Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1980"

See other formats


1 80e jaargang no. 1 vrijdag 4 januari 1980 
eanduoorrse hoeranr 

Dit op recyciing-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. nieuwjaarsreceptie in het raadhuis Woensdagavond hielden burgemeester 
Machielsen en zijn echtgenote hun tra- 
ditionele nieuwjaarsreceptTe. Daarbij 
konden vertegenwoordigers van zand- 
voortse instellingen, organisaties en 
verenigingen de beste wensen voor 
1980 uitwisselen met zandvoorts 
eerste burgers. 

Een lange en bonte stoet maakte van 
deze gelegenheid gebruik. Karnavals- 
verenigingen, politieke partijen, folklo- 
re, politie, reddingsbrigade, midden- 
standers, etc. etc, vulden bij een .hap- 
je en een glaasje de raadszaal met een 
gevarieerd en geanimeerd gezelschap. 
Gevraagd naar hun verwachtingen 
van positieve en negatieve ontwikkelin- 
gen in Zandvoort in 1 980, en dan even 
afgezien van de voor de hand liggende 
circuit-woningbouwproblematiek, ble- 
ken de fraktieleiders van de zandvoort- 
se politieke partijen vooral specialisten 
in de sombere voorspellingen te zijn. 
De problemen zagen zij ruimschoots 
opdoemen, maar positieve ontwikke- 
lingen konden zij slechts met grote 
moeite ontdekken. 

Atterna (vvd) zag als zandvoorts voor- 
naamste probleem de ontwikkeling 
van het toerisme en de daarmee ver- 
bonden VVV. Zandvoort zou meer moe- 
ten doen om meer toeristen te ontvan- 
gen. Buiten het strand en de zee zou 
men.de toerist meer kunnen geven wat 
hij verlangt door meer evenementen 
en een aantrekkelijkere entoerage van 
het dorp, b.v. door verlichting in de 
winkelstraten. Verder was hij zeer be- ' 
zorgd over de kostenontwikkeling van 
de door de gemeente gesubsidieerde 
instellingen (het zwembad kunnen we 
zo langzamerhand beter sluiten) en 
zouden de sluiting van het circuit en 
de inkrimping van de vvv de nacht 
dieper over Zandvoort doen vallen. 
Positieve ontwikkelingen zag hij voor- 
jalsnog niet zitten. 'We willen van alles, 
[maar we willen nergens aan betalen', 
bonen (pvda) had zich op de recep- 
ie niet vertoond, maar sprak telefo- 
nies de verwachting uit, dat de raad 
ich voornamelijk met de lopende 
roblemen zal bezig houden. En dat 
ijn de opstelling van een struktuur- 
lan, de welzijnsplanning, de reorga- 
[nisatie van de sociale dienst en de 
laatskeuze van het nieuwe politiebu- 
o. Positieve ontwikkelingen voor 
Zandvoort verwachtte Toonen vooral 
bij een gunstige afwerking van deze 
[Onderwerpen. Daarmee zou het kol- 
legeprogram dusdanig goed worden 
[afgewerkt, dat de gemeenteraads- 
erkiezingen van 1982 optimisties te- 
emoet gezien konden worden, 
oor 1980 hoopte de socialist dat er 
'ooral iets rond gekregen zou warden 
.v.m. het circuit en het wonen in 
andvoort. 
[\/an Erp (d'66) zag als voornaamste 
robleem waarmee Zandvoort in 1980 
ekonfronteerd zal worden hetslui- 
end maken van de begroting, door 
et wegvallen van de circuitinkoms- 
:en. Verder zouden het opstellen van 
en meerjarenbegroting en de plaats- 
euze van het politieburo nog wel de 
odige voeten in de aarde hebben. ;-;;.«W 
waterstanden 


an. 


H. 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


02.32 


10.36 


14.45 


22.50 


2 


03.09 


11.12 


15.22 


23.26 


3 


03.58 


12.01 


16.00 


00.05 


4 


04.29 


12.32 


16.35 


00.39 


5 


05.04 


13.06 


17.16 


01.20 


6 


05.48 


13.52 


17.58 


02.02 


7 


06.31 


14.36 


18,35 


02.40 


8 


07.10 


15.14 


19.13 


03.22 


9 


07.45 


15.50 


19.50 


04.01 


10 


08 


.19 


16.22 


20.37 


04.41 
foto Jacob Koning 

De echtgenote van de burgemeester, mevrouw Machielsen, tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in het raadhuis in gesprek met een vertegen- 
woordigster van de folklore-vereniging De Wurf. Buiten het verder teruglopen van de 
bevolking zag de demokraat nog wei- 
nig positiefs voor Zandvoort opdoe- 
men. 

Van As (cda) wilde zich liever van 
voorspellingen onthouden en gaf de 
voorkeur aan het uitspreken van een 
wens, waaraan bij nader inzien vooral 
zijn eigen partij grote behoefte zal 
hebben. De christen wenste dat de 
mensen elkaar in 1980 prettig zouden blijven bejegenen, zodat met goed on- 
derling overleg veel te bereiken zal 
zijn. Qua positieve ontwikkelingen zag 
hij nog niets bijzonders, maar hij zou 
al blij zijn met de realisatie van zijn 
wens. 

Ook Flieringa (inspraak nu) had de re- 
ceptie niet bezocht, en zijn telefonies 
antwoordapparaat was de volgende 
dag niet tot de uitspraak van politieke 
verwachtingen te brengen. 
Ie locataire van de Pools-Amerikaanse cineast Po- 
lanski wordt morgenavond door Film- 
inn Zandvoort gedraaid in de openba- 
re bibliotheek aan de Prinsesseweg. De 
voorstelling begint om 9.00 uur en is 
kosteloos toegankelijk. 

Polanski's franse film 'Le Locataire' 
naar Le locataire chimerique van Topor, 
houdt zich bezig met een zieke ziel. 
Treikovsky heet de kleine man van 
Poolse afkomst, en Polanski speelt 
.hem zelf : uitmuntend ! Een schuch- 
tere en eenzame kantoorbediende die 
een kamer in een volksbuurt huurt. 
Daar, zo vertelt hem de conciërge 
(Shelley Winters) is een juffrouw uit 
het raam gesprongen. 
In het kort komen Topors verhaal en 
het scenario van Polanski en Gerard 
Brach neer op de aanzwellende para- 
noia van Treikovsky. Hij verbeeldt zich dat de buren en alle andere men- 
sen dje hij tegenkomt hem in de situa- 
tie van de vorige huurster willen dwin- 
gen. Dit gevoel wordt steeds beklem- 
mender. Tenslotte zien we hem in 
vrouwenkleren uit het raam springen. 
Wat een Polanski van zo'n gegeven kan 
maken, kan men zich voorstellen als 
men even aan Repulsion en Rosemary's 
baby terugdenkt. 

Bergmans kameraman Sven Nykvist 
zorgde voor een angstwekkend Parijs 
en de subjektieve beelden van alledaag- 
se Parijzenaars, die in de optiek van 
Trelkovksy griezelfiguren worden. eanduoortee Noeranh nieuws 

kort & klein • Woensdagavond is de 61-jarige me- 
vrouw G. Palstra-Meisner uit Zandvoort 
aan de gevolgen van een ongeval overle- 
den. Mevrouw Palstra reed met haar 
auto op de Zandvoortselaan toen zij 
ter hoogte van de Westerduinweg werd 
ingehaald door de 29-jarige B.Z, even- 
eens uit Zandvoort. B.Z. raakte bij de- 
ze manoeuvre in een slip en botste daar- 
bij tegen de auto van mevrouw Palstra, 
die daardoor tegen een boom klapte. 
Nadat zij zwaar gewond door de brand- 
weer uit haar auto bevrijd was^over- 
leed zij een uur later in het Diacones- 
senziekenhuis in Heemstede. B.Z. bleek 
onder de invloed van alkohol te heb- ben gereden en werd op last van de 
Haarlemse officier van justitie ingeslo- 
ten. 

Eventuele getuigen van dit dodelijke 
ongeval worden verzocht zich te mel- 
den bij de gemeentepolitie van Zand- 
voort, telefoon 02507 - 30 43. 

• Na een bezoek van het nachtelijke 
gilde aan een boetiek in de Haltestraat 
werden 40 lange bontjassen, 20 korte 
bontjasjes, 30 avondjaponnen en 12 
mantelpakjes vermist. De buit heeft 
een totale waarde van ca. f. 26.000,- 

• Vorige week vrijdag heeft de politie 
bij wijkcentrum 't Stekkie' de gemoe- 
deren'van een 60-tal jongelui moeten 
sussen. De strijdlustigheid van de jon- 
geren was gewekt door de weigering 
aan een aantal van hen de zelf meege- 
brachte- sterke drank in 't Stekkie' te 
nuttigen. deur sluiten 
hoeft niet meer foto Jacob Koning Dit restte voor de jaarwisseling van de 

conciërgewoning van het raadhuis, die 
plaats moet maken voor de uitbreiding 
van het dorpskantoor in de richting 
van de Swalu'éstraat. 'Deur sluiten a.u. 
b. ', te lezen in het portaal achter de 
voordeur, hoeft niet meer. De deur 
heeft bijtijds een goed heenkomen ge- 
vonden en siert binnenkort de toegang 
tot een ander pand in de gemeente. De 
andere delen van het huisje verdwijnen 
onder de slopershamer om de eerste 
fase van de uitbouw van het raadhuis 
mogelijk te maken. Over het tempo 
van de uitbreidingswerkzaamheden. waarmee op het braakliggende terrein 
langs Grote Krocht en Swalu'éstraat in- 
middels een begin is gemaakt, heeft 
burgemeester Machielsen enige weken 
geleden een zorgelijk geluid laten ho- 
ren. Hij vindt dat het opstarten van de 
bouw te traag verloopt. En waar hij 
zich ook zorgen over maakt js de om- 
vang van de nieuwbouw. De eerste 
burger vreest dat die bij gereedkomen 
al te klein zal zijn om de diverse ge- 
meentelijke diensten te kunnen her- 
bergen. Fase twee, waar de gemeente- 
raad gelet op de kosten niet aan wilde, 
ziet hij al in het nabije verschiet. burgemeester wil in 't nieuwe jaar 
speelautomaten in kafees In tegenstelling tot zijn voorgangers is 
burgemeester Machielsen voorstander 
van liberalisering van het beleid t.a.v. 
het plaatsen van speelautomaten en 
wil hij plaatsing van automaten toe- 
staan in kafees.die daarvoor een ver- 
gunning bij de gemeente aanvragen. 

Totnogtoe heeft het dorpsbestuur er 
bewust naar gestreefd dat de 'eenar- 
mige bandiet' en zijn variëteiten slechts 
op enkele plaatsen in Zandvoort wa- 
ren gekonsentreerd in zgn. speelauto- 
matenhallen. Een beleid, dat voorna- 
melijk was gebaseerd op een vergemak- 
kelijking van de kontrole op deze 
vorm van vertier. De reden of redenen 
voor de ombuiging van de beleidslijn 
t.a.v. de automaten,heeft de heer Ma- 
chielsen vastgelegd in een enkele we- 
ken voor de jaarwisseling door hem 
geproduceerde nota. Alvorens tot een 
speelautomaten-beleid nieuwe stijl te 
besluiten wil de initiatiefnemer eerst 
de mening van de kommissie van alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening 
peilen, welke dinsdag 8 januari voor 
de eerste keer in 1980 bijeenkomt. 
De spreiding van speelautomaten over 
meerdere horekabedrijven is in het 
nabije verleden enkele malen onder- 
werp van diskussie geweest in kom- 
missie en gemeenteraad. Het sprong 
toen af op het door b en w gehan- 
teerde argument dat de politie over 
onvoldoende personeel beschikte om 
een effektieve kontrole op het gebruik 
van de apparaten uit te voeren. Enkele 
raadsleden hadden bezwaren van meer 
principiële aard en vreesden dat de 
door hen verfoeide goklust er door 
zou worden gestimuleerd. Net als bij de speelautomaten wil het 
dagelijks bestuur van de gemeente de 
lokatie van het naaktstrand verbreden. 
De bedoeling is dat het menselijk bloot 
een paar honderd meter dichter bij het 
zogeheten tekstielstrand.of wat daar- 
van over is.komt te liggen. In dit ge- 
val is het initiatief niet afkomstig van 
de eerste burger van de gemeente, maar 
van de pacjiters van de paviljoens die 
hun nerin^bp het naaktstrand bedrij- 
ven. 

Voor het verleggen van de grens tussen 
naakt en eendelig en tweedelig naakt 
ten gunste van het bloot van top tot 
teen, heeft het Strandschap Zandvoort 
in zijn onlangs gehouden vergadering 
het sein reeds op groen gezet. Maar het 
kollege wil dinsdagavond eerst het oor- 
deel van de kommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening verne- 
men, voor het van de vergroting van 
het naaktstrand een raadsvoorstel 
maakt. Bij uitstek een onderwerp dat 
van alle kanten dient te worden beke- 
ken om tot een verantwoorde besluit- 
vorming te komen, nietwaar ? En verder willen b en w ernst maken 
met de uitvoering van de wens van de 
raad geen gemeentelijke vertegenwoor- 
digers meer te benoemen in de bestu- 
ren van de plaatselijke verenigingen, 
organisaties, e.d. De meeste raadsleden 
vinden dat door deze taken te veel be- 
slag wordt gelegd op de ruimte die zij 
aan het eigenlijke raadswerk, waarvoor 
zij tenslotte gekozen zijn, moeten be- 
steden. Het kollege wil met de afbouw 
van de aanwezigheid van de raadsleden 
in de besturen van stichtingen etc. be- 
ginnen door het bestuur van de sport- 
hal Pellikaan te verzoeken de statuten 
zodanig te wijzigen dat raadsleden niet 
langer zitting in het bestuur behoeven 
te nemen. 

Wat goed is voor de raad acht het kol- 
lege ook goed voor b en w en daarom 
wil het de sporthal vragen de be- 
paling.die voorschrijft dat een lid van 
het kollege bij de vergaderingen tegen- 
woording moet zijn, eveneens uit de 
statuten te schrappen. Op 8 januari 
a.s. willen b en w van de kommissie 
az/ro weten hoe deze over de verdwijn- 
taktiek dankt. 

Etj wat het dagelijks bestuur van de ge- 
meenten in 1980 ook serieus wil aan- 
pakken is een emancipatiebeleid, waar- 
voor de fraktieleider van de pvda in 
de gemeenteraad, Gert Toonen, enkele 
maanden geleden een aantal suggesties 
heeft gedaan. Die hebben voornamelijk 
betrekking op de behandeling van de 
vrouw door de diverse gemeentelijke 
instanties en diensten. Zo geeft Too- 
nen het advies om bij de afdeling sekre- 
tarie geen onderscheid te maken tus- 
sen man en vrouw bij het toezenden 
van brieven, het aanleggen van dossiers 
e.d. Die moeten, indien gewenst, op 
naam van de vrouw kunnen worden 
gezet. Bij de afdeling volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening pleit hij voor 
verhuur van huizen ook op naam van 
de vrouw.en voor het onderwijs wil 
Toonen een doorbreking van het rol- 
lenpatroon door bij de lessen —met 
name gymnastiek en handenarbeid— 
geen onderscheid te maken tussen 
jongens en meisjes. 
En bij de politie moeten vrouwen in 
alle funkties een kans krijgen, vindt 
de socialistiese volksvertegenwoordi- 
ger. Ook hierover willen b en w dins- 
dagavond de kommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening raad- 
plegen, alvorens een en ander in een 
beleidsnota konkreet aan de gemeente- 
raad voor te leggen in het nieuwe jaar. 

Inmiddels heeft het kollege weer een 
stapje gezet op de weg van de emanci- 
patie van de demokratie ofwel de toe- 
gankelijkheid van de burger tot zijn be- 
stuur. Met ingang van heden zijn alle 
agenda's voor raads- en kommissiever- 
gaderingen voor iedereen kosteloos ver- 
krijgbaar in de benedenhal van het 
raadhuis, op de afdeling burgerzaken 
aan de Schoolstraat en bij de openbare 
bibliotheek aan de Prinsesseweg. nieuws 

kort & klein • In de vroege uren van Tweede 
Kerstdag meldde een familie uit de 
Jan van Galenstraat bij de politie, dat 
zij een vuurbal boven zee, ongeveer 
1 1/2 km uit de kust, had waargeno- 
men. De vuurbal had zich aanvanke- 
lijk naar het vaste land bewogen, maar 
veranderde van richting, nam de vorm 
van een halve schotel aan, en verdween 
tenslotte in de richting van Engeland. 
Vliegende schotels, of de betovering 
van de dansende kaarsjes in de kerst- 
boom ? 

■t' i De sportklup 'Unicum '73' beoefent 
op haar terreinen aan de Zandvoortse- 
laan diverse sporten. Vanzelfsprekend 
staat sport voor gehandikapten op de 
voorgrond. Maar ook niet-gehandikap- 
ten kunneti op de terreinen van Nieuw 
Unicum volop sport beoefenen, omdat 
integratie een van de doeleinden is, die 
deze sportklup nastreeft. 
Enkele sporten moeten elders beoefend 
worden zoals bijvoorbeeld badminton, 
dat gespeeld wordt in de Pageehal te 
Zandvoort, elke zondagmiddag van 
12.00 tot 15.00 uur. 
Zij, die voor deze sport voelen behoe- 
ven geen handikap te hebben. Er be- 
staat nog steeds mogelijkheid tot le- 
deninschrijving. 

Men kan zich daartoe wenden tot het 
bestuur van de S.C. Unicum'73, Zand- 
voortselaan 165 te Zandvoort. 
één van de drie • In de koude ochtend van Nieuw- 
jaarsdag zijn vanaf het zandvoortse 
strand weer de eerste duiken in zee 
genomen. Drie broers uit Rijssen 
(Overijssel) waren uit een weddenschap 
een groep van ruim 20 haarlemmers 
een uur te vroeg af geweest en konden 
daarmee de titel 'Eerste badgasten 
van het decennium '80' voor zich op 
eisen. 
familieberichten familieberichten Met droefheid geven wij U kennis, dat heden van ons is heengegaan mijn 
lieve vader en onze lieve groot- en overgrootvader 


JAN KEUR 

Weduwnaar van Philippina Johanna van Musscher 


op de leeftijd van 98 jaar. 


Uit aller naam: 
J. Keur 


Zandvoort, 28 december 1 979 
Kerkstraat 24 
De teraardebestelling heeft volgens de wens van de overledene in alle stilte 
plaats gevonden. 


Op 1 januari is volkomen onverwachts, maar op Gods eigen tijd, ons voor- 
gegaan onze lieve hartelijke en altijd opgewekte broer, zwager en oom 


JAAP KONING 

echtgenoot van Bep Gerrits 


Hij werd 57 jaar. 
Zandvoort : 
Paterswolde : 
Zandvoort : 


A.C. V. Wijk-Koning 

IM.H. v. Wijk 

E. Koning 

E.M.M. Koning-Keereweer 

L.J. v.d. Werff-Koning 

J. v.d. Werff 
neven en nichten 


Haarlem, Eenhoornstraat 8. 
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden 

• Ook in Zandvoort is de jaarwisse- 
ling relatief rustig verlopen. Er deden 
zich geen ernstige incidenten voor, en 
ook het afsteken van vuurwerk was 
vroeger afgelopen dan in voorgaande 
jaren. • De visie van het vvd-Tweede Kamer- 
lid D. Ploeg op de kernbewapening kan 
de in dit eksplosieve onderwerp geïnte- 
resseerde lezer vernemen op donderdag 
24 januari a.s. in hotel Bouwes aan de 
kop van de Kerkstraat. De liberale 
woordvoerder begint zijn betoog over 
kernkoppen, kruisraketten en ander 
nucleair wapentuig om 8 uur. Toe- 
gang tot de lezing is kosteloos. 

• Niet om 9.30 uur, zoals abusievelijk 
in de koerantwerd gemeld, maar om 
7.30 uur vindt hedenavond aan het 
strand voor de rotonde de jaarlijkse 
kerstboomverbranding plaats. Evenals 
vorig jaar wordt onder de kinderen die 
een of meer kerstbomen naar de stapel- 
plaats hebben gebracht een verloting 
gehouden. De trekking zal geschieden 
op maandag 7 januari a.s. en de num- 
mers waarop de prijzen vallen zullen 
op diverse plaatsen in het dorp wor- 
den aangeplakt. Op 9 januari kunnen 
de winnaars en winnaressen de prijzen 
—vvv-waardebonnen— afhalen op het 
kantoor van de dienst van publieke 
werken op de hoek van het raadhuis- 
plein en de Oranjestraat. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 6 januari a.s.: 

1 0.30 uur : dhr. Th.J. Haitjema. 

Geen jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 6 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. de Ruig te Haarlem- 
Schalkwijk 

19.00 uur : Ds. P. de Ruig te Haarlem- 
Schalkwijk 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 5 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang 

zondag 6 januari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering 

10.45 uur : eucharistieviering met St. 
Caecilia koor. 

CLAT NEDERLAND 

in Latijns-Amerika worden 
leden en leiders van de 
demokratische vakbewe- 
ging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 

Nieuwe Gracht 47 

Utrecht 

Tel. 030-319675 burgerlijke stand 18 december - 27 december 1979 

geboren : Daniëlle, dv. R.J. Ver- 
sluis en A. de Wit ; Roy Elliot, zv. J.A. 
Sandbergen en J.P, Paap ; Leonarda 
Catharina, dv. A.J.H. Jacobs'en C.H. 
Schoo. 

overleden : Bregtje Suerink, geb. 
Dorenstouter, oud 90 jaar ; Maria Elisa- 
beth de Vries, geb. Jurgens, oud 93 
jaar ; Petroneila Geertruida ter Wol- 
beek, geb. van der Horst; oud 71 jaar; 
Wilhelmina Heins, oud 92 jaar. 

ondertrouwd : Adriaan Johannes 
Paap en Francisca Elisabeth Anne Ne- 
derlof ; Robert Rudolf Balk en Wilhel- 
mina Alida van Duijn. 

getrouwd : Theodorus Bernardus 
Lefferts en Elisabeth Keijzer. 

28 december 1979 - 2 januari 1980 

overleden : Hendrina Maria de Boer, 
geb. Pannekoek, oud 85 jaar; Tob 
Chichou, oud 79 jaar. 

geboren : Raymond, zv. R. Vermeu- 
len en J.W. van Duijn. 

getrouwd : Bouke de Boer en Suzet- 
te Elisabeth Bakels ; Gijsbertus Arnol- 
dus Vlug en Ida Lamberta Jansje Koper; 
Eric Kistemaker en Helena Antonia 
van den Berkt. medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 5 en zomdag 6 januari a.s..: 
Zuster E.H.M. Nijssen, Gasthuishofje 
27, tel. 27 91. 
I Weekenddienstregeling Zandvoortse Apotheken ( 1980) 

Normaal heeft één van de Zandvoortse Apotheken zaterdag en zondag dienst en is open voor 
spoedeisende recepten. In sommige weekends echter wordt de dienst na zaterdagmiddag 
1.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur door één van de dichtstbijzijnde Haarlemse Apotheken 
waargenomen: "1 5-6 januari 
12-13 januari 
16- 17 februari 
15-16 maart 

22-23 maart 
11-12 oktober 
18-19 oktober 
22-23 november 
20-21 december Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252 
Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 
Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-240758 
Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-28 82 52 
Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 
Apotheek Schotsman. Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-288252 
HeemsteedseApotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 
Aerdenhout Apotheek Zandvoortselaan 164, Aerdenhout, tel. 023-240758 
Apotheek Schotsman, Binnenweg 206, Heemstede, tel. 023-2882 52 27-28 december Heemsteedse Apotheek, Binnenweg 98, Heemstede, tel. 023-282808 -ó- In bovengenoemde weekends kan men dus tot zaterdagmiddag 1 .00 uur terecht bij één van de 
Zandvoortse Apotheken. Op alle andere weekends geldt de normale dienstregeling. ^Indien patiënten niet over eigen vervoer beschikken, kan na overleg met de behandelende arts een 
regeling worden getroffen, zodat voor snelle geneesmiddelenvoorziening kan worden gezorgd. voor de Zandv. Apotheek 
H.B.A. MULDER voor de Zeestraat Apotheek 
N.VANBERKEL 

>^ 


^ '^ /^ #c^> 


VERSTEEG! 

-^ ttsettofelnbOrW 

IftBÜtstxaat 18 • Zmbteoct 
Hütlfon 02307-4499 Haal warmte en kleur in uw huis ' 
bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om ais 
geschenk te geven. 
J. BLUYS Haltestraat 65, tel. 20 60 
"Vandaag tracteert ons nieuwe huis ons 
op een dagje niksen!' 5a. :£. "^Balledux & ^h. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.o- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
Geld dat groeit, 
steeds bij de hand. 7% 
8% '^ ..Bootje wandolcn Beeijo winkelen. 
Bezoekje. Dagje niksen noem ik dat. Maar 
waaraan we het te danken hebben, snap ik 
nog niet helemaal. Gerda kwam op 't idee. 
Het schijnt dat we geld overhouden, van 
hel geld dat we opzij leggen voor de 
hypotheekbetaling van ons huis. Kan je 
dat volgen? , 

Volgens Gerda bewaren we en 
sparen we tegelijk Door vanaf het begin 
elke maand iets te reserveren voor die betaling en door dat geld meteen weg te 
zetten op een Perfektrekening. Dat is een 
rekening bij de Nutsspaarbank. Leuke 
bank, overigens. Zonder poespas. Fijn 
vlakbij ook. 

Afijn, als het dan tegen betaaldag 
loopt, staat het nodige geld er enne . . . 

Ach, natuurlijk! Dan heb je over die 
hele bewaartijd gelijk ook spaarrente 
gevangen. Duf hoor, om daar niet op te 
komen . . ." Naast alle gebruikelijke diensten (bankgiro, kredieten, hypotheken, 
verzekeringen, reizen en effekten) biedt de Nutsspaarbank een groot 
aantal praktische en profijtelijke spaarregelingen Deze geven de 
hoogst mogelijke rente, en/of de mogelijkheid van een zeer snelle 
geldopname 

*••••••••••••••••*•• 

De Perfektrekening. 

Daarvan kunt u dagelijks geld opnemen tot een bedrag van fl 2500 - 
per maand Vrij voor aflossing van uw hypotheek bij 
de spaarbank Het geld dat blijft staan groeit aan met ^.— 0>^ 

4^% ■W4 /O 

•••*•*•••*••*••••*•* 

De Selektrekening. 

Uw spaargeld groeit met 7°o Neemt u geld op 

(wat dagelijks mag), dan betaalt u over het opgenomen 

bedrag 1% rente terug aan de bank 

De Selekt Extra rekening. 

Over de bedragen op uw rekening krijgt u 8% rente 
Over het geld dat u opneemt, betaalt u 2% terug aan 
de bank 

De Termijnrekeningen. 

Voor sparen op langere termijn De rente is hoger naarmate uw geld 
langer vast staat Voorbeelden 24 maanden 7 a%. 
12 maanden 6' a%, 6 maanden 5^ aX Vnj opneembaar ^—^/^ 

voor een eigen huis fi 4 /O 

De Spaardeposito's. 

Voor het beleggen op nog langere termijn Vrij beschikbaar voor 
aankoop van een èigen huis Rentehoogte is 

afhankelijkvan de beleggingstijd. Bijv vast voor 6 jaar 4^%OjL^ 
10%,5iaar9V/o,4iaar9V/o,3iaar8V/o,2jaar8'A% IV /O 

Voorts zijn er nog spaarbiljetten aan toonder, groeispaarbewijzen en 
regelingen voor jeugdsparen, bedrijfssparen en ambtenarensparen 
Wilt u meer weten over alle spaarvormen van de Nutsspaarbank, 
stuur ons dan even de bon toe of vraag informatie op één van onze 
63 kantoren tussen Texel en Sassenheim Opsturen naarde Nutsspaarbank West Nederland, 

Telefoon 023 -'31 92 01 AntwoordnummerSS, 2000 VC Haarlem 

'böÏsi I 

Naam ■ • I 

Adres ... ' ' i 

Woonplaats ■ • • B 

Wil graag meer weten over spaarregelingen, i 

in het bijzonder over Lofli — \ 1 

*) i 

nu^/ypoorbanh | 

uMut ncdolond ■ 

een bank van deze tijd J i', ' ' 


' .'^' 
.,•-"' -'". 


•; -.-.,^ 
•*. 


.:■> ,-;™, 


'". :^ymff "*"<- 
^ ' -A* *r ^ 


Ci;*>*, -• 
:-^' 


'.■Si^ifj^. 


^èi.-. 
V' 


'9»?'—-?5?~-»r!> -^ 


tz. • 
'Bi 


^e-.f f 


:i^''' 


■ 


P 5" 


- 


^ -^fi^.r'^ 


^ftfe.* ïjj 


' 


» 


■n - f 


S*-J^ 


i> 

Wanneer het waar is dat nog maar een derde van de bevolking de term 'van voor de oorlog' 
verstaat dan maken we ons niet veel illusies over het percentage inwoners dat zich weet te her- 
inneren, dat er reeds in 1905 in de Haltestraat een bar was. 'Bar d'Orange', zoals op het grote 
raam met frivool kanten vitrage te lezen staat. Aan de overkant op de hoek van de Achterweg, 
uiterst links nog net zichtbaar, had de heer A. W. van de Geer een sigarenzaak waarin tevens zijn 
kleermakerij v.'as gevestigd. 

Wat de Achterweg betreft, waarschijnlijk hebben de lezers uit de laatste editie van het afgelo- 
pen jaar al begrepen dat de Zandvoortse Koerant over enkele maanden weer haar intrek gaat 
nemen in het vertrouwde pand no. 1. 
'On revient toujours ' moeten we 

dat allemaal slikken? We slikken met zijn allen wat af aan 
medicijnen. Alleen al via de ziekenfond- 
sen geven we ruim één miljard gulden 
per jaar aan medicijnen uit. Daar ko- 
men dan nog de 'partikulieren' bij, en 
ai die middeltjes die zonder recept bij 
drogist of apotheker verkrijgbaar zijn. 
Is dat nu allemaal nodig? 
Nee, zeggen steeds meer artsen, apo- 
tliekers en ziektekostenverzekeraars. 

Van bijwerkingen van medicijnen we- 
ten we meestal helemaal niets af. Per 
jaar worden zo'n vijftienduizend men- 
sen ziek door te veel of verkeerd ge- 
gebruik van medicijnen. 5 tot 600 men- 
sen sterven aan de gevolgen daarvan. 
We zijn nogal achteloos in het gebruik 
van medicijnen. M'-'/o van de mensen 
gebruikt eenmaal verkregen medicijnen 
later opnieuw, zonder de arts te raad- 
plegen. Maar al is de klacht hetzelfde, 
het kan iets anders zijn. Bovendien 
kunnen veel medicijnen bederven. 
In vrijwel alle nederlandse huizen is 
een plekje of medicijnkastje te vinden 
met restanten geneesmiddelen. Veel 
daarvan is zonder recept bij een dro- 
gist of apotheker gekocht. 
Niet alleen is dat een enorme financiële 
verspilling, het biedt veel gevaar voor 
verkeerd gebruikt in de toekomst. 
Daarom worden in steeds meer plaat- 
sen inzamelingsakties van oude medi- 
cijnen gehouden. 

— Bewaar medicijnen niet te lang. 
Kwaal weg, medicijnen weg. De 
meeste medicijnen zijn na een jaar 
niet meer te gebruiken. Oogdrup- 
pels ca., zijn nog minder lang houd- 
baar (soms maar 1 maand). Let op 
de houdbaarheid die op de verpak- 
king moet zijn aangegeven. Gooi restanten weg, maar wel zo, 
dat niemand er meer aan kan komen. 
het beste is ze terug te brengen naar 
de apotheek. 
—Bewaar medicijnen zo, dat kinderen 
er niet bij kunnen. 

— Pijnstillers als asperine en witte kruis 
alleen innemen met veel melk of wa- 
ter en nooit op een lege maag ! Als 
de klachten langer dan een paar da- 
gen aanhouden, naar de dokter. Let 
op : de op bijsluiters aangegeven tijd 
dat gewacht kan worden met naar 
de dokter gaan, is de maksimum-tijd. 
Als er iets aan uw auto kapot gaat, 
plakt u er ook geen pleister over. 

— Als u bij meerdere artsen of specia- 
listen onder behandeling bent, zeg 
dan welke medicijnen u gebruikt. 
Neem ze desnoods mee. Sommige 
geneesmiddelen gaan niet samen. 
Vertel ook wat u slikt wat u zelf 
zonder recept hebt gekocht. Al 
lijkt het vaak niet zo, het zijn ge- 
neesmiddelen, ook dat eenvoudige 
hoestdrankje. 

— Als u medicijnen gebruikt, wees dan 
voorzichtig met alkohol. Alkohol 
en asperine werken samen als vergif. 

Meer informatie vindt u in het boekje 
'Moeten we dat allemaal slikken ? ' 
van de Open School. U kunt het bestel- 
len bij de Open School, postbus 600, 
3700 AP Zeist. Tel. 03404-22868. 

omroepers 
GOUDEN KOORD-ARM- 
BAND (gemerkt), waaraan 
zeer gehecht, vrijdagmid- 
dag 21 dec.'79 in dorpscen- 
trum verloren. L.Davids- 
straat 4, tel. 4737 

Gevraagd : voor 3 uur op 
dinsdagmorgen en 3 uur op 
donderdagmiddag iemand 
die zelfstandig ons huis wil 
schoonhouden en indien no- 
dig bereid is de tel.te beant- 
woorden. Bel. 60 68 fam. 
Zwaanswijk, Mr. Troelstra- 
straat 31. 

MEISJE zoekt WOONRUIM- 
TE in Zandvoort of omgeving 
Tel. 02330-34765. 

Wegens ziekte van eigenares- 
se te koop pracht klein Yorks 
terriertje van tien maanden, 
stamboom, reutje en zinde- 
Ujk,teLS7H. 

Weduwe zoekt beschaafde 
weduwnaar. Leeftijd tot 
75 jaar. Liefst in bezit van 
auto. Brieven met vermel- 
ding telefoonnr. onder nr. 
10 buro van dit blad. 

IK ZOEK WOONRUIMTE 

Opknappen geen bezwaar. 

EUenSchoorl, tel. 3644. 

Te huur aangeb.: gemeubil. 
zit-slaapk. m. gebr. van keu- 
ken. Te bevr. Brederode- 
straat 43, tel. 47 59 of 
6033. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRU K 
Voor al uw familie- en 
HANDELSDRUKW/ERK 
SCffOOLSTRAAT 2 
Telefoon 2S07-25 07 
(Byna SO jaar drukker) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoel en,, glaswerk, 
porselein, bestekken,' kap- 
stokken, huisbars, enz. 

Fa. Waterdrihker, Dorps- 
plein 2. 2164/3713. tel. na 
18.00 uur tel: 6658. Openbare verkoping 

(ex. art. 1223 BW) 

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op 
donderdag 17 januari 1980 des middags 
na 2 uur in de Oprechte Veiling te Haar- 
lem aan de Bilderdijkstraat la, publiek 
verkopen : 

1. het woonhuis met garage, ondergrond, 
tuin, erf en verdere aanhorigheden, 
staande en gelegen te Zandvoort aan 
de Mr. Troelstrastraat 41. 

Lasten circa f. 300,-- per jaar. 

2. het woonhuis met schuur, ondergrond, 
tuin, erf en verdere aanhorigheden, 
staande en gelegen te Zandvoort aan de 
Paradijsweg 10. 

Lasten circa f. 100,-- per jaar. 

3. het appartement aan het Schuitengat 
la te Zandvoort. 

Lasten circa f. 125,-- per jaar. 
Voorschotbijdrage circa f. 200,-- per 
maand. 

Bezichtiging dinsdags en donderdags \ n 
14.00 - 16.00 uur, na telefonische afspraak. 
Nadere inlichtingen ten kantore van de nota- 
ris, Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort 
(telefoon 02507 -68 41). 
H. W. COSTER e.v. 

Makelaar o.g. lidNBM 
ÜdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voorbaan- of verkoop uan uw FLAT of WOlwNG 
Taxaties Assurantiën . Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar "Angst voor verlies aan 
macht is de grote drijfveer 
die Oost en West aanzetten 
tot het ontwikkelen van • 
steeds gruwelijker raketwa- 
pens die met steeds grotere 
precisie kernbommen over 
duizenden mijlen naar hun 
doel kunnen brengen. De 
Nato vreest de geraffineer- 
de SS-20 raketten, het 
Oostblok de ongeëvenaard 
feilloze Cruise-missUe. 
V.V.D. defensie speciaHst 
Ad Ploeg spreekt hierover 
op donderdag 24 januari 
in hotel Bouwes om 20.00 
uur. Toegang vrij. Meer in- 
formatie volgende week. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker . 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 4365 

"De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodükties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelenzijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. ' ' _. 
Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2. tel. 2164/3713. tel. na. 
18.00 uur 6663 
Insiallaiic bureau 

OROENEIIEIN B.V. ¥. de Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. SaUidecsUdeül 

U.C. UOh^ Qoq^ 2618 ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 118 - Tel. 023 - 33 1975 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 * 80e jaargang no. 2 dinsdag 8 januari 1980 I 
eanduoortee hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verscliijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginnew/eg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv /Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 
kerstboomverbranding 
op het strand foto Jacob Koning 
^ >v..^...'■■^t.^....■■?^^-■wV^ Vrijdagavond vond weer de jaarlijkse kerstboomverbranding plaats op het strand voor de rotonde. 
Een regenachtige dag maakte een suksesvoUe ontsteking twijfelachtig, maar toen het moment was 
aangebroken om de vlam in de bescheiden berg kerstgroen te steken was het gelukkig droog. 
Bijna 150 belangstellenden en 10 brandweerlieden waren er getuige van hoe de natte bomen eerst 
flink met benzine overgoten moesten worden voor de fakkelvlam ook in de natte bomenberg 
wilde vatten. Daarna laaide het vuur evenwel hoog op en was het snel gedaan met de restanten van 

de kerstvreugde. De brandweer sprak van een geringer aantal 
bomen dan vorig jaar, wellicht door het slechte weer van 
vrijdag en door de koUektieve kerstboomverbranding die 
UITSLAG VAN DE LOTERIJ ook in Zandvoort-noord gehouden werd. 

De uitslag van de trekking van de lote- 
rij kerstboomverbranding luidt als 
volgt: 
Ie prijs vvy-bon f. 40,- nr. 691 ; 2e 

prijs vvv-bön f. 30,- nr. 1607 ; 3e prijs wmm^^mimma^mmm^KmÊ^^mmÊÊÊmmiÊ^mmmÊÊmmÊmm 

vvv-bon f. 20,- nr. 1323 ; 4e t/m 100e nieuws 

kort & klein • Maandag 21 januari a.s. nemen be- 
stuur en varend personeel van het red- 
dingstation Zandvoort van de Konink- 
lijke Noord- en Zuid-Hollandsche Red- 
ding-Maatschappij op een bijeenkomst 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat afscheid van hun vice-voor- 
zitter.de heer A.W. Romkes. De schei- 
dende vice-voorzitter, die deze funktie 
sinds 1948 heeft bekleed, zal worden 
opgevolgd door de heer J. Attema. Ter 
gelegenheid van het vertrek van de heer 
Romkes vindt de vertoning plaats van 
een door de heer Ab Bos vervaardigde 
kollektie dia's.die een beeld geven van 
geschiedenis en ontwikkeling van het 
reddingstation Zandvoort van de 
KIMZHRM. De aanvang van de bijeen- 
komst is vastgesteld om 20.00 uur. 

• De afdeling Zandvoort van de pvda 
bijt in het nieuwe jaar de spits af van 
de samenkomsten van de politieke par- 
tijen in Zandvoort met een openbare 
vergadering op donderdag 1 januari 

in het Gemeenschapshuis. Naast onder- 
werpen van landelijke aard, zoals 
ideeën, suggesties en voorstellen voor 
de in juni te houden partijraad van de 
socialisten en 't kiezen van kandidaten 
voor de Eerste Kamer, zal gesproken 
en gediskussieerd worden over de 
door fraktievoorzitter Gert Toonen 
tijdens de jongste begrotingsdebatten 
gepresenteerde aanpak van de zand- 
voortse problemen in 1980. De verga- 
dering begint om 20.00 uur. • Aanstaande donderdag 1 januari 
om 8 uur 's avonds, wordt er in het 
^Gemeenschapshuis' aan de L. Davids- 
straat 17, een inleidende lezing ge- 
houden over de effekten die te ver- 
wachten zijn door de beoefening van 
de Transcedente Meditatie techniek. 
Deze techniek dankt haar toenemende 
belangstelling met name aan haar uni- prijs vvv-bon f. 


5,- of f. 5,- 


- kontant 


lotnummers : 


13 


542 


1347 


21 


574 


1389 


45 


595 


1441 


49 


597 


1442 


54 


642 


1443 


77 


644 


1447 


85 


695 


1463 


122 


698 


1487 


123 


706 


1500 


190 


713 


1523 


210 


813 


1529 


245 


820 


1558 


255 


858 


1577 


309 


891 


1580 


312 


958 


1581 


323 


1022 


1591 


325 


1045 


1613 


326 


1052 


1632 


354 


1076 


1645 


355 


1104 


1646 


356 


1107 


1647 


387 


1128 


1660 


414 


1130 


1662 


461 


1152 


1666 


479 


1177 


1691 


485 


1237 


1692 


486 


1246 


1700 


494 


1253 


1723 


501 


1260 


1730 


507 


1270 


1733 


509 


1277 


1740 


519 


1309 


1760 


526 weer een jubilaris bij politie De prijzen kunnen tegen inlevering 
van de winnende loten worden opge- 
haald op het kantoor van p.w.. Raad- 
huisplein 4, afdeling inlichtingen, van- 
af woensdag 9 januari van 8.30-12.30 
en van 13.45-17.00 uur. Het houdf maar niet op. Nauwelijks 
heb je de kantine van het politieburo 
aan de Hogeweg verlaten of je stapt 
er weer binnen om iets te helpen vie- 
ren of te gedenken. Vorige week don- 
derdag was dat het vijfentwintig jarig 
dienstverband van het hoofd van de 
recherche, adjudant G.C. van Roon. 

't Is echter geen kwart eeuw Zandvoort 
geweest. Aan zijn benoeming als hoofd- 
agent bij de algemene dienst in 1964 
was namelijk een Rotterdamse en een 
Bussumse periode voorafgegaan, en 
vooral de zeven jaren bij de Rivierpoli- 

mevr. Kraan - Meeth 

tie in Rotterdam moeten voor de zee- 
man pur sang, die adjudant Van Roon 
is, een boeiende periode zijn geweest. 
Korpschef Van Maris bracht in zijn 
toespraak de levensloop van de jubila- 
ris in herinnering en prees hem als een 
inventieve inspirerende leider, die macht 
weet te gebruiken zonder in de arrogan- 
tie van de macht te vervallen, 't Wordt 
er voor de politie echter niet gemakke- 
lijker op en de opsporingstechnieken 
zuilen door chips veranderingen onder- 
gaan' aldus de heer Van Maris, die van 
mening was dat dit veel stuurmanskun- 
de zal vergen. Ook de rest van de toe- spraak was doorspekt met zeevaart- 
termen en üit het kado, een scheeps- 
klok, bleek duidelijk dat het korps vol- 
ledig op de hoogte was van de adjudants 
grote liefde, de zee en alles wat daarmee 
samenhangt, een liefde die hij in zijn 
dankwoord later op de middag uitvoe- 
rig toelichtte. 

Namens het hoofdbestuur en de afdeling 
Kennemerland van de Algemene Bond 
van Politieambtenaren in Nederland 
werd het woord gevoerd door brigadier 
Van Huizen, die de prettige samenwerking 
met voorzitter Van Roon memoreerde, 
terwijl brigadier Terpstra van de afdeling 
Recherche zijn chef een goede stuurman 
noemde die het roer stevig in handen 
heeft. Beiden lieten hun woorden ver- 
gezeld gaan van kado's. 
Chef van de administratie/kommandant 
van de reservepolitie/voorzitter van de 
Zandvoortse Politie Sportvereniging en 
bij gebeurtenissen als deze vaak ceremo- 
niemeester, de heer Methorst, sprak 
woorden van waardering namens de re- 
servepol itie maar voegde daar meteen 
aan toe dat Van Roon als lid van de 
sportvereniging voor hem een veel 
waardevoller objekt was. Niet alleen -j 
door zijn prestaties maar ook als pro- 
motor voor diverse takken van sport. 
Een vvv-geschenkbon en fraaie rozen 
voor mevrouw Van Roon zetten zijn woorden kracht bij. Dat de heer Met- 
horst aan het eind van zijn speech dank 
bracht aan de dames van de administra- 
tie, die in hun lunchuur de voorberei- 
dingen voor deze bijeenkomst hadden 
getroffen, was ons uit het hart gegre- 
pen. 

Zoals gezegd vertelde adjudant Van 
Roon, die vergezeld was van vrouw, 
dochters en schoonzoons, in zijn dank- 
woord het een en ander over zijn erva- 
ringen op zee, die hij als veertienjarige 
al ging bevaren. Uiteindelijk koos hij 
toch voor de Heilige Hermandad en, 
afgaande op wat wij die middag alle- 
maal hoorden, zal de zandvoortse po- 
litie met dit indertijd genomen besluit, 
best kontent zijn. ' 
waterstanden 


jan. 


1- 


i.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


9 


07.45 


15.50 


19.56 


04.01 


10 


08.19 


16.22 


20.37 


04.41 


11 


09.06 


17.08 


21.37 


05.40 


12 


10.08 


18.11 


22.44 


06.47 


13 


11.20 


19.26 


— .— 


07.30 


14 


00.11 


08.16 


12.30 


20.36 


15 


01.22 


09.25 


13.29 


21.32 


16 


02.13 


10.17 


14.20 


22.26 


17 


02.48 


10.51 


15.00 


23.03 


18 


o: 


3.23 


11.28 


15.33 


23.42 versele toepasbaarheid, en de weten- 
schappelijk onderzochte effekten. Ze 
is niet in strijd met enig geloof, levens- 
wijze, of kijk op het leven. De tech- 
niek wordt beoefent voor haar wel- 
dadige effekten door mensen uit alle 
lagen van de bevolking. De lezing zal 
gegeven worden door Drs. Martin 
Hesse, psycholoog en leraar in de 
Transcedente Meditatie techniek. 

• De tien jaar geleden door sociëteit 
Duysterghast gestartte jaarlijkse uit- 
reiking van de zogeheten 'Tafel van f 
verdienste' aan een instelling op per- 
soon die zich op een of andere wijze 
heeft ingezet voor de gemeente,zal 
ook in 1980 worden voortgezet. Op 
zaterdag -1 2 januari a.s. zal tijdens de 
gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van 
de soos de tafel omstreeks 22.00 uur 
worden aangeboden aan een tot nu 
toe onbekende persoon of organisatie. 
De nieuwjaarontvangst en aanbieding 
van de tafel vinden plaats in het on- 
derkomen van Duysterghast aan het 
Gasthuisplein. Aanvangstijd van de 
receptie 20.30 uur. 
Foto's van het voormalige r.k. zus- 
terhuis en bejaardenpension 'Sterre 
der Zee' zullen binnenkort in de ru- 
briek 'Groeten uit Zandvoort' ge- 
plaatst kunnen worden, want gisteren 
is een begin gemaakt met de sloop. 
Projektontwikkelingsmaatschappij • 
Wilma kreeg daartoe opdracht van 
de gemeente wegens de gevaarlijke 
bouwvalligheid van het pand. 
eanduoortee NoeranJ' aadskommissies deze week ¥ier avonden in touw Gisteravond behandelde de raadskom- 
missie van financiën, onderwijs en kul- 
turele zaken in het gemeentehuis een 
veertien punten tellende agenda met 
als voornaamste onderwerp een voor- 
uitblik op de ontwikkeling van de ge- 
meentelijke inkomsten en investerin- 
gen in de jaren '80-'83. 

Over de door kommissievoorzitter wet- 
houder I.M. Aukema van financiën en 
onderwijs samengestelde prognose zul- 
len wij onze lezers in het eerstvolgen- 
de nummer van de koerant nader be- 
richten. Vanavond komt onder voor- 
zitterschap van burgemeester Machiel- 
sen de komissie van algemene zaken 
en ruimtelijke ordening bijeen die gaat 
praten over het initiatief van de voor- 
zitter om plaatsing toe te staan van 
speelautomaten in kafees, uitbreiding 
van het naaktstrand in de richting van 
het centrum en de aanzet tot een 
emancipatiebeleid in Zandvoort. Over 
deze onderwerpen heeft de koerant de 
lezers in de editie van afgelopen vrij- 
dag uitvoerig geïnformeerd. De opinie 
van de kommissieleden geven wij door 
in het nummer van komende vrijdag. 
Morgenavond vergadert onder leiding 
van wethouder Van der Mije Pzn. de 
kommissie van maatschappelijk wel- 
zijn en volksgezondheid. Tijdens de- 
ze bijeenkomst zullen vertegenwoor- 
digers van het Regionaal Orgaan Ge- 
zondheidszorg Kennemerland een uit- 
eenzetting geven van de doelstellingen 
van dit gewestelijk instituut voor de 
volksgezondheid. Verder zal door de 
kommissieleden van gedachten worden 
gewisseld over de bestrijding van ge- 
slachtsziekten in de gemeente. 
Donderdagavond wordt de rij van kom- 
missievergaderingen besloten met een 
bijeenkomst van de kommissie van pu- 
blieke werken onder voorzitterschap 
van pw-wethouder J. Termes. Aan de 
orde komen de huurverhoging van de 
gemeentewoningen per 1 juli a.s. aan 
de hand van het zgn. puntenwaarde- 
ringstelsel, verbetering van enkele ge- 
meentewoningen en de aanleg van een nieuwe slijtlaag op het wegdek van de 
Zandvoortselaan, Met dit laatste pro- 
jekt is een bedrag gemoeid van een 
kwart miljoen gulden. 
Wanneer de debatten over genoemde 
onderwerpen interessante gezichts- 
punten opleveren komt de koerant 
er in de eerstvolgende edities nader 
op terug. Tenslotte dient nog te wor- 
den vermeld dat de kommissieverga- 
deringen openbaar zijn, plaats vinden 
in de raadszaal van het gemeentehuis 
en zonder uitzondering om 8 uur be- 
ginnen. 
OISIZE VISHAL 
IN DE KOSTERSTRAAT 

IS WEER GEOPEND 
Alle soorten verse zeevis : 

gerookte paling 
gestoomde makreel 
mosselen - enz. enz. 

maandag en woensdag gesloten 

Kerkstraat 21 
Tel. 02507 - 21 21 

verleden 
and 
VERMIST 

Sinds 1 januari plm. 2 uur 's middags op het zandvoortse strand. 

kleine bastaard, reu, zwart met witte bef, poten en 

staartpunt, bruine halsband. 
Geschrokken van vuurwerk. Laatst gezien in de duinen ter hoogte 
van Riche, luistert naar de naam Wapper. > 

HONDERD GULDEN BELONING 

Telefoon 023 - 28 81 41 aangewezen op de visvangst en de teelt 
van aardappelen en andere gewassen. 
Het genootschap hoopt op deze wijze 
niet alleen de geschiedenis van Zand- 
voort, maar ook het dialekt voor het 
nageslacht te bewaren. 
Wanneer alles naar wens verloopt wil 
men de resultaten van de opnamen van 
de verhalen van de Zandvoorters in 1981 
tijdens één of meer bijeenkomsten van 
het genootschap ten gehore brengen. 
Het gemeentebestuur heeft een van de 
vertrekken van het raadhuis beschikbaar 
gesteld voor het voeren en op de band 
vastleggen van de gesprekken met inge- 
zetenen die iets over het verleden van 
het dorp te vertellen hebben. In geval- 
len waar de vertellers(sters) niet in 
staat zijn naar het gemeentehuis te ko- 
men zullen zij hun verhalen en anekdo- 
tes thuis aan de band kunnen toever- 
trouwen . Bij het uitwerken en monte- 
ren van de banden zal het genootschap 
gebruik maken van de adviezen, etc. van 
het hierboven genoemde instituut jdat gespe- 
cialiceerd is in het op de band vastleggen 
van nederlandse dialekten. 
omroepers Gezocht woonruimte in 
Zandvoort door bejaard 
echtpaar, genegen overna- 
me te betalen. Eventueel 
woningruil 5 kamers cen- 
trum A'dam. Tel. 020 - 
23 59 83. 

Wegens vertrek aangeb.: 

6-zits ribfluweel hoekbank; 
eettafel en 4 stoelen; ronde 
tafel en gasfornuis. 
Modehuis S. Piller, kerk- 
straat 4. 1948 ^ 1978 

30 jaar tandtechnieker 
künstgebitreparatie, etc. 
A.RrrMAN 
Telefoon 4365 
^ 

w 


>2>;x^^^^ 


eanduoürrSE 
hüeranr 
Binnenkort gaat het Genootschap Oud- 
Zandvoort in nauwe samenwerking met 
het P.J. Meertens-Instituut van de Ko- 
ninklijke Academie van Wetenschappen 
beginnen met bandopnamen van ge- 
sprekken met autochtone inwoners van 
de gemeente,die zich gebeurtenissen uit 
de eerste helft van deze eeuw nog leven- 
dig en uit eigen ervaring herinneren, of 
kunnen vertellen wat hun ouders en 
grootouders meemaakten in de tijd 
dat Zandvoort nog voornamelijk was eanduoortee Nocranh WERKGROEP AMNESTY ZANDVOORT ZET AKTIE VOORT Ook in januari zet de werkgroep Zand- 
voort van Amnesty International de 
aktle van deze organisatie tegen de 
schending van de mensenrechten In de 
Sovjet Unie, voort. 

Voor het voeren van de aktie heeft de 
werkgroep een beroep gedaan op daad- 
werkelijke medewerking van de gemeen- 
te Zandvoort, verenigingen en organisa- 
ties, alsmede de plaatselijke artsen. Cen- 
traal in de aktie staat de vrijlating van 
alle gewetensbezwaarden, stopzetting 
van misbruik van psychiatriese behan- 
deling en de systematiese ondervoeding 
van gevangenen in Rusland. 
Amnesty International heeft ruim 
70.000 leden in meer dan 65 landen. 
Het internationale sekretariaat is in 
Londen gevestigd, waar een groot aan- 
tak deskundigen een volledige dagtaak 
heeft. Zij worden geholpen door vrij- 
willigers, die enkele uren per dag of per 
week diverse vverkzaamheden verrich- 
ten. Wanneer het internationaal sekre- 
tariaat in Londen bericht heeft ontvan- 
gen van een arrestatie gaat het gegevens 
kontroleren. Hierna kan de gevangene 
worden geadopteerd door een van de 
talrijke adoptiegroepen. Deze groep 
schrijft brieven aan regeringen, ambas- 
sades, kranten en aan het gezin en de vrienden van de gevangene. Als er een 
zware straf wordt verwacht kunnen 
waarnemers de processen bijwonen. 
Ook komt het voor dat adoptie niet 
het meest geëigende middel is om iets 
voor de gevangene in kwestie te doen. 
In zo'n geval beschikken het Interna- 
tionaal sekretariaat en de Nationale 
Sectie over andere middelen om voor 
de vrijlating of de lotsverbetering van 
de gevangene te werken. Ook komt 
het de laatste tijd in toenemende mate 
voor dat Amnesty groepen van gevan- 
genen (of bijvoorbeeld gevangenissen 
of gevangenkampen) adopteert. Er 
worden regelmatig rapporten uitge- 
bracht en goed voorbereide kommis- 
sies bezoeken landen waar nader on- 
derzoek gewenst en mogelijk is. Overal 
ter wereld wordt in de publiciteitsme- 
dia aandacht gevraagd voor politieke gevangenen, vaak op basis van door 
Amnesty verzamelde gegevens. Ook 
worden politieke vluchtelingen, die 
naar Nederland komen, geholpen. 
Het aantal gevangenen dat vrijgelaten 
wordt, neemt toe : alleen al in 1974 
_zijn_et^1445 van de tot dan toe geadop- 
teerde gevangenen vrijgelaten. In dat 
jaar zijn er 2342 nieuwe gevangenen 
geadopteerd. Velen kregen verlichting 
van straf en/of een betere behandeling 
Bijna alle regeringen zijn zeer ge- 
voelig voor publieke opinie. 
In bijna alle gevallen is de gevangene 
kostwinner: vrouw en kinderen komen 
door zijn gevangenschap in behoeftige 
omstandigheden. Amnesty Internatio- 
naal gaat na wat ze het meest nodig heb- 
ben: voedsel, kleding, geld voor huis- 
huur, mediese hulp. Waar het enigzins 
mogelijk is zenden de groepen geld. 
De leden van Amnesty hebben gemeend 
dat zij willen dat iedereen vrij is om te 
zeggen wat hij denkt. Zij gebruiken hun 
vrijheid om de vrijheid van anderen 
dichterbij te brengen. Door hun werk 
in Amnesty International kunnen zij 
iets doen tegen mensonterende onder- 
drukkingsmethoden. B & W EN FRAKTIEVOOR- 
ZITTERS VERGADEREN . 
VANMIDDAG OVER HET 
CIRCUIT 

Eind deze middag komen op uitnodi- 
ging van het kollege van b en w de 
f ra ktie voorzitters van de vijf in de ge- 
meenteraad vertegenwoordigde partij- 
en —het zgn. seniorenkonvent— bijeen 
om met de leden van het dagelijks be- 
stuur overleg te plegen inzake het ver- 
zoek van de Cenav om een aanlegver- 
gunning voor een nieuwe en definitieve 
bocht in het circuit tussen het Schei- 
vlak en de Oosttunnel. 
Zoals bekend diende de Cenav de aan- 
vraag in enkele uren voor de afloop 
van het voorbereidingsbesluit voor 
de circultduinen en het opnieuw in 
werking treden van het oude bestem- 
mingsplan. Op grond van de bij dit 
plan behorende wettelijke bepalingen 
dient het gemeentebestuur het verzoek 
van de Cenav in behandeling te nemen. 
Het kollege wil vanmiddag de mening 
van de fraktieyoorzitters peilen over de 
^eventuele bestuurlijke en juridiese kon- 
sekwenties van het al dan niet toestaan 
van de aanvraag. Ook zal de wenselijk- 
heid van een ekstra raadsvergadering 
ter sprake komen, teneinde de kwestie 
aan de zandvoortse volksvertegenwoor- 
digers voor te leggen. 
Enkele weken voor de afloop van 
het voorbereidingsbesluit weigerde de 
provincie medewerking aan het projekt 
te verlenen op basis van de door Water- 
staat proefondervindelijk gekonstateer- 
de ekstra lawaaioverlast tijdens de ra- 
ce. 

Wij houden u van de verdere ontwik- 
kelingen en verwikkelingen rond de 
affaire op de hoogte. 80e jaargang no 
vrijdag 11 januari 1980 
eanduoarrse hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post lauwe ontvangst van emancipatiebeleid 
De handreiking voor een emancipatiebe- 
leid in de gemee'rïte Zandvoort, die pvda- 
fraktieleider Toonen afgelopen dinsdag 
voorlegde aan de kommissievergadering 
voor Algemene Zaken, heeft niet de sti- 
mulansen opgeleverd die er van gehoopt 
werden. Bij de algemene beschouwingen over de 
gemeentebegroting voor 1980 had 
Toonen een bijlage toegezegd om meer 
konkreet over dat altijd wat vage onder- 
werp te kunnen spreken. Oeverloze dls- 
kussies werden dinsdagavond dan ook 
wel vermeden, maar dat was niet omdat 
er zulke onontkoombare voorstellen 
werden gedaan voor een aktievere op-" 
stelling van de gemeente t.a.v. emancipa- 
tie. Want na de vaststelling van wie er ei-_ 
genlijk geëmancipeerd moesten worden, 
leek er in Zandvoort nauwelijks een min- 
derheid te zijn die in aanmerking zou 
moeten komen voor emancipatie. In 
Zandvoort wordt t.a.v. de gekleurde me- 
demens niet gediskrimineerd door de ge- 
meentelijke diensten, en waar de schijn 
gewekt zou kunnen zijn t.a.v. de op dit 
moment meest roerige kategorie, vrouwen 
waren meestal de fouten vergefelijk, of 
de vrouwen zelf de schuld. De kommis- 
sie en vooral de burgemeester beluiste- 
rend moest men bijna wel tot de konklu- 
sie komen dat de emancipatiebevorde- 
rende voorstellen van de pvda eigenlijk 
volslagen overbodig waren, en dan voor- 
al omdat zij niet de fundamentele pro- 
blemen bij emancipatie aanpakten. 

Verdeeld over de verschillende gemeen- 
telijke diensten deed de pvda voorstel- 
len om te komen tot o.m.: 
Gemeentelijke brieven aan vrouwen ook 
te richten aan vrouwen i.p.v. mannen, 
zoals nu vaak gebeurt. Maar dat zou de 
gemeente waar mogelijk al doen. 

Indien verzocht de eigen naam van de 
vrouw te zetten op brieven en dossiers. 
De aanstelling van vrouwen bij de poli- 
tie te stimuleren om het manlijk beeld 
van de politie te korrigeren en om vrou- 
wen door vrouwelijke agenten te laten be- 
foto Jacob Koning 

Burgemeester Machielsen: De mensen sturen hun kinderen 
te gemakkelijk de straat op. kankeronderzoek tot vrouwen van 18 

tot 35 jaar (of 23 jaar). 

Een artsenspreekuur in Nieuw-Ndord. 

T.av. het laatste punt werd door een 
arts vanaf de publieke tribune gerea- 
geerd. Hij zag daarin een taak voor de 
gemeente om de volksgezondheids si- 
tuatie te verbeteren. In deze wijk met 
6-7000 inwoners is een potentieel 
voor twee huisartsen, maar het rela- 
tief grote aantal moeders met jonge 
kinderen is voor een bezoek aan een 
huisarts of de komst van een huisarts 
aangewezen op de praktijken van de in 
het dorp gevestigde artsen. Maar de 
zandvoortse artsen schijnen de vesti- 
ging van een kollege in Noord tegen te 
werken, of althans hun medewerking 
daaraan te onthouden, met als ekstra 
handikap de verdeeldheid van zandvoort- 
se huisartsen in twee kampen. Een ver- 
deeldheid die ook ter sprake kwam in 
de kommissie voor maatschappelijk 
werk (de Jong, vvdj en waarover wet- 
houder v.d. Mije wist te vertellen dat 
de heren nu toch al weer bij elkaar kon- 
den komen zonder dat de bijeenkomst 
met slaande deuren onmiddellijk weer 
verlaten werd. Vrouwen in Noord zou- 
den wellicht tot een uitwisseling van 
ervaringen kunnen komen om, indien 
nodig, stappen te ondernemen ter ver- 
betering van de situatie. :;-watérstattdeï||| 


jan. 


1 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


9 


07.45 


15.50 


19.56 


04.01 


10 


08.19 


16.22 


20.37 


04.41 


11 


09.06 


17.08 


21.37 


05.40 


12 


10.08 


18.11 


22.44 


06.47 


13 


11.20 


19.26 


— .— 


07.30 


14 


00.11 


08.16 


12.30 


20.36 


15 


01.22 


09.25 


13.29 


21.32 


16 


02.13 


10.17 


14.20 


22.26 


17 


02.48 


10.51 


15.00 


23.03 


18 


03.23 


11.28 


15.33 


23.42 


nmiMiH 


mtami 


mmsBB GS WEIGEREN WONINGBOUW 
IN DE REINWARDTSTRAAT Voor het begin van de kommissiever- 
gadering van Algemene zaken en Ruim- 
telijke Ordening maakte burgemeester 
Machielsen bekend, dat GS de bouw 
van woningen aan de Reinwardtstraat 
hadden afgekeurd. Verder kondigde 
hij aan dat b en w tegen deze provin- 
ciale beslissing in beroep zullen gaan. 
Met dit soort beslissingen van GS werd 
in Zandvoort al lang rekening gehouden, 
maar het is eigenlijk de eerste keer dat 
de vrees ook zwart op wit gekomen is. 
Het circuit verhindert nu dus ook offi- 
cieel de bouwvan ca. 32 woningen voor 
jonge Zandvoorters, zodat de lijst met 
woningzoekenden voorlopig nog met 
zijn huidige tempo van ca 25°/o per 
jaar zal doorgroeien. handelen. Waarop de korpschef meldde 
dat er domweg geen sollicitaties van 
vrouwelijk politiepersoneel binnen kwam 
in Zandvoort, waaraan Machielsen toe- 
voegde dat hij moest konstateren dat 
vrouwen gewoon minder vaak solliciteer- 
den dan mannen. 

De uitbreiding van de welstandskommis- 
sie met vrouwen. Waarop Machielsen de 
idee aan de hand deed dat vrouwen 
zelf een kommissie konden samenstel- 
len en dan een afvaardiging sturen. 
Maatregelen waardoor kinderen alleen 
buiten kunnen spelen. Maar Machielsen 
had juist de indruk dat de mensen hun 
kinderen te gemakkelijk naar buiten 
stuurden, waar die kinderen dan weer 
over de trottoirs gingen fietsen. Een voor- 
stel van Van Erp (d'66) om het aantal 
verkeersdrempels in niet-doorgaande 
straten waar mogelijk uit te breiden sprak hem evenwel wel aan. Hij hield er wel van 
om misstanden te voorkomen en te be- 
strijden langs fysieke weg (hopelijk be- 
doelde hij door beïnvloeding van het fy- 
siek miljeu). 

Het toegankelijker maken van de open- 
bare gebouwen voor rolstoelen. Maar daar 
zou waar mogelijk al aan voldaan zijn, 
behalve misschien voor het water- en 
energiebedrijf in de watertoren. 
Het stimuleren van het projekt 'Marie 
wordt wijzer'. 

Een onderzoek naar de behoefte aan 
kinderdagverblijven en peuterspeelza- 
len. 

Het steunen van initiatieven voor vor- 
mingswerk voor vrouwen, zoals dat ge- 
beurt door de stichting EVA, VOS, 
praatgroepen en het vrouwenkafé. 
De uitbreiding van het baarmoederhals- 
speelautomaten 
krijgen fiat nieuws 

kort & klein o Bodemvondsten en de bijdrage die 
het verleden van Zandvoort kan leveren 
aan een eigentijds kultuurbeleid, zijn de 
voornaamste thema's op de jaarlijkse 
kontaktavonden van het Genootschao 
Oud Zandvoort, die zullen plaats vin- 
den op 18 en 23 januari a.s. in het kul- 
tureel centrum aan het Gasthuisplein. 
Genoemde onderwerpen zullen worden 
toegelicht aan de hand van een aantal 
dia's en een presentatie van opgegraven 
aardewerk en tegels. Verder zal een 
film .waarin het verleden van Zandvoort 
de hoofdrol speelt^worden vertoond. De 
avonden van het genootschap beginnen 
om 8'uur. Het reeds aangekondigde voorstel van 
b en w om speelautomaten toe te gaan 
staan in de zandvoortse horeca- be- 
drijven werd dinsdagavond behandeld 
in de kommissie voor Algemene Zaken. 

Toonen (pvda) vond de plaatsing van 
speelautomaten in de horeca-bedrij- 
ven een niet meer tegen te houden ont- 
wikkeling, waarover niet te moralisties 
gedaan moest worden. De hoogte 
van de leges bij de plaatsing van een ap- 
paraat was evenwel nog een punt van 
diskussie. 

Flieringa (inspraak nu) wees op de 
moeilijkheid van de kontrole van de 
naleving van de wet op de kansspelen 
en duidde het bestaan van stilzwijgen- 
de afspraken tussen de spelers en de 
man achter de tap, waardoor de poli- 
tie kontrolemogelijkheden verliest. 
Hij liet het verder over aan b en w, 
maar vond wel dat de politie in staat 
gesteld moest worden zijn kontroleren- de taak uit te voeren. 
Jongsma (vvd) vond dat het toelaten 
van speelautomaten nauwelijks meer 
goklustbevorderend konden werken 
in Zandvoort, omdat er al een kasino 
was en een drietal speelballen, terwijl 
er in de gemeenten rond Zandvoort 
wel al gespeeld kan worden. Bovendien 
had hij bij kaartspelen in kafés, behalve 
kaarten ook wel bankbiljetten rond 
zien gaan. 

Van As (cda) stelde dat er een belang- 
rijke verantwoordelijkheid lag bij de 
kaféhouder t.a.v. de gang van zaken 
in zijn bedrijf. Ook hij zag wel moei- 
lijkheden voor een efficiënte kontrole 
door de politie, maar anderzijds stonden 
er in alle belangrijke toeristencentra 
speelautomaten in de kafés. Overigens 
zou niet de gehele fraktie van zijn 
partij zich achter het voorstel scharen. 
Korpschef Maris vond inderdaad de 
kontrole van automaten moeilijker dan 
die van alleen horeca-bedrijven en gaf RESULTATEN CIRCUITOVERLEG 
(NOG) GEHEIM 

Over de eventuele resultaten van het 
dinsdagmiddag en later op de avond 
voortgezette overleg tussen het kollege 
van b en w en de fraktievoorzitters van 
de vijf in de gemeenteraad vertegen- 
woordigde partijen over de kwestie 
inzake het al dan niet verstrekken van 
een vergunning voor de aanleg van een 
nieuwe bocht in het circuit, zijn na af- 
loop van de besprekingen geen mede- 
delingen gedaan. Desgevraagd verklaar- 
den de fraktievoorzitters tegenover 
een medewerker van de koerant dat 
zij- unaniem hadden ingestemd met 
een verzoek op dit moment geen in- 
formatie aan de pers te verstrekken 
over de inhoud van het gesprek met 
b en w. 

Wèl werd bekend dat het kollege zich 
na het overleg met de fraktievoorzitters 
gaat beraden over een definitief stand- 
punt van het gemeentebestuur inzake 
het verzoek van de Cenav de bocht aan 
te brengen. Gelet op de korte tijd waar- 
in b en ween beslissing moeten nemen 
is afgezien van een ekstra zitting van 
de gemeenteraad, teneinde de kwestie 
aan de volksvertegenwoordigers voor 
te leggen. 

Waarschijnlijk zal het kollege zeer spoe- 
dig over de zaak een besluit nemen en 
dit achteraf aan de raad ter goedkeuring 
aanbieden. Dat zal, naar wordt verwacht, 
gebeuren tijdens de eerste raadsvergade- 
ring in het nieuwe jaar die op 29 janu- 
ari gehouden zal worden. een beperking van het aantal uit te ge- 
ven vergunningen in overweging. Maar 
burgemeester Machielsen zag de nood- 
zaak van een andere kontrole-intensi- 
teit dan voor andere soorten kontroles 
niet in. Weliswaar zou de aard van de 
spelers in horeca-bedrijven anders zijn 
dan die van bezoekers van de speelbal- 
len, maar als het niet goed zou gaan, 
zou dat alleen maar ill-will (in tegen- 
stelling tot good-will, red.) voor de • kaféhouder betekenen. 
Daarna kon ook Van Erp (d'66) zich 
achter het voorstel plaatsen, hij had 
eerst even de diskussie aan willen horen. ABONNEMENr BELLEN i|i|ii|[i|ii|^z^^ 
In de tijd dat de auto 
Zandvoort nog niet 
had veroverd was ca- 
fé Gieske in Bentveld 
een geliefd rustpunt 
voor de talrijke fiet- 
sers, die een dankbaar 
gebruik maakten van 
het schaduwrijke zitje 
onder de bomen. schuchter debuut 

van de meerjarenbegroting Maandagavond beet de raadskommissie 
van financiën de spits af voor het jaar 
1980. Op die eerste vergadering werd 
bovendien voor liet eerst in Zandvoort 
een aanzet van een meerjarenbegroting 
gepresenteerd door wethouder Aui<ema. 

Met deze aanbieding ging een, overigens 
hoogst noodzakelijke, hartewens van 
Van Erp (d'66) in vervulling. Van Erps 
herhaald verzoeken om een meerjaren- 
- begroting was hem ingegeven door zijn 
bezorgdheid over de financiële toekomst 
van Zandvoort, en bij eerste lezing van 
het stuk leek zijn vrees bewaarheid te 
worden. Kan Zandvoort in 1979 nog 
een overschot op zijn begroting tege- 
moet zien, voor 1 981 en 1 982 voorspel- 
de de meerjarenbegroting tekorten. En 
dat verbaasde de demokraat allerminst, 
want enerzijds dreigen de gemeentelijke 
inkomsten te dalen door verminderin- 
gen van de opbrengsten uit het Kasino 
(ca. f. 40.000) en uit het circuit (geen 
Grand Prix en dan geen circuit meer), 
anderzijds stijgen de gemeentelijke uit- 
gaven snel en soms onverwacht snel, 
zoals door het tot bijna f. 1 miljoen 
opgelopen tekort van het zwembad in 
1978. Van Erp zag danook steeds dui- 
delijker dat het afgelopen was met het 
riante financiële verleden van Zand- 
voort en stelde dat het zaak was zo 
spoedig mogelijk voor de toekomst te 
gaan zorgen. En dat deed hij door eerst 
de meerjarenbegroting als eerste punt 
op de agenda te plaatsen om vervolgens 
de gemeentelijke uitgaven in de volgen- 
de agendapunten nog kritieser dan voor- 
heen te beschouwen. Tenslotte had hij 

( I.M. ) iüilniafiGl 

SSiiiliJü'Sn::: :;■ EXPOSITIE 

Hans Röttgering exposeert 
schilderijen van 14 januari t/m 
10 februari 1980. Opening 12 
januari 1980. 16.00 uur 
Toegang vrij. 

FILMINN 

19 januari, 21 00 uur. 

'La Dernière Femme' van 

Marco Ferreri Toegang vrij 

FONOTHEEK 

Gaat v.a 1 februari officieel 
van start met 3200 platen 
Inschnjving is reeds nü mogelijk. Prinsesseweg/Zandvöbrt foto Jacob Koning Wethouder Auketna kreeg het verzoek om een korte kursus gemeente- 
financiën te geven. al op de nieuwjaarsreceptie van de bur- 
gemeester aangekondigd dat het sluitend 
maken van de begroting het grootste 
probleem voor Zandvoort in 1980 zou 
worden. 

Van Erp gaf er echter blijk van in de 
materie van gemeentelijke begrotingen 
niet geheel thuis te zijn. Een niet geheel 
onvergefelijke staat van onwetendheid 
voor een raadslid, maar daarin is hij 
verre van de enige. Een Teleac-kursus 
'Inleiding tot gemeentelijke begrotin- 
gen'zou waarschijnlijk enkele duizen- 
den nederlandse raadsleden als kursist 
ingeschreven kunnen krijgen. 

Wethouder Aukema was danook in het 
geheel niet verontrust door Van Erps 
bezorgdheid voor de financiële toe- 
komst van Zandvoort. Reeds bij zijn 
toezegging, in oktober 1979, een meer- 
jarenbegroting op te stellen had hij er 
voor gewaarschuwd, dat zo'n budget- 
prognose op zich weinig zou zeggen. 
De prognose zou namelijk alleen gel- 
den bij een ongewijzigd beleid. En dat 
betekent dat er van alles aan gedaan 
kan worden om eventuele tekorten 
te voorkomen, waarbij het hoe inge- 
vuld moet worden met politieke keu- 
zen. Belangrijker dan een meerjaren- 
begroting is dus een meerjarenbeleids- 
plan en daartoe zou dit jaar een flinke 
stap genomen kunnen worden met het gereed komen van een struktuur- 
schets voor de gemeente Zandvoort. 
Ter illustratie van de betrekkelijkheid 
van de gepresenteerde meerjarenbe- 
groting noemde wethouder Aukema 
een aantal meevallers en maatregelen 
die de begroting na zijn korte tijd van 
bestaan al drasties zullen beihvloeden. 
Zo had het Rijk zijn bijdragen aan on- 
derwijs en politie verhoogd, zullen de 
gasprijzen sterker stijgen dan begroot, 
en zal de gemeente waarschijnlijk kun- 
nen putten uit de leges op speelauto- 
maten die in de zandvoortse horeca ge- 
plaatst mogen worden. Tenslotte beloof- 
de de wethouder dat een model-meerja- 
renbegroting van de V.IM.G. als uitgangs- 
punt zou gaan dienen voor de zand- 
voortse, beleidsonderbouwende meerja- 
renbegroting en stelde voor die dan, 
bij wijze van overgang, aanvankelijk 
naast de huidige normale gemeentebe- 
groting te behandelen. 
Van Erp vond dat wel aardige suggesties, 
hoewel een beetje laat, maar Hugenholz 
(vvd) van de oppositie zag een regen- 
wolkje naar haar zandvoortse politieke 
hemel drijven. Zij was bevre.esd opgeza- 
deld te worden met de beslissingen op 
langere termijn van vorige raadsmeer- 
derheden. nieuws 

kort & klein • Dinsdagmiddag trachtte een 34-jari- 
ge ingezetene met zijn auto aan een 
arrestatie door de politie te ontkomen 
door er met grote snelheid vandoor te 
gaan. Na een korte maar wilde achter- 
volging door de dorpsstraten slaagde 
de bemanning van de politiewagen er 
in de man klem te rijden en in hechte- 
nis te nemen. De inwoner werd door 
de politie gezocht vanwege het rijden 
zonder autogordel en enkele aanhou- 
dingsverzoeken van de officier van ju- 
stitie. 

• Dinsdagavond ramde een 43-jarige 
Zandvoorter met zijn auto vier langs 
het trottoir geparkeerd staande wa- 
gens, reed een verkeerspaal van zijn 
voetstuk en knalde tegen een boom. 
Al die blik-, paal-en boomschade was 
het gevolg van het drinken van een 
grote hoeveelheid alkohol. De be- 
stuurder moest zich, na aanhouding 
door de politie, in een haarlems zie- 
kenhuis onder mediese behandeling 
stellen vanwege de verwondingen die 
hij bij de aanrijdingen had opgelopen. 

• Vanaf morgen eksposeert de in 
Haarlem woonachtige Hans Röttgering 
een aantal van zijn bladen in de open- 
bare bibliotheek aan de Prinsesseweg. 
Röttgering, die zijn opleiding genoot 
aan de Rietveld Akademie in Amster- 
dam, presenteerde zijn met behulp van 
acrijl uitgevoerde onderwerpen eerder 
in Haarlem en Warmond. Het Frans . 
Halsmuseum in Haarlem heeft de 
afgelopen jaren verscheidene werken 
van hem aangekocht. De tentoonstel - 
ling.die morgenmiddag om 4 uur wordt 
geopend, is dagelijks en tijdens de avond- 
uren voor het publiek toegankelijk op 
de uitleenuren van de bibliotheek. 

• Zaterdag j.I. heeft op het schietbaan- 
kompieks, verhuurd aan de Stichting 
Schietsport Zuid-Kennemerland, een 
34-jarige inwoner van Eemnes zich bij 
het schoonmaken van zijn wapen in 

de voet geschoten. Hij is opgenomen in 
het E.G. Van opzet was geen sprake, 
aldus de politie. 

• De stichting Kraamcentrum Zuid- 
Kennemerland te Haarlem gaat met 
ingang van deze maand bij wijze van 
proef voor belanghebbenden in Zand- 
voort de gelegenheid openen zich te- 
lefonies voor kraamverzorging bij ge- , 
noemd kraamcentrum te laten inschrij- 
ven. 

Men kan hiervoor bellen 023-311818 
op alle werkdagen van 9.00 tot 16.30 
uur. De voorlopige proefperiode is van 
januari tot 1 mei. 

Het huidige spreekuur op de 4e donder- 
dag van de maand van 10.00 tot 1 1.00 
uur in het Gezondheidscentrum, Bea- 
trixplantsoen 1 te Zandvoort komt 
gedurende bovengenoemde proefpe- 
riode te vervallen. 
Na de telefoniese aanmelding krijgt 
men naast de nodige informatie het 
inschrijfformulier ter invulling thuis- 
gestuurd. 

Als dit eksperiment aan de verwach- 
tingen beantwoord zal t.z.t. een nadere 
mededeling betreffende een permanen- 
te regeling volgen. 

• Onder auspiciën van de stichting 
EVA Zandvoort gaat op 23 januari a.s. 
een nieuwe VOS-kursus (Vrouwen 
Oriënteren zich op de Samenleving) 
van start. Evenals voorgaande jaren 
omvat het projekt een twaalftal scho- 
lingsbijeenkomsten over onderwerpen 
als de vrouw als partner, opvoedster 
en verzorgster, het funktioneren van 
de vrouw in het ekonomies, sociaal en 
politiek verkeer en haar aandeel in de 
ontwikkeling van de maatschappij. Ver- 
der zal aandacht worden besteed aan 
het uit de weg ruimen van de nog 
steeds bestaande vooroordelen en bar- 
rières die een volledige ontplooiing van 
de vrouw in de samenleving in de weg 
staan. Aan de VOS-kursus kan iedere 
vrouw deelnemen met een !. o. -oplei- 
ding en een of twee jaar voortgezet 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 13 januari a.s. 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru. 

10.30 uur : Jeugdhuis, dhr. J. Lasthuis 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 13 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Dr. H. Bade te Landsmeer. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 12 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharisitieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 13 januari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering 

10.45 uur : eucharistieiviering mmv. 
St. Caecilia koor. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 12sen zondag 13 januari a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 
7 flat 4, tel. 42 77. 
burgerlijke stand 3 — 7 januari 1980 

ondertrouwd : Bart Botschu ijver en 
Elisa Zwemmer ; Adriaan Cornelis Te- 
rol en Monique Cornlia van der Zwart. 

overleden : Jan Keur, oud 98 jaar. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice. 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 

Koninginneweg 1 , Zandvoort. eanduoortee hoeran^ onderwijs. 

De kursus wordt iedere woensdag ge- 
geven in de film-ekspositiezaal van de 
openbare bibliotheek aan de Prinses- 
seweg, 's morgens van 9 tot 1 1.30 uur. 
De twaalf lessen kosten f. 25,-. Er is 
kinderopvang aanwezig. Nadere inlich- 
tingen over de VOS-kursus worden ver- 
strekt door Patty ter Weeme, die na 
18.00 uur telefonies is te bereiken on- 
der nr37 22. 

• Vanavond draait in de jongerensocie- 
teit 'De Nachtuil' 'Soldier Blue'. Een 
speelfilm van amerikaanse makelij 
over een onderwerp waarop de bewo- 
ners van de VS —en zij niet alleen- 
niet uitgekeken raken : de western. 
Ook dit keer boordevol laaghartige en 
edele lieden die elkaar met veel animo 
onder vuur nemen. Het door regisseur 
Ralph Nelson vervaardigde spektakel, 
met in de voornaamste rollen Candice 
Bergen en Peter Strauss, begint om 8 
uur. 

Van 14 tot 25 januari worden de nacht- 
uiiaktiviteiten stilgelegd in verband 
met het aanbrengen van een vloerver- 
iichting en een algehele opknapbeurt 
van het onderkomen van de soos. wat gebeurde er op 8 december 1919.. 
jin Zandvoort ? Toen werd op initia- 
Itief van twee sociaal bewogen dorps- 
jbewoners, de heren A.J. van der Wloo- 
jlen en A. Terol, tijdens een openbare 
■vergadering in een plaatselijke lokali- 
Iteit de woningbouwvereniging 'Een- 
jdracht Maakt Macht' opgericht. Doel: 
|de handen ineen en de schouders er- 
Ionder om de woningbouw voor de 
[arbeidende klasse in de kustgemeen- 
jte van de grond te krijgen. In het Zand- 
Ivoort van toen een heel eksperiment, 
Iwant het viel niet mee, zo begrepen 
j wij. uit een oude verenigingsbrochure, 
lom de eerste vijftig leden, allen gebo- 
Iren en getogen Zandvoorters, tot een- 
j dracht te bewegen:" Zelfs met zo'n no- 
jbel doel voor ogen als het stichten en 
[runnen van behuizing voor de laagst- 
1 betaalden van de samenleving kon de 
[idealisten van het eerste uur nauwe- 
lijks bijeen houden. De brochure maakt 
jdan ook gewag van veel interne strijd 
Idie in de beginjaren moest worden ge- 
jvoerd om de organisatie overeind te 
l houden en voor kapseizen te behoe- 
jden. Daar kwam nog bij dat de doelstel- 
lingen van de vereniging door de buiten- 
I wacht werden gewantrouwd en de akti-' 
viteiten van EMM met argusogen ge- 
volgd. Vooral van de zijde van het ge- 
' meentebestuur dat door middel van 
een protestvergadering moest worden 
gedwongen grond voor de bouwvan 
het eerste kontingent arbeidershuizen 
beschikbaar te stellen. Door de basis 
ontwikkelde initiatieven werden in 
die dagen door de autoriteiten met 
veel onbegrip en achterdocht bekeken. 
Wat zouden die lui in hun bescheiden 
optrekjes onder het schijnsel van de 
elektriese verlichting wel uitvoeren.? 
Vast Marx lezen. 

Maar het is heel anders gelopen sinds in 
1924 de eerste 34 woningen plus een 
winkel gereed kwamen'. 'Eendracht 
Maakt Macht' heeft de overheid er al 
heel snel van weten te overtuigen dat 
de woningen geen fortifikaties werden 
van waaruit het bestel van koningin en 
vaderland zou worden belaagd, maar 
keurig bewoonde huisjes, waarvoor .-.iS^f^ 
3f ', 


'^<^ y»te^^ '^/,.&>R foto's Jacob Koning gemeente moest in het liegin van de jaren '20 worden gedwongen 

om mee te werken Voor JULI gezocht FLAT 
of ETAGE voor gezin 4 
pers. Hosman, Potgieter- 
laan 29, Haren (Gr.), tel. 
050-34 7135. 

De Margriet-Knip-Waaicur- 
sus gaat weer starten in Zand- 
voort. Geïnteresseerden kun- 
nen zich vanaf nu aanmelden 
bij Mevr. C. v.d. Heijden, 
Oranjestraat 5zw., Zandvoort. 
tel. 74 71. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 43 65 

"De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, teL 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
\lar\ vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al UM/ familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
SCHOOLSTRAAT 2 
Telefoon O 2507 - 25 07 
(Bijna 50 jaar drukker) 
illlllllllllllllilllllllllllll zelfs een beschikking goid.dat ze niet 
mochten worden verhuurd aan perso- 
nen die bij hun huiseigenaar aan huur- 
schuld diep in het krijt stonden. En al een 
jaar na de oprichting van de vereniging 
besloot het bestuur de verhuur van ge- 
meubileerde kamers aan badgasten al- 
leen in de maanden juni, juli en augus- 
tus toe te staan. Er mochten bij de 
EMM woningen ook geen schuurtjes, 
bergruimten en kippenhokken worden 
gebouwd om te voorkomen dat de huur- 
ders er In zouden trekken tijdens het 
verblijf van toeristen In hun huis. Maat- 
regelen, die door de overheid zeer wer- 
den gewaardeerd en opgevat als een be- 
wijs dat die lui van EMM nog niet zo 
kwaad waren al droegen ze geen boord 
en snoten hun neus in een rode zak- 
^ . --^ . V hrf^v de jongste aanwinst van de jubilaris doek. 

Van enige tegenwerking van de zijde 
van het dorpsbestuur is dan ook al lang 
geen sprake me&c. 
Dat is volledig om. 

Dank zij de materiele steun van gemeen- 
telijke-, provinciale- en rijksoverheid 
kon 'Eendracht Maakt Macht' haar wo- 
ningbezit van 34 eengezinswoningen 
in 1924 uitbreiden naar duizenden 
flats en andere typen huizen. De vijf- 
tig leden waarmee de vereniging in 
1919 begon zijn vele malen verdubbeld, 
al zijn het , volgens de brochure, niet 
uitsluitend arbeiders meer die door 
middel van het lidmaatschap van de 
woningbouwvereniging in het genot 
van een huis worden gesteld. Allengs, 
nog steeds volgens de brochure van de 
toenmalige voorzitter W.M.B. Bosman, 
werd de behoefte gevoeld ook wonin- 
gen in een hogere huurklasse te bouwen. 
En dat gaat nog steeds door, al zijn de 
bouwaktiviteiten van EMM sterk afge- 
nomen nu er vrijwel geen bouwgrond 
in de gemeente meer voor handen Is in 
het jubileumjaar van de vereniging. 
Jubileumjaar ? 

Ja, EMM is zestig jaar geworden en 
is dat glad vergeten te vieren. Niet ge- 
wend van een vereniging die alle decen- 
nia's tot voor tien jaar terug feestelijk 
herdacht. 
De nationale verarming .waarover de nieuws 

kort & klein o De vereniging 'Vrouwen van Nu', 
Zandvoort, heeft voor de eerste maand 
van het nieuwe jaar het navolgende 
programma samengesteld,: IBjjanuari 
een bezoek aan een veiling in gebouw 
Zomerlust waar veilingmeester Water- 
drinker zal vertellen opwvelke wijze 
een veiling wordt voorbereid en uitge- 
voerd. Bij het aanbod van zilver bestek, 
gebloemd aardewerk, een mantelpak 
en noem maar op speelt het stemge- 
luid van de presentator en een zeker 
akteertalent een belangrijke rol. Ook 
dat zal de veilingmeester demonstreren. 
Woensdag 16 januari vindt een voet- 
tocht naar Kraantje Lek plaats, waar- 
voor het begin van het Visserspad aan 
de Sophiaweg als verzamel- en start- 
punt is gekozen. Op 24 janauri volgt 
een ekskursle naar de melkunie in 
Woerden, gevolgd door een uitstapje 
naar Den Haag en Scheveningen. 25 Ja- 
nuari is gereserveerd voor een show in 
het amsterdamse Carré en op de laatste 
dag van januari vertoont de heer Da- 
vids dia's en de heer Van der Linden een 
film in gebouw Zomerlust. laatste dagen zoveel wordt gerept, zal 
toch niet naar Zandvoort zijn overge- 
waaid •? 

Alles schaars, dunner en minder maken 
in 't dorp. 

Zelfs geen verjaardag meer. 
In ieder geval de beste wensen voor de 
jaren tachtig. 

En denk eens aan 't eerste uur. 
Vergeet 't niet. 

Er zijn nog laagstbetaalden onder ons 
die een dak boven het hoofd behoe- 
ven. Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 
O Scheren 
e Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
¥ERSTEE6E 

# ttettlsitUrbAr^ 

Aaltrtttaat IS - Zmbboact 
Selttpan O2SÖ7-4409 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in uw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

kerkstraatll zandvoort 
telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door : 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 
gemeente 
zandvoori SEiZOENVERGUNIMINGEIM 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
roepen voor het badseizoen 1980 gegadigden 
- uitsluitend inwoners van de gemeente 
Zandvoort - op voor: 

1. een vergunning voor het venteh of het 
aanbieden van diensten: 

a. op het strand 

b. in het dorp. 

2. een vergunning voor het innemen van een 
standplaats. 

3. een vergunning voor het pachten van een 
parkeerterrein. 

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 
1 februari 1980 ten raadhuize te hebben 
ingediend. Aanvraagformulieren zijn aldaar 
op de afdeling algemene zaken, kamer 4, 
verkrijgbaar. 

Degenen, die voor 1980 reeds een vergunning 
als hiervoor bedoeld hebben aangevraagd, 
behoeven niet opnieuw een aanvraag in te 
dienen. 

Zandvoort, 7 januari 1980, 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris, De burgemeester, 

J. Hoogendoorn. H. Machielsen. V H. W. COSTER BV. 

o.g. U dNBM 
jJdWCC, Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor.aan- of verl<oop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën . Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
Haal warmte en kleur in uw huis ' 
met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U v.indt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Seki&dméedeifJl, 

tLCo mn Qê^ 2638 SEKRETARESSE 
(opleiding Schoevers — 9 jaar ervaring) 

Wil graag part-time werken in Zandvoort 

of omgeving. 

Werktijden in overleg. 

Telefoon 02507 - 79 57 BEGRAFENISSEIV 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 ■ tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! 5a. £,. "^alledux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.fl. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE 
Laan van Berlijn 1 18 — Tel. 023 - 33 19 75 Instfallaiie bureau 

OnOENElWEIN B.¥. ass m BSSSSS 


m iSi¥s ssssssss KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT NIETGRÖOr,WELRUIM. 

DE TALBOT SIMCA SUHBEAM Kom kijken bij: 
Autobedrijf 

l/TVeitSTEEGE 

W^ÊÊÊKÊ Zandvoort 
Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 aTALBOT ALS U ER AL OVER DACHT EENS EEN BEZOEK AAN ISRAËL 
TE BRENGEN IS DIT WAARSCHIJNLIJK WAT U ZOCHT : 

15-daagse vakantie Israël inclusief rondreis : 
met bezoek aan : 

Oud en Nieuw Jeruzalem 

Jericho 

Dode Zee 

Hebron 

Bethlehem 

Mea Seahrim 

Nazareth 

Tiberias 

Landstreek van Galilea 

Haifa 

Eliat 

enz. enz. enz. 

U logeert de eerste 9 dagen in een 4-sterren Hotel in Jeruzalem en de 
laatste 5 dagen in Nathanya. 
Alles op basis van half pension. 

Totale reissom p.p. f. 1999,00 
Informeert U nader bij : 


TEL.02507 8484 * EanduoorrSE 
1 hoeranr 
OK VOOR DATSUN 

lNI/\/\jr\ pakveldstraat 21 - zandvoort Autobedrijf 

"l/T VERSTEEGE 

WMmm o ZANDVOORT 02507-2345 80e jaargang no. 4 dinsdag 15 januari 1980 
eanduoortee hoer Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 
huisartsen wijzen spreekuur in noord af Tijdens de kommissievergaderingen van 
Algemene Zaken (pvda voorstellen voor 
een zandvoorts emancipatiebeleid) en 
Maatschappelijk Welzijn kwam een pro- 
blematiek naar voren die tot nu toe al- 
leen achter de schermen van de gemeen- 
te en van de zandvoortse huisartsen ge- 
speeld heeft. 

Om te komen tot een verantwoord be- 
leid t.a.v. de volksgezondheid in Zand- 
voort heeft wethouder v.d. Mije de me- 
ning gepeild van de zandvoortse huis- 
artsen t.a.v. de vestiging van een spreek- 
uur in Zandvoort-noord. Kennelijk wa- 
ren de artsen van mening daarover nega- 
tief te moeten adviseren. Hun motivatie 
werd echter niet duidelijk, zodat de 
Zandvoortse Koerant bij twee artsen, 
één van elk der twee bestaande samen- 
werkingsverbanden van huisartsen in 
Zandvoort, om nadere uitleg heeft ge- 
vraagd. 

Zandvoort telt zeven huisartsen, waar- 
van er twee de helft van hun tijd aan 
hun praktijk besteden en de andere 
helft elders bezig zijn. De zeven artsen 
hebben zich tot twee samenwerkings- 
verbanden georganiseerd. Bouman, 
Mol en RIdderbos hebben een soort 
groepspraktijk. Anderson, Drenth, Flie- 
ringa en Zwerver voeren individuele 
praktijken. De schelding tussen de 
samenwerkingsverbanden schijnt tame- 
lijk rigoereus te zijn, hetgeen In de prak- 
tijk betekent dat patiënten bij afwe- 
zigheid van hun eigen hulsarts niet 
hoeven te rekenen op hulp (behoudens 
In noodgevallen) van een arts uit het 
andere kamp. 

Dokter Mol achtte de vestiging van een 
huisartsenspreekuur in Noord praktles 
en technles onuitvoerbaar. Voor zo'n 
spreekuur Is een ruime outillage nodig, 
want anders zou men toch telkens weer 

j.f.zwerver hufsarts 
spreekuur volgens afspraak 
"B^'S^Wa^i^ """ " l' l m illl W WMW lMtWf op zijn bestaande praktijk moeten terug 
vallen, en dat kost geld (ca. f. 25.000,-, 
red.). Bovendien, aldus Mol, heeft 
Noord een jonge bevolking voor wie de 
gang naar de bestaande praktijken niet 
te bezwaarlijk kan zijn. De enkele ou- 
deren eazij die slecht ter been zijn 
worden apart bediend. Ook voor de 
vestiging van een nieuwe arts In Noord 
zag hij geen ruimte, hoogstens eventu- 
eel in de toekomst als een ander vestk. 
gingsbeleld van kracht zou worden (maar daarvoor was v.d. Mije nu net 
bezig zijn licht op te steken). 
Ook dokter Flleringa vond dat een 
spreekuur In Noord niet in de huidige 
organisatie pastte, en niet nodig en niet 
haalbaar was. Ook niet door een nieu- 
we arts, want er zijn er al te veel In 
Zandvoort. De speciale bedlening van 
één wijk zag hij niet zitten, want dan 
zou er ook een spreekuur in Zuid moe- 
ten komen (maar daar wonen geen 
6 1/2 duizend mensen, red.) en daar Is Zandvoort te klein voor. 
Bovendien heeft Noord een jonge en 
dus mobiele bevolking en zijn er aparte 
spreekuren voor de bejaarden In tehui- 
zen, terwijl men voor de kleuterzorg 
naar het Gezondheidscentrum moet, 
dat ook in het centrum van het dorp 
staat. Maar bovenal, de huidige situatie 
heeft tot nu toe geen problemen opge- 
leverd, zodat er weinig reden is veran- 
deringen In te voeren. b&w in beroep 
tegen afwijzing gs 
van circuitbocht :ni^ii|S • Na een meningsverschil over de be- 
taling van de aanleg van een C.V.-instal- 
latie in een woning aan de Dr. Mezger- 
straat besloot een installatieburo afge- 
lopen vrijdag het recht in eigen handen 
te nemen. Acht mannen uit Amster- 
dam en Wijk aan Zee drongen de wo- 
ning binnen en sloopten er In korte tijd 
13 radiatoren, 3 termostaten en een 
deel van de cv. -ketel weg. Op beschul- 
diging van diefstal en huisvredebreuk 
heeft de politie de vrachtwagen, waar- 
mee de buit vervoerd werd, op de Zee- 
weg in Bloemendaal aangehouden. GEMEENTE LAAT ZICH ALSNOG 
KNIPPEN EN SCHEREN 

In een open brief aan b en w dd. 1 1 ja- 
nuari protesteert Attema (vvd) tegen 
de gang van zaken rond het pand Halte- 
straat 14, de voormalige kapsalon op 
de hoek van de Schoolstraat. Zijn ver- 
ontwaardiging Is gerezen omdat hem 
niets was meegedeeld over kontakten 
van de gemeente met gegadigden voor 
huurc.q. verkoop van het pand, maar 
vooral door de belachelijk lage huur- 
prijs, waarvan In de korrespondentle 
sprake Is. f. 750,-- per maand voor 
een perceel In een hoofdwinkelstraat 
zou bij openbare aanbieding waarschijn- 
lijk inderdaad een rij gegadigden zo- 
lang als de Haltestraat zelf opleveren. 
Attema, in het dagelijks leven makelaar, 
vindt dan ook dat ledere zandvoortse 
Ingezetene de kans moet krijgen om 
het winkel-woonhuls te huren of te 
kopen, zodat tevens een voor de ge- 
meente zo gunstig mogelijk prijs be- 
dongen kan worden, zeker nu de fi- 
nanciële positie van de gemeente een 
minder rooskleurige ontwikkeling te 
zien geeft. Bij de huidige gang van za- 
ken laat de gemeente zich vrijwillig 
knippen en scheren. Na het beraad van afgelopen dinsdag 
met de fraktievoorzitters van de vijf 
in de gemeenteraad vertegenwoordigde 
partijen hebben b en w eind vorige 
week besloten tegen de afwijzing van 
Gedeputeerde Staten inzake de aanleg 
van een nieuwe bocht in het circuit in 
beroep te zullen gaan. 

Het besluit van het kollege moet nog 
worden goedgekeurd door de gemeen- 
teraad. In dit geval achteraf want b en 
w moesten op korte termijn een be- 
slissing nemen inzake de door hen te 
volgen gedragslijn t.a.v. de bocht. Ver- 
wacht wordt dat de raad het besluit 
van het kollege om in beroep te gaan 
tegen de provincie zal volgen. Met uit- 
zondering van de pvda zouden de frak- 
tievoorzitters van cda, d'66. Inspraak 
nu en vvd vorige week hebben inge- 
stemd met een zogeheten AROB-proce- 
dure (Wet Administratieve Rechtspraak 
Overheidsbeschikkingen. Deze wet 
geeft burgers en overheid het recht ap- 
pèl aan te tekenen tegen besluiten van 
bestuursorganen. 

Het kollege van b en w is van mening 
dat zolang het circuit nog funktloneert 
alles in het werk dient te worden gesteld de grootst mogelijke veiligheid van ren- 
ners en toeschouwers te verzekeren. 
Een gedragslijn die volgens het dorpsbe- 
stuur geheel in over eenstemming Is met 
bet kollegeprogram, waarin verbetering 
van de bestaande akkommodatie wordt 
toegestaan indien die uit oogpunt van 
de veiligheid noodzakelijk is. B en w 
zijn verder van oordeel dat Gedeputeer- 
de Staten hun afwijzing op grond van 
de toename van de lawaaioverlast on- 
voldoende hebben onderbouwd. Het 
gemeentebestuur spreekt In dit verband 
zelfs van een beslissing 'die in strijd is 
met het zorgvuldigheidsbeginsel'. Naar 
zijn zeggen betekent toename van de 
geluidspieken, waarop GS hun afwij- 
zing van de chicane baseren, nog niet 
dat de geluidshinder over de hele linie 
zal gaan toenemen. Gedeputeerden 
verzuimen namelijk aan te tonen dat 
de etmaalwaarde als bedoeld In de 
wet zal worden vergroot, aldus het kol- 
lege. Tenslotte achten b en w de ver- 
i schillende belangen —veiligheid tegen- 
over lawaaioverlast— onvoldoende 
door het provinciebestuur tegen elkaar 
afgewogen en menen zij dat In de be- 
schikking van GS het onderzoek naar 
de toename van de geluidhinder onvol- 
Toto Jacob Koning doende tot uiting komt. 
Inmiddels zou ook de direktie van de 
Cenav tegen de weigering van Gedepu- 
teerde Staten toestemming voor de 
aanleg van de bocht te verlenen door 
middel van een AROB-procedure appèl 
hebben aangetekend. Huize Sterre der Zee in zijn laatste uren. Het zal weinig Zandvoorters ontgaan zijn dat Sterre der Zee platgeharkt is. Na 
enige voorbereidende werkzaamheden eerder vorige week verscheen vrijdag- 
ochtend een machine met aan het eind van zijn grijparm een soort groot uitge- 
vallen hark. Daarna leken de muren Stella Maris van bordkarton, zodat het kar- 
wei.al voor het eind van de middag geklaard was. Rest alleen nog het puinrui- 
men en een beslissing van de gemeenteraad er een politieburo te bouwen. Ï5 k ben sprakeloos" 
familieberichten familieberichten Een bekentenis waaruit duidelijk bleek 
dat het uitreiken van de 'Tafel van Ver- 
dienste' aan Bep Roozen voor haar een 
volkomen verrassing was. 

Niets vermoedend had ze tijdens de 
nieuwjaarsreaeptie van Sociëteit Duys- 
terghast-aan de arm van praeses Ver- 
donJcscliot het podium betreden om 
het verjaarskado van de sociëteit, een 
door Fred Hehl gemaakte fotorepor- 
tage van haar onvergetelijke vijf en ze- 
ventigste verjaardag, in ontvangst te 
nemen. Een minuut later werd ze ge- 
l<onfronteerd met het feit dat zij de- 
gene was voor wie 'de tafel', die de 
sociëteit ieder jaar uitreil<t aan per- 
sonen (?f instellingen die zich bijzon- 
der verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de gemeente Zandvoort, bestemd 
was. Prins Carnaval Hendrik de Der- 
tiende van Duysterghast, die met zijn 
gevolg aanwezig was om het gebeuren 
ekstra luister bij te zetten, vertelde 
waarom de keuze op haar was gevallen: 

mevr. Kraan - Meeth 

'voor alle geweldige dingen zie zij in de 
loop der jaren voor Zandvoort heeft 
gedaan' en toen volgde een opsomming 
van de vele funkties die mevrouw Roo- 
zen in talrijke komité's, verenigingen en 
stichtingen bekleedt, aangevuld met 
een minstens even groot aantal aktivi- 
teiten op geheel ander terrein. 
Gé Loogman, die voor de tiende maal 
de inmiddels vermaarde mozaiktafel 
had vervaardigd, gaf daarna een toelich- 
ting op zijn laatste kunstwerk. In het 
uit meer dan duizend steentjes bestaan- 
de tafelblad staat het wapen van Zand- 
voort centraal, zoals bij Bep Roozen 
Zandvoort centraal staat. Met haar 
handen, gemaakt van in glas gevat 
bladgoud, houdt zij het wapen vast. 
De lichte en donkere wolken duiden 
op gunstige en minder gunstige tijden 
voor de badplaats, terwijl haar naam BELASTING NACHTVERBLIJF 

Met ingang van 1 januari 1980 is de 
Verordening Toeristenbelasting nacht- 
verblijf van kracht geworden. Dat houdt 
in dat iedereen, die in de periode 1 
april - 1 oktober gelegenheid tot over- 
nachting biedt f. 0,50 per overnachting 
aan de gemeente moet afdragen. Deze 
belasting mag doorberekend worden. 
Voor karavans, vakantiehuizen, appar- 
tementen e.d. gelden vaste bedragen. 
De gemeenteraad heeft op 5 juni 1979 
tot deze verordening besloten om een 
deel van de jaarlijkse kosten, die door 
de gemeente worden besteed aan het 
toerisme, aan de toerist in rekening te 
brengen. Zou dit niet gebeuren, dan 
zouden de plaatselijke belastingen de 
stijgende kosten moeten opvangen. 
jan. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 H.W. L.W. H.W. 07.45 
08.19 
09.06 
10.08 
n.20 
00.11 
01.22 
02.13 
02.48 
03.23 15.50 
16.22 
17.08 
18.11 
19.26 
08.16 
09.25 
10.17 
10.51 
11.28 19.56 
20.37 
21.37 
22.44 

12.30 
13.29 
14.20 
15.00 
15.33 L.W. 

04.01 
04.41 
05.40 
06.47 
07.30 
20.36 
21.32 
22.26 
23.03 
23.42 
Met diepe droefheid geven wij U kennis, dat op zondag 13 januari 1980, 
in de ouderdom van 82 jaar, is ontslapen mijn innig geliefde man, onze 
zorgzame vader en lieve opa, onze broer, zwager en oom 

3ACOB KUIJPERS WENTINK 

J.W.J. Kuijpers Wentink-Herpel 

J. Kuijpers Wentink 

J.H. Kuijpers Wentink-Groenestein 

Marion 

Jaap 

Bart 

E.J. van den Boogaard-Kuijpers Wentink 

M.S. van den Boogaard 

Paul 

Rob 

Peter 

en verdere familie 

2042 AC Zandvoort, 
Vuurboetstraat 10 

Thuis geen bezoek. 

De overledene is opgebaard in het Diaconessenziekenhuis, Handel laan 2 
te Heemstede, alwaar geen bezoek. 

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben donderdag 17 januari 
om 1 1 .00 uur op de Algemene begraafplaats. Tollensstraat te Zandvoort. 

Vertrek vanaf Vuurboetstraat 10 om 10.40 uur. 

Na afloop gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de be- 
graafplaats. in twee rode rozen terug te vinden is. 
Behalve de 'Tafel van Verdienste' 
mocht mevrouw Roozen een koevert 
in ontvangst nemen waarvan de inhoud 
voor een door haarzelf te bepalen so- 
ciaal doel bestemd is. Zonder een mo- 
ment te aarzelen wees zij hiervoor het 
dierenasiel in Zandvoort aan, een be- 
slissing die door de aanwezigen met 
een instemmend applaus werd begroet. 
Na afloop van dit hoogtepunt van de 
nieuwjaarsreceptie bedankte de heer 
Verdonkschot een drietal leden zon- foto Jacob Koning 

der wier medewerking de uitreiking 
niet mogelijk zou zijn geweest. Dat 
waren de dames Loogman en Geertse- 
ma en de heer Boukes. De beide da- 
mes ontvingen bloemen, laatstgenoem- 
de een boek. Door de kreativiteit van 
haar echtgenoot was het huishouden 
van Trix Loogman namelijk maanden- 
lang ontregeld geweest, terwijl Fred- 
dy Geertsema en Fekke Boukes voor 
het goede doel.spionagediensten had- 
den verricht. adverteren 

via een yvasrol nieuws e Een 1 1-jarige scholier uit Zandvoort 
bleek na zijn aanhouding wegens dief- 
stal van een fiets nog enige andere goe- 
deren ontvreemd te hebben. Zij wer- 
den terug gevonden op het dak van 
een woning in de Zuiderstraat. 

• In hat Cultureel Centrum bleek 
vorige week maandag te zijn ingebro- 
ken. De buit bedroeg f. 3.000,--, de 
geluidsapparatuur was al keurig afge- 
monteerd en stond klaar voor trans- 
sport. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, 2^ndvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice. 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2 - 12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 

Koninginneweg 1 , Zandvoort. 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog in 
het bezit van zo'n fraai err^ntivk 
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter 
via ons blad, dat 2 maal in de week, 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere' 
aanbiedingen onder de aandacht van 
het publiek brengen. Dat is yojof-' 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak ien 
draai nr. 213B van de Zandvooijtte 
Koerant. Wij noteren uw annoHce 
voor ons dinsdag- en vrijdagnumilUr, ^ Geef ze ludit 

CSfo SS O SS Leusden ^^ 

Astma ftandsw 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. 

öftiröepers Meisje zoekt voor permanent 
WOONRUIMTE 

met gebr. van keuken, douche, 
toilet, liefst vrije opgang, omg. 
centrum. Brieven onder nr. 30 
buro van dit blad. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 Vanaf heden t/m eind maart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10 SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* flensje met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in uvir bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uvir vergun- 
ningaanvraag. 

play-in 

kerkstraatn zandvoort 
telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 80e jaargang no. 5 vrijdag 18 januari 1980 
eanduaorrse hoera 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktp rijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. 
cenav geeft voorlichting 
aan f raktievoorzitters foto Jacob Koning Dinsdagmiddag lYeeft op initiatief van 
Cenavdireicteur Beerepoot een informa- 
tief gesprek plaats gevonden tussen 
liem en de f raktievoorzitters van de 
zandvoortse politieke partijen. Beere- 
poot heeft hen ingelicht over enige 
konsekwenties van de sluiting van het 
circuit, waarmee de politieke partijen 
bij hun besluitvorming wellicht niet 
of in onvoldoende mate rekening heb- 
ben gehouden. 

Met als onderwerpen voor de korte en 
langere termijnplanning de door G.S. 
afgewezen bocht, resp. de vervroegde 
opzegging van het kontrakt door de 
gemeente, heeft Beerepoot in het ge- 
sprek de nadruk gelegd op het verlies 
van inkomsten en werkgelegenheid die 
de sluiting van het circuit met zich mee 
zal brengen. 

Beerepoot bestreed het nettobedrag 
van f. 350.000,-- van Wethouder Auke- 
ma en stelde de direkte derving van in- 
komsten voor de gemeente weer dichter 
bij de f. 600.000," bruto, omdat vol- 
gens hem de gemeentelijke onkosten 
voor de race-evenementen vooral ver- 
oorzaakt worden door de ekstra sala- 
rissen voop de politie en de reserve-po- 
litie. En die kan Aukema niet zonder 
meer inkrimpen, omdat Zandvoort hen 
ook zonder circuit hard nodig zal heb- 
ben. Zich baserend op een rapport van 
de Haarlemse Kamer van Koophandel 
rekende Beerepoot verder voor, dat 
het circuit de bron is voor 1 % van 
de totale zandvoortse inkomsten uit 
het toerisme. Dat betekent dus een 
bedrag van 10 miljoen (10% van 100 
miljoen), waarvoor de zandvoortse 
kassa's minder aangeslagen zullen wor- 
den. 

Ernstiger zullen volgens hem echter de 
gevolgen van de circuitsluiting voor de 
werkgelegenheid zijn, en wel door een 
sneeuwbaleffekt dat op gang gebracht 
zou worden. Beerepoot zegt uit naam 
van hoteleigenaar Bouwes te mogen 
spreken als hij met de sluiting van het 
circuit de sluiting van hotel Bouwes 
aankondigt. Bouwes zou met het weg- 
vallen van de races 25 °/o van zijn over- 
nachtingen verliezen, en dat zou de eks- 
ploitatie van zijn hotels in de rode cij- 
fers laten duiken. De hoteleksploitant 
zou daardoor gedwongen worden zich 
om te scholen tot beheerder van een 
bejaardentehuis. Maar het gaat verder. 
Met de sluiting van hotel Bouwes zou, 
nog steeds volgens Beerepoot, vervol- 
gens voor het kasino een belangrijk 
stuk opvang van zijn spelers weg val- 
len, zodat ook het kasino er toe over 
zou gaan zijn deuren te sluiten. Een 
globale optelsom leert dan het verdwij- 
nen van 440 arbeidsplaatsen, voorwaar, 
op een totaal aantal arbeidsplaatsen van 
ca 2000 in Zandvoort, een niet te ver- 
waarlozen verlies. 

Nu lijken deze voorspellingen een beet- 
je op de voorspellingen in een gemeen- 
telijke meerjarenbegroting, zij worden 
alleen bewaarheid bij een ongewijzigd 
beleid. Er is dus nog van alles aan te 
doen. B en w hebben al kontakt opge- 
nomen met de provincie over een be- 
stemmingswijziging van het circuitter- 
rein die het mogelijk maakt andere re- 
kreatieve aktiviteiten te plegen dan de 
racerij. De invulling van een (zuidelijk)-- 
deel van het 120 ha. grote circuitterrein 
(kongresgebouw, dierentuin, goed ge- 
outilleerde kampipg) en de kop van de 
Van Lennepweg zou bijvoorbeeld een 
nieuws 

kort & klein • Met live-muziek door Jaap Dekkers 
Boogieset en een inleidend woord 
door burgemeester H. Machielsen .start 
de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg donderdagavond 31 januari 
om kwart over acht een nieuwe akti- 
viteit : het uitlenen van grammofoon- 
platen, de zgn. fonotheek. De fono- 
theek,die is ondergebracht in een naast 
de film/ekspositie zaal gelegen ruimte, 
bevat een kollektie van 3200 platen 
verdeeld over o.a. klassieke-, pop- en 
jazz muziek. Voor de platenuitleen is 
een apart lidmaatschap vereist, waar- 
voor een minimumleeftijd van veertien 
jaar is vastgesteld. Degenen die lid zijn 
van de bibliotheek kunnen tegen een 
gereduceerd tarief van de fonotheek 
gebruik maken. De openingstijden van 
de fonotheek luiden : maandagavond 
van 19.00 uur tot 21.00 uur, vrijdag- 
middag van 15.00 - 17.00 uur en vrij- 
dagavond van 1 9.00 - 21 .00 uur. • Evenals het vorig winterseizoen orga- 
niseert de Stichting Aktiviteitencentrum 
Zandvoort in het wijkgebouw 't Stekkie 
aan de Fahrenheitstraat naaikursussen 
en wel op de dinsdagavonden, woens- 
dagochtenden en donderdagmiddagen. 
Voor de in totaal twaalf lessen bedraagt 
het kursusgeld f. 45,-. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven bij Margreet Kuin, 
tel. 7017. 

• Aan het eind van de laatste maand 
van het vorig jaar telde Zandvoort 147 
werklozen. 101 Mannen en 46 vrou- 
wen waren in december ingeschreven 
bij het arbeidsburo. 
burgerlijke Stand Cenavdirekteur Beerepoot : De sluiting van het circuit zal hotel Bouwes 

en het kasino meetrekken. ■-Hl 
waterstanden 


jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


04.04 


12,09 


16,17 


00.22 


20 


04.48 


12.52 


17.01 


01.04 


21 


05.33 


13.39 


17.49 


01.53 


22 


06.23 


14.26 


18.36 


02.40 


23 


07.08 


15.12 


19.27 


03.30 


24 


07.57 


16.00 


20.22 


04.24 


25 


08.49 


16.52 


21.29 


05.33 


26 


09.50 


17.54 


22.40 


-6.44 


27 


11.04 


19.07 


— .— 


07.20 


28 


00.06 


08.10 


12.20 


20.24 


29 


01.07 


09.12 


13.33 


21.39 


30 


02.06 


10.10 


14.20 


22.22 


31 


02.56 


11.00 


15.30 


23.33 8 januari — 14 januari 1980 

overleden : Franciscus Otto Smit, 
oud 38 jaar; Henrij Christiaan Bernhard 
Straeter, oud 66 jaar; Maria Cornelia 
Zwetsloot, oud 81 jaar ; Albertje Steen, 
geb. Meester, oud 96 jaar. 

geboren Aartje Roelfiena, dv. J.D. 
Klumpenaar en J.M. Homan;Sander, 
zv. D.H.A. de Hoogd en J.E. Lagerweij; 
Huriye, dv. I. Kanli en U. Coskun ; Re- 
becca, dv. P.M. van der Mije en D.D.C. 
Gubri ; Jan Paul, zv. P. Sepp en Ina Tim- 
mermasis. 

ondertrouwd : Willem Koning en An- 
na Christina Bol ; Robert Jaap Sturm en 
Aletta Johanna van der Sluis. meer over het jaar gespreide inkomsten- 
bron kunnen vormen, en ook de heer 
Bouwes zou men meer zakelijke fanta- 
sie kunnen toedenken dan alleen gedach- 
ten aan een bejaardentehuis. 
Intussen speelt er echter een zaak op 
korte termijn, waarvan de uitkomst van 
vitale betekenis voor het circuit is. De 
nieuwe bocht is als eis gesteld voor het 
gunnen van een Grand Prix aan Neder- 
land dit jaar. Dus geen bocht, geen 
Grand Prix, en wel het faillisement van 
de Cenav, of uitstoting uit de roete 
van het race-cirkus. Beerepoot vind dat 
de gemeente zich t.a.v. de bocht als een 
loyaal verhuurder opstelt door in beroep 
te gaan tegen de afwijzing door G.S. 
Maar hij blijft het vooral zoeken in de 
vermindering van de lawaaiproduktie 
op het circuit en ook daarvoor heeft 
hij de medewerking van de politieke 
partijen gevraagd. Behalve aan geluid- 
dempers pp de racerijtuigen denkt hij 
aatï het opwerpen van wallen en het 
bouwen van muren aan de dorpszijde van 
van het circuit. Problematies daarbij is 
echter nog het verschijnsel dat geluid 
een boogvormige baan beschrijft, zo- 
dat men alleen direkt achter de wallen 
en muren minder lawaai hoort. Toch is 
de Cenav met zijn geluiddemping op de 
goede weg, want als daardoor de wo- 
ningbouw in Zandvoort niet meer be- 
lemmerd wordt. SS höt belangrijkste ar- 
gument voor voortijdige opzegging van 
het kontrakt ontkracht, zodat 1988 
voor de Cenav weer boven de horizon 
komt uitsteken. 

De fraktievoorzitters hebben evenwel 
geen enkele toezegging gedaan, zij zul- 
len de ideeën van Beerepoot eerst met 
hun achterban bespreken. Zij blijken 
toch niet geheel ongevoelig voor de op 
hen uitgeoefende druk. eenmaal, andermaal., verkocht Deze week was de Vereniging 'Vrou- 
wen Van Nu' te gast bij de heer Siem 
Waterdrinker, veilingmeester en be- 
heerder van het veilinggebouw 'De 
Vïitte Zwaan', die vertelde hoe het bij 
een veiling achter de schermen toe- 
gaat. 

Er bestaan verschillende soorten veilin- 
gen, bloemen, groenten, huizen, antiek 
en boedelveilingen. Om deze laatste 
gaat het hier. Het veilingwezen is de 
laatste tijd teruggelopen en geeft een 
slecht rendement. Inbreng geschiedt 
door overlijden, emigratie e.d. Vroeger 

Lidy Schouten 

werd de gehele boedel geveild, nu ne- 
men de erven eerst wat van hun gading 
is en het restant gaat naar de veiling, 
behalve wanneer notarieel beschreven 
is, dat alles zonder uitzondering geveild 
dient te worden. Dit is natuurlijk voor 
de veilingmeester aantrekkelijker. 
Er wordt op verschillende manieren ge- 
veild; bij opbod, bij afslag (men begint 
dan af te mijnen vanaf een bepaald 
hoog bedrag) én bij opbod en afslag : 
eerst wordt iets bij opbod verkocht, 
daarna wordt er b.v. fl. 1.000,- boven- 
op gelegd en dan begint het afmijnen. 
Degeen die het eerst biedt, krijgt nu 
het artikel tegen de bij opbod vastge- 
stelde prijs plus het afgemijnde be- 
drag, dit behoeft niet direkt de eerste 
koper te zijn. 
De gang van zaken bij een veiling is als volgt. De dag voor de veiling is de kijk- 
dag, daarna wordt er bestek gemaakt, 
d.w.z. dat de goederen opnieuw wor- 
den opgesteld om plaats te maken voor 
de kopers van de volgende dag. De vei- 
ling moet van te voren in de plaatselijke 
pers worden aangekondigd: de boedel 
wordt gesorteerd, genummerd en uit- 
gestald. Bij de veiling moet een notaris 
of een deurwaarder aanwezig zijn en 
de veilingmeester moet bij de recht- 
bank in Haarlem geregistreerd zijn. 
Op de dag van de veiling worden onder 
leiding van de deurwaarder de voor- 
waarden vastgesteld. De kosten voor 
de koper zijn ongeveer 26 °/o voor 
de verkoper 15-20 %. Dit hangt af 
van van het soort artikelen. Horeka-ar- 
tikelen hebben zelfs een toeslag van 
35 %. Deze kosten behelzen btw, per- 
soneel, advertenties en opslagruimte. 
Nu worden de goederen afzonderlijk 
of in kombinatie verkocht. Er worden 
lijsten bijgehouden van inzenders en 
hun goederen en van kopers met het 
door hen gekochte nummer en de prijs. 
Na afloop van de veiling worden de 
artikelen betaald en na enkele dagen 
krijgt de principaal (degeen die de 
goederen inbrengt en wiens belang 
ten allen tijde behartigd dient te wor- 
den) zijn geld minus de kosten. 
Soms wordt er een limiet gesteld, als 
het limietbedrag niet wordt gehaald, 
wordt het stuk 'opgehouden'. Het kan 
dan op een volgende veiling nog eens 
geveild worden. Wel moet er dan be- 
waargeld betaald worden. Op dure vei- lingen van kostbare zaken kun je op- 
dracht geven aan een derde, de kom- 
missionair, iets te kopen. Er komt dan 
wel een bepaald percentage van het 
bedrag bij. ï - • 

Om in de praktijkte oefenen mochten 
de Vrouwen van Nu zelf ingebrachte 
spulletjes door Siem Waterdrinker la- 
ten veilen. Nu bleek dat het vak van 
veilingmeester iets speciaals is: Siem 
maakte er een komplete show van 
met grappen enmalle verhalen. Er 
werd veel gelachten en ook veel ver- 
kocht en dat laatste was bijzonder 
plezierig, want de opbrengst was ge- 
heel bestemd voor het door de vereni- 
ging geadopteerde jongetje uit Sri 
Lanka, Nisanthan. ( I.M. ) 
UITZONDERLIJKE 

AANBIEDING 
van 
MODEHUIS PAPILLON 

op pagina 3 55 k ben sprakeloos 55 
familieberichten familieberichten Een bekentenis waaruit ciuidelijl< bleek 
dat het uitreiken van de 'Tafel van Ver- 
dienste' aan Bep Roozen voor haar een 
volkomen verrassing was. 

Niets vermoedend liad ze tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van Sociëteit Duys- 
terghast-aan de arm van praeses Ver- 
donl<schot het podium betreden om 
het verjaarskado van de sociëteit, een 
door Fred Hehl gemaakte fotorepor- 
tage van haar onvergetelijke vijf en ze- 
ventigste verjaardag, in ontvangst te 
nemen. Een minuut later werd ze ge- 
konfronteerd met het feit dat zij de- 
gene was voor wie 'de tafel', die de 
sociëteit ieder jaar uitreikt aan per- 
sonen pf instellingen .dre zich bijzon- 
der verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de gemeente Zandvoort, bestemd 
was. Prins Carnaval Hendrik de Der- 
tiende van Duysterghast, die met zijn 
gevolg aanwezig was om het gebeuren 
ekstra luister bij te zetten, vertelde 
waarom de keuze op haar was gevallen: 

mevr. Kraan - Meeth 

'voor alle geweldige dingen zie zij in de 
loop der jaren voor Zandvoort heeft 
gedaan' en toen volgde een opsomming 
van de vele funkties die mevrouw Roo- 
zen in talrijke komité's, verenigingen en 
stichtingen bekleedt, aangevuld met 
een minstens even groot aantal aktivi- 
teiten op geheel ander terrein. 
Gé Loogman, die voor de tiende maal 
de inmiddels vermaarde mozaiktafel 
had vervaardigd, gaf daarna een toelich- 
ting op zijn laatste kunstwerk. In het 
uit meer dan duizend steentjes bestaan- 
de tafelblad staat het wapen van Zand- 
voort centraal, zoals bij Bep Roozen 
Zandvoort centraal staat. Met haar 
handen, gemaakt van in glas gevat 
bladgoud, houdt zij het wapen vast. 
De lichte en donkere wolken duiden 
op gunstige en minder gunstige tijden 
voor de badplaats, terwijl haar naam 
Met diepe droefheid geven wij U kennis, dat op zondag 13 januari 1980, 
in de ouderdom van 82 jaar, is ontslapen mijn innig geliefde man, onze 
zorgzame vader en lieve opa, onze broer, zwager en oom 

JACOB KUIJPERS WENTINK 

J.W.J. Kuijpers Wentink-Herpel 

J. Kuijpers Wentink 

J.H. Kuijpers Wentink-Groenestein 

Marion 

Jaap 

Bart 

E.J. van den Boogaard-Kuijpers Wentink 

M.S. van den Boogaard 

Paul 

Rob 

Peter 

en verdere familie 

2042 AC Zandvoort, 
Vuurboetstraat 10 

Thuis geen bezoek. 

De overledene is opgebaard in het Diaconessenziekenhuis, Handellaan 2 
te Heemstede, alwaar geen bezoek. 

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben donderdag 17 januari 
om 1 1 .00 uur op de Algemene begraafplaats. Tollensstraat te Zandvoort. 

Vertrek vanaf Vuurboetstraat 10 om 10.40 uur. 

Na afloop gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de be- 
graafplaats. in twee rode rozen terug te vinden is. 
Behalve de 'Tafel van Verdienste' 
mocht mevrouw Roozen een koevert 
in ontvangst nemen waarvan de inhoud 
voor een door haarzelf te bepalen so- 
ciaal doel bestemd is. Zonder een mo- 
ment te aarzelen wees zij hiervoor het 
dierenasiel in Zandvoort aan, een be- 
slissing die door de aanwezigen met 
een instemmend applaus werd begroet. 
Na afloop van dit hoogtepunt van de 
nieuwjaarsreceptie bedankte de heer 
Verdonkschot een drietal leden zon- foto Jacob Koning 

der wier medewerking de uitreiking 
niet mogelijk zou zijn geweest. Dat 
waren de dames Loogman en Geertse- 
ma en de heer Boukes. De beide da- 
mes ontvingen bloemen, laatstgenoem- 
de een boek. Door de kreativiteit van 
haar echtgenoot was het huishouden 
van Trix Loogman namelijk maanden- 
lang ontregeld geweest, terwijl Fred- 
dy Geertsema en Fekke Boukes voor 
het goede doeLspionagediensten had- 
den verricht. adverteren 

via een yvasrol BELASTING NACHTVERBLIJF 

Met ingang van 1 januari 1980 is de 
Verordening Toeristenbelasting nacht- 
verblijf van kracht geworden. Dat houdt 
in dat iedereen, die in de periode 1 
april - 1 oktober gelegenheid tot over- 
nachting biedt f. 0,50 per overnachting 
aan de gemeente moet afdragen. Deze 
belasting mag doorberekend worden. 
Voor karavans, vakantiehuizen, appar- 
tementen e.d. gelden vaste bedragen. 
De gemeenteraad heeftop 5 juni 1979 
tot deze verordening besloten om een 
deel van de jaarlijkse kosten, die door 
de gemeente worden besteed aan het 
toerisme, aan de toerist in rekening te 
brengen. Zou dit niet gebeuren, dan 
zouden de plaatselijke belastingen de 
stijgende kosten moeten opvangen. 
9 Een 1 1-jarige scholier uit Zandvoort 
bleek na zijn aanhouding wegens dief- 
stal van een fiets nog enige andere goe- 
deren ontvreemd te hebben. Zij'wer- 
den terug gevonden op het dak van 
een woning in de Zuiderstraat. 

• In hat Cultureel Centrum bleek 
vorige week maandag te zijn ingebro- 
ken. De buit bedroeg f. 3.000,--, de 
geluidsapparatuur was al keurig afge- 
monteerd en stond klaar voor trans- 
sport. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatiebxu-o Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 
(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice. 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
21 35 Zandvoortse Koerant bv, 

Koningimieweg 1, Zandvoort. 
Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie 
van uw klanten is trouwens nog in 
het bezit van zo'n fraai err^,nti«k 
geluidsapparaat? Nee, u kunt betar 
via ons blad, dat 2 maal in de weisk. 
verschijnt, uw artikelen en bijzondere 
aanbiedingen onder de aandacht yan 
het publiek brengen. Dat is vojOT'-'- 
deliger en u bereikt meer mensen. 
Neem de telefoon van de haak !«n 
draai nr. 2135 van de Zandvoorlttt 
Koerant. Wij noteren uw annonpa 
voor ons dinsdag- en vrijdagnumilUr, i^ Geef ze taidn 

CSfo 55 O 55 Leusden ^^ 

Astma Fmidsw 
H.W. L.W. H.W. 07.45 
08.19 
09.06 
10.08 
11.20 
00.11 
01.22 
02.13 
02.48 
03.23 15.50 
16.22 
17.08 
18.11 
19.26 
08.16 
09.25 
10.17 
10.51 
11.28 19.56 
20.37 
21.37 
22.44 

12.30 
13.29 
14.20 
15.00 
15.33 L.W. 

04.01 
04.41 
05.40 
06.47 
07.30 
20.36 
21.32 
22.26 
23.03 
23.42 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. 

oinriröépers Meisje zoekt voor permanent 
WOONRUIMTE 

met gebr. van keuken, douche, 
toilet, liefst vrije opgang, omg. 
centrum. Brieven onder nr. 30 
buro van dit blad. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatié, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 Vanaf heden t/m eind maart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10 SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* flensje met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist aie speelautomaat een 
passend element -in uw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

kerkstraat 11 zandvoort 
telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 80e jaargang no. 5 vrijdag 18 januari 1980 
eanduoortee hoera 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

cenav geeft voorlichting 
aan f raktievoorzitters foto Jacob Koning Dinsdagmiddag Ti'eeft op initiatief van 
Cenavdirekteur Beerepoot een informa- 
tief gesprek plaats gevonden tussen 
hem en de fraktievoorzjtters van de 
zandvoortse politieke partijen. Beere- 
poot heeft hen ingelicht over enige 
konsekwenties van de sluiting van het 
circuit, waarmee de politieke partijen 
bij hun besluitvorming wellicht niet 
of in onvoldoende mate rekening heb- 
ben gehouden. 

Met als onderwerpen voor de korte en 
langere termijnplanning de door G.S. 
afgewezen bocht, resp. de vervroegde 
opzegging van het kontrakt door de 
gemeente, heeft Beerepoot in het ge- 
sprek de nadruk gelegd op het verlies 
van inkomsten en werkgelegenheid die 
de sluiting van het circuit met zich mee 
zal brengen. 

Beerepoot bestreed het nettobedrag 
van f. 350.000,- van Wethouder Auke- 
ma en stelde de direkte derving van in- 
komsten voor de gemeente weer dichter 
bij de f. 600.000,-- bruto, omdat vol- 
gens hem de gemeentelijke onkosten 
voor de race-evenementen vooral ver- 
oorzaakt worden door de ekstra sala- 
rissen voor- de politie en de reserve-po- 
litie. En die kan Aukema niet zonder 
meer inkrimpen, omdat Zandvoort hen 
ook zonder circuit hard nodig zal heb- 
ben. Zich baserend op een rapport van 
de Haarlemse Kamer van Koophandel 
rekende Beerepoot verder voor, dat 
het circuit de bron is voor 1 °/o van 
de totale zandvoortse inkomsten uit 
het toerisme. Dat betekent dus een 
bedrag van 10 miljoen {10°/o van 100 
miljoen), waarvoor de zandvoortse 
kassa's minder aangeslagen zullen wor- 
den. 

Ernstiger zullen volgens hem echter de 
gevolgen van de circuitsluiting voor de 
werkgelegenheid zijn, en wel door een 
sneeuwbaleffekt dat op gang gebracht 
zou Worden. Beerepoot zegt uit naam 
van hoteleigenaar Bouwes te mogen 
spreken als hij met de sluiting van het 
circuit de sluiting van hotel Bouwes 
aankondigt. Bouwes zou met het weg- 
vallen van de races 25 % van zijn over- 
nachtingen verliezen, en dat zou de eks- 
ploitatie van zijn hotels in de rode cij- 
fers laten duiken. De hoteleksploitant 
zou daardoor gedwongen worden zich 
om te scholen tot beheerder van een 
bejaardentehuis. Maar het gaat verder. 
Met de sluiting van hotel Bouwes zou, 
nog steeds volgens Beerepoot, vervol- 
gens voor het kasino een belangrijk 
stuk opvang van zijn spelers weg val- 
len, zodat ook het kasino er toe over 
zou gaan zijn deuren te sluiten. Een 
globale optelsom leert dan het verdwij- 
nen van 440 arbeidsplaatsen, voorwaar, 
op een totaal aantal arbeidsplaatsen van 
ca 2000 in Zandvoort, een niet te ver- 
waarlozen verlies. 

Nu lijken deze voorspellingen een beet- 
je op de voorspellingen in een gemeen- 
telijke meerjarenbegroting, zij worden 
alleen bewaarheid bij een ongewijzigd 
beleid. Er is dus nog van alles aan te 
doen. B en w hebben al kontakt opge- 
nomen met de provincie over een be- 
stemmingswijziging van het circuitter- 
rein die het mogelijk maakt andere re- 
kreatieve aktiviteiten te plegen dan de 
racerij. De invulling van een (zuidelijk)-- 
deel van het 120 ha. grote circuitterrein 
(kongresgebouw, dierentuin, goed ge- 
outilleerde kampipg) en de kop van de 
Van Lennepweg zou bijvoorbeeld een 
nieuws 

kort & klein • Met live-muziek door Jaap Dekkers 
Boogieset en een inleidend woord 
door burgemeester H. Machielsen.start 
de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg donderdagavond 31 januari 
om kwart o\ier acht een nieuwe akti- 
viteit : het uitlenen van grammofoon- 
platen, de zgn. fonotheek. De fono- 
theek,die is ondergebracht in een naast 
de film/ekspositie zaal gelegen ruimte, 
bevat een kollektie van 3200 platen 
verdeeld over o.a. klassieke-, pop- en 
jazz muziek. Voor de platenuitleen is 
een apart lidmaatschap vereist, waar- 
voor een minimumleeftijd van veertien 
jaar is vastgesteld. Degenen die lid zijn 
van de bibliotheek kunnen tegen een 
gereduceerd tarief van de fonotheek 
gebruik maken. De openingstijden van 
de fonotheek luiden : maandagavond 
van 1 9.00 uur tot 21 .00 uur, vrijdag- 
middag van 15.00 - 17.00 uur en vrij- 
dagavond van 1 9.00 - 21 .00 uur. • Evenals het vorig winterseizoen orga- 
niseert de Stichting Aktiviteitencentrum 
Zandvoort in het wijkgebouw 't Stekkie 
aan de Fahrenheitstraat naaikursussen 
en wel op de dinsdagavonden, woens- 
dagochtenden en donderdagmiddagen. 
Voor de in totaal twaalf lessen bedraagt 
het kursusgeld f. 45,-. Belangstellenden 
kunnen zich opgeven bij Margreet Kuin, 
tel. 70 17. 

• Aan het eind van de laatste maand 
van het vorig jaar telde Zandvoort 147 
werklozen. 101 Mannen en 46 vrou- 
wen waren in december ingeschreven 
bij het arbeidsburo. 
burgerlijke Stand Cenavdirekteur Beerepoot :De sluiting van het circuit zal hotel Bouwes 

en het kasino meetrekken. waterstanden 


jan. 


H. 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


04.04 


12,09 


16,17 


00.22 


20 


04.48 


12.52 


17.01 


01.04 


21 


05.33 


13.39 


17.49 


01.53 


22 


06.23 


14.26 


18.36 


02.40 


23 


07.08 


15.12 


19.27 


03.30 


24 


07.57 


16.00 


20.22 


04.24 


25 


08.49 


16.52 


21.29 


05.33 


26 


09.50 


17.54 


22.40 


-6.44 


27 


11.04 


19.07 


— .— 


07.20 


28 


00.06 


08.10 


12.20 


20.24 


29 


01.07 


09.12 


13.33 


21.39 


30 


02.06 


10.10 


14.20 


22.22 


31 


02.56 


11.00 


15.30 


23.33 8 januari — 14 januari 1980 

overleden : Franciscus Otto Smit, 
oud 38 jaar; Henrij Christiaan Bernhard 
Straeter, oud 66 jaar; Maria Cornelia 
Zwetsloot, oud 81 jaar ; Albertje Steen, 
geb. Meester, oud 96 jaar. 

geboren Aartje Roelfiena, dv. J.D. 
Klumpenaar en J.M. Homan;Sander, 
zv. D.H.A. de Hoogd en J.E. Lagerweij; 
Huriye, dv. I. Kanli en U. Coskun ; Re- 
becca, dv. P.M. van der Mije en D.D.C. 
Gubri ; Jan Paul, zv. P. Sepp en Ina Tim- 
mermasis. 

ondertrouwd : Willem RConing en An- 
na Christina Bol ; Robert Jaap Sturm en 
Aletta Johanna van der Sluis. meer over het jaar gespreide inkomsten- 
bron kunnen vormen, en ook de heer 
Bouwes zou men meer zakelijke fanta- 
sie kunnen toedenken dan alleen gedach- 
ten aan een bejaardentehuis. 
Intussen speelt er echter een zaak op 
korte termijn, waarvan de uitkomst van 
vitale betekenis voor het circuit is. De 
nieuwe bocht is als eis gesteld voor het 
gunnen van een Grand Prix aan Neder- 
land dit jaar. Dus geen bocht, geen 
Grand Prix, en wel het faillisement van 
de Cenav, of uitstoting uit de roete 
van het race-cirkus. Beerepoot vind dat 
de gemeente zich t.a.v. de bocht als een 
loyaal verhuurder opstelt door in beroep 
te gaan tegen de afwijzing door G.S. 
Maar hij blijft het vooral zoeken in de 
vermindering van de lawaaiproduktie 
op het circuit en ook daarvoor heeft 
hij de medewerking van de politieke 
partijen gevraagd. Behalve aan geluid- 
dempers pp de racerijtuigen denkt hij 
aan het opwerpen van wallen en het 
bouwen van muren aan de dorpszijde van 
van het circuit. Problematies daarbij is 
echter nog het verschijnsel dat geluid 
een boogvormige baan beschrijft, zo- 
dat men alleen direkt achter de wallen 
en muren minder lawaai hoort. Toch is 
de Cenav met zijn geluiddemping op de 
goede weg, want als daardoor de wo- 
ningbouw in Zandvoort niet meer be- 
lemmerd wordt. £S het belangrijkste ar- 
gument voor voortijdige opzegging van 
het kontrakt ontkracht, zodat 1988 
voor de Cenav weer boven de horizon 
komt uitsteken. 

