Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1981"

See other formats


r?7E-üsTTc7Tf>CTïïcl 

ZANDVOOt^T ndvoort 
nieuw mnm 41E JAARGANG IMO. 1 ED. 5 GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT- TEL. 02507- 1 71 66- OPLAGE 3400 KX. 
K'\M)M Al) IH lil KAI II S 

L IlL'L'ClsU'l S.lll 

• /.iUkKuoiiv XK'uwsiilad 

• I k'i.'m-.iLX'dsc (. iiui.im 

• ilonldcU'ips \ CIIIK'PCI \|L'IU\ shLal 

• /\wincnhiil u ! l>lll^^c;-!^<.■ ( oiikiih 

• l5.Klil(H.'\C Slolills^ ( oliKull 

• A,iKiticcicli.T ( (uiuiiii 

• l lllUlOinM.' l OU[.llll ( )ll^ \\ Lcklll.l ' 

• MiccIshl.Kl Dl' Koialc \ uici 
Hooldkaniiior: 

■\iil\iin'i'f. Duip-^siruiii > ■ 
Ick'lixin 02^77 ■ : ,SV // DONDERDAG Ö JAfMUARt 1981 Stof rondom sloop Sonnewende mg mei opg^tmkÈea 

Aankoop ze 
door instanti 

ZANDVOORT - De gemeente heefl de gelegenheid gekregen het perceel 
Zandvoorlselaan 361 aan te kopen,, na verbouwing tot zes eenheden voor 
één en tweepersoonshuishoudens. Het betreft hier de woningen die 
gebouwd zijn aan Zandvoorlselaan in Bentveld, naast de Herberg Klein 
Bentveld, praktisch op de hoek van de Bentveldseweg. Volgens wethouder 
Aukema, zal deze transactie de gemeente niet veel geld kosten, omdat voor 
deze zogenaamde Van Dam-eenheden de diverse toestemmingen al zijn 
verkregen. De maisonnettes aan de Zandvoortselaan, gebouwd en verkocht door de firma Groot ui Egmond aan 
de Hoef die door de gemeente Zandvoort zijn aangekocht. De maisonettes zullen worden verbouwd 
tot zes eenheden voor één- en twee persoonshuishoudens. Metde aankoopsom van ƒ 451.000, — incl. 
verbouwing heeft I de H.I.D. zich akkoord verklaard, zodat deze Van Dam-eenheden de gemeente 
praktisch geen cent zullen kosten. foto: Rob Langereis. Offertes gel lÊÏd werend materiaal 
niet w ZANDVOORT - Burgemeester Ma- 
chielsen kan zich niet voorsteilen dat er 
' binnenkort een verkort circuit zal zijn. 
Dit was zijn antwoord op vragen van de 
democraat Van Erp toen deze in de 
commissievergadering AZ & RO vroeg 
vriendelijk terecht. 

Met de ambtelijke werkgroep ..aiierna- 
tieve bestemming circuit" zal door het 
college in de komende week een ge- 
sprek worden gevoerd, waarna het 
college een bespreking zal hebben met naar de gang van zaken omtrent het Gedeputeerde Van der Knoop. 
c'''cuit. Bovendien bleek dat door het college 

Nu bedoelde het raadslid hoe ver het twee offertes zijn gevraagd voor geluid was met de plannen voor een alterna 
tieve betemming van het circuitgebied, 
dus was hij. wellicht, onaangenaam 
verrast dat het college in wilde gaan op 
het laatste verzoek van de exploitant, 
de Cenav, het circuit te verkorten. 
Volgens de Cenav kunnen er dan ande- 
re, attraktievere races met minder la- 
waai gehouden worden. 
Doch voorzitter Machielsen legde de 
heer Van Erp uit. dat het college deze 
vraag wel m oehancieimg wuüe nemen, 
,.want of je nu ,,nee" of ..ja" zegt, je 
moet met goed onderbouwde argumen- 
ten komen", zo wees de voorzitter hem Olievogels ZANDVOORT- De laatste dagen wor- 
den veel vogels besmeurd met olie 
langs het strand gevonden. 
Wandelaars die deze vogels vinden 
kunnen deze, liefst zo snel mogelijk, 
afgeven aan het Bureau van de Ge- 
meentepolitie aan de Hogeweg, of 
rechtstreeks brengen naar het Kenne- 
mer Dierentehuis aan de Keesom- 
straat. 

De politie brengt de gevonden vogels 
met de grootste spoed naar de heer 
Van Vueren van het dierenhuis, die 
voor de verzorging zorgdraagt. Hij 
heeft zijn handen eraan vol, want de 
laatste dagen zijn zeker zo'n kleine 
vijftig vogels bij hem gebracht. 
De politie houdt zelf een wakend oogje 
in het zeil, en veel vogels zijn al door 
hen gevonden en gebracht, doch mis- 
schien valt er nog meer te redden 
wanneer men er sneller bij is. 
Strandwandelaars wordt daarom ge- 
vraagd: Houdt Uw ogen open en rea- 
geert snel". beperkende maatregelen voor het cir- 
cuit zelf, één aan de TNO. en één aan 
een Engelse firma. Men wilde graag 
geïnformeerd worden ten aanzien van 
de kosten, en ook onderzoeken of die 
kosten eventueel verhaald kunnen wor- 
den via een subsidie van de ,,Vomil", 
de nieuwe benaming voor Volksge- 
zondheid en Milieu. 
,.Zo u ziet zijn wij op alle fronten 
bezig, maar wij houden u op de hoog- 
te", aldus de heer Machielsen. 
De heer Moerenburg, vertegenwoordi- 
ger van de Federatie Handelsvereni- 
ging Hanze, kon vanaf de publieke 
tribune nog mededelen dat er een 
gesprek is geweest tussen de Cenav en 
Hanze met minister Ginjaar, waarbij 
de laatste had medegedeeld dat hij zo 
weinig nieuws van de gemeente Zand- 
voort ontving, met betrekking tot het 
circuit. 

Het lijkt dus beter dat het college, zowel 
D'66 als de minister regelmatig van 
nieuws voorziet. Langs de Vloedlijn 
rijd is geld weerd, dat is waar;' 
Maar verstonden "t vele lieden, zij 
;n zouden aan malkaar niet zo 
neerstig 't nieuwjaar bieden. 
Guido Gezelle (1830 - 1899) Rustig oudjaar 

ZANDVOORT - De badplaats heeft 
dit jaar een betrekkelijk rustig oude- 
jaarsviering beleefd. Behalve een aan- 
houding van drie knapen die zeer 
baldadig bezig waren, behoefde de 
politie niet in aktie te komen. Op 
nieuwjaarsmorgen bleek alleen dat de 
papierbakken en een hek aan de Von- 
dellaan ernstig waren beschadigd. Voor zes woningzoekenden is er dus 
in de naaste toekomst een extra 
meevaller te verwachten, want de 
spiksplinternieuwe woningen, zijn 
pas zeer recent opgeleverd. 

Nogmaals Sonnewende 

In de commissie Publieke Werken was 
de fractievoorzitter van de Pvd.A, Gert 
Toonen. uitgenodigd omdat in deze 
vergadering meer informatie verstrekt 
zou worden over de gang van zaken 
met betrekking tot de bouwvergunning 
en sloop van het voormalige Sonne- 
wende. 

Toonen had in de begrotingsvergade- 
ring al aandacht gevraagd voor dit 
punt. waarbij hij stelde dat door het 
verstrekken van foutieve informatie 
van de ambtenaren van de Dienst PW. 
Sonnewende ten onrechte is gesloopt. 
Hoewel de commissieleden allen over- 
tuigd waren dat de informatie, ver- 
strekt door de desbetreffende ambtena- 
ren niet correct was geweest, viel het de aanwezige diecteur van PW moeilijk dit 
te erkennen. 

De vergelijking die werd gemaakt tus- 
sen deze zaak en de beruchte Amster- 
damse kraakaktie van de Grote Wete- 
ring, ging volgens Toonen (en terecht) 
mank. In Zandvoort lag de zaak geheel 
anders, en als de raad destijds in juni 
1980. de bouwvergunning had inge- 
trokken, was het nog maar de vraag 
geweest of de rechter in een later 
stadium inderdaad de krakers had kun- 
nen sommeren het pand te verlaten. Tentoonstelling 
verlengd 

ZANDVOORT - De tentoonstelling 
..Rondom de Kat" die oorspronkelijk' 
tot 4 januari 1981 in het Cultureel 
Centrum zou worden gehouden wordt 
verlengd tot en met 1 februari aan- 
staande. Bovendien heeft men enkele 
wijzigingen en uitbreidingen aange- 
bracht zodat een hernieuwd bezoek 
zeker aanbevelina verdient. Affaire Jagerman 

ZANDVOORT - Naar aanleiding 
van de publikatic in het Zandvoorts 
Nieuwsblad van vorige week, waar: 
uit bleek dat de Amsterdamse hoofd- 
in.specteur Jagerman afziet van zijn 
sollicitatie naar de functie van 
korpschef gemeentepolitie te Zand- 
voort, heeft huisarts Flieringa op de 
hem geheel eigen wijze, in de com- 
missievergadering nadere uitleg ge- 
vraagd. De procedure zoals deze tot 
nu toe is gevolgd kan in zijn ogen 
geei9 genade vinden, omdat dan 
mensen het slachtoffer worden. De 
informatie die de burgemeester van 
Zandvoort had ontvangen was niet 
Juist gebleken en hij verzocht maat- 
regelen een andere procedure te 
bewerkstelligen. Burgemeester Ma- 
chielsen bleef het antwoord schuldig 
op de vraag of hij gemanipuleerd 
was. Wel zei hij dat besprekingen 
gaande zijn om uit de ontstane 
inpasse te geraken. ZANDVOORT - Ue eerste zondag in 
1981 heeft gezorgd voor grote verkeers- 
drukte. Zowel van. als naar Zandvoort 
ontstond een meterslange file. Om- 
streeks halfdrie stond de file vanaf de 
Passage in Zandvoort tot aan het sta- 
tion in Heemstede. De politie heeft 
handen vol werk gehad het verkeer, dat 
werd bemoeilijkt door sneeuw- en ha- 
gelbuien, in goede banen te leiden. Een 
kleine kettingbotsing deed zich voor op 
Ide Zandvoortselaan. (Adverlenlie) 
BONT& 

iS- suède en nappa 
(ook grote maten) 
alle bekende merken o.a. 
M'üJ^\/^M B TfCO'O 

lAI IA see MORRIS 

befbreyoubuy 

donderdag koopavond Haarlem: Barteljotisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
AmstenJam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 - 
Bruisend beg/n van 
ZANDVOORT - Leden van de Haarlemse zwemvereniging ,,De Waterratten" hebhen Nieuwjaarstnoriien hun traditie 
voortgezet en liebben ook het jaar 1981 fris ingezet door een forse duik te nemen in de golven. Golven die dit jaar bijzonder 
hoog waren, want er stond een stevige storm op de Nederlandse kust. Na de champagne van oudejaarsavond een bruisend 
begin i'an hel nieuwe jaar. Foto Rob Langereis. 

(A(lverlcitlic) U bent van harte w/elkom op 


vrijdag 16 januari 1981 


van 19.00 uur -22.00 uur 


om op onze goede toekomst te proosten 


bij de heropening van 


CAFÉ - BAR - RESTAURANT 


„DE KOUSENPAEL" 


Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef . 02507 - 12567 


Muzikale omlijsting ^^^ 


'j?fl^ 


Trio „The Whiskers" « ^Ë 


en een gastoptreden van m ||[ : "S / 


,,Shirley" ^^iLr Om alsnog te voorkomen dat de Bond 
/onder Naam het terrein verkoopt aan 
een exploitatiemaatschappij die er d.tn, 
volgens het bestemmingsplan, een ho- 
tel of pension gaat bouwen, verzocht 
Toonen maatregelen te nemen alsnog 
de bouwvergunning in te tiekken. 

Aspecten 

Deze rechtstreekse vraag bracht zowel 
wethouder Termes, als de aanwezige 
ambtenaren, in verlegenheid. Volgens 
wethouder Termes dient voorzichtig 
gemanoeuvreerd te worden. Niet on- 
denkbaar is het dal. wordt de bouwver- 
gunning vcor dit terrein nu ingetrok- 
ken, de Bond zonder Naam via juridi- 
sche weg. een schadeclaim kan eisen 
voor bijvoorbeeld ,. onbehoorlijk be- 
stuur". ..Slechts wanneer er een voor- 
bereidingsbesluit wordt genomen om 
het bestemmingsplan te wijzigen, zou- 
den wij kunnen overwegen, de bouw- 
vergunning in te trekken. Deze zaak 
moet eerst terdege worden onderzocht, 
anders lopen wij het gevaar van de wal 
in de sloot terecht te komen", aldus 
ing. Wertheim. 

Ambtenaren van de Dien.st Ruimtelij- 
ke Ordening zullen dus nu gaan onder- 
zoeken in hoeverre de gemeente aan de 
wens van Toonen tegemoet kan ko- 
men. 

Voor de aanwezige leden van de werk- 
groep huisvesting was de gevoerde 
discussie over dit onderwerp teleurstel- 
lend, men had er meer van verwacht. 

De Bond zonder Naam heeft momenteel 
een aktie gestart onder zijn leden, 
waarin men verzoekt voor het jaar 1981 ten minste tien gulden over te maken. 
l)c spreuk van januari van deze Bond is: 
..Tegen alles in moed houden" en voor 
februari: ..Van stommiteiten kun Je 
ieren''. üe laat.ste is een heel toepasselij- 
ke spreuk, voor voor- en tegf;nstandcrs 
van de Bond zonder Naam. Toch zou de 
spreuk ,, Vertrouw en Is goed, controle- 
ren is beter" in dit genre niet misplaatst 
lijken. Geen zomertijd 
weekmarkt 

ZANDVOORT - Zowel maandagavond 
(commi.ssie PVV) als dinsdagavond (com- 
missie AZ & RO) waren er bij de 
commissieleden geen bezwaren in te 
stemmen met het voorstel van het colle- 
ge de tijden van de weekmarkt. gedu- 
rende de zomermaanden te handhaven, 
namelijk van 10.00 tot 16.00 uur. 
De weekmarkt. die in 1980 startte, werd 
gedurende de maanden juni, juli, au- 
gustus en .september, gehouden van 
's middags 14.30 - 20.00 uur. 
Na afloop van het seizoen is echter 
gebleken dat dcic markttijd ongunstig 
voor de kooplieden was, reden waarom 
de marktcommissie het college heeft 
verzocht, dit jaar geen zomertijden in 
te voeren. 

Jongsma (VVD) informeerde waarom 
geen lid van de Federatie Handelsver- 
eniging Hanze lid was van deze markt- 
commissie (niet gebruikelijk dat de 
middenstand vertegenwoordigd is in 
een marktcommissie, antwoord voor- 
zitter) terwijl Toonen (PvdA) vroeg 
naar de brief van de winkeliers van de 
Grote Krocht die een verzoek tot het 
college hebben gericht de iiiaikt in deze 
straat te houden. 

Burgemeester Machielsen beantwoord- 
de deze laatste vraag met <Ic mcdcdtiiug 
dat dit nog bekeken zal kunnen «orden. 
..Wij hebben destijds gekozen voor de 
Prinsessen eg, ook ai omdat de toeleve- 
ring \an de «inkels aau de Grote 
Krocht niet mocht stagneren. Er is 
beliwfd dat wij dit Ie zijner tijd nog 
nader zouden bekijken, en dat zullen 
wij doen.*" Zandvoort- De Inspraakgroep Cen- 
trum nodigt iedereen 'uit om mee te 
denken over de structuurschets van 
Zandvoort. Hiertoe wordt een di.s- 
cussieavond georganiseerd in het Ge- 
meenschapshuis op 14 januari aan- 
staande. Aanvang 20.00 uur. Op de 
agenda staan: Verkeerswegen, open- 
baar vervoer, voetgangers- en parkeer- 
problemen, relatie dorp-strand etc. In- 
formatie verstrekt: P.v. Wijk, Konings- 
traat 29, tel: 16288, na 18.00 uur. ZANDVOORT - De stormen van de 
afgelopen week hebben gezorgd dat de 
brandweer vrijwel dagelijks in touw is 
geweest. Zaterdagmorgen werd op de 
Jac. van Heemskerkstraat een licht- 
mast geveld, en moest 's middags op de 
Grote Krocht een bovengedeelte van 
een lichtmast met vier ornamenten 
verwijderd worden omdat deze gevaar 
voor de omgeving opleverde. 
Op nicuwjaarsmorgen moest de brand- 
weer in aktie komen, omdat verschil- 
lende opengcwaaide deuren en ramen 
gevaar opleverde. 

Ook zondag werd de brandweer ge- 
waarschuwd, ditmaal voor een inge- 
waaide ruit aan do Passage, ook wer- 
den losgewaaide reclameborden ver- 
wijderd. Eeveneens sneuvelde er een 
ruit bij een restaurant aan de Rotonde. ZANDVOORT - De fikse brand 
die zaterdagmorgen woedde in 
de .smelterij van Corodex, en er 
voor zorgde dat de opslagruimte 
van deze fabriek in vlammen 
opging, is vooralsnog een duiste- 
re zaak. De politie acht brand- 
stichting niet uitgesloten. 
Omstreeks tien over vier zater- 
dagmorgen kwam de brandmel- 
ding binnen en om halfzeven kon 
het sein ,, brand meester'' gege- 
ven worden. 

Uit het onderzoek is gebleken 
dal in hef bedrijf, dat kunststof- 
producten produceert, twee 
brandhaarden waren. Eén in de 
opslagruimte van de elektroni- 
sche afdeling en één in de im- 
pregneerafdeling. Een kantoor- 
ruimte en een afwerkruimie 
werden eveneens gedeeltelijk 
door het vuur aangetast. 
De schade wordt geschat op 
ruim ƒ 100,000,-. De recherche 
heeft de zaak in onderzoek. I AitMTU-n/iv) 
.^.^«•«M**<l*<*|.»lwM,«.^«l>J,.»a. U-Ktfmf^Stj"*^-^ m mimi 

H:llle^!ra■.i( ."^V. /.audvoorl 
Telefoon: 025(I7-!.?J'.'.H aap en iiaii 
Iiiifi wens vsemtaassiss/nssistss I ' RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 8 JANUARI 1981 eA»Jil\*A i. Op 9 januari 1981 is het 40 jaar geleden dat 
onze lieve opa en onia 

Dirk van Diiyn 

e 11 

Clara van Duyn-Koning in het huwelijk traden. 
Hartelijk gefelieitecrd door uw 
kleinkinderen HI:NKciiD1:B13Y. rr Op 1 januaii is, moe gestreden na een langdu- 
rige kiekte toi on?c droefheid \a;i ons heenge- 
gaan, mijn üeve man, on,^e goede vader en lieve 
opa, onze lieste broer, /waucr en oom 

(Jan) Antonie Johannes 
van der Reijden 

op de leeftijd van 66 jaar. 

.\.\\. van der Rcijdcn-Bauttiann 

A.E. van der Reijden 

S. Nicpoort 

A.R. Stokman-van der Reijden 

F.P.J. Stokman 

kleinkinderen en verdere familie, 

Zandvoort. januari 1981 
Dr. Jac. P. Thijsscwcg23 

De crematie heeft dinsdag 6 januari plaat.sgehad. 
HOGE ENERGIEBESPARING! 
voor 
slechts heeft u bi| Inter-Form al een dubbelwandig 
rolluik van 2 meter breed en 160 cm hoog 

Rolluiken bieden tevens txïscherming logen storm, 
inbraak, hagel, vorst en zon 

Heeft u een andere maat, 
of wilt u nader advies? 

U kunt ons even bellen cl een be2oek|e brengen 
aan onze showroom Op uw verzoek 
komen wi| gratis en geheel vrijblijvend bi) u langs 
Ter plaatse kunnen wi| u hel beste en vakkundig 
adviseren inzake alle mogelijkheden Onze sf^owroom /.s geopend van 
ündnq 1/m ;-arrrr]tiq vnn ^ lot > 7 30 in.r Atoomweg 10 
Industrieterrein HN 80 

SAUNA 
BOUWES 
PALACE 

Sportmnssage, pedicure, 

ionncbank op afspraak. 

Sauna dag. geopend van 

14.00-22.00 uur, 

's -zaterdags van 1 1 .00- 

17.00 uur. 

Burg. V. Fennemaplein 

Tel. 02507-1 38 71. 

Ingang hotel. TENNISCLUB ZANDVOORT 

vraagt per 16 februari 1981: 

groundsman tennispark 

EISEN: betrouwbaar, actief, het kunnen uit- 
voeren van onderhoudswerkzaamheden, het 

kunnen omgaan met mensen. 
TAAK: aanleg en onderhoud van tennisbanen 
(inwerkperiode), verzorging van clubhuis, pa- 
den, planten en hekwerk. 
VOORWAARDEN: seizoencontract van 16/2 
tot 15/10. Werktijden: 6 dagen per week van 
8.00-18.00 uur. Overige condities nader over- 
een ta komen. 

SOLLICITATIES: Tennispark DE GLEE, 
Kennemerweg 2042 XT Zandvoort. 
ENTER 
FORM Hoorn 

Tel. 02290-13843. KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAIM 

Reinwardtstrast 20, telefoon 02507 - 14365. 
Na een langdurige ziekte en ongelijke strijd 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, onze vader en opa Henry Isaac Clowting 

op de leeftijd van 72 jaar. 

M. Clowting-Benjamens 
kinderen en kleinkinderen 

2042 TD Zandvoort, 30 december 1980 
Burg. van Fennemaplein 13, flat 5. 

De tcraardcbestelling heeft maandag 5 januari 
plaatsgehad. \\ 
gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort biongt in- 
gevolge aihkel 22. 2e nd van de Wol op de 
Ruimtelijke Oidenmg (ei openbaie kennis. 
dal de gomeeiiteiaad bij besluiten van 23 
december 1980 op giond van aitikel 21 van 
deze wet hetU veiklaoid, dat voor de per- 
celen: 

1. Bramenlaan 2 (gedeeltelijk) 

2. Haarlemmerstraat 31 

3. Duindoornlaan 21 

4. Boulevaia Pauius Loot 75 

b. < . ole Krocht e o. en de percelen Hoge- 
weg 78.80 en 82. 

6. Natuurgebieden 

7. Nieuwstraat 10 
bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop mei rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentcsecietaiie (bureau volkshuisvesting 
en luimlelijke ordening) ter inzage. 

Zandvoort. 30 december 1980. 
De buigenieGster voornoemd, 
H. Machielson. 
gemeente 
zandvoort beke ndmaking 

De buigeniecitet van ^andvooit maakt be- 
kend, dat met ingang van J2|anuan 1931 
gedurende 14 doqcn (er gemeentosecrotano, 
bureau volkshuisvesting on ruijTitoli|kG oidc- 
ning, voor oen ledfi tci inzage liggen de vol- 
gende bouwplaiincii, 

J UitbioiduKj Woning Hajricrrimersliaat 31 
2. Uilbieiding woning Boulevard Pauius 

Loof 7'j 
3 Uilbiciding woning Duindoornlaan 2 1 . 
Gedurende cIc termi|n van do tennzageleq- 
ging kanoen iCüer Sctirif (nlijk bij burgemees- 
ter on welhoudeis bezwaren togen dozo 
bouwpdiiinon indioiien 

/.indvDoi t, 30 docemhei 1980. 
De burgomooslci voomocmd, 
H Mactiielson. 

uitvaartverzorging 
kennemerland bv 

Dag en nacht 
bereikbaar 

Keesomstraat 61, 
telefoon 1 53 51. Kerkstraat 15 ZANDVOORT vraagt voor direct: 

JONGE CAFÉ-REST. OBER 

met ervaring. 

LEERÜNG-KELNER plm ISjaar 

5-daagse werkweek. 
Goede salariëring. \ Inlichtingen en afspraken: 

Tel. 02507 -147 74 Of 147 08 Drogisterij - Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 1 61 23 GEVRAAGD: 

FLINKE HULP 

1 X p.w., 9-12 uur. 
f 10.- per uur. 
Tel. 02507-14055. 
Xiti. '^«, ''MM ELLEN CATS 

ycciiplomccrd hondenirimslcr 
liefdevolle vcrznraine 
van uw hond 

Ir. rriedlioffnicin 10, Zandvoort, 
telefoon 1277.^ PEDICURE 
MANICURE SALON 

MEVROUW 
G. Hamminga 

bij drogisterij-parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, 
tel. 02507 - 12327 

Behanileling volgens 
afspraak. KANTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWiSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIIM 12 - ZANDVOORT 

MAAWDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG -9.00-16.00 uur ' 

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur 

DONDERDAG -9,00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uuren van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507 - 1 71 66 

HET BLAD VOOR RECLAME - 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10,00 uur. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 
fn een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! 
1 - 1 

y % •uu j^.ii».i.jiiJftMK*HjJa> ^ttfwtiril W*--iti "^ÉiiAiriiH j^ _^ \ . . .«...i....^,„t, ■^in'* Y~ m-"- i""! iliVII nrmnifnnlilr I ' t iÉt-i.ü...A.«..>Memi; . -^ -,..j..,. .^i. 


I Jlhliillillidrn'*ftrtrt^ I I- Tininli^Ufti ■■ itt . Xiilfai^^nfc^il^JJ^ l'iiis ?-tlcnt\ hiisi\iiio(h-l l I^IS'K^.-. hui B.I.W. iu/hlif ustlftt. l\ //r/.i://*,i:t''/ uuuhchundcn. lo\icii!!i'\Ciiit\i\ku 


Er heeft een nieuwe wind • • I • de Passat gewaaid Nieuwe lijden stellen nieuwe 
eisen aan auto's. Eisen die steeds 
strenger gclbrmuleerd worden en die 
draaien rond de begrippen zuinig- 
heid, betrouwbaarheid, veiligheid. 

Getrouw aan z'n solide repu- 
tatie is Volkswagen er ook nu weer 
in geslaagd inhoud aan die begrippen 
te geven. 

Met deze nieuwe Passat is er 
sprake van een werkelijk nieuwe auto 
die op een flink aantal punten 
afwijkt van z'n populaire voorganger. Nieuw is de 
verbeterde aërodyna- 
mische vorm. Nieuw 
in de meeste model- 
len is de gecombi- 
neerde schakel- 
en verbrui ksmeter, 
waarop u precies 
kuntaOczenofu eco 
nomisch rijdt. Nieuw is de electro- 
nische ontsteking die eveneens 
bijdraagt aan de zuinigheid. Nieuw 
zijn de langere wielbasis en de gro- ■...->, . * . .j lere spoorbreedte. Nieuw is de 
vernuftig geconstrueerde koerskorri- 
gerende achteras. 

Nieuw zijn de verbeterde 
vering, de doeltredender isolatie te- 
gen windgeruis en de vergrote 
binnenruimte voor meer rijcomfort. 

Nieuw is de grote drempel- 
loze achterdeur en wegklapbare ach- 
terbank bij alle limousines. 

Nieuw is naast de 1,3 liter en 
de 1,6 liter benzine versie, de 1,6 liter 
dieseluitvoering. Nieuw is ook de exclusieve 1,9 
liter benzine-uitvoering met z'n 
bijzondere 5-cilinder motor die 
waarschijnlijk vanaf eind februari 
verkrijgbaar is. 

Nieuw is dat deze Passat nu in 
de showroom van iedere V, A.G- 
dealer voor Volkswagen en Audi z'n 
opwachting maakt. 

De nieuwe Passat. 
I Rijk aan technische 
hoogstandjes 
Volkswagen. Degelijk duurt het langst uto Strijder B.V. 

Burg, van Alphenstraat l()2/v, Lennepweg 104 Zandvoort Tel,: 02507-14565 
PANDSTAD PUBLICATIES 5 OONDEKUAU U JMIMUAHI 1SM1 '^.,.r\ I -ÈSê^i^^f^'^^ m0(isnddiensten Datum 10-11 januari l!*Sl 
Artsen 

Huisartsenpraktijk Bounan, Mol en 
Ridderbos 

Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600 
Verdere inlichtingen ornrcnt de week- 
enddiensten worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen. 
Anderson tel. 12058, Drenth tel. 
13355, Flieringa tel. ]2181, Zwerver 
tel. 12499. ■ 

TANDARTS: telefoon 023-313233 
WIJKVERPLEGING: Xr. A. Bosch- 
ina. Linnacusweg 7/4, Zandvoort. 
Tel. 14277 

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, telefoon 13185 
VERLOSKUNDIGE:m(;vr. Chr. Ouds- 
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand- 
voort. tel. 02507-14437 b.g.g. 023- 
313233 

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- 
beckestraat 17, tel. 15^47 
Bij afwezigheid van Ac gewenste arts raadplege men uitsluitend de Vecarf- 
scndienst te Haarlem, tel. 023-313233 
GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme- 
ne informatie tel. 023-320202 (dag en 
nacht) 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
telefoon 17641 
POLITIE: telefoon 13043 
BRANDWEER: telefoon 12000 
TAXLtelcfoon 12600 en 16843 
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g. 
023-520899 of 320464) Spreekuur op 
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, 
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iedere 
inwoner van Zandvoort geldt dat er 
voor de vrager geen kosten verbonden 
zijn. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies en hulp: tele- foon 17373. Op alle Werkdagen van 

11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: 

postbus 100, 2040 AC Zandvoort 

WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davids- 

straat. Eerste en derde woensdag van 

de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023- 

256198. Geeft direkt hulp wanneer u 

die nodig heeft bij acute problemen. 

Brandschade 

ZANDVOORT - Maandag 29 decem- 
ber onstond in een wonirig aan de Jac. 
van 'Heemskerckstraat flinke schade 
doordat een brandende kaars op een 
stoel was gevallen die vlam vatte. 'De 
bewoner trachtte eerst zelf de brand te 
blussen, doch zag hier geen kans toe. 
Nadat de brandweer het vuur had 
gedoofd bleek de schade zo aanzienlijk 
dat het gezin tijdelijk elders onderdak 
moest worden verschaft. 
Een duinbrandje bij Nieuw Unicum 
zorgde ervoor dat er ongeveer 30 m'' 
duinbeplanting verschroeide. Bewo- . 
ners van Nieuw Unicum hebben deze 
brand geblust, voordat de brandweer 
arriveerde. Automatisch 
sparen... 
een goed recept. 

De Rabobank kent 2 vormen 
van automatisch sparen: 
met vaste óf met wisselende 
maandbedragen* 
Informeer er naar bij uw 
Rabobank in de buurt. 

Rabobank Q 

Voor automatische 
spaarders. HEEMSTEDg: Binnenweg 67 
023-290050. TeL Zandvoorts^l^an 179 - Wilhelmina- 
plein 21 - J, van Goyenstraat 20 - 
Amstellaan^, 

ZANDVOORf : Grote Krocht 34-36 - 
TeL 02507 -16941. 
KERKDIENSTEN zondag 11 januari 
Zandvoort • Hervormde kerk, Kerk- 
plein: 

10.30 uur Geen dienst wegens gemeen- 
schappelijke Hervormd/ Gerefor- 
meerde dienst in de Gereformeerde 
kerk. Julianaweg 15. Aanvang 10 uur. 
Voorganger ds. P. van Hall, Gerefor- 
meerd predikant te Zandvoort. 
Jeugdhuis achter de kerk: Geen jeugd- 
kapcL 

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15: 
10.00 uur Ds. P. van Hall, Gemeen- 
schappelijke Hervormd /Gerefor- 
meerde dienst. 19.00 uur Dienst ver- 
zorgd door medewerkers Gemeen- 
schappelijke werkgroep. 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 

10.30 uur Ds. J.C. Beekhuis, Doops- 
gez. predikant te Haarlem. 
Rooms Katholieke kerk 
Parochiekerk S(. Agatha, Grote 
Krocht: 

Zaterdag 10 januari: 19.00 uur Eucha- 
ristieviering met orgel en samenzang. 
zondag 11 januari: 8.45 uur Stille Eu- 
charistieviering. 10.45 uur Eucharistie- 
viering met medewerking van het St. 
Caecilia-kerkkoor. 

Radiokerk Bloemendaal, Vüverweg 14: 
9.30 uur Ds. K. Kuiper van Overveen; 
19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga 
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere 
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 
uur, woensdag 20.00 uur diensten in 
gebouw Madoerastraat 1, Haarlem- 
noord. 

Nederlands Chrislelüke Gemeenschaps- 
bond: maandagmiddag 12 januari 3 uur 
samenkomst in huize „Pniël, 
Zuiderstraat 3. 

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor- 
gen 9.45 uur dienst in gebouw Voor- 
straat 100 te Katwijk a. Ztt. Burgelijke stand z-AiNUVUUKl - Gehuwd: 
J.H.L. Offerhaus en H.J.M. Heitkö- 
nig; P.J. Van Kleeff en Y.I.Luiting; 
D.C.Roodt en G. de Jonge 

OVERLEDEN: 

Jan W. Smouter, 75 jr.; Henri I. 
Clowting, 72 jr.; Antonie Joh. van der 
Reijden, 66 jr; Cornelis Hoogendijk, 
82 jr. WATKRSTANDKN ZANDVOORT - De waterstanden 
voor de komende week: Trouyif 

Trouw is een landelijk ochtendblad, met 
edities in Rotterdam, Don Haag en Amsterdam. 
Voor onze afdeling in Don Haag, welke zich 
bezighoudt met advertentieverkoop voor de 
editie Den Haag, zoeken wij op korte termijn 
een: 

medewerker/ster 

advertentie- 
orderverwerking en 
telefonische acquisitie. 

Hij/zij werkt binnen een klein team. 
De werktijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, onder- 
broken door een pauze van 30 minuten. 
Zijn/haar takenpakket omvat onder meer: 
• aannemen en verwerken van advertentie- 
orders en familieberichten; 

- passief acquireren bij binnenkomende adver- 
tentie-orders; 

- actief acquireren voor enkele rubrieken 
(ca. 16 uur per week); 

- eventueel verkoopvoorbereiding (misserregi- 
stratie). 

Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij: 

- een opleiding op middelbaar niveau (Havo, 
Leao, Meao, MDS); 

- een goede beheersing van de Nederlandse 
taal; 

- enige administratieve ervaring, bij voorkeur 
bij een drukkerij of uitgeverij (bijvoorbeeld als 
telefoniste, advertentie-orderverwerking e.d.); 
-leeftijd vanaf 21 jaar. 

Honorering geschiedt volgens de CAO voor 

Administratief Personeel in het Dagbladbedrijf 

in Nederland. 

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed 

te noemen. 

Inlichtingen: De heer D. Verschoor, 

Telefoon 070 - 46 88 64 of 010 - 11 57 00. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten 

aan: mevr. L. van Tellingen, afdeling 

Sociale Zaken, Wibautstraat 131, 1091 GL 

Amsterdam, onder vermelding van LvT 096 datum HW 8 jan. 

9 jan. 

10 jan. 

11 jan. 

12 jan. 

13 jan. 

14 jan. 

15 jan. 
Maanstanden 
11.10 uur. 4.33 
5.04 
5.50 
6.35 
7.18 
8.06 
9.01 
10.05 LW 

0.31 
1.04 
1.35 
2.08 
2.51 
3.45 
4.48 
5.58 HW 

16.37 
17.18 ■ 
18.02 
18.50 
19.43 
20.39 
21.43 
22.53 LW 

12.51 
13.16 
14.04 
14.57 
5.29 
16.17 
17.19 
18.18 EK dinsdag 13 januari % féf£ë^% "KeiaFU 

H Te koop 

prachtige 

Ford Mustang 

8 cylinder. 5 liter," 

b.jr. eind '78, 30.000 km. 

Kleur: Maroen rood 

Type sport, inl.: 

Tel. 02977-25309. I DOE MEER ZELF 

; HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. 
> PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 

• Meubelpanelen^ geplastificeerde 
5 panelen en ecielhoutsoorten 
\ TEAK DEURPLATEN 

■ Wandplaten, triplex, board, spaanpla.it, lal 

a werk en li|sten. Wandkurktcgels, fineei, 

vouwrek|es elementssysleem plankiJracjcrs, 

traphekjes. Alle soorten lijmen, klem ijzer 

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, 

binnendeuren, saloondeuren, gereedschap 

Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET 

ZELVER. 

Zaterdags geopend tol 5 uur 's Maandag's 

gesloten, 's Middags van 12 30 1 30 uur gesloten r RESTAURANT 

JACK HOUSE 

Specialiieitefi -restaurant met een 

upan speciale fondue-restaurant 

tol 45 personen. 

(jt-n. CronjCstra'ai 14 - Ha-arleni 
Rcschcrcti: U-I. 023 - 26 53 i2 

RESTAURANT 

,DE GRAVIN' 

Romantisch (Ulieren bij kaarslicht 

en levende pjanoklanken of voor 

u w receptie en party. 

GravinnesKM'j» 9-1 1-13- Haarlem 
Re!i,iT\t'reM: lfl.023-31 70 58 Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in 
IJmond en Zuid-Kennemerland een nieuwe regeling voor 
het ambulancevervoer van kracht geworden. 

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer- 
land regelt het ambulancevervoer in de volgende 
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, 
Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliedeen 
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en 
Zandvoort. 

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer- 
land is gevestigd in Haarlem. 

De nieuwe telefoonnummers zijn: 

OIMGEVALLEN/SPOEDVERVOER 
023-3191 91 

BESTELD VERVOER 
023-3192 77 

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse 
aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders 
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland. 

De directeur van de C.P.A. Kennemerland. 

CENTRALE POST AMBUIANCEVERVOER 
KENNEMERIAND De Janskliniek is een verpleeghuis voor 200 somatisch 
zieken. Aan de kliniek Is tevens een dagbehandelings- 
centrum verbonden. "Overspaarne", een verpleeghuis 
voor 70 psycho-geriatrische bewoners valt eveneens 
onder de organisatie van de Janskliniek. 

Wegens vertrek van een van de logopedistes vragen wij zo spoedig mogelijk 
voor klinische afdelingen (somatisch zieken) een 
logopedist De logoptedie in ons huis richt zich 
op "totaalbehandeling" wan mensen 
met een afasie, dysarthrie en slecht- 
horendheid. 

Dit betekent, dat naast onderzoek 
en individuele en groepsbehandeling, 
veel aandacht wordt besteed aan be- 
geleiding van verpleging en familie- 
leden, ook in groepsverband. 
Bij deze funktie hoort tevens het les- 
geven aan de opleiding tot zieken- 
verzorgende. 

Er is een hechte samenwerking met 
de 2 kollega-logopedisten en met 
verschillende andere disciplines, 
in regionaal verband wordt samen- 
gewerkt in het Afasieteam 
Kennemerland. (mnl./vrl.) voor 32/40 uur per week. V.wi). salariëring en arbeidsvoor- 
waarden is de CAO voor het Zieken- 
huiswezen van toepassing. 

Telefonische inlichtingen worden 
verstrekt door de logopediste 
Jeanine Haverlag. 

Schriftelijke sollicitaties te richten 
aan de dienst Personeelszaken van 
de 

janskliniek 

RIDDERSTRAAT32, 
2011 RS HAARLEM. 
tel.(023)3192 82. SPECIAIUITEITEN 

„Gbalêt Het Witte Hals" 
Zeeweg 3, Overveen, rel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong, 

Unieke gelegenheid voor 

• gezellig o^tterwets rustig tafelen 

• uw zakenyiners, recepties enz. 
Reserveren göwenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. Elke werkdag van 
half negen tol halféén 
en van halftweo tot 
halfzes geopend. 
Nu bovendien ook 
vrijdagavond van 
19.00-21.00 uur 
sn zaterdags van 
10.00 -12.00 uur. 
U bent welkom. TE KOOP 
AANGEBODEN 

landhuizen, villa's, herenhuizen, 
middenstandswoningen, flats, 

bedrijfspanden te Haarlem, 
Heemstede. Bloemendaal e. o. 
de ridder & strijbis bv Makelaars en taxateurs onroerende goederen. 
Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel. : 023-288550* Ir W. van den Broek Instituut Amsterdam 

Oftleiding tot laboratoriummedewerker HBO en MBO 

Voor geïnteresseerden in deze opleiding houden wij een 

OPEN DAG op zaterdag 17 januari 1981 van 10.00- 
in de volgende gebouwen: •15.00 uur voor de chemische en medische opleidingen: Praktijkgebouw van 
Breestraat 2-4 (nabij het Concertgebouw, vanaf Centraal Station 
tramlijn 2). 

voor de biologische opleidingen (botanisch en zoologisch) : 
Hugode Vrieslaboratorium, Plantage Middenlaan 2A, 
(nabij Artis, vanaf Centraal Station tramlijn 6, 9, 10). Inschrijving voor het cursusjaar 1981/82 is mogelijk tot 1 APRIL 1981. 

Prospectus -f inschrijfformulier aan 1° vragen bij: Administratie 
Ir. W. van den Broek Instituut, Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ 
Amsterdam, telefoon 020 - 158290. POSTZEGELS 

Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door 

J. D. MUIS 

Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aordenhout, 
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23). 

Reeds moer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere 
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door- 
lopend te koop tegen beslist goede pri|zen. grote en kleine 
wereidcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder- 
land en Overzeese Ri|ksdelon, goede losse zegels, series 
engros en partijen. 
Geen object is te groot. Er wordt contant betaald. 
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuii. Uitstekende kwaliteit handgekloofd 

OPENHAARDHOUT 

Ldngbrandend en spat vrij 

bv haarlems hardhout 

Prinsessekade 53, Haarlem of Rijksweg 343. 
Santpoon, telefoon 023-375381 -314107 

Grote ;ak 8,00 Per kub. mtr. 80,- 

Twèé k-jb. intr. thuisgebracht vanaf 190,- JAZZ BALLET 

U kunt 1981 goed begin- 
nen! Jeugdclubs vanaf 6 
jaar, speciale scholieren- 
clubs na schooltijd. 
Avondlessen voor begin- 
ners en gevorderden. Sponacademie 
Nauwclaerts de Agé 

Bloemendaalseweg 152 
Overveen. tel. 26 55 21. 
Zwemlessen 

Nieuwe inschrijving voor 
de cursussen: moeder- 
babyzwemmen, jeugd 
vanaf 3 jaar, conditie en 
zwemgymnastiek, recrea- 
tiegroepen, lessen voor 
volwassenen, beginners 
en gevorderden. Overdag 
en 's avonds. 

Sportacademie 

rVauvi/elaerts de Agé 

Bloemendaalseweg 152 

Overveen 

Telefnnn 26 55 21 KOOIJMANS 

FORDOTO 
ZANDVOORT 

Ampérsstraat 10 

(naast Coloinl 

Tal. 02SÓ7- 169 25, 

b.g.g. 1 32 42 

Ford verkoop en ■ 

service. 

Ook voor diverse 

merker» inruilauXo's. HANDWERK 

eiken tafels 

Wij maken ze voor u 

Zic on/c 

nieuwe collectie 

Schaghelstraat27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

„DUBROVIMIK" 

Zeestraat 41, Zandvoort 

Jansstraat 44, Haarlem 

Tel. 023-322609 

is bijna 10 jaar gevestigd. 

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een 

(van maandag t/m vrijdag) 

speciaal wintermenu 

— gou/ash-soep — 

stokbrood 

— gemixte grillplaat — 

3 soorten vlees (mager) 

met verse salade, saus en aardappelpuree 

— palacinka — 

warm flensje met koude roomviilling f 14,50 Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort. 

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken. 

Wij zijn de gehele week geopend. 

Voor reserveren: 

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur. OPENHAARD- 
BLOKKEN 

Gebr. Sweers, Hoveniers- 
bedrijf, boomrooibedrijf. 
Hoofddorp. 

Voor particulieren en be- 
driiven. 

Tel. 023-284894, b.g.g. 
282043 of 338608. Zwemlessen 

GEHEEL NIEUW! 

Wij organiseren voor de 
jeugd, die zwemdiploma's 
heeft gehaald zwemveilig- 
heids/en zwemzekerheids- 
cursussen. 

Sportacademie 
Nauwelaerts de Agé 
Bloemendaalseweg 152 
Overveen, tel. 2G 55 21. Je Voll«:slcï«aiïit 

Binnen de advertentie-exploitatie van de 
Volkskrant bestaat de afdeling Personeel- 
advertenties. Deze afdeling richt zich via 
telefonische acquisitie en buitendienst 
activiteiten zowel op bedrijven als instel- 
lingen. 
Op korte termijn zoeken wij een: 

telefonisch advertentie verkoper/ster (part-time, 20 uur per week) 

De werktijden zullen liggen tussen 9.30 en 

14.00 uur. 

Overleg is mogelijk. 

Het takenpakket omvat onder meer: 

— het via de telefoon verkopen van. adver- 
tentie-ruimte op het gebied van personeel- 
advertenties; 

— het adviseren van ralaties op dit terrein; 

— het behandelen van klachten; 

— bijbehorende verkoopvoorbcreiding en 
administratieve verwerking. 

Van de juiste kandida(a)t(el verwachten wij 

— een middelbare opleiding (niveau MEAO. 
MBO, MDS, Atheneum, HAVO), 

— studerend en/of bereid te studeren voor 
SRM-mediaplanning en cursussen op liet 
gebied van de personeelmarkt; 

— goede beheersing van de Nederlandse 
taal; 

— kennis van de arbeidsmarkt en de porso- 
neelsadvertentiemarkt strekt tot aanbe- 
veling; 

— minimaal 1 jaar vcrkoopervanng; 

— leeftijd vanaf 23 jaar. 

Nadere inlichtingen- P. op der Heijde, tele- 
foon 020-5622630. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan: mevr. 
L. van Tollingen, afdeling Sociale Zaken, 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam. 
onder vermelding van LvT/099. i'll f' J RAMDSTAD PUBLICATIES 5 


RA^ 1 ^JE^sHES^ 
Yvonne en Boudewijn Duivenvoorden 

j—, — iri — - > w iL 7. J -lO .^- bedanke jeloi allegaer voor de faine belangstelling, bai de opening van de Taveerne "De 
■2jJii^-S^iïL&-^^-ÖLMl£^ Bomschuit" 

Haltestraat 58 

204 2 LP ZANDVOORT Ook de blommen waere hartstikke mooi. We hopej'eloi allegaar 
tel. 02507-16928 weeris berom te zien. Wie, oh wie!!!! Operettevereniging zoekt 

pianist 

Telefoon 023 -256316. vraagt 
het parool 

middagkrant 
BEZORGERSISTERS) eventueel ook voor bezorgen alleen op de 

zaterdagen (omstreeks het middaguur). 

Tel. 02507 - 14046, Lijsterstraat 13, Zandvoort. -►•••:f*****************7>c ¥ 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 

RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT mim 023-26 36 57 
TIMMERFABRIEK 
J. PLEVIER 
_&ZOONB.V. BLOEMENDAAL 
ZANDVOORT Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren iri elke maat en in iedere 
gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau. 
Ramen en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing. 
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf . G.Koi 

Schuitengat 7 
Tel. 13112 

Auto • brand • leven 
alle verzekeringen. Foto Quellé 

Compleet foto/film 

assortiment, voordoüg 

afdrukken en 

ontwikkelen 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8. 
Zandvoott Feestprobiemen ? ¥ 

is uw kind jarig, T* 

tC heeft u een partijtje? ■^ 

¥op 14 januari 1981 kunt u dat realiseren, in Bistfotheatef Harlekijn,.i( 

4( voor/ 12.50 p.p. bieden wij ü een ^ 

X, KINDERFEEST * 

^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDI uw problemen^ 

"^ uit de weg helpen I 7^ 

^(Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom. ^ 
j# Goed idee hè)? 

J^ Wij vangen om 15.30 uur aan en gaan doc^r tot 17.30 uur 

¥ ^ 

¥ 

¥ 

¥ 

¥ 
¥ /^^ 

9 TIJDIG 
RESERVEREN 

02507 - 16939. AA ^^at ik zocht 
Grote Krocht PSnS rauw 500 gram 

PfiïlS gestoomd 500 gram 

ICOpvleeS 400 gram 

Hart grof 300 gram 

Kippengehakt 400 gram . . . 
Kippenmagen 400 gram . . . 

VOOR DE POES: 

Oiepyrieshaantjes 


«I 100 stuks 
50 stuks . 7,50 
4,00 

® 20 (strip) 2,30 

© Pittah25kg 39,90 

DIERENSPECIAALZAAK Geweldige opruiming 

van de winterkollektie 

kortingen van 
30%, 40% en 50% 

op onze merkartikelen. 

Kom vlug want het gaat hard! ! I M De weerberichten voor Nederland zijn 
voorlopig niet te best. 

Wij hebben voor u een zonzekere bestemming 

3 weken Tenerife voo.960; p.p In het appartement Bahia Park. 
Houdt u toch meer van sneeuw????? 

dat kunnen we ook voor u regelen. 
Informeert u maar even bij: REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. ZtinrlvOOM 

telefoon 02507 12560 Fraberg boetiek 

Grote Krocht 20b 

telefoon 02507-185J9 

VRIJDAG KOO'PAVOND 

Heeft u het al gelezen 
bij Fraberg moet u wezen. 

LEER EN BIJOUTERIEËN 
• •••A-ll«-|->*«l.«**4 Vrijdag koopavond 

Grote Krocht 19, Zandvoort 

telefoon 02507-17878 

De uitverkoop begint 15 januari. Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO 
Een nieuwe, moderne bril 

betekent vaak een ander gezicht, een 
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook 
méér dan een modieus kledingstuk. 
Een bril draagt U immers elke dag. In 
onze bij-de-tijdse-kollektie vindt U 
precies de bril die U flatteert. Zeg 
maar wat U wenst: hip of kiassiek. 
charmant of een beetje intellectueel, 
elegant of sportief. Of wilt U het com- 
fort van een lichtgewichtbril? Komt 
U eens kijken en passen 7 Wij hebben 
wel 100 gezichten voor U iri huis ! OPTIEK SLINGER 

Gedipt, opticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort, telefoon 02507-14395. 

Leverancier van alle ziekenfondsen. 
Vrijdag koopavond. 

.»9 
De Scharkiil 
Orole Krocht li 
Tel 15'^ 3 3 
/.undiDori 

^'rijdaga\ond 
k()opa\ond \an 
7 lol 9 uur Voor kadootjes groot of klein, 
moet u hij de schatkist zijn. HET ENIGE ECHTE TROÜWBEDRIJF 

Wij kunnen u bieden: 

* De bekende witte Mercedessen 

* Mercedes Old-timer 1935 type 320 
% Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 

paarden 
Ook in combinatie mogelijk 

Taxi Centrale 

Grote Krocht 18. Zandvoort 
'Zandvoortselaan 140- Heemstede 
Tel. 02507 -12600 -17588. voor o.a. 

Empo, Union, Gicom, Kalkhofff, 

Mütobecane, Kyoso en dhr 

kinderrijwieieni Tevens 

KISsleutelseivice en 

rijwiehrerhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12954 

Voor u allen 
een heel gelukkig 1981'. 
WriBlgLJ t Hl I ltHJillfl l BMW H TEEKENS 

Voor de binnenkort te openen 

MOOISTE SLAGERIJ VAN ZANDVOORT 

vragen wij: 

• 3 kundige verkoopsters 
• 1 vakkundige slager 

• 1 leerling slager 

• 2 part-time verkoopsters 

voor 2 a 3 dagen per week. 

Sollicitaties na telefonische afspraak 
met mevrouw Baak, telefoon 02502-8047. 


Goede voornemens gemaakt voor 1981? 

Zeker, dat ik iedere week 
mijn bloemen haal bij: 'erica' GROTE KROCHT24. 
ZANDVOORT. *^^*^"'^""""--~— — -^^^^^''litBïïgifftfïmtmffimmfm landvoort Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit. 
Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404. •.:■ :■: 
::: 

1 HAIMU£>I AL» fUDUUMI IC£> O Bestuur openbare bibliotheek in beleidsnota "Mmx verantwoorde taakuitvoering is 
uitbreiding van collectie gewenst" ZANDVOORT - Het beleid van de openbare bibliotheek voor de jaren I983-198S 
zal niet zoveel verandering ondergaan. De reden daarvan is tweeërlei. Allereerst is 
men van mening dat het tot nu toe gevoerde beleid een goed beleid is geweest, dat 
zijn vruchten heeft afgeworpen en waardoor de bibliotheek ziich een vaste plaats 
heeft verworven in het sociale en culturele leven van Zandvoort. Men zal dit beleid 
dan ook continueren. In de tweede plaats zullen geen nieuwe aktiviteitcn 
ontwikkeld worden, gezien de huidige (krappe) personeelsbezetting en de sombere 
toekomstvoorspellingen. ke werkzaamheden op korte termijn 
geautomatiseerd kunnen worden. In 
beginsel is het besluit genomen om in 
geval er tot automatisering wordt over- 
gegaan dit in nauwe samenwerking met 
de Provinciale Bibliotheekcentrale 
Noord-Holland te doen. Deze streeft 
bij het opzetten van de geautomatiseer- mede gebaseerd op de volgende twee 
feiten. Bij de vaststelling van de nor- 
men in 1976 is uitgegaan van een 
gemiddeld gebruik door 20 % van de 
bevolking. In Zandvoort ligt dit ge- 
bruik thans op 32,5 %. 
Daarbij is dan nog geen rekening ge- 
houden met het gebruik door de tijde- Het ziet er voorlopig tenminste niet 
naar uit dat de centrale overheid op 
korte termijn uitbreiding van de perso- 
neelsformatie zal toestaan terwijl dit 
toch eigenlijk dririgend noodzakelijk 
zou zijn. 

Personeel 

In de pas verschenen beleidsnota van 
1983-1985 van de openbare bibliotheek 
wordt uitvoerig ingegaan op de taken 
en aktiviteitcn van de bibliotheek en de 
personeelsbezetting. Hieruit blijkt dat 
de omvang van de personeelsformatie 
in hoge mate bepalend is welke educa- 
tieve en culturele aktiviteitcn opgezet 
of uitgebouwd kunnen worden. 
Bij de vaststellig van de huidige perso- 
neelsformatie is er van uitgegaan dat 
zowel de directe dienstverlening kan 
worden verbeterd als wel het program 
van aktiviteitcn kan worden geconti- 
nueerd en uitgebouwd. De noodzake- 
lijk geachte personeelsformatie is bere- 
kend op basis van onderzoek dat voor 
wat betreft alle onderdelen een relatie 
legt met het werkgebied, de collectie en 
de grootte van de bibliotheek. 
Uit de gegevens blijkt dat Zandvoort 
voor 145 uur werk per week personeel 
te kort komt. Dit is vooral te wijten aan 
de uitgebreide administratie, organisa- 
tie jeugdbibliotheek werk etc. 

Extra probleem 

Voor Zandvoort vormt ook een extra 
probleem de vervanging van het perso- 
neel tijdens de vakantie. Het Rijk gaat 
er vanuit dat in de goedgekeurde forr 
matie van een openbare bibliotheek de 
vervanging van met vakantie zijnd per- 
soneel is begrepen. Bibliotheken met 
een ruime personeelsformatie zullen 
doorgaans zonder al te veel problemen 
de dienstverlening kunnen kontinueren 
tijdens de vakantieperiode. Het feit dat 
de meeste bibliotheken ver beneden de 
noodzakelijke personeelsformatie zit- 
ten en dat de bibliotheken met een 
geringe formatie slechts in uitzonderlij- 
ke situaties erin zullen slagen de dienst- 
verlening gedurende de vakantieperio- 
de te laten doorgaan, maakt duidelijk 
dat de betreffende regeling voor kleine 
en middelgrote bibliotheken niet in de 
praktijk van toepassing is. In Zand- 
voort doet zich dan nog het specifieke 
feit voor dat door het gebruik van de 
bibliotheek door toeristen de uitleen 
ook gedurende de zomermaanden 100 
% blijft. 

In vele gemeenten die geen toeristische 
funktie hebben zakt de uitleen terug 
naar 60 tot 70 %. Minder personeel in 
de uitleen tijdens de vakantieperiode is 
dan ook niet verantwoord. Het wordt 
principieel onaanvaardbaar geacht om 
in een periode dat veel gebruikers van 
de bibliotheek vrij zijn tot sluiting over 
te gaan. Zolang het Rijk haar verplich- 
tingen dienaangaande niet nakomt zal 
de post ,, kosten voor invallen tijdens 
de vakantie" in de begroting gehand- 
haafd moeten worden. 
-- /-SS . V 


Woensdagmiddag in de openbare bi- 
bliotheek in Zandvoort. Speciaal het 
jeugdwerk vraagt veel arbeidstijd 

(archieffoto) Automatisering 

De krappe personeelsformatie van de 
openbare bibliotheken en het toene- 
mend gedifferentieerd gebruik van de 
bibliotheek hebben het noodzakelijk 
gemaakt dat er in de interne organisatie 
voortdurend wordt gezocht naar een zo 
effektief en zo doelmatig mogelijke 
werkmethodes. Toetsing van nieuwe 
werkmethodes vindt doorgaans plaats 
aan de hand van in andere bibliotheken 
opgedane ervaringen en op onderzoek 
dat op landelijk en provinciaal niveau 
wordt verricht. 

In hoeverre er nog ruimte bestaat voor 
verdere rationalisering van werkmetho- 
des is in eerste instantie niet nauwkeu- 
rig aan te geven. Gelet op ervaringen 
elders moet echter wel worden gecon- 
stateerd dat verdere ontwikkelingen in 
het vlak van automatisering liggen. 
Arbeidsintensieve en routinematige 
handelingen kunnen door een geauto- 
matiseerd systeem worden overgeno- 
men, waardoor medewerkers van de 
bibliotheek meer tijd kunnen geven 
aan direkte dienstverlening aan de ge- 
bruikers. Eveneens kan worden gesteld 
dat automatisering oplossingen biedt 
voor een aantal problemen die prak- 
tisch onmogelijk te realiseren zijn zon- 
der computerhulp. Op provinciaal ni- 
veau wordt momenteel onderzocht wel- de dienstverlening op aansluiting bij 
landelijk ingevoerde systemen. Voor- 
waarde voor het welslagen van een 
automatiseringsprojekt is de mate 
waarin op landelijk of regionaal niveau 
wordt geparticipeerd aangezien dit de 
uitwisselbaarheid van informatie en het 
kostenniveau bepaalt. Bij het ontwik- 
kelen van het beleid wordt voor de 
planperiode 1983-1985 gedacht aan au- 
tomatisering van: 1. uitleenadministra- 
tie; 2. katalogus; 3. gebruikersadmini- 
stratie. 

Omvang collectie 

In de vorige beleidsnota van de open- 
bare bibliotheek is uitvoerig stilgestaan 
bij de omvang van de collectie. Op 
grond van het inwonertal, het gebruik 
door tijdelijk ingezetenen van de bi- 
bliotheek en het intensieve gebruik van 
het materiaal is in die nota gepleit voor 
een bahdenbestand van 45.000. De 
gewenste omvang van het bestand is deboërWÏÏ' Borrelen, Bowlen, 
Dineren en Dansen 
lijk ingezetenen. Bovendien, en dat 
kan niet nadrukkelijk genoeg gesteld 
worden, gaat het hierbij om een mini- 
mumnorm: m.a.w. een norm waaraan 
minimaal voldaan moet worden wil 
bibliotheekwerk verantwoord uitge- 
voerd kunnen worden. 

Indien een bestand van 32.750 bij een 
gebruik van 20 % als minimumnorm 
wordt gehanteerd, dan mag duidelijk 
zijn dat datzelfde bestand bij een ge- 
bruik door 32,5 % van de bevolking ver 
onder dat minimum blijft. 

Het Nederlands bilbiotheek en lektuur- 
centrum heeft op basis van een percen- 
tage ingeschreven gebruikers van 30 % 
een gecorrigeerde minimumnorm bere- 
kend. Dat lijkt in ieder geval een reëler 
uitgangspunt dan het gehanteerde per- 
centage van 20 % dat dateert uit 1970. 
Voor Zandvoort betekent deze bijstel- 
ling een verhoging van de minimum- 
norm met 6.250 banden, hetgeen in- 
houdt dat de bibliotheek over ten 
minste 39.000 banden zou behoren te 
beschikken. Ondanks de stellingname 
in de vorige beleidsnota, die men on- 
verkort handhaaft kan het bestuur van 
de openbare bibliotheek zich wel vin- 
den in het compromis in de planperiode 
1983-1985, allereerst het door het 
NBLC (Nederlands Bibliotheek Lek- 
tuur Centrum) becijferde minimum- 
streefbezit te bereiken. .,Voor de vol- 
gende planperiode tot 1990 dient dan 
telkens bekeken te worden of de gestel- 
de norm van 45.000 banden haalbaar 
zal zijn en of de verdeling naar diverse 
materiaalsoorten dient te worden bijge- 
steld", aldus het bestuur in haar nota. (A dverteiuivs) ®J OGDo' 

GARAGE 
STRIJDER Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02507-14565. De Krocht ZANDVOORT ■ Verenigingsgebouw De 
Krocht zal waarschijnlijk in de toe- 
komst geëxploiteerd worden door de 
firma Homcx BV, dit in tegenstelling 
met de oorspronkelijke gedachte van 
het gemeentebestuur. 
Bovendien heeft de commissie financiën 
er maandagavond mee ingestemd dat de 
gemeente zich garant stelt voor het 
eventuele verlies tot een maximum van 
tienduizend gulden. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling 
dat de gemeente zelf voor de exploita- 
tie van De Krocht zou zorgdragen, dit 
zou de gemeente echter een bedrag van 
rond de ƒ 150.000. — per jaar gaan 
kosten. Daarom werd via een adverten- 
tie om een exploitant gevraagd. 
Ab van der Moolen (PvdA) toonde 
zich bezorgd over de huurprijs van de 
grote zaal die verenigingen dan in de 
toekomst aan deze exploitant moeten 
betalen. ,,Het moet wel redelijk blij- 
ven" was hij van mening. 
Stelde de exploitant Homex BV als 
voorwaarde dat de gemeente zich voor 
een eventueel deel van het verlies 
garant zou stellen, de gemeente daar- 
tegenover zal zelf de huurprijs van de 
grote zaal voor verenigingen bepalen. 
Voor bruiloften en partijen zal de 
exploitant zelf een prijs mogen bedin- 
gen. Feestavond 

ZANDVOORT- Prijswinnaars van de 
Sint-Nicolaas- en Zcgelaktie worden 
uitgenodigd om op vrijdagavond 16 
januari 1981 naar hotel Keur in de 
Zeestraat te komen. Deze avond be- 
looft een gezellige avond te worden. 
Aanvang 20.00 uur. Retspad Bentveld/ 
Zandvoort ZANDVOORT- Wanneer het rijk zijn 
belofte nakomt, en inderdaad het 
grootste deel van de aanlegkosten van 
het fietspad vanaf de Blinkertweg naar 
Bentveld (de oude trambaan) zal ver- 
goeden, zal in de naaste toekomst dit 
fietspad worden aangelegd. 
Dit was het standpunt van de commis- 
sieleden van financiën die werden ge- 
vraagd akkoord te gaan met het voor- 
stel dit fietspad te realiseren, en hier- 
voor een krediet beschikbaar te stellen 
van ƒ 265.000, — . De provincie heeft al 
toegezegd dat zij vijf procent voor haar 
rekening neemt. De commissieleden 
stelden wel als eis dat van het rijk de 
toezegging dat zij 85 % voor haar 
rekening neemt zwart op wit binnen 
moet zijn. De kosten voor de gemeente 
Zandvoort zouden dan alsnog 10 % van 
de totaalsom (ƒ26.500, — ) bedragen. Verdwenen folklore Driekoningenlied uit Zandvoort De Vlaamse schrijver F. Timmer- 
mans vertelt in een van zijn boeken 
over drie figuren Pitjevogel de pa- 
lingvisser. Suskewiet de herder en 
Schrobberbeeck de bedelaar, die 
gedrieën de drie koningen verbeel- 
den. Wanneer ze geen duit meer 
bezaten om de waardin uit het 
Zeemeerminneken te betalen togen 
zij verkleed en geschminkt Vlaan- 
derland in met een soort van ster en 
zongen aan de deuren hun drieko- 
ninge lied. 

Ook in ons land heeft gebruik be- 
staan met name in de vissersplaat- 
'bcn. In de Volksalmanak tot het 
,,Nut van het Algemeen 1869" leest 
men .,en in mcenige visschersplaats 
loopen nog visschers en handwerk- 
lieden, wonderlijk uitgedoscht met 
pluimen en mantelslangs de huizen 
der meer gegoeden en doen tot 
genoegen der meer gegoeden hun 
ster ronddraaien onder het zingen 
van een ,,oud lied". Van mijn jeugd 
herinner ik mij nog goed en zekere 
Hein Roosendal uit Enkhuizen, die 
altijd met de ster bij ons thuis 
kwam. 

Eens op een Driekoningenavond in 
1928, het was toen fel koud- nodig- 
de vader oude Hein binnen om zich 
te warmen en een glaasje te drin- 
ken. In die tijd had ik de eigenaarig- 
heid om wat aantekeningen te ma- 
ken over folklore en toen Hein bij 
ons aan tafel zat, vroeg ik hem heel 
eigenwijs ,,waar haal je toch dat 
lied vandaan? Dat wordt in onze 
kerk nooit gezongen". De oude 
man keek mij aan en zeide toen 
.,Och eigenlijk is dat een heel oud 
lied w;it nooit meer wordt gebruikt. 
Ik heb het voor mezelf wat veran- 
derd want zo ontroert het de men- 
sen en brengt het wat meer op". Al 
pratende vertelde hij dat in Noord 
Holland aan de plaatsen langs de Noord en de Zuiderzee overal nog 
dit lied gezongen wordt, vaak met 
heel andere woorden. ,,En weet je 
waar het het vreemdste is? In Zand- 
voort. Dat heb ik gehoord van een 
oude visser Kees van Duivenvoor- 
den en die haalt daar een zekere 
moeder Agatha bij. Zoals hij mij 
vertelt heeft levert dat wat extras 
op. 

Hoewel ik toen in de verste verte 
niet kon vermoeden dat ik ooit 
Zandvoorter zou worden, vroeg ik 
nieuwsgierig of hij het lied kende. 
Ja, dat wist hij wel. Of hij het dan 
wilde opzeggen zodat ik het op kon 
schrijven. En dat gebeurde. Met dit 
lied ging de oude visser langs de 
huizen van weigestelden in Bent- 
veld en Overveen en haalde daar 
zijn kostje op voor de winter. Het 
luidde als volgt: 

Het was op een driekoningenavond, 

het was op een driekoningennacht 

Dat onze vrouwe Agatha, zat op ons 

lieve heers graf 

Staat op dan moeder Agaiha, slaat 

op voor den bitteren dood 

dan zijn al die zonden vergeven, al 

waren ze nog zoo groot 

komt laten we ons kerkje betreden, 

betreden en luisteren naar Gods 

woord 

daar zagen we liet scheepje zeilen, en 

daar stond de sneeuwitte vlag 

daar onze moeder Agatha. daar 

Jezus de stuurman van was de zon. 

de maan en de sterren, die scheeneii 

zoo helder en klaar 

dan wenschen wij u allen te zamen, 

veel zegen in het nieuwe jaar. 

De herkomst 

In een oud .schrift heb ik deze 
driekoningenversjes bewaard. In de 
Speelwagen II biz. 17 heb ik wat van 
die oude liedjes op laten nemen 
maar met het Zandvoortse zat ik wat in mijn maag. Agatha kon ik. 
hoewel ik wist dat zij de patrones 
was van het dorp, niet thuis brengen 
in een driekoningenlied. Toen ik 
hier kwam, heb ik hier navraag 
gedaan maar de folklore was ver- 
dwenen. L. v.d. Vtije wist wel te 
vertellen dat het vroeger wel ge- 
beurde maar van het lied kon hij 
zich niet veel herinneren. 
Bij verder onderzoek werd Agatha 
in verband gebracht met het vuur. 
Ze werd aangeroepen bij brand 
maar de stap tot Agatha en het vuur 
was gauw gezet. De driekoningen- 
ster nu was vuur en zo kon er 
verband worden gezocht met deze 
heilicc. Door 
B. Voets De rekening van 1854 
De oplossing vond ik in een reke- 
ning in de map Zandvoort op bis- 
schoppelijk archief. Voor het bis- 
dom werd toen een staat opgegeven 
van financiën en bij de inkomsten 
staat 10 januari afgedraagen door 
H. Duivenvoorden voor het lied 2 
gulden een 11'/: cent. Waarschijn- 
lijk had hij een percentage aan de 
kerk gegeven, maar de omschrijving 
bevestigt de oude gewoonte en 
waarschijnlijk ook de verbinding 
met Agatha. 

Wat Hein Roosendaal mij verteld 
heeft, is dus juist gebleken. In mijn 
artikelen over de folklore-heb ik dat 
liedje om de vreemde expressie 
nooit opgenoemd, maar nu ik toch 
wel overtuigd ben dat deze versie in 
Zandvoort kan hebben bestaan, leg 
ik het vast in deze schets 'van een 
verdwenen folklore. 

Een goeii begin 

Het jaar 198! heeft /.ijn intrede 
gedaan. Wat ons dorp betreft, heb 
ik er nog geen hoge pet van op. 
Afgezien van het vele, vele vuur- 
werk dat tijdens de jaarwisseling 
werd afgestoken en mijns inziens 
rijkelijk aan de overdadige kani 
was, heeft deze uiting van een soort 
massa-verdwazing gelukkig geen 
ernstige gevolgen gehad. Lichame- 
lijk niet en ook niet in materieel 
opzicht. Maar ze hebben het wel 
bruin gebakken, onze jongelui in de 
direct aan oudejaarsdag vooratge- 
gane dagen. Op sommige plaatsen 
was het zo erg. dat vooral hel 
vrouwelijk deel van onze bevolking 
zich voor geen geld langs de vuur- 
werk-afsteekplaatsen diiride te wa- 
gen, uit angst dat ze een gillende 
keukenmeid zouden ontmoeten of 
zo"n venijnig rotje of een daverende 
klap van een vrij zwaar geladen 
bom zouden krijgen te verwerken. 
Gelukkig, het is allemaal weer \oor- 
bij en de winterse rust is weerge- 
keerd. 

Vuilnisbakken 

In de eerste plaats hebben de vuil- 
nisbakken langs openbare wegen en 
pleinen het weer danig moeten ont- 
gelden. We waren trots op die 
bakken, die er nog niet zo lang 
staan, maar reeds nu een doelwit 
zijn voor baldadigheid. Publieke 
werken is er kwistig mee omge- 
sprongen en heeft ze in grote aantal- 
len neergezet. Maar in de Halte- 
straat is er na nieuwjaarsdag vrijwel 
niet één meer te vinden. Ze zijn of 
grondig gesloopt, of anders on- 
bruikbaar geworden, doordat men 
er vuurwerk in gooide. Op het 
Raadhuisplein heeft men ze uit 
voorzorg weggehaald. Daar zijn ze 
nu weer geplaatst. Het is meer dan 
erg, zoals men ermee is omgespron- 
gen. 

Lifthallen 

Ergerlijk is ook het feit, dat in vele 
flatgebouwen, vooral in Noord, de 
hallen bij de entrees, waarin de 
liftschachten zijn geplaatst prachti- 
ge objecten vormden om er vuur- 
werk in af te steken. Wat ik er, nog 
verscheidene dagen na nieuwjaars- 
dag, in aantrof, tart elke beschrij- 
ving. De mensen van EMM komen 
handen te kort om al die rommel 
direct op te ruimen. Ik begrijp 
daarom niet. dat de bewoners van 
zulk een flatcomplex zelf niet geza- 
menlijk eens de handen uit de 
mouwen steken en de zaak grondig 
uitbezemen. 

Winkelruit 

En ten slotte hebben in de nacht van 
zondag op maandag enkele brood- 
dronken jongelui de grote winkel- 
ruit van slagerij Vieeburg in pulvers 
getrapt. Hoe ze het voor elkaar 
gekregen hebben begriip ik met, 
want die ruit ligt zeker op minstens 
een meter hoogte. Maar in elk 
geval: enkele stukken zijn nog heel. 
want de prachtige grote ruit, die 
tenminste zo"n slordige tweedui- 
zend gulden gaat kosten, is radikaal 
versplinterd. Gelukkig heeft de po- 
litie deze ..helden" weien te grij- 
pen. Hopelijk zullen ze hun gerech- 
te sirat met ontgaan. 
Tot zover dit vandalisme in hel 
achter ons liggende nieuuiaais- 
weekeinde. Begrijpt u ini, dat ik 
van het begin van ons nieuwe (aar 
geen erg hoge pel op heb'' 

Nieuw informatiebiadi 

Hei Cienootsehap ..(-hid /.uitl- 
\oort" IS overgegaan lol hei uiiyo- 
ven van een otticieel orgaan en 
infoimatieblad. dal de toepasseli|ke 
naam van ,,De Klink" heelt gekre- 
gen. Het verschijnt elk kwarta.il, 
het eerstvolgende numinei dus be- 
gin april. Het is een zeer .lantrekke- 
lijk blad. dat een waie schat a.in 
gegevens bevat, uiteraard de meeste 
de historie van Zandvoort bel rel - 
fende. Een prachtige piopiiganda 
voor het aktieve Genoolschap bo- 
veiulien. En mag ik dan nu leeds 
vermelden dat op vii)dag ld laniMii 
in ,,De Krocht" het tweede histnini 
van het Genootschap /al uoulen 
gevieril, omdal men op II ilecein- 
hcr |l, tien jaar bestond. 1 (el daiues- 
vok.ial ensemble en de ziisier\ereni- 
ging ..De Wurf hebben reeds me- 
dewerking toegezegd liel belootl een daverende ,ivond Ie wnulen. 
Houdt u tlie vnj? Volgende week 
hoor u er meer ovei 

Dominee in golven 

Onder degenen, die op Mieiiw|,iars- 
dag een eerste duik dn |.iar ni.iakten 
in de golven op ons koude, winderi- 
ge gure strand, bevond /icli ook een 
dominee! We kennen dominees 
over het .ilgemeen beter in 't /wiirte 
pak. ofschoon dat ook al uit de 
mode raakt, maar een domniee in 
een zwembroek geeft je /o'n koud 
gevoel. Het is de bekende radiopre- 
dikant dominee J M. Boevinga. in 
Zandvoort ook welbekend door zi/n 
medewerking aan hel laz/fesiival 
Ik vernamn. dat hij van half oktobei 
jl. af alweer dagelijks, weer of geen 
weer, een duik in de /ilte baren 
neemt. En van zulk een dominee 
heb ik nu wel een hoge pel op Dal 
had ik trouwens toch al Hulde aan 
deze zeer sportieve predikant. 

Tafel van verdienste 

Het bestuur van Socieleii ,,Duvs- 
terghast". Gasihuisplein ^. /al op 
zaterdag 11) januari een nieiiwj.iars- 
recepiiL'^ houden van 20,30 tot 22.00 
uur. De traditionele uitreiking van 
de tafel van verdienste /al dan 
tevens plaatsvinden, 'k Ben wel 
benieuwd, wie deze eer ditmaal te 
beurt zal vallen. Mannetjes en 
vrouwtjes van verdienste voor 
Zandvoort moet je tegenwoordig in 
onze contreien met een lantaarntje 
zoeken. 

Zuster de Beer 
met pensioen 

De bekende zuster E. de Beer zal 
na een jarenlange verbintenis met 
het Hervormd Rusthuis , .Hulsman- 
hof' waar zij als directrice optrad, 
op 1 februari a.s. de pensioenge- 
rechtigde leeftijd bereiken. Ter ge- 
legenheid hiervan hebben het colle- 
ge van diakenen en het bestuur van 
het Hervormd Rusthuis het voorne- 
men, haar een afscheidsreceptie aan 
te bieden, die gehouden zal worden 
op vrijdag 30 januari a.s. van 16.30 
tot 18.30 uur in hotel Faber, Kost- 
verlorenstraat 15. Hulsmanhof ver- 
vulde tachtig jaren lang een sociale 
funktie in de Zandvoort.se samenle- 
ving, doch zal op 1 februari niet 
meer voldoen aan de eisen, die 
tegenwoordig aan een modern inge- 
richt tehuis voor ouden van dagen 
zijn gesteld. Een ingrijpend besluit, 
dat in brede kring wordt betreurd, 
doch waaraan niet meer valt te 
tornen. Tijdens deze receptie, die 
wel met weemoed vervult, zullen 
ongetwijfeld vele herinneringen uit 
de geschiedenis "an dit rusthuis 
worden opgehaald. 
Kousepael heropend 

Het bekende caté-bar-rest.iurant 
..De Kousepael" a,ip de 1 laltcstiaat 
nr. 25 zal op vriidag ld januari 
heropend worden Ter gelegenheid 
hiervan zal een ..open huis" worden 
gehouden van 19.00 tot 22 00 uur 
om op de goede toekomsi v.in de 
nieuwe gastheren Menno v,m Ge- 
mert en Even Bakker te proosten 
In elk geval een leuk bericht, wa.ir- 
van ik gaarne melding maak. 

Opoes start in '81 

"k Heb jeloi l.iest evraegd w.it üerrv 
ol D.iriink is Herrv. Deiiie. Dar- 
(r)ink. Dark. dat's allog.iei 't zeitdc 
en wel een veengrond De ouwe 
Zanverters vv.iere "n invenuet volk 
Zi| veibiandden de Uirt en \ci- 
mengden de ,is. die /outresRin he- 
v.iUe niet /eew.ieier en in /ouikeie'i 
weid dil lesidii tot wu /oiil ee/o- 
den. In L^l."^ heelt K.iiel \' de/e 
v^irni '.an /oul/ieden verboden oni- 
d.ii het werd gebruikt vooi het 
heiligen v.m de niaaliiii.1 Men ken- 
Je er bovenaerdse aigeiiseh.ippen 
.III toe. üaerom noemde men het 
wel ,.het zaed der w.ushaid" He', 
gebruik ervan bracht ook sdierp/in- 
nighaid welbespraekttKiii.1 u.is 
goed teuge ooi- en oog.uuuloenin- 
gen. wiatten en snenpoisiL 1 ^n 
rijMi ml die Iijil (14')d) \eih.!.ilt 
(ieen koek en kan best.ien 
Geen lueM en vveet Ie kookt r 
So haesi ,ils luier 't pekel 
Hi| 't mael en heelt onbiooken 
1 II wie den taetel duki 
1 n 't /out d.ieiop vereluu 
Die toont il.it hii /\\n mwv: 
In ulienen dele en weeu 
K..Sr. ( \li\i llCIllh-s) 


nmm Dr^GerkestraM|rd|ipan 


j M li i RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONUtHUAÜ ö JAIMUAKI 1981 r>-koii,<-« Met toestemming van 

de Kamer van Koophandel 

tot 15-1-81 
Daarom bieden 
dames- en onze voorraden 
ing aan met 10 rting 
Kerkplein 3, Zand^oort, Tel. 02507-14828 

geopend: zondag 13.00-17.00 uur 

maandag 13.00-18.00 uur 

andere dagen 9.30-18.00 uur Uw adres voor 
elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 

Zandvoort 
tel. 02507-12327 4F MEISJE 

19 jaar, wil oppassen 

vrijdag- en 
zaterdagavond. 

Tel. 02507-18867. 
na 18.00 uur. 
Dr. Schaepmanstraat 1 
Tel. 02507 - 1 45 80 

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur, 
za terdags van 8. 30 tot 1 7. 00 uur. Ook in 1981 
merk-superbenzine 

SVierkbenzine 6 cent korting 

S\!ormaal 4 cent korting 

Diesel 2 cent korting 

Ook voor ai uw schade!' 


tl STICHTIIMG 

HET HUIS IN DE DUINEN II Huis voorouderen 
Herman Heyernnansweg 1, tel. 02507-13141, Zandvoort zoekt op korte termijn: EÜKENHULP m/vr. 5.*' 

* i/i Dienstverband: tot 1 april 1981. 

Werktijden: 8.00 uur tot 13.00 uur. 

Vijfdaagse werkweek. 

Om het weekend vrij. 

Werkzaamheden: Maaltijdvoorbereiding. 
Maaltijdproportionering 
Schoon- en onderhoudswerkzaamheden. 

Salaris volgens CA. O. Bejaardenhuizen. 

Het kan mogelijk zijn dat per april 1981 deze tijdelijke baan omgezet 

wordt in een definitief dienstverband en op fulltime basis. 

Bent u geïnteresseerd, belt u dan even met de chef kok de 

heer R. van Riek. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan de directie van ,,Het Huis 

in de Duinen". Herman Heyermansweg 1, 2042 XM Zandvoort. C0 ^^^^«^^^.^Ni V Verteden jaar heef l, oudensiram, Releejd toidal het 

nieuwe kwam, maar 't nieuwe nauwelijks f-eboren, heeft 

meen 'rc dag alweer verloren. 

Giiido Gezelle 

(IH30-IS99) 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKEIMHUIS MET PIT 

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

wijst U aan 'l begin van clil jaar op de vergankelijkheid 

\an dit leven en hel snel verglijden van de tijd. 

Controleer daarom Uu tijd mei de lijd van Waaning. 

Die sielt U nooil teleur, want het is preeisie-tijd! 

Komt u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis! 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. Wijziging spreekuur 

M.i.v. 1 januari 1981 worden de spreekuren weer 
gehouden: dagelijks van 14.00-15.00 uur. 
Maandag-, woensdag- en vrijdagavond van 
19.00-20.00 uur. 
Verder volgens afspraak. 

Dierenarts 

A.C. Dekker-Lukkassen 

Telefoon 02507 -15847. 
Gas- en oliehaarden - qasfornuizen 

Dcskuridig advies 

Voor al uw 

SAMlAiRI. INKK HII.N(.I.N 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toon.'.ici) 

Schelpenplein -Tel. 15068/,13612/ 12518 , voor straks. soliaatseii siiipeii Jonge Goudse kaas 7 oc 

heel kilo voor * »%J^%M 

250 gram fc" iw 

Brie van de Mat n ca 

200 gram iLmu%3\M 

\.\-fi4tS'J:.z>tk. .rf"^.. Tot ziens bij de 

KAASHOEK 

Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00 
Haltestraat 18 - Zandvoort 
Tel. 02507-1 44 99 Muziek voor uw party's? 
TRIO 

voor het betere genre 

Telefoon 02507-13014 Vooral uw TIMMER-, METSEL-, TEGEL-, 

STUC-, DAK- en BETONWERK 

belt men Scherpe prijzen 
metSjaar schriftelijke garantie. 

20 tot 30% kortJEig 
op aS uw binnenwerk. 

specialiteit: 

OPEN HAARDEN en 

OUDHOLLANDSE SCHOUWEN 

Tel 023 - 32 45 98 Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf 

Chr. Koper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, kozijnen, ramen, deuren en 
verbouwingen. 

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort. 
telefoon 02507 -16987 Atelier Valk 

glazenier voor: 

glas in lood-ramen 

Gebrandschilderd 

glas, gegraveerd 

glas. 

Cornelis Slegerstr. 2 

Telefoon 02507- 16094 TE JCOOP 

De laatste 
d u b b e I e 
letterkasten 

met inhoud onder 
en bovenkast 

öus komp\eQ.t 
f 150.00 

Per stuk o.enbov. 
konr» eens kijken 

ZATERDAQ gcsloter» 

COURA.MT- EN 
HANDELSP RUKKER IJ 

F. M. VAN DEURSEN 

SCHOOLSTRAAT 2 

TELEF. O 2507-12 50 7 

b.g.q. 0.2507-1 SS 2 7 bedrijfspand 

CENTRUM 

ZANDVOORT 

SCHOOLSTRAAT 

Zeer geschikt m. \J\s 
enz. enz. enz. enz. LET OP!F! 

Nieuw perzisch tapijt te koop 

heel fijn handgeknoopt, 320 x 200 cm. 

Vraagprijs/ 3650.- 

Telefoon 02507 - 12051, na 18.00 uur 020- 
934462, vragen naar de heer lbo. Gevraagd: 

HULP IN DE 
HUISHOUDING 

voor één ochtend 
per week. 

Mevrouw Elzema 
Frans Zwaanstr. 34 

Zandvoort. 
Tel. 02507-13400 Drogisterij 

MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
tel. 02507-16123. Wie kan jongen van 
1 1 jaar 

BIJLES geven 

(Nederlands). 

Tel. 02507-15146. cp f^jtMuartf^Sf openM' wij ons : EET-EN 

DJZ1N/CHUI5 

't Qaimjfje " 
BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. v.d. BOS 

BilderdijkstraatS 
Tel. 13796 DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BOETIEK VOOR 2e HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen maandag en dinsdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. . 

Voor verkoop alle dagen geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. j^ 1981 begint goed. B.H/S 

Warner v.a.. 

Hüll. 

Vassesette 14.95 

14.95 
Patriciav.a... 14.95 
Escorav.a .... 14.95 

Dewév.3 14.95 

Bolero va... 17.50 
HalstoHva... 24.95 
Aubade va .. 24.95 Jj^ Slipjes 5.95 
5.95 
6.50 Bleylev.a... 
Dewév.a. ... 
Escora va. . . 
Holl. 

Vassette 

va 9.95 

Patriciav.a. ... 9.95 

Bolero va 9.95 

Aubade va... 10.50 
Warner va... 12.95 

3stuks 10.00 Jj^ Corselets 

Warner, Patricia 
speciale aanbieding v.a. 

49.95 

Oa gpruiminB be^m 15-1-'8T. 

10 t/m 50% 
korting ^ BODY FASHION 
INTERNATIONAL 

galerij kerkstraat 22 

zandvoort 

tel. 02507 - 14985 
Begin 1981 
met bloemen van 
BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Halli'striuil 65 - Ziin<hiiiirl 
lekloon (12507 - I 2(1 f.O 

P. S. Ecu keur ivii 
liUitiicii en bloemen Voor al uw bruiloften en partijen 

Paviljoen ^^De Vijverhut" 

Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. I 25 38 
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling. Te koop aangebo- 
den een in goede 
staat zijnde 

KOELKAST 

(Ruton 2 sterren), 
122x50.^150.-. 
Tel. 02507 - 12440. 


„Shell Duinzicht" 

Voor olie verversen, doorsmeren, 
banden, accu's, onderhouds- 
beurten en reparaties, natuurlijk 
naar „SHELL DUINZICHT". 

U kunt uw auto overdag slecht 
missen? Maak een afspraak voor 
de avonduren. 

SHELL STATION „DUINZICHT" 

P. TIMMER 

Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort, 

telefoon 02507 - 13287 
Pedicure praktijk 
mevr. Jonkman-Rol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 02507-13871 iSBEORIJF Paradijsweg 11a -Zandvoort 
TeL 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 Dealer van: 
BHternatiorBal 

Vraag gratis offerte ® Nieuwbouw 
« Dakkapellen 
« Openhaarden 
• Keukens 
® Badkamers 
enz., enz., enz. TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJh 

F. KORS 

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat41 A. 

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 52 25 Voor al uw WAS naar 

RIEen JOHiy 

Ook voor dekens kunt u 
bij ons terecht 

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ 
Louis Pavidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort AUG. v.d. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES on OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN ,0» oo' ^^stroThcat^^ ïSÖ-iL j^^^A^^^:^.^^^j^^j|L^^^j^:^j^j^:^j^^j^ Raadhuisplein 3 - Zandvoort - Telefoon 02507 - 16939 
ZATERDAG 17 JANUARI 

MARCONIE-MAGiC 

Gea en Jan Barth en Clown Didi 

En ons huisorkestje 

na afloop van het programma sfeervolle dansmuziek. 
De prijs voor deze avond is inclusief diner, een flesje cham- 
pagne voor 2 personen, een kopje koffie na uw diner plus 
uw programma en het dansen 

f 75.- p.p. 

TIJDIG RESERVEREN 02507 - 16939. ;^^j^^^.^^4^-^^^^.^-^^^j*Lj^j^^-^j^^^ RANDSTAD PUBLICATIbÜ b UUIUUtnuMlj ö JMi>iUMrii looi r' /-i o » I II *-* 
"■^^■ft '- i/M 
4&A 
■■'■ '■'■■'■'^i''^-^ 


,4'% «>#-i -<f ft^/:;3t^^#r .w^v^ ;c/^* 


i*'' *># Yf-/y^A'/y-^'^y'ivy<^A^j«^ y. 

m 


f V*^ «*(<•<**;*■' ' '>-*"- ZANDVOORT - Een terugblik op het JaaSTÖVCS'SicIlt ^fï .*■■ J sportseizoen 1980 zou moeten betekc- 3.-:i-JL.-iiïii:-.J 
>-^? ^^^ifc~" . 8^^^^ :a". 
WWj 


■^ ^,v^'-"-0'--- -, . 
i-^S^^: ^^^ ^ ^^ 


^V ^** •^■&' 


Hr 

j nen, dat vaii elke sport een toto ge- 
plaatst wordt of een stukje tekst wordt 
opgenomen. De beschikbare ruimte is 
echter hiervoor niet groot genoeg en 
een volledig overzicht, zonder iemand 
te vergeten wordt het dan ook niet. 
Belangrijk is dat Zandvoort toch wel 
aan de weg timmert met zijn enige 
duizenden sportbeoefenaren, onderge- 
bracht m enige tientallen verenigingen, 
die zowel recreatief of prestatie gericht 
bezig zijn. 

Een greep uit twaalf maanden sportak- 
tiviteiten laat zien dat er kampioenen 
waren te feliciteren bij de badminton- 
ners van BC Lotus en de basketbal 
heren van Lions, terwijl de drie voet- 
balverenigingen zich in hun afdelingen 
wisten te handhaven. 
Door een versterkte promotie bewerk- 
stelligde bijna alle zaalvoetbalvereni- 
gingen een hogere klasse. Enorm veel 
belangstelling trok het groots opgezette 
zaalvoetvaltocrnooi georganiseerd 

door Zandvoortmceuwcn in de Pelli- 
kaanhal. waarbij Fotolitho Drommel 
de sterkste was. 

Het circuit stond eveneens weer volop 
in de belangstelling met o.a. motorra- 
ces. Old timers, zuinigheidswedstrij- 
dcn. achteruit rijden en natuurlijk de 
Grand Prix met daarin plaatsgenoot 
Jan Lammers, die zich helaas niet voor 
de wedstrijd wist te klasseren. Het 
circuit was tevens finishplaats voor een 
etappe van de ronde van Nederland. 
Ondanks verwoede pogingen van Gcr- ric Kneteman moest hij de Belg Del- 
croix voor laten gaan. Op wielrcnge- 
bicd leverde bij de amateurs Wim 
Koene enige bijzondere vei richtingen 
met als geweldige uitschieter een over- 
winning in de ronde van Kamerik. 
In de straten van Zandvoort werd ook 
op diverse fronten strijd geleverd om 
de nodige ereprijzen. Groot succes 
werd de week van het paard en de 
Zandvoortse estafette, terwijl de ludie- 
ke solex-race de duizenden toeschou- 
wers veel kijkplezier bood. Verder 
waren er honderden deelnemers aan Twee sporthallen, terwijl er vcrge\oi \olleybal. noem maar op. allen brach- 
ten /ij op hun eigen manier de naLim 
van Zandvoort naar builen. Bi) al deze 
sporten, dient men wel te bedenken dat 
het niet alleen de sporters zi|ii die 
genoemd moeten worden. Om du alles 
mogelijk te maken moet men beschik- 
ken over mensen achter de schermen, 
die hun \ri|e ti|d voor hun \ereniging 
opofferen. De bestuurders, trainers en 
coaches dienen zeker voor hun in/ct 
niet vergeten te worden. 

Wat betrett de sportaccommodaties 
staat Zandvoort er zeker niet slecht op. vierdaagscn. Vier avonden verrichtte 
men topprestatie in het zwembad de 
Duinpan de toertochten rond en in de 
omgeveing van Zandvoort, georgani- 
seerd door rijwielvereniging Olympia, 
waren eveneens de moeite waard. De 
jaarlijks terugkerende strandloop staat 
ook in een steeds groter wordende 
belangstelling. 

En om maar verder te gaan met strand. 
De watersporters kwamen ook aan hun 
trekken. Ondanks het grillige Neder- 
landse klimaat werden vele zeil- en 
surfwedstrijden gehouden met als 
hoogtepunt de Europese kampioen- 
schappen Prindle. De drie surfers die 
de overtocht naar Engeland waagden 
slaagden helaas niet, maar misschien 
levert een nieuwe poging komend jaar 
meer succes op. 

Er zijn misschien nog wel enige presta- 
ties ten noemen: hockey, handbal, 
tennis, zwemmen, gymnastiek, judo. derde plannen zijn voor een derde hal. 
Zandvooitmeeuwen onderzoekt de 
mogeli|kheden om tot bouw van een 
eigen sporthal te komen. In het binnen- 
circuit verrezen twee schitterende 
bouwwerken met daaraan handbal- en 
voetbalvelden. Eerst was het ZVM- 
handbal die zi|n poorten opende met 
een prachtig clubhuis en later was het 
de beurt a.in Zandvoort"75 om hun 
eigen clubhuis in ie wi|den. Twee 
prachtige velden met een prima ver- 
lichting kompleteren dit sportkomplex. 
U ziet het op vele fronten is er in 
Zandvoort sport bedreven. De een 
meer en de ander minder succesvol, 
maar er kan gesteld worden, dal het 
laar 1981) toch wel een goed sportjaar 
geweest is. Voor het komende jaar 
l9til wenst het Zandvoorts Nieuwsblad 
alle sporters, bestuursleden en suppor- 
ters en sportief en zeer succes\ol [aar 
toe. «; 
'S>^^A 

^ 'M I l^.r 

■r^ ' jr ^fA, 
w •ar ' ' •^l *.* * 1** " 

• 1 J^d?^ y*s. è -*"^ ■ * f' ■'.■• ^J^r 


v* 
1 Kampioenen bij BC Lotus 

2 Zandvoort'75 op eigen velden 
3. Veel belangstelling Europese 
Prindle kampioenschappen 
4.Etappe-finish ronden van Neder- 
land op het circuit 

5. Olaf motorraces 

6. Old timers voor de start 7. Spanning tijdens ZVM-zaalvoet- aan het net. baltoernooi 

8. Mislukte overtocht-naar Engeland 
op de surfplank 

9. Dr. Max Euwe bij jubilerende 
schaakvereniging Zandvoort 

10. In de rij bij opening clubhuis 
ZVM-handbal 

11. Sporting OSS volleybal dames ^"(fiii. \ Hf ^ .«^~S. J. 


rf.' 
; 1 riANDSTAD PUBLICATIES 3'4/5 DONDERDAG 8 JANUAKIliltil 
./■ 


i g DU 


.f. 
FBITES 
KILO das goedkoop! CITROEN AFWAS 
lITER-flacon 

(ruikt zo lekker f itis!) y V*. I J^' 


4 < 

iv 

Ij- 

1/ ï¥5^ .^< ïy^i> JUSD'ORANGE 
Of APPELSAP 

(niet goed, direkt uw geld terug!) 
HOTEL KOFFIE sneHiIler- 
maling pak 250 gram ROYCQSAOZEN 
KERRIEofSATE 

kant en klaar, heerlijk van smaak let op de lage prijs! 
^lU -j Ju 

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT 
K\M)S[AI)I'L lil IC MUS 

l llU(.(Jl^ICI '..lil 

• /cinJvooris Nicuuslilad 

• Hocnisitc'd'-L C oiirjiii 

• IKxïkIdorpN V ciuk'Plt Nil'Ihv shl.id 

• /\\ jDtnbiir u Hdll«(.ii^o C. DIM ,1111 

• Bjdhoc\(./ Slijiciisi. t ouriini 

• \jKnic'i.rd(.r Cotiriiiu 

» ( iihoni n->c ( miraiii Ons U (.ckbl.id 

• Micckblad/ De Roiidi. \ cikt 
tltjDidkanniitr 

! iilsiiu'L I Dorpssiraui A 
fck'/oa/i 02977 -J .S-/ // 41E JAARGANG NO. 2 ED. 5 GASTHUISPLEIN 12 -ZANDVOORT -TEL. 02507 - I 71 66 - OPLA(;E3400 l.X. DONDERDAG 15 JANUAR1 1981 ALU BETROKKBNOI GOOI "GEBH COMMENTAAR 

Plannen van gemee 
Honderd flats op Sta tr 

ZANDVOORT - Momenteel vindt 
er een intensief overleg plaats tussen 
het gemeentebestuur en een aantal 
particulieren om eventueel te kun- 
nen komen tot een vorm van sociale 
woningbouw op het Stationsplein, 
namelijk de bouw van honderd 
wooneenheden. Aan deze plannen 
kleven veel bezwaren, en veel toe- 
stemmingen zijn nodig voordat de 
eerste spade in de grond zal gaan. 
Toch valt dit initiatief toe te jui- 
chen. 

Historie 

Enkele jaren geleden bestonden er 
plannen om op het Stationsplein op de 
plaats van het huidige „La Mer" een 
appartementengebouw neer te zetten, 
een appartementengebouw waartegen 
de naaste buurman destijds hevig pro- 
testeerde, omdat hij grote raoeilijkhe- Informatic leerde echter dat degene dic 
in 1978 als eigenares werd genoemd, 
mevrouw Pronk, heeft afgezien van de 
bouw van luxe appartementen. 
,,Die tijd IS er met meer naar. Wij zijn 
nog steeds bezig, maar van de oor- 
spronkelijke gedachte, er vier/ vijf ka- 
mer-flats/appartementen te bouwen 
zijn wi] afgestapt. Wij denken nu aan 
zo'n twee- tot vierentwintig flatjes, 
maar ook dié mogen niet te duur 
worden. Reden waarom de architekt 
weer een andere opzet heeft gemaakt, 
nu met één liftschacht. Onder het 
gebouw zouden zo'n twee tot vieren- 
twintig garages gebouwd moeten wor- 
den, daar staat het gemeentebestuur 
op", aldus mevrouw Pronk, die zegt 
dat de plannen nog slechts in ontwikke- 
ling zijn, en er nog heel wat water naar 
de zee zal stcomen voor de plannen 
,,rond" zijn. 

Eigenaars 

Op de vraag of mevrouw denkt aan van mevrouw Pronk, ook in het vee! 
grotere project dat het gemeentebe- 
stuur voor ogen staat, is gekend ,,Jci, 
ik weet van dic plannen, maar ik ben 
slechts een klem schakelt ie Ik kan en 
mag verder niets zeggen als alles met 
doorgaat heb je mensen bhj gemaakt 
met een dode mus" geeft hij als zijn 
mening 

Honderd flats 

Daar gdat het nu juist om, om de véél 
méér woningen die het gemeentebe- 
stuur voor ogen staan. Namelijk hon- 
derd flats in totaal, te realiseren op het 
Stationsplein. 

Informatie leert dat hienn zijn gekend 
de stedebouwkundige van de gemeen- 
te, Hezik Partners & Co, en de zaak- 
waarnemer van de eigenaar van de 
grond, makelaar Cense 
Kadastraal staat de grond namelijk 
bekend als de nrs 5701. 5700, 4843, r;n 


4771» B«.3 'I döi4 
1~1 Fj |~<-i'h-"-|-"/-»'*L.v(— 4— |ir- '(-L_l.^~^" Bjrg van alpmem -o— |-4-lJU_^ w 

nH- +- f— j Dl' J il lx.^I.J -:^ 


-1 -1 Plattegrond van het Stationsplein. 

Duidelijk te zien hierop de percelen grond waarop men in de toekomst denkt honderd wooneenheden te realiseren den voorzag wanneer het oude gebouw 
tegen de vlakte zou gaan. 
Intussen zijn er ruim tweeëneenhalf 
jaar verlopen, maar van een nieuw 
appartementengebouw valt nog weinig 
te bespeuren. Integendeel, het Sta- 
tionsplein maakt een desolatere indruk 
dan ooit tevoren. sociale woningbouw, wordt met klem 
afwijzend geantwoord. Wèl wordt 
overwogen of in de premiekoopsector 
gebouwd kan worden, maar zelfs dat is 
nog niet zeker. 

De architekt van dit project reageert 
bijzonder verschrikt wanneer hem ge- 
vraagd wordt of hij, behalve het project 4844 en 4841. Het vroegere ,,La Mer" 
is kadastraal bekend onder nr 4844. 
Hoewel mevrouw Pronk als eigenares 
wordt aangemerkt, is de grond volgens 
het kadaster eigendom van de heer T 
Koper en familie Zo ook de percelen 
4843 en 5700. Nr 4841 is van de heer 
Stokman, en nr 5701 van de heer Jongsma 

'Niets bekend' 

De heer Jongsma is naar zijn zeggen, 
mets bekend van bouwplannen Wel. 
maar dat is algemeen bekend, zal de 
dagmarkt vanaf het Stationsplein ver- 
huizen naar de voormalige garage van 
de heer Jongsma aan de Oranjestraat 
Dit zal per 1 maart geoeuren. De heer 
Jongsma ,, denkt" ?ilecn aan een show- 
room op het Stationsplein, en wellicht 
dat het technische gedeelte van zijn 
bedrijf verhuist naar de Curiestraat, 
maar mets is zeker ,, Alles is nog in een 
bespreekbaar stadium, maar van hui- 
zenbouw weet ik nietb" aldus Jongsma. 
„Ik hoor daar erg van op, ik zou ook 
niet weten of dat kan met bestem- 
mingsplannen en zo Dat ik dan ter 
compensatie een shov^room zou mogen 
bouwen op de hoek Burgemeester En- 
gelbertstraat/ Zeestraat''^ Niets van be- 
kend, trouwens ik woon er ook nog, 
waar moet ik dan naar toe?" is de zéér 
verbaasde reactie 

Minder verbaasd 

Duidelijk minder verbaasd is de reactie 
van de kleinzoon van de heer Teunis 
Koper De heer Koper zelf hgt in een 
ziekenhuis, maar de kleinzoon zegt te 
horen bij de in het kadaster genoemde 
familie ,,Ik zeg niks, u gaat maar naar 
de heer Cense als u wat weten wil" is 
zijn commentaar De heer Cense is wél 
verbaasd, zéér verbaasd zelfs en snel 
i met het mtwoord ,,Geen commen- 
taar". ..Uiteraard :i-n er wel plannen, 
overal worden plannen gemaakt, maar 
dat wil niet zeggen dat zij voor publica- 
tie geschikt zijn. Er kunnen te veel 
belangen bij geschaad worden, wan- 
neer hiervan iets uit zou lekken in de 
pers" De tekening van het plan. waar- 
van slechts twee exemplaren bestaan, 
wordt dan ook met ter inzage verstrekt 
,,Geen denken aan, de zaak is veel te 
prematuur, er staat te veel op het 
spel". Wat er nu precies op het spel 
staat dat met openbaar gemaakt kan of 
mag worden, kan verder niet worden 
uitgelegd 

Besloten vergadering 

De eerste reactie van burgemeester 
Zuster De Beer tijdens de overhandiging van de „Tafel van 
Verdienste 1981" in Sociëteit Duysterghast Foto Rob Langereis Machielsen kwam overeen met die van 
de heer Cense Ook hij was van mening 
dat cén en ander nog met geschikt was 
voor pubiikatic. omdat de raadsleden 
nog niet op de hoogte waren gesteld 
van de plannen De laatste reactie van 
de heer MachicKen was , Geen com- 
mentaar Ik heb u al gezegd dal op 2r' januari aanstaande de raad in besloten 
vergadering bijeenkomt De plaatskcu- 
ze van het politiebureau staat dan op de 
agenda De raad /al dan ook uitgebrei- 
de informatie verstrekt worden over de 
overige plannen die de gemeente heeft. 

Ik kan 14 d't>-. nu niets mededelen". ZAiSDVOORT - Hel was zuster De 
Beer, die laterdagavond in Sociëteit 
Duysterghast de elfde „Tafel van Ver- 
dienste" uit handen van carnavalsprins 
Ludo de XIV ontving. 

Deze onderscheiding die sinds 1970 
y.iar//;As wordf uitgereikt aan personen 
ot mstelhngen die zich bijzonder ver- 
dicnstchjk hebben gemadkl voor de 
gemeente, was ditmaal dus voor de 
directrice van de Hulsmjnhof. die per 1 
februari aanstaande mit pensioen zal 
gaan 

Zuster De Beer werd dus mm afmeer 
uitgeroepen tot ,. Vrouw van het Jaar" 
van de badplaats, en was volkomen 
beduusd en lerrast door deze onver- 
wachte onderscheiding. „Wij hebben 
bewust voor zuster De Beer gekozen, 
om met haar. alle mensen die zich 
geroepen voelen hun leven m dienst te 
i,tellen van hen die verzorging behoe- 
ven, eens in het zonnetje te zetten 
Want het is een bijzonder zwaar be- 
roep, dat alleen gedaan kan worden 
wanneer ook de liefde voor het vak 
aanwezig is. en dat is bij zuster De Beei 
zeker het geval", aldus Duysterghasi- 
praeses Tonny Kaldewaaij, die de di- 
rectrice de bij de tafel behorende che- 
que overhandigde. 

Gé Loogman had ook dit jaar weer met 
eindeloos geduld zo'n kleine tweedui 
zend steentjes tot een fraai mozaïek 
verwerkt. Centraal op de tafel van 
zuster De Beer staat de rode roos dei 
mensenliefde. 

Meer over het leven en werken van de 
directrice van de „Hulsmanhof vmd 
u op pagina 3, waarin zij vertelt hoi 
verrast ZIJ was zaterdagavond 10 janua- 
n !»fil 
ZANDVOORT - Doortrekking van de 
Herman Heijermansweg is voor bewo- Langs de Vloedlijr) 
Wie de eieren hebben wil, moet het 
kakelen van de hennen Ieren. 

H.L. Spieghel 
(1549-1612) 'Ghassie' 

Pnns Ludo XIV reikte m Sociëteit 
Duysterghast zaterdagavond niet al- 
leen de Tafel van Verdienste uit aan 
zuster De Beer, bij had ook voor de 
aanwezige burgemeester van Zand- 
voort nog een kleine verrassing in 
petto. 

De heer Machielsen ontving name- 
lijk de bijzondere versierselen be- 
horend bij het erelidmaatschap van 
de carnavalsvereniging, de pas ont- 
worpen ketting met mascotte van 
Duysterghast ,,Ghassie" 
Een fraaie geitekop met horens 
waartussen zelfs nog het symbool 
van het I-apn'(-genootschap een 
plaatsje heeft gekregen. 
De heer Machielsen toonde zich 
aangenaam verrast, en zei dat bij 
wellicht m de toekomst nog wel een 
gelegenheid zou krijgen deze onder- 
scheiding te dragen. ZANDVOORT - Maandagavond 5 ja- 
nuari werd een taxichauffeur geroepen 
naar een café op het Kerkplein Toen 
de man zich m het etablissement meld- 
de om zijn passagier op te halen en zijn 
wagen met lopende motor buiten liet, 
hoorde hij de taxi wegrijden richting 
Kerkstraat. De politie stelde een on- 
derzoek in en vond de taxi onbeheerd 
op de Boulevard Paulus Loot. Nieuwe korpsleden 
bij politie 

ZANDVOORT - Vorige week dinsdag 
installeerde waarnemend korpschef 
Blokland een Haarlemmer en een Lei- 
denaar als nieuwe korpsleden van de 
gemeentepolitie 

De twee waren in januari vorig jaar als 
aspirant bij de Zandvoortse gemeente- 
politie gekomen. Zij volgden een oplei- 
ding op de politie-opleidingsschool 
Noord-Holland in Amsterdam. In de- 
cember waren beiden geslaagd voor het 
politiediploma, zodat zij per 1 januari 
1981 tot agent bevorderd werden. Dit 
geschiedde gedurende een korte plech- 
tigheid op het raadhuis door burge- 
meester Machielsen. Besloten 
vergadering ZANDVOORT - Dinsdag 20 januari 
aanstaande komt de raad van Zand- 
voort in besloten vergadering bijeen. 
Na deze vergadering wordt verwacht 
dat er eindelijk een definitieve plaats- 
keuze IS bepaald van het politiebureau. 
De plaats waar vroeger Sterre der Zee 
Stond ligt nog braak na de sloop van het 
pand. Het pand waar de afdeling Socia- 
le Dienst van de Gemeente is gehuis- 
vest, is bijna leeg, omdat de verhuizing 
naar de nieuwbouw van het raadhuis 
bijna IS voltooid. Hoewel wel een 
krediet voor de sloop van dit pand 
beschikbaar is, zal het college de raad 
van een eventuele sloop van dit nog 
zeer goede gebouw tijdig op de hoogte 
stellen, zo werd het afgelopen jaar 
besloten. Randstad Publicaties 

Dorpsstraat 8,. Aalsmeer, 

telafoon 

02977-2841 1 


.i * .: & T .1, t <*' > ' 'jV. 


it< '" 'I }•"» •V 


tm 4tei 

Tweemaal ea 
ZANDVOORT - Twee maal een uitveikoclu huis in \'crciiiguigsgcbou\i .,De Kiodu ', dat iui\ de huldii^iii^ \un de 

sportkampiocnen 19S0 

Maar liejst 312 sportlieden kwamen dit jaar in aaiimeiking voor een \aantjc in de Zandt oor isc kleuren 

Waren op donderdagavond de individuele sportlieden aan de licurt, windsurfers, tennissers, wielrcnncis, judoka s cu cil 

vrijdagavond waren de teams uiigenodigd 

Beide avonden werden de sportlieden toegesproken door de wethouder san spouzaki.n, Jan lerims Dtzc henudiukte 

onder meer dat de iporlbeoejeiung niet alleen afhing i an de sportmannen- en i KUiwen zclj. maar dal de rcsutlaicn ook te 

danken zijn aan de iportimlrucieurs. In \ ele gevallen de vrijn dligers {sters) die zo\ eel tijd o\ er lu bhcn \ oor , , hwi ' sport 

Bovendien was de wethouder van mening dat de subsidies exentiieel liogei kunnen h orden en dat naui iiioi;elijk de 

sporiauoniniodaties uitgebieid dienen te worden 

Na deze toespraak werden de sportkampiocnen één loor een op liet podium geroepen door spoitraadslui Jaap Meihoist 

Deze legde, heel amusant, in iedere sport een seibmding tussen de ,, grote" kampioenen fOkker, CiLesuik) en de picsiaiies 

van de Zandvoortse kampioenen. 

De eerste avond werd na de pauze een spannende ski-jdm vertoond, terwijl de tweede avond werd besloten door Leo Hom, 

die een boeiende vooi dracht hield over liet leiding geven op het veld 

foto Rob Langereis ners Nieuw Noord geen haalbare kaart. 
Men vreest dat de wijk die momenteel 
toch al geïsoleerd ligt ten op/ichte van 
het dorp, nog verder geïsoleerd /al 
v»orden v*anneer de nieuv^e verbin- 
dingsweg (zoals die in het structuurplan 
staal aangegeven) wordt gerealiseerd. 

Volgens de plannen zou deze v\ eg langs 
de rand van de wi|k komen te liggen, 
waardoor hij volgens de bewoners een 
grote barrière zou vormen om het 
centrum te bereiken 
Bovendien verwacht men dat een ge- 
vaariijksc situatie /al ontstaan in de 
Linnaeu^straat omdat een groter ver- . 
keersaanbod in deze straat automatisch 
het gevolg /al zijn 

Du kwam naar voren tijdens de discus- 
sie die ont''tond op de avond Nreuw 
Noord waarbij het structuurplan ten 
tweede m.ile ter discussie stond Bewo- 
ners hadden een provisorisch enquêtc- 
tornuilicr rondgestuurd, en tot grole 
verrassing vviis de rcnspons hierop gro- 
101 dan men aanvankelijk had ver- 
wacht 

Mocht men hot niet eens /ijn mci de 
ainlogvando Herman Ilcijcimanswo^ 
zoals die momonteel wordt vooiijostcld 
in het strucluurplan, de bewoners zelf 
haddon slechts vage ideeën hoe men 
dan op een verantwooulc uij/e de wijk 
kan ontsluiten en toch de nodige vti- 
kocrsveiligheid kan behouden 

Openbaar vervoer 

Ook hel openbaar vervvicr vormt voor 
de/e wijk een problecni Moniciitocl 
iijdl de laatste bus van li]iiM) s avonds 
om een uur of cll Veel te sioeg is de 
mening van de bowoncis De voorge- 
sielde dooitrckkiMü in hot plan s.m lijn 
SO werd mol instommint; begroet, doch 
als dit ten koste zou moeten ca.in vaii e \ii\uuniii s; 
ne3BEiiSiSBiaesE!ciBiaBEiB3iii!a 

Zie voor uitverkoop 

advertentie elders 

in dit blad. Pasteurstraat 10, 

Tel. 02507-16533 

Winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Gezellig winkeltn zonder 
pjrkeerprob/cmcn BB buslijn 81, dan zagen de aanweziger 
liever een combinatie van beide buslij 
nen, omdat toch ook veel Jeugd ui 
Zaandam Noord in Haarlem Noorc 
naar school gaat en lijn 81 in dezi 
behoefte voorziet Voor passagiers du 
naar Haarlem-Centrum en Amsterdan 
willen, (ook een groot aanbod) zou dai 
lijn 80 doorgetrokken kunnen worden 
Bijvoorbeeld door beide lijnen naa 
Nieuw Noord te laten rijden, doch di 
tijden te laten verspringen. 

Voorzitter 

Do/c vergadering van de buuftbewo 
ners werd bijgewoond door de herei 
Heemskerk (afdeling Ruimtelijke Oi 
doning van de gemeente) en De Boi 
van het Opbouw Orgaan Noord Ho 
land. die de bewoners behulpzaai 
waren en de vergadering mm of mee 
begeleidden 

Halverwege echter, besloot de heer D 
Boer de voorzittingshamer te overhai 
digen en mevrouw Rie Ewolt. die zic 
ook al verdienstelijk had gemaakt mi 
enkele anderen, bij het samcnstellc 
van het enquêteformulier. Volgens d 
hoer De Boer kan zij deze taak gemak 
kolijk overnemen 

Circuit 

Üp deze bijeenkomst .,cen volle bak i 
"t Stekkie" volgens een der organisati 
ion. kwam ook nog woningbouw te 
sprake 

Do bewoners van Nieuw Noord wille 
/oker niet beslissen of de sportveldo 
uit het oude Noord moeten wijken voi 
woningbouw Wel was men van mcmi 
dat het circuit beter gehandhaafd k. 
blijven wanneer er op het cirruitterre. 
mot gebouwd mag worden. ..Wanncc 
ze daai als rekreatievc trekker cc 
bungalowpark gaan bouwen, hoeft hi 
voor ons zeker met" was men unanici 
van oordeel ,,Laat dan het circii 
maar blijven" Overigens zag men h 
lemaal geen voordeel in een alternalii 
ve bestenuning van het circuit, welk 
de/e dan ook moge zijn. 

Wijkraad 

Het werd duidelijk dat in Nieuw Noor 
behoefte bestaat aan een vrükraad, dit 
zoals hier, coördinerend zou kunne 
opereren. . ! , 1 .< 
1 ü RANDSTAD PUBLICATIES 5 
uitvaartverzorging 
kennemerland bv 

Dag en nacht 
bereikbaar 

Keesomstraat61, 
telefoon 1 53 51 
geeft geweldige korting op: 
SLECHTS 2 WEKEN 

UITVERKOOP alles één prijs 

BROEKEN TRUIEN 
JURKJES JURKJES 
JACKS EIMZ. 25; T-SHIRTS 10.- 'T KINDERWINKELTJE 

Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 16580 

Wij zijn geopend van 15 januari t/m 1 februari. 
Wo./do./vr./za. van 12.00 tot 17.00 uur — Zondag 13.00 tot 77.00 uur. HONDENKAPSALON 

Renee 

voor vakkundig 
knippen, scheren, 
trimmen, wassen, 

oor- en 
voetbehandeling 

Van Ostadestraat26, 
telefoon 1S626 KORTING « Alle cross your 

HeartBH's 

^ iiet te geloven 

panties 

^ ^iet te geloven 

panty corsefets . . 

(met of zonder rits). F' Timmer-, H/letsel-, Voegbedrijf 

Chr. SCoper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, koz^nen, ramen, deuren en 
verbouwingea 

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort, 
telefoon (0507-16987 
GÖ 
Wal waar is bij lamplichl. is mei allijd waar in de 

zonneschijn. 

J.Jouberi (1754-1824). 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

levcri U slechts die uurwerken die altijd waar zijn, omdat 
ze zowel bij lamplicht als bij zonneschijn precies de juiste 
tijd aangeven. Onder alle omstandigheden kunt U er op 

rekenen! 

Komi u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis' 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. Pedicure praktijk 
mevr. Jonkman-Rol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 02507-13871 Uw adres voor 
elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 

Zandvoort 
tel. 02507-12327 
Krijgt u gasten? 

Geon bezwaar! 

Wij verhuren: 

bedden, tafels, stoelen, 

glasvKerk, porselein enz. 

voor elke gelegenheidi 

Ook verhuur van leuke 

en praktische huisbars. 

DORPSPLEIN 2, 

TELEFOON 12164 

of 13713. 

Privé na 18.00 uur 16658. AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg 11a - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 Dealer van: • Nieuwbouw 

• Dakkapellen 

• Openhaarden 

• Keukens 

• Badkamers 

international enz., enz., enz. 

Vraag gratis offerte. jAkROSE 

f^ KEUKEN •? PORQUE 

Kerkstraat 18 

Zandvoort 

Tel. 02507-12728 7 ZANDVOORT IS BEST 
GEZELLIG! 

Wist u dat in Porque 

iedere donderdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

gehouden wordt? 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 

HARTELIJK WELKOM Winkelcentrum IMw. Noord 

Pasteurstraat 10, telefoon 16533. 

Zandvoort. 
U ueru van iidiic wcip.'-'iii kj\j 

vrijdag 16 januari 1981 

van 19.00 - 22.00 uur 

om op onze goede toekomst te proosten... 

bij de heropening van 

CAFÉ - BAR - RESTAURANT 

DE KOUSENPAEL 

Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef . 02507 - 12567 ft Muzikale omlijsting 

Trio „The Whiskers tt en een gastoptreden van 
TEKEN EN KUNST SaHILOERS MATERIAAL, 
bl 
ICREA 
TIEF-fPVr^' BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT 
tel. 17367 UNIEK AANBOD Rullen voor woning in 
Zandvoort: Amsterdam, 
Vondelparkbuurt, dub- 
bel woonhuis. Bevat.: 
begane g^ond huis- 
kamer 45 m' met open 
haard en parket, open 
keuken, toilet en tuin 
op het zuiden. Ie etage: 
3 slaapkamers, bad- 
kamer en toilet. Lage 
huur. Brieven onder no. 
1953 bur. van dit blad. Aileenstaande jonge 
werkende vrouw vraagt 

etage 
te iiuur 

Tot 700,- 
Telefoon 02507-13387 ZANDVOORT 

Te koop in centrum 

maisonette met eigen cv-installatie. 
luxe keuken, woonkamer, 
badkamer en 2 slaap- 
kamers, schuur. Inlicfilingen 
Makelaar o.g. 

H. W. Coster 

telefoon 02507-15531 AUTOBEDRIJF 

Zandvoort bv 

I Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80 

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur, 

zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur. 

ZONDAGS GESLOTEN I 

uw ADRES VOOR: 

MAZDA 

Ook voor uw 

SCHADES Fa. Gansner & Co. 

Gas- en oliehaarden - gasfornuizen 

Deskundig advies. 

Vooral uw 

SANITAIRK INRICHTINGKN 

WASTAFELS enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaal 

Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518 . DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BOEHEK VOOR Ze HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen maandag en dinsdag 

van 13.00 tot 17.00 uur. 

l^oor verkoop alle dagen geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur. Met officiële toestemmii 
van de Overheid 1 £édworigeii,^^_ 

iiitVérlcoaii/^^ '\:Ü'::--^ Imémmts Housing Service 

Zeestraat 30 — Zandvoort 

Huur, verhuur en beheer van woningen, 
appartementen en vakantieverblijven. vraagt: 

flats voor aanstaand 
zomeirseizoen. 

De verhuurders worden geen kosten in 

rekening gebracht. 

Zandvoorts Housing Service 

selecteert de huurders. 

Inlichtingen: 

Dagelijks van 9.30-12.00 uur. 

Telefoon 02507-14969. ■■?.4*:»a "i m WüMPY 

■ ' '■■- , •.:■*. ;■-* ■ ' . 

'. '--^' ■■ ■■ ■■■.-, . ' 

1^ dai!è|ösm0de 

tp-êtotale? door m 'm 1 ^^ftHhnl 

ru I mf e g eb r e k~^c|£" Drogisterij 
MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. Hattestraat 8, iüandvoort, 
16102507-16123. Gevraagd jong rneisie 
ca. 16 jajr of ouder als 
zondagochtend - ilTOERKOOP onze gehele wintercollectie w.o. vele bekende merkartikelen, 
slechts zolang de voorraad strekt. Alles gaat nu weg voor ÜLVË PRIJZEN ! Ook de grote maten kunnen profiteren van deze unieke uitverkoop! 

HAAST üü! WUMPY 

damesiünode 
en op atspraak. 

Annomarie Ostor en 

Jan Vis. Brederode- 

straat 166. Zandvoort. 

telefoon 023-13377 


kerkstraat 4, Zandvoort Luxe. uiterst comlortabele hoekkombmatie met verstelbare hoofdsteunen 

uitgevoerd in 1ste klas rundieder of wildleder, in de kleuren colleebruin, 

tabac en copper. (ook leverbaar als bankstel) Normaal 6450,— Nu 4890,— Moderne echt lederen zilelementen uitgevoerd in wildleder tabac, 
naturel ol copper. Normaal 995.- per element Nu' 695,- Enkele 3-zits banken in luxe rundieder, kleur cofleebruin normaal 2195,— Nu 1295,— Echl wildlederen 3-zits bankstel mei losse kussens normaal 3785,- Nu 2495,- Vlotte hoekkombmatie best. uit een 3-zits bank en 2-zits bank in Jste 
klas rundieder in coKeebruin en okergeel normaal 3270,- Nu1995,- Losse 3-zils bank, modern kuipmodel in rundleder, olijlgroen 

normaal 1795,- Nu 995,- Schillerende massief ingelegde houten salontafels normaal 895.- Nu 495,- 

Bljpassende massief ingelegde houten hoektalels normaal 495.- Nu 295,- Echt lederen patch-work fauteuil normaal 595,- Nu 298,- 
■3)6 Voor al deze aanbiedingen geldt 
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

APEUJOORN Europawreg 170 Onze filialen 
Zandvoort en 
Scheveningen zijn 
alle zondagen 
geopend. 
WIAI |I'\aII^OI IV SCHEVENINGEN Gevers Oeynootweg 83 
1 1 ICrUI/C?ll\t?UII ZANDVOORT Stationsplein 13 

, Openlngslijdun Scheveningen en Zandvoort van dinsdag Mm ^alcidag van 1 1 00 • 1 7 00 uur 'sMaandags geslolen 
Od koopavond geopend Lal op; elke ZotHlag 9«0P*ndi Scheveningen van n 00 - 1 7 00 uur Zandvoort van 1 3 00 - 1 7 00 uur 
Apeldoorn maandag t/m zaterdag geopend Vnidagavond koopavond Zondag* a«»loton RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDEKDAÜ lö JANUAKI 1i»il yiM3ii^*\ a 
Nieuwe eigenaar voor 
SnaciAarTieSIvermeeuw 

ZANDVOORT- Snackbar De zilvermeeuw aan de Vondellaan vlak na de 

spoorbomen, heeft sinds begin december een nieuwe eigenaar. 

Het zijn Marja en Piel Koning die enthousiast in deze zaak zijn begonnen, en 

hoewel de eerste ervaring van Piel niet zo goed was, (hij gleed uit en kwam met 

zijn linkerarm en hand in hei kokende frituurvet terecht), zijn ze nu bijzonder 

verheugd dat het er naar uitziet, dat zeker de buurtbewoners de weg naar hun 

snackbar weten te vinden. 

Daar is dan ook alle reden voor, niet alleen zijn de prijzen attractief, de geboden 

consumpties zijn van een uitstekende kwaliteit. Zo hebben ze ingesteld dat 

,', Woensdag Patatdag" is. Iedereen kan dan voor één gulden een portie frites 

mét bestellen. Ze zijn van plan om van de zaterdag een 'frikandellen' dag te 

maken. ,, Zoiets van: „Op zaterdag lust je wel, een Koningsfrikandel", en dan 

tegen een lagere prijs dan de rest van de week. Ik moet nog precies berekenen 

hoeveel, maar zeker onder de gulden", aldus Piet. 

Ook hebben zij kleine attrakties verzonnen voor de vaste klanten, zo was er de 

maand december een pot mei bonen geplaatst waarvan het aantal geraden kon 

worden. 

Snackbar 'De Zilvermeeuw' van Marja en Piet is dagelijks geopend van 11.00 - 

20.00 uur, en gedurende het weekend van 12.00 • 20.00 uur. Wie het eens wit 

proberen ? De specialiteiten mogen er zijn en de prijzen zijn zeker aan de lage 

kant. 

foto Rob Langereis Uitslagen en programma Lotus ZANDVOORT - De uitslagen van de 
BC Lotus van het weekeinde 10-11 
januari zijn als volgt: 
Lotus l-Polisport 1 8-0; Lotus 2-Mar- 
t.A'veen 2 5-3; Lotus 3-Weesp 2 8-0; 
Lotus 4-Hilversum 3 3-5; Lotus 5- 
A.A.C. 23-5; Lotus 6-Kennemerland 7 
5-3; Lotus 7-C.T.O,'70 1 6-2; Lotus 
S-Slotemeer 12 5-3; Lotus 9-Flight 2 
2-6; Lotus 10-VeIsen 5 0-8; Lotus II- 
Heemstede 2 7-1; Lotus Al-Slotermeer 
Al 2-6; Lotus A2-De Treffers Al 2-6; Lotus Bl-Slotermeer B2 5-3; Lotus 
Cl-Weesp C2 7-1. 

Programma week 17/23 januari: 
Heerhugowaard 2-Lotus 1; U.V.O. 1- 
Lotus 2; IJmond 2-Lotus 3; Velsen 
3-Lotus 4; Hilversum 5-Lotus 5; IJ- 
mond 5-Lotus 6; Flight 3-Lotus 7; 
Kennemerland 9-Lotus 8; Mixers 6- 
Lotus 9; IJmond 4-Lotus 10; IJmond 
6-Lotus 11; IJmond Al-Lotus Al; IJ- 
mond A2-Lotus A2; U.V.O. B2-Lotus 
BI; Velsen Cl-Lotus Cl. Januariprogramma 
Vrouwen van Nu ZANDVOORT - De vrouwenvereni- 
ging Vrouwen van Nu wordt bekendge- 
maakt dat de navolgende aktiviteiten 
voor de maand januari zijn gepland: 

Di. 13 jan.: de bekende schnjt.ster en 
r diospreekster mevrouw Marti Verde- 
r.^js, houdt een lezing over het onder- 
werp „Prettig oud worden". Aanvang 
14.00 uur in het Gemeenschapshuis, 
Zandvoort. Gratis toegang. 

Wo. 14 jan.: wandeling naar de Oase. 
Vertrek om 10.00 uur vanaf de ingang 
van de Waterleidingduinen, Zand- 
voortselaan. 

Do. 15 jan.: naar aanleiding van de reis 
naar Amerika in april 1981, houden we 
een filmavond over de route van New 
York naar Miami en de vele beziens- 
waardigheid aan de Oostkust van Ame- 
rika. Tevens mogelijkheid tot opgave 
voor deze reis. Aanvang 20.00 uur in 
Hotel Keur, Zandvoort. Gratis toegang 
voor leden en donateurs. 

Vr. 16 jan.: open yoga-morgen. Aan- 
vang 10.00 uur in het Gemeenschaps- 
huis. Om 19.45 uur begint in Zomerlust 
de eindbridge-drive van de vrijdagmid- 
dag en vrijdagavondgroep. 

Di. 20 jan.: open middag volksdansen 
o.I.v. Aly klijn. Aanvang 14.00 uur in 
het Cuhureel .Centrum. 
Wo. 21 jan.: excursie naar de Openba- 
re Werken in Haarlem, Z. Buiten- 
spaanie 22. Tijdens het bezoek dat, 
incl. koffiepauze, duurt van 9.15 tot ca. 
12.00 uur wordt ons aan de hand van 
een film verklaard wat het bedrijf 
precies doet. Vervoer op eigen gele- 
genheid. Opgave bij Ans Buursema, 
tel. 13922, Zandvoort. 
Do. 22 jan.: laatste kunstgeschiedenis- 
les van de eerste serie in het Frans 
Halsmuseum, Haarlem. Aanvang 10.10 
uur. Bij voldoende belangstelling be- 
staat de mogelijkheid van een tweede 
serie van vier lessen. Opgave bij Willy 
Brand, tel. 18530, Zandvoort. 
Vr. 23 jan.: bij voldoende deelname 
start om 14.00 uur in Zomerlust een 
nieuwe bridgecursus voor beginners. 
Opgave bij Ans Buursema, tel. 13922. 
2a. 24 jan.: „Avondje Uit!'" Diner- 
dansant in Hotel Keur, Zandvoort met 
sfeervolle muzikale begeleiding. Leden 
en donateurs betalen ƒ 27,50 en voor 
inlroducés is de prijs ƒ 35, — . Aanvang 
19.00 uur. Opgave hiervoor op de 
kontaktmorgen van 6 januari 1981. 
Wo. 28 jan.: op veler verzoek vertoont 
de Heer Davids nog eens de prachtige 
dia's van de Schotlandreis. Aanvang 
13.45 uur in het Gemeenschapshuis. 
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom. iGeygrid^lyoorwerpen ZANDVOORT - In de maand decem- 
t)er zijn bij de gemeentepolitie de 
volgende gevonden voorwerpen gede- 
poneerd: 

een aantal handschoenen; 
herenbril met bruin montuur; 

1 witte sportschoen met zwarte strepen; 
trouwring „1952". 

AANGETROFFEN FIETSEN 
4 herenfietsen 
3 damesfietsen 

2 meisjesfietsen 
2 jongensfietsen 

Kijdagen gevonden fietsen: tweede en 
vierde woensdag van de maand van 
14.00 - 15.00 uur. 

Inlichtingen over gevonden of verloren 
voorwerpen worden door de politie 
gegeven onder tel. 13043. Spoor van ZANDVOORT - Zondagavond hield 
de politie de 72-jarige Zandvoorter J.J. 
aan. Hij had met zijn bestelauto achter- 
eenvolgens in de Celciusstraat één, in 
de Pasteiirstraat één en in de Fahren- 
heitstraat nog eens één boom en een 
paaltje, plus het bordje ,, bushalte" 
omver gereden. 

Misschien had hij beter de bus kunnen 
nemen, want na een blaastest en een 
bloedproef kreeg hij een rijverbod 
opgelegd. Ned. Studenten 
Orkest in Haarlem ZANDVOORT - Op 19 januari aan- 
staande zal in het Haarlemse Concert- 
gebouw 's avonds om 20.15 uur een 
concert gegeven worden door het Ne- 
deriands Studenten Orkest. 

Onder leiding van dirigent Louis Sto- 
tijn zal het volgende programma wor- 
den uitgevoerd: Tsjechische suite A. 
Dvorak; Danses pour Harpe van C. 
Debussy, soliste Charlotte Sprenkels, 
harp; Menuet met variaties van W. de 
Ruiter, een opdrachtstuk, speciaal ge- 
schreven voor het NSO en de Symfonie 
Nr. 4 van G. Mahler. Soliste is hier 
Wendela Bronsgeest, sopraan. 

De opbrengsten van deze concerten 
zijn geheel ten bate van de Stichting 
Handicap en Studie NSS. Een stich- 
ting, die voor gehandicapte studenten 
bijvoorbeeld aangepaste woningen ver- 
zorgt, het bijwonen van colleges moge- 
lijk maakt en, indien noodzakelijk, 
helpt met financiële en studieproble- 
men. Te koop m centntm Zmdvoort 

Uniek woonhuis 

met zomerhuis en verkoopruimte 

ca 17 m* en terras in Oud Zandvoortse stijl, 

perfecte staat. 

Totale oppervlakte 1 1 1 m*. 

Koopsom / 180.000.- k.k. 

inlichtingen: 

Mak. o.g. H. W. Coster BV 

Telefoon 02507-15531 I OPRUIMING!!! 

1 10 tot SO^c 
[ korting 

■ op onze voorraad behang. 

I KEUBe.ZOOiy 

I paradijsweg 2 - Zandvoort 

Tel. 02507 - 1 56 02. 
■ Raadhuisstraat 92, Heemstede 

Telefoon 023 - 286182. Voor al uw 

VERBOUWINGEN 

TIIVIMER-. METSEL-, TEGEL-, 

STUC-, DAK- en BETONWERK 

belt men 

BOUWBEDRIJF 

NOORD-HOOGLAND 

Scherpe prijzen 
met 3 jaar schriftelijke garantie. 

20 tot 30% korting 
op al uw binnenwerk. 

Specialiteit: 

OPEN HAARDEN en 

OUDHOLLANDSE SCHOUWEN 

Tel. 023 -32 45 98 Drogistery - Parfumerie 

MOERÉNBÜRG ■ (merkjtnogfhwb niel nöctntnjvan IQjSSvGibr *jLJu.kM »3 1/1. V- MV (merif mogen we niet noemén)'yan II .95 vbör. «': . y:^ .'* 
X^ M'£^^Mm(AlV (merk,mogfhwcnielnöpmtn)van !Q;95v^^^^ 
\.M vl cf t^ W 11 ^ \X U. rV^Cmerk mogen^we nieÜno 

Modieuzei 

Miliers aSsoWmiiit f M^^ 

,.■'.. ■ . ^ , ,•■■■;■■ „^ '-V'; ■./.;•••*>■• .:■ r::p-:r :'■ ■■■,-:;• wr?» ^j 

Gekleu rde'da^émellSiï 
^almain piw|S»|:i|-f 

Clll Ol i.lIaZvaH8.»5iKl:,:....:!.:4''---*'i'Sl 

Tenj al badoliej.jK,.5ov.„ l.:.:.él 
Houbigant boiiyloti(|i|ij; 
' van 8.95 voor . 


van 10.50 voor. 'wm 
INBOEDELVEILING 

WORDT GEHOUDEN OP 

DONDERDAG 29 JANUARI 

Annonce volgt. Kijkdagen maandag 26 en dinsdag 27 januari. 

Veilinggebouw ÜB WittS Zwaafl 

Fa. Waterdrinker, tel. 02507 - 12164. 
wi^-^ 9, -vóór. shoppers **^«*3S 50%kórMni Voor permanent 

te huur gevraagd voor 4 personen. 

Brieven onder nummer Z-493 bureau van 

dhblad. 

i«i » ii iniiii.8 ii i i n iii i n n n 

Voor leden komt bescnikbaar: 

1. De flatwoning 

Van Lennepweg 59-4 ' 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging. Huurprijs f 206.15 per maand. 
B &• W verlenen als regel slechts woonvergun- 
ning voor deze woning aan; 2-persoonshuis- 
houdens, gezinnen. 

2. De bejaardenflatwoning 

Lijsterstraat 2-7 

bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, ' 
douche, berging, lift, c.v. Huurprijs f 392.95.- 
per maand. B & W verlenen als regel slechts, 
woonvergunning voor deze woning aan: een 
alleenstaande van 65 jaar en ouder/of aan een 
gezin waarvan één van de huwelijkspartners 
de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

3. De flatwoning 

fCeesomstraat 355 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, blokverw., lift, berging. Huurprijs" 
^ 51 1 .40 per maand. B & W verlenen als regel 
slechts woonvergunning voor deze woning 
aan: 2-persoonshuishoudens, gezinnen. 
De toewijzing van deze woningen geschiedt 
op het lidmaatschapsnummer van de vereni-' 
ging. Het bestuur verstrekt een bereidverkia- 
ring. De beoordeling voor het verkrijgen van 
een woonvergunning berust bij het college . 
van Burgemeester en Wethouders van de g_e- 
meente Zandvoort. - . 

De inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag 
20 januari 1981 om 19.00 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging onder ver- 
melding van het lidmaatschapsnummer en ge- 
boortedatum. Inschrijvingen die later binnen- 
komen worden terzijde gelegd. De uitslag van , 
de voorlopige toewijzing zal eerst op donder- ' 
dagmiddag 22 januari 1981 om 2 uur in hét- 
gevelkastje aan het kantoor worden gepubli- 
ceerd. MAAND JANUARJ 1981: 

1. Aangeboden: boven-duplexwoning Van.. 
Lennepweg, huurprijs f 153.25 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning met 3 si. kamers 
en zolder. 

2. Aangeboden: eengezinswoning Celsius- ■ 
straat, huurprijs / 213.40 per maand. 
Gevraagd: woning in het centrum. 

3. Aangeboden: bejaardenflatwoning Lijster- ; 
straat, huurprijs f 392.95 per maand. ' ; 
Gevraagd: eengezinswoning of flatwoniri'g' 
begane grond, evt. driehoeksruil. l 

4. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat , 
voor alleenstaande, huurprijs f 432.85 pèr> 
maand. ;. ; 
Gevraagd: woning in het centrum. 

5. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat - 
voor alleenstaande, huurprijs / 432.85 per- 
maand. • • 

6. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat 
t)egane grond, huurprijs f 515.30 per maan'd. 
Gevraagd; eengezinswoning. -'^■■ 

7. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat 
(even nrs.), huurprijs f 544.40 per maand. ■ - ' 
Gevraagd; eengezinswoning. 
Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- 
lijnen van de ruilregeling. Belangstellende 
huurders van E.M.M, of Gemeentewoningên 
dienen vóór eind januari 1981 schriftelijk te- | 
reageren onder vermelding van de aan te bie- | 
den woning en lidmaatschapsnummer/ge- | 
boortedatum. 


'rf- d^i 
s^d 


\i 
ij 

J IjL 


Hïjf^e- >>; 


•5v 


KM bz^^S^lkèB!»^ I- inde 

Diaconiehuisstraat 21 

zijstraat Haltestraat t.o. bakker Keur. 
DIT VINDT UI NERGENS IN NEOERLAi^O ,,. Verder nog vele ':^ ;"^^jf i& lAlle dames 
Indertruien 
Enkele voorbeelden lover: Kijk maar: beroemde Franse geiirén-';* t>:'ï api:^, 

™,.... :„■ ^..,..;;i;^:5()<fo-:kQrt 

Dit is slechts een kleine greep, dus kom even kij;kéni'Aiiès^tSi0fÈ0i^WWI 
de voorraad strekt. ' -" ■ "'.-'^"' /■^/'-/-o^^- ■ ■•■^- ^^■■^.jÉl'f.ll- Heren tweedjack; warm gevoerd, maten 42 t/m 48 nu 
Moderne dames en heren velvet bekend merk, overal 98, HALTESTRAAT S 


lantalons 
[Kinderjacks,e..n. 

En nog veel meer. Kom vlug... het is de moeite waard! 
RANDSTAD PUBLICATIES ö 'lM/IMl.yL.llk^/-»V4 «M «yr-»lw«-^l %l l»«U I lllM,l,iimHlKimiU/,Ui!>illlljllll 


w 

mm 

~.f*„.^.y^„..y.„-..:^,.l.2JU.'.^^..^^.-.:^j^ dvoort Noord tot landvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit. 
Grote Krociit 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404. voor o. a. Emp, Union, Gi&om. Ka!khoff. 

iViotobecane. Kyoso en div 

k'mdemjwielen. Tevens 

KJS-steaiteteervice en 

rijwistverhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 129S4 Voetsf^ommeï 

voor uw gemak 

97,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
■ tolofoon 02S07-177S1 Set u niet meer alles met uw bril? 

Lastio is dal. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af... 
Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is heiemaal geen doen. En 
lo'n bril met van die halve maantjes is weer ceen gezicht. 
Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u 
alles goed kunl zien. 

Gelukkig dat^o'n bril bestaat! Er litten Varilux-glazen 
in. Die gaan geleidelijk over van vertesleritte naar lees- 
stertte. Zodat u moeiteloos kunl lezen, prima in de verte 
kunl zien en . . . alles wat daartussen ligt Heerlijk is dat Oogt 
ook jonger. Belangrijk toch» 

tlilnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen. Als 
Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Hel 
verpliciit u lol niets, maar maakt u wel 'n heclstuk wijzer. kom! 
>^upc voor goed zicht op elke afstand Optiek Slinger 

Gedipl. opticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 43 95. 

y L everancier van alle ziekenfondsen. 
\^ Vrijdag koopavond. Ook wij helpen u wat voordeliger door 1981 te komen 

Uit de D. Tours gids b.v. 

Appartement Ronda 

15-daagse vliegreis Fuengirola, vertrek 5 juni, prijs in 1980 p.p. 3/9," 
Prijs in 1981, vertrek 4 juni p.p 0*55f jp" 

Dus m 1981 p.p. 140,- voordeliger Bloemen en planten 
een altijd welkom kado! 
'erica' GROTE KROCHT 24. 
ZANDVOORT. Opruiming bij 
't Luif eitje 

10 tot 50% 
korting 

op diverse breigarens. 

T LUIFELTJE 

Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 1 74 23 
schatkist'' De Schatkist 
Grote Krocht IS 
Tel. 15933 
Zandvoort 

l'rijdogovortd 
koopavond van 
7 tot 9 uur. SPECIALE AANBIEDING per stuk van 19,95 nu voor 
Per paar 17,50 

30,00 HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF 
Wij kunnen u bieden: 
m De bekende witte Mercedessen 
m Mercedes Old-timer 1935 type 320 
X Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 

paarden 

Ook in combinatie mogelijk 

Taxi Centrale 

Grote Krocht 18. Zandvoort 
iZandvóortselaan 140 - Heemstede 

Tel. 02507 • 12600 - 17588. Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02S07-16033 Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO Waarom verder lopen 
als u het hier kunt kopen. TURELUURS 

VANHE7 
TUREN? 

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant 
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor 
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan 
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen. 
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n 
begrip. 
Tureluurs 
van het turen ? 

WIJ ZIJN ER VOOR! 

V_ GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-169S7 Hoogslaper 

I90mel2lac 
itklapbaar b< 

295r 90x190 met 2 laden en 
uitklapbaar buro Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
telefoon 02S07-17751 Geweldige opruiming 

van de winterfcollefctie 

Halve prijzen I 

Kom vlug want het gaat hard! 

f^iaa éwmet mode 

Vrijdag koopavond 

Grote Krocht 19, Zandvoort. 

telefoon 02507-17878 J Nog lager in prijs 
dan bij de grootste grutter 

Pens rauw pp 0.85 
Pittah25kg 39,90 

WEZEIMBEEK 

Grote Krocht 28, Zandvoort. 


BEHAWGER 

STOFfEERDER 

BEODENMAKER 

J. v.d. BOS 

BlIderdljkstraatS 
Tel. 137S6 Drogisterij • Reform 

iViOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEETARTIKELEN 

voor Euikerpalicnlen 
on zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -161 23 Foto Quelle 

Compleet foto/film 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8, 
Zandvoort Genootschapsevond 

viering tweede lustrum 
in gebouw "De Krocht" 

wijdag 16 januari a.$. 
20.00 uur. 

Motto van de avond: 

"Van hot strand en over Zandvoorts 

volksleven in dia en film". 

leder is van harte welkom! TE KOOP GARAGE- 
BOX 

aan Burg. Fenemaplein. 

Prijs 12.500,- k.k. 

Telefoon 023-262432 CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMER 

KROON (v/h Jac. Koper) 
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel, 023-2605J3 

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geiteel vrijblijvend. Tin/IMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF 
KORS RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat41 A. 

Dr. Gerhestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 -152 25 KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAN 

Reinwardtstraot 20. telefoon 02S07 ■ 14365. 
Maak een door- 
dachte keus, haal 
bloemen bij: 

J. BLUYS 

Haliesirsnl CS - Zandvoort 
Telefoon 02507 - 1 20 60 

P.S. de specialist in 
al uw bloemwerken. G.Kol 

Scfruitengat 7 
Tel. 13112 

Auto • brand - leven 
alle verzekeringen. TEKOOPAANGEB.: 

AQUARIUM 

afm.: 80x40x40 cm 

+ toebehoren. 

Pr. n.o.t.k. 

Tel. 02507 -137 95 AUG.v.d.MiJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN KAIMTOORÜREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUiSPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG - 9.00-16.00 uur 

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur 

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507 -171 66 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur. ADVERTEREN IIM EEIM NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuWs/ KANOSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 15 JANUAR1 1981 KACillMA 3 mmmmmmtmmmiiiiimmmmm AFSCHEID DIREKTRICE VAN DE HULSMANHÖF 

'*Eerst moeten mijn 
zorgd, dan zie ik wel 

ZANDVOORT • In de kleine spreekkamer van de Hulsmanhofaan de Nieuwstraat 
in Zandvoort hangt een mooi bord aan de muur. Daarop «laat „Mensen die hard 
werken maken fouten, mensen die weinig werken maken weinig fouten, en ik ken 
mensen die géén fouten maken". Een fraai bord, maar tot de mensen die geen 
fouten maken, behoort zeker niet zuster De Beer, want als er iemand is die haar 
hele leven hard gewerkt heeft, en nu, vlak voor haar pensionering, nog moeite 
heeft om het per 1 februari eens kalm aan Ie gaan doen, is dat zeker deze 
dircktrice. Trouwens ze is ook helemaal niet van 
plan te stoppen. „Eerst moeten alle 
mensen onder dak zijn, en dan, ja dan 
ga ik met vakantie", stelt ze, terwijl ze 
er nog eens goed voor gaat zitten. Want 
„de mensen", de bewoners van Huls- 
manhof, die gaan haar boven al. 
Algemeen bekend is dat De Hulsman- 
hof per 1 februari gesloten dient te 
worden, omdat het gebouw niet meer 
voldoet aan de eisen van de tijd. 
Achttien bewoners telde het huis, 
waarvan er nu twee elders zijn onder- 
gebracht. Zestien blijven er dus over 
waarvoor een andere woongelegenheid 
gevonden moet worden. 
„Vier gaan er naar ,,Het Kostverlo- 
rcn", en er gaan er vijf of zes hoop ik, 
naar het Huis in de Duinen. Voor de 
overige zes wordt nog een oplossing 
gezocht". 

Zaterdagavond lingvan Meer en Bos. 
Daarna werkte ze in de sector geeste- 
lijk gehandicapten, waarvan zo'n jaar 
of vijftien in de Martha Stichting in 
Alphen aan de Rijn. 

Bejaardenzorg 

Van haar broer Kreee ze een tip het in. Oorspronkelijk waren die voor we- 
duwen wier man op zee gebleven was. 
„Ik heb de tijd nog gekend dat ze per 
week vijf gulden huur kwamen brengen 
iedere maandagmorgen. Toen het laat- 
ste gezin een huis gekregen had, kwam 
de ruimte vrij en kon er weer verbouwd 
worden", zo vertelt ze. 

Steun Dank zij de steun van velen, is het 
zuster De Beer gelukt ,,haar huis" en 
,,haar bewoners" meer deel te laten 
nemen aan het openbare leven. Behal- 
ve de steun van het huidige bestuur. 
(„Moet je nu de tuin eens zien, zoveel 
gezelliger en mooier dan vroeger, die willen gaan, alhoewel? 
Ze bekent eerlijk dat het voor de 
bejaarde bewoners toch ook wel moei- 
lijk geweest zou zijn, wanneer zij, na 
haar pensionering, er niet meer was 
geweest en ook die weer hadden moe- 
ten wennen aan een ander. Nu moeten 
ze straks wennen aan een andere omge- 
ving. 

Een van haar grootste zorgen is het 
echtpaar De Roode. ,,Ik begrijp wel 
dat Oom Jan geen zin heeft om naar 
het Kosiverlorcn te gaan. Zoveel jaren 
zijn ze h'cr vader en moeder geweest, 
hij en tante Lies, ze hebben het huis en 
de bewoners door de moeilijke oorlogs- 
jaren heengesleept, en dat is een hele 
„Nou ik wist niet wat mij zaterdag- 
avond overkwam", zegt de zuster, nog 
een beetje naglunderend, doelend op 
de tafel van verdienste die haar in 
Sociëteit Duysterghast werd overhan- 
digd. „Ik had er totaal geen idee van". 
Zuster De Beer is ontzettend trots op 
deze onderscheiding. Ze was naar de 
soos gelokt om op de nieuwjaarsrecep- 
tie aanwezig te zijn. Haar vriendin die 
in het complot zat had wijselijk haar 
mond gehouden, zodat deze verdiende 
onderscheiding, inderdaad als een gro- 
te verrassing werd ervaren. 

Personeel 

Behalve voor ,,haar" bewoners heeft 
zuster De Beer ook nog de nodige zorg 
voor haar personeel. „Als dat nu maar 
goed terecht komt. Voor enkelen geen 
probleem, maar ik heb ook twee inwo- 
nende hulpen, die toch een woongele- 
genheid moeten hebben, het liefst sa- 
men. Ik zal blij zijn als ik hoor dat dat 
pok geregeld is, want daar kan ik mij 
ook echt zorgen om maken. Maar je 
moet het maar overgeven zeggen ze, 
dus dat doe ik dan maar". 
Dat „overgeven" zal Zuster De Beer 
zeker moeite geven, want niet voor 
niets is zij al sinds haar twintigse 
zelfstandig en zeer zelfstandig zelfs. 

