 
door de hr. Gielen (vvd) ingediende mo- 
tie, waarin wordt aangedrongen op een 
door het provinciaal bestuur uit te wer- 
ken en vast te stellen noodplan voor de 
bestrijding van olievervuiling van het 
strand. 

Dit in afwachting van een eveneens 
door de raad noodzakelijk geachte cen- 
trale regeling van de oliebestrijding 
door de Rijksoverheid en de Direktie 
Noordzee van Rijkswaterstaat. In de 
motie spreekt de raad als zijn mening 
uit dat wanneer de verontreiniging van 
het strand door olie niet snel en effi- 
ciënt wordt aangepakt dit zeer ernstige 
gevolgen zal hebben voor de vogelstand, 
het miljeu, de strandrekreatie en de eko- 
nomie van de badplaats. Volgens de ge- 
meenteraad zijn de kustgemeenten met 
de hen ter beschikking staande midde- 
len niet in staat een middelgrote oliever- 
ontreiniging enigszins doeltreffend te 
bestrijden. De recente ervaringen met 
het vergaan van een mammoet-olietan- 
ker voor de kust van Bretagne hebben 
duidelijk gemaakt, dat een centrale aan- 
pak voor de bestrijding van een derge- 
lijke ramp noodzakelijk is, aldus de 
raadsleden. 
Renault 20. Voorbeeld van t modet ne groie- 
auto-njden Van binnen vorstelijk ruim, 
van buiten kompakt en gedistin- 
geerd Het summum aan com- . 
fort biedt de 20 TS - 2 litres A^-^ 
Met stuurbekrach- ,w»<-»«"~''" 
tiging, elek- 
trisch bedien-: 
de tarnen en 
elektromag- 
netische portier- 
vergrendeling Ook 
leverbaar met 

autobedrijven 
rinko 
automatische transmissie Renault 20 TL 
en GIL 1647 cc, 90 DIN pk, 164 km/u 

Renault 20 TS- 

21itres 1995 cc, 
110 DIN pk, 170 
km/u 
Gratis haal 
bij ons 't kleur- 
rijke Renault- 
_ boek boordevol 
informatie over autorijder 

nauftmodelle^n \^ R ENAU LT Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 N,ED. HERVORMDE KERK 

zon'dag 30 april a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru (crèche 

aanwezig) 
Geen jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 30 april a.s.: 

10.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- 

cum. 
19.00 uur : Ds. P. van Hall. 

IMED. PROTESTAIMTEIMBOND 

zondag 30 april a.s.: 
10.30 uur : Ds. T. Bijlsma, dir. Bijbel- 
museum Amsterdam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Parochie St. Agatha - Grote Krocht. 

zaterdagavond : 19.30 uur : stille eu- 
charistieviering. 

zondagmorgen : 8.45 uur : eucharis- 
tieviering met orgel en samenzang. 

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis- 
tieviering m.m.v. dames/herenkoor. medische diejust ZUSTERDIENST 

zaterdag 29 en zondag 30 mei a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. 

DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt voa het telefoonnummer 
van uw huisarts. iffw''^ 
P 
waterstanden 


mei 
H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


11.15 


19.18 


00.01 


08.04 


2 


00.39 


08.42 


13.09 


21.22 


3 


01.15 


09.17 


13.57 


22.00 


4 


02.11 


10.14 


14.40 


22.43 


5 


03.04 


11.07 


15.24 


23.27 


6 


03.47 


11.50 


16.07 


00.10 


7 


05.01 


12.58 


17.22 


01.25 


8 


05.38 


13.41 


18.00 


02.02 


9 


06.10 


14.13 


18.33 


02.36 


10 


06.49 


14.50 


18.59 


03.00 


11 


07.00 


15.03 


19.08 


03.11 


12 


07.20 


15.26 


19.44 


03.52 


13 


08.00 


16.03 


20.23 


04.26 


14 


08.47 


16.50 


21.13 


05.16 


15 


09.43 


17.46 


22.17 


06.20 
pasolini *s 

medea Boetiek Azuree 

Haltestraat 36, Zandvoort 
vraagt 

PART-TIME 
VERKOOPSTER 

Liefst met enige ervarina. wordt vanavond en morgenavond door 
Fllm-inn Zandvoort vertoond in de 
openbare blbiiotheel< aan de Prinsesse- 
weg. Aanvang van de voorstellingen 
9 uur. 

Pasolini is welliciit de somberste l<rea- 
tieve mens die er bestaat en zijn Me- 
dea de zwartgalligste film die hij heeft 
gemaakt. 

Geen onverdeeld pretje voor wie film 
als amusement ziet en bepaald ook 
geen gemakkelijk tijdverdrijf. 
Je moet om te beginnen wel iets van 
Medea als treurspel van Euripidus we- 
ten en begrijpen om te doorzien wat 
Pasolini daar voor eigen verhaal mee 
vertelt. Daarom eerst maar even een 
ruw geschetste leidraad : Medea is de 
dochter van koning Aetes van Colchis. 
Zij kan toveren en is de kleindochter van 
de zon. Jason zoon Aeson, is hoofd 
van de argonauten en eist van oom Pe- 
lias het rijk terug dat deze van vader 
Aeson heeft afgepakt. Oom Pelis stemt 
toe wanneer Jason het onbereikbare 
Gulden Vlies steelt dat in Colchis 
hangt. Jason vaart met zijn argonau- 
ten naar Colchis, raakt verliefd op Me- 
dea —en andersom— die hem helpt het 
gulden vlies te stelen en enpassant haar 
broer Absyrtus doodt. 
Ze gaan naar Korinthe en daar voltrekt 
zich het drama tussen Jason en Medea 
Jason wil met de dochter van koning 
Kreon, Glauce, trouwen en Medea 
wordt afgedankt 
en moet de stad verlaten. 

Zij neemt wraak door de bruidsjapon 
van Glauce vlam te laten vatten (die 
bruidsjapon gaf zij als geschenk en 
was haar eigen gewaad toen zij nog 
priesteres was in Colchis). Dan doodt 
zij haar zonen van Jason, de schepse- 
len van hun liefde, steekt het huis in CRISISCENTRUM IN HAARLEM 
BIEDT DIREKT HULP BIJ PROBLE- 
MEN 

Sinds enkele maanden is in Haarlem een 
crisiscentrum gevestigd. Bij het crisiscen- 
trum kan men op elk moment terecht 
voor hulp bij akute problemen, dus ook 
's nachts en in de weekenden. 
Wanneer men direkt hulp nodig heeft 
dan kan het crisiscentrum helpen. Het 
centrum is gevestigd aan de Schoter- 
singel 2 in Haarlem met als telefoon- 
nummer 2561 98. 

Het crisiscentrum is ontstaan, omdat 
vrijwel alle bestaande instanties die hulp 
verlenen na 17.00 uur gesloten en in de 
weekenden dicht zijn. 
Daarom is het crisiscentrum opgericht, 
om direkt hulp te bieden —hoe laat het 
ook is— wanneer dat nodig is. 
Om dit te kunnen doen beschikt het 
centrum over acht gediplomeerde hulp- 
verleners en over een team vrijwilligers. 
Wanneer men wil bestaat de mogelijk- 
heid om met een van de hulpverleners 
een gesprek te hebben. Desgewenst 
blijft het daarbij. Het is ook mogelijk 
een paar dagen te blijven. Daarvoor 
staan tien slaapplaatsen ter beschikking. 
In die tijd wordt hulp verleend bij akute 
problemen en wordt gezorgd voor een 
instantie die na het verblijf in het cen- 
trum de begeleiding overneemt, als dat 
nodig mocht zijn. 
brand en komt zelf in de vlammen om. 
Bij Euripides rijdt ze in een zonnewe- 
gen ten hemel. Bij Pasolini, die meer 
eigen wendingen aan het drama geeft, 
zoals de tweemaal anders vertelde 
dood van Glauce. / 
Pasolini veronderstelt deze gegevens 
als bekend in het achterhoofd van de 
kijker en maakt het er niet eenvoudiger 
op door bijvoorbeeld de overgangen 
tussen de episoden als het ware eenlij- 
nig door te filmen. Meer dan in zijn 
vorige films verdiept Pasolini zich in 
het oudheidsverhaal zelf. Sinds Acca- 
tone is dat steeds verdergegaan. In 
Medea is ieder aanknopingspunt met 
een hedendaagse wereld opgeborgen 
in de geschiedenis van Medea zelf. 
En waar heeft Pasolini het door de 
regels heen, en niet tussen de regels 
door dan over ? Hij legt twee werel- 
den naast elkaar. Die van Medea, een 
sakrale wereld, waarin mensen aan de 
goden geofferd worden, waarin de 
bovennatuur van het allerhoogste be- 
lang is. Zeg maar de traditioneel my- 
tiese wereld : of zeg een barbaarse 
ongeciviliseerde derde wereld. 
Daarnaast de wereld van Jason en Ko- 
rinthe: rationeel, aards, de wel- 
vaartstaat, maar toch ook met een 
primitieve afstamming. 
In die werelden leven mensen, die er 
behoren, maar vooral ook mensen die 
daar niet passen. Of niet bij elkaar. 
En voor geen van die werelden of men- 
sen is hoop. Noch voor de humane 
mens, nocht voor het beestmens, noch 
voor Marx noch voor Freud, noch voor 
Waldheim noch voor de koning van 
Bantoeland, in Pasolini's filmiese 
mededeling over Medea. te koop 

ZONNIGE 2KAMERFLAT 

met zonnebalkon, 2 minuten gaans van 
strand, cv., lift en service. 
Evt. gemeubileerd, geen kitch! 
Telefoon 02507-3789 CPN Viering CPN 

van de 1 mei 
in de tuinzaal van het Gem. Concert- 
gebouw te Haarlem. 

Spreker Marcus Bakker 

feestelijk programma met o.a. 
Muzuke-ensenble, A.N.J.V. Zanggroep 
Aanvang 20.00 uur STICHTING VW ZANDVOORT 

gevraagd 

INFORMATRIC 

voor spoedige in diensttreding. 

*Kennis moderne talen vereist 
^Ervaring reiswezen gewenst 
Salaris nader overeen te komen 
Brieven aan dir. VVV, Schoolplein 1 . 
Postbus 212 Zandvoort eanduoür 
hoera r 

LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Van 1 t.e.m. 6 mei a.s. wordt in Zand- 
voort de jaarlijkse inzamelingsaktie 
voor het door de gemeente geadopteer- 
de lepraprojekt in het afrikaanse Tan- 
zania gehouden. De aktie zal worden 
begeleid door een huis- aan -huis te ver- 
spreiden folder met de nodige informa- 
tie over het projekt, dat wordt geleid 
door de artsen Anneke en Joop van 
Wijnen van de Nederlandse Stichting 
voor Leprabestrijding in Amsterdam. 
Vorig jaar werd voor Kasulu door de 
zandvoortse bevolking f 1200,— bijeen- 
gebracht en de werkgroep 'Leprabestrij- 
ding Aktie Zandvoort' hoopt dat ge- 
noemd bedrag dit jaar zal worden over- 
troffen. Evenals in 1977 heeft de zand- 
voortse gemeenteraad voor de leprabe- 
strijding in Tanzania een bedrag van 
f 4000,— beschikbaar gesteld. Voor de 
uitvoering van de kollekte is nog een 
aantal medewerkersisters) nodig. 
Zij kunnen zich melden bij de hr. A.G. 
Burger, Frans Zwaanstraat 64, telefoon 
26 43. Men kan zich ook opgeven bij 
de leprastand op de koninginnemarkt 
op maandag 1 mei a.s. 9.00 - 16.00 uur ; 
9.45 -12.00 uur; 

9.00 -11.00 uur: 
10.00 uur : 10.15 uur : 
10.30 uur : 
12.00 -13.30 uur 
13.30 pim. 18.00 uur : 
19.00 uur : 
19.15 uur : 
19.30 uur : 
20.00 uur : 
20.30 - 24.00 uur : 

21.00 uur : 21.30 uur : Voor de wedstrijd in het paateitten kan men zich vanaf heden opgeven bij de 

heer C.J.M. Lemmens, Hobbemastraat 20, tel. 63 92. Minimum leeftijd 16 

jaar. 

De traditionele Oranjerit, georganiseerd door de Autosportvereniging 'Sande- 

voerde', zal dit jaar niet op Koninginnedag plaatsvinden maar op zaterdag, 29 

april a.s. Inschrijving vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis. gemeente 
zandvoorf DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 
GEMEENTE ZANDVOORT 

OPHALEN VAN HUISVUri Op maandag 1 mei 

(viering Koninginnedag) 

zal het huisvuil normaal worden 

opgehaald. 

Op donderdag'4 mei (Hemelvaartsdag) 
zal GEEN huisvuil worden opgehaald. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. V 
PROGRAMMA KONINGINNEDAG 
MAANDAG 1 MEI A.S. 

Voetbalwedstrijden tussen de plaatselijke bedrijven op 
het terreinkompleks aan de Van Lennepweg. 
Poppenkastvoorstellingen voor de schoolgaande kleuters 
in gebouw 'De Krocht' door het poppentheater ' La Gon- 
dola' te Haarlem. 

Optreden door de Harmoniekapel Sint Hubertus uit Ams- 
terdam op het Raadhuisplein. 

Opening koninginnedag, waarbij de vlag wordt gehesen 
door padvinders en padvindsters en het volkslied wordt 
gespeeld door de Harmoniekapel Sint Hubertus. In aan- 
sluiting hierop vindt de opening van de markt plaats en 
gaat in de nabijheid van het raadhuis de paardentram 
van start. 

Wedstrijd in het paalzitten op de Gwote Krocht, hoek 
Oranjestraat. 

Sportdemonstraties door de gymnastiekvereniging O.S.S. 
op het Raadhuisplein. 

Wedstrijd in het straattekenen op het trottoir langs de 
Nic. Beetslaan. f 

Kinderspelen op de Grote Krocht. Aanmelding ter plaatse 
vanaf 13.00 uur. Muzikale begeleiding door de boerenka- 
pel 'De Kwallentrappers'. 
Wielerwedstrijd op of nabij de Grote Krocht. 
Meisjesestafette op Grote Krocht. 
Jongensestafette op Grote Krocht. 
Damesestafette op Grote Krocht. 
Herenestafette op Grote Krocht. 
Muziekavond voor jongeren, 

Start lampionnen- en fakkeloptocht op de Grote Krocht. 
Muzikale begeleiding door het muziekkorps Prins Alex- 
ander uit Amsterdam. 

Konsert of taptoe door het muziekkorps Prins Alexander 
op de Grote Krocht. Renault dealer 
occasions met 

Gouden 

CSarantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel. O 2'507- 2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions Voor al uw verzekeringen 

ASSURANTIE kantoor: 

A.M. FOLKERS 
Thorbecke straat 17 
Zandvoort 
Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING (Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
omroepers ZONNEBANKEN 

Hotelliers en pensionhou- • 
ders. Een attraktie voor uw 
gasten. Laat binnen de zon 
schijnen als hij buiten ver- 
stek laat gaan. Lekker bruin 
worden (en blijven! ) Zon- 
der verbranden op onze ori- 
ginele zonnebanken met 
Wolff buizen. Diverse typen 
o.a. Sontegra. Door eigen 
import v.a. slechts f2100,— 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023)245596 

DAKBEDEKKER 

Telefoon 02507 -7353 TE HUUR aangeboden 

Kamer met keuken. 
TeL 51 82 TE KOOP partij schrootjes 
(gebruikt), diverse lengten. 
Prijs 40 cent per mtr, Meu- 
beikeur, Stationspi. 13-15 
Familie- en 
Handelsdrukwerlc 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (mgang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT HW. COSTER..V. 

Makelaar o.g. lidNBM UdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar TE KOOP aangeb. stapel- 
bed met toebehoren. 
TeL 4434 TE KOOP partij isolatie- 
platen, circa 200 stuks. 
0.60x1 mtr. en plm 5 cm 
dik. Pr. f 1,75 per stuk. 
Tel.' 02507 -7353 5a. 5^. "^alledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZONNEBANKEN 

Haal de zon in huis. Met de 
, zonnebank van Iris komt u 
straks lekker bruin op het 
strand. Niet meer verbran- 
den! Helpt ook bij diverse 
huidaandoeningen (Psoria- 
sis). Door eigen import on- 
gekend lage prijs v.a. f2100,- 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023) 245596 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN , • 
Telefoon 4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WESfKELTJE 

is iedere dag geopend van 

10.00- 18.00 uur 

Buureweg 1-3 Tel; 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 
met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 'Op maaf ' écmaahf % 
Markante mannen 
mode voor / 
een nieuwe - 
modebewuste 
generatie. 
DeSportloo 
met details 
zoals ieerappli 
katies en op- 
gestikte zak- 
ken. Gevat in 
bruin of groen. 
Of kies voor de 
rustige lijnen 
in lichtgewicht 
stoffen. 

Onze koilekties 
tonen het 
karakter van 
de mode van 
nu! 

Mode voor' 
mannen met 
een eigen stijL- «ERSTEEGE #■ ttonUteUrbAt^t 

llcltcKtraat 18 • Zmbboott 
HOtUum 02507-4499 vanaf zaterdag 29 april zien wij uw komst graag tegemoet 
in onze feestelijk geopende showroom 

interieurbouw , t^X/eót'-^Duyn 

de fóvaugeplein 31 showroom :' passage 14 
I zandvoort tol. 02S07-4566 
allltlilmö keukens 

TOTALE BOUWKUNDIGE EN 
TECHNISCHE VERZORGING 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 -331975 ' ,i ^ ^ Tel. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29 Installatie bureau 

GIIOENEIWEIN B.V. 

KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasulu in Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Banic 

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880 

UW GIFT IS WELBESTEED J TEL. 02507 5845 •X- 78e jaargang no. 34 — verschijnt dinsdags en vrijdags woensdag 3 mei 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduüorrse hoer 

redaktie en administratie.- postbus 1 $1, zandvoort, koninginnewegl, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f 23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

^—»^— -■"-■——■^-■—■-^—■■^^"— "---»^— ^-■■■^■-^■■■^■■^^■■■----■-■■— ■■"■■ ■«»»^-.-»>.— »..-flg 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0,21 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 

~' r— - " ■■ II ■■ I ■ ■ ■ ■ - ■ ■— I ^-— ^i— ■— ^^ I !■.■■■ ■■ iii ■■ ■ ■! ■■' ,.^■■■ - ,1 .. _. !■. .1.. 1,1 ,...— ■■ .. .^1 I» I 1^ — ■ „ ^1. i.i _.,. „ - III .1 ,__ i^.i — I.I.I . .■- i.i . ,.|i 

zandvoortjubileum 
geopend Met spreekster, sprekers, kinder- en 
volwassenkoor, professionele voka- 
listen, banken vol genodigden en het 
uit volle borst aanheffen van het 
eerste koepiet van de nationale hynne 
en het plaatselijk volkslied, werd zon- 
dagavond in het kerkgebouw van de 
hervormde kerk aan het Kerkplein de 
manifestatie 'Zandvoort 150 jaar bad- 
plaats' officieel geopend. 

Vorig jaar ontdekte een gezelschap 
bar- en kafé-eksploitanten tijdens een 
gezellig samenzijn dat Zandvoort in 
1978 honderdvijftig jaar badplaats 
was door de verharding met klinkers 
van de Zandvoortselaan en de bouw 
en inrichting van Groot Badhuis, die 
beide in 1828 gereed kwamen. Dat 
moest worden gevierd vonden de tap- 
pers, zij het niet al te zwaarwichtig. 
Het moest leuk blijven. Maar wat oor- 
spronkelijk als grap-een aardigheidje, 
meneer Sonneveld-was bedoeld 
groeide uit tot een serieuze aange- 
legenheid. 

De gemeentelijke autoriteiten —die 
meenden zich aan plichtsverzuim te- 
genover de geschiedenis schuldig te 
maken wanneer ze afzijdig bleven— 
gingen zich met de affaire bemoeien. 
Het kollege van b en w vormde een 
komité dat tot taak kreeg een feest- 
programma voor te bereiden met al- 
les er op en er aan, de gemeenteraad 
verschafte een krediet van f. 32.000,- 
om de uitvoering van de jubileum- 
plannen mogelijk te maken en de han- 
deldrijvende middenstand werd per 
circulaire verzocht eveneens een fi- 
nancieel offer te brengen voo< het 
welslagen van het feest. 
Even leek het er op dat het vrolijk ge- 
beuren in aanbouw zou worden ver- 
stoord door een forse weeffout in de 
samenstelling van het komité, maar 
die werd tijdig ontdekt en uit het pa- 
troon verwijderd. 

En zo kon zondagavond in alle ernst 
en deugd het feit worden herdacht dat 
honderdvijftig jaar geleden vier door 
innerlijke ontferming over het lot van 
Zandvoort bewogen heren, t.w. D.J. 
van Lennep en P. van Lennep uit 
Bentveld en W. van der Vlugt en J. 
Enschede uit Haarlem, Zandvoort aan 
een klinkerbestrating tussen het dorp 
en Haarlem hielpen. Of zoals wethouder 
en komité-voorzitter K.C. van der Mije 
het zondag in het mudvolle kerkge- 
bouw uitdrukte : 'Zandvoort uit diepe 
armoe en isolement verlosten. 
De heer Van der Mije.die aan het be- 
gin van zijn toespraak onthuldei'geen 
dit gaan we nu vieren historikus te zijn, noch iemand die 
veel tijd kan besteden aan het neuzen 
in archieven en bibliotheken', had 
niettemin kans gezien een stuk te pro- 
duceren waarin de geschiedenis van 
Zandvoort vanaf het begin van de 
vorige eeuw tot op heden op overtui- 
gende wijze werd belicht en voorge- 
dragen. Volgens de bewaard gebleven 
dokumenten waarvan Vén der Mije 
gebruik maakte moet het openbreken 
en opstoten van Zandvoort in de vaart 
der volkeren in eerste aanleg een zeer 
onbaatzuchtige onderneming geweest 
zijn. Liefdadigheid, bijna. 
Zo komt het althans naar voren in 
een brief waarin D.J. van Lennep zijn 
drie mede-wegbereiders 'Van gantscher 
harte hulde doet aan den geest door- 
stralende in uwe Circulaire van den 
21e Jan JL. en volkomen kan instem- 
men met de hoofddenkbeelden daar- 
in vervat strekkende om Ie. het dorp 
Zandvoort uit deszelfs diep verval op 
te beuren, 2e. dit te weeg te brengen 
vooral door verbetering van den toe- 
gang tot dat Zeedorp en 3e. die ver- 
betering daar te stellen zooveel moge- lijk door eigen handen arbeid van 
Zandvoort behoeftige ingezetenen. 
Ik wensch dus ook hartelijk dat dit 
groot en nuttig doel volkomen bereikt 

moog worden ' 

Na de inleiding van de heer Van der 
Mije was het woord aan het Zandvoorts 
Christelijk Kinderkoor o.l.v. Henk 
Trommel en het Toonkunst Oratorium 
Koor Zandvoort dat onder direktie 
van Lourens Stuifbergen samen met 
de solisten enkele delen uit de Nelson- 
Messe van Joseph Haydn ten gehore 
bracht. ' 

JDe opening van de bijeenkomst werd 
verricht door mevrouw Hugenholtz, 
bijgewoond door vrijwel het voltallige 
korps zandvoortse notabelen en auto- 
riteiten uit de buurgemeenten en ge- 
sloten door burgemeester Machielsen. 

Dat het badleven in Zandvoort in 1828 
is begonnen is geschiedkundig natuur- 
lijk larie, maar het Is een aardige stunt 
en in eerste aanleg waarschijnlijk even 
onbaatzuchtig als de onderneming van 
de vier heren uit de vorige eeuw. Hoe 
het zich daarna heeft ontwikkeld gaan 
we in de komende maanden vieren. waterstanden 


mei 
H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


11.15 


19.18 


00.01 


08.04 


2 


00.39 


08.42 


13.09 


21.22 


3 


01.15 


09.17 


13.57 


22.00 


4 


02.11 


10.14 


14.40 


22.43 


5 


03.04 


11.07 


15.24 


23.27 


6 


03.47 


11.50 


16.07 


00.10 


7 


05.01 


12.58 


17.22 


01.25 


8 


05.38 


13.41 


18.00 


02.02 


9 


06.10 


14.13 


18.33 


02.36 


10 


06.49 


14.50 


18.59 


03.00 


11 


07.00 


15.03 


19.08 


03.11 


12 


07.20 


15.26 


19.44 


03.52 


13 


08.00 


16.03 


20.23 


04.26 


14 


08.47 


16.50 


21.13 


05.16 


15 


09.43 


17.46 


22.17 


06.20 
herenkwartet beurde Zandvoort op uit deszelfs diep verval nieuws 

kort & klein • Bij de politie werd deze week aan- 
gifte gedaan van een groot aantal 
diefstallen w.o. kassetterekorder, 
luidsprekers, motorfiets, motorhel- 
men radio, reistas en autowielen. In- 
braken in enkele woningen leverden 
een buit van een geldkistje met een 
bedrag van f. 2.400,-, gereedschap 
en een paar kentekenbewijzen op. 
Uit een geparkeerd staande auto ver- 
dween een evenlop met f. 1.825,- en 
een cheque ter waarde van f. 1 07,-. 
De daders zijn totnogtoe onbekend. 

• Een 19-jarige man uit Limburg 
werd zaterdagavond in de Haltestraat 
afgeranseld door een groep jongelui, 
toen hij een van de knapen per on- 
geluk op zijn hielen trapte. Hij liep 
bij de veschtpartij een aantal ver- 
wondingen op en moest naar een 
haarlems.ziekenhuis worden over- 
gebracht. De vechtersbazen wisten te 
ontkomen voor de politie kon ingrij- 
pen. 

• Op aanwijzing van de rijkspolitie 
te Leusden hield de recherche in een 
hotel een 45-jarige hagenaar aan ver- 
dacht van oplichting. De man zou 
zich op deze wijze een bedrag van 

f. 20.000,- hebben toegeëigend. 

• Een 19-jarige automobilist ramde 
twee auto's op een parkeervlak aan 
de Lorentzstraat en ging er zonder 
te stoppen vandoor. Korte tijd later 
slaagde de politie erin de bestuurder 
aan te houden. Hij bekend de aan- 
rijding te hebben veroorzaakt. 

• Twee automobilisten raakten in 
de buurtschap Bentveld met elkaar 
slaags, toen een van hen in woede 
ontstak over een verkeersovertre- 
ding die de ander zou hebben ge- 
maakt. Na de vechtpartij koos de 
aanvaller het hazenpad. 

• Een aanrijding tussen een auto 
en een motorfiets op de boulevard 
Barnaart veroorzaakte veel materiële 
schade. Bij de botsing schoof de 
motor, waarvan de bestuurder uit 
het zadel was geslingerd, door en 
raakte een haringkar. De motorrijder 
moest met een gekneusde schouder 
naar het ziekenhuis. 