De fraktievoorzitters hebben evenwel 
geen enkele toezegging gedaan, zij zul- 
len de ideeën van Beerepoot eerst met 
hun achterban bespreken. Zij blijken 
toch niet geheel ongevoelig voor de op 
hen uitgeoefende druk. eenmaal andermaal., verkocht Deze week was de Vereniging 'Vrou- 
wen Van Nu' te gast bij de heer Slem 
VBaterdrinker, veilingmeester en be- 
heerder van het veilinggebouw 'De 
Witte Zwaan', die vertelde hoe het bij 
een veiling achter de schermen toe- 
gaat. 

Er bestaan verschillende soorten veilin- 
gen, bloemen, groenten, huizen, antiek 
en boedelveilingen. Om deze laatste 
gaat het hier. Het veilingwezen is de 
laatste tijd teruggelopen en geeft een 
slecht rendement. Inbreng geschiedt 
door overlijden, emigratie e.d. Vroeger 

Lidy Schouten 

werd de gehele boedel geveild, nu ne- 
men de erven eerst wat van hun gading 
is en het restant gaat naar de veiling, 
behalve wanneer notarieel beschreven 
is, dat alles zonder uitzondering geveild 
dient te worden. Dit is natuurlijk voor 
de veilingmeester aantrekkelijker. 
Er wordt op verschillende manieren ge- 
veild; bij opbod, bij afslag (men begint 
dan af te mijnen vanaf een bepaald 
hoog bedrag) én bij opbod en afslag : 
eerst wordt iets bij opbod verkocht, 
daarna wordt er b.v. fl. 1.000,- boven- 
op gelegd en dan begint het afmijnen. 
Degeen die het eerst biedt, krijgt nu 
het artikel tegen de bij opbod vastge- 
stelde prijs plus het afgemijnde be- 
drag, dit behoeft niet direkt de eerste 
koper te zijn. 
De gang van zaken bij een veiling is als volgt. De dag voor de veiling is de kijk- 
dag, daarna wordt er bestek gemaakt, 
d.w.z. dat de goederen opnieuw wor- 
den opgesteld om plaats te maken voor 
de kopers van de volgende dag. De vei- 
ling moet van te voren in de plaatselijke 
pers worden aangekondigd: de boedel 
wordt gesorteerd, genummerd en uit- 
gestald. Bij de veiling moet een notaris 
of een deurwaarder aanwezig zijn en 
de veilingmeester moet bij de recht- 
bank in Haarlem geregistreerd zijn. 
Op de dag van de veiling worden onder 
leiding van de deurwaarder de voor- 
waarden vastgesteld. De kosten voor 
de koper zijn ongeveer 26 °/o voor 
de verkoper 1 5-20 %. Dit hangt af 
van van het soort artikelen. Horeka-ar- 
tikelen hebben zelfs een toeslag van 
35 %. Deze kosten behelzen btw, per- 
soneel, advertenties en opslagruimte. 
Nu worden de goederen afzonderlijk 
of in kombinatie verkocht. Er worden 
lijsten bijgehouden van inzenders en 
hun goederen en van kopers met het 
door hen gekochte nummer en de prijs. 
Na afloop van de veiling worden de 
artikelen betaald en na enkele dagen 
krijgt de principaal (degeen die de 
goederen inbrengt en wiens belang 
ten allen tijde behartigd dient te wor- 
den) zijn geld minus de kosten. 
Soms wordt er een limiet gesteld, als 
het limietbedrag niet wordt gehaald, 
wordt het stuk 'opgehouden'. Het kan 
dan op een volgende veiling nog eens 
geveild worden. Wel moet er dan be- 
waargeld betaald worden. Op dure vei- lingen van kostbare zaken kun je op- 
dracht geven aan een derde, de kom- 
missionair, iets te kopen. Er komt dan 
wel een bepaald percentage van het 
bedrag bij. 'ï - ' 

Om in de praktijkte oefenen mochten 
de Vrouwen van Nu zelf ingebrachte 
spulle-yes door Siem Waterdrinker la- 
ten veilen. Nu bleek dat het vak van 
veilingmeester iets speciaals is: Siem 
maakte er een komplete show van 
met grappen en- malle verhalen. Er 
werd veel gelachten en ook veel ver- 
kocht en dat laatste was bijzonder 
plezierig, want de opbrengst was ge- 
heel bestemd voor het door de vereni- 
ging geadopteerde jongetje uit Sri 
Lanka, Nisanthan. ( I.M. ) 
UITZONDERLIJKE 

AANBIEDING 
van 
MODEHUIS PAPILLON 

op pagina 3 Huize 'Sterre der Zee ', het veelbesproken gebouw aan de Hogeweg, viel eind vorige week ten offer 
aan de slopershamer en daarmee verdween een stukje zandvoortse historie. Een historie die terug- 
gaat tot 1878, het jaar Waarin Sterre der Zee gebouwd werd en in gebruik genomen als kamerver- 
huurbedrijf In 1920 kreeg het met de komst van de Mariaschool een andere bestemming, die van 
zusterhuis, terwijl het 's zomers tevens als kinderhuis fungeerde. Later is het nog tal van jaren als 
bejaardentehuis in gebruik geweest tot in 1974 de deuren zich voor goed sloten. 
'Huize Sterre der Zee in zijn laatste uren ' schreef de koerant vrijdag onder een foto van de afbraak. 
Vandaag laten wij het zien in een gelukkiger periode : een vriendelijk wit gebouw, uitstekend on- 
derhouden, een mooi aangelegde tuin met op de fraai beplante heuvel het Heilig Hart beeld, een 
geschenk van een dankbare belgiese vluchteling. Stichting blijft waken 
over kostverlorenpark Onder de titel 'Groenbrief '78-'79, 
heeft de Stichting Behoud Kostverlo- 
renpark het eerste jaarverslag van de 
in september '78 opgerichte organisa- 
tie gepubliceerd. 

Uiteraard staan in het jaarverslag de 
aktiviteiten van de stichting inzake 
het behoud van het park centraal. 
Voor het natuurgebied ten oosten van 
het centrum van het dorp wordt-mo- 
menteel door het gemeentebestuur 
van Zandvoort een nieuw bestemmings- 
plan voorbereid en de stichting noemt 
het verheugend dat uit het advies van 
Staatsbosbeheer blijkt, dat ook de des- 
kundigen van deze dienst van oordeel 
zijn dat het Kostverlorenpark op na- 
tuurhistoriese gronden voor het miljeu 
en nageslacht bewaard rnoet blijven. 
Hoewel b en w afwijzend hebben gerea- 
geerd op het verzoek van de natuuror- 
ganisatie aan het vooroverleg bij de tot- 
standkoming van een ontwerp-bestem- 
mingsplan te mogen deelnemen, is de 
toezegging gedaan dat de door de stich- 
ting in het 'Groenboek Kostverloren- 
park' en de brochure 'Houden we het 
groen? ' gelanceerde ideeën en sugges- 
tie bij de besprekingen over het ont- 
werp zullen worden ingebracht. Verder 
heeft het kollege beloofd nog voor de 
afronding van het bestemmingsplan de 
burgerij op een .informatie— en inspraak 
bijeenkomst in de gelegenheid te stel- 
len een oordeel over het projekt uit te 
spreken. Verwacht wordt dat dit eind 
of begin volgend jaar zal gebeuren. 
Inmiddels blijft de stichting waakzaam 
t.a.v. de situatie in en rond het Kost- 
verlorenpark en stelt het kollege in- 
dien nodig op de hoogte van ongewens- 
te ontwikkelingen in het natuurgebied. 
De kontakten met de plaatselijke over- 
heid worden door de organisatie in het 
algemeen positief gewaardeerd. Bijzon- 
der ingenomen zijn de natuurbescher- 
mers en miljeuvrienden met de wijze 
waarop de gemeente in samenwerking 
met Staatsbosbeheer het gehele iepen- 
bestand van ZandvDort op de zo ge- 
vreesde en vaak f-atale iepziekte heeft 
gekontroleerd. 

De stichting houdt zich niet uitsluitend 
bezig met de tegenwoordige situatie 
van het Kostverlorenpark, maar koes- 
tert ook grote belangstelling voor ont- f > 

staan en geschiedenis van dit unieke 
stukje natuur in ons kustdorp. Bij de 
naspeuringen maakt de stichting dank- 
baar gebruik van de gegevens uit de ar- 
chieven van diverse rijks- en provinciale 
diensten. Behoud Kostverlorenpark 
zou het echter ook zeer op prijs stellen 
wanneer partikulieren in en buiten Zand- 
voort bij dit onderzoek behulpzaam wil- 
len zijn. Foto'j^rtikelen, advertenties, 
etc. uit de eerste helft van deze eeuw en 
mogelijk nog ouder zijn van harte wel- 
kom. Men kan zich hiervoor in verbin- 
ding stellen met Dick Bol, J.P. Heije- 
plantsoen 8, tel. 60 29 of met Paul Al, 
Vinkenstraat 1 1 , tel. 24 20. Steun, 
ons werk INTEBHAIIONAL 

k giro 
454000 nieuws 

kort & klein • Onder auspiciën van de Stichting 
EVA Zandvoort gaat op 29 januari a.s. 
in de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg een basiskursus politiek van 
start. Voor tal van vrouwen —maar ze- 
ker niet voor hen alleen— is het bedrij- 
ven van politiek door de politieke par- 
tijden in gemeenteraden, provinciale 
staten en Tweede- en Eerste Kamer een- 
vaak ingewikkelde en ondoorzichtige 
bezigheid. Waarschijnlijk broodnodig 
voor het bereiken van maatschappelijke, 
ekonomiese en kulturele doelstellingen, 
maar voor de buitenstaander zo helder 
als koffiedik. Alleen al het woordge- 
bruik van sommige politici is voldoen- 
de om de belangstelling voor de poli- 
tiek grondig te bederven. Maar dat 
mag niemand er toch van weerhouden 
zich voor de politiek te interesseren. 
Want er is vrijwel niets waarbij geen 
politiek te pas komt : thuis, op school, 
bij het werk en noem maar op. 
De basiskursus is bedoeld om meer 
kennis over de politiek en politieke 
partijen te verschaffen en de werking 
in de praktijk. Hoe komt de besluit- 
vorming in de gemeenteraad tot stand 
inzake goede sociale voorzieningen, 
volksgezondheid, woningbouw en 
zorg voor het miljeu ? Al die zaken 
komen in de basiskursus politiek aan 
de orde. De kursus bestaat uit een dozijn 
lessen die op de dinsdagochtenden van 
1.30 uur tot 3.30 uur in de o.b. wor- 
den gegeven. Nadere inlichtingen over 
het projekt worden verstrekt door Ma- 
rijke Kuyken, tel. 34 55; Bellen na 
18.00 uur. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 20 januari a.s.: 

10.30 uur : Ds. P.J. Mackaay, uit Leiden. 

Jeugd kapel 

10.30 Uur : jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 20 januari.a.s. 
10.00 uur : Ds. P. van Hall ■ 
19.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 20 januari a.s.: 

10.30 Uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haar- 
lem 

17.00 uur : Vesperdienst in de herv. 
kerk. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 19 januari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 20 januari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering 

10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 
Caeciliakoor. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 9 en zondag 20 januari a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. \( 

la dernière femme van Marco Ferreri wordt door Film-inn 
Zandvoort vertoond op zaterdag 19 ja- 
nuari a.s. op de gebruikelijke tijd, 's a- 
vonds om 9 uur, in de filmzaal van de 
openbare bibliotheek. 

Ferreri, die in al zijn films, rebelleerde 
tegen de maatschappelijke orde en kui- 
tuur waarin wij allen ademen, heeft 
vaak het instituut van het huwelijk, 
echtparen of het paar in het algemeen 
in de kou van zijn spot gezet. De tra- 
ditie van leven-met-z'n-tweeën is voor 
hem een bron van veel kwaad. 
La Dernière Femme gaat verder dan 
zijn vroegere ekstreme eksempels (waar- 
voor hij, ten onrechte, soms bij de sur- 
realisten is ingelijfd). De nieuwe film 
heeft meer warmte en is ongemeen 
rijk aan tactiele ervaringen. De perso- 
nages zijn overgangsfiguren, wezens 
op een moment van kulturele kente- 
ring, in een proces van mutatie, deels 
bewust, voor een groter deel onbewust. 
Het is de kunst van Ferreri dat hij dit 
onbewuste of onderbewuste in beeld 
brengt. ' 

( I.M. ) dezQ maand 

inuuj 
bibliothGeK EXPOSITIE 

Hans Röttgering exposeert 
schilderijen t/m 1 februari. 
Toegang vrij. 

FILM INN 

19 januari, 21.00 uur, 

'La Dernière Femme' van 

Marco Ferreri. Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Gaat v.a. 1 februari officieel 
van start met 3200 platen. 
Inschrijving is reeds nü 
mogelijk. Prinsesseweg / Zandvoort Gérard (Gérard Depardieu in zijn 
zwaarste en beste rol) is bijna voort- 
durend in beeld. Hij werkt als inge- 

jiieur bij een groot petro-chemies be- 
drijf, huist met zijn zoontje van 1 jaar 
in een enorm flatgebouw. Zijn geschei- 
den vrouw is een Dolle Mina. Hij pikt 
meisjes op als hij daar zin in heeft. Die 
dag —het begin van een gedwongen 
bedrijfsvakantie in oktober— is het de 
zeer mooie juffrouw van de frabrieks- 
crèche. Valerie (Ornella Muti), een 
zacht meisje} is geen feministe, maar 
ze beleeft bewust haar vrijheid als 
vrouw. Een nieuwe vrouw, of een 
Nieuwe Vrouw in wording. Zij blijft 
bij Gérard, zonder zich te binden. Hun 
samenleven als paar —met de zeer be- 
langrijke baby— wordt een kompleks 
rollenspel van twee wezens in verschil- 
lende fasen van verandering. 

' Gérard, over wie de film 't meest gaat, 
al speelt de maatschappij buiten de 
muren wan zijn flat mee, zit vast in zijn 
aangeleerde mannenrol ais heerser en 
familievader. Crescendo van frustraties, 
antagonisme, eenzaamheid. Tenslotte 
hakt hij letterlijk de knoop door en 
kastreert zich. Volgens Ferreri is dit 'symbool' een 
positieve daad van de vereenzaamde 
en wanhopige Gérard, die zich be- 
vrijdt van zijn rol als traditionele man 
—de eerste rebel op weg uit de eenzaam- 
heid van mensen vandaag. ZOV ZINGT VOGELHANDLER 

Op maandag 1 1 februari a.s. geeft 
de Zandvoortse Operette Vereniging 
voor de operetteliefhebbers van het 
kustdorp een uitvoering van 'Der 
Vogelhandler' van de komponist Carl 
Zeiler. Solisten en koor van het gezel- 
schap zullen muzikaal worden begeleid 
door het Symphonie Orkest 'Da Costa' 
uit Santpoort onder direktie van C.J. 
P. Vervaart. De choreografie is in han- 
den van Grete Kieser en het geheel 
staat onder leiding van Rudi Vogler. 
De voorstelling vindt, evenals voorgaan- 
de jaren, plaats in de haarlemse stads- 
schouwburg. DE LANDSCHAPPEN 

VAN 

HANS RÖTTGERING 

De landschappen van Hans Röttgering 
zijn zelden bevolkt door mensen of die- 
ren en de vegetatie is er slechts bifwif- 
ze van uitzondering overdadig. Wanneer 
zich biologies leven voordoet dan is dat 
er te gast. Niet uitgenodigd, maar inge- 
kwartierd. Ongewild en zonder animo. 
De aanwezigheid van enkele spelende 
kinderen kan het landschap nauwelijks 
verdragen. De plaats die zij benutten 
voor hun balspel wordt afgenomen van 
de ruimte, de stilte wordt er door ver - 
drongen en de harmonie tussen bodem 
en lucht verstoord. En de doeken van 
Röttgering zijn helemaal ontoeganke- 
lijk voor de voortbrengselen van het 
menselijk vernuft'. "Middelen van trans, 
sport, havenwerken en wegenbouw 
zijn er taboe. Een enkele woning of 
burcht bevindt zich in vergaande staat 
van ontbinding en is gereed om er mee 
te icappen. Rijp om terug te keren tot 
zijn bouwstof en oervorm: bodem, 
lucht en water. Röttgerings landschap- 
pen ademen geen koortsachtige aktivi- 
teit, bruisende energie, maar stilte en 
rust. 

Laat de toeschouwer zich overigens 
niet vergissen. 

Ondanks hun zachte, milde en soms 
bleke tinten slapen de landschappen 
niet. Ze zijn waakzaam. Op hun hoede 
voor inbreuk op hun soevereiniteit. 
Iedereen die eraan de slag wil, proef- 
belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice. 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv, 

Koninginneweg 1, Zandvoort. 
Bi boringen verrichten en de grond ont- komen te zoeken. Voor dat de natuur 
ginnen t.b.v. landbouw, veeteelt, en van Röttgering ingrijpt. Zijn landschap- 
dergelijke legt er vroeg of laat het lood- pen zijn dagelijks te bezichtigen in de 
je. De eenzame strandbezoeker aan de openbare bibliotheek aan de Prinsesse- 
voet van de met helm beplante zee- weg. 
reep dient dan ook snel een goed heen-- 
De zaterdagvoetballers van Zandvoort'75 
zijn er het afgelopen weekeind niet in ge- 
slaagd rivaal Bloemendaal opnieuw op 
de knieën te krijgen. Verloor laatstge- 
noemd elftal het eerste duel van Zand- 
voort met 5-D, in de return wist het de 
kustbewoners met 1-0 te bedwingen. 
Dit gebeurde aan het begin van de tweede helft toen de bloemendaalse 
spits Frank van Dongen er tijdens een 
schermutseling voor het doel van kee- 
per Koops in slaagde de bal te bemach- 
tigen en langs de goaly te knallen. Z'75 
wenste zich niet, neer te leggen bij de 
voorsprong van Bloemendaal en heeft 
er werkelijk alles aan gedaan een drei- 
gende nederlaag tegen het elftal van 
de buurgemeente te voorkomen. Zelfs de verdedigers van de zand- 
voortse ploeg gingen naar voren 
om in het doelgebied van de 
tegenpartij te opereren. 
Bloemendaal doorstond de 
stormloop en Z.'75 moest de 
overwinning van de klup ten- 
slotte aksepteren. 
haltestraat 40 - zandvoort 
binnenweg 132 - heemstede 

in de algehele Wij luiden de bel voor de laatste ronde. 
Daarom verkopen wij 

TEGEN IEDER AANNEMELIJK BOD 

U mag de prijs gaan bepalen van uw 

japon, pakje, rok, blouse, pantalon 

wintermantel, regenmantel, blazer, winterjack, 

bonneterrie enz. enz. Let wel. 

Al deze goederen zijn van dit seizoen. 

Voor uis de uitverkoop begonnen. 

U hoeft niet te wachten. 

Goedkoper krijgt u het nergens. Wij maken u erop attent, dat na deze 
verkoop ons filiaal ia de Haltestraat 40 
te Zandvoort blijft voortbestaan. Hongarije, Tjechoslowakije, Cuba, Angola, Mo-' 
zambique, Etiopië, Benin, Zuid-Jemen, Laos, Cam- 
bodja, Afghanistan. 

Het westen zal trachten verder agressief gedrag 
van de Sowjet-Unie te voorkomen. 
Zullen KERNWAPENS daarbij een belangrijke 
rol spelen ? 

V.V.D. defensie specialist Ad Ploeg houdt hier- 
over een interessante lezing in Hotel Bouwes op 
24 januari a.s. 's avonds om 8.00 uur. 

Toegang vrij — discussie toegestaan. TE HUUR 

SOUSTERRAIN 
plm. 30 m2 

Ideaal geschikt als opslagruimte e.d. 
Vrij ingang vanaf de straat. 
Telefoon 69 69. |on||öé|]j^is| Te koop 2-pers. bedkast 
m. matras, z.g.a.n. ideaal 
voor mensen met weinig 
ruimte. Tel. 67 38 na 16 
uur. Wegens omstandigheden 
t.ka.SIMCAUOOTIbw. 

jr.eind '77, i.pr.st. 
Vr.pr. f. 5.750,-. Tel. na 
18.00 uur 02507-85 12. SEKRETARESSE 
(opleiding Schoevers — 9 jaar ervaring) 

Wil graag part-time werken in Zandvoort 

of omgeving. 

Werktijden in overleg. 

Telefoon 02507 - 79 57 

gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, 
dat burgemeester en wethouders voornemens zijn 
de raad voor te stellen het verbindingsstraatje 
tussen Pakveldstraat en Prtnsenhofstraat aan het 
openbaar verkeer te onttrekken. 
De tekening, waarop het desbetreffende straatje 
in gele kleur is aangegeven, ligt voor iedere be- 
langhebbende met Ingang van 21 januari 1980 ge- 
durende 14 dagen ter visie op het bureau volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening. 
Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen de onttrekking van 
bedoeld straatje aan het openbaar verkeer in- 
dienen. 
Zandvoort, 14 januari 1980. 
De burgemeester voornoemd 
H. Machielsen. V 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 5a. l£.. "^Baüedux & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.Q.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte Te huur aangeboden 
KLEESIE SLAAPKAMER 
f. 350,- p.mnd. 
Tel. 77 45 

Te koop aangeboden, z.g.a. 
nw. NOREN, maat 42, fl. 
50,-. Tel. 20 63. STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRU K 
Voor al uw/ familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
SCHOOLSTRAAT 2 
Telefoon 2S07-25 07 
(Bijna 50 jaar drukker) 
llllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllilllllllllllllilllllllll 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhiuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

"DeJBoet" winkelcentrum 
nid. Zandvoort, tel. 56 55 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. ruiming ! Vele restanten! 
SPEGIAALZAAK VQQR 
HERENMODEeti HERENKLEDING KSRKSTR.aO • TSL:3136 Ssf l'ïS®i*iÈrcRooi;wÉL«uiM. :■ 

iiiiJiiilflMCA SUNBEAM Kom kijken bij: 
Autobedrijf 

VERSTEEGE 
Zandvoort 
Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 ©TALBOT I— iLC* m4^ ^óg. 2é38 H. W. COSTEIt B.V. 

üakelaar 0.9. li dNBM 
JjdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor,aan-.of verkoopvan uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën . Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
VERSTEE6E -^ tiuettoieltrbebcfif 

Aalttótraat 18 - Zandbooct 
aCtletoon 02507-449Ö & ^M/é 


^ 

a S-: 'W\ doen t er voor! ~^ lOdagen 

OOSTEN- 
RUK 

578: ISdagen 

ADBIATISCHE 

ZEE v.a.< v.a. 560: 10 dagen 

DOR- 
DOGNE 

iLa.675.- Voor 'n goeie, betaalbare 
touringcarvakantie hoeft 
u niet ver te zoeken. 
Die vindt u bij ons! 
Wij hebben de nieuwe 
Snelle Vliet brochure 
voor u klaadiggen. 
En onze vakantie- 
adviseurs staan klaar om 
u er het fijne van te 
verteBen 

Om u goeie raad te 
geven. Kortom, om 
samen met u de beste 
vakantie voor uw geld uit 
te zoeken. 
Kom gerust eens langs! REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort 
telefoon 02507-2560 


r ituHantles Insiallatfie bureau 

OROENEilEIN B.V. « >m. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL 02507 8484 * restaurants 
.Visrestaurant 

Duivenvoorden 

KHeig^jaargeopend '^ 

/^ TELEFOON 

/02507-2824 

Xatrvetrlydicuwla/d 
HALTESTRAAT 49 
ZANDVOORT 
VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 chinees-indisch restaurant #1^ 7on0dCie ^ J^ zeestraat 55 - telefoon 4881 OOK VOOR DATSUN 
NAAR pakveldstraat 21 - zandvoort Autobedrijf 

T/T VERSTEEGE 

WJmmm o zandvoort 02507-2345 80e jaargang no. 6 
dinsdag 22 januari 1980 eanduoürrse hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v, Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

genootschap oud-zandvoort ijspret voorbij 
toont opgravingen L>at het welslagen van een bijeenkomst 
niet afhankelijk is van het aantal aanwe- 
zigen bleek vrijdagavond toen het Ge- 
nootschap Oud-Zandvoort zijn jaarlijkse 
bijeenkomst hield. Slechts drieentwin- 
tig belangstellenden, het bestuur inbe- 
grepen, hadden de moeite genomen 
om naar het Cultureel Centrum te 
gaan en desondanks werd het een heel 
plezierige avond. 

Tochzouden wij het genootschap wil- 
len adviseren zo'n bijeenkomst wat ap- 
petijtelijker aan te kondigen, want je 
kunt moeilijk verwachten dat men 
staat te trappelen om te gaan luisteren 
naar 'Bodemvondsten en Zandvoorts 
verleden, mede dienstbaar aan een kul- 
tuurbeleid voor het heden' Soit I 

mevr, kraan-meeth 

In zijn openingswoord vroeg voorzitter 
Wagenaar aandacht voor de tentoon- 
stelling 'Drinken en klinken in Kenne- 
merland' die over enige maanden zal 
worden gehouden onder auspiciën van 
de Stichting Historisch Streekmuseum 
Zuid-Kennemerland en waaraan verschil- 
lende verenigingen in Haarlem en om- 
streken zullen meewerken. Zo zal het 
genootschap Oud-Zandvoort het aksent 
leggen op de horeka en het badwezen 
en daarom doet het bestuur een beroep 
om b.v. kopjes, glazen, schaaltjes, e.d. 
met een afbeelding van een hotel, res- 
taurant of iets dergelijks, voor deze 
tentoonstelling in bruikleen af te staan. 
Uit vertoonde dia's bleek dat het ge- 
nootschap zelf ook al het een en ander 
op dat terrein bezit, waaronder een 
kop van hotel Groot Badhuis met het 
bekende bteek-blauwe motief, gevon- 
den bij graafwerkzaamheden in Noord. 
Er waren trouwens ook een paar nieu- 
we archeologiese vondsten ; een uiter- 
aard niet meer gave tegel uit de Kerk- 
straat en scherven van 17e eeuws chi- 
nees porcelein. In Katwijk was een 
schouw ontdekt met bijbelse tegels. 
Jammer alleen dat men bij het fotogra- 
feren de detonerende gashaard en het N 
hoogpolig kamerbreed tapijt niet buiten 
beeld had kunnen houden. De tegels wa- 
ren echter prachtig met voorstellingen 
van o.a. de wonderbaarlijke visvangst. BIJEENKOMST 
WELZIJNSBERAAD 

o Teneinde het funktioneren van de 
Koördinatiegroep Welzijnsberaad Zand- 
voort meer in overeenstemming te 
brengen met de doelstellingen zoals die 
zijn vastgelegd in de zogeheten 'Kader- 
wet Specifiek Welzijn',heeft de groep 
besloten de aktiviteiten t.b.v. het wel- 
zijnswerk onder te brengen in een stich- 
ting , die de naam Stichting Welzijns- 
beraad Zandvoort zal krijgen. Deze 
nieuwe organisatievorm voor de be- 
hartiging van de diverse sektoren van 
het welzijnswerk in de gemeente 
houdt in, dat het bestuur van de koör- 
dinatiegroep ingevolge de bestaande 
statuten in zijn geheel zal aftreden en 
een benoeming van een nieuwe bestuur 
moet plaats vinden. Dit zal gebeuren 
tijdens een hedenavond in het ge- 
meenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat te houden openbare vergadering. 
De bijeenkomst begint om 8.00 uur. de ark van Noach, Adam en Eva in het 
paradijs en Abraham die zijn zoon 
Isaak offert. De heer Althuisius gaf bij 
het vertonen van de dia's deskundig uit- 
leg. In de pauze was er gelegenheid de 
akwarellen van mevrouw Molenaar- 
Karstens te bewonderen, hele fijne 
dingetjes van het strand en bekende 
plekjes in de duinen. De ervaren model- 
bomschuitenbouwer Cees Koper was 
aanwezig met zowel de ZV 4 als de 
ZV 15. Vergelijking was dus mogelijk 
en toen bleek dat de laatste nog meer 
geperfektioneerd was dan de ZV 4. Net 
als vroeger stonden in de buurt van de 
bomschuiten een badkoets, babbelwa- 
gen, haringkarretje en een schelpenkar. 
VolkoTnoen natuurgetrouw gemaakt 
door de heer Arie van Norde. 

Hoewel niet opzettelijk was de filmver- 
toning door Ton Bakels een posthume hulde aan zijn vader, die onder vaak 
moeilijke omstandigheden beelden van 
het reddingwezen heeft vastgelegd en 
■ daarmee latere generaties een enorme 
dienst iieeft bewezen. Opnieuw werden 
de oefentochten met de door paarden 
in zee getrokken roeireddingboot met 
belangstelling gevolgd en werden ook 
de beelden van het strand in de winter 
van 1946 weer eens in de herinnering 
teruggeroepen. Nieuw voor ons althans, 
was een kleurenfilm die Ton Bakels 
zelf had opgenomen in 1963, de win- 
ter toen de zee bevroren was en drom- 
men belangstellenden naar het strand 
kwamen om zich met eigen ogen van 
dit unieke gebeuren te overtuigen. 
Tot sloten geven wij graag een sugges- 
tie van de genootschapsvoorzitter aan 
u door : Zou het niet mogelijk zijn om 
het zandvoortse reddingwezen in een 
monument te eren ? 
Het was maar van korte duur : de ijspret. Maar eergisteren hebben tal van Zand- 
voorters op het ijs van de vijver aan de Vondellaan nog volop kunnen genieten 
van het glijden op de gladde ijzers. zandvoort 
enomen in regionale gezondheidszorg Tijdens de kommissievergadering van 
Maatschappelijk Welzijn en Volksge- 
zondheid kregen de kommissieleden 
een kollege over het ontstaan en het 
funktioneren van het Regionaal Over- 
leg Gezondheidszorg Kennemerland, 
het R.O.G.K. 

DOEL 

In het kader van de vorming van regio's 
in Nederland is het namelijk de bedoe- 
ling dat ook de gezondheidszorg regio- 
naal georganiseerd gaat worden. Zand- 
voort valt daarbij in de regio Kenne- 
merland die voor het R.O.G.K. de ge-- 
meenten in Zuid-Kennemerland en de 
IJmond, de Haarlemmermeer en Hille- 
gom omvat. De R.O.G.K.-regio is dus 
groter dan alleen de regio Zuid-Kenne- 
merland waartoe Zandvoort normaal 
voor allerlei overleg- en samenwerkings- 
verbanden behoort. Dat komt doordat 
het R.O.G.K. gebaseerd is op de ver- 
zorgingsgebieden van de algemene zie- 
kenhuizen. In 1975 werd deze regio 
door staatssekretaris Hendriks aange- 
wezen als één van de vijf proefregio's 
in Nederland, waarin vooral gelet 
moest worden op de mogelijkheden 
van een verschuiving van de verpleging 
in ziekenhuizen naar die in poliklinie- 
ken en de verzorging thuis (de eerste 
lijn). In het R.O.G.K. zijn de volgen- 
de organisaties elk met drie leden 
vertegenwoordigd : 
gemeenten — ziekenhuizen — zieken- 
fondsen — ambulante geestelijke ge- 
zondheidszorg — kruisverenigingen — 
artsenorganisatie, en met adviserende 
leden : geneeskundige inspektie en 
provinciale raad volksgezondheid. 
Het doel dat de R.O.G.K. zich gesteld 
heeft is het realiseren van drie aspek- 
ten die met regionalisatie samenhan- 
gen, namelijk funktioneel (meer sa- 
menhang tussen de genoemde organi- 
saties), bestuurlijk (wie gaat de ge- 
zondheidszorg hoe besturen), en fi- 
nancieel (hoe wordt dat allemaal be- 
taald). RESULTATEN EN TOEKOMST 

De, eerste werkzaamheden van het 
R.O.G.K. bestonden uit het verken- 
nen van het terrein van de gezondheids- 
zorg in de regio, o.m. door een enquête 
en door het in onderling overleg bloot- 
leggen van de knelpunten die in de ver- 
schillende sektoren van de gezondheid)^- 
zorg leefden. 

Op basis daarvan heeft het R.O.G.K. 
een totaaloverzicht kunnen samenstel- 
len van de gezondheidszorg in Kenne- 
merland. Daarnaast konden enkele ak- 
tuele vraagstukken in projektgroepen 
al tot een oplossing gebracht worden, 
terwijl voor andere nu in ieder geval 
overleg van start is gegaan. Een greep 
daaruit : 

uitwisseling van informatie in werk- 
groepen voor de relatie huisartsen - 
specialisten, de ombudsfunktie van de 
gezondheidszorg, en het starten van 
projekten als gezondheidsvoorlichting 
en -opvoeding, een circuit voor ernstig verslaafden, een regionaal instituut 
voor ambulante geestelijke gezond- 
heidszorg, vermindering van het aan- 
tal ziekenhuisbedden ten gunste van 
verzorging en hulp op de plaats waar 
de problemen ontstaan, meer bedden 
voor geestelijk gestoorde bejaarden, 
funktieverdeling tussen de algemene 
ziekenhuis, een beleidsplan voor ver- 
pleeghuisvoorzieningen, en huisartsen 
hebben inmiddels hun positie in de 
regionaal georganiseerde gezondheids- 
zorg ingeschat en gerapporteerd. 
De R.O.G.K. zelf streeft er o.m. naar 
meer instellingen te laten vertegen- 
woordigen (gezinsverzorging, maar- 
schappelijk werk, fysioterapie, tandart- 
sen), naar de versterking van de kon- 
takten met de gemeentelijke besturen 
en kommissies van bijstand, en tenslot- 
te naar het betrekken van de gebrui- 
kers van gezondheidszorg, wij alla- 
maal dus, waarbij gedacht wordt aan 
patiëntenverenigingen. SAMEN MUZIEK MAKEN 

o Onder het motto 'Samen muziek 
maken' presenteert het muziekcen- 
trum Zuid-Kennemerland op dinsdag 
29 januari .as. in de grote zaal van het 
Concertgebouw te Haarlen een aantal 
van haar orkesten en ensembles. Op het 
muziekcentrum wordt aan de leerlingen 
de gelegenheid geboden naast hun instru 
mentale lessen deel te nemen aan ensem- 
blespel. 

Voor de presentatie op 29 januari is een 
programma opgesteld dat deze verschil- 
lende mogelijkheden tot samenspel zo 
goed mogelijk tot uitdrukking brengt. 
Gepseeld zal worden door het junioren- 
blazersensemble o.l.v. Simon Butter, een 
volwassen ensemble o.l.v. Corrie Kerkhoff 
volksmuziekensembles o.l.v. Christien 
Boon en Liesbeth Brinkmann, een 
combo o.l.v. Hans Kunneman, een ele- mentair blokfluitensemble o.l.v. Henk 
Zwarten het juniorenorkest (een geza- 
menlijk orkest van de stichting Jeugd 
en Muziek en het muziekcentrum) o.l. 
V. Joop Nuyten. 

Uitgevoerd worden werken o.a. van 
Jurriaan Andriessen, James Hook, M.Z. 
Charpentier, Glenn Miller en George 
Gershwin. 

De uitvoering begint om 19.30 uur. De 
toegangs is gratis. eanduoorbe hoeranr nieülvi 

kort&Miii • Verleden week donderdagswerd de 
politie geattendeerd op een jongen die, 
waarschijnlijk met een gebroken been, 
in de duinen aan de Frans Zwaanstraat 
zou liggen. De 15-jarige H.H. uit Zand- 
voort bleek inderdaad een gebroken en- 
kel te hebben opgelopen, doordat hij 

in het duin door een onbekende jongen 
op een bromfiets was aangereden. 

• Vrijdag trof de politie op het par- 
keerterreintje aan de Zeestraat een au- 
to aan, waarin een geweer en 1500 
patronen lagen. Een 31-jarige zandvoor- 
ter werd daarop wegens verboden wa- 
penbezit aangehouden. 

• In de kelder van een zandvoorts 
hotel is een granaat gevonden. In af- 
wachting van de eksplosieven-öprui- 
mingsdienst heeft de politie veiligheids- 
maatregelen genomen. 

• Zondag heeft de politie twee zand- 
voortse jongens van 16 en 18 jaar aan- 
gehouden, die op gestolen bromfiet- 
sen bleken te ri'den. 

• Tijdens snelheidskontrole heeft de 
politie vorige week 48 bekeuringen 
wegens overschrijding van de maksi- 
mum snelheid kunnen uitdelen. 

• Het ijs van de vijver aan de Vondel- 
laan was afgelopen vrijdag in de mor- 
genuren het domein van de leerlingen 
van de Dr. Albert Plesmanschool waar 
de onderwijzers en onderwijzeressen 
van de school schaatswedstrijden voor 
hun pupillen hadden georganiseerd. 

Na een warming-up verschenen om half 
tien de kinderen met veel enthouaisias- 
nie aan de start om met elkaar te wedij- 
veren wie het eerst aan de f inisch ver- 
scheen. Een uur later was het program- 
ma afgewerkt en konden de jeugdige 
schaatsers en schaatsters alsmede leer- 
krachten terugzien op een geslaagd 
evenement. In de middaguren ontvin- 
gen de klassekampioenen de prijzen 
die door de ouderkommissie van de Ples- 
manschool beschikbaar waren gesteld. 
cföniiliëbérichtén # Wij vieren feest met onze grootouders de heer en mevrouw O.H 
Kostverlorenstraat 86 ■ DABROEK 
Zandvoort op 23 januari zijn zij 50 jaar getrouwd en op za- 
terdag 24 januari wordt oma 75 jaar. 

Wij feliciteren onze grootouders op zaterdag 26 
januari in hotel Bouwes te Zandvoort van 1 7. 00 
-1 830 uur. 

Het wordt erg op prijs gesteld als u daar ook aan- 
wezig kunt zijn. 
U bent van harte welkom. Zandvoort, januari 1 980. Monique - Siebe 

Eelco 

Sidney 

Michael 

Annemieke ViB.apecialilseilïen restiaurant: ^ ^rljfut ONZE VISHAL 

IN DE KOSTERSTRAAT 

IS WEER GEOPEND 

Alle soorten verse zeevis : 

a.s. donderdag weer 

VERSE GEBAKKEN VIS 

warm uit de pan met remolade-saus W&ÊÊ 

Siüi % maandag en woensdag gesloten 

Kerkstraat 21 
Tel. 02507 - 21 21 

Aan de redaktie, 

N.a.v. het stuk over "emancipatiebe- 
leid" waarin gesteld werd, dat er in 
Zandvoort -Noord geen behoefte zou 
zijn aan een ekstra huisartsen spreek- 
uur willen we vragen waar deze uit- 
spraak op is gebaseerd, aan ons is n.1. 
nooit jets gevraagd. 

Wij vinden dat Zandvoort -Noord groot 
genoeg is voor een huisartsenspreekuur. 
Vooral als je nagaat hoeveel jonge ge- 
zinnen hier wonen, voor wie het i.v.m. 
kinderen ook moeilijk is om helemaal 
naar het dorp te gaan. 

Carola Achterhof 
Ria Bergwerff Vanaf heden t/m eind raaart.^ 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10' SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees i. 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* flei^je met vuiring (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. gemeente 
zandvoort 
f^é ^ Geef ze liidtt 

föfo SS O SS Leusden ^^ 

Astma Bmds^ 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. Zonder verpUchtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in n^ bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uvsr vergun- 
ningaanvraag. 

omroepers WEGGELOPEN ZWARTE 
POES 

witte pootjes, witte bef, m. 
rood halsbandje. Tegen be- 
loning terug te bezorgen : 
Burg. Engelbertstraat 9, tel. 
2139. 1948 _ W78 

30jur tandtechnieker 
kunstgebitreparatiè, etc. 
A.IUTMAN 
Telefoon '4365 Zandvoort zoekt 
KANDIDATEN WELZIJNSPLANNING 

De Gemeenteraad van Zandvoort gaat binnen afzienbare tijd een • 
planvoorbereidingskommissie voor specifiek welzijn instellen. 

Wat omvat specifiek welzijn 

Specifiek welzijn heeft te maken met allerlei aktiviteiten op het 
gebied van jeugd- en jongerenwerk, klub- en buurthuiswerk, peuter- 
speelzaal- en speeltuinwerk, opbouw- en aktiewerk, vormings- en 
ontwikkelingswerk voor volwassenen, emancipatiewerk, bejaarden- 
werk, sportieve rekreatie, kunstzinnige vorming en amateurkunst, 
kulturele minderheden en al die zaken die te maken hebben met 
ons welbevinden. 

Waarom moet er een kommissie komen 

Tot nu toe worden aktiviteiten van instellingen en organisaties op 
het gebied van welzijn gefinancierd door rijk, provincie en gemeen- 
te. Zij bepalen dan ook wie er in aanmerking komt voor subsidie. 
Binnenkort is dit afgelopen. Dan krijgen uitsluitend de gemeenten 
het geld, wat betekent dat zij ook gaan bepalen welke aktiviteiten 
en tot welke hoogte die gefinancierd gaan worden. Daartoe roepen 
demeeste gemeenten, zo ook Zandvoort, een speciale kommissie in 
het leven, een planvoorbereidingskommissie voor specifiek welzijn. 

Wat wordt de taak van de kommissie 

De kommissie krijgt de opdracht om in samenspraak met de Zand- 
voorters, instellingen en organisaties in de gemeente en in de regio, 
te inventariseren wat er zo al is, waaraan het ontbreekt en wat er 
wenselijk zou zijn op het gebied van dat specifieke welzijn. Aan de 
hand van deze gegevens brengt de kommissie een inventarisatienota 
uit waar een oritwerpnota op volgt. Bij alle stappen in de plannen- 
makerij wordt gelegenheid gegeven tot inspraak. Uiteindelijk stelt 
de Gemeenteraad het welzijnsplan vast dat vier jaar lang de basis 
zal zijn voor een te voeren welzijnsbeleid. Bij het vier-jarenplan 
horen o.a. jaarprogramma's, waarin aangegeven wordt op welke 
wijze in een jaar de aktiviteiten van de instellingen en organisaties 
gefinancierd gaan worden. 

Wie komen er nu in de kommissie 

in ieder geval één wethouder, maximaal drie raadsleden en vijf tot 
zeven burgers benoemd op persoonlijke titel. Uitbreiding met des- 
kundigen is mogelijk. Het sekretariaatswerk wordt gedaan door 
een ambtenaar van de gemeente. 

Er zijn nog kandidaten nodig 

Het Welzijnsberaad Zandvoort heeft kandidaten voorgedragen die 
deel willen nemen aan de welzijnsplanning. Er zijn echter meer 
kandidaten nodig. Mensen die belangstelling hebben voor en zicht 
hebben op het welzijnswerk binnen de gemeente Zandvoort en mee 
willen werken aan de opbouw van het welzijnsbeleid worden uitge- 
nodigd te reageren op deze oproep. 

Hoeveel tijd kost het kommissiewerk 

Het gemeentebestuur heeft tot 31 december 1981 de tijd om een 
welzijnsplan in te dienen. De verwachting is dat er de eerste periode 
ééns per veertien dagen 's avonds vergaderd zal worden. Aan de 
vergaderingen is enig voorbereidingswerk verbonden. 

Belangstelling?? Reageer!! 

Burgemeester en Wethouders verwachten uw schriftelijke reaktie 
binnen veertien dagen. Heeft u meer informatie nodig, bel even. 
Telefoon 4841, afd. onderwijs ca. toestel 1 16. 

Burgemeester en Wethouders, 
Raadhuisplein 16 
2040 AA Zandvoort belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 PoUtie 

4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

FUnterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice. 
7879 Alg. Assurantiekantoor Lasthuis, 

Schoolplein 3 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv. 

Koninginneweg 1, Zandvoort. V 
kerkstraatll zandvoort 
telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
Qoor eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 

IE 


SB 


221 


■ 


jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


04.04 


12,09 


16,17 


00.22 


20 


04.48 


12.52 


17.01 


01.04 


21 


05.33 


13.39 


17.49 


01.53 


22 


06.23 


14.26 


18.36 


02.40 


23 


07.08 


15.12 


19.27 


03.30 


24 


07.57 


16.00 


20.22 


04.24 


25 


08.49 


16.52 


21.29 


05.33 


26 


09.50 


17.54 


22.40 


-6.44 


27 


11.04 


19.07 


— .— 


07.20 


28 


00.06, 


08.10 


12.20 


20.24 


29 


01.07 


09.12 


13.33 


21.39 


30 


02.06 


10.10 


14.20 


22.22 


31 


02.56 


11.00 


15.30 


23.33 gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De Burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 28 januari 1980 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie 
bureau Volkshuisvestingen Ruimtelijke 
Ordening voor een ieder de volgende bouw- 
plannen ter inzage liggen: 

1. Bouw van een garage op het perceel 
Koninginneweg 31. 

2. Bouw van een garage op het perceel Maris- 
straat 37. 

3. Verbouwing van het perceel Zeestraat 
49-51. 

4. Plaatsen van een dakkapel op het perceel 
Oosterparkstraat 17. 

5. Plaatsen van een dakkapel op het perceel 
Westerparkstraat 13. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij Burgemeester en 
Wethouders bezwaren tegen deze bouwplan- 
nen indienen. 

Zandvoort, 15 januari 1980. 
De Burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 80e jaargang no !^ 
vrijdag 25 januari 1980 eanduoortee toer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon f02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) /Tostgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per halt jaar, ƒ 37,50 per post. 
'4 Fl i ■I 


hervorming sociale dienst 
na twee jaar in aantocht Het belangrijkste agendapunt van de 
raadsvergadering a.s. maandagavond 
zal punt 8 zijn, voorstellen om de 
gemeentelijke sociale dienst beter te 
laten funktioneren. Na twee jaren dis- 
kussies en oriëntaties komen b en w 
nu eindelijk met voorstellen die voor- 
al richting moeten geven aan verder 
onderzoek, want behalve op onder- 
geschikte punten worden nog geen 
konkrete en afgeronde voorstellen bij 
de gemeenteraad ingediend. 

De geschiedenis van de raadsvoorstellen 
begint twee jaar geleden, toen de pvda- 
Zandvoort een advertentie plaatste met 
een oproep aan diegenen die minder 
prettige ervaring hadden met de zand- 
voortse sociale dienst, hun klachten 
kenbaar te maken. De binnengekomen 
reakties werden van een inleiding voor- 
zien en gepubliceerd in het rapport 
'Het Funktioneren van de Gemeente- 
lijke Sociale Dienst in Zandvoort', alias 
het Rode Rapport. Daarop besloten b 
en w een kommissie van twee onafhan- 
kelijke deskundigen (de heren Trouw 
en Verkouw) een onderzoek te laten 
uitvoeren naar hetgeen in het Rode 
Rapport was gesteld, en dat liet zich 
kort samenvatten in 'De ondeskundige 
behandeling en de pijnlijke kontakten 
met de dienst'. Maar afgezien van een 
onwettige delegatie van wethouders- 
bevoegdheden aan de chef van de af- 
deling sociale zaken en het ontbreken 
van voorlichtingsmateriaal, zou de 
G.S.D, de toets der kritiek kunnen 
doorstaan. 

In zijn bekende zachte bewoordingen 
stelde het toenmalige cda-raadslid van 
de kommissie dan ook een konsept- 
advies aan b en w op, waaraan de pvda- 
kommissieleden met de grootste 
moeite een uitgewerkt voorstel voor 
de instelling van een kommissie voor 
advies en bijstand mochten hechten. 
Bovendien pleitten de pvda-ers voor 
een verbeterde procedure bij de dienst 
door de instelling van een zgn. 'intaker', 
en voor een streven naar uitbreiding 
van de gsd-taak tot de immateriële pro- 
blemen bij kliënten. 

DE VOORSTELLEN. 

Nu dus het resultaat van twee jaar over- 
leg en een werkbezoek aan Leiderdorp, 
twee jaar die wethouder v.d. Mije nodig 
had om zich te laten informeren ten ein- 
de tot de voor Zandvoort beste oplos- 
singen te komen. Wel, hier volgen de 
voorstellen, die in hun inleiding al de 
filosofie mee kregen van : 'Wij zijn van 
mening dat de richting waarin de maat- 
schappelijke dienstverlening zich be- 
weegt, in de toekomst aanleiding zal 
geven tot heroriëntatie op dit vlak'. En 
dat is inderdaad de luidste muziek die 
in de raadsvoorstellen klinkt, de toe- 
komst. Na twee jaar tijdrekken nog een 
stukje tijdwinst i.p.v. afgeronde voorstel- 
len. Maar ondanks alles kunnen de voor- 
stellen toch ook niet onverdeeld on- 
gunstig genoemd worden. Het begint te 
dagen na de zandvoortse sociale winter- 
slaap. Van de schep zand, die in het ver- 
slag 'Het functioneren van de zandvoort- 
se raadscommissie voor maatschappelijk 
Welzijn' voor het zandvoortse sociale 
strand voor 1980 voorspeld werd, kan 
een kasteeltje gekneed worden aan de 
vloedlijn. 

MISSCHIEN, bijscholing ambtenaren. 
B en w zullen in overleg met de betref- 
fende 'ambtenaren bijscholing stimule- 
•■en. Gevraagd zou kunnen worden na 
een termijn van b.v. 6 maanden van 
de resultaten van die stimulansen ver- 
slag te doen. 

WEL, oproep/uitnodiging. 
Tenzij een kortere termijn in het be- 
lang van de kliënt is, zal een oproep 
voor een gesprek tenminste 1 week 
Wethouder Van der Mije gaat niet over twee jaar ijs. foto 

Jacob Koning van te voren in het bezit van de kliënt 
moeten zijn. Van de verzoeken de 
kliënt de mogelijkheid te geven zich 
te laten bijstaan door een vertrouwens- 
deskundige is in het voorstel dus niets 
terug te vinden. 
NOG NIET, openbaarheid. 
Openbaarheid van dossiers voor de be- 
treffende kliënten houden b en w in 
beraad, zij wachten een advies van de 
VNG af. 

WEL, informatieverschaffing. 
De vroeger ontbrekende folders en bro- 
chures zijn nu wel voorhanden in de 
wachtkamer van de GSD. 
WEL, vakantieregeling. 
Het landelijk gegroeide gewoonterecht 
om de eerste helft van de vakantiepe- 
riode vooraf, en de tweede helft achter- 
af uit te betalen zal gevolgd blijven 
worden, 

NOG NIET, inkomstenbriefjes. 
B en w overwegen de tijd (vrijdags tus- 
sen 2 en 3) voor het persoonlijk inle- 
veren van inkomstenbriefjes te verrui- 
men tot het vrijdags zoveel mogelijk 
in de brievenbus doen van die briefjes, i 
en wel tot 2 uur 's middags. 
WEL, voorschotten. 
Artikel I van de ABW volgend vinden 
ook b en w dat de ambtenaar dient te 
aksepteren dat een aanvrager zegt geen 
middelen te bezitten, tenzij twijfel dui- 
delijk gerechtvaardigd is. 
TERECHT NIET, sociale recherche. 
Sociale recherche tegen misbruik van 
de sociale voorzieningen achten b en 
wgeen taak voor de gemeentelijke so- 
ciale dienst, maar voor de rijksoverheid. 
HALF NIET MEER, delegatie. 
Aan de delegatie van de wethouders- 
bevoegdheid aan de chef van de afde- 
ling ter afdoening van aanvragen om 
bijstand te ondertekenen, is een eind 
gekomen. Aanvragen gaan nu eerst 
naar de wethouder van sociale zaken 
en passeren vervolgens de andere leden 
van het kollege van b en w. Daarna zet 
de chef, dankzij een nieuw ingesteld 
mandaat, weer zijn handtekening. 
Waarom de wethouder van sociale za- 
ken niet als laatste de aanvraag krijgt en dan ondertekent is niet geheel dui- 
delijk. Nu blijft het gevaar van een 
routineuze behandeling van aanvragen 
door de wethouders en bovendien 
blijft de chef van de afdeling sociale 
zaken voorzitter van de beroepskom- 
missie voor de RWW en de WWV. 
WEL.MAAR NOG NIET, kollege voor 
verlening van bijstand. 
Als de raad het principe-akkoord ver- 
leent, zullen b en w binnen 6 maan- 
den een uitgewerkt voorstel voor de 
instelling van een bijstandskollege in- 
dienen. Het bijstandskollege, waarin 
ook (slechts 2) burgers opgenomen 
zullen worden, staat de wethouder bij 
bij de behandeling van bezwaarschriften. 
Over het voorstel hoeft men voorlopig 
nog geen al te hoge pet op te hebben, 
want b en w zien de noodzaak van 
zo'n kollege eigenlijk niet in. 
NIET, voorzitterschap kommissies 
WWV en RWW. 

De chef van de afdeling sociale zaken 
blijft ook voorzitter van deze beroeps- 
kommissies. De andere leden van deze 
kommissies waren best over hem te- 
vreden. 

NOG NIET, taakuitbreiding sociale 
dienst. 

B en w nemen nog een jaar de tijd om 
te bezien of het wenselijk is de afde- 
ling sociale zaken ook een taak te ge- 
ven op het gebied van de immateriële 
hulpverlening, en de opbouw van het 
personeel daaraan aan te passen. 
Van een 'intaker', de zwaarst opgeleide 
man van de afdeling, is voorlopig dus 
nog geen sprake. 
WEL, afdeling sociale zaken. 
De Gemeentelijke Sociale Dienst zal 
voortaan ook officieel 'afdeling sociale 
zaken van de gemeentesekretarie' gaan 
heten. 

In hun slotwoord komen b en w tot de 
konklusie dat het niet zozeer de uitein- 
delijke beslissingen van de afdeling so- 
ciale zaken waren die krtiek hadden 
losgemaakt, maar de immateriële kant 
van de zaak. Daarmee gaan zij voorbij 
aan de financiële konsekwenties die de nieuws 

kort & klein • Maandagmiddag had op het politie- 
buro de uitreiking plaats van de door 
een aantal korpsleden behaalde N.S.F, 
onderscheidingen. Korpschef Van Ma- 
ris wees op de niet geringe prestatie 
om dit diploma van de Nederlandse 
Sport Federatie te bemachtigen, waar- 
voor een optimale lichamelijke kondi- 
tie, volharding en uithoudingsvermo- 
gen nodig zijn. Dat van de twaalf kan- 
didaten slechts vijf er in slaagden de 
vaardigheidsproeven met goed gevolg 
af te leggen zegt trouwens genoeg. 
Het was voor het korpslid J.P.M. Roodt 
de eerste keer dat hij de onderscheiding 
kreeg, voor C.J. Honders, J. Blaauw- 
boer en P.W.J. Pieters de tweede keer, 
terwijl M.J. Methorst voor de vierde 
keer de onderscheiding in ontvangst 
mocht nemen. Laatstgenoemde bood 
de sportleraar Wim Buchel die de eksa- 
mens had afgenomen (hij is trouwens 
één van de weinige eksaminsatoren die 
ook zelf het eksamen afleggen) een 
vvv-geschenkbon aan. Voor de-echtge- 
noten van de betreffende korpsleden 
waren er fraaie bloemen. • Op 1 1 januari j.l. slaagden voor de 
Zwarte Band Judo Wim Buchel, 17 
jaar en de 16 jaar oude Arthur Rooy. 
Beiden zijn leerling van de Sportschool 
Wim Buchel. 
15 januari - 21 januari 1980 

overleden : Johannes Verhoeven, oud 
66 jaar ; Grietje Keijzer geb. van Leeu- 
wen, oud 85 jaar ; Johanna Maria Guij- 
kens, oud 94 jaar ; Cornelia Paap, geb. 
Kerkman, oud 80 jaar ; Jacob Kuipers 
Wentink, oud 82 jaar ; Aafje Geertrui- 
da Plemper van Balen, oud 92 jaar ; Cor- 
nelis Stringer, oud 76 jaar ; Willempien 
Rijkeboer, oud 77 jaar. 

geboren : Chantal Alida Jacoba, dv. 
C.J. Pels en S.E.F. Hatemink ; Guido, 
zv. H.M.Dijks en V. Koolhaas. 

ondertrouwd : Joseph Hubertus Ki- 
cken en Maria Elisabeth Wilhelmina Cre- 
mers ; André Keur en Nelly Gerda Moll; 
Johan Petrus Moet en Jolanda Bol. bezwaarschriften 
over en weer 
inzake circuitbocht A.s. dinsdag vragen b en w aan de ge- 
meenteraad goedkeuring van hun eer- 
der deze maand genomen besluit om 
door middel van een zgn. AROB-pro- 
cedure (Wet Administratieve Recht- 
spraak Overheidsbeschikkingen) in be- 
roep te gaan tegen de afwijzing door 
Gedputeerde Staten van een nieuwe 
bocht in het circuit. 

Dat het kollege achteraf instemming 
aan de raad vraagt komt doordat het 
op zeer korte termijn tegen het be- 
sluit van GS appèl moest aantekenen. 
B en w willen de beslissing aanvech- 
ten omdat zij menen dat de door de 
provincie voor de afwijzing aangevoer- 
de argumenten niet steekhoudend zijn. 
Zo zouden Gedeputeerde Staten on- 
voldoende hebben aangetoond dat de 
nieuwe bocht ekstra lawaaioverlast 
voor de huizen in de omgeving van de 
racebaan zal betekenen. 
Het gemeentebestuur wijst er met na- 
druk op dat zijn besluit om tegen de 
afwijzingen van GS in beroep te gaan 
niet in strijd is met het kollegeprogram 
t.a.v. het circuit en evenmin met de on- 
langs door de raad aangenomen motie 
over de beëidiging van de huidige eks- 
ploitatie van het raceprojekt. Kollege- 
program en motie blijven onverkort 
overeind, aldus b en w. Maar zolang 
het circuit nog funktioneert dient alles 
in het werk te worden gesteld de 
grootst mogelijke veiligheid van ren- 
ners en toeschouwers te bewerkstelli- 
gen. Dat staat ook in het kollegepro- 
gram, schrijft het dorpsbestu'ur. behandeling van bijstandsaanvragen 
voor kliënten hebben gehad. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat b en w na 
een aanvankelijke konstatering, dat de 
afdeling 'de toets der kritiek weer kan 
doorstaan', toch met de voorstellen tot 
een verbetering van de verstoorde rela- 
ties hopen te komen. Inmiddels is ook de Cenav tegen de af- 
wijzing door Gedeputeerde Staten in 
beroep gegaan en heeft tevens bij de 
gemeenteraad een bezwaarschrift inge- 
diend tegen de weigering van b en w 
aan aanlegvergunning voor het maken 
van een nieuwe bocht in de racebaan . 
te verlenen. Naar het oordeel van de 
Cenav had het kollege een beslissing 
over de aangevraagde vergunning moe- 
ten aanhouden totdat het voor het cir- 
cuit geldende voorbereidingsbesluit 
was komen te vervallen. Door voordien 
een besluit te nemen over de aanvraag 
heeft het gemeentebestuur in strijd met 
de Wet Ruimtelijke Ordening gehandeld, 
aldus de Cenav. 

Hoewel het beroepschrift tijdig door 
de Cenav is ingediend achten b en w 
de periode tussen indiening en de bij- 
eenkomst van de gemeenteraad op 
dinsdag 29 januari a.s. te kort om het 
beroep in behandeling te nemen. Het 
kollege verzoekt de raad daarom de 
bespreking te verdagen naar de raads- 
vergadering van 26 februari a.s. Dan kan 
de raad ook tijdig kennis nemen van het 
advies van de kommissie voor de beroep- 
schriften. p 


M 


m 


^Ê 


9 


jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


25 


08.49 


16.52 


21.29 


05.33 


26 


09.50 


17.54 


22.40 


-6.44 


27 


11.04 


19.07 


— .— 


07.20 


28 


00.06 


08.10 


12.20 


20.24 


29 


01.07 


09.12 


13.33 


21.39 


30 


02.06 


10.10 


14.20 


22.22 


31 


02.56 


11.00 


15.30 


23.33 


febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


03.34 


11.38 


15.45 


23.49 


2 


04.11 


12.15 


16.17 


00.21 


3 


04.45 


12.49 


16.51 


00.55 


4 


05.15 


13.19 


17.22 


01.26 


5 


05.47 


13.51 


17.55 


01.59 
familieberichten familieberichten V i 

„-M 
Te^en ftef e/nii van de 
vorige eeuw verschenen 
er veel prentbriefkaar- 
ten met meerdere af- 
beeldingen. Hoewel 
erg in trek bij verza- 
melaars zijn ze voor 
de rubriek 'Groeten 
uit Zandvoort' min- 
der geschikt omdat 
de voorstellingen 
moeilijk te bekijken 
zijn. Toch dachten we 
dat het aardig was on- 
ze lezers eens met 
zo'n ansichtkaart, de- 
ze is uit 1899, te la- 
ten kennismaken. nzrm-bestuurder romkes 
nam afscheid Maandagavond \A/erd in het Gemeen- 
schapshuis afscheid genomen van Mr. 
Dr. A.W. Romkes die in verband met 
de fatale leeftijdstermijn, zoals de heer 
Machielsen het noemde, zijn funktie 
van vicevoorzitter van de plaatselijke 
kommissie van de Koninklijke Noord- 
en Zuid-Hollandsche Redding -Maat- 
schappij moest neerleggen. 

Als voorzitter van deze kommissie be- 
groette de heer Machielsen in zijn wel- 
komstwoord speciaal de heer en me- 
vrouw Nawijn, de huidige en vroegere 
bemanningsleden van de reddingboot, 
de wipperploeg, mevrouw Koper, we- 
duwe van de twee jaar geleden plotse- 
ling overleden schipper Cornelis Ko- 
per, diens voorganger Maarten Castien 
en de direkteur van de K.N.2.H.R.M., 

mevr. Kraan - Meeth 

de heer Ch. van der Zweep. Het feit 
dat de kommissie 32 jaar lang een vi- 
cevoorzitter heeft gehad 'die er altijd 
was' vond de heer Machielsen een goe- 
de reden om van dit afscheid een fees- 
telijke avond te maken. De heer Van 
der Zweep had ontdekt dat het getal 
vier als een rode draad door de K.N.Z. 
H.R.M.-karrière van de heer Romkes 
had gelopen. Deze heeft namelijk vier 
schippers, vier vuurpijlrichters, vier 
plaatselijke kommissieleden, vier voor- 
zitters en vier veranderingen van ma- 
terieel meegemaakt. Verder heeft de 
heer Romkes een belangrijk aandeel 
gehad in het vaststellen van de plek 
voor het nieuwe boothuis. Op de dag 
dat dit in gebruik werd genomen, 10 
oktober 1 953, schreef de heer P. van 
der Mije K.Czn., de man aan wie het 
reddingwezen langs de kust zo enorm 
veel te danken heeft, een verhandeling 
over de geschiedenis van het station 
Zandvoort, die door de heer Van der 
Zweep in ekstenso werd voorgelezen. 
Het was een boeiend artikel, dat de 
herinnering aan tal van gebeurtenissen 
weer naar boven haalde. 'Het stations 
Zandvoort mag zich gelukkig prijzen 
een figuur als de heer Romkes in zijn 
midden te hebben gehad' waren de 
slotwoorden van direkteur Van der 
Zweep, die namens bestuur, direktie 
en station Zandvoort de scheidende 
vice-voorzitter de zilveren legpenning 
van de maatschappij overhandigde. 
Mevrouw Romkes ontving een forse 
legpuzzel. De heren Van der Ploeg en 
Van der Berg, resp. schipper en reser- 
veschipper, voerden namens de be- 
manning beurtelings het woord, dat 
zij vergezeld deden gaan van het beeld- 
je 'De Redder', waarmee de heer Rom- 
kes duidelijk zeer ingenomen was, en 
een bijzonder mopi bloemstuk voor 
zijn echtgenote. Sekretaris-penning- 
meester Van Elteren sprak van goede 
samenwerking en kollegiale vriendschap 
en overhandigde een oorkonde. Ook 
ere-opstapper Nawijn sprak waarde- rende woorden waarin hij tevens me- 
vrouw Romkes betrok. Het kado, een 
fraai boek over bomen zou, aldus de 
heer Nawijn, goede diensten kunnen 
bewijzen bij het uitzoeken van de hout- 
soort voor een stevig vlot, nu de heer 
Romkes niet meer met de boot mee 
mag. De heer Jan Molenaar, alias Bon- 
nie, schonk een zelfgeknoopte makra- 
mé-plantenhanger. Vormden de rijke- 
lijk gedoseerde drankjes en hartigheid- 
jes een aangename afwisseling, datzelf- 
de kan gezegd worden van de door mo- 
tordrijver Ab Bos vertoonde dia's over 
het heden en verleden van het station 
Zandvoort, de boten en aktiviteiten van 
andere stations en last but not least, 
van vooroorlogse plekjes in het dorp. 
Kostelijk was ook het door mevrouw 
Attema voorgedragen gedicht waarin 
zij de levensloop van de heer Romkes 
onder de loupe nam en hem de daar- 
aan verbonden attributen een groninger koek, franse wijn, een gebreide hond, 
rijst en mosselen overhandigde, en 
ook nog het stralenkastje van de heer 
Mieremet, op wiens aanwijzingen het 
huis van het echtpaar Romkes inder- 
tijd wat meer naar- achteren werd ge- 
bouwd, ter sprake bracht. 
Als laatste spreker voerde de heer Atte- 
ma het woord, die in de kommissie de 
funktie van de scheidende vice-voorzit- 
ter heeft overgenomen. Als ceremonie- 
meester was hij de hele avond al te be- 
luisteren geweest maar met zijn toe- 
spraak over een vieze voorzitter lever- 
de hij toch wel een meesterlijke bij- 
drage aan deze geslaagde afscheids- 
avond. 

Niet met een speech maar met een 
handdruk en een persoonlijk woord 
bedankte de heer Romkes tenslotte 
alle aanwezigen voor de van hen on- 
dervonden medewerking. naaktstrand 
uitbreiding 
in de raad Nadat b en w en het Strandschap Zand- 
voort eind vorig jaar akkoord zijn ge- 
gaan met de uitbreiding van het naakt- 
strand, komt deze verruiming van het 
nudistenterritoir a.s. dinsdag in de ge- 
meenteraad aan de orde. 

De pachters van de paviljoens aan het 
naaktstrand hebben de uitbreiding na 
het afgelopen zomerseizoen bij hët ge- 
meentebestuur aangezwengeld in verband 
met de ongunstige opbrengsten van de 
strandbedrijven. Volgens de pachters 
ligt het naaktstrand te ver van het cen- 
trale strandgedeelte verwijderd en zij 
verwachten betere resultaten te berei- 
ken indien de paviljoens dichter bij het 
zogeheten tekstielstrand worden ge- 
plaatst. De bezoekers behoeven dan 
minder ver te lopen dan thans het ge- 
val is, hetgeen volgens hen de animo 
om aan het naaktstrand te verblijven 
zal doen toenemen. 
Het kollege vindt dit een redelijk argu- 
ment van de zijde van de pachters en 
het stelt de gemeenteraad voor het 
bloot, dat nu bij paal 68.500 begint, 
meer ruimte te geven en te laten aan- 
vangen bij paal 68. Een winst van 500 
meter voor het naakt in de richting 
van het centrale gedeelte, dus. Dat is 
minder dan de strandpachters hadden 
gevraagd. Zij willen graag een uitbrei- 
ding van 750 meter. B en w voelen hier echter niets voor. De 250 meter 
die dan zou overblijven tussen de 
grens van het tekstielstrand en die van 
het naaktstrand achten zij veel te 
klein voor de strandgasten in mini en 
maksi die niet bij een paviljoen wen- 
sen te vertoeven. Verder acht het kolle- 
ge uitbreiding van het bloot op dit ge- 
deelte een bezwaar omdat er geduren- 
de de zomervakantie een kamp voor 
kinderen van l.o. scholen wordt on- 
dergebracht. 

Wanneer de raad met het voorstel tot 
uitbreiding van het nudistenstand in- 
stemt zal het aankondigingsbord voor 
het naaktstrand dichter bij dit gebied 
worden geplaatst dan de huidige me- 
dedeling. Het gemeentebestuur hoopt 
hiermee te bereiken dat het aantal 
overtredingen van de bepalingen die 
voor het tekstielstrand gelden zal 
verminderen. Het Rode Kruis 
helpt helpen, 
Met daden. 
Doe eens 
iets terug. 

flEEF! ms t Met droefheid geven wij U kennis, dat heden, voorzien van de H. Sacra- 
menten der Zieken, van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader, 
behuwd- en grootvader 

JOHANNES GERARDUS JOSEPH ZONNEVELD 

weduwnaar van Bernardina Elisabeth Bosdriesz 

op de leeftijd van 81 jaar. 

1 I. Zonneveld 

A.D.M. Zonneveld-Schelfout 

J.P.J. Zonneveld 

M.A. Zonneveld-Moerel 

B.J.J. Zonneveld 

E. Zonneveld-Vleeshouwers 

N.A.J. Zonneveld 
W. Brethouwer 

en Kleinkinderen 

Zandvoort, 21 januari 1980 
Dr. Kuyperstraat 16 
Correspondentie-adres 
Piet Leffertsstraat 36 

De Eucharistieviering en begrafenis hebben donderdag plaats gevonden. Na een moedig gestreden strijd, gesterkt door het H. Sacrament van de 
Zieken, is heden toch nog onverwacht ingeslapen mijn lieve vrouw, onze 
lieve, zorgzame moeder en oma 

HELENA ADRIANA KRAMER 

echtgenote van Jan van den Bos 

op de leeftijd van 66 jaar. 

Namens ons allen : 
J. van den Bos 

Zandvoort, 23 januari 1980. 
Westerparkstraat 21 ' 

De crematie zal plaatsvinden op maandag 28 januari a.s. om 14.00 uur in 
het crematorium te Driehuis-Velsen. 

Moeder is opgebaard in het mortuarium van het Antoni van Leeuwen- 
hoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121 te Amsterdam. Geen gelegenheid tot 
bezoek. 

Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de ontvangka- 
mer van de begraafplaats Westerveld. 

Vertrek vanaf Westerparkstraat 21, Zandvoort om 13.20 uur. 
Liever geen bezoek aan huis. (I.M. ) deze maand 

inuuu 
bibliotheel^ EXPOSITIE 

Hans Röttgering exposeert 
schilderijen t/m 1 februari. 
Toegang vrij. 

FILM INN 

2 februari, 21 .00 uur. Vlolence 
et passion, van Luigi Visconti & 
Bertolucci. Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Gaat v.a. 1 februari officieel 
van start met 3200 platen. 
Inschrijving is reeds nü 
mogelijk. Prinsesseweg / Zandvoort helangrijUe adressen 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 27 janauri a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch. 

dienst Ger./Herv. 
10.30 uur : Jeugdhuis 
17.00 uur : Vesperdienst, Ds. C. Matahe- 

ru (uitzending televisie). 

GEREFORMEERDE KERK. 

zondag 27 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch. 

Herv./Ger. dienst. 
19.00 uur : Dr. H. Bade te Landsmeer. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 27 januari a.s.: 
10.30 uur : Prof. Dr. A. van Biemen, 
n.h. Bentveld. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 26 januari ats.: 

19.30 uur ; eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 27 januari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Caecilia koor. 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg 1, Zandvoort. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. ZUSTERDIENST 

zaterdag 26 en zondag 27 januari a.s.: 
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, 
Heemstede, tel. 023-286637 1 

l 
1- agenda 

gemeenteraad I voor de eerste vergadering in het nieu- 
'i vie jaar op dinsdag 29 januari in het 
fl dorpskantoor aan het Raadhuisplein. 
' I De bijeenl<omst begint om 20.00 uur 
',) met de beëdiging en installatie van 
.'tv drie nieuwe raadsleden, t.w. de heren 
, j P. Ingwersen (cda), H.L. Hildering (vvd) 
t'i en H. Landman (vvd). Zij nemen de 
!^ plaatsen in van de heren De Pater (cda), 
. ï Gielen (vvd) en Joustra (vvd) die eind 
i.i vorig jaar voor het raadslidmaatschap 
bedankten. Na de entree van de nieuwe- 
lingen in de zandvoortse volksvertegen- 
woordiging komen de navolgende onder- 
werpen aan de orde : 2. Notulen van de vergadering van 18 
december 1979. 

3. Ingekomen stukken : 

Brief dd. 12 december 1 979 van 
Bureau de Kermisgids B.V. houden- 
de het verzoek een plaats aan te wij- 
zen voor een kermis. (Het kollege 
stelt zich voor te berichten, dat de 
door het buro genoemde plaatsen 
niet geschikt zijn en dat geen andere 
plaatsen gevonden kunnen worden, 
die wei in aanmerking kunnen ko- 
men). 

Brief van de heer Ir. J.P. Zondervan 
dd. 17 december 1979, waarbij deze 
protesteert tegen de gang van zaken 
bij de afhandeling van een bezwaar- 
schrift tegen de toepassing van de 
onroerend goedbelasting. 
(Op het desbetreffende bezwaar- 
schrift is inmiddels een beslissing 
genomen). 

4. Begrotingswijzigingen : 

a. Begrotingswijzigingen van de 
dienst 1978 en 1979. 

b. Begroting 1980 Regionale Brand- 
weer Kennemerland. 

5. Onderwijsaangelegenheden : 
Vaststelling eksploitatievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 1979, 
vaststelling administratievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 1979, 
vaststelling vergoeding per lokaal en 
per kleuter bijzonder kleuteronder- 
wijs over 1979, 

vaststelling bedrag per leerling van 
de anateriële eksploitatiekosten voor 
gewoon lager onderwijs over 1980, 
administratievergoeding t.b.v. het 
bijzonder onderwijs over 1980, vast- 
stelling getal wekelijkse lesuren vak- 
onderwijs in 1980. 

6. Transakties onroerend goed : 
Grondverkoop Noordbuurt, verhuur 
grond gelegen achter perceel Van 
Kinsbergstraat 10, ontruiming Swa- 
luëstraat 20, huurvaststelling ge- 
meentewoningen, grondverkoop 
Noordbuurt, verhuur met optie op 
recht van koop pand Haltestraat 14. 

7. Bestemmingsplannen. 

8. Funktioneren afd. sociale zaken. 

9. AROB-bezwaarschrift tegen weige- 
ring door Ged. Staten van verklaring 
van geen bezwaar voor aanleg grote 
bocht in circuit. 

10. Beroepschrift Cenav tegen beschik- 
king b en w op aanvraag aanlegver- 
gunning grote bocht. 

11. Uitbreiding naaktstrand. 

12. Vervanging c.v.-ketel in de aula op 
de begraafplaats. 

13. Voorzieningen cv. -installatie voor- 
malige Karel Doormanschool. 

14. Aanleg c.v.-installatie gemeentewo- 
ning Koningstraat 68. 

15. Woningaanpassing Van Kinsberg- 
straat 1 0. 

16. Aanleg cv. in de woning Burg. van 
Alphenstraat 23. 

17. Aanbrengen dakkapel Helmersstraat 
26. 

18. Verbeteren gemeentewoning Hobbe- 
mastraat 1 0. 

19. Aanbrengen van een toplaag op de 
Zandvoortselaan. 

20. Nieuwe vloerbedekking afd. burger- 
zaken. 

21. Aankoop mappenliften buro registra- 
tuur. 

22. Preadvies over motie Bloemendaal 
inzake organisatie en beheer brand- 
weer. 

23. Uitkering in verband met de nakal- 
kulatie van de trand over 1979. 

24. Wijziging van de bij de salarisverorde- 
ning behorende bijlagen. 

25. Wijziging van de Uitkeringsverorde- 
ningvrijwillig vervroegd uittreden. 

26. Benoemingen in kommissies en in de 
Kennemerraad. 

27. Rondvraag. schaken 
met plezier 

Omdat alle media U al uit den treure 
bericht hebben over het afgelopen de- 
cennium; omdat alle mensen tot hun 
verbijstering achteraf te doen hebben 
gekregen dat zij in een tienjarige win- 
terslaap onder de deken van de Grote 
Matheid gelegen hebben; omdat het 
koffiedik ook steeds duurder wordt, zal 
ik mij tot één enkele zekerheid beper- 
ken. 1980 Is het jaar van de Zandvoort- 
se Schaakclub. Opgericht op 13 febru- 

Jack van Eijk 

ari 1930 viert zij thans haar 50-jarig 
jubileum. Over de aktiviteiten die daar- 
mee gepaard gaan zult unog wel het 
een en ander vernemen. Zandvoortse 
schaaklustigen raad ik aan in ieder ge- 
val in te schrijven voor het te organise- 
ren vierkampen-toernooi. Het plezier 
en de spanning van dergelijke toernooi- 
tjes waarin u drie partijen speelt om de 
hoogste plaats in uw poule, is een bij- 
zondere ervaring met name voor de tal- 
loze huis-, tuin- en keukenscha(a)k(st)- 
ers. Geneert u niet, u wordt zoveel 
mogelijk naar sterkte ingedeeld. 
Héél erg trouwe lezers van deze krant 
zullen zich misschien herinneren dat 
de Zandvoortse Koerant in de jaren 
dertig ook al een schaakrubriek had. 
Technies uitstekend verzorgd door 
schaakmeester Kramer, geen kleine 
jongen in het vak. Euwe speelde zelfs 
een paar maal een tweekamp met hem, 
waarbij Haje Kramer uitstekend voor 
de dag kwam. De haarlemse teoreti- 
kus en hoofdklasser van der Tak vulde 
ook geruime tijd een kolom van de Koe- 
rant met hoogstaand schaaknieuws. In 
het jaar des Heren 1980 moet U het 
doen met een 2eklasse-onderbonder. 
Je kunt wel zien dat het krisisjaren zijn, 
schamperde een ander, leder het zijne. 
Wie beter schaken wil leren, kan op de 
schaakklup terecht. Wie wat wil lezen 
pakt de krant. 

Het diagram dat ik deze keer voor u 
uitkoos laat nog eens zien hoe spijtig 
het is dat Fischer van het schaaktoneel 
is verdwenen. Wit aan zet laat zwart 
geen enkele kans meer. Een prachtig 
slot van de partij Fischer - Benkö uit 
1965. Welke zet zou u spelen ? 

ER ZIT STEEDS MEER MUZIEK IN ZANDVOORT 'BAR SNOOPY' Haltestraat 56 a 
Tel. 3453 Iedere zondagmiddag 
van 4 - 8 uur 

THE TOUCHDOWN 
Latin - Rock - Jazz 
27 januari gastoptreden van Roberto Halifi, percussion 
Vi8-8pecialit;eit:en rest:aurant: 

ALLE SOOMTE] 

verse zeevis 

IN ONZE VISHAL 
IN DE KOSTERSTRAAT 

VERSE GEBAKKEN VIS 

__WARM UIT DE PAN MET REM OULADESAUS 
maandag en woensdag gesloten^ 

Kerkstraat 21 
Tel. 02507 - 21 21 % 
HiETCRoori«i.i«)iM; a 
DE 1ALBOT SIMCA^SUNBËAMS 
Kom kijken bij: 
Autobedrijf 

1/TVERSTEE6E 

W^mÊÊ Zandvoort 
Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 ©TALBOT ABCDEFGH Oplossing: 

■iSjisaq ia -f 
■uassBMeB 
uaBai jaauj imj>| uaaB J8 S! i gaxj. ■£ 
ga u9JOx;>|eB40s gp jado"] z 

•ga X U9JOJ. i B|\l 

•do ^eB UBMZ ua j j 5)bbl|os ga aaieQ 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Eeisbagage- en bromfiets verzekwingen kiinnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. H. W. CdSTER B.V. 

Makelaar 0.9. U dNBM Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën .Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in nw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

kerkstraatll zandvoort 
telefoon 3580. Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 
örrilpep^rs Te koop 

4-deurs linnenkast 
Tel. 33 15. 

Te koop aangeboden : 

groen bankstel 
Tel. 26 45 llllllilllllllllll 
STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSEN DRUK 
Voor al uw familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
SCHOOLSTRAAT 2 
Telefoon O 2507 -2S 07 
(Bijna 50 jaap drukker) "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zqndvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RimAN 
Telefoon 4365 
VERSTEEGE 

-^ nDeebi(tlcc6e)itif( 

Aoltestraat tS • Zanbboott 
tCelcCoon 02507-4499 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. ^ 
BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! H.C. M4% Qö^ 2é38 J ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haitestraat 65, tel. 2060 5a. !£. "^Balledux & ^h. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.a- 3759 

voor; 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
^ 

^ 

EJTijn 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. flatwoning voor alleenstaande 
LORENTZSTRAAT 571 

bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer, douche, blokverw., lift, berging. 
Huurprijs f. 388,90 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
alleenstaande. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 285 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers," douche, lift, blokverw., berging. 
Huurprijs f. 463,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2 persoons-huishoudens 

b. gezinnen. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 139 
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, lift, blokverw., berging. 
Huurprijs f. 494,10 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woonver- 
gunning voor deze woning aan : 
a. 2 persoons-huishoudens b. gezinnen. 

4. de garage 
KEESOMSTRAAT C. 
Huurprijs f. 42,80 per maand. 

5. de garage 
VOLTASTRAAT G 
Huurprijs f. 60,00 per maand. 

Bij het tekenen van de huurovereenkomst 
voor de garages dient de nieuwe huurder de 
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewij- 
zen deel I, II en III te tonen en het rijbewijs. 

De toewijzing voor deze woningen en gara- 
ges geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. 

Het bestuur verstrekt voor de woningen 
een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning 
berust bij het College van Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente Zand- 
voort. De inschrijving dient schriftelijk 
vóór dinsdag 29 januari 1980 om 19.00 
uur te geschieden aan het kantoor van de 
vereniging onder vermelding van het lid- 
maatschapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 31 januari 
1980 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor worden gepubliceerd. 

RUILWONINGEN 
MAAND JANUARI 1980 

1. Aangeboden : ben. duplexwoning Van 

Lennepweg. 

Huurprijs f. 115,90 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

2. Aangeboden : Bov. duplexwoning Nic. 

Beetsl aan. 

Huurprijs f. 144,65 per maand. 

Gevraagd : ben. duplexwoning of ben- 
flat-woning. 

3. Aangeboden : flatwoning Van Lennep- 

weg (1 hoog even nr.) 
Huurprijs f. 206,00 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning 

4. Aangeboden : flatwoning Van Lennep- 

weg. 

Huurprijs f. 198,75 per maand. 
Gevraagd : Duplexwoning of eengezins- 
woning. 

5. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

(even nr.) Huurprijs f. 505,45 
per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

6. Aangeboden : Flatwoning Lorentz- 

straat (even nr.). 
Huurprijs f. 505,45 per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruikegehng. Belangstel- 
lende huurders van EMM of Gemeentewo- 
ningen dienen vóór eind Januari 1980 
schriftelijk te reageren onder vermelding 
van de aan te bieden woning en lidmaat- 
schapnummer en geboortedatum. WOONRUIMTE GEVRAAGD 
VOOR DE VAKANTIE 
voor 2a 3 personen (geen kinderen). 
De periode 14-7 t/m 16-8-'80. 

Tel. 020-41 98 71 tussen 10.00 - 12.00 
uur en na 18.00 uur. SEKRETARESSE 
(opleiding Schoevers ~ 9 jaar ervaring) 

Wil graag part-time werken in Zandvoort 

of omgeving. 

Werktijden in overleg. 

Telefoon 02507 - 79 57 Initallatie bureau 

OROENESWEIN B.¥. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 * OOK VOOR DATSUN 
NAAR pakveldstraat 21 - zandvoort Autobedrijf 

T/Z VERSTEEGE 

Wjémam o ZANDVOORT 02507-2345 80e jaargang no. 8 
dinsdag 29 januari 1980 eanduoorrse hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per halfjaar, ƒ37,50 per post. 
nieuw initiatief in zandvoort 
aktiegroep artsenpraktijk nw. noord Een aantal bewoners van Zandvoort- 
Noord is overgegaan tot de oprichting 
van een aktiegroep om te komen tot 
de vervulling van een al jarenlang be- 
staande wens in Noord, n.l. een eigen 
artsenpraktijk en een apotheekfiliaal 
in hun wijk. 

Op basis van het volgende diskussiestuk 
kon initiatiefnemer enaktieleider A.Ach- 
terhof genoeg geiriteresseerden aantrek- 
ken om tot de oprichting van een aktie- 
groep over te gaan. Behalve aan het 
meer bekendheid geven aan het doel 
en de redenen van het initiatief denkt 
de groep aan het verzamelen van meer 
adhesie-handtekeningen, het versprei- 
den van affiches, wellicht een diskussie- 
avond, en aan het peilen van de behoef- 
te aan een artsenpraktijk in Noord d.m. 
V. een enquête, om daarmee konkrete 
cijfers op tafel te kunnen leggen. 
Het diskussiestuk : WAAROM WEL EEN HUISARTSEN 
PRAKTIJK IN 
ZANDVOORT-NOORD 

Met evenveel recht van spreken als de 
zandvoortse huisartsen, die in de Zand- 
voortse koerant van 15-1 -'80 beweren 
dat er in Zandvoort-Noord geen be- 
hoefte aan een spreekuur bestaat, zou 
men kunnen stellen dat die behoefte 
wel degelijk bestaat. Er is namelijk 
nooit gericht onderzoek naar die be- 
hoefte gepleegd. VVellicht dus dat die 
behoefte zich nog niet duidelijk gema- 
nifesteerd heeft, maar hoogst waar- 
schijnlijk is die behoefte wel latent 
aanwezig. En waarop baseren de zand- 
voortse huisartsen zich als zij toch tot 
de konklusie komen, dat Zandvoort- 
Noord geen spreekuur nodig heeft ? Op 
hun eigen ervaringen en op de relatief 
jonge bevolking van Noord, voorwie de 
gang naar de bestaande praktijken in 
Zandvoort-Oost en aan de Hogeweg niet 
bezwaarlijk zou zijn. Daarbij vergeten de 
huisartsen kennelijk dat juist gezinnen 
met jonge kinderen weinig mobiel zijn, 
terwijl ook de busverbinding met het 
dorp weinig frekwent is. 
Vervolgens zou de inrichting van een 
spreekuur een te kostbare zaak zijn. 
Maar het bedrag van ca. f. 25.000,-- 
dat daarmee gemoeid is, kan toch nau- 
welijks onoverkomelijk genoemd wor- 
den. En dat is dan nog afgezien van de 
gemeentelijke steun die voor de verbe- 
tering van de gezondheidsituatie in 
Noord aangevraagd kan worden. 
Ook de vergelijking met het Gezondheids- 
centrum, dat in het centrum van het 
dorp staat, gaat niet op, want in tegen- 
stelling tot de artsen is er daar maar 
één van, en dus moeilijk voor een taak- 
verdeling te splitsen. Een apotheekfi- 
liaal daarentegen zou wel geraliseerd 
kunnen worden in de vorm van een 
receptenloket, of -depot bij de in 
Noord gevestigde arts, waar de medi- 
cijnen afgehaald kunnen worden. 
Maar de zandvoortse huisartsen acht- 
ten de vestiging van een nieuwe huis- 
arts in Noord niet opportum. Zand- 
voort zou met 7 artsen met in totaal 
6 volledige praktijken over voldoende 
huisartsen beschikken. 6 Praktijken 
voor 16.000 inwoners betekent een 
gemiddelde praktijkgrootte van ruim 
2650 patiënten. 

Weliswaar ligt de omvang van de zand- 
voortse praktijken daarmee op het lan- 
delijke gemiddelde, maar het streven 
van de Landelijke Huisartsen Vereni- 
ging is gericht op praktijken met maksi- 
maal 2000 patiënten, en daarmee zou 
dus een plaats gekreëerd kunnen wor- 
den voor tenminste een praktijk in 

,Z-JT *--.'n ?'*■? 'S»' 


Zandvoort Nieuw-Noord, gezien vanaf de eerste Lorentzflat richting Keesomstraat. 
Wellicht willen de 6 tot 7 duizend bewoners van deze wijk een dokter in hun midden. foto Jacob Koning Noord. Bovendien geldt voor beide 
cijfers dat de invloed van toeristenver- 
blijf in Zandvoort nog niet is meegere- 
kend. Vooral tijdens de zomermaan- 
den kan dat een veelvoud van het nor- 
male aantal patiënten opleveren. 
Een dergelijke kleine praktijk zou een 
arts in staat stellen meer aandacht en 
tijd te besteden aan de problematiek 
op lichamelijk, psychisch, sociaal en 
maatschappelijk terrein. Kwaliteitsver- 
betering van de gezondheidszorg wordt 
dan bereikt door anticiperende c.q. 
preventieve geneeskunde. 
Een arts, wonend in Zandvoort-Noord, zou bijvoorbeeld deel kunnen nemen 
aan wijkvergaderingen om te weten te 
komen met welke maatschappelijke 
problemen zijn patiënten gekonfron- 
teerd worden en zo kunnen zorgen 
voor een verbetering van de eerste- 
lijns gezondheidzorg. En dat zou weer 
aansluiten bij het regionale beleidsplan 
dat in een opdracht van staatssekretaris 
Hendriks aan het Regionaal Overleg Ge- 
zondheidszorg Kennemerland (R.O.G. 
K.) is geformuleerd. Het welzijn van de 
gemeenschap in Zandvoort-Noord staat 
immers voorop. 
Onder andere door het houden van een enquête willen ondertekende be- 
woners van Noord de noodzaak aanto- 
nen van een huisartsenpraktijk in Zand- 
voort-Noord. 

fam. P. Kuijken;fam. D. Berkhout ; 
fam. F. Kok ; fam. D. Slisser ; fam. 
J. Visser, Betty Vieyra ;fam. F. Vis- 
sers ;fam. A. Regeer-Kühn ; Ineke 
Wind (raadslid) ;fam. C. Castien-Fran- 
kemölle ; Han de Jong (statenlid); fam. 
B. Schuiten ; fam. J. v. Eijk-Y.Schoorl. 

Voor reakties en informaties kunt u 
zich wenden tot : Anko Achterhof, 
Keesomstraat 1 55, telefoon 77 26. t • derdag gaat fonotheek 
in o.b. officieel van start Niet burgemeester Machieisen, zoals 
eerder was aangekondigd, maar wet- 
houder Aukema zal donderdagavond 
om kwart over acht de zandvoortse 
fonotheek openen. Maakt helemaal 
niets uit, het voornaamste is dat de 
fonotheek, waar met de bouw van de 
bibliotheek aan de Prinsesseweg in 
1976 al rekening mee werd gehouden, 
die avond een feit wordt. 

Net zoals de openbare bibliotheek edu- 
katief, informatief, kultureelvormend 
en rekreatief wil zijn, geldt dit ook 
voor de fonotheek. De edukatieve funk- 
tie van de fonotheek is het beschikbaar 
stellen van muziek als studiemateriaal 
voor leerlingen van de muziekscjnolen 
en studenten aan konservatoria. De in- 
formatieve funktie is eigenlijk moeilijk 
te omschrijven omdat die helemaal af- 
hangt van de instelling van de gebrui- 
ker en datzelfde kun je zeggen van de 
rekreatieve funktie, waarvoor de smaak 
van de gebruiker bepalend is. Kultu- 
reelvormend zal in de oren van pop- liefhebbers een beetje saai klinken en 
waarschijnlijk vindt de klassiekgeschool- 
de gebruiker pop weinig kultureelvor- 
mend. Beide kategorieën kunnen we 
echter verzekeren dat pop er beslist bij 
hoort. De fonotheek beschikt over een 
kollektie van 3200 grammofoonplaten, 
onderverdeeld in klassieke muziek, li- 
teratuur en gesproken woord, populaire 
muziek, jazz, popmuziek, volks- en 
niet-westerse kunstmuziek, kinderpla- 
ten, kerst- en sinterklaasplaten. Leden 
van de bibliotheek genieten reduktie 
wanneer ze lid worden van de fono- mevr. kraan-meeth 

theek. Per plaat moet echter f. 0,50 
leengeld worden betaald en dat is iets 
dat bibliothekaris Gert Toonen maar 
moeilijk kan verkroppen, net zoals hij 
het afzonderlijke lidmaatschap van de 
fonotheek onjuist vindt, een mening 
waarin hij niet alleen staat want ook 
landelijk denkt men er zo over. Het argument van het Rijk, dat dit alle- 
maal voorschrijft, is dat leengeld ge- 
heven moet worden in verband met 
het hoge beschadigingspercentage. 
Niet steekhoudend vindt de heer Too- 
nen, want alle platen worden bij te- 
rugkomst direkt op beschadiging 
gekontroleerd. 

In de fonotheekruimte is een royale 
baiie gesitueerd waar ook het kontrole- 
apparaat ter opsporing van beschadi- 
ging een plaatsje heeft gekregen. Ver- 
der zijn er tien platenbakken waarin 
de 96 genres overzichtelijk zijn ge- 
rangschikt. Twee draaitafels, een ver- 
sterker met mengpaneel en drie kop- 
telefoons bieden gelegenheid een 
plaat (gedeeltelijk ! ) te beluisteren al- 
vorens een definiteve keuze te maken. 
De aanwezige kassetterecorder kan 
het voorlopig kalm aan doen want 
aan het uitlenen van kassettes is men 
nog niet toe. Verder is er een lees- 
hoek waar men op z'n gemak mu- 
ziektijdschriften- en -naslagwerken 
kan doorbladeren. En tot slot willen iililM • Verleden week woensdagavond 
kreeg de politie bericht van een aan- 
rijding op de Boulevard Barnaart met 
veel materiële schade, maar geen per- 
soonlijke letsels. Op weg naar dit on- 
geluk raakte de politiewagen op de 
Boulevard echter zelf door gladheid 
in een slip en botste daarbij tegen een 
aantal paaltjes. 

• Zaterdagnacht werd de zandvoortse 
mevrouw M.S. in de tuin van een wo- 
ning aan de Kostverlorenstraat door een 
man met een bivakmuts over zijn hoofd 
mishandeld en beroofd van haar hand- 
tas, waarin een aanzienlijke som geld 
en enige papieren. 

• Donderdagnacht kreeg het kantoor 
van de Cenav ongenood bezoek. Ver- 
mist worden nu 4 portofoons en f ilmka- 
mera's 

• Op 1 juli 1979 zijn in Nederland 
nieuwe wetten voor de huur en ver- 
huur van woonruimte van kracht ge- 
worden. Bij de gemeente en bij Post- 
bus 51 in Den Haag kunt u die nieuwe 
regels aanvragen. U krijgt dan een 
mapje met drie brochures, 'Huurprij- 
zen van Woonruimte', 'Bescherming 
bij huur van woonruimte', en 'Tabel- 
len en adressen'. In de brochure 'Huur- 
prijzen' wordt aan de hand van positie- 
ve en negatieve waarderingspunten aan- 
gegeven hoe een benadering van een 
reëele huurprijs voor woonruimte ge- 
vonden kan worden. ^1 waterstandéh febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


03.34 


11.38 


15.45 


23.49 


2 


04.11 


12.15 


16.17 


00.21 


3 


04.45 


12.49 


16.51 


00.55 


4 


05.15 


13.19 


17.22 


01.26 


5 


05.47 


13.51 


17.55 


01.59 PEN KOMT MET 
METER-OPNEEMKAART 

Binnenkort ontvangen alle kleinverbrui- 
kers van het PEN bij hun energienota 
een speciaal ontworpen meter-opneem- 
kaart, waarop ze zelf het elektriciteits- 
verbruik van maand tot maand kunnen 
bijhouden. Die kaart wordt uitgegeven 
als onderdeel van de aktiviteiten om 
een bewuster gebruik van elektriciteit 
te propageren. Het elektriciteitsbedrijf 
gaat ervan uit dat men erop gaat letten 
of het gebruik van bepaalde elektriese 
apparaten wel noodzakelijk is wanneer 
men maandelijks ziet hoeveel elektriese 
energie in huis wordt verbruikt. 
Het PEN sluit hiermee aan op akties 
die ook elders in het land worden on- 
dernomen om tot een meer verantwoord 
energieverbruik te komen. Het bedrijf 
zegt daarom in de toelichting op deze 
meter-opneemkaart dat het graag heeft 
'dat u wat minder stroomt koopt'. Als 
men het eigen verbruik goed in de ga- 
ten houdt, is het niet zo moeilijk bij- 
voorbeeld 5 °/o zuiniger te zijn. we graag aan U kwijt dat onze plaats- 

genote Helen Wester in de fonotheek 
de skepter zal zwaaien. Een interessan- 
te funktie waarmee ze vrijdag 1 febru- 
ari a.s. 's avonds om 7 uur begint en 
waarvoor ze zich sinds april vorig jaar 
met inbegrip van een stage-periode in 
Oegstgeest, grondig heeft voorbereid. zestig prijzen 
inde winkelaktie 
zaken in zandvoort Vrijdagavond vond in hotel Faber de 
uitreiking plaats van de prijzen die ge- 
vallen waren in de door de Winkeliers- 
vereniging en Federatie Handelsvereni- 
ging Hanze georganiseerde kerstaktie 
en het bestuur heeft er een leuk evene- 
ment van gemaakt. 

De zestig prijswinnaars hadden allen 
schriftelijk bericht gekregen, maar over 
de aard van hun prijs werden ze in het 
onzekere gelaten, 's Avonds kregen ze 
via een spelletje bingo een nummer en 

mevr, kraan-meeth 

zo konden regelmatig groepjes van 
vijf aan de prijzentafel iets van hun 
gading uitzoeken. Begrijpelijk dat het 
met zestig prijswinnaars een latertje 
werd, maar niemand tilde daar zwaar 
aan. Er werd gedanst op de voortreffe- 
lijke muziek van 'The Wico's', er werd 
gebingoed en Boudewijn Duivenvoor- 
den, die verzocht was de leiding op 
zich te nemen kweet zich voortreffe- 
lijk van zijn taak. Overigens niet zo 
verwonderlijk voor iemand die als 
Prins Carnaval zijn sporen op het ge- 
bied van de leut verdiend heeft en ook 
dit jaar weer als Prins Bobo van De Schar- 
rekoppen samen met zijn Raad van Elf 
tal van festiviteiten zal opluisteren. 
Het lot besliste wie zich als eerste bij JAZZ IN 'LE BOULEAU' 

Het kwartet van pianist Hans Keune, 
welke dit seizoen zondagsmiddags jazz- 
concerten verzorgt met diverse voor- 
aanstaande solisten in de zandvoortse 
jazz-sociëteit 'Sunshine Jazzcorner', is 
nu vanaf a.s. donderdagavond ook we- 
kelijks te beluisteren in het zandvoort- 
se café 'Le Bouleau'. 
Dit swingende kwartet bestaat verder 
naast Keune aan de piano uit, gitarist 
Thijmen Hoolwerf (o.a. ook gitarist 
in het VARA Dansorkest) Henk Ko- 
ger bas en zijn broer Joop Koger aan 
de drums. 

Het kwartet dient tevens als basis voor 
muzikanten die zich geroepen voelen 
om zo'n avond een set mee te jammen, 
's Avonds om negen uur gaan de heren 
van start en wilt uier bij zijn, 'Le Bou- 
leau' kunt u vinden in de Haltestraat. de rijkvoorziene prijzentafel, die bo- 
vendien geregeld opnieuw werd be- 
voorraad, mocht melden. Dat was het 
echtpaar W. Schilpzand dat met de 
felbegeerde kleurentelevisie naar huis 
ging. De heer H. Vlaming kwam in aan- 
merking voor de wereldontvanger en 
mevrouw A. Assenbroek kreeg de koel- 
kast. Dit waren natuurlijk uitzonderlijk 
fraaie prijzen maar ook de andere ze- 
venenvijftig prijswinaars zullen beslist 
niet ontevreden zijn geweest. 
Zowel de Sint Nicolaas- als de Kerst- 
aktie eind vorig jaar zijn suksesvol 
verlopen en het bestuur van de Fede- 
ratie HandelsverenigingHanze toonde 
zich bij monde van haar voorzitter, de 
heer IVIoerenburg, heel erkentelijk voor 
de medewerking die van alle kanten 
werd ondervonden, waaronder die van 
het intocht -komité en de reservepoli- 
tie. Aan zijn verzoek om via de koerant 
deze dank over te brengen voldoen we 
graag. Eind vorige week werden vrienden en 
relaties in de gelegenheid gesteld het 
nieuwe kantoorpand van makelaar ing. 
G.A. Cense aan de Jhr.P.N. Quarles 
van Uffordlaante bewonderen. Van 
het echtpaar Cense kunnen we beter 
zeggen want ook zijn vrouw is make- 
laar en heeft in het riante, uit drie ver- 
diepingen bestaande pand, haar eigen 
werkkamer. Plaatsgenoot architekt 
Gies Sterrenburg en het aannemersbe- 
drijf J.C. de Groot in Egmond a.d. 
Hoef hebben in prima samenwerking 
deze fraaie behuizing gekreëerd. Er is 
alle ruimte voor de vier medewerkers, 
en voor een rustig onderhoud, onver- 
mijdelijk bij transakties over huizen 
waarbij men niet over één nacht ijs 
gaat, zijn er sfeervolle spreekkamers. 
Warme vloerbedekking, veel hout, 
het doet allemaal erg plezierig aan. 
Ook de liefde van Ger Cense voor 
zijn geboortedorp. De fraaie posters 
van het strand met bomschuiten en 
van tal van plekjes uit het voor-oor- 
logse Zandvoort, die in alle vertrek- 
ken de wandversiering vormen, zijn 
daarvan een duidelijk bewijs. De Nutsspaarbank 
en het lenen. PERSOONLMKE LENINGEN geleend 

retto 

bedrag 1 50O,- 

2 000,- 

3 000.- 

4 OOO,- 

5 000.- 
7.50O,- 

10 000,- 
12 500,- 
1 5 000.- 
1 7 500.- 
20 000.- 
22 500.- 
25 000.- 12mnd per maand terug te betalen m 
IBmnd 24mnd 36mnd 48(nnd 60mnd 1 36.57 

1 82.09 

271.30 

359.26 

447.00 

668.93 

891.91 

1 1 1 4.88 

1 337.86 

1 560.84 

1 783.82 

2 006.79 
2 229.77 94.76 

126,34 

187,68 

247.77 

307.65 

459.91 

613,22 

766,52 

919.83 

1.073.13 

1 226,44 

1.379,74 

1 533,05 98.56 
145.99 
192.16 
238,12 
355.61 
474.15 
592.69 
711,23 
829.77 
948.30 
1 066.84 
1 185.38 104.54 
136,82 
163,89 
251,73 
335,64 
419,55 
503.46 
587.37 
671.28 
755.19 
839.10 84,06 
109.42 
134.57 
200.20 
266.94 
333.67 
400.41 
467,14 
533.88 
600.61 
667.35 93,19 
114,21 
169,61 
226,15 
282.69 
339.23 
395.77 
452.30 
508.84 
565.38 rente 
perc 
Pin 18 

18 

16.5 

15 

14 

13.5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13,5 

13.5 

13.5 *) Het rentepercentage is berekend op basis van samengestelde interest DOORLOPEND KREDIET kredietlimiet 
maandverplichting 3 000.- 
85.- 5 OOO.- 
139,- 10 000,- 
278.- 15 000.- 
417.- 20 000.- 
556.- 25 000.- 
695.- Het rentepercentage per maand isvooralle kredietlimieten geirjtt. namelijk 1.041% 
Op basis van samengestelde interest is dit 1 3.25% per jaar BON opsturen naar de Nutsspaarbank West Netderland, 
Telefoon 023-31 9201, Antwoordnummer35, 
2000 VC Haarlem. naam: 

straat: 

woonplaats: 
Wil graag meer weten over D Persoonlijke leningen D Doorlopend krediet S«:^ I nul/zpoorbank 

I wuA ncdcriond 

I een bank van deze tijd 

Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing, van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk . 
met volledig behoud van de service. Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in uw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

kerkstraatll zandvoort 
telefoon 3580. Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

—,35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud ~ 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 
familieberichten Op 25 januari overleed toch nog onverwacht tot 
onze diepe droefheid mijn lieve dierbare man, 
onze zorgzame, vader, grootvader en overgroot- 
vader, onze beste broer, zwager en oom 

ARIE KERKMAN 

op de leeftijd van 75 jaar. 

J. Kerkman - Koper 
Kinderen, kleinkinde- 
ren, achterkleinkinde- 
ren en verdere familie 

Zandvoort, 29 januari 1980 
Burg. Nawijnlaan 7 

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. 
gemeente 
zandvoort bekendmaking 

De burgemeester van Zandvoort maakt bekend, 
dat overeenkomstig artikel 28 lid 6 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening ingaande maandag 
4 februari 1980 gedurende een maand ter secrcta 
rie op het bureau volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening voor een ieder ter inzage ligt het besluit 
dd. 8 januari 1980, nr. 155 van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het bestemmingsplan Lorentz- 
straat/Reinwardtstraat vastgesteld bij raadsbe- 
sluit van 20 november 1978, nr. 7 a. 
Ingevolge artikel 29 lid 2 van voornoemde wet 
kan een ieder gedurende de termijn van ter visie- 
legging schriftelijk in beroep komen bij Hare 
Majesteit de Koningin. 

Het beroepschrift dient, zo mogelijk in twee- 
voud te worden gezonden aan de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
Binnenhof 1, 's-Gravenhage. 

Zandvoort, 23 januari 1980. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V Vanaf heden t/m eind naart. 
Joegoslavisch Restaurant- 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel 51 10' SPECIAAL MENU 
<van maandag t/m vrijdag) 

. * . goïilashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees ' 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* fler^je met vulfing (palacinka) 
inclusief een glas wnjn 

f. 16.50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur. 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. 
omroepers Per direkt te huur voor de 
wintermaanden volledig 
gemeubil. 3 kam.-app. 
Uitzicht zee f. 1.200,- per 
maand. Tel. 02159-41453. 

Te koop eiken bankstel en 
eiken salontafel m. uitschuif 
bladen, i.z.g.st. Prijs f. 200,- 
Tel. 4415 na 5 uur. 

WELKE SCHOLIER wil 
boodschappen voor mij 
doen ? teL 79 70 

Te koop gevraagd Juliana 
guldens en -rijksdaalders 
Tevens buitenlands zilver 
en goud. TeL 035-18100. 

Gevraagd oudere huishoude- 
lijke hulp 2 a 3 middagen 
per week. Bij halte bus 80. 
Aerdenhout,tel.023- 
246381 bellen na 19.00 
uur. 1948 -. W» 

30 jaar tindtaduiMcet 
kunstftbitiepatatie. «te. 
A^IUIMAN 
TdefooB43<5 I 80e jaargang no. 9 

I i 
Ij 

I 
I vrijdag 1 februari 1980 
eanduoarrse hoe 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhoüt verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

VAN DER MIJE STEMT TEGEN ZICHZELF aukema steekt bijstandskollege 
strohalm toe Inderdaad namen de diskussies over J'j 
voorstellen van b en w, die moeten lei- 
den tot een beter funktioneren van de 
Sociale Dienst (Zandvoortse Koerant 
25-1-'80), dinsdag veruit het grootste 
deel van de lange raadsavond in beslag. 
Bovendien kregen die diskussies door 
toedoen van cda-wethouderV.d. Mije 
(portefeuillehouder van Sociale Za- 
ken) een dermate tragie-komiese ont- 
knoping, dat het publiek op de tribune 
dit jaar nog nauwelijks op een enerve- 
render voorstelling mag hopen. Aan 
het eind van zijn stemmotivatie t.a.v. 
het sleutelvoorstel, de instelling van 
een Kollege van Bijstand, kondigde 
v.d. Mije n.l. aan tégen het voorstel 
te stemmen, terwijl hij zich daar zowel 
in de raadskommissie van oktober '79, 
als door de indiening bij de raad voor- 
stander had laten schijnen. 

Zowel Ineke Wind (pvda), als Rita de 
Jong (vvd) hadden zich goed op de dis- 
kussie voorbereid. Beiden kwamen met 
een lang kommentaar op de ter tafel 
liggende voorstellen, waarin behalve 
verschillen van opvatting ook overeen- 
komsten te bespeuren waren. 

WIND 

In haar inleiding wees Wind klachten 
over de manier van presenteren van de 
problemen met de Sociale Dienst van 
de hand. De pvda had voordien zonder 
resultaat de wethouder gewezen op de 
verschillende probleemgebieden en ook 
de latere pvda-nota's (takenpakket en 
funkties) beoogden niet onzekerheden 
te scheppen voor de ambtenaren, maar 
juist duidelijkheid te scheppen over- 
wat er van de ambtenaren van de So- 
ciale Dienst verwacht wordt, en van 
wie. 

Verheugd konstateerde zij dat b en w 
na 2 jaar begrepen had waar het om 
ging : de immateriële kant van de zaak, 
d.w.z. hoe is de opvang van de hulpvra- 
ger en hoe is de benadering van de 
kliënt door de hulpverlener, en omge- 
keerd. Goede voornemens noemde zij 
verder het stimuleren van bijscholing 
van ambtenaren, het herbezien van 
het takenpakket van de diverse funktio- 
narissen en de daarmee samenhangende 
personeelsopbouw, en de versoepeling 
van het inleveren van de inkomsten- 
briefjes. Wind's kritiek gold, niets terug 
te vinden van de mogelijkheid dat 
kliënten zich door een deskundige 
kunnen laten bijstaan, de te beperkte 
motivering bij toekenning en afwijzing 
van aanvragen, en vooral de houding 
van b en w t.o.v. hun voorstel een Bij- 
standskollege te kreëren als zij zéggen 
de noodzaak daarvan eigenlijk niet in 
te zien. Per slot was hun vertegenwoor- 
diger in de raadskommissie voor Sociale 
Zaken op 31-10-'79 nog vóór zo'n 
kollege, evenals trouwens de rest van 
de kommissie. 

DE JONG 

Rita de Jong kon voor enkele zaken 
Waardering opbrengen, waarschuwde 
voor ongewenste ontwikkelingen, en 
was slechts op enkele punten tegen. 
Kortom ook de vvd vloog van de voor- 
stellen niet onmiddellijk tegen de muur. 
De Jong's waardering ging uit naar het 
streven van b en w naar bijscholing van 
ambtenaren (maar dan niet alleen van 
die van de Socièle Dienst), en voor de 
herziening van het takenpakket van de 
dienst, zij waarschuwde echter voor 
een te grote taakuitbreiding bij de im- 
materiële hulpverlening, omdat ook in 
de IV A-rapporten gesteld werd 'dat 
we nog lang niet zo ver zijn', en omdat 
ook staatssekretaris Kraayeveld-Wou- 
ters had gewaarschuwd voor een te in- Wind : De immateriële kant wordt einde- 
lijk begrepen. 

tensief en langdurig begeleiden van 
g.s.d. -kliënten, een te grote rol van de 
g.s.d. in het welzijnsbeleid, en kliënten- 
participatie afwijst. Verder achtte zij 
grote voorzichtigheid gewenst bij de 
openbaarheid van dossiers (mediese en 
psychologiese) en kon zij zich met op 
en aanmerkingen wel positief opstellen 
t.a.v. de versoepeling van de inkomsten- 
briefjesregeling. 

Duidelijk protest liet De Jong klinken 
tegen de. veronderstelde moeizame ver- 
strekking van voorschotten door de 
g.s.'d., de delegatie van bevoegdheden 
aan de chef van de dienst in het verle- 
den en het huidige mandaat aan die 
chef, en tegen de figuur van een 'inta- 
ker' als die te los van de rest van de 
dienst zou komen te staan, waardoor 
kliënten hun verhaal twee maal zouden 
moeten doen. Haar belangrijkste kri- 
tiek gold echter de tweeslachtige hou- 
ding van b en w t.a.v. het Bijstandskol- 
lege en bepleitte zij een bredere samen- 
stelling dan in het voorstel. 

TER VEER (cda) 

Vervolgens was het woord aan Ter Veer. 
Zijn verhaal zou niet zolang worden 
als dat van de socialiste en de liberale 
en hij bekende dan ook 'dat hij niet zo'n 
lange had'. Hoewel Ter Veer dinsdag- 
avond voor het eerst de plaats van 
zijn teruggetreden fraktiegenoot De 
Pater innam en zich (volgens zijn frak- 
tievoorzitter Van As) terdege had la- 
ten informeren, nam hij toch een an- 
der standpunt in dan zijn voorganger. 
De Pater had zich op 31-10-'79 nog 
vóór een Bijstandskollege uitgespro- 
ken, Ter Veer kwam (de zaken kenne- 
lijk sne! overziend) tot de konklusie 
dat de burgers in het Bijstandskollege 
onkontroleerbaar zouden zijn voor de 
wél beëdigde raadsleden. Een noodlot- 
tig verkeerd inzicht in de materie, want 
Toonen (pvda) vvees hem later op het 
wetsartikel waarin dat wei degelijk ge- 
regeld was. Daarnaast was hij tegen 
een Bijstandskollege omdat d,e wethou- 
der zijn taak best alleen af kon (van- 
daar zeker delegatie en daarna het 
mandaat aan de chef van de dienst). 
Ter Veer had dus niet zo'n lange, maar 
zijn afwijzing van een Bijstandskollege 
was precies lang genoeg voor zijn me- 
de-gristendemokraat V.d. Mije, maar 
daarover straks meer. 

FLIERiNGA (inspraak nu) 

Zoals gewoonlijk ontvouwde Flieringa 
een totaal andere en geheel nieuwe vi- 
sie op de reorganisatie van de Sociale 
Dienst. Hij gaf de voorkeur aan een 
scheiding van taken t.a.v. de hulpver le- De Jong : Niet te veel taken voor de 
Sociale Dienst. 

ning aan hen die een beroep doen op 
de sociale wetgeving. De materiële 
kant van de zaak (geld) zou geregeld 
moeten worden door de g.s.d., de 
moeilijke immateriële gevallen behan- 
deld door een andersoortige Bijstands- 
kommissie dan in het voorstel, en de 
kontrole ter voorkoming van misbruik 
door de overheid. Flieringa stelde zich 
in eerste instantie dus negatief op t.a.v. 
de voorstellen van b en w en ver- 
klaarde zich te kunnen vinden in het 
standpunt van Ter Veer t.o.v. het uit 
handen geven van raadslidverantwoor- 
delijkheden. 

VAN ERP (d'66) 

Van Erp sprak van een i.h.a. goede nota, 
maar waarschuwde voor het pogen te 
grote ideeën uit te gaan voeren. Ook 
hij toonde zich gevoelig voor de Ter 
Veer-kritiek. Een op z'n minst vreem- 
de houding van een 66-demokraat, 
want met zijn vrees raadstaken aan 
burgers te delegeren druist hij in tegen 
een van de peilers van het D'66 pro- 
gram, n.l. het zoveel mogelijk betrek- 
ken van burgers bij het bestuur. Bo- 
vendien baseerde hij zijn standpunt 
op de gedachte van een leek op het 
gebied van sociale zaken, de plaatsver- 
vanger van het teruggetreden cda-kom- 
missielid De Pater. Van Erp, die gewei- 
gerd heeft zijn licht in Leiderdorp op 
te steken over het funktioneren van 
Bijstandskommissies, heeft kennelijk 
zijn eigen wijze van informatie-inwin- 
nen, maar dat die ontoereikend is bleek 
tijdens zijn stemmotivatie. Van Erp 
had de hele avond gedacht dat een 
Bijstandskollege zich met de behande- 
ling van bezwaarschriften zou bezig 
houden, maar dat moest de behande- 
ling van bijstandsaanvragen zijn. 

Vervolg op pag. 2 eanduoorbe hoersn}* 
• Het amterdamse gerechtshof heeft 
de eisen van het Anti-Circuit komité 
om de sluiting van de racebaan te ge- 
lasten en de Cenav en de gemeente te 
verplichten geluidwerende voorzienin- 
gen aan te brengen in de flats in de 
naaste omgeving van het projekt, van 
de hand gewezen. Het komité ging vo- 
rig jaar in hoger beroep, nadat de recht- 
bank in Haarlem genoemde eisen niet 
ontvankelijk had verklaard. Deze uit- 
spraak is nu bekrachtigd door het ge- 
rechtshof van de stad aan het IJ. 

• In het kader van haar winteraktivi- 
teiten organiseert de Fotokring Zand- 
voort op dinsdag 5 februari a.s. een 
demonstratie- en instruktiebijeenkomst 
van het afdrukken van kleurenfoto's 
door middel van additieve belichtings- 
methoden. Door de toepassing van de- 
ze techniek wordt het afdrukken van 
kleurenfoto's eenvoudiger dan thans het 
geval is. Iedereen die geïnteresseerd is 

in kleurenfotografie is van harte wel- 
kom in het Gemeenschapshuis, waar 
de demonstratie wordt gegeven. Aan- 
vang 20.15 uur. 

• De zandvoortse Jazz-sociëteit 'Sun- 
shine Jazzcorner' zet morgenavond de 
wintercyclus voort met een open po- 
dium avond, waar jazz-musici in de 
gelegenheid worden gesteld hun instru- 
mentale kwaliteiten en interpretatie van 
de diverse stijlen in het genre ten geho- 
re te brengen. Open podium start om- 
streeks 22.00 uur. Voordien speelt het 
huisorkest van jazzcorner. Zondagmid- 
dag treedt in het jazzcentrum aan de 
Burgemeester van Alphenstraat 'The 
Escalator Orchestra' op. Het half do- 
zijn sterke gezelschap bestaat uit Aart 
Gisolf (fluit, sopraan- en tenorsaxo- foon), Willem Ouwerkerk (trompet, 
bughel en ventieltrombone), Lodewijk 
Bouwens (vibrafoon en percussie). Rob 
van der Linden (piano). Koos Wilten- 
bur (bas) en Mare Jansen (drum). Het 
konsert begint om 3 uur. 

• Het gemeentebestuur maakt de in- 
woners van Zandvoort er op attent dat 
het melden van storingen aan de open- 
bare verlichting niet bij het PEN dient 
te geschieden, maar bij de dienst van 
publieke werken. De verlichting van 
straten en pleinen wordt niet door het 
PEN maar de gemeente beheerd. Tij- 
dens de kantooruren kan men voor 
het melden van het niet-of onvoldoen- 
de funktioneren van de openbare ver- 
lichting bij pw terecht, 's Avonds en 

's nachts neemt de politie de meldin- 
gen in ontvangst. 

• Zondag 10 februari a.s. kunnen de 
ingezetenen van Zandvoort het interi- 
eur van de hervormde kerk aan het 
Kerkplein op de tv aanschouwen. Dan 
zendt de 1 KON de tweede van de jaar- 
lijkse in de kerk gehouden Vesper 
diensten uit. Deze liturgiese gebeurte- 
nissen, waaraan door de andere kerk- 
genootschappen in Zandvoort wordt 
deelgenomen, vindt plaats tussen 16.00 
en 18.30 uur De eerste Vesper werd 
afgelopen zondag door IKON op de 
beeldbuis gebracht. ^1 waterstanden febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


03.34 


11.38 


15.45 


23.49 


2 


04.11 


12.15 


16.17 


00.21 


3 


04.45 


12.49 


16.51 


00.55 


4 


05.15 


13.19 


17.22 


01.26 


5 


05.47 


13.51 


17.55 


01.59 


6 


06.27 


14.31 


18.28 


02.32 


7 


07.04 


15.08 


19.06 


03.10 


8 


07.38 


15.42 


19.48 


03.52 


9 


08.16 


16.20 


20.42 


04.46 


10 


09.09 


17.13 


21.52 


05.56 ouderen en yoga 
in zwembadwater Het zwembad 'De Duinpan' is van me- 
ning dat aan de steeds groter worden- 
de groep ouderen te weinig aandacht 
wordt besteed. Tenminste op het ge- 
bied van aktiviteiten in het bad. En 
daar gaat men nu iets aan doen. 

Volgende week start 'Bewegen in het 
water voor ouderen' en dit houdt in 
dat onder leiding van de eigen instruk- 
teurs 'geprofiteerd zal worden van de 
voordelen welke de opwaartse druk 
van het water heeft voor het ontspan- 
nen bezig zijn met eenvoudige oefe- 

mevr. Kraan - Meeth 

ningen'. Een omslachtige manier om 
te vertellen dat je je in het water zo 
lekker licht kunt bewegen. Wanneer 
we daar nog aan toevoegen dat men 
niet verder dan tot borsthoogte in het 
water hoeft en zelfs de zwemkunst 
niet machtig hoeft te zijn, dan is er 
toch geen enkele reden om donderdag- 
middag 7 februari niet met een badpak 
naar 'De Duinpan' te gaan om de de- monstraties, die tussen drie en kwart 
voor vier gegeven wordt, mee te ma- 
ken ? Desnoods komt u alleen een 
kijkje nemen en een kop koffie drin- 
' ken. Vanaf donderdag 14 februari kan 
er zelfs gekozen worden uit een och- 
tend of middagles. En wat de leeftijd 
betreft, wat zijn nu precies ouderen ? 
Zijn ze veertig, zijn ze eind zeventig ? 
Helemaal geen punt ! 
Nog iets nieuws : als eerste zwembad 
in Nederland start 'De Duinpan' in ei- 
gen beheer met 'Voga in uw zwembad' 
Onder deskundige leiding zal er iedere 
donderdagmiddag van 2 tot 3 uur Yo- 
ga worden beoefend. De bedoeling is 
dat van dit uur drie kwartier gebruikt 
wordt voor de diverse oefeningen en 
1 5 minuten om nog even een frisse 
duik te nemen. 

Resumerend : donderdag 7 februari 
wordt er 's middags van 2 tot 3 uur in 
het zwembad 'De Duinpan' een demon- 
stratie gegeven 'Yoga in uw zwembad' 
en van 3 uur tot kwart voor 4 'Bewe- 
gen in het water voor ouderen'. Het is 
gratis, het is vrijblijvend en er is kof- 
fie. U bent van harte welkom ! voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

^ rmko 
RENAULT Vervolg van pag. 1 

VOORLOPIGE REDDING BIJSTANDSKOLLEGE 


kerkdiensten burgerlijke stand Tégen, want met 10 tegen 7 dan zit 
ik goed, dacht V.d. Mije. 

VAN DER MIJE 

Wethouder v.d. Mije toonde zich in 
zijn antwoord teleurgesteld over de 
alom heersende teleurstelling over de 
verbruikte 2 jaar. Hij had in die tijd 
juist geprobeerd geduld uit te oefenen 
om de mensen de kans te geven zich 
uit te spreken en de zaak goed in den 
brede te bespreken. Ook hij was er van 
overtuigd geraakt dat een aantal zaken 
verbetering behoeften en in de voor- 
stellen werden dan ook suggesties op 
korte en langere termijn aangedragen 
als onderdelen van een kontmu proces 
dat nog regelmatig besproken zou wor- 
den. Intussen waren er al een aantal 
verbeteringen ingevoerd en was de So- 
ciale Dienst een proef met een 'intaker' 
gestart, maar daarvan waren nog geen 
resultaten bekend. Zijn tweeslachtig- 
heid t.a.v. het Bijstandskolleqe be- 
streed hij door te stellen dat hij juist de 
beslissing over het toekomstige beleid 
aan de raad wilde overlaten, zodat hij 
met die opdracht aan de slag kon gaan. 
Maar de raad weigerde dat balletje te- 
rug te spelen, zodat hij nu in een moei- 
lijke positie (gewoon buiten zijn eigen 
spel) raakte en niet enthousiast kon 
worden over de instelling van een Bij- 
standskollege, want ook hij zag het 
delegatieprobleem van Ter Veer. 

STEMMOTIVATIE 
BIJSTANDSKOLLEGE 

Raadsleden krijgen voor de uiteindelijke 
stemming de gelegenheid hun stemge- 
drag te motiveren. Flieringa bleek zich 
toch nog maar loyaal op te stellen. Van 
Ero bleef tegen. V.d. Mije vond dat hij 
het Bijstandskollege zo goed als hij 
kon verdedigd had en best zou willen 
als de raad zou willen, maar dat hij 
door het ontbreken van enthousiasme 
bij de raad tégen zou stemmen. 
Een groot tumult brak los. 
Gristen partijsol idariteit van de cda-ers 
met hun wethouder, plus de tegens van 
de vvd omdat de wethouder tegen zijn 
eigen voorstel zou zijn, plus het tegen 
van d'66 zou de ondergang van het 
Bijstandskollege betekenen. Na twee 
jaar de boot afhouden achtte v.d. Mije 
de tijd rijp om het schip tot zinken te 
brengen. Zij mede-gristenen waren op 
basis van een niet steekhoudend, al- 
thans ondemokraties argument bereid 
hem daarbij te helpen, en de vvd was 
door zijn tweeslachtigheid in het tegen- 
kamp terecht gekomen, de verblinding 
van Van Erp was meegenomen. De neu- 
zen geteld, zou niet hij, maar de raad 
de storm, die met het Rode Rapport 
was opgestoken, in een glas water te- 
recht doen komen. Maar het démasqué 
van de gristendemokraat was niet alleen 
de verklaring voor de verbruikte twee 
jaar en een goede graadmeter voor het 
vertrouwen dat men in de uitspraken 
en beloften van decda-erkan stellen, 
hij liet ook zijn verbijsterde kollega— 
wethouders, laten we maar zeggen, voor 
paal staan, en dan wel een lange. 
Wethouder Aukema kwam echter met 
het lumineuze ordevoorstel om de uit- 
eindelijke stemming te verdagen tot 
de volgende raadsvergadering. De raad 
stemde met dit voorstel in, ja ook v.d. 
Mije, die met deze welwillendheid al 
weer bezig was het eerste scherf je van 
zijn vergruizelde mombakkes op zijn 
gezicht te plakken. eanduoorhse hoeran^ en Aukema dacht: volgende keer beter. Na het Rode Rapportover hetfunk- 
tioneren van de Sociale Dienst en het 
Blauwe Verslag over het f unktioneren 
van de raadskommissie voor Sociale 
Zaken, verwachten wij een verdere 
toespitsing in een Zwartboek over het 
funktioneren van de langgespaarde 
Wethouder voor Sociale Zaken en 
Maatschappelijk Welzijn. Dinsdagavond werden drie nieuwe raads- 
leden geihstalleerd. Voor de vvd waren 
dat de heren H. Landman en H.L. Hilde- 
ring, voor het cda P, Ingwersen. De heer 
Landman komt voort uit het horeca-we- 
zen, was 12 jaar lid van het bestuur van 
de zandvoortse afdeling van de vvd, en 
tot eind vorig jaar bestuurslid van de 
vvv-Zandvqort en van de streek-vvv. 
De heer Hildering is drogist en drijft 
een parfumerie in de Kerkstraat, heeft 
een ruime kulturele belangstelling, was 
16 jaar voorzitter van de Handelsvereni- 
ging, is 18 jaar bestuurslid van de Ka- 
mer van Koophandel in Haarlem, en 
maakt een rentree in de raad. 
Met Peter Ingwersen heeft u uitgebreid 
kennis kunnen maken in de Zandvoort- 
se koerant van 7 december 1979. Ing- 
wersen studeert rechten aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam en heeft 
zitting in de Synode van de gerefor- 
meerde Kerken. HERVORMDE KERK 

zondag 3 februari a.s.: 

10.30 uur -. ds. C. Mataheru. 

Jeugd kapel 

10.30 uur : bezoek aan kerkdienst. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 3 februari a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur ; Ds. J. Tiersma te Santpoort 

PROTESTANTENBOND 

zondag 3 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. W.F. Monné, vrijz. herv. 
iJsselstein. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 2 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 3 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met St. 

Caecillia koor. 
ZUSTERDIENST 

zaterdag 2 en zondag 3 februari a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep. punten uit nieuwjaarsrede 
van burgemeester Hoe-wel het jaar 1 980 alweer een maand 
oud is, nu ik in de eerste raadsvergade- 
ring het woord tot u richt, wil ik met 
u een blik werpen op ontwikkelingen 
in onze plaatselijke samenleving, waar- 
aan u als raad bestuurlijk leiding zal 
moeten geven. 

Of men zijn kop in het zand steekt of 
niet, of men zich wenst af te schermen 
tegen nare zaken, niet te ontkennen is 
de realiteit dat de economische positie 
van ons land uiterst moeilijk is. Wij 
kunnen dat dagelijks constateren als 
wij de media volgen. Naast materiele 
zorgen voor velen onder ons, zullen 
ook de immateriële gevolgen daarvan 
zwaar op onze samenleving drukken. 
Tegen deze achtergrond zal ons be- 
stuurlijk handelen plaats moeten vin- 
den. Onvermijdelijk zijn stagnerende 
inkomsten, waardoor wij meer dan 
ooit ons zullen moeten bezinnen op de 
financiële gevolgen van onze besluiten. 
Meer dan ooit zullen wij moeten afwe- 
gen en prioriteiten bepalen. Ons colle- 
ge heeft, zoals het in de nota van aan- 
bieding bij de begroting 1 980 reeds 
stelde, gekozen voor het wegwerken 
van achterstanden in het bestaande 
pakket voorzieningen alvorens tot nieu- 
we initiatieven te komen. Maar ook 
dit uitgangspunt zal in de komende 
jaren zwaar onder druk komen te 
staan. 

Er zal van u veel wijsheid en creativiteit 
gevraagd worden om steeds tot de door 
mij genoemde afweging te komen. U en 
ook wij als college zullen de kracht moe- 
ten opbrengen om soms 'neen' te zeg- 
gen tegen, overigens met veel overtui- 
ging en goede argumenten, aangedra- 
gen voorstellen vanuit de bevolking en 
groepen daarvan. Dat is niet gemakke- 
lijk, het is prettiger om goede voorstel- 
len over te nemen en te honoreren, en zo 
bij de bevolking een goede indruk te ma- 
ken. Maar een teveel hooi op de gemeen- 
tevork betekent op korte termijn ont- 
wrichting van de begroting, die nog ja- 
ren kan doorwerken. Pas op de plaats, 
misschien zelfs een stapje terug is poli- 
tiek geen aangenaam klinkend credo. 
Maar als de financiële grenzen in de 
naaste toekomst strakker aangetrokken 
worden, dan is dit onvermijdelijk. En 
dan kunnen wij beter gezamenlijk af- 
wegen waar wij de prioriteiten leggen 
dan dat anderen dat voor ons doen. 
Toch is het niet zo, dat Zandvoort een 
kleurloos jaar tegemoet gaat. Integen- 
deel, ik geloof zeker te weten dat na 
drie slechte zomers, een goede zomer 
te verwachten is. Dat is iets waarvoor 
wij gelukkig niet van Den Haag afhan- 
kelijk zijn. Zandvoort heeft een goede 
zomer broodnodig, teneind het inte- 
ren dat vele ondernemers hebben 
moeten doen, een halt toe te roepen en zo mogelijk om te zetten in zo'n re- 
delijk ondernemersloon dat een even- 
tueel tegenvallend 1981 opgevangen 
kan worden. Wellicht zal, nu de bui- 
tenlandse vliegvakanties aanzienlijk 
in prijs zijn gestegen, evenals de ben- 
zine voor onze auto, een keuze voor 
recreatie in de omgeving van de eigen 
woning eerder aan de orde komen. Dat 
dan een veelkleurig strand als dat van 
Zandvoort hoge ogen gooit bij de re- 
creant, ondanks de zwakke schakels 
in de verbindingen over de weg, maar 
dankzij de trein, staat voor mij vast. 
Deze economische injectie is van le- 
vensbelang voor Zandvoort. Maar dan 
zal Zandvoort zijn gastvrijheid moeten 
tonen in zijn presentatie en zijn per- 
soonlijke contacten met de toerist. Er 
is geen plaats voor 'narrige' Zandvoor- 
ters. Bij dit alles zal het VVV zijn on- 
misbare steunfunctie moeten blijven 
vervullen. 

Het college staat op het standpunt dat 
in zijn beleid de oplossing van de wo- 
ningnood centraal dient te staan. Dat 
is een politieke keuze, die ook de raad 
onderschrijft. Hoewel ik mij ervan be- 
wust ben dat 'oplossen' voorlopig tot 
de idealen moet gerekend worden, zal 
door de raad elke kans aangegrepen 
moeten worden om er iets in concreto 
aan te doen. Daarbij zullen zich vele 
moeilijkheden voordoen en zullen in- 
gewikkelde knopen ontward moeten 
worden. In dit verband is van groot belang uw 
uitspraak in het collegeprogramma 
dat Zandvoort een structuurschets be- 
hoeft teneinde na overleg met en in- 
spraak van de bevolking de ontwikke- 
lingen in hoofdlijnen voor onze ge- 
meente aan te geven. Het college streeft 
er naar om in dit kader ook ontwikke- 
lingen, vooral voor woningbouw op , 
korte termijn aan te geven. Hiervoor 
is tevens van grote betekenis het be- 
stuurlijk en ambtelijk overleg met het 
Provinciaal Bestuur naar aanleiding van 
de door de raad aanvaarde motie in- 
zake de relatie woningbouw-circuit. 
Ik beperk mij verder tot het noemen 
van slechts enkele onderwerpen die 
uw aandacht behoeven, t.w. de aan- 
zet tot de welzijnsplanning en de in- 
vulling daarvan en de uitwerking van 
de door uw raad vastgestelde uitgangs- 
punten voor het jeugd en jongeren- 
werk en de sport. Het college zal aan 
deze uitspraken vorm geven. Ik hoop 
dat door een consistent beleid van 
uw raad de gestelde doelen bereikt zul- 
len kunnen worden. 

Ik wens u bij uw arbeid in 1980 
veel sterkte en zegen toe, opdat de 
Zandvoortse gemeenschap er wel bij 
vare. een hele week feest 
in zandvoort Een werkgroep, luisterend naar dé naam 
'Komité Viering Koninginnedag en Be. 
yrijdingsdag' is al enige tijd bezig een 
feestprogramma voor koninginnedag 
(30 april) en bevrijdingsdag (5 mei) 
voor te bereiden. Voor de tussenlig- 
gende dagen worden eveneens diverse 
evenementen georganiseerd, want men 
wil de pret er tussen start en finish in 
houden. 

Op de verjaardag van de landsvrouwe 
heeft het komité de volgende evenemen- 
ten gepland : optreden van een gooche- 
laar / illusionist / buikspreker in Het 
huis in de duinen aan de Herman Heijer- 
mansweg, 's morgens voor de jeugd en 
in de middaguren voor de ouderen. De 
gehele dag kinderspelen en -wedstrijden in Zandvoort-noord en het centrum en 
in de avonduren een door de autosport- 
vereniging 'Sandevoerde' georganiseerde 
autorally binnen de grenzen van het 
dorp. Hoofdschotel van het program 
voor koninginnedag is de tradiotionele 
feestmarkt in het hart van de gemeente. 
Een beproefd evenement waarvan het 
sukses bij voorbaat vaststaat. In verband 
met de van jaar tot jaar stijgende be- 
langstelling voor de feestmarkt zal het 
aantal beschikbare stands worden uit- 
gebreid. Toch blijft het zaak dat gegadig- 
den voor een verkooppunt zich zo spoe- 
dig mogelijk opgeven om teleujstelling 
te voorkomen. Inschrijven voor een 
kraam kan vanaf nu geschieden bij 
mevrouw F.A.F. Beuks-Keesing, Van 
Galenstraat 8, en tussen 1 7.00 en 1 9.00 22 januari — 28 januari 1980 

overleden : Arie Kerkman, oud 75 
jaar ; Johannes Gerhardus Jozef Zonne- 
veld, oud 81 jaar ; Helena Adriana van 
den Bos, geb. Kramer, oud 66 jaar ; 
Antonie Hoffard, oud 76 jaar. ) 

I 

geboren : Alex, zv. W. Koper en A. 
A.E. \/an Amersfoort ; Jesse Dirk Koen, 
zv. H.R. Zuidam en L.I.C.M. Roosen- 
boom.; Martinus Gerrit, zv. T.P.N, van 
Dam en H.J. Scheepers. 

ondertrouwd : Pieter van Duijn eQ , 
Johanna Theodora Maria Catharina 
Coenraad ; Louis Harm Kalk en Annet- 
te Bluijs. 

(I.M.) dQ2e maand 
in uiu EXPOSITIE 

Hans Rutgering exposeert 
schilderijen t/m lOfebruan 
Toegang vrij 

FILMINN 

2 februan, 21 .00 uur. Violence 
et passion, van Luigi Visconti & 
Bertolucci. Toegang vrij 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 1 9 00-21 .00 u. 
vrijdag 15.00-1 7.00 u. 
vrijdag 1 9.00-21 .00 u. Prinsesseweg /Zandvoort 
uur telefonies te bereiken onder nr. 
49 51. 

Op 1 mei vinden in de middaguren wed- 
strijden touwtrekken plaats tussen 
teams van zandvoortse sportverenigin- 
gen, een gebeuren waarvan de organisa- 
tie in handen is van de autosportvereni- 
ging 'Sandevoerde'. 2 Mei is gereser- 
veerd voor het houden van een autosla- 
lom in de James Wattstraat, eveneens 
georganiseerd door 'Sandevoerde'. En 
waarvoor genoemde autosportvereni- 
ging eveneens tekent is een zeepkisten- 
race voor de jeugd op het hellende weg- 
dek van de Oranjestraat. Daarvoor heeft 
het komité 3 mei aangewezen. 
Na de herdenking van de oorlogsslacht- 
offers op 4 mei wordt op 5 mei de be- 
vrijding van de duitse overheersing in 
de jaren '40-'45 gevierd met een open- 
luchtpresentatie van oude ambachten. 
De demonstraties zullen worden afge- 
wisseld met zang en dans door het Ge- 
zelschap Goet en de Fijn en de dans- 
groep van de zandvoortse folklorever- 
eniging 'De Wurf'. Verder is er plaats 
ingeruimd voor kinderspelen, fiets- 
rally en het optreden van een aantal 
muziekkorpsen. De aanvangstijden 
van de diverse attrakties zullen nog 
nader worden bekend gemaakt via de 
lokale pers en aanplakbiljetten. 
Hoewel de werkgroep van het Komité 
Viering Koninginnedag en Bevrijdings- 
dag kan rekenen op de medewerking 
van een aantal ingezetenen en leden 
van enkele partikuliere organisaties 
komt men bij de voorbereiding, orga- 
nisatie en begeleiding van hetprogram- 
ma nog handen tekort. Reden waarom 
het komité een dringend beroep doet 
op de inwoners om hun krachten be- 
schikbaar te stellen het welslagen van 
de kinderspelen, wedstrijden en ande- 
re evenementen mogelijk te maken. 
familieberichten Op 13 februari a.s. hopen onze ouders en 
grootouders 

A. DROMMEL 

en 

K. DROMMEL-KEUR 

hun 50-jarig huwehjksfeest te vieren. 

Op 15 februari a.s. vanaf 1 9.30 uur is er 
gelegenheid tot felicitatie in de Vijverhut. 

hun dankbare 

kinderen en kleinkinderen 

Zandvoort, februari 1 980 
Willem Draijerstraat 13. bouwes hotels zandvoort 

zou gaarne in kontakt komen met : 
vakantie-hulpen en/of part-time medewerkers 
(stars) die gedurende het seizoen iets w/illen bij- 
verdienen als : 

a. CAFE-RESTAURANT SERVEERSTER/ 
KELNER 

b. BUFFET-BEDIENDE 

c. KAMERMEISJE 

d. NACHTPORTIER 

Informatie of sollicitaties na telefonische af- 
spraak 02507 - 2144 vragen naar de heer F.B.J. 
Veerman. 5a. !£. "Bailedux & ^n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij makeh gaarne vrijblijvend offerte \ TE KOOP IN OUD ZANDVOORT 

Geheel gerestaureerd huis met binnenplaats en 
grote garage. 

Voorzien van rolluiken, alarminstallatie, cv.-gas 
en warm stromend water. 

Ind.: zit-eetkamer, keuken, kelder en toilet. 
Ie etage : 3 kamers, waarvan één annex 
kleedkamer met dubbele wastafel, douche 
en 2de toilet. 
Bergzolder. 

Zeer centraal gelegen ten opzichte van strand, 
trein, bus en winkels. 