Carrière 

Het blijkt dat zij uit Dokkum komt en 
prestatie geweest. Nu wonen ze hier al 
weer zo'n 28 jaar. Lekker gezellig met 
zijn tweetjes. Ze hebben een eigen 
voordeur, en Oom Jan kan zo de straat 
op. Nu gaan ze vier hoog, ik weet het 
wel, als je negentig bent, valt dat niet 
mee, maar wat kan ik doen?" en mef 

,een wat hulpeloos gebaar, haalt ze haar 

'schouders op. 

1 Februari mag dan de dag zijn dat 
zusier De Beer officieel afscheid zal 
nemen van de Hulsmanhof, hei zal nog 
wel even duren voordat zij van haar 
vrije leventje zal gaan genieten. „Wan! 
eerst moeten de mensen ond?r dak" en 
van dat standpunt zal ze moeilijk af te 
brengen zijn. 

Pas wanneer dat allemaal naar wens is 
geregeld zal ze gaan doen wat ze nu al 
jaren wil, namelijk eens ongestoord 
met vakantie gaan vrienden opzoeken 
en reizen. Net zo lang ergens blijven tot 
je er genoeg van krijgt en niet meer de 
ijzeren wet, van alle feestdagen naar 
het huis, niet meer zoveel dagen dienst 
en dan een paar dagen vrij, vrije dagen 
waarbij haar gedachten toch gaan naar 
haar mensen, het toch telefonisch be- 
reikbaar blijven. ,,Want je weet maar 
nooit, veel bewoners zijn mensen van 
de dag". 

Neen, echt ongestoord „vrij" zijn en 
doen waar je zin in hebt. Het is haar van 
harte gegund. 

Margrect Ates Zuster De Beer temidden van „haar mensen" 's morgens aan de koffie. eens te proberen in de bejaardenzorg 
en zo kwam zuster De Beer naar 
Zandvoort, zestien jaar geleden in au- 
gustus 1964. 

De beginperiode moet moeilijk ge- 
weest zijn. Ieder dubbeltje moest wor- 
den omgekeerd, dankbaar is ze daarom 
dat de laatste jaren het bestuur haar 
zoveel mogelijk terzijde heeft gestaan 
bij haar werk. ,,Een geweldig bestuur 
hebben wij nu, dat maakt het werken 
alleen al zoveel plezieriger" is ze van 
mening, terwijl ze vertelt van de vele 
verbouwingen die in haar periode in en als 20-jarige naar Haarlem vertrok aan de Hulsmanhof zijn gedaan. waar zij in Bethesda Serepta begon in 
de zorg voor epileptici, een onderafde- „Toen ik kwam waren er nog die kleine 
huisjes, daar woonden nog drie families wordt onderhouden door twee be- 
stuursleden, Langeraar en Dirks, en 
ziet het er niet goed uit" zegt ze trots), 
is daar ook de trouwe steun van hkar ' 
vriendin. „Die heeft altijd zoveel ge- 
daan, japonnen gemaakt voor de men- 
sen, kerststukjes gemaakt, paaseieren 
beschilderd, ja die ook, dat is geweldig, 
zo als die altijd heeft meegeleefd" zegt 
de directrice enthousiast. 

Besluit 

Daarom is het besluit van de Provincie 
dat het huis gesloten moet worden, ook 
bijzonder hard aangekomen. Zuster 
De Beer had nog best een tijdje door Zaudvoortse kleuters leren 'geven' rem 


ZANDVOORT ■ Zelf naar Schiphol mo- 
gen om het kadaotje dat je zelf hebt 
uitgezocht uitje eigen speelgoed, en dat 
met een klein koffertje, dat je zelf hebt 
gemaakt en waar je al enkele maanden 
geld in hebt gestopt, aan een meneer te 
geven die het op een lange band zet, ja 
dan weetje als kleuter dat jouw kerstka- 
dootje voor kinderen in de Derde Wereld, 
in dit geval in het hete Pakistan, zeker 
aankomt, want je hebt hel toch immers 
„bijna" zelf gebracht? 

Dat is een ervaring die de kleuters van 
de ,, Woelwaters" aan de J.P. Thijsse- 
weg hebben opgedaan. Met stralende 
snuitjes reisden zij naar Schiphol enkele 
dagen voor hel kerstfeest, omdat het 
begrip ,, geven" hen duidelijk was ge- 
maakt door de hoofdleidster en haar 
medewerksters van de kleuterschool. 

Zuster Lemmens die in Karachi al 
jarenlang . dank zij hulp uit Nederland zorgt vuur geateiijh en lichamelijk ge- 
handicapte kinderen, was deze zomer 
even overgekomen, om persoonlijk alle 
kinderen en volwassenen die nu al 
jarenlang haar bij haar werk behulp- 
zaam zijn, te bedanken. In adembene- 
mend tempo reisde zij door het land, en 
zij kwam tijd te kort, want niet alleen in 
Zandvoort, waar ook de kinderen van 
de Oranje Nassauschool, Woelwaters, 
Beatrixkleuterschool bij haar werk zijn 
betrokken, maar ook in Lelystad, Lim- 
burg en Nieuw Vennep wordt reeds 
jarenlang ingezameld voor het werk van 
zuster Lemmens. 

Deze zomer dus zagen de kleuters 
zuster Lemmens, die vertelde van haar 
werk, en bij de leiding van de kleuter- 
school ontstond het idee om dit jaar af te 
wijken van het kadootjes ,, kopen" voor 
de kinderen in Karachi. van het geld dat 
de kleuters dan meenemen, maar het 
„geven" meer op de voorgrond te plaat- sen. Reeds voor de herfstvakantie waren 
de piepkleine koffertjes door de kleuters 
gemaakt, met een label eraan waarop 
„Karachi" stond. Wekenlang werden er 
door de kleuters dubbeltjes, kwartjes en 
andere munten in gedaan, en vlak voor 
de kerstdagen werden de koffertjes weer 
meegenomen naar school. Bovendien 
zocht iedere kleuter uit zijn speelgoed- 
kast een eigen stukje speelgoed om te 
geven, en werd de reis naar Schiphol 
aanvaard. 

Lttchthaven-prcdikant dominee Hogcn- 
vorst was het die aan het einde van de 
band de pakjes in ontvangst nam en 
voor verdere verzending naar zuster 
Lemmens zorg droeg. 

Op de ,, Woelwaters" in Zandvoort 
wordt nu gewacht op de foto's vanuit het 
verre Karachi, die de kleuters dttidelijk 
zullen maken dat er met hun kadootjes, 
ook inderdaad wordt gespeeld. leuwe cursussen ZANDVOORT - De plaatselijke vrou- 
wenoverleggroep Stichting EVA start 
weer met nieuwe cursussen. 

Maatschappijleer, maatschappelijke 
ontwikkelingen, bekeken vanuit de po- 
sitie van de vrouw. 
Start: dinsdagavond 13 jan. Aanvang: 
20.00 uur. 

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier. 
Inlichtingen en aanmelding: Mary Mul- 
der, tel. 17835. 

PVV, Politieke Vorming voor Vrou- 
wen (basiscursus politiek). 
Start: donderdagavond 29 jan. Aan- 
vang: 20.00 uur. 

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier. 
Inlichtingen en aanmeldingen: Ria 
Bergwerff, tel. 16700. 

VOS-vervolgcursus. Heb je al eens een 
VOS gedaan? Dan is er nu de mogelijk- 
heid tot een vervolg. 
Start: woensdagochtend 21 jan. Aan- 
vang: 9.00 uur. 

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier. 
Inlichtingen en aanmelding: Ingrid 
Veerkamp, tel. 14744. 

Kinderoppas aanwezig. 
Geïnteresseerden wordt verzocht zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen. Teken- en 
schildercursus 

ZANDVOORT- In het Cultureel Cen- 
trum zullen twee nieuwe cursussen 
tekenen en schilderen worden gegeven 
onder leiding van Anna Lengkeek. 
Er is een cursus op dinsdagavond van 
totaal zestien lessen die begint op 3 
februari, van 19.30 - 21.30 uur. Het 
cursusgeld bedraagt ƒ 125,- dat men 
kan overmaken op bankrekening nr. 
56.57.30.606 ABN Zandvoort t.n.v. 
Cultureel Centrum. (Het gironummer 
van deze- bank is: 9711) 
■Ook op woensdagmiddag wordt er een 
cursus gegeven van 14.00 - 16.00 uur. 
Deze cursus start op 4 februari en 
omvat eveneens zestien lessen. Hetzelf- 
de cursusgeld wordt gevraagd over te 
maken op dezelfde bankrekening. De 
eerste les is bedoeld als kennismaking, 
materiaal zal dan aanwezig zijn. 
Het is de bedoeling dat de cursisten zelf 
voor het verdere materiaal van de 
cursus zorgdragen. 

Deze teken- en schildercursussen kun- 
nen slechts doorgang vinden wanneer 
er meer dan acht deelnemers per cursus 
zijn. 

Harry Verbeke in 
Tourquoi' 

ZANDVOORT - Zondagmiddag 18 
januari zal Harry Verbeke, mei mede- 
werking van het Hans Keune Kwartet, 
een jazzmiddag verzorgen in ,,Pour- 
quoi". Kerkstraat 18 te Zandvoort. 

Thijmen Hoolwerf, gitaar, Henk Koog- 
er, bas en Jaap Kooger, drums, zullen 
Harry Verbeke, die gerekend moet 
worden tot één van Nederlands belang- 
rijkste jazzmusici, begeleiden. Verbeke 
kreeg, terecht, grote bekendheid als 
hardbop tenor en heeft een geheel 
eigen stijl. 

Het jazzconcert begint zondagmiddag 
om 15.00 uur. Opening jazzseizoen '81 

Suëoesvol optreden van 
Eirton ïn Perroauet ZANDVOORT - Het jazzseizoen in 
Zandvoort werd dit jaar byzonder 
feestelijk geopend door Club Pcrroquct 
met het optreden van Ann Burton, die 
werd bijgestaan door hel Th^men Hool- 
werf Trio. 

Een optreden dal in de bomvolle club 
enthousiast werd begroet, door meren- 
deels leden van de vroegere jazz-socië- 
teil ,,Sunshine Jazzcorner", die na een 
zeer kortstondige integratie in Sociëteit Dierenbescherming 
go ZANDVOORT - In de ..Tolcbingo"- 
uitzcnding, die aanstaande vrijdag op 
het tclevisicprogranuna van Nederland 
2 wordt uitgezonden, zal dilmaa! de 
dierenbescherming aan bod komen. 

Mevrouw L. Creutz-Dorré zal de Ne- 
derlandse Vereniging tot bescherming 
van Dieren vertegenwoordigen. Er zal 
een film worden vervaardigd, die zal 
worden bekostigd uit de opbrengsten 
van deze Tclebingo-uitzending, Duysterghasi. nu opnieuw oyi eigen 
benen staat en in 1981 begint onder de 
naam Club Perroquet. 
De doelstelling van de club is gezellig- 
heid op zo breed mogelijke basis, door 
onder andere kaarten, biljarten, scha- 
ken, tiowling, algemene muziek, jazz, 
zaalvoetbal en andere evenementen en 
aktiviteitcn. Club Perroquet die een ondei komen 
heeft gevonden in Hotel Keur in de 
Zeestraat, zal in de toekomst op vrij- 
dag, zaterdag, zondag en maandag zijn 
geopend. De officiële opening ge- 
schiedt op zaterdag 17 januari' met 
,,The Millers" in originele bezetting. 
Het lidmaatschap van Club Perroquel 
bedraagt ƒ 75,8 per persoon per jaar, 
jcugdlidmaat.schap ƒ 35, — . 

Een ieder die belangstelling heeft voor 
de club en wil genieten van goede jazz in 
de toekomst, en andere aktiviteitcn, kan 
inlichtingen inwinnen bü het voorlopige 
bestuur gevormd door Hans Visser, 
Wim en RInus Kok, Henny Ncderlof, 
Nel Boon, Ans Gclsing en Tiny v.d. 
ZeUs, fd. l(iJ09 en 17566. Opgeven als 
M is daar eveneeits niogeiyk. Ambtenarenservlcë 

Een inwoner van onze cenieente. 
die regelmatig ruizen maakt naar 
hel buitenland, waarvan VLTSchcide- 
ne per vliegtuig, had in december 
j.l. zijn paspoort voor verlenging bij 
de afdeling burgerzaken in Zand- 
voort ingeleverd. De ambtenaar al- 
daar vertelde hem. dal htl vrijdag 
voor de Kerstdagen zou kunnen 
worden afgehaald. Omdat betrok- 
kene het document niet eerder 
dacht nodig te hebben dan een paar 
dagen voor Kerstmis, besloot hij. 
het op maandag vóór Kerstmis op te 
halen. Toen kreeg hij op 20 decem- 
ber van zijn directie het bericht, dat 
hij reeds op de zaterdag vóór dt 
Kerstdagen moest vertrekken. Hij 
vertelde toen. dat hij dit niet kon, 
omdat hij zijn paspoort nog niet had 
afgehaald en dat men voor hem dus 
maar een collega moest nemen. 
Zekerheidshalve meldde hij dit de 
betrokken ambtenaar per telefoon 
thuis, die hem verklaarde, dat hel 
paspoort op het bureau gereed lag, 
maar dat het kaniooor op zaterdag 
gesloten was. Hij vroeg hem, of er 
nog een mogelijkheid was, dat hij 
het zou kunnen komen halen, waar- 
op de ambtenaar hem antwoordde, 
dat dit niet nodig was, maar dat hij 
hei zelf wel even zou komen bren- 
gen. (In z"n vrije tijd, op zaterdag- 
middag!) En inderdaad kwam heer 
ambtenaar kort daarna het zo be- 
geerde document afleveren. Hij 
meldde zijn directie, dat de zaak in 
orde was gekomen, die hef aanvan- 
kelijk niet wiide geloven, omdat 
men zóveel ambtenaren-service nog 
nimmer had meegemaakt. Maar het 
bleek inderdaad waar te zijn en de 
man kon nog op tijd vertrekken. 
Van zijn reis teruggekeerd, belde 
hij mij op en was zó onder de indruk 
van deze service, dat hij mij ver- 
zocht, er in de krant melding van te 
maken. Hetgeen ik bij deze gaarne 
doe, want een dergelijke dienstver- 
lening van een ambtenaar is zeker 
vermeldenswaardig. Deze man had 
wel een zeer hoge opvatting van zijn 
plicht. Een prettig bericht. 

Htstortsch document 

In september 1928 werd de bekende 
Heemsteedse garage ., Boeken- 
roode" van de gebr. Barnhoorn 
uitgebreid. Aan het karwei werkten 
ook een aantal Zandvoorters. En- 
kele weken geleden moest een nieu- 
we uitbreiding tot stand komen, 
waarvoor de in 1928 gemetselde 
muren moesten worden weggebro- 
ken. Groot was de verbazing en 
verrassing, toen bij die afbraak een 
nog geheel gaaf met potlood ge- 
schreven document te voorschijn 
kwam, dat bleek te zijn ingemet- 
seld. Het vermeldde de volgende 
tekst: C^ 


9/ yv' 

Igl» glh ifli I TfcibMiliWIIIHlW ..11 -.tf^ 

Door navraag heb ik geprobeerd. 
dt' namen van deze vvcrkiiedoii ic 
achterhalen. De mcfsten van hen 
blijken reeds te zijn cisfrleclei;. en- 
kelen leven er nog. O.a. D. Haldei- 
man en Jacob Koper. Wal die ,.Ko 
pertjes" betreft, blijken lie meesteii 
van hen van hel gesiachi ..Picne" ;e 
zijn. Er kunnen echter vok enkele 
..Witgatjes" tussen zitten. .\ Kevii 
is er waarschijnlijk eeiilje \an ,.De 
Kouwe" wie W. Paap ■a:)x. weer ik 
niet en eveninins A. Dimninel. De 
redactie zal proberen, liii /.eki-'anie 
doeumeni te fotograteien 0111 hei in 
het Zaïulvoorts Nieiiw-blad ic 
plaatsen. Het resuilaat wacht ik al. 
hopelijk lukt hei. Hieronder heb ik veu; jeloi een l';ii/i 
receppie veur 'n Vispate, waeraen 
je je vingers aflikt. Wal je nmiig heli 
is twie .lirpels. 400 gram torre fka- 
bcijauw). 10(1 gram droog l)rood- 
krr)im. IDOgrarn in repe gesnede vet 
;>pek. Op ze 1-ransosich ..en julien- 
ne" da! i.v in repe, ..en brurioi.se". 
dat is in blokke en ..en ehinoisc" 
dat is in roile. Verder een gesnip- 
perde ajoin en "n gesnipperd teenlje 
knoflook. ..garlie" uf „ail" ';> schot 
sherry of witte wijn (5 eetlepels). ."ïu 
gram butter (echte) "n eetlepel ei- 
troen.sap, p)us 'n eetlepel gehakte 
pietetselie, '11 aierdooier. 5 !e[)els 
koffieroorn. zout, peper en eayenne' 
peper, (niet teveul, want itat brandt 
iti je strot). .Snai de filets van de 
torre en in brokkies. Doe de wijn 
over het broodkroirn. Dan de \is en 
hei vette spek deur de vieesmole toi 
't 'n gladde zooi is. Dan 't brooti- 
kroim d'rbai en ook ajoin en kno- 
flook d'rbai kwakke. De twie air- 
pels raspe. de citroensap, pieterse- 
lie. zout pepet en eayenne. aier- 
dooier en in een beboterde vuurvas- 
te skael iVi paiépot kw;ij<ke. Die 
skael afdekke (aluminiumfolie doet 
'I ook) en in een poi kokend water 
zeite in een oven tussen de 225 en 
25l)graede. Dan zo'n veertig minute 
laete bakke. Lekker met stokbrood. 
witte wijn en olijven en jeloi ken de 
zooi warm of koud ete. Hoe lekker 
't is. valt niel te beschrai\e. 

Uo§ geen dirigent 

Degenen, die zich hebben opgege- 
ven voor het op te richten Zand- 
voortse mannenkoor moet ik helaas 
nog even teleurstellen, door ze te 
laten wachten. We hebben n.l. nog 
steeds geen dirigent en die is toch 
onmisbaar om mei succes van start 
te kunnen gaan. We hadden aan- 
vankelijk drie kandidaten. Na lang 
onderhandelen heeft no.1 zich ten- 
slotte terug getrokken, omdat hij 
geen avond meer vrij kon maken. 
Nummer twee bleek nog weinig 
ervaring te hebben met mannenko- 
ren, (wèl met gemengde) en durfde 
het nog niet aan, terwijl nummer 
drie zich nog niet voldoende inge- 
werkt acht om zulk een moeilijke en 
verantwoordelijke taak met een op- 
nieuw op te richten koor op zich te 
nemen. We zitten dus nog steeds 
zonder leiding en die is in de eerste 
plaats noodzakelijk. Intussen geven 
we de moed niet op. want v.e 
hebben nog een drietal mensen. 
waarop we nu onze hoop hebben . 
gevestigd. Daarmee zijn we nu aan 
't onderhandelen, maar dat alles 
kost tijd. U zult dus nog even 
geduld moeten hebben, vóór we u 
voor de eerste vergadering bij el- 
kaar kunnen roepen. !k verwacht, 
dat dit zeer binnenkort zal kunnen 
geschieden. Hopelijk heb ik volgen- 
de week wat meer hoopvollere be- 
richten. En weest u er allen van 
overtuigd: we zullen zeker slagen! 

Leuke brief 

Onlangs ont\'ing ik een brief van de 
heer Floor van der Schinkel, thans 
wonende Colijnlaan 102 in Uit- 
hoorn. (1421 CC) Hij berichtte tnij, 
ais gebaren en in onze gemeente 
opgroeiende Zandi.oorter van zijn 
geboorte af in 1^*24 tot aan de 
evacuatie in 19.i2 in Zandvoort te 
liehben gewoond. Nadien is hij niet 
meer naar zijn geboortedorp terug- 
gekeerd en aangezien hij in verband 
met zijn gezondheid niet meer voor 
HWc mag werken is hij ais hobby 
zich gaan verdiepen in de geschiede- 
nis van onze badplaats. Hij heefi al 
heel wal dokumeniatiemateriaal 
verzameld. Hij vraagt mij. ot ik 
adressen ueei van riiensen, tiie hem 
noi! ,t:in w.u ver/ameimateria.il kun- 
nen helpen en ik geel dat gr.uig aan 
u dotn. Hel is leuk. met mensen in 
aanraking te komen, tiie na zoxecl 
jaren hun interesse voor hui', ge- 
boortedorp hebben behi)i:den. 

Mij .siuiirde rni; een (otc. van iïct 
huis. wa.arin hij \'ele jaren v.nomie. 
n.l. slijterij van der Schinkel 111 ile 
Spoorslra.il (eer. hioer van .■:ij;) 
vader). Umlere Zaiidvo(.)rlers /ul- 
leu zich di; nog zeker goed kunnen 
herinneren. De foto wenl gemaakt 
op l!i augüslus l^ilS. doch kon iii-.'! 
iieteprodneeerd wonleii. 

K.Si 
f.l</ivr/<7l(;i". t'/feJ ■'' 1 Q r r» ^ < ><3 '^ 
•{ r-Ti -r-i^ttiififffffliiMftTlilffiBïl^iOai-MittÉ)^ I iiiiMM^éiiaaki'vt:xiJii-.s'i''iiu:-,. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 1S JANUAR1 1981 rMUiUf^ -• 
Datum: !7 en 18 ianuari J981 ARTSEN 

HtJisnrtscnprakr/jk Bouman, Mol en 
Riddebos 

Atiy. F.N. Riddcrbos, Emmaweg 5, 
tel. 12633. 

Verdere inlichtingen omtrent de week- 
enddiensten worden venstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen. 
Anderson tel. 12058, Drenth tel. 
13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver 
tel. 12499. 

TANDARTS: telefoon 023-313233 

WIJKVERPLEGING; Zr. R. Lcur- 
dijk. Jan Sieenlaan 28, Heemstede, tel. 
023-286637, 
ZANDVOORT. 

Geboren: 

^'ouandi, z.v. C.J.J. Voswijk en M. 

Zwaag; Pairick Maurice, z.v. F.J. Derr 

en T.M. van Veen. 

Ondertrouwd: 

Joh. A. Westen en M.T.L. Smit; R.P. 

Paap cm E. D.E.M, van Norden: H.C. 

Dorsman en F. Timmer. 

Gehuwd: 

Joh. van Wort en A.A.C. .Buurlage. 

Overleden: 

Jan.sje Kuijper, geb. Mars, 83 jr. APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, 
N.v.Berkcl, Zeestraat 71, tel. 13073. 

VERLOSKUNDIGE: mevr. 

Chr. Oudshoorn, Linnacusstraal 3, flat 
2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 
023-313233. 

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- 
beckestraat 17, tel. 15847. Bij afwezig- 
heid van de gewenste arts raadplege 
men uitsluitend Veeartsendicnst te 
Haarlem, tel. 023-313233. 

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- 
mene informatie tel, 023-320202 (dag 
en nacht) 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
telefoon 17641 

POLITIE: telefoon 13043 

BRANDWEER; telefoon 12000 

TAXI; telefoon 12600 en 16843 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 
Noorderstraat 1, telefoon 13'i59 (b.g.g. 
023-320S99 of 320464). Spreekuur op 
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, 
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur. 
Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iedere 
inwoner van Zandvoort geldt dat er 
voor de vrager geen kosten verbonden 
zijn. CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies en hulp; tele- 
foon 17373. Op alle werkdagen van 
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk: 
postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 

WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis. Louis Davids- 
straat. Eerste en derde woensdag van 
de maand van 17.30 tol 18.30 uur. 

CRISISCENTRUM 
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023- 
256198. Geeft direkt hulp wanneer u 
die nodig heeft bij acute problemen. kerkdiensten ZANDVOORT 

HERVORMDE KERK, Kerkplein: 
9.30 uur: Ds. Mataheru; 10.45 uur: 
Gemeenschappelijke dienst met de 
Rooms Katholieke kerk. Gereformeer- 
de kerk en Nederlandse Protestanten- 
bond. Crèche aanwezig. 

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur 
Jeugdkapel 

GEREFORMEERDE KERK, Julia- 

naweg 15: 

9.30 uur: Ds. P. van Hall, viering H. 
Avondmaal; 10.45 uur; In de Hervorm- 
de kerk Interkerkelijke dienst van 
Woord en tafel, (zie Hervormde kerk). 

NEDERLANDSE PROTESTAN- 
TENBOND, Brugstraat 15: 
10.30 uur: Geen dienst. Week van 
gebed om eenheid, (zie Hervormde 
kerk). ROOMS KATHOLIEKE KERK 

Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht 

zaterdag 17 januari: 19.00 uur Eucha- 
ristieviering met orgel en samenzang, 
zondag 18 januari: 10.45 uur Eucharis- 
tieviering met medewerking van het St. 
Caecilia kerkkoor. 

(zie ook Hervormde kerk voor ge- 
meenschappelijke dienst.) 

RADIOKERK BLOEMENDAAL. 

Vijverweg 14: 

9.30 uur: Ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur: 

Ds. L.J. Boeyinga. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 

Tot nadere aankondiging zondag 9.30 
en 15.00 uur. woensdag 20 uur diensten 
in gebouw Madoerastraat 1, Haariem- 
Noord. 

NEDERLANDS CHRISTELIJKE 
GEMEENSCHAPSBOND: 
Maandagmiddag 19 januari 3 uur, sa- 
menkomst in huize ,,Pniël", Zuiderstr. 
3. WATFRSTANDEN Op Wfdv 20 Mmsri 

Banenmarkt tuinbouw 
in Kudelstaart ZANDVOORT 


- De 


waterstanden 


voor de komende week 
Datum 


HW 


LW 


HW LW 


15 jan. 


10.05 


5.58 


22.53 18.28 


16 jan. 


11.19 


7.13 


— .— 19.44 


17 jan. 


0.07 


8.28 


12.16 20.56 


18 jan. 


1.22 


9.36 


13.49 21.59 


19 jan. 


2.24 


10.27 


14145 22.50 


20 jan. 


3.10 


11.06 


15.27 23.37 


21 jan. 


3.52 


12.01 


16.02 — .— 


22 jan. 


4.35 


0.23 


16.38 12.45 


Maanstanden: Volle Maan dinsdag 20 


januari 


8.39 uur KUDELSTAART • Op vr^dag 20 
februari 1981 zal in het Dorpshuis te 
Kudelstaart een banenmarkt wor* 
den gehouden, speciaal gericht op de 
bloem- en plantkwekerybcdrUvcn» 
evenals op aanverwante en loeleve* 
ringsbcditiven. De banenmarkt 
wordt georganiseerd door de Aals- 
meersc landbouworganisaties (ALO) 
en de Kamer van Koophandel en 
fabrieken voor Haarlem en omge- 
ving. 

In het verieden is bewezen, dat een 
gerichte werving door middel van 
bijvoorbeeld een banenmarkt, ef- 
fectief kan zijn. Schiphol, IBM en 
Hoogovens zijn er voorbeelden van. 
Het experiment met de banenmarkt 
in augustus 1979 in Haarlem is de 
basis voor de markt in Kudelstaart. 
Die markt was erg succesvol en men 
verwacht dat die in het Aalsmeerse 
eveneens succesvol zal zijn. 
De banenmarkt zal van 10.00 tot 22.00 uur te bezoeken zijn. Geïnte- 
resseerden voor een baan in de 
tuinbouw of een aanverwant bedrijf 
kunnen dus gedurende 12 uur in het 
Kudelstaartse Dor{)shuis terecht. 
Omdat de organisatie de markt in 
februari heeft vastgesteld, worden 
de bedrijven verzocht hun vacatures 
op te geven die zij in het voorjaar 
verwachten. Ondernemingen die 
geïnteresseerd zijn in deelname aan 
de banenmarkt te Kudelstaart wor- 
den verzocht dit zo snel mogelijk 
kenbaar te maken. Dit in verband 
met het verzorgen van de adverten- 
tiecampagne. 

Voor nadere inlichtingen ovtr deze 
banenmarkt kan men zich wenden 
tot de heer A. de Koning, coördina- 
tor arbeidszaken van de Kamer van 
Koophandel te Haarlem. HU is be- 
reikbaar tydens de kantooruren op 
telefoonnummer 023-319017, toestel 
35. Andere dirigent 

HAARLEM - De Tsjechische dirigent 
Otakar Trhiik, die gedurende de 
maand februari de concerten van het 
Noordhollands Philharmonisch Orkest 
zou leiden, heeft bericht van verhinde- 
ring gezonden. 

In zijn plaats zullen de concerten wor- 
den geleid door de Duitse dirigent Tilo 
Lehmann. Met uitzondering van het 5c 
A Concert, waarbij de vijfde sympho- 
nic van Dvorak wordt vervangen door 
de Symphonie Nr. 1 van Brahms, 
blijven de programma's ongewijzigd. Rantistad Publicaties 

Dorpsstraat 8, Aalsmeer, 

telefoon 

02977-2841 1 Dojo geopend verbouwing vordert ZANDVOORT - De verbouwing aan 
accommodatie van de Academy for 
Asian Fighting Arts in de Brugstraat 
vordert gestaag. Een aantal enthousiai- 
te leden en medewerkers heeft de 
benedenruimte reeds tot dojo ver- 
bouwd en momenteel wordt de boven- 
verdieping onder handen genomen. 
Hier zal het krachttrainingscentrum en „natte" aidelmg (douches en toiletten) 
worden gerealiseerd. 
In de dojo worden momenteel karate- 
trainingen gehouden op maandagavond 
van 19.00-21.00 uur. Belangstellenden 
kunnen informatie krijgen op maan- 
dagavond in de Brugstraat, öf telefo- 
nisch onder nummer: 14846. HOOFDDORP DONDERDAG 15 JANUARI 
DE BILT OPENT EEN NIEUWE WERELD 
AKTUELE BINNENHUIS-KUNST. . . i n „Artifort"-zitonderwerpen van 
internationale allure. Tijdloos in 
slijl en vormgeving. Originaliteit | 
in het best denkbare komfort. 
Verrassend qua assortiment en 
toepassingsmogelijkheden. . 

Slaapkomfort en entourage 

Leefslaapkamers op maat. IVIet 
de zekerheid van gezonde nacht- 
rust. tVlaar ook met oog voor stijl, 
sfeer en entourage Merktapijt. 
verfijnde decoratieve stoffen en 
een donsbed met een smaakvol 
gekozen overtrek kompleteren 
uw.slaapdomein"... Bij Van de Bilt. Voor hen die 
woonkomfort eisen met indivi- 
dueel karakter. 

Voor woners met persoonlijke 
smaak, die willen kiezen uit een 
assortiment op internationaal 
niveau. 

Bij Van der Bilt worden uw 
woonwensen vertaald in kreatieve 
binnenhuiskunst op maat. 

Kom, kijk en bewonderde nieuwe 
verrassende woontrend bij 
Binnenhuis Van de Bilt, vanaf 
donderdag 15 januari in Hoofd- 
dorp. 
O i 
op ^^',v;anQe<^ ^ ,,rWur>s\ '""^^ 
„Interlübke" - studlo-styijng 
,voor fijnproevers m moderne 
binnenfiuiskunst. Met een pre- 
sentatie van meubelontwerpen 
die qua ontwerp en kleursteliing, 
qua doelmatigheid en afwerking 
subliem genoemd mag worden . . . 

„Leolux" - een naam in zitkom- 
fort die nauwelijks toelichting 
Ijehoeft. Keuze uit een scala van 
mooie en funktionele zitmeube- 
len. In topklasse leersoorten of 
perfekt bekleed met geselek- 
teerde stoffen. „Hülsta"- veelzijdig maatwerk 
m perfekte woonwanden. Met 
programma's die elke woonwens 
fijke/ijk realiseert. Een klasse 
apart voor kritische, kreatieve 
woners binnenhuis van de bilt 
ophelialaan 90 

aalsmeer 

02977-24791 marktplein 27 

, hoofddorp 

02503 - 32738 dorpsstraat 33a 

uithoorn 

02975-61879 Dealer van: Hülsta, Interlübke. Pastoe, Leolux, Gelderland, Artifort. Besouw, 
Ploeg, Jab, Baumann en Kvadrat. 
VfiilmgQsbouw 
De Witte Zwaan 

In- en verkoop en 
opslag van inboedels 

«n goedertn. 

Dag. geopend v. 9-18 u. 

en zaterdags tot 13 u. 

Tel. 12164/13713, 

na 18.00 uur 16658. 

Fa.WATERDRINKER 

Souterrain. 

0« Witts Zwaan 

Dorpsplein 2. JM RUIMT OP! 

20 t/m 50% 

korting ^ ruimt B.H.'s 

slipjes 

hemdjes 

dusters 

badpakken 

bikini's 

nachtjaponnen 

panties 

corselets 

op met • 

20 t/m 50% 
korting 

Body Fashion Int. 

LINGERIE 

FOUNDATION 

BADMODE 

Galerij 

Kerkstraat 22 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 1 49 85 DAMESBOETIEK houdt Alle kleding gaat weg voor de 

halve prijs! 

Wij starten de uitverkoop op vrijdag 
16 januari om 10.00 uur. 

Haltcstraal 25, ZandvoorI Wij ruimen op I 

Veel restanten 
tegen weinig geld. »e€%-!- ^PECIAAi^ZAAK VOOR 
HERENHODEm HERENKLEDING KïRKSTR.20 TEL:3136 Voor al uw 

SCHILDER-. BEHANG- en WITWERK 

A. J. KLEINHOUT 

Eendrachtstraat 30 - Haarlem 
Tel. 023 -32 47 78 
ka Modes MINI CLUB Kerkstraat 19, telefoon 02507-12949 top!! hm i wmi ii imiiim i i Zandvoort - Koopruil 

Aangeboden: goed onderhouden 

HOEKHUiS 

in het boomrijke gedeelte van Zandvoort. 

Ind. begane grond: grote woonkamer met 

balken plafond, open haard, moderne open 

keuken met plavuizen, eetbar. Ie verd.: 

3 slaapkamers, grote luxe badkamer met 

toilet, cv-gas. Tuin op het zuiden. 
Gevr.: flat in zSndvoort. 

Inlichtingen 

Makelaarskantoor 

CENSE 

Telefoon 02507-12614 verhuizeinTT 

Verhuizen Is vakwerk! 

Neem daarom geen risico, maar laat het 

over aan de vakman. 

Vraag vri/blijvend prijsopgave en folder met 

waardevolle tips. 

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG! DE WIT VERHUIZINGEN 
IBUOENDE 

voHuizas A. J. V. d. Moolenstraat 54rd. 
Zandvoort. telnf onn Q2S07-17400 
Haarlem, telefoon 023-310404 
GEVRAAGD: 

WIIMKEL- 
JUFFROUW 

BAKKER KEUR 

Diaconiehuisstraat 36 • Zandvoort 
Tel. 02507 -124 04 P 4 Z AANNEMERSBEDRIJF 

J. Plevier & Zoon bv 

BLOEMENDAAL - ZANDVOORT NVOB © bedSf ÖT 023- 26 36 57 

Voor al uw 

NIEUWBOUW • VERBOUW en 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, 

o.a. keukens, badkamers, 
EIGEN MACHINALE HOUTBEWERKING 

Vraag vr/jb/i/vend prijsopgaaf. 

WÊÊÊtmÊÊtÊÊÊmÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊmÊmm j RANDSTAD PUBLICATIES 5 ULilMUCnUMU iojaimuaRi lütil rMVJll^lM DE HERDERSHOND: 

een geweldige trouwe 

en zorgzame kameraad CRUOUIUS - „Thuis hadden 
we al een herdershond. We 
woonden een paar honderd me- 
ter verderop, aan de Hillegom- 
merdijk. Ik was een jaar of 
twee. drie en ziek, overdag lag 
ik op eei". laken op het bleek- 
veldje. Alles wat ik nodig had 
was zon. Op een dag moest mijn 
moeder even boodschappen 
doen. Plotseling kwam er een 
onweersbui opzetten. Toen 
mijn moeder thuis kwam, was ik 
wél mooi zoek. De hond had me 
al netjes in het hok gelegd". 

Voor Joop Rusman, terreinbeheerder 
van Cementbouw aan de Bennebroe- 
kerdjjk in Cruquius, die bet verhaal in 
de loop der jaren ontelbare malen van 
zijn moeder te horen kreeg, daarom 
alleen al een kwaad woord over een 
herder. „De herdershond wordt vaak 
ten onrechte aangemerkt als een boe- 
man. In werkelijkheid is hij een gewel- 
dig trouwe, lieve en zorgzame kame- 
raad". 

Rusman bekent dat hij „altijd al stapel- 
gek" is geweest op herders. „Als er een 
kans was, is er een hond geweest bij 
me. Een tijdlang ging dat niet, toen we 
in Heemstede woonden. Maar hier, bij 
de werf, is ruimte genoeg". Zo'n jaar 
of tien geleden kocht hij een heel 
mooie teef, bij een fokker die hij op 
een terrein bij de Zeeweg in Overveen 
een hond had zien africhten. Oorspron- 
kelijk dacht hij ook alleen over africh- 
ten. Tot iemand zei: man, jij moet gaan 
fokken! Dat is hij dan ook gaan doen, 
nadat de teef, een zwarte hond met 
bruine poten, zeer goed gelopen had op 
een tentoonstelling en in de open klasse 
(boven de 24 maanden) topuitmuntend 
had verkregen. ,,Niet op grote schaal, 
ik ben geen 'broodfokker, 't Is zuiver 
liefhebberij. Steeds maar weer verbete- 
ring brengen in het ras, dat is voor mij 
het voornaamste. Een krachtige, sier- 
lijke hond met een goed karakter, daar 
gaat het om". Niet eenvoudig 

Dat is dan niet zo maar even ,,ecn 
nestje fokken", zo blijkt wel uit zijn 
relaas. De baas moet er niet alleen 
verre reizen voor 'ondernemen, maar 
desnoods ook wonderlijke bokkespron- 
gen voor maken. Met teef Anke ging 
het in ieder geval niet alledaags. Nadat 
Joop Rusman maandenlang bloedlij- 
nen had bestudeerd, kwam hij tot de 
slotsom dal hij voor zijn Anke dekking 
moest halen bij top-van-de-top-vader 
Canto Arminius in Weinheim bij 
Mannheim. ,,Maar wat ik ook probeer- 
de, ik kon niet aan bod komen. Voor 
zo'n beroemde hond staan ze in de rij 
en meer dan zestig dekkingen per jaar 
mag hij niet doen. _Maar Anke was 
loops en de tijd drong. Ik weet het nog 
als de dag van gisteren: het was op een 
snikhete dag in april en hier even 
verderop stonden ze met tulpen en 
narcissen. Ik heb er een hele berg van 
gekocht en in natte kranten gewikkeld 
om ze goed te houden. Bloemen in de 
auto, mét Anke -op weg naar Wein- 
heim. Om zes uur 's avonds was ik 
daar. keurig op de goeie tijd, want ik 
wist wel dat die man overdag op zijnm 
werk met lastiggevallen wilde worden. 

Een prachtige villa -je moet met verge- 
ten in Duitsland is zo'n beroemde hond 
wel 100.000 Mark waard- en die man 
staat in zijn tuin te harken. Ik zeg: ik 
kom uit Amsterdam, want dat maakt 
dan nog een beetje indruk, weten ze 
veel waar Cruquius ligt, maar onver- 
biddelijk hoor. Ga maar terug, zegt ie, 
ik heb geen dekking over, ik zie echt 
geen gaatje meer. Nou begreep ik hem 
best hoor, al is mijn Duits dan niet wat 
het wezen moet, maar als het je zo 
uitkomt doe je dan rtiaar net of je het 
niet verstaat. Dus ik zeg: .,o, wilt u de 
aankeuringspapieren zien." en ik loop 
naar die auto om de papieren van die 
teef te halen, gelijk zie ik z'n vrouw bij 
het raam staan. Zo'n vrouw is in 

Duitsland toch meer de baas dan in 
Holland hè, ik naar d'r toe, met de 
papieren en die berg bloemen. Bloe- 
men uit Holland, zeg ik, alstublieft. 
Toen hoefde er niks meer gezegd te worden. Ze geeft een brul uit het raam 
en er werd brood voor me klaarge- 
maakt en koffie en Anke mocht aan d'r 
bruidsnacht beginnen. Een paar weken 
later heb ik God op m'n blote knieën 
gedankt dat 't in één keer goed was 
gegaan..." Teleurstelling 

Als hel grote moment daar is, komt 
echter toch een enorme teleurstelling. 
Rusman: ,.De hele nacht was ik op 
geweest en bij haar gebleven. Dat hoeft 
niet, zo'n beest kan zich ook alleen 
redden, maar ze zijn ontzettend blij als 
je er bij bent. De hele dag had ze 
gewacht tot ik thuis was en ik zei: handhoekingen. Voor goed gesloten. 
In stap achter en voor iets eng. Ruim 
uitgrijpend gangwerk uit vaste rug. 
Lichte haakstaart naar links. Goed 
karakter. Moed, Kampftrieb en hard- 
heid uitgesproken. 

Superhond 

Zo'n superhond, waarm zowel kynolo- 
gische kenmerken als karaktereigen- 
schappen optimaal samengaan, mag 
dan ten dele een geschenk uit de hemel 
zijn. voor een ander deel is hij wel 
degelijk een produkt van menselijke 
aandacht, liefde en begrip. 
Rusman: ,,De erfeüjkheidstheorie leer 
je uit boeken. Kynologisch zijn er zo'n 
vijfentwintig punten van belang zoals ben je er wel een jaar mee bezig. Op 
zondag ga ik dan wel om zes uur de 
deur uil en tegen vieren kom ik er weer 
in. De mensen denken dan wel eens dat 
zo'n hond dat een verschrikking vindt, 
maar dat is niet zo. Ze staan gewoon te 
gillen ais je weggaat, 't is een uitje voor 
ze. Wat je moet proberen, bij dat 
africhten, is de goede eigenschappen er 
uit te ha' n. Je moet zo'n hond gewoon 
in huis kunnen hebben, zonder het 
risico dat ze door bepaalde angsten ten 
onrechte mensen aanvallen". 

Pakwerk 

Bij het africhten gaat het om speuren, 
appel en pakwerk. Rusman: ,,Kim bijt 
ontzettend hard in een pakwerkcr. 
Kim v.d. Ouinschotert, geboren 10-7-1978. 

Vader: Canto Arminius. Grootvader: Canto v.d. Wienerau. Grootmoeder: Frigga v. Ecclesia Nova. 

Moeder: Anke v.d. Ouinschoten. Grootvader: Iro v. Pelgersberg. Grootmoeder: Xenia v.d. Boekhorst. 

Kleur en aftekening: zwart-geel. 

Kim is hier „in stand" gezet. 

Kim te midden van haar (acht we- 
ken oude) puppies; ze bracht er acht 
ter wereld, ongeveer het maximale 
aantal dat een moeder kan verzor- 
gen en zogen. ,,kom meid. dan gaan we een eindje 
lopen." Toen kreeg ze drang. Maar de 
eerste vier die geboren werden, alle- 
maal reuen, waren dood. Dokter Hag- 
dendoorn heeft nog injecties gegeven, 
het hielp allemaal niet. waarschijnlijk 
was Anke tijdens haar dracht ergens 
tegenop gelopen. Doodop ben ik naar 
bed gegaan. Alle moeite voor niks! En 
's morgens, toen ik weer ging kijken, 
lag daar toch nog één teefje, een levend 
teefje. Heel klein, maar gezond. Dat 
was een jubel! Zoiets vergeet je van je 
leven niet meer. En dat kleine teefje is 
nou Kim geworden. Kim v.d. Duin- 
schoten (zoals de kennel heet) en weer 
een superhond". 

KIM 

Kim. geboren op 10 juli 1978 en op dit 
ogenblik een zichtbaar gelukkige moe- 
der van acht levenslustige en hartver- 
overende puppies, zwart-geel van 
kleur, verkreeg tijdens een op 18 mei 
1980 in Leiden gehouden keuring van 
de Vereniging van Fokkers en Liefheb- 
bers van Duitse herdershonden (VDH) 
een ,, geweldig goed" beoordeling. Het 
totaalbeeld wordt als volgt weergege- 
ven: Grote, middelkrachtige, uitdruk- 
kingsvolle teef. Droog en vast. Goede 
schoft, rug en kroupe. Goede voor- 
handhoekingen, zeer goede achter- bouw, voorkomen, mooie vacht, voltal- 
lig gebit, geen kies te weinig maar ook 
geen kies te veel, goed scharend, de 
bchofthoogte mag bij een teef niet meer 
zijn dan 60 centimeter, bij een reu niet 
meer dan 65 centimeter, het gewicht is 
van belang, een hond mag niet te dik 
zijn, het pigment, dat is de kleur, moet 
goed zijn. Te lichte honden zijn niet 
gewenst. In Amerika komen zelfs witte 
herders voor, hier wil men ze niet". 
Maar na de geboorte bgint de zorg. 

Mensen die helemaal vertederd door 
zo'n donzig hoopje hond een puppie 
maar direct willen meenemen, waar- 
schuwt hij dan ook altijd dat er nogal 
wat aan vastzit. .,Zo'n puppie is leuk, 
maar je moet wel weten wat je begint. 
Je moet later ook een grote hond in 
huis kunnen hebben en de consequen- 
ties van de opvoeding willen overzien. 
Als je een jong hondje in huis neemt 
moet je met tegen een uur of negen het 
beestje voor het eerst gaan uitlaten. 
Dan vind je het wel al allemaal in de 
keuken. Vroeg je beo uit, dat moet 
dan. En met een puppie moet je 
behoedzaam omgaan. Z'n gang laten 
gaan lekker uitdartelen, maar hem 
niet oververmoeien. Geen stukken 
hout in zee gooien, die hij moet gaan 

ophalen. Um^ het» je kans op afwijkin- 
gen in het bot. de zo gevreesde heup- 
dysplasie, die op onoordeelkundig fok- 
ken kan berusten, maar ook op te grote 
vermoeiing van de pup. Dan is er een 
uitgekiend dieet nodig. Zo veel van dit, 
zo veel van dat. Daar ben ik heel 
precies in. En dan het africhten. Dat 
moet je langzaam opbouwen en dan Maar zo gooit hij die mouw weg of ze 
staat recht tegen hem op, in zijn gezicht 
te likken. Dat is het goeie: alleen die 
mouw is de vijand". Van twee dingen is 
hij heel zeker: een hond vergeet nooit 
en je moet consequent zijn in je opvoe- 
ding. ,,Toen we hier pas woonden heeft 
een man Anke eens uitgejouwd. Die 
kon nooit meer op de werf komen. En 
als je een hond ten onrechte straft, is 
dat er heel moeilijk weer uit te halen. 
Ik heb het gevoel dat herders zeer 
intelligenfzijn. Ik praat ook altijd met 
ze. Maar ze moeten weten wat ze aan je 
hebben. Valse honden -die maken de 
mensen zelf". 

Inzet 

Hoeveel inzet er voor komt kijken 
blijkt uit de woorden van mevrouw 
Rusman. als haar man even met de 
fotograaf naar de luin verdwenen is. 
,,Je bent altijd bezig, je kunt niet mci 
vakantie. Dat zijn dingen waar ik in het 
begin wel eens moeite mee had. Vroe- 
ger gingen we heerlijk kanipcii.n. s.i- 
mei) komi dal er niet meer van. Oude- 
jaar konden wc bij kennissen vieren, 
maar mijn man zei ..nee hoor, er komt 
misschien geknal, ik blijf bi| m'n hon- 
den". 

Nu hebben wij geen kinderen meer die 
je mee moet nenien naar een pretpark, 
dal vond ik altijd zo'n ramp. en ik hou 
ook erg veel van die honden. En in de 
zomer Is het hier in de tuin ook fijn en 
rustig". 

Ook zi) weei uit ervaring hoe opmerk- 
zaam een herdershond is. ,, Laatst zag 
ik het in Vijfiiuizen. bij een huis met 
een vijver en een glooiiend gazon. Er liep een kindje langs het water, steeds 
dichter op de rand van de vijver af. De 
herder van die mensen ging er pal vó6r\ 
liggen". 

Een andere opmerkelijke ervaring 
weet ze uit het tijdschrift van de vereni- 
ging: Kitty van 't Mienendeei, die 
normaal goed onde appel staat, laat 
tijdens oefeningen haar baas opeens 
schieten, omdat zij gezien had wat de 
baas was ontgaan: zoontje Karsten lag 
in de sloot. Mei een pak vol eende- 
kroos, maar gezond en wel, kon Kar- 
sten naar huis worden gebracht. Sinds- 
dien is Kitty echter doodzenuwachtig 
als de kinderen in bad moeten. Ze is 
alleen met geweld uit de badkamer weg 
te krijgen -wat haar niet wordt aange- 
daan. Ze mag elke poedelpartij bijwo- 
nen! 

Weg 

Als de puppies <;o'n week of acht zijn. 
laat moeder weten dat ze het eigenlijk 
wel genoeg \indl en de puppies maar 
op eigen benen moeten gaan staan. 
Ondanks alle waarschuwingen is het 
natuurlijk loch jliijd m.iai weer een 
gok ol het dier goed tcrechi'Komt en de 
karakters vmi I\u)^ en puppie harmo- 
niëren. Maar wonder boven wonder is 
het tot nu toe alujd goed gegaan. 
Rusman: ,.We hebben 't altijd goed 
geiroften. Ik ga steeds coiitn'Ieren en 
als het niet naar ini|n zin l^. vertel ik 
het wel. Ma:ir de meeste mensen blij- 
ven ook zelf contact houden Zo'n 
herder -als je er eenmaal door gegre- 
pen bent, blijft hij je binden. En dat 
geldt ook voor de iiefhebbcri onder- 
ling." 

."Mice Vervvcv Sinds onheuglijke tijden is er een 
samengaan van mens en. dier. Een 
toestand die wij nu als normaal 
beschouwen, maar die in feite toch 
een historische grondslag heeft. Im- 
mers, deze symbiose heeft in het 
verre verleden haar oorsprong ge- 
vonden in de domesticatie (tot huis- 
dier maken) van wilde dieren. 

Dat de vroegste voorouders van 
onze honden in het wild leefden 
wordt algemeen aangenomen. Zij 
die veel met honden omgaan, her- 
kennen tal van eigenschappen van 
wilde dieren, zoals het enkele malen 
ronddraaien van de hond voordat 
hij gaat liggen -alsof hij gras wil 
plattreden -en hel roofdierachtige 
besluipen van zijn vijand of speelge- 
noot. Ook het feit dat aan hun lot 
overgelaten honden zich m troepen 
aaneensluiten (zoals in Spanje vaak 
voorkomt( om camen op roof uit te 
gaan en het sinistere huilen dat de 
nog wilde hondachtigen aannemen 
in plaats van het normale blaffen, 
duiden op een psychische terugkeer 
naar hun verre verwanten. 

Hoe en waar domesticatie heeft 
plaatsgevonden zal wel nooit met 
zekerheid kunnen worden vastge- 
steld. Naar alle waarschijnlijkheid is 
het eerste contact tussen mens en 
hond ontstaan rondom de leger- 
plaatsen van onze vroegste voorou- 
ders, die in de wilde hond eerst een 
jachtbuit zagen en pas naderhand 
een waardevolle helper 

Tot enkele' tientallen jaren geleden 
he^ft de hondenfokkerij zich dan 
ook nagenoeg uitsluitend bewogen 
op hel gebied van de gebruik.shon- 
denfokkerij: waarschijnlijk aller- 
eerst als waakhond, toen voor be- 
waking van hel vee, vervolgens als 
jachthond en ten slotte voor allerlei 
diensten. .Afbeeldingen op oudheid- 
kundige vondsten bevestigen deze 
stelling. Ontelbaar zijn de primitie- 
ve weergaven van allerlei soorten 
honden -van rassen kan nauwelijks 
gesproken worden- op vazen en 
muurtekeningen. Later vindt men 
de hond ook vertegenwoordigd op 
schilderijen (vaak hij jachttafere- 
len) en in de liter.ituur (in verschil- 
lende hoedanigheden). Homerus 
geeft in zijn Ilias en Odyssee een 
lugubere indruk van de honden, 
maar schildert /e ook van een ande- 
re zijde: als dodunoffer. jacht- en 
herdershond. In de Noorse mythen 
IS de hond ook verscheidene malen 
in verschillende hoedanigheden ver- 
meld. Koning Haakon de longere 
(1257) ging vaak op jacht met val- 
ken en honden Koning Samson eist 
60 valken en 60 tachthonden. 

In een oude Duitse wet uil de 
zevende eeuw is een spoor te vinden 
van een herdershond Vertaald 
staat er: ..Degene die een herders- 
hond doodi, die in vlaai is een wolf 
zijn prooi te ontnemen ol hem te 
doden en die in staat is zo hard te 
blaffen dat zijn geluid gehoord kan 
worden bij de tweede of derde 
naburige boerderij, zal gestraft wor- 
den met een boete van drie solidis 
(ongeveer 20 gulden)." Dat honden op daken als waakhon- 
den gehouden werden, schijnt geen 
zeldzaamheid te zijn. Dii was reeds 
gebruik in het oude Egypte en eind 
vorige eeuw werd het ook vastge- 
steld in China. Heden ten dage kan 
men het fascinerende verschijnsel 
van een hond op het dak nog 
waarnemen op het eiland .Malta 
Pas aan het eind van de vorige eeuw 
ontstond de doelbewuste fokkerij 
van in uiterlijke verschijningsvorm 
,, mooiere" honden en werd een 
begin gemaakt met de fokkerij van 
rashonden. Herders 

Wat zich precies heeft afgespeeld in 
de ontwikkelingspcriode van het 
herdersras, is niet bekend. Het naar 
schatting 3000 jaar oude beeld van 
een zittende hond, dat bij opgravin- 
gen in Assiout (Egypte) werd ge- 
vonden, toont reeds een treffende 
gelijkenis met een Duitse herders- 
hond. Het volgende bericht over het 
voorkomen van Duitse herdershon- 
den stamt uit de zevende eeuw (de 
eerder geciteerde wet) en in 1606 
schreef een zekere Gessncr: ,.Veel 
van de grote honden wordt geleerd 
huis en hof te bewaken; ze worden 
algemeen herdershonden genoemd. 
Deze honden moeten groot, sterk 
en moedig zijn. Bovendien moeten 
zij wil van kleur zijn opdat de 
scchapen niet bang voor hen zijn en 
ZIJ met door de wolven opgemerkt 
kunnen worden. Door hun witte 
haarkleur kunnen ze in het donker 
ook gemakkelijk van de wolven 
onderscheiden worden. Zij dragen 
een halsband met scherpe punten, 
die voorkomt dat de vvolven hen hij 
de keel grijpen" 

Dit IS vrijwel de enige berichtgeving 
die er over de vroege ontwikkelings- 
geschiedenis is. Pas omstreeks de 
eeuwwisseling begint de geschied- 
schrijving van het ras en de verdere 
ontwikkeling, dank zij het ontstaan 
van kynologische belangstelling. Op 
22 april 1899 verenigden zich in 
Karlsruhe liefhebbers van de gc- 
bruiK.shond en op deze vergadering 
werd besloten tot oprichting van de 
,,Verein für deutsche Schaferhunde 
(SV),: de vereniging die in betrek- 
kelijk korte tijd uitgroeide tot de 
grootste speciale vereniging ter we- 
reld. Twee mensen hebben zich 
bijzonder verdienstelijk gemaakt 
daarbij- Arthur Meyer. die de stam- 
boomfaoekhoudmg verzorgde maat 
kort na de oprichting overleed, en 
Ma.\ von Stphanitz. die ruim dertig 
jaar zijn vereniging op onnavolgba- 
re wijze heeft geleid. Zijn sian- 
daardwcik ,,Der deutsche Schatei- 
hund in Wort und Bild" heeft zeer 
veel bijgedragen tot een beter be- 
grip voor de herdershond. (Gc/^e\'i'ns groieiuleels oiukeiu! aan 
een juink'uinboek, wigegeven in 
1%-I Ier herdenking van het 50-jarig 
bestaan van de Utrechtse Duitse 
Herdershonden Verenigitig) lAdverieiuies) ÏO'SOZ 
I Onze fantastische koliektie bont- en bruidsmode gaat met 
fikse kortingen de deur uit. Evenals de adembenemende cocktail/ 

avondjaponnen. Haast U! U^^ bOnt-CnbrUldSrnCXlC KaWerstraat 202. Amsterdam, tel 24 48 07 HAARLEM - Met ingang van 1 januari 
1981 zullen de aktiviteiten op het ge- 
bied van algemeen maatschappelijk 
werk verricht door het Interparochieel 
Maatschappelijk Werk, Zuid-Kenne- 
merland, gevestigd te Haarlem, Prin- 
sen Bolwerk 1 worcTcn voortgezet on- 
der de naam Katholieke Stichting „In- 
stelling voor Maatschappelijk- en Wel- 
zijnswerk in Zuid-Kennemerland". 

Deze gewijzigde tenaamstelling maakt 
het mogelijk de roepnaam IMW, waar- 
onder de instelling bekend staat, te 
blijven gebruiken. Het IMW is er voor 
hulpverlening aan 'een ieder die woont 
in Zuid-Kennemerland. Men kan bij de 
instelling terecht met moeilijkheden in 
de persoonlijke sfeer en in de omgang Katholiek 

Maatschappelijk 

Werk 

met anderen, met .situaties in het dage- 
lijks leven die men niet alleen aankan. 
Op de zeven bureaus, verspreid over 
het gehele werkgebied, wordt dagelijks 
spreekuur gehouden van 9.00 tot 10.00 
uur. De maatschappelijk werkers zijn 
dan tevens telefonisch bereikbaar voor 
het maken van afspraken. 
De bureaus zijn gevestigd: 
Haarlem Noord: Rijksstraatweg 26, 
tel. 272687 en 252132; Haarlem binnen- bad; Gierslraai 14. lel. 320225. liaai- 
lem Oost: Nagtzaamplein 32. tel 
353134; Haarlem Schalkwijk: Laan van 
Angers 1, tel. 335799 en Jan van 
Zutphenstraat 136, tel. 339983: Heem- 
stede: Res Novaplein 4, tel. 280103: 
Zandvoort; Noorderstraat !, tel. 
02507-13459. 

Direktie en administratie: 9.00 tot 
18.00 uur: Prinsen Bolwerk 1, Haar- 
lem ^'\^^-^:^^ •'-^'17373 
Als een goede buur, te*yer,i-\ 
HAARLEM • Dinsdag 20 januari 
wordt er een informatie-avond belegd 
voor lichamelijk en zintuigelijk gehan- 
dicapten en mensen, die nauw bij hen 
betrokken zijn. De aanwezigen kunnen 
zich dan oriënteren over deelname aan 
de gespreksgroep(en), die in aanslui- 
ting op deze avond start(en). 

De onderwerpen woiden in onderling 
overleg door de deelnemers bepaald en 
kunnen variëren van ,,hoe ga ik met 
mijn handicap om'.'" tot ,,is de direkte 
omgeving van de gehandicapte ook 
gehandicapt?" Ook praktische proble- men kunnen aan ae orde komen. 

De informatiebijeenkomst vindt plaats 
van 20 tot 22 uur in de Foyer-zaal 
beneden van De Egelantier, Gasthuis- 
vest 47, Haarlem en wordt gehouden 
onder auspiciën van de Werkgroep 
Psycho-sociaal van de Kommissie Li- 
chamelijk Gehandicapten Zuid-Kennc- 
nierland. 

Voor nadere inlichtingen of opgave kan 
men terecht bij: Ellen Mouïijn, icl 
(020) 657238 en Bodil Blokker, tel 
(023) 285114. RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 UUi\iucnuM(ji luOMivUMni laoi r ««ii««-> 
?^i2^yk,{^wms) 3m^mMk:^kcmmémi/Mii^-VoZW-^il. m^^uufMmU^hvpmm^,. 

OP 15 JANUARI 
begint onze uitverkoop. 

EXTRA PROCENTEfSS, voor vaste 
kliënten. 

De kortingen kunnen zelfs oplopen 
TOT 50% 

TOT ZIENS 

Philipsen mannenmode 

Haltestraat 40 - Zandvoort behang | vanaf 

{ { i 
gorcJijnstof 
per rol- 
Uitstekende kwaliteit handgekloofd 

OPE^SHAARDHOÜT 

Langbrandend en spa! vrij. 

bv haarlems hardhout 

Pfinsessekade 53, Haarlem of Flijlcsweg 343, 
Santpoort, telefoon 023-375381-314107 

Grote zak 8,00 Per hub. mtr. 80,- 

Twéé kub. mtr. thuisgebracht vanaf 190,- vanaf § # ff %s^ %0 per meter 

I I 1 I I I I 
Raadhuisstraat 92 - Heemstede 
Tel. 023 -28 61 82 
fjrl JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

OUBROVNIK" 

Zeestraat 41. Zandvoort 

Jansstraat 44, Haarlem 

Tet. 023-322609 

is bijna 10 jaar gevestigd. 

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een 

(van maandag t/m vrijdag) 

speciaal wintermenu 

— goulash-soep — 

stokbrood 

— gemixte grillplaat — 

3 soorten vlees (mager) 

met verse salade, saus en aardappelpuree 

— palacinka — 

warm flensje met koude roomvulling 14,50 Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort. 

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maaien. 

Wij zijn de gehele week geopend. 

Voor reserveren: 

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur. 
IME Onze nationale viiegtuiginaustne 
heeft 'n uitstekende naam als 
ontwikkelaar en producent van 
vliegtuigen voor korte en middel- 
lange afstanden Metgioeiena 
sukses worden de Fokker toestellen 
over de hele wereld ingezet 
Cl oei van het personeelsbestand, 
met name op de produktie- 
afoelingen. is daarvan het gevolg 
Daarmee wordt een extra oeroep op 
het kader gedaan Vandaar deze 
uakature 

voonnan in de afdeling 
„verspaning" 

..verspaning" IS binnen Fokker 'n 
belangnjke afdeling Met grote 
nauwkeurigheid worden er vitale 
vliegtuigonderdelen geproduceerd 
Hetafwerken van verspaande 
produkten is evenzo precisiewerk 
In een van de aparte groepen 
..nevenbewerking" IS 'n '15-tal 
mannen en vrouwen verant- 
woordelijk voor die 
afwerking boren, tappen, 
opmaat schurenenz 
Voor deze groep zullen 
WIJ een tweede groepsleider 
aantrekken Hij zal zich specifiek 
bezighouden met het inwerken van 
nieuwe, veelal jonge mensen 
Hij draagt kennis over en begeleidt 
hen tijdens de inwerkperiode. 
Ook werkmotivatie behoort tot zijn 
taak 

De kandidaat 

Op een bepaalde opleiding letten we 
met zo Veel belangrijker is het, 
dat U een ruime ervaring in het bank- 
werken kombmeert met duidelijke 
ieiainggevende kwaliteiten 
Omgaan met mensen en het over- 
dragen van kennis heeft Uw interesse 

De sollicitatie 

Met belangstelling zien wij Uw reaktie 
tegemoet Fokker BV, 
Personeelszaken nr. 152/80/RP, 
Postbus 7600, 11 17 ZJ Schiphol. 
Een psychologisch onderzoek zal 
een van de 

selektiemiddelen 

zijn FOKKER BV. Van producent naar consument! 

Daarom vers en voordelig: aardappelen, groente, fruit, 
kip, boerenkaas, eieren, peulvruchten em. 

Bintjes 25kiio7,S0 • Irenes 25k<io9,75 

pracht middenmaat COX U OfangB kist vol a 15 kilo 

slechts 7,50 - Spruitkool kiio1,50 
Witlof kilo 2,95 • Heerlijke Coiiiice handperen 

kilo 1,50 

Dofi uw voordcel, koop bi/ 

CONSUMENTENBOERDERIJ 

Uweg 997/hoek Kruisweg, Hoofddorp. 

Geopend WO. t/mza. 
DE TELEGRAAF 

vraagt met spoed een 

AKTIEVE AGENT 
+ BEZORG(ST)ERS 

voor het agentschap HOOFDDORP. 
Zeer aantrekkelijke vergoeding 
*-gratis R.P.S. -spaarregeling. 

Inlichtingen: 

dhr. Mulder - Graan voor Visch 18516 

Hoofddorp - Tel. 02503 - 1 66 27 TE KOOP GEVRAAGD: eine eengezinswoning met 2 slaapkamers (type 2002 B) in 

Wallenborgstraat, 

Pater Damiaanstraat of 

Florence Nightingalestraat. m milEenaariBgi 

makelaardij b.v. Is^s^ 
TE KOOP IN ZANDVOORT 

van particulier 

KLEINE WONING 

nabij centrum. 
Jnd.: garage, hal, toilet, douchecel- 
Ie et.: woonkamer, slaapk., keuken met 
balkon. Gestoff., en gasverwarming 
plus enige 'extra's. 
Vraagprijs f 90.000.— 
(Brieven onder nr. 492 bur. v. d. blad. PULA Joegosiavnsch restaurant 

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en 
visgerechten op houtskool geroosterd. 

Menu's vanaf 16,50 

Resen/eringen vanaf 15.00 uur, tel. 285.285 

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur. 

Maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145, Heemstede 

(nabij station Heemstede/ Aerdenhout) OPRUIMING 
%.;v • . f;:;:HÊRENfaEoii\ia ^ 

Maandags gesloten. 

Pantalons 49.75 

Jacks en 

kolberts 99.75 

Kostuums 149.75 

Overhemden 

en truien 24.75 

Op al onze niet-afgeprijsde artikelen 
gedurende de uitverkoop 

10% korting 
SAUNA 
B0UWE5 
PALACE 

Sportmassage, pedicure, 
ionrtebank op afspraak. 
Sauna dag. geopend van 

14.00-22.00 uur, 

's zaterdags van 1 1.00- 

17.00 uur. 

Burg. V. Fennemspteia 

Tel. 02507 -138 71. 

Ingang hotel. ATTENTIEI 

Bent u In 1981 12 '/i of 
25 jaar getrouwd?, dan 

krijgt u van 

PROFICIAT EXPRESS 

een pakket aangeboden. 

Belt u dan onze hostess 

Mevr. V. Beem 

Tel. 02526-73461. OPPAS gevr. V. woensdag- 
avond 19.45-24.00 u. 
2 kind.(3jaar/baby. 
Tel. 02507-15195. Te koop gevraagd 

Marklin treinbaan 

mag uitgebreid zijn. 
Tel. 023 - 241928. HANDSCHOENEN 

skai 14,35 

HANDSCHOENEN 

leer, v.a 49,50 

WANTEN, leer ....54,50 
WOLLEN SJAALS 

van Yamaha 24,50 

HELMMUTSEN 

v.a 6,95 

Hoofddorps 
Bromfietsliuls 

Concourslaan 21 

HOOFDDORP 

Tel. 02503 -149 07 ' Kunstgebit stuk? 
Klaar terwijl u 
wacht! 

Cïpopend nnijfidaq I m 

vrijdag 9 00 lol 1 1 30 uu' 

en 13 30 tol 16 30uui 

R. Leeseman 

Ho9mari|n 60. Uithoorn, 
«el 02975 6 54 74 OPENHAARD- 
BLOKKEN 

Oebr Swcers, Hoveniers 

bedri)f, boomrooil)edrijf. 

Hoofddorp 

Voor particulieren en bc 

drijven 

Tol. 023-284e94. b.g.g. 

282043 of 338608. ZOU buiten willen werken, in 
de liavens, aan de grens of op een 
vliegveld, veel afwisseling, mensen 
om me heen . . . 

Dat kan bij de DOUANE, maar dan moet U op 1 september 1981 minstens 18 en niet ouder 
dan 27 jaar zijn. Ook moet U goede ogen hebben (een bril behoeft geen bezwaar te zijn). 

Misschien heeft U een MULO/MAVO-diploma; dat kan een aanbeveling zijn, maar is niet 
vereist. Ook als U dit jaar eindexamen doet kunt U dus solliciteren. 

Heeft U belangstelling? 

Solliciteer dan naar de functie van douane-ambtenaar (rnnl./vrl.) De opleiding voor deze functie zal gedurende de eerste 4 maanden plaatsvinden aan 
het Douane-opleidingsinstituut te Elspeet, alvi/aar U intern zult verblijven. Deze opleiding 
start 1 september 1981. 

Het salaris bij indiensttreding: 

18 en 19 jaar f 1753,- per maand 24 en 25 jaar f 2048,- per maand 

20 en 21 jaar f 1838,- per maand 26 en 27 jaar f 2118,- per maand. 

22 en 23 jaar f 1931,- per maand 

Daar komt nog bij een vakantie-uitkering van 7Vj%. Daar kunnen nog bijkomen een toe- 
lage voor onregelmatige dienst en een eventuele tegemoetkoming in de pensionkosten. 

Na een volledig kosteloze opleiding (totale duur ± 2 jaar) volgt benoeming tot assi- 
stent (maandsalaris max. f 2530.-) met promotiemogelijkheid tot assistent A (maandsalaris 
max. f 2800,-). Daarna zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput, maar dat hangt van Uw 
capaciteiten af. 

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van 

vacaturenummer 1-0002/3944 (in linkerbovenhoek 

van brief en enveloppe) en uw huisadres met 

postcode, zenden aan de 

Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1. 

Correspondentie-adres: 

Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. 
:;,.5;>0'5s;; ,-'M-'S,a RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 15 JANUAR1 1981 EUROTEX BLUFT AAN KOP 
Kong raakt 
verlies in enerver 
HILLEGOM - De SC Hong Kong is er 
niet in geslaagd om de aanval op de 
koppositie van Eurotcx met succes af te 
ronden. Een meer aanvallend Hong 
Kong moest, na een enerverende strijd, 
zijn meerdere erkennen in het Amster- 
damse Eurotcx, 3-4. 

De Zandvoorters namen van het begin 
af het iniliatief en waren enkele malen 
dicht bij een doelpunt. Een schot van 
Mcnno Visser werd door de doelman 
weggestompt voor de voeten van de 
aanstormende Richard Kerkman, die 
met een niet toegestane sliding van 
scoren werd afgehouden. 
Koploper Eurotex liet in deze fase zien 
dat het niet voor niets de leiding heeft 
in de interregionale zaalvoetbal-hoofd- 
klasse. Met goed opgezette aanvallen, 
waarbij de bal van voet naar voet ging 
kwam het soms gevaarlijk voor het doel 
van Eddy Steffers. In de 15e minuut 
was Steffers bij zo'n aanval volkomen 
kansloos. 0-1. 

Enige minuten later was het wederom 
raak, toen een goede dieptepass uitste- 
kend door een Eurotex-aanvallcr werd 
afgerond, 0-2. Hong Kong bleef vech- 
ten voor een gunstiger score, maar te 
individueel spel verhinderde dit voor- 
alsnog. Toch kwamen de badgasten 
nog voor de rust op 1-2, toen wel een 
goede combinatie werd uitgevoerd. 
Marcel Schoorl werd aangespeeld en Autorit 
Sandevoerde 

ZANDVOORT - De autosportvereni 
ging Sandevoerde organiseert op zon 
dag 25 januari een eenvoudige autorit 
op het systeem Bolletje-Pijltje. De rit is 
■ uitgezet door de heren J. en F. Draijer. 
Lengte van de rit is 25 kilometer, die 
met een gemiddelde snelheid van 17 
km /uur dient te worden gereden. De 
hele route is uitgezet in de gemeente 
Zandvoort. 

Start eerste deelnener 13.31 uur, vanuit 
het clubhuis van voetbalvereniging 
Zandvoort 75. 

' Dit clubhuis is gelegen in het binnen 
' terrein van het circuit. Het is gemakke- 
- lijk te bereiken via tunnel Oost en dan 
" rechtsaf. 

Dit is weer het eerste evenement van 
het nieuwe jaar en telt tevens mee voor 
het clubkampioenschap van de A.S.V. 
Sandevoerde. Het inschrijfgeld be- 
draagt ƒ10, — , leden ƒ1, — korting. 
Gelegenheid tot inschrijven vanaf 
12.45 uur in genoemd clubhuis. Voor 
meer inlichtingen kan men zich wenden 
tot de volgende telefoonnummers: 
02507-13729 of 02507-16179. hakte de bal direkt door naar Eddy 
Vastenhouw die vrij voor de doelman 
scoorde. 

Er volgde een sensationele slotfase van 
de eerste helft. Een aanval van Hong 
Kong werd besloten met een schot op 
de paal en de daaruit voortvloeiende 
tegenaanval van Eurotex werd even- 
eens besloten met een knaller op de 
paal. Nadat een Euroicx-speler wegens 
twee achtereenvolgende overtredingen 
voor twee minuten naar de strafbank 
werd gezonden, werd de druk van 
Hong Kong nog groter. De gelijkmaker 
kon niet uitblijven en het was Chris 
Jongbloed, die met een verrassende 
punter 2-2 op het scorebord bracht. 
Na de rust een zelfde beeld. Een meer 
aanvallend Hong Kong en een uitge- 
kookt spelend Eurotex. Beide doel- 
mannen weerden zich prima in deze 
fase en voorkwamen met spectaculaire 
reddingen enige doelpunten. Na tien 
minuten nam Eurotex toch weer ver- 
ras.send de leiding. Een goed uitge- 
speelde aanval werd op fraaie wijze 
afgemaakt, 2-3. De Zandvoorters wa- 
ren geenszins aangeslagen en bleven 
met aanvallend spel zoeken naar een 
opening in de defensie van de gasten. 
Wederom was het Chris Jongbloed die 
voor de gelijkmaker zorgde. Een van 
richting veranderd schot verdween on- 
houdbaar achter de Eurotex-doelman, 
3-3. 

Met nog vijf minuten te spelen was de 
spanning te snijden. Hong Kong wilde 
meer dan een gelijkspel en nam daar- 
door wat risico's. Een misverstand in 
de Zandvoortse defensie bood Eurotex 
de kans om uit te breken. Van deze 
gelegenheid profiteerde het dan ook 
bekwaam, 3-4. Met nog enige minuten 
te spelen haalde coach Bert Leijen- 
horst, doelman Steffers naar de kant en ' 
zette een extra aanvaller in. Er volgde 
een sensationeel slot. Het doel van 
Eurotex kwam onder een waar bom- 
bardement van schoten en kopballen te 
staan. Steeds echter, stond de keeper 
of een verdediger op de goede plaats 

Fotocursus 
Nieuw Unicum 

ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag is' 
de fotocursus in Nieuw Unicum wê'ef 
gestart. Deze cursus, die iedere dins- 
dagavond wordt gegeven, staat onder 
leiding van Henk Tromp en duurt van 
19.00 tot ± 22.30 uur. 
Het cursusgeld bedraagt ƒ 20, — voor 
tien lessen. De cursus staat open voor 
een ieder, die graag iets wil leren over 
fotograferen, ontwikkelen, afdrukken, 
vergrotingen etc. , 
Belangstellenden kunnen zich nog mel- 
den bij Nieuw Unicum, afdeling SWK. 

OCDO 

GARAGE 
STRIJDER Burg. v. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02507-14565. M llliiilllllilWI I II H I MU WW^WW^W W IIIilMli mu J I ÜWMMW 


'■ ■/vA%'?Si''''"''^''f'i' '■' ' ■■ ■' '■?»., 


■/..!»/' 


Ruiltseors ZANDVOORT - Op zaterdag 17 ja- 
nuari aanstaande zal van 13.00-17.00 
uur een ruilbeurs worden gehouden, 
georganiseerd door ,,De Verzame- 
laar". Ditmaal in het clubgebouw van 
de vereniging in de Roggestraat 21 te 
Haarlem-Noord. 

De toegangsprijs bedraagt een kwartje, 
geruild kunnen worden: oude ansich- 
ten, postzegels, munten, le-dag-enve- 
loppen etc. etc. Inlichtingen worden 
verstrekt onder telefoonnr.: 023- 
322149. ■' 'T" Denkt u aan de opruiming! 
Hoe eerder u bent des te 
betere koopjes heeft RADIO 
PEETERE voor u. Hebben we 
I niets van uw gading dan 
maken we gewoon iets voor 
u in de opruiming. 

RADIO PEETERS 
Haltestraat 56 Bij opening taveerne 'De Bomschint' 

laet ons wèlweze met elkan 
; '■■ " ? ■ "7'^ ' i^jl V" ' »"''? J.^ ' M! ' ^' " ' 
•w "•'5j""a'j"i" i 

^^H Y'^^'H. f'. 
Zandvoort - Aan de vroegere ichippers van de bomsc/iuitcnvloot nH Zandvoort /leriniicrt nog altyd de vaak in de 
badplaats gebruikte zinspreuk „Laet ons wèlweze met elkander", en dit zinnetje wordt dan uuk gebruikt op de placcmats 
in de pas geopende taveerne ,,Dc Bonischuit" van Yvonne en Boisdewijn Duivenvoorden. 

Een etablissement in de Halteslraat dat op vrijdag 2 januari bijzonder feestcliik weid geopend, wam Boudov,i]n of 

Bobo, is in het dorp zeker geen onbekende. Niet alleen is hij de overbekende Prins carnaval van de ,,Scharrenkoppen", 

maar ook heeft hij jarenlang in de horeca gewerkt. Nu hij en zijn vrouw zelf een restaurant hebben geopend, was er op 

de drukbezochte receptie dan ook veel belangstelling uit deze branche. 

Tavernee ,,De Bomschuit" is anders dan anders, en de nadruk ligt zeker op de historie van Zandvoort. Niet alleen 

werden door het Genootschap Oud Zandvoort balken van een bomschuit in bruikleen afgestaan, ook de bomschuilclub 

stond een model af, dat nu als blikvanger fungeert. Door de heer Steen werden de nostalgische placemats ontworpen, en 

de foto's en platen uit het Zandvoort van 1900 verlenen de zaak een eigen sfeer. 

Uiteraard is het menu ook aangepast. Zo is er als spedaliteit bij de voorgerechten het ,,bomschuitje" en ook de , .steak 

bomschuit" mag er zijn. ,, Een knap stuk vlees met alles er op en er aan", zoals Bobo zegt, en zeker niet duur (ƒ 22,50). 

Bovendien kan de huiswijn, een rode en witte bordeaux , .Pierre Baptiste" a ƒ 17,50 per fles, iedere toets van kritiek 

doorstaan, want die is uitstekend. 

Uiteraard kan men ook vis eten. de kaart telt verschillende visgerechten, die anders zijn dan anders. Mocht men daar 

ook geen trek in hebben, dan zijn er altijd nog de kip-specialitciten. Keuze genoeg. 

Voor wie eens een tafel wil bespreken in De Bomschuit en wil genieten van een uitstekend voedsel, een persoonlijke 

bediening in een karakteristieke sfeer, moet zeker naar Yvonne en Boudewijn, geopend vanaf donderdag- t/m 

maandagavond van 16.00-24.00 uur. De keuken blijft geopend tot 23.00 uur. Het adres is Haltestraat 58, tel. 

02507-16928. r . „ u i 

Foto: Rob Langereis. Eén van de vele goede spelmomisnten die de wedstrijd Hong Kong-Eurotex kenmerkte. Foto Europress Nieuw 
Vennep. 

om een bijna zeker lijkend doelpunt te 
voorkomen. 

De toch wel verdiende gelijkmaker bleef 
uit, waardoor Hong Kong de aanslui- 
ting met Eurotex verloor. De achter- 
stand is nu vier punten geworden, doch 
in de zaalvoctbalsport is tot de laatste 
kompetitiewedstrijd altijd van alles mo- 
gelijk. 

■spoeistors ZANDVOORT - De handbalstcrs van 
ZVM zorgden, in een zeer goed gevulde 
Pcllikaanhal, voor een uitstekende pres- 
tatie door het hoger geklasscerrde Tone- 
gido met 16-9 terug te wijzon. De heren 
kwamen waf minder uit de verf en 
behaalden moeizaam een gelijkspel (16- 
6) tegen KIC. Een belangrijk punt 
verlies, aangezien koploper IJmond 
geen fout maakte. 

De Zandsvoortse dames verkeerden jl. 
zondag in een voortreffelijke vorm, en 
speelden de beste- wedstrijd van dit 
seizoen. Tonegido werd over alle linies 
overklast. Reeds in de eer.stc helft nam 
ZVM afstand. Met goed opgezette 
aanvallen en door het uitvoeren van de 
systemen bouwde ZVM aan een com- 
fortabele voorsprong, 9-4. 
Tonegido trachtte in de tweede periode 
wat terug te doen, maar de ZVM- 
dames raakten geenszins in paniek. 
Goed verdedigen en koelbloedig rond- 
spelen van de bal, deed ZVM geen 
nioment in gevaar komen. De voor- Sterk ZANDVOORT - The Lions hebben geen 
revanche genomen op het hoog geplaat- 
ste Orca's, voor de enige weken geleden 
nederlaag. De Zandvoorters gingen on- 
danks heftig verweer ruim ten onder. 
76-119. 

Lions trad Orca\s on\ervaard tege- 
moet, doch het klasseverschil was te 
groot. Reeds in de eerste helft namen 
de gasten een beslissende voorsprong. 
29-.58. In deze eerste fase was hel 
vooral John Epker die voor de produk- 
tic' zorgde. 

Na de rust gaf Lions eveneens goed 
tegenspel, maar ^ij kon niet verhinde- 
ren dat de achterstand langzaam aan 
steeds groter werd. Pim Schon schoot 
wel met scherp in deze fase, doch het 
niocsl te vee! van hem komen. Aange- 
zien Fians Stiphout geblesseerd raakte 
rm)c»t Pim Schon te veel werk verrich- 
ten. 

Toen de in de tweede helft goed op 
dreef zijnde Henk .Macnack, uit het 
veld werd gestuurd was er helemaal 
geen kans meer voor Lions. 
Topscorers Lions: Pim Schön 26, Henk 
Macnack 18. John Epker 14. 

iAilwrlciWws) 
sprong werd echter steeds groter. De 
geschapen kansen werden met prima 
schoten afgerond en de 16-9 einduitslag 
was dan ook geenszins geflatteerd te 
noemen. 

De doelpunten waren van: Truus 
Drayer 5, Erna Duker 4, Astrid Moole- 
naar 3, Elly Bol 2, Annie Trouw 2. 

Heren 

In deze slechte doch wel zeer spannen- 
de wedstrijd mocht ZVM met het 
gelijke spel de handen dichtknijpen. 
De gehele wedstrijd werd tegen een 
achterstand aangekeken. In de slotfase 
kon alsnog de gelijkmaker worden 
geproduceerd. 

In de eerste helft wilde het al niet 
vlotten. KIC gaf goed partijj en zette 
de Zandvoorters bij rust op een 6-7 
achterstand. Na de rust leek de strijd 
snel in het voordeel van de bezoekers 
beslist. KIC liep verder weg van' het 
stroef draaiende Zandvooitse team. 
Halverwege deze periode was de stand 
opgelopen naar 9-13. ZVM kwam in de 
slotfase toch nog terug. Ko Schouten 
scoorde uit enige break-outs voor de 
doelpunten, waardoor ZVM aan een 
dreigende nederlaag ontsnapte, 16-16. ZANDVOORT - Peter Koopman, 
trainer van Academy for Asian Figh- 
ting Arls heeft vrijdg 9 januari jl. zijn 
stiuiie aan CIOS met succes be- 
kroond. Hij behaalde, als beste eind- 
examenkandidaat het ClOS-diploina 
../nel lof' . Een uitstekend restdiaat. 
dut hij heeft kunnen behalen dank zij 
de steun van zijn vrouw, vrienden en 
bekenden. 

Inmiddels is hij al begonnen aan zijn 
specialisatie in judo- en recreatie- 
sport. [andvoortnieei 
BEVERWIJK - Door een kleine 2-1 
nederlaag is Zandvoortmecuwcn de lei- 
ding in de derde klasse B kwijtgeraakt. 
Concurrent Beverwijk liet de Zand- 
voorters met lege handen naar huis 
gaan en nam de koppositie over. 

Zandvoortmecuwcn trad aan met een 
vier-vier-twec-systeem en wist zich in 
de eerste helft de betere kansen te 
scheppen. John van der Zeijs, Chris 
Jongbloed en Hans Schmidt hadden 
echter geen geluk met de afwerking. 
Na dertig minuten namen de Zand- 
voorters eindelijk de leiding. Een pri- 
ma voorzet van Frans Makkau werd 
beheerst door Pieier Keur afaerond. 
0-1. ^ 

Beverwijk trok hierna ten aanval, maar 
in eerste instantie was de verdediging 
van de kustbewoners onvermurwbaar. 
De rust leek aan te breken met een I-O 
voorsprong voor de Zandvoorters, 
doch vlak voor het rustsignaal werd het 
1-1. Een vrije trap van de Wijkers op 
het Zandvoortse doel werd onvoldoen- 
de weggewerkt, waarna Wolterman schiKerend itjscboot. 
Direkl na de pauze was het 2-1. Weder- 
om werd een vrije trap de Zandvoor- 
ters funest. De Bcverwijker Knoop 
kopte zijn ploeg naar een 2-1 voor- 
sprong. Zandvoortmceuwen trachtte 
tot de gelijkmaker te komen en diri- 
geerde daarbij aanvoerder-laatste man 
Kees Bruin naar voren. De druk op hel 
Beverwijkse doel werd wel groot maar 
de defensie gaf geen krimp. 
Zandvoortmecuwcn gooide alle ballen 
hoog voor de pot en dat was niet zo 
verstandig omdat de lange Bevetwijkse 
verdedigers weinig moeite hadden met 
deye taktiek. Met zwaar verdedigend 
werk en met hei lukraak wegtrappen 
van de bal hield Beverwijk stand. In 
deze fase zocht Zandvoortmecuwcn te 
weinig de vleugels op waardoor er een 
.soort trechter in het midden ontstond 
waar niet doorheen te komen was. Op 
de helft van de kompetitie is de span- 
ning bijzonder groot. Zoals de ranglijst 
laat zien zijn er maar liefst zeven 
kandidaten voor de bovenste twee 
plaatsen. m 


i 


llStandeinsrpethalcl^^ 


Derde klas.se B KNVB: 
Tweede klasse HVB 


Beverwijk 


11-14 


SVIJ 


11-16 


Zandvoortmecuwcn 


11-13 


Vogelenzang 


12-16 


Kennemers 


11-13 


Renova 


10-13 


Velsen 


11-13 


CBS 


11-13 


HBC 


11-12 


Spaarnevogels 


9-12 


Halfweg 


11-12 


Spaarnestad 


10- 9 


VSV 


11-12 


Schalkwijk 


H- 9 


DEM 


11-11 


Inter Heemskerk 


U- 9 


WSV'3() 


11- 9 


DSC74 


10- 7 


KIC 


11- 9 


TZB 


10- 6 


DIO 


11- 8 


EHS 


9- 4 


TYBB 


11- 6 WULLUM v.d. WtKFF 
Dat achter de wolke tóch de zon 
schaint, vind ik in deze sombere, 
donkere daege maer 'n schraele 
troost. 
VOETBAL 

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Velsen. 
14.30 uur. Sportpark Vondellaan. 
Spaarnevogels-TZB, 14.30 uur. 
Zaterdag: ^ Zandvoort'75-KIC. 14.30 
uur, Sportvelden Circuit. 

ZAALVOETBAL 

Donderdag: Pressofoon-Nihot, 19.45 

uur. Prinsenhal Heemskerk. 

Maandag: Rinko-Beauty, 19.45 uur. 

Sporthal Hillcgom. 

Nihot-Figec. 21.25 uur, Sporthal Hille- 

com. 
HEEMSKERK - TZB i.s door een 
nieuwe nederlaag dicht bij de on- 
derste plaats terechtgekomen. Inter 
Heemskerk bleef de Zandvoorters 
met 3-2 de baa.s. Slechts EHS staat 
nog onder TZB. doch zij hebben een 
wedstrijd minder dan de Boys fje- 
spceld. 

Ondanks de nederlaag kan TZB terug- 
zien op een goede wedstrijd. De bad- 
gasten hadden over het algemeen het 
betere \an het spel, doch hadden pech 
dat twee zuivere doelpunten om onbe- 
grijpelijke redenen werden afgekeurd. 
In de eerste helft nam Inter Heemskerk 
vrij snel een 2-0 voorspiong. Hen stei- 
ker TZB liet zich tweemaal veirassen 
door een snelle counter. Nog \oor de 
pauze kwam de spanning terug, dooi 
een fiaai doelpunt van Ron Zwemniei. 
2-1. 

N.i de lust opnieuw een .i.iiualleiid 
TZB om zodoende de achicrstand te- 
niet te doen. Maar als zo vaak viel er 
een doelpunt geheel tegen de verhou- 
ding in, aan de andere kant. Doelman 
Puls was kansloos op een inzet van een 
Inter Heemskerk aanvaller, 3-1. 
De Zandvoorters gaven zich nog niet 
gewonnen en Ab Bol gat TZB weer 
moed door 3-2 te ^colen. TZB bouwde 
aan een groot o\erwicht maai liet zat 
niet mee. Schoten net naast of iloor de 
keeper gehouden en twee afgekeurde 
doelpunten onthielden de Boys van de 
verdiende overwinning. 

Uames 

De TZB-dames traden slechts met acht spccisieis aan legen nel tleeiiiMeeuse 
RCII 3. Na twintig minuten moest de 
strijd echter gestaakt worden toen een 
Zandvoortse door een blessure uitviel 
en met zeven speelsters mag niet verder 
gespeeld worden. 

bc acht dames deden het in die twintig 
minuten toch zeer goed. De stand was 
nog steed*- 0-0, waarbij vooral keepster 
Francis Swaan mei enige goede reddin- 
gen opvallend werk verrichtte. Bridgenieuws 

ZANDVOORT- De adempauze van 2 
weken rond het Kerstfeest en de jaar- 
wisseling heeft de strijdlust bij de 
spelers van de Zandvoortse Bridge 
Club niet in het minst getemperd. Er 
werd op woensdag 7 januari jl. in de 4e 
(en voorlaatste) wedstrijd van de 3e 
competitie weer fel om de punten 
gestreden. De hoogste score behaalde 
de fam. Jurriaans in de A-lijn 63.54%. 
Nauwelijks van de B- naar de A-lijn 
gepromoveerd of de fam. Jurriaans 
heeft zonder blikken of blozen de 3e 
plaats in de algemene rangschikking 
voor zich opgeëist. Daarentegen maak- 
te de fam. Smink - blijkbaar geheel uit 
vorm - met slechts 29.17% een enorme 
duikeling en belandde daardoor op de 
onderste plaats in de A. lijn. In de 
B-iijn gebeurde ook iets opzienba- 
rends. 

De dames Dröse-Van Gellekom- lange 
tijd sukkelend in de laagste regionen - 
pakten 63.43% en klommen van de 7e 
naar de 2e plaats. De fam. Berrier met 
een score van 51.85% werd 3e maar 
bleef onbedreigd in het algemeen kla.s- 
sement no. 1. De heren Mulder Smid- 
Stor deden het ook uitstekend: zijn 
werden 2e met 56.48% doch slaagden 
er desondanks niet in hun positie in het 
algemeen klassement te verbeteren. Zij 
bleven op de 5e plaats staan. In de 
C-lijn gaat de fam. Peeman onver- 
stoord verder met hoog te scoren. Ook 
deze keer werd zij één met 56.55% en 
in het totaal klassement kwam zij 
daardoor nog sterker aan de kop te 
staan. Het gelegenheidskoppel, de da- 
mes Berghoff-Stor eindigden op de 7e 
plaats met 47.629!'. Desalniettemin be- 
hield mevr. Berghoff met haar echte 
partner, mevr. Stocker, de 2e plaats in 
de algemene rangschikking. De fam. 
Veldhuizen is van slag af; zij behaalde 
slechts 37.50% en zal aan het einde van 
deze competitie wel weer terug moeten 
naar de D-lijn, waar zij amper 4 weken 
geleden juist vandaan was gekomen. In 
de D-lijn herhaalt zich al geruime tijd 
hetzelfde beeld. Mevr. Van .^ckooy en 
haar partner hr. Ipenburg werden weei 
eens no. 1 met 60.58%, direct gevolgd 
door de fam. Iloogendijk als no. 2 met 
58.65';; . Het zullen zonder enige twij- 
fel deze twee paren zijn. die voor de 
zoveelste keer naar de C-lijn promove- 
ren. De hini. Baan die op de 3e avond 
van deze 3e comptetitie nog zo triom- 
fantelijk als eerste eindigde met 
64,58''< , moest dit keer met heel wai 
minder tevreden zijn; 43.27% was di. 
magere oogst en daardoor moest zij ii, 
het algemeen klassement weer van de 
3e naar de 4e plaats zakken. een fijne baan bij 
MULTIMARKTEN B.V. Wij hebben plaats voor enkele 
leeftijd 16lot20iaar. 

Hierbij gaan onze gedachten uit naar vriendelijke, 

intelligente jongelui, die na een gedegen opleiding 

in staat moeten zijn op een accurate wijze 

onze klanten van dienst te zijn. 

Kom eens langs 

of bel gerust met onze bedrijfsleiders. 

Dirkson. Zandvoort 02507 • 1 46 41 
Dirkson, Nieuw Vennep, 02526 • 8 60 25 RAWDSTAD PUBLICATIES 4/5 UUIVUcnu/Au u ^/-MuuMni loui rMoiw» 
Winter- en ski-jacks 50% korting 

Tenniskleding- Shorts -Shirts -Rokjes 50% korting 

Div. soorten voetbal- en sportschoenen 30-40% korting 

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken 25-40% korting 

Grcom regenpakken 20% korting 

Ski-pullies met rits nu 25,00 

Div. soorten trainingspakken 20-50% korting 

Lederen ski- of winterhandschoenen nu 32,75 
REKREATIE 

Raadhuisstraat 86-88 

Heemstede 

Telefoon 023-283213 Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in 
iJmond en Zuid-Kennemerland een nieuwe regeling voor 
het ambulancevervoer van kracht gew/orden. 

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer- 
land regelt het ambulancevervoer in de volgende 
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk, 
Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en 
Zandvoort. 

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer- 
land is gevestigd in Haariem. 

Oe nieuwe telefoonnummers zijn: 

ONGEVALLEN/SPOEDVERVOER 
023-319191 

BESTELD VERVOER 
023-3192 77 

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse 
aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders 
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland. 

Oe directeur van de C.P.A. Kennemerland. 

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER 
KENNEMERLAND 


Oe STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN 

„'t Huls aan de Poel" is een verzorgingstehuis voor 300 bewoners met een 
ziekenafdeling voor 28 personen. 

Voor deze ZIEKENAFDELING vragen wij een gediplomeerd 

verpleegkundige A (m/v) 

(in volledig dienstverband) 

Onze belar>gsielling gaat uit naar een verpleegkundige met enige jaren 
ervaring, die bij afwezigheid van de leidinggevenden van de afdeling 
kan waarnemen. 

Hij/zij zal mede zorgdragen voor de begeleiding en verzorging van de 
zieke bewoners alsmede de bewoners in huis. indien nodig. 

Salariëring is • afhankelijk van oplekling en ervaring . volgens de C.A.0. 

voor Bejaardentehuizen. 

P.G.G.M. -pensioenregeling is van toepassing. 

Schriftelijke sollicitaties te richten 
,{~ aan/of eventuele inlichtingen te 
verkrijgen bij het Hoofd Zieken- 
afdeling, mevrouw Zr. A. Bol, 
Populierenlaan 21, 1185 SE 
Amstelveen. Tel. 020 - 419351. 
mmsm supermarkt 

TUINWEG3B - HOOFDDORP 

vraagt voor haar afdeling SLAGERIJ een 

wiokeljuffrouw 

voor vrijdag en zaterdag. 

Wij bieden een goed salaris en een 
prettige werkkring. ffeeft u belangstelling? Belt u dan ome 
heer Boot, tel. 02503 ■ 11127. PEDICURE 
MANICURE SALON 

MEVROUW 
G. Hammlnga 

bij drogisterij-parfurnerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, 
tel. 02S07 - 123Z7 

BettndtfinB voigeiis i8an«iaei»«i9Mii«saBD«i lEËR ZELF HOöTHAWDEL C. mOQU B.V. 

PULSLAAW 5, TEL. 244609 

Meubelpanelen, geplastificeerde 

panelen en edelhoutsoorlen 

TEAK DEURPLATEN 

Wandplaten, inplex, board, spt^anpla.il, lal 
werk en Irjslen. Wandkufkleycls, Isnuer. 
vouwrekies elementssyslueni plaokiiiaguri,, 
Iraphekies Alle soorten li)n>et), kleiti i|/er 
waren Verf. Louvredeureri, edellineer, 
binnendeuren, saloondeufen, ijereedschap 
Kortonn zoveel mogelijk voor de DOE HET 
ZELVER. 

Zaterdags gt-upcnd tot S uur 's Maandags 
gesloten s Midddy b. v.in 12 30 1 30 uur gesloten HANDWERK 

eiken tafels 

Wi) maken *f voor o 

Zie onte 

nreuwe collectie 

Schaghelslr.iat 27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 Officiële 
Volvo-deaier 

H. P. Kooijman 
bv 

zandvoort 
Brederodestraat 8 
Tel. 02507 - 1 32 42 

Ook voor dii/eriL' 
merken inruil julo i 

kMMM VOiVOMHM 

:^t/% 
•f ^•>•.••^ r^r.-e 


i**". i.*', ï 

■e 'jj f: fe; j?-i 


3-r' 


AALSMEER ^^ 

Kruisweg 2a i^ 
Vri|dag koopavond 
(ook woensdag 
de hele dag open) 
KiwiMrnc/Ani □£|wMini 


AIVISTELVEEN 

Rembrondtweg 419 

Bus 6S en Ó6 

holle Loon Wolehef" 

Donderdag koopavond Dondertlag ♦AMERSFOORT *DENHAAG «ZAANDAM Vrijdag «AALSMEER ü}^!^,^^*^^^^^^^'^^^' 

koopavond «AMSTELVEEN «LEIDEN koopavond «ALPHEN A/DRUN «PURMEREND 
y 

41E JAARGANG NO. 3 ED.-5 GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT • TEL .02507- I 71 66- 

ssasBa OPLAGE 3400 EX. KANDMADI'l Hl l( \1 IL> 

biij;cctsK'r '. aii: 

• /andNddr;. N.L'uxvshl.ul 

• I IcL'DisK'cd^i. l uuiciiii 

• I loDludorfT- Vcniicpci ^Kllv^M■lkul 

• /.v^lllll.•nh|]ri.'' IKilhvcusc ( liimiii 

• /\iiKnuxTi.!ct ( uur,in' 

» L'illionrn^cl nur.iiii On- W Lcktilaii 

• SirccNhlad'Oo KorulL' \cii(.i 
Hoojdkaniocjf 

Aulsiiuvr. Ddips'^lniai ,> 
lek'Joon (I2'i77 - 2 ,S-J 1 i DONDERDAG 22 JANUAR1 1981 

^imemmmmmsmmisïsssswBBBsm Dil zijn de belangrijkste oplossin- 
gen die worden voorgesteld in de 
,, samenvatting van de eerste drie 
rapporten verkeerssiudie zuid-ken- 
nemerland". Daarnaast worden 
hierin een groot aantal andere (glo- 
bale) oplossingen genoemd, die een 
einde moeten maken aan stagnatie 
en filevorming van verkeer op druk- 
ke recreatiedagen op de trajecten 
naar de kust. Die stagnatie en file- 
vorming gaat zoals bekend gepaard 
met soms enorme parkeerproble- 
men in de kuststrook van Zand- 
voort en Bloemendaal. De Commis- 
sie Knelpunten in de Wegenstruc- 
tuur in Zuid-Kennemerland heeft er 
mee ingestemd dat de resultaten 
van de verkeersstudie, die Buro 
Goudappel en Coffeng B.V. heeft 
verricht, in openbare bestuuriijke 
discussie worden gebracht. Dat be- 
tekent dat de onderzoeksrapporten 
besproken zullen worden in com- Oplossing verkeersproblemen in 
ZANDVOORT - Legalisering van vele thans in Zandvoort aanwezige illegale 
parkeerplaatsen en het invoeren van een parkeerbeheersingssysteem, zullen 
de parkeerchaos in deze gemeente moeten ordenen. De Boulevard Barnaart 
tussen de kom van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee moet worden 
gereconstrueerd door onder meer een enkelstrooks vrije busbaan te 
realiseren en het oversteken van voetgangers veiliger te maken. Tussen Zandvoort-noord en de Zandvoortselaan (ter hoogte van de Herman 
Heyermansweg) zou een nieuwe verbinding moeten komen, evenals een 
wegverbinding naar de Frans Zwaanstraal. Voor het langzame verkeer zou 
de voormalige trambaan bij Zandvoort benut kunnen worden om het 
fietspad, dat al van Aerdenhuut tot Bentveld over deze trambaan loopt, door 
te trekken naar de badplaats. missies e /of raden van provincie, 
gewest en gemeenten. Verwacht 
wordt, dat eind dit jaar de commen- 
taren van de verschillende bestuur- 
sorganen binnen zullen zijn. Dan kan de basis worden gelegd voor 
een rapport „Uitwerking eerste fa- 
se". 

De eerder genoemde knelpunten. die onder voorzitterschap staat van 
gedeputeerde drs. J. van Dis Hzn., 
besloot in 1978 een adviesbureau in 
te schakelen om te onderzoeken op 
welke manier een poedc doorstro- ming over hel bestaande wegenstel- 
stel kan worden verkregen van hel 
recreatieverkeer van en naar de 
kust (Zandvoort en Bloemendaal), 
zodanig, dat het verkeer in de Haar- lemse agglomeratie daarvan zo wei- 
nig mogelijk hinder ondervindt. De 
commissie kwam tot dit ini'iatief al"; 
gevolg van de aanwijzing van de 
minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (1974) dic in- 
hield. diU geen nieuwe wegen njar 
Zandvoort mogen worden aange- 
legd. 

Adviesburo G.C. heeti nauw sa- 
mengeweikt met de Werkgroep 
Verkeerstechnische Oplossingen . 
waarin rijk, provincie, de gemeen- 
ten Haarlem. Heemstede, Bloe- 
mendaal en Zandvoort. de Kamer 
van Koophandel, NZH, NS ^itting 
hebben. Deze werkgroep gaal in 
grote lijnen akkoord met de oplos- 
singen die B.G.C, heeft voorgesteld 
(vermeld in eerder genoemde .sa- 
menvatting van de drie rapporten), 
te weten: parkeerbeheersing, ver- 
keersbeheersing en het opheffen 
\an knelpunten. (Zie ook pag. 5} OmERHBUER VERBAASD OVER KRAHTEHBERICHT 

kens bij exploitat 
ingsgebouw De Kro 

ZANDVOORT - „Dat verenigingsgebouw „De Krocht" in de toekomst zal worden 
geëxploiteerd door de firma Homex BV, is nog de vraag. De exploitant zelf is het 
voorlopig nici eens met het voorstel van het college, zoals dat op de commissiever- 
gadering van financiën begin deze maand werd behandeld. „ De voorwaarden 
zoals die door het college in het voorstel zijn genoemd, ondermeer het verlenen van 
een garantie voor het verlies tot een maximum van ƒ 10.000,-, zijn wèl een geheel 
andere intrcpretatie van mijn voorstel dan ik voor ogen had", aldus de 
woordvoerder van Homex BV, de heer Wim Drogirop. "£6n garantie voor 
het verlies tot 
/ lOJOOr is door 
ons niet gevraagd" „Bovendien zijn er nog enkele dingen 
waarvan wij niet op de hoogte waren 
ten tijde van de aanbieding. Zo heb ik 
in het Zandvoorts Nieuwsblad gelezen 
dat het in de bedoeling ligt dat er vast 
iedere zaterdagavond een bioscoop- 
voorstelling in De Krocht zal worden 
gegeven; ook dat de grote zaal door de 
gemeente zal worden beheerd, was ons 
Op de commissievergadering werd 
door de heer Aukema medegedeeld 
dat, hoewel het oorspronkelijk de be- 
doeling was geweest dat de gemeente 
zelf voor exploitatie van „De Krocht" 
zou zorgen, 'men hiervan had afgezien, 
omdat dit waarschijnlijk een bedrag 
van rond de anderhalve ton per jaar 
zou vergen. Daarom werd een adver- 
tentie geplaatst waarin l)elangstellen- 
den werden uitgenodigd te reflecteren. 
Homex BV zou één der gegadigden 
zijn geweest. 

„Het maakt natuurlijk niet zoveel ver- 
schil, maar de werkelijke gang van 
zaken was wel iets anders" aldus deze 
horecaman. 

„Met de Party Service hebben wij 
enkele jaren voor de exploitatie van 
„De Krocht" gezorgd. Ik moet eeriijk 
zeggen dat het wel een schip van bijleg 
is geweest. De boel daar was dermate 
verouderd, dat er meer geld bij moest 
dan dat er winst werd gemaakt. Wij 
waren dan ook van plan met de exploi- 
tatie te stoppen, doch zijn op verzoek 
van het college doorgegaan tot mei 
1979, gewoon om het seizoen af te 
maken. 

Wij waren niet van plan om in de „De 
Krocht" terug te keren, nadat de ge- 
meente het pand had aangekocht. Op 
verzoek van het gemeentebestuur heb- 
ben wij een soort van exploitatie- 
overzicht gemaakt toen ons daarom 
werd gevraagd, zodat de gemeente enig 
inzicht kreeg in de exploitatie van een 
dergelijk gebouw. Later zijn wij telefo- nisch benaderd. om eens op papier te 
zetten hoé wij de exploitatie van het 
gebouw zagen, als wij het weer op ons 
zouden nemen. Dat is gebeurd en het 
eerste dat wij dan horen, of liever uit 
de krant lezen, is dat wij de exploitatie 
zullen gaan doen ,, onder nader over- 
een te komen voorwaarden" en vooral 
dat laatste is voor een zakenman wel 
wat vaag". 

Opzet 

Het blijkt ook dat Homex BV het 
college duidelijk heeft laten weten dat 
men niet van plan is opnieuw te werken 
in de verouderde bar en slechte keu- 
keninrichting. Voorgesteld werd dan 
ook dat dit vernieuwd zou worden, 
geraamde kosten zo'n ƒ 35.000 - 
40.000,-. Het door Homex BV inge- 
diende exploitatie-overzicht laat een 
nadelig saldo zien, daarom werd door 
deze vennootschap gesteld dat men 
eventueel voor de exploitatie van het 
gebouw zou kunnen zorgen, mits de 
gemeente een ondernemerswinst van 
minimaal ICKivan de omzet zou kunnen 
garanderen, en dat is natuuriijk heel 
iets anders dan de door het college 
voorgestelde „garantie voor het verlies 
tot een maximum van ƒ 10.000,-". 
„Uit ondernemersoogpunt is de exploi- 
tatie van ,,De Krocht" geen aantrekke- 
lijke zaak. de grootste lastenpost zal zijn de personeelskosten voor beheer, 
part timers en schoonmakers. Wanneer 
dan nog de zaterdagavond, in Holland 
dé avond voor bruiloften, feestjes en 
recepties, vervalt, ja dan zullen wij 
toch nog eens om de tafel moeten gaan 
zitten", aldus de heer Drogtrop. 

Overigens gingen niet aitc comroissiete- 
den akkoord met het voorstel van het 
college. De heer Flieringa behield zijn 
stem voor, omdat hij het niet juist vond 
dat de gemeente participeert in een 
commerciële aangelegenheid. De huis- 
arts vroeg zich af of het «vel mogelijk is 
om jaarlijks een juist exploitatieresul- 
taat te krijgen. 
,,The Millers" tijdens de officiële opening van Cluh Penoquet in Hotel Keur in de Zeestraat te Zandvoort op zaterdagavond 
17 januari 1981. Bij opening Club Penoquet 

Spimtaaii optreden van 
illy Scott ZANDVOORT - Meer dan driehonderd gasten waren aanwezig bij de ofllcicle 
opening zaterdagavond 17 januari van Club Pcrroquet, die in de benedenzaal van 
Hotel Keur in de Zeestraat een gastvrij onderkomen heeft gevonden. ..The Millers" in originele bezetting 
zorgden voor een jazzy sfeer, die werd 
verhoogd toen de aanwezige Milly Scott spontaan voor een gastoptreden 
zorgde. Samen met Suzy Möller zong 
zij nog enkele nummers, een ongekend Wethouder Aukema: „Exploitatie door 
gemeente te kostbaar" 

niet bekend. Wij hebben dan ook een 
onderhoud met het college aange- 
vraagd, omdat wij nu wel eens precies 
willen weten waar wij aan toe zijn", 
aldus de heer Drogtrop. 

Antlere voorstelling 

Uit het gesprek met de woordvoerder 
^van de vennootschap Hemox bhjkt ook 
'dat de wethouder een andere voorstel- 
ling van zaken heeft gegeven. ongeval 

ZANDVOORT - De 78-jarige heer 
H. Panhuis is donderdagmiddag 15 
januari bij een aanrijding in Zand- 
voort om het leven gekomen. De 
bejaarde heer stak de Burgemeester 
Engelbertsstraat over op het mo- 
ment dat een bus kwam aanrijden. 
Een botsing was niet meer te ver- 
mijden. 

Ongeveer een kwartier na de aanrij- 
ding, omstreeks half vijf, is de heer 
Panhuis terplaatse overieden. Rmbtad 
- . Dorpsstraat 8, Aalsmeer, 
;^i ; telefoon 

02977-28411 Wijkraad 
Nieuw Noord 

ZANDVOORT - Op maandagavond 
26 januari wordt in het wijkcentrum 't 
Stekkie in de Fahrenheitstraat in Zand- 
voort het voorlopig bestuur voorgesteld 
van de Vereniging Wijkraad Nieuw 
Noord. 

Deze avond begint om 20.00 uur. Alle 
inwoners van Zandvoort Nieuw Noord 
worden uitgenodigd deze avond naar 
het Stekkie te komen. 

Expositie in 
Nieuw Unicum 

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om 
14.30 uur zal kunstlithograaf Aart van 
Dobbenburgh in 't Pakhuys van Nieuw 
Unicum de tentoonstelling openen van 
Henk Schoone. 

Deze leerling en assistent van Van 
Dobbenburgh werkt bij de NBM, maar 
is in zijn vrije tijd een begaafd teke- 
naar. Hij exposeert tekeningen en 
aquarellen. Het Pakhuys is dagelijks 
geopend van 13.00-17.00 uur, de ten- 
toonstelling is te zien van 24 januari 
t/m 6 februari aanstaande. College rea 
op verzoe ZANDVOORT - Voorlopig staat het 
College van B en W nog afwijzend 
tegenover het verzoek van het Werklo- 
zen Comité Zandvoort, voorzieningen te 
treden dat ook in de badplaats sociaal- 
culturele aktiviteiten kunnen worden 
uitgevoerd. 

Het college is van mening dat voorals- 
nog afwijzend beslist moei worden om- 
dat de relevante gegevens ontbrrken. 
Wèl zullen de sociaal culturele aktivitei- 
ten voor niet- (bercicpsmatig) aktievcn 
in de welzijnsplanning worden opgeno- 
men, maar dan moet wel op tijd de 
nodige gegevens verstrekt worden aan 
de planvoorbereidingscommissie. 
Een rüksbijdrage \oor sociaal-cultureel 
werk voor werklozen, (boven de norma- 
le rijksbijdrage sociaal cultureel werk) 
kan worden aangevraagd vóór 1982, 
indien de aktiviteiten voor werklozen in 
het plan en programma zijn opgeno- 
men. 

Eeriter verzoek 

Reeds in 1975 werd een eersle u.ni- 
vraag door hel Werklozen Comité inge- 
diend voor het inrichten van een ad- 
vies- en trefcentrum voor werklozen. 
Nadat de commissie van werkloos- 
heidsvoorziening zich in 1976 reeds 
meerdere malen had beraden over hei 
plan om te komen tot een dergelijk 
centrum is deze zaak na een briel van 
hel Comité van november 1976 op- 
nieuw in deze commissie behandeld. 
Men bleef echter bij het reeds ingeno- 
men standpunt. Op 26 april 1977 be- 
sloot de gemeenteraad eveneens het 
verzoek af te wijzen. Men stelde zich 
op hel standpunt dat. wanneer het 
Werklozen Comité opnieuw een aan- 

rt afwijzend 
erktozen Comité .raag in zou dienen deze aan een aantal 
voorwaarden moest voldoen. 

Voorwaarden 

Een volgende aanvraag ;;ou onder an- 
dere voorzien moeten zijn van een 
opgave van de personen die behoefte 
hebben aan sociaal-cultureel werk. plus 
een programma van de behoefte waarin 
moest worden voorzien. 
Bij dit programma moesten deugdelij- 
ke opgestelde en gespecificeerde be- 
grotingen van de kosten worden opge- 
geven; 

Er diende inlicht versclialt te worden 
in de aard van de beoogde aktiviteiten, 
de verantwoordelijke leiding en de lijd 
welke aan hel programma zou worden 
besteed; 

Bovendien zou het Werklozen Comité 
dan n^oeteii onderzoektMi in hoeverre 
samenwerking mei gemeenten uil de 
legiii mogelijk zou zi|n 

Aanvraag 

In hel schrijven van hel comiie van 
november 1980 wordl aan deze eisen 
voorbijgegaan, terwijl ook niet wordl 
voklaiin aan de door CRM gestelde 
eisen ten aan/ien hel \erkri|gen vooi 
een rijkssubsidie vonr dit werk. Een 
dergelijke aanvraag moei onder meci 
bevatten: 

opgaven van de bij het project betrok- 
ken instellingen, adres van de accom- 
modatie waar de aktiviteiten zullen 
worden uitgevoerd, alsmede het tijd- 
stip waarop men denkt hier te werken. 
Eveneens wordt de inhoud van het 
programma gevraagd, de verhouding tussen sociaal-culturele aktiviteiten 
voor niet-aktieven en het be.siaande 
werk; een gespecificeerde begroting en 
toelichting, plus bijzonderheden over 
de mensen die hier zullen gaan werken 
(met bijzonderheden inzake leeftijd, 
geregistreerde uitkeringsgerechtigden 
enz. enz.) 

Trefcentrum 

..Van een afzonderlijk advies- en tref- 
centrum voor werklozen; zoals door 
het comité wordt bedoeld kan geen 
spiake zijn", aldus het college in haai 
advies aan de raad. ,.Hel sociaal- 
cultureel w'erk vooi werklozen dient 
namelijk zoveel mogelijk te worden 
ondergebracht in de bestaande voorzie- 
ningen en aktiviteiten. F^e extra kosten 
die daaraan verbonden zijn, vallen in 
principe ondei de rijksbijdrage voor 
sociaal-cultureel werk voor .,niet-nktie- 
vcn"" 

V\a.ir in hel sociii.il-i.iilluieel plan bij- 
zondere aandacht dient te worden ge- 
schonken aan groepen, die in situaties 
van maatschappelijke achterstand ver- 
keren, zal ook hel werk van hel Werk- 
lozen Comité in de welzijnsplanning 
worilen meegenomen", aldus hel colle- 
ge. De planvooibeieidingscommissie 
voor specifiek welzijn heen het Weik- 
lozen Comité reeds benaderd niet hel 
verzoek de nodige gegevens ie ver- 
strekken. ..Omdat onder de I.S4 werk- 
lozen 49 WW-uiikeringsgerechtigden 
vallen, zal voor toepassing van art. 36 
van de WWV het advies van de com- 
mis,sie werkloosheidsvoorziening die- 
nen te worden gevraagd", aldus hel 
college in h.iar advies aan de raad. hoogtepunt op deze avond. 
Pieter Joustra sprak een enthousiast 
openingswoord waarin hij zei aan te 
nemen dat iedereen zich in deze ..huis- 
kamer van Zandvoort" thuis zou voe- 
len. 

Club Pcrroquet, die voor het eerst haar 
deuren opende op 4 januari jl.. telt al 
zo"n kleine honderdvijftig leden, dil tot 
groot enthousiasme van het voodopig 
bestuur. 

Maandagavond is men gestart met de 
,,duizenddingen-a\ond". hetgeen in- 
houdt dat men deze avond van alles en 
nog wal kan doen in de club. Er is 
ruimte voor sjoelers, kaarters, scha- 
kers, terwijl ook het nieuwe biljart 
werd ingewijd door Gudo Maas, een 
goede bekende in biljartkringen. 
Bovendien werd hel nieuwe Chinese 
spel .,Yatzee" gefntroducecrd, en was 
Cl een demonstratie met ,,back gain- 
mvHi". 

Zond.igmidd.is; a.insladnde wordt ei 
een lilm veitoond. terwijl belangstel- 
lenden en leden heter tic datum 31 
januari kunnen aanstrepen, want dan 
wordl ei oen ..kleintje cdrn.iv.il" ne- 
vicid met de Higgenvangers uu Haai- 
lem. Prins Bobo en Raad vjn EIt zullen 
aanwezig i\\n met hun huismkesi de 
Kwallentr.ippers. Plannen heeft het voorlopig bestuur 
genoeg, zo wordt er een modeshow 
verwacht, meer jazz-orkesten en films. 
Club Pcrroquet is geopend vrijdag 
16.00-20.00 uur, zaterdag van 17.00- 
03.00 uur, zondag van 15.00-01.00 uut 
en maandagavond van 19.00-02.00 uur. Langs de Vloedlijn 
hen /wakke geest is als een micro- 
scoop, die nietige zaken vergroot, 
iTijar grote dingen niet kan opne- 
men Loid Che^tertield flh94- ! >f/w ncniti "• 
j^PiSMacht en por)tias$^ Haatlem: Barteljorisstraat 20 (bij lie Grote Mailtt) I tel. (023) 31 26 55 
Amstenlani: Letiisestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 - RANDSTAD PUBLICATIES 5 UUIMUCKUAUZi: JMWUMtil litUI 
Op 15 januari 1981 overleed ten ge\olge \an 
een noodlottig ongeval mijn vader, on/e hioer, 
zwager en oom 

Hendrikus Panliuis 

weduwnaar *an A. K. Kiijjcls 

Drager van het oorlogshcrinneringskruis 
met de gesp, 
op de leellijd van 78 jaar. 

Namens de familie: 
\V. PANHUIS 

/ANin OOR 1 , Passage 1, n.ii 10 
Corr -adres. ürivelscLian 4h2, Hri-dii. 

De uitvaart hceji iiitnukk'h ptaaisiievunck'n '. 
Onze ouders Jaap en M'ien Seysener 

waren 50 jaar getrouwd. Dit wilden ze in de 
familiekring vieren. Wij kinderen wilden dit toch ook wel even naar 
buiten laten weten. Fok Seysener 

Hetiy Scysener-Benjamins 

Jan Seysener 

Mia Seysencr-Schmet? 

Jack - Mirella 

Brendebol 

Poppcdein bekendmaking 

Do buracmeestpr v,vi .?aiidvooft mjakl 
bekend. d>it me! ingj/ic; v.in CG jonujn 198i 
gedjiei.Jc \a dagen !^r gc-mGente^tcietane, 
bureau volkshuisvesting en ruiintelijke 
ordening, voor een ledPr ter miaqa liggen 
de volgende bouwplannen 

1 uiibieiding woning ParadiisWLg Z A 

2 verbouw woning Oosterpj,kilrajt n 1 

3 uitbreiding woninq OoAerpatUMiaat G3 

4 oprichten dakkapel Koning, traa) 8 
b. uitbreiding Biamenlaan J 

Gedurenae de termijn 'jan do term. jgelegging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethoudeis beiwaren tegen de^e bouwplan- 
nen indienen. 

Zandvoort, 14 januari i9ol. 
De burgemeester voornoemd. H. M.ichielsen. V ^jssB^s^smm 

^eFOTO'SNOD\G? 
ASV-^» Nukleurent kleurenpasfoto's 

(geschikt voor o. a. rijbewijs en legitimatie 
bewijzen) 

voT)r de prijs van 
zwart-wit pasfoto's! 

En klaar terwijl u wacht! 
ELLEN CATS 

gediplomeerd liondcmrimstcr 
liefdevolle verzorgm); 
van uw hond 

!r. Fricdhnffntein 10, ZandvoorI, 

(cicfoon 12713 DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BOETIEK VOOR 2e HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen nnaandag'en dinsdag 

van 13.00 tot 17.00 uur. 

Voor verkoop alle dagen geopend 

van 73.00 tot 17.00 uur. L AUG. v.d. MME 

Marlsstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAIMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN l ^^^^ 

prestatie «^ 
verbetering*^ 
door optimale^ 
voeding 

• isostar" 

• opbouwdrank 

• proteïn puur 

• power back 

• müsfi reep 

UnODD ^VERSTEEGE 

KUrKH^ Kerkstraat 18 FOTO BiMOELS 

paarlaarsteeg 8 haarlem 
tel. 312473 

Tussen Koningstr. en Grote Houtstraat, 
bij de Grote Markt. 22 ■amenwsrkonde 
(MtaenniaKtirs In 
„Shell Duinzicht' Voor olie verversen, doorsmeren, 
banden, accu's, onderhouds- 
beurten en reparaties, natuurlijk 
naar „SHELL DUINZICHT". 

U kunt uw auto overdag s/echt 
missen? Maak een afspraak voor 
de avonduren. 

SHELL STATION „DUINZICHT" 

P. TIMMER 

Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort, 

telefoon 02507 - 13287 Zandvoorts Housing Service 

Zeestraat 30 — Zandvoort 

Huur, verhuur en beheer van woningen, 
appartementen en vakantieverblijven. 

vraagt: 

flats voor aanstaand 
zomerseizoen. 

De verhuurders worden geen kosten in 

rekening gebracht. 

Zandvoorts Housing Service 

selecteert de huurders. 

Inlichtingen: 

Dagelijks van 9.30—12.00 uur. 

Telefoon 02507 -14696. G. Kol 

Schuitengat? 
telefoon 13112 

Auto - brand - leven 
alle verzekeringen W Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51 . Drogisterij ■ Relorm 

MOEREIUBURG 

Gesipecialiseerd in 

DIEET-ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos 

Haltestraat B 

ZANDVOORT 

Tel, 02507 - 1 61 23 KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAN 

Reinwardtstraat 20, telefoon 02S07 - 14365. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEOOENMAKER 

J. V.d, BOS 

Bilderdijkstraat 5 
Tel. 13796 Uw adres voor 
etast. kousen, pan- 
ties. knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 
Zandvoort 

tel. 02507-12327 RESTAURANT 

dl]©©!}!]!© 

Kerkplein 8 - Zandvoort, 
telefoon 02507 - 13599. 

Vraagt voor directe indiensttreding: 

® commis de rang 

• demi chef de rang 
® aide de cuisine 

« commis de cuisine 

• casseroüer Telefoon 02507 - 13599, vraagt u s.v.p. 
naar dhr. of mevr. Van Houten. li^^,^ PLAYTEX 

geeft geweldige korting op: » Alle cross your 
HeartBH's 

* Niet te geloven 
panties 

« Niet te geloven 
panty corselets 

(met of zonder rits). KORTING 

5,00 

7,50 

15,00 KROON Haltestraat 55, Zandvoort. 


dubo opruimings- koopjes 
r Ti COUPONS 
KAMERBREEO 
40-60% KORTMG KOOP U RIJKÜI I 

Uitzonderlijke koopjes h 
met kortingen tussen ■ SENSATIE! 

Dit was nog nimmer te koop. LET OPI Voor al uw bruiloften en partijen 

Faviljoen ,,De YiJ verhut 

Vondeilaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38 99 
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling. (uitgezonderd fietsen) I 

I I 

i 10 en 50% I 
I I 

I 
I 
I I 

I Alfred Abbenes | 

I 
I 
I 
I Winkelcentrum Nw. Noord 

Pnsteurstraat 10, telefoon 16533, 
Zandvoort. aanbieding 
atoanen tapijt 

94.- 

I dubo 400 CM BR. 

JA, U LEEST HET GOED' 
4 KLEUREN 


GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM TEL. 023-315402 l^"- 
ummmnuimimim'mÊmnfiimm 
.; I i- j:..Ti:.."..ff{?;.><.^....f .. '.. ,■?. *l„...i...,.^' ' ' ! , Wa^MJlllMIlilM lÉilil'HliMKKiilV-fr'fniinin ««OKHI f Van Zandvooit Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit. 

Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404. Nu nog . . . 

Grote baal 

KAHEBAKVULUNG 

pim. 18V4 kilo 16,00 

pim. 9 kilo lOfSO 

RAUWE PENS 

per pond 0,09 

Profiteer nu van ome 
zaterdagse aanbiedingen 

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN 

WEZENBEEK 

Grote Krocht 28 • Zandvoort Rijvirielhandel BOS 

voor o.a. 

Empo, UiMNi. Gicoffl. KaBdioff . 

MotobecMie. Kyoso en div 

MnfefffiivirieiL Tevons 

KiS-sInitelsetviceen 

ffwielvsrfiiiiir 

Grota Krocht 27. telefoon 12964 Fraberg boetiek 

Grote Krocht 20b 

leiefoon 02507-18539 

VRIJDAG KOOPAVOND 

Heeft u het al gelezen 
bij Fraberg moet u wezen. 

LEER EN BIJOUTERIEËN 
DIK 
MATRAS 

15 cm, 80 X 190 

139,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
telefoon 02507-17751 
HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF 

Wij kunnen u bieden: 
K De bekende witte Meitedessen 
X Mercedes Old-timer 193S type 320 
X Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 

paarden 

Ook in combinatie mogelijk 

Taxi Centrale 

Grote Krocht 18. Zandvoort 
iZandvoortselaan 140 • Hcemslede 
Tel.02507. 12600- 17588. Aanbieding: 

hoogslaper 

90x190 cm 
uit voorraad ieverb. 

259,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
terefoon 02507-17751 
Aanbieding: 

garderobekast 

(wit) 170x80x50 cm 

125,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 2S, 
telefoon 02507-17751 Opruiming bij 
't Luif eitje 

10 tot 50% 

korting 

op diverse breigarens. 

'T LUIFELTJE 

Grote Krocht 26. Zandvoort, tel. 1 74 23 Grote sortering 

eiken plavuizen 
tafels 

v.s.298,-« 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
telefoon 02S07-177S1 Hang- m tegkast 
met schuifdeuren 

170 X 97 X 60 cm 
'/i leg % hang 

189,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
telefoon 02507-17751 Boek en kentoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02507-16033 Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEI^I 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTOILOTTO 1C00P NU VOORDELIG 
BOEKEN IN DE UITVERKOOP ! VOORDELIG DOOR 1981 

Vertrek vrijdag 20 februari: 

10 dagen MARIA ALM (busreis): Gasthof Moserwirt, 

2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a 559,- p.p. 

10 dagen ZELL AM SEE (busreis): Hotel Waldhof, 

2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a 579,- p.p. 

Vertrek zaterdag 21 februari: 

B dagen REITH (busreis): op halfpension-basis 

reeds v.a.. . ._; 415,- p.p. 

8 dagen FUGEIV (busreis): op halfpension-basis, 

reeds v.a 519,- p.p DE LAATSTE 
OPmJ|IVIlNGSKOOPJES ! 1 1 

^da éwmet mode 

Vrijdag koopavond 

Grote Krocht 19, Zandvoort. 

telefoon 02507-17878 
.open: v*n maandag 13.00uur tot «aterdag 13.00 uur REISBUREAU 
KERKMArt 

Grote Krocht 20. Zaï^rivodrt ,vf "''■■.;'■ v 
ifli'foon 02507 l'2560"'' '''i'i- ... REINIOEN-STOMEN-KRSEN 

ueanette 

CROTC KROCHT 21 ZANDVOORT 
TEl 02507-25 74 


Airvo SUCL ev *CNavi Cf, ^ 's nto(9«ns g«br»cht. 's middag» al scl>oon 
modieus e n comfo rtabel 

DE gUSüïl 

TOPMODE 81 

Optiek Slinger 

Gedipt, opticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 
Terefoon 02507 -143 95- 

Leverancier van alle ziekenfondsen. 
Vrijdag hoopavortd. 
eèiau/iMu?^ Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497 

b.g.g. 16621 

Visbarbeque 

Een nieuwe overheerlijke specia- 
liteit welke wij u vanaf vrijdag 
23 januari kunnen serveren. 

Een aantal nieuwe, speciale sau- 
sen vergezellen een keur van vis- 
soorten o.a. zalf en forel het- 
geen een welkome afwisseling 
kan zijn. De geserveerde bijge- 
rechten zorgen er nog weer extra 
voor dat de visbarbecue als een 
waar feestmaal in uw herinne- 
ring achter blijft. 

DÉ PUUR 

Inmiddels bekende kwaliteit 
ook bij deze nieuwe specialiteit. 
AUTOBEDRIJF 

Zandvoort bv 

Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-1 45 80| 

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur. [ 

zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur. 

ZONDAGS GESLOTEN. 

uw ADRES VOOR: 

MAZDA 

Ook voor uw 

SCHADES Pedicure praktijk 
mevr. Jonkman-Rol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 02507-13871 Gevraagd: 

winkelmeisje en part-timer 

Topslagenl VREEBURG 

Haltestraat 54 - Zandvoort. 
Telefoon 02507 -12451. Woonruimte 

TE HUUR GEVRAAGD 

in centrum Zandvoort 

voor vrouw met 

2 kinderen. 

Huur tot pim. ƒ500,- 

per maand. 

Even tueel ruilen 

voor mijn fiuurflat. 

Brieven ond nr. Z <tS4 
aan bur. v. d. blad. WONINGRUIL HOOFDDORP 

Aangeboden: mooie grote eengezinswoning, 
4 slaapkamers, eiken keuken, grote badkamer, 
voor-en achtertuin enz. Huur f 545,- per 
maand met overname. 

Gevraagd: ruime flat of grote bejaarden- 
woning, liefst Amstelveen of Haarlemmer- 
meer. 
Brieven onder nr.: 1954 bureau van dit blad. MAAK UW OUDE OLIELAMP 
WEER COMPLEET 

Voor lampekappen - glazen bollen - branders, 
enz., naar: 

IN DE OUDE KAST 

.Antiek en Curiosa 

TMinweg t/o Dirkson - Hoofddorp 

Tel. 02503 - 1 64 57 

Geopend vnjdavmicUiav. vniclavinonden zaleirius INBOEDELVEILi OPPAS gevraagd, woensdag 

van 13.00-17 00 uur on 

donderdag 15 00 21 00 uur 

Telefoon 02507-16584 Op donderdag 23 januari 's morgens 10.00 uur in hel veilinggebouw DE WITTE ZWAA?v) 

Dorpsplein 2. 

T.o.v. Deurwaarder H. Torhoeven ie Hadriem. 

Waaronder zal worden geveild; 

Wandmeubels, slaapkamers, linnenkasten, div. eethoeken, losse tafels, T.V. -toestellen, 

Perzische kleden, textiel, piano, salontafels, mahonie secretaire, schilderijen, stencilmachine, 

koelkasten, gasstellen, tuinbank, bromfiets, verder zeer veel klein goed. 

UIT FAILLISSEfVIENT 

Collectie houten beelden, horeca materiaal em. em. 

Kijkdagen: Maandag 26 en dinsdag 27 januari van 10.00- 18.00 uur. 

Inlichtingen dagelijks telefoon 1210*. 

Veilingmeester 
S. Waterdrinker 
A utobedrijf l/T VERSTEEGE PEUGEOT 


ZANDVOORT 02507 - 12345 B.V. Pakveldstraat 21 
Postbus 126 
2040 AC Zandvoort 
TALBOT Telefoon 02507 - 12023 

Viaagt per 1 februari a.s. 

kamerpersooeei 

voor de ochtenden. 
Per 1 maaria.b. personeel RANDSTAD PUBLICAl lts 3 a/b ''«-iUiKf-v tu 
B m 
i.f -.1 1. ; rfr 

,., > i ■ ■-.J-^-- ïf™>^■'• 


HOTEL 'Wi VS 


ifNKOFP IE 250 gram, vaouum 
gemalen. 


"V 


Bü AANKOOP VAN 

0.2 UTER 
HOUDBARE 2 PAKKEN OOMSD t "^ilK'c? ,v;-/f ^ ^'V:'^^ LEEUWEZEGEL 


'•■''; •' 


/■;^^i''',i^''"'t r^''i^?':f^\v 


é^ ! 


^-3'#^ $t^ 1 


V_;-,r 


^■-^W: t^K'St/f^'. 


,?;r':^' 


^/.'^■--i^^ï fe^.'-'Sf^'i;;;r/ 


-'■'V-' 


^J't^V^T^y '^^:(^^ïï;^^ 


-■ ■--',' 


f-'/,: ■■■:'■'}. "^'iaa-^ L/--, 


'.■{ 4 


'.'','• y.V-f.': '.'"*■■* ~-i.'^^ U^ 


-V- ':.-.■; 


■■■■ -;.--i ^ ■-■'■:\'-. -'■v. i-''- et. KUIP 
500 gram 


j\ GROOT PAK 


GROEN 
^r iw50 

E- 5 liter ^^ kwaliteit voor 'n 
scherpe prijs 

stukken >' V. royale bus y V STRUK- 
PLANK 

traploos verstelbaar 
in elke gewenste hoogte IVSOUWEN- 
STRpPLANKJE 

De ideale hulp voor het 
strijken van mouwen. V- 'B^ STOOIVI 
STRÜKUZER 

irttt ruim w«t*rrM«rvoir voor hst stomen. 
Thermottoat instelbaar voor dhrerie soor- 
ten wasgoed en voorzien ven oen handige 
wetervarjtuiver voor "pnrtaoed". 45r 


RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 22 JANUAKI 1UU1 rAUiNA 3 Remedial 
teaching 

Ondanks de aandacht die in hel lager 
onderwijs en met name in de LOM' 
scholen besteed wordt aan kinderen 
met specifieke laalmoeilijkheden, blij- 
ken deze leerlingen ook in het voort- 
gezet onderwijs vaak nog voor grote 
problemen Ie staan. 
Met name in hel MAVO, HAVO en 
VWO, waar het onderwijs voorname- 
lijk verbaal gericht is, dreigen deze 
leerlingen, ondanks voldoende ver- 
standelijke capaciteiten, op deze 
moeilijkheden vast te lopen. 
Er blijkt de laatste jaren een groeien- 
de aandacht voor dit probleem Ie zijn, 
hetgeen blijkt uit meer aktiviteiten 
binnen de landelijke werkgroep van 
remedial teachers en uit publicaties 
zoals van het werk van Chr. Kuiper en 
C. Weggeiaar „Woordblind". Ook 
neemt hel aantal scholen voor voort- 
gezet LOM-onderwijs toe. 
Remedial teaching is onderwijs toege- 
spitst op één leerling, omdat voor 
ieder kind de problemen anders kun- 
nen liggen. 

Wordt op de LOM school deze vorm 
van onderwijs gegeven voor kinderen 
met leer en gedragsmoeilijkheden, in 
het voortgezet , onderwijs liggen de 
problemen vaak op het gebied van taal 
(woordblindkeid) en rekenen. 
In hel gewone voortgezet onderwijs 
beperkt de aanpak zich echter tot 
eigen initiatieven van enkele scholen. 
Voor hel overige zijn de leerlingen, 
die mei taalzwakte kampen aangewe- 
zen op zelf te organiseren particuliere 
hulp. Daarbij is de financiële drempel 
en het tekort aan remedial teachers 
voor deze leeftijdsgroep een grote 
rem. UNIEK PROJECT OP GERTENBACH-MAVO 

'Remedial teaching' be 
óók in voortgezet onderwijs 
ZANpVOORT - In het schooljaar I97»79 heefl de Gertenbasch Mavo in 
Zandvoort het initiatief genomen om een aantal lesuren voor brugklas en 
tweede klas voor hulp een taalzwakke leerlingen te reserveren. 
Op grond van de resultaten in dat eerste jaar is deze hulp in het jaar 
197^0 voortgezet. Na twee jaar, kan men nu zo'n beetje de resultaten 
beoordelen, bijschaven aan het lesprogramma, en zullen de eerste 
vruchten (leerlingen die dit jaar hun einddiploma behalen) worden 
geplukt. 

De lerares van de Genenbach Mavo 
die deze groep leerlingen onder haar 
hoede heeft is mevrouw I. Zuidema-de 
Bruijn, die omdat ze de vereiste akte 
heeft, ook les kan geven op scholen 
voor voortgezet onderwijs. 

,,lk heb mij in het onderwijs altijd 
aangetrokken gevoeld tot de zoge- 
naamde .buitenbeestjes" kinderen met 
leer- en of gedragsmoeilijkheden. Om- 
dat ik mijn akte heb. kan ik ook op de 
MAVO-school les geven en daarom 
deze leerlingen heipen. Ik vind het 
bijzonder dankbaar werk", aldus me- 
vrouw Zuidema. Deze lerares kwam 
naar de Gertenbach Mavo op verzoek 
van de directeur, de heer Nijboer, die 
enkele jaren geleden met het initiatief 
kwam deze vorm van onderwijs, kort- 
weg remedial teaching genoemd, ook 
op de Gertenbach Mavo te introduce- 
ren. Uiteraard met medewerking van 
het gehele lerarenkorps, want een 
nauw overleg tussen de remedial tea- 
cher en de overige leraren blijft een 
eerste vereiste. 

Enthousiasme 

Gebleken is namelijk dat kinderen, na 
de eerste moeilijke aanloopperiode, 
soms zo enthousiast de r.m. lessen 
volgen en hiervoor huiswerk maken, 
dat zij de overige vakken verwaarlo- 
zen. Dan is zitten blijven aan het einde 
van het schooljaar een feit, en de 
teleurstelling groot, zowel bij leerlin- 
gen, ouders en leerkrachten. 
Belangrijk is daarom het contact tussen ' 
ouders, de r.m. lerares en de overige 
leerkrachten. ,,Het eerste jaar hebben 
wij namelijk de fout gemaakt, dat ik 
dacht dat alles goed ging met een 
leerling om bij de rapportenbespreking 
een heel ander verhaal te horen, bij- 
voorbeeld een dikke onvoldoende voor 
aardrijkskunde, geschiedenis etc. 
Daarom is het contact nu ook veel 
intensiever" aldus mevrouw Zuidema. 

Seiecteren 

Omdat slechts een beperkt aantal uren 
voor remedial teaching beschikbaar 
was, was het belangrijk dat die uren 
ook besteed zouden worden aan die 
leerlingen die er het meeste behoefte 
aan hadden. 

Op de MAVO-school beschikt men 
daarbij over de inlichtingen van de 
lagere school, (deze worden in de regio 

Lustrumviering genootschap 
in teken historie Zandvoort tot de verbijsterende ontdekking dat 
sommige leerlingen voor wai hun spel- 
ling betreft, niet veel verder waren dan 
de tweede klas van de lagere school. 
,,Door remedial teaching zijn wij totdt- 
ontdekking gekomen, dat toch wel veel 
leerlingen tekort is gedaan in het verle- 
den" zegt de heer Nijboer. ,,Deze 
kinderen werd vroeger vaak luiheid programma mei korte laakjcs en vee! 
regelmatige controle. Het huiswerk 
wordt aan elk kind op zijn eigen niveau 
ook weer met heel duidelijke instruktie 
opgegeven. Het blijkt dat de kinderen 
hel huiswerk erg goed maken en zelf 
om extra werk vragen, het liefst moe- 
ten ze daar iemand thuis bij kunnen 
inschakelen. Werkgroepen 
vragen uitstel 
inspraakprocedure 

ZANDVOORT - De werkgroepen 
Noord, Centrum en Zuid die zijn ge- 
vormd naar aanleiding van de in juni 
1980 verschenen structuurstudie, heb- 
bfen zich tot het college en de raad 
giewend met het verzoek de door de 
gemeente gestelde termijn van in- 
spraak te verlengen. 
C^orspronkelijk lag het in de bedoeling 
dat de inwoners gelegenheid zouden 
krijgen tot 1 maart, doch de werkgroe- 
pen wijzen er in hun schrijven op dat 
eerst na de voorlichtingsavonden die in 
litovember/ december werden gehou- 
den, de inwoners op de inspraakproce- 
dure hebben kunnen inhaken. 
Gezien de uitgebreide problematiek 
die in de structuurstudie /verkeersstu- 
tne aan de orde komt. vraagt een 
«ginvolle inspraakreaktJe meer tijd dan 
de gestelde termijn. 
Overigens wordt door de werkgroepen 
q'ok gemist een globaal inzicht betref- 
fende de tlnancièle consequenties, 
waardoor, volgens de werkgroepen, 
geen reële afweging tussen de verschil- 
I4nde alternatieven kan worden ge- 
(naakt. 

>; Voor een goede afweging, moeten wij 
inzage hebben in deze kosten", aldus 
de werkgroepen die uitstel verzoeken 
tbt 1 juni. 
Mevrouw Zuidema met haar leerlingen op woensdagmorgen in de Gertenbach Mavo. verstrekt via het leerlingendossier van 
de zogenaamde continue begeleiding). 
Daarin worden gegevens verzameld 
over de vorderingen van de leerling 
gedurende de vijfde en zesde klas van 
de lagere school. Vaak geven deze 
slechts een globale aanduiding van een 
taalprobleem of zijn niet volledig, zo- 
dat men nu nieuwe leerlingen toetst op 
hun taalvaardigheid. 
Op grond van deze loetsuitslagen die in 
de eerste maand van het schooljaar 
worden afgenomen met daarnaast de 
lagere school gegevens en het oordeel 
van de taalleraren gedurende de eerste 
weken wordt een aantal leerlingen voor 
de r.t. gekozen. Bij deze leerlingen met 
zwakke taaiprestaties wordt een ver- 
dere selectie toegepast, die met extra 
hulp in het zogenaamde ,,steunuur 
Nederlands" geholpen zijn, en die voor 
remedial teaching in aanmerking ko- 
men. 

,, Hoewel het om leerlingen met een 
MAVO-advies gaat, kwam men soms i 
i Zandvoort - in gebouw „dc 

I^roeht" heefl het Genootschap Oud 
Zandvoort vrijdagavond jl. het 10-jarig 
|icstaan herdacht. Het bar slechte weer 
ij'as er de oorzaak van, dat de zaal 
Mechts matig, maar gelei op deze om- 
iitandigheden toch nog redelijk goed 
bezet was. Zware sneeuwval en storm- 
achtige wind hielden kennelijk veel 
ftiensen thuis. Die thuisblijvers hebben 
m:cI veel gemist, want het werd een 
Èenotvollc en leerzame avond. 

prettig programma 

Het bestuur had een programma sa- 
mengesteld, waarmee het publiek zich 
ijostelijk bleek te amuseren. Het werd 
feeopend door de voorzitter van het 
genootschap, ir. C.J. Wagenaar, die 
enthousiast als altijd, speciaal wanneer 
Ëet gaat om instandhouding van het 
IZandvoorl van weleer, de aanwezigen 
jfiartelijk welkom heette, speciaal bur- 
gemeester H. Machielsen en de wet- 
houder van culturele zaken, de heer 
K.C. van der Mije Pzn., beiden verge- 
zeld van hun echtgenoten. Afvaardigin- 
gen van oudheidkundige genootschap- 
pen uit Katwijk en Heemstede werden 
eveneens in dit welkomstwoord betrok- 
Jken. waarna spreker onder meer me- 
moreerde, dat het Genootschap Oud 
Zandvoort zijn steentje had bijgedra- 
|gen om zijn doelstellingen in zo breed 
.hiogelijke kring bekend te maken. Men 
|iad in de afgelopen tien jaren gesnuf- 
feld in de geschiedenis van Zandvoort, 
!gegraven in de Noordbuurt en door 
middel van allerlei aktiviteiten de 
Ideeën van het genootschap aan de 
buitenwereld kenbaar gemaakt. 
>'ervolgens gaf spreker in het kort een 
■opsomming van al hetgeen het genoot- 
schap in dc afgelopen 10 jaar had 
'beziggehouden en nog steeds bezig- 
«houdt. Daarna had dc vertoning van 
I ;èen 19-tal dia's plaats met strandgezich- 
ten uit vroegere jaren in Katwijk, 
;iScheveningen en Zandvoort, waaron- 
|iler verschillende nog nooit vertoonde 
'beelden. 

De secretaris van de Zandvoortsc 
Bomschuitclub, de heer H.C. Bakker, 
hield vervolgens een boeiende causerie 

3'^-^^ y^M'»'' 


Bedrijvigheid op het strand en de noordelijke boulevard in Zandvoort, met 
het in 1881 gestichte eerste Kurhaus met vier torens. Dit gedeelte 
behoorde tot „nieuw Zandvoort" gelegen ten noorden van het oude, op 
een door afgraving en ophoging verkregen hoogvlakte van de voorste 
duinenrij. Het terrein was 44 bunders groot, dat wil zeggen 2200 x 200 
meter. 

Deze afbeelding komt uit de in 1882 door Tj. Holkema uitgegeven „Gids 
met platen voor Amsterdam". 

(voorpagina programmablad} verweten, terwijl dat toch zeker niet 
het geval behoeft te zijn". 

Aanloopperiode 

Zowel voor de Gertenbach MAVO 
leerkrachten als de leerlingen was de 
aanloopperiode langer, dan werd ver- 
wacht. 

Het kostte moeite de leerlingen zover 
te brengen dat ze inzagen, dal ze hulp 
nodig hadden. Ze wilden veel te vlug 
en liepen graag over de moeilijkheden 
heen. Ze konden slecht luisteren en 
vonden veel eenvoudige oefeningen 
gek. 

Bovendien bleek hei nodig voor elk 
kind een apart programma op te stellen 
(er wordt gewerkt met groepjes van 
hooguit vier leerlingen). Pas na een 
aantal maanden kwam de motivatie van 
de leerlingen op gang. 
Dit betekende niet dat in de r.t. lessen 
al een duidelijke verbetering merkbaar 
was. Deze was er wel in de RT-lessen 
en het feit dat de leerlingen dit zelf 
konden merken was oorzaak dal ze 
gaandeweg steeds beter aan hun specia- 
le oefeningen gingen werken. Soms 
met het bovenvermelde resultaat (an- 
dere vakken vergeten). 

Tweede jaar 

Nadat de leraren een aantal gegevens 
op een rijtje hadden gezet: namelijk zo 
vroeg mogelijk ia hel jaar met deze 
lessen beginnen: 

regelmatig overleg tussen de remedial 
teacher en de talenleraren: bespreking 
met de ouders: 

RT-uren zo in het roosier plannen, dat 
de leerlingen niet telkens dezelfde les- 
sen missen, die juist voor hun taalont- 
wikkeling belangrijk zijn, 
"werd besloten ook in het cursusjaar 
1979^0 met de remedial teaching door 
te gaan. 

Het aantal lesuren kon worden uitge- 
breid, zo ook de groep leerlingen. Op 
grond van ervaringen uit het eerste jaar 
kon een duidelijker en uitgebreider 
programma van onderzoek, oefeningen 
en huiswerk worden afgewerkt. 
Hel is namelijk belangrijk voor de 
remedial teacher, maar vooral ook 
voor de leerlingen, om te weten waar 
de tekorten en moeilijkheden van de 
leerling liggen. 

Resultaten 

Gebleken is dat de leerlingen heel goed 
werken in een sterk gestrukturcerd Zelfkennis blijkt een goede zaak. De 
leerlingen moeien zich .bewust worden 
wat ze wél en wat ze nog niet kunnen. 
Deze leerlingen zijn over het algemeen 
onzeker geworden, omdat de jaren in 
het klassikale lagere onderwijs slechts 
globaal hebben gevolgd, met de erva- 
ring dat ze aldoor weer tekortschoten, 
zonder dat er oefenmateriaal beschik- 
baar was, dat bij hun individuele ni- 
veau aansloot. 

>ia ruim twee jaar kan men nu op de 
Gertenbach Mavo terug zien op de 
resultaten van het remedial onderwys. 
Deze zijn soms verblufTcnd. Zo zal dit 
jaar door enkele leerlingen het eindexa* 
men worden afgelegd. „Ze staan er 
goed voor en er is geen reden waarom ze 
zouden zakken, en dat is toch een 
resultaat om trots op Ie zijn" aldus 
directeur Nijboer. En terecht. over het werk van de Zandvoortsc 
Bomschuitclub, die nu al enkele jaren 
op dinsdagavond in het Cultureel Cen- 
trum haar werk verricht. Een fraai 
exemplaar van zulk een schuit was in de 
zaal opgesteld. Een mooi uitgevoerde 
brochure, het werk van deze vereniging 
op duidelijke wijze tonend in woord en 
geschrift, werd na afloop gratis ver- 
strekt. Het ligt in dc bedoeling, dal 
binnen afzienbare lijd hel eerste model 
van een bomschuil ter plaatsing in het 
Raadhuis aan het gemeentebestuur zal 
worden aangeboden. 
Hel dames vokaal ensemble (het vroe- 
gere Feelbea sextet), thans uitgebreid 
lot 8 dames, waarvan er één wegens 
ziekle afwezig was, verleende met een 
drietal optredens belangeloze mede- 
werking. Onder de bekwame leiding 
van een nieuwe dirigente werd er bij- 
zonder fraai gezongen, waarvoor dit- 
maal een aantal opcrellf.fragmenien 
was opgenomen. Ook de technische atwerking voldeed uitstekend en zo 
kon van zeer mooie zang worden geno- 
ten. Zonder meer mag dit ensemble 
een aanwinst worden genoemd voor 
onze gemeente. 