• Ter hoogte van Nieuw Unicum trof 
de politie een onbeheerd staande en aan 
de voorzijde beschadigde auto aan die 
waarschijnlijk tegen een lichtmast 
—die langs de kant van de weg lag— 
was gereden. De automobilist was 
spoorloos. 

• Tijdens de training voor de afge- 
lopen zondag gehouden 600 km. mo- 
torraces op het circuit raakten zater- 
dagmiddag drie rijders gewond. Zij bëtialiiil 
autoirijtliifiii 
oöJ^ riöigl eiriii 

2jéai^|ïïiiiil 

•^■: gèraritïiïiil: 
DatkÉnS 

Barnhobtii 

roYOtmm 

Haai-lem, Heemstede werden met resp. een schouderfrak- 
tuur, gekompliceerde enkelbreuk en 
hoofdletsel naar ziekenhuizen in de 
buurgemeenten overgebracht voor 
het ondergaan van een mediese behan- 
deling. 

• Op 1 april j.l. heeft de heer C.M.J. 
Sinke, tot die datum direkteur van 
de Wim Gertenbachschool voor Mavo, 
om gezondheidsredenen de gemeente- 
dienst verlaten. In verband hiermede 
wordt hem en zijn echtgenote op 12 
mei a.s. in de aula van het schoolge- 
bouw aan de Zandvoortselaan 19a 
door burgemeester en wethouders een 
afscheidsreceptie aangeboden. De 
huidige direkteur, de heer W.K. Nij- 
boer, zou graag zien dat deze recep- 
tie een groots afscheid voor hem 
wordt en in het bijzonder door veel 
oud-leerlinge bezocht zal worden. 
Aangezien het echter moeilijk is om 
in dit korte tijdsbestek de huidige 
adressen te achterhalen voldoen wij 
graag aan zijn verzoek deze receptie 
onder de aandacht van onze lezers 
te brengen, in de hoop hiermede veel 
oud-leerlingen te bereiken. De recep- 
tie begint 's middags om 4 uur en 
duurt tot half zeven. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden ledenj 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMIUE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Qat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 KOERANT 

ALLEEN OP WOENSDAG 

In verband met hemelvaartsdag 
op donderdag 4 mei a.s., 
verschijnt de 
Zandvoortse Koerant 

Alleen vandaag, woensdag 3 mei. 

Het dinsdag- en vrijdagnummer 
komt dus te vervallen. 

ALLEEN OP WOENSDAG 

KOERANT 

innedag '78 Het komt natuurlijk door ons konser- 
vatisme, maar een koninginnedag zon- 
der toespraak van de burgemeester is 
voor ons geen koningmnedag. IMiets 
ten nadele van burgemeester Machiel- 
sen, hij heeft zich de rest van de dag 
danig geweerd want er vielen nogal 
wat prijzen uit te reiken, maar nog- 
maals, zijn gesproken gelukwens voor 
onze jarige vorstin hebben we wel ge- 
mist. 

Wie daar bepaald met zwaar aan tilden 
waren de kleuters die 's morgens m 
'De Krocht' genoten van de avontuien i 
die het Poppentheater La Gondola hen 
voorschotelde, en de jeugdige markt- 
lieden die vanuit hun kraam goede za- 
ken deden De zakelijk ingestelden 

mevr. Kraan - Meeth 

hadden hun koopwaar op de grond 
geëtaleerd en daardoor meteen al een 
voorsprong op de anderen door het uit- 
gespaarde tientje 'kraamgeld'. 
Ook dit jaar ging het paalzitten niet 
door. Er had zich slechts één deelne- 
mer gemeld, uit Friesland notabene, 
en het leek de organisatoren beter 
deze maar af te bellen. {En dan te 
bedenken dat vorige zomer door de 
kampeervereniging Strandgenoegen 
georganiseerde paalzitwedstnjd een 
groot sukses werd i ) Ook de wielren- 
ners lieten het, net als verleden jaar, 
afweten, maar er bleef gelukkig nog 
genoeg over. Depaardentram reed 
weer, O.S.S. gaf turndemonstraties 
op het Raadhuisplein en de Harmonie- 
kapel 'Sint Hubertus' zorgde voor een 
vrolijke stemming. En in Noord wa- 
ren er voetbalwedstrijden tussen de 
plaatselijke bedrijven, 's Middag ging 
de zon schijnen en gaf, mét 'de Kwalle- 
trappers', ekstra luister aan de kinder- 
spelen op de Grote Krocht, die ook dit keer werden georganiseerd en be- 
geleid door de padvindersgroepen 'De 
Buffalo's' en 'St. Willibrordus'. De 
prijzen (de gelukkige winnaar's vindt 
u elders in deze koerant vermeld) 
werden na afloop uitgereikt door bur- 
gemeester Machielsen. 
Om 7 uur .s avonds startte de estafette 
en dit, traditiegetrouw door de heer 
Klaas Koper georganiseerde evenement, 
trok duizenden belangstellenden. Ook 
hiervan treft u de uitslagen elders aan. 
Met een lampion- en fakkeloptocht en 
een grandioze show van het muziek- 
korps 'Prins Alexander' uit Amster- 
dam werd Koninginnedag 1978 beslo- 
ten. 
PRIJSWINNAARS EVENEMENTEN KONINGINNEDAG 3 Ab V. d. Moolen 
foto boven: 

Veel belangstelling voor stands op 
koninginnemarkt. 

foto midden: 

Finale bedrijfsvoetbal tussen Meeu- 
wennest en garage Aral. Meeuwen- 
nest werd toernooiwinnaar. 

foto rechts: 

Kinderspelen op de Grote Krocht. 
Balanceren op de balk en het laten 
knappen van ballon in stelling op 
de voorgrond. foto's Jacob Koning Kinderspelen op de Grote Krocht : 

Ie kategorie : meisjes - 1. Jolanda de 
Cock ; 2. Hilda Janbroer ; 3. Pauline 
Hoogvorst ;4. Nankie Machielsen. 
jongens - 1. Arno Stobbelaar ; 2. Ed- 
win Keur ;3. Edwin Kloek ; 4. Marco 
Vreeburg. 

2e kategorie meisjes - 1. Annemieke 
Zwemmer ; 2. Anja Hendriks ; 3. Ilja 
Gaasland ; 4, Pauline Vossen, 
jongens - 1. Edwin Jongsma ; 2. Pa- 
trick Schweinsbergen ; 3. Jan Pieter 
Versteege ; 4. John Schilder 
3e Kategorie ; meisjes - 1 . Wiesje 
Fsicher ; 2. Sandra Kol; 3. Saskia Ga- 
zan , 4. Irene ter Bruggen, 
jongens - 1. Willem Gebe ; 2. Stevin 
de Grebber , 3. Jacob Sjoka ; 4. Ed- 
win Koper. 

Tekenwedstrijd op Nic. Beetslaan : 

Oranjegroep, tot en^met 7 jaar : 

1. Peter Halderman ; 2. Brenda Sand- 

bergen ; 3. Sandra Arnoldi ; 4. Claudia 

Drommel. Gele groep van 8 - 9 - 10 jaar : 
1. Ramona Golomina ; 2. Dennis Swart ; 
; 3. Mark Drommel ; 4. Eric Molenaar. 
Groene groep van 1 1 jaar en ouder : 

1. meisjes Rudolphy ; 2. Pauline 
Stokman ; 3. Pauline Willemse; 4. 
William Berk. 

Zandvoort estafette : 
Heren ; 1. Plumbers ; 2. Handbal Zand- 
voortmeeuwen ; 3. Voetbal Zandvoort- 
meeuwen ; 4. Kapklus 1 (won de uitge- 
loofde ekstra jeugdprijs {leeftijd vanaf 
14 jaar) en werd bovendien 4e in de to- 
taal uitslag. 

Dames : 1. Zeeschuimers ; 2. Lions ; 
3. De Toorts (een jongeren-koor). 
Jongens : 1 . Wim Gertenbachschool 
voor MAVO 1 ; 2. Oost West - Noord 
(winnaar van verleden jaar) ; 3. Hannie 
Schaftschool. 

Meisjes : 1. Wim Gertenbachschool 
voor MAVO ; 2. Oranje Nassauschool 2; 
3. Beatrixschool 2. Renault 30TS. Een formidabele 6 cylinder met 
voorwielaandn)Ving Met een vorstelijke 
binnenruimte bereikbaar via 5 deuren 
Uniek op t gebied van veiligheid en 
comfort Rembekrachtiging stuur- 
bekrachtiging Elektromagne 
tische portier vergrende- 
ling elektrisch 
bedien' 
de rui- 
ten 

Ook Ie 
verbaar met 
automatisch; 

autobedrijven 
rinko REWAULT transmissie Technische \ 
gegevens 6-cylinders ''^ 
in V-vorm, 2664, cc, 125 DIN pk, 
183 km/u Gratis haal bij ons 't kleur- 
rijke Renault boek 
l^^^s^^.:*^^ boordevol 
■^x informatie 
Renault- 
modellen Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 
ZANDVOORTMEEUWEN EINDIGDE IN KOMPETITIE 
OP DE TWEEDE PLAATS 
kerkdiensten 
Zandvoortmeeuwen heeft het kompe- 
titieseizoen zondagmiddag afgesloten 
met een gelijk spel tegen QSC en een 
tweede plaats op de ranglijst achter 
afdelingskampioen DWS. 
In de slotwedstrijd van de kompetitie 
moest Zandvoortmeeuwen het hoofd 
bieden aan een energiek spelend QSC 
dat vrijwel geen kans voorbij liet gaan 
om zo dicht mogelijk in de buurt 
van keeper Pellerin te komen. In de 
10e minuut leek het er op dat defensie- 
specialist Heesemans een doorbraak 
van QSC nog zou kunnen stuiten,, 
maar het pakte verkeerd uit. Aanvals- 
spits Oliemaker wist hem de bal te 
ontfutselen en knalde het leer zonder 
mankeren achter de ZVM-goaly in het 
net (0-1). 

Langzaam maar zeker begon Zand- 
voortmeeuwen zich aan de druk van 
de tegenstander te ontworstelen en in 
het laatste kwartier van de wedstijd 
verscheen de aanvalslinie van de kust- 
bewoners regelmatig voor het doel 
van QSC. Na een technies geslaagde 
maar materieel minder suksesvolle 
aktie van Grootveld —hij schoot het 
leer bij de afwerking van zijn aanval 
[n het zijnet— maakte Kees Bruin in 
de dertigste minuut de gelijkmaker. 
In de tweede helft zonder Grootveld burgerlijke stand ondertrouwd: 

Darrel Dean Kroth en Linda Susan Wi- 
sener; Pietèr Koning en Maartje Aren- 
dina Drommel 

gehuwd: 

Hendrik Jan Willem Ruhiing en Edda 
Anneiene Barez; Arie van Duijn en 
Ina Blok; Vivan Mell en Emmy Jacoba 
Maria van Vrijberghe de Conmgh 

geboren buiten de gemeente: 

Nathalie Marianne dv W.Scheen en M. 
A.J. Verstappen 

overleden buiten de gemeente: 

Pieter van Oostendorp, oud 71 jaar, ge- 
huwd met G. E. Dankbaar en Bruin —Bruin had kort na zijn doel- 
punt het veld moeten verlaten wegens 
een blessure en Grootveld was vervan- 
gen door Kreuger— probeerden beide 
elftallen door middel van een harde 
aanpak een doorbraak te forceren. 
Het leverde de spelers wel een aan- 
tal waarschuwingen van de scheids- 
rechter, maar geen resultaten op. 
Toch kwamen er naarmate de wed- 
strijd vorderde zowel voor Zandvoort 
als voor QSC legio mogelijkheden om 
te scoren. Maar aan beide kanten ont- 
braken de schutters om de geboden 
kansen te benutten. DWS 


22 


15 


7 37 


37-12 


ZVM 


22 


11 


6 5 28 


42-35 


Stormv. 


22 


10 


6 6 26 


30-33 


QSC 


22 


7 


9 6 23 


27-23 


HBC 


22 


9 


5 8 23 


32-28 


Zaandijk 


22 


8 


6 8 22 


32-32 


WSV'30 


22 


8 


5 9 21 


30-26 


TYBB 


22 


8 


4 10 20 


29-32 


Nw. Vennep 


22 


7 


4 11 18 


31-37 


Beverwijk 


22 


5 


8 9 18 


23-34 


KW 


22 


5 


7 10 17 


16-30 


GVO 


22 


2 


7 13 11 


14-31 
belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Gatage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg 1, Zandvoort. VVV PROGRAMMA SEIZOENEVENEMENTEN Wijzigingen voorbehouden ziet het 
door de evenementenkommissie van 
de VVV samengestelde programma / 
voor deze en de komende drie seizoen- 
maanden als volgt uit : 

Zaterdag 27 mei : openluchtkonsert 
door muziekver. Eensgezind/Excelcior 
uit Heemstede, op Gasthuisplein. Aan- 
vang 20.00 uur. 

Zondag 28 mei : Open scouting dag 
door scouting groep Willibrordus m.m. 
V. Jeugddrumband uit Den Haag op 
het terrein van Lennepweg. 
Vrijdag 2 juni : Opening tentoonstel- 
ling in Kultureel Centrum van zand- 
voortse amateurschilders, tot 2 juli 
1978. 

Zondag 4 juni : Muziekoptreden door 
Marchmg Band Connecticut Stross U. 
S.A., aanvang 19.30 uur. 
Zaterdag 10-17 juni : Week van de Ne- 
derlandse Spoorwegen. Ekspositie oud- 
materieel met foto-ekspositie in de hal 
van het Station. 

Zaterdag 10 juni : Ballonoptocht met 
medewerking van drumband Damiate 
uit Haarlem, start vvv-kantoor, 19.30 u. 
Zaterdag 17 juni : Antiek en kuriosa- 
markte Gasthuisplein van 15.00-21.00 
uur. 

Woensdag 21 juni : Optreden gemengd 
koor uit New York. 
Zaterdag 24 juni - 1 juli : week van het 
paard. 24 juni : Gasthuisplein, paarden- 
keuring 1 1.00 uur; 25 juni : rijpaarden- 
keuring terrein kop Van Lennepweg 
14.00 uur; 26 juni kortebaandraverij 
op het circuit plus zgn. 'monte-ren- 
nen', 14.00 uur ; 27 juni: Ponyraces 
op het strand 19.00 uur; 28 juni : rin- 
gentijderij Prinsesseweg, 14.00 uur; 
1 juni :'konkoers d'elegance door de 
gemeente, aanvang 14.00 uur. Spring- 
wedstrijden op terrem manege Rob v. 
d. Berg, Keesomstraat, 19.00 uur. Zaterdag 1 juli; antiek en kuriosamarkt. 
Gasthuisplein 15.00 - 21.00 uur. 
Vrijdag 7 juli : ekspositie in kultureel 
centrum 'Zandvoort 150 jaar Badplaats'. 
Vrijdag 7 juli : Kermis-terrein kop van 
Lennepweg/Boulevard Barnaart. 
Zaterdag 15 juli : Vliegerwedstrijd 'Fly 
Away', Duinterrein zuid bij BP-par- 
keerterrein. Aanvang 14.00 uur. 
Donderdag 20 juli : De traditionele 
openlucht vismaaltijd, m.m.v. 'De 
Kwalletrappers', 19.30 uur. 
Donderdag 27 juli : zomeravondkon- 
sert door Nelly Paap (trompet) en Jan 
Bruin (orgel) in herv.kerk, 20.00 uur. 
Zaterdag 5 augustus : openlucht jazz- 
festival op het Gasthuisplein van So- 
ciëteit Duysterghast, 17.00 - 22.00 
uur. 

Zondag 6 augustus : standwerkers- 
konkoers op het Gasthuisplein, 14.00 
-21.00 uur. 

Zaterdag 1 2 augustus : Solex-race par- 
koers Noordbuurt, met medewerking 
van MAC Zandvoort, aanvang 20.00 
uur. 

Donderdag 17 augustus : Tweede open- 
luchtvismaaltijd op het Gasthuisplein, 
aanvang 19.30 uur. 

Zaterdag 19 augustus: antiek en kuriosa- 
markt, Gasthuisplein, 15.00 - 21.00 uur. 
Dmsdag 29 augustus : openluchttoneel- 
voorstelling Gasthuisplein door 'Wim 
Hildering' met het toneelstuk'Op Hoop 
van Zegen'. 

Donderdag 31 augustus : muzikale ster- 
tocht door diverse orkesten in de ge- 
meente met slottaptoe op Grote Krocht 
om 20.00 uur. NED. HERVORMDE KERK 

Hemelvaartsdag, donderdag 4 mei a.s.: 
9.00 uur : Ds. C. Mataheru. 

zondag 7 mei a.s.: 

10.30 uur: Ds. C. Mataheru, (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdhuis 

GEREFORMEERDE KERK 

Hemelvaartsdag, donderdag 4 mei a.s.: 
9.00 uur : Gemeenschap, dienst in de 
Herv. kerk, Ds. P. van Hall. 

zondag 7 mei a.s.: 

10.00 uur : Ds. A.A. van der Leer te 
Driebuis. 

19.00 uur : Ds. B van Oeveren te Rijns- 
burg. 

NED. PROTESTANTEN BOND 

zondag 7 mei a.s.: 

10.30 uur : Prof.Dr. C.W. Monnich, ev. 
luth. Amsterdam. Bezoek 
van deelnemers Oekume- 
nische leergang. 
adviésdiehstéh WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag v.d. maand 
van 17.30 tot 18 30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Telefoon 73 73 

Geeft advies, hulp en mformatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. (Uitsluitend telefonies) 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 3459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a, Haarlem, telefoon 

023-313428 

Ma. t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur 

zondag van 19 00 tot 23 00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. ZUSTERDIENST 

Hemelvaartsdag, donderdag 4 mei a.s.: 
Zuster A. Morsink-van Zutphen, Gast- 
huishofie27, tel. 27 91. 

DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt voa het telefoonnummer 
van uw huisarts. 

\ ' \ "^ \ X \ Start van de herenploegen voor de Zandvoortestafette nadat burgemeester Machielsen 
— uiterst rechts op de foto — het startschot had gelost. foto Jacob Koning PLANNEN VOOR 
VOLWASSENEN MAVO 
IN^ ZANDVOORT 

Ket ziet er naar uit dat het Erasmus 
College na opleidingen in Haarlem, 
Velsen/IJmuiden en Hoofddorp thans 
ook in Zandvoort van start zal gaan. 

Ter verduidelijking: het Erasmus Col- 
lege is bestemd voor hen die door wel- 
ke oorzaak dan ook ondanks een goede 

mevr. Kraan - Meeth 

aanleg, niet in de gelegenheid zijn ge- 
weest om algemeen voortgezet onder- 
wijs of voorbereidend wetenschappe- 
lijk onderwijs te volgen of daarvan in 
het verleden een diploma te verwerven. 
Een mond vol, en vrij vertaald komt 
het hier op neer: volwassenen worden 
in de gelegenheid gesteld alsnog een 
MAVO, HAVO of VWO diploma te 
halen. Was de opleiding oorspronkelijk 
alleen in de avonduren, thans kan men 
ook overdag de lessen volgen. 
'Moeder-MAVO' denkt u nu, maar dit 
woord, dat altijd ten onrechte is ge- 
bruikt, moet nu maar eens gauw de 
wereld uit. Het gaat namelijk niet al- 
leen om moeders, maar om volwasse- nen van beiderlei kunne. De kursus 
voor MAVO en HAVO duurt drie jaar, 
die voor VWO vier. Drie ochtenden in 
de week wordt er les gegeven, in welke 
school zal nog nader worden bekeken. 
Het is trouwens allemaal nog prema- 
tuur, want er zal voldoende deelname 
moeten zijn ( waarbij gedacht wordt 
aan minstens 20 kursisten ), maar de 
tientallen telefoontjes die de afdeling 
onderwijs van onze gemeente terzake 
heeft ontvangen bewijzen dat er zeker 
animo voor is. 

Op 1 1 mei a.s. zal 's avonds om half 
acht in het Gemeenschapshuis een bij- 
eenkomst worden belegd waar uitvoe- 
rige informaties over de kursus(sen) 
zullen worden verstrekt. Mocht u zich 
echter vooraf willen oriënteren dan 
kunt u zich voor nadere inlichtingen 
wenden tot: Raadhuis Zandvoort, afde- 
ling Onderwijs, tel. 4841 of Erasmus 
College afd; Dagopleidingen, Sant- 
poorterplein 28, Haarlem, tel. 023 - 
256557. 

En ten slotte: belangrijk is dat de wet- 
houder van onderwijs, de heer Aukema, 
voor honderd procent achter de plan- 
nen staat! Er IS nog frisse lucht er zijn 
nog vogeli. en bloemen 
Trek er fijn op de (iets op uit' 

pmi^epérs Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. AVaterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 ZONNEBANKEN 

Hotelliers en pensionhou- 
ders. Een attraktie voor uw 
gasten. Laat binnen de zon 
schijnen als hij buiten ver- 
stek laat gaan. Lekker bruin 
Worden (en blijven! ) Zon- 
der verbranden op onze ori- 
ginele zonnebanken met 
Wolff buizen. Diverse typen 
o.a. Sontegra. Door eigen 
import v.a. slechts f 2100,— 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023) 245596 Te huur gevr. garage in 
Zandvoort per direkt of 
tekoop, tel. 05709-1564 
of brieven onder nr. 340 
buro van dit blad. 
Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 
VERSTEEfiE ■^ tteceUUltrbtbdjI 

Ji^Itestcaat 18 • Zmbbooct 
Jïelefoon 02S07.4499 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Flemingstraat 104 tel. 5185 

Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deUng ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

F.M. VAN DEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WINKELTJE 
is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" ZONNEBANKEN 

Haal de zon in huis. Met de 
zonnebank van Iris komt u 
straks lekker bruin op het 
strand. Niet meer verbran- 
den! Helpt ook bij diverse 
huidaandoeningen (Psoria- 
sis). Door eigen import on- 
gekend lage prijs v.a. f2100,- 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023) 245596 

gemeente 
zandvoort bekendmaking De Burgemeester van ZANDVOORT 
maakt bekend dat ingaande maandag, 8 mei 
1978 gedurende een maand op de secretarie 
(bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning) voor een ieder ter inzage ligt het ont- 
werp van het bestemmingsplan "Kostverloren- 
park deel III A". 

Het plan opent de mogelijkheid op een 
terrein aan de Jhr. P.N. Quarles van Uffordlaan 
een woning te bouwen. 

Gedurende de termijn van terinzageleg- 
ging kan een ieder schriftelijk bij de gemeente- 
raad bezwaren tegen het ontwerp indienen. 

ZANDVOORT, 25 april 1978. 
De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen V Iniiallaiic bureau 

OROENEIIEIN B.^. 5SS KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 •X- 5«. £. "^^alledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.o.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte i#yi /» Tel. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975 MIELE WASSALON m ^ 

>vasuiiiek 

wassen p. 5 kg. f 4^75 

stomen bv. pantalon f 3*95 

japon f 4*95 

iakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ tel. 44 17. voor 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

as«hiM«trslMMltrijj? 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 
met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEWIENHUJS 

J. BLUYS (v.d. Mije) haltestraat 65 -tel 2060 „FORTUNA" 


, ONDERHOUDSIEDRIJF 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QASQEY8ERS • 


• Reparatlaa 
QASHAARDEN 


Vorhalpon van atorlnsan | 


AANLEG SANITAIR 


• QASHAARDEN 


Erkend ^aa- on waterlnatallataur j 


H. A. 8PIERIEU8 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Talafoon 02607—6012 H.W.COSTER..V. 

Makelaar o.g. «3 

UdNBM lidMCC Burg. Engelbertsstraat Tl Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 

Familie- en 
Handelsdrukwerlc 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT Renault dealer occasions met Gouden rNw^ Garantie. Vi» ■ Tot 6 maanden garantie. 

- Internationaal geldige garantie. 

- Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

- Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

A RENAULT off. Dealer 

V# Oranjestraat 2-'2 - Zandvoort 
Tel, O 2507-2323 2424 (b.g.g. 3360) 
occasions Autobedrijf 

DEMER -IrrVERSTBBGE 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam wMêêêê o zandvoort 02507-2345 VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's 78e jaargang no. 35 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 9 mei 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduaorrse h 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbachjverschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.5Üperjaar;perhalfjaarf 13. 50 perpostf 35.00 losse eksemplaren: f 0,3 O /advertentietarief : f 0,21 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv de zandvoortse koerant 
aan wettelijke greep • t leegstand woningen 
wordt gewerkt Enige tijd geleden heeft maatschappe- 
lijke zorg Zandvoort tijdens een bij- 
eenkomst met een aantal vertegen- 
woordigers van de politieke partijen 
gepleit voor kontrole vanuit de raad op 
de verdeling van woningen onder de 
woningzoekenden in de gemeente. 
Een verdeling die op dit moment uit- 
sluitend en alleen onder verantwoor- 
delijkheid van het kollege van b en w 
geschiedt. 

Tijdens de gedachtenwisseling kwam 
ook het probleem van de langdurige 
leegstand van partikuliere woningen 
aan de orde en op welke manier de 
gemeente greep zou kunnen krijgen 
op de soms meerdere jaren onbewoon- 
de huizen in de badplaats. 
Op dit ogenblik, zo werd in de verga- 
dering meegedeeld, is daar geen enkele 
wettelijke mogelijkheid voor. 

Dat klopt, maar er wordt aan gewerkt. 
De socialistiese Tweede Kamerfraktie 
zal over enkele weken bij het parle- 
ment een initiatief-wetsvoorstel aan- 
hangig maken dat tot doel heeft het 
ongerechtvaardigd leegstaan van wo- 
ningen aan te pakken, door de ge- 
meente de mogelijkheid te bieden de- 
ze woningen te vorderen voor urgente 
woningzoekenden. 
Zodra een woning leegkomt moet 
volgens het voorstel de eigenaar dit 
bij de gemeente melden. Deze noteert 
het huis in een leegstandregister, dat . 
gratis voor iedereen toegankelijk is. 
Woongelegenheden, die hierin ver- 
meld staan, mogen maksimaal zes 
maanden leeg staan. In uitzonderings- 
gevallen kan de termijn verlengd wor- 
den. 