VRAAGPRIJS f. 270.000,-- 

Inl. tel. 02507 -3414 Als Amerika dit jaar in uw vakantiebudget past 
hebben wij enkele geweldige reizen voor o: 

BIJVOORBEELD 

17-daagse rondreis door FLORIDA met bezoek aan : 
Miami 

Everglades National Park 
St. Petersburg 
Disneyworld 
Cape Kennedy 
Strandvakantie Miami 
enz. enz. 
U woont in geweldige hotels en deze reis kost U 

f. 2.495,00 p.p. 

Als U wilt is bovenstaande reis te verlengen met een week Baha- 
ma's. Dat kost dan f. 895,00 meer en daar is inbegrepen de 
vliegreis Miami - Nassau vv en een prachtig aan het strand gele- 
gen Hotel-accomodatie. 

Er zijn ook nog vele andere Amerika-reizen en wij informeren 
U graag nader : 

TE HUUR SOUSTERRAIN 
plm. 30 m2 

Ideaal geschikt als opslagruimte e.d. 
Vrij ingang vanaf de straat. 
Telefoon 69 69. REISBURE^i 
KERKMie^Ni 

Grota krocht 20 -Zandvoort 
Telefoon Ö2S07-2560/3203 NIETGROOL WELRUIM. 

DE mLBOTSIMCA SUNBEAM VIQLENEE 

ET PflSSlQN 
omroepers van de Italiaanse regisseur Luchino Vis- 
conti wordt morgenavond door Film- 
inn Zandvoort vertoond in de filmzaal 
van de openbare bibliotheek aan de 
Prinsesseweg. De voorstelling, die wordt 
onderbroken voor een koffiepauze, be- 
gint om 9 uur. Burt Lancaster speelt de rol van een 
geleerde die zich van de wetenschap 
heeft afgewend en gedesillusioneerd 
een toevlucht zoekt in eenzaamheid 
temidden van zijn kostbare verzame- 
ling kunstschatten. Totdat de stilte 
van zijn privé-wereld wordt verstoord 
door de komst van een uiterst 'moder- 
ne' familie, bestaande uit een schatrij- 
ke markiezing (Silvano Mangano), haar 
oversexte tienerdochter (Claudio Mar- 
sani), haar politiekrbewuste, maar ver- 
der de gigoio uithangende minnaar 
(Helmuth Berger) en een soort aan- 
staande schoonzoon (Stefano Patrizi). 
Dit luidruchtige gezelschap, dat al- 
les vertegenwoordigt wat de professor 
verafschuwt, weet zich deslaniettemin 
door pure opdringerigheid te instal- 
leren in het appartement boven het 
zijne. Al gauw dreunt de woning van 
de aristocratische oude heer van de 
mokerslagen als boven muren worden 
weggebroken en het duurt niet lang of 
erotische nieuwlichterijen en zelfs de 
terreur van de straat nemen bezit van 
zijn eigen kamers. Gedreven door 
sympathie ondanks zijn verbijstering 
nemen de contacten tussen de profes- 
sor en diens bovenburen geleidelijk 
toe, tot het bloedige eind hem ont- 
zet en eenzamer dan ooit-achterlaar. 
Over deze film, die als Visconti's testa- 
ment werd beschouwd wegens autobio- 
grafische trekken die men meende te 
onderkennen in de figuur van de pro- 
fessor, schreef het Engelse filmblad 
Sight and Sound : ;De Italiaanse titel' 
'Gruppo di Famigia in un Interno' 
geeft aan hoe we moeten aankijken te- 
gen de film, die zich uitsluitend af- 
speelt in het appartement van de profes- 
sor en het appartement boven het zijne 
en de trappen en overlopen tussen in. 
Daglicht is er op het balkon, maar 
het is studio daglicht tegen de achter- 
grond van een studio-decor. Als 'De 
Dood in Venetië' er niet geweest was .,.„.|,,o...; .- r««*.-'ï'.t*«>r*'**^''['' "'■ ■* 
Aangeboden PERZISCHE 
LOPER 4 m. Ig., 1 m. br. 
i.g.st.Tel.47 78 

Te koop aangeboden 5 
1 -persoonsbedden, 3 hang- 
legkasten. f. 125,--. Tel. 
3469. Wie wil mij BIJLES geven 
in ECONOMIE 1 en 2. 
Tel. 2668. Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" Kom kijken bij: 
Autobttrijf 

y7V£RSTEEGE 

WjmÊtm Zandvoort 
Pakveldstraat 21. Tel. 02507-2345 ©TALBOT 

Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing, van een speelautomaat 
een aandeel van 100 % van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. 
-^.43^" zou men verwacht hebben dat deze 
strengheid in de keuze van de locatie 
een overeenkomstige soberheid in de 
mise-en-scène zou hebben gedicteerd. 
Het tegendeel is het geval. Evenals in 
'De Dood in Venetië' wordt het ka- 
mermuziekeffekt in deze film bereikt 
door het gebruik van grandioos wide- 
screen en een majestueuze en rijke or- 
kestratie. Kostbare technische midde- 
len, die normaal in reserve worden ge- 
houden voor veldslagen en wagenren- 
nen, worden hier gebruikt voor een 
huiselijk verhaal over de isolering van 
het eigen ik en over wat er gebeurt, als 
dit eigen ik plotseling wordt aangetast. Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 

• Scheren 

• Plukken 

C Oor- en nagelverzorging 

Honde'nspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in uw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

play-in 

kerkstraatH zandvoort 

telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2,teL2164/3713,teLna 
18.00 uur 6658 STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al UM/ familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-i;5 27 "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor ar uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RTTMAN 
Telefoon 4365 
gemeente 
zandvoort 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen gegadigden 
op voor de functie van 

parkeer-,milieu-en 
belastingcontroleur 

Salaris van f 1.713,-- tot max. f 2.148,-- bruto per maand, 
exclusief een onregelmatigheidstoeslag. 

Zij die bekend zijn met het opmaken van processen-verbaal en 
rapporten genieten de voorkeur. 

Aanstelling zo spoedig mogelijk. 

Sollicitaties binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad in 
te dienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. V 


ELF ^ 
gemeente 
zandvoort bekendmaking WEEKMARKT ZANDVOORT 

Burgemeester en v^^ethouders van Zandvoort 
maken hierbij bekend, dat - onder voorbehoud 
van de vereiste goedkeuring van de marktgeld- 
verordening - een wekelijkse warenmarkt zal 
worden gehouden op woensdagen gedurende 
de maanden september tot en met mei van 
10.00 tot 16.00 uur en in de maanden juni tot 
en met augustus van 14.30 tot 20.00 uur. 
Deze weekmarkt zal bestaan uit 45 kramen 
tijdens de maanden september tot en met mei 
en gedurende de genoemde zomermaanden uit 
70 kramen. 

De markt vindt plaats op de Prinsesseweg. 
Gegadigden voor deze markt kunnen zich uit- 
sluitend schriftelijk aanmelden bij burgemeester 
en wethouders van Zandvoort tot uiterlijk 29 
februari a.s. 

De aanmelding dient te geschieden op de 
bekende inschrijfformulieren van de centrale 
vereniging voor de ambulante handel (CV. A.H.) 
onder vermelding van week- of seizoenmarkt. 
Deze formulieren zijn ook ter gemeentesecre- 
tarie (afdeling algemene zaken) verkrijgbaar. 
De toewijzing van standplaatsen geschiedt per 
branche, zo nodig door loting. Omtrent de 
loting en de toewijzing zal elke inschrijver 
nader bericht ontvangen. 

Zandvoort, 31 januari 1980. 

Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort, 

De secretaris. De burgemeester, 

J. Hoogendoorn. H. Machielsen. SchUdecc 
UdcUt V. WAAROM IS HET VERSTANDIG OM NU 
METEEN EEN RINKO BENZINE OF DIE- 
SEL CREDITCARD TE NEMEN ? 

1. Wij zijn nu toe aan onze LAATSTE serie 
credit-cards (al na ruim één jaar ! ! ) 

2. De zelfbedieningskorting is f. 0.04 per 
liter benzine. 

3. De levering is op MAANDREKENING 
zonder betaling vooruit (met gespecifi- 
ceerde maandnota). 

4. We zijn DAG- en NACHT GEOPEND. 

5. Er is géén afname verplichting. RENAULT^ RINKO off. RENAULT 
ZANDVOORT elf Oranjestraat 2-12 tel. 23 23 (b.g.g. 33 60) een RENAULT loopt langer op een liter ! ! óók auto wasserette 
en -stofzuiger ELF 
RENAULT ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERIIVIG 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van blo.emenhuis J. Bluys 
eanducMXrSE 
hoeranr U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. ^ <?5> wS^* # OK VOOR DATSUN 

J^l/m/\Jrm pakveldstraat 21 - zandvoort 
Autobedrijf 

l/T VERSTEEGE 

WJmmÊ o ZAND\fOOKT 02507-2345 80e jaargang no. 1 dinsdag 5 februari 1980 
eanduoortee ho 

Dit op recycling-papier gedruktnieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukl<erij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. 

loko-burgemeester breekt belofte, 
maar bomen klagen niet De Christeliji<e Jeugdbond voor Natuur- 
studie en Natuurbescherming afdeling 
Haarlem heeft in een adres aan de ge- 
meenteraad protest aangetekend tegen 
de aantasting van het bomen en strui- 
kenbestancf^an het entree-gedeelte 
van het Kostverlorenpark. 

Reeds op 2 juni 1 978 dienden de na- 
tuurvriénden een bezwaarschrift in te- 
gen de bouw van een woning ten oos- 
ten van de entree van het Kostverlo- 
renpark aan de Quarles van Uffordlaan 
omdat zij vreesden voor een verdere 
aantasting van dit kostbare stukje na- 
tuurgebied. In een onderhoud met lo- 
ko-burgemeester V.d. Mije, de direk- 
teur van P.W. en het hoofd van'de af- 
deling Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening werd hen echter verzekerd 
dat bij de bouw nauwlettend op het 
sparen van groen zou worden toege- 
zien. Verder dan 1 meter, nodig voor 
het plaatsen van steigers, buiten het 
bouwoppervlak zou er niet gekapt 
worden, want, aldus de loko-burgemees- 
ter : Bomen zijn kostbaar in Zand- 
voort, want^ze groeien hier moeizaam. 

De gerustgfestelde gemeenteraad ging 
dan ook akkoord met het bestemmings- 
plan, waarop de Haarlemse natuur- 
vrienden tegen deze besiïssing in be- 
roep gingen bij G.S.. Maar ook G.S. 
hadden geen bezwaar tegen het afge- 
ven van een bouwvergunning, omdat 
het gemeentebestuur van Zandvoort 
hen had toegezegd dat er langs het 
toegangspad van het Kostverloren- 
park geen bomen of struiken gerooid 
zouden worden, dat er binnen 1 meter 
van het te bebouwen oppervlak slechts 
enkele bomen en enig struikgewas ver- 
wijderd zou worden, en dat voor de 
overige op het perceel aanwezige bo- 
men geen kapvergunning afgegeven 
zou worden. 

Nu de bouwwerkzaamheden voltooid 
zijn, moeten de natuurvrienden met 
droefheid konstateren dat oostelijk 
van het toeg'angspad vele bomen en 
alle struiken zijn gekapt, met uitzon- 
dering van 3 iepen in de zijtuin en 
een zomereik en een berk in de achter- 
tuin. Verdwenen zijn ca. 8 iepen, 10 
éénstijlige meidoorns, een forse Oos- 
tenrijkse den, zomereiken, witte abe- 
len, kardinaalsmutsen etc, ook op de 
strook gemeentegrond 2 meter ooste- 
lijk van het toegangspad. Verder stelt 
de jeugdbond voor natuurstudie en 
-bescherming dat het kappen niet met 
de grootste voorzichtigheid gebeurd 
is, dat de fraaie begroeiing langs het 
toegangspad niet gehandhaafd is geble- 
ven, en dat dus geen recht is gedaan 
aan de mondelinge en schriftelijke toe- 
zeggingen van het gemeentebestuur. 
In hun slotopmerkingen wensen de 
natuurvrienden met klem te zeggen 
dat zij de eigenaar van het perceel, 
burgemeester Machielsen, niet persoon- 
lijk willen aanvallen of kwetsen. Het 
gaat hen om het keer op keer aantas- 
ten van het fraaiste en meest waarde- 
volle stukje natuurgebied bij Zand- 
voort en zij vragen zich af of Zand- 
voort de natuur en het ieefmiljeu als 
restpost beschouwt. Toch kan de vraag gesteld worden hoe 
men onder de neus van de burgemees- 
ter onvoorzichtig met de natuur heeft 
durven omspringen. Per slot van reke- 
ning is ook de burgemeester natuur- 
liefhebber (hij is er in gaan wonen), is 
de burgemeester hoofd van de politie, 
en ten slotte portefeuillehouder van 
Ruimtelijke Ordening in het kollege 
van b en w. 


De huidige situatie aan de ingang van het Kostverlorenpark aan de Quarles van Uffordlaan. iilillBl • Afgelopen vrijdag is op 87-jarige 
leeftijd de heer G.E. Sterrenburg over- 
leden. De heer Sterrenburg was voor 
zijn pensionering onderwijzer aan de 
Hannie Schaftschool (voordien school 
D) en tot 1966 in verschillende be- 
stuursfunkties aktief in de zandvoort- 
se afdeling van de pvda (voordien in 
de sdap) en in de zandvoortse afdeling 
van de Protestantenbond (voordien de 
Zandvoortse Kring Godsdienstig Le- 
ven). 

• Vrijdagnacht botste een 21-jarige 
Hoofddorper op de Zandvoortseiaan 
ter hoogte van Nieuw-Unicum tegen 
een lichtmast, die daardoor afbrak. De 
onfortuinlijke automobilist liep geen 
letsel op, maar kreeg wel een rijverbod 
opgelegd. Door het breken van-de licht- 
mast viel de openbare verlichting tus- 
sen Nieuw-Unicum en de gemeente- 
grens Bentveld-Aerdenhout uit. 

• De daders en de heler van twee in- 
braken in woningen aan de Saxenrode- 
weg in Bentveld zijn in Amsterdam ge- 
arresteerd. Zij bleken nog in het bezit 
van de gestolen goederen (4 schilderij- 
en, Friese staartklok, barometer, tafel- 
zilver, klokje), die de inbrekers, beide 
keren na het forceren van een balkon- 
deur, hadden bemachtigd. opening fonotheek muzikaal omlijst Mevrouw Wijnbeek heeft niet alleen de 
taSrijke aanwezigen bij de opening van 
de fonotheek er voor behoed dat haar 
echtgenoot zijn welkomstwoord zou 
zingen, maar ook de bibliotheek. De 
muzikale uiting zou volgens haar het 
ledental zeker met sprongen hebben 
doen dalen. Het werd dus een gespro- 
ken woord, waarin voorzitter Jan Wijn- 
beek er aan herinnerde dat na de ope- 
ning van de openbare bibliotheek vier 
jaar geleden de fonotheek prioriteit 
nummer één bleef. 

Dankzij de schouders van direkteur 
Gert Toonen, het gemeentebestuur van 
Zandvoort en de medewerksters waar- 
uit Helen Wester voortkwam, plus me- 
vrouw Van Hall die haar met het sa- 
menstellen van de klassieke kollektie 
heeft geholpen, is de fonotheek nu een 
feit, aldus de heer Wijnbeek. mevr. Kraan - Meeth 

De direkteur van het Nederlands Biblio- 
theek- en Lectuurcentrum, de heer Dick 
Reumer, wees op de storm van negatie- 
ve publiciteit die over het bibliotheek- 
wezen wordt uitgestort : te weinig boe- 
ken en een tekort aan personeel. Toch 
is er daarnaast een postieve, namelijk 
dat alle overheden thans prioriteit ge- 
ven aan bibliotheken. Bovendien zijn 
er in de jaren tachtig grote veranderin- 
gen te verwachten, o.a. meer voorlich- 
ting en meer vestigingen in arbeiders- 
wijken. 

Er werd gesproken van achter een 78- 
toerenplaten Juke-box, een kostelijk 
eksemplaar uit de veertiger jaren, en 
de derde spreker die zich achter het 
'buikorgel', zoals de heer Wijnbeek het 
noemde, opstelde was wethouder Auke- 
ma. Na zijn voldoening te hebben ge- 
uit dat dankzij de fonotheek alle vor- 
men van muziek nu voor iedereen be- reikbaar zijn ging de wethouder in op 
de betrekkelijkheid ervan. De klassie- 
ke muziek waar wij in onze konsert- 
zalen ernstig naar luisteren is eens ei- 
gentijds geweest en diende toen als 
achtergrondmuziek bij de slemp en 
braspartijen aan de europese konink- 
lijke hoven. Ook waren straatdeunen 
met schunnige teksten eens eigentijds. 
Later werden ze gebruikt als melodieën 
voor psalmen en gezangen die wij thans 
nog zo devoot in onze kerken zingen, 
zij het dat de teksten inmiddels zijn 
aangepast, aldus de heer Aukema, die 
met het opzijschuiven van een uit 
grammofoonplaten bestaand gordijn 
de officiële opening van de fonotheek 
verrichtte. Op hetzelfde moment klonk 
muziek uit de film 'Cabaret' met Liza 
Minelli. 

Nadat Helen Wester de dames Wijnbeek, 
Reumer en Aukema bloemen had over- 
handigd richtte direkteur Toonen woor- 
den van dank tot de bouwers Joop 
Kroon en Gerard v.d. Korput, tot de 
firma Wilkes, de kommissie van voor- 
bereiding en 1de Aukema. Heel handig 
benutte hij de aanwezigheid van de 
wethouder en het feit dat de portefeuil- 
le van onderwijs, kuituur en financiën 
in diens persoon belichaamd zijn door 
op te merken dat er in de bibliotheek 
nog een paar boeken ontbreken. En 
onder hilariteit : 'Denk er aan dat ik 
dit het volgend jaar niet hoef te herha- 
len'! 

Zijn er bij de opening van een fono- 
theek toepasselijker kado's te beden- 
ken dan platen ? Wethouder Aukema 
ontving van Gert Toonen muziek van 
Mozart, Dick Reumer de nieuwste kar- 
navalshit, waarbij de bibliotheek-direk- 
teur hem adviseerde nog zo'n zelfde 
plaat te kopen. 'Dan heb je aan tvvee 
kanten bloemetjesgrodijn' en voorzit- 
ter Wijnbeek werd gehuldigd met een 
gouden plaat. 'Een terechte gouden 
plaat' zoals op de enorme gele plastic 
De direkteur van de N.B.L., Dick Reumer, achter een katheder in foto 

de vorm van een juke-box uit de veertiger jaren. Jacob Koning schijf te lezen stond. We blijven nog 
even bij dat forse gedoe want het pak 
dat Jan Wijnbeek kreeg overhandigd 

(nou ja overhandigd) bleek zijn 

portret in een formaat van één bij an- 
derhalve meter te bevatten. Het kado 
van personeel en bestuur, een lp van de vijfde van Tsjaikowsky, was geluk- 
kig van een normale proportie. 
En toen volgde het meesterlijke optra- 
den van Jaap Dekker's Boogie Set, die 
de talrijke liefhebbers van deze stijl een 
paar kostelijke uren bezorgde. iinlÉiléia: e Vorige week woensdag is ook op de 
Dr. CA. Gerkestraat een auto tegen 
een lichtmast gereden. De weggelopen 
bestuurder (onder invloed) kon later 
op de Grote Krocht worden aangehou- 
den. Nadat hij aanvankelijk alle mede- 
werking had geweigerd, gaf hij toch 
toe de bestuurder van de wagen te 
zijn geweest. 

a Afgelopen donderdag werd aangifte 
gedaan van de diefstal van twee jonge 
franse buldoghondjes (waarde ca. 
f. 1.400,-) uit een woning aan de 
Lorentzstraat. 

• 'En als vrouw zeg je dan ' is de ti- 
tel van een programma van eigentijdse 
liedjes dat Coby Schreyer op uitnodi- 
ging van de vereniging 'Vrouwen van 
Nu' zal verzorgen in het kultureel cen- 
trum aan het Gasthuispiein. De uitvoe- 
ring,'waarbij Coby Schreyer zichzelf 
op de gitaar begeleidt, vindt plaats op 
donderdag 7 februari a.s. en begint om 
20.00 uur. Leden en donateurs van de 
vereniging kunnen de voorstelling koste- 
loos bijwonen. Voor niet-leden be- 
draagt de toegangsprijs f. 5,—. ySM^EWAËJL Handelmij. B.V. 

Kamerlingh Onnesstraat 19 
2041 CB Zandvoort 
02507-7941 

Wij zoeken voor ons kantoor een • Op 9 februari wordt 's middags van 
2 tot 5 uur in het gebouw van de Wim 
Gertenbachschool voor MAVO aan de 
Zandvoortselaan een tentoonstelling 
gehouden van wat leerlingen tijdens 
de vakken handvaardigheid en teke- 
nen hebben gemaakt. De aula is inge- 
richt met zitjes, waar men bij een 
drankje kan zien dat de leerlingen ook 
op het gebied van muziek en dans hun 
mannetje/vrouwtje staan. 
Ouders die inlichtingen over de school 
wensen zijn op bovengenoemde uren 
eveneens van harte welkom. 
familieberichten 
omroepers TE KOOP aangeboden 

Kinderwagen comb . 3 in 
één f 1 25,— , witte houten 
wieg met blauw en rode 
bekleding f 75,—, hoekbox 
f 75,— en wandel wagentje 
f 25,-. Tel. 7745 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A-RTTMAN 
Telefoon 4365 Enige kennisgeving 

Heden is rustig en kalm van ons heengegaan mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, grootvader en 
overgrootvader 

KLAAS KEESMAN 

in de ouderdom van 87 jaar. 

Uit aller naam : 

S. Keesman-Kerkman 

Zandvoort, 2 februari 1980 
Koningstraat 53 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw- 
kamers van het Uitvaartcentrum "Onderling Hulp- 
betoon", Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30 uur 
tot 1 7.00 uur en van 1 9.30 uur tot 20.00 uur. 

De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 
6 februari om 14.00 uur op de Algemene Begraaf- 
plaats te Zandvoort. 
Vertrek van Koningstraat 53 omstreeks 13.40 uur. administratief medewerkster voor gevarieerde vi^erkzaamheden. 
Kantoorervaring en typevaardigheid wordt 
verlangd. 

Wij bieden een zeer goed salaris, prettige 
werkkring en goede sociale voorzieningen. Vanaf heden t/m eind maart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10 . SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees ', 

* serv. salade, puree, pikante saus 

* fiei^je met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. Na een langdurige ziekte is op 1 februari, nog 
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve man', 
onze zorgzame vader en opa 

GERARD JAN STERRENBURG 

op de leeftijd van 87 jaar. 

M.C. Sterrenburg-van de Sande 
G.J. Sterrenburg 
E.C.Th. Sterren burg- Vu Isma 
Gijs 
Ellen 
Bussum : CA. Witteveen-Sterrenburg 
W.E. Witteveen 
Marti 
Mariëtte 
Thera 
Jorien 

Zandvoort, februari 1980 
Brederodestraat 93 

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Op 2 februari is van ons heengegaan onze lieve 
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over- 
grootmoeder 

ELISABETH JOHANNA ANTONIA TACTOR 

weduwe van Ernst Keur 

op de leeftijd van bijna 83 jaar. 

Zoetermeer : C.C. Schreuder-Keur 

G.J. Schreuder 

Puerto de la Cruz: C. Keur-Kruijt 

klein- en achterklein- 
kinderen. 

Zandvoort, "Het Huis in de Duinen" 
Correspondentie-adres : 
Offenbachrode 16, 
2717 DH Zoetermeer. 

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van 
"Het Huis in de Duinen", alwaar geen bezoek. 
De crematie zal plaatshebben op donderdag 7 fe- 
bruari om 14.00 uur in het crematorium "Velsen" 
te Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van "Het Huis in de Duinen" omstreeks 
13.15 uur. 
Zwembad „De Duinpan" 

komt met een nieuwe aktiviteit: 

"Yoga in uw zwembad" 

Onder deskundige leiding 45 min. yoc;a en daarna nog een 
kwartier voor een frisse duik. 

Donderdag 7 februari om 14.00 uur demonstratieles 
en vanaf 14 februari beginnen de lessen. 

Tot ziens bij "yoga in uw zwembad" 

Vondellaan 57 • 2041 BC Zandvoort 

Telefoon 02S07- 21 70 

Zwembad „De Duinpan" 

begint met 

,,meer bewegen in het water 
voor ouderen" 

Donderdag 7 februari 15.00 uur om te kijken en vanaf donderdag 

14 februari om zelf mee te doen. 

Keuze mogelijkheden uit twee lessen: 

do. 11.00 — 11.45 uur of do. 15.00 — 15.45 uur. 

Iedereen die wel of niet de zwemkunst machtig is kan mee doen. 

Tot ziens in uw zwembad. 

Vondcllaan 57 - 2041 BC Zandvoort 

Telefoon 02507 - 21 70 r ELF 
RENAULT ^ r ELF 
RENAULT J WAAROM IS HET VERSTANDIG OM NU 
METEEN EEN RINKO BENZINE OF DIE- 
SEL CREDITCARD TE NEMEN ? 

1. Wij zijn nu toe aan onze LAATSTE serie 
credit-cards (al na ruim één jaar ! ! ) 

2. De zelfbedieningskorting is f. 0.04 per 
liter benzine. 

3. De levering is op MAANDREKENING 
zonder betaling vooruit (met gespecifi- 
ceerde maandnota). 

4. We zijn DAG- en NACHT GEOPEND. 

5. Er is géén afname verplichting. RINKO off. RENAULT 
ZANDVOORT elf 

Oranjestraat 2-12 tel. 23 23 (b„g.g. 33 60} Dealer 
een RENAULT loopt langer op een liter ! I ELF 
RENAULT óók autowasserette 
en -stofzuiger 
SOe jaargang no. 1 1 
vrijdag 8 februari 1980 eanduoürbe hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie': Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/ti Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 
't stekkie gaat voor de nachtuil Tijdens de gekombineerde kommissie- 
vergadering van Financiën en Maatschap- 
pelijk Welzijn kwam maandagavond als 
belangrijkste agendapunt het schetsplan 
voor de bouw van een nieuwe IMachtuil 
aan de orde. 

De Nachtuil heeft een schets ingediend 
voor de bouw van een eigen onderko- 
men voor hetjongerencentrum dat be- 
staat uit twee gebouwtjes met resp. een 
ontmoetingsruimte en een ruimte voor 
'grote aktiviteiten' (disko, toneel- en 
muziekvoorstellingen). De totale opper- 
vlakte is op het plan 700 m^, de bouw- 
kosten bedragen f. 450.000,-. Alle 
kommissieleden waren van oordeel dat 
de bouw van het buurthuis 't Stekkie 
voorrang diende te houden, hoewel de 
problematiese situatie van 'De Nacht- 
uil' onderkend werd. 
V.d. Moolen (pvda) vond dan ook dat, 
hoewel De Nachtuil alerter reageerde 
dan 't Stekkie, het Nachtuilplan voor- 
lopig voor kennisgeving aangenomen 
moest worden. Flieringa (inspraak nu) 
vroeg zich af hoe het kwam dat de 
nieuwbouwvan 't Stekkie zoveel duur- 
der uitviel dan die van de Nachtuil, ter- 
wijl de omvang van de projekten elkaar 
niet veel ontliep. Hij wilde eerst de kom- 
binatie van de twee plannen wel eens 
bezien. Ineke Wind (pvda) vond dat 
De Nachtuil qua huisvesting weliswaar 
een moeilijke tijd achter de rug had, 
maar dat eerst bekeken moest worden 
hoe 't Stekkie ingevuld ging worden. 
Ingwersen (cda) wenste de huisvesting- 
problemen van De Nachtuil los van die 
van 't Stekkie te bezien, want als in 
het nieuwe Stekkie geen plaats voor 
De Nachtuil zou zijn, moest De Nacht- 
uil toch een eigen gebouw krijgen, des- 
noods door besparingen op de bouw 
van 't Stekkie. Zijn fraktiegenoot Van 
As wees op de ongelukkige situering 
van het Nachtuilplan, juist daar waar 
een eenrichtingsweg naar Nieuw Noord 
gepland was. Bovendien vertrouwde hij 
de 4 1/2 ton bouwkosten niet erg, dat 
burgerlijke stand! 29 januari - 4 februari 1980 

geboren : IVIichou, dv. W.G. van der 
Meulen en D.O. Stadt ; Linda Setske, 
dv. J.A.S. Bosma en M.J.H, de Korte. 

overleden : Ari] van de Rovaart, oud 
69 jaar ; Klaas Keesman, oud 87 jaar ; 
Volkert Paap, oud 70 jaar ; Wilhelmus 
Christoffel Reuter, oud 62 jaar ; Ber- 
nardus Jacobus Stol, oud 81 jaar ; Ge- 
rard Jan Sterrenburg, oud 87 jaar. 

ondertrouwd : Georg Albert Bou- 
land en Anne Loes Paap ; Jacques Ags- 
teribbe en Helena Elisabeth Geertruida 
Wester ; Aria Jan de Boer en Margare- 
tha Hyacintha Maria Pijpers. 
febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


6 


06.27 


14.31 


18.28 


02.32 


7 


07.04 


15.08 


19.06 


03.10 


8 


07.38 


15.42 


19.48 


03.52 


9 


08.16 


16.20 


20.42 


04.46 


10 


09.09 


17.13 


21.52 


05.56 


11 


10.18 


18.22 


23.09 


07.13 


12 


11.42 


19.46 


_._ 


08.36 


13 


00.32 


08.36 


13.02 


21.06 


14 


01.43 


09.47 


14.05 


22.09 


15 


02.37 


10.41 


14.48 


22.52 


16 


03.14 


11.18 


15.25 


23.29 


17 


03.57 


12.01 


16.09 


00.13 


18 


04.41 


12.45 


16.56 


01.00 


19 


05.24 


13.28 


17.41 


01.45 


20 


06.12 


14.16 


18.20 


02.24 


21 


06.52 


14.56 


18.57 


03.01 


22 


07.31 


15.35 


19.52 


03.56 
Buurthuis 't Stekkie, nog steeds gehuisvest in een houten voormalig noodschoolgebouwtje. 

Fusiepartners genoeg, maar 't Stekkie weet zelf zijn bestemming nog niet helemaal. zou wel dichter bij de 8 1/2 ton uit- 
pakken. Wethouder Aukema rekende 
voor dat de aangevraagde oppervlakte 
van De Nachtuil groter was dan die van 
de totale vloeroppervlakte van het hui- 
dige raadhuis, maar dat, hoewel De 
Nachtuil pas voor 1984 pro memorie 
op de begroting stond, een jongeren- 
centrum niet meer weg te denken was. 
Maar ook hij bleef de prioriteit bij 't 
Stekkie leggen. 

Vanaf de publieke tribune drong Nacht- 
uilbeheerder De Vries aan op een alge- meen akkomodatieonderzoek t.a.v. de 
ruimtebehoeften in het jeugd- en jonge- 
renwerk (de padvinders zitten nu b.v. 
met een onder water gelopen gebouwtje) 
om te bezien hoe de bestaande akkom- 
modatie beter gebruikt kan worden. Door 
het indienen van een eigen bouwplan 
heeft De Nachtuil zich echter weer los- 
gekoppeld van 't Stekkie, waar enige tijd 
geleden nog sprake was van een kombi- 
natie van de twee onderkomens. De Nacht 
uilplaats is nu ingenomen door voorstel- 
len voor een kombinatie buurthuis-ak- tiviteitencentrum van Nieuw Unicum, 
waarmee de integratie van gehandikap- 
ten in de 'normale' maatschappij be- 
vorderd kan worden. Bovendien kon 
de sociaal-kultureel werker van Nieuw 
Unicum, Cornelissen, al een weg wijzen 
naar de overheidssubsidies voor derge- 
lijke projekten. Besloten werd tenslot- 
te om een gesprek te organiseren tussen 
b en w, 't Stekkie en Nieuw Unicum. De 
Nachtuil blijft dus voorlopig buitenspel, 
maar Aukema is bereid de mogelijkheid 
van een oplossing vóór 1984 te bezien. ONDANKS MEER ADHESIE VOOR WERKGROEP artsenspreekuur nieuw-noord 
door b&w niet te realiseren B en w hebben aan de gemeenteraad ge- 
schreven dat de plaatselijke artsen niet 
bereid zijn een artsenspreekuur in 
Nieuw-Noord te houden, omdat naar 
het oordeel van de artsen de noodzaak 
daarvan in de praktijk niet gebleken is. 

In het kollegeprogramma was de wen- 
selijkheid van een artsenspreekuur in 
Nieuw-Noord uitgesproken vanwege 
het grote aantal ingezetenen dat in die 
wijk woont. Ter voorbereiding van de 
realisatie van dit punt van het program 
hebben b en w de zandvoortse artsen 
schriftelijk gevraagd hun visie op de 
zaak te geven. Vier van de schriftelijk 
reagerende artsen verklaarden dat zij 
zich pas over het vraagstuk wensen te 
beraden als is aangetoond dat er über- 
haupt van een vraagstuk sprake is. En 
dat zou pas kunnen als aangetoond 
zou worden dat de geograf iese sprei- 
ding van de huidige praktijken (in fei- 
te dus de huidige konsentratie van 
praktijken) een belemmering zou zijn 
voor de kwaliteit van de geneeskundi- 
ge zorg in Zandvoort. 
Eén arts deelde telefonies mee dat de 
vraagstelling wat ondoordacht was, om- 
dat er nog nooit klachten over het ont- 
breken van een spreekuur in Nieuw- 
Noord waren geuit. Minder mobiele patiënten worden n.l. thuis bezocht. 
Twee artsen hebben niet gereageerd. 
B en w besluiten hun brief aan de raad 
met de opmerking dat hen geen instru- 
menten ter beschikking staan om dwin- 
gend op te treden, zodat het kollege- 
programma op dit punt niet gerealiseerd 
kan worden. 

B en w laten de moed dus reeds na een 
eerste verkenning zakken, maar intus- 
sen slaat de aktie Artsen spreekuur 
Nieuw-Noord van de uit de wijkbevol- 
king voortgekomen Werkgroep steeds 
meer aan. Aan de werkgroep dus om 
aan te tonen dat de gezondheidszorg 
in Nieuw-Noord met de vestiging van 
een artsenspreekuur verbeterd kan wor- 
den. 

DE WERKGROEP 
ARTSENPRAKTIJK 
NIEUW NOORD 

De werkgroep Artsenpraktijk Nieuw- 
Noord is begonnen met de versprei- 
ding van een informatiebulletin in 
Zandvoort Nieuw-Noord. Behalve 
punten uit hun diskussiestuk (Zand- 
voortse Koerant, 29-1 -'80) geven zij 
aan welke voordelen er, behalve die 
van een arts in Nieuw-Noord, verbon- 
den zijn aan kleinere artsenpraktijken in het algemeen : 

a. Meer tijd voor de patiënt 

b. Meer aandacht voor de oorzaken 
van klachten als spanning in huis 
en op het werk — moeilijkheden 
op school — echtscheiding — ver- 
eenzaming — flatneurose — etc. 

Volgende week zal door het huis aan 
huis verspreiden van formulieren een 
enquête gehouden worden onder de 
bewoners van Nieuw-Noord. Daarbij 
zal gevraagd worden of men positief 
dan negatief staat tegenover de vesti- 
ging van een artsenpraktijk in Noord, 
een apotheekfiliaal of receptenloket, 
een spreekuur voor een wijkverpleeg- 
ster, en tenslotte zal de geënquêteer- 
den gevraagd worden bouwstenen aan 
te dragen voor de schetsing van een 
profiel van de arts die in Nieuw-Noord 
een praktijk zal openen. De week daar- 
op zullen de enquêteformulieren weer 
opgehaald worden, waarna een beeld 
gekonstrueerd kan worden van de in 
Noord levende wensen t.a.v. een art- 
senpraktijk etc. in Nieuw-Noord. Het 
organiseren van een openbare diskus- 
sieavond ligt dan in het verlengde van 
de aktiviteiten van de werkgroep, die 
beweringen, als zou de aktie weer een 
pvda-aangelegenheid zijn, van de hand 
wijst en hoopt dat de onderstaande :ni)iii^i « Het weekeindprogramma van de Sun- 
shine Jazz Corner vermeldt het optreden 
van de Dixie Combinatie van Evert 
Rijkhof (vanavond), de Revival Jazz- 
band (morgenavond) en het Quartet van 
Hans Keune (zondagmiddag). Aan de 
jazzmatiné wordt medewerking ver- 
leend door saxofonist Ruud Brink. De 
Sunshine Jazz Corner, gevestigd aan de 
Burgemeester van Alphenstraat, heeft 
in de acht weken van zijn bestaan een 
spektakulaire groei doorgemaakt en telt 
thans 320 leden. 

• De Federatie Handelsvereniging Han- 
ze belegt op donderdag 28 februari in 
hotel Keur aan de Zeestraat een open- 
bare bijeenkomst met als voornaamste 
onderwerp de bevordering van het toe- 
risme in Zandvoort. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur. 

• In zijn jaarverslag over 1979 klaagt 
de kommandant van de zandvoortse 
vuurbestrijders over de wat hij noemt 
onvoorstelbare hoeveelheid auto's ge- 
durende de zomermaanden, waardoor 
het uitrukken van de brandweer ern- 
stig wordt belemmerd, zo niet onmoge- 
lijk wordt. Reden waarom hij het sta- 
tioneren bepleit van een blusvoertuig 
in Zandvoort-noord tijdens het vakan- 
tieseizoen. De wagen zou geplaats kun- 
nen worden in de remise van de dienst 
van publieke werken in noord. In het 
afgelopen jaar veroorzaakte brand 

een schade van f. 1 1 .732.75,- in de 
gemeente. In 1978 was dat een bedrag 
van f. 7.715.00,-. Het korps bestaat 
momenteel uit 34 vrijwilligers en 5 be- 
roepsmensen. 

• De ouderkommissie van de Christe- 
lijke Mavo aan de Sophiaweg organiseert 
vanavond, vrijdag 8 februari, weer het 
jaarlijkse mid winterfeest met spellen, 
spelen, muziek, een flipperautomaat 
zonder inworp en een engelse pub. 
Aanvang 8 uur. 

Woensdag 13 februari wordt in de hal 
van de school een karnavalsdisko ge- 
houden. Toegang (f. 2,50) uitsluitend 
voor eigen, gekostumeerde leerlingen. 
Muziek van de groep Obelix. KOMMISSIES 
KORT EN KLEIN 

o De gristendemokratiese staatssekreta- 
ris van Onderwijs, Hermes, is weer te- 
ruggekomen op een eerder genomen be- 
slissing t.a.v. de nieuwbouw van de Ni- 
colaasschool. 

In augustus vorig jaar had hij toestem- 
ming gegeven voor de bouw van een 
permanent gebouw voor de geïnte- 
greerde kleuter - lagere school 't Zee- 
paardje - Nicolaas. Na vragen uit de 
Twee Kamer draaide hij zijn toestem- 
ming terug naar die voor een semi-per- 
manent gebouw, maar nu schrijft hij 
weer dat er genoeg levensvatbaarheid 
van de geïntegreerde school verwacht 
kan worden om een permanent ge- 
bouw te rechtvaardigen. namen van adhesiebetuigers uit alle 
politieke richtingen de onjuistheid 
van deze beweringen aantonen. 
W.A. Nederlof, D'66 Zandvoort, Pe- 
ter Ingwersen (raadslid), GertToonen 
(raadslid), Paul van Wierst, fam Berg- 
werf, Mary Mulder, Ineke Tonbreeker, 
fam. ter Weeme, Margrit Wouter-Mul- 
ler, Milons Walligh, Marjolein Hoefna- 
gels (peuterleidster Noord), Hermine 
Risseeuw, fam. SchoorI, fam. J. Schweins- 
bergen, fam. Snoeks, Willem de Goede 
(maatschappelijk werker). 
familieberichten familieberichten Hoe rijk de bomen- 
groei in ons dorp vroe- 
ger was blijkt op deze 
ansichtkaart, waar een 
groot gedeelte van het 
Kerkplein schuil gaat 
onder het groen. Al- 
leen het huis van zeil- 
maker Van der Werff, 
links van de pomp, is 
duidelijk zichtbaar. Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor hun blijken 
van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve man en onze 
fijne vader 

JACOB KONING 

Het heeft ons diep getroffen dat hij bij zovelen zo geliefd was. 

AJ. Koning-Gerrits 

Bert 

Hans 

Rob 
2024 RX Haarlem, februari 1980 
Eenhoornstraat 8 DANKBETUIGING 

Het is ons niet nriogelijk u allen persoonlijk te bedanken. 
Al uw goede wensen, bloemen, cadeaux, etc. hebben er voor 
gezorgd, dat onze feestdagen tot onvergetelijke dagen werden. 
Wij zullen nog lang aan dit feest terugdenken. Mevrouw C. Dabroek-Couman 
Heer O.H. Dabroek. Zandvoort, februari 1 980 
Kostverlorenstraat 86 ie duinen zijn de duinen niet meer 
kerkdiensten IMog tot in het midden van de vorige 
eeuw waren de vaderlandse duinen 
tussen Hoek van Holland en Den Hel- 
der en de zeeuwse eilanden vrijwel on- 
gerepte natuur. Maar tussen 1850 en 
nu heeft die ongeschonden staat een 
drastiese wijziging ondergaan. De dui- 
nen zijn de duinen niet meer. 

De techniese, ekonomiese en maatschap- 
pelijke ontwikkeling heeft geen halt 
gehouden bij de voet van de duinen.en 
vooruitgang en ekspansie hebben hun 
tol van de smalle strook natuur tussen 
de zee en het achterland geëist. Indu- 
striële ondernemingen, zoals hoogovens, 
hebben grote bressen geslagen in het 
landschap, en woningbouw, vuilstort en 
waterwinning hebben de oorspronkelij- 
ke toestand ingrijpend gewijzigd. Voor 
zover we dat nog niet wisten uit de ve- 
le publikaties en beschouwingen die de 
afgelopen jaren over de duinen zijn 
verschenen .wordt dit nog eens ekstra 
onderstreept door een onlangs versche- 
nen studie van TNO onder de titel 
'Duinen en duinvalleien'. Naast de 
reeds aangeduide oorzaken voor de 
aantasting —zeg maar verloedering- 
van het duingebied langs de hollandse 
Noordzeekust noemt de studie de af- 
gravingen t.b.v. de zandwinning, aan- 
leg gasleidingen, wegenaanleg, massa- 
rekreatie en onjuist beheer door het 
achterwege laten van het noodzakelijke 
onderhoud en toezicht. Door de akti- 
viteiten op het gebied van industrie, etc. 
etc. is de grote variatie die eertijds in het 
duingebied voorkwam gedurende de 
laatste honderddertig jaar aanzienlijk 
teruggelopen. In vergelijking met ruim 
een eeuw geleden heeft nog maar één- 
derde van de nederlandse duinen het 
oorspronkelijk karakter behouden. En 
hoewel er van een kentering ten goede 
kan worden gesproken —het belang 
van de duinen voor ons miljeu wordt 
steeds meer ingezien— gaat de aantas- 
ting van de duinen onverhinderd voort. 
Met name de waterwinning vormt een 
ernstige bedreiging voor fauna en flora 
en wanneer winning en infiltratie door 
rivierwater in de huidige omvang of op 
nog groter schaal doorgaan, zal weinig 
of niets van de vroegere rijkdom over- 
blijven. 

Vooral door infiltratie en opslag van 
het sterk vervuilde rivierwater komen 
in de duinen stoffen vrij die grote ge- 
varen voor het miljeu opleveren. Ge- 
vaarlijke stoffen als chloride, kalium, 
magnesium, fosfaat, nitraat, zware me- 
talen en gechloreerde koolwaterstof- 
fen komen in het gehele duingebied te- 
recht en brengen, vooral in de planten 
rijke valleien een sterke verarming 
van de vegetatie teweeg. De kwetsbare en 
daardoor al vaak zeldzame soorten 
ruimen het veld voor soorten die wat 
minder kieskeurig zijn. Er treedt ver- 
ruiging op, waarin akkerdistel en brand- 
netel de boventoon voeren. 
Het is alleen al hierom dat in de studie 
ernstig wordt gewaarschuwd tegen een 
uitbreiding van de infiltratiegebieden 
met name in de nog zo gsve Kennemer- 
duinen. 

In 'Duinen en duinvalleien' wordt niet 
alleen gewaarschuwd tegen een verder 
oprukken door de waterleidingmaat- 
schappijen en andere aantastende akti- 


'* J0^^'' -i^*#^ viteiten, er worden ook oplossingen ge- 
boden, die tevens de overheid argumen- 
ten bieden om de ekspansïedriften te 
beteugelen. 

Zo zou bijvoorbeeld het beleid, zoals 
op het terrein van de energievoorzie- 
ning, op besparing gericht kunnen wor- 
den. Voorts zouden twee kwaliteits- 
klassen water kunnen worden inge- 
steld : voor konsumptie en voor gebruik 
door de industrie. Het is, aldus de TNO-studie, niet nood- 
zakelijk het drinkwater in de duinen 
op te slaan. Dat zou veel beter in 't IJs- 
selmeer als spaarbekken kunnen. Ook 
kan elders water worden gewonnen 
door infiltratie via persputten. 
In de studie worden vanzelfsprekend 
ook aanbevelingen gedaan om de dui- 
nen beter te beheren en te bescher- 
men. 
Menselijke aktiviteiten zijn niet altijd negatief voor het duinlandschap ge- 
weest, integendeel. De vroegere klein- 
schalige agrariese kuituur met —niet 
intensieve— beweiding, het maaien van 
de duinvalleien en het afplaggen van 
de heide heeft in het verleden juist 
aan de grote rijkdom aan plantensoor- 
ten bijgedragen. Het ligt dan ook voor 
de hand dat in de studie voor een be- 
heer in deze geest wordt gepleit. HERVORMDE KERK 

zondag 10 februari a.s.: 

10.30 uur : dhr. Th. Ja Haitjema 

Jeugdhuis 

10.30 uur : Mevr. G. Koper-Molenaar. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 10 februari a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Drs. J. de Geus te Wormer- 
veer. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 10 februari a.s.: 
10.30 uur : Ds. J.C. Beekhuis d.g. Haar- 
lem. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 9 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 10 februari a.s.: 
08.45 stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. kommissie van publieke werken, alvo- 
rens dit aan de gemeenteraad wordt 
voorgelegd. Wanneer de raad met het 
herstelplan akkoord gaat zal de jaar- 
lijkse bijdrage aan het projekt aanzien- 
lijk moeten worden verhoogd. hier 

staat 
uw 

brief Geachte redaktie, 

Vriendelijk verzoek ik u onderstaand 
stukje als ingezonden brief in uw koe- 
rant op te nemen. Bij voorbaat dank. 

Inspraak hoort erbij, maar beslissen, dat 
doen wij. 

of 

De vruchten van repressieve tolerantie. 

Zandvoort 1977, de diktator N, die er 
jarenlang met straffe hand geregeerd 
heeft, gaat met pensioen. Het is vooral 
de pers die door zijn vertrek tot tranen 
toe geroerd is, zoals dat bij vreugdevol- 
le ogenblikken het geval kan zijn. Naar 
goed gebruik wordt door het Haagse 
hoofdkwartier een plaatsvervanger aan- 
gesteld, men bespaart de burgers lüer- 
mee alle ellende van de inspraak. De 
nieuwe regent, die waardig de zetel aan 
het hoofd van de vermaarde badplaats 
inneemt, is de macht wel toevertrouwd. 
Als hoofdman van een provinciale be- 
stuursfraktie heeft hij de nodige vaar- 
digheden opgedaan, welke zo onmisbaar 
zijn voor het in handen houden van alle 
touwtjes. Een Nieuwe Tijd breekt aan. Over Zand- 
voort golven de impulsen van het ware 
liberalisme. De volksvertegenwoordiging, 
die onder diktator N slechts voor spek 
en bonen meedeed, komt enigszins 
traag tot zijn positieven. Men mag op- 
eens over gewichtige dingen meepraten 
en als het zo uitkomt wordt hier een 
enkel keertje naar geluisterd. Het wordt 
zelfs zo erg dat ook burgers af en toe 
iets mogen zeggen op de vergaderingen 
van het bestuur, gelukkig echter wordt 
naar hen niet geluisterd. 
Het verkeersplajn voor de Noordbuurt 
en Gasthuisplein wordt ongetwijfeld 
een succes, als het er ooit komt. Men 
is er , na drie jaar praten over de hoof- 
den van de betrokJcenen heen, achter- 
gekomen dat zo'n plan misschien wel 
een Zandvoorts belang is. In de komen- 
de jaren zullen we daarom nog dikwijls 
van deze klucht kunnen genieten. 
Ook het jeugd- en jongerenwerk heeft 
de volle aandacht van onze vroede va- 
deren. Men is er na zeer lang en uiterst 
rijp beraad en met afweging van alle 
eigenbelangen toe gekomen een door 
niemand gewenste , jeugdconsulent" 
aan te stellen. Dat is een verstandig be- 
sluit, want men weet wat goed is voor 
het volk. 

Kijk maar naar de Gemeentelijke Socia- 
le Dienst en een te vormen Bijstandskol- 
lege, daar kunnen we misschien nog 
jaren pret aan beleven. Dat is leuk, vooral 
door de heldere, volstrekt ondoorzichtige 
besluitvorming. We mogen onze bestuur- 
ders liiervoor wel heel dankbaar zijn. 
Dat geldt ook voor alle inspanning die 
men zich getroost voor ons circuit. Zo 
zien we eerst een bocht verschijnen die 
later weer weg moet ^n waarvoor men 
weer wat later een procedure begint om de bocht terug te krijgen, waarna die 
toch weer zal moeten verdwijnen, om- 
dat de hele baan dat moet. En 't kost 
allemaal tiiks, deze aardige poppenkast- 
vertoning. Topregent M, opvolger van 
onze gepensioneerde diktator N, is in 
dit spel een virtuoos. Door de volksver- 
tegenwoordigers te verzoeken het cir- 
cuit op te heffen, waar ze, volgzaam 
als ze zijn, prompt gehoor aan geven, 
blijft onze burgervader buiten schot en 
de zwarte piet is voor de tegenpartij. 
Gelukkig. 

Het Kostverloren is toneel van een ach- 
terhoede gevecht, dat, naar het zich 
laat aanzien, topregent M volledig on- 
der kontrole heeft. De man, die ooit 
beweerde wel te weten kiezen tussen 
een lawaaiige woning bij hetcircuit of 
geen dak boven zijn hoofd, verhuisde 
toch liever naar het Kostverloren. Een 
paar milieudwazen maakte men wijs 
de bomen daar te zullen sparen, want 
dan is het vellen ervan extra leuk. Heer- 
lijke macht. De topregent had met de 
kapvergunning geen moeite, aangezien 
hij die zelf verstrekt. Lekker raggen 
met de bulldozer, en oh wat jammer, 
wat jammer daat gaat weer een boom, 
en weer één, en weer één. Wat jammer. 

Maar , men zal het Kostverlorenpark 

beschermen. Geen Herman Heijermans- 
weg er door heen, die is toch veels te 
duur. Nee, men gaat het park en Nieuw 
Noord ontsluiten met een. fietspad door 
het westen van het Kostverloren. Fraai 
slingerend door het groen, zal ieder van 
de natuur kunnen genieten. En de vo- 
gels zoeken wel een ander plaatsje. Leve 
het fietspad. 

Prettig genoeg hebben onze regenten, 
verzameld in Het Kollege, van ekologie geen kaas gegeten. Anders zou men zich 
nog druk moeten maken om de poten- 
tieel waardevolle duinbodem ten zuiden 
van de Frans Zwaanstraat. Nu kan men 
het terrein heerlijk zorgeloos laten ver- 
loederen, extra snel dankzij vrolijk cros- 
sende motoren. We mogen wel in onze 
handjes knijpen, want straks mag er 
weer gebouwd worden. We moeten voor- 
komen en er voor waken de natuur daar 
een kans te geven. Zo heeft onze topre- 
gent beslist. En dan is het goed. 
Met enige weemoed denken we terug 
aan onze gepensioneerde diktator, wat 
was het toch mooi. Nu is het ook wel 
fijn, soms lijkt het echter of de krach- 
tige man aan de top, die ons door deze 
economische zware tijden moet leiden 
het aan ons zelf over laat. O, verschrik- 
king, wat moeten we doen. Dan, als we 
worstelend door talloze sluiers en rook- 
gordijnen, ons wat nader tot topregent 
M begeven horen we de klanken van 
zijn stralend parool : Inspraak Hoort 
Erbij, Maar Beslissen, Dat Doen Wij. Ge- 
rustgesteld kunnen we weer indoezelen. 
Bij het hoofd van de burgerij en de 
plaatselijke Staatsveiligheidsdienst zijn 
de touwtjes in vertrouwde handen. Daar 
mogen we wel blij en dankbaar voor zijn, 
ook al begrijpen we het niet altijd. 

Paul Al eanduoartee hoeran^ WIAVO LEERLINGEN MAAKTEN 
KENNIS MET ROEMEENSE 
MUZIEK 

Donderdag jl. waren de leerlingen van 
de Wim Gertenbachschool voor MAVO 
in de gelegenheid te luisteren naar het 
Roemeense Ensemble onder leiding 
van Andrei Serban. Een recent optre- 
den in 'Muzikaal Onthaal' en een daar- 
jit voortgekomen afspraak met Pim 
lacobs voor medewerking aan 'Music mevr. Kraan - Meeth 

Gallery' bewijst dat de school zich als 
gegadigde in goed gezelschap bevindt, 
aldus direkteur Nijboer. Het ensem- 
ble geeft meerdere malen per week 
schoolkonserten en de leider Andrei 
Serban heeft iets over zich dat de 
leerlingen geboeid doet luisteren, iets 
dat we van hen wel eens anders heb- 
ben meegemaakt. 

Muziek en folklorê'^ijn in Roemenië 
nauw verweven. De 'Hora' bijvoorbeeld, 
een Roemeense dans, is bedoeld voor 
jongedames die in maart achttien wor- 
den, een feestelijk gebeuren, en de 
'Silba' is bestemd voor brandweerlie- 
den, wanneer die tenminste niet aan 
het blussen zijn. Wanneer Roemenen 
droevig zijn dan zijn ze dat ook intens 
en in het klaaglied 'Doiha', op de cim- 
baal virtuoos vertolkt door Don Bies-- 
broek, kwam dit duidelijk tot uiting. 
Ook de panfluit leent zich goed voor 
het brengen van klaagliederen en daar- 
van getuigde Hans Minnaert met zijn 
verdriet om een verloren vriend. Leuk 
was dat bij een door het ensemble 
gespeelde roemeense bruiloft alle fa- 
cetten van deze dag zo duidelijk te 
herkennen waren. Van het uit vijf mu- 
sici bestaande ensemble zijn we u nog 
drie namen schuldig. 
Pianist was Lo Botkamp, bassist Jan 
Prent en wat zou de bezielende leider 
Andrei Serban anders spelen dan viool ? OPKRIKKEN KUNSTIJSBAAN 
GAAT DRIE MILJOEN KOSTEN 

Het opvijzelen van de vorig jaar verzak- 
' te Kunstijsbaan Kennemerland^waar- 
aan Zaridvoort met Haarlem en een 
aantal andere gemeenten bijdraagt in 
het jaarlijks eksploitatietekort, gaat 
drie miljoen gulden kosten. Het her- 
stelplan, zoals dat enkele dagen ge- 
leden door het stichtingsbestuur van 
de kunstijsbaan werd gepresenteerd, 
voorziet in een geheel nieuwe beton- 
nen vloer voor het projekt en de ver- 
vanging van de huidige palen van 6 
meter lengte door palen van 25 meter 
Onder de vloer moet tenslotte een 
nieuw leidingennet worden aangelegd. 
Het herstelplan is afkomstig van het 
adviesbureau Adco b.v. uit Groningen 
en de kosten werden berekend door 
de ijmuidense aannemer J.G. Nelis en 
Zn. b.v. Deze firma heeft destijds de 
kunstijsbaan aan de haarlemse Delft- 
laan gerealiseerd. 

Het herstelplan is inmiddels toegezon- 
den aan de subsidieërende gemeenten 
die er een oordeel over moeten uitspre- 
ken. In Zandvoort zal de restauratie 
van de baan worden besproken op de 
eerstvolgende bijeenkomst van de 

medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 9 en zondag 10 februari a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7 
flat 4, tel. 42 77. belangrijke adressen 4444 
2000 
3043 
4841 
7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. KARNAVALLERS GEREED VOOR 
DE LEUT 

Het draaiboek van de Scharrekoppen 
voor de a.s. karnavalviering wijkt niet 
af van dat van voorgaande jaren. De 
leut, onder leiding van pretprins Bobo 
den Urste, start vrijdag 1 5 februari met 
de traditionele kroegenloop. De mara- 
thon langs een groot aantal zandvoort- 
se etablissementen begint om 21.30 
uur in de Oase bar en eindigt vele uren 
later in de laatste pleisterplaats. De Kou- 
senpael. Laatstgenoemde gelegenheid 
vormt gedurende de vijf karanavalsda- 
gen tevens de residentie van prins Bo- 
bo en zijn hofhouding en is dan ook 
de plek waar in de avond van 16- en 
de nacht van 1 7 februari het gekostu- 
meerde prinsenbal wordt gehouden. 
Aan het bal gaat zaterdagmiddag de 
officiële ontvangst door het gemeen- 
tebestuur van Bobo en zijn raad van elf 
vooraf. Dat gebeurt om 14.30 uur op 
het Raadhuisplein en zal muzikaal 
worden begeleid door het showkorps 
Batavia en de hofkapel van de Schar- 
rekoppen. Zondagmiddag 17 februari 
is gereserveerd voor de gekostumeer- 
de kinderoptocht die om 13.45 uur op 
de Busweg wordt opgesteld en 25 mi- 
nuten later vertrekt naarlhet Dolfira- 
ma via Louis Davidsstraat, Grote 
Krocht, Hogeweg, Oranjestraat, Raad- 
huisplein, Haltestraat, Zeestraat en 
Heemskerkstraat. In het Dolfirama 
reikt prins Bobo de prijzen uit aan tien 
kinderen met de leukste en meest origi- 
nele kostuums. Daarna gaan de karna- 
vallers hun dorstige kelen lessen in de 
plaatselijke tapperijen. Maandag 18 
februari verplaatst de pretprins zijn 
zetel naar Nieuw Unicum aan de 
Zandvoortselaan waar het feest op 
De Brink om 19.30 uur wordt voort- 
gezet. Het karnaval eindigt op dinsdag 
19 februari zoals het begon : met een 
kroegentocht. Voor degenen die niet 
kunnen wachten op het karnaval is er 
zondagmiddag in het zwembad 'De 
Duinpan' een warming up, waaraan 
zowel jongeren als ouderen kunnen 
deelnemen. Het is de bedoeling dat 
iedereen gekostumeerd te water gaat. 
Om 1 uur valt het startschot. • tl»> kostuums 3 DELIG 249: 
*&b ^ÓC k SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE en HEREHKLEDING KSRKSTR.20 • TSL:3136 
TE KOOP event. TE HUUR 

HORECABEDRIJF 
met horeca verg. 
meteen naast gelegen winkelpand met kL 
woongedeelte. 
Zonder kont. onn. reflecteren. 

Brieven onder nr. 110 buro van dit blad. LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasiilii in Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Bank 

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880 

UW GIFT IS WELBESTEEDfy ER ZIT STEEDS MEER MUZIEK DM ZANDVOORT 'BAR SNOQPY' 

Haltestraat 56 a 
Tel. 3453 ledere zondagmiddag 
van 4 - 8 uur 

THE TOUCHDOWN 
Latin - Rock - Jazz 
10 februari gastoptreden Wybe Wilbers, gitarist ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort 
CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden 
leden en leiders van de 
demokratische vakbewe- 
ging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 

Nieuwe Gracht 47 

Utrecht 

Tel. 030- 319675 H. W. CdSTER BV. 

Makelaar d.g. 03 

UdNBM 
IJdMCC Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531 

Voorbaan-. of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraagtieschikbaar NIETCROOT,WELRUIM. 

DE TALBOT SIMCA SUNBEAM 
omroepers Jong zandv. echtpaar zoekt 

KOOPHUIS in Zandvoort. 
Pr. circa f. 130.000,-- k.k. 
Brieven onder nr. 111 buro 
van dit blad. Kom kijken bij: 
Autobedrijf 

Z WJmmm Zandvoort 

M Pakveldstraat 21 . Tel. 02507-2345 ©TALBOT iiiiii 

STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en nnorgcn 
VAN DEURSEN DRUK 
Voor al uw familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02S07-S527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
üllllllll 
Play In biedt de Zandvoortse horeca 
bij plaatsing van een speelautomaat 
een aandeel van 100 o/o van de op- 
brengst gedurende een proefperiode 
van tenminste 1 maand, natuurlijk 
met volledig behoud van de service. "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al' uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

TlwërfP 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. Zonder verplichtingen beslist u daar- 
na of juist die speelautomaat een 
passend element in uw bedrijf is ge- 
worden. Play In verzorgt uw vergun- 
ningaanvraag. 

kerkstraatH zandvoort 
telefoon 3580 Kortom, wij bieden de beste basis 
voor een gesprek, door: 

— 35 jaar ervaring in de horeca 

— de nieuwste apparatuur 

— gratis reparatie en onderhoud 
door eigen servicedienst 

— gratis plaatsing, dus geen 
investering 

— een proefperiode van tenminste 
1 maand met behoud van de 
gehele opbrengst 

— daarna 60 o/o van de opbrengst 
voor u 
gemeente 
zandvoort bekendmaking HINDERWET 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken bekend dat op de gemeentesecretarie, af- 
deling Algernene Zaken, ter inzage ligt een aan- 
vraag ingevolge de Hinderwet tot het oprichten 
van een depot voor butaangasflessen op/in het 
perceel Boulevard Barnaart 68, kadastraal bekend 
sectie 8. nr. 7009 (ged.). 

Schriftelijke bezwaren kunnen door een ieder ge- 
durende vier weken na dagtekening van de open- 
bare kennisgeving in casu na 8 februari 1980 
worden ingebracht bij het gemeentebestuur van 
Zandvoort. Ingekomen bezwaarschriften worden 
mede ter inzage gelegd. 

Een leder kan persoonlijk of bij gemachtigde 
mondelinge bezwaren inbrengen op een op don- 
derdag 28 februari a.s. om 9.00 uur in een in het 
raadhuis te houden openbare zitting. 

Beroep tegen een beschikking kan later o.a. 
slechts worden ingesteld door: 

a. een inwoner van Zandvoort, mits hij in persoon 
of bij gemachtigde op de openbare zitting is 
verschenen; 

b. een andere belanghebbende, mits hij binnen de 
gestelde termijn schriftelijke bezwaren heeft 
ingediend. 

Zandvoort, S februari 1980. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
de secretaris, de burgemeester, 

J. Hoogendoorn. H. Machielsen. Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Albert Plesmanschool 
A.J. v.d. Moolenstraat 57 
wnd. hoofd: R. Kroeze 
tel. 3177, privé 5553 KLEUTERSCHOOL 

Josina van den Endenschool 
Nic. Beetslaan 14 
hoofdleidster: Mej. A. Kemp 
tel. 3762 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Beatrixschool 

Dr. Jac. P. Thijsseweg 26 

hoofd: D. van As 

tel. 4664 KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster: Mej. M. 't Hooft 
tel. 5083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G.J. van Heuven Goedhart- 
school 

Flemingstraat 180 
hoofd: G.J. v.d. Laar 
tel. 4000, privé 6720 KLEUTERSCHOOL 

Hummeloord 
Fahrenheitstraat 3 
hoofdleidster: Mej. S.P. Beijer 
tel. 2094 KATHOLIEK ONDERWIJS 

Nicolaasschool 

Celsiusstraat 61 

hoofd: Mevr. M. v.d. Meulen- 

Heijink 
tel. 5601, privé 8002 KLEUTERSCHOOL 

't Zeepaardje 

Linnaeusstraat 4 

hoofdleidster: 

Mevr. E.J.M. Ooms-Valk 

tel. 5093, privé 020-234451 Christelijke mavo-school 

Sophiaweg 10, tel. 02507- 4440 

Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507-4283 

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1980- 
1981 kan vanaf heden geschieden dagelijks van 14.30 uur - 
15.30 uur en iedere dinsdag van 19.00 - 20.00 uur in het 
schoolgebouw. Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo 
Zandvoortselaan 19 a - tel. 02507- 3782 
Directeur: W.K. Nijboer -tel. 02507-4451 

Aanmelding van nieuwe leerlingen: 

donderdag, 20 maart 1980 van 14.00 - 16.00 uur 
maandag, 24 maart 1980 van 19.00 - 21.00 uur 
zaterdag, 29 maart 1980 van 10.00 - 12.00 uur 

Van 3 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na tele- 
fonische afspraak. OPENBAAR ONDERWIJS 

Hannie Schaftschool 
Gom. S legersstraat 11 
hoofd: H.H. Nijboer 
tel. 2862, privé 2048 KLEUTERSCHOOL 

Hannie Schaftschool 
Gom. Slegersstraat 1 1 
Mevr. A.M. Simons-de Vries ZUID 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Mariaschool 
Prinsesseweg 20 
hoofd: R.H.T. Ransijn 
tel. 4258. privé 02907-2098 

KLEUTERSCHOOL 

St. Agatha 

Lijsterstraat 5 

hoofdleidster: 

Mevr. M.A. Bluijs-Snijders Blok 

tel. 3266, privé 6258 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd: L.K. de Vries 
tel. 4325, privé 5176 KLEUTERSCHOOL 

Klimop 

Dr. de Visserstraat 2 

hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra 

tel. privé 3721 

Wilhelmina-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 4323 éLC* m»^ Qéi^ 2é38 J^altMtraot tS • ZanMMKt 
Vdttpon 02307-44M 3a. :£. "^Balleduic & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 • 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
^ ■ ■f 


^ 

«P 


D r-^é" Insiallaiic bureau 

OROENEIWEIN B.V. ^^^ KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * 
OK VOOR DATSUN 

lN/\/\lm. pakveldstraat 21 - zandvoort Autobedrijf 

T/T VERSTEBGE 

wJmmm o zandvoort 02507-2343 80e jaargang no. 12 
dinsdag 12 februari 1980 eanduoorrse hoera 

Dit op recyciing-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave; Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30/ Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087/ Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. '''',' ■' .' ./'''- -' ''/' '"'^f^ 
■":■■■- ■iSvÖ^^Sf''' 
Burgemeester Machielsen, die in zijn nieuwjaarsrede zei dat hij geloofde zel<er te weten dat na drie sleclite zomers 
een goede zomer te verwachten is, schijnt gehoor gevonden te hebben. Enkele strandpaviljoens staan al, en het af- 
gelopen weekend trok het strand dankzij voorbeeldig weer al zo vroeg in het jaar zoveel stedelijke bleekneuzen dat 
van een voorproefje van de aanstaande prachtzomer gesproken kan worden. 
1 Maart mogen de strandpaviljoens open, de haringkarren pikten het afgelopen weekend al een vroegertje mee. artistiek talent op ekspositie 
gertenbachschool De tentoonstelling van kreatieve uitin- 
gen van leerlingen van de Wim Gerten- 
bach-mavo begint zo langzamerhand 
een jaarlijkse traditie te worden. De 
ene keer is de ekspositie aantrekkelij- 
ker dan de andere, maar die van zater- 
dag jl. was toch wel uit de kunst. 

En dat bedoelen we dan letterlijk want 
we zagen diverse dingen die vervaardigd 
waren door scholieren met een onbe- 
twiste aanleg. Daarvan getuigden bijvoor- 
beeld twee beeldjes uit de terracotta- 
groep, en ook een paar poppen, waar- 
onder een skiër, een heks en een knap 
uitgebeelde invalide vrouw in een rol- 
stoel. Een door handenarbeid-leraar 
Krijn Kluft gegeven opdracht om zich 
met de figuurzaag uit te leven op een 
stukje triplex van 19 bij 19 centimeter 
leidde soms tot verrassende resultaten, 
waarbij een laagje vernis er een ekstra 
bekoring aan gaf. 

mevr. Kraan - Meeth 

Mevrouw Venema was enthousiast dat 
zij door de samenvoeging van handwer- 
ken en handenarbeid tot het vak hand- 
vaardigheid, waaraan leerlingen van 
beiderlei kunne meedoen, nu ook 
jongens onder haar hoede heeft. Vaak 
'stoere binken', die echter met over- 
gave op de machine een engelse naad 
stikken en met fantasie een patroon 
voor doorstopwerk bedenken. Ook 
het spinnen met de hand, heel simpel, 
rond een stokje, wordt door meisjes 
èn jongens beoefend. 
Het ging er geanimeerd toe die zater- 
dagmiddag in de school, waar de leer- 
lingen zich beijverden het de bezoe- eanduoorhse hoeran^ kers naar de zin te maken. Er was een 
nonstop diavertoning, er was muziek, 
er waren drankjes en het optreden 
van Joianda en Lilian Kraayenoord, 
jazzballet-leerlingen van Gemma de 
Boer, vormde een aardige afwisseling. 
Hetzelfde kan gezegd worden van de 
zang en het pianospel van Amand Hek- 
kers en Joke de Jong, die elkaar beur- 
telings begeleidden. Bijna vakwerk, en het spijt ons nu helemaal dat de jaar- 
lijkse revue, waarin zij altijd zo'n be- 
langrijk aandeel hebben, niet kan door- 
gaan. Maar voor de heer Schrage, de 
gymleraar, met wiens inbreng zo'n re- 
vue staat of valt, is het veel erger. Een 
operatie aan een meniskus heeft hem 
tijdelijk uitgeschakeld. nieuws 

kort & klein • De sproeikop in de vorm van de 
drie zandvoortse haringen van het fon- 
tijn voor het raadhuis is terecht. On- 
bekenden hebben de sproeier, die in 
juni 1979 gestolen werd, vorige week 
dinsdag bij de burgemeester thuis ge- 
deponeerd. 

• Op aanwijzing van bewoners van de 
Lorentzstraat werd afgelopen zaterdag 
in Nieuw-Noord een 28-jarige haarlem- 
mer aangehouden omdat hij kollekteer- 
de t.b.v. het gehandikapte kind zonder 
in het bezit te zijn van een kollekte- 
vergunning. 

• De politie is aktief gebleven met de 
radarapparatuur voor het meten van 
snelheden. De vangst bedroeg 74-pro- 
cessen-verbaal. Daarnaast werden zes 
bekeuringen uitgedeeld wegens het rij- 
den op de busbaan zonder ontheffing. 

• Vrijdag zijn twee 19-jarige zandvoor- 
ters aangehouden wegens inbraak in 
een bedrijf. Ondanks het donker werd 
een van hen herkend bij het verlaten 
van het fabrieksterrein. De buit, twee 
kalkulators en enig geld, is teruggevon- 
den. 

• Gevonden fietsen in januari : 9 da- 
mesfietsen, 1 meisjesfiets, 2 herenfiet- 
sen, 2 jongensfietsen. Kijkdagen ge- 
vonden fietsen : iedere 2e en 4e woens- 
dag van de maand tussen 1 4.00 en 1 5.00 
uur. 

Gevonden voorwerpen : o.m. 1 bos au- 
tosleutels, een herdershond (1 jr. oud), 
een bastaard herdershond, een zilver- 
kleurig meisjes-horloge, ijshockey 
schaatsen, een kinderstep, twee gou- 
den kettinkjes. 

• Vrijdagavond heeft de afdeling Zand- 
voort van de vvd een aantal nieuwe be- 
stuursleden gekozen. De nieuwe voor- 
zitter werd Herman G. Sikkens, vice- 
voorzitster werd mevrouw A.H. Joustra- 
Brokmeier, sekretaresse mevrouw A. 
Hildebrandt-Koelensmid en penning- 
meester werd de heer D.G. de Leeuw. 
Nieuwe gewone leden van het bestuur 
werden de heren J. Meyer, H. van Aspe- 
ren en W. Baanstra. Afgetreden zijn B. 
Rudenko en mevrouw Silvia Holsteyn- 
Steenman. OOK HET KRAANSVLAK 
WORDT BEDREIGD De Werkgroep Duingebied Zuid-Kenne- 
merland heeft aan het gemeentebestuur 
van Zandvoort haar ongerustheid en 
verontwaardiging kenbaar gemaakt 
over de lozingen van rioolwater in het 
kwetsbare Kraansvlak. 
Zandvoort heeft de gewoonte ontwik- 
keld om niet te verwerken rioolwater 
te lozen op het Kraansvlak. De daarvoor 
eigenlijk bestemde vijvers op het bin- 
nenterrein van het circuit kunnen hun 
taak regelmatig niet meer aan, en dan 
pompt P.W. het afvalwater naar het 
Kraansvlak. Maar daar betekent het 
voedsel rijke rioolwater een ernstige 
achteruitgang van een karakteristieke 
en zeldzame plantengroei. Verder 
wijst de werkgroep er op dat niet al- 
leen deze lozingen, maar ook de infil- 
traties binnen het circuit zonder ver- 
gunning plaats vinden, omdat de ver- 
gunning op 1 januari 1980 is afgelo- 
pen en niet vernieuwd. 
Er is een kommissie ingesteld waarin 
de gemeente Zandvoort, het Provin- 
ciale Waterbedrijf, het Hoogheemraad- 
schap Rijnland en de provincie zoeken 
naar een oplossing voor het zandvoort- 
se rioolwaterprobleem. Gedacht wordt 
aan een persleiding naar de Leidsevaart, 
maar het zal nog wel even duren voor 
die gereed zal zijn. Tot die tijd zal het 
Kraansvlak verder aangetast worden, 
want een plek waar op aanwijzing van 
P.W.N, met minder schade geloosd kan 
worden, zou volgens burgemeester Ma- 
chielsen om techniese redenen niet 
bruikbaar zijn. nieuwe aktiviteiten duinpan 
schot in de roos Zelfs de altijd optimistiese zwembad- 
direkteur Mollerus had die enorme 
belangstelling vorige week donderdag 
niet verwacht : vijf en dertig in bikini 
of badpak gestoken deelnemers aan de 
rand van het bad, een kleine honderd 
geihteresseerden in de toeschouwers- 
ruimte. 

Het werd toen meteen al duidelijk dat 
het geven van yoga in eigen beheer, een 
door 'De Duinpan' voor Nederland ge- 
bracht novum, een sukses zou worden. 
Yoga-leraar Captein, die uit eigen er- 
varing weet wat yoga voor de gezond- 
heid kan doen, noemde enige vuistre- 
gels : positief denken, leven in het he- 
den, voor ogen houden dat alles anders 
kornt dan wij denken, bewust bewe- 
gen en bewust ademen. Vooral 't laat- 
ste is belangrijk want we gebruiken 
maar een vijfde van onze longkapaci- 
teit. In dat verband was het dan ook 
niet zo verwonderlijk dat de heer Cap- 
tein begon met ademhalingsoefeningen. 
Daar tussendoor gaf hij nog enkele be- hartenswaardige zaken ten beste, waar- 
onder, en dat lijkt ons voor hen die 
terzake twijfels hebben heel belangrijk: 
'Yoga vraagt niets wat ook maar enigs- 
zins inbreuk zou maken op uw inner- 
lijkste gevoelens ! ' 
Door de wat lange inleiding kwam de 
beloofde frisse duik deze middag te 
vervallen ('in het water te vallen' had- 
den we bijna gezegd) maar zij die zich 
na afloop definitief voor de kursus heb- 
ben opgegeven kunnen er op rekenen 
dat een kwartiertje zwemmen een vast 
onderdeel van het yoga-uurtje wordt. 
De tweede nieuwe aktiviteit van het 
zwembad, 'Bewegen in het water voor 
ouderen', werd eveneens een sukses en 
ook daarvoor mocht de kassa later op 
de middag een behoorlijk aantal kur- 
sisten noteren. Instrukteur Ruud Boks 
aan de kant en zijn vrouwelijke kollega 
Christien Wenker in het water hadden 
er duidelijk plezier in de ruim twintig 
deelnemers vertrouwd te maken met 
de beginselen van 'Bewegen in betwe- 
ter voor ouderen in een ontspannen sfeer'. Uit de lachsalvo's die zo nu en 
dan uit het bad opstegen bleek dat die 
ontspannen sfeer deze eerste middag 
ruimschoots aanwezig was. PROTEST TEGEN JACHT IN 
NOORDELIJKE DUINGEBIED 

Het Contact Milieubescherming Noord 
Holland heeft protest aangetekend te- 
gen het voornemen van b en w van 
Zandvoort om de jacht in het noorde- 
lijke duingebied te verpachten aan drie 
partikuliere jagers. 

De twaalf natuurbeschermingsorganisa- 
ties die in het Contact verenigd zijn 
wijzen er verder op dat de sport- en 
rekreatiejacht een achterhaalde zaak 
is en vaak strijdig met verantwoord 
natuurbeheer, omdat alleen smakelij- 
ke en voor-de-jacht-schadelijke dieren 
geschoten worden. In het verleden 
zijn daardoor diersoorten als de mar- 
ters, de hermelijn, roofvogels, raven 
en roeken bijna of geheel uitgeroeid. 
De Vereniging tot Behoud van Natuur- 
monumenten (met 258.000 leden en 
26.000 ha natuurgebied in beheer) 
stelt dan ook, dat afschot alleen mag 
worden toegestaan als de noodzaak 
daartoe is aangetoond door deskun- 
digen. En dat is niet het geval in het 
zandvoortse noordelijke duingebied, NIEUW WV -BESTUUR GEÏNSTALLEERD o Afgelopen donderdag vond in het 
vvv-kantoor aan het Schoolplein de in- 
stallatie en eerste werkvergadering plaats 
van de onlangs door het kollege van 
b en w benoemde nieuwe bestuursle- 
den van de plaatselijke toeristen-infor- 
matie. Het dagelijks bestuur wordt ge- 
vormd door de heren H. Machielsen 
(voorzitter), J. Beerepoot (vice-voor- 
zitter) en mevrouw Ch.D. Sik'kens-Woe- 
linga. Leden zijn mevrouw E. P.W. Roo- 
zen en de heren A.G. Franken, H. Hoog- 
land, IV1.J. Methorst, J.C. Mollerus, B. 
Nanninga, J. Paap en F.B.J. Veerman. 
De leden Beerepoot, Roozen, Sikkens 
Methorst en Mollerus namen tevens zitting in de evenementenkommissie 
van het vvv. Eerstgenoemde zal voor 
een jaar als voorzitter van deze kommis- 
sie fungeren. Tijdens de werkbijeen- 
komst hebben de nieuwe bestuursle- 
den uitvoerig van gedachten gewisseld 
over de onlangs gereed gekomen be- 
leidsnota van het vvv. Dit rapport zal 
binnenkort aan de gemeenteraad 
worden aangeboden. eanduoorhse Noeranh midwinterfeest mavo 
verdiende meer interesse familieberichten Om het toekomstige sportveld van de 
Chr. Mavo aan de Sophiaweg van de 
benodigde attributen te l<unnen voor- 
zien zal een bedrag van f. 7.000,-- no- 
dig zijn en er wordt met man en macht 
gewerkt om dit bij elkaar te krjjgen. 

Zo heeft een onlangs gehouden kran- 
tenaktie f. 300,-- opgebracht en een 
Bingo-avond f. 1.800,-. Er zal nog een 
verloting worden gehouden en de Bea- 
trixschool, die t.z.t. ook van het sport- 
veld gebruikizal maken, gaat eveneens 

mevr. Kraan - Meeth 

iets ondernemen om een steentje te 
kunnen bijdragen. Dit alles vertelde 
de voorzitter van de ouderkommissie, 
de heer C. de Krijger, tijdens het vrij- 
dagavond in de school gehouden Mid- 
winterfeest. leder jaar organiseert de 
ouderkommissie zo'n feest om de ban- den met de ouders wat te verstevigen. 
Verleden jaar werd deze goede bedoe- 
ling gehonoreerd met een massaal be- 
zoek en we lieten ons vertellen dat 
zo'n tweehonderd gasten zich er kos- 
telijk amuseerden. Daarom was het zo 
verwonderlijk dat dit keer slechts een 
handjevol ouders acte de présence gaf. 
Sneu voor de ouderkommissie die weer 
alles in het werk had gesteld om er 
een geslaagde avond van te maken. 
Sneu ook voor de lerares Engels, die 
samen met haar echtgenoot een En- 
gelse pub had gekreëerd waar op een 
doek regelmatig dia's van good old 
England werden geprojekteerd en 
waar aan de bar behalve drankjes aller- 
lei sandwiches verkrijgbaar waren, naar 
goed engels gebruik voorzien van pick- 
les. De Kwalletrappers kwamen onder 
leiding van Bertus Bailedux hun op- 
wachting maken en hoewel het uiter- 
aard maar een klein groepje was dat achter hen aansloot voor de polo- 
naise, was de pret er niet minder om. 
Na hun vertrek werd er weer druk 
gekaart, geflipperd, gesjoeld en ge- 
boomd. Toen wij om 1 1 uur weg- 
gingen heerste er nog een opperbeste 
stemming en als het niet zo'n akelig 
cliché was zouden we willen eindigen 
met: 'De wegblijvers hadden 
ongelijk !' 
Het A-elftal van Zandvoortmeeuwen 
heeft de eerste kompetitiewedstrijd 
na de onderbreking door de vorstpe- 
riode glansrijk doorstaan. 
Eergisteren versloeg het eerste elftal 
in een uitwedstrijd Beverwijk met 1-3. 
Pieter Keur opende in de 30e minuut 
de score voor zijn klup met een kei-' 
hard en voor de Beverwijk goaly on- 
houdbaar schot. Na rust vergrootte 
hij de voorsprong met een tweede on- 
berispelijke treffer. Beverwijk slaagde 
er in door middel van een strafschop 
de afstand tot 1-2 te verkleinen. Zand- 
voortmeeuwen bleef de sterkste ploeg 
en de uitstekend op dreef zijnde Pie- 
ter Keur voegde aan zijn twee voortref- 
felijke goals in de laatste fase van de 
ontmoeting nog een derde doelpunt 
toe. nieuws 

k'ort & klein • Eind vorige maand is de n.v. Casema 
gestart met de aanleg van de kabeltele- . 
visie in Zandvoort. Het trekken van de 
kabels en de aansluitingen —zesduizend 
in totaal— zal in etappes geschieden en 
over de seizoenen worden verdeeld. 
Achtereenvolgens zullen de woonwij- 
ken rond de boulevards (winter), Kost- 
verloren (zomer). Noord (nazomer) en 
de buurtschap Bentveld (herfst) op het 
multinet worden aangesloten. Onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden verwacht 
de konsessiehouder van de uitzendingen 
dat het projekt begin oktober zal zijn 
voltooid. Het radio- en tv - signaal komt 
van het bestaande ontvangststation in 
Haarlem. In Bentveld wordt een zgn. 
nood-ontvangsteenheid geplaatst, die 
automaties in werking treedt indien 

het ontvangststation Haarlem wegens 
storing zou uitvallen. Door middel van 
een huis-aan-huis bezorgde brochure 
heeft de n.v. Casema de ingezetenen 
van de gemeente inmiddels uitvoerig 
ingelicht over het hoe en wat van de 
kabel tv. 

• Morgenavond vergaderen de kommis- 
sies van financiën en publieke werken 
tijdens een gezamenlijke bijeenkomst 

in het gemeentehuis over het vorige 
week door het bestuur van de Stichting 
Kunstijsbaan Kennemerland ingedien- 
de herstelplan voor de ijsbaan. Zoals 
de koerant afgelopen vrijdag meedeel- 
de worden de kosten voor de vorig jaar 
verzakte vloer van de baan op drie mil- 
joen gulden geschat. Aan de gemeen- 
ten, die door middel van een subsidie 
het jaarlijks eksploitatietékort aanzui- 
veren, w.o. Zandvoort, wordt door het 
stichtingsbestuur financiële steun ge- 
vraagd het herstelplan uit te voeren. 
In de voor morgenavond vastgestelde 
bijeenkomst —aanvang half negen- 
willen b en w het oordeel van de kom- 
missies vernemen over het herstelplan 
en de geldelijke konsekwenties voor 
de gemeente. Het is lang niet zeker dat 
dit positief zal uitvallen voor de ijsbaan. 
In het verleden hebben meerdere par- 
tijen scherpe kritiek op de uit de pan 
rijzende eksploitatiekosten van het 
projekt uitgeoefend. zaken in zandvoort Sinds een drukbezochte opening, don- 
derdagavond, is Zandvoort weer een 
kroeg rijker. Hij heet 'De Engelenbak' 
en is gevestigd aan het Dorpsplein, in 
het voormalige kafé 'De Hobbit'. In 
'De Engelenbak' hoopt men, met een 
vrouwelijke bediening en een interieur 
waarin ook een vrouwenhand is te her- 
kennen, de kafé-drempel voor vrouwen 
te verlagen. Maar van een typies vrou- 
wenkafé is toch geen sprake, ook man- 
nen zijn welkom. 

• Tegen de 51-jarige Haarlemmer, die 
de afgelopen zes jaar als administrateur 
van de A.G. Bodaanstichting ruim zes- 
honderdduizend gulden van de stich- 
ting verduisterde, heeft de officier van 
justitie vorige week voor de haarlemse 
rechtbank een onvoorwaardelijke ge- 
vangenisstraf.van zestien maanden ge- 
ëist. De fraude kwam in oktober van 
het vorig jaar aan het licht bij het jaar- 
lijks akkountantsonderzoek. Van de 
zes ton was toen niets meer over. De 
administrateur had het verduisterde 
bedrag in het kasino verspeeld. Zowel 
de officier als de verdediger van de 
verdachte uitten onverholen kritiek 
op het kontrolebeleid van o.a. het be- 
stuur van de Bodaanstichting. Die heeft 
zijn toezichthoudende funktie niet of 
nauwelijks uitgeoefend en was voor 
zijn taak niet berekend, aldus officier 
en raadsman. Anders was het niet mcf^ 
gelijk geweest dat de gepleegde fraude 
zo lang kon duren en pas na jaren bo- 
ven tafel kwam. De rechtbank zal over 
ruim een week uitspraak doen. 

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een zorgzaam leven en een 
langzaam afnemende gezondheid, onze lieve moeder en oma en onze 
dierbare schoonzuster en tante 

MARIA ELISABETH VAN DER LOF 

weduwe van Pieter Gerardus Dijkstra 

op de leeftijd van 91 jaar. 

Zandvoort : P.J. Dijkstra 
Aase 
Michel 
en verdere familie 

Zandvoort, 8 februari 1980. 
„Het Huis in de Duinen" 
Herman Heijermansweg 1 

Correspondentie-adres : 

Vondellaan 29 rd,, 2041 BB Zandvoort 

De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 13-februari a.s. om 
14.00 uur in het familieöraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Moeder is opgebaard in het mortuarium van „Het Huis in de Duinen" te 
Zandvoort. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de be- 
graafplaats. 

Vertrek vanaf „Het Huis in de Duinen" om 13.45 uur. Enige en algemene kennisgeving 

Na een zeer liefdevolle verzorging in Huize 'Margriet' te Haarlem is heden 
geheel onverwacht van ons heengegaan, onze lieve nicht 

HENDRIKA SCHAAP 

op de leeftijd van 57 jaar. 

Namens ons allen : 
B. Gansner 

Zandvoort, 10 februari 1980. 
Correspondentie-adres : 
Zandvoortselaan 46, 2042 XB Zandvoort. 

De teraardebestelling zal plaatshebben op woensdag 13 februari a.s. om 
1 1 .30 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort. 

Rieka is opgebaard in de rouwkamer van Onderling Hulpbetoon, Post- 
straat 7 te Zandvoort. Bezoekuren : dinsdag van 16.30 - 17.00 uur en 
van 19.30 -20.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de ontvangkamer 
op de begraafplaats. 

Vertrek vanaf Zandvoortselaan 46, Zandvoort om 11.15 uur. Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor hun blijken 
van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn lieve man, onze 
vader, grootvader en overgrootvader ARIEKERKMAN Uit aller naam : 
J. Kerkman-Koper Zandvoort, februari 1980. 
Burg. Nawijnlaan 7. hl 
omroepers WONINGRUIL 

Aangeb.: Hoorn - eengezins- 
won, nw.bw., 4 kam., cv.,- 
badkam., 2de toilet, voor- 
en achtertuin. 
Gevr.: Zandvoort of omg. 
idem of flat. 

Tel. 020-710761 of brieven 
onder nr. 1 20 buro van dit 
blad. WEGGELOPEN in Zand- 
voort op 7 februari, grijze 
langharige perzische poes. 
Wie kan over haar inUch- ' 
tingen verschaffen ? Fam. 
W. Bijster, Kostverlorenstr. 
10. Te koop MINI 850, bw.jr. 

'72, i.z.g.st., spec. velgen, 
75.000 km. gereden. Prijs 
f. 1 .000,-. Te bevr. bij tel. 
63 32. WOONRUIMTE GEZOCHT 

Medewerkster van de Open- 
bare BibUotheek zoekt 

etage of woning 
voor 2 personen per 1 april. 
Huurp.rijs tot f. 700,- per 
. mnd. Reakties : Openbare 
Bibliotheek, Postbus 190, 
Zandvoort, tel. 02507 - 4131 ■1 Vanaf heden t/m eind maart. 
Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel 51 10 . SPECIAAL^MEIMU ^ 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div." soorten geroosterd vlees <. 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* fler^je met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16.50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 1 5.00 uur. 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 4365 
;S^^ ^ 

& ^.S"^' 


^ fV 4: .^ 


^ s^O' -#(4^ 

# 80e jaargang no. 13 
vrijdag 15 februari 1980 eanduoortee Isoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redal<tie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30/ Advertentietarief ƒ 0,29 per m"m (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

kommissies lopen niet warm voor ijsbaan Tijdens een gekombineerde kommissie- 
vergadering van publieke werken en fi- 
nanciën werd gezocht naar een positie- 
bepaling van de-zandvoortse gemeente- 
raadit.a.v. het al of niet steunen van een 
voorstel voor herbouw van de verzakte 
kunstijsbaan in Haarlem, waarmee een 
bedrag van 3 miljoen gulden gemoeid 
zal zijn. Neemt Zandvoort deel aan de 
herbouw dan zal de gemeente jaarlijks 
een bedrag van ca. f. 52.000,-- moeten 
subsidiëren. Stapt Zandvoort uit de 
Stichting Kunstijsbaan Kennemerland 
dan moet de gemeente haar huidige bij- 
drage van ca. f. 25.000,-- nog 28 jaar 
kontinueren, en wordt de baan afge- 
broken (kosten f. 120.000,--) dan komt 
daar nog eens f.. 8.000,-- bij. 

Dat waren de keuzemogelijkheden voor 
de zandvoortse raadsleden, een keus tus- 
sen de duivel en de diepe blauwe zee die 
bij een negatieve zandvoortse beslissing 
voor de eventueel overblijvende Kenne- 
mer gemeenten nog scherper gesteld 
zou worden. IJmuiden en Velsen, sa- 
men goed voor 20 °/o van de bezoekers 
van de ijsbaan, hebben zich nooit met 
het projekt ingelaten. 
Mevrouw Hugenholtz (vvd) verklaarde 
al vanaf het begin tegen de kunstijsbaan 
geweest te zijn en vond de situatie nu 
treurig. Er waren fouten gemaakt door 
de haarlemse afdeling voor Bouw- en 
Woningtoezicht, de Stichting Kunstij- 
baan Kennemerland, een bouwadvies- 
buro en aannemer Nelis. Met name het 
haarlemse bouw- en woningtoezicht 
verweet de liberale een bouwvergunning 
af te geven terwijl men wist dat te kor- 
te heipalen gebruikt zouden gaan wor- 
den { 6 rh. i.p.v. 25 m.), maar het op- 
zetten van een juridiese procedure acht- 
te zij toch weinig opportuun, want dat 
zou te lang gaan duren en te kostbaar 
worden. 

Ook haar f raktiegenoot Attema herin- 
nerde aan zijn vroegere uitspraak : 'IJs 
is mooi in bevroren toestand, want an- 
ders krijg je een zwembad', en wat dat 
kost weten we. Vanaf het eerste begin 
had hij de ijsbaan een ramp gevonden, 
zodat hij met het oog op de vereiste 
versobering er ook in het vervolg niet 
aan mee wenste te doen. 
Ingwersen (cda) verklaarde zich wel be- 
reid zich op glad ijs te begeven, hoe- 
wel ook hij vond dat het spek aan alle 
kanten stonk, vooral omdat bouwer 
Nelis de baan ook wilde slopen, en 
daarna weer opbouwen onder voor- 
waarde dat de bouwmaatschappij niet 
voor het vorig fiasco aansprakelijk zou 
worden gesteld. Als de bouwer ook zou 
slopen liep men een aardige kans dat 
tastbare bewijzen van bouwfouten 
voorgoed zo.uden verdwijnen. Ingwer- 
sen zag echter ook de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden t.a.v. de ande- 
re subsidiërende gemeenten, die met ■ ONDERWIJS 
TEGEN< 
APARTHEID 

l^ j 

GIRO 580900 

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND 
lauriergracht 116 omsferdam tel.020-237335 HLÉP'f' 
De zandvoortse raadsleden zijn niet bereid de Kunstijsbaan Kennemerland nog zwaarder te subsidiëren. 
Als het aan hen lag, zou de kreet 'ijsbaan moet blijven' nog lang over het kale beton naklinken. het terug treden van Zandvoort voor 
nog hogere kosten zouden komen te 
staan. Loyaliteit woog zwaar voor de 
gristendemokraat. 

Flieringa daarentegen was vierkant te- 
gen herbouw van een ijsbaan, want die 
leiden zelfs in Alkmaar en Amsterdam 
een armetierig bestaan. Maar hij was 
het met Ingwersen eens dat er wel de- gelijk een juridies proces begonnen 
moest worden om uit te vinden wie 
nu eigenlijk schuld aan de konstruk- 
tiefouten had. En er moest met de 
sloop gewacht worden tot een gerech- 
telijke uitspraak, want anders zou je 
van dat geld ook geen cent meer te- 
rug zien. Voor de inspreker moest de 
onderste steen boven. Namens een meerderheid van de pvda sprak ook 
Ineke Wind zich aarzelend uitlegen de 
herbouw van de schaatsbaan. Zij was 
het eens met Ingwersen dat de beperk- 
te gemeentelijke financiën dan beter 
aan de bouw van 't Stekkie en 'De 
Nachtuil' besteed konden worden. kortililiiil • Na de Christelijke Jeugdbond voor Na- 
tuurstudie en Natuurbescherming afde- 
ling Haarlem heeft nu ook de Stichting 
Behoud Kostverlorenpark bij de ge- 
meente geprotesteerd tegen de meer 
dan rigoureuze verwijdering —zeg maar 
kaalslag— van bomen, planten en strui- 
ken rond de onlangs gereed gekomen 
(burgemeesters) woning nabij de en- 
tree van het Kostverlorenpark. Dit, 
schrijft de stichting, ondanks de uit- 
spraak van het provinciebestuur dat 
de begroeiing in de direkte omgeving 
van het park gehandhaafd diende te 
blijven en de daarop gevolgde toezeg- 
ging van de gemeente dat de bomen, 
struiken, etc. zouden worden gespaard. 
De parkbeschermers noemen het een 
betreurenswaardige zaak dat op deze 
manier met het in het dorpsbestuur 
gestelde vertrouwen wordt omgespron- 
gen. Behoud Kostverlorenpark wil 
van b en w vernemen op welke wijze 
zij het vertrouwen denkt te herstellen 
en wat voor mogelijkheden er zijn der- 
gelijke ontsporingen in de toekomst 
te voorkomen. « Het d'66 raadslid Van Erp heeft deze 
week de kommissievergaderingen niet 
bijgewoond, omdat hij een kleine ope- 
ratieve ingreep moest ondergaan. Wij 
wensen hem een voorspoedig herstel 
toe. artsenspreekuur nieuw-noord 
van niet naar nog niet De raadskommissie voor Maatschap- 
pelijk Welzijn boog zich maandagavond 
over het konsept-raadsvoorstel Artsen- 
spreekuur Nieuw Noord, een punt uit 
het kollegeprogram. Het resultaat was 
minimaal, maar de deur is in ieder ge- 
val op een kier gebleven. 

Na konsultatie van de zeven zandvoort- 
se huisartsen, waarvan er vier schrifte- 
lijk reageerden, één telefonies en twee 
niet van zich lieten horen, waren b en 
w tot de konklusie gekomen dat dit 
punt van het kollegeprogram 'niet ge- 
realiseerd kon worden'. 
Wind (pvda) vond dat maar een mager 
resultaat. Als de huisartsen niet staan 
te springen om een spreekuur in Noord, 
wilde dat volgens haar nog niet zeggen 
dat de gemeente dan niets kan doen. 
Als gemeente zou je bijvoorbeeld via 
de wet op de Ruimtelijke Ordening 
kunnen toestaan dat een arts zich in 
een bepaalde wijk vestigt. Haar fraktie- 
genoot V.d. Moolen was het daar mee 
eens, een spreekuur kan je de huisart- 
sen weliswaar niet afdwingen, maar je 
kunt wel andere mogelijkheden onder- 
zoeken. De Jong (vvd) wees er op dat 
het streven van de Landelijke Huisart- 
senvereniging naar een praktijkgroot- 
te van 2000 patiënten nog volop in 
diskussie was en dat verder rekening ge- 
houden moest worden met een afne- 
mend aantal inwoners in Zandvoort 
tot ca 1 5.000. Zij wees een aktief be- 
leid van de gemeente t.a.v. het spreek- 
uur af, tenzij er sprake zou zijn van 
een noodsituatie. Toch was zij wel bereid toe te staan een praktijk- 
ruimte aan een te kopen of te bouwen 
huis te bouwen, maar uit zeer betrouw- 
bare bron had zij vernomen dat de fi- 
nanciële positie van de gevestigde huis- 
artsen bedreigd zou kunnen worden 
door de komst van een achtste arts en 
bovendien zou een van de zandvoort- 
se artsen met een halve praktijk de 
wettelijke regeling van de praktijk- 
grootte afwachten, om dan een volle- 
dige praktijk te gaan verzorgen. 
Huisartsen die zich willen vestigen, 
kunnen dat vrijwel alleen doen door 
de praktijk van een zich terugtrekken- 
de arts over te nemen. Het (meestal 
riante) woonhuis, de praktijkruimte, 
en vooral het aantal patiënten (good- 
will) bepalen daarbij in hoge mate de prijs. 
De vaste financiële verplichtingen die 
jonge artsen daarbij op zich nemen 
zijn inderdaad niet gering. Het gaat 
vaak om een bedrag van een 1/2 tot 1 
miljoen gulden. Daarbij opgeteld een 
fors vast bedrag (f. 35.000) dat artsen 
aan pensioenpremie moeten afdragen, 
en zie hier de bedreiging van de levens- 
standaard van een gevestigde huisarts 
door de komst van een ekstra kollega. 
Toch is die bedreiging minder drama- 
ties dan zij er op het eecste gezicht uit 
ziet. De vermindering van het aantal 
patiënten gaat enerzijds ten koste van 
de top van een artseninkomen, waar- 
over ook het meeste belasting betaald 
moet worden, zodat het besteedbaar 
inkomen minder snel daalt. Anderzijds 
betaald het ziekenfonds een hoger 
vast bedrag per patiënt in kleinere praktijken, zodat ook de patiënten hun 
steentje aan kleinere praktijken bijdra- 
gen. Maar de financiële positie van art- 
sen mag geen hoofdrol spelen bij de 
beoordeling van een gezondheidssitu- 
atie in een wijk, zeker niet als die po- 
sitie in sterke mate wordt beïnvloed 
door de handelswaarde van hele en 
halve duizendtallen patiënten (de men- 
senhandel werd in Nederland met de 
afschaffing van de slavernij in 1863 
afgeschaft), waarbij de prijs bovendien 
nog onder opwaartse druk staat door 
een sneller groeiende vraag (450 werk- 
loze huisartsen) dan aanbod 

Vanaf de publieke tribune reageerde 
Anko Achterhof, koördinator van de 
Werkgroep Artsenpraktijk Nieuw-Noord, 
door te stellen dat de zandvoortse huis- 
artsen op te zwakke gronden negatief 
gereageerd hadden, zette de standpun- 
ten van de Werkgroep aan de kommissie 
uiteen, en kondigde aan met kon- 
kretere gegevens te komen na de te 
houden enquête (die inmiddels een 
week verschoven is i.v.m. het karna- 
val en de voorjaarsvakantie, red.) onder 
alle bewoners van Nieuw-Noord, hoe- 
wel hij dat eigenlijk een taak van het 
kollege achtte. Hij vroeg dan ook het 
raadsvoorstel over het artsenspreek- 
uur, in.t. tot de artsenpraktijk waar 
de Werkgroep naar streeft, op te schor- 
ten in afwachting van de resultaten 
van de enquête. Die suggestie vond 
weerklank in de kommissie, zodat be- 
sloten werd in de laatste zin van het 
raadsvoorstel het woord 'vooralsnog' toe Steun , 
ons werk INTERHAIIONftt 

^ giro 
454000 te voegen tot 'vooralsnog niet gereali- 
seerd kan worden'. Maar niet voordat 
de liberale De Jong even uiting had ge- 
geven aan de subjektieve gevoelens die 
haar standpunt bepalen. Zij vocht de 
vraagstelling in de enquête aan met : 
Op een vraag als, 'wilt u een artsen- 
praktijk in Noord', antwoordt ieder- 
een met ja, want als men mij zou vra- 
gen of Ik een winkel om de hoek wil, 
dan zeg ik ook ja. Kortom, het resul- 
taat van de enquête lapte zij al bij 
voorbaat aan haar laars, want de en- 
quêtevragen waren weliswaar al bespro- 
ken in de Werkgroep, maar over de 
uiteindelijke versie zou pas de volgen- 
de avond een beslissing genomen wor- 
den. 'bürglriijlli^^ 5 februari - 11 februari 1980 

ondertrouwd : Edward Kok en Maai- 
ke Theresia van Dam. 

getrouwd : Joseph Hubertus Kicken 
en Maria Elisabeth Wilhelmina Cremers. 

overleden : Hendrik Tabak, oud 79 
jaar ; Bernard Johannes Maria van Hees, 
oud 65 jaar ; Simonne Eugenia Heuft, 
geb. Herrebos, oud 82 jaar ; Jannetje 
Bruijn, geb. Brouwer, oud 75 jaar ; Ma- 
ria Johanna Helena van Dijk, geb. Blok- 
land, oud 81 jaar ; Karel Johannes Sand- 
bergen, oud 32 jaar ; Thames Steur oud 
51 jaar ; Elisabeth Johanna Antonia 
Keur, geb. Tactor, oud 82 jaar. Illpliièn uit zandvooit 
familieberichten familieberichten 
BIJ WIJZE VAN FELICI- 
TATIE MET HET 
50-JARIG BESTAAN 
VAN DE ZAND VOOR TSE 
SCHAAKCLUB DEZE 
KEER EEN ENIGSZINS 
AFWIJKENDE GROETEN 
UIT ZANDVOORT. Het echtpaar 

A. DROMMEL en K. DROMMEL-KEUR 

wordt hartelijk gefeliciteerd met hun 50-jarig huwelijksfeest, door de 

fam. C. Visser (Nelis Wolfie) Melbourne, Australië De foto werd genomen in 1936 toen in het zandvoortse Grand Hotel aan de boulevard 
een internationaal schaaktoernooi gehouden werd, waarin de Amerikaan Fine met 
8112 punt zegevierde, Max Euwe tweede werd, en Keres en Tartakower de derde 
plaats deelden. De verdere deelnemers waren Bogoljubow, Maroczy, Grünfeld, Spiel- 
mann en Becker, en de nederlanders Lodewijk Prins (oud lid van de Zandvoortse 
Schaakclub), Landau en Van Doesburgh. De huidige voorzitter van de Zandvoortse 
Schaakclub, de heer de Bruin, verloor als schaakbroekje in een onderklasse zijn ze- 
ven partijen in dat toernooi, dat werd georganiseerd door de zandvoorter Louis Blok, 
naar wie ook de in het kader van het 50-iarig jubileum te houden 4- en 6-kampen 
(eind maart, begin april) genoemd zullen worden. De partij op de foto tussen Euwe 
(rechts met wit) en Tartakower eindigde in remise. Vanachter de schaakklokken be- 
kijkt de toenmalige burgemeester Van Alphen de eerste zet van Euwe, d2-d4. Het Rode Kruis 
helpt helpen. 
Met daden. 
Doe eens 
ietsterng. 

fiEEF! TUS 

TT zov zong vogelkoopman 
in haarlemse schouwburg Het zal niet vaak voorkomen dat een 
theaterdirekteur vanaf zijn eigen po- 
dium de zaal toespreekt. Toch gebeur- 
de dit maandagavond in de Haarlem- 
se stadsschouwburg, waar een misver- 
stand, ontstaan rond de kaartverkoop 
voor de operette "Der Vogelhandler", 
op een prettige manier bleek te zijn 
opgelost, waarvoor Peter Lohr zowel 
bestuur als leden van de Zandvoortse 
Operette Vereniging een komplimentje 
gaf. 

Misverstanden waren er ook in Rhein- 
land-Pfalz aan het hof van de keurvorst, 
waardoor de vogelkoopman uit de ge- 
lijknamige operette van Carl Zeiler 
bijna zijn Christi was kwijtgeraakt. Het 
was de voortreffelijk zingende en akte- 
rende Alex de Mari die als gast de vo- 
gelkoopman gestalte gaf met als volko- 

mevr. Kraan - Meeth Verder kregen we de indruk dat ze 
zich in haar eentje op het toneel nog 
wat onwennig voelt. Zodra ze in ge- 
zelschap is van medespelers krijgt ze 
meer zelfvertrouwen, hetgeen in het 
laatste bedrijf duidelijk was te merken. 
Wim van der Moolen gaf een kostelijke 
burgemeester te zien en Henny Rees en 
Theo Boerrigter vormden een komies 
professoren-duo. Grete Kieser speelde 
een gastrol en kreeg als de drukdoene- 
rige, konstant met haar face-a-main in 
de weer zijnde barones Adelaide de la- 
chers op haar hand. Zij verzorgde bo- 
vendien de choreografie, een woord 
waarme de simpele dansjes wel erg 
weids werden aangeduid. Ze hadden, 
en dat geldt letterlijk voor het dansje 
van de vogels, niet veel om het lijf. 
Om alle twijfel weg te nemen : wij Ml waterstanden hebben niets tegen dansen in tricot 
maar het moet wèl verantwoord zijn. 
Overigens niets dan lof voor de wijze 
waarop Z.O.V. 'der Vogelhandler' in 
de regie van Rudi Vogler over het 
voetlicht bracht. Er werd gespeeld in 
mooie dekors en prachtige kostuums, 
het koor zong uitstekend en het Sym- 
phonie-orkest Da Costa uit Santpoort 
onder de muzikale leiding van dirigent 
Vervaart speelde voorstreffelijk. Een 
warm applaus en een schat aan bloe- 
men beloonden de medewerkenden 
voor hun niet geringe prestaties. nieuws 

kort & klein • De Jelle Attema-wisselbeker voor 
de best verzorgde volkstuin in 1979 
ging dit keer naar de heer E.A. Disco. 
De heer E. Paap ontving de tweede en 
de heer F. van Deursen de derde prijs. 
Eervolle vermeldingen waren er voor 
de volkstuinders J. van den Bos en A. 
Paap. De uitreiking van de prijzen 
vond plaats tijdens de eind vorige 
week in het Gemeenschapshuis gehou- 
den jaarvergadering van de Volkstuin- 
dersvereniging Zandvoort. 

Aan het begin van de bijeenkomst deel- 
de de voorzitter mee dat de verdere uit- 
breiding van het kompleks nog niet in 
zicht is. Tot op heden weigert de pro- 
vincie zijn fiat te geven aan de door 
de gemeente goedgekeurde uitbouw 
van het projekt. Inmiddels groeit de 
wachtlijst van hen die in aanmerking 
willen komen voor een lapje grond voor 
het verbouwen van groenten, etc. Op 
dit moment zijn er tachtig nieuwe le- 
den die reikhalzend uitzien naar het 
ogenblik dat de provincie het sein op 
groen zet voor de uitbreiding van de 
volkstuinen. 

• Het weekeind programma van de 
Sunshine Jazzcorner is helemaal afge- 
stemd op het karnaval dat vanavond 
in Zandvoort losbreekt. Onder de ti- 
tel Carnaval de Rio treedt over enke- 
le uren Martin Haak Latin Group op. 
Het konsert zal rond het middernach- 
telijk uur worden bezocht door pret- 
prins Bobo en zijn raad van elf. Mor- 
genavond volgt de tweede aflevering 
van open podium, waaraan iedere jazz 
musicus kan deelnemen. Zondag is de 
Sunshine Jazzcorner het domein van 
The Midgetown Jassband. Aanvang 
15.00 uur. men gelijkwaardige tegenspeelster 
Martha Koper. Een nieuw gezicht, bij 
Z.O.V. althans, was Jan van der Werff. 
Zijn grote toneelervaring kwam hem 
goed van pas en zijn ongedwongen op- 
treden deed vergeten dat hij nu niet 
direkt over een uitgesproken zangstem 
beschikt. Het omgekeerde geldt voor de 
gastspeler Leo Notmeijer als graaf Sta- 
nislaus. De rol van Christi, de vrouwe- 
lijke postbode, werd gespeeld en ge- 
zongen door Ineke Groen. We dach- 
ten dat haar geluidsvolume behalve 
in de hoge registers, iets te kort schoot. iigerrtaand 
libliQÜËGk febr 


. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


15 


02.37 


10.41 


14.48 


22.52 


16 


03.14 


11.18 


15.25 


23.29 


17 


03.57 


12.01 


16.09 


00.13 


18 


04.41 


12.45 


16.56 


01.00 


19 


05.24 


13.28 


17.41 


01.45 


20 


06.12 


14.16 


18.20 


02.24 


21 


06.52 


14.56 


18.57 


03.01 


22 


07.31 


15.35 


19.52 


03.56 


23 


08.26 


16.30 


21.08 


05.12 


24 


09.41 


17.45 


22.34 


06.38 


25 


11.05 


19.09 


— .— 


08.05 


26 


00.01 


08.05 


12.22 


20.26 


27 


01.01 


09.05 


13.28 


21.32 


28 


01.53 


09.57 


14.15 


22.19 


29 


02.37 


10.41 


14.54 


22.58 ZANDVOORT, BILDERDIJKSTRAAT 

Mooie bovenwoning met bedrijfspand, voor kantoor, show- 
I room, etc 

Ind.: bedrijfsruimte met garage ruim 100 m2. 

Verdieping : woonkamer met open haard 30 m2, 3 slaapka- 
mers, badk. m. bad, douche en toilet, eetkeu- 
ken (eiken), berging en groot dakterras, c.v.-gas.| 

VRAAGPRIJS f. 285.000,- k.k. 

Inlichtingen : Makelaarskantoor ing. G.A. CENSE 
tel. 02507 - 26 14 EXPOSITIE 

Plet van Heerden exposeert 
beelden. Zaterdag 23 februari, 
16.00 uur, is de opening. 

FILMINN 

1 6 februari, 21 .00 uur, King 
Lear van Grigori Kozintsev. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Prinsésseweg /Zandvoort Trekkingslijst Loterij ZSV ,Zandvoort- 
meeuwen': 

Ie prijs : 5 dagen Parijs voor 2 persj 1899 
2e prijs : fiets 348 

3e prijs : slipkursus 1979 

4e prijs : autoradio m. boxen 2527 

5e prijs : trainingspak 1224 

6e prijs : dekbed 1726 

7e prijs : klopboor 1973 

8e prijs : elec. fonduepan 3448 

9e prijs : klok in helm 2999 
10e prijs : draagbare radio-kassette- 

recorder 2281 

1 1e prijs : 5 danslessen voor 2 pers. 2505 

12e prijs : leren bal 3354 

13e prijs : gourmetstel 3230 

14e prijs : fruitbak 2144 

15e prijs : gourmetstel (klein) 3766 

16e prijs : bon Hong-Kong twv f. 30. 1872 

1 7e prijs : rookstandaard 1744 

18e prijs : voetbaltas 2730 

19e prijs : kaasplank 3876 

20e prijs : doos wijn 2401 ZANDVOORT ZUID, Dr. de Visserstraat | 

modern halfvrijstaand woonhuis 

met voor-, zij- en achtertuin, grote garage, c.v.-gas en gas- 

boiler. 

Ind.: ruime hal, L-vormige woonkamer met aangebouwde 
eetkeuken, toilet, kelder kast. Ie verd.: 2 grote en 1 
kleinere slaapkamer, badkamer met bad, toilet. 
2e verd.: 2 kamers en bergruimte. 

VRAAGPRIJS f. 345.000,-- k.k. 

Inlichtingen : Makelaarskantoor ing. G.A CENSE 
tel. 02507 - 26 14 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 17 februari a.s.: 
10.30 uur : ds. C. Mataheru. 
Jeugdkapel : 
10.30 uur : Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 17 februari a.s.: 

10.00 uur : Ds. W. Volker te Amstel- 
veen. 

19.00 uur : Ds. T. de Boer tè Hoofd- 
dorp. 

PROTESTANTEIMBOIMD 

zondag 1 7 februari a.s.: 
10.30 uur : mevr. ds. A.A. in 't Veld 
rem. Bentveld 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 16 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 17 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharisitieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 16 en zondag 17 februari a.s: 
Zuster E.H.M. Nijsen, Gasthuishofje 27, 
tel. 27 91. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel. 023 - 
320202 (dag en nacht). belangrijke adressen 4444 
2000 
-3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu deale/service 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. eanduoorbe hoeranr CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden] 
en lë^idérs van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIES ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Oat - Nederiand 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 ihier 

Istaat 
yw 

ibrief Loco-burgemeester breekt belofte, 
rnaar bomen klagen niet. 
Zo begon de Zandvoortse Koerant van 
dinsdag 5 februari haar artikel over 
het entree-gedeelte van het Kostverlo- 
renpark. Inderdaad heeft de voorzitter 
van de gemeentelijke-commissie, de 
heer v.d. Mije deze toezegging gedaan. 
Op de dag van de hoorzitting was men 
al aan het kappen en waren er zelfs 
piketten geslagen. Als bewijs daarvan 
had ik enige takken meegenomen en 
voor de commissie op tafel gedepo- 
neerd. Na afloop van de zitting werd 
het kleine succes in een plaatselijk ca- 
feetje op gepaste wijze gevierd. Als je 
zo'n 30 jaar in de natuurbescherming 
actief bent, weet je wel beter en wacht 
je maar af. 

De directeur van P.W., de heer Wert- 
heim, wees op de herbeplantingsplicht. 
Waarom dan geen bomen aangeplant 
langs de Zandvoortselaan van het Huis 
in de Duinen tot aan de Tol ? 
Verleden jaar schreef ik twee brieven 
aan het college van B en W. Hoewel 
wethouder Aukema beloofde dat ik 
beslist antwoord zou krijgen, heb ik 
nooit iets ontvangen. 
Zo gaat het in Zandvoort ! 

J.L.G. Niessen Aan de redactie van de Zandvoortse 
Koerant 

In verband met de discussies over het 
houden van een spreekuur door een 
huisarts in Zandvoort -Noord, het vol- 
gende : 

1) Huisartsen hebben (nog) vrije vesti- 
ging. Het zijn (nog) vrije onderne- 
mers. 

2) Er zijn thans ongeveer 300 praktijk- 
zoekende huisartsen (inmiddels 450, 
red.). Indien het gemiddelde aantal 
patiënten per huisarts, thans 2600, 
niet verminderd, dan moeten er over 
1 jaar veel meer praktijkzoekende 
huisartsen zijn. 

3) Als werkgroep zou u wellicht een 
advertentie kunnen plaatsen en een 
oriënterend gepsrek kunnen hebben 
met een eventuele kandidaat-huisarts 

4) Patiënten hebben vrije keuze wat de 
huisarts betreft. 

5) Gezien de reacties van de in Zand- 
voort werkende artsen, lijkt het m.i. 
niet aannemelijk dat één van deze 
artsen in de profielschets van de 
werkgroep past. Insprekers moeten beleefd blijven. 

Bij deze wil ik me distanciëren van het 
schrijven van de heer P. Al in de Koe- 
rant van 8 februari j.1. Zowel de inhoud 
als de stijl van Al's brief spreken mij 
niet aan. 

Natuurlijk vind ik het een goede zaak 
wanneer er via de pers bepaalde mis- 
standen in de Zandvoortse samen- 
leving aan de kaak worden gesteld, 
maar dat moet dan wel beleefd en hof- 
felijk gebeuren. Betiteling van de voor- 
malige burgemeester als 'dictator N.', 
van de huidige burgemeester als 're- 
gent M.' en van de Jeugdbonden voor 
Natuurstudie als 'milieudwazen' vind ik 
ongepast en onsmakelijk. Het helpt 
niemand een stap verder. Wanneer je 
bepaalde zaken op een beleefde wijze 
aan de kaak stelt wordt er méér naar 
je argumenten geluisterd en bereik je 
méér dan met het pubUceren van 
scheldbrieven. 

BUjkbaar heeft de heer Al niet door 
dat de sarcastische toon die hij in zijn 
brief aanslaat door velen letterlijk 
wordt opgevat, waardoor het wel bij- 
zonder eenvoudig is om alle kritische 
burgers af .te doen als 'linkse schreeu- 
wers' die men het beste kan negeren. 
Zodoende zaagt Al de tak af waarop • 
hij zelf zit. 

Inspraak funktioneert het beste en le- 
vert het meeste resultaat op wanneer 
men beleefd blijft en wanneer de in- 
sprekers zich realiseren dat de uitein- 
delijke beslissing wordt genomen door 
de democratisch gekozen gemeente- 
raad. Ik blijf hopen op een goede ver- 
standhouding tussen de insprekers (met 
name Stichting Behoud Kostverloren- 
park, van welk bestuur ik deel uit 
maak) en het Zandvoortse Gemeente- 
bestuur. 

J.J. Kolpa eancluaorrse 
hoeranr ZO'H GOEIE HEBBEH WE 
HOG NIET GEHAD. 

AutobmdHJf 

l/TVSRSrEEGE 

WJmèlK Zandvoort 
PakverdStraatat. Tel. 02507-2345 TALBOT Hoogachtend, 
W.C. de Oude OFFICIËLE MEDEDELING 

De burgemeester van Zandvoort maakt 
ter voldoening van het bepaalde in arti- 
kel 8, 2e lid van de Wet op het Open- 
bare Bibliotheekwerk bekend, dat met 
ingang van heden gedurende negentig 
dagen op de gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage ligt 

het landelijk Plan voor de Open- 
bare Bibliotheekvoorziening 
1980-1982. 

Tot uiterlijk 15 mei 1980 kan iedere 
belanghebbende als genoemd in artikel 
5, 3e lid van genoemde wet, dan wel 
die belanghebbende, die door afwijking 
van de in artikel 3, 2e lid bedoelde pro- 
vinciale plannen in zijn belang is getrof- 
fen, dan wel Gedeputeerde Staten, 
voorzover van het provinciale plan is 
afgeweken, tegen het landelijke plan 
in beroep komen. 

Beroepschriften moeten worden gericht 
aan H.M. de Koningin en moeten zo 
mogelijk in tweevoud worden ingediend 
bij de afdeling voor de geschillen van 
bestuur van de Raad van State, Binnen- 
hof 1, 's-Gravenhage. 


^ VERSTEEfiE 

-fr ttocttDidcifMbil^ 

Halttctturt ie • Canbtooct 
Seltfpon O25O7xM0O POTKACHEL TE KOOP 
gevraagd. Tel. 66 81 . 

WEGGELOPEN in Zand- 
voort op 7 februari grijze 
langharige perzische poes. 
Heeft ontsteking aan oor 
en ogen waarvoor zij medi- 
cijnen nodig heeft, wie kan 
over haar inlichtingen ver- 
schaffen ? Fam. W. Bijs- 
ter, Kostverlorenstraat 10. GROOT HUIS te huur ge- 
vraagd (teimiinste 5 kam.) 
hoge huur geen bezwaar. 
Tel. 02240-25 18. 

Te koop MINI 850 bw.jr. 
'72, i.z.g.st. spec. velgen. 
75.000 km. gereden. Prijs 
f. 1.000,- te bevr. bij tel. 
63 32. 

WONINGRUIL 

aangeb. Amsterdam : gerie- 
velijke 4-5 kam.flat, Ie eta- 
ge, bij uitvalsweg naar Utrecht 
en 't Gooi (Berlagenbrug) 
Huur f. 330,-- p.mnd. 
, gevr.: dergelijke won. Zand- 
voort of omgeving. Tel. 020 - 
710761 of brieven onder nr. 
130 buro van dit blad. STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van v/andaag en morgen 
V/AN DEURSENDRUK 
V/oor al uw familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 

dat verhuren wij 
tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

"De Boet" winkelcentium 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 

voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tèL 2164 / 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. RITMAN 
Telefoon 4365 r % 

V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. EJTUn 

woningbouwvereniging 
eendracht maa kt m acht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 
CELSIUSSTRAAT 124 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, berging. 
Huurprijs f. 335,90 per maand. 
B en w verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan: 

a. 2-persoons huishoudens 

b. gezinnen. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 357 
bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, berging, 
lift. 

Huurprijs f. 505,45 per maand. 
B en w verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoons huishoudens 

b, gezinnen. 

3. de garage 
KEESOMSTRAAT 27A 
Huurprijs f. 42,00 per maand. 

Voor deze garage hebben de bewoners 
van de woningen Keesomstraat 25 t/m 
147 voorrang bij inschrijving. Bij het te- 
kenen van de huurovereenkomst voor 
de garage dient de nieuwe huurder, zijn 
rijbewijs en de op zijn naam gestelde 
kentekenbewijzen deel I, II en III te 
tonen. 

De toewijzing van deze woningen en gara- 
ge geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. 

Het bestuur verstrekt voor de woningen 
een bereidverklaring. De beoordeling voor 
het verkrijgen van een woonvergunning 
berust bij het College van Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente Zand- 
voort. De inschrijving dient schriftelijk 
vóór dinsdag 19 februari 1980 om 19.00 
uur te geschieden aan het kantoor van 
de vereniging onder vermelding van het 
lidmaatschapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 21 febru- 
ari 1980 om 2 uur in het gevelkastje aan 
het kantoor worden gepubliceerd. 

RUILWONINGEN 
MAAND FEBRUARI 1980 

1. Aangeboden : ben. duplexwoning "" 

VAN LENNEPWEG 
Huurprijs f. 115,90 per maand 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

2. Aangeboden : bov. duplexwoning 

NIC. BEETSLAAN 
Huurprijs f. 144,65 per maand 
Gevraagd : ben. duplexwoning of Von- 
dellaan of ben. flatwoning (geen 
sousterrain). 

3. Aangeboden : woning voor alleenstaan- 

de LORENTZSTRAAT. 
Huurprijs f. 388,90 per maand. 
Gevraagd : eengezinswoning of flatwo- 
ning Keesomstraat. 

4. Aangeboden : flatwoning LORENTZ- 

STRAAT 

Huurprijs f. 505,45 per maand. 
Gevraagd : kleinere woning, liefst Arie 
Kerkmanflat. 

5. Aangeboden : flatwoning LORENTZ- 

STRAAT. 

Huurprijs f. 505,45 per maand. 
Gevraagd : eengezinswoning. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. 
Belangstellende huurders van EMM of 
Gemeentewoningen dienen vóór eind 
februari 1980 schriftelijk te reageren on- 
der vermelding van de aan te bieden wo- 
ning en lidmaatschapnummer / geboorte- 
datum. Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Alle Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst 

NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Albert Plesmanschool 
A.J. v.d. Moolenstraat 57 
wnd. hoofd: R. Kroeze 
tel. 3177, privé 5553 KLEUTERSCHOOL 

Josinavan den Endenschool 
Nic. Beetslaan 14 
hoofdleidster: Mej. A. Kemp 
tel. 3762 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Beatrixschool 

Dr. Jac. P. Thijsseweg 26 

hoofd: D. van As 

tel. 4664 KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster: Mej. M. 't Hooft 
tel. 5083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G.J.van Heuven Goedhart- 
school 

Flemingstraat 180 
hoofd: G.J. v.d. Laar 
tel. 4000, privé 6720 KLEUTERSCHOOL 

Hummeloord 
Fahrenheitstraat 3 
hoofdleidster: Mej. S.P. Beljer 
tel. 2094 KATHOLIEK ONDERWIJS 

Nicolaasschool 

Celsiusstraat 61 

hoofd: Mevr. M. v.d. Meulen- 

Heijink 
tel. 5601, privé 8002 KLEUTERSCHOOL 

't Zeepaardje 

Linnaeusstraat 4 

hoofdleidster: 

Mevr. E.J.M. Ooms-Valk 

tel. 5093, privé 020-234451 Christelijke mavo-school 

Sophiaweg 10, tel. 02507- 4440 

Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507- 4283 

Aanmeldmg van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1980- 
1981 kan vanaf heden geschieden dagelijks van 14.30 uur - 
15.30 uur en iedere dinsdag van 19.00 - 20.00 uur in het 
schoolgebouw. Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo 
Zandvoortselaan 19 a -tef. 02507-3782 
Directeur: W.K. NIjboer - tel. 02507- 4451 

Aanmeldmg van nieuwe leerlingen: 

donderdag, 20 maart 1980 van 14.00 - 16.00 uur 
maandag, 24 maart 1980 van 19.00 - 21.00 uur 
zaterdag, 29 maart 1980 van 10.00 - 12.00 uur 

Van 3 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na tele- 
fonische afspraak. OPENBAAR ONDERWIJS 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 1 1 
hoofd: H.H. Nijboer 
tel. 2862, privé 2048 KLEUTERSCHOOL 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 11 
hoofdleidster: Mevr. A.M. 
tel: 3708 Simons-de Vries ZUID 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Mariaschooi 
Pnnsesseweg 20 
hoofd: R.H.T. Ransijn 
tel. 4258, privé 02907-2098 

KLEUTERSCHOOL 

St. Agatha 

Lijsterstraat 6 

hoofdleidster: 

Mevr. M.A. Bluijs-Snijders Blok 

tel. 3266, privé 6258 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd: L.K. de Vries 
te(. 4325, privé 5176 

KLEUTERSCHOOL 

Klimop 

Dr. de Visserstraat 2 

hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra 

tel. privé 3721 

Wilhelmina-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 4323 H. W. COSTER B.V. 

Makelaar 0.9. «3 

UdNBM 

.IJdMCCj Burg.Eng«tbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Vooraan-. of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraagtieschlkbaar 

Rumoer is terreur. 

Laten we zacht zqn voor elkaar. M. < r ml »ni,di< "i c r j.. luulluml. • < 't n..l ii r/.Kinon l'iuil <l " » hml i, „,u „a.. n 1 1, ,1, V <l. il.nuK. Slo /ilni.. (., kmlIimiU r |»,sl<iu. IHI ^6(1(1 ,\J IX lil 3cL. :£. "^alledux & S:«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREtSl en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
eanduaortee 
haeranr 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 SchUdecsUduil 

U^CiMh^Qö^^ 2638 
dinsdag 19 februari 1980 eanduoortee hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave- Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

50-jarige schaakclub blijft jong 
Met uitzondering van de heer P. de 
Bruin, voorzitter van de jubilerende 
Zandvoortse Schaak Club, waren het 
allemaal jongelui die vrijdagavond tij- 
dens de receptie in het Gemeenschaps- 
huis achter de bestuurstafel zaten. De 
kontinui'teit van de vijftigjarige vereni- 
ging is dus gewaarborgd en daarvoor 
zorgen Olaf Cliteur, Tom Losekoot, 
Ruud Schiltmeijer, Volkert Stouten 
(kleinzoon van één van de oprichters, 
de heer V.J. van Petegem) en Rein van 
der Werff . 

Onder hen die hun opwachting kwamen 
maken bevonden zich de internationale 
schaakmeester Lodewijk Prins, eens lid 
van de Zandvoortse Schaak Club, en 
echtgenote, het voltallig kollege van bur- 
gemeester en wethouders, de heer J.G. 
Pannekeet, sekretaris van de Sportraad 
Zandvoort, en enige raadsleden. Bijzon- 

mevr. Kraan - Meeth 

der sympathiek was de toespraak van de 
heer Eidering, die als lid de waardering 
voor het vele werk dat het bestuur ver- 
zet, naar voren bracht. Hij deed zijn 
woorden vergezeld gaan van een geschenk 
bon voor ieder van hen, ook voor Nol 
Theunnissen, die heel belangrijk werk 
doet voor de Z.S.C, door de jongste le- 
den in de vroege donderdagavond ver- 
trouwd te maken met de beginselen van 
het schaken. Een fraai schaakspel, 
waaraan voor hem persoonlijk een heel 
dierbare herinnering was verbonden, 
schonk de heer Eidering aan sekretaris 
Ruud Schiltmeijer. Als oud-sekretaris 
van de schaakclub wist hij maar al te 
goed wat er bij die funktie allemaal 
komt kijken. Tal van bloemstukken, 
boeken, bekers, kadobonnen en zelfs 
een schaakklok vielen de jubilerende 
vereniging ten deel en veel leden en an- 
dere belangstellenden kwamen hun ge- 
lukwensen aanbieden. En juist op het 
moment dat voorzitter De Bruin een 
dankwoord had gesproken en gevoege- 
lijk kon worden aangenomen dat hier- 
mee een eind kwam aan de receptie 
klonken in de hal van het Gemeenschaps- 
huis de tonen van de hofkapel De Kwal- 
letrappers als inleiding op de komst van 
Prins Bobo den Urste van de zandvoort- 
se karnavalsvereniging 'De Scharrekop- 
pen', met in zijn kielzog Grootvorst 
Wullum, ceremoniemeester Simon en 
de komplete Raad van Elf. Ook de 
prins kwam niet met lege handen en 
hing de heer De Bruin de bronzen Bobo 
om, hem daarmee benoemend tot Groot- 
schaakmeester van de Remise. Rond het jubileum waren een paar evene- 
menten gepland, waarvan als eerste een 
erewedstrijd op 31 januari jl. tegen Del- 
ta Loyd, een ontmoeting die in het voor- 
deel van de amsterdamse schaakvereni- 
ging werd beslist. Thans volgen nog de 
simultaan die Jan Timman op 28 febru- 
ari tegen alle leden komt spelen en het 
eind maart begin april te houden 'Louis 
Blok-toernooi' en met dat laatste zijn 
we erg blij. Waarom? We weten niets af 
van schaken. Het is voor ons allemaal 
Latijn. En toch is er een binding mee: 
de herinnering van een achtjarig meisje 
dat iedere zomer met haar vader en 
moeder, haar broertje en haar zusje, de 
maand augustus in Zandvoort door- 
bracht en dan op weg naar het strand 
langs de Haarlemmerstraat kwam. De mijnheer die in een rolstoel op de wa- 
randa in z'n eentje, ook wel eens met 
een ander, schaakte, intrigeerde haar. 
In het begin passeerde ze schoorvoe- 
tend vanwege die imponerende rol- 
stoel. Al heel gauw blijmoedige omdat 
die mijnheer haar altijd zo vriendelijk 
goedendag zei en zelfs haar naam wist. 
De volgende jaren vroeg ze zich bij de 
eerste wandeling naar het strand altijd 
af: waar woonde die aardige mijnheer 
Blok ook weer? En als hij er dan weer 
zat met die plaid om zijn benen en hij 
herkende je, dan was je blij. Een blijd- 
schap die, en als kind voel je dat, weder- 
zijds was. En daarom vindt uw verslag- 
geefster het zo fijn dat er een 'Louis 
Blok-toernooi' komt! werkgroep wil meer 
dan artsenspreekuur 
In een schrijven aan het kollege van b 
en w heeft de Werkgroep Artsenprak- 
tijk nieuw-noord het gemeentebestuur 
een aantal punten in overweging gege- 
ven, die haars inziens van belang kun- 
nen zijn bij het uitwerken van een ge- 
meentelijke nota over dit onderwerp 
die is toegezegd tijdens de op 8 jan- 
uari j.l. gehouden openbare vergade- 
ring van de kommissie van algemene 
zaken en ruimtelijke ordening. 

Voor alle duidelijkheid deelt de werk- 
groep in haar brief aan het kollege 
mee dat zij niet streeft naar een artsen- 
spreekuur maar een volwaardige arts- 
enpraktijk in nieuw-noord. Reden 
waarom zij b en w verzoekt de tot- 
standkoming van een artsenpraktijk 
in de nota tot uitgangspunt te nemen. 
Nw-noord is zowel in ruimtelijke als 
sociale zin'#en geïsoleerde wijk. Vrij- 
wel alle gemeenschapsvoorzieningen 
bevinden zich in het dorp. De bereik- 
baarheid van het dorp iaat te wensen 
over, mede door de geringe f rekwentie 
van het openbaar vervoer. Niet ieder- 
een heeft altijd de beschikking over 
een eigen auto. Juist op het moment 
dat het potentieel aantal patiënten een 
veelvoud van het normale aantal is n.l. 
in de zomer wordt de verbinding tussen 
het dorp en nw.-noord ernstig belem- 
merd door verkeersoverlast. Er wonen 
voornamelijk jonge gezinnen met veel 
kinderen in nw.-noord die relatief 
vaak een arts konsulteren. Ook de op- 
vang van de andere kinderen in het ge- 
zin is dan een probleem. Ook eist de 
specifieke problematiek van een nieuw- 
bouwwijk een sterke betrokkenheid 
van de welzijnszorgers met die wijk, 
daarom stelt de werkgroep als een 
hoge prioriteit, dat zo'n arts niet alleen 
werkzaam is in de wijk maar daar ook 
woont. De werkgroep zal hierover de mening van de wijkbewoners vragen. 
Volgens de werkgroep dient in de no- 
ta onderzocht te worden welke maat- 
regelen de gemeente kan treffen, opdat 
een vestiging van een praktijk daad- 
werkelijk gerealiseerd kan worden. Ver- 
dere verbetering van de gezondheids- 
zorgsituatie dient onderzocht te wor- 
den. Hierbij denkt de werkgroep aan: 

1. De mogelijkheid tot realisering van 
een apothekersfiliaal, dan wel recep- 
tenloket. 

2. Spreekuur van de wijkverpleging. 

3. Spreekuur van het maatschappelijke 
werk, en de mogelijke inpassing van 
bovengenoemde aktiviteiten en uitbrei- 
dingen hierop binnen een wijkcentrum. 
Tenslotte spreekt de wer.kgroep zich 
uit voor een arts die vcidoet aan een 
profielschets, die door haar op latere 
termijn zal worden samengesteld aan 
de hand van informatie verkregen uit 
de enquête. 

Omdat de werkgroep er niet zeker van 
is dat b en w de situatie van de gezond- 
heidszorg in nw.-noord als een pro- 
bleem ziet hoopt zij door middel van 
haar schrijven zo'n bijdrage te leveren 
aan de gemeentelijke nota, dat hierdoor 
de doelstellingen van de groep op kor- 
te termijn verwezenlijkt kunnen wor- 
den. nieuws 

kort&klein • Inbraakjes worden gemeld in het 
zwembad 'De Duinpan ( enig wissel- 
geld), in een zelfbedieningswinkel 

( f 400,- en enige winkelgoederen), 
en in het klupgebouw van de hockey- 
vereniging waarvan de opengebroken 
kassa op het speelveld werd terug ge- 
vonden. 

• De politie heeft een 14-jarig jonge- 
tje het venten met ball-points moeten 
ontzeggen. De kleine handelsman had 
geen ventvergunning. 

• Twee zandvoortse jongens van 1 6 en 
20 jaar zijn aangehouden wegens het in- 
gooien van ruiten van de Christelijke 
Mavo aan de Sophiaweg, en de voorruit 
van de auto van een der leraren. Naar 
twee medeplichtigen wordt nog gezocht. o Verleden week donderdag liep een 33- 
jarige rangeerder op het zandvoortse 
N.S.-station ernstige brandwonden op 
in zijn gezicht en op zijn armen bij het 
afkoppelen van twee rijtuigen. De ran- 
geerder had verzuimd te wachten tot de 
stroomafnemer van de lokomotief los 
was van de bovenleiding en heeft waar- 
schijnhjk een stroomkabel i.p.v. een 
luchtslang losgetrokken, waardoor hij 
een steekvlam van 1 500 volt veroor- 
zaakte. 

• Tijdens de intocht van prins karnaval 
werd een poUtieauto met eieren beko- 
geld. De drie jeugdige, zandvoortse da- 
ders ( 14,16, 18 jaar) werden onmiddel- 
Ujk aangehouden. 

• Donderdag 28 februari neemt hoofd- 
agent-rechercheur J.F. Faber afscheid 
van het zandvoortse politiekorps. Hij 
gaat om gezondheidsredenen vervroegd 
met pensioen. weet je wat ik wel 
zou willen zijn... 1^ ' 
eanduoorbe Noeranh Tmo jmsoo tvuning 

Zaterdagmiddag trok karnavalsprins Bobo den Urste in een soort badhokje Zand- 
voort binnen om er zijn jaarlijkse kortstondige regering van de neut en de leut te 
vestigen. Na enige moeite werd hij uit zijn 'stilletje' bevrijd om te worden ontvang- 
en door de hoogste zandvoortse vertegenwoordiger van het wereldlijk bestuur, bur- 
gemeester Machielsen. Bobo vormt een uitzondering op de traditie die elk jaar een 
nieuwe karnavalsprins laat kiezen. Kennelijk gaan de aspiraties van Bobo verder 
dan het zaligmakende bloemetjesgordijn, want hij heeft zich voor elf jaar tegelijk 
laten kiezen. Waarschijnlijk zal de volgende stap de benoeming voor het leven zijn, 
en daarna de erfelijkheid van de pretprinsentitel. Maar voorlopig: ALAAF I meer vrouwen betrekken in 
aarmoederhalskankeronderzoek 
familieberichten Tijdens de kommissievergadering van 
Maatschappelijk Welzijn werd op uit- 
nodiging van de kommissie door dr. 
Linthorst een uiteenzetting gegeven 
over de wenselijkheid leeftijdsgrenzen 
voor vrouwen, die in het baarmoeder- 
halskankeronderzoek (bmhko) betrok- 
ken moeten worden, te verlagen. 

Dr Linthorst is adviseur van het Cen- 
traal Bureau voor Keuringen, dat zich 
bezig houdt met mediese bevolkings- 
onderzoeken. Hij kwam enige deskun- 
dige helderheid verschaffen over vra- 
gen die uit de kommissie naar voren 
waren gekomen t.a.v. de leeftijdsgren- 
zen van vrouwen die bjj het bevolkings- 
onderzoek naar baarmoederhalskanker 
(bmhk) betrokken dienden te worden. 
Nu betreft dat alleen vrouwen tussen 
de 35 en 55 jaar, maar er zijn voldoen- 
de redenen aangedragen om de leef- 
tijdsgrens te verlagen. Dr Linthorst 
zette uiteen dat de 35-55-jaargrenzen na 
onderzoeken 1 jaar geleden zijn vast- 
gesteld, mede op basis van de toen be- 
schikbare financiële middelen en de 
laboratoriumkapaciteit. Maar er heb- 
ben zich intussen ontwikkelingen voor- ir iëf BELEEFDHEID of HIELEN LIKKEN? 