Dc heet Anth. Bakels vertoonde hier- 
na het tweede deel van de nog steeds 
niet voltooide kleurenfilm over Oud 
Zandvoort, waaraan „De Wurf ' haar 
medewerking verieent. Ook dit tweede 
deel was een eclatant succes en het 
publiek genoot ten volle van bekende 
beelden langs hel strand en in de 
duinen. Deze film lijkt een bijzonder 
waardevol stuk Zandvoortsc folklore te 
worden. 

Nadat de dansgroep van „De WurT' 
nog een aantal volksdansen had uitge- 
voerd in oud-Zandvoortse cosluums, 
die op deskundige wijze werden toege- 
licht door Bob Gansner, werd deze 
avond met een kort dankwoord door ir. 
Wagenaar afgesloten. 

K.Sr. (Adverieniiesl dQ2emaanGl 

inuuj 1 

bibliotheek EXPosmiE 

George Bokstijn exposeert 
zeefdrukken, blockprints 
en tekeningen tijdens de 
uitleenuren \o\ en met 
ld februari 

FONOTHEEK 

Openingslijden: 

maandag 19.00-21 00 uui 
vrijdag 15.00-1 7.00 uur 
vrijdag 19.00-21.00 uur Prinsessewég /Zandvoort Bridgenieuws ZANDVOORT - Na 5 spannende wed- 
strijden in de 3e competitie van de 
Zandvoortsc Bridge Club zijn de beslis- 
singen gevallen. Halverwege het sei- 
zoen staat de fam. Heidoorn als winter- 
kampioen bovenaan in de A-lijn. Dit 
paar is er in geslaagd op de laatste 
speelavond de fam. Spiers nog juist 
voorbij te streven. Dit laatstgenoemde 
paar moest thans genoegen nemen met 
een tweede plaats met de fam. Coops 
als goede derde. 

Onderaan in de A-lijn zijn twee paren 
gedegradeerd, namelijk de fam. Smink 
en de fam. Paaidebek. Hun plaatsen in 
de A-lijn worden ingenomen door de 
twee paren die op de plaatsen één en 
twéé van de B-Iijn geëindigd zijn, te 
weten de fam. Berrier en de dames 
Dröse-Van Gellekom. De heren Huls- 
keniper-Vulsma hebben het nèt niet 
gehaald en blijven in de B-lijn. Niet in 
de B-lijn hebben zich kunnen handha- 
ven de dames Kerkman-Kiewiel en de 
heren Klomp-Loos. Zij zijn gedegra- 
deerd naar de C-!ijn en moeten nu 
stuivertje verwisselen met de fam. Pee- 
man en de dames Keur-Schutte, die 
bovenaan in de C-lijn geëindigd zijn en 
derhalve voor promotie naar de B-lijn 
in aanmerking zijn gekomen. Slachtof- 
fers van de harde vechtlust in de C-lijn, 
zijn geworden de dames Stor-Vallo en 
de fam. Veldhuizen, die in deze lijn 
uiteindelijk op de onderste plaatsen 
zijn terechtgekomen en een stap terug 
moeien doen naar de D-lijn. Daar 
stonden mevr. Van Ackooy en de heer 
[penburg alsmede de fam. Hoogendijk 
al geruime lijd kïaar om naar de C-lijn 
te promoveren. 

Het gehele slagveld overziende moet 
worden vastgesteld dat enkele gedegra- 
deerde paren eigenlijk beneden hun 
kunnen hebben gespeeld. Zij zullen 
zeker niet berusten in deze neergang en 
ei alles aan doen om weer terug te 
keren naar de afdeling waaruit zij aan 
het einde van deze 3e competitie ge- 
wipt zijn. Wat de gepromoveerde pa- 
ren betreft kan men moeilijk zeggen 
dat zij slechte prestaties hebben gele- 
verd. Zij hebben - dank zij hun inzet - 
terecht aanspraak gemaakt op hun 
promotie, hetgeen weer niet wil zeggen 
dat de paren die in de diverse lijnen op 
de derde plaats van boven geëindigd 
zijn in gebreke zijn gebleven en niet die 
strijdlust aan de dag hebben gelegd. 
Maar er moeten nu eenmaal in elke 
competitie winnaars en verliezers zijn. 
Welnu: felicitaties voor de gepromo- 
veerden en nieuwe moed voor de gede- 
gradeerde paren. 

U& driekwart eeuw 

Een man. genaamd Boudcwijntje 
Begon in z'n jeugd, 't is geen 
geintje. 

.Met hel vonien van vis . 
En dat werd gewis 
Een zaak van formaat, en geen 
kleintje! 

Bovenstaande iimmerick zou van 
toepassing kunnen zijn op de heer 
Boudewijn Duivenvoorden sr, die 
dinsdag 20 januari 75 jaar geworden 
is. Vrienden en relaties zijn daarom 
uitgenodigd om op woensdag 2! 
januari tussen 17.00 en 20.00 uur 
een toost bij hem te komen uitbren- 
gen op zijn gezondheid in restauraii! 
Duivenvoorden aan de Haltestraai' 
no. 49. Ik feliciteer hem (al is hel 
laat) van harte namens zeer ve!cn 
met het bereiken van deze mijlpaal 
in z'n arbeidzaam leven. Hij heeft 
er heel hard voor moeten werken en 
werd van klein zakenmannetje een 
van Zandvoorts meest bekende ne- 
ringdoenden, die aan z'n kinderen 
een prachtige zaak heeft nagelaten. 
Mogen nog vele gelukkige jaren zijn 
deel zijn! 

Knotsenburg 

Als enige familie in Zandvoort 
woont hier de familie Knotsenburg 
(pa, moe en 2 kindertjes). Het is 
een naam die maar zelden of nooit 
voorkomt. Nijmegen heet in deze 
carnavalstijd óók Knotsenburg! Er 
zijn daar 35 carnavalsverenigingen, 
met één Prins en een overkoepelend 
bestuur. Dit bestuur is erachter 
gekomen, dat Zandvoort de familie 
Knotsenburg als enige in z'n midden 
had en kwam daardoor op de lumi- 
neuze gedachte, de gehele famihe 
uit te nodigen voor een weekend- 
feest in Nijmegen, als gasten van 
genoemde Carnavalsvereniging. 
Dat feest vond het vorige weekein- 
de plaats. Het werden daverende 
avonden met uitbundig feestver- 
toon. Ook de proclamatie van de 
nieuwe Prins had toen plaats. De 
familie heeft verschrikkelijk geno- 
ten van de allerhartelijkste ont- 
vangst! 
Hel was in alle opzichten knots" 

Aktiviteiten KNZHRM 

Het bestuur van de Koninklijke 
Noord en Zuid Hollandse Redding 
Maatschappij (K.N.Z.H.R.M.) 
heeft voor de eerstkomende maan- 
den de volgende aktiviteiten voor 
het station Zandvoort vastgesteld: 
zaterdag 28 februari, zaterdag i4 
maart, zaterdag 28 maart en zater- 
dag II apri! oefening mei de red- 
dingboot de Dr. S.L. Louwes. Ver- 
trek van het boothuis in de Thor- 
beckeslraat om 9.00 uur "s morgens. 
Maandag 27 april bijeenkomst in 
het boothuis (besloten). 
leuke nasleep 

Met stijgende verbazini: <:n (.'.rotc- 
voldoening heb ik de reactie:, oridct- 
gaan die mijn medeclelsnpcn in hci 
vorige nummer hebben tewecggi;- 
bracht ovcj het in de muur geniei- 
selde papier in een dei mureit \jn 
garage Barnhoorn te Heemstede, 
waar o.a. verscheidene Zandvocii 
se bouwarbeiders 52 jaar gek-den. 
nl. in september 1928 een verbou- 
wing uitvoerden en dit feit op der- 
wijze voor hel nageslacht vastleg- 
den. Vooral de oude Zandvoorteis 
vonden het bijzonden leuk en dat 
was het ook. Leuk en interessani. Ik 
ontving er vee! reacucs op met nog 
heel wat nadere gegevens, schrifte- 
lijk maar ook mondeling. t').a. van Jacoh Koper (Jaap Picticj. \'an 
Speijkstraat 18, van Jan Molenaar 
(Bonnie) en Henk Biuijs (de 
Kr.iai). Door hun hulp en die van 
verscheidene anderen kan ik thans 
op dit artikel nog de volgende aan- 
vullingen geven: Jaap Picrie vertel- 
de mij. wei aan deze garage tt.' 
hebben gewerkt,, maar zijn naam 
staat niet op het document, de 
onderste naam was nl. die van zijn 
vader. Die was metselaarsbaas, oi- 
tewcl ..duizendpoter", óók een Pie- 
rie. De bovenste naam ...Corneiis 
Koper'" is een broer van zijn vader 
(bijnaam Kees Baster). De 2de: 
Svillem Paak was ene Stompie en 
diens broer Arie woont in de Oos- 
terpark.straat 50. A. Drommel 
woonde in de Koningstraat, hij was 
getrouwd met een Belgische vrouw. 
De 3e, 4e en 5c waren broers van de 
vader van Jaap Pierie, A. Keur is de 
vader van Piet Keur, welbekend van 
Zandvoortmeeuwen en D. Halder- 
man heeft de laatste jaren gewerkt 
bij de firma Koning in Zandvoort. 
Floor Koper en D. Halderman zijn 
beiden nog in leven, doch thans 
reeds meer dan 80 jaren oud. Het 
zijn de enige twee nog levenden van 
de negen in het document genoem- 
den. De aannemer van het bouw- 
werk was ene Brouwer en de hoofd- 
uitvoerder W. van Zijl. A. Drom- 
mel was in zijn latere levensjaren 
nog jachtopziener en Floor Koper is 
jarenlang schipper van de Zand- 
voortsc reddingboot geweest. Dit 
waren dan de nadere gegevens, die 
ik nog ontving. Velen van u zal dit 
welbekend zijn. En tenslotte moet 
ik nog vermelden, in mijn vorige 
artikel terloops de naam .,Wit- 
galje" te hebben gemeld. Maar die 
was er niet bij. Bovendien was die 
bijnaam niet ,,Witgatje" maar 
,,Wupgatje". 't Is maar. dat u het 
weet! 

Opoe bakt taarten 

Opoe klimt in haar vergeelde kook- 
boek af en toe danig in de pen. Zo 
schrijft zij o.a. het volgende: ,.Ik 
heb jeloi verteld,, dat je mot koke 
met liefde, maer alle kookboeke 
kunne je niet hellepe as je niet kan 
koke, behalve bij 't bakke van 
taerte, want voor het bakke van 
taerte heb je nodig een keukeweeg- 
schael, geduld, koele vingers en 'n 
aventuurlijke geest. Een gerecht,, 
dal jeloi allegaer wel kent is een 
,,pie". Pie-gebak gebroike jeloi 
vaek, maer oorspronkelijk is dat 
hier 'emaekf door 'n Engelandse 
venter, die daer oppetalle (opgeno- 
men) is deur de wind en naer 
Zanvert eblaeze is. In 't Engels is 
dat ,,magpie" en dat betekent , .ek- 
ster'". Toendertaid hebbe ze leven- 
dige eksters in "n enorme taert 
edaen en as dat ding dan wier 
anesneje vloge die heeste graeg weg 
en de taert had extra smaek ekrege 
deur de uitwerpselen van die angsti- 
ge vogels, 't Receppie geef ik jeloi 
niet maer in elk kookboek kan je 't 
vinde. Poddinge motte jeloi ook 
niei zellef bakke. Ze benne in de 
vakhandel vaek veu! beter en ook 
lekkerder,, net as de keek. die bai 
de koekebakker mooier en goedko- 
per zain as die jeloi met "n hoop 
ellende .'.ellef bakke. oftewel in 
mekaei draeie en je gaste zulle 't 
waerderc as die maer lekker keiine 
bikke. Wekke motte jeloi ook maer 
niet meer doen. Je kauwt je meestal 
wezeloos en die batterai potte wordt 
maer niet minder. En o jae: as jeloi 
van diere houwe. mot je ook gien 
•jarnae! meer schranse, wam dis 
worde levendig 'ekookt! Dat is veur 
die beesies heus gien pretje. Zouwe 
jeli>i 't zo leuk vindc. levendig in 'i 
kokende wacter te worden 'esmetc'' 
lin tet'.siofie nog vva! aers: weti: 
leloi, dat op 10 februari a.s hel 165 
laere (eiug is. dat de Hoge Pvsed 
v.m Aede! 't waepe van Zanvert mei 
dt' bekende vissies goed't'keurd 
heb'.' Daer moste we rnaer 'n vraeie 
dag v.tii maeke, 'n Feestdajj. want 
Zanvert zonder vissies (;■ as 'n boter- 
ham -ronder hutter 
fz-t'/lYKCHI»'^ DAG EIVilNJACHtBEREIKBAAfii; 

Dr. Gerkèstraat 47 ixJ^^fE?Zó W4 


...^^u^JANUARM981 PAGINA 4 
•jmÊim NOG SLECHl S 1 WEEK 

UITVERKOOP alles één prijs 
BROEKEN TRUIEN 
JURKJES BLOUSES 
JACKS ENZ. 25; T-SHIRTS 10.- 

'T KINDERWiNKELTJE 

Buureweg1-3-ZANDV00RT-Tel. 1 65 80 

Wij zijn geopend: 
wo./do./vr./za. van 12.00 tot 17.00 uur -Zondag 13.00 tot 17.00 uur 
BELLEN 

*02507 - 1 71 66* ADVERTEREfVI METEEN 
GOED PRODUKT 

wordr-n du (idverientiep«ji)inii's /u tjued 
qule^i-iï danroni ook ^i|n de 
iidveMfjerdcïs /o ingenomen mei 

Zaodvoorts lyieuwsblad IAAT y W SLEUTELS MAKEN 
BU DE VAKMAN 

Wij zijn onbetwist de 

sieutelspecialist 

Ook voor NAAMPLATEN m diverse 

maten, kleuren en modellen 

kunt u bij ons terecht. 

SLEUTEL- en SLOTENSERVICE 
IJZERHANDEL 

VERSTEEGE 

Pakveldstraat 19 - Zandvoort 1 ! ' j^t:.^ ' ^s^! ' J '' ^' ' '^V ' ffl ' ^^ Te huur gevraagd 

van IBjuli t/m 31 juli 1981 

voor onze Zwitserse familie, gezin met 
2 kinderen {13 en 7 jaar) 

beneden huis met tuin 

of flat aan boulevard. Alleen Zandvoort-zuid. 

Beslist met douche. 

Huurprijs tot 850,- per week. 

Aanbiedingen mevr. W. Beek. 

Oosterparkstraat 38, tel. 02S07-13326. 


P .,«S!.-. -!*** ^1<^M r^ 
^ ÈWmM 

- ■ ■ ■ - Als u vandaag uw belichte filmrolletje bij ons 
Inlevert, kunt u overmorgen uw foto's bij ons ophalen. 
En... op elke kleurenfoto geven wij onze kwaliteits- 
garantie: niet goed, geld terug of wij drukken uw 
foto('s) opnieuw af! 

FOTO BINDELS 

paarlaarsteeg 8 haarlem 
tel. 312473 """^"^""""MëvröüwKëur 

vraagt voor één morgen per week een hulp in de huishouding. 

Diaconiehuisstraat 36, Zandvoort, 
telefoon 02507-12404. Alle vrienden en bekenden 
van: 

'tQoÊnjfe" danken wij voor de grootse 
belangstelling en geweldige 
bloemenpracht voor onze 

opening. Het Parool 

middagkrant 
vraagt 

bezorgers/sters Tel. 02507-14046. 
Lijsterstraat 13, Zandvoort. ^ ^0m^m^*i^m0^^t^^Ê^m 00 Men krijgl spoedig genoeg van hei goede 

en ook van hel besie, 

wanneer hel alledaags begint te worden. 

Lessing (1729- 1781) 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

levert uitsluitend uurwerken die behoren tot de goede en 

de beste. Ze worden ook nooit alledaags maar zijn elke 

dag opnieuw een wonder van fraaie uitvoering en 

accurateiiC. 

U blijft zich er over verbazen! 

Komt u eens Idjken in onze showroom, 't is een belevenis! 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. GEVRAAGD: 

ERVAREN 
BEHANGER 

Tel. 02507 - 17938 Drogisterij 

MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. 

Hahestrsat 8, Zandvoort, 
lel. 02507-16123. GEVRAAGD: 

OPSLAG 
RUIMTE 

in Zandvoort. 

Tel. 02507 17938 BH's 

Slipjes 

Dusters 

Nachtjaponnon 

Badpakken 

Bikini's 

Corselets 

Baby Dolls 

50% 

korting 

in de uitverkoop ^ Boay Fashion Int. 

LINGERIE 

FOUNDATION 

BADMODE 

Galerij 

Kerkstraat 22 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 1 49 85 KANTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG -9.00-16.00 uur 

WOENSDAG -9.00-16.00 uur 

DONDERDAG - 9.00- 17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00- 12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507 - 1 71 66 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! P & z TIMMERFABRIEK 
J. PLEVIER 
EIMZOONB.V. 023 - 26 36 67 BLOEMENDAAL 
ZANDVOORT Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren in elke maat en in iedere 
[ gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau. 

Ramen en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing. 
iVraag vrijblijvend prijsopgaaf. Te huur of te koop gevr.: 

GARAGE 

omg. Sterflat 

te Zandvoort, 

tel. 02507-18863. Atelier Valk 

glazenier voor: 

glas in lood-ramen 

Gebrandschilderd 

glas, gegraveerd 

glas. 

Cornelis Slegerstr. 2 

Telefoon 02507-1 6094 7 PORQUE 

Kerkstraat 18 

Zandvoort 

Tel. 02507-12728 7 ZANDVOORT IS BEST 
GEZELLIG! 

Wist u dat in Porque 

iedere domferdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

gehouden wordt? 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 

HARTELIJK WELKOM 
Het meest uifgebrekle diesel-assortiment 
aat bij uw V A.G dealer voor Volkswagen en Audi Mei de gloednieuwe, uiterst 
comfortabele Passat Diesel, de 
nieuwe, dynamische Jetta Diesel en 
de nieuwe, representatieve Audi 80 
Diesel is het dieselprogramma van 
Volkswagen en Audi uitgebreider dan 
liet ooit is geweest. 

Kcuze-mogelijkheden op elk 
niveau. Van de compacte Golf tot en 
met de luxueuze Audi 100. Stuk voor 
stuk zijn "t volwassen diesels, die 'm 
diverse uitvoeringen vlot leverbaar 
/ijn. Un stuk voor stuk zijn ze 't resul- taat van een enorme diesel-ervaring. 

Alle diesels van Volkswagen 
en Audi hebben spaarzaamheid van 
huis uit meegekregen, benutten elke 
liter brandstof optimaal. Uitgekiende 
aërodynamische vormgeving, ingeni- 
euze motoren en 't gepast gebruik 
maken van lichte materialen dragen 
daar in belangrijke mate toe bij. 

Daarom is diesel rijden ratio- 
neel rijden. Ook voormensen, die 
jaarlijks een normaal aantal kilome- 
ters draaien. Bij 20.000 km is bijvoor- beeld de Golf Diesel al lonend. Bij de 
Passat en de Audi 100 ligt die grens 
rond de 30.000 km. 

Vanzelfsprekend spelen die 
geringe kosten, lange levensduur en 
algemene zuinigheid ook een belang- 
rijke rol bij de opmerkelijk lage 
leasekosten. 

In een tijd van energiebespa- 
ring en steeds duurder wordende 
brandstof is dat een feit om terdege 
rekening mee te houden. 
De Golf Diesel: compact snel en zuinig. 

Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h I op 18,9 
Acceler.: 0-100 km in 17 sec. constant 120 km/h 1 op 12,2 
Brandstofverbr.: stiid 1 op 15,4 prijs basismodel ri7.954,- 
De Jetta Diesel: dynamisch, stil en zuinig. 

Topsnelheid 142 km/h constant 90 km/h ] op 18,5 
Acceler.: ü-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,2 
Brandstofverbr.: stad 1 op 14.7 prijs basismodel f 18.998.- 
De Passat Diesel: comfortabet ruim en zuinig. De Audi 80 Diesel: representotiet pittig en zuinig 

Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h 1 op 19,2 Topsnelheid 140 km/h constant 90 km/h 1 op 18,2 

Acceler.: O-IOO km in 20,5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,8 Acceler.: 0-100 km in 20 sec. constant 120 km/h 1 op 11,4 

Brandstofverbr.: stad 1 op 13,9 prijs basismodel f23.647,- Brandstofverbr.: stad 1 op 14,1 prijs LD v.a. f24.267,- 

(5-deurs) \ M Mk ^^ 

WV*G 

Volkswagen en Audi. Het grootste diesel-assortiment in Nederland ^^^ ^ 

Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi: Prij/cn. incl B.T W. Al' Leusden Vrijblijvend De Audi 100 Diesel: luxueus^ royaal en zuinig 

Topsnelheid 150 km/h constant 90 km/h 1 op 15,4 
Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h lop.11,0 
Brandstofverbr. stad 1 op 13,3 prijs L5D v.a. f34.232.- Auto Strijder B.V. 

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 22 JANUARI 1981 PAQINA 7 Extra commissievergadering noodzalce/i/k 

Aanleg tennisbanen zwembadcomplex ZANDVOORÏ - Üc aanvraag van de 
raad van beheer van de NV Sporlfond- 
senbad Zandvoort, goedkeuring te krij- 
gen voor de aanleg van twee onoverdek- 
te tennisbanen op hel zwembadcomplex 
De Duinpan, heeft aanleiding gegeven 
tot extra commissievergaderingen. 

Om deze twee tennisbanen aan te 
leggen heeft men namelijk een krediet 
nodig van f 145.000.- en wanneer de 
gemeente dit bedrag zou investeren, en 
een lening zou willen verstrekken dan 
zou dit eerst in de commissie financiën 
behandeld dienen te worden. Echter de 
raad van beheer heeft aangedrongen op 
spoed, want bij goedkeuring wil men 
graag vóór de opening van het zwem- 
seizoen. medio 1981, de rommel aan 
kant hebben en de tennisbanen open. 
Reden waarom zowel WD ers van de 
commissie financiën als van de commis- 
sie publieke werken, verzochten een 
extra vergadering in te lassen, hetgeen 
maandagavond 19 januari geschiedde. 

Overweging 

De gronden tot overweging van de 
aanleg van twee tennisbanen op het 
zwembadcomplex zijn: 

- de duidelijk aanwijsbare behoefte 
aan tennisbanen in de gemeente voor 
de eigen bewoners, als wel de toeris- 
ten; 

- een mogelijk uitstralingseffect van 
het bezoek aan de tennisbanen en 
omgekeerd; 

- een intensiever gebruik van een ge- 
deelte van het buitenterrein van hel 
zwembadcomplex . 

Saldo 

Uit het investenngs- en afschrijvings- 
overzicht dat door de raad van beheer 
werd opgesteld, blijkt dat men voorlo- 
pig komt tot een batig saldo van 
ƒ 9.9.39.-. Geen hoog bedrag, maar in 
ieder geval kostendekkend. En dat was 
één der vragen van de commissieleden: 
..Zijn tennisbanen kostendekkend, of 
moet er extra personeel voor het on- 
derhoud worden aangetrokken? 
Zowel wethouder Aukema als de aan- 
wezig direkteur van De Duinpan, Hans 
Mollerus, konden deze vraag ontken- 
nend beantwoorden. 
Het blijkt dat de banen, die zullen 
worden aangelegd met een door Rowin 
International te leveren sportvloer, 
weinig onderhoud vergen en voor vijf 
jaar worden gegarandeerd. 
Óp vragen hoe de vloer zich houdt in 
het Hollands en met name het Zand- 
voorts klimaat (veel wind, regen, zand) 
was men vrij positief. In Lelystad blijkt 
men al twee jaar over een dergelijke 
baan te beschikken die geen problemen 
oplevert en ook van de K. L.T.B, en de 
N.S.F, waren positieve berichten ont- 
vangen. 

Verhuur 

Bovendien waren de commissieleden 
zeer benieuwd hoe men de verhuur 
dacht te regelen. Wanneer dit via de 
WV of hotels zou geschieden , voorzag 
men problemen. 

Het grootste voordeel zullen ongetwij- 
feld de tenniscontracten opleveren. Di- 
rekteur Mollerus had reeds berekend 
dat men één baan op contractbasis zal 
verhuren (bijna volgeboekt) en één 
baan voor de losse verhuur zal houden. 
Bovendien was men uitgegaan van een 
seizoen met 26 weken per jaar, doch 
gezien het enthousiasme van veel ten- 
nissers zou dit wel langer kunnen zijn. 

Plaatskeuze 

De banen zullen gerealiseerd moeten 
worden tussen de kabelloods en de 
duiktoren. Hiervoor dient zand te wor- 3 'e^t^ té, f<L^ae»^'yi-^HfsB^c^^e** ^éu^ets i/z//^ei>^J . ' Zwembad de Duinpan So*^ hti^ 
ZANDVOORT - Vrijdagmiddag om- 
streeks vijf uur kwam tengevolge van 
de gladheid een wandelaar ten val op 
de Saxenrodcweg hoek Westerduinweg 
in Bentveld. De bejaarde voetganger 
(83 jaar) werd gewond naar een zieken- 
huis overgebracht. Pas geopend: 

Eet- en drinkhuis 't Gaterijtje 
ZANDVOORT - Sinds 15 januari hebben René en Rila Zwang de deuren van hun 
cel- en drinkhuis ,,'t Galerijije" wijd geopend om de gasten binnen te laten. 
Een gezellige gelegenheid, waar men behalve een drankje, ook kan eten. Een 
gewoon eethuis waar de daghap door René wordt bereid en afhankelijk ui van het 
seizoen. Uileraard genieten momenteel de winterse stamppotten (naar eigen recept) 
de voorkeur. ,,Wij willen ook veel variëteit in hel dagelijks menu. Afwisseling van 
spijs doet eten. Zo serveren wij ook macaroni- en spaghetii-schoiels, en op vrijdag 
vis", aldus Rita, die zorgdraagt voor de ontvangst van de gasten. 
Gezelligheid staat hier hoog in hei vaandel geschreven, de altijd gesloten gordijnen 
van de vroegere Club Ricardo, waar nu 't Galerijtjc in is gevestigd, zijn verdwenen. 
Gemakkelijke houten stoelen en tafels maken deel uit van het interieur, dat een 
huiselijk karakter heeft. Behalve de daghap kan men er uiteraard ook een kop 
soep. uilsmijter, slaatje en broodjes bestellen. Hel ligt zeker niet m de bedoeling er 
een uitgebreide keuken op na te gaan houden. ,.Wij willen gewoon dat de gasten 
zich hier thuis voelen, gewoon even een dra.nkjc komen drinken, en willen ze dan 
iets eten, nou dan kan dat altijd. De kwaliteit is goed, daar staan we op", aldus 
René. 

De zaak is momenteel nog geopend van 9.00-20.00 uur, en op maandag gesloten. 
Zodra het zomerseizoen begint, zullen ook de sluitingstijden worden aangepast. 
Voor wie eens een gezellig drankje wil gaan drinken volgt hier het adres: Eet- en drinkhuis 't Galerijije, Thorbeckestraat 5. Tel. 18895. Foto: Rob Langereis Zandvoort 75 blijft 
baas op eigen veld Situatieschets van de plaats waar men in mei 1981 de tennisbanen wü openen. 

den afgegraven dat elders op het ter- 
rein weer zal worden gebruikt. Boven- 
dien heeft dit tot voordeel dal men ook 
meer in de luwte kan spelen. Vrij 
aardig beschermd is men dan tegen 
•winden uit het zuiden, westen en zelfs 
noord- westen. 

De aanvankelijke bezwaren die er be- 
stonden bij de heer Attema. waren 
hoewel niet helemaal weggenomen, 
toch aanzienlijk verminderd. Hij had 
graag gezien dat ook de mening van de 
Zandvoortse Tennisclub inzake deze 
aanleg was gevraagd, omdat men daar 
kan bogen op een lange ervaring met 
buitenbanen in het duingebied. 

Nodig ja of nee 

Huisarts Fleringa had evenals Ab van 
der Moolen geen overwegende bezwa- 
ren, maar de huisarts moest wel even 
van het hart dat, hoewel het intitiatief 
van de raad van beheer valt te prijzen, 
men toch niets moest ver%vachten van 
een eventueel batig saldo. Hij vond het 
een vrij onzinnig idee dat het financieel 
tekort van het zwembad door de aanleg 
van de tennisbanen zou verminderen. 
De vraag die gesteld moest worden: 
..Zijn de banen nodig ja of nee?" dat 
was zijns inziens concreter. 
, De WD behield uiteindelijk haar stem 
voor, eerst nog een fractieberaad voor 
de komende raadsvergadering, de ove- 
rige commissieleden konden wel met 
het voorstel akkoord gaan. 

Overigens had Hans Mollerus wel een 
prettig bericht dat wellicht terug te 
vinden is in een verminderd nadelig 
saldo over 1982, namelijk zevenhon- 
derdvijftig schoolkinderen uit Bloemen- 
daal zullen het seizoen 1981 / 1982 in De 
Duinpan komen zwemmen. Misschien 
dat dit een extra bedrag van ƒ 10.000,- 
- ƒ 12.000,- in het laatje zal brengen en 
dat is dan mooi meegenomen. ZANDVOORT - Omdat alle voetbalvel- 
den door de KNVB waren afgekeurd, 
speelden Zandvoortmceuwen en Zand- 
voort '75 oefenwedstrijden op een goed 
bespeelbaar terrein. 
Op een prima speelterrein in het bin- 
nencircuit speelde Zandvoort '75 tegen 
de hoofstedelijke KNVB vierde klasser 
WA. en won met ruim verschil. 4-0 
Reeds direct na het begin zagen we van 
beide kanten goede aanvallenf bij 
Zandvoort '75 o.a. via Karel v.d. Rey- 
den en Gerard Nijkamp. Een misver- 
stand in Amsterdamse achterhoede 
stelde Nijkamp in de gelegenheid om 
rustig de stand op 1-0 te brengen. Een 
prima combinatie tussen Raymond 
Keuningen Ronald Zaadnoordijk werd 
door laatstgenoemde nèt niet verzil- 
verd. Een vrije trap van V.V.A. had 
zeker een beter lot verdiend, de bal 
ging echter net over het houtwerk. Ook 
een inzet van verre kon doelman Joop 
Koops nog juist tot corner verwerken. 
Na de rust was Zandvoort "75 ver in de 
meerderheid en kwam met een flink 
aantal uitstekende aanvallen. Een pri- 
ma actie van Zaadnoordijk werd cor- 
ner, maar Karel v.d. Reijden kon de 
bal via een corner van v.d. Putten in 
het doel lopen, 2-0. Peter Braamzeel 
scorde hierrna doch de grensrechter 
had buitenspel gezien. Dezelfde Zand- 
voort-speler schoot hierna de bal eerst 
tegen de lat en kort hierna rakelings 
naast. Een open doekje was er voor 
Raymond Keuning die van ver prima 
uithaalde doch de bal over de lat zag 
gaan. 

Ook Wim van Straten kwam bij een 
poging net iets te kort en zag even 
hierna zijn corner door drie man gemist 
. V.d. Reyden schoot tenslotte de bal 
hard in het net en wist kort hierop op 
aangeven van Braamzeel de eindstand 
op 4-0 te bepalen. 

Zandvoortmeeuwen 

Zandvoortmceuwen trad aan tegen 
hoofdklasser Xerxes uit Rotterdam en 
kwam tot een verdienstelijk 2-2 gelijk- 
spel. Tot aan de laatste minuut van 
deze sprtieve wedstrijd leidden de 
Meeuwen met 2-0. 

De eerste helft gaf een technisch beter 
Xerxes te zien. maar toch de beste 
kansen voor een stug Zandvoorts team. Van enig klasseverschil was weinig te 
merken. 

In de tweede helft nam Zandvoort- 
meeuwen in de 10e minuut de leiding. 
Een gave voorzet van Hans Schmidt 
werd door Marcel SchoorI achter een 
weifelende Rotterdamse doelman ge- 
kopt 1-0. Xerxes werd iets aanvallen- 
der, maar niet gevaariijk voor het, door 
Eddy Steffers betrouwbaar verdedigde, 
doel. De uitvallen van Zandvoort- 
meeuwen waren veel gevaadijker. In 
de 30e minuut werd het dan 2-0. 
Wederom stond Hans Scmidt aan de 
basis van het doelpunt. Een voorzet 
van zijn voet werd door Frans Makau 
in 2-0 omgezet. Een overwinning leek 
in het verschiet te liggen doch twee 
onverwachte doelpunten in de laatste 
minuut, bracht de balans alsnog in 
evenwicht, 2-2. Verlies 
voor Llons 

ZANDVOORT - De Lions zyn er niet 
ingeslaagd aan een serie nederlagen een 
einde te brengen. Ook de met vakantie 
in Nederland verblyvende Amerikaan 
Vic Bartholome heeft daar niets aan 
kunnen veranderen. Tegen Cangeroes 
gingen de Zandvoorters met 61-58 ten 
onder. 

In de eerste speelhelft kon Lions een 
kleine voorsprong nemen. Ondanks het 
zeer vertragende spel van Kangeroes 
was de Lions de ploeg, die de weg naar 
hel bord toch wist te vinden. De bij rust 
genomen voorsprong van 32-29 zou, 
naar later bleek, niet voldoende zijn. 
De Kangeroes hanteerde hetzelfde 
spelletje als in de eerste periode. Tegen 
deze spelwijze had Lions het zeer 
moeilijk. Met een aantal dertig-secon- 
den- aanvallen kroop Kangeroes dich- 
terbij en nam vervolgens een kleine 
voorsprong, die het in het verdere 
verloop niet meer prijs gaf. Lions 
probeerde in een niet al te beste 
slotfase toch nog toe te slaan, doch de 
Utrechtenaren lieten zich de kostbare 
winst niet meer ontnemen. 
Topscores Lions: Pim Schön 19; John 
Epker 16. Wisselend succes 
Rinko en Nihot ZANDVOORT - in de hoofdklasse zaal- 
voetbal heeft Nihot in een zeer spannen- 
de wedstrijd tegen Pressofoon een onge- 
lukkige nederlaag geleden. 

Nihot was in de eerste helft veel beter 
en nam in deze periode een 4-1 voor- 
sprong. Via Rob Gansner. Raymond 
Keuning. Jan Swart en John van der 
Zeys werd een 4-0 voorsprong geno- 
men, waarna Pressofoon nog voor de 
rust de stand op 4-1 bracht. 
Nihot hield tot tien minuten voor het 
einde stand, maar klapte toen volko- 
men in elkaar. In een vlot tempo 
haalde Prcssotoon op en nam zelfs een 
5-4 voorsprong. Raymond Keuning 
bracht de gelijkmaker op hel scorebord 
en het leek erop dat Nihot een punt 
mee naar Zandvoort zou gaan nemen. 
In de slotseconde wist Pressofoon ech- 
ter alsnog de zege binnen te halen, 6-5. 

Rinko 

Rinko kwam tweemaal in het strijd- 
perk. Eerst tegen Blauwwll'80, waar- 
van met 2-0 werd verloren. De volgende 
wedstrijd verliep beter. In Hillcgom 
werd Beauty na een van Zandvoortse 
züde goed gespeelde westrijd met 4-2 
verslagen. De wedstrijd tegen Blauwwit kende 
weinig hoogtepunten. Tot aan de rust 
hield Rinko gemakkeijk stand (0-0). 
Na de doelwisseling nam Blauwwit snel 
een 2-0 voorsprong die het niet meer 
prijs gaf. Rinko trok wel ten aanval 
maar had pech met schoten tegen paal 
en lat. 

De wedstrijd tegen Beauty veriiep 
voorspoediger. Beauty nam we! een 1-0 
voorsprong, doch via twee doelplunten 
van Frans Makau kwam Rinko aan de 
goede kant van de score. Na de rust 
diende Beauty snel van repliek 2-2. 
Rinko schrok niet en met traaie combi- 
naties werden de Hillegommers onder 
zware druk gezet. Doelpunten konden 
niei uitblijven. Wederom scoorde 
Frans Makau na een één / twee combi- 
natie met Teun Vastenhouw. waarna 
Wim Paap de eindstand op 4-2 bepaal- 
de. Toen enige minuten voor het einde 
een Rinko speler een fweeminuten 
straf opliep en de Beauty keeper werd 
gewisseld voor een veldspeler kregen 
de Zandvoorters nog enige benauwde 
minuten te doorstaan. Doelman Addy 
Ottho verkeerde echter deze avond in 
een bijzonder goede vorm en gaf geen 
krimp op de gevaarlijke inzetten van de 
Beauty-aanvallers. 
QOCD 

GARAGE 
STRIJDER Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort. tel. 02507-14565. ZVM-spelers 
overklassen GVO ZANDVOORT - Het afgelopen weckend 
is voor de dames en heren van ZVM- 
handbal een verdeeld succes geworden. 
De heren wonnen moeiteloos hun party 
tegen GVO met 22-9, maar de dames 
verloren, na een goed gespeelde wedstri- 
Üd met 18-15 van Foresters. 

De ZVM-heren hebben totaal geen 
moeite gehad met het zwakke GVO. 
Vanaf het eerste fluitsignaal was het 
beste spel voor de Zandvoorters. Met 
goed opgezette aanvallen werden de 
gastheren direkt op een onoverbrugba- 
re achterstand gezet, rust 4-8. 
Een ontspannen en goed combinerend 
ZVM liep na rust steeds verder weg van 
GVO. De aanvallen werden goed uit- 
gespeeld en verdedigend was er geen 
vuiltje aan de lucht. ZVM voerde de 
eindstand dan ook op tot 22-9. 
Doelpunten: ernst Pehle 9. Joop Bou- 
kes 4. Djurre Boukes 4, René Reumer- 
man 2, Laurens v.d. Bos 2, Dirk 
Berkhout 1. 

Dames 

De ZVM-dames speelden m Heiloo 
tegen Foresters een goede wedstrijd, 
maar verioren toch wat ongelukkig met 
18-15. De Zandvoortsen waren zeker 
niet de mindere, doch zij troffen het 
niet dat de Forester voorwaartsen uit- 
stekend op schot waren. ZVM voerde 
fraaie, op de training ingestuurde aan- 
vallen uit, maar vonden een goede 
Foresters doelvrouwe op hun weg. 
Ondanks de nederlaag toch een goede 
prestatie van de Zandvoortse dames. WeelcenddmnÊÊÊ 
Zondag: WSV'30 - Zandvoortmeeu- 
wen 14.30 uur, te Wormerveer. 
Vogelenzang - TZB 14.30 uur. 
DSC'74 3 DAMES - TZB 14.30 uur. 
Zaterdag: Zandvoort'75 - Bloemendaal 
14.30 uur. Sportvelden binnenterrein 
circuit. 

VOLLEYBAL 

Zaterdag: sporting OSS dames - Val- 

kenberg 3, 19.30 uur sporthal Pellikaan 

Zandvoort. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdag: Seur de Jordaan - SC Hong- 
Kong 21.00 uur, Amsterdam hal 3. 
Maandag: Blauwwit'80 - Nihot 21.25 
uur, sporthal Beverwijk. 
Concordia - Medina Carpcts 19.50 uur, 
sporthal Hillegom. ARTSEN: 

Huisartsenpraktijk Bouwman. Mol en 
Ridderbos. Arts: B.F.J. Bouman. tel. 
1560f). Verdere inlichtingen omtrent de 
weekenddiensten worden verstrekt via 
de telefoonnummers van de huisartsen. 
Anderson tel. 12058. Drenlh tel. 
13355, Flieringa tel. 12181. Zwerver 
tel. 12499. 

TANDARTS: 
telefoon 023-313233 

WIJKVERPLEGING 
zr. T. Dijk.. Lorentzstraat 435. Zand- 
voort, tel. 12382. 

APOTHEEK: 

Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mul- 
der, tel. 13185. 

VERLOSKUNDIGE: 
mevr. Chr. Oudshoorn. Lmnaeussiraat 
3, flat 2, Zandvoort. Tel. 02507-14437, 
b.g.g. 023-313233. 

DIERENARTS: 

mevr. Dekker. Thorbeckestraat 17. tel. 

15847. Bij afwezigheid van de gewenste 

arts raadplege men uitsluitend de 

veeartsendiensl te Haarlem. Tel. 023- 

313233. 

WETSWINKEL: 

Gemeenschapshuis, Louis Davids- 
straat, eerste en derde woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. Kerkdiensten Hervormde Kerk, Kerkplein: 

10.30 uur vicaris Tb. J. Haitjema (chré- 
che aanwezig). 
.leugdhuis achter de kerk: 
10.30 uur Jeugdkapel. 
Gereformeerde Kerk, Julianawcg 15: 
10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur 
dienst onder leiding van medewerkers 
Gemeensch. Werkgroep. 
Nederland.se Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 

10.30 uur: prof. dr. C.W. Monnich van 
Amsterdam (Evang. Luthers). 
Rooms Katholieke Kerk 
Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Krocht: 

Zaterdag 24 januari: 19.00 uur Eucha- 
ristieviering met orgel en samenzang. 
Zbndag 25 januari: 8.45 uur stille 
eucharistieviering; 10.45 uur Eucharis- 
tieviering met medewerking van het 
jeugdkoor St. Agatha. 
Radiokerk Bloemendaal, Vyvcrweg 14: 
9.30 uur ds. E.Th. Thijs (Jongeren- 
dienst Bijbelzondag) 19.30 uur Ds. Tj. 
Ausma van Zaandam. 
Nieuw Apostolische kerk: 
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 
en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur 
diensten in gebouw Madoerastraat 1, 
Haarlem-Noord. 

Nederlands Christelijke Gemeenschaps- 
bond: 

maandagmiddag 26 januari 15.00 uur 
samenkomst in huize Pnièl, 
Zuiderstraat 3. 
Volle Evangelie Gemeente: 
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge- 
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan 
Zee. STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
telefoon 17641. 

POLITIE: 

telefoon 13043, 

BRANDWEER 
telefoon 120(K). 

TAXI: 

telefoon 12600 en 16843. 
Geboren: 

Anastasia Priscilla Gwendolyn. d.v. 
G.A. Daniels en E.G. van Rhee; Tom, 
z. V. O. E. van der Hoek en J.P 
Schouten: Benjamin Johan, z.v. J.G 
Pel en W.J. Soiier; Milan, z. v. K. Mors 
en M.E. Scherpenzeel. 
Ondertrouwd: 

P.A. van Riemsdijk en W.M. Valkes- 
tijn: A. de Jong en A. Sonnevclt, C 
Molenaar en A.M. E. Meulman. 
Overleden: 

Catharina M. van der Rest geb. Stef- 
fers, 68 jaar; Hendrikus Panhuis. 78 
jaar; Catharina J. Uiterwijk geb. Kuit. 
88 jaar; Georginc M.E. de Kier geb. 
Buchholz, 97 jaar. ^wate:rstan#kn;. ZANDVOORT 


■ De 


waterstanden 


voor de komende week 


datum HW 


LW 


HW 


LW 


22 jan. 4.35 


0.23 


16.38 


12.55 


23 jan. 5.13 


1.06 


17.21 


13.26 


24 jan. 5.56 


1.48 


18.03 


14.10 


25 jan. 6.41 


2.21 


18.42 


14.48 


26 jan. 7.19 


2.50 


19.20 


15.19 


27 jan. 7.51 


3.19 


20.01 


15.49 


28 jan. 8.27 


3.58 


20.52 


16.31 


29 jan. 9.18 


4.49 


21.57 


17.26 


Maanstanden: woensdag 28 januari LK 


5.19 uur. 


- Uitslagen en 
programma Lotus ZANDVOORT - De uitslagen van de 
gespeelde wedstrijden van BC Lotus 
van het afgelopen weekeinde zijn; 
Heerhugowaard 2-Lotus 1 2-6; UVO 
1-Lotus 2 7-1; IJmond 2-Lotus 3 4-4; 
Velsen 3-Lotus 4 8-0; Hilversum 5- 
Lotus 5 4-4; IJmond 5-Lotus 6 1-7; 
Kennemerland 9-Lotus 8 5-3; Mixers 
6-Lotus 9 6-2; IJmond 4-Lotus 10 4-4; 
IJmond 6-Lotus 11 3-5; IJmond Al- 
Lotiis Al 3-5; IJmond A2-Lotus A2 
4-4; UVO B2-Lotus BI 6-2; Velsen 
Cl-Lotus Cl 3-5. 

Het programma voor 24/25 januari is 
als volgt: 

Kennemerland 1 Lotus 1; US 1 -Lotus 
2; v. Zijderveld ó-Lotus 3; UVO 5- 
Lotus 4; Blaricum 1-Lotus 5; VI. Shutt- 
le 4-Lotus 6; Delta Lloyd 1-Lotus 7; VI. 
Shuttle 3-Lotus 8; Amsterdam 3-L otus 
9; Duinwijck 1 1-Lotus 10; Kennemer- 
land 12-Lotus 11; Vrij-Lotus Al; VI. 
Shuttle A2-Lotus A2; VI, Shuttle BI- 
Lotus BI; V. Zijderveld Cl-Lotus Cl. Sportief weekend 
De wedstrijdplaeg van „De Zeeschuimers" zosis die voor 1381 is samengesteld. In de thuiswedstrijd in de Duinpan te 
Zandvoort moesten de jeugdige water- 
poloérs van de Zeeschuimers hun 
meerdere erkennen in de sterke ploeg 
van de Heemsteedse poloploeg H.P.C. 
Na een 3-1 voorsprong in de eerste 
periode werd de eindstand, ondank*, 
verwoed tegenspel van J.W. Luiten. F. 
Heeroma, K. van Duin. J. v.d. Belt. R. 
Arens, A. Westhoven, R. Warmer- 
dam. J. Diemeer en A. Flori een 
veriiesstand van 4-7. 
De Senioren waterpoloploeg van de 
Zeeschuimers maakten dit verlies een 
beetje goed door met 3-2 van West- 
Friesland te winnen. De doelpunten 
werden gemaakt door Ralph Kras (2x) 
en Jos Kras. 

Wedstrijdzwempioeg 

In de 3e kompetitiewedstrijd van de 
E/F-kompetitie behaalden de Zee- 
schuimers 2 eerste. 4 tweede en 6 derde 
plaatsen en verbeterden de meeste 
wedstrijdledcn hun persoonlijke re- 
cords. Spannende zwemwedstrijden lussen 
De Zijl /LOB uu Leiden. DWR uit 
Haarlem en KON.AZ uit Amsterdam 
en g.isheer De Zeeschuimers in Zwem- 
bad de Duinpan in Zandvoort maakten 
het voor het publiek een zeer plezierige 
middag Roy Warmerdam wist bij de 
100 m vrije slag zijn eigen klubrecord 
met 1.5 sec. scherper ie stellen; Karen 
Weber liet voor de eerste zwemwed- 
strijd bij de !Ü0 m rug maar liefst 1.41 .9 
afdrukken. In totaal zwommen de Zee- 
schuimers maar liefst 48.9 sec. van hun 
persoonlijke tijden scherper 

Uitslagen: 

lOUm Vlinder Dames. Rosalie Har- 
kamp 1,57,0; Emmy Koning 1,35.1. 
100 m Vlinder Heren: Ralph Kras 2c 
1.06.5; Frans Breeuwer 1.13.5 (pr.2.9): 
Fcrnando Heeroma 1.32.8. 100 m vrij 
m 0.16: Karin v.d. Berg 1.17.1; Karin 
Weber 1.33.0. 100 m vrij j 0.16: 2c Rov 
Warmcrrdam 1.02.9 (kl.r.1.5); Kee'i 
van Duin (pr. 0.4); Robert Arens 
1.10.0 (0.4); Ruud Heeroma 1.14.7. 
Arno Westhoven 1.19.7 (1.7); Antoine Flori ! .20 1 (3.5). 50 m \'linder m.0. 12: 
Laura Hcndrikse 50.1: Ellie van de 
Mey 54.1. 50 m Vlinder ).o 12: Ie 
Antoine Flori 44.2 (4 9): Onno Joustra 
53.1 (7.b); Marco Westerinan 1.07.6 

lOOm ruc j.o.lü: 3e JacoKoninc 1.43.8 
n,3) Aldo Halderman 1.51,8 (4.71. 
Mare Flori 1.55.3. 100 m rus m.o.14 
Rosalie Harkamp .3e 1.3:.5r2.8); Ka- 
ren Weher 1.41.9. 100 m rug j.o.14; Ie 
Fernando Heeroma 1.22.t) (0.6); Ruud 
Heeroma 1.29.9; Arno Westhoven 
1.35.7(5.4). 100 m rug dames: Emmy 
Koning: 1.33.4(2.1). 100 m rug Heren. 
2c Ralph Kras 1.13.1; Frans Breeuwer 
1.17.6: Andries Filmer 1.35.3. 50 m 
school m.0. 16: 2e Kann van de Bere 
42.6(4.6); Pauline Willcmse 56.7. 50 m 
school j.o.16: 3e Rov Warmerdam 
39.8; Antoine Flori 45.2'; Robert Arens 
52.0; Kees van Duin 47.3; Antoine 
Flori 48.5. 100 m vrij j.o. 10: 3e Jaco 
Koning 1.32.7; Aldo Halderman 
1.35.7; Mare Flori 2.13.2. 5 x 50 m 
estafette Dames vnj: 3e 3.02.0. 4 x 50 
m estafette wisselslag Heren: 3e 2.10.8 •-.«iKUölMLI HUbLICATIfcSS r*\»j|i'^A ö 3 c|e«^® taties ioze weggeefopruiming 
Haarlems Matrassenhuis 3 etages „vol" 
met koopjes wasbaar 
stofvrij i-pmB. CHËmiiE 12 kleuren Ijzersterk 

HOUTEN BANKBED 

+ 1 grote lade 

ink. vaste iattenbodem 

van 325.- NU 240, HOOGSLAPER 

met veel bergruimte 
+ buro NU 298, 1/2 DONS- 

DEKBED 

1-pers. 140-200 

NU 98, van 
139. 1.PERS. DEENSE 

HOESSETS 100% katoen 
Zéér bekend merk 

van 85,- 

STRIJKVRIJ NU 45, prachtig 
150-220 
van 57,50 Héééle grote 
240-260 1-pers. massief 

HOOTEN LEDIKANT + iattenbodem 
van 198,- rit' NU 159, „eindeloos" houten 

2'pers. LEDIKANT 

„kistmodel" 
-f- iattenbodem 

140x200 Ml 1^711 

van 498,- llllO/lly' 100% zuiver 
scheerwollen 

DEKENS 

200-240 SLOPEN 

100% katoen 
strijkvrij 
van 16,75 NU 139, NU 5, in veie kleuren 
in de maten 80-190 
80-200 
90-200 100-200 
130-190 
140-200 160-200 
180-200 
200-200 mef bijpassende 
slopen en 
boveniakens Afneembaar stalen van 219,- Ubica OK-spring 

met bijp. matras 90-200 UDioa-BoA-spnng öe enige echte' Voor 11 uur kunt u met uw auto 
helemaal voor de deur komen, tele- 
fonisch bestellen mag ook 

Alles wordt GRATIS thuisbezorgd 90% GANZEDONSDEKBEDDEM IN BLOKKEN GESTIKT 

140-200 
van 578,- KAN NIET VERSCHUIVEN 

200-200 
van 802,- 200-240 
van 928,- NU 298,- NU 419,- NU 525, Alleen 80-190 

S.G. 40 mei winterkant 

DRAKA 

van 198,- 

NU 139, ekstra dik, prachtig synthetisch 

dekbed 140-200 
van 89.- lU 45, Leuke teenerset NU 430|" 

1-pers. matras al vanaf 65j« 

ideens dekbedden 1-pers 1 1 9j* 

en nog veel meer 
AANBIEDINGEN DUIZENDEN HOESSETS, DEKBEDDEN, 

DRALON DEKENS, ZUIVER WOLLEN ZOMERDEKENS 

SPREIEN, HOESMOLTONS, LAKENSETS 

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. tegen de enige echte OPRUIMING 
is de opruiming bij 't HAARLEMS MATRASSENHUIS C mfm^r^m^rmmmmm Alléén MERKMATRASSEN „voor verwende slapers" met vervallen dessins in onze opruiming 

Draka polyether matras 
prachtis dessin + garantie 

80-190 wan 169,- NU 1 09|' Ublca binnenvering 

met schapenwol + garantie 90-190van189,-ISIU 
90-200 van 204,- NU 

120-190 van 229,- NU 
130-1 90 van 21 9,- NU 
140-200 van 249,- NU. 129 69,. 80-190 van 297,- I^U 

90-200 van 365,- NU 

120-190 van 445,- NU 

130-190 van 494,- NU 204,. 
246,' 
316,- 

346,' 140-200 van 608,- NU 

lichtgewicht DRAKA POLYETHER 
met 10 jr, garantie 80-190van199.-NU 
90-190 van 217,- NU 
90-200 van 239,- NU 

120-190 van 269,- NU.. 
130-190 van 289,- NU. 
140-190 van 298,- NU 
140-200van317.-NU. 139,- 

156,- 
169,. 

.21 2|" 

233,' 

249,' 

279,. Als grote klapper 
originele Ubica polyether 
16 cm. dik S.G. 40 

met schapenwol en 10 jr. garantie 80-190 van 259,- NU 
90-190 van 279,- NU 

90-200 van 298,- NU 

120-190 van 347,- NU 

130-190 van 379,- NU. 

140-190 van 398,- NU 

140-200 van 439,- NU.. 175,. 
192,- 

212,- 

265,- 

290,- 

320,- 

350,* 'n plaatje van 'n matras 
MATRASSENHUIS F. DE GRAAFF 

Grote Houtstraat 103 

tei. 311278-311023 - 600 m2 slaapcomfort ,-.: Timmer-, IVIetseï-, Voegbedrijf 

Chr„ Koper 

vfM u remnratie, open keuken. 

open hsarü, koiinen. ramen, deuren en 
verbouwingert. 

Da Wittstraat 5, 2CW2 AM Zandvoori . 
telefoon 02507 -16387 TIMMkR- en ONDERHOUDSBEDRIJF 

F. KORS 

VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat 41 A. 

Or.Clerftestraat50rd2042EW Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 52 25 
Buiten Storm, wind 
en regen? 

Bij ons komt u 
alleen bloemen en 

planten tegen. 

J. BLUYS 

llalicsiraal 6S - Zandvoori 
TiJcfoon 02507 - I 20 60 

P.S. de speciaüsl in 
al uw bloemwerken. Autorijschool 
G. V. Engelen 

Ing. Friedhoffplein 11 

Rijksgediplomeerd. 

Voor af spraken bellen tussen 18. 15- 18.45 

uur, van maandag t/m vrifdag. 

Telefoon 02507 - 3887. Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SAiUiTAIREINRfCHTINGEIV, 
WASTAFELS, enz. 

Etnu, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaal: 

Schelpenpiein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 
ZANDVOORTSE 
KARNAVALSVEREW!G(NG geeft 24 januari 1981 
Boerenba) 

iri het gemeenschapshuis te Zandvooit m.m.v. 
Prins Hendrik II, page R. v. Elf en Jfozzica's, 

Muzikale medewerking: 

TRIO „OE AMIGO'S • 
BOERENKAPEL„DE WINDMOLENS ". 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 

VRU EWTREE I 
B Vooral uw 

VERBOUWINGEN 

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-, 

STUC-, DAK- en BETONWERK 

belt men 

BOUWBEDRIJF 

NOORD-HOOGLAND 

Scherpe prijzen 
met 3 jaar schriftelijke garantie. 

20 tot 30% korting 
op ai uw binnenwerk. 

Specialiteit: 

OPEN HAARDEN en 

OUDHOLLANDSE SCHOUWEN 

Tel. 023 -32 45 98 AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg 11a - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 Dealer van: fSlV KEUKEN international 

Vraag gratis offerte. • Nieuwbouw 

• Dakkapellen 

• Openhaarden 

• Keukens 

• Badkamers 
enz., enz., enz. OPRUIMING!!! | 

10 tot 50% I 
korting f 

op onze voorraad behang . ^ 

KEUR en ZOON g Paradijsweg 2 - Zandvoort 

Tel. 02507 -156 02. 

Raadhuisstraat 92, Heemstede 

Telefoon 023 • 286182. I RANDSTAD PUBLICATIES 5 UOWUtKUACi ^ JAI\1UAHI i:>OI OPLOSSING VERKEERSPROBLEMEN IN ZICHT •t»M'i" Parkeersectoren moeten 
uitkomst bieden Uit het onderzoek naar de ver- 
keerssituatie in Zuid-Kennemer- 
land is komen vast te staan, dat 
sedert het begin der zestiger 
jaren het bezoek aan de kust niet 
zo erg is toegenomen, maar wél 
het aantal verplaatsingen met de 
auto naar het kustgebied. De 
capaciteit van de wegen en de 
parkeergelegenheid heeft daar- 
mee geeu gelijke tred gehouden, 
met als gevolg: een slechtere 
verkeersafwikkeling in Zuid- 
Kennemerland. Bij het parkeren 
ontstaat al vroeg in de ochtend 
zoekend verkeer. Ten gevolge 
van dit zoeken ontstaan dan 
stagnatie en filevorming. 

Op zomerse dagen heerst in het hele 
kustgebied een chaotische parkeersi- 
tuatie. Uit het onderzoek blijkt de 
parkeeroverlast in het noordelijk ge- 
bied in Zandvoort omvangrijker te zijn 
dan in het gebied ten zuiden van de 
spoorlijn. Dit komt omdat het hele 
gebied ten zuiden van de watertoren 
door de politie wordt afgesloten, zodra 
wordt geconstateerd dat het zuidelijk 
parkeergebied vol is. Op deze manier 
\v'ordt voorkomen dat de parkeersitua- 
tie daar uit de hand loopt. 
Het verkeer dat 's morgens een par- 
keerplaats zoekt in het zuidelijk deel van Zandvoort, verlaagt de capaciteit 
op het kruispunt Zandvoortselaan-Tol- 
■weg. De opnamesnelheid van auto's in 
Zandvoort loopt dan sterk terug, met 
als gevolg filevorming op de Zand- 
voortselaan. Verhoging van de opna- 
mesnelheid is slechts mogelijk door 
uitbreiding van de opvangcapaciteit en 
daarmee het aantal legale parkeer- 
plaatsen nabij het strand. ,, Wanneer 
niets aan de capaciteit van de uitvals- 
wegen wordt gedaan, worden in dat 
geval door het hogere aanbod van 
verkeer in de namiddag de afvoerpro- 
blemen alleen maar groter dan nu het 
geval is", aldus het adviesburo. 
De grote problemen in de namiddag 
ontstaan overigens, doordat te veel 
mensen in korte tijd tegelijk weg wil- 
len. De capaciteit van de Zandvoortse- 
laan is daartoe volstrekt ontoereikend. 
Ook de afvoer via de Boulevard Bar- 
naart naar de Bloemendaalse Zeeweg 
laat te wensen over. doordat een rede- 
lijke doorstroming wordt verstoord 
door de ongelukkige parkeersituatie 
langs genoemde boulevard. 

Parkeersectoren 

Al wordt in het kustgebied op grote 
schaal illegaal geparkeerd, excessen, 
zoals geparkeerde auto's die doorstro- 
ming onmogelijk maken, komen vodl- 
gens adviesburo B.G.C. , relatief wei- 
nig voor. Veel wordt fout geparkeerd 
op straathoeken, trottoirs, braakliggen- 
de terreinen, daar waar in de ogen van 
de automobilist nog ruimt is. Gelet op het grote tekort aan legale parkeer- 
plaatsen én het feit dat veel illegaal 
parkeren weinig hinder veroorzaakt, 
dient een groot aantal illegale parkeer- 
plaatsen daarom geschikt te worden 
gemaakt voor legaal parkeren. 
,, Hoewel parkecrexcessen betrekkelijk 
weinig voorkomen, zijn de gevolgen 
hiervan ernstig. In eerste instantie 
moet getracht worden dit ontoelaatba- 
re parkeergedrag tegen te gaan met 
..fysieke" middelen. Daar waar nog 
noodzakelijk dient de poHtie zich te 
richten op het openhouden van de 
doorgaande routes en de routes voor 
het openbaar busvervoer", aldus het 
rapport, waarin overigens de verwach- 
ting wordt uitgesproken, dat deze 
maatregelen alleen onvoldoende zullen 
ziin. 

Om die reden wordt binnen de kom 
van Zandvoort een parkeerbeheer- 
singssysteem voorgesteld. Dit systeem 
heeft tot doel de aankomende ver- 
keersstroom te geleiden naar een par- 
keerplaats. Omdat de parkeercapaci- 
teit van Zandvoort binnen de kom 
bestaat uit plaatsen op de openbare 
weg en op parkeerterreinen, worden 
,, parkeersectoren" onderscheiden. Die 
sectoren zijn onderling slechts via het 
hoofdwegennet voor auto's toeganke- 
lijk. Verkeer wordt in een sector 
slechts toegelaten als er parkeerruimte 
beschikbaar is. Zijn alle plaatsen bezet, 
dan wordt de sector afgesloten. Daarbij 
zal een goede bewegwijzering voor dp 
automobilis t nodig z ijn . Bereikt w ordt 
"'■"■ 1 Volgens de rapporten moet er een einde konten aan de problemen rond het openbaar vervoer op hoogtijdagen. 
De functie van lijn 81 voor de bediening van Zandvoort Noord zal kunnen worden overgenomen door NZH-lijn 80. aldus, dat het zoekend verkeer beperkt 
blijft tot de directe omgeving van de 
parkeerplaatsen binnen één parkeer- 
sector, zodat het verkeer buiten die 
sector beter kan doorstromen. 
Omdat het aantal dagen dat moet 
worden afgesloten, volgens het rap- 
port, gering is, waardoor grote investe- 
ringen niet lonend zijn (dus geen ge- 
bouwde parkeeraccommodatie), wor- 
den aan het parkeerbeheersingsplan 
een aantal voorwaarden gesteld, onder 
meer, dat ook woonstraten en winkel- 
straten moeten helpen de parkeernood 
in Zandvoort op te lossen. De afsluiting 
geschiedt in een aantal stappen. Situa- 
ties, waarbij alle sectoren gevuld en 
afgesloten worden, zullen in de prak- 
tijk uiterst sporadisch voorkomen, al- 
dus het rapport. Op het tijdstip dat het 
in- en uitgaand verkeer in Zandvoort 
met elkaar in evenwicht is kunnen 
afsluitingen worden opgeheven. 

Betalen bij vertrek 

's Middags wordt gedurende de afvoer- 
periode het recreatieverkeer gericht op 
die hoofdwegen aan de rand van de 
kom van Zandvoort, die het best ge- 
schikt zijn om veel autoverkeer te 
verwerken. Op die manier blijven zo- 
veel mogelijk wegen binnen de kom 
berijdbaar voor het eigen verkeer van 
Zandvoort. 

In het rapport wordt verder aanbevolen 
pas bij het verzoek van een parkeerter- 
rein voor het parkeren te laten betalen. 
Op deze manier gaat 's ochtends het 
volstromen sneller en gaan 's middags 
de auto's enigszins gedoseerd de open- 
bare weg op. Als gevolg van het op 
deze manier te laten betalen ontstaat 
dan vertraging op het terrein zelf. 
Voorwaarde is volgens het rapport wel. 
dat een duidelijke in- en uitgang wordt 
aangelegd; dat is echter ook uit ver- 
keersveiligheidsoogpunt noodzakelijk. 
Uit het parkeeronderzoek is tenslotte 
gebleken, dat tijdens de Grand Prix 
veel legale parkeerplaatsen niet wor- 
den gebruikt. Daarom is voor het 
circuitbezoek evenals voor strandbe- 
zoek een goede verwijzing nodig naar 
de verder van het circuit gelegen par- 
keerplaatsen. Ook hier zullen het par- 
keerbeheersingssysteem- en verwijzi- 
gings systeem goede diensten bewijzen, 
aldus het rapport. 

Nieuwe wegverbindingen 

Het verkeer dat naar Zandvoort rijdt 
en daar een parkeerplaats zoekt en 
daarvandaan vertrekt, kan in Zand- 
voort verschillende routes volgen. Al- 
lereerst de Noordroute, deze vormt een 
directe verbinding tussen de twee in- 
valswegen. Zij is echter zeer ongeschikt 
(barrièrewerking, overlast voor omwo- 
nenden, onveiligheid fietsers), reden 
waarom een nieuwe verbinding tussen 
de Herman Heyermansweg en de Van 
Lennepweg nodig is. Ondanks dat deze 
nieuwe verbinding tussen. Zandvoort- 
noord en de Zandvoortselaan in het 
rapport zeer wenselijk wordt genoemd, 
« f im i nT i i ii i i T iii r i r ii Tii i f(ii i t . r iiii > i ^ . 

Illegaal parkeerders op de zuid boulevard een beeld dat in toekomst zal verdwijnen. denkt men niet dat dit op korte termijn 
gerealiseerd kan worden. Dit geldi 
evenzeer voor een wegverbinding naar 
de Frans Zwaansstraat. De Zuidroute 
zou n.l. verbeterd kunnen worden door 
genoemde straat in twee richtingen tt 
laten aansluiten op de Zandvoortselaan 
op een punt tegenover de Herman 
Heyermansweg. Alleen de fiets en de 
bus mogen wel rechtuit rijden door de 
Zandvoortselaan en de Dr. Gerke- 
straat, zodat deze straten ontlast wor- 
den van autoverkeer. In het rapport 
wordt namelijk ook voorgesteld, ten 
aanzien van de Middenroute om de 
Hogeweg op stranddagen voor autover- 
keer af te sluiten. De Westroute ten- 
slotte is onderdeel van de route tussen 
de Bloemendaalse Zeeweg en het par- 
keergebied in Zandvoort-zuid. maar 
vormt bij een groot verkeersaanbod 
grote hinder voor bus en langzaam 
verkeer. Wellicht kan zij tijdens de 
aan- en afvoerperiode worden afgelos- 
ten voor doorgaand verkeer. 

Vrije busbaan 

Voor het openbaar vervoer worden in 
het rapport ook voorstellen gedaan. Op 
het Boulevard Barnaart tussen de kom 
van Zandvoort en Bloemendaal aan 
Zee kan een vrije busbaan worden overeen met de situatie voor de tram in 
de Leidsestraat te Amsterdam). De 
veriragmg die NZH-buslijn 81 (Zand- 
voort-llaarlcm station) op dit deel van 
zijn route ondervindt, wordt dan effec- 
tief bestreden. Als een routewijziging 
voor de NZH-lijn 81 via de van Al- 
phenstraat naar het station en eventu- 
eel Bad Zuid wordt doorgevoerd, kan 
deze lijn ook functioneren als ..boule- 
vardbus" en het voor- en natransport 
van de treinreizigers verzorgen. De 
functie van lijn 81 voor de bediening 
van Zandvoort-noord zal kunnen wor- 
den overgenomen door de NZH-lijn 80 
(Zandvoort-Haarlem-Amsterdam). 

Wanneer door de verkeersbeheersing 
in de agglomeratie het autoverkeer 
blijft zullen de bussen geen extra ver- 
traging ondervinden. Wanneer lijn 80 
via het station naar Nieuw Noord wordt 
doorgetrokken kan deze lijn de taak 
van lijn 81 overnemen en bovendien de 
verzorging van Noord verbeteren. 

Wanneer op de Prinsesseweg (nu een 
vrije busbaan in één richting) de bus in 
beide richtingen wordt toegelaten kan 
lijn 80 in de middagperiode ongehin- 
derd door opgesteld verkeer het do- 
seerpunt Tolweg-Dr. Gerkestraat be- 
reiken. tggaap»»"'!! .a mjj^ 
Nieuwe ivegeit kunnen de Zandvoortselaan alleen toegankelijk maken voor openbaar 
vervoer en fietsers. Deze zuid-route zat nog M>el enige tijd op zich laten wachten. gerealiseerd, in combinatie met een 
herinrichting van de parkeerplaatsen 
aldaar. Door op regelmatige afstanden 
passeerpunten te situeren kan deze 
strook in twee richtingen door de bus 
worden bereden (dit systeem komt langzaam verkeer 

Tenslotte worden in de samenvalimc 
van de drie rapporten maatregelen 
voorgesteld met betrekking tot het 
langzame verkeer. Voor de fietseis 
onder meer het kruispunt Tolweg- 
Zandvcortselaan voorzien van vcrkeer- 
lichten, opdat de fietser conflictvrij kan 
oversteken; langs de zeezijde van de 
Boulevard Barnaart het fictsverkeer in 
twee richtingen te laten rijden met 
handhaving van het fietspad aan de 
landzijde: het Visserpad (langs de 
spoorbaan) door te trekken naar Haar- 
lem; een fietspad aan te leggen op de 
voormalige trambaan op het grondge- 
bied van Zandvoort (zo mogelijk voor 
twee richtingen) en bewaakte stallingen 
te realiseren (wellicht samen met be- 
waakte parkeerterreinen). 
Voorts is een verbetering nodig in 
Zandvoort, van de voetgangersverbin- 
ding centrum-strand en station-strand. 
Op zeer drukke dagen kan de Burg. 
Engelbertsiraat bovendien verkeersluw 
worden, als deze straat in het kader van 
het parkeerbeheersingssysteem wordt 
afgesloten. 

Het oversteken op de Boulevard Bai- 
naart wordt veiliger, als het oversteken 
op herkenbare plaatsen wordt gebun- 
deld en de snelheid van het autover- 
keer wordt verlaagd. Dit kan, aldus het 
rapport, worden gerealiseerd door 
plaatselijke aanleg van een middenge- 
leider en versmalling van het wegpro- 
fiel. 

Schoolconcert 

ZANDVOORT - Op woensdag 28 
januari vindt in de aula van de Wim 
Gertenbach Mavo het derde schoolcon- 
cert plaats. Het gitaartrio Dick Visser, 
bestaande uit Dick Visser, Theo Kru- 
meich en Emile Hopman zullen dit 
concert verzorgen. Het programma 
kreeg de titel: Gitaarspelen... goed en 
slecht". Dick Visser mag zeker gere- 
kend worden tot ep'én van Nederlands 
bekendste gitaristen (klassiek). 
Voor de onderbouw wordt het concert 
gegeven van 10.00 tot 10.50 uur en van 
11.00-11.50 uur voor de bovenbouw. U/t Zandifoorts rijke historie.,, 

Verldaring van de naam Er zipi verschillende onderzoeken 
op hei terrein van de historie die uil 
de naam van een bepaalde plaats iets 
over de aanvang van de gemeen- 
schap proberen te welen Ie komen. 
In een uitvoerig boek ,, Noordhol- 
landse Plaatsnamen" (uitgave '51) 
wordt dit gedaan. Hoewel de schrij- 
ver G. Karsten op dit terrein gezag 
geniet, menen verschdlenden dat zijn 
gegevens hier en daar niet kloppen 
en zijn er na het verschijnen van zijn 
hoek in 1951 liier en daar vertchil- 
lende aanvullmgen gemaakt. Uit de 
'gegevens die ik in de loop der jaren 
voor een scriptie over plaatsnamen 
heb verzameld, vertel ik u mt in de 
serie die hier in dit blad verschijnt, 
onder een zeker voorbehoud, datge- 
ne wut ik over Zandvoort heb gevon- 
den. 

Eerste vermelding 

In de tekeningenboeken van de Hol- 
landse graven, door rijks geschied- 
kundige publikaties uitgebracht, 
vindt men de oudst geschreven naam 
van Zandvoort nl Santfort. 
In deze aantekening werd vermeld 
hoe deze kleine gemeenschap aan 
zee een luttel bedrag bijeen had 
gebracht voor de bede die graaf Dirk 
nodig had om zich te verdedigen 
tegen zijn broer Floris de Zwarte, die 
hem ter zijde wilde schuiven. 
De juiste datum wordt niet vermeld 
maar het moet in het begin van de 
12e eeuw zijn gewec\t. Hoogstwaar- 
schijnlijk zijn er in de rijksarchieven 
nog eerdere aantekeningen over 
Zandvoort, want uit opgravingen bij 
.Mrandpalen blijkt dat het dorp al 
heel oud was, maar dat vraagt een 
tniniluctis ondeizoek. Dn is in ieder 
geval de eerste gedrukte mededeling. 

Privileges 

Na deze datum komt de naam Zand- voort in de officiële stukken meer 
voor. hl een oorkonde van 1284 
worden aan ,,die guoede lude" van 
Zandvorde bepaalde faciliteiten ver- 
leend icn aanzien van het betalen van 
belasting. Nu gaat het niet zozeer om 
dit privilegie: in de praktijk beteken- 
de het vaak zoveel niet maar om de 
naamsvonn die in dal stuk gebruikt 
wordt ,, Zandvorde". Voord bete- 
kent hier, volgens een onderzoek 
van F. Leyden in een aardrijkskun- 
dig tijdschrift ,, Nomina Geogrnphi- 
ca Neerlandica", een doorwaadbare 
plaats. Zandvoort lag toen als een 
soort van dal in de duinen, maar het 
was niel zo als op andere grillige 
kommen, waarvan nu in het duin- 
landschap nog wel sporen te vinden 
zijn, een plek waar je eigenlijk of 
door grondwater of plantengi oei niet 
door kon komen maar een door- 
waadbare plaats in hel zand. Aan de 
hand van de omschrijving van de 
naam van het dorp m de oorkonde 
van 12S4 zijn naamonderzockers op 
deze verklaring gekomen. 

Bentveld 

De dorpsgemeenschap van Zand- 
voort bestond uit vissers. Maar daar- 
bij hoorde, een eind verderop, een 
buurtschap dat Bentveld werd ge- 
noemd. De verklaring die men aan 
deze naam geejt, laat zien dat deze 
plaatsen eigenlijk vanaf het eerste 
hcgm legenslellingen waren van el- 
kaar. In die dagen woonden in 
Bentveld mensen die een schrale 
boterham verdienden door het be- 
werken van de giond. Dat kostte 
nogal wat moeite want ook Bentveld 
lag in een soort dal dal lang de 
vochtigheid vasthield. Op de natte 
zandgrond tierde welig de jylant mo- 
linia of m de Hollandse taal: het 
harde bentgras of volgens de volks- 
mond ..pijpendoorstekirs". Om van 
de grond wal te halen moest men steeds dal bentgras verwijderen, 
maar zoals alle onkruid was dit 
hardnekkig en kwam steeds weer op. 
De mensen die daar woonden en de 
grond moesten bewerken noemden 
de plaats Bentveld. 

Toch een heerlijkheid? 

De Bentveldse historica J.M. Sierek- 
Proot vindt deze verklaring voor het 
aantrekkelijke dorp. wat voor een 
belangrijk deel nog ligt binnen de 
gemeente Zandvoort, wat te mager. Door B. Voets In haar geschiedenis van Acrden- 
lioui wil zij het woord ..veld" vertu- 
len met ,,goiiw" (heerlijkheid) en 
komi dan al van de aanvang van de 
dorpsgemeenschap aan met de ver- 
klaring, dat m tegenstelling met het 
armtierige Zandvoort, Bentveld een 
soort van heerlijkheid was. Maar 
hoewel deze verklaring aardig is 
gevonden, steunt zij niet op de 
werkelijkheid. Immers een vergelij- 
king mei andere Noordhollandse na- 
men waar hel woord veld in vooi- 
koint moet men vasthouden aan de 
opvatting dat hier alleen maar sprake 
is van een doodgewoon stuk grond 
zonder meer en niet van een heerlijk- 
heid. 

Deze naamsverkhtringen zoals men 
die terugvindt bij schrijvers die zich 
daarmee bezighouden, lichten toch 
wel iets van de sluier op die over de 
oude geschiedenis van ons dorp, dat 
al heel lang bestaat maar waar zo 
weinig over bekend is. omdat er in 
die oude tijden geen mensen waren 
die een .,kronijk" konden bijhou- 
den. Maar al deze kleine beetjes 
heljyen om hel beeld wal we ons van 
Zandvoort willen vormen te comple- 
teren. Programma Koninginnedag bijna 'rond' ZANDVOORT - Het programma voor 
Koninginnedag 1981 is bijna „rond''. 
Na naarstig vergaderen is het comité 
erin geslaagd een alleszins aanvaard- 
baar programma samen te stellen. 

Theater Merlijn 

Het bekende poppentheater Merlijn is 
uitgenodigd om een aantal voorstellin- 
gen te geven voor de kleuters en 
bejaarden; er komen enkele muziek- 
korpsen; 's avonds de gebruikelijke 
taptoe op de Grote Krocht: kinderspe- 
len waaronder wellicht straattekenen: 
een estafette en een muziekavond voor 
jongeren. 

Rommelmarkt 

Dit keer woidt overwogen de rommel- 
markt, altijd een doorslaand succes, uit 
te breiden tot andere btr.uen en plei- 
nen. Commercie zal op deze markt Concert op MAVO 

ZANDVOORT - Op \ rijdag 13 februa- 
ri zal van 10.45 - 11.35 uur een school- 
concert worden gegeven op de Jaap 
Kiewiet Mavo. George Webb, tenor en 
Frits Kroese, piano, zullen het \olgen- 
de programma breneen; - Give me that old linie religmn 

- Let us break bread together on out 
knees 

- Bobody know.s the trouble I've secn 

- Jüst a closer walk wiih thee 

- Gospel train 

- Sometimes I foei like a niotherless 
child - O Peter go ring the bells 

- Every time 1 feel the spint 

- Hill and gully rider 

- Let me hold your hand 

- Nobody's business but my own 

- All Gotl's children gof .shoes 

- Joshua fit the battle of Jerico 

- Fm gonna ride up in a chariot 

-Wijzigingen voorbehouden. worden geweerd en men tracht dit te 
bereiken door de leeftijdsgrens van de 
kooplieden te brengen tot zestien jaar. 
De lampion- en fakkeloptocht en de 
paardetram zijn van het programma 
geschrapt, wél wil men een /eepki.sten- 
race en een ..paardenattractie" op het 
programma plaatsen. 
Er bestaan nog plannen voor een ven- 
delzwaaicorps. het organiseren van een 
fietscross en het bakken in de open- 
lucht van een zéér. zéér gruie panne- 
koek. 

De fietscross en ve^delz\vaaie^^ zullen 
in combinatie worden gedaan met het 
overkoepelend comité van de gemeen- 
te Bloemendaal, terwijl voor de panne- 
koekbakkerij nog sponsors moeten 
worden gezocht. Opgesloten 'm lift 

ZANDVOORT - Zateidagmoigen om 
half acht ontdekte een bewoonster v,in 
een flatgebouw a.m de Lorent^straat 
dat haar buurincisie in een defecte lifl 
zat opgesloten Ze waaischuwde direct 
de politie, die de jonge vrouw uit haar 
benarde positie bevnidde. Hel bleek 
dat de opgeslotene anderhall uur lang 
tevergeefs op de alarmbel had gedrukt 
voordat iemand haar hoorde, \VULLIJM V. d. WüKFK 
De ienige, die de leste zundag gieii 
graentje hebben mee'epikt van de 
eerste goeje stranddag. dat waere 
onze strandpachterN, De raad vergadert... 

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 27 januari, zal de gemeenteraad van 
Zandvoort in openbare vergadering bijeenkomen. 
De agenda vermeldt: 

1, Notulen 

2, Ingekomen stukken 

3, Begrotingswijzigingen 

4, Onderwijsaangelegenheden: 

5, Transacties onroerend goed 
Verlenging erfpachtrecht Zandvoortselaan 
Verhuui grond mavo-garages De Wittstraai 
Verhuur grond bij Zandvoortselaan 283, 
Verhuur bij grond Zandvoortselaan II 7. 

Grondverkoop en voorbereidingsbesluit aan de Fahrenheitstraat 
Aankoop b wooneenheden Zandvoortselaan 3fil. 

6, Bestemmingsplannen 

7, Tijden weckmiukl 

8, Sociaal-culturele aktiMtcilen \üoi werkKuen 

9, Aanleg fiet.spad BlinkernveL:-Bt.iii\e!dNe\\cg 

10, Ontbinding stichting Cultureel Centrum 
U. Exploitatie gebouw De Kiochi 

12. .Aanleg tennisbanen op /wenibadconiplev 

13. Wijziging van de uitkenngs- en pensioenverordening wethouders 

14. Aanleg t"^ m gemeentewoningen L'Amistraat 11 en 13 

15. Hiiuroiereenkomst en huurreglemerit yenieenlewonmgen 
16 Herstel parkeerterrein naast raadhuis 

P, Instructie sub-kas^icrs 

18, VSiK-iging van de uiikeringsveroidenini; 

ly. Gemeenschappelijke reuelinL' centiale po--l ambuLincevervoei Kennemei- 

laml 

20, Kondvraae 

I \ll\CIU hUi -) een fijne baan bij 

MULTI M ARKTEN B.V. 

Wij hebi)en plaats voor enkele 

CAISSIÈRES 

Iüeftijci16ioi20)aji. 

Hietbij gaan onze gedachten uit naar vriendelijke, 

intelligente jongelui, dio na een gedegen opleiding 

in staat moeten zijn op een accurate wijze 

onze klanten van dienst te zijn. 

Kom eens langs 

of bel gerust mei ome bedrijfsleiders. 

Dirkson, Zandvoort, 02507 - 1 46 41 
Dirkson, Nieuw Vennep, 02526 - 8 80 25 nMiMUölMU fUULIÜAI lti>4/b UKJiMUcnutwj i^'jt*i'*'jf^fti tdui rMdliMA ■aiBB IDOE MEER ZELF 

B HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. s 
o 

B 

a 

B 
B 

a 
m PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 

Meubelpanelen, geplastificeerde 

panelen en edelhoutsoorten 

TEAK OEURPLATEN 

iriplex, board, sp<jdiipld<ii. Ut\ ■ 
■ 
B 

a 
a 

a 
■ 
a 
■ 
■ 
a 
a 
a B Wdnciplalen, 

g werk en li;.sien WanrlkijrKicijels, liiiept 

ffl vouwrek|es elenientssysteoni plarikdrdcior:. ■ 

Q Iraphekies Alle soorten liinion. klein i)'(;r g 

B waren Verf Lotivrerieuren cdelfincet ■ 

91 B 

B binnendeuren, saloondeuren. tjereerisihap g 

2 Kortom £Oveel mogelijk voor de DOE HET J 

R ZELVER ■ 

B B 

_ 2aTe>dag s geopend tot buur s Mddiidac| s g 

B gesloten s Middags van 12 30 1 30 uui of sloten ■ 

geüaaoaaassoBSBaaBRaaaissBiSBnaaiBBD 
Winter- en ski-jacks 50% korting 

Tenniskleding- Shorts -Shirts -Rokjes 50% korting 

Div. soorten voetbal- en sportschoenen 30-40% korting 

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken 25-40% korting 

Gicom regenpakken 20% korting 

Ski-pullies met rits nu 25,00 

Div. soorten trainingspakken 20-50% korting 

Lederen ski- of winterhandschoenen nu 32,75 AJEWE REKREATIE 

Raadhuisstraat 86-88 

Heemstede 

Telefoon 023-283213 
iPZIEiBARE UITVERKOOP 

WEGEfyS REORGAfyiSATIE 
m GEDEELTELIJKE OPHEFFING 
mU OE GOBDIJI^AFDELIMG w o 

ALLE SATIJNCRETONNES VAN 20,00, 30,00 VOOR 10,00 

ALLE ENGELSE LINNENS VOOR HALVE PRIJS 

ALLE DRUKSTOFFEN VAN 12,00, 16,00 VOOR 4,95 

DIVERSE EFFEN STOFFEN VAN 16,00, 22,00 VOOR 5,50 

GORDIJNVELOURS 6 KLEUREN VAN 42,00 VOOR 14,90 

9800 m IVIEUBELBEICLEDING 

GOBELIN 130 BR VAN 29,50 VOOR 13,90 

RIBCORD 150 BR VAN 44,00 VOOR 12,90 

WEEFSTOF 130 BR VAN 52,00 VOOR 19,00 

DRALONCORD 135 BR VAN 48,00 VOOR 16,90 

STREEPVELOURS 130 BR VAN 49.00 VOOR 22,00 

GOBELIN 140 BR VAN 84,00 VOOR 39,00 

WOLLEN MOHAIR 130 BR VAN 105,00 VOOR 49,00 

EN TIENTALLEN ANDERE SOORTEN 

FRANJE - KWASTJES - BALLETJES - SIER- 
EN ANDER BAND VANAF 1,00 PER METER 

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE 

ZIJLSTRAAT 83 b/d. G»;. MARKT HAARLEM 


Elke werkdag van 
halfnegen tot halféen 
en van halltwee tot 
half zes geopend 
Nu bovendien ook 
vrijdagavond van 
19.00-21 .00 uur 
en zaterdags van 
10.00 12.00 uur 
U bent welkom TE KOOP 
AANGEBODEN 

landhuizen, villa's, herenhuizen, 
middenstandswoningen, flats. 

bedrijfspanden te Haarlem. 
Heemstede, Bloemendaal e. o. 
de ridder & strijbis bv fVlakelaars en taxateurs onroerende goederen. 
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560' Chateau Paradiso 

tourcaravans vouwcaravans 

1000 m^ overdekte show bij 

Bergman Caravans 

Leidsevaart 189 • Noordwijkerhoul 
Telefoon 02523 ■ 2649 
Bi| hotel "Piet Gijs" i 500 m langs het water richting 
Noordwi;k . Veflioop 
> Occasions 
V^ Accesaoires Vmfiutir ^ Repantics 
Ot>iertioud 
Voortenten _^ Droog. handgeklooM 

OPENHAARD 
HOUT 

Alleen bij 

HAARLEMS 

HARDHOUT BV 

Tel. 023-375381-314107 
2 m^ v.a. f 190,- thuis- 
gebracht. 
Bij de administratie van 's Rijks belastingen kan per 1 septomtser 1981 in de 
provincies Noord-Hofland, Zuid-Holland en Utrecht worden geplaatst een 
aantal deurwaanlers (tnnUvrl.) Vereist: ten minste diploma MULO/MAVO 4. 

Leeftijd: op 1 september 1981 minimaal 21 jaar en nog geen 50 jaar. 

Opleiding: de opleiding (pim. 6 maanden) is kosteloos en wordt in diensttijd 
gegeven. 

Salaris bij indiensttreding: 

21 jaar f 1884.- per maand; 22 en 23 jaar f 1986,- per maand; 24 en 25 jaar 
f 2118,- per maand; 26 en 27 jaar f 2253,- per maand; 28 jaar en ouder f 2324,- 
per maand. 

Promotiemogelijkheden : 

Na 2 jaar, bij gebleken geschiktheid, volgt benoeming tol commies in vaste 
dienst (max. salaris f 3084,- per maand) terwijl bij een goede taakuitvoering 
8 jaar na benoeming tot commies bevordering tot commies A (max. salaris 
1 3512.- per maand) mogelijk is. 

De salarissen zijn exclusief 8% vakantie-uitkering en een toeslag van 
max. f 26,- per maand. 

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure. 

Voor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de directies der 

Rijksbelastingen te: 

Amsterdam - tel. (020) -76 15 55 

Rotterdam - tel. (010) -36 63 33 

Utrecht - tel. (030) -31 15 25 SchrlfteII|ke sollicitaties onder vermelding van vacature- 
nummer 0-8975/3974 (In linkerbovenhoek van brief en 
enveloppe) en uw hulsadres mei postcode. Inzenden v6dr 
30 januari 1981 aan de Rijks Psychologische Dienst, 
Prins Maurllstaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 
2500 EA 's-Gravenhage. 

Een mededeling van ontvangst van uw solllcitallebriel 
wordt u door de Rijksbelastingdienst toegezonden. 
Rijksoverheid JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

„DUBROVNIK" 

Zeestraat 41. Zandvoort 

Jansstraat 44. Haarlem 

Tel. 023-322609 

Is bijna 10 jaar gevestigd. 

Daaroin hebben wij voor u vanaf heden een 

(van maandag t/m vrijdag) 

speciaal wintermenu 

— goulash-soep — 

stokbrood 

— gemixte gril/plaat — 

3 soorten vlees (mager) 

met verse salade, saus en aardappelpuree 

— paladnka — 

warm flensje met koude roomvulling Set 
I'ieedlintid 

HANDWERK 

eiken tafels 

Wij maken ze voor u 

Zie onze 

nieuwe collectie 

Schaghelstraat 27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 f 14,50 Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort. 

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken. 

Wij zijn de gehele week geopend. 

Voor reserveren: 

Telefoon 02S07-1S1 10 na 15.00 uur. Joegoslaviscli restaurant PULA 

Voor specifieke Joegos/avische vfees- en 
visgerechten op houtskoof geroosterd. 

Menu's vanaf 16,50 

Reserveringen vanaf 15,00 uur, tel. 285.285 

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur. 

Maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145, Heemstede 

(nabij station Heemstede/ Aerdenhout) OPENHAARD- 
BLOKKEN 

Gebr. Sweers, Hoveniers 

bedrijf, boomrooibedri|f. 

Hoofddorp 

Voor particulieren en be 

dniven. 

Tel. 023-2848M, b.g.g. 

282043 of 338806. f 5^ 

\ranaf I %#/ 

I I r I 

gordijnstof 1- perrol- Svanafl /f^Xj] permeter 

I I r I I 1 I decxïreftte 

KEUR » ZOON 

Raadhuisstraat 92 - Heemstede 
Tel. 023 -28 61 82 ■■■■■■■■■■■■! TE KOOP AANGEBODEN 

Allegro 1500 

1975, i.z g 'ot , 

f ?900, 

Telefoon 02S02-S258 Kaptafefs, linnenkast, 

buffetten en 

secretaires, 

antiek etc. 

Vonnoperhof 89 
Nieuw Vennep TE KOOP: 

PEUGEOT 404 

Bouwjaar 1973, met 
radio en trekhaak, «oor- 
bumper licht bescha- 
digd Overigens uitst. 
konditie. nw. accu. Prijs 
f 1700.- Tel. 02526-75107 
na 18 00 uur. Jonge vrouw zoekt 

woonruimte liefst vrije etage 

tot 500,- 

Telefoon 02507-18298 Foto Quelie 

Compleet foto/film 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8. 
Zandvoort KOOUMANS 

FORDOTO S^msi ZANDVOORT 
AmpArestraat 10 

(naast Coioinl 
Tal. 02S07 - 1 69 2S. 

b.g.B. 1 32 42 

Fo'd verkoop en 

servica. 

Ook voor diverse 
merken intuHaiMo 's. Voorjaar in eigen land 

Bent U één van die geluksvogels, die buiten 
het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan 
eens van Uw eigen land. 
Wij bieden U moderne en comfortabele 
bungalows, gelegen in Erm (gem. Steen, 
Drenthe) aan het water in een prachtige om- 
geving. Op het park tevens rest., bar, super- 
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad, 
tennisbanen, surfen, speeltuin etc. 
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.- 
(Speciale prijzen voor weekend en midweek!. 
Inlichtingen en reserveringen: 

Recreatie-bungalowpark 
Ermerzand 

Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018. 
CHIN. INDISCH RESTAURANT 
yön0 ^ie 

Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -t46 81 

Ter gelesenhctd van ons lO-jari;; beslaan bieden wij ii enii van »wix 
.specialileilen, de Indische rijsüafel .an voor IS,* p.p. Hel kopje koffie er na krijgt u van ons. 
Het kindermenu kost nu 10,- inct een slaa.sje fris en een ijsje loe. 
Dc/.c aanbicdinjten gelden van maandu}; t/m vrijdaj» 20 tnaarl. 
Voor hel aflialen hebben wii in dc/.c periode speciale dagaanbiedingen: 
Dinsidag: nasi of bami met4st. saiecn aijar voor lü,üü 
Woensdag: '/: kip m kerry-saus 7,50 
Donderdag: Foc Yong Hai 7.50 
^ Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 ,50 
Metaalbewerkers(m/v) 
WÓODWARl ^ WOODWARD GOVERNOR 
COMPANY 

Een internaliunadl bedrijf met vesligingen 
In Amerika. Engeland, Japan, Aiibtralie, 
Brajilieen Nnderldiid Woodward is de oudste en grootste 
fabrikant ter wereld van hydrau- 
lische en electronische regel- 
apparatuur voor dieselmotoren, 
turbine-installaties en waterkracht- 
centrales. 

In verband met de steeds toe- 
nemende vraag naar onze producten 
hebben wij nog plaats voor enige 

- METAALBEWERKERS (m/v) 
INDEVERSPANENOE 
AFDELING 

Wij zoeken mensen met een rede- 
lijke ervaring aan kleinere productie- 
machines. Geïnteresseerden kunneii 
wij ontplooiingsmogelijkheden 
bieden in verschillende verspanings- 
technieken. 

Naast een goed salaris bieden wij u 
goede secundaire arbeidsvoorwaar- 
den in een prettige werkomgeving. 
Wij hebben geen leeftijdsgrens aan 
deze functie gesteld. 

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling, 
gelieve u te richten aan de af- 
deling Personeelszaken van 
Woodward Governor Nederland BV, 
Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp, 
tel.02503-1 32 41. lio'.vli II ti'iri' !' n (J.i'i' ' ri ' (I ".wv " u n 'i • 
\f( ( rvnll4 h'jwlrid |Jf'f-!o' r'l' rii in 
1 1' ( iiisl" ik V. I uk',. ', v'.i/' k' r'! 
kninhin.ili' .' ( p' r ,i iri i ! ,f< ■ '■ i 
hiiiii'illi n i< ' (lil- ■ 11 |ii!jiI' ■ ( * 

»l Ik- ;•,■:•.■ ~ 
t^/üF y "gsed 
RESTAURANT 

JACK HOUSE 

Speciaiiteiten-restaurant met een 

apart speciaal fondue-restaurant 

tot 45 personen. 

Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem 

Reserveren: tel. 023 - 26 53 33 

RESTAURANT 

,DE GRAVIN' 

Romantisch dineren bij kaarslicht 

en levende pianoklanken of voor 

u w receptie en party. 

Gravinnesleeg 9-11-13 - Haarlem 
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58 SPECIALITEITEN 

RestaopaRt 

^Gbalêt Het Witte Hals^ ,«t 
Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong. 
Unieke gelegenheid voor 

• gezellig ouderwets rustig tafelen 

• uw zakendiners. recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. Nu koopjes in de 
opruiming 

bij: 

lüOOAGNVZ 
:i3IH0Uy31N33IA139 ^/y.^i'ff'KtwrwMnxrMpirtmm'' ■ 
ONAFHANKELIJK .NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOÖRT. BENTVELD EN AERDENHOUT 41E JAARGANG NO. 4 ED. 5 nieuws 
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 1 71 66 - OPLAGE 3400 EX. RANDSTM) PLI5I IL \^ll.^ 
l iiucchicr \ciir 

• /ttiiji.()0((s Ni<ji!i.<.shLid 

• HcumsicetKc C uiiuim 

• Hoolddorp-, \ ciiiK'pcr NiousSNliLid 
" /w.iiicnbiiiy H.ilhiCLisc C iniMiii 

• IJ.idliocvc Sl()|^.'ll^c (, oüi ani 

• A.ilsmccidcr ( ouiaiir 

• IjillioDirisc C (luiaiil Ons \\ LX-khLul 

• Siicct hlad De koude \cner 
Hi)()l(tkuni<)()! 

Uilsfiicci. f)(ji;)',sliaul rV - 
ri-'k'foon 02'^77- 2 H-l 11 DONDERDAG29 JANUARI 1981 Officiële opening 
raadhuis- 
uitbreiding 
op 19 maart ZANDVOORT - De officiële ope- 
ning van de nieuwe raadhuisuitbrei- 
ding zal op 19 maart a.s. plaatsvin- 
den. Hiervoor is uitgenodigd de 
Commissaris der Koningin van 
Noord-Holland, dr. De y/it. 
De verbouwing van het gebouw van 
Publieke Werken (Raadhuisplein 4) 
nadert haar voltooiing. De afdeling 
registratuur en de receptie van de 
dienst publieke werken zijn inmid- 
dels verhuisd naar de kamer aan de 
voorzijde van het gebouw (bij het 
binnenkomen rechts). 
Binnenkort worden ook de vertrek- 
ken aan de linkerzijde (langs de 
Oranjestraat) welke zijn bestemd 
voor de secretarie-afdeling onder- 
wijs-, personeels-, sport- en wel- 
zijnszaken, opgeleverd. 
De verhuizing van die afdeling van- 
uit de nieuwbouw van het raadhuis 
naar het gebouw op het Raadhuis- 
plein, zal plaats vinden op vrijdag 6 
februari a.s. 

Op diezelfde dag verhuist de secre- 
tarie-afdeling sociale zaken naar de 
nieuwbouw van het raadhuis (ka- 
mers 14 t/m 20 en 31 op de eerste 
verdieping). 

In verband met deze verhuizing 
zullen de secretarie-afdeling onder- 
wijs etc. en die van sociale zaken op 
vrijdag 6 februari gesloten zijn. 
Voor aangelegenheden die geen uit- 
stel kunnen velen, zal die dag een • 
ambtenaar van sociale zaken zitting 
hebben in kamer 31 van het raad- 
huis (ingang Swaluëstraat). 
Het telefoonnummer van de Dienst 
Sociale Zaken is vanaf 6 februari t 
02507-14841. BOUWES EXPLOITATIE MIJ VERKOCHT 
Palace wordt 
internationaal congrescentrui ZANDVOORT - Bouwes Exploitatie 
Maatschappij is in andere handen over- 
gegaan. Mevrouw Specrsfra-Bouwes, 
de dochter van Nico Bouwes, en enig 
erfgename, heeft het gehele aandelen- 
pakket verkocht aan ClifT Port Invest- 
ments Ltd uit Toronto. 

Michael Hordo, de Canadese direkteur 
van het concern, heeft onthuld, vlak 
voor zijn vertrek naar het buitenland, 
dat er plannen bestaan om van het 
Bouwes Palace een groot internatio- 
naal congrescentrum te maken. 

Dit zal verstrekkende gevolgen hebben 
voor het personeel van het bedrijf, 
omdat dit aanzienlijk uitgebreid zal 
worden. Het Bouwes Hotel zal een 
rigoreuze vernieuwing ondergaan. 
Voorlopig bestaan er plannen om nog 
voor het seizoen twee verdiepingen van 
dit hotel te renoveren, ook zal de 
buitenkant van het hotel worden opge- 
knapt. 

Het personeel van Bouwes Exploitatie 
Maatschappij dat dinsdagmorgen van 
de verkoop op de hoogte werd gesteld, 
is bijzonder enthousiast. De heer Veer- 
man spreekt van een uniek bedrijf. 
Burgemeester Machieisen die dinsdag- 
avond de gemeenteraad van de ver- koop in kennis stelde, zei ,,Ook anac- 
ren hebben dus een duidelijk vertrou- 
wen in de toekomst van Zandvoort als 
nationale en internationale badplaats. 
Er zal nog veel constructief en zorgvul- 
dig overleg nodig zijn om de plannen 
van de nieuwe eigenaars vorm en in- 
houd te geven. Wij zullen ons nader 
moeten oriënteren om een en ander in 
overeenstemming Ie brengen met onze 
visie, maar het voortdurend overleg 
tussen de architckt en onze stedelijke 
adviseurs staan daar echter borg voor." 
Dit sluit aan op de plannen van de heer 
Hordo bij Bouwes Palace een rigoreuze 
verbouwing te plegen, om het congres- 
centrum te verwezenlijken. 

Bouwes Bowling, Dolfirama etc. zullen 
in de toekomst blijven. Half februari 
wordt de heer Hordo in Nederland 
terug verwacht om de plannen nader 
uit te werken en te concretiseren. 
Voorlopig heeft het personeel ,, huis- 
werk" gekregen. 

Cliff Port Investments houdt zich ook 
bezig met olie- en gas pijpleidingen. Is 
mede-eigenaar van de H-3 hotels, 
waarbij Heineken is vertegenwoordigd, 
en waar in Europa verschillende be- 
langrijke hotels toe behoren. In Ameri- 
ka behoort het Marlborough-concern 
tot de H-3 Hotels. 
BURGEMEESTER MACHIELSEN IN NIEUWJAARSREDE: Horeca "kwetsbare industrie ff ZANDVOORT - In zijn nieuwjaarsrede heeft burgemeester Machieisen de nadruk 
gelegd op de samenwerking en eensgezindheid die moet bestaan bij de bestuurders, 
in dit geval de raad. Omdat in 't verleden de basis ligt voor de toekomst, is het 
besturen van een gemeente een continu proces, dat niet door plotselinge ingrepen 
in een andere richting kan worden gestuurd. Dat wil niet zeggen, dat het daarmee 
tol een statisch, molochachtig blok is verklaard. Wel zal men zich als bestuurder 
steeds moeten realiseren dat men met mensen te maken heeft en dat een duidelijk 
en consistent beleid voor de burger zichtbaar moet zijn. Is dat niet het geval, dan 
zal hij zich het slachtoffer van de overheid gaan voelen. Het is aan ons als raad er 
voor te zorgen, dat de burger de zekerheid krijgt dat wij voor hem en haar welzijn 
bezig zijn als in de raad gewikt en gewogen wordt en dat het niet om egotripperij 
gaat en /of de simpele kiezersgunst. Dit afwegingsproces zal dit jaar meer 
dan ooit een centraal gegeven zijn in 
onze bestuursarbeid. Dat vraagt een 
mentaal sterk team, dat zich niet door 
onderlinge irritatie van de wijs laat 
brengen. Maar dat wel in staat is vanuit 
politieke opvattingen, zoals deze gefor- 
muleerd zijn in beginsel- en verkie- 
zingsprogramma's tot een gedegen dis- 
cussie te komen in het kader van het 
besluitvormingsproces. In dit kader wil 
ik nog eens benadrukken de mogelijk- 
heden die het commissieberaad biedt 
en los hiervan het persoonlijk raadple- 
gen van portefeuillehouders. Indien het 
voorbereidende werk door de raad, 
inclusief het college goed is gedaan, 
kan de discussie in de raad worden 
bepaald tot de hoofdbeleidslijnen, het- 
geen de helderheid daarvan voor de 
burgers bevordert. 

Besluitvaardigheid 

De benadermg, is volgens de heer 
Machieisen in de komende tijd drin- 
gend nodig, omdat er enige zeer be- 
langrijke onderwerpen aan de orde 
zullen komen. Besluitvaardigheid, ook 
als de uitkomst daarvan voor een enke- 
ling of misschien zelfs voor velen niet 
zo plezierig en zelfs teleurstellend is. 
,,Dit soort besluiten mag een raad niet 
uit de weg gaan". 

Ook waarschuwde hij dat veel ge- 
rechtvaardigde verlangens in de naaste 
toekomst niet gehonoreerd kunnen 
worden, omdat er geen financiële ruim- 
te voor is. ,,Ten zij er financiële ruimte 
geccëcrd wordt door het wegsnijden 
van dor hout. Maar dat is een uitgangs- 
punt, dat ik zelden in reëele guldens 
heb zien vertalen". 
Uiteraard stonden in deze rede ook de 
bezuinigingen centraal. Nieuwe uitga- 
ven zullen steeds afgewogen moeten 
worden, maar een objectieve waarde- 
bepaling van de wegingsfactoren is 
haast een onmogelijke taak, vooral als 
het tegen de raadsverkiezing gaat lo- 
pen. Toch zullen er besluiten moeten 
worden genomen die in de toekomst 
van belang kunnen zijn voor Zand- 
voort. 

Aandacht ook voor de zich afgeteken- de recessie in de economie, die een 
gevaar oplevert voor de werkgelegen- 
heid. 

Zandvoort kent een bedrijfsleven met 
als belangrijkste drager het horecabe- 
drijf. Vele bedrijven en bedrijfjes, met 
elk een beperkt aantal medewerkers(- 
sters). 

Daarnaast een enkel groot horecage- 
beuren, waarvan de toekomst van ster- 
ke invloed zal zijn op de werkgelegen- 
heid. Een kwetsbare , .industrie" in een 
ti)d van economische teruggang. Aan 
de andere kant mag echter daarom juist 
ook een grotere belangstelling voor 
vakantie in eigen land verwacht wor- 
den. Maar vooral de verblijfsmogelijk- 
heden, zoals deze door de toerist tegen- 
woordig worden gezocht, bungalow- 
tjes, vakantiehuisjes, appartementen, 
zijn in Zandvoort niet in grote mate en 
keuze aanwezig. Het particulier initia- 
tief en de overheid zullen gezamenlijk 
moeten zien te komen tot een vernieu- 
wing en versterking van dit vitale on- 
derdeel van de toeristische infrastruc- 
tuur. Met grote aandacht zullen wij 
daarbij de opvattingen en visie op 
provinciaal niveau in deze volgen", 
aldus Mjchielsen. 

Structuurstudie 

Over de structuurstudie en de verkccrs- 
studie, zoals deze nu in de Inspraak aan 
de orde komen in commissies en in de 
raad was de heer Machieisen van me- 
ning dat hierbij niet het beeld van 
Zandvoort voor de toekomst keihard 
vastgelegd wordt, maar waarbij de raad 
meer de ontwikkelingsmogelijheden 
moet aangeven voor de toekomst. 
,, Zowel de overheid als de particulie- 
ren zullen samen Vorm en inhoud 
moeten geven aan het zich ontwikke- 
lende Zandvoort. Bezinning op uit- 
gangspunten voor het te voeren stede- 
bouwkundig beleid is bij voortduring 
nodig, zeker in onze situatie, waann 
wonmgbouw primair staat. 
Ook zal binnenkort de discussie op 
gang worden gebracht over de rappor- ten van de zgn. Knelpuntencommissie 
Zuid-Kennemeriand. Zoals u zich her- 
innert is aan het bureau Goudappel en 
Coffeng een opdracht gegeven voor 
een verkeerskundig onderzoek, niet 
alleen analytisch maar ook aangevende 
mogelijke oplossingen. Zandvoort 
speelt hierbij een centrale rol. Ook 
hierover zullen essentiële besluiten 
moeten worden genomen, m.i. samen- 
hangende met de verkecrsstudie zoals 
deze voor onze gemeente in het kader 
van de structuurstudie werd gedaan. 
Een complexe materie maar waaruit de 
antwoorden op de verkeersvragen zoals 
deze bij ons leven oiocten worden 
geput. 

De heer Machieisen besloot zijn rede 
met zijn dank uit te spreken aan zijn 
medewerkers. ,,Ik hoop dat wij in een 
sfeer van tolerantie, begrip voor clkuars 
stiuatie en in een bewust streven naar 
een harmonische samenwerking ons 
werk zullen doen. Niet ter meerdere 
glorie van onszelf, maar voor het wel- 
zijn van de Zandvoortsc bevolking, van 
nu en straks". ZANDVOORT - Een 21-jarige Hage- 
naar reedzondagmorgcn in alle vroegte 
tegen een lichtmast op de Zandvoortse- 
laan. Zowel de auto als de lichtmast 
werden beschadigd. De Hagenaar 
moest" in verband met alcoholgebruik 
een bloedproef ondergaan. ZANDVOORT - In het gebouw Hogeweg 78, tot nu toe in gebruik door de 
afdeling Sociale Dienst van de gemeente, worden enkele afdelingen van de politie 
gehuisvest. Voorlopig zijn dit de parkeer- en milieucontrolcurs en de afdeling 
verhoor en transactie. Deze afdelingen van de gemeentepolitie zullen na 6 
februari bereikbaar zijn onder het telefoonnummer: 18544. 
Het gebouw van de afdeling Sociale Dienst zal dus, na verhuizing van deze dienst 
naar de nieuwbouw van het raadhuis, niet worden gesloopt, alhoewel de raad 
hiervoor w2l een krediet beschikbaar heeft gesteld. 

De VVD-fractie had in november, toen dit voorstel door de raad werd 
aangenomen, bezwaren tegen de sloop van het gebouw dat door hen ,, puntgaaf ' 
werd genoemd. De sloop werd verwacht wanneer het nieuwe politiebureau op de 
plaats van het voormalige ,, Sterre der Zee" gebouwd zou worden. De 
bouwlokatie is namelijk aan de krappe kant voor een politiebureau. 
In een besloten raadsvergadering op 20 januari jl. werd besloten het nieuwe 
politiebureau te bouwen op de plaats van het oude, zodat de lokatie ,, Sterre der 
Zee" waarvan de projectontwikkelaar Wilma de eigenaar is, gereserveerd blijft 
voor woningbouw. j-^t^, Europress wwÊ^wmmB^ TEKSTEN of LEÖZEI 

Ül ? 7 
KEUR en ÉL 

ZANDVOORT: tel. 02507 - 1 56 02 
HEEMSTEDE: tel. 023 - 28 61 82 Matige bi 

oprichtiiigiwei van haar tas ZANDVOORT - Op de Hogeweg 
werd vorige week woensdagavond om- 
streeks acht uur een 60- jarige Zand- 
voortse door een jongeman beroofd 
van haar tasje. Bij het uit de hand 
rukken scheurden de hengsels van de 
tas af. Op zijn vlucht gooide de dader 
zijn buit weg, waardoor de eigenaresse 
later weer in het bezit kwam van haar 
eigendom. De jongeman werd door 
twee bewoners van de I logeweg achter- 
na gezeten, maar kon niet worden 
ingehaald. Een door de politie inge- 
steld onderzoek leverde ook niets op. 
De ZUindvoortse dame was tijdens de 
beroving aan haar linkcrvinger gewond 
geraakt en moest zich onder doktersbe- 
handeling stellen. ZANDVOORT - Slechts matig bezocht 
was de eerste vergadering >an de ver- 
eniging wijkraad nieuw noord die op 
maandagavond 26 januari in 't Stckkic 
bijeen kwam. 

Het voorlopige bestuur, bestaande uit 
mevrouw Rie Ewoldt (voorzitter). Joke 
Groskamp en M. Wallig (secretariaat); 
Rien van de Berg (penningmeester) en 
de leden An van de Berg en Henk van 
Gameren (door overwerk maandag- 
avond verhinderd), li.id een voorlopig 
programma opgesteld, waarbij het de 
bedoeling was dat vanuit de beuoners 
van de wijk Nieuw Noord de vragen 
zouden komen. 

De wijkraad heeft een volkomen open 
karakter en is niet politiek of kerkelijk 
gebonden. Het bestuur gaf duidelijk te 
kennen dat men gekomen is tot deze 
wijkraad om de Icefbaarhheid en het 
welzijn van de wijk te bevorderen. In 
welke vorm men in de toekomst zal 
opereren, als vereniging of stichting, is 
een punt dat door de bewoners /elt zal 
moeten worden beslist. Deze eer.ste 
avond moet eerder gezien worden als 
een kennismaken met elkaar dan dat 
men kwam tot een samenstellen van 
een programma. 

Wèl is duidelijk dat deze nieuwe wijk- 
raad in een behoefte zal voorzien, dat ui,_ii »_v«i cuui uitiwi ,.iiv.\- Uiiir, /m in^u- 

ben bij de verschillende belangengroe- 
peringen (onder andere flateommis- 
sies) en men een adviseiende stem wil 
uitbrengen ten aanzien v,ni de wijk 
(inspraak stiuetuurstudie. planvoorbc-' 
reidingscommissie vvcbijn. verkeers- 
veiligheid). 

Bewoners \dn Nieuw Noord die meer 
willen weten ovei de vereniging wijk- 
raad wordt aangc/dden contact op te 
nemen met de voorzitter (tel. 13064), 
want «il men iets bereiken dan zal dit 
toch gezamenlijk moeten gebeuren, en 
zullen veel meer mensen betrokken 
moeten worden bij deze wijkraad. ZANDVOORT - Fractievoorzitter 
Attema is het zat. De vele vuiniszak- 
ken die dagen van tevoren door de 
burgers al aan de stoeprand worden 
gezet, stuk gaan en een ongelooflijke 
.smeertroep veroorzaken, de fout ge- 
parkeerde auto's die de doorgang 
blokkeren en een gevaar opleveren 
voor het verkeer. 

Na opnieuw te\ergecfs aandacht en 
medewerking van het college ge- 
vraagd te hebben, en opnieuw de vrij 
hulpeloze reactie van de burgemees- 
ter aangehoord te hebben, ,, tekort 
aan mankracht", ,, kunnen iv ij niets 
aan veranderen" en ,,Ja wat wik u 
dat ik er aan doe" nep hij getergd: 
,, Benoemd mtj maar als onnhezol- 
digd rijksvetdH achter of zoiets, dan 
zullen jullie zien dat ik er wat aan 
doe"' 

Jammer dat het niet kan. noddebeier 
Atiemii zou misschien ontzag inboe- 
zemen. (Adierle/itu",) 
DIRKSON IS VEEL VOORDELIGI 

Elke dag -week in week uit -onze klanten weten dit allang ! ( \cl iciUniiL'^J 
Haarlem: Baitel](]risstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsteniam: Leidsestraat 9 (tnj Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 - BANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 rAulNMi 


Met grote verslagenheid geven wij kennis van 
het plotseling heengaan van 

Mevr. Cobi van der MooJen- 
de Muinck Zij was 32 jaar lid van onze vereniging. 
Ons medeleven gaal uit naar haar man en 
kinderen. 

Zandvoortse Operette Vereniging Hierbij geven wij kennis van hei piotseUnge 
heengaan van onze zeer gewaardeerde mede- 
werkster mevrouw Cobi van der Moolen- 
de Muinck Onze deelneming gaai uil naar haar man, 
kinderen en kleinkinderen die haar zo onvoor- 
bereid moeten missen. 

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS 

C. BOL, voorzitter 

R. VOS, penningmeester 

A. PAAP, secretaris. =»<= =w= =M= ^fS =t«= =»«= =»*= Van harte gefeliciteerd mevrouw en mijnheer Van Houten mei uw 
20-jarig jubileum. 
ai]©©» 1981 En nog veel geluk en succes voor dé toekomst. Uw medewerkers: Pietcr Kramer chef-kok, Fons van Rooyen oberkel- 
ner, René Roos Chef de Rang, Ronald Hendriks Aidc de Cuisine, de 
heer Molenaar, Diny Winicr, Henk \'an de Weelc, Joop van Nes chef- 
kok Amsterdam. Eric Schilpzand, de lieer Heyerman, de heer van der 
Ven. =9«= =»fc 3<= d)*=. TE KOOP 

wegens aanschaf grotere machine: 

PULUX AUTOMATISCHE 

VAATWASMACHINE 

in prima staat, 220 Volt, 4 min. -programma. 

Produktie pim. 240 koppen per uur. 

Tevens een 

HARDHOUTEN AANRECHTBANK 

met 2 r.v.s. spoelbakken en kraan. 

VISREST. SCHUT 

Kerkstraat 21 -Tel. 02507 - 1 21 21 CREATIEF 

voor 

INLIJSTEN Buureweg 7, zijstraat 
van de Kerkstraat, 

Zandvoort. 
tel.02S07-V73 67 Te huur gevraagd 

garage 

centrum dorp. 

Tel. 02507-17879. 
lERKBlDE 
VSHUIZBtS A. J, V. d. Moolenstraat 54rd. 
Zandvoort. telnfnnn 02507-17400 
Haarlem, telefoon 023-310404 Timmer-, tVfetset-, Voegbedrijf voor u renovatie, open keuken, 

open haard, kozynen, ramen, deuren en 
vertiouvuingen. 

Oe Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort, 
telefoon 02507 - 16987 Op vrijdag 23 januari 1981 is overleden onze 
vriendin 

Julia Maria C. 
Sauveplanne 

geboren Peuschgens 
Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar. 
Beverwijk 

\V. van Bragt 

J, M. A. van Bragt-Alkemade 
Zandvoort, 27 januari 1981 
Tjerk Hiddesstraat 32 
Correspondentie-adres : 
Zeestraat 157, 1942 AN Beverwijk. 
De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden. TtMMtR- en ONDERHOUDSBEDRIJF 

F- KORS 

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat41 A. 

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 -152 25 Voor al UW 

VERBOUWINGEN 

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-, 

STUC-, DAK- en BETONWERK 

belt men 

BOUWBEDRIJF 

NOORD-HOOGLAND 

Scherpe prijzen 
metS jaar schriftelijke garantie. 

20 tot 30% korting 
op al uw binnenwerk. 

Specialiteit: 

OPEN HAARDEN en 

OUDHOLLANDSE SCHOUWEN 

Tel. 023-32 45 98 Vereniging 
Vrouwen Van Nu 

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en 
sportieve kontakten in Zandvoort te hebben? 

Wordt dan lid van de Vereniging \l rouwen Van Nu. 

• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid 

• Wij sieken hier en daar de helpende hand toe 

• Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht 

• Wij zenden u ons maandblad VAN NU met ons 
volledige programma 

Als lid kunt u deelnemen aan o.a. 

• Conversatielessen Engels en F/ans 

• Badminton, bridge, bov^len en klaverjassen 

• Wandelen, yoga, volksdansen, kegelen 

• Lezingen, excursies en vakantiereizen 

(Belangstellenden zijn van harte welkom op de 
kontakt-ochtend in Zomerlust, Zandvoort op 
5 februari 10.00 uur. 

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze 

vereniging: 

Mevr. A. J. Buurseman-Homburg, telefoon 13922 

Mevr. J. Landman-Vierveijzer, telefoon 12651 

Mevr. D. F. van Orden, telefoon 14236 

Mevr. SN. Brand-van Enge/en, telefoon 78530 

Lidmaatschap leden f 27,50 per jaar, 
donateurs (heren) f 17.50 per jaar. 1921 1^81 

Dinsdag 10 februari 1981 hopen onze ouders en 
grootouders 

D. Halderman 

en 

G. Halderman-Paap 

i* hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. 
Op zaterdag 7 februari is er gelegenheid om te 
feliciteren in Hotel Interlaken, Van Speykstraat 
X 20, van 15.00-17.00 uur. 

KINDEREN en KLEINKINDEREN 
Il ZANDVOORT, 28 januari 1981 
U Dr. Schacpmanslraat 2. Zelfstandige 
hulp 

gevraagd voor ca 5 

uur per week. 

Mevr. L. Zaman, 

Burg. V. Fenem'aplein 

7/12, Zandvoort. 

Tel. na 17.00 uur: 02507- 

14474. 7 PORQUE 

Kerkstraat 18 

Zandvoort 

Tel. 02507-12728 7 ZANDVOORT IS BEST 
GEZELLIG! 

Wist u dat in Porque 

iedere donderdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

gehouden wordt? 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 

HARTELIJK WELKOM 
AANNEMERSBEDRIJF 

J. Plevier & Zoon bv 

BLOEMENDAAL - ZANDVOORT NVOB 023-263657 A 

J Schoonmaakbedrijf Landman BV 

zoekt een 

nette schoonmaakster 

voor werkzaamheden in het stadhuis. 

Werktijden van 17.30 tot 19.30 uur. 

Aanmelden in deze zelfde tijd. 

Ook aan het stadhuis vragen naar 

mevr. Landman, gelieve overdag geen 

inlichtingen hier over te vragen. 
Eventueel kunt u bellen tel. 023-315955. WONINGRUILI, 
Aangeboden 

4-kamer duplex 
bovenwoning 

douche, lage huur 
Gevraagd 

kleine duplex 
benedenwoning 

Br. o. nr. Z497 
bur. v. d. blad. Erkend 
bedrijf 

Voor al uw 

NIEUWBOUW -VERBOUW en 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, 

o.a. keukens, badkamers. 

EIGEN MACHINALE HOUTBEWERKING 

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf . J 
Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 

in- en verkoop en 
opslag van inboedels 

en goederen. 

Dag. geopend v. 9-18 u. 

en zaterdags tot 13 u. 

Tel, 12164/13713, , 

na 18.00 uur 16658. 

Fa. WATERDRIIMKER 

Souterrain. 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein 2. Timmer/ 
klusjesman voor al uw werk in en 
om 't huis 

Telefoon 02S07-18S31 Woningruil 

Aangeb.: mooie 
2*ann. bej. woning 

(Huis in de Duinen). 

Gevraagd: 
Skam.woning. 

Br. ond. nr. Z495 
bur. van dit blad. TE KOOP 
Geheel verbouwd in centrum van 
Zandvoort Telefoon 02S07-17860 CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMER 

(v/Il Jac. Koper) 
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533 

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend. AUG. v.d. MiJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AR/VERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 

BUITENSCHILDERWERK 

BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 

' • WONINGSTOFFERING 

KAMEflBREED TAPIJT - NOVLON • TREDFORD 

etc. 

DESGEWEIMSTVAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN 
Fa. Gansner b Co. 

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaal: 
Scheipenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 KANTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG - 9.00-16.00 uur 

WOENSDAG -9.00-16.00 uur 

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507-1 71 66 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer vo€Htfelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uitertijk woensdag 10.00 uur. ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! AAI\liyEMil\IGSBEDRiJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg Ha - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 

• Nieuwbouw 

• Dakkapellen 

• Openhaarden 

• Keukens 
«Badkamers 

enz., enz., enz. 

Vraag gratis offerte. Buiten storm, wind 
en regen? 

Bij ons komt u 
alleen bloemen en 

planten tegen. 

J. BLUYS 

Halicsiraat 65 • ZandvuurI 
Telefoon 02507 -.1 20 60 

P.S. despeciali<;( jn 

al uw bloeinwerKen. Wie is kantoor- 
beheerder(ster) 
bij de 

Nutsspaarbanic 
West Nederland ? 

Dat is iemand, die beschikt over specifieke kennis van de 
producten, die onze bank te bieden heeft, te weten; bank- 
giro, sparen, reizen, verzekeren, lenen, enz. 

Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
dienstverlening. Ook leiding geven en bevorderen van collegiale 
samenwerking behoren tot zijn/haar taken. Kortom een man/ 
vrouw, die het vertrouwen geniet van cliënten. 

Voor hen, die iets voelen voor een dergelijke functie, of er via een 
opleiding bij onze bank naar toe willen groeien, hebben wij een 
plaats. De opleiding zal ongeveer 2,5 jaar duren en bestaat uit 
theoretische onderdelen en praktijkgerichte stages. Leeftijds- 
indicatie tussen 25 en 40 jaar. 

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen is een 
vooropleiding op MEAO- (commerciële richting), HAVO- of 
VWO-niveau noodzakelijk. Het bezit van een assurantie-B 
diploma of studerende hiervoor strekt tot aanbeveling. 

Wie belangstelling heeft, reageert telefonisch of schriftelijk, 
waarna een oriënterend gesprek zal volgen. 

Bel of schrijf naar de Nutsspaarbank West Nederland, Postbus 
700, 2003 PE Haarlem, ter attentie van de afdeling Personeels- 
zaken, telefoonnummer 023-319201. De Nutsspaarbank West Nederland 

is een regionale bank met een 

compleet dienstenpakket dat is 

afgestemd op de betioeften van haar 

particuliere cliënten. 

leder van de vierhonderd 

personeelsleden werkt direct of 

indirect aan het optimaliseren 

van de dienstverlening. 

In de 63 kantoren verspreid over 

vijf rayons staat de persoonlijke 

relatie met de cliënt voorop. 
uio/t nadadond 

een bankvmdedstijd RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 
AUTOBED 
TWEEHUIJ 

RAI -STAND 59 
RAI -STAND 59 DEALER Volvo PERS. AUTO'S ZIJLWEG/HOEK RANDWEG, HAARLEM, TEL. 023-326340* Tattiat Horizon een... 

goede auto met stukjes techniek van morgen. Eén stap in de richting van de 
geautomatiseerde auto's met 
zeer goede prestaties, 
uitstekende rijkwaliteiten 
en veelzijdige bruikbaarheid. Talbot geeft z'n auto's 
een stevig roestpantser 

Dus weer een stap naar • 
de eindeloze auto. 

Uw nieuwe auto de 
Talbot 1510 Solare 

een grenzeloze reiswagen 

een moderne functionele 

schoonheid, leverbaar met 

3 verschillende motoren, 

alle uitgevoerd met transistor 

ontsteking. 

Talbot geeft u het ware plezier 

in autorijden: Talbot geeft u het 

lange plezier in autorijden. Geachte cliëntiel. 

Het doet ons bijzonder veel genoe- 
gen u te kunnen mededelen dat wij, 
m.i.v. 15-V8I, naast tiet Talbot 
dealerschap, zijn aangesteld als offi- 
cieel dealer voor Peugeot automo- 
bielen. 

Beide dealerschappen zullen wij dus 
tesamen voeren, dit is mogelijl< ge- 
worden doordat beide fabrieken, 
welke (of hetzelfde concern behoren, 
hebben besloten de beide verkoop- 
kanalen volledig te integreren. 
Tengevolge van deze belangrijke con- De ware liefde voor auto's 

TALBOT 

Een naam waar meer achter zit 6 jaar onverbiddelijke fabrieksgarantie' 
op de carrosserie. 

centratie vertegenwoordigen wij thans 
een van de grootste automobielcon- 
cerns van de wereld hetgeen voor ons 
bedrijf natuurlijk een zeer welkome 
situatie is en óók voor u, als auto- 
mobilist, zal hel uitgebreide keuze- 
pakket automobielen, dat wij u kun- 
nen bieden, aantrekkelijk zijn tenvijl 
bovendien de technische ontwikke- 
ling van onze auto's een vooruit- 
strevende plaats in de autowereld 
zal blijven innemen. 
Binnen afzienbare tijd zullen wij u 
nader informeren oyer een door ons 
te houden introductieshow waardoor 
u kennis kunt nemen met zowel het 
nieuwe Talbot — als het nieuwe 
Peugeot programma. Geachte Peugeot Rijdistler. 
Inmiddels heeft u van de importeur 
voor Peugeot automobielen, Gebr. 
Nefkens NV, vernomen, dat zij ons 
hebben aangesteld als dealer voor 
Zandvoort en Bentveld. Autobedrijf 

1/7 VERSTEEGE B.V. PEUGEOT 


ZANDVOORT 02507 - 12345 Pakveldstraat21 

Poslbus 126 

2040 AC Zandvoort 
Het Peugeot dealerschap zullen wij 
tesamen met het Talbot dealerschap 
voeren, dit is mogelijk geworden door 
de integratie van de verkoopkanalen 
van beide fabrieken welke tot het- 
zelfde concern behoren. 
Hoewel ons autobedrijf reeds in de 
"dertiger jaren " werd gesticht en in 
Zandvoort en omgeving de nodige 
bekendheid bezit, willen wij toch 
gaarne van de gelegenheid gebruik 
maken ons bedrijf officieel aan u voor 
te stellen, als volgt; 
Autobedrijf Versteege BV 
gevestigd te Zandvoort, > 

van 1961 tim 1972 N SU dealer, 
vanaf 1972 Talbot IvJh Simcal dealer 
en thans, vanaf 15-1 -'81 dealer voor 
Peugeot en Talbot automobielen. 

Tengevolge van de aanwezige erva- 
ring, vakmanschap en positieve in- 
stelling, heeft ons bedrijf in de foop 
der jaren een uitstekende naam op- 
gebouwd, hetgeen ook uit onze aan- 
stelling als Peugeot dealer mag blij- 
ken. VJij zijn dan ook bijzonder 
verheugd ons bedrijf aan u te presen- 
teren als Service- en Verkooppunt 
waar u uw auto bij vakmensen in 
onderhoud kunt geven en wij nodigen 
u gaarne uit ons bedrijf te bezoeken, 
om zodoende nader kennis te maken. TALBOT PEUGEOT Een vi/orader op wielen mi«!HiaMiM,ijflmti!Mi«MmaK^j««mmfaaMM^ LET OP ! ! ! 

DE AL VEELBESPROKEN 

NIEUWE 

FIAT PANDA 


i 
p 
Na29januaritezien en 
verkrijgbaar bij 

AUTO ZANDVOORT 
ca E3I 


AUTOBEDRIJF ZAIMDVOO 
DR. SCHAEPMAWSTRAAT 1 - TEL. 02507 - 1 45 8ü 
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur. 
VOOR VERKOOP EW OWDERHOUD. mwmm i mm w ^ ^ m ^ mmêmmmm Bm RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 PAGINA 10 .^^".^^"/A»■^^vA^ " AVAVA^ n^?' ■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ! .^; A^v^^^ mm^Wp.sHoiimm:^Mip£i^ n 


WêËü mii0 tbit m .jmOKBHHIS" - Maak éaii m km mi ta Mar m PUimiUJK^ 

^®^fl;É4-^;,. ^^ Oi f*f99ii9iiÊÊhfÊl '$1 li m S f/m IS MfttrI 

• nasBjifliisi « « ■ ■«■•_' I C ■ • JU I ■ ■■•■•«■«■ ■ ■ ■.■ ■ ■ *■■■■■■■■ 
- - ■■■■■■ iua-a-aJL.A-a.a ■.■.■ ■»-■«■■ i I ■.■-■-■-■-■^■-■.■.■.a-i -■jLa M^ ■ ■ ■ ■-■■ ■ ■ «-«J I ■ ■ ■ ■ ■ « ■ « ■■«■■■■■■■■■■■■I Aiti'i Mrt allirt mr 19t0 M 1990 
Nliiwt mWiIUr 11 ly^ti 
DiarziMt eirriiiiriia 
Vtlt fUHuUMt nrttrtii tto. tie. ■ ■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»lif««n« ■ I MAZDA KLASSE DIE ZICH ZELF BEWIJST! De nieuwe Mazda 323 sedan. J ekonomïe met toekomst super zu'mig Naast de nog maar enkele maanden qeicclen 
geïntroduceerde, kompleet vernieuwde 323 HB, 
waarvan het meest in het oog springende 
gegeven is de voorwielaandri/ving, is er nu op 
basis van hetzelfde technisch geavanceerde 
concept de buitengewoon Iraaic en vooral 
ruime Ma^ida 323 NB Sedan 

Hij ziGt er mietorr, uil, m a w je hebt werkelijk 
een automobiel voor de deur staan Hij is 
ongelooflijk kompleet uitgerust, heeft een dwars 
geplaatste, uiterst soepele on krachtige motor, 
die een groot vermogen paart aan uiicrstc 
zuinigheid 

Bedieningsgemak, komplootheid, komfort, maar 
bovenal ruimteen nog eens ruimte voor 
4 volwassen passagiers maken deze familie 
wagen tot een uiterst konkurrerende in zijn 
klasse Het is een van do weinige auto's waar 
de ruimte achter m niets onderdoet voor de 
ruimte voorin Echte gezinsauto; wat betekent dat 
in de praktijk? 

ledereen heeft altijd zijn mond vol over gezins 

auto, maar wat wordt daar nu eigenlijk mee 

bedoeld' 

Een gezinsauto moet in do eerste plaats uiteraard 

gemakkelijk bedienbaar zijn en jc moet hem 

inderdaad net zo eenvoudig met 4 volwassenen zonder mankeren nh roiswngen kunnen 
gebruiken. Caravan erachter? Geen bezwaar 
Mee holpen verhuizen' Zonder problemen, want 
buiten do enorme bagageruimte is de achter- 
bank zowel ten dele als in zijn geheel 
neerklapbaar, waardoor een enorme laadruimte 
wordt verkregen 

Wendbaarheid (ongelooflijk korte draaicirkol), 
njeigenschappon, rijkomfort on kompakthcid - 
ondanks de zeer royale binnenruimte • maken 
hem tot een auto die binnen de kortst mogelijke 
tijd een onmisbaar stuk gereedschap is 
geworden, die bovendien fraai van lijn en dus 
uiterst representatief is 

Als u dus denkt aan een uiterst betrouwbare 
auto, die het minimum aan onderhoud vraagt en 
het maximum aan rijplezier geeft - of het nu 
privé of zakelijk is doet u met de nieuwe 
Mazda 323 Sedan een beste keus 
Om u een indruk te geven van de kompleetheid 
van deze 323 Sedan: hij omvat o a 

- achterruitverwarming • radiaalbanden 

- halogoen koplampen - kofferbakslot- 
ontgrendeling - kofferbakverlichting - regelbare 
dashboardverlichting - intervalschakelaar op 
ruitewisser ■ dagtoller - sigarettenaanstekor 

- elektrische klok - verstelbare bestuurdersstool 

- voorruit van gelaagd glas - in 2 delen 
neerklapbare achterbank en nog veel meer •i e s iitf'jJ!>f^f^^mj(»^M;jmiK ^. M!im^ 
• V *- . * * ^^■"JïVJITi '^'•'tSJIV, IK t- 
tvt ZÓ ■ '5^5 -r.;!) SD< 'VYi n ncamtaSBw 

RX-7 rotatiemotor 

Een sportwagen die in korte tijd 

een begrip is geworden Her is niet verwonderlijk dat de Mazda RX- 7, zo 
jong als die is, zich razendsnel een weg heeft 
gebaand naar de top van werctdsportwagens. 
Dat de beeldschone en uiterst sportieve lijn de 
echte sportwagenlief hebber onmiddellijk heeft 
aangesproken, behoeft geen nader betoog Op 
dit koetswerk is het gezegde eenvoud kenmerkt 
het ware meer dan ooit van toepassing. Datje, 
als /e ir) de sportwagenklasse een plaats aan de 
top wilt veroveren, van goede huize moet komen 
staat buiten kijf. 

Ook bij hoge snelheid ge ven de ophanging en 
stuursysteem van de RX- 7 de bestuurder een 
volkomen veilig gevoel. De motor is zodanig 
ingebouwd, dat van een ideale gewichts- 
verdeling en optimale balans kan worden 
gesproken. Mazad RX-7 uitgerust met 
rotatiemotar 

Het sportieve aan deze auto ivordl 
geoptimaliseerd door de rotatiemotor, die er een 
uiterst levendige motor van maakt De motor 
draait bijzonder soepel, waardoor de 
uitstekend schakelende 5-versnellingsbak 
zeer flexibel bedienbaar is. Dat deze RX-7 zich 
in het veld van konkurrerende sportwagens 
duidelijk manifesteert, bewijst het gegeven dat 
vong jaar 2 RX-7's de eerste en tweede plaats 
bezetten in hun klasse in de Daytona 24-uurs 
race. Een andere Mazda RX-7 vestigde een wereld snelheidsrecord te Bonneville, tenwijl de 
RX-7 in 1980 10 van de 13 races in de IMSA 
(Industrial Motor Sport Association) won, 
hetgeen over de rijkwalitoit en betrouwbaarheid 
qonopn vertelt 

Technologisch nóg meer 
geperfektioneerd 

De vernieuwde versie levert nog mee'' motor- 
vermogen, terwijl ook de acceleratie is 
toegenomen. Hij is nu uitgerust met schijf- 
remmen, zowel voor als achter en, terwijl de 
prestaties zijn opgevoerd, mag het ongelooflijk 
heten dat hij zuiniger is geworden. Bovendien 
is de moeite van het vermolden zeker waard dat 
hij uitsluitend op normale benzine rijdt. 
Dat met deze nieuwe Mazda RX-7 een 
sportwagen op de markt wordt gebracht, die 
qua uiterlijk en technische kwaliteiten meer 
dan konkurrerend genoemd mag worden - 
met in het minst door zijn uiterst redelijke prijs - 
zal de ware sportwagenliofhebber meer dan 
aanspreken. Of, zoals een RX-7 rijder onlangs zij, 
, ,als je in die auto een proefrit gaat maken ' 

ben je verkocht." 

De Mazda RX-7 is er nu in twee uitvoeringen. 
De DX-versie, die op zich al uiterst luxueus is en 
de SDX-uitvoering. De laatste is extra toegerust 
met o.a. koplampsproeiers, een extra achter- 
spoiler die de cw-waarde van 0,36 terugbrengt 
naar 0,34, een ruitewisser met elektnsche 
sproeier op de achterruit, elektnsch bedienbare 
' ruiten en een keuzemogelijkheid: 
airconditioning of schuifdak. 'Een verdraaid mooie auto die Mazda 626' Het enthousiasme voor m 'n nieuwe 626 werd door 
degene, die vroeg of hij er ook even in mocht 
l.i/ken toen ik stopte, niet onder stoelen of banken 
gestoken. 

Grappig genoeg was mijp reaktie, toen ik enkele 
weken daarvoor bij de l\Azada- dealer de nieuwe 626 
zag staan, praktisch hetzelfde. Terwijl ik tot op dat 
moment met de grootst mogeli/ke tevredenheid 
ruim 2 jaarin een 626 rijd en van mening was, dat 
er eigenlijk niks meer aan te verbeteren viel, werd 
ik gckonfronteerd met de nieuwe, waar ik nu in 
rijd 

Weer is men erin geslaagd de auto nóg moderner 
en strakker te laten ogen Hij ziet er een stuk 
stoerder uit, waarschijnlijk door de brede zijstrip, 
de veranderde grill en achterlichten Hij Toont zó 
laag, datje het gevoel hebt 'm niet van de weg te 
kunnen rijden. En als je ziet wat eraan een 
komplete auto toch weer is te verbeteren en te 
verfijnen en kleine dingen net weer even handiger 
en fraaier te maken, dan verbaast het je niets dat 
die Japanners zo'n enorme opgang maken in de 
wereld. 

MAZDA 626, inderdaad geduchte 
Europeaan uit Japan 

De gangbare mening bij heel veel mensen is nog 
altijd dat een Japanner zoveel mogelijk Europees 
moet lijken, terwijl men zich eigenlijk met realiseert 
dat de Japanners met de regelmaat van de klok 
op het ogenblik auto's op de markt brengen, die 
hun tijd vooruit zijn, wagens, die de Europese 
autoindustne, zodra zij op de markt zijn, CESÏ3 binnenstebuiten keert om te kijken wat de Japanse 
ingenieurs en vormgevers er nu weer voor 
nuttige en fraaie extra's in hebben gestopt 

Mazda 626, een kompleet 
nieuwe serie! 

Het spreekt vanzelf dat de komplete facelift, het 
nieuwe supermoderne uiterlijk van do 626, geldt 
voor de hele serie Een serie die al begint bij een 
Mazda 626 1600 DX Sedan (4-deurs) voor zo'n 
f 17.650,-. 

Voorts IS er de oogstrelende beauty, de Mazda 
626 Hardtop 1600 DX 2-deurs, voor rond de 
f 18.300,-. 

Een auto, zo mooi, dat je er met gemak een 
pagina over volschrijft. Een auto, die als het ware 
voor de enkeling is ontworpen, voor diegenen, die 
hun levensstijl en persoonlijk gevoel voor goede 
smaak mede tot uiting brengen in de keus van hun 
auto. Dat de komplete 626-serie voor elk-wat-wils biedt 
wordt tot uitdrukking gebracht in maar liefst 7 
uitvoenngen, t.w. als 4-deurs Sedan of als 
sportieve 2-deurs Hardtop, meteen 1600 cm' 
of 2-liter motor, met 4 of 5 versnellingen of met 
een automaat (meerprijs), in DX- of 
SDX-uitvoering. 
Dealer voor Haarlem, Heemstede 
en Zandvoort ^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^W^S.. ,,,',' '•'.'• ' ', ' ■?'^^X: M.-^.'di b?n-;'C«)!) H.i< H.iiil-'ip ITLV ,v •^^■J Fa. E. de Graaf f 

Dealer sinds 1967 
Koninginneweg 44-48, Haarlem, telefoon 023-314275 tusaza Ford Tatinus 
¥0m ESCORT DIT ZIJN NIET ALLE 
FORDS 

Ford maakt ook de Ford Fiesta, de ^/£~1 
Capri, de Granada en de Amerikaanse 
^ Fords. 

!n prijzen vanaf f 12.936,- af fabriek. 

Kortom, voor iedere automobilist een 

passende auto. Een Ford, robuust en 

zuinig op uw portemonnaie. 

Wij verkopen ze en onderhouden ze 
gaarne. 

Onze showroom is er voor u. 
Geheel vrijblijvend geven wij u alle ^,.-y~-r-'-~<. 
informatie. '^ ' ' KOOUMAIM's 

j exposeren: de nieuweVolvo serie. i^t^' FORD OTO 

ZANDVOORT-NOORD 

Ampèrestraat 8-10 - Tel. 02507 - 1 69 25, 

b.g.g.1 32 42 .^rT%^ 
De hoofdrol in de nieuwe 340 serie is ongetwijfeld weg- 
gelegd voor de GLS, de 2-liter versie van de 343 en 
345. Met onder de motorkap de krachtbron die in de 
240 modellen z'n kracht en souplesse al ruimschoots 
heeft bewezen. 

Maar er is meer nieuws. De 343/345 Luxe heeft nu 
een effen zwarte bekleding, terwijl bij de GL en GLS 
modellen de achterbank is voorzien van een opklap- 
bare armsteun. 

De B14 levert - dank zij enige modificaties - meer trek- 
kracht bij lage toerentallen en is zuiniger in gebruik ge- 
worden. Bij de 240 serie vallen vooral de gewijzigde 
contouren op, die de auto's een slanker aanzien geven 
en mede bijdragen tot een verminderde luchtweerstand 
en gunstiger brandstofverbruik. Het grootste nieuws 
is echter de 244 Turbo, die met z'n 155 DIN pk 26% 
méér vermogen levert zonder navenante stijging van 
de benodigde hoeveelheid brandstof. 
Met de 244 Turbo, die over respectabele krachtreser- 
ves beschikt, wordt Volvo's dynamische veiligheid 
extra ondersteund. Uiteraard handhaafde Volvo in 
beide series wat niet te verbeteren viel: het hoog- 
staande comfort, de, voorbeeldige rij-eigenschappen 
en de spreekwoordelijke dynamische veiligheidsvoor- 
zieningen. 

De meeste modellen uit beide series staan bij ons 
klaar om op de proef te worden gesteld. Door u. U 
bent bij deze uitgenodigd. AUTOMOBIELBEDRIJF 

H. P. KOOIJMAN BV 

Brederodestraat 8-10 - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 32 42 "VOIA/O Alsudóórdenkt' UOiviL/cnuMVi ^o omnwrtiit iMii UKde:Raad Milieuplantsoen 

De raadsleden vinden het bedrag van 
ƒ 30.000, — dat is uitgetrokken om een 
plantsoen aan te leggen bij de nieuwe 
Nicolaasschool veel te veel. Bovendien 
ziet men een plantsoen al helemaal niet 
zitten. In de commissievergaderingen 
waren al stemmen opgegaan om er een 
milieuplantsoen of aangepaste natuur- 
tuin van te maken. „Gewoon wat 
helm, duindoorns en ander gewas dat 
wild in de natuur groeit is beter dan een 
aangelegd plantsoen" was men van 
mening. 

De dienst Publieke Werken zal dit nu 
in de toekomst moeten realiseren, wel- 
licht dal het nog voordeliger is ook.' ZANDVOORTER SCHRIJFT MEDISCH TUCHTCOLLEGE 

'Ik wil antwoord op de vraag: 

Mag een huisarts weigeren te komen "S^Wy^^Mmi ZANDVOORT - „Het zit mij niet lekker, Ik blijf er aldoor aan denken en ik vraag 
mij- af, mag dat nou zomaar, mag een huisarts zeggen ,,Nccm maar een paar 
aspirientjes en als het morgen niet over is, bel je maar eens terug?" Daarom heb ik 
aan het medisch tuchtcollege geschreven. Ik wil wel eens een duidelijk antwoord op 
deze vraag." Dit zegt de heer M. Visser uit Zandvoort over de beweegredenen, 
waarom hij deze brief schreef. aangeliouden 

Tandarts Bouwman uit Zandvoort 
heeft een verzoek ingediend een kavel 
grond te kopen in de Fahrenheitslraat 
voor de vestiging van een tandartsen- 
praktijkruimte. 

Helemaal duidelijk is nu niet waar deze 
kavel is gesitueerd, volgens de laatste 
tekening ligl deze kavel ongunstig in 
het midden van de beschikbare grond. 
Wat ongelukkig gekozen, aldus de 
raadsleden, dus werd besloten het 
voorstel aan te houden en de plaatsbe- 
paling nader te bekijken. 
Ook zal er een clausule gemaakt wor- 
den waarbij deze tandarts zich verplciht 
tenminste zevenhonderd ziekenfonds- 
patiënten in zijn patiëntenbestand op te 
nemen. Waarborgsom 

Tevergeefs pleitte Ab van der Moolen 
voor een lagere waarborgsom die huur- 
ders van gemeentewoningen in de toe- 
komst zullen moeten betalen. Dit be- 
drag is nu vastgesteld op ƒ 300, — , 
terwijl huurders van EMM-woningen 
slechts ƒ 100, — waarborgsom moeten 
betplen. 

Terecht wees Van der Moolen op de 
hoge kosten die dit voor toekomstige 
huurders meebrengst. Wethouder Van 
der Mije hield echter vast aan dit 
bedrag (gezien de hoge kosten van 
eventuele reparaties). Na hoofdstede- 
lijke stemming, bleek alleen de PvdA- 
fraktie en Peter Ingwersen (CDA) de 
socialist te steunen, zodat de waarborg- 
som vastgesteld is op ƒ 300, — . Uiteraard heeft ook hij wel gehoord 
van de patiënten die al bijna een hele 
week ziek zijn en dan bij voorkeur in 
het weekeinde de huisarts inschakelen 
, .omdat het toch wel lang duurt en kan 
de dokter niet eens langs komen". 
,,Dat zal heus wel gebeuren, maar in 
ons geval was het heel iets anders, dat 
hebben wij de dokter uitgelegd, maar 
komen deed hij niet. en wat doe je 
dan? Gelukkig is het bij ons met een 
sisser afgelopen, mevrouw Bcihadj is bezoek kreeg van hun huurder Moham- 
med Belhadj. Zijn jonge vrouw die 
zwanger is, lag met hoge koorts in bed. 
,,Wat moest hij doen?" Mevrouw Vis- 
ser ging een kijkje nemen bij de huur- 
ders van het zomerhuis en vond me- 
vrouw Belhadj mei hoge koorts en 
trillend in bed. Ze had hevige buikpijn 
en was er niet best aan toe. Ze nam de 
temperatuur op. omdat een huisarts dat 
altijd vraagt, en constateerde 39.4. 
Hierop belde haar man de hui.sarts van De parkeerruimte voor het raadhuis zal 
in de toekomst misschien worden afge- 
sloten, evenals het plein voor het raad- 
huis. 

Raadsleden zagen in de toekomst het 
plein aan de Swaluéstraat vol staan met 
geparkeerde auto's, zodat men het 
raadhuis niet binnen zou kunnen ko- 
men. Voorlopig blijft het echter zoals 
het is aangelegd (ter ere van de officiële 
opening?), later kan dan nog bekeken 
worden of er maatregelen genomen 
moeten worden. Door EMM worden 
momenteel plannen ontwikkeld om te 
komen tot woningbouw aan de Swaluë- 
straat op het gedeelte dat nu met een 
schutting IS atgezet. De grond, gereser- 
veerd voor een verdere uitbreiding van 
het raadhuis, zal voorlopig als parkeer- 
terrein worden ingericht. Kosten 
ƒ 30.000.—. gezien de toestand waarin ze verkeerde 
toch wel prijs zou stellen op een dok- 
tersbezoek. ,,Wij zijn erg ongerust" 
voegde hij daar nog aan toe. Het 
antwoord van de betreffende arts was 
kort maar krachtig ,,Zo lang ze niet 
vloeit is er niets aan de hand en als ze 
morgen nog koorts heeft, kunt u mij 
terugbellen". 

Ziekenhuis 

Goede raad was duur. Een huisarts die 
niet kwam, en een doodzieke vrouw, 
wat doe je dan. Mevrouw Visser kwam 
op het idee om de verloskundige van 
mevrouw Belhadj te waarschuwen. De- 
ze verpleegkundige had geen dienst, en 
was al naar bed gegaan. ..Toch, het was 
toen al elf uur 's avonds, kwam ze 
meteen haar bed uit en naar Zand- 
voort. ze woont in Overveen, en was 
binnen twintig minuten hier. Wat een 
opluchting, tenminste iemand die er 
verstand van heeft, dacht ik nog" 
vertelt mevrouw Visser. Na een kort 
onderzoek oordeelde de verloskundige 
het toch beter een gynaecoloog in te 
schakelen. Ze nam contact op met een 
ziekenhuis in Haarlem, bestelde een 
ambulance en de zieke vrouw werd 
naar de Maria Stichting vervoerd. Bij 
aankomst aldaar werd een nierbckken- 
ont.steking geconstateerd. 
,,Het was een hele opluchting voor ons 
dat ze tenminste veilig en verzorgd was. 
Saidja heeft ruim een week in de Maria 
Stichting gelegen voordat ze weer naar 
huis mocht. Hieruit moet je toch aflei- 
den dat het noodzakelijk was dat er een 
arts kwam. en dat is nu juist het 
probleem waar wij mee worstelen. Het 
is nu allemaal goed afgelopen, maar 
veronderstel dat het ernstiger was ge- 
weest. Wij zijn leken, je kunt niet meer 
doen dan een arts waarschuwen, en als 
deze dan niet komt, dan sta je met je 
handen in het haar" aldus mevrouw 
Visser, terwijl ook zij wijst op de 
onzekerheid waarmee je te kampen 
hebt wanneer er onverwacht een zieke 
is. ,,Wij zijn nu eenmaal leken en je 
vertrouwt in zulke gevallen op een arts. Als deze weigert te komen, dan weet je 
echt niet wat je doen moet. Je kunt 
toch moeilijk een arts gaan halen. Je 
waarschuwt een huisarts alleen maar 's 
avonds (het was omstreeks kwart over 
tien) omdat je het noodzakelijk vindt" 
is haar standpunt. 