De socialisten willen met de door hen 
voorgestelde leegstandswet de veel 
bekritiseerde anti-kraakwet vervan- 
gen, die ruim twee jaar geleden door 
de Tweede Kamer met een uiterst 
krappe meeerderheid werd aanvaard 
en die nu nog door de Eerste Kamer 
moet worden behandeld. 
Kernpunt van het pvda-voorstel is 
het verlenen van effektieve middelen 
aan de gemeente om lege of niet-ge- 
bruikte wooneenheden op te eisen 
voor mensen die dringend om een 
woning verlegen zitten. Zo kan de 
gemeente opkomen voor mensen die 
nu vaak van het kastje naar de muur 
worden gestuurd, omdat de gemeente 
met de beperkte mogelijkheden niet 
tegen de leegstand kunnen optreden. 
Deze benadering staat haaks op de 
bescherming die de anti-kraakwet de 
huiseigenaar biedt. De eigenaars kun- 
nen met de anti-kraakwet in de hand 
van de politie eisen, dat deze krakers 
uit het pand zet. Of de eigenaar zijn 
bezit uit winstbejag laat leegstaan doet 
volgens die wet niet terzake. De kritiek 
richtte zich ook op het feit dat de po- 
litie een oneigenlijke taak kreeg toebe- 
deeld door zonder tussenkomst van de 
rechter te kunnen ingrijpen. 
Eén van de voordelen in het voorstel 
is dat de gemeenten beter inzicht krij- '* 
gen in de hoeveelheid lege huizen. Mis- 
schien zal niet elke huizenbezitter tot 
melding van zijn leegstaand pand over- 
gaan, maar dan loopt hij wel het risiko 
dat hij in eigen vlees snijdt. Want 
meldt hij het huis niet, dan kan de ge- 
meente onmiddellijk tot vordering van 
het pand overgaan, terwijl bij vrijwil- 
lige melding met de omstandigheden 
rekening wordt gehouden. Bij niet- 

melden zal de politie niet optreden, 
als het huis gekraakt wordt. Het enige 
wat de eigenaar kan doen, is een tijd- 
rovende en kostbare civielrechtelijke 
procedure aanspannen. 
Als de woning met instemming van 
de gemeente leeg staat bijvoorbeeld 
omdat de aspirant-huurder plotseling 
heeft afgezegd of door tegenvallers bij 
de verbouwing en zij wordt gekraakt 
dan kan de eigenaar wel op hulp van 
de politie rekenen bij ontruiming. 
Maar anders dan volgens de anti-kraak- 
wet is er dan sprake van een overtre- 
ding en niet van een misdrijf, waarop 
hogere straffen staan. 
Het voorstel van de socialisten heeft 
ook een oplossing gezocht voor die 
situaties waarin eigenaars het kraken 
oogluikend toestaan omdat zij daar 
zelf voordeel van hebben, bijvoor- 
beeld wanneer krakers het pand zelf 
gaan verbeteren. Pas wanneer het huis 
is opgeknapt meldt de eigenaar het 
kraken, met alle gevolgen voor de be- adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag v.d. maand 
van 17.30 tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Telefoon 73 73 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot -S uur. (Uitsluitend telefonies) 

Maatschappelijk werk Zandvoort 
Noorderstraat 1 , tel. 3459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a, Haarlem, telefoon 

023-313428 

Ma. t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur 

zondag van 19.00 tot 23.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. woners. Daarom is in het voorstel op- 
genomen dat krakers die langer dan 
drie maanden in het pand zitten, niet 
langer strafbaar zijn. 
De meldingsplicht slaat alleen op zelf- 
standige wooneenheden en niet op 
leegstaande fabriekspanden, scholen, 
kantoren of hotels. Voor die laatste 
kategorieén biedt de Woonrui'mtewet 
geen rechtsgrond om eigenaren te ver- 
plichten dergelijke panden bewoon- 
baar te maken. Anders ligt het wan- 
neer een eigenaar een pand dat steeds 
als woonruimte werd gebruikt, een 
andere bestemming wil geven. In die 
gevallen bepaalt de gemeente of de 
eigenaar er zijn gewenste bestemming 
aan geeft of dat het als woonruimte 
beschikbaar blijft. 
De bepalingen van de' leegstandswet 
zijn ook niet van toepassing voor wo- 
ningen met een huurprijs van meer 
dan 525 gulden per maand (of een 
koopprijs van meer dan tweehonderd 
duizend gulden). nieuAws 

kor t& klein • Afgelopen vrijdag is op 92-jarige 
leeftijd de heer Piet Koper overleden. 
De heer Koper genoot in Zandvoort 
grote bekendheid als eigenaar van het 
kafé 'Het Wapen van Zandvoort' aan 
het Gasthuisplein dat hij als 'Piet van 
't Wapen' vele tientallen jaren heeft 
geëksploiteerd. De begrafenis van de 
overledene heeft hedenmorgen plaats- 
gevonden op de algemene begraaf- 
plaats van Zandvoort. 

• Vorige week is geheel onverwacht 
in zijn huidige woonplaats Beverwijk 
op 62-jarige leeftijd de heer Bas Groene- 
weg overleden. De heer Groeneweg was 
vele jaren bedrijfsleider van de voorma- 
lige Monopole-bioskoop aan het Sta- 
tionsplein en sekretaris van de voetbal- 
vereniging Zandvoortmeeuwen. Zijn 
stoffelijk overschot zal a.s. vrijdag in 
Driehuis-Westerveld worden gekre- 
meerd. 

• Bij een tweetal aanrijdingen in de 
badplaats raakten twee mensen ge- 
wond. Bij een botsing tussen twee 
auto's op de Zandvoortselaan werd 
een van de bestuurders met een her- 
senschudding in een haarlems zieken- 
huis opgenomen en bij een aanrijding 
tussen twee bromfietsers op het rij- 
wielpad van de Zandvoortselaan 
moest een van de fietsers met een 
gebroken linkerbeen naar een hospi- taal in de omgeving worden overge- 
bracht. 

« Afgelopen week kreeg de politie 
weer een groot aantal aanmeldingen 
van diefstallen te verwerken. Gestolen 
werden negen fietsen, een auto, drie 
bromfietsen en diverse goederen uit 
geparkeerd staande wagens, w.o. kas- 
setterekorders, fototoestellen en een 
kamera. Er werd ook aangifte gedaan 
van vernielingen aan enkele auto's en 
uit de Bondsrepubliek afkomstige auto- 
bussen. 

• Vanavond belegt de afd. Zandvoort 
van het cda een verkiezingsbijeenkomst 
in de Calvijnzaal van de geref. kerk aan 
de Emmaweg. Tijdens de vergadering 
kunnen belangstellenden met de kandi- 
daten van het cda voor de a.s. gemeen- 
teraadsverkiezingen van gedachten wis- 
selen over het verkiezingsprogramma 
van de partij en aktuele zaken en pro- 
blemen in Zandvoort. De bijeenkomst 
begint om 8 uur. 

• Plaatsgenote Annelies Nieveld slaag- 
de onlangs voor haar doktoraal eksa- 
men theoretiese chemie aan de VU te 
Amsterdam en oud-ingezetene L. Kei- 
zer behaalde aan de TH van Eindhoven 
het diploma elektrotechnies ingenieur. 
Onze gelukwensen. • Overmorgen, donderdag 11 mei, 
komt het bestuur van het Strandschap 
Zandvoort in het gemeentehuis in 
openbare vergadering bijeen voor de 
behandeling van de begroting voor het 
komend jaar van het schap. De verga- 
dering begint 's morgens om 1 1 uur. 
KIEZER (HET WACHTEN MOE) 'WANNEER GAAT DE VOORSTELLING BEGINNEN? opening 
familieberichten familieberichten 
Ruim een half jaar na het gereedkomen van de sporthal aan de Flemingstraat in Zandvoort nieuw-noord, 
die de naam ontving van de zandvoortse gymnastiekleraar J.A.B, van Pagée, zal de hal officieel worden 
geopend en wel op vrijdag 19 mei a.s. 's middags om 4 uur. De sporthal, die o.m. wordt gebruikt voor 
gymoefeningen door de leerlingen van de basisscholen in noord, beslaat een oppervlakte van 28 x 16 me- 
ter waarop drie badmintonbanen, een volleybal- en een batketballveld zijn uitgezet. Aan beide zijden van 
de royale entree van de hal bevinden zich kleedkamers, douches, en toiletakkommodaties. 

herdenking gevallenen Tijdens een indrukwekkende samen- 
komst, die geopend werd met het 
zingen van 'Wilt heden nu treden', 
heeft Zandvoort donderdagavond in 
de hervormde kerk de gevallenen uit 
de tweede wereldoorlog herdacht. 

Medewerking verleenden de organist 
de heer G. van Zwieten de Blom en 
het Zandvoorts Dames Vokaal Ensem- 
ble onder leiding van mejuffrouw Huf- 
fermann, dat werken van D. Bortnians- 

mevr. Kraan - Meeth 

ki, César Franck (in een arrangement 
van K. Ciere), G.F. Handel en Joh. 
Seb. Bach ten gehore bracht. nieuws 

kort & klein 
Mevrouw Van den Berg-Dorreboom 
had zich de vraag gesteld of herden- 
ken nog wel zin heeft. Het is al zo 
lang geleden en er zijn zo velen onder 
ons voor wie die periode alleen maar 
geschiedenis is. Maar het was een tijd, 
aldus mevrouw Van den Berg, waarin 
wij niet alleen materiele ontberingen 
leden, maar ook voor een keuze wer- 
den gesteld : vóór of tégen de bezet- 
ter I En de jaarlijkse herdenking heeft 
zin omdat wij onze vrijheid te danken 
hebben aan hen die toen besloten té- 
gen de bezetter te kiezen. 
Hierop aansluitend las mevrouw Van 
den Berg 'Sterrenkinderen' van Clara 
Asscher-Pinkhof voor, het aangrijpende 
verhaal van joodse kinderen, die op 
transport naar Polen worden gesteld. weg een krediet van f 100.000,— be- 
schikbaar te stellen. Het geld zal o.m. 
worden besteed aan de aankoop van 
bielzen voor de markering en bescher- 
ming van de beplarlting en nieuwe ver- 
lichtingsarmenturen. Het krediet 
waaraan de kommissie haar fiat heeft 
gegeven zal in de eerstvolgende verga- 
dering van de gemeenteraad in behan- 
deling worden genomen. at De hoofdinspekteur van de provin- 
ciale direktie van volkshuisvesting en 
bouwnijverheid in de provincie Noord- 
Holland heeft toestemming verleend 
voor de bouw van elf woningwetwo- 
ningen voor rekening van de woning- 
bouwvereniging Eendracht Maakt 
Macht aan de Kruisstraat en Pakveld- 
straat in de noordbuurt. Na aftrek van 
de subsidies van het Rijk in de bouw- 
kosten zal de kale huur van de woning- 
en rond f 450,— per maand bedragen. 
Met de uitvoermg van het projekt, 
waarvan de tekeningen bestekklaar 
zijn en waarvoor een aannemer is aan- 
getrokken, zal zo spoedig mogelijk 
een begin worden gemaakt. Bewust gekozen uit het verzetsproza, 
omdat het 35 jaar geleden was dat de 
joden uit Zandvoort werden wegge- 
voerd. 

Met het zesde koepiet van het Wilhel- 
mus werd de herdenkingsdienst beslo- 
ten, waarna op het Kerkplein de stoet 
werd geformeerd voor de stille tocht 
naar het monument in het Vijverpark. 
Als afsluiting van de plechtigheid bij 
het monument bracht het koperen- 
ensemble van de Zandvoortse Muziek- 
kapel koraalmuziek van Bach ten 
gehore. 
^EïïS • Tijdens een gisteravond gehouden 
openbare vergadering van de raadskom- 
missie van financiën zijn de leden in 
principe akkoord gegaan met een voor- 
stel van het gemeentebestuur t.b.v. 
de voltooiing van de woonerven in 
Koningstraat, Willemstraat en Kanaal- DIRKSON MUmMARKT 

Burg. Engelbertstraat 21 — Zandvoort 
vraagt voor de ambachtelijke slagerij 

VERKOOPSTERS voor Eiet seizoen 
Aanmelden bij de Chef-Slager, 
de heer van Tol, 

telefoon 02507 - 75 20. ALGEMENE KENNISGEVING 
Op 5 mei is overleden onze beste broer, zwager, oom en huisgenoot 

PIETER KOPER 

weduwnaar van CLAZINA CORNELIA BLUIJS 

op de leeftijd van 92 jaar en jarenlang trouw verzorgd door mevrouw M. 
van Noort-Zwemmer. 

' Uit aller naam : 

F. Koper 

Zandvoort, 9 mei 1978. 
Quarles van Uffordlaan 36 

Overeenkomstig zijn wens heeft de begrafenis heden in stilte plaats gehad. 
omroepers ZONNEBANKEN 

Hotelliers en pensionhou- 
ders. Een attraktie voor uw 
gasten. Laat binnen de zon 
schijnen als hij buiten ver- 
stek laat gaan. Lekker bruin 
worden (en blijven! ) Zon- 
der verbranden op onze ori- 
ginele zonnebanken met 
Wolff buizen. Diverse typen 
o.a. Sontegra. Door eigen 
import v.a. slechts f2100,— 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023) 245596 
CDA ZANDVOORT 

hedenavond 8 uur 

openbare ledenvergadering 

Calvijnzaal Geref.Kerk 

Emmaweg 22 

PROGRAMMA 1978-1982 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 ZONNEBANKEN 

Haal de zon in huis. Met de 
zonnebank van Iris komt u 
straks lekker bruin op het 
strand. Niet meer verbran- 
den! Helpt ook bij diverse 
huidaandoeningen (Psoria- 
sis). Door eigen import on- 
gekend lage prijs v.a. f2100,- 
Uitsluitend bij Iris import- 
export, Lorentzkade 438, 
Haarlem tel. (023)245596 HET NEDERLANDSE 
RODE KRUIS, 
Afd. Zandvoort 

Algemene 
ledenvergadering 

AGENDA : 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Jaarverslag Welfare 

7. Verkiezing bestuurshd voor Colonnezaken. 
Voorgesteld door Colonneleden mej. U. Bos- 
man. 

Tegencandidaten kunnen tot 5 dagen voor de 
vergadering aan het Bestuur worden opgegeven. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting. 

De vergadering wordt gehouden in het Gemeen- 
schapshuis, Louis Davidsstraat, alhier, op dins- 
dag 23 mei 1978 aanvang 20.00 uur. 

lis. KerkstraatHzandvoort 
teuNA/endiikSramsterdam Kom naarde p\ay-»n 

w,ov\p\/en een spel »o. 
waar het \es/en^^^^ 

dehypernnodernesp 

n,etdea\\ern\euwste 
automaten staat voor u 

openinamsterdam 
er^ in zandvoort. nu 78e jaargang no. 36 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 12 mei 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout 
eanduQortee Isoe 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,teiefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23^50per jaanper half jaarf 13.50 perpostf 35.00 

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief : f 0,27 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnummer 6713.60.221 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant 

genoeglijk avondje 
met het cda 
t is er uit 'gekomen... 

'Zachte muziek en een perfekte airconditioning zorgen voor 
een plezierig speelklimaat. Zaalassistenten vervullen uw kleine 
wensen, verwijderen volle asbakken, helpen u aan een vuurtje 
of aan een invul-schema. Aan de bar zijn Hans en Bas even be- 
dreven in "Alexanders" als in Heineken en de schotels van het 
petit-restaurant hebben al bij 50 nationaliteiten bewondering 
geoogst. Wie even wat rust wil (of een Europacup-wedstrijd 
niet wil missen) vindt een televisie-lounge tot zijn beschikking. 
Ja, aan alles is gedacht, zelfs aan een garderobe waar kolbert 
en das beschikbaar zijn voor wie niet wist dat een casino prijs 
stelt op korrekte kleding.' 
(uit een folder van de Nationale Stichting Casinospelen). nieuws 

kort & klein • Het gemeentebestuur heett voor het 
schooljaar '78 - '79 voor de openbare 
scholen in Zandvoort de vakanties als 
volgt geregeld : kleuter- en basisscho- 
len 16 oktober t.e.m. 20 oktober, 
kerstvakantie 22 december t.e.m. 7 
januari 1979, voorjaarsvakantie 26 
februari t.e.m. 28 februari, paasvakan- 
tie 13 april t.e.m. 22 april, pinksterva- 
kantie 3 juni t.e.m. 5 juni en zomer- 
vakantie van 7 juli t.e.m. 19 augustus. 
Voor de mavo luiden de data voor de 
hiergenoemde vakantie als volgt : 
16-10t.e.m. 20-10, 26-12 t.em. 7-1, 
26-2 t.em. 2-3, 12-4 t.em. 23-4, 3-6 
t.em. 4-6 en 30-6 t.em. 1 9-8. • Woensdag 17 mei a.s. zal de pro- 
gressieve partij Zandvoort —opvolger 
van de ppr-psp kombinatie— tijdens • 
een openbare bijeenkomst in het Ge- 
meenschapshuis het programma van 
de partij presenteren en de kandida- 
ten voor de plaatselijke «olksvertegan- 
woordiging aan de kiezers voorstellen. 
De vergadering begint om 20.00 uur. 
waterstanden mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


10 


06.49 


14.50 


18.59 


03.00 


11 


07.00 


15.03 


19,08 


03.11 


12 


07.20 


15.26 


19.44 


03.52 


13 


08.00 


16.03 


20.23 


04.26 


14 


08.47 


16.50 


21.13 


05.16 


15 


09.43 


17.46 


22.17 


06.20 


16 


10.48 


18.51 


23.28 


07.31 


17 


12.02 


20.04 


00.37 


08.40 


18 


13.04 


21.07 


01.32 


09.35 
DeBoet 

Rustieke meubelen^ 

Zijlweg 9 - Haarlem 
' (023> 320921 ' Een avondje cda laat zich nog het beste 
karakteriseren als een gemoedelijke 
huiskamerbijeenkomst waar geen on- 
vertogen woord valt noch polariseren- 
de taal wordt geuit. Er heerst een 
sfeer van pais en vree. Onder de aan- 
wezigen is geen rivaliteit, afgunst of 
onderlinge naijver te bespeuren. 

Eén van de kandidaten staat al sinds 
jaar en dag op de groslijst voor de ge- 
meenteraadsverkiezingen als reserve 
opgesteld. Hij laat zich kwiek en mon- 
ter opnieuw als reserve indelen. Se- 
reen bijna. De mannenbroeders van 
prot. christelijke huize en de zonen 
en dochters van het rijke roomse le- 
ven zijn zich dan ook bewust van hun 
verantwoordelijkheid voor de naaste. 
Zij willen daaraan uiting geven door 
méér geld, méér goederen en zelfs 
rekreanten (kanibalisme, nee toch ?) 
om te zetten in meer welzijn, meer 
geluk en meer solidariteit. Aldus 
luidt een zinsnede uit het program- 
ma voor de gemeenteraadsverkiezin- 
gen.dat dinsdagavond op een bijeen- 
komst in de Calvijnzaal van de geref. 
kerk door een dertigtal cda-getrou- 
wen na enkele op- en aanmerkingen 
werd goedgekeurd. 

Maar eerst werd er gebeden door voor- 
zitter Cees Versteege die aan het feit 
dat de raadsverkiezingen in dezelfde 
maand plaatsvinden als hemelvaart- 
dag en pinksteren vanuit bijbelse ge- 
zichtshoek bijzondere waarde en be- 
tekenis hechtte. Vervolgens werden 
de vijftien kandidaten van het cda aan 
de zaal voorgesteld en daarna "was het 
pauze voor het nuttigen van een kopje 
koffie en het onderling uitwisselen 
van gedachten over de veelbelovende 
start van de bijeenkomst. 

Na de pauze namen achtereenvolgens 
de huidige raadsleden van het cda. De Pater, weth. K.C. van der Mije Pzn. 
en Van As achter de lessenaar plaats 
om punten uit het programma die hen 
na aan het hart lagen nader toe te 
lichten. 

De Pater liet de details aan zijn beide 
kollega's over en belichtte de geest 
achter het programma die doortrok- 
ken dient te zijn van konstruktieve 
en opbouwende gedachten en samen 
verantwoordelijk zijn voor elkaar en 
anderen. Het cda hoopt dan ook dat 
de verkiezingsuitslag op 31 mei a.s. 
geen der partijen naar het hoofd zal 
stijgen maar dat met behoud van ei- 
gen politieke inzichten en identiteit 
een zo breed mogelijke samenwerking 
zal worden gerealiseerd, waarbij op 
voorhand niemand mag worden bui- 
tengesloten. 

Voor Richard Van As drukt de ver- 
antwoordelijkheid van het cda voor- 
al zwaar waar het de ontsluiting van 
nieuw-noord betreft. De doortrek- 
king van de Herman Heijermansweg 
dient serieus te worden bekeken, 
dacht hij. Wethouder Van der Mije 
had de grootste moeite met het aan 
banden leggen door Den Haag van de Hl- ACE de 
betaalbare 

visie op 
tramsport... 

Barnhoorn 
TOYOTA® 

k Haarlem Heemstede uitbreiding van Zandvoort. Dat heeft 
rampzalige gevolgen voor de huisves- 
ting van woningzoekenden in Zand- 
voort, aldus de bewindsman. 
Loodzwaar wordt de verantwoorde- 
lijkheid ook gevoeld voor de ontwik- 
keling en ontspanning van onze op- 
groeiende generatie. Die is er door de 
komst van het kasino, naaktstrand en 
automatenhallen niet beter op ge- 
worden. Als tegenwicht wil het cda 
streven naar de totstandkoming van 
verantwoorde akkommodaties voor de 
jeugd met geschoolde krachten voor 
de begeleiding. 

De kansen op verwezenlijking zijn 
echter minimaal, moest de heer Van 
der Mije tot zijn leedwezen meedelen. 
De jeugd zal voorlopig nog zijn overge- 
leverd aan speelhol, openbaar bloot en 
de eenarmige bandiet. 
Bandeloosheid, kortom. 
Maar op een bijeenkomst van het cda 
lijkt dat alles veraf. 
Vertoef je bijna in de wereld van voor 
de zondeval. KOERANT 

ALLEEN OP VRIJDAG 

in verband met tweede pinkster- 
dag, op maandag 15 mei, ver- 
schijnt het eerstvolgende num- 
mer van de koerant op vrijdag 
19 mei. 
Dinsdag dus geen koerant. 

ALLEEN OP VRIJDAG 

KOERANT , e^*"t-:sn~^-ïjte-^^" Vorig jaar werd de Hannie Schaftschool aan de Cornelis Slegersstraat afgebroken, een maand geleden 
verdween de Julianaschool aan de Brederodestraat uit het dorpsbeeld en deze week werd een begin ge- 
maakt met de sloop van de Oranje Nassauschool aan de Dr. CA. Gerkestraat. Het uit de jaren '20 date- 
rende pand zal plaats maken voor een nieuw onderkomen ongeveer op dezelfde bouwleest geschoeid als 
de nieuwe Hannie Schaftschool. 
cheid klaas tilstra De rood-witte stok die het jongetje 
Attema vond toen hij bij z'n oom in 
Friesland logeerde leek hem wel aar- 
dig speelgoed. Maar hij moest er af 
blijven want het was speelgoed van 
Klaas Tilstra. Eigenlijk vond het jonge- 
tje Attema dat niet zo erg. Het snoepje 
dat hij van buurvrouw Tilstra kreeg 
was immers veel belangrijker. 

Dit voorval dat wethouder Attema van 
publieke werken in zijn toespraak tot 
de scheidende landmeetkundige hoofd- 
ambtenaar A, de heer Tilstra, woens- 
dagmiddag in het Gemeenschapshuis 
naar voren haalde bewees twee din- 
gen : het uitstekende geheugen van 
de wethouder en de nooit meer verdwe- 
nen liefde van de heer Tilstra voor 
rood-witte stokken. Een liefde die 
voortaan niet meer openlijk beleden 
zal kunnen worden, want ook voor 
hem is de tijd gekomen om in ver- 
band met zijn pensionering afscheid te 
nemen van de dienst. 

mevr. Kraan - Meeth 

'Jammer' vond direkteur Wertheim en 
de in grote getale aanwezige kollega's 
en oud-kollega's gaven door hun aan- 
wezigheid blijk het ook jammer te 
vinden. Het was dan ook niet gering 
wat de heer Tilstra sedert zijn komst 
naar Zandvoort in 1945, dus in de 
moeilijke tijd van de wederopbouw, 
had gedaan. Wethouder Attema lichtte 
het uitvoerig toe en herinnerde in zijn 
geestige speech ook aan de periode 
van de aardstralen, die, nadat de heer 
Tilstra een woning had uitgezet, door 
de heer Mieremet natuurlijk altijd 
in de slaapkamer werden gekonstateerd. 
Toch had de man hiermee weten te be- 
reiken dat de gemeente op initiatief 
van burgemeester Van Fenema enige .- 
kastjes aanschafte, die bij opening la- 
ter alleen maar twee stuiters en een 
paar paperclips bleken te bevatten. 
Namens het gemeentebestuur dankte 
de heer Attema de scheidende land- 
meter voor al hetgeen deze voor de 
opbouw van Zandvoort had gedaan. 
'Jij hebt lijn in Zandvoort gebracht en 
daar hadden de architekten en aanne- 
mers maar rekening mee te houden', 
aldus de wethouder, die zijn woorden 
vergezeld liet gaan van de gebruike- 
lijke enveloppe met inhoud. Ook di- 
rekteur Wertheim sprak waarderende 
woorden en noemde de heer Tilstra 
een goede ambassadeur voor de dienst. 
die een stempel gedrukt had op de 
sfeer in de tekenkamer. 'Technies 
werk buiten begint met de landmeter; 
maar ook op ander gebied kon u al- 
tijd worden ingezet'. Ook de heer 
Wertheim bood een kado onder koe- 
vert aan en voor mevrouw Tilstra 
was er een plant als dank voor de 
wijze waarop ze haar man altijd heeft 
bijgestaan. 

De heer Wester, die namens de perso- 
neelsvereniging sprak, zorgde onge- 
wild voor grote hilariteit toen hij de 
heer Tilstra meteen maar rangschikte 
onder 'onze bejaarden'. Het kado uit 
de 'kwartjespot' werd met enige wel- 
gekozen woorden overhandigd door 
de heer Van Bakel en de heer Tous- 
saint sprak als Hoofd van de land- 
meetkundige dienst in Haarlem. De 
oud-adjunktdirekteur, de heer B. 
Wit (van wie de heer Vogt ons ver- 
telde dat hij de gave bezat om in 
perfekt nederlands te schrijven over 
de moeilijkste dingen in de meest 
eenvoudige taal, iets dat hem bijzon- der geliefd gemaakt had bij de raads- 
leden) herinnerde aan de prettige sa- 
menwerking van meer dan dertig jaar 
en overhandigde als aandenken een 
boek. De laatste die het sprekersge- 
stoelte beklom was de heer Tilstra 
zelf. Hij bekende moeite te hebben 
met zijn afscheid en memoreerde zijn 
'machtige tijd bij de wederopbouw'. 
Zijn opvolger de heer Van Schaik, 
wenste hij veel sukses en 'net zo veel 
plezier in zijn werk'. Daarna volgde 
een geanimeerde receptie waarbij er 
veel belangstelling was 'uit alle lagen 
van de bevolking' zoals men dat al- 
tijd zo mooi zegt. Maar niet alleen 
van dezandvoortse bevolking, want 
onder de velen die de familie Tilstra 
de hand kwamen drukken zagen we 
ook oud-burgemeester Nawijn. Met 
een intiem dinertje in 'De Meerpaal' 
voor familie en naaste medewerkers 
kwam een eind aan de ambtelijke loop- 
baan van de heer Tilstra bij publieke 
werken. Maar aan liefde voor rood- 
witte stokken kun je niet zonder 
meer een eind maken lenny 
bruce 
dat vanavond en morgenavond in de 
filmzaal van de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg wordt vertoond, 
is het verhaal van een solist die op 
enkele vierkante meters nachtkluppo- 
dium heel Amerika tegen de schenen 
schopte en met zijn landgenoten de 
vloer aanveegde. 