Het toegangslaantje naar het Kostver- 
lorenpark is er door de bouw van een 
woning niet fraaier op geworden en de 
Gemeente Zandvoort heeft over dit toe- 
gangspad toezeggingen gedaan die in 
het geheel niet zijn nagekomen. De 
ACJN en NJN (jeugdbenden voor na- 
tuurstudie) hebben de gemeenteraad 
in een brief hun teleurstelling over de 
gang van zaken kenbaar gemaakt. Hoe- 
wel iedereen wel weet, en zeker de 
jeugdbenden voor natuurstudie, wie 
verantwoordelijk is voor de ontstane 
schade, doen deze bonden alsof hun 
neus bloed. Naar onze burgemeester 
durven ze geen vinger uit te steken, 
want oh jé, dat zou in toekomstige 
kwesties wel eens nadelig kunnen zijn. 
Omdat ik vond dat een en ander wel 
erg krom toeging stuurde ik een artikel- 
tje naar de Zandvoortse Koerant, dat 8 
februari geplaatst werd. Jaap Kolpa, 
voormalig woordvoerder van de ACJN, 
meent nu mij terecht te moeten wijzen 
en zich te moeten distantiëren van wat 
ik geschreven had. 

Zich distantiëren van iets betekent er- 
gens afstand van nemen, er niets meer 
mee te maken willen hebben. Zoiets 
kan nodig zijn wanneer men ongewenst 
ergens in betrokken is geraakt. Er is 
echter zelfs geen schijn geweest van 
enig verband tussen Jaap Kolpa en mijn 
artikeltje over Zandvoorts burgervader. 
En toch „distancièert" Jaap zich ervan. 
Volkomen overbodig en waarschijnlijk 
meer bedoeld als een stroop om de 
mond smerende loyaliteitsverklaring 
aan Zandvoorts burgemeester (denk om 
je onderhandelingspositie! ). 
Verder stelt Jaap Kolpa de beleefdheid 
van de inspreker voorop en doet hij het 
voorkomen als zou ik een scheldbrief 
hebben geschreven. Wat daar van waar 
is kan ieder voor zich bepalen aan de 
hand van de bewuste tekst in de ZK, 
8-2-1980. Echter, beleefdheid meet 
niet ontaarden in schijnheiligheid. 
Recht is recht en krom is krom en de 
bomen bij het Kostverloren die zijn om. 
Maar als je in een spotschrift de dader 
hekelt ben je onbeleefd. Foei, foei,foei. 
Eerst mogen ,, inspreken" (inspraak is 
een gunst en voorlopig nog geen recht) 
en dan zo ondankbaar. Als ik Jaap ze 
hoor praten, heen draaiend om de hete 
brei van een illegaal kappende burge- 
meester, en hem hoor prediken dat in- 
spraak met beleefdheid het meeste re- 
sultaat geeft (rechtvaardigheid is niet 
belangrijk), vraag ik me toch wel af: is 
dat nu beleefdheid of hielen likken? 

Paul Al gedaan die hebben geleid tot een ver- 
laging van de leeftijd waarop meisjes 
hun eerste seksuele kontakten aangaan, 
en ten tweede tot een vrijer aangaan 
van seksuele relaties door vrouwen 
i.h.a. De invloed van verbeterde anti- 
konseptie (de pil) is daarbij onmisken- 
baar. De leeftijdsverlaging is van be- 
lang omdat bmhk zich ongeveer tien 
jaar ontwikkelt voordat een kritieke 
fase bereikt is. De seksuele vrijheid is 
van belang omdat er een onmisken- 
baar verband bestaat tussen geslachts- 
gemeenschap en het ontstaan van bm- 
hk, dat waarschijnlijk door een virus 
wordt veroorzaakt en zich op vergelijk- 
bare wijze verspreid als geslachtsziek- 
ten. De kans op bmhk wordt vergroot 
als man of vrouw met meer partners 
seksuele kontakten heeft. 
Dr. Linthorst prees dan ook het zand- 
voortse initiatief om tot verlaging van 
de onderzoeksleeftijd over te gaan en 
suggereerde een leeftijdsgrens van 25 
jaar naar beneden (jonger is niet no- 
dig omdat bmhk dan steeds minder 
voorkomt), maar ook een vaak over 
het hoofd geziene maar even noodza- 
kelijke grensverschuiving tot 65 jaar Gedeputeerde Staten (G.S.) 
onderschatten nood woningzoekenden. 

G.S. van Noord-Holland hebben on- 
langs hun goedkeuring onthouden aan 
het Zandvoortse bestemmingsplan 
Lorentzstraat/Reinwardtstraat. Dit be- 
tekent dat de bouw van 37 weningen 
voor alleenstaanden en tweepersoons- 
huishoudens niet kan doorgaan. G.S. 
denken namelijk dat de toekomstige 
bewoners overlast zullen ondervinden 
van het circuitlawaai. Een onderschat- 
ting door G.S. van de nood der woning- 
zoekenden in Zandvoort. Meer dan 
360 woningzoekende alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens staan in 
Zandvoort te dringen om een dak bo- 
ven hun hoofd. Zij zullen het circuit- 
lawaai van een paar dagen per jaar 
—en dan nog maar van een beperkt aan- 
tal uren per dag— graag op de koop toe 
nemen als ze maar eens een keer onder- 
dak zijn. Wat maakt die geluidshinder 
gedurende korte tijd uit op een heel 
jaar als je zit te springen om een wo- 
ning? Gelukkig bestaat de mogelijk- 
heid om tegen dit voor woningzoeken- 
den zo rampzalige besluit van G.S. bij 
de Koningin in beroep te gaan. Tot 4 
maart a.s. is daarvoor gelegenheid. Van 
mijn kant is al een beroepschrift onder- 
weg. Ik stel de Zandvoortse woningzoe- 
kenden en al hun relaties voor om mas- 
saal een beroepschrift bij de Koningin 
in te dienen. Dat is een vrij eenvoudige 
zaak, gewoon een briefin twee-voud 
ZONDER verdere formaliteiten zoals 
gezegeld papier, rechtskundige hulp e.d. 
Als iemand opziet tegen het maken 
van een tekst stel ik hem/haar graag 
een kepie van mijn beroepschrift ter 
beschikking. Ik ben 's avonds telefo- 
nisch bereikbaar op 02507 - 41 75. A.B. Biekman 
Dr. Kuyperstraat 2 
2042 BX Zandvoort Zimbabwe 

VRIJE VERKIEZINGEN? naar boven. 

Voor Zandvoort geldt bovendien, even- 
als in alle Europese badplaatsen dat 
het percentage vrouwen met bmhk •: 
twee maal zo hoog ligt als het lande- 
lijke gemiddelde. Een reden te meer 
om het bmhko in Zandvoort vroe§- 
tijdig uit te breiden. Kennelijk maken 
de toeristiese bezoekers de seksuele 
banden wat losser. 
Na het vaststellen van om hoeveel 
vrouwen het bij verruiming van de 
leeftijdsgrenzen gaat, en van de finan- 
ciële konsekwenties van deze (nog) 
niet gesubsidieerde onderzoeken voor 
de gemeente, zal de gemeenteraad een - 
principe-uitspraak doen. 'belangrijke adressen « t Met diepe droefheid delen wij U mede dat na 
een langdurige ziekte is overleden onze lieve 
mams, zuster, schoonzuster en grootmoeder 

CILEKE SWILDENS-VERNIMMEN 

op de leeftijd van 67 jaar. 

Pieter 

Ben - Dominique 

Peter - Anne 

Karin - Claude 

Viers - Mehdi 

A.M. Morgan - Vernimmen 

J.M. Morgan 

M. Mouwen - Swildens 

W.Hanssen 

en Kleinkinderen 

Zandvoort 15 februari 1980 
Brederodestraat 34. 

De Eucharistieviering en Crematie heeft heden 
middag plaatsgehad. 4444 
2000 
v3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoertselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. 
eanducorrse 
hoeranr ü 
waterstanden 


febr. 


H 


.w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


15 


02.37 


10.41 


14.48 


22.52 


16 


03.14 


11.18 


15.25 


23.29 


17 


03.57 


12.01 


16.09 


00.13 


18 


04.41 


12.45 


16.56 


01.00 


19 


05.24 


13.28 


17.41 


01.45 


20 


06.12 


14.16 


18.20 


02.24 


21 


06.52 


14.56 


18.57 


03.01 


22 


07.31 


15.35 


19.52 


03.56 


23 


08.26 


16.30 


21.08 


05.12 


24 


09.41 


17.45 


22.34 


06.38 


25 


11.05 


19.09 


— .— 


08.05 


26 


00.01 


08.05 


12.22 


20.26 


27 


01.01 


09.05 


13.28 


21.32 


28 


01.53 


09.57 


14.15 


22.19 


29 


02 


!.37 


10.41 


14.54 


22.58 GEVRAAGD 

BEZORGERS (STERS) 
en 
RESERVEBEZORGERS (STERS) 

voor Het PAROOL (nüddagkrant) 

Aanmelden: Lijsterstraat 13 
Tel. 4046 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RrrMAN 
Telefoon 4365 

ja, misschien een oude schoen. 
Je weet het nooit. 

Maar met een advertentie in de 
ZANDVOORTSE KOERANT 
heb je vrijwel altijd sukses. 

Daarom even bellen naar. nummer 21 35 Vanaf heden t/m eind maart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10 SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

. * . goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees 

* serv. salade, puree., pikante saus 

* flensje met vuirmg (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 1 5.00 uur. Voor Smith-Muzorewa is er massale finan- 
ciële steun uit Zuid-Afrika en van blank 
Rhodesië. Wij steunen ZAPU érf ZANU. Zimbabwe 
moet vrij van Zuidafrikaanse overheersing. 

Steun giro 26655 t.n.v. Bevrijdingsfonds, 
A'dam o.v.v. „Zimbabwe". GIRO 26655 ^ (7<>' WS^- Actie met steun van: 

PvdA, PPR, PSP, Soclairstlsehe Partij, Evert Vermeer SHehting (PvdA), ARJOS, Jonge 
Socialisten, PPR jongeren, PSP jongeren. Land. Overleg Grondraden. KNV, Land. Ver. v. 
Wereldwinkels, Domltlla, VIA, WDM, BWA, Basisbew. v. krit. gr. en gemeenten, E. 
Mondlane St., Werkgroep KAIROS, Pax Christi. #.dW',#^>^ 

^ 'O ^ #"# 80e jaargang no. 15 

ir 
vrijdag 22 februari 1980 eanduoorrsé hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.22l' 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. 

groot kijkduin van kindertehuis 
naar jongerenbegeleiding nieuws 

kort & klein • De tot een traditie uitgegroeide hul- 
diging van de zandvoortse sportkam- 
pioenen van het jaar door het gemeen- 
tebestuur is bepaald op donderdag 27 
februari a.s. in het gebouw 'De Krocht' 
aan de Grote Krocht. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur. Reeds in 1978 veranderde het l<arakter 
van de hulpverlening aan jongeren in 
het tot dan toe kindertehuis Groot 
Kijkduin. I n dat jaar ging het tehuis 
namelijk een fusie aan met drie Centra 
voor Hulpverlening aan Jongeren in 
Alkmaar, Enkhuizen en Purmerend, 
en richtte zich op het opvangen 
van jongeren in de leeftijd van 15 tot 
21 jaar in leefgroepen. Sinds kort is 
men een nieuwe koers gaan varen. 

Waar vroeger de jongeren in leefgroepen 
werden geplaatst, wordt nu Individueel 
gerichte hulp geboden aan jongeren die 
uit tehuizen komen of anderszins pro- 
blemen hebben op het gebied van ge- 
zinsrelaties, school, werk, puberteit, 
of adolescentie. Kortom jongeren die 
niet thuis kunnen wonen, maar die 
het zonder professionele hulp nog niet 
kunnen redden. Groot Kijkduin biedt 
nu onderdak aan jongeren uit de wijde 
omgeving van Haarlem (op dit mo- 
ment geen zandvoortse jongeren), die 
wonen op een manier die vergelijkbaar 
is met die van studenten in studenten- 
huizen, met deze verschillen, dat zij 
jonger zijn, niet op het ouderlijk huis 
terug kunnen vallen en dat er 24 uur 
per dag een begeleider beschikbaar is 
om hen bij te staan. 
Daartoe is Groot Kijkduin geschikt ge- 
maakt voor de individuele huisvesting 
van 1 8 jongeren, die verdeeld over drie 
verdiepingen, de beschikking hebben 
over een ruime kamer met warm en 
koud water en een keukenblokje. Bij . 
hun aankomst in het Centrum krijgen 
zij een voorschot waarmee zij naar ei- 
gen smaak de benodigde huisraad kun- 
nen aanschaffen. De opvang wordt 
verzorgd door negen begeleiders (een 
begeleider per twee jongeren), twee 
gastvrouwen, een huishoudelijke hulp, 
en er zijn mogelijkheden voor psycho- 
therapeutiese ondersteuning. Door mi- 
nimale huisregels (gericht op het leef- 
baar houden van het geheel) worden 
de jongeren in een tolerante atmosfeer 
gestimuleerd hun situatie te verbeteren, 
prakties leren zich zelf te verzorgen, 
een kamer te bewonen en respekt voor 
andermans eigendommen op te bren- 
gen. Het volgen van een opleiding of 
het hebben van een werkkring buitens- 
huis zijn een verblijfsvoorwaarde, waar- 
bij de werkenden een vergoeding beta- 
len voor hun verblijf, ter-wijl de stude- 
renden een toelage ontvangen (f. 375,- 
p.mnd.) om in hun onderhoud te voor- 
zien. De bedoeling is dat de verblijfs- 
duur van de jongeren in Kijkduin be- 
perkt blijft en dat zij in een tijdsbestek 
van zes tot twaalf maanden leefgewoon- 
ten ontwikkelen die hen in staat stellen 
zich ook in de maatschappij buiten Kijk- 
duin te handhaven. 
Omdat niet alle jongeren met proble- 
men in dit geheel passen bezoekt de 
maatschappelijk werker van het CHJ een 
hulpvrager en beoordeelt of een aan- 
vraag voor een plaats terecht is. Daarna 
wordt er een intakegesprek gehouden 
tussen de aanvrager, de verwijzer, en 
van het CHJ de maatschappelijk wer- 
ker, de eventuele begeleider en de 
hoofdleider. Deze aftastende proce- 
dure sluit spoedopname's uit. Groot 
Kijkduin is er voor jongeren op weg 
naar zelfstandigheid. 
• De 51-jarige voormalige administra- 
teur van de A.G. Bodaanstichting te Bent- 
veld, die enkele weken geleden terecht 
stond wegens verduistering van ruim zes- 
honderdduizend gulden ten nadele van 
de stichting, is gistermorgen door de 
haarlemse rechtbank veroordeeld tot 
zestien maanden opsluiting in het huis 
van bewaring. Toen de fraude vorig jaar 
aan het licht kwam, was er van het geld 
niets meer over. De administrateur had 
het bedrag vergokt aan de speeltafels van 
het zandvoortse kasino. 

• I n de nacht van zaterdag op zondag 
kwam een 16-jarige jongen in de Halte- 
straat onder een passerende auto terecht. 
De onfortuinlijke knaap moest met een 
verwonding aan de heup worden opge- 
nomen in een haarlems ziekenhuis. De 
bestuurder nam niet de moeite naar het 
slachtoffer van de aanrijding om te kij- 
ken en ging er razendsnel vandoor. 

• Vanavond draait in de jongerensocië- 
teit 'De Nachtuil' een western met een 
knipoog naar het serieuze genre, die de 
titel 'My name is nobody' meekreeg. In 
de speelfilm worden de voornaamste rol- 
len vertolkt door Terence Hill en Henry 
Fonda. Voor leden van de soos bedraagt 
de entree f 2,50. Niet-leden die de voor- 
stelling willen bijwonen betalen een piek 
meer. De film begint om 8 uur. 

• Vanaf morgen t.e.m. 22 maart a.s. 
eksposeert de in Haarlem woonachtige 
beeldhouwer Piet van Heerden zijn 
skulpturen in de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg. De tentoonstel- 
ling, die morgenmiddag om 4 uur 
wordt geopend, is tijdens de uitleen- 
uren van de o.b. voor het publiek te 
bezichtigen. i^lbürgëHijlcilÉntl 12 februari - 18 februari 1980 

ondertrouwd : Franciscus Hubertus 
Hendricus Maria Wijen en Ingrid Dési- 
rée Munier. 

geboren : Ben, zv. A.J. Krol en S. 
Brink ; Yoni, zv. F.D. Halderman en S. 
Kroone ; Fran9ois, zv. P.F. Roskam en 
A.M.J. Pottier ; Paulo zv. P. Dijkstra 
en N.M. Pereira Pinto. 

overleden : Pietje Koper geb. van 
Keulen, oud 90 jaar ; Cecilia Thecia 
Maria Vernimmen, oud 67 jaar ; Maria 
Elisabeth Dijkstra, geb. van der Lof, 
oud 91 jaar ; Marie Langholz, geb. Hof- 
stede, oud 90 jaar ; Maria Catharina 
Vollgraff, geb. van Duinen, oud 88 
jaar ; Hendrika Bos, oud 92 jaar. belangrijke adresseri 4444 
2000 
-3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1. 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. De kamer van een van de jeugdige bewoonsters van Groot Kijkduin. 
Zelfstandig, maar nog blij met de knuffelbeer. betrek zandvoorters daadwerkelijk 
bij plan natuurgebieden Twee ingezetenen van de gemeente, de 
heren D. Bol en P. Al, willen dat de in- 
woners van Zandvoort op zo kort mo- 
gelijke termijn worden betrokken bij 
dewoorbereiding van het ontwerpbe- 
stemmingsplan natuur- en rekreatiege- 
bieden waaraan volgens hun informa- 
tie op dit moment de laatste hand 
wordt gelegd. 

"Daar het plan een aanzienlijk deel van 
het gebied van het kustdorp omvat en 
daardoor van groot belang is voor het 
toekomstig leef- en vyoonklimaat van dr 
ingezetenen is het zaak dat de burgerij 
nog voor de afronding van het ontwerp 
in de gelegenheid wordt gesteld kennis 
te nemen van de inhoud en er op te rea- 
geren, aldus de heren Bol en Al in een 
brief aan b en w. Volgens hen dient de 
gemeente de burgerij een goed inzicht 
te geven in de aard van de gebieden 
waar het om gaat door middel van pu- 
blikaties in de plaatselijke pers en bro- 
chures. Daarbij moet ook informatie 
worden verschaft over de door de 
Rijks- en andere diensten tot op heden 
aan de gemeente uitgebrachte adviezen over de opzet van het bestemmingsplan 
voor de natuur- en rekreatiegebieden. 
Verder wijzen de briefschrijvers op de 
mogelijkheid het publiek mondeling 
te bereiken op door de gemeente te 
organiseren informatiebijeenkomsten 
in de diverse wijken van het dorp. Naast 
het geven van voorlichting over de ter- 
reinen waarvoor het bestemmingsplan 
moet gelden zou de overheid de bevol- 
king aktief dienen te betrekken bij de 
planvorming, adviseren de heren Bol en Al. Dit zou, nadat de ingezetenen van 
stand van zaken op de hoogte zijn 
gesteld, kunnen gebeuren door 
middel van hoorzittingen waar het pu- 
bliek zich over het ontwerp kan uit- 
spreken. 

Aan het slot van hun schrijven verwij- 
zen beide ingezetenen naar de nota 
openbaarheid van bestuur waarin b en 
w stellen, dat het meedenken van de 
bevolking gestimuleerd dient te wor- 
den en dat inspraak niet beperkt moet blijven tot bezwaarschriften. De heren 
Bol en Al hopen dan ook spoedig van 
het kollege te mogen vernemen welke 
initiatieven het denkt te ontplooien 
om de bevolking t.a.v. het bestemmings- 
plan te aktiveren. Bestemmingsplan natuur- en rekreatie- 
gebieden gaat alle inwoners van de ge- 
meente aan, vinden Bol en Al. 

^S^;-^'^. 
l|||i<g|èii uit a^^ 
familieberichten familieberichten 
/otA X!i:f--/'irh--<:-'! Vi , - "1KÏ ■TTs Getuige de wimpel aan 
de nationale driekleur 
is een lid van het kö- 
ninklijk huis jarig. Mo- 
gelijk komngin-moeder 
Emma maar het kan 
ook koningin Wilhel- 
mina zijn. Beiden wa- 
ren namelijk in augus- 
tus jarig en dat het op 
het moment van de op- 
name hartje zomer was 
blijkt wel uit de kle- 
ding van de jeugd. 
Waarschijnlijk ten over- 
vloede: het eerste huis 
links is het inmiddels 
afgebroken kinderhuis 
"Kijkduin". Enige en algemene kennisgeving 

Met droeflieid geven wij U kennis dat heden in de Maria-Stichting te 
Haarlem van ons is heengegaan mijn lieve Vrouw en onze zorgzame 
moeder, behuwd- en grootmoeder 

JANNETJE GROEN 

echtgenote van Jan Keur 

op de leeftijd van 81 jaar. 

J. Keur 

J.Keur 

J. Keur-Bos 

W.A. Keur 

E. Keur-van der Steege 

en Kleinkinderen 

Zandvoort, 20 februari 1980 
Gasthuishofje 2 
Correspondentie-adres: 
Potgieterstraat 5 
2041 PB Zandvoort 

De crematie heeft hedenmorgen plaatsgehad. 
medische dienst wat u ook nog moet weten 
van kabeltelevisie ZUSTERDIENST 

zaterdag 23 en zondag 24 februari a.s. 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023- 
320202 (dagen nacht). De N.V. Casema (centrale antenne sy- 
stemen exploitatie maatschappij) heeft 
in Zandvoort een boekje verspreid met 
de titel 'Alles wat u wilt weten over 
kabeltelevisie), waarin het nut, de wer- 
king, de benodigdheden, de voorwaarder 
en de kosten van de aansluiting op de 
groene televisie- en FM-radiokabel uit- 
een wordt gezet. 

Om met de portemonnee te beginnen, 
de kosten die verbonden zijn aan de 
aansluiting aan het kabelnet zijn het 
abonnementsgeld van f. 13,50 per 
maand (f. 162,- per jaar), eventueel 
plus eenmalig f. 7,- tot f. 1 0,~ voor 
ekstra 1 ,5 tot 1 O m. kabel van de aan- 
sluitdoos in huis naar de toestellen, en 
soms f. 7,50 voor een aanpassingstrans- 
formator voor sommige typen toestel- 
len. Wie wei laat aanleggen maar met 
de aansluiting tot vier weken na de 
aanleg met de aansluiting wacht, moet 
f. 55,- ekstra betalen. Als u ook niet 
liet aanleggen en dat later doet kunt u 
rekenen op minstens ook nog f. 200,- 
aanlegkosten. 

In de bij het blauwe boekje geleverde 
tarieven vermeldt Casema een Nota 
Bene waarin aangekondigd wordt dat 
de abonnementsgelden en kosten jaar- 
lijks aangepast kunnen worden. In Haar-, 
lem is dat al bijna zover, want door ver- 
nielingen van versterkerkasten buiten 
dreigt een eksploitatietekort, die door 
verhoging van de abonnementsgelden 
gedekt moet gaan worden. In Haarlem 
eksploiteert de gemeente de kabel, zo- 
dat het daar de gemeente is die de kon- 
sekwenties van haar verantwoordelijk- 
heden afwentelt op de kabelabonnees, 
maar in Zandvoort zou het zelfde kun- 
nen gebeuren. 

Voor het abonnementsgeld van f. 162,- 
p.jr. biedt de kabel naast de televisie- 
ontvangst van Nederland 1 en 2, ook 
die van Vlaams België en 3 duitse ka- 
nalen, en een 18-tal voornamelijk bel- 
giese, duitse en engelse radiostations. 
Onbelemmerd kijkgenot zal de kabel 
evenwel niet kunnen bieden. De ont- 
vangst van de belgiese zender is in Haar- 
lem, vanwaaruit ook Zandvoort be- 
diend wordt) slecht door de zwakte 
van de belgiese zendinstallatie, en ook 
de duitse programma's zullen niet door 
iedereen volledig tot hun recht komen 
omdat de ondertiteling ontbreekt. Ver- 
der wordt er geëksperimenteerd met 
engelse programma's, maar daarvoor 
geldt het zelfde euvel als voor de bel- 
giese. Gevreesd wordt bovendien dat 
etherpiraten, na het vrijgeven van de 
27 Mc-band op 1 maart, de ontvangsten 
ernstig kunnen storen. Wie evenwel een 
storing meldt aan Casema en het blijkt 
dat de storing niet in het centrale an- 
tennesysteem is gelegen, moet mini- 
maal rekenen op een voorrijtarief van 
f. 35,-. 

In Haarlem heeft de kabel tenslotte 
nog niet geleid tot een merkbare ver- 
mindering van het aantal antennes op 
de daken. Deze vorm van visuele mil- 
jeuvervuiling (hoogbouw langs duinge- 
bied of op de zeereep, en hoogspannings- liiiws 

iort^I klein masten zijn andere voorbeelden) blijft 
ook in Zandvoort voorlopig dus nog 
wel bestaan. En dat komt niet alleen 
omdat de kabeleksploitant zich niet 
met het verwijderen van het dakbos 
bezig houdt, of omdat ook dit (gevaar- 
lijke) karweitje meer kost dan een heitje, 
maar omdat velen eerst de kat uit de 
aluminium boom willen kijken. Zoals hier in de Oranjestraat (gezien in 
de richting van de Haltestraat) worden 
de trottoirs in Zandvoort even open ge- 
ritst om de groene kommunikatie kabel 
onder de tegels en het zand te begraven. • De jaarlijkse uitvoering van de in Zand- 
voort woonachtige leerlingen van het 
muziekcentrum Zuid-Kennemerland is 
vastgesteld op zaterdag 1 maart a.s. in 
het kultureel centrum aan het Gasthuis- 
plein, Op blokfluit, dwarsfluit, hobo, kla- 
rinet, viool, cello en piano zullen kom- 
posities ten geboren worden gebracht 
van Bach, Handel, Mozart, Telemann, 
Bigaglia en Battok en van de eigentijd- 
se komponisten Rogier van Otterloo en 
EIton John. Het konsert van de pupil- 
len van het muziekcentrum begint om 
14.00 uur en is voor iedereen kosteloos 
toegankelijk. • 'Vrouw en eigen lijf' is het thema 
voor een informatie- en diskussiebijeen- 
komst welke woensdag 27 februari a.s. 
wordt gehouden in het vrouwenkafe aan 
de Fahrenheitstraat (gebouw 't Stekkie') 
in Zandvoort nw. noord. De bijeenkomst 
begint om 20.00 uur en kan door iedere 
in dit onderwerp geïnteresseerde vrouw 
worden bijgewoond. Ter bestrijding 

van de voor de themavergadering ge- 
maakte onkosten wordt van de bezoek- 
sters een kleine financiële bijdrage ge- 
vraagd. 

• Ook op woensdag de 27e organiseert 
de afdeling Zandvoort van de pvda een 
vergadering waarin de ekonomie en de 
daarmee verband houdende vraagstuk- 
ken op het gebied van de werkgelegen- 
heid, produktiviteit en verdeling van de 
welvaart centraal zullen staan. Vier des- 
kundigen hebben zich bereid verklaard over deze onderwerpen hun visie te ge- 
ven, t.w. Marianne Sint [ekonome en 
feministe), Maurits Henkemans (specia- 
list op het terrein van het basis-inko- 
men), Wessel Hakstege (medewerker 
Stichting Eksperimentele Werkverban- 
den) en een niet met name genoemde 
funktionaris van de Telderstichting. Na 
hun uiteenzetting is er gelegenheid tot 
diskussie. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 24 februari a.s.: 
10.30 uur : ds. P. van Hall 
Jeugdkapel 

10.30 uur : Jeugdhuis, mevr. U. van 
der Meulen. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 24 februari a.s.: 

10.30 uur : Gemeenschappelijke dienst 

in de Hervormde kerk. Ds. 

P. van Hall. 
19.00 uur : Ds. J.L. Bel te IJmuiden. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 24 februari a.s.: 

Geen dienst in de Brugstraat. 

dinsdag 26 februari a.s.: 

19.30 uur : Interkerkelijke gebedsdienst 

in de r.k. kerk 
woensdag 27 februari a.s.: 
14.00 uur : vrouwenmiddag 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 23 februari a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. 

zondag 24 februari a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering. 

10.45 uur : eucharistieviering mmv. 
jeugdkoor St. Agatha. waterstanden febr. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 H.W. 
02:37 
03.14 
03.57 
04.41 
05.24 
06.12 
06.52 
07.31 
08.26 
09.41 
11.05 
00.01 
01.01 
01.53 
02.37 L.W. 
10.41 
11.18 
.12.01 
12.45 
13.28 
14.16 
14.56 
15.35 
16.30 
17.45 
19.09 
08.05 
09.05 
09.57 
10.41 H.W. 

14.48 
15.25 
16.09 
16.56 
17.41 
18.20 
18.57 
19.52 
21.08 
22.34 

12.22 
13.28 
14.15 
14.54 L.W. 
22.52 
23.29 
00.13 
01.00 
01.45 
02.24 
03.01 
03.56 
05.12 
06.38 
08.05 
20.26 
21.32 
22.19 
22.58 dezQ maand 

inuüj 
bibliotheek EXPOSITIE 

Plet van Heerden exposeert 
beelden, tijdens de uitleen- 
uren, t/m 22 maart. - 

FILMINN 

1 maart, 21 .00 uur Maria 
Trionfale van Bellochio. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Prinsesseweg /Zandvoort agenda 

gemeenteraad voor de dinsdag 26 februari a.s. vastge- 
stelde bijeenkomst in het raadhuis. De 
vergadering begint om 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 29 
januari 1980. 

2. Ingekomen stukken : 
Brief dd. 15 februari 1980 van Dijk- 
graaf en Hoogheemraden van Rijn- 
land betreffende de benoeming van 
een hoofd ingeland waterkwaliteit. 
Brief dd. 10 februari 1980 van de 
ouderkommissies Hannie Schaft- 
school betreffende verkeerssituatie 
oversteekpunten LouisDavidsstraat, 
Schoolstraat, Corn. S legersstraat. 
Busweg. 

Brieven dd, 28 januari en 9 februari 
1980 van de Algemeen Christelijke 
Jeugdbond voor Natuurstudie en 
Natuurbescherming resp. de Stich- 
ting Behoud Kostverlorenpark betref- 
fende aantasting bomenbestand. 
Brief dd. 28 januari 1980 van het 
Anti-circuitcomité betreffende 
klachten over geluidhinder op zon- 
dag 27 januari 1980. 

3. Begrotingswijzigingen. 

4. Onderwijsaangelegenheden : 

a. Vaststelling administratievergoe- 
ding bijzonder lager onderwijs 
over 1979 ingevolge art. 101, 8e 
lid van de l.o.wet 1920. 

b. Verbeteren verlichting Beatrix- 
school. 

c. Bijdrage in kosten overblijven Dr. 
Albert Plesmanschool / Josina 
van den Endenschool. 

Transakties onroerend goed. 

Bestemmingsplannen e.d.: 

a. Beroepschrift tegen onthouding 
goedkeuring bestemmingsplan 
'Lorentzstraat-Reinwardtstraat'. 

Functioneren afdeling sociale zaken. 

Herstel kunstijsbaan. 

Wijziging huurkontrakt circuit. 

Artsenspreekuur in wijk Nieuw 

Noord. 
I 11. Wijziging legersverordening. 

12. Nieuwe dienspistolen voor de poli- 
tie. 

13. Aangaan vaste geldlening. 

14. Verzoek Gedeputeerde Staten om 
intrekking van besluiten inzake ge- 
meentegaranties. 

15. Vaststelling aangiftebiljetten toeris- 
tenbelasting nachtverblijf. 

16. Salariëring gemeentepersoneel 1 janu- 
ari 1980. 

17. Benoemingen. 

18. Rondvraag. 5. 
6. 7. 

8. 

9. 

10. 
lil Zes eerste, vijf tweede en een derde 
plaats was de oogst voor de zandvoort- 
se zwem- en poloklup 'De Zeeschui- 
mers' in de afgelopen zondag gehou- 
den vierkamp tussen de klup en zwem- 
ploegen uit Purmerend, Schagen en Hei- 
loo. De individuele prestaties van de le- 
den van ZZPC luiden als volgt : 
1 00 m. vrije slag jongens 1 jaar : 

1. Aldo Halderman 1.37.3, 2. Jaco Ko- 
ning 1.50.5, 3. Marco Westerman 1.50.9. 
100 m. schoolslag meisjes 1 2 jaar : 

2. Anette ter Heijden 1 .30.6 en Rosalie 
Harkamp 2.006. 

100 m. schoolslag jongens 12 jaar : 
1. Antoine Flori 1.40.7, Wander Hal- 
derman 1 .49.8 en Arno Westhoven 
1.44.0. 

100 m. vlinderslag heren : 1. Raiph 
Kras 1 .04.7. 

200 m. vrije slag meisjes 14 jaar : Emmy 
Koning 2.57.1. 

200 m. vrije slag jongens 1 4 jaar : Roy 
Warmerdam 2.22.6. 
100 m. rugslag jongens 16 jaar : Ro- 
bert Westerman 1.32.8. 
100 m. wisselslag jongens 10 jaar : 
Jaco Koning 1.56.1, Marco Westerman 
1.47.9 en Aldo Halderman 2.04.6 
400 m. vrije slag meisjes 1 2 jaar : 
1. Anette ter Heijden 5.25.4 
400 m. vrije slag jongens 1 2 jaar : 
Antoine Flori 6.40.4, Wander Halder- schaken 
met plezier 

Uit een aantal reakties heb ik begrepen 
dat men mij in de vorige aflevering, 
waarin ik mij in de illustere historie 
van deze schaakrubiek presenteerde 
als 3e-rangsschaker, wat al te beschei- 
den vond. Ik moet deze suggestie na- 
tuurlijk met klem van de hand wijzen. 
Bescheidenheid is een deugd die spaar- 
zaam gehanteerd moet worden, wil zij 

Jack van Eijk haar glans niet verliezen. Op deze deugd 
zult u mij dan ook zelden betrappen. 
Het is zeer zeker een unikum dat het 
lagere schaakgepeupel een krantenko- 
lom vult met schaaknieuws {en on- 
nieuws). De hele en halve professionals 
die doorgaans dit werk verrichten, zijn 
zij soms meer te verkiezen ? 
Enkele gunstige uitzonderingen daarge- 
laten beschouwen zij het schrijfwerk 
als een vervelende bijkomstigheid naast 
hun eigenlijke vak, het schaken. Om des 
broods wille zijn zij genoodzaakt net 
zoals het gewone volk te werken, ter- 
wijl ze dat nu juist hoopten te vermij- 
den door het levenslang beroeren van 
Koning en Dame. Voor kenners schrij- 
ven ze over de doorwrochte partijen 
van kollega's, hun mede-genieën, lede- 
re sport heeft natuurlijk zijn helden 
nodig, maar wie vraagt zich nog af of 
de glitter en glans die de schaakscriben- 
ten verspreiden opweegt tegen het we- 
kelijks geploeter van de horden een- 
voudige klupschakers of tegen de ellen- 
de van de massochistiese huisschaker die 
al jarenlang niet in staat is ook maar 
één partij van zijn buurvrouw te win- 
nen ! Nee, geachte lezer{es), het werd 
de hoogste tijd dat iemand zich soli- 
dair met u betoonde in de kommer en 
kyyel van uw schaakleven. 
Ook op een ander soort reakties moet 
ik even ingaan om u er dan nooit meer 
mee lastig te vallen : ik zou van het 
schaakgebeuren te veel de donkere 
zijden belichten I Is iedereen dan zien- 
de blind en horende doof ? Voor eens 
en altijd : alleen wie levenslang verliefd 
is op de Dame en verslaafd aan deze 
houtjes, mag er een kwaad woord over 
zeggen. 

Een niet zo moeilijke opgave deze keer. 
Je moet het alleen even zien. Zwart 
aan zet geeft mat. !ii:i , t'iiiiiii llllll llilliil!' Illllülllll w iiiiiiiiiii! J ± ij k lil Ilüilllll! ..;l ■: 

^1 llilllllllll t. ■111 iiÜIA lilMi'i II 

1 iiii;ii liüfflüii iiiiiiiiii;i. 
^Illlllill ' ' i!l ,. & tP 

' " i iiilill iillH ABCDEFGH Oplossing : 

••uee|s 
31 gq do auiBQ aiJBMZ ap uapumjaA 
siaiu ua 3Pi 'g^B 'g^d man 6.35.7 en Arno Westhoven 6.37.2. 
100 m. rugslag heren : 2. Ralph Kras 
1.12.9, Robert Stuurman 1.27.7 
100 m. rugslag meisjes 14 jaar : Rosa- 
lie Harkamp 2.03.5, Emmy Koning 
1.46.2. 

100 m. rugslag jongens 14 jaar : Robert 
Westerman 1 .33.9, Roy Warmerdam 
1.19.5. 

100 m. schoolslag meisjes 16 jaar : 
Emmy Koning 1.49.5, Annette ter 
Heijden 1.33.6. 

5 X 50 meter Estafette vrije slag heren: 
I.Z.Z.P.C. hier 

staat 
uw 

brief Een open antwoord op de ingezonden 
brief van de heer Biekman lijkt mij ge- 
rechtvaardigd, omdat deze heer praat 
als iemand uit de 'Ver van mijn bed- 
show'. Immers, niemand kan in Zand- 
voort zo ver van de lawaaibron wonen 
als de heer Biekman (Dr. Kuyperstraat). 
Hoe durft deze heer —zelf sprekende 
over 'circuitlawaai' en 'geluidshinder'— 
dit voor zo enorm veel mensen ramp- 
zaUge gebeuren zó te negligeren. Hij 
jokt als hij zegt 'een paar uren in een 
paar dagen per jaar', want het zijn 
100 dagen en nog wel juist in de zo- 
mermaanden, wanneer men buiten wü 
vertoeven ! 

De heer Biekman is de waarlijke essen- 
tie van het besluit van G.S. ontgaan : 
er mag niet gebouwd worden vanwege 
de geluidshinder. Hoe kan deze heer 
mensen behulpzaam zijn in het opma- 
ken van beroepschriften, wanneer hij 
de nieuwsbulletins niet goed kan le- 
zen en hij geen benul heeft van de 
doelstelling van de op democratische 
wijze tot stand gekomen nieuwe 'wet 
op de geluidshinder'. Deze wet heeft 
tot doel de burger te beschermen te- 
gen nadelige effecten op de gezond- 
heid van het individu. Dit heeft niets 
te maken met het feit of een enkehng 
dit lawaai op de koop toe wü nemen. 
U, heer Biekman, zadelt de woningzoe- 
kenden op met het ziek makende la- 
waai, een herrie waar mensen agressief 
van worden, hun huis willen ontlopen, 
werkelijk geen raad meer weten enz. 
enz.; er zijn voorbeelden te over. 
We wachten op het spoedig verdwijnen 
van het circuit; de 360 woningzoeken- 
den krijgen een woning zodra het race- 
gebeuren heeft opgehouden te bestaan. 

Anouk Schafer 
Zandvoort 

Morgenavond treedt 'Peter Ypma plus 3' 
op in Sunshine Jazz Corner. Ypma, die 
wordt beschouwd als een van de meest 
getalenteerde slagwerkers in ons land, 
wordt bijgestaan door John Clayton 
(bas). Rob Agerbeek (piano) en Cees 
Smal (schuif- en ventiel trombone). De 
uitvoering in het pand van 'Sunshine' 
aan de Burg. van Alphenstraat begint om 
22.00 uur. Zondagmiddag is het Hans 
Keune kwartet te gast in het jazz-cen- 
trum. Aan de uitvoering van het pro- 
gramma wordt solistiese medewerking 
verleend door vibrafonist Eddy San- 
chez. Aanvang 3 uur. Het weekeind-re- 
cept van Sunshine Corner start vana- 
vond 'met de derde aflevering van open 
podium. Dit onderdeel van de aktivitei- 
ten van Sunshine schept de mogelijk- 
heid voor jazz-musici van diverse plui- 
mage om naar hartelust te improvise- 
ren en te eksperimenteren. Open po- 
dium gaat om 1 0.00 uur van start. 


eanduüorrse 
hoeranr ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort omroepers J.G. ANDERSON 
arts 

afwezig tot 3 maart a.s. 

Waarnemers : dr. Flieringa 
dr. Zwerver 
dr. Drenth 

Aangeboden : LAPJESPOES 
1 1 mnd. oud, af te halen te- 
gen adv .kosten. Tel. 66 81 . 

Te koop DUITSE STAAN- 
DER, reu, 16 mnd. met 
stamboom en toebehoren. 

Tel. 70 63. 

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll 
STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morcien 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw farnïiiie' en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-S527 
(Bgna 50 jaar drukker) 
H W. COSTER B.«. 

Makelaar 0.9. 
U dNBM 

üdMCC, Burg.Engelbertsstraat tl Zandvoort . Telefoon 5531 

Voorbaan, of verkoop van uw FLAT óf WONING 
Taxati.es AssurantiSn Hypotheken 

Gratis woninglijst op >ianvrasg>'beschikbaar "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 56 55 
Voor al' uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodqkties 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 REISBURO KERKMAN voor vliegreizen en voor tourlngcarreizen 

maar 

heeft U ook al eens aan treinreizen gedacht ??????? 

bijvoorbeeld 

in de maand Mei of Juni naar de Adriatische Riviera in Italië naar 
de geweldige badplaats RIMINI 

17-dagen Hotel Baltimore (alle kamers met douche/toilet) 

vol pension f. 735,00 pp. 

of 

10-dagen hetzelfde hotel voor f. 558,00 pp. 

In de maanden Juli of Augustus is de prijs 

10-dagen f. 708,00 en 17-dagen f. 1.034,- pp. 

Volgens ons nog plezierig aandoende bedragen. INFORMEERT U NADER BIJ REISBUREAU 

KÉRICMiill 

Grote K roe ht2Ö, Zand voort :^,^^^^^^^^ 

telefoon 02507-2560 '-^Ml^^WM'^i ^^£ 


DIERENBESCHERMING 

WIST U DAT, U, nestjes van poezen en honden, mits binnen vierentwin- 
tig uur na de geboorte gebraclit, gratis kunt laten in- 
slapen bij dierenarts Dr. Dekker-Lucassen en bij het Ken- 
nemer 'dierentehuis. 

WIST U DAT, twee van de drie jonge poesjes zwerfdieren worden en U 
dit kunt verliinderen door castratie en sterelisatie . 

WIST U DAT, er plannen zijn om jachtvergunningen te verlenen voor 
het noorderlijk duinterrein van de gemeente Zandvoort 
en dat wxj daar ernstige bezwaren tegen hebben. 

WIST U OOK, dat wij een 'jeugdbrigade' hebben voor jongens en meis- 
jes van 10-16 jaar. Het jeugdlidmaatschap bedraagt fl. 
15,- per jaar 

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN 
secr. Dr. Jac. P. Thijsseweg 13 te Zandvoort GEEF. . LEEF compocé 
kostuums 3 DELIG 249r 
*2a i&tfCk-l' SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMDDtm HERENKLEDING KERKSTR.20 • TEL:3136 GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Haltestraat .39 - tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
Haal warmte en kleur In uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Setutdecttede(/f 
U>Ct uetH (fog- ii38 
VERSTEE6E # mtMOuVMH INItcMraat 18 • 

Vütipea 02507-4499 
^ ■ 


■«iïTr nederlandse hartweek 14.20 april 
1980 »\\e ^^ GEWlCHt 

nederlandse -den haag fa. !£. "^alledux & %n, 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROOK 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap Initallatie bureau 

OROENEllEIN B.Y. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 «• 
dinsdag 26 februari 1980 eanduQürtee ho 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
Redaktie en Administratie- Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 /Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave- Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post 

ledenavond raadsvergadering De raadsvergadering van vanavond be- 
looft aan de hand van de agenda een 
interessante te worden. Aan de orde 
komt o.m. het l<appen van bomen en 
struiken rond het nieuwbouwhuis van 
de burgemeester in de entree van het 
Kostverlorenpark, het AROB-bezwaar- 
schrift van de gemeente tegen het be- 
sluit van G.S. geen toestemming te 
verlenen voor de aanleg van een grote 
S-bocht in het circuit, het artsenspreek- 
uur Nieuw-Noord, het herstel van de 
Kunstijsbaan Kennemerland, en last 
but nog least het funktioneren van de 
afdeling sociale zaken. De verplaatsing 
van het naaktstrand in de richting van 
het tekstielstrand is van de agenda af- 
gevoerd. 

SOCIALE ZAKEN 

Om uw geheugen t.a.v. het funktione- 
ren van de afdeling sociale zaken nog 
even op te frissen : tijdens de vorige 
raadsvergadering heeft dit punt van de 
agenda geleid tot een tumultueuse kli- 
maks toen het belangrijkste onderdeel 
van dit raadsvoorstel ter stemmotivatie 
werd gebracht (Zandvoortse Koerant 
1-2-'80). Dat onderdeel behelste de in- 
stelling van een zgn. bijstandskollege, 
waarin terzakekundige burgers en raads- 
leden de wethouder van sociale zaken 
en maatschappelijk welzijn, V.d. Mije 
dus, moet bijstaan in het beoordelen 
van bijstandsaanvragen, waar de wet- 
houder de be- en afhandeling van aan- 
vragen voornamelijk over liet aan de 
chef van de afdeling sociale zaken. 
Voordat tot stemming over het raads- 
voorstel werd overgegaan verklaarde 
V.d. Mije dat hij wegens gebrek aan 
enthousiasme bij de raad (zijn eigen 
cda-fraktie op onjuiste gronden en de 
vvd-fraktie op grond van twee-slachtig- 
heid van de wethouder zelf) tégen zijn 
eigen voorstel zou stemmen. Wethou- 
der Aukema wist een definitieve on- 
dergang van de hervorming van de so- 
ciale dienst op dat moment te voorko- 
men door het ordevoorstel de uiteinde- 
lijke stemming te verdagen. Vanavond 
dus de uiteindelijke stemming en naar 
het zich laat aanzien zal de cda-fraktie 
en zijn wethouder zich dit keer positie- 
ver opstellen. 

Wie in de wisselende houding van het 
cda een windvaanpolitiek denkt te zien 
gaat echter voorbij aan de volstrekt ei- 
gen, maar strakke politieke lijn van de 
gristendemokraten. Zij willen een mid- 
denpartij zijn, en om het politieke mid- 
den te bepalen dien je eerst te weten 
welke posities er ter linker en rechter 
zijde zijn ingenomen. De vvd wenste 
die (positieve) positie tijdens de vorige 
raadsvergadering echter niet direkt 
met koórdinaten aan te geven en eiste 
van de wethouder hetzelfde dat de 
wethouder van de raadsleden eiste, 
n.1. enthousiasme. De politieke desoriën- 
tatie waaraan de wethouder daarop ten 
prooi viel, ging vervolgens bijna ten 
koste van de hervorming van de socia- 
le dienst en ten gunste van de je-weet- 
wel-wat-je-hebt-en-niet-wat-je-krijgt-fi- 
losofie. Vanavond dus de tweede akte 
van het derde bedrijf : Beter ten halve 
gekeerd dan ten hele gedwaald. 

KENNEMER KUNSTIJSBAAN 

T.a.v. de Kennemer Kunstijsbaan in 
Haarlem volgen b en w de meerder- 
heid van de gekombineerde raadskom- 
missies van financiën en P.W.-sport 
en stellen voor geen medewerking te 
verlenen aan Het herstel van de in het 
moeras zakkende ijsbaan. B en w geven 
de voorkeur aan het realiseren van ei- 
gen, zandvoortse gemeenschapsprojek- 
ten, B en w zeggen wel oog te hebben 
voor het belang van gewestelijke samen- 
werking, maar brengen intussen wel- 
licht wel een domino-effekt op gang. 
De resterende subsidiërende gemeen- 
ten zullen nu namelijk voor hogere bii- 
dragen aan de ijsbaan komen te staan, 
en dat terwijl reeds hun huidige bijdra- 
genivo tot heftige diskussies heeft ge- 
Gezien de belangwekkende beslissingen waarvoor de gemeenteraad 
zich vanavond geplaatst ziet, wordt een grote publieke belangstel- 
ling verwacht. leid. Die diskussies zullen dus nog eens 
dunnetjes over gedaan moeten worden, 
maar dan over jaarlijks terugekerende 
bijdragen die in totaal ca. f. 28.000,-- 
hoger zijn uitgevallen. 

ARTSENSPREEKUUR 

Met agendapunt 10, artsenspreekuur in 
Nieuw-Noord, neemt wethouder V.d. 
Mije weer plaats in zijn geliefde trek- 
schuit, die hij ook gebruikt heeft om 
de hervorming van de sociale dienst 
liever niet dan wel door te voeren. Na 
informatie bij 5 van de 7 reagerende 
zandvoortse huisartsen te hebben in- 
gewonnen komt hij tot de konklusie 
dat dit punt van het kollegeprogram- 
ma 'vooralsnog' niet gerealiseerd kan 
worden. Als alle onderdelen van het 
kollegeprogram op deze manier be- 
handeld zouden worden, zou men zich 
kunnen afvragen met welk doel raads- 
leden zich tot wethouder laten kiezen. 
Na de mededeling bot te hebben ge- 
vangen bij de zandvoortse huisartsen 
zou de wethouder ten minste kunnen 
aangeven welke wegen hij verder denkt 
te bewandelen om het kollegeprogram- 
ma op dit punt te realiseren, en vooral 
ook hoeveel tijd hij daarvoor nodig denkt te hebben. Nu zal de raad daar 
eerst om moeten vragen, zodat de 
wethouder weer kan antwoorden dat 
hij eerst zal moeten bestuderen hoe- 
veel tijd hij nodig denkt te hebben om 
te weten te komen of er nog mogelijk- 
heden zijn voor een artsenspreekuur. 
Pas daarna zal hij dan weer in kunnen 
gaan op de vraag van de bewoners van 
Nieuw-Noord om in de wijk een artsen- 
praktijk i.p.v. een spreekuur te realise- 
ren. 

NAAKTSTRAND 

Van de agenda afgevoerd is het voorstel 
om het naaktstrand in de richting van 
het tekstielstrand uit te breiden. Tij- 
dens een bespreking met de paviljoen- 
houders op het naaktstrand, strand- 
venters en de voorzitter van de strand- 
pachtersvereniging hebben b en w 
geen oplossing kunnen vinden die 
voor alle betrokken partijen aksepta- 
bel was. Opdat de niet-aanwezigen, de 
naaktrekreanten, onderweg naar het 
naaktstrand konsumpties bij de strand- 
venters zullen blijven kopen, dreigen 
zij dus 500 meter verder dan strikt 
noodzakelijk te moeten blijven lopen. nieuws 

kort&kjein • In de week van 10 t.e.m. 16 maart 
vindt in Zandvoort een huis-aan-huis 
kol lekte plaats ten bate van Het Natio- 
naal Rheumafonds. De opbrengst 
wordt o.m. gebruikt voor de aanpas- 
sing van woningen, het organiseren van 
vakantietrips per boot, vliegtuig, of bus 
en het beheer van het vakantieprojekt 
'Groot Stokkert'. Uiteraard geniet bij 
het aanwenden van de geschonken gel- 
den het wetenschappelijk onderzoek 
nog steeds hoge prioriteit. Kollektan- 
ten(trices) kunnen zich vanaf heden 
opgeven bij mevrouw G. Machielsen- 
Mouw, Jhr. P.N. Quarles van Ufford- 
laan 3, tel. 64 88. Wie niet in de gele- 
genheid is een financiële bijdrage in de 
kollektenbus te deponeren kan zijn of 
haar gift overmaken via giro 324 t.n.v. 
Het Nationaal Rheumafonds in Den 
Haag. 

• Donderdagavond werd de politie ge- 
attendeerd op jongelui die bezig wa- 
ren benzine te tappen uit auto's op 

de Saxenrodeweg. Toen de politie 
arriveerde waren de jongens gevlucht 
maar uit een auto hing nog een twee 
meter lange slang en er naast stond 
nog een volle jerrycan. 

• Zandvoort werd deze week getei- 
sterd door een serie kleine diefstal- 
len en inbraken. Uit twee auto's in de 
Flemingstraat werden de radio's ge- 
stolen, van het balkon aan de Tjerk 
Hiddestraat verdween een perzies ta- 
felkleed, drie konijnen werden uit 
hun hok op het binnenterrein van het BOLr^ 


J ^Hl 


-'ii'v'. . 


^1 waterstahdëh 


febr. 


j na 

H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


26 


00.01 


08.05 


12.22 


20.26 


27 


01.01 


09.05 


13.28 


21.32 


28 


01.53 


09.57 


14.15 


22.19 


29 


02.37 


10.41 


14.54 


22.58 


mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


03.20 


11.24 


15.27 


23.31 


2 


03.53 


11.57 


15.58 


00.02 


3 


04.24 


12.28 


16.30 


00.34 kabaret nar spits en amusant Een jaar of zes geleden stond op een 
mooie zomeravond in gebouw 'De 
Krocht' een jongen uit Naarden op de 
planken die een kabaretgezelschap 
met de toepasselijke naam 'Nar' had 
geformeerd dat, behalve hemzelf, be- 
stond uit een begeleidster aan de piano 
en twee jongelui voor de belichting en 
de algehele techniese leiding. 

Youp van 't Hek heette de jongen en 
het programma waarmee hij zijn gezel- 
schap presenteerde 'Your Youp for 
you'. Er waren zeven mensen in de 
zaal en de manier waarop hij op die 
geringe belangstelling reageerde was 
ontwapenend maar ook heel profes- 
sioneel. 

mevr. Kraan - Meeth 

'Een veelbelovend kabaretier' schreef 
de Zandvoortse Koerant na afloop en 
hoezeer ze het daarmee bij het rechte 
eind heeft gehad bleek in de jaren 
daarna, toen 'Nar' met programma's 
als 'Meer geluk dan wijsheid' en 'Ro- 
mantiek met mayonaise' in de grote 
steden volle zalen trok. Driehonderd 
toeschouwers in Diligentia in Den 
Haag, zes weken achtereen een uitver- kocht Bellevue in Amsterdam. En toch 
meent Youp het wanneer hij in een 
radio-interview zegt dat je kabaret 
niet voor grote zalen moet doen, en 
daarom zal hij met plezier zijn program- 
ma 'Zat ik maar thuis met een goed 
boek' zaterdagavond in het Cultureel 
Centrum hebben gepresenteerd, zij 
het dat een bezoekersaantal van zes- 
tien voor hem ongetwijfeld teleurstel- 
lend is geweest. 'Een wat uit de hand 
gelopen verjaardagsvisite' noemde hij 
het zelf. 

Youp van 't Hek, die zelf alle teksten 
schrijft, liet zich deze avond opnieuw 
kennen als een uitermate bekwaam 
kabaretier. Naast hem staat Jan Kok- 
ken die voor de muziek tekent, prima 
begeleidt en ook als solist verrassend 
goede dingen doet. Aletta de Nes (Aca- 
demie voor Kleinkunst), charmante 
verschijning, aardige stem, komple- 
teert het trio dat voor een avond spran- 
kelend kabaret zorgde. 'Nar' doet niet 
vervelend en betweterig maar neemt 
desondanks tal van eigentijdse toestan- 
den op de korrel. Alle onderdelen wa- 
ren zonder uitzondering, en zoiets 
maak je maar zeiden mee, van een uit- 
stekend gehalte, zoals, om een voor- 
beeld te geven 'Flappie', het kerstko- 
nijn, met een wel heel onverwacht slot, gezongen door Youp, en het voortref- 
felijk door Aletta gebrachte 'Anja'. 
Een subliem stukje solotoneel leverde 
Youp van 't Hek in 'dag dokter', waar- 
in het gevaar voor het neo-fascisme 
wel heel duidelijk gestalte kreeg. Re- 
sumerend : met de aankondiging 'spits 
en amusant' werd van Kabaret 'Nar' 
beslist niet teveel gezegdj béia ïi q r i j ké adressen 4444 
2000 
-3043 

4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daüiatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. GEEN UITBREIDING 
VOLKSTUINEN 

Per 5 december 1979 heeft het Hoog- 
heemraadschap Rijnland vergunning 
verleend voor het verplaatsen van duin- 
zand ten behoeve van de uitbreiding 
van het volkstumenkompleks aan de 
Keesomstraat. De tientallen gegadig- 
den voor een plaatsje op deze uitbrei- 
ding zullen voorlopig echter nog 
moeten wachten met het opstellen 
van een zaaiplan en het aanschaffen 
van tuingereedschap, want het zand 
mag alleen verplaatst worden, en wel 
binnen de zeereep. B en w van Zand- 
voort hadden zich voorgesteld om de 
aanleg van de nieuwe volkstuinen te 
financieren met de verkoop van het 
duinzand. Nu dit niet mogelijk blijkt, 
kan volgens b en w ook de gewenste 
uitbreiding geen doorgang vinden. circuit gehaald, uit de kleedkamer 
van een sporthal werd een leren jas 
met bontkraag door iemand anders 
dan de eigenaar aangetrokken, in een 
hotel was de buit na het verbreken 
van een ruit een kassetterekorder, een 
videokamera, een bandrekorder en 
een filmprojektor, vanaf het Favauge- 
plein werd een auto waarin f 2000 
gestolen, en na het ingooien van een 
grote ruit aan de achterzijde van de 
Openbare Bibliotheek hebben onbe- 
kenden tijdens een bezoek buiten de 
openingsuren een schrijfmachine ver- 
nield en een radiootje meegenomen. 

• De voor a.s. donderdag geplande 
kommissievergadering voor Publieke 
Werken gaat waarschijnlijk niet door. 
Uitsluitsel wordt vanavond tijdens de 
raadsvergadering gegeven. :{spart;iiï|p(Bi/ ZANDVOORTMEEUWEN-DIO l-I 

Geen grootse wedstrijd, waarbij de be- 
zoekers vooral in het begin een afwach- 
tende houding aannamen. Zandvoort- 
meeuwen kon hierdoor meer in de aan- 
v&l komen. Dat leverde wel enige hoek- 
schoppen op en enige doelrijpe kansen, 
waar Pieter Keur en Marcel SchoorI 
geen gebruik van wisten te maken. 
Dl O moest het meer hebben van de 
counter, maar de meeuwen-defensie 
gaf weinig ruimte om tot scoren te 
komen. 

Hans Winter kwam tot een keiharde 
kogel op de haarlemse veste, waar oud 
ZM-doelman Johan Pellerin echter 
wel raad mee wist. 
In de 32e minuut veroorzaakte doel- 
man Ed Steffers door het ten val bren- 
gen van Fred Munk een strafschop die 
door Gé Kerkhoven werd benut, 0-1. 
De thuisklup kwam hierna vaak verras- 
send voor de Dl O-veste, maar slaagde 
er niet in tot de gelijkmaker te komen. 
Na rust wisselend aanvalsspel, waarbij 
voor beide teams kansen kwamen, die 
echter geen goede afwerking kregen. 
Zandvoortmeeuwen werd sterker en 
dat leidde in de 15e minuut door Pie- 
ter Keur tot de gelijkmaker, 1-1. Een 
fel aanvallend meeuwenteam zette het 
doel der bezoekers danig onder druk. 
Vele hoekschoppen mochten worden 
genomen, waarbij de bal enige malen 
van de doellijn werd gehaald. Maar 
DIO hield stand (zij het met veel 
kunst- en vliegwerk). 
Koploper Velsen verloor en HBC speel- 
de gelijk, waardoor de spanning in de 
top is toegenomen. eanduoorbe hoeranf' Vanaf heden t/m eind maart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. Jl 10 SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

* goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* flensje met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf 15.00 uur. ^ 
gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort maakt bekend 
dat ingaande maandag, 3 maart 1980 gedurende 
een maand op de secretarie (bureau volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening) voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmings- 
plan "Kostverlorenstraat". 

Het plan heeft betrekking op de percelen Kost- 
verlorenstraat 92 en 94 en het daarachter gelegen 
terrein. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwa- 
ren tegen het ontwerp indienen. 

Zandvoort, 19 februari 1980. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen V familieberichten 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 
Heden is rustig ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, oma, zuster, 
schoonzuster en tante 

MARGARETHA CATHAREVA AARTS - VAN DER MUE 

weduwe van Gerhardt Aarts 
eerder weduwe van Dirk Schaap 

op de leeftijd van 77 jaar. 

Rijsenhout 


J. Schaap 

J.P. Schaap-Kooien 
Schagen 


!\/i.C. Kleefman-Schaap 
J. Kleefman 
Rijsenhout 


W.I.A. Binnekade-Schaap 
G. Blnnekade 
Maarsenbroek 


N. Kroeze-Langedijk 
C. Kroeze 
Groningen 


S. Lommert-Aarts 
H. Lommert 
Apeldoorn 


J.G. Aarts-v.d. Wetering 
M. Pijpers-Aarts 
J.D. Pijpers 
en kleinkinderen 


Zandvoort, 23 februari 1980 


Correspondentie-adres: 


J. Schaap 


Aalsmeerderweg 846 


1435 EV Rijsenhout De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum Zijlweg 63 te Haarlem, 

alwaar geen bezoek. 

De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 27 februari om 14.00 

uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort. 

Vertrek van het Uitvaartcentrum omstreeks 13.15 uur. in n „Weer wat geleerd. 
Hoe je je geld van een gewone bankgiro 
mum behoorlijk rentedragend kunt maken!" "Hoorde ik net bij de Nutsspaarbank. De giro-spaarrekening - 
iets nieuws. Gaat prima samen met je gewone bankgirorekening; 
je geld dat daarop soms zomaar staat te staan, kan voortaan "floep" 
meteen naar die giro spaarrekening. Maakt daarop maar eventjes 
6 procent! 

Natuurlijk kan je van elke andere rekening er ook geld naar 
overmaken en er kontant op storten. 

Geld eraf halen? Alleen met een overschrijving naar een 
andere rekening van jezelf. Dus altijd naar een eigen rekening - 
hindert niet waar en bij wie. 

Er is wel een limiet aan de hoeveelheid die je eraf wilt halen, 
logisch. Vijfduizend gulden per maand. Maar dat geldt niet voor 
overschrijvingen van bedragen voor de aankoop van een eigen huis 
of voor hypoüieekbetalingen. 

Als ik jou was, liep ik er even binnen om een foldertje te 
halen." 


ir ** * 
§■■*•* . ^m _. 
•** •*■ Tussen Den Helderen Sassenheim zijn 
63 kantoren van de Nutsspaarbank. 
Vraag bij het rayonkantoor van uw 
woonstreek naar liet adres van ons 
kantoor bij u in de buurt. 

Rayonkantoor Den Helder: Spoorstraat 2 / Jullanaplein, 

tel. 02230-136 42 ' Rayonkantoor Alkmaar Nieuwesloot 50, 
tel. 072 -12 21 55 Rayonkantoor I Jmond Kennemerlaan 28, IJmuiden, 
tel. 02550-12448 Rayonkantoor Haarlem 
(tevens hoofdkantoor) Fonteinlaan 5, 
tel. 023-319201 
ul^rpoQrbQnh 

uia4 nodarlond 

een bank van deze tijd 80e jaargang no. 1 7 vrijdag 29 februari 1980 
eanduoortse hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave; Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67,13.60.221 
Giro van de bank 35555 1. n . v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 1 4 , 50 per half jaar, ƒ 37, 50 per post. 

VAN DER MIJE GAAT 180° OM hervorming sociale zaken aanvaard De raadsvergadering van afgelopen dins- 
dag is in onvermoede rust verlopen. Een 
bijzondere bijdrage daartoe werd gele- 
verd door wethouder V.d. Mije die na 
zijn spektakulaire optreden in de vorige 
raadsvergadering nu het toonbeeld was 
van de berouwvolle zondaar, die ener- 
giek zijn 'faut pas' aan het herstellen 
was. 

Na de volgende verklaring restte de 
raadsleden Wind (pvda). De Jong (vvd) 
en Van Erp (d'66) dan ook niet veel 
meer dan hun waardering uit te spreken 
voor de volledig herziene stemverklaring 
van de cda-wethouder. Zij vroegen alleen 
om een evaluatie van hetfunktioneren 
van de nieuwe kommissie van bijstand 
na een periode van twee jaar, of in ieder 
geval na de volgende gemeenteraadsver- 
kiezingen om de sociale dienst geen speel- 
bal van de verkiezingen te maken. Een 
procedure die ook door de pvda bij de 
vorige verkiezingen gevolgd werd bij het 
aanbieden van het Rode Rapport, dat 
de aanzet was tot een heroriëntatie op 
het funktioneren van de dienst. Rita de 
Jong kwam terug op haar verzoek om 
met de brief van staatssekretaris Kraaye- 
veid-Wouters t.a.v. het te langdurig en 
te intensief begeleiden van g.s.d.-kliën- 
ten rekening te houden. Ineke Wind her- 
haalde haar suggestie de evaluatie van de 
bijstandskommissie te doen aan de hand 
van een procedure die in de I.V.A.-rappor- 
ten al werd aangedragen. Van Erp wees 
er op dat weliswaar burgers tot de ge- 
meentelijke taken werden toegelaten, 
maar dat het hier slechts de uitvoering 
van wettelijke bepalingen betrof, en 
niet de bestuurlijke taken waarnaar d'66 
streeft. V.d. Mije beloofde een en ander 
in zijn uitgewerkte voorstel te verwerken 
en die binnen drie maanden aan de raads- 
leden voor te leggen. De voorstellen t.a.v. 
de hervorming van de afdeling sociale 
zaken werden vervolgens met algemene 
stemmen, inklusief die van de cda-frak- 
tie, aanvaard. 

De volledig herziene stemverklaring van 
wethouder V.d. Mije : 

Mijnheer de voorzitter. 

Waar waren wij ook weer gebleven ? 
Oh. ja. Bij de door mijn collega Aukema 
op het juiste moment gevraagde schor- 
sing van de beraadslagingen. Een zeer 
geslaagde poging zijnerzijds om de wel- 
licht door mijn gebrek aan stuurman- 
schap in het zand geraakte wagen weer 
in het goede spoor te brengen. Ik ben 
hem daar dankbaar voor, mijnheer de 
voorzitter. 

De gemeentewet maakt het raadsleden 
niet mogelijk blanco te stemmen. Thor- 
becke wenste dat de gemeenteraad be- 
leid voert en beleid wordt niet gevoerd 
door geen oordeel uit te spreken. 
Ik geloof mijnheer de voorzitter dat het 
college van b enw zich in het voorliggen- 
de stuk wat te vrijblijvend heeft opge- 
steld over de instelling van een college 
van bijstand. 

En met name ik zelf ben gedurende de 
behandeling van dit onderwerp steeds 
verder van de oorspronkelijke opstel- 
ling van b enw afgeraakt. Dat begon al 
in mijn fraktie \vaar Ter Veer zich op 
principiële gronden kantte tegen de in- 
stelling van een college van bijstand. Hij 
meende dat hier van een onjuiste dele- 
gatie van bevoegdheden sprake zou zijn. 
De reacties in de raad inspireerden mij 
niet tot groter enthousiasme. Mevr. 
Wind sprak van tijdsbesparing van de 
part-time wethouders. De geachte afge- 
Wethouder V.d. Mije: Aukema zette 
mijn wagen weer in het goede spoor. 

vaardigde Flieringa was bezig hef col- 
lege van bijstand een taak te geven 
waarvoor de instelling niet bedoeld 
was. Van Erp gaf blijk een geheel ander 
soortig college van bijstand voor ogen 
te hebben. Mevr. de Jong vroeg om een 
pleidooi voor het college van bijstand 
vanachter de groene tafel en geen neu- 
traal opstellen. 

Het was de heer van der Moolen die ei- 
genlijk het handvat aangaf dat wij als 
college —althans de verantwoordelijke 
wethouder had moeten aanzetten om 
verder te gaan. Van der Moolen zei o.a.: 
twee jaar spreken wij over hetfunktio- 
neren van de sociale dienst, deze zaak 
moet afgerond worden. Instellen van 
een college van bijstand zou onderdeel 
kunnen zijn van dat samenstel van maat- 
regelen dat b enw voor ogen staat om 
de mogelijk verstoorde relaties te ver- 
beteren. 

Wij hebben ons in b enw nader hierover 
beraden. In de commissie maatschappe- 
lijk welzijn hebben wij een en ander in 
alle openheid weer eens besproken. Het 
doet mij genoegen te kunnen verklaren 
dat b enw thans positief staan tegenover 
de instelling van een college van bij 
stand. De commissie heeft hier ander- 
maal instemmend over geadviseerd. 
B enw gaan daarbij uit van een college 
van 4 personen, 2 raadsleden en 2 bur- 
gers, terwijl de portefeuillehouder het 
voorzitterschap zal bekleden en bij sta- 
ken van de stemmen de beslissende 
stem zal hebben. 

Het college van bijstand zal door de 
raad benoemd worden op voordracht 
van het college van b en w en wel 
voor de duur van 2 jaar. Een uitge- 
werkt voorstel hopen wij over twee 
maanden aan u voor te leggen. 
Tot de heer Ter Veer, die aanvankelijk 
principiële bezwaren had tegen de in- 
stelling van een college van bijstand^ 
wil ik nog zeggen dat delegatie van be- 
voegdheden van b en w aan een wet- 
houder regelmatig plaats vindt. Als foto Jacob Koning 

dan die wethouder die delegatie gaat 
delen door met 2 raadsleden en 2 bur- 
gers de beslissing gaat overwegen en 
besluiten lijkt mij dat de grootst mo- 
gelijke voorzichtgheid is ingebouwd. 
Overigens zal in de verordening welke 
wij u ter go edkuering zullen voorleg- 
gen duidelijk worden geformuleerd 
dat het college van bijstand zijn bevoegd- 
heden zal uitoefenen overeenkomstig 
algemene richtlijnen van burgemeester 
en wethouders. nieuws 

kort & klein • De jaarlijkse boomplantdag door 
leerlingen van daarvoor uitgenodigde 
zandvoortse basisscholen is vastge- 
steld op woensdag 26 maart a.s. Op 
die dag zullen scholieren van de zesde 
klas van de Hannie Schaftschool, de 
Oranje Nassauschool en de Mariaschool 
jonge bomen planten aan de Dr. CA. 
Gerkestraat tussen de Brederodestraat 
en de Tolweg. Vóbr de deelnemende 
scholieren de bomen in de grond zet- 
ten krijgen ze in de aula van de Oran- 
je Nassauschool instruktie van enkele 
medewerkers van de gemeentelijke 
plantsoenendienst. Na de instruktie 
gaan de leerlingen van de drie scholen 
omstreeks 1 1 .00 uur aan de slag om 
de Gerkestraat van openbaar groen te 
voorzien. 

• In het kader van de winteraktivitei- 
ten organiseert de Fotokring Zandvoort 
in maart en april een drietal bijeenkoms- 
ten in het Gemeenschapshuis waar de 
leden kunnen deelnemen aan wedstrij- 
den met door hen vervaardigde zwart- 
wit foto's en kleurendia's. De eerste 
avond is gepland op dinsdag 4 

maart a.s., waarvoor als verplicht on- 
derwerp het thema 'licht en schaduw' 
is opgegeven. Voor dinsdag 1 8 maart 
a.s. staat een diawedstrijd op het pro- 
gramma, ledere deelnemer mag niet 
meer dan zes dia's inzenden. Op dins- 
dag 1 april vindt opnieuw een fotowed- 
strijd plaats. Dit keer zijn de leden van 
de fotokring vrij in het kiezen van een 
onderwerp. De enige voorwaarde is dat 
de foto's in zwart-wit zijn uitgevoerd. 
Alle wedstrijdavonden beginnen om 8 uur. Ook niet-leden zijn van harte 
welkom de inzendingen te bekijken 
en aan de diskussies over de foto's 
deel te nemen. 

• Vanavond start Sunshine Jazz Cor- 
ner met een nieuw onderdeel van het 
winterprogramma '79-'80 onder de 
titel 'Jazz Culinair'. De smulpapen 
onder de jazz liefhebbers kunnen zich 
op de eerste avond van 'Jazz Culinair' 
te goed doen aan een door chef kok 
Ton Stammes gegarneerde mosselmaal- 
tijd. Het konsumeren van de mosselen 
zal instrumentaal en vokaal worden 
begeleid door een aantal jazz musici. 
Wie dat zijn zal aan het begin van 'Jazz 
Culinair' —om 20.00 uur worden de 
eerste mosselen opgediend — bekend 
worden gemaakt. • De kommissievergadering van P.W., 
die oorspronkelijk vanavond gehouden 
zou worden, is verplaatst naar aanstaan- 
de maandagavond en wordt een gekom- 
bineerde met die van financiën. Aan- 
vang 8 uur, maar het begin is besloten. 

• Wethouder Termes (publieke werken, 
grond- en woningbedrijf, bouw- en wo- 
ningtoezicht, miljeu en sport) houdt 

de maandagen 3 en 10 maart geen spreek- 
uur. burgerlijke stahil 19 februari - 25 februari 1980 

ondertrouwd : Cornelis Gerardus 
Maria Molenaar en Karin Paap. • 

getrouwd : Roland Louis Decossaux 
en Elisabeth Geertruida Koster. 

overleden : Cecilia Thecia Maria 
Swildens, geb. Vernimmen, oud 67 
jaar : Jannetje Keur, geb. Groen, oud 
81 jaar ; Margaretha Catharina Aarts 
geb. van der Meije, oud 77 jaar ; Johan- 
nes Franciscus Jacobus Coumans, oud 
77 jaar. 
Na de welkomstwoorden van de voorzitter van de Zandvoortse Schaakclub, de heer De Bruin, verrichtte burgemeester 
Machielsen de openingszet op het eerste van de 45 borden tegen wie sohaakgrootmeester Jan Timman in een simultaan- 
seance de strijd aanbond. Die eerste zet leidde tot de Tartakower-variant, een reeks zetten genoemd naar de man die in 
1936 in een toernooi in het zandvoortse Grand Hotel uitkwam. De enige vrouw tussen de klupleden wist de grootmees- 
ter gisteravond met een mat op de onderste lijn te verrassen, verder wist alleen de schaakinstrukteur van de klup , Klaas 
Stein, remise te bereiken. 43 klupleden bond Timman aan zijn zegekar. Bovenstaande foto is van Jacob Koning 
familieberichten familieberichten 


£"6/2 ansichtkaart van 
het tentenkamp met 
op de achtergrond de 
eerste permanente 
houten post van de 
Zandvoortse Red- 
dingsbrigade. Ge- 
bouwd in 1926 aan 
de Zuid heeft zij tal 
van stormen door- 
staan, werd diverse 
malen verbouwd en 
in 1942 door de 
Duitsers gesloopt. 
Veel leden van de 
brigade bewaren aan 
deze post de beste 
herinneringen. cultureel centrum 
moet kiezen of delen Wethouder Aukema gaf dinsdagavond, 
na een duistere periode van i<ommissie- 
vergaderingen achter gesloten deuren, 
een kijkje op de financiële en organi- 
satoriese stand van zaken in het zand- 
voortse Cultureel Centrum 

Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar 
was gebleken dat het Cultureel Cen- 
trum zijn' begroting van 1978 met niet 
minder dan 40°/o overschreden had. 
Nader onderzoek bracht aan het licht 
dat het bestuur van de Stichting Cul- 
tureel Centrum niet allen financieel, 
maar ook beleidsmatig ver buiten haar 
boekje was gegaan. IVIet name in haar 
personeelsbeleid, o.m. het in vaste 
dienst nemen van een tot dan toe op 
free-lance basis werkende evenemen- 
tenorganisatrice, heeft het bestuur een 
stap ondernomen die alleen met toe- 
stemming van de gemeente gedaan had 
kunnen worden. Kennelijk heeft het 
bestuur er op gegokt dat de gemeente- 
raad het voldongen feit achteraf wel 
zou sanktioneren, maar de hoogopge- 
lopen personeelskosten en een reis- 
kostenrekening, waar een organisator 
van internationale evenementen aardig 
mee uit de voeten zou kunnen, zijn 
de gemeenteraadsleden als een graat in 
de keel blijven steken. En als het Cul- 
tureel Centrum nu was uitgegroeid 
tot een levendig forum van kulturele 
aktiviteiten, had die graat wellicht 
nog met een stuk droog brood verwij- 
derd kunnen worden, maar het Cultu- 
reel Centrum wordt, afgezien van 
enige oneigenlijke aktiviteiten als 
kunstnijverheids- en vormingskursus- 
sen, uiterst spaarzaam bezocht. Dure 
kuituur als de belgiese zanger Miei 
Cools en onlangs nog de kabaretgroep 
Nar bijvoorbeeld trokken niet meer 
dan resp. 6 en 7 belangstellenden, ter- 
wijl zij in de grote steden volle zalen 
trekken. 

Na gesprekken met het stichtingsbe- 
stuur heeft wethouder Aukema het 
bestuur voor een fundamentele keuze 
gesteld die de gang van zaken in het 
Cultureel Centrum drasties moet ver- 
beteren. De twee alternatieven waaruit 
het stichtingsbestuur mag kiezen zijn : 

a. De stichting gaat op de oude voet 
voort, maar verzekert zich wel van een 
administratief-, financieel- en technies 
deskundige die er zorg voor draagt dat 
de stichting ook op langere termijn 
zijn doelstellingen, binnen de door de 
gemeente goedgekeurde begrotingen, 
op professionele wijze realiseert. 

b. Het Cultureel Centrum komt organi- 
satories en financieel geheel onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente 
te vallen, maar dan dient de stichting 
zich zelf op te heffen. 

Wethouder Aukema voelt persoonlijk 
het meest voor de tweede oplossing. temeer omdat hij t.a.v. het Cultureel 
Centrum een taak voor de op te rich- 
ten zandvoortse Kulturele Raad ziet 
Weggelegd. De uiteindelijke beslissing 
over de organisatoriese en financiële 
toekomstvan het Cultureel Centrum 
ligt echter bij de stichting. 
ARTSEIMPRAKTIJK NW-NOORD 

De raadsleden stonden in het algemeen 
krities tegenover de houding van de 
zandvoortse huisartsen, die de nood- 
zaak van een spreekuur in Nieuw-Noord 
inzagen. Positief daarentegen reageer- 
den zij op de aktiviteiten van de Werk- 
groep Nw-Noord om een artsenpraktijk 
te realiseren. Als de resultaten van de 
enquête, die momenteel in Nw-Noord 
gehouden wordt, bekend zijn, worden 
de gemeentelijke mogelijkheden nader 
bekeken. 

BLOOT LOOPT DOOD 

Burgemeester Machielsen kondigde 
dinsdagavond aan dat het naaktstrand 
deze zomer, en misschien zelfs ook in 
1981, nog niet naar het tekstielstrand 
verplaatst kan worden. De wens van 
b en w en de meerderheid van de raad 
om de lange mars van de liefhebbers 
van naaktrekreatie enigszins te bekor- 
ten, is gestuit op de broodwinning van 
een strandventer die zijn verkoopterri- 
torium verkleind ziet. 

BOEMERANG-ARGUWIENTATIE 
REINWARDTBOUW 

Zowel Toonen (pvda) als Van Erp (d'66) 
hebben b en w gewaarschuwd voor het 
gebruik van de argumenten in het ge- 
meentelijke beroepsschrift tegen de af- 
wijzing van G.S. van woningbouw aan 
de Reinwardtstraat. 
De gemeente gebruikt de zelfde argu- 
menten tegen het bouwverbod als de 
Cenav tegen het opheffen van het cir- 
cuit, n.l. de geluidsoverlast is van be- 
perkte duur en wordt minder. Beide 
raadsleden waren bevreesd voor een 
boemerangeffekt, maar Machielsen 
suste de verontruste raadsleden met 
de toezegging dat hij de zandvoortse 
argumentatie in de hoorzitting bij 
G.S. zodanig zou toelichten dat dat 
gevaar ondervangen zou worden. 
Het eerste zaterdag elftal van Zandvoort 
'75 heeft na lange tijd weer eens een 
fors aantal doelpunten kunnen scoren 
en daarmee een broodnodige overwin- 
ning behaald. Eind vorige week vloer- 
den de kustbewoners Kinheim met 
vier goals zonder zelf maar een veer te 
hoeven laten. In de eerste helft van 
het duel nam Z'75 een 2-0 voorsprong 
door doelpunten van Ruud Krijgsman 
en Van Straten. Na rust scoorde Menks 
de derde en Van de Heuvel de vierde 
goal voor het zandvoortse team. Zo- 
wel in de eerste als de tweede periode 
probeerde Kinheim door middel van 
tegenakties de opmars van Z'75 te 
stuitten. Maar de aanvalslinie van de 
ploeg slaagde er niet in de vuist te 
maken die nodig was om de defensie 
van Zandvoort open te breken en uit 
te schakelen. Zodoende bleef de ploeg 
uit de badplaats de situatie volledig 
beheersen en buitte die uit met het 
plaatsen van vier onberispelijke tref- 
fers in het doel van de tegenstander. De stand 


in de kompetitie lui 


dtals 


volgt : 
SMS 


15 


n 


2 


2 


24 47-12 


SVIJ 


14 


6 


6 


2 


18 25-16 


Velsen 


14 


5 


6 


3 


16 15-17 


KIC 


15 


5 


6 


4 


16 16-10 


Bl'daal 


15 


7 


2 


6 


16 20-23 


Z'75 


15 


5 


5 


5 


15 20-11 


Kinheim 


15 


6 


2 


7 


14 15-25 


Halfweg 


14 


4 


5 


5 


13 13-19 


Terrasv. 


14 


3 


5 


6 


11 15-31 


RCH 


16 


3 


4 


9 


10 16-33 


SVJ 


15 


3 


3 


9 


9 18-31 KUNSTIJSBAAN 

De stemming over het stopzetten van 
de zandvoortse medewerking aan de 
Kennemer Kunstijsbaan is opgeschort. 
Kort voor de vergadering ontvingen 
b en w een brief van het subsidiënten- 
overleg, waarin mededelingen worden 
gedaan die van invloed op het stemge- 
drag kunnen zijn. De overige kennemer 
gemeenten hadden zich in principe al 
akkoord verklaard met de herbouw van 
de verzakkende ijsbaan. De zandvoortse 
raad zal nu in maart beslissen, 

BESLOTEN VERGADERINGEN 

Peter Ingwersen (cda) waarschuwde 
voor een overdreven aantal besloten 
vergaderingen van de gemeenteraad 
en de kommissies. Vier van de vijf 
vergaderingen, die hij sinds het begin 
van dit jaar had meegemaakt, waren 
gedeeltelijk besloten. 
Inderdaad kan de na veel moeite ver- 
worven openbaarheid van vergaderin- 
gen op die manier een wassen neus wor- 
den en keren we terug naar het regen- 
tentijdperk. Hiermede onze hartelijke dank voor de véle bloemen cadeaus, etc. van 

familie, vrienden, buren en 'De Wurf'. 

Wij zullen nog lang aan dit feest terugdenken. A. Drommel 

K. Drommel-Keur Zandvoort, februari 1980 
Willem Draijerstraat 13. PERIODIEKE KENNISGEVING 

Met innige bedroefdheid delen wij u mede dat in de laatste 4 maanden 
van 1979 147 mensen in 20 landen ter dood zijn gebracht, en dat aan 
125 mensen in 14 landen de dood door de kogel is voltrokken. 

Namens de leden, 
Amnesty International AKTIE VAN AMNESTY 
TEGEN DOODSTRAF 

Amnesty International begint 
een aktie tegen het opleggen en ten uit- 
voer brengen van de doodstraf. In Ne- 
derland zullen 200 groepen deelnemen 
w.o. 'Werkgroep Zandvoort A.l .'. 

Amnesty acht de doodstraf in strijd met 
'het recht op leven' art. 3 v.d. Universele 
Verklaring v.d. Rechten v.d. Mens. Art. 
5 verklaart de doodstraf als 'een wrede, 
, onmenselijke en vernederende behande- 
ling en bestraffing' waarbij is aangetoond 
dat zij geen bijzondere afschrikwekken- 
de werking zou hebben. De doodstraf, 
is 'onherroepelijk en dientengevolge on- 
aanvaardbaar omdat strafrechterlijke sy- 
stemen helaas niet onfeilbaar zijn. 
.Politieke moorden' en 'Verdwijningen' 
zullen ook in deze aktie betrokken wor- 
den. Gedurende de laatste 10 jaar zijn 
meer dan 1/2 milljoen mensen op deze 
manier 'berecht'. 

Het onderwerp 'doodstraf' staat dit 
jaar op de agenda's van de V.N. ver- 
gadering, het 6e kongres over 'Misdaad- 
preventie en behandeling van Wetso- 
vertreders' en zal met petities onder- 
steund worden. 

Amnesty International onderhoud 
kontakten met regeringsvertegenwoor- 
digers die aan deze kongressen en ver- 
gaderingen deel gaan nemen terwijl 
in Zandvoort Werkgroep 797 A.l. de 
plaatselijke bevolking hier over zal 
voorlichten en benaderen. Voor in- 
formatie over deze aktie kunt u bel- 
len A.l. sekretariaat mevr. A. Wester- 
weele 7234, hr. Berrier 2169 of de hr. 
van der Eist 4056. belangrijke adressen 4444 
2000 
3043 
4841 
7947 

(023) 2323 2135 Politie (aEeen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf. 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. *^M waterstanden mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


03.20 


11.24 


15.27 


23.31 


2 


03.53 


11.57 


15.58 


00.02 


3 


04.24 


12.28 


16.30 


00.34 


4 


04.54 


12.58 


17.07 


01.11 


5 


05.19 


13.23 


17.36 


01.40 


6 


05.55 


13.59 


18.09 


02.13 


7 


06.32 


14.36 


18.35 


02.39 


8 


06.57 


15.01 


19.07 


03.11 


9 


07.25 


15.29 


19.51 


03.54 


10 


08.13 


16.17 


20.58 


05.02 


11 


09.34 


17.38 


22.25 


06.29 


12 


11.13 


19.17 


-.- 08.06 


13 


00.02 


08.06 


12.47 


20.51 


14 


01.20 


09.24 


13.52 


21.56 


15 


02.12 


10.16 


14.31 


22.35 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 2 maart a.s.: 

1 0.30 uur : Prof. dr. H. Berkhof, hoog- 
leraar aan de Rijksuniversi- 
teit van Leiden. 

Jeugkapel 

1 0.30 uur : Jeugd- huis 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 2 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

zondag 2 maart a.s.'. 

10.30 uur : Ds. R. Gaaikema d.g. H'lem. 
dinsdag 4 maart a.s: 

19.30 uur : Interkerkelijke Gebedsdienst 
in de rk-kerk. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 1 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang. ' 

zondag 2 maart a.s.: 

08.45 uur : stille eucharistieviering 

10.45 uur : eucharistieviering metSt. 
Caecilia koor. 

dinsdag 4 maart a.s.: 

19.30 uur : Interkerkelijke Gebedsdienst medische diensti DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 en zondag 2 maart a.s.: 
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, 
Heemstede, tel. 023-286637. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene infbrmatie bel. 023 - 
320202 (dag en nacht). de2Q maand 

inuuu 
bibiiothoeK EXPOSITIE 

Piet van Heerden exposeert 
beelden, tijdens de uitleen- 
uren, t/m 22 maart. 

FILMINN 

1 maart, 21.00 uur Marcia 
Trionfale van Bellochio. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Prinsesseweg / Zandvoort eanduoor^se hoeran^ een stoet van kampioenen 5.400 Ingezetenen die de oen of andere 
sport beoefenen, ondergebracht in 30 
sportverenigingen met in totaal 700 
vrijwillige medewerkers. Zo maar een 
paar getallen die de heer Termes, wet- 
houder van sportzaken, woensdagavond 
opsomde bij de huldiging van de kam- 
pioenen 1979 in gebouw 'De Krochtf. 

Zonder deze indrukwekkende cijfers 
hadden we uit het welkomstwoord van 
de voorzitter van de Sportraad, de heer 
Wertheim, trouwens toch al begrepen 
dat Zandvoort op het gebied van sport 
zijn mannetje staat. Ook wethouder 

mevr. . kraan-jtneeth 

Termes was verheugd over de belang- 
rijke plaats die de sport in de zand- 
voortse samenleving inneemt en me- 
moreerde dat de gemeente jaarlijks 
met een bedrag van f. 500.000,- steunt, 
waarvan een groot gedeelte naar het 
onderhoud van de sportakkommodaties 
gaat.De heer Methorst, bestuurslid van 
de Sportraad, noemde de huldiging van 
de zandvoortse sportkampioenen een 
unikum voor Noord-Holland en bracht 
dank aan de heer Pannekeet die als 
ambtenaar voor sport- en jeugdzaken 
een belangrijk aandeel heeft gehad in 
de organisatie. Daarna bestegen de 
jeugdige en oudere coryfeeën in klup- 
verband het podium, waar wethouder 
Termes en burgemeester Machielsen. 
hen de medailles met het embleem 
van de beoefende sport aan een lint in de zandvoortse kleuren, omhingen. Ze 
waren er allemaal, de handballers, ten- 
nissers, turners, zaalhandbaliers, voet- 
ballers, schakers, volleyballers, wind- 
surfers, badmintonners, autosporters 
en hockeysters, soms als landelijk, ook 
wel als klupkampioen. De Sportraad, 
die zich met een kop koffie bij de ont- 
vangst en een drankje na afloop een 
prima gastvrouw toonde, kreeg zelf 
ook iets. De heer Veerman van de 
TZB wist hoe moeilijk het geweest was 
om een evenement als deze huldiging 
van de grond te krijgen en uitte zijn 
waardering door de voorzitter van de 
Sportraad een vaantje van zijn vereni- 
ging aan te bieden. Bij de opsomming 
van de kampioenen zult u de roeiers 
gemist hebben maar dat komt gewoon 
omdat we geen verband zagen tussen 
het mensenlievende werk van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade en een met 
een kampioenschap beloonde sport- 
prestatie. Sekretaris Tom de IRoode 
was direkt bereid ons wegwijs te ma- 
ken : vanaf 1958 worden er jaarlijks 
roeiwedstrijden gehouden waaraan de 
brigades van 20 kustplaatsen deelne- 
men. Er wordt met eigen vletten ge- 
roeid en Zandvoort komt niet zelden 
als overwinnaaruitide bus. In 1979 
doordat de zandvoorters snel door de 
hoge branding schoten, terwijl de 
grootste konkurrent Katwijk met een 
boot vol water teruggeslagen werd. 
Aardig detail : Gert Jan de Rbode, 
deel uitmakend van de kampioens- 
ploeg 1979, behoorde bij de bondsroei- wedstrijden op de Bosbaan in 1968 
ook al tot het winnende team. 
Wethouder Termes, die verleden jaar 
oktober het initiatief nam tot deze 
huldiging, hoeft daar geen moment • 
spijt van te hebben. Het werd een 
aardig gebeuren waarvoor ook de ge- 
meentelijk autoriteiten veel belang- 
stelling toonden. a park vijftig jaar geleden 
De Stichting Behoud Kostverlorenpark, die naast de aktiviteiten voor de instand- 
houding van dit stukje unieke natuur in Zandvoort bezig is de geschiedenis van 
het park voor de huidige en toekomstige generatie vast te leggen, doet een be- 
roep op de ingezetenen van de gemeente foto's, artikelen en mededeling die op 
het park betrekking hebben beschikbaar te stellen of in bruikleen af te staan. 
Zij die het nodige materiaal in bezit hebben worden verzocht zich in verbin- 
sing te stellen met Dik Bol, J.P. Heijeplantsoen 8, tel. 60 29 of met Paul Al, 
Vinkenstraat 11, tel. 2420. 

Bovenstaande foto, met op de voorgrond de inmiddels verdwenen vijver en op 
de achtergrond het voormalige boswachterhuis, werd omstreeks de jaren der- 
i'S geknipt. Steun , 
ons wérk INTERIUTIOHU 

k giro- 

454000 
lesboekje over duinen deugt niet De afdeling Natuuredukatie van de ge- 
meente Leiden en de in genoemde plaats 
gevestigde Stichting Duinbehoud en 
Waterwinning waarschuwen de lagere 
scholen voor het gebruik van het les- 
boekje 'Spaar duin en water, voor nu 
en later' dat de gezamenlijke duinwa- 
terleidingbedrijven gratis hebben toege- 
stuurd aan alle basisscholen van in de 
duinstreek gelegen gemeenten. Volgens 
beide instellingen geeft het boekje over 
duinen en waterwinning een bijzonder 
eenzijdig beeld van de werkelijkheid. 

Het lesboekje doet voorkomen alsof 
duinwaterwinning de gewoonste zaak 
van de wereld is. Alsof boorbuizen even 
belangrijk voor het duin zijn als het 
duinzand zelf. De enorme schade van 
de waterwinning voor landschap, plan- 
tengroei en vogelstand worden gebaga- 
telliseerd of zelfs niet genoemd. Zo 
wordt gegoocheld met aantallen plan- 
tensoorten, zonder dat vermeld wordt 
dat de door de waterwinning verdwe- 
nen soorten alle zeer karakteristiek 
voor de duinen waren en daarbuiten 
zeer sporadies voorkomen. Met geen 
woord wordt gerept over de enorme 
vergravingen, die al meer dan 1000 ha duinterrein ernstig en soms blijvend 
beschadigd hebben. Ook is er géén 
aandacht voor de duingebieden die 
niet aangetast zijn door de waterwin- 
ning (bijv. het Zwanenwater en Voor- 
ne's Duin), Deze gebieden hebben 
mede daardoor een veel gevarieerder 
landschap, plantengroei en vogelstand 
(óók wat betreft de aan water gebon- 
den vogels I >. 

Ronduit misleidend is het lesboekje 
waar het 't drinkwater betreft : de 
stelling, dat meer dan 3 miljoen men- 
sen zijn aangewezen op het duingebied, 
is bijzonder tendentieus en negeert al- 
le onderzoek naar alternatieven voor 
duinwaterwinning. Ook wordt ten on- 
rechte de suggestie gewekt, dat grond- 
water altijd beter drinkwater oplevert 
dan oppervlaktewater. 
De leidse natuuredukatie en de Stich- 
ting Duinbehoud en Waterwinning ra- 
den de scholen daarom af om het boek- 
je zonder aanvullende informatie te ge- 
bruiken. De hier bedoelde informatie 
is verkrijgbaar door storting van f. 1,- 
op giro 3505200 t.n.v. Werkgroep Wa- 
terwinning te Leiden. HERVORMINGSCENTRUM VAN DE 
A.G. DER WOODBROOKERS 
te Bentveld (bij Zandvoort) 

vraagt zo spoedig mogelijk 

EEN ASSISTENT(E) IN DE 
HUISHOUDELUKE STAF 

De werkzaamheden worden in onderling overleg 
verdeeld en bestaan uit onderhoud van het huis, 
de nadruk zal echter liggen op de verzorging van 
de maaltijden. 

Hij/zij moet bereid zijn onregelmatig en af en 
toe in de weekenden te werken. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een 
INAS- of gelijkwaardige opleiding. 

Salaris afhankelijk van leeftijd en opleiding min. 
f. 1 .826,50 en max. f. 2.233,23 per maand. 

Inlichtingen en schriftelijke sollicitaties vóór 1 5 
maart a.s. bij mevr. E. Stojnic of mevr. M. Prins, 
Bentveldweg 3, 211 6 EG Bentveld. Telefoon 
023-2444 50. bïTiro^p^^ Gevraagd hulp in de huis- 
houding voor 1 ocht. of 
midd. per week. Fam. 
Zwaanswijk, Troelstra- 
straat 3I,tel.6D68. 

Te koop aangeb. closetpot 
(blauw) met deksel i.g.st. 
f. 25,-; elektr. naaimach. 
(Necchi) zigzag-borduren 
f. 100,-. Tel. 2709. 

METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Tel. 070 - 867240. 

Binnenkort te huur in Zvrt. 
nrd. bedrijfsruimte 215 m^ 

met kantoor, w.c. en keuken, 
ruime parkeergelegenheid. 
Brieven onder nr. 170 buro 
van dit blad. Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 

• Scheren 

• Plukken 

• Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
II Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 

Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 "De^et" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodükties VERSTEEGE 

JlaUeMToat t8 • ZaaMwM 
VcUfpen 02S07-449e Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 

^^ 


^^fj' >^ 


'f #/# 


voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dageUjks open van 9. 00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tèL 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 4365 ■^ mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel 21 29. 5«- i£. "^alledux & %n. 

WONINGINRICHTING sinda 1923 . 
Haltestraat 27-29 - Tal. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexd«alar 

Wij maken gaarnis vrijblijvend offerte 
uoarrse 
üeranr ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort Haal warmte en l<leur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om al 
gescinenk te geven. 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 
MMM gemeente 
zandvoort Burgemeester én Wethouders van Zandvoort 
roepen sollicitanten op voor de functie van 

controleur der 
gemeentebelastingen m/v 

Salaris en werktijden nader overeen te komen. 

Minimum leeftijd 30 jaar. 

Aanstelling geschiedt met een proeftijd van 
een jaar, terwijl het bij gebleken geschiktheid 
in de bedoeling ligt deze tevens te belasten 
met de functie van waarnemend deurwaarder. 

Sollicitaties binnen veertien dagen na ver- 
schijning van dit blad te richten aan burge- 
meester en wethouders van Zandvoort. HW.CDSTERav. 

Makelaar 0.9. U dNBM 
UdMCCi Burg.Engelbertsstraat 11 Zartd^oort . Telefoon .5531 

yoor,aan-.of yerkobp van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

'' . \ . 
' Gratis woningliist op aanvrasg^lieschikbaar 
ï %angs berg en dat Cebuto kent de weg, de plekjes en de \ 

plaatsen en brengt u er op hoog niveau \ 

gezeten in een comfortabele fauteuil. j 

10 dgn Scheffau-Salzkammergut \ 

v.a.f550.-\ 
lOdgnStams -Tirol --^-'■- 

10 dgn Saalbach — Salzburg 
10 dgn St. Anton- Tirol 
10 dgn St. Jakob - Tirol 
10 dgn Grüsch — Grau- 

bünden v.a. f 635. v^a. f 555.-1 
v.a. f570.- \ 
v.a. f 590.-' 
v.a. f645.- i 10 dgn Seelisberg Vierwaldst. 10 dgn Saas Grund — Wallis 
IJ dgn Malta — Karinthië 
15 dgn Rangersdorf — 
Karinthië v.a. f 710.- 
v.a. f 715.- 
v.a.f655.- 

v.a. f825.- 
Reisbureau KERKMAN 

Grote Krocht 20 
tel. 2560 - 3203 
Zandvoort Installatie bureau 

OROENHWEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * resföurants 
# |»I 7om die l 
zeestraat 55 - telefoon 4881 y 80e jaargang no. 18 dinsdag 4 maart 1980 
eanduoortse hoeranh 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30/ Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktp rijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. de wurf wier weer landverhuizer •^^^gmsBsstsmx 
Zaterdagavond gaf de Zandvoortse Folk- 
lorevereniging 'De Wurf' in gebouw 
'De Krocht' een opvoering van 'Een 
Zandvoorter wier landverliuizer', 
een toneelspel dat mevrouw E. Jongs- 
ma-Schuiten jaren geleden schreef en 
dat al eens eerder door 'De Wurf' over 
het voetlicht werd gebracht. Wij zagen 
het echter voor het eerst en we moe- 
ten zeggen dat we ons er best mee 
hebben geamuseerd. 

Zoals gewoonlijk werd er geen program- 
ma verstrekt en we kunnen dus ook 
geen namen noemen. Er waren wel een 
paar bekenden bij, maar je kunt toch 

mevr, kraan-meeth 

moeilijk alleen hun spel onder de loep 
nemen en dat van de anderen niet. De 
hele bezetting of niemand. Dus wordt 
het niemand ! Nu maakt dat dit keer 
niet veel uit want het spel lag aardig 
op gelijk nivo en de medewerkenden, 
een kleine twintig, deden bepaald niet 
veel voor elkaar onder. Het eerste en derde bedrijf werd ge- 
speeld in het bekende dekor van een 
zandvoortse visserswoning : tafel, bie- 
zen stoelen, ladentafel, tweedeurskast, 
bedstee en de niet gebruikte stoelen 
met de achterpoten op de plint. Het 
dekor van het tweede bedrijf was ver- 
re van zandvoorts en we zouden dat 
wat graag beschrijven, ook de uitste- 
kende scène die zich in het begin van 
dat bedrijf afspeelde, maar onwille- 
keurig (we zijn nu eenmaal dol op ver- 
tellen) gaan we verder en voor de be- 
zoekers van de nog komende voorstel- 
lingen zou de aardigheid er dan af zijn. 
Daarom volstaan we met het volgende: 
we vonden het een heel geslaagde op- 
voering en onze vrees bij het trekke- 
rige begin dat het zó zou blijven bleek Toto Jacob Koning 

ongegrond. Op een enkele uitzonde- 
ring na was het zandvoortse dialekt 
van de jongeren beter dan we door- 
gaans van hen gewend zijn. Er was 
kennelijk flink aan getrokken. Toch 
geloven we dat ook de zaai een belang- 
rijk aandeel heeft gehad in het sukses 
van deze voorstelling. Het was name- 
lijk leuk publiek dat gul reageerde en 
ongevraagd meezong met de liedjes 
die op het toneel ten gehore werden 
gebracht. Vermelden wij tenslotte dat 
mevrouw Vleeshouwers de regie had, 
mevrouw Zantvoort souffleerde en 
dat Hedwig Gansner na een welkomst- 
woord van voorzitter Koning me- 
vrouw Machielsen een fraai boeket 
bloemen overhandigde. nieuws 

kort & klein • Op donderdag 28 februari is op 87- 
jarige leeftijd de heer Simon Hazevoet 
overleden. De heer Hazevoet was in 
1970 op 77 jarige leeftijd oprichter, 
en sinds 1974 ere-lid van de afdeling 
Zandvoort van de Algemene Neder- 
landse Bond voor Ouderen, voordien 
de Algemene Bond van Bejaarden. 
Sinds 1 970 groeide de Bond uit van 
een ledental van 194 tot ruim 1100 

• De Vereniging Vrouwen van Nu 
Zandvoort organiseert aanstaande 
donderdag een kontaktochtend in 'Zo- 
merlust', aanvang 10.00 uur. Dinsdag 

1 1 maart komt Pien Lemstra haar 
broodplastieken demonstreren en 
van toelichtingen voorzien, eveneens 
in 'Zomerlust'. Aanvang 9.30 uur, toe- 
gangsprijs f. 5,00 voor leden en f. 7,50 
voor introducees. Woensdag 12 maart 
wordt er door de waterleidingduinen 
gewandeld naar de Oase in Vogelen- 
zang. Verzamelen om 10.00 uur bij 
het Trefpunt aan de Zandvoortselaan. 

• Uit de tuin van de Arie Kerkman- 
f lat aan de Lijsterstraat werd vorige 
week woensdag een vogeltil, gemaakt 
van boomstammetjes, gestolen. Het 
was het verjaardagskado van een der 
bewoners. 

• Wegens winkeldiefstal werd woens- 
dag een 51-jarige zandvoortse aange- 
houden in een winkel in de Haltestraat. 
Zij probeerde een doos kosmetika t.w. 
V. f. 1 05,- mee te nemen. 

• Afgelopen zaterdag werd een ruit 
van de stationsrestauratie ingegooid. 
Doordat er glasscherven in de pan vie- 
len kon de restaurateur 30 liter soep 
weggooien. 

• Twee zandvoortertjes van 14 en 16 
jaar zijn op heterdaad betrapt toen zij 
bezig waren de bedrading van een auto 
door te verbinden. Meestal leidt een 
dergelijke handeling tot diefstal van de 
wagen. • In een zandvoortse manege heeft de 
politie een fruitautomaat in beslag ge- 
nomen. Zolang de gemeente nog geen 
vergunningen voor dergelijke apparaten 
heeft afgegeven is er sprake van overtre- 
ding van de Wet op de Kansspelen. • Op vrijdagavond 14 maart organiseert 
de Autosportvereniging Sandevoerde in 
samenwerking met de RAC Amsterdam 
een autorally in Zandvoort. Deze 40 km 
lange Voorjaarsrit telt mee voor het 
klupkampioenschap van de RAC en ■-■ 
voor die van Sandevoerde. De start 
vindt plaats voor het Gemeenschaps- 
huis aan de Louis Davidsstraat, vanaf 
19.30 uur kan men zich daar ook in- 
schrijven. Voor meer informatie kan 
men zich wenden tot mevrouw R. 
Kleijn, Lorentzstraat 67, Zandvoort, 
tel.02507-61 79. 

• De Sportraad Zandvoort houdt op 
dinsdag 18 maart een openbare verga- 
dering in het Gemeenschapshuis, aan- 
vang 20.00 uur. Op de agenda staat 
o.m. zaalhuursubsidies, sportkeuring, 
sport en welzijnsplanning, subsidie kos- 
ten kader-opleiding en sportmarkt. 

• Op 1 april a.s. 's middags om 2 uur be- 
legt de afdeling Zandvoort van de Ne- 
derlandse Vereniging van Huisvrouwen 
in 'Zomerlust' (Kosterstraat) een kon- 
taktmiddag, waar brigadier Steenman 
hoofd van de afdeling 'Voorkoming 
misdrijven', een causerie zal houden 
over betere beveiliging van huizen te- 
gen inbraak. Een en ander zal met een 
film worden toegelicht. Gezien het 
belang van het onderwerp maakt het 
bestuur van de vereniging er op attent 
dat niet alleen leden maar iedereen 

die belangstelling heeft deze middag 
van harte welkom is. Het duurt nog 
wel even maar het is misschien nuttig 
om deze datum (het is heus geen 
aprilmop ! ) vastte noteren. eanduDorbe hoeran^ 
waterstanden zilveren oranje nassau 

voor scheidende rechercheur faber mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


4 


04.54 


12.58 


17.07 


01.11 


5 


05.19 


13.23 


17.36 


01.40 


6 


05.55 


13.59 


18.09 


02.13 


7 


06.32 


14.36 


18.35 


02.39 


8 


06.57 


15.01 


19.07 


. 03.11 


9 


07.25 


15.29 


19.51 


03.54 


10 


08.13 


16.17 


20.58 

CL, 


05.02 CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAiyiiUE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidrnaatschap, 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 Hoofdagent-rechercheur J. Faber heeft 
vorige week donderdag de politiedienst 
verlaten met op zijn revers de ereme- 
daille in zilver verbonden aan de Orde 
van Oranje Nassau, hem tijdens een in- 
tieme bijeenkomst in de kantine van 
het polltieburo door burgemeester Ma- 
chielsen opgespeld. 

Het moet ongetwijfeld een grote troost 
geweest zijn voor de politieman die na 
een diensttijd van 35 jaar in verband 
met zijn gezondheid vroegtijdig moest 
afhaken. Toch sprak korpschef Van 
Maris over grote vreugde rond dit af- 
scheid omdat het er een jaar geleden 
niet naar had uitgezien dat de heer 
Faber deze dag zou beleven. Naast 
vreugde was er echter ook weemoed 
omdat er een goed vakman en goede 
kollega uit het korps verdwijnt en 
met hem een schat aan kennis van 
personen en zaken, aldus de heer 
Van Maris die vervolgens de levens- 
loop van de scheidende politieman 
schetste : afkomstig uit Amsterdam 
desondanks geen lastige Amsterdam- 
mer, na de bevrijding zijn aanstelling 
bij de Rijkspolitie in Friesland met 
standplaats Zurich, waarvan de korps- 
chef altijd gedacht had dat het in 
Zwitserland lag. Als politiefotograaf had de heer Faber zich voortdurend 
moeten aanpassen want het materiaal 
evolueerde van eenvoudig boksje tot 
het super-automatiese apparaat van 
tegenwoordig. Ook heeft hij altijd te 
kampen gehad met een tekort aan per- 
soneel bij de recherche. 'Desondanks 
zul je de prettige sfeer, de spanning 
van het werk en de goede samenwer- 
king met kollega's missen' meende 
de heer Van Maris, die de scheidende 
politiefunktionaris het herinnerings- 
schild met politie-embleem en devies 
overhandigde, een boek over het ver- 
zet in Friesland en van het resteren- 
de bedrag (de aanschaf van het twee- 
de deel zou het budget overschreden 
hebben) een stukje gereedschap 'om- 
dat er nu onder een nieuwe direktie 
gewerkt zal moeten worden'. Burge- 
meester Machielsen waarschuwde de 
^heer Faber om voorzichtig te zijn met 
dat werken onder een andere direktie 
en'verklaarde voorts dat zij beiden 
eigenlijk veel gemeen hadden. Ook 
de heer Machielsen was eens naar 
Friesland gegaan, zij het in de honger- 
winter om eten te halen. Toch voelde 
hij zich op dat moment bepaald een 
Fries want onder hilariteit hekelde hij 
de 'Hollanders' die dachten dat Zurich 
in Zwitserland lag omdat ze niet wisten dat de plaats Surig heet. Het hoofd 
van de recherche, adjudant Van Roon, 
vond het jammer dat hij niet langer 
van de diensten van kollega Faber ge- 
bruik kon maken, die als mentor een 
speciale plaats op de afdeling recher- 
che had ingenomen. Plaatsvervangend 
voorzitter van de Z.P.S.V., brigadier 
Steenman, had duidelijk geen hoge 
pet op van de sportprestaties van het 
lid Faber en dacht dat het gebleven 
was bij klaverjassen en mogelijk wat 
kaatsen in Friesland. De heer Ten Haa- 
ve van de administratie, die als cere- 
moniemeester fungeerde, bedankte 
namens zijn afdeling voor de onder- 
vonden kollegialiteit. Ook Ton Ba- 
kels, wiens medewerking aan deze 
kantine-bijeenkomsten zich altijd be- 
perkt tot zwijgend (nou, zwijgend) 
handelen, voerde het woord en dankte 
voor de lange samenwerking, de hulp 
en vriendschap. 'Vergeet het fotografe- 
ren niet' voegde hij er aan toe onder 
het overhandigen van twee dia-films. 
Ook de andere sprekers hadden hun 
toespraken vergezeld doen gaan van 
kado's. Voor mevrouw Faber waren 
er veel bloemen. Het geestige dank- 
woord van de heer Faber vormde een 
waardig slot van een amusante middag! bela n g rijke adressen} 4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmeldingen 

3043 Politie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 

2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
omrbep^fs; WOONRUIMTE GEZOCHT 

voor permanent, etage of 
zomerhuis. Tel. 020-121681. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 4365 De Nutsspaarbank 
en het lenen. PERSOONLIJKE LENINGEN geleend 

netto 

bedrag 1 500,- 

2 000.- 

3 000.- 

4 000,- 

5 000,- 
10 000,- 
15 000,- 
20 000.- 
25 000,- per maand terug te betalen in 
12mnd 18mnd 24 mnd 36mnd 48 mnd SOmnd 136,87 

182,49 

272,52 

363,37 

452,16 

898,14 

1 342.54 

1 790,06 

2.237,57 95,06 
126,75 
188,90 
251,87 
312,79 
619,42 
924,48 
1 232,65 
1 540,81 98,97 
147,22 
196,30 
243,31 
480,40 
715,92 
954,56 
1 193,20 105,82 
141.09 
174.23 
342.05 
508.27 
677.70 
847.12 85.38 
113.84 
140,09 
273.55 
405,36 
540.48 
675,61 97,77 
119,82 
232.98 
344.34 
459,12 
573,90 rente 
perc. 
Pir") 18,5 

18,5 

17,5 

17,5 

16.5 

15.0 

14.25 

14.25 

14.25 *t Het rentepercentage is berekend op basis van samengestelde interest 

DOORLOPEND KREDIET kredietlimiet 
maandverplichting 1 500.- 
60.- 3.000,- 
85,- 5 000,- 
125,- 10 000.- 
250.- 15 000.- 
375.- 20 000,- 
500,- 25 000, 
625.- Hel rente percentage per maand is voor alle kredietlimieten gelijk, namelijk. 1 . 1 35% 
Op basis van samengestelde interest IS dit 14.50% per jaar 

Andere bedragen op aanvraag BON In enveloppe zonder postzegel opsturen naar de 
Nutsspaarbank West Nederland. 
Telefoon 023 -319201, Antwoordnummer 35, 
2000 VC Haarlem. 

naam . 

straat: . . 

woonplaats: 

Wil graag meer weten over D Persoonlijke leningen □Doorlopend krediet •^>^ nul/zpoorbonh 

I uiMncdciland 

samen vinden we 
de beste oplossing Vanaf heden t/m eind maart. 
Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 - Zandvoort - tel. 51 10' SPECIAAL MENU 
<van maandag t/m vrijdag) 

* gouiashsoep, stoicbrood 

* div. soorten geroosterd vlees ' 

* serv. salade, puree^ pikante saus 

* flensje met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf ,15.00 uur. GEVRAAGD WERKSTER om tweemaal per week —buiten kantooruren 
om— ons kantoor schoon te houden. 
Tijden en vergoeding na overleg. 

Adviesbureau voor Bouwkosten CALCU B.V. 
Brederodestraat 31 , Zandvoort, tel. 5144 
familieberichten Na een liefdevolle verzorging in 'Het Huis in de 
Duinen' te Zandvoort, is heden van ons heenge- 
gaan, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoe- 
der, groot- en overgrootmoeder, onze dierbare 
zuster, schoonzuster en tante 

TRDNTJE DE ROODE 

weduwe van Jan van den Bos 

op de leeftijd van 95 jaar. 

Namens ons allen : 
Zandvoort : J. van den Bos Bloemendaal: J. Paap-van den Bos 
E. Paap Zandvoort, 1 maart 1980. 
'Het Huis in de Duinen' 
Herman Heijermansweg 1 

Correspondentie-adres : 
Westerparkstraat 21 , 2042 AV Zandvoort 

De gedachtenisdienst zal gehouden worden op 
woensdag 5 maart a.s. om 1 0.30 uur in de Her- 
vormde Kerk, Kerkplein te Zandvoort, waarna 
de teraardebestelling zal plaatsvinden in het fa- 
miliegraf op de Algemene Begraafplaats te Zand- 
voort, om 11.30 uur. 

Moeder is opgebaard in het mortuarium 'van het 
'Huis in de Duinen', Herman Heijermansweg 1 te 
Zandvoort. Gelegenheid tot bezoek : van 1 5.00 , 
tot 16.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel- 
ling in de ontvangkamer op de begraafplaats. „Ik heb vandaag m'n bankgiro uitgeklopt; 

alle luie guldentjes naar de giro-spaarrekening!" 'Tja, Daar werken ze tenminste voor me! Zes procent rente 
levert dat op. \!^st je dat niet? 

Giro-spaarrekening - een nieuwe rekening van de 
Nutsspaarbank. Ik vind het een handig vervolg op je gewone 
bankgiro: een potje voor overblijvende bedragen die je zo her en der 
wel 'ns hebt staan. Je kan er op elke manier op storten. Van elke 
bankj kontant, postgiro . . En opvragen? Natuurlijk. Tot vijfduizend 
per maand. Meer kan ook, maar dan moet je dat een maand tevoren 
zeggen, hoewel . . Bij het overmaken van hypotheekverplichtingen 
hoeft dat weer niet. 

Afijn, je moet zelf maar even een foldertje gaan halen. 

O, ja. Weet je wat ook wel prettig is? Dat het een rekening is 
met een soort "knip-op-de-deur". Je geld rolt er heel makkelijk 
binnen. Maar het eraf halen gaat maar op één manier: een giro- 
overschrijving naar een andere rekening van jezelf Hindert niet 
waar je die hebt. 

Kan je mooi twee keer nadenken, voor je iets doet." 4l:>iii ' V'^^ .•Vw^ \'V>; 
Tussen Den Helder en Sassenheïm zijn 
63 kantoren van de Nutsspaarbank. 
Waag bij het rayonkantoor van uw 
woonstreek naar het adres van ons 
kantoor bij u in de buurt. 

Rayonkantoor Den Helder: Spoorstraat 2 / Julianaplein, 

tel. 02230 -136 42 Rayonkantoor Alkmaar NieuweslootSO, 
tel. 072 -12 21 55 Rayonkantoor IJmond Kennemerlaan 28, IJmuiden, 
tel. 02550 -124 48 Rayonkantoor Haarlem 
(tevens hoofdkantoor) Fonteinlaan 5, 
tel. 023 -31 92 01 
uyrpoQfbonk 

uio/t nodoriond 
een bank van dez^ tijd 80e jaargang no. 1 9 

ir vrijdag 7 maart 1980 
eanduoorrs 
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksennplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67. 13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. bedrijfsleven moet vvv redden foto Jacob Koning Maandagavond stonden in de l<ominis- 
sievergadering van Financiën en dins- 
dagavond in die van Algemene Zaken 
de beleidsnota van het nieuwe vvv-be- 
stuur en de daaraan verbonden financië- 
le konsekwenties voor de gemeente ter 
diskussie. 

De VVV stelt in haar nota dat zij voor het 
verwezenlijken van haar nieuwe beleid 
dit jaar eigenlijk een bedrag van f 284.000 
voor o.m. personeels- en huisvestings- 
kosten nodig heeft, maar zich de onhaal- 
baarheid van dit bedrag realiserend wil 
komen tot een andere berekening. Uit- 
gaande van de huidige gemeentelijke 
subsidie van f 1 1 7.500 dreigt de vvv dit 
jaar een nadelig saldo op te lopen van 
f 1 20.000, zodat de gemeente met een 
totale subsidie van f 237.500 de vvv quit- 
te zou kunnen laten spelen. Als de vvv 
dan nog de wens van een ekstra kracht 
a raison van f 52.000 zou laten vallen, 
zou volstaan kunnen worden met een 
subsidie van f 185.500. Komt de gemeen- 
te niet met dit bedrag over de brug, dan 
kan het bestuur het minimaal noodzake- 
lijke beleid niet voeren en de verantwoor- 
delijkheid daarvoor ook niet dragen. Vice- 
voorzitter van de vvv, ae heer Beerepoot, 
voorspelde dan ook het financiële einde 
van de vvv als dit jaar de laatste reser- 
ves opgesoupeerd zullen zijn. De uitgangs- 
punten van dat beleid voor de jaren '80, 
'81 en '82 zijn o.m. uitbreiding van de 
dienstverlening aan de zandvoortse be- 
volking ( de VVV als theaterbespreekburo), 
een kwaliteitsklassifikatie en -»bontrole 
van de verblijfsakkommodatie (hotels, 
pensions, huurkamers), het realiseren van 
slechtweer-akkommodatie (bioskoop), 
het streven naar seizoensverlengende ak- 
tiviteiten (weekend- en midweekarrange- 
menten, opvang revalidatie-patiënten), 
en het voeren van aktie om meer begun- 
stigers van de vvv aan te trekken. 
De bijdrage van het zandvoortse bedrijfs- 
leven wordt nu gesteld op f 76.000, maar 
het bestuur hoopt met de verhoogde ge- 
meentelijke bijdrage zoveel suksessen te 
boeken, dat ook het bedrijfsleven weer 
het nut van de vvv in zal zien en zijn do- 
naties ook weer zal verhogen. 

De raadsleden stelden zich naar gelang 
de kommissie waarin zij zaten verschil- 
lend op. Bij Financiën werden aldus 
streefbedragen genoemd, maar bij Alge- 
mene Zaken heerste de tendens om eerst 
nog eens een gesprek te organiseren tus- 
sen de fraktievoorzitters en het bestuur 
van de vvv, en dan met de beleidsnota 
als uitgangspunt. 

Hugenholz (vvd) zag ook wel dat f 237. 
500 niet haalbaar was en nam daarom 
wel genoegen met een minimale bijdrage 
van f 184.500, waartoe een deel van de 
toeristenbelasting en zelfs een deel van 
de gaswinst een bijdrage konden leveren. 
Verdere beknotting van de vvv achtte zij 
ondenkbaar, omdat de vvd, pardon de 
VVV, anders niet in stand gehouden en 
Zandvoort zonder vvv geen badplaats ge- 
noemd kon worden. Haar fraktiegenoot 
Jongsma verweet b en w zelfs een anti- 
bedrijfslevenbeleid te voeren en het ak- 
sent te veel te leggen op de funktie van 
Zandvoort als woon- en forensenplaats. 
Flieringa (inspraak nu) stelde dat Zand- 
voort met 16.000 inwoners te klein was 
voor de alures van de vvv, terwijl de ge- 
meente er door een kreukelbeleid van 
het Rijk wel voor op moest draaien. Hij 
voelde er niets voor om van de vvv een 
gemeentelijke dienst te maken en wenste 
de 50/50-basis te handhaven, desnoods 
met de goocheltruc van Van Erp. 
Van de c.d.a.-ers waarschuwde Ingwer- 
sen er vooi om rnei het verdwijnen van 
I ■:^trL.. Moet de gemeente voor alles opdraaien, of gaat ooic een groter deel wan het zandvoortse bedrijfsleven 
een groter steentje bijdragen ? het circuit in het achterhoofd voorzich- 
tig te zijn met de vvv, die andere attrakties 
van Zandvoort zou kunnen aanprijzen. 
Hij was eventueel bereid een bedrag van 
f 1 50.000 op te tafel te leggen. Van As 
bleef steken op f 131.500, maar wilde 
die dan wel geihdekseerd om de gemeen- 
te subsidie niet verder achteruit te laten 
lopen. 

Van Erp (d'66) achtte het vvv-bestuur 
van wereldvreemdheid getuigen door met 
een verzoek om f 237.500" plus trcnd- 
verhoging te komen, maar hij was wel be- 
reid de reserveringsgelden van de vvv bij 
de inkomsten uit het bedrijfsleven te tel- 
len, zodat de gemeente al sneller iedere 
gulden uit dat bedrijfsleven zou kunnen 
verdubbelen. 

Van der Moolen (pvda) was niet onder 
de indruk van de donaties van het be- 
drijfsleven (voornamelijk de hotels 
en pensions), want f 71.000 uiteen 
toeristiese omzet van 100 miljoen is 
eigenlijk een schamel resultaat. Boven- 
dien gaat er gemeentegeld naar het 
zwembad, de bibliotheek, het Cultu- 
reel Centrum en straks naar de bios- 
koop. Wethouder Aukema ging daar- 
op door , door er op te wijzen dat de 
gemeente de evenementenpot van de 
VVV al had overgenomen (f 15.000) en 
wees er verder op dat in '72-'73 een 
soortgelijke situatie bestond als nu. Toen kon de vvv de verhoogde subsi- 
die niet verwerken, zodat zij nog 
steeds uit de toen gevormde reserves 
put, en bovendien leidde dat tot een 
verlaging van de bijdragen van het be- 
drijfsleven, terwijl ook toen veel elan 
en een nieuwe start werd aangekondigd, 
waardoor het bedrijfsleven het goede 
voorbeeld van de gemeente zou volgen. Burgemeester Machielsen vond een 
nieuw gesprek met het zandvoortse 
bedrijfsleven uitstekend, maar hij 
vond dat de tijd dringt en dat de vvv 
moet weten waar zij aan toe is. De 
vvv is een oud instituut dat niet zon- 
der meer in de steek gelaten kan wor- 
den, anderzijds draagt niet het gehele 
bedrijfsleven zijn steentje bij. zandvoort krijgt weer 
"echte" bioskoop 
iW mrt. H.W. L.W. H.W. L.W. 8 


06.57 


15.01 


19.07 


03.11 


9 


07.25 


15.29 


19.51 


03.54 


10 


08.13 


16.17 


20.58 


05.02 


11 


09.34 


17.38 


22.25 


06.29 


12 


11.13 


19.17 


-.- 08.06 


13 


00.02 


08.06 


12.47 


20.51 


14 


01.20 


09.24 


13.52 


21.56 


15 


02.12 


10.16 


14.31 


22.35 


16 


02.56 


11.00 


15.04 


23.08 


17 


03.40 


11.44 


15.48 


23.52 


18 


04.25 


12.29 


16.39 


00.43 


19 


05.01 


13.05 


17.26 


01.30 


20 


05.44 


13.48 


18.08 


02.12 


21 


06.32 


14.36 


18.49 


02.53 


22 


07.15 


15.19 


19.42 


03.46 


23 


08.03 


16.07 


20.48 


04.52 


24 


09.07 


17.11 


22.01 


06.05 De gekombineerde kommissievergade- 
ring van financiën en p.w. heeft zich 
maandagavond met groot enthousias- 
me uitgesproken voor de realisering 
van een bioskoop in het vorig jaar 
door de gemeente aangekochte gebouw 
De Krocht. 

Daartoe gingen de raadsleden akkoord 
met een verhoging van de verbouwings- 
kosten van de feestzaal tot f. 1 68.000,-, 
waarin een bedrag van f. 7.600,- om 
een filmkabine tebouwen. De kommis- 
sies zagen hierin een goede bijdrage 
aan de slechtweer-akkommodatie voor 
het zomertoerisme en aan een intensie- 
ver gebruik van de zaal. Bovendien, zo 
stelde wethouder Aukema, wordt het 
geïmproviseerde filmzaaltje in de Open- 
bare Bibliotheek, waar Film Inn twee 
maal per maand voorstellingen verzorgt, 
te klein. Toch werden ook de nodige 
vingers opgestoken. Attema (vvd) vond 
het wel een aanwinst, maar wees er op 
dat zijn voorspelde verbouwingskosten 
van 2 ton al dicht benaderd worden en dat desondanks de grote verenigingen 
niet in De Krocht terecht konden. Ing- 
wersen (cda) vroeg naar de geschikt- 
heid van de toiletakkommodatie voor 
invaliden, maar wethouder Termes zei 
dat die aanpassing (nog) niet in de 
verbouwing was opgenomen, omdat 
ook de zaal niet geschikt was voor de 
ontvangst van invaliden. Het gehele 
gebouw aanpassen aan invaliden zou 
de totale verbouwingskosten verdub- 
belen. En, voegde Aukema er aan toe, 
deze verbouwing moet gezien worden 
als een eerste fase en er wordt bij de 
bouw van 't Stekkie in Nieuw-Noord 
uitgebreid met de belangen van de in- 
validen rekening gehouden. Flieringa 
(inspraak nu) maakte zich tenslotte 
nog zorgen over de organisatie van re- 
gelmatige voorstelling, maar daar hoeft 
de gemeente zelfs geen vaste kracht 
voor aan te trekken. Zandvoort krijgt 
dus voor het eerst sinds de sluiting van 
het theater Monopole precies 1 5 jaar 
geleden weer een filmzaal die een ech- 
te bioskoop benadert. iiiiiiifiïi • Het aantal bij de afdeling volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening inge- 
schreven woningzoekenden in Zand- 
voort bedroeg in het laatste kwartaal 
van het vorig jaar 493. Een stijging 
van 123 personen vergeleken met de 
eerste drie maanden van 1 979, toen 
370 personen zich als woningzoeken- 
den lieten registreren. Ook nu weer 
wordt het leeuwendeel gevormd door 
alleenstaanden beneden de 65 jaar 
(173), op de voet gevolgd door aan- 
staande echtparen (108). 

• De bevordering van het toerisme 

in Zandvoort zal centraal staan op een 
voor volgende week donderdag door 
de Federatie Handelsvereniging Hanze 
uitgeschreven vergadering. De bijeen- 
komst vindt plaats in hotel Keur aan 
de Zeestraat en begint om 8 uur. De 
vergadering was oorspronkelijk vast- 
gesteld op 28 februari j.l., maar werd 
in verband met vakanties van bij de 
federatie aangesloten leden verscho- 
ven naar bovengenoemde datum. 

• Nauwelijks zijn de klanken van 
'Der Vogelhandler' verstomd of de 
Zandvoortse Operette Vereniging heeft 
al weer een nieuwe operette in studie 
genomen, namelijk 'Frühlingsparade' 
van Robert Stolz. Ook op bestuurlijk 
nivo zit men niet stil. In de vorige week 
donderdag gehouden ledenvergadering 
werd in de plaats van Nico Oudshoorn, 
die in verband met drukke werkzaam- 
heden zijn funktie als voorzitter moest 
neerleggen, met algemene stemmen 
Wim van der Moolen gekozen. Deze 
heeft zich bereid verklaard het voor- 
zitterschap voor een jaar waar te ne- 
men. Verder traden tot het bestuur 
toe José Paap, Jan Coenraad en Ron 
Schouten. 

• Zaterdag 1 5 maart a.s. wordt het 
nieuwe kluphuis van Zandvoortmeeuwen 
op het binnenterrein van het circuit offi- 
cieel in gebruik genomen. De ceremoni- 
ële handeling wordt om 1 7.00 uur ver- 
richt door burgemeester Machielsen. [Im|ge|liji||i|^a 25 februari - 3 maart 1980 

ondertrouwd : Dirk Jan Drommel en 
Anne Maria van den Berg ; Lambertus 
Jan de Vries en Janny van Waardenberg. 
Johannes Willem Moedt en Anneke Dam- 
mann ; Jacques van den Berg en Karoli- 
na Maria Karin Lammers. 

getrouwd : Albert Willem Jansen en 
Anna Elisabeth Wilhelmina Turkenburg. 

geboren : Patricia Joyce, dv. P.J. 
Veenman en M. van den Berg. 

overleden : Simon Hazevoet, oud 
87 jaar ; Jan Weber, oud 74 jaar ; Trijn- 
tje van den Bos, geb. de Roode, oud 
95 jaar. 
voor verkoop 
èn service 
naar u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 b&w blijven voor vergunning 
s-bocht 
familieberichten familieberichten In de kommissievergadering voor Alge- 
mene Zaken mochten de raadsleden 
hun mening ventileren over de aanleg 
van de 'S-bocht' of 'Grote Bocht' aan 
de buitenkant van het circuit tussen 
het Scheivlak en de Tunnel-Oost. De 
Cenav heeft toestemming voor de aan- 
leg van de nieuwe bocht gevraag om 
haar licentie voor het houden van for- 
mule I en II -races voor de volgende 
drie jaar te krijgen. 

Meningen ventileren, omdat de toe- 
stemming voor de aanleg van de bocht 
een beslissing is die b en w ook zonder 
de raadsleden konden nemen, en die 
vorig jaar in feite ook al genomen had- 
den. Bovendien hebben b en w een 
gat laten vallen tussen het oude en 
het nieuwe bestemmingsplan voor het 
cricuitgebied, waardoor de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening niet meer van 
toepassing was op het moment van de 
indiening van de aanvraag. De raadsle- 
den konden dan ook weinig invloed 
meer uitoefenen, omdat b en w nu 
niet meer doen dan het uitvoeren van 
de bepalingen in het huurkontrakt 
met de Cenav. In dat huurkontrakt 
staat o.m. dat de gemeente de Cenav 
in de gelegenheid moet stellen inves- 
teringen te doen met als doel het orga- 
niseren van internationale race-evene- 
menten, met een zo groot mogelijke be- 
scherming van het publiek, officials en 
deelnemers, en een zo gering mogelijke 
geluidsoverlast voor de omwonenden. 
Met de Cenav hebben b en w dus wel 
een zwart-op-wit-kontrakt,t.o.v. de 
omwonenden hooguit een morele ver- 
plichting. B en w hebben dus eerst ja 
gezegd tegen de Cenav omdat de licen- 
tiesverstrekkende instantie, de FISA, 
gezegd had dat de bocht de veiligheid 
van de deelnemers zou vergroten. Naar 
de omwonenden hebben b en w ver- 
volgens een gebaar gemaakt door de 
veiligsheidsaspekten en geluidsaspek- 
ten te laten onderzoeken. De veilig- 
heidsbevorderende werking van een 
bocht is op z'n minst uiterst dubieus, 
maar toch volgen b en w de wisselval- 
lige FISA, en hebben zij, zoals burge- 
meester Machielsen toegaf op een vraag 
van Toonen (pvda), een TNO-rapport 
daarover maar niet afgewacht om tot 
de beslissing te komen. Ook mocht ter 
zitting een akoesties deskundige nog 
een toelichting geven op de geluidsef- 
fekten van de nieuwe bocht op de 
woonomgeving. De deskundige zette 
uiteen dat door het terugschakelen 
voor de bocht de race-autoos welis- 
waar gemiddeld minder geluid zouden 
produceren, maar dat de geluidshin- 
der zou toenemen doordat het geluid 
onregelmatiger zou worden (gelijkma- 
tig aanzwellend en wegstervend geronk 
produceert gemiddeld evenveel geluid 
als elke minuut de knal waarmee de 
vogels op vliegvelden verdreven wor- 
den). Het flatgebouw op de hoek Lo- 
rentzstraat-Thomsonstraat kan dan 
ook door het Tunnel-Oost gat in de 
duinwal geluidspieken verwachten 
van 88 decibel, waar het gemiddelde 
circuitlawaai waarden van 73 decibel 
bereikt, en de normaal toegestane waar- 
de 70 decibel is (overschrijding waar- 
van gaf aanleiding tot het in beslag ne- 
men van de geluidsapparatuur van 
'De Nachtuil'). 

De bouw van een geluidwerende muur 
van 1 tot 1 5 meter hoog in het gat 
zou een oplossing kunnen brengen, 
maar de permanente visuele vervuiling 
van de woonomgeving zou een nog 
groter bezwaar vormen. Toch kan de 
gemeente, volgens de deskundige, voor- 
waarden stellen zoals zij ook doet bij 
normale bouwaanvragen. Dat kan in 
de vorm van middelvoorwaarden, waar- 
bij de gemeente precies aangeeft wat 
de aanvrager moet doen om de geluids- 
hinder te beperken, of in de vorm van 
doelvoorwaarden, waarbij de aanvrager 
zelf oplossingen mag aandragen om 
het gestelde doel, beperking van de ge- 
luidshinder, te bereiken. De gemeente kan die oplossingen daarna dan globaal 
toetsen. 

De standpunten van de kommissieleden 
vertoonden de vertrouwde verscheiden- 
heid .Jongsma (vvd) vond dat de ge- 
meente zich loyaal op moest stellen en 
haar toestemming zonder voorwaarden 
verlenen. Voor Flieringa (inspraak nu) 
was de keus aan welke boom te han- 
gen (ja tegen de bocht betekent geen 
woningbouw, nee tegen de bocht bete- 
kent een proces van de Cenav) erg 
moeilijk. Hij moest weliswaar lachen 
om de veiligheidsaspekten van de S- 
bocht, daarvoor was hij te lang circuit- 
arts geweest, maar volgens hem had de 
gemeente geen juridiese poot om op 
te staan in een proces van de Cenav. 
Hij kondigde aan met de grootst mo- hier 

staat 
uw 

brief De afgelopen week hing er in de flat 
een uitnodiging om naar het vrou- 
wen café te komen waar die avond 
gesproken zou worden over het feno- 
meen 'de vrouw en haar menustrua- 
tie'. 

Analoog met de onderwerpen van het 
afgelopen seizoen, moet dit onderwerp 
gezien worden als een climax in het 
samenstellen van maatschappelijk re- 
levante onderwerpen die tot doel heb- 
ben een wezenlijke bijdrage te willen 
zijn in de man-vrouw-maatschappij 
verhouding. 

In alle .ernst vraag ik mij af hoeveel 
'vos' cursussen je moet doorlopen heb- 
ben om tot deze keuze te kunnen ko- 
men. Deze navelstarige onderwerpen 
ervaar ik haast als beledigend voor Uw 
bedoelingen met het café. 
Als U een werkelijke bijdrage wüt leve- 
ren aan de positie van de vrouw in de 
samenleving, dan meen ik dat een an- 
dere keuze van de onderwerpen meer 
dan noodzakelijk is. Onderwerpen zo- 
als die van afgelopen woensdag zijn niet 
bepaald afkomstig uit een ge-emanci- 
peerde geest. 

Ik meen dat de emancipatie van de 
vrouw in grote lijnen formeel voltooid 
is, haar integratie in de maatschappij 
echter nog lang niet. 
Op deze weg ontmoet de vrouw duide- 
lijk veel problemen, deze problemen 
hebben over het algemeen te maken 
met scholing en opleiding. Immers dat 
zijn voorwaarden om te komen tot 
een volledige gehjkstelUng van de 
vrouw met de man in het arbeidspro- 
ces. Scholing en opleiding zijn ook tij- 
dens het huwelijk dé sleutel die een 
vrouw in staat stelt om ondanks het 
getrouwd zijn, haar de vrijheid te bie- 
den om óf haar plaats te doen vinden 
in het huishouden en zich daar in 
creatief te bewegen ofte gaan werken. 
Hoe dan ook, zij kan dan kiezen ! Ik 
denk dan ook dat bij een bewustma- _ 
kingsproces, de onderwerpen die geko- 
zen worden om te komen tot die be- 
wustmaking, overwogen gekozen moe- 
ten worden. Ook moet er meer aan- 
dacht geschonken worden aan het 
participeren op andere gebieden van 
het maatschappelijke leven dan altijd 
weer de winkelverkoop of de verple- 
ging, op politiek gebied bijv. kom je 
weinig vrouwen tegen (ik bedoel dan 
in politiek of vakbonden etc). 
Als U werkelijk de positie van de vrouw 
wil veranderen, en haar ook wil be- 
vrijden van de macht van de 'bouquet' 
reeks of de 'dokter romans' etc. helpt 
u haar dan mee zoeken, richting geven 
en zelfbevestiging vinden in een wereld 
(maatschappij) waar zij ook een onder- 
deel van is, geen maatschappij in de 
maatschappij , niet isoleren maar parti- 
ciperen ! ! 

Hans Verbeek. gelijke tegenzin vóór te zullen zijn. Van 
As (cda) liet zich nog niet geheel over 
de streep trekken en verklaarde dat de 
situatie voor hem steeds onbevredigen- 
der werd, dat hij de veiligheidsaspek- 
ten slecht kon beoordelen en dat hij 
eventuele doelvoorwaarden ruim van 
te voren wilde weten i.v.m. een even- 
tuele aantasting van de woonomgeving. 
Toonen en Van Erp (d'66) waren eens- 
gezind tegen de S-bocht omdat die 
meer geluidshinder zou veroorzaken en 
omdat de veiligheid voor de koereurs 
niet bevorderd zou worden, zodat de 
gemeente wel degelijk een juridiese 
poot zou hebben om bij een proces 
van de Cenav op te gaan staan. Maar 
als desondanks dan toch toestemming 
verleend zou worden, drongen zij aan 
op het stellen van doelvoorwaarden en 
wel door de Cenav het bewijs van de 
toenemende veiligheid te laten leveren, 
preciseerde Van Erp. Maar Machielsen 
kondigde aan dat b en w vóór het ver- 
lenen van toestemming waren en dat 
voorwaarden niet meer voor dit race- 
seizoen opgelegd kunnen worden, om- 
dat de tijd daarvoor te kort zou zijn. 
Zandvoort geeft dus toestemming voor 
tenminste nog drie race-seizoenen, wo- 
ningzoekenden worden aangeraden de 
charmes van stapelbedden ernstig te 
overwegen. KURSUS GAF AUTOMOBILIST 
MEER ZELFVERTROUWEN 

Op de laatste lesavond van de ook dit 
jaar door adjudant Barmentlo gegeven 
verkeerskursus voor automobilisten 
kregen de kursisten gelegenheid hun 
kennis te testen. 

Vijftig schriftelijke vragen hadden be- 
trekking op verkeerssituaties die op 
dia's getoond werden, en moesten met 
ja of nee worden beantwoord. Na af- 
loop werden de dia's nogmaals getoond 
met op een bandje de motivatie. Aan 
de hand van het behaalde aantal pun- 
ten bleek dat de kursus er toe had bij- mevr. kraan-meeth gedragen dat de kennis van de kandi- 
daten op een behoorlijk peil stond. 
Korpschef Van Maris uitte hierover in 
een sympathiek toespraakje zijn vol- 
doening. Dat na zo'n kursus vijfentwin- 
tig tot dertig automobilisten met 
meer zelfvertrouwen de weg op gaan 
is voor de politie heel belangrijk, aU 
dus de korpschef die van mening was 
dat de kursus er ook toe bijdraagt dat 
de drempelvrees voor het politieburo 
verdwijnt. 'Wij zijn uw eigen politie' 
benadrukte de heer Van Maris, die tot 
slot dank bracht aan docent Barment- 
lo, die de lessen op z'n vrije avond 
heeft gegeven. Ook de deelnemers 
toonden hun erkentelijkheid voor de 
kursus, die dit jaar zelfs was uitgebreid 
tot zes lessen, met een platenbon voor 
adjudant Barmentlo en bloemen voor 
zijn vrouw die hem al die avonden 
moest missen. 