Marokko 

De jonge vrouw zelf om wie het alle- 
maal begonnen was. is inmiddels weer 
uit het ziekenhuis teruggekeerd. 
Hoewel haar man al tien jaar in Zand- 
voort werkt en woont, is Saidja die in 
Juli 1979 met Mohammed Belhadj huw- 
de, pas sinds juli 1980 in Zandvoort. 
..Het duurde allemaal wat lang met 
papieren en zo" wordt uitgelegd. 
Bij een bezoek aan haar in het zomer- 
huis wijst ze trots op de tiouwfoto's. 
Behalve de woordjes ,.ja" en ..nee" 
spreekt ze nog geen Nederlands en is 
communiceren bijzondei moeilijk. 
..Daarom was het ook zo moeilijk er 
achter te komen vvat ze nu precies 
mankeerde, ze had bijvoorbeeld nog 
nooit een thermometer gezien" zegt 
mevrouw Visser. ,,Maar 39.4, drijfnat 
van de transpiratie, pijnen ih haar buik. 
en dan zwanger, dan waarschuw je toch 
een arts, geen twijfel mogelijk is mijn 
mening." 

Saidja Belhadj volgt het gesprek met 
belangstelling, ze lijkt te begrijpen 
waar het over gaat. en wijst trots met 
de vingers het aantal maanden dat ze 
nu zwanger is ,,zes" en ., zeven" maan- 
den in Holland. Ze verheugt zich op 
haar aanstaand moederschap en ge- 
baart blij te zijn dat ze zich nu goed 
voelt. Al met al maakt deze jonge 
vrouw een kwetsbare indruk en is de 
ongerustheid van haar man en het 
echtpaar Visser in de kerstnacht dan 
ook zeer begrijpelijk. 

De betrokken huisarts aan wie een 
kopie gestuurd is van het schrijven van 
de heer Visser aan het medisch tucht 
college in Amsterdam zegt deze nog 
niet ontvangen te hebben en niet te 
weten waar het over gaat. Latijns-Amerikaanse muziek Saidja Belhadj, de jonge Marokkaanse vrouw die in de kerstnacht met 
hoge koorts naar de Maria Stichting in Haarlem werd gebracht, maar nu 
weer hersteld lijkt te zijn. terug uit het ziekenhuis, wij hopen dat 
ze straks een gezonde baby krijgt, maar 
het had ook anders kunnen aflopen. 
Uiteindelijk zijn wij geen artsen, en je 
voelt je behoorlijk hulpeloos als je bij 
een doodzieke vrouw staat en de dok- 
ter weigert te komen" is zijn verweer. 

Kerstavond 

Hef blijkt dat het echtpaar Visser op de 
avond van 24 december onverwachts het echtpaar, doch deze was afwezig. 
Het antwoordapparaat verwees naar de 
plaatsvervangend arts. 
Omdat mevrouw Belhadj geen woord 
Nederlands spreekt en ook haar echt- 
genoot soms moeilijk te verstaan is. 
voerde de heer Visser het telefoonge- 
sprek. Na zijn uitleg kreeg hij het korte 
antwoord dat de zieke vrouw maar 
enkele APC'tjes of aspirientjes moest 
nemen. De heer Visser legde uit dat het 
om een zwangere vrouw ging, en dat hij FEESTELIJKE OPENING VAN EXPOSITIE 
ve techniek in 't Packhuys m BENTVELD - Op vrijdag 27 februari 
zal van 20.00-22.30 uur de groep 
,,Vièntos del Pueblo" optreden in het 
Vormingscentrum van de Arbeiders 
Gemeenschap der Woodbrookers aan 
de Bentveldseweg 3 te Bentveld. 
,,Vièntos del Pueblo" is een groep die 
Latijns-Amerikaanse muziek speelt als 
onderdeel van het programma vertellen 
zij over de politieke situatie in Latijns- 
Amerika en over de strijdcultuur als 
middel van verzet tegen fascistische 
dictatuur. 

Naar aanleiding van de teksten geven 
zij een beeld van het huidige verzet. 
Verschillende van deze teksten zijn 
geschreven door mensen uit het verzet 
van nu. De groep speelt voor een 
cultureel projekt in Latijns- Amerika, 
dit projekt omvat het financieren en 
oprichten van tien muziekgroepen. De- 
ze hebben vaak een bijdrage te leveren 
aan de vorming, scholing en mobilise- 
ring van het volk tegen een imperialisti- 
sche en fascistische dictatuur. Zomerkalender ZANDVOORT - In het vernieuwde 
Pakchuys van Nieuw Unicum (de ver- 
lichting is door middel van spots aan- 
merkelijk verbeterd en de zwarte schot- ten zijn vervangen door houten panelen) 
heeft zaterdagmiddag de bekende 
kunstlithograaf Aart van Dobbenburgh 
de tentoonstelling van zijn leerling en 
assistent Henk Schoonc geopend. 

een drukbezochte opening, veel vrien- 
den, kennissen, familieleden, bewoners 
en bezoekers van Nieuw Unicum waren 

aanwezig, waar ^''an Dobbenburgh 
wees op de vergankelijkheid van de 
moderne kunst. Deze kunstenaar, die 
vaak op ontroerende wijze het dage- 
lijks leven weergeeft, en zo'n grote 
liefde heeft voor het hulpeloze en 
ontroerende in sommige situaties, zei 
blij te zijn dat zijn leerling terugge- 
keerd is tot de natuur omdat de natuur 
de grootste lerares is. ,, Gelukkig be- 
hoort Henk Schoone niet tot de moder- 
ne decadenten, die om met een bekend 
filosoof te spreken. ..gedoemd zijn te 
verdwijnen", aldus Van Dobbenburgh. Tentoonstelling nerk van Henk Schoone, assistent en leerling van Van Dobbenburgh. 
ledere dinsdagavond wordt door hen in Nieuw Unicum een tekencursus 
gegeven van 19.00-22.00 uur. De tentoonstelling van Henk Schoone 
omvat een vierentwintig stukken, waar- 
van het merendeel aquarellen zijn. 
Veel onderwerpen uit de natuur, die hij 
met een uiterste precisie weergeeft. 
Trouwens toch een kenmerk van deze 
kunstenaar, de gave techniek waarover 
hij beschikt. Sommige krijttekeningen 
zijn wat aan de sombere kant, andere 
daartegenover conté-tekeningen geven 
in hun grijs e.xact weer wat bedoeld 
wordt. De gekozen onderwerpen zijn 
misschien iets te steriel om te ontroe- 
ren, zo zou er meer speelsheid gekund 
hebben in de ,,mand met poppen" of 
misschien werd dit niet opgemerkt door 
de kunstenaar. 

De tentoonstelling wordt opgevrolijkt 
door een aantal droogbloemcreaties 
van Hans van der Woning uil Amster- 
dam. Bijzonder mooie voorbeelden 
van wat er mogelijk is in bloenisier- 
kunst is hier bereikt. 
Deze tentoonstelling die nog tot 6 
iebiuari in 't Packhuys van Nieuw 
Unicum is te zien, dagelijks van 13.00- 
17.00 uur, is beslist de moeite waard, 
ook al omdat door de bewoners van 
Nieuw Unicum iedere bezoeker zo 
gastvrij wordt ontvangen. ZANDVOORT - Met de zomer in het 
vooruitzicht wordt er bij de VW hard 
gewerkt aan alle daarvoor bestemde 
drukwerken. Ook de evenementen- 
commissie heeft zich bij herhaling bera- 
den en plannen worden ontwikkeld 
voor een aantrekkelijk programma. 
Een dringende oproep door de VVV te 
Zandvoort wordt gedaan aan alle 
Zandvoortse verenigingen, organisa- 
ties, clubs etc. die in de periode april- 
t/m september 1981 aktiviteiten ont- 
plooien, die waard zijn om in de 
evenementenkalender opgenomen te 
worden, dit aan lu^t WV-kantoor te 
melden. Alle gegevens kunnen dan ook 
in de zomerkalender worden opgeno- 
men. Het is wenselijk dat alle gegevens 
nog deze maand aan de VVV, School- 
plein I (Postbus 212) 2040 AE Zand- 
voort (tel.: 02507-17947) worden ge- 
meld. 

(Adverieiuiei> ïJé2G fTBand 

inuuu 
bibliothgeK EXPOSITIE 

Georgo Bokstijn exposeert 
zeefdrukken, blockprints 
en tekeningen. 
Zaterdag 17 januari, 16 00 
uur, IS de opening 

FONOTHEEK 

Openingstijdon: 

maandag 19.00-21 .00 uur 
vrijdag 15.00-17.00 uur 
vrijdag 19.00-21.00 uur Prinsesseweg / Zandvoort Tegelijkertijd is er een expositie geor- 
ganiseerd ,, Volksverzet met naald en 
draad". Op deze expositie worden 
kleedjes met een boodschap tentoonge- 
steld, een oude vorm van Chileense 
volkskunst, die sinds de staatsgreep 
weer opgang maakt. Zij drukken uit 
wat Chilenen voelen en denken van de 
situatie waarin zij leven. De toegang is 
gratis. 

Rolstoeldansen 

ZANDVOORT - Bij voldoende deel- 
nemers start begin februari een nieuwe 
cursus rolstoeldansen onder leiding van 
Flory Bent in Nieuw Unicum. 
Wellicht wordt er gedacht dat rolstoel- 
dansen niet kan. maar dat is een 
understatement, want het gaat uitste- 
kend, dat kunnen cursisten van vroege- 
re cursussen beamen. Daarom, aarzel 
niet, en geeft u op bij Nieuw Unicum, 
Zandvoortselaan 165, Zandvoort. Tel.: 
02507-15441. toestel. 256. 
De lessen, bewegen in de rolstoel, 
patroonrijden, bewegen op muziek, 
stijldansen en volksdansen, worden op 
maandagavond gegeven van 18.30- 
20.00 uur. De kosten per les zijn ƒ 2.-. 
Opgaven graag voor 1 februari aan- 
staande. De theologie van 
Schillebeeckx 

ZANDVOORT - De huidige ontwik- 
kelingen binnen de Rooms-Katholiekc 
kerk rondom de theologie v'an prof. 
Schillebeeckx vormen de aanleiding 
voor dit weekend. Het is de bedoeling 
niet zozeer in te gaan op de kerkpolitie- 
ke gang van zaken, maar vooral Schille- 
beeckx wijze van theologie te bestude- 
ren. Centraal zal staan in dit weekend 
,,het tussentijdse verhaal over twee 
Jezusboeken". 

Daarnaast schenken we aandacht aan 
zijn boeken ,, Jezus, het verhaal van 
een levende" en ,, Gerechtigheid en 
Liefde". 

Met name de methode waarmee Schil- 
lebeeckx werkt ten aanzien van de 
verhouding tussen schrift-gezag en mo- 
derne wetenschap zal bestudeerd wor- 
den. 

LEIDING: drs. A. Kranendonk. 
INLEIDINGEN: drs. B. Barends. 
KOSTEN: ƒ 70.- p.p. 
Deelnemers ontvangen na opgave een 
programma met literatuuropgave. 
Opgaven deelname te richten aan: 
A.G. der Woodbrookers. Postbus 73. 
2110 AB Aerdenhout. Inlichtingen tel.: 
023-244450. 

Het weekend wordt gehouden in het 
vormingscentrum van de Woodbrook- 
ers. Bentveldseweg 3 te Bentveld. Inbraken/diefstal 

ZANDVOORT - Woensdagmorgen 
bleek dat er was ingebroken in een 
snackbar aan de Louis Davidsstraal. 
Binnengekomen was men door een 
openslaand bovenlicht te forceren. Een 
bedrag van ƒ 700,— wordt vermist. 
Vrijdag werd in de foyer van de mane- 
ge een portemonnc met ƒ 350, — ont- 
vreemd. Meti)og«ew0 


debaMMHI 
Henk Bos met pensioen 

Vrijdag a.s. 30 (.inuan /al on/c 
plaatsgenoot Henk Bos vvci;i.-ns hei 
bereiken van de pensiuengcrcchlig- 
de leeftijd afscheid nemen v.m de 
P.T.T. Dit /,il geschieden in hel 
hoofdkantooi van de Posterijen ic 
Haarlem, waar hij de laatste jaren 
werkzaam was. Niet minder dan ld 
jaren zal hij dan tante Pos hebben 
gediend, waaronder meermalen op 
belangrijke afdelingen. Trouwens, 
de gehele familie Bos is zeer nauu 
bij de P.T.T. betrokken. Vader en 
vrijwel alle zoons hebben er hun 
krachten aan gegeven en hoc! Vooi 
zover ik kon nagaan was alleen zoon 
Arend een buitenbeentje. hi| koos 
een andere richting Henk behocin 
tot de afdeling ..ouwe jongens" bij 
onze P.T.T. Jarenlang werkte hij als 
loketambtenaar in het oude post- 
kantooi aan de Hallestraat mei 
oud-gedienden als de heren van 
Zcijl Leen van der Werfl'. Coen 
Vinken, van Soolingen om er maar 
eens enkelen Ie noemen. Verschei- 
dene Jaren was hij ook beheerder 
van het bijkantoor van de P.T.T. in 
het winkelcentrum in Zandvoort- 
Noord. Trouwe gedienden. waar- 
van hij een voorbeeld was. zijn 
tegenwoordig met een lantarentje te 
zoeken. Ze worden welhaast legen- 
darisch. Er zal aan dit vertrek a.s. 
vrijdagmorgen dan ook zeker de 
nodige aandacht worden geschon- 
ken. Namens zeer velen wens ik 
hem na een bijzonder werkzaam 
leven in dienst van de gemeenschap 
een rustige en vredevolle pensioen- 
tijd. Daar zal overigens wel niet 
veel van komen, want hem goed 
kennende, weet ik dat hij er de man 
niet naar is, om nu rustig in een luie 
stoel te gaan zitten. Hij zal onge- 
twijfeld ook dan zijn weg nog wc! 
vinden. Het allerbeste Henk en hou 
je taai! 

Eervolle uitnodiging 

Mevrouw M. Seijsencr-Schmetz, de 
echtgenote van de heer Seijsener. 
die in de Haltestraat zijn bekende 
brood en banketbakkerij bezit, 
heeft dezer dagen een bijzonder 
eervolle uitnodiging gekregen. Zij is 
nl. door de landelijke vakgroep 
afdeling Noordholland uitgenodigd, 
om dit seizoen les te komen geven 
in het vervaardigen van Paasdecoia- 
ties. Het is een geheel nieuwe cur- 
sus die voor hel eerst in ons land 
gehouden wordt en wel in Heiloo. 

Bij een eventueel succes, en daar- 
aan wordt niet getwijfeld, zal deze 
cursus in volgende laien worden 
uitgebreid over hef gehele land. 
Daarvoor zal dan een examen moe- 
ten worden afgelegd voor het ver- 
krijgen van het daarvoor in ie stel- 
len diploma. Het is een bijzonder 
eer\'olie uitnodiging, waarop me- 
vrouw Scijsenei dan ook (erecht 
bijzonder trots is. Wij kennen haar 
al heel wat jaartjes als de kunstzin- 
nige artieste, dic elk jaar opnieuw 
verbaasde door de artistieke opzei 
en vervaardiging van haar paasde- 
coraties. Het toveren met Paaseie- 
ren zou men het zeer tereclil kun- 
nen noemen. Wal onder haar han- 
den vandaan kwam. was /onder 
meer verbazingwekkend. En nog 
steeds, elk j.iar opnieuw koml zij op 
dit gebied met nieuwe vondsten. 
Ongetwijfeld zal haar nieuwe ha.in 
als lerares haar stimuleren om te 
trachten, nóg beici. iiög innon.'! 
voor de dag te komen, hncucl d.ii 
haast een onmogcliiklicKJ \\]k\ !k 
feliciteer haar \.\n luirle met ha.ii 
nieuwe vererende opduicht i-n wilt 
u iets van haai nieuwe weik zien. 
dan zullen binnenkort de et,il.iges in 
de bekende bakkerij Seiisenei aan 
de Hallestiaai u zckei een nieuw 
beeld lonen \an lielgecn dc/c 
kunstzinnig aangelegde mouw op 
dit gebied in haai in.trs hectl. Ik 
wens haar gaaine heel \ecl succes! 

Een feestmenu van opoe 

Nu de Carn.ivalsliid weei iii zichl 
komt. het tccsi v.m vreugde en joiiji 
waarin \>.e weer enkele dagen wor- 
den uitgetild bo\eii de sleui van hel 
alledaagse, mogen we aan ons menu 
voor dic dagen zi.'kei ook wel eens 
CNtra aandacht bestellen. Opue 
denkt er al nel zo o\er. In haai 
\ ei geelde kookboek vind ik een 
.lantrekkclijk uitgebieid nietni. A' 
zegt ei zeil \an: .,Nou motte joloi m 
de^c lollige dacge op het gcbieti \dn 
de bikkesenient eens niet krentenii /■.uu. Vcui de slokkics kaik je ook 
met op een spatje, doe dat dan ook 
niet veur de vreterij. Ik heb voor 
jcloi een menuutje saemcngcsteld 
wacr je je vingers bai aflikt, 't Kost 
wel 'rn paei ccnie. maei wal geelt 
dat in deu/e daegc? Je cente ken je 
toch met mccncme, en anders weet 
de belasting daer wel raed mee. 'I Is 
allcgaei nog al besvcrkcluk, macr 
djt mol je er ook mact veur over 
hobbe Hier volgt het dan en kaïk 
maci niel nacr nic taehoule, want 
het b.iisl ervan, maer ik ben nou 
iemaei gien pcrlfsier 

Sal,)dc Aid.i. Dat bennc rcvierkree- 
Ir"s met eer! slaetje van Franse 
hooniies. 

1-cuilcte de Truftes. Dal is een 
suorlemeni [laddestoele in bladder- 
deeg, 

Loup de mei au caviai . 'ii Brokkic 
zeewolf met kuil van de sleur en 
met zoute wijndoop van ..Sevin 
bleue vcritable". 

Salade d'artichauis. Van die blacd- 
jes die je oil mot zoigc met 'n bictjc 
eek. (azijn.) 

Ris de \'eau au safran. ,,Tie- 
musklier met se fraansaus en o jae, 
scfraen is duurder dan goud. 
Aiguillettcs de caneau. Dat benne 
gestoofde plakkies eend met spinae- 
zic. 

Saumon Irais et tarbot aux monlles. 
Gebakke vcr.se zalm en tarbot met 
morieljes, (dat benne ook paddes- 
toele). 

Bécasse Rotiê. Dat is gebraeje 
houtsnip met geroosterd brood. 
Dessert. Een zootje poddinge. 
Daerveur mot Je zellef maer neme 
wat je lekker vind. Ziezo, jeloi 
kenne deran, maer as Je van taefel 
komt, mot Je niet zeure. dat je nog 
honger hebt, want dan sorg je maer, 
dat je nog een meraekels lekkere 
soep heb siaen. En tenslotte: in 
ellek kookboek ken je vinde, hoe Je 
dit oitgebraide carnavalsmenu klaer 
mot macke. 't Is een boel werk 
macr dat mot Je d'r maer veur over 
hebbe. Tol zover opoe. Allemaal 
veel succes en cel smakeliik! 

Club Ricardo 

Met spijt heb ik gezien dal Richard 
Smit, de zoon van de bekende Ben 
Smit zijn zaak in de Thorbecke- 
straat heeft gesloten. Jammer, want 
de familie Smit, die sinds 1956 in 
Zandvoort was gevestigd, had toch 
wel een specifieke klantenkring opn 
gebouwd. 

Vadei Ben Smit was een uitsteken- 
de bakker, en de mensen die bin- 
nenkwamen in de gezellige tearoom 
destijds, namen praktisch allemaal 
iets lekkers bij de koffie, wart 
..lekkere dingen" daar stond Ben 
voor bekend. In 1970 moest hij 
wegens zijn leeftijd, hij was toen 65. 
een stapje terug doen en zijn zoon 
Richard nam de zaak over. Er werd 
toen een kleine bar in gevestigd, die 
in 1978 werd veranderd in Club 
Ricardo. Een bar die geopend was 
van 20.00 tot 03.00 uur. Helaas 
moesi Richard. wegens zijn gezond- 
heid de zaak sluilen. Jammer dat de 
familie .Smit zich nu teruggetrokken 
heeft uit het horecabedrijf. Mis- 
schien dat 't Galerijtje zoals het 
eethuis op de hoek nu heet. eenzelf- 
de naam kan opbouwen als de 
familie Smit. Want de keuken 'bak- 
kenj van vader Smit was uitstekend. 
mis ZASDWORl - Itet fjcjaardcnvcr- 
zurginusfehuis ,,Huis in de Duinen" 
heeft sinds enige maanden weer een 
zangkoor. Om écn en ander beter te 
tK-Rclcidrn hecfl de huidige leidster 
a.ssisfentie nodig van iemand dic hel 
koor kan h(>^eleidcn op de piano. 
Het koor repeteert in principe op 
donilcrd.iginiddg om 14.00 uur, 
maar men is Eraag.bcrcid de tijd aan 
Ie pas.scn aan dic \an de toekomstige 
pianist(c). Wie. o wie wil dit zang- 
kiHir uil de nood helpen, cii ander- 
halfuur van /ijn/haar ((jd beschik- 
baar stellen'.' Opgaven kunnen 
rechlstrecks gerichl «orden aan de 
heer J. II. Brabander. Herman Hcij- 
ermansweg 1. Zandvoort, tel.: 
L114I. 

K.Sr t-l(h<.rl,'/Uli ■■) mêM Dr. Gerkes?tragtp^rö|| ZinÖlpia s'-i. . f.o iU'", -■..■^^.u»a^?te..t«^■Ja.'^■^ys.>u^'jë;>ï^fegÉfeirlrï« 'MMi^ÈÊÊm^stieékx. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 rMuiixiM nwannMacmatBat r i i i ii i WiiHiW l iiuii iii i i i i ci wi rnmffiiimimmm 

BESTELLEN Grote Krochl 23, Zandvoort Aart Veer bellen 14404 
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant 
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor 
gezien. Ze hebben duidelijk een brii nodig. Wij staan 
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen. 
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n 
begrip. 
reïuurs 

9 « a « s B a ■ W!J ZIJN ER VOOR! iilLCiifi Advertenties worden toch 
niet gelezen . Dii is een adverieniie Gun uw bedrijf de aandochf van een 
(nog lang niet) uitgelezen publiek... Nu nog . . . 

Grote baal 

KATTEBAKVULLING pim. 18'/? kilo .., 

pim. 9 kilo 

RAUWE PENS 

per pond 16,00 
10,50 

0,85 Profiteer nu van ome 
zaterdagse aanbiedingen 

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN 

WEZEN BEEK 

Grote Krocht 28 - Zandvoort VOORDELIG DOOR 198T 

Vertrek vrijdag 20februari: 

10 dagen MARIA ALIVi (busreis): Gasthof Moserwirt, 

2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a 559,- p.p. 

10 dagen ZELL AM SEE (busreis): Hotel Waldhof, 

2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a 579,- p.p. 

Vertrek zaterdag 21 februari: 

8 dagen REITH (busreis): op halfpension-basis 

reeds v.a 415,- p.p. 

8 dagen FUGEN (busreis): op halfpension-basis, 

reeds v.a 519,- p.p. '■^::^y^mi!fm.-^^> REISBUREAU 
KERKMAN 

'GroleXjöcht 20. ZandyoórJ .;■>- . "*-'•■■ 
%léfbtin (J25Ö7 '1,256Ó- ' >-*^- '' "''■ Leuke sortering 

krantenbakken v.a. 98,- Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25. 
telefoon 02507-17751. 
Opruiming 

RflATRAS 

dubbel doorgestikt 
14 cm dik 98,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507-17751. 
HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF 

Wij kunnen u bieden: 

^ De bekende witte Mercedessen 

Mercedes Old-timer 1935 type 320 

Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 

paarden 

Ook in combinatie mogelijk 5K 
5« 
Grote KroclK 18, ZandvoorI, Iel. 02507-12600-17588 
Zandvoortselaan 140, Hecmsledc, tel. 023-242400 Boek en kantoorboekhandel 


Uw adres voor: 


Sigarenmagazijn 


BOEKEN 
TIJDSCHRIREM 


De Krocht 


STRIPBOEKEN 
KANTOOR 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 


Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02507-16033 


STAATSLOTEN 
TOTOILOnO 


PROFITEER NU VAN C 
VOORDELIGE AANBIEDINC 


)NZE 

s BOEKEN Hang- en legkast 
met schuifdeuren 

182 X 60 X 97 cm 

198,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507-17751. Grote sortering 

plavuizentafels 

298,- v.a. Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507-17751. Rijwielhandel BOS 

vooro.a. 

Empo, Union, Gicom. Kalkhoff, 

Motobecane, Kyoso en div 

kinderrijwielen. Tevens 

KIS-sleutelservice en 

rijwietverhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12954 

modieus en comfortabel 

DE G^^^Il 
TOPMODE 81 

Optiek Slinger 

Gedipl. opticien 

Grote Krocht 2Ua - Zandvoort 
Telefoon 02507 - 1 43 95. 

Leverancier van alle ziekenfondsen. 
Vrijdag koopavond. 
00 Wie niet tevreden is mei wat hij heeft, 

zou ook niet tevreden zijn mei wal hij zou willen hebben. 

C. Auerbadi(l«l2-rs82) 

HORLOGERIE C. WAANtiyC 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

wed dat nog nici zo nel, 

want wanneer hij ccn uurwerk (horloge, klok ol' wekker) 

bij VVAANING zou kopen, zou hij daarmee dubbel en 

dwars tevreden zijn, want hel is ccn kostbaar bezit ! 

Komt u eens kiiken in ome showroom, 't is een belevenis! 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. : G.Kol 

Schuitengat? 
telefoon 13112 

Auto - brand - leven 
alla verzekeringen DE LAATSTE 
OPmiltVlINGSKOOPJES \ 1 1 

r /ida éwmet mod^ 

Vrijdag koopavond 

Grote Krocht 19, Zandvoort, 

telefoon 02507-17878 Vis-specialiteiten restaurant 

Kerkstraat 21 

Tel. 02507 - 

1 21 21 

IN DE WINKEL INGANG KOSTERSTRAAT: 

alle soorten VERSE ZEEVIS - 

GEROOKTE ZAL IVI - PALING - HARING - 

GARNALEN - VERSE MOSSELEN - GEBAKKEN VIS, 
warm uit de pan. \, 
BH's 

Slipjes 

Dusters 

Nachtjaponnen 

Badpakken 

Bikini's 

Corselets 

Baby Dolls 

50% in de uitverkoop J^ Body Fashion Int. 

LINGERIE 

FOUNDATION 

BADMODE 

Galerij 

Kerkstraat 22 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 1 49 85 
Krijgt u gasten? 

Geen bezwaar! 

Wij verhuren: 

bedden, tafels, stoelen, 

glaswerk.- porselein enz, 

uoor elke gelegenheid! 

Ook verhuur van leuke 

en praktische huisbars. 

DORPSPLEIN 2, 

TELEFOON ?2!ö4 

on3713. 

Privé na 18.00 uur 16658. HATHA YOGA CURSUS 

Op maandagavond en dinsdagochtend is 
er nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

Bel voor inlichtingen: 
Tel. 02507 -178 89 Wie helpt 

bejaard echtpaar bij 

het het onderhouden 

van de fiat. Tijden 

n.o.t.k. 

Tel. 02507-15793. Te huur gevraagd 

etage 

t/m750.-p.m. 
Hr. Traugolt, 
p/a Hotel Bouwes, 
Badhuisplein. CHIN. INDISCH RESTAURANT 
fon^éCic Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -«46 81 

Ter gelegenheid van ons 1.0-jarig beslaan bieden wij u een van onze 
specialiteiten, de 

Indische rijsttafel aan voor 15,- pp 

Het kopje koffie er na krijgt u van ons. 
Het kindermenu kost nu 10,- met een glaasje fris en ccn ijsje toe. 
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart 
Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingen: 
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00 
Woensdag: Vi kip in kerry-saus 7,50 
Donderdag: Fee Yong Hai 7,50 
Vrijdag; Babi pangang (mager vlees) 11.50 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 PAGINA 7 LABIDEUME AKTIE HEER SUCCES 
danvQ ZANDVOORT - Door de gemeentepoli- 
tie van Zandvoort is in 1980 ingehaakt 
op de landelgke aktie „Hoe voorkom ik 
inbraak en diefstal". Verschillendj; 
voorlichtingsavonden en middagen wer- 
den gegeven, terwyl ook door de heer 
Ste«nman van de afdeling voorlichting 
op verzoek plaatselyk advies werd gegC' 
ven. Het is dan ook met een kleine 
voldoening dat nü een klein jaar later, 
geconstateerd kan worden dat er een 
lichte vermindering valt te constateren 
in de gemeente van het aantal gepleegde 
inbraken, c.q. diefstallen. ./ 

,,Pas nu kunnen wij bekijken of deze 
voorlichting, en de door de mensen 
aangebrachte beveiligingen vruchten 
afwerpen", zegt deze politie-ambtc- 
naar. Geconcludeerd kan worden dat, 
hoewel er nog steeds te veel inbraken 
worden gepleegd, er toch een afname 
valt te bespeuren. De heer Steenman is 
er van overtuigd, dat deze afname te 
maken heeft met de betere beveiliging 
van de gewone burger. Niet voor niets 
bleek in het verleden dat er veel werd 
ingebroken in wat genoemd wordt „de 
gewone huizen". „Bewezen kan het 
natuurlijk niet worden, maar voor 
Zandvoort is er in ieder geval een 
daling merkbaar, reden om op de 
ingeslagen weg voort te gaan", aldus de 
heer Steenman. 

Autodiefstallen. 

Een groot percentage van de gepleegde 
diefstallen komt voor in de sector 
auto's. Veel van de talloze diefstallen 
van en uit auto's die elke maand 
plaatsvinden, zijn het gevolg van de 
nonchalance van de eigenaar. 
Als een raampje ter wille van de 
ventilatie op een kier wordt opengela- 
ten, of wanneer men waardevolle arti- 
kelen (zoals foto-apparatuur) duidelijk 
zichtbaar in de wagen laat liggen, 
vraagt men bij wijze van spreken om 
diefstal. Wat dit betreft is het dus ai 
heel eenvoudig voorzieningen te tref- 
fen die inbraak in de auto minder 
aantrekkelijk maken. Voorwerpen die 
/diefstallen 
Zandvoort 
Het lijkt zo handig en secuur, de sleutel op de afgesproken plaats 
verstoppen, zodat alle huisgenoten, en naar men aanneemt zij alleen, 
weten waar deze is te vinden. Dat is dan in negentig van de honderd 
gevallen onder de buitenmat, een bloembak, of het nestkastje naast het 
portiek. Inbrekers weten waar zij in zulke gevallen moeten zoeken. In de 
meeste gevallen hebben zij de sleutel even gauw te pakken als de 
ingewijde huisgenoten. Daarom geldt er maar één regel: Elke huisgenoot 
een sleutel (afbeelding en tekst uit de TBBS-krant). 

niet verborgen kunnen worden, zoals zij gestolen dan heeft de politie tenmin- 
autoradio's, kunnen van een bepaald ste een aanknopingspunt bij haar op- 
merkteken worden voorzien. Worden sporingswerk. Bij 

RADIO PEETERS 

heel veel voordeel 
PLATEN: James last, Aznavour, 
Sinatra, Presley, MacCatney, The 
Band, Cliff Richard, John Denver, 
Willy Alberti, Lou Reed, enz. enz. 
APPARATUUR: 
Lenco versterker 
2x52W. 598,- 298,- 

Lenco receiver 
2x52W. 

8 voorkeuze 998,- 498,- 

Lenco 

draaitafel 398,- 198,- 

B&O 

draaitafel 698,- 448,- 

Op alle B & 0-apparatuur 
10% extra korting 
Complete 

B&O-set 3698,- 2998,- 

Braun-set 3998,- 2998,- 

Nog veel meer aanbiedingen in 
onze winkelen vooral in onze 
kado-afdeling. 

En toch altijd alles Ie kwaliteit, 
service -f garantie, ook op alle 
opruimingsartikelen. 

RADIO PEETERS 

Haltestraat 56 -Tel. 1 36 18 Ook de auto zelf kan men een merkte- 
ken geven. Bijvoorbeeld door een visi- 
tekaartje tussen de beweegbare ruit 
van een portier te laten zakken , of door 
met een speciaal etsapparaatje het ken- 
teken in de ruiten te krassen. Autopa- 
pieren moeten vanzelfsprekend nooit 
in de auto worden achtergelaten. 
Deze en nog veel meer tips ter voorko- 
ming van inbraken, bijvoorbeeld hoe 
diefstal van fietsen en bromfietsen te- 
5VII IC gaan, staan vermeia in de 
nieuwe krant van de TBBS. Deze krant 
geeft een uitgebreid antwoord op de 
verschillende beveiligingsvormen voor 
huizen, auto's, boten, caravans etc. De 
heer Steenman van de gemeentepolitie 
te Zandvoort wil er graag op wijzen, 
dat behoudens adviezen voor wonin- 
gen, die door hem ter plaatse kunnen 
worden gegeven, in deze krant ook veel 
waardevolle adviezen worden gegeven. 
Een ieder die belangstelling heeft voor 
deze krant kan zich wenden tot de heer 
Steenman, Gemeentepolitie Zand- 
voort, öf een krant rechtstreeks aanvra- 
gen bij de TBBS, Postbus 54, 3740 AB 
Baam. 
Datum 31 januari en 1 februari 1981 

ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en 
Ridderbos. 

Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600. 
Verdere inlichtingen omtrent de week- 
enddiensten worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen. Kerkmnsten ZANDVOORT - Hervormde kerk, 
Kerkplein: 10.30 uur: ds. C. Mataheru. 
Bediening H. Doop, (crèche aanwezig) 
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur: 
Jeugdkapel 

Gereformeerde kerk, Julianawcg 15: 

10.00 uur: ds P. van Hall; 19.00 uur: 
dienst verzorgd door medewerkers van 
de Gemeenschappelijke werkgroep. 

Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
.straat 15: 10.30 uur: prof. dr. A. van 
Biemcn van Bentveld. (Ned. Herv.) grote Rooms Katholieke kerk 

Parochiekerk St. Agatha, 
Krocht: 

zaterdag 31 januari: 19.00 uur: Eucha- 
ristieviering met orgel en samenzang. 
zondag 1 februari: 8.45 uur: Stille 
Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha- 
ristieviering met medewerking van het 
St. Caeciliakerkkoor. 

Radio Bloemendaal, Vijverweg 14: 9.30 
uur: ds. E. Th Thijs, viering het H. 
Avondmaal; 19.30 uur: ds.L.J. Boeyin- 
ga 

Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere 
aankondiging zondag 9.30 en 16.00 
uur, woensdag 20.00 uur diensten in 
gebouw Madoerastraat 1, Haarlem- 
Noord. 

Nederlands Christelijke Gemeenschaps- 
bond: maandagmiddag 2 februari 15.00 
uur samenkomst in huize ,,Pniër' 
Zuiderstraat 3. 

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor- 
gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor- 
straat 100 te Katwijk aan Zee. Anderson, lel. 12058, Drenth. tel. 
13355, Flieringa, tel. I218I, Zwerver, 
tel. 12499. 

TANDARTS: telefoon 023-313233. 
WIJKVERPLEGING: zr. E. Nijsen. 
Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel. 
12791. 

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N. 
v. Berkcl, Zeestraat 71. tel. 13073. 
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 
Oudshoorn. Liniiacusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort, tel. 02307-14437, b.g.g. 
023-313233. 

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor- 
bcckeslraat 17, tel. I5S47. 
Bij afwezigheid van de gewenste arts 
raadplege men uitsluitend de Vecan- 
scndienst te Haarlem, lel. 023-31.3233. 
GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- 
mene inl'ormatie tel. 1)23-320202 (dag 
en nacht). 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF; 
telefoon 17641. 
POLITIE: iclefoon 1.3043. 
BRANDWEER: telefoon 12000. 
TAXI: telefoon 12600 en 16843. 
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g, 
023-320899 of 320464). 
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot 
8.00 uur. Verder volgens afspraak. 
Voor deze hulpverlening, 'neschikbaar 
voor iedere inwonci van Zandvoort 
geldt dat er voor de vrager geen kosten 
aan verbonden zijn. 
CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies en hulp: tele- 
foon 17373. Op alle werkdagen van 
11.00 tot 12.00 uur. Ook .schriftelijk; 
postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davids- 
straat. Eerste en derde woensdag van 
de maand van 17.30 tov 18.30 uur. 
CRISISCENTRUM 
Schotersingcl 2, Haarlem, tel. 023- 
256198. Geeft direkt hulp wanneer u 
die nodig heeft bij acute problemen. 
D.J. Bais en M.R. Gerritse; Ellen, d.v. 
W.C. Schaap en M. de Wilde. 

Ondertrouwd: A.J. Vastcnhouw en 
M.A.L. Roskam; A.G. Drommel en 
A,Y. van Donselaar. 

Gehuwd: A.C.A. Picrs en C. van 
Duijn; H.C. Dorsman en F. Timmer. 

Overleden: Elizabeth Bos geb. van den 
Bos. 88 jr.; Irmgard T.H.L. Becker, 7] 
jr.; Julia M.C. Sauveplanne geb. Peu- 
Rchens, 75 jr. 


Z.ANDVOORT - De waterstanden 
voor de komende week: datum HW 

22 jan. 4.35 

23 jan. 5.13 

24 jan. 5.56 

25 jan. 6.41 

26 jan. 7.19 

27 jan. 7.51 

28 jan. 8.27 

29 jan. 9.18 LW 

0.23 
1.06 
1.48 
2.21 
2.50 
3.19 
5.58 
4.49 HW 

16.38 
17.21 
18.03 
18.42 
19.20 
20.01 
20.52 
21.57 LW 

12.45 

13.26 

14.10 

14.48 

15.19 

15.49 

16.3! 

17.26 SB iss ZANDVOORT - GeDoren. Naomi Ma- 
ria, d.v. H. Bakker en G. van Groenin- 
gen; Claudia Simone. d.v. U.D. Stinne 
en M. Honaeveen; Sanne Rnns ft v ZANDVOORT - Ook a.s. zondagmid- 
dag 1 februari heeft ,.Pourquoi"' in de 
Kerkstraat no. 18 in Zandvoort weer 
een aantrekkelijke solist weten te enga- 
geren.. 

Liefhebbers van Hot-Club de Francc 
en speciaal de kenners welke de viool a 
la Stephan Grapelly aanhangen, kun- 
nen deze middag dik aan hun trekken 
komen. 

Niemand minder dan Cees Beekma- 
n,een van de meest vooraanstaande 
hot-violisten van Nederland, is deze 
middag de gasfsolist bij het kwartet van 
pianist Hans Keune, die terzijde eordt 
gestaan door Thijmen Hoogwerf, gi- 
taar. Henk Kooger. bas, en Joop Koog- 
er, drums. 

Cees Beekman, is vooral bekend ge- 
worden door zijn jarenlang optreden 
met het Stardust-Quintet, met o.a. 
Nico Vollebregt en Wim Overgaauw. 
Aanvang 15.00 uur. Jonge zakenvrouw, 
met 2 kinderen, 
vraagt 

woonruimte 

event. ruilen voor 
mijn huurflat. 
Tel. 02507-18465. Uwaares voor 

elast. kousen, pan- 

ties, knie- en enkel 

stukken, ook naar 

maat 

Drogisterij 

Bouwman 

oranjestraat 7, 

Zandvoort 

'tel. 02507-12327 DE KOPERE BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKEP 

J. v.d. BOS 

BilderdijkstraatS 
Tel- 13796 Huishoudelijke 
hulp 

gevraagd in klein 

gemakkelijk huls van 

2 personen, 's Middags 

lx p. week ca. 3 è 4 uur 

Mevr. Biekman 

Or. Kuyperstraat2, 

Zandvoort, 

tel. 02507-14175 GEVRAAGD 

voor strandpaviljoen: 

STOELENJONGEN, 

SERVEERSTER en 

TOILETJUFFROUW 

Brieven onder 

nr. Z496bur. V. d. 

blad. 
eèémkmt^ Haltestraat 69 - Zandvoort 

B0ETIEKV00R2eHA!\!DS 

DAMES- EN HEREE\!KLEDII\!G 

inbrengdagen maandag en dinsdag 

van 13.00 tot 17.00 uur. 

Voor verkoop alle dagen geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur. Foto Quelle 

Compleet foto/film- 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen. 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8, 
Zandvoort TE KOOP: 

DAD/IËSKLEDEi^G 
KJi\IDERKL£03{\!G 
en SKi-KLEOSmG 

Kostverloren- 
straat85, achter. Drogisterij - Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET-ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -161 23 JMiiuJwuiMgiy^pJtirjBnryftg^ Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497 

b.g.g. iööZi 
Een nieuwe overheerlijke specia- 
liteit welke wij u vanaf vrijdag 
23 januari kunnen serveren. 

ten aantal nieuwe, speciale sau- 
sen vergezellen een keur van vis- 
soorten, o.a. zalm en forel, het- 
geen een welkome afwisseling 
kan zijn. De geserveerde bijge- 
rechten zorgen er nog weer extra 
voor dat de visbarbecue als een 
waar feestmaal in uw herinne- 
ringachter blijft. 
Play-in exploiteerl n drietal amusementshallen 

in Zandvoort en Amsterdam. De meest 

fantastische speelautomaten staan in deze 

hallen - de moderne techniek heeft ook 

nadrukkelijk z'n stempel gedrukt in deze 

branche. 

Ter versterking van het team van uiterst 

vakkundige monteurs, die voor onderhoud en 

reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een Inmiddels bekende kwaüieil 
ook bij deze nieuwe specialiteit aan al onz.e kianters 

die voor de gesloten deur stonden. 

Wegens onverwacht opknap- en schilderwerk 
moesten we een paar dagen sluiten. 

We hopen u graag weer te men m onze boetiek. 
Ihorbeckestraat/hoek Kerkstraat 
Tel. 02507 - 1 45 93 Zandvoort f Ba rapD© Kerkstraat 15 RESTAURANT 
ZANDVOORT vraagt voor spoedige indiensttreding 

jonge caf è-rest. kelner 

en voor onze pStisserie 

vrouwelijke bediende 

i 20 jaar (eventueel part-time). 
Hoge verdiensten. \ Inlichtingen en afspraken: 

Tel. 02507 -147 74 Of 147 08 OPROE Indien onze uitnodiging u niet tijdig 

heeft bereikt, stellen wij het op prijs 

u een dezer dagen bij ons te mogen 

ontvangen in Uiteraard liefst met ervaring in deze branche 
maar in ieder geval met uitgebreide kennis van 

k tv en microprocessors. Daarnaast dient 
deze man ook z'n kollega-monteurs. waar nodig. 

bij te springen bij voorkomende andere 

werkzaamheden. Na een ruime inv;erkperiode 

zal on.~e man geheel zelfstandig reparaties 

uitvoeren. 

Bel voor het maken van een afspraak o< vooi 

meer informatie a.s. maandag t/m vrijdag 

tussen 10.00 en 1 1 00 uur. 

Vraag naar de heer L. Heino. 
De Kippetr Spoorbuurtstraat 31 utobedrljf 
VERSTEEGE 

ZANDVOORT025Ö7 - 12345 B.V. Pakveldstraat 21 
Postbus 126 
2040 AC Zandvoort 
Kerkstraat 1 1 / Zandvoort / Tel. 02S0? - 1 35 80 
OORSi^lAll ASSÖi 

Passage 11 - Zandvoort 

zoekt op küile termijn eun 

fwüliiSTRATii voor diverse weikzaamhedan op ons 
gioüiond as-surantiekantoor. 

Orizo geriüchlen gaan uit naar een vlotte jonge- 
datnevan l7(otpim. 20 jaar, i.b.v. MAVO-entypfl- 
diploma. 
Wil 10 meer weten? 

BEL EVEN 02507 - 1 45 34 

ol kom langs en vraag even naaf 
de lieor J. Dorsman. 


RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 29 JANUAR1 1981 noor NEI>eRlAM0 Aahm m §t^^ ibiiw has M 09 iiaiif aw PlAATSeUfKe DEALER 0$ pêmëêntwlünl 'il ltm»S f/m IS hbfMrt 

DfinaiM fiarréiNrliN ^ V, ^ ' 


■■•■■■■■ViViViVi ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■■«■■■■' I ■»■■■» I i Renault 18 Turbo Wie nu durft ie beweren dat de lurbocompressor niet de loekomsi hectt, zal met een ongeloofwaardige 
blik worden aangekeken. Want na de laatste les maanden, zal niemand kunnen ontkennen, dal de 
Turbo nu eindelijk gaat doorbreken. Steeds meer autofabrikanten gaan de uitlaatgascompressor bij 
hun motoren inbouwen. Saab en Porsche zijn pioniers, maar de laatste lijd hebben ook Peugeot 
Mitsubishi, Volvo en Renault hun voorbeeld gevolgd. En zij zullen niet de laatste zijn. Ook Volkswagen 
overweegt turbocompressoren te gaan gebruiken on dan vooral in de dieselsector, 

Renault heeft, voordat de eerste compressor in een personenauto werd ingebouwd, een schat aan 
ervaring opgedaan in de formule l-racerij. Het direkte gevolg was enkele maanden geleden de Renault 5 
Turbo, een zeer exclusieve wagen, die veelal tijdens rally's en racen gebruikt gaat worden. In Parijs 
konden we daarna kennismaken met de 18 Turbo: bij deze 18 is de turbocompressor niet ingebouwd 
om er een scheurijzer van te maken, maar om het comfort te verbeteren, uiteraard de prestaties te 
verhogen, de uitlaatgassen milieuvriendelijker te maken en het verbruik te miniseren. 
Een test me! de Renault 18 Turbo is zeker op zijn plaats, omdat het de eerste. ,, Turbo" is, die voor 
een breder publiek financieel aantrekkelijk is. Renault Nederland heeft dan ook hoge verwachtingen. 
Starten: Starten vormt geen enkel 
punt. Bij koude start even de choke 
uittrekken en na t-.et omdraaien van 
de sleutel slaat de motor direkt aan. 
Totdat de krachtbron op tempera- 
tuur is, is het raadzaam de choke 
uitgetrokken te houden. 
Geluid: Prachtig stil is do R 18 
Turbo. De motor is vrijwel niet te 
horen. 

Prestaties; De prestaties zijn prima. 
Verbruik: Het verbruik heb je zelf 
ook onder controle. Wie rustig aan 
rijdt en veelvuldig de vijfde ver- 
snelling gebruikt en dat kan, zal 
ontdekken dat 1 op 12 haalbaar is. Wegligging: De wegligging is 
goed. De vering is redelijk stug, 
maar persoonlijk mag hij van mij 
nog iets stugger. Grote oneffen- 
heden worden goed opgevangen, 
kleinere worden wel licht doorge- 
geven. De koersvastheid is vol- 
doende positief. Oneffenheden heb- 
ben geen invloed op de koers, zij- 
wind wel iets. In de bochten ge- 
draagt de wagen zich prima. Hij 
blijft vrij lang neutraal. Bij erg 
snelle bochten wil de neus van de 
auto naar buiten uitbreken (onder- 
stuurl. RENAULT 5 Turbo 
De Renault 14 rs een wagen 
met veel talenten, 

RENAULT 5 TL - 
DE ZUINIGSTE AUTO Een tien vooi 
rijgedrag in de 
stad biz. 8-11 
DraarstraalSm. 18 diesel stationwagei 
Bij de officiële introduktie van de 
Renault 18 dieselversies in juli van 
het vorige jaar werd reeds aange- 
kondigd dat ook de zeer succes- 
volle 18 Stationcar uitgerust zou 
worden met de moderne, door 
Renault zelf geconstrueerde licht- 
metalen dieselmotor. 
Tijdens de personenauto Rai zal dit 
nieuwste Renault model als primeur 
worden tentoongesteld en zal dan 
tevens vanaf die daturn op de 
Nederlandse markt verkrijgbaar 
zijn. De prijs is vastgesteld op 
/■ 25.300,- incl. BTW. 

Met de twee overige dieseluitvoe- 
ringen en de eveneens onlangs op 
de markt gebrachte Renault 18 
Turbo is het totaal aan modellen 
binnen de 18 reeks nu op 14 stuks 
gekomen. 

De beide Renault dieselmotoren, de 
18 en de 20, streefden binnen 
enkele maanden na hun introduktie 
de overige concurrenten op de Franse dieselmarkt voorbij en staan 
momenteel op respectievelijk de 
eerste en tweede plaats in deze 
categorie. 

Ook met de Renault 18 Stationcar 
wist Renault de hoogste positie op 
de Franse stationcarmarkt te be- 
halen, In Nederland is dit model 
eveneens succesvol. Niet minder 
dan 1 op de 3 Renaults 18 die 
worden verkocht is een stationcar- 
uitvoering. 

Een belangrijk deel van dit succes 
komt op naam van de geslaagde 
vormgeving die dit model van de 
constructeurs meekreeg. 
De Renault 18 Stationcar is een van 
de weinige modellen in deze klasse 
waarin funktionaliteit en doelmatig- 
heid op een geslaagde manier is ge- 
koppeld aan een fraai uiterlijk en 
waarbij tevens voorgoed werd Uiterlijk 

De Renault 18 Turbo blijft ontegen- 
zeggelijk een 18. Het basisconcept 
is gelijk aan dat van de ,. gewone" 
18. Om enigszins een sportief trekje 
aan de Turbo te geven zijn voor en 
achter spoilers gemonteerd. Ook de 
bumpers zijn anders. In plaats van 
chroom zijn ze nu van matzwarte 
kunststof. Op de grille en de koffer- 
deksel vinden we de aanduiding 
Turbo terug. Onder de stootranden 
op de flanken sierstrepen met daar- 
in opgenomen het woord Turbo. 
De één zal dat mooi vinden, de 
ander niet. Persoonlijk ben ik er niet 
kapot van. Bij de Renault 5 staat 
het wel, maar de 18 is er eigenlijk 
de auto niet naar om zo opgedoft 
te worden. 

Interieur 

Dat de Turbo het topmodel van de 
18 is, is ook duidelijk te merken aan 
de uitvoering van het interieur. Dat 
is niet alleen smaakvol, maar ook 
rijkelijk bedeeld. De verzorging en 
afwerking zien er prima uit. Standaard zijn de stoelen en bank 
bekleed met velours. Onze test- 
wagen had echter rundlederen be- 
kleding (meerprijs f 3000,-). De 
semi-kuipstoeltjes hebben verstel- 
bare hoofdsteunen en de rugleuning 
is traploos verstelbaar. 
Het dashboard is mooi kompakt en 
goed afleesbaar. Alle nodige infor- 
matie is er vanaf te lezen. Zo zijn 
een toerenteller, oliedruk- en olie- 
peilmeter, naast de altijd nood- 
zakelijke snelheidsmeter/kilometer- 
dagteller geplaatst. Op de midden- 
console een klokje, een turb'odruk- 
meter, verwarmings/ventilatie- 
systeem, stereo radio/cassette- 
recorder (niet standaardl en de be- 
dieningsknoppen voor de elektrisch 
bedienbare portierramen. De bui- 
tenspiegel is van binnenuit verstel- 
baar. De stuurkolom is in hoogte 
verstelbaar. 

Onderstel 

Het onderstel is aangepast aan de 
hogere prestaties. Vóór onafhanke- 
lijke wielophanging met schroef- veren, negatieve stuurstraal en 
een stabilisatorstang met een 
dikte van 19 mm. 
Achter een meesturende acnteras 
met schroefveren en een stabilisa- 
torstang met een dikte van 25 mm. 
Rondom hydraulische telescoop- 
schokbrekers. Vóór geventileerde 
schijfremmen en achter trommel-' 
remmen. Master Vac-rembe- 
krachtiger, remdrukbeqrenzer op 
de achterwielen. Het remsvsteem 

is diagonaal gescheiden. De be- 
sturing is van het type tandheugel 
en rondsel. Stuurbekrachtiging is 
tegen meerprijs leverbaar. Om de 
lichtmetalen velgen (niet standaard) 
zitten 185/65 HR 14 Pirelli P6 
banden (standaard 185/70 HR 13). 

Motor 

De motor in de R 18 Turbo is die 
uit de voormalige R 16. Het is een 
4-cilinder-in-lijn-krachtbron met een 
inhoud van 1565 cm=. Boring xslag 
77 X 84 mm. De compressiever- 
houding bedraagt 8,6 : 1. NGOEDEDEALERBIJDEPRIfSINBEGREPEN. •.^^ Renault 4 TL 

ledereen kent hem, want je ziel hem ovBtal. In de hele 
wereld is hij welkom. En dat is ook geen wonder. 
Omdat een Renault 4 weinig eisen stelt, betaalbaar is en 
bijna geen benzine en onderhoud kost. Voor dat weinige 
krijgt u veel terug, want je kunt er mee lezen en schrijven. 
Een fenomeen: de keus van meer dan vijf miljoen auto- 
bezitters. 

GEGEVEN: een hartstochtelijke 
automobilist, die met koel 
overleg zijn keuze doet. 
Gevraagd: een mooie sportieve 
gezinsauto, technisch zeer bij 
de tijd, met een karakter dat 
verheven is boven de grauwe 
massa. 

Antwoord: de Renault Fuego. De krachtige lijn, het gedurfde 
ontwerp, suggereren een sterk 
accent op de vormgeving. Dat is 
juist, maar niet alleen- uit zuiver 
esthetische overwegingen. 
De fraaie stijl van de Renault 
Fuego is evenzeer gegrondvest 
op de nuchtere eisen van een 
welbewust gekozen combinatie 
van moderne autotechnieken. AUTOBEDRIJF AUTOBEDRIJF afgerekend met het bedrijfswagen- 
imago wat tot dusver onverbreke- 
lijk met deze categorie auto's ver- 
bondenwas. 

Met de 2068 cm' dieselmotor biedt 
de Renault 18 TD Stationcar 
economisch gezien tal van belang- 
rijke voordelen. Zo is het brand- 
stofverbruik bij 90 km/uur 1 op 17,2. 
Daarbij is door de zeer moderne 
constructie van de dieselmotor een 
aantal specifieke dieselnadelen ko- 
men te vervallen; hij is vrijwel even 
geruisloos als een benzinemotor, 
hij heeft een opvallend snelle vaart, 
is nagenoeg trillingvrij en levert 
prestaties die het niveau van de 
benzinemotor praktisch evenaren. 

Transmissie 

enkelvoudige koppelingsplaat, dia- 
fragmaveer, 4 versnellingen vooruit, 
1 achteruit (Sversn.bak = optional) 
snelheid in 4e (5e) versnelling bij 
1000 tr/min: 32.58 km/uur (36,72 ' 
km/uur). 

Wielophanging 

voor: onafhankelijk met schroef-» 
veren, negatieve stuurstraal, hy- 
draulische teleskoopschokdempers, 
stabilisatorstang 16 mm. 
achter: starre achteras me! schroef- 
veren, hydraulische teleskoopdem- 
pers, stabilisatorstang 22 mm. 

Remsysteem 

schijven voor, trommels achter, 
Master Vac, diagonaal gescheiden, 
remdrukbegrenzer. 

Wielen 

Velgenmaat: 5 '^ 8 13 
Bandenmaat: 165 SR 13 

Gewicht 

rijklaar:1083kg 
laadvermogen: 495 kg 

Prestaties 

max. snelheid 147 km/uur (153 
km/uur v. vijf versn. bak) 
Acceleratie: 0-100 km/uur: 16,9 sec. 

Brandstofverbruik 

(volgens ECE-normen) 
bij 90 km/uur: 1 op 17,2 (17,9) 
(met 5 versn. bak tegen meerprijs) , 
bij 120 km/uur: 1 op 12,3 (13,3) 
bij stadsgebrulk: 1 op 13,5 (13,5) J. J. Willemsen en Zn. #i Stokman Haarlem BV/iRIIMKO Floraplein 25a + b, Haarlem-Zuid, telefoon 324920 (werkplaats en magazijn) 
SHOWROOM: Mr. Lottelaan 8, tel. 322427 b.g.g. 324920. 
Karel Doormanlaan 3-7, Haarlem-Noord, tel. 259181 
Amerikawe'g 4, Haarlem-Schalkwijk, tel. 340850 
Oranjestraat 2-12, Zandvoort, tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3380) 
Officieel Renault-deaier. Nu bij ons te zien en te rijden: mi De Datsun Cherty '81. Nu ook 
leverbaar met krachtiger, 1.4 liter 
motor. Voor een fellere acceleratie 
en een hogere top. 

Of juist om rustiger te kunnen 
rijden, voor een langere levensduur De vlotte, sportieve lijn van de 
Cherry is dit jaar nog eens verjongd 
met vierkante koplampen, een 
strakke grille, zwarte kunststof bum- 
pers en grotere achterlichten. In deze Datsun zit natuurlijk 
weer alles wat maar funktioneel en 
comfortabel is. Kom eens kijken. 

Kom eens proeftijden. 
Datsun Cherry reeds vanaf 12.795,- 
Prijzen incl. BTW, af Lisse. 

Gratema 

Raadhuisstraat 15-21 
Tel. 023-289846 
Heemstede Sub.dealer: 

Autobedrijf J. Heining 

Schulpweg 4-6 
Tel. 023-242830 
Aerdenhout 
Afgebeeld 
Datsun Cherry 1400 GL 4-bak v.a. 15.395,- »B« Reken op Datsun. atsun Cherry'81: 

r kracht onder de kap, jonger van lijn. TOCH NEDERLAAG TEGEN VALKENBERG 

Goed verzet Sp. OSS-volleybalsters ZANDVOORT - De Sporting OSS vol- 
leybaldames zyn er niet in geslaagd om 
het nog ongeslagen Valkenberg een halt 
toe te roepen. Ondanks goed verweer 
van de Zandvoortsen ging koploper 
Valkenberg met een 3-0 zege huis- 
waarts. Setstanden: 9-15, 13-15, 9-15. 
In alle sets wist Sporting OSS steeds 
goed bij te blijven, doch in het slotge- 
deelte viel het enigszins terug. 

De eerste set was nog maar nauwelijks 
begonnen of Sp.OSS keek tegen een' 
0-3 achterstand aan. De Zandvoortse 
dames herstelden zich echter snel en 
met goed opgezette aanvallen werd de 
achterstand teniet gedaan 3-3. De strijd 
ging vrijwel gelijk op. Tot aan 7-7 liet 
S.OSS leuk spel zien. Fraaie rally's 
werden besloten met goede smashes. 
Een zich fel verzettend Sporting OSS 
kon toch niet verhinderen dat Valken- 
berg het initiatief naar zich toe trok. 
Goede blokken en harde smashes de- 
den Valkenberg tot 8-12 uitlopen. 

Coach Akkerman trachtte mei een 
time-out meer rust in het team te 
brengen, doch tevergeefs. Valkenberg 
stoomde door naar een 9-15 setwinst. 
De tweede set gaf in de beginfase 
wederom een gelijkopgaande strijd te 
zien. De gasten namen steeds de lei- 
ding, maar Sp.OSS kwam toch weer op 
gelijke hoogte. Tot aan 8-8 gaf Sporting 
OSS uitstekend partij. Nadat Valken- 
berg de opslag had veroverd, voerde 
het de stand snel op tot 8-11. Zij leken 
daarbij op een gemakkelijke tweede 
setwinst af te gaan. Sp.OSS herstelde 
zich echter wonderbaarlijk en met eni- 
ge verrassende, aanvallende akties na- 
men zij zelfs de leiding over 12-11. De 
klasse en routine van Valkenberg 
kwam toen echter naar voren. In een 
spannende eindfase moest Sporting 
OSS met 13-15 het onderspit delven. 
Bijna waren de Zandvoortse dames 
erin geslaagd om Valkenberg een eer- 
ste setnederlaag in deze competitie toe 
te brengen. 
Een aanval van de Zandvoorters wordt hier afgeslagen. 
Foto: Rob Langereis. Nu Sporting OSS aan een setwinst 
geroken had, startte het de derde set 
flitsend. Direct werd de leiding geno- 
men. Een goed blok zorgde er voor dat 
Valkenberg vooralsnog geen gevaar 
kon stichten. Bij een 4-0 voorsprong 
voor Sp,OSS stokte het echter. Valken- 
berg kwam snel op 5-5. De strijd ging 
vrijwel gelijk op, een wat beter Valken- 
berg maar een onverzettelijk Sp.OSS. 
Tot aan 7-7 was er niets aan de hand, 
maar toen brak het ritme en de gasten liepen snel uit tot 7-12. Sporting OSS 
vluchtte in een time-out om aan een 
dreigende nederlaag te ontkomen. 
De Zandvoortse gaf zich nog niet 
gewonnen en sprokkelde nog wel een 
puntje bijeen, maar zij konden niet 
verhinderen dat Valkenberg met 9-15 
de setwinst greep. Valkenberg behaal- 
de daardoor een 3-0 overwinning op 
Sporting OSS in een aantrekkelijke 
wedstrijd die het aanzien volkomen 
waard was. Zandvoort 75 na zege 
steviger aan leiding ZANDVOORT - Zandvoorl'7S moest 
aantreden zonder Rien v.d. Vaart en 
doelman Joop Koops. Men kon in deze 
wedstrijd net zo sterk optreden als in de 
oefenwedstrijden tegen V.V.A. en Lis- 
ser Boys oorzaak wellicht dat Bloemen- 
daal niet erg kon imponeren. 

In het eerste half uur zagen we aan 
beide kanten geen doelrijpe kansen. 
Echt gevaar kwam pas kort voor rust. 
Eerst voor Bloemendaal, uit een vrije 
trap ontstond een situatie waarbij 
Zandvoort '75 goed weg kwam. 
In de laatste minuut voor rust wist 
Zandvoort '75 toch nog een voorsprong 
te nemen. Karel v.d. Reyden speelde 
de bal prima naar Gerard Nijkamp en 
deze gaf de Whites doelman geen 
enkele kans 1-0. De scoringskansen 
kwamen pas in de tweede helft althans 
wat Zandvoort'75 betreft. Achtereen- 
volgens goede acties en inzetten van 
Nijkamp, v.d. Reyden, Zaadnoordijk 
en nogmaals Nijkamp en toen waren 
pas 5 minuten voorbij. Even leek het of 
Zandvoort'75 weer terug ging vallen 
maar ook Bloemendaal speelde hele- 
maal het spelletje van voor de rust en 
slechts eenmaal moest invaller doelman 
Wim Gude goed in actie komen. 
Peter Braamzeel schoot de bal tegen de 
paal en zag even hierna zijn doelpunt 
afgekeurd. Uit een vrije trap van aan- 
voerder Joop Paap kanalde'Wim van 
Straten het leer hard in handen van de 
doelman. Zandvoort '75 mocht een 
vijftal corners nemen die zeker niet 

(Advertenties) ongevaarlijk bleken. Ronald Zaad- 
noordijk schoot de bal hard in maar de 
Bloemendaalse doelman kon languit 
gaande redding brengen. Dezelfde 
Zandvoort'75 speler scoorde hoewel in 
buitenspelpositie 2-0. 
Ten slotte kwam er een open doekje 
voor Wim van Straten die een prima 
solo even subliem wist af te ronden 3-0. 
Voor het begin van de wedstrijd wer- 
den spelers Raymond Keuning en Luit 
Veenstra vanwege hun 100ste wedstrijd 
door voorzitter Koops en de aanvoer- 
der van Bloemendaal in de bloemetjes 
gezet. Door het gelijke spel van de 
concurrenten is Zandvoort'75 deze za- / 
\ VAN MAANDAG T/M VRIJDAG 
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR: EEN HEEL UUR 

BOWLEN tlOr per 
baan (voor 6 personen) GROEPEN 

(vanaf 10 personen) 

HAUfE 
PRIJS! schoenenhuur f. 1.- per persoon 

BOWUNG 

MSLONG 

HILLEGOM 

Ingang Parklaan 
'^TELEFOON; (02520) 1 62 14 y^ 
Bridgenieuws 

ZANDVOORT - De Technische Com- 
missie van de Zandvoortse Bridge Club 
(ZBC) heeft, met instemming van het 
bestuur, een gewijzigd competitiesche- 
ma opgesteld. Deze wijzigingen heb- 
ben tot gevolg dat na de 4e, 5e en 6e 
wedstrijd in de thans lopende 4e com- 
petitie, (waarin hoofdzakelijk promo- 
tieplaatsen beschikbaar zijn) verschui- 
vingen zullen plaatsvinden van nogal 
ingrijpende aard. Na 6 wedstrijden 
namelijk'zullen er in plaats van 4 lijnen 
nog maar 3 lijnen zijn uitgezet voor 37 
bridgeparen. De lijnen A en E zullen 
dan 12 paren groot zijn, de C-lijn 13 
paren. De D-lijn komt hiermede te 
vervallen. 

Wat het percentagekampioenschap be- 
treft waarvan na elke competitie een 
tussenstand wordt opgemaakt kan vast- 
gesteld worden dat daarin nogal wat 
verschuivingen hebben plaatsgevon- 
den. De eerste 5 paren zijn de volgen- 
de: ds. Dear-Hagen aan kop met 
910.99%; 2. fam. Peeman met 
909.47%; 3. fam. Heidoorn met 
890.32%; 4. mv. Van Ackooy-hr.Ipen- 
burg met 885.83% en 5. fam.Spiers met 
885.10%. 

De uitslagen van de Ie wedstrijd (4e 
competitie) laten zien dat de vorige 
week gedegradeerde paren onmiddel- 
lijk het initiatief hebben genomen. 
Fam. Smink eindigde als eerste in de 
B-lijn met 60.71%. In de C-lijn namen 
de beide gedegradeerde paren even- 
eens revanche. Zowel de heren Klomp- 
Loos als de dames Kerkman-Kiewiet 
eindigden in deze volgorde als no.1 en 
2 met resp. 58.33% en 55.95%. Het 
naar de D-lijn gedegradeerde paar, de 
dames Stor-Vallo, liet er geen twijfel 
over bestaan dat ze in deze onderste 
lijn niet thuis hoorde. Zij werden 
royaal no.1 met 60.58%. Bij de gepro- 
moveerden was het eigenlijk alleen het 
paar Keur-Schutte, dat zich onmiddel- 
lijk manifesteerde als goede B-lijner; 
de dames legden namelijk beslag op de 
2e plaats met 53.57%. De overige 
gepromoveerden uit de D- naar de 
C-lijn, mv. Van Ackooy- hr. Ipenburg 
en de fam. Hoogendijk deden het 
redelijk goed, want zij bereikten res- 
pectievelijk een gedeelde 4e /Se plaats 
met 52.98% en een 6c plaats met 
50.60%. Tenslotte nog enkele goede 
resultaten van nog niet genoemde pa- 
ren: A-lijn 1. fam. Spiers 61.90%; 2. 
fam. Jurriaans 57.74%; D-lijn: 2. fam. 
Baan 55.77%. terdag weer iets uitgelopen. 
Woensdagavond speelde Zandvoort'75 
tegen de K. N.V.B. 2e klasser Lisser 
Boys en het wist tot een verdiend 
gelijkspel te komen. Een op volle 
sterkte opererende Lisser Boys onder- 
vond al direct dat Zandvoort'75 mo- 
menteel over een goed team beschikt 
en moest Peter Braamzeel al in de 
eerste minuut aan zijn shirtje vasthou- 
den die op weg was naar de eerste 
treffer. Die eer werd echter overgela- 
ten aan Gerard Nijkamp die op sublie- 
me wijze zijn oude club op een 1-0 
achterstand zette. 

Even later leek het er op dat de boys 
zouden gaan overheersen maar ook de 
Zandvoort'75 achterhoede had zij 
avond. Zaadnoordijk, Karel v.d. Rey- 
den, na een solo van Rien v.d. Vaart, 
kwamen heel dicht bij treffers. Zand- 
voort'75 had geluk toen bij een scrim- 
mage voor het doel van Joop Koops de 
bal persé niet in het doel wilde gaan. 
Na rust, veel corners aan beide kanten, 
waarbij de Boys er twee op een te 
simpele manier wisten te benutten. 
De eerste door Rob Suurmond, die 
kort hierop wegens aanmerkingen op 
de leiding kon inrukken en nr. 2 van 
Bert Barten. In de slotfase ging Zand- 
voort'75 nogmaals fel en goed in de 
aanval. Keuning zette van verre Peter 
Braamzeel aan het werk en deze zag 
v.d. Reyden vrij staan en het was 2-2. Bij aanrijding 
gewond 

ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 20 
januari vond omstreeks half zeven een 
aanrijding plaats tussen een personen- 
auto en een 50-jarige fietser. Dit ge- 
beurde op het kruispunt Hogeweg/- 
Brederodestraat. De fietser werd met 
een gebroken heup overgebracht naar 
een ziekenhuis in Haarlem. Uitslagen badminton- 
vereniging Lotus 

ZANDVOORT - De uitslagen van 
badmintonvereniging Lotus zijn als 
volgt: 

Kennemeriand I - Lotus 1,5-3; U.S. 1 - 
Lotus 2, 4-4; v. Zijderveld 7 - Lotus 3. 
6-2; Blaricum 1 - Lotus 5. 0-8; VI. 
Shuttle 4 - Lotus 6, 2-6; VI. Shuttle 3 - 
Lotus 8, 6-2; Duinwijck 11 - Lotus 10, 
4-4; VI. Shuttle BI - Lotus BI, a-5: v. 
Zijderveld Cl - Lotus Cl, 8-0. 
Programma laatste kompetitie week- 
end: 

31 januari om 14.00 uur in de Van 
Pagée-hal: 

Lotus Al - U.V.O. Al; Lotus BI - 
Haariem BI; Lotus Cl - Mart. A'veen 
Cl. 

1 februari om 10.00 uur: 
Lotus 7 - Shell 2; Lotus 8 - Haariem 9; 
Lotus 9 - NAB, Spirit 5; Lotus 10 - 
Kennemeriand 8; Lotus 11 - Spaarne- 
stad 1; Lotus A2 - Hilversum A2. 
1 februari om 23.30 uur: 
Lotus 1 - Duinwijck 6; Lotus 2 - 
A.S.V.V. 1; Lotus 3 - U.V.O. 4; Lotus 
4 - A.A.C. 1; Lotus 5 - Keizer Otto 1; 
Lotus 6 - Velsen 7. (Adverlemiexl GARAGE 
STRIJDER Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02507-14565. Sportprqgrarnma VOETBAL 

Zondag: DIO - Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur te Haariem. 
SVIJ - TZB 14.30 uur te IJmuiden 
HANDBAL 

Zondag: De Blinkert dames - ZVM 
13.00 uur, De Blinkert heren - ZVM 
14.00 uur. 
VOLLEYBAL 

Maandag: Delta Lloyd 3- Sporting 0?,S 
dames 20.15 uur Bankrashal. 
ZAALVOETBAL 

Donderdag: aurora '75 - Rinko 20.35 
uur, Beijneshal te Haarlem. SC Hong 
Kong Z Brandweer 20.45 uur, Sporthal 
Hillegom. 

maandag: Rinko - Wilma Floet 19.45 
uur, Sporthal Hillegom. TZB - Kalm- 
hout 20.45 uur, Sporthal Nieuw Ven- 
nep. 

Woensdag: Zomerzorg - Medina Car- 
pets 19.00 uur. Sporthal Hillegom. ZVilfl 
handballers 

ZANDVOORT - Doordat ZVM-heren 
handbal een verdiende 12-9 overwin- 
ning behaalde op SRC en de nederlaag 
van koploper IJmond zijn de Zandvoor- 
ters lot op drie punten genaderd. Met 
de wedstrijd tegen Umond nog voor de 
boeg zijn er nog volop kansen voor 
ZVM op een goed competitie slot. De 
dames waren minder op dreef en leden 
een 9-14 nederlaag, eveneens tegen 
SRC, 

Het begin van de wedstrijd veriiep niet 
zo vlot voor de heren. SRC kwam vrij 
snel op een 0-4 voorsprong. De Zand- 
voorters trachtten een ommekeer te 
bewerkstelligen, hetgeen in eerste in- 
stantie niet lukte. Teveel kansen wer- 
den onbenut gelaten, waardoor SRC 
gemakkelijk stand kon houden 2-6. 
ZVM kwam echter steeds beter in het 
spel, speelde wat fantieker en nog voor 
de rust was de achterstand terugge- 
bracht tot 5-6. 

Na de rust speelde ZVM veel beter dan 
SRC. De ballen werden beter aange- 
speeld en verdedigend zat het prima in 
elkaar. Goed en snel aanvalsspel lever- 
de vele doelkansen op waarvan ZVM 
dan ook profiteerde. Toch werden er te 
veel kansen gemist, maar de 12-9 over- 
winning was dik verdiend. 
Doelpunten van: Ernst Pehie 4, Lau- 
rens v.d. Bos 3, Djurre Boukes 2, Joop 
Boukes 2, Dirk Berkhout 1. 

Dames 

De dames kwamen niet zo goed voor 
de dag. Verdedigend stak het niet zo 
goed in elkaar, terwijl maar liefst zes 
strafworpen werden gemist, zodat de 
oorzaak van de nederlaag verklaard is. 
Bij rust was de achterstand (6-8) nog 
overbrugbaar. 

In de tweede helft probeerde de dames 
wel aan een nederlaag te ontsnappen 
maar in deze fase zat het niet altijd 
even mee. SRC bouwde verder aan een 
9-14 overwinning. Z'meeuwen zakt af 
na nederlaag WORMERVEER - Door een verrassen- 
de I-O nederlaag (egen WS V'30 is Zand- 
voortmeeuwen (eruggezakt naar de 
vierde plaats. De achterstand op koplo- 
per Beverwijk, die tegen Tybb niet 
verder kwam dan 1-1, is nu (wee 
punten. 

Op een bijzonder slecht veld was het 
moeilijk om goede combinaties op te 
bouwen. Beide teams streden met veel 
inzet voor de overwinning, waarbij 
WSV'30 soms te fors optrad. De 
scheidsrechter hield de wedstrijd wel in 
de hand maar trad toch te lankmoedig 
op. Zowel WSV'30 als Zandvoort- 
meeuwen waren vaak voor de doelen te 
vinden, maar de kleine kansjes konden 
niet in een doelpunt worden omgezet. 
Vlak voor de rust kreeg Zandvoort- 
meeuwen een fraaie mogelijkheid om 
de score te openen. Frans Makau brak 
door en stormde vrij op de Wormer- 
veerse doelman af. In de afwerking 
faalde hij echter. 

Na de pauze was het over het algemeen 
Zandvoortmeeuwen dat het meest in 
de aanval was. Ten koste van vele vrije 
trappen konden de Meeuwen-aanval- 
lers tot staan gebracht worden. Bij een 
van deze vrije . trappen hadden de 
Zandvoorters geen geluk, daar de doel- 
lat een treffer in de weg stond. 
Er leek voor de badgasten op zijn minst 
een gelijkspel in het verschiet te liggen. 
Steeds in de aanval en verdedigend 
geen enkele moeite met de Wormer- 
aanvalliirs. Na een halfuur spelen werd 
de geblesseerde Kees Bruin vervangen 
door Wim Buchel. Nauwelijks was 
Bruin het veld uit of WSV'30 sloeg toe. 
Aanvaller De Vries ontving de bal in 
buitenspelpositie en ging alleen op 
doelman Ed Steffers af. Deze omspeel- 
de hij en knalde WSV'30 naar een 1-0 
voorsprong. 

In de slotfase probeerde Zandvoort- 
meeuwen alsnog een gelijkspel uit het 
vuur te slepen. Alles op de aanval, veel 
schoten op het doel, doch altijd weer 
de uitstekende doelman van WSV'30, 
De Leeuw, die met uitstekende reddin- 
gen Zandvoortmeeuwen van de toch 
wel verdiende gelijkmaker afhield. 
Het was voor Zandvoortmeeuwen de 
vijfde nederlaag in een uitwedstrijd. 
Slechts eenmaal wisten de Meeuwen in den vreemde te zegevieren. In de 
komende twee uitwedstrijden moeten 
de Zandvoorters hierin verandering 
brengen, aangezien bij nieuwe nederla- 
gen zij vrijwel kansloos worden voor de 
titel. Ruilbeurs 

HAARLEM - De afdeling Kennemer- 
iand van de Verzamelaar houdt op 
zondag 1 februari een ruilbeurs voor 
postzegels, munten, lucifermerken, 
schelpen, eerste dag-enveloppen, e.d. 
in het Schalkererf, Bernadottelaan 201 
in Haarlem-Schalkwijk. 
De toegangsprijs voor niet-leden be- 
draagt ƒ 1,25, voor kinderen 25 cent en 
leden hebben gratis toegang. 
Voor inlichtingen kan men bellen tel. 
023-337988. Tafeltennis 

ZANDVOORT- Maar liefst 278 teams 
zijn de afgelopen week in de regio 
Kennemeriand met bat en bal weer 
actief geworden in de kompetitie. In de 
„Heren Landelijk" wonnen alle Ken- 
nemerland-teams hun partijen en haal- 
den daarmede de volle winst binnen. 
Onkyo 1 en 2 versloegen resp. Raath 
en USZ met 7-3 en 9-1. TYBB 1 en 
Nieuw Vennep 1 lieten MIZU 3 en 
Quick 3 met duidelijke verliescijfers 
9-1 en 7-3 naar huis gaan. Bij de Jeugd 
Landelijk wist Nieuw Vennep 1 net de 
winst binnen te halen tegen Twenty-up 
6-4; moesten GTTC 1 en Castricum 1 
elkaar bevechten, de winst ging naar 
Castricum en leden GTTC 2 en HBC 1 
een nederiaag tegen resp. Tatic 4-6 en 
Olympia 3-7. 

Bij de meisjes Landelijk B haalde 
Nieuw Vennep een overwinning op 
ZTTC 1 6-4, maar moest HTC 1 een 
verliespartij van 2-8 incasseren. De 
meisjes ..Regio" konden twee winst- 
partijen en één gelijkspel afsluiten. Al 
met al een goede start van de kompeti- 
tie waarbij het spreekwoord de eerste 
klap is een daalder waard, zeker van 
toepassing is. 

Uitslagen Heren L: Onkyo 1 - Raath 1 
7-3; Onkyo 2 - USZ 1 9-1: TYBB 1 - 
MIZU 1 9-1; N. Vennep 1 - Quick 3 7-3; 
Jeugd L A: Twenty-Up - N. Vennep 1 
4-6; C: GTTC 1 - Castricum 1 4-6; Tatic 
1 - GTTC 2 6-4; Olympia 1 - HBC 1 
7-3; Meisjes L B.: N. Vennep 1 - ZTTC 
1 6-4; HTC 1 - VDO 1 2-8; Meisjes 
Regio.: Castricum 1 - Treffers 4 5-5; 
Het Noothweer 2 - GTTC 1 4-6: Te 
Zaanen 1 - ZTTC 2 7-3. 
Kompetitie Kennemeriand: winnaars 
Ie wedstrijd: Heren Ie kl. Rapidity 2, 
HBC 1, Heren 2A: Heemskerk 1: 2B: 
VTC 1, Onkyo 5; 3A: Meertreffers 1, 
Doko 3; 3B prowano 2; 3c: Hemskeri; 
3: 3D: Unicum 1. HBC 3. Heemskerk 
2; 4A: Rapidity 5, Te Zaanen 4; 4B: 
Meertreffers 3; 4C: Joheze 1, Spinne- 
web 2; 4D: Schouwtje 1, Heemskerk 4; 
4E: Meertreffers 2, Heemskerk 5; 4F: 
TCDVS 1. Te Zaanen 5; 4G: GTTC 3. 
FUSIA 4; 4H: GTTC 4, HBC 5. 
N.Vennep 5; Unicum 3. Onkyo 9; 5E: 
Castricum 8, N.Vennep 11; VTC 5; 5F: 
Tornado 4, HBC 7; 5G: Tornado 2, 
VTC 9: 5H: TYBB 5; 5K: Heemstede 
2, Meertreffers 4; 5L: TCDVS 3, Spin- 
nev/eb 4; 5M; Tornado 3, Uitgeest 2; 
5N: Castricum 7, TYBB 4: 50: VTC 6, 
Meertreffers 5; 5P; Unicum 2; 5R: 
Unicum 4, Te Zaanen 7. TZB verrassend 
langs Vogelen ZANDVOORT - TZB zorgde voor een 
enorme verrassing door koploper Voge- 
lenzang in eigen huis een royale 4-0 
nederlaag toe te brengen. De zege was 
zeer verdiend en zeker niet geflatteerd. 
Door deze overwinning wist TZB zich in 
de onderste regionen wat omhoog te 
werken. 

Daar het de laatste weken minder goed 
draaide bij de Zandvoorters, waren er 
enige omzettingen in de achterhoede. 
Deze veranderingen pakten zondag- 
middag bijzonder goed uit tegen het 
sterke Vogelenzang. Voordat TZB wal 
ingespeeld was, was het doelman Bram 
Puls, die enige uitstekende reddingen 
moest verrichten. Vogelenzang was wel 
meer in de aanval, maar de snelle 
counters van TZB waren niet onge- 
vaarlijk. Na tien minuten was het dan 
ook raak. Een goed uitgevoerde uitval 
bracht Ab Bol in scoringspositie en 
deze faalde niet, 0-1. 

Zowel Vogelenzang als TZB schiepen 
zich hierna diverse kansen, doch het 
was TZB dat de beste mogelijkheid 
kreeg om de score te verhogen. Alex 
Heesemans werd prima gelanceerd 
door Leen Bol en kon slechts van score 
worden afgehouden door middel van 
een zware overtreding. De toegekende 
strafschop werd jammer genoeg door 
Leen Bol tegen de paal geknald. Toch 
werd het even hierna 0-2. Ad Vastcn- 
houw bood Ron Zwemmer de kans om 
vernietigend uil te halen, wat hij ook 
deed. 

Na de rust verdedigde TZB vakkundig 
de voorsprong. Welhad keeper Bram 
Puls enige malen assistentie nodig van 
een verdediger, die de bal van de 
doellijn haalde. Na twinitg minuten in 
de tweede helft brak Alex Heesemans 
wederom door de Vogelenzangse de- 
fensie en opnieuw werd hij gevloerd. 
De toegekende strafschop werd door 
Heesemans zelf genomen en dat bete- 
kende 0-3. 

Vogelenzang geloofde het wel en TZB 
kreeg steeds meer kansen op een grote- 
re overwinning. In de 80e minuut werc 
het ten slotte 0-4. Op aangeven vat 
René Castien knalde Ron Zwemmci 
raak. Dames 

De dames van TZB zorgden eeneen> 
voor een overwinning. DSC'74 3 werd 
met 0-6 aan de kam geschoven. In eer 
van TZB-zijde goed gespeelde wed- 
strijd was de stand bij de rust reeds 0-3. 
door doelpunten van Ediih Pools, en 
tweemaal Nikic Valkeslcijn. 
Na de rust opnieuw een veel sterker 
TZB dat van de vele kansen driemaai 
wist te scoren. Dorclhca Vork, Valkes- 
lcijn en Edith Pools voerden de siancl 
op naar 0-6 overwinning, welke veel 
groter had kunnen zijn. HILLEGOM - HeJ zit Nihot duidelijk 
niet mee in de hoofdklasse zaalvoetbal. 
Ook nu werd een nipte nederlaag gel- 
den. Figcc bleef Nihot met 3-4 de baas. 

Voor de kijkers was hel een aantrekke- 
lijke partij. Beide teams zochten de 
aanval waardoor spannende situaties 
voor de doelen ontstonden. In de 
eerste helft had Figee de betere kan- 
sen. Toch was het Nihot dat door 
Gerard Nijkamp de leiding nam 1-0. 
Nog voor de rust slaagden de gasten er 
in om de achterstand weg ic werken, 
1-2. na óc rust bouwde Figee de voor- 
sprong uit tol 3-4, door twee doelpun- 
ten van Rob Gansner. Verder kwamen 
de badgasten niet. Een goede Figee- 
doelman en het ontbreken van enig 
geluk bij de afwerking hield Nihot van 
de gelijkmaker af. Standen voétbalcliibs DERDE KLASSE KNVB 

Beverwijk 12-15 

Velsen 12-15 

HBC 12-14 

VSV 12-13 

Zandvoortmeeuwen 12-13 

Kennemers 12-13 

DEM 12-13 

Halfweg 12-12 

WSV'30 12-11 

KIC 12- 9 

DIO 12- 9 

TYBB 12- 7 

Tweede Klasse HVB 

SVIJ 12-16 

Vogelenzang 13-16 

Renova 11-15 

Spaarnevolgels 10-13 CBS 

Spaarnestad 

Schalkwijk 

1. Heemskerk 

TZB 

DSC'74 

EHS 

Zaterdag eerste klasse HVB 

Zandvoort '75 

Kinheim 

Halfweg 

KIC 

DSC '74 

Bloemendaal 

RCH 

SVB 

SVIJ 

Terrasvogels 

Velsen 12-13 
11-11 
12-11 
12- 9 
11- 8 
10- 7 
10- 5 12-H 
12-lf 
ll-l-: 

ii-i: 
ii-i: 
ii-i: 

12-1] 
H-K 
10- '. 
10- t 

11- : 
Evert Bakker en Menno van Gemert de nieuwe gasheren van De 
Kousepael (foto Rob Langereis). 

Nieuwe gastheren in 
'De Komepaei' 

ZANDVOORT - Sinds vrijdag lt> januari, toen de Kousepael officieel werd 
heropend, zijn Menno van Gemert en Evert Bakker de nieuwe gastheren van dit 
vanouds bekende etablissement in de Haltestraat van Zandvoort. 
„Wij willen wal meer sfeer terugbrengen in de zaak, en één van de aktiviteiten 
die wij dan ook gepland hebben is, drie avonden per week meer amusement in 
de vorm van bijvoorbeeld ,.livc" muziek", aldus Menno van Gemert, die 
wijzend op de open haard zegt: ,, Kleine veranderingen, de open haard aan op 
kille dagen, gewoon er een café van maken waar iedereen zich thtds voelt, jong 
en oud". 

Ook door speciale avonden, bijvoorbeeld een mosselavond, of onbeperkt vli- 
eten, wil men er voor zorgen dat meer mensen De Kousepael ook van binnen 
leren kennen. Ook zal hel lerrtis meer aangepast worden aan het interieur van 
de zaak. 

Bovendien zijn er conlacten gelegd met een aantal zeer bekende artiesten, als 
alles meezit zal Udo Jürgcns deze zomer een gastoptreden in de zaak verzorgen, 
terwijl momenteel besprekingen mei Charles Aznavour worden gevoerd. Het 
optreden van André Hazes binnen enkele weken kan men in ieder geval 
tegemoet zien. 

De openingstijden zijn door de gastheren niet veranderd, namelijk dagelijks van 
8.00-03.00 itur. , RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 29 januari opening 
Pannekoeken Restaurant Carrousel ^ Pannekoeken- '-'ivüir^SÏK restaurant 
Carrousel in het Brug^>=^^% restaurant boven 
de A-4 IS vanaf 29 januari officieel open voor 
iedereen die wil smullen van Hollandse panne- 
koeken, Amerikaanse pancakes, Franse crêpesen 
Belgische wafels. Dat moet gevierd wórden. 

En dat doen we met de twee clowns Enrico 
en Leala. die al onze kleine gasten op vrijdag 
tussen 16.30 en 20.00 uur èn op zaterdag tussen 
14.30 en 18.00 uur persoonlijk vrolijk komen 
"schminken". « 

Resultaat: een feestelijke ^^ 

dag met heerlijke pannekoeken., 

Kom dus ook naar 
De Brug: "eet een panne- "-^l^^MJèaidÊ^^s^ 
koek en wordt een clown!" Brugrestaurant over de A-4, 
zeven nieuwe restaurants boven Nederlands peil. 
Medewerker im/v) 
afd. inspectie 
WoOPWABi I Wöodward Governor CorDpany 
een internationaal bedrijf 
met vestigingen in 
Amerika, Engeland, Japan, 
Australië, Brazilië en 
Nederland Wöodward is de oudste en grootste 
fabrikant ter wereld van hydraulische 
en electronische regelapparatuur 
voor dieselmotoren, turbine-instal- 
laties en waterkrachtcentrales. 

Voor onze vestiging te Hoofddorp 
zoeken wij een 

MEDEWERKER (m/v) IN ONZE 
INSPEKTIE-AFDELING 

\/oor het controleren van fi/n- 
mechanische onderdelen. 

Ervanng strekt tot aanbeveling maar 
IS niet noodzaketi)k. 

De werkzaamheden omvatten een 
volledige dagtaak van 8 uur. Naast 
een goed salaris bieden wij u goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
in een prettige werkomgeving. 
Wij hebben geen leeftijdsgrens aan 
deze functie gesteld. 

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling 
gelieve u te richten aan de afdeling 
Personeelszaken van Wöodward 
Governor Nederland bv. 
Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp 
tel. 02503-13241 voor verkoop 
en service 
naari Oranjestraat 2-12> ZandvoortTel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renauft 

autobedrijven 

W^ rinko DOE MEER ZELF 

HOUTHANDEL C. MOOU B.V. 
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 

Meubelpanelen, geplastificeerde 

panelen en edelhoutsoorten 

TEAK DEURPLATEW 

Wandplaten, triplex, bodfd. spa.jnplJ'i'. '■'' 
werk en lijsten Wandkuiklocjols. fine«;f. 
vouwrekjfis elementssysieein pldnkiltatjcc, 
traphekjes Alle soorten li|ineii. klem i|/(;r 
waren Vert Louvrerieuren udt'l(inüt;r, 
binnendeuten, saloondetiren, yere«.'<lschdp 
Kortom /oveel mogelijk voor de DOE HET 

ZELVER B 

a 

Zaterdag s geopend tot Buur b Madridog s ^ 

gesloten s Middags van 12 30 1 30 uur gesloten EI 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BtiaaBBaiBBS' Prachtige, grote, originele, 
antieke grenen boeken- 
kast. Kengen Antiek 

Rijksstraatweg 75 
Sassenheim. 

Oo. koopavond. De Anna s 
hoeve 
Antiek 

Grote kollektie eiken 

en grenen kasten en 

nog vele andere 

meubelen. 

Geopend vrijdag en 

zaterdag. 

Aalsmeerderweg 755, 

Rijsenhout. 

Tel. 02977-25167. êtt HANDWERK 

eiken tafels 

Wi| maken ze voor u 

Zie ome 

nieuwe coltectie 

Schaghelstraat27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 Officiële 
Volvo-dealer 

H. P. Kooijman 
bv 

/andvoort 
Brederodestiaat 8 
Tel 02507 1 32 42 

Ook VCK)'' ÜlVCrbt' 
luprken innnl liiilo s IMu koopjes in de 
opruiming bij: 
ANEGANG27 

HAARLEM 

TEL. 023 -32 48 61 JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

'tr If 

Zeestraat 41. Zandvoort 

Jansstraat 44, Haarlem 

Te!. 023-322609 

is bijna "iO jaar gevestigd. 

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een 

!van maandag t!m vrijdag} 

speciaal wintermenu 

- goulash-soep — 

stokbrood 

— gemixte griilptaat - 

3 soorten vlees (mageri 

met verse salade, saus en aardappelpuree 

- palacinka — 

warm flensje met koude roomvuHing f 14,50 Dit menu hebben wii alleen in Zandvoort 

Orn de koude wintermaanden «vat aangenamer te maken 

Wi| zijn de gehele week geopend 

Voor rDserveren 

Tolefoon 02S07-15110 na 15 00 uut Op de afdeling MINI-Advertenties w/ordt de 
exploitatie verzorgd voor de gerubriceerde ad- 
vertenties in: 

Het Parool - Trouw - de Volkskrant 
De afdeling bestaat uit een verkoop-groep en 
een aanname-groep. 

Voor de verkoop-groep, bestaande uit over- 
wegend jonge medevi'erkers zoeken wij op 
korte termijn een; 

part-time 

telefonisch 
verkoper/ster 

(24 uur per week) 
Werktijden in overleg te legelen. 

Zijn/ haar takenpakket bestaat voornamelijk uit 
het telefonisch verkopen van advertentie- 
ruimte ten behoeve van een bepaalde rubriek 
en de bijbehorende administratieve handelingen, 

Oe juiste k3ndidata)t(e) beschikt over: 

- een opleiding op middelbaar schoolniveau 
(MEAO, Atheneum, HAVO, MDS e.d.) 

- goede beheersing van de Nederlandse taal. 

- ervaring in de verkoop (minimaal 1 jaar). 

- prettige telef oonstem . 

- leeftijd vanaf 23 jaar. 
Wij bieden o. m.: 

- een goed (vast) salaris. 

- 24 vakantiedagen (bij full-time). 

- reiskostenvergoeding voor forensen. 

- goede studiefaciliteiten. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten 

tot de heer W. van der Blom, telefoon 020- 

5622770. 

Uw sollicitatie kunt u richten aan mevr. L. 

van Tellingen, personeelsafdeling, Wi- 

bautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, onder 

vermelding van LvT/098. Gebr. Sweers. Hoveniers 

bedrijf, boomrooibedrijf. 

Hoofddorp 

Voor particu/iereri en be- 

dn/ven. 

Tal. 023-284894. b.g.g. 

282043 of 338606. Gevraagd voor onmiddellijke 
indiensttreding: 

lEElEKTROMONTEURSVEV 

of gelijkwaardige opleiding. 

Zelfstandig en leidinggevend kunnen werken. 
Ervaring gewenst in utiliteitsbouw. 

Degene met de juiste instelling wordt 
een aantrekkelijke positie geboden met goede 
sociale voorzieningen. 

Tevens gevraagd: lEELEKTROn/IOfyTEÜR 

Wij bieden interessante mogelijkheden met een 
gevarieerd werkpakket! 

Plaatsingsmogelijkheid zowel te Hoofddorp 
aiswei op onze afdeling Luchthaven Schiphol. 

Sollicitaties na telefonischj afspraak, met 
onze heer Reisenga. *„vfer,<Nfeu\yryennep 
Rosenboom Reklame BV is 
gespecialiseerd in het mal<en van ai 
uw auto-reklame. 

Ook het ontwerpen - zeefdruk - buiten- 
, reklame en wegwijzering is onze specialiteit. 

ros€nboom r€klam€ bv. 

Oostein(derweg 275a, Aalsmeer, tel. 25637 
Voor al uw auto's groot en klein moet 
u hij Rosenboom reklame zijn. 

Ook! het adres voor auto-schade - 

: puiten en expertise.» 

Kom vrijblijvend eens langs voor 

taxaties. 


LAMPEKAPPEN X • Uit eigen atelier 

• Stijlvol klassiek en strak modern 

• Streep, bloem en effen stof 

• Grote collectie lampvoeten 

• Ook opnieuw bekleden 

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap 
bij de lampekapper 

VOLMER 

Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198 

Geopend di l rmo vaihif W OOuur en dondord.iq.ivorul y.{:it 
. ' '''i'-'ie X,i- ,«f«p><-> 
WtGENS ENORM SIICCES GllAN WE 

MR MEHOriNTROIUIKflE PRUS 

WN OrVOORTRÖfElU^ 

AUSTRAllSCHt RODE WIJN BIN 201 

Vintage 1978, bestaat uit een 
mengeling van de helft Shiraz 
en de helft Cabemet Sauvignon. 
Een elegante rode wijn met 
een aparte zachte smaak. .V ' . 
'-^^/l^WÜ-' 
■ij- 

«(♦«-*#*'"' S^ 
LITER 42v0&- 

BLACK LABEL 
DRY FIIMOofCREAM 
4-6^95- i95 

^?^UIT DUITSLAND: ï- AIPENFEUER 

KRUIDEN-LIKEUR 


UIT PORTUGAL: CLAUSTRA 

VINHOVERDE 

droge frisse wijn 


ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT zandvoorts . 

nieuwsbl itf"*» 
41E JAARGANG NO. 5 ED. 5 GASTHUISPl.KIN 12 - /ANDVOOKI -11,1.(12507- I 71 60 - <)l>l,A(;i, .^(MMX. H \\|)SI \l)l'l lil H MMS 
l I i L' cc I s I c I \ , 1 n • 

• /.tnj\ (Uil l^ \lCUV\ ^hLul 

• I IccihsicclNc (. OlII.UIl 

• H()old(.l(ii ps \ ciiiK-pei Nicimsiil.iJ 

• /\\,nii.iiliin" I l.il!\>.i."M. ( .1111,1111 

• li.Kllu>i.">i.' SliUcn^L ( HUI, uil 

• \,lNllK'i-l l.lc( ( • II 11,1 lil 

• I illi, XV Ilse ( 1)111. ini < )ii^ W vi. Uii.iit 

• Slicckhi.itl DcKoiuk \liui 

I liioldk aiitudi 
\alsillcci ■ />n//ns//i/(// .S - DONDERDAG 5 FEBRUARI 1981 "MENSEN BELANGRIJKER DAN BLIK" 
oningbouw vooruitlopend op 
structuurplan wordt bekeken ZANDVOORT - Dal er in de gemeente Zandvoort grote behoeft bestaat om aan de 
slag te gaan, om woningen te bouwen, dat wilde de heer Machielsen, niet 
ontkennen, maar om nu alvast maar overal op open plaatsen woningen te 
realiseren, terwijl de structuurstudie nog ter discussie staat, dat gaat hem wel iets 
te ver. 

Desalniettemin wilde hij dit wel in het college gaan bespreken, maar zijn 
persoonlijke mening hield hij staande, namelijk dat deze wijze van werken in de 
structuurstudie kan aantasten. te onderzoeken voor wo- 
maar dat hij wel wilde Dit was het resultaat van een bespre- 
king in de commissievergadering alge- 
mene zaken en ruimtelijke ordening. 
Een bespreking die was toegezegd naar 
aanleiding van een verzoek van het 
raadslid Toonen in de raadsvergadering 
van 27 januari jl. 

Structuurstudie 

De fractievoorzitter van de PvdA wen- 
ste namelijk dat eens besproken werd, 
hangende de structuurstudie, op welke 
bouwlokaties die vallen buiten de ge- 
luidzone van het circuit en binnen het 
gebied waar ingevolge de ministeriële 
aanwijzing, gebouwd mag worden. Een 
en ander vooruitlopende op de vaststel- 
ling van de structuurstudie. 
Toonen had berekend dat op deze 
strook grond, zeker zo'n 160-180 wo- 
ningen gebouwd zouden kunnen wor- 
den. De gemeente telt zo'n zeshonderd 
woningzoekenden. waarvan circa 
85/90 urgente gevallen. De urgente 
gevallen zouden dan geholpen kunnen 
worden, terwijl er dan ook weer voor 
anderen woningen zullen zijn. 
..Waarom zouden wij die bouwlokaties 
nü alvast niet gebruiken, wij kunnen 
zorgen dat de plannen hiervoor al 
ontwikkeld zijn, zodat wij direct aan de 
slag kunnen wanneer de goedkeuringen 
binnen zijn", aldus Toonen, die geen 
moeilijkheden zag bij de vaststelling 
van het structuurplan, omdat hij aan- 
neemt dat iedereen wel overtuigd zou Steun gevraagd 

voor opheffing 
circuit 

ZANDVOORT - Door het college van B 
en W zijn verzoeken gericht aan Rijk en 
Provincie een bijdrage te verstrekken 
tot ophedïng van het circuit. 
Dit bleek op de commissievergadering 
ruimtelijke ordening^algemenc zaken 
van dinsdagavond 3 februari. 

Bovendien zal de ambtelijke commissie 
circuit op 13 maart aanstaande bijeen- 
komen, terwijl een gesprek met gede- 
puteerde Van der Knoop daarna pas 
kan plaatsvinden. 

Van Erp toonde zich zeer ongerust 
over het tempo waarin de besprekingen 
verlopen. Hij herinnerde aan de motie 
van november 1979 waarin wordt ge- 
zegd dat het contract met de Cenav per 
1 fanuari 1982 beëindigd dient ic wor- 
den; als alles zo traag verloopt is dit 
geen haalbare kaart. 
Voorzitter Machielsen antwoordde 
..Wij doen ons best, ook met betrek- 
king tot een alternatieve exploitatie van 
het circuitterrein, maar één en ander 
vergt tijd, daar zult u begrip voor 
moeten opbrengen". 

Veiligheid 

Huisarts Flieringa heeft zich m diezelf- 
de commissievergadering bijzonder 
druk gemaakt over de veiligheid van 
het circuit. Hij sprak van rampen met 
tweehonderd doden en gewonden etc. 
Bij de ingekomen stukken op deze 
vergadering was namelijk een nota van 
de KNMW en Nederlandse Motor- 
sportbond over veiligheidsmaatregelen 
voor Wegraces in 1981. De voorgestel- 
de maatregelen konden geen genade 
vinden in de ogen van de huisarts, die 
zich opwierp als deskundige en verwees 
naar een door hem gemaakt rapport 
met betrekking tot de veiligheid in 
1961. 

Kichard van As merkte op dat tussen 
196J en 1981, wel de jaren 197^74 
liggen. (In die jaren werd de racebaan 
aan de Cenav verhuurd en maakte ook 
huisarts Flieringa deel uit van de ge- 
meenteraad van Zandvoort). "■'ïvVis'èónpocde buur W ver is zijn van de noodzaak van woningbouw. 

Lokaties 

Als bouwlokaties waar nu alvast plan- 
nen voor ontwikkeld kunnen worden, 
noemde hij onder andere, het terrein 
van de Juliana/ Agathaschool, Brede- 
rodestraat 1, het terrein van de kleuter- 
school „Klimop", bebouwing van par- 
keerterrein Zuid, bij de watertoren en 
de kop van het parkeerterrein tegen- 
over de Sterflat. 

,,Als ik kiezen moet. dan kies ik voor 
mensen en niet voor auto's, dat par- 
keerterrein hebben wij misschien hoog- 
uit twee of drie maanden per jaar 
nodig, woningen gaan voor blik", aldus 
Toonen. 

De socialist kreeg de steun van Richard 
van As, die ook van mening was dat, 
zonder de inspraak in de structuurstu- 
die te verstoren, er toch wel ruimte was 
om alvast enkele plannen te ontwikke- 
len. Hij vond het voorbeeld van het 
terrein bij de Watertoren slecht geko- 
zen, omdat dit toch wel een centrale 
plaats inneemt in de structuurstudie, 
maar de bestemming van het vroegere 
Sonnewende zou alvast veranderd kun- 
nen worden" was zijn mening. 
Jan Jongsma hield vast aan de in- 
spraakprocedure van het structuurplan. 
..Wij hebben daar zo lang gewacht, dat 
er evenwicht moet bestaan in de plan- 
nen, een afgewogen studie is beter". 
De bepaalde lokaties waar al plannen 
voor ontwikkeld worden, zoals Juliana- 
school, Brederodestraat, Zeestraat, 
moesten doorgang vinden, maar nieu- 
we lokaties moeten in overeenstem- 
ming zijn met de structuurstudie, aldus 
de WD-er. 

Lawaalhysterie 

In eerste instantie antwoordde de voor- 
zitter dat hij wel mee kon gaan met 
bijvoorbeeld de verandering van de 
bestemming van Sonnewende, dat ook 
al opdracht was gegeven het terrein van , .Klimop" 
ningbouw, 

vasthouden aan de betekenis van de 
structuurstudie. Huisarts Flieringa was 
het met de voorzitter eens. maar men 
moest zich wel flexibel opstellen waar 
het de woningbouw betrof. ..Woningen 
gaan voor inspraak. Wij zijn al te lang 
gemanipuleerd door GS, als wij buiten 
het ..lawaalhysterie van Van der 
Knoop en consorten" kunnen bouwen 
en laten wij dal dan maar doen". 

PPC 

Toonen hield echter vast aan zijn 
standpunt dat ook alvast plannen ont- 
wikkeld kunnen worden voor de kop 
van ,,P-1" (tegenover de Sterflat) in 
zijn ogen was dat terrein en het water- 
rorengebied deze avond de problemen Langs de Vloedlijn 
Reeds jaren hert in hert gevlochten 
en gebonden, hoe scheurt het als die 
band op 't onverwahtste breekt. 
Guido Gezelle 
(1830-1899) Kaartleesrit 
Saiidevoerde 

ZANDVOORT - Op zaterdag 7 fe- 
bruari organiseert de Autosportvereni- 
ging Sandevoerdc een kaartleesrit, die 
meetelt voor het clubkampioenschap 
1981 en voor het Zonekampioenschap 
1981 Kaartlezen Noord-Holland. Uit- 
zetter is de heer W. Jansen. Lengte van 
de rit is ca. 30 km en hij wordt geheel 
verreden in de gemeente Zandvoort. 
Gelegenheid tot inschrijven: vanaf 
19.30 uur in het Gemeenschapshuis. 
Louis Davidsstraat te Zandvoort. Stan 
Ie deelnemer om 20.01 uur. Het in- 
schrijfgeld bedraagt ƒ 10. — per equi- 
pe. Voor nadere inlichtingen kunt u 
bellen: 02507-16179 of 02507-13729. 
4 
-'«•<- Zandvoorts eerste nestor ZANDVOORT - Aan Bakker Willem 
van der Wcrff (77) is zaterdagavond in 
Club Perroquct door Prins Bobo den 
Ursten de onderscheiding uitgereikt tol 
Zandvoorts Nestor. 
Het was de eerste maal dat dit gebeur- 
de, doch men is vast van plan Zand- 
voorters, alleen zij die er geboren en 
getogen zijn en een eigen plaats in de 
dorpsgemeenschap hebben verworven. toe te lalcii loi tlc/c ,,oi(.le'. 
Het werd een grote verrassing voor 
bakker van der Wcril, die gewoonlijk 
niets moet hebben van al die ,. drukte 
en malligheid" maar toch wel bijzonder 
verguld bleek met deze onderscheiding 
van de Zandvoortsc Carnavalsvereni- 
ging De Scharrckoppen. (meer hier- 
over, zie binnenpagina). 

Foto: Europress van de discussie. ..U wilt wel met mij 
meegaan, maar daar waar u een beetje 
nattigheid voelt, blijft u op de wal 
staan" zo verweet hij burgemeester 
Machielsen. Deze w;is het daar niet 
mee eens en zei dat ook in het rapport 
van de Provinciale Planologische 
Dienst dat in december ter discu.ssie 
had gestaan, gewezen werd op de 
belangrijkheid van dat parkeerterrein. 
,,Dan weet je van tevoren dat je niet 
direct toestemming van GS krijgt, als 
de PPC daartegen is". 
Richard van As haakte hierop in door 
te zeggen dat het rapport van de PPC 
nimmer ter discussie had gestaan, doch 
dat het slechts voor kennisgeving op de 
agcnde stond vermeld. ..En dat is een 
groot verschil" aldus de christen-demo- 
craat. 
De zomer komt ZANDVOORT - De winter is voor- wam vanaf die 

bij. Dat is licl voor Zandvoorl vu slriindpaviljoens 

pachters wanneer liet I februari is, hoiiwd. datum mogen de 
weer worden opge- ONDANKS SUSSENDE WOORDEN WETHOUDER 

Exploitatie van De Krocht 
nog niet 'rond' ZANDVOORT - Hoewel door de ge- 
meenteraad van Zandvoort \n de raads- 
vergadering van 27 januari het voorstel 
van het college werd aangenomen, 
waarbij het college gemachtigd wordt 
een overei-nkomst aan te gaan met 
Homex BV inzake de exploitatie van 
De Krocht, ziet het er voorlopig niet 
naar uit dat het college overeenstem- 
ming zal bereiken met deze exploitant. 
Behalve de vraag aan de raad het 
college te machtigen, werd ook toe- 
stemming gevraagd garant te staan 
voor een eventueel exploitatieverlies 
tot een maximum van ƒ 10.0000,-; in 
principe akkoord te gaan met de finan- 
ciering van de kosten verbonden aan de 
verbouwing van het horecagedeelte; de 
met de huurder te sluiten overeen- 
komst vóór de ondertekening ter dis- 
cussie te stellen in de commissie finan- 
ciën. 

Dit laatste punt gal enkele bezwaren 
bij wethouder Aukema, die oorspron- 
kelijk de te sluiten overeenkomst al- 
leen ter inzage wilde leggen, doch dat 
vonden de raadsleden niet voldoende. 
Ingwersen en Flieringa wensten méér 
dan alleen maar nota te nemen van 
deze overeenkomst. Hoewel de wet- 
houder zich in zijn onderhandelings- 
vrijheid voor de voeten gelopen voel- 
de, ging hij schoorvoetend akkoord 
met de gevraagde discussie in de com- 
missie. Krantebericht 

In Zandvoorts Nieuwsblad 
nuari werd al gesteld dat er bij de firma 
Homcx BV vragen waren gerezen over 
de interprestatic van hun voorstel door 
het college; dat zij als firma nimmer 
hadden gereflecteerd op de door de 
gemeente geplaatste advertentie om in 
aanmerking te komen voor de exploita- 
tie van het verenigingsgebouw, doch 
uitsluitend op verzoek van het college 
een exploitatie-overzicht hadden inge- 
zonden en ook nimmer hadden ge- 
vraaud om een garantie voor het verlies 
tot / 10.(100,-. 

In de raadsvergadering werden dan ook 
naar aanleiding van dit bericht vragen 
gesteld, vragen die de wethouder heeft 
afgedaan met de mededeling dat men 
niet alles kon geloven wat er in de krant 
heeft gestaan. 

Ab van tier Mooicn. (PvdA) ging nog 
een stapje verder en zei dat 99'7(' van de 
kranteberichten onjuist was geweest. 
Homex was overgebleven omdat ande- 
re kandidaten te veel vroegen, en na 
verbouwing van de bar zag hij wel 
goede exploitatiemogelijkheden voor Homex, waarbij de vrijdag- of zater- 
dagavonden beschikbaar bleven voor 
het Zandvoortse verenigingsleven. Speelplan 

Inmiddels heeft het college vrijdag 30 
januari aan Homex BV opnieuw een 
voorstel gedaan, waarop men binnen 
vier dagen een antwoord wenst te 
ontvangen. ..Een onmogelijke zaak" 
zegt de woordvoerder van Homex. 
..Wij hebben van het begin af aan 
gesteld dat wij geen cent risico willen 
lopen. Voorlopig zal dat wel gaan als 
de berekeningen van de gemeente 
kloppen. De prijzen van de zaalhuur en de gemeente moeten nog steeds vastge- 
steld worden. Bovendien wiUcn wij 
gekend worden in het zogenaamde 
..speelplan". (Een agenda waar van 
tevoren op wordt vastgesteld, welke 
avonden welke vereniging in ,,De 
Krocht" zal zijn). De bioskoop op 
zaterdagavond zien v/i] nog steeds niet 
zitten, want het blijkt nu dat wij de 
zaalhuur mogen innen, alhoewel door 
de gemeente de prijs hiervan wordt 
vastgesteld". 

Voorlopig ligt het door het college 
opgemaakte nieuwe contract ter bestu- 
dering bij de accountant van Homex, 
en of men uiteindelijk tot overeenstem- 
ming zal komen, blijft dus nog steeds 
de vraag. Restaurant -Bruodjesbar 

,Harocamo' 

Kerkstraat 14 -Tel. 1 21 «2 

VRIJDAG - ZATERDAG 

en ZONDAG 

weer GEOPEND 

lol 02.30 uur 's nachts. Tweede woningbezit 
aan banden zandvoort - De gemeente zal er in de 
toekomst streng op toezien, dat het 
tweede woningbestand niet wordt uitge- 
breid en zal ook pogen dit bestand terug 
te dringen. 

Daarom is door hef college van b en w 
een verordening opgesteld waarin het 
eigenaars verboden wordt een huis in de 
gemeente als tv»ccde woning te gebrui- 
ken. Ook zullen eigenaars hun pand niet 
voor recreatieve doeleinden door ande- 
ren mogen laten gebruiken. 

Momenteel zijn er. volgens de laatste 
tellingen. 214 tweede woningen in 
Zandvoort. waarvan vele slechts een 
paar maanden per jaar worden ver- 
huurd. Daartegenover staat een leger 
van zo'n zes honderd woningzoeken- 
den. Om althans een deel van het 
tweede woningbezit voor woningzoe- 
kenden te kunnen gebruiken, heeft het 
college deze verordening opgesteld. >tn.'tnlc -14 NlUks Boete Ingangsdatum De/e verordening z.il overigens met 
gelden voor eigenaars die een tweede 
woning hebben gekocht vóór de inwer- 
kingtreding van de verordening. Wan- 
neer de/e ingaat, /al tloor de gemeen- 
teraad besloten moeten worden. Dins- 
dagavond was du een agendapunt op 
lic commissievergadering algemene za- 
ken/ ruiiiiteli|ke ordening. 

De cimiinissieleden zagen de/e vcroi- 
tlening wel /itten. alhoewel Toonen 
stringentere maatregelen wenste. In 
deze verordening zou hij graag opgeno- 
men zien. dat tnensen die nu een 
tweede woning bezitten, deze bij ver- 
koop niet meer als tweede woning 
kunnen verkopen, omdat hij het Iwee- 
de-huizen-bestand graag tuiuggebracht 
wil zien tot nul. 

Voorzitter Machielsen zag echter be- 
zwaren bij de uitvoering van een derge- 
lijke regeling. Men moest niet vergeten 
dat er in het verleden al oathetfmgen 
/ijii verleentl. die niet /ondel meer 
ongedaan gemaakt kunnen worden. 
Volgens de demokraat Van Erp wor- 
den er veel meer woningen als tweede 
woninr gebruikt dan de officieel geregi- In de verordening wordt gezegd dat 
eigenaren die zich met aan de regels 
houden, gestralt kunnen vvortlen met 
een hechtenis van twee maanden o( een 
boete van driehonderd gulden. Dc/^i: 
boetbepaling vonden de aanwezige 
commissieleden veel te l.i.ig Voor het 
verhuien van een woning kun ie ge- 
makkelijk deze boete incalculeren en 
wa.ir blijf |e dan' Ook vooi/ag men 
mocih|kiieden bi| de controle van de/e 
woningen. 

Burgemeester M.ichicKen was echter 
van mening d.it eigens een liegin ge- 
maakt moest worden niet terugdringing 
van het tweede woningbestand. De 
boetebepaling kon niet hogei. omdat 
du wettelijk geregeld dient te worden 
en aitikel 216 van de Gemeentewet 
geen hogere boetebepaling toestaat. 
Voorlopig konden de eoniniissieledeii 
dus wel akkoortl ga.iii met de voorge- 
stelde verordening. Akiiriteilen van de pachters hebben 
liet .strand dan ook uit de winterslaap 
f;eliaald. Nu gaf het strand in januari 
toch al een zomers beeld te zien, 
want drie van de vier zondagen was 
hel uitstekend strandweer en lange 
rijen wandelaars kuierden dan ook 
langs de vloedlijn, 
ledereen heeft weer zin in hel zomer- 
seizoen, en wie weel wordt het dan 
eindelijk die lang verwachte hete 
zomer. 
Foto Europress. Jongen gewond ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 3 
februari heeft een ongeluk plaats ge- 
vonden op de Burgemeester Van Al- 
phenstraat ter hoogte van de dr. Smits- 
straat. Een twaalfjarige jongen reed in 
verboden rijrichting en werd te laat 
opgemerkt door een autobestuurder. 
Een botsing volgde. De knaap werd 
met een hersenschudding naar het Eli- 
sabeth Ziekenhuis vervoerd. Fietscontrole 

ZANDVOORT - Tijdens een surveil- 
lance-dienst heeft de politie woensdag 
vijl bonnen uitgedeeld aan fietsers, die 
geen goede verlichting op hun rijwiel 
hadden. Een fiets zonder kop-en ach- 
terlicht, reflector, bel en wit achter- 
spatbord werd meegenomen naar het 
politiebureau, en één fietser kreeg een 
bekeuring voor het rijden in verboden 
rijrichting. Baarmoederhals- 
kankeronderzoek 

ZANDVOORT- Het eerstvolgende in 
deze gemeente te houden baarmocder- 
halskankerondcrzoek zal worden ge- 
houden in het Ge/ondheidscentrum en 
wel op 12. 19 en 20 februari a.s. Voor 
liet onderzoek komen in aanmerking 
ile vrouwen die dit jaar .32. 35, 38. 41. 
-14, 47, 50 en 543 jaar worden. Het 
hetrett M(i vrouwen. Allen hebben 
inmiddels een persoonli|ke oproep 
voor deelname aan het onderzoek ont- 
vangen. Voorts is nog een aantal vrou- 
wen voor hel onderzoek opgeroepen 
die vorig jaar niet op de oproep hebben 
gereageerd of verhinderd waren. 
Indien iemand om w elke reden dan ook 
niet aan het onderzoek deelneemt, dan 
wordt betrokkene dringend verzocht in 
elk geval de oproepkaart, met vcrinei 
ding van de reden, terug te zenden naai 
het gemeentehuis of at te geven bij de 
.lUleling burgerzaken van de gemeente- 
seeret.irie. Schoolstraat 6. ( l(/u //i i!i:i 
BONT& 
suède en nappa 
(cwk grote maten) 
alle bekende merken o.a. B rcfoe 

II VI 1 V see MORRtS 

beforeyoubuy 

donderdag koopavond 
Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / te!. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leldsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 FEBRUARI 1981 PAGINA 2 mm^^i MilWllMEBERICHTEN pas Op 1 februari is voor ons nog onver wachi 
ru.stig ingeslapen onze lieve moeder, grool- en 
overgrootmoeder 

Krijntje Koper- 
van Koningsbruggen 

Wcduwt van Klsai Koper 

op dc leeftijd van 78 jaar. 
lam. H. KOPER 
lam. P. VANDEGLEK 
KLEINKINDEREN en 
ACHTERKLEINKINDEREN 

/.ANDVOORT, lebruan 1981 
Consi Hiivgcnsstraai ft. 
Ccirrespondcniic-iidrcs 
1 PaMcurstra.il 15 

Dl' ere/nat ie fwej! d onderdo i; 5 Jebruan 
plaatsgevonden. Re tra PubliciteitsService 

Vertcgurivyoordigor van voo'danstaando vakbladen 
zoekt wegens uitbreiding van de v/orkzaamhedcn 
voorspoedige indionsttreduig 

EEN PART-TIME MEDEWERKSTER 

diegenecl zelfstandig de leiefonische verkoop 
kan belianueien 

Cnige ervanng is gewenst, dcir-h niet noodzakelijk 
Werktijden in ovi>rleg te req. 'len 

Retra PubliciieitsServir-i 
Oostorparkstraat 31 
2042 AP Z ANDVOORT 
rol. 02507 -18480/18481 Voor al uw WAS naar 

lEenJOHIM 

Ook voor dekens kunt u 
bij ons terecht. 

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ 
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. v.d. BOS 

Bilderdijkstraat 5 
Tel. 13796 Drogisterij 

MOERENBURG 

voor Dr, Vogel, 
homeopathie. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
tel. 0250716123. iff^iTffrmn Op 27 januari is geheel onverwacht, tot on/e 
diepe droeflicid van ons heengegaan mijn 
onvergetelijke vrouw, onze zorg/.ame moeder 
en oma. beste schoondochter, zuster, schoon- 
zuster en tante 

Jacoba Elizabeth 
van der Moolen-de Muinck 

op de leeftijd van 60 jaar. 

W. A. van der Moolen 

Ans en Bram 

Willem 

Jolanda 

Willem en Pim 

Jacqueline 

Albert 

Wim 

Charles en Cornc 

Jcanine 

Charlotte 

Alben cnClaiid'iu 

Milan 

A. van der Moolcn-Paap 

en verdere familie 

Zandvoort. 31 januari 1981 
Zuster Dina Brondersstraal 28 

De teraardebestelling heeft zaterdag 3 1 januari 
plaatsgehad. Heden overleed na een langdurige ziekte in de 
leeftijd van 73 jaar, mijn man, onze vader en 
opa 

Pieter Koper 

echtgenoot van Th. Koper-Fahk 

Uil aller naam: 
Th. Koper-Fahle 

Zandvoort, 

Hobbemastraai 12. 

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6 
februari a.s. om 16.00 uur in het crematorium 
te Velsen, halte Driebuis Westerveld. 
Vader is opgebaard in de rouwkamer van 
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zand- 
voort. 

BezoeKuren van lo.JO — 17.00 uur en van 
19.30— 20.00 uur. 

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in 
de ontvangkamer van het crematorium. 
Vertrek van de Hobbemastraat 12 om 15.15 uur. 

BEKENDMAKING 

De Kwakei verlaagt de prijzen 

Pens per pond 0,75 

Hart per pond 2,50 

Magen per pond 2,00 

KOpvieeS per pond 1,00 

Kipgehakt per pond 1 ,00 

Visfilet per pond 1,50 

Op alle balen 

hondenvoer van C i#ni"finnl 

25 kilo geven wij U," KUl llliy I 

Donderdags gebeld, vrijdags thuisbesteld. 

De Kwakei 
Dierenspeciaalzaak 

Alleen gevestigd Tempeliersstraat 63, 
Haarlem, telefoon 023-315960, 

A. J. de LEEUW cv. 

Assurantiën 
Pr, Hendrikkade 161, 1011 TB Amsterdam 

vraagt voor haar bijkantoor te Zandvoort, 
Helmersstraat 1 1 
een vrouwelijke 

part-time kracht 

met goede kennis van verzekeringszaken en 
administratieve ervaring. 
Schriftelijke sollicitaties aan boven- 
genoemd adres t.a.v.: 
C. M. L. P. EIbersen 
eventueel tel. 020-223456 tst. 23. 
bekendmaking 

HINDERWET 

Buigenieester en wethouders vjn /dridvooit 
maken, gelet op aitikel 12 vafi de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend 
dat bij hen ^ljn ingekomen aanvragen vcm 

1. G. Koning te Zandvooit vooi een vergun- 
ning ingevolge de Hinderwet vooi hot 
oprichten, in weiking brengen en m 
werking houden van een motoi- on i ijwiel- 
herstelmrichting, gelegen aan de Koch- 
straat 8 ged.. 

2 Stichting Nieuw Unicum te Zandvooit. 
voor een vergunning ingevolge de 
Hinderwet voor het oprichten, in 
werking brengen en in werking houden 
van een woon- en vci^orgingscentrur-n 
voor llchameli|k gehandicapten, gelegen 
aan de Zandvoortselaan 165 

De aanvragen en andere op de aanvragen 
betrekking hebbende stukken liggen tot 
5 fHaart 1981 voor een ieder Ier inzage toi 
gemeentesecietaiie, afd. algemene zaken, 
Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkd.igcn 
van 8.30 • 12.30 uur. alwaar desgewenst een 
mondelinge toelichting kan worden veikregon. 
Voorts liggen de genoemde stukken ter 
inzage bij de Openbare Bibliotheek, 
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag 
van 10.00 - 14.00 uui Gemotiveerde 
bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum 
schriftelijk bij ons college worden ingodrond 
Desgewenst kan degene, die een bezwaar 
schritt indient, verzoeken .;ijn peisoonhjkc 
gegevens niet bekend te maken 
Een ingekomen bezwaarschnft zal bij de 
stukken ter inzage worden gelegd. 
Mondelinge bezwaren kunnen worden 
ingediend tijdens de openbare zitting 

1. 25 februari om 10.00 UUI 

2. 26 februai I om 1 O 00 uur 

Ier gemeentesccretai ie, Swalucstraot 2 te 
Zandvoort. 

Tijdens de openbare zitting woidt tevens 
gelegenheid gegeven tot een gedachtcnwrsso- 
Img tussen het bevoegd gezag, de aanvrager 
en de overige aanwezrgen 
Tenslotte wordt de aandacht gevestrgd op 
het volgende: degenen dre op de hroibovon 
omschieven wijze oezwaien hebben inge- 
bracht en een reder die aantoont, dat hij 
daartoe redelijkerwrjs niet in staat is geweest, 
in de gelegenheid zal woiden gesteld bezv/a- 
ren tegen de ontwer p-beschikking in te 
dienen 

Zandvoort. b februari \^8] 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
De secretarrs. De birrgemeestei , 

J. Hoogendoorn M Machiolsen ZVM handbal 
is in!!! Voor ons welpen 

longensteanr zoeken wij 

nog onkolo longens van 

7 tot 11 laar 

AanmeliJen mevr..i>°,5Br 

telefoon 02507-16017 ^"ggpgwg» ibui/ Drogisterij - Reform 

[VIOEREf^BÜRG 

Gespecrairseerd In 

DIEET-ARTIKELEN 

voor surkerpatrenten 
en zoutloos 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 
TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRiJF 

F. KORS 

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat 41 A. 

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 52 25 CHIN. INDISCH RESTAURANT 
fon^d^ie Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -146 81 

Ter gelegenheid van on.s !0-jarig beslaan bieden wij ii een van on/.c 
specialiteilcn, de 

Indische rijsttafel aanv«orl5,- pp 

Het kopje kofrie er na krijgt u van ons. 
Hel kindermenu kost nu 10,- met een glaa.sjc fris en een ijsje loc. 
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, lol 20 maart 

Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingen: 
Dinsdag: nasi ot" bami mei 4 st. saté en aljar voor 10,00 
Woen.sdag: '/: kip in kerry-saus 7,50 
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50 
^ Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 ,50 Vooral uw 

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK 

A. J. KLEINHOUT 

Eendrachtstraat 30 - Haarlem 
Tel. 023 -32 47 78 Muziek voor uw party's? 
TRIO 

voor het betere genre 

Telefoon 02507-13014 KANTOOR UREN S lyiEUWSBLAD Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG - 9.00-16.00 uur 

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur 

DONDERDAG -9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00— 1S.00 uur 

Telefoon 02507 - 1 71 66 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

AbonneiTienten kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur. EEEM NIEUWSBLAD levert het meeste resultaat voor uw bedrijf. 

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! PORQUE 


tf% 


■■ Kerkstraat 18 
M ZANDVOORT 

■ Tel. 02507 - 1 27 28 

■ ^ZANDVOORT IS BEST 

GEZELLIG i 


7 

■ 


Wist u dat in Porque 

iedere donderdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

worden gehouden? 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 


HARTELIJK WELKOM ! 

Doet. studente psych. 
zoekt 

vrije kamer/ 
zomerhuisje 

met kookgelegenheirj, 
eventueel gebr. v. douche, 
event. bereid tot baby- 
sitten. 
Tel. 02507- 13615. TE HUUR 
voor longe vrouw 
ie 450, p.ni 

Br. o nr. Z 500 

bur. V. d. bl. 
ELLEN CATS 

gediplomeerd hondciun'iiisler 
liefdevolle verzorfiiitf; 
van uw hond 

Ir. Friedholfnleiii 10. Zandvoorl, 
Ifli-foon 1177.'» Vooral uw 

VERBOUWINGEN 

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-, 

STUC-, DAK- en BETONWERK 

belt men 

BOUWBEDRIJF 

NOORD-HOOGLAND 

Scherpe prijzen 
met 3 jaar schriftelijke garantie. 

20 tot 30% korting 
op al uw binnenwerk. 

Specialiteit: 

OPEN HAARDEN en 

OUDHOLLANDSE SCHOUWEN 

Tel. 023 -32 45 98 Foto Quelle 

Compleet foto/film- 

assortiment, voordelig 

afdrukl^en en 

ontwikkelen. 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8. 
Zandvoort TE HUUR 
voor 2 tieren mooi 

woonhuis 

1200,- p.m. Br. o. nr. Z501 
bur. V. d. bl. Te koopaangeb.: 

essen 
wandmeubel 

Romingstraat 122, tel. 
02S07- 14764. Een hobby waarmee 
u kunt bijverdienen? 

Dat kan op een goede en 
ernstige rnanrer in uw on- 
middelirjke omgeving. Bel 
of sclirrif naar: 

mevr. Huising, Hanepad 
51, 1501 WC Zaandam, 
tel. 075-35 02 52 Voor al uw brui lof ter7 en partijen 

Paviljoen ^^De Vijverliiit" 

Vondellaan 40 -Zandvoort -Tel. I 25 3S KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAIM 

Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 14365. 
Te huur aangeboden 

centrum dorp 

15 m- betegelde 

verkoopruimte 
met terras 

400, p m 

Br. ond. nr. Z499 

bur. V. d. bl. GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling. Schuitengat 7 
telefoon 13112 

Auto - brand - leven 
alle verzekeringen PEDICURE/ 
MANICURE-SALON 

Mevr, 
G. Hamminga 

brj 
Drogisterii - Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat? 
tel.02507-1 23 27 

Behandeling volgens 

afspraak. AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg Ha - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 

• Nieuwbouw 

• Dakkapellen fjKf KEUKEN international • Openhaarden 

• Keukens 

• Badkamers 
enz., enz., enz. Vraag gratis offerte. Timmer-, MetseS-, 

Chr- Koper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, kozijnen, ramen, deuren en 
verbouwingen. De Wittstraar ?; 'aii9 AM Zandvoort. 
telefoon 025O7 - 16387 
Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keaeomstraat 61 ■ Telefoon 1 53 51 . 
Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS EN elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Uranjestraat 7, 

7anriunnrt 

tel 02507 123:^7 BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook fiet adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - IVOVLON • TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OUEHAARDEN - GASFQRNUIZEN 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden, 

Toomaal: 
Schelpenplein ■ Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 7 PORQUE 

Kerkstraat 18 

Zandvoort 

Tel. 02507-12728 7 ZANDVOORT IS BEST 
GEZELLIG! 

Wist u dat in Porque 

iedere donderdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

gehouden wordt? 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 

HARTELIJK WELKOM 
DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BOETIEK VOOR 2e HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen maandag en dinsdag 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Voor verkoop alle dagen geopend 
van 13. 00 tot 17.00 uur RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 PAGINA 9 NA DAGENLANG INTENSIEF WERKEN... Boeiende tentoonstelling Plesmanschool ZANDVOORT - Na de Nicolaas- 
school in het najaar, heeft nu ook de 
Albert Plesmanschool een tentoonstel- 
ling gehouden over het thema ,, Leef- 
baar is anders". Na wekenlang inten- 
sief aan deze tentoonstelling gewerkt te 
hebben, was het voor de leerlingen 
bijzonder fijn te constateren dat, toen 
donderdag 29 januari de deuren 's 
avonds om 19.00 uur opengingen, de 
belangstellenden, ouders, grootouders,, 
vrienden, kennisen. ooms en tantes 
naar binnen dromden om het werk te 
bekijken. 

Deze tentoonstelling, waarvan de in- 
formatiepanelen samengesteld zijn 
door studenten van de Eindhovense 
TH geeft een overzicht van de diverse 
Intensief werd er gewerkt! aspecten van (on)leefbaarheid. De 
complete tentoonstelling stond uitge- 
stald in de school. In iedere klas was 
een aspect nader door de kinderen 
o.l.v. hun leerkracht uitgewerkt. Twee 
weken waren zij hiermee bezig ge- 
weest, geassisteerd door leden van de 
Zandvoortse werkgroep ,, Leefbaar- 
heid". 

In de klassen 1 en 2 hadden de kinde- 
ren ,, natuur en milieu" uitgewerkt 
d.m.v. een groot strand, voorzien van 
zand, schelpen en andere zaken die 
door de kinderen tevoren van het 
strand ,, gejut" waren. Vele dingen die 
niet op het strand thuishoren waren 
ook te zien. 

De 3e klas had ,, landbouw" uitge- 
werkt. Ook hier was een grote ver- 
scheidenheid aan interessante zaken te De 4e klas had het thema , .transport" 
verwerkt in vier maquettes, die elk een 
dorp te zien gaven met een ander 
verkeersbeeld. Vooral hun toekomstvi- 
sie, ieder een eigen hangar voor de 
deur, lijkt niet erg aanlokkelijk. 
De 5e klas had zich met ,, energie" 
beziggehouden: vele antieke apparaten 
waren tentoongesteld en daarbij was te 
zien wat er nu voor in de plaats is 
gekomen. Vermeldenswaard was de 
zelfgebouwde windmolen en het zonne- 
paneel, terwijl ook een uit afvalmate- 
riaal vervaardigde stoommachine die 
echt werkt bewondering opwekte. 
De 6e klas ten slotte had zich op het 
thema ,, voedsel" gestort. Duidelijk 
bleek hier het niet te accepteren ver- 
schil tussen de rijke en arme landen. 
Ook aan de samenstelling van een 
maaltijd was veel aandacht besteed. 
Een initiatief van de kinderen om loten 
te verkopen voor de actie ,,Gast aan 
tafel" trok erg veel belangstelling. 
Alles bij elkaar een zeer interessante 
tentoonstelling, die door zeer- velen 
werd bezocht. Een overzicht van de tentoonstelling, hier het werk van de vierde klassers. Weekenddiensten Datum 7-8 februari 1981. 

ARTSEN 

Huisartenpraktijk Bouman, Mol en 
Ridderbos. 

Arts: F.N. Ridderbos Emmalaan 5, tel. 
12633. 

Verdere inlichtingen omtrent de week- 
enddiensten worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen. 
Anderson tel. 12058. Drenth tel. 
13355. Flieringa tel. 12181, Zwerver 
tel. 12499. 

TANDARTS: telefoon 023-313233. 

WIJKVERPLEGING: zr. Tr. v.d. 
Spek, Van Lennepweg 42, Huis Zand- 
voort, fel. 18741. 

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, telefoon 13185. 

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2, 

Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 
023-313233. 

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- 
beckestraat 17. tel. 15847. POLTIIE: telefoon 13043. 

BRANDWEER: telefoon 12000. 

TAXI: telefoon 12600 en 16843. 

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g. 
023-320899 of 320464). 
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot 
10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot 
8.00 uur. 

Verder volgens afspraak. Voor deze 
hulpverlening, beschikbaar voor iedere 
inwoner van Zandvoort geldt dat er 
voor de vrager geen kosten verbonden 
zijn. 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies, hulp: telefoon 
17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot 
12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus 
100, 2040 AC Zandvoort. 

WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davids- 
straat. Eerste en derde woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- CRISISCENTRUM 
mene informatie lel. 023-320202 (dag Schotersmgel 2. Haarlem, tel. 023- 
en nacht). 256198. Geeft direct hulp wanneer u 

die nodig heeft bij acute problemen. 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 

telefoon 17641. Wictor Liberman 
solist in H'lem KENNEMERLAND - Op vrijdag 13 
februari aanstaande geeft het Noord- 
hollands Philharmonisch Orkest het 
vijfde concert van de serie populaire 
romantische soloconcerten in het Con- 
certgebouw in Haarlem, aanvang kwart 
over acht. Het orkest wordt geleid door 
Tilo Lehman, die Otakar Trhlik in 
verband met diens afwezigheid, zal 
vervangen. De solist van deze avond is 
de violist Wikior Liberman. Het con- 
cert wordt geopend met de ouverture 
Le Corsaire van Berlioz: vervolgens 
speelt Wiktor Liberman het vioolcon- 
cert van Tsjaikowski. Na de pauze 
speelt het orkest de symfonie Nr. 1 van 
Schuman. Kerkdiensten Hervormde kerk. Kerkplein: 
10.30 uur: ds. C. Mataheru, Gemeen- 
schappelijke Gereformeerd /Her- 
vormde dienst, crèche aanwezig. 

Jeugdhuis achter de kerk: 
10.30 uur: jeugdkapel. 

Gereformeerde kerk. Julianaweg 15: 
10.30 uur: Gemeenschappelijk Her- 
vormd/Gereformeerde dienst, voor- 
ganger: ds. C. Mataheru, Hervormd 
predikant te Zandvoort: 19.00 uur: 
dienst onder leiding van medewerkers 
aan de Gemeenschappelijke werk- 
groep. 

Nederlandse Protestantenbond, Brug- straat 15: 

10.30 uur: mevr. drs. A.A. in 't Veld 

van Bentveld, remonstrant. 

Rooms Katholieke kerk 

Parochiekerk St. Agatha, Grote 
Kiocht: 

zaterdag 7 februari 19.00 uur: eucharis- 
tieviering met orgel en samenzang. 
Zondag 8 februari 8.45 uur: stille eu- 
charistieviering; 10.45 uur: eucharistie- 
viering met medewerking van het 
jeugdkoor ,,St. Agatha". 

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 

14: 

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds. 

L.J. Boeyinga. 

Nieuw Apostolische kerk: 

tot nadere aankondiging zondag 9.30 

uur en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur: 

diensten in gebouw Madoerastraat 1. 

Haarlem-Noord. 

Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond: 

maandagmiddag 9 februari 15. (X) uur: 
samenkonst in huize ..Pniël". 
Zuiderstraat 3. 

Volle Evangelie Gemeente: 
zondagmorgen 9.45 uur: dienst in ge- 
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan 
Zee. Burgelijke stand Geboren: 

Marious. dochter van P. Keesman en 

O.M. Meijer. 

Ondertrouwd: 

H.P. Fajr en J. Paap. 

Gehuwd: 

G.C. Kramer en C.M. Bluijs. 

Overieden: 

Jacoba E. van der Moolen. geb. De 
Muinck. 60 jaar; Sijtje H.E. Ritchey. 
geb. Dubbeld. 58 jaar. 'Blokje om' 

ZANDVOORT - In de vroege mor- 
genuren van zondag 25 januari (01.30 
uur) werd een jongeman aangehouden 
die rond reed in een personenauto 
waarvan het lochtraampje duideliik 
was vermeld. 

De knaap werd aangehouden, hij ver- 
klaarde dat hij ..even een blokje om- 
reed" mei de auto. Informatie leerde 
dat de auto enkele uren tevoren was 
verdwenen uit de Flemingstraat. WATERSTANDEN ZANDVOORT - De waterstanden 
voor de komende week: datum 


HW 


LW HW LW 


5 febr. 


3.36 


10.58 15.45 — .— 


6febr. 


4.20 


0.07 16.27 12.32 


7 febr. 


4.57 


0.48 17.12 13.06 


8 febr. 


5.42 


1.27 17.54 13.42 


9 febr. 


6.25 


2.02 18.28 14.32 


10 febr. 


7.02 


2.38 19.10 15.06 


11 febr. 


7.48 


3.17 20.08 15.46 


12 febr. 


8.48 


4.10 21.24 16.45 


Maanstanden: 


woer 


sdag 1 1 februari 


EK 18.49 uut Samen muziek 
maken KENNEMERLAND - Onder dit mot- 
to presenteren zich de orkesten, en- 
sembles en samenspelgroepen van het 
muziekcentrum Zuid-Kennemerland 
op zondag 8 februari a.s. in het Con- 
certgebouw te Haarlem, aanvang 14.30 
uur. Gelijktijdig in twee zalen van het 
Concertgebouw wordt een programma 
geboden waarin de verscheidenheid, 
zowel in bezetting als in vormen en 
stijlen, zoveel mogelijk worden belicht. 
In de Grote Zaal spelen: het junioren- 
orkest (Pianoconcert in C van J. 
Haydn). een volwassencnensemble 
(Symphonia Piccola van J. Andries- 
sen). het juniorenblazer.sensemble 
(werken van Diabelli. v. Lijnschooten 
en Vlak). volksmuziekensembles 
(volksmuziek uit verschillende landen), 
een blokfluilensemble (werken van 
Peuerl, Viadana. Mozart en Poser), en 
het Jeugd en Muziekcentrum Orkest 
(werken van Telemann en Mozart). In 
de Tuinzaal spelen combo's en groepen 
van de sektie Lichte Muziek in diverse 
stijlen van jazz tot blues en popmuziek. 
De uitvoering is voor iederen gratis 
toegankelijk. Dronken rijders 

HEEMSTEDE - In de nacht van vrij- 
dag op zaterdag zijn een 16-jarige en 
een 17-jarige scholier uil Noordwijker- 
hout aangehouden, die dronken op hun 
bromfiets reden. Beiden werd een rij- 
verbod opgelegd. Bovendien werden 
de bromfietsen in beslag genomen voor 
technisch onderzoek. Later in de nacht 
werd ook een 42-jarige Hillegommer 
gesnapt, die met le veel alcohol op 
achter het stuur van zijn auto zal. Ook 
hem werd een rijverbod opgelegd. Uit Zandvoorts rijke historie 

De wijze les van de vrome kluizenaar Heel lang geleden, loen ile duinen 
pas waren ontstaan en de Ztmdvaor- 
ters niei meer zo in angst leefden 
voor de machtige zee. waren er drie 
jongemannen, die wal meer van de 
wereld wilden zien. Zij namen af- 
scheid van hun ouders en trokken 
het dorp uit naar de richting van de 
stad Haarlem, droef nagestaard door 
de gehele bevolking die toen nog een 
grote familie was. 

De hut van de kluizenaar 

Terwijl zij vol goede moed op weg 
gingen, kwamen ze een uur gaans 
buiten het dorp een man tegen die 
hen wees naar het hoge duin even 
voor hen. Ze zagen tu.ssen de bomen 
een armelijke hut en op een bank zat 
een oude man in schamele kledij. 
..Weten jullie wel wie dat is? vroeg 
de man. ..Dat is een heilige kluize- 
naar broeder Bruno die een ieder 
helpt. Op een goede morgen kwam 
hij, de pclgriinsstaf in de hand langs 
de Zijlweg naar ons gehwht Tetrode 
(oude naam voor Overvcen). Hij 
groet ons vriendelijk en vroeg toen 
toestemming om in de duinen hi] ons 
gehucht te mogen wonen. Wij von- 
den het goed en toen zocht hij dat 
hoge duin uit ('echts van het spoor 
uit Zandvoort even voor de vaart) en 
legen de helling, op een vlakke plaats 
te midden van doornen maakte hij 
zijn hiiLye". 

"Wij vragen hem raad" 

De jongens hadden thuis ook wel 
eens zo'n verhaal gehoord maar 
omdat de vrouwen altijd naar de stad 
gingen om de vis ter verkopen en zij 
zelf thuis op de boot niet gemi.st 
konden worden, hadden ze de hut 
nog nooit gezien. Nu ze dan plotse- 
ling er voor stonden zeiden zij tot 
elkander ..Laten we naar boven 
gaan en vragen of heer Bruno. die 
een begenadigde is. zijn zegen over 
onze onderneming zal uitspreken". 
Ze klommen welgemoed naar boven 
en bogen diep voor de kluizenaar. 
..Heer Bruno" zo spraken zij ..Uw 
wijsheid wordt alom geroemd. In ons dorp hier aan de zee wordt door 
de vrouwen, die met hun manden ris 
hini;s uw huisje trekken, vol eerbied 
over u gesproken. Ze zeggen dat ii 
ren heilige hcril <'ii rechisirecLs van 
(iod re weten komt wal de mensen 
moeien doen". 

Het verhaal van Bruno 

Heet Bruno keek hen aan en aan 
hun vem eerde gezichten vermoedde 
hl) dal hel vissers waren uil hel luihije 
Zandvoort Deze jongens die hord 
inoesien ploeteren voor hun dage- 
lijks brood, wilden wal anders. Ze 
ilroomden van eer en roem en we- 
reldse vreugden. Dat was niet de weg 
die de .Almachtige voor hen uitge- 
stippeld had. Hij schudde nwewarig 
hel hoofd en \roeg hen te gaan 
zitten. En loen vertelde hij: ..Ook ik 
was eens een jonge man nel zoals 
jullie. Ik droomde van grote dinuen 
vooral van veel plezier. Ik had heel 
wat geld nodig om te eten. re drinken 
en le dobbelen. lïens verloor ik veel 
geld en omdai ik plezier wilde heb- 
ben, verkocht ik niijn enige dochler 
voor 12(111 goiidi;iiUlens aan een ou- 
de, gemene njke edelman. Laura 
was niet gelukkig maar wal kon hel 
mij schelen? Ik had geld en i;ing erop 
uil om veel plezier te maken, l'.en 
eens raakte ik ui gevecht: ik vluchtte 
weg van die plaats en verschool inii 
in een .schuur. Hei was daar dal 
Laura mij m de nacht verscheen niet 
een geselroede en een rok vol bloed. 
Ik schrok en ik hoorde haar xerwijl 
. . Wal IS meer waard aardse vreugde 
of hemelse vrede? .Aardse vreugde 
hebt ge genoeg geproejd probeer nu 
de hemelse vreugde ie vinden". 
Bruno hield even op om hei m le 
laten werken. Hij keek onituiog en 
ging verder . . En loen vond ik de rust 
hier op dit duin. Ik weel dat ik die 
rust ook mede moei delen aan allen 
die lot mij komen". En loen keek hij 
hun recht aan ..Gij zijl welgemoed 
maar ge bezii de vreede niet. Die 
bezitten uwe vaders die elke dag 
opnieuw vol vertrouwen op de .Al- 
machtige de zee opvaren om hun 
brood le verdienen. Die hebben uwe moeders die hier opgewekt op blote 
voelen langs mijn hui komen met 
hun manden met vis en dan een kruis 
slaan alsof ik een heilige zou zijn 
iWeeii bcMe kerels, de vrede is alleen 
le 1 intlen np de pluah waar de 
Almachtige u heeft gezel" 

de jongens gaan terug 

De ioin;ens dachten na iner de 
wondere woorden (Ue Hriino had 
gesjnoken Zij begrepen dat de Al- 
inathliKe deze man <>j> hun weg had 
gezi>nden (un hen te lenn wal ze 
moeuen doen /e wisten het heel 
goed hun plan om de wijde wereld 
m le trekken had heel hel dorp 
Zaïuhoori treurig gemaakt Ze wil- 
den er niei aan denken want ze Door B. Voeïs leejden hun eii^en leven maar deze 
man had hen laten zien dal hel 
verkeerd nas. Z.ij waren stil gewor- 
den' slontten oj> en hogen diejJ. En 
in plaats i an verder le gaan naar 
Haarlem keerden ze naar Zandvoort 
term;. Hel dorj) wasi lol vreugde 
toen ze hen weer zagen. l:n loen zij 
Vloegen waai om zij ierui;gekeerd 
waren zeulen zii ..Er is een heilige 
hier een uur gaans vandaan HiJ 
wanki over de enkele landlieden \an 
Felrode maar ook over alle Zand- 
vooriers. Want onze moeders gaan 
allijd als zii \ is \erkopen, langs zijn 
hut en hevelen door hem alle gezin- 
nen aan de Heei iian Tegen deze 
hescheiminn kunnen wii niet op en 
daarom zijn we teruggekeerd op de 
plek die de Heer voor ons heeft 
iiitgezochr'. Zo raakte broeder Bru- 
no bil alle Zandvoorters bekend en 
als ze ergens mee zalen dan trokken 
ze de duinen door naar de hutr van 
Bruno om de ware vrede te vinden. 
(Vri| naverteld naar de novelle van 
de kennemcrschrijver J. Hofdijk die 
in ^ijn verhaal dit gesprek van ,,De 
Zandvoorters met de kluizenaar van 
de Aclbrcgtsberg" heeft opgeno- 
men). Bridgenieuws ZANDVOORT - De wetenschap dat 
aan het einde van de thans lopende 4e 
competitie van de Zandvoortse Bridge 
Club de vereniging nog maar 3 afdelin- 
gen zal tellen, namelijk een A, B en 
C-lijn, heeft de strijdlust in niet geringe 
mate verhevigd. Feller dan ooit werd er 
om de punten en om de procenten 
gestreden, die uiteindelijk de opsplit- 
sing in drie groepen zal bepalen. Het 
paar, hrn. De Blaauw-Schotanus, lijn 
d, kwam als eerste uit deze strijd 
tevoorschijn, gevolgd door de gelegen- 
heidscombinatie, mw. Keur-hr. Veld- 
huizen, die met slechts 1 punt verschil 
de tweede plaats voor zich opeisten. In 
de C-lijn werd het paar, mw. Van 
Ackooy-hr. Ipenburg één met 63,54%. 
In de A-lijn kwam de fam. Heidoorn 
weer sterk naar voren door nr. 1 te 
worden met 64.29%. De fam. Jurriaans 
eindigde op de tweede plaats met 
58.33%. 