Dat riep, zeker in de jaren vijftig toen 
de Amerikanen de grenzen van de 
macht nog niet kenden, reakties op. 

De nette burgerij voelde zich in eer en 
goede naam aangetast, ja regelrecht 
aangerand door de schofferende teks- 
ten en obscene gebaren waarmee Len- 
ny Bruce de dubbele moraal van de 
middenklasse blootlegde. Er waren 
momenten van sukses en doorbraak, 
zoals aan de westkust, maar deze 
j Werden steeds zeldzamer naarmate de 
weerstand tegen zijn optreden groeide. 
Met aanklachten en wetsartikelen tracht- 
te men de komiek de mond te snoeren 
en tenslotte keerde de ganse natie zich 
tegen hem, diep gekrenkt door zoveel 
onverdiende blaam die Bruce met bak- 
ken over het voetlicht gooide. Het land 
waar het individu als een heilig koe 
wordt geëerd en beschermd slachtte 
het beest en waste vervolgens de han- 
den in onschuld^ 

Wie had uiteindelijk Lenny Bruce door 
wangedrag, openbare dronkenschap en 
overmatig druggebruik ten gronde ge- ' 
richt ? Zich door onsmakelijk en las- 
terlijk woordgebruik onmogelijk ge- maakt voor god, deVerenigde Staten 
en de beste mensen ter wereld ? 
Lenny Bruce. 
Eigen schuld grote bult. 
Zo rekende de burgerij die hij een 
spiegel voorhield met hem af. Net als 
een dode indiaan is een dode komiek 
een goede komiek. 
Lenny Bruce wordt tegenwoordig in 
brede kring om zijn humor gewaar- 
deerd. Het land heeft zo'n man nodig, 
vindt men. 

Toch blijft het natuurlijk een behaag- 
lijk en bijna veilig gevoel dat hij me- 
ters onder de grond ligt. 
Lenny Bruce wordt in de door Bob 
Fosse geregisseerde film gespeeld 
door Dustin Hoffman met Valerie 
Perrine als zijn echtgenote. De voor- 
stelling begint zoals gebruikelijk om 9 u 

GROENBOEKAVOND 

De samenstellers van het Groenboek 
Kostverlorenpark, Dik Bol en Jaap 
Kolpa, willen met het oog op de ko- 
mende gemeenteraadsverkiezingen de 
aandacht van de politieke partijen en 
groeperingen vestigen op de landschap- 
pelijke waarde van het park en de nood- 
zaak het terrein met zijn zeldzame plan- 
tensoorten en rijke vogelstand in wel- 
stand te houden. Maar ook de kiezers 
willen zij informeren op een openbare 
voorlichtings- en diskussie-avond op 
vrijdag 19 mei a.s, in de openbare bi- 
bliotheek aan de Prinsesseweg. 
Aanvang 8 uur. STEM OPOE VVD 1. J. ATTEMA 

2. M. P. F. JOUSTRA 

3. P. KEUR 

4. E.H.C.JONGSMA 

STEM OP 1 VAN DE 8 5. Mevr. M. S. HUGENHOLTZ - 
Jkvr. VAN RHEINECK LEYSSIUS 

6. Mr.A. N.J.GIELEN 

7. J. G. ANDERSON 

8. M.J. METHORST STEM OP LIJST 1 

kerkdiensten 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 13 en zondag 14 mei a.s. 
Zuster E. Poldervaart, Distelstraat 21, 
Nieuw Vennep, tel. 02526-64 95. 
maandag (2e pinksterdag) 15 mei a.s.: 
Zuster T.J.M, de Roode-van der Horst, 
Noorderstraat 30, tel. 63 58. HERVORMDE KERK 

zondag 14 mei as. 

10.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch. 

herv./gerf. dienst. M.m.v. 

beide kerkkoren. 

(crèche aanwezig) 
10.30 uur : Jeugdkapel, bezoek aan de 

kerk. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 14 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch. 

herv./gerf. dienst in de herv. 

kerk. 
19.00 uur : Ds. P. van Hall. 

NED. PROTEST ANTEIMBOIMD 

zpndag 14 mei a.s.: 

10.30 üur : Pinksterwijzingsdienst ver- 
zorgd door eigen ledenl burgerlijke stand geboren : Saskia, dv. R. de Weerd 
en H.G. Maatman ; Richard, zv. R. 
Bruijnzeel en M. Hooglander. 

overleden : Gerard van Setten, oud 
63 jaar, gehuwd met M.C. de Waal. 

ondertrouwd : Adrianus Jurinus de 
Swart en Johanna Jacoba Volkers ; 
Robert Willem Mol en Aleida Maria 
Ada Overpelt ; Rudolf Scholten en 
Yvonne Monique Eskinasi. 

gehuwd : Dorotheus Cornelis Tukker 
en Anna Maria Johanna van der Linden; 
Jacob Molenaar en Cornelia Helena 
Petra van Aken. 

geboren buiten de gemeente : 

Denise Joanna, dv. R.W. Dekkers en J. 
W. van Dorth ; Raymond Alexander, 
zv. E.A. Bodok en M.J. Lensen. 

overleden buiten de gemeente : 

Catharina Cordes, oud 69 jaar, gehuwd 
geweest met G. Bunschoten ; Pieter ' 
Koper, oud 92 jaar, gehuwd geweest 
met C.C. Bluijs ; Johanna Josephina 
Maria Keuss, oud 75 jaar, gehuwd ge- 
weest met J.J.J. Paternostre ; Petronel- 
la Wielarts, oud 60 jaar, gehuwd met 
C. van Egmond. 
De volgende deelnemers aan de in het 
afgelopen seizoen door de Sportraad 
Zandvoort georganiseerde kursus Al- 
gemene Basis Opleiding voor sport- 
instrukteur, etc. hebben met goed ge- 
volg eksamen afgelegd voor het ABO- 
diploma : 

P.J. v.d. Berg, Mw. E.A.F. Beuks-Kee- 
sing, O. Borkent, R.A.W. Buchel, R. 
Drommel, G. Dijkstra, W.A. Ekels, B. 
Heeroma, J.P. Klijn, B.Th. Koper, I.L. 
H. Kostermans, Y.E. IMieuwenburg, Y. 
J. Roosendaal, W. Schaap, M. Scoltz, F. 
N, van Vechgel, W.J. Wertheim, C.C. 
Wessendorp, Mw. A. Wessendorp-Hof- 
r^an en E.J. Wijting. 
Bij voldoende belangstelling zal de 
sportraad dit najaar of begin 1979 
opnieuw een ABO-leergang in de ge- 
meente houden. WD uis. 


1 


wai 


u een ttonbordl 
affichef 


prasramnMit 
stenunacnugmg 


of vervoer naar stembureau? 


Bei dan naar één van 


de 


20kanctidaten. ' 
1. 


J. Attema , 


27 15 


2. 


M.P.F. Joustra 


5155 


3. 


P. Keur 


4094 


4. 


E.H.C. Jongsma 


33 60 


5. 


Mevr.M.S.Hugenholtz 023- | 


240914 


6. 


A.N.J. Gielen 


5545 


7. 


J.G. Anderson 


20 58 


8. 


M.J. Methorst 


33 65 


9. 


Mej. H.W. de Jong 


39 07 


10. 


H.L. Hildering 


27 55 


11. 


H. Hoogland 


75 33 


12. 


M.G.J. Couvreur 


5004 


13. 


W. Buchel 


5619 


14. 


Mevr. E.P.W. Roozen 42 95 | 


15. 


H. Landman 


26 51 


16. 


J. Pieters 


3139 


17. 


E.A. Fransen 


73 85 


18. 


J. Zeep vat 


37 77 


19. 


B.F.J. Bouman 


56 00 


20. 


H.L. HÜarides 


2160 

1 


WD Mst 


1 Renault 4 F6. Kombi/Bestel. Voor 't snelle stads- 
transport IS deze ro- ■ 
buuste maar toch 
kompakte bestelwa- 
gen uitermate goed 
geschikt. Met veel ^ 
ruimte en een krach 
tige motor. Vlakke ' 
vloer. Handige Laad- 
deur met laadklep. 
Laadvermogen 500 kg(bi|na 2,5 m3). 
Benzineverbruik bij 100 km/u 1 op 12.5, 
Leverbaar in gesloten uitvoenng(Bestel) en 
met zijruiten en wegklapbare 
achterbank (Kombi)Technische 
gegevens: 1108 cc -3^ DIN pk 
topsnelheid 110 km/u. 

Gratis: haal bij ons 
't kleurrijke 
"X ^~ Renaultboek 
boordevol 
informatie 

over autorij- 
den en alle 

^^RENAULT mSn. autobedrijven 
rinko Oranlostraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 Geachte Clientèle, 

Hiermede bericht ik u dat het Loodgieters- 
bedrijf Van Loon is opgeheven. 

Wij danken u voor het vertrouwen in de 
afgelopen jaren. 

P. en C. Van Loon 
Voor een van onze relaties, die zich voornamelijl< 

bezighoudt met kreatieve l<ommunil<atie, zoel<en 

-wij met spoed een ervaren 

boekhoudkundige kracht 

die op part-time basis zo'n 20 k 25 uur per week, 

op het buro van deze relatie in Zandvoort-noord, 

de boekhouding gaat voeren. 

Daarnaast zullen ook noodzakelijke lichte 
administratieve werkzaamheden moeten worden 
verricht, een type-diploma zou hierbij nuttig zijn. 

Onze kandidaat mag zijn/haar werktijden naar 
eigen inzicht bepalen. 

Uw, liefst schriftelijke, sollicitaties met uitvoerige 
achtergrondinformatie graag sturen naar: 

Accountantskantoor Niehe 

t.a.v. Drs. R. J. Niehe 
Wilhelminastraat 30 / Haarlem H.W.COSTER..V. 

Makelaar o.g. UdNBM luawccj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties AssurantiSn Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 

Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 

Renau lt dealer 
occasions met 

Gouden 

Garantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tol. 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

TeL2129 Insiallaiic 

GROENESÏEI 
SAiï « m, KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 ■x- 
Alweer geweldige aanbiedingen: 

Ibiza 

3 kam-appartement, vertrek 14 mei voor 15 dagen voor f. 374 ,- p.p. 

Rome 

hotel - vol pension, vertrek 14 mei voor 8 dagen voor f. 399, ~ p.p. 

Op 14 mei dagtocht naar tuinen van Kon. Paleis te Laken en BrusseL REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort. 
telefoon 02507-2560 OPROEP 
aan alle strandpachters! 

Doe wat velen reeds voor u deden en ga ook 
over op de aanschaf van een Iris zonnebank 
en zonnehemel. Voor uw klanten een onmis- 
bare service (vooral met minder goed weer!) 
en voor u een interessante bron van inkomsten 

Vraag vrijblijvend inlichtingen bij 

Iris Smport-export 

Lorentzkade 438, Haarlem, tel. 023- 24 55 96. VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GESLOTEN TOT 18 MEI a.s. 

Wij verhuizen met ons kantoor naar de 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 
ons telefoonnummer blijft 02507 - 32 83 ZONNEBANKEN 

Haal de zon in huis. Met de zonnebank van 
Iris komt u straks lekker bruin op het strand. 
Niet meer verbranden ! Helpt ook bij diverse 
huidaandoeningen (o.a. Psoriasis). 
Originele zonnebanken en zonnehemels met 
Wolff-systeem. Door eigen import ongekend 
lage prijs v.a. f. 2.100,-. 

Uitsluitend bij Iris import-export, Lorentzkade 
438, Haarlem, tel. (023) 24 55 96. Loodgieter P. VAN LOON 

Bilderdijkstraat 7 
Zandvoort 

Werkt bij de Firma LOOS, tel. 52 07. recM BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
piet flieringa 

jan termes 

Willem j.g. v/d heijden Willem van duijn 
jacob kerkman 
engel paap dick v/d nulft 
klaas koper 
wim v/d zeijs H. W. COSTER 

Makelaar o.g. Burg. Engelberf;straa1 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING Taxaties Assurantiën Hypotheken ZANDVOORT 
2-kamer-f lat op 1 e etage. 

Ind.: entree, toilet, woon- 
kamer, sip. kamer, douche>, 
keuken. 

V. GALENSTRAAT 128 
Vraagprijs f. 1 50.000,— k.k. ZANDVOORT 
2-kamer-hoekflat 
op 6e etage 

Ind. entree, woonkamer 
met open keuken, sip. ka- 
mer, douche. 

TJ.HIDDESTRAAT 103 
Vraagprijs f. 162.500,~k.k. ZANDVOORT 
Nieuwbouw 2-kamer-wonin- 
gen op begane grond of Ie 
etage. 

Ind. woonkamer, keuken, 
toilet, douche, berging in - 
souterrain. Elke woning is 
voorzien van een aparte cv. 
installatie. 

DIACONIEHUISSTRAAT 38 
Koopsom f. 187.000,"V.o.n. ZANDVOORT 
4-kamer-hoekflat 
op Ie etage 

Ind. entree, woonkamer, 
eetkamer (event. sip. ka- 
mer) 2 sip. kamers, badka- 
mer met bad, keuken, toi- 
let„groot terras en ruim 
balkon. ' 

DE RUYTERSTRAAT 56 
Vraagprijs f. 21 9.000,- k.k. ZANDVOORT 
3-kamer-flat op Ie etage met 
ruim balkon. 

Ind. entree, keuken, toilet 
badkamer met ligbad, woo.n- 
kamer, sip. kamer event. 
eetkamer met schuifwand, 
sip. kamer. 

VAN GALENSTRAAT 156 
Vraagprijs 228.000,- k.k. 
omroepers ZONNEBANKEN 

Bruin op vakantie gaan en 
daarna ook bruin blijven '' 
Dat kan met de zonneban- 
ken en zonnehemels van 
Iris met het bekende Wolff- 
systeem. Reeds vanaf 
f. 2 100,-incl. BTW. 
Vraagt vrijblijvend infor- 
matie bij Iris import-ex- 
port. Lorentzkade 438, 
Haarlem, tel. (023) 245596. 

PPZ - LIJST 5 Gietijzeren ramen - halve 
manen - 1 onde met roset- 
ten - levensboom 
Voor dokumentatie tel. 
04105-34 71. Te koop aangeboden partij 
strandspeelgoed en zonne- 
briUen. Tel. 070 - 299920 
ofóOSlll. DICK - FRANK - GUUS 
- KEES - LOU - 
LUST 5 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FM.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 

't (kinder) WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

PROGRESSIEF 
ZANDVOORT 

SCHOONMAKER(STER) 
gevr. voor 4 ochtenden p.w. 
van 9.00 - 11 .00 uur. 
Café Restaurant 'De Uit- 
kijktoren", Thorbeckestr. 
27, tel. 02507-2474. 

Wij zoeken een 

JONGE SCHILDER 

goed loon, leuke ploeg. 

KEUR en ZOON 

Paradijsweg 2, tel. 56 02 
na 18.00 uur 60 89 

Hondenkapsalon RENÊE 

voor het vakkundig 
9 Knippen 
9 Scheren 
C Plukken " 

Oor- en nagelverzorging 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. 
YESSTEEGE VeUtoon 02507-4499 
gemeente 
zandvoort De Burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluit van 25 april 
1978 op grond van artikel 21 van deze wet 
heeft verklaard, dat voor het perceel Fle- 
mingstraat 380 een bestemmingsplan wordt 
voorbereid. 

Genoemd besluit ligt met bijbehorende 
tekening, waarop met rode omlijning het 
perceel is aangegeven voor een ieder ter ge- 
meentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 2 mei 1978. 

De Burgemeester voornoemd, 

(get.) H. Machielsen. 

voor eensluidend afschrift 
de Secretaris van Zandvoort. 
gemeente 
zandvoort bekendmaking De Burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 16 mei 1978 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage ligt het bouw- 
plan tot uitbreiding van het perceel Fleming- 
straat 380. 

Gedurende de termijn van de termzage- 
legging kan een ieder schriftelijk bij burge- 
meester en wethouders bezwaren tegen dit 
bouwplan indienen. 

Zandvoort, 28 april 1978. 
De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen U.C.mH^og' 2038 
met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEMENHUIS 

J. BLUYS (v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 
Familie- en 
Handelsdruicwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 37^9 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
RiOLGORDUNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte Vooreen 

unieke kollektie 

ambactitelOke, 

eiken meubelen ^ 
TV tafels in alle maten leverbaar n 20 variaties leverbaar moetu 
2de pinksterdag 
naar Haarlem.^ exclusieve 
verlichting 

kado: 
aardewerk 
koperwerk een fraaie prent van 
. Haarlam van rond de 
1^^ eeuwwisteling DeBoet yi VanTIOO 
tot 1700 uur 
Zijiweg9 
Haarlem 

023>320921 78e jaargang no. 37 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 1 9 mei 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout eanduoortse Isoe 

redaktie en administratie: postbus151,zandvoort,konmginneweg1,telefoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement:f23L50per jaanper half jaarf 13.50 per postf 35.00 

losM flksflmplaren: f 0,30 /advertentietarief: f 0,27 p.mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned.middenstandsbank.rekeningnuinmer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555tnv de zandvoortse koerant 
f • r^r en pvda kibbelden over verbrokkeling van links Dit zijn de verkiezingen die in de marge, 
de l<antlijn, worden gevoerd. Letterlijk, 
want de ruimte waarbinnen de politieke 
partijen en groeperingen in Zandvoort 
kunnen opereren is bijzonder smal. De grote vraag- en geschilpunten van 
weleer (aanleg van een pretpier en 
sanering van de noordbuurt) zijn ver- 
dwenen; werden geruisloos opgelost 
door hogere instanties (het verbod 
om de overgebleven natuurgebieden 
rond Zandvoort te bebouwen) of 
naar de toekomst verschoven (het cir- 
cuit). Wat een nieuw gekozen ge- 
meenteraad in de komende vier jaar 
aan aktuele problemen rest is wel of 
geen weg door het Kostverlorepark, 
de bebouwing van de kop van de Van 
Lennepweg en de renovatie van de 
gemeentewoningen in de dorpskern. 
Over de aanpak van deze zaken wordt 
door de partijen weliswaar verschillend 
gedacht, maar nauwelijks slag geleverd 
op verkiezingsbijeenkomsten en -ma- 
nifestaties. 

Ook niet op de woensdagavond gehou- 
den presentatiebijeenkomst van pro- 
gressief Zandvoort waar de kandida- 
ten zich aan het schaars aanwezige 
kiezersvolk voorstelden en de zaal op- 
en aanmerkingen kon maken over het 
verkiezingsprogram van de ppz. Over 
de visie van de lokale progressieven op 
woon- en wijkverbetering, de grond- 
politiek en het welzijn werd nauwe- 
lijks gediskussieerd. Wél werd er tus- 
sen enkele vertegenwoordigers van de 
pvda en de kandidaten van de progres- 
sieven gekibbeld over de versnippering 
en verbrokkeling van vooruitstrevend 
Zandvoort. 
Waarom geen gezamenlijk :tront ge- belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
vericeer. Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Gai-age Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Auunintiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv., Konin- 
ginneweg 1 , Zandvoort. deCelIca 

is er v.a. 

f 1 6.999.- 

+2 J. garantie 

Barnhoorn 
TOYOTA # 

k Haarlem Heemstede maakt tegen de behoudende krachten 
in de gemeente ?, vroeg de pvda. De 
socialisten in de gemeenteraad heb- 
ben ons keer op keer diep teleurge- 
steld, Was het antwoord van de ppz. 
Er waait nu een andere wind, zeiden 
de pvda-mensen. De plaatselijke pro- 
gressieven waren er niet van onder de 
indruk en gaven de voorkeur aan een 
eigen en onafhankelijk geluid in de 
gemeentepolitiek. Of zoals kandidaat 
Frank Schiltmeijer het uitdrukte 'de 
grote drie die tijdens de verkiezingen 
tegen elkaar optrekken maar direkt 
na de stembusuitslag slechts één doel voor ogen hebben : regeren . De pvda 
samen met het cda en de vvd.' 
De konfrontatie werd abrupt onder- 
broken door de binnenkomst van de 
onafhankelijke liberaal A.A.Roselaar, 
die met een verontschuldigend lachje 
vroeg of hij zijn programma onder de 
aanwezigen mocht verspreiden. 
Dat mocht. 

Tenslotte voelt ook de heer Roselaar 
zich niet thuis bij een grote broer in 
de politiek en dat geeft een zeker ge- 
voel van verwantschap. 
Warmte zelfs. DUYSTERGHAST ORGANISEERT MARKT 
VOOR KLOKKENSPEL 
geregelde tijden zal worden bespeeld. 
Door middel van een eveneens in de 
openlucht opgestelde thermometer 
zal ieder half uur de stand van de op- 
brengst van de fancy-fair worden aan- 
gegeven. 

Naast de door de leden van Duyster- 
ghast beschikbaar gestelde artikelen en 
goederen zijn ook gebruiksvoorwer- 
pen, etc.etc. van niet-leden van harte 
welkom. Zij die goederen voor de fan- 
cy-fair willen afstaan worden ver- 
zocht de navolgende nummers te bel- 
len : 3839,63 32 en 40 14. nieuws 

kort & klein • Hedenavond verwachten de samen- 
stellers van het Groenboek Kostver- 
lorenpark. Dik Bol en Jaap Kolpa, de 
kandidaten van de politieke partijen 
en groeperingen die aan de gemeen- 
teraadsverkiezingen deelnemen in de 
openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
weg. Bol en Kolpa willen de kandida- 
ten door middel van dia's nadere in- 
formatie verschaffen over de landschap- 
pelijke waarde en betekenis van het 
park voor Zandvoort en naaste omge- 
ving. Uiteraard zijn ook de kiezers van 
harte welkom op de bijeenkomst die 
om 8 uur begint. 

• De in Zandvoort woonachtige en 
werkende Paul van Wierst eksposeert 
van 22 mei tot 22 juni in galerie Dijk 1 
in Alkmaar onder het motto 'tuinen', 
akwarellen, gouaches en objekten die 
hij in zijn atelier in het kreativiteits- 
centrum heeft vervaardigd. De ten- 
toonstelling zal op 21 mei om 20.00 
uur worden geopend. De galerie is op 
werkdagen van 14.00 - 18.00 uur 
voor het publiek toegankelijk. OPENING BUITENBAD EN SPEELTUIN 
'DE DUINPAN' Vorig jaar stelde de heer A. Nawijn 
bij zijn vertrek als burgemeester van 
Zandvoort de opbrengst van de gel- 
den voor zijn afscheidskado beschik- 
baar voor de aankoop van een karillon 
in het torentje van het gemeentehuis... 

en nu wil sociëteit Duysterghast onder 
het rijmend motto 'Laat horen die 
klokken in de toren' en in het kader 
van 'Zandvoort 1 50 jaar badplaats' 
een bijdrage aan de financiering van 
het klokkenspel leveren door middel 
van het organiseren van een openlucht 
fancy-fair-anneks veiling op zaterdag 
3 juni a.s. op het Gasthuisplein. 
Op het plein zullen leden van de socië- 
teit vanaf 's morgens 10.30 uur in 
marktkraampjes boeken, platen, potten, 
pannen, etcetc. te koop aanbieden en 
's middags om 3 uur zal onder leiding 
van een vendumeester een openbare 
veiling worden gehouden van een aan- 
tal speciaal voor dit gebeuren inge- 
brachte goederen. Op het Gasthuis- 
plein zal door een klokkenfabrikant 
een karillon worden geplaatst dat op waterstanden 


mei 


H 


.w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


02.30 


10.36 


15.01 


23.06 


20 


03.19 


11.22 


15.44 


23.53 


21 


04.06 


12.10 


16.31 


24.34 


22 


04.52 


12.5& 


17.13 


01.17 


23 


05.31 


13.36 


18.01 


02.06 


24 


06.11 


14.16 


18.49 


02.54 


25 


07.00 


15.03 


19.29 


03.33 


26 


06.51 


15.59 


20.17 


04.20 


27 


08.44 


16.50 


21.08 


05.11 


28 


09.33 


17.39 


22.11 


06.15 


29 


10.47 


18.55 


23.22 


07.26 


30 


12.01 


20.04 


24.28 


08.34 


31 


i: 


3.06 


21.10 


— .— 


21.29 Er was dan wel aangekondigd dat de 
nieuwe direkteur van het zwembad 
'De Duinpan', Jhr. Mollerus, zater- 
dagochtend de opening van het bui- 
tenbad en de speeltuin zou verrichten 
het gebeurde echter door Janneke van 
den Broek, Hedwig Gansner en Ronald 
Paap. 

Zij waren het-namelijk die de drie op 
de bodem van het golvenbad liggen- 
de rode penningen opdoken om daar- 
na, bibberend onder een inderhaast 
omgeslagen badhanddoek, een lint 
door te knippen, daarmee voor de 

mevr. Kraan - Meeth 

andere kinderen de weg banend naar 
de draaimolen, schommels en glijbaan. 
Hiermee werd een leuke attraktie toe 
gevoegd aan 'De Duinpan', want als 
het nu te koud is voor het golvenbad 
hoeft vertier niet meer uitsluitend in 
het binnenbad gezocht te worden. O- 
ver vertier gesproken, dat was op 
deze openingsdag ruimschoots aanwe- 
zig. Er waren tal van aktiviteiten in en 
rond de speeltuin mefals bijzondere 
attraktie pony rijden op de zonnewei- 
de, waar vier pony's heel geduldig 
rondjes liepen met jeugdige ruiters 
en amazones op hun rug. De lama had 
het laten afweten dat wil zeggen de 
baas van het dier. Een verstandig be- 
sluit want de lama had hij nog te kort 
om zeker te zijn van zijn betrouwbaar- 
heid tegenover de jeugd. Verder was 
er wildwatervaren met kano's en 's mid- 
dags karroesel, terwijl kisten met appels 
en flessen limonade er voor zorgden 
dat ook de inwendige mens(jes) aan 
hun trek kwamen. Kortom, een dag 
die ondanks de kou (alleen het water 
had een lekkere temparatuur) in een 
prima stemming verliep. En de erken- 
telijkheid van de direkteur voor het 
vele voorbereidende werk dat het per- 
soneel voor dit openingsfeest had ver- richt en omgekeerd de prachtige plant 
die het personeel hem ter gelegenheid 
van de opening schonk bewezen dat 
ook onder de volwassenen de stem- 
ming in 'De Duinpan' niets te wensen 
overliet. 
Zondagverkoop van 
leren zitmeubelen 
Geopend iedere 

zondag 

van 10.00 -17.00 uur 

Dagelijks van 09 00 - 1 8 00 uur 

ZANDVOORT 

Stationsplein 13-15 

SCHEVENINGEN 

Gevers Deynootweg 83 

APELDOORN ZONDAGS GESLOTEN meubelkeur zitparadijsvv^ 
Rustieke meubelen 

Zijlweg 9 - Haarlem 
' (023)320921 ' burgerlijke stand 10 mei 1978 -16 mei 1978 

overleden : Petronella Wielart, oud 60 
jaar, gehuwd met C. van Egmond. 

gehuwd : Darrel Dean Kroth en Lin- 
da Susan Wisener ; Arie Willem Koster 
en Elisabeth de Roode. 

geboren buiten de gemeente : Er- 
win, zv. D. Baas en C.J. Buss ; Ginette 
Louise, dv. J.L. Owens en A. Porter , 
Vincent Dirk, zv. H. Bakker en G. v. 
Groeningen ; Steffan, zv. P.C. Kok en 
I.L. Sandbergen ; Jaap, zv. J. van den 
Hoed en I.F.E.M. Loogman ; Nathalie 
Marianne, dv. W. Scheen en M.A.J. Ver- 
stappen ; Raymond, zv D. Koper en T. 
Koning ; Martijn zv. G.H. Allebes en Y. 
A.J. van Kessel; Brenda Chantal Natha- 
lie, dv. W.J.A. Dumpel en A.C.L. Koper; 
Sandra, dv. R.T.J. Kooij en Y.J. van 
der Mespel ; Annemarie Cornelia Jea- 
nine, dv. C.J. Kemo en C.C.M, van der 
Meije. 

overleden buiten de gemeente : Ma- 

rijtje van der Zee, oud 85 jaar, gehuwd 
geweest met P. van der Mije ; Johan 
Jeremias Burger, oud 81 jaar, gehuwd 
geweest met M.G.H. Piet ; Aletta van 
der Beek, oud 78 jaar, gehuwd geweest 
met H.P.M, van der Horst , Cornelie v. 
Kemp Valk, oud 81 jaar gehuwd met 
F. Fuhrhop. 

geboren in de gemeente : Rudolf, zv.' 
B. IManninga en M.P. Groenevelt. 

overleden (vervolg) : Gerrit Nijsbert 
de Heer, oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met P. de Jong. WD Lijst 1 
WBt 


uemtuinbenli 
affidie» 
pragTMüni^ 


II ■! ■ !■ ■ ■ ft- ■* -^ — 1 

stenHnacniipng 


of vervoer naar stsniwraffli? 