De daarna vertoonde film gaf een 
beeld van zomaar een dag uit het le- 
ven van een politieman. Wij vonden de 
konfrontatie met ongelukken, inbraak 
en kriminele figuren schokkend, maar 
de kommentator noemde het vak 
mooi en boeiend. Aan het slot van de 
avond ontvingen alle kursisten een ge- 
tuigschrift, een uiterst fraai stukje kal- 
ligrafie. Vanzelfsprekend wilde men 
weten wie hiermee gekomplimenteerd 
mocht worden. Ere wie ere toekomt : 
het was hoofdagent Bier. eanduoorhse Noeran^ Op 3 maart is van ons heengegaan op 81 


-jarige leeftijd mijn lieve zorg- | 


zame man, onze onvergetelijke vader en 


opa 
DIRK VAN DIJK 
Drager van de Eremedaille in 


goud \ 


verbonden aan 


de orde van Oranje Nassau 


K. van Dijk - Hameeteman 


Zandvoort : 
D. van Dijk 

J. van Dijk-van Geelen 

Marvin 

Sandy 


Zandvoort : 
N. van Dijk 

H. van Dijk-Pauptit 

Dick 

Nancy 


Zandvoort, 3 maart 1980 


"Arie Kerkman flat" 


Lijsterstraat 2 flat 16 


De Crematie heeft inmiddels plaatsgehad 

DANKBETUIGING 

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de blijken 
van medeleven ons betoond bij het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze fijne moeder 

JANNETJE GROEN Zandvoort, 3 maart 1980. 
Gasthuishofje 2 J. Keur 

en Kinderen FILM IN NACHTUIL 

o ' Luchthaven in alarm' is de titel van 
een avonturenfilm die hedenavond in de 
jongerensociëteit 'De Nachtuil' aan de 
Linneausstraat wordt gedraaid. De voor- 
naamste rollen worden vertolkt door de 
akteurs Heston, Kennedy en Black. De 
voorstelling begint om 8 uur. De toe- 
gangsprijzen zijn onveranderd voor le- 
den f 2,50 en voor niet-leden f 3,50. 
kerkdiensten 
De derde wedstrijd van de vierkamp 
tussen de zwemverenigingen H.A.C, 
uit Heilo. Aquarius uit Schagen, W.Z./ 
P.C. Purmerend en Z.Z./P.C. Zand- 
voort leverde voor de kustbewoners 
navolgende resultaten op. 

400 m. vrije slag m.o. 16 jaar : Annet- 
te ter Heyden, 5.31 .1 , 2e plaats. 
400 m. vrije slag j.o. 16 jaar : Ferry 
Seerden 5.56.1. 

200 m. wisselslag j.o. 14 jaar : Arno 
Westhoven 3.44.9 en Roy Warder- 
dam 2.53.0 P.R. 6.7 sec, 3e plaats. 
100 m. vlinderslag m.o. 12 jaar : 
Petra Rien 1.48.0 P.R. 3. 2 sec. en Em- 
my Koning 1.50.2. 

100 m. wisselslag j.o. 12 jaar : Wander 
Halderman 1.34.5 P.R. 8.7 sec. 
100 m. schoolslag j.o. 10 jaar : Marco 
Westerman 1.50.0 Ie plaats, Jaco Ko- 
ning 2.09.8 2e plaats en Aldo Helder- 
man 2.13.6 P.R. 0.9 sec, 3e plaats. 
100 m. vrije slag dames : 
Emmy Koning 1.21.9. 
100 m. vrije slag heren : 
Feery Seerden 1 .22.3. 
100 m. vrije slag m.o. 16 jaar : 
Annette ter Heyden 1.15.1, 3e plaats. 
100 m. vrije slag j.o. 16 jaar : Arno 
Westhoven 1 .33.9 en Roy Warmerdam 
1.06.5 P.R. 2.4 sec. 
100 m. schoolslag m.o. 14 jaar : Rosa- 
lie Harkamp 2.06.8 en Emmy Koning 
1.45.9. 

100 m. schoolslag j.o. 14 jaar : 
Ferry Seerden 1 .40.4. 
100 m. rugslag m.o. 12 jaar : Rosalie 
Harkamp 1.58.4 P.r. 0.5 sec, Petra 
Rienks 1.35.0 en Annette ter Heyden 
1.24.3, Ie plaats. 

100 m. rugslag j.o. 12 jaar : Arno West- 
hoven 1.41.3 en Wander Halderman 
1.37.8 P.R. 0.6 sec, 3e plaats. 
100 m. vrije slag j.o. 10 jaar : Aldo Hal- 
derman 1.37.5, Ie plaats, Marco Wes- 
terman 1.45.9 P.R. 5 sec, 2e plaats en 
Jaco Koning 1.54.5. 
Uitschieter tijdens deze wedstrijd was 
ongetvyijfeld Roy Warmerdam die op 
de 200 m. wisselslag 6.7 sec en op de 
100 m. vrije slag 2.4 sec. van zijn per- 
soonlijk beste tijd wist af te knabbelen. HERVORMDE KERK 

zondag 9 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru. 

Jeugd kapel 

10.30 uur : Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 9 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Drs. B. Boelens te Castri- 
cum. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 9 maart a.s.: 

10.30 uur : Prof. Dr. A. van Biemen 

n.h. Bentveld 
dinsdag 11 maart a.s.: 
19.30 uur : Interkerkelijke Gebedsdienst 

in r.k. kerk. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 8 en zondag 9 maart a.s.: 
19.30 uur : eucharisitieviering met or- 
gel en samenzang, 
zondag 9 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. 
St. Caecilia koor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 8 en zondag 9 maart a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 7 
flat 4, tel. 42 77. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dag en nacht). ÓQ22 maand 

inuiu 
bibliothoGk EXPOSITIE 

Piet van Heerden exposeert 
beelden, tijdens de uitleen- 
uren, t/m 22 maart 

FILM INN 

15 maart, 21,00 uur. Dr. 
Strangelove van Stanley 
Kubrick. Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingsuren: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21,00 u. Prinsesseweg /Zandvoort schaken met plezier BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEIM 

BEGRAFENISONDERNEMING 
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. eanduoürr foto Jacob Koning 

Het officiële gedeelte dat vooraf ging aan de suksesvolle simultaanseance van grootmeester Jan Timman 
tegen 45 leden van de jubilerende Zandvoortse Schaakvereniging. Links aan de middentafel Jan Timman, 
links van hem zitten mevrouw en burgemeester Machielsen. Uiterst links op de foto mevrouw Wiener, 
die als enige en als enige vrouw de grootmeester wist te verslaan. 

Een simultaanwedstrijd spelen tegen 
een grootmeester als Jan Timman is te 
vergelijken met een bokswedstrijd tegen 
Mohammed Aii of een rondje schaatsen 
tegen Hilbert van Duim. Een hopeloze 
affaire dus. Het lijkt daarom wat raad- 
selachtig dat 45 mensen, in lange rijen 
naast elkaar gezeten, er plezier in heb- 
ben kansloos te sneuvelen op de 64 vel- 
den van eer. Zich in de handen wrij- 
vend van genoegen zat afgelopen don- 
derdag dit kanonnevlees tegenover de 
Napoleon van het nederlands schaak. 
Jan Timman. Ter opluistering van het 
50-jarig jubileum van de schaakklup. 
Heeft er per ongeluk iemand een maar- 
schalkstaf in zijn ransel ? Overziet de 
maestro per abuis een mat in drie ? 
Krijgt hij een stofje in het alziend oog ? 
Bestaat die kans van 1 op miljoen dat 
hij in de zorgvuldig voorbereide val 
trapt in de 8e vertakking van de Keres- 
variant van het anto-Wolgagambiet ? 
Strijdlust, hoop en sluwheid staat op 
alle gezichten te lezen nu alle stukken 
nog in het gelid staan. 3 uur later zijn 
alle monarchisten republikein gewor- 
den. 43 Vorsten zijn afgetreden, één 
heeft het vege lijf gered, slechts de 
monarch van mevrouw Wiener heeft 
getriomfeerd. 

Aan Timman gevraagd welke partij 
voor het nageslacht bewaard dient te 
blijven, noemt hij de partij tegen Vol- 
kert Stouten : theoreties zeer onjuist, 
maar bijzonder levendig. Heet van het 
bord, dus geen analyse, maar een aan- 
tal terloopse opmerkingen van mijn 
kant aangevuld met aantekeningen 
van Volkert zelf. 

J. TIMMAN - V. STOUTEN 

1 .d4 e6 2.e4 d5 3. Pd2 Lb4 (? ) 4. c3 

Le7 5. Pf3 (?) Pf6 6. e5 Pd7 7. Ld3 c5 

8. 0-0 Pc6 Zwart staat ondanks het 
tempoverlies op de 4e zet uitstekend. 
Volgens Euwe hoort in deze stelling 
het witte koningspaard op e2 zodat 
het damepaard naar f3 kan gaan. 

9. b3 Nu is deze kromme zet nodig om 
de loper te ontwikkelen Db6 ster- 
ker lijkt f6. 1 0. Lb2 a5 Maakt de zwar- 
te aanvalsplannen duidelijk. 1 1 . c4 cd4 : 
12. cd5ed5. 13. De2Wit maakt zich 
klaar voor centrumdoorbraak en ko- 
ningsaanval ... PfS ! ! Een zet a la Nim- 
zowitsch. Moedig en onconventioneel. 
14. Pel ! Een gepast antwoord.... Dc7 
twijfelachtig. De Dame stond beter op 
b6. 15. f4 Lc5. 16. Tel b6. 17. Pf3 Pe6. 
Zolang f5 niet kan is dit wel een supe- 
rieus stopveld voor het paard. 1 8. g3 Er 
dreigde Pf4 : met afruil van de goede 
loper. Als de witte Loper wijkt, volgt 
d3 en met Damevangst. Ook Pg5 lijkt 

me echter mogelijk Pb4 . 19. Lb5t 

Ld7 20. Khl Pa2 : 8 


"i ! liijè ! il 


7 


ilü !ii.Ii »il* 


6 


i IIJ«!i!l! Il il 


5 


«1^:1* i llll 


4 


Il 'ë. m 


3 


i fi 1 i ais 


2 


«lil a» li ö 


1 


1 'UMJJI 'II II v. Illll lil . 

1 1 i! Il ij ö iSillI ^ ABCDEFGH 

DIAGRAM 1 

Stouten heeft uitstekend spel geleverd. 
Zwart staat prachtig en komt zelfs 2 
pionnen plus een kwaliteit vóór. Toch 
heeft Timman zijn aanvalskansen goed 
getakseerd. Vanaf hier krijgt hij het 
initiatief om het niet meer af staan. 
21. f5! Pc1:22. TcliPdS (Pf81 ?) 23. 
Pd4d-b5.- 24. Pb5'.De7. 25. Dd3 Dd7. 
Is d4 met de bedoeling Db7 tiets? 
26. Tel 0-0. 27. PfS a4 Wat moet zwart 
nog spelen ? 28. Pg5. belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 
4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv.. 

Koninginneweg 1, Zandvoort. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUK CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! 8 

7 
5 
5 

4 


X ! :i: :ii:*lilil 

li«'iJi *:i!* 
ii lil iil !!i! 
1 i a iii * ii & & 
* 1 i !i 


3 
2 
1 


! a Jii! « 1 S: 
'é iil! m 

lül lii a li! * ^^ Steun ."^ 
r onswe^ 


Mwl.^lKi^^l 


INTEIUUTIOHAt 

k^ 454000 ^ 3a. :£. "^Balledux & S«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 3759 B D DIAGRAM 2 

In 8 zetten is de situatie totaal veran- 
derd. Zwart moet voor zijn leven vech- 
ten. Er dreigt al fSt Dh7 mat. 28. ... 
g6. 29. e61 fe6, 30. fg6 h6 Wat anders? 
31 . g7 hg&:- 32. gi8-.Lf8.' 33. TC1 Lc5 ? 
Zw/art stort in. 34. Dg6 tKfS 35. Tfl 
t Pf 7. 36. Dg7 1 Ke8. 37. Dg8 T Lf 8 
38. La3 Db5. 39. Tf7 Sneller dan Df8 : 
Zwart geeft op. Applaus voor beide spe- 
lers. Iiisiallatie buffCciËi 

OROENEill V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 •X- omroepers 
NET WINKELMEISJE 
gevraagd 18 a 19 jaar 

Bakkerij van der Werff , Gast- 
huisplein 3, tel. 21 29. 

Te huur gevraagd voor per- 
manent etage, kamers of 
flat voor redelijke prijs. 
Brieven onder nr. 190 buro 
van dit blad. 

Te huur aangeboden voor 
nette heer tw^ee kamers m. 
gebr. v. keuken en douche. 
Geheel gesepareerd. Huur 
f. 500,- per maand. Tel. 
3995. NU VIER GULDEN 

VOOR 

HONDERD CENTEN 

telefoon 71 93 

METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 illlll 

STEEDS DRUKKER 
DE DKl>KKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw familie- en 
«ANDELSDRUKW/ERK 
OosterparVcstraat 66-68 
TELEFOON 02S07-5527 
(Byna 50 jaar drukker) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 4365 Openbare verkoping 

(ex art. 1223 B.W.) 

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op 
donderdag 20 maart 1980 des middags na 
2 uur in de Oprechte Veiling te Haarlem 
aan de Bilderdijkstraat la, publiek verko- 
pen : 

1. het woonhuis met garage, ondergrond, 
erf en tuin aan de Mr. Troelstrastraat 
41 te Zandvoort, groot 3.02 Are. 
Lasten erica f. 300,- per jaar. 

2. de flatwoning op de eerste verdieping 
aan de Ruyterstraat 4 flat 2 met garage 
te Zandvoort, horizontale eigendom. 
Lasten circa f. 200,- per jaar. 
Voorschotbijdrage circa f. 500,- per 
kwartaal. 

3. de bedrijfsruimte met aan- en toebeho- 
ren aan het Burgemeester van Fenema- 
plein 12 / Passage 19 te Zandvoort, ho- 
rizontale eigendom. 

Lasten circa f. 165,- per jaar. 
Voorschotbijdrage circa f. 245,- per 
maand. 

4. de flatwoning op de eerste verdieping, 
aan de De Ruyterstraat 68 te Zandvoort, 
horizontale eigendom. 

Lasten circa f. 160,- per jaar. 
Voorschotbijdrage circa f. 225,- per 
maand. 

Bezichtiging —voor zover mogelijk— op 
dinsdag- en donderdagmiddag na telefo- 
nische afspraak. 

Nadere inlichtingen ten kantoren van de 
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zand- 
voort (telefoon 02507 - 6841). 
S) ^^^ - 


# .•«> .iP t Itil #^ kostuums 3 DELIG 
SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE ert HERENKLEDING KIRKSTR.20 • TSL:3136 
gemeente 
zandvoort DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 
GEMEENTE ZANDVOORT 

Bij de Dienst van Publieke Werken Is plaats voor 
een 

medewerker 
plantsoenen m/v 

Voor de aanleg en het onderhoud van diverse 
groenvoorzieninge.'', alsmede het planten en 
verzorgen van bome.n. 

Het bezit van de diploma's aankomend- en vak- 
bekwaam hovenier strekt tot aanbeveling. 

Aanstelling geschiedt in tijdelijk dienstverband 
voor de duur van 12 maanden, waarna -bij ge- 
bleken geschiktheid- aanstelling in vaste dienst 
kan volgen. 

Salaris van f. 1.759,- tot f. 2.199,- per maand 
(Loongroep III). Bevordering naar groep IV 
(salaris per maand f. 1.803,- tot f. 2.337,-) 
behoort tot de mogelijkheden. 
Voor jongeren t/m 20 jaargelden leeftijds- 
ionen. 

Vakantietoelage 8 o/o; 

Vergoeding voor werkkleding f. 288,- per jaar. 

Bezit van rijbewijs BE en/of C strekt tot aanbe- 
veling. 

Zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten 
kunnen naar deze functie solliciteren. 

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referen- 
ties, diploma's, eventueel rijbewijs en verrichte 
werkzaamheden kunnen binnen 14 dagen na 
het verschijnen van dit blad worden gericht 
aan de directeur van de dienst van Publieke 
Werken, Raadhuisplein 4, 2042 LR Zandvoort. 
Op z'n Paasbest op zijn Paasbest met Cebuto! 

En waar u uw paaseitje wilt nuttigen... 

en hoe, bij Cebuto heeft u het maar 

voor het zeggen. 

3 f4 dgn Clervaux-Luxemburg v.a. f 190.~ 

3 f4 dgn Belgische Ardennen v.a. f 190.~ 

3 f4 dgn May en - Eifel v.a. f200. ~ 

4 dgn Parijs f275.- 

4 dgn Valkenburg f275.— 

4 dgn Langenei — Sauerland f 275.— 

4 dgn Alf- Moezel f 280. - 

5 dgn Romkerhalle — Harz f305.— 
5 dgn Niedermarsberg — Sauerl. f 315.— 
5 dgn Hohegeiss — Harz f 335.— 
5 dgn Londen f465.— 
5 dgn Brighton — Zuid-Engelandf 560.— 
Reisbureau 

KERKMAN Grote Krocht 20 
tel. 2560 - 3203 
Zandvoort 3 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 H. W. COSTER B.«. 

Makelaar o.g. cya 

U dNBM 
'jdMCCj Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor,aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 
Taxaties Assurantiën . Hypotheken 

Gratis woninylijst op aanvraag beschikbaar EITLm 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de sous-terrain woning : 
VAN LENNEPWEG 57 hs. 
bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer, douche, berging. 

Huurprijs f. 126,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
alleenstaande. 

2. de flatwoning 

VAN LENNEPWEG 24-3 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche. 

Huurprijs f. 185,50 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. alleenstaande 

b. 2-persoonshuishoudens 

3. de eengezinswoning 
CELSIUSSTRAAT 12 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, centr.verw. 
Huurprijs f. 296,90 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. Jonge gezinnen met tenminste 1 kind. 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 
2 kinderen. 

De voor- en achtergevel van deze wo- 
ning zullen eerstdaags ingrijpend gewij- 
zigd worden. Bovendien kunnen dan 
warmte-isolerende voorzieningen wor- 
den aangebracht, die een verhoging 
van de huur met zich brengen. 

4. de flatwoning (maisonette) 
SOPHIAWEG 23 

bestaande uit : woonkamer, 4 slaapka- 
mers, douche, blokverw., berging. 
Huurprijs f. 303,55 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
Gezinnen bestaande uit 4 personen. 

5. de beneden flatwoning 
KEESOMSTRAAT 397 

bestaande uit : woonkamer, 1 slaapka- 
mer, douche, blokverw. 
Huurprijs f. 339,05 per maand. 
B en w verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
alleenstaande. 

De toewijzing voor deze woningen ge- 
schiedt op het lidmaatschapnummer van 
de vereniging. 

Het bestuur verstrekt voor de woningen 
een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij het Colle- 
ge van Burgemeester en Wethouders van 
de Gemeente Zandvoort. 
De inschrijving dient schriftelijk vóór dins- 
dag 11 maart 1980 om 19.00 uur te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereni- 
ging onder vermelding van het lidmaat- 
schapnummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 13 maart 
1980 om 2 uur in het gevelkastje aan het 
kantoor worden gepubliceerd. Tel. 
VERSTEEAE 

^Ir ^Ullfl > ^ri^i fc >bl ^ ^C VUMfm 02507-44M 80e jaargang no. 1 9 £900000^55 hOCranh vrijdag 7 maart 1 980 woonhuizen KOSTERSTRAAT 1 

Woonhuis in centrum dorp. 

Ind. woonkam. met open haard, eetkeuk., toilet/douche, ommuurde tuin 
met schuur. Ie verd.: 2 slaapkam., ruime overloop, vliering. Oplevering na- 
jaar 1980. 
Vraagprijs f. 140.000,-- 

ZUIDERSTRAAT 5 

Zandvoorts huisje, plaatsje, cv. -gas. 

Ind.: woonkam. m. open keuken, studeerkam., hadkam. m. ligbad, virast. 

en toilet. Ie verd.: 2 slaapkam. 

Vraagprijs f. 160.000,- 

DR. GERKESTRAAT 57 zw. 

Gemod. benedenwoning met voor- en diepe achtertuin, schuur, c.v.-gas. 
Ind.: woonkam. m. open haard, 3 slaapkam., mod. keuken, douche/toilet. 
Vraagprijs f. 195.000,- KOSTVERLORENSTRAAT 90A 

Vrijstaand woonhuis, cv. gas, schuur. 

Ind. hal, woonkam. m. open haard, keuken. Ie verd. 

overloop, tuin rondom. 

Vraagprijs f. 2 slaapkam., douche, 
195.000,- FAHRENHEITSTRAAT 50 

Woonhuis met voor- en achtertuin, garage en cv. gas. 

Ind.: entree, toilet, woonkam. m. open keuken (inbouwapp.). Ie verd.: 

2 gr. slaapkam., douchekam., 1 kl. kamer m. keukenblok. 2e verd.: 1 gr. 

slaapkam., wasïcam. met bidet en wastaf . en c.v.-ketel. 

Vraagprijs f. 225.000,- 

VAN OSTADESTRAAT 23 
Haffvrijstaand hoekhuis'met zomerhuis. 

Ind.: entree, gang, toilet, kelder, kamer-en-suite en serre, keuken. Ie verd.: 
overloop, keuken/douche, 2 grote en 1 kleine slaapkam., bergkast. Zomer- 
huis: keuken, woonkam., 2.slaapkam., toilet/douche. 
Vraagprijs f. 225.000,- 

WESTERPARKSTRAAT 23 

Middenwoning met tuin voor en achter, c.v.-gas. Geheel gemoderniseerd. 
Ind.: entree, toilet, woonkam. m. openhaard, open keuken met app. Ie verd.: 
2 slaapkam., badkam. m. bad. 2e verd.: 2 slaapkam., zolderberging. 
Vraagprijs f. 235.000,- 

FAHRENHEITSTRAAT 72 

Woonhuis met tuin voor en achter, c.v.-gas, garage. Ind.: entree, toil. kelderkast, 
mod. open keuk., woonkam. m. openhaard, Ie verd.: 3 slaapkam., douchekam. 
2e verd.: 1 slaapk. berg., plav. vloer o.d. beg.grond. 
Vraagprijs f. 235.000,- 

PAKVELDSTRAAT 11 

Woonhuis in centrum dorp. Geheel gerenoveerd. Voorzien van c.v.-gas. 
Ind.beg.gr.: entree, woonkamer, keuken, toilet. Zeer besloten achtertuin, 
nieuwe grote garage. Ie verd.: 3 slaapkam., douchekamer, 2e toilet. 
Vraagprijs f. 240.000,- 

ZUIDERSTRAAT 13 

Vrijstaand woonhuis met grote achterplaats, aan beide kanten ingang. 
Ind.:- hal, woonk. m. open haard, zijhal, badk. m. bad en toilet en wastafel, 
gr. mod. eetkeuken. Ie verd.: 3 sip. kamers w.v. een met balkom en twee 
m. wastafel, cv. gas. 
Vraagprijs f. 255.000,- 

HAARLEMMERSTRAAT 34 

Halfvrijstaand woonhuis met voor en gr. achtertuin, gr. schuur en achterom, 
c.v.-gas. Ind.: hal, gang, keuken, toilet, kelder. Woonkam. m. open haard en 
balk. plafond, parketvloer, serre aan voorzijde, Ie verd.: 3 slaapkam. m. warm 
en koud water, douchekamer. 
Vraagprijs f. 277.500,- 

ZANDVOORTSELAAN 335 

Middenwoning met voor- en achtertuin, c.v.-gas. 

Ind.: beg.gr. gang, toilet, keuken, woonkamer met open haard, ged. parket 
ged. vaste vloer bed. Ie verd.: 2 gr. slaapkam., 1 kl. slaapkam., balkon, 2e 
toilet,. badkam. met douche. 2e verd.: zolderkam. met berging. 
Vraagprijs f. 285.000,- 

MARISSTRAAT 18 

Woonhuis met voor- en achtertuin, schuur, c.v.-gas. Pand is zeer geschikt 

voor verhuur. 

Ind. beg.gr.: entree/hal, woonkamer, keuken. Ie verd.: 4 slaapkam., toilet/ 

douche, 2e verd.: 2 slaapkam., berging. 

Vraagprijs f. 295.000,- JULIANAWEG 2 

Halfvrijstaand woonhuis met schuur, voor-, zij- en achtertuin. 

Ind. beg.gr.: entree, hal, woonkamer, keuken, toilet, kelderkast. Ie verd.: 

2 gr. en 1 kl. slaapkam., badkam. met ligbad, 2e toilet. 2e verd.: zolder 

met mogelijkheid voor slaapkam. 

Vraagprijs f. 295.000,- 

KOSTVERLORENSTRAAT 65 

Vrijst. villa met garage, voor-, zij en achtertuin. Ind.: entree, gang, voor- - 
tussen- en achterkamer, zijserre, keuken, bijkeuken, douche-toilet, kelder. 
Ie verd.: 2 gr. slaapk., 1 kleine slaapk., 1 kl. zijkam., toilet, 2 balkons. 2e 
verd.: 2 grote slaapk., 1 kleine slaapk. en douche. 
Vraagprijs f. 295.000,- 

BURG. ENGELBERTSTRAAT 10 

Middenhuis met achtertuin. 

Ind. sout. 1 gr. woon/slaapkam. keuk., douche, toilet, beg.gr.: hal, gang, 

keuken, toilet, woonkam. Ie verd.: 3 slaapkam., badkam. m. ligbad. 2e 

verd.: zolder en 1 slaapkamer. 

Vraagprijs f. 295.000,- OOSTERPARKSTRAAT 66 

Ruime hoekwoning met tuin en zomerhuis en stenen schuur, cv. gas. 
Ind.: woonkam., keuken, toilet. Ie verd.: 3 slaapkam., keuken, toilet, 
verd.: grote zolder. 
Vraagprijs f. 325.000,- 2e FAZANTENSTRAAT 9 

Halfvrijst. woonhuis met garage, grond opp. 4,51 are. Gelegen nabij strand 
en duinen. 

Ind.: beg.gr.: entree, woonkamer, keuken, kelder en toilet. Ie verd.: 4 slaap- 
kamers, douchekamer, ruime zolder via vliezotrap. Grote tuin, volop zon, 
veel privacy. 
Vraagprijs f. 325.000,- 

DR. DE VISSERSTRAAT 17 

Halfvrijst. woonhuis met voor- en achtertuin, gr. garage, c.v.-gas en gasboi- 
Ier. Ind.beg.gr.: ruime hal, L-vormige 

woonkam., aangeb. eetkeuken, toilet, kelderkast. Ie verd.: 1 kl. en 2 gr. 
slaapkam., badkam. m. bad, toilet. 2e verd.: 2 kamers en berging. 
Vraagprijs f. 345.000,- 

OOSTERPARKSTRAAT 28 

Vrijst.woonhuis met schuur, tuin en cv. gas. 

Ind.: entree, hal, zijkam., grote woonkam. m. open haard, vaste ronde bank 
open keuken m. app. plav. vloer, open trap naar Ie verd.: 3 gr. slaapkam., 
douchekam. met toilet. 2e verd.: grote zolder. Pand is recent verbouwd. 
Vraagprijs f. 350.000,- 

BREDERODESTRAAT 41 

Vrijst. villa m. grote tuin. 

Ind.: hal, gang, mod. zitkamer m. open haard, parket, gr. eetkamer, mod. 

eetkeuken, hal, kamer, toilet, garage, met zolderverd. Ie verd.: 4 slp.kam., 

badkam., douche, toilet, linnenkamer. 

Vraagprijs f. 440.000,- 

HOGEWEG 52 

Vrijstaand woonhuis m. garage en zomerhuis, cv. 

Ind.: gang, kamer-en-suite, voor- en achterkamer, gr. woon-eetkeuken, bij- 
keuken, toilet, kelder. Ie verd.: 5 slaapkam., douche. Zomerhuis : kamer, 
keuken, toilet, douche. 
Vraagprijs f. 445.000,- 

LIJSTERSTRAAT 5 

Vrijstaand woonhuis met garage en grote tuin. 

Ind.beg.gr.: L-vorm. woonkamer, hal, gang met plavuizen, toilet, kelderkast, 

moderne keuken. Ie verd.: 3 sip. kamers, moderne badkamer m. bad, 2e 

toilet, zolder m. 2 kamers, berging. 

Vraagprijs f. 445.000,- BREDERODESTRAAT 89 

Vrijstaande villa met garage en schuur, gr. besloten achtertuin, cv. 
Ind.: ruime hal, toilet, L-vorm. woonkam., studeer/eetkam., keuken, kel- 
der. Ie verd.: 5 slaapkam., badkam., toilet, vliering. 
Vraagprijs f. 465.000,- 

OOSTERPARKSTRAAT 56 

Vrijst. woonhuis met rondom tuin. 

Ind.: woonkam.m. open haard, hal, keuken m. mod. 

2 sip. kam., douche, toilet, 1 gr. slaapkam., Ie verd.: 

douche, toilet, c.v.-gas, st. schuur, opslagr. 

Vraagprijs app., kelder, wasruimte, 
4 sip. kam., keuken, 

f. 465.000,- INLICHTINQEN 

MAKELAARSKANTOOR KANTOOR 
ZANDVOORT 

Jhr.P.N.Quarles v. Uffordlaan 2 
Telefoon 2507 -26 14 KANTOOR 
AMSTERDAM 

Passeerderstraat 4-6 
Telefoon 020 - 228888 AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN vervolg woonhuizen 

ZEESTRAAT 35 

Helft dubbel woonhuis, cv. -gas. 

Ind. sout.: 2 kam., badk., douche, toilet. Beg.gr.: hal, gang, 2 kamer, mod. 

keuken, toilet, lé verd.: 2 kamers, 2 kl. kamers, douche/toilet. 2e verd. 2 

kamers, douche/toilet. 

Vraagprijs f. 475.000,- 

HOGEWEG 76 

Ruim herenhuis in centrum gelegen en geschikt voor praktijk aan huis. 
Ind.: entree, hal, toilet, wachtkamer, serre, praktijkkamer, woonkamer met 
L-vorm, achterkamer, Ie verd.: 5 slaapkam., badkam. douche, bad/toilet. 
Zonnige achtertuin, schuren. 
Vraagprijs f. 495.000,-- 

EMMAWEG 19 

Vrijst. villa met rondom tuin (864 m2) eig.grond. 

Ind.: entree, woonkamer, salon, studeerkam, mod. keuken en bijkeuken, 

toilet, kelder. Ie verd.: 4 slaapkam., w.v. 2 m. balkon, badkam. m. bad, 

toilet. 2e verd.: 1 kamer en veel bergruimte cv. -gas. 

Vraagprijs f. 545.000,- 

BURG. NAWIJNLAAN 10 

Halfvrijstaande villa met voor- en achtertuin, inpand garage, c.v.-gas. 
Ind.: entree, royale woonkam. m. open haard, open eiken keuken met app., 
toilet. Ie verd.: 3 slaapkam., badkam. m. bad/douche en toilet. 2e verd.: 
2 kamers en zolder. Plavuizenvloer over gehele begane grond. 
Vraagprijs f. 565.000,- 

HAARLEMMERSTRAAT 4 "De Zeemeermin" 

Vrijstaande villa met aangelegde achtertuin. 

Ind.: ruime hal, royale living m. open haard en antieke tegels, toilet, woon- 

eetkeuken, ruime salon m. open haard en eetkam. Ie verd.: 5 slaapkam. m. 

vaste wast., badkam. m. bad, 2e toilet, douchekam. Een antieke wenteltrap 

voert naar de 2e verd. waar ruimte is voor een extra kamer. 

Vraagprijs f. 650.000,- 

BREDERODESTRAAT 150 

Vrijst. villa met inp. grote garage, hobbyruimte, blijvend vrij uitzicht. 
Ind.: ruime hal m. plav.vl., woonk. met balkenplaf. open haard en park. vl. 
eetkeuken, 2 ruime sip. kamers, badk. m. 2e toilet. Ie verd.: 1 zeer ruime 
woon/sip. kamer m. gas open haard en balkon, 2 sip. kamers, 2e keuken, 
douche, toilet. C.V.-olie. 
Vraagprijs f. 650.000,- 

KOSTVERLORENSTRAAT 117 

Sfeervolle riante vrijstaande villa met rondom tuin, garage en schuur. 
Ind.: hal, toilet, gemod. keuken, ruime living met open haard en eetbar, 
kelder. Ie verd.: 3 gr. slaapk., badkamer, 2e toilet. 2e verd.: 2 slaapk., 
keuken en zolderruimte. 
Vraagprijs f. 675.000,- 

BOULEVARD PAULUS LOOT 59 

Vrijst. bungalow aan zuidboulevard. 

Ind.: woonkamer m. open haard, 3 sip. kamers, keuken, toilet, ruime hal, 

douche en toilet, bad en toilet. Ie verd.: 1 sip. kamer, donkere kamer en 

berging. Plavuizen op beg.gr. vloer, c.v.-gas en garage. 

Vraagprijs f. 695.000,- 

BELEGGING 

REGENTESSEWEG 

Halfvrijstaand woonhuis - huuropbrengst f. 4.397,40 p.j. 

Koopsom f. bedrijfspanden 
te koop en te huur BILDERDIJKSTRAAT 30 

Bedrijfspand met gemoderniseerde bovenwoning. 

Indeling beg.gr.: winkel, kantoor, pakhuis, keuken, toilet, garage en ber- 
ging. Totaal ca. 100 m2. 

Ind. woning: woonkam. m. open haard, 3 slaapkam., badkamer m. bad/ 
douche, ruime keuken (hout), groot balkon o.h. zuiden, waskamer. 
Vraagprijs f. 285.000,- 

HOGEWEG 70 

Hotel op 770 m2 eigen grond, cv. 

18 Kamers, eetzaal, conversatiezaal, keuken en bijkeuken. 

Vraagprijs f. 450.000,- 

NASSAUPLEIN 9 

Hotel-Restaurant 

16 Kamers met ca. 32 bedden, compl. inrichting, stoffering, meubilering 

en keukeninrichting zal worden meeverkocht. 

Prijs KERKSTRAAT 22/1 

Winkebuimte te huur, opp. ca 35 m2 

Huurprijs 

alsmede overname : evt. huurflat beschikbaar. 

HALTESTRAAT 22 

Winkelruimte met dagverblijf te huur 

Huurprijs f. n.o.t.k. 2.200," p.m. 2.500,- p.m. 150.000,- KERKSTRAAT 6 

Te huur winkelruimte met dagverblijf en kelder, opp. winkel ca. 60 m2 
Huurprijs ca. f. 30.000,- p.j. 

alsmede overname. 

HOGEWEG 56 

Te huur bedrijfsruimte ca. 500 m2, ook in kleinere eenheden te huur. 
Geschikt voor kantoren, showrooms, etc. 
Prijzen op aanvraag. 

ZANDVOORT-NOORD 

te huur ruim 1.300 m2 bedrijfsruimte 
richtprijs plm. f. 65,- p. m2 per jaar. 
Ook huur van kleinere eenheden mogelijk 
Goede parkeermogelijkheden. 

BOULEVARD BARNAART (Noordboulevard) 
Nieuwbouw autoboxen te koop of te huur. 
Prijzen zullen na gereedkoming worden vastgesteld. 
Vrijblijvende inschrijving c.q. reservering mogelijk. 

ZANDVOORTSELAAN 361, BENTVELD 

Nieuwbouw. 

3 winkels ca. 50 m2 per unit met bovenwoningen. 

oplevering medio 1980. 

Prijzen op aanvraag. DR. CA. GERKESTRAAT 20/81 

2-kamerflat (vh3) Ie etage 

f. 85.000,- 

DR. CA. GERKESTRAAT 20/47 
3-kamerflat Ie etage 

f. 85.000," 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 59/2 
2-kamerhoekflat Ie etage 

f. 155.000," flats J. VAN HEEMSKERKSTRAAT 3 
4-kamerflat, Ie etage 

f. 195.000,- 

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/42 
4-kamerflat met garage, 9e etage 

f. 195.000,- SCHUITEGAT 9 

2-kamerflat, Ie etage. SCHUITEGAT 41 

2-kamerflat, 3e etage f. 225.000,- f. 230.000," PATRIJZENSTRAAT 50 

2-kamerflat (vh3) met garage SEINPOSTWEG 4/11 
2 1/2 kamerflat, 5e etage f. 198.000,- f. 165.000,- VAN GALENSTRAAT 22 
4-kamerflat hoek zeezijde, Ie etage. 

f. 169.000," BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/35 
4-kamerflat, 8e etage. 

f. 205.000,- TROMPSTRAAT 3/1 

4-kamerhoekflat, Ie etage. TJERK HIDDESSTRAAT 4/2 
3-kamerflat (vh4), Ie etage. f. 175.000," BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/8 
4-kamerflat, 2e etage. 

f. 185.000,- DE RUYTERSTRAAT 70 
4-kamerflat, 2e etage. f. 209.000,- f. 210.000," DE RUYTERSTRAAT 100 

3-kamerflat, 4e etage f. 185.000,- KAREL DOORMANSTRAAT 10/6 

4-kamerflat, 3e etage 

f. 195.000," KAREL DOORMANSTRAAT 2/2 

4-kamerhoekflat, 2e etage 

f. 210.000,- 

GORT. VAN DER LINDENSTRAAT 2/11 
4-kamermaisonette met garage, Ie en 2e etage 

f. 220.000,- LEEUWERIKENSTRAAT 16/2 
5-kamermaisonette met voortuin en garage. 
Beg.grond en Ie etage. 

f. 230.000," 

PASSAGE 3/43 

3-kamerflat met garage, 9e etage. 

f. 235.000,- 

CORT. VAN DER LINDENSTRAAT 2/28 
4-kamermaisonette 3e en 4e etage. 

f. 245.000," 

FENEMAPLEIN 22/9 
4-kamerflat met garage, 5e etage. 

f. 265.000," 

FENEMAPLEIN 4/7 

4-kamerhoekflat (event. garage), 4e etage. 

f. 265.000," PASSAGE 3/50 
3-kamerflat, 10e etage. f. 269.000,- HOGEWEG 54/13 

2-kamerflat, 4e etage. inlichtingen 
makelaarskantoor CENSE Quarles v. Uffordlaan 2 
Telefoon 2507 -2614 f. 195.000," AANKOOP/VERKOOP-HYPOTHEKEN-TAXATIES--HUUR/VERHUUR 
ADMINISTRATIE--ASSURANTIEEN BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/7 
4-kamerflat, 4e etage. 

f. 285.000," 

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/4 
4-kamerflat met garage 2e etage. 

f. 298.000," 80e jaargang no. 20 dinsdag 11 maart 1980 
eanduoorhse Isd 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv /Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. 

kunstijsbaan blijft onder vuur Tijdens de kommissievergadering van 
financiën en p.w. werden opnieuw de 
standpunten uiteen gezet t.a.v. de Ken- 
nemer Kunstijsbaan in Haarlem, nadat 
de zandvoortse beslissing over verdere 
medewerking aan de ijsbaan naar aan- 
ieiding van een brief van de voorzitter 
van het subsidiëntenoverleg vorige 
week van de agenda van de raadsverga- 
dering was geschrapt. 

Die brief bleek de raadsleden nauwe- 
lijks te beïnvloeden, en na afloop van 
de diskussies kon wethouder Termes 
dan ook konkluderen dat van het me- 
rendeel van de raadsleden het stand- 
punt onveranderd was gebleven. En 
dat hoewel de afdeling financiën aan 
de hand van een nieuwe, scherpere 
kostenkalkulatie van de konsekwen- 
ties van een positieve dan wel negatie- 
ve beslissing had opgesteld. Daaruit 
kwam naar voren dat Zandvoort bij 
afwijzing van medewerking aan de 
bouw van een nieuwe baan komt te 
staan voor de kosten van de sloop en 
het ekstra eksploitatietekort van het 
seizoen '79-'80, samen een eenmalig 
bedrag van f. 32.900,-- en verder 28 
jaar lang het bedrag van f. 30.000,- 
voor de rente en aflossing van de le- 
ning van de huidige, verzakkende kort- 
potige ijsbaan. 

Gaan de raadsleden wél akkoord met 
het herstel van de schaatsbaan, dan 
moet er volgens de nu gepresenteerde 
gegevens jaarlijks f. 48.000,-- op tafel 
komen. Daarbij zal het garantie-aan- 
deel van Zandvoort stijgen tot f. 57.000,- 
want i.t.t. de zandvoortse aarzelingen 
heeft de gemeente Haarlemmerliede wel 
besloten de schaatsen wegens kramp in 
de voeten uit te trekken. Het domino- 
effekt is dus al op gang gebracht en de 
resterende gemeenten Haarlem, Heem- 
stede en Bloemendaal oefenen nu gro- 
te druk uit op Zandvoort om niet ook 
af te haken. Vandaar wellicht de po- 
ging om het verschil tussen wél een 
ijsbaan en niet een ijsbaan te vermin- 
deren tot f. 16.000,-- per jaar, hetgeen 
betekent dat de gemeentelijke subsidie 
per zandvoortse schaatser (totaal 
8.000 schaatsers) slechts zal oplopen 
van f. 4,- tot f. 6,-, als de raad uitein- 
delijk mee zou gaan. Maar voorlopig 
ziet het er naar uit dat de voor- en te- 
genstanders elkaar in evenwicht hou- 
den. Flieringa (inspraak nu) wil in af- 
wachting van een juridiss proces over •■•:'!w 
'Hl 
• 

waterstanden 


mrt. 


H 


w: 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


8 


06.57 


15.01 


19.07 


03.11 


9 


07.25 


15.29 


19.51 


03.54 


10 


08.13 


16.17 


20.58 


05.02 


11 


09.34 


17.38 


22.25 


06.29 


12 


11.13 


19.17 


-.- 08.06 


13 


00.02 


08.06 


12.47 


20.51 


14 


01.20 


09.24 


13.52 


21.56 


15 


02.12 


10.16 


14.31 


22.35 


16 


02.56 


11.00 


15.04 


23.08 


17 


03.40 


11.44 


15.48 


23.52 


18 


04.25 


12.29 


16.39 


00.43 


19 


05.01 


13.05 


17.26 


01.30 


20 


05.44 


13.48 


18.08 


02.12 


21 


06.32 


14.36 


18.49 


02.53 


22 


07.15 


15.19 


19.42 


03.46 


23 


08.03 


16.07 


20.48 


04.52 


24 


09.07 


17.11 


22.01 


06.05 


25 


10.30 


18.34 


23.18 


07.22 


26 


11.57 


20.01 


— .— 


08.35 


27 


00.31 


08.35 


13.10 


21.14 


28 


01.34 


09.38 


14.01 


22.05 


29 


02.22 


10.26 


14.35 


22.39 


30 


02.53 


10.57 


15.03 


23.07 


31 


o; 


3.22 


11.26 


15.32 


23.36 

de schuldvraag van het fiasko zelfs 
nog niet van sloop vande oude baan 
horen, de vvd zegt ronduit nee. Van 
der Moolen (pvda) zette zijn voorlo- 
pige nee om in een definitieve, maar 
zijn fraktiegenoot Wind wil eerst meer 
zekerheid over de kosten. Van Erp (d'66) vreest een nieuwe bodemloze 
put, bijvoorbeeld door het niet tijdig 
openen van de nieuwe baan, en Ing- 
wersen (cda) wees nogmaals op de 
grote verantwoordelijkheid van Zand- 
voort t.o.v. de resterende subsidiënten. nieuws 

kort&l<lëin; • Eind vorige maand is op 87-jarige 
leeftijd de oprichter van de afdeling 
Zandvoort van de Algemene Bond van 
Bejaarden, de heer S. Hazevoet, overle- 
den. De heer Hazevoet was enkele ja- 
ren voorzitter van de bond en werd 

na zijn aftreden wegens gezondheids- 
redenen tot ere-lid van de afdeling be- 
noemd. Mede door zijn inspanning 
groeide de bond uit tot een van de 
grootste ledenorganisaties in Zand- 
voort. 

• Op dinsdag 1 8 maart a.s. vergadert 
de Sportraad Zandvoort in het Gemeen- 
schapshuis aan de Louis Davidsstraat, 
aanvang 20.00 uur. Tijdens de bijeen- 
komst van de in de raad vertegenwoor- 
digde plaatselijke sportorganisaties zal 
gesproken worden over zaalhuursubsi- 
dies, sport en welzijnsplanning en het 
houden van een sportmakrt om de be- 
langstelling voor de diverse takken van 
sportbeoefening te stimuleren. 

• Gevonden fietsen : 1 1 dames^, 1 meis- 
jes-, 3 heren- en 3 jongensf ietsen. Kijk- 
dagen bij de politie : iedere 2e en 4e 
woensdag van de maand tussen 14.00 
uur en 15.00 uur. • Tijdens een bijeenkomst van het 
korps reservepolitie Zandvoort op za- 
terdag 22 maart a.s. in het gemeente- 
huis, zal burgemeester H. Machielsen 
onderscheidingen uitreiken aan een 
half dozijn reservisten van wie er drie 
1 jaar en drie 1 5 jaar lid zijn van de 
hulppolitie van de kustgemeente. Te- 
vens zal de installatie plaats vinden van 
zeven tot het korps toegetreden hulp- 
agenten. De ceremonie begint 's mor- 
gens om 10 uur. 

• Zaterdag sloeg een 26-jarige motor- 
rijder uit Hillegom na het oversteken 
van de spoorwegovergang Sophiaweg- 
Van Lennepweg over de kop. Hij is 
met een schouderbicssure naar het 
Diaconessehuis in Heemstede gebracht. 

• Ook zaterdag, klapte een zandvoort- 
se bromfietser tegen het openslaand 
portier van een auto. In het Marinehos- 
pitaal werd zijn daarbij gescheurde lip 
gehecht. 
Studie van atlantikwall in zandvoort Twee zandvoortse ingezetenen, P. Al 
en J. de Jong, hebben onlangs een stu- 
die.gepubliceerd over de door de duit- 
se bezetters In Zandvoort aangelegde 
kustverdediging gedurende de tweede 
wereldoorlog. Voor onze koerant maak- 
te de heer Al een korte samenvatting 
van het door hem en de heer De Jong 
verrichtte onderzoek. 

Tijdens de 2e wereldoorlog bouwden 
de Duitsers aan de kusten van de Noord- 
zee en de Atlantische Oceaan een ver- 
dedigingslinie (de Atlantikwall), ten- 
einde een geallieerde invasie tegen te 
houden. 

Het werken aan de Atlantikwall begon 
in Nederland in 1942 onder leiding van 
de Organisatie Todt, een Duits semi- 
militair staatsbedrijf. Rond een 15-tal 
kustplaatsen werden verdedigingsgor- 
dels gebouwd die men aanduidde als 
'Stützpunktgruppe' (steunpuntgroep). 
De verdedigingsmaatregelen van de be- 
zetters aan de kust van Zandvoort en 
in de duinen er rondom waren onder- 
deel van de Stützpunktgruppe Zand- 
voort. Aan de landzijde was deze steun- 
puntgroep tegen tankaanvallen bevei- 
ligd door zware betonnen muren,hoge 
aarden wallen en enkele infiitratieka- 
nalen van de Amsterdamse Waterlei- 
dingduinen. 

Hun gevechtskracht konsentreerden de 
Duitsers in versterkte stellingen (stütz- 
punkte) aan de periferie van de verde- 
digingsgordel. De drie sterkste stellin- 
gen werden alle gebouwd op het grond- 
gebied van de Amsterdamse Waterlei- 
dingduinen. Op het Rozenwaterveld 
kwamen 4 kanonnen van 1 5 cm te 
staan die rondom konden vuren. Aan 
de kust ter weerszijden van het Tilanus- esnduoorhse hoeranl' 
pad werkte de 'Baufeitung der Luft- 

waffe' aan een belangrijk radarstation, 
de 'Stellung Zander'. Een batterij van de 
Marine met 4 stuks 9,4 cm geschut 
(buitgemaakt op de Engelsen) stond 
een kilometer noorderlijk van de Zan- - 
derstelling in kazematten (overdekte 
geschutsbunkers) opgesteld. De meeste 
stellingen waren voorzien van loopgra- 
ven en mitrailleurnesten en werden 
omgeven door draadversperringen en 
mijnenvelden. 

De plaatselijke leiding van de Wehrmacht 
had zijn intrek genomen in het kapita- 
le gebouwvan de Kennemer Golf en 
Country Club. Op, in en langs de golf- banen kwamen zo'n 130 bunkers, ter- 
wijl in het aangrenzende Kostverloren- 
park er bijna 50 werden neergezet. 
De bezettingssterkte van de Stützpunkt- 
gruppe Zandvoort liep in de loop van de 
oorlog steeds verder terug. Duitse troe- 
pen werden eerst aangevuld met Pool- 
se volksduitsers en in 1943 zelfs ver- 
vangen door Indiase soldaten. De In- 
diërs werden na enige maanden afge- 
lost door Georgiërs : deze laatsten 
steunden het verzet in Zandvoort, het- 
geen wel wat zegt over de waarde van 
de verdediging bij een geallieerde aan- 
val. 
Ook tegenwoordig treft men nog wel bunkers in de duinen aan, in het Kost- 

verlorenpark worden ze in de zomer- 
maanden zelfs als vakantieverblijven 
benut. De meeste van die oorlogsres- 
tanten liggen echter goed onder het 
zand bedolven, waar nog een toegang 
van open is zijn vleermuizen soms de 
nieuwe bewoners. In de ondergedol- 
ven toestand brengt de jeugd zo nu en 
dan verandering door de betonnen ko- 
lossen met schatgraverijen bloot te 
leggen. Als de hierdoor aan het duin 
aangebrachte schade te ernstig wordt, 
of als er gevaarlijke situaties ontstaan 
worden de bunkers opgeruimd. cx)rzitting overcircuitbocht 
rovinciehuis 
familieberichten 
Vrijdagmorgen om 11 uur vindt in liet 
Haarlemse provinciehuis een hoorzitting 
plaats over de door de gemeente Zand- 
voort en de Cenav begin van dit jaar 
aangespannen AROB-procedure (Wet 
Administratieve Rechtspraak Overheids- 
beschikkingen) tegen de door Gedepu- 
teerde Staten geweigerde vergunning 
voor de aanleg van een nieuwe S-bocht 
in het circuit. 

B en w zijn met instemming van de ge- 
meenteraad —minus de frakties van 
pvda en d'66— tegen het besluit van 
GS in beroep gegaan,omdat zij menen 
dat zolang het circuit als racebaan in 
gebruik is alles in het werk dient te 
worden gesteld voor renners en toe- 
schouwers de grootste mogelijke vei- 
ligheid te verzekeren. 
Een gedragslijn die volgens het dorps- 
bestuur geheel in overeenstemming is 
met het kollegeprogram, waarin ver- 
betering van de bestaande akkommo- 
datie wordt toegestaan indien die uit 
oogpunt van de veiligheid noodzake- 
lijk is. B en w zijn verder van oordeel 
dat Gedeputeerde Staten hun afwij- 
zing op grond van de toename van de 
lawaaioverlast onvoldoende hebben 
onderbouwd. Het gemeentebestuur 
spreekt in dit verband zelfs van een 
beslissing 'die in strijd is met het zorg- 
vuldigheidsbeginsel'. Naar zijn zeggen betekent toename van de geluidspie- 
ken, waarop GS hun afwijzing van de 
chicane baseren, nog niet dat de ge- 
luidshinder over de hele linie zal gaan 
toenemen. Gedeputeerden verzuimen 
namelijk aan te tonen dat de etmaal- 
waarde als bedoeld in de wet zal wor- 
den vergroot, aldus het kollege. Ten- 
slotte achten b en w de verschillende 
belangen —veiligheid tegenover lawaai- 
overlast— onvoldoende door het pro- 
vinciebestuur tegen elkaar afgewogen 
en menen zij dat in de beschikking 
van GS het onderzoek naar de toena- 
me van de geluidhinder onvoldoende 
tot uiting komt. 

De Cenav is eveneens van mening dat 
Gedeputeerde Staten de vergunning 
voor de aanleg van de bocht ten on- 
rechte hebben geweigerd. 

Zoals bekend stemde een meerderheid 
van de kommissie van ruimtelijke orde- 
ning en algemene zaken vorige week 
in (lees het verslag van de beraadsla- 
gingen in de koerant van j.l. vrijdag) 
met de afgifte van een aanlegvergun- 
ning door de gemeente Zandvoort t.b. 
V. de verwezenlijking van een nieuwe 
circuitbocht. Deze afgifte staat los 
van het besluit van GS om op grond 
van de verwachte toename van de la- 
waaioverlast geen toestemming te 
verlenen de bocht te realiseren. 
^pört lispel Door een doelpunt, kort na rust door 
Marcel SchoorI gescoord, heeft Zand- 
voortmeeuwen zondag j.l. in eigen 
home een kostbare 1-0 zege behaald 
op TYBB, dat indien het de volle 
winst had behaald op gelijke voet met 
de kustbewoners zou zijn gekomen. 
De thuisklup begon met een licht over- 
wicht, met twee gemiste kansen van 
Pieter Keur en een drietal hoekschop- 
pen. TYBB kombineerde beter, maar 
zag geen kans de meeuwendefensi 
verschalken. De beste kans kwam na 
een hoekschop, maar de bal ging hoog 
over. 

Marcel SchoorI zat het niet mee, werd 
zwaar op de huid gezeten en toen hij 
alleen voor de vijandelijke goalie kwam, 
faalde hij jammerlijk. De haarlemse 
verdediger Warmer verscheen met de 
bal aan zijn voet alleen voor Ed Stef- 
fers. Deze bracht redding ten koste 
van een hoekschop. Na wisselend spel 
brak de rust aan. 

Drie minuten na rust ontstond de eers- 
te en enige treffer. Een door Marcel 
SchoorI van wel 20 meter afstand ge- 
nomen vrije trap, belandde keihard in 
het net (1-0). De kustbewoners gaven 
hierna aanvallend de toon aan en dron- 
gen TYBB in de verdediging. Er kwa- 
men fraaie kansen, maar noch Pieter 
Keur, Kees Bruin of Marcel SchoorI 
slaagden erin een treffer te scoren. De 
bezoekers putten hieruit moed en 
poogden het spel te verplaatsen. 
Verrassende uitvallen van Zandvoort- 
meeuwen resulteerden in schoten van 
Marcel SchoorI en Ed Vastenhouw, 
waaraan helaas de juiste richting ont- 
brak. Uit een vrije schop zag John 
Weijers zijn kopbal op de doelpaal 
van de thuisklup terechtkomen. Kort 
hierna moesten zowel doelman Ed 
Steffers als verdediger Richard Kerk- 
man in de bres springen om de gelijk- 
maker te voorkomen. In de slotfase 
kreeg Pieter Keur de kans van de dag 
om de voorsprong op 2-0 te brengen. 
Na een solo, waarbij hij zelfs de doel- 
man passeerde, werd het tenslotte niet 
meer dan een hoekschop. De goedlei- 
dende scheidsrechter,de heer Struis- 
vlugt,was genoodzaakt twee haarlem- 
mers te noteren wegens te ondoordacht 
spel. Door deze zege blijft Zandvoortmeeu- 
wen volop in de running in de strijd 
om de bovenste plaats . Zondag a.s. 
wacht de uitwedstrijd tegen VVB. Bij de jaarlijkse door de sportvereni- 
ging OSS georganiseerde onderlinge 
wedstrijden turnen om de oud-burge- 
meester A. Nawijn-beker voor de oud- 
ste meisjes en de jeugdbeker voor de 
junioren van de vereniging, heeft in de 
eerste kategorie Anja van den Bos. be- 
slag gelegd op eerstgenoemd trofee 
en kwam Iris Kuijken in het bezit van 
de juniorbokaal. 

Bij de oudste meisjes werd Brenda 
Trouw tweede en José Laane derde. 
De drie winnaressen behaalden resp. 
30.8, 25.9 en 25.8 punten. Bij de 
jeugd eindigde Titia Sieswerda en Kirs- 
ten Verheugen op de tweede en derde 
plaats. De drie meisjes behaalden ach- 
tereenvolgens 30.8, 29.6 en 29,6 pun- 
ten. Het programma voor de turnti- 
tels bestond uit een oefening op de 
evenwichtsbalk, brug met ongelijke 
leggers, een sprong en een vrije oefe- 
ning. 

In een later stadium zal burgemeester 
H. Machielsen de prijzen aan de winna- 
ressen uitreiken. iiiiJvys 

iöRtS klein In een garagebedrijf en een suikerwerk- 
bedrijf werd na nachtelijk bezoek enig 
klein geld vermist. Nieuw Unicum werd 
twee maal bezocht en raakte enige geld- 
kistjes en een elektriese schrijfmachine " 
kwijt, uit een pompstation aan de Bou- 
levard Barnaart werden na het verbre- 
ken van een ruit 265 sloffen sigaretten 
gestolen, uit een woning aan de Lo- 
rentzstraat verdwenen een horloge en 
een kassetterecorder, en uit een schuur- 
tje op het binnenterrein van het circuit 
werd een wit konijn meegenomen. In- 
brekers in een woning aan de Ebbinge- 
weg werden verrast door de thuiskomst 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
HEROPENING 

Tegelijkertijd met de offi- 
ciële opening van het 
fietspad langs het visserspad 
hopen wij op 
Woensdag 12 Maart a.s. 
te heropenen 

Snackbar 

de ZILVERMEEUW 

bij de spoorwegovergang 
Van Lennepweg 

Wij zullen trachten U 
dezelfde service en kwaliteit 
te verlenen als de vorige 
eigenaar. 

Fam. Theo de Boer 

Tevens woensdagmiddag 
tussen 2 en 4 uur een 
gratis zakje patat voor 
kinderen tot 14 jaar. Tot onze diepe droefheid is heden overleden onze lieve man, vader, zoon, 
broer, zwager en oom 

PIETER CORNELIS KERKMAN 

in de leeftijd van 49 jaar. 

Moegestreden maar voor de storm thuis. 

Zandvoort : A. Kerkman-Zegel 
Annemiek -Willem 
Yvonne - Ron 
Piet - Marianne 
E. Kerkman-Schaap 
G.A. Oonk-Kerkman 
J.H. Oonk 

Kerkrade : W.J. Zegel 

A. Zegel-Pelk 
J. Zegel 

A. Zegel-Heeren 
Neven en nichten 

2042 LL Zandvoort, 9 maart 1980. 
Haltestraat 63 

De teraardebestelling zal plaats vinden op de Algemene Begraafplaats 
Tollensstraat te Zandvoort op donderdag 13 maart a.s. om 10.00 uur. 

Piet is opgebaard in het huis van zijn Moeder, Kostverlorenstraat 1 te 
Zandvoort, alwaar gelegenheid tot bezoek tussen 14.00 - 17.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de begraaf- 
plaats. 

Vertrek van Kostverlorenstraat 1, donderdag a.s. om 9.45 uur. 

Als ik wist dat morgen de wereld verging, 
zou ik vandaag nog een boom planten. 

Op 9 maart 1 980 is tot ons grote verdriet onverwacht van ons heenge- 
gaan onze lieve mama, pooh, zusje, schoonzusje en tante 

WILHELMINA AUGUSTA BRAVE-TIELROOY 

op 69-jarige leeftijd. . 

Mede namens hen die haar het dier- 
baarst waren : 

Marjolein. 

Zandvoort, Marisstraat 21 
Correspondentie-adres: M.C. Heringa-Brave 

Zomerzorgerlaan 10, 2061 AC Bloemendaal. 

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer Poststraat 7 te Zandvoort. 
Gelegenheid tot bezoek dinsdag van 19.30 tot 20.00 uur. 

De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 12 maart om 15.00 uur op de 
algemene begraafplaats aan de Bergweg te Bloemendaal. 
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis. 

Liever geen bezoek aan huis. 


'f van de bewoonster en lieten bij hun vlucht 
een in Utrecht gestolen auto achter. In 
de Fahrenheitstraat werd een vrouw 
's nachts door gestommel gewekt. Toen 
zij de oorzaak daarvan onderzocht 
vluchtte een jongen via een raam de 
kamer uit. Met zijn uitkijk wist hij 
met medeneming van twee aanstekers 
te ontkomen. Ook in de Fahrenheit- 
straat werd een vergeefse poging on- 
dernomen om door het forceren van 
een toiletraampje binnen te komen. 
Dinsdagmiddag 1 april om 2 uur houdt 
brigadier Steenman een lezing met 
film over inbraakpreventie in 'Zomer- 
lust' in de Kosterstraat. 

• In Zandvoort maakte het nachtelijk 
gilde de afgelopen week weer veel over- 
uren. Het resultaat was een serie inbra- 
ken, meestal met gering resultaat. Vanaf heden t/m eind naart. 

Joegoslavisch Restaurant 
Zeestraat 41 • Zandvoort - tel. 51 10, SPECIAAL MENU 
(van maandag t/m vrijdag) 

. * . goulashsoep, stokbrood 

* div. soorten geroosterd vlees 

* sarv. salade, puree^ pikante saus 

* flensje met vulling (palacinka) 
inclusief een glas wijn 

f. 16,50 

Gehele week geopend vanaf 17.00 uur 
Voor reserveringen vanaf .15.00 uur. 80e jaargang no. 21 vrijdag 14 maart 1980 
eanduoarrse hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en .vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 /Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ0,29 per mnn (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087/ Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

het rechte pad van b en w 
naar de s-bocht Woensdag is de Cenav begonnen met de 
aanleg van de permanente S-bocht in het 
circuit tussen het Scheivlak en de Oost- 
tunnel. De Geschiedenis van de proce- 
dures die hebben geleid tot de aanleg 
van die bocht is inmiddels oud genoeg 
-en gewikkeld genoeg geworden om door 
de bomen het bos niet meer te zien. 
Hier een poging om de zaken en gebeur- 
tenissen, die tot het redden van de 
Grand Prix rhoesten leiden, op een rij- 
tje te zetten. Aan de basis van de pro- 
blemen rond de S-bocht staan daar 
twee tegengestelde belangen, n.l. het 
houden van races op het circuit die la- 
waaioverlast veroorzaken, en aan de 
andere kant de woningnood van inmid- 
dels 500 zandvoorters. 

LAWAAI VERSUS WONINGBOUW 

Het eerste verband tussen circuitlawaai 
en de stop op sociale woningbouw in 
Zandvoort kwam in de openbaarheid 
tijdens de debatten van provinciale sta- 
ten over de vaststelling van het nieuwe 
streekplan voor het Noordzeekanaalge- 
bied begin juni vorig jaar. De Zand- 
voortse Koerant (15-6-'79) meldde daar- 
over dat de gedeputeerde Van der Knoop 
het weglaten van het zandvoortse cir- 
cuit motiveerde door te wijzen op de 
ondraagelijke lawaaioverlast van het 
circuit en de ernstige hinderpaal daar- 
door voor de sociale 'woningbouw. Dit 
in antwoord op een boze reaktie van 
wethouder en statenlid V.d. Mije over 
de beperking van de uitbreiding van 
het zandvoortse woongebied — 'IMiet 
hogerhand, maar het tircuit blokkeert 
de woningbouw in Zandvoort- stelde 
Van der Knoop. 

Desondanks meenden b en w positief 
te moeten reageren op een verzoek 
van circuit-eksploitant Cenav een 
S-bocht te mogen aanleggen (Z.K. 20- 
7-'79). Zij deden dat in het kader van 
de bevordering van de veiligheid van de 
koereurs, terwijl voor ekstra lawaaiover- 
last voor omwonenden niet gevreesd 
hoefde te worden vanwege de 'vrij 
grote' afstand tot de woonbebouwing. 
Alleen het provincie-bestuur moest nog 
een verklaring van 'geen bezwaar' afge- 
ven en daartoe hadden b en w al een 
verzoek ingediend. 

B en w voeren bij hun taksatie van vei- 
ligheid en lawaaioverlast resp. op een 
uitspraak van de FISA, uitgever van 
licenties voor Grand Prix van raceba- 
nen, en de afstand tot de woonomge- 
ving (400 m.). Sindsdien is een schijn- 
vertoning van demonstratie en wet- 
telijke procedures gehouden. 

CHICANE 

Die begon al op dinsdag 7 augustus 
toen b en vv de Cenav verder terwille 
waren met een toestemming voor een 
tijdelijk bochtje, de Chicane. De kol- 
lege-ondersteunende partijen, dus met 
uitzondering van de vvd, voelden zich 
zwaar gepasseerd en mochten even 
hun woede over de door b en w gevolgde 
gedragslijn uiten en zelfs hun veto uit- 
spreken. Maar een week later werden 
de plooitjes weer gladgestreken door 
een besloten vergadering van de fraktie- 
voorzitters, alleen Flieringa van Inspraak 
Nu bleef tegen, omdat volgens een 
Haarlems miljeuburo geen toename van 
het lawaai te vrezen was. Dat stond 
Weliswaar lijnrecht tegenover de mening« 
van de vertegenwoordiger van het minis- 
terie van volksgezondheid in de provin- 
cie, de heer Copier, maar in feite kon 
niemand iets aan de beslissing van b en V -r- ' 


*^-m'.'- 


Zonder de uitslag van de gemeentelijke ARGB-procedure tegen de afwijzing van een bocht in het circuit 
door de provincie af te wachten, is de Cenav met de aanleg van de nieuwe S-bocht begonnen. Ook van 
ontgronding blijkt geen sprake te zijn, want er wordt juist zand aangevoerd. w doen, omdat de provincie geen zeg- 
genschap over zo'n tijdelijke ingreep 
had, terwijl de gemeenteraad de be- 
voegdheid voor dit soort beslissingen 
aan b en w gedelegeerd had. Althans, 
dat dacht iedereen, want in een door 
het Anti-circuit komité aangespannen 
proces, deed de Raad van State eind 
september, de uitspraak dat de gemeen- 
te wel degelijk toestemming voor de 
tijdelijke bocht van de provincie had 
moeten vragen. Waaruit burgemeester 
Machielsen de les trok, in de toekomst 
zorgvuldiger te werk te gaan. Een ge- 
meentelijke werkgroep die maatrege- 
len moest voorbereiden om het lawaai- 
overlast vaa het circuit konden b en w 
makkelijk passeren, mede door dat het 
Ahti-Circuit Komité daar uit geweerd 
was. Vormfouten in de procedure^die 
leidde tot de aanleg van de Chicane 
wilden b en w wel toegeven, maar wie 
dacht dat de aanvraag voor een perma- 
nente bocht dan zorgvuldiger behan- 
deld zou worden, is inmiddels weder- 
om bedrogen uitgekomen. 

STAALTJE DOORDACHT BELEID 

De verklaring van geen bezwaar die de 
provincie nog steeds moest afgeven leek 
begin september nog het struikelblok 
voor een definitieve S-bocht te gaan 
worden. Gedeputeerde IJff verklaarde 
n.l. dat toestemming voor een verdere 
uitbouw van een projekt, dat straks op 
grond van de wet op de geluidshinder 
wellicht beëindigd zou moeten wor- 
den, niet van een staaltje weldoordacht 
beleid zou getuigen. En ook wethouder 
Aukema moest naar aanleiding van af- 
wijzing van woningbouwplannen door 
de provincie op grond van lawaaiover- 
last van het circuit, toegeven dat 'het 
gemeentebestuur te lichtvaardig te 
werk was gegaan m.b.t. de aanvraag 
van de Cenav voor een nieuwe bocht', 
en dat door te veel aandacht te beste- 
den aan de door de Cenav voorgehou- 
den veiligheidsaspekten en te weinig 
aan de toename van de geluidshinder. 
Het kollege van b en w zou in de toe- komst dan ook veel zorgvuldiger te 
werk gaan. Na die van Machielsen 
de tweede b en w belofte voor zorg- 
vuldiger bestuur. 

B en w leken zich inderdaad aan die 
beloften te houden toen burgemeester 
ter Machielen begin oktober een kei- 
harde uitspraak van de gemeenteraad 
vroeg over de toekomst van het circuit, 
zodat men kon starten met het ont- 
wikkelen van ideeën en initiatieven 
om te komen tot een beheersvorm 
van het 120 ha grote circuitterrein 
die. in overeenstemming is met de be- 
stemming van de duinen als natuur- en 
rekreatiegebied. Die uitspraak kreeg hij op 20 november. Geen keiharde, 
maar toch in voldoende mate om aan 
het gestelde doel van afschaffing van 
het circuit t.b.v. woningbouw en een 
ander gebruik van het circuitterrein 
te gaan werken. En dat dankzij de in- 
tentieverklaring van de gemeenteraad 
om het kontrakt met de Cenav (dat tot 
1988 loopt) vóór 1 januari 1982 op te 
zeggen. 

De stagnerende woningbouw in Zand- 
voort en anderzijds het snel groeiende 
aantal woningzoekende in Zandvoort 
(toename 32°/o in 1979) waren de 
belangrijkste drijfveren die tot deze 
beslissing leidden, (zje verder pag.2) 


a Onder regie van Rob van Tooren- 
burg geven de tonelisten van 'Op Hoop 
van Zegen' op vrijdag 21 en zaterdag 
22 maart a.s. een voorstelling van de 
komedie 'Een feestelijke dag' van An- 
drew Rosenthal in het verenigingsge- 
bouw 'De Krocht'. De opvoering be- 
gint om 20.30 uur. Op woensdag 19 
maart a.s. vindt tussen 19.30 en 20.30 
uur de voorverkoop van de entreebe- 
wijzen plaats in het Gemeenschapshuis. 

• I n de Sunshine Jazzcorner treden 
dit weekend op : vrijdag 14 maart de 
Blue Five, zaterdag 15 maart de Dixie- 
land Papiers o.l.v. Bert de Kort, zon- 
dag 16 maart Leaders of the band. 

• In het Cultureel Centrum wordt 
morgen de kinderfilm Robin Hood ge- 
draaid. De voorstellingen beginnen om 
1 .1 .00 uur, 1 3.30 uur en 1 5.30 uur. 
Toegang f. 3,-. burgerlijke staind 4 maart - 10 maart 1980 

ondertrouwd : Johannes Wouter van 
der Wouden en Sylvia Constance Kit- 
chingham. 

geboren : Paul Siske Albert, zv. J. 
Zwemmeren M.M. Brandon ; Jeanine, 
dv. J. Groenendijk en G.P.A. d'Ambru- 
ne ; Patricia Joyce, dv. P.J.. Veenman 
en M. van den Berg ; Jasper, zv. R.J. 
van Gennip en Y. Slagboom ; Roy Da- 
vid, zv. R.J. Hoogervorst en H.P.M. 
'Schuiten ; Ronald Bernard, zv. A.P.M. 
Stotcman en E.M. Lefferts. 

overleden : Nicolaas Martinus van 
Diemen, oud 80 jaar ; Dirk van Dijk, 
oud 81 jaar ; Petronella Maria Theunis- 
sen, geb. Gravemaker, oud 81 jaar ; 
Jacob Verkerk, oud 80 jaar. toeristenbelasting op 1 april 
in werking In verband met de inwerkingtreding 
van de gemeentelijke verordening toe- 
ristenbelasting nachtverblijf op 1 janu- 
ari j.l. —een verordening die geldt voor 
de periode van 1 april tot 1 oktober 
a.s.— heeft het gemeentebestuur afge- 
lopen week alle hoofdbewoners een 
aanmeldingsformulier toegezonden 
met het verzoek dit formulier in te 
vullen en bij de afdeling financiën af 
te geven wanneer zij logies verstrek- 
ken aan badgasten. 

Zoals bekend is het tarief per overnach- 
ting van een badgast in een hotel, pen- 
sion, motel of dependence-ruimte bij 
derden, vastgesteld op f. 0.50. Voor 
partikuliere woningen, bungalows, 
zomerhuizen en gemeubileerde kamers 
geldt een vastrechttarief van f. 40,- 
per kamer voor het gehele tijdvak van 
1 april tot 1 oktober, alsmede f. 0,50 
per persoon per overnachting. 
In een bij het formulier gevoegde toe- 
lichting noemt het dorpsbestuur als voornaamste reden voor de invoering 
van deze belasting het jaarlijks stij- 
gende tekort op de z.g.n. rekreatie- 
begroting. Een tekort, dat tot dusver 
louter ^ en alleen ten laste komt van 
de zandvoortse belastingbetaler. Door 
middel van de toeristenbelasting is 
het mogelijk de rekreant aan de uitga- 
ven ten behoeve van het toerisme tt- 
laten meebetalen, waardoor de ove. i- 
ge plaatselijke belastingen in de toe- 
komst minder zullen behoeven te stij- 
gen, aldus de gemeente. Het dorpsbestuur doet daarom een 
dringend beroep op de loyale mede- 
werking van al degenen op wie de 
verordening toeristenbelasting van 
toepassing is. De heffing is niet alleen 
in het belang van een rechtvaardig even- 
wichtig verhaal op alle kategorien ver- 
blijfstoeristen, maar mede in het be- 
lang van alle ingezetenen van de ge- 
meente, schrijft het kollege van burge- 
meester en wethouders. Beste Kees, 

Van de week heel voordelig een 
videorecorder gekocht bij Radio 
PEETERS in Zandvoort, moet 
je ook doen. 

Groetjes, 

Ben. m 
Miiiii|iiii( 


mrt. 


H 


.w; 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


15 


02.12 


10.16 


14.31 


22.35 


16 


02.56 


11.00 


15.04 


23.08 


17 


03.40 


11.44 


15.48 


23.52 


18 


04.25 


12.29 


16.39 


00.43 


19 


05.01 


13.05 


17.26 


01.30 


20 


05.44 


13.48 


18.08 


02.12 


21 


06.32 


14.36 


18.49 


02.53 


22 


0" 


M5 


15.19 


19.42 


03.46 ^r^eien uit zandvooit 
familieberichten familieberichten i ^> » 

,'f.iA-U-i Het op 9 Juni 2 882 
met groot ceremonieel 
in dienst gestelde elec- 
trische trammetje, dat 
van het toenmalige 
station Zandvoort- 
Bad bij de Passage 
naar het Prk Kostver- 
lóren reed, moest na 
enkele maanden al 
plaats maken voor 
de meer betrouwbare 
paardetram. Ten be- 
hoeve van de badgas- 
ten werd de route toen 
gewijzigd met als eind- 
punt hotel Groot Bad- 
huis. 

Op deze ansichtkaart 
van de Passage de paar- 
detram bij het begin- 
punt. HET GAT VAN ZANDVOORT 

De afwijzing door G.S. van de bouw 
uan 37 woningen aan de Reinward- 
straat moest burgemeester Maciiiel- 
sen in een hoorzitting (midden oktober) 
nog bestrijden met de argumenten die 
de Cenav voor zijn voortbestaan moest 
iianteren, n.l. geluidsreduktie door het 
gebruik van geluiddempers. JVIaar nu 
hadden b en w een tweede argument 
in handen, n.l. dezelfde die gedeputeer- 
de IJff had gebruikt om een staaltje on- 
doordacht beleid te vermijden. Boven- 
dien weigerden G.S. een verklaring 
van geen bezwaar voor de S-bocht af 
te geven. Instrumenten te over ,zou 
men denken,voor b en w om zich bij 
deze beslissing van G.S. neer te leggen. 
Maar een simpel tijdsgat tussen het 
verlopen van een oud en een nieuw 
bestemmingsplan was voor de Cenav 
voldoende om haar zin verder door 
te drijven en een nieuwe aanvraag in 
te dienen. B en w hadden weer iets ge- 
leerd, maar wisten niet beter te doen 
dan op grond van loyaal verhuuder- 
schap toch een AROB-procedure aan- 
te spannen tegen de G.S.-beslissing 
over een aanvraag die eigenlijk al als 
rariteit in een ambtelijk museum bij- 
gezet had kunnen worden, maar die 
vanochtend toch in een hoorzitting 
in het provinciehuis behandeld werd. 
Dat die hoorzitting in feite al in de 
sfeer van een toneeluitvoering terecht dÈ2G maand 

inuuu 
liibliotheek EXPOSITIE 

Piet van Hoerden exposeert 
beelden, tijdens de uitleen- 
uren, t/m 22 maart 

FILM ÏNN 

15 maart. 21.00 uur. Dr. 
Strangelove van Stanley 
Kubrick. Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingsuren: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. ipririsèssiéweg /Zaïidvoort ABONNEMENT BELLEN was gekomen blijkt uit het inmiddels 
starten van de werkzaamheden aan 
de S-bocht. Want hoe' het gemeente- 
bestuur ook diverse keren gesproken 
heeft van het vermijden van fouten in 
de toekomst, op basis van de door de 
race-cirkus-organisator FISA gedane 
uitspraak van bevordering van de vei- 
ligheid van koereurs, zij heeft ook voor 
de tweede S-bocht aanvraag vergunning 
verleend. Alleen de pvda en d'66 wa- 
ren daar tegen, maar het cda en inspraak 
nu, die bij de aanleg van de chicane een half jaar geleden nog uit hun vel spron- 
gen, sukkelden braaf mee (gezwicht 
voor de circuïtvrienden-demonstratie ? ) 
De zeepbel van illusies over beperking 
van geluidshinder, van woningbouw in 
Zandvoort en van andere seizoenverlen- 
gend gebruikVan het circuTtterrein, is 
uiteengespat. Zandvoort wordt weer 
met de neus op de werkelijkheid van 
een nieuwe permanente bocht in een 
weer een stuk permanenter geworden 
circuit gedrukt. 
Volsvertegenwoordigers, bedankt I Dat er een bijzondere bekoring uitgaat 
van oude merk- en stoplappen bleek 
dinsdagmiddag in het Gemeenschaps- 
huis, waar mevrouw Van Zijverden- 
van Reeuwijk uit Egmond a.d. Hoef 
voor de afdeling Zandvoort van de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrou- 
wen een boeiende kauserie hield over 
dit onderwerp. 

Zelf beschikt zij over een fraaie kollek- 
tie, maar uit de door de dames meege- 
brachte eksemplaren bleek dat er ook 
in Zandvoort nog veel moois op dat ge- 
bied is. Eigenlijk waren het oefenlappen 
die meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 
jaar vroeger maakten, waarmee ze hun 

i . 

.mevr, kraan-tneeth 

vaardigheid in het borduren of repa- 
reren van linnengoed bewezen. En dan 
te bedenken dat de eerste oefenlappen 
dateren uit de zeventiende eeuw en dat 
dit hele fijne werk dus gedaan werd bij 
het licht van een vetkaars, een snotneus 
of het haardvuur. Op de lappen staat 
altijd de naam en de leeftijd van de 
maakster, de datum en de plaats, maar 
ook wel eens de namen van het hele 
gezin. En kinderen in weeshuizen moes- 
ten hun dankbaarheid tonen door de 
namen van de regenten en de regentes- 
sen te vermelden. Op de oefenlappen 
prijkt het alfabet in romeinse, gotiese 
of kursieve lettertypen, daaronder de 
cijfers van 1 tot 10. De ruimte eronder 
wordt ingenomen door allerlei figuren, 
verschillend in afmetingep en rijk aan 
variatie, zij het niet in een regelmatige 
indeling. Die kwam pas in de achttien-, 
de eeuw en uit die tijd dateren dan ook 
de religieuze motieven op lappen die 
uit katholieke streken afkomstig zijn. 
In de negentiende eeuw werden de af- 
beeldingen romanties, een boompje, 
een meisje, een schaap. Maar niet al- 
leen de afbeeldingen, ook het mate- riaal waarop gewerkt werd veranderde 
in de loop der eeuwen. Oorspronkelijk 
was het op thuis geweven linnen, in 
het begin van de negentiende eeuw op 
katoen, daarna op het z.g. stopkatoen, 
dat zich bijzonder goed leende voor 
het maken van stoppen en tenslotte 
op stramien. Het borduurgaren veran- 
derde eveneens en omstreeks 1 850, 
toen de vrouwen schilderijtjes gingen 
borduren, gebruikten ze daarvoor wol. 
Dat vulde namelijk goed op. Vaak is 
nog wel vast te stellen uit welke streek 
een merklap afkomstig is omdat in 
een bepaalde streek met een speciale 
letter gemerkt werd. Het is bekend 
datsde mooiste lappen uit Friesland, 
Groningen en Westfriesland komen. 
De grote opkomst van de leden wees 
er op dat het onderwerp tegenwoor- „Wie in Mij gelooft zal leven, 
ook al is hij gestorven ". 


Heden is van ons heengegaan 


, voorzien van 


hetH. 


Sacrament der zieken. 


onze zuster, schoonzuster en tante 


JOHANNA MARIA STOL-BURRU | 


op de leeftijd van 58 jaar. 


Amsterdam : 
F. Burrij 

E. Burrij-Kleine Tebbe 
Haarlem, 
R. Smit-Burrij 
Zandvoort 
R. Arts- Burrij 
Vadstena(Zweden) 


Zr. M. Gertrudis 
Haarlem, 
J. Daems-Burri] 
C. Daems 
Blerick, 
M. Halmans-Burrij 
L. Hal mans 
Haarlemmerliede 


T. Molenaar-Burrij 
G. Molenaar 
Haarlem 
Ph.J. Boer-Stol 
D. Boer 
Amstelveen, 
T.I.M. Schouten-Stol 
Bennekom, 
Ph.Th. Stol 
W.J. Stol-Kloeze 
Neven en nichten 


Zandvoort, 9 maart 1980. 

Correspondentie-adres : 

Liedeweg 11, 2065 AH Haarlemmerliede 


De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de a 
aan de Tollensstraat te Zandvoort. 


Igemene begraafplaats merk- en stof lappen 
vaak eeuwenoud belangrijke adressen 4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmeldingen 
3043 Politie 

.4841 Gemeentesekretarie 
7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 
2323 Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 
2135 Zandvoortse Koerant bv.. 

Koninginneweg 1, Zandvoort. 
kerkdiensten dig heel erg in de belangstelling staat 
en daarom was het zo leuk dat me- 
vrouw Van Zijverden na de pauze uit- 
leg gaf over de door hen meegebrach- 
te merklappen. Zo vertelde zij bijzon- 
derheden over een antiek eksemplaar 
uit 1838 en een stoplap anno 1843. 
Wij zelf kregen te horen dat wij in het 
bezit zijn van een echte Friese letter- 
lap van 1847 en een devotionele aan- 
roep uit 1875, mogelijk zelfs uit 1850. 
Tot slot gaf mevrouw Van Zijverden 
wenken voor het bewaren, het indien 
nodig, maar dan uiterst voorzichtig 
wassen, het opspannen en inlijsten. 
Wenken die ongetwijfeld ter harte ge- 
nomen zullen worden. De fraaie stuk- 
jes volkskunst zijn het ten volle waard. HERVORMDE KERK 

zondag 16 maart a.s.: 

10.30 uur : Vicaris Th. J. Haitjema 

10.30 uur : Jeugdkapel, dhr. J. Lasthuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 16 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. A.A. van der Leer, Drie- 
huis. 
19.00 uur : Ds. J.L. Bel te IJmuiden. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 16 maart a.s.: 

10.30 uur : Ds. C.P. Hoekema, Leeu- 
warden. 

dinsdag 18 maart a.s.: 

19.30 uur : Interkerlijke Gebedsdienst 
in de r.k. kerk. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 1 5 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 16 maart a.s.: 
08.45 uur ; stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering metSt. 

Caecilia koor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 1 5 en zondag 1 6 maart a.s. : 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw-Vennep, tel. 02526- 
6495. 

GESLACHTSZIEKTE 

voor algemene informatie bel 023 - 
320202 (dag en nacht). handelsvereniging hanze 
gaat politiek voorlichten De Federatie Handelsvereniging Hanze 
Zandvoort kondigt in het jongste num- 
mer van haar verenigingsblad haar strijd- 
lust.aan voor de jaren '80, die een tijd 
van geweldige veranderingen zullen zijn. 

De Hanze zal niet lijdzaam toezien hoe 
die veranderingen zich zullen voltrek- 
ken, maar trekt ten strijde : 

Om ons ideaal van vrije ondernemer- 
schap te kunnen behouden 

Om ons mooie dorp te behouden 

Om onze inwoners van een goed funk- 
tionerend winkelapparaat te laten 
profiteren 

Om de duitse- en andere toeristen weer 
naar ons dorp te krijgen 

Om de nederlandse toerist in Zandvoort te laten rekreëren 

Om de vergrijzing van Zandvoort tegen 
te houden 

Om onze rekreatie te behouden en uit 
te breiden 

Om ons bestuursapparaat er van te over- 
tuigen dat we in Zandvoort op de ver- 
keerde weg zijn 

De eerste twee jaar ziet het er volgens 
de Hanze echter nog niet naar uit dat 
de idealen verwenzelijkf-kunnen wor- 
den, want tenminste zó lang moet zij 
tot haar spijt nog een kollege-program 
gedogen dat de prioriteiten voor Zand- 
voort legt bij de funktie van woonge- 
meente, en niet bij die van toeristen- 
plaats. De Hanze ziet het dan ook als 
haar taak om de bevolking en haar le- den zorgvuldig te informeren over wat 
er met hun stem gebeurt als zij op be- 
paalde politieke partijen stemmen, 
want het bestuur heeft voorbeelden 
om de politieke omwil van die partijen 
te bewijzen. 

Toch zou de Hanze niet mogen klagen 
over de politieke invloed die zij nu al 
uit kan oefenen, want als enige zand- 
voortse belangengroepering kan zij er 
zich op beroemen niet minder dan drie 
leden in de zandvoortse gemeenteraad 
te hebben zitten, en wel de heren Atte- 
ma (fraktievoorzitter van de vvd), Jongs- 
nria (vvd) en sinds kort Hildering (even- 
eens vvd). 


HERiNNERINGSBORD AAN INGANG VISSERSPAD 
hier 

staat 
uw 

brief Tijdens een korte bijeenkomst werd door ambtenaren van Provinciale 

Waterstaat een overdekt bord met fotoos en een teksit die herinnert aan 
de historiese betekenis van het Visserspad, overgedragen aan Zandvoorts 
burgemeester Machielsen. Het gehee! werd opgeluisterd door leden van de 
folklorevereniging De Wurf, die zich als vislopers hadden uitgedost. Door 
de verschillende sprekers werd de hoop uitgesproken dat het in korte tijd 
zo alom gewaardeerde wandel- en fietspad langs het oude visloperstrajekt 
door de duinen naar de Blinkert op niet al te lange termijn doorgetrokken 
kan worden. Maar daarvoor zal een aktievere medewerking verkregen moe- 
ten worden van Staatsbosbeheer die een belangrijk deel van de grond, waar- 
over het pad gepland is, in bezit heeft. o.b. Start in april 
met boelcen aan liuis Indien er voldoende interesse voor be- 
staat start de Openbare Bibliotheek 
met ingang van volgende maand een 
zogeheten boekendienst aan huis 

Deze nieuwe service van de O.B. is in de 
allereerste plaats bestemd voor lezers en 
lezeressen die slecht ter been zijn of 
door ziekte en handikap niet in staat 
zijn zelf naar de bibliotheek te komen. 
Medewerkers van de boekendienst zul- 
len één keer per drie weken bij de aan 
bed en huis gekluisterde lezers de door 
hen verlangde titels komen brengen en 
de gelezen boeken ophalen, ledere le- 
zer krijgt zijn of haar vaste medewer- 
ker aan de deur voor het bezorgen en 
afhalen van de lektuur. Voor hen die 
niet meer zo best kunnen zien beschikt 
de O.B. bovendien over boeken die zijn 
gedrukt in een grotere letter dan het 
gebruikelijke schrift. Lezers of lezeres- 
sen voor wie ook de letters van de gro- 
te letterboeken niet meer te onder- nieuws 

kort & klein • De Strandloop Zandvoort, een sport- 
evenement dat.voor de veertiende keer 
door de zandvoortse sportpromotor 
Klaas Koper in samenwerking met de 
amsterdamse wielervereniging 'Olympia' 
wordt georganiseerd, is voor dit jaar 
vastgesteld op zondag 23 maart a.s. ' 
Evenals voorgaande jaren bestaat de 
strandloop uit drie onderdelen : een 
halve marathon voor hardlopers tussen 
Zandvoort en IJmuiden (v.v. 21 km.), 
een wedstrijd voor veteranen { 4 en 8 
km.) en een wedstrijd voor junioren 
(4 km.). Inschrijven voor genoemde 
kategoriën kan op de dag van de strand- 
loop geschieden bij de kassa's op de ro- 
tonde (lopers voor de afstanden 4 en 8 
km.) en bij strandpaviljoen 'Trefpunt' 
(deelnemers aan de halve marathon). 
Laatstgenoemden dienen een verkla- 
ring te ondertekenen dat zij in het be- 
zit zijn van een geldige mediese verkla- scheiden zijn, kunnen gebruik maken 
van de blindenbibliotheek. Over deze 
mogelijkheid wordt door de medewer- 
kers van de boekendienst alle nodige 
informatie verschaft. 
De kosten van de nieuwe service be- 
dragen f. 6,- voor de leeftijdgroep 
18-25 jaar en f. 1 0,- voor 25 - 65 
jaar en ouder. Houders van een 65- 
plus betalen f. 2,- voor boeken aan 
huis. Voor lezers beneden de 18 jaar 
zijn aan het lidmaatschap van de boe- 
kendienst geen kosten verbonden. 
Inschrijven kan vanaf heden geschie- 
den door het zenden van een briefkaart 
aan de bibliotheek, postbus 190, 2040 
AD Zandvoort. Telefonies opgeven 
kan ook door tel nr. 4131 te bellen. 
De medewerkers van de O.B. zullen 
de boekendienst gaan verzorgen, maar 
ook vrijwilligers zijn van harte welkom 
een handje mee te helpen het projekt 
draaiende te houden. Zij kunnen zich 
melden bij de Openbare Bibliotheek 
aan de Prinsesseyveg 34. ring van gezondheid. Voor deelname 
aan de 4 en 8 km wordt een mediese 
verklaring aanbevolen. 
Het inschrijfgeld voor de halve mara- 
thon bedraagt f. 5,00 voor de 4 en 8 
km. veteranen f. 3,50 en voor de 4 km. 
junioren tot 12 jaar f. 2.50. Het ver- 
trek van de 4 km. lopers vindt om 12.00 
uur plaats aan de kop van de Kerkstraat, 
het startschot voor de 8 km. en de hal- 
ve marathon klinkt vijf minuten later 
bovenaan het Wagemakerspad. Alle 
kategoriën finishen voor de rotonde. 
Voor nadere informatie en voorinschrij- 
ving kan men terecht bij Klaas Koper, 
Van Lennepweg 38-4, tel. 4833. • De Stichting EVA Zandvoort orga- 
niseert in het kader van emancipatie- 
aktiviteiten een vertoning van de film 
'Geschiedenis Van Een Maaltijd', met 
als inhoud : wat gebeurt er met het 
voedsel, voor je het op je bord krijgt. 
De film begint 's morgens om 9.15 
uur in de Openbare Bibliotheek, de 
toegang is gratis. Joke Buringa 
Amsterdam 
Enkele zandvoortse vrouwen zorgden 
ervoor dat ik de brief in handen kreeg 
van Hans Verbeek in dit blad van 7 
rnaart j.1. Omdat het mijn idee was een 
thema-avond te organiseren en te pre- 
senteren over menstruatie, wil ik graag 
reageren op bovengenoemde brief. 
In de eerste plaats werd door een mis- 
verstand tussen mij en 'het' vrouwen- 
café de avond niet helemaal juist aan- 
gekondigd. Mijn bedoeling was infor- 
matie té geven over de houding tegen- 
over (de eerste) menstruatie in verschil- 
lende kuituren en tijden. Dit om aan 
te tonen dat deze houding kultureel 
bepaald is en een uiting kan zijn van 
en invloed kan hebben op de tweede- 
rangspositie van vrouwen en het daar- 
door veroorzaakte zelfbeeld van vrou- 
wen. Mannen en vrouwen hebben bei- 
den (on)bewuste gedachten en gevoe- 
lens over menstruatie. Deze hoeven 
overigens niet hetzelfde te zijn. 
Als (bijna) antropologe en jarenlang 
fervent feministe, kan ik me wel voor- 
stellen dat de heer Verbeek hier niet 
aan gedacht heeft. Hij is klaarblijke- 
lijk ook niet op de hoogte van recen- 
te feministische publikaties. 
Anders zou hij moeten weten dat naar 
menstruatie (en b.v. moederschap) pas 
heel kort door feministen (waaronder 
wetenschappers) onderzoek wordt ge- 
daan. Uit voorlopige resultaten blijkt 
overduidelijk het belang van dergelijk 
onderzoek naar zogenaamde privé ge- 
beurtenissen als menstruatie en moe- 
derschap. Historisch onderzoek en 
vergelijkend onderzoek tussen kuituren 
maakt duideUjk dat beide begrippen 
zwaar door maatschappelijke ideeën 
beïnvloed worden. 

Wij westerse vrouwen hebben de afge- 
lopen eeuw, zo grofweg, veel zeggen- 
schap over ons lichaam verloren. Steeds 
meer bemoeiden mannen zich ermee, 
in wetgeving tegen abortus, het niet 
serieus nemen van menstruatieklach- 
ten, het niet genoeg verrichten van 
onderzoek hiernaar, het ons opzade- 
len met het leeuwendeel van de ver- 
antwoordelijkheid om niet zwanger te 
raken, het steeds vaker opnemen in 
ziekenhuizen en gebruiken van tech- 
niek voor bevalUngen etc.etc. In het 
kader van deze brief is genuanceerde 
en gedokumenteerde uitleg niet moge- 
lijk helaas. 

De bewuste thema-avond ontsproot 
inderdaad niet aan een geëmancipeer- 
de geest. Ik wil namelijk niet geëman- 
cipeerd zijn, niet de 'keuze' hebben 
om, 'ondanks het getrouwd zijn', haar 
de vrijheid te bieden om öf haar plaats 
te doen vinden in het huishouden en 
zich daar creatief te bewegen óf te 
gaan werken'. (Hoeven mannen niet 
te kiezen ? ? ) Ik wil het allemaal me- 
neer Verbeek : én deelnemen in het 
arbeidsproces én tijd voor huishouden 
èn kinderen. 

Een samenleving waarin dat voor vrou- 
wen (en mannen) mogelijk zal zijn ver- 
schilt hemelsbreed van de onze. Er zal 
nog veel strijd voor geleverd moeten 
worden. Die maatschappij zal er zo an- 
ders uitzien, dat ik me er zelfs geen 
voorstelling van kan maken ! gemeente 
zandvoorf VACATURES RESERVE- 
GEMEEIMTEPOLITIE ZANDVOORT 

Bij het korps Reserve-gemeentepolitie Zandvoort zijn enkele 
vacatures te vervullen. 

Gegadigden (m/v) moeten in Zandvoort wonen, tussen 21 en 
40 jaar oud zijn en een minimale lengte van 1 ,70 m. hebben. 
Voorts dienen zij van onbesproken gedrag te zijn en een 
medische keuring te ondergaan. 

Zij die nog militaire verplichtingen hebben, komen niet in 
aanmerking. 

Reservisten dienen de opleiding te volgen die van september 
tot mei wekelijks op vrijdagavond wordt gegeven. In de zomer- 
maanden moet af en toe een weekend praktische dienst worden 
gedaan. 

Belangstellenden die aan bovenstaande eisen voldoen kunnen 
hun sollicitatie, gericht tot de burgemeester van Zandvoort, 
inzenden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Politie, 
Hogeweg37, 2042GD Zandvoort 

Zij die reeds eerder gesolliciteerd hebben, behoeven niet 
opnieuw te reflecteren. 

Nadere inlichtingen zijn telefonisch - na 19.00 uur - bij de onder- 
staande personen te verkrijgen: 
M.J. Methorst, commandant Res.Pol. - telefoon 3365 
G.W. Schaap, wnd. commandant Res.Pol. - telefoon 5041 
P.Ph.J. Joukes, secr. vereniging Res. Pol. - telefoon 7036. 
gemeente 
zandvoort VAKATURE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT 

Voor een vrouwelijke kracht (leeftijd 18-23 jaar, ongehuwd) 
bestaat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden 
aangesteld als assistente (salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 1.141,60 tot 
f 1.826,50 bruto per maand). 

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, 
die op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost 
worden ondergebracht. 

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus. 

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende 
vrije dagen (2 per week) volgens een dienstrooster. 
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur. 

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - 
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden 
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeente- 
politie, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort. 

SthUdeetéetlaii Tak Haal warmte en feleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 
VEESTEEfiE naifwiiiifiBumi AaUttttMt 18 ■ 

«dtf^aa 02507H499 giro 
454000 ZONNEBANKEN / ZOIMNEHEMELS 

Nu met extra Paaskorting, binnen 24 uur gratis 
bij u ttiuis geplaatst. 

Bei 023 - 24 55 96 ook 's avonds en in het week- 
end. 

Iris Import-Export, Lorentzkade 438, Haarlem. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE - VERZB<ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort nederlandse hart«veek 

14.20 april 

1980 

Door omistandigheden is de gemeente niet op 
tijd klaar met het Gasthuisplein. Maar' voor nieuwe voorjaarskleding moet u toch bij het 
eigen "vwijze" modewinkeltje van 

ANSJE MOLENAAR zijn! Kruisstraat 2. telefoon 3004, Zandvoort. 

L>pen: woensdag t/m vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur 

Zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. 

Zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
TE KOOP 
AANGEBODEN 

ZANDVOORT 

BREDERODESTRAAT 18, 

aantrekkelijk gelegen nabij het strand hald- 
vrijstaand woonhuis met gas-c.v. Het pand 
is inwendig zeer smaakvol gemoderniseerd 
en is thans in gebruik als pension. 

Vraagprijs : f. 295.000,-- k.k. de riaaer & scni JDis D.v MaKelaars en taxateurs onroerende goederen, 

Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel.: 023*2B85 50* Ei««f»afktf*»vafl 
haUifggen lef half ttn 
^** vSn iiaH fwtfe lot 
fiail ze^ geepend 
Nu bovendten ook 
vnjdagevond van 
19 00-21 00 uur 
•fl laierdag s van 
10 00.12 00 uur 
u bent MefkOffl Inl.: 
omroepers 2 dames 65-plus, zoeken 
aardig liuis met tuin aan de 
duinrand in Zandvoort-zd. 
voor enige weken tot twee 
maanden. 

Wij passen op uw huis en 
verzorgen uw planten. 
Brieven met prijsopgave ; 
Mevr. R. Zilverberg, Willem 
van Weldammelaan 34, 1 082 
KV Amsterdam of telefoon 
020-44 21 01. 

Biedt zich aan 

allround horecaman 
voor seizoen, ongehuwd. 
Telef. informatie na 20.00 
uur 02997 -1571. 

Te koop GARAGE, Tromp- 
straat. Tel. 33 70 na 1 8.00 
uur. METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 STRANDPAVILJOEN 
TREFPUNT ZANDVOORT 

'TREFPUNT' 8 
Telefoon 0^7-6406 is tot 1 oktober 

weer iedere dag geopend. 

Ons nieuwe paviljoen is 
nu geheel centraal verwarmd. 

Tot ziens! 

Familie J. Paap iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

STEEDS DRUKKER 
DE DRIHCKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUfC 
Voor al uw familie- en 
ttANDELSORU KM/ER IC 
Oosterparicstraat 6Ö-Ö8 
TELEFOON O 2507-55 27 
(Bijna 50 Jaar druklcer) 
lllll WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 ■ 29 • Tsl. 2696 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdsaier 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al' uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodijkties 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.Rm|4J4i, 
JTdefofHi- 43iS5 eanduoarrse 
haeranr 
nederlandse hartstichting, den haag V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
H W. CdSTER ». 

M^elaar 0.9. Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvooit . T«lefoon5S3t 

Voor^an-.of yerkobp van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

GrMis woninglijst op éanvraa9.1iesehikbaar 80e jaargang no. 22 i i 
dinsdag 18 maart 1980 eanduQ 
Dit op recyciing-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschi|nt dinsdags en vnjdags 
Redaktie en Administratie- Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave- Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksempiaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek nr 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 1 n v Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per fialf jaar, ƒ37,50 per post handbalkluphuis dankzij vrijwilligerswerk De officiële opening van het nieuw ge- 
bouwde kluphuis van Zandvoortmeeu- 
wen Handbal op het binnenterrein van 
het circuit speelde zich, gelukkig maar, 
af binnen een halve minuut. Nadat 
mevrouw Machielsen van een, in zijn 
blauw-geel shirtje huiverende, welp 
een bos bloemen in deze kleuren had 
gekregen stak de burgemeester de sleu- 
tel in het slot en wipte naar binnen, 
gevolgd door de kleumende genodig- 
den waarvan we iemand tijdens het 
wachten in de felle kou hoorde zeg- 
gen 'het lijkt wel of we een ijsbaan 
gaan openen'. 

Enfin, het was binnen lekker warm, er 
werden meteen drankjes en hartigheid- 
jes geserveerd en de hartverwarmende 
toespraken deden de geleden kou spoe- 
dig vergeten. Daar was om te beginnen 
die van wethouder Termes, die namens 
het gemeentebestuur feliciteerde met 
de fraaie behuizing. Als vader van voet- 
ballende, handballende en basketbal- 
lende kinderen kende hij alle sportak- 
kommodaties in de regio en wist maar 
al te goed dat het enthousiasme van 
het kind bepalend is. Ook hier was, al- 
dus de wethouder, de realisatie van 
het klupgebouw voor een groot deel 
te danken aan de inzet van de jeugdige 
vrijwilligers. Onder applaus beëindigde 
de heer Termes zijn toespraak met de 
woorden dat hij zal blijven ijveren voor 
een tweede sporthal. De heer Korver, 
die als beheerder van de sporthal Pelli- 
kaan al zo'n twaalf jaar kontakt had 
met de jongste handballers, prees het 
enthousiasme waarmee ze door ver- 
koop van loten e.d. voor hun eigen 
klupgebouw altijd in touw geweest wa- 

mevr. kraan-meeth 

ren. Spreker besloot zijn sympathieke 
toespraak met het aanbieden van een 
vlag. Welpen droegen daarna om beur- 
ten een regel voor van een op de nieu- 
we kantine betrekking hebbend ge- 
dicht. Hun kado bestond uit een drie- 
tal posters van het vooroorlogse Zand-' 
voort. De voorzitter van 'De Wurf', de 
heer Koning, was vergezeld van een 
deputatie in oud-Zandvoorts kostuum 
gestoken leden, die een fraaie plant 
overhandigden. Ook de woordvoerder 
van 'S.C. Unicum'73' liet zijn geluk- 
wensen vergezeld gaan van een plant 
en de voorzitter van de Z.S.V. 'Zand- 
voortmeeuwen', de heer Nijboer, me- 
moreerde de indertijd plaats gehad 
hebbende scheiding, waardoor de afde- 
ling handbal zelfstandig was geworden. 
De enveloppe met inhoud moest, aldus 
de heer Nijboer, niet gezien worden als 
een alimentatie in verband met de 
scheiding, maar als een kado van een 
ouder voor een kind dat sterk en krach- 
tig is opgegroeid. De heer Aug. van der 
Mije, voorzitter van de Zandvoortse 
Reddingsbrigade, had met genoegen de 
uitnodiging tot bijwoning van de ope- 
ning aangenomen. Een fraaie beker 
voor een eventueel jeugdtoernooi en 
een koevert als bijdrage in de onkos- 
ten onderstreepten zijn woorden. Het 
oud-bestuurslid van de zustervereni- 
ging Concordia uit Haarlem, de heer 
L. Vermeer, schonk een bal met een 
afwijking : als hij tegen Concordia ge- 
bruikt wordt gaat hij er naast. Niemand 
beter dan de heer E. Paap, voorzitter 
van de Stichting Kap-Klus, weet wat 
er allemaal komt kijken om to'n ding' 
van de grond te krijgen. Het kado dat 
hij namens de stichting aanbood was 
een fraaie wisseltrofee (voorzitter Brug- 
man : 'ik hoop dat we die zelf winnen') 
en een bijdrage voor een nog aan te 
schaffen koelkast. Er werd even gei'n- 
formeerd wat die zou kosten en toen 
bleek dat daar een bedrag van f. 648,- 
mee gemoeid was verscheen de penning- 
meester van Kap-klus, de heer Schutte, 
ten tonele, opende de knip en legde 
het bedragkontant op tafel ! 
Een bestuurslid van de afdeling Haar- 
Uit dank voor de door haar getoonde belangstelling voor het nieuwe kluphuis van Zandvoortineeuwen Handbal 
overhandigde een der welpen van de vereniging een fraai bos bloemen aan mevrouw Machielsen. lem van het Nederlands Handbal Ver- 
bond, de heer Wijers, had goede herin- 
neringen aan wedstrijden op het 'Zee- 
meeuwenveld'. Niet alleen kwam spre- 
ker een koevert met inhoud overhan- 
digen maar er rustte op hem nog een 
andere taak, namelijk het uitreiken 
van de speld van verdienste aan de 
heer Jan Drayer, die vijfentwintig jaar 
achtereen de scheidsrechtersf luit had 
gehanteerd. 

In zijn dankwoord memoreerde voor- 
zitter Jaap Brugman het pionierswerk 
dat ten aanzien van de bouw werd ver- 
richt, waarbij hij dank bracht aan de heren Pannekeet, Termes en Althuisius 
voor hun medewerking. Voorts uitte hij 
zijn waardering aan het adres van het 
Aannemersbedrijf Sengers uit Alkmaar, 
maar in het bijzonder sprak hij loven- 
de woorden tot de eigen leden die ge- 
zorgd hadden voor de centrale ver- 
warming, glaswerk, verlichting, deuren 
en ramen, metselwerk van de bar, straat- 
werk en riolering. Een respektabele 
lijst waaruit blijkt dat handballers ook 
buiten de sport hun mannetje slaan. 
Het was duidelijk dat de voorzitter 
met zijn opmerking dat de begroting 
niet was overschreden, een bedoeling had. Het bestuur heeft namelijk nog 
een paar wensen : beplanting, lichtin- 
stallatie en een gladde afwerklaag. 
En toen bleek bij de rondgang dat de 
sprekers niet teveel hadden gezegd. De 
klup beschikt thans over een prima 
onderkomen, warm aandoend, gezel- 
lige zitjes, een bar, kleedkamers, prima 
sanitaire voorzieningen en een eigen 
domein voor de scheidsrechter. Toen 
we weggingen waren een paar junio- 
leden vol enthousiasme op het veld 
in de weer. Het nog ontbreken van 
een gladde afwerklaag mocht de pret 
bepaald niet drukken. ilitÉiililiii • Afgelopen vrijdag ontving de in 
Zandvoort woonachtige heer A.Kin- 
neging uit handen van burgemeester 
Machielsen de ere-medalje in goud, 
verbonden aan de Orde van Oranje 
Nassau. De heer Kinneging kreeg de 
koninklijke onderscheiding wegens 
zijn veertigjarig dienstverband bij ach- 
tereenvolgens de Rijksverzekerings- 
bank, de Algemene Bedrijfsvereniging 
voor de Bouwnijverheid te Amster- 
dam en de Stichting Sociaal Fonds 
voor de Bouwnijverheid in de hoofd- 
stad. Bij laatstgenoemde stichting be- 
kleed hij thans de funktie van sektie- 
chef algemene zaken ZW/AAW en 
WAO. 

• Het Vrouwencafé organiseert op 26 
maart a.s. een thema-avond met als on- 
derwerp : 'Vrouwenzaken in politiek 
Zandvoort'. Over dit onderwerp is 
door de Rooie Vrouwen een dia-serie 
gemaakt van uitsluitend zandvoortse 
situaties. Zij zullen deze dia-serie zelf 
komen toelichten. 

Bovendien zal Ineke Wind (gemeente- 
raadslid PvdA) een en ander vertellen 
over het verband tussen vrouwenzaken 
en beslissingen in de gemeente. De 
avond begint om 20.1 5 uur. Adres : 
Vrouwencafé, wijkcentrum 't Stekkie' 
Fahrenheistraat 7. Voor meer informa- 
tie tel. 3644. eanduoart5e hoeranl' 61% van nw-noor 
okter in de wijk De eerste resultaten zijn bekend ge- 
worden van de enquête die de Werk- 
groep Artsenspreekuur Nw. -Noord 
onder de bewoners van die wijk 
heeft gehouden. Naar die resultaten 
werd o.m. uitgezien door b en w en 
leden van de gemeenteraad, die in 
principe positief stonden t.a.v. ge- 
meentelijke medewerking aan de rea- 
lisering van 'een dokter in de wijk'. 

Om de hele wijk te bereiken heeft de 
Werkgroep bijna 1 500 enquêteformu- 
lieren huis aan huis verspreid. 55°/o 
van de formulieren zijn ingevuld weer 
opgehaald of geretourneerd, een res- 
pons die alle tevredenheid kan wek- 
ken. Op de hamvraag in de enquête 
'wat vind u van een artsenpraktijk in 
Nw.Noord luidden de antwoorden als 
vojgt : 

28,3 o/o 

32,8 % 

26,7 o/o 

9,5 o/b 

2,7 o/o 


^J!hs« a^^>4. -.^--iü: S£s:5 ', ■^^S'^Sfi^. 'f 

^-,-, -•'i '-r"- } 61,1 o/o 
positief 
neutraal 
negatief noodzakelijk 
gewenst 
geen bezwaar 
onnodig 
geen mening / 
blanko 

Nieuw-Noord heeft zich dus in grote 
meerderheid uitgesproken voor de wen- 
selijkheid van de vestiging van een art- 
senpraktijk in de wijk, nog geen IQO/o 
van de ondervraagden ziet het nut daar- 
van niet in, en slechts 2,70/o heeft geen 
mening over de materie. 
In de vraagstelling ontbrak de keus tus- 
sen een artsenpraktijk en een artsen- 
spreekuur, maar op de vraag of het wo- 
nen van de arts in de wijk nodig of on- 
nodig geacht werd, antwoordde 72 °/'o nodig, 16,5 °/o onnodig, terwijl 11,5 
o/o daarover geen mening had. De kon- 
klusie dat het de wijk om een artsen- 
praktijk te doen is, is dan ook gerecht- 
vaardigd. Een derde belangrijke vraag 
was die naar het belang dat men hecht- 
te aan een afhaalpunt voor medicijnen 
in Nw.-Noord. Niet m.nder dan 87,3 
o/o van de geënquêteerden vond dat 
inderdaad belangrijk, 8 o/o had daar 
geen behoefte aan, en slechts 4,70/o 
had geen mening. 

Helaas gaf de enquête onwille van de 
lengte niet de mogelijkheid aan zich 
uit te spreken over een profiel van 
een aan te trekken arts, en dan bij- 
voorbeeld met keuzemogelijkheden 
als — 'bekendheid met de problemen 
die in nieuwe flatbouw kunnen leven, 
bekendheid met de zandvoortse situ- 
atie, en man of vrouw. Of wellicht de 
bereidheid de praktijk te delen, want 
samenwerking voor waarneming is 
mot de huidige zandvoortse artsen nauwelijks te verwachten, hetgeen zou 
betekenen dat een enkele arts 24 uur 
per dag en 7 dagen per week voor zijn 
patiënten in Nw. -Noord beschikbaar 
zou moeten zijn. En dat is uiterst 
moeiüjK op te brengen. Als bovendien 
ds gemeentelijke bereidheid om mede- 
werking te verlenen vertaald zou wor- 
den in integratie van de artsenpraktijk 
in een soort sociaal- en gezondheids- 
centrumpje in het nieuw te bouwen 
wijkcentrum 't Stekkie, zou boven- 
dien de bereidheid van de nieuwe 
aits gevraagd kunnen woiden zijn 
praktijk daar in te vestigen. En tenslot- 
te zou als voorwaarde gesteld kunnen 
worden dat de nieuwe arts door zijn 
komst naar Zandvoort-Noord elders 
een plaats achterlaat, of tot de katego- 
rie werkloze huisartsen behoort. 
Maar zover is het nog niet, Aan de 
hand van gesprekken die de Werkgroep 
Artsenpraktijk Nw -Noord met het ge- 
meentebestuur zal hebben, zal zij de mogelijkheden bezien voor het hou- 
den van een diskussieavond, waarop 
de wijkbevolkmg zich t.a.v. een artsen- 
profiel zal kunnen uitspreken. p 


Wi 


Sffi 


Tl 1 i [ 1 ^1 


^9 


^^^m 


mmm 


i^^rP 


mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


05 01 


13 05 


17.26 


01.30 


20 


05 44 


13.48 


18.08 


02.12 


21 


06.32 


14.36 


18.49 


02.53 


22 


07.15 


15.19 


19.42 


03.46 


23 


08.03 


16.07 


20.48 


04.52 


24 


09.07 


17.11 


22.01 


06.05 


25 


10.30 


18.34 


23.18 


07.22 


26 


11.57 


20.01 


— .— 


08.35 


27 


00.31 


08.35 


13.10 


21.14 


28 


01.34 


09.38 


14.01 


22.05 


29 


02.22 


10.26 


14.35 


22.39 


30 


02.53 


10.57 


15.03 


23.07 


31 


03.22 


11 26 


15.32 


23.36 
achielsen moet 
omen planten 

Te huur gevraagd voor per- 
manente bewoning, voor 
aankomend croupier, ruim 
zomerhuis of vrije woon- 
ruimte, gemeubileerd of 
ongemeubileerd. Brieven 
onder nr. 220 buro van 
dit blad. of tel. 020-4201 27. 

Gevraagd 

HULP i.d. HUISHOUDING 

voor 1 ochtend in de week. 
Tel. 7905 na 18.00 uur. 

Te huur aangeboden 
HORECA-PAPIEREN 

Brieven onder nr. 221 buro 
van dit blad. B en «y hebSnn in csn pre-advies gsra- 

ageerd op brieven van de Algemene 
Christelijke Jeugdbond voor Natuur- 
studie en Natuurbescherming en van 
de Stichting Behoud Kostverlorenpark, 
die hadden geprotesteerd tegen het 
kappen van bomen en struiken voor 
de bouw van de burgemeesterwoning 
aan het toegangspad aan het Kostver- 
lorenpark. 

Voor het begin van de bouw had loko- 
burgemeester V.d. Mije de verontruste 
natuurvrienden beloofd dat de uiterste voorzichtigheid met de begroeiing be- 
tracht zou worden, maar de Jeugdbond 
en de Stichting hebben tot hun spijt 
moeten konstateren dat met het kap- 
pen de toegestane 1 meter, nodig voor 
het plaatsen van steigers, ver overschre- 
den is. 

B en w stellen dat een nauwkeurige af- 
stand voor bouwaktiviteiten moeilijk 
te bepalen is, maar moeten óók konsta- 
teren dat de aannemer niet de nodige 
voorzichtigheid betracht heeft die zij 
verwacht hadden. Toch hebben zij de 
eigenaar van het perceel opgedragen 
binnen 6 maanden 6 nieuwe bomen te planten en zijn zij verder van plan om 
na de voltooiing van de bouwaktivitei- 
ten en bestratingen in het bestem- 
mingsplan 'Kostverloren', waar nodig, 
een verantwoord nieuwe aanplant aan 
te brengen. 

Indachtig het gezegde 'Boompje groot, 
plantertje dood', en een vroegere uit- 
spraak van de loko-burgemeester : 
'Bomen zijn kostbaar in Zandvoort, 
want ze groeien hier moeizaam', kun- 
nen we dus stellen : Over 25 jaar zie 
je er geen barst meer van. GEVRAAGD, HULP 
in de HUISHOUDING 
2 ochtenden of middagen 
per week. R.F.Moolenaar, 
Kostverlorenstraat 60 a. 
Tel. 6990 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 
ispört|J;^pel- ZANDVOORTMEEUWEN BOVENAAN 
NA 1-0 WINST OP VVB 

Een wedstrijd met een zeer rustig be- 
gin, en een gelijkopgaand karakter. De 
thuisklup kreeg de eerste hoekschop 
toegewezen en wat later ook Zand- 
voortmeeuwen. Er was weinig te be- 
merken van het belang dat er voor 
beide teams op het spel stond. Over 
het geheel genomen een vrij vlakke 
eerste helft met weinig hoogtepunten. 
VVB na rust wat feller op de bal en in 
de aanval. Er kwamen enige kansen 
die een zeer slechte afwerking kregen. 
Het aandringen van de thuisklup had 
tot gevolg dat ook de meeuwen aan- 
vallend van zich deden spreken. Na 
een voorzet van Kees Bruin kopte 
Piet Keur de bal over de lat. Toch kon 
het spel als geheel ons maar matig be- 
koren. Een zekere matheid en te indi- 
vidueel spel deden afbreuk aan het ge- 
heel. Na 1 5 minuten kwam de eerste 
en enige treffer, toen een kombinatie 
tussen Ed Vastenhouw, Pieter Keur en 
John v.d. Zeysdoor Kees Bruin werd 
afgerond. Pieter Keur kreeg hierna een 
geweldige kans om de voorsprong te 
vergroten, die helaas de mist in ging. 
Een fel aanvallend VVB poogde de 
dreigende nederlaag af te wenden, 
maar de meeuwen-defensie gaf geen 
krimp. In de slot fase kregen de bad- 
gasten via Pieter Keur, John v.d. Zeys 
en Marcel Schoorl enige gave scorings- 
kansen, die helaas net geen doel trof- 
fen. Toch een zege en dat betekende 
mede door de nederlaag van Velsen, 
een plaats bovenaan de ranglijst sa- 
men met het Heemskerkse ADO'20. 
Met nog vijf wedstrijden voor de boeg 
staat nog een spannend slot van deze 
kompetitie te wachten. Vorige week namen de Zeeschuimers 
met veel sukses deel aan door de Kring 
Noordholland georganiseerde zwem- 
wedstrijden. De individuele resultaten 
van de zandvoortse zwemmers(sters) 
luiden : 

100 m. rugslag jongens 9 jaar : Jaco Ko- 
ning 1.52.4 (persoonlijk rekord 1 sec.) 
en Aldo Halderman 2.04.5 p.r. 0,7 sec. 
100 m. schoolslag jongens 10 jaar : 
Marco Westerman 1 .51 .9. 
100 m. rugslag jongens 1 1 jaar : Wan- der Halderman 1.34.6 p.r. 3.2 sec. An- 
tolne Flori 1.33.1 p.r. 7.6 sec. 
100 m. vrije slag meisjes 12 jaar : Petra 
Rienks 1.24.8 p.r. 2.4 sec. en Emmy 
Koning 1.21.1. 

1 00 m. schoolslag jongens 12 jaar : Ar- 
no Westhoven 1 .50.8. 
100 m. rugslag jongens 13 jaar : Ro- 
bert Westerman 1.30.5 p.r. 2.3 sec. en 
Ferry Seerden 1 .32.6 zaken iii zandvoort De weergoden waren de heer Paap. die 
in verband met de grondige vernieuwing 
van zijn strandpaviljoen Trefpunt nr. 8 
zaterdag open dag hield, gunstig gezind. 
Het was gemeen koud en er woei een 
felle noordenwind, ideale weersomstan- 
digheden om bij binnenkomst meteen 
aan den lijve kennis te maken met iets 
dat nog geen enkele strandtent heeft, 
namelijk centrale verwarming. Een 
klein wit kastje aan de muur in de 
werkruimte zorgt er voor dat het ge- 
hele paviljoen verwarmd kan worden, 
terwijl het tevens dient voor de warm- 
watervoorziening. Het geheel is gemak- 
kelijk uitneembaar en ook weer gemak- 
kelijk in elkaar te zetten, iets dat bij 
een strandbedrijf natuurlijk een eerste 
vereiste is. Het Centrale Verwarmings- 
bedrijf Van Densen tekende voor deze 
technies goed doordachte installatie. 
De werkruimte in het paviljoen is veel 
royaler geworden, waardoor de in de 
laatste jaren aangeschafte moderne ap- 
paraten, waaronder een koelvitrine, 
ruimer konden worden geplaats. Er 
zijn nieuwe tafeltjes en stoeltjes en 
dat die voorite(ffelijk zitten bemerk- 
ten de talloze bezoekers die zaterdag 
het gezin Paap de hand kwamen druk- 
ken, dat temidden van een kleine 150 
(! ) bloemstukken de gelukwensen in 
ontvangst nam. Wie ongetwijfeld het 
meest in haar sas is met de nieuwe be- 
huizing dat is de jongste dochter, de 
vijftienjarig Martine, (3e Atheneum), 
die nu na schooltijd rechtstreeks naar 
het Trefpunt gaat, waar ze een eigen 
kamertje heeft, met een schuifdeur 
gescheiden van de rest en een groot 
raam dat uitzicht geeft op de boule- 
vard, waar ze haar boeken heeft, haar 
radiootje en waar ze haar huiswerk 
kan maken. Een vertrek waar menig 
jong meisje haar om zal benijden. Afscheid van Harry van den Bogaard. 

Na gedurende een vijftigtal jaren in het 
„Fietsenvak" werkzaam te zijn geweest, 
zal onze medewerker, de 

Heer Harry van den Bogaard, 

t.g.v. zijn pensionering, zijn funktie van 
rijwielhersteller, welke hij sinds 1 961 hij 
ons bekleedde, per 21 maart a.s. beëindi- 
gen. 

Wij danken hem oprecht voor de jaren- 
lange genoten mede- en samenwerking en 
wensen hem een lange en gelukkige toe- 
komst toe temidden van zijn vrouw, kin- 
deren, kleinkinderen en vele hekenden. 

Tweewielerhedrijf Versteege 
Zandvoort De Werkgroep Artsenpraktijk Nw-Noord 
bedankt alle vrijwilligers die aan de 
totstandkoming van de enquête hebben 
gewerkt en de wijkhevolking voor de 
verleende medewerking. Enige algemene kennisgeving. 

Na jaren van pijn is moegestreden, maar toch nog 
onverwachts, overleden mijn lieve man, onze beste 
vader en grootvader 

CAREL JOHANNES AUBERLEN 

geboren 2-6-1907 te Ambarawa-lndonesië. Zandvoort : 


M.E. Auberlen-Rosbak 
Angelique 


Indonesië : 


Chris - Sylvia 
en familie 


Haarlem : 


Renée - Han 
Monique -Willem 
Yvonne 


Zandvoort : 


Peter - Joke 
Roy - Bela 
Nicöle - Royke 


Teheran : 


Ingrid - Arastoo Zandvoort, 14 maart 1980. 
Zr. Dina Bronderstraat 1 1 

Gelegenheid tot afscheidnemen in een der rouw- 
kamers van het Uitvaartcentrum 'Onderling Hulp- 
betoon', Poststraat 7 te Zandvoort van 16.30 uur 
tot 1 7.00 uur en van 19.30 uur tot 20.00 uur. 

De crematie zal plaatshebben woensdag 19 maart 

om 1 1.00 uur in het crematorium 'Velsen' te 

Driehuis-Westerveld. 

Vertrek van Zr. D. Bronderstraat 1 1 omstreeks 

10.30 uur. 

GEEN BEZOEK AAN HUIS. Na een langdurige ziekte is van ons heengegaan 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, groot- 
moeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster 
en tante 

ANNA WILHELMINA ZWEMMER-KOPER 

op de leeftijd van 83 jaar. Uit aller naam 
K. Zwemmer Zandvoort, 15 maart 1980 
L'Amistraat 1 . Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw- 
kamers van het Uitvaartcentrum 'Onderling Hulp- 
betoon', Poststraat 7 te Zandvoort van 17.00 uur 
tot 1 7.30 uur en van 20.00 uur tot 20.30 uur. 

De teraardebestelling zal plaatshebben donder- 
dag 20 maart om 14.00 uur op de Algemene 
Begraafplaats te Zandvoort. 
Vertrek van L'Amistraat 1 omstreeks 13.45 uur. 

Liever geen bezoek aan huis. VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER \ 

DIEREN 
UITNODIGING 

aan de leden voor het bijwonen van de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering 

welke gehouden zal worden op 
woensdag 2 april a.s. 
te 20.15 uur, in het Gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat 1 7 te Zandvoort. 

AGENDA : 

1. Opening voorzitter 

2. Notulen 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverlsag secretaresse 

5. Jaarverslag peimingmeesteresse 

6. Verslag kascommissie en benoeming kascom- 
missie 1980 

7. Rondvraag en sluiting. 

Secretariaat : Dr. Jac P. Thijsseweg 13 te Zand- 
voort. r ^ /^^ 


80e jaargang no. 23 vrijdag 21 maart 1980 
eanduoürrse 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,307 Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

machielsen verweet gs vormfouten Vorige week vrijdag heeft burgemeester 
Machielsen een tocht naar het provincie- 
huis ondernomen om te laten zien dat 
b en w van Zandvoort een loyaal ver- 
huurder is. De zaak waar het om draai- 
de was de aanleg van'de inmiddels vol- 
tooide S-bocht in het circuit, waarvoor 
GS geweigerd hadden een verklaring 
van geen bezwaar af te geven. 

B en w hadden de aanlegvergunning 
voor de bocht al aan de Cenav gegeven, 
omdat die volgens een internationale 
race-organisatie de veiligheid van de 
koereurs zo zou bevorderen. Maar GS 
waren het niet eens met deze handel- 
wijze van b en w vanwege het supra- 
racelijk belang van lawaaioverlast voor 
de omwonende bevolking en vooral de 
nog niet wonende bevolking. De Ce- 
nav had echter gebruik gemaakt van 
een gat in het net van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, n.l. de'jaarlijks 
terugkerende tijdspanne tussen de vast- 
stelling van een nieuw bestemmings- 
plan en de publikatie ervan in de Staats- 
courant (wie zich gehinderd voelt door 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, hij 
wachte tot het gat weer van kracht is, 
in december) en was op basis van de 
gemeentelijke toestemming begonnen 
met de aanleg van de bocht. Machiel- 
sen was dan ook niet naar Haarlem ge- 
togen om, met evenveel verve als in- 
dertijd voor woningbouw.te pleiten 
voor de veiligheid van koereurs, nee, 
hij wilde een zorgvuldiger behandeling 
van zijn aanvraag van een verklaring 
van geen bezwaar door GS. Kennelijk 
richtte de burgemeester zijn oog op de 
toekomst om de 'vormfouten' van het 
verleden te voorkomen. Helaas was hij 
daarvoor aan het verkeerde adres. Het 
hoofd van de provinciale griffie heeft 
slechts een puur formele taak n:i. be- 
zien of een gevolgde procedure de wet- 
telijke voorschriften niet te buiten is 
gegaan. De inhoud van de procedure 
laat hem dus siberies terwijl de hoor- 
zitting door het gat in de wet was ge- 
degradeerd tot een verplicht nummer 
zonder enige konsekwentie. Of, zoals 
de provinciale schrijver stelde, zowel 
het ontvankelijk als het niet-ontvanke- 
lijk verklaren van het zandvoortse be- 
zwaarschrift zal niets veranderen aan 
het ontvallen van dé rechtsgrond van 
de provinciale weigering van 'geen be- 
zwaar'. De Cenav had dat al zeer goed 
begrepen en had de uitslag van de hoor- 
zitting ook niet afgewacht om de aan- 
leg van de S-bocht te starten. 
Het verhaal dat de zandvoortse burger- 
vader hield, kwam dus een beetje als 
mosterd na de maaltijd. Na zijn zin te 
hebben gekregen kwam de burgemees- 
ter ook nog zijn gelijk halen, het was 
alleen jammer dat dat op de manier 
van 'de pot verwijt de ketel dat ie 
zwart ziet' moest gebeuren. Zo verweet 
Machielsen GS onzorgvuldigheid in de 
besluitvorming die leidde tot een wei- 
gering van een verklaring van geen be- 
zwaar. Onzorgvuldigheid omdat GSal- 
leen de geluidsoverlast in haar overwe- 
gingen had betrokken, waar de gemeen- 
te Zandvoort het veiligheidsaspekt het 
zwaarst had laten wegen. Maar waar 
kwam dat veiligheidsaspekt voor koe- 
reurs en publiek vandaan ? Niet van 
een onderzoek van een onafhankelijke 
instantie als TNO, want dat is nog lang 
niet afgerond, en wel van een belang- 
hebbende organisatie als de FISA, c.q. 
de Cenav. Als b en w van Zandvoort 
zeggen dat zij niet van GS gewend zijn 
dat GS op zo lichte gronden tot een 
besluit komen, moeten 500 zandvoort- 
se woningzoekenden helaas konklude- 
teHlililiilili • Op donderdag, 3 april a.s. zal in 
het Gezondheidscentrum te Zandvoort 
gelegenheid worden geboden aan vrou- 
wen, die in november j.l. geen gehoor 
hebben gegeven aan de uitnodiging 
tot deelneming aan het baarmoeder- 
halskankeronderzoek, zich alsnog te 
laten onderzoeken. Het onderzoek zal 
wederom worden verricht door het 
Centraal Bureau voor Keuringen op 
Medies-Hygiënies gebied te Den 
Haag. Aan de betrokkenen is één dezer 
dagen een oproepkaart toegezonden. 

• Vanaf vandaag zijn in het Cultureel 
Centrum reliëfschilderijen en kleurpot- 
loodtekeningen van de haarlemse kuns- 
tenaar Wim Vellekoop geëksposeerd. 
Verder staan er plastieken van Guy 
Pellerin, houtsnijwerk van H. Dalman 
en de zandverzameling van Josette 
Slagveld. De ekspositie duurt tot 13 
april en is behalve maandags en dins- 
dags dagelijks toegankelijk van 14.00 
tot 16.00 uur. Het Is mijn vriend die mij mijn feilen toont, zeker als hij er met een S-bocht voor wordt beloond. eanduoortse Noeran^ ren dat zij dat van b en w wél gewend 
zijn. Waar Machielsen zijn adres aan 
GS dan ook kon besluiten met het ele- 
gante 'het is mijn vriend, die mij mijn 
feiten toont', terug in Zandvoort re- 
sulteert het feilen van b en w niet in 
het onderscheiden van vrienden, maar 
van woningzoekenden. 
burgerlijke stand hanze gaat leden aktiveren 
tot grotere bijdrage aan vw 11 maart - 17 maart 1980 

ondertrouwd : Hendrik Johan Ko- 
ning en Maria Sophia Karsenbarg ; Pe- 
trus Franciscus Ligthart en Theresia 
Wilhelmina Sophia Maria Abeling : An- 
tonius Maria Sier en Astrid Odette Ragn- 
hild Vorrink. 

getrouwd : Robert Rudolf Balk en 
Wilhelmina Alida van Duijn. Willem Ko- 
ning en Anna Christina Bol. Se- geboren : Danielle, dv. G.L.M, 
ders en M. van Molanus. 

overleden : Petronella Maria Theunis- 
sen, geb. Gravemaker, oud 81 jaar ; Jo- 
hanna Maria Stol geb. Burrij, oud 58 
jaar ; Klazina Postuma, geb. Ton, oud 
80 jaar ; Wilhelmina Augusta Tielrooij, 
oud 69 jaar ; Pieter Cornelis Kerkman, 
oud 49 jaar ; Victor Célestin de Munck, 
oud 90 jaar ; Cornelis van Duijn, oud 
79 jaar ; Anna Wilhelmina Zwemmer, 
geb. Koper, oud 83 jaar. 
Het belangrijkste punt op de agenda 
van de vergadering van de Federatie 
Handelsvereniging Hanze Zandvoort 
was vorige week donderdagavond het 
'toeristies aspect Zandvoort', een toe- 
lichting van de Hanze-voorzitter. 

Hij bleek zich te beperken tot de ziel 
van onze toeristenindustrie, de motor 
Waar alles op toeristies gebied op dient 
te draaien, kortom de vvv die momen- 
teel in de gemeenteraad ter diskussie 
staat omdat de vvv met de huidige sub- 
sidies een bankroet te wachten staat. 
De Hanze voelde zich bij de zaak be- 
trokken omdat de verminderende bij- 
dragen aan de vvv van de zandvoortse 
bedrijven niet tot evenredige kompen- 
satie door de gemeente heeft geleid. De 
Hanze voelde zich zelfs aangevallen 
toen de gemeente het zandvoortse be- 
drijfsleven verweet niet genoeg bij te 
dragen aan de vvv. Met name het over 
een kam scheren van de zandvoortse 
bedrijven vond de Hanze te kras, want 
de bedrijven die de vvv begunstigen 
doen dat vergeleken met bedrijven in 
andere toeristenplaatsen heel behoor- 
lijk. Aanvankelijk legde Hanze-voorzit- 
ter Moerenburg de verantwoordelijk- 
heid voor de vvv dan ook bij de ge- 
meente, want door een semi-ambtelijke 
status van het vvv-personeel zou het personeel bij ontslag toch ten laste van 
de gemeente komen, waarom de vvv 
met dat geld dan niet draaiende gehou- 
den. En meer dan draaiende want het 
nieuwe vvv-bestuur zou zijn heilzame 
werking op de vvv kunnen tonen, waar- 
na het bedrijfsleven weer zijn bijdrage 
aan een goed funktionerende vvv zou 
verhogen. 

Vvv-bestuurslid Beerepcot wees de 
verzamelde middenstanders echter 
ook op de eigen verantwoorlijkheden 
en raadde hen aan er niet te veel op te 
vertrouwen dat de gemeente deze Han- 
ze-filosofie zou overnemen. Verstandi- 
ger zou het zijn om nu al te streven 
naar een hogere bijdrage van het be- 
drijfsleven, al was het maar om het 
psychologies effekt van deze geste op 
de gemeenteraadsleden. Zo gemakke- 
lijk als de Hanze-voorzitter tot dan toe 
de gemeente voor de vvv-tekorten wilde 
op laten draaien, zo gemakkelijk nam 
hij nu de suggestie van het vvv-bestuurslid 
over. Hij besloot de vergadering met 
de belofte dat liet Hanze-bestuur zijn 
leden zou opwekken de vvv in nog ho- 
gere mate te begunstigen. En dat zou 
best enig resultaat kunnen hebben, 
want van de ca. 500 zandvoortse be- 
drijven leveren er slechts 140 een bij- 
drage aan de vvv. Een prachtig werk- 
terrein ligt er zelfs in de horeca, waar- van slechts 2 of 3 bedrijven de vvv be- 
gunstigen, en bij de strandpaviljoens 
die het bestaan om helemaal geen cent 
voor toeristenservice over hebben. Als 
de heer Moerenburg de vvv dan even goed 
verpakt als hij voor de aflevering aan de 
gemeente wilde doen, zou de gemeente 
met de 50/50-basis mogelijk wel eens 
zeer diep in de beurs moeten tasten. voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

REMLT ^ 


w 


m 
^m 


^Ey 


^m 


^B 


mrt. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


05.01 


13.05 


17.26 


01.30 


20 


05.44 


13.48 


18.08 


02.12 


21 


06.32 


14.36 


18.49 


02.53 


22 


07.15 


15.19 


19.42 


03.46 


23 


08.03 


16.07 


20.48 


04.52 


24 


09.07 


17.11 


22.01 


06.05 


25 


10.30 


18.34 


23.18 


07.22 


26 


11.57 


20.01 


— .— 


08.35 


27 


00.31 


08.35 


13.10 


21.14 


28 


01.34 


09.38 


14.01 


22.05 


29 


02.22 


10.26 


14.35 


22.39 


30 


02.53 


10.57 


15.03 


23.07 


31 


03.22 


11.26 


15.32 


23.36 


Liev 


e Thea, 


" 


Win 
Hall 
koe 
tie c 
Ent 
ben 
gesl 
Ver 
Nou 


1 heeft bij Radio Peeters in de 
estraat een B&O installatie ge- 
it. Wist je dat daar 3 jaar garan- 
pzit ? 

lie mensen van PEETERS heb- 
hem direkt geïnstalleerd en aan- 
3ten, hardstikke goed, meid. 
ier alles goed met de kinderen? 
tot ziens hé. 
Groetjes, 


Chantal 

mpt0^tenmt zandvooit te koop éd4^M 
De Clarastichting in de 
jaren dat het een tehuis 
was voor joodse tuber- 
culose patientjes. In 
1958 werd het een ob- 
servatie-inrichting en een klein psychiatries 
ziekenhuis voor bejaar- 
den, nadat het de tien 
voorgaande jaren had 
gefungeerd als depen- 
dance van het Elisa- 
beth Gasthuis voor 
het nakuren van vrou- 
welijke t.b. patiënten. 1 pers; STUDIO met balkon 

o.g. zuiderL 

DR. GERKESTRAAT 67 

Bouwjaar 1978, koopsom f. 95.000,-- 
vrij op naam. 

Verdere inlichtingen makelaarskantoor 
CENSE 
tel. 02507-2614 onderzoekers al en de jong vragen 
toegang tot gemeentearchief '40-'45 De heren P.AI en J.de Jong, die bezig 
zijn met een studie over de door de 
duitse l^ezetter aangelegde kustverde- 
diging tijdens de tweede wereldoorlog 
en daarover inmiddels de eerste resulta- 
ten hebben gepubliceerd, hebben zich 
tot het gemeentebestuur van Zand- 
voort gewend met het verzoek het ge- 
meentelijk foto- en dokumentatie- 
archief te mogen raadplegen voor zo- 
ver dit betrekking heeft op de jaren 
'40 - '45. Zij vragen dit omdat diverse zaken m. 
b.t. de aanleg, bemanning, etc. van de 
atlantikwall in Zandvoort wat zij noe- 
men 'onduidelijk en onvolledig zijn 
gebleven'. Het betreft hier o.m. de ves- 
tiging van de duitse troepen en hun va- 
zallen, de gang van zaken bij de evaku- 
atie van de plaatselijke bevolking van 
1942, de afbraak van de boulevards en 
achterliggende straten, de tewerkstel- 
ling van de nog aanwezige ingezetenen 
bij de opbouwvan de atlantikwall, het 
lokale verzet tegen de duitse overheer- 
sing, de bevrijding en het opruimen 
van de duitse kustverdediging. eanduoortee hoeranh rrieuws ■ • Vanavond treedt in het zandvoortse 
jazzcentrum Sunshine Jazz Corner aan 
Öe Burg. van Alphenstraat het kwartet 
van Joop Scholten op. Morgenavond 
ontvangt en presenteert Evert R ijkhof 
musici in de cyclus Qpen Podium en 
zondagmiddag konserteert het kwar- 
tet van Hans Keune met medewerking 
van de vibrafonist Eddy Sanchez. 

• Het jaarlijks Paasvoetbaltoernooi 
voor elftallen van de Zandvoortse ba- 
sischolen zal plaats vinden op maan- 
dag 31 maart, dinsdag 1 en donderdag 
3 april a.s. Er wordt op die dagen een 
halve kompetitie gespeeld door teams 
van de Dr. Albert Plesmanschool, Han- 
nie Schaftschool, Mr. van Heuven Goed- 
hartschool, Nicolaasschool, Mariaschool, 
Beatrixschool en Oranje IMassauschool. 
De wedstrijden tussen de deelnemende 
elftallen duren 30 minuten en worden 
gehouden op de velden van Zandvoort- 
meeuwen aan de Van Lennepweg. Di- 
rekt na afloop van de titelstrijd, op 
donderdag 3 april, vindt in het klupge- 
bouwde prijsuitreiking aan de winnen- 
de ploeg plaats. 
Tijdens het raadplegen van het door 
het ministerie van defensie beschik- 
baar gestelde archiefstukken over de 
kustverdediging is beide onderzoekers 
gebleken dat een aantal dokumenten, 
enz. over genoemde zaken bij de ge- 
meente Zandvoort berusten. Dit is, al- 
dus de heren Al en De Jong, gebleken uit een rapport over het verblijf van 
Indiase troepen in Zandvoort geduren- 
de mei/september 1943. Het ter inzage 
beschikbaar stellen van deze gegevens 
achten de onderzoekers van bijzonder 
belang voor het kompleteren en vol- 
tooien van hun studie over de atlantik- 
wall in Zandvoort. Met nadruk vestigen de heren Al en De Jong er de aandacht 
op dat hun onderzoek alleen betrekking 
heeft op Zandvoort en dat de medewer- 
king van het gemeentebestuur een waar- 
de volle bijdrage kan vormen voor de 
geschiedbeschrijving van het kustdorp 
tijdens de jaren van de tweede wereld- 
oorlog. BB • De afdeling Zandvoort van de Ver- 
eniging van Vrienden van de Hartstich- 
ting organiseert in samenwerking met 
het Orgelfonds van de hervormde kerk 
in Zandvoort op donderdag 27 maart 
a.s. een bijeenkomst in het gebouw 
van de kerk aan het Kerkplein. In de 
kerk zal de heer N.F. Bakels door mid- 
del van een beeldscherm opnamen van 
het vroegere Zandvoort vertonen. De 
entreeprijs bedraagt f. 5,~ en de op- 
brengst van de kaartverkoop komt ten 
goede aan beide instellingen. Tijdstip 
van aanvang 20.00 uur. De toegangs- 
bewijzen zijn vanaf heden verkrijgbaar 
bij de firma Bakels, Kerkstraat 29, en 
een half uur voor het begin van de bij- 
eenkomst aan de ingang van het kerk- 
gebouw. 