Bekijkt men de stand in de A, B en 
C-lijn. dan worden in de A-lijn de 
eerste 3 plaatsen ingenomen door resp. 
de fam. Heidoorn met 118.46%, de 
fam. Jurriaans met 116.07% en de fam. 
Spiers met 1 14.88%. Aangezien in deze 
A-lijn slechts één paar zal degraderen, 
spoeelt de strijd in de onderste regio- 
nen zich uiteraard het hevigst af. De 
drie koplopers in de B-lijn zijn de 
paren hrn. Hulskemper-Vulsma met 
107.50%, de ds. Keur-Schutte (pas uit 
de C-lijn gekomen) met 107.27% en de 
hm. Kiewit-Roelfsema met 102.38%. 
In de C-lijn worden de eerste drie 
plaatsen ingenomen door resp. mw. 
Van Ackooy-hr. Ipenburg met 
116.53%. de ds. Berghoff-Stocker met 
108.93% en de dames Menks-Roest 
met 107.15%. In de D-lijn staan boven- 
aan de hrn. De Blaauw-Schotanus met 
113.46%. gevolgd door de ds. Sor- 
Vallo met 111.54% en de fam. Veld- 
huizen mei 104.23%. maar de stand 
speelt in deze lijn geen rol meer. omdat 
deze lijn wordt opgeheven en alle 
paren naar de C-lijn zullen overgaan. 
Er valt op dit moment nog weinig te 
zeggen over de uiteindelijke resultaten, 
welke als gevolg van de nieuw'e inde- 
ling, uit de bus zullen komen. Eerst na 
de 4e wedstrijd in deze competitie 
zullen de eerste ..verschuivingen" 
plaats vinden. WLLLUM v.d. WLHFF 
Op 't strand wordt alweer druk an't 
veurjaer 'ewerkt. ZANDVOORT - In de maand januari 

zijn de volgende voorwerpen bij de 

politie als gevonden geregistreerd. 

-rode ochtendjas 

-dameslas met o.a. .sleutelhanger .,J" 

-gouden damesring met inscriptie 

,,Siep" 

-wit damesvest 

-bruine schooltas 

-dia's van de Tor Line 

-geelkleurige fietstas 

-bontmuts 

-2 spijkerbroeken 

-zwarte kantooragenda 

-chroomkleurig herenhorloge 

-bordeaux-rode schoudertas Gevonden fietsen: 
5 damesfietsen 
2 herenfielsen 
1 jongensfiets Vrouwen van Nu :: 

febr. 5: kontaklavond in Zomerlust, 
aanvang 10.00 uur. De hr. J. Wa'gè- 
naar, vice-voorzitter van de centrale 
vereniging voor de ambulante handel, 
zal hel een en ander over hel marktwe- 
zen vertellen. -"» 
febr. 10: De hr. C. Kooij houdt een 
causerie-diapresentatie over de schilder 
Vincent van Gogh. Aanvang om 10:00 
uur in het Gemeenschapshuis. Toegang 
vrij ! -u 
febr, U; wandeling naar het Karrewfel 
o.l.v. mw. C. Poelgeest. Verzamelen 
om 10.00 uur op de rotonde. ■•' 
febr. 14: avondje-uit naar de Stads- 
schouwburg, Haarlem, waar ,,De Hu- 
morist" wordt gespeeld. .'■. 
febr. 17: van 10-12 uur en van 15-17 i{ur 
vertoont hel Nationaal Reumafonds'in 
de bibliotheek o.a. een propagandafilm 
waarbij deskundige toelichting en div. 
folders worden verstrekt. ^-- 
febr. 19: jaarlijkse ledenvergadering^:in 
het Gemeenschapshuis, aanvang 13!30 
uur. Door 4 leden van de verenigingial 
na afloop de eenakter ,, Mevrouw gaat 
naar Schiphol" worden gespeeld. 1. 
febr. 21: bezoek aan Slot Zeist met 
rondleiding, terwijl we bovendien het 
programma ,.Kom eens langs..." bij- 
wonen, gepresenteerd door Karel 
Prior, die als gast o.a. Cor Lemafre 
ontvangt. Na afloop gelegenheid tot 
het bezoeken van de tentoonstelling 
van Rien Poortvliet. Kosten voor leden 
en donateurs ƒ 17,50 incl. koffie met 
cake. Vertrek met de bus om 10.30 uur 
vanaf het Gemeenschapshuis, 
febr. 25: wandeling door de duinen 
naar Kraantje Lek, o.l.v. mevr. Poel- 
geest. Verzamelen om 10.00 uur bij'de 
spoorbomen, Sophiaweg. 

Verbeter de 
stemming met een 
fleurige gif t van 
BLOEMENHUiS ' 

J. BLUYS 

llallesiraal (>5 - /.andioori 
lcl.02SII7- I 20 60 

r.S. Dc specialist in 
dl uu bloennvcrkcn. r Vanaf maandag 2 februari is 

boutique Liberty 

geopend. 

U kunt bij ons terecht voor uw damesmode en vrijetijdsklcding. Wij hebben voor u schitterende wijde 
,,Pommo" van wol en flanel voor.... MODE PANTALONS van 

59.75 SPIJKERBROEKEN EN RIBBROEKEN van de bekende merken, 
resp 55.- en 49.75 Voor goede betaalbare mode 

Louis Davidssiraat 15 - Tel. 16920 (l.o. busstation). Liberty TE HUUR 

SOUTERRAIN 

Ca. 40a45m^ 
aparte ingang v.a. 
straatzijde. Ideaal 
voor opslagruimte 
e.d., beslist niet 
voor woonruimte). 
Hogeweg 27 

Telefoon 
0250/-16969 
na 20.00 uur 
020-366635 Te koop gevraagd 

riiim huis 

liefst óp korte termijn, 
achterstallig onder- 
houd geen bezwaar. 
Brieven onder num- 
mer Z-498, bur. v.d. 
b/ad. Heropening 
Jamin-zaak Zaterdag 8 februari 

Kerkstraat 22, Zandvoort, 02507-12100 Kersenbonbons 250 gram van 4,50 voor 3,50 

BitterkOekjeS 250 gram van 1,95 voor 1,45 

Belgische bonbons 250 gram van 4,98 voor, . . 4,08 

Ook voor uw rookwaren, toto en lotto. Voor permanent te huur gevraagd 

HUIS of FLAT 

voor 4 personen. 

Brieven onder nummer Z-493 

bureau van dit blad. NIEUW ! DAKBEDEKKING 

tO Jaar volledige garantie. ' ' \ . 
Voor meer informatier 

Fa. W. HOLLElMÖERë 

Tet.14105 

Ool< voor andere dakbedj^lüngJ, RANDSi AU KUÖLICAI Itb'l/O 


ubelmakers van Oistenvijk 
ft het juiste hout gesneden. AliecMi vakbekwame lieden mei de echte 
ouderwetse meubelmakers-menlaliteil zijn in 
staat Oisterwijk eiken meubels te maken: 
zij hebben nog veel geduld en liefde voor het vak. 
Geloogd volgens oud recept. 
Uit de vele soorten eiken kiezen de 
Meubelmakers van Oisterwijk het beste van het 
beste; eersteklas Europees eiken. De klassieke 
manier om eikehout te bewerken is loaen. 
Maar niet alle eikehout kan geloogd worden. 
Dat is uitsluitend mogelijk bij het beste hout van 
de Europese eik. Want door het logen komt niet 
alleen de prachtige tekening van het hout tol 
leven, ook evenluele fcuiljes komen aan hel lichl. 
Nu beirrijpi u waarom de Meubelmakers van 
Oisterwijk hel eikehcuil zo zorgvuldig selekleren. 

Een brandmerk als zekerheid. 

Wanneer de Meubelmakers van Oisterwijk volmaakt tevreden zijn over hun werk. voorzien 
ze hel van een onuitwisbaar brandmerk. 
Het kenmerk van vakwerk waarde Meubel- 
makers van Oisterwijk vierkant achter staan. 
12 Jaar garantie. 

Omdat de Meubelmakers van Oisteru'ijk met zo 
veel zorg hun meubels maken en daarbij op 
de kleinste details letten, kunnen ze u zwart op 
wit 12 jaar garantie geven. Op de kwaliteit van 
hel eiken en op de konstruklie van het meubel. 
Zoriieloos aenieten van prachtiü 2,eloosid massief eiken. Kisten en kasten, tafels en stoelen, banken 
en bedden. U vindt ze in de 12 eigen toonzalen 
van Meubelfabriek Oisterwijk. 

Van eersteklas 

Europees eiken maken 
de Meubelmakers van Oislemijk 

de mooiste meubels. % Meubelfabriek Oisterwijk 

Tooneiangevend in eiken. Kom naarde toonzaal in Beverwijk Parallelweg 100 MciibclbouIcvarJ lel. OZSIO-^dyZ."^ (koopavcuui doiidord;!!!) Alle KKin/.alcn zijn geopend van maandag t/m zaterdag. \ ^RANDSTAD PUBLICATIES 5 

I , — DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 PAGINA 3 JOEGOSUVISCH RESTAURANT HU LA 

Voor specifieke Joegosfavische vlees- en 
visgerechten op houtskool geroosterd. 

Menu's vanaf f 16,50 

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85 

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur. 

maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede 

(nabij station Heemstede/Aerdenhout) Inspraaktermijn 
structuurstudie 
verlengd ZANDVOORT - De gemeenteraad 
van Zandvoort is ermee akkoord ge- 
gaan dat de inspraaktermijn van de 
bevolking in het structuurplan met drie 
maanden wordt verlengd. 
Om deze verlenging van de inspraak- 
procedure was door de werkgroepen 
Noord, Centrum en Zuid gevraagd. 
Men was bang dat men vóór de oor- 
spronkelijk vastgestelde datum, 1 
maart, niet over voldoende gegevens 
zou kunnen beschikken om de plannen 
voor de toekomst van Zandvoort goed 
te kunnen beoordelen. 
Met het verzoek van de werkgroepen 
konden de diverse raadsfracties wel 
akkoord gaan. Wel werd er door Too- 
nen opgewezen dat het slechts om een 
éénmalig uitstel mag gaan, omdat an- 
ders te veel vertraging optreedt in de 
uitvoering van de plannen. 
Trouwens Toonen (PvdA) wilde alvast 
wel een voorschotje nemen op het 
aantal te bouwen woningen in de bad- 
plaats. Naar zijn mening werd er op de 
inspraakavonden te weinig aandacht 
besteed aan de woningnood. Waar 
huizen gebouwd kunnen worden, zou 
dit alvast kunnen gebeuren, dat scheelt 
al iets, was zijn standpunt. ,,Er zijn 
plaatsen buiten de geluidshinder van 
het circuit en binnen de huidige bebou- 
wingsgrens, daar zouden wij alvast 
woningen kunnen bouwen" merkte hij 
op. 

Voorzitter Machielsen was het duide- 
lijk met deze zienswijze niet eens. De 
structuurstudie, en dus ook de in- 
spraak, beslaat het gehele dorp en daar 
kun je geen deeltjes uit losmaken, want 
waar blijf je dan met je structuurstudie. 
,.Het inrichten van een gemeente is 
niet alléén het bouwen van huizen" 
aldus de voorzitter op de gemeente- 
raadsvergadering. Toeristisch 
fietspad 

Ambtelijke molens malen langzaam, 
maar dat het bijna twee jaar moet 
duren voordat men antwoord op een 
brief krijgt, dat vonden zelfs de raads- 
leden te gortig. Uit de Raad Het blijkt dat bewoners langs de Zand- 
voortselaan bezwaren hebben gemaakt 
tegen de aanleg van een fietspad van de 
Blinkertwcg naar de Bentvcldsewcg 
(oude trambaan) wanneer dit ook 
opengesteld zou worden voor bromfiet- 
sers. (Brief van 26 maart 1979). 
Nu dit fietspad in de naaste toekomst 
zal worden aangelegd, informeerden de 
bewoners (via de raadsleden) naar een 
antwoord op hun brief. 
Het blijkt echter dat het hier gaat om 
een toeristisch fietspad, waarvoor de 
Provincie en het Rijk al financiële 
toezeggingen hebben gedaan, waarvan 
bromfietsers geen gebruik mogen ma- 
ken. De bewoners zullen nu wellicht 
bericht hiervan ontvangen. Bewoners 
ontvangen bericht ZANDVOORT - De huidige bewoners 
van het kraakpand aan de Brederode- 
straat zullen, twee maanden voordat 
met de sloop van dit pand wordt 
begonnen, hiervan in kennis worden 
gesteld. In de naaste toekomst zal hier 
een complex van woningen voor sociale 
woningbouw worden gebouwd. Door 
de bewoners was geVraagd aan het 
gemeentebestuur hen hiervan tijdig in 
kennis te stellen. Dit zal worden ge- 
daan, doch of men andere woonruimte 
voor deze bewoners beschikbaar heeft 
is de vraag, want ,,de toewijzing van 
voor verdeling beschikbaar komende 
woningen zal zoals gebruikelijk op 
basis van urgentie plaatsvinden" aldus 
het college in een schrijven aan de 
bewoners. Tennisbanen 

De tennisbanen op het terrein van het 
zwembadcomplex De Duinpan, zullen 
in de naaste toekomst worden gereali- 
seerd. De raadsleden konden wel mee- 
gaan met het voorstel van het college, 
alhoewel er nog wel kanttekeningen bij 
werden geplaatst. Democraat Van Erp 
zou graag een kostenberekening willen 
zien van ,,zo'n ballon erboven, dan kun 
je 's winters ook tennissen", terwijl 
Flicringa bezwaren maakte tegen de 
exploitatie wanneer die in handen van 
het zwembad zou zijn. ,,Er moet nauw- 
keuring worden toegezien dat de banen 
ook gebruikt worden". Uiteindelijk 
werd het voorstel wel aangenomen. Koninklijk goud voor directrice ZANDVOORT ■ Op spontane en treffende wijze heeft Zandvoort afgelopen vrüdag 
officieel afscheid genomen van zuster E. de Beer, die wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd na een periode van zeventien dienstjaren als directrice 
van het tehuis voor bejaarden „Hulsmaniiof haar taak moest neerleggen. In zeer 
brede kring heeft de gemeente getoond, het werk van zuster De Beer op hoge prijs 
te hebben gesteld en haar enorme inzet voor „haar" bejaarden gewaardeerd. 

Het begon des morgens om tien uur in 
de recreatiezaal van het tehuis, waar 
voor de laatste maal bestuur, bewo- 
ners, personeel en genodigden bijeen 
waren gekomen voor een intieme af- 
scheidsreceptie. Verscheidene sprekers 
voerden hier het woord. Namens het 
bestuur was dit de heer A. Paap, die de 
scheidende directrice een geschenk on- 
der couvert overhandigde. 
Namens de bewoners sprak mevrouw 
Snijders, die een koperen theestoof 
schonk (te gebruiken als plantenbak). 
Namens het personeel voerde mejuf- 
frouw G. Micdema het woord, die een 
fraaie antieke bascule overhandigde. 
De heer De Beer (een broer van zuster 
De Beer) kwam met een persoonlijk 
geschenk onder couvert van hem en z'n 
vrouw en daarnaast een zelfde cadeau 
namens de gehele familie. Als curiosi- 
teit kan worden gemeld, dat de heer De 
Beer zelf jarenlang elders in ons land 
een bejaardentehuis onder zijn hoede 
had. 

Mevrouw Leeuwenburg sprak tenslotte 
namens de bewoners een woord van 
afscheid, dat in hoofdzaak was gericht 
tot zuster Snijders, die vele jaren lang 
de rechterhand was van zuster De Beer 
bij het beheren van het tehuis. Ook zij 
kwam aandraven met een geschenk 
onder couvert. 

Geruime tijd bleef men daarna onder 
het voeren van vele gesprekken waarbij 
talrijke herinneringen uit de rijke histo- 
rie van het tehuis werden opgehaald, 
voor de laatste maal in de gezellige 
recreatiezaal bijeen. 

Onderscheiding 
Hoogtepunt van dit afscheid was 's 
middags de afscheidsreceptie die werd Film-lnn ZANDVOORT - „Film-lnn" gaat 
gewoon door. Dat is de mededeling, 
die via de openbare bibliotheek 
bekend wordt gemaakt. Door het 
onverwacht stoppen, vlak voor de 
start van het nieuwe seizoen, van 
Frans Piet en Paola Koper met de 
organisatie van Film-lnn is men in 
moeilijkheden gekomen, doch men 
verwacht uiterlijk in maart weer te 
kunnen draaien. 

Frans Piet en Paola Koper, die 
binnenkort met de commerciële 
bioscoop Cine Plein starten in De 
Krocht, hadden namelijk geen pro- 
gramma achtergelaten. Nu zal er 
een nieuwe werkgroep geformeerd 
moeten worden, die het programma 
opstelt, de films draait, koffie zet 
etc. Gedacht wordt aan een groep 
van 4 a 5 personen. Belangstellen- 
den hiervoor kunnen zich melden 
bij de bibliotheek (tel. 14131) of bij 
Gert Toonen (tel. 17957). Een stralende zuster De Beer tijdens 
de feestelijke bijeenkomst in „haar" 
Hulsmanhof op de morgen van vrij- 
dag 30 januari, 
(foto Europress) 

gehouden in Hotel Faber. Wethouder 
K.C. van der Mije Pzn, sprak namens 
burgemeester Machielsen (door ambts- 
bezigheden verhinderd) en kon de ver- 
raste directrice mededelen dan het 
H.M. de Koningin had behaagd haar te 
onderscheiden met de gouden medaille 
van de Orde van Oranje Nassau. 

Deze versierselen ontving zuster De 
Beer voor haar verdiensten die zij voor 
de gemeenschap en inzonderheid voor 
de bejaarden altijd met nimmer afla- 
tende energie en volle inzet had ge- 
toond. Onder luid applaus werd door 
de wethouder de medaille opgespeld en 
werden haar de bijbehorende versierse- 
len overhandigd. 

Receptie 

Een enorm drukke receptie besloot 
hierna dit afscheid van een algemeen 
geacht en gezien directrice, een vrouw. 

Werklozen Comité 

De raadsleden gingen unaniem ak- 
koord met het voorstel van het college, 
de sociaal culturele aktiviteiten voor 
werklozen in de welzijnsplanning op te 
nemen, wanneer het Werklozen Comi- 
té de benodigde gegevens verstrekt aan 
de planvoorbereidingscommissie. ECHTPAAR HALDERMAN ZESTIG JAAR GETROUWD 

Geen zilver, geen goud, maar diamant! ZANDVOORT - ,,Ja, ik heb het gehaald, zestig jaar getrouwd!" en vergenoegd 
knikt het grijze hoofd van mevrouw Ger Halderman-Paap een paar maal 
bp-en-neer. Trots en blij is ze, en bovenal dankbaar dat hun zestigste trouwdag 
gevierd gaat worden het komend weekeind, en dat dit kan temidden van kinderen 
(drie, twee dochters en één zoon) en de kleinkinderen. 
„,Ja, dat wilde zo nou zo graag, de zestigste trouwdag en dan lekker thuis", zegt 
bruidegom Dirk Halderman, en legt uit dat zijn bruidje net terug is van een 
verblijf van ruim zes maanden in Zuiderhout. 

Maar dat ze nu toch die zestigste trouwdag samen met kinderen en familie gaan 
vieren aanstaande zaterdag 7 febrnari in Hotel Interlaken in de Van Speijkstraat. 
waar van 15.00-17.00 uur een receprie wordt gegeven waar iedereen welkom is, is 
reden tot grote vreugde. 

De eigenlijke trouwdag is 10 februari. 
Het bruidspaar kan zich niet meer 
precies herinneren op welke dag van de 
week dat is geweest, ,,Maar het zal wel 
een donderdag geweest zijn, want dat 
was vroeger de goedkoopste dag, en 
dan ging je lopend naar het raadhuis. 
Niks geen koetsen, of auto's, daar werd 
niet aan gedacht. Trouwen dat deed je 
lopend. Zo ging dat toen", aldus Dirk 
Halderman, die net als zijn bruid nu 81 
jaar oud is, maar boeiend kan vertellen 
over het Zandvoort van toen, het 
vroegere Zandvoort dat hen aan het 
hart is gebakken. 

Mevrouw vertelt: ,,Na de oorlog hè, 
wij zijn wel vijf jaar uit Zandvoort 
weggeweest, geëvacueerd in Heemste- 
de, konden wij daar blijven wonen. 
Een mooi huis, hartstikke modern, met 
een badkamer en zo, maar dat ging 
helemaal niet door", met haar vinger 
schudt ze van ,,nee", en met pretogen 
., Helemaal niet, want ik ben een echte 
Zandvoortse. Een dochter van Trijn 
Botje die met Arie Paap was getrouwd, 
en die familie kreeg je niet weg uit 
Zandvoort. Ozo!" Die publikatie heeft heel wat oude 
herinneringen bij hem terug gebracht. 
Zo weet hij nog precies dat in die tijd 
de twee metselbazen te weten Schele 
Piet de Kruk en Pierrie Koper de lonen 
uitbetaalden in de kroeg van Dove 
Kaatje aan de Zandvoortselaan. ,,Ja, 
eigenlijk wel erg, want de mannen 
bleven natuurlijk plakken en dan kwam 
er lang niet zoveel geld thuis", zegt hii. 
Na de betrekkelijk goede tijd. wel hard 
werken, maar er was tenminste brood 
op de plank, kwamen de slechte jaren 
Ec htpaar Halderman-Paap, een bijzonder diamanten paar. Oud Zantvoort 

Ja dat Zandvoort van toen, uit hun 
jeugd, dat was zo'n heel ander dorp 
dan het nu is. ,,Weet je wel dat de 
duinen vroeger waren tot waar nu de 
Koninginneweg en Wilhelminalaan is? 
Daar hebben wij vroeger maar wat veel 
gespeeld", vertelt de heer Halderman. 
Elkaar hebben ze leren kennen op de 
ijsbaan. ,,Waar nu de Julianaschool is. 
dat was vroeger weiland. Nou daar 
hadden wij in de winter een ijsbaan. 
■* Mijn vrouw had een paar oude Friese 
doorlopers bemachtigd en leerde daar 
schaatsen. Toen ik ze zo bezig zag, 
dacht ik. kom die ga ik het leren, en ja, 
zo is het ,, aan" gekomen". 
Aan die winter van 1919 moeten beiden 
prettige herinneringen hebben, want 
over die tijd vertellen doen ze niet, 
maar die glimlachjes die ze elkaar toewerpen, spreken boekdelen. ,, Trou- 
wens weet u dat vroeger hè, toen was 
de Oranjestraat er niet. Dat was wei- 
land van boer Van Zaascn, die had zijn 
boerderij eigenlijk pal naast hel raad- 
huis, nou daar werden vroeger op 
Koninginnedag de oranjespeicn gehou- 
den, dat was in onze jeugd. Toen ze 
daar later gingen bouwen, hebben ze 
het Oranjestraat genoemd, was goed 
makkelijk, wist iedereen waar hij 
moest zijn". 

Metselaar 

In 1919 was Dirk al metselaar bij zijn 
vader, die ook Dirk Halderman heette. 
Bijzonder verheugd was hij dan ook, 
toen enkele weken geleden in de ru- 
briek ,,oog en oor" de lijst met werkne- 
mers werd afgedrukt, die aan een 
garage in Heemstede hadden gewerkt 
in 1928. ,,D'rlevener nog viervan",cn 
op zijn vingers telt hij na: ,,Floor van 
de reddingboot, die woont nou in het 
Kostverloren en de twee jongens van 
Pierrie Kees en Jaap en ik". dertig, ben tijd die het bruidspaar in 
het geheugen staat gcgrifd. ,,Zo mak- 
kelijk ging dat toen niet. Eerst was je 
dan een tijdje in het bouwfonds, de 
wcrkelozenkas, en dan pas ging je in de 
steun. 

Ik weet nog wel, dat wij met een stel 
Zandvoorters werk hebben gezocht in 
Den Haag. Ik werd aangenomen., het 
duurde niet lang, maar het was tenmin- 
ste wat. Ik vertrok iedere maandag- 
morgen voor dag en dfiuw, zat daar in 
een kosthuis dat je toch ook moest 
betalen en dan zaterdagsavonds laat 
nog op de tlets weer naar huis met je 
geld. Toen dat werk afgelopen was, en 
ik om steun kwam zeiden ze: ,,Nou 
zo'n haast heeft dat niet, ja had pas 
toch immers nog werk". 
Na de oorlog werd het werk aanmerke- 
lijk beter. Hij vond werk bij de firma 
Koning en heeft daar gewerkt lot zij 
driëenzeventigste. ,,Een beste baas". 
Het metselen en tekenen leerde hij in 
zijn jeugd bij architekt Jansen op de 
zolder van het huis van dr. Gcrke (het 
tegenwoordige gebouw van publieke werken). Bijzonder trots vertelt me- 
vrouw dat haar man toen de eerste prijs 
won met zijn tekening, een grote pas- 
serdoos. 

Garnalen 

Ger Paap was de vierde dochter van 
Trijn Botje en haar man Arie. Vader 
was zomers visser op zee, 's winters 
viste hij ,,garnacl", die door moeder in 
Haarlem en Amsterdam werd uitge- 
vent en door de kinderen gepeld. 
,,Mens ik heb wat garnael gepeld, 
trouwens alle kinderen pelden, dat 
hoorde zo in die tijd. Moeder liep naar 
Haarlem langs het oude visserspad en 
later, toen de stoomtram kwam ging ze 
met de tram. Ze was een echte Zand- 
voortse, nog met kap en ijzer". Een 
dracht die haar dochters niet meer 
hebben gedragen, eenvoudig omdat dat 
veel te duur was geweest: ,,A1 die 
meiden (er zijn nog twee zussen blijven 
leven) en dan zeker een kap en ijzer, 
wel nee. veel te duur", vertelt ze. 
In de tijd dat ze Dirk Halderman leerde 
kennen werkte ze in de groentewinkel 
in de Haltestraat. 

Ook gedurende haar huwelijk heeft ze 
veel werkhuizen gehad. .,Op de Zand- 
voortselaan heb ik gewerkt op 't Heem. 
die mensen zijn vlak voor de oorlog 
naar Amerika gegaan. En wat denk je? 
Ik krijg nu nog, dus zo'n dikke veertig 
jaar later ieder jaar nog een cheque, 
een kleintje, maar dat is toch geweldig 
hè?" Meviouw Halderman weer het 
allemaal nog als de dag van gisteren. 
Ook de dag dat de ooriog uitbrak. ..Ik 
heb een heel goeie vriendin, Necltje. 
zo heet ze, zij en ik waren de villa's aan 
het schoonmaken voor de badgasten 
zouden komen. Ik keek uit het raam en 
zag op zee schieten, ik hoor het mezelf 
nog zeggen: ,,Neeltje meid, ik denk dat 
het oorlog is, en dat was zo". 

Feest 

Zestig jaar is een hele Igd om getrouwd 
te z'yn, beiden beamen het. Mevrouw is 
vaak ernstig en lang ziek geweest. 
Waarschijnlijk d reden dat dedank- 
baarheid dat ze het samen beleven 
mogen hen zo is aan te zien in hun 
fecstciük versierde woning aan de Dr. 
Schacpmanstraat. Waar mevrouw als 
ccn vorstin op de bank is geïnstalleerd, 
met naast haar een mand met ouder- 
wetse bruidssuikers, uileindclük is ze de 
bruid, al is ze dan 81 Jaar, waar of niet? 

Margreet Ates die alleen maar leefde voor haar be- 
jaarden, die zij als haar kinderen be- 
schouwde. Uit alle lagen van de bevol- 
king kwam men naar Hotel Faber voor 
dit laatste afscheid en een enorm aantal 
bloemstukken en geschenken werd 
haar deel. 

Zuster De Beer kan en mag zich erop 
beroepen in onze gemeente onvergete- 
lijke indrukken te hebben nagelaten. 
Dat na sluiting van het tehuis op 1 
februari alle aan haar zorgen toever- 
trouwde pupillen op een verantwoorde 
wijze zijn overgebracht naar andere 
tehuizen (hetgeen intussen voor de 
toekomst nog zal moeten worden afge- 
wacht), is voor zuster De 3cer een 
pleister op de wonde van de sluiting 
van het tehuis, waaraan zij zovele jaren 
haar beste krachten heeft mogen ge- 
ven. 

K.Sr 

Open dag in 
Hotel Sandra 

ZANDVOORT - De bewoners van het 
voormalige hotel Sandra hebben de 
buurtbewoners in de omgeving Hoge- 
weg uitgenodigd om op zaterdag 7 
februari aanstaande een bezoekje te 
brengen. 

De bewoners van dit pand, dat enkele 
maanden werd gekraakt, omdat dit al 
jaren leegstond, delen mee dat nu 
officieel gas, licht en water in het huis is 
aangesloten, terwijl de curator van de 
eigenaar vanaf het begin van de kraak- 
aktie zijn medewerking heeft verleend 
en ook toestemming tot bewoning heeft 
gegeven. 

De bewoners hebben er sindsdien een 
goed bewoonbaar huis van gemaakt en 
dat willen 'ze belangstellenden ook 
graag tonen. Vandaar deze uitnodi- 
ging, die ook verstuurd werd aan ge- 
meenteraadsleden. Vanaf 1 uur 's mid- 
dags is men van harte welkom op het 
adres Hogeweg 62, om onder het genot 
van een drankje en een hapje van 
gedachten te wisselen over de woning- 
problematiek van de bandplaats. Wijkraad 
Nieuw Noord ZANDVOORT - Op 9 februari 1981 
houdt de wijkraad Nieuw-Noord haar 
eerste openbare vergadering na de 
presentatie van 26 januari 1981 in 't 
Stekkie, Fahrenheitstraat 7 te Zand- 
voort, aanvang 20.15 uur. Elke inwo- 
ner van Zandvoort Nieuw-Noord is 
wederom van harte welkom. Sportraad 
vergadert ZANDVOORT - Op dinsdag 10 fe- 
bruari zal de sportraad in openbare 
vergadering bijeenkomen. De vergade- 
ring vindt plaats in het gemeenschaps- 
huis en begint om 20.00 uur. 
De agenda vermeldt: Verslag vergade- 
ring 23 september 1980; ingekomen 
stukken: sportuitwisseling 1981. 
De eerste contacten tussen de plaatse- 
lijke sportverenigingen en die in Dron- 
ten zijn gelegd en principe-afspraken 
zijn gemaakt. 

Van een aantal verenigingen zijn nog 
geen gegevens ontvangen. 
Aktie Haarlems- en Bloemendaalse 
sportraad voor de Kennemer kunstijs- 
baan. De voorzitters van deze Sportra- 
derv'stichtingen uit de regio hebben 
onlangs besprekingen gevoerd inzake 
de ijsbaan. 

De heer Werthiem zal hiervan verslag 
doen. 
Zaalhuursubsidies e.d. over 1980. Afscheid commandant 
reserve gem.politie 

ZANDVOORT - Op vrijdag 6 maart 
aanstaande zal de heer M.J. Methorst 
terugtreden als commandant van het 
gemeentelijk korps reserve-politie te 
Zandvoort. 

Op diezelfde datum zal hij zijn werk- 
zaamheden beëindigen als chef van de 
afdeling administratie van de gemeen- 
tepolitie te Zandvoort. 
Op vrijdagmiddag 6 maart zal door het 
gemeentebestuur en het korps gemeen- 
tepolitie afscheid worden genomen van 
deze functionaris in het raadhuis. Deze 
plechtigheid begint om 14.30 uur. 
In aansluiting hierop vindt van 16.00- 
18.00 uur een receptie plaats in het 
Gemeenschapshuis te Zandvoort. Be- 
langstellenden zijn van harte welkom. 

Opening 
tentoonstelling 

ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 7 
februari zal tussen 14 en 16 uur in hel 
Cultureel Centrum de nieuwe tentoon- 
stelling bezichtigd kunnen worden. Het 
betreft deze keer werk van Marian 
Jaspers (een serie stillevens en in 
acryl); Jaap van Kuijk, van hem zijn 
een aantal objecten in gips en voorstu- 
dies te bezichtigen: Zus van Blokland 
met wandkicdcn daarbij natuurlijke en 
materialen als touw en jute een hoofd- 
rol spelen, en werk van MichicI van der 
Sommen. Hij woont en werkt in Ame- 
rika en van hem kan men bronzen zien 
die geïnspireerd zijn op het ballet. 
Indien mogelijk zullen de kunstenaars 
zaterdagmiddag zelf aanwezig zijn. 
De expositie is vanaf 7 februari ge- 
opend op woensdag-, zaterdag-, en 
zondagmiddag van 13.00-16.00 uur, en 
duurt tot 1 maart. ^wm^m^%B^ et oBpiii oor 
de badlii tjiir Hoopvol 

Onlangs beluisterde ik een gesprek 
waarbij het onderwerp was ,,dc 
toestand van Zandvoort". Het wa- 
ren gedegen oude Zandvoorters, 
die hun verontrusting luchtten over 
de afgaande lijn die onze gemeente 
vertoont. Ze waren niet erg optimis- 
tisch. Een van hen sprak zelfs over 
,,ecn stervend Zandvoort". Ze te- 
kenden m.i. de zaak wel erg zwart- 
wit, al is. of was, er op dat moment 
geen enkele aanleiding om optimis- 
tische geluiden te laten horen. 
,,Maer 't can verkecren" zei Bredc- 
ro, »n inderdaad, na hc( bekend 
worden vorige week dat een Cana- 
dees het gehele Bouwes Concern 
had opgekocht en daarmee grote en 
grootse plannen heeft, is de hoop 
teruggekeerd, want Zandvoort 
krijgt daarmee een injectie, die het 
heel hard nodig heeft. We moeten 
natuurlijk afwachten en niet jui- 
chen, voordat de beer geschoten is. 
maar redenen om wat optimisti- 
scher te zijn over de toekomst van 
onze gemeente, zijn thans zeker 
aanwezig en dat is uitermate hoop- 
vol. Met belangstelling volgen u en 
ik de verdere ontwikkeling van deze 
zaak. 
Bioscoop 

Naar ik mij heb laten vertellen heeft 
de heer Hildering zich in de laatste 
gemeenteraadsvergadering bijzon- 
der ongerust gemaakt over het be- 
schikbaar zijn van de grote zaal van 
De Krocht op zaterdagavond in de 
toekomst. Als enthousiast bestuurs- 
lid van de toneelvereniging Wim 
Hildering had hij kortgeleden pas 
vernomen, dat er in de toekomst op 
zaterdagavond in De Krocht film- 
voorstellingen zullen worden gege- 
ven, en hoe moest dat nou met de 
toneelvereniging, die natuurlijk ook 
op de zaterdagavond haar uitvoerin- 
gen wil geven. De wethouder 
schijnt hem gerust gesteld te hebben 
door hem te vertellen, dat in voor- 
komende gevallen dan een nacht- 
voorstelling door Cineplein wordt 
gegeven. In hoeverre dat mogelijk 
is laat ik graag aan deskundigen 
over. Mijn vriend Hildering zou ik 
willen adviseren de kranten toch 
eens goed te lezen. In Zandvoorts 
Nieuwsblad van 18 december heeft 
al een artikel gestaan, waarin de 
plannen van de mensen van Cine- 
plein uit de doeken werd gedaan. 
Hij had dus al veel eerder kunnen 
reageren, en bij afspraken rekening 
kunnen houden met de zienswijze 
van Cineplein, ,, eerst ikke 

Opoe en de canapé 

Opie heeft voor deze week weer een 
leuk en leerzaam verhaaltje. Ze 
schrijft me het volgende: Iemand 
van jeloi heb me evraegt om reccp- 
pies veur happies bai de neut. Teu- 
genswoordig noemen ze dat ,,do- 
sies" maer in main taid heette die 
dinge ,,canapés". Je mot ze zcivers 
macke van broodcroutons en die 
maek je van oud casino of zgn. 
lampionbrood, dat is ,.bussc- 
brood". In zulk een bus kan het 
brood niet raise en blaift steviger. Je 
snait van 't vaif daege ouwe brood 
de korste af en snait het dan in de 
vorm die je maer wilt. maer niet 
groter dan je in iene keer in je mond 
kan douwe. De bakplaet met slae- 
olie bestraikc en niet krenterig 
doen. de brokkies oud brood d'r op 
en ook die met slae-ollc bcstraike 
en andrukke. Vervolgens op 200 
gracie bakke totdattc ze goudgeel 
binnc. Dan garnerc als volgt: 25 
gram butler (goeie) kloppe mci 
twiehonderd gramme Saksische Ic- 
vcr^vorst en dat in piramides op de 
croutons smerc en garneren met 'n 
aerebai. of plakkics jonge kaas. 
paprikaepoejer d'r over en nianda- 
raine schaive of gekookte ham met 
brokkies meloen of schooinc plakkc 
kookworst met ananas of aenge- 
maeklc tartaer met gepelde droivc. 
of roompaté en kiwi. De rest beden- 
ke jeloi zelvers maer, je kan het zo 
lekker macke as je self maer wil en 
as je je volgeiaenist (en gedronkc) 
heb. dan mot je es oplette hoe gauw 
je dan van de canapés op de canapé 
te snurrekc legt. Eet ze! 

Meer vers fruit 

Onze Zandvoortse Volkstuin\ereni- ging belegt een interessante voor- 
lichtingsavond, verzorgd door het 
Productschap voor groenten en fruit 
op donderdag 5 februari (heden- 
avond) om 20. (X) uur in het vereni- 
gingsgebouw ,.De Krocht". Men zal 
dan horen waarom het gebruik van 
groenten en fruit zo belangrijk is, of 
wc er wel voldoende van eten, 
welke soorten er tegenwoordig zijn 
en wat wc doen met exotische ' 
vruchten, bijzondere groenten en 
tuinkruiden. Het programm:i duurt 
ongeveer 2 uur. Ü hoort een voe- 
dingspraatje en ziet een prachtige 
diashow, twee films, kunt proeven 
van een gioenlehapje en er is een 
verloting van fruit. Folders en rc- 
ceptenbockjes zijn tevelis voorhan- 
den. De toegang is gratis. Van harte 
beveel ik deze interessante bijeen- 
komst bij u aan. U neemt er stellig 
wat van mee! 

Oud Zandvoort 

Een ongekend grote opkomst en 
belangstelling voor de bijeenkomst 
van de Ned. Chr. Vrouwenbond in 
de Calvijnzaal van de Geref. Kerk 
bewees hoc groot bij ons de belang- 
stelling nog altijd is voor het Zand- 
voort van toen.... Er moesten heel 
wat stoelen bijgezet worden om 
allen een plaats te geven. 
Na de opening met gebed door 
mevr. Van Wijk hield zij een korte, 
maar treffende overweging over de 
offerbereidheid in onze dagen. 
Daarna werd het woord gegeven 
aan de heer J.A. Steen, bestuurslid 
van het Genootschap .,Oud-Zand- 
voort" voor een dia-lezing over de 
ontwikkeling van het bad- en 
strandleven sinds de eeuwwisseling, 
over de visserij in vroeger dagen en 
hoe de badplaats zich begon te 
ontwikkelen na het tot stand komen 
van de spoorverbinding met Haar- 
lem (1881) en na het openen van de 
tramlijn in 1899. 

Bijzondere belangstelling hadden 
de aanwezige dames (uiteraard!) 
voor de kleding der badgasten in 
vroeger jaren, waarbij op hete zo- 
merse dagen tóch lange rokken op 
het strand werden gedragen... Ook 
de kinderen mochten omstreeks de 
eeuwwisseling nog geen badkleding 
dragen en moesten hoedjes of pet- 
ten dragen bij het pootjebaden.... 
Na de pauze werd een aantal aan- 
grijpende beelden van de stranding 
van het Italiaanse ss ,,Salento" in 
1928 vertoond, waarbij alle opva- 
renden verdronken en kwamen nog 
meerdere bij Zandvoort gestrande 
schepen op het doek. 
Een fijna avond voor alle aanwezi- 
gen. 
Ter nagedachtenis 

Een kort woord ter nagedachtenis 
aan het trieste verscheiden van onze 
plaatsgenote Cobi van der Meulen- 
dc Muitick mag in deze kolommen 
zeker niet ontbreken. Daarvoor was 
zij een te bekende en geziene figuur 
in onze samenleving, daarvoor heeft 
zij ook in onze Zandvoortse ge- 
meenschap op de haar eigen een- 
voudige wijze zeer belangrijk werk 
verricht. 

We zullen je blijven missen Cobi, 
wij allemaal. J" gezin, waaraan je 
zozeer met hart en ziel verbonden 
was, onze Operette-vereniging, 
jouw aandeel in liet beheer van ons 
Gemeenschapshuis en allerlei klei- 
ne taken, die je altijd met zulk een 
opgewektheid vervulde. Tijdens je 
begrafenis hebben we het medele- 
ven van Zandvoort met jouw plot.se- 
linge verscheiden aan den lijve ge- 
voeld. Nog nooit zag ik zóveel 
mensen bijeen! We moeten het nu 
doen zonder jou. \v;;nt slechts de 
herinnering blijft. De herinnering 
aan een fijne, hulpvaardige vrouw, 
die altijd en \oor iedereen klaar 
stond. Opgewektheid en blijmoe- 
digheid waren twee van jouw vele 
goede eigenschappen. Vt'aarom je 
zo plotseling vun ons wegging is ons 
allen ccn raadsel, want we kunnen 
je zo heel moeilijk missen. Waar- 
om, o waarom? Het heeft zo moe- 
ten zijn en we moeten erin berusten 
al is dal wel heel erg moeilijk. Maar 
je geest blijft bij ons, blijft rondom 
ons heen, nu en altijd. Woorden 
van Iroost heb ik niet. Die hebben 
we eigenlijk geen van allen. Maar 
de herinnering blijft en ik citeer 
tenslotte de woonlen van Guido 
Gezelle: 

Reeds jaren hen in hert 
gevlochten en gebonden, 
hoc scheurt hel als die band 
op 't onverwachtste breekt. 

K.Sr. /Aclwiicnlir^t .: -T|ütll»Wiia:;.:;|i 

DAG ÉN NACHT^BEREIKBAAR- - 4 

Dr. Gerkestraat 47 rd ^ iZandvoort RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 Ik vond^irat Ik zocht op de Grote Kroelit wfmmmmmmm )°!Q9taiefi9S9'*>'* 
HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF 

Wij kunnen u bieden: 
3K De bekende witte Merccdcssen 
s« Mercedes Old-timer 1935 type 320 
% Trouw koetsen bespannen met 2 of 4 

paarden 

Ook in combinatie mogelijk 

Taxi Centrale 

Grole Krocht 18. Zandvoort, tel. 02S07-12600-17588 
Zandvoortselaan 140, Heemslede, lel. 023-242400 Rijwielhandel BOS 

voor o.a. 

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, 

Motobecane. Kyoso en div 

kinderrijwielen. Tevens 

KISsleuteSservice en 

rijwielverhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12964 Alles voor handwerken 
vindt u bij 

'T LUIFELTJE 

GROTE KROCHT26, ZANDVOORT. •op*n: van maandag 13 00 uut tot taiardagl3 00 uur Nu nog . . . 

Grote baai 

KAHEBAKVULLING 

pim, 18'/2 kg 1 D,OU 

pim. 9 kilo ■ U,DU 

RAUWE PENS 

per pond tl^O v 

PIHAH 

voordeelpak 25 kg «J«f f %fU 

Profiteer nu van onze 
zaterdagse aanbiedingen 

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN 

WEZENBEEK 

Grote Krocht 28 - Zandvoort Fraberg boetiek 

Grote Krortil 20b 
telefoon 02S07-I85.V> 

VRIJDAG KOOPAVOND 

Heeft u het al nalezen 
bij Fraber^ moet u wezen. 

LEER EN BIJOUTERILKN 


''^^i>==^> ReiNtOENSTOMEM-PtRSeW 

CROTE KROCHT 21 ZANDVOORT 
Ttl 02507 2574 W -SS** MATRAS 

15 cm dik, 
80x190 

139,00 

nu ook in grote maten. 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 2S, 
telefoon 02507-17751 . Hang- en iegkasf 
met schuifdeuren 

182x60x97 cm 

198,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
'telefoon 02S07-17751 . Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02507-16033 Uw adres voor: 

BOEKEN 
TiJDSCHRIREN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO LET OP 

23 februari start de verkoop van de loten voor de 

jubileum Staatsloterij met maar liefst 

5 miljoen gulden extra aan prijzen. *''i«s* UtH «C«0*£, m TURELUURS 

VAN HET 
TUREN? 

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant 
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor 
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan 
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen. 
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n 
begrip. \ 's morgens g«br*cht. '» middagi «i «c hoort 
Tureluurs 
van het turen ? 

WIJ ZIJN ER VOOR! 
V>. GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-16957 Brr... februari! 

Maar bij Lida Bromet mode 
is de lente al begonnen! 

Leuke gebreide pakjes (Preté Porter) 

Vooriaarspantalons (Tonis) 

Vlotte rokken (Glan. Avon) 

Schattige bloesjes (Lady Arrow) 

Poloshirts (La Coste) en natuurlijk 

voor de wat koudere dagen 

lamswollen vesten en truien 

van Pringle of Scotland. 

Kom gauw eens een vleugje 

voorjaar halen! 

ufida éwmet made 

Vrijdag Koopavond 

Grote Krocht 19, Zandvoort, 

telefoon 02507-17878 HOOGSLAPER ^v 

metlad&éhburo ' 
" ine^nj 

259iqö 

.Het.KMéi^|Sji^ 

y ' ji; Graté;Ktticitt^;?k^'; . 
;telefdpn ÖJSOZilTTSlt -,?>"' MATRAS 

dubbel doorgestikt 
14 cm dik 'Het Kastenhuis 

; .Grote Krocht 25. . 
' telefoon 02507-17751. Nieuw f'^^.. -j;^,;:^-^^ s;^^ voor een beter gezicht 

DE GLASBRIL 

Optiek Slinger 

Gedipl. opticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 43 95. 

Leverancier van alle ziekenfondsen. 

Vrijdag koopavond. 
Uw vakantiekeuze voor 1981 is bij 
ons snel te regelen... 

Wij vertegenwoordigen alle bekende 
touroperators, zoals Holland International 


Oad 


Zonnetour 


Snelle Vliet 


Evenements Reizen 


Snel Reizen 


D. Tours 


Cebuto 


Neckermann 


Trans Alpino 


Marisol 


Gefau 


Gulliver Reytours 


Interland 


Arke 


en nog vele anderen 


Prim Air 
Bel Air 
Hotelplan 
NRV HolUday 
Vlieguni Haal snel bij ons de gratis re 
Metro 


Mondlai 
De Jong intratours 

REISBUREAU 
KERICMi^N 

Grote Krocht 20, Zandvoort 
telefoon 02507 12560. Van Zandvoort'Noord tot Zandvoort-Zuid AART VEER GROTE KROCHT 23, TELEFOOW 14404. ZANDVOORT VOOt gFOBÊttB Bil ffUit 
GUE ? VOORT Fel. 02507 -12728 SLAGROOMTAART 

die lekker is ? 
BAKKERIJ 

R. V. d. Werff 

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01 99 

kan dat noj; in duvc nid? 

Ja hoor, met een klemt- inuzieK-bijdrage is het mogelijk om 

Erg gezellige 
zoedagmiddag concerten op te organiseren. 

Wekelijks NIEUWE artiesten. 

HARTELIJK WELKOM! 

Aanvang 15.00 uur, OÖ 
TEKEN EN KUNST 

SCHILDERS MATERIAAL 
ICREA TIEF'-fK^J^ BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT 
teL 17367 Ons eigen geluk schijnl ons aliijd k leincr 

dan het geluk van anderen. 

Jcdii de Uoisson (ucb. 191 S) 

Maar behalve dan wanneer u hel geluk hebl in hel bezil 

Ie ?i|n van een uurwerk van 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKEIMHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

Hel IS een yeluk, «aar u uw leven lang ple/ier van hcbi. 
Onvcrsehillig of du rni een hbrloge. klok ol wekker is. 
Fraehiigc uurwerken, wjar u aliijd van op aan kiml! 
Komi u eens kijken in ome showroom, 't Is een belevenis' 
Eigen reparatie-afdeling mot 
elektronische apparatuur. 

MET SPOED GEVRAAGD: 

Ie KAPSTER 

Coiffure Mon Petit 

Hogeweg 27 - Tel. 02507 - 1 69 69 

Na 20.00 uur 020 ■ 36 66 35 OPENBARE VERKOPING 

iex.art. 1223 B.W.) 

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op 
donderdag 19 februari 1981 des middags na 
14.00 uur in de "Oprechte Veiling" te Haarlem 
aan de Bilderdijkstraat la, publiek verkopen: 
het woonhuis met schuur, erf en verdere 
aanhorigheden te ZANDVOORT aan de 
DUINWEG 25, groot 0.98 are. 
Lasten circa f 100, — per jaar. 
Het perceel is verhuurd voor een bedrag van 
f 450,— per maand. 

De zakelijke lasten over 1981, alsmede de 
eventuele achterstallige lasten komen geheel 
voor rekening van de koper. 

Bezichtiging dinsdag en donderdag des mid- 
dags van 14.00 - 16.00 uur. 
Betaling van de koopsom vóór of op 2 april 
1981. 

Nadere inlichtingen ten kantore van de 
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zand- 
voort (telefoon 02507-168411. DE NIEUWE FIAT „PANDA" bij AUTO ZANDVOORT BV 

Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 - 1 45 80 
Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur. 

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 PAGINA 7 Zandvoortmeey 
aansluiting door 

HAARLEM • Zandvoortmeeuwen is er 
opnieuw niet in geslaagd om een uitwed- 
strüd zegevierend af te sluiten. Tegen 
het Haarlemse DIO kwamen de badgas- 
ten niet verder dan een 1-1 gelijkspel, 
waardoor de achterstand op koploper 
Velsen tot drie punten is opgelopen. 

In de beginfase van de wedstrijd waren 
beide teams aardig aan elkaar ge- 
waagd. Een iiard werkend DIO en een 
wat beter Zandvoortmeeuwen waren 
echter niet in staat om scoringskansen 
te creëren. Na twintig minuten nam 
DIO onverwacht de leiding, toen een 
voorzet van rechts door de DIO-spits 
half geraakt werd en via de toestormen- 
de Kees Bruin in eigen doel werd 
gelopen, 1-0. 

Ondanks deze tegenslag trok Zand- 
voortmeeuwen ten aanval om de ach- 
terstand teniet te doen. Hierin slaagden 
zij in de eerste helft helaas niet. Even 
voor het rustsignaal staakte de scheids- 
rechter voor tien minuten de wedstrijd, 
aangezien er enige onenigheid was 
ontstaan tussen spelers en een toe- 
schouwer. 

Direct na de hervatting van het spel 
kreeg Zandvoortmeeuwen een gewel- 
dige mogelijkheid op de gelijkmaker. 
Een schitterende pass van Hans 
Schmidt bereikte Eddy Vastenhouw, 
doch deze liet de bal van zijn voet 
springen. 

Na de thee drongen de Zandvoorters 
DIO geheel in de verdediging, maar 
met de afwerking wilde het niet lukken. 
Enige fraaie solo's van Pieter Keur, 
besloten met harde schoten, vonden 
geen genade in de ogen van doelman 
Pellerin. Op het middenveld was het 
Hans Schmidt die met prima passes en 
goede acties zijn voorwaartsen aan het 
werk zette, maar steeds stond de Haar- 
lemse doelman een treffer in de weg. 
Na tien minuten kwam dan toch de 
verdiende gelijkmaker. Pieter Keur sla- 
lomde door de DIO-defensie en zag 
zijn te zachte inzet van de lijn gehaald, 
waarna John van der Zeijs net buiten 
het strafschopgebied de bal ontving. 
Voordat hij gevaarlijk kon worden 
werd v.d. Zeijs onderuit gehaald. De Uitslagen Lotus 

De DIO-doelman pakt een hard schot klemvast, voordat twee spelers van Zandvoortmeeuwen gevaarlijk kunnen 
worden. lAtlvcricniies) Deze week weer heel veel 
voordeel bij Radio PEETERS 

PLATEN: James Last, 
Aznavour, Sinatra, Presley, 
MacCartney, the Band, Cliff 
Richard, John Denver, Willy 
Alberti. Lou Reed, enz. enz. APPARATUUR: 
Lenco versterker 
2 X 52 w. 
Lenco receiver 
2x52w. 
Lenco draaitafel 
B + O draaitafel 598.' 298. 

998.- 498. 

398.- 198. 

698.- 448. Op alle CB apparatuur 10% 

extra korting. 

Complete 

B + O set 3698.- 2998.- 

Braunset 3998.- 2998.- 

NOG veel meer aanb-edingen 

in onze winkel en vooral in 

onze kado-afdeling. 

En toch altijd alles eerste 

kwaliteit, service + garantie 

ook op alle opruimings- 

artikelen. 

RADIO PEETERS 
Haltestraat 56 -Tel. 13618. Insluiting ZANDVOORT - Zaterdagmorgen 
ontdekte men in een caférestaurant in 
de Haltestraat dat het geldkistje met 
ƒ 3Q0, — was verdwenen. Waarschijn- 
lijk heeft de dader zich vrijdagavond 
laten insluiten, geen sporen van braak 
werden aangetroffen. Zandv. 75 moeizaam 
langs lastii 
ZANDVOORT - Zandvoorl '75 heeft jl. 
zaterdag een zeer moeilijke klip om- 
zeild, door het op revanche beluste 
R.C.H, een nederlaag toe te brengen. 
Toen ook de vaste spelers Arjan de Boer 
(vakantie) en Luit Vcenstra (ziek) niet 
in het Heemsteeds Sportpark konden 
verschijnen, ging Zandvoort '75 niet al 
(e gerust het veld in. 

Aan hel spel was dif ook direct te 
merken, vaak een beetje paniekerig 
voetbal waarbij R.C.H, vaak bikkel- 
hard voetbal tegenover zette. Toch 
kregen de Zandvoort '75 voonvaariscn 
goede kansen. Uit een van de vele vrije 
trappen bediende Ruud v.d. Putten de 
bal op het hoofd van Gcrard Nijkamp, 
doch de bal ging juist over de lat. 
Jammer dat ook de scheidsrechter niet 
eenmaal de voordeelregel toepaste, 
wat de Zandvoorters toch enkele malen 
het scoren ontnam. Raymond Keuning 
werd in het strafschopgebied gevloerd, 
doch de arbiter zag er geen strafschop 
in. R.C.H. 's beste man Bart van Wol- 
veren domineerde in de Racing-aanval. 
Een goede inzet van hem werd door 
Joop Koops nog net met de voet tot 
corner verwerkt. Een prima combinatie 
Wim van Straten-Gerard Nijkamp, 
waarbij de bal door Nijkamp juist over 
de staander werd geschoten. Toch 
kwam R.C.H, op 1-0, natuurlijk door 
Bart van Wolveren. 
Aort na rust ging Zandvoort '75 laatste 
man Rien v.d. Vaart weer eens op 
avontuur en terwijl de Zandvoort-aan- 
hang al juichte ging de bal tergend 
langzaam naar de verkeerde kant van de paal. Na een kwartier plaatste Keu- 
ning de bal naar Peter Braamzeei en 
deze scoorde de gelijkmaker. Een goe- 
de combinatie Kessel naar Van Wolve- 
ren werd door laatstgenoemde niet 
doeltreffende afgerond. Wederom was 
Braamzeel op rechts goed weg en het 
was voor de tweede maal raak, 1-2. 
De stemming werd er hierna met beter 
op, een tegenspeler kreeg nog een 
boeking en Zandvoort '75 was blij dat 
de scheidsrechter geen lijd bijtrok. toegekende vrije trap werd door hem- 
zelf alsnog in een doelpunt omgezet, 
1-1. 

Zandvoortmeeuwen bleef de meest of- 
fensieve ploeg, terwijl DIO het moest 
hebben van de counters die niet gevaar- 
lijk waren. Een kwartier voor tijd 
kreeg Wim Buchel nog een kansje, na 
een voorzet van Kees Bruin, doch 
Pellerin redde met de voet. Met Zand- 
voortmeeuwen in de aanval kwam het 
einde van deze niet op hoog peil 
staande wedstrijd, waarbij de Meeu- 
wen opnieuw een belangrijk punt ver- 
speelde in de strijd om de eerste twee 
plaatsen. 
UOI 

0000 Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort. tel. 02507-14565. \-'!' -K^^r1S&ifS'.«*ï4w : ZANDVOORT - De uitslagen 


van de 


laatste 


competitiewedstrijden 


zijn als 


volgt: 
Lotus 


1 


■ Duinwijck 6 


5-3 


Lotus 


2 


■ A.S.V.V. 1 / 


2-6 


Lotus 


3 


- U.V.O.4 


4-4 


Lotus 


4 


- A.A.C. Ij 


3-5 


Lotus 


5 


■ Keizer Ottol 


4-4 


Lotus 


6 


■ Velsen? 


6-2 


Lotus 


7 


• Shell 2 


6-2 


Lotus 


8 


■ Haarlem 9 


4-4 


Lotus 


9 ■ 


NAB Spirit 5 


3-5 


Lotus 


10 


Kennemerland 8 


2-6 


Lotus 


11 


- Spaarnestadl 


2-6 Lotus Al - U.V.O.Al 6-2 

Lotus A2 - Hilversum A2 3-5 

Lotus BI - HaariemBl 3-5 

Lotus Cl - Mart. A'veen Cl 6-2 Standen%voetliiPuli^is« Derde klasse KNVB 
CBS 


13-13 


Velsen 


13-17 


Spaarnestad 


13-12 


HBC 


13-16 


Schalkwijk 


12-11 


Beverwijk 


13-16 


I. Heemskerk 


13-11 


VSV 


13-14 


TZB 


11- 8 


2^ndvoortmeeuwen 


13-14 


DSC74 


12- 8 


Kennemcrs 


13-14 


EHS . 


11- 5 


DEM 


13-14 


Halfweg 


13-14 


Zaterdag eerste 


klasse HVB 


WSV'30 


13-11 


Zandvoort'75 


13-21 


DIO 


13-10 


Kinheim 


12-16 


KIC 


13- 9 


Halfweg 


12-16 


TYBB 


13- 7 


DSC'74 


12-14 


KIC 


12-14 


SVB 


12-12 


Tweede klasse HVB 
Bloemendaal 


12-12 


SVIJ 


13-18 


RCH 


13-11 


Vogelenzang 


12-17 


SVIJ 


11- 9 


Renova 


13-16 


Terrasvogels 


U- 5 


Spaarnevogels 


11-15 


Velsen 


12- 2 


,. igmji!i)P<««)«iiiiijmiMuiwJi,>j< !ii..',L<; i^i-i. 
Good Old Fred Boom geconcentreerd in de verdediging. 

SC Hong Kong aan 
HILLEGOM - S.C. Hong Kong Zand- 
voort is er in geslaagd om de vier punten 
achterstand op Eurotex van enkele we- 
ken geleden volledig weg te werken. 
Eurotex maakte enige misstappen, ter- 
wijl S.C. Hong Kong met 6-4 van 
Brandweer won. Door deze ontwikke- 
ling staat S.C. Hong Kong bovenaan in 
de interregionale zaalvoetbalcompetitie. 

S.C. Hong Kong kwam in de wedstrijd 
tegen Brandweer, ondanks het ontbre- 
ken van enige spelers, tot goed zaal- 
voetbal. In de eerste helft "vist het door 
doelpunten van twee maal Chris Jong- 
bloed en Pieter Keur een 3-0 voor- 
sprong te nemen. 

Nadat Brandweer in de tweede helft 
had tegengescoord, was het S.C. Hong 
Kong, dat de score opvoerde naar 6-1. 
Pieter Keur (2x) en Fred Boom zorg- 
den voor de doelpunten. Hong Kong 
vatte de strijd toen wat te gemakkelijk 
op. Kort achter elkaar werden Pieter Keur, Ed Vastenhouw en Eddy Steffers 
voor twee strafminuten weggezonden. 
Invaller-doelman Bert Leijenhorst jr. 
stopte een strafschop, doch kon met 
verhinderen dat Brandweer tot 6-4 
ophaalde. Meer zat er voor Brandweer, 
dat ook nog in de laatste seconde een 
strafschop misten, niet in. 

Nihot 

Wederom leed Nihot een kleine neder- 
laag. Koploper Blauw-Wit '80 kwam 
met 4-3 goed weg tegen de Zandvoor- 
ters. Nihot keek in een kort tijdsbestek 
tegen een 3-0 achterstand aan, maar 
kwam evcnsnel terug tot 3-2, door 
doelpunten van Raymond Keuning en 
John van der 2^ijs. 

Na de doelwisseling ging Nihot volop in 
de aanval. En als zo vaak viel er een 
doelpunt aan de andere kant. Even 
later bracht Nihot, via een doelpunt 
van, Jos Stokman (4-3) de spanning weer volledig terug In de blolfase 
krcgL'ii de badga.stcn nog wel enige 
kansen op de gelijkmaker, maar ook in 
de/.c \sedstrijd /:at hel niet erg mee. 

Plumbers 

Het ddoi Plumbers gcorgani.seerde 
zaalvoclbaltüLTiiooi in do Van Pagce- 
sporlhal is een ovciwiniimg gewoiden 
voor TZB, In een zaal met kleinere 
afmetingen on enigszins aangepaste 
spelregels is dit toernooi zeker een 
succes geworden. Zes teams streden 
om de bovenste plaats, waarbij, zoals 
reeds genoemd, TZB ais winnaar uil de 
bus kw.nm. Het geheel werd opgeluis- 
terd met een leuke dames-zaalvoetbal- 
wedstrijd tussen Zandvoort Noord en 
Plumbers. Plumbers zegevierde met 
6-2. 

De uitslag van het toernooi was: 1. 
TZB, 2. Politie, 3. Blocmenmagazijn J. 
Bluijs, 4. Plumbers, 5. Zandvoort 
Noord, 6. Nachtuil. ZANDVOORTERS VERUSEN IN UMUIDEN 

Hardnekkige tegenstand van 
TZB tegen koploper S.V.IJ. ZANDVOORT • Het is T.Z.B, niet 
gelukt om de goede prestalie van vorige 
week, 4-0 winst tegen Vogelzang, Ie 
evenaren, want in Umuiden werd met 
4-2 verloren van koploper S.V.U. 

In het begin van de wedstrijd bleek al 
s|3oedig dat T.Z.B, het niet gemakke- 
lijk zou krijgen, daar S.V.IJ. al in de 
eerste minuten gevaarlijk kon opko- 
men. Zo ook in de 10e minuut, toen. Sportprogramma Voetbal 

Zondag: VSV - Zandvoortmeeuwen: 
14.30 uur te Velsen. 
Zaterdag: SVIJ - Zandvoort '75: 14.30 
uur te Umuiden. Sporting OSS dames - 
19.30 uur. Sporthal Pelli- Volleybal 

Zaterdag: 

Triumph: 

kaan. 

Sporting OSS heren - Triumph: 20.30 

uur, Sporthal Pellikaan. 

Basketbal 

Zaterdag: Anquilla - The Lions: 20.30 
uur te Bunschoten. 

Zaalvoetbal 

Donderdag: Nihot - Beauty: 20.45 uur. 
Sporthal Hillegom. 

Vrijdag: Zekveld - SC Hong Kong: 
21.00 uur. Bloemhofhal te Aalsmeer. 
Maandag: Zandvoortmeeuwen - Bak- 
ker en Zn.: 22.15 uur. Sporthal Hille- 
gom. 

Plumbers - Jim B.A.: 20.00 uur, Sport- 
hal Nieuw Vennep. een hoge voorzet nog net kon worden 
weggetikt door Bram Puls voordat de 
spits van S.V.IJ. kon inkoppen. In de 
15e minuut wist S.V.IJ. eindelijk het 
veldoverwicht uit te drukken in een 
doelpunt. Een lage voorzet van links 
werd in een keer hard en laag in de 
hoek geschoten, 1-0. Na deze achter- 
stand begon T.Z.B, iets beter te voet- 
ballen, maar gevaarlijke aanvallen wa- 
ren er niet bij. Wel kreeg René Castien 
na ongeveer 25 minuten spelen een 
goede mogelijkheid, maar zijn schot 
van ± 20 meter ging net naast. 
Met nog 15 minuten te spelen moest 
een speler van S.V.IJ. het veld noodge- 
dwongen verlaten, nadat hij tegen 
Bram Puls was opgebotst. Door dit 
oponthoud kon T.Z.B, even op adem 
komen en de zaken reorganiseren, 
want met name in de achterhoede 
wankelde het zo nu en dan nogal. Even 
voor het rustsignaal had S.V.IJ. nog 
een geweldige kans om de score te 
verhogen, maar gelukkig schoot de 
geheel vrijstaande spits van S.V.IJ. 
voor open doel hoog over. 
De tweede helft was nauwelijks 30 
seconden oud toen S.V.IJ. al gevaarlijk 
kon worden. Een hoge voorzet van 
rechts werd door iedereen van T.Z.B. 
gemist, maar voordat de linksbuiten 
van S.V.IJ. vrij kon inkopp>en, had Jos 
van Houten op miraculeuze wijze de 
bal al weggewerkt en zo bleef "T.Z.B. 
een tweede tegengoal bespaard. Toch 
zou het 2-0 worden toen na ongeveer 10 
minuten spelen, de spits van S.V.IJ., 
die geheel ongedekt stond, in scorings- 
positie werd gebracht en ditmaal faalde 
hij niet. 

Gelukkig liet T.Z.B, de moed niet 
zakken, want terwijl de supporters van 
S.V.IJ. nog aan het genieten waren van het gescoorde doelpunt, lag de bal al in 
het S.V.IJ. -doel, want het was Ron 
Zwemmer, die na een corner van Alex 
Heesemans, de bal met een lob hoog in 
de hoek liet verdwijnen 2-1. T.Z.B, 
werd na dit doelpunt veel sterker en 
trok het spel geheel naar zich toe. Maar 
in plaats van 2-2 werd het 3-1. Een 
counter van S.V.IJ. werd afgerond met 
een doelpunt, en zo werd het gat 
wederom 2 doelpunten. Na dit doel- 
punt brak er een periode aan waarin 
T.Z.B, erg gespannen voetbalde. Er 
vielen grote gaten op het middenveld 
en de passes waren erg onnauwkeurig. 
Maar na 30 minuten .spelen kwam er 
toch weer spanning in de wedstrijd, 
want Ron Zwemmer wist, na wederom 
een voorzet van Alex Heesemans, de 
stand terug te brengen tot 3-2. S.V.IJ. 
kreeg het nu toch wel een beetje 
benauwd en T.Z.B, profiteerde daar- 
van, maar tot scoren kwam het echter 
niet. 

Met nog 12 minuten te spelen viel 
definitief de beslissing, een corner van 
rechts werd hoog in de hoek gescholen 
en ondanks dat er drie spelers en 
keeper Bram Puls op de lijn stonden, 
verdween de bal toch nog in het doel. 
T.Z.B, probeerde nog wel iets terug Ie 
doen maar meer zat er voor de boys 
niet in. ZANDVOORT - Uit een kledingszaak 
in de Haltestraat werd een nertsmantel 
met een waarde van ƒ 13.000, — gesto- 
len. Deze mantel is waarschijnlijk ge- 
stolen door twee buitenlanders, die 
zich rond de tijd van de diefstal in de 
kledingzaak ophielden. Na hun vertrek 
kwam de vermissing aan het licht. Z¥llli-dai!ies HAARLEM - Het damesteam van ZVM 
heeft zich praktisch veilig gesteld door 
een 12-10 zege op De Bunkert. De heren 
handballers leden tegen De Blinkert een 
21-16 nederlaag, waardoor zij nagenoeg 
kansloos zijn geworden voor de titel. 
Bij de dames ging de stnjd in de eerste 
helft vrijwel gelijk op. ZVM speelde 
een pnma wedstrijd en besloot de 
eerste helft met een lichte voorsprong, 
5-3. Na de pauze schooi ZVM als een 
raket uit de startblokken en met bijzon- 
der snel en goed spel werd de voor- 
sprong in enige minuten uitgebouwd 
naar een riante 10-3. De Zandvoortse 
dames zaten vrijwel op rozen en speel- 
den het resterende gedeelte rustig uu. 
Wel kwam De Blinkert nog opzetteti, 
maar de zege is niet meer m gevaar 
geweest. Tot 12-10 kwamen de Haar- 
lemse nog terug, maar verder het ZVM 
het niet komen en behaalde een dik 
verdiende overwinning. 
Doelpunten van: Truus Drayer 4, 
Astrid Molenaar 3, Erna Duker 2, 
Annie Trouw 2, Janneke Bol 1. 

De Zandvoortse heren verspeelden 
hun laatste kans op een kampioenschap 
door van het verrassend opererende De 
Blinkert te verliezen. ZVM trad enigs- 
zins verzwakt aan, door het gemis van 
de zieke doelman Pieter Trommel en 
de afwezige Joop Boukes. Daarbij 
kwam dat schutter Ernst Pehle de 
gehele wedstrijd een persoonlijke dek- 
king kreeg, waardoor deze weinig aan 
de bal kwam. 

Bij rust keek Z'VM tegen een 12-8 
achterstand aan. Na de pauze kwamen 
de Zandvoorters sterk opzetten en 
namen een 16-13 voorsprong die echter 
niet vast gehouden kon worden. In een 
spannende slotfase moest ZVM uitein- 
delijk buigen voor De Blinkert met 
21-16. 

Doelpunten van: Dirk Berkhout 5, 
Laurensv.d. Bos 5, Ernst Pehle 3, Wim 
Burgman 2, Joost Berkhout I. 

Scoiftingloop 

KENNEMERLAND - De scouting- 
groep De IJmondtrekkers organiseert 
op 8 februari de volgende duin- strand- 
loop. 

De lopers lopen over de paden langs de 
Heerenduinweg te Umuiden en lopen 
ook (10 en 21 km) gedeeltelijk over het 
strand. Voor de 21 km is er onderweg 
en na afloop verzorging, terwijl alle 
deelnemers na afloop een fraaie herin- 
nering in ontvangst kunnen nemen. 
Bovendien zijn er vele extra prijzen 
voor de eerst aankomenden, terwijl 
alle deelnemers meelolen naar leuke 
prijzen in een gratis tombola. 
Gelopen kan worden over 2'/2, 5, 10 en 
21 km. Inschrijfgeld: 2'/; en 5 km. 
jeugd t/m 14 jaar ƒ2,50; ouderen 
ƒ 4,—; 10 km: alle leeftijden /" 4.—: 21 
km: alle leeftijden ƒ5, — • 
De start is om 11.00 uur. Ingeschreven 
kan worden vanaf 9,30 uur in de 
clubhuizen van de IJmondtrekkers ach- 
ter de tennisbanen aan de Heerenduin- 
weg te Umuiden. Er is een kantine en 
aparte dames- en herenkleedruimte 
aanwezig. 
The Lions in degradat 

WEER EEN 
VERLOREN WEDSTRIJD ZANDVOORT - Lions heeft geen einde 
kunnen maken aan een reeks nederla- 
gen, waardoor men verder in degrada- 
ticzorgen is gekomen. Het Groningse 
Celeritas bleef het Zandvoortse team 
met 78-114 de baas, na een 34-46 rust- 
stand. 

Na het beginsignaal van de scheidsrech- 
ters, ontwikkelde zich een gelijk op- 
gaand duel. Met de basis gebr. Mack- 
nack. Maarten Paap, Pim Schón en 
Peter Bos, was het Lions, dat steeds 
iets meer voorlag maar geen gat kon 
slaan. Steeds weer zorgde Celeritas 
voor evenwicht en na vijf minuten was 
de siand 10-10. Vijf minuten later was 
er nog geen verschil, 18-18. Een iets 
beter spelend Celeritas, maar een 
vechtlustig Lions. In het tweede ge- 
deelte van de eerste helft miste Lions 
wat scoringskansjes en de rcbounds 
waren ook voor Celeritas, De Gronin- 
gers maakten hiervan dirckt gebruik en 
liepen van Lions weg, via 22-25 naar 
28-40. Lions probeerde wel. maar leek 
niet bij machte om de achterstand weg 
te werken, ruststand 34-46. 

Na de basketwisseling startte Lions fel. 
De twaalf punten achterstand werden 
snel teruggebracht naar drie punten en de mogelijkheid op een goed resultaat 
leek weer haalbaar. Met een knap 
schot bouwde Celeritas echter de voor- 
sprong weer uit naar tien punten. Lions 
gaf zich nog steeds niet gewonnen en 
met een man to man over het hele veld 
trachtte Lions in de slotfase alsnog aan 
een nederlaag te ontsnappen. Weder- 
om werd de achterstand drie punten, 
maar verder liet Celeritas hel niet 
komen. De op vakantie zijnde routinier 
Frans Stiphout werd in deze fase toch 
wel gemist. 

Bijtijds zagen de Groningers het gevaar 
naderen en met enige goede aktics 
zetten zij de Lions op een onoverbrug- 
bare achterstand. Na een goede kom- 
petitiestart is Lions ver teruggevallen 
en de komende drie wedstrijden tegen 
mede-degradatiekandidaten moeten 
dan ook gewonnen worden om niet 
verder af (e glijden. 

De stand is: Noordkop 21-42; Orca's 
20-36; Akrides 20-32; ASVU 20-32; 
Leiden Trotters 21-28; De Germaan 
20-24; Groningen 20-18; Cangcroes 20- 
16; Celeritas 21-16; Zaandam 21-16; 
Arnhemia Eagics 21-14; The Lions 
21-12; DSS 20-10; Ymir 20-10; Anquil- 
la 21-10; Achilles 19-8. 
RAMDSTAD PUBLICATIEiS 3/ '4/5 DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 PAGINA 8 fi'vïï» % ,» -i». 
MSDDELFUN 
HALFLITERBLfK 


RGSCHIOSS 

IN WEGWERP 
VERPAKKING 


EXTRA 
WASVERZACHTER 

met zo'n lekkere frisse geur RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 FEBRUAR1 1981 PAGINA 6 VBim Bu miïïHOfiimB/i sm dorpsfebst "Eenmaal, andermaal, nou komt 'r 
nog wat van? Verkocht! ! I" ZAISDVOORT - Wat zou Zand 
voort moeten beginnen zonder Vei' 
linggebouw „De Witte Zwaan?" -„.., 
Z«nder de losse handel van Simon KljkoagGIl ja dat is de kunst, een kunst die Simon 
wel machtig is, zo op het eerste gezicht. ^) Waterdrinker", maar helemaal, 
^ veronderstel eens, dat er geen geen 
< veiling meer zou wordengehouden? 
i Een echte Zandvoorter „Mot-er- 
; niet-an denken" aldus één van de 
'i- enthousiaste kijkers op één van de 
[■[^ kijkdagen die voorafgaan aan de 

echte veilingdag. 

Want een veiling bij Waterdrinker, 

dat is een feest, dat je niet licht 

vergeet. 

Eigenlijk begint het al dagen van tevo- 
ren, wanneer de oudste van de gebroe- 
ders, Simon, de hele handel eens be- 
ziet, nummert; wat los goed in een doos 
kwakt, en nooit vergeet dat zelfs bij de 
meest uiteenlopende spullen in zo'n 
doos, er wel een ,,echt stukkie edel 
moei zitten". 

Simon Waterdrinker is niet zomaar een 
veilingmeester, neen Simon heeft een 
ofven oog voor zijn handel. ,,Edel- en 
onedel, ik verkoop het allemaal, maar 
je moet het wel leuk houden" is hij van 
mening. Je moet zeker wat verder kijken dan je 
neus lang is, ook op de kijkdag, want 
als je de openingstijden niet goed hebt 
gelezen kijk je tegen een gesloten deur, 
waar een bordje kond doet ,,Ik ben 
effe eten, en zo terug". 
De kijkdagen van afgelojjen week wer- 
den druk bezocht, want het beloofde 
een mooie veiling te worden. ,,Eén 
inboedel door sterfgeval, één door 
vertrek naar Afrika, en een faillisse- 
mentje, mens dat is pas handel" glun- 
dert Waterdrinker, terwijl hij het druk 
heeft met begroeten van zijn toekom- 
stige klanten. 

De ,, kijkers", de niet zo serieuzen dus, 
neuzen maar wat doelloos rond. Neen, 
dan de echte kopers, die haal je er 
meteen al uit want die komen gewa- 
pwnd met bloknote en pen, en noteren 
de nummers van de waren waar ze 
belangstelling voor hebben. 
De belangstelling is net zo gevarieerd 
als de handel, want naast een ouder- 
wetse potkachel, (overblijfsel uit de 
hongerwinter?) staat een gloednieuwe 
koelkast, broederlijk naast een zelfde 
exemplaar maar het verschil in bouw- 
jaar is zeker vijftien. Daarom ook zit er in één doos, inhou- 
dende: „Een afgebrande dikke kaars 
met een vergaan „prettige Kerstda- 

cen", een afgedankte spons, (onedel). Lampen zijn er te kust en te keur, een 

En antiek, lichtelijk gedeukt strijk- hele groep beelden (afkomstig uit failis- 
utje, plus een gloednieuwe meng- sement), naast dozen met aardewerk, 
lan (de laatste twe vallen onder het Een antieke vaas, naast een beschuit- 
begrip edel). „Een mens moet verder bus plus kandelaar, als je wat nodig 
kijken dan zijn neus lang is, en ontdek- hebt, kijk maar eens goed het zit er vast 
ken dat er heus wel wat goeds bij zit", wel tussen. Blikvanger lijkt een antie- 
Uitgaande van dit principe, ontdek je ke? (ca. 60 jaar oud) secretaire, een 
dan op een kijkdag inderdaad veel edel gave, oude stoel, een wandmeubel, 
'tussen het onedel, maar de wijze van maar er is ook een aftandse grasmaai- 
^^et hele zaakje bundelen en verkopen, machine, zonnestoelen, buitentafels. TT" ■"PTT j ' jW"WV'^ ' ." -^ 

Simon Waterdnnker in de rol die hem op het hjf geschreven is. namelijk veilingmeester. Foto Europress dozen en dozen met vergeelde boeken. 
Kopjes met en zonder oor, bundels 
dekens etc. etc. etc. 

One man show 

Donderdagmorgen vroeg al komen de 
toekomstige kopers in groten getale 
naar het veilinggebouw. De kleine 
ruimte is binnen de kortste tijd propvol 
en voor de laatkomers blijven alleen de 
staanplaatsen achterin over. 
lAiifiirimtt'* kijkdag in Veilinggebouw De Witte Zwaan, de toekomstige klanten worden door de veilingmeester ontvangen. 
2orgvuldig worden de nummers genoteerd wan de artikelen vvaarvoor men belangstelling heeft. In de morgenuren worden de nummers 
1 t/m 300 geveild, in de middag zullen 
de nummers 300 t/m 600 van de beurt 
komen. Zo staat het geschreven, en zo 
gebeurt het ook. 

Geassisteerd door deurwaarder Ver- 
hoeven, bereikt de show van Simon 
Waterdrinker ongekende hoogten. 
Zoals altijd in de familiezaak Water- 
drinker, zijn ook voor vandaag de 
taken verdeeld. Zwager Willem van 
der Sloot zorgt die dag voor ,,Zomer- 
lust", terwijl de broers Benno en Jaap 
een handje helpen op de veiling. 
,,Je moet zo rekenen: het is voor het 
dorp een attraktie, en dan moet je ook 
zorgen dat het er één wordt," zegt 
Simon dagen later, wanneer zijn vei- 
iinghal weer praktisch leeg is. 
Soms is de sfeer zo goed, en het gelach 
zo luid dat de mensen vergeten waar- 
voor ze gekomen zijn. ,,Meid pas op, 
dat is jouw handel, daarvoor zit je hier 
toch" waarschuwt een vriendin wan- 
neer er een keukenkastje, al te rap, 
bijna door een ander wordt gekocht. 
Ze is er met haar handopsteken net op 
tijd bij, en wordt eigenaresse van een 
fraai keukenkastje voor een tientje. 
Dat er nog 26% veilingkosten, bijko- 
men is haar bekend en ook dat ze zelf 
moet zien hoe ze het thuis krijgt. 
,,Wij helften natuurlijk de mensen die 
het zelf niet kunnen, service van de 
zaak. Wel reken ik transportkosten 
want die wagen van ons loopt nog 
steeds niet op water," vertelt de vei- 
lingmeester. Maar dan moeten het wel 
grote stukken zijn, en niet een school- 
bord dat voor twee gulden van eigenaar 
verandert, of het ,,best eikehouten 
tafeltje, waarvan het blad wat los zit". 
,,Wie biedt vijf gulden?", en in één 
adem doorgaand wanneer het blad van 
het best eiken tafeltje plotseling uit drie 
losse plankjes blijkt te bestaan ,,Zie je 
nou wel, echt eiken, om te controleren 
leveren wij de deeltjes d'r los bij". Het publiek lacht, en weg is het tafeltje. 
Tempo, tempo, daar moet een veiling- 
meester het van hebben, en wanneer 
sommige artikelen te hoog zijn ingezet 
en de respons dus niet groot is, wordt 
het bod direct al veel lager. ,,Vijf 
gulden voot die stoel, een beste stoel, 
kun je mee in de zon". Het blijft stil. 
,,Niet in de zon, nou dan een riks om te 
zitten", het stoeltje gaat weg voor 
ƒ 5,50. Hoogtepunt In de middaguren is men aangeland bij 
het veilen van de grotere stukken. 
Boeiend wordt het biedspel bij de 
secretaire die het hoogste bedrag van 
de dag oplevert, namelijk ruim elfhon- 
derd gulden. 

De dozen met boeken zijn dan al lang 
weg, evenals de grotere kasten, tuin- 
stoelen etc. Het publiek is in nog 
groteren getale aanwezig en amuseert 
zich kostelijk met de samenspraak van 
de broers. Zo wordt er bijvoorbeeld 
een zogenaamde roklamp geveild. 
Wanneer Benno de lamp goed laat zien 
aan de kopers, krijgt hij het advies van 
zijn broer nu een keertje niet onder de 
rok te kijken. Trouw aan het gegeven 
,,er moet amusement aan vast zitten" 
worden ook de laatste stukken onder 
de hamer gebracht. Het publiek geniet 
met volle teugen. 

Omstreeks vier uur begint de uittocht 
van de kopers. Wat gedragen kan 
worden wordt alvast meegenomen, de 
grotere stukken worden de komende 
dagen opgehaald. 

Intens tevreden overziet Simon Water- 
drinker aan het eind van de dag zijn 
veilinggebouw, en kan constateren, 
,,op naar een volgende keer, want alles 
is weg". Margreet Ates Lijndenaar Rob Meekel 

zingt voor alternatieve 

elfstedentocht Het is vroeg in de morgen 
op een winderige ziiterdag 
het geluid van een schot vertelt me 
dat ik op weg hen. 
Snecuwveldcn rondom me 
de wind recht in mijn gezicht 
10 graden of meer onder nul 
ik schaats in de race. 

Dit is ■ vertaald - hel eerste couplet 
van een liedje dat de Lijndenaar Roh 
Meekel mmakte over de Alternatieve 
Elfstedentocht die jaarlijks wordt 
verreden in Ouhi in Finland. Ook dit 
jaar zal dat evenement eind februari 
weer plaatsvinden. Rnb Meekel is 
zanger-gitarist die regelmatig op- 
treedt in de Zandvoortsc club Mous- 
tache. De .song die Roh Meekel 
schreef is nu verschenen op een 
plaatje. De opbreng.st van de plaat, 
die f 7,50 kost, komt ten goede aan 
de stichting Alternatieve Elfsteden- 
tocht. 

Rob Meekel kwam tot het schrijven 
van de song ,,/ love you Outu" toen 
hij vorig jaar met vakantie in Firdand 
was. Hij had zijn gitaar bij zich en 
schreef toen de muziek en tekst van 
deze song die zijn ervaringen weer- 
geeft van de Alternatieve Elfsteden- 
tocht. Tijdens de prijsuitreiking kon 
hij het liedje al ten gehore brengen en 
later werd het ook uitgezonden over 
de Finse radio en televisie. Afgelopen zomer is de song opgeno- 
men met hegeleiding van de Hobo 
Stringband. Het is een lekker m het 
gehoor liggend plaatje, een beetje in 
country -stijl. Muziek en tekst zijt\ 
dus van Rob Meekel. De solisten 
zijn Leen Mulder, viool / mandoline 
en Peng 0ffe, drums. 

Ook dit jaar zal Roh Meekel weer 
naar Finland afreizen om mee ic 
doen aan de Ahernatievc FJstcden- 
tocht, die dit jaar een bijzonder 
feestelijk karakter krijgt omdat in die 
periotie Oitlit .?65 jaar bestaat. Daar- 
door organiseert de gerneentc daar 
tal van everwmcnten. Normaal be- 
taalt de slichting dat, maar nu bciaall 
de gemeente dus mee. Croic sponsor 
van het evenement is Finnair die 
reductie geeft op de tickets. 

Tijdens de periode dat de Nederlan- 
ders er zijn wordt een Hollandse 
week in Oulit georganiseerd. De 
alternatieve elfstedentocht zal wor- 
den gehouden op zaterdag 28 fe- 
bruari. Inlichtingen zijn te krijgen bij 
het bureau Finnevent, Herculessiraat 
134, Amsterdam, tel. 020-797110. 
Daar is ook het plaatje Ie bestellen. 
Men kan ook in het bezit komen van 
de plaat door ƒ 7,50 over te maken 
op de rekening van de Stichting bij 
de Banquc des Pays Bas, nr. 
63.36.56.423. 
';^ vm. 

->j— f Rob Huomenta, liuomenta Jazzconcert op zondagmiddag ZANDVOORT - De solist die zondag- 
middag 8 februari in Pourquoi optreedt 
is Bert de Kort (cornet). 
Dit seizoen wordt een serie zondagmid- 
dag-jazzconcerten gegeven die begin- 
nen om 15.00 uur en duren tot 19.00 
uur in Club Pourquoi in de Kerkstraat. 
Het is geen vereniging, of stichting, dus 
een bijdrage in de vorm van een 
lidmaatschap of contributie wordt niet 
verlangd. Wel vraagt men een toe- 
gangsprijs van ƒ 5, — per f>ersoon om de jazzconcerten mogelijk te maken 
Het huisorkest is het bekende Hsn: 
Keunc kwartet dat bestaat uit pianis' 
Hans Keune, Thijmen Hoogwerf, gi 
taar, Henk Kooger bas en Joop Koogei 
drums. 

Voor een ,, miniem" prijsje wordt eer 
jazz-hap geserveerd, na afloop van he' 
concert. Degene die wenst te blijver 
kan dan gezellig aan tafel schuiven me 
de jazz-musici, aldus gastheer Ros 
Thijs van Pourquoi. Programma Ned. 
Ver. van 
Huisvrouwen 

ZANDVOORT - Het programma voor 
februari van de Nederlandse Vereni- 
ging van Huisvrouwen begon op drie 
februari. Door de leden werd een 
bezoek gebracht aan de edelsteenslij- 
perij De Krekel. 

Vanmorgen, donderdag, is de museum- 
club gestart onder leiding van de heer 
Kooy. 
' "ÏpX 'O februari wordt de algemene 

' "■-• „r - -ir--" ool,r.ii/1,.n in r«»»"- 

;, raat ,iDie Reakse" in Haarlem, aan- 
! vang 14.00 uur. Op 19 februari gaan de 
dames opnieuw naar het Frans Hals 
Museum om de tentoonstelling ,, zil- 
ver" te zien. 

Het vogelrampenfonds staat in de be- 
langstelling op dinsdag 17 februari, er 
wordt dan een lezing met dia's ver- 
toond, terwijl ook achter de schermen 
van deze instelling een kijkje genomen 
kan worden. 

Terwijl op iedere donderdagmiddag in 
het Gemeenschapshuis spelletjes wor- 
den gedaan, wordt door maand beslc»- 
ten op 20 februari met een gezamenlijl 
ke chiiieese maaltijd bij Fong Lie in de 
Zeestraat. Opgaven tot 15 februari bij 
mevrouw Louman, tel. 15405. (Advertenliesl NU VERKRIJGBAAR 

Vivat brood 

Zonder fabrieksgist of 
chemicaliën: 

- een goede omsluiting vs' hei deeg 

■ een verhoging van de biol'gische 
voedingswaarde van liet-lGeg 

- een volkomen natuurlijforood. 

Volkomen natuu'ijk proces: 

- natuurlijke gisting m' desem 

■ in de molen met wjö gemalen meel 

- langzaam draaienfi molenstenen 

- biologisch volkof "'"eel met de 
kiempjes. ffj-^ c 


--.- 


\Wm 
,^^ -~ 


^,-v*-- 


-■iE S^P'bT»*" 
, 1 Gratis ritjes 

ZANDVOORT - Door een taxi-onder- 
nemer uit de badplaats is de politie 
aangifte gedaan van oplichting. Een 
! passagier had een schuld van ƒ 4.400,— 
niet voldaan. Veel ritjes maar nimmer 
betaald dus. 

Inbraak 

ZANDVOORT - Na het doorknippen 
van de hangsloten bij een bouwloods 
aan de Linnaeusstraat kwam men bin- 
nen. Een afkort /vcrstekzaag werd 
meegenomen die een waarde had van 
ƒ 2.500,—. VIVAT BROOD: 

smakelijk,, voedzaam, uiterst licht 
verteerbaar, natuurlijk brond. 

Aanlevering op maandag en 
donderdag om 15.30 uur. 

Drogisterij 

MOERENBURG 

Haltestraat 8, Zandvoort Alaamsverandering 

2x)juist heb ik vernomen dat het 
Comité viering Koninginnedag-Be- 
vrijdingsdagvan naam is veranderd. 
Het heet nu: Comité Viering Natio- 
nale Feestdagen. Met ingang van 6 
februari kan correcpondentie ge- 
richt worden aan het comité afde- 
ling onderwijs en personeelszaken 
van het Raadhuis, Raadhuisplein 4 
in Zandvoort. Tel: 14841. O ja, de 
postcode is: 2042 LR. Het is maar 
dat U het weet. NIEUWE ONDERSCHEIDING CARNAVALSVERENIGING 

Bakker van der Werff : 

rts eerste Nestor" 
(\mmk 


ZANDVOORT - .,Ecn grote verras.sing, 
ja, dat wel" geeft bakker Van der Werff 
toe, wanneer er gesproken wordt over 
de uitreiking van de oorkonde en ver- 
sierselen door Prins Bobo den Ursten 
aan hem zaterdagavond in hotel Keur 
(Club Ferroquet), waarbij hy benoemd 
werd tot de eerste nestor van Zand- 
voort. 

..Ik dacht dat er bij Wim op het 
Gasthuisplein een feestje was, want 
anders was ik niet gekomen. Maar dal 
wisten ze natuurlijk wel, toen wij van 
daar naar Keur gingen, had ik nog niks 
in de gaten, maar ik vond het wel leuk, 
ja dat wel", zegt Van der Werff senior 
op dinsdagmorgen in de bakkerij. ,,Ja, 
het was een groot feest, en eigenlijk 
best gezellig", geeft hij wat aarzelend 
toe. maar later kan hij toch best lachen 
om de huissteek die hij kreeg, en de 
hele familie die er was, allemaal ge- 
tooid met zo een grote .,W", 

Prins Carnaval 

Eigenlijk houdt hij niet zo van carna- 
val, maar het feest dat in Perroquet 
uitgroeide tot een ware happening, ja 
dat had hij toch niet graag willen 
missen. Na afloop van de huldiging 
werd hem in de Club een huissteek en 
een mand met broodjes en krentenbol- 
len overhandigd, en het uitdelen van de 
krentenbollen en broodjes aan de deel- 
nemers van de polonaise heeft hij graag 
gedaan. 

Ja, die Bobo verkondigde allemaal 
malligheid, maar veel dingen had hij 
wel goed. Ik ben jaren lid van de raad 
geweest, wel 25 jaar en van de kerke- 
raad, schoolbesturen en de handelsver- eniging, ik ben wel meer gehuldigd, 
maar deze keer was wel bijzonder". 

Bakkerij Kerkstraat 

Bakkerij Van der Werff is een begrip in 
Zandvoort. Niet voor niets staat er 
trots achter ..sinds 1746" en het 175, 
200 en 225-jarig bestaan heeft Van der 
Werff Sr. dan ook meegemaakt. 
Vroeger was de bakkerij gevestigd in 
de Kerkstraat, in 1934 begon hij als 
zelfstandig bakker op het Gasthuis- 
plein. 

Door Club Perroquet was ook een 
geschenk aangeboden, namelijk een 
foto van de bakkerij in de Kerkstraat 
uit het begin van deze eeuw, maar wel 
de achterzijde. Praeses Hans Visser 
van Perroquet kreeg hot zaterdagmor- 
gen spaans benauwd toen hij moest 
horen, dat de foto, die hij tezamen met 
de heer Bakels uit diens archief had 
gezocht, en waarvan een afdruk zou 
worden gemaakt, die beslist zaterdag- 
morgen in Zandvix)rt zou zijn, niet was 
aangekomen. 

In allerijl werd opnieuw het archief van 
fotohandcl Bakels doorzocht op zoek 
naar een andere foto. ,, Gelukkig von- 
den wij een foto vyn de achterzijde, en 
omdat veel mensen vroeger even 
..achterom" kwamen, hebben wij die 
gegeven. Dinsdag komt dan eindelijk 
de foto aan die wij besteld hadden, dus 
is alles toch nog goed terecht geko- 
men" vertelt Visser. (Van de glasplaat- 
negatieven kan slechts op enkele plaat- 
sen in Nederland een kopie worden 
gemaakt, vandaar de onstane vertra- 
ging, red,(. 

Van vader op zoon 

Willem van der Werff die op 1 januari 1904 in Zandvoort werd geboren en 
wiens familie het ambacht , .bakker" 
altijd heeft uitgeoefend vindt het een 
doodnormale zaak dat hij ook in slech- 
te winters, het brood aan huis bezorgd. 
Hij doet het nog graag, en iedere dag. 
zes dagen per week, kan mun hem 
vinden met zijn bakkerskar in het 
centrum. Dat zijn beide zoons, en ook 
zijn dochter, bakkerijen in het dorp 
hebben, is voor hem niet verbazing- 
wekkend, ,,ze vinden het toch een leuk 
beroep, dus waarom zouden ze het niet 
doen", is zijn commentaar. 

Wanneer men nu klakkeloos zou aan- 
nemen dat bakker Van der Werff, die 
zijn hele leven (behalve de mobilisatie) 
in Zandvoort heeft gewoond, ook in 
Zandvoort naar schooi is gegaan, komt 
bedrogen uit, .,lk ben in Haarlem 
schoolgcgaan, net als mijn hele familie. 
Mijn vader was ook al wethouder, en 
was het niet eens met een beslissing van 
de gemeenteraad. He! was een echte 
schoolstrijd, en van de ene dag op de 
andere dag zijn wij, de hele familie, 
neven, nichlen, allemaal zo'n twintig 
man naar Haarlem school gegaan. Ja, 
je moet een Van der Werff niet vertel- 
len wat hij doen moet", zegt hij zeer 
zelfbewust. 

Dat lykt een beetje mocilük. Daarom 
heeft de hele familie ook in het complot 
gezeten, want vader ronduit vertellen 
dat hü naar Keur mocsl om een onder- 
scheiding in ontvangstc te nemen, nou 
nee, dat was niet gelukt. Vandaar de 
kleine familiesamcnzwering, waar ze nu 
allemaal plezier in hebben, terwül de 
onderscheiding en oorkonde door vader 
zeer op pri.js worden gesteld, en daar 
was het toch allemaal om begonnen. IDilluin mnBn^lünf f 

üfvot'fcimte/fmi/tMwnïWi'n 

imömm', 
Viy70^\m{femfed0*(/ncfti'n>2^tm: 

Cjtfdmêester vanftetQëdafii 
Opp(^Sf lijder vm((ew(e-'^<ioék$oort&i: 
ICmstrijcfêrüpde'^^kérskar 

ot/tAÜHtüt^mvptfAéPt". 

van fkf SchOrtYpat Deze oorkonde werd zaterdagavond door Bobo den Ursten uitgereikt aan W. var 
der Werff sr. voor zijn verdiensten als Zandvoorter. ,, Nestor van Zandvoort" i: 
een onderscheiding die door de carnavalsvereniging De Scharre-koppen in di 
toekomst jaarlijks zal worden uitgereikt. Het erelidmaatschap van de verenigin;. 
geeft recht op gratis entree op alle festiviteiten die deze vereniging organiseert. 
RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 OÜNDEKUAG & FEBHUAR1 1981 PAGINA RINKO RENAULT 
op MAANDAG 16 FEBRUAR1 1981 naar te ZAPiSDVOORT 

Tel. 02507 ■ 1 23 23 of 1 24 24 
Een ffliaalbedrijf met een ruim 
gesorteerde en overzichtelijk opgezette 
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor haar 
vestiging in AMSTERDAM-N, 
Vdoornlaan 261 LCHEF Leeftijd 20-25 jaar. 

Een opleiding op LTS-niveau is gewenst. 

Voor verdere inlictitingen of afspraken 

kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in 

Hoofddorp. Graftermeerstraat 28. 

telefoon 02503-1 7073 even vragen naar 

dhr, Groen. Na 1 9.00 uur telefoon 

02503-30194. Gemeubileerde 
flat te huur 

T(;i o:">o; )8.i?)/ Voor alle merken 

hoorapparaten 

Alls soortan bsnerijan 

en snoertjes, ook voor 

ziBkenfonds. 

G. Janssen 

Gedipt, audicien 

Binnenweg 92. 
tel. 286963, tsr. 4 

'aaeriG Keifcstraat 6A • ZandvoMI - Tel 02507 - 1 6t 41 
SPECIALITEITEN 

ECHTE OUDE GOUDSE 
KAAS EQi; 

500 gram W^WW 

FARMER-SAIADE 9 ak 

200gram éLg>wZ3 

ZALM-SALADE 9 ^c 

200 gram Wf tïï IILw.G. BOSS 

/ ft -fiP meesterschilder 

INTERIEUR-AFWERKING 

Specialist in Bekaert NAADLOOS 

wandlexfiel. 

Diverse behangkoUekties 

Schouwtjeslaan 14A"'* • Haarlem 
Tel.023.32 49 83 Qavan 
Baskï>Canp LOODGIETERSBEORIJF 

P. VERSTERRE 

Installateur van gas, water en 
centrale verwarming 

DAKBEDEKKING 

Amstellaan 3 - Heemstede 
Telefoon 023-28 19 18 

U belt ' wij komen 
Grote sorlering 

antieke 

buerenhan};klokkcn 

o.a. haantjes, blcKm- 

en harp.slingers. 

KENGEN 
ANTIEK 

Rijksstraalwen 75 
Sassenheim. 

Do. koopavond. yifbe^ 
SPECIALITEITEN 

Eesta2iFai2t 

„Gbalêt Het Wtte Hals** JACK HOUSE 

SpeciaUteken-restaurant met een 

apart speciaal f ondue-restauron t 

tot 45 personen. 

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem 

Reserveren: lel. 023 - 26 53 33 

RESTAURANT 

,DE GRAVIN' 

Romantisch dineren bij kaarslicht 

en levende pianoklanken of voor 

u w receptie en party. 

Gravinnesteeg 9-1 1-13 - Haarlem 

Reserveren: tel. 023-31 70 58 JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

.DUBROVNIK' 

Zeestraat 41 , Zantvoort 

Jansstraat 44. Haarlem 

Tel. 023-322609 

is bijna 10 jaar gevestigd. 

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een 
{van maandag tim vrijdag} 

speciaal wintermenu 

- goulash-soep - 

stokbrood 

- gemixte grillplaat - 

3 sorten vlees, saus en aardappelpuree 

- palacinka - 
warm flensje met koude roomvulling 

f 14,50 

Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort. 

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken. 

Wij zijn de gehele week geopend. 

Voor leserveren: 

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur. 

A.s. vrijdag en zaterdag 6 en 7 februari 

BALKAN VOLKSMUZIEK (UVF) in Haarlem. 
Bowien. borrelen, dansen en dineren m die 
sfeervolle bowling De Boerdeni' m 
Heemskerk Van sukses verzekerde 
kombinaties voof personeelsloeslen 
btuilotten leceplies en jubilea 

• Elt"^ vri|d<ig t-n 
/dierd.ig.ivund 
dansen en d'nci 
dansun! 

• Elke/oncl.ig 
cianbcn v;in 1 7 00 
uur lol 23 00 uut 

• Levende nui/iek 
Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong, 
Unieke gelegenheid voor 

• gezellig ouderwets rustig tafelen 

• uw zakendiners, recepties enz 
Reserveren gewenst. 
Ruime parkeergelegenheid 
's Maandags gesloten. Pedicure praktijk 
mevr. Joi^an-Rol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
teliuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 
02507-13871 Sr! 
Hieödffiitie 

HANDWERK 

eiken tafels 

lA'ij moken ^e voor u 

^iL' ome 

niccnve collcctir 

Schaghcistraat 27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 iBDBSBiiiiaanafiii9BB«anBBaGiBiinBaiBiiais g HOUTHAWDEL C. MOOU B.V. 
g PULSLAAIM 5. TEL 244609 

g Meubelpaneien, geplastificeerde 
® panelen en edelhoutsoorlen 

o TEAK DEURPLATEIM 

es 

ra Wdndpldtcn, triplex, hoard, spdjiipid.ii, liii 

^ wtjik liii lij.sliMi W<inc)ktiiklci)(!l;,, lirii.Mjr, 

Q vüuwukjus (;lf'nn'nthsvs'ct;ni pl.mkilt.iijcr,. 

^ Irai'hekjet. Alle sootlcn lijmen, kli;iti ipci 

Hl wJrrri Verf LoiiviefJeutfii, cdt.'llmei.'i, 

^ binni'ni.k'ur(3ri. s.iIouikIimih'm, ncfciMJsch.ii) 

^ Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET J 

e 2ELVER 8 

ÏS ^'ütefddfï t» geopend foi fj uut s M(i,inifdtj s 

ig qeslolen s Middag;, v<>n 12 30 1 30 uur yeblolen g| 

iBfflBBiniiiiiBaBaBBaiaaiiaBBaiBBaaaaiiaBa POSTZEGELS 

Verzamelingen en partijen te koop gevrudgd door 

J. D. MUIS 

Zandvoortsoloan 32S - Bentvold/post Aerdenhout, 
iel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23). 

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere 

?dken, voor particulieren en voor onport, en 70ük tiooi 

lopend te koop tfflon beslibi 'joede prijiren- grote en kleine 

wereldcollecties, landencollecties, verzdmelmyen Nedei 

land en Overzeese Rijkidelen, goede losse zegels, seneb 

en9ros en partijen 

Geen object is te grout Er vvo'dt contant betjdld 

Voor belangrijke aanbiedingen kom Ik gaarne bij u thuis. Cunp Gaine, Ideale 
pasvorm. Extra steun door 
toepassing van zwaar elastiek 
en mooie, sterke stof. 
Met adjusta-bond^systeem: 
makkelijk ventelbasr. dus 
altijd pasaend. In twee 
lengtes en drie heupmaten in 
huidkleur. Ook als pantystip 
verkrijgbaar. Er is ook een 
model, speciaal voor 
buikfiguren. Verkr^'gbaar bij: 

VAN 
DER ZEE 

Camplaan 7, 
Haamstede 

Functionele foundation JAC. HERMANS PRIJSSLAG 
filiaal AALSMEER zoekt een 

WIIMKELVERZORGER 

17-21 jaar, alsmede een 

part-time KASSIÈR(E) 

voor koopavond en zaterdag. 

Minimaal 18 jaar. 

Inl, bij de bedrijfsleider 

02977-25699. KOOIJMANS 

FOROOTO oêpd ZANDVOORT 

Ampirestraat 10 

(naast ColpittI 

Tol. 02507 - i 69 25. 

b.g.g. 132 42 

Ford vorkoop en 

,service. 

Ook voor diverse 
merken inruilauto 's. TE KOOP 

grote maat leren jas, 
filmcamera met toe- 
behoren, diepvries- 
kist. 
Tel. 02977-20709. OPENHAARD- 
BLOKKEN 

Gebr. Sweers, Hoveniers- 
bedrijf, boomrooibedrijf. 
Hoofddorp. 

Voor particulieren en be- 
drijven. 

Tel. 023-284894. b.g.g. 
2S2043 of 338608. 
Elke werkdag van 
halfnegen loi tialfeen 
en van halltwee tot 
halfzes geopend 
Nu bovendien ook 
vrijdagavond van 
19 0021.00 uur 
en zaterdags van 
10.00- 12.00uur. 
U bent welkom. landhuizen, villa's, herenhuizen, 
middenstandswoninger,. flats, 

bedrijfspanden te Haarkam, 
Heemstede, Bloemendaa^e.o. 
de ridder & strijbis bv Makelaars en taxateurs onroerende goederen. 
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560' VERHUUR VAN 

• Caterpillar Buldozers 
Volvo-dumpers • Kockum dumpers 

• Caterpiller hydrokranen Dagelijks worden vele door onze kwekers aangevoerde bloemen en planten geveild. 
Na het veilen dienen ze over de wagens van de kopers te worden gedistribueerd. 
Voor dil werk zoeken wij enkele VERDELERS M/v Hel werk kan zowel parttime als 
(ulllime gedaan worden door mannen 
of vrouwen van 18 jaar en ouder. 
Een speciale vakopleiding is niel 
veroisl. Wel bestaat voorkeur voor 
sollicitanten, die in de branche 
werkzaam zijn geweest en/ol luin- 
bouwopleiding hebben genoten. De 
werktijden ^ijn voor parilimers van 
6 30-12 30 uur dr voor fulltimers van 
6 30-15 30 uur ot 7.30-16,30 uur 
Een goede beheersing van de nedei 
landse taal is beslisl vereist Wij vragen tevens enkele mede- 
weikers. die begeleidingswerkzaam- 
heden gaan verrichten bij de 

AVONO/NACHTAANVOER 

De werktijden liggen wisselend tussen- 
16.00 uur en 7 00 uur, ook op zondag- 
avond 

Voor beide tunklies wordl geboden- 

• een goed salaris 

• een vakantietoeslag van 7V,% 

• 24 dagen vakantie 

• gratifikalie 

• afslandsvergoeding 

Heelt U belangstelling neem dan 
persoontijk ol telefonisch kontakt 
op met de afdeling Personeel en 
Organisatie, telefoon 02977-34567. 
(vragen naar dhr. J. J. Lanser) PAUCE HOTEL ZANDVOORT 

SOUWENS HOTELS 

Ter aanvulling van onze brigade zoeken wij 
voor het seizoen 1981 jonge, enthousiaste- 

* café-restaurant-serveersters 
of kelners 

* ontbiitserveersters \ 

* vakantiehulpen en of r 

part-time medewerkers(sters) 

* hotelreceptionist(e) Akipraken voor een sollicitatiegesprek graag 
maten met ome lieer F. B. J. Veerman 
Adr^s: Burg. van Fenemaplein 2, 

2042 TA Zandvoort. tel 02507- 12144 

toestel 29. Voorjaar in eigen land 

Bent U een van die geluksvogels, die buiten 
Het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan 
eens van Uw eigen land 
Wij bieden U moderne en comfortabele 
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen, 
Dienthe) aan het water in een prachtige om 
geVing. Op het park tevens rest., bar, super 
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad, 
tennisbanen, surfen, speeltuin etc. 
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125. 
(Speciale prijzen voor weekend en midweek) 
Inlichtingen en reserveringen: 

Recreatie-bungalowparl 
Ermerzand 

Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018- 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT 41E JAARGANG NO. 6£0. 5 zandvoorts 

nieuwsbla 9fm «1 
GASTHUFSPLEIN 12 - ZANDVOORT - TKI,. 02507 - 1 71 66 - OPrAtJIC 3400 IA. KA.ND^IADf'LIJI K VFILS 
Liiucctsicr \di): 

• /anJ\()i)ris NicuushljJ 

• lk't.'inMci.'clM.' C mir Jiii 

• HooIJlIdips \ i.'[)ilcp(.'r \K'iu\shKii.l 

• /vsciiieniniri;, I l.illucL'M.' t oiimiii 

• lijllilOCM'. MdlLM)-.!.- ( niINlIII 

• A.ll^rlK•c•rcll.■r C our.ini 

• üiilu)ornsc-(. <iiir;iiii ()n^ \\ ci-'kbl.Kl 

• SiiL'L'khlatl' IJl.' Koiuk' \ ctici 

I louldkciiUiiDi : 
.■\al\i)U'Ci: DDipwiruiii S ■ DONDERDAG 12 FEBRUARI 1S81 Open dag Sandra groot succes ZANDVOORT - Door de huidiRe 
bewoners van het voormalig hotel 
Sandra aan de Hogcweg was zater- 
dagmiddap; de rode loper uitgelegd, 
de koffie vers gezet, en appeltaart en 
cake gebakken om eventuele belang- 
stellenden Ie ontvangen. 
Dit gastvrije gebaar van de bewo- ners tegenover de buurtgenoten is op 
zeer grote prijs gesteld, want de 
belangstelling was meer dan groot 
op deze open dag die door de bewo- 
ners was georganiseerd. 

Door de werkgroep huisvesting 
ZandvoorI was op 27 november van '*r*- . .V 

*• -^ 

.... 1 V het vorig jaar dit pand gekraakt, 
wegens langdurige leegstand. Na 
toestemming van de curator van de 
failliet verklaarde eigenaar, boot^de 
werkgroep huisvesting het pand aan 
woningzoekenden, in de categorie 
een- en tweepersoons huishoudens 
aan. Binnen een week was de woon- 
.ruimte verdeeld, en trokken zo'n 
negen a tien bewoners in dit uitge- 
woonde pand. 

Dat kraakaklies niet altijd negatief 
behoeven te verlopen is hier geble- 
ken, terwijl tevens door de bewoners 
het pand bewoonbaar werd ge- 
maakt. Geslaagd Geslaai 
In de opzet, het pand bewoonbaar 
maken voor deze categorie woning- 
zoekenden, zijn de bewoners volle- 
dig geslaagd. Ziet het hui.s er van 
buiten zeer haveloos uit. van binnen 
heeft men met man en macht ge- 
werkt aan het bewoonbaar maken. 
Trots lieten de bewoners dan ook 
hun kamers zien. 
Beneden beschikt men over een 
grote gezellige huiskamer voor alle 
bewoners, compleet met zithoek, 
tafeltennistafel en tv. In de keuken 
kunnen alle hesvoners terecht, die is 
voor gezamenlijk gebruik (compleet 
met wasautomaat weggehaald bij 
het grofvuil) de douches werken 
weer, dank zij de aansluiting van 
gas water en elektra door de ge- 
meente, terwijl op de bovenverdie- 
pingen de kamers van de bewoners zijn. Naar eigen idee en stijl waren 
deze kamers ingericht, waarbij spe- 
ciaal de kamers met een eigen 
..entrcjol" waar geslapen werd voor 
originaliteit een hoog cijfer scoor- 
den. Bezoek 

Deze open dag werd erg druk be- 
zocht. Veel buurtgenoten kwamen 
eens een kijkje nemen, waarbij 
enkele kleine wclkomstgcschenkjcs 
hadden meegenomen. Zo was er 
een mevrouw die aanbood voor de 
gezamenlijke huiskamer gordijnen 
te naaien, een aanbod dat In dank 
werd aan\'aard. 

Teleurstelling was er wel bij de 
bewoners dat er zo weinig belang- 
stelling was van de zijde van de 
gemeente op deze dag. ,, Behalve 
Peter Ingwersen (CDA) hebben wij 
niemand gezien en dat is toch wel 
jammer, wij hadden zo graag laten 
zien dat wij de zaak serieus ter hand 
hebben genomen" aldus één der 
bewoners. 

Ook bij leden van de werkgroep 
huisvesting die uiteraard aanwezig 
waren werd de afwezigheid van 
raadsleden gevoeld. ,.\Vij hadden 
hen graag laten zien wat voor prach- 
tig pand er nu al jaren leeg staat, en 
dat men welicht had kunnen aanko- 
pen. Ik vraag mij nu af of dit 
onverschilligheid is, of dat men toch 
last heeft van gewetensbezwaren" 
aldus dit lid van de werkgroep 
huisvesting Zandvoort. 


Inbraak in woning 

ZANDVOORT - Rond het midda- 
guur, afgelopen zondag, is in een wo- 
ning aan de Brederodestraat een in- 
braak gepleegd waarbij een video- 
recorder met vier banden, een antiek 
gouden luciferdoosje, een visbestekcas- 
sette verzilverd met ivoren heft in een 
mahoniehouten doos en /5.5()Ü, — 
werden meeegenomen. De voordeur 
bleek geforcee'rd te zijn en alle kamers 
waren doorzocht. Bloemendaal voelt 
niets voor 
groot busstation 

BLOEMENDAAL - Bloe- 
mendaal voelt niets voor een 
groot busstation en een zes- 
baansweg in Bloemendaal 
aan Zee, aan de kop van de 
Zeeweg. Liever houdt men 
het iets eenvoudiger, met al 
leen een wisselplaats, een 
keerplaats voor de bus, ter 
hoogte van het voetgangers- 
plateau. Iets meer in de rich- 
ting Zandvoort uit derhalve. 

Bovendien zouden het in de 
Bloemendaalse visie geen 
grote, gesloten bussen moe- 
ten zijn die een pendeldienst 
gaan onderhouden tussen sta- 
tion Zandvoort en Bloemen- 
daal aan Zee. Het zou ook 
best een soort Jan Plezier 
kunnen zijn. 

„Zoiets als het busstation in Haarlem, 
dat willen we helemaal niet", zo lichtte 
wethouder Van der Ham maandag- 
avond tijdens een commissievergade- 
ring van publieke werken de plannen 
'over afwerking van BLoeraendaal aan 
'Zee. ,,Ik heb het ook meermalen in het 
gewest gezegd: we moeten het niet op 
de conventionele manier doen. Je kunt 
,ook kleinere bussen nemen, open bus- 
sen. In de zomer, als de mensen naar 
het strand willen, gaat het prima, en ik 
denk dat ze dat ook liever doen dan 
weer in een volle, warme bus stappen. 

't Moet een beetje leuk zijn. Die 
dingen leen je voor een maand of vier, 
vijf en je zet er werkstudenten op. Op 
een wereldtentoonstelling, bij de Efte- 
ling, op allerlei andere plaatsen in de 
wereld worden zulke open busjes ge- 
bruikt om bezoekers snel over korte 
afstanden te vervoeren. Ik vind dat je 
gewoon creatief moet zijn". 

Zesbaans 

Eerder had wegenbouwspecialist 
Kncppers van Publieke werken al afge- 
schilderd wat een afschuwelijk gezicht LIEVER PENDELDIENST 
MET JAN PLEZIER TUSSEN 
ZANDVOORT EN BLOEMENDAAL zo'n zesbaans weg zou zijn. De klein- 
schaligheid van Bloemendaal aan Zee 
en de intimiteit zouden verloren gaan. 
Er zouden verder moeilijheden ont- 
staan met de stalling van fietsen, brom- 
mers en motoren. ,,Dan staat binnen 
de kortste keren het voetgangerspla- 
teau weer vol", voorspelde hij somber. 
Verplaatsing van het busstation naar 
het voetgangersplateau leek de com- 
missieleden evenwel ook niet ideaal. 
,,Waar wij een mooi wandelplateau 
aanleggen krijg je dan een opeenho- 
ping van verkeer en daar ben ik ook 
niet zo gelukkig mee", twijfelde de 
heer de Korte (Pvda). 

Het ziet er echter niet naar uit dat de 
,, Bello" die hij uit Bergen terug wilde 
halen, al deze zomer gaat rijden. Er 
moet eerst nader overleg worden ge- 
voerd met de gemeente Zandvoort, die 
de Boulevard Bamaart opnieuw wil 
inrichten met een vrije busbaan. En 
bovendien moet Bloemendaal wachten 
met uitvoering van de werkzaamheden 
totdat CRM subsidie heeft toegekend. van de toegangsweg naar het Helmgat 
en uitbreiding van het parkeerterrein 
zeker doorgaan. Maar twee nieuwe 
afgangen naar het strand en de aanleg 
van het nieuwe wandelplateaii zullen 
naar alle waarschijnlijkheid pas medio 
augustus aan de beurt komen. 
De subsidie van de provincie is toege- 
zegd, maar merkwaardigerwijs werd de 
betreffende brief, gedateerd 28 oktober 
1980, pas op 21 januari 1981 bij het 
gemeentehuis in Bloemendaal bezorgd, 
,,Ik vind 't toch a bloody shame dat je 
drie maanden nodig hebt om een brief 
de deur uit te krijgen", merkte de heer 
De Korte op. 

Gevolg is dat de aanvraag om subsidie 
bij CRM pas eind januari kon worden 
verstuurd en omdat de behandeling 
enkele maanden zal duren is het uitge- 
sloten dat per 1 maart aan het grotere 
werk kan worden begonnen. En dat is 
de uiterste datum, wil men voor het 
seizoen klaar zijn. Werkzaamheden 
tijdens het seizoen zijn onmogelijk en 
dus zal er pas een begin kunnen worden 
gemaakt na de grote vakantie. (Adverieniici De laatste fase van Bloemendaal aan 
Zomer ^^' ^^ aanpassing van de wegen, staat 

voor 1892 genoteerd, maar het is niet 
Dit voorjaar zullen alleen verbetering uitgesloten dat het een jaar later wordt. (A(lveiieniic) 
BONT& 
LAMS- 
VACHT 

suède en nappa 
(ook grote maten) 
alle bekende merken o.a. 

rrro'o 
see !'iS«fe^ 4vj, MORRIS 

beforeyoubuy 

donderdag koopavond Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (tiij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 .DOE ALS. 

DE VAKMAN 

SCHILDER 

BUITEN 

MET 
SIKKENS 


•OffP: ' • ■ - ' 
Alle Sikkens 


produkten voor 


buitenwerk die 


.de vakman . 
gebruikt, staan 
bij ons voor u 


• klaar Wij • 


geven u gratis 


een deskundig 
advies. 
• 


^ j 1 


decorette 
Heemstede 
Raadhuisstraat 92 


telefoon 023-286182 
Zandvoort 
Paradijsweg 2 


telefoon 0250715602 ï 17373 

Als een goede buur te ver' is. Snelheidscontrole 

ZANDVOORT- De |inlitic \m\ Zand- 
viiorl hield \orige wci-k donderdag in 
de gemeente ccii sncIhciiNconiiole op 
hardnidcrs. In totaal werden (i7 auto's 
gefotografeerd die harder reden dan de 
toegestane snelheid van \i|fiiu kilome- 
ter per uur. De hoge snelheden lic|ien 
uiteen van b?. lot en niet 92 kiloniciei 
por uur. -^^':;;tt~-"^ '%v. /. 


Triest begin van seizoen 

ZANDVOORT - Het lijkt zo langzamerhand wel of de duivel er mee speelt. Vorig seizoen werden verscheidene 
eigenaars van strandpaviljoens meerdere malen geconfronteerd met een storm die grote schade aan de 
paviljoens aanrichtte. Afgelopen week werd op het strand weer voorzichtig begonnen met het opbouwen van de 
paviljoens. Nauwelijks was een en ander voltooid of Nederland werd weer geteisterd door een zware storm. Voor 
de kust kwamen verscheidene schepen in nood en op het strand van Zandvoort werd wederom een paviljoen 
weggeblazen. Dinsdagmorgen toen de vloed op zijn hoogst was, werd een strandtent op strandvak IA finaal in de 
lucht geblazen. Gelukkig bleef de schade tot één tent beperkt. 
Op de foto van Europress Nieuw Vennep de trieste restanten van de strandtent. 

Lemmers' veilig vakantieplan ZANDVOORT - Het „veilig vakantie- 
plan" zo wordt de nieuwe cursus ge- 
noemd die door de Rob Slotemaker 
Antislipschool wordt gegeven. Een cur- 
sus die tot doel heeft de mensen meer 
verantwoord met vakantie te laten 
gaan. 

Direkteur van de anti-slipsclinol Jan 
Lammers zegt: ..Ik heb daar deze 
winter veel tijd ingestopt, in de sUp- 
school en in deze nieuwe cursus. De 
meeste ongelukken gebeuren nu een- 
maal in de zomer, iedereen is met 
vakantie, de wegen zijn overvol en het 
is bekend dat een ongeluk in een klein 
hoekje ligt. Dal hoekje verkleinen, dat 
doen wij nu niet onze cursus die één 
dag duurt". Factoren 
Er zijn een aantal factoren die volgens 
.lan Lanimers oorzaak kunnen zijn van 
een ongeluk. 

Ten eerste \crtrekkcn veel gezinnen 
met een caravan en heeft Pa misschien welecns een stukje proefgereden. het 
idee dat hij straks met vrouw en kinde- 
ren door een bergachtig gebied moet 
rijden, doet hem met klamme handen 
vertrekkcii. 

Ten tweede drukt de verantwoording 
van het op stap zijn met het hele gezin, 
zwaar op de schouders van de bestuur- 
ders: 

Ten derde worden er. ondanks waar- 
schuwingen, nog steeds te lange afstan- 
den in één dag afgelged, om toch 
vooral maar snel op de plaats van 
bestemming Ic zijn; en ten slotte, en 
dal is algemeen bekend, beginnen de 
mensen vermoeid aan hun vakantie. 

Vakantieplan 

Daarom is hij met zijn medewerkers 
gekomen tot de samenstelling van een 
veilig vakantieplan. Het blijkt een een- 
daagse cursus te /.\]n \\aar men theore- 
tisclvpraktisch les krijgt, niet alleen om te rijden met een caravan, maar ook 
wat te doen wanneer de motor kookt, 
hoé de belading van een caravan moet 
zijn. Er wordt les gegeven in verkeers- 
borden die afwijken van de Nederland- 
se. .,Ook een oorzaak van ongelukken 
is het verkeerd lezen van andere ver- 
keersborden. Men mist een bord en 
raakt in paniek"" aldus Jan Lammers. 
Verder omvat de cursus, die tot 1 juli 
19SI een introduktiekorting kent van .f: nog tal van praktische tips 
'A. t%\^^1l> 


voor de autobestuurder. 
Het cursu.sgeld is vastgesteld op 
ƒ 27.S, — voor een slipcursus zonder 
caravan en ƒ 3(HJ.— voor het rijden met 
caravan, -fcen slipcursus. 
,,Op alle vragen van de cursisten wordt 
door ons antwoord gegeven. Het gaat 
er ons om de cursist een s'uk autobe- 
heersing mee te geven, waar hij daad- 
werkelijk wat aan heeft"". aldus Lam- 
mer. 

Volgens Lammers is het te merken dal 
er in Nederland zuiniger wordt omge- 
sprongen met de auto en hel autorij- 
den. I let wordt nu eenmaal een kostba- 
re lieffiebbenj, daarom is het ook nodig 
dat de autobestuurder ervaren op de 
weg komt. Mocht het deze winter wal 
rustiger geweest zijn op de antislip- 
school, momenteel draait men weci 
lekker, uaarhij de speciale cursussen 
die gegeven worden voor vrachtwagen 
chauffeurs en die voor chauffeurs van 
particuliere bedri|ven, weer een grooi 
aantal deelnemers kent. 

Lammers 

Jan Lammers. net terug ml Zuid Afrik.i 
waar hij helaas na 17 ronden mocsi 
opgeven, is vol gdcJe moed dat hii op ■■ 
nia.irt in Lmig Bcach op een goedt 
plaats /.il eindigen. ,.Ik lag op een 
deule jiLmIs en wiUle nummer Iwcl 
\o(irlii| Bij die nianomre kwam ik 
na.isl de ba.m terecht. Ik ben toen noi 
n.iarde piicli gegaan, maar moest luc! 
11.1 /cvenlien lonilen stop|Vii onidai 
nii|ii reiiinion weigerde. Jammer n,i- 
imirii|k'". 

0\i'iii:tii^ :iri lm lift iiicmM' scheef 
fiifi \fni(>iincn irtii'nicfi hu de AfS- 
suil. Hcltiiti^iijk IS echter op dn iiionwni 
het 1 i'ilii; \iik(intiephiii van ilr aitlislip- 
sJioiil Wiuir men dus meer ktiti leien 
dan (illeeii een slip te it>rni;eieii. Kort geding Waterdrinker verdaagd ZANDVOORI - L.ris 
nog geen uiispraak ge- 
daan m het koit gedmi; 
i'at de heer llngclsnian 
tegen Simon Waler- 
diinker had aiiiige- 
spannen en wat atgelo- 
pen dinsdag dooi de 
icchlbaiik Ie Haaileiii 
werd behandeld, lin- 
gelsinan spande het 
kort geding aan in \cr- 
band mei lopende 
schulden \.in hcni als 
liooldliuurder \aii en- 
kele eigeiKloiiinien 
van de Zand\ooilei 
NVaterdimker. De 

rechter hield de /aak dinsdag nog twee \\c- 
ken aan en gelastte ile 
parliien in die tiiil te 
tl achten oiiileilmg 
oveieeiistemming te 
bereiken. Simon Wa- 
tei drinker heetl beslag 
lalen leggen op de lui- 
len ilie hngelsnian van 
zi|n ondeihuuiders 
onivangl, onulai de 
iuioldiniuiilei nog een 
.iclileisi.illige liiuir 
\anal mei ".SI) aan V\'a- 
terdiinkei ilieiil te be- 
talen, liiigelsm.in sielt 
/ich op het standpiini 
dat hi| de achlcisialli- 
ue huur niet k.in beta- len indicii hel hcslng 
niel worill opgelie\en 
Volgens de ad\oca.il 
van Waieidiinkei zou 
zelts indien het beshig 
zou wolden opgehe- 
ven ilil met voldoeiule 
/iin Mior allossing van 
de .ichieisi.illige Iniui 

Beide |i.iiii|eii hebben 
\\u twee weken de ii|d 
gekiogen om tot een 
veieeliiK te komen. 

Luk! dil mei dan konil 
ile /.Kik weei vooi ilc 
lechlei. die dan een 
uitspiiUik /al doen. Moustache door 
vuur in de as gelegd ZANDVOORI" - \oiige week vrijdag 
heelt vroeg in de ochtend een biand 
gewoed m bar MousiaclK' .i.ni de Bui- 
genieesier van Alphensiiaa; m Zand- 
voort De bar is d:iaidooi helemaal in 
de as gelegtl, In lota.il /ou de schade 
ongeveer hondeidtlui/end gulden be- 
draden. Moe hel vuur oiUsiond is n(>g nic! 
hekeiid: bi.uulstichtmg woult niet uit- 
gesloten en een onderzviek daarnaar is 
gaande. 

De biand werd in de ochlend tegen 
halfzeven dooi een kraiitenbe/orgei 
ontdekt, \aniiil de kelder was een 
rookontwikkeling. De brandweer die 
vervolgens ter plaatse was kon echlei 
niet voorkomen dal het vuur zich uii- 
hreidde. 

De bdi was de .ivond ervoor noimaal 
open en sloot in de bewuste ochtend 
om vi|t uur. Fietsers bedreigd 

ZANDVOORT- De politie van /.uul- 
MHUt heelt zondag drie in/itlenden \an 
een auto kunnen aanhouden die eerder aigelopen zaterd.ig enkele fielsers had 
den lu'dreigil mei een boksbeugel. Di. 
in/ittenden waren Zandvoorters in di. 
leetiiid van IS en 17 jaar. In de auti 
weiden een slagwapcn en een boksbcu 
gel aangetroffen. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 2-kamerflat 

gelegen aan Nrd. -Boulevard. 

Voorzien van cv. 

Koopprijs ASO. 000,- 

Inl.: 

Mak. Attema o.g. 

Tel. 02507 - 12715 of 14555. TE HUUR 

SOUSTERRAIN 

Cn 40 n 45 m', jp iitr 
ingang v d stra.il?i|cln. 

Icicaül voor op;,U)g 
ruimte c d beslist mot 

voor woonruimiu) 

Hogevireg 27 

telefoon 02507 16969 

na 20 00 uur 

020-366635 
Krijgt u gasten? 

Geen l)c/w.uiri 

Wi) verhiirrn 

hoddrjn, tafels, sloeltn, 

ql.T.uvrrk porsriein en^ 

vfjor f \^< cjol' cienhi'irji 

Ook verhuur van leuke 

en praktische huisbars 

DORPSPLCIN? 
TLLEI OON 1?1M'13713 
Pnvrii,! 18 00 uur 16658 r Een lekkere saucijs? 

Even bestellen bij 
Bakkerij R. v.d. WERFF 

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 15001. 
Fa. Gansner & Co. 

GAS' en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN. 
WASTAFELS, enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaal. 

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 Timmer/ 
klusjesman voor al uw wrerk in en 
om 't huis 

Telefoon 02507-18531 Drogisterij ■ Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET-ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 - 1 61 23 Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf 

Chr. Koper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, kozijnen, ramen, deuren en 
verbouwingen. 

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort, 
telefoon 02507 - 16987 CsEMEENTE Heemstede AANMELDING leerlingen 
cursusjaar 1981-1982 

Voor de op 17 augustus 1981 aanvangende cursussen van de kleuterscholen en de 
lagere scholen behoort de aanmelding van leerlingen voor 14 maart a.s . te geschieden, 
zoals hieronder is aangegeven: 

KLEUTERSCHOLEN OPENBAAR 
Crnypnesterk leuter school 
"Klim op" 
"Winclekind" 
"Do Bijenkorf" 


Ciayencstersingel 43a 
Fr Schubcitlaan 37 
Trof/stralaan 37 
Laan van Insulinde 5 


tel 
tel 
tel. 
tol 


281013 
281910 
283817 
283090 


Berkenrodekleutüi school 


Van der Waalslaan 33 


tel 


286415 


ROOMS KATHOLIEK 
St Anloniuskleuterschool 

Dependance 

St Jozefkleuterschool 

Mariakleuterschool 


Kcrklaan90 
Lanckhorstlaan 9 
Van der Waalslaan 37 
Molenwerfslaan 1 1 


tel 
tel. 
tol 
tel 


281515 
282589 
285589 
285593 


"De Ghppertieshoi" 


Dr Schaepmanlaan 20 


tel 


286216 


PROTESTANTS CHRISTELIJK 


" 'l Kleuterhuis" 
"De Kleuteihof" 
"De Vi|verhof" 
"De Waterhoentjes" 


Lieven de Kcylaan 24 
Adriaen Pauwlaan 19 
Sportparklaan 1 
Roggelaan 14 


tol. 
tel. 
tel. 
tel. 


284520 
286372 
281047 
285693 


Prinses Beatrixkleutorschool 


Von Brucken Focklaan 2a 


tel. 


288739 Hoofdleidster: 

mevr. J.J.C. Barneveld 
movr. M.C. Philippo 
mevr. M. Straus-Montagne 
mevr. C.L.A. Barkmeijer- 

de Voogd 
mevr. A.J. Bus mevr. P.M.C. Fonkert- 
Geerlings 

mevr. E. Rosenhart 

mevr. T.E.M, Bottema- 
v.d. Haak 

mevr. C.H.M. Burger mevr. J.H. Braam-Siertsema 
mevr. S.J. Vink 
mevr. M. Klooster 
mevr. E.M.A. van Hoff 
(wnd. hoofdleidster) 
mevr. P.A. Tibbe De aanmelding van kleuters dient te geschieden bij de hoofdleidsters van de scholen. 
De kleuters moeten op de datum van toelating de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt; bij 
het begin van het nieuwe cursusjaar mogen de kleuterscholen evenwel ook kinderen 
toelaten die nog geen vier jaar zijn, maar die leeftijd wel vóór 1 oktober 1981 zullen 
hebben bereikt. 

SCHOLEN VOOR LAGER ONDERWIJS 

OPENBAAR Voorwegschool 
Dreefschool 
Crayenesterschool 
Berkenrodeschool 

R op MS KATHOLIE K 

St Antoniüsschool 
St. Jozefschool 
Jacobaschool 

R K. school "Valkenburg" Voorweg 24 
Julianaplein 1 
Crayenestersingel 37 
Romeinlaan 40 Korklaan92 
Eijkmanlaan 39 
Lanckhorstlaan 9 

Molenwerfslaan 9 PROTESTANTS CHRIbTELIJK Nic. Beotsschool 
Bosch en Hovonschool 
Pr. Beati ixschool Bosb. Toussaintiaan 18 

Adr Pauwlaan 19 

Von Brucken Focklaan 2 tel. 286380 
tel. 281382 
tel. 280575 
tel. 287985 tel. 281515 
tel. 285589 
tel. 282529 

tel. 286621 tel. 286244 
tel. 284278 
tol. 285488 Hoofd: 

E. van der Zwaag 
H. van Dantzig 
M. Kuiper 
J.W. Verhoeven F. Souverein 
Broeder Rafael 
mevr. T.C, Guppen 
(wnd. hoofd) 
J.A. de Backker A.W. van der Beek 
J.C. Piepenbrink 
D. Vroon De aanmelding dient te geschieden bij de schoolhoofden. Aangemeld kunnen 
worden kinderen die vóór 1 oktober 1975 geboren zijn. 

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de "Gids voor het Onderwijs in 
Heemstede", die binnenkort zal worden toegezonden aan alle ouders van 
kinderen die voor het eerst naar de kleuterschool of de lagere school gaan. ZANDVOORT-ZUID 
Te koop aangeboden 

HOERHUIS 

Ben. hal. g., wc. keuken, 
2k., r.v. douche, voor-, 
zij- a. uit en ing, Ie verd. 
2gr. k., 1 kl., wc, douche/ 
r.v. (ceukengr. z. met 
3sl.pl. Geh. m cv. 
Cieh. apart st. zijz.huis, 
m. kelder o.h.h.huis, g.v. 
ben. 1 k., gr. keuk., wc, 
d.che, bov. 2 sl.k. St.sch. 
Zomerh. geh. gem. b. Gr. 
h. mét de stf./gord. lam- 
pen etc. inbegr. 
Prijs / 325.000.- k.k. 

Wij gaan kleiner wonen. 

Zeer geschikt v. verhuur. 

Oosterparkstraat 66. Gevraagd mei spoed 
te huur of te koop 

winkelpand 

omg, centrum Zandvoort. 

Reaktles onder nr. 

ZSOSbur. V. d. blad. Foto Quelle 

Compleet foto/film- 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen. 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8, 
Zandvoort DE NIEUWE FIAT „PANDA" 
yys.! ■■ ^■■■- ;^^"-^^^-.|>5-% bij AUTO ZANDVOORT BV 

Dr. Schaepmanlaan 1 - Tel. 02507 - 1 45 80 
Dagelijks geopend van 7.30-21 .00 uur. 

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD TEKEN EN KUNST 

SCHILDERS MATERIAAL 

«|j|CREATIEF»lK'j^ 

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT 
tel. 17367 Onbekend maakt 
onbemind m Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51 . MET SPOED GEVRAAGD: 

Ie KAPSTER 

Coiffure Mon Petit 

Hogcweg 27 - Tel. 02507 - 1 69 69 

Na 20. 00 uur 020 - 36 66 35 CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFi:NISONDERNi:\fER 

H. H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 

VerhindinRswes 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533 

Infonnatw.s helreffciidt' bcfira/ennsen ofcrenialic.s fichccl rn/hli/vciul. 
\ 0m^g^ef, in zandt^oorl Moh Pedicure praktijk 
mevr. Jonkman-Rol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 
02507-13871 
G(.ozeriiefsbccln)5 
Moor 
Glo'- ir lood romen 
?MXilT,cicCO»-ot|CS 
GcbrAndscVitlcicroc mmen 

_£o>n sJsaurs-sir 2. lel lOoo'-i GEVRAAGD 

hulp in de 
hulshouding 

voor ochtend p.w. bij 
dame alleen. 
Loon n.o.t.k. 

Telefoon 02507-14380 DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BOETIEK VOOR 2e HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen maandag en dinsdag 

van 13.00 tot 17.00 uur. 

Voor verkoop alle dagen geopend 

van 13.00 tot 17.00 uur. 
KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. PITMAN 

Roinwardtstroat 20. telefoon 02SC7 - 14365. 
1 'oor 14 februari, de dus; 
om n' vrienden en 
kennissen te waarderen 
met een plezierig siiikje 
natuur van 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Halli'siraat 65 - /.amivoori 
1 cl. 02507- I 20 60 

P.S. Dc specialist m 
al uw blocmwcrkon. 

BEKENDMAKING 

De Kwakel verlaagt de prijzen 

Pens per pond 0,75 

Hart per pond (Cg%i\I 

Magen per pond 2,00 

KopVleeS per pond 1,00 

Kipgehakt per pond 1 ,00 

VisfÜet por pond 1,50 

Opallebdlun 

hondenvoer van r l,«|.*:||«| 

25 kilo geven wij . ...J," iVUIllliyi 
Donderdags gebeld, vrijdags thuisbesteld. 

De Kwakel 
Dierenspeciaalzaak 

Alleen gevestigd Tempeliersstraat 63, 
Haarlem, telefoon 023-315960, JAN KROESE 

MAKELAAR O.G. 

TAXATIËN 

Brederodestraat 116, Zandvoort, 
telefoon 13244 

gemeente 
zandvoort bekendmaking Herkeuring van maten, gewichten en 
meetwerk tuigen. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
brengen ter algemene kennK, dal: 

1 . voor de herkeuring van maten, gewichten 
en mcctwerktuigcn in deze gemeente zit- 
ting zal VKOrden gehouden op vrijdag 20 
maart d.s. van 10.00 • 12.30 uur en van 
13.30 ■ 15 00 uur in zaal 3 van het 
Gemeenschapshuis Zandvoort, Louis 
Davidsstiaat 17, 

2. aan de heri)kplichtiqen door de dienst van 
het IJkwezen zoveel als mogelijk is. op- 
roepingpn zullen wotden toegezonden, 
vpi meldende plaats on tijdstip voor do 
aanbiedinq ter hei keuring van de maten, 
gewichten en meetwerktuigen, 

3. ei uitdrukkelijk op wordt gewezen, dat 
de verplichting tot herkeuring blijtt be- 
■itaan, ook al wordt geen opioepmg ont- 
v.inqpn, 

l\ . do miilon, gewichten en moorwptktui()on 
vooi 1 ),inuaii 1982 qpstompeld moeten 
zi|n mot het laaimoik 80 ol 81; 

5. I)i| verzuim ol vpihindoimg om van de 
Zitting gebiuik te maken, nog ge- 
legenheid bestaat tot herkeuring aan het 
IJkkantoor Amsterdam, Brouwersgracht 
276, geopend iedere maandag, 
ui;.;p7onderd chiistpli|k on nationale 
fepstdagpn, van 9.00 • 12.00 en van 
13 00 lOOIluui; 

G. VOOI de hei kouiinq vnn maten, gi'wichtpn 
PM maotwoiktuiqon keurloon en vooi do 
lUitPiing van gpwichton |ustoeiloon ver 
schuldiqil IS, d.it bij hpt wppi in ontvangst 
nomen dei vooiwuippn moot woitlon vol 

ll.MII. 

Z.indvooit, 5 fobrudii 1981 
BuiqomepslPi pii wothoudois vijoinoomd, 
De societ.il IS, de btiiqempcstei , 

J Hoogendooin. H. Mychiulscn. Jongo vrouw zoekt 

KAMER 

4x4 m, ca 300, ■ p m. 

m gebr v douctio. 

toilet, kcukpii 

Br. o. nr. Z502, 

bur. V. d blad. G.Kol 

Schuitcngat 7 
telcfooit 13112 

Auto • brand - leven 
alle verzekeringen Lcht|5,iiii 65 I niet 
liuvc hond, £ocU 
eenvoudige 

woonruimte 

voor do mncind maan 

Telefoon 02507-14665 

na 20.00 uur s.v.p. 
PETER VERSTEEGE RACE-, TRIM- en TOERFIETSEN 

De 1981 -modellen zijn binnen! 

Wij leveren o.a.: 

KGPRA - RALEIGH - PEUGEOT en KOGA MIYATA 

Nu ook bij ons verkrijgbaar: 

ALAN en GlOS Torino 

De professionele Italianen 
VOOR DE SPORTIEVE JEUGD: 

DIVERSE CROSS-FIETSEN 

Haltestraat 18 - ZANDVOORT - Tel. 1 44 99 06 ^m^m0m^m^^^*^i*^^^^^ Wanneer we vragen hoe laai hel is, willc-i wc niei 

weien hoe horloges in elkaar zilieii. 

G. Chr Uchlcnberzll742-n99l 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

kan uallijd vcrielicn. hoc laat het iscn hoc! Allijdop 

dc sccondcaf, dal mist nóoil. Wanneer u een lan /ijn 

horlogci koopl, zuil u dal spoedig ervaren cn /al hel u 

cci) /org zijn, hoc /o'n ding in elkaar zit. Maar 

'n wonder is hel wel! 

Komt u eens kijken in onze showroom, 't Is een belevenis! 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. 
AUG. v.d. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN 
Play-in exploiteert 'n drietal amusementshallen 

in Zandvoort en Amsterdam De meest 

fantastische speelautomaten staan in deze 

hallen - de moderne techniek heeft ook 

nadrukkelijk z n stempel gedrukt in deze 

branche 

Ter versterking van het team van uiterst 
vakkundige monteurs, die voor onderhoud en 
reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een 

elektronikus 

Uiteraard liefst met ervaring in deze branche 
maar in ieder geval met uitgebreide kennis van 

k t V. en microprocessors Daarnaast dient 
deze man ook z'n kollega-monteurs, waar nodig. 

bij te springen bij voorkomende andere 

werkzaamheden. Na een ruime inwerkpenode 

zal onze man geheel zelfstandig reparaties 

uitvoeren. 

Bel voor het maken van een afspraak of voor 

meer informatie a s. maandag t/m vrijdag 

tussen 1 00 en 1 1 .00 uur. 

Vraag naar de heer L. Heino. 

play-in 

Kerkstraat 11 /Zandvoort /Tel 02507- 1 3580 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 7 V&rassende nederlaag heren Weinig doelpunten tocli goed 
spel van ZVM-handbalsters ZANDVOORT • Na een leuke partij 
handbal zegevierden de ZVM-dames 
verdiend over Kolping met 6-5. De 
heren kwamen minder goed voor de dag 
en verloren dan ook verrassend van het 
laag geplaatste Berdos. De gasten zege- 
vierden in een vrij hard duel met 21-24. Dames 

De dames van ZVM en Kolping zorg- 
den voor een unieic gebeuren In het 
zaalhandbal. Na een kwartier spelen 
stond nog steeds de stand 0-0 op het 
scorebord. ZVM had wel steeds het 
beste van het spel maar de afwerking 
was niet optimaal. Schoten te hoog 
gericht of paal en lat «.tonden een 
doelpunt in de weg. 
De Zandvoortse-defensie gaf de aanval 
van Kolping weinig gelegenheid om tot 
gevaarlijke situaties te geraken. En als 
Kolping een kansje kreeg dan waren de 
schoten te slap. Na vijftien minuten 
was het eindelijk raak. Met een vlam- 
mend schot opende Truus Draver de 
score. Even later volgde Erna Duker 
het goede voorbeeld 2-0. Er volgde een 
spannende partij waarbij Kolping 
trachtte iets terug te doen. Ten koste 
van een strafworp kon Kolping voor- 
eerst van score worden afgehouden, 
maar het was uitstel van executie. De 
toegekende strafworp betekende 2-1. 
ZVM hield de defensie goed gesloten 
en met een bijzonder snelle en fraaie 
counter wist Janneke de Reus opnieuw 
de marge uit te breiden, 3-1. Toen een 
van de Zandvoort.sen twee strafminu- li resultaat 
Sporting OSS 

ZANDVOORT - De volleybalsters van 
Sporting OSS hebben na vier nederla- 
gen op rij eindelijk weer eens een 
overwinning weten te behalen. 
Triumph werd met 3-0 van het veld 
geveegd. De overwinning is geen mo- 
ment in gevaar geweest en deze was 
ook broodnodig om niet verder af te 
glijden op de ranglijst. Door deze zege 
hebben de dames een goede midden- 
moot positie ingenomen. 

l.v.m. het tien-jarig bestaan van Spor- 
ting OSS organiseert deze, in samen- 
werking met ASV Sandevoerde, a.s. 
zaterdag een auto-puzzelrit in de ge- 
meente Zandvoort. De start is om 
14.30 uur vanaf de Van Pageehal. De 
inschrijving staat open vanaf 14. OU uur. 

Aansluitend op deze puzzelrit wordt er 
's avonds een bingo-avond georgani- 
seerd. 
l-\<l\i-iU'illlrl 
Audi 

C300O 

GARAGE 
STRIJDER Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02507-14565. Sportprogramma Zondag: HBC-Zandvoortmeeuwcii 
14. .10 uur te Hccmstedf. 
TZB-Schalkvvi|k M..'^(i uur. Kcnncmcr- 
sporipark Zandvoort 

ZAALVOETBAL 

Donderdag: DSC ■74-Nadituil 19.01) 

uur. Kennemcrsporthai. 

Iloiig Kong Z-Canllon B 20 45 uur. 

Sporthal llillcgoni 

Maandag. Zandvoort N- EuropiaiU II 

21 30 uur. Sporthal Nieuw Vennep 

Woensdag- I'hinihers-Apollo 19 50 

uur. Sporth.il llillcgoni. Duikteam 
Zandvoort 
houdt demonstraties /.\ND\'OORT - liet Duikteam in 
Zandvoort wil de club nieuw leven, 
inbla/en en houdt om te heginnen een 
ledenwervings-aktie op uoensd.ig IS 
februari in /uenibad De Duinpan. Le- 
den van het Duikteam /uilen dan dc- 
mon\ir<ilies geven en het puhhek voor- 
liLhinii; geven over de akiiviiciien die 
(.Ie club in de komende tiid op het 
progianuiia heelt slaan De ilenionstra- 
lies /i|n tiie avond van.if 21 00 uur. Z'meeuwen laat 
liggen op over 

VELSP^N- Evenals vorige week moest 
Zandvoortmceuwcn de punten delen. In 
een aantrekkelijke wedstrijd hield gast- 
heer VSV de Zandvoortci'; op I-l. 
Zandvoortmccuwen Ls vrijviel de gehele 
wedstrijd de betere gcviccst, doch het 
overwicht Kon niet in meerdere treffers 
worden omgezet. De laatste weken laat 
de afwerking van vele fraaie kan.sen, 
zeer te wensen over. 
In het eerste gedeelte van de wedstrijd 
trok Zandvoortmceuwcn direkt ten 
aanval. Twee .snelle spitsen en opko- 
mende middenvelders zorgden voor 
veel gevaar in de VSV-defensie. Dc/e 
defensie kon slechts overeind blijven 
door de ballen lukraak weg te trappen. 
Kansen konden toch met uilhh|ven 
voor de badgasten. Zo had Ed Vasten- 
houvv bepaald pech toen hij een voor- 
zet van Hans Schmidt in ene op de .schoen nam De bal was onhoudbaar in 
het doel verdwenen als teamgenoot 
Pieter Keur met in de baan van het 
schot had gestaan. 

Zandvoortmceuwcn bleef goede aan- 
vallen op/citen. Zelfs de verdedigers 
trokken ten aanval en de volgende 
mogelijkheid was voor Chris Jong- 
bloed. Ver opgediongen verscheen hi| 
alleen voor de doehiian, doch ook /i|n 
inzet liep op niets uit hven later was 
het Marcel Schoorl die een goede kan-, 
om zeep hielp. 

Tegenover ,il deze kansen kon VS\' 
slechts eenma.il gevaarli|k uitbreken. 
Gelukkig voor Zandvoorlmeeuwen 
knalde de linkerspits de hal in het 
zijnet. 

Na de rust ging de strijd meer gelijk op. 
VSV worstelde /ich onder de druk van 
de Zandvoortcrs vandaan, maar de 
aanvallers konden de Meeuwendcfen- teft kreeg kon Kolping vlak voor de rust 
tot 3-2 ophalen. 

Na de rust wederom een goed combine- 
rend ZVM, die direkt de aanval zocht. 
De eerste de beste aanval leverde een 
strafworp op. die door Truus Draver 
werd verzilverd. De Zandvoortse da- 
mes bleven doorgaan, doch een goede 
Kolping-keepster stond een hogere sco- 
re in de weg. Nadat Kolping had tegen 
gescoord was het wederom een snelle 
break out. nu van Astrid Molenaar, die 
voor 5-3 zorgde. ZVM bracht vaart in 
het spel en een hogere was een kwestie 
van geduld. Een fraaie combinatie door 
het midden van de Kolping-defensie en 
het was Truus Drayer die voor de derde 
maal raak schoot 6-3. 
Met nog vijf minuten te spelen leek de 
overwinning veilig. Kolping dacht daar 
echter anders over en met twee snelle 
treffers was de spanning weer volledig 
terug. Bekwaam op balbezit spelen, 
deed ZVM de verdiende overwinning 
behalen. heren 

Een slechte start en een zwak slot van 
de wedstrijd tegen Berdos hebben de 
ZVM-heren de das omgedaan. In een 
zeer korte tijd keken de Zandvoortcrs 
tegen een 0-4 en even later tegen een 
1-6 achterstand aan. De defensie sloot SIC niet verontiusten Z.uuKourtineeu- 
vven bleef het beieie v.ui hei spel op de 
grasmat leggen en na vi|ltien minuten 
was het eindelijk raak I cii goeile een 
twee combinatie tussen 1'ieiei Keur en 
Marcel Schoorl stelde eeistgenoenulc 
in staat om de score te openen. 0-1. 
De Zandvoortcrs lieten /leh toen wat 
terugdringen Dctensief zal het eebter 
goeil lil i.lka,u en tie \oorvv,iailsen 
bleven met snelle eounteis loeren o\i 
mogeli|kheden om de seoie te vei ho- 
gen üeheel onvervvachls en onnodig 
kw.im VSV toch langs/i| I en toege- 
kende vrije tiap werd door doelman Ld 
Stefters op ongelukkige wi|/e in eigen 
doel gestompt, I-l. Zandvoortmeeu- 
wen toog wederom ten a<inval om de 
winnende trctler te forceren Schoten 
van Pieter Keur. Marcel Schoorl en 
Hans Schmidt vonden echter de Vel- 
sen-keeper op hun weg met goed en bijna elk schot op het doel 
van Pieter Trommel was onhoudbaar 
raak. 