Bei dan naar één van de 
ZOkandidatan. 
1. 


J. Attema 


2715 


2. 


M.P.F. Joustra 


5155 


3. 


P. Keur 


4094 


4. 


E.H.C. Jongsma 


33 60 


5. 


Mevr .M .S .Hugenholtz 


023- 
24 0914 1 


6. 


A.N.J. Gielen 


55 45 


7. 


J.G. Anderson 


20 58 


8. 


M.J. Methorst 


33 65 


9. 


Mej. H.W. de Jong 


39 07 


10. 


H.L. Hildering 


27 55 


11. 


H. Hoogland 


75 33 


12. 


M.G.J. Couvreur 


50 04 


13. 


W. Buchel 


5619 


14. 


Mevr. E.P.W. Roozen 


42 95 


15. 


H. Landman 


2651 


16. 


J. Pieters 


3139 


17. 


E.A. Fransen 


73 85 


18. 


J. Zeepvat 


37 77 


19. 


B.F.J. Bouman 


56 00 


20. 


H.L. HUarides 


2160 


WD Liist 1 
eur sinke 
rn afscheid 

ertenbach mavo 
familieberichten familieberichten e 
Vorige week vrijdag boden burgemees- 
ter en wethouders van de gemeente 
Zandvoort de heer C.M.J. Sinke, tot 1 
april j.l. direkteur van de Wim Ger- 
tenbachschool voor IVIAVO, een recep- 
tie aan in verband met zijn pensione- 
ring op die datum. Het was niet alleen 
de heer Sinke voor wie dit vroegtijdig 
afhaken in verband met zijn gezond- 
heid een grote teleurstelling was, uit 
de vele speeches bleek dat iedereen 
het zo voelde. 

Om te beginnen wethouder Aukema, 
die in het kort de levensloop van de 
heer Sinke schetste en diens aktivitei- 
ten in het verzet als ordonnans bij de 
stoottroepen in Anna Paulowna. De 
heer Aukema wist hoe intens de schei- 
dende direkteur met de school bezig 
is geweest en had dan ook alle begrip mevr. Kraan - Meeth voor de gemengde gevoelens waarmee 
deze afscheid neemt. Behalve het kado 
onder koevert van het gemeentebe- 
stuur schonk de wethouder nog een 
persoonlijk aandenken, het boek 'Le 
trajet'. Dat de liefde van de heer Sinke 
voor de franse taal algemeen bekend 
was bleek ook uit de andere redevoe- 
ringen en kado's. Drs. Noordegraaf, 
woordvoerder namens het Rayon Zuid 
West en de Kennemer Kring van School- 
leiders onderstreepte zijn dank voor 
hetgeen de heer Sinke voor de onder- 
wijsorganisaties in Kennemerland heeft 
gedaan met 'Le mal franpais' ('De 
franse ziekte die jij al jaren onder de 
leden hebt! '). 

'Je laat een bloeiende school achter 
in goede handen' troostte de heer 
Henstra, die sprak namens de Centra- 
le Commissie, en met een anekdote 
een heel sympathieke kant van de 
scheidende direkteur belichtte : de 
eksaminator die met een doodzenuw- 
achtige kandidaat aan het tafeltje 
eerst met de jongen een praatje in 
diens dialekt, het Westfries, begint 
om dan ongemerkt over te gaan in 
het Frans. Een persoonlijk kado en 
namens de Centrale Commissie een 
boek over de franse revolutie onder- 
streepten de sympathieke woorden 
van de heer Henstra. 
Namens alle zandvoortse kollega's 
werd het woord gevoerd en een boe- 
kenbon aangeboden door de heer 
Terwee, zelf eens leerling van de school 
toen deze op de Hogeweg gevestigd 
was. 'in een tijd dat het Wilhelmus 
nog meegezongen werd' aldus spreker, 
die blij was dat op de Wim Gertenbach 
Mavo niet alles met de franse slag was 
gebeurd. De heer Honderdos prees als 
voorzitter van de ouderkommissie de 
wijze waarop de heer Sinke zijn funktie 
had uitgeoefend en de heer Holsteyn 
vertolkte de dank van de oud-leerlin- 
gen die de bittere pil van het afscheid 
wilden vergulden, en daar met een 
fraai afscheidslied, een fiets, een kom- 
pas voor op 't water en bloemen, maar 
bovenal door hun massale opkomst 
waarschijnlijk wel in zijn geslaagd. De 
laatste waarderende woorden voor de 
heer Sinke kwamen van zijn opvolger. direkteur Nijboer, die memoreerde 
hoe knap zijn voorganger de wijzigin- 
gen door de Mammoetwet had ver- 
werkt. Een dia-projektor en een fraaie 
plantenbak gaven uiting aan de sympa- 
thie van het personeel voor de schei- 
dende direkteur en zijn echtgenote. 
In een bewogen toespraak bedankte 
de heer Sinke niet alleen alle sprekers 
persoonliJ1<, maar ook hen in wier han- 
den de zorg voor gebouw en admini- 
stratie zijn, namelijk de heer Bruin (en 
echtgenote) en mejuffrouw Heukesho- 
ven. 'Zonder hen zou er geen Gerten- 
bach - MAVO zijn' aldus spreker, die 
de eer die deze middag aan zijn gezin 
gegeven werd doorschoof naar de 
school. En het was de onderwijsman 
pur sang die aan het slot van zijn rede- 
voering opwekte te blijven streven naar 
een breder aanbod van onderwijs in 
Zandvoort : een MAVO-H AVO-school, 
en om serieus te denken aan een sa- 
menwerkingsschool. 'De scheidslijn 
tussen bijzonder en openbaar onder- 
wijs is niet zo groot ! ' VOLWASSENEN MAVO START IN SEPTEMBER In september begint nu definitief een 
opleiding van het Erasmus College tot 
het behalen van het MAVO-diploma 
door volwassenen. Tijdens de goed 
bezochte informatie-avond vorige 
week donderdag in het Gemeenschaps- 
huis gaven 27 aanwezigen zich op, na 
uitvoerig door de heer Wolterj, konrek- 
tor van genoemd kollege, te zijn voor- 
gelicht. 

Behalve genoemde heer Wolters waren 
aanwezig de heer Berkenbosch, direk- 
teur van de Chr. MAVO aan de Sophia- 
weg, maar nu in zijn funktie van staf- 

mevr. Kraan - Meeth 

docent aan het Erasmus College, wet- 
houder Aukema en de chef onderwijs- 
zaken van de gemeente Zandvoort, de 
heer Waaning. 
Dat over het behalven van een MAVO diploma op latere leeftijd niet te licht 
gedacht moet worden bleek uit de 
woorden van de heer Wolters, die er 
op wees dat naar school gaan ook be- 
tekent huiswerk, studeren, iets dat 
wel eens een belasting kan worden, 
zeker op oudere leeftijd wanneer men 
ook nog zoveel andere interessen heeft. 
Er wordt gedoceerd in zes vakken, 
waarbij nederlands verplicht is. De 
overige vakken zijn duits, engels, frans, 
geschiedenis en aardrijkskunde. Mocht 
er belangstelling zijn voor andere vak- 
ken (en die bleek bij sommige 
aspirant leerlingen te bestaan voor bio- 
logie en handelsrekenen) dan is het 
mogelijk om een van de overige te 
laten vallen. Heeft men voorkeur voor 
een vak dat niet in Zandvoort gegeven 
wordt dan kan men daarvoor naar 
Haarlem. De lessen worden drie ochten- 
den per week gegeven en iedere och- 
tend zijn er vier lesuren van 45 minu- 161 zandvoortse kinderen en 11 begeleiders danken alle spon- 
sors en medewerkers van de LUILAK - FIETSTOCHT 1978, 
zoals : ALGEMENE BANK NEDERLAND - ZANDVOORT 
COMITÉ ZANDVOORT 150 JAAR BADPLAATS 
BROOD- en BANKETBAKKERIJ v.d. WERFF - 

CASTHUISPLEIN 
BLOEMENMAGAZIJN ERICA 
Fa. A. BOON en ZN. - ZUIDVRUCHTEN 
V.V.V.- ZANDVOORT 
FRED HEIL - FILM en FOTO ' 

AUTOMOBIELBEDRIJF RINKO 
RODE KR UIS - AFD. ZANDVOOR T sociëteit 

ZANDVOORTSE POLITIE duysterghast 

tot 2 juni 1979, dan is de volgende Luilak - fietstocht. 
Renault 20. Voorbeeld van 't modei ne grote- 
auto-n]den Van binnen vorstelijk ruim, 
/an buiten kompakt en gedistin 
geerd Het summum aan com- 
fort biedt de 20 TS - 2 litres, 
Met stuurbekrach- ,„««««•" 
tiging,elek- ^^^_^- "" 
tnsch bedien '■"■«=^^^- 
deramen en^ 
elektromag- _^ 

netische portier- ^Ofif^ 
vergrendeling Ook 
leverbaar met 

autobedrijven 
rinko 
automatische transmissie. Renault 20 TL 
en GTL: 1647 cc. 90 DIN pk, 164 km/u. 
Renault20TS- 
21itres:1995cc. 
110 DIN pk. 170 
km/u. 
Gratis: haal 
bij ons 't kleur- 
rijke Renault- 
_ boek boordevol 
informatie over autorijden 

naultmodellen. "^ R EIU AU LT Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 Werpt al uw bekommernis op Hem, 
want Hij zorgt voor U. 

1 Petrus 5:7 

Na een kortstondige ziekte is geheel onverwacht van ons heengegaan, 
mijn beste broer en onze huisgenoot 

GERRIT NIJSBERT DE HEER 

weduwnaar van Pietertje de Jong 
oud Archivaris van de Gemeente Zandvoort. 

in de ouderdom van 83 jaar. ' 

Arnhem : H. de Heer 
Zandvoort: Mevrouw A. Grol 
kinderen Bluys 

Zandvoort, 13 mei 1978. 
Julianaweg 27 

De overledene ligt opgebaard in het „uitvaartcentrum", Poststraat 7, 
Zandvoort. Bezoek aldaar op dinsdag en woensdag van 16.30 tot 
17.00 uur en van 19.30 tot 20.00 uur. 

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden, donderdag 18 mei, 
op de 'algemene begraafplaats te Zandvoort. Dankbetuiging. 

Terug van weggeweest wUde ik u allen, in het bijzonder mijn buurtgenoten 
en politie, bedanken voor hun kordate hulp. 

Daarnaast ben ik dankbaar voor de vele goede gaven, attenties en wensen. 
Mede namens mijn ouders mijn hartelijke dank. 

Marco Termes 
Oosterparkstraat 39 ten. Mocht dit met het oog op de 
kinderen slecht uit komen dan kan 
dit veranderd worden in vier ochten- 
den, en dan van 9 uur tot vijf over 
half twaalf. Ook bestaat de mogelijk- 
heid om zich slechts in drie vakke.n 
te bekwamen, waarmee dan maar an- 
derhalve ochtend gemoeid is. Het kur- 
susgeld blijft echter hetzelfde, name- 
lijk f. 100,- per jaar. De kosten van 
studieboeken komen op f. 175,-. De 
opleiding voor het MAVO-diploma 
duurt drie jaar, in het derde jaar doen 
de kursisten eksamen. 
Om de zaken nog eens verder door te 
praten werd besloten op donderdag- 
middag 25 mei 's middags van twee 
uur tot half vier in het Gemeenschaps- 
huis een introduktie-bijeenkomst te . 
beleggen, waar mevrouw E.M. Schrö- 
der van de begeleidingsgroep van het 
Erasmus College zo nodig het een en 
ander zal verduidelijken. 

voor de openbare vergadering op dins- 
dag 23 mei a.s. in het raadhuis, aan- 
vang 20.00 uur. 

1 . Notulen van de vergadering van 25 
april 1978. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Begrotingswijzigingen. 

4. Onderwijsaangelegenheden : 

a. beschikbaarstelling gelden t.b.v. 
aanschaffen aardrijkskundeme- 
thode Nicolaasschool. 

b. eerste inrichting uitbreiding Bea- 
trixschool. 

c. aanschaffing nieuwe methode 
schrijfonderwijs voor het bijzon- 
der lager onderwijs. 

d. bouw- en inrichting handenar- 
beid en tekenlokaal t.b.v. de 
Wim Gertenbachschool voor 
mavo. 

e. aanschaffen nieuwe methode 
schrijfonderwijs voor het open- 
baar lager onderwijs. 

5. Grondtransakties. 

a. aankoop grond in bestemmings- 
plan 'Noordbuurt'. 

b. grondprijzen bestemmingsplan 
'Noordbuurt'. 

c. overdracht verhuur grond en 
gebouwtje. 

6. Bestemmingsplannen. 

a. voorbereidingsbesluit Wikkel- 
laan n. 

7. Bijdrage V.O.S.-kursus (2e kursus 
1978). 

8. Verbeteren woonomgeving Koning- 
straat, Kanaalweg en Willemstraat.. 

9. Garantie geldlening Watersportver- 
eniging Zandvoort. 

10. Aanvullend krediet materiaal Zand- 
voortse Reddingsbrigade. 

11. Subsidie Pellikaanhal 1975 en 1976. 

12. Onbewoonbaarverklaring Swaluë- 
straat 24. 

13. Verlenging gewestregeling. 

14. Eenmalige bijdrage inrichting bu- 
reau medische sportkeuring. 

15. Werkkommissie kabeltelevisie. 

16. Nieuwe verordening onroerend- 
goedbelasting en nieuwe verorde- 
ning woonforensenbelasting. 

17. Rondvraag. 
omroepers J.F. ZWERVER 

huisarts 
GEEN PRAKTUK 

van 20 mei tot 5 juni 

waarnemers : J. Anderson 
R. Drenth 
P. Flieringa 

PPZ LIJST 5 
Dick Gerritse WONINGRUIL 

Amsterdam — Zandvoort 
Aangeb. A'dam: eengezins- 
woning. Bev.: woonkamer, 
moderne keuken, 3 slaapka- 
mers, douche, grote zolder, 
tuin, c.v.-gas. 

Gevr. te Z'voort: eengezins- 
woning, ongeveer gelijk. 
Brieven onder nr. 370 buro 
van dit blad. 

Bord "Z/MM£7?" gestolen. 
Gaarne vinder tegen belo- 
ning terug te bezorgen 
Zandvoortselaan 1 1 , tel. 
5035. DICK GERRITSE 

Progressief Zandvoort 

LIJST 5 Te koop aangeboden grote 
riante knikwoning aan het 
water gelegen te Heerhugo- 
waard. Veel extra's. 
Vraagprijs f. 250.000,- 
Tel. 02207 - 1 56 49 

WEGGELOPEN POESJE 

1 jr. oud schildpad kleurig 
heeft 2 witte, 1 rode en I 
zwart pootje. A.J. v.d. Moo- 
lenstraat 54 zw. , tel, 62 84, 
b.g.g.73 76. 

Te koop aangeboden partij 
strandspeelgoed en zonne- 
briUen. Tel. 070 - 29 99 20 
of 6051 11. 

LIJST 6 

Onafhankelijke liberalen 

ZANDVOORT 
programma&raambiljetten 
gratis verkrijgbaar. 
Fr. Zwaanstraat 90 
Oosterparkstraat 56 

Progressief Zandvoort 

LIJST 5 

met zijn vijven 

GEEF PPZ ER VIJF 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RrrMAN 
Telefoon 4365 Installatie bureau 
OROENEilEIN/VAN lOON 
Kam. Onnesstraat 38 
Potgieterstraat 32 


^^^^^^^^^^^^H ZANDVOORT 
TEL 02507 - 5111 - 5845* EJTIJTI woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de sousterrain -woning 
VAN LENNEPWEG 55 

bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer, douche. 
Huurprijs f. 112,75 per maand. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 451 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift, 
berging. 
Huurprijs f. 404,90 per maand. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 61 

bestaande uit : 

woonkamer, 3 slaapkamers, douche,-; 
blokverwarming, lift, berging. 
Huurprijs f. 432,75 per maand. 

De toewijzing van woningen en garages 
geschiedt op het lidmaatschapnummer van 
de vereniging. Het bestuur verstrekt een 
bereidverklaring. De beoordeling voor 
het verkrijgen van een woonvergunning 
berust bij het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Zand- 
voort. De inschrijving dient schriftelijk 
voor dinsdag 23 mei 1978 om 19.00 uur 
te geschieden aan het kantoor van de 
vereniging Thomsonstraat 1, onder ver- 
melding van lidmaatschapnummer en 
geboortedatum. De uitslag van de voor- 
lopige toewijzing zal eerst op donderdag 
25 mei 1978 om 14.00 uur in het gevel- 
kastje aan het kantoor Thomsonstraat 1 
worden gepubliceerd. ZONNEBANKEN 

Haal de zon in huis. Met de zonnebank van 
Iris komt u straks lekker bruin op het strand. 
Niet meer verbranden ! Helpt ook bij diverse 
huidaandoeningen (o.a. Psoriasis). 
Originele zonnebanken en zonnehemels met 
Wolff-systeem. Door eigen import ongekend 
lage prijs v.a. f. 2.100,-. 

Uitsluitend bij Iris import -export, Lorentzkade 
438, Haarlem, tel. (023) 24 55 96. 
Als u (toch) stemt 
stem dan cda lijst 3 voor uw welzijn 
óók in de gemeenteraad. advertentie aangeboden door Kees v.d. Klauw H.W.COSTER..V. 

MakeSaar o.g. UdNBM jgfiiccj Burg. Engalbartsstrast 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Texatiet AssurantKn Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar Geachte clientèle, "^ 

Hiermede bericht ik u dat het Lood- 
gietersbedrijf Van Loon is opgeheven. 
Ik dank u voor het vertrouwen in de 
afgelopen jaren. 

C. van Loon 

Installatie Bureau 

GROENESTEIN / VAN LOON 

M. 

Middels dit schrijven delen wij U mede 
dat de 

Fa. VAN LOON 

en 

GROENESTEIN B.V. 

een samenwerking zijn aangegaan. 

De werkzaamheden zullen als voorheen 

voortgezet worden' door de heer C. van 

Loon. 

Telefoon 51 11 b.g.g. 5845*. 

Hoogachtend, 

Van Loon / Groenestein 

C, van Loon 
, POTGIETERSTRAAT 32. _ pyFORTUNA" 


0NDERH0UD8IEDRUP 


CV. INSTALLATIES 


Schoonmaken 
QA8QEY8ERS • 


- Reparatlee 
QA8HAARDEN 


Verhelpen van etoringen { 


AANLEG SANITAIR 


• QASHAARDEN 


Erkend ^as- en waterlnetallateur j 


H. A. 8PIERIEU8 
Zandvoort 


Prinsesseweg 27 
Telefoon 02S07— 5012 
CDA voor uw welzijn 
óók in de gemeenteraad LIJST 3 Voor toezending van CDA-programma of -raambiljetten en 
plaatsing van CDA-tuinborden zijn de kontaktadressen in 
Zandvoort : 

K.C. van der Mije, Marisstraat 1, tel. 23 10. 
P. Ingwersen, Brederodestraat 112, tel. 33 03 
A.B. Biekman, Dr. Kuyperstraat 2, tel. 41 75 

Als u de Zandvoortse CDA-verkiezingspot wilt vullen, graag 
dan kan dat via de rekening 56.58.40.002 van CDA bij de 
ABN Bank, Zandvoort. Renault dealer 
Gouden 
Garantie 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel. 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
occasions kies 

op 31 mei 

uw eigen 
belangen 
zan 
C P KIEST NU DE C P N in de zandvoortse 
raad ! n LIJST 8 

1. J. Dalman - 

2. J. Koper 

3. J. Moll v. Woensel 
JOOP PAS 
RON SCHOUTEN 
COR DE KRIJGER 
HENKOOWK 
MARTHA KOPER 
COR EPKER 
Insiallaiie bureau 

fpROENEllEIN B.V. fniStfCll surfer f^?l§?^Si-^^Mii^^^?'^fS:^^^^'fi^^'^'^'^^'^i'>X'^^&}i mistral mode 

imperia Is 

wetsuits 

surfschoenen 

trapeze 

allroundzei! KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 5845 * restaurants 

\.HetgAdejaargeopend ^ 

^> TELEFOON 

/02507-2824 

Rmrvttrt^iitiumtqfii UW MISTRAL DEALER : 

Strandpaviljoen 

TIJN AKERSLOOT, tel. 02507 - 25 47 
Strandpaviljoen 

SANDY HILL, tel. 02507 ■ 2047 GS de miftfCll surfer 

een wervelende sensatie HALTESTRAAT 49 chinees-indisch restaurant #1(1 Ton^öCie M i^ zeestraat 55 - telefoon 4881 r SCHOONHEIDSSALON 
I ''LAVINA" 

! 

Li gezichtsbehandeling en decolleté, lichaamsmassage, 
behandeling volgens afspraak. 
Lavina van Tettarode - Snallens 
Bradarodastraat 77 — taiefoon 46 18. 
gedipl. schoonheidsspecialiste lid Anbos 

«ERSTEEGE ^ ntitttstthtbebtfjt 

J^alttsttnat 18 ■ Zmbbooct 
^Eriftoon O25O7.4409 ^a. '£,. "zBalledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte li jt >• Tel. 
CDA voor uw welzijn 

oók in de gemeenteraad 

Richard van As 

LIJST 3 met Kors van der Mije 
Henk de Pater ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023-331975 mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29 MIELE WASSALON ^ ^ 

^vasuiuek 

Wassen p 5 kg f 4 75 

stomen bv pantalon f 3^95 

japon f 4^95 

lakenpakket, wasserij Snel Utrecht f 6,96 

SPAAR DE GRATIS ZEGELS 
voor de gratis was. 
Haltestraat 63 ^ tel. 44 17. voor 

AL UW SCHILDER- , WIT- en 
BEHANGWERK 

vrijblijvende prijsopgave 

ss«hikl<sirislHBdifi|ff 
<I«IS<m:I 

Keesomstraat 289 - Zandvoort - tel. 56 55 
Familie- en 
Handelsdruicwerlc 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. 

KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde. Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF 27 93 - ZANDVOORT 
met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEMENHUIS 

J. BLUYS ( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 , Autobedrijf 

"yr VERSTEBGE 

Chrysler — Simca — Matra — Sunbeam W^^ o zANcmoKT 02507-2345 DEALER VOOR 

Nieuwe en gebruikte auto's eanduoarbe haeranr 78e jaargang no 37 vrijdag 19 mei 1978 kapper, wie zal ik kieze 

BBEB tekeningen Wilhelm Busch 


voor orde en netheid en tegen hondepoep de vvd voor een welverzorgde staat de pvda voor een messcherp toezicht op de uitgaven 
meneer Roselaar 


voor een zuinig beleid inspraak nu voor rampenbestrijding d'66 voor een krachtig optreden tegen zedenbederf het cda 


voor een kurort zandvoortse belangen voor een pleister op de wonde naar keuze progessief 
zandvoort, cpn of de plek van de met-stemmer zo nu kunt u met een toonbaar uiterlijk en naar eer en 
geweten voorgelicht op 31 mei a.s. het stemhokje betreden. 
Daarna ontvangt u per ommegaande de rekening. kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 21 mei a.s.: 

10 30 uur : Ds C Mataheru, (crèche 

aanwezig) 
10.30 uur Jeugdhuis, dhr. C. Spaans 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 21 mei a s 

10.00 uur . Ds P van Hall 

19.00 uur ■ Ds J Tiersma te Santpoort 

NED. PROTESTANTENBOND 

zondag 21 mei a s 

1P.30 uur : hr. G Vlutters, r k Uit- 
hoorn 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Parochie St. Agatha ■ Grote Krocht. 

zaterdagavond : 19.30 uur : stille eu- 
charistieviering. 

zondagmorgen : 8 45 uur : ebchans- 
tieviering met orgel en samenzang 

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis- 
tieviering m.m.v. dames/herenkoor. STEM OPOH VVD 1. J. ATTEMA 

2. M. P. F. JOUSTRA 

3. P.KEUR 

4. E. H.C.JONGSMA 

STEM OP 1 VAN DE 8 redtt 5. Mevr. M. S. HUGENHOLTZ • 
Jkvr. VAN RHEINECK LEYSSIUS 

6. Mr.A. N.J.GiELEN 

7. J. G. ANDERSON 

8. M.J. METHORST STEM OP LIJST 1 medische diejnst ZUSTERDIENST 

zaterdag 20 en zondag 21 mei a.s : 
Zuster A.Morsink-van Zutphen, Gasthuis- 
hofje 27, tel. 2791. 