• Het in Zandvoort gevestigde Natio- 
naal 1 April Genootschap schenkt dit 
jaar Loeressen —afbeeldingen van de 
paaseilandbeelden in MatJu/odamfor- 
maat — aan pantomimespeler Rob van 
Reijnivoor zijn gehele scala aan uit- 
beeldingen van de meest uiteenlopende 
personages en aan de stad Brussel we- 
gens het 1001-jarig bestaan, waarvan 

1 50 jaar als hoofdstad van België. Van 
Reijn krijgt de ere-loeres en Brussel 
de jubel-loeres. De winnaar of win- 
nares van de loeres voor de beste grap 
van het jaar zal op de avond van de 
prijsuitreiking bekend worden ge- 
maakt. Die is vastgesteld op zaterdag 
29 maart a.s. in het onderkomen van 
sociëteit Duysterghast aan het Gast- 
huisplein. • Op uitnodiging van de folklorever- 
eniging 'De Wurf' zal op donderdag 
3 april a.s. een uit Zwitserland afkom- 
stige jodelgroep in Zandvoort optre- 
den. Plaats en tijdstip van de uitvoe- 
ring zullen binnenkort bekend wor- 
den gemaakt. kerkdiensten eanduDorbe hoeranh CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders van de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMIÜE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Qat - Nederiand 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap, 
Nieuwre Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 HERVORMDE KERK 

zondag 23 maart a.s.: 

10.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch. 

dienst ger.-herv. 
JEUGDKAPEL 
10.30 uur : Mevr. E. Kerkman-Kerkman. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 23 maart a.s.: 

1 0.00 uur : ds. C. Mataheru, gemeensch. 

dienst herv.-ger. in de geref. 

kerk. 
19.00 uur : Ds. J. Tiersma te Santpoort. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 23 maart a.s.: 
10.30 uur : Dr. S.L. Verheus, d.g. 
Amsterdam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 22 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 23 maart a.s: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. agenda 

gemeenteraad voor de bijeenkomst op dinsdag 25 
maart a.s. in de vergaderzaal van het 
dorpsbestuur aan het Raadhuisplein. 
Aanvang 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 26 
februari 1980. 

2. Ingekomen stukken : 

3. Begrotingswijzigingen : 
Begrotingswijzigingen dienstjaar '79. 

4. Onderwijsaangelegenheden : 

a. Vaststelling bedragen over het 
5-jarig tijdvak 1973 t/m 1977. 

b. Uitkering ekstra vergoeding. 

5. Transakties onroerend goed : 

a. Verhuur stukje grond. - 

b. Aankoop Brederodestraat 17. 

6. Bestemmingsplannen enz. 

a. Voorbereidingsbesluit Keesom- 
straat 1 5. 

b. Voorbereidingsbesluit Kostver- 
lorenstraat 131. 

c. Voorbereidingsbesluit Burg. En- 
gelbertsstraat 5. 

7. Preadvies over vragen betreffende 
het z.g. Kostverlorenpark en om- 
geving. 

8. Vergoeding maken dakkapel. 

9. Aanschaffing buitenboordmotor 
boot strandpolitie. 

10. Verdaging beslissing beroepschrift. 

1 1 . Preadvies over brief van het anti- 
circuitcomité betreffende klachten 
geluidhinder circuit op 27 januari 
1980^ 

11. a. Welzijnsplanning 

b. Subsidie vvv 

c. Goedkeuring begrotingswijziging 
1979 en begroting 1980 Cultureel 
Centrum. 

d. Medewerking herstel kunstijsbaan 
Zuid-Kennemerland 

e. Aanvullend krediet verbouw ge- 
bouw De Krocht. 

f. Aanschaffing gedenktegel inhul- 
diging Koningin. 

g. Opheffing verbindingsstraatje 
Pakveldstraat/Prinsenhofstraat. belangrijke adressen 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 22 en zondag 23 maart a.s.: 
Zuster E.H.M. Nijsen, Gasthuishofje 27, 
tel. 27 91. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dagen nacht). ;:4444 ^Politie (alleen noodgevallen) 
' 2000 Brandmeldingen 

3043 PoHtie 

4841 Gemeentesekretarie 

7947 Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
— (023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1, Zandvoort. 2323 .2135 LANDELIJKE KRAAKGOLF 
BEREIKT ZANDVOORT 

Ook in Zandvoort verschijnen de eerste 
tekenen van het afleggen van de passi- 
viteit door. woningzoekenden in de 'graf- 
fity' op leegstaande gebouwen. Het aan- 
tal woningzoekenden steeg in 1 jaar tijd 
van 370 naar 493, ofwel met een snel- 
heid van ZTPIo. Voorlopig ziet het er 
niet naar uit dat deze. ontwikkeling 
een gunstige wending zal nemen, want 
een bouwstop is' niet te kompenseren 
met incidentele aankopen door de ge- 
meente. Hoe welkom de 12 Tournesol- 
flats ook zijn, zij dekken niet meer dan 
1 0'Vo van de aanwas van de woning- 
zoekenden in 1 jaar tijd. 
Op de foto's het gebouw Welgelegen 
aan de Hogeweg, en het voormalige 
Monopole op het Stationsplein, dat 
evenals vele spekalatie-objekten door 
onbekende oorzaak in brand raakte. '-y-«««^ j 

hier 

staat 
uw 

brief Beste Joke, 

Met verbazing heb ik je reaktie in de 
Zandvoortse Koerant van vrijdag 14 
maart gelezen. 

Jouw idee om een thema-avond te or- 
ganiseren over menstruatie in verschil- 
lende kuituren en tijden lijkt mij in- 
derdaad voor een antropologisch-gezel- 
schap, een goed onderwerp. Als je 
meent dat er over dit probleem misver- 
standen bestaan, die zelfs zo ver gaan 
dat zij aanleiding zijn tot maatschap- 
pelijke misverstanden, dan denk ik dat 
je het gezelschap anders had moeten 
samenstellen. Ik denk niet dat de vrou- 
wen onderling deze mistoestanden ma- 
nifest maken. 

Hopelijk neem je het mij niet kwalijk 
dat ik niet op de hoogte ben van aUer- 
lij feministische publikaties. Natuur- 
lijk heb ik er wel eens wat van en over 
gelezen, maar het ging zo vaak in de rich- 
ting van dat het huweUjk dé plaats zou 
zijn waar de man optimaal zijn kansen 
kreeg om de vrouw te onderdrukken 
en te vernederen, en aldus gaf men pu- 
bUkaties uit om het monogame huwe- 
lijk af te schaffen. Het is mij iets te 
beperkt. Ik denk Joke, dat je mijn 
brief niet begrepen hebt. Immers waar 
ik stelling tegen neem, daar geef je 
geen reaktie op. Die vrouwen die jouw, 
zoals je schrijft, op mijn brief hebben 
geattendeerd, die hebben er helemaal 
niets van begrepen. 

Als je nl. een eigen plaats hebt, waar je 
met sexe genoten probeert visie op de 
maatschappij te krijgen, een maatschap- 
pij waar je volwaardig in wilt partici- 
peren, dan zul je t.a.v. je onderwerpen 
prioriteiten moeten stellen. Niet enkel 
signaleren, maar elkaar helpen wegen 
te vinden om evt., problemen óf op te 
lossen, of, hoe ze te vermijden. Waarom denk je dat er zo veel moe- 
ders naar een 'moeder MAVO' gaan, 
waarom denk je dat er zoveel moeders 
het weer snel op moeten geven, heb je 
wel eens naar de gegevens van het 
voortgezet onderwijs gekeken, is het 
je toen ook zo opgevallen dat in de 
hogere klassen veelal minder meisjes 
komen, omdat zij als 'drop-outs' de 
school té vroeg verheten ! Heb jij, Jo- 
ke wel eens gelezen waarom zó veel 
meisjes en vrouwen hun wereldje la- 
ten voorschrijven door al die Vrou- 
wenblaadjes ? 

Weet jij Joke waarom jij zoals je schrijft 
alles wEt, èn werken èn deelnemen aan 
het arbeidsproces én tijd voor het huis- 
houden doen, ik denk dat jij nl. deze 
keuze kunt maken, immers jij hebt ge- 
studeerd ! ! 

Maar hoe zit dat nu met die meisjes 
en vrouwen die door welke omstandig- 
heden dan ook niet of haast niet verder 
hebben geleerd dan de lagere school en 
evt. wat jaartjes vormingsonderwijs ? ? 
Ik hoop Joke, dat de vrouwen van het 
'vrouwencafé' hun huiswerk over zul- 
len maken en alsnog mijn brief van 
vrijdag 7 maart gaan lezen. Niet omdat 
ik zo ijdel hen dat ik ze dat kan voor- 
schrijven, maar ik denk dat zij hun vi- 
sie wat moeten verruimen, zij moeten 
hun 'vrouwencafé' zien als iets tijdelijks. 
Het is een veilige plaats om er gezame- 
hjk de problemen te bespreken, maar 
de oplossing zal op een andere plaats ge- 
toetst moeten worden ! Hans Verbeek. Steun, 
ons werk INTERNdTIOHAI 

L, giro 
454000 
• Overmorgen vindt in het zwembad 
'De Duinpan' aan de Vondellaan de 
eerste nederlandse kampioenschappen 
kanopolo plaats. Het kanopolodebuut 
in ons land wordt georganiseerd door 
de Nederlandse Kanobond. Voor de 
eindstrijd in het zwembad van het 
kustdorp hebben zich twee teams uit 
de regio geklasseerd, t.w. de HKV en 
de Trekvogels uit Haarlem. De kam- 
pioenswedstrijden beginnen om 13.00 
uur en worden onderbroken door een 
pauze, waarin een demonstratie kano- 
polo voor gehandikapten zal plaats- 
vinden. Kanopoio is n.l. een onderdeel 
van de olympiese spelen voor gehandi- 
kapten in Arnhem. 

De bakermat van kanopolo is gelegen 
in Engeland en Duitsland, waar deze 
tak van sport sinds het midden van de 
jaren dertig wordt beoefend en zich 
nog steeds in een grote mate van popu- 
lariteit mag verheugen. Kanopolo kan 
nog het best worden vergeleken met 
ijshockey, zeker wat de hoofdbedek- 
king van de spelers betreft. Kanopolo- 
ërs dragen stevige helmen om de sla- 
gen van de paddel te kunnen opvan- 
gen. De plastic ba! waarmee wordt ge- 
speeld mag uitsluitend door middel 
van de vaarriem in het doel worden 
gedeponeerd. 

• Het debuut van het jeugdwaterpolo- 
team van de Zandvoortse Zwem- en 
Poloclub 'De Zeeschuimers' in een af- 
gelopen zondag in Amersfoort gespeeld 
toernooi tussen juniorploegen van de 
zwemverenigingen Arma, A.Devel en 
Neptunes, heeft een derde plaats opge- 
leverd. Een uitstekend resultaat gelet 
op het feit dat het de eerste keer is dat 
de jeugdige ploeg, waarvan de gemid- 
delde leeftijd rond de twaalfjjaar ligt, 
in een wedstrijdtoernooi uitkwam. De 
ploeg waarmee 'De Zeeschuimers' hun 
entree maakten bestond uit John van 
de Belt, Jan Willem Luiten (doel). Fer- 
ry Seerden, Arno Westhoven, Jan Bes- 
sels, Dennis Ruyg, Jaco Dismeer, An- 
ton van Duyn en Kees van Duyn. In 
mei a.s. zal in Amersfoort een return 
tussen 'De Zeeschuimers' en eerder 
genoemde ploegen worden gespeeld. 
gemeenie 
zandvoort MEDEDELING 

Er doen zich met betrekking tot het binnen- 
terrein van het circuit ongewenste ontwikke- 
lingen voor, welke leiden tot onaanvaardbare 
situaties. 

In dit verband wordt gedacht aan gebrulks- 
vormen als het clandestiene gebruik van het 
terrein voor het houden van paarden, het zonder 
vergunning oprichten van bouwwerken, zoals 
stallen en het zonder toestemming in gebruik 
nemen van landjes. Het blijkt, dat vooral de 
paarden veel schade aan het duingebied veroor- 
zaken. Ook doet zich er het verschijnsel voor 
van de aanwezigheid van wilde katten. Voorts 
zijn er op diverse plaatsen mesthopen geconsta- 
teerd. 

Een en ander leidt tot een situatie, welke met 
name uit het oogpunt van volksgezondheid en 
milieuhygiëne, alsmede uit het oogpunt van 
een op de huidige eisen afgestemd duinbeheer 
onaanvaardbaar is. Hierbij dient in aanmerking 
te worden genomen, dat hier grond in het 
geding is, welke eigendom is van de gemeente 
en daarmede van de gemeenschap, waarvan in 
de door ons bedoel situaties op onrechtmatige 
wijze gebruik wordt gemaakt. 

Met instanties als de inspectie voor de volks- 
gezondheid, de Provinciaal Planologische Dienst 
en de Officier van Justitie is overleg gepleegd 
over het treffen van passende maatregelen tegen 
degenen, die op een onaanvaardbare wijze 
gebruik maken van het binnenterrein. 

Vanuit de verantwoordelijkheid, welke de 
gemeente heeft voor de gang van zaken op het__. 
binnenterrein van het circuit is besloten al het 
mogelijke te doen om in de situatie op het 
binnenterrein verbetering te brengen. 
Nauwgezet zal nu regelmatig worden gecontro- 
leerd of zich gevallen voordoen, die als onaan- 
vaardbaar kunnen worden geschetst. 

Maatregelen zullen niet uitblijven om onge- 
wenste situaties tegen te gaan c.q. te doen be- 
ëindigen. Zij, die dit aangaat of zou kunnen 
aangaan, wordt verzocht er aan mede te wer- 
ken, dat het niet zover behoeft te komen, dat 
er maatregelen moeten worden getroffen. 

Zandvoort, 10 maart 1980. 

Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort, 

De secretaris, De burgemeester, 

J. Hoogendoorn. H. Machielsen. V ZONNEBANKEN / ZONNEHEMELS 

Nu met extra Paaskorting, binnen 24 uur gratis 
bij u thuis geplaatst. 

Bel 023 - 24 5596 ook 's avonds en in het week- 
end. 

Iris Import-Export, Lorentzkade 438, Haarlem. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort 


Burg.€ftg«MNeftsstraat..t1 Zandróó^ . TelefiwnSB^ 
■ Vooraan- of verkoop «aaüyv;jPl; At of WON"i^G; 
Taxaties . AKuraaÜêh . HyiK>th«fe% . V 


Grat^.wOmhgtijstoiï^aanVraAg^^^ - 
VERSTEEGE # mtmMttbtitüf 

jBraltiïtnat 16 ■ Zinbbooct 
aCeUfpon 02507-4499 


#€#" «f ^ 


^Q ij^i^.^^'^^^^'^ ^^•o ^ ^^é omroepers Biedt zich aan 

allround horecaman 
voor seizoen, ongehuwd. 
Telef. informatie na 20.00 
uur 02997 -15 71. 

WEGGELOPEN 

in omg. Gerkestraat cypries 
poesje, roepnaam Joepie, 
grijs met witte bef en witte 
pootjes, pim. 1 jaar oud. 
Tegen beloning terug te be- 
zorgen, tel. 40 35. 

Wie heeft een ORANJE l<at 
gevonden, roepnaam Sissy, 
leeftijd 1 jaar. Zoekgeraai<t 
in omg. Haltestraat. Terug 
te bezorgen Spoorbuurt- 
straat 8, tel. 77 54. gevraagd nette 

KAMERHULP 

en 
AFWASHULP 

van 9 tot ca. 12 uur. 

Hotel-pension T. Faber jr. 

Poststraat 9, tel 35 88. 

Te huur gevraagd voor per- 
manente bewoning, voor 
aankomend croupier ruim 

zomerhuis of vrije woon- 
ruimte, gemeubileerd of 
ongemeubileerd. Brieven 
onder nr. 220 buro van 
ditblad.of tel. 020-420127. WOONRUIMTE GEZOCHT 

medewerkster van de open- 
bare bibliotheek zoekt eta- 
ge of woning voor 2 pers. 
per 1 april a.s. Huur f. 700,- 
p.mnd. 

■Reakties : openbare biblio- 
theek. Postbus 190, Zand- 
voort, tel. 02507-4131. Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 
9 Scheren 
f Plukken 

• Oor- en nagelverzorgirtg 
Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. STEEDS p R Ü K IC E R 
DE DRUKKER V" 
VaVt vandaag én morgen 
VAN bEURSE^^PRUIC 
Voor .al uw fcmiHte- en 
«ANOELSbRU«WERK 
0o«tt iri xirU H r o qt!^-68 
TELEFOON 02SÖ7.5S27 
(Bgnq 50 jaar dnrtcker). VethwuT; - Ijonchting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor -ilk feest öf paitij 
dfCfTetfaménwij 

.tafels, stoelen^ glaswerk, 
"porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Watadriaker, Dcotifi- - 
irfeia A teU2t«4/ 37 13 tel. 
iia48.00 tfiir é658, 

*i98 j|«ct** Vt^elceotium 
nnl. Zu^voort; tel. S6SS 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop^ yan leprodükties 

" " I _ >■ ■.., ... ■ — j 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" . 
Te huur aangeboden 
HORECA-PAPIEREN 

Brieven onder nr. 221 buro 
van dit blad. 

GEVRAAGD, HULP 
in de HUISHOUDING 
2 ochtenden of middagen 
per week. R.F.Moolenaar, 
Kostverlorenstraat 60 a. 
Tel. 6990 

METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. timmermans jeans f. 70,- 

Cowboy jeans (wijd model) f. 74,- 

witte jeans f. 59,-- - f. 72,50 f. 75,- 

zwarte jeans f. 59,- - f. 72,50 f. 75,- 

blauwe jeans v.a. f. 59,- 

corduroy jeans v.a. f. 59,- 


ONTVLUCHT HET KOUDE WEER 

3-weken naar TUNESIË - Monastir 
hotel-vol pension-bad-balkon- 
zeezicht. 

vertrek op 6 april voor f. 825,001 

vertrek op 20 april 2 weken f. 675,00 j 

INFORMEERT U NADER BD 
REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort. 
telefoon 02507-2560 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
Initallaiie bureau 

OnaENEIWEIN B.V. voor IN- en VERHOOP ge. ., 
brüikte artikelen zijn wiy ^ 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur ..zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
1 8.00 iiur 6658 

1948 - , 1978 
30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN. 
Telefoon 4365 KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL.02507 8484 * Emm 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 1. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 75 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche, cv., berging. 
Huurprijs f. 450,75 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
alleenstaande - 2 persoonshuishoudens. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 250 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, cv., berging, lift. 
Huurprijs f. 505,45 per maand. 

B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
2 persoonshuishouden - gezinnen. 

De toewijzing voor deze woningen geschiedt 
op het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeen- 
te Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk vóór dins- 
dag 25 maart 1980 om 19.00 uur te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van het lidmaatschap- 
nummer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 27 maart 1980 
om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor 
worden gepubliceerd. 

RUILWONINGEN 
MAAND MAART 1980 

1. aangeboden : bovenduplex-woning Von- 

dellaan (oneven) woonkamer, 1 
slaapkamer, douche. 
Huurprijs f. 122,90 per maand, 
gevraagd : flatwoning Lorentzstraat met 
lift. 

2. aangeboden : flatwoning Celsiusstraat 

woonkamer, 3 si. kamer, douche, cv. 
Huurprijs f. 331,50 per maand, 
gevraagd : flatwoning Lorentzstraat met 
lift. 

3. aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

woonkamer, 3 si, kamers, douche, 
cv. Huurprijs f. 505,45 per maand, 
gevraagd; eengezinswoning., 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. Belangstel- 
lende huurders van EMM of Gemeentewo- 
ningen dienen vóór eind Maart 1980 
schriftelijk te reageren onder vermelding 
van de aan te bieden woning en lidmaat- 
schapnummer, geboortedatum. 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 3a. :£. '^aiiedux & S,«. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarniB vrijblijvend offerte 80e jaargang no. 24 dinsdag 25 maart 1980 
eanduoürtee hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbacli) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

sportieve zondag Zandvoort stond afgelopen zondag in 
het teken van de sport. Op het strand 
werden de inmiddels traditioneel ge- 
worden duurlopen gehouden, het 
zwembad 'De Duinpan' had de primeur 
van het Nationale, eksperimentele. 
Kampioenschap Kanopolo, en zoals 
een ieder heeft kunnen horen werden 
op het circuit de eerste races van het 
seizoen verreden. Naar het geluid te 
oordelen draaide een veld van 20 For- 
mule II wagens zijn rondjes, in werke- 
lijkheid waren het motorraces met 
beloofde geluiddempers. STRANDLOOP 

Onder ideale weersomstandigheden 
werd zondagmiddag voor de 14e maal 
de Strandloop Zandvoort gehouden en 
voor de 5e maal de halve marathon 
over een afstand van 21 km, Zandvoort- 
IJmuiden vice versa. De manifestatie 
werd weer georganiseerd door Klaas 
Koper i.s.m. de Rijwieltoerclub Olym- 
pia Amsterdam. Bijna 600 deelnemers 
verschenen dit jaar aan de start om zich 
te meten op de afstanden 4 km., 8 km. 
of 21 km., maar het wedstrijdelement 
kon naar believe ook vervangen wor- 
den door het 'prestatie'-element, waar- 
door het gebeuren weer een gezellig ka- 
rakter kreeg. Met enige trots wezen de 
organisatoren op het grote aantal bui- 
tenlandse deelnemers uit Australië, 
Nieuw-Zeeland, de V.S. en Duitsland. 

De uitslagen in de verschillende katego- 
rieën waren : 

4 km., meisjes t/m 1 2 jaar : 

1. Susan Klaassen, 10 jr., uit Haarlem, 
23 min. 20 sec; 

2. Tanya Baayens, 6 jr.. Nieuw Zeeland, 
logerend in Zandvoort, 23.50. 

3. Karanina v. Biezen, 8 jr.. Heemstede, 
24.06. 

4 km., jongens t/m 1 2 jaar : 

1. Alexander de Groot, 10 jr., Haar- 
lem, 1 8.30; 

2. Marcel Vergeest, 1 2 jr., Zandvoort, 
18.50; 

3. Tim ter Heege, 1 1 jr., Zandvoort, 
19.10. 

4 km., veteranen boven 40 jaar : 
1. Kees Stokman, 43 jr., Zandvoort, 
20.10 
Strandloop voor jong en oud. 2. M. Pinheiro, 47 jr., Zandvoort, 
23.10. 

3. K. Letterman, New York U.S.A., 
23.50. 

8 km., die door het kiezen van de ver- 
keerde km. -paal door de keer-kontro- 
leur was verlengd tot 10 km.: 

Dames : 

1. A. Zonneveld-Paap, 37 jr., Zand- 
voort, 50.01. 

2. Bretschreider-v.d. Kuil, 40 jr., IJ- 
muiden, 50.21; 

3. K.A. Dekker, 24 jr., Amsterdam. 
53.19. 

Heren : 

1. Adrie Martin, 21 jr.. Heemstede, 
37.18; 

2. H. Bouma, 33 jr., Zandvoort, 37.24. 

3. P. Kuijpers, 23 jr., IJmuiden, 37.27. 

Halve Marathon : 

1. Bert Bols, 31 jr., Haarlem, 1.13.15; 

2. Wim Noom, 38 jr., Haarlem, 1.15.08 

3. K. Ebbeling, 48 jr., IJmuiden, 1.15.58. KANOPOLO 

In het zwembad 'De Duinpan' werd 
het kampioenschap van Nederland 
voor Kanopolo gespeeld. Het ging 
hierbij om een eksperiment, want 
Kanopolo is een der jongste takken 
van sport in ons land, het werd pas 
in 1977 geintroduceerd. 

Voor een volslagen leek op kanopolo- 
gebied als de verslaggever maakte het 
geheel een indruk of er waterpolo in 
kanoos gespeeld werd, waarbij men 
nauwelijks gehinderd werd door spel- 
regels. Alles mag, behalve met de 
peddels opi' elkaar inhakken, zo leek 
het. Dat bleek niet zo ver naast de 
waarheid, want het kanopolo is nog 
zo jong, dat er nog regelmatig spelre- 
gels bij komen, en dat de bestaande 
regels aan de omstandigheden worden 
aangepast. De voorkeur gaat uit naar 
een 50 m.-bad en ploegen van 6 man, 
maar in een kleiner veld wordt met 
ploegen van 3 of 4 man gespeeld, zo- 
als in De Duinpan. Het doel kan van 
waterpolo afmetingen zijn, maar ook 
een vierkant met zijden van 1 m., dat 
op een hoogte van 2 m. wordt gehan- 
gen, of een basketbalnet. Elkaar om- 
duwen mag, behalve als de tegenstan- 
der niet in het bezit van de bal is. De 
speeltijd kan in 2 of 3 perioden va- 
riëren van 5 tot 1 minuten. Naar el- 
kaar overgooien mag, maar de bal 
moet met de peddel het doel inge- 
werkt worden, terwijl de peddel niet 
als speer gebruikt mag worden. De 
bootjes mogen 2 tot 3 m. lang zijn, 
maar moeten wel afgeronde punten 
hebben, want men mag elkaar aanva- 
ren, behalve van opzij, en daarbij 
schuiven de boten vaak over elkaar 
zodat er gevaar voor de spelers zou 
kunnen ontstaan. Al met al maakte 
het kanopolo een levendige indruk 
met snel wisselende spelsituaties door- 
dat de handen zowel voor de voortbe- 
weging als voor het spelen van de bal 
en de man gebruikt moeten worden. 
In 'De Duinpan' lieten twee ploegen 
uit Haarlen en twee uit Eindhoven 
zich te water plonsen, maar de finale 
werd een geheel Eindhovense aange- 
legenheid. In de strijd om de derde 
plaats versloeg Trekvogels uit Haar- 
lem-Noord de Haarlemse Kano Vereni- 
ging uit Schalkwijk met 6-1, en de 
nationale eksperimentele titel ging 
naar Gennepermolen II na een 2-1 
overwinning op klupgenoot Genne- 
permolen I. Kanopolo in De Duinpan. Truus en Leon, 

Komen jullie zaterdagavond even 
op visite, kunnen jullie luisteren 
naar de boxen die we bij Radio 
PEETERS hebben gekocht. Het is 
net of we een nieuwe installatie 
hebben. 

Dat komt omdat die mensen van 
PEETERS ze komen installeren en 
het kost niets extra. 

Groetjes, 
Maaike iiliÉiÜII • Vorige week maandag vernielde een 
32-jarige zandvoorter een ruit van een 
restaurant aan de Boulevard Barnaart. 
Daarmee probeerde hij de eigenaar van 
de eetgelegenheid, die een civiele pro- 
cedure tegen hem heeft aangespannen, 
'een loer' te draaien. 

• Een vrouw meldde dinsdag in alle 
vroegte dat zij door haar katten was 
gewekt en daarna had gemerkt dat er 
in haar woning aan de Zr. Dina Bron- 
derstraat was ingebroken. Alle kasten 
waren doorzocht en zij mistte enig 
klein geld. 

• Woensdagmorgen is een zandvoortse 
postbode door een boevier in zijn dij- 
been gebeten. Een plaatselijke arts 
heeft de wond verzorgd, de eigenaar 
van de hond heeft zich aansprakelijk 
gesteld. 

• Zaterdagavond werd de politie te 
hulp geroepen in 'De Nachtuil', waar 
een vechtpartij was uitgebroken. Toen 
de agenten na hun onderzoek bij hun 
auto terugkeerden bleek deze van de 
uitstekende delen ontdaan en van voor 
tot achter zwaar ingedeukt, alsof er 
over de wagen van de wetshandhavers 
was gelopen. Een aangehouden knaap 
bleek na verhoor echter niet de dader 
te zijn. 

• Vrijdag werd in de Kostverlorenstraat 
een 1 1-jarige jongen aangereden door 
een oranjekleurige Volvo. De bestuur- 
der is na het ongeval doorgereden, de 
jongen moest met rugletsel in het E.G. 
te Haarlem worden opgenomen. 

• Op het fietspad van de Boulevard 
Barnaart kwam zondag een 5-jarig jon- 
getje onder een bromfiets. Hij is met 
een hoofdwond naar de Johannes de 
Deo in Haarlem gebracht. 
Eveneens zondagmiddag kwam een 19- 
jarige amazone uit Haarlem ten val op 
het strand doordat haar paard struikel- 
de. Zij liep daarbij waarschijnlijk een 
heupfraktuur op. 

• Na afloop van de motorraces moest 
de brandweer aan de hoofdingang van 
het circuit een klein duinbrandje blussen. 
Snel ingrijpen beperkte de schade aan 
de duinvegetatie tot 20 m2. 
o Morgen, woensdag 26 maart, speelt 
het eerste elftal van The Zandvoort 
Boys op het veld van de vereniging aan 
de Kennemerweg een oefenwedstrijd 
tegen de zweedse profklup IFK-Göten- 
borg. De klup, die onlangs tegen het 
Londense Arsenal speelde in de kwart- 
finale om Europacup II, logeert mo- 
menteel in Bouwes Palace. Van het 
zweedse team maken drie internatio- 
nals deel uit, w.o. de vroegere PSV-spe- 
ler Tor Björn Nielsen. De wedstrijd 
begint om 17.30 uur en de toegang is 
gratis. eanduoortee hoeran^ a.s. vrijdag 'een feestelijke dag' 
familieberichten 


omroepers Tijdens het weekend gaf de Zandvoortse toneelvereniging 'Op Hoop van Zegen' in gebouw 'De Krocht' 
een opvoering van 'Een Feestelijke Dag', een blijspel van Andrew Rosenthal. Onze verslaggeefster be- 
zocht de voorstelling van vrijdagavond n:iaar was door ziekte niet in staat een verslag te maken. 
U houdt dat nog van haar tegoed, hopelijk in de koerant van a.s. vrijdag. Ongemeubileerde woning of 
flat te huur gevraagd, bij 
voorkeur aan zee, op jaar- 
basis. Tel. 02507 - 25 00. 

Aangeboden voor schoon- 
heidsspecialiste met klanten- 
kring in Zandvoort of omg. 
zeer geschikte praktijkruim- 
te met sauna en zonnebank 
onder kapsalon. Zeer billijke 
huurprijs. Tel. 02507 - 2500 
of 5041 toestel 1 7a6 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc, 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 Heden overleed geheel onverwacht tot onze diepe 
droefheid mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
lieve opa 

PIETER CORNELIS DROMMEL 

op de leeftijd van 76 jaar. 

A.A. Drommel-Wilhelmus 

Piet en Henny 

Piet-Jan 

Karina, Ronald 

Jan en Wil 

Mario 

Caroline 

Zandvoort, 24 maart 1 980 
Favaugeplein 33 huis. 

Gelegenheid tot afscheid nemen in een der rouw- 
kamers van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te 
Zandvoort van 17.00 uur tot 17.30 uur en van 
20.00 tot 20.30 uur. 

De crematie zal plaatshebben Donderdag 27 maart 
om 1 1 .30 uur in het crematorium Velsen te Drie- 
huis-Westerveld. 

Vertrek van Huis omstreeks 10.45 uur. 
Aan huis geen bezoek. zvm zakt 
terug agenda 

gemeenteraad Een van de hoofdschotels van de raads- 
vergadering van vanavond zal de subsi- 
diëring van de vvv door de gemeente 
zijn. 

Dinsdag 18 maart heeft voortgezet over- 
den. Thuis tegen Wormer WSV'30 kwamen ,eg p,aats gevonden tussen de direktie 
Zandvoortmeeuwen is er zondag j.l. niet 
in geslaagd zijn leidende positie te behou- de kustbewoners niet verder dan een 1-1 
gelijkspel en daardoor kwam mede-kop- 
loper ADO'20 met één punt voorsprong 
alleen aan de leiding. Zandvoortmeeuwen 
deelt nu de tweede plaats met Velsen. 

De zandvoorters speelden zonder de 
roetinees Teun en Ed Vastenhouw, 
die wegens familieomstandigheden 
verstek moesten laten gaan. Voor hen 
in de plaats stonden Engel Koper en 
Bert van Staveren opgesteld, welke 
laatste zijn debuut in het eerste meeu- 
wenteam maakte. De thuisklup start- 
te sterk aanvallend, vooral via vleu- 
gelspeler Marcel Schoorl. Na tien mi- 
nuten leidde dit tot een treffer toen 
een voorzet van Marcel door Kees 
Bruin werd afgerond, 1-0. Een sterk 
overwicht van Zandvoortmeeuwen 
volgde en zorgde voor tal van scorings- 
kansen. Kees Bruin, Pleter Keur en 
Marcel Schoorl slaagden er echter niet 
in tot vergroting van de voorsprong te 
komen. De bezoekers moesten het heb- 
ben van uitvallen, die voor de Zand- 
voortmeeuwen-achterhoede geen pro- 
bleem vormden. Toch kwam Fred Man 
alleen voor doelman Ed Steffers, maar 
schoot de bal tegen de keeper op. De 
voorwaartsen van de meeuwen forceer- 
den hierna drie hoekschoppen achter 
elkaar, maar Pieter Keur had geen ge- 
luk, toen doelman Floris hem bij een 
hard schot in de weg stond. WSV start- 
te in de tweede helft aanvallend en dat 
leidde in de 12e minuut tot de gelijk- 
maker. Het was Beenders die de bal 
na een vrije trap ongehinderd kon in- 
koppen. De kustbewoners kwamen 
goed terug, hetgeen enige hoekschop- 
pen en enkele vrije trappen opleverde. 
Wisselend aanvalsspel volgde met kan- 
sen op een tre^'fer voor beide teams. 
De defensie lieten zich echter niet 
verschalken, wat tenslotte een punten- 
verdeling bracht. 

Zondag a.s. de ontmoeting tegen rode 
lantaarndrager Nieuw Vennep dat af 
en toe voor een verrassing kan zorgen. en het bestuur van de vvv, de fraktie- 
voorzitters, en een vertegenwoordiging 
van het bedrijfsleven. Daarbij drong de 
waarnemend voorzitter van de vvv er 
aan de hand van zijn beleidsnota op aan 
vertrouwen te schenken aan het nieuwe 
vvv-bestuur en hen met geld en man- 
kracht in staat te stellen het produkt 
VVV zo goed mogelijk te verkopen. Op 
haar beurt vertrouwt het vvv-bestuur 
dan weer op verhoogde bijdragen uit 
het bedrijfsleven. 

B en w komen tot de konklusie dat 
Zandvoort zonder vvv ondenkbaar is 
voor een goed funktionerende toeris- 
tenindustrie, zeker nu de konjunktuur 
stagneert, en dat inkrimping van het 
dienstenpakket van de vvv de eerste 
jaren nauwelijks kostenverlagend zal 
werken voor de gemeente. B en w stel- 
len nu voor om het verschil tussen de 
benodigde f. 185.000,- en de huidige 
toegezegde f. 1 1 7.500,- zijnde f. 68.000 
voor de helft aan te vullen (f. 34.000) 
en de andere helft te laten putten uit 
de reserves van de vvv (een restant van 
f. 54.000). B en w stellen uitdrukkelijk 
dat deze regeling eenmalig is en om het 
vvv-bestuur in de gelegenheid te stellen 
de betrokkenheid van het bedrijfsleven 
te vergroten. 

o Uit de ruim twintig kandidaten die 
gehoor hebben gegeven aan de oproep 
van het gemeentebestuur om zitting te 
nemen in de te vormen kommissie die 
een blauwdruk moet voorbereiden voor 
het toekomstig welzijnswerk in Zand- 
voort, hebben b en w de navolgende 
acht personen aan de gemeenteraad I 

voor benoeming voorgedragen ; de da- 
mes J.J. de Kruif, A.H. de Muinck-Lips 
en de heren H.J. Bot, J.M.P. van Eijk, 
J. Hoogeridoorn, H. van Osenbrugge 
en J.A. van der Putte. Laatstgenoemde 
is volgens de toelichting afkomstig uit 
Vijfhuizen. Het kollege heeft wethou- 
der I.M.'Aukema aangewezen om als 
voorzitter van de kommissie op te 
treden. koken zonder water 
bakken zonder vet t^. 

jazeker. Met Demeyere roest- Kd./! (J<uL . =* 

vrijstaten pannen. Het absolute einde in kwaliteit. En 
u houdt vitaminen, mineralen en aroma veel beter vast^ 

Wij demonstreren ze in onze winkel 
op Vrijdag en Zaterdag a.s. tussen 
10 en 17 uur. 

denneyere siMnox 
demonst 

RAADHUISPLEIN - ZANDVOORT 
De raad die in de vergadering van he- 
denavond over de voordracht beslist, 
zal tevens uit haar midden drie leden 
als vertegenwoordigers van het dorps- 
bestuur aanwijzen. In de raadsvergade- 
ring van april a.s. zal een krediet voor 
de kosten van de pianvoorbereidings- 
kommissie ter goedkeuring worden 
aangeboden. 


80e jaargang no. 25 vrijdag 28 maart 1980 
eanduoortse h 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Adnfiinistratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

raad zegt nee tegen ijsbaan Nadat de beslissing over de zandvoortse 
deelname aan het herstel van de Kenne- 
mer Kunstijsbaan tijdens de vorige raads- 
vergadering was opgehouden, omdat 
een brief van het bestuur van de ijsbaan 
door het aandragen van nieuwe gegevens 
een nieuw licht op de zaak zou werpen, 
stond de zandvoortse gemeenteraad 
dinsdagavond opnieuw voor de keus : 
stoppen en de jaarlijkse bijdrage van 
de gemeente beperken tot f. 30.000,- 
en dat 28 jaar lang, ofwel een nieuwe 
baan aanleggen, maar dan volgens de 
laagste schatting f. 48.000,- per jaar 
gaan bijdrsfgen. 

Bij de vorige raadsvergadering dreigde 
Zandvoort af te haken doordat enkele 
leden van de pvda-fraktie zich niet kon- 
den vinden in de verhoogde gemeente- 
subsidie voor. het herstel, of eigenlijk- 
de nieuwbouwvan de kunstijsbaan in 
Haarlem, zodat het bestuur van de ijs- 
baan met een brief onder het zwaard 
van Damocles trachtte uit te komen. 
De meerderheid van het kollege van b 
en w bleek in het raadsvoorstel wel te 
voelen voor een nieuwe ijsbaan, een 
meerderheid, want in een uitvoerige 
stemverklaring zette wethouder Ter- 
mes van P.W. uiteen waarom hij tegen 
het voorstel zou stemmen. Maar eerst 
de gronden waarop de meerderheid van 
het kollege had gemeend een positief 
voorstel aan de raad te moeten voorleg- 
gen : 

In de eerste plaats een historiese, want 
in het verleden was de raad akkoord ge- 
gaan met de aanleg van de huidige, ver- 
zakkende ijsbaan. Maar ook toen was 
de baan een zeer omstreden zaak, die 
slechts met een meerderheid van 1 
stem gefiatteerd werd. Ten tweede de 
voorwaarde van de andere subsidiëren- 
de gemeenten, dat iedereen weer mee 
moet doen. Maar de gemeente Haar- 
lemmerliede heeft ook al afgehaakt, 
terwijl de' gemeente Velsen zich nooit 
op het gladde ijs begeven heeft. Ten 
derde het belang van gewestelijke sa- 
menwerking, inderdaad een schone 
zaak. En ten slotte de verplichting om 
toch al het bovengenoemde bedrag op 
tafel te moeten leggen, een argument 
met weinig inhoud, omdat de raad in 
feite voor de keus stond mee te beta- 
len aan de aanleg van een geheel nieuwe 
baan met een eigen financieringsplan. 
Alleen werd de raad gevraagd tevens 
akkoord te gaan met een aantal bouw- 
voorwaarden die wel uit het verleden 
stammen, n.l. de voorwaarden die de 
bouwer van de huidige baan stelde in 
ruil voor een korting van f. 400.000,- 
op de bouw van de nieuwe baan. Voor 
die 4 ton moest de Stichting Kunst- 
ijsbaan Kennemerland alsnog de ver- 
schuldigde laatste termijnvan het ou- 
de werk voldoen, een bedrag van ruim 
f. 206.000,-, dat de stichting had ach- 
tergehouden i.v.m. de gerezen proble- 
men. Verder eiste bouwfirma Neiis uit- 
sluiting van iedere vorm van aanspra- 
kelijkheid t.a.v. het écheque van het 
oude werk. Ook daarmee kon b en w 
zich verenigen omdat volgens een des- 
kundige in het subsidiënten overleg de 
schadeclaim bij het Adviesburo Arn- 
hem (de ontwerper van de baan) niet 
werd aangetast (de vraag waar die 
claim eigenlijk thuis hoort is echter 
nog steeds niet definitief beantwoord), ' 
noch de claims bij de betreffende assu- 
randeuren, en bovenal omdat de bij 
Nelis ingediende schadeclaim wel eens 
ingewikkelde procedures zou kunnen 
vergen, omdat nu bij benadering niet 
vast te stellen zou'zijn in welke mate 
deze firma financieel verantwoorde- 
lijk gesteld kan worden. En tenslotte, 
als de nieuwbouw aan een andere 
bouwonderneming gegund zou wor- 
den, zou deze geheel opnieuw moeten 
beginnen, waardoor de heropeningsda- 
tum van de ijsbaan verlaat zou worden, 
en daardoor zou weer een verhoging 
van het eksploitatie tekort ontstaan. 
Wethouder Termes: wie nu ja zegt, zal 
zeker meer moeten betalen. 

Wethouder Termes, die namens het 
kollege aan het subsidiëntenoverleg 
had deelgenomen, had zich door de^e 
argumenten van b en w niet van zijn 
eigen standpunt af laten brengen. In 
de raadskommissies, zo stelde hij, was 
een meerderheid tegen het hernieuwd 
deelnemen aan een kunstijsbaan en de 
toelichting van het ijsbaanbestuur op 
de valreep had geen nieuwe aspekten 
naar voren gebracht. Ook had hij wei- 
nig vertrouwen in de gepresenteerde 
kosten- en eksploitatieberekeningen 
en waarschuwde de raad met : wie nu 
ja zegt, zal zeker meer moeten betalen dan nu gezegd wordt, en dat terwijl 
allerlei zandvoortse verenigingen staan 
te dringen voor subsidies. De ijsbaan 
verstoort die wensen. Solidariteit in 
gewestelijk verband vond hij mooi, 
maar dat kon niet de enige grond zijn 
voor beslissingen die dergelijke struk- 
turele aanslagen op het gemeentebud- 
get doen. Als de andere Kennemer ge- 
meenten dan naar Zandvoort zoeken, 
zoeken zij naar een alibi of een zwarte 
piet, aldus Termes. 

Fraktievoorzitter Attema van de vvd 
herinnerde er weer aan dat de vvd van- 
af het begin tegen de bouw van een 
ijsbaan was geweest. Het optreden van 
het stichtingsbestuur had daar niets 
aan veranderd, in tegendeel hij had 
geen enkel vertrouwen in het bestuur, 
dat konstant voor onaangename ver- 
rassingen had gezorgd en informatie 
had achtergehouden. Attema voelde 
meer voor een partikuliere eksploita- 
tie van een ijsbaan en daarvoor had 
ijsbaneneksploitant Menke zich al ge- 
meld, maar die had nauwelijks gehoor 
gevonden. In gerechtelijke procedures 
voor schadeclaims zag hij daarentegen 
niets, dat zou alleen een koe met een 
zeer grote uier voor de advokaten wor- 
den (uurtarief f. 270,-) onder het mot- 
to met melk meer mans. Ook voor de 
sloop van de verzakte baan voelde hij 
niets, want Zandvoort had zich garant 
gesteld voor eksploitatietekorten en 
niet voor een sloop. 

lees verder op pagina 2 eanduoarbe hoeranh KOERANT VOLGENDE WEEK ALLEEN OP DONDER DAG 

OP GOEDE VRIJDAG 4 APRIL A.S. ZIJN KANTOOR EN DRUKKERIJ VAN 
DE ZANDVOORTSE KOERANT GESLOTEN. IN VERBAND HIERMEE VER- 
SCHIJNT DE KOERANT VOLGENDE WEEK ALLEEN OP DONDERDAG EN 
KOMT HET DINSDAGNUMMER TE VERVALLEN. Zo gaat aan het overhandigen van de 
miniaturen morgenavond in sociëteit 
Duysterghast 's middags om 3 uur 'de 
ondertekening van het verdrag van de 
vrede van Zandvoort' vooraf. Het para- 
feren van de overeenkomst vindt plaats 
in het gemeentehuis door delegaties 
van het 1 April Genootschap en de 
'Vriendenkring van Manneke Pis'. Een 
• In Sunshine Jazz Corner begint het afgietsel van het legendariese manneke 
weekeind al vroeg. Vanaf 9 uur vanavond zal op de dag van de grap, dinsdag 1 nieuws 

kort & klein treden in het zandvoortse jazzcentrum 
de Harlem Hot Peypers op tijdens het 
serveren van een uitgebreide visschotel 
voor de smulpapen onder de jazzlief- 
hebbers. Het opdienen van maaltijden 
is een ekstra programmaonderdeel van 
het centrum dat vorige maand onder 
de naam Jazz Culinair van start ging. 
Morgenavond laat 'De Gooise Compag- 
nie', een jazz-formatie die is samenge- 
steld uit bekende t.v. -medewerkers, 
zich horen. De uitvoering begint om 
10.00 uur. De gebruikelijke jazzmati- 
nee op zondag wordt dit maal verzorgd 
door Het Ferdinand Powel Kwartet. 
Aanvang 3 uur. Wellicht ten overvloe- 
de : Sunshine Jazz Corner is gevestigd 
aan Burgemeester van Alphenstraat 5. 

• Rond de uitreiking van de Prix de 
Joke 1980 en de loeresbeeldjes aan de 
stad Brussel en de pantomimespeler 
Rob van Reijn —waarover de koerant 
de lezer vorige week heeft geinformeerd- 
zijn door het Nationaal 1 April Genoot- 
schap enkele evenementen opgebouwd. april a.s., een demonstratie van zijn 
kunnen geven in de fontijn van het 
raadhuis. 

o In het kader van de feestweek van 
30 april t.e.m. 5 mei a.s. —koninginne- 
dag en de vijfjaarlijkse viering van de 
bevrijdingsdag— organiseert het Oranje- 
komité in samenwerking met de auto- 
sportvereniging 'Sandevoerde' op maan- 
dag 5 mei a.s. wedstrijden in het touw- 
trekken. Plaats en aanvangstijd zuilen 
nog nader via de lokale bladen bekend 
worden gemaakt. Voor deelname aan 
dit evenement denken de organisatoren 
aan teams van verenigingen, partikulie- 
ren- en gemeentebedrijven, etc. etc. 
Deze kunnen zich vanaf heden laten 
inschrijven bij de heer N. Paap, Nic. 
Beetslaan 46 en tel. 43 89. Op dit adres 
worden tevens alle inlichtingen ver- 
schaft over de voorwaarden voor deel- 
name aan de wedstrijden. Wanneer het 
touwtrekken aanslaat wil 'Sandevoer- 
de' er een jaarlijks weerkerende tradie- 
tie van maken. iedereen blij met biosk< • • • In de raadsvergadering van afgelopen 
dinsdag uitten de raadsleden zich zo 
enthousiast over de kollegevoorstel- 
len om op regelmatige basis film- 
voorstellingen te houden, dat er zo 
langzamerhand voor gewaakt moet 
worden dat Zandvoort geen Tuschins- 
ki-theater krijgt. 

Niet alleen ging de raad vlot akkoord 
met de gevraagde gelden voor de ver- 
bouwing en aanpassing van het ge- 
bouw De Krocht. De liberaal Attema 
wenste het met zoiets belangrijks als 
film voor de zandvoorters en de toeris- 
ten niet te doen met huiskamerver- 
toningen, maar door inschakeling van 
de bioskoopbond met een professionele 
aanpak. Zijn fraktiegenoot Jongsma. 
de cda-er Ter Veer en de socialist 
V.d. Moolen pleitten er nogmaals voor 
de mogelijkheden te bezien om toilet- 
gelegenheid voor de zandvoortse invali- 
den te scheppen.desnoods door verho- 
ging van het budget, en de laatste 
vroeg ook om de mogelijkheid van 
een kombinatie van de eksploitatie van 
het gebouw met die van het gemeen- 
schapshuis te bezien. Daarbij kunnen 
de verenigingen dan op kontraktbasis 
gebruik maken van De Krocht, maar 
zelf hun invulling organiseren. 
Wethouder Termes was blij met de po- 
sitieve opstelling van de raad t.a.v. van 
het al jaren gevoelde gebrek aan bios- 
koopakkommodatie, maar wees er op 
dat het invaliden-gebeuren in zijn tota- 
liteit bezien moest worden. Wethouder 
Aukema voegde daaraan toe dat voor 
invaliden ook de zaal aangepast zou 
moeten worden, en daarmee zijn dan 
heel andere bedragen gemoeid dan die 
nu ter tafel lagen. Met een filmkabine, 
een doek, geluids- en projektieappara- 
v^s-I-'r*.. •• •• -:•< •--. '■-': % I 

t 

ï 

M ,* ^1 .i^j ayj M a Mi»*' wwf *'' W' '' j'ft'w^*' ' '^ «^awi -X. i 

t 


^H- 4*»<** «VÏtkH» MMIMHMMIÉ^ 
- l 


daawnwnHiminiiuuwmniiwiaw» tuur, en het aantrekken van de juiste 
deskundige mensen zou men voorts al 
een heel eind in de richting van de wen- 
sen van Attema komen, maar een vol- 
ledig professionele aanpak was ook in 
het gebouw De Witte Zwaan niet best 
haalbaar gebleken. Bovendien is het ge- 
bouw ook voor andere delen van het 
zandvoortse kulturele leven aangekocht. de operette-, de oratorium- en de to- 
neelvereniging zullen ook van De Krocht 
gebruik gaan maken. Een kommerciële 
opzet zal dus waarschijnlijk niet moge- 
lijk zijn, maar er zal getracht worden 
de kosten zo^laag mogelijk te houden. 
vervolg pag. 1 

RAAD ZEGT MET 9 - 8 NEE TEGEN HERSTEL VERZAKTE IJSBAAN 
familieberichten familieberichten Het cda verklaarde zich bij monde van 
Ingwersen van het begin af aan al posi- 
tief t.o.v. de ijsbaan, maar ondanks 
het samen-uit-samen-thuis-principe 
vroeg de appèl-kristen zich toch af 
waarom Nelis ondanks de slechte er- 
varingen weer bij de bouw betrokken 
werd, wenste hij meer duidelijkheid 
over de voorgeschotelde eksploitatie, 
en drong hij aan op een juridies onder- 
zoek naar de schuldvraag. Van Erp 
(d'66) voelde zich in het geheel niet 
aan vroegere afspraken gebonden, om- 
dat er volgens hem de facto sprake 
was van een kompleet nieuwe baan. 
Hij had een gesprek tussen zijn hoofd 
en zijn hart gevolgd en daarna zijn 
konklusie getrokken. Zijn hart had ge- 
sproken van veel plezier voor de schaat- 
sende jeugd en gewestelijke solidariteit. 
Maar zijn hoofd was begonnen over de 
niet zo briljante financiële situatie van 
de gemeente, de wankele eksploitatie- 
begroting, de energieverslindende in- 
stallatie, en een daardoor hogere toe- 
gangsprijs in een tijd van stagnerende 
konjunktuur, waardoor het bezoek 
zou kunnen dalen en het eksploitatie- 
tekort weer stijgen. Zijn hoofd had de 
diskussie gewonnen en Van Erp kondig- 
de aan tegen te zullen stemmen. 
Flieringa (inspraak nu) viel zijn partij- 
genoot Termes bij met zijn verklaring 
in het verleden en ook nu tegen de 
ijsbaan te zijn. Intussen was daar wel 
een vieze smaak bij gekomen door 
het eksperimenteel theater in brakke 
grond dat de besprekingen voor her- 
bouw van de baan had omgeven. 
Met name had hij zich geërgerd aan het 
lobbyen van ijbaanbestuurslid De Kor- 
te, die hem nieuwe stukken ten voor- 
dele van herbouw zou laten zien. Een 
afspraak daartoe was De Korte niet 
nagekomen, maar Flieringa kon wel 
in de pers lezen waarom. De pvda- 
fraktie was namelijk om gegaan, en 
daarmee zou de ijsbaan veilig gesteld 
zijn. De Korte had de neuzen geteld 
en het daarna niet meer nodig gevon- 
den de stukken nog aan Flieringa te 
laten zien. De dokter wenste niet 
bij de neus genomen te worden, hoe 
groot ook het handvat dat dit lichaams- 
deel bij hem bood. nieuws 

kort & klein • Ter gelegenheid van het halve eeuw- 
feest organiseert de Zandvoortse schaak- 
club op zaterdag 5 april a.s. in het Ge- 
meenschapshuis het 'Louis Blok' Rapid- 
toernooi. Het toernooi, dat 's morgens 
om half tien begint, is toegankelijk voor 
iedereen die maar enigszins kan schaken. 
De kosten per deelnemer(steF) bedra- 
gen f. 7,50. Men kan zich laten inschrij- 
ven bij de heren R. Schiltmeyer (tel. 
2851) of V.J. Schouten (tel. 8160). 

• Tijdens de paasvakantie zullen een 
dertigtal leerlingen van de openbare 
mavo Wim Gertenbach een acht-daags 
bezoek brengen aan de leerlingen van 
een school voor voortgezet onderwijs 
in het engelse Witney bij Oxford. De 
zandvoortse scholieren zullen geduren- 
de hun verblijf worden ondergebracht 
bij de ouders van de leerlingen van de 
school in Witney. Tijdens de pinkster- 
vakantie brengen de engelse scholieren 
een tegenbezoek aan Zandvoort. De socialist Toonen konstateerde dat de 
kaarten al geschud waren, maar wilde . 
toch nog wel uiteen zetten waarom zijn 
hele fraktie voor de voorstellen van b en 
wzou stemmen. Er van uit gaande dat 
de huidige baan door oorzaken buiten 
de raad in onbruik was geraakt, betreur- 
de hij het verloren gaan van een stuk ge- 
zonde rekreatie voor de jeugd, terwijl 
hij betwijfelde of de gespaarde f. 18.000, 
voor de nodige rek in de gemeentelijke 
begroting zou kunnen zorgen. Ook hij 
huldigde het samen-uit-samen-thuis- 
principe omdat een zandvoorts nee ge- 
volgen zal hebben voor de andere klei- 
ne, subsidiërende gemeenten. Verder 
zag hij wel iets in de aanleg van tennis- 
banen op het binnenterrein van de ijs- 
baan om de eksploitatiekosten te druk- 
ken en, hoewel met tegenzin, in het 
voorstel van b en w om weer met bouw- 
firma-Nelis in zee te gaan. 
Wethouder V.d. Mije, die de verdedi- 
ging van de ijsbaan van Termes had 
overgenomen, dankte zijn kollege voor 
de inspanning die hij zich getroost had 
om informatie over de nieuwe baan in 
te winnen, hoewel hij er zelf tegen was, 
maar vond het ondanks de argumenten 
van tegenstemmers jammer dat Zand- 
voort nu voor de hele regio ging beslis- 
sen dat de ijsbaan er niet zou komen. 
Het wantrouwen van Attema tegen- 
over het stichtingsbestuur bestreed hij, 
want hij had zelf de inspanningen en 
het geploeter van dat bestuur gezien 
Lieve Johanna, 

Je weet Trudy is jarig. Ben ik even 
bij PEETERS binnengegaan, voor 
een kadootje. Mensenlief die heb- 
ben daar een keus lampen, vazen, 
snoopy etc. Maar ja, je weet, Trudy 
heeft mij ook voor mijn verjaardag 
een plaat gegeven die ze dubbel 
had. Dus heb ik voor haar maar een 
cassette gekocht voor f. 4,95. 
Tot bij Trudy. 

Lies om de baan in stand te houden. Van 
Flieringa kon hij de bewering over de 
lobby niet aksepteren, omdat dat niet 
te bewijzen zou zijn, en van Van Erp 
wilde hij het energieargument niet ge- 
loven, want dan zou ook het zwembad 
voor sluiting in aanmerking komen. 
Met Nelis wilde V.d. Mije tenslotte 
best wel samenwerken, want die lever- 
de 4 ton van zijn winst in en had er 
blijk van gegeven positief mee te wil- 
len werken. 

Ingwersen deed nog een laatste poging 
om Van Erp naar de hoge ja kant van 
de wip te trekken door de d'66-er er op 
te wijzen dat hij als lid van een lande- 
lijke partij ook buiten de zandvoortse 
grenzen diende te kijken, iets dat hij 
een groepering als inspraak nu nog wel 
kon vergeven. Maar deze poging tot 
persoonlijke diskussie bleef kort. Van 
Erp vond het een zeer onbehoorlijke 
aanval. De beslissing waar Zandvoort 
voor stond had niets met landelijke po- 
litiek te maken, hij had goede argumen- 
ten voor zijn nee aangevoerd en bleef 
er van overtuigd dat de komende eks- 
ploitatie nog wel voor de nodige tegen- 
vallers zou zorgen. En bovendien zei 
hij niet als enige tegen te zullen stem- 
men, dat waren er negen (in drie van 
de vijf politieke partijen in de raad). 
Van Erp bleef met beide voeten op de 
grond, Ingwersen in de lucht. 
Rest de uitslag van de stemming over 
het kollegevoorstel : 8 - 9. vervelende feestdag 
aardig gespeeld In 'Een feestelijke dag', het blijspel dat 
'Op Hoop van Zegen' ten tonele voerde, 
maken we kennis met het gezin Suther- 
land, bestaande uit vader, moeder, zoon 
en dochter, resp. Ned, Lora, Toby en 
Alice. Er is nog een zoon, Tim, maar 
Lora heeft het er moeilijk mee dat die 
getrouwd is en dat ze dus niets meer 
over hem te zeggen heeft. 

Ze heeft het trouwens ook moeilijk 
met het feit dat ze vijftig geworden is, 
een leeftijd die niet strookt met haar 
plannen om eeuwig jong te blijven, 
iets dat ze o.a. tracht te bereiken door 
haar dochter te verbieden oorbellen 
en het haar omhoog te dragen. Kado's 
als een leesbril en een warme omslag- 
doek werken niet mee om van die ver- 

mevr. kraan-meeth 

jaardag een feestelijk gebeuren te ma- 
ken en wanneer ze dan nog van een 
'vriendin' een cheque krijgt voor een 
reisje naarde Maagden-eilanden om 
uit te rusten en zich te laten opknap- 
pen 'nu het nog kan' is de boot pas 
goed aan. Ned, die slechts een paar 
keer per jaar thuiskomt in verband 
met zijn drukke werkzaamheden als 
diplomaat, komt dan wel met de ge- 
bruikelijke parels aanzetten maar on- 
duidelijkheid over zijn verblijf tijdens 
een nachtelijk oponthoud van zijn 
vliegtuig draagt ook niet bij tot op- 
rechte feestvreugde. De Braziliaan 
Manuel Del Vega, die Lora geregeld 
mee uitneemt, haar allerlei attenties 
bewijst en daarmee verwachting wekt, 
vraagt haar die dag om de hand van 
Alice en dan is de ellende kompleet. 
In het laatste bedrijf besluiten pa en 
moe uit elkaar te gaan, bedenken zich, 
waarna moe opgewekt haar taak bij de 
luchtbescherming gaat vervullen en 
vader en zoon Toby het drie jaar gele- 
den afgebroken spelletje schaak voort- 
zetten. Doek valt ! 

Wat jammer dat 'Op Hoop van Zegen' 
zo'n vervelend stuk in studie heeft ge- 
nomen. Het lag dan ook voor de hand 
dat Rob van Toornburg, onder wiens 
regie de toneelvereniging vele malen 
met uitstekende uitvoeringen voor het 
voetlicht kwam, hiermee geen bevredi- 
gende voorstelling heeft kunnen bren- 
gen. Ook sneu voor de nieuwelingen 
die daardoor geen eerlijke kans gekre- 
gen hebben. 

Wat de vertolkingen betreft : Jopie Bi- 
senberger-Kromhout had als routinier 
geen enkele moeite met Lora, maar we 
vragen ons af of ze er nu werkelijk ple- 
zier aan heeft beleefd om deze figuur 
gestalte te geven. De jongste zoon To- 
by werd gespeeld door Ernst van der Klauw, die na een wat nerveus begin 
toch in zijn rol groeide en aan het slot 
bij het schakenheel aardig spel te zien 
gaf. Onze persoonlijke voorkeur ging 
uit naar Leo Fabel, die wij nog niet 
eerder op de planken zagen. Een rusti- 
ge figuur die op uitstekende wijze 
Ned Sutherland neerzette. Ineke Krist 
kwam als Alice aardig over, hetgeen 
eveneens gezegd kan worden van Ge- 
offrey Courchaine in de rol van Tim. 
Margo Nederstigt kon ons als Carol, 
de vrouw van Tim, niet zo erg bekoren. 
Een verrassing was Bep Faber als de 
meevoelende schoonzuster Jane Coo- 
per. In het tweede bedrijf vonden we 
haar wat minder, maar dat kwam be- 
paald door die would-be filosofiese 
dialogen die nu niet direkt bijdroegen 
tot sprankelend toneelspel. Sylvia Hol- 
steijn was bijzonder rolvast als Helen 
Conrad, maar vaak moeilijk verstaan- 
baar. Manuel Del Vega werd uiterst 
charmant vertolt door Don Courchai- 
ne. Niet vermeld in het programma 
was de gedienstige Anna, die in het 
eerste bedrijf even verscheen en daar- 
mee bewees hoe knap je ook een klei- 
ne rol kunt spelen. De zaal reageerde, 
bij de eerste voorstelling althans, min- 
der gul dan men bij 'Op Hoop van Ze- 
gen' gewend is. Het fraaie dekor waar- 
in gespeeld werd hadden we echter 
wel een open doekje gegund. dQ29 maand 

inuuu 
bibliotheQk EXPOSITIE 

Hannes Kuiper exposeert 
schilderijen. Zaterdag 5 apri 
16.00 uur, is de opening. 

FILM INN 

29 maart, 21 .00 uur, Monty 
Python at the holy grail. 

Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Prinsesseweg /Zandvoort Enige en algemene kennisgeving. 

Langs deze weg wil ik familie, vrienden, buren en kennissen heel hartelijk 
dank zeggen voor de belangstelling en 't medeleven tijdens eiiekte en na 
overlijden van mijn lieve man, vader en grootvader 

CAREL JOHANNES AUBERLEN 

Tevens Ds. Mataheru voor de begeleiding, de Hr. Mulder van de Zandvoort- 
se Apotheek, Dr. Anderson, Mevr. Dr. Brudet oogafdeling, doktoren, 
hoofdverpleegster, verpleegsters en broeders, afd. K.N. O. van 't Acad. 
Ziekenhuis te Leiden, voor 't geduld en de goede zorgen aan hem besteed. 
Ook namens kinderen en kleinkinderen. Mevr. M.E. Auberlen-Rosbak Zandvoort, maart 1980 
Zr. Dina Bronderstraat 1 1 burgerlijke stand 18 maart - 24 maart 1980 

ondertrouwd : Andreas Aukema en 
Maria Gemma Hage ; Willem Robert 
Brouwer en Yolanda Visser ; Klaas Paap 
en Marja Leonora Bakker. 

getrouwd : Lambertus Jan de Vries 
en Janny van Waardenberg. 

geboren : Ronald Bernard, zv. A.P.M. 
Stokman en E.M. Lefferts ; Natasha 
Mireille, dv. G. Dijkstra en E.H. Paap ; 
Nadine Nicole, dv. R. Harkamp en M. 
M.A.E. Boon ; Aernout Constantijn, zv. 
W.J.G. van der Heijden en C. van der 
Kruk. 

overleden : Jan van Galen, oud 83 
jaar ; Carel Johannes Auberlen, oud 
72 jaar ; Godefridus Willibrordus Vlees- 
houwers, oud 84 jaar ; Leuntje Vasten- 
houw, geb. van Duivenboden, oud 58 
jaar ; Jan Klebach, oud 66 jaar. eanduoarhse hoeran^ 
medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 29 en zondag 30 maart a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
2382. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dagen nacht). "^1 waterstanden mrt. H.W. L.W. H.W. L.W. 25 


10.30 


18.34 


23.18 


07.22 


26 


11.57 


20.01 


— .— 


08.35 


27 


00.31 


08.35 


13.10 


21.14 


28 


01.34 


09.38 


14.01 


22.05 


29 


02.22 


10.26 


14.35 


22.39 


30 


02.53 


10.57 


15.03 


23.07 


31 


03.22 


11.26 


15.32' 


23.36 platanen 

aan gerkestraat 
In het kader van de jaarlijkse nationale boomplantdag hebben leer- 
lingen van de hoogste klassen van de Hannie Schaftschool, Oranje 
Nassauschool en Mariaschool woensdagmorgen jonge bomen ge- 
plant in de trottots aan beide zijden van de rijbaan van de Dr. CA. 
Gerkestraat. Tot op heden veerden daarvoor iepen gebruikt, maar 
in verband met de nog altijd gevreesde iepenziekte en het zoutge- 
halte in de lucht heeft men bijvnjze van eksperiment platanen ge- 
nomen, een zeer dekoratieve boomsoort waarmee elders uitsteken- 
de ervaringen zijn opgedaan. De weelde van stammen en takken op 
de achtergrond van bovenstaande foto geven de indruk dat de nieu- 
we aanplant al na enige uren de maksimale omvang had bereikt, 
maar het is de begroeiing van het duin waarop het kompleks 'De 
Schelp' is gebouwd. ■■Cl-' kerkdiensten RESERVEPOLITIE IS WEER OP STERKTE 
DOOR INSTALLATIE ZEVEN HULPAGENTEN 'tattema slopje HERVORMDE KERK 

zondag 30 maart a.s.: 
10.30 uur : ds. C. Mataheru. 
Jeugdhuis : 
10.30 uur : dhr. C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 30 maart a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Drsi B. Boelens te Castricum 

PROTESTANTEN BON D 

zondag 30 maart a.s.: 
10.30 uur : J.F. Klinsma, d.g. Sassen- 
heim. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 29 maart a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 30 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering. 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
Ineke Wind (pvda) wees burgemeester 
Machielsen er afgelopen dinsdag weer 
eens op dat er wettelijke voorschriften 
bestaan voor de formuleringen in per- 
soneelsadvertenties van overheidsin- 
stellingen. Het was weer mis geweest 
met de bewoordingen waarin een va- 
cature bij de gemeentepolitie wereld- 
kundig was gemaakt. In de eerste 
plaats mag er niet gediskrimineerd 
worden tussen gehuwden en onge- 
huwden en ten tweede niet naar ge- 
slacht. 'Assistente' dient 'assistent 
(m/v)' te zijn. Machielsen reageerde 
even ongeihteresseerd als bij het eman- 
cipatie-debat <Zandvbortse Koerant 
1 1 januari 1 980), maar Wind pikte dat 
niet en vroeg om een gekorrigeerde 
herplaatsing van de advertentie. Ook 
dat vond Machielsen' niet nodig, zodat 
Wind in een orde-voorstel een uitspraak 
van de raad vroeg. Dat kon, en de raad 
ging met haar mee. Alleen de rechter- 
vleugel van de vvd wenste daar niet 
aan mee te doen. Mevrouw Hygenholz, 
en de heren Landman en Hildering wa- 
ren tegen. 

De raad is akkoord gegaan met het 
voorstel van b en w om de subsidie aan 
de VVV met een bedrag van f. 34.000,- 
te verhogen tot f. 151.500,-. Alleen 
Jongsma (vvd) pleitte er voor ook de 
komende jaren van de vvv veilig te stel- 
len door Indeksering van dit bedrag en 
het bespreekbaar maken van een eks- 
tra kracht. De overige frakties hadden 
echter geen bezwaar tegen de eenma- 
ligheid van deze verhoogde subsidie en 
wilden eerst de verdere besprekingen 
met de vvv en het bedrijfsleven afwach- 
ten. Burgemeester Machielsen wees er 
op dat met deze regeling weliswaar 
werd afgeweken van de 50-50 regeling, 
maar dat er toch al gestreefd werd 
naar nieuwe formules. 

Met grote tegenzin is de raad akkoord 
gegaan met de begroting van het Cultu- 
reel Centrum. Flieringa had nooit zo'n 
bestuurlijke rotzooi gezien als bij het 
Cultureel Centrum en stelde dat als hij 
zo zou opereren hij eerst voor de rech- 
ter en vervolgens achter de tralies zou 
belanden. Ter Veer (cda) vond de hoog- 
te van de overschrijdingen niet te ver- belangrijke adressen 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 PoHtie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg l,Zandvoort. Zaterdag werden tijdens een bijeen- 
komst in de raadzaal van het stadhuis 
door burgemeester Machielsen zeven 
nieuwe reservisten geïnstalleerd, die 
door hun toetreding zorgen dat het 
korps reservepolitie weer op sterkte 
is gekomen. 

Het waren de heren T.W. Kerkman, A.J. 
Klepper, M.C.M, van Nes, R.M. Schaef- 
fer, A.S.R. Soekhai, H.C.C. Vlaming en 
A.H. Wiersma. Daarna reikte de eerste 
burger onderscheidingen uit aan de re- 
servisten R.G. Geysen, G.W. Schaap en 
P.J. Vleeshouwers voor 1 5 jaar trouwe 
dienst terwijl de reservisten F.J. Geerts, 
Th. van Koningsbruggen en J.H. Peters 
een onderscheiding van tien jaar trouwe 
dienst in ontvangst mochten nemen. Bo- 
vendien werden de agenten Geerts, Van 
Koningsbruggen en Peters bevorderd tot 
hoofdagent en hoofdagent Geysen tot 
brigadier. 

Kommandant M.J. Methorst werd be- 
vorderd tot inspekteur tweede klasse. De teren. Ook voor V.d. Moolen kon de 
gang van zaken niet door de beugel en 
vroeg of aangestuurd werd op de ophef- 
fing van het Cultureel Centrum. Van 
Erp wilde kort blijven en verwachtte 
een ingrijpen voor 1981. Wethouder 
Aukema hsd geen moeite met de kri- 
tiek op het bestuur van het Centrum, 
want dat was over de schreef gegaan. 
Anders lag dat t.a.v. de bedragen die 
in het geding zijn, want een bedrag van 
f. 148.000,- vond hij niet veel voor 
een kultuurcentrum. Het gaat er alleen 
om wat er met dat geld gedaan wordt. 
Hij wilde dan ook nog niet subsidie-be- 
perkend optreden, en het bestuur de 
keus laten tussen orde op zaken stel- 
len of zich onder gemeentelijk beheer 
plaatsen. Bovendien is er een Kulturele 
Raad in aantocht die een adviserende 
taak t.a.v. het kulturele leven in Zand- 
voort zal krijgen. Kuituur is duur, maar 
ook onmisbaar. 

Als vertegenwoordigers van de gemeen- 
teraad in de in te stellen kommissie 
voor de welzijnsplanning in Zandvoort 
werden de leden Ingwersen (cda) 
De Jong (vvd) en Wind (pvda) aangewe- 
zen. Het dorpsbestuur ging akkoord 
met de door b en w voor een plaats in 
deze kommissie voorgedragen kandida- 
ten, waarvan de namen in de koerant 
van afgelopen dinsdag werden afge- 
drukt. plechtigheid ging gepaard met toespra- 
ken van de korpschef van de gemeente- 
politie, de heer Van Maris, van de bur- 
gemeester en de heer Methorst. De heer 
Machielsen herinnerde er aan hoe na de 
bevrijding ons land zich bewust werd 
van het belang zijn i/rijheid te behou- 
den. Een bewustwording waaruit het 
korps reservepolitie is voortgekomen. 
Hoe belangrijk het korps is moge blij- 
ken uit het feit dat tal van evenemen- 
ten slechts dankzij haar inzet kunnen 
doorgaan. De waardering voor de plaats 
van de vrouw in het korps bracht de 
burgemeester tot uiting door namens 
het gemeentebestuur aan alle echtge- 
noten van de reservisten bloemen te 
overhandigen. Ook de leiding van het 
korps reservepolitie liet zich niet on- 
betuigd en schonk ieder van hen een 
geurige attentie. Kommandant Met- 
horst sprak woorden van dank voor 
het gebruik van de raadzaal en schonk 
een fraai boeket aan mevrouw Machiel- 
sen en aan mevrouw Van Maris, de laat- 
ste voor de belangstelling die zij altijd 
voor het reservekorps aan de dag heeft 
gelegd. Haar laatste bijwoning van een 
gebeuren vond spreker een goede gele- 
genheid om {laar daarvoor eens ekstra 
in het zonnetje te zetten. Verder bracht 
de heer Methorst dank aan de adjudanten 
Barmentio, Van der Eist en De Hoop 
van de reguliere politie voor de oplei- 
ding van de reservisten en verzekerde 
dat 't reservekorps als achterhoede altijd 
klaar staat voor de beroepskollega's. 
Birgadier J. Kerkman, die negentien 
jaar achtereen deel heeft uitgemaakt >■ 
van het korps reserpolitie, had de wens 
te kennen gegeven afscheid te nemen. 
In 1961 begonnen als agent, vervolgens 
de rangen hoofdagent, reservebrigadier 
en brigadier doorgelopen hebbend, kan 
reservist Kerkman op een suksesvolle 
karrière terugzien. Een kadobon voor 
de aanschaf van gereedschap en fraaie 
bloemen voor zijn echtgenote bewe- 
zen dat het korps de man die zo'n be- 
langrijk aandeel heeft gehad bij de 
bouwvan het politieposthuis op het 
circuit, node ziet vertrekken. 
Met een geanimeerd nablijven onder 
het genot van een drankje werd deze 
sfeervolle bijeenkomst in de raadzaal 
besloten. hier 

staat 
uw 

brief Bedankt jongens. 

De raad moest dinsdag zijn fiat geven aan de verkoop van het verbindingsstraat- 
je tussen de Pakveldstraat en de Prinsenhofstraat aan de bewoners van de prece- 
len aan weerszijden van het straatje. In de kommissievergadering hadden de 
raadsleden zich akkoord verklaard met het voorstel van b en w, alleen de libe- 
raal Attema had zich voor het behoud van het straatje sterk gemaakt. Wel Is 
waar dat zijn naam nog naast die van Aukema op een muur had gestaan vóór 
de gedaantewisseling van de Noordbuurt (Attema en Aukema slopers van de 
Noordbuurt), maar inmiddels is ook hij bekeerd. Attema verdedigde dan ook 
het behoud van een karakteristiek van de Noordbuurt, n.l. een onregelmatig 
stratenpatroon met kleine straatjes en steegjes en lage huisjes. De raad was 
's nachts kennelijk ook tot Inkering gekomen en schaarde zich unaniem achter 
de voldane Attema. Als we Attema dus beschouwen als de voorvechter van het 
behoud van het verbindingssteegje, willen we hem ook eren door zijn naam te 
verbinden aan het tot nu naamloze weggetje en het 't Attemaslopje noemen. — zaterdag 1 5 maart werd ons clubhuis 
feestelijk geopend en in gebruik geno- 
men; 

— vijf dagen later, op donderdagavond 
20 maart, werd door julHe het club- 
huis opengebroken, deuren en ramen 
beschadigd en het interieur besmeurd 
met levensmiddelen ; 

— twee dagen later waren jullie weer 
binnen door een raam te vernielen ; 

— wat jullie zochten —geld of andere 
waardevolle artikelen— is niet aan- 
wezig, waarom dan toch die inbraak? 

— vele maanden lang is er door vele 
jongeren en oudere Zandvoorters 
gewerkt aan dit clubhuis. Kun je je 
voorstellen hoe kwaad ze waren, toen 
ze hoorden wat juUie gedaan hadden; 

— wij proberen onze Zandvoortse jeugd 
op gezonde en sportieve wijze ont- 
spanning te^even en wat doen jullie? 

— kom binnen bij ons als Ud van onze 

vereniging , of anders blijf weg 

ver weg en dan hopen wij jullie nooit 
meer te zien of achteraf te bemer- 
ken, dat jullie geweest zijn. 

— nogmaals bedankt voor jullie bezoek 

een dergelijk bezoeken stellen 

wij echter niet op prijs. 

Bestuurslid ZVM-Handbal. gemeente 
zandvoort GEMEENTE WATERBEDRIJF 
ZANDVOORT 

SPOELEN BUIZENNET 

Wegens het spoelen van het buizennet za\ in de 
navolgende nachturen de waterdruk zeer gering 
zijn. 

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats in de 
periode: woensdag 2 april a.s. 23.30 uur - 5.00 
uur donderdag v.m. 

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats in 
de periode: maandag 14 april t/m vrijdag 18 
april a.s. van 23.30 uur - 5.00 uur en maandag 
21 april t/m vrijdag 25 april a.$. van 23.30 uur - 
5.00 uur. 

Men gelieve in deze perioden 's-nachts zo weinig 
mogelijk water te tappen of anders wat water in 
voorraad te nemen. V 
ja, misschien een oude schoen. 
Je weet het nooit. 

Maar met een advertentie in de 
ZANDVOORTSE KOERANT 
heb je vrijwel altijd sukses. 

Daarom even bellen naar nummer 21 35 Allemaal 
opdefiists! Er IS nog frisse lucht, er zijn 
nog vogelb sn bloemen. 
Trek er fi|n op de fiets op uit! 

# 


£^ 5^ ^ é^j^.^^ -^ ^ ^ ^ c^'^2^ #A-^ D V ^ C ^ ^^^# omroepers R. DRENTH, arts 

AFWEZIG t/m 7 april a.s. 
tevens afwezig op donder- 
dag 10 april a.s. 

Waarnemers : 

Dr. J. Anderson 
Dr. P. Flieringa 
Dr. J.F. Zwerver 

Welk echtpaar met bunga- 
low of flat aan zee wil 14 
dagen ruilen met bungalow 
in Doorn aan de bosrand. 
Kroonenburg, Prins Bern- 
hardlaan 36, Doorn, tel. 
03430-3135. 

Te huur aangeboden 
SOUSTERRAIIM 

pim. 60 m2, ideaal geschikt 
voor opslagruimte. Tel. 
6969 na 20.00 uur 020- 
366635. 

I k zoek nog steeds 

WOONRUIMTE 
eventueel voor tijdelijk. 
Ellen SchoorI, tel. 3644. 

Ongemeubileerde woning 
of flat te huur gevraagd bij 
voorkeur aan zee, op jaar 
basis. Tel. 02507 - 2500. 

Te koop TEAKHOUTEN 
bergmeubel, hg. 1.30 - br. 
1.80 mtr. Tel. 5981. Aangeboden voor schoon- 
heidsspecialiste met klan- 
tenkring in Zandvoort of 
omgev. zeer geschikte 
praktijkruimte met sauna 
en zonnebank onder kap- 
salon. Zeer billijke huur- 
prijs, tel. 02507 - 2500 of 
5041 toesteld 17a6 METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 STEEDS DRUKKER 
DE DRIHCKER 
Van vandaag en rnorgert 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw familie- en 
«ANDELSDRUKWERK 
Oosterpoplcstraat 66'68 
TELEFOON O 2507-55 27 
(BQna 50 jaar drukker) 
illlllillllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllillllllHl "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor'al'uw irdijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A-RTTMAN 
Telefoon 4365 
«ERSTEEGE 

^ ttscetaitUrbtfiti<( 

AaltMttaat 18 - Zinbbeoct 
Crittpon 02307-44»9 ¥. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. HET VORMINGSCENTRUM VAN DE 

ARBEIDERS GEMEENSCHAP DER 

WOODBROOKERS 

te Bentveld (bij Zandvoort) 

vraagt : 

EEN ASSISTENT(E) IN DE 
HUISHOUDELIJKE STAF 

Er wordt gewerkt in een democratische 
struktuur waarbij de werkzaamheden in 
overleg worden verdeeld. 
Het werk bestaat uit onderhoud van het 
centrum en het verzorgen van de maaltij- 
den. 

Hij/zij moet bereid zijn onregelmatig en 
af en toe de weekenden te werken. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met 
een INAS- of gelijkwaardige opleiding. 

Wij werken nauw samen met de progres- 
sieve politieke partijen, de vakbeweging 
en feministische socialistische stromingen. 

Salaris afhankelijk van leeftijd en oplei- 
ding min. f. 1.826,50 en max. f. 2.233,23 
per maand. 

Inlichtingen en schriftelijke sollicitaties voor 
15 mei a.s. bij Mevr. E. Stojnic of Mevr. M. 
Prins, Bentveldweg 3, 2116 EG Bentveld. 
Telefoon 023 -24 44 50. EHUn 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de woning 
GASTHUISHOFJE 5 

bestaande uit : woonkamer, 2 slaapkam. 
douche. 

Huurprijs f. 162,25 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. alleenstaande vanaf 55 jaar. 

b. een gezin waarvan een van de huwe- 
lijkspartners de leeftijd van 55 jaar 
heeft bereikt. 

2. de garage 
KEESOMSTRAAT 45A 

Huurprijs f. 42,80 per maand. 
Voor deze garage hebben de bewoners 
van de woningen Keesomstraat nrs. 149 
t/m 271 voorrang bij inschrijving. 
Bij het tekenen van de huurovereen- 
komst voor de garage dient de nieuwe 
huurder, zijn rijbewijs en de op zijn 
naam gestelde kentekenbewijzen deel 
I, II en III te tonen. 

3. de garage 
KEESOMSTRAAT 49A 
Huurprijs f. 42,80 per maand. 

Voor deze garage hebben de bewoners 
van de woningen Keesomstraat nrs. 149 
t/m 271 voorrang bij inschrijving. 
Bij het tekenen van de huurovereen- 
komst voor de garage dient de nieuwe 
huurder, zijn rijbewijs en de op zijn 
naam gestelde kentekenbewijzen deel 
I, II en III te tonen. 

De toewijzing voor deze woning en gara- 
ges geschiedt op het lidmaatschapnummer 
van de vereniging. 

Het bestuur verstrekt voor de woningen 
een bereidverklaring. De beoordeling voor 
het verkrijgen van een woonvergunning 
berust bij het College van Burgemeester 
en Wethouders van de Gemeente Zand- 
voort. 

De inschrijving dient schriftelijk vóór dins- 
dag 1 April 1980 om 19.00 uur te geschie- 
den aan het kantoor van de vereniging on- 
der vermelding van het lidmaatschapnum- 
mer en geboortedatum. 
De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op donderdagmiddag 3 april 1980 
om 2uur in het gevelkastje aan het kantoor 
worden gepubliceerd. restauranfe 
.Visrestaurant 

Duivenvoorden 

\.Hftge/ulejaarfieopend 

^> TELEFOON 

/02507-2824 

XiMTvetrtgdifumk^ 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT 
VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 chinees-indisch restaurant y 

s < #^J rom^ie ^;S. zeestraat 55 - telefoon 4681 Installaiie bureau 

anOEMEIWEIN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 ^ ZONNEBANKEN / ZONNEHEMELS 

Nu met extra Paaskorting, binnen 24 uur gratis 
bij u thuis geplaatst. 

Bel 023 - 24 55 96 ook 's avonds en in het week- 
end. 

Iris Import-Export, Lorentzkade 438, Haarlem. ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FÖLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefoon 32 83 

Reisbagage- en toomf iets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. H W. COSTER ..V. 

Makelaar o.g. ns 

LidNBM Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 Sa. £,. "Balledux & Z.n. 

t 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 80e jaargang no. 26 donderdag 3 april 1980 
eanduoortee hoer 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67. 13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

grappenprijzen 
uitgereikt foto Jacob Konina 
Genootschapsiid Anneke Couvreur overhandigt Rob van Reyn de Ere-Loeres Het zandvoortse 1 april-genootschap heeft weer de Prix de Joke bekend ge- 
maakt in de verschillende klassen grappenmakerij. De belangrijkste grappen- 
prijs, de bronzen Jubel-Loeres, ging dit jaar naar de stad Brussel, omdat de 
stad 1001 jaar bestaat en ruim vier eeuwen het symbool van de stad, het on- 
deugende Manneke Pis, bewaakt heeft. Zaterdag arriveerde een delegatie uit de 
belgiese hoofdstad in Zandvoort om de toegekende prijs in ontvangst te nemen. 
In het raadhuis werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om een eind 
te maken aan de al jaren durende moppen-oorlog, die in de belgenmoppen en 
van de andere kant de hollandérmoppen soms een wat kwaadaardig karakter 
heeft gekregen. Onder het toeziend oog van burgemeester Machielsen werd de 
Vrede van Zandvoort getekend door de Vriendenkring van Manneke Pis en 
het Nationaal 1 April Genootschap als vertegenwoordigende lichamen van de 
twee Naties. (Overigens zijn de zuiderburen daarmee nog niet van de belgen- 
moppen bevrijd, want die worden ook in Frankrijk gelanceerd en op het fran- 
se front gaat de strijd onverminderd voort. Via een koerier die door de linies 
heeft weten te breken, bereikte ons het volgende geheime wapen : Weet je 
waarom de belgen friten hebben en de zwitsers banken ? Antwoord : omdat 
de belgen het eerst mochten kiezen). 

in sociëteit Duysterghast vond zaterdagavond de uitreiking van de overige 
Loeressen plaats. De Bronzen Loeres 1980 voor de beste pratical joke in 1979 
ging naar het vakblad 'Levensmiddelenmarkt', waarin redakteur Ton van Hul- 
zen de 'scharrelkaas' introduceerde. De volstrekt eigen smaak van deze kaas 
werd verkregen door de koeien dagelijks een trimprogramma te laten afwer- 
ken. De landelijke pers had het nieuws overgenomen en de kaasbranche had 
enthousiast gereageerd. De Ere-Loeres ging dit jaar naar de mime-speler Rob van 
Reyn, die zijn woordenloze humor ter plekke nog eens demonstreerde door 
uit te beelden hoe de maker van de Loeres (Edo van Tetterode) het beeld uit- 
hakte en er vervolgens voor zorgde dat het aan het strand was aangespoeld. De 
Euro-Loeres tenslotte ging naar de kabaretier en oks-zandvoorter Toon Her- 
mans, die zijn prijs gisteravond na zijn optreden in het Amstelveense Cultureel 
Centrum in ontvangst nam. 

Rest ons nog de 1-april grap van het Genootschap zelf te vermelden : niet Man- 
neke Pis, maar inderdaad een loeresje stond dinsdagmiddag in de raadhuisfon- 
tein te spuiten. nieuws 

kort & klein • Aanstaande zaterdag wordt voor 
strandpaviljoen 'Johny' (tent 7) de 
traditie van het paaseieren-zoeken 
voor kinderen voortgezet. Het zoekge- 
bied zal door de organisatrice van dit 
paasevenement, mevrouw Van Dam- 
Vosse, en haar familie met vlaggen 
worden afgezet. De gevonden eieren 
kunnen worden ingeruild tegen echte 
paaseieren, en de vinder of vindster 
van het ei met een speciaal nummer 
staat een sierlijke paasmand met eie- 
ren te wachten. Alle deeloemende 
kinderen krijgen na afloop een trak- 
tatie. De zoekwedstrijd begint om 
10.00 uur, vanaf 9.00 uur kan men 
zich aanmelden bij paviljoen 'Johny'. 
Het inschrijfgeld bedraagt f. 1,00. 

• T.e.m. zaterdag 3 mei a.s. eksposeert 
Hannes Kuiper uit Haarlem zijn schil- 
derijen in de tentoonstellingsruimte van 
de openbare bibliotheek aan de Prinses- 
seweg. De tentoonstelling wordt mor- 
genmiddag om 4 uur geopend met enig 
feestgedruis, waarin door een man met 
een hoofddeksel een buitenmodelfor- 
maat vlieger naar hogere sferen wordt 
gezonden. Een gebeuren dat muzikaal 
zal worden omlijst door het eveneens 
uit de Spaarnestad afkomstig geluid- 
makerskolletief. De pictorale produk- KOERANT VOLGENDE WEEK ALLEEN OP VRIJDAG 

WEGENS DE PAASDAGEN ZAL DE ZANDVOORTSE KOERANT VOLGEN- 
DE WEEK ALLEEN OP VRIJDAG, 11 APRIL, VERSCHIJNEN. 
HET NUMMER VAN DINSDAG 8 APRIL KOMT DUS TE VERVALLEN. tie van Hannes is vanaf a.s. dinsdag 
dagelijks en op de avonduren te 
bezichtigen tijdens de uitleenuren van 
de bibliotheek. 

• Woensdagavond werden twee 21 -ja- 
rige zandvoorters (H.V. en D.N.B.) op 
heterdaad betrapt bij het kraken van 
parkeermeters aan de Thorbeckestraat. 
In de direkte omgeving werden 

twee geldkassettes uit de meters te- 
ruggevonden. 

• Uit de Dr. Gerkestraat werd vrijdag 
een auto gestolen die met een volledige 
ski-uitrusting gepakt en gezakt klaar 
stond voor een wintersportvakantie. 
De Rijkspolitie in Den Haag signaleerde 
de auto nog maar raakte in een achter- 
volging het spoor bijster. De auto werd 
later teruggevonden in Wassenaar. 

9 Uit diverse paardestallen op het bin- 
nenterrein van het circuit werden in de 
nacht van donderdag op vrijdag 13 za- 
dels, 8 hoofdstellen en andere paarde- 
accessoires gestolen. Zondag werden de 
tuigages in een aanhangwagen in Har- 
derwijk weer teruggevonden. • Van de opticien in de Haltestraat 
werd zondag de vitrine opengebroken. 
Hij mist nu goederen met een totale 
waarden van f. 2.000,--. 
bürgéHijkë stai^ 25 maart — 31 maart 1980 

getrouvvd : Dirk Jan Drommel en 
Anna Maria van den Berg ; Edward 
Kok en Maaike Theresia van Dam. 

overleden : Pieter Cornelis Drommel 
oud 76 jaar ; Everdina Cramer, geb. 
Beekman, oud 87 jaar ; Carolina Hil- 
mann, oud 70 jaar ; Maria Hermina 
Grote geb. Röpke, oud 89 jaar. Lieve Karin, 

Nu dat ik die installatie bij Radio 
PE ETERS heb gekocht, je weet 
wel die Sony hifi met die Bose 
boxen, kom je nu dan eens hem op 
mijn kamer beluisteren. 

Wil. . zwiterse dans^ en jodelgroep 
komt naar zandvoort 
Volgende week brengt de zwitsc-rse 
volksdansgroep 'Lyss und Umgebung' 
opnieuw een bezoek aan Zandvoort. 
Vier jaar geleden waren de dansers 
hier op uitnodiging van de Folklorever- 
eniging 'De Wurf', die enige tijd later 
een tegenbezoek bracht. 

De banden die met het Zwitserse Lyss 
zijn ontstaan blijken hecht te zijn. Nu 
is dat niet zo verwonderlijk want de 
verbindingsvrouw in deze kulturele 
uitwisseling is een geboren zandvoort- 
se, de thans in Zwitserland wonende 
frau Oberli-Drayer, beter bekend als 

mevr, kraan-meeth 

Marijke Drayer en nóg bekender als 
kleindochter van tante Pie, de naam 
waaronder iedereen mevrouw Drayer 
v.d. Veld kent. 

'De Wurf', die ook dit keer als gastvrouw 
optreedt, heeft een aantrekkelijk pro- 
gramma uitgestippeld voor de gasten, 
die in groter verband komen dan vier jaar geleden. In hun gezelschap be- 
vindt zich namelijk een uit circa vijf- 
tien zangers bestaande jodelgroep, een 
alpenhoornblazer, twee vendeizwaaiers 
en eigen muzikale begeleiding, allemaal 
afkomstig uit Lyss. Nu hopen we maar 
dat dansen, jodelen en vendelzwaaien 
de deelnemers een ijzersterke konditie 
heeft bezorgd want wat staat hen niet 
allemaal te wachten ? 
Om te beginnen op de avond van aan- 
komst een door 'De Wurf' aangeboden 
diner in hotel Interlaken, terwijl er 
voor de volgende dag een bezoek aan 
de Keukenhof, aan Madurodam en 
Scheveningen op het programma staat, 
gevolgd door een optreden op de Gro- 
te Markt in Haarlem. Vrijdag, de 1 1 e 
april, zijn de Zaanse Schans, Volendam 
en Marken aan de beurt met tot besluit 
een diner in Riche. De volgende och- 
tend wordt het gezelschap al om kwart 
voor negen bij het boothuis van de 
K.N. Z.H. R.M. verwacht, waarna de 
'Dr. Ir. S.L. Louwes' speciaal voor het 
bezoek een oefentocht houdt. Het kof- fiedrinken op het strand wordt een 
puur zandvoortse aangelegenheid : Ma- 
rijke Drayer gaf de voorkeur aan het 
paviljoen van Leen Paap, een vroegere 
klasgenoot. De zaterdagmiddag wordt 
o.a. besteed aan een optreden in het 
Huis in het Kostverloren, waar de be- 
woners van nabij kunnen kennismaken 
met de Zwitserse folklore. Mogelijk is 
dat ook weggelegd voor de andere 
zandvoortse ingezetenen, want wanneer 
tijd en weer het toelaten zullen de zwit- 
sers zich ook op het Raadhuisplein la- 
ten zien en horen. 

's Avonds vindt in gebouw 'De Krocht' 
het slotfeest plaats, waaraan ook de 
dansgroep van 'De Wurf' medewerking 
zal verlenen. Er is bal na en het zal dus 
wel een latertje worden. En dan te be- 
denken dat de volgende ochtend voor 
dag en dauw de terugreis naar Lyss 
gaat beginnen. Nee, er zal de eerste 
uren in de bus niet veel worden gejo- 
deld 
Onze vrees dat ansich- 
ten met meerdere af- 
beeldingen zich niet 
zo goed zouden lenen 
voor publikatie bleek 
ongegrond. Daarom 
vandaag opnieuw zo'n 
prentbriefkaart waar- 
van de voorstellingen, 
naar wij dachten, geen 
nadere uitleg behoeven. zandvoorter is slordig 
met beveiliging van z'n huis J e k J^k yl^k. 
kerkdiensten de glanzend- 
niéuwe kollektie 
van 

/«gr 

is nu binnen... 
ü bent welkom. 

V.I.R 

men's f ashion 
grote houtstraat 124/haarlem belangrijke adressen Gezien het belang van het onderwerp 
waren op de jl. dinsdag gehouden kof- 
fiemiddag van de kring Zandvoort van 
de Nederlandse Vereniging van Huis- 
vrouwen ook niet-leden welkom. Briga- 
dier Steenman van de Zandvoortse ge- 
meentepolitie had zich namelijk bereid 
verklaard om als voorlichter ter voor- 
koming van misdrijven een causerie te 
houden over inbraakpreventie. 

Nadat de voorzitster, mevrouw Fagel, 
in haar openingswoord de voor de maand 
april geplande aktiviteiten had vermeld, 
gaf zij het woord aan de heer Steenman, 
die een boeiend betoog hield over pro- 
fessionele en gelegenheidsinbrekers, 
over de door hen met een bezoek ver- 
eerde instellingen, waarvan, nu de ban- 
ken door de grote beveiligingen niet 
meer aantrekkelijk zijn, de benzinesta- 

mevr. kraan-meeth 

tions favoriet zijn, gevolgd door uit- 
zendburo's, landhuizen en rijtjeshuizen. 
De heer Steenman, die een arsenaal van 
de nieuwste apparaten om ongewenst 
bezoek buiten de deur te houden had 
meegenomen, begon zijn betoog met te 
vertellen dat er in Zandvoort nog wel 
het een en ander mankeert aan de be- 
veiliging van huizen. In de afgelopen 3 
maanden vonden 66 inbraken plaats in 
woonhuizen en bedrijven en het meren- 
deel geschiedde gewoon via de achter- 
deur. Het is voor een inbreker namelijk 
een koud kunstje om het geijkte slot 
met een schroevendraaier te forceren. 
Dit kan daarom beter worden vervan- 
gen door een z.g. cilinderslot. Maar 
ook de scharnieren vragen aandacht. iiililéek EXPOSITIE 

Hannes Kuiper exposeert 
schilderijen, tijdens de 
uitleenuren, t/m 3 mei. 

FILM BNN Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 l Prinsösseyveg/ Zandvoort Pennen van de zich aan de buitenkant 
bevindende scharnieren kunnen er ge- 
makkelijk worden uitgewipt. Een op- 
lossing is het plaatsten van dievenklau- 
wen, waardoor de deur tussen de draai- 
zijde en het kozijn vergrendeld wordt 
en de deur er niet in zijn geheel kan 
worden uitgelicht. Een andere oplos- 
sing is om de ouderwetse scharnieren 
met pennen te vervangen door 'paumel- 
len' waarvan de pen niet verwijderd 
kan worden. Dievenklauwen zijn dan 
niet nodig. Vanzelfsprekend verdienen 
ook de ramen ekstra aandacht. Voor 
schuiframen zijn er tegenwoordig zwenk- 
schootsloten, die de voorkeur verdienen 
boven de ouderwetse raampennen. Bo- 
venlichten of valramen kunnen wanneer 
ze openstaan gemakkelijk worden uit- 
gebogen, waardoor het raam geheel ge- 
opend kan worden. Een verbindings- 
stang aan de achterkant voorkomt dit 
uitbuigen; beter is echter een beveilig- 
de kierstandhouder. Voor tuimelramen 
is speciaal tuimelbeslag in de handel. 
Voor de bevestiging van de glaslatjes 
die over het algemeen aan de buiten- 
kant zitten worden schroeven of spij- 
kers gebruikt. Voor de inbrekers is het 
een koud kunstje om die te verwijderen, 
de rest is dan kinderwerk. De oplossing 
is de glaslatjes aan de binnenkant van 
het raam te laten monteren of ze met 
ééntoersschroeven vast te zetten. Deze 
kunnen namelijk alleen worden in-, 
maar nooit meer teruggedraaid. Een 
ander advies dat brigadier Steenman 
gaf betrof het zekeren van een spagno- 
let, dat kan gebeuren door de stang te 
doorboren of, en dat is beter, een los 
spagnoletslot of een afsluitbare spagno- 
let. We vertelden al dat de heer Steen- 
man alle benodigde beveiligingen de- 
monstreerde en het opmerkelijke is 
dat die spullen best betaalbaar zijn. 
Toch zullen er ongetwijfeld vragen blij- 
ven over de beveiliging van huizen om- 
dat zich afwijkende omstandigheden 
voordoen. En hoewel er in de plaatse- 
lijke en de regionale pers ruime aandacht 
is geschonken aan de voorlichtende 
taak van brigadier Steenman is het 
misschien goed om er nog eens aan te 
herinneren dat u hem kan bellen voor 
een afspraak. Hij komt dan zelf pools- 
hoogte nemen en advies geven. Maar u 
moet wel even geduld hebben. Er is na- 
melijk een wachtlijst van anderhalve 
maand. 

Na de pauze vertoonde brigadier Steen- 
man een geluidsdiaserie over een jong 
gezin dat er van overtuigd was nooit 
door inbrekers bezocht te zullen wor- 
den. ('Als we uitgaan laten we toch 
altijd een klein lichtje branden ? ') En- 
fin, de inbrekers kwamen toch en had- 
den de spullen maar voor het grijpen. 
De aanwezige huisvrouwen weten nu in ieder geval hoe ze hun kostbaarhe- 
den niét moeten opbergen. Wat zij ook 
weten is dat een televisie-film over een 
moord nu niet direkt een juist beeld 
geeft van de werkelijkheid. De interes- 
sante film die de heer Steenman tot 
slot vertoonde liet zie hoe de recherche 
precies te werk gaat om een moord op 
te lossen. 

Van de gelegenheid tot vragen stellen 
werd een druk gebruik gemaakt, waar- 
na mevrouw Fagel de heer Steenman 
namens zijn gehoor een kadobon over- 
handigde als dank voor de prettige ma- 
nier waarop hij een aantal behartens- 
waardige zaken onder de aandacht had 
gebracht. 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 . Politie (alleen noodgevallen) 

Brandmeldingen 

Politie 

Gemeentesekretarie 

Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 

Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 

Zandvoortse Koerant bv.. 

Koninginneweg I , Zandvoort. weekmarkt op 9 april 
a.s. van start Op 9 april a.s. om 10.00 uur gaat op 
de Prinsesseweg de weekmarkt van 
start. Deze weekmarkt wordt mede 
met het oog op andere markten In de 
regio steeds op woensdag gehouden 
van 10 tot 16 uur. In de zomermaan- 
den juni, juli en augustus van 14.00 
tot 20.00 uur. 

De gemeenteraad besloot in april 1979 
tot instelling van de weekmarkt. Het 
initiatief daartoe was uitgegaan van de 
plaatselijke middenstandsvereniging, de 
Federatie Handelsvereniging Hanze 
Zandvoort. 

Na het raadsbesluit is er uitvoerig over- 
leg over de markt gepleegd, zowel op 
bestuurlijk als op ambtelijk nivo. Een 
aktieve rol speelden hierbij ook de 
Centrale Vereniging voor de Ambulan- 
te Handel en het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel, afdeling markt-, straat- 
en rivierenhandel. 
De weekmarkt is in de geschiedenis 
van de gemeente Zandvoort een nieuw 
fenomeen. Het gemeentebestuur 
hoopt dat de markt de levendigheid 
in Zandvoort ten goede zal komen. 
Ook kan de markt een nieuwe rekrea- 
tiemogelijkheid voor de toeristen zijn, 
met name ook als het wat minder 
goed weer is. 

De markt zal ongeveer 60 kramen om- 
vatten en kan in de drie zomermaan- 
den tot plm. 75 worden uitgebreid. 
Het branchepatroon is zo gevarieerd 
mogelijk samengesteld. De belangstel- 
ling van de kant van de markthande- 
laren is groot geweest. Er waren bijna 
500 aanmeldingen. De markt zal woensdag 9 april om 12 
uur officieel geopend worden door de 
loko-bungemeester K.C. van der Mije 
Pzn. 

De eerste marktdag en de daaropvol- 
gende twee zullen een enigszins fees- 
telijk karakter krijgen, zo zullen de 
kramen versierd zijn, en is er op de eer- 
ste marktdag van 1 1 .30 uur tot 1 2.00 
uur een ouderwetse visafslag, verzorgd 
door de folklorevereniging De Wurf. 
Verder zal er een loterij worden ge- 
houden, waarvoor de marktkooplui 
waardebonnen beschikbaar hebben 
gesteld. 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W 3 


04.59 


13.03 


17.16 


01.20 


4 


05.33 


13.37 


17.48 


01.52 


5 


06.07 


14.11 


18.19 


02.23 


6 


07.31 


15.35 


19.54 


03.58 


7 


08.03 


16.07 


20.40 


04.44 


8 


08.55 


16.59 


21.42 


05.46 


9 


10.13 


18.17 


23.01- 


07.05 


10 


11.46 


19.50 


— _ 


08.29 


11 


00.25 


08.29 


13.10 


21.14 


12 


01.42 


09.46 


14.17 


22.21 


13 


02.43 


10.47 


15.08 


23.12 


14 


03.33 


11.37 


15.52 


23.56 


15 


04.20 


12.24 


16.34 


00.38 


eanduoortee hoeranh 
HERVORMDE KERK 

Vrijdag 4 april a.s.: Goede Vrijdag : 
10.30 uur : ds. C. Mataheru, viering 

Heilig Avondmaal 
19.00 uur : ds. C. Mataheru, viering 

Heilig Avondmaal 

zondag 6 april a.s.: 

10.30 uur : ds. C. Mataheru 

Jeugdkapel 

10.30 uur : bezoek aan de kerk 

GEREFORMEERDE KERK 

vrijdag 4 april a.s.: Goede Vrijdag : 
19.30 uur : ds. P. van Hall, viering 
Heilig Avondmaal. 

zondag 6 april a.s.: pasen : 
10.00 uur : Ds. P. van Hall 
19.00 uur : Ds. P. van Hall 

PROTESTANTENBOND 

donderdag 3 april a.s.: 
19.30 uur : bezinningsbijeenkomst in 
. de stille week : film 'Jezus 
van Ottakring'. 

zondag 6 april a.s.; 
09.00 uur : ds. J.G. Beekhuis d.g. 
Haarlem. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 april 
Zuster E. Nijssen, Gasthuishofje 27, 
tel. 27 91. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dag en nacht). nieuws 

kort & klein • Morgen, Goede Vrijdag 4 april, zijn 
alle gemeentelijke kantoren gesloten. 
Alleen voor het doen van aangiften 
van geboorten en overlijden kan het 
publiek tussen 9.00 en 9.30 uur terecht 
bij het buro van de burgelijke stand 
aan de Schoolstraat. • Vorige week maandag werd ingebro- 
ken in een foto-filmstudio aan de Prin- 
sesseweg. Na het inslaan van een ruit 
werd binnen een grote ravage aange- 
richt. Vermist worden enkele kamera's 
en objektieven, 2 antieke kamera's en 
een radio-kassetterekorder. 

• Alle zesentwintig deelnemers{sters) 
aan de door de afdeling Zandvoort ge- 
organiseerde winterkursus EHBO die 
evenals voorgaande jaren werd geleid 
door de docent-arts H. Drenth, met 
als assistenten de dames U. Bosman en 
A. Zonneveld en de heer A. Loos, zijn 
vorige week geslaagd voor het eerste 
hulp eksamen. Bij de heren waren dat 
de kursisten E. van Cleef, J.F. Hollan- 
der, P.M. van Keulen, F.D. Koper, A. 
J. Terstegen, W.M. Vreeken en R.A.N. 
Wisse en bij de dames : J.N. Beekhuis- 
van Mourik, H. Bol, H.B. Claus, Y. Dit- 
meyer, J.M. van der Donk, N. Doorson 
-Van Wijngaarde, C.M. Franken, M. 
Heyne, I.M. Hobe, A. Lensèlink-Gou- 
driaan, F.S. Lentz-Loyer, G. Meyer- 
Andrea, D. Moll-Keur, A.E. van Nieu- 
wegen, L. Paap-Bol, J. Verbeek, S.H. 
Wisse-Plug, M. van der Werff, Y. ter 
Wolbeek. 

De acht door de dames A. Zonneveld 
en V. Dieben voor het jeugd EHBO- 
brevet B opgeleide jongeren legden 
eveneens met goed gevolg de theorie- 
en praktijkproeven af en kwamen in 
het bezit van het junior-diploma eers- 
te hulp. Hun namen : Anita Bartling, 
Marja Brugman, Martine van Dam, As- 
trid de Jong, Andre Klebach, Pieter 
van der Mije, Anita Vossen en Miran- 
da Vossen. t stijf selkissie maakt kleding 
¥Oor grote maten 
Anna Mulder Smid-Jansen heeft eigen- 
lijk haar hele leven medelijden gehad 
met vrouwen die door hun grote maat 
niet gekleed kunnen gaan zoals ze graag 
zouden willen. En dan bedoelt ze niet 
die forse eva's die de voorkeur geven 
aan klassieke kleding, want die komen 
in de meeste gevallen met konfektie 
toch wel aan hun trekken. Nee, het 
gaat om de maten 52, 54 en 56 die, en 
waarom zouden ze niet, graag iets hips 
dragen. Voor hen is er helemaal niets. 

Beter gezegd was er niets tot voor een 
paar maanden geleden mevr. Mulder 
Smid speciaal voor hen een boetiek 
opende. Zij is vanzichzelf 'een meisje 
Jansen', zuster van de zangeres Maria 
Zamora en van onze vroegere plaatsge- 
note Rika Jansen. Deze kreeg vooral 
bekendheid door haar hit 'Het Stijfsel- 
kissie' en die naam gaat nu bekendheid 
geven aan de boetiek. Anna Jansen, als 
zangeres/kabaretière geen onbekende 

mevr, kraan-meeth 

in het artistenvak, kreeg bij het zien van 
die aparte kostuums in deze omgeving 
zin om ook iets in die richting te gaan 
doen {waarbij een kleermaker/echtge- 
noot mooi meegenomen is! ) Er was 
trouwens nog een faktor : er kwam 
meer tijd vrij en ook meer ruimte in 
het 'Dreimadlerhaus' aan de Tolweg nu 
de 'drei Made!' (Marijke, mannequin 
bij het Amsterdamse Confectiecentrum, 
Laura, die enige jaren geleden onze 
badplaats internationale bekendheid 
gaf door bij een schoonheidsverkiezing 
als Miss Holland uit de bus te komen, 
en Leoni, schoonheidskonsulente bij 
sen bekend kosmetikahuis) de deur uit 
zijn. Nu is dat laatste betrekkelijk want 
na de buitenlandse reizen die hun werk 
iTiet zich meebrengt strijken ze toch 
steeds weer onder het ouderlijk dak 
neer, kompleet met kinderen, honden 
en poezen. Trouwens op een paar die- 
ren meer of minder wordt daar niet 
gekeken. Ze zijn allemaal welkom. 
Maar nu eerst de grote maten. Een bij- 
zonder aantrekkelijke kollektie, ver- 
vaardigd uit de mooiste stoffen, be- 
halve uit Nederland ook afkomstig uit 
Frankrijk, Spanje en Amerika, zal de 
gezette modebewuste vrouw eindelijk 
recht doen. Ze kan zich nu kleden in 
jurken en bloeses die op haar persoon 
een eigen stempel drukken. Ruimval- 
lend, heel apart door applikatie van 
bloemen uit een of meerdere motieven 
van de stof (een tijdrovend werk waar 
de dochters wanneer ze thuis zijn zich 
aan wijden) kan de volslanke vrouw 
daarin nu furore maken op een feest 
maar ook heerlijk in huis relaxen, zeker 
als de jurk gemaakt is van zaohte mous- seline, zoals Anna Jansen tijdens ons 
gesprek draagt. En wat een uitkomst 
voor aanstaande moeders, die er in die 
maanden met zo'n royaal vallende kre- 
atie van 'Het Stijfsel kissie' toch heel 
aantrekkelijk uitzien. Ook in het mo- 
devak verloochent het artistenbloed 
van Anna Jansen zich niet. Daarvan 
getuigen een paar modellen, royaal 
versierd met pailetten en veren. Even 
terugkomend op Anna Jansen als zan- foto Jacob Koning 

geres : hoewel haar vorige plaatje flop- 
te, gewoon omdat er te weinig aan is 
gedaan, hoopt ze na de zomer met 
een lp en een single te komen. Haar 
manager. Peter van Dijk, ziet tal van 
nieuwe mogelijkheden. Maar op dit 
moment is alles nog 'Het Stijfsel kissie' 
wat de klok slaat. En hoezeer ze daar- 
mee bezig is blijkt wel uit haar opmer- 
king : 'Zelfs als de Hulk komt maak 
ik iets moois voor hem ! ' sport — spel Kanshebber Zandvoortmeeuwen is zon- 
dag j.l. niet bij machte geweest rode 
lantaarndrager Nieuw Vennep in eigen 
home een gevoelige nederlaag toe te 
brengen. Een 0-1 voorsprong ging voor 
rust reeds verloren (1-1) en zelfs een 
aan de kustbewoners toegekend straf- 
schop werd niet benut, waardoor de 
eindstand een 1-1 puntenverdeling te 
zien gaf. 

De gasten uit Zandvoort hadden in de 
eerste helft het beste van het spel en 
moest de thuisklup het hebben van 
sporadiese uitvallen. Toch bleek aan 
ZM-zijde het benutten van scorings- 
kansen niet de sterkste zijde, en ont- 
stond eerst in de 33e minuut het eers- 
te doelpunt. Een door Hans Winter 
genomen vrijertrap kwam via het hoofd 
van Kees Bruin bij Piet Keur terecht, 
die uithaalde en scoorde, 0-1. Nog en- 
kele kansen vonden hierna geen goede 
afwerking. Nieuw-Vennep kwam nog 
voor het rustsignaal goed opzetten en 
het was invaller-debutant Ed Muller 
die in de 41e minuut zijn team naast 
Zandvoortmeeuwen bracht. 
In de tweede helft bracht de thuisklup 
een licht overwicht van de kustbewo- 
ners tot staan en zetten de meeuwen 
onder druk. Zandvoortmeeuwen kwam 
met kleerscheuren onder deze druk 
vandaan en toen in de 1 5e minuut een 
strafschop wegens hands werd toege- 
wezen leek de winnende treffer in zicht. 
Marcel Schoorl schoot de bal echter 
tegen de paal. Beide teams wisten zich 
hierna nog goede kansen te scheppen, 
maar in de 1-1 stand kwam geen wijzi- 
ging meer. 

Koploper ADO'20 bleef winnen en 
staat nu op twee punten van Zand- 
voortmeeuwen aan de leiding, terwijl 
Velsen op één punt tweede staat. Zon- 
dag 13 april wordt een bezoek ge- 
bracht aan KIC en dat wordt, gezien 
de wedstrijd tegen Nieuw-Vennep, een 
zware opgave. o De Zandvooitse Zeeschuimers zijn 
in de finale van de vierkamp tussen 
Wormerveer, Heilo en Schagen op de 
derde plaats geëindigd. Tijdens de eind- 
wedstrijden, die in het zwembad van 
Nrd. Scharwoude plaatsvonden, werd 
de ploeg uit de badplaats gehandikapt 
door het wegens ziekte ontbreken van 
drie zwemmers, die het in voorgaande 
ontmoetingen uitstekend hadden ge- 
daan. Ondanks dit gemis kwamen de 
jeugdige zwemmers op een aantal on- 
derdelen van het programma tot goe- 
de resultaten. Zo bereikte de 10-jarige 
Aldo Halderman op de 100 m. vrije slag 
de eerste plaats en de even oude Marco 
Westerman de tweede. Op de 1 00 m. 
schoolslag voor jongens van 12 jaar 
legde Wander Halderman beslag op de 
derde plaats en waren er voor Ralph 
Kras en Jos Kras in de serie 200 m. 
vrije slag jongens van 14 jaar gedeelde 
derde plaatsen weggelegd. [De 50 m. 
vlinderslag leverde een eerste plaats op 
voor Marco Westerman met Jacob Ko- 
ning als goede tweede. Wander Halder- 
man was eveneens uitstekend op dreef 
op de 100 m. wisselslag en eiste een 
tweede plaats voor zich op. Robert , 
Wander, Perry en Roy zwommen zich 
tenslotte naar een derde plaats op de 
50 m. estafette. 

De tweede naam en het telsfoonnum- 
mer voor de inschrijving voor het 'Louis 
Blok'-Rapidschaaktoernooi (bedenk- 
tijd 30 min. p.p.), georganiseerd door 
de Zandvoortse Schaak Club, a.s. za- 
terdag 5 april, zijn in het nummer van 
afgelopen vrijdag foutief vermeld. Men 
kan zich laten inschrijven bij de heren 
Schiltmeyer (tel. 2851) of V. Stou- 
ten (tel. 8106) en voor het toernooi 
begint (9.30 uur) in het Gemeenschaps- 
huis. Het toernooi wordt georganiseerd 
i.v.m. het 50-jarig jubileum van de 
Zandvoortse Schaak Club en is bedoeld 
voor een ieder die maar enigszins kan 
schaken. Er zijn verschillende sterkte- 
klassen. De inschrijvingskosten bedra- 
gen f. 7,50 p.p. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 


afd. ZANDVOORT 


ALGEMENE LEDENVERGADERING 
AGENDA: 


1. 


Opening 


2. 


Notulen 


3. 


Ingekomen stukken 


4. 


Jaarverslag secretaris 


5. 


Jaarverslag penningmeester 


6. 


Jaarverslag Welfare 


7. 


Verkiezingen bestuursleden. 
Aftredend zijn de hereh H.B.A. Mulder en 
D. Luijendijk en mej. G.P.Th. Horning. 
Allen stellen zich herkiesbaar. 
Tegencandidaten kunnen tot uiterlijk 9 april 
a.s. opgegeven worden bij het bestuur. 


8. 


Rondvraag. 


9. 


Sluiting. 
De vergadering wordt gehouden in Hotel 
Keur, Zeestraat alhier op woensdag 16 april 
1980, aanvang 20.00 uur; 
gemeente 
zandvoort 

DIENST VAN 
PUBLIEKE WERKEN 

OPHALEN VAN HUISVUIL 

Op Goede Vrijdag (4 april) zal wel huisvuil 
worden opgehaald. 
Op tweede Paasdag (7 april) zal geen 
huisvuil worden opgehaald. 

De directeur, 
Ing. N. Wertheim. V Na scheiding noodgedwongen naar Haar- 
lem verhuisd zit nu in een lekkend krot 
met een schandalige hoge huur en sta bin- 
nenkort op straat. 

Ik wil terug naar Zandvoort. 

Wie heeft voor mij vrije en betaalbare 
woonruimte. 

Brieven onder m. 260 buro van dit blad. 
Of telefonies 023-322062 na 10.00 uur 
's avonds. la rel RESTAURANT "LA REINE" 
Kerkstraat 15 - Zandvoort 
Telefoon 2253. 

Wij vragen 

VROUWELIJKE SCHOONM AAKHULP 

voor plm. 12 uur per week. 

Loon en werktijden n.o.t.k. 
örnroëpers METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 illllllllllllllllllllll 
STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
\Jar\ vandaag e.r\ morgen 
VAN DEURSEN DRUK 
Voor al uw familie- en 
ftANDELSDRUKU/ERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

"De Boet" winkelcentium 
nrd. Zand voort, tel. 56 SS 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
18.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 VERSTEE6E ^ mtmiütibOtUf 

AaUMttaat 16 • Smbtasect 
«tltlpon 02507-4499 V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
U.C.MU%^0^ 1638 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 5a. tE. "^alledux & ^«. 

WONINGINRICHTING sinds 1823 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte '^.ó'.*^ #^{?^' 


^^ #n<d & /£S # H. W. COSTER ..V. 

Makelaar o.g. 03 

UdNBM y lidMC C, Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEKERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort ER IS IEMAND 

VERGIFTIGD! 

ELKE SECONDE TEL1 GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE' 

stomerij 

Haltestraat 39 - tel. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! steun 
ons werk INTEBIUTIONAL 

L giro 
454000 Als je bij een ongeluk onmiddellijk 
weet watje moet doen. kan dat het verschil 
betekenen tussen leven en dood. 
De dingen die je weten moet, zijn met een 
heel klein beetje aandacht ontzettend 
simpel te onthouden. We hebben ze voor u 
in een klein boekje overzichtelijk bij elkaar 
gezeL Dat boekje krijgt u door even een 
kaartje te sturen aan „Het OrEinje Kruis". 
Statenlaan 81.2582 GE Den Haag. 

Bij iederongeluk geldt: Houd het hoofd 
koel. juist bij de eerste verwarring. Zorg dat 
ü en omstanders niet óók een ongeluk 
kunnen krijgen. 

Sla alarm (of Iaat dat doen) bij arts. zieken- 
huis, politie of GGD. 

Tl LEVEN 
ZOGEREDl 

Direct naar het ziekenhuis. Bij bijtend gif 
dwingen met water te spoelen en dit uit te 
spuwen. Dan water te drinken geven 
(bijtend gif brandt, moet dus worden 
verdund). Neem de verpakking van het 
ingenomen produkt mee naar het ziekenhuis. Aangeboden door dit blad in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame 80e jaargang no. 27 i vrijdag 11 april 1980 
eanduo 
Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
Redaktie en Administratie Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losseeksemplaren ƒ0,30/ Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087/ Nederlandse Middenstandsbank, rek nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 1 n v Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post zandvoortse gulden wordt daalder 
op nieuwe markt De door leden van de Folklorevereni- 
ging 'De Wurf' gehouden visafslag, die 
luister zou bijzetten aan de opening 
van de eerste zandvoortse weekmarkt, 
dreigde tijdens een regenbuitje ook nog 
figuurlijk in het water te vallen. Het ge- 
beuren speelde zich namelijk af op 
straat, zodat alleen de direkte omstan- 
ders er iets van konden zien en verder 
(leed de microfoon het slecht, waar- 
door de afslager niet te verstaan was. 

Van het aanbod van de landelijke voor- 
zitter van de Centrale Vereniging voor 
de Ambulante Handel, de heer J. Wil- 
lemsen, om de visafslag vanuit een 
marktkraam te houden werd dan ook 
een dankbaar gebruikt gemaakt. Even 
later hield de in oliejas en zuidwester 
gestoken Jaap Schuiten de kostelijkste 
vis, waaronder zeewolf, zeeaal, leng en 
tarbot, omhoog, en zorgde afslager Piet 
van der Veld, die tevens mijnde, er voor 
dat slechts eigen volk aan de bak kwam. 
'Gae weg mens, et is vur de Zanvurters' 
weerde hij een chique dame met een 
prachtige hoed en een kanten jabot 
waarop een gouden broche af, toen die 
een poging waagde. Maar eer de 'Zan- 
vurters' met hun in een rode zakdoek 
geknoopte zooi-tje vis weggingen wa- 
ren er tussen hen ook wel een paar har- 
tige woorden gevallen. 
Loko-burgemeester Van der Mije had 
als geboren zandvoorter duidelijk geno- 
ten van het evenement en herinnerde 
zich hoe in zijn jeugd de afslager Arie 
van Mie van Stomp met de mijnstok 
door het dorp ging. Dat de heer Van 
der Mije ook nieuwe ontwikkelingen 
niet schuwt bleek uit het enthousiasme 
waarmee hij de zandvoortse weekmarkt 
begroette en de eveneens nieuwe funk- 
tie die als gevolg daarvan ontstond, na- 
melijk die van marktmeester, een titel 
die de heer A. Stobbelaar ten deel viel. 
Vervolgens bracht hij dank aan de hilver- 
sumse voorzitter Willemsen van de Cen- 
trale Vereniging voor de Ambulante 
Handel en aan de eveneens Hilversumse 
oud-wethouder Machielsen, die er voor 
gezorgd had dat de ambtelijke molens 
dit keer nu eens niet stroef liepen. Het 
speet hem dan ook bijzonder dat burge- 
meester Machielsen verhinderd was de 
weekmaakt officieel te openen. De heer 
Willemsen was van mening dat de loko- 
burgemeester dit niet hoefde te betreu- 
ren. De fikse kaas diede gezamenlijke 
kooplieden voor de burgemeester be- 
stemd hadden viel nu immers zijn plaats- 
vervanger ten deel ' 'Maak waar dat de 
gulden op de markt een daalder waard 
is ! ' was de opwekking waarmee voor- 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W 11 


00.25 


08.29 


13.10 


21.14 


12 


01.42 


09.46 


14.17 


22.21 


13 


02.43 


10.47 


15.08 


23.12 


14 


03.33 


11.37 


15.52 


23.56 


15 


04.20 


12.24 


16.34 


00.38 


16 


05.01 


13.05 


17.17 


01.21 


17 


05.36 


13.40 


18.03 


02.07 


18 


06.20 


14.24 


18.46 


02.50 


19 


07.05 


15.09 


19.30 


03.34 


20- 


07.48 


15.52 


20.19 


04.23 


21 


08.40 


16.44 


21.20 


05.24 


22 


09.49 


17.53 


22.31 


06.35 


23 


11.06 


19.10 


23.46 


07.50 


24 


12.19 


20.23 


— .— 


09.01 


25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 

lieuili 

ÊÊÊÊÊëm « Enkele vaten met de bloedstollende 
tekst 'Radio - aktief afval', welke dins- 
dagmorgen aan het strand voor pavil- 
joen Riche werden aangetroffen, heb- 
ben de vinders en de gewaarschuwde 
autoriteuten enkele benauwde uren 
bezorgd. Die maakte plaats voor een 
zucht van verlichting toen na een on- 
derzoek door bestralingsdeskundigen 
van de arbeidsinspektie bleek dat de 
vaten geen gevaarlijke en ook geen on- 
schadelijke stof bevatten, kortom leeg 
waren. De vaten werden daarna in plas- 
tic verpakt en overgebracht naar het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
in Bilthoven. In het instituut zal wor- 
den getracht de herkomst van de va- 
ten te achterhalen. Vooralsnog wordt 
gedacht aan een stunt van een miljeu- 
aktiegroep om de aandacht te vestigen 
op de gevaren van het transport van 
radio-aktief afval over zee. 

• Verleden week maandag brandde aan 
de Kamerlingh Onnesstraat een garage uit 
nadat kinderen er met stinkbommetjes 
in hadden gespeeld. Een van de bomme- 
tjes was in een berg plastic gevallen en 
had er de brand veroorzaakt. Er ontstond 
een schade van ca. f. 2.500,-, die op de 
ouders van de kinderen (7, 8 en 9 jaar) 
wordt verhaald. 

« Op de Koninginneweg werd verleden 
week dinsdag een 7-jarig meisje aangere- 
den, zij is met een gebroken been naar 
het EG m Haarlem gebracht. De folkloristiese visafslag, waarbij dorps- 
omroeper Piet van der Veld als afslager 
optrad. Links achter hem loko-burge- 
meester V.d.Mije, die de officiële ope- 
ning verrichtte. zitter Willemsen zijn rede tot de markt- 
lieden afsloot. En dat hadden ze al ge- 
daan, want de prijzen lagen voor zand- 
voortse begrippen ongekend laag. De 
markt was die ochtend 's morgens om 
tien uur begonnen en vanaf dat mo- 
ment heerste er een gezellige drukte op 
de Prinsesseweg waar de ongeveer zestig 
kramen met een grote verscheidenheid 
aan waren half Zandvoort op de been 
hadden gebracht. Hoewel tal van koop- 
lieden verzekerden dat hun prijzen ook 
op de volgende markten laag zullen 
blijven, zoals de groenteman die ook 
de volgende week zijn lof voor vijf en 
zeventig cent per pond en een krop sla 
voor een kwartje gaat verkopen, prij- 
zen waar je als zandvoortse huisvrouw 
je ogen bij uitwrijft, wa'^en er waarschijn- 
lijk ook wel een paar bij die ter ere van 
de opening met gelegenheid koopjes 
kwamen. Maar helemaal los van de voor- 
deeltjes, het idee dat voortaan iedere 
woensdag de Prinsesseweg het beeld 
zal bieden van een echte grote markt, 
is toch wel bijzonder aanlokkelijk ! De nieuwe zandvoortse weekmarkt, die 
voortaan elke woensdag gehouden zal 
worden van 10.00 tot16.00 uur. Reeds 
de openingsdag trok veel belangstellen- 
den en kooplustigen. 
a Die zelfde dag sprong een vrouw op 
de Hogeweg uit een IMZH-bus, die nog 
stapvoets reeds terwijl de chauffeur 
wel de deuren had geopend. De vrouw 
kwam daarbij te vallen en liep een her- 
senschudding en enige schaafwonden op. 
Zij IS opgenomen in de Mariastichting. 

• In de vroege uren van zaterdag wer- 
den twee mannen gewond bij vechtpar- 
tijen met 7 jongeren, een zandvoortse 
kelner liep een gebroken kaak op. Maan- 
dag ochtend werd een zandvoorter aan- 
gevallen door een groep van 5 haarlem- 
se jongens, waarbij de pojitie de ge- 
moederen weer tot rust kon brengen. 

• Zondag ontving de politie een serie 
klachten van omwonenden van het 
jongerencentrum De Nachtuil. De 17- 
jarige Zandvoorter MH, werd wegens 
openbare dronkenschap aangehouden. 
In de kommissievergadenng van Alge- 
mene Zaken stelde het raadslid Van As 
de toenemende problemen rond De 
Nachtuil aan de orde. Nadat het sinds 
de inbeslagname van de geluidsappara- 
tuur een tijdje goed was gegaan, kla- 
gen de omwonenden nu weer over ge- 
luidsoverlast, vernielingen en over 
baldadig optreden van de jongeren in 
de buurt na het sluitingsuur van De 
Nachtuil. Volgens Van As dreigen de 
buurtbewoners zelf het recht in han- 
den te nemen om een eind te maken aan 
de verstoring van hun normale gezinsle- 
ven. 

• Woensdag 23 april a.s. zal de plan- 
voorbereidingskommissie voor het 
specifiek welzijn in Zandvoort, waar- 
van de leden onlangs door de gemeen- 
teraad werden benoemd, officieel wor- 
den geïnstalleerd tijdens een bijeen- 
komst in het raadhuis. De ceremonie 
begint om 20.00 uur. De planvoorbe- 
reidingskommissie krijgt tot taak een 
ontwerpplan en -programma op te 
stellen voor de koordinatie en de uit- 
voering van het welzijnswerk m de ge- 
meente. 

• De openingstijden voor de winkels 
in het komende seizoen zijn als volgt 
geregeld : op de zondagen vanaf heden 
tot 1 mei van 9 - 20 uur, daarna tot 15 
september van 9 - 22 uur en vervolgens 
tot 1 oktober van 9 - 20 uur. Op de 
zaterdagen vanaf heden tot 1 5 septem- 
ber van 1 7 - 23 uur en op de overige 
dagen tot 1 5 september tot 22 uur. 
De halve dagsluiting tot 1 5 september 
geschiedt uitsluitend op basis van vrij- 
willigheid. 
1 april -8 april 1980 

ondertrouwd : Michel René Andrieux 
en Margueritte Thérèse Pouwels. 

getrouwd : Jacques Agsteribbe en 
Helena Elisabeth Geertruida Wester. 

overleden : Elisabeth van Parreren, 
geb. van Delft oud 64 jaar ; Francis- 
cus Maria Victor Antonius Rouppe van 
der Voort, oud 73 jaar ; Johanna Jaco- 
ba Keur, oud 31 jaar ; Anna Clasina 
Wilhelmina Montanus, oud 67 jaar. belangrijj^e adressen 

kerkdiensten '4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 .. Politie (alleen noodgevallen) 

Brandmeldingen 

Politie 

Gemeentesekretarie 

Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 

Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 

Zandvoortse Koerant bv.. 

Koninginneweg 1, Zandvoort. eanduoortee Noeran^ De opening afgelopen zaterdag van de tentoonstelling van de op hout geschilderde voorstellingen 

van de Haarlemmer Hannes Kuiper In de ekspositietuimte van de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg verliep anders dan het gebruikelijke ritueel met een inleidend woord en een verhandeling 
over de kwaliteiten van het werk. Buiten het gebouw van de bibliotheek werden door de man met 
de hoed —Hannes Kuiper op de rug gezien— met behulp van vrienden en kennissen vliegers opgela- 
tefh Net als de schilderijen in de bibliotheek gefabriceerd door Hannes, die het lanceren van 
de vliegers op de winderige Prinsesseweg begeleidde met fluitspel. De ekspositle van Kuiper, 
voor wie de beelden uit de prille levensjaren nooit hebben willen wijken voor de niet altijd blij ma- 
kende vorderingen van het volwassendom, is t.e.m. 3 mei a.s. dagelijks voor het publiek te bezich- 
tigen tijdens de uitleenuren. gunstig jaar 

voor dierenbescherming foto 

Jacob Koning HERVORMDE KERK 

zondag 13 april a.s.: 

10.30 uur : Vicaris Th.J. Haitjema. 

Geen Jeugdkapel. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 13 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Dr. H. Bade te Landsmeer 

PROTESTANTENBOND 

zondag 13 april a.s.: 

10.30 uur : ds. H. de Nie vrijz.herv. 

Haarlem, 
woensdag 16 april a.s.: 
20.00 uur : Jaarvergadering. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 12 april a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 13 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharisitieviering 
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
Onder voorzitterschap van de heer A. 
Werkhoven hield de Vereniging voor 
het Welzijn der Dieren vorige week 
woensdag haar jaarlijkse ledenverga- 
dering. Niet alleen uit het verslag van 
de sekretaresse bleek dat op een guns- 
tig jaar kan worden teruggezien, ook 
de penningmeesteresse liet een opti- 
misties geluid horen waardoor de jaar- 
lijkse subsidie aan het Kennemer Die- 
rentehuis kon worden gehandhaafd 
op f. 4.000,--. 

De autokostenvergoeding aan genoem- 
de instelling werd vastgesteld op f. 1.000, 
terwijl het Anti-Bio-industriefonds en 
de Anti Vivisectie Stichting ieder f. 250,- 
krijgen. Green Peace kan ter voortzetting 
van haar aktiviteiten f. 500,- tegemoet- 
zien. 

De kas-kommissie, bestaande uit de he- 
ren F.J. Korteweg en R. Petersen, stel- 
de de vergadering voor de penningmees- 
teresse, mevrouw Ipenburg, onder dank- 
zegging voor het gevoerde beleid déchar- 
ge te verlenen. De heren C.G. v.d. Muy- 
laard en R. Petersen verklaarden zich 
bereid de kontrole voor 1980 op zich 
te nemen. 

Het was interessant te horen dat de Zand- 
voortse Dierenbescherming als één van de 
eersten inhaakte op een voorstel van het iüiüanij 
siiiothGQk EXPOSITIE 

Hannes Kuiper exposeert 
schilderijen, tijdens de 
uitleenuren, t/m 3 mei. 

FILMINN 

1 2 april, 21 .00 uur, Solaris 
van Andrej Tarkovsky. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Prihsësseweg / Zandvoort hoofdbestuur om de jeugd meer bij het 
werk in te schakelen. Sedert 1 januari 
j.l. is het mogelijk jeugdlid te worden 
en Helen Christiaans voerde als jeugd- 
begeleidster van de plaatselijke vereni- 
ging, terzijde gestaan door de dames 
Van der Meer en Slootheer, terzake 
besprekingen met het Hoofdbestuur. 
Er zijn plannen voor een verzorgings- 
kursus voor dieren, een jeugdblad, 
voorlichting op scholen en om, even 
bij de zandvoortse jeugdbrigade te blij- 
ven, een viskar-aktie. Het aantal zwaar 
gewonde meeuwen 's zomers bij de ha- 
ringstalletjes op de boulevard is name- 
lijk verontrustend groot. Onder leiding 
van bovengenoemde drie dames komen 
de jeugdleden regelmatig in 't Stekkie 
bij elkaar en hun enthousiasme is hart- 
verwarmend. Blijft echter de vraag of 
het wel verstandig was om ze uit te no- 
digen voor de jaarvergadering. Je kunt 
van kinderen in de leeftijd van 8 tot 
12 jaar toch moeilijk verwachten dat 
ze geïnteresseerd blijven toeluisteren bij 
het bespreken van zaken als beleggin- 
gen, balansen, staten van baten en lasten 
en wat dies meer zij. 
Mevrouw H.M. Smorenburg-Winter had 
de wens te kennen gegeven als bestuurs- 
lid af te treden. Een gevoelig verlies voor 
de vereniging want niet alleen heeft zij 
sedert 1971 met veel ambitie een be- 
stuursfunktie vervuld, bovendien pas- 
seerde onder haar leiding de redding- 
boei-aktie in 1970 de f. 10.000,-- grens, 
een bedrag dat de Vereniging voor het 
Welzijn der Dieren toen aan de Stich- nieuws 

kort & klein • Het aan de Burg. van Alphenstraat 
gevestigde zandvoortse jazzcentrum 
Sunshine Jazz Corner start het week- 
eindprogramma hedenavond met een 
aflevering van open podium en/of 
jam Session. Morgenavond treedt het 
kwartet van Gijs Hendriks op en de 
zondagmatinee wordt verzorgd door 
de Radio City Swing Society onder 
leiding van Cees Baay. ting 'Kennemer Dierentehuis' schonk 
die daarmee in staat gesteld werd een 
fraai stenen vogelhuis op haar terrein 
te bouwen. Het was dan ook niet ver- 
wonderlijk dat voorzitter Werkhoven 
waarderende woorden^ tot haar richtte, 
die hij vergezeld deed gaan van een ka- 
dobon. 


de glanzend- 
niéuwe kollektie 
van i^ daniel hechter 

is nu binnen... 
ü bent welkom. 

V.I.P 

men's fashion 
grote houtstraat 124/haarlem medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 12 en zondag 13 april a.s.: 
Zuster T. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, 
Heemstede, tel. 023 - 286637. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dag en nacht). Steun 
ons werk INTESNimOHAL 

k. giro 
454000 
Hel paastoernooi 1 980 op de sportvelden aan de Van Lennepweg is gewonnen door de 
ploeg van de Oranje Nassauschool. Met maar liefst vier punt verschil —elf tegen zeven— 
versloegen de spelers van de school aan de Dr. Gerkestraat hun naaste rivalen van de 
Van Heuven Goedhartschool en de Nicolaasschool, die resp. ab tweede en derde ein- 
digden. De vierde t.e.m. de zevende plaats werden achtereenvolgens ingenomen door 
de Beatrix-, Maria-, Dr. Alhert Plesman- en Hannie Schaftschool. Al op de tweede dag 
van het toernooi namen de voetballers van de Oranje Nassauschool duidelijk afstand 
van de overige deelnemers. Een voorsprong die zij niet meer zouden afstaan en vrijwel 
onbedreigd wisten te handhaven. 

Op bovenstaande foto van Jacob Koning een spannend moment voor het doel, waarbij 
de scheidsrechter scherp toekijkt of alles korrekt en volgens het boekje verloopt. Dat 
was trouwens over de gehele linie van dit sportief gespeelde toernooi het geval. 
Er kwam geen gele of rode kaart aan te pas. louis blok schaaktoernooi 
nieuwe traditie waard foto Ruud Schiltmeijer 
Het Louis Blok schaaktoernooi dat de 
Zandvoortse Schaakclub jongstleden 
zaterdag organiseerde is een groot suk- 
ses geworden. De 90 van heinde en ver- 
re gekomen deelnemers stelden organi- 
satie en wedstrijdleiding voor een zwa- 
re opgave, die vlekkeloos werd inge- 
vuld. 

Een geslaagd eerbewijs aan Louis Blok 
die, zoals voorzitter de Bruin memoreer- 
de, in de jaren '30 van Zandvoort het 
schaakmekka van Nederland maakte. 
Een overtuigend bewijs ook dat de tij- 
denlang ingedommelde schaakclub de 
laatste jaren in een stroomversnelling is 
geraakt en ruim voldoende dynamiek en 
enthoesiasme kan opbrengen om zowel 
intern als naar buiten toe prestaties van 
formaat te leveren. 