Nadat Pieter Trommel zoals gewoon- 
lijk, een strafworp stopte kwam ZVM 
wat beter voor de dag. Snel werd de 
achterstand verkleind tot 5-6. Berdos 
streed met een prima, soms te harde 
inzet, voor de overwinning. Veel span- 
ning en veel doelpunten deden de stand 
oplopen met steeds Berdos iets voor. 
Tot aan 9-11 bleven de gasten ZVM de 
baas. Enige goede akties van de ge- 
broerders Joop en Djurre Boukes en 
Co Schouten, die het aan de cirkellijn 
zwaar te verduren had, zorgden er voor 
dat ZVM met 13-12 voorsprong ging 
rusten. 

Na de doehvisseling een vrijwel gelijk- 
opgaande strijd met ZVM steeds aan 
de goede kant van de score. Tot aan het 
ingaan van de laatste vijf minuten had 
ZVM voordeel (20-18), maar Berdos 
gooide er nog een schepje bovenop en 
de Zandvoortcrs verslapten enigszins. 

Berdos kroop naderbij en nam kort 
voor het einde zelfs een 20-23 voor- 
sprong. Ernst Pehie zorgde nog wel, via 
een strafworp voor 21-23, maar een 
alles op de aanval gooiend ZVM, 
verwaarloosde de verdediging en Ber- 
dos bepaalde de stand op 21-24. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDOENMAKER 

J. V. d. BOS 

Bilderdrjlcstraat 5 
Telefoon 13796 Piano gevraagd voor 

vereniging, 
eventueel elektrisch. Tel. 020-265611. 
na 19.00 uur 
0250/-17462. Emin 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR: 

RUILWONINGEN 

MAAND FEBRUAR1 1981 

1. 

Aangeboden: ben. duplexw/oning Van Len- 
nepweg (oneven). 
Huurprijs f 122,40 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning. 
2. 

Aangeboden: 3-kamerflat Van Lennepweg 
(even, 1 hoog) 

Huurprijs f 197,15 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning in Noord. 
3. 

Aangeboden: eengezinswoning Celsiusstraat 

(even). Moet nog gewijzigd 

worden. Huurprijs f 241,60 

per maand. 

Gevraagd: kleinere woning, begane grond 

bijv. Linaeusstraat, 
4. 

Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, 
Lorentzstraat. 

Huurprijs f 432,85 per maand. 
Gevraagd: woning in centrum. 
5. 

Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, 
Lorentzstraat. 

Huurprijs f 432,85 per maand. 
Gevraagd: grotere woning. 
6. 

Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat 
(oneven). 

Huurprijs f 556,50 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning in dorp. 

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- 
lijnen van de ruilregeling. 
Belangstellende huurders van EMM of Ge- 
meentewoningen dienen vóór eind februari 
1981 schriftelijk te reageren onder vermelding 
van de aan te bieden woning en lidmaat- 
schapsnummer/geboortedatum. Advertenties 

worden toch niet 

gelezen 

Dit is een advertentie Aangeboden: 
volledige 

horecapapieren 

eventueel met 

medewerking. 

Tel. 02507-13075. Gelijkspel te weinig voorNlltot Prima zaalvoetbal Hong Kong ZANDVOORT - Het blijft de SC Hong 
Kong Zandvoort voor de wind gaan. 

Ook het belangrijke duel legen Zekveld 
Sport vterd, na prima zaalvoetbal, win- 
nend afgesloten , 6-3. In de hoofdklasse 
gaat het met Nihot en Rinko minder 
goed. Wel behaalde Nihot een gelijkspel 
tegen Beauty (6-6) maar degradatie zal 
niet meer te vcrkomcn zijn. Rinko 
verloor met 4-3 van Wilms Floct en er 
moet een wondei gebeuren om aan 
degradatie te ontkomen. 

In een goed bezette sporthal van Aals- 
meer mim Zckvcld snel afstand van 
Hong Kong. Binnen dertien minuten 
was de stand reeds 2-0. doch de Zand- 
voortcrs waren geenszins geïmponeerd. 

Nog voor de rust haalde Hong Kong op 
tot 2-1 door een doelpunt van Ed 
Vastenhouw en kort na de doehvisse- 
ling zorgde dezelfde speler voor de 
gelijkmaker. 2-2. Hong Kong kreeg 
steeds meer vat op het spel van de 
tegenstander en met fraaie akties voer- 
den Pieter Keur (2.\) en Menno Vissers 
(2.\) de stand op tot 2-6. Zelveld Sport 
kon slechts nog eenmaal tcgenscoren 
maar verder zat er niet meer in voor de 
gastheren. Doelman Eddy Steffcrs en 
Ed Vastenhouw vielen in deze wed- 
strijd op door hun goede spel. 

Degradatiekandidaten Nihot en Beauty 
kwamen in Hillecom tot een aantrek- 
kelijke en op de aanval gespeelde parti| 
zaalvoetbal. Zoals wel vaker gebeurt 
dit seizoen liet Nihot in de slotfa.se een 
overwinning glippen. Voor de rust nam Permanent te tiuur 

zomerhuisje 

voor een persoon. 

f 450,- p m. alles inbcgr, 

Br o nr ZBO^bur 

V d blad re KOOP 

damesfiets 

z g.a n 

Heren- 
racefiets 

Telefoon 02507-18026 JONGE, ENERGIEKE 

BARKEEPER 

27 jaar, wonende te Zandvoort, ambieert een 
functie als barkeeper in een van de vele bars of 

discotheken die Zandvoort rijk is. 
Licfsl een 8-3 zaak of iiachiclub. Heb ruime ervaring. 

Spreek vloeiend L-ngelscn Duns. 

Gaarne u» Iclcfonischc rcaelic onder nr. 02507 - I 71 16. 

NOL DE KATER TfHUUR 

2 kleine 
appartementen 

Telefoon 023-327834 
tussen 9.00-16.00 uur TE KOOP open diepvriesmeubel 

zeer geschikt voor ijs en andere 

diepvriesprodukten. 

2 jaar oud, t.e.a.b. 

Telefoon 's avonds 02507-13498 TE HUUR 
voor jongo vrouw 

etage 

f 600, p in 
Br. o. nr Z505 
bur, V d blad Wie heeft op 3 februari 
miin 

gladde gouden 
armband 

gevonden? 

Tegen bel ter, t. bez. 

IVIevr, Stokman, 

Stationsplein?. 

telefoon 02507-14651 Ie klas VERS HOLLANDS PAARDEVLEES 

(eigen slachting) 

Verkoop aan particulieren 

Donderdag v.a. 13.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdag v.a. 8.00 uur tot 18.00 uur. GEVRAAGD 

hulp in de 
huishouriing 

voor een halve dacj por 

weck. f 12 p u 

Mevr Van Erp, 

Fenemaplein 7, flat 14, 

telefoon 15539 Biefstuk kilo 24,00 

Rosbiefkiio 15,00 

Riblappen kilo 13,00 

Magere lappen kno 1 3,00 Tartaar kilo 10,00 

Gehakt kilo 8,00 

Doorregen lappen kno 8,00 

Karwijlappen kno 13,00 ca. Ketelverse paardeworst 

15x nationaal en internationaal met goud bekroond. 

Vleeswarenfabricage en vleeshal 

Oude Schipholweg 987, Boesingheliede (gem. Haarlemmermeer) 

Arie Bos Gt'vraacid van A tot 2b 
|ul. 

gemeubileerd 
zomerhuis 

ol APPARTEMENT voor 

rublKj ycvin, 2 groten ('n 

4 kind van 16 20|adi 

Eikelstam. 

Koningsvaren 41. 

3063 HP R'dam Horeca 
echtpaar 

mot pivariiic) imi 

Wlonkcnni', biedt .-u li 

aan v.'h ii ^ bcizocii 

Telefoon 02507-16524 Nihot ccii 4-2 voorsproniz door doel- 
punten van Rob GaiLsncr (2x) en Ruy- 
niond Keuning {2.\). 
Na de p.iu/e bleef de slrijd spannend. 
Beauty kwam direkt terug tot 4-3 m.iar 
even later zorgde Rob Gansner voor 
5--''. De Zandvooiters /akten uat weg 
en Beauty piotiteerde snel om de stiijd 
gelijk ie trekken .'i-3. Toch leek hei 
erop dat de h.idgasien nicl de wiiisi 
zouden gaan siniken, loen Jan Rotie- 
\eel 6-.S op het scoichoid braehl In de 
allei laatste seeontlen van de weilstriid 
wist Beauty toch nog de niet meer 
\ciwachle geh|km,iket te piotluceien Rinko 

Rinko leed een oiiüclukkipe nederlaag 
tegen AVilnis 1-loet In het begin zat hc-^t 
Rinko nog we! mcc. ,\'adat VV'ilnis Moet 
de score had geopend werkte even later 
een W'ilins-speler de bal in eigen doel, 
\'lak voor de rust nam Rinko de 
leiding 'leun Vasteiiiuuiw speelde de 
defensie van de gasten uit en een van 
hun veidedigeis gat het laatste /etje 
aan ile bal 2-1 

Wilnis I-loci kw.im sterk tciuL; en ,il 
s|Xiedig was de stand wcei uelijk 2-2 
Rinko gooide alles op de .laiival en e? 
ontstonden prachtige k,iiis(.ii op een ot 
mceiileie doelpunten I nige uitvallen 
\aii \Nilnis |-'kiet betekeiklen wel doel- 
punten en een 4-2 achierstaiul Wei 
kwanien de Zandv<ioiieis nog vi,i 
Teun Vastenhouw utt 4-.'? terug ni.iai 
meer zat er niet in Medina Carpets 

in een niet al Ie beste wedMri|d moest 
iA(Im.'iu-iuh I SC Hong Kong onder zware druk. 

Medina Carpets /ijn meerdere et ken- 
nen in Zomer/!org, Mei een voor /aal- 
voeibal wel /eer lage score (1-0) gingen 
de Zandvoortcrs de boot ui. Ondanks 
het slechte spel heeti er /.eker moer m 
ge/!eten voor ,\Iedina, doch een g'oetl 
keepende Zoiner/org doelniiiii stond 
niet goetle reddingen een geli|kspcl in 
de wei; J Nog een dikke wcok en het is 
weer over voor een half jaar. 

Dus kom nu nog even langs 
voor de ECHTE koopjes. 

Zie onze vorige advertenties. 

RADIO PEETERS 
Haltestraat 56, Zandvoort Standen 
' ;voetb9lcluli|| 


Derde klasse 


KNAB 
\ 'eisen 
M-IS 


11 BC 
14-1,S 


Beverwijk 
I4-I,S 


Il BC 
14-1(1 


Beverwijk 
1 l-Ui 


ZaïKhooriniee 


uwen 


I4-I,s 


DLM 
14-Is 


llaltuc': 
14 ls 


\.SV 
i4-!s 


Kennenieis 
14-11 


\\,S\-ill 
jj j-, 


DIO 
14-111 


kl( 
14-1(1 


niiB 
14- 


Iwccvie klasse 


U\B 
Renova 
1 vl" 


S\ll 
l4-!,s 


.SpaarnevoMcIs 
12-P 


V ouelen/am; 
14-lh 


CB.S 
1 t-l> 


Spaainestad 
1.^-r^ 


1, Heemskerk 
14-12 


Schalkwijk 
14-12 


nsc74 
12- ') 


rzB 
12- S 


lllkS 
12- ^ 


Zalerd.it; eerst 


e klasse II\'B 
/.uidvooi l'7,^ 
1-1-2^ 


kiiiheim 
L^^-IS 


llaltwei: 
I.VIN 


DSC74 
r^-i(' 


KlC 
1.VI4 


SVB 
I.V14 


Bloemciidaal 
13-12 


RCH 
14-11 


SVI,1 
12- ') 


Terrasvoizcis 
12- 5 \c\xn RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 8 Ik vond MTat ik zocht op de Grote Krocht##« 14 februari 

Valentijndag 

Op \ ikniiin 1 1 Ithru iti 1 \ ii nxii / ii h ni spukm 
1 li.l IS tk d 11 du ^ itrulsth ip dn /\^\\ unii il IiclII 
miluikl' tkl iK i.t_n n.ki inluid hi| iiilskk uni irn.n 
(.1.11 cii kI iiK'- iiKi liKHnKri iil nu i i. ii pi uu li. M.r 
I isstri 

Speciaal hiervoor hebben v,\\ een boeket 
en bloenisliikie samenncsleld. 

rf ■ jr 

i^^l^lfitfl GROTE KROCHT 24, 
fU^n l^i^l^ ZANDVOORT. Ëen Neckermann reis 
boek je niet bij iedereen 
maar wel bij ons! 

Neckermann biedt volop keus en is vaak 
goedkoper. Of het nu gaat om voordelige 
Vliegreizen, gezellige Busreizen, prima 
Autoreizen, fabelachtige Verre Reizen of 
Stedenreizen voor tussendoor. 
Graag vertellen wij u er alles over REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20. Zandvodrt 
telefoon 02507 12560 tipwn v«o maandag 73 00 uur tot taten)agl3 00uu> ftEINlOEMSTOMENKRSEN 

Aieanette' 

GROTE KROCHT 1\ ZANOVOOflT 
TCl 02507 25 W seho, M^§ «iruo &m S^ftflV «C>K>*f, m s mor9«ns 9tty»crtt »middagsal»c)ioon Alles voor handwerken 
vindt u bij 

'T LUIFELTJE GROTE KROCHT26, ZANDVOORT. Rijwielhandel BOS 

voor o a 

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, 

Motobecane, Kyoso en div 

kinderrijwieien. Tevens 

KIS-sleutelservice en 

rijwieiverhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12954 - Stevige 
ledikanten met 
spiraal 

80xl90cm 

119.- 

H*t Kastanhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507 -17751. Hang- en legkast 

172x50x97 cm 

159- 

. leverbaar uit voorraad in 
4 kleuren. 

HatKastanhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507 -17751 MATRAS 

IScrtidilêf ; 
80x190 ^',; 

139,0C|Ï 

nu ook in grote mïtenj j 

Het Kastenhülis 

G rota Krocht 2S; 
telefoon 02507-17751. . iMAtRAS 

^Tdubbel dobrgestikt 

v.Hat Kastenhuls 

/i*,". ...,■■■• 

'•:>.«. . jGrota Krocht 25, 
■, talafoon 02507-17751. Nieuw 
voor een beter gezicht 

DE GLASBRIL 

Optiek Slinger 

Gedipl opticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 43 95. 

Leverancier van alle ziekenfondsen 

Vrijdag koopavond. Boek en kantoorboekhandel 
SIgarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02507-16033 Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO LET OP 

23 februari start de verkoop van de loten voor de 

jubileum Staatsloterij met maar liefst 

5 miljoen gulden extra aan prijzen. 
HET ENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF 

Wij kunnen u bieden: 

* De bekende witte Mercedessen 

« Mercedes Old-timer 1935 type 320 

* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 
paarden 

Ook in combinatie mogelijk 

Taxi Centrale 

Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600-17588 
Zandvoorlselaan 140, Heemstede, lel. 023-242400 Banketbakkersijs 12 smaken 

CnipOlatatllitianCl metmarasqumsaus 

Pudding, een lekkernij m diverse smaken AART VEER Grote Krocht 23 - Zandvoort dus ik kocht ^vat ik zoclit op de Grote Krocht CHIN. INDISCH RhSlAURANT 
Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -146 81 

Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u een ^an on/c 
spcciaiileilen, de 

Indische rijsttafel ..n „«rlS,- pp 

Het kopje kol! ie er iid krijgi u van ons 
Hel kindermenu kosi nu 10.- mei een glaasje Iris en een i|s|c (oe. 
De/c -aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, (ol 20 maarl 

Voor het afhalen hebben wij m de/e periode spci-iale dagaanbiedingen 
Dini>dag: nasi of bami met 4 si saleen aijar voor lü.üü 
Woensdag: '•'; kip in kerrv saus 7,50 
Donderdag; \ oc Yong Hdi 7,50 
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 ,50 Vrijdagavond 13 februari onbeperkt 
mosselen 
PP- 

CAFE - BAR - RESTAURANT 

„DE KOUSENPAEL" 

Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef 02507 - 12567 

S.v.p. tijdig reserveren. IX yocclkoopstt l'tuucot -iOs 
de sulan kost t H 'WS - (mj IMW ) Dat 
IS v\eiki.liik vvciniLj.ilsuLVcn kiikt n.i.ti 
de/L S pcisoons .iiito 

I n .lis u dc/c -ïOS Sctlaii d.in 
vei.U(-Ii|ki iiiLi/iin tonaiiienien Bch.iKc 15.995,- .lis Sl (.1.111 IS de ->(iS(K)k Icvcibi.ii inCiI 
C>1 S sR Bit.ik tn DicslI vcisie Hijde 
iVLi'ii-iit iO^ is.iIIls uimi <)()k(.li, ki u/c' 

DE 305 KOST 
WERKELIJK WEINIG. 
mk> , 
DE 305 HEEFT RUIMTE 
VGORCOMFOin: \i iliiLiik \(iti;LnstlL «jUkicIl 1 ( 1 norm 


hix M.KJd 


\t. isn 


I11M..I 


>liip 11 


ijiiji 11 


M lil 


Sul 111 (,1 


1 


Slipt 1 


1 |s(, 


1 II 1 


1 KI 1 


(lis SU 


i 


Supi 1 


1 l(. ) 


111') 


1 1 M 


(,l 1) SM) 


1 


DrsU 


1 ISi> 


1 ij<) 


1 1 1 ^ 


Hu ik<J s SK 


4 


supu 


1 I-. '1 


1 II (< 


1 1 1 1 


Hu il Cl 1) sun 


1 


DuM. 


. r j 


1 11 s 


1 1 1 1 


DE 305 IS ZUINIG IN VERBRUIK. 
Iz AutoM^ 

VERSTEEGE Pakveldstraat 21 - Telefoon 12345 
Zandvoort. 

ACHTER ELKE 305 STAAT EEN 
GROTE DEALERORGANISATIE. 
EN: U HEBT ALT UGEOT WILLEN RIJDEN. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 3 •EERSTE CONCEPTNOTA'S SPECIFIEK WELZIJN GEREED' Hoe zwaar telt de 'wegingsnota' 
— bij voorbereiding welzijnsplanning 
Webijnsplanning ZXNDVOORT - Volgens hel tijdschema \an de «cl?ijnsplannin(; dient een 
wegingsnota voor 15 januari 1981 opgesteld te zijn. I)c7e nota dient dan vcr\olgcns 
voor 15 februari 1981 te 7ijn \astgcsleld door de commissie. Hel eerste concept \an 
de/e ucgingsnota uerd op 3 februari door de commissie welzijnsplanning 
besproken. 

In dit stuk, of nota, die ..wegingsnota" wordt genoemd, 7al op basis >an 
doelstellingen en uitgangspunten worden nagegaan ol. en op welke wijze de wensen 
van de instellingen en inwoners kunnen worden \crwe7enlijkt. Deze nota is te 
beschouwen als een vervolg op de 'nota aan/el tot welzijnsplanning' die op 5 
tcbruari 1979 werd \astgcsteld. 

Het totale welzijnsplan heeft betrekking op instellingen, die kunnen vallen onder 
de nu reeds van kracht zijnde rijksbijdrageregelingen. Voor Zand\oorl zijn dit 
^voorlopig) alleen de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk en de tijdeii|ke 
Hjksbijdragercgeling emancipatiewerk, gezien de hoedanigheid van de aktniteiten 
die thans worden ontplooid. \ («ir ck' eerste \ier |,iai is in de 
il^egmusnota niet het gehele terrein van 
de sotui.il-culturcle aktiMteitcn en 
cniancipatic-aktniteiten aan een her- 
wa.irdering onderworpen De bestaan- 
I <je aktiviteilcn zijn voor het overgrote 
' deel ontstaan op basis van maatschap- 
! peli|ke behoeften. 

Groepen burgers hebben zich op \rii- 
willige basis ingezet voor oprichting en 
fristandhouding van allerlei verenigin- 
gen en groepen Al deze initiatieven 
ïiiogen niet ineens in een onzekere 
situatie worden gemanoeuvreerd' . al- 
_vius de commissie in haar nota Criteria 
• tnoeten vvoiden ontwikkeld. bi|v in 
")>iibMdieregelingen welke voor de 
(nerheid als richtlijnen kunnen woiden 
iiaiigi. houden indien zulks noodzakeliik 
Is De vvel/iinstonimissie heeft via een 
invent.inbalieiiota en vragenslelliiigen 
lian diverse organisaties voldoende 
werkmateriaal verzameld om de weg- 
jncsnota aan de orde te stellen Jlndeling 

'Door de commissie zijn drie catego- 
rieën onderscheiden waarbii men heeft 
laten ..meewegen", of de betreffende 
(iktiviteilen vallen onder de huidige 
"ri|ksbi)drageregelingen en /of het voor 
het uitvoeieii van de sociaal-culturele 
j .iktiMteiten van ue/enli|k belang IS dat 
I /ogciia.imde doelgroepen - oa vrou- 
wen uerklo/en ouderen culturele 
minderheden jongeien en gehandicap- 
ten - extra a.indatht krijgen \ooris is 
het van belang voo de kwaliteit van het 
sociaal-culturele werk. dat voortdurend 
ingespeeld wordt op de maatschappelii- 
ke behoeften, die zich telkenmale weer 
in andere vormen aandienen Men is 
echter van mening dat het particulier 
Initiatief met ondergraven mag wor- 
-den 

De eerste caiegoiie van sociaal en 
culturele aklivileiten wordt gevonden 
jn het pakket akliviteitcn ' hetwelk 
(J-eelzijdig IS en wordt uitgevoeid in 
^«Jaartoe speciaal ingerichte gebouwen 
•Jüiidei begeleiding \<m beroepskiaeh- 

JHieionder vallen het aktiviteiteiieen- 
nVum het Cultureel Centrum en de 

Stichting 

De aktiviteiten vallende onder de/e 
icategorie vervullen een belangri|ke 
^unktie in het soeiaal-cultureel gebeu- 
■>\cn binnen de gemeente Zandvoori 
"Het aktiviteitenpakket zal derhalve 
•jaarlijks aan een bijzondere weging 
Idienen te worden onderworpen In de 
|iietrcffende subsidieverordening zullen 
itegelingen oj^genomen worden welke 
l^nhouden dat de |aarli|kse lasten ten 
'J^ehoeve van de goedgekeurde perso- 
Hieelskirmatie. de vooral goeduekeuide 
Jiuiwestingslasteii en de eveneens voor- 
Mi goedgekeuide oiganisatiekosten vol- 
üledig gesubsidieerd worden \ oor de 
]|uitvoering van aktiviteiten zullen be- 
-dragen moeten worden vastgesteld te 
^enien op de voorgenomen aknviteiten "tweede categorie 

leronder vallen sotiaal-cultuiele ak- 

.ivifciten welke naast de in de eerste 

ogorie ingedeelde aktivileiten die- 

1 te worden uitgevoerd Hierbij 

.' dt gedacht aan scoulinggroepeii, 

."■a'idet leugd- en peuterwerk. het vor- 

'[mings- en ontwikkelingswerK voorvol- 

j'wvasseneii De/e aktiviteiten richten 

>,'zich in doorsnee op een o( enkele 

l'doelgroepen terwijl hieibij beooideeld 

'.zal moeten worden welke aktiviteiten 

|moeten worden ontplooid en welke 111 

■«het kader van het vierjarenpl.in e\trj 

' «landachl dienen te kri|geii 

'Huisvestingskosten kunnen volledig 

worden gesubsidieerd, terwijl voor de akiiviteiten en de org.inisaliekosien 
een nader te bepalen percentage van de 
vooraf goedgekeurde uitgaven gesubsi- 
dieerd kunnen worden leiwijl kosten 
voor specialisten (leideisvorming) 
eveneens kunnen w 01 den vergoed Derde categorie 

Deze aktiviteiten zijn meestal gericht 
op een doelgroep en worden gewoon- 
lijk uitgevoerd in gehuurde ruimten 
onder leiding van vrijwilligers Cr kan 
in sommige gevallen leiding worden 
gegeven door specialisten ll>e ronder 
zouden kunnen vallen amateuristische 
kunstbeoefening en volkscultuur Aan- 
gegeven zal moeten worden welke uit- 
gaven voor subsidie in aanmerking 
komen en uiteraard tot welk percenta- 
ge Kosten voor specialisten kunnen in 
voorkomende gevallen eveneens wor- 
den vergoed, bijv een dirigent voor 
een zangkoor of muziekkorps Doelstellingen 

Het doel van het welzijnsbeleid in het 
huidige stadium is gericht op 
- de mensen de mogelijkheden te bie- 
den tot ontmoeting en ontplooiing 
waardnor mogelijkheden kunnen 
worden geschapen, dat mensen zich 
bewust worden van hun omstandighe- 
den en die van anderen: alsmede voor 
de verantwoordelijkheid voor henzelf 
en die van anderen. In het kader van deze wegingsnota 
heeft de commissie /ich beperkt tot liet 
terrein van de volcendc aktiviteiten Verevining 

Bij de nieuwe wehiin\>egelms' uordl 
gesteld dal hel naai om de financiële 
aspeclen van de decenlralisaiie 
Deze kunnen worden beperkt lol iHee 
hoofdf'efie\ens. Ie neten de .,bearo- 
Ungsneulralileil" en de ..vereie- 

De hegrotingsneulrahteil beperkt zich 
in \lrikte zin tot bctuiirhjke henerka- 
veling van bevoegdheden. Daarmee n 
niet gegeven dal liet welzijnsbeleid 
uitgebreid zou moeten worden. Lr 
komt tn beginsel geen geld bij van liet 
Rijk. Binnen hel kader \an de rijksbe- 
groting verloopt de decentralisatie dus 
hegrotingstecliiiisih neutraal. 
De verevening steil dal de geldhoe- 
veelheid gelijk bh/Jt, maar dat de 
verdeUng met hetzelfde kan hlinen. 
hr zullen dus \cr\cliiiinngen optre- 
den in de geldstromen, ronder dal hel 
totaalbedrag groter wordt Dit nu 
wordt verevening genoemd De geld- 
stroom van Den ffaai^ naar omlaag 
zal na verloop van tijd niet meer in 
talloze afzonderlifke subsidies Horden 
verdeeld, liet geld van de diverse 
departementen zal verzameld Horden 
in hel gemeentefonds en het proiiii- 
ciefonds. Van daaruit zal via een 
bipaalde verdeelsleutel het geld Ier 
heschikkiiig komen van de gemeente- 
lijke overheden, dus via de algemene 
uitkeringen. 

De ,,hannraag" is echter- ,,lloe ziel 
die verdeelsleutel er uil'" Deze ver- 
deelsleutel zal uileindeliik norden be- 
paald door de ProjeUgroep l iiiaiic ie- 
le Gevolgen Decentrahsatie. 
Uu proefgebieden zullen de eerste 
ervaringen worden henerkt zodat men 
lol een verdeelsleutel kan komen Als 
proefgebieden zijn momenteel aange- 
wezen lievelanden, lireukelen en 
Arnhem. hTocke. 1 vormings- en ontwikkelingswerk 
voor volwassenen 

2 opbouwwerk en soci.ile actie 

3 club- en buurthuiswerk.. 

4 amateuristische kunstbeoefening en 
volkscultuur. 

5. jeugd- en jongerenwerk. 

6 jieuterwerk. 

7 sportieve rekreatie en 

8 emaneipatienerk 

De taak v<in de overheid ten aanzien 
van de sportieve rekreatie wordt gezien 
in het zorgdragen voor vc'^iiende 
ruimtelijke mogelijkheden - geogra- 
fisch gespreid over hel grondgebied \<\n 
de gemeente - om sportief te kunnen 
rekreereii 

Randvoorwaarden 

De mogelijkheden en onmogelijkhe- 
den worden voor een groot deel be- 
paald door de .randvoorwaarden" 
vv<iarbij de voorwaarden in de rijksbij- 
drageregelingen in acht dienen te wor- 
den genomen Binnen het raam van 
deze bijdrageregelingen kunnen poli- 
tieke beslissingen worden genomen Fn 
dal IS niet toevallig zo. maar dal is juisi 
de bedoeling in de tweede plaats dient 
de beleidsontwikkeling plaats te vinden 
binnen het politieke beleidskader van 
de gemeente Het collegeprogramma is 
dus daarvoor de komende jaren het 
uitgangspunt WATERSTANDKN ZANDVOORT - de waterstanden 
voor de komende week Datum 


HW 


LVV 


HW LW 


12 febr 


8 42 


4 10 


21 22 16 45 


13 febr 


9.S7 


5 16 


22 52 17 58 


14 febr 


11 20 


6.36 


19 21 


15 febr 


14 


8 03 


12 37 20 42 


16 febr 


1 19 


9 19 


13 44 21 52 


17 febr 


2 10 


lU 18 


14 34 22 50 


18 febr 


3 0"! 


11 02 


15 17 23 39 


19 febr 


3 48 


11 48 


15 .55 Maanstandcn woensdag KS februari 
1981 VM 23 58 uur Burgelijke stand Geboren" Nadine.d V HJ Bakkenho- 
ven en M M Waterman 
Ondertrouwd R van der Woude en 
A r van Deursen 

Overleden Krijntjc Kojier geb van 
koningsbruggen. 78 jr . Marmus W 1 
v.in der Lint. 57 jr . Pieter Kopei. 73 
ji . Johannes Hoekstia. 47 jr 

Aanvraag subsidie 
voor emancipatie- 
activiteiten 

ZANDVOORT - Groepen en 
organisaltes die zich niet eman- 
cipatic-aktivitieien bezigliou- 
den, kunnen ook dit jaar in 
aanmerking komen voor subsi- 
die. 

Het g.iai om aktiviteiten die onder 
meer ücrieht moeten zijn op de ont- 
wikkeling \Mi liel zeltliewustzijii van 
vrouwen het doorbreken van rolbe|X'r- 
kingen sm\ viouwen en mannen, de 
verandering van maatsehappelijke si- 
tuaties die belemmeiingen en achter- 
standen SM1 vrouwen veroor/aken en 
het bev(irderen \An een emaneipatiege- 
voelig beleid in allerlei maatschappelij- 
ke verbanden 

Daarnaast kan ook subsidie worden 
verstrekt voor training en begeleiding 
van kader, dat /ich met emancipatie- 
aktiviteiten bezighoudt. 
Voor het aanvragen van subsidie zijn 
bij de provincie speciale formulieren 
beschikbaar, die voor IS maart a.in- 
staande volledig ingevuld en ingediend 
moeten /ijn bij het Provinei.ial Be- 
stuur v.in Noord-Holland ,.Lm<ineiii.i- 
tie/aken" . Postbus 12^. 2(1(10 MD 
I laai lem ()|i dit adres kan men ook de 
tornuilieieii a.inv ragen. Dat kan bo- 
vendien telelonisch via de nummers 
(123-163405, 163447 en 163478 In ajiril 
.lanstaande wordt door Gedeputeerde 
Staten een beslissing genomen over de 
subsidieverzoeken Was lot in de jaren '70 de welzijnssector een totaalpakket van hel Ministerie van 
C.R.M., vanuil Den Haag ii men zich steeds bewuster geworden tan hel feit dat 
overdracht van deze bevoegdheden aan de gemeenten juister is In de zogenaamde 
knelpuntennota van de overheid in 1974 werd uiteengezet dat hel onder meer 
noodzakelijk zou zijn de gemeenten te belrekken hi; liet voorbereiden en uitvoeren 
van beslissingen inzake de o\ergang van deze bevoegdheden op hel terrein van de 
welzijnszorg en het daaruit voortvloeiende ..welzijnsplan", waarbij belangheb- 
henden in het planningsproces zouden behoren Ie worden betrokken 
Deze gehele materie zal worden vastgelegd in de kaderwet specifiek welzijn welke 
naar alle waarschijnlijkheid in 1^87 zal worden inge\oerd. Hierbij kunnen 
verplichtingen aan de gemeenten worden opgelegd. 

Gedurende deze overgangsjaren zijn van kracht de ri;ksbijdragenregelingen 
waarin voorwaarden worden gesteld ten einde voor rijksbijdragen in aanmerking 
te komen. 

Voor Zandvoort zijn dit voor dit ogenblik de Rijksbijdrageregeling sociaal- 
cultureel werk, de tijdelijke Rijksbijdrageregeling emancipatiewerk en per 1 
januari 1982 wordt bijv. de niksbijdrageregelmg maatschappelijke dienstverlening 
van kracht. 

Op basis van deze bijdragenregelingen zal er door de gemeente Zandvoort voor de 
komende vier /aar een plan worden opgesteld aan welk programma weer een 
, jaarprogramma" zal worden ontleend. Indien men als instelling in zo'n 
jaarprogramma slaat vermeld kunnen hieraar, rechten worden ontleend. Uiter- 
aard dienen deze programma's door de gemeenteraad te narden goedgekeurd Wanneer de beleidsdoeleinden voor 
het wel/ijnsgebeuren de raad nooit /o 
duidelijk voor ogen heefi gest.ian is 
het waarschijnlijk dat hel welzijnsbe- 
leid door de commissie heel anders 
geformuleerd gaat worden en dal dit 
vooral n.i de inspraak, door de raad 
wordt overgenomen 
In de derde plaats dient rekening ge- 
houden te worden met de soei.ile rand- 
voorwaarden De besehikbaie lijd 
mankracht en deskundigheid bij zowel 
gemeente als bevolking zijn beperkt 
Ook bij verandering in het heleid moet 
rekening gehouden worden met sociale 
consequenties 

Tenslotte /\\n ei de financiële rand- 
voorwaarden Omdat het gemeentelijk 
welzijnsbeleid gerealiseerd zal moeten 
worden met in hoofdzaak de thans 
beschikbare middelen, kan de moge- 
lijkheid ontstaan dat het particulier 
initiatief voor een groot gedeelte wordt 
buitengesloten door bepaalde priori- 
teitsstellingen, ,,In de gegeven omstan- 
digheden lijkt dit bijzonder onge- 
wenst", aldus de vveginiisnota Bovendien is men v.in plan bij de 
vveginaseleinenteii een bep.ialtle pun- 
tentelling toe te jwssen ledere doel- 
stelling IS oneleiverdeeld in wegingsele- 
nienten bijvoorbeeld "ontmoeting en 
ontplooiing", "vorming" en bewustwor- 
ding" Per onderdeel krijgt men een 
jnint. terwijl bij doelgerichte aktivitei- 
ten extra punten worden toegekend 
Bij deze waardering komt de aktiviteit 
met het hoogste aantal gescoorde pun- 
ten boven.ian de lijsl van de wegingsno- 
ta 

In de afgelopen vergadering is direct ai 
gebleken dat de coinmissic-leden hel 
niet eens waren met de verdeling in 
categorieën zoals de eerste conecptwe- 
gingsnola laat zien. Daarom wordt van- 
avond in de vergadering van dciommis- 
sie planvoorbereiding speciHekvtelzijn 
een tweede concept-w egingsnota be- 
sproken, waarbij «crschillende priori- 
teitsstellingen iï\n verschoven. (lllusiraties uit de infonmiliekrant ..Zeg 
nou zelf' van november 1980) de ri ei itiig toill mtf; U vii'l mi>t; 
liiktilt' nelzil'ishiU'id ' •hjUicdi n om ut te nnipen tn hi r 
Weekenddiensten ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bouwman Mol en 

Ridderbos 

Arts BFJ Bouman. tel L56()0 

Verdere inlichtingen omtrent de week- KwkdieiKten Zondau 15 febiuaii 
ZANDVOORF 
Hervormde kerk Kerkplein 
10 ^0 uui ds C Miitaheru (crèche 
aanwezig) 

Jeugdhuis achter de kerk 10 30 uur 
Jeugdkapel 

Gereformeerde Kerk. Julianavvec 15 
10 ÜO uur ds P van Hall 
l'i 00 uur dienst, verzorgd door mede- 
werkers Gemeenschappelijke werk- 
groep 

Nedeilandse Protestantenbond. Biug- 
straat Is 10 ^11 uur ds A Noorman 
Ned Hen pied !e Bussuni 
Rooms Katholieke Keik 
Parochiekerk bt Agatha Grote 
Krocht 

zaterdag 14 februari 19 00 uui Lucha- 
risliev lering niet orgel en s.imenzang 
Zondag 15 februari 8 45 uur btille 
Lueh.iristieviermg. 10 45 uur eucharis- 
tieviering met medewerking v.in hel 
St Caecilia kerkkoor 
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 
14 9 30 uur ds R Hengsimangers 
(Gemeenschappelijke dienst met de 
Ned Herv. Kerk). 19^0 uur ds. LJ 
Boeyinga 

Nieuw Apostolische Kerk Tot nadere 
aankondiging zondag 9 30 en 16 00 
uur. woensdag 20 00 uur dienst in 
gebouw MaJoerastraal 1. Haarlem- 
Noord 

Nederlands Chiistelijke Gemeen- 
seliapsbond m.iand.igmiddag 16 fe- 
bruari 3 uur samenkomst "in huize 
„Pniel". Zuiderstraat "! 
Volle Evangelie Gemeente zondag- 
morgen 9 45 uur dienst in gebouw 
Voorstraat 100 te Katwijk lan Zee enddienstcn worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen 
Anderson tel I205S, Drenth tel 
11355. riieringa tel 12181. Zwerver 
tel 12499 

TANDARTS telefoon 02V3n2.\'! 

VVHKVCRPLCGING zr T Dijk, Lo- 
rent/straat 4^5 Zandvoort tel 12'!82 APOIHLLK Zeesiiaat Apotheek 
Nv BeikcL Zeestiaat 71 tel n07> 

NLRLÜSKUNDIGC mevr Chr 
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2 
Zandvoort tel 02507-14437. b >: u 
023-313213 DILRLNARTS mevr Dekker. Thor- 
beckestraat 17 tel IS847 
Bij afwezigheid van de gewenste arts 
raadplege men uitsluitend de \ eeart- 
sendiensi te Haailem tel 02i-'ïri2i'ï 

GLSLAC HISZILKTLN' voor alsze 
mene informatie tel 02V!20:02 (i.l\t 
en nacht) 

.SfORINGSDICNSr GASBLOf^lJI 
leleloon 17b41 

POLITIE telefoon 1.^04^ 

BRANDWEER telefoon 12000 

TAXI telefoon 126000 en 1684 1 ALGEMEEN MAATSCHAPPI LIJK 
WERK ZANDVOORT 

Noorderstra.it I. telefoon n4s9 (b g g 

023-120899 ot '!20464) 

Spreekuur op werkdagen van 9 00 tot 

10 00 uut. m.iandagavond van 7 (10 tot 

8 00 uur 

Veider volgens afspraak Vooi deze 

hulpverlening, beschikbaar voor iedere 

inwoner \,.w Zandvciort geldt dat er 

voor de vrager geen kosten verbonden 

zijn Met oog en oor 
de badplaats door Piet v.d. Berg 90 jaar 

I en algemeen bekend en izciieht 
ingezetene van on/e gemeente is op 
/ondaii 1 februari 90 jaar geworden 

Het IS Piet van den Berg. wonende 
in de H.iarlemmerstra.it nr 12 Len 
zeldz.i.nn vitale kerel die zelfs noi: 
altijd op de bromfiets rijd en ook op 
de heis Door een toeval kwam ik er 
een de/er dagjn achter maar het 
w.is toen helaas al te la.it om er 
vooral meldini; van te kunnen m.i- 
ken hemeen niet wegneemt d.it 
hel tcit .lis zod.iniü w.ianl is om er 
in de/e kolommen melding van te 
m.iken I 11 hij k.in er /leh d.iii o|i 
beroepen in elie tijd .il «eer 14 
d.iiien (uider Ie /\\n geworden D.it 
telt mee o[i zulk een lioize leeftijd 

Ln al IS het d.in wat l.i.it gefelici- 
teerd Piet namens zeer velen en van 
harte hopen we. dat je er nog maar 
wat jaartjes bij zult p.ikken ..Op 
naar de honderd is het parool' k 
Was blij te horen dat alles nog 
steeds n.uir den vlee/e gaat ook 
met je vrouw Houwen zo en hel 
.illerbeste' 

Lourens Stuifbergen 

N.i.ir ik verneem heeft de heer 
I ourens StuiOieigen nu .ilweei 
sinds Verscheidene j.iren de dirigent 
v.in het loonkuiisi Or.itoriunikoor 
Z.tndvoort (I 07) de wens te 
kennen gegeven met insz.ing van het 
nieuwe sei/oen (d.it is dus bij het 
ing.i.in v.in ele komende vakantie- 
tijd) /ijn werk/.ianiheden als leider 
van het koor te willen beëindigen 
Drukke werkza.iniheden op muzi- 
ka.il terrein nopen hem da.irtoe 
hoe/eer dit besluit hem ook aa» het 
hart ü.ial Door bestuur en leden 
v.in het koor wordt dn vertrek len 
/eerste betreuid Want na de heren 
1 .laivcid en 1 1.ilsema voerde hij het 
koor tol grote hoogte op zoel.ii men 
tot pi.iehtige uitvoeringen kw.ini 
Zeer veel wei ken wa.ironder Ora- 
toria V 111 tornia.it kw.imen onder 
zijn bezielende leiding tot verklan- 
king Ik noem u onder .indere het 
Oratorium . Saiil"" van d F Han- 
del Men zal echter in het besluit 
van de heer Stuifbergen moeten 
berusten doch het roept wel pro- 
blemen op die ina.ir niet zo een- 
tvvee-drie op te lossen zijn. want 
koordirigenten zijn zeer moeilijk 
aan te trekken De moeilijheid die 
het Zandvoorts Mannenkoor in her- 
oprichting da.irmce ondeivindl is 
daarv.in een sterk sprekend voor- 
beeld Ik wens het bestuui van 
I O Z v.in li.irte succes bij het 
aantrekken v.in een opvolgei voor 
de heel Stuiflicrgen Hel subliem 
zingend koor dat moeilijke werken 
niet uit de weg ga.it en naar ik meen 
thans zo om en nabij de zestig leden 
telt, verdient dal ten volle Het 
neemt in het muzikale leven van ons 
dorp een zeer belangrijke plaats in 

Rattenvangers 

\an verschillende zijden hebben 
mij verzoeken bereikt met de vr.iai; 
of ik ook kan vertellen ol ei een tijd 
geweest IS 111 Z.indvoori dat ons 
gemeentebestuur geld besehikba.ir 
stelde vooi elke dode r.il die weid 
inueleverd Dat is indeid.i.id w.iai 
vv.inl de ratlenpl.i.ig h.id in vroeger 
jaren ik denk b v .1.111 de tijd voor 
en tijdens de laatste oorleig zeer 
omvangrijke vormen aangenomen 
Lr was Zelfs een speci.ile ..ratten- 
vanger die met gii hel onuedierle 
bestieed. m.iar die t.i.ik alleen mei 
aankon loen n.im ons gemeente- 
bestuur het besluit om voor elke 
ingediende dode r.it vijl eenl te g.i.iii 
uitkeren De dieren werden ingez.i 
meld door Publieke werken Vooi. il 
de selu)0lleui;d W.isel direct vooi Ie 
[lorren In de v.ik.iiilie tijd en ii.i 
scho(nii|d toot; men n.i.ii de I iilos 
w.i.ir 111 de duinen w.1,11 nu het 
binnenteiiein v.in het eireiiit iiele 
gen IS on/e v.iikenstelers hun o(v 
st.illen luidden 1 let w.is er niet .il Ie 
hvgienisch en de r.ilteii tieiileil er 
welig 1 r w.iren wel exemplaren bij 
die /o izroot w.iren als een loim 
duinkonijn Met hooivorken en 
stokken ging men de beesten te lijl 
en er vv.iren wel r.ittenv.mgeis bij. 
die per dd':}. wel eeiis iwintit; diuie 
dieren inleverden Hel ielil we ui 
meteen eont.ml uitbel. iikl en d.it 
w.is voor die li|d vooi oii/e jeuuel 
een lekkel eelltle liet w |s een 
f.iiierssjinit Jie dm ook diuk beoe 
\\.nó We ld 1 Oen de 1 mos \ei- 
elween en ele v.ii kellslokkeis ,i m- 
/lelllljk miiulel 111 .l.inl.ll ovelble 
Ven Weid ook de 1 lUelljlla.!!: w.l.ll 

v.ii) /.iiuKooii in vioeger j.iun 
.iltijd veel Ie lijelcn tl.id .lan/ienlijk 
minder en de r.itteiiv.ingst vv.is d.111 
ook met meer /o lonend \'.ii)/elt is 
dan ook deze geheel .ipartc ejiisode 
in de geschiedenis v.iii ons doip een 
geruisloze dood gestorven Nieuw arbeidersreglement 

In de/e lijd van arbeidsonrust 
w.iarbij de censge/indheid nog ver 
Ie /ocken is. hebben enkele kop- 
stukken uit de/e wereld een nieuw 
.irbeidersreplemcnt ontworpen d.il 
huns inziens in een sl.ig een einde 
kan maken a.in alle narigheid Men 
zond er mij een exemplaar van toe 
Het hiidt ,ils volgt 

1 liet werk IS een ontspannini! 
ledere ontspanninc is ongeoor- 
loofd wie bij het werken zweet 
vvore't 0|) staande voet onlsla- 
üen 

2 Het tijdstip w.iarop de d.iuelijk 
se .irbeid .i.inviiimt is uitsluitend 
ter beoordeliim v.in de werkne 
mers De aanvaiigslinl mag eeli 
ter met voor 10 uur liüsieii Di- 
rect n.i het becin v.in ile werk 
z.ianiheden dienen koltie koe- 
ken en belegde broodjes (e wor- 
den geserveerd 

3 Het minimum loon bedraagt 
ƒ 20.- per uur terwijl als vergoe- 
ding in natura voor maaltijden, 
bier. sigaretten en sigaren dient 
te worden gezorgd 

4 Het kni[5pen v.in haren dient 
gedurende de werktijd Ie ge- 
schieden, d.iar de haren ook in 
Werktijd sroeien De kosten 
hiervan worden door de bedrijfs- 
leiding vergoed 

5 Medewerkers die l.inger d.m 6 
weken in dienst zijn moeten pei 
•luto v.in en naar huis worden 
gehaald en gebracht De hier- 
voor benodigde auto"s mogen 
niet ouder zijn dan 1 jaar en met 
beneden de middenklasse lig- 
gen 

6 Gedurende het werk m.ig vvor- 
cfen gezongen Wordt een lied 
ingezet, dan moet ook de direc- 
tie naar beste vermogen meezin- 
gen 

7 Wie tijdens hel werk slaapt mag 
niet gestoord worden 

8 V.in 1 1 tot n uur is het middau- 
ji.iuze M.inncn en vrouwen ne 
men gemeenschappelijk aan 
feestelijk gedekte tafels pla.its 

y Van 14 tot 15 uur is de zgn 
, koffiepauze", gedurende wel- 
ke tijd de werkgever voor gezel- 
lige muziek dient te zorgen 

10 Om 16 uur wordt het werk been- 
digd. Bij het verlaten van het 
bedrijf is de werkgever verplicht 
iedere werknemer de hand te 
schudden en hem of haar na- 
mens de firma voor zijn of haar 
ontspannende werkzaamheden 
te bedanken 

1 1 Het gebruik van hel toilet gedu- 
rende de pau/es is verboden 
Hiervoor dient de werktijd be- 
nut te worden Wie niet moet. 
dient ervoor te zorgen dM hij/- 
zij wel moet 

12 Wil een werknemer huwen, dan 
dient de werkgever voor de uit 
zet te zorgen Het bruilottsfeest 
vindt pla.Us in de woning van de 
werkgever Het bedrijf blijft op 
zulke dagen gesloten 

n Algemene stelregel werk kalm 
en degelijk W.it met kl.i.ir 
kkomt, blijft rustig liggen tot 
nioriicn Boerekool ^an opoe 

Ik heb veur jeloi elee n boek v,in de 
oitgeveri] Gebroeders v.ui Cleef 111 
Den Haag Irene Dr I A v.in 
Aminen schreef t en t heet De 
eerste moederplichlen en de eeiste 
kindervcrpleging 1 Is 'n boek d.it 
een handleiding is voor jonge vrou- 
wen en moeders cn"l is vrai bewerkt 
voor Nederlandse vrouwen door 
Dl S Coroiiel Sr Ik heb d r nog 
/ I 6(1 Veur bet.ield in.ier d.it w.is 
n üebonden exempl.i.ir Jeloi me- 
de riie meiise' heb d r irien weet saw 
m.ier ik k in 1 leloi .inr.ieje w.inl 1 
g.iet ook over kiiulervoedini; enzo 
Mut .1^ je ele koters te bikke heb 
giJeVe en d.leni.ie /on pl isyoo! 
lleb .illilelcle mol je Zelvers eH |e 
Vent ook e te e 11 Heem d.m es boei- 
kool ofi /.inverse vvai/e kl.ieie- 
iniekt D.it doe je /o Neen oil je 
tointjes .IS je d.it lenminsie lieb of 
koop et aers b.ii de groenteman 
twie kilo varse IxTvrekool Zellel 
sn.ne Driehonderd v.iiftig Ir.imme 
ge/oute spek honderd gramme 
dobbelsteenijes spek en n p.ier 
onsies rauw h.ird niervet n liter 
we. lier "n eetlepel h.iervermoui. 
/out /w.iite jieper kreidn.iegelpoe- 
jei en piobeei es n biok koielet v,in 
de ••ehoel De boeiekool iioed w is- 
se en ele hl idileie v.ill de IK rl rilse 
bkinsjere ell Oll l.lete dioipe D lil 
k, lelie bl.lle V III I lUervel t W.ieter 
.111 ele kook bleliee el.m ele bl.iele 
d 1111 niet <le kioie/ooi 'out ll.leVel- 
inoul d rop sliooie V>m\ t dooriciie 
Sjiek d.leioji en k.lene ell dobbel- 
stieiitjes sjiek over t hele /aekie 
D.m n h lil tiurtje kokc ondei 
deksel en d.m nog 20 minuten met 
de deksel el loji De aerepels koke 
en de kotelcl br.icie ( Ulmu/iiii < NIEUW In ZANDVOORT 

TAXI 168 43 

DAG EIM NACHT BEREIKBAAR 

Dr. Gerkestraat 47 rd - Zandvoort Officiële 
Volvo-dealer 

H. P. Kooijman 
bv 

/.uidvoort 
Brcdi'rotlestr.l.lt 8 
Tel 02507 1 32 42 \()!\() Droog, handgekloofd 

OPENHAARD- 
HOUT 

Alleen bij' 

HAARLEfVlS 
HARDHOUT BV 

Tol. 023 -37 53 81 / 
31 41 07 
2m'v.a f190. 
thulsgebrachl 
PULA JOEGOSLAVISCH RESTAURANT 

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en 
visgerechten op houtskool geroosterd. 

Menu's vanaf f 16,50 

Reserveringen vanaf 15.00 uur -Tel. 28 52 85 

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur. 

maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede 

(nabij station Heemstede/Acrdonhout) 

Kerkstraat 18 

Zandvoort 

Tel. 02507-12728 

ZANDVOORT IS BEST 
GEZELLIG! 

Wist u dat in Porque 

iedere donderdagavond 

erg gezellige Franse avonden 

gehouden wordt' 

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u 

wordt aangeboden door het huis. 

HARTELIJK WELKOM ERVMEN GALVANISEURS 
iiiOENWBJEEN 
TOEKOMST IN DE 

Gehr Sweers. Hoveniers 

bedrijf, boomrooibedrijf. 

Hoofddorp 

Voor particulieren en be 

dn/ven 

Tel. 023-284894. b.g.g. 

282043 of 338608. Werken aan vliegtuigen als de .iÖ'X'S' 
F 27 Fnendship en F28 Fellowshio .i>'«-, 
betekent werken aan een 
geweldig Nederlands produkt 
Deze Fokkers staan in de hele ' -■ *' 
wereld bekend om het vakmanschap 
vrtarmee ze gebouwd zijn Dat vakman- 
schap geldt ook voor de galvanische 
afdeling, waar de basis gelegd wordt 
voor de duurzaamheid van onze 
vliegtuigen Debasisookvaneen 
toekomst 

Het werk 

Een vliegtuig heeft veel onderdelen die 
in de galvanische afdeling een behande- 
ling krijgen, afhankelijk van de f unktie van 
dat onderdeel in het vliegtuig 
Daardoor zijn er\/ed verschillende proces- 
sen zoals anodiseren van diverse alumi- 
niumlegenngen en magnesium 
verchromen, vertinnen, verzinken etc 
van stalen delen 

Dezeverscheidenheid aan onderdelen 
en processen vraagt een goede kennis 
van de galvanische processen en van de 
f unkties van de te behandelen onder- 
delen Die kennis zal u door het bedrijf 
worden bijgebracht U moet wel bereid 
zijn dit werk afwisselend in dag- 
en avonddienst te verrichten 

Ervaren galvaniseurs 

Voor dit interessante en af 
wisselende werk zoeken wie en^aren galvaniseurs 
bij voorkeur in bezit van de 
§^ vakopleiding VOMA en B 

Sollicitatie 

Interesse' Vul dan deze bon in 
Opsturen in open envelop zonder 
oostzegel aan Fokker BV, Personeelszaken, 
Antwoordnummer 1496, 
1 110 VC Schiphol Of bel 020-5445800 om 
een sollicitatieformulier BON 

Ik heb interesse in galvaniseur bij Fokker 
en verwacht een solllcitatleformuiler. 

naam: straat nr.: postcode: woonplaats: 014/81/RP. STREEKPLANWERK Het provinciaal bestuur maakt streekplannen waarin voor 
de Noordhollandse regio's gewenste toekomstige 
ontwikkelingen worden aangegeven. Die taak is de 
provincie gegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
Wat houdt een streekplan in? Hoe komt het tot stand? Hoe 
kan het worden veranderd' Hoe groot zou een streekplan 
moeten zijn? Wat betekent het voor gemeenten en rijk? 
Dit zijn zo maar wat vragen die kunnen rijzen bij deze 
provinciale taak. De provincie zelf heeft ook eens stil 
willen staan bij het streekplanwerk, en heeft daarover een 
nota opgesteld. Het stuk dat hierover is gemaakt zal als 
leidraad gaan gelden voor de toekomstige manier van 
werken Dus is het van belang dat ieder die te maken 
krijgt met streekplannen betrokken wordt bij de nota. 
Tot lapnl 1981 bestaat voor iedere gei nteresseerde, de 
mogeliikheid schriftelijk te reaseren 
De reacties kunnen worden gesluurdaan- Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. Dreef 3. 2012 HR Haarlem 
De reacties zullen van commentaar worden voorzien en 
worden besproken -met de nota zelf- inde 
statencommissie voor de Ruimtelijke Ordening 
Provinciale Staten zullen de nota streekplanwerk 
tenslotte vaststellen 

Mota bestellen 

De nota IS beschikbaarvoor ƒ 5.-(excl. porto) Bestellen 
bij afdeling 6 (tel. 023-1634 26) van de provinciale 
griffie, Dreef 3, 2012 HR Haarlem 

De nota isook toegestuurd aan deopenbare bibliotheken 

in Noord-Holland. Wiedenotawil inzien kandaar 

terecht. 

Voor nadere informatie kunt u bel len of schrijven naar 

bureau voorlichting van de provincie. Dreef 3. 

2012 HR Haarlem, tel. 023- 16 99 33 
provinciaal bestuur 
van noord-holland 
FOKKER BV. 
SCHIPHOL DOE MÊÊR ZELF 

HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V. 
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 

Meubelpanelen, geplastificeerde 

panelen en edelhoutsoorten 

TEAK DEURPLATEN 

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat- 
werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw- 
rekjes, elementensysteem, plankendragers, 
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- 
waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen- 
deuren, saloondeuren, gereedschap. 

Kortomjzoveel mogelijl< voor de 

DOEHETZELVER. 

Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags 

gestoten, 's Middags van 12.30-1.30 uur 

gesloten. Aannemersmaatschappij 

IVoord-Hoüand BV 

Heemstede 023-289150 

o a VOOR UW: 

• DAKKAPEL 

« TUIMELDAKRAAM 

• ZOLDERKAMER 

• BADKAMER 

• KEUKEN 

• PLAFONDS 

• SCHUUR/GARAGE 

• DEUREN/RAMEN TE KOOP 

bedrijfspand 

centrum 

Zandvoort 

Schoolstraat 

Zeer geschikt voor vis 
enz. enz. JOLGÜSALAVISCH RESTAURANT /.!:i:STRAAT41 - ZANnVOORT 
JANSSTRAAT 44 - HAARLI:M 

heeft voor 11 ccn speciaal uintcrnionu. 

□ Goulashsoep D 

n stokbrood D 

□ gemixte grillplaat D 

3 soorten vlees (mager) 
mci \cisc .salade , saii/en co aardappclpuice 

D palacinka D 

uarni tleiisie met koude roomviilliiij: 

D ƒ 14,50 D 

reserveren vanaf 1 5.00 mir 

Tel. 02507- 151 10. 

//( Ifaark'iii iedere vrijdag en zaterdac 

balkan-valksnuiziek (live) 

Tel. 023 -322609. 
Een filiaalbedrljf met een ruim 
gesorteerde en overzichtelijk opgezette 
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor fiaar 
vestiging in AMSTERDAM-N . 
Ydoornlaan 261 

WINKELCHEF Leeftijd 20-25 jaar. 

Een opleiding op LTS-niveau is gewenst. 

Voor verdere inlichtingen of afspraken 

kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in 

Hoofddorp. Graftermeerstraat 28. 

telefoon 02503-1 7073 even vragen naar 

dhr. Groen. Na 1 9.00 uur telefoon 

02503-30194 Uw adres voor 
elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 

Zandvoort 
tel. 02507-12327 fflLw.G. BOSS INTERIEUR-AFWERKING 

Specialist in Bekaert NAADLOOS 
wandtextiel. 

Diverse behangkollekties 
Schouwtjcslaan 14A'^'' - Haarlem 
Td. 023 - 32 49 83 HONDENKAPSALON 

Renee 

voor vakkundig 

knippen, scheren, 
trimmen, wassen, 

oor- en 

voetbehandeling 

Van Ostadestraat26, 

telefoon 15626 Jong,werkond echtpaar 

(arts, verpleegkundige) 

zoekt 

vrije 
woonruimte 

in Badhoevodorp of omg. 

Telefoon 02507-18247 

na 19.00 uur ^ÜWI! WimmfsiS^0^% STUNT KAMERBREED^ 

400 brMd op f oamru'o Iix4 kleuren 

NU VOOR DË ZELaEG PRIJS PER METER VAN. ... . . 


NUJLQËMTAPIJT NormaalllS.-.i 
Heden • 
per meter. . . .^. 


iiilsii!^öii|^fs^ELMaB^ 

GRATIS GELÉGD. DIVERSE 
COÜPONiSTAPIJT 

:v\Ï;.NÜ,MET;;-#:: 

rBO%KOffriNfc AXMINSTER 
BLOEMTAPIJT 

400 breed, nu 149,00 
GRATIS GELÉGD ALLE BEHANG 

NU HALVE PRIJS 

Behalve Rath & Doodeheefver.'^ 
Bi] aAnkoop van 4 rollen behang 

BEHANGLIJM GRATIS 
BEHANGTAFEL GRATIS IN BRUIKLEEN. ^W|^|MftQERDIJK 450 ^l'ZWANENBURG -^^T^ •Door klachten 
van collega'*, is het , 
ons verboden op dit 
merk korting 
te geven. IJMOND-M.T.S. 

Middelbare Technische School voor 
de IJmond en het Haarlems gebied 

Roos en Beeklaan 4 ■ 2071 TD Santpoort (Moord 

Met de afdelingen dagopleiding: 

• BOUWKUNDE 

• WEG en WATERBOUWKUNDE 

• PROCESTECHNIEK 

• WERKTUIGBOUWKUNDE 

• ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONICA 

Parttime opleiding: 

• PROCESTECHNIEK 

OPEN HUIS op VRIJDAG 13 februari 1981 's middags van 15.00tot 17.00 uur, 
's avonds van 19. OOtot 21.00 uur. 

/!///■ /ir/.in<istrl/rni/rii /i/li wr/koin ? PORQUE ? 
ZANDVOORT 

Kerkstraat 18 - Tel. 02507-1 27 28 „Livemusic" 

kan dat nog in deze tijd? 
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogeh'jk om 

erg gezellige 

concerten op 

zondagmiddag 

te organiseren. 
Wekelijks NIEUWE artiesten. 

Hartelijk welkom! 

Aanvang 15.00 uur. 
Wat 

doe je met je 

MAVO/HAVO-DIPLOMA 

TUSSEN DE URES,2LaiTS 
EN DINARS BIJ GWK? De Grenswisselkantoren N.V. 
(kortweg GWK) en haar bank- 
bedrijf N.V. Crediet- en 
Depositokas (CDK) vormen een 
snelgroeiend geldbedrij f met 
ruim 60 vestigingen op N.S.- 
stations en aan de grenzen. 
Wij zoeken voor onz e kantoren 
in de reg io Amsterdam enkele 
balie-medewerk(st)ers (leeftijd 18- 
23 jaar). 

Geld uit alle landen gaat door 
jouw handen. Je wisselt het 
om voor mensen van alle 
nationaliteiten. Reizigers en 
vakantiegangers help je aan 
reischeques en reisverzekeringen. 
Verzamelaars van vreemde mun- 
ten kloppen bij je aan. 
Maar je geeft ook alle inlich- 
tingen over sparen en andere 
bankdiensten. 

Kortom, met je MAVO- of 
HAVO-diploma vind je bij ons 
aan de balie een leuke baan. In 
een klein team. 

Een baan waarbij talenkennis je 
goed van pas komt. Een baan met volop promotie- 
kansen, zeker nadat je de basis- 
kursus NIBE hebt gevolgd. 
Je verdient trouwens al meteen 
een goed salaris met een prima 
tantième. Ook profiteer je met- 
een van de uitstekende secundai 
re arbeidsvoorwaarden. 
Je werkt in wisseldiensten. 
Dus ook wel eens 's avonds of 
in het weekend. 

Voor zondagsdiensten staat daai 
dan een e.xtra vergoeding 
tegenover. 

Ben ie g eïnteresseerd? 
Schrijf voor een afspraak naar 
De Grenswisselkantoren N.V., 
Postbus 7782, 

1 1 18 ZM Schiphol-Centrum, 
t.a.v. de heer J.W. v.d. Stam 
(regio-directeur). ^ De Grenswisselkantoren 
hebben "n leuke baan 

VOOR IE 

IX- GronsH issdkaiiiorcn N.V. cii haar bankbedrijf N. V. Crcdiel- en Dcposiiokas. 
(Samcrnverking van N.V. Nederlandse Spoorwegen. N.V. AMUV en Pierson. Heldring & Pieriop N 
I looldkanioor: Anislerdam, Ceniraal Slation. Tel.: 020-22 13 2-4. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 6 Êandvoort, vanoüdshèti 
'&. t:iMJ:h BELANGSTELLING VOOR REKREATIE IN 
NEGENTIENDE EEUW LEIDT TOT SCMPTIE: 

'Kostverloren?' De zomermaanden van de afgelo- 
pen jaren (1975 / 1979) heeft Erik A. 
Heijnis met plezier in Zandvoort 
gewerkt. 

Niet op het strand, of een andere 
plaats die iets te maken heeft met het 
seizoen in Zandvoort, maar op de 
afdelingen van het gemeentehuis 
(raadhuis). Met behulp van de heer 
G. Deesker snuffelde hij in oude 
dozen, zocht archiefstukken van de 
zolder, en op de afdeling burgerza- 
ken was hij geen onbekende, want 
hier was het de heer Steen die hem 
behulpzaam was hij zijn studie. 

Erik Heijnis heeft namelijk als 
onderdeel van zijn doctoraal-studie 
economische en sociale geschiedenis 
aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn 
studie in 1980 succesvol afgesloten 
met de scriptie ,,kost\'erloren" een 
sociaal-economisch en historisch on- 
derzoek naar de ontwikeling van 
Zandvoort van vissersdorp tot had- 
plaats in de periode 1800-1910. 

De tegenwoordige leraar geschie- 
denis aan het Dr. W.A. Visser 't 
Hooftlyceum in Leiden kwam via 
een omweg bij de geschiedenis van 
Zandvoort terecht. Hij vertelt: 
,,Mijn oorspronkelijke belangstel- 
ling ging uit naar vormen van recrea- 
tie en vrijetijdsbesteding in de negen- 
tiende eeuw. Bij de bestudering van 
literatuur over dit onderwerp stuitte 
ik op publikaties over Engelse bad- 
plaatsen. 

Zo omstreeks 1750/1800 kenden de 
Engelsen al een bloeiend badseizoen 
met concerten, wandelpromenades, 
gezondsheidsbaden etc. Dit was in Engeland in die tijd zuiver 
voorbehouden aan de ,,upperclass", 
de adel en aanhang. 

Pas na 1800 werd dit badleven ook 
populair bij de zogenaamde ,nieu- 
we" rijken, industriëlen, en de ge- 
goede burgerklasse. Frappant is het 
dat op het vasteland deze trend pas 
zo'n vijftig jaar later op gang kwam. 
Engeland liep toen zeker zo'n halve 
eeuw vóór op de rest van Europa. 
Toen ik dit dus bestudeerde werd 
mijn nieuwsgierigheid gewekt naar 
de badplaatsen in Nederland, Sche- 
veningen, Domburg, Zandvoort 
etc". 

De badplaats Zandvoort had toen 
nog geen speciale voorkeur bij hem, 
maar zijn, in Amsterdam woonachti- 
ge skriptiebegeleider wèl en omdat er 
waarschijnlijk interessante relaties 
waren tussen Zandvoort enerzijds en 
Amsterdam en Haarlem anderzijds, 
verdiepte hij zich in de geschiedenis 
van Zandvoort. 

Spijl van deze keuze heeft Erik 
Heijnis (34) niet gehad. 
Zijn scriptie ,, kostverloren" is zoals 
hijzelf zegt als verhaal niet altijd 
even boeiend. Dit komt vooral om- 
dat een gedeelte van het materiaal 
bestaat uit beschrijvingen van cijfer- 
achtige gegevens. Een nauwkeurige 
bespreking van al dat cijfermateriaal 
was nodig omdat het aangevuld en 
vergeleken moest worden met de 
informatie die verkregen werd uit 
,, verhalende bronnen" (de overleve- 
ring dus). 

Al met al is het een boeiend werkstuk geworden. Uitnodigingen 
heeft Heijnis al ontvangen om het te 
herschrijven, en in boekvorm uit te 
geven. Of dit in de toekomst zal 
gebeuren, weet hij niet, maar vragen 
en aanbiedingen om dit te doen heeft 
hij wel ontvangen. 

Van zijn gedrukte .scriptie zijn 
vijftig exemplaren verschenen, de 
gemeente Zandvoort toonde zich in 
dezen zeer hidpvaardig, vijfentwin- 
tig stuks zijn eigendom van de ge- 
meente (waarvan Zandvoorts 
Nieuwsblad één exemplaar ontving) 
en vijfentwintig stuks zijn van Heij- 
nis. Met toestemming van de huidige 
leaar geschiedenis, hebben wij het 
deel ,, visser ij" uit deze scriptie (met 
weglating van de dorre cijfers) hier 
gepubliceerd. 

Waar nodig zijn de cijfers vermeld, 
omdat in dit geval de cijfers een goed 
beeld oproepen van de samemielling 
van de bevolking, toen Zandvoort 
nog een vissersplaats was. 

Wij vermelden op verzoek van de 
schrijver nog graag dat omstreeks 
1900 de vissers uit het dorp verdwe- 
nen, niet omdat de zeilende vissers- 
vloot toen al zoveel concurrentie 
ontving van de stoomvaart, maar dat 
de reders vertrokken naar IJmuiden, 
omdat men daar destijds al over 
betere visafslag en exportfaciliteiten 
beschikte dan Zandvoort. 

Heeft men aanvidlingen, korrek- 
ties en of kritiek, het adres van Erik 
Heijnis, voor commentaar is: Park- 
zicht 47 te Leiden, (postcode 2317 
RD). 
^X > ^■^!'***^^' Zandvoortse bomschuiten in de negentiende eeuw. 

bracht hetgeen echter weinig winst aantal pinken (boomschuiten) zal 

opleverde in verband met de hoge binnen een jaar op zes a zeven 

plaatselijke belastingen. liggen. Wisselvallig Gedurende de eerste heltt van de 
negentiende eeuw was de visserij 
wisselvallig. De gemeenteverslagen 
getuigen hiervan. Het aantal thuis- 
zittende- en diakoniearmen wissel- 
de met een al dan niet gunstig Inzinking te boven 

De Zandvoortse visserij kwam ken- 
nelijk de inzinking te boven. De 
lijsten belastingplichtigen en 18.S5 
en 1857 en de ckonomische be- 
schrijving van Sloct tot Olthuis lie- 
ten een ontwikkeling ten goede Dat Zandvoort in het verleden iets met de visserij te maken heeft gehad is 
gemeengoed, maar dat exact in 1866 14 vissersschuiten met totaal 70 man aan 
vissers in Zandvoort aanwezig waren tegen in 1SH)0, I schuit met plusminus 5 
man zal weinigen bekend zijn (onderzoek E.A. Heijnis). 
Helaas is de geschiedenis van de visserij van Zandvoort niet compleet 
beschreven, maar door de in de jaren 1800 gevoerde oorlogen met Frankrijk en 
Engeland werd door de gevolgen hiervan, beschietingen vanuit zee, verlies van 
schepen en personeel de Zandvoortse bevolking b^ de uitoefening van deze 
bedr^fstak tot diepe armoede gebracht. Opbrengsten van koliekten in Am- 
sterdam en giften van koning Lode- 
wijk, door zijn broer Napoleon in 
de Franse overheersingstijd als ko- 
ning aangesteld, moesten enige ver- 
zachting brengen. In 1811 stonden 
alleen de mannelijke leden van de 
Zandvoortse bevolking geregi- 
streerd vanaf 21 jaar. Hiervan ble- 
ken er 58 als visser, 36 bij verkoop 
van vis en 4 als visdroger te boek te 
staan. Hierbij moet dan wel worden 
bedacht dat vele vrouwen en kinde- 
ren bij de verkoop van vis betrok- 
ken waren. Langs de gehele Hol- 
landse kust was deze bedrijvigheid 
destijds aanwezig. 
Thans vindt men alleen nog de 
grootste vissersgemeenschappen in 
Katwijk, Scheveningen en IJmui- 
den. 

Soorten visserij 

In het begin van de jaren 1800 
waren er diverse mogelijkheden om 
vissen te bemachtigen, waaronder 
de beugvisserij, de schrobvisserij en 
de vleetvisscrij. Bij de laatste werd 
en wordt thans ook nog gebruikt 
gemaakt van zgn, drijfnetten, die in 
het water neerhangen en waarvan 
de maaswijdte zodanig is, dat een 
haring zijn kop er wel in kan steken 
maar niet uit kan halen. 
Een reeks van deze netten, aan elkaar gebonden en bij elkaar ge- 
houden door een reep (een lang dik 
touw) vormt een zgn. vleet. Vroe- 
ger waren deze vleiten betrekkelijk 
klein, thans zijn deze netten uitge- 
groeid tot een lengte van ongeveer 
3'/2 a 4 km. 

Schepen De in die tijd gebruikte schepen, de 
inmiddels min of meer bekende 
boomschuiten, waren in nagenoeg 
alle kustplaatsen aanwezig. Deze 
naam is afgeleid van de vlakke, 
stevige bodem - in het jargon boom 
of platboomschuit -. Het waren 
uiterst stevige vaartuigen, hetgeen 
blijkt uit het feit dat zij af- en aan 
konden varen op het strand. 

Visafslag 

Bij de aankomst van de schepen op 
het strand vond de zgn. afslag plaats 
van de gevangen vis, hetgeen werd 
gedaan door de afslager, die de m 
de porties op het strand aangevoer- 
de vis aanwees met zijn slok en 
verkocht aan degene die het eerste 
op zijn prijs het woord ,,niijn" liet 
vallen. Daarna kon tot verdere ver- 
koop van de viswaren worden over- 
gegaan. 

Langs het nog steeds aanwezige 
visserspad (langs de spoorlijn Zand- 


4 
tü ^ï . '^?w ïi.ftC' 


'SrwitÉlliln '*"'^' ' * ■ ^.— ......^..■- ...■■■,..■.- .A^ .....^t, .- ..■, ^.- doet vermoeden dat hij beschikte 
over de uitkomsten van de volkstel- 
ling van 1859. Exacte aantallen ken- 
nen wc dus niet, maar de vermel- 
ding van 1 1 pinken, 2 schuiten voor 
de rompvisserij en de mededeling 
dat op zeesterren gevist werd als 
mcstspecic" waarvan vorig jaar 6 
karrcvrachten naar de I laarlemmer- 
meer verzonden zijn", geven een 
groter belang van de visserij weer 
dan de bclastinglijstcn doen vermo- 
gen. Ze geven wel aan dat de positie 
van de visserij 'als bcstaansbron ten 
opzichte van het begin van de eeuw 
achteruit was gegaan. Gezien het 
wisselende aantal belastingbetalers, 
dat bovendien ten opzichte van het 
totaal bij de visserij betrokkenen 
vrij klein is, bleek de welvaart in 
deze branche gering. Sloct noemde 
ook de schelpenvisscrij: 20 man 
zouden hierin werk vinden. Hij 
vermeldde daarbij dat deze grond- 
stoffenlevering voor de kalkbrandc- 
rij een afnemende zaak was vanwe- 
ge het verbod op het delven van de 
schelplagen onder het zand. Enige 
spreiding van de beroepen begon 
zich in elk geval op bescheiden 
schaal af te tekenen. Ondergang visserij Visloopsters uit Zandvoort die tot aan Amsterdam liepen om hun vis aan de man te brengen. voort-Haarlem) liepen de verkopers 
met hun jukken met viswaar naar 
Haarlem om deze uit te venten. Bij 
goed weer kon elke dag in het 
seizoen (tien maanden) worden uit- 
gevaren, behalve op zondag. De 
verkoop echter bleef niet tol Haar- 
lem beperkt maar ook in Amster- 
dam werd de vis aan de man ge- 
De visafslag op het strand. vissei/.oen. Het gemeenteverslag 
van 1838 pleitte voor de aanleg van 
een spoorweg, waardoor verbindin- 
gen naar Duitsland het afzetgebied 
van de Zandvoortse vis vergroot 
zou worden. De aanleg van de 
spoorlijn Haarlem-Amsterdam in 
1838 zal deze gedachten hebhen 
doen ontstaan. In 1840 heette het; 
..Het aantal \isschuiten is met cén 
vermeerderd'". Deze vermeerdering 
werd in verband gebracht met do 
aanleg van de spoorwegen, waar- 
door liet vervoer van zeevis kon 
worden bespoedigd. In 1841 werd 
het aantal schepen weer met een 
vermeerderd, ondanks het feit dat 
het slechte weer de visserij niet 
voordelig maakte. 
De visvangst in 1843 was eveneens 
slecht. Bovendien werkte nadelig 
dat ,,het zwaar inkomend regt het- 
welk de Belgische Regecring heeft 
kunnen goedvinden op de uit Ne- 
derland aangevoerde visch te het- 
fcn" (helemaal duidelijk wordt niet 
of dit oorzaak was \an de verdere 
achteruitgang van de Zandvoortse 
visserij) 

Het gcnicenteveislag (1844) sloot 
zich aan bij een voorstel tot aanlei: 
van een zeehaven, gedaan in een 
ingezonden brief in het Algemeen 
Ih'.ndelsblad van 4 november 1844. 
In 1845 was de verkochte vis 
..slechts tot de hellt ecner middel- 
matige opbrengst gebragi kan wor- 
den" en m 184(i vreesde men alge- 
hele verdwijning van de vissen |. 
Hel aantal oiiveiniogenden groeide, 
de gemeentelijke mkomsien daal- 
den en de visseri| leidde een kwij- 
nend bestaan ,,/oodat de .laiige- 
bragtc visch slechts de heltl van hel 
niiddelmalige 4 ;\ 5 duizend gulden 
korlgevaren is" (1849). Hel laalsie 
beschikbaie verslag spreekt in ei 
een zorgwekkende loesumd ..het zien. I lel aantal belasimgbetalende 
vissers was weliswaar geiing. maar 
nam toe. Sloct vermeldde 6 reders, 
6ti il 70 vissers en 4 visdrogers; 
verder een aantal ambachtslieden, 
enkele komenijswinkels, 10 man ter 
koopvaardij en ..de rest vischven- 
ters en aardappelteleis". De gede- 
tailleerde informatie die Sloct geelt. In de tweede helft van de 19e eeuw 
werd de definitieve ondergang van 
de visserij een feit. 
Had men in Zandvoort de af- en 
aanvaart van de schepen op het 
strand, veel reders weken uit met de 
.schepen naar de haven van IJmui- 
den of Katwijk, maar de meeste 
vissers bleven in Zandvoort wonen. 
De Zandvoortse ingezetenen die 
verhuisden werden door de ..echte" 
Zandvoorters , .overlopers" ge- 
noemd. De deliniticve daling van 
hel aantal Zandvoortse visscrsscluii- 
ten /eite zich in 189(1 voort Hel 
gemeenteverslag v.ui 1901 meldde 
dal ile visM-ii} in /.indvoorl o]ige- 
liouden liail te bc-laan Wel hadifcn 
vele gezinshoofden nog het hcioep 
van visser, maar /i| monsterilen iii 
hoold/aak in Scheveningen ,\,in 
voor de haringvisserii. 
De schelpenvisseni bleef nog wei 
maar ging ooor het eeidei genoem- 
de alüraafverbüd eveneens achter- uit alsmede door de konkurrentie 
van andere visserplaatsen waar met 
..stoomkracht" op de schelpen werd 
gevist. 

Een aardig voorbeeld van deze han- 
del bleek uit het feit dat de Holland- 
se IJzeren Spoorweg Maatschappij 
adverteerde met een uitzonderings- 
tarief per 1 januari 1890 voor het 
vervoer van schelpen. Een wagonla- 
ding van 10.000 kg van Zandvoort 
naar Amsterdam kostte de gehele 
som van ƒ 4. — . De schclpcnlaad- 
plaats kwam te liggen bij het oude 
eindpunt van de trein nabij de 
destijds aanwezige , .Passage", maar 
van veel aktiviiciten was geen spra- 
ke meer. 

Door het vertrek van de reders uit 
Zandvoort was de verkoop van de 
vis op het strand eveneens afgelo- 
pen en dus verviel ook de verdere 
werkgegelegenheid in deze bran- 
che. De visserij verdween uit Zand- 
voort. De aangelegde havens na- 
men de functie van de aanlegplaat- 
sen op het strand over. tengevolge 
waarvan de handel eveneens werd 
overgebracht naar de havengebie- 
den. De laatste garnalenboot ver- 
dween vanaf het Zandvoortse 
strand in 1929. Deze boot werd 
helaas niet voor het nageslacht be- 
waard, want het scheepje werd in de 
oorlogsjaren gesloopt. Andere bronnen 

Na de jaren 191)0 kwam het accent 
voor de Zandvoortse bevolking te 
liggen op de mogelijkheden in de 
landbouw, bouwbedrijf en vcr- 
voerssektor. Daarin werden de 
Zandvoortse namen weer terugge- 
vonden, terwijl ook juist in dic lijd 
de uitbreiding van de ckonomische 
diensten in de rekrcatie en de vva- 
renhandel werd verzorgd door de 
..import" uit Amsterdam. Haarlem 
en Duistland, 

De kamerverhuur m de /onier- 
ma, inden /orgile claaina.ist vo(ir,il 
voor alternatieve inkomslen, 
(scripuc Kostverloien L ,\ lleii- 

nis) foto's 

gemeente archief Zandvoort KMSxW1'&S,,s, 
Schelpcnvissers oj) hel strand. Mei uil 1800-190(1, maar gemaak» door een van di' lotoclub Zandvoort 
(L.v.d. Mije). RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 12 FEBRUAR1 1981 PAGINA 6 
ADM is het modernste 
schccpsrcparaticbcdrijfin 
W'cst-liuropa. Op onze 
gloednieuwe werf aan de 
KJaprozcnweg hebben wij 
verschillende open 
plaatsen voor zowel 
vakbekwame mensen als 
aankomende valdicden. 
Daarnaast kunnen wij ook 
mensen plaatsen die zich 
willen omscholen. Op korte termijn zoeken wij 

voor werkzaamheden aan boord 

van de schepen: 

macliinebankwerkers 

pijpeobewerkers/ 

pijpleidingmonteurs 

Hen baan in de schcepsreparatic 
betekent afwisselend en zelfstandig werk, 
met veel persoonlijke vrijheid. omscholing 

Eventuele omscholing vindt plaats in 
onze eigen scholingswerkplaats voor 
volwassenen. Betaling volgens de CAO-C voor de 
(jrooimetaa!. Naast een 4-\vekelijks salaris 
bieden wij een uitgebreid pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden en socialcvoorzieningcn. 

U kunt ons voor een afspraak bellen 
(telefoon: 020 - 5 20 92 51) of de bon insturen. 
I n dat geval nemen wij direct contact met u op. 

Onze werf aan de Klaprozcnweg is 
bereikbaar mct I-nhabo-buslijn 4 of de GVB- 
buslijncn 35, 36 en 38. Stuur de bon in. 

Ik heb belangstelling vooreen baan als: 

^ Wilt u coniaci met mij opnemen.-' 

I naam; 

f straat: 

' postcode: 

' plaats: 

Deze bon in gesloten envelop sturen naar: 
ADM BV 

Antwoordnummer 3814 
1000 PS Amsterdam 

Hr hoeft geen postzegel op. 

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd, 
Zandvoort. tfilpfnon 02507-17400 
Haarlem, telefoon 023-310404 -r*^•^::^•*•^**^••••••••••"% 
^1 i<i^ ^sfroThe» RAADHUISPLElKl 3 -ZANDVOORT _^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDi uw problemen"^ 

"^ uit de weg helpen 1 "f^ 

-^(Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom, if 
■ Goed idee hé)' Feestproblemen. is uw kind jarig, 
yC heeft u een partijt|e' 

■^ Op zaterdag 14 februari kunt u dat rcaliserGn, in Bistrotheater 

■^ Harlekijn, voor ^ 12,50 p.p bicdon wij u een 

tKINDËUVËRKLEEDFEEST 
Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 

in- en «erkoop en 

opslag van inboedels 

en goederen. 

Dag. geopend V 9-18 u. 

en zaterdags tot 13 u. 

Tel 12164/13713, 

na 18 00 uur 16658 

Fa. WATERDRItMKER 

Souterrain. 

De Witte Zwaan 

Dorpsplein 2. 
PEDICURE/ 
MANICURESALOni 

Mevr. 
G. Hamminga 

Drogisterij - Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat? 
tel. 02507 - 1 23 27 

Behandeling volgens 
afspraak. ¥ 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ Wij vangen om 14.00 uur aan en gaan door tot 16.00 uur. 

*-4 RESERVEREN 
02507-16939. ,.'- \ 
Drogisterij 
MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. 

Haltesiraat 8, Zandvoort, 
tel. 025D7-1B123. AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg 11a - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 

• Nieuwbouw 

• Dakkapellen 

• Openhaarden 

• Keukens 

• Badkamers 

international enz., enz., enz. 

Vraag gratis offerte. 
IC^a^': i >- '^••^^^••••^«r^i^*********** TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF 

F. KORS 

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat 41 A. 

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 52 25 J. W. VAN PUTTEN 

BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT 

Brederodestraat 61 - Zandvoort 
Tel. 1 26 56 

ADMINISTRATIES 

INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN 

TAANGiFTEN 

FINANCIERING EN ASSURANTIËN iste vorm 
functionaliteit Audi bou>>1 nogal eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op 't oog volkomen tegenstrijdig zijn. Neem de Audi 80. Onmiskenbaar een puur functionele gezins- 
^vagen. IVIet ruimte voor vijf plus alle bagage die daar bijhoort. Met zuinige motoren die hun kwaliteiten al vele jaren hebben bewezen. En met de gestroomlijnde wigvorm die het resultaat is van 
energiebesparende windtunnelproeven. Ondanks dat accent op nuchtere functionaliteit, is Audi er in geslaagd van de Audi 80 een auto te maken die zich onderscheidt. Want voor de styling tekende 
niemand minder dan topdcsigner Giugiaro. H6t intGriGUr Ook binnenin is de Audi 80 fraai en 
lunctionccl. Zo zijn de kleuren hannonisch op elkaar 
afgestemd. In hel dashboard zijn vormgeving en functio- 
naliteit helemaal in perfecte harmonie gecombineerd. 
Overzichtelijk gerangschikte bedieningsorganen bevinden 
zich direct onder handbereik, en zijn praktisch blindelings te 
vinden. Opvallend detail: de zuinigheidsmeler. Waarop u 
ogenblikkelijk ziet of u zuinig rijdt. 

H©t comfort in de Audi 80 vindt u stoelen die grondig 
zijn gelest en afgebeuld door een stalen zitvlak. Gedurende 
een gesimuleerde ril van 100.000 km. Dankzij deze stoelen en 
de uitstekende klimaatbeheersing in de 

'■'■':.] ,\udi 80 door het unieke veruar- 

':-.-'' mings-en venlilaliesysleem, 
slapt u zelfs na een lang 
il fiis en monter uil. 
Zo royaal als de Audi 80 is met comfort, M©T VGrOFUlK 

zo zuinig is hij met brandstof: in de stad 1 op 10,1, bij 90 
km/h constant 1 op 14,7 en bij 120 km/h 1 op 11,1. Deze 
cijfers gelden voor de Audi 80 L. Maar zelfs de meest luxe 
uitvoering, de Audi 80 GLE, rijdt nog zuiniger door z'n 
inspuitmotor. Bij 120 km/h 1 op 11,4. .elegant froDi van de Audi ...de zuinigheidsnieter waarop u 
ziet of II zuinig rijdt. . . Audi met Formel E: nó g zuini ger. Met de Formel E is de Audi 80 LS 
nóg zuiniger. Formel E houdt in een aantal nieuwe energiebesparende 
voorzieningen. Zoals electronische ontsteking, een schakelindicator met 
zuinigheidsmeler, een 4+E versnellingsbak en een unieke slop-start- in- 
stallatie. Rijdt de Audi 80 LS bij 90 km/h constant al 1 op 16,4, de Formel 
E loopt nóg zuiniger: 1 op 19,2. Bij meer dan 200 V.A.G dealers staat 

de Audi 80 klaar voor een proefrit. Test 'm. Zodat u zelfkant 

ervaren hoe zo'n functionele auto, boordevol karakter rijdt. 

Audi u ccft een unieke carrosserie - g arantie van zes j aar, en één . j aar 
g arantie on u eachl het aantal kilometers. Vraa g de V.A.G dealer om 

nadere inlichtin g en. 

41E JAARGANG NO. 7 ED. 5 <.\Sim IsIM.KIN I2-/AM)\()()KI -TKI.. 02507- r 71 66 - OIM.A(;i.3400 l.\. RANDSTAD PUnr ICAl l!S 
Uilgect'sicr \;m: 

• Zancivooris Nieii\ssbl;icl 

• HccmslL'cdsL' C oLiiaiii 

• Hoofddorp', 'VcniiL'pcr Niciiu ^hl;id 

• Zwancnhiiri;/ Hallwcysc C ouraiii 

• Badlu>o\c/S!otciiso C'oiirani 

• Aalsruocrsdci Couraiii 

• Uithoonisc Courant 'Ons Weekblad 

• S!rc-ckblad/Dc Kondc Vcncr 

HoojdkuMour: 
Aalsmeer' Dorpssiraat S 
Tek'fonri 02'J77 .? ,SV // DONDERDAG 19 FEBRUARI 1981 KRITIEK FIETSERSBOND: Ver keerstudie Z.Kennemerland richt zich te veel op de auto KENNEMERLAND - De Ech- 
te Nederlandse Fietsersbond 
(ENFB) laat in zijn analyse van 
de Verkeersstudie Zuid-Kenne- 
merland niet veel heel van de 
globale oplossingen, die daarin 
worden aangedragen om het 
verkeer naar en van de kust in 
redelijke banen te leiden. De 
kritiek richt zich vooral op twee 
hoofdaspecten: teveel aandacht 
voor de auto en te weinig voor 
het openbaar vervoer en de 
fiets. 

In het miljoenen verslindende 
plan ziet de Fietsersbond slechts 
het bekostigen van een „dure 
illusie". De Bond schat dat de uitvoering van de 
plannen een investering zullen vragen 
van 20 tot 30 miljoen, een cijfer dat 
overigens nog nergens officieel is ge- 
noemd. 

De regionale knelpuntencommissie is 
zonder meer uitgegaan van een blijven- 
de keuze voor het autogebruik op 
recreatiedagen, zegt de Bond en dat 
uitgangspunt is ook terug te vinden in 
de studie. 

Er is wel geconstateerd dat de auto de 
grote probleemveroorzaker is, maar 
nergens is een analyse te vinden van 
mogelijke oorzaken, die strandgangers 
er van weerhouden de trein, de bus of 
de fiets te nemen. 

Anderzijds, zegt de Bond, blijken 
openbaar vervoer en fiets toch wer 
meer in trek dan enkele jaren geleden. 
De Bond vindt dat de gepresenteerde 
oplossingen alleen maar het autoge- bruik stimulern. Immers, als er geen 
kilometers lange files meer te verwach- 
ten zijn op de kustroutes, zullen velen 
toch weer eerder de auto nemen. 
Er bestaat dan ook twijfel aan de 
doelmatigheid van de voorgestelde 
maatregelen. 

Ook ten aanzien van andere gevolgen 
heeft de Bond zijn bedenkingen. 
Verschuiving van de filevorming naar 
de rand van de agglomeratie leidt niet 
tot vermindering van de uitstoot van 
schadelijke uitlaatgassen, minder ge- 
bruik van schaarse brandstoffen is on- 
waarschijnlijk, bij omleidingen zullen 
er zelfs meer kilometers gereden moe- 
ten worden, en het ingewikkelde sys- 
teem van verkeersbeheersing met com- 
putergestuurde verkeerslichten is ui- 
terst kwetsbaar: één storing en het hele 
systeem valt in duigen. Bovendien is er 
op tal van kruispunten gewoon geen Politie Icampt met 
aan personeel en gebrek 
ruimte ZANDVOORT - De politie van 
Zandvoort heeft met twee grote pro- 
blemen te kampen. Allereerst de 
huisvesting van het korps en ten 
tweede de korpssterkte. Dit blijkt uit 
het jaarverslag van de gemeentepoli- 
tie over het jaar 1980, wat onlangs is 
gepubliceerd. Het gebrek aan 
werkruimte voor het korps wordt in 
het verslag een „volstrekt hopeloze 
zaak" genoemd. Wat betreft de 
korpssterkte van de gemeentepolitie 
ligt die nu op 58 man. Een verzoek 
aan het ministerie van binnenlandse 
zaken om de organieke sterkte op 75 
te mogen brengen werd afgewezen. 

Het politiekorp heeft in het afgelo- 
pen jaar veel aandacht besteed aan 
de voorkoming van misdrijven. On- 
der meer werd een bandje in vier 
talen samengesteld waarop eeen 
korte tekst is ingesproken met een 
waarschuwing tegen autokrakers op 
de Boulevard Barnaart. Dit bandje 
is voornamelijk voor toeristen op 
camping ,,De Branding" samenge- 
steld. Voorts werden door het Bu- 
reau Voorkoming Misdrijven in het 
verslagjaar enkele akties gehouden, 
zoals de aktie ,,Let op zakkenrol- 
lers". Op verzoek van het Bureau 
Voorkoming Misdrijven bezocht de 
informatiebus van de politie Zand- 
voort om het publiek voorlichting te 
geven over preventieve maatrege- 
len. De bus werd door ongeveer 600 
mensen bezocht en deze aktiviteit 
wordt dan ook als een succes be- 
schouwd. 

Evenals bij verschillende andere 
korpsen was in het verslagjaar de 
ervaringen van de Zandvoortse po- 
litie met elektronische alarminstal- 
laties niet zo best. In 1980 kwamen 
via deze apparatuur ongeveer 45 
meldingen binnen die bij nader 
onderzoek allemaal vals bleken te 
zijn. De afdeling Bijzondere Wet- 
ten kreeg in 1980 voornamelijk te 
maken met de Drank en Horeca- 
wet. In Zandvoort zijn op dit mo- 
ment 143 hotel-café- en restaurant- 
bedrijven gevestigd, bovendien vier 
sociëteiten, vier slijterijen en 17 
zogeheten verlofszaken. Daarbij 
zijn er nog 37 strandbedrijven. 
Hiervoor moest de afdeling drie- 
maal optreden: Een keer werd alco- 
holhoudende drank in beslag geno- 
men en twee keer werd een bedrijf 
op last van de politie tijdelijk geslo- 
ten wegens geluidsoveriast. 
In 1980 kreeg de afdeling Bijzonde- 
re Wetten vijf maal te maken met 
illegale radiozenders. De appara- 
tuur werd hierbij in beslag geno- 
men. 

De algemene dienst moest verschil- 
lende keren geassisteerd worden 
door detachementen van andere 
korpsen om de verkeersdrukte te 
kunnen reguleren. Met name tij- 
dens evenementen op het circuit 
was dat het geval, maar ook tijdens 
de sporadische mooi-weer dagen 
werd Zandvoort overspoeld door 
hel verkeer. Ook bij evenementen 
in het dorp was de politie enkele 
malen in groten getale aanwezig. 
Onder meer bij de jaarlijkse strand- 
loop, het jazz-festival, de solex-race en bij de demonstratieve optocht 
van de stichting ,, Vrienden van het 
Circuit". Er deden zich bij deze 
evenementen geen bijzonderheden 
voor en alle festiviteiten zijn order- 
lijk verlopen. 

De recherche van de politic Zand- 
voort werd geconfronteerd met 
2043 misdrijven. Het jaar daarvoor 
lag dat cijfer op 1785 hetgeen een 
vermeerdering van ongeveer 14% 
betekent. Van deze 2043 misdrijven 
kon in 272 gevallen de daders wor- 
den aangehouden en in 171 gevallen 
kon het gestolene worden terugge- 
vonden, maar werden de daders 
niet achterhaald. 1600 Misdrijven 
bleven onopgelo&t. De recherche 
van Zandvoort kreeg in 1980 ook te 
maken met een moord. Op de dag 
van de Grand Prix werd een vrouw 
vermoord in haar woning getroffen. 
Dezelfde dag nog kon men de beide 
daders aanhouden. Tol blot kwa- 
men er twee bommeldingen binnen 
betreffende het casino. Beide mel- 
dingen bleken vals te zijn. 

De strandpolitie kan terugkijken op 
een rustig jaar. Op 15 mei werd met de dienst een aanvang genomen 
door een detachement van vier 
man. Daarbij had men in juni, juli 
en augustus een kindermeisje voor 
de opvang van zoekgeraakte kinde- 
ren. Dat waren er in 1980: 749, die 
allen aan de ouders konden worden 
overgegeven. Voorts kreeg men te 
maken met een verdrinkingsgeval 
wat door de afdeling recherche ver- 
der werd behandeld. Ook in het 
seizoen '80 werden er op het strand 
enkele evenementen gehouden 
waarbij de politie een en ander in 
goede banen leidde. De strandpoli- 
tie toont zich tevreden over het 
ingevoerde systeem met betrekking 
tot ontheffening voor het hebben 
van een boot op het strand. Er 
werden in totaal 142 ontheffingen 
verleend. 

Over het geheel genomen is het 
politiekorps niet ontevreden over het 
achterliggende jaar. Indien de 
nicuwbouwplannen voor het nieuwe 
bureau nu snel gerealiseerd worden 
kan men in de toekomst nog accura- 
ter werken, zo verwacht men bij de 
gemeentepolitie. (Adyeiifiincj 
BONT& 
LAMS- 
VACHT 

suède en nappa 
(ook grote maten) 
alle bekende merken o.a. 
ri(',^ llV( Il W IA see MORRIS 

betbreyoubuy 

donderdag koopavond ruimte voor extra opstelvakken voor 
autoverkeer, zoals bij het kruispunt 
Zandvoortselaan-Herenweg-Lanck- 
horstlaan. 

Onverantwoord 

Zoals in de inleiding al opgemerkt, 
vindt de Bond een investering van 
enkele tientallen miljoenen onverant- 
woord als die alleen maar dient om het 
autogebruik te stimuleren. 
De Bond zou eventueel beschikbaar 
geld liever op een andere manier ge- 
bruiken. Bijvoorbeeld voor investering 
in een goede en snelle verbinding per 
openbaar vervoer, ten gunste van het 
stedelijk leefmiheu, vermindering van 
energieverbruik, vermindering parkee- 
roverlast (in Zandvoort zou men fout- 
parkeerplaatscn willen legaliseren en 
meer parkeeropvang scheppen in 
woonstraten) en ten gunste van een 
rustiger afwikkeling van het langzaam 
verkeer. 

De in de studie voorgestelde maatrege- 
len zullen het openbaar vervoer nauwe- 
lijks bevorderen, meent de Bond, om- 
dat de bus net zo veel belemmeringen 
aantreft als de auto en dus even snel of 
even langzaam rijdt als het autover- 
keer. 

Vrije busbanen acht de Bond wel een 
goed idee. maar op de huidige routes 
van de lijnen 80 en 81 zijn dergelijke 
voorzieningen nauwelijks aanwezig. 
Een vrije busbaan op de Boulevard 
Barnaart is een zinnige aanzet, maar 
geldt alleen voor een deel van de route 
van lijn 81 tusser. Haariem' en Zand- 
voort. Extra opstelvakken of passeer- 
stroken op de huidige routes van de 
lijnen 80 en 81 zijn eenin het rapport 
uitgesproken wens, maat door ruimte- 
gebrek kunnen ze nergens gerealiseerd 
worden, tenzij men die ruimte van het 
autoverkeer afneemt. 

Vervolg op pagina 3 
Allemaal tegelijk naar het strand op een mooie zondag.... Haariem: Barteljorsstraaf 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) I tel. (020) 22 35 96 Kinderkarnaval 
in het zwembad 

ZANDVOORT - Aanstaande zondag- 
middag wordt in zwembad De Duinpan 
weer het grootse kindercarnaval ge- 
vierd. 

Omdat het carnaval dit jaar als motto 
heeft meegekregen „het kind" belooft 
dit jaarlijkse evenement een extra di- 
mensie te krijgen, onder meer door het 
optreden van de kunsizwemmers van 
de Zeeschuimers, die nu al maanden- 
lang geoefend hebben voor een ,, carna- 
valeske demonstratie". Bovendien 
wordt de pseudo-André van Duin ver- 
wacht, terwijl door prins Bobo een 
onderscheiding zal worden uitgereikt 
aan Joop Kapteijn, de zwemleraar, niet 
alleen voor de jeugd, maar zeker die 
van de ouderen. 

Een jury waarin de dames Roozen, 
Jansen, Hildering en Geerlsema zitting 
hebben, alsmede Jaap Merthorst, zal 
tal van prijzen uitreiken voor het origi- 
neelste, mooiste, leukste enz. enz. kos- 
tuum. 

Dcelnemertjes worden verwacht vanaf 
12.30 uur. De kinderen worden ver- 
deeld in twee groepen die van 4-8 jaar 
en 8 jaar en ouder. 
Het gehele evenement zal duren tot 
15.30 uur. Zondag 22 februari dus, in 
De Duinpan, aanvang 13.00 uur. Archhekt vraagt faillissement Bond zonder Naam 

"Voorlopig kan ik wel 
naar mijn geld fluiten" ZANDVOORT - Hoewel door de heer 
C.J. Bleijs het faillissement van de Bond 
zonder Naam is aangevraagd, heeft de 
Zandvoortse architckt niet het idee dat 
de beschikking van de rechtbank posi- 
tief voor hem zal uitvallen. 
;,Omcieel heb ik nog geen bericht 
ontvangen, maar ik heb wel het vermoe- 
den gekregen dat de Bond zonder Naam 
mijn rekening wil gaan aanvechten. 
Dan krijg je te maken met arbitrage- 
commissies enzovoorts en dan kan het 
nog wel een jaar duren alvorens ik geld 
krijg. Voorlopig kan ik dus naar mijn 
geld fluiten", aldus de heer Bleijs in een 
kort onderhoud deze week. 

Door de Zandvoortse architekt werden 
de plannen gemaakt voor de nieuw- 
bouw van een hotel voor de Bond 
zonder Naam op de plaats van het 
voormalige ,,Sonnewende". De plan- 
nen waren leeds gevorderd tot punt 
van uitvoering, dat wil zeggen, meer 
dan besfeksklaar, toen de banken het 
beschikbaargestelde krediet voor de 
bouw introkken. Dit geschiedde omdat 
men gegronde bezwaren had legen de 
direkteur van Finlea, de heer Borhem. 
In een later stadium werd deze bouw- 
onderneming failliet verklaard. 

Declaratie 

,,Ik heb in oktober besprekingen ge- 
voerd over mijn einddektaratie met het 
bestuur van de Bond zonder Naam, en 
heb uitsluitend te maken gehad met de 
heer Van Loon. Als nieuw bestuurslid 
vertelde hij mij dat zijn enige einddoel 
was het weer gezond maken van deze 
stichting en de in disktetic gebrachte 
naam weer op te vijzelen", aldus de 
heer Bleijs. 

Na veel onderhandelingen werd dan 
uiteindelijk één derde deel van zijn 
deklaratie voldaan, doch niet nadat de 
architekt eerst een verklaring had on- 
dertekend waarin hij afstand deed van 
het resterende bedrag. Mocht de Bond «^Dorpssti'Wat 8;'^alsmear, 

D29ii28411 zonder Naam echter weer over finan- 
ciële middelen beschikken, dan zou hef 
restant van de rekening alsnog worden 
overgemaakt. 

„Ik had een totaal vertrouwen in deze 
heer Van Loon en geloofde de man op 
zijn woord toen hij vertelde dat zijn 
enige streven was de Bond zonder 
Naam weer gezond te maken", aldus 
Coen Bleijs. 

Verbazing 

Met verbazing moest hij echter consta- 
teren dat de geruchten dat de Bond 
zonder Naam bezittingen verkocht, on- 
der andere het hotel in Spanje, dat 
binnen een week weer doorverkocht 
was met een flinke winst, alsmede dat 
het bestuurslid een honorarium eiste 
voor zijn bemoeiienissen, waar bleken 
te zijn. „Ik kreeg toen het idee dat er 
een spelletje met mij gespeeld werd. 
Mijn informaties leerde dat de geruch- 
ten juist waren, dus toen heb ik in 
overleg met mijn raadsman, mr. Nan- 
nings, besloten het faillissement van de 
Bond zonder Naam aan te vragen. 
Uiteindelijk moet ik nog enkele tien- 
duizenden guldens ontvangen, en ik zie 
niet in waarom ik de dupe zal moeten 
worden van het gemanipuleer van deze 
heren", aldus Bleijs. 

De Rechtbank zal op korte termijn 
uitspraak do«n of de aanvraag van de 
Zandvoortse architekt gemotiveerd is. 
Voorlopig ziet hel er voor hem meer dan 
somber uit. Grootse plannen 

Feestweek in 
Zandvoort!! 

ZANDVOORT - Wanneer alle plan- 
nen zich ontwikkelen zo als men nu 
venvacftt, staat de Zandvoortcrs voor 
de week van 30 april-5 mei een groots 
feest te verwachten. 
Men heeft namelijk hel voornemen 
om op hel terrein Sterre der Zee een 
grote feesttent te plaatsen, waarin tal 
van evenementen zullen worden ge- 
houden. 

Behalve op 30 april een groot Konin- 
ginnefeesl is er voorlopig op 1 mei een 
jazzfestival gepland, wordt op 2 mei 
een show van de bekende artiest Nico 
Haak verwacht en zeil er op zondag 3 
mei een ,drumbandconcours plaats- 
vinden waaraan meer dan twintig 
drumbands zullen deelnemen. 
Achter de schermen wordt door de 
VW, het zakenleven en tal van ande- 
ren intensief gewerkt om het pro- 
gramma „rond" te krijgen. Het ge- 
heel zal moeten worden gezien als 
onderdeel van de promoting van ,,de 
badplaats Zandvoort". 
GLAS Keuren Zoon Heemstede Uaadhiiisslraai 92, 

telefoon 023-286182 

Zanchoorl. Paradijswcj; 2. 

(cicloon 02507-15602 
ZANDVOORT • Het Nederlandse klimaat heeft zich 
afgelopen weken weer getoond zoals we het kennen: 
wisselvallig. Stond vorige week nog op deze plaats een 
foto van een strandpaviljoen dat de toorn der elemen- 
ten niet overleefd had, deze keer een plaatje van een 
druk bezocht strand en boulevard. Slechts de dikke 
jassen doen vermoeden dat het om een mooie februari- dag gaat m plaats van een fraaie voorjaarsdag. Niette- 
min, fraai was het weer wel afgelopen weekend. In 
ieder geval mooi genoeg om duizenden naar buiten te 
lokken voor een strandwandeling. Sommige „dappe- 
ren" koesterden zich al in het waterige zonnetje, en dét 
terwijl het 's nachts nog aardig vroor, (foto Europress 
Nieuw Vennep). Opzichter Visser 
neemt afscheid 

ZANDVOORT - De heer P. Visser, 
opzichter bij de afdeling plantsoenen 
van de dienst publieke werken in Zand- 
voort, neemt per 1 maart aanstaande 
afscheid van zijn wer^;. wegens het 
bereiken van de pcni,iocngeTttchtigde 
leeftijd. 

Ter gelegenheid daarvan wordt een 
afscheidsbijccnkonisl gehouden op 
woensdag 25 tcbruari in het Gemeen- 
schapshuis aan de Louis Davidsstraat 
17. Deze hemnt o.ii 15.30 uur. Openbare vergadering 
wijkraad (yieuw-f^oord 

ZANDXOOR T - De wijkraad Nieuw- 
Nnord houdt op maandag ."^3 februari 
een openbare vcrgadcrine in 't Stckkie 
aan de Fahrcnheitstraat 7. De wijkraad 
kan nog veel hulp gebruiken voor 
allerlei aklivitciten en hoopt daarom 
ook op een grote opkomst. De verga- 
dcrinc begmi om 20.15 uur. ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag 
verleende de pnliiie assistentie aan een 
man die opgesloten was in een bedrijfs- 
pand aan het Ciasthuisplein. De man 
bevond zich als enige in het pand toen 
hij bemerkte dat de uitgang vergren- 
deld was cii niet kon worden geopend 
met de sleutel dic in zijn bezit was. De 
deur was eerder door een medewerk- 
ster van het bedrijf afgesloten in de 
mening dat de overgebleven persoon in 
het bezit van een sleutel was. Dat was 
ook zo. maar de sleutel in kwestie was 
een kopie van een andeie sleutel en het 
slot bleek liieimce niet te kunnen 
worden geopend. De iiigeslot.;nc belde 
daarop de politie die snel ter plaat.se 
was. De sleutel werd aan de agenten 
door de brievenbus aangereikt zodat zij 
van buitenaf een poging konden wa- 
gen. Dat bleek meer succes te hebben 
en de man kon uit zijn penibele situatie 
worden ontzet. mNDSTAD PUBLICATIES5 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1981 PAGINA 2 


Dankbentiging Langs deze weg willen wij een ieder harielijk 
danken voor de belangstelling, heioond na hel 
overlijden van on^e moeder, grooi- en (>\ er- 
groot moeder K. Koper-van Koningsbruggen Uil aller naam: 

Tam. KOPER 

lam.v. d.GEIiR-KOPlZR 

ZANDVOORT, Icliruari I9K1 . Langs dezQ weg zeggen wij u hartelijk dank 
voor de gcioonde helangsiclling tijdens liet 
ziekbed van pa en bij de ereinaiic. 

Uil aller naam 
Th. Kopcr-Fahie ïïf ïït Kiisi iiii niauriiil. 

Je hchl JOU »■ sirijil aeslrcrlcn. 

Jeltclil lier iiu'i veel nUH'il ti<'duan. 

Wie kun hcfirijpen watje licht geleden. 

U'ie kan voelen watje hebt doiirstaan- 

Bedroefd, maar dankbaar dat langer lijden 
haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis, 
dat na een langdurige doch geduldig gedragen 
ziekte van ons is heengegaan onze lieve zorg- 
zame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster 
en tante Maarlje Koper weduwe van INfler van IJoivcnhodcn 
Zij bereikte de leeftijd van 65 jaar. 
Zanc/voort: 

S. MEESTER-VAN DUIVENBODEN 
F. P. MEESTER 
PIETER 
MARISKA 
en verdere familie 

ZANDVOORT, 17 februari 1981 
Burt;. EnsdbcrlsMmal l6 

Correspoiidciuic-adrcs: Uurg. Engcibcrlssiraal48 - 
2042 KP Zanclvoort. 

Geen bezoek aan huis. 
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum 
van Onderling Hulpbetoon, Postsiraai ^ te 
Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen 
en condoleren donderdagavond van 7.00 tot 
7.30 uur. 

De bijzetting in het familiegraf zal plaats- 
vinden op vrijdag 20 februari om 1 1 .00 uur op 
de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat, 
Zandvoort. 

Vertrek vanaf Burg. Engelberlsstraal 16 
om 10.40 uur. 
bij AUTO ZANDVOORT BV 

Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 - 1 45 80 
Dagelijks geopend van 7.30-21 .00 uur. 

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD KANTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG - 9.00-16.00 uur 

WOENSDAG - 9.00-1S.00 uur 

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507-17166 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur i ADVERTEREIM IIM EEIM IVIIEUWSBLAD 

■ 

• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf 

' In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Ade Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst 

NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Albert Plesmanschool 
AJ, v.d. Moolenstraat 57 
wnd. hoold: R. Kroeze 
tel. 13177, privé 15553 KLEUTERSCHOOL 

Josïna van den Endenscftool 
NIc. Beetslaan 14 
hoofdleidster: Mevr. A, Kemp 
tel. 13762 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Bealrixsrhool 

Dr.'Jac. P. Thijsseweg 26 

hoofd: D. van As 

tel. 14664. pnvc 18670 KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft 
tel. 15083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G..J, van Heuven Goedhart- 

ichool 

Flerr.ingstroat 180 

hoofö: G.J. v.d. Laar 

tel. 14000, privé 16720 KLEUTERSCHOOL 

Hummeloord 
Fahrenheilstraat 3 
hoofdleidster: Mevr. S.P. Beijer 
tel. 12094 KATHOLIEK ONDERWIJS 

Nicolaasschool 
Celsiusstraat 61 
hoofd: Mevr. (Vl'..v..d. Meulen- 

Hejjinki ■■■ 
tel. 15601, privé 18002 KLEUTERSCHOOL 

'( Zcepaa'öie 
Linnaeijsstraat 4 
Hocfdleidstër: Mevr. L. Postma 
tel. 15093, privé 023 - 320060 Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet" 

.Sophiaweg 10, tel. 02507 • 14440 

Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507 • 14283 

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1981- 
1982 kan vanaf 9 maart 1981 geschieden dagelijks van 14.30 
tol 1 5.30 uur en iedere woensdag van 1 9.00 tot 20.00 uur in 
het schoolgebouw. Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo. 
Zandvoortseiaan 19a • tel. 02507 ■ 13782 
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 • 14451 

Aanmelding van nieuwe leerlingen: 
donderdag, 26 maart 1981 van 14.00- 16.00 uut 
zaterdag, 28 maart 1981 van 10.00 - 12.00 uur 
maandag, 30 maart 1981 van 19.00 -21.00 uur 

Van 12 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na 
telefonische afspraak. OPENBAAR ONDERWIJS 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 1 1 
hoofd: H.H. Nijboer 
tel. 12862, privé 12048 KLEUTERSCHOOL 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 1 1 
hoofdleidster: Mevr. A.M. 
tel. 13708 Simons-de Vries ZUID 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Mariaschool 

Prinsesseweg 20 

hoofd: R.H.T. Ransijn 

tel. 14258, privé 02907 ■ 2098 

KLEUTERSCHOOL 

St. Agatha 

Lijsterstraat 6 

hoofdleidster: 

Mevr. M.A. Snijders Blok 

tel. 13266, privé 16258 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd: L.K. de Vries 
tei. 14325, privé 15176 KLEUTERSCHOOL 

Klimop 

Dr. de Visserstraat 2 

hoofcfleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra 

tel. privé 13721 

Wilhelmina-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 14323 
PEUGEOT Autobedrijf 

1/7 VERSTEEGE ... 

Wmmm zandvoort 02507 • 12345 l^ Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51. Vakantie- 
woningruil 

Ermelo/Zandvoort 

Gezin met 3 kind., 7, 12 
13 jaar, wil mol zomer- 
vakantie n. Zandvoort 

van 25-7 t/m 8 8. 
Telefoon 03417-54780. PEDICURE/ 
MANICURE-SALOni 

Mevr. 
G. Hamminga 

bij 

Drogislerij - Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjeistrsat 7 

lol. 02507 -123 27 

Behandeling volgens 

afspraak. O© Het kan geen kwaad i>ni ui ci\ tnejc inoiul ir lioiii/cn 

zelf-i al weel Je, waanner je hel hebt. 

Kin Hiihinird ( /.S'M- / Q30j 

HORLOGERIE C. WAAI\III\IG 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

wil er ditmaal cla;'.iO!ii c^.•n^ Ir'1 /wijccii lotiiocn. 

Icdtrecn "cci lui iiiinicrs rcctis l:in;j ilai ''liii 

mirwcrkcii. (horloges, klokken en uekkei-.) loi de 

mccM beirtniwhare rno^en «oition i:ereken(.l die 

leyenuoordie leverbaar /iin. Kamt u eenii kijken in ome showroom, 'l Is een belevenis' 

Eigen reparatie-afdeling mei 

elektronische apparatuur. Voor pa en ma 

Lukon Yamaha 

crossmotoren, brommers, fietsen: Yamaha, Gazelle, 

J'jncker, Sparta, Superia. 

Alle onderdelen vooiiadig ook regenpakken en crosskicding 

KOOP BIJ OE MAN DIE REPAREREN KAN Reparaties zo mogelijk in een dag klaar. 
Kijken kust niets. Elke dag open. -9 sökrs KochstraatS 
(t.o. de zuivering) 
Telefoon 16504. 
TALBOT 
Gevraagd: 

hulp in de 
huishouding 

1 ochtend of 

middag per week, 

in gezin z. kinderen. 

Tel. 02507-12986 

na 18.00 uur. TE KOOP 
goede 

BROMFIETS 

en een 

VOUWFIETS 

Bekend merk. 

Na 17.00 uur 

Karel Ooormanlaan 8 

Flatl. 

telefoon 12020 Drogisterij 

MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. 

Haltestraat 8, Zandvoort, 
tel. 02507 16123. AUG. v.d. MIJE 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLOiy - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUIMDIG GELEGO 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN G. Kol 

Schuite igat 7 
telefoon tanz 

Auto - brand - leven 
alle verzekeringen •^ Timmer, Metsel-, Voegbedrijf 

Chr. Koper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, konijnen, ramen, deuren en 
veitouwingen. 

De WIttstraat 5, 2042 AM Zandvoort. 
telefoon 02507 - 16987 L AANNËIVlIiyGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg Ha - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 

• i\lieuwbouw 

• Dakkapellen 

• Openhaarden 

• Keukens 

• Badkamers 
international enz., enz., enz. 

Vraag gratis offerte. 
Drogisterij - Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEbT-ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 Heer (38 jaar) 
zoekt 

kamer 

te Zandvoort. 
Tel. 023-283668. J. W. VAN PUTTEN 

BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT 

Brederodestraat 61 - Zandvoort 
Tel. 126 56 

ADMINISTRATIES 

INVULLEN VAN AANGIFTEBlUEnEN 

TAANGIFTEN 

RNANCIERING EN ASSURANTIËN Uw adres voor 
elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 
Zandvoort 

tel. 02507-12327 Foto Quelle 

Compleet foto/film- 

assortiment, voordelig 

afdrukkenen 

ontwikkelen. 

DROGISTERIJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8, 
Zandvoort Voor al UW bruilof ten en partijen 

Paviljoen ,,De Vijverhut" 

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38 Pedicure praktijk 
mevr. Jonkman-Rol 

Bch. ook voor ver- 
/orgings/ bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 
02507-13871 
GEEN ZAALHUlJRt Korting bij contante bctaiine. 
Doe gezellig 

en neem een bloemetje 

mee! 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Halirsiraal 65 • /andvnori 
Tel. 02507-1 20 60 

P.S. De specialist in 
al uw bloemwerkcn. DE KOPEREN KETEL 

Haltestraat 69 - Zandvoort 

BQETIEK VOOR 2e HANDS 

DAMES- EN HERENKLEDING 

Inbrengdagen maandag en dinsdag 

van 13.00tot 17.00 uur. 

Voor verkoop alle dagen geopend 

van 13.00 tol 17.00 uur. BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. V. d. Bos 

BildcrdijkstraatS. 
telefoon 13796 CHIN. INDISCH RESTAURANT 
fon0 d^ie Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -146 81 

Ter gelegenheid van on.s lO-jarig beslaan bieden wij u een van onze 
spcciaiilcilcn, de 

Indische rijsttafel aanvuur 15,- pp 

Het kopje koffie er na krijgt u van ons. 
Hel kindermenu kost nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje (ue. 
Deze aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, tot 20 maarl 
Voor hel afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbicdingcn; 
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 1 0,00 
Woen.sdag: Vi kip in kcrry-.saus7,50 
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50 
Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 . jO ASSURANTIËN 

Grannetia 

GELD LENEN NIET DUUR 

Bedrag 48 60 96 120 5 minuten 

IPOSTERFOTOl mnd. mnd. mnd. 5.000.- 
10.000,- 
15.000,- 
20.000,. 
25.000,- 129,93 
247.15 
364,37 
481.59 
598,81 98,93 
184,15 
269,92 
355,68 
441,44 150,95 
289,14 
427,34 
565,63 
703,73 

Ie en 2e hypotheken tot 
125% mogelijk 

Informeer eens.' 

Helmorssiraal 11 - Zandvoort 

Tel. 02507 - 1 21 50 mnd. 238,43 
313,71 
388,99 Klaar terwijl u wacht! 

iPOSterfOtO 30x40 cm 

Islechts 

PASFOTO'S 

|4 stuks 20,00 

io,oo| 

Galerij Kerkstraat, winkel 8 RANDSTAD PUBLICATIES 6 DONDERDAG 19 FEBRUAR1 1981 PAGINA 9 
BankQtbakkersiï^ 12 smaken 

ChipPpatatulfiainiCl met marasquinsaus 
, Rl|Cldin9r Gen lekkéinij in diverse smaken. "Öolc voor'dèbclici AARTV 

Grote Krocht 23 - Zandvoort ■1 HET ÉNIGE CCHWTHOUWDEDRUF l 

\i'ij1<un3cnupiltden: 
K De bckchdcwiiic Mcrccdcssci^ 
K Mcfccdcs Old-trmcr 1935 type 320 
K Trouw kdcfscT) bespannen ml'ï 2 of 4 
. /'.paaïdeh. '''^J,',1.L. ^-,.--..,, ..,-;,^.-?' l 
Ookincombinalicmogclijk " 

Taxi Centrale ^ 

Croic Krocht 1»;Zaridvöórr"---^-'-''^' '■">'■■■/" 'J' 
Tcicronn 02507.26OO-7SM Rijwielhandel BOS 

vooro.a. 

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, 

Motobecane, Kyoso en div 

kinderrijwielen. Tevens 

KIS-sleutelservice en 

rqwiehferhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12954 Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijri = .. De Krocht >Grote Krocht 17 
;Ii042 LT Zandvoort 
>' telefoon 02507-16033 Uy/ adres voor: 

BOEKEN 

TIJDSCHRIFTEN 

STRIPBOEKEN 

KANTOOR 

ARTIKELEN 

ROOKWAREN 

STAATSLOTEN. 

TOTO/LOnO l 23 februari start de yérkö<^jp ji^a|h |le ^t^n voor de 

jubileum StaatsIpteriJ rnet maar liefst 

5 miljoen gulden extr^ aan prijzen. BB 

één van de 
velen van 

Optiek Slinger 

Gedipl. o/jticien 

Grote Krocht 20a - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 43 95. 

Leverancier van alle ziekenfondsen. 

Vrijdag koopavond. Lamswollen V-hals 

jumpers van 

PRlNGLEofScotland 

in 15 kleuren! 

ida èmmetmode JÊl Vrijdag koopavond 
Grote Krocht 19, Zandvoort, 
, telefoon 02507-17878 Een Neckermann reis 

boek je niet bij iedereen 

maarweibijóns! REISBUREAU 
KÉRKMAN 

' G'Otè Krocht 20, ZarMvOorl 

•■ leldöpo 02507 12560 - . ■epen: van maartdag 1300 uur tot xatardag 13 00 uur TURELUURS VAN HET Grote sortering 

ledikanten Het Kastenhuis 

Grote Krocht25, 
. lelefoon 02507-17751. Plavuizen 
tafels 

v.a. 

298; 

Het Kastenhuis 

Grpte Krocht 25, . 
TUREN? 

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant 
lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor 
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan 
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen. 
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n 
begrip. 
Tureluurs 
van het turen ? 

WIJ ZIJN ER VOOR! 

Ml 
■ ra ril wïjin^yili^ $ morgans 9«bmcht. 't midd»gft «I schoon ^ — GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-16957 ; dus Ik kocht Mrat ik zocht 
de Grote Krocht ledere leeftijd heeft zijn charme... 
... maar buit die charme dan ook uit! 

Weet u wal zo prettig is... 

ha het ontharen met Dcfipil, komen er steeds 
minder haartjes terug en geleidelijk verdwijnen 
ze. Na 2 of 3 salonbchandelingcn, kunt u dit - 
zelf constateren.; ' ■ 

Wilt u voor de zomer uw ontsierde 
haargroei kwijt, begi^,dan:nl^^. 

Bovcnlip-onlharing . . .... , . , , . . , 10,00 

Jtccn-ontharing . ■, ... ..'... 45,00 

Ökscl-ontharing, .^25,00 

Bikini-ontharing .25,00 

HUID EN HAAR 

Passage 20, Zand voort., telefoon 1630?, ^^ 
<1^ 1410H ^4p^ 
cirkelzaag 6^/« " 
handige diepte- en verstek- 
instelling stolaliuighulpsluk 
teverbaar. pasi ondef zaag- 
lafel.l020Wati 

Inclusief btof-atzuiging en 
widia blad, 

van 42^,30 •_. oA 
voor 'S£^,'SV 

' Verkrijgbaar bif 

VERSTEEGE 

Pakveldstraat 19 
Zandvoort. Öïwérii(^iye 

tassen ,;s]Èc)pi|^^ -fe .;■.;, 

'■■■^ïbinnen/'';C' Nu ook een mooie coriecte lederen .lassen, "^1 e kvvaliteit voor billijke 
prijzen. In de mode-kleuren witiblaü^* en beige.. - . Kom gezellig eens langs bij Wil Moérenburg. haltesiraat 14 
zandvoort. lel. 02JV7-2496 Heereweg 231, 2161 BG Li sse, Telefoon 02521-19135* Zandvoort Dr, C. X: Gcrkcslraal 73/75 

2 nieij wbo u >y wo n i ngcn 

ohifcr I kapmcl sicncn berging luihij ccnlrmn Uiirp 

Ind.: cnircc, loilcr, L-'\oriiilgc woonkamer mei opeó haard en 

luvekciikcn.. ".!■". ■■'.'■.■■- 't 'ï 

Ie vcrd. : 2 ri;irne slaapkamers, \yi\arvan .1 mc| :g,ro<'i lialkon, lir.e 

badkamer mei ligbad en 2e (uilei . 2c verd,: 2 slaapka^ners. klein 

balkon, cv ruinuc. Ucl\clc hui", harilhoüi ciï ihiirniopanc. 

Koopsom per .woning 2S5.00Di- vi:o;n. 
ELLEN CATS 

gcdiploniccid liondenirimslet 
liefdevolle verzorniiin 
van 1/ lï' IioikI 

Ir. rricdtiorriileln 10, /iinriviKiri. 
(i'lel'oiin 1277.1 J GEVRAAGD: NET WINKELMEISJE 

leeftijd 18 jaar. 

LEEK's 4=6 MINI-MARKT 

Helmerstraat 28 - Zandvoort-Noord TE KOOP AANGEBODEN: 
ZANDVOORT 

Oosterpark.straat 26 

Gerenoveerd 

RUSTIEK WOONHUIS 

voorzien van cv. -gas. 
Indeling beg. gr.: woonkamer met balken- 
plafond en open haard, moderne keuken met 
plavuizenvloer, bijkeuken, badkamer mei lig- 
bad, toilet, modern sanitair, Ie verd.: 4 slaap- 
kamers en vliering, 

Vraagprijs: f 215.000.- k.k. 

Inlichtingen: 

CENSE MAKELAARS O.G. 

Tel. 02507 - 1 26 14 Weekreclame bij de kaashoek 

20 grote bruine eieren 5,00 

ROOmbOter 250 gram, 3 per persoon I ,«f O 

Oud belegen kaas 500 gram 5,95 

Boursin grote doos 2,9o 

Tot ziens bij de 

KAASHOEK 

Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00 

KfiöBs^ï^^^ JAM IN RANDSTAD PUBLICATIES 3 4/5 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1981 


m.^MM»^Mag.^««^^ »»,^ r« --'i' 


»:• s- '-t. /7-* t 
y 

HELE 
KRATa 

?^. i^l 
FLESSENi 
i-< 
'ïjys; ?*? 
HALVE ÜTEFT 
MAGERE 

;hten yoghurt 

IN HANDIGE 
UNICUP 


uit eigen banketbakkerij 
'ORIGINELE SINAASAPPEL' 

BAVAROISE TAART 
MAGERE 
CACAO dus minder vet 
(slanke lijn!) PAK 100 gram 


*^Ass «^ ï V»' 


*»!HTOrC«k'«'*''" >" 


TER 

KENNIS- 
MAKING 

BïEB 


/^ **fH bf'f Jï? HEERLUKE ZOETZURE 

AUGURKEN 


^ Xi^ LITERPOT ?.a' 

KP: I 

IN FRAAI DECOR 
DIVERSE MATEN STUNTPRÜS 

de goed afsluitbare plastic LUNCH- 
DODS 

NEEM MEE SUSKEenWISKE 

STRIP 

VERHALEN 
PANTALON 
KOUSJES DIVERSE 

FRISSE 

KLEUREN 

GECOMBINEERDE 

ELUORESCENTIE 

LAMP en 
SCHIJNWERPER 

Ideaal voor in de auto, 
op de camping, in de 
tuin als noodverlichting 
enz. Geeft krachtig 
helder licht. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1981 PAGINA 3 Zeven arrestaties in Zandvoorts casino 

Onderzoek naar fraude- zaak wordt voortgezet UGHEID CEZltVENTiJD .BOERDERiJ 
Borrelen, liowlen. 
Dineren en Dansen ZANDVOORT - Hel onder- 
zoek naar de fraude-affaire in 
hel casino van Zandvoort is nog 
niet afgesloten. Inmiddels heeft 
de Zandvoortse politie zeven 
medewerkers gearresteerd. In 
samenwerking met de bedrijfs- 
recherche van het casino wordt 
de zaak nu verder onderzocht. 
Het totale bedrag dat met de 
fraude in de casino's van Zand- 
voort, Scheveningen en Valken- 
burg gemoeid is ligt op ongeveer 
twee ton. Door de arrestaties 
van vorige week zijn in het 
casino van Zandvoort nu der- 
tien medewerkers op non-actief 
gesteld. In Scheveningen en 
Valkenburg zijn dit respectieve- 
lijk 14 en 8 medewerkers. In 
Scheveningen waren eerder bij 
een fraude-zaak al 29 medewer- 
kers geschorst. 

De fraude-affaire kwam in december 
aan het licht bij een onderzoek van de 
bedrijfsrecherche dat ingesteld werd na 
een soortgelijke zaak m Scheveningen 
waarbij ongeveer een kwart miljoen 
werd verduisterd. De medewerkers van 
het casino worden er van verdacht bij 
de sluiting van de speeltafels jetons 
(fiches) te hebben verduisterd. 
Het betrekken van de politie bij de 
fraudes vloeit voort uit een wijziging 
van het beleid bij de Stichting Casino- 
spelen. Tot voor anderhalf jaar geleden 
werden dit soort affaires intern opge- 
lost, maar dit leverde toch problemen 
op. Het was tot dan praktisch onmoge- 
lijk om medewerkers te ontslaan, om- 
dat er geen aangifte bij de politie werd 
gedaan. Nu gebeurt dat wel en mdien 
frauduleuze handelingen nu bewezen 
kunnen worden, kan de betreffende 
medewerker ook ontslagen worden. 
De Nationale Stichting Casinospelen •*^,' 

^-J?^^ *> Xl-< .^ .^ 

,*^^-i»^- &j2^''"". 
Het casino in Zandvoort: manipulaties met jetons zegt bij monde van directeur Kroes hel 
vertrouwen in het personeel niet kwijt 
te zijn Maar toch heeft men de hulp 
mgeroepen van een computer die in de 
toekomst fraudes moet helpen voorko- 
men Met behulp van deze computer 
kan dan iedere speeltafel m de gaten 
worden gehouden. Voorts hebben de 
zaalchefs van de casino's opdracht ge- 
kregen verscherpt toezicht te houden 
en bovendien heeft men de hulp van 
het publiek ingeschakeld De veilig- 
heidsdienst van de Nationale Stichting 
Casinospelen heeft namelijk in elk casino enkele betrouwbare ..vaste 
klanten" gevraagd om ook een oogje in 
het zeil te houden. In geval van fraude 
door hen geconstateerd zou dit de 
bewijsvoenng vergemakkelijken. 
De directie van de Stichting verwacht 
dat mede door deze preventieve maat- 
regelen een eind komt aan de fraudu- 
leuze handelingen. 

Doordat bij de drie casino's nu veel 
personeelsleden op non-actief zijn ge- 
steld krijgt men op dit moment met een 
ernstig personeelsgebrek te kampen. 
Het is echter nog met zo dat de casino's '!^m minder uren geopend zullen zijn. Het 
Zlandvoortse casino zal evenals het 
casino in Valkenburg personeelsleden 
,, uitlenen" aan het casino m Scheve- 
ningen waar het grootste aantal mede- 
werkers op non-actief is gesteld 

Daar- 
door worden alle casino's met een 
aanzienlijke personeelsvermindenng 
geconfronteerd en vele medewerkers 
zullen dan ook hun vakantie op moeten 
schorten en ook vrije dagen zullen de 
eerste tijd niet kunnen worden opgeno- 
men. Overigens hebben vele medewer- 
kers van het casino al uit zichzelf 
aangeboden om over te werken. Bewoners hebben recht op huurbescherming 

HUURDERS BUNKERS 
MOGEN BLIJVEN ZIHEN 

ZANDVOORT - De vakantiebunkers in het Kostverlorenpark te Zandvoort 
hoeven niet ontruimd te worden. De rechtbank in Haarlem bepaalde vorige week 
dat de bewoners van de bunkers wel degelijk recht op huurbescherming hebben, 
omdat de bunkers, die als vakantiehuizen in gebruik zijn, als tweede woning 
kunnen worden beschouwd. Deze uitspraak werd gedaan in een hoger-beroeps- 
zaak die de eigenaren van het Kostverlorenpark tegen de huurders van de bunkers 
hadden aangespannen. Eerder al had de kantonrechter de huurders in het gelijk 
gesteld. De bunkers m het park zijn al sinds de 
tweede wereldoorlog in gebruik als 
vakantiewoning door voornamelijk 
mensen uit Amsterdam Tot voor enke- 
le jaren geleden was het Kostverloren- 
park eigendom van Jhr. P.N. Quarles 
van Ufford. Door hem werd m het 
begin van de jaren zeventig de huur op 
ƒ 400,- per jaar bepaald. Vier jaar 
geleden echter verkocht Jhr. Quarles 
van Ufford het park aan twee architec- 
ten en een aannemer voor het bedrag 
van dnekwart miljoen. De nieuwe eige- 
naars waren niet gelukkig met de ver- 
huur van de bunkers en sommeerden 
de bewoners de bunkers te ontruimen. 
Dat wilden de bunkerbewoners echter 
met zomaar doen; een huurverhoging 
van 5 % vond men reëel maar voor 
ontruiming bestond volgens hen geen 
enkele grond. 

De eigenaars wilden wel over eventuele 
bewoning praten maar alleen indien de 
investeringskosten (10 % van het aan- 
koopbedrag: ƒ 75.000,-) door de huur- 
ders werd opgebracht. Dit zou neerko- men op een gemiddelde huur van 
ongeveer ƒ 2200 - per jaar. Omdat 
men dat niet kon en wilde opbrengen 
spanden de eigenaren kort geding aan, 
wat ZIJ verloren. 

Het Kostverlorenpark staat als natuur- 
gebied aangemerkt. Dat was ook de 
reden waarom de gemeente Zandvoort 
destijds het gebied niet kon kopen voor 
sociale woningbouw De huidige eige- 
naren zitten ook met deze bestemming 
in hun maag, maar daarbij zijn ze met 
onverdeeld gelukkig met de huurders 
van de bunkers. Vandaar ook dat zij na 
de uitspraak van de kantonrechter er in 
hoger beroep zijn gegaan om alsnog te 
proberen de bunkers te mogen ontrui- 
men. De rechtbank stelde hen echter 
wederom in het ongelijk 
De huurders zijn zeer tevreden met de 
uitspraak. De erkenning door de recht- 
bank dat men huurbescherming geniet 
betekent dat men ook m de toekomst 
met zonder meer uit de vakantiewonin- 
gen gezet kan worden 
Lieve Wil, Het gaat mij goed 
Net een VIDEO gekocht bi| 
RADIO PEETERS. 

Ze hadden wel 8 soorten in alle 
prijzen en zeer concurrerend Er is 
trouwens altijd mot ze te praten Ik 
ben hardstikke tevreden, johi 
Fijn, kan per dag 7x van kanaal ver- 
wisselen en dat 7 dagen per week, 
np rie klok 

Dus kan ik rustig een week met 
vakantie. Ga je mee? 

Dikke kus, Karin 

P.S. Kom je dan snel langs? WULLUM WtllFK 
De leste zundag , 
eerste terras- zimdag 
t Gact goed zo! we alweer de Jam in terug in Zandvoort Verkeersstudle 

Vervolg voorpagina 

Da.ir /OU de 
Bond mee kunnen instemmen Dan 
zou het doorstroom-effect bewust wor- 
den opgeofferd ten gunste van het 
openbaar vervoer 

Omdat er maar een paar topdagen per 
jaar zijn, geeft de Bond de voorkeur 
aan incidentele oplossingen op die 
mooie dagen 

Suggesties 

De Bond doet de volgende suggesties. 

- Op de Zeeweg tijdens de ochtend- en 
middagspits het (extra) busverkeer 
afwikkelen op de aanliggende, tegen- 
gestelde rijbaan Dat 7ou kunnen 
met behulp van opvallende kunst- 
stofkegels en waarschuwingsborden 
's Middags, als iedereen weer naar 
huis wil, kunnen de kegels (vanaf 
ongeveer .■? uur) naar de tegenover- 
gestelde njbaan worden overge- 
bracht 

Het autoverkeer, tegengesteld aan 
de spitsnchting /ou het moeten 
doen met een rijstrook 

- Een extra busstrook voor de gehele 
Zandvoortselaan / Zandvoorterweg 
IS onmogelijk. Maar in de nchting 
Zandvoort is vanaf het politiebureau 
Aerdenhout tot de Bentveldseweg - 
en binnenkort tot de Blinkertweg - 
een buspasseerstrook mogelijk. 
Voor fietsers zijn er in feite twee 
paden' de oude trambaan en het 
aanliggende hetspad op de Zand- 
voortselaan Het fietspad op de 
Zandvoortselaan richting Zandvoort 
zou op dit deel kunnen worden 
omgebouwd tot busstrook Fietsers 
behouden hun fietsroute naar Zand- 
voort en kunnen mogelijk op met- 
topdagen worden toegelaten op de 
busstrook. 

Fietsverkeer 

Uiteraard pleit de Fietsersbond voor 
betere fietsverbindingen. Staatsbosbe- 
heer moet de weigerachtige houding 
maar eens laten varen, zo meent men, 
want openstelling van het laatste deel 
van het Visserspad naar Kraantje Lek 
zou het mogelijk maken om rustig door 
de duinen naar Zandvoort te fietsen en 
dan zullen zeker meer mensen uit 
Kennemerland daar dankbaar gebruik 
van maken. Over het algemeen, zegt de 
Bond, IS een schakeling van fietsroutes 
noodzakelijk om het fietsen te bevor- 
deren. 

Omdat er steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van dure fietsen is een bewaak- 
te fietsenstalling even belangrijk. Uit 
angst voor dierstal laten vele mensen de 
fiets nu nog thuis op een drukke dag. 
Bewaakte stallingen moeten er zeker 
komen op kleine loopafstand van het 
strand. Nodig zijn ook verwyzingsbor- 
den, meent de Bond. 
ZANDVOORT ■ Goed nieuws i oor de mensen die aliijd boodschappen hebben gehcudd bij Janun in de Haltessinuit, want 

Jamin i^ lenig \an neggeweesl. 

De heer T Dam heeft namelijk tn de Kerkstraat op nr 22 dus \hik bij zijn zaak op nr 28, zijn zaak heiopcnd mci himin 

ailikelen 

,.lk \ ond het doodjammer dat Jamin in de Ihihesli aal i e> dn een en hen blij dat ik du merk nu mag i oeren i ci icli de hei r 

Dam. du zelj de nodige vakkennis bezit, omdat hij jaieiihmg bij gioie firma s (Dtjkstia, Vermaal, Diosk lU ) 

bankeibakkei choioladeheneikei is i^eweesl .,De pioducten \ai' Jamin zijn eerste klas, en daarom leikoop ik zi ook 

giiuu;' zegt hij Behahc hei hekentie grole dropassorumem (Meriig sooilcn) bisiuns, roomboierkoekjis en ihoiolade. 

xeikoopt hij ook de eigen merken rosé en sherry i an Jamin Bo\ endien kan men er terecht voor sinas, chcKonn I < /; pils 

snaaien en sigaietten. In april komt daaibij nog de ijs-iifdeling 

Het zijn .Siem i an Bockel. momenteel nog mei i akantie tot 2S jebriian, en Jolanda \ an Sluis die de klanten in di Zt zaak 

Mikkiindig zullen helpen Zolang zijn bedrijfsleider mei \akatiiie is doet de heer Dam hit zelj, en nat waa^ 

Deze meun e zaïik \an de heer Dam is dagelijks geojwiul \an 9-/Ó' 00 uur en op de zondagmiddag van 13 00- IS 00 uur 

Dus omeinachis bezoek' Snel naiir Jamm. want die is toch open 

In het zomerseizoen zal deze Jaimn-zaak ledeie dag, dus zi\en dagen per week. geojiend zijn |„(„ ^ur(»pr^'^s GEEN EXTRA SUBSIDIE VOOR B.C. LOTUS 

Sportraad gaat normen zaal- 
huursubsidie heroverwegen ZANDVOORT - De normen voor de 
zaalhuursubsidie zullen opnieuw door 
de Zandvoortse Sportraad worden vast- 
gesteld alvorens aan de Gemeenteraad 
een advies op dit punt zal worden 
verstrekt. Een en ander was een besluit 
op de gehouden alg. openbare vergade- 
ring van de Zandvoortse Sportraad op 
dinsdag 10 februari 1981 in het gemeen- 
schapshuis te Zandvoort. Tijdens deze vergadering werd uitvoe- 
rig gesproken over het punt of mogelij- 
ke zaalhuursubsidie toegekend moest 
worden op basis van het aantal jeugdle- 
den, of op basis van de kosten van de zaalliuur voor de betrcflcnüc vereni- 
ging. Hierover kon geen overeenstem- 
ming worden bereikt en dus werd de 
Sportraad gezegd de normen opnieuw 
vast te stellen 

In het kader van de subsidiering werd 
een gelijk advies, zij het m negatieve 
zin, uitgebracht op het verzoek van de 
B.C. Lotus Zandvoort om in hel kader 
van de bijzondere sportprestaties een 
bijdrage te verkrijgen voor de kosten 
voor het aanschaffen van shuttles Wel 
zal gunstig aan de Gemeenteraad wor- 
den geadviseerd over het verzoek van 
de gymnastiekvereniging OSS voor een 
jaarlijkse subsidie voor de keurturn- 
ploeg Van de verdere agendapunten was nog 
de sportuitwisseling met Dronten een 
uitvoerig onderwerp van discussie 
De sfiortvrienden en vriendinnen van 
de gemeente Dronten komen op zater- 
dag 9 en zondag 10 mei 1981 naar 
Zandvoort om de krachten op de diver- 
se sporten te meten met hun Zand- 
voortse sporlcollega's. Meerdere spor- 
ten zullen worden beoefend, zoals o m 
zaalhandbal, zwemmen, voetbal en 
zaalvoetbal. 

Diverse commissies werden tijdens de- 
ze vergadering in hel leven geroepen 
om de sportuitwisseling t z t vlot te 
doen verlopen. 

Tenslotte werd door de Zandvoortse 
Sportraad adhesie betuigd met een 
lïaarlems initiatief van de Haarlemse 
Sportraad en de Haarlemse IJsclub om 
de mogelijkheden sportief technisch 
gezien de Haarlemse IJsbaan weer 
,,open" te krijgen. 
De volgende sportraadvergadenng zal 
worden gehouden op 16 maait a s üogemü 
dé badplaat^H Raadhuisuitbreiding 

Zoals in ons nummer van 29 januari 
j reeds uitvoerig werd vermeld, zal 
de officiële opening van de uitbrei- 
ding van ons raadhuis plaatsvinden 
op donderdag 19 maart a s door de 
commissaris van de Koningin in 
Noordholland, dr Wit Het belooft 
een belangrijk gebeuren te worden, 
dat een mijlpaal betekent in de 
geschiedenis van onze gemeente 
We hopen er dan opnieuw veel 
aandacht aan te besteden 

Carillon 

Wat nog niet werd gemeld, omdat 
het toen nog met bekend was, is het 
feit, dat het burgemeester A Na- 
wijn-cariHon, een geschenk van de 
burgerij aan de heer Nawijn bij zijn 
vertrek wegens pensionering uit on- 
ze gemeente, op die dag, nadat het 
klokkenspel, alweer officieel, door 
hem aan de gemeente zal zijn over- 
gedragen, in gebruik zal worden 
gesteld Het heeft vrijdag jl proef 
gespeeld en bleek uitstekend te 
voldoen De klokken, duidelijk 
zichtbaar in de raadhuistoren, zijn 
fraai van klank In totaal zijn het er 
achttien Dat Zandvoort blij is met 
dit carillon behoeft zekei geen na- 
der betoog Het betekent een 
prachtige aanwinst en zal het dorps- 
beeld aanzienlijk verlevendigen 

Herdenkingsgeschrift 

Ik vernam, dat ons gemeentebe- 
stuur aan de heer P Brune, oud- 
chef van de afdeling bevolking en 
gemeente-archivaris, opdracht heeft 
verstrekt, ter gelegenheid van deze 
officiële gebeurtenis een bescheiden 
herdenkingsboekje samen te stellen 
over de geschiedenis van ons Raad- 
huis Het IS thans reeds zo goed als 
voltooid en niemand beter dan hij 
kon aan deze eervolle opdracht 
uitvoering geven Vanzelfsprekend 
kom ik er na de publicatie nader op 
terug. 

De moderne keuken van op- 
oe 

De schoonmaaktijd staat voor de 
deur, en dat begint ook opoe alweer 
m d'r bloed te knebelen. Deze week 
heeft ze het over de moderne keu- 
ken. Oude Zandvoorters noemden 
die vroeger ,,'t vethok" en ze 
schrijft me: „teugeswoordig binne 
jeloi allegaer 't vethok an 't moder- 
niseren, maer laet ik jeloi raeje, jae 
ik schouw jeloi waer, dal alle sjan- 
semente niet altaid verbeteringe be- 
ne Je mot 'n keuke allaid op 't 
noorde bouwe, 't kan ook op 't 
oosle, omdat, as de zon d'rop skainl 
't veuls te warrem wordt om je zooi 
koel te houwe Jeloi mot ook zor- 
reege veur bovelichle, zodat de 
warreme lucht verdwaine ken. Goe- 
je ventilasie zorregt veur goeje trek 
en zuurstof in de keuken Je vullis- 
kit mot boite blaive, omdat je die 
rottende zooi nooit bmne mol hou- 
we, allienig al veur de stank. Stan- 
kafsoigers mit vetvangers kenne je- 
loi bove je kachel hange as je maer 
veur 'n goed kanael zorregt met zo 
mm mogelijk bochle. Jeloi gebroikt 
naetuurluk ook de vliegekast om 
varse groente in te bewaere Die 
meuw-modische koelapparaete deu- ge daer hielegaer niet veur" Ln 
tenslotte vandaep nog n klam rc- 
ccppie As jeloi nog een kliekic vis 
hebbe moi't je es visbrood mit k.ies 
maeke Je heb d'rveur nodig h sntjc 
wittebrood, ,S plakkc jonge vette 
kaes. 60 gram goeje butter, lO 
grammem bloem (zevtn veur t gc- 
broik) "s dl melluk 1 ons gekookte 
vis, 1 ons geraspte ouwe kaes, /out. 
cajenne pepir en sapv.m n citroen 
Van 30 gram butter en M) grammen 
bloem een roetje maeke melluk 
loevoege, vis derbai kwakke en mei 
i-itroen, /out en cajene op sm lek 
brenge Met de rest van de butter t 
brood smere en 'n vuursehotel wi- 
vetle 't Brood in die skael doen, 
dan de kaesplakke d rop dan de 
regout van geraspte kaes J.ierop en 
tenslotte gr.ietmere m n hete me i 
Is hardstikke lekker Prebeer "i 
maer es "t Kost niet veul' \.c\ /e' Zandvoortse kluizenaar 

In het nummer van donderdag > 
februari schrijft de heer B \ oets uit 
Zandvoorts rijke historie over de 
wijze les van de vrome kluizenaar 
Ik lees ze graag, die verhalen van de 
heer Voels Hij moet wel (als oud- 
pastoor van Oven een) over heel 
wat historisch materiaal beschik- 
ken In genoemd artikel schrijft de 
heer Voets over ene broeder Bruno, 
een heilig kluizenaar, die leefde m 
de duinen, heel lang geleden, toen 
de duinen pas waren ontstaan Die 
broeder Bruno hielp, waar hij hel- 
pen kon en leefde afgezonderd in 
een armelijke hut op een hoog duin 

Het IS een verhaal, vrij naverteld 
naar de novelle van de Kennemer 
schrijver J Hofdijk, die m zijn 
verhaal een gesprek van drie Zand- 
voortse jonge mannen met die klui- 
zenaar heeft opgenomen Maar laat 
ons met vergelen, dat het hier een 
legende betreft, een verhaal tussen 
sprookje en werkelijkheid Dat het 
hier een legende betrof, blijkt ver- 
scheidene uwer ontgaan te zijn 
Oude Zandvoorters verklaarden het 
dan ook voor onzin Maar toch 
heeft Zandvoort wèl een kluizenaar 
gekend Dat was m de Napoleoniti- 
s>che tijd. Het was ene Bluijs en hij 
woonde onder armelijke omstandig- 
heden op het Zeemanshoffie Z'n 
bijnaam was ,,Arrewimpie" en ze 
noemden hem opk wel ,,de kluize- 
naar" omdat hij zo geheel en al op 
zichzelf leefde. Tante Jans de Kraai 
(104 jaar oud geworden) kon er 
indertijd smakelijk van vertellen 

Van haar kleinzoon Henk Bluijs 
heb ik er onlangs weer daverende 
verhalen over gehoord In verband 
met al het bovenstaande, zou het 
eigenlijk wel aanbeveling verdie- 
nen, dal met pastoor Voets en 
enkele oude Zandvoorters, ik noem 
u Henk Buijs (de Kraai), Gerrip 
Koper (Muisie), Jan van Honschoo- 
ten en Floor van Deursen, om er 
maar eens enkelen op te noemen, 
een gesprekje werd gearrangeerd 
om er nog eens wat over na te 
praten en over andere interessante 
Zandvoortse aangelegenheden La- 
ten we er eens over denken Ik hoor 
het graac van u 

K Sr IN-GEZONDiÜfl (tuftsn vwurtwoordina ilwïr«daktiè)^!'y Arbeidsreglement 

N a v het ,, Nieuwe 
Arbeidsreglement" in Zandvoorts 
Nieuwsblad (,,Met Oogen Oor") van 
12-2-"81 , stuur ik u een mooie uit 
omstreeks 1850 
1. Godsvrucht properheid en 
stipheid /ijn karaktertrekken, 
dewelke onontbeerlijk zijn voor 
een goede handel 

2 Op aanwijzing van de Gouverneur 
heeft onze firma de werkuren 
verminderd en het personeel dient 
V anat lieden slechts op werkdagen 
ten burele te zijn lussen zeven ure 
des voormiddags en zes ure des 
namiddags 

3 De Zondag dient voor kerkgang, 
maar mocht iemand goed van nmic 
hebben dan zullen de klerken op 
Zondag ten burele werken 

4 Dagelijkse gebeden zullen iedere 
morgen gezegd worden in hel 
Grote Kanlooi De klerken dienen 
aanwezig te zijn 

5 Kleding dient .sobei te zijn De 
klerken zullen zich hoeden voor 
het dragen van kleding m 
opvallende kleuren en van kousen, 
die niel goed gestopt zijn 

6. Overjassen en overschoenen 
mogen met ten burele 
aangehouden worden, halsdoeken 
en hoofdbekleding kunnen in geval 
van guur weer gedragen worden 
Er is vooreen kachel gezorgd ten 
gcneve van de klerken Steenkool 
en hout moeten in een kast 
opgeborgen worden. Aanbevolen 
wordt, dal iedere kantoorklerk 
gedurende de lijd van hel koude 
weer vier ponden steenkool per 
dag meebrengt. 