DOKTORE"N 

Inliohtinyen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt voa het telefoonnummer 
van uw huisarts Seanduüorrse 
hüeranr 
piet flieringa 

jan termes 

Willem ] g. v/d heijden Willem van duijn 
jacob kerkman 
engel paap dick v/d nulft 
klaas koper 
wim v/d zeijs Si)iïi& klein • Tijdens de luilakviering in de nacht 
van vrijdag op zaterdag waren het Ge 
meenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat en de Oranje Nassauschool aan 
de Dr.<3erkestraat het mil<punt. Door 
de ruit van de toegangsdeur van het 
Gemeenschapshuis vverd een benzine- 
bom geworpen, die na eksplosie en 
een steekvlam vanzelf doofde. Van de 
Oranje Nassauschool werden twintig 
ramen van klasselokalen vernield. De 
daders zijn spoorloos. 

• Na het ingooien van een etalageruit 
van een juwelierswinkel aan de Halte- 
straat gingen onbekenden er met een 
aantal horloges, armbanden en andere 
sieraden vandoor. Ruit en buit verte- 
genwoordigden een totaalwaarde van 
f. 1 .900,-. • D'66 Zandvoort belegt op donder- 
dag 25 mei in hotel Keur aan de Zee- 
straat een forum en diskussie-avond 
over de bestrijding van olierampen 
aan de Noordzeekust. Het onderwerp 
zal worden toegelicht met behulp van 
dia's. Forumleden zijn de lijsttrekker 
van d'66 voor de gemeenteraadsver- 
kiezingen, de heer Van Erp, publicist 
Gerard Le Belle, Ir. F. Feitsma van 
prov. waterstaat Noord Holland en ir. 
C. Brunner van NBM. 

• De werkgroep Amnesty Internatio- 
nal Zandvoort organiseert op maandag 
22 mei a.s in de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg een schrijfavond 
waar de inwoners van Zandvoort een 
brief of briefkaart kunnen schrijven 
aan mannen en vrouwen die waar ook 
ter wereld om hun politieke- of geloofs- 
overtuiging gevangen worden gehouden. 
Tevens kunnen de ingezetenen een 
petitie ondertekenen, z.g.n. rode kaart 
opsturen of protestbrief schrijven aan 
de machthebbers van Argentinië waar 
door folleringen, politieke moorden en 
eksekuties de mensenrechten met voe- 
ten worden getreden. De schrijfavond 
begint om half acht. 
Veilinggebouw 
'DE WITTE ZWAAN" 
PROGRESSIEF ZANDVOORT 
LIJST 5 voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 CHRISTIEN 
VERSTEEGE-THIELEMAN 
Flemlngstraat 104 tel. 5185 
Medisch gedipl. pedicure van 
het Elisabeth Gasthuis behan- 
deling ook aan huis. Bij geen 
gehoor bellen na 19.00 uur. 't (kinder) WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 

aatste 
hand aan 
een fikse 
uitbreidin zijnw, 

^'6 mei 
gesioten... 

men's fasiiion 
grote houtstraat 124 haarlem 
'^ (023)317763 
78e jaargang no. 38 — verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 23 mei 1978 
nieuwsblad voor zanduoort, bentveld en aerdenhout 
eanduoortse N 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1, telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags-abonnement: f23.50 per jaar; per half jaar f 13.50 per post f 35.00 

Iosseeksemplaren:f0.30/advertentietarief:f0,27 p.mni(kontraktprijzen op aanvraag) /postgiro: 29 11 087/ bank: ned.middenstandsbank.rekeningnumtner 67.13.60.221 /giro van de bank: 35555inv de zandvoortse koerant 

eigenaars kostverlorenpark 
willen vakantiebunkers slopen De eigenaars van het Kostverlorenpark 
zijn van plan de in het terrein gelegen 
bunkers, die tijdens de zomermaanden 
door ruim 35 gezinnen uit Amsterdam 
als vakantiehuisjes worden gebruikt, te 
slopen en het terrein vervolgens met 
een hek van de buitenwereld af te slui- 
ten. 

Dit onthulde wethouder Attema van 
publieke werken op de informatlebij- 
eenkomst-die de samenstellers van het 
Groenboek Kostverlorenpark. Dik Bol 
en Jaap Kolpa, vrijdagavond in de 
openbare bibliotheek hadden belegd. 
De mededeling van de wethouder volg- 
de op de verklaring van de woordvoer- 
der en kontaktman van de bunkerbe- 
woners, de heer Beerenhout, dat hem 
door de eigenaars van het park per 1 
oktober a.s. de huur was opgezegd.. 
Als reden voor de beëindiging van de 
huurovereenkomst werd opgegeven 
de verloedering van het terrein gedu- 
rende de afgelopen wintermaanden, 
alsmede de brand in het onderkomen 
van de heer Beerenhout. Eerder was 
deze namens de huurders niet inge- 
gaan op een voorstel van de eigenaars 
f. 75.000," per jaar voor het gebruik 
van de bunkers te betalen, tien pro- 
cent van de koopsom die zij moesten 
overmaken aan jhr. Quarles van Uf- 
ford. 

Er ^-^erden nog meer onthullingen ge- 
daan in de geheel met bewoners en 
vrienden van het Kostverlorenpark 
gevulde bibliotheekzaal waar Bol en 
Kolpa de aanwezige raadsleden en 
ads. raadsleden probeerden te over- 
tuigen van de landschappelijke waarde 
en betekenis van het Kostverlorenpark. 
Zo deelde de heer Beerenhout mee dat 
Quarles, nadat Ged. Staten het be- 
sluit van de gemeenteraad hadden af- 
gewezen het terrein als bouwgrond te 
kopen voor f. 1.225.000,- het terrein 
opnieuw aan de gemeente te koop 
had aangeboden, maar nu als natuur- 
gebied voor een bedrag van f. 750.000,-, 
Het aanbod was door de toenmalige 
burgemeester van 2andvoort, de heer 
Nawijn, zonder voorafgaand overleg 
met de raadskommissies en gemeente- 
raad van de hand gewezen. 
•Jf— V^s^., '"ti De mededeling van de heer Beerenhout 
werd prompt bevestigd door wethou- 
der Attema, zeer loslippig deze avond. 
Volgens zijn zeggen had burgemeester 
Nawijn het aanbod geweigerd, nadat 
GS hem hadden meegedeeld geen 
goedkeuring te zullen verlenen aan 
een eventuele aankoop door de raad. 
Grote opschudding onder de volks- 
vertegenwoordigers in de zaal, die van 
deze voortijdig afgesprongen transak- 
tie tussen de gemeente en de jonk- 
heer nooit iets hadden gehoord. 
'Ongelooflijk', riep het voormalige 
ppr-psp raadslid Lou Koper, 'kan je 
zien op welke wijze er hier over en 
zonder ons wordt geregeerd'. Na af- 
loop van de vergadering deelde vvd- 
f raktievoorzitter Joustra de koerant 
mee 'over deze kwestie schriftelijk 
vragen aan het kollege van b en w 
te zullen stellen'. 

Inmiddels maken de huurders van de 
voormalige bunkers, sommigen ver- 
blijven al eer) kwart eeuw en langer 
gedurende de zomermaanden in het 
park, zich grote zorgen over de toe- 
komst. Zij vrezen dat de huidige eige- 
naars, een drietal projektontwikke- 
laard en grondspekulanten, alle listen 
en lagen zullen aanwenden hen uit de 
vakantieonderkomens te verdrijven 
om zodoende de weg vrij te maken 
voor de bebouwing van het terrein 
met peperdure bungalows en luukse 
woningen. Het park heeft in hêt 
streekplan voor Zuid-Kennemerland op aanwijzing van eks-minister Gruy- 
ters de bestemming gekregen van na- 
tuur- en rekreatiegebieo, maar dat 
kan volgens wethouder Attema 'van 
de ene op de andere dag veranderen. 
Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet 
lopen, maar dat neemt niet weg dat, 
ondanks de aanwijzing van de minis- 
ter en het streekplan, de toekomst 
van het park als natuur- en rekreatle- 
gebied nog lang niet is verzekerd. 
Daarom pleiten de samenstellers van 
het groenboek. Bol en Kolpa, voor de 
vaststelling van een bestemmingsplan 
voor dit gebied in de geest van de 
aanwijzing van Gruyters waardoor 
het mogelijk zal worden de nodige 
maatregelen te nemen voor een goed 
beheer van het terrein. En tenslotte 
moet de gemeente alles op alles zet- 
ten het park in bezit te krijgen om het 
voor de huidige en toekomstige gene- 
raties Zandvooters en niet-Zandvoor- 
ters te behouden, aldus Dik Bol en 
Jaap Kolpa. Zij weten zich bij hun strijd gesteund 
door de bewoners van het park en een 
groeiend aantal inwoners van de ge- 
meente die de betekenis van het Kost- 
verlorenpark als natuur- en rekreatie- 
gebied naar waarde Hebben leren 
schatten. kèriÉkiéiri; • Gedeputeerde Staten van Noord-Hol- 
land hebben de gemeente Zandvoort 
toestemming verleend in het binnen- 
terrein van het circuit ontgrondings- 
werkzaamheden te verrichten t.b.v. 

de aanleg van twee sportvelden. Voor 
de totstandkoming van het projekt 
werd door de gemeenteraad onlangs een 
krediet vastgesteld. Met de uitvoering 
van de ontgronding en de aanleg van de 
velden zal zo spoedig mogelijk een begin 
worden gemaakt. 

o In het kultureel centrum aan het 
Gasthuisplein eksposeren van 26 mei 
t.e.m. 18 juni twee haarlemse kunste- 
naars, t.w. de beeldhouwer Rob Mol en ■ 
de schilder Jan de Jong. De tentoon- 
stelling, die op 26 mei 's avonds om 8 
uur wordt geopend, is voor het pu- 
bliek toegankelijk tijdens de weekein- 
den en op de werkdagen woensdag, 
donderdag en vrijdag. Openingstij- 
den-.14.00- 17.00 uur. 

• In verband met verboden wapen- 
bezit hield de politie een 17-jarige 
knaap en een 21-jarige man aan. 
Deleerste had een stiletto op zak en 
de ander een gaspistool. 

W^ steun J"*^ 
f ons werk ^ 

^AMNESTY^ 

INTEBnmOH&L 


giro 
454000 
Vso v/^>A;n"«AVJev- Weia 
l^^p 
|i|i||§|||||^ 


mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


02.30 


10.36 


15.01 


23.06 


20 


03.19 


11.22 


15.44 


23.53 


21 


04.06 


12.10 


16.31 


24.34 


22 


04.52 


12.5Ö 


17.13 


01.17 


23 


05.31 


13.36 


18.01 


02.06 


24 


06.11 


14.16 


18.49 


02.54 


25 


07.00 


15.03 


19.29 


03.33 


26 


06.51 


15.59 


20.17 


04.20 


27 


08.44 


16.50 


21.08 


05.11 


28 


09.33 


17.39 


22.11 


06.15 


29 


10.47 


18.55 


23.22 


07.26 


30 


12.01 


20.04 


24.28 


08.34 


31 


13.06 


21.10 


— .— 


21.29 • In de afgelopen dagen kreeg de 
zandvoortse politie weer een groot 
aantal aanmeldingen van diefstallen 
te verwerken, w.o. een inbraak in 
een woning aan de Hogeweg ( er 
verdwenen gouden sierraden en een 
bedrag van f 700,-) en in 'n hotelkamer 
( buit f 7.500,—), Van de daders van 
deze en andere diefstallen, fietsen, 
imperial, achterlichten en autowiel- 
en, totnogtoe geen spoor. Bij een 
autodiefstal in de Van Alphenstraat 
'had de politie meer geluk. Kort na 

de aangifte kon de recherche de 
dader, een 17-jarige inwoner van de 
hoofdstad, aanhouden. 

• Eind vorige week werden vier 
jeugdige West-duitsers die in de bad- 
plaats zonder middelen van bestaan 
bivakkeerden door de politie aange- 
houden en over de landsgrens gezet. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 
Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-1 2, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

2135 Zandvoortse Koerant bv.. Konin- 
ginneweg I , Zandvoort. 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis. Louis Davidsstraat. 
Eerste en derde woensdag v.d. maand 
van 17.30 tot 1 8.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Telefoon 7373 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
1 2 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. (Uitsluitend teiefonies) 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 3459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 -20.00 uur. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a. Haarlem, telefoon 
023 -313428 

Ma. t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur 
zondag van 19.00 tot 23.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. van pagée-hal 

or naamgever geopend 
In aanwezigheid van tal van genodig- 
den, onder wie naast gemeentelijke 
autoriteiten veel afgevaardigden van 
plaatselijke sportverenigingen, werd 
vrijdagmiddag de Van Pagée-hal aan 
de Flemingstraat officieel g'eopend. 
De fraaie sportakkommcdatie, die al 
geruime tijd door leerlingen van de 
basisscholen in Zandvoort-noord en 
door zaalsporters gebruikt wordt, 
heeft in het enorme vloeroppervlak 
van 28 bij 16 meter (volgens deskun- 
digen toch nog aan de kleine kant) 
drie badmintonbanen, een volleybal 
en een basketbalveld. 

Verder zijn er, aan alle eisen beantwoor- 
dende, toilet- en douchegroepen, kleed- 
kamers en ruirnten voor opberging van 
materiaal en turntoestellen. Toeschou- 
werd kunnen vanaf een royale verho- 
ging, gesitueerd aan één van de zijkan- 
ten van de zaal, de verrichtingen van 
turners en zaaisporters gadeslaan. Bei- 
de kategorieen gaven deze middag een 
staaltje van hun kunnen, maar eerst 
kwam het-off iciêle gedeelte, dat begon 
met een welkomstwoord van de ambte- 
naar van sport- en jeugdzaken, de heer 
Pannekeet, de opening door wethouder 
Van der Mije en korte redevoeringen 
van de heer Van Page en van O.S.S. 
voorzitter, de heer Brink. 

■^ mevr. Kraan - Meeth Wethouder Van der Mije wist zich niet 
meer te herinneren wie indertijd op 
het idee was gekomen om de heer Van 
Pagée te vragen zijn naam aan de sport- 
hal te willen geven. 'Dat doet er ook 
niet toe' aldus de wethouder, 'het is 
in ieder geval een goed idee geweest'. 
Na de moeizame totstandkoming van 
de nieuwe sportzaal gememoreerd te 
hebben (negen jaar geleden had de 
toenmalige staatssekretaris al een ur- 
gentieverklaring voor de bouw afge- 
geven) schetste de heer Van der Mije 
de brede belangstelling en de vele ak- 
tiviteiten van de sympathieke gymnas- 
tiekleraar, die veertig jaar lang de 
zandvoortse schooljeugd onder zijn 
hoede heeft gehad en daarnaast tesa- 
men met zijn vrouw zestien jaar de lei- 
ding van O.S.S. , en aan wie het mede 
te danken is dat in 1935 de Zandvoort- 
se Hockey Club werd opgericht, waar 
hij 32 jaar de voorzittershamer han- 
teerde en nu nog als coach fungeert. 
Met het blazen op een hem vertrouwde 
attribuut, een scheidsrechterfluitje, (al 
zal hem dat nooit eerder op een kussen 
zijn aangeboden en, bevestigd aan een 
lint in de Zandvoortse kleuren, plech- 
tig omgehangen) opende de heer Van 
Pagée zelf de naar hem genoemde 
sporthal. Hierna volgden turndemon- 
straties door een viertal O.S.S. dames, 
te weten Anja van de Bos, Irene Hein- 
tjes, Nelleke de Rooy en Christine Ru- 
beling, die voor dit toepasselijke en 
heel aantrekkelijke onderdeel van het 
programma een hartelijk applaus in 
ontvangst mochten nemen. Hun voor- 
zitter, de heer Brink, die ook als voor- 
zitter van de Sportraad Zandvoort het 
woord voerde beschouwde het noe- 
men van de sporthal naar de heer Van 
Pagée als een onderscheiding voor 
zijn vereniging. Met een fraai boeket 
bloemen, dat het jeugdige O.S.S. lid 
Titia Sieswerda de heer Van Pagée 
mocht overhandigen, vertolkte de 
heer Brink ook tastbaar de dank van 
O.S.S. 

In zijn toepsraak aan het eind van de 
middag bracht de heer Van Pagée dank 
aan het kollege, aan de leden van de 
gemeenteraad, aan de heer Pannekeet 
en de Sportraad. Spreker zag deze 
naamgeving als een homage aan zijn 
vak, dat sedert zijn komst naar Zand- 
voort gelukkig in betere akkommoda- 
ties gegeven kan worden. 'I n de Wil- 
helminaschool ging het nog wel, maar 
de gymlokalen in school D en C waren 
veel te klein', aldus de heer Van Pagée, 
die dankbaar memoreerde dat het ge- 
meentebestuur altijd een open oog 
heeft gehad voor lichamelijke oefenin- gen en sport. Tot slot volgde een bas- 
ketbalwedstrijd tussen gymnastiekle- 
raren en gemeenteraadsleden, een ge- 
beuren waar we zo van genoten dat 
we aan de redakteur hadden willen 
vragen ons voortaan naar sportevene- 
menten te sturen. Daar kun je ten- 
minste nog eens lachen. Er waren heel 
veel spelers aan de kant van de ge- 
meenteraad en maar een handjevol 
aan die van de tegenpartij. De vroede 
vaderen hebben gewonnen want ze 
liepen na afloop triomfantelijk een 
ererondje en nóg een ererondje en 
nóg een. Ze waren gewoon niet meer foto Jacob Koning 

weg te branden. Toch bleek later dat 
we het niet helemaal begrepen heb- 
ben. Er waren aan beide kanten even- 
veel spelers en dat we zoveel gemeen- 
teraadsleden in het oranje-groene 
Lions tenu zagen was waarschijnlijk 
gezichtsbedrog, het was nogal volumi- 
neus. 

En al die ererondjes kunnen we achter- 
af ook niet plaatsen want de uitslag 
was, hoorden we later, 12-12. Mis- 
schien is het toch maar beter als we 
ons gewone werk bij de koerant blij- 
ven doen. Maar leuk was het wèl. vragen van kamerleden 
over maatregelen 

olievervuiling stranden Naar aanleiding van de onlangs door 
de zandvoortse gemeenteraad aange- 
nomen motie Gielen (vvd) waarin 
er bij de provinciale en Rijksoverheid 
op wordt aangedrongen maatregelen 
voor te bereiden voor de bestrijding 
van een eventuele olieramp langs de 
IMoordzeekust, hebben de liberale 
Tweede Kamerleden Verkerk-Terpstra 
en Scherpenhuizen schriftelijk de na- 
volgende vragen aan de minister van 
verkeer en waterstaat en zijn kollega's 
van volksgezondheid en miljeuhugiëne 
en crm gesteld: 

1. Kunnen de bewindslieden zich ver- 
enigen met de konklusies van het in 
september 1977 verschenen interim- 
rapport van de Interprovinciale Kom- 
missie 'Strandvervuiling door olie': 

a. dat er een reëel risiko bestaat 
voor het optreden van een om- 
vangrijke olievervuiling op zee 
die een zeer ernstige vervuiling 
van de nederlandse stranden ten 
gevolge kan hebben; 

b. dat een dergelijke kalamiteit, 
wanneer zij niet snel en efficiënt 
bestreden wordt, ernstige gevol- 
gen kan hebben voor de rekrea- 
tie waardoor de getroffen bad- 
plaatsen aanzienlijke ekonomie- 
se verliezen zullen lijden; 

c. dat de strandvervuiling een grote 
bedreiging vormt voor de vogels, 
terwijl het evenmin uitgesloten is 
dat niet of uiterst langzaam af- 
brekende residuen permanente 
schade aan het ekosysteem zul- 
len toebrengen. d. dat de kustgemeenten met de ter 
beschikking staande middelen 
niet in staat zijn een middelgrote 
of grote olieverontreiniging enigs- 
zir>s doeltreffend te bestrijden; 

e. dat het daarom gewenst is dat 
een aparte nationale bestrijdings- 
organisatie wordt opgericht; 

f. dat echter eerst een studie moet 
worden verricht naar de meest 
doelmatige aanpak voor de be- strijding van strandvervuiling door 

olie ? 
2. Zijn de bewindslieden bereid, indien 
zij de vorige vraag bevestigend beant- 
woorden, een studie te laten verrich- 
ten naar een doelmatige en uit ekolo- 
gied oogpunt tevens verantwoorde 
aanpak van de bestrijding van strand- 
vervuiling door olie en de oprichting 
van een bestrijdingsorganisatie te 
bevorderen ? themarx 
brofhers The Marx Brothers, wij schreven her bij 
de vertoning van enkele maanden gele- 
den'van 'At the circus' zijn anarchis- 
tiese komieken, die anders dan hun 
aardige, onpraktiese,maar vooral na- 
ïeve kollega's van het witte doek, hun 
naaste omgeving met messcherpe 
wise cracks en niets en niemand ont- 
ziende handelingen bruskeren. Auto- 
riteiten worden onder het spervuur 
van Groucho's hap —snap dialogen 
Weggevaagd, vrouwen - mooi of lelijk— 
gaan genadeloos voor de bijl. Keurige 
firma's worden in ruines herschapen 
en het oprollen van gangsterkomplot- ten geschiedt bij wijze van spreken 
uit de losse mouw. 
In 'Go West', waar de broers de strijd 
aanbinden met een spoorwegmaat- 
schappij die eindigt met een dolle rit 
per trein dwars door het wilde wes- 
ten raken ze gezag, orde en netheid 
weer frontaal en ontzien ook verhe- 
ven en hogere gevoelens niet. 
Tegenwoordig zou je het aktie bescha- 
diging lijsttrekker noemen. 
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei te 
zien en te horen in de filmzaal van 
deo.b. Tijd : 21.00 uur. 
Geachte redaktie : 

Het is volop lente in het Kostverloren- 
park, waar de natuur nog ongerept 
haar gang mag gaan zolang de mens 
het onvermoeid laat en de honden 
aan de lijn worden gehouden. 
De bewoners van de zg. zomerhuisjes 
hebben de rommel die in de winter- 
maanden daar terechtkomt keurig op- 
geruimd. Men heeft er een prachtig 
uitzicht op Bloemendaal waar de bijna 
60 meter hoge Bunkert ligt. Daar ont- 
rolde Witte van Haamstede in 1 304 de 
bannier met de rode leeuw van Holland 
om zijn medestanders op te roepen 
zich te weer te stelen tegen de Vlamin- 
gen en Zeeuwen. Zij werden bij het 
Manpad verslagen en tot de terugtocht 
gedwongen. 

Langs de Quarles van Uffordlaan staan 
de muren al voor de eerste villa's. Tussen 
deze nieuwbouw en de ingang van het 
park (klaphekje) is een prachtige bos- 
schage. Uit informatie blijkt dat daar 
ook een viUa komt. Als dit unieke 
hoekje intakt wordt gelaten en het 
geplande huis naast het huis van de 
direkteur van publieke werken in het 
pas aangelegde plantsoen wordt ge- 
bouwd, zou dit een winstpunt zijn. 
Dergelijke plantsoenen en perken met 
struiken en bomen op een rijtje zijn 
uit de tijd. Men moet gebruik maken 
van de plaatselijke flora (longwerking) 
Zodat mens en dier er profijt van 
heeft. 

J.L.G. Niessen. WD üjst 


1 


wni 


tueentuinbonl 
affiche. 


prograimna. 
stemmachtiging 


of vervoer naar stembureau? 


Bei dan naar één van de 


20 kandidaten. 
1. 


J. Attema 


2715 


2. 


M.P.F. Joustra 


5155 


3. 


P. Keur 


4094 


4. 


E.H.C. Jongsma 


33 60 


5. 


Mevr.M.S.Hugenholtz 023- | 


240914 


6. 


A.N.J. Gielen 


55 45 


7. 


J.G. Anderson 


20 58 


8. 


M.J. Methorst 


33 65 


9. 


Mej. H.W. de Jong 


39 07 


10. 


H.L. Hildering 


27 55 


11. 


H. Hoogland 


75 33 


12. 


M.G.J. Couvreur 


50 04 


13. 


W. Buchel 


5619 


14. 


Mevr. E.P.W. Roozen 42 95 | 


15. 


H. Landman 


26 51 


16. 


J. Pietejs 


3139 


17. 


E.A. Fransen 


73 85 


18. 


J. Zeepvat 


37 77 


19. 


B.F.J. Bouman 


56 00 


20. 


H.L. HUarides 


2160 


WD Lijst 


1 noodkreet 
t • rijm Onderstaande hartekreet op rijm stuur- 
de een oud-ingezetene van Zandvoort 
aan burgemeester H. Machielsen die 
het op verzoei< van de dichteres aan 
de koerant stuurde. 

Haarlem, 30 april 1978. 

Wel. E. Achtbare Heer, de Burgemeester ! 

Honderd vijftig jaar geleden. 
Werd onze badplaats hier gesticht ! 
En omdat nu te gedenken 
Maak ik daarom mijn gedicht. 
Het was mijn dorpje, aan de zee. 
Daar maakte ik zoo héél véél mee. 
Ook stond daar eens mijn ouderlijk huis, 
Maar nu is het er vaak niet pluis ! 
Een dorpeling hoort daar niet meer thuis. 
Is niet meer baas in eigen huis ! ! 
Het is daar niet meer zooals toen. 
Want het gaat nu enkel, om de poen. 
Dit doet mij echt, een beetje pijn, 
Maar niet alleen, geldt dat voor mijn. 
De vreemden mengen zich daarin, 
Dat is toch tegen onze zin. 
Wij hebben Zandvoort opgebouwd. 
En op elkander steeds vertrouwd. 
Hou ze eruit, dat vreemde volk. 
Wij hebben onze eigen tolk ! 
Ik wil nog graag, het mijne zeggen. 
Ze willen ons in de luren leggen ! 
Het oude Zandvoort, is van ons ! ! 
En geef die vreemden, maar de bons ! 
Bedankt van mij. Heer Burgervader, 
Ik verklaar dit later, nog wel nader ! 
Ik wens u moed en wijs beleid, 
In deze moeilijke tijd. 
U bent de redder in de nood. 
En maakte kleine daden, groot ! 
Laat toch mijn dorpje weer herleven. 
God, zal u hier de kracht voorgeven! ! 
Vergeet niet de mensen, van het oude 

geslacht. 
Zij hebben er voor gezwoegd, bij dag, en 

bij nacht ! 
Zij voelden zich de'groote held, 

Uit liefde, ging dit. niet voor geld ! ! 

Nog-véél geluk, en tot besluit 
Is nu dan, mijn gedichtje uit ! 

Uit dankbaarheid van 

Mevrouw J. Huigsloot - Paap 
Morinnesteeg 2 , Haarlem (C). 
Tel. 023-3200 92. 
Geboren in Zandvoort ajzee 

n-io-'oi 
In samenwerking met het komité 
'Zandvoort 150 jaar badplaats' orga- 
niseert de Zandvoortse Schaakklup in 
juli en augustus vier schaaktoernooien 
—drie snelschaakwedstrijden en een 
simultaan seance— voor inwoners en 
vakantiegangers in het Gemeenschaps- 
huis en wel op 1 juli, 5, 12 en 19 au- 
gustus. Voor deelname aan de wed- 
strijden zal een geringe vergoeding 
worden gevraagd om de onkosten 
van de organisatie te kunnen opvan- 
gen. Op 25 mei vindt in het Gemeen- 
schapshuis het snelschaakkampioen- 
schap van Zandvoort voor leden en 
niet- leden plaats. Op deze dag zal te- 
vens de individuele kompetitie wor- 
den afgesloten met het bekendmaken 
van de titelhouder van het seizoen '77- 
'78. 