Het toernooi werd in de sterkste katego- 
rie gewonnen door H. Klein uit Amsterdam 
Het voert te ver alle prijswinnaars in de diverse groepen te noemen. Een uitzon- 
dering mag gemaakt worden voor de 
eerste zandvoortse prijswinnaar, voorzit- 
ter P. de Bruin (3e prijs en beker in groep 
10) die aldus ook een persoonlijk sukses 
behaalde. Uit deze vermelding blijkt 
overigens wel dat de Z.S.C, wat schaak- 
nivo betreft nog heel wat in te halen 
heeft. De indeling naar sterkte had tot 
gevolg dat onder de eerste 40 schakers 
slechts 3 zandvoorters voorkwamen. 
Anderzijds is het verheugend dat zoveel 
sterke schakers het jubileumtoernooi 
de moeite waard vonden. Veel lof ver- 
dient het initiatief van de organisatie om, 
in tegenstelling tot wat tegenwoordig ge- 
bruikelijk is bij dit soort toernooien, 
niet met geldprijzen te smijten maar en- 
kel en alleen wedstrijdbekers met bijbe- 
horende inskriptie te verschaffen. Op 
de animo om deel te nemen blijkt dit 
geen invloed uit te oefenen. Tenslotte : 
hopelijk wordt het Louis Bloktoernooi een mooie jaarlijkse traditie. 
Overigens dreigt voor de Zandvoortse 
Schaakclub in de eksterne kompetitie 
een merkwaardige situatie te gaan 
ontstaan. De oude garde van de klup, 
die zich na hun vorig jaar behaalde 
kampioenschap en bloc terug trok uit 
het eerste team, werd dit jaar als twee- 
de team wederom kampioen. Het sterk 
verjongde team van de klup moet vol- 
gende week daarentegen een overwin- 
ning boeken om degradatie te voorko- 
men. Slaagt zij daar niet in, dan zullen 
eerste en tweede team volgend jaar in 
de zelfde poule uit komen. Het is dan 
niet ondenkbeeldig dat het tweede 
team in het jaar daarop in een hogere 
klasse zal spelen dan het eerste team. 
Voor de Zandvoortse Schaakclub zal 
dan gelden : Van de oudjes moet je het 
maar hebben. vrouwen en politiek zandvoort In het Vrouwenkafé in Zandvoort zijn 
vrouwen bezig zich bewust te worden 
van hun positie in de maatschappij. 
Sommigen doen dit zuiver persoonlijk, 
hoe ga ik om met andere mensen en 
met mezelf. Anderen werken juist aan 
de maatschappelijke verhoudingen tus- 
sen gezin en werk, of de taakverdeling 
tussen man en vrouw binnens- en bui- 
tenshuis, want het rollenpatroon van 
mannen en vrouwen, opgedrongen 
door het huidige maatschappelijke sy- 
steem, begint voor velen knellend te 
werken. Marion Beunk, Tineke Boon- 
stra en Yvon SchoorI deden verslag. 

Het vrouwenkafé organiseerde op 26 
maart j.l. een thema-avond met als on- 
derwerp : 'Vrouwenzaken in politiek 
Zandvoort'. Pvda-raadslid I neke Wind 
hield daarover een inleiding die met 
een diaserie werd verduidelijkt. Daar- 
uit bleek het verschil tussen plaatselijk 
of landelijk met politiek bezig zijn. 
Waar landelijk gepraat wordt over 
abortus, WW-uitkering voor vrouwen 
ook na 6 maanden, herziening van het 
belastingstelsel, vrouwen tegen kern- 
wapens, en het beschikbaar stellen van 
gelden voor 2e-kans-onderwijs, spitsen 
de onderwerpen zich op plaatselijk ni- 
vo toe op de dagelijkse praktijk. Ener- 
zijds zijn daar zaken die juist ruimte 
geven aan de vrouw om te kunnen 
manciperen, zoals : 

— Een eigen ruimte in het nieuwe wijk- 
centrum in Nieuw-Noord voor kur- 
sussen, praatgroepen, vergaderingen 
en het vrouwenkafé. 

— Meer deeltijdbanen bij de gemeente. 

— Meer vrouwenhoeken in de biblio- 
theek. — Vaststelling van de behoefte aan 
kinderdagverblijf voor O tot 12 jari- 
gen en kinderopvang in het algemeen. 

— Bevordering van de verkeersveilig- 
heid door verkeersdrempels, fiets- 
paden en een beter openbaar ver- 
voer (kleinere busjes die vaker rij- 
den). 

— Goedkope eetgelegenheid in Zand- 
voort voor de ca. 30°/o van de be- 
volking die gescheiden leeft. Nog 
steeds krijgt de vrouw in de meeste 
gevallen n.l. de zorg voor de kinde- 
ren toegewezen. Als zij dan ook 
nog in haar eigen onderhoud moet 
voorzien, staat zij voor een dubbele 
taak. Overigens geldt dit ook voor 
alleenstaanden. 

— Speelplaatsen, die voor flatbewo- 
ners de tuin moet vervangen en die 
dus veilig en gezellig moeten zijn. 
Vrouwen en kinderen worden tot nu 
toe nog steeds met het tegendeel ge- 
konfronteerd, maar gelukkig laat de 
gemeente haar ijzige en betonnerige 
houding inmiddels een beetje varen. 

Anderzijds waren er voor iedereen dui-. 
delijk herkenbare vrouwenzaken van 
meer algemeen belang, die de 40 vrou- 
wen op de thema-avond in diskussie- 
groepjes van 5 naar voren brachten. Zo 
vond men het ontoelaatbaar dat vrijwil- 
ligers het werk van betaalde krachten 
overnemen. Een frappant voorbeeld 
daarvan kwam van een dochter die bij 
een bejaardentehuis met ontslag de laan 
uit vloog, terwijl haar moeder als vrij- 
willigster weer naar binnen werd ge- 
haald. Verder richtte de diskussie zich 
vooral op het onderwijs, dat roldoor- 
brekend dient te zijn. Vrouwen en meis- jes moeten gestimuleerd worden in het 
kiezen van eksakte vakken, zowel op de 
basisschool als op de dag-Mavo. En ver- 
der zouden er meer mogelijkheden in 
de regio moeten komen voor het vol- 
gen van LTS- en HAVO-opleidingen 
voor volwassenen. 

Ineke Wind vertelde dat haar kollega- 
raadsleden nogal laatdunkend reageren 
als vrouwenzaken aan de orde zijn en 
benadrukte tenslotte, dat alle gewenste 
veranderingen er pas dóór kunnen ko- 
men als ook de vrouwen hun mond 
gaan open doen. Zij moeten niet afwach- 
ten tot het tot de heren bestuurders is 
doorgedrongen dat de maatschappelij- 
ke veranderingen, die gaande zijn, vragen 
om direkte praktiese oplossingen, maar 
zij moeten hun stem steeds weer laten 
horen om naar zich te laten luisteren. Sport — spel Woensdagavond reikte burgemeester 
Machielsen in de Prinsessehal de prij- 
zen uit aan de winnaars van de onlangs 
gehouden turnkampioenschappen van 
de sportvereniging OSS. Anja v.d. Bos 
kwam voor een jaar in het bezit van 
de oud-burgemeester Nawijn-beker en 
Iris Kuyken van de jeugdbeker. De L. 
N.v.d. Bos-trofee, genoemd naar de 
overleden ere-voorzitter van de vereni- 
ging, kwam in handen van de jeugdkam- 
pioen Mark v.d. Berge. De prijsuitrei- 
king werd afgesloten met een door de 
OSS-meisjes verzorgde turndemonstra- 
tie. 

De zaterdagvoetballers van Zandvoort 
'75 versloegen eind vorige week rivaal 
Halfweg in de slotfase van het duel 
met 0-1. In de eerste drie kwartier van 
de ontmoeting hielden beide partijen 
elkaar op het middenveld aardig in 
evenwicht. Na rust won Zandvoort'75 
zienderogen terrein en drong de gast- 
heren steeds meer in de verdediging. 
De kustbewoners brachten de ene 
corner na de andere op hun naam en 
vergaarden legio vrije trappen, maar 
het zou nog geruime tijd duren voor 
de voetballers van hun overwicht op 
de tegenstander konden profiteren. 
Vijftien minuten voor het eindsig-- 
naal werd de lang verwachte goal ge- 
produceerd door Karel van der Reyden. 
Met een kort tikje kopte hij de bal over 
het hoofd van de Halfweg-keeper in het 
net en bezorgde daarmee zijn klup de 
verdiende overwinning. 

VERSTEEGE 

■^ ttseetsltlttbetiTÜt 

Haltetftraat IS - Zanbboact 
iEelefpon 02507-4499 Gevraagd WERKSTER om 
praktijkruimte schoon te 
houden. Werktijden en loon 
nader overeen te komen. 
Zwerver, Kostverlorenstraat 
70A, tel. 24 99. 

LOEKIE KISTEMAKER- 

V.D. MEIJ 
gediplomeerd pedicure SVO 
Behandeling volgens afspraak, 
tel. 02507 -44 43. 

Te koop gasfornuis, gaska- 
chel, eiken dressoir, grote 
bank en stoel, maaimachin., 
eettafel, keukentafel, linnen- 
kast, bureau, vloerkleed, 
keukenmat en kinderwerk- 
bank. Zaterdag tussen 11 - 
15 uur. Theunisbloem 6, 
Bentveld. Tel. 023-241964. 

Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 
9 Knippen 
t Scheren 
O Plukken 

8 Oor- en nagelverzorgirvg 

Hondenspecialisten sinds 

1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 56 26 na 19.00 uur. 

METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 

"De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw irüijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRU K 
Voor al uw familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
Schitdecséedcui 

TfiB 

H.C. mn Qó^ 2638 IT^STIJIFSIÊILIKISSII O/^^^^^e^e^ Mli BOETIEK ANNA JANSEN 

Tolweg 32 

2042 EL ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 2952 
woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Wij willen in contact treden met belangstel- 
lenden voor de functie van 

ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKSTER 

die gedurende enige dagen per maand- of 
gedeelten van die dagen- licht administra- 
tieve werkzaamheden voor ons wü verrich- 
ten. 

Wij vragen : 

een enthousiaste kracht voor het aanne- 
men van telefoongesprekken, het ontvan- 
gen van bezoekers, het opbergen van brie- 
ven en typewerkzaamheden, die naast 
nauwkeurigheid en typevaardigheid, be- 
schikt over een goede beheersing van de 
Nederlandse taal. 

Wij bieden : 

een prettige werksfeer in een klein team 

in het kantoor aan de Thomsonstraat 1 : 
een salaris gebaseerd op het aantal gewerk- 
te uren en 8% vakantietoeslag. 
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld in 
de CAO voor personeel in dienst van wo- 
ningcorporaties. 
Spoedige indiensttreding gewenst. 

Schriftelijke sollicitaties naar deze parttime 
functie kunt u richten aan het kantooradres 
van de vereniging, postbus 505 te Zandvoort. EJTUn woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. de flatwoning 

VAN LENNEPWEG 32-1 
bestaande uit : woonkamer, 2 slaapka- 
mers, douche, berging. 
Huurprijs f. 187,25 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. alleenstaande 

b. 2-persoonshuishoudens 

c. gezinnen. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 45 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, C.V., lift, berging. 
Huurprijs f. 494,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 85 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, C.V., lift, berging. 
Huurprijs f. 494,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

De toewijzing voor deze woningen geschiedt 
op het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeen- 
te Zandvoort. De inschrijving dient schrifte- 
lijk vóór Dinsdag 15 april 1980 om 19 uur te 
geschieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van Udmaatschapnummer 
en geboortedatum. 

Inschrijvingen die later binnenkomen, wor- 
den ter zijde gelegd. De uitslag van de voor- 
lopige toewijzing zal eerst op donderdag- 
middag 17 april 1980 om 2 uur in het gevel- 
kastje aan het kantoor worden gepubHceerd. FOTOLITHO DROMMEL B.V. wraagt voor spoedige 
in diensttreding 

FULL TIME 

ADMNISmATIEVE 
KRACHT 

met grote typevaardigheid. 

MAVO-opleiding is vereist. 

Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen 
te zenden aan : 

FOTOLITHO DROMMEL B.V. 

Flemingstraat 100 (postbus 4) 

Zandvoort. timmermans jeans f. 70,- 

Cowboy jeans (wijd model) f. 74,- 

witte jeans f. 59,-- - f. 72,50 f. 75,- 

zwarte jeans f. 59,- - f. 72,50 f. 75,- 

blauwe jeans v.a. f. 59,- 

corduroy jeans v.a. f. 59,- 
gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat 
de gemeenteraad bij besluiten van 25 maart 
1980 op grond van artikel 21 van deze wet 
heeft verklaard, dat voor: 

1. Keesomstraat 15 

2. Burg. Engelbertsstraat 5 

3. Kostverlorenstraat 131 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen, waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 31 maart 1980. 
de burgemeester voornoemd, 
K.C. van der Mije Pzn. I.b. 

gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend dat met ingang van 8 april 1980 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie, 
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning, voor een ieder ter inzage liggen de 
volgende bouwplannen: 

1. het maken van bergingen op het perceel 
Keesomstraat 15; 

2. het uitbreiden van de woning Burg. 
Engelbertsstraat 5; 

3. het oprichten van twee woningen op het 
perceel Kostverlorenstraat 131. 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeesteren 
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen 
indienen. 

Zandvoort, 31 maart 1980. 
De burgemeester voornoemd, 
K.C. van der Mije Pzn. I.b. V WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.a.g- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte VOORJAARSAANBIEDINGEN 

15 dagen MALLORCA 

v.a. f. 376," 

8 dagen CANARISCHE EILANDEN 

v.a. f. 555," 
15 dagen CANARISCHE EILANDEN 

v.a. f. 635," 

Op alle 8 of 15 DAGEN REIZEN NAAR 

KRETA en HERAKLION 
f. 100," KORTING 

INFORMEERT U NADER BIJ REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20, Zandvoort. 
telefoon 02507-2560 V. d. WerH 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
H. W. COSTER ..V. 

Makelaar o.g. üdNBM LxJMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 

BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEKERING 
Keesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huls 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 


.# 80e jaargang no. 28 
dinsdag 15 april 1980 eancluoürrse hoer Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60 221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post 

nieuws 

kort & klein • Afgelopen donderdag wist de politie 
een veldslag te voorkomen in een bar in 
de Kerkstraat door twee met messen, een 
schop en een koekepan gewapende Ma- . 
rokkanen naar het buro over te brengen. 
De twee mannen waren wegens lastig ge- 
drag uit de bar gezet, waarbij een raam 
sneuvelde, en daarna achtervolgd door 
een groep met knuppels bewapende 
mannen. Waarschijnlijk waren de Marok- 
kanen teruggekomen om verhaal over 
hun behandeling te halen. 

• Uireen woning aan de Boulevard 
Paulus Loot werd na een inbraak zater- 
dag een bedrag van tussen de 1 5 en 
20.000 gulden meegenomen. De buren 
hadden weliswaar iets verdacht gezien, 
maar hun waarschuwing aan de politie 
kwam te laat voor een 'op heterdaad'. 

• De diefstal van twee bankoverschrij- 
vingsformulieren in maart van dit jaar, 
is opgelost. Een 22-jarige amsterdam- 
mer bekende de formulieren te hebben Zandvoort vertoonde het afgelopen 
weekend voor het eerst en zo vroeg dit 
jaar het zo langzamerhand zeldzame 
drukke beeld van een zomerse topdag. 
Een vol strand en dorp, en aan het 
eind van de dag de blikken stoet van 
boulevard tot Bentveld. Op het strand 
groeven de kinderen weer de eerste 
kuilen voor de eerste zandforten. jodelen en jan pierewiet 
in de krocht 10 MEI LANDELIJKE FIETSDAG 

De ANWB organiseert op 10 mei a.s. 
de jaarlijkse Landelijke Fietsdag. Als 
thema krijgt deze dag mee : 'Fiets en 
het miljeu'. Met dit thema wil de AN- 
WB nog eens ekstra de aandacht vesti- 
gen op de diverse mogelijkheden van 
de fiets, o.a. ten opzichte van het mil- 
jeu. Gezond fietsen, trimmen, fietsva- 
kanties etc. 

Vanuit 100 plaatsen in ons land zijn 
speciaal voor deze dag roetes uitge- 
zet, die de fietser voeren langs de mooi- 
ste en wellicht onbekende plekjes van 
ons land. Hoe lang men over de 30 tot 
40 kilometer lange roetes wil doen, 
staat geheel vrij. Er is geen enkel wed- 
strijd element in de roetes opgenomen. 
Men moet er alleen voor zorgen voor 
17.00 uur weer terug op het vertrek- 
punt te zijn. Wanneer de toer geheel 
is uitgereden en de beschrijving bij de 
kontrolepunten is afgestempeld, ont- 
vangt men bij aankomst een herinne- 
ringsspeld met een jaarhanger. Om 
Vv/achttijden bij de vertrekplaatsen te 
voorkomen, is het aan te bevelen vóór 
10 mei een roetebeschrijving af te ha- 
len. Deze zijn verkrijgbaar bij alle 
ANWB-' en VVV-kantoren in de plaat- 
sen waar een vertrekpunt is. 
Dat zijn in de regio Zuid-Kennemer- 
land iJmuiden (Marktplein) en Haar- 
lem (Spoorwegstraat). 
Het vierdaagse verblijf van een groep 
folkloristen uit het Zwitserse Lyss, die 
hier waren op uitnodiging van 'De Wurf', 
werd zaterdagavond afgesloten met een 
beurtelings optreden in gebouw 'De 
Krocht', dat voor deze gelegenheid uit- 
bundig versierd was met slingers en een 
schat aan voorjaarsbloemen. Boven het 
toneel hingen de nederlandse,.de zand- 
voortse en de Zwitserse vlag en in het 
dekor kwam duidelijk de band die er 
tussen Lyss en Zandvoort bestaat tot 
uiting. Links namelijk een doek met een 
alphenhut, een besneeuwd bergland- 
schap waarin een alpenhoornblazer, 
rechts een zandvoorts vissershuisje. 
Daartussen de voorooglogse Strandweg, 
het badkantoor, een paar vislopers, 
badkoetsjes en op zee de ZV 2 en de 
ZV3. 

Wurf-voorzitter Koning stak zijn en- 
thousiasme over het geslaagde verblijf 
van de Zwitserse gasten niet onder 
stoelen en banken en wees er op dat 
voor deze slotavond minstens twee- 

mevr. kraan-meeth 

honderd gegadigden moesten worden 
teleurgesteld. Vice-voorzitter mevrouw 
Harkamp ('onze eigen Kiki Bluys' aldus 
de heer Koning) kondigde de verschil- 
lende onderdelen aan, waarbij ze niet 
verzuimde de heer Oberli, echtgenoot 
van Marijke Drayer, door wier bemidde- 
ling het kontakt tussen de twee folklo- 
reverenigingen was ontstaan, aan de 
zaal voor te stellen. Het prggramma 
begon met het spektakulaire optreden 
van de drie alpenhoornblazers. Op de 
meterslange hoorns werd zo te zien 
moeiteloos geblazen maar in werkelijk- 
heid schijnt het geen sinecure te zijn 
om er zelfs maar een miniem geluidje 
uit te krijgen. Veel waardering was er 
ook voor een groep zangers van 'Lyss und Umgebung' met in hun midden een 
subliem jodel-duo, dat zich ook een 
paar maal in een jodel-duet liet horen. 
Niet alleen de mooie stemmen van de 
zangers maar ook hun kleurrijke hes- 
sen oogstten veel bewondering. De 
dansgroeo van Lyss startte met een paar 
leuke vlotte dansen. Nu herinneren we 
ons dat'bij een vorig optreden van deze 
groep de dansen zo kalm en ingetogen 
gebracht werden. We zochten het toen 
in de Zwitserse volksaard. Achteraf 
blijkt die er helemaal niets mee te 
maken te hebben : de groep kwam dit 
keer namelijk met een nieuwe leider en 
met een paar nieuwe dansen. Dat laat- 
ste kunnen we helaas niet van 'De Wurf' 
zeggen. Waarschijnlijk uitgaande van de 
gedachte 'never change a winning team' 
verscheen de dansgroep weer onverdro- 
ten ten tonele met de Mexicaanse wals, 
de Polka Piqué, Hakken Tonen, Als 
hier een pot met bonen staat en Jan 
Pierewiet, op zichzelf aardige dansen 
maar een mens wil wel eens wat anders. 
Speaker Bob Gansner had ook deze 
avond veel sukses met zijn toelichtin*-. 
gen, temeer daar hij altijd kans ziet er 
een bekende in de zaal bij te betrekken. 
Een aardig intermezzo was het aanbie- 
den van bloemen aan twee ereleden, de dames Drayer-v.d. Veld en Bakkenho- 
ven-Zwemmer, die niet alleen als be- 
stuurslid veel voor 'De Wurf hebben 
gedaan maar ook aan de wieg stonden 
van de in 1948 opgerichte buurtvereni- 
ging voor de Kerkstraat en omgeving, 
waaruit de zandvoortse folkorevereni- 
ging is voortgekomen. 
Na de pauze viel er opnieuw veel te 
zien en te beluisteren en niet alleen op 
het gebied van volksdans en -zang. Voor 
het vele werk dat de leden van het voor- 
bereidend komité, de heer Ron Hooger- 
vorst en de dames Kiek Harkamp en 
Alie Swart, hadden verzet mochten zij 
zowel van hun eigen voorzitter Jaap Ko- 
ning als van de leider van 'Lyss und Um- 
gebung', Uli Eckerman, fraaie bloemen 
en waarderende woorden in ontvangst 
nemen, een hulde waarin ook de heer 
Louis Swart betrokken werd. Blijvende 
geschenken waren er eveneens. Een 
gebrandschilderde raamdekoratie van 
het raadhuis in Zandvoort zal een plaats- 
je krijgen voor het venster van het ver- 
enigingsgebouw van 'Lyss und Umge- 
bung', terwijl een enorme, bijzonder 
fraaie. Koperen koe-bel bij de Wurf le- 
den de herinnering aan hun Zwitserse 
kollega's levend zal houden. gestolen en voorzien van een valse hand- 
tekening om een bedrag van f. 400,- op 
zijn eigen rekening over te boeken. 

o I n verband met het feit, dat de troon- 
afstand door koningin Juliana en de 
troonbestijging door prinses Beatrix 
op 30 april via de radio en de televisie 
zullen worden uitgezonden, heeft het 
komité Viering Koninginnedag en Be- 
vrijdingsdag besloten een deel van de 
op deze feestdag geplande evenemen- 
ten te verplaatsen naar zaterdag, 3 mei. 
Het betreft hier de rommelmarkt, de 
kinderspelen, de paardentram en de 
zeepkistenrace. De drie eerstgenoem- 
de evenementen zullen 's morgens om- 
streeks 10.00 uur beginnen, terwijl de 
zeepkistenrace in de namiddag een 
aanvang zal nemen. De estafette, de 
lampionnenoptccht, de taptoe en de 
autorally blijven op 30 april gehand- 
haafd. 

GETUIGEN GEVRAAGD 

De politie Zandvoort maakt bekend 
dat in de nacht van vrijdag op zater- 
dag (1 1/12-4-'80) een 35-tal personen- 
auto's in o.a. de Celsiusstraat, de Van 
Lennepweg en de Van Speykstraat zijn 
beschadigd. Met een scherp voorwerp 
heeft men de zijkanten van de auto's 
bekrast. 

De politie Zandvoort heeft de zaak in 
onderzoek maar verzoekt hierbij de 
hulp van de burgerij. Eventuele getui- 
gen worden verzocht kontakt op te 
nemen met de recherche, bereikbaar 
onder nummer 02507 - 30 43 toestel 
02. 
april H.W. L.W. H.W. L.W 15 


04.20 


12.24 


16.34 


00.38 


16 


05.01 


13.05 


17.17 


01.21 


17 


05.36 


13.40 


18.03 


02.07 


18 


06.20 


14.24 


18.46 


02.50 


19 


07.05 


15.09 


19.30 


03.34 


20 


07.48 


15.52 


20.19 


04.23 


21 


08.40 


16.44 


21.20 


05.24 


22 


09.49 


17.53 


22.31 


06.35 


23 


11.06 


19.10 


23.46 


07.50 


24 


12.19 


20.23 


— .— 


09.01 


25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 


27 


02.41 


10.45 


15.02 


23.06 


28 


03.20 


11.24 


15.41 


23.45 


29 


03.57 


12.01 


16,17 


24.21 


30 


04.32 


12.36 


16.51 


00.55 Beste Lee, 

Van de week heeft de Zangeres 

Zonder Naam ook op de nieuwe 

installatie bij mij, van Radio Peeters 

gezongen. 

Die vond het toen fantastisch I ! 

Ben. 
hinderlijk geparlceerd 
wordt weggesleept 


Binnenkort zullen hinderlijke of gevaarlijke foutparkeerders hun auto op het terrein van P. W. weer 
op kunnen halen, de politie kan een takelwagen aan laten rukken. De kommissievergadering van Algeme- 
ne Zaken werd wegens de vakantie van 
de burgemeester voorgezeten door de 
wethouder Aukema. Het was te merken 
dat het kollege als team opereert, want 
de absentie van Machielsen was nauwe- 
lijks te merken. Aan de orde was o.m. 
de wegsleepregeling voor hinderlijk of 
gevaarlijk geparkeerde auto's. 

Zandvoort gaat gebruik maken van de 
mogelijkheid om hinderlijk of gevaar- 
lijk geparkeerde voertuigen weg te sle- 
pen. Daartoe willen b en w een meer- 
jarig kontrakt af sluiten met een par- 
tikulier kraanwagenbedrijf, omdat de 
aanschaf van een eigen takelwagen te 
hoge kosten met zich mee zou bren- 
gen. Financien-wethouder Aukema 
lichtte toe dat deze overeenkomst de 
gemeente geen cent gaat kosten, om- 
dat de boetes, die aan de weggesleep- 
te voertuigen worden gegeven, even 
hoog zullen zijn als de wegsleepkosten. 
Het kraanwagenbedrijf zal op aanwij- 
zing van de politie binnen een half uur 
ter plaatse kunnen zijn, waarna de au- 
to's naar het P.W. -terrein gebracht zult 
len worden. Daar kunnen de eigenaren 
hun verhikelsdan onder begeleiding 
van een politieagent weer op halen. 
De wegsleepkapaciteit van de kraanwa- 
gen zal waarschijnlijk niet toereikend zijn 
voor alle achteloos geparkeerden, maar 
korpschef Van Maris verwacht in ieder 
geval de ergste gevallen te kunnen ver- 
wijderen en hoopt verder op een pre- 
ventieve werking die van de wegsleep- 
regeling moet uit gaan. Voor de rege- 
ling definitief van kracht wordt zal de 
zandvoortse bevolking nog officieel op 
de hoogte gebracht worden, maar wie 
binnenkort zijn nonchalant geparkeer- 
de auto niet meer terug kan vinden, 
kan dus bij de politie gaan informeren 
of die soms iets weet van een legale 
ontvreemding. 

De kommissieleden toonden zich zeer 
tevreden met deze aanpak van het in 
Zandvoort veelvuldig voorkomende 
verschijnsel van hinderlijk parkeren. 
Flieringa (inspraak nu) noemde het een 
helaas noodzakelijke Spartaanse metho- 
de, maar verwachtte niet meer dan een 
druppel op de gloeiende plaat, omdat 
er nu al niet genoeg personeel is om al- 
leen de nodige bekeuringen uit te de- 
len. Van As (cda) vroeg naar de verant- 
woordelijkheid bij eventuele schade- 
claims na het wegsiepen, maar Van 
Maris legde uit dat vóór en na de sleep 
van de betreffende auto een schaderap- 
portje zal worden opgemaakt. STRAND 

Ter sprake kwam ook het jaarverslag 
van de politie. Toonen (pvda) en Rita 
de Jong (vvd) hadden zich gestoord 
aan het apart vermelden van het niet 
binnenkomen van klachten op seksu- 
eel gebied over het gedrag van naaktre- 
kreanten. Alsof er van te voren wordt 
verwacht dat kledingloze zonaanbid- 
ders zich op het strand aan seksuele 
uitspatting te buiten zouden gaan. 
Maar korpschef Van Maris verklaarde 
dat die zinsnede er juist in was gezet 
om vooroordelen op dit gebied te be- 
strijden. IMog steeds denken velen dat 
naaktrekreanten al sneLtot aanstoot- 
gevende handelingen zouden overgaan, 
maar hij wilde de plezierige en positie- 
KIC - ZANDVOORTMEEUWEN O - 1 

Geen grootse maar wel een spannende 
ontmoeting afgelopen Zondag in Bever- 
wijk tegen KIC, dat voor rust met de 
straffe wind in de rug speelde maar 
daar geen voordeel uit wist te halen. 
Het was Zandvoortmeeuwen dat de af- 
trap mocht verrichten en al direkt tot 
een hoekschop kwam. Daar stond te- 
genover dat een van de KIC voorwaart- 
sen alleen voor doelman Ed Steffers 
verscheen, die redding bracht ten kos- 
te van een hoekschop. Er kwamen 
hierna nog enige hoekschoppen op het 
konto van de thuisklup te staan en 
mochten ook enkele vrije trappen wor- 
den genomen. Schotloosheid deed hier 
duidelijk uitkomen waarom dit team 
zich niet hoger wist te klasseren. De 
kustbewoners moesten het de eerste 
45 minuten meer hebben van de coun- 
ter. Men had met wat zuiverder 
schoten de eerste helft wellicht met 
een voorsprong kunnen afsluiten. Het 
bleef nu dubbelblank en dat was in 
feite een juiste verhouding. 
Na rust vlogen de meeuwen met de 
wind mee en waren daardoor meer in 
de aanval. Nu moest de thuisklup het 
hebben van snelle uitvallen, waartegen 
de meeuwendefensie zich uitstekend 
weerde. Na 25 minuten ontstond de 
eerste en enige treffer. Nadat Plet Keur 
en doelman Van Veen met elkaar in 
botsing waren gekomen en geblesseerd 
bleven liggen, was het Kees Bruin die 
de bal voor zijn voeten kreeg en in het 
verlaten doel deponeerde, 0-1. ve ervaring met het naaktstrand juist 
niet onvermeld laten, en dat in de zelf- 
de zin als de vermelding dat er vo- 
rig jaar geen verdrinkingsgevallen te be- 
treuren waren. 

In het verslag is nog wel de onfortuin- 
lijke duitser terug te vinden die bij 
strandtent 26 in een zwin dook. Door 
de ondiepte stootte hij zijn hoofd te- 
gen de zandbank en raakte daardoor 
verlamd. En hoewel de indruk is ont- 
staan dat tegen honden op het strand 
niet wordt opgetreden, er werden 106 
processen verbaal betreffende loslopen- 
de honden opgemaakt, hoewel de mil- 
jeukontroleurs in 1979 op het strand 
niet aktief zijn geweest. Heftige protesten van de zijde van KIC 
volgden op het toekennen door de 
scheidsrechter van deze treffer, maar 
deze week niet af van de door hem ge- 
nomen beslissing. Had Piet Keur in de 
hiernavolgende aanval iets meer geluk 
gehad dan was een 0-2 stand het resul- 
taat geweest. De thuisklup gaf zich nog 
niet gewonnen, ging meer aanvallend 
spelen, daarbij geholpen door de scheids- 
rechter, die de vreemdste beslissingen in 
het voordeel der Wijkers nam. 
Al deze eskapades brachten echter geen 
wijziging in de stand, zodat Zandvoort- 
meeuwen tenslotten een 0-1 zege boek- 
te. 

ADO'20 bleef winnen, terwijl Velsen 
door een gelijkspel op gelijke hoogte 
met de kustbewoners kwam. Zondag 
a.s. komt Velsen op bezoek en dat be- 
looft volop spanning. belangrijke adressen 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 . Politie (alleen noodgevallen) 

Brandmeldingen 

Politie 

Gemeentesekretarie 

Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 

Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 

Zandvoortse Koerant bv.. 

Koninginneweg 1, Zandvoort. Vbordelig geld lenen: 
Nutsspaarbank. DOORLOPEND KREDIET kredietlimiet 
maandverplichting 1.500,- 
60,- 3 000,- 
85,- 5 000,- 
125,- 10.000,- 
250.- 15 000,- 
375,- 20 000,- 
500,- 25 000,- 
625,- Hel renie percentage per maand is voor alle kredietlimieten gelijk, namelijk. 1 .1 35% 
Op basis van samengestelde interest is dit 1 4,50% per jaar 

PERSOONLMKE LENINGEN geleend 

netto 

bedrag 1.500,- 

2.000.- 

3.000,- 

4.000,- 

5.000,- 

10.000,- 

1 5.000,- 

20.000,- 

25.000,- per maand terug te betalen in 
12mnd 18mnd 24 mnd 36mnd 48 mnd 60 mnd 136,87 

182,49 

272,52 

363,37 

452,16 

898,14 

1.342,54 

1 .790,06 

2.237,57 95.06 
126.75 
188,90 
251.87 
312,79 
619.42 
924,48 
1.232,65 
1.540,81 98,97 
147,22 
196,30 
243,31 
480,40 
715,92 
954,56 
1.193,20 105.82 
141,09 
174,23 
342,05 
508,27 
677,70 
847,12 85,38 
113,84 
140,09 
273,56 
405,36 
540,48 
675,61 97,77 
119,92 
232,98 
344,34 
459,12 
573.90 rente 
perc 
P.lO 18,5 

18,5 

17,5 

17.5 

16,5 

15,0 

14,25 

14,25 

14.25 *) Hel rentepercentage ts berekend op basis van samengestelde interest 
Andere bedragen op aanvraag BON in enveloppe zonder postzegel opsturen naar de 
Nutsspaarbank West Nederland, 
Telefoon 023 -319201, Antwoordnummer 35, 
2000 VC Haarlem. straat: 
woonplaats' 

Wil graag meer weten over D Persoonlijke leningen D Doorlopend krediet 
■ I uil/t nadtriond >^ samen vinden we 
de beste oplossing 

SALON 

janine 

NODIGT U UIT 

om op 18 april ter gelegenheid 

van de 

OPENING 

van de salón.tussen 19.00 en 21.00 uur 

een drankje te nuttigen 

in de Kosterstraat. 

Kosterstraat 11 - Zandvoort - tel. 49 75 

JOKE DRAYER omroepers Gevraagd huishoudelijke 
hulp voor 2 ochtenden per 
week. Tel. 4619. 

Te koop vlaggestok 6 m. Ig. 
met kikker en rood, wit, 
blauwe vlag. Tel. 35 95 niet 
op dinsdag en vrijdag. 

Gezocht : 

huishoudelijke hulp 

voor 1 dag, 2 ocht. of 2 
midd. in de week. f. 12.50 p.t 
Mevr. Keur, Zandvoortse- 
laan 37, tel. 60 89. 

1948 - 1978 

SOjaai tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 erasmus college 
mavo - dagopleiding 
voor volwassenen 
zandvoort 

Gelegenheid tot aanmelding voor het studiejaar 1980 - 1981. 
Men kan zich inschrijven voor. de volgende vakken (maximaal 6 ) Nederlands 

Frans 

Duits Engels 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde (Andere vakken zijn moge- 
lijk in combinatie met de a- 
vondopleiding in Haarlem.) Het volledige Mavo-examenpakket omvat zes vakken. 

Men kan echter ook per vak studeren en per vak examen doen. 

Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat. 

Zes certificaten geven recht op een diploma. Lestijden 

Gebouw 

Cursusgeld 

Studieduur 

Leeftijd drie morgens 08.45 
Gemeenschapshuis - 
f. 110,-- per jaar. 
3 jaar. 
16 jaar en ouder. ■ 12.00 uur 
Schoolplein 1 OPSTAPCURSUS 

In overleg met de cursisten kan een zgn. opstapcursus, voorafgaan- 
de aan de Mavo-opleiding worden georganiseerd. 

INLICHTINGEN 

Belangstellenden kunnen een folder met uitnodiging voor een infor- 
matie bijeenkomst aanvragen of afhalen bij : 

Gemeentehuis - afd. onderwijs 02507 - 4841 
Erasmus College - afd. dagopleiding 023 - 256557 80e jaargang no. 29 vrijdag 18 april 1980 
eanduoorrSE 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv /Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ14,50 per half jaar, ƒ37,50 per post. 
Stichting cultureel centrum opgeheven Tijdens de kommissievergadering voor 
financiën had wethouder Aukema in 
de rondvraag nog-een korte mededeling: 
Het stichtingsbestuur van het Cultureel 
Centrum heeft in een brief kenbaar ge- 
maakt de stichting per 1 juli op te hef- 
fen. 

Daarmee heeft het stichtingsbestuur 
haar keus gemaakt uit de twee moge- 
lijkheden waarvoor zij zich door b en 
w gesteld zag. Die keus was, of op- 
heffing van de stichting, of realisering 
van haar doelstellingen binnen het 
door de gemeente goedgekeurde bud- 
get (Zandvoortse Koerant 29 feb. 1980). 
Het stichtingsbestuur acht zich dus niet 
in staat zich van dusdanige financiële-, 
administratieve- en techniese deskundig- 
heid te voorzien, dat zij haar huidige be- 
leid kan voortzetten. 
Dat beleid heeft het Cultureel Centrum 
tot nu toe geen bruisend stukje kultu- 
reel leven in Zandvoort gebracht, zodat 
de gemeenteraadsleden het ook niet 
pikten dat het Cultureel Centrum zijn 
goedgekeurde begroting met niet min- 
der dan 40"-'/o had overschreden. Boven- 
dien was dat geld gebruikt voor het on- 
gevraagd aan stellen van een vaste kracht 
en verder o.m. opgegaan in f. 9.000,- 
reiskosten van die vaste kracht, een 
bedrag dat de reiskosten vergoeding 
van europese parlementariërs ruim- 
schoots overschrijdt. Maar het beleid 
in het Cultureel Centrum, dat nu door 
de gemeenteraad is onderschept, werd 
ook niet altijd door alle bestuursleden 
verantwoord geacht. In drie jaar tijd 
heeft het stichtingsbestuur negen ver- 
anderingen van samenstelling onder- 
gaan. Drie maal betrof dat de penning- 
meester, omdat de vorige geen verant- 
woordelijkheid wenste te dragen voor 
de gang van zaken in het Cultureel Cen- 
trum. Intussen betekent het opheffen 
van de stichting niet dat ook het Cul- 
tureel Centrum de deuren gaat sluiten. 
Het zal alleen direkter onder gemeente- 
lijke kontrole komen te staan. Gedacht 
wordt aan een konstruktie, waarbij het 
Cultureel Centrum en het vereni- 
gingsgebouw 'De Krocht' samen onder 
één beheer komen. Daarbij is een toe- 
ziende taak weggelegd voor de nog in 
te stellen Kulturele Raad, waarin ook 
burgers zitting zullen hebben. 
B en w zullen het zittende stichtings- 
bestuur dan ook verzoeken de lopende 
zaken te blijven behartigen tot het 
eind van dit jaar, het moment waarop 
ook het arbeidskontrakt met de vast 
a ang co toldo modeworker afloo pt. burgerlijke Stand 9 april - 14 april 1980 

ondertrouwd : Albert Smienk en Jo- 
hanna Hendrika Broerse ; Klaas Nico 
Bakker en Ellen Margaret van Maenen; 
Hans Verkijk en Shaheda Davids; Ro- 
nald van den Broek en Diana Louweren- 
tia Berendina Hinderika Eefting ; Wilhel- 
mus Akkerman en Sijtje van Beurden ; 
Hendrikus Johannes Antonius Maria 
Lenting en Johanna Margaretha Ver- 
boon. 

geboren : Chantal Martha, dv. C.A.S. 
Leek en C.W. Pieper ; Stijn zv.. J. P.J.M. 
Backus en D. Molmans ; Martijn, zv. 
C.M. Cappel en C.J.W. Backus. 

overleden : Jansje Koning, geb. Paap, 
oud 85 jaar ; Maria Christina Molenaar, 
oud 83 jaar ; Pieter Jacobus Schmidt, 
oud 78 jaar. 

nrap krijgt geen vergunning 
voor braderie Burgemeester en wethouders van Zand- 
voort hebben afwijzend gereageerd op 
een verzoek van de Nationale Revolu- 
tionaire Atlas Partij om op 25, 26 en 
27 juli a.s. op het Dorps- en Gasthuis- 
plein een braderie te mogen organise- 
ren. 

Het kollege is van mening dat een der- 
gelijk evenement niet behoort uit te 
gaan van een politieke partij. Verder 
acht het een braderie, als waarvan hier 
sprake is, ongewenst naast de officiële 
weekmarkt, die juist in de zomermaan- 
den uitgebreid wordt met een aantal 
'seizoenartikelen'. Het gemeentebestuur 
waarschuwt kooplieden en andere be- 
langstellenden voor de braderie geen 
overeenkomsten met de Nationale Re- 
volurionaire Atlas Partij aan te gaan, 
aangezien deze niet voor de vereiste 
vergunning in aanmerking komt. 
Vorig jaar organiseerde de NRAP, waar- 
van de afdeling sport en cultuur in 
Zandvoort is gevestigd, van donderdag 
5 tot zondag 8 juli een braderie op het 
Dorpsplein, waarvoor ter elfdere ure 
door het dorpsbestuur toestemming 
werd gegeven. De waarnemend voorzit- 
ter van de Atlas Partij, verklaarde bij 
die gelegenheid tegenover een verslag- geefster van de koerant dat de NRAP 
zich ten doel stelt de belangen van de 
minderheden in ons land te behartigen, 
alsmede die van de ontwikkelingslan- 
den. Op de braderie werden, naast an- 
dere goederen, dan ook handvaardigheids- 
produkten uit de landen van de derde 
wereld te koop aangeboden. Er trad tij- 
dens de braderiedagen een Surinaams 
muziekgezelschap op en er werden ge- 
vechtssporten gedemonstreerd door 
leerlingen van een amsterdamse sport- 
school. 

De algemene indruk was dat het hier in 
de allereerste plaats een plezierige en ongedwongen seizoenattraktie betrof, 
zonder nadrukkelijk aksent op de poli- 
tieke en of ideële doelstellingen van deze 
vrijwel onbekende politieke groepering. 
Dat deze braderie, die één keer per jaar 
in het hoogseizoen tijdens het weekeind 
wordt gehouden, van nadelige invloed 
zou zijn op de officiële weekmarkt, zo 
als door het kollege in zijn beschikking 
wordt gesuggereerd, lijkt ons schrome- 
lijk overdreven. 

Door deze zienswijze lopen ook de rom- 
melmarkt, feestmarkt en antiek- en kunst- 
markt gevaar van een vergunning te wor- 
den uitgesloten. üiiÉiiiB « Voor het schooljaar 1980-'82 heeft 
het gemeentebestuur in overeenstem- 
ming met de richtlijnen van het minis- 
terie van onderwijs en wetenschappen 
de vakantieregeling vastgesteld voor 
het kleuter en basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs. Voor de twee eerst- 
genoemde kategorieën luidt die als volgt: 
herfstvakantie 18/10t.e.m. 26/10, kerst- 
vakantie 20/1 2 t.e.m. 4/1 , voorjaars- 
vakantie 28/2 t.e.m. 8/3, paasvakantie 
17/4 t.e.rri. 26/4, koninginnedag en 1 
mei 30/4 t.e.m. 3/5, hemelvaartsdag 
en aansluitende vrijdag 28/3 t.em. 31/5, 
pinkstervakantie 6/6 t.e.m. 8/6 en zo- 
mervakantie 27/6 t.e.m. 9/8. Voor de 
beide mavo-scholen duurt de kerstvakan- 
tie een dag langer en vindt de zomerva- 
kantie plaats in de periode 4/7 t.e.m. 
16/8. 

• Vanavond wordt in de jongerensocië- 
teit 'De Nachtuil' de speelfilm Franken- 
stein jr. vertoond. Een parodie op de 
Frankensteinfilms waarin de sinistere 
Boris Karlof in de jaren dertig en veer- 
tig de hoofdrol vervulde. In Franken- 
stein jr., onder regie van Mei Brooks, 
wordt dr. Frankenstein gespeeld door 
Gene Wilder en zijn knecht Igor door 
de bekende engelse komiek Marty Beld- 
man. Samen levert dit duo een ideale 
kombinatie op om de Frankenstein 
legende op de hak te nemen. De voor- 
stelling in 'De Nachtuil' begint om 8 
uur. De entree voor leden bedraagt 
f. 2,50 en voor niet leden is de toe- 
gang een gulden meer. Lieve Ina, 

Sinds dat die andere zaak weg is 
ga ik altijd mijn lampen en zo bij 
RADIO PEETERS kopen, die heb- 
ben een heel assortiment onderde- 
len. 
Ga je mee vrijdag even winkelen. 

Groetjes Pat p 
waterstanden 


april 


1 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W 


18 


06.20 


14.24 


18.46 


02.50 


19 


07.05 


15.09 


19.30 


03.34 


20 


07.48 


15.52 


20.19 


04.23 


21 


08.40 


16.44 


21.20 


05.24 


22 


09,49 


17.53 


22.31 


06.35 


23 


11.06 


19.10 


23.46 


07.50 


24 


12.19 


20.23 


— .— 


09.01 


25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 


27 


02.41 


10.45 


15.02 


23.06 


28 


03.20 


11.24 


15.41 


23.45 


29 


03.57 


12.01 


16,17 


24.21 


30 

4.32 


12.36 


16.51 


00.55 TONEELVERENIGING 

WIM HILDERING 

GEEFT HEROPVOERING VAN 

BONAVENTURA 

Op 18 en 19 april, vanavond en morgen- 
avond dus, geeft de zandvoortse Toneel- 
vereniging 'Wim Hildering' in de regie 
van Alle Bol een voorstelling van 'Bona- 
ventura', een thriller van Charlotte Has- 
tings. Het is een boeiend stuk dat zich 
afspeelt in een klooster anneks zieken- 
huis in Denzil St. David in Engeland. 
Vijftien jaar geleden voerde 'Wim Hilde- 
ring het ook al eens ten tonele, even- 
eens in de regie van Alie Bol, die toen 
bovendien zelf een rol in deze thriller 
vervulde. Dat doet ze nu niet. Wél Riek 
Kok en Martin Langereis, die met pre- 
cies dezelfde rol als vijftien jaar gele- 
den voor het voetlicht zullen komen. 
Alie Bol, die 'Bonaventura' beslist de 
moeite waard vindt om het nog eens 
te regisseren, is verheugd dat Cor van 
Poelgeest de rol van Moeder-overste 
speelt. Gezien de wijze waarop deze 
speelster enige jaren geleden de Moe- 
der-overste in 'De brief van de generaal' 
gestalte gaf kunnen we ons dat best in- 
denken. Fotolitho Drommel is een van de grotere, zelfstandige 
fotolithoin richtingen van Nederland. In ons modern 
geoutilleerde bedrijf in Zandvoort Noord l<omen steeds 
meer drukkers, uitgevers en reklamemensen gebruik 
maken van onze moderne apparatuur en vakkennis. 

Ter versterking van het team medewerkers zoeken wij 
op korte termijn 

administratieve kracht 

van rond de 19 jaar, liefst met enige ervaring en uiter- 
aard met een behoorlijke typevaardigheid. En een 

telefoon- receptioniste 

van eveneens zon 1 9 jaar, ook graag met enige ervaring 
maar in ieder geval met een flinke dosis inventiviteit 
en plezierige omgangsvormen. 

Voor beide medewerksters betalen wij een goed salaris, 
terwijl daarnaast de goede arbeidsvoorwaarden van de 
grafische industrie van toepassing zijn. 

Bel voor het maken van een afspraak. fotolitho drommel Flemingstraat 1 00 / Zandvoort noord / Tel. 02507 - 84 44* hinderlijk geparkeerd 
wordt weggesleept 
Binnenkort zullen hinderlijke of gevaarlijke foutparkeerders hun auto op het terrein van P. W. weer 
op kunnen halen, de politie kan een takelwagen aan laten rukken. De kommissievergadering van Algeme- 
ne Zaken werd wegens de vakantie van 
de burgemeester voorgezeten door de 
wethouder Aukema. Het was te merken 
dat het kollege als team opereert, want 
de absentie van Machielsen was nauwe- 
lijks te merken. Aan de orde was o.m. 
de wegsleepregeling voor hinderlijk of 
gevaarlijk geparkeerde auto's. 

Zandvoort gaat gebruik maken van de 
mogelijkheid om hinderlijk of gevaar- 
lijk geparkeerde voertuigen weg te sle- 
pen. Daartoe willen b en w een meer- 
jarig kontrakt af sluiten met een par- 
tikulier kraanwagenbedrijf, omdat de 
aanschaf van een eigen takelwagen te 
hoge kosten met zich mee zou bren- 
gen. Financien-wethouder Aukema 
lichtte toe dat deze overeenkomst de 
gemeente geen cent gaat kosten, om- 
dat de boetes, die aan de weggesleep- 
te voertuigen worden gegeven, even 
hoog zullen zijn als de wegsleepkosten. 
Het kraanwagenbedrijf zal op aanwij- 
zing van de politie binnen een half uur 
ter plaatse kunnen zijn, waarna de au- 
to's naar het P.W. -terrein gebracht zul» 
len Worden. Daar kunnen de eigenaren 
hun verhikelsdan onder begeleiding 
van een politieagent weer op halen. 
De wegsleepkapaciteit van de kraanwa- 
gen zal waarschijnlijk niet toereikend zijn 
voor alle achteloos geparkeerden, maar 
korpschef Van Maris verwacht in ieder 
geval de ergste gevallen te kunnen ver- 
wijderen en hoopt verder op een pre- 
ventieve werking die van de wegsleep- 
regeling moet uit gaan. Voor de rege- 
ling definitief van kracht wordt zal de 
zandvoortse bevolking nog officieel op 
de hoogte gebracht worden, maar wie 
binnenkort zijn nonchalant geparkeer- 
de auto niet meer terug kan vinden, 
kan dus bij de politie gaan informeren 
of die soms iets weet van een legale 
ontvreemding. 

De kommissieleden toonden zich zeer 
tevreden met deze aanpak van het in 
Zandvoort veelvuldig voorkomende 
verschijnsel van hinderlijk parkeren. 
Flieringa (inspraak nu) noemde het een 
helaas noodzakelijke spartaanse metho- 
de, maar verwachtte niet meer dan een 
druppel op de gloeiende plaat, omdat 
er nu al niet genoeg personeel is om al- 
leen de nodige bekeuringen uit te de- 
len. Van As (cda) vroeg naar de verant- 
woordelijkheid bij eventuele schade- 
claims na het wegsiepen, maar Van 
Maris legde uit dat vóór en na de sleep 
van de betreffende auto een schaderap- 
portje zal worden opgemaakt. STRAND 

Ter sprake kwam ook het jaarverslag 
van de politie. Toonen (pvda) en Rita 
de Jong (vvd) hadden zich gestoord 
aan het apart vermelden van het niet 
binnenkomen van klachten op seksu- 
eel gebied over het gedrag van naaktre- 
kreanten. Alsof er van te voren wordt 
verwacht dat kledingloze zonaanbid- 
ders zich op het strand aan seksuele 
uitspatting te buiten zouden gaan. 
Maar korpschef Van Maris verklaarde 
dat die zinsnede er juist in was gezet 
om vooroordelen op dit gebied te be- 
strijden. Nog steeds denken velen dat 
naaktrekreanten al snel .tot aanstoot- 
gevende handelingen zouden overgaan, 
maar hij wilde de plezierige en positie- sport — spel KIC - ZANDVOORTWIEEUWEN O - 1 

Geen grootse maar wel een spannende 
ontmoeting afgelopen Zondag in Bever- 
wijk tegen KIC, dat voor rust met de 
straffe wind in de rug speelde maar 
daar geen voordeel uit wist te halen. 
Het was Zandvoortmeeuwen dat de af- 
trap mocht verrichten en al direkt tot 
een hoekschop kwam. Daar stond te- 
genover dat een van de KIC voorwaart- 
sen alleen voor doelman Ed Steffers 
verscheen, die redding bracht ten kos- 
te van een hoekschop. Er kwamen 
hierna nog enige hoekschoppen op het 
konto van de thuisklup te staan en 
mochten ook enkele vrije trappen wor- 
den genomen. Schotloosheid deed hier 
duidelijk uitkomen waarom dit team 
zich niet hoger wist te klasseren. De 
kustbewoners moesten het de eerste 
45 minuten meer hebben van de coun- 
ter. Men had met wat zuiverder 
schoten de eerste helft wellicht met 
een voorsprong kunnen afsluiten. Het 
bleef nu dubbelblank en dat was in 
feite een juiste verhouding. 
Na rust vlogen de meeuwen met de 
wind mee en waren daardoor meer in 
de aanval. Nu moest de thuisklup het 
hebben van snelle uitvallen, waartegen 
de meeuwendefensie zich uitstekend 
weerde. Na 25 minuten ontstond de 
eerste en enige treffer. Nadat Piet Keur 
en doelman Van Veen met elkaar in 
botsing waren gekomen en geblesseerd 
bleven liggen, was het Kees Bruin die 
de bal voor zijn voeten kreeg en in het 
verlaten doel deponeerde, 0-1. ve ervaring met het naaktstrand juist 
niet onvermeld laten, en dat in de zelf- 
de zin als de vermelding dat er vo- 
rig jaar geen verdrinkingsgevallen te be- 
treuren waren. 

In het verslag is nog wel de onfortuin- 
lijke duitser terug te vinden die bij 
strandtent 26 in een zwin dook. Door 
de ondiepte stootte hij zijn hoofd te- 
gen de zandbank en raakte daardoor 
verlamd. En hoewel de indruk is ont- 
staan dat tegen honden op het strand 
niet wordt opgetreden, er werden 106 
processen verbaal betreffende loslopen- 
de honden opgemaakt, hoewel de mil- 
jeukontroleurs in 1979 op het strand 
niet aktief zijn geweest. Heftige protesten van de zijde van KIC 
volgden op het toekennen door de 
scheidsrechter van deze treffer, maar 
deze week niet af van de door hem ge- 
nomen beslissing. Had Piet Keur in de 
hiernavolgende aanval iets meer geluk 
gehad dan was een 0-2 stand het resul- 
taat geweest. De thuisklup gaf zich nog 
niet gewonnen, ging meer aanvallend 
spelen, daarbij geholpen door de scheids- 
rechter, die de vreemdste beslissingen in 
het voordeel der Wijkers nam. 
Al deze eskapades brachten echter geen 
wijziging in de stand, zodat Zandvoort- 
meeuwen tenslotten een 0-1 zege boek- 
te. 

ADO'20 bleef winnen, terwijl Velsen 
door een gelijkspel op gelijke hoogte 
met de kustbewoners kwam. Zondag 
• a.s. komt Velsen op bezoek en dat be- 
looft volop spanning. belangrijke adressen 4444 
2000 
3043 
4841 
7947 

(023) 2323 2135 ., Politie (alleen noodgevallen) 

Brandmeldingen 

Politie 

Gemeentesekretarie 

Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Daihatsu dealerservice 

Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 

2-12, off. RENAULT dealer, 

service en verkoop. 

Zandvoortse Koerant bv., 

Koninginneweg 1 , Zandvoort. Vbordelig geld lenen: 
Nutsspaarbank. DOORLOPEND KREDIET kredietlimcet 
maandverplichting 1.500,- 
60,- 3.000,- 
85,- 5 000,; 
125,- 10 000,- 
250,- 1 5 000,- 
375,- 20 000,- 
500,- 25.000,- 
625,- Hel rente percentage per maand is vooralle kredietlimielen gelijk, namelijk, 1 ,1 35% 
Op basis van samengestelde interest is dit 1 4,50% per jaar 

PERSOONLIJKE LENINGEN geleend 

netto 

bedrag 1 .500,- 

2.000,- 

3.000,- 

4.000,- 

5.000,- 

10.000,- 

1 5.000,- 

20.000,- 

25.000,- per maand terug te betalen in 
12mnd ISmnd 24 mnd 36mnd 48mnd 60 mnd 136,87 

182,49 

272,52 

363,37 

452,16 

898,14 

1.342,54 

1.790,06 

2.237,57 95,06 
126,75 
188,90 
251,87 
312,79 
619,42 
924,48 
1.232,65 
1.540,81 98,97 
147,22 
196,30 
243,31 
480,40 
715,92 
954,56 
1.193,20 105,82 
141,09 
174,23 
342,05 
508.27 
677,70 
847.12 85,38 
113,84 
140.09 
273,55 
405,36 
540,48 
675,61 97,77 
119,92 
232,98 
344,34 
459.12 
573,90 rente 
perc 
Pjr') 18,5 

18,5 

17,5 

17,5 

16,5 

15,0 

14,25 

14,25 

14,25 *) Het rentepercentage is berekend op basis van samengestelde interest 
Andere bedragen op aanvraag BON in enveloppe zonider postzegel opsturen naarde 
Nutsspaarbank West NeiJerland, 
Telefoon 023 -319201, Antwoordnummer 35, 
2000 VC Haarlem straat: . .. 

woonplaats: ... 

Wil graag meer weten over n Persoonlijke leningen D Doorlopend krediet I nul/zpoorbonti 

■ I UMrt ncdcilond S-^ samen vinden we 
de beste oplossing 

SALON 

janine 

NODIGT U UIT 

om op 18 april ter gelegenheid 

van de 

OPENING 

van de salon, tussen 19.00 en 21.00 uur 
een drankje te nuttigen 
in de Kosterstraat. 

Kosterstraat 11 - Zandvoort - tel, 49 75 

JOKE DRAYER omroepers Gevraagd huishoudelijke 
hulp voor 2 ochtenden per 
week. Tel. 46 19. 

Te koop vlaggestok 6 m. Ig. 
met kikker en rood, wit, 
blauwe vlag. Tel. 35 95 niet 
op dinsdag en vrijdag. 

Gezocht : 

huishoudelijke hulp 

voop 1 dag, 2 ocht. of 2 
midd. in de week. f 12.50 p.u. 
Mevr. Keur, Zandvoortse- 
laan 37, tel. 6089. 

1948 - 1978 

SOjaai tandtechiiieker 
kunstgebitieparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 erasmus college 
mavo - dagopleiding 
voor volwassenen 
zandvoort 

Gelegenheid tot aanmelding voor het studiejaar 1980 - 1981. 
Men kan zich inschrijven voor. de volgende vakken (maximaal 6 ) Nederlands 

Frans 

Duits Engels 

Geschiedenis 

Aardrijkskunde (Andere vakken zijn moge- 
lijk in combinatie met de a- 
vondopleiding in Haarlem.) Het volledige Mavo-examenpakket omvat zes vakken. 

Men kan echter ook' per vak studeren en per vak examen doen. 

Bij voldoende resultaat ontvangt men een certificaat. 

Zes certificaten geven recht op een diploma. 

Lestijden : drie morgens 08.45 - 12.00 uur 

Gebouw : Gemeenschapshuis - Schoolplein 1 

Cursusgeld : f. 110,- per jaar. 

Studieduur : 3 jaar. 

Leeftijd : 16 jaar en ouder. 

OPSTAPCURSUS 

In overleg met de cursisten kan een zgn. opstapcursus, voorafgaan- 
de aan de Mavo-opleiding worden georganiseerd. 

INLICHTINGEN 

Belangstellenden kunnen een folder met uitnodiging voor een infor- 
matie bijeenkomst aanvragen of afhalen bij : 

Gemeentehuis - af d. onderwijs 02507 - 4841 
Erasmus College - afd. dagopleiding 023 - 256557 80e jaargang no. 29 vrijdag 18 april 1980 
eanduoorrse h 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv/ Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

Stichting cultureel centrum opgeheven Tijdens de kommissievergaderïng voor 
financiën had wethouder Aukema in 
de rondvraag nog-een l<orte mededeling: 
Het stichtingsbestuur van het Cultureel 
Centrum heeft in een brief kenbaar ge- 
maakt de stichting per 1 juli op te hef- 
fen. 

Daarmee heeft het stichtingsbestuur 
haar keus gemaakt uit de twee moge- 
lijkheden waarvoor zij zich door b en 
w gesteld zag. Die keus was, of op- 
heffing van de stichting, of realisering 
van haar doelstellingen binnen het 
door de gemeente goedgekeurde bud- 
get (Zandvoortse Koerant 29 f eb. 1980). 
Het stichtingsbestuur acht zich dus niet 
in staat zich van dusdanige financiële-, 
administratieve- en techniese deskundig- 
heid te voorzien, dat zij haar huidige be- 
leid kan voortzetten. 
Dat beleid heeft het Cultureel Centrum 
tot nu toe geen bruisend stukje kultu- 
reel leven in Zandvoort gebracht, zodat 
de gemeenteraadsleden het ook niet 
pikten dat het Cultureel Centrum zijn 
goedgekeurde begroting met niet min- 
der dan 40°/o had overschreden. Boven- 
dien was dat geld gebruikt voor het on- 
gevraagd aan stellen van een vaste kracht 
en verder o.m. opgegaan in f. 9.000,- 
reiskosten van die vaste kracht, een 
bedrag dat de reiskosten vergoeding 
van europese parlementariërs ruim- 
schoots overschrijdt. Maar het beleid 
In het Cultureel Centrum, dat nu door 
de gemeenteraad is onderschept, werd 
ook niet altijd door alle bestuursleden 
verantwoord geacht. In drie jaar tijd 
heeft het stichtingsbestuur negen ver- 
anderingen van samenstelling onder- 
gaan. Drie maal betrof dat de penning- 
meester, omdat de vorige geen verant- 
woordelijkheid wenste te dragen voor 
de gang van zaken in het Cultureel Cen- 
trum. Intussen betekent het opheffen 
van de stichting niet dat ook het Cul- 
tureel Centrum de deuren gaat sluiten. 
Het zal alleen direkter onder gemeente- 
lijke kontroie komen te staan. Gedacht 
wordt aan een konstruktie, waarbij het 
Cultureel Centrum en het vereni- 
gingsgebouw 'De Krocht' samen onder 
één beheer komen. Daarbij is een toe- 
ziende taak weggelegd voor de nog in 
te stellen Kulturele Raad, waarin ook 
burgers zitting zullen hebben. 
B en w zullen het zittende stichtings- 
bestuur dan ook verzoeken de lopende 
zaken te blijven behartigen tot het 
eind van dit jaar, het moment waarop 
ook het arbeidskontrakt met de vast 
a angcatold o mcdow o rkor afloop t. burgerlijke stand 9 april -14 april 1980 

ondertrouwd : AlbertSmienk en Jo- 
hanna Hendrika Broerse ; Klaas Nico 
Bakker en Ellen Margaret van Maenen; 
Hans Verkijk en Shaheda Davids; Ro- 
nald van den Broek en Diana Louweren- 
tia Berendina Hinderika Eefting ; Wilhel- 
mus Akkerman en Sijtje van Beurden ; 
Hendrikus Johannes Antonius IVIaria 
Lenting en Johanna Margaretha Ver- 
boon. 

geboren : Chantal Martha, dv. C.A.S. 
Leek en C.W. Pieper ; Stijn zv., J.P.J.IVI. 
Backus en D. Molmans ; Martijn, zv. 
C.M. Cappel en C.J.W. Backus. 

overleden : Jansje Koning, geb. Paap, 
oud 85 jaar ; Maria Christina Molenaar, 
oud 83 jaar ; Pleter Jacobus Schmidt, 
oud 78 jaar. 

- >^J,,*«■,^^■■ nrap krijgt geen vergunning 
voor braderie Burgemeester en wethouders van Zand- 
voort hebben afwijzend gereageerd op 
een verzoek van de Nationale Revolu- 
tionaire Atlas Partij om op 25, 26 en 
27 juli a.s. op het Dorps- en Gasthuis- 
plein een braderie te mogen organise- 
ren. 

Het kollege is van mening dat een der- 
gelijk evenement niet behoort uit te 
gaan van een politieke partij. Verder 
acht het een braderie, als waarvan hier 
sprake is, ongewenst naast de officiële 
weekmarkt, die juist in de zomermaan- 
den uitgebreid wordt met een aantal 
'seizoenartikelen'. Het gemeentebestuur 
waarschuwt kooplieden en andere be- 
langstellenden voor de braderie geen 
overeenkomsten met de Nationale Re- 
volurionaire Atlas Partij aan te gaan, 
aangezien deze niet voor de vereiste 
vergunning in aanmerking komt. 
Vorig jaar organiseerde de NRAP, waar- 
van de afdeling sport en cultuur in 
Zandvoort is gevestigd, van donderdag 
5 tot zondag 8 juli een braderie op het 
Dorpsplein, waarvoor ter elfdere ure 
door het dorpsbestuur toestemming 
werd gegeven. De waarnemend voorzit- 
ter van de Atlas Partij, verklaarde bij 
die gelegenheid tegenover een verslag- waterstanden 


april 


1 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W 


18 


06.20 


14.24 


18.46 


02.50 


19 


07.05 


15.09 


19.30 


03.34 


20 


07.48 


15.52 


20.19 


04.23 


21 


08.40 


16.44 


21.20 


05.24 


22 


09.49 


17.53 


22.31 


06.35 


23 


11.06 


19.10 


23.46 


07.50 


24 


12.19 


20.23 


— .— 


09.01 


25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 


27 


02.41 


10.45 


15.02 


23.06 


28 


03.20 


11.24' 


15.41 


23.45 


29 


03.57 


12.01 


16,17 


24.21 


30 

4.32 


12.36 


16.51 


00.55 geefster van de koerant dat de NRAP 
zich ten doel stelt de belangen van de 
minderheden in ons land te behartigen, 
alsmede die van de ontwikkelingslan- 
den. Op de braderie werden, naast an- 
dere goederen, dan ook handvaardigheids- 
produkten uit de landen van de derde 
wereld te koop aangeboden. Er trad tij- 
dens de braderiedagen een Surinaams 
muziekgezelschap op en er werden ge- 
vechtssporten gedemonstreerd door 
leerlingen van een amsterdamse sport- 
school. 

De algemene indruk was dat het hier in 
de allereerste plaats een plezierige en TONEELVERENIGING 

WIM HILDERING 

GEEFT HEROPVOERING VAN 

BONAVENTURA 

Op 18 en 19 april, vanavond en morgen- 
avond dus, geeft de zandvoortse Toneel- 
vereniging 'Wim Hildering' in de regie 
van Alle Bol een voorstelling van 'Bona- 
ventura', een thriller van Charlotte Has- 
tings. Het is een boeiend stuk dat zich 
afspeelt in een klooster anneks zieken- 
huis in Denzil St. David in Engeland. 
Vijftien jaar geleden voerde 'Wim Hilde- 
ring het ook al eens ten tonele, even- 
eens in de regie van Alie Bol, die toen 
bovendien zelf een rol in deze thriller 
vervulde. Dat doet ze nu niet. Wèl Riek 
Kok en Martin Langereis, die met pre- 
cies dezelfde rol als vijftien jaar gele- 
den voor het voetlicht zullen komen. 
Alie Bol, die 'Bonaventura' beslist de 
moeite waard vindt om bet nog eens 
te regisseren, is verheugd dat Cor van 
Poelgeest de rol van Moeder-overste 
speelt. Gezien de wijze waarop deze 
speelster enige jaren geleden de Moe- 
der-overste in 'De brief van de generaal' 
gestalte gaf kunnen we ons dat best in- 
denken. ftiiliiiil • Voor het schooljaar 1 980-'82 heeft 
het gemeentebestuur in overeenstem- 
ming met de richtlijnen van het minis- 
terie van onderwijs en wetenschappen 
de vakantieregeling vastgesteld voor 
het kleuter en basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs. Voor de twee eerst- 
genoemde kategorieën luidt die als volgt: 
herfstvakantie 18/10 t.e.m. 26/10, kerst- 
vakantie 20/12 t.e.m. 4/1, voorjaars- 
vakantie 28/2 t.e.m. 8/3, paasvakantie 
17/4 t.e.ni. 26/4, koninginnedag en 1 
mei 30/4 t.e.m. 3/5, hemelvaartsdag 

en aansluitende vrijdag 28/3 t.em. 31/5, 
pinkstervakantie 6/6 t.e.m. 8/6 en zo- 
mervakantie 27/6 t.e.m. 9/8. Voor de 
beide mavo-scholen duurt de kerstvakan- 
tie een dag langer en vindt de zomerva- 
kantie plaats in de periode 4/7 t.e.m. 
16/8. 

• Vanavond wordt in de jongerensocië- 
teit 'De Nachtuil' de speelfilm Franken- 
stein jr. vertoond. Een parodie op de 
Frankensteinfilms waarin de sinistere 
Boris Karlof in de jaren dertig en veer- 
tig de hoofdrol vervulde. In Franken- 
stein jr., onder regie van Mei Brooks, 
wordt dr. Frankenstein gespeeld door 
Gene Wilder en zijn knecht Igor door 
de bekende engelse komiek Marty Fjeld- 
man. Samen levert dit duo een ideale 
kombinatie op om de Frankenstein 
legende op de hak te nemen. De voor- 
stelling in 'De Nachtuil' begint om 8 
uur. De entree voor leden bedraagt 

f. 2,50 en voor niet leden is de toe- 
gang een gulden meer. Lieve 


Ina, 


Sinds 


dat die andere zaak weg is 


ga ik 


altijd mijn lampen en zo bij 


RADIO PEETERS kopen, die heb- 


ben een heel assortiment onderde- 


len. 
Ga je 


mee vrijdag even winkelen. 
Groetjes Pat ongedwongen seizoenattraktie betrof, 
zonder nadrukkelijk aksent op de poli- 
tieke en of ideële doelstellingen van deze 
vrijwel onbekende politieke groepering. 
Dat deze braderie, die één keer per jaar 
in het hoogseizoen tijdens het weekeind 
wordt gehouden, van nadelige Invloed 
zou zijn öp de officiële weekmarkt, zo 
als door het kollege in zijn beschikking 
wordt gesuggereerd, lijkt ons schrome- 
lijk overdreven. 

Door deze zienswijze lopen ook de rom- 
melmarkt, feestmarkt en antiek- en kunst 
markt gevaar van een vergunning te wor- 
den uitgesloten. Fotolitho Drommel is een van de grotere, zelfstandige 
fotolittioinrichtingen van Nederland. In ons modern 
geoutilleerde bedrijf in Zandvoort Noord komen steeds 
meer drukkers, uitgevers en reklamemensen gebruik 
maken van onze moderne apparatuur en vakkennis. 

Ter versterking van het team medewerkers zoeken wij 
op korte termijn 

administratieve kracht 

van rond de 19 jaar, liefst met enige ervaring en uiter- 
aard met een behoorlijke typevaardigheid. En een 

telefoon- receptioniste 

van eveneens zo'n 1 9 jaar, ook graag met enige ervaring 
maar in ieder geval met een flinke dosis inventiviteit 
en plezierige omgangsvormen. 

Voor beide medewerksters betalen wij een goed salaris, 
terwijl daarnaast de goede arbeidsvoorwaarden van de 
grafische industrie van toepassing zijn. 

Bel voor het maken van een afspraak. fotolitho drommel Flemingstraat 1 00 / Zandvoort noord /Tel. 02507 - 84 44* VA N*i.> ' 'OOKi. o . j vrwv '., - 
Ze was kennelijk een geliefd mo- 
del voor fotografen want op tal 
van oude ansichten staat ze afge- 
beeld. Echter altijd over haar 
onderdeurtje en daarom vinden 
we het aardig om Leuntje Ba- 
rens uit de vroegere Noordbuurt 
nu eens 'ten voeten uit' te laten 
zien. A ® L^®L^®k 


de glanzend- 
niéuwe kollektie 
van 
LANVIN 

is nu binnen... 
ü bent welkom. 

V.I.K 

men's fashion 
grote houtstraat 124/haarlem wv wii betaling per logiesbemiddeling Tijdens een perskonf erentie afgelopen 
dinsdag presenteerde de zandvoortse 
VVV bij monde van de vice-voorzitter van 
het bestuur, de heer Beerepoot, haar 
plannen en vooruitzichten voor de ko- 
mende twee jaar. 

Naar bekend verondersteld mag worden 
dreigde eind vorig Jaar dat de aktivitei- 
ten van de zandvoortse vvv sterk inge- 
krompen zouden moeten worden door 
gebrek aan financiële middelen. Ener- 
zijds hield de gemeenteraad vast aan 
een 50/50-regeling, die inhield dat de 
gemeente bereid was een zelfde bedrag 
op tafel te leggen als het bedrijfsleven. 
Anderzijds was dat een gevolg van terug- 
lopende vrijwillige bijdragen van dat 
zandvoortse toeristiese bedrijfsleven. 
Het bedrijfsleven stelde zich daarbij op 
het standpunt dat, gezien het grote 
belang van het toerisme voor de ekono- 
mie van Zandvoort", de gemeente de 
huisvestings- en personeelkskosten van 
de VVV voor haar rekening diende te 
nemen. De gemeente vond dat, gezien 
het geringe aantal inwoners, zij al ge- 
noeg bijdraagt door allerlei kosten die 
het toerisme met zich brengt {tekor- 
ten op de rekreatiebegroting). Boven- 
dien had de gemeente zich uitgespro- 
ken voor een aksentverlegging van 
Zandvoort als toeristiese plaats naar 
Zandvoort als woonplaats met een be- 
langrijke toeristiese funktie. 
Kortom, het 14 leden tellende nieuwe 
bestuur van de vvv zag. zich geplaatst 
voor een weinig florisante toekomst 
voor de dienstverlening aan zandvoort- 
se badgasten. Maar na een eerste gespreks- 
ronde met de fraktievoorzitters van de 
politieke partijen en een vertegenwoor- 
diging van het zandvoortse bedrijfsle- 
ven werd besloten een beleidsnota op 
te stellen om te bezien welke kosten 
verbonden waren aan welk vvv-beleid. 
En dat was voldoende om de gemeente- 
raad in te laten stemmen met een subsi- 
dieverhoging van f. 117.500,- naar 
f. 151.500,-, maar om de minimaal ge- 
wenste f. 185.500,- te bereiken moest 
de vvv het restant (f. 34.000,-) uit de 
eigen reserves (f. 56.000,-) putten. 
Het nieuwe vvv-bestuur kreeg een kans 
te laten zien dat haar nieuwe beleid 
het bedrijfsleven kan overtuigen van 
haar belang en positieve effekten, zo 
dat het bedrijfsleven haar bijdragen 
weer gaat verhogen. 
'Na ampele overwegingen' heeft het 
vvv-bestuur besloten deze konstruktie 


4* 3* * 1 "• 
te aksepteren en haar taak voort te 
zetten. Het aantrekken van een vaste 
kracht voor produktbewaking (kwali- 
teitsregistratie en -kontrole van de aan- 
geboden logies) en administratie, een 
belangrijke peiler voor het nieuwe be- 
leid, zal echter uitgesteld moeten wor- 
den.Twee zomerkrachten, elk voor vier 
maanden, zullen die derde vaste mede- 
werkster moeten vervangen. 
De heer Beerepoot kondigde verder een 
rigoureuse wijziging aan van het tot nu 
toe gehanteerde systeem van doorbere- 
kening van de vvv-bemiddeling aan lo- 
giesverstrekkers. Waar hotels en pen- 
sions nu een vast bedrag van f. 200,— 
plus f. 10,- per bed ineens, partikulie- 
ren f. 100,- plus f. 10,-, betalen, streeft 
het bestuur voor volgend jaar naar het 
in Noordwijk en Katwijk gebruikelijke 
systeem. Daar wordt een bedrag (ca. 
f. 2,-) per verwijzing in rekening ge- 
bracht. Voor de logiesverstrekkers be- 
tekent dat een spreiding van betaling, 
voor de vvv een aanzienlijke verhoging 
van de inkomsten, waarmee de gewenste 
vaste kracht weer aangetrokken kan 
worden, waarmee weer een betere ser- 
vice geleverd kan worden, enz. 
Kortom, de neergaande spiraal waarin 
de VVV zich nu bevindt wordt weer hemel- 
waarts gericht, mede doordat de vvv reeds dit jaar aktiviteiten gaat ontploo- 
ien om het aantal verwijzingen te ver- 
groten (nu eigen belang) door de pro- 
motie van Zandvoort bij buitenlandse 
toeroperators en dat hoeft niet veel 
geld te kosten (waarom dan al niet 
veel eerder gedaan ? ) leEeniaand 
Itïib iotheek EXPOSITIE 

Hannes Kuiper exposeert 
schilderijen, tijdens de 
uitleenuren, t/m 3 mei. 

FILMINN 

26 april, 21 .00 uur. Zevende 
Zegel van Ingmar Bergman. 
Toegang vrij 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maiandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. PHrisëssewëg /Zandvoort Daarnaast heeft de voorzitter van de 
strandpachtersvereniging zijn mede- 
werking voor bijdragen uit die hoek 
toegezegd, maar de kafébedrijven blij- 
ven een ongrijpbare kategorie voor de 
VVV, vooral door de snelle wisselingen 
van eigenaar in die branche. 
Op dinsdag 22 april organiseert de vvv 
een openbare vergadering in Hotel 
Keur (aanvang 20.30 uur) om haar 
plannen ter diskussie te stellen aan 
een ieder die belang heeft bij, of ge- 
ïnteresseerd is in, het toerisme in Zand- 
voort. Bi eanduDorbe Isoeranr ZANDVOORT 

NU TE KOOP 

4-KAMERFLAT 

f. 150.000,-- k.k. 

Inlichtingen ; JVIakelaarskantoor 
CENSE 
Tel. 02507 - 26 14 <^| familieberichten GEBOREN 

op 16 april te Amsterdam 

MARIA 

dochter en zusje van 

Jelly de Kruif 
Dik Busscher 
Daniël 
Joachim 
Renata 

Patrijzenstraat 3 
Zandvoort 
kerkdiensten HERVORMÖE KERK 

zondag 20 april a.s.: 

1 0.00 uur : Gemeenschap, dienst ger./ 

herv. Ds. P. van Hall 
Jeugdkapel : bezoek aan de kerk. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 20 april a.s.; 

10.00 uur : Gemeenschp. dienst Herv./ 

Ger. in de Ger. kerk, Ds. P. 

van Hall. 
19.00 uur : Geen dienst 

PROTESTANTENBOND 

zondag 20 april a.s.: 

10.30 uur : Mevr. Ds. A.A. in 't Veld, 

rem. Bentveld, 
woensdag 23 april a.s.; 
14.00 uur ; vrouwenmiddag. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 19 april a.s.; 

19.30 uur ; eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 20 april a.s.; 
08.45 uur ; stille eucharistieviering. 
10.45 uur ; eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. 
ZUSTERDIENST 

zaterdag 19 en zondag 20 april a.s.: 
Zuster A.E. Boschma, Linnaeusstraat 
7flat4, tel. 42 77. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dagen nacht). nieuws 

kort & klein • Op dinsdag 22 april a.s.. is de zand- 
voortse sportvereniging 'Oefening Staalt 
Spieren ' al weer aan zijn 76e algemene 
ledenvergadering toe. Tijdens de in het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat te houden bijeenkomst komen de, 
jaarverslagen van de sekretarjs en de pen- 
ningmeester aan de orde. De drie leden 
die aan de beurt van aftreden zijn stel- 
len zich opnieuw herkiesbaar. Na de 
behandeling van de huishoudelijke a- 
genda zal een bestuursvoorstel voor de 
uitbreiding van de sportaktiviteiten 

van de vereniging worden besproken. 

• Sunshine Jazz Corner opent vana- 
vond het weekeindprogramma met het 
draaien van een selektie jazzplaten, 
open podium en of Jam Session. Mor- 
genavond treedt in de corner aan de 
Burg. van Alphenstraat de bekende en- 
gelse jazzformatie Savannah Jazz Band 
op, bestaande uit Ned Brenton (trompet) 
Bob Grosbie (klarinet), Harry Smith 
(bas) en Mik McCombe (drums). De 
zangeres Jane Sutherland zal vokale 
medewerking aan de uitvoering verle- 
nen. De matinee op zondagmiddag is 
ingeruimd voor de jazzgroep Peter Yp- 
ma en 3. Het avondoptreden van ge- 
noemde groepen begint om 10.00 uur 

en het middagkonsert om 3 uur. 

• Dinsdag 22 april a.s. belegt de Werk- 
groep Artsenpraktijk Nieuw Noord een 

■ informatieavond over het projekt. Na 
een toelichting op het plan voor het 
stichten van een permanente artsen- 
praktijk worden de belangstellenden 
in de gelegenheid gesteld vragen te stel- 
len en te diskussieren. De bijeenkomst 
vindt plaats in het wijkgebouw 't Stek- 
kie aan Fahrenheitstraat 7 en begint 
om 20.00 uur. schaken met plezier 'De held van het verhaal is de gekste 
van allemaal, hij blijft schaken bij het 
aankleden, eten en minnen. Zijn gelief- 
de is wanhopig, geen vernedering wordt 
haar bespaard, en tenslotte haast ze 
zich naar de apotheek om zich een do- 
delijk vergif aan te schaffen. Dan ont- 
moet ze toevallig Capablanca, en de 
schellen vallen van de ogen, als zo een 
gentleman een schaker is kan het zo 
slecht niet zijn. In de toernooizaai om- 
helst ze haar geliefde : 'Schat, ik wist 

Jack van Eijk 

niet wat een prachtig spel dit is. Laten 
we Siciliaans gaan.spelen I ' 
Deze zinnen komen uit de bundel 
schaakverhalen van Hans Ree : 'In den 
eersten stoot Pat'. Omdat u aan mijn 
goede smaak niet twijfelt, schaft u óp 
mijn aanbeveling onverwijld dit kleinood 
aan. Beter schaken kunt u er godzijdank 
niet van leren, maar uw snikken en grim- 
lachjes zullen er aanmerkelijk op voor- 
uit gaan. De teneur van het boek kan 
goed weergegeven worden door het ci- 
taat : 'Zie de schaker, kijk hem zwoe- 
gen, trillend en bevend onder heftige 
emoties, alles voor niets'. Onder deze 
tragi-komiese wolk spelen zich alle ver- 
halen af, barstensvol anekdotes, bespre- 
kingen en overpeinzingen. Het is natuur- 
lijk niet toevallig dat over het schrijven 
van Ree deze noodlotsfeer hangt. Wat 
zijn eigen persoon betreft moet hij zo 
langzamerhand het vleesgeworden doem- 
denken zijn. Al een leven lang is hij ver- 
twijfeld bezig grootmeester te worden, 
het lukt altijd net niet. De psycholoog 
Barendregt, bij wie Ree aanklopte om 
voor .een belangrijke wedstrijd onder 
hypnose gebracht te worden (wat ook 
al net niet lukte), zegt over hem : 'dat 
onvermogen om de doodklap te geven, 
dat idee dat je eigenlijk geen sukses mag hebben, dat zit de mensen vaak 
diep ingebakken. Wenn ich Glück habe, 
so frage ich mich, bin ich ein Falschspie- 
ler?' 

Denk nu niet dat dit een somber boek 
is. Integendeel. Het is levendig, soms 
vrolijk, uitgelaten zelfs, maar het is de uit 
gelatenheid van een wanhopig schaker. 
'In den eersten stoot Pat' dus. 

Voor de doorgewinterde puzzelaar : 
Wit begint en maakt remise. E. Grosz. 
1938. 
ABCDEFGH Oplossing : 

•asjujay ua >|eB40s £8-lpd 
gBxma -qosgB-Ln 
aoieagq-LH U-£PT 
L8-3n £ 

ilBd 

fraxii|a-qosi78-£pT 

aüJBQ m-zu £P-9B1 

93-9P» 9B-EPn 

£9Xl7Pn -qoSEa-Lpd 

i7p-2n - -z 

•>|eeL|os 
£0d ^o >jeeLjos zi xj ué >|BBqos t^a-j 

iaiuBQ l^-z^ t 

I I LP-qd SAMENWERKING ZANDVOORTSE 
VROUWEN IN DE POLITIEK 

'n Aantal vrouwen van verschillende 
politieke partijen, zoeken aktieve 
vrouwen, die zich in willen zetten voor 
emancipatiezaken in de gemeente Zand- 
voort. Zij hadden gedacht om, in onder- 
ling overleg de gemeenschappelijke e- 
mancipatiepunten van verschillende po- 
litieke denkrichtingen op 'n rijtje te 
•zetten. Na het stellen van de prioritei- 
ten kan er dan gezamenlijk gewerkt 
worden aan één of meer punten. Wie 
mee wil doen, of iets hierover te vragen 
heeft, wordt verzocht te bellen naar 
Nel Vreugdenhil, tel 23 80, Troelstra- 
straat 10, waar men tevens op 21 april 
20.00 uur bij elkaar komt. belangrijke adressen 
r 4444 
2000 
3043 

:4841 
7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie ' 

Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv.. 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. VACATURE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT 
(RECTIFICATIE) 

Voor een mannelijke of vrouwelijke kracht (leeftijd 18 - 23 jaar) 
bestaat de gelegenheid gedurende de zomermaanden te worden 
aangesteld als 

assistent m/v 

(salaris afhankelijk van leeftijd, variërend van f 1.141,60 tot 
f 1.826,50 bruto per maand). 

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op de kinderen, 
die op het strand verdwaald zijnen tijdelijk op de politiepost 
worden ondergebracht. 

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni, juli en augustus. 

Er wordt gewerkt in een 40-urige werkweek, met wisselende 
vrije dagen (2 per week) volgens een dienstrooster. 
Werktijden per dag van 9.45 tot 17.45 uur. 

Sollicitaties - gericht aan de Burgemeester van Zandvoort - 
dienen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden 
gezonden aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeente- 
politie, Hogeweg 37, 2042 GD Zandvoort. V Iniiallaiic bureau 

ORaENEllEIN B.V. hier 

staat 
uw 

brief Haarlem, 15,4-'80. 

Geachte redactie, 

Naar aanleiding van mijn bezoek aan 
Nieuw Unicum, wilde ik u even op een 
heel nare situatie daar opmerkzaam 
maken, in de hoop dat u daar misschien 
een stukje in uw blad wilde opnemen, 
handelende over dit onderwerp. 
Het is namehjk zo, dat de „buitenwa- 
gens" van deze invalide mensen, ge- 
stald staan in een stalling op het terrein 
van Nw. Unicum en daar worden 
herhaaldelijk de benzinekraantjes ver- 
nield, waarna de benzine uit de tankjes 
wordt gehaald. Moet u zich eens in 
denken, wat dit voor deze mensen be- 
tekent. Wil je gaan werken, en moetje 
met die wagen naar Haarlem naar de 
werkplaats, en daar sta je dan, wagen 
kapot en de benzine gestolen. 
Mijn vraag : wie doet dat ? Wat be- 
zield de jeugd van Zandvoort ! 
Ik kan mij niet voorstellen dat deze • 
jongeren zo slecht zijn dat ze dit 
opzetteUjk doen. Denken zij eigenlijk 
wel na wat het juist voor deze mensen 
betekent van hen de benzine te 
stelen ? 't Is natuurlijk makkelijker 
omdat in een stalling te doen, waar de 
kans op ontdekking minder is als langs 
de weg. Maar denken ze wel na, van 
wie deze wagens zijn ? Ik dacht mis- 
schien helpt een stukje in uw krant wat 
door vele zandvoorters gelezen word, 
tot een stukje bewustwording. Ouders 
die kinderen hebben in de leeftijd 
14-18 jaar kunnen dan daar in het ge- 
zin ook eens over spreken. Alle inlichtingen kunt u verder krijgen 
bij Nieuw Unicum zelf. Ook de direc- 
teur weet van deze toestand af, de poli- 
tie is zondag door Erly . Jeeninga inge- 
licht, over de laatste bezine diefstal 
uit haar wagen j.1. zaterdag. 
Dit is dus niet zomaar een verhaaltje. 
Om deze mensen te helpen dacht ik dat 
dit misschien een eerUjke weg was. 

Vriendelijk groetend 

Mevr. Scheppen-de Printen 
Esdoornstraat 45 
2023 TH Haarlem 
sport — spel Zandvoort'75 heeft geen kans gezien 
revanche te nemen op de onverdiende 
thuisnederlaag van 0-2. Hoewel Z'75 
overwegend in de meerderheid was 
werd te vaak te slordig met de gebo- 
den kansen omgesprongen. 
Reeds in de eerste minuut knalde Ray- 
mond Keuning.die de bal op links had 
vrijgekregen.hard in het zijnet. Maar 
enkele minuten later was het raak, we- 
derom had Keuning als linkerspits de 
bal vrij, omspeelde de doelman en 
schoof de bal voor de voeten van Ro- 
nald Zaadnoordijkjdie slechts voor het 
intikken had 0-1. Kort hierop een solo 
van Rien v.d. Putten maar hij schoot 
de bal rakelings naast. Gevaar was er 
voor Z'75 uit een corner.de bal werd 
echter door Rien v.d. Vaart uit het 
doel getrapt. Nadat Keuning was door- 
gebroken ging Terrasvogels op buiten- 
spel spelen hetgeen hun goed gelukte. 
In korte tijd kon de scheidsrechter 10 
maal voor buitenspel fluiten en gingen 
evenzoveel vaak zeer redelijke kansen 
voor de zandvoorters verloren. Goede 
kopballen van Zaadnoordijk en Wim 
van Straten gingen juist aan de verkeer- 
de kant van de paal en Rien v.d. Putten 
schoot de bal nog tegen de staander. 
Vlak na rust kwamen Karel v.d. Reij- 
den en Wim v. Straten dicht bij een 
treffer. Een prima verlenging van de 
bal door de santpoortse voorstopper 
stelde Oldenburg in staat doelman Piet 
Reeuwijk kansloos te laten, 1-1. 


SASS SSS5S KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 •^ Hierna ging Z'75 zwaar in de aanval, 
v.d. Reijden kopte de bal net over de 
lat en afstandsschoten van o.a. V.d. 
Putten, Ruud Krijgsman en Joop Paap 
hadden geen sukses. 
Een open doekje kreeg Wim v. Straten 
die zijn medespelers weer in buitenspel 
zag verkeren en toen alleen door de 
verdediging trok en zijn solo op schit- 
tenrende wijze afronden. Ondanks een 
hevig Z'75 offensief kwam toch nog 
de gelijkmaker. Een ver opgedrongen 
Z'75-er kwam te struikelen en de spits 
van de gastheren maakte daar gretig 
gebruik van om doelverdediger Reeu- 
wijk te passeren. Z'75 probeerde in de 
resterende minuten nog van alles, maar 
kwam niet meer tot scoren. 
De stand luidt : SMS 


19 


13 


3 


3 


29 


53-15 


KIC 


19 


8 


6 


5 


22 


19-11 


Z'75 


19 


7 


7 


5 


21 


26-14 


Kinh, 


19 


9 


3 


7 


21 


27-30 


SVY 


19 


7 


6 


6 


20 


27-27 


Velsen 


19 


6 


8 


5 


20 


19-22 


Halfw. 


19 


7 


5 


7 


19 


20-24 


Terrasv. 


19 


4 


8 


7 


18 


20-25 


B'daal 


19 


7 


3 


9 


17 


23-30 


RCH 


19 


3 


6 


10 


12 


14-33 


SVJ 


19 


4 


4 


n 


10 


26-38 LIJKT HOCKEY JE GEEN LEUKE SPORT ? 

De Zandvoortsche Hockey Club heeft al 
ruim 150 jeugdleden maar kan er nog meer 
gebruiken en wel 

mini's in de leeftijd van 8-10 jaar 
ASPIRANTEN van 10 -12 jaar 

12- 18 jaar JUNIOREN van Kom eens kijken bij onze toernooien : 

17 mei van de mini's 
3 mei van de aspiranten en 
10/1 1 mei van de junioren 

Onze velden liggen binnen het circuit (Sportpark 
Duintjesveld), ingang Oost-tunnel bij de Thomson- 
straat. 

Voor nadere inlichtingen bel 45 32, 44 4.1 of 
32 24 in Zandvoort. B.V. PLAY-IN zoekt 20 spoedig mogelijk ®en kassi voor haar amusements-automatenhal te Zand- 
voort. 

Zijn taak zal bestaan uit het wisselen van geld 
en het toezicht houden in de hal 

Bel voor een afspraak nr. 35 80 
Qm|bé|iérs B.V. Play-ln zoekt zo spoe- 
dig mogelijk 

een KASSIER 
voor haar amusement-auto- 
matenhal te Zandvoort. 
Zijn taak zal bestaan uit het 
wisselen van geld en het toe- 
zicht houden in de hal. 
Bel voor een afspraak 3580. 

Te koop 2 zwemvesten lx 
gebr. v.lft. pim. 9 t/m 14 
jaar. Tel. 49 48. 

Te koop 

een MOTORMAAIER 
f. 100,- tel. 38 20. METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef . 070 - 867240 LOEKIE KISTEMAKER- 

V.D. MEIJ 
gediplomeerd pedicure SVO 
Behandeling volgens afspraak, 
tel. 02507 - 44 43. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw familie- en 
«ANDELS DRUK WERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
llllllll Verhuur - Inrichting 
'DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

"DeBpct" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 

VERSTEEeE 

ür ttDiclsfeltrbebtfjt 

y^Mtettaat 18 • Zanbboact 
Utletoon 02507-4499 AH0 exploiteert een groot aantal boeken-, 
tijdschriften winkels en kiosken in geheel 
Nederland. 

AK* biedt een groot pakket binnen- en bui- 
tenlandse boeken, tijdschriften en dagbladen. Tijdelijk t/m september 

vraagt AKO voor het filiaal in Zandvoort, 
Kerkstraat, 

Vcïkoper/ster 

leeftijd 18-45 jaar 

Van onze nieuwe medewerker/ster verwach- 
ten wij dat hij/zij in goed teamverband mede 
verantwoordelijk zal zijn voor de verkoop van 
ons binnen- en buitenlandse boeken, tijd- 
schriften en dagbladen pakket. 

Er wordt gewerkt tijdens het hoogseizoen in 
wisseldiensten; hier ontvangt u onregel- 
matigheidstoeslag voor. 

De seizoen openingstijden zijn: maandag t/m 

zondag van 8 tot 22.00 uur. 

Totaal werkt u vijf dagen-dus 40 uur. 

Werken bij AKO is 

I op de hoogte blijven van al 't nieuws! 
Met daarbij nog een goed salaris, alsmede 
vakantietoeslag en een gratifikatie. i ; ' Ijnteresse? 
: ; Neem telefo- 
nisch of schriftelijk 
kontakt op met 
_^ AKO afdeling oostelijke Handelskade 11 
Personeeizaken. 1019 BL AMSTERDAM 
Telefoon (020) 252145 Bi j^ ^ Tel. 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 Iedereen die belangstelling heeft voor een 
artsenpraktijk en een goede wijkgezond- 
heidszorg in Nieuw-Noord is van harte 
v/elkom op de 

INFORMATIE-AVOND 

dinsdag, 22 april a.s., om 20.00 uur in 't 
Stekkie, Fahrenheitstraat 7 

Werkgroep 

Artsenpraktijk Nieuw-Noord BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Btoemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap GRATIS HALEN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE" 

stomerij 

Halttötraat.39 - tél. 02507-2810 U belt.... 
Wij komen! V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 21 29. 
^ <?i> > "Q ' :#'^v^^' ^^^' ^^•^ ^ #v 
UNIEKE AKTIE IN ZANDVOORT 

TER GELEGENHEID VAN HET KRONINGSFEEST VAN 
PRINSES BEATRIX 

Een aktie georganiseerd door sociëteit Duysterghast in samenwerking met 
het Rode Kruis afd. Zandvoort. De door de heer Kooijman vervaardigde oorkonde in een formaat van 30 
bij 21 cm. voorzien van de officiële aankondiging van de troonsafstand 
van koningin Juliana en de Kroningsaankondiging van Prinses Beatrix, ge- 
heel uitgevoerd in oud-hoUands schoonschrift. 
Slechts f. 5,~ per stuk. 

Door de enige nederlandse stadsschoonschrijver zal ter plaatse uw naam of 
van de begunstigde op de oorkonde worden aangebracht. 
Een pracht cadeau voor Moederdag, uw familieleden in het buitenland, 
uw gasten, relaties enz. 
De netto-opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis Zandvoort. 

Van dit bedrag zal enkele zandvoortse zieke of invalide ingezetenen 
een kompleet verzorgde weekreis met de Henry J. Dunant worden aan- 
geboden. 

Voor u dus een blijvende herinnering en voor enkele zandvoorters een on- 
vergetelijke reis. 

U HELPT TOCH OOK MEEJHELPEN 
OM DEZE AKTI E TE DOEN SLAGEN ? 

Oorkondes verkrijgbaar : vrijdag 18 april van 15.00 tot 18.00 uur 

vrijdag 18 april van 19.00 tot 21 .00 uur 
zaterdag 19 april van 14.00 tot 18.00 uur 
zondag 20 april van 15.00 tot 18.00 uur. 

Tevens op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 april 
op bovengenoemde tijden. 

ADRES : Kerkplein no. 7 naast de Hema. voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
1 8.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, teL 2164/ 3713, tel. na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 5a. ^. '^alleduoc & g,n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 ■ Tel. 2596 b.oo- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte restaurants 
H. W. COSTER BV. 

Makelaar o.g. 2^3 

IJdNBM jJdMCe, Burg.Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS- CREMATIE -VERZEKERING 
Keesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort ^Visrestaurant 

Duivenvoorden 

Khetg^jaargeopend "^ 

^> TELEFOON 

/02507-2824 

RtMTvetrtifditumbt^ 
HALTESTRAAT 49 ZANDVOORT 

VOOR INLICHTINGEN 
BEL 
2135 chinees-indisch restaurant #|»I 7on0öCie i§Jl^ zeestraat 55 > telefoon 4881 80e jaargang no. 30 dinsdag 22 april 1980 
eanduoürrse h 

Dit op recycling-papiergedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort/ Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktp rijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rëk.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 
zomerillusies weggespoeld De felle noordwester storm die het afge- 
lopen weekeinde voor miljoenen schade 
aanrichtte langs de neder landse kust, 
heeft ook aan het zandvoortse strand 
zijn tol geëist. 

De door storm opgestuwde zee met na- 
me maakte een pijnlijk einde aan de ge- 
dachten aan een vroege zomer, die door 
de temperaturen van meer dan 20° in 
het weekeinde van 1 3 april gewekt wa- 
ren. Zaterdagavond kwamen de eerste 
berichten binnen van een schip in nood 
en storm- en zeeschade aan de strand- 
paviljoens en de kampeerhuisjes, maar 
zondagochtend vielen bij het hoog wa- 
ter van 8 uur de grootste klappen. Het 
meest getroffen werden de paviljoens 
op het naaktstrand, waar van de 7 tenten 
er slechts 1 overeind bleef staan, en de 
tenthuisjes van de amsterdamse kam- 
peerverenigingen. Tientallen huisjes 
werden daar door de stormvlagen uit • 
elkaar gerukt of door de opgezweepte 
golven eenvoudig de branding ingesleurd. 
De restanten van huisjes en paviljoens 
werden richting Noordwijk weer op 
het strand teruggeworpen, vlonders 
werden door de 'eigenaren' tot in 
Noordwijk weer terug gevonden. De 
strandpaviljoens voor de zandvoortse 
boulevard zijn het ergste bespaard ge- 
bleven. Afgezien van enkele terrasschot- 
ten en enig meubilair beperkte de scha- 
de zich daar voornamelijk tot zandscha- 
de doordat de opgeworpen zandterras- 
sen tot aan de schotten werden wegge- 
spoeld. Vanuit de paviljoens konden 
de nieuwsgierigen zondagmiddag dan- 
ook de buldozers aan het werk zien, 
die door het aandijken van de terras- 
sen de verdediging voor de avond-vloed 
probeerden te versterken. Dat dagwerk 
werd 's avonds in luttele minuten door 
de zee weer ongedaan gemaakt, maar 
mede doordat de wind in kracht ver- 
minderd was, kon de toestand zich 
stabiHseren. 

Gisteren boden de tentenkampen een 
trieste aanbHk. Op een enkel huisje na 
restte er van de eerste rij huisjes slechts ■'-'Mi 
ATTEMA VRAAG AKTIE VOOR 
GETROFFENEN STORMVLOED 

Het wd-rradslid J. Attema dringt er in 
een appèl aan het kollege van b en w op 
aan al het mogelijke te doen om bij de 
officiële instanties financiële facilitei- 
ten te verkrijgen voor een gehele of ge- 
deeltelijke schadeloosstelling van ge- 
troffenen door de storm van het afge- 
lopen weekeind. In zijn schrijven stelt 
hij dat de tientallen kampeerhuisjes en 
strandpaviljoens wegens het te grote 
risiko niet verzekerd kunnen worden, 
maar dat zij niet weggedacht kunnen 
worden van het strand, omdat zij be- 
horen bij het hele seizoensgebeuren in 
Zandvoort. 

Inmiddels heeft een woordvoerder van 
het ministerie van Verkeer en Water- 
staat bekend gemaakt dat de financieel 
getroffenen een beroep kunnen doen 
op het Nationaal Rampenfonds, dat 
na de Watersnoodramp in 1953 werd 
ingesteld. Lieve Ruud, 
1 k was van de week bij Ans, wist je 
dat die ook een videorecorder bij 
Radio PEETERS heeft gekOcht ? 
Leuk hé ! 
Reina De tenthulqes op het noordelijke strand : uit elkaar geslagen en als wrakhout weggespoeld. wrakhout. De eigenaren zijn zwaar ge- 
dupeerd, want de verzekeringen tegen 
stormschade lopen pas vanaf half mei, 
en een nieuw huisje vergt al gauw een 
bedrag van 10 tot 15.000 gulden. Op 
het naaktstrand is het uithuilen en ge- 
heel opnieuw beginnen. Zo mogelijk, 
want de financiële situatie van de strand- 
pachters was na drie slechte zomers al 
bepaald niet florisant, en van verzeke- 
ringen is ook daar geen sprake. De scha- 
de aan boten op het boter}Strand aan de 
zuidboulevard is beperkt gebleven. Er 
zijn geen boten weggespoeld, maar er 
zijn er wel enkele op elkaar geworpen. De voorzitter van de strandpachters- 
vereniging, de heer Paap, kon gisteren 
nog geen totaal overzich van de ramp 
geven. Iedereen was te druk in de weer 
met het schoonmaken en herinrichten 
van de terrassen. Wel wordt gehoopt 
op tegemoetkomingen uit het Natio- 
naal Rampenfonds en van de gemeente, 
daar kan echter niet op gewacht wor- 
den. De door burgemeester Machielsen 
voorspelde prachtzomer moet veel, 
heel veel, goed maken. eanduoorhse hoeran^ scouting zandvoort 
hield open dag 
Het water spoelde tussen de strandpaviljoens tot aan de duinglooiing, waarbij het moeizaam aange- 
schoven terraszand als sneeuw voor de zon wegsmolt. Op het tekstielstrand bleef het daar meestal 
bij, op het naaktstrand werden de paviljoens ondergraven en door het woeste water weggesleurd. Ook de Zandvoortse groepen van Scou- 
ting, te weten Zeedistels, Buffalo's, Wil- 
librordus en Stella Maris, hebben deel- 
genomen aan de zaterdag jl. in het ge- 
hele distrikt Noord-Holland gehouden 
propaganda-aktie. Het oorspronkelijke 
plan om naast de aktiviteiten nabij het 
winkelcentrum in Zandvoort-Noord op 
het Raadhuisplein een informatietent 
op te zetten kon in verband met de 
sterke wind niet doorgaan. 

In Noord was de wind eveneens spel- 
breker, namelijk bij het onderdeel 'kam- 
pementen', waardoor van het bouwen 
van een ouderwetse kampkeuken moest 

mevr. Kraan - IVIeeth 

worden afgezien. Maar de andere akti- 
viteiten verliepen allemaal naar wens, 
zoals het vertonen van de kleurenfilm 
'MowgU', het wolvenjong', de etalage- 
wedstrijd, het bakken van poffertjes 
op een primus en dat van stokbrood 
op houtvuur. Wat dat laatste betreft, 
voor ouders die iedere dag opnieuw 
te maken hebben met de narigheid 
van slecht -etende kinderen hebben we 
een pracht van een advies : laat ze lid 
worden van scouting. Met stomme 
verbazing hebben we namelijk staan 
kijken hoe kabouters en welpen zich 
tegoed deden aan een klont deeg op 
een stok nadat ze eerst met smaak hun 
tanden in de geblakerde korst hadden 
gezet. Maar los daarvan (we waren nooit 
op de padvinderij , zitten niet in de lei- 
ding en preken dus niet voor eigen pa- 
rochie) geloven we dat de kinderen er enorm veel plezier aan beleven. Dat 
werd zaterdag duideUjk toen ze in 
groepjes rebussen en puzzels oplosten, 
touwladdertjes maakten, 'aap' liepen 
en 'op reis gingen'. En nu doen we nog 
maar een greep uit de vele spelletjes. 
De kinderen waren onvermoeibaar en 
datzelfde kunnen we zeggen van ka- 
bouterleidster Conny Bluys en welpen- 
leider Jeroen Bluys, die ons vertelden 
dat er best nog wat meisjes en jongens 
in de leeftijd van 7 tot 10 bij kunnen. 
Voor ons helemaal nieuw , niet zo 
verwonderlijk want het bestaat pas 
sinds augustus, is de speleo expeditie 
RA 339, een onderdeel van Scouting 
the Buffalo's. Een groep van acht jon- 
gens, te oud geworden om nog langer 
bij de Rowans te blijven, houdt zich 
bezig met speleologie, grot -onderzoek. 
Woordvoerder Ruud Scholten, toonde 
ons de attributen waarmee gewerkt 
wordt zoals descendeurs voor afdalin- 
gen, die op iedere gewenste diepte 
vastgezet kunnen worden, zitgordels 
en helmen met mijnverhchting. Uiter- 
aard biedt Zandvoort weinig mogelijk- 
heden voor onderzoek, maar de bel- 
giese Ardennen zijn dichtbij en daar 
trekt de groep dan ook geregeld naar 
toe. Het is een dure grap want de jeug- 
dige grot-onderzoekers moeten uiter- 
aard hun persoonlijke uitrustmg zelf 
bekostigen. Maar door er voor te wer- 
ken lukt dat best. Het zullen ongetwij- 
feld stevige klussen zijn die ze aanpak- 
ken, want we hebben zo'n idee dat ze 
met dat vroegere heitje voor een kar- 
weitje niet ver zouden komen ! 
sloot seizoen af 
rillAr 
' 'fS*^J^ i^S?-'V?f 5-%'^^'^,ï%¥*^^?t^'ï¥'v'.S5'l- 

'Bonaventura', de thriUer van Charlotte 
Hastings waarmee 'Wim Küldering' vrij- 
dag en zaterdag over het voetlicht kwam, 
speelt zich af in een Engels klooster 
anneks ziekenhuis, waar tengevolge van 
een dijkdoorbraak bewoners uit de om- • 
geving tijdelijk worden ondergebracht. 

Ondanks deze invasie moet er ook nog 
een plaatsje worden ingeruinjd voor een 
van moord beschuldigde kunstenares en 
haar bewakers, een inspekteur van poli- 
tie en diens assistente. Door knap denk- 
werk van zuster Mary Bonaventura, het 
religieuze hoofd van het ziekenhuis, 
komt uit dat niet de beschuldigde maar 
de inwonend geneesheer van het zieken- 
huis de moord heeft gepleegd. 

mevr. Kraan - Meeth 

De titelrol was bij Gonnie Engelkamp 
die een uitstekende vertolking gaf van 
de sympatliieke hoofdzuster Mary, in 
goede handen. Een andere geroetineer- 
de speelster die, zoals de koerant vrij- 
dag schreef, al eerder in een nonnen- 
gewaad tot een uitzonderlijke presta- 
tie kwam, was Cor Poelgeest, die een 
gedecideerde moeder-overste neerzet- 
te. Thea Lammers zagen we in een ge- 
heel andere rol dan we van haar gewend 
zijn. Het was boeiend om te ontdekken 
dat ze ook dit genre aan kan, hetgeen 
duidelijk naar voren kwam in haar weer- 
gave van de van moord op haar broer 
verdachte Sarat Carn. Martin Langereis 
heeft ongetwijfeld ervaring opgedaan 
in situaties waarin hij ook nu weer ver- 
zeild was geraakt. Wij herinneren ons 
namelijk zijn uitstekende vertolking van 
inspekteur Carling in de een jaar of vijf 
geleden door 'Wim Hildering' gespeelde 
thriller 'Celia'. Ook dit keer leverde liij 
goed spel als de rustige Dr. Jeffreys op 
wie als geneesheer uiteraard geen enkele 
verdenking rustte. Een bijzonder komplï- 
ment krijgt Willem Eveleens voor zijn 
knappe prestatie de knecht van het 
ziekenhuis, de kinderlijke enigszins 
gestoorde Willy, gestalte te geven. Riek 
Kok vonden we als Josephina, de reli- 
gieuze zuster van de huishouding, hart- 
verwarmend in haar ontwapenende tevre- 
denheid wanneer haar uiensoep in de 
smaak viel. Verder waren er een paar 
aardige rollen van Wilma Belder en Loes 
de Krijger als lekenverpleegster en van 
Miep Hildering als de moeder van Willy. 
Cor de Krijger en Antoinette Schuur- 
man kompleteerden de bezetting. Wij 
vonden dat eerstgenoemde als inspek- 
teur van politie MelÜng enigszins gechar- 
geerd over kwam, terwijl de rol van zijn 
assistente juffrouw Pierce Antoinette Schuurman niet voldoende ruimte gaf 
om haar spel te kunnen beoordelen. 
Misschien krijgen we die kans nog wel 
eens. En dan een waarschijnlijk overbo». 
dige slotzin : de regie was in de vaardige 
handen van Alie Bol. ^ 

ï^^ 
waterstanden 


april 


1 


^.w.' 


L.W. 


H.W. 


L.W 


22 


09.49 


17.53 


22.31 


06.35 


23 


11.06 


19.10 


23.46 


07.50 


24 


12.19 


20.23 


— .— 


09.01 


25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 


27 


02.41 


10.45 


15.02 


23.06 


28 


03.20 


11.24 


15.41 


23.45 


29 


03.57 


12.01 


16,17 


24.21 


30 


0' 


4^.32 


12.36 


16.51 


00.55 

^JT^ omroepers Aangeb. groene sparta 

SNORFIETS 
3 ir. oud, i.pr.st. Inl. 023 - 
262934. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechiüeker 
kuiistgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 opheffings- 
uitverkoop bij foto HAMBURG 
Grote Krocht 19 
nieuws 

kort & klein • Resp. in Rotterdam en Amsterdam 
heeft de politie twee verdachten van 
een inbraak in een woning aan de Bou- 
levard Paulus Loot, waarbij voor een 
waarde van f. 20.000,-- werd buit ge- 
maakt, aangehouden. Het zijn de 26- 
jarige R.S., wonende te Rotterdam en 
de 27-jarige Algerijn A.H.M., wonen- 
de te Parij. Afgelopen woensdag moest 
de Algerijn uit zijn cel naar een haar- 
lems ziekenhuis gebracht worden om- 
dat hij gezegd had dat hij spijkers uit 
zijn schoenzool ingeslikt had. In Haar- 
lem bleek hij inderdaad twee spijkers te 
hebben ingeslikt, maar de arts verklaar- 
de dat daar geen letsel uit voort zou 
kunnen komen en schreef koek als me- 
dicijn voor om het natuurlijke proces 
van uitdrijving te bevorderen. Daarna 
werd de fakir weer naar zijn verhoor- 
cel gebracht. 

• Ook j .1. vrijdag was het inbrekersgil- 
de weer aktiefin de gemeente. Uit een 
woning aan het Burg. van Fenemaplein 
werden, na het intrappen van een deur, 
enkele sieraden gestolen. Er werden 
een fiets ontvreemd en een bUjartklok 
verdonkeremaand. Het uurwerk werd 
later in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen teruggevonden. Van de daders 
ontbreekt tot op heden ieder spoor. 

• Zondagmiddag raakten twee groepen 
jongeren bij het busstation aan de Louis 
Davidsstraat slaags met elkaar. De te 
hulp geroepen politie maakte een eind 
aan het handgemeen en nam vijf van 

de vechtersbazen mee naar het buro 
aan de Hogeweg. Van e'e'n van de kna- • pen, een 16-jarige inwoner van Haar- 
leh, werd een siletto in beslag genomen. 
Na een verhoor konden dé jongens huis- 
waarts keren. 

• Afgelopen zondag werd in de Kost- 
verlorenstraat een 59-jarige uit Haar- 
lem afkomstige vrouw door vier knapen, 
in leeftijd variërend van 18-20 jaar , van 
haar handtas berood. Direkt na de o- 
verval alarmeerde zij de politie die met 
een groot aantal manschappen een uit- 
gebreide speuraktie naar de daders begon 
gon. Het viertal noch de tas —inhoud 

f. 25, — werden gevonden. 

• Tijdens de training voor de motor- 
races op het circuit raakte na een shp- 
partij de koereur Klaas Davidson tussen 
de Hunzerug en het Scheivlak van de 
baan en vloog dwars door de strobalen 
tegen een achterstaand hek. Buiten be- 
wustzijn en met'twee gebroken benen 
werd het slachtoffer naar een Haarlems 
ziekenhuis overgebracht. Zijn toestand 
was gistermorgen nog zorgwekkend. • Op de traditionele rommelmarkt, 
welke op 3 mei a.s. in het centrum 
van de gemeente wordt gehouden, is 
de afdeling Welfare van het plaatselijk 
Rode Kruis met een kraam present. 
Ten behoeve van de financiering van de 
aktiviteiten van de instelling worden 
de afgelopen winter door de patiënten 
vervaardigde handwerkprodukten en 
andere zelfgemaakte artikelen te koop 
aangeboden. De organisatoren hopen 
op een kijk- en koopgraag publiek eanduoürtee hoeran^ 
UNIEKE AKTIE IN ZANDVOORT 

TER GELEGENHEID VAN HET KRONINGSFEEST VAN 
PRINSES BEATRIX 

Een aktie georganiseerd door sociëteit Duysterghast in samenwerking met 
het Rode Kruis afd. Zandvoort. 

De door de heer Kooijman vervaardigde oorkonde in een formaat van 30 
bij 21 cm. voorzien van de officiële aankondiging van de troonsafstand 
van koningin Juliana en de Kroningsaankondiging van Prinses Beatrix, ge- 
heel uitgevoerd in oud-hollands schoonschrift. 
Slechts f. 5,~ per stuk. 

Door de enige nederlandse stadsschoonschrijver zal ter plaatse uw naam of 
van de begunstigde op de oorkonde worden aangebracht. 
Een pracht cadeau voor Moederdag, uw familieleden in het buitenland, 
uw gasten, relaties enz. 
De netto-opbrengst is bestemd voor het Rode Kruis Zandvoort. 

Van dit bedrag zal enkele zandvoortse zieke of invalide ingezetenen 
een kompleet verzorgde weekreis met de Henry J. Dunant worden aan- 
geboden. 

Voor u dus een blijvende herinnering en voor enkele zandvoorters een on- 
vergetelijke reis. 

U HELPT TOCH OOK MEE HELPEN 
OM DEZE AKTIE TE DOEN SLAGEN ? 

Oorkondes verkrijgbaar : vrijdag 18 april van 15.00 tot 18.00 uur 

vrijdag 18 april van 19.00 tot 21 .00 uur 
zaterdag 19 april van 14.00 tot 18.00 uur 
zondag 20 april van 1 5.00 tot 1 8.00 uur. 

Tevens op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 april 
op bovengenoemde tijden. 

ADRES : Kerkplein no. 7 naast de Hema. 
jS"- ^ 7 Sr ^^> 


'f <r ^ ^ ^- o r.^" m*w>ii« Mii^iUKiTf* 80e jaargang no. 31 vrijdag 25 april 1980 
eanduüürte 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redal<tie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 /. Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67. 13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. van artsenpraktijk naar gezondheidscentrum 
In nieuw-noora !n het zaaltje van wijkgebouw 't Stek- 
kie vond dinsdagavond een informatie- 
vergadering plaats die georganiseerd 
was door de Werkgroep Artsenpraktijk 
Nieuw-Noord. Met de heer Bles als ge- 
spreksleider belichtten een zestal fo- 
rumleden de verschillende aspekten 
van de vestiging en hetfunktioneren 
van een huisarts in een wijk. De beiang- 
steHing van de wijkbewoners was be- 
perkt, maar in de zaal bevonden zich 
wel werkloze huisartsen, de twee zand- 
voortse apothekers en gemeenteraads- 
leden, alleen de gevestigde zandvoort- 
se huisartsen schitterden door afwezig- 
heid. 

De woordvoerder van de Werkgroep, 
Anko Achterhof, zette eerst nog eens 
uiteen wat de doelstellingen waren van 
de Werkgroep. Dat zijn de vestiging van 
een artsenpraktijk in Zandvoort Nieuw- 
Noord, en de versterking van de 1e-li]ns 
gezondheidszorg (mediese verzorging , 
door huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
e.d.) in de wijk. Die doelen had de Werk- [ 
groep zich gesteld vanuit een algemene 
onvrede in de wijk over de bereikbaar- ; 
heid van de zandvoortse huisartsen van- ' 
uit Nieuw— noord. Maar ook door de 
lauwe houding van het gemeentebestuur 
t.a.v. van het punt uit het kollegeprogram- 
ma 'artsenspreekuur Nieuw-Noord' bij 
de behandeling van de Emancipatienota 
in de gemeenteraad in januari van dit 
jaar. Achterhof benadrukte dat de Werk- 
groep zich niet inzette tégen de geves- 
tigde huisartsen, maar vóór een arts in 
de wijk, en betreurde het verder dat de 
raadskommissie voor volksgezondheid 
zich alleen had laten informeren door 
de lokale artsen, die zoals bekend, ne- 
gatief adviseerden. De artsen baseerden 
zich daarbij op de gedachte dat tot nu 
niet gebleken was dat hun gezondheids- 
zorg in Nieuw-Noord te kort geschoten 
was, en dat zij zonodig naar de patiënt 
toe kwamen. 

Toch kristaliseerde zich uit de informa- 
tie die dinsdagavond aangedragen werd 
een anders werkende arts dan Zand- 
voort tot nu toe gewend is, en die in 
Nieuw-Noord uitstekend zou passen. 
N.l. een in de wijk zelf wonende arts, 
die nauw samenwerkend met andere 
mediese- en sociale hulpverleners (als 
verpleegkundigen en maatschappelijk 
werkers), liefst werkend vanuit een ge- 
zondheidscentrum, inzicht kan krijgen in 
de probfeBmen waarmee vele van zijn 
patiënten gekonfronteerd worden. Juist 
op die manier kan de arts de juiste ver- 
wijzing doen, en naar de praktijk heeft 
uitgewezen, hoeft dat lang niet altijd 
de dure specialist te zijn. -Een verbete- 
ring van de sociale kontakten van een 
patiënt kan al vaak 'wonderen' doen, 
.aldus wijkarts De Bruin uit Amsterdam, 
die weliswaar werkend onder de paraplu 
van de universiteit, door halvering van 
zijn praktijk nauw betrokken kon raken 
bij de opbouw van een wijkgezondheids- 
centrum en van daaruit bij de start van 
andere wijkorganisatietjes. 

lees verder op pagina 2 f^ «** 


* ^ •- ^ * ife^^ *■ * 


1 


aas - h^ ■ :. ■■/, ■': '• '"'V f* 
De tot nu toe gereserveerde plaats voor de nieuwbouw van wijkgebouw 't Stekkie naast de Van Pa- 
geehal en het winkelcentrum. Als alle wijkwensen voor een onderkomen gehonoreerd worden zal de 
bouwplaats voor laagbouw waarschijnlijk te klein zijn. Voor het onderbrengen van de bestaande en 
gedachte wijkaktiviteiten, de integratieaktiviteiten van Nieuw Unicum, en een wijkgezondheidscen- 
trum zal men dan de hoogte in moeten. Voor de huidige jongerensociëteit De Nachtuil kan dan wel- 
licht een plaatsje bovenin gekreeerd worden, dat dan 'Het Eksteroog' genoemd kan worden. feiiÉÉiiiii • Woensdagmiddag hebben twee jeu- 
dige scholieren in de circuitduinen een 
granaat uit de tweede wereldoorlog 
gevonden. Zij waarschuwden de poli- 
tie die op haar beurt de eksplosieven- 
opruimingsdienst van de vondst van 
het projektiel op de hoogte stelde. De 
specialisten van de dienst hebben de 
granaat inmiddels onschadelijk ge- 
maakt. 

• Woensdagavond vond in het gemeen- 
tehuis de officiële installatie plaats van 
de planvoorbereidingskommissie voor 
het welzijn in Zandvoort. Deze kom- 
missie, waarvan de leden onlangs door 
de gemeenteraad werden benoemd, 
krijgt tot taak een plan te ontwerpen 
voor het toekomstig welzijnswerk in 
ons kustdorp. Voorzitter van de kom- 
missie is wethouder I.M. Aukema van 
kulturele zaken en de leden zijn de da- 
mes J.J. de Kruif, A.H. de Muinck-Lips 
en de heren H.J. Bot, J.M.P. van Eijk, 
J. Hoogendoorn, H. van Osenbrugge 

en J.A. van der Putte. De gemeente- 
raad wordt in de kommissie vertegen- 
woordigd door de raadsleden De Jong 
(vvd) en Wind (pvda). De eerste werk- 
vergadering van de kommissie vindt 
volgende maand plaats. 

■HMMiHMMÏlÉinHHÏÏll zandvoort staat niet te trappelen 
vwf inancieel te steunen Met het memoreren van het verwoes- 
tende weekend begon vice-voorzitter 
Johan Beerepoot dinsdagavond in ho- 
tel Keur zijn toespraak tijdens een open- 
bare bijeenkomst om begunstigers van 
de Stichting vvv en andere geïnteres- 
seerden in het toerisme van Zandvoort 
inzicht te geven in de situatie waarin de 
stichting nu beland is. 

'Nu de vvv er niet in geslaagd is om de 
inkomsten te brengen op het bedrag van 
de subsidie en de gemeente blijft vast- 
houden aan het 50°/o principe verkeren 
we in een onzekere situatie' aldus de 
heer Beerepoot. Gezien de politieke 

mevr, kraan-meeth 

konstellatie in Zandvoort is het bestuur 
niet ontevreden over wat werd bereikt 
maar in één jaar 60°/o van de re- 
serves op te soeperen vindt men toch 
niet verantwoord. Zelf was het bestuur 
al begonnen met drastiese bezuinigingen 
door met ingang van 1980 de presen- 
tiegelden voor de vergadering af te 
schaffen en een ander personeelsbeleid 
te gaan voeren door met meer tijdelijk en minder vast personeel te gaan wer- 
ken. Bezoeken aan de vvv's van Katwijk 
en Noordwijk hebben het bestuur het 
inzicht verschaft dat Zandvoort veel 
minder inkomsten uit bemiddeling ont- 
vangt dan de twee genoemde kustplaat- 
sen. Gezien de weinig rooskleurige fi- 
nanciële toekomst stelt het bestuur zich 
daarom voor een reserveringssysteem te 
ontwerpen dat nauw aansluit bij die van 
Katwijk en Noordwijk. Hierbij betaalt 
de gast aan de balie een zeker bedrag 
(je) voor reservering, terwijl van de gast- 
gever achteraf een bijdrage wordt ont- 
vangen, bestaande uit een zeker percen- 
tage van het logiesbedrag. Vanzelfspre- 
kend zal verhoging van de omzet van de 
gastgevers nut hebben voor het gehele 
zandvoortse bedrijfsleven, aldus de heer 
Beerepoot, die benadrukte dat er deze 
avond geen beslissingen genomen kon- 
den worden. Suggesties zouden echter 
bijzonder welkom zijn. Wel, die kwamen 
er, in ruime mate vergezeld van op- en 
aanmerkingen. Om te beginnen meende 
een hotellier dat de geringe opkomst- 
deze avond te wijten was aan een voor 
horeka-mensen onmogelijk tijdstip: het 
verzorgen van het diner voor met de voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renauit 

autobedrijven 

rinko 

RENAULT bussen aankomende gasten. Voorzitter 
Beerepoot wastnet hier mee eens maar 
aangezien de begroting uiterlijk 1 juni 
bij de gemeente moest zijn ingediend 
was er geen andere mogelijkheid. Het 
bezwaar van een andere aanwezige dat 
veel verhuurders geen lid van de vvv zijn 
en de kosten derhalve op een klein ge- 
deelte neerkomen zou volgens het be- 
stuur kunnen worden ondervangen door 
de bussen naar de vvv te dirigeren, die 
de gasten dan naar ingeschreven beguns- 
tigers kan doorsturen. In dat dirigeren 
zullen de aan de toegangswegen te plaat- 
sen borden en zeker de namens de Fe- 
deratie Handelsvereniging Hanze door 
de heer Moerenburg toegezegd één me- 
ter grote lichtreklame, een belangrijke 
rol spelen. De vraag of er ook in Kat- 
wijk en Noordwijk toeristenbelasting 
geheven wordt,werd door de heer Bee- 
repoot ontkennend beantwoord. De heer 
Louis Schuurman vroeg zich af of een 
grotere toeloop van gasten aan de balie 
wel te verwerken zou zijn. Sprekend 
uit eigen ervaring leek hem dit hoogst 
onwaarschijnlijk. De voorzitter verwacht- 
te dat deze grotere toeloop het finan- 
cieel mogelijk zou maken tot personeels- 
uitbreiding over te gaan, waardoor ook 
de door een der aanwezigen voorgestel- 
de kontrole tot de mogelijkheden zou 
gaan behoren. Op een vraag naar de bij- 
drage uit het bedrijfsleven vond de heer 
Beerepoot het plezierig om te vertellen 
dat hij daar best tevreden mee was en 
op dat punt zelfs door Katwijk en Noord- 
wijk werd benijd. De heer Oonk had de 
indruk dat bij de vvv eerder aan parti- 
kulieren gedacht wordt dan aan hotels^ 
iets dat direkteur Hilbers met nadruk ontkende. 'Hotels gaan bij ons voor, 
maar als er mensen aan de balie komen 
die een partikuliere kamer willen heb- 
ben, dan moetje die geven'. De heer 
Leo Heino vroeg zich af of het niet be- 
ter was de vvv-folder door een reklame- 
buro te laten uitvoeren. 'De heer Hil- 
bers hoeft dan niet alle zaken af te fiet- 
sen voor advertentie-akkwiesitie'. De 
bedoeling achter die vraag was duide- 
lijk, namelijk dat de heer Hilbers dan 
meer gericht werk zou kunnen doen, 
maar uit het feit dat de folder in een 
immense oplage verspreid werd en 
bovendien nog een winst opleverde van 
f. 5.000,-- blijkt toch we! dat deze werk- 
zaamheden door de direkteur volkomen 
verantwoord waren, 
pat er tengevolge van de ingevoerde 
toeristenbelasting tal van bordjes 
'Zimmer' zijn verdwenen hebben wij 
persoonlijk niet kunnen merken. Waar- 
schijnlijk is hier de wens de vader van 
de gedachte,want het zou betekenen 
dat de omstreden heffing toch niet zo 
nadelig voor de vvv-is als ze aanvanke- 
lijk dacht. 

Tot slot een indruk van deze bijeen- 
komst: dat er van de 400 genodigden 
slechts een kleine vijftig gevolg gaven 
aan de uitnodiging om met het bestuur 
nu eens te gaan denken hoe het verder 
moet, bewijst dat men in Zandvoort 
niet staat te trappelen om de financiële 
steun te geven die de vvv op dit mo- 
ment dringend nodig heeft en die uit- 
eindelijk de gastgevers ten goede komt. 
Want, zoals voorzitter Beerepoot op- 
merkte 'als de VVV ophoudt te bestaan^ 
dan red je het niet met een groter bord 
in je tuin I ' vervolg pagina 1 van artsenrpaktïjk naar gezondheidscentrum 
ïn nïeuw-noord De heer Skabo Brun, financieel deskun- 
dige op het gebied van huisartsenfinan- 
ciën voor de OLMA, de onderlinge le- 
vensverzekeringsmaatschappij voor art- 
sen, rekende voor met welke financiële 
konsekwenties een zich vrij in de wijk 
vestigende arts rekening moet houden. 
Van het bruto-inkomen van ca. f. 
180.000,- dat een huisarts met een nor- 
male praktijkomvang van 2500 patiën- 
ten verdient {Nieuw-Noord telt er 5000), 
rest hem na aftrek van alle kosten, lasten 
en belastingen een netto besteedbaar 
inkomen van slechts f. 28.000,- per 
jaar. Zijn assistente houdt dus bijna 
meer over. Een zich vrij in de wijk ves- 
tigende arts begint op nul, en hoeft 
bovendien niet te rekenen op de steun 
van de gevestigde huisartsen, zodat hij 
niet alleen niet hoeft te rekenen op in- 
komsten uit hem toegeschoven, minder 
geliefde taken, maar ook niet op waar- 
neming bij zijn afwezigheid of in de 
weekeinden. Zeker niet in Zandvoort, 
waar patiënten gedwongen worden 
binnen een van de twee rivaliserende 
artsengroepen te blijven. Een nieuwe 
arts zal dus moeten samenwerken met 
een tweede nieuwe arts, maar: zie de 
financiële kan van de zaak. Niet roos- 
kleurig dus, de nabije toekomst van 
een nieuwe arts, maar steun van de ge- 
meente, bijvoorbeeld door woon- en 
praktijkruimte te verhuren zou de si- 
tuatie al verbeteren. Toch zag Skabo 
Brun nog wel een lichtpuntje. Als de 
zandvoortse huisartsen hun medewer- 
king aan een nieuwe koliega verlenen 
komt er maar één nieuwe arts, weige- 
ren zij, dan moeten er twee komen. 

Huisarts Nijpels was drie jaar geleden 
met de boven geschetste problemen ge- 
konfronteerd in een met Nieuw-Noord 
vergelijkbare situatie in een nieuwbouw 
wijk in Hoorn. Daar wilde het gemeen- 
tebestuur een gezondheidscentrum op- 
richten in een nieuwe wük, die op een 
afstand van ca. 5 km van het centrum 
lag. Ook daar wilden de gevestigde huis- 
artsen niets van nieuwe kollega's weten. 
Het linkse programkollege viel zelfs uit 
elkaar, omdat sommige partijen alleen 
met de zittende huisartsen wensten te 
praten. Nijpels is toen met twee kolle- 
ga's op eigen houtje begonnen in een 
garage, maar moest zich wel door al- 
lerlei chicanes heen werken. Zo werd 
de verbouwingsvergunning drie maan- 
den opgehouden, en werden zij door 
de zittende huisartsen gehinderd in 
hun kontakten met de Hoornse apo- 
theken en specialisten, en zelfs be- 
schuldigd van a-koilegialiteit en aan- 
tasting van het aanzien van de mediese 
stand. Die klachten werden door een 
distriktskommissie voor de volksge- 
zondheid afgewezen en sindsdien heb- 
ben de drie nieuwe artsen een praktijk 
van 3000 patiënten op kunnen bou- 
wen. Daarvan is ca. 20°/o afkomstig 
van de gevestigde artsen, de rest kwam ÉüËiiiiaiüÉ 

liiiiülli 
ÜililPi EXPOSITIE 

Hannes Kuiper exposeert 
schilderijen, tijdens de 
uitleenuren. t/m 3 mei. 

FiLMBNN 

26 april, 21 00 uur. Zevende 
Zegel van Ingmar Bergman 
Toegang vrij 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21 00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u 
vrijdag 19.00-21.00 u ;Prinséss#i(^g/Zahdv«)Órt: nieuw in Hoorn wonen. Vanuit een 
financieel nulpunt en het wachten op 
de eerste patiënten hebben de drie 
pionierende wijkartsen door het stel- 
len van eigen grenzen aan hun inko- 
men een bevredigend bestaan kunnen 
opbouwen. 

Gespreksleider Bles memoreerde 
het landelijk streven om de mensen uit 
de ziekenhuizen en de inrichtingen 
te houden door via een nauwere samen- 
werking tussen huisartsen en andere 
hulpverleners de le-lijns gezondheids- 
zorg te verbeteren. In dat kader past 
uitstekend een wijkgezondheidscen- 
trum en daarvoor is de gemeentelijke 
medewerking onontbeerlijk. Vóór de tel- 
lingvan patiënten-aantallen in Zand- 
voort vond het forum dan ook dat eerst 
een profiel van een gewenste gezond- 
heidszorg geschetst dient te worden, 
om pas daarna tot de bepaling van het 
benodigde aantal artsen te komen. De 
landelijke tendenzen tot verkleining van de praktijken en uitbreiding van de 
huisartsentaak tot buiten de strikt me- 
diese handelingen, zullen daar een be- 
langrijke rol in moeten spelen. 
Wethouder Aukema, forumlid voor het 
kollege van b en w, zag echter nog een 
lange weg te gaan en wees er op dat in 
het nieuw te bouwen Stekkie nu ruim- 
te gevraagd werd voor buurtaktivitei- 
ten, een jongerensociëteit, gehandikap- 
tenintegratie, en nu ook voor de ge- 
zondheidszorg. De beschikbare ruimte 
is echter beperkt. 

Was de opkomst van de wijkbewoners 
naar het inzicht van een der opgedra- 
ven politici in de zaal bedroevend te 
noemen (tijdverlies als je een welwil- 
lend gezicht aan potentiële kiezers had 
willen laten zien), voor de Werkgroep 
Artsenpraktijk Nieuw-Noord was het 
een uiterst informatieve avond. De opge- 
stoken informatie en haar konklusies • 
zal de werkgroep 13 mei a.s. voorleg- 
gen in een vergadering die meer op de 
wijkbewoners gericht zal zijn. het zevende zegel van de zweedse regisseur Ingmar Berg- 
man wordt morgenavond door Film-inn 
Zandvoort vertoond in de filmzaal van 
de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg. De voorstelling is kosteloos 
toegankelijk en begint om 9 uur. 

Ridder Antoniu Block keert terug van 
een kruistocht. Op weg naar zijn kasteel 
ontmoet hij de Dood, die hij om uitstel 
vraagt, omdat zijn bestaan naar zijn 
mening, tot nu toe zonder enige zin is 
geweest. Door middel van een enkele 
goede daad wil hij proberen nog enige 
inhoud aan zijn leven te geven. De 
Dood stemt toe in een partij schaak; 
verliest de ridder dan betekent dit on- 
herroepelijk zijn dood. Vergezeld door 
de Dood en het schaakspel trekt de 
ridder verder. Onderweg ontmoeten zij 
vele figuren, symbolen van een levenden 
ii^^rlïicifelaip • In het kader van de in de Zuid-Ken- 
nemerland gemeenten te houden ekspo- 
sitie 'Drinken en klinken' vindt onder 
dit motto van 2 tot 1 6 mei a.s. een ten- 
toonstelling plaats in het Kultureel Cen- 
trum aan het Gasthuisplein. Aan de in- 
richting van de presentatie wordt door 
het Genootschap Oud Zandvoort mede- 
werking verleend in de vorm van het 
beschikbaar stellen van foto-materiaal, 
gebruiksvoorwerpen en attributen die 
op dit onderwerp betrekking hebben. 
Maar ook voorwerpen, etc, in partiku- 
lier bezit zijn van harte welkom. Van- 
daar dat het genootschap een beroep 
doet op de bereidheid van het publiek 
deze in bruikleen voor de tentoonstel- 
ling af te staan. Men kan zich hiervoor 
in verbinding stellen met het sekreta- 
riaat van het schap. Westerparkstraat 
27 of telefonies onder nr. 2536. De af- 
deling Burgerzaken van de gemeente 
aan de Schoolstraat neemt eveneens 
materiaal in ontvangst. De ekspositie 
'Drinken en klinken' zal worden ge- 
opend met een dia-vertoning van het 
vroegere Zandvoort. 

e Ter gelegenheid'van het kampioen- 
schap dat het eerste herenteam van de 
basketbalvereniging 'The Lions' on- 
langs in de tweede divisie C heeft be- 
haald, recipieren de leeuwen op vrijdag 
2 mei a.s. tussen 20.00 uur en 21.30 
uur in strandpaviljoen 18 (Thalasia). 

• In samenwerking met het Oranje- 
komité organiseert autosportvereniging 
Sandevoerde op 30 april en 2 mei a.s. 
resp. een autorit en een -slalom in de komen zij in situaties, die een aanklacht 
tegen het leven zijn. 
Een mysterieuze, harde en tegelijk 
mooie film, waarin Bergman duidelijk 
zijn eigen stijl demonstreert. gemeente. De autorit, over een lengte 
van 30 km., start om 20.00 uur bij het 
Gemeenschapshuis aan de Louis Davids- 
straat en de autoslalom vindt plaats 
op het terrein van garage Strijder aan 
de Burg. van Alphenstraat, aanvang 19 
uur. Inlichtingen over beide evenemen- 
ten worden verschaft door de heer N. 
Paap, Nic. Beetslaan 46, tel. 43 89. 

e Van 26 april t/m 1 juni is er in het 
bezoekerscentrum van de Amsterdamse 
waterleiding bij de ingang 'Oase' aan 
de Vogelenzangseweg in Vogelenzang 
een ekspositie van akwarellen met de 
duinen als onderwerp,. te bezichtigen. 
De werken zijn van de schilders B. Jonk 
uit Limmen, mr. J. Goppel uit Bent- 
veld en van C. Schnater uit Zaandam. 
Het bezoekerscentrum, dat dagelijks is 
geopend van 09.00 tot 17.00 uur, is 
toegankelijk voor kaarthouders van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Dag- 
kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang. Iwaferstanden april H.W. L:W. H.W. L.W 25 


00.57 


09.01 


13.23 


21.27 


26 


01.56 


10.00 


14.16 


22.20 


27 


02.41 


10.45 


15.02 


23.06 


28 


03.20 


11.24 


15.41 


23.45 


29 


03.57 


12.01 


16,17 


24.21 


30 


04.32 


12.36 


16.51 


00.55 


mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


05.35 


13.10 


17.23 


01.27 


2 


05.35 


13.39 


17.57 


02.01 


3 


06.04 


14.08 


18.29 


02.33 


4 


06.40 


14.44 


19.01 


03.05 


5 


07.11 


15.15 


19.36 


03.40 


6 


07.44 


15.48 


20.19 


04.23 


7 


08.36 


16.40 


21.19 


05.23 


8 


09.51 


17.55 


22.37 


06.41 


9 


11.20 


19.24 


— .— 


08.05 


10 


00.01 


08.05 


12.43 


20.47 
agenda voor de bijeenkomst op dinsdag 29 april 
a.s. in het dorpskantoor aan het Raad- 
huisplein. De vergadering begint om 
20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 26 
februari 1980 en 25 maart 1980. 

2. Ingekomen stukken : 

Brief dd. 1 1 april 1980 van J.H. Oonk 
en anderen, waarbij gevraagd wordt 
in nieuwe bestemmingsplannen de 
bestemming van hun straat (Grote 
Krocht) uit te breiden met amuse- 
ments- en horekabedrijven. 
Brief dd. 14 april 1980 van bewoners 
van de Celsiusstraat, waarin geklaagd 
wordt over overlast tijdens de ope- 
ningstijden en het sluitingsuur van 
De Nachtuil. 

3. Begrotingswijzigingen voor het 
dienstjaar 1980 • 

4. Onderwijsaangelegenheden : 

a. Aanschaffen meubilair ca. t.b.v. 
gemeenschapshruimte Beatrix- 
school. 

b. Eerste aanschaffing catechetisch 
materiaal t.b.v. Mariaschool en 
Nicolaasschool. 

c. Aanschaffing nieuwe methode 
kennis der natuur t.b.v. Beatrix- 
school. 

d. Herinrichting speelplaats kleuter- 
school Hummeloord. 

5. Transakties onroerend goed : 

a. Verhuur grond bij Haarlemmer- 
straat 1 . 

6. Bestemmingsplannen enz.: 

a. Voorbereidingsbesluit Stations- 
plein e. o. 

b. Voorbereidingsbesluit Sporthal 
Zandvoortmeeuwen. 

7. Uitbreiding stallingsruimten voor 
(brom-)fi etsen aan de Boul. Paulus 
Loot. 

8. Verzoek Gemeenschapshuis i.v.m. de 
aankoop van een piano en een sten- 
cilmachine. 

9. Verlenging regeling gewest Kenne- 
merland. 

10. Overeenkomst met kraanwagenbe- 
drijf i.v.m. wegsleepregeling. 

11. Investering 1980 Zandvoortse Red- 
dingsbrigade. 

1 2. Subsidie Stichting Andere Werkvor- 
men te Haarlem. 