7 De klerken mogen hel vertrek mei 
verlaten zonder toeslemming Hel 
IS toegestaan de natuurlijke drang Ie voigLii. w.iarvooi di Klerken de 
tuin achter de tweede poort 
kunnen gebruiken Dit lerrem 
dient in goede staat gehouden te 
worden 

8 Gedurende kantooiiijvl is >piek.Mi 
verboden 

9 Het hunkeren naar tabak wijnot 
sterke drank is een niens(.ii|ke 
zwakheid en derhalve verboden 
voor alle kantoorklerken 

10 Nu de kantooruren dr.'siisLh 

verminderd 7\\n en wel tot eit uren 
per dag. is het lot 7ich ntinen van 
voedsel toegestaan tussen 
halftwaalf cii twaalt men maar ti(.i 
werk mag onder geen enkeli. 
vourwaaide oriderbroker worden 

11. De klerken moeten /elf hun 
schrijlpcnnen inedehrengLi) len 
slijper IS op aanv raai; hi j de 
boekhouder aanwe/m vil 
verkrijgbaar 

12 De oucfste kleik word! benoeii'd 
die verantwoordelijk is voor de 
pro|)erheid van hel kantoor en alle 
jongste kierken /uilen zich veertig 
minuten vooi het 

gemeenschappelijk gebed bij hem 
melden voor hel sehoonniaken der 
vertrekken en zij zullen na 
kantoorli|d blijven voor dergelijke 
werkzaamheden Borstels 
bezems, zeep en water worden 
door de firma beschikbaar gesteld 

n De nieuwe, verhoogde weeklonen 
zijii voor jongens tot veertien jaai 
ƒ 0..'i2, jongste bediende f 2,40, 
aankomende klerken ƒ 4,50. 
klerken ƒ .5,50, oudste klerken na 
vijftien jaar diensttijd ƒ 10,25 Lr 
wordt verwacht, dat iedereen 
hiermede een verhoogde 
hoeveelheid werk zal afleveren 

G. van Dijk 

Oo.stcrparkstraat 16, 

Zandvoort. RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1S81 PAGINA 4 iim<M{^iiai^itiii>(iM>li| K l l i W)<l ilii »apj;M »|i M liil i i i* i w l >» i U i )». ' yW"i W "W i iJ i JW> l UW i i» 'i M ' W '" ;^^ ■ '^'V y —f r" Tw^wp»f^»'i m K n mtm 
Verend gymiiastiekbed 
'e Waterlelie' CRUQUILÏS - Mevrouw L. van Rappard- 
Mundt (midden) had donderdagmiddag 
de plezierige laak de school , ,De Waterle- 
lie" op de Cruquiushoeve te verrassen 
met een cheque van f 15.000,-. afkom- stig van het Comité Kinderpostzegels. 
Voor dal bedrag kan een air-square 
worden aangeschaft: een groot luchtkus- 
sen waarop kinderen naar hartelust kun- 
nen springen en dollen en gymnastiek doen, zonder angst voor pijnlijke plekken 
bij vallen. Voor de motorische ontwikke- 
ling van kinderen met epilepsie is zo'n 
hulpmiddel zeer belangrijk. Het bleef deze middag niet alleen bij het 
overhandigen van het geld: op een de- 
monslratiekussen konden de kinderen 
direct cl genieten van een voorproefje. 
En dat het in de smaak viel, was duidelijk 
te zien en te horen. (Foto: Europress 
Nieuw Vennep). Geslaagd 

AMSTERDAM /o VER- 
VEEN - Aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool te 
Amsterdam is geslaagd voor het 
kandidaatsexamen theologie 
■mr. J.A.N. Stuyt sj. Tijdens dit 
c.Kamen verdedigde hij de scrip- 
tie ,,De duif keerde terug in de 
ark (Gen 8,9). Recente bepalin- 
gen van de onderlinge verhou- 
ding van Geest en Kerk". Hierin onderzoekt hij de opvattingen 
van H. Mühien. Y. Congar op en W. 
Kasper, drie actuele roomskatholieke 
theologen. Bij hen komt de Geest 
onder meer naar voren als universeel, 
aciueei en bevrijdend in dialoog. Een 
kerk die tempel van de Geest wil zijn 
zal dit actueel heilshandelen in dialoog 
moeten weerspiegelen. 

Geest en kerk horen van oudsher bij 
elkaar, in de geloofsbelijdenis, in de 
liturgie. 

,,De Geest woont in onvolmaakte men- 
sen'". 

De heer Stuyt, wiens ouders in Over- 
veen wonen, is geboren in Muiden 
(N.H.) en sliiagde in 1973 te Leiden 
voor het doctoraalexamen Nederlands 
recht. In 1976 trad hij toe tot de orde 
van de Jezuïeten en sinds 1977 studeert 
hij aan de KTHA. Momenteel is hij 
werkzaam bij de rk-geestelijke verzor- 
ging van de Bijlmerbajes te Amster- 
dam. Hij zal zijn theologische studies 
voortzetten in Rome aan de Gregoria- 
na universiteit. 
OBB^SEJ^Sa SSES * ÈN NATUURLIJK LAGE PRIJZEN . 
HELE LITER Deze D.A.0. 1974 van het huis 
G. Vinhas uit Lissabon, wordt 
lang gelagerd op grote houten 
fusten. De botteling en etiket- 
lering vindt plaats onder een 
streng toezicht van ambtenaren 
van het wijninstituut. Elke fles 
heeft een garantiezegel en 
nummer van de Federacio dos 
Vinicultoras Do D.A.0. die nog jaren bewaard kan worden 

ÜUÜMlKRUK; ANDV 

Le Cuvser V.S.O.P 
asx Th. ...Dijk 

Bcnncbroekcriaan 39, 
Bennebrock, 
telefoon 6436 Het broödddres voor 
iedere dag vers! jr- Deze week uit de banketbakkerij: 

POIREAUX GEBAKJES 
JOÉGOSLAVISCH 
RESTAURANT 

DUBROVNIK 

Zesstraat 41, Zantlvoort 
Jansstraat 44, Haarlem 

heeft voor u een 

SPECIAAL WnirrEBMENU 

VMHUANOAGTfmwiiitag 

- goulashsoep ■ 

stokbrood 

- gemixte grillplaat ■ 

3 soorten vlees (mager) 

met verse salade, 

saus 
en aardappelpuree 

- palacinka - 
warm flensje met 
koude roomvulling 

f 14,50 

Dit menu rs atictn in Zanctvoort 

verkrijgbaar. 
Reserveringen vanaf 15.00 uur 

Telefoon 02S07-151 10 

In Haarlem hebben wij 

iedere vrijdag en zaterdag 

BAU(MVOU(SMUZttK 

(llvel 
Telefoon 023-322609 

PORQUE 

Kerkstraat 18 
Zandvoort 


WIJ HEBBEN VERBOUWD! 

Hartelijk Roy, Anja, 
welkom! Stef 

BOUWMISTBM HOOFDDORP LAAT ONS PRIJS OPGEVEN VOOR 

Particulieren zowel als overheidsinstanties. 

• Grondtransport • Eg aiiseenverk 

• Rioleringswerk* Sportvelden aanleg 

• Wegenaanleg • Bouwrijp maken terreinen 

WIJ ZIJN EEN ERKENT N.V.Oa. BEDRIJF 
H.LANSER HOOFDDORP ^K VERHUUR VAN 

#Gaterpiller Buldozei's 
• Volvo-dumpers# Kockum dumpers 
v# Caterpiller hydrokranen 
DOE MÉÉR ZELF 

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. 
PIJLSLAAN 5, TEL 244609 

Meubelpanelen, geplastificeerde 

panelen en edelhoutsoorten 

TEAK DEURPLATEN 

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat- 
werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw- 
rekjes, elementensysteèm, plankendragers, 
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- 
waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen- 
deuren, saloondeuren, gereedschap. 
Kortom^zoveel rhogelijk voor de 
DOE HETZELVER. 
Zaterdags geopend tot 5 üÜr. 's Maandags 
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur 
/;. , gesloten. 
SPECIALITEITEN 

RestaziraRt 

^Gbalët Het Witte Hols* 

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057 
Eig. J. G. de Jong. 
Unieke gelegenheid voor 

• gezellig oudervvets rustig tafelen 

• uw zakendiners, recepties enz. 
Reserveren gewenst. 

Ruime parkeergelegenheid, 
's Maandags gesloten. RESTAURANT 

JAGK HOUSE 

Specialiteiten-restauraht mei een 

apart speciaal f ondué-restaurani 

..tot 45 personen. 

Gen. Cronjésli'aai 14 -Haarlem 

Reserveren: «el. 023 - 26 53 33 

RESTAURANT 

,DE GRAVIN' 

Romaniisch dineren bij kaarslicht 

en levende pianoklanken of voor 

u w receptie en party. 

Gravtnnes(ee}> 9- 1 J - 13 - Haarlem 

Keserveren: (el. 023 - 31 70 58 Antieke boeren 

meubelen en 

klokken, eindeloze 

kollektie grenen en 

eiken meubelen 

vindt u bij ■ ' 

KENGEN 
ANTIEK 

'RijkEstroatwogTS, 

Sasscnheirn 

Do. koopavond 

f on bcicck loont 
beslist f Ie niocite JKOOIJMANS 

FORDOTO ^^ : ZANDVOORT 

■ * Ampèrestraat 10 

■ ■ .{naast Colpitt) . 

' TbI.02507.-:_1 69 25. 
i:^.' :vb.g.o'.'l'32'>2 

vl, .Ford verkoop en 
. servica. 

.... Ook voor diverse 
'^;/rierken inruilauto 's. RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 FEBRUAR1 1981 PAGINA 7 TZB in degradatiezorgen na 
nederiaag tegen Schalkwijk ZiVNDVOORT • De positie van T.Z.B, 
op de rangiyst is er dit weeleend niet 
beter op geworden. Tegen het. eveneens 
in de onderste regionen verbiyvende 
Schalkwek werd na een matige partij 
voetbal met 0-1 verloren. . 
Op een slecht bespeelbaar veld bcgoo 
T.Z.B, vol goede moed aan de Wed- 
strijd, maar het moest tóch vrij snel een 
tegengoal incasseren, waardoor het 
goede spel van de Zandvooitérs ere 

Overval 

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag 
v/tpi door een onbekende een overval 
gepleegd in Bouwes Palace. Een onge- 
veer 25-jarige man kwam het gebouw 
binnen om ongeveer 21.20 uur en 
dwong beide receptionistes met'eein 
pistool om de kassa te openen. Na een 
greep in de kassa gedaan te hebben 
rende de dader weg. Er wordt ongeveer 
ƒ1.000,— vermist. 

Slechte vangst 

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag 
werd de politie te hulp geroepen omdat 
een 84-jarige man nog niet was terugge- 
keerd van de gamalenvangst. De man 
was om ongeveer drie uur 's middags 
op pad gegaan en was om negen uur 's 
avonds nog niet teruggekeerd. Juist 
toen de politie een groots onderzoek 
wilde gaan beginnen kwam de vermiste 
thuis. Hij verklaarde dat de vangst die 
middag wat tegengevallen was en daar- 
om was hij nog wat langer dan gewoon- 
lijk doorgegaan met vissen. Inbraak In school 

ZANDVOORT - In de Oranje Nassau- 
school aan de Lijsterstraat werd in de 
nacht van donderdag op vrijdag inge- 
broken. De daders vernielden een ruit 
en de deur van het magazijn. Vermist 
worden een grammofoon, een band- 
recorder, een kleurentelevisie, een vi- 
deorecorder met vijf banden, een 
hangklok, een koffiezetapparaat, een 
boormachine met een doos boortjes en 
een bankschroef. De politie stelt een 
onderzoek in. terugliep. Schalkwijk reageerde hier 
gretig op en wist zonu en dan gevaar- 
lijk pp te koméh. Uct samenspel van de 
gasten was veel beter verzorgd dan dat 
van T.Z.B., dat na de tegentreffer, 
volkomen vastzat, Wel waren er nog 
wat aanvallen van T.Z.B., maar tot 
echte doelrijpê kaïisen kwam hét iiuet. 
pe 0-1 ruststand was dan ook zeker 
verdiend te noemen voor Schalkwijk. 
De tweede helft gaf een zelfde bèeVd te 
zien als de eerste. T.Z.B, wilde wel, 
maar het combineren verliep vrij 
stroef. In de achterhoede werden bo- 
vendien onnodige risico's genomen, 
waardoor Schalkwijk met snelle coun- 
ters gevaarlijk kon worden. Doelman 
Bram Puls behoedde zijn team, met 
enige goede akties, voor een grotere 
achterstand. T.Z.B, kon slechts zelden 
gevaarlijk worden. Enige hoekschop- 
pen, door Schalkwijk-verdedigers in 
nood weggegeven, leverden echter 
niets op. 

Strafschop 

In de 25e minuut leek de wedstrijd 
beslist, toen Schalkwijk doorbrak tot 
alleen voor doelman Puls. Deze redde 
in eerste instantie, maar de rebound 
zou onhoudbaar in het doel verdwenen 
zijn, als Edwin Miezenbeek niet de ba! 
met de hand uit de bovenhoek ge- 
stompt had. Wederom toonde Bram . 
Puls toen zijn klasse. Met een uitste- 
kende redding hield hij de toegekende 
strafschop uit het doel. 
De Zandvoortenaren waren blijkbaar 
opgelucht en togen voor een slotoffen- 
sief ten aanval, waarbij de bezoekers 
de ruimte kregen om gevaarlijk uit te 
breken. Het offensief was wel groot, 
maar de kansjes op de gelijkmaker 
werden niet koelbloedig afgewerkt. 
Met nog enige minuten te spelen had 
T.Z.B, de gelijkmaker voor het grij- 
pen.. Een lange trap van Cees d'Hont 
werd op rechts opgepikt door Alex 
Heesemans, die razendsnel het straf- 
schopgebied introk. Alleen voor de 
doelman werd hij neergelegd en dat 
betekende een strafschop. Heesemans 
nam de strafschop zelf en kogelde 
keihard raak, doch tijdens zijn aanloop 
had hij een schijnbeweging gemaakt. 
De scheidsrechter liet de bal overne- 
Folo: EuTopress. men. Wederom Heesemans achter de 
bal, maar zijn schot was nu te slap. De 
van de keeper terugspringende bal 
kwam voor de voeten van de aanstor- 
mende Ben Puls, maar zijn inzet ver- 
dween hoog over het Schalkwijkse 
doel. 

Enige momenten later floot de scheids- 
rechter voor het einde, waardoor de 
Boys twee broodnodige punten lieten 
liggen. Door de zege van rode lantaarn- 
drager EHS heeft T.Z.B, nog slechts 
één punt voorsprong. Het degradaties- 
pook komt gevaariijk om de hoek 
kijken. (AdVL'rtctiiii'j 
oooo 

GARAGE 
STRIJDER 

Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02S07-145fö. Sporting OSS 
zakt gevaarlijk 

HAARLEM - Door een kleine 3-2 
nederlaag tegen Die Raeckse zijn de 
dames volleybalsters van Sporting OSS 
aardig in de onderste regionen terecht- 
gekomen. 

De nederlaag is voor de dames een 
grote teleurstelling geworden. Met 
meer inzet had er zeker meer ingeze- 
ten. Aangezien drie teams degraderen 
en de vierde van onder degradatiewed- 
strijden moet spelen, moet de volgende 
wedstrijd tegen Atalanta gewonnen 
worden. In vorige wedstrijden hebben 
de dames laten zien zeker in deze 
klasse mee te kunnen komen. 
Ook voor de heren ziet het er somber 
uit. Zij vertoren kansloos met 3-0 van 
Spaarne II en ook hier is degradatiege- 
vaar aanwezig. 17373 AK een pocdc huur te ver is. ZVM kan I Jmond niet van 
kampioenschap houden ZANDVOORT - De heren handhallers 
hebben zondag jl. IJmond niet van het 
kampioenschap kunnen afhouden. Na 
een goede en spannende parlij zaal- 
handbal zegevierde Umond met 14-15. 
De Zandvoortsc dames waren volstrekt 
kansloos tegen een vee! te sterk Quick 
en verloren met 17-9. 

In de beginfase keek ZVM snel tegen 
een 5-1 achterstand aan. Met snel en 
goed fcgen.spel wisten de Zandvoorters 
echter terug te komen en met een 8-8 
ruststand was er nog van alles mogelijk. 
De tweede helft ging gelijk op met dan 
weer ZVM aan de leiding en dan weer 
Umond. Jammer was het dat het arbi- 
trale duo bijzonder uit de toon viel met 
slechte beslissingen. Nadat Umond tien 
minuten voor het einde de voorsprong 
tot 12-LS had uitgebouwd was het 
laatste woord voor de Zandvoorters. 

Met een sterk offensief brachten zij de 
spanning volledig terug 14-15. 
In de laatste minuut kregen de gasten 
een strafworp te nemen die uitstekend werd gestopt door Pieter Trommel, 
deze wierp de bal op maal naar een 
Zandvoortsc aanvaller, waarna deze 
scoorde, doch de scheidsrechter had 
vlak voordat het schol afgevuurd was, 
voor het einde gefloten. 
Doelpunten: Ernst Pehle 6; Wim Brug- 
man 3; Laurens v.d. Bos 2; Ko Schou- 
ten 1 ; Joop Boukes 1 ; Djurre Boukes 1 . 

Datnss 

ZVM was kansloos tegen het hoogge- 
plaatste Quick. In het begin zag het er 
niet naar uit dat de nederlaag zo hoog 
zou oplopen. De dames namen vlot een 
2-0 voorsprong, maar toen was het 
kruit verschoten. Totaan 4-J kon ZV^M 
bijblijven en de 6-4 ruststand in het 
voordeel van Quick was zeker niet 
onoverbrugbaar. 

Na de doclwisselinp stortte ZVM ech- 
ter volledig ineen en Ouick had weinig 
moeite om de strijd beslissend af te 
ronden, 17-9, 

Doelpunten: Truus Drayer 4: Eiiy Bol 
3; Erna Duker 1; Janneke de Reus 1. Opnieuw zege Hon 
HILLEGOM - Voor een g^d bezette 
Hillegomse sporthal kwamen SC Hong 
Kong en Carillon Boys tof goed en 
spannend zaalvoetbal. Deze topper tus- 
sen beide koplopers wonnen de Zand- 
voorters zeer verdiend met 3-1 na een 
O-O ruststand. 

Hong Kong schiep zich in de eer.ste 
helft al de beste kansen, maar de 
schoten werden of gestopt of de juiste 
richting ontbrak. Na de rust hield Hong Zeeschuimers in de prijzen ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag 
14 februari organiseerde de Zandvoort- 
sc Zwem- en Poloclub De Zeeschui- 
ihers afzwemmen voor de kunstzwem- 
diplgma's F en E. Uitschieters waren 
Mirjam Groenestein, de jongste deel- 
neemster en Irene Zimmënnan,, dje 
met een foutloze uitvoering van haar 
technische figuren „lof van de jury" 
verdiende. 

De kunstzwemafdeling van de Zee- 
schuimers beschikt nu, Wz jaar na de 
oprichting, over 20 meisjes met een 
kunstzwemdiploma F en daarvan 7 met 
het zwaardere E-diploma. 
Een opmerkelijk resultaat en stimule- 
rend voor de trainsters de dames Van 
de Aar, Ter Heyden, Westhoven en 
Verdonck, die meerdere uren per week 
de trainingen verzorgen. 
Geslaagd voor F-diploma: 
Zeeschuimers: Irene Zimmerman, Ga- 
by Amoldi, Alice Til, Ingrid Keur, Elly 
van de Meij, Linda Schuiten, Petra 
Rienks, Sabine van Dam, Corianne 
Keur, Mirjam Groenestein. 
De Meeuwen /Diemen: Cora Brouwer, 
Ilse Morssink. 

Groenendaal/ Heemstede: Ingrid Swin- 
kets. 

Gestaagd voor E-diploma: 
Groenendaal/ Heemstede: Martina van 
de Aar, Debby Merks en Leonie Bak- 
ker. 

KARNAVAL IN DE DUINPAN: de 
Zeeschuimers verzorgen op zondag 22 
februari een ludieke en karnavaleske 
kunstzwemdemonstratie in de Duinpan 
op muziek van „Kamerbreed tapijt" en 
„Er staat een paard in de gang". 

Wedstrijrizwemmen 

In kompetitieverband zwemmen de 
Zeeschuimers heel wat wedstrijden af. 
Afgelopen zondag 15 februari waren zij 
tegen Njord '59 in wedstrijden erg Sportprogramma VOETBAL 

Zondag: Zandvoortmeeuwen - TYBB 
14.30 uur, Sportpark Vondellaan. 
Spaafhevogels - TZB 14.30 uur 
Zaterdag: Zandvoort '75 - KIC, Sport- 
velden binnencircuit. 
ZAALHANDBAL 
Zondag Concordia - ZVM heren 
DtS - ZVM dames. 
VOLLEYBAL 

Vrijdag: Atalanta 2 ■ Sporting OSS 
dames, 19.30 uur te Vinkeveen. 
Zaterdag: Sporting OSS heren - PSVH 
20.3Ö uur Sporthal Pellikaan. 
ZAALVOETBAL 

Donderdag: Nachtuil - PSV Velsen, 
22.15 uur Kennemersporthal Haarlem. 
Aurora '75 - Nihot, 19.45 uur Spaarne- 
hal Haarlem. 

Zandvoort '75 - Etsbroek, 20.45 uur 
Sporthal Hillegom. 
Vrijdag: TYBB - Rinko, 20.35 uur Van 
Tumhouthal Haarlem. 
Maandag: De Zon - Rinko, 19.45 uur 
Prinsenhal Heemskerk 
Woensdag: Umond '73 - Hong Kong 
Z., 20.30 uur Sporthal IJmuiden-Oost. actief en wisten diverse ereprijzen weg 
te slepen. 

In de ontmoeting op 1 februari tegen 
ZPCH uit Hoofddorp, de Swaenen uit 
Zwanenburg en. WZ&PC uit-Purme- 
riend georganiseerd in de Duinpan wer- 
den zelfs 21 ereprijzen genoteerd. Per- 
soonlijke successen voor zwemmers en 
zwemsters zijn belangrijk. Maar vaak 
worden daarbij .^de mensen achter de 
schermen" vergeten. Daarom willen 
wij speciaal de trainer Jos Kras kompli- 
menteren met zijn resultaten. Als on- 
misbare schakel zorgt mevrouw West- 
hoven voor de administratieve begelei- 
ding en kontrole op het wedstrijd- 
zwemgebeuren. Aanschrijven van deel- 
nemers, overleg met andere verenigin- 
gen, inschrijving bij de bond en het 
oproepen van juryleden. En dan pas 
kunnen de wedstrijdkinderen hun offi- 
ciële baantjes trekken. 

Uitslagen wedstrijden: 
4-Kamp in Zandvoort: 200 m rug m.o. 
14: 2e Annet ter Heyden 3.06.2; Rosa- 
lie Harkamp 3.14.2; Karen Weber 
3.30.5; Karin van de Berg 2.54.8 (2e 
m.o. 16); j.o. 12: Antoine Flori 3.04.1 
(2e); Wander Haldermaan 3.07.5 (3e); 
j.o. 14: Arno Westhoven 3.28.5; j.o. 16: Roy Warmerdam 2.46.1 (2e); pr 
5.2; heren: Alex Fillmer 3.18.1. 
50 m vlinder j.o. 10: Jaco Koning 51.3 
(Ie) pr 0.5; Aldo Haldermari 1.06.6. 
100 m vrij m.or 12: Mariska van de 
Berg 1.36.2 (pr 1.5); Laura Hendrikse 
1.37.3^ m.o. 14: Emmy Koning 1.12.4 
(2e) pr 1.3; Annet ter Heyden 1.16.0 
(3e); Karen Weber 1.34.8; m.o. 16: 
Pauline Willemse 1.23.4 pr 5.0; j.o. 12: 
Marco Westtrman 1.34.3; Raymond 
Brand 1.39.9; Onno Joustra 1.19.0; j.o. 
14: Arno Westhoven 1.21.5; j.o. 16: R. 
Arens 1.11.5; Kees van Duin 1.15.3; 
Alex Fillmer 1.18.7; heren: 59.7 (3e). 
100 school j.o. 10: Jaco Koning 1.52.4 
(lé): Aldo Halderman 2.01.9; Marco 
Flori 2.15.8 (3e). 

200 m wisselslag m.o. 14: Rosalie 
Harkamp 3.23.4 (3e); Emmy Koning 
3.10.7 (2e); m.o. 16: Pauline Willemse 
3.24.2; Karin van de Berg 3.02.2 
j.o. 12: Antoine Flori 3.10.8 
Wander Halderman 3.13.9 (3e); j.o. 
14: Rudi Heeroma 3.11.5 (2e); j.o. 16: 
Roy Warmerdam 2.46.1 (Ie); heren: 
Ralp Kras 2.38.8. Foto: Kunstzwemgroep „De Zee- 
schuimers" 
,,.■■'> 


-3 (.-.,- 


Renova 


14-19 


StahiiMf* 


1, ■''i^-'^-. 


SVU 
Vogelenzang 


15-19 
15-16 


• ■>■ ■■■■.- 


-'■ 


CBS 


14-15 


voetbalclubs 
Schalkwijk 
Spaarnestad 


-15-14 
14-13 


Inter Heemskerk 


15-13 


Derde klasse KNVB 
DSC'74 


13-11 


Velsen 


15-19 


TZB 


13- 8 


HBC 


15-18 


EHS 


13- 7 


Zandvoortmeeuwen 


15-17 


VSV 


1.5-17 


Zaterdag eerste klasse HVB 
Halfweg 


15-17 


Zandvoort'75 


14-23 


Beverwijk 


15-16 


Kinheim 


14-20 


DEM 


15-16 


Halfweg 


14-20 


Kennemers 


15-16 


DSC'74 


14-17 


WSV'30 


15-14 


SVB 


14-15 


DIO 


15-11 


KIC 


14-14 


KIC 


15-10 


RCH 


1.5-13 


TYBB 


15- 9 


Bloemendaal 


14-12 


SVU 


13- 9 


Tweede klasse HVB 
Terrasvogels 


13- 5 


Spaarncvogels 


13-19 


Velsen 


13- 4 Eindelijk uitwinst Z'meeuwen HEEMSTEDE - Eindelijk is Zandvoort- 
meeuwen er in geslaagd om weer eens 
een uitwedstr^d in winst om te zetten. 
Het belangnjke treffen tegen koploper 
HBC werd door de Zandvoorters na 
veel spanning, verdiend met 2-1 gewon- 
nen. Door het gelukspet van medekoplo- 
per Velsen zün de Meeuwen tot op twee 
punten genaderd en hebben de kansen 
op promotie weer volledig in eigen 
hand. Aanvoerder Kees Bruin speelde in 
deze wedstrijd een hoofdrol. Zowel 
verdedigend als aanvallend was hij zeer 
actief en hij groeide uit naar de onbe- 
twiste uitblinker. Zelf scoorde hij de 
winnende treffer, terwijl hij in de 
gelijkmaker een belangrijk aandeel 
had. ...... _ , .,,.._:;;._ 

Beide teams waren in de beginfase aan 
elkaar gewaagd met een HBC dat het 
meest in de aanval was te vinden. Het 
middenveld was voor de Heemstedena- 
ren, maar echt gevaarlijk konden zij 
vooreerst niet worden. Na 40 minuten 
was het toch raak, waaraan voorafging 
een misverstand in de Zandvoortsc 
defensie. Een HBC hoekschop bereik- 
te de volkomen vrijstaande Rooyers, 
die onbelemmerd inschoot 1-0. 
Na de thee was bij Zandvoortmeeuwen 
Hans Schmidt vervangen door Bert 
Leijenhorst. Gaandeweg werd Zand- 
voortmeeuwen veel sterker, doch het 
duurde tot de 20e minuut, voordat de 
badgasten de stand gelijk konden trek- 
ken. Een hoekschop van Ed Vasten- 
houw werd door Kees Bruin voor de 
voeten van Pieter Keur gekopt en deze 
haalde vernietigend uit. 
2^ndvoortmeeuwen kreeg direkt enige kansen om de winst veilig te stellen. 
Marcel Schoorl had echter met de 
afwerking geen geluk. In de 32e minuut 
was het dan toch raak. Wim van 
Staveren bediende de ver opgedrongen 
Kees Bruin op maat en deze bedacht 
zich geen moment en scoorde beheerst, 
1-2. Hierna hadden de Meeuwen nog enige prachtige mogelijkheden om de 
zege uit te breiden maar de afwerking 
liet het afweten. Met een slotoffensief 
trachtte HBC alsnog een gelijkspel uit 
het vuur te slepen. De Zandvoortsc 
verdediging speelde echter te solide om 
de in het verschiet liggende zege prijs te 
geven. 


IBP . ' « l! • - K^Wy • W-S" ■ < . ƒ ■ft* 'i- ''" Ï-.' 'X "*55e<.* - , .,' HEEMSTEDE - Cees de Bruin, rechts van Zandvoort Meeuwen, scoort 
het winnende doelpunt (2-1 1 voor de Zandvoorters. Kong het beste van het spel, maar het 
duurde tot aan de tiende minuut voor- 
dat de score werd geopend. Pieter Keur 
kogelde raak en het hek was van de 
dam. Binnen enige minuten schroefde 
Hong Kong de stand naar 3-0 door 
doelpunten van wederom Pieter Keur 
en Eddy Vastenhouw, 
Carillon Boys kon slechts uit een straf- 
schop tegenscoren en ondanks dat de 
Zandvoorters tegen wat strafminuten 
opliepen, bleef het keurig overeind. 
Doelman Eddy Stcffers zorgde met 
schitterende reddingen dat de overwin- 
ning niet in gevaar kwam. 

Lammertjes 

Het nieuw opgerichte zaalvoetbalteam 
de Lammertjes organiseert a.s. zater- 
dagavond in de Van Pagéehal een kl'".in 
zaalvoetbaltoernooi met deelname van 
de Plumbers en de Nachtuil. De Lam- 
mertjes is een team samengesteld uit 
Formule I coureur Jan Lammers met 
een aantal broers. Het toernooitje 
vangt aan om 20.00 uur en zal eindigen 
om ± 22.00 uur. 

Plumbers 

Het damesteam van de Plumbers won 
gemakkelijk van Jagtlust. Na een 3-0 
ruststand werd het uiteindelijk een 
ruime 6-1 overwinning. De Zandvoort- 
sc dames waren veel te sterk en de 
overwinning is geen moment in gevaar 
geweest. Niekie Vaikesteijn en Dore- 
thea Vork scoorden beiden driemaal. 
Doelvrouwe Yvonne de Jong stopte op 
bekwame wijze een strafschop. 

Zaalvoetballers willen 
ook zaalhuursubsidie 

ZANDVOORT - Tijdens de Sport- 
raadvergadering kwam aan de orde de 
zaattiuursubsidies. De Zandvoortsc 
verenigingen krijgen een subsidie van 
ƒ 10.000,- i.v,m." de hoge zaalhuur. 
Alle verenigingen delen deze subsidie, 
die gebruik maken van de Van Pagée- 
hal en de Pellikaanhal. 
De heer Veerman deelde op de verga- 
dering mede. namens de Zandvoortsc 
zaalvoetbalverenigingen, dat zij niet 
meedeelden in deze subsidie en vroeg 
om herziening van de zaalhuursubsidie. 
Ook de zaalvoetbalverenigingen moe- 
ten veel huur betalen ook al spelen zij 
buiten Zandvoort. 

De Sportraad vond het een terechte 
vraag en zal uitsluitsel geven in de 
volgende vergadering. Recreatieve sportev 
weer volop in voorb 

ZANDVOORT - Voor de Zandvoortsc 
leden van de jubilerende Amsterdamse 
Rtjwiel en Toerclub Olympia breekt de 
komende maanden een drukke tyd aan. 
Organisatie van vele evenementen staan 
dan op het programma. Vooral Dick 
Casticn en Klaas Koper zijn volop, 
maar ook met veel plezier, met de 
voorbereidingen begonnen. Buiten het 
organiseren van de evementcn staat het 
vieren van hel 2S-jarig bestaan van 
RTC Olympia, op hel programma. Dit 
geschiedt met een receptie op 4 april a.s. 
op Sportpark Sloten 

Voor Klaas Koper wordt het dit sei- 
zoen de laatste keer dat hij zich met de 
organisatie bemoeit. Na vele jaren acht 
hij de tijd gekomen om het aan jonge- 
ren over te laten. In Dick Castien heeft 
hij een enthousiaste opvolger gevon- 
den. „Ik vind het bijzonder leuk om te 
doen, het is een hobby, een soort 
vrijetijdsbesteding, waarbij de hulp van 
de 30 Zandvoortsc leden niet ont- 
breekt. Ieder heeft zijn taak aangezien 
het nodige te doen is", aldus Dick. 
Klaas Koper kan echter het organise- 
ren van evenementen toch niet laten. 
Alhoewel dit het laatste jaar is voor de 
badplaats, verplaatst hij zijn organisa- 
tietalent van het Zandvoortsc gebeuren 
naar hel landelijke. 
„Het organiseren van strandlopen en 
toertochten op de fiets heb ik altijd 
leuk gevonden. Er is veel waardering 
voor het werk, dal ook blijkt uit het 
nog steeds groeiend aantal deelnemers 
en het groter worden van het Zand- voortsc ledental van de Amsterdamse 
vereniging", zegt Klaas. 
Waarom geen Zandvoortsc vereniging? 
„Met 30 leden die te herkennen zijn 
aan de Eurosol kleuren, is het wel 
mogelijk, alhoewel het er ook niet te 
veel zijn voor een zelfstandige vereni- 
ging. Wij hebben er echter geen be- 
hoefte aan. De RTC Olympia Amster- 
dam is en bijzonder fijne club en 
bovendien beschikken zij over alle 
gemakken, zoals een clubhuis en een 
baan (wegparcours). Het sportpark 
Sloten is gemakkelijk te bereiken en 
niet ver", is de mening van Klaas 
Koper. 

Het programma biedt voor vele recrea- 
tieve sportbeoefenaren weer vele mo- 
gelijkheden. 

Op 22 maart wordt voor de 15e keer de 
Zandvoortsc strandloop en de 6e halve 
marathon gehouden, over afstanden: 4 
km, 8 km, 21 km met start vanaf de 
rotonde. 

3 Mei is de Opa Vlootmansterrit. Van- 
uit Zandvoort kan elke deelnemer zelf 
een afstand en route uitkiezen van 30, 
60 of 90 km. 

Voor Zandvoort is de 9e mei een 
primeur weggelegd. Dan wordt in sa- 
menwerking met de plaatselijke VVV 
en de Tros de landelijke ANWB fiets- 
dag gereden. Zandvoorters starten dan 
in de Vijverhut voor hun 30 km en 
degenen uit Haarlem hebben hun con- 
trolepunt in de Vijverhut. 
De zo langzamerhand bekende en zeer 
succesvolle avondfielstochtc';. waaraan 
vorig jaar 326 deelnemers in alle leef- tijdsgroepen deelnamen, wordt dit jaar 
voor de 3e keer gehouden. Dinsdag 5 
mei is de eerste avond met vervolg 
steeds een weck later. Van de tien 
avonden moet men er acht volbrengen 
om in aanmerking te komen voor een 
medaille. De routes zijn altijd verschil- 
lend met ook nu weer een avond rond 
het circuit. 

Tot slot staat er naar alle waarschijn- 
lijkheid medio augustus een grote dag- 
tocht op het programma. Zandvoort - 
Hoek van Holland v.v. over een af- 
stand van 150 km zal dan toch wel enige 
voorbereiding vereisen. Aan deze ril 
kunnen uitsluitend Zandvoortenaren 
deelnemen. De snelheid wordt bepaald 
door de 3 wegkapiteins die Zandvoort 
bezit en is nooit hoger dan 25 km per 
uur. Wegkapiteins zijn door de Neder- 
landse Rijwiel Toerunic benoemde 
tempobcpalers en controleurs. Van de 
20 die er in Nederland zijn bezit Zand- 
voort er 3. zodat de rit in zeer goede en 
vertrouwde handen is. 
Veel van deze evenementen zouden 
niet mogelijk zijn zonder medewerking 
van de Zandvoortsc middenstand. De 
organisatie is daar ook zeer verheugd 
over. Voordat elk evenement zal 
plaatsvinden volgt een nadere aankon- 
diging. 

Gezien de succesvolle evenementen in 
vorige jaren kijken Klaas en Dick vol 
vertrouwen naar de komende maanden 
uit waarbij zij er zeker van kunnen zijn, 
dat dan honderden deelnemers fijne 
ontspannende sport hebben beleefd. 
ZANDVOORT - \oot de Lions is de 
situatie op de ranglüst precair gewor- 
den. In de Pellikaanhal was de winst 
voor mcdedcgradatickandidaat Vmir 
(80-94). 

In dit belangrijke duel had Lions een 
uitstekende start. Binnen enige minu- 
ten hadden de Zandvoorters een 12-0 
voorsprong genomen, Ymir schakelde 
over naar een zone-pross, waarmee 
Lions geen raad wist. De gasten werk- 
ten de opgelopen schade snel weg en 
bij 18-18 was de strijd weer volkomen 
open, Lions kon weinig vernciiten om 
Ymir van oen voorsprong af te houden. 
Bij de rust keken de Zandvoorters 
reeds tegen een 43-51 achterstand aan. 
Na de pauze bloeide Lions toch weer 
op en bij 73-73 was de winst nog zeker 
voor het grijpen. Topschutter Pim 
Schön moest toen met vijf persoonlijke 
fouten naar de kant en dat betekende 
de ondergang van Lions. Bovendien 
werden vele vrije worpen door Lions 
gemist, zodat Ymir nog ruim kon zege- 
vieren 80-94. 

Topscores Lions: Pim Schön 34; Frans 
Stiphout 17; Zoran Valjavec 19. BANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 FEBRUAR1 1981 PAGINA 8 IH Gevraagd 

huur- 
\ woning 

voor echtpt)<ir 
Tot f 450 p mnd 
, Tel 023 322530 Jongeman zoekt 

woonruimte 

in Zcindvootl of oinq 
litfbt m vri|( opqtinq Tel 020 844921 . JAR!G? 
SLAGROOEVJGEBAK 

BAKKERIJ 

B at ■ V ■ 

Tolwpq 6 Tel 02507 1 50 01 V,. — T GCVI 1 K|(i 


zelfslarsdige 


hutp 


Hiü 00 12 üOiiur 


"^ 1 1 X pi 1 ^■J'^i. \' 


U'l 0?bü/ }2i)U wmm 

PETER 

VERSTEEGE ■.'^«(^mmêmmmi^'^''^m». R KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAN 

Refnwardtstraat20 telefoon 02507 14365 
RACE-, TRIM- en TOERFÏETSEN 

' De 1981 -modellen zijn binnen! 

Wij leveren o. a. 
KOPRA - GAZELLE RALEIGH PEUGEOT en KOGA MIYATA r 


Nu ook bij ons verkrijgbaar 

ALAN en GlOS Torino 

De professionele Italianen 1 Piano geuoagd voor 

vereniging 
eventupef elektrisch Tel 020 265611 
na 1% 00 uur 
02507 17462 TE KOOP GEVRAAGD. 

WOONHUIS 

mpt tuin op het zuiden te 
Zandvoorl (niei m Noord) 
Uiterste prijs f 200 OOO,- 

öriejon onderin 2506 
bur , m dn blad VOOR DE SPORTIEVE JEUGD: 

DIVERSE CROSS-FIETSEN 

Haltestraat 18 - ZANDVOORT - Tel.1 44 99 Cl 

irti 


TiMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF 

F. KORS 

VERBOUW RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

uit eigen werkpladts. 

Werkplaats Swaluestraat41 A 

Dr. GerkestraatSOrd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 52 25 Zwembad „De Duinpan" 

„Drijf in voor 
aanstaande ouders''" 

Maandag van 19 00—19 45 uur lekker dobberen of gerichte oefeningen 
onder leiding van nie\ r. Oudshoorn (verloskundige), m 30° C water 
TOT ZIENS 

Heeft u zich al opgegeven voor de huur van een van on^e 

nieuwe tennisbanen 

Alle informatie bij de kassa, TOT ZIENS 

Yoga 

ook in uw zwembad, onder deskundige leiding, iedere donderdag 
van 14 00 tot 15 00 uur TOT ZIENS 

Tot ziens in uw zwembad. 

Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort 

Telefoon 02507 - 21 70 Welkom 

op ons nieuwe Zelf Ikik Station. 
4AmB(K^u,/ In onze openingsweek bieden wij u aan 
het bekende Shell 
van fJ^5-voor4,35 


Welkom bij Shell Zelf Tank Station 
„Duinzicht!' 

Na een ingrijpende verbouwing is ons 
benzinestation omgetoverd tot een uiterst 
modern Shell Zelf Tank Station. 

Met nieuwe elektronische apparatuur, 
een grote Shell shop en een bijzonder 
sfeervolle aankleding. 

Natuurlijk laten wij deze feestelijke 
gebeurtenis niet ongemerkt voorbijgaan. 

Speciaal de komende zaterdag is het 
de moeite waard om ons bedrijf te bezoe- 
ken. 

Open Huis. 

Zaterdag is het vanaf '.s middag-, i uur li^t 
6 uur „Open Huib'" in ons bedi ijf Dat j^eeft u 
de gelegenheid om op uw gemak eens lond te 
kijken Onderlussen sei veren wij u gtaageon 
hapje en een drankje 

Niet alles is nieuw U /uit onmiddellijk de 
vertrouwde ge/ichten hei kennen van de 
mensen die u ais altijd met attente sei vice \<in 
dienst zijn Onderhoudsbeurten. 

Ook voor uw 10.000 km beurten en repara- 
ties, alsmede voor uw banden en accu staan wij 
voor u klaar. Voor elk merk auto. En kunt u uw 
auto overdag slecht missen, dan helpen wij u 
gaarne 's avonds. 

Wilt u hieivoor wel een afspraak maken.'' Feest voor iedereen. 

\,vc\ ledeteen is gedacht Vooi elke klant 
ligt een leuk kadootje klaai. Ook de kindeien 
\ ei laten ons station met met lege handen 

Veidei IS hel station gezellig aangekleed. 
Daaiom is een be-coek ten alle tijde beslist de 
moeite waaid 

Shell Super Plus Motorolie. 

Dooi smet en en olievei veisen is bij ons zo 
i^edaan Zondei afspiaak.klaai terwijl u wacht 
Wij gebunkeii Shell motoiohe van topkwaliteit 
\o()i mindei motoi slijtage en meei kilometers 
, iS-^i'-'^Sv'^^-vi'*"' :zei:f 

r>TANK Zelf tanken gemakkelijk en 
voordelig. 

Zelf tanken is nu op ons station niet alleen 
eenvoudig maar bovendien stukken voor- 
deliger. 

Op elke liter benzine Super en Normaal ont- 
vangt u een korting van 4 cent. Op Shellina is 
dat zelfs 6cent Shell Zelf Tank Station„Duiiizichtr 

Dr C.A.Gerkestraat SO.Zandvooit Tel. 02507- 13287 Openingstijden, maandag t/m zondag 07.00 uur ■ 22.00 uut. 
Café- 

Restaurant 
il TS') De Kousenpael 
Halterstraat 25, 
Zandvoort, 
telefoon 02507-12567 Organiseert zaterdag 21 februari a s 

dansavond voor 
alleenstaanden 

met live muziek 

Aanvang 20 00 uur 
Zondagmiddag 22 februari 

Jordaan-festival 

m m V Johny Jordaan 
Tot ziens in de Kousenpael Te koop aangeboden 

VLET 

Af m. 500x180x75 cm met 25 pk 

Yamaha + trailer en verdere toebehoren 

Telefoon 02507-18271 Fa. Gansner & Co. 

GAS^ en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN 

Deskundig advies. 
Voor al uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaal 

Schelpenplem - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 RECTIFICATIE 

Enum 

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR: 
1. De flatwoning 

KEESOMSTRAAT55 

bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, lift, berging, blokverw. 
Huurprijs f 413,50 per maand. B en W verlenen 
als regel slechts woonvergunning voor deze, 
woning aan. 2-persoonshuishoudens/ 
gezinnen 

2 De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 429 

bestaande uit woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, lift, berging, blokverw. 
Huurprijs f 556,50 per maand B en W ver- 
lenen als regel slechts een woonvergunning 
voor deze woning aan 2-persoonshuishou- 
dens/ gezinnen. 

De toewijzing van deze woningen geschiedt 
op het lidmaatschapsnummer van de vereni 
ging Het bestuur verstrekt een bereidver 
klaring De beoordeling voor het verkrijgen 
van een woonvergunning berust bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Zandvoort 

De Inschrijving dient schnftelijk voor dinsdag 
24 februari 1981 om 19 00 uur te geschieden 
aan het kantoor van de vereniging onder ver- 
melding van het lidmaatschapsnummer en de 
geboortedatum 

Inschrijvingen die later binnenkomen worden 
terzijde gelegd De uitslag van de voorlopige 
toewijzing zal eerst op donderdag 26 februari 
1981 om 14 00 uur in het gevelkdstje aan het 
kantoor worden gepubliceerd 

RUILWONINGEN 

MAAND FEBRUAR1 1981 

1. Aangeboden: ben duplexwoning Van Len-^ 

nepweg (oneven) 

Huurprijs f 122,40 per maanfl 
Gevraagd: eengezinswoning 2. «-.a.. geboden: Gevraagd: 
3. Aangeboden: Gevraagd: 3 kamerflat Van Lennepweg 
(even, 1 hoog) 

Huurprijs f 197,15 per maand 
eengezinswoning in Noord. 

eengezinswoning Celsiusstraal 
(even). Moet nog gewijzigd 
worden Huurprijs f 241, 6C 
per maand 

kleinere woning, begane grond 
bijv Linaeusstraat l 4. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, 

Lorentzstraat. 

Huurprijs f 432,85 per maand 
Gevraagd: woning in centrum. 

5. Aangeboden, flatwoning voor alleenstaande, 

Lorentzstraat. 

Huurprijs f 432,85 per maand, 
Gevraagd: grotere woning 

6. Aang-iboden: flatwoning Lorentzstraat •^* 

(oneven) 

Huurprijs f 556,50 per maand 
Gevraagd: eengezinswoning in het 

dorp. 
Woningruil geschiedt alleen volgens de richt- ' 
lijnen van de ruilrpgeling ; 

Belangstellende huurders van EMM of Ge-' 
meentewoningen dienen vóór eind februari 
1981 schnftelijk te reageren onder vermelding; 
van de aan te bieden woning en lidmaat- 
schapsnummer/qeboortedatum RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 19 FEBRUAR1 1981 PAGINA 6 UitZandvoorts historie 

De ontvoering van 
Witte van Haemstede In de veertiende eeuw, zo wordt in 
de oude annalen verteld, was het 
vissersdorpje Zandvoort uitgegroeid 
tot een plaats die in de politiek van' 
de Hollandse Graven een belangrij- 
ke rol ging spelen 
Op het einde van de dertiende eeuw 
was de Hollandse Graaf min of meer 
heer en meester geworden in deze 
gewesten Dat was met direct naar de 
zin van de verschillende edelen, die 
door de graaf zelf waren aangesteld 
om hem te helpen m de oorlog tegen 
de Friezen en die nu vreesden dat zij 
hun privileges moesten gaan inleve- 
ren 

Reorganisatie 

De edelen hadden het met verkeerd 
bekeken Toen Willem Hl aan de 
regering kwam, probeerde htj zijn 
graafschap te reorganiseren door 
sommige edelen die hij niet ver- 
trouwde, door eigen aanhangers te 
laten vervangen 

Nu waren er in Kennemerland in die 
dagen mensen, die het met zo erg op 
de maatregelen van Willem lil had- 
den voorzien Met name Gerard van 
Velsen, Willem van Saenden en Ghe- 
raerde van Craijenhorst Willem lil 
wtst het zo te versieren dat deze 
heren hun bezittingen kwijl raakten 
en alles moesten inleveren aan Jan 
van Henegouwen, een jongere broer 
van Graaf Willem lil Dit zou niet 
zonder slag of stoot gebeuren, dat 
wtst de graaf maar al te goed en 
daarom moest hij zich terdege voor- 
bereiden op de komende tegenstand 
Nu bezat de graaf een goed gedicipli- 
neerdjeger van huurlingen en daar- 
mee konden opstanden gemakkelijk 
worden neergeslagen In Haarlem 
volgde men een en ander met onge- 
rustheid, en men besloot te komen 
tot verzet 

Leider 

Grote vraag was natuurlijk wie dit 
verzet zou moeten inspireren en 
leiden Men wist geen betere man 
dan Ridder Witte van Haemstede, 
die ergens in een huis/e aan de kust bij Den Haag m huisarrest leefde 

Dat was de enige man waarop men 
in Haarlem het vertrouwen stelde 
Maar hoe moest men hem naar de 
stad halen'' Eén van de vroede vade- 
ren wist een oplossing Hij kende in 
Zandvoort een onverschrokken vis- 
ser en hij wist zeker dat deze man 
bereid zou zijn om in de nacht met 
zijn boot op het strand te landen, en 
in zekere zin Witte van Haemstede te 
ontvoeren 

Het plan werd goedgekeurd Men 
wtst in Haarlem dat ook Zandvoort 
de daden en het beleid van Willem 
lil met argusogen volgde en dat men 
met ingenomen was met het te krach- 
tige bestuur De vrijheden waarin 
men leefde en werkte zouden zeker 
worden ingekrompen en dat stond de 
vissers niet aan Toen dan ook eên 
van hen werd gevraagd om Witte van 
Haemstede op te halen, was het hele 
dorp bereid medewerking te verle- De landing 

Nadat ridder Wttte van Haemstede 
was ingelicht over de wijze waarop 
men hem als leider van het verzet 
van Haarlem zou gaan halen, ging in 
een donkere nacht, bij gunstige wind 
de visser naar Den Haag om Van 
Haemstede ,,te ontvoeren" In de 
vroege morgen toen het nog donker 
was, keerde hij terug Op het strand 
waren verschillende vissers en ande- 
re aanwezigen om te helpen Van 
Haemstede werd zolang onderge- 
bracht in een vissershut om wat op 
verhaal te komen De volgende dag 
zou een aantal Zandvoorters hem 
door de duinen naar Haarlem bren- 
gen De duinen waren in die tijd nog 
erg begroeid en het was haast niet 
mogelijk dat een van de handlangers 
van Willem Hl hen zou ontdekken 

Zegetocht 

De tocht naar Haarlem de volgende 
morgen was een triomfantelijke. 
Ridder Witte van Haemstede reed te 
paard en was omringd door zo'n 
twintigtal Zandvoorters De stoet werd direct doorgang verleend bij de 
poorten van de stad en het welkom 
was groots In die hulde deelden ook 
de Zandvoorters die zulk een be- 
langrijke rol gespeeld hadden Witte 
van Haemstede in Haarlem te krij- 
gen door: B. Voets De burgemeester van Haarlem ver- 
klaarde dat de stad, evenals Zand- 
voort beducht wai voor het verlies 
van haar vrijheden en men hoopte 
dat Haemstede dit op vriendelijke, 
doch onverzettelijke wijze Willem lil 
duidelijk zou maken 

Het gevolg 

Maar ja, in Haarlem kon men niet 
beschikken over de zo broodnodige 
soldaten Men kon geen vuist maken 
en toen Haemstede bij Willem Hl 
kwam om de zaak te bespreken, 
kreeg hij te horen dat de nieuwe 
indeling onder het gezag van Jan van 
Henegouwen door zou gaan 
Na WIJS beraad vond men het toen 
maar verstandiger om Willem lil 
niet te veel tegen de haren tn te 
strijken Zodoende werd, na wat 
strubbelingen, het besluit bekrach- 
tigd dat Jan van Henegouwen de 
jongere broer van de graaf, ,,de kust 
van Nortike tot einde aen ter Wtjc" 
zou gaan bezitten Haarlem kon 
geen kant heen 

De reorganisatie verliep verder zon- 
der al te veel moeilijkheden Maar 
hoewel men zich in Haarlem en 
Zandvoort bij de voldongen feiten 
had neergelegd, bevatte deze beslis- 
sing van Willem lil in de kiem veel 
narigheden die m zekere zin de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten heb- 
ben veroorzaakt Deze twisten heb- 
ben het maatschappelijk leven van de 
mensen, en zeker dat van de burgers 
in het onbeschermde Zandvoort, 
veel kwaad gedaan f \/l\i til IIIH si pejw'in zMi'DVOORT '' 

TAX1 1 68 43 

DAG EN NACHT BEREIKBAAR 

Dr. Gerkestraat 47 rd • Zandvoort Stijging aantal leden 
bij Bond voor Ouderen ZANDVOORT - De Algemene 
Nederlandse Bond voor Ouderen, 
afdeling Zandvoort, die vorig jaar 
tien jaar bestond, mag zich nog 
steeds verheugen m een groeiend 
aantal leden Op 31 december 1980 
bedroeg dat aantal 1119 Er was 
een aanwas van 15 over het gehele 
jaar genomen 

De bond die recentelijk met een jaar- 
overzicht kwam, en waarin het reilen 
en zeilen van deze afdeling staat ver- 
meld blijft vasthouden aan de metho- 
de om elke inwoner van Zandvoort die Burgelijke stand ZANDVOORT 

Geboren: Marlous, dochter van P 
Keesman en O M Meijer, Eva, doch- 
ter van H J R van de Wetering en 
W M Bomert, Michel Louis Joseph, 
zoon van C L J Roseleur en M C L 
de Looff, Mineke Joaquina Bernar- 
dien, dochter van Ribot e Igualada, 
Narcis en R H H J M Thunnissen, 
Maarten Bastiaan, zoon van E H P 
Feith en A Swart, Michel, zoon van 
H W Sidar en T Tuintjer ApoUonia 
Catharina, dochter van R de Zwart en 
M G J Hoedeman 

Ondertrouwd: Osvaldo Caffio en 
C H E A van Nes 

Gehuwd: A G Drommel en A Y van 
Donselaar, Fajr Hamid Pacha en J 
Paap 

Overleden: Elisabeth H Bruijs. geb 

Van de Bovenkamp, 79 jaar, Elisabeth 
A D van Poelwijck, geb Verhoeven, 
74 jaar, Cornelia Boshoff, 80 jaar, 
Helena A B Vermeulen, geb Jansen, 
SOjaar, GradaG Jacobs, geb Somme- 
ling, 61 jaar Sponsor voor Wim Koene 

ZANDVOORT - Naar aanleidmg van de goede resultaten van amateur 
wielrenner Wim Koene en het enthousiasme voor de wielrensport heeft 
rijwielhandel Versteege besloten om twpe Zandvoqrtse rennerb te gaan 
sponsoren Het zi|n Wim Koene zelf en de jonge renner Cces Lagendijk, die 
beiden zeer gelukkig zijn met dit initiatief van Versteege 
In deze dure sport is en sponsor voor een amateur zeer belangrijk, aangezien 
met de kosten van onderdelen en kleding een flink bedrag gemoeid is 

Na een overwinning van Wim Koene een ereronde met rondemiss Kees 
ter Bruggen. 
Castratie en sterilisatie 
huisdieren 

ZANDVOORT - Om hel probleem 
van de zwerfdieren aan te pakken is de 
Vereniging voor het Welzijn der Die- 
ren een castratie sterilisatie aktie be- 
gonnen. Dit houdt in dat alle leden van 
de vereniging hun hond of kat kunnen 
laten castreren of steriliseren voor de 
helft van de kosten. De Vereniging 
voor het Welzijn dv.i Dieren is van 
mening dat er nog steeds te veel hon- 
den en katten zijn waardoor vele dieren 
geen goed tehuis gekregen hebben 
Vandaar dat men met deze aktie is 
begonnen Het aanbod geldt voor éen 
huisdier per lid Men kan zich aanmel- 
den tot 1 april via tel nr 14567 Langs de Vloedlijn 
Geen febriiarimaand zo fel, of ze 
heeft vijf schone dagen wel 

Guido Gezelle 
(1830-1899) Weekenddiensten 22 februari 1981 

ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en 
Ridderbos 

Arts F N Ridderbos Emmaweg 5, 
lel 12633 

Verdere inlichtingen omtrent de week- 
enddiensten worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de huisartsen 
Anderson td 12058, Drenth tel 
13355, Fhennga tel -12181, Zwerver 
tel 12499 

TANDARTS telefoon 023-313233 
WIJKVERPLEGING Zr A Bosch- 
ma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort 
tel 14277 Kerkdiensten Zondag 22 februari 
ZANDVOORT 

Hervormde Kerk, Kerkplein 
10 30 uur Vicaris Th J Haitjema, 
(crèche aanwezig) 
Jeugdhuis achter de kerk 
10 30 uur jeugdkapel 
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15 
10 00 uur ds P van Hall. 19 00 uur 
dienst, verzorgd door medewerkers 
Gemeenschappelijke Werkgroep 
Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15 

10 30 uur dr S L Verheus Doopsgez 
pred te Amsterdam 
Rooms Katholieke Kerk 
Parochiekerk St Agatha, Grote 
Krocht 

Zaterdag 21 februari 19 00 uur eucha- 
ristieviering met orgel en samenzang 
Zondag 22 februari 8 45 uur stille 
eucharistieviering, 10 45 uur eucharis- 
tieviering met medewerking van het St 
Caeciliakerkkoor 

Radiokerk Bloemendaal, Vijverveg 14 
9 30 UUT ds E Th Thijs, (gemeen- 
schappelijke dienst met de NeJ Herv 
Kerk), 19 30 uur ds Jac P Dondorp 
van IJmuiden 
Nieuwe Apostolische Kerk 
tot nadere aankondiging zondag 9 30 
en 16 00 uur, woensdag 20 00 uur 
dienst in gebouw Madoerastraat 1, 
Haarlem-Noord 

Nederlands Christelijke Gemeen- 
schapsbond 

maandagmiddag 23 februari. 15 00 uur 
samenkomst m huize ,,Pni3r , 
Zuiderstraat 3 
Volle Evangelie Gemeente 
zondagmorgen 9 45 uur dienst in ge- 
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan 
Zee APOTHEEK Zandvoortse Apotheek, 
H B A Mulder, telefoon 13185 
VERLOSKUNDIGE mevr Chr 
Oudshoorn Linnaeusstraat 3, flat 2, 
Zandvoort Tel 02507- 14437 bgg 
023-313233 

DIERENARTS mevr Dekker, Thor- 
beckestraat 17, tel 15847 
GESLACHTZIEKTEN voor algeme- 
ne informatie tel 023-320202 (dag en 
nacht) 

STORINGSDIENST GASBEDRIJF 
telefoon 17641 
POLITIE telefoon 13043 
BRANDWEER telefoon 1200U 
TAXI telefoon 12600 en 16843 
ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 
Noorderstraat 1 telefoon 13459 (bgg 
023-320899 of 320464) Spreekuur op 
werkdagen van 9 00 tot 10 00 uur, 
maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur 
Verder volgens afspraak Voor deze 
hulpverlenening, beschikbaar voor ie- 
dere inwoner van zandvoort geldt dat 
er voor de vrager geen kosten verbon- 
den zijn 

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies en hulp tele- 
foon 17373 Op alle werkdagen van 
11 00 tot 12 00 uur Ook schnftelijk 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidstraat 
Eerste en derde woensdag van de 
maand van 17 30 tot 18 30 uur 
CRISISCENTRUM 
Schotersingel 2, Haarlem Tel 023- 
256198 Geeft direkt hulp wanneer u 
die nodig heeft bij acute problemen De vogel gevlogen ZANDVOORT - Vorige week maan- 
dag kwam bij de politie een melding 
binnen van een ongeluk op de kruising 
Haltestraat-Zeestraat Toen de politic 
ter plaatse airivcerdt vond deze een 
zwaar beschadigde personenauto die 
blijkens de sporen tegen een lichtmast 
en een boom was gereden De auto 
bleek evenwel leeg te zijn en van de 
bestuurder was geen spoor Volgens 
een getuige was deze samen mei een 
passagier na het ongeval uitgestegen en 
hadden beiden zich onverwijld te voet 
richting Raadhuisplein begeven De 
auto IS per kraanwagen naar het politie- 
opslagterrein overgebracht Naar de 
verantwoordelijke bestuurder wordt 
een onderzoek ingesteld de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, 
een brief te zenden met de doelstellin- 
gen en de activneiten Op deze manier 
worden jaarlijks zo n tweehonderd 
mensen benaderd 

Sinds kort worden nu ook mensen 
benaderd die zich pas m Zandvoort 
hebben gevestigd en die de leeftijd 
hebben voor het lidmaatschap van de 
bond Men kan lid worden als men 50 
jaar of ouder is 

In het afgelopen jaar heeft Je afdeling 
Zandvoort weer verschillende bijeen- 
komsten gehouden en tochten georga 
niseerd en dat zal ook dit jaar weer liel 
geval zijn 

Een activiteit die de afdeling zelf aan- 
gaat, IS de algemene ledenvergadering 
op dinsdag 24 februari Deze wordt 
gehouden in het Gemtenschapshuis 
aan de Louis Davidsstraat en begint om 
14 00 uur 

De agenda voor deze middag vermeldt 
onder meer de notulen van de vorige 
vergadering, jaarverslagen over 1980, 
verkiezing van de leden voor de kas- 
commissie en verkiezing van de afde- 
Imgsbestuursleden 

Bekend is al wat de leden aan contribu- 
tie moeten betalen voor dit jaar ƒ12- 
voor alleenstaanden en ƒ 17,- voor een 
echtpaar Het bedrag kan overgemaakt 
worden op postgirorekening 3681844 
ten name van de Algemene Nederland- 
se Bond voor Ouderen in Zandvoort 
Men kan bovendien betalen op de 
soos-middagen in het Gmeenschaps- 
huis op maandag, woensdag en vrijdag 
van 14 00 tot 16 00 uur WATERSTANDEN ZANDVOORT - De waterdstanden 
voor de komende week Datum 


HW 


LW HW LW 


19 febr 


3 48 


1148 15 55 


20 febr 


4 21 


18 16 32 12 37 


21 febr 


4 55 


51 17 05 13 13 


22 febr 


5 24 


1 20 17 37 13 43 


23 febr 


6 00 


1 45 18 06 14 14 


24 febr 


6 36 


2 08 18 36 14 45 


25 febr 


7 06 


2 35 59 12 15 12 


26 febr 


7.38 


3.07 20 00 15 40 HmmVLiberty Mode' 

/ \\l)\ i)()Hl Siiuh kiiiiluhl II Wiiiiifi l'(^i;\ hun nunU ^iiak liiurn 
Modi m<ipiiui cniii (/i I iniis l)u\hl linai In lul pmnl \uicii innnr ih 
luiiHsiluiiil 1 iin iiifliDUi^ Ki i>L I i\ a\ \i \i\i .,</ kiin na n nii dus kuni i n kliirt 
modi kiiptil \lixli ilh MiDiii liKr IS ihin lu ili iniisK ^iikin (imdiit \\ iin 
li/isin UI skiul n lil hilin kUduK h{,iH I ^ n /hij iu in ili kii[ui 

Dam om IS dl xmnruud m; \iiiiiin, I lul \\i \i h sitnis nut ih iiuA maar di 
kwaliKU inoil i^oid i/il iindiis noull lu I lu I d n iiuin in in in^i knilu ^ii;l 
l'n;i;\ du dl ninkil \oor hiiai itkiiiiuL, hu tl i,i lu nu n 
I ibi il\ \lodi IS II )i spil uud iitik \ OIO l/l \n un nu ir uilii iiiid nik iiiini isilt 
klidiiii; (spiiki ihiDiki II iiiiks lil ) unrdtn Mikiilii 

iol^ms l'tt;i;\ hliiMii di .ai hu Oiin nuk sr ij,n in U i din, r \'nj 
hihhin al xiii \iil iii luns mxii lm mn i\<i on waui'ui lul ofniili duf ik 
iiisiluidinhiid III dl i/\,i iiiiaindi luiitnipikh i ilaiu,! \ if k hioik nul 
hijpiiwindi kil 1 1 nol liisii) iioi; uioli r IS dun lu I \< nu I lul lm modi \oordi 
iii^iillljihi Moiin SpiiHial ik liiilin wiiii u;/ paars iii hoduiin dom al 
Mttiint^iii iiaili uil .iiiiiUKt onu I iniukil ik 'i kkiiru lu ^ 1 1 1, r uilkoinin bij 
iin v,ibiuinik huid 

Dooi l'um\ I III sm nmdl aiiiii.iitidiii \aak II konu > ,i u. siuthlm wam ook 
dl nuiliii Misihdliii \ lij \aak llii kan hcsi i,ihi uim (lal \iid(,iu iitkiiiils 
liihhin lil iiii bipiialdi nnuii iiiuai ik \(ikmd< km uW ^( // < als haar 
niinini; Oin n sniillikn ui u kopm dus n di aak i, if uul udut d ii; iun 
9 liS 00 HUI inaiiiultn,iiioii,m II sIduii uinifldi .aiih i u in ik n'uiriuaan 
den op .oiuJiii; uiopmd iil .iin 

liilii I iiroprcss 
WJelerkaiender Nrd.-Holland I \il\iiu mn si 
IUlü25U7-n7S0 
ToIhck IH, 21)42 I / indtoiirl /.ockt drukweiU 

snüdnik o/lstr kkuunaiuk 
(H '^ticiidiuk 
su|H'r Lontui ren iidc pri|/iii HALFWEG - In het komende wiekr 
seizoen worden in de provincie Noord 
Holland zon ztventig open koersen 
georganiseerd door de verschillende 
clubs Het Halfwegse De Bataaf vroci; 
tijdens de kalenderbespreking datum 
reservering aan voor vijf open koersen 
met als .klappers' de klassieke Om- 
loop van de Haarlemmermeer voor 
aniatLurb en junioren die aan zijn 
2iSste uitvoering toe is en de ronde van 
Aalsmeer voor profs 
Tweemaal wordt tr een open ronde in 
Zwanenburg verreden door de oranje 
zwarte club eerst op het Kinheimpar 
cours en daarna in de dorpskom en 
ook Badhoevcdorp als oudste rondt 
vindt weer doorgang In het voorsei- 
zoen wordt op het kiiiheimparcours 
het nationaal kampioenschap wielren- 
nen voor PTT ers verreden en daaraan 
zal De Bataaf organisatorisch mede 
werkint: verlenen Buiten de open 
koersen /uilen de ronden van Nieuw 
Vennep Hoofddorp en Vijtliuizen 
Weer als interclub-ontmoetingen met 
de nabuurelubs worden verreden 
De vvielerkalender voor Noord-llol- 
land /iet er voor 19S1 als volql uit 
april 4 Rondt Lage Land voor jun i 
Ronde lage Land voor jun mei een 
tijdrit en triterium op litt parcours 
kahtrhoek 11 kampioenschap van de 
Pn in Zwanenburg (Bataat) 20 
Breezand voor amat jun nieuw en 
liefli vet 25 Zv»auenburg vooi 
nituw tn lictli vel (Bataaf) 2^^ Die 
men voor iniat jun eniieth-vet 26 
Ronde van Noord Holland voor ain ii 
10 Hccmslcdt' voor |un nieuu tn 
vet , iO Lnkhui/en voor ani.ii |uii lii 
nieuw 3(1 \ ondelpark m Anisterd iin 
voor amat nieuw en lietli 
Mci 3 Bovinkerk voor amat lun <-n 
lietli -vtt (Amstelland) 3 kaherhutk 
voor nieuw dames 3 Aikmair \oin 
amat jun nicUw en liifli vet U> 
Spaarnwoude voor aniai jim nituw 
en litfli Vtt Ui Haarlcinmcrnitcr 
voor amat en jun (B.ilaat) 17 Hoorn 
voor nituw dinits 17 1 / uid voor 
amat jun en litth vtt 2> kam 
piotnsthap v m Nooid Holland in 
lluisduiiKii 24 Nihbixwoud voor 
amat jun tn iiituw 2s Putmtr|)ltin 
vooi ani it iikuw en liefli -vet M) 
Aiuli|k voet 1111 il il Ouderkerk aan 
dl \nislcl \oor amat lun tn liefh - 
Vel ( XinstiiiaiKl) '51 Purnitrend voor 
nituw lietli tn nieuw dames 
.luni s Aalsmeer vooi profs en lieth 
Ml (Bataat) ■> Bovenkarspel voor 
am it 111' bvv en vet O Sclierinerhorn 
VOOI am il en liefli -vtt 7 Schermer 
hom VOOI amat nieuw en lietli vet 
8 Uithoorn voor .miat pin nieuw 
lietli en dames (UWIC) H Bovenkar 
spel voor nieuw dames 9 Kroniiiicnie 
voor amai nieuw en liefli M Lan 
gcdijk voor amat littli vet en dames 
14 Voleiidani voor jun nieuw lietli 
vetciulames 14 Sloten of Markthallen 
voor amat pin tn niogtlijk nituvv 
21 Den Hekltr voor .iinal nieuw en 
litfli vtt 21 Ik'veiwijk voor nieuw dames 24 Lininitn voor amat 27 
Hoorn voor jun nituw liefli -vet tn 
d<inits 28 \Varnienhui/tn voor amat 
|un en litfli vet 

•luli 4 Landsmeti voor amal nicuv. 
tn lietli -vet i Hoogkarspel voor 
amat nieuw en liefh vet 8 Castri 
cum voor amat 11 Kadhoevedorp 
voor amal jun en nituvv (Bataaf) 
12 Obdain voor amat lietli -vel m 
dames b Bergen voor amal 19 
Waarlind voor amal hetli vet en 
dames ot nieuw 2s Venhuizen voor 
profs en ani.ii 29 /andvoorl voor 
amal 30 Sthauen vvior iniit 
Augustus 1 Midden Beeinster voor 
amat nieuw en licth 2 lletrhiitio 
waard voor profs amat en litth vtt 
5 Santpoorl voor amal tn |uii (i 
Zwanenburg voor amat tn nituw 
(Bat.iaf) 8 Hartjt ll.iirlem voor 
amit en littTi vtt S St P.mcr.is vooi 
amat jun en liefh vti '■) lkvtrwi)k 
voor amat |un nituw en iietli vti 
9 Monniektiid. 1111 voor inial cnhefli 
16 Oost/aan voor ini il IilITi tn 
danits 16 Kahtrliotk vom ihluw 
16 Vlitütnbos voor liefli en vlI 2^ 
^\aardelpoldtr in H i irleni vooi ini it 
|un nieuw en vet 2V Wcf-p voui 
jun enlletll Vet M) 1 iLtllisUlk vooi 
ani it llleuw erl lii.ni m. Ml Sinten 
voor |u'i 

Stpicmbir t N lIu vin /aindiin 
voortmit o Osdorp \i)Oi iniai jun 
en lieth vi.1 tl Purnuiend voor 
nitiiu til nii-uw d iMies H /ilveicii 
MoleniiHinoni iii W irnienliui/en 2(1 
Oiiiliiiip / i ins Pnkltiland voor nieuvv 
en iitth 

Oktober s Xsseudeltl vooi im il 
|un til littli 

Samen nitl dt IIS\ dt Kiiiipioei, 
wordi er door dt IlSC de Bat lal ovei 
vier /iterdaeen een intercluhconiptti tie cehouden op de parcoursen in 
Spaarnwoude en het Kinheim in Zwa- 
nenburg De terste rit wordt zattrdag 

14 ftbruan bij Dt Kampioen op 
Spaarnwoude verreden Het program- 
ma /iet er verder als volei uit 21 febr 
tweede rit bi| Dc Bataat op Kinhtim- 
pircours 2^ febr derde rit bij De 
K impiocn op Spaarnwoude zaterdag 7 
maart vierde rit bij De Bataaf op 
K.mhtimpartours met na afloop prijs- 
uitreiking De siarltijden zijn 13 00 
uur nituvv tn damts 14 00 uur lief 
htbbtis en veler intn 13 00 uur profs 
amateurs en (uninren 

De eerste ondtrimue tlubril voor dt 
rtnnersvan De Bat laf wordt zondag 22 
februari op lu I Kinheimparcours verre 
den Zomi u 1 ni lari is daar een 
interclubontiiioeling met Tempo, 
Switt Woerden Avanti en Amstel- 
land L tn Week later zondag h maart 

15 er uc^r een interclubtreften met 
Weer Switt Tempo en Avanti en dit- 
m 1 il ook De kampioen 

llti uieltrkampiotiistliap van Amsltr- 
d ini wordt op zattrdan 1-t maart en 
oud ig Is maart verrtdtn op htl par- 
cours V in Sloten ZattrcLms siaritn om 
ten uur dc nieuwelingen en d.imcs vooi 
een koers over l'^ km tn tliarna ver 
trekken om kwart iiver twte de junio- 
ren voor een race over dO kin Het 
prouramm 1 vooi dt iOndau /iet ei als 
volüt uit llOOuiir lietlitbbeis over 40 
km 12 li uur veieriiicn (uer ^0 km 
n 4s uui im tteui-- t'vcr s(i kin 
hl de m laiid rniirl word; ^i op vip 
vtrschiUtiide piieourscn iii Noord 
lloluuid een wielcuoinptlitie vcHir 
lUcuwelinizcii vtirediii Iki procram 
iin di.iivooi /ic' I.I iK volui uit i 
imut hu Lvtclsior in lliarlem S 
111 1 ut hij Dc B it 1 il lil /w uienburg Is 
in I irt bij kciiiiv iitil ind iii Beverwijk 
22 ma irt bij OJvmpia in Slottn en 29 
ma irl bij DIS iii Za.ind mi Uitslagen bridgeclub 

ZANDNOORl. Inde ie ucd 
strijd van dc 4l toiiipttiiit v.in 
dc Zandvoortse Biidut Club 
veroverden iii dt \-li|n dt da 
mes Deai-Il.igcn dt It plaats 
mtl 61 01 '( /i| behaalden 
uitgaande van hel v;einuldeldt 
(I6,S) 2(i'^ piinttn 

Het slechtst vv iitil dc iKrtil kili[i 
scheel De Wjl dii ilicl 1 id (v iil dc I(iS| 
punleii gcnocLien mocslcii iiciiicn cu 
met 41 (17 S uilLi.i.iid op ilc oiukistc 
plaats lil dc A li|ii cindiLdeii 
lil dc B li|ii hebben iiicviouw Sclioiitcii 
en de heer \ iilsiu.i hel als eekucn 
llcidskoppcl Ultslekelld ücll l.lll Met 1 'i 
punten boven het ueniiddckk wcukii 
/i| nr linetS3S7'( Dc licieii Mukkr 
Smid Stoi /i|n ecii beciie v.iii sim al 
Zii konden mei veidcr komen dan ccil 
onderste plaats met 127 puiiitu dat is 
37 80 ' r 
In de C lipi was htl siciiiiddckk 121» \lsdinOi. d iiiics Bcriihotl Stotkei 16'' 
piiiiicM II! dl wacht slccpicii m it; er 
.lespriikcn woukii v in ccii monstersto 
IC (i7 ''2 f /i| wtrdtii 111 1 111 
(cLi.stclliii' tol de t ini Hooiiendiik 
»lie III ■' weiikii inct s" punten iii 

1(1 -s 

lil dc 1) liin spi iiui 11 dl dames Slui 
\ ilio in lici i OL dic niet \~ \ punten 
I 1-i piinlcM bini 1 licl üeiliiddcidc) op 
dc ici'-U pla lts bcslau kizdeii ni i 
(OU Dc onderste plaits werd 

.cdicld doiirdc tam B,i m en dc heren 
Dt Bi laiiw Schotanus du 29 puiileii 
ondel hel ucmiddclde hkveii en iiicl 
verdci iciklen dan i9 (i4 f" 
lil het aluemccii klassciiieiu hebben de 
liliieii A C en D nieuwe koplopers 
gckicücn In de A lijn kloniiiicn de 
d.inies Dcai Haueii mar hoven cii na 
nicn de leidum niet 171 H ''/ in de 
( lijn dellen de danies Btrgliott Stoc 
ker hel/cltdc /ij namen dc kidcrsposi 
tic stcvm lil handen niet 17(i Ss ', (het 
liuoiistt totail ptrtentaiit tot noi; toet 
In dc D lijn voeren nu de dames 
Stoi Villo de lijst aan mei 17i 6S ' RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 19 FEBRUAR1 1981 PAGINA 6 4 IN HOOFDDORP 
Bil DE SKIPISTE 

Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog 
tegenwoordig? 

In een restaurant of een bistro kost een hoofd- 
gerecht zomaar f 30.> , Dan is een familie met 
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt! 

DAT IS NU VOORBIJ! 

Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.- 
per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht 
plus nagerecht, compleet met glas wijn); 
HET KAN WEER! 

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD 
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN 
NAAR DE SKIËRS! 

De piste is 's avonds feestelijk verlicht. 
Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?! 
Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich 
geen minuut te vervelen. 

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig. 
Die zullen het zeker geweldig vinden om bij 
de baan eens een kijkje te nemen. 

CENTRAAL EN 
FIJN GELEGEN! 

In de stad eten? Waar Iaat je de auto? 
En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te 
beleven ! Restaurant "De Meerberg" ligt in 
Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmer- 
meer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar, 
van waar u ook woont in de Randstad! HOOFDDORP 
NItUW VLNNtP TOAST VA.VDftcif FF 
<;l(AI>KFRtIT.(,OfKTwr 

huLTn-rpi '^ " '■'"■r'cal 

';:■" '•'•Idorc ,.;p„r,„rf, 
TOSHTEN.SOKP 

•"'"•'.'. v6,„A.. ,„;;;„„, ■>'j' 
5.95 2.95 'Of '0,aa, ASTKRix -^ 

'"'' oppchnnci "ri' '''P' , 
PINOKKIO 9.50 7.50 iV < "ELK KIP ■GOLIATH" 

'•"earniluur "^'""^••' fnte, 

WlENERSCHNITZEI 12.95 14.95 J5.75 19.7 15.50 tMe VOLG DE BORDEN „SPORTCOMPLEX" »' 
I MAKKELIJKE PR/js; I COUPE •■WEERBERC- 

bedekt met d,?,^^ '"''' '■'»""'/«. 
SOHOEr 

OA.ME BLAN'CHE 

COUPE "DONAtD DUCK" 

'RISH COFKEE 

ipniaal aanbeimir.^ 

■^PPELGtBAK -TnFVtAr .„ WTSMIJTER 

HVSSISCHEI 

TOURNBDOS 

"""brood er, bolcr. ten. 5.95 3.95 
HUrSmjNEN 
4.»o I «oorf. w;/ of rosé n, ,, 

I-'EBEIUl/AflLCH '•" 

f^lATEVSROSE 

aw *cn/ ü uasl wel.' 

CÖTEDURHÓNE 

iPP^"''l'onCon,róleeJ9?9 pUD-HOLLANDSF 

"aturel. sr„>l, 
■*S«.J«£.„„ PULA JOEGOSUVISCH RESTAURANT 

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en 
visgerechten op houtskool geroosterd. 

Menu's vanaf f 16,50 

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85 

Keuken geopend van 17.00-22,00 uur. 

maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede 

(nabij station Heemstede/Aerdenhout Droog, handgekloofd 

OPENHAARD- 
HOUT 

Alleen bij 

HAARLEiVlS 
HARDHOUT BV 

Tel. 023 -37 53 81 / 
31 41 07 

Zm'v.a. ^190, 
thuisgebrachi OPENHAARD 
BLOKKEiV 

Gebr Sweers. Hoveniers 

bedriif, boomfooibedrfjf, 

Hoofddorp 

Voor particulieren en bc 

dn/ven 

Tol 023-284894, b.g.g. 

282043 of 338608. Verhuizen? 

Toch eens even bij 

PETER FEITSMA 

vragen! 

Pianovervoer 
Meubelopslag 

Kruisweg 1133 

Hoofddorp, tel. 10675 

Haarlem, tel. 322623. 
Set 
I>t00rll|itif0 

HANDWERK 

eiken tafels 

Wi! mdken /tj voor u 

Zic ome 

niemvc collectie 

Sch3ghelstraat27 

Haarlem 
telefoon 023-327019 AALSMEER AMSTELVEEN 

Kruisweg 2a Rembrandtweg 419 
VriMaa koopavond Bus 65 en 66 

(ook woensdag ^o"' '■°°" Walcheren 
d» h«l« dog oprni) 

Donderdag koopavond 
m Elke werkdag van 
halfnegen (oi halféén 
en van halftwee tot 
halfzes geopend. 
Nu bovendien ook 
vrijdagavond van 
19.00-21 00 uur 
en zaterdags van 
10 00- 12.00 uur. 
U bent welkom TE KOOP 
AANGEBODEN 

landhuizen, villa's, herenhuizen, 
middenstandswoningen, flats, 

bedrijfspanden te Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal e. o. 
de ridder & strijbis bv Makelaars en taxateurs onroerende goederen. 
Adrtaan Pauwlaan 27 29 te Heemslede Tel 023 288S60' Otnnsn de VBA ver schiinl twee wehelijks de VBA bcdu Dil btacJ i;. een cont.-jclOfpdJi 
lussen de (eden kwehor*^ de Vopers en üe VBA mei een oplrtgo vart c.i lOCCO excmo'are 
Ten behoeve van de hicfvoof veMOUvoordelttky reödCtiy vraqen w'i opn 

JODBNAUSHEK 
MEBEWEBKERcsiEio 
AALSMEER De voomdürnste ljf\fn bo^unn u-I "iel 
.iJnonien von inlen.if.vb hol moken van re 
poMaqes en hu! uitwerken van .irtikelen i- 
ticofcl.'oak tfoof de boJe mcJton motit'liik 
ook m ander verb.mü 

Cnkele v.ensen rn b I oulyidm^ i?n er 
vjftng Cf) 
~ min niiddetbaie cpleid'nQ fcij vüorKtjur 

in de drjraf'GClie rtchtinfl 
* cniqo lOufnahji'L'ke ervtinnr] de^'e ii. 
noadïaVc'iiK indion geen jo'uin.iiiSlioVi' 
opletdmg IS gevoiqd O'-e-icje 'jO'Ocnocrit.ifM ,*i|n clMmMu 
.■I u'ldrukl-inci';vj,(fdi::hfid contoctuo'r 
rditidedt'n .-n tl.^ttb'lrlei! Wij denden voor 
L' lunctnj' j,in pf>r'.ün(?n luS'.cn 20 on jC- 
d!C tn hel t't\'il »i[n vjn een njbÉnvi)'. 
De 'jjl.inci'np en di' cvungt^ .irbt'id:; 
rwaJfdL-n ,'\\n in overeonatcinmtni) met 
UOL-Iie 
Mochi u luderL' inlichtingen .xenoen o' 
u OüllicilOft'n diin V<»n dtt bij Oo VBA 
PerLoncft on O(ganii,dlio (i ,i . dri 
Hu'fcboo) PüOlt^iJt tOOO 1JJ0 BA Aalb 
■( iel 0297;-3J067 
irri^rïï 
zandvoorts nieuwsb 41EJAARGANGN0.9ED.5 ' m^f (;ASTin ISIM.KIN 12 -/A\«)VO()RT-TKL. 02507- 1 7! 66-OPI.AC;K340n KX. 
RANDSTAD PUBlJCATIf-S 

Uiigcefsrcr van: 

• Zancivooris Nieuwsblad 

• Heemsiecdsf Courani 

• Hoofddorps/VcnncpL-i- Nieuwsblad 

• Zwanenbiir[i/Hairwt'gse Courani 

• Badhoevc-Sloicnsc Courani 

• Aalsmecrsdcr Courani 

• UiihoornseCourani/Ons Weekblad 
« Sireekblad/De Ronde Verier 

Hoojctkunidor: 
Aalsmeer: Dorpssinuii H ■ 
Telefoon 02977 . 2 84 I f DONDERDAG 26 FEBRUARI 1981 "Soaale dienst voor sociale woningen" 

Kraakaktie werkgroep 
huisvesting mislukt ZANDVOORT - Vrijdagmorgen 20 februari omstreeks 11.30 uur trokken leden 
van de Werkgroep Huisvesting naar het voormalige pand van de Sociale Dienst aan 
de Hogeweg, met de bedoeling de leegstaande bovenverdieping te bezetten en 
hierm«ie de aandacht van de bevolking en het gemeentebestuur te vestigen op het, 
naar huns inziens, falende woningbcleid van de gemeente. Als reden wordt door de Werkgroep 
Huisvesting opgegeven dat het al gerui- 
me tijd bekend was dat het pand leeg 
zou komen, na de verhuizing van de 
afdeling Sociale Dienst naar de nieuw- 
bouw van het raadhuis. „Vanuit de 
bevolking en de gemeenteraad werden 
dan ook voorstellen gedaan om het 
pand dat twee jaar geleden helemaal is 
opgeknapt geschikt te maken voor één- 
en tweepersoonshuishoudens. Deze 
, voorstellen haalden het echter niet. 
Het enige dat werd vastgesteld was een 
sloopkrediet" aldus een persverklaring 
van de werkgroep. 

De bovenverdieping van het pand 
bleef, na in gebruikname van de afde- 
lingen parkeercontrole en verhoor door 
de Gemeentepolitie van Zandvoort tot 
nu toe leeg, hetgeen de werkgroep als 
een vorm van „schijngebruik" ziet. In 
hun persverklaring wordt dit door hen 
een vorm van bezetting genoemd waar- 
door kostbare woonruimte verloren 
gaat. Aktie 

Om hun zienswijze aan de bevolking 
duidelijk te maken, werd besloten tot 
een kraakaktie. 

Vrijdagmorgen drongen zij dus min of 
meer het hol van de leeuw binnen, 
sommeerden de dienstdoende ambte- 
naren van de politie te vertrek-ken en 
bezetten h»>t pand. De reactie van de politic was voorspel- 
baar. Men verzocht de krakers de 
aangebrachte spandoeken te verwijde- 
ren en het pand te verlaten, omdat men 
een procesverbaal wegens lokaalvrede- 
breuk zou kunnen verwachten. Veel 
krakers volgden het verzoek van de 
politie op, doch enkele, aldus een 
verklaring van de politie, boden verzet. 
Vier mannen werden aangehouden, 
waarbij één kraker licht gewond raak- 
te. Een jongeman die het hazepad koos 
en vluchtte in de richting van Hotel 
Sandra, viel door een ruit. Hij werd 
door een plaatselijke arts behandeld 
aan de verwondingen die hij hierbij 
opliep. Reaktie 

De krakers hadden niet zo'n snelle 
reaktie van de politie verwacht en 
zeker geen hardhandig optreden. Toen 
enkelen geen gevolg wilde geven aan 
het verzoek zich te verwijderen, heb- 
ben zich schermutselingen voorgedaan, 
die in Zandvoort tot nu toe onbekend 
waren. 

Alhoewel de politie spreekt van een 
adequaat optreden, wordt dit door de 
krakers beschreven als „een felle reac- 
tie", waarop zij hebben gereageerd 
door met een aantal voor het politiebu- 
reau luidkeels van hun ongenoegen 
blijk te geven. Dit resulteerde dan weer 
in een charges van de politie met de wapenstok vanuit het politiebureau en 
de aanhouding van één der krakers 
wegens beledigingen. Bovenverdiepino 

De hele kraakaktie was begonnen om 
de aandacht te vestigen op de leegstand 
van de bovenverdieping van het pand. 
Een verdieping waarvan de bestem- 
ming nog niet bekend is. ,,Er moet 
eerst het een en ander onderzocht 
worden, voordat wij er een bestem- 
ming voor hebben gevonden" aldus 
wethouder Van der Mij e van volkshuis- 
vesting en een telefonisch onderhoud. 
De geruchten dat de bovenverdieping 
bestemd zou zijn voor voorlopige huis- 
vesting van politieambtenaren worden 
door hem ontkent „Daarvan is mij 
niets bekend". 

Ook waarnemend korpschef Blokland 
van de Gemeentepolitie te Zandvoort, 
heeft bij geruchten vernomen dat de 
bovenverdieping zou worden voor huis- 
vesting van politieambtenaren. „Per 1 
april worden er weer enkele nieuwe 
agenten verwacht, maar de huisvesting 
is bijzonder moeilijk. Ik persoonlijk 
zou het een geweldige oplossing van 
het probleem vinden, omdat kosthui- Momentopname van de aktie binnenshuis, politie aan de éne zijde, krakers 
aan de andere, de deur op een kier. Welhaast symbolisch, een geopende 
deur was beter geweest. 
mENjgn ZOEKT DRUKWERK BEL 02507-17750 

Tolweg 18 - 2042 EL Zandvoort sneldruk • offset - kleurendruk 

en steendruk 

Super concurrerende prijzen Dode bij brand 

ZANDVOORT - Gisteren is bij een 
brand op het Dorpshuisplein een tot nu 
toe nog niet geïndentieficeerde vrouw 
door verstikking om het leven geko- 
men. 

De brand brak even na het middaguur 
uit in het perceel Dorpsplein 2. De 
brandweer was spoedig met groot ma- 
terieel aanwezig en had de grootste 
moeite de belendende percelen voor 
het vuur te vrijwaren. De oorzaak noch 
schade zijn bekend. (Advertentie) GLAS Keur en Zoon Hccmsicdc Raadhuisstraat 92, 

telefoon 023-286182 

Zandvoort, Paradijsweg 2, 

telefoon 02507-15602 Vuurgevecht ZANDVOORT - Zaterdag vond rond 
het middaguureen bukesgevecht plaats 
in de Rozenobelstraat. Twee jeugdige 
inwoners van Zandvoort. van 10 en 15 
jaar, raakten met elkaar slaags. Een 
van hen trof de andere schutter met een 
kogeltje vlak boven het rechteroog, 
waarop deze het vuur onmiddellijk 
beantwoordde. Beide knapen bleven 
ongedeerd, de buksen werden in beslag 
genomen. Onder het motto vindt u op de speciale pagina's 
van dit nummer uitgebreide informatie over de di- 
verse onderwijsinstellingen en vormen van onder- 
wijs. Een uitstekende hulp bij de schoolkeuze. Over 
2 weken brengen wij weer een nummer met schoot- 
informatie. 

Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de heer 
W. Rijnbeek, tel. 020-451515. Begin van de kraakaktie van het pand Hogeweg 78. Spandoeken worden aangebracht. zen erg duur en praktisch niet te vinden 
zijn" IS hij van mening. 

„De ervaring van jaren heeft geleerd 
dat het bijzonder moeilijk is om nieuwe 
politiemensen onderdak te verschaffen. 
Veel wonen er nu al buiten de gemeen- 
te, met zo'n klein korps geeft, dat toch 
altijd veel problemen, aldus Blokland. 
„Wanneer de bovenverdieping inder- 
daad voor huisvesting van politiemen- sen kan dienen, zou \Mt een geweldige 
uitkomst betekenen". 
Overigens wordt door hem ontkent dat 
het optreden van de politie niet correct 
geweest zou zijn. 's Middags heb ik 
nog geprobeerd met deze mensen tot 
een gesprek te komen, maar alles 
stuitte af op het botte zwijgen. Logisch . 
overigens dat wanneer je een politiebu- 
reua wilt kraken je een reactie kunt 
verwachten". Carnaval in Schartegat 

SCHARREGAT - Het programma voor het carnaval ziet er als volgt uit: 

Vrijdag 27 februari: 

Een uitnodiging van Prins Bobo den Ursten aan alle inwoners van het 

Scharregat om deze avond als zot of zottin deel te nemen aan de grote 

dweiltocht. 

Zaterdag 28 februari 14.00 uur 
14.30 uur 20.00 uur Zondag 1 maart 
12.45 uur Kindercarnaval van de schuimkoppen in De Krocht 
Ontvangst van Prins Bobo den Ursten op het raadhuis. Dit 
gebeuren wordt voorafgegaan door een show van Muziek- 
korps De Wester op het Raadhuisplein. 
Gekostumeerd bal in Hotel Keur de residentie vn Prins 
Bobo den Ursten. 
21.00 uur 

Eveneens gekostumeerd feest in De Krocht bij de carnavals- 
vereniging De Schuimkoppen, terwijl onder leiding van 
Prins Rudo ATV, vorst Jan de Twiedc en de raad van elf 
,,De Duysterhappers" een carnavalsfeestje bouwen in 
Zomerlust (Sociëteit Duysterghast). 

Op dit tijdstip verzamelen alle verklede kinderen zich in de 
Flemingstraat, hoek Pasleurstraat in Nieuw Noord. Start 
van deze grootse kinderoptocht om ca. 13.10 uur. De route 
die wordt afgelegd is als volgt: Celsiusstraat - Linneaus- 
straat - Van Lennepweg - Sofiaweg - Kostverlorenstraat - 
Haltestraat ■ Grote Krocht - Hogeweg - Oranjestraat 
Raadhuisplein. 

Op zondag wordt op het eindpimi van de carnavalsoptocht 
weer door de Duysterhappers warme chocolademelk ver- 
strekt in de nabijheid van het Raadhuisplein. 
Vanaf 14.00 uur begint het kindercarnaval in Duysterghast 
met bezoek van de Jeugdprins en zijn raad. 

Groot carnaval in Nieuw Unicum. Dit jaar zal het feest een 
Braziliaanse sfeer hebben. Medewerking wordt verleend 
door een grote showband en de beroemde formatie Sonara 
Paramarera. 

Toegangsprijs voor deze avond ƒ 4,—. Kaarten verkrijg- 
baar bij het WV-kantoor of de receptie van Nieuw 
Unicum. 

Op de valreep, lot besluit van het carnaval 'SI een laatste 
feestavond in alle etablissementen. Een kroegensluiptorlit 
van de vermomde prins met zijn raad van elf die 
eigenhandig de sporen van hel carnaval in deze zaken zal 
verwijderen. 

Voor toegangsprijzen en kaarten van de divcne evenementen verwijzen wij 

graag naar de raambiljetten. 

Van de carnavalsvereniging De Noorderlingen hebben wij helaas geen 

programma ontvangen. Voor alle inwoners van het Scharregat, veel plezier, 

AlaafÜ! Wanneer de geruchten juist blijken en 
de bovenverdieping van dit gebouw 
inderdaad zal gaan dienen als voorlopi- 
ge huisvesting van politieambtenaren, 
dan kan de werkgroep huisvesting daar 
volledig vrede mee hebben, i^lfs als de 
aktie geleid zou hebben tot deze oplos- 
sing dan is het gebeuren van vrydag- 
mtddag niet vergeefs geweest. Dan heb- 
ben w(j iets bereikt. 
Waren er echter al plannen, vóór onze 
aktie, voor voorlopige huisvesting dan 
hadden deze openbaar gemaakt dienen 
te worden, dan waren wij niet tot deze 
aktie overgegaan" aldus één der woord- 
voerders van de werkgroep. ZANDVOORT - Het is inbrekers 
niet altijd om waardevolle voorwer- 
pen te doen. Ook nuttige gebruiks- 
voorwerpen worden wel eens ont- 
vrecmd zoals uit een flatbos in de 
Lorentzslraat. De deur van de box 
bleek geforceerd en vermist werd: 
een fluitketel. Geen gewone echter, 
maar een hoofddeksel voor het car- 
naval. Dus wie iemand met een 
dergelijke uitmonstering signa- 
leert. Het lijkr mi.sschien niet onverstan- 
dig om het kamerbreed tapijt goed 
vast te spijkeren en het paard in de 
gang met een paar stevige knopen 
vast te leggen. 
1 - . 17373 

Als een goede buur te ver is. 74.00 uur Maandag 2 maart: 
19.30 uur Dinsdag 3 maart: 
ca. 21.00 uur ■ Uw krant niet 
ontvangen? 

Bel vrijdag voor 12.Ó0 uur ons 
kantoor, telefoon 

17Ï66 

en 's middags heeft ü herp 
in de bus. Rijk subsidieert 
aanleg fietspad 

ZANDVOORT - De Zandvoortse ge- 
meenteraad heeft een krediet beschik- 
baar gesteld voor de aanleg van een 
fietspad op de voormalige trambaan 
tussen de Blinkertwcg en de Bentveld- 
weg. Voorwaarde was wei, dat het Rijk 
75% van de aanlegkosten voor haar 
rekening zou nemen. 
Inmiddels heeft het ministerie van Cul- 
tuur, recreatie en maaCschappelük werk 
laten weten deze subsidie te zullen 
verstrekken. 

Zodra de goedkeuring voor het gevraag- 
de krediet binnen is, zal met de uitvoe- 
ring van het project begonnen worden. 
Met de voorbereidende werkzaamheden 
is inmiddels een begin gemaakt. Tumurt in raadszaal ZANÜVUORr - De 
raadsvergadering van af- 
gelopen dinsdag kreeg 
een enigzins chaetisck 
slot toen de kwestie rond 
bezettingsaktie aan de or- 
de kwam. Enkelen van de 
aktievoorders lieten vanaf 
de publieke tribune luid- 
ruchtig horen hoe zij over 
de zaak dachten, waar- 
door burgemeester Ma- 
chielsen nauwelijks de 
gang van zaken bij de 
ontruiming voor de 
raadsleden kon schetsen. 
Hij moest dan ook met 
ontruiming van de tribu- 
ne dreigen om de rust 
weder te doen keren. 

Raadslid Toonen had de 
burgemeester ophelde- 
ring gevraagd over de 
aktie. Daarbij zei hij, dat 
de PvdA-fractte zicli na- 
drukkelijk dis turuu'crdc 
van de gehezii^de teksten 
bij de bezcituiifsakiie. 
..In hel verleden hebben 
wij tj'n< vaak arltier ak- 
ttcs van de werkgroep 
huisvcsiiiii; kunnen scha- 
ren, maar met de nu 
gebezigde kreten kunnen 
wij on^ met verenigen". . 
iililiis Thooncn. Hij was 
\ au mening dat de akiie- voerders met deze kreten 
ver buiten hun boekje 
waren gegaan (er werden 
onder meer kreten als 
,, vuile fascist, flikkers" 
en dergelijke geroepen), 
maar anderzijds keurde 
hij hel optreden van de 
politie ook niet goed. 
Hem wa<! ter ore geko- 
men dat er door de poli- 
tie van een burger het 
fototoestel was afgepakt 
en het filtnrolleije daarini 
was verwijderd. Ook 
hierover vroeg hij Ma- 
ch ie ken opheldering. 
De burgemeester schetste 
daarop hoe een en ander 
verlopen irar. Hij gaf 
toe, dat er door het af- 
pakken van een filmrol- 
let/e een fout was ge- 
maakt, maar haalde 
daarop fel uit naar de 
ukcievoerdcrs. Deze een- 
zijdige belichting beviel 
enkele ..bezetters" niet 
die daarop vanaf de tri- 
bune hun lezing wilden 
geven. ., De politie begon 
al klapen uit te delen 
vóórdat er iels gezegd 
uuv", wierpen zij Mo- 
chiel.sen voor de voeten. 
Deze wilde echter hen 
mei de kanf geven op 
deze plaats hun visie kenbaar te maken en 
sommeerde de sprekers 
stil te zijn omdat hij an- 
ders de publieke tribune 
zou laten ontruimen. 

Machielsen noemde ak- 
ties zoals deze ook hele- 
maal niet nodig, omdat 
het college en de raad 
zich ook wel bewust zijn 
van de woningnood en 
haar uiterste best doet 
om daar verandering in 
te brengen. „Het spijt 
mij dat er mensen zijn 
die de woningnood als 
kapstok gebruiken om te 
treiteren en te tarten" zo 
sprak de burgemeester. 

Wat betreft het verwij- 
deren van bet fotorol- 
letje door een agent 
wilde hij nog kwijt dat 
dat een fout was zoals 
iedereen we/eens een 
fout maakt, en zeker 
onder dergelijke om- 
standigheden. „Alleen 
zijn er mensen die er 
op zitten te wachten 
tot een agent een fout 
maakt om dat dan 
breed uit te meten", 
aldus de burgemees- 
ter. 
BONT& 

U\MS- 

VACHT 

suède en nappa 

(ook grote maten) 

alle bekende merken o.a. 1 B rcco'5! 

iiAt.n see MORRIS 

behreyoubuy 

donderdag Koopavond Haailem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Maritt) / tel. (023) 31 26 55 
Amsterdam: leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 3S 96 
RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 PAGINA 2 BM^MÏISIEBERICHTEN In plaats van kaarten 

De hartverwarmende hclangsiclling en alle 
uitingen van medeleven hcioond bij het heen- 
gaan van mijn geliefde vrotnv en on^e «zorg- 
zame moeder en oma 

Jacoba Elizabclh 

van der Moolen-dc Miiinck 
hebben ons diep geirofj'en en gesteund. 

Uil aller naam: 
W. A. V. d. Moolen Voor de vele blijken van belangslelling in de 
vorm van gelukwensen, bloemen en cadeaus, 
welke ik bij mijn afscheid van ,, Hulsmanhof" 
en met hel bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd mocht ontvangen, betuig ik hiervoor 
mijn hartelijke dank. Zr. de Beer Keesomstraai 491 
2041 XV Zandvoori. . 1 Sociëteit i 1 i J^ 

dir^&tcrgba&tS 28 

f 
e 

b 
r 
u 
a 
r 
i 21.00 
uur 


•■3 
H 

m 

K 
O X 

o 


O, Gun uw bedrijf de aandacht 

van een (nog lang niet) 

uitgelezen publiek 

ADVERTEER! Motorieke 
steun van l«0TT0: 


NIET STUK TE KRIJGEN ! ! 


f^ 


^^r^1 


1 ; V ^ 


X^^' 
W^^^ ë PI 
t- o 
c: 
•< 
co 

P) 

> 
"O 

•o 

M 
9 
cn m 
a 
a 
r 
t 

14.00 
uur Sociëteit M.A.C. 
Zandvoort 
« bociéteit «Il 

duvstcrgbast 

en in alle zalen van ZOMEHLUST . Gasthuisplein 5, Zandvoort 

Met medewerking van: zeer bekend orkest en zangeres 
en natuurlijk onze Hofkapel 

HOOFDPRIJS voor gekste kleding: HFL.IQOQ,- Kleding 
naar keuze te besteden bij onze sponsor 
on nog vele andere geweldige prijzen. 
Zondag' s voor de liefhebbers een CARNAVALSHAP "ZOTTE-KLÜIF" 

VOORVERKOOP KAARTEN a Hfl. 5,- p.p. 
Bij: ZOMERLUST, Kosterstraat 5, Zandvoort, tel. 13713 
J. SCHUURMAN. Rozenobelstraat 12 [ tel 13852 
AUTOBEDRIJF ZANDVOORT, Schaepmanstraat 1, ', tel. 14580 ORGELSHOW Tevens aanmelden nieuwe leerlingen 

Demonstraties op nieuwste modellen 

Aanmelden nieuwe leerlingen voor onze orgelschool 

te Zandvoort 

Optreden van enige leerlingen 

Spektakulaire orgelaanbieding met vele 

honderden guldens voordeel 

Dit mag u niet missen! VRIJDAG 27 FEBRUARI 
Jeugdhuis Emmaweg 22 (achter kerk) 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij. Muziek Hcrmon Smit 
Hoofdstraat 11 7 - Haven 4 
Hillegom ^St 02520-1 8885 of 19686 7f? W Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keesomstraat 61 -Telefoon 7 53 51. CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN 
BEGRAFENISONDERNEMER 

H. H. KROON 

(v/h Jac. Koper) 
Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533 

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend. 
Van de kou 
in de warmte 
met bloemen van 

BLOEMENHLIIS 

J. BLUYS 

Hallesiraal 65 - Zandvoort 

Tel.02S07-I 20 60 
P.S. De specialist in 
al uw bioemwerken. Jongeman zoekt, i.v.m. 
werkzaamheden 

woonruimte 

in Zandvoort of omg. 
Liefst met vrije opgang 

Telefoon 02507-844921 00 a0m ^ it^^^^M ■*! ^ Zorg vooral in de carnavalslied 
dai u goed bij de lijd lilijli. 

Dal lukl allijd mei een 
liorlogc. klok ofwekker van 

HORLOGERfE C. WAANSNG 

HET KLOKKEMHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

hc! isprccisic-lijd.die » 
nóóii in desieek laai! 

Komt u eens kijken in ome showroom, 't Is een belevenis! 

Eigen reparatie-aldeling met 

elektronische apparatuur. Drogisterij 
MOERENBURG 

voor Dr. Vogel, 
homeopathie. 

Haltestraat 6, Zandvoort, 
tel. 02507-16123. 
Krijgt u gasten? 

Geen bezvKaarl 

Wij verhuren; 

bedden, tafels, stoelen, 

glaswerk, porselein enz. 

voor olko gelegenheid! 

Ook verhuur van leuke 

on praktische huisbars. 

DORPSPLEIN 2. 
TELEFOON 12164/13713. 
Privé na 18.00 uur 16658. KAIMTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG -3.00-16.00 uur 

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur 

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en vai^ 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507-17166 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur j ADVERTEREN ilVI EEN NIEUWSBLAD 

; levert het meeste resultaat voor uw bedrijf 

; /n een nieuwsblad wordt uw advertentie oof< nieuws! 1 Wij hebben nu reeds ontvangen 

DE NIEUWSTE 

VOORJAARS 

HEUOrogM SCHOENEN 

in diverse kleuren 
met hoge en lage hak. 

Harms schoenen 

Diaconiehuisstraat 5a, 
zijstraat van de Haltestraat, Zandvoort. PEDICURE! 
MANICURE SALON 

Mevr. 
G. Hamminga 

bij 

Orogistarij ■ Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7 
tel. 02507-123 27 

Belnndefing volgens 
afspraah. Te koop aangeboden: 

van particulier 

Ford Taunus 
1600 L 

bj. eind 1976, 
in prima staat. 

Vraagprijs 5000,-. 

Tel. 02507-14022. AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg 11a -Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 fjKT KEUKEN international l\fieuwbouw 
Dakkapellen 
Open haarden 
Keukens 
Badkamers 
enz., enz., enz. Vraag gratis offerte. <3£K grafisch economisch adviescentrum De Nederlandse Nieuwsblad Pers (N.N.P.) is een vereniging van uitgevers van nieuws- 1 
huis-aan-huisbladen. Het bureau van de organisatie is gevestigd in Den Haag. 

In opdracht van het bestuur van de N.N.P. zoeken wij kontakt met gegadigden voor de 
funktie van 

algemeen sekretaris Deze economisch getinte funktie houdt 
o.m. de volgende taken in: 

• uitvoeren van het bestuursbeleid; 

• leiden en doelmatig laten funkfioneren 
van een klein sekretariaat; 

• bezoeken van en fungeren als gespreks- 
partner en klankbord voor de 
aangesloten leden-uitgeverijen; 

• voorbereiden en introduceren van een 
informatiesysteem, dat zowel het bestuur 
van de N.N.P. als de leden relevante 
informatie verschaft over ontwikkelingen 
binnen de branche. Gedacht wordt aan kandidaten met 

• een leeftijd van ca. 30 jaar; 

• vooropleiding op H.B.Ó.-niveau; 

• goede kontaktuele eigenschappen; 

• goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid; 

• ervaring in een funktie met een 
organisatorisch karakter, bijvoorbeeld op 
een stafafdeling van een uitgeverij, een 
organisatie-afdeling van een bedrijf of 
een economische afdeling van een werk- 
geversorganisatie. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektie-procedure. 

Geïnteresseerden nodigen wij uit een met de handgeschreven sollicitatiebrief met 
uitvoerige gegevens over opleiding en ervaring te sturen aan het GEA, Ter Gouwstraat 1, 
1 093 JX Amsterdam, onder referentie NSL Drogisterij - Reform 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET-ARTIKELEN 

voor suikerpatiënten 

en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANDVOORT 

Tel. 02507-1 6123 JAN KROESE 

MAKELAAR O.G. 

TAXATIËN 

Brederodestraat 116, Zandvoort, 
telefoon 13244 HONDENKAPSALON 

Renee 

voor vakkundig 
knippen, scheren, 
trimmen, wassen, 

oor- en 
voetbehandeling 

Van Ostadestraat 26, 
telefoon 15626 CARNAVAL-FOTO 

Leuke posterfoto van uw kostuum bij: 

5 minuten 

POSTERFOTO 

Klaar terwijl u wacht! 
IPOSTERFOTO 30x40 cm Slechts 20,00| 

PASFOTO'S. stuks 10,00| 

GALERIJ KERKSTRAAT, WINKEL 8 Bod gevraagd: 

KOSTVERLORENSTRAAT 90 

Geheel gerenoveerd 

halfvrijstaand woonhuis 

met zonnige tuin o.h. zuiden. 
Moet van binnen gezien worden! 

Inlichtingen: . 
CENSE MAKELAARS O.G. 
Telefoon 02507-12614. • Fa. Gansner & Co. 

IMS- en OUEHAAROEN ■ 6ASF0RNUIZEN 

Deskundig advies. 
Vooral uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 

Etna. Faber, Benraad gashaarden. 

Topnzaai: 

Schelpenplein • Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18 Woningruil 

Wie heeft een kleine 

eengezinswoning 

In het dorp, van de 

E.M.M. en wil graag 

niien naar een 

grotere woning. 

Ik heb een 4-kamer- 

flatvandeE.M.iy/1. 

Huur/ 209,- p.mnd. 

Geen buren boven 

mij en een prachtig 

uitzicht. 
Telefoon 17921. ATTENTIE 

Per 1 maart a.s. is weer het nieuwe plaatje 
verplicht voor bromfietsers. 

Plaatje en verzekeringsbewijs 

liggen voor u klaar. 

Ook reis- en goederenverzekeringen 

van de "Europeesche" 

Autoverzekeringen nu 

tot 50% no claim 

én denk eens aan de Optima 
brandverzekering. Geheel aangepast aan 
uw wensen. 

Assurantie kantoor 

A. M. FOLKERS 

Gasthuisstraat 4 - 2042 JP Zandvoort 
Telefoon 02507-1 32 83 NIEUW UIT BRUSSEL 

10 verschillende kleurtjes 

verpakking met 6a7 bonbons 

voor f. 4,50 

worden 28 februari gekeurd door 
Prins Bobo den Urste I 

La Bonbonnière 
haltestraat 39a 
zandvoort 

Tel. 15584 ? PORQUE ? 
ZANDVOORT Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728 Zandvoort is best gezellig! Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg 
gezellige Franse avonden gehouden worden. Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen 

met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt 

aangeboden door het huis. 

Hartelijk welkom RAWDSTAD PUBLICATfES 4/5 OONOERDAG 26 FEBRUAR1 1981 'De leerling krijgt dikwijls de straft die zijn leraar verdient. •Olto Weiss DAAR sta je dan als één van de vel&n die dit jaar de 
overstap maken van een lagere school naar de brugklas. 
Brugklas van een school voor lager beroepsonderwijs of 
algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo of vwo). Wat staat 
je daar te wachten? Een groot schoolgebouw, met niet zelden 
meer dan duizend leerlingen. De eerste indrukken zijn soms 
erg verwarrend. Je komt in een klas vol onbekende gezichten, 
ieder uur een andere docent met eigen hebbelijkheden. Je 
krijgt andere vakken. Je kijkt op tegen de jongens en meisjes 
uit de hogere klassen, terwijl je in de zesde klas van de 
vertrouwde lagere school gewend was de oudste en de groot- 
ste te zijn. Je staat aan het begin van een nieuw avontuur. flIllllllllllllllllllllllllllllllltllMIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIHgiMIIIIIIIIIIIIMIIIIItlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIII • Binnen mavo, havo en vwo moet naast het vele „hoofd- 
werk" meer aandacht komen voor het werken met de 
handen. <Foto Luuk Gosewehr) De eerste tijd, in de brugklas» 
heb je de handen vol aan het 
verwerken van alle nieuw indruk- 
ken. Maar zo in de loop van het 
jaar stel je je al gauw de vraag: 
zit ik hier wel goed? Was het toch 
niet beter een ander schooltype 
te kiezen? Het eerste duwtje in 
een bepaalde richting is op de 
lagere school al gegeven. Leerlin- 
gen die goed met hun hoofd kon- 
den werken zijn in het algemeen 
terechtgekomen op een mavo, 
havo of school voor vwo. Wie met 
leren minder goed kon meeko- 
men en liever met de handen 
werkte is naar alle waarschijn- 
lijkheid in het lager beroepson- 
derwijs beland. 

Je hoort wel eens dat de bmgklas 
nuttig is, omdat hierdoor de keuze 
van schooltype minstens een jaartje 
wordt uitgesteld., In onderwijskrin- 
gen wordt dit echter vaak als fabeltje 
beschouwd. De ene brugklas is de 
andere niet. De brugklas van het la- 
ger beroepsonderwijs kent bijvoor- 
beeld een wat ander programma dan 
die van mavo/havo/vwo. Bovendien 
zijn er scholen die in één brugklas 
leerlingen plaatsen die vermoedelijk 
naar het mavo gaan en in een andere 
brugklas kinderen van wie men ver- 
wacht dat ze bv. straks het vwo vol- 
gen. Het gezicht van de brugklas 
wordt voor een belangrijk deel per 
school bepaald. Overstappen is wel 
mogelijk, het gaat echter niet altijd 
probleemloos. Zou je de schoolkeuze 
echt willen uitstellen, dan zou je naar 
een middenschool moeten (die in een 
wat experimentele vorm hier en daar 
bestaat). 

Overigens, zo is de ervaring van 
directeuren en rectoren, is het advies 
van de hoofden van de lagere scholen 
in het algemeen juist. En dat advies is 
vaak de basis voor plaatsing in een 
brugklas van een bepaald schooltype. 
Zit je op een scholengemeenschap 
dan heb je na de brugklas gewoonlijk 
verschillende mogeUjkheden (mavo, 
havo, vwo). Anders ligt het bij speci- 
fieke scholen van één type (categora- 
le scholen). Je zit bijvoorbeeld in de 
brugklas van een mavo-school en wilt 
bij nader inzien naar de tweede van 
het havo. Dan moetje naar een ande- 
re school, misschien zelfs in een ande- 
re gemeente. Hoe groot de overgang 
is hangt sterk af van de relaties die er 
tussen beide scholen bestaan. Er zijn nogal wat kinderen die eerst het ma- 
vo afmaken en dan overstappen naar 
het havo. Ja, maar dan verlies je een 
jaar, wordt vaak gezegd. Ach, zo rea- 
geert xnen in onderwljskringen dan 
gewoonlijk, wat is nu een jaar. Je 
hebt toch veel ervaringen opgedaan 
en zo bezien is het jaar helemaal niet 
verloren. Overstap Verkering In de loop der jaren zijn de afstan- 
den tussen verschillende schooltypen 
verkleind. Een rector van een havo- 
vwo scholengemeenschap wijst op de 
kloof die indertijd bestond tussen 
mulo en hbs. De jongen van de hbs 
die verkering had met een mulo-meis- 
je was uitzondering. Dat kön eigen- 
lijk niet. Met een mms-meisje, dat 
ging nog wel. Thans zou a&c in het 
algemeen voortgezet onderwijs an- 
ders zijn. Echter: tussen dat algeme- 
ne voortgezette onderwijs en het la- 
ger beroepsonderwijs bestaat nog wel 
degelijk een kloof. Een mavo-direc- 
teur: „Vaak hoor ik ouders zeggen: 
mijn zoon moet toch minstens mavo 
hebben." Het lager beroepsonderwijs 
wordt dan als iets minderwaardigs 
gezien. Ten onrechte. Overigens ver- 
schilt dit per streek. 

Van een mavo-brugklas gaat, zo 
meldt een mavo-cllrecteur, circa twee 
procent naar een havo-vwo-school. 

Hooguit vijf procent van de mavo- 
brugklassers zou, zijns inziens, zich in 
het lager beroepsonderwijs thuisvoe- 
len. Maar dan komen de ouders in 
verzet: „Met de stap van havo naar 
mavo kunnen ze vaak nog wel vrede 
hebben. Het is echter moeilijk ouders 
ervan te overtuigen dat het lbo de 
beste oplossing is voor hun kind." 

Vergeet ook niet, aldus een rector, 
dat je in ons land meer mogelijkhe- 
den hebt, naarmate je een moeilijker 
schooltype hebt gevolgd. Het is dan 
ook begrijpe;lijk dat ouders mikken 
op zo moeilijk mogelijk schooltype 
voor hun kind. En je kunt dan wel een 
serie redelijke argumenten aanvoe- 
ren voor een overstap, hij wordt als 
stap terug gezien en dat roept thuis 
vaak grote emoties op. 

Wat dat betreft is het een gunstige 
ontwikkeling dat mavo en lbo naar 
elkaar toegroeien. Er zijn scholenge- 
meenschappen, waarin beide typen 
zijn opgenomen. Een mavoHdirecteur: 
„Het is niet erg om een tijdje op je naar 
I brugklas 

I zien als een avontuur I 

7<IIIIIIHIIIMIIIIIIHHIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI«IIMI|IIIHIIIIIHII|||IIIIIIIIIHI»MIIIIIIIHIUItlllllllUllllll)llllt»WWIIIIIIIIIIIIIIHlm»lllllllll^ tenen te moeten lopen. Vier jaar op 
de tenen lopen gaat echter niet." 

En, laten we wel wezen, iedere vorm 
van (voortgezet) onderwijs kan altijd 
nog worden aangevuld met verdere 
opleidingen. Bijvoorbeeld via het 
avondonderwijs, waar tal van deel- 
certificaten te Inhalen zijn. Het ziet 
er naar uit dat ook in het voorgezet 
onderwijs over enige tijd met deelcer- 
tificaten (deelexamens) wordt ge- 
werkt. Daar zijn echter wel proble- 
men aan verbonden, want het dagon- 
derwijs moet in de regel in een aantal 
jaren worden doorlopen, het behalen 
van alle noodzakelijke deelcertifica- 
ten (samen het eindexamen vor- 
mend) zou best eens meer tijd kun- 
nen vergen dan het huidige normale 
programma. Bovendien moet bij 
deelcertificaten voor ieder vak mini- 
maal een zes zijn behaald, terwijl 
thans een onvoldoende door een an- 
der cijfer kan worden gecompen- 
seerd. 

Handen 

Het verschil tussen lager beroeps- en algemeen voortgezet onderwijs Is 
betrekkelijk. In het beroepsondendjs 
werk je wat meer met de handen, zijn 
er meer doe-vakken, dan in het voort- 
gezet onderwijs. Maar ook in het lbo 
worden er wel degelijk leervakken 
gegeven. En in het mgemeen voortge- 
zet onderwijs zou het werken met het 
hoofd best wat meer afgewisseld kun- 
nen worden met werken met de han- 
den. Dat vinden tal van rectoren ook. 
Het realiseren van die wens Is echter 
niet eenvoudig en met name in het 
voorbereidend wetenschappelijk on- 
derwijs zal het veel problemen geven 
met het ocg op de verdere studie. 

Op een gegeven moment moet iede- 
re leerling, hetzij in het lbo, hetzij in 
het algemeen voortgezet onderwijs of 
vtDo. kiezen in welke vakken examen 
gedaan wordt. Op mavo en havo zijn 
dat er zes, in het vwo zeven. Alteen in 
het vwo bestaat de mogelijkheid er 
nog een achtste vak bij te doen. Bij- 
zonder jammer ia het, met name voor 
de betere leerlingen, dat je op mavo 
en havo niet een zevende vak mag 
kiezen. De opvattino als eouden leer- 
lingen in groten getale hun toevlucht nemen tot „pretpakketten" blijkt on- 
juist. De schoolleiding constateert 
namelijk dat heel serieus het vak- 
kenpakket wordt samengesteld. 
Vaak moet de leiding er zelfs voor 
waken dat een leerling een pakket 
kiest dat zijn krachten te boven gaat. 

Flexibel 

De samenleving verandert. De 
school bljft niet achter, „leder jaar is 
weer anders," aldus een rector. Een 
collega: „Het onderwijs functioneert 
het best als behoudend progressief. 
Je moet een aantal waarden niet te 
vlug overboord gooien. Mede in ver- 
band met het toekomstperspectief 
dat je aan de kinderen mee wilt ge- 
ven. Je moet ze gereedschap meege- 
ven. Je moet trachten er flexibele 
mensen van te maken en mogelijkhe- 
den voor de toekomst open te hou- 
den." Het lager beroepsonderwijs 
leidt evenmin als het algemeen voort- 
gezet onderwijs op voor een bepaald 
beroep. Hoogstens is er sprake van 
beroepsvoorbereidend onderwijs. 

• En dat leidt nogal eens tot de over- trokken constatering dat wie van het 
lbo komt niet eens meer een hamer 
kan vasthouden, of dat wie iiet alge- 
meen voortgezet onderwijs heeft 
doorlopen zo weinig weet. Mensen uit 
het onderwijs wijzen de kritiek van 
de hand. De leerling van nu weet 
andere dingen dan zijn ouders. Vroe- 
ger kon men de tafels van vermenig- 
vuldiging opdreunen, nu werken leer- 
lingen op school met zakrekenma- 
chlentjes en leren hoe belangrijk de 
plaats van de komma is. Een rector: 
„Het moraliserende is een beetje uit 
het onderwijs verdwenen. De leerlin- 
gen weten vaak weinig spreekwoor- 
den en zijn veel minder vertrouwd 
met mythologie en bijbel. Toen ik een 
keer een leerling vroeg beterschap te 
beloven, vroeg hij verbaasd: ben ik 
dan ziek geweest? Je kunt niet zeg- 
gen dat ze tegenwoordig niets meer 
weten. Ze weten andere dingen." 

Wel ervaart men dat kinderen zich 
erg moeilijk kunnen concentreren. 
Dat neemt soms verontrïistende vor- 
men aan. Naar een antwoord op dit 
probleem wordt naarstig gezocht. 
Ook constateert men steeds vaker een faalangst, het niet geloven in het 
zelf iets kunnen presteren en daar^,: 
door bijvoorbeeld „dichtklappen" bij- 
proefwerken en tests. ,; 

We hadden het in het begin van ditj 
artikel over de toch wel Ingrijpende 
overgang van de lagere school naar-' 
de brugklas. Dat komt ten dele door 
de veranderingen die zich in het on- 
derwijs voltrekken. In het lager on- 
derwijs gaat dat, zo is de indruk, 
sneller dan in het voortgezet onder- 
wijs. Leidt dat tot een kloof? De rec- 
toren en mavo-directeuren die wij ge- 
sproken hebben menen van niet. Wel, 
zo zegt men, moeten wij zien in te 
spwlen op de andere lesmethoden van 
het lager onderwijs. Het klassikaal 
lesgeven voor het bord in de brugklas 
bijvoorbeeld kan problemen geven. 
Nee, de overstap van de lagere school 
naar het voortgezet onderwijs is ze- 
ker niet moeilijker dan die van mavo- 
4 naar het havo op een andere schooi. 

„Je moet de aankomende brug- 
klassers zonodig wel een hand 
toesteken," aldus een rector, 
„maar het is niet zo dat ze volle- 
dig bepakt en bezakt in de nieu- 
we omgeving moeten komen. Je 
moet het voor hen zien als een 
avontuur en de ouders heb üc 
altijd voorgehouden: gun hen 
dat avontuur." 

rené de leeuw 
jan m. pekelharing 
Zocherschool 

voor Tuinbouwonderwijs 

ELSWOUTSLAAN 20 
2051 AE OVERVEEN 
TELEFOON 023-245035 Een school die aansluit op het lager onderwijs. 
Een school mét en vóór „groen", bloemen en 
planten, bijzonder fraai gelegen op het land- 
goed Elswout. 

Naast algemeen vormend onderwijs wordt 
praklijkondefwijs gegeven in de vakken aanleg 
en onderhoud van tuinen, bloementeelt en 
bloemsierkunst. De opleiding duurt 4 jaar. 

Heeft u belangstelling? r^aak dan een alspraak 
voor een rondleiding. 

Open dag: zaterdag 21 maart van 1 1 .00 uur tol 
14.00 uur. Aan de school zijn vakscholen in het kader van het 
leerlingwezen verbonden voor de opleidingen tot 
vakbekwaam hovenier en bloembinder(slcr). 1-jarige dag- of 
avondopfeiding 

VAKDIPLOMA 

BLOEMIST/ 

WINKELIER 

Géén 
vooropleidingseisen 

Bel of schrijf voor informatie 

Theo Boerma 

leraar bloemsierkunst 

MonteverdllaarTtje 1, 1431 ZJ Aals- 
meer. Tel. 02977-21808. AANMELDING 
BEROEPSOPLEIDINGEN 

OAGLESSEN. Aanv. sept. Prosp. op 
aanvr. 

SECRETARESSE 

• DIRECTIE-SECR., vóór- 
opl.: Athen., HAVO 5 

• BUREAU-SECR., voor- 
op!.: MAVO 4 jr, HAVO 4 jr 

RECEPTIONISTE 
INFORMATRICE 

ir Vóóropleiding: MAVO 4 jr 
of HAVO 4 jr 
Verklaring v/h Minist O & W van 
29-S-'76 

,,Pont diploma's genieten maatschappelijke er- 
kenning. 

Inl. en inschr.: ma/do. 11. 00- 17.00 uur en 19.00-20.00 
uur, vr. 11.00-15.00 uur. Insf. PONT Prosp. op aanvr. 
Stolbergstraat 10 
(Einde Tempelierstr.) 
Haarlem. Tel. 321895 HOGER TECHNISCH INSTITUUT (HTI) 

RombouJ Hogerbeetsstraat 109 A, 1052 VVV Amslerdam. Telefoon: (020) 
- 845780. 

Sinds 1939 mondeling-onderwijsinstituut voor opleiding tot bouwkun- 
dige, beton- en staalconstructeur, calculator in het bouwbedrijf en 
bouwprojectleider. 

Parallel lopende cursussen op dinsdag- en donderdagavond (elke 
week) en op zaterdag (om de veertien dagen). De wekelijkse cursussen 
zijn bedoeld voor degenen die in en rondom Amsterdam wonen, de 
zaterdagcursussen voor leerlingen uit alle overige delen van het land. 
Het cursusjaar loopt van begin september tot en met half juni (tien 
maanden). 

A. cursus bouwkunde 

vierjarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerde LTS ers (ko- 
men in het eerste jaar) en afgestudeerde MTSers (kunnen via 
toelatingsexamen in het tweede of derde jaar worden geplaatst). 

B. cursus bouwprojecfleider 

tweejarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerden HTI, afd. 
Bouwkunde en afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde. 

C. cursus beton- en/of staalconstructeur 

verdeeld in twee voorbereidende jaren (o.a. afgestudeerden 
MTS, afd. Bouwkunde) en een afrondend cursusjaar (tot dit 
laatste kunnen afgestudeerden HTS, atd. Bouwkunde ol Weg- 
en Waterbouwkunde rechtstreeks worden toegelaten). Boven- 
dien opleiding voor examen' Selonvereniging (BV) en cursus 
Modern Rekenen. 

O, cursus calculatie in het bouwbedrijf 

éénjarige cursus, toegankelijk voor algestudeerden HTI. afd. 

Bouwkunde of afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde. 
Aanmelding voor alle cursussen: uiterlijk 30 juni. Voor nadere informatie 
wende men zich tot de administratie van het Hoger Technisch Instituut: 
aüies zie boven. Ouders en docenten kunnen zelf 
ook nog studeren, 

bijvoorbeeld voor de middel- 
bare akten 

PEDAGOGIEK 

Het A-programma bevat o.a.: 
opvoedkunde, psychologie, so- 
ciologie, wijstjegeerte; 

Het B-programma onder moer: 
cognitieve- en sociale ontw. 
psychologie, antropologie, ge- 
sprekstrainjng. 

De opleidingen kennen meer- 
dere differentiaties; Onderwijs- 
kunde, andragologie, transcul- 
turele- en speciale pedagogiek. 

Colleges op woensdagmiddag, -avond en 
vrijdagavond. Inlichtingen: briefkaart naar 

PEDAGOGISCH 

SEMINARIUM 

aan de 

VRIJE UNIVERSITEIT 

De Lairessestraat 142 
1075 HL Amsterdam. ^ »> I.V.O.-M.A.V.O.-schooï „'t Heuveltje Boekenroodeweg 5 - Aerdenhout 

(bij station Heemstede-Aerdenhout) 
Tel. 023-246246 

Inschrijving van leerlingen 

Voor het brugjaar van de cursus 1981-1982 bij de directeur P. R. Blom na 
telefonische afspraak, vanaf 9 maart, doch uiterlijk 31 maart. 
Aanmeldingsformulieren worden op aanvraag toegezonden. De I.V.O.- 
M.A.V.O.-school leidt op voor de diploma's M.A.V.O. 3 en M.A.V.0. 4. 
De I.V.O.-school stelt zich ten doel, de leerlingen een zo breed mogelijke 
ontwikkeling te geven, waarbij het mogelijk is, rekening te houden met de 
aard, de aanleg en het tempo van de leerlingen; aan de expressievakken 
wordt grote waarde gehecht. 

Er wordt gewerkt met een proe venstelsel. Een proef is te beschouwen als een 
tentamen. Voor elk jaar staat er een bepaald aantal proeven op het 
programma. Heeft een leerling alle proeven van de verplichte grondslag 
afgelegd, dan wordt verder gewerkt aan de vakken van het eindexamen- 
pakket. 

Het is een school zonder zitten blijven 

De leerling werkt aan de opdrachten die tof een proef behoren. Zodra aan alle 
opdrachten is voldaan, kan de proef, ongeacht de tijd van het jaar, worden 
afgelegd. Daarna kan de leerling direct aan de hogere proef beginnen. 

Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk. e 
m 2i/>l (öcGuitÓütV 

■ önCitfirimcn en Sint^ufertus 

mfiscfiooC 

^cinaerr cfe- bosstraat ij. W5S CL:^msrer(fam- Vest^ 

mixCern consuniptief onrdrH'j's tnctopCeicCituj ÜV (ktf (ïïpComcu yoor: 

ioi, ieCnen 

.{i'nij ^juur, rjn ife fa^pr&sclïooC •èczict'cfs wm fiet u'ijfrotfi'i.^mi't vti(ï((en op C-nh'iuiu 
rön 7Ai((tfeiCa(i r^forccu ~. SCu^crs. '3ii((J{crijscfjooC. M'iiiiü'CiiiUi rJfubltoutfl^ioHfi^; il'^'lSo 
insi'l'ifijyin>j: uimCij({s aun ((i^ scl[ooC of tl'CcfQniócii: 0Z0~S^S0'J3 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 fAUdXM o Ik vond Mrat ik zocht op de Grote Krocht... Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042LTZandvoort 
telefoon 02507-16033 Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO tifmn: vanmaandag 13 OOuiir tof iatardag13 00 UU' 
HET EMCE ECHTE TROUWBEDRtJF Wij kunnen u bieden: 
« De bekende \\ itic Mcrccdcsscn 
K Mercedes Old-Iimcr 1935 type 320 
« Trouwkoetscn bespannen met 2 of 4 

paarden 

Ook in combinaiic mogelijk L Taxicentrale 

Grote krocht 18, Zandvoorl 
Telefoon 02507-12600/17588 
Plavuizen 
tafels 

v.a. 

298,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02S07-177S1 Hang/Legkast 

met schuifdeuren 

182x60x97 cm 
Grenen en eiken 

198,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 26 
telefoon 02S07-17751 Alles voorhandwerken vindt u tij 

'T LUIFELTJE GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT s morgens gebracht. 's middag 1 al tchoon Rijwieihanilel BOS 

voor o. a. 

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, 

Motobecane, Kyoso en div 

kinderrijwielen. Tevens 

KIS-sleuteiservice en 

rijwieh/erhuur 

Grote Krocht 27. telefoon 12954 Dik matras 

15 cm, 80x190 cm 

139,- 

Ooit in grotere maten 

Het Kastenhuis 

■ Grote Kroht2S. 
telefoon 02507-17751 .TIENAGER 

secretaire 

met veel ruimte, grenen 
uitvoering 

198,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon 02507-17751 VOOR IEDEREEN 
EEN JUISTE BRIL oo U wilt nog weg met 
de Pasen? 

Boek dan snel. Wij hebben nog enkele plaatsen! REISBUREAU 
KERKMAN MANNEN-KANARIES 

POPOEN-KANARIES 

TROPISCHE VI^EN en PLANTEN 

WEZËNBEEK 

Grote Krocht 28 • Zandvoort '2 Optiek Slinger 

Gedipl. opticien 

Grote Krocht 20a, Zandvoort, 

teefoon 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen 
Vrijdag koopavond 
Aart Veer brengt het voorjaar in huis 

met dagelijks verse voorjaarsgroente g rote Krocht 23. zandvoort dus ik kocht Mrat Ik zocht op de Grote Krocht H. W. Coster bv 

Makelaar o.g. • Bouwkundige 
Taxateur Burg. Engelbertsstraat 11 

2042 KM Zandvoort 

Telefoon 02507-15531 ZANDVOORT 
3-kamer vakantie app. op de Ie verd., goed onderhouden 
en ged. gestoffeerd, "de Schelp", 
Dr. C. A. Gerkestraat 20/47. Vraagprijs f 79.000. k.k. ZANDVOORT 
parterrewoning 

met zomerhuis en schuur in de 
tuin. Ind.: doorzonkamer, hal, 2 
slaapk., keuken, toilet, voorzien van 
CV., badk. m. douche met achter- 
om. 

Dr. C. A. Gerkestraat 15 zw. 
Vraagprijs f 145.000,- k.k. 
Coliegiaal met J. Attema. ZANDVOORT 
moderne luxe 
maisonette 

ind.: woonkamer, hal, moderne luxe 
keuken, toilet, Ie verd.: 2 slaapk., 
badk. m. douche, 2e verd.: vliering, 
eigen CV., schuur. 
Thorbeckestraat 3/3 

Vraagprijs f 198.000,- k.k. ZANDVOORT 
luxe 4-kanierf lat 

met lift, 4e verd., goed onderh., 
zeezicht, ind.: woonkamer, 3 slaapk., 
hal, keuken, toilet, badk. m. bad. 
Ook als 2e woning. 
Van Galenstraat 96 

Vraagprijs f 158.000,- k.k. ZANDVOORT 
2 kamerf lat met gezellig zonneterras. Ind.: 2 ka- 
mers, hal, open keuken, toilet en 
douche. Ind. inventaris. 
Van Galenstraat 138. Vraagprijs / 115.000.- k.k. IW 

ASSURANTIËN 

Grannetia 

GELD LENEN NIET DUUR 

Bedrag 48 60 96 120 mnd. mnd. mnd. 5.000, 
10.000, 
15.000. 
20.000. 
25.000, c mnd. 

129,93 
247,15 
3W,37 
481,59 
598,81 

Ie en 2e hypotheken tot 
125% mogelijk 

Informeer eens I 

Helmersstraat 11 • Zandvoort 

Tel. 02507 - 1 21 50 150,95 
289,14 
427,34 
565,53 
703,73 98,93 
184,15 
269,92 
355,68 

441,44 238,43 
313.71 
388,99 Strandpaviljoen 
Wij zijn weer 

GEOPEND 

1 MAART 

Wij heten u van harte welkom in ons vernieuwde 
paviljoen. m^ BELLEN ^02507 - 1 71 66* ADVERTEREN MET EEN 
GOED PRODUKT 

ib üen (lieiibt bewi|2un dein de Ic/crs 
Onze lu/ers beseffen d,it, d,uiruiii 
worden de cidvertentiupücjind b /o yoed 
9ele2un, dddroni ook z\\n do 
dduerleurders ^o inguiionicn mul 

Zandvoorts Nieuwsblad Nieuw uit Amerika! 
Perfekte nagels! 

Dal Kan' trKend 

nagelstyliste lost al uw 

nagelproblemen op. 

Indien gewenst aan huis. 

Inlichtingen en afspraken 

CARt.A HEIERMAN 
telefoon 03210-4563 G.Koi 

Schuitengat 7 
telefoom3112 

Auto - brand - leven 
alle verzekeringen Te huur gevraagd 

etagewoning 

te Zandvoort. 

Brieven onder nr. Z507buro 
van dit blad. KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAN 

Reinwardtstraat20. telefoon 02507 - 1436S. LEKKERE VULKOEKEN? 

Ja toch! 

Even bestellen bij 

BAKKERIJ 

R. V. d. WERFF 

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01 


rn^vt Uw adres voor 
elast. kousen, pan- 
ties, knie- en enkel- 
stukken, ook naar 
maat 
Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 
Zandvoort 

tel. 02507-12327 mmm. • •# Piano gevraagd voor 
vereniging. 

Tal. O20-26U11. 
na 19.00 uur 
02507-17462. KERKSTRhKT 6^ ZüNPVOORJ tel. 025C7'l6f4f FotoQuelle 

Compleet foto/film- 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen, 

OROGISTERM 

MOERENBURG 

HattaatraatO. 
Zandvoort RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 PAGINA 3 
bundig kindercarnaval! ZANDVOORT - Groot was het feest 
zondagmiddag in zwembad De Duin- 
pan waar meer dan tweehonderdender- 
tig kinderen in alle leeftijdsgroepen 
verkleed waren gekomen om deel te 
nemen aan het kinderkarnaval van De 
Scharrekoppen. 

Twee keer zoveel deelnemers als vorig 
jaar, gaf de jury twee maal zoveel werk 
o(n uit de talrijke aanwezige deelne- 
mertjes, de mooiste, origineelste of 
allerleukste te halen. Een reuze karwei 
want graag had de jury meer dan 
tweehonderd prijzen uitgereikt, want 
dat had men zeker kunnen doen. 
De demonstratie van de kunstzwemdf- deJing van de Zeeschuimers, was su- 
bliem. De meer dan vierhonderd be- 
zoekers hebben genoten van de presta- 
ties van dit team (inmiddels uitgegroeid 
tot zo'n ,35) die op de bekende car- 
navlsschlagers ,,Een kamerbreed ta- 
pijt" via ,,het paard in de gang" de- 
monstreerden dat de kunstzwemafde- 
ling er één geworden is, waar niet 
gemakkelijk meer omheen „gezwom- 
men" kan worden. 
De imitator van André van Duin was 
20 goed dat vele niet ingewijden aanna- 
men dat het De Scharrekoppen was 
gelukt deze artiest naar Zanclvoort te 
laten komen. Zelfs toen ook hij in het water belandde, net als de voltallige 
Raad vn Elf in badpakken anno 1900, 
behield hij zijn spraakwater. 
Door Prins Bobo werden de nodige 
onderscheidingen uitgereikt en traditie- 
getrouw doken ook deze onderschei- 
den figuren al of niet vrijwillig in het 
zwembad. 

Prijzen werden gewonnen door onder 
andere: Het Kersemeisje, De Pierrot, 
De Hulk, de Dood van Pierlala, voor 
het spreekwoord „Wie de klok heeft 
horen luiden", en het groepje dat 
onder woorden bracht „houdt Zand- 
voort schoon". 
(Adverlcniwj OIRKSON 

MULTIMARKTENB.V. 
zoekt voor haar afdeling 
OPLEIOriMG ean 25-35ir. -MEAO -HAVO- 
niveau , 

Na een sedegen inwerkperiodo 
moet zij in staat zijn om 
Jeugdigen (veelal cassieres) op 
te leiden en te motiveren. 

De functie vereist zelfstandig- 
heid flexibiliteit en dikwijls 
ook onig improvisatie-talent. 

Als u over een opgewekt. vri«n- 
delijk en inspirerend karakter 
beschikt, schrijf ons en wij 
reageren ipoedigt 
Brieven richten aan ons hoofd- 
kantoor, Marktlaan 55, 
2130 AA Hoofddorp -t.a.v. 
de Hr. O. van den Broek. Gehandicapten vragen 
aandacht gemeentebesturen 

KENNÈMERLAND - In een 
brief aan de gemeentebestu- 
ren in deze regio heeft de 
KLGZK, de Kommissie Li- 
chamelijk Gehandicapten 
Zuid-Kennemerland, de aan- , 
dacht gevestigd op het Inter- 
nationale Jaar van Gehandi- 
capten 1981. Eén van de uit- 
gangspunten van dit interna- 
tionale jaar is het vergroten 
van de participatie en de inte- 
gratie van gehandicapten in 
de samenleving. De KLGZK is een samenwerkingsver- 
band van instellingen en groeperingen 
van en voor gehandicapten. Zij streeft 
naar een integrale aanpak van de pro- (Adverlentief Zandvoort-centrum 

Te huur: 

ksntoor/bedrijfsruimté 

; v.a. 120 m'. 

Inlichtingen: 

Cense Makelaars o.g. 

Telefoon 02507-12614. Zandvoort werkt mee 
aan telling 
arbeidskrachten 

ZANDVOORT - Ook dit jaar zal in het 
kader van de Europese samenwerking 
gedurende de periode 2 maart tot en 
met 29 mei in Nederland en in andere 
bij de Europese Gemeenschappen aan- 
gesloten landen op steekprocfbasis een 
arbeidskrachtenteilirig worden gehou- 
den. Doel daarvan is het verkregen van 
gegevens omtrent de omvang en samen- 
stelling van de beroepsbevolking. 

Voor de uitvoering van deze telling 
heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, evenals in voorgaande jaren, 
wederom een beroep op de gemeente- 
besturen gedaan. 

In de gemeente Zandvoort zullen circa 
340 adressen worden bezocht door 
speciaal geïnstrueerde tellers, die voor- 
zien zijn van een legitimatiekaart. Deze 
telling sluit aan op die van 1960, 1968, 
1973, 1975, 1977 en 1979, zij het dat 
deze lelling een grotere omvang heeft. 
De medewerking van hen, die in deze 
gemeente in de telling zullen worden 
betrokken, wordt uiteraard op prijs 
gesteld, zodat de verzamelde gegevens 
geheel naamloos aan het Centraal Bu- 
reau voor de Statistiek worden doorge- 
geven. ^WATERSTANDEN Zandvoort T- De waterstanden voor de 
lïomende week: Even iets rechtzetten.... Ondanks de voorstelling van de schrU- 
ver van de reeks Zandvoorts historie by 
de aanvang van de artikelenreeks, blijkt 
er toch bij de meeste supporters die met 
veel interesse de verhalen lezen een 
misverstand te bestaan over de persoon 
van pastoor Voets, zijn verhouding tot 
Zandvoort, het bronnenmateriaal van 
zUn publikaties in onze courant en over 
zyn andere publikaties. 

Pastoor B. Voets heeft het grootste 
gedeelte van zijn jeugd doorgebracht in 
West Friesland waar hij gedurende de 
vrije tijd van zijn studie werd ingewijd 
in de archieven door de heer D. Brou- 
wer, toentertijd archivaris in Enkhui- 
zen en door de bekende historicus P. 
Noordeloos, gemeentesecretaris in 
Grootebroek. 

Hoewel de jaren van zijn aktief pasto- 
raat hem weinig tijd lieten, was hij toch 
als het mogelijk was bezig met zijn 
liefhebberijen. Vanaf 1950 was hij lid 
van het hoofdbestuur ,, Vereniging 
vrienden van het Zuiderzeemuseum" 
en maakte de opbouw van dit museum 
mee. In de eerste jaren, toen de rijks- 
vergoedingen nog niet zo gemakkelijk 
loskwamen, moesten de bestuursleden 
met de staf vaak op stap om vele zaken 
te verwerven wat soms wonderlijk luk- 
te. Van 1957-1970 was hij verbonden 
aan de culturele raad Noord-Holland 
en voerde de redaktie van ,, Noord- 
Holland" van 1958-1969. 
In 1972 kocht hij in de vrije sector een 
huis in de van Galenstraat te Zand- 
voort, Hij was toen pastoor in Castri- 
cum en wilde niet in zijn eigen plaats 
blijven rusten. Toen hij in 1976 door 
een ongeval verplicht was vervroegd 
met pensioen te gaan, vestigde hij zich 
in april in Zandvoort en werd aange- 
trokken door het bisschoppelijk archief 
in Haarlem voor het uitwerken van 
verschillende publikaties. In de jaren te 
Zandvoort, verschenen „En de tijd 
s^ond even stil", Hoorn 1977; „Kerk- 
geschiedenis van Workum in Fries- 
land", „Omzien in verwondering". 
Hoorn 1977; Kerkgeschiedenis Hoog- 
woud", ,,Even vertellen over katholiek 
Limmen", Hoorn 1977; ,,Een man uit 
een stuk". Hoorn 1978; verhaal van de 
eerste bisschop van Haarlem, Hoorn 
1978; Springlevend Oudorp Alkmaar 
1980. Datum 

26 febr. 

27 febr. 

28 febr. 
l" mrt. 
2:mrt. 
3-,'mrt. 
<-mrt. 

5 !mrt. HV/ 

7.38 

8.22 

9.27 

10.50 

12.17 

0.57 

2.01 

2.39 LW 
3.07 
3.51 

4.47 
5.58 
7.18 
8.34 
9.49 
10.51 HW 


LW 


20.00 


15.40 


20.58 


16.22 


22.14 


17.25 


23.37 


18.45 
20.11 


13.34 


21.28 


14.18 


22.18 


14,49 


22.53 I^^aanstanden: vrijdag 27 februari LK 
Tf'XA uur. Mt/vi>rie»ific; ;'.De ene helft van Zandvoort is 
'^1 klant. Wij willen nu ook 
>nog de andere helft van de 
tZandvoortse bevolking in ons 
;^aakje, zeg maar rustig zaak. 
vEn als u tot die andere helft 
^behoort vraagt u dan maar 
.•iaan die ene helft hoe goed 
^het bij ons Is. Want we 
Ihebben mooie spullen! 
;Weet u nu al wie we zijn? 
;Als u het weet, komt u dan 
Ipiet deze advertentie naar 
*ons toe. dan krijgt u op alle 
^Jartikelen, buiten de appa- 
•yatuur, (we kunnen altijd 
Ipraten hoor) 5% extra korting. 
^Tot gauw andere helft! 
"IDW alles geldt natuurlijk ook 
't %Voor die ene helft. l^ioerhedehhinel 

8»..-n;2w,-.„„p,„,s:,ï-;S'''''7 85- 

MroUendc meier -""^ -''^•-•nupcr 

Enkele kamers /uiver wol or.hi 

•11"» cm breed, van fM^ «^'^'«"^nid tapij,. 

meier ' -''^^•-•""P'-Tsrrefckende 

desso Colfon Look ?wa ir k ■„.. 

(' Meuren o a..- ^^^,ZTo„T''"''" '"'''J' '" 

^ifckkende meier ' '~' "" P'^f 

meier '^ ' '^•-- ""Pcrslrekkemle 

Dcsso/uiversclieerwo/ian,,. -, , 

niel dubbele jule ru« 4 ( en 'i,^ '"1 ''T P"'" ƒ 160,~ Mrekkende meier ' '••-»— f tOO 

zaterdag 28 februari 
vaniitotisuur 

rhamerhom i, VHhoorn Op verzoek van Oud West Friesland 
stelde hij met behulp van aantekenin- 
gen uit eigen bezit en de streekarchie- 
ven twee dorpsgeschiedenissen in de 
serie Stolphoevereeks samen ,,Een 
kijkje in de geschiedenis van Hoog- 
woud en Aarswoud", Hoorn 1977, en 
een „kijkje in de geschiedenis stede 
Broec", Hoorn 1979. Voor 1981 staan 
op stapel „Bewaar het toevertrouwde 
pand". ,, Kerkgeschiedenis bisdom 
Haariem" komt in mei uit in Hilversum 
en „Mensen en dingen die voorbij- 
gaan, kerkgeschiedenis van Langen- 
dijk", verschijnt in september. 