Op dit moment leidt bij de senioren 
Vastenhouw met 15 1/2 pnt en bij de 
iunioren^Van der Voort met 8 1/2 pnt. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMIÜE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap. 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon Ü3Ü - 319675 omroepers LIJST 6 

Onafhankelijke liberalen 

ZANDVOORT 
programma &xaambiljetten 
gratis verkrijgbaar. 
Fr. Zwaanstraat 90 
Oosterparkstraat 56 

Progressief Zandvoort 

LIJST 5 

met zijn vijven 

GEEF PPZ ER VIJF 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 HEEMSTEDE, Celebesstraat 

huis m. achtertuin, schuur, 
achterom, wo^nk. en suite, 
keuken, toilet, kelder, gang, 
voortport., 3 slaapkam., 
douche, zolder m. kamer. 
Leeg te aanv. f. 180.000,- 
k.k. Tel. 02507-55 95. PPZ LIJST 5 
Dick Gerritse VERMIST 

Lapjes poes (zwart -wit- 
bruin) Omg. Oosterparkstr. 
Tel. 22 30. Beloning. 

Te koop aangeboden gasfor- 
nuis, grote ijskast hg. 1 .30 
mtr. - br. 55 cm., keuken 
gaskachel. Alles in prima 
staat. Haarlemmerstr. 26. 

Te koop prima brommer 
met helm en fietstas. Tel. 
woensdag na 18.00 uur 
47 61. 

DICK GERRITSE 

Progressief Zandvoort 

LIJST 5 KIEST NU DE CPN 

IN DE ZANDVOORTSE RAAD ! 1. J.Dalman 

2. J.Koper 

3. J.M0II LIJST 8 
V. Woensel PROGRESSIEF ZANDVOORT 
LIJST 5 eanduüürr 
nieuws 

kort & klein • De Lions Club afdeling Zandvoort 
organiseert op donderdagavond 25 mei 
in hotel Bouwes een gala-avond, waar- 
van de opbrengst bestemd is voor de 
Stichting Lions Helpt Kinderen. Hoog- 
tepunt van de avond is de uitreiking 
van de Prix d'Humanité 1978 aan Max 
Tailleur. 

• De reservepolitie Zandvoort viert op 
zaterdag 27 mei a.s. het dertigjarig be- 
staan. Burgemeester Machielsen be- 
ëdigt op die dag negen reservisten die 
de opleiding achter de rug hebben. In 
de middag is er van drie tot vijf uur 
een receptie in de politiepost op het 
circuit. In de avondlijke uren wordt de 
viering besloten met een feest voor de 
leden. 

9 In het kader van de sportuitwisse- 
ling tussen het brabantse Deurne en 
Zandvoort vond afgelopen zaterdag en 
zondag de returnontmoeting plaats 
tussen de sportbeoefenaars van beide 
gemeenten. De eerste ontmoeting, 
vorig jaar mei in Zandvoort, werd door 
de gastheren met 712-488 pnt. gewon- 
nen. Aan de wedstrijden in Deurne na- 
men 450 zandvoortse sportlieden deel. 
Samen vertegenwoordigen die twintig 
sportverenigingen. Aan de sportieve 
krachtmeting ging een officiële ont- 
vangst door het gemeentebestuur in , 
.>het hippies centrum van Deurne voor- 
af. Na afwerking van het voor de eer- 
ste sportdag geplande programma wer- 
den de zandvoortse deelnemers ont- 
vangen op een ontmoetingsavond in 
het dorpshuis 'De Vierspan'. Zondag 
vond direkt na de beëindiging van de 
laatste wedstrijd de prijsuitreiking 
plaats in sporthal Peelland College. Wat is voor u de belangrijkste reden om 
aan isolatie te doen? n 'M'n stookkosten zakkert jaarlijks dan behoorlijk. 
En die besparingen kunnen gaandeweg aardig 
qplopen'. 

n 'Aardgas is een voortreffelijke brandstof. Schoon, 
milieuvriendelijk, vlak bij huis. Ik vind dat we die zo 
nuttig mogelijk moeten gebruiken'. 

D 'In een goed geïsoleerde woning is de tempera- 
tuur gelijkmatiger. Dat voelt behaaglijker'. 

D 'De energie-situatie in de wereld is niet zo dat we 
er maar op los kunnen stoken. We moeten aan de 
toekomst denken'. 

Al heeft u misschien nog een andere reden, doe 't in 
ieder geval zo: Staat uw radiator voor een glaswand die 
tot de vloer reikt? Plaats er dan een 
wegneembaar schot tussen (zodat u het 's zomers 
kunt verwijderen). Van formica of van spaanplaat, 
dat aan de glaszijde met alurniniumfolie is beplakt. 
Zoek de tochtkieren in uw woning op en dicht ze af 
(maar denk er om, gasbranders hebben frisse lucht 
nodig). 

Denkt u aan 'groter' werk, zoals isolatie van daken 
en muren, ga dan met zomaar aan de slag. Als 't niet 
deskundig gebeurt, kan isolatie averechts werken. 
Laat u inlichten. Op 't gemeentehuis van uw woon- 
plaats heeft men alle informatie, ook over mogelijke 
subsidieregelingen. En vergeet niet het boekje 
'Warm wonen' aan te vragen, waarin o.a. isolatie en 
alles wat daar aan vastzit uitgebreid aan bod komt. 
Verstandig met aardgas. Er is ai Publikatie van het Ministerie van Economische Zaken, 
de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven m 
Nederland (VEGIN) en N.V. Nederlandse Gasunie. 
Correspondentie-adres: 'Verstandig met aardgas', 
postbus 19 te Groningen, waar u ook gratis het boekje 
'Warm wonen' kunt krijgen. 
Allemaal 
op de fiets! Er 13 nog frisse lucht erzi)n 
nog vogelt, sn bloemen 
Trek er fijn op de fiets op uit' 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog in 
het bezit van zo'n fraai en antiek 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere ' 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat is voor- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak en 
draai nr. 2135 van de Zandvoortse 
Koerant. JA/ij noteren uw annonce 
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer. 

kom naar *pteV->" kertetraatiuandvoort 
nieu.«encliik37ams.erdam ^et de allernieuwste . 
automaten staaiv 
openlnamsterdam 
enlnzandvoort. STEM 0,0. WD 1. J.ATTEMA 

2. M. P. F. JOUSTRA 

3. P. KEUR 

4. E. H. C. JONGSMA 

STEM OP 1 VAN DE 8 5. Mevr.M.S.HUGENHOLTZ- 
Jkvr. VAN RHEINECK LEYSSIUS 

6. Mr. A. N. J. GIELEN 

7. J. G. ANDERSOM 

8. M.J. METHORST 

STEM o» LIJST 1 
De container met 25 ton goederen voor SWAPO, m Rotterdam ingescheept, 
staat hier veilig en wel op het haventerrein in Luanda, Angola. Geef uw steun aan 

bevrljdingsstrijö 

Steun nu het 

bevrijdingsfonds 

voor een vrij zuidelijk Af rika 
niTEIUUTI(NUU. 

giro 

454000 
piet flieringa 

jan termes 

Willem j.g. v/d heijden Willem van duijn 
jacob kerkman 
engel paap dick v/d nulft 
klaas koper 
wim v/d zeijs GIRO 26655 

DA COSTAStn. M AMtfTEflDAM ^é^égwm ^%A 
^. Wat u zélf kunt doen om de waterverontreiniging 
(en de zuiveringskosten) binnen de perken te houden »V 
We mogen ons oppervlaktewater niet 
langer door erop uitstromende riolen laten 
bederven. Daarom zuivert het hoogheem- ' 
raadschap van Rijnland in meer dan veertig 
installaties het afvalwater van huishoudens 
en bedrijven, die daarvoor jaarlijks vei- 
ontreinigingsheffing belalen. 
Met ons allen kunnen we ervoor zorgen, 
die zuiveringskosten - in 1976 voor Rijnland 
zo'n 25 miljoen gulden - niet hogef te 
maken dan strikt nodig is. Meer zuiveren 
betekent meer verontreiniglngshefling. 
Daarom vijl tips om de gep^eenschap èn 
uzelf geld te besparen: 

• Vast afval hoort in de vuilnisbak. Dus 
geen kofliedik, theebladeren, al of niet 
versneden etensresten, peuken ol sanitaire 
artikelen door gootsteen of toiiel spoelen. 
Dat vereenvoudigt de zuivering èn voorkomt 
dat u de loodgieter voor verstoppingen te 
hulp moet 'oepen. 
• Resten spijsolie, terpentine, verf en folo- 
chemicaiiën kunnen 6ök in de vuilnisbak als 
u ze even lerugglet in fles, blik of container. 
In de zuiveringsinstallaties zijn hel lastige 
en daarom dure klanten. 

• Gebruik niet méér was- en reinigings- 
middelen dan strikt nodig is. Het afvalwater 
blijft dan schoner en het scheelt bovendien 
in uw huishoudbeurs. 

• Bestrijdingsmiddelen zijn giftig en mogen 
daarom nooit In het afvalwater terecht 
komen. Restjes met pak en ai In de vuilnis- 
bak! 

• En dan nog iels dat u natuurlijk al lang 
weel: sloot, gracht en plas zijn geen vuil- 
stortplaatsen! 
kies op31inei 
uw eigen belangen 

kies 
lijst 7 

zandvoortse 
belangen JOOP PAS 

ROIM SCHOUTEN 

COR DE KRIJGER 

HENKOONK 

MARTHA KOPER 

C. BLUIJS 

COR EPKER kies 
lijst 7 78e jaargang no. 39 — verschijnt dinsdags en vrijdags vrijdag 26 mei 1978 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aèrdenhout 

eanduoürrse h 

redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort,koninginneweg1,telefoon (02507) 21 35 - uitgave zandvoortse koerant bv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschijnt dinsdags en vriidags-abonnement:f2150per jaar;per half jaarf 13.50 per postf 35.00 

losse eksemplareitrif 0,3Q/advertenttetarief: f 0.27 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank.rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555-tnv de zandvoortse koerant 

t - "■ ' ~ '■■■-' ■' — — ' ■ — ■- 

geen renovatie 
gemeentewoningen nieuws 

kort&klein De renovatie van de gemeentewonin- 
gen aan Hobbemastraat / hoei< Jan 
Steenstraat gaat niet door. De provin- 
ciale direl<tie van volkshuisvesting en 
bouwnijderheid acht in verband met 
de slechte kwaliteit van de woningen 
een investering van f. 42.000,-- per 
woning over twintig jaar niet verant- 
woord. 

De direktie is van mening dat slopen 
gevolgd dcfor nieuwbouw de enige 
reële oplossing is voor de gemeente- 
woningen aan de Hobbemastraat / 
Jan Steenstraat. 

Deze jobstijding ontvingen de huurders 
woensdagmorgen in de bus, nadat de 
gemeenteraad de avond tevoren achter 
gesloten deuren had vergaderd over de 
afwijzing door de provinciale dienst 
van de renovatie en natuurlijk over 
de vraag hoe verteilen we het de be- 
woners die nu al jaren in onzekerheid 
verkeren over herstel en verbetering 
van hun huizen. 

B en w noemen het in hun schrijven 
aan de huurders spijtig dat na zoveel 
jaren van voorbereiding, waarbij ook 
de bewoners waren betrokken, de 
plannen geen doorgang zullen kunnen 
vinden. Met de gemeenteraad gaan zij 
zich thans beraden over hetgeen in de 
toekomst met de huizen moet gaan ge- 
beuren. Wanneer in navolging van de 
konklusie van de provincie besloten 
wordt tot sloop en nieuwbouw over te 
gaan —wat overigens nog lang niet ze- 
ker is laat staan beslist— zal het zeker 
nog vijf jaar duren voor met de uit- 
voering een begin zal worden gemaakt. 
Maar welk besluit er tenslotte ook uit- 
rolt met de aanpak van het achterstal- 
lig onderhoud zal in ieder geval een 
begin worden gemaakt, zoals herstel 
van leidingen, buitendeuren, kozijnen, 
schilderwerk en riolering. Huurders, 
die zelf verbeteringen op eigen kosten 
willen aanbrengen zullen hiervoor alle 
nodige medewerking van de gemeente 
krijgen. Maar b en wontraden in hun 
schrijven aan de bewoners de uitvoe- 
ring van ingrijpende verbeteringen, zo- 
als het maken van dakkapellen en ver- 
nieuwen van keukens, waarvoor door 
de gemeente geen vergoedingen kun- 
nen worden gegeven. 
De lange duur van voorbereiding van 
sloop en nieuwbouw heeft ,volgens de 
heer Machielsen.te maken met de tijd 
die men nodig heeft voor het gehele 
gebied waarin gemeentewoningen 
staan een rehabilitatieplan te maken 
dat én uit stedebouwkundig en uit fi- 
nancieel oogpunt haalbaar en verant- 
woord is. Tevens moet bij de uitvoe- 
ring van een dergelijk plan de bouw 
van noodwoningen voor de tijdelijke 
huisvesting van de bewoners worden 
voorbereid. T.a.v. het niet verlenen 
van financiële steun aan huurders die 
zelf hun woning willen verbeteren 
merkte de heer Machielsen op dat 
kompleksen —blokken— van gemeen- ko'nTOYOTA 
Sportswagon 

v.a.f13.999.- 
+2 j. garantie 

Bamhoom tewoningen hiervoor niet in aanmer- 
king komen, zoals dit in de Hobbema- 
straat/Jan Steenstraat het geval is. Al- 
leen bewoners van verspreide woning- 
wetwoningen, die door de subsidiege- 
ver als afzonderlijke percelen worden 
beschouwd, kunnen aanspraak maken 
op financiële steun van de overheid. 
Nog voor het eind van de huidige zit- 
tingsperiode van de gemeenteraad wil 
het kollege de financiering van het ach- 
terstallig onderhoud —dat uiteraard wel voor rekening van de gemeente 
komt— rond krijgen. Dat kan nog een 
fiks bedrag worden, aldus burgemees- 
ter Machielsen. Hij wil er naar streven 
dat de raad nog dit jaar een besluit 
neemt t.a.v. de toekomst van de wo- 
ningen. Dit zal waarschijnlijk een van 
de eerste zaken worden waarmee de 
nieuwe gemeenteraad, die in septem- 
ber zal worden geihstalleerd, te ma- 
ken krijgt. koffiedik werd glashelder Als uw machtige arm het wil staat heel 
het raderwerk stil klonk het vroeger, te- 
genwoordig is een korrel zand al vol- 
doende om de machinerie uit te scha- 
kelen. 

Tengevolge van een klein mankement 
aan de komputer was de herschatting 
van de onroerendgoedbelasting op ba- 
sis van de ekonomiese waarde van wo- 
ningen en bedrijfspanden in de gemeen- 
te niet op tij;! gereed gekomen. 

Althans niet tijdig genoeg om de raads- 
leden uitvoerig over de ingewikkelde 
berekeningen bij de herwaardering van 
de woningen, etc. in begrijpelijke taal 
te informeren. Gevolg : verontwaardig- > 
de reakties van een aantal afgevaardig- 
den dinsdagavond tijdens de behande- 
ling van de door b en w voorgestelde 
nieuwe verordening voor de onroerend- 
goedbelasting en wijziging van de grond- 
slag van de woonforensenbelasting. 
(tweede woning - red.). 
P. Flieringa van inspraak nu trok weer 
alle registers van zijn bijtend sarkasme 
open en noemde het voorstel 'je reins- 
te koffiedik'. Hij stelde voor het stuk 
terug te nemen om de raad de gelegen- 
heid te geven het nader te bestuderen. 
De heer Flieringa kreeg bijval van de 
vvd-raadsleden mevrouw Hugenholtz 
en Gielen, alsmede de onafhankelijke 
liberaal Roselaar. Ook de heer De Pa- 
ter van het cda zette vraagtekens ach- 
ter de wijze waarop de herschatting was 
geschied, maar hij wilde toch niet zo- 
ver gaan het voorstel schipbreuk te la- 
ten lijden. 

Pvda-wethouder Aukema van financiën 
bracht licht in de duisternis. Bij de eers- 
te schatting van de woningen op hun 
ekonomiese waarde in 1974 was niet altijd even zorgvuldig getakseerd. Zo 
waren de woonblokken in Zandvoort- 
noord te hoog en de huizen aan de 
Brederodestraat en de boulevard te 
laag gewaardeerd. Dat is bij de nieuwe 
schatting gekorrigeerd en bijgesteld. In 
sommige gevallen zullen de aanslagen 
onroerendgoedbelasting met 8% da- 
len en in andere met 36% stijgen, al- 
dus de wethouder. De totale opbrengst 
van de onroerendgoedbelasting zal de 
voor dit en de komende twee jaar toe- 
gestane verhoging van 5°/o echter niet 
te boven gaan, deelde hij mee. 
Het voorstel terugnemen zoals de heer 
Flieringa wilde kon niet want het moet 
voor 31 mei a.s. bij het betreffende mi- 
nisterie zijn ingediend, anders verspeeld 
de gemeente de uitkering uit 's Rijks 
kas. 

De opponenten bleken na het betoog 
van de wethouder te zijn omgeslagen 
als een blad van een boom. Het was alle- 
maal glashelder geworden. Geen koffie- 
dik meer maar kristal. Alleen voor de 
heer Roselaar was en bleef het voorstel 
van het kollege onverteerbaar en hij 
stemde als enige van het gezelschap 
tegen. waterstanden mei H.W. L.W. H.W. L.W. 

25 07.00 15.03 19.29 03.33 

26 06.51 15.59 20.17 04.20 

27 08.44 16.50 21.08 05.11 

28 09.33 17.39 22.11 06.15 

29 10.47 18.55 23.22 07.26 

30 12.01 20.04 24.28 08.34 

31 13.06 21.10 -.- 21.29 TOYOTA Haarlem Heemstede STEM OPDE VVD 1. J.ATTEMA 

2. M. P. F. JOUSTRA 

3. P. KEUR 

4. E. H.C.JONGSMA 

STEM OP 1 VAN DE 8 5. Mevr. M. S. HUGENHOLTZ - 
Jkvr. VAN RHEINECK LEYSSIUS 

6. Mr. A.N.J. GIELEN 

7. J.G.ANDERSON 

8. M.J. METHORST STEM OP LIJST • Op de avond van de gemeenteraads- 
verkiezingen op woensdag 31 mei a.s. 
kan de burgerij tussen 8 en 11 uur de 
resultaten van de stembusuitslagen in 
Zandvoort in het Gemeenschapshuis, 
dat als verkiezingscentrum zal worden 
ingericht, op de voet volgen. Debin- 
nenkomende uitslagen van de diverse 
stemburo's in de gemeente zullen di- 
rekt aan het centrum worden doorge- 
geven. 

• In verband met het zomerseizoen 
zal het postkantoor aan de Louis Da- 
vidsstraat op de zaterdagochtenden 
van half negen tot half twaalf voor 
het publiek geopend zijn. De open- 
stellingstijden van maandag t.e.m. vrij- 
dag blijven ongewijzigd : half negen 
tot zeven uur. 

• Vanavond vindt in de jongerenso- 
ciëteit 'De Nachtuil' aan de Linnaeus- 
straat een filmvoorstelling plaats. De 
film, met de akteur Clint Eastwood 
in de hoofdrol, begint om 8 uur. Toe- 

• gangsprijzen voor leden f. 2,50, niet- 
leden betalen een piek meer. 
• Overmorgen, zondag 28 mei, orga- 
niseren de padvindersgroepen Willi- 
brordus en Stella Maris onder auspi- 
ciën van de Stichting Katholieke Jeugd- 
raad Zandvoort een open-scoutingdag 
op het terrein van het klupgebouw aan 
de Van Lennepweg. De uitvoering van 
het programma van veldspelen, etc. 
begint om 10.00 uur en wordt beslo- 
t-en met een kampvuur dat omstreeks 
19.30 uur wordt aangestoken. Ieder- 
een is van harte welkom de aktivitei- 
ten van welpen, kabouters en verken- 
ners bij te wonen. 

• In verband met deelname van het 
personeel van de openbare bibliotheek 
aan een landelijke bibliotheeksportdag 
in Tilburg zal de bibliotheek morgen, 
zaterdag 27 mei, voor de uitleen en ont- 
vangst van boeken gesloten zijn. De 
avondvoorstelling van Film-inn Zand- 
voort vindt plaats op de vastgestelde 
tijd, 9.00 uur. Gedraaid wordt 'Go 
West' van The Marx Brothers. 

• Morgen vindt in de Plevierenvleugel 
van het leef- en wooncentrum Nieuw 
Unicum aan de Zandvoortselaan de 
jaarlijkse bazar plaats, georganiseerd 
door de bewoners van het centrum. 
De opbrengst van de verkoop van di- 
verse artikelen en gebruiksgoederen 
komt ten goede aan de financiering 
van ekstra voorzieningen t.b.v. Nieuw 
Unicum. 
17 mei 1978 - 23 mei 1978 

overleden : Emilie Wilhelmina Erna 
Wiebols, oud 81 jaar. 

ondertrouwd : Frederik Eppinga en 
Diana van der Leelie ; Frans Abraham 
Uijleman en Rosalina Maria Huneker ; 
René van Gijtenbeek en Louise Mona- 
liesa Klimm ; Harm Roelof Jan Scheep- 
stra en Caravera Cristina Francisca Pa- 
mela Ribot ; Paulus Wilhelmus Maria 
V. Trigt en Elisabeth Adriana Josephine 
Lentink. 

overleden buiten de gemeente : 

Hendrikus Kuiper, oud 83 jaar, ge- 
huwd met J. Brandsma ; Anna Catha- 
rina van der Meche, oud 85 jaar, ge- 
huwd geweest met A.M. Vosse. 

geboren buiten de gemeente : Mar- 
cel Hans Christian, zv. A.G.M. Jonker 
en T.C. Vlieland. kostverloren in rondvraag ZylU^9'^ Haarlem Burgemeester Machielsen is niet erg 
optimisties over de kansen voor de 
zomerbewoners van het Kostverloren- 
park om in hun vakantiebunkers te 
kunnen blijven. 

Wanneer de eigenaars van het park be- 
sluiten de bunkers af te breken behoe- 
ven zij daarvoor geen sloopvergunning 
te vragen en de gemeente kan hen niet 
verbieden het terrein door middel van 
een hek voor het publiek af te sluiten. 
Het is tenslotte partikulier eigendom, 
aldus de heer Machielsen in zijn ant- 
woord op vragen die dinsdagavond in 
de rondvraag van de raadsvergadering 
door vvd-fraktievoorzitter Joustra 
over de toekomst van dit natuur- en 
rekreatiegebied werden gesteld. 
Joustra had zijn vragen eerst schrifte- 
lijk willen stellen maar hij vond de 
kwestie zb urgent dat hij zijn vragen 
'life' voordroeg. De liberale afgevaar- 
digde informeerde naar de midde- 
len die het gemeentebestuur ten diens- 
te staan de sloop van de zesendertig 
bunkers, die soms een kwart eeuw of 
langer als zomerverblijf worden ge- 
bruikt, te verhinderen en de toegan- 
kelijkheid van het Kostverlorenpark 
voor vakantiegangers en wandelaars 
te waarborgen. 
Die middelen zijn er niet, moest de heer Machielsen tot zijn spijt beken- 
nen en hij gaf de vragensteller weinig 
hoop wanneer de eigenaars hun zin 
de bunkers af te breken en het terrein 
af te sluiten zouden doorzetten. Niet- 
temin zegde hij toe aan de zaak de no- 
dige aandacht te zullen schenken. Naar 
wij vernemen wil de heer iVlachielsen 
op korte termijn zowel de vertegen- 
woordigers van de bunkerbewoners als 
de eigenaars voor een gesprek uitnodi- 
gen om de mogelijkheden voor een po- 
sitieve oplossing voor de huurders en 
andere gebruikers van het park te on- 
derzoeken. 

Hij is overigens niet de enige die in ■ 
aktie komt. 

Dik Bol en Jaap Kolpa van het Groen- 
boek Kostverloren bereiden de oprich- 
ting van een stichting 'Vrienden van 
het Kostverlorenpark' voor waarvan 
de bewoners van het park en de inge- 
zetenen van Zandvoort lid kunnen 
worden. Doel van de nieuw organisa- 
tie : het behoud van het park als open- 
baar natuur- en rekreatiegebied en zo- 
merverblijf voor de vakantiegangers. eanduüorrse hoeranr verkiezingsmarkt Morgen, zaterdag 27 mei, zullen de 
partijen en groeperingen welke deel- 
nemen aan de gemeenteraadsverkie- 
zingen op woensdag 31 mei a.s. zich 
presenteren op een politieke markt, 
die yan 10.00 uur tot 16.00 uur zal 
worden gehouden op het raadhuisplein. 
Een politieke poppenkast, verzorgd 
door leden van de pvda, zal kommen- 
taar leveren op aktuele zaken en ge- 
beurtenissen in Zandvoort. 
De voorstellingen beginnen om 1 1.00 
uur, 13.00 uur en 15.00 uur. 
De verkiezingsmanifestatie zal worden 
afgesloten met een forumavond in het 
Gemeenschapshuis, welke om 8 uur 
begint, Aan dit forum, samengesteld 
uit leden van de pvda,cda, vvd,d'66 en 
cpn, kunnen de kiezers door middel 
van een mikrofoon vragen stellen. Bui- 
ten de zaal kan het gebeuren in de 
buffet / ontvangsruimte van het Ge- 
meenschapshuis worden gevolgd via 
een gesloten circuit. Muziek zal zorgen 
voor een luchtige noot. 

De plaatselijke politieke groeperingen 
hebben geen zitting in het forum en dit 
heeft wrevel gewekt bij inspraak nu. In een aan de koerant aangeboden 
publikatie schrijft inspraak nu dat het 
de kandidaten van de groepering al- 
leen is toegestaan deel te nemen aan 
de diskussie in de zaal. Bij het verstu- 
ren van de uitnodiging hebben de or- 
ganisatoren, blijkens de afzender de 
pvda Zandvoort, hun verkiezings/be- 
ginselprogramma kennelijk al verlaten, 
aldus inspraak nu. In dit programma, 
zo vervolgt de lokale groepering, noe- 
men zij zich een socialistisch-democra- 
tische partij en zeggen te streven naar 
spreiding van inkomen, kennis en 
macht. Gezien de samenstelling van 
het forum is de spreiding van macht 
alvast beperkt tot die partijen die de 
organisatoren kennelijk welgevallig 
zijn, schrijft inspraak nu. 
Hoe groot moet de irritatie over de 
steun, die de zandvoortse kiezers aan 
de lokale partijen gaven en op 31 mei 
a.s. opnieuw zullen geven wel niet zijn, 
dat de pvda-organisatoren er bereid 
voor zijn er hun grondbeginsel (demo- 
cratie is gelijkheid voor allen) voor te 
willen verloochenen, besluit inspraak 
nu zijn kritiese reaktie. 
familieberichten familieberichten ÈêéMMm) • Eind vorige week vond op de Zand- 
voortselaan nabij de ingang van de Wa- 
terleidingduinen een aanrijding plaats 
waarbij drie personenauto's waren be- 
trokken. Van een van de wagens raakte 
de bestuurster, een 75-jarige inwoon- 
ster van de badplaats, aan haar linker- 
been gewond en moest voor het onder- 
gaan van een mediese behandeling wor- 
den overgebracht naar een ziekenhuis 
in Haarlem. 