13. Subsidie Stichting Hamer. 

14. Advies dd. 18 april 1980 van de kom- 
missie voor de beroepschriften over 
het beroepschrift van A. Bronck- 
horst tegen de afwijzende beslissing 
van burgemeester en wethouders op 
diens verzoek tot vestiging van een 
speelautomatenhal in de percelen 
Grote Krocht 5-7. 

15. Benoemingen : 

a. Voordracht voor benoeming lid 
Raad van Beheer sportfondsen- 
bad-Zandvoort. 

16. Rondvraag. 

BEN JE BELAZERD, 

BEN JE BEDONDERD? 

De afdeling Zandvoort van de Partij 
van de Arbeid organiseert donderdag 
1 mei een politiek debat, waarin de 
Zandvoortse politieke partijen verant- 
woording zullen afleggen aan de kiezers 
door halverwege de vorige en de volgen- 
de verkiezingen de balans op te maken 
van de verkiezingsprogramma's in de 
politieke praktijk. 

Onder voorzitterschap van de voorzit- 
ter van de Zandvoortse PvdA, P. Kuy- 
ken, zullen de heren J. Attema voor 
de vvd, een nog onbekende cda-er, G. 
Toonen voor de pvda, J. Termes voor 
Inspraak Nu, en F. Boeré voor d'66 in 
een forum zitting nemen. In de zaal 
zullen twee mikrofoons wotden opge- 
steld, zodat ook het publiek zich in de 
diskussies kan meggen. 
Plaats van deze politieke zelfbeschou- 
wing : Gebouw De Krocht, Grote Krocht 
41, Zandvoort. Aanvang 20.30 uur. j^\_ J®LJ®L de nieuwe 

voorjaarskollektïe 

van 

^Arrow^ 

ïs een lust voor 

het oog... 
komt dat zien. 

V.I.1! 

men's fashion 
grote houtstraat 124/haariem kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 27 april a.s.: 

10.30 uur : ds. C. Mataheru. 

Jeugdkapel 

10.30 uur : jeugdhuis, dhr, C. Spaans. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 27 april a,s,: 

10.00 uur : Ds. P. van Hall 

19.00 uur : Drs. B. Boelen?, Castricum 

PROTESTANTENBOND 

zondag 27 april a.s.: 
10.30 uur: ds. C.P. Hoekema, d.g. Leeu 
warden. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 26 april a.s.: 

19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 27 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Caecilia koor. 
medische dienst ZUSTERDIENST 

zaterdag 26 en zondag 27 april a.s.: 
Zuster T.Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. burgerlijke stand 15 april -21 april 1980 

ondertrouwd : Cornelis Petrus Bos 
Marijke Grada de Graaff ; Evert Johan- 
nes Nome en Elisabeth Margaretha Loo 

geboren : Lodewijk Fredrik, zv. A. 
van Holten en M.A.T. Mengede. 

overleden : Jansje Koning, geb. Paap 
oud 85 jaar ; jonkheer Frans Johan E- 
liza van Lennep, oud 89 jaar. be I a n g rij k e a d ress e n 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) .2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraai 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoonse Koerant bv., 
Koninginneweg 1, Zandvoort. \ Emm 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt rnacht 

Voor leden komen beschikbaar : 1. de eengezinswoning 
JAN SNIJERPLEIN 2 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, C.V., douche, berging. 
Huurprijs f. 454,25 per maand. Huursub- 
sidie wordt op deze woning niet verleend! 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 
Jonge gezinnen met tenminste 1 kind. 
Onvolledige gezinnen met tenminste 2 
kinderen. 

2. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 513 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, cv., douche, lift, berging. 
Huurprijs f. 463,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoonshuishoudens. 

b. gezinnen. 

De toewijzing voor deze woningen geschiedt 
op het lidmaatschapnummer van de vereni- 
ging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij het College 
van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Zandvoort. 

De inschrijving dient schriftelijk vóór Dins- 
dag 29 april 1980 om 19 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging onder 
vermelding van lidmaatschapnummer en 
geboortedatum. 

Inschrijvingen die later binnenkomen, wor- 
den ter zijde gelegd. 

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op donderdagmiddag 1 mei 1980. om 
2 uur in het gevelkastje aan het kantoor 
worden gepubliceerd. 

RUILWONINGEN 
MAAND APRIL 1980 

1. Aangeboden : bov. duplexwoning Nic. 

■ Beetslaan. Huurprijs f. 144,65 per 
maand. 
Gevraagd : Beneden-woning of flatwo- 
ning 1 hoog. 

2. Aangeboden : flat-woning Van Lennep- 

weg 1 hoog. Huurprijs f. 206,00 
per maand. 
Gevraagd : Eengezinswoning. 

3. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 494,10 per maand. 
Gevraagd : kleinere woning omg. Van 
Lennepweg of elders. 

4. Aangeboden : flatwoning Lorentzstraat 

Huurprijs f. 494,10 per maand. 
Gevraagd : eengezinswoning plm. 4 si. 
kamers. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de 
richtlijnen van de ruilregeling. 
Belangstellende huurders van EMM of Ge- 
meentewoningen dienen vóór eind April 
1980 schriftelijk te reageren onder ver- 
melding van de aan te bieden woning en 
lidmaatschapnummer/geboortedatum. KINDEROPERETTEVERENIIMGIIMG 

"JONG ZAIMD VOORT" 

uitvoering op zaterdag 26 april a.s., aanvang 20.00 
uur in gebouw 'De Krocht' van liet 

DROOMPRINSESJE 
l<aarten a f. 5,00 indien voorradig aan de zaal. Te huur aangeboden 

sousterrain 

plm. 45 m2, aparte ingang vanaf de straatzijde. 

Ideaal geschikt als opslagruimte (wordt niet verhuurd 
t.b.v. woonruimte e.d.) 

Inl. tel. 69 69 na 20.00 uur 020 - 36 66 35 n ' <i de dag dat wij de arbeid gedenken, 

houden de zandvoortse politieke partijen 

een pittige discussie-avond over vooral 

plaatselijke standpunten... 

de toegang is uiteraard gratis, 

en omdat de zandvoortse politiek ook 

uw zaak is, rekenen wij op uw aanwezigheid.. 

u bent welkom in gebouw de krocht, 

om 8.30 uur... Inspraak D'66 en de F^^IÊ 
organisator: L Tr-t 


Tel. 
2638 
VERSTEE6E ■^ ttsteb)lelecbtlitij( 

Aalteetcaat 18 • ZanbbgDct 
Weletoon 02507-4490 
Bij de gemeentebedrijven voor gas en water 
kan worden geplaatst een 

TECHNISCH 
MEDEWERKER (m/v) 

in de rang van "technicus" 

Taak: 

- aanleg en onderhoud van hoofd- en dienst- 
leidingen; 

- het verrichten van alle voorkomende fitters- 
werkzaamheden. 

Vereist: 

- LTS-diploma 

- bij voorkeur GAWALO-diploma 

- rijbewijs B-E 

Salaris: 

Afhankelijk van leeftijd en ei-varing tot 
maximaal f 2.337,-- bruto per maand, excl. 
vakantie-toelage. 

De gebruikelijke gemeentelijke rechtspositie- 
regelingen zijn van toepassing. 

Sollicitaties binnen 14 dagen na het ver- 
schijnen van dit blad te richten aan: 
Directie Gemeentebedrijven, Postbus 13, 
2044 AA Zandvoort. V 

gemeente HINDERWET 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken bekend dat op de gemeentesecretarie, 
afdeling algemene zaken ter inzage ligt een 
aanvraag ingevolge de Hinderwet tot een nieuwe 
de gehele inrichting omvattende vergunning ten 
behoeve van een konstruktie werkplaats/machine 
fabriek op/in het perceel Noorderduinweg 44, 
kadastraal bekend sectie 8, nr. 7134. 

Schriftelijke bezwaren kunnen door een ieder 
gedurende vier weken na dagtekening van de 
openbare kennisgeving m casu na 18 april 1980 
worden ingebracht bij het gemeentebestuur van 
Zandvoort. Ingekomen bezwaarschriften worden 
mede ter inzage gelegd. 

£en ieder kan persoonlijk of bij gemachtigde 
mondelinge bezwaren inbrengen op een op 
donderdag 18 mei a.s. om 9.00 uur m een in 
het raadhuis te houden openbare zitting. 

Beroep tegen een beschikking kan later o.a. 
slechts worden ingesteld door: 

a. een inwoner van Zandvoort, mits hij in 
persoon of bij gemachtigde op de openbare 
zitting is verschenen; 

b. een andere belanghebbende, mits hij binnen 
de gestelde termijn schriftelijke bezwaren 
heeft ingediend. 

Zandvoort, 18 april 1980. 

Burgemeester en wethouders voornoemd. 

De secretaris. De burgemeester, 

J. Hoogendoorn. K.C. v.d. Mije Pzn. I.b. V tijd voor dagtochten is 
lukkig weer aa ngebroke n| 

de maand mei reeds een 
programma : 

15 - 16 en 17 mei Dagtocht naar Brussel en Laken Installatie bureau 

OROENESIEIN B.Y. :¥:¥?; 15 -16 mei 

15 mei 

16 mei 
16 mei 

15 mei 

16 mei 
18 mei Betuwe tochten 

De Blesbos 

De Bergen Wanroy 

De Beekse Bergen 

Slagharen 

Slagharen 

Valkenburg Nadere informatie en reserveren bij KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT • ^ ..—fl 4r^E 'ix wmm^ÊM} 

Gróte krpbht 20; Zandyppm; 

:/ Vrteléfpon 02507^2560 ■;: TEL. 02507 8484 ^ ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort VERZEKERINGSKANTOOR 

A.M. FOLKERS 

GASTHUISSTRAAT 4 
2042 JP ZANDVOORT 

Telefooh3283 

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen 
door ons direkt aan U worden afgegeven. ¥. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 

Haai warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk té geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 5a. !£. "^Balledux & %.n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.o.fl. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte 
omroepers MEISJE, 18 jaar ZOEKT 
zo spoedig mogelijk 

KAMER 
met kookgelegenheid en 
vrije opgang in Zandvoort. 
Huur tot f. 350,- p.m. Te 
bereiken na 6 uur tel. 02507- 
26 97. 

Te huur aangeb. een 2-ka- 
merflat, gem., uitz. duinen 
en circuit f. 900,- p.mnd., 
exklusief jaarkontrakt. 
Brieven onder nr. 310 buro 
van dit blad. 

LOEKIE KISTEMAKER- 

V.D. MEIJ 
gediplomeerd pedicure SVO 
Behandeling volgens afspraak, 
tel. 02507-44 43. STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uu/ familiC' en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) 
llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 56 S5 
Voor al' uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 
1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 

METAALDETECTORS 

voor beroep en vrije tijd. 
Postbus 573, Voorburg. 
Telef. 070 - 867240 Autobedrijf 

VERSTEEGE 
Pakveldstraat 21, Tel. 02507-2345 
Zandvoort Royaal en toch zuinig. Dat is de kracinit van de 
nieuwe Talbot Soiara. Wij nodigen u uit om 24, 
25 of 26 april onze Solara-sliow bij te wonen. 

Onder 't genot van 'n hapje en 'n drankje. 
Er ligt al 'n aardige attentie voor u klaar Dé show 
duurt van 10.00 tot 18.00 uur Zaterdag tot 17.00 
uur Op koopavonden tot 21.00 uur 

TALBOT 
80e jaargang no. 32 
dinsdag 29 april 1980 eanduoorrse ho 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voorZandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse IVliddenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n. v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37, 50 per post. voor het droomprinsesje 
niets dan lof Wanneer het om uitvoeringen van Itin- 
deren gaat zijn we altijd een beetje 
mild in onze' beoordeling. Mocht het 
hen niet zo best lukken dan hebben we 
wel een paar ekskuses achter de hand: 
ze zijn nog zo klein, het was een lasti- 
ge rol, ze waren wat zenuwachtig, ze 
zijn ziek geweest, liedjes in mineur 
zijn moeilijk, en dan eindigen we stee- 
vast met de konklusie dat ze allemaal 
erg hun best hebben gedaan. (Voor het 
geval dat na het bovenstaande getwij- 
feld wordt aan de objektiviteit in onze 
verslaggeving vermelden we nadrukke- 
lijk dat we het over kinderen hebben). 

Nu is het opmerkelijke dat er zaterdag- 
avond bij de opvoering van 'Het Droom- 
prinsesje' door de Kinderoperettevereni- 
ging 'Jong Zandvoort' niets vergoelijkt 
hoefde te worden. Ed Fransen, die de 
regie van deze operette, waarvoor J.A.Tj. 
van der Wal de muziek en de tekst 

mevr, kraan-meeth 

schreef, in handen had, bracht name- 
lijk met verve een boeiende voorstel- 
ling ten tonele. Er werd aardig gezon- 
gen en geakteerd, duidelijk gesproken 
en de dansjes in de choreografie van 
Gemma de Boer werden voortreffelijk 
uitgevoerd, zowel door de in tutu's ge- 
stoken elfjes als door de groten, die 
stijlvol het menuet van Boccerini dans- 
ten. Bijzonder knap was de muzikale 
leiding van Greet Vastenhouw, die bo- 
vendien kans zag op de moeilijk be- 
speelbare vleugel een soms wat zachte niéuwe 

kort & klein • In verband met de toespraak van de 
op 30 april a.s. aftredende landsvrou- 
we, welke hedenavond om 8 uur door 
radio en tv wordt uitgezonden, is de 
aanvang van de vergadering van de zand- 
voortse gemeenteraad van 8 uur ver- 
schoven naar 8.45 uur. 

• In het kader van de 35e herdenking 
van de bevrijding van de duitse over- 
heersing in de jaren'40-'45 wordt t.e.m. 
5 mei a.s. in de openbare bibliotheek 
aan de Prinsesseweg een fototentoon- 
stelling gehouden, die een indringend 
beeld geeft van de nazi-terreur in die 
jaren en de gebeurtenissen die hieraan 
in het land van herkomst vooraf gingen. 
De ekspositie, die wordt beheerd door 
de Anne Frankstichting in samenwer- 
king met de Protestantse Stichting tot 
Bevordering van het Bibliotheekwezen 
en Lektuurvoorziening, is dagelijks 
voor het publiek te bezichtigen tijdens 
de uitleenuren van de bibliotheek. 

• Ter gelegenheid van de 1 mei viering 
organiseert de Arbeiders Gemeenschap 
der Woodbrookers in het Woddbrookers- 
huis aan Bentveldsweg 3 een bijeenkomst 
met de bestuur- en raadsleden van de af- 
delingen van de pvda in Heemstede, Ben- 
nebroek, Bloemendaal en Zandvoort. 
Het voor dit gebeuren samengestelde 
programma vermeldt een optreden van 
de Rooie Vrouwen Cabaretgroep 'Sien 
rooit het wel' en een inleiding door het 
pvda-Tweede Kamerlid Joop Voogd. De 
bijeenkomst wordt afgesloten met een 
informeel samenzijn tussen de bestuurs- 
leden en volksvertegenwoordigers van 

de partij uit de vier gemeenten. 

• Zaterdag reed op de kruising Halte- 
straat/Zeestraat een 66-jarige inwoner 
met zijn fiets tegen een stilstaande 
bromfietser. Met een hoofdwond moest 
de onfortuinlijke wielrijder wordeno- zangsolo toch tot zijn recht te doen 
komen. 

Even in het kort de inhoud. De koning 
van het land over de bergen wil alleen 
afstand doen van de troon als zijn zoon, 
prins Resus, die hem zal opvolgen, 
trouwt. Daarvoor laat hij een zestal 
charmante prinsessen van naburige lan- 
den opdraven, maar de prins heeft geen 
oog voor hen want hij wacht op een 
heel mooi prinsesje dat hij steeds weer 
in zijn dromen ziet. Met hulp van de 
free Myra, de heks Ophelia en een ka- 
bouter ontmoet hij toch zijn droom- 
prinses en dan laat het eind zich niet 
moeilijk raden. Wat de optredenden 
betreft, John van der Klauw heeft een 
warme stem, akteert heel aardig en we 
vonden hen dan ook een bijzonder ge- 
slaagde prins Resus. Jolanda Vossen 
speelde de doortastende Koning die er 
op staat dat zijn zoon trouwt en Sas.- 
kia Bol de heks Ophelia, die in het 
laatste bedrijf veranderde in het droom- 
prinsesje. Wij hebben ons kostelijk ge- 
amuseerd met het spel van Romain de 
la Court in de rol van Callio. Zijn zor- 
gelijke uitdrukking als raadsheer (knap 
werk van Wil Frederiksz) verhoogde 
nog het komies effekt. Nina Ojevaar 
voelde zich als Myra, de elfenkoningin, 
best op haar gemak en dat kan ook ge- 
zegd worden van Celestine Schouten en 
Claudia Meijer, die als resp. minister 
en ceremoniemeester aardig spel te 
zien gaven. Nanda van Zwol was de 
kabouter die aan het stuk een onver- 
wachte wending gaf. De prinsessen uit 
de naburige landen werden gespeeld vergebracht naar een ziekenhuis in Haar- 
lem. De bromfietser kwam er zonder 
enig letsel van af. 

• Afgelopen week werden op aanwij- 
zing van het personeel van een zelfbe- 
dieningszaak een 28- en een 27-jarige 
vrouw aangehouden die probeerden 
konsumptiegoederen mee te nemen 
zonder aan de kassa af te rekenen. Na 
een kort verhoor en het opmaken van 
een procesverbaal konden zij huiswaarts 
keren. Het ging om bedragen van f. 47,- 
en f. 47,30 aan verduisterde artikelen. 

• Vorige week werden achtereenvol- 
gens inbraken gemeld in een kleuter- 
school aan de Lijsterstraat, de remise 
van publieke werken aan de Kamer- 
lingh Onnesstraat en een bedrijf aan de 
Noorderduinweg. In de kleuterschool 
werd in de klasselokalen een grote ra- 
vage aangericht maar niets vermist. Uit 
de remise werden een groot aantal sleu- 
tels ontvreemd en uit het bedrijf gereed- 
reedschap meegenomen. door Sandra Bruynzeel, Corinne v.d. 
Heide, Diana Molenaar, Sandra Giebels, 
Jacqueline Straathof en Jeanmarie Pos- 
ter, charmante jonge dochters en het 
balspel waarmee ze in afwachting van 
de keuze van de prins de tijd doodden 
was erg aardig om naar te kijken. Ook 
voor het optreden van de hofhouding, 
de page en de lakei hebben we niets 
dan lof. Begrijpelijk dat voorzitter Jan 
van de Mije best tevreden was en en- 
thousiast bloemen schonk aan de me- 
dewerkenden onder wie Zwaantje van 
der Mije, die het portret van het droom- 
prinsesje dat boven het bed van de sla- 
pende prins hing, had geschilderd. 
• Dezelino van Roland vanTetterode in 
affiesjesformaat is voor degenen die de 
a.s. troonwisseling anders beleven dan 
anderen kosteloos af te halen bij Jack 
van Eijk, Keesomstraat 395, en bij de 
maker in zijn atelier. Koninginneweg 
1. Dat kan vanaf heden. HERDENKING 
4e MEI 

Op de 35e herdenkingsdag van de slacht- 
offers van het nazigeweld in de jaren 
'40-'45 belegt de plaatselijke kommis- 
sie Nationale Herdenking een bijeen- 
komst in het gebouw van de hervorm- 
de kerk aan het Kerkplein. Het pro- 
gramma vermeldt een kort herdenkings- 
woord door burgemeester H. Machiel- 
sen, een optreden van het ouderenkoor 
'Voor Anker' onder leiding van dirigent 
A. van Laar aan de piano begeleidt 
door mej. M. Hufferman, deklamatie 
door Ernst van der Klauw en orgelspel 
door de heer M.B.V. Jansen. Direkt aan- 
sluitend op de bijeenkomst, die tus- 
sen 1 9.00 uur en 1 9.30 uur wordt ge- 
houden, volgt de op 4 mei gebruike- 
lijke stille tocht naar het monument voor de gevallenen in het Vijverpark. 
Van 1 8.00 uur tot zonsondergang 
(21.09 uur) zullen van alle openbare 
gebouwen de vlaggen halfstok worden 
gehangen en van 19.45 uur tot 3 sek- 
konden voor 20.00'uur lulden de klok- 
ken van de drie kerkgebouwen in het 
centrum van de gemeente. Van 20.00 
uur tot twee minuten daarna zal op de 
herdenkingsplaats volkomen stilte in 
acht worden genomen. Het komité 
verzoekt de burgerij zowel t.a.v. het 
halfstok hangen van de vlaggen als de 
twee minuten stilte het voorbeeld van 
de overheid en de deelnemers aan de 
stoet te volgen. De horeka-bedrijven 
wordt gevraagd tussen 19.30 uur en 
20.30 uur de buitenverlichting te do- 
ven en geen andere muziek ten gehore 
te brengen dan die van de officiële ne- 
derlandse radioprogramma's. FEESTPROGRAMMA VOOR 30 APRIL EN 1 EN 2 MEI 
In de week van 30 april t/m 5 mei vin- 
den er in Zandvoort dagelijks talloze 
aktiviteiten en festiviteiten plaats, waar- 
in iedereen wel iets van zijn<gading kan 
vinden om aan de landelijke feestvreug- 
de deel te nemen. 

WOENSDAG 30 APRIL 
KONINGINNEDAG / KRONINGSDAG 
9.00- 15.00 uur : 

voetbalwedstrijden tussen de plaatselijke 
bedrijven op het terreinen kompleks aan 
de Vdndellaan en de A.J. v.d. Moolen- 
straat. 

9.00- 17.00 uur : 

idem op het terreinenkompleks aande 
Van Lennepweg. 
pim. 17.00 uur : 
Prijsuitreiking. • 
pIm. 9.30 uur : 

Bezoek van de muziekkorpsen aan be- 
jaardenhuizen, alsmede marsen door het 
dorp. 

10.00 uur : 

Hijsen van de vlaggen door padvinders 
op het Raadhuisplein, waarbij het Wil- 
helmus wordt gespeeld door de Drum- 
fanfare Vereniging 'Willem Eggert' te 
Purmerend. 
19.00 uur : 

Aanvang estafette meisjes. 
19.15 uur : 

Aanvang estafette jongens. 
19.30 uur : 

Aanvang estafette dames. 
19.50 uur : 
Aanvang estafette heren junioren. ^0.20 uur : 

Aanvang estafette heren senioren. 
Na iedere afstand prijsuitreiking. 
20.00 uur : 

Start van een autorally vanuit het Ge- 
meenschapshuis over een afstand van 
35 km. op basis van roetebeschrijving 
en bestemd voor klasse A-B-C-F. Orga- 
nisatie : Autosportvereniging 'Sande- 
voerde', p/a N. Beetslaan 46, tel. 4389. 
20.00 uur : 

Aanvang muziekavond voor jongeren 
in Gebouw 'De Krocht, Grote Krocht 41 . 
Optreden door de Rockgroep Spargo uit 
Amsterdam. Deze muziekavond vindt 
plaats onder auspiciën van het Wijkcen- 
trum ''t Stekkie' en de Stichting Jeugd- 
centrum 'De Nachtuil'. 
20.30 uur : 

Aanvang van de fakkel- en lampionnen- 
optocht op het Gasthuisplein, roete : 
Kleine Krocht, Raadhuisplein, Kerk- 
plein, Kerkstraat, Thorbeckestraat, Ho- 
geweg. Oranjestraat, Grote Krocht. Bij 
harde wind en/of regen wordt deze roe- 
te gewijzigd. 
20.45 uur : 

Konsert en taptoe op de Grote Krocht, 
uitgevoerd oor de Metroband uit Den 
Haag. 

pIm. 22.45 uur : 

Prijsuitreiking door burgemeester aan 
de winnaars van de autorally in het 
Gemeenschapshuis, 
n.b. Op last van de brandweer moeten 
na afloop van de fakkel- en lampionnen- 
optocht de fakkels in tonnen water wor- den gedoofd, die hiertoe op de Grote 
Krocht nabij reisL>uro Kerkman gereed 
staan. 

DONDERDAG 1 MEI 
DAG VAN DE ARBEID 
Vanaf 20.30 uut : 

Politiek Forum in gebouw 'De Krocht'. 
In het forum nemen alle zandvoortse 
politieke partijen deel. Het publiek kan 
zich vanuit de zaal in de diskussies men- 
gen. 

VRIJDAG 2 MEI : 
pIm. 9.00 - 12.00 uur : 

Goochel- en poppenvoorstelling door 
theater 'Thoraldo' uit Amsterdam voor 
de schoolgaande kleuters in het Bejaar- 
oencentrum 'Het Huis in de Duinen!. 
15.00 -17.00 uur : 

Goochelvoorstelling en konference door 
Theater 'Thoraldo' uit Amsterdam voor 
bejaarden in het bejaardencentrum 'Het 
Huis in de Duinen'. 
19.30 uur : 

Aanvang autoslalom op het terrein langs 
de Burg. van Alphenstraat nabij de hoek 
van de Van Lennepweg. Organisatie : 
Autosportvereniging 'Sandevoerde', p/a 
N. Beetslaan 46, tel. 4389. 
pIm. 22.00 uur : 
Prijsuitreiking. Vrijdag 2 mei publiceren wij het pro- 
gramma voor zaterdag 3 mei t/m maan- 
dag 5 mei a.s. 
Slechts twee wedstrijden stonden er af- 
gelopen zondag voor de afdeling waarin 
Zandvoortmeeuwen speelt op het pro- 
gramma en wel DIO-ADO'20 en Zand- 
voortmeeuwen-Velsen. Beide ontmoe- 
tingen waren van belang voor de bezet- 
ting van de bovenste plaats en daardoor 
werd het programma dat oorspronkelijk 
voor deze zondag was vastgesteld, een 
week verschoven. De ontmoeting van 
de kustbewoners tegen Velsen eindigde 
in een 1-1 puntenverdeling en daar kop- 
loper ADO'20 met niet minder dan 6-1 
van het haariemse DIO won, mocht het 
de kampioenstitel in de wacht slepen. 
Na een licht overwicht der Velsenaren 
kwam de thuisklup meer aan bod, waar- 
bij Kees Bruin de kans van de dag kreeg 
maar voor open doel faalde. In de 25e 
minuut openden de kustbewoners de 
score. Een door Marcel SchoorI geno- 
men vrije trap kwam voor de rappe 
voeten van Pieter Keur die niet aarzel- 
de en keihard inschoot, 1-0. De bezoe- 
kers bleven voor een goed resultaat 
werken maar Ed Steffers bleef meester 
van de situatie. Kort voor het ingaan 
van de rust moest hij echter kapitule- 
ren voor een schot van linksback Meier, 
die het leer in de touwen kaalde. 
In de tweede helft is er door beide teams 
met veel inzet gestreden om tot de volle 
winst te komen. Velse"n kwam sterk op- 
zetten en liet daarbij goede kansen lig- 
gen. Piet v.d. Hulst kreeg daarbij de 
mooiste, doch hij zag zijn inzet over het 
doel gaan. Daarna kwamen beide teams 
het de defensie om beurten lastig ma- 
ken. Pieter Keur kwam kort vóór het 
einde, na een pass van Wim van Stave- 
ren, nog in schietpositie maar schoot 
de bal net over. Luttele sekonden vóór 
het einde ontstond nog een benarde 
situatie voor het Velser-doel, dat ech- 
ter niet tot de winnende treffer leidde. 
Zondag a.s. wordt de laatste ontmoe- 
ting van dit seizoen gespeeld. Dan 
wordt een bezoek gebracht aan het Be- 
verwijkse DEM, dat nog steeds in de 
gevarenzone verkeert. Er zal daarom 
door de kustbewoners flink gewerkt 
moeten worden om sukses te kunnen 
boeken. nieuws 

kort & klein • Het bezoek dat een groep leerlingen 
van de Wim Gertenbachmavo tijdens de 
afgelopen Paasvakantie aan de scholieren 
van een vergelijkbare onderwijsinstelling 
in een plaatsje nabij het engelse Oxford 
heeft gebracht, kan als bijzonder geslaagd 
worden beschouwd. De zandvoortse deel- 
nemersisters), die bij de ouders de familie- 
leden van de scholieren waren onderge- 
bracht, maakten tijdens hun verblijf uit- 
stapjes naar Londen, het heuvelgebied 
van Cotswolds en de universiteitsstad 
Oxford. In de a.s. Pinkstervakantie 
brengen de engelse leerlingen een te- 
genbezoek aan Zandvoort en staan 
voor deze gelegenheid een zeiltocht 
over de kagerplassen en ekskursies 
naar Amsterdam, Alkmaar, Volendam 
• en de Zaanse Schans op bet program- 
ma. 
de dag dat wij de arbeid gedenken, 

houden de zandvoortse politieke partijen 

een pittige discussie-avond over vooral 

plaatselijke standpunten... 

de toegang is uiteraard gratis, 
en omdat de zandvoortse politiek ook 
uw zaak is, rekenen wij op uw aanwezigheid, 

u bent welkom in gebouw de krocht, 

om 8.30 uur... Inspraak Nu WD en de 
organisator: ISIO0 D'66 
CDA 
PvdA H. w. cosm ». 

Makelaar o.g. na 

LidNBM ÜdMCC Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar 
OPHEFFINGSUITVERKOOP 

OPHEFFINGSUITVERKOOP 

OPHEFFINGSUITVERKOOP 
Bij foto HAMBURG Grote Krocht 19 ,^^ 

M^ 

omroepers Wij bieden één gulden voor 
centen 1980; f. 1,50 voor 
stuivers 1969 (visje); f. 1,00 
voor bepaalde stuivers 1967; 
f. 2,00 voor dubbeltjes 1954; 
f. 1,00 voor kwartjes 1961. 
Tel. 211 7. 

WOONRUIMTE GEZOCHT 
voor alleenstaande heer. Tel. 
3045. 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 belangrijk 

voor snelle beslissers met een parkeerprobleem ! ! I 

vaste parkeerplaats te huur 
in centrum op een afgescheiden onoverdekt parkeerterrein, midden in het 
Zandvoortse dorpscentrum. 
De prijs is v.a. f. 650,-- per jaar. 

Het aantal plaatsen is ZEER beperkt. 

Aanmeldingen : brieven onder nr. 320 buro van dit blad. 80e jaargang no. 33 vrijdag 2 mei 1980 
eanduoarrse hoen 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30/ Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 2911 087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. gemeente was paraat 
toen de storm kwam DINSDAG GEEN KOERANT 

IN VERBAND MET DE VIERING VAN DE 5de MEI ALS NATIONALE 
FEESTDAG TER HERDENKING VAN DE BEVRIJDING VERSCHIJNT 
A.S. DINSDAG GEEN ZANDVOORTSE KOERANT. 
HET EERSTVOLGENDE NUMMER KOMT UIT OP VRIJDAG 9 MEI A.S. Aan het begin van de raadsvergadering 
van afgelopen dinsdag bracht wethou- 
der Van der Mije verslag uit van de 
maatregelen die de gemeente had geno- 
men vóór, tijdens en direkt na de vlie- 
gende storm die in de nacht van zater- 
dag op zondag 20 april j.l. de kust- 
strook teisterde en zware schade toe- 
bracht aan verscheidene strandpavil- 
joens en een groot aantal huisjes van 
strandkampeerders. 

Onder leiding van wethouder Termes 
van; de dienst van publieke werken wa- 
ren de mensen van zijn dienst in nau- 
we samenwerking met de strandpach- 
ters na de eerste meldingen over de na- 
derende storm aan de slag gegaan om 
de nodige voorzorgsmaatregelen te 
treffen. Mede door dit snelle optreden 
van de gemeente en de pachters kon 
een ramp van grote omvang worden 
voorkomen, aldus wethouder Van der 
Mije. 

Daags na de storm heeft het kollege 
kontakt opgenomen met provinciale - 
en rijksinstantleSfteneinde de moge- 
lijkheden te onderzoeken de door de 
orkaan gedupeerde strandpachters en 
eigenaren van strandhuisjes financieel 
te helpen. Het hierop gevolgde overleg 
tussen de gemeente en funktionaris- 
sen van de hogere overheid heeft tot 
gevolg gehad dat de pachters een be- 
roep kunnen doen op de rijksgroeps- 
regeling voor de zelfstandigen. De in- 
stantie die de regeling uitvoert is in- 
middels met de afwikkeling van de 
aanvragen van de getroffen strand- 
pachters begonnen en heeft in enkele 
gevallen al een voorschot verleend. De 
bezitters van de vernielde strandhuis- 
jes kunnen zich voor het verkrijgen 
van materiele hulp wenden tot het 
Rampenfonds. 

Aan het slot van zijn verslag over de 
gebeurtenissen sprak Van der Mije zijn 
waardering uit voor zijn kollega Ter- 
mes, die het terrein van de slag tegen 
de storm geen ogenblik had verlaten. 
In die waardering betrok hij ook het 
personeel van de dienst van publieke 
werken dat onvermoeibaar in de weer 
was geweest om te redden wat er te 
redden viel. 

Met zijn mondeling verslag gaf de wet- 
houder tevens antwoord op de schrif- 
telijke vragen die het vvd-raadslid Atte- 
ma aan het kollege over de hulpverle- 
ning aan de getroffen strandpachters 
en bezitters van tenthuisjes had ge- 
steld. Overbodige vragen, merkte bur- 
gemeester Machielsen steng op, want 
het is onze taak en verantwoordelijk- 
heid burgers in nood waar mogelijk te 
helpen en bij te staan. 

waterstanden 
H 


H.W. 
mei 


.w. 


L.W. 


L.W. 


1 


05.35 


13.10 


17.23 


01.27 


2 


05.35 


13.39 


17.57 


02.01 


3 


06.04 


14.08 


18.29 


02.33 


4 


06.40 


14.44 


19.01 


03.05 


5 


07.11 


15.15 


19.36 


03.40 


6 


07.44 


15.48 


20.19 


04.23 


7 


08.36 


16.40 


21.19 


05.23 


8 


09.51 


17.55 


22.37 


06.41 


9 


11.20 


19.24 


— .— 


08.05 


10 


00.01 


08.05 


12.43 


20.47 


11 


01.17 


09.21 


13.52 


21.56 


12 


02.17 


10.21 


14.46 


22.50 


13 


03.05 


11.09 


15.31 


23.35 


14 


03.51 


11.55 


16.14 


00.18 


15 


04.38 


12.42 


16.58 


01.02 


16 


05.16 


13.20 


17.43 


01.47 


17. 


05.58 


14.02 


18.27 


02.31 


18 


06.42 


14.46 


19.12 


03.16 


19 


07.26 


15.30 


19.59 


04.03 


20 

3.-12 


16.16 


20.53 


04.57 
De behandeling van de raadsagenda die 
volgde op het verslag van portefeuille- 
houder Van der Mije. had weinig om 
het lijf en beperkte zich tot enkele op- 
en aanmerkingen van de afgevaardigden. 
De brandbrief die de bewoners van de 
Celsiusstraat aan het gemeentebestuur 
hadden geschreven over de overlast van 
de bezoekers van de jongerensociëteit 
'De Nachtuil' tijdens de openingstijden 
en het sluitingsuur van de jeugdsoos, 
was voor Attema reden aan te dringen 
op een spoedig antwoord van de zijde 
van b en w aan de raad en de reklame- 
rende bewoners. Liefst nog in de vol- 
gende raadsvergadering, want de toe- 
stand is zeer eksplosief en de bewoners 
van de straat dreigen het recht in eigen 
hand te nemen. 

Voorzitter Machielsen kon niet belo- 
ven dat er in de volgende raadsverga- 
dering al een antwoord uit de bus zou 
komen, maar hij verzekerde de vragen- 
steller dat het kollege zijn zorgen deelt. 
Ik onderschat de ernst van de situatie 
niet, aldus de heer Machielsen. 

Het door het kollege voorgestelde voor- 
bereidingsbesluit voor het Stationsplein 
en omgeving teneinde ongewenste ont- 
wikkelingen in dit gebied te voorkomen, 
lag de raadsleden Hildering (vvd) en 
Toonen (pvda) zwaar op de maag. Hil- 
dering wilde vaart zetten achter een 
definitief bestemmingsplan voor het 
plein en omliggende bebouwing. Sinds 
jaar en dag biedt het plein een lelijke 
aanblik voor de bezoekers die per trein 
arriveren. Het doet de badplaats geen 
goed, evenals de op de gebouwen ge- 
schilderde kreten en slogans over de 
woningnood in Zandvoort. Die vond 
hij afstotend. Voor velen is de woning- 
nood nog schandelijker, maar daar rep-", 
te de volksvertegenwoordiger niet over. 
Het steeds opnieuw nemen van voor- 
bereidingsbesluiten in afwachting van 
een stedebouwkundig plan gaat aver- 
rechts werken, meende de socialist 
Toonen. Juist daardoor kunnen situa- 
ties ontstaan die in feite niemand wil 
en een verantwoorde stedebouwkun- 
dige opzet doorkruisen. Hij doelde 
hierbij op de plicht van het gemeen- 
tebestuur om na beëindiging van een 
voorbereidingsbesluit eerder aange- 
vraagde bouwvergunningen in behan- 
deling te nemen. Dit op grond van het 
oude bestemmingsplan dat na afloop 
van een voorbereidingsbesluit weer in 
werking treedt. 

Nu geldt nog een termijn van een jaar 
voor een voorbereidingsbesluit maar 
kunnen wij geen voorbereidingsbeslui- 
ten nemen voor een langere periode ? vroeg Toonen zich af. Bijvoorbeeld 
voor twee of drie jaar. 
Daar kon de heer Machielsen niet uit 
het vuistje een antwoord op geven, 
maar hij beloofde te onderzoeken of 
de suggestie van Toonen uitvoerbaar 
was. De wet op de ruimtelijke orde- 
ning is voortdurend in beweging, dus 
wie weet. 

Niet zozeer de door b en w voorgestel- 
de aankoop van een piano voor het 
Gemeenschapshuis baarde de heer Hil- 
dering zorgen, maar het beheer van 
het snareninstrument. Naar hij had ver- 
nomen Wordt hiermee de Zandvoort- 
se Operettevereniging belast, maar hoe 
moet het dan met andere gezelschap- 
pen die van de piano gebruik willen 
maken ? Moeten die zich wenden tot 
de ZOV of de leiding van het Gemeen- 
schapshuis, hoe zit dat ? foto Jacob Koning Voorzitter Machielsen vond deze hoogst 
belangrijke en principiële vraag te licht 
voor beantwoording door het kollege 
en adviseerde de heer Hildering infor- 
matie in te winnen bij de kommissie 
kulturele zaken. Dat was wethouder 
Aukema van kunstzaken geheel met de 
burgemeester eens, maar hij nam niet- 
temin de moeite de pianovraag even te 
bespelen. Het instrument kan door 
iedere vereniging in het Gemeenschaps 
huis worden gebruikt, stelde hij de heer 
Hildering gerust. Over de slijtage van de 
piano maakte de kultuurdrager in het 
kollege zich geen zorgen. Een piano 
gaat in het algemeen langer "mee dan 
een raadslid, meende hij. Een grapje, dat 
de heer Hildering wel kon waarderen. kort&:l<liii? • Het bestuur van jle Nationale Revo- 
lutionaire Atlas Partij is tegen de wei- 
gering van het kollege van b en w om 
een vergunning af te geven voor de door 
deze partij te organiseren braderie op 
het Dorpsplein in beroep gegaan bij Ge- 
deputeerde Staten van Noord Holland. 
Tevens heeft de NRAP een klacht gede- 
poneerd bij. het ministerie van binnen- 
landse zaken tegen het besluit en de 
argumentatie van het gemeentebestuur 
geen toestemming te verlenen voor het 
evenement. De atlas partij, een politie- 
ke groepering die zich wil inzetten voor 
de belangen van de minderheden in ons 
land, overweegt tegen de wat zij noemt 
'dubieuze berichtgeving van het kollege' 
bij de haarlemse officier van justitie 
een klacht wegens smaad in te dienen. 

• Onder het motto 'Kunst te kijk' 80' 
organiseert het kultureel centrum op 
zaterdag 1 mei a.s. een kunstmarkt op 
het Gasthuisplein. Aan het evenement 
zullen circa dertig kunstenaars afkom- 
stig uit Amsterdam, Haarlem, Bloemen- 
daal. Huizen, Heemstede en Zandvoort 
deelnemen. De openlucht-presentatie 
begint om 10 uur en zal muzikaal wor- 
den omlijst door het jazzkwartet Dico 
van Putten. 

• De fototentoonstelling Wereldoor- 
log II in de Openbare Bibliotheek is 
verlengd tot 15 mei. De tentoonstel- 
ling is vooral bedoeld voor jongeren 
en geeft een beeld van hetgeen zich in 
de jaren '40- '45, zowel in Nederland 
als in het buitenland, heeft afgespeeld. toz gaf uitvoering 
in icerlc lees verder op pag. 2 • In de Nachtuil draait vanavond, 2 

mei, de film 'Bruce Lee is mijn mees- 

^^a^^^^a^g^ggg^^^ ter'. De film begint om 20.00 uur. Lief- 
hebbers van de legendariese Bruce Lee 
en de karatevechtsport kunnen er voor 
f. 2,50 (leden), of f. 3,50 (anderen) 
hun hart ophalen. 
Hoe goed akkoestiek in de hervormde 
kerk is werd dinsdagavond weer eens 
bewezen toen het Toonkunst Oratorium- 
koor Zandvoort er zijn jaarlijkse konsert 
gaf. 

Het programma vermeldde de Kantate 21 
'Ich hatte viel Bekümmernis' van Joh. 
Seb. Bach en Vesperae Solennes de Con- 
fessoire van Wolfgang Amadeus Mozart, 
een viertal solisten verleende vokale me- 
dewerking, Nico Waasdorp bespeelde 
het orgel, het Randstad Kamerorkest 

mevr, kraan-meeth 

begeleidde en het geheel stond onder 
leiding van Lourens Stuifbergen. De so- 
listen t.w. de sopraan Marion van den 
Akker, de alt Leida Joosse, Alex Ver- 
meulen tenor en Max van Egmond, bas, 
hadden een belangrijk aandeel in het 
muzikaal gebeuren dat deze avond bin- 
nen de kerkmuren plaats had. T.D.Z. 
slaagde er opnieuw in zowel als koor 
alleen als samen met de gastzangers 
de talrijke muziekminnenden (de kerk 
was tot de laatste plaats bezet) een on- 
vergetelijke avond te bezorgen. Als leek 
kunnen wij alleen maar vaststellen dat 
wij van dit konsert intens hebben ge- 
noten en gezien de langdurige staande ovatie die de uitvoerenden aan het eind 
van de avond in ontvangst mochten ne- 
men wij niet alleen. 

Het cratoriumkoor dat sinds 1977 onder 
leiding staat van Lourens Stuifbergen, 
de vroegere organist van de Agathakerk, 
heeft niet alleen enthousiaste leden 
maar ook een volijverig bestuur met de 
heer De Hoop als voorzitter. Men is 
verheugd dat een aantal jongeren zich 
bij T.O.Z. heeft aangesloten, hoewel 
uitbreiding, zeker van mannenstemmen, 
welkom is. Mogelijk kan het in studie 
genomen oratorium 'Der Tod Jesu' van 
C.H. Graun en het 'Stabat Mater' van 
E. d'Astorga, werken die in het voor- 
jaar van 1981 zullen worden uitgevoerd, 
aspirant leden er toe brengen eens een 
repetitie op maandagavond in gebouw 
'De Krocht' mee te maken. Als dat maar goed gaat zei de man 
van de PvdA. Is die installatie van 
Radio PEETERS zei de man van 
d'66. Dan moet hij goed zijn zei de 
man van de VVD. Altijd met gods 
hulp zei hij van het CDA. Maar Ra- 
dio PEETERS kan het ook wel al- 
leen, zei Inspraak Nu in de mikro- 
foon. 22 april - 28 april 1980 

Getrouwd : Wilhelmus Akkerman en 
Sijtje van Beurden ; Albert Smienk en 
Johanna Hendrika Broerse. 

geboren : Edwin, zv. D. Berkhout 
en J.B. Keur ; Dominique Ada Maria, 
dv. H.J. van Eldik en D.C.M. van Won- 
deren ; Hanife.dv. N. Özgen en M. Gul- 
bay ; Esther, dv. E. Stobbelaar en E.C. 
de Vlieger ; Robertus Sebastiaan zv. D. 
Ten Pierik ; Simon Ivo, zv. A.L. Korper 
en A.M.P. Lochtenberg ; Uzar, zv. J. 
Koster en H. van Eldik ; Maria, dv. L. 
Th. D. Busscher en J.J. de Kruif ; Manu- 
ele Christina Marcella, dv. J.A.W. Berk- 
hoff en O.C.M, van Staveren. 

overleden : Geertje de Reus, geb. van 
Son, oud 56 jaar ; Haring Hendrikse, 
oud 67 jaar ; Gerardus Antonie Johan 
van IJeendoorn oud 82 jaar ; Marianna 
Nater, geb. Asser, oud 80 jaar ; Mary 
Elisabeth Dewar Fairbairn Meijer, geb. 
Thomson, oud 99 jaar ; Pieter Hendrik 
Dik, oud 77 jaar. eanduoorhse Noeran}* staf ette 1 980 Een programma-onderdeel van de Ko- 
ninginnedagviering dat ieder jaar tal 
van toesclnouwers trekt is de estafette 
op de Grote Krocht. Ook woensdag 
avond stonden er weer honderden be- 
langstellenden achter de hekken om 
het door Klaas Koper georganiseerde 
evenement gade te slaan. Dat het er 
dit keer bijzonder geanimeerd toe ging 
kwam voornamelijk door kommentator 
Theo Hilbers, die niet alleen de deel- 
nemende ploegen aanvuurde, maar met 
zijn enthousiasme en gevatte opmer- 
kingen ook het publiek nauw bij de 
wedstrijd betrok. Onder de rijen aan- 
wezigen zagen we tal van leerkrachten 
van deelnemende scholen, maar ook 
de 'hulpverleners' Zandvoortse Red- 
dingsbrigade, Scouting Zandvoort en 
de kolonneleden van het Rode Kruis. 
Het was maar goed dat die laatste er 
waren want het kwam nogal eens voor 
dat een uitgeputte deelnemer tussen 
twee kolonneleden even op verhaal 
moest komen. Burgemeester Machiel- 
sen loste de startschoten en reikte de 
prijzen, bestaande uit bloemen en een 
persoonlijk aandenken voor iedere deel- 
nemer, uit. Voor de' winnende ploeg 
van iedere groep waren er wisseltrofee- 
ën, beschikbaar gesteld door resp de 
Sportraad Zandvoort, het Haarlems 
Dagblad, Coca Cola, A.F. Hardhout en 
Kapklus. 

Tot slot geven wij hieronder de kom- 
plete uitslag van de estafette : 
Meisjes 4 maal 400 meter : 

1. Wim Gertenbach Mavo 

2. Oranje Nassauschool 1 

3. Oranje Nassauschool 2 

4. Beatrix School 

5. Chr.Mavo 

Jongens 4 maal 400 meter : 

1. Wim Gertenbach Mavo 

2. Medinos Carpet 

3. Chr. Mavo 

4. Oranje Nassauschool 1 

5. Oranje Nassauschool 2 

6. Wim Gertenbach Mavo 

Dames 4 maal 800 meter : 

1. Zandvoortmeeuwen handbal 

2. Wim Gertenbach Mavo 2 

3. de Toorts 1 

4. Wim Gertenbach Mavo 1 

5. de Toorts 2 

heren junioren 4 maal 1600 m. 

1. Wim Gertenbach Mavo 2 

2. Versteege 

3. Eurosol 

4. Kapklus 

5. Wim Gertenbach Mavo 1 

heren snioren4 maal 1600 m. 

1. Lions 

2. Zandvoortmeeuwen handbal 

3. Plumbers 

4. A.F. Hardhout 

5. Erica Bloemen 

6. de Toorts 1 

7. Zandvoortmeeuwen voetbal 

8. SOS 

9. de Toorts 2 

10. Zandvoortse Reddingbrigade 

11. Top Slager Boys i^iffïaand 

ilSlifi^itü: ■ , 

liiliiiiek EXPOSITIE 

Erik Prins exposeert 
gouaches. Zaterdag 17 mei, 
16.00 uur, is de opening. 

¥IIM INN 

10 mei. 21.00 uur, Casa- 
nova van Frederico Felini. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. jPrinsëssév^reg/ Zandvoort 
foto Jacob Koning vervolg pag. 1 

PORTRET VAN NIEUWE VORSTIN IS BESTELD eanduoortee hoeran^ Er werd nog wat heen en weer gepraat 
over de wegsleepregeling voor fout- 
parkeerders die in het a.s. seizoen ope- 
rationeel wordt. Attema vreesde dat 
het gebruik van een kraanwagen, die 
de gemeente wil inhuren om de voer- 
tuigen weg te slepen,»beslist onvoldoen- 
de zal blijken om het aanbod van fout- 
parkeerder te verwerken. Daarvoor 
heb je er tenminste drie nodig, dacht 
hij. En er moeten ook meer terreinen 
voor het opslaan van auto's worden aan- 
gewezen. Het terrein van de pw-remise 
is zo vol, aldus Atterha. 
Voorzitter Machielsen wilde eerst af- 
wachten hoe de wegsleepregeling in 
de praktijk werkt. Daarna kunnen we 
de regeling aan de hand van de opge- 
oane ervaring zonodig bijstellen en 
verder ontwikkelen. 
Attema was er niet gerust op. 
Hij is een man van de daad, de aktie. 
Als het aan hem ligt begint het wegsie- 
pen van foutparkeerders al bij de deur 
van Zandvoort. We moeten niet wach- 
ten tot alles schots en scheef staat. 
Dan is het te laat, waarschuwde hij. 
Wanneer zijn sombere verwachting uit- 
komt zal hij zeker niet nalaten er op te 
wijzen dat hij de eerste was die de bui 
zag naderen. 

Daar kan je de klok op gelijk zetten. 
Nog steeds. In de rondvraag oefende Toonen kri- 
tiek op de argumenten van b en w aan 
de Nationale Revolutionaire Atlas Par- 
tij geen toestemming te verlenen een 
braderie op het Dorpsplein te organi- 
seren. Vooral het argument dat de 
openlucht-manifestatie zou konkure- 
ren met de officiële weekmarkt, noem- 
de hij zwak. Machielsen verdedigde het 
besluit van het kollege door op te mer- 
ken dat een braderie een zaak is van 
belanghebbende winkeliers en niet 
moet worden georganiseerd door der- 
den. Een politieke partij dient hele- 
maal niet aan bod te komen. 
De cda-er Ter Veer informeerde hoe 
het staat met het konterfeitsel van de 
nieuwe vorstin,die het portret van de 
afgetreden landsvrouwe in de raadszaal 
moet vervangen. Voorzitter Machiel- 
sen kon vragensteller meedelen dat het 
doek is besteld, maar nog niet afgele- verd. Welke kunstnaar de opdracht 
heeft ontvangen, onthulde hij niet. 
Waarschijnlijk behoort het tot het ge- 
heim van het kabinet van de eerste 
burger. 

Naar aanleiding van de gif-affaire in Lek 
kerkerk, vroeg de demokraat Van Erp 
of Zandvoort op het gebied van het 
deponeren van schadelijke afvalstoffen 
'brandschoon is'. 

Waarschijnlijk wel, maar zeker weten 
doe je het natuurlijk nooit, luidde het 
antwoord van het kollege. De liberale 
afgevaardigde De Jong herinnerde zich 
de aanwezigheid van een benzinetank 
onder de voormalige gaeage aan de 
Burg. Engelbertstraat, thans in gebruik 
als levensmiddelenbedrijf. Zij had bij 
geruchte vernomen dat de tank niet 
helemaal leeg zou zijn. B en w konden 
er geen zinnig woord over zeggen. Maar 
het kollege blijft alert, beloofde de 
burgemeester. CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerika worden leden| 
en leiders vgn de demokratische 
vakbeweging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIE'S ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap. 
Nieuwe Gracht 47, Utrecht, 
Telefoon 030 -319675 J\ ® L_J^LJ®L by 


de nieuwe 
voorjaarskollektie 
van^^_ 

BOSS 

is een lust voor 

het oog... 
Icomt dat zien. 

V.I.K 

men's f ashion 
grote houtstraat 124/haarlem 
iiier 

staat 
uw 

brief ABONNEMENT BELLEN In zorgwekkende toestand 

Nauwelijks is het seizoen begonnen of... 
... de circuit -razernij , de doelloze, be- 
ginselloze, redeloze kolder heeft ^ijn 
tol geëist. Alweer heeft een jongeman 
aan het begin van zijn volwassenheid, 
een mens, een volstrekt on-herhaalbare 
individulatiteit de hoogste prijs betaald. 
Alweer zijn echtgenote, verloofde, kin- 
deren, ouder en vrienden' ongelukkig, 
alweer is onnodig een leven vernietigd. 
Men, de grote 'men' wast zijn handen 
in onschuld. De circuit-vrienden, de 
hotel-magnaten , de kleine profiteurs ■ 
suggereren onnozelheid, ontoereken- 

baarheid, want onschuld. De winst 

werd duur betaald, zoals de vis bij 
Heyermans. Er is geen principieel ver- 
schil, in beide gevallen kleeft er bloed 
aan de winst. 

Het niet-principiële onderscheid: de 
circuit-vrienden vluchten in de kollek- 
tiviteit en daardoor in de persoonlijke 
anoniemiteit. De moderne struisvogel 
steekt zijn kop in het zand. Met een 
term uit het jonge verleden, die het 
geweten ontlast ; 'Ich hab' es nicht ge- 
wusst'. De aperte leugen bevrijdt het 
geweten niet. Rabelais : 'Science sans 
conscience, c'est la ruihe de l'ame' ofte- 
wel weten zonder gè-weten is de ruihe 
van de menselijke ziel. 
Het geweten blijft rebelleren. Tever- 
geefs tracht men zich te ontworstelen 
aan de ijzeren greep van het geweten, 
van die hoogste graad van het mense- 
lijke zelf, van het menselijke innerlijke 
zijn. 

Het sofisme, waartoe het rebellerende 
geweten de gefolterde dwingt : 'Die 
koereurs moeten het zelf weten, zij 
willen het toch, zij worden-toch niet 
gedwongen! ' Alsof er geen verhoudin- 
gen zijn, waarbij de overheid de men- 
sen tegen zichzelf in bescherming moet 
nemen. 

Aan alle WD leden in de gemeenteraad: 
gij hebt tot nu toe door dik en dun het 
circuit verdedigd. Lees eens wat de oud- 
voorzitter van de oude WD, naar. wie 
gij Uw bureau genoemd hebt^ees eens 
wat Telders, de geleerde en held, die 
zijn leven liet in het concentratie-kamp 
Dachau geschreven heeft over sport 
en spel. 

Volgens Telders is de auto- en motor- 
racerij en dito razernij, deze volstrekte 
anti-beschaving, dit rudiment van de 
barbaren, deze opstand der neo-hunnen 
geen sport. Telders heeft het begre- 
pen : het is een walgelijke verruwing 
van onze zeden, een verschrikkelijke 
beschadiging van onze moraal. 
En nu aan alle verantwoordelijken van 
de plaatselijke overheid. Hebt. de moed 
aan Uw koUege van B & W een over- 
zicht te vragen van de definitieve slacht- 
offers van de laatste jaren, naast de familieberichten Op 9 mei 1980 is het 40 jaar gele- 
den dat onze ouders en grootouders 

CHRIS VOSSEN 

en 

Ml EN VOSSEN-V.DIJK 

in het huwelijk zijn getreden. 

Dat zij nog lang voor elkaar en voor 

ons gespaard mogen blijven. 

Albert, Hillie 
Cor, Herman 
Agaath, Lex 
Linda, Jolanda, René 
Monique en Marco 

2042 VH Zandvoort 
Koningstraat 81 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 4 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 4 mei a.s.: 

09.30 uur : Ds. H.W. Wierda Sr. Zaan- 
dam, Viering H.A. 
19.00 uur : Geen dienst. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 4 mei a.s.: 

10.30 uur : ds. J.C. Beekhuis d.g. Haar- 
lem. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 3 mei a.s.: 
19.30 uur : stille eucharistieviering, 
zondag 4 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met St. 
Caeciiiakoor. medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 3 en zondag 4 mei a.s.: 
Zuster E.H.M. Nijssen, Gasthuishotje 
27, tel. 2791. 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dag en nacht). belangrijke adressen 
2000 
3043 
4841 
7947 

(023) 2323 2135 Politie (alleen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo VreemdeÜngen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservice 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg 1, Zandvoort. csnduQorhsc hoerarV zwaargewonden, de voor-hun-leven-on- 
geluktógen, die met Uw sanktie. Uw 
goedkeuring. Uw adhesie hun offer 

hebben gebracht. En ten tweede 

hebt eindelijk de moed, daaruit Uw 
konsekwenties te trekken. 
Aan niemand wil ik maatschappelijk 
en ekonomisch sukses misgunnen. In 
tegendeel. Maar tot slot één gedachte 
ter overweging: .Wij leven niet om zo 
' veel mogelijk geld te verdienen wij zijn 
geen wandelende resultaten-rekenin- 
gen, die hun rechtvaardiging ontlenen 
aan deze levensgrote misdaad ! ' 

J. van Santen FEESTPROGRAMMA T.E.M. VIJF MEI 


3 : 
ZATERDAG 3 MEI : 
10.00 uur : 

Aanvang van de kinderspelen op de Gro- 
te Krocht. Aannnelding ter plaatse van 
9.30 uur af. Tevens vindt de uitdeling 
van de oranjeattraktie plaats. 
13.00 uur : 
Prijsuitreiking. 
10.00 uur : 

Start «an de paardentram op liet Raad- 
huisplein, hoek L. Davidsstraat. 
9.00- 15.30 uur : 

Ronnmeinnarkt op het Kerkplein, de 
Poststraat en het Raadhuisplein. Op 
de rommelmarkt zal ook een stand- 
werker aanwezig zijn. 
12.30 - 14.00 uur : 
Optreden van het Muziekkorps 'Soii' 
uit Driehuis. 
14.00 uur : 

Start van de zeepkistenrace in de Oran- 
jestraat. Finish in het begin van de Hal- 
testraat. Verplichte techniese keuring 
van 12.30 uur af op het parkeerterrein 
van garage Rinko. Organisatie: Auto- 
sportvereniging 'Sandevoerde', p/a N. 
Beetslaan 46, tel. 43 89. Toekomstige 
koereurs, u kunt zich nog steeds op genoemd adres aanmelden. 
pim. 16.00 uur : 

Prijsuitreiking op het circuit 
N.B. De markt is volgeboekt. Zij die geen 
beschikking hebben over een door het 
komité verhuurde kraam, mogen op 
straatgedeelten, bestemd voor kramen, 
geen koopwaren uitstallen en/of verko- 
pen, voordat alle kramen zijn geplaatst. 

ZONDAG 4 MEI/HERDENKINGSDAG: 
19.00 -19.30 uur: 

Herdenkingsbijeenkomst in de hervorm- 
de kerk aan het Kerkplein. 
19.30 uur : 

Stille tocht van de hervormde kerk naar 
het monument voor de gevallenen in het 
Vijverpark. 
20.00 - 20.02 uur : 
Twee minuten stilte. 

MAANDAG 5 MEI /BEVRIJDINGSDAG 
9.30 - 16.00 uur : 

Markt van oude ambachten op de Gro- 
te Krocht. Ter opluistering van deze 
markt zullen optreden het Gheselscap 
Goet ende Fyn uit Badhoevedorp. 
11.00 -12.00 uur: 
Koffiekonsert door het Gheselscap Goet ende Fyn. Het programma be- 
staat uit nederlandse en vlaamse lie- 
deren, alsmede volksgebruiken van de 
middeleeuwen af. 
12.00 uur : 

Aanvang fietsenrally vanuit het Gemeen- 
schapshuis. Organisatie : Autosportver- 
eniging 'Sandevoerde', p/a N. Beetslaan 
46, tel. 4389. In de namiddag zal er 
een grootse muzikale en sportieve mani- 
festatie op het hoofdveld van de Zand- 
voortse Sport Vereniging 'Zandvoort- 
meeuwen' aan de Vondel laan plaats- 
vinden. Toegangsprijs f. 2,- voor vol- 
wassenen en f. 1 ,~ voor kinderen tot 
12 jaar. Kaartverkoop : Reisburo Kerk- 
man. Grote Krocht 20, tel. 2560 en 
het vvv-kantoor, Schoolplein 1 tel. 7947 | 
alsmede op de feestdag zelf bij de in- 
gang van het hoofdveld. De kassa zal 
van 13.30 uur af geopend zijn. Bij 
slecht weer in de Pellikaanhal. 
14.05 uur : 

Opstelling voor de tribune van de deel- 
nemende verenigingen en deel- 
nemers. 
14.10 uur : 

Openingstoespraak door de burgemees- 
ter, gevolgd door de prijsuitreiking aan 
de winnaars van de fietsenrally. 
14.18 uur : 

Het bevrijdingsvuur, dat door een esta- 
fetteploeg uit Wageningen is overge- 
bracht wordt het veld opgedragen en 
ter plaatse wordt een fakkel ontstoken. 
Hierna vinden allerlei spelen plaats o.a. 
touwtrekken tussen teams van vereni- 
gingen, goalschieten, judodemonstraties, 
ballet, volksdansen, strandsoelenrace, 
afgewisseld door muzikaal optreden 
door de Muziekvereniging 'Kunsten 
Genoegen'. 
pIm. 16.30 uur : 

Demonstratie parachutespringen door 
het Pepsi Parateam. 
pIm. 17.00 uur : 

Einde van de sportieve en muzikale ma- 
nifestatie. Indien er tijd overblijft zal 
er voor het publiek beperkte mogelijk- 
heid zijn voor z.g. parasailing, d.w.z. 
deelnemers worden met een parachute ' 
de lucht ingetrokken. Deelname voor 
eigen risiko. Het geheel zal muzikaal 
worden omlijst door onze eigen onvol- 
prezen Kwallentrappers, terwijl als 
presentator van dit alles zal optreden 
de bij velen van u bekende Barend Ba- 
rendse. 
19.30 uur : 

Rondgang door het dorp door de Haar- 
lemse Harmonie Kapel, gevolgd door 
een taptoe op de Grote Krocht. 
20.00 uur : 

Disko-avond voor jongeren in gebouw 
'De Krocht', Grote Krocht 41. Deze 
avond vindt plaats onder auspiciën van 
het Wijkcentrum 'T Stekkie' en de Stich- 
ting Jeugdcentrum 'De Nachtuil.' 
Bij het Bureau Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ter 
gemeentesecretarie van Zandvoort kan worden geplaatst een 

medewerker/ster Taak: 

het verrichten van huisbezoeken, het controleren van vestigingen 
en het assisteren bij eenvoudige werkzaamheden in de binnendienst. 

Leeftijd: 30 -40 jaar. 

Salaris: 

f 1.759,- tot f 2.199,- bruto per maand, afhankelijk van opleiding 

en ervaring. 

De premie A.O.W. is voor rekening van de gemeente. 

Voorts is er een eigen ziektekostenregeling. 

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te 
richten aan burgemeester en wethouders. 
omroepers JONGEMAN, 24 jaar, zoekt 
werk voor 20 uur per week. 
Tel. 25 90. ZANDVOORT-Z Te koop 
2 kam. hoekflat (vh3) 
m. garage vr. pr. f 135.000,- 
k.k. Inl. mak. kant. Cense 
tel. 02507 - 26 14 Hondenkapsalon RENÉE 

voor het vakkundig 

• Knippen 
f Scheren 

• Plukken 

f Oor- en nagelverzorging 
Hondenspecialisten sinds 
■ 1955 

Voor afspraken uitsluitend 
tel. 5626 na 19.00 uur. vrouwen op de tribune De zandvoortse EVA-groep (Emancipa- 
toriese Vormings Aktiviteiten) organi- 
seert een viertal op elkaar aansluitende 
kursussen die tot doel hebben de vrouw 
maatschappelijk te emanciperen. Dat 
zijn de VOS (Vrouwen Oriënteren zich 
op de Samenleving)- en VLAM (Vrou- 
wen Leren Aktief Meedoen)-kursussen, 
Maatschappijleer, en de Basiskursus 
Politiek, in het kader van de laatstge- 
noemde kursus woonde een aantal 
vrouwen op 25 maart een zitting van 
de gemeenteraad bij, de meesten van 
hen voor het eerst. Om hun verschillen- 
de ervaringen beter met elkaar te kun- 
nen bespreken stelden zij verslagen op. 
Hieronder volgt een kollage van de ver- 
slagen van de EVA-kursisten. 

Toch wat opgewonden en onwennig 
ben ik dinsdagavond, 25 maart met 
een aantal vrouwen van de Basiskursus 
Politiek naar een gemeenteraadsverga- 
dering geweest. Het was wat vreemd 
om zo tegen achten het raadhuis door 
een zijdeur binnen te gaan en een plaats- 
je te zoeken op de tribune. Mijn eerste 
verwondering betrof een rood koord 
dat tussen de eerste en de volgende 
rijen stoelen hing, maar dat bleek ter 
afscheiding van de perstribune te zijn. 
Tot mijn voldoening zag ik een bordje 
aan de muur : Voor tien uur niet roken. 
De meeste raadsleden kende ik niet van 
gezicht, maar rriet de burgemeester en 
de wethouders had ik minder moeite. 
Want daarvan stond wel eens een foto 
in de krant. Gelukkig kregen v/ij een 
plattegrondje met de namen op de 
plaatsen van de raadsleden, zodat het 
gebeuren ook voor zo'n a-politiek per- 
soon als ik gemakkelijker te volgen 
zou zijn. Na de opening van de vergadering kon 
je merken dat de agendapunten al in 
deraadskommissies behandeld waren, 
want zij werden in zo snel tempo afge- 
handeld, dat ik al snel de draad kwijt 
dreigde te raken. Bij punt 4 schrok ik 
even op. Hé, daar moet ik toch meer 
van weten. Voorbij al weer, jammer. 
Punt 5b ging over de gemeentelijke aan- 
koop van een huis, dat er volgens raads- 
lid Attema inwendig zo slecht aan toe 
was, dat er bij de koopprijs nog best 
een lieve duit bijgeteld moest worden, 
maar volgens anderen was het min of 
meer een koopje. Opmerkingen over 
plafonds die zwanger leken en bezoe- 
ken van het raadslid en een wethouder 
deden mij dankbaar zijn dat ik er niet 
woonde. Ik begreep dan ook niet goed 
waarom er zo lang over gepraat moest 
worden, want als de situatie er inder- 
daad zo slecht is, moet er in ieder ge- 
val geld voor zo'n woning komen. 
Punt 7 nam wat tijd toen duidelijkheid 
gevraagd werd over toezicht dat gehou- 
den had moeten worden op een bij- 
zonder stukje natuur aan de ingang 
van het Kostverlorenpark. Wethouder 
Termes vond 'het zeer spijtig dat er bo- 
men en struiken gerooid waren, maar 
zei dat er al weer nieuwe geplant wa- 
ren. 

Bij deze hele diskussie kreeg ik het ge- 
voel van : Het moet allemaal gezegd 
worden opdat het geregistreerd wordt, 
maar de echte emoties zijn al veel eer- 
der gespuid. Bij deze, maar meer nog bij 
sommige andere kommentaren, keken 
de vrager en de antwoorder elkaar niet 
aan. Alsof het niet belangrijk was dat zij 
elkaar hoorden, maar dat anderen het 
zouden horen. De oude beplanting 
kreeg je er in ieder geval niet mee terug. Met punt 11 begon de aanvullende agen- 
da die de Welzijnsplanning, het Cuftu- 
reel Centrum, De VVV en de kunstijs- • 
baan betrof. Die kostte veel meer tijd, 
omdat men zich daarover veel minder 
had voorbereid. Maar je kon wel mer- 
ken hoe verschillend de partijen soms 
denken, en dat was juist zo interessant. 
Toch had ik moeite mijn aandacht er 
bij te houden. Dat'kwam door het slech- 
te gebruik van de mikrofoon door de 
raadsleden, want aan de geluidsinstalla- 
tie mankeerde niets, en ook door het 
geroezemoes op de tribune. Echt verve- 
lend vond ik dat je haast niet kon zien 
wie er aan het woord was. Dorstig was 
ik ook geworden, te meer doordat ik 
de zalige geur van de koffie rook, die 
door een bedrijvige koff iemééster (de 
bode) rondgebracht werd, maar ons 
voorbij ging. 

De behandeling van de Welzijnsplan- 
ning werd een gezever over de proce- 
dure van een prcedure die de welzijns- 
kommissie op moet stellen, tot dat 
Ineke Wind de zaak duidelijk uitlegde. 
Dat het Cultureel Centrum zó slecht 
kan huishouden en dat daar niet eerder 
ingegrepen is, is voor vrouwen die al 
vroeg leren hoeveel je met je budget 
kunt uitgeven al helemaal een raadsel. 
Kuituur is duur, meende wethouder Au- 
kema, maat is dat wel altijd zo ? Je 
moet je programma's beter op je pu- 
bliek af stemmen, dan zal het niet ge- 
beuren dat er maar vier toehoorders in 
de zaal zitten. Het bedrag voor de sub- 
sidie aan de vvv weet ik niet meer, maar 
de subsidie per jaar vaststellen vind ik 
juist, omdat inderdaad afgewacht moet 
woiden wat het nieuwe bestuur pres- 
teert. Naar achteraf bleek, was de bij- 
drage aan het herstel van de kunstijs- baan Kennemerland hef klapstuk van 
de avond. Daar werd de grootste stam- 
pij om gemaakt. Voor ons vrouwen 
was het onbegrijpelijk dat een architek- 
tenburo zo slecht bestek maakt, dat 
een bouwmaatschappij zo slecht kan 
bouwen, dat een gemeente zo blinde- 
lings kan vertrouwen, en dat er nu zo- 
veel geld is vergooid. Een schandaal is 
dat, want het is ons gezamenlijk geld 
waar onzorgvuldig mee omgesprongen 
is. En een schuldige is niet aan te wij- 
zen. Een kapitale opdracht zonder ga- 
ranties voor wanprestatie ? Niet te ge- 
loven ! Bij de rondvraag kreeg ik toch 
even een nare smaak in de mond (om 
een veel gebezigde uitspraak van die 
avond te gebruiken). De burgemeester 
weigerde om een personeelsadvertentie, 
waarvan de tekst diskriminerend en in 
strijd met een nieuwe wet was, verbe- 
terd opnieuw te plaatsen. Ineke Wind 
vroeg of hierover gestemd kon worden 
en de meerderheid van de raad was vóór 
herplaatsing. Een afgang voor de burge- 
meester, die van de zaak een lachertje 
had proberen te maken, en ik voelde 
mij als vrouw een stuk minder machte- 
loos met een vrouw als Ineke Wind in 
de raad, goed joh I 

Al met al maakte deze avond een wat 
verwarrende indruk op mij. Om een 
goed inzicht te krijgen in wat er bespro- 
ken wordt, moet je natuurlijk geregeld 
kommissievergaderingen bijwonen. Die 
zijn misschien ook interessanter. Voor 
mij was het allemaal wel veel in een 
keer, maar het was ook leerzaam en ik 
heb nog steeds het gevoel : daar gebeur- 
de wat en dit keer was ik er bij. 

Eva WOONRUIMTE GEZOCHT 
voor alleenstaande heer. Tel. 
3045. LOEKJE KISTEMAKER- 

V.D. MEIJ 
gediplomeerd pedicure SVO 
Behandeling volgens afspraak, 
tel. 02507-4443. STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENI>RUK 
Voor al uw famIH«- en 
HANDELSDRUKWERK 
Opsterparicstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(BQna 50 jaar drukker) 
lllllllllll llllllllillllllllllllllllllllll llllllllllllllllHlIllllllllllllllllll 

Verhuur - Inrichting 
"DE WITTE ZWAAN" 
Voor elk feest of partij 
dat verhuren wij 

tafels, stoelen, glaswerk, 
porselein, bestekken, kap- 
stokken, huisbars, enz. 
Fa. Waterdrinker, Dorps- 
plein 2, tel. 2164/ 37 13 tel. 
na 18.00 uur 6658 

■'T>eJBQ«t" V^nkelcentnun 
nrd. Zandvoort; tel. 56 SS 
Voor al uw ittlijstwerk 
Verkoop van reprodükties 

Veilinggebouw 
"DE WITTE ZWAAN" 
voor IN- en VERKOOP ge- 
bruikte artikelen zijn wij 
dagelijks open van 9.00 tot 
1 8.00 uur. zaterdag geopend 
tot 13.00 uur. 

Fa. Waterdrinker, Dorpsplein 
2, tel. 2164/ 3713, teL na 
18.00 uur 6658 

1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 4365 


GEMEENTE ZANDVOORT 
DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN 

OPHALEN VAN HUISVUIL 
gemeente 
zandvoort Op maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
zal geen huisvuil worden opgehaald. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. V winkelmeisje 

of 

parttimer gevraagd TOPSLAGERIJ VREEBURG 
Haltestraat 54 — Tel. 2451 500 m2 gezocht voor de zomermaanden. 

OPSLAGRUIMTE met laad en losmogelijkheden. 

Aanbiedingen aan Makelaarskantoor CENSE 
Tel. 26 14. SehUdeetUdeifi 
VERSTEEfiE 

l^tMtrsat 18 ■ ZfBbUoacr 
Vdtfpen 02507-449» V. d. Werff 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 

CLAT NEDERLAND 

In Latijns-Amerlka worden 
leden en leiders van de 
demokratische vakbewe- 
ging vervolgd. 

STEUN HEN 
EN HUN FAMILIES ! 

GIRO 1918108 
Solidariteitsfonds 
Clat - Nederland 

Informatie, 

ook voor lidmaatschap. 

Nieuwe Gracht 47 

Utrecht 

Tel. 030-319675 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 2060 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260533 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 3a. :£. '=BalUdux & %n. 

WONINGINRICHTING ainda 1023 
Haltettraat 27 • 29 • Tel. 2506 b.ag- 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vriiblijvend offerte H. W. COSTER ..V. 

Makelaar o.g. UdNBM üdMCCj Burg. Engelbertsstraat 1 1 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis woninglijst op aanvraag beschikbaar ilANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS ^ CREMATIE - VERZEK ERING 
Keesomstraatei -Tel. 5351 - Zandvoort GRATIS HAI4EN EN BEZORGEN 
Binnen 1 a 2 dagen terug. 

"ONE HOUR CLEANING SERVICE*' 

stomeri) 

Halte8lxaat.39 - töl. 02507-2810 U belt..»^ 
Wij komen! WIJ BRENGEN U SPORTIEVE JACKS 

IN VELE VARIATIES ƒ 65,- tot/ 198,- 

belangrljk 

. voor snelle beslissers met een 

parkeerprobleem ! ! ! 

vaste parkeerplaats te huur 
in centrum op een afgescheiden onoverdekt parkeerterrein, midden in het 
Zandvoortse dorpscentrum. 
De prijs is v.a. f. 650,~ per jaar. 

Het aantal plaatsen is ZEER beperkt. 

Aanmeldingen : brieven onder nr. 320 buro van dit blad. Insiallaiic bureau 

OROENEiniN B.V. KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 * 

r,# 


80e jaargang no. 34 
vrijdag 9 mei 1980 eanduoorrse h 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout verschijnt dinsdags en vnjdags 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ0,30 / Advertentietanef ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post 
nachtuiljongeren 
vallen kraakpand aan VOLGENDE WEEK KOERANT ALLEEN OP WOENSDAG 

IN VERBAND MET HEMELVAARTSDAG OP DONDERDAG 15 MEI A.S. 
VERSCHIJNT DE ZANDVOORTSE KOERANT VOLGENDE WEEK ALLEEN 
OP WOENSDAG 14 MEI. DE DINSDAG- EN VRIJDAGEDITIE KOMEN DUS 
TE VERVALLEN. Aan het eind van de avond van 5 mei, 
bevrijdingsdag, is een dansavond voor 
jongeren in gebouw De Krocht uitge- 
lopen op een aanval door 100 tot 150 
zandvoortse jongeren op liet twee jaar 
geleden gekraakte pand aan de Brede- 
rodestraat 1 , recht tegenover De Krocht. 
Toen de jongeren ook tegen de gealar- 
meerde politie een dreigende houding 
aannamen, werd de hulp van de politie- 
korpsen van de buurgemeenten ingeroe- 
pen, waarna de jongeren door charges 
verspreid konden worden. 

Reeds de avond van koninginnedag had- 
den jongelui die een dansavond in De 
Krocht bezochten een dreigende hou- 
ding aangenomen tegen het gekraakte 
pand aan de Bredei'odestraat, maar tij- 
dig ingrijpen van de zandvoortse politie 
kon de jongeren toen nog tot rust ma- 
nen. De avond van 5 mei gingen de jon- 
geren twee stappen verder. Zij wierpen 
stenen door de ruiten van het huis, 
waarbij o.m. glasscherven terecht kwa- 
men in het bedje van een klein kind. 
Toen de vader daarop in woede uitbars- 
te en naar buiten vloog om zijn gezin 
en woning te beschermen, werd hij 
door een dertigtal jongeren aangeval- 
len en geslagen. Hij vluchtte daarop de 
hal van het bejaardenhuis De Kerkman- 
flat binnen, waar hij in het gewoel van 
de achtervolgende jongeren enkele ma- 
len met een mes werd gestoken. De 
bejaarden werden bedreigd en uitge- 
scholden, het slachtoffer moest met 
ernstige steekwonden naar het Marine- 
hospitaal overgebracht worden. 

Ook de inmiddels gewaarschuwde po- 
litie zag zich gekonfronteerd met een 
meute jongeren die niet voor rede vat- 
baar was en zijn agressie nu op de 
agenten richtte. Die zagen zich genood- 
zaakt assistentie aan te vragen van de 
politie in Heemstede, Haarlem en Bloe- 
mendaal, waarna 17 agenten, voorzien 
van helm, schild en wapenstok, ge- 
bouw De Krocht ontruimden en charges 
uitvoerden om de jongeren te versprei- 
den. De charges strekten zich uit over 
de Grote Krocht en het Raadhuisplein, 
waarheen de jongeren getrokken waren 
om hun nog onverklaarde agressie op 
het raadhuis te richten. Daarbij arres- 
teerde de politie 4 weerbarstige jonge- 
lui in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. 
De dansavond zelf, georganiseerd door 
het Oranje Comité voor de jongeren 
van De Nachtuil en 't Stekkie, was 
vlekkeloos verlopen. Alleen een groep 
die zich voor de deur van het gebouw 
had opgehouden amuseerde zich nu 
en dan met het lastig vallen van voor- 
bijgangers en onderlinge vechtpartijtjes. 
De agressiviteit die zich na elven ont^ 
laadde moet echter als regelrecht ter- 
rorisme gekenschetst worden. Kan de 
agressieve houding van de opvallend 
jeugdigen op 30 april nog verklaard 
worden uit het voorbeeld dat zij die 
dag vanuit Amsterdam op de televisie 
hadden gekregen, maar dan gericht te- • ■' ■ ■"5SS 

m 
waterstanden 
H 


H.W. 
mei 


w. 


L.W. 


L.W. 


11 


01.17 


09.21 


13.52 


21.56 


12 


02.17 


10.21 


14.46 


22.50 


13 


03.05 


11.09 


15.31 


23.35 


14 


03.51 


11.55 


16.14 


00.18 


15 


04.38 


12.42 


16.58 


01.02 


16 


05.16 


13.20 


17.43 


01.47 


17. 


05.58 


14.02 


18.27 


02.31 


18 


06.42 


14.46 


19.12 


03.16 


19 


07.26 


15.30 


19.59 


04.03 


20 


Oï 


!.12 


16.16 


20.53 


04.57 
aanvallen op hun lijf en woning. 

(n de kommissievergadering van Alge- 
mene Zaken verklaarde burgemeester 
Machielsen het te gek te vinden dat de 
Zandvoortse bevolking geterroriseerd 
wordt door een groep jongelui. Een 
deel van de harde kern van die groep, 
die telkens weer gesignaleerd wordt 
bij gewelddadige optredens, is bekend 
bij de politie, maar de moeilijkheid is 
telkens weer de werkelijke daders en 
aanstichters uit de menigte te pakken 
te krijgen. Verder kondigde hij een 
overleg met de fraktievoorzitters aan 
om te bespreken hoe het jeugdterroris- 
me in Zandvoort ingedamd kan wor- 
den. Jan, 

Heb van de week stereoautoradio- 

cassetterecorderboosterequalizer 

met boxen bij Radio PEETERS 

gekocht. 

Moet je ook in je auto nemen. 

Gerard. 

P.S . Dan heb je gelijk een stapel dis- 
co p.k.'s in huis. nieuyyp 

kor t & kléirf • Een loslopend paard richtte verle- 
denweek zaterdag enige schade aan in 
een plantsoen aan de Patrijzenstraat. 
De eigenaar heeft het dier m alle rust 
weer mee kunnen nemen. 

• Uit het jachthuisje bij het duin- 
meertje op het terrein van PWN wer- 
den enige werktuigen gestolen, het in- 
terieur werd vernield en een poeder- 
blusser leeggespoten. 

• Op de Zandvoortselaan werd afge- 
lopen maandag een 20-jarige engels- 
man beroofd van f. 250,-. Drie motor- 
rijders stopten bij hem en sloten hem 
in, waarna de engelsman zijn porte- 
monnaie afhandig gemaakt werd. 

• Op koninginnedag werd een bewa- 
ker van het circuit aan het hoofd ge- 
wond bij een vechtpartij met enige 
jongelui. Een 24-jarige inwoner van 
Ridderkerk loon wegens mishandeling 
worden aangehouden. e De NS is eindelijk begonnen met 
de aanleg van een toegangspad van de 
spoorwegovergang Vondellaan/Halte- 
straat naar het perron van het station. 
Naar verwachting kan het voetpad nog 
voor het eind van de maand in gebruik 
genomen worden. 

e Dinsdag 13 mei a.s. organiseert het 
Centrum voor vrijwillige hulpverlening 
Zandvoort een bijeenkomst in de film- 
zaal van de openbare bibliotheek aan 
de Prinsesseweg met als thema 'omgaan 
met gehandikapten'. Twee bewoners 
van Het Dorp in Arnhem zullen een 
dia-serie vertonen van ongeveer een 
half-uur. In deze dia-serie wordt de 
relatie tussen wel en niet gehandikap- 
ten centraal gesteld. Opzet van de ma- 
kers van de serie is informatie te ver- 
strekken over de omgang met gehandi- 
kapten en vrijwilligers te motiveren om 
zo'n relatie op een zinnige wijze in- 
houd te geven. Na dia-projektie en pau- 
ze zullen de aanwezigen in de gelegen- 
heid worden gesteld vragen te stellen 
en eikaars ervaringen in de omgang 
met gehandikapten uit te wisselen. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur. eanduocrhse Noeran^ gen veronderstelde ordeverstoorders 
(krakers) i.p.v. de gevestigde macht 
zoals in Amsterdam, maandagavond 
bevrijdden de zandvoortse jongeren 
zich van hun agressie door burgers 
aan te vallen die dankzij sommige 
media geidentificeerd konden worden 
met de verstoorders van het nationale 
sprookje van de kroning. Zijn de ge- 
beurtenissen in Amsterdam nog te ver- 
klaren uit de leus 'Geen woning, geen 
kroning', de reaktie van de zandvoort- 
se jongeren, waarvan de harde kern af- 
komstig is uit de kringen van De Nacht- 
uil, ging kennelijk uit van de gedachte 
'Verstoorde kroning, geen woning'. 

Maar enig politiek benul kan van de 
zandvoortse jongeren nauwelijks ver- 
wacht worden, daarvoor waren zij te 
jong en duren hun uitingen van agres- 
sie al te lang. Omwonenden van De 
Nachtuil hebben daarover al vaak ge- 
klaagd, een politieauto werd voor de 
Nachtuil zwaar beschadigd, en de 
Nachtuil-jongeren trokken een spoor 
van vernielingen door het dorp toen 
hun geluidsapparatuur wegens lawaai- 
overlast in beslag werd genomen. De 
zandvoortse bestuurders zien zich dus 
geplaatst voor de vraag : Vanwaar die 
ekssessieve mate van agressiviteit juist 
bij de zandvoortse jongeren ? In alle 
met Zandvoort vergelijkbare dorpen 
is de slag in Amsterdam bekeken, ook 
daar zijn de meningen over kraken ver- 
deeld, en er zijn overal jongerensocië- 
teiten, maar een eskalatie als in Zand- 
voort heeft zich daar niet voorgedaan. 
Mankeert het aan een jeugdbeleid in 
Zandvoort, is de leiding in De Nacht- 
uil te amateuristies en niet op zijn 
taak berekend, of was het al fout de 
jongeren in een eigen hok in Noord te 
isoleren, zodat een broeinest van hal- 
ve en hele kriminaliteit kon ontstaan ? 
Er leiden teveel sporen naar De Nacht- 
uil dan dat gesproken kan worden van 
een toevallige ontsporing van een fas- 
cistoföe houding die bij sommige jon- 
geren hoog in de mode is, getuige de 
nazi-symbolen waarmee zij kleding en 
voertuigen sieren om uiting te geven 
aan een soort stoerheid. Hoe het ook 
zij, mensen kunnen de minimale eis 
stellen, beschermd te worden tegen drinken en klinken 
in vroeger dagen Verleden week vrijdag vond in het Cul- 
tureel Centrum de opening plaats van 
de door het Genootschap 'Oud Zand- 
voort' georganiseerde tentoonstelling 
'Drinken en Klinken'. Deze tentoon- 
stelling loopt vooruit op de realisatie 
van het Histories Museum Zuid-Kenne- 
merland, waarvoor in 1975 een stich- 
ting in het leven werd geroepen en 
waarin een aantal historiese verenigin- 
gen zijn gaan samenwerken. 

Dat de stichting nog niet over een ei- 
gen gebouw beschikt en ook de finan- 
ciën niet toereikend zijn is voor het 
bestuur geen reden om de handen in 
de schoot te leggen. Er is genoeg te 
doen. Er moeten kollekties gevormd 
worden, maar er kunnen ook eksposi- 
ties gehouden worden over onderwer- 

mevr. kraan-meeth 

pen die betrekking hebben op Zuid- 
Kennemerland. Zo werd onlangs geko- 
zen voor de geschiedenis van de her- 
bergen en dranklokalen in deze streek 
en alle in de stichting werkzame orga- 
nisaties bereidden een tentoonstelling 
voor die in de eigen plaats wordt ge- 
houden. Begin 1981 zullen de verschil- 
lende eksposities onder het motto 'Van 
drinken en klinken in Kennemerland' 
bijeengebracht worden in het Frans 
Halsmuseum. Het in de stichting ver- 
tegenwoordigde Genootschap 'Oud 
Zandvoort' legde het aksent op de 
badhotels en het horekawezen en dat 
er op dat gebied aan foto's e.d. toch 
nog wel het een en ander bewaard 
is gebleven bleek op de openingsavond 
in de regentenkamer van het Cultureel 
Centrum. 

Er was een redelijke belangstelling, ook 
van de zijde van de partners in de 
Stichting Histories Museum Zuid-Ken- 
nemerland, met name van de vereni- 
ging 'Oud Heemstede-Bennebroek' en 
de stichting 'Ons Bloemendaal'. Een 
speciaal woord van welkom richtte de 
voorzitter van het Genootschap 'Oud 
Zandvoort', Ir. Wagenaar, tot de heer 
C. Kuyper, die hij gelukwenste met de 
hem verleende koninklijke onderschei- 
ding. Met een staand applaus betuigden 
de aanwezigen hun instemming met de 
woorden van de heer Wagenaar. 
Nadat Jhr. F.W.A. Beelaerts van Blok- 
land, voorzitter van genoemde stichting 
een kort overzicht had gegeven van de 
motieven die hadden geleid tot de op- 
richting van het histories museum en 
van de tot dusverre bereikte resultaten 
toonde de heer Steen dia's van voor- 
oorlogse hotels en etablissementen. 
Het werd een hernieuwde kennisma- 
king met o.a. hotel Groot Badhuis, ho- 
tel d'Orange, het eerste en tweede Kur- 
haus, de Passage en hotel Driebuizen, maar tevens met linnen strandtentjes 
en het Volkskoffiehuis op het Dorps- 
plein. Ook het in de regentenkamer 
uitgestalde materiaal riep tal van her- 
inneringen op. Zo had mevrouw WList 
een aantal intecieur-foto's van het voor- 
malige Grand Hotel, eigendom van haar 
vader, beschikbaar gesteld en verder wa- 
ren er afbeeldingen van voor-oorlogse 
horekabedrijven. Dat er vroeger niet op 
kalorieen gelet werd bewezen de me- 
nu's van diverse hotels, waarbij zo'n 
tien gangen heel normaal waren Eigen- 
lijk hadden we gedacht dat er op de 
tentoonstelling meer serviesgoed, glas- 
werk en bestek te zien zou zijn, maar 
met een ijslepel en een kreeftvorkje 
hield het op. En nu hopen we maar 
dat de andere werkgroepen er wel in 
geslaagd zijn om drie-dimensionale 
voorwerpen te bemachtigen die, zoals 
de stichting indertijd liet weten, een 
ekspositie zo levendig en aantrekkelijk 
maken. 
nking gevallenen Zondagavond herdacht Zandvoort in 
de hervormde kerk de gevallenen In 
de laatste wereldoorlog. De dienst 
begon- met samenzang uit 'Valerius' 
gedenck-clank' waarna het koor voor 
Ouderen 'Voor Anker' onder leiding 
van Bertus van Laar en met planobe- 
geleiding van mejuffrouw Huffermann 
een prachtige vertolking gaf van 'Sanc- 
tus' van Franz Schuüert. Ook 'Domine 
Salvam Fac Reginam Nostram' klonk 
heel mooi en zuiver. Burgemeester Machielsen herinnerde er 
aan hoe 35 jaar geleden ondanks onze 
neutraliteit onze grenzen overschreden 
werden en hoe na een korte strijd te- 
gen een overmacht ons land onder 
Duitse bezetting kwam. De heer Ma- 
chielsen schetste de daaruit voortko- 
mende rechteloosheid met als grootste 
misdaad de vernietiging van de joden. 
Dat op het ogenblik opnieuw elemen- 
ten bezig zijn onze demokratiese sa- 
menleving te ondergraven bleek op 30 
april toen een deel van ons volk geen 
enkel respekt toonde voor de ander en 
de Mobiele Eenheid als schietschijf ge- 
bruikte. 'Onze vrijheid werd te zwaar 
bevochten om die door een kleine 
minderheid te laten afnemen' aldus 
de burgemeester, die opwekte de jonge- 
ren steeds weer over de bezettingsja- 
ren te vertellen 'opdat dit hen niet 
overkomt'. 

Het leek ons dan ook een goede zaak 
dat een jongere aan de herdenkings- 
dienst medewerking verleende. Het was 
Ernst van der Klauw, leerling van de 
Wim Gertenbachschool, die ongekuns- 
teld 'Executie Weteringplantsoen' voor- 
droeg, een gedicht uit de bundel 'Jij 
was er niet bij' van Jan H. de Groot, 
die speciaal voor de Amsterdamse 
schooljeugd werd uitgegeven. 
Met het zingen van het tweede komplet 
van het Wilhelmus werd de herden- 
kingsdienst, waarin Michiel Jansen als 
organist een belangrijk aandeel had, 
besloten. r^ACES EN RUSSISCH ROULETTE 

Stel dat ik besluit op het terrein van 
Zandvoortmeeuwen met het raadslid 
Ter Veer een partij Russisch roulette 
te gaan spelen. We maken er reklame 
voor, nodigen radio en televisie uit en 
krijgen sponsors. Dan lijktJnet me 
toch voor de hand te liggen dat B en 
W dit zullen verbieden wegens versto- 
ring-van de openbare orde. Mag het col- 
lege dan wel zomaar toezien hoe mo- 
torrijders zich hier op het circuit dood- 
rijden ? 

Deze woorden van raadslid Van EVp 
vormen de inleiding van een interview 
met de zandvoortse 66-demokraat in 
De Volkskrant-van gisteren, 8 mei. 
Naar aanleiding van de dood van motor-' 
rijder Klaas Davidson op het zandvoort- 
se circuit, gevolgd door 5 doden elders 
in Nederland het afgelopen weekeinde, 
zet Van Erp nog eens uiteen in welke 
moeilijkheden de zandvoortse huisves- 
ting zich bevindt omwille van het hou- 
den van hinderlijke en levensgevaarlijke 
races. iüiliii EXPOSITIE 

Erik Prins exposeert 
gouaches. Zaterdag 17 mei, 
16.00 uur, is de opening. 

FBLM mU 

10 mei, 21.00 uur, Casa- 
nova van Frederico Fellni. 
Toegang vrij. 

FONOTHEEK 

Openingstijden: 

maandag 19.00-21.00 u. 
vrijdag 15.00-17.00 u. 
vrijdag 19.00-21.00 u. Pnnséssèweg ƒ Zandvoort 
J o ^®L-J®L. de glanzend- 
niéuwe kollektie 
van 
is nu binnen... 
ü bent welkom. 

men's fashion 
grote houtstraat 124/haarlem eanduoortee hoeranl* Het echtpaar Machielsen legt bloemen op het herdenkingsmonument in het Vijverpark na de stille tocht 
vanaf de Hervormde kerk op 4 mei. ■1 Boaa bevrijdingsdag feestelijk gevierd Het Comité Viering Koninginnedag en 
Bevrijdingsdag heeft zijn grondige voor- 
bereidingen beloond gezien met een bij- 
zonder geslaagde vijfde mei, die 's mor- 
gens begon met een markt van oude 
ambachten op de Grote Krocht. Jam- 
mer dat het niet op het Gasthuisplein 
was, dat zich naar onze mening veel be- 
ter leent voor staaltjes van huisvlijt. De 
dansgroep van 'De Wurf 'had dan kunnen 
dansen onder de kastanje die vroeger de 
tuin van het Oude Mannen- en Vrouwen- 
gasthuis sierde. Een beetje nostalgie mag 
best bij een herdenking. 

Het Gheselscap Goet ende Fyn dacht 
daar kennelijk ook zo over want zij be- 
geleidde de liederen tijdens het koffie- 
konsert in het Gemeenschapshuis op 
oude muziekinstrumenten zoals een 
gamba, een kromhoorn, rommelpot en 
doedelblaas. Het grote gebeuren vond 

mevr, kraan-meeth 

echter 's middags plaats op het voetbal- 
veld van Zandvoortmeeuwen waar na 
een toespraak van burgemeester Machiel- 
sen (in verband met de kou heel kort 
gehouden) het bevrijdingsvuur dat 's 
morgens in Wageningen was ontstoken 
en door een estafetteploeg overgebracht, 
door een fakkeldrager het veld werd op- 
gedragen. Daarna volgde een opstelling 
van de deelnemende verenigingen, ge- 
volgd door een vlaggenparade en vlag- 
hijsen. Gebrek aan plaatsruimte noopt 
ons dit verslag sumier te houden maar 
het minste dat we kunnen doen is 
toch wel de verenigingen die meededen 
en daarvoor uren achtereen op het 
voetbalveld aan een felle kou stonden 
blootgesteld in ekstenso noemen. Het 
waren de Muziekvereniging 'Kunsten 
Genoegen' uit Leiden, Zandvoortse 
Sport'. Vereniging 'Zandvoortmeeuwen' 
Gymnastiekvereniging 'O.S.S.', Dans- 
en Balletcentrum John en Gemma de 
Boer, 'De Wurf', Sportschool 'Wim Bu- 
chel', R.K. Sportvereniging 'The Zand- 
voort Boys', en deelnemers aan het 
touwtrekken. 

Presentator Barend Barendse had het 
komité verwittigd wat later te komen 
en Theo Hilbers, die zich al eerder als 
een uitstekend kommentator had doen 
kennen, gaf in afwachting daarvan een 
verslag van de gebeurtenissen op het 
groene veld. 'n Prettige bijkomstigheid 
is dat de heer Hilbers volledig op de 
hoogte is van achtergronden en bijzon- 
derheden van de deelnemers, iets dat 
zo'n verslag altijd ten goede komt. Dit 
had natuurlijk ook van Barend Barend- 
se verwacht mogen worden maar deze 
wist niets beters te doen dan zich 
van zijn eeuwige cliche's te bedienen. 
We schreven al dat er weinig ruimte voor De leerlingen van een dansschool geven een demonstratie beat-dansen op het hoofdveid van Zand- 
voortmeeuwen. Daarnaast konden de toeschouwers demonstraties judo en en turnen, touwtrekwed- 
strijden en een tamboerkorps bewonderen, alleen de demonstratie parachute-springen ging wegens 
de straffe wind niet door. Het enige storende element, maar dan wel de hele dag, was de velen be- 
kende Barend Barendse die zijn kakelen als een kip zonder kop beschouwde als vrolijk kommentaar 
bij de gebeurtenissen. ons was in deze koerant en wanneer we 
een paar dingen noemen betekent dat 
niet dat de niet genoemde minder goed 
of minder spektakulair waren. Om te 
beginnen : de brandende fakkel werd 
binnengedragen door Astrid Wiersma 
en aangezien dit onderdeel geschiedde 
in samenwerking tussen de Autosport- 
vereniging 'Sandevoerde' en de Zand- 
voortse Brandweer was het niet zo ver- 
wonderlijk dat ze geflankeerd werd 
door een Paap- en een Termaat-teig. Het 
doelschieten op HFG-keeper Rob Boers- 
ma werd gewonnen door TZB en na let- 
terlijk lang touwtrekken kwamen in 
dit onderdeel de Van Pagéehallers als 
eerste uit de bus, gevolgd door de Top- 
slagers. Zoals te verwachten was ging 
de demonstratie parachutespringen in 
verband met de sterke wind niet door. 
De jeugd werd echter schadeloosgesteld 
door zelf een luchtreisje te mogen ma- 
ken. Na beklimming van een stellage 
kwamen ze via een touw weer op de 
begane grond waar een fraaie sticker 
op hen wachtte ! nieuvvs 

kort & k lein • De Artsenwerkgroep Nieuw-Noord 
belegt op dinsdag 13 mei a.s. in het 
wijkgebouw 't Stekkie een openbare 
bijeenkomst,teneinde de in het pro- 
jekt geïnteresseerde bewoners van de 
wijk in de gelegenheid te stellen hun 
wensen, ideeën en gedachten over de 
vestiging van een artsenpraktijk naar 
voren te brengen en samen met de 
werkgroep over de uitvoerbaarheid van 
de gedane suggesties van gedachten te 
wisselen. De vergadering begint om 
20.00 uur. e De zandvoortse gymnastiek- en 
sportvereniging Oefening Staalt Spie- 
ren gaat in opdracht van de leden de 
mogelijkheid onderzoeken om het ge- 
hele jaar door atletiek te beoefenen. 
Na een langdurige diskussie werd hier- 
toe besloten tijdens de onlangs gehou- 
den algemene ledenvergadering van 
OSS welke in het Gemeenschapshuis 
plaats vond. Op de bijeenkomst wer- 
den de jaarverslagen van penningmees- 
ter en sekretaris goedgekeurd en de 
periodiek aftredende bestuursleden me- 
vrouw T. de Rooij-Piers en de heren J. 
Jonkman en J. Brink voor een nieuwe 
termijn herkozen. In verband met zijn 
12 1/2 jarig lidmaatschap van de sport- 
organisatie ontving de heer C.H. Meijer 
uit handen van voorzitter Brink de 
verenigingsinsigne en een kadobon. 
Aan het begin van de vergadering rele- 
veerde de voorzitter de geslaagde sport- 
manifestatie tijdens de viering van het 
75-jarig bestaan van de vereniging in 
1979. 1 MEI - VIERING EEN SAAIE VERTONING 
De verheugend grote belangstelling van de zandvoortse kiezers is tijdens het 1 mei-forum door de 

politici beantwoord met de f rasologie die de onderlinge voorzichtigheid van l<ollegepartners i<en- 
merkt. Met uitzondering van de afdelingsvoorzitter van d'66, Fred Boeré, die de gemeenteraad van 
fundamentele fouten ais incidenten-beleid, te weinig openheid en met-zich-laten-sollen beschuldig- 
de, verscholen de vertegenwoordigers van de pvda, cda, inspraak nu en vvd zich achter geldgebrek 
en overmacht, of somden op wat er al wel bereikt was. Van vrijmoedige diskussies was dus geen 
sprake, misschien dat een dansje rond de mei-boom volgend jaar voor wat meer opwinding kan zor- 
gen. ■O 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 

zondag 11 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, Gemeen- 

schappelijkedienst Herv/ 

Ger. 
Jeugdkapel 
10.30 uur : bezoek aan de kerkdienst. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 11 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C. Mataheru, Gemeen- 
schappelijke Ger. /Herv. dienst 
19.00 uur : Drs. J. Los te Leimuiden. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 11 mei a.s.: 
10.30 uur : Mevr. ds. W.H. Buijs n.h. 
Zandvoort. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag !0 mei a.s. 

19.30 uur : eucharistieviering met jon- 
gerenkoor 'De Toorts' 

zondag 11 mei a.s.: 

08.45suur : Stille eucharistieviering. 

10.45 uur : Eucharistieviering met St. 
Caeciliakoor. >| burgerlijke stand 29 april — 5 mei 1 980 

geboren : Sophia dv. C. Doets en 
S. Endeveld ; Daphne Catharina Jo- 
hanna dv. W.F.D. Amiabel en C.J. 
Paap ; Kristien dv. R.F. Molenaar en 
IM.E. Böthig ; Diny, dv. H. Driehui- 
zen en M.E. Spil ; Jordi zv. J.M. van 
der Pluym en K. ten Hoonte ; Patrick 
zv. D.C. Tukker en A.M.J. van der 
Linden. 

overleden : Evert Johannes Nome, 
oud 40 jaar ; Al bert Jan de Rooij, 
oud 84 jaar ; Ninette Woubiena Bos- 
man, oud 69 jaar . 

ondertrouwd : NIcolaas Cornelis 
Stricker en Karin Brakel. 

gehuwd : Hans Verkijk en Shaheda 
Davids ; Klaas Nico Bakker en Ellen 
Margaret Maenen ; Louis Harm Kalk 
en Annette Bluijs. zaken in zandvoort 

medische dienst DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

zaterdag 10 en zondag 11 mei a.s.: 
Zuster R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28, 
Heemstede, tel. 023 - 286637 

GESLACHTSZIEKTEN 

voor algemene informatie bel 023 - 
32 02 02 (dagen nacht). jbeiangrijke adressen I 4444 
2000 
3043 
4841 

7947 

(023) 2323 2135 Politie (aEeen noodgevallen) 
Brandmeldingen 
Politie 

Gemeentesekretarie 
Informatieburo Vreemdelingen- 
verkeer, Schoolplein 1 . 
242212 Automobielbedrijf 
Flinterman, Zandvoortselaan 
365, Bentveld. 
Daihatsu dealerservjce 
Autobedrijf Rinko, Oranjestraat 
2-12, off. RENAULT dealer, 
service en verkoop. 
Zandvoortse Koerant bv., 
Koninginneweg 1 , Zandvoort. Modehuis Papilion is nu gevestigd in 
de Haltestraat 1. De zaken aan de Bin- 
nenweg in Heemstede en de Halte- 
straat 40 zijn gekombineerd in een 
eksklusief modehuis dat op 1 mei jl. 
open dag hield en waar temidden van 
een schat aan bloemstukken ruim 
twaalfhonderd belangstellenden de ei- 
genaar, de heer Kleerekooper, de hand- 
kwamen drukken. Onder het genot 
van een drankje en een hapje konden 
zij konstateren wat architekt Jonk, 
het Bouwbedrijf Hoogkamer en bin- 
nenhuisarchltekt Theo Buis in ruim 
drie weken tot stand hebben gebracht: 
een modern onderkomen met veel wit, 
veel licht en veel spiegels, waar de as- 
sistenten Carla ten Broeke en Rida 
Buis alle ruimte hebben en de klienté- 
le in geriefelijke paskamers rustig haar 
keuze kan maken. Oorspronkelijk was 
de heer Kleerekooper van plan om 
naast dames- ook herenkleding te bren- 
gen, maar zich verplaatsend in de ge- 
dachtengang van de vrouw leek het 
hem toch maar beter daar van af te 
zien. Dat Papillon flatteuze kleding 
biedt aan moeder en dochter is on- 
derhand voldoende bekend. Nieuw is 
echter dat na het zomerseizoen een 
derde van de kollektie zal vallen in de 
z.g. keurklasse. Iets duurder maar dan 
ook wel heel apart ! DEM-ZANDVOORTMEEUWEN 2-0 

Voor de kustbewoners stond in deze 
ontmoeting niets meer op het spel, 
wèl voor Beverwijkers die bij een ne- 
derlaag nog in aanmerking konden 
komen voor degradatie. Zandvoort- 
meeuwen speelde met invallers voor 
H. Winter (Bert Bouwman) en Wim 
van Staveren (Bert van Staveren). Na 
een vrij rustig begin, waarin het Zand- 
voortse team een overwicht kreeg, 
kwam de thuisklup wat meer aan bod. 
Uit een in de 35e minuut toegekende 
vrije trap, kopte De Reus, na mistas- 
ten van doelman Ed Steffers, de bal 
in het doel, 1-0. 

Hierna kreeg Zandvoortmeeuwen via 
Bert Bouwman en Pieter Keur enige 
kansen, die echter niet meer dan en- 
kele vrije trappen overleverden. 
Na rust een wat sterker DEM. De 
zandvoortenaren kregen niettemin 
kansen op de gelijkmaker, maar doel- 
man Knaap stond pal. Na 25 minu- 
ten kam de tweede treffer. Jan Kleef 
zette stug door en stelde Jan Been 
in staat te scoren, 2-0. In de slotfase 
wist doelman Ed Steffers door uit- 
stekend uitlopen meerdere treffers te- 
gen te voorkomen. 
De eindstand van de kompetitie '79- 
'80 luidt : ADO'20 


22 


14 


4 


4 32 


48-18 


Velsen 


22 


10 


7 


5 27 


33-19 


Zandv.m. 


22 


9 


9 


4 27 


30-19 


WSV'30 


22 


9 


8 


5 26 


30-22 


KIC 


22 


9 


4 


9 22 


39-30 


TYBB 


22 


6 


9 


7 21 


28-32 


DIO 


22 


7 


7 


8 21 


30-33 


DEM 


22 


6 


8 


8 20 


29-34 


HBC 


22 


8 


4 


10 20 


29-34 


Beverw. 


22 


5 


9 


8 19 


21-30 


VVB 


22 


4 


9 


9 17 


28-42 


Nw.Ven. 


22 


3 


6 


13 12 


18-43 ADO'20 kampioen; VVB en Nw. Ven- 
nep degraderen. 

Trainer R. Bruynzeel gaat m.i.v. het 
komende seizoen naar St. Pancratius. 
Hij wordt opgevolgd door trainer J.v.d. 
Gevel. 

Als opvolger van jeugdtrainer G. Ram- 
kema werd door het bestuur van Zand- 
voortmeeuwen benoemd de heer A. 
Branderhorst. 

Vrijdagavond 9 mei, aanvang 7 uur, 
wordt op het hoofdveld van Zand- 
voortmeeuwen de destijds gestaakte 
bekerwedstrijd Ripperda-Slotervaart in 
z'n geheel overgespeeld. De winnaar 
van deze ontmoeting speelt de zondag 
daarop (11 mei) eveneens op het hoofd- 
veld tegen het topteam van Zand- 
voortmeeuwen. Dit treffen om de 
KNVB-beker begint om 14.30 uur. 
woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar : 

1. flatwoning 
KEESOMSTRAAT 213 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift, 
berging. 

Huurprijs f. 463,10 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoonshuishoudens 

b. gezinnen 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 391 

bestaande uit : woonkamer, 3 slaapka- 
mers, douche, blokverwarming, lift, 
berging. 

Huurprijs f. 505,45 per maand. 
B en W verlenen als regel slechts woon- 
vergunning voor deze woning aan : 

a. 2-persoonshuishoudens 

b. gezinnen. 

3. de garage 
LORENTZSTRAAT T 

Huurprijs f. 72,25 per maand. 
Voor deze garage hebben de bewoners 
van de woningen Lorentzstraat nrs. 166 
t/m 266, 301 t/m 391 en 399 t/m 529 
voorrang bij toewijzing. 

De toewijzing voor deze woningen en garage 
geschiedt op het lidmaatschapnummer van 
de vereniging. 

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. 
De beoordeling voor het verkrijgen van een 
woonvergunning berust bij het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeen- 
te Zandvoort. De inschrijving dient schrifte- 
Ujk vóór DINSDAG 13 mei 1980 om 19 
uur te geschieden aan het kantoor van de 
vereniging onder vermelding van lidmaat- 
schapnummer en geboortedatum. 
Inschrijvingen die later binnenkomen, wor- 
den ter zijde gelegd. De uitslag van de voor- 
lopige toewijzing zal eerst op WOENSDAG- 
MIDDAG 14 mei 1980 om 2 uur in het ge- 
velkastje aan het kantoor worden gepubli- 
ceerd. UNIEKE ZOMERSPORT BIJ O.S.S. 

Maandag 12 mei a.s. wordt op het Duintjes- 
veld met atletiek begonnen. 
Half zeven voor de jeugd daarna de oude- 
ren. Komt zelf of vraag circulaire Tolweg 
.4. Te huur aangeboden 

souster rain 

pim. 45 m2, aparte ingang vanaf de straatzijde. 

Ideaal geschikt als opslagruimte (wordt niet verhuurd 
t.b.v. woonruimte e.d.) 

Inl. tel. 69 69 na 20.00 uur 020 - 36 66 35 Hebben tijd voor het repareren en vernieuwen 

van uw daken. 

ALLE SOORTEN DAKBEDEKKINGEN 

Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Tel. 023 - 317729 Bellen tussen 18 en 20 uur 
eanduoarrse L. raersnf 
gemeenie 
zandvoort Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter openbare kennis, dat zij bij brief 
van 9 april 1980 bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een gewijzigde aanvraag 
hebben ingediend tot verlening van een ver- 
gunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Ontgrondingenvi^et ten behoeve van de 
gerealiseerde voetbalvelden in het binnen- 
terrein van het circuit zoals op de bij de 
aanvraag behorende tekeningen is aange- 
geven. 

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de 
tekeningen vanaf 12 mei 1980 gedurende 
30 dagen voor een ieder ter inzage op het 
raadhuis, bureau volkshuisvesting en 
ruimtelijke ordening. 

Gedurende bovengenoemde termijn kan een 
ieder schriftelijke bezwaren tegen de 
inwilliging van de aanvrage bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, Dreef 3, te Haar- 
lem indienen. 

Zandvoort, 29 april 1980. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De Secretaris, De Burgemeester, 

J. Hoogendoorn H. Machielsen. 
De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening ter openbare 
kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten 
van 27 februari 1979 op grond van artikel 
21 van deze wet heeft verklaard, dat voor: 

1. het gebied Stationsplein e.o.; 

2. een perceel grond, gelegen nabij de 
voetbalvelden aan de Vondellaan 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort, 6 mei 1980. 

De burgemeester voornoemd, 

H. Machielsen. 


gemeente 
zandvoort 

DIENST VAIV! 
PUBLIEKE WERKEN 

ASFALTEREN ZANDVOORTSELAAN 

Gedurende de maand mei zullen er op de 
Zandvoortselaan te Zandvoort asfalterings- 
werkzaamheden worden uitgevoerd. 
In verband hiermee zal er tijdens deze 
werkzaamheden een maximum snelheid van 
20 km/uur en een algeheel inhaaiverbod 
op de Zandvoortselaan worden ingesteld. 
Op werkdagen zal één rijstrook telkens over 
ongeveer 600 meter aan het verkeer 
worden onttrokken. Hierdoor kunnen 
vertragingen optreden. Men wordt 
geadviseerd hiermee rekening te houden. 

De directeur, 
ing. N. Wertheim. 
omroepers AFWASHULP gevraagd 

J. Paap, Strandpaviljoen 8 

"Trefpunt" 

Tel. 6406 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

STEEDS DRUKKER 
DE DRUKKER 
Van vandaag en morgen 
VAN DEURSENDRUK 
Voor al uw/ familie- en 
HANDELSDRUKWERK 
Oosterparkstraat 66-68 
TELEFOON 02507-5527 
(Bijna 50 jaar drukker) "De Boet" winkelcentrum 
nrd. Zandvoort, tel. 5655 
Voor al uw inlijstwerk 
Verkoop van reprodukties 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RITMAN 
Telefoon 4365 na 

LJdNBM H. W. COSTER B.V. 

Makelaar o.g. Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531 

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING 

Taxaties Assurantiën Hypotheken 

Gratis wonihglijst op aanvraag beschikbaar 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 20 60 5a. £,. "^Baileduu & %n. 

WONINGINRICHTING sinds 1923 
Haltestraat 27-29 - TeL 2596 b.g.g. 3759 

voor: 

LUXAFLEX Jaloezieën, 
HORREN en 
ROLGORDIJNEN. 

Off. Luxaflexdealer 

Wij maken gaarne vrijblijvend offerte ZANDVOORTSE UITVAARTVERENIGING 
BEGRAFENIS - CREMATIE - VERZEK ERING 
K eesomstraat 61 - Tel. 5351 - Zandvoort liisiallatf ie buffcau 

enOENEiYEIN B.Y. 


smmm. 


SSSïSSS Wfl ^m sssss S5SS m 

« &¥:;] KAMERLING ONNESSTRAAT 38 
ZANDVOORT TEL. 02507 8484 «• i^xï^ itestauronts mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 21 29. 
VERSTEE6E 

4ir ttaieetofdec<ietiri)( 

Jlalttstraat 18 • Zanbtwoct 
Jleletoon 02507-449Ö 
^^^ ^J-.^ #■ ^-^-^ ^^if/y 
Wanneer je, maar wilt Of naar 
't toneel cabaret, filmhuis, ballet 
museum; 't Cultureel Jongeren Paspoort 

lecfejeen onder de 26 jaar kan 
ervan pFpfiterea Een héd jaar lang 
vóormaar 6 gulden 50! 
In elke stad van Nederland. 

Informatie?: Vraag jriaar op je 
gemeentehuis. Of bel 033 - 51908. 
SOE 80e jaargang no. 35 woensdag 14 mei 1980 
eanduaortee ho 

Dit op recycling-papier gedrukt nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en-Aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
Redaktie en Administratie: Postbus 151 / 2040 AD Zandvoort / Koninginneweg 1 / Telefoon (02507) 21 35 / Uitgave: Zandvoortse Koerant bv (v/h Drukkerij Gertenbach) 
Losse eksemplaren ƒ 0,30 / Advertentietarief ƒ 0,29 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / Postgiro 1911087 / Nederlandse Middenstandsbank, rek.nr. 67.13.60.221 
Giro van de bank 35555 t.n.v. Zandvoortse Koerant bv / Abonnementen ƒ 25,- per jaar, ƒ 14,50 per half jaar, ƒ 37,50 per post. 

kunstmarkt vraagt om herhaling IN VERBAND MET HEMELVAARTSDAG ONTVANGT DE LEZER VAN- 
DAAG DE KOERANT INPLAATS VAN A.S. VRIJDAG. HET EERSTVOL- 
GENDE NUMMER VERSCHIJNT DINSDAG A.S. 
Wanner er één evenement Is dat ver- 
dient herhaald te worden dan is het 
wel de kunstmarkt die het Cultureel 
Centrum organiseerde en die afgelopen 
zaterdag op het Gasthuisplein werd 
gehouden. . Het was mooi weer, het kwartet Dico 
van Putten gaf tussen de bedrijven door 
een jazzkonsert en de ter verkoop aan- 
geboden kunstwerken waren alleszins 
de moeite waard, het ovef-grote meren- 
deel tenminste. Diverse kunstenaars had- 
den al eens in het Cultureel Centrum 
geëksposeerd, maar deze hernieuwde 
kennismaking was best aardig. 
Tonny Holsbergen toonde haar pente- 
keningen in oost-indiese inkt waarin zij je met een bescheiden portemonnee 
toch iets heel moois mee naar huis 
kon nemen, zoals bijvoorbeeld zo'n 
fijn ingelijst pentekeningetje van Ton- 
ny Holsbergen voor f. 20,~. IVIarjolein Rooy-Vlas was er met wandkleden, 
Lien Bossinade met keramiek en zo 
zagen we meer bekenden. Nogmaals: 
een herhaling zouden we van harte toe- 
juichen ! nieuws 

kort & klein • De speelfilm 'Silent Movie' wordt 
vrijdagavond in het veertiendaags film- 
programma van de jongerensociëteit ' 
'De Nachtuil' vertoond. De hoofdrollen 
in deze knotsgekke parodie worden 
vertolkt door Mei Brooks en crazy Mar- 
ty Feldman. De voorstelling begint 
om 20.00 uur. De entree bedraagt 
f. 3,~ voor leden van de jeugdsoos en 
f. 4,50 voor jongeren zonder bewijs 
van lidmaatschap. 

e Op vrijdag 16 rtiei zal vanaf half elf 
's morgens tot zes uur 's avonds op de 
Rotonde de politie-informatiebus staan. 
De Heilige Hermandad presenteert zich 
daar onder de titel 'Verkeer Verkeerd'. 
Er wordt dit jaar aandacht besteed 
aan onderwerpen als alkohol en ver- 
keer, autogordels, overschrijding van 
de max. snelheden, rijden door rood 
licht en de opleiding aan de verkeers- 
school. De bezoekers kunnen er ver- 
keersadvies krijgen en met de politie 
een praatje maken over haar taken en 
werkzaamheden. Er worden gratis bro- 
chures verstrekt. • Gouaches van de in Haarlem woon- 
achtige Erik Prins zijn t.e.m. half juni 
te bezichtigen in de tentoonstellings- 
ruimte van de openbare bibliotheek 
aan Prinsesseweg 34. Zaterdagmiddag 
om 4 uur wordt de ekspositie geopend. 

• Op 17 en 18 mei organiseert de S.C. 
Unicum '73 het jaarlijks sportweek- 
end met wedstrijden handboogschieten, 
tennistoernooi, tafeltennistoernooi, 
klaverjastoernooi en een badminton- 
toernooi (voorrondes 11 mei). Zaterdag 
17 mei wordt een feestavond met bar- 
becue georganiseerd (kosten f. 10,00). 
Ook niet deelnemers zijn ais toeschou- 
wers van harte welkom om in- en rond 
Nieuw Unicum aan de Zandvoortselaan 
aanwezig te zijn. 

In het kader van het sportweekend 
wordt op zondag 18 mei a.s. een tijd- 
rit gehouden op de Rondweg van Nw. 
Unicum over één ronde van 700 mtr. 
ledere fietstrimmer die zijn konditie wil 
testen kan zich tussen 13.00 uur en 
14.15 uur aanmelden bij de info-stand 
welke op de Brink staat opgesteld. In- 
schrijfgeld f. 2,50 per persoon. 
Tevens wordt tussen 13.00 uur en 
14.15 uureen wielerwedstrijd georga- 
nisserd door H.S.V. de Kampioen uit . 
Haarlem, hieraan zuilen bekende streek- 
renners deelnemen. beheersf irma en makelaar woedend 
op vordering van flat door gemeente mevr. kiaan-meeth vooral poezen uitstekend wist te tref- 
fen. Ook haar sepiatekeningen met af- 
beeldingen van oudere mensen waren 
erg mooi. De beeldhouwster Greet Last 
was present met bronzen beeldjes (uni- 
ka): schattige kinderfiguurtjes, en het 
was interessant om te zien hoe deze tot 
stand kwamen. Wim Vellekoop ekspo- 
seerde reliëfs en tekeningen in prach- 
tige kleurkombinaties en Arie Loos 
toonde zijn kreaties in brons, waarvan 
de twee vislopers ons het best bevie- 
len, maar dat kwam waarschijnlijk 
omdat ze zo herkenbaar zijn. 
Met de figuren van brooddeeg hebben 
wij moeite. Voor ons is dat 'knoeien 
met eten'. Emmy van Vrijberghe de 
Coningh tekende een serie van 8 kaar- 
ten van de hervormde kerk, die ze be- 
naderde vanaf o.a. de Oranjestraat, de 
Poststraat, het Raadhuis- en het Kerk- 
plein. Bijzonder geslaagd en vooral de 
originelen, heel fijn gekleurd, zijn ju- 
weeltjes en nog betaalbaar ook. Verder 
noemen we het keramies werk van Joke 
van Geel en wanneer we als huisgenoten 
niet een paar poezen hadden die het toe- 
vallig altijd gemunt hebben op onze 
dierbaarste breekbare spullen hadden 
we dat ontroerende meisjesfiguurtje 
bij een hoog traliehek onmiddellijk aan- 
geschaft. Het was voor f. 75,-- beslist 
niet duur en dat vonden we ook van 
het keramiek van Hendrien Wolf, die 
haar schaapjes te koop aanbood voor 
f. 25,- per stuk en iets kleinere voor 
f. 25,-. We geloven dat dit het aantrek- 
kelijke van deze kunstmarkt was dat De firma Verhoog en Van Asperen, die 
het administratieve beheer voert van 
een groot aantal flatgebouwen aan de 
noord-boulevard, en de zandvoortse 
makelaar Cense willen stappen onder- 
nemen tegen het voornemen van het 
gemeentebestuur van de badplaats om 
ten behoeve van woningzoekenden een 
flat aan de Van Galenstraat te vorde- 
ren. B en w hebben gekonstateerd dat de 
betreffende flat al sinds zes jaar —van- 
af 31 maart 1 974— niet meer wordt 
bewoond en hebben de eigenaar van de 
woning gesommeerd binnen een termijn 
van veertien dagen zelf een passende 
kandidaat voor bewoning aan te wijzen, 
of een keuze te maken uit vijf door de 
gemeente voorgedragen kandidaten. In- 
geval van vordering van de flat zal de 
huur worden vastgesteld op een bedrag 
van ruim f. 600,-, inklusief een bedrag 
voor de centrale verwarming en schoon- 
maakwerkzaamheden. 
Naar aanleiding van het initiatief van 
de gemeente om de woning te vorderen 
hebben de firma Verhoog en Van As- 
peren en makelaar Cense aan circa ze- 
venhonderd flateigenaren aan de noord- 
boulevard een brief gestuurd waarin zij 
de geadresseerden oproepen door een 
gezamenlijk optreden 'een juist ant- 
woord te geven' op dit vorderingsbe- 
leid van het gemeentebestuur. Naar het 
oordeel van de beheersfirma en de make- 
laar kunnen de door de gemeente aan- 
gevoerde argumenten voor de voorde- 
ring 'als een vorm van diefstal worden 
beschouwd'. Krasse taal die de brief- 
schrijvers als volgt motiveren. 'De gevolgen van een eventuele vorde- 
ring kunnen voor diverse eigenaars ramp- 
zalig zijn. Uit het gemeentelijk schrijven 
blijkt voor de flat aan de Van Galen- 
straat een huur vastgesteld te zijn van 
totaal f. 603,85. De voorschotbijdrage 
(bestemd voor vaste lasten, etc.) is 
momenteel voor deze flat f. 267,- per 
maand, zodat maandelijks f. 336,85 
overblijft. Een dergelijk bedrag zal in 
vele gevallen onvoldoende zijn om de 
hypotheeklasten te dragen', aldus de 
briefschrijvers. 

Voorts wijzen zij erop üat in de hypo- 
theekakte het beding is opgenomen 
dat men niet mag verhuren. 'Het is dus 
zeker niet uitgesloten dat, wanneer in 
strijd met de hypotheekaktie wordt ge- 
handeld, de geldlening opeisbaar wordt. 
Afgezien nog van het feit dat een ver- 
huurde flat (gevorderde) geen reële be- 
leggingswaarde meer heeft'. 
Volgens Van Asperen en Cense heeft de 
gemeente Zandvoort zich voor de voor- 
lopige huurvaststelling gebaseerd op de 
huurprijzenwet woonruimte, die op 1 
juli 1979 in werking is getreden. Aan de 
hand van een puntentelling wordt daar- 
mee de huurprijs bepaald. 'Wat rede- 
lijke huurprijzen zijn, is ook hier weer 
afgeleid van het huurprijzennivo van 
resent gebouwde vvoningwetwoningen. 
Het gaat daarbij dan wel om de huur- 
prijzen, zoals die door de huurders van 
deze woningen zijn verschuldigd, dus na- 
dat de op de bouw of eksploitatie ver- 
strekte subsidie hun uitwerking heb- 
ben gehad.' 

'Het zal nu duidelijk zijn dat een onge- 
subsidieerde vrije woning aan zee, waar- 
voor het ,volle pond' is betaald en waar- 
op geen enkele subsidie ooit is toege- kend, een huur moet opbrengen die 
vergeleken wordt met een gesubsidi- 
eerde woningwetwoning ergens in het 
land. Het komt ons voor dat een vor- 
dering op deze gronden een vorm van 
diefstal wordt'. 

De eigenaar van de te vorderen flatwo- 
ning heeft voor het verstrijken van de 
door de gemeente gestelde periode van 
veertien dagen laten weten niet met de 
maatregel akkoord te gaan en zal om 
die reden binnenkort moeten verschij- 
nen voor een speciale kommissie die- 
met de vorderingsprocedure is belast. 
Noar officiële schatting staan er in 
Zandvoort momenteel zo'n tweehon- 
derd woningen leeg, waarvan een deel 
als tweede woning wordt gebruikt en 
een deel in de zomerm.aanden aan va- 
kantiegangers wordt verhuurd. Vanuit 
de gemeeenteraad en aktiegroepen die 
zich het lot van de woningzoekenden 
in Zandvoort aantrekken is er in de af- 
gelopen tijd meerdere keren op aange- 
drongen tot vordering van langdurig 
leegstaande panden over te gaan. Tot 
voor kort voelde het dorpsbestuur hier 
weinig voor in verband met de om- 
slachtige procedures en juridiese kom- 
plikaties die er meestal aan vooraf gaan. 
Maar nu de minister van volkshuisves- 
ting en ruimtelijke ordening het sein 
op groen heeft gezet om huizen die 
meer dan zes maanden leeg staan te 
vorderen, heeft het kollege besloten 
van die toestemming gebruik te maken 
ten behoeve van de woningzoekenden 
in de gemeente. Dat het kollege die 
marge in eerste instantie zeer ruim 
neemt blijkt wel uit het feit dat het een 
woning wil vorderen die nu al zes jaar 
onbewoond is. Je kan dus niet zeggen 
dat de gemeente overijld te werk gaat 
en na een half jaar leegstand direkt op 
de stoep staat en op de bel drukt. ^urglrlijKeJ^iÉ 6 mei - 12 mei 1980 

ondertrouwd : George Albert Daniels 
en Elisabeth Gosina van Rhee. 

gehuwd : Arie Jan de Boer en Marga- 
retha Hyacintha Maria Pijpers ; Rudolf 
de Wolff en Martina Maria van Berkel. 

geboren : Sophia, dv. C. Doets en S. 
Endeveld ; Roy zv., K. J. Seitz en S.D. 
Driebuizen. 

overleden : Jan Sterk, oud 61 jaar ; 
Lambertus Ferdinandus van de Sanden, 
oud 52 jaar ; Anneus Hendrikus Pomper, 
oud 63 jaar ; Hermanus Hubertus Jans- 
sen, oud 91 jaar. Beste Nel, 

Van de week was ik bij RADIO 
PEETERS in de zaak om wat kan- 
toorspullen te kopen, komt daar 
een mens binnen met een groot bos 
bloemen, dat was voor dat meisje 
daar, omdat ze zo'n goed advies 
had gegeven over wat voor lamp bij 
een bepaalde bank paste. 
Belachelijk als ik dat zou moeten 
doen kon ik elke dag wel bloemen 
brengen bij ze. 

Jopie iaap kiew 
zïinn 
et onthulde 
anfi 
kerkdiensten Geassisteerd door direkteur Berken- 
bosch onthulde de heer Kiewiet door 
het wegtrekken van een doek zaterdag- 
middag de naam die de school aan de 
Sophiaweg voortaan zal dragen. Na 22 
jaar Christelijke Mavo (in het begin 
was dat nog Mulo) te hebben geheten 
is er nu aan toegevoegd 'Jaap Kiewiet' 
en de naamgever vroeg zich na de ont- 
hulling af waaraan hij het te danken 
had dat juist zijn naam voortaan de 
gevel van het gebouw zal sieren. 

Er waren zoveel anderen die hun krach- 
ten aan de school gegeven hadden, in 
welk verband spreker herinnerde aan 
het vele werk van wijlen de heer Steets- 
kamp en de eveneens overleden heer 
Huygen. Ook Mr. Bulthuis, Ds. de Ru 
en de heren Brink en Haverkate had- 
den er voor in aanmerking kunnen ko- 
men, maar voor al deze namen zou de 
muur niet voldoende ruimte bieden en 
dciarom hoopte de heer Kiewiet dat 
men achter de zijne ook de andere na- 
men ziet. Het vroegere schoolhoofd 
herinnerde aan de moeilijke beginpe- 
riode in 1958 toen de school in een 
paar lokalen van de toenrpalige Wilhel- 
mlna- en Mariaschool gehuisvest was 
tot in 1962 het huidige schoolgebouw 
betrokken kon worden. Verder toonde 
de naamgever zich gelukkig dat de woor- 
den 'Christelijke MAVO' voorop ston- 
den, waarmee uiting gegeven werd aan 
de opdracht om de leerlingen in chris- 
telijke zin te onderwijzen. Aan het slot 
van zijn rede sprak de heer Kiewiet 
met waardering over 'nog een Jaap' die 
zijn beste krachten aan de school geeft. 
Deze Jaap, direkteur Berkenbosch, 
vroeg zich af waarom een school eigen- 
lijk een naam moet hebben.. Vroeger 
hadden scholen letters en een bordje 
'School met de Bijbel' liet aan duide- 
lijkheid niets te wensen over. Later 
toonden prot.christelijke scholen voor- 
keur voor namen van het Koninklijk 
Huis, terwijl ook die van grote hervor- 
mers als De Savorin Lohman, Calvijn 
en Luther in trek waren. Katholieken 
gaven de school vaak de naam van een 
heilige en openbare scholen werden ge- 
noemd naar verzetshelden als Hannie 
Schaft en Van Heuven Goedhart. De 
Christelijke Mavo bleef echter de Chris- 
telijke Mavo en de school kon het daar 
best mee doen, temeer daar het eerste 
woord toch de basis vormt. De naam 
die er vandaag aan werd toegevoegd 
biedt geen garantie voor beter onder- 
wijs maar is een hommage aan de eerste 
direkteur en zijn voprtreffelijk werk, 
aldus de heer Berkenbosch. 
Andere sprekers waren de'heer Brink 
als voorzitter van de Stichting voor 
Christelijk Onderwijs in Zandvoort, 
de heer De Krijger als voorzitter van 
de Ouderkommissie, terwijl het be- 
stuurslid Ritman het woord voerde 
in zijn hoedanigheid van voorzitter 
van de kommissie die de naamgeving 
tot stand heeft gebracht. Het kado, 
een ingelijste foto van de school met 
daarop de nieuwe naam, zal nog even 
op zich moeten laten wachten daar de 
letters de vorige avond pas laat arri- 
veerden. Toch kon de heer Ritman 
iets overhandigen, namelijk het nog 
lege album voor de fotoreportage van 
deze middag. 

Onder hen die de onthulling bijwoon- 
den, dus ook de feestelijke aankomst 
van de heer en mevrouw Kiewiet in de 
met bloemen versierde witte Mercedes 
uit 1934, bevonden zich tal van leer- 
krachten van andere scholen, onder 
wie de heren Nijboer en Karst van de 
kollega-Mavo 'Wim Gertenbach'. 
' «.. —O-' •■'! 3r^ 
- "... ^" j*.;- , ^ - 'i' . ' ' - . .. 
sociëteit duysterghast 
op toneelpaden HERVORMDE KERK 

donderdag 15 mei. Hemelvaartsdag : 
9.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch.- 

dienst Herv./Ger. 
zondag 18 mei a.s.: 
10.30 uur : Vicaris Th. J. Haitjema. 
10.30 uur : Jeugdkapel /Jeugdhuis. 

GEREFORMEERDE KERK 

donderdag 15 mei. Hemelvaartsdag : 
09.00 uur : Ds. P. van Hall, gemeensch.- 

dienst Ger./Herv. 
zondag 18 mei a.s.: 
09.30 uur : Ds. A.A. van der Leer te 

Driehuis. 
19.00 uur : 

PROTESTANTEBOND 

zondag 18 mei a.s.: 

10.30 uur : hr. G. Vlutters r.k. Uit- 
hoorn. 

dinsdag 20 mei a.s.: 

19.30 uur : Oekumenische Gebedsdienst 
in de r.k.-kerk. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

donderdag 15 mei. Hemelvaartsdag : 
08.45 uur : stille eucharisitieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met or- 
gel en samenzang, 
zaterdag 17 mei a.s.: 
19.30 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 18 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 
Caeciliakoor. rïicJioi-»**: é»»»^!»^» Sociëteit Duysterghast heeft onder de 
naam 'Ghast in 't Duyster' uit zijn le- 
den een toneelgroep gevormd en waar- 
schijnlijk heeft de naam iets te maken 
met de vrij donkere lokaliteit waarin 
de voorstellingen worden gegeven. Zo 
niet dan komt deze spitsvondigheid 
voor rekening van uw verslaggeefster. 

Hoe het zij, de voorstelling die de groep 
Vorige week vrijdag van 'Een aap op vi- 
site' gaf voor de oudere ingezetenen 
werd een plezierige aangelegenheid, 
mede door de gastvrije ontvangst, de 
hartelijke woorden van welkom door 
de nieuwe preases van de sociëteit, Edo 
van Tetterode, en het glas rode wijn in 

mevr, kraan-meeth 

de pauze. Eerst even in het kort de in- 
houd van dit door Alie Bol geregisseer- 
de blijspel van Dick Maasland. In het ' 
huis van Alfred Moerman, een ambte- 
naar bij het ministerie, die samenwoont 
met zijn zuster, is de stemming zeer ge- 
spannen door de aanwezigheid van een 
buitenlandse diplomaat Popov (Joop 
van Droffelaar), die niemand verstaat 
en ook door niemand verstaan kan 
worden. Uit gebaren en een kakafonie 
van Russiese klanken moeten de ande- 
ren maar proberen te begrijpen wat 
Popov bedoelt. Die andere zijn Krent, 
de man die de gasleiding komt kontro- 
leren (Jan Schuurman), de verloofde 
van Alfred Moerman, de dienstbode 
Rika en haar vriend Pummy, een steno- 
notypiste van een uitzendburoen een 
oude dame, opoe Bakker (Riek Kok). 
Er blijken staatsgeheimen te zijn ver- 
dwenen en de sporen wijzen naar het 
huis van Moerman. In opdracht van 
het ministerie mag op een gegeven mo- 
ment niemand dan ook het huis verla- 
ten en met de op dat ogenblik aanwe- 
zige personen beleefden de bezoekers in 
Duysterghast die middag kostelijke 
momenten. Een belangrijk aandeel in 
het sukses van de voorstelling hadden 
Riek Kok en Joop van Droffelaar die 
beiden hun sporen op het gebied van 
amateurtoneel reeds lang hebben ver- 
diend en ook Jan Schuurman liet dui- 
delijk blijken dat hij niet voor het eerst 
op de planken stond. Wat de andere spe- 
lers betreft noemen we als eerste Micky 
Keiler, een charmante verschijning die 
talentvol en met een verbluffend ge- mak de belangrijke rol van Emmy, de 
zuster van Alfred Moerman, vertolkte. 
Kees Verhart gaf als Pummy aardig 
spel te zien en datzelfde kan gezegd 
worden van Ria Meyer als het dienst- 
meisje Rika, Rinus Kok, Noortje Paar- 
de koper en Nel Boon die de rollen van 
Alfred Moerman, de verloofde Tanja 
en de stenotypiste Truus van Ameron- 
gen hadden toebedeeld gekregen, kamp- 
ten in het eerste bedrijf met nervosi- 
teit. In het tweede en de*de bedrijf ging het veel beter. Er werd gespeeld 
in een aardig dekor waar Henk Meyer, 
Hans Visser, Joop van Droffelaar en 
Jan Schuurman hun schouders onder 
hadden gezet. Riek van Droffelaar soef- 
fleerde en Ben Fijma had de grime voor 
zijn rekening genomen. Mevrouw Va'n 
den Berg-Dorreboom dankte aan het 
slot van de voorstelling met hartelijke 
woorden en fraaie bloemen namens de 
afd. Zandvoort van de Bond v. Oude- 
ren voor de kostelijke middag. 
worden v«istrakt via hal 

nummer van uw huisarts. ZUSTERDIENST 

donderdag 15 mei a.s.: 
Zuster T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 
23 82. 

zaterdag 17, zondag 18 mei a.s.: 
Zuster E. Poldervaart-Spaans, Distel- 
straat 21, Nieuw Vennep, tel. 02526 - 
64 95. burgers in bijstandskommissie 
politiek gewogen Als vervolg op de beslissing van de ge- 
meenteraad om een kommissie voor de 
verlening van bijstand 'aan de wethou- 
der van sociale zaken' in te stellen stond 
in de raadskommissie voor sociale zaken 
een konsept verordening ter diskussie. 

De taak van de kommissie van bijstand 
zal bestaan uit het beoordelen van aan- 
vragen om bijstanduitkeringen die bij de 
afdeling sociale zaken binnenkomen. 
Tot nu toe was dat een onderonsje tus- 
sen de chef van de afdeling en de wet- 
houder, die namens b en w optrad en 
zijn taak voornamelijk aan de chef over- 
liet, maar binnenkort zullen ook twee 
raadsleden en twee burgers hun oordeel 
over beoordelingsuggestie van de chef 
van de afdeling sociale zaken kunnen 
geven. 

Met de nieuwe regeling wordt tegemoet 
gekomen aan een grotere mate van open- 
baarheid van bestuur en aan een grotere 
betrokkenheid van burgers bij dat be- 
stuur, de tegemoetkomingen die nood- 
zakelijk werden nadat de pvda een on- 
derzoek instelde naar de aard van klach- 
ten over het funktioneren van de ge- 
meentelijke sociale dienst, nu 2 1/2 jaar 
geleden. 

De in te stellen kommissie van bijstand 
zal dus bestaan uit 5 leden. Dat zijn de 
wethouder van sociale zaken Van der 
Mije (cda), de raadsleden Rita de Jong 
(vvd) en Ineke Wind (pvda) en twee bur- 
gers, waaraan een aantal eisen gesteld 
zullen worden. Zo mogen zij geen raads- 
lid of gemeenteambtenaar zijn, verder 
moet van hen een bijdrage verwacht 
kunnen worden van uit hun betrokken- 
heid bij maatschappelijk werk of ande- re vormen van maatschappelijk welzijn, 
en tenslotte moeten zij passen in de po- 
litieke samenstelling van de totale kom- 
missie. Deze laatste vereiste werd het 
belangrijkste punt van diskussie in de 
raadskommissievergadering van verle- 
den week woensdag. Uit de gemeente- 
raad zijn de drie grootste frakties al 
vertegenwoordigd (vvd, cda, pvda), en 
van welke politieke signatuur de kandi- 
daten voor de burgerposten ook zullen 
zijn, er dreigt altijd een over — of on- 
der vertegenwoordiging van een poli- 
tieke stroming, nog afgezien van de 
mogelijkheid dat een partij niet in staat 
blijkt een kandidaat, die ook aan de 
andere eisen voldoet, uit hun midden 
naar voren te schuiven. Naar voren 
schuiven, want een beetje kandidaat 
weet precies te vertellen op welke par- 
tij hij stemt om zijn kansen op een lid- 
maatschap van de bijstandkommissie te 
vergroten. Trouwens ook een politiek 
neutrale kandidaat heeft kans, want 
bij de huidige politieke verhoudingen