• Vorige week ging ongeveer 50 m2 
duinterrein langs de spoorlijn Haarlem 
— Zandvoort in vlammen op voor dat 
de brandweer kans zag het vuur te do- 
ven. De brand is vermoedelijk ontstaan 
door het wegwerpen van een branden- 
de sigaret of sigaar uit het raam van 
een treincoupé. 
• Op zaterdag 3 juni a.s. organiseert de 
afd. welfare van het zandvoortse rode 
kruis op het Raadhuisplein een verkoop- 
dag van door zieken, gehandicapten en 
bejaarden vervaardigde tekstiele hand- 
werken. De opbrengst komt ten goede 
aan het welfarewerk in de gemeente. 

De verkoopaktie vanuit een marktkraam 
begint om 10.00 uur. 

• Zondagmorgen 11 juni zal in de her- 
vormde kerk aan het Kerkplein tijdens 
een gemeenschappelijke kerkdienst van 
diverse kerkgenootschappen in Zand- 
voort afscheid worden genomen van de 
hervormde predikante Kunne Bieze- 
veld, die onlangs een beroep van de her- 
vormde gemeente van Voorthuizen 
heeft aanvaard. De predikante is onge- 
veer drieëneenhalf jaar in Zandvoort 
als ambtsdraagster werkzaam geweest. 

• Aan de sportuitwisseling tussen 
Zandvoort en Deurne hebben wij in de 
koerant van j.l. dinsdag aandacht be- 
steed. Alleen de uitslag heeft u nog 
van ons tegoed: 697 pnt. voor Zand- 
voort en 603 voor Deurne. Voor het aanbrengen van bielzen, de 
installatie van een nieuwe verlichting 
en verdere voorzieningen t.b.v. de in- 
richting van de woonerfstraten Ka- 
naalweg, Willemstraat en Koningstraat 
stelde de gemeenteraad dinsdagavond 
een krediet van f. 95.700,- beschik- 
baar. Veel prijzende woorden voor 
het projekt en de zelfwerkzaamheid 
van de bewoners van de zijde van de 
heren Joustra (vvd) en Van As (cda). 
Laatstgenoemde sprak de wens uit 
dat dit initiatief van de bewoners 
navolging zal vinden in de omliggen- 
de straten. Ook de heer Weber (pvda) 
vond het prachtig, maar is die ver- 
lichting nu wel nodig ? informeerde 
h'ij. 

Voorzitter Machielsen legde uit dat 
de nieuwe armaturen niet alleen de 
funktie van verlichting hebben maar 
ook sfeerbepalend zijn voor de woon- 
omgeving. 

T.b.v. de grondwerkzaamheden in het 
saneringsplan noordbuurt werd door 
de gemeenteraad een aanvullend kre- 
diet van f. 1.863.200,-- gevoteerd. 
Eerder was voor de werkzaamheden 
een bedrag van f. 679.312,- beschik- 
baar gesteld. De overige raadsvoorstellen, zoals die 
werden vermeld in de eerder in de koe- 
rant gepubliceerde raadsagenda, werden 
zonder hoofdelijke stemming aangeno- 
men. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMIÜE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Qat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 BREDERODESTRAAT 1 GEKRAAKT 

Het kapitale pand op de hoek van de Brederodestraat/Dr. C.A.Gerke- 
straat, voormalige viroon- en praktijkruimte van de arts P. Flieringa, is 
vannacht gekraakt door vier zandvoortse ingezetenen, t.w. Chris Ton- 
breeker, Roland van Tetterode en zijn broer Harpert en Anjo van der 
Ven. In een schrijven aan het kollege van b en w delen zij mee het 

huis te hebben bezet 'na vruchte- 
loos langs de officiële weg te hebben 
geprobeerd om voor passende woon- 
ruimte in aanmerking te komen'. ' 
De krakers verklaren zich bereid de 
huur en de verbruikskosten te beta- 
len en hopen op korte termijn een 
vruchtbaar gesprek te hebben met 
het gemeentebestuur. 
Het viertal belooft het pand te zul- 
len ontruimen, zodra afgeronde 
plannen voor sociale vironingbouvir 
het nodig maken de woning te slopen. Het perceel werd geruime tijd 
geleden door de gemeente aangekocht om na afbraak een aantal 
étagewoningen in de sociale sektor te bouwen. 
Renaultl4. De ruimste gezinsauto in de kom- 
paktklasse.Kompakte buitennnaten Grote 
binnenruimte Veel comfort 
Wegklapbare achterbank 

en 5e deur Zuinige, stille 

motor dwars 

voorin Veilij 

heidskooi 

en kreukel - 

zones voor 

en achter 
Schild bumpers Renault l'^ en Renault 
14 TL; 1218 cc, 57 DIN pk, 143 km/u. 

RENAULT 

Gratis' haal bij 
ons 't kleur- 
rijke Renault- 
boek boorde- 
vol informatie 
over auto - 
n|den en alle Renaultmodellen. Voor de blijken van deelneming en medeleven, die wij mochten ontvan- 
gen na het overlijden van onze beste broer, zwager, oom en huisgenoot 

PIETER KOPER 

weduwnaar van Clazina Cornelia Bluijs 

betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. 

Uit aller naam : 
F. Koper 

Zandvoort, mei 1978. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 28 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru (crèche 

aanwezig). 
10.30 uur ; Jeugdhuis, dhr. L,K. de 

Vries. 

GEfïEFORMEERDE KERK 

zondag 28 mei a.s.: 

10.00 uur : Ds. A.A. van der Leer te 

Driebuis H.A. 
19.00 uur : Dr.- H. Bade te Landsmeer 

NED, PROTESTANTENBOND 

zondag 28 mei a.s.: 
10.30 uur : mevr. Ds. K.E. Biezeveld, 
n.h. Zandvoort 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Parochie St. Agatha - Grote Krocht. 

zaterdagavond : 19,30 uur : stille eu- 
charistieviering. 

zondagmorgen : 8.45 uur : eucharis- 
tieviering met orgel en samenzang. 

zondagmorgen : 10.45 uur : eucharis- 
tieviering m.m.v. dames/herenkoor. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 27 en zondag 28 mei a.s.: 
Zuster T.J.M, de Roode-van der Horst, 
Noorderstraat 30, tel. 63 58 

DOKTOREN ' 

Inlichtingen over de zondagsdienst. wor- 
den verstrekt voa het telefoonnummer 
van uw huisarts. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 - 3044 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

2525 Opgave van uw huis, flat of 

2525 woning voor tijdelijke verhuur 

2525 en uw slaapkamers met ontbijt. 

(023) 2422 12 Garage Flinterman 

Zandvoortselaan 365, Bentveld 
PEUGEOT EN SKODA dealer- 
service. 

7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis 

2323 Autobedrijven Rinko, Oranjestr. 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 

autobedrijven 
rïnko Oranjestraat 2-12 Zandvoort 
02507-2323 adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Eerstff en derde woensdag v.d. maand 
van 17.30 tot 18.30 uur. 

Centrum voor vrijwillige hulpverlening 

Telefoon 73 73 

Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
12 uur en iedere zondagmiddag van 4 
tot 5 uur. (Uitsluitend telefonies) 

Maatschappelijk werk Zandvoort 

Noorderstraat 1 , tel. 3459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en maan- 
dag van 19.00 - 20.00 uur. 

RELEASE 

Gasthuisvest 47a, Haarlem, telefoon 

023-313428 

Ma. t/m zat. van 1 1 .00 tot 23.00 uur 

zondag van 19.00 tot 23.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2, Haarlem, telefoon 

023-256198 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. WD Mist 


1 


wnt 


u een tubibord, 
afficher 


proffraimna. 
stefflmaditigifig 


of vervoer naar stendnireau? 


Bel dan naar één van de 


20 kandidaten. 
1. 


J. Attema 


27 15 


2. 


M.P.F. Joustra . 


5155 


3. 


P. Keur 


4094 


4. 


E.H.C. Jongsma 


33 60 


5. 


Mevr.M.S.Hugenholtz 023- | 


24 0914 


6. 


A.N.J. Gielen 


55 45 


7. 


J.G. Anderson 


20 58 


8. 


M.J. Methorst 


33 65 


9. 


Mej. H.W. de Jong 


39 07 


10. 


H.L. Hildering 


27 55 


11. 


H. Hoogland 


75 33 


12. 


M.G.J. Couvreur 


50 04 


13. 


W. Buchel 


5619 


14. 


Mevr. E.P.W. Roozen 42 95 | 


15. 


H. Landman 


26 51 


16. 


J.Pieters 


3139 


17. 


E.A. Fransen 


73 85 


18. 


J.Zeepvat 


37 77 


19. 


B.F.J. Bouman 


56 00 


20. 


H.L. Hüarides 


2160 


WD üist 


1 

piet flieringa 

jan termes ' 

Willem j.g. v/d heijden Willem van duijn 
jacob kerkman 
engel paap dick v/d nulft 
klaas koper 
wim v/d zeijs nieuw en uniek DAG en NACHT, mét SELF SERVICE KORTING óp 
REKENING BENZINE TANKEN 

Naam : 

Adres : 

Plaats : 

wenst vrijblijvende informatie en wil eventueel bezine tanken, middels 

dit UNIEKE SYSTEEM, mét (aantal)auto's, die totaal 

(minimaal) litersbenzine, 

, per jaar gebruiken. 

Hebt U interesse ? Ja ! Vult U dan deze coupon in en stuur hem aan 
het buro van dit blad onder advertentie nr. 390. 

P.S. Het pompstation zal medio september 1978 worden geopend. 
Het aantal deelnemers is -in eerste instantie beperkt. Ermag 
geen stem 
verloren 
gaan... 

Als u 31 mei ook 
graag op lijst 2 wilt 
stemmen, maar u 
bent er niet, stuur 
dan uw 

oproepingskaart 
op de voorkant 
voorzien van uw 
handtekening 
achter 

' handtekening 
voimachtgever', in 
een enveloppe 
zonder postzegel 
aan: 

PvdA 

Antwoord- 
nummer 2 
Zandvoort 

Even bellen kan 
ook, 7568. 
Dan halen 
Annemarie 
Goedmakers of 
Sjouk Pinkster, 
't bij u op. PvdA 2 VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. 
Familie- en 
Handelsdrukwerk 

Drukkerij 

V. Petegem & Zn. KERKSTRAAT 28 (ingang achterzijde, Kerkpad) 
POSTBUS 54 - TELEF. 27 93 - ZANDVOORT JE BENT JONG van GEEST en WILT wat 

O 

N 
A 
F 
H 
A 
N 
K 
E 
L 
IJ 
K 

ARTHUR ROSELAAR, raadslid en liberaal. 

van ZESSEN klaar stemt ROSELAAR 

1 A.A. Roselaar 

2. A. Hoekema 

3. E. Janssen-Groot 


omroepers LIJST 6 

Onafhankelijke liberalen 

ZANDVOORT 
programma&raambiljetten 
gratis verkrijgbaar. 
Fr. Zwaanstraat 90 
Oosterparksttaat 56 

Progressief Zandvoort 

LIJST 5 

met zijn vijven 

GEEF PPZ ER VIJF 

1948 _ 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTIMAN 
Telefoon 4365 

HEEMSTEDE, Celebesstraat 

huis m. achtertuin, schuur, 
achterom, wo9nk. en suite, 
keuken, toilet, kelder, gang, 
voortport., 3 slaapkam., 
douche, zolder m. kamer. 
Leeg te aanv. f. 180.000,- 
kJc. Tel. 02507-55 95. CDA voor uw welzijn 
óók in de gemeenteraad LIJST 3 Voor toezending van CDA-programma of -raambiljetten en 
plaatsing van CDA-tuinborden en vervoer naar stembureau 
zijn de kontaktadr essen in Zandvoort : 

K.C. van der Mije, Marisstraat 1, tel. 23 10. 
P. Ingwersen, Brederodestraat 112, tel. 33 03 
A.B. Biekman, Dr. Kuyperstraat 2, tel. 41 75 

Als u de Zandvoortse CDA-verkiezingspot wilt vullen, graag 
dan kan dat via de rekening 56.58.40.002 van CDA bij de 
ABN Bank, Zandvoort. PPZ LIJST 5 
Dick Gerritse ZIT - LIGELEMENTEN 

matrasmaat &0 x 190 cm. 
o.a. zeer praktisch voor lo- 
gees en/of gasten. 
Zolang de voorraad strekt 
f. 159,-. 
Meubelkeur-zitparadijs 
Stationsplein 13-15 
Zandvoort 
Telefoon 69 75. Mevr.A.C.Dekker-Lukassen 
DIERENARTS 

a.s. vrijdagavond 26 mei van 
19.00 -20.00 uur 
GEEN SPREEKUUR 

voor waarneming tel. 58 47. 

Gevraagd HULP i.d. huish. 

voor 1 of 2 ochtenden p. 
week. Tel. 55 31. 

SCHOONMAAKHULP ge- 
vraagd, voor enkele uren 
per dag, middag of avond. 
Hotel Queenie, Kerkplein 
8, tel. 35 99. Drukt 'n g r o t e drukker 
beter dan een KLEINE ? 

Voor uw familie- en 

handelsdrukwerk. 

FJM.VANDEURSEN 

Schoolstraat 2 
Telefoon 02507 - 2507 
Reeds 45 jaar 
Steeds drukker 
L r - 1 ^i 

KIEST NU DE CPN 

IN DE ZANDVOORTSE RAAD ! 

LIJST 8 

1. J.Dalman - v. Woensel 

2. J.Koper 

3. J.M0II Gevraagd toiletjuffrouw 

voor strandpaviljoen 1 1 . 

Tevens verkoop van strand 

artikelen. 

Tel. 75 80 of 70 84. DICK GERRITSE 
Progressief Zandvoort 

LIJST 5 't (kinder) WINKELTJE 

is iedere dag geopend van 
10.00 -18.00 uur 
Buureweg 1-3 Tel. 6580 
zijstraat van de Kerkstraat 
Te koop aangeboden 

RENAULT 5 TL 

bouwjaar eind 1973, originele km. 
49.000, kleur donker blauw. 
In zeer goede staat. 

VRAAGPRIJS f. 3.200,- 
Inl. 02507 - 7441 of na 18.00 uur 
-25 72. 


stand 
02507 PROGRESSIEF ZANDVOORT 
LIJST 5 

voor uw welzijn 

óók in de gemeenteraad 

Richard van As 

LIJST 3 met Kors van der Mije 
Henk de Pater VOOR EEN SCHERP FINANC. 


BELEID 


PÏÏ'" V ^ V ^1"^^^^%. 
N 


A 


F 


H 


\A Ij^^^^^Pf ' 
A 


«•ï ^^^^H^y ■ 
N 


^^ ^^^^^^\ëÊè^^^^ 
K 


IK^^fPvÉifeLi. 
E 


K^H 
L 
IJ 
K 


ANNE HOEKEMA, 


accountant ei 


liberaal 


stemt op de sterke drie 


van LIJST 6 
1. A.A. Roselaar 


2. A. Hoekema 


3, E. Janssen-Groot JE BENT JONG EN JE WILT WAT 
u 

N 
A 


t¥^ ^ ^' 


F 
H 


m1^ . * X 


A 


g %^ - ~i?< 


N 


^^w| '>'<^.«>r■^ 


K 


k4iiii 


E 
L 
IJ 
K 
il, moeder 


EMMY JANSSEN-GROOT liberaj 


en huisvrouw. LIJST 6 van zessen 


klaar. 


1 . A.A. i^osolaar 
2. A. Hoekema 
3. E. Janssen-Groot 

Verzekeren, oeld • '•^ ii MHH* nsico's Het grootste voordeel van mijn verzekeringen bij de 

Nutsspaarbank West Nederland? 

Ze kennen me daar. Ik kom er niet alleen voor 

mijn verzekeringen, maar ook voor al mijn 

geldzaken (bankgiro), reizen, vreemde 

valuta, onze hypotheek enz. 

Eigenlijk voor al die dingen, waar je 

thuis geen antwoord op kunt vinden. 

En dat ik er ook al mijn verzekeringen 

afsluit is mooi meegenomen. ^oorbonh 

uio/t naderiondHB 

een bank van deze tijd 

Renauit dealer 
occasions met 

Gouden 

Garantie. 

— Tot 6 maanden garantie. 

— Internationaal geldige garantie. 

— Omruil binnen 2 weken mogelijk. 

— Renault staat erachter. AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT off. Dealer 

Oranjestraat 2-12 - Zandvoort 
Tel. 2507-2323-2424 (b.g.g. 3360) 
VERSTEEGE 

•^ nDetb)lekcbeliri)( 

Aalteïtraat IS - Zanbboait 
telefoon 02507-4409 Installatie bureau 

OROENEIIEIN B.V. 

V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29 ^ KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT 

TEL. 02507 5845^ 
occasions BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap Udcül T«l. 
2638 WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.a.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte H.W.COSTER». 

Makelaar o.g. 


Burg. EngallMrtutraat 11 Zandvoort T«ltfoon5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

TaxctiM AsturantUIn . Hypatlwkan 

Gratit woninglijit op aanvraag baiehikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 331975 
met het weekend een bloemetje dat 
niet alleen mooi is maar ook spreekt 

VOLOP BIJ BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

( v.d. Mije) haltestraat 65 - tel 20 60 78e jaargang no. 40 — verschijnt dinsdags en vrijdags 
dinsdag 30 mei 1978 nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout 

eanduüorrse hoer 

redaktie en administratie: postbusl51,zandvoort,koninginneweg1,te!efoon (02507) 21 35- uitgave zandvoortsekoerantbv 
(v/h drukkerij gertenbach)verschiint dinsdags en vrijdags-abonnement:f23.50periaar;perhalfjaarf 13.50 perpostf 35.00 

losse eksemplaren: f 0.30/advertentietarief : f 0.27 p. mm (kontraktpr ijzen op aan vraag) / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank. rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555lnv dezandvoortse koerant 

en daarom moeten wij morgen gaan 
ter stembus De kampagne voor de gemeenteraads- 
verkiezingen werd zaterdag afgeslo- 
ten met een politieke markt op het 
Raadhuisplein en een forumbijeen- 
komst in het Gemeenschapshuis. 

De openluchtpresentatie van de poli- 
tieke partijen was, zoals in feite de 
gehele verkiezingstijd, een gemoede- 
lijk gebeuren met ballonnen, buttons, 
stickers, plastic bekertjes met koffie 
voor dorstige kelen en poppenkast. De 
marktlieden van de pvda probeerden 
de kollega' s van de andere partijen 
warm te maken voor het houden van 
een mikrofoondiskussie, maar die lie- 
ten zich niet uit hun tent lokken. Ook 
niet door de poppenkast, maar dat 
kwam waarschijnlijk doordat de pop- 
pen vrijwel geen gelijkenis vertoonden 
met de politieke grootheden die ze 
moesten voorstellen, vvd-fraktievoor- 
zitter Joustra met het gezicht van 
Croucho Marx, en de bloedarme dialo- 
gen. Jammer, want het was een leuk 
idee van een werkgroepje van de pvda. 
Tijdens de manifestatie liet de heer 
Pas van Zandvoortse Belangen een 
■ komplete dixielandband, gezeten op 
een door twee bierbrouwerspaarden 
getrokken wagen, aanrukken. De mu- 
ziek overstemde weldra alle politieke 
aanbiedingen van meer woningen, 
meer welzijn, meer schone straten en 
meer politie tegen oprukkend vanda- 
lisme en geweld. Aan die laatste wens 
werd overigens prompt voldaan door 
de beëdiging van nieuwe leden van de 
zandvoortse reservepolitie in het ge- 
meentehuis, een plechtigheid die 
plaatsvond in het kader van de viering 
van het dertigjarig bestaan van het 
korps. Net als bij huwelijksvoltrekkin- 
gen door de ambtenaar van de burge- 
lijke stand was de rode loper er voor 
uitgelegd en na afloop van de ceremo- 
nie daalde het voltallige kollege van b 
en w van de raadhuistrap en betrad de 
markt. Burgemeester iVlachielsen als 
welwillend toeschouwer, de drie wet- 
houders als politieke aktivisten die 
met buttons en stickers uit de tijd van 
'I like Eisenhower' op de revers de 
socialistiese, christelijke en liberale 
visie aan de man en de vrouw brach- 
ten. 

Rest nog te vermelden dat de politieke 
markt na een korte periode van zeedamp 
werd begunstigd door zonnig weer en 
dat de in de gemeente verblijvende toe- 
risten in de veronderstelling verkeerden 
dat ze op de markt koopjes konden be- 
ï'i" "5'" J'^. ^^H 
IrSHl machtigen. IMou, dat viel tegen. Thuis 
zullen ze wel zeggen : 'die lui in Zand- 
voort bestoken je met ballonnen, sti- 
ckers en vlugschriften in hun vreemde 
taaltje, maar hebben verder niets te 
bieden.' Laten we hopen dat ze onge- 
lijk krijgen. 

In de avonduren vond in het Gemeen- 
schapshuis een door de afdeling Zand- 
voort van de pvda georganiseerde fo- 
rum- en diskussieavond plaats. In het 
forum hadden op uitnodiging van het 
socialisties pastijbestuur uitsluitend 
de afgevaardigden van de landelijke 
politieke partijen zitting en forum- 
voorzitter Gert Toonen (pvda) ver- 
dedigde dit door tezeggen dat het een 
demokraties recht is dat men kan uit- 
nodigen wie men wil. Daar valt na- 
tuurlijk geen stok tussen te krijgen 
maar in dit geval sloeg het als een 
tang op Dirk. Het ging hier niet om 
een samenkomst van familieleden 
of kennissen maar om een openbare 
politieke vergadering waar je geen 
onderscheid kan en mag maken. 
De onafhankelijke liberaal Roselaar 
nodigde de pvda op zijn beurt uit op 
dit besluit terug te komen en de plaat- 
selijke groeperingen alsnog te vragen. 
Hij kreeg bijval van het forumlid Van 
As van het cda die het betreurde dat 
de plaatsel-ijke partijen niet waren 
uitgenodigd, maar voorzitter Toonen 
hield voet bij stuk. De plaatselijke par- 
tijen zijn helemaal niet uitgesloten, 
beweerde hij, maar kunnen vanuit de 
zaal aan de diskussies deelnemen. Bo- 
vendien was er nog het praktiese be- 
zwaar dat het forum te groot en daar- 
do'ortopzwaar zou worden. Roselaar 
wilde nogmaals protesteren tegen 'de- 
ze bedillerige gang van zaken', maar 
de forumleider verklaarde, de diskus- 
sie voor gesloten. 

Nadat de forumleden mevrouw Dal- 
man van de cpn, wethouder Aukema 
van de pvda, zijn kollega Attema van 
de vvd, de heer Van Erp van d'66 en 
Van As van het cda in de door de 
voorzitter gerantsoeneerde spreektijd 
hun politieke zegje hadden gedaan —alleen Aukema bleek in staat er 
meer dan een propagandapraatje van 
te maken— werd het publiek in de 
zaal in de gelegenheid gesteld vragen 
te stellen via de mikrofoon. Voorzitter 
Toonen gaf het thema aan: de wo- 
ningbouw in de gemeente. Een onder- 
werp dat zich al gauw toespitste op de 
vraag sociale woningbouw in de woning- 
wetsektor of premiekoopwoningen. 
Cpn en pvda willen, mede in verband 
met de schaarse bouwgrond die Zand- 
voort nog rest, alleen woningwetwonin- 
gen bouwen. De vvd en het cda den- 
ken daar, zoals hun vertegenwoordi- 
gers het uitdrukten, genuanceerder 
over en willen ook de mogelijkheden 
voor premiekoopwoningen niet uit- 
sluiten. 

Dat wonen niet alleen een probleem is 
voor hen die geen dak boven hun hoofd 
hebben maar ook voor ondernemers 
bleek uit de mededeling van de zand- 
voortse hotelhouder Duivanvooróe, 
die gedwongen was met zijn gezin in 
een appartement van de heer Bouwes 
te bivakkeren'omdat hij in de gemeen- 
te geen stukje grond voor de bouw 
van een eenvoudig optrekje kon ko- 
pen.' 

Zolang er nog mensen zijn die zich 
geen appartement van de heer Bouwes 
kunnen veroorloven om in hun woon- 
behoefte te voorzien, kon wethouder 
Aukema geen traan om de onderne- • 
mer vergieten. 

De heer Duivenvoorde ging af en toen 
was het pauze. 

Na het nuttigen van de konsumpties 
werd het forum uitgebreid onder- 
vraagd over de verkeersperikelen in 
Zandvoort en in het bijzonder de ont- 
sluiting van nieuw-noord door middel 
van doortrekking van de Herman Heij- 
ermansweg door het natuur- en rekre- 
atiegebied Kostverloren. 
Wethouder Attema verkondigde dat 
de aanleg van de weg door het park 
geen kwalijke gevolgen voor de omge- 
ving zou hebben. Hij kwam nogal eens 
in Drente en Overijsel en daar was men 
er in geslaagd op zeer verantwoorde 
wijze wegen door de natuur aan te leg- foto's Jacob Koning gen. 

Jaap Kolpa van het 'Groenboek Kost- 
verlorenpark' greep de mikrofoon en 
riep dat de wethouder niet zo maar 
kon beweren dat een weg geen schade 
aan de flora en fauna van het park zou 
toebrengen zonder over de nodige na- 
tuurwetenschappelijke gegevens te 
beschikken. 

De vuurrood aanlopende portefeuille- 
houder had de jeugdige Kolpa graag 
een oorvijg toegediend, maar hij be- 
heerste zich. Hield zich in. Opzich 
een bewonderenswaardige prestatie. 
Er werd nog even flink gebakkeleid 
over de kwestie of de wethouders nu 
wel of niet op de hoogte waren ge- 
weest van de aanbieding van jhr. 
Quarles van Ufford aan oud-burge- 
meester Nawijn het Kostverlorenpark 
voor f. 750.000,- aan de gemeente 
te verkopen. 

Wethouder Aukema zei, dat er op dit 
punt een hiaat in zijn memorie was. 
Een gat in zijn geheugen, dus. 
De verklaring van wethouder Attema 
had veel weg van een rookgordijn, 
maar zelf zal hij het ongetwijfeld de 
mantel der liefde noemen welke alles 
en iedereen bedekt. 

Eén ding is wel duidelijk in deze affaire: 
de gemeenteraad is niet in de aanbie- 
ding van Quarles gekend en evenmin 
in het resultaat van het gesprek dat 
eks-burgemeester Nawij