De bijzonderheden voor de artikelen in 
ons blad haalt de schrijver uit het 
onbekende bisschoppelijke archief. 
Verder worden hem wel eens dingen 
toegespeeld van het provinciale rijksar- 
chief en hij heeft ontzaggelijk veel 
materiaal uit alle mogelijke boeken 
verzameld. Daarmee is hij bereid de 
lezers van dienst te zijn, niet echter 
over familiehistorie, omdat dit hem 
niet interesseert. 

In onze krant van de vorige week 
vertelde de heer Kuipers dat hij al zijn 
wijsheid vergaderd had als pastoor van 
Overveen. Maar daar is hij nooit ge- 
weest; zijn belangrijkste funkties waren 
leraar aan een middelbare meisjes- 
school in Amsterdam, waar hij met 
bijzondere volmacht van de minister 
omdat hij in historische tijdschriften 
veel artikelen had geschreven ook ge- 
schiedenis gaf; pastoor in Haarlen 
(Parkwijk), Amsterdam (Bonifatius 
Kastanjeplein) en Castricum. 

Moege deze voorstelling u even duide- 
lijk hebben gemaakt wie deze belang- 
stellende medeburger is, die in de korte 
tijd van zijn verblijf vergroeid is met 
Zandvoort. blemen, waarmee gehandicapten te 
maken hebben. De KLGZK ontplooit 
aktiviteiten op verschillende terreinen, 
waar gehandicapten problemen onder- 
vinden, zoals op het gebied van de 
dienstverlening, verkeersvoorzienin- 
gen, vervoer, wonen en op psycho- 
sociaal terrein. Door haar samenstel- 
ling vormt de KLGZK een coördinatie- 
punt voor het gehandicaptenbeleid. In 
haar brief drijigt de KLGZK er bij de 
onderscheiden gemeentebesturen op 
aan een ambtenaar aan te stellen, die 
belast is met de coördinatie van het 
gemeentelijk beleid t.a.v. lichamelijk 
en zintuiglijk gehandicapten op de di- 
verse aandachtsgebieden. 
Voorts legt de KLGZK de volgende 
„verianglijst" voor: 

- om de woonsituatie van gehandicap- 
ten te kunnen verbeteren, is het 
instellen van een ,, werkgroep wonin- 
gaanpassing gehandicapten" drin- 
gend gewenst; 

- toegankelijkheid van openbare ge- 
bouwen en sociaal-culturele voorzie- 
ningen is een van de basis-voorwaar- 
den voor participatie en integratie 
van gehandicapten in de samenle- 
ving; 

- bereikbaarheid van die gebouwen en 
voorzieningen via aangepaste routes 
is een even dringende wens; 

- goed aangepast sociaal-recreatief ver- 
voer t.b.v. gehandicapten is een niet 
minder noodzakelijkheid om partici- 
patie en integratie te kunnen verwe- 
zenlijken. 

Tot slot vraagt de KLGZK welke stap- 
pen de onderscheiden gemeentebesturen 
denken te nemen in het kader van het 
Internationale Jaar van Gehandicapten. Kerkdiensten ZANDVOORT - Hervormde kerk. 
Kerkplein: 

10.30 uur: di. C. Mataheru: Viering H. 
Avondmaal. (Crèche aanwezig) 
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur: 
Jeugdkapel. 

Gereformeerde kerk, JuUanaweg 15: 
10.00 uur: ds. P. van Hall: Viering H. 
Avondmaal; 19.00 uur: dienst verzorgd 
door medewerkers Gemeenschappelijke 
werkgroep. 

Nederlandse Protestantenbond, Brug- 
straat 15: 10.30 uur: Niko van Noorden- 
ne van Amsterdam. (Vrijz. Hervormd) 
Roomds Katholieke kerk: Parochiekerk 
St. Agatha, Grote Krocht: Zaterdag 28 
februari: 19.00 uur: EucharLuieviering 
met medewerking van liet jongerenkoor 
,,De Toorts". 

Zondag 1 maart: 8.45 uur: Stille Eucha- 
ristieviering; 10.45 uur: Eucharistievie- 
ring met medewerking van het St. Caeci- 
lia-kerkkoor. 

Radiokerk Bhemendaal, Vijverweg 14: 
9.30 uur: ds. E. Th. Thijs (Jeugdzon- 
dag); 19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga. WeekendÊiÊst0n ARTSEN 

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en 

Ridderbos. 

Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600. 

Verdere inlichtingen omtrent de week- 

enddeinstcn worden verstrekt via de 

telefoonnummers van de huisartsen. 

Anderson tel. 12058, Drenth. tel. 

13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver, 

tel. 12499. 

TANDARTS: telefoon 023-313233. 

WIJKVERPLEGING: zr. E. Nijsen. 
Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel. 
12791. 

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, 
N.v. Berkcl, Zeestraat 71. tel. 13073. 

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. 

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, 

Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. 
023-313233. 

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor- 
beckestraat 17. tei. 15847. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK 
WERK ZANDVOORT 

Noorderstraat 1, telefoon 13559 (b.i;.i> 
023-320899 of 320464). 
Spreekuur op werkdagen van 9.0(1 tot 
1().(KI uur, maandagavond van 7.00 lot 
S.Oü uur. Verder volgens afspraak. 
Voor de,!e hulpverlening, beschikbaar 
voor iedere mwoner van Zandvoort 
geldt dat er voor de vrager geen kosten 
verbonden zijn. 

CENTRUM VOOR VRI.IWILL1GE 
HULPVERLENING ZANDVOORT 
Voor informatie, advies en hulp: tele- 
toon 17373. Op alle werkdagen v.m 
ll.(K) tot 12.0(1 uur. Ook schriftelijk: 
postbus 100, 2040 AC 7andvoort. GESLACHTSZIEKTEN: voor alge 
mene infc 
en nacht) Ige- 
mene informaSie tel. 023-320202 (dag STORINGSDIENST GASBEDRIJF: 
telefoon 17641. 

POLITIE: telefoon 13043. 

BRANDWEER: telefoon 12000. Burgelijke^and Geboren: Sharon, d.v. B.P. Stuurman 

en E.J. Kuhlmg. 

Ondertrouwd: G.J. Pronk en ü. W de 

Vries; A. J.J.M, van Doorn en V.A.L 

de Lang; B.J.L.J. Zonnevels en K. 

Schmidt; D. Spaana en T. Zwaag; li. 

Zwemmeren I. Smit; A.N. Heemskerk 

en A.C. Boekestein. 

Gehuwd: W. van der Mije en B.M. 

Zonneveld. 

Overleden: Johanna H. Bakker, 34 jr.; 

Maartje van Duivenbode. geb. Koper, 

65 jr.; Arie Keur, 92 jr.; Emily A. 

Heppner, geb. Rollman, 73 jr.; Klazina 

J.Th. Recricks, SI jr. 


In verband met het bereiken van de 
65-jarigc leeftijd heeft de heer J.A. 
Steen vrijdag ji. op zijn verjaardag 
afscheid genomen van collegnV, 
vrienden en bekenden tijdens een 
intiem gehouden bijeenkomst ten 
kantore van Burgerzaken in de 
Schoolstraat. 

Er werden waarderende speeches 
gehouden o.a. dooi de chef van de 
afdeling, de heer A.A. Hoppen- 
brouwer, waarbij geschenken van 
de collega's worden aangeboden en 
bloemen voor mevrouw Steen. De 
directie van onze WV deed het 
met bloemen en gedicht Oud-wet- 
houder, (thans raadlis) J. Attema 
releveerde in het bijzonder de pret- 
tige geest op deze afdeling en de 
rijke humor tijdens het werk. De 
dames van de ,,Koppiesmiddag" 
van de folklorevereniging ,,De 
Wurf' waren bij dit afscheid verte- 
genwoordigd met een leuk ceschenk 
en bloemen in de Zandvoortse kleu- 
ren. 

In zijn dankwoord wees de heer 
Steen als thans oud-gcmeenlearchi- 
varis op de betekenis van het histo- 
risch archief en de rijke fotoverza- 
meling over Oud Zandvoort welke 
in de loop der jaren was uitgegroeid 
tot een kostbaar bezit. Slechts node 
nam bij van dit werk afscheid. 
Na deze intieme bijeenkomst temid- 
den van zijn collegae werd de heer 
Steen ontvangen door de burge- 
meester en de gemeentesecretaris 
ten Raadhuize, waarbij hem een 
gebrandschilderd glaspaneel, voor- 
stellende het Zandvoortse Raad- 
huis, ter herinnering werd aangebo- 
den. 

In de loop van de dag mocht de heer 
Steen uit alle kringen van de bevol- 
king nog een strooom van attenties, 
bloemen en geschenken ontvangen, 
waaruit een hartelijke waardering 
voor zijn werk in het belang van de 
Zandvoortse historie mocht blijken. 
Ook ik zie de heer Steen slechts 
node vertrekken. Hij was steeds en 
behulpzaam en vriendelijk mens. 
Talloze malen heeft bij mij behol- 
pen met waardevolle foto's uit het 
gemeente-fotoarchief, dat door hem 
op overzichtelijke wijze verder 
werd uitgebouwd, nadat tevoren 
zijn voorgangers, de heer F. van der 
Mije K.C. z, G. de Heer en P. 
Brune daarvoor op zeer verdienste- 
lijke wijze de grondslagen hadden 
gelegd. Het werk was hem dierbaar, 
dat was aan alles te merken. Ik blijf 
hem dan ook voor zijn niet genoeg 
te waarderen medewerking en hulp 
dan ook ten zeerste dankbaar. Wie 
hem gaat opvolgen is nög niet offi- 
cieel bekend. 
Blanke billetjes in 't gras 

Omdat we zo vlak veur 't Carnaval 
staen, heb ik voor jeloi nog aerdig 
receppie. Jae, ik begraip't wel, nou 
denke jeloi natuurlijk meteen as je 
't bovenstanede ,,eleze heb, an wat 
anderw, an raerighaid maer ik heb 
niks van doen met die mederne 
seksrevolutie en ook niet met 'n 
oude, niet naeder an te doie Zand- 
veesc femilie. "t Gaet hier gewoon 
om een oud Zanvers recept dat 'n 
kostelijk eten is, veural in ddeze 
kouwe taid. Het heet zo, omdat je 't 
as, je't in de pan ziet, echt laiki op 
blanke billetjes in 't gras, Loistcr 
m.ier. ZANDNOORT - In 198(t werden bij de 
openbare bililiothcuk in ZiindNoiirt 
197.664 uitlfiiingcii M'rrichl. Uat «as 
aanmerkelijk meer dan in het jaar 
daarvcKir. In 1979 werden 184.815 uille- 
nin(j;en ■verricht. 

De<!e cijters beiretfen iiiel .iliccn de 
bot*ken Het aandeel gr,ininiofo()npl,i- 
ten bedroeg m elf maanden 12.954. Er 
werd in l'-M) }\47i m.ial een hock|c 
gereserveerd 444 Bneken werden aan- 
gevraajid vanuit andere bibliotheken. 
Sind^ de (ipenin!; \.in het gebouw m 
junr iy7{i zijn ci bijiKi 8(10.(1(10 handen 
uitgcloeiul 

Hel lcdenhe.^tJIKi van de bihliothcek is 
per 31 december ls)8().\12.'l D.i.ntnuiei 
/ijn 2251 volw,i>senen. 2448 jeugdleden 
en (i24 voor de fonotlieek Je doet 12 uur geweekte, gewasse 
witte bene in ongeveer 1 V2 liter 
waetcr met 'n bictje zout in onge- 
veer een luir gacre acrepels. Daer 
snaibone bovenop en m een geslote 
pot in dertig minuten gaer koke. 
Dan rookworst opwarrenie, De ae- 
repels mei de snaibone siampe en 
naer sniaek rr.elk, peper, zout en 
butter toevoegc tot een 'n lekkere, 
niet al te droge stamp. De witte 
bone derdeur roie en op "n warremc 
skael gooie en dan de wordt derbai. 
As je dat dan ziet, binnen de witte 
bone net blanke billetjes en die 
snaibor.e dat laikt wel wat op gras. 
Vandaer die naem. Die Zanvcrters 
wiste doch overal wat op. Eet ze! Nieuwe expositie 

In ons Cultureel Centrum aan het 
Gasthuisplein start op zaterdagmid- 
dag 7 maart des middags tussen 
13.30 en 16 uur weer een nieuwe 
expositie. Frans Borgers uit Utrecht 
zal er zijn smaille panelen tonen en 
Frits Crasbom uit Wassenaar komt 
er met perspe objekten. Uit de 
eerste afbeeldingen te zien lijkt het 
mij byzonder interessant werk. Bei- 
de kunstenaars zullen op de ope- 
ningsmiddag zo mogeliik zelf aan- 
wezig zijn. Deze tentoonstelling is 
vanaf 7 maart geopend op woens- 
dag, zaterdag en zondagmiddag van 
13.30 tot 16 uur en duurt tot en met 
29 maart. Carnaval 

Een enkel woord over het komende 
Carnaval, dat nu vlak voor de deur 
staat, mag deze week in deze ru- 
briek zeker niet ontbreken. Het 
wordt weer een restijn, dat de 
winterse Zandvoortse sleur zal 
doorbreken, een feest van vreugde 
en jolijt en uitgelaten vrolijkheid. 
Het jongste verleden heeft steeds 
opnieuw bewezen dat de inwooners 
van Zandvoorters heus wel in staat 
zijn om hun eigen feest bouwen. In 
de fraai uitgevoerde Carnavalscou- 
rant, dit u allemaal in de bus hebt 
gekregen vindt u het volledige pro- 
gramma voor de komende vier da- 
gen vermeld. Onze Scharrekoppen 
onder aanvoering van Prins Bobo 
den Urste hebben er weer heel veel 
werk van gemaakt, waarvoor hulde 
en dank. Laten we wel ervoor zor- 
gen, dat de zaak niet uit de hand 
loopt. Laten we het gezellig en leuk 
.houden opdat straks met trots op 
het verioop van dit jaarlijkse feeste- 
lijke gebeuren kan worden terugge- 
zien. 

K.Sr. Karnaval in De Krocht \ 

ZANDVOORT - In gebouw De ; 
Krocht is zaterdag 28 februari, 
een groot carnaval onder super- . 
visie van de Zandvoortse Carna-; 
valsvereniging De Schuimkop- 
pen. 

Aanwezig zijn natuuriijk Prins Hendrik' 
II, Page, de Raad van Elf en de 
Jazzica's. Aanvang van dit carnaval 
voor de groten is om 20.00 uur. "s" 
Middags is de beurt aan de kinderen 
die vanaf 14.30 uur in De Krocht 
terecht kunnen. De toegang is gratis en 
muzikale medewerking verlenen De. 
Pinquins. 

Voor 1 maart heeft de vereniging nog 
op de agenda staan, het meerijden in 
de carnavalsoptocht die 's middags ' 
door Zandvoort zal gaan. 

Twee kunstenaars 
exposeren werk 

ZANDVOORT- In het Cultureel Cen- 
trum van Zandvoort wordt vanaf zater- 
dag 7 maart een expositie gehouden 
met werken van twee kunstenaars: 
emaille panelen van Frans Borgers en 
perspex objecten van Frits Crasborn. 
Hun werk is te bezichtigen op woens- 
dag-, zaterdag- en /ondagmiddag van 
13.30 tot 1(1. 00 uur in een periode tot 
en met 29 maart. Op zaterdag 7 maart 
zullen, indien mogelijk de beide kun- 
stenaars van 13.3l"'"uur tot 16.00 uur icU 
aLiuwezig zijn ZANDVOORT - Een pensionhoudcr^ 
aan de Hogeweg kreeg vorige week ' 
bezoek van een (i3-jarige pensiongasi. 
die twee maanden eerder het pension 
zonder te betalen h.id verlaten. De man ■ 
wilde met de sleutel die hij nog van de 
vorige logeerpartii in ziin bezit had, 
zijn oude k.inier betrekken Onder/oek 
wees uit dat de m.in nog een tweetal 
geldboetes inncst voldoen. ' \<l\i-i lenlh I SlSIIEüW1n^^Np»>^0ÖRt vSm^^^^^. ^MJDÖderléitriéi 47 f d ■ ianïvoort BANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 PAGINA 4 

Jetta: dynamiek en zuinigheid in één 
:,.fi!^' ic Volkswagen Jclta werd gelanceerd als het 
„dynamisch alternatief'. En dat is-ie dan ook 
Hij biedt u niet alleen een representatief voorkomen en 
veel ruimte voor vijf personen mèt hun bagage, maar 
tevens een stel rij-eigenschappen van de bovenste 
plank. De soepele motoren leveren hun toppres- 
taties met ongcloollijke spaarzaamheid, welke 
brandstof u ook kiest. 

De 1,6 liter dieselmotor gebruikt 
slechts 6,5 liter om 100 km af te leggen (ECE 
norm). En met de nieuwe brandstofbesparen- 
dc voorzieningen worden alle waarden voorde 
benzine- èn diesélvcrsics nóg voordeliger! 

De 630 liter bagageruimte van de 
Jetta laat bovendien ruimte genoeg voor het 'm 
bouwen van een gastiink. Prijs basismodel f 15.995,-, 
incl.B.T.W. Af Leusden. Vaste afleveringskosten f325,- 
Vrijblijvend.Wijzigingen voorbehouden. Informeer 
ook naarde interessante Icasemogelijkheden! 

Maak 'n overtuigende proefrit bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi: Auto Strijder B.V. 

Burg. van Alphenstraat 102/v, Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565 Volkswagen. 
Degelijkduurt 
het langst 

? PORQUE ? 
ZANDVOORT 

Kerkstraat 18 - Tel. 02S07 - 1 27 28 ,,Live music" 

kan dat nog in deze tijd? 
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om 

erg gezellige 

concerten op 

zoEdagmiddag 

te organiseren. 
Wekelijks NIEUWE artiesten. 

Hartelijk welkom! 

Aanvang 15.00 uur. 
Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 

in- en verkoop en 
opslag van inboedels 

en goederen. 

Dag. geopend v. 9-18 u. 

en zaterdags toi 13 u. 

Tel. 12164/13713, 

na 18.00 uur 16658. 

Fa. WATERDRINKER 

Souterrain. 

Oe Witte Zwaan 

Dorpsplein 2. 15 Meuren "$20 cm breed 

caitcouAMS, i r^^ 

ZOVAHXKOL 1 §• 

bolhbit.2§ktroalt95 Haarlem per 
meter 
Pedicure praktijk 
mevr. JonkmarvRol 

Beh. ook voor ver- 
zorgings/bejaarden- 
tehuizen. Beh. op af- 
spraak. Praktijk in 
Bouwes Palace. 

Telefoon 
02507-13871 VERHUIZEINir 

Verhuizen is vakwerk! 

Neem daarom geen risico, maar laat het 

over aan de vakman. 

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met 

waardevolle tips. 

AJWVERHUIZriMG, ONZE ZORG! DE WIT VERHUIZINGEN 
mwoE A. J. V. d. Mooienstraat 54rd. %fEp|J| IITCDO Zandvoort. ternfonn 02507-17400 Haarlem, telefoon 023-310404 BEHANGER 

STOFFEERDER 

BEDDENMAKER 

J. V. d. Bos 

BilderdijkstraatS, 
telefoon 13796 CHIN. INDISCH RESTAURANT 

fon0 <^ït 

Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -J46 81 

Ter gelegenheid van ons lO-jari^ beslaan bieden wij u een van onze 
speciahtcilen.de 

lodisclie rijsttafel aanvo«rl5,- p.p. 

Het kopje koffie er na krijgt u van ons. 
Het kindermenu kost nu 10,- mei een Riaasjc fris en een ij.sjc toe. 
Deze aanbiedingen gelden van maandag (/m vrijdag, lol 20 maart 

Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcii: 

Dinsdag: nasi of bami mcl 4 st. .saté en atjar voor 10,00 

Woensdag: Vi kip in kcrry-saus7,50 

Donderdag: Foc Yong Hai 7,50 

Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) II ,50 AUG. v.d. MME 

Marisstraat 13a - Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AFWERKINGS6EDRIJF 

BINNEN-en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

IMu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD 

etc. 

DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN 
X ^m^sle^^, in. zandojoorl SMi ex. „, , , , Voor 
Gbs in loodvomcn . 
Raonidccoi-ficjes. 
Gebror^dscniidcrdc romen 

Cütii-sliaiitBgLr-t- UI 16094. 
Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf 

Chr. Koper 

voor u renovatie, open keuken, 

open haard, kozijnen, ramen, deuren en 
verbouwingen. 

De Wittstraat 5. 2042 AM Zandvoort. 
telefooh 02507 - 16987 DE NIEUWE FIAT „PANDA" 
bij AUTO ZANDVOORT BV 

Dr. Schaepmanlaan 1 - Tel. 02507 - 1 45 80 
Dagelijks geopend van7.30-21.00uur. 

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 PAGINA 5 Garard N^amp tweernt raak (Adverlemwl Zandvoort 75 met hakken over 
sloot tegen taai KIC (3-2) ® CDDO GARAGE 
STRIJDER 

Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02&07-14G66. Degradatie vrijwel 
een feit voor Lions ZANDVOORT - Door een moeizame en 
zwaar bevochten 3-2 overwinning op 
KIC, heeft Zandvoort'75 de koppositie 
stevig vast gehouden en is daardoor eeA 
stapje dichterby het kampioenschap 
gekomen. Na een zwakke eerste helft, 
slaagden de Zandvoorters erin, in de 
tweede helft met agressiever voetbal, 
een 1-2 achterstand om Ie buigen in een 
3-2 voorsprong. 

De wedstrijd begon ruim een icwartier 
te laat, daar de scheidsrechter het veld 
nfet direkt kon vinden. Na het eerste 
fluitsignaal was er reeds in de eerste 
minuut een goede mogelijkheid voor 
2andvoort'75. Ronald Zaadnoordijk 
onderschepte de bal en bediende Ge- 
rard Nijkamp, die echter net naast 
knalde. Zandvoort'75 was in de meer- 
derheid, maar miste nog enkele goede 
kansen. De KIC defensie trad zeer 
zeker op, doch de Zandvoorters profi- 
teerden niet. Steeds werd Nijkamp 
gelanceerd, maar op zijn doorgekopte 
ballen werd niet of nauwelijks gerea- 
geerd. 

Na tien minuten namen de gastheren 
toch de leiding. Een aangeschoten 
handsbal in het strafschopgebied be- 
strafte de vreemd leidende scheidsrech- 
ter met een strafschop. Nijkamp scoor- 
de beheerst 1-0. Ondanks het rommeli- 
ge spel waren de betere kansen voor 
Zandvoort'75. Ruud van der Putten en 
Peter Braamzeel zagen hun schoten net 
naast of over het doel gaan. 
Tot aan de 25e minuut kon KIC geheel 
niet gevaarlijk worden. Daar een twee- 
de Zandvoorts doelpunt uitbleef, kreeg 
KIC wat meer vat op het spel. Eerst 
knalde een van de KIC voorwaartsen 
de bal tegen de lat en even later moest 
doelman Joop Koops handelend optre- 
den om de gelijkmaker te voorkomen. Toch kon de Zandvoortse doelman de 
gelijkmaker niet voorkomen. Een on- 
voldoende weggewerkte hoekschop 
werd van dichtbij keihafd achter Koops 
geschoten, 1-1. 

Zandvoort75 trachtte deze tegenslag te 
boven te komen, maar de afwerking 
had weinig geluk. Een prachtige diep- 
tepass op Peter Braamzeel verdween 
vlak voor langs het doel en een goed 
lopende aanval via Raymond Keuning en werd door Gerard Nijkamp vallend 
ingekopt, maar de KIC-doelman red- 
de. Wegwerpgebaar De Zandvoortse 

strafschop 

spedaSst 

ZANDVOORT - De voetbalvereni- 
ging Zandvoort'TS organiseert voor de 
Zandvoortse jeugd een strafschoppen- 
kompetitie, genaamd ,,Wie wordt de 
Zandvoortse strafschopspecialist.". El- 
ke jongen in de leeftijd van 6 t/m 18 
jaar, kan meedoen en hoeft geen lid 
van een vereniging te zijn. Er wordt in 
diverse groepen om de ereprijzen ge- 
streden. De groepsindeling is naar leef- 
tijd en is als volgt: 6/7, 8/9, 10/11, 
12/13, 14/15 en 16/18 jaar. 
De inschrijfkosten zijn ƒ 1, — waarbij 
inbegrepen een verfrissing. Inschrijving 
van dit evenement sluit op 14 maart 
1981. Inschrijving kan geschieden tot 
die datum voor 18.00 uur bij de navol- 
gende adressen: Clubhuis Zandvoor- 
t'75, binnenterrein van het circuit; 
Sportshop Leo Steegman, Haltestraat 
35, Miniclub/Aranka Modes, Kerk- 
straat 19 ben., Mickey's Snacks, L. 
Davidsstraat 16 en Celsiusstrat 94 en 
W. Bakkenhoven, Koningstraat 69. Voorjaar in eigen land. 

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of 
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit? 
Verwen uzelf in onze moderne en komfortabele 
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen, 
Drenthe) aan het water in een prachtige om- 
geving. Op het park tevens rest., bar, super- 
markt, wasserette, veiwarmd overd. zwembad, 
tennisbanen, surfen, speeltuin etc. 
Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.- 

( Speciale prijzen voor weekend en midweek I. 
Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark 
Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel. 
05915-4018. 
Valk voor het rustsignaal kregen de 
Zandvoorters opnieuw een klap te ver- 
werken. Raymond Keuning werd op 
rechts gelanceerd, en op grove wijze 
neergelegd. Tijdens de daarop volgen- 
de discussie, maakte Keuning een weg- 
werpgebaar naar de tegenstander en de 
scheidsrechter besloot om hem van het 
veld te zenden. Direkt na dit incident 
floot de scheidsrechter voor het einde 
van de eerste helft, zodat de gemoede- 
ren tot bedaren konden komen. 
Met tien man had Zandvoort'75 het Fraaie zege 
ZViM-dames ZANDVOORT - De ZVM-dames 
zorgden in de zaalhandbalcompetitie 
voor een fraaie 11-4 overwinning op 
DTS. De heren waren minder op dreef 
en verloren van degradatiekandidaat 
Tornado met 17-14. De Zandvoortse 
dames waren weinig gerust op een goed 
resultaat, aangezien twee speelsters 
'niet aanwezig konden zijn en de ver- 
vangsters uit het derde team kwamen. 
ZijJstartten daarom ook zeer voorzich- 
tig. De bal werd goed in de ploeg 
gehouden en het rondspelen gingen de 
dames goed af. Het risicoloze spel had 
tot gevolg dat de eerste helft werd 
afgesloten met een kleine voorsprong, 
3-2. 

Na de doelwisseling een flitsende start 
van de Zandvoortse. Binnen zeven 
minuten voerden zij de stand op naar 
2-8. ZVM profiteerde prima van de 
geboden kansen, die verkregen werden 
door rustig opbouwend spel. DTS 
kwam nog even terug tot 4-8, maar het 
Zandvoortse team herstelde zich goed. 
De slotfase was voor een veel sterker 
en beter ZVM, dat de stand verdiend 
deed oplopen naar 4-11. Doelpunten 
van: Truus Drayer 6, Astrid Molenaar 
2, EUy Bol 1, Rini CappeJ 1, Janneke 
de Reus 1,. Officiële 
Volvo-dealer 

H. P. Kooijman 
bv 

Zandvoort 
Brederodestraat 8 
Tel. 02S07 - 1 32 42 

Ook voor diverse 
merken inruil auto 's. 

«■■ volvo ^ü^ AFRIKAANS HARDHOUT 

voor de open haard 
Brandt 2x langer, _ ^_ 

nu per zak geen 8,00 maar Of 00 

BV HAARLEMS HARDHOUT 

Rijksweg 339 - Santpoort • Tel. 023 • 37 53 81 • 31 41 07 vlak na de pauze even moeilijk. De 
Zandvoorters zochten even naar het 
ritme terwijl KIC van de numerieke 
meerderheid wilde profiteren. Twee 
kansen achtereen werden gelukkig 
voor Zandvoort75 gemist. Aan de 
andere kant knalde Ruud van der 
Putten tegen de keeper op, terwijl de 
terugspringende bal grandioos gemist 
werd door Zaandnoordijk. 
De gasten bleven sterker en in de 15e 
minuut was doelman Koops kansloos. 
Een voorzet van links bereikte de 
geheet vrijstaande spits die zich geen 
moment bedacht, 1-2. Direkt hierna 
werd verdediger Joop Paap gewisseld 
voor aanvaller Karel van der Reyden, 
om de aanval meer stootkracht te 
geven. De Zandvoorters gooiden er 
een schepje boven op en zetten de 
KlC-defensic onder druk. Het moest 
daarbij wei oppassen voor de snelle 
uitvallen der gasten. 

Gelijkmaker 

De gelijkmaker kon toch niet lang 
uitblijven. Vele schoten en kopballen 
werden eerst nog gestopt, maar in de 
30e minuut was de KIC-doelman kans- 
loos. Een vrije trap, op de rand van het 
strafschopgebied, werd door Ruud van 
der Putten voor de voeten van Gerard 
Nijkamp getikt en deze haalde onhoud- 
baar uit, 2-2. 

2:andvoort75 hield KIC volledig in de 
tang en nadat eerst Karel van der 
Reijden een voorzet van Braamzeel 
over het doel knalde, werd toch de 
derde en beslissende treffer geforceerd. 
Na een afgeslagen aanval kwam de bal 
voor de voeten van Ronald Zaadnoor- 
dijk, die laag en hard inschoot, 3-2. Na 
zijn doelpunt werd Zlaadnoordijk ge- 
wisseld voor verdediger Ruud Krijgs- 
man ter versterking van de defensie. 
De Zandvoorters hielden de verdedi- 
ging in de slotfase, ondanks aandringen 
van KIC, goed gesloten. De overwin- 
ning is dan ook niet meer in gevaar 
gekomen. 

Bijeenkomst 27 MC-eis 

ZANDVOORT - Het is één jaar gele- 
den dat de 27 MC z'n intrede deed in 
Nederland en dat is voor de Zandvoort- 
se MC-club aanleiding om eens terug te 
blikken op het afgelopen jaar. 
Daartoe wordt een bijeenkomst belegd 
op de De Brink van Nieuw Unicum op 
dinsdag .) maart vanaf 18.3C uur. Alle 
27 MC'ers, jong en oud zijn van harte 
welkom en zullen op een drankje en 
een hapje kunnen rekenen. Munten vermist 

ZANDVOORT - Vorige week bleek, 
dat bij een tweetal flats in de Ruyter- 
straat en twee flats aan het Da Favau- 
gcplein was ingebroken. Uit een der 
flats werden geld, cheques en een 
muntcnverzameling ontvreemd. Of uit 
de andere woningen iets wordt vermist, 
kon nog niet worden nagegaan, omdat 
deze flats als vakantieverblijf in ge- 
bruik zijn. ZANDVOORT - Ook tegen het onder- 
aan staande Acbilles kon Lions het niet 
bolwerken. Met een kleine, in de slotfa- 
se opgelopen nederlaag, keerden de 
Zandvoorters huiswaarts, 85-81. Door 
deze nederlaag is voor Lions b^na niet 
meer aan degradatie te ontkomen. 

De Lions begonnen goed aan dit degra- 
datieduel. Binnen enige minuten bouw- 
den zij een 0-6 voorsprong op, goed 
gebruik makende van de snelheid van 
Zoran Valjavec. Tot aan de vijfde 
minuut bleef Lions aan de goede kant 
van de score :10-12), maar toen stokte 
de doelpunten-produktie. 
Achilles profiteerde uitstekend van de 
2^ndvoortse inzinking en voerde de 
stand op naar een riante voorsprong 
38-27. Toch zouden de badgasten nog 
voor de rust sterk terugkomen. Met 
een vrij goed schot zorgden zij ervoor Zware nederlagen 
Rinko en Nihot ZANDVOORT - Met Rinko en Ni- 
hot gaat het in de hoofdklasse zaal- 
voetbal, niet best. Nihot verloor met 
8-4 van Aurora terwijl Rinko twee- 
maal een nederlaag leed. Eerst was 
TYBB veel te sterk (10-0) en de 
tweede wedstrijd Ji. maandag lever- 
de een 6-1 nederlaag op. Voor beide 
teams staat degradatie vrijwel vast. Niiot 

In een door beide teams aanvllend 
gespeelde wedstrijd, was Nihot in de 
eerste helft geenszins de mindere van 
Aurora. Nihot startte goed en kreeg de 
betere kansen in deze periode. Door 
W. V. Straten nam het dan ook ver- 
diend een 1-0 voorsprong, die helaas in 
korte tijd verloren ging. Nadat Aurora 
de leiding had genomen wist John van 
der Zeijs de beide teams weer in 
evenwicht te brengen 2-2. Aurora 
kwam wat beter in ritme en bouwde 
verder uit naar 4-2. Nihot deed nog wel 
iets terug door opnieuw een doelpunt 
van v.d. Zeijs, maar werd in de tweede 
helft volkomen overspeeld. De achter- 
stand liep in deze fase op tot 8-3, 
alvorens de trefzekere John vandcr 
Zeijs de eindstand bepaalde op 8-4. 

Rinko 

In de wedstrijd tegen TYBB werd Rinko volkomen overklast. De Zand- 
voorters zien het blijkbaar niet meer 
zitten en hebben zich bij degradatie 
neergelegd. Een zonder inzet spelend 
Rinko leed dan ook een ruime 10-0 
nederlaag. 

Tegen De /.on gmg het wat beter, 
alhoewel ook in deze wedstrijd de 
felheid ontbrak. De 21on speelde wel 
fel op de bal en dat resulteerde in een 
vlot opgebouwde 4-0 voorsprong. Toen 
scoorde Frans Makau het enige tegen- 
doelpunt, maar het slotóffensief was 
voor De 2ton, 6-1. 2Jelfs met een man 
meer slaagde Rinko er niet in om te 
scoren, maar de Zon brak met drie man 
uit en wistwel de Zandvoortse doelman 
te verschalken. 

Lammers 

Het nieuwe zaalvoetbal-team Lammers 
presenteerde zich jl. zaterdagavond in 
de Van Pagéehal in een toemooitje met 
de Nachtuil en Plumbers. Het team 
bestaat uit zes gebroeders Lammers 
aangevuld met personeel van de slip- 
school en als coach Pa Lammers. Het is 
een gezellig en uiterst sportief toernooi 
geworden dat onder deskundige leiding 
stond van de heer Vorös. Winnaar 
werd Lammers I. De uitslagen waren: 
Lammers 1-Plumbcrs 3-3; Nachtuil- 
Lammers 2 1-5; Plumbers-Nachtuil 5-6; 
Lammers 1-Lammers 2 6-2; Nachtuil- 
Lammers 1 1-4; Lammers 2-Plumbcrs 
3-4. dat de rust in ging met een kleine 
achterstand 42-40. 

De tweede helft begon hoopvol voor 
het Zandvoortse team. In een paar 
minuten namen de Zandvoorters een 
voorsprong, die zij bijna de gehele 
wedstrijd vast hielden. Het leek er dan 
ook op, dat de overwinning meer naar 
huis zou gaan. Met nog drie minuten en 
10 seconden te spelen had Lions nog 
steeds een voordelige marge van zes 
punten. Een door Achilles gespeelde 
zone-press, leverde Lions de nodige 
problemen op, terwijl ook in die beslis- 
sende slotfase, de aanvalsrebounds vor 
Achilles waren. 

Toch kreeg Lions nog kansjcs op een 
goed resultaat, doch het zat de Zand- 
voorters niet mee. Enig lay-ups werden 
op een haar na gemist, tenvijl ook de 
nodige vrije worpen geen doel troffen. 
De topscores van Lions waren: Pim 
Schön 27, Zoran Valjavec 18, Frans 
Stiphout 18, John Epker 13. De stand 
in deze klasse is: Noordkoo 24-48, 
Orca's 23-40, ASVU 23-36, 'Akrides 
24-36, Leiden Trotters 24-28. De Ger- 
maan 23-26, BV Groningen 24-26, BV 
Zaandag 24-22, Cangeres 22-16. Arn- 
hemia Eagles 23-16, Celeritas 24-16, 
Ymir 23-14, Anguilla 24-14. Achilles 
23-12, DSS 24-12, Lions 24-12. Sportprogramma VOETBAL 

Zondag: Spaarnestad-TZB 14.30 uur. 
I. Heemsterk 2-TZB-dames 11.00 uur. 
Zaterdag: DSC'74-Zandvoort'75 14.30 
uur 

Zaalhandbal 

Zondag: ZVM-dames-Onze Gezellen 
13.00 uur, Pellikaanhal, Zandvoort. 
SVM-heren-Concordia 14.00 uur, Pelli- 
kaanhal, Zandvoort. 
Basketbal 

Zaterdag: Lions-ASVU 20.30 uur, Pel- 
Ukaanhal, Zandvoort. 
Hockey 

Voordaan-Zandvoort (dames; 
Zaalvoetbal 

Donderdag: Nihot-Wilms Floet 20.45 
uur, Sporthal Hillegom. 
Vrijdag: Van Driel-Plumbers 19.00 
uur. Sporthal Hoofddorp. 
Meervogels-Zandvoort'75 21.30 uur. 
Sporthal Hoofddorp. Randstad Pubicaties 

Dorpsstraat 8, Aalsmeer, 

telefoon 

02977-28411 voor verkoop 
en service 
naar 
Oranjestraat 2-12^ ZandvooriTel. 02507-2323 u rijdt als op rails in een ruime renault 

autobedrijven 

rinko 

^^REIUAULT J0E60SUV1SCN RESTAURANT PU LA 

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en 

visgerechten op houtskool geroosterd. 

Menu's vanaf f 16^ 

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85 

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur. 

maandag en dinsdag gesloten. 

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede 

<nabij station Heemstede/Aerdenhout) De Anna's 
hoeve 
Antiek 

Grote kollektie eiken 

en grenen kasten en 

nog vele andere 

meubelen. 

Geopend vrijdag en 

zaterdag. 

Aalsmeerdeiweg 755. 

Rijsenhout. OPENHAARD- 
BLOKKEN 

Gebr. Sweers, Hoveniers- 
bedrijf, boomrooibedfijf. 
Hoofddorp. 

Voor particulieren en be- 
drijven. 

Tal. 023-2848M. b.g.g. 
2SZ043 of 338606. 39S,' De Spaanse zon het gehele jaar door in Zandvoort! 

NIEUW IN ZANDVOORT! 

SPAANS RESTAURANT 

„ELTROPICAL»' 

(Concina Tipica Espanola) 
7«eslraat29 - ZANDVOORT - Tel. 02507-1 27 81 Vanaf zondag 1 maart a.s. geopend. 

Keuken open iedere dag van 12.00 t/m 23.00 uur. 

Onze ckcelicnte Spaanse keuken, welke werd samengesteld door: 

Luis Vidaller Lopez 

biedt een scala aan echte Spaanse gerechten. 

Een ruime keuze uit perfecte Rioja-wijnen, w. o. : 
Paiernina en Sangre de Torro. Verder brengen wij een groot assortiment 

TAPA's - TORTILLAS - GAMBAS - CALAMARHS - 

ZARZUELAS - PAELLAS - PESCADOS - MEJILLONES SOPAS, enz. 

— o— 

Of wilt u de Spaanse zon liever thuis? Dat kan ook, 
klaar terwijl u wacht! 

Zaterdag a.s. hebt u de mogelijkheid even het sfeertje te 
proeven met een tapa en een wijntje, bli een heerlijk flamingo- 
muziekje. ^ U bent van harte welkom! JOKE en PIET SERNO J. W. VAN PUnEN 

BELASTINGC0NSU1£NT / ACCOUNTANT 

Brederodestraat 61 - Zandvoort 
Tel. 1 26 56 

ADMINISTRATIES 

INVUUEN VAN AANGIFTEBIUniEN 

T-AANGIFTEN 

FINANCIERING EN ASSURANTIËN SIMOEKS 

162 55 

G/azenwasseriJ - Schoonmaakbedrijf 
Keesomstraat 181 - Zandvoort Te koop aangeboden 

Hat 131 S 1.6 

1976, 60.000 km. 

I.st.v.n. Vaste prijs 

^3000.-. 

Telefoon 02507-1S101 êti 

HANDWERK 

eiken tafels 

Wi| maken ze voor u. 

Zie ome 

nieuwe collectie 

Schaghelsiraat 27 

Haarlem 
telefoon 023 327019 
'■muf*nrni, 
Ib:!^" EERST LEKKER ETEN... 

Chinees Indisch Restaurant 

HONG - KONG 

% n % # 

Halteslr 69 hoek Zeestr. 
Zandvoort tel. 02507-17897 

SPECIALE AANBIEDING: 

Chinese rijsttaf el 

(voor 2 personen) 

• 1 fles wijn • groentesoep • koe lou 
yoek • babi pangang speciaal • 
ossehaas tjap tjoy • kip met cashew 
noten • koffie of ijs. 

(all-in) f 4ö^" 

AFHALEN: 

Babi pangang 
speciaal 

(mager varkensvlees met taugé 
in pikante saus) 

flOr TE KOOP AANGEBODEN: 

BRUINE MANOU 
WIEG 

op Nwielen, plus 
dekbed en lakentjes 
250.- 

FLESSEWARMER 

15.- 

BRUiNE REISWEG 
25.- 

5 DEKBED- 
HOESJES 

voor ledikantje, 

per stuk 10.- 

Tel. 02507 - 12013 
Zandvoort. CHEM. WASSERIJ - VERVERIJ 

HALTESTRAAT 39. TEL 12810. ZANDVOORT 

Omdat wij z^^er binnenkort 

35 jaar 

bestaan voor u deze grandioze aanbieding 

S stuks 

gehaaid of gebracht 

20% korting 

Wij halen en bezorgen gratis. 

Onze reinigingsmethode is een weldaad voor 

uw kleding. 

U BELT EN WIJ KOMEN. Voorjaar in eigen land. 

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of 
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit? 
Verwen uzelf \t\ onze moderne en komfortabele 
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen, 
Drenthe) aan het water in een prachtige om- 
geving. Op het park tevens rest., bar, super- 
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad, 
tennisbanen, surfen, speeltuin etc. 

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.- 

ISpeciale orijzen voor weekend en midweek I. 
Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark 
Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel. 
05915-4018. TIMMkR- en ONDERHOUOSBEDRMI- 

F. KORS 

VERBOUW • RENOVATIE en ONDFRflOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

u'rt eigen werkplaats. 

Werkplaats: SwaluestraatAl A. 

Dr.Gerkestraat50iil2042EW Zandvoort 
TaL 02507 -152 25 WIE 

helpt ons aan 

woonruimte? 

Wij staan per 3) maart "81 

op stroati Redelijke huur 

Telofoon 13496 UITNODIGING tof het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering van de 

VERENIGING VOOR HET WELZIJN 
DER DIEREN TE ZANDVOORT 

op donderdag 12 maart a.s. te 20.15 uur in het Gemeen- 
schapshuis Ie Zandvoort 

AGENDA 

1. Opening vice-voorzitter 

2. Notulen 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaresse 

5. Jaarverslag penningmeesteiesse 

6. Jaarverslag leidster jeugdbrigade 

7. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie 
1981 

8. Vaststelling van bijdrage aan de S.K.D. te Zandvoort 
en jaarlijkse giften, 

9. Voorziening in bestuursvacature. Afgel'eden Jijn de 
Voorzitter de heer A. Werkhoven (niet herkiesbaar! 
on da bestuursleden de dames R. Barmentlo. 
G. Groenendijk en J. Slootheer (deze lunctios zijn 
vervallenl. 

10. Rondvraag. 

Voor de vacature van Voorzitter kunnen door minimaal 
3 leden 10 dagen vóór de vergadering schrifteli/k kandi- 
daten worden voorgedragen aan het Secretariaat 
dr. J. P. Thysseweg >3 re Zandvoort. 
Balans en fin. Verslag IS80 liggen ter inzage bij de 
Penningmeesteresse mevr. ft. Ipenburg, Tj. Hiddestraat 
43, Flat "Duinwijk", alhier. RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 't Is maar dat 
u het weet... CUiniRELE ZAKEN SPORT 
Toneel 

Er bestaat e>nthMterkf«jiet Dat is 
bestemd voor theale'maKers ofBamsatoren 
bepaalde publieksgroepen korlomvoor 
iedereen die een incidentele 
toncelwoorstetling in de provincie 
Noord Holland (buiten Amsterdam)op 
polen ml zeilen Gelet wordt op de kwaliteit 
van een produktie verscheidenheid van de 
«XïfStellingenenoe spreiding daarvanovcf 
de provincie Betangnik isookdat met een 
thealergebeuren geprobeerd wordt luist die 
mensen te bereiken die nofmaal weinig of 
nel met theater in aanraking komen 
13e aanvragen voor d«c subsidie moeten 
tenminste 1 maand v64rde uitvoering vande 
akiivileiten worden ingediend Mammaal 
tiaalbare subsidie IS 50 procent van de 
uitkoopsom 

Inlichtingen bij Peter Koedood 
tel 023 163276 OpdracMenfonds 
Een van öe taken van de provincie is het stimuleren van 
Bktlvitciten onder andere op het gebied van cultuur, sport 
en jeugdwerk. Dat doet ze door jaarlijl(s geld te reserveren 
voor Initiatieven die vanuit de bevolking op genoemde 
terreinen genomen worden. Ook voor 1981 staan In het 
provinciehuis in Haarlem weer wat potjes klaar, 
subsidiepotjes, ook wel fondsen genoemd. U kunt ervoor 
in aanmerking komen. Uiteraard zijn er bepaalde 
voonvaarden vertionden aan het krijgen van geld uit zo'n 
txpaalde pot. Een telefoontje naar de provinciale griffie 
en u ontvangt de richtlijnen, voorwaarden en formulieren 
voor subsidieaanvragen op het gebied van : Uit hel dr J E Baron de Vos van 
Steenwijkfonds haaltde provincie bijdragen 
voor het verstrekken van opdrachten aan 
kunstenaars Die kunstenaars moeten dan 
wel in Noord Holland wonen en iets rnaken 
dat opde provincie bctrekiftng tteeit 
Ook mensen die zich bezighouden met 
wetenschappeliikepublikatiesop gebied 
van kunst en geschiedbeschrijwing kunnen 
een beroep do^n op d(t fonds Voon*aardeis 
dat de auteur garant slaat vooreen goede 
publikalie, leesbaar voor een groot publiek 
Inlichtingen bij Vera Hoskova 
tel 023 163275 

Film 

Siibsidieskunnenuilerli|klot 1 april 1981 
aangevraagd worden voor audiovisuele 
produklies film dia video uitkunnen 
zowel aanvragen voor scenario subsidies zun 
als ook voor de produklies van audiovisueel 
materiaal 

Een aparte commissie beoofdeell de 
kwaliteit enon £1 gelden bepaalde 
richtlijnen die u te welen komt door Ellen 
Veieeckentcbellenop023 163274 

Muiieü 

Alse«periment voorlopigvoor 1981 heeft 
de provincie voor de eigenti|dse muziek een 
poliegevuldmet/ 150 000- Eenieder 
die van plan IS een proiekt op te zetten of een 
concert te geven kan dus bij de provincie 
voor geld aan de bel trekken Het doet er met 
loc of het klassieke muziek lazz 
cipenmentele muziek of popmuziek is 
Gelet wordt bi| aanvrage we) op spreiding 
van óeaktiviteitenovsf de provincie opde 
publiensgroepfwooi .. edeaktivileiten 
bedoeld zi|n) en uiteraard op de kwaliteit De 
aanvragen moeten tenminste 1 maand voor 
de uitvoering van het eigentijdse muzikale 
evenement worden ingediend Meer hierover 
weet Vera Hoskova lel 023 163275 

provinciehuis- dreef 3 - haarlem - telefoon 023 - 1 69923 tportiltkoiMWtfatin 

Amateurjportverenigingen kunnen «Heen 
nog in 1981 een beroep doen op hel 
pfovinciale fonds voor sportakkommodatie 
De aanvraigformulierenzijnvia de griffie 
telefonisch of schriftelijk te knjgen en 
moeten voor 1 april zi|n ingediend 
Subsidies nofden gegeven voor kleine 
zaalsporten, klubhuizen. kleedkamers en 
Irjmingsverlichlingsinslallaties Alleen die 
aanvragen vallen in de prijzen als ze 
betrekking hebben op sporten goedgekeurd 
doofde Nederlandse Sport Federatie 
Gemeentelijke sportakkommodalies komen 
niet voor deze subsidie m aanmerking 
Meer hierover bi| Anneke de Boer, 
lel 023 163278 

IntenMtionileTepsportewietMDten 

De pfovincie stelt zich bij het organiseren 
van een internationaal sportevenement 
garant voor maiimaal/ 5 000,- Dal wil 
zeggen alserkampioenschappenopwereld- 
of europeesniveau op touwworden gezet in 
Noord Hollandénalserbijhelbegrotenvan 
de kosten van hel evenement een tekort 
dreigt dan wil de provincie tot hoKUit 
ƒ 5 000 -garant staan EriiHennogmeet 
als en aan Hel evenement mag met onder 
de vlag van een bedrijf gevoerd «orden 
Voonondes kwalifikatie»edstri|den. kwart 
en halve finales van Europa Cuptoernooien 
lellen ook met mee De aanvragen moeten 
tenminste 3 maanden van tevoren bij de 
provincie binnen zijn Biidegemeente 
waarin hel evenement gehouden wordl, 
dient ook een subsidieverzoek te worden 
ingediend Inlichtingen bij Anneke de Boer, 
tel 023 163278 

S|»itt>toefenin|doer ictiiiHUtapteR 

Ook rn hel jasr nart de gehandikapten wil de 
provincie zo veel mogelijk doen om 
sportbeoefemngvoor deze menden moge lijk 
Ie maken Een initiatief dat genomen wordl 
met genoemd oogmerk, kan financiéle steun 
krijgen Te denken valt aan demonstraties en 
sportinstuiven uprichten van nieuwe 
sportverenigingen aanschaf van sport en 
spelmateriaal en toegankelijk maken van 
beslaande sportakkommodalies voor 
gehandikapten Aanvragen moeten 3 
maanden van te voren worden ingediend 
Meer details geelt u Anneke de Boer, tel 
023 163278 JEUGD provinciaal bestuur van noord-holland leufdakkommodatlet 

In het provinciale fonds voor 
jeugdakkommodatic zit voor 1981 een 
bedragvan/ 550 000 - Verenigingen, 
stichtingen gemetnletaesturendievanplan 
zijn jeugd en jongerenwerk goed onder dak 
te brengen (stichten herbouwen 
vertx)uwen. uitbreiden aankopenxan 
gebouwen en het inrichten ervan) kunnen op 
dil fonds een beroep doen Debi/dragedie 
verleend wordt ismaximaal 1 5 procent van 
de goedgekeurde kosten en ten hoogste een 
bedrag van f 25 000 - AnnekedeBoer 
kan u hierover meer vertellen, 
tel 023 163278 
AALSMEER 

Oe VBA 15 een belangrijke 
schokel in het afzetgebeuren 
vnn sierteelfprodukten 

In hel 26 ha grote hallen- 
komplex verwisselt een 
belongrijk aandeel van dt 
Heóeilondse snijbloem: o 
kamerplanter>-entuiri|.'onlen 
produktie van eigenaar Oe VBA IS een modern bcdri 
dal qoedearbeidsvoorwaordcri 
kent De omzel en het aantal 
peisoneelsledenbewegenzich 
in opgoande li|n De Sektor Kamer- en tuinplanten bij de VBA is belast mei de uitvoering van alle direkl op fiel 
veilen van deze produktsoorten betrokken aktiviteiten Het betreft een snelgroeiend 
bedrijlsonderdeel waar momenleel pim 150 personeelsleden werken 
Ter versterking van de leiding wordt gevraagd een 

ASSISIEiNT VAN DE SEKIOBCHXS' 
KAMER-EN TUmPLANTEN Oil IS een nieuwe funktie binnen de 
afdeling 

Het IS de bedoeling dat de assistent de 
leiding gaat assisteren in alle iacelten 
Zo zal hij naast een aantal administratieve 
taken hel begeleiden van beslaande en 
ni'>uw in te voeren systemen, het onder 
steunen van de leiding bi| hel distribueren 
ed ook namens zi)n chef een aantal kon- 
takten gaan onderhouden met andere 
afdelingen binnen de onderneming 

Voor deze veelziidige groeifunklie. die goede 
toekomstmogeliikheden biedt, stellen wi) 
de volgende eisen • een hogere, eventueel middelbare 
beroepsopleiding 

• een praktische insielling, 

• goede kontakluele eigenschappen, 

• goede uitdrukkmgsvaardigheid in 
woord en geschrift 

• affiniteit met de bloemisterij 

• teeflijd 23 30 jaar 

(Jadere inlichtingen kunnen worden inge- 
wonnen bu de heer J J Lanser, hoofd 
Personeel en Organisatie, lel (02977) 
34567. toestel 3164 

Een psychotechnisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de selektieprocedure 

Belangstellenden worden uitgenodigd hun 
sollicitatie in te zenden aan de afdeling 
Personeel en Organisatie van de 
Coöperatieve Vereniging „Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer" WA 
Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer 
OPENHAARD 
BLOKKEN 

Gebr Sweers, Hoveniers- 
bedrijf, boomrooibedrijf. 
Hoofddorp 

Voor particulieren en be- 
drijven 

Tal. 023-284894, b.g.g. 
2BZ043 of 33060». 9 PORQUE 9 

f Kerkstraat 18 ' Kerkstraat 18 
Zandvoort WIJ HEBBEN VERBOUWD! Hartelijk 
welkom! Roy. Anja, 
Slef JOEGOSLAVISCH 
RESTAURANT 

DUBROVNIK 

Zeestraat 41, Zandvoort 
Jansstraat 44, Haarlem 

iieef t voor u een 

SPECIAAL «VnrrERMEWU 

VMMAAMDAGT/mwi^ 

- goulashsoep - 

stokbrood 

- genvxte gnilplaat - 

3 soorten vlees (mager) 

met verse salade, 

saus 
en aardappelpuree 

• palacinka - 
warm flensje met 
koude roomvulling 

f 14,50 

Oil menu is alleen in Zandvoon 

verkrijgbaar 
Reserveringen vanjf 15 00 uur 

Telefoon 02S07-1S110 

In Haarlem fiebben wij 

iedere vrijdag en zaterdag 

BAUUNVOUSMUZIEK 

(hve) 

Telafoon 023-322609 


e Golden Tulip » • » * ^ Krokus Diner 

op vrijdag 27 febr., 

zaterdag 28 febr, zondag 1 mrt. 

en maandag 2 mrt. 

; Krokus diner-dansant 
aan zee 

voor f.35,- per persoon 

Voor nadere 

informatie bel 

02507-12144 

tst. 49. Badhuisplein T-'^^W' 

\ 2040 AG ^r Zandvoort méli0Wi^^^MiM-^^^f^^^Am4mi&é^mUm&:- l lH LAMPEKAPPEN 
* Uit eigen atelier 

* Stijlvol klassiek on strak modern 

* Streep, bloem en effen stof 

* Grote collectie lampvoeten 

* Ook opnieuw bekleden 

Neem uw iampvoet mee en kies uw kap 
bij de iampekapper 

VOLIVIER 

Amsterdamseweg 4S4. Amstelveen, telefoon 431198 

Geopend dl t m ia vanof W 00 uur en dondcrd.x/.ivaih/ DOE MÉÉR ZELF f 

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. \ 
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 S 

Meubelpanelen, geplastificeerde ■ 

pa nelen ei ) edel houtsoorten • 

TEAK DEURPLATEN • 

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat- J 

werk en lijsten. WandkurktegeS, fineer, vouw- ■ 

rekjes, elementensysteem, piankendragers, J 

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- • 

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen- * 

deuren, saloondeuren, gereedschap. • 

Kortomjzoveel mogelijk voor de ! 

OOEHETZELVER. S 

Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags J 

gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur m 

gesloten. i " r I i ;gw ii j i<ypii^<s|i»pi 

«itih I Tnt I TTiiint i Mn i i r .rt j T? , ru ^ ridii iii i ii i ii mj « Il III .111 l i fc yV"""/ 'i Vj * t^ * ^T * V ' J"^ W'*ivam TE KORT BEVOEGDE LERAREN BIJ HET 
BEROEPSONDERWIJS ! ! ! 

Verstaat u uw vak goed, dan is de nieuwe part-tirne 

LERARENOPLEIDING 
BEROEPSONDERWIJS 

uitermate geschikt voor u. 

Hel N G O L B, - Nederlands Genootschap «ol opleiding van leiaren voor net 

beroepsonderwi|S - 

leidt u op tot bevoegd Ier3(a)r(es), 

STUDIERICHTINGEN: 

bouwlechniek motorvoertuigentechnleti graf ische techniek 

elektrotechniek installatietechniek wis- en natuuikunda 

mechanische techniek consumptieve techniek pedagosisch dklaktiseh diploma 

TOEUTINGSVOORWAAROEN: 

- Bezit u een LTS-diploma en leerlingstelsel, dan wordt u tot de voorbereidende 
lerarenopleiding toegelaten, 

- Bezit u een MBO-diploma (of verklaring), dan wordt u rechtstreeks tot de 
lerarenopleiding toegelaten ■ 

- Bezit u een HBO-dIploma, dan behoeft u slechts een deel van de lerarenoplei- 
ding te volgen. 

LESSEN: 

Drie avonden per week m Amsterdam, Alkmaar of omgeving. 
consumptieve techniek: Deze opleiding IBrood, banket, koken, serveren en 
vleesvemverken) is overdag en alle'én te Amsterdam (1 dag per week). 
grafische techniek: Oit is een middag- en avündopleiding, alleen te Amster- 
dam. 

ped.dtdakt. diploma: Dit is een 1-jarige opleiding (3 avonden of 1 dag) en 
geeft bevoegdheid voor hen, die reeds in het bezif zijn van een akte van 
bekwaamheid ca. artikel 114. 

VOOR INLICHTINGEN: 

School- en centraal, adm.-adres: Korte Ouderkerkerdi/k 5, 1096 AC Amsterdam, 

tel. 020-920308 

Schoüladres, dependance Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar, tel. 

072-121063. 

Schooladres. afd, consumptie vetechniek. Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam, 

tel J20-253310 X- INFORMATIEBON 

Stu'jr mij gegevens over de studierichting: ■X Mw,/Hr 

Straat, 
Poste /Plaats . Deze bon in gefrankeerde envelop toezenden aan één van de schooladressen. Christelijke 

Pedagogische 

Akademie OA COSTA 
SANTPOORT OoH Havo-Afdeling 

Spreekuur: maandags 15.00 uur 
Bloemendaalsestraatweg 189 - Santpoort Zuid 
Vlak bij NS-Station Santpoort-Zuid. Telefoon 023-375303 
Directeur: P. Kroegar KATHOLIEK MIDDELBAAR 
BEROEPSONDERWIJS 

te Amsterdam 

Na het behalen van een diploma Lager Beroepsonderwijs of het diploma van 
een Mavo, kunnen jongens en meisjes onderstaande opleidingen volgen bij 

Katholieke school voor Middelbaar Beroepsonderwijs 

GAASTERLAND 

Gaasterlandstraat 5, (bij de RAI) - tel. 444649. Bereikbaar met openbaar 
vervoer: GVB 4, 8, 15, 49, 58. CN 10, 41. 42, 129. 

— HUISHOUDTECHNIEKEN (de uitgebreide Civiele Dienst) 

((Project in het kader van de Herstructurering MHNO/MSPO) 3-Jarige 
opleiding voor tuncties in de huishovidtechmsche sector btjvoorbeeld van 
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleegtehuizeti, conferentieoorden, 
jeugdherbergen, scholen e.d. en voor functies op het gebied van tiuishoude- 
lijke voorlichting en onderzoek in o.a. de tndustnèle sector. 

— INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING 

e-Jarige opleiding ter oriëntering in de gezondheidszorg, welzijnszorg en in 
de maatschappelijke dienstverlening. V\e\ diploma biedt ook doorstromings- 
nnjgelijkheden naar diverse vervolgopleidingen. 

— KINDER- en JEUGDVERZORGING 

3-Jange opleiding voor een functie in de pedagogisctie begeleiding van 
gezonde en gehandicapte kinderen van O tol 16 jaar in dh«rse leefgemeen- 
schappen. 

— VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONOERWUS 

3-Jarige voornamelijk theoretische opleiding. Hel diploma is gelijkwaardig 
aan dat van het Havo. Men is ermee toelaatbaar tot vele opleidingen in het 
Hoger Beroepsonderwijs. 

KATHOLIEKE SCHOOL VOOR MSPO 

Van Eeghenstraat 96 

Voor telefonische informatie: 723794. 

— OPLEIDING GEZINSVERZORGENDE 

2-Jarige dagopleiding, voor het beroep gezinsverzorgende. Men kan werk- 
zaam zijn in een instelling voor gezinsverzorging. 

-- OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE 

2-Jarige dagopleiding voor het beroep bejaardenverzorgende. Men kan 

werkzaam zijn in t>eiaardenoorden, verpleeg- en verzorgingstehuizen en 

open bejaardenwerk in een instelling voor gezinsverzorging. 

Als voorbereiding op de nieuwe structuur van het MHNO-MSPO in de 

toekomst, hebt>en tjeide scholen t>es(oten een scfwlengemeenschap te 

vormen. 

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN 

U kunt bij een van beide scholen een prospectus aanvragen, waarin alle 

genoemde oplekjingen uitvoerig besproken worden. Voor nadere inlichtingen 

zijn de scholen dagelijks telefonisch bereikbaar. OPEN HUIS Beide scholen houden op donderdag 12 februan 1981 's middags om 14.00 
uur en 's avonds om 19.30 uur OPEN HUIS in de Gaasterlandschool. 
Ook op dinsdag 17 februari en op donderdag 26 februari 1981 is er 
gelegenheid tot insctvijven van 19.00 tot 21.00 uur. INSCHRIJVING 

voor de 

2-jarige opleiding tot 

apothekers- 
assistent 

te Haarlem en Alkmaar is dagelijks 
mogelijk aan de 

APOTHEKERS- 
ASSISTENTENSCHOOL 

Schoterstraat 4 

2021 HH Haarlem 

Tel. 023-262070 Grafische School 
Haarlem 

Terschellingpad 2, Haarlem (SchalIcwijk) 
Telefoon 023-337(X)4 - Buslijnen 7t-77-2 

School voor voorbereidend grafisch 
beroepsonderwijs voor meisjes en jongens. 

Vanaf heden dagelijks 

inschrijving van 
leerlingen 

Eveneens voorbereidend onderwijs voor 

verdere studie aan het Middelbaar Technisch 

Onderwijs. 

Openbare les 

op dinsdag 10 maart van 19.00-21.00 uur. 
Folder en inschrijfforntulier op aanvraag. Aanmelden van leerlingen voor kleuter- en basis- 
scholen in de gemeente Bennebroek 
voor het schooljaar 1981-1982 

PROT. CHRISTELIJK ONDERWIJS Willinkflchool, Rijksstraatweg 89 

Inl. over het ondenvijs en aanmelding van leerlingen bij 

de heer H. Alberts, hoofd der school, tel. 6505. Dr. J. H. Gunningschool, Rijksstraatweg 81 
Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de 
hoofdleidster, mevr. S. Meyer-Miedema, tel. 7051. ROOMS KATHOLIEK OIMDERWIJS St Franciscusschool. Kerklaan 

Inl. en Aanai. van leerlingen op de schooi bij de 

hoofdleidster, zr. Fernanda Maria, tel. 8479. Franciscusschool, Kerklaan 6 

Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij 

de heer M. A. M. Homburg, hoofd der school, tel. 6654. OPENBAAR ONDERWIJS Basisonderwijs 

Sparrenbosschool, KI. Sparrenlaan 9 

Nleerwijkschool (dépendance Sparrenschool) 

DeRuyterlaan44 

Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij 

de heer M. Hollander, hoofd der school, tel. 6429 De aan te melden leerlingen dienen vóór 1 oktober 
1981 de leeftijd van 4 jaar te hebben bereikt. Kleuteronderwijs De Dwergspar, KI. Sparrenlaan 15 

Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de 

hoofdleidster, mevr. M. C. A. Mutsaerts-Schelvis, tel. 7166 

Mewwiikscliool, J. Sweerlaan 

Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de 

hoofdleidster, mevr. C. J. van Asperen-Verhagen, tel, 8320 

De aan te meldem leerlingen dienen vóór 1 oktober 
1981 de leeftijd van 6 jaar te hebben bereikt. 
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD 

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT zandvports^ . 

nieuwsbl 
mr^" m0^0 41E JAARGANG NO. 10 ED. 5 (,\Sim isri I IN I2-/AM)\(>()R1 -TKL. 02507 - I 71 66- OPI,AGK34ÜO » X. RANO^TADFUBi ICAilLS 

Uitgc/Tslci van 

• Zaïidvooris NicuVisblad 

• HecmsieccIsL' C ourarii 

• Hootddorps'VenncpLT NicuNssbUid 

• Zvv.incnbLirg/HallvNegsc ( oiiraiii 

• Iiddhüevc/Sloli.'nM.' Courani 

• Aalsniecrsder Courani 

• UiihoornseCour,in[/C)ns Weekblad 

• Streckblad/Dc' Kondc VViicr 

HoolilKuniDor 
Aalsmeer DorpsMruat S - 
Telefoon 02977 2 H4 1 1 DONDERDAG 5 MAART 1981 Boomplantdag 
In Vijver park 

ZANDVOORT - De ge- 
meente Zandvoori wil ook 
dit jaar deelnemen aan de 
Nationale Boomplantdag. 

Deze dag zal in deze gemeente op 
woensdag 18 maart plaats hebben, 
waarbij zoals in het verleden het 
geval was, de schooljeugd weer 
betrokken /ai zijn. Slechts een be- 
perkt aantal van hen doet hier aan 
mee en wel de leerlingen van het 
hoogste leerjaar van de Dr. Albert 
Plesmanschooi, de Mr. G J. van 
Heuven Goedhartschooi, de Bea- 
trixschool en de Nicolaasschool. 
Plaats van boomplanting is het Vij- 
verpark Voor het planten van bo- 
men en struiken begint, zal eerst 
nog een bijeenkomst zijn om 10.30 
uur in de aula van de Beatrixschool 
alwaar de instructies worden gege- 
ven Het planten zelf begint om 11 
uur Laurence Lesser solist in 
celloconcert van Dvorak 

HAARLEM - Op vrijdag 13 maart 
geeft het Noordhollands Philharmo- 
nisch Orkest het zesde en tevens laatste 
concert uit de serie Populaire Romanti 
sche Soloconterten m het Concertge- 
bouw van Haarlem Aanvang kwart 
over acht. Het orkest wordt geleid door 
Jerzy Katlewicz; solist op deze avond is 
de cellist Laurence Lesser. Vergadering van 
publieke Werken ZANDVOORT - De commissieleden 
van publieke werken in Zandvoort 
komen op donderdag 5 maart in verga- 
dering bijeen m het raadhuis en zullen 
vanaf 20.00 uur vergadenng over onder 
\ meer: de reconstructie van de rijwiel 
berging bij de Mr. G.J. van Heuven 
Goedhartschooi; verhuur van grond 
aan de Zandvoortselaan en aankoop 
van Burgemeester van Alphenstraat 
nummer 7. 

Afscheid 
P. Visser 

ZANDVOORT - In aanwezigheid van 
familie en vele collega's heeft P. Visser 
afscheid genomen, als opzichter bij de 
afdeling plantsoenen van de dienst 
publieke werken, wegens het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd 
Voor een volle zaal opende de direc- 
teur van de dienst de heer Wertheim 
met de mededeling, dat Visser liever 
niet werd toegesproken, waaraan dan 
ook gevolg werd gegeven. 
Met vele bloemen en geschenken werd 
er afscheid genomen van de rustige en 
sympathieke Visser. Nadat de heer 
Wertheim, namens de heer Visser, 
iedereen had bedankt voor hun aanwe- 
zigheid, verbleef men nog enige tijd 
gezellig bijeen in het Gemeenschaps- 
huis onder het genot van een drankje. 

Werklozen-komltee 
houdt bijeenkomst 

ZANDVOORT - Alle mensen zonder 
werk zijn welkom op de openbare 
bijeenkomst van het Werklozenkomi- 
tee Zandvoort, dat tot allerlei activitei- 
ten wil komen 

De bijeenkomst is op dinsdag 10 maart 
m de Calvijnzaai aan de Emmaweg 22 
vanaf 2 uur 's middags. Onder het 
genot van een natje en een droogje wil 
men verschillende ideeën en voorstel- 
len eens onder de aandacht brengen. REACTIE OP STRUCTUURSTUDIE Visie PvdA in notitie uiteengezet Zandvoori - De PVdA-ardeling Zand- 
voort heeft onlangs een notitie het licht 
doen zien met betrekl(ing tot de struc- 
tuurstudie van de bureau's van Hezik 
Partners bv en Goudappel en CofTeng. 
In de notitie neemt de PvdA alle aspec- 
ten van de structuurstudie onder de 
loupc en formuleert een aantal uitgangs- 
punten die worden getoetst aan de 
structuurstudie. In de notitie heeft men 
een aantal prioriteiten aangegeven te 
weten: Volkshuisvesting, Milieu en na- 
tuur. Werkgelegenheid, Voorzieningen 
toerisme en recreatie, Verkeer. Volkshuisvesting 

Wat betreft de Volkshuisvesting wordt 
in de prognose van bureau De Meer- 
landen gesteld dat tot 1993 ruim 1000 
woningen gebouwd moeten worden. 
Volgens de PvdA is dat echter een 
onzeker gegcgeven. Men stelt dat het 
beter is om vanuit de huidige woning- 
behoefte uit te gaan. Er zijn nu onge- 
veer 600 woningzoekenden in Zand- 
voort, waarvan er ongeveer 100 een 
woning achter zullen laten. De woning- 
behoefte op dit moment ligt dus onge- 
veer op 500 woningen, waarin op korte 
tijd moet worden voorzien. 
Volgens de notitie zou er in de eerste 
fase gebouwd kunnen worden op plaat- 
sen waarvoor geen belemmering gelden 
in de zin van geluidsoverlast door het 
circuit. Dit betekent dat er in die fase 
(1981-1982) ongeveer 150 woningen 
gebouwd kunnen worden. 
Men denkt daarbij aan het parkeerter- 
rein bij de watertoren (ca. 20 wonin- 
gen) het parkeertenein aan het Fried- 
hofplein tegenover de Sterflat (30 wo- 
ningen) en op andere lokaties zoals het 
terrrein van de Julianaschool, Bredero- 
destraat 1, Kop Zeestraat, Sonnewon- 
de etc. (100 woningen). 
Om verder te kunnen bouwen zou de 
gemeente dan voor 1 januari '82 het 
contract met de Cenav op moeten 
zeggen. Dan zou het circuit per 1 
januari '83 opgeheven kunnen worden 
waarna dan de tweede fase begonnen 
zou kunnen worden. In deze fase 
(1982-1985) kunnen volgens de notitie 
van de PvdA dan ongeveer 375 wonin- 
gen gebouwd worden. 
Deze woningen kunnen dan gebouwd 
worden aan de kop van de van Lennep- 
weg (ca. 150 woningen), Caravankamp 
De Zeereep (175 woningen) en de van 
Lennepweg bij de begraafplaats (ca. 50 
woningen). Daarmee zou dan aan de 
nu bestaande behoefte voldaan kunnen 
worden. Overigens stelt men wel dat 
steeds de vinger aan de pols moet 
worden gehouden zodat wanneer blijkt 
dat er meer woningen nodig zijn, ver- 
dere plannen ontwikkeld kunnen wor- 
den. 

Milieu en natuur 

In de notitie zegt men dat het ten 
aanzien van het Zandvoortse duinge- 
bied noodzakelijk is een deugdelijk 
beheersplan op te stellen. Hienn moe- 
ten strengere eisen worden opgenomen 
ten aanzien van het gebruik van het 
duingebied waardoor de duinen zich 
kunnen herstellen en de functie van 
landschapspark kunnen behouden. Op 
het moment laaf het beheer van het 
Caravankamp De Zeereep. Indien het circuit gesloten zou worden kunnen er volgens de PvdA ongeveer 175 
woningen gebouwd worden. duinengebied veel te wensen over. Er 
wordt gewezen op de wildgroei van 
opstallen voor het houden van dieren, 
vervuiling en vernieling door motor- 
voertuigen en door ruiters. 
Het bebouwen van duinterreinen wordt 
door de PvdA van de hand gewezen. 
Voorts pleit men voor goede en veilige 
fietsroutes, zodat ook het gebruik van 
auto's in het duingebied verminderd 
kan worden. Woningbouw in het Kos- 
teverlorenpark is vanuit milieutech- 
nisch oogpunt uit den boze en ook het 
aanleggen van de Veriengde Heyer- 
manseweg door het park wordt afgewe- 
zen in de notitie. Werkgelegenheid 

Ook in Zandvoort is sprake van een 
toenemende werkloosheid. Op dit mo- 
ment bedraagt werkloosheid ongeveer 
4% in Zandvoort. Ongeveer 25% van 
de Zandvoortse werkgelegenheid is ge- 
richt op toeristische sector. Verlenging 
van het seizoen en uitbreiding van de 
rekreatiemogeiijkheden is dus ook in 
het belang van de werkgelegenheid. 
Ook de realisering van woningen kan 
een steentje bijdragen aan de werkge- 
legenheid in bouw. 
Uitbreiding van industne is in Zand- 
voort niet mogelijk, maar de bestaande 
industrie dient in stand te worden 
gehouden. Mogelijk kan er werkgele- 
genheid worden geschapen door het 
bevorderen van de dienstverleende sec- 
tor in de vorm van kleinschalige milieu- 
vriendelijke bedrijven Voorzieningen toerisme en 
recreatie 

De Zandvoortse voorzieningen zijn Collecte Rheumafonds meer dan ooit nodig 

ZANDVOORT - Van 9-15 
maart is er weer een landelijke 
collecte van het Nationaal 
Rheumafonds. Men kan zich 
afvragen of een dergelijke col- 
lecte nog nodig is in deze tijd 
met zijn vele voorzieningen en 
sociale wetten. (Adverteniicl 
SUÈDE 
NAPPA 

bont en lamsvacht 
(ook grote maten) 

alle bekende merken o.a. 
rfco's 

ITAl IA see MORRIS 

befbreyoubuy y 

donderdag koopavond _^ Haaitem: Baiteljonsstnat 20 (bij de Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55 
Amstenlatn: Laidsestraat 9 (bij KotÉigiiiiein) I tel. (020) 22 35 96 Nu, die collecte is meer nodig dan ooit. 
omdat het Rheumafonds al het moge- 
lijke wil doen om de patiënt een zo 
normaal mogelijk leven te laten leiden. 
Bijvoorbeeld door hen de kans te 
geven met vakantie te gaan. Een aan- 
gepaste vakantie dus. En de kosten 
daarvoor zijn dan met gering. Ook 
helpt het Rheumafonds door financieel 
bij te dragen bij het aanpassen van 
woningen, of worden daarvoor rentelo- 
ze voorschoten gegeven. Er is een 
vakantiecentrum met hotel en bunga- 
lows. Het wetenschappelijk onderzoek 
moet doorgaan. En alleen al dit laatste 
kost zo'n 1 miljoen gulden per jaar. 
Een reumapatient moet zo gewoon 
mogelijk kunnen leven. Ondanks zijn 
of haar handicap. Gewoon, zoals ieder 
daar recht op heeft, waarom een reu- 
mapatient dan nief In veel plaatsen 
komt er een collectant van het Rheu- 
mafonds aan de deur. Niet in alle 
plaatsen. Of misschien is men juist met 
thuis, daarom is er ook een gironum- 
mer: 324 t.n.v. het Nationaal Rheuma- 
fonds, Den Haag 

Mensen kunnen zich voor collectant in 
Zandvoort aanmelden bij mevrouw C. 
Machielsen-Mouw, Jhr. Quarics van 
Uffordlaan 3 in Zandvoort, tel. 16486. Randstad PubiKaties 
Dorpsstraat 8. Aalsmeer, volgens de PvdA redelijk op peil. Wel 
vindt men dat in Nieuw Noord een 
goed wijkcentrum gerealiseerd dient te 
worden en voor de jeugd is er behoefte 
aan een permanent ontmoetingscen- 
trum. Voorts zijn meer speelplaatsen 
voor jonge kinderen gewenst. 
De veel genoemde 'rekreatieve trek- 
ker' met vele duizenden bezoekers per 
dag wordt door de PvdA verworpen. 
Als alternatief hiervoor wil men liever 
kleinschalige .attracties na^ij het cen- 
truiti realiseren. Vericeer 

Ten aanzien van het verkeer stelt men 
zich op het standpunt dat er grote 
terughoudendheid betracht zal moeten 
worden bij de aanleg van nieuwe we- 
gen. Eerst zal geprobeerd moeten wor- 
den om het verkeer via de bestaande 
wegen te geleiden. 

In de notitie worden de volgende stand- 
punten geventileerd. 

- Er bestaat geen behoefte aan een 
derde toegangsweg naar Zandvoort 
noch aan een vergroting van de capaci- 
teit van de bestaande wegen. 

- Er bestaat behoefte aan een veihg vrij 
fietspad naar Heemstede. 

- Het openbaar vervoer moet verbe- 
terd worden. Er dient een vrije busbaan 
naar Haarlem te komen - Het bestaande wegennet moet veili- 
ger gemaakt worden, o.a. door vermin- 
dering van de snelheid van het autover- 
keer. 

- Het verkeer vanaf de Zandvoortse- 
laan komend met bestemming Zand- 
voort- Zuid, moet via de Corn.v.d. 
Werfstr, Fr. Zwaanstraat en Cort v.d. 
Lindenstraat geleid worden. 

- Tussen de begraafplaats en de spoor- 
baan Zandvoort-Haarlem, moet een au- 
toverbindmg gemaakt worden als twee- 
de ontsluitingsweg voor Nieuw-Noord. 

- De verlengde Herman Heyermans- 
weg voorziet in geen enkele behoefte, en 
moet t'r voorkoming van nadelige effec- 
ten ten sterkste afgewezen worden. 

• Er zijn goede fietsroutes en stallings- 
mogelijkheden nodig ter beperking van 
het onnodig autoverkeer. 

- Vergroting van de parkeeraccommo- 
datie moet voorkomen worden. Lar)gs de Vloedlijn È 
De zonne boort een gat m 't morztg 
wolkenduister en plotseling herleeft, 
vol paradijzenluister weer om en 
overal de schone lentemaand Gutdo 
Gezeik (1830-1899). Zandvoor 
ZANDVOORT- De plannen voor het , .Zandvoort Festival 1981"' dat m de 

week van 30 april t/m 5 mei in de gemeente gehouden zal worden, beginnen 

vaste vorm te krijgen Enkele onderdelen zijn al ,,rond", anderen echter 

wachten nog op de noodzakelijke vergunningen 

Toch IS het met gepaste trots dat het ,, festival comité" in samenwerking met 

het comité viering nationale feestdagen, al een voorlopig programma kan 

vermelden 

30 april 

Disco-show Firebal! met optreden van de popgroep De Madcliefjes. 

(Organisatie Comitc V N F) 

1 mei 

Jazz-avond met optreden van twee formaties, waarvan éen met soliste Dit 
evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Jazz 
behmd the beach 

2 mei 

Middagprogramma 14 (X) uur kinderprogramma met optreden van Les 
Diaboliques en clowns Avondprogramma, met optreden van Nico Haak, 
Bonnie St Clair, Semtza (buikdanseres), Dansorkest L & S. Deze organisatie 
IS in handen van het comité festival Zandvoort. 

Op deze zaterdag wordt oen braderie gehouden van de winkeliers Grote 
Krocht /Haltestraat /Kerkplein Organisatie hiervan is in handen van de 
Federatie Handelsvereniging Hanze i s m Festival Comité. 

3 mei: 

12 00 uur Presentatie van 40 muziekkorpsen aan het College van B en W; 
12.30 uur Muziekconcours op Grote Krocht en Prinsesseweg. (Organisatie 
Festival Comité) 's Avonds. Disco-avond met medewerking van Knjn 
Torringa en Klaas Vaak 

4 mei. 

Geen programma 

5 mei. 

's Middags een kinderprogramma en 's avonds een groot bevrijdingsbal. 
De sjwrtontmoeting tussen Dronte en Zandvoort vindt dit jaar plaats op 8/ y 
mei. 

Gedachten bestaan nu om de grote tent die door het festival comité wordt 
gehuurd, te laten staan, zodat men de vertegenwoordigers van de diverse 
sporten daar zou kunnen ontvangen. 

De moeilijkheid is echter dat de tent, dan twee dagen niet gebruikt zou worden, 
nameiyk op woensdag 6 en donderdag 7 mei. Gezien de hoge kosten, zoekt het 
festival comité nu naar mogelijkheden deze dagen, de tent een andere 
bestemming te geven. Culturele verenigingen in Zandvoort zouden byvoor- 
bceld een „Zandvoortdag" kunnen organiseren op woensdag of donderdag. 
Bijvoorbeeld de „morgcnkoffic voor bejaarde Zandvoorters" met medewer- 
king Tan „De WurT', een mlddaggebniik voor een kinderTiim, een avond te 
vullen door de verschillende toneelverenigingen, operettevereniging etc.etc. 
Ook zou er wellicht op één van deze middagen of avonden een modeshow 
gehouden kunnen worden. „Het gaat er maar om dkt, wanneer de tent 
inderdaad gebruikt gaat worden, voor de sportuitwisseling, er nog een 
programma van twee dagen moet zyn, omdat het te kostbaar wordt deze 
ongebruikt te laten", aldus één der vertegenwoordigers van het Festival 
Comité. Verenigingen of personen die goede suggesties hebben, kunnen contact 
opnemen met de heer G. Oonk, Grote Krocht 20, tel: 12560. SPAANS RESTAURANT 'eï llpopieal^ 

Zeestraat 29, Zandvoort, 02507-12781 
JUwkranpiBti%^> 

-■■■■'■ ''qirtvanjgèi^:"."^^ 

Bel vrijdag voor 12,00 üuiiorjSpi'. 
kahtöbr, telefoon •' . #,' 

en 's tnitidags heeft u,bfrh,ij.;v telefoon 02977-2841 1 Oorzaak brand nog onbekeni ZANDVOORT - De oorzaak van de 
brand vorige week waarbij een 46- 
jarige vrouw om het leven kwam, is nog 
niet bekend. De brand aan het Dorps- 
plein 2 werd woensdagmiddag om on- 
geveer half drie ontdekt. Vast staat 
inmiddels dat het vuur moet zijn ont- 
staan op een van de bovenwoningen, 
waarvan de kamers werden verhuurd, 
vermoedelijk op de kamer waar ook 
het slachtoffer zich bevond. De snel ter plaatse zijnde brandweer 
was het vuur een kwartier na de mel- 
ding meester. Door de brandweer werd 
ook het slachtoffer aangetroffen die op 
dat moment al bleek te zijn overleden. 
Waarschijnlijk is zij door verstikking 
om het leven gekomen. De uitslaande 
brand heeft aanzienlijke schade aan het 
pand veroorzaakt eii daarbi] ontstond 
flink wat watersch.idc door de blus- 
werkzaamheden Vooral het winkeltje op de begane grond van het pand liep 
flinke waterschade op De totale scha- 
de aan het pand wordt op ongeveer 
ƒ 120 000,— geschat De recherche van de Zandvoortse 
politie stelt een onderzoek in naar 
de oorzaak van de brand. Op de foto 
{van Europress Nieuw Vennep) de 
brandweer in aktie bij het blussen. 
Jeugdfilm met "Kuifje" 

ZANDVOORT - Speciaal voor de 
kinderen wordt op zaterdag 7 maart de 
jeugdfilm „Kuifje en het haaienmeer" 
vertoond in gebouw De Krocht aan de 
Grote Krocht Deze Nederlands ge- 
sproken film wordt op verschillende 
tijden afgedraaid en wel om 11.00, 
13 kOO en 15.00 uur, de entreekosten 
zijn drie gulden per kind, Cmeplein in 
Zandvoort heeft de organisatie in han- 
den 

Avond met forum 
over kernenergie 

HAARLEM - ..Kernenergie" is het 
thema op een forum-discussieavond 
waaraan verschillende Kamerleden en 
deskundigen deelnemen Deze avond 
onder supervisie van J.O V.D . afde- 
ling Kennemerland. wordt gehouden 
op vrijdag ö maart m cafc-restaurant 
De Wintertuin aan het Stationsplein 96 
m Haarlem 

In het forum hebben onder meer zitting 
het PvdA Tweede Kamerlid mevrouw 
M Epema-Brugman, het CDA Twee- 
de kamerlid de heer A Lansink. 
VVD-wethouder Van Deltt en energie- 
kundtgcn de heer A Vos en de heer 
A Meerhurg (D"66) 
De avond begint om 20 IX) uur 

Kermis in Plesmanschooi 

Z \NDVOORT - In de Dr Plesman- 
schnol in Zandvoort is zaterdag een 
kermis met allerlei spcl'etjes als touw- 
tje trekken, blikken gooien, hengeion, 
Watcrlooplcin en onder meer een lule- 
ni 

ÜL' kermis begint om 1 1 uui en de 
school IS te vinden aan de A I v d 
Moolenslraat "i? 

mÊm^^mm^m^imm w ii «m-^mmb «■■■■«iiaai 

< l(At'i,i'/in,^ 
Keur en Zoon Heemstede Raadhuisstraat 92, 

Iclcfoon 023-286182 

Zandvoort, Paradijsweg 2, 

telefoon 02507-15602 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 MAART 1981 PAGINA Z m^t FAMILIEBERICHTEN iuii_j-u' i r^ri_njnij~u ~i tf~'" — ■■-^--.^^■■*«»< b««Mi HOERA! 

Mijn opa en oma zijn 44 jaar getrouwd. 

Opa's naam is JoCOb LOOS; 

oma's naam is 7005" LoOS-van Arkcl. 

Nog vele jaren, opa en oma! 

Uw kleinzoon 

Jacob Loos 

Oosterparkstraat 50 

Zandvoort. nW«^^^MHnM*«^«MM^*itf«l*4^NiA^a^W^^^*« Sterven is bij ons zijn op een andere 

manier. . . 

onze liefde garandeert deze 

aanwezigheid. 

Waardig, zoals hij geleefd heeft, lot hel einde 
vol liefde voor zijn dierbaren die hem steunden 
in zijn verloren strijd is op 3 maart 1981 
overleden mijn kameraad van mijn jeugd af, 
mijn echtgenoot, onze begripvolle vader, 
schoonvader, onze onvergetelijke zoon, broer, 
zwager en oom 

CAREL FRANCISCUS MARIA ROBBERS 
ARTS 

Hij was bijna 63 jaar oud. 

Zandvoort 

Th. Robbers-v. Oosten 

M. C. Robbers-Braun 

(Het Huis in de Duinen) 
Almere 

Cario en Mieke 

Daan en Job 
Amsterdam 

Marjan en ALexander 

Daisy, Oscar 
Apeldoorn 

Inge en Luc 

Marnix, Brechtje, Carolien 
Veghel 

Paul en leteke 

Merel en Anne 
Paraparaumu (N.Z.) 

Claar en Frans 
Beaconsfield (Can.) 

Frances en Gé 

Hilversum 

Mary en Siebe v. d. Zee-v. Oosten 

en kinderen 
Vlaardingen 

A. v. Oosten-Bitter 

en kinderen 

2042 NV Zandvoort 
Emmaweg 4 

Wij willen hem gedenken tijdens een bijeen- 
komst op vrijdag 6 maart in de parochekerk 
St. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort. 
Deze bijeenkomst begint cm 13.45 uurj waar- 
na de begrafenis plaats zal vinden op de 
algemene begraafplaats Tollensstraat te Zand- 
voort omstreeks 14.45 uur. 
Gelegenheid tot condoleren na de teraarde- 
bestelling in de aula van de begraafplaats. 
Vertrek van het woonhuis om 13.30 uur. Heden verloren wij onze vriend en voorzitter 

C. F. M. Robbers 

ARTS Vanaf de oprichting in 1 954 was hij onze ge- 
waardeerde voorzitter. Zijn sociale bewogen- 
heid voor zijn medemens en zijn warme vriend- 
schap zal immer in onze herrinnering blijven. Bestuur en medewerkers 
Stichting Kennemer Sportpark 

Zandvoort, 3 maart 1981 
Voor al uw WAS naar 

RIE en JOHN 

Ook voor dekens kunt u 
bij ons terecht. 

EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ 
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort Uw adres voor 

elast. housen, pan- 

ties, knie- en enhel- 

stukken, ook naar 

maat 

Drogisterij 

Bouwman 

Oranjestraat 7, 
, Zandvoort 
tel. 02507-12327 CHIN. INDISCH RESTAURANT 
fon^(^ie Zeestraat 55 

ZANDVOORT 

Tel. 02507 -146 81 

Ter gelegenheid van ons lO-jarig beslaan bieden wij u een van onze 
specialiteiten, de 

Indische rijsttafel aan voor 15,- p.p. 

Het kopje koffie er na krijgt u van ons. 
Het kindermenu kosl nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje (oc. 
Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart 

Voor het afhalenhebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcn: 
Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00 
Woensdag: Vi kip in kerry-saus 7,50 
Donderdag: Foe Yong Hai 7,50 
Vrijdag: Babi pangang (mager vjees)Jj_^50 
TEKEN EN KUNST 

SCHILDERS MATERIAAL. ICREA TIEF"|^j" BUUREWEG 7 ZiJSTR.: KERKSTRAAT 
tel. 17367 Foto Queile 

Compleet foto/f ilm- 

assortiment, voordelig 

afdrukken en 

ontwikkelen. 

DROGISTERtJ 

MOERENBURG 

Haltestraat 8. 
Zandvoort gemeente 
zandvoort Trekkerskamp "De Branding" 

Voor het schoonhouden wan het kantoor, de 
sanitaire voorzieningen e.d. op het gemeentelijk 
kampeerterrein wordt gevraagd een 

medewerker(ster) aanstelling zal geschieden voor de periode april 
tot en met september 1981. 

Salaris f 1986,-- bruto per maand (21 jaar en 
ouder). Zes-daagse werkweek. Werktijden nader 

overeen te komen. 

r Sollicitaties te richten aan: 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort. 

Raadhuisplein 16,2042 LR Zandvoort. V 
Uitvaartverzorging 
Kennemerland bv 

Dag en nacht bereikbaar 

Keesomstraat 61 -Telefoon 1 53 51. Gereedschaprek 

veel gereedschap op weinig ruimte 
SLEUTEL- en SLOTENSERVICE 
IJZERHANDEL 

VERSTEEGE 

Pakveldstraat 19 - Zandvoort TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF 

F. KORS 

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD 

GEBOUWEN 

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN 

iHt eigen werkplaats. 

Werkplaats: Swaluestraat41 A. 

Or. Gerftestraat 50rd 2042 EW Zandvoort 
Tel. 02507 -152 25 G.Kol 

Schuitengat? 
telefoon 13112 

Auto - brand - leven 
alle verzekeringen KUNSTGEBITTEN REPARATIES 
A. RITMAN 

Relnwardtstraat 20, telefoon 02S07 - 14365. Vakantie 
te Emmen 

|Mooi Drente, logies met ontbijt f 15,- p p.p.d,| 
Tel. na tB.OO uur 05910-22472. Voor al uw bruiloften en partijen 

Paviljoen ,,De Vijverhut 

Vondetlaan46 - Zandvoort : Tel. 1 25 38 

-: '541- >f 
GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling. J. W. VAN PUTTEN 

BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT 

Brederodestraat 61 - Zandvoort 
Tel. 1 26 56 

ADMINISTRATIES 

INVULLEN VAN AANGIFTEBIUETTEN 

TMNGIFTEN 

HNANQERING EN ASSURANTIËN uit voorraad leverbaar: 

een reeks betrouwbare en bedrijfszekere FORD tuinbouwtrekkers o.a Ford 1 200 
Ford 1 700 
Ford 1 900 

tevens aantrekkelijke Pord- 
en County-occasions 

bij uw Ford-districtsdealer voor 
tractoren en landbouwmachines 

n^almthout 
Mielbv Nu óók dealer 
van 

gemeente 
zandvoort bekendmaking De burgemeester van Zandvoort brengt 
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de 
Ruinntelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bii besluiten van 24 
februari 1981 op grond van artikel 21 van 
deze wet heeft verklaard, dat voor: 

1. Bramenlaan 3 

2. een perceel grond gelegen aan de 
Fahrenheitstraat 

bestemmingsplannen worden voorbereid. 

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen waarop met rode omlijning de 
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter 
gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening) ter inzage. Te huur gevraagd: 

garage 

FAASE 

Kruisstraat 12a, 
telefoon 18108. ? PORQUE ? 
ZANDVOORT Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728 Zandvoort is best gezellig! Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg 
gezellige Franse avonden gehouden worden. Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen , 
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt 
aangeboden door het huis. 

Hartelijk welkom Nijverheidsstraat 13, Hoofddorp, 
tel. 02503-13441 Vertegenwoordigers: O. v. d. Heuvel: toestel 38 (na 18.00 uur 02503-17206) 
J. de Vos: toestel 34 (na 18.00 uur 02977-27505) 
vorkheftrucks 'imiKRACHTVOOR, 
OKBSmUF^^ Fa. Gansner & Co. 

GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN ; 

Deskundig advies. 
Voor al uw 

SANITAIRE INRICHTINGEN, 
WASTAFELS, enz. 

Etna, Faber, Benraad gashaarden. 

Toonzaa/: 

Schelpenplein-Tel. 1 5068 / 1 36 12 / 1 25 18 AUG. v.d. MME 

Marisstraat 13a.- Zandvoort, 
telefoon 15186 

SCHILDERS- EN 
AFWERKINGSBEDRIJF 

^ BINNEN- en 
BUITENSCHILDERWERK 
BEHANG en GLASWERK 

Nu ook het adres voor uw 
WONINGSTOFFERING 

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON • TREOFORD 

etc. 

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD 

VITRAGES en OVERGORDIJNEN 

WANDBESPANNINGEN PAfJUÜ I ^U rUDLfOM ( /cö o Lions in slotfase ten onder 
tegen hoog geklasseerd ASVU ZANDVOORT - In de Zamdvoortse 
Pellikaan sporthal heeft Lions het hoog- 
geplaatste ASVU goed partij gegeven. 
In de slotfase van de stryd moesten de 
Zandvoorters echter buigen voor ASVU 
63-72, Na één jaar in de eerste lilass^ 
van het landeiyk basketbal, zullen de 
Zandvoorters hoogstwaarschünlijk een 
stapje terug moeten doen. 

.ASVU was direkt de betere, in deze 
wat rommelige doch spannende partij. 
De Amsterdammers namen dan ook 
afstand van Lions, dat door enige 
individuele akties van Zoran Valjavec 
en een goed schot van Pim Schön toch 
niet werd weggespeeld. Na 9 minuten 
was de stand opgelopen tot 13-24. 
Hierna volgden er een paar minuten 
van bijzonder slordig spel. Aan beide 
zijden veel balverlies en 4 minuten lang 
onderging de stand geen wijziging. 
Nadat Pim Schön weer eens had raak- 
geschoten kwam Lions langzaam dich- 
terbij, daarbij profiterend van ongeïn- 
spireerdheid en slordig spelend ASVU. 
Na 15 minuten gaf het scorebord de 
stand 21-26 aan, maar Lions kon voor 
de rust het gat niet geheel dichten. Rust 29-34. 

In het tweede gedeelte startte ASVU 
met rustig maar doeltreffend spel. We- 
derom zorgde Valjavec (soms te indivi- 
dueel) dat de gasten niet voldoende 
afstand namen. Met enkele snelle 
breaks zorgde hij dat de stand na 3 
minuten 34-40 was en geenszins on- 
overbrupbaar. 

In cerTperiode dat Loins zwak schoot 
en ook de rebounds miste, leek na 10 
minuten een grote nederlaag in het 
verschiet te liggen 39-52. De Zandvoor- 
ters gaven zich echter nog niet gewon- 
nen en in enkele minuten zorgde John 
Epker met enige fraaie treffers weer 
voor hoop in de Zandvoortse gelede- 
ren, 47-53. Luid en fel aangemoedigd 
door het Zandvoortse publiek vocht 
Lions zich langzaam dichterbij. De 
verdediging pakte weer wat rebounds 
en aanvallend kwam het er beter uit. 
Via 52-56 en 56-56 was de strijd weer 
volkomen open. Lions maakte het AS- 
VU bijzonder lastig in deze fase, doch 
enige ongelukkige schoten, die van de 
ring ketsten, velden Lions. 
Enige snelle breaks van ASVU en de 
Lions keken tegen een 56-64 achter- Ook heren winnen 

ZVM-handbalsters 
uitstekend op dreef ZANDVOORT - De laatste thuiswed- 
strijd voor zowel de ZVM dames als 
heren leverden goede resultaten op. De 
dames zegevierden heel eenvoudig met 
12-1 over Onze Gezellen en de heren 
overwonnen Concordia na veel span- 
ning met 23-22. 

Dames 

Reeds in de eerste minuut keken de 
ZVM-handbalsters tegen een 0-1 ach- 
terstand aan. Onze Gezellen had hier- 
mee wel het kruit verschoten, daar zij 
er verder niet meer aan te pas kwamen. 
De Zandvoortsen waren geenszins on- 
der de indruk en speelden een prima 
spelletje. Rustig combinerend, de kan- 
sen afwachtend, scoorden zij er lustig, 

; op los wat bij rust een comfortabele 6-1 
voorsprong opleverde. 

; Na, de doelwisseling een zelfde beeld. 

, ZVM was over alle linies de betere en 

■ speelde Onze Gezellen naar een grote 
nederlaag. Zelfs uit twee strafworpen 
kon Onze Gezellen niet tot scoren 
komen. De prima doelvrouwe Hetty 
Braun stopte ze beiden en verrichtte 
verder nog menige goede redding. De 
uiteindelijke 12-1 zege was dik ver- 
diend voor een sterk spelend ZVM. 
Doelpunten: Truus Drayer 4, Erna 
Duker 3, Astrid Molenaar 2, Janneke 
de Reus 1, Elly Bol 1, Rini Cappel 1. Heren 

De heren van ZVM en Concordia 
speelden een rommelige partij, óis 
gepaard ging met vele speelfouten, wat 
echter wel de spanning en het scorever- 
loop ten goede kwam. Voor beide 
teams stond er niets meer op het spel. 
Concordia was in de eerste helft iets 
beter, maakte minder fouten en kon 
dan ook met een 11-14 stand gaan 
rusten. De tweede helft pakte ZVM 
direkt flink uit. De achterstand werd 
snel omgebouwd in een 17-14 voor- 
sprong. Concordia gaf zich nog niet 
gewonnen en kwam goed terug tot 
19-19. Hierna ontwikkelde zich een 
bijzonder spannende slotfase. Beide 
teams namen over en weer de leiding 
maar met niet meer verschil dan één 
doelpunt. Met nog één minuut te spe- 
len was de stand 22-22. In deze fase 
redde de Zandvoortse doelman Pieter 
Trommel liefst zesmaal op rij en zorgde 
zo dat de overwinning bij ZVM terecht 
kwam. Een uitval van ZVM werd wel 
goed afgerond en de thuisclub leidde 
met 23-22. In de resterende seconden 
hield ZVM de kleine voorsprong goed 
vast. 

Doelpunten van : Ernst Pehle 10, Joop 
Boukes 6, Laurens v.d. Bos 3, Lutger 
Schmit, 2, Wim Brugman 1, Ko Schou- 
ten 1. EfTUn 

Voor leden Romen beschikbaar: 
1 . de benedoivduplaxwoning 
A. J. V. d. IVIOOLENSTRAAT68a 

Huurprijs f 110,70 per maand. 

Bestaande uit: woonkamer - 1 slaapkamer. 

B en W verlenen als regel slechts woonvergunning 

voor deze woning aan: 

alleenstaanden. 2. da eengezinswoning 

A. J. V. d. MOOLENSTRAATM 

Huurprijs / 196,70 per maand. 
Bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche. 
6 en W verlenen als regel slechts woonvergunning 
voor deze woning aan: 

a. Jonge gezinnen met tenminste 1 kind 

b. onvolledige gezinnen met tenminste 2 kinderen. 3, flatwoning voor aitaenstaande 
LORENTZSTBAAT 573 

Huurprijs f 432,85 per maand. 

Bestaande uit: woonkamer - 1 slaapkamer - douche - 

blokker. -lift -berging. 

B en W verlenen als regel slechts woonvergunning 

voor deze woning aan: 

alleenstaanden. 4. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 104 

Huurprijs f 559,90 per maand. 

Bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche - 
blokver. -lift -berging. 
. B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor 
deze woning aan: 
2-persoons huishoudens - gezinnen. 

5. da garoga 
KEEROMSTRAAT89a 

Huurprijs ^47,10 per maand. 

Voor deze garage hebben de huurders van de woningen 
Keesomstraat nrs. 273 t/m 395 voorrang bij inschrijving. 
Bij het tekenen van het huurcontract voor de garage 
dient de nieuwe huurderlsteri zijn/haar rijbewijs en de 
op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel I, 
II en lil te tonen. 

De toewijzing van deze woningen en garage geschiedt 
op het lidmaatschapnummer van de vereniging. Het 
bestuur verstrekt voor de woningen een bereidverklaririg. 

De beoordeling voor het verkrijgen van een woonver- 
gunning berust bij het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De inschrijving 
dient schriftelijk vóór dinsdag 10 maart 1981 om 19.00 
uur te geschieden aan het kantoor van de vereniging 
onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en de 
geboortedatum. 

Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzi]de 
gelegd. 

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op 
donderdag 12 maart 1981 om 14.00 uur in het gevel- 
kastje aan het kantoor worden gepubliceerd. 
Ih stand aan. Met nog twee minuten te 
gaan vluchtte Lions in een time-out, 
waarna alles of niets werd gespeeld, 
door de press te hanteren. Htt hielp de 
badgasten echter niet. ASVU speelde 
wedstrijd bekwaam uit en behaalde 
toch nog een vrij ruime overwinning,' 
63-72. 
Topscores Lions: Pim Schön 24, Zoran Valvajec 12, Henk Macnack 12. 
De stand is: Noordkop 25-50, Orca's 
24-42, ASVU 24-38, Akrides 25-36, 
Leiden Trotters 24-28, De Germaan 
23-26, BV Groningen 24-26, BV Zaan- 
dam 25-22, Arnhemia Eagles 24-18, 
Celeritas 25-18, Cangeroes 23-16, An- 
guilla 25-16, Ymir 24-14, Achilles 23- 
12, DSS 25-12, Lions 25-12. 
'.'/ZMy^! Foto: Europress. ® Au^i GARAGE 
STRIJDER 

Burg. V. Alphenstraat 102, 
Zandvoort, tel. 02507-14565. Sportprogramma VOETBAL 

Zondag: DEM-Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur te Beverwijk. 
TZB-Renova 14.3Q uur, Kennemer- 
sportpark, Zandvoort. 
WH 2-TZB dames 10.00 uur te Haar- 
lem. 

VOLLEYBAL 

Maandag: Roda'23-Sporting Oss da- 
mes 19.30 uur, Bankrashal. Duinstfandloop 

IJMUIDEN - De scoutinggroep 
De IJmondtrekkers heeft op 
zondag 8 maart de laatste duin- 
strandloop van dit seizoen op 
het programma staan. 

De start is bij de clubhuizen achter de 
tennisbanen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de starttijd is om 11 uur 
voor alle afstanden. Die afstanden zijn 
2 1/2, 5, 10 en 21 kilometer. Hiervoor 
kan men zich opgeven vanaf 9,30 uur. 
Deelnemers ontvangen na een gelopen 
afstand een tegel als herinnering, bo- 
vendien zijn er prijzen voor de eersten 
die aankomen. Na afloop is ook nog 
een tombola met verschillende prijzen. 
Kosten voor deelnamezijn ƒ 5,- en 
voor kinderen tot en met 14 jaar die de 
afstanden van 2 1/2 en 5 kilometer 
mogen afleggen ƒ 5,-. 

Vergadering 
Zeeschuimers 

ZANDVOORT - A.s. dinsdag 17 
maart houden ,,De Zeeschuimers" hun 
algemene ledenvergadering. Alle leden 
worden door het bestuur uitgenodigd 
tot bijwoning van de vergadering 'in 
Hotel Keur aan de 2^estraat. Aanvang 
20.00 uur. Grote kans op promotie voor 
tafeltennisteam SC Unicum VfèSSh ZANDVOORT - Met maar liefst 4 
overwinningen van 10-0 en 1 van 8-2 
voert het 2e team van Unicum de lijst 
aan. Op de 2e plaats volgen DTTV uit 
Haarlem en HTC uit Hoofddorp met 
ieder 2 overwinningen. 
Na afsluiting van de Ie kompetitiehelft 
is dit een uitstekende positie om naar 
de 4e klas te promoveren. In de Ie 
wedstrijd van de 2e kompetitiehelft 
wisten zij in een thuiswedstrijd in 
Zandvoort HTC wederom met een 10-0 
nederlaag naar huis te sturen. 
Het Ie team in de 3e klas moet met 2 
winstpartijen tegen Rapidity en On- 
kyo, 2 verliespartijen tegen HBC en 
Heemskerk inclusief een gelijkspel te- 
gen Te Zaanen genoegen nemen met 
een gedeelde 3e plaats. Hoewel Rapidi- 
ty en Heemskerk met 2 wedstrijdpun- 
ten méér aan de leiding gaan is het nog 
niet gezegd, dat deze beide verenigin- 
gen de lakens zullen gaan uitdelen. 
Ook het damesteam van Unicum bezet 
in de 2e klas de 3e plaats. Prowano uit 
Haarlem en Fusia uit IJmuiden zijn 
hier met 9 en 8 wedstrijdpunten duide- 
lijk beter. De jeugdspelers moeten op 
dit moment met een 4e plaats genoegen 
nemen en daarbij GTTC uit Haarlem, 
HBC uit Heemstede en Heemskerk 
voor laten gaan. 

Integratie gehandicapten 

Eigenlijk is het niet juist te spreken van 
,, integratie gehandicapten" als we het 
over de tafeltennisvereniging SC Uni- 
cum hebben. Want juist de gehandicap- 
te spotvereniging SC Unicum heeft 
haar poorten wijd open gezet voor 
integratie van valide sportmensen. 
Daarom ook zijn zoveel valide sport- 
mensen lid geworden van deze ,, invali- 
de sport-opzet". En elke maand mel- 
den zich weer enthousiaste „tafelten- 

>| niskampioenen in de dop" aan. 

" De Nederiandse Invaliden Sportbond 
(NIS) organiseert vele toernooien voor Randstad Pubficaties 
Dorpsstraat B, Aalsmesr, uitsluitend gehandicapten, de Neder- 
landse Tafeltennisbond (NTTB) doet 
dit in hoofdzaak voor niet-invaliden, 
waarbij een jaarlijkse kompetitie ei- 
genlijk de hoofdzaak is. SC Unicum 
streeft ernaar om ook invalide tafelten- 
nissers te integreren in de NTTB- 
kompetitie zodat ook zij, met hun 
beperkingen, kunnen bewijzen dat er 
in de sport eigenlijk geen grenzen 
bestaan. 

Uitslagen:. 

Ie team H: 3e plaats: D. Hoppe, 15 
wedsfr. gesp., 13 gew., 86 %\ J. Tump 
15-7-46; J. Hupkens 15-3-20. 
2e team H: J. Peek 12-12-100; R. 
Braakhuis 12-12-100; D. ter Heijden 6-6-100; H. de Jong 6-4-66, Ie plaats. 
3e team: 4e plaats: R. Schuiten 15-11- 
73; C. Stam 15-8-53; W. Goos 12-5-41. 
4e team: 4e plaats: A. de Goede 9-5-55; 
A. Endema 9-3-33 J. Bolt 9-3-33. 
5e team: 6e plaats: E. de Ruig 15-0-0; 
A. Hage 15-5-33; P. v.d. Berg 15-2-13. 
Ie Damesteam: 3e plaats: N. Doing 
15-11-73; M. Doing 15-11-73; T. v.d. 
Burch 15-3-20. 

Ie Jeugdteam: 4e plaats: R. Deesker 
15-8-53; U. Piet 15-8-53; J. Gansner 
15-3-20. 

Dinsdag 10 maart a.s. spelen het 2c en 
3e team tegen Prowano en Rapidity hun 
thuiswedstryden in de tafeltennlszaal in 
Nieuw Unicum, Zandvoort. Riante positie 
voor Zandvoort 75 ZANDVOORT - Een met vijf invallers 
spelend Zandvoort '75 verrichtte zater- 
dag jl. een uitstekende prestatie door de 
uitwedstrijd tegen DSC '74 met een 4-1 
zege af te sluiten. Door deze overwin- 
ning en de nederlaag van concurrent 
Kinheim is de positie van de Zandvoor- 
ters nog meer verbeterd. Met vijf pun- 
ten voorsprong en nog vier wedstrijden 
te gaan kan het bijna niet meer fout 
gaan. 

Beide teams gingen, gezien de toestand 
van het veld voorzichtig van start. 
Nadat eerst de spits van DSC '74 de bal 
hard had naastgeschoten, kwam Zand- 
voort '75 reeds na vijf minuten op O-I. 
Een vrije trap van Raymond Keuning 
werd door Gerard Nijkamp verlengd 
en daarna door Martin Mcnts verzil- 
verd. Kort hierop ging Menks door de 
verdediging heen maar een Haarlemse 
achterspeler bracht redding. Zandvoort 
'75 kwam hierna goed weg toen een 
DSC '74 speler voor open doel taalde, 
terwijl Joop Koops na een vrije trap 
van verre de bal. bekwaam wist te 
stoppen. Wederom moest een Haar- 
lemse achterhoede-speler op de doel- 
lijn redden na een kopbal van Nij- 
kamp. De Zandvoorters hielden het 
initiatie^ '•n •''^n trirftr. \r\t(*\ vy-r^ VmH- noordijk kon de doelman nog juist' 
keren. Een prima voorzet van Arjan de.' 
Boer werd door Ruud v.d. Putten, 
mgeschotcn wat 0-2 betekende. Kort 
hierop bracht wederom v.d. Putten d,? 
stand op 0-3 na aangeven van Wim v. 
Straten. Ook de andere invallers Bart 
Koops en Frank Nijman konden het 
spel goed volgen. 

Een kwartier na rust bracht Nijkamp 
met een prima kopstoot de stand op 
0-4. Toen pas ging DSC '74 er echt iets 
aan doen en kwam met een offensief, 
waarbij Sjaak de Vries de achterstand 
kon verkleinen. Joop Koops kon hierna 
nog juist het leer voor de spits weggraÖ- 
belen, zodat DSC '74 niet dichterbij 
kon komen. -; 

Nadat wederom Zaadnoordijk een haf- 
de inzet net naast zag gaan moest deze 
.speler zich even hierna laten vervangen 
door de jeugdige André van Marie. In 
de slotfa.se kregen achtereenvolgens 
Menks, Bart Koops en v.d. Putten no^ 
enkele kansen, maar de stand bleef 
ongewijzigd. ^ 

De stand: Zandvoort '75 16-27, Half- 
weg 16-22, Kinheim 16-22, SVB 16-19j 
DSC '74 15-17, KIC 16-16, RHC 17-13, 
Bloemendaal 15-12, SVIJ 14-9,Terras-' 
vogels 15-7, Velsen 14-6. ^ Or^elukkig verlies h/ledina 

Heng Kong laat 
punt liggen ZANDVOORT - De Zandvoortse zaal- 
voetbalteams ziji} de afgelopen week 
niet erg succesvol geweest. Slechts SC 
Hong Kong wist een gelijkspel te beha- 
len tegen Umond, 4-4. In de hoofdklas- 
se leed Nihot een kleine 4-5 nederlaag 
tegen Wilms Floct. Medina Carpets zat 
het in de wedstrijd tegen Woontrio niet 
mee en ging ruim ten onder, 6-14. 

Hong Kong 

SC Hong Kong kon het goede spel van 
de laatste weken in de wedstrijd tegen 
Umond niet waarmaken. Van beide 
zijden werd er rommelig en slecht 
gespeeld, terwijl de arbitrage ook veel 
te wensen overiiet. De Zandvoorters 
namen wel een 2-0 voorsprong door 
doelpunten van Marcel Schoorl en 
Chris Jongbloed, maar nog voor de rust 
wist Umond op gelijke hoogte te ko- 
men, 2-2. 

Na de pauze werd de stemming in het 
veld er niet beter op. Nadat Hong 
Kong wederom een voorsprong (4-2) 
had genomen, door doelpunten van 
Pieter Keur en Marcel Schoori, kwam 
een aanvallend Umond terug tot 4-4. 
Dieptepunt in deze strijd was het weg- 
zenden van de spelers Pieter Keur en 
Heerink van Umond. Ondanks dit punt 
verlies blijft Hong Kong leider in de 
interregionale klasse. 

Nihot 

Een voor lijfsbehoud strijdend Nihot 
verioor, zoals zo vaak deze competitie, 
met miniem verschil. Beide ploegen 
speelden op de aanval wat een aantrek- 
kelijk geheel te zien gaf. Nihot had in 
deze periode weinig geluk met schoten van Ruud van der Putten tegen paal en 
lat. Nadat Wilms Floet de leiding had 
genomen zorgden Gerard Nijkamp efl 
Rob Gansner dat Nihot aan de goede 
kant van de score kwam. Wilms Floet 
maakte vlak voor rust gelijk en gin^ 
direkt na de doelwisseling in het offen- 
sief en bouwde verder uit naar 2-5. 
De Zandvoortse formatie zag het nojg 
best zitten en gooide alles op de aanval. 
Via doelpunten van Rob Gansner en 
Ruud v.d. Putten kwamen de badgas- 
ten terug tot 4-5. De nog te spelen tijd 
was echter te kort voor het forceren 
van de verdiende gelijkmaker. , 

Medina Carpets 

In een zeer sportieve wedstrijd leed 
Medina Carpets een ruime 14-6 neder- 
laag tegen Woontrio. Medina speelde 
een zeer ongelukkige wedstrijd. Bij de 
stand 1-1 moest Rob Buchel, na een 
botsing, met een hoofdwond het veld 
veriaten. Onder de indruk van dit 
ongeval en mede door het wegzendeii, 
voor enige strafminuten, van twee 
Zandvoortse spelers, liep Woontrio uit 
tot 9-1. Het enige Zandvoortse doel- 
punt kwam op naam van Hanno Lans- 
dorp, die een schitterende combinatie 
afrondde. Hij bracht de stand toen op 
1-1. 

Na de rust bouwde een zeer sportief 
spelend Woontrio de stand op tot 1-12. 
Medina Carpets bleef ondanks de grote 
achterstand goed partij geven en mét 
enige fraaie doelpunten werd de stand 
een beter aanzien gegeven. Louis v.d. 
Mije, Fred Keur, en de schotvaardigèr 
Hanno Lansdorp (3 maal), bepaalden 
uiteindelijk de -stand op 14-6. telafoon 02977-28411 
• Graenteplanfen met kluit 

• Groente- en Uoemiaden 

• Zaaigrond 

• Jiffypots 

• Bestrijdings- en 
bemestingsmiddelen 

• Tuinbenodigdheden Kwekerij P. van Kleeff 

Van Stolbergweg IA, Zandvoort, 
telefoon 17093. Karakter bezorgt waterpolo 
Zeeschuimers overwinning ZANDVOORT - In de watcrpolo-kom- 
petitiewedstrijd tegen WZ & PZ in het 
zwembad van Z.O. Beemster bij Pur- 
merend toonde het jeugdteam van de 
Zeeschuimers veel karakter en wisten 
een opgelopen achterstand van 5-0 af te 
sluiten In ccn winstparty van 6-5. Een 
betekenisvolle . overwinning waaruit 
blijkt dat dit jeugdteam van Zandvoort 
in het verwarmde water het hoofd koel 
houdt en over een uitstekende konditic 
beschikt. Want waterpolo is vermoeiend 
en vraagt veel van het uithoudingsver- 
mogen. In de eerste spelperiode lukte het niet 
allemaal zo goed. De verdediging ram- 
melde en de aansluiting met de spits- 
spelers liet duidelijk te wensen over. 
En zelfs het goed rondspelen van de bal 
mislukte keer op keer waardoor de 
tegenstanders zonder veel problemen 
de Zandvoortse doelman John van de 
Belt konden verrassen. Bij een spelers- 
wisseling vergiste Andy zich en dook 
het water in, terwijl nog zeven Zee- 
schuimers aan de wedstrijd deelnamen. 
De scheidsrechter konstateerde 1 man 
teveel en bestrafte dat met een straf- 
Het waterpolo-team van De Zeeschuimers, bestaande uit: Rudi en 
Fernando Heeroma, Jan-Willem Luiten, Arno Westhoven, Antoine Flori, 
Robert Arens, John van de Belt, Kees en Anton van Duin en Jaco Diemeer. worp. Tegen de knalharde en zuivere 
strafworp van 4 meter afstand van de 
doellijn was ook John van de Belt niet 
opgewassen en kon de bal uit het net 
vissen, Zo moesten de Zeeschuimers 
de eerste periode afsluiten met een 
verpletterende 5-0 achterstand. 

In de pauze wist Je jeugdcoach, de 
heer Luiten, zijn spelers duidelijk weer 
te motiveren, Kees van Duin en Fer- 
nando Heeroma werden als spitsspelers 
ingedeeld. Robert Arens als schakel 
tussen voor- en achterhoede en Jan 
Willem Luiten als laatste man. En in de 
2e periode wisten de Zeeschuimers de 
tegenstanders goed in te pakken. Jan 
Willem Luiten bleek een waardevolle 
laatste man, die vele kansrijpe moge- 
lijkheden van de WZ & PC'ers in de 
kiem smoorde en via Anton van Duin, 
Rudi Heeroma, Jaco Diemeer en Hans 
de spitsspelers voedde. Ook het uithou- 
dingsvermogen van de Zeeschuimers 
bleek 5iu duidelijk. Robert Arens en 
Fernando Heeroma konden nu met 
luide aanmoedigingen van het Zee- 
schuimers-publiek tot 5-5 scoren. In de 
laatste spelmomenten zwom Robert 
Arens zich prachtig vrij en kreeg via 
goed rondspelen van Anton van Duin 
en Rudi Heeroma een bal op maat en 
wist met een krachtig schot de eind- 
stand op 6-5 te brengen en daarmee de 
volle winst binnen te halen. 
De wekelijkse trainingen o.l.v. Carcl 
Kras in Zwembad de Duinpan begin- 
nen nu duidelijk vruchten af te werpen. 
Steeds meer is dit jeugdteam, dat ook 
al eens een jeugdtoernooi in Lelystad 
overtuigend won, in staat de Zand- 
voortse kleuren met verve te verdedi- gen. Jammer is het, dat de oudste 
spelers John van de Belt, Roy Warmer- 
dam en Kees van Duin in september 
het jeugdteam vanwege hun leeftijd 
niet meer kunnen steunen en ingedeeld 
worden in de seniorenklasse. Daarom 
zijn nieuwe jeugdwaterpololeden bij de 
Zeeschuimers van harte welkom. (A (Iverleniici) 
EERST LEKKER ETEN... 

Chinees Indisch Restaurant 

HONG-KONG 

^ 'M 'J^ t- 

Haltestr. 69 hoek Zeestr. 
Zandvoort tel 02507-17897 

SPECIALE AANBIEDING: 

Chinese rijsttaf ei 

(voor 2p('rbOnen) 

• 1 (los wijn • groentesoep " hoe lou 
yook • babi pangang speciaal • 
osjehaas tjap tjoy * kip mat cashow 
noten ♦kotlteotiia. lalt in) t Tf Öjr" 

AFHALEN: 

Babi pangang 
speciaal 

(mager varkensvlees met taugé 
in pikante saus) 

Maandags, geopend f I U/" RANDSTAD PUBLICATIES S DONDERDAG 5 MAART 1981 PAGINA 10 Ik vond ^wat Ik zocht op de Grote Krocht •i»« ÜlkÉNMKTUüR- 

HHjeiïfKastenhui^i 

taléfoon 02S07-177S1. Laat bloemen UW tolk zijn 
en AART VEER nw groenteman , Grote Krocht 23, 
Zandvoort Nu weer tijd voor 

zonnegordijnen 

(kleur echt) 5 jaar 

garantie. In ledere 

gewenste maat 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 2S. 
telefoon.02507 •17751 


■^*— »w— i ^^^»^^»»#^i^ü^»»^iP^»— »»^i»«<^ioww^^^^^B»'<i^i^l<^»i[^N^N^N^^i^» ^ ^i^"'**^^»' " <m' mti'm^^ ^ m 
HETENICECCHTE TROUWDEDRIJF 
iiij kunnen u hiedcn: 
« De bekende uitte Mcrccdcsscn 
K Mercedes Old-timcr 1935 type 320 
a: Trouwkoeisen bespannen mei 2 of 4 
paarden 
Ook in combinatie mogelijk Taxi Centrale 

Grolc Krocht 18, Zandvoort 
Telefoon 02507-12600/17588 Exclusief in Zandvoort 

De merken: 

LA COSTE - PRINGLE OF SCOTLAND - 

LADY-ARROW-LADY-MANHATTAN- 

PRÊT A PORTER - GLEN-AVON -TONI-S - 

INAROCHE-ZAZA 


Vrijdag koopavond. 

Grote Krocht 19, Zandvoort. 

Telefoon 02507 -17878. lopen: van maandtg 13.00 uur 101 MMidagldOduu» MINlOCNSTOMEN-KfISIfi 

AÏKanette 

CROTE KROCHT 21 ZAMDVOORT 
Til 02S0T 2S74 


*»"-Os,»f, meé IViANIMEN-KANARIES TROPISCHE VISSEN 
POPPEN-KANARIES en PLANTEN 

WEZENBEEK 

Grote Krocht 28 - Zandvoort Rijwielhandel BOS 

vooro.a. 

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff , 

Motirfiecane, Kyi»o en dhr 

kinderrijwielen. Tevens 

KlS-sleutelservice en 

rijwielverhuur 

Grote Krocht 27, telefoon 12954 •'•««««.i if »• 's morgons gotoraeht. '• mtctdags al schoon Alles voorhandwerken vindt u bij 

'T LUIFELTJE 

GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT Nog enkele plaatsen 

v.a. 15 maart 

Playa de Mallorca 
,575,- 

625,- 11 dagene IBdagenl REISBUREAU 
KERKMAN C'ntp K'üt h| 20 2,V>Ul 
Hang- ëh 
légkast 

- 172x50x97 " * 
in 4 dessins 

159,- 

Het Kastenhuis 

Grote Krocht 25, 
telefoon Ö2507-17751 Dik matras 

15 crTi, 80x190 cm 

13?,- 

Ook in grotere maten. 

Het Kastenhuis 

Grote Kroht2S, 
telefoon 02507-177S1 Boek en kantoorboekhandel 
Sigarenmagazijn De Krocht Grote Krocht 17 
2042 LT Zandvoort 
telefoon 02507-16033 J 

Uw adres voor: 

BOEKEN 
TIJDSCHRIFTEN 
STRIPBOEKEN 
KANTOOR- 
ARTIKELEN 
ROOKWAREN 
STAATSLOTEN 
TOTO/LOnO hebt u ooit 

iets mooiers 

voor ogen gehad? 
COED-ZIEN is ons kenmerlc! 

Optiek Slinger 

Gedipl. opticien 

Grote Krocht 20a, Zandvoort, 

telefoon 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen 
Vrijdag koopavond 
DIERENBESCHERMING 

WIST U DAT 2 van de 3 jonge poesjes zwerfdieren 
worden en dat vele honden in asiels 
tevergeefs op een "tefiuis" wachten en... 

WIST U DAT wij daarom aan elk lid aanbieden om voor 
de helft van de kosten één van zijn huis- 
dieren te laten castreren of steriliseren 
als u zich daarvoor vóór 1 april a.s. aan- 
meldt via tel. 14561 

WIST U DAT u ook de nestjes van honden en poezen, 
mits binnen 24 uur na de geboorte ge- 
bracht, gratis kunt laten inslapen bij 
dierenarts Mevt. Dekker-Lukkassen of 
het Kennemer Dierentehuis 

WIST U DAT u zich via tel. 15862 kunt opgeven voor 
bemiddeling in het uitwisselen van 
vakantie-logeeradressen voor uw huis- 
dieren 

WIST U DAT wij behoefte hebben aan mensen die ons 
bij ons werk willen helpen en dat u hier- 
over informatie kunt verkrijgen via 
telefoon 14561 

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER 

DIEREN 

secr. Dr. J. P. Thysseweg 13 te Zandvoort Aangeboden: 

tropisch 
aquarium 

60x35x35, compleet 
met verlichting, vis- 
sen en pomp, ther- 
mostaat, planten etc. 

noo.-. 

E.Schaap. 
Corn. v.d. Werff- 
straat 18, tel. na 
19.00 uur: 15142. TE HUUR GEVRAAGD 

voor permanent in 
Zandvoort: 

flat, etage of zomerhuis 
voor 1 persoon. 

Te/. 023 -24 59 71 Werkster gevraagd voor de vrijdag- 
morgen! Telefoon OaSOT-ISUn 
na 19.00 uur. KAMER 

GEZOCHT 

IN 

ZANDVOORT 

voor één persoon. 

Brieven onder nr. Z 503 
bur. V. ü. blad. TE HUUR GEVRAAGD 
voor ca. 1 jaar 

GEMEUBILEERDE 

FLAT of 
HUIS Telefoon tussen 

13.00-16.00 uur 

020-236335. 

PEDICURE/ 


Pedicure praktijk 


MANICURE-SALON 


mevr. Joriunan-Rol 


Mevr. 


Beh. ook voor ver- 


G. Hamminga 


zorgings/bejaarden- 


bij 


tehuizen. Beh. op af- 


Drogisterij - Parfumerie 


spraak. Praktijk in 


BOUWMAN 


Bouwes Palace. 


Oranjestraat? 
tel. 02507 -123 27 


Telefoon 
n?S07-13871 


afspraak. Piano gevraagd voor 
vereniging, 

Tel. 020-265611, 

na 19.00 uur 

02507-17462. TE HUUR GEZOCHT 

door echtpaar zonder kinderen, 
voor de maanden mei t/m augustus 

woonruimte 

appartement of iets dergelijks, 

liefst aan zee. 
In!.: telefoon 020-193879. 
T(kinder)WINKELTJE 

is weer open 

met een nieuwe 

koileictie en in een 

nieuwe sfeer. 

't KINDERWINKEL TJE 
Buureweg 1 - Zandvoort 
Tel. 16580. 

Komt u gauw 
icijken 
? PORQUE ? 
ZANDVOORT 

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 ■ 1 27 28 „Livemusic" 

kan dat nog in deze tijd? 
Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om 

erg gezellige 

concerten op 

zondagmiddag 

te organiseren. 
Wekelijks NIEUWE artiesten. 

Hartelijk welkom! 

Aanvang 15.00 uur. ..iuèJM&^&...:»„ -JwlaloJJ^ 

RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 MAART 1981 PAGINA 3 , AFSCHEID VAN EEN POLITIEMAN 
ia Een vervroegd vertrek heeft ook voordelen" ZANDVOORT - Vr^dagmiddag 6 maart neemt Jaap Methorst (53) afscheid van 

hk Korps gemeentepolitie te Zandvoort, én afscheid van hel Korps reserve 

gemeentepolitie, waar hü sinds 1961 deel van uitmaakt, warvan de laatste tien jaar 

als commandant. 

Een afscheid dat eerder komt dan deze politieman had verwacht, (omdat artsen dat 

verstandiger vinden), aan de andere kant toch ook later, omdat men enkele jaren 

geleden aannam dat Jaap Methorst na een zware operatie niet m^r op z^n oude 

plaats zou terugkeren. 

E^ plaats die hy met moeite verlaat, maar toch? 

„Het heeft ook voordelen, dat vroege vertrek. Ik kan nu dingen gaan doen, waar ik 

eiadeiyk de tijd voor zal krijgen én dat is toch een kant van de zaak die b^zondcr 

plezierig is", zegt hij thuis, in zU'n overvolle werkkamer. Een geboren en getogen Hagenaar, die 
nu al ruim drieëndertig jaar in Zand- 
vciort woont, en zich 'daar uitstekend 
th,liis voelt. Eigenlijk heeft hij zijn 
gaboorteplaats vergeten, want de affi- 
niteit tussen de Zandvoortsc bevolking 
eri Methorst is bijzonder groot. 
Dèt hij bij de politie zou gaan, stond 
ni^et bij voorbaat vast, zijn vader was 
brigadier bij de Haagse politie, en 
terugblikkend vindt hij het toch niet zo 
vreemd dat zowel zijn beide broers als 
hij bij de politie zijn beland. 

Jleugd 

„De laatste jaren van de bezetting 
waren zowel mijn vader, mijn oudere 
broer en ik ondergedoken. Mijn vader 
oi^dat hij zijn congé gekregen had, hij 
was in 'de ogen van de bezetter niet 
mjeer ,, betrouwbaar", en met een lichte 
spot vervolgend „dat klopte ook wel 
want de oude heer zat bij de onder- 
grondse. Mijn broer en ik waren onder- 
gedoken in verband met de Arbeitsein- 
Si(t2. Wij hadden een prachtige vlucht- 
gang onder de grond" 
Het blijkt dat zijn moeder vlak voor de 
bevrijding overleed, en vader Methorst 
na de bevrijding werd benoemd tot 
korpschef van politie te Woerden. 
Omdat Jaap zijn HBS-diploma net had 
gehaald, verdween hij in militaire 
dienst met de bedoeling zo snel moge- 
lijk naar het voorinalige Nederlands 
Indië te vertrekken. „Mijn vader stak 
daar echter een stokje voor. Hij vond 
mij met mijn amper negentien jaar veel 
te jong voor Indië en prutste mij bij de 
politie-administratie in Woerden. In 
het voorjaar van '48 solliciteerde ik bij 
Van Fenema, oorspronkelijk wilde ik 
bij de aktieve dienst, maar er was een 
gaatje bij de administratie en daar ben 
ik dus begonnen. In het oude Raadhuis 
ohder de trap, daar' kon precies een 
Schrijfmachine staan. Destijds experi- 
njenteerden ze met de fontein voor het 
raadhuis. Een doffe ellende, want er 
was meer water in het raadhuis dan 
CTvoör en regelmatig stond de hele 
Mak blank" vertelt hij grinnikend. Hij 
verhuisde mee, eerst naar de Oranje- 
straat, en later naar het tegenwoordige 
l^ureau van de politie aan de Hogewèg. 

opleidingen 

Êjet blijkt dat er vóop'r de jaren 1968 
geen speciale opleiding was voor admi- 
nistrateur bij de politie, (deze admini- stratie is in de loop der jaren uitge- 
groeid tot een speciaal vak in verband 
met de automatisering, (comptabiliteit 
afdrachten van boetes, wegsleeprege- 
lingen etc.) Kortom, de administratie is 
uitgegroeid tot een rijstebrij berg van 
papier die door de politieman moet 
worden ingvuld) 

Jaap Methorst, -met een brede belang- 
stelling voor het „recht" studeerde in 
zijn vrije tijd en behaalde het M.O 
staatsrecht. Hierbij komt de politiewe- 
ten.schap aan de orde. Om politiemen- 
sen een betere opleiding te kunnen 
geven besloot hij tezamen met een 
tweetal collega's .Sluimer uit Hilver- 
sum en Lenseling uit Woensdrecht, tot 
het semenstellen van een cursus, spe- 
daal bestemd voor de opleiding van 
Receptie Afscheidreceptie van de eom 
mandant van het korps reserve 
politie wordt gehouden in het 
gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat op vrijdagmiddag 6 
maart van 16.00 - 18.00 uur. politie-administrateur. 
Deze cursus is nu erkend door hel 
I.B.W. (Instituut Bestuurs Weten- 
schappen uit Den Haag). Wat méér is, 
deze cursus is opgenomen in het les- 
rooster van ambtenaren en politiemen- 
sen, want ook het C.I.V.O.B. (Cen- 
traal Instituut voor Opleiding tot Be- 
stuursambtenaar) heeft deze cursus er- 
kend. ,,Ja, daar ben ik wel trots op, dat 
mag je gerust schrijven, want nu krij- 
gen politiemensen tenminste een goede 
opleiding. In mijn tijd moest je zelf 
Pionieren, en dat viel om de duivel niet 
mee." 

Reserve politie 

De functie bij het korps reservepolitje 
is door Jaap Methorst met zijn gewone 
enthousiasme aanvaard. „Het was voor 
mij een heel andere kant van het 
politiewerk. Ik werd nu ook in het 
sterke pak gehesen en kreeg te maken 
met de aktieve dienst. Ik ben blij dat ik 
dat destijds heb gedaan. Toch is er voor 
mijn gevoel een verschil. Het publiek 
waar je als reservist mee te maken 
krijgt, is toch anders dan het publiek 
van de gewone politieman. Neem bij- 
voorbeeld de evenementen op het cir- cuit, het publiek komt gerichter en 
gedraagt zich meer geclisciplineerd. 
Ernstige zaken heb ik gelukkig niet 
meegemaakt. 

Methorst was commandant van de re- 
servepolitie, toen de inmiddels beruch- 
te klap van coureur Chapman viel. 
„Dat heeft in de internationale pers 
wel beroering gewekt. Iedereen moet 
zich nu eenmaal aan de regels houdeii, 
maar Chapman dacht dat hij onder of 
boven de wet viel. Toen hij door één 
van mijn mensen in zijn kuif werd 
gepakt, dacht hij een klap te kunnen 
uitdelen. Wij wilden er geen prestige- 
kwestie van maken, maar een klap is 
een klap, en als je handelt uit veilig- 
heidsoogpunt, is het waanzin dat je 
daarvoor een klap zult ontvangen. Op 
dat punt moet je reëel zijn. De politie 
wordt getraind op zelfbeheersing, en 
als je nagaat hoe men tegenwoordig op 
poljtie-optreden kan reageren, dan valt 
het nog alles mee. Een paar jaar 
geleden was het publiek meer aan- 
spreekbaar, tegenwoordig is het gedrag 
van het publiek veel aggressiever en het 
valt zeker voor de politieman niet mee 
om beheerst op te treden. Ik vind het 
gedrag van de politieman in het alge- 
meen erg meevallen. Er zijn ook voor- 
beelden te noemen dat een politieman 
fout is, en deze wordt dan bestraft, 
maar over het algemeen ben ik wel 
trots op de zelfbeheersing die veel 
politiemensen in aktieve dienst tonen", 
aldus Methorst. 

Veranderingen 

De maatschappij verandert, maar ook 
de politieman. „Voor mijn gevoel 
wordt een politieman tegenwoordig te jong voor de leeuwen gegooid. Ik vind 
het noodzakelijk dat de politie-oplei- 
ding Wordt herzien. Vroeger was de 
aanlooptijd voor een agent veel groter, 
nu moet hij vaak te jong alleen op pad. 
De opleiding zou nog meer op de 
praktijk gericht moeten zijn." 
Methorst is het zeker niet eens met de 
stelling dat de politie van de burger is 
afgegroeid. 

„Dat is overdreven", aldus Methorst. 
„Ik ben het eens de vroegere hoofd- 
commissaris van de Amsterdamse poli- 
tie die zegt dat het niet zo nodig is dat 
de politieman bij de burger op schoot 
moet zitten. Ik ben mèt hem van 
mening dat het wederzijdse begrip voor 
elkaar ontbreekt. Daarom wordt ge- 
zegd dat de afstand te groot is, maar 
dat wil ik ontVennen." 
In het leven van Jaap Methorst heeft de 
sport altijd een grote plaats ingeno- 
men. Dat hij bij de Olympische Spelen 
van 1972 was aangewezen als begelei- 
der van de judoka's heeft hij als bijzon- 
der ervaren. „Ik was chef d'Equipe van 
de kleinste afdeling. Wij waren met ons 
vieren Ruska, Bosman, Gieteling en ik. 
Wij hebben met de kleinste groep de 
meeste medailles behaald, twee gouden 
medailles voor Ruska, één in de zwaar- 
gewicht klasse en één voor alle catego- 
riën. Wat nog meer indruk heeft ge- • 
maakt, ik mag wel zeggen een onuitwis- 
bare, is het beeld van de Israëlische 
sportlieden in de helikopter. Wij zaten 
er op nog geen honderd meter vanaf. Ik 
heb het toeij aan de sportlieden overge- 
laten of zfe wilden vertrekken of door- 
gaan. Ruska wilde doorgaan. Hadden 
ze besloten naar aanleiding van de 
gebeurtenissen te stoppen, dan had ik 
daar persoonlijk geen problemen mee Voor Jaap Met- 
horst geen bu- 
reau meer op het 
politiebureau, het 
bureau in zijn 
werkkamer zal 
ongetwijfeld 
meer zijn terrein 
worden. gehad." Zijn functies in het Zandvoort- 
sc sportleven zal hij vooriopig blijven 
bekleden. ,,Ik heb daar nog eens over 
nagedacht, maar er zijn nog zoveel 
dingen die belangrijk zijn die ik nu kan 
gaan doen op vrijwillige basis. Ik kan 
nu zelf een rem bepalen. Ik ben ook 
nog in de opleiding bezig en geef les 
aan de opleidingschool en kadercursus- 
sen voor brigadier in Haarlem". 

Naast de sport speelt ook de politiek, 
en speciaal de plaatselijke, een voorna- 
me rol, in het leven van deze oud- 
politieman. „Ik ben nu acht jaar lid van 
de WD. Het zou natuuriijk wel aanbe- 
veling verdienen als je de theorie van 
de politiek in praktijk kunt brengen als 
raadslid. Aan de andere kant is het 
raadslidmaatschap geen hobby. Als 
raadslid van een kleine gemeente vergt 
het toch zeker zo'n vijftig uur per 
maand als je het goed vril doen. Ik 
vraag mij af, of je dat moet gaan doen, 
want voor andere dingen, die ik toch 
ook zo graag nog wil, blijft automatisch 
weinig tijd over. Mits men daar behoef- 
te aan heeft, dan wil ik dit wel overwe- 
gen voor 1982. Ik heb nu een aantal 
jaren gekregen om te doen wat ik 
belangrijk vind; het raadlidmaatschap 
blijft dus een open vraag." 

Na 6 maart is één ding zeker. Al heeft 
Jaap Methorst z^n pet dan aan de 
wilgen moeten hangen, in de Zand- 
voortse gemeenschap zal men hem nog 
vele malen tegenkomen, omdat hy met 
zyn gewone enthousiasme niet te stuiten 
zal zOn, wanneer Iels z^q interesse heeft 
gewekt, of dit nu op maatschappelijk, 
sportief of politiek vlak is, tegenkomen 
zal men hem, dat is zeker. f rogramma Koninginnedag 
nu al bekend ZANDVOORT - Het Comité 
Viering Nationale Feestdagen in 
^andvoort heeft op een recent 
gehouden vergadering het pro- 
gramma voor Koninginnedag 
^30 april) in grote lijnen kunnen 
vaststellen. 

jDat programma begint al 's morgens 
ijm 9.00 uur met een concert van de 
Zandvoortse Muziekkapel bij de water- 
toren. 

Hel gezelschap zal later op de ochtend 
nogmaals optreden en wel op het Raad- huisplein waar dan al de officiële ope- 
ning van de Koninginnedagfestiviteiten 
heeft plaatsgehad. 

Die waren dan begonnen met het 
hijsen van vlaggen door padvinders en 
het spelen van het Wilhelmus door het 
Muziekkorps Fortissimo uit Den Haag. 
Vervolgens zal dat korps naar de be- 
jaardenhuizen in Zandvoort marche- 
ren. 

In de ochtend is onder meer een 
rommelmarkt en kinderspelen op het 
Kerkplein en de Grote Krocht, vanaf 
10.00 uur. Het bejaardencentrum Het 
Huis in de Duinen zal ook dit keer openstaan voor kleuters en bejaarden 
en daarbij zal het poppentheater Mer- 
lijn uil Haarlem een drietal voorstellin- 
gen geven. In de namiddag is een show 
van antieke fietsen met berijders in 
ouderwetse kleding. Er is ringsteken op 
de Grote Krocht en een zeepkistenra- 
ce. Natuurlijk ontbreekt de estafette 
niet. 

Voor deze evenementen kan men zich 
nu al opgeven bij de heer J.H. Oohk, 
Grote Krocht 20, telefoon 13203 of 
12560. Na de estafette wordt nog een 
taptoe gehouden. 

Voor de 'grote' jeugd zal in een feest- 
tent, die komt te staan op het terrein 
van het voormalige 'Stenc der Zee' een 
disco en lichtshow worden gehouden. 
Het Koninginnedagprogramma ver- 
meldt voorts nog een voetbaltoernooi, 
en wat de rommelmarkt betreft kan 
men zich opgeven bij mevrouw Beuks- 
Keesing. Van Galenstraal 9, tel. 14951 
tussen 17.00 en 19.00 uur. 
Leden commissie ruimtelijke 
ordening vergaderen 10 maart ZANDVOORT - De raadscommissie 
voor algemene zaken en ruimtelijke 
ordening, houdt op dindsdag 10 maart 
in het gemeentehuis van Zandvoort een 
openbare vergadering, aanvang 20.00 
uur. 

Voor deze vergadering vermeldt de 
agenda onder meer. de aanschaf van 42 
nieuwe alarmontvangers voor de 
brandweer, ter vervanging van de oude 
ontvangers die ouderdomsverschijnse- 
len vertonen en die ook niet geschikt 
zijn voor het systeem van de nieuwe 
alarmcentrale van de Regionale Brand- 
weer Kennemerland, 
Burgemeester en wethouders van 
Zandvoort willen voor deze aanschaf 
een krediet van ƒ71.000,— beschik- 
baar stellen. 

Een ander punt op de agenda is het 
toewijzen van de kermis op hel terrein 
aan de kop van de Van Lennepweg. 
Verder zal gepraat worden over bouw- 
projecten zoals het gereedmaken van 
bestemmingsplannen voor de terreinen 
Julianaschool en Klimopschool, een 
woningproject aan de Swaluëstraut en 
eventuele bebouwing van de parkeer- 
terreinen bij de watertoren en op het 
Ir. Friedhoffplein. 

Voorts wordt over de naamgeving ge- 
sproken van de watertoren waar\'oor 'ZANDVOORT • Een ongebruikelijk beeld, een hond die zestien jongen groot brengt. Moeder en pleegmoeder 
tegelijk is de Zandvoortse herdershond Lara. Nog maar nauwelijks zijn haar eigen negen jongen groot genoeg om 
het zonder de moedermelk te kunnen stellen, of Lara heeft de zorg op zich genomen voor zeven Afghanen. De 
: moeder van de Afghaanse pups stierf kort na de geboorte. Dierenarts A.C. Dekker informeerde vrijdag bij de 
^eigenaar van Lara, J.M. Fransen, of deze zijn herder voor het zogen van de moederloos geworden Afhganen wilde 
afstaan. De heer Fransen stemde toe, zodat Lara, de enige hond in de omgeving die daarvoor ii> aanmerking 
'kwam, de pups kon zogen. De Afghanen, die na hun geboorte nog niets hadden gedronken, accepteerden hun 
.pleegmoeder onmiddellijk. Het is vrij uniek dat een hond kort na 3iet zogen van haar eigen jongen een ander nest 
;4anvaardt. Lara heeft zich echter zonder morren bij haar zware taak neergelegd, zoals op de foto van Europress 
Nieuw Vennep zichtbaar is. de Zandvoortse schaakclub een ver- 
zoek indiende om aan deze toren de 
naam van Prof. dr. Max Euwe te 
verbinden en over het circuit dat op 
verzoek van de heer Van Erp op de 
agenda is geplaatst. Gevonden pnverpen ZANDVOORT - Bij de politie van 
Zandvoort werden in de maand februa- 
ri de navolgende gevonden voorwerpen 
gebracht: Blauw ski-jack; gele tas met 
een kledingstuk; gouden armband; 
zwart damestasje met toiletartikelen; 
roodkleurig oplaad-apparaat voor 
gehoorapparaat; drie damesfietsen; 1 
jongensfiets. Inlichtingen over de ge- 
vonden voorwerpen kan men verkrij- 
gen bij het politiebureau Hogeweg 37, 
tel. 13043. ledere tweede en vierde 
woensdag van de maand zijn er bij de 
politie kijkdagen voor gevonden fiet- 
sen, tussen 14.00 en 15.00 uur. . Randseid*uMicaties?ifiiïiSï 
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, .. 

■';: f telefoon ''^ï' wmimm (Ariveriemiesi 
Verkoop mitoonsteUin 

TRESLONGHAL toegangsprijs f 5. - 
CJP en 65+ paspoort f 2.50 
kinderen onder geleide gratis zaterdag zondag maart 
14-22 uur 8 

maart 
i 1-18 uur 
'w^M^^Mmmmi M6tilQ«6i ^V?:nï?'y>Vm:^3T^ 
Moeten wc tegen die tijd niet netjes 
voor de dag komen? Ik sprak men- 
sen die mij zeiden: ,, Laten ze die 
boel toch tegen de grond gooien en 
maak er een leuk aangelegd plant- 
soen van. Alles is beter dan deze 
puinhoop". Maar laten we aan de 
andere kant niet vergeten dat er aan 
dit alles veel meer vastzit, waarvoor 
oplossingen moeten worden gevon- 
den. Dat daaraan gewerkt wordt 
achter de schermen, daaraan twijfel 
ik niet, maar kan er niet een beetje 
spoed mee worden betracht in ver- 
band met de urgentie van hel geval? 
Ik heb er nog weer eens even de 
aandacht op willen vestigen want 
het is een zaak, die door de burgerij 
hoog wordt opgenomen. Dat ons 
gemeentebestuur daarvan overtuigd 
is, is voor mij een uitgemaakte 
zaak. Maar waar de schoen eigen- 
lijk wringt, is voor velen met mij 
een raadsel. Ik ben nu werkelijk 
benieuwd, wat hier op korte termijn 
gebeuren gaat. 

Veelzeggend afscheid 

Vrijdag a.s. 6 maart is het dan 
zover. Dan zal na rijp beraad en 
gedegen overleg met de doktoren 
de heer M.J. Methorst terugtreden 
als commandant van het Gemeente- 
lijk Reserve Politiekorps in onze 
gemeente. Tevens zal hij dan zijn 
werkzaamheden als chef van de 
afdeling administratie van de ge- 
meentepolitie te Zandvoort beëin- 
digen. Des middags om haifdrie zal 
in het Raadhuis officieel afscheid 
van hem worden genomen, waarna 
in het Gemeenschapshuis een re- 
ceptie plaats vindt die om 4 uur 
begint. 
Ik wil, als zijn persoonlijki.' vriciul, 
aan dit veelzeggend feit niei .stilzwij- 
gend voorbijgaan. Wani Jaap .Met- 
horsl heeft in hel ZaniivoorbL' levoii 
zijn sporen wiïl verdicnJ. Jaren lang 
(bijna van de oprichting al; was hij 
verbonden aan onze Rescrvcpolilii.-. 
welk instituut onder zijn hczielerKk' 
leiding lot grote bloei kwam. Hij 
was er met hart en zie! mee verbon- 
den en niets was hcnj daarvoor ic 
vcel. Ik denk aan do groti; iiachloc- 
feningen die hij ontwierp en waar- 
van ik er verscheidene meemaakti', 
aan ^ijn oroarii-satic en voorberei- 
ding van de jaarlijkse Airborne 
mars in Wageningen, waar zulke 
grote successen werden behaald, 
aan zijn inzet op sportgebied, (vele 
jaren voorzitter van de Nederlandse 
Judobond) en vult u het lijstje, 
verder zelf maar in want hij was eeu 
Een nare toestand 

Van verschillende kanten is mij 
gevraagd wat er nu eigenlijk gebeu- 
ren gaat mei de panden op hei 
Stationsplein, (theater Moriopole 
en omgeving) panden, die voorbe- 
stemd zijn om te worden gesloopt. 
ik moet u eerlijk zeggen, dat ik er 
niets meer van begrijp. De wildste 
geruchten hebben er reeds de ronde 
over gedaan, maar er gebeurt niets. 
Ja toch: Publieke werken heefi ois- 
langs Monopole keurig netjes dicht- 
getimmerd mei rijwe vurenhouten 
planken en een paar kwasten wille 
verf op de voorgevel gesmeerd; 
daarbij is het gebleven. Ik moest 
onwilligkeurig denken aan het oude 
Bijbelwoord o\'er het witgepleis terd 
graf, van binnen vot verrotting. 
Maar intussen zitten we maar met 
deze nare toestand. In elke gemeen- 
te in ons land weet men niet, wat 
men doen moet om de entree tot de 
gemeente zo leuk en aantrekkelijk 
mogelijk te maken, maar in Zand- 
voort ziet men de noodzaak daaraan 
blijkbaar nog steeds niet in. Kan de 
gemeente hierover nu eens niet 
opening van zaken geven? Speciaal 
de komende junimaand zal ons Sta- 
tionsplein extra in de belangstelling 
komen te staan wegens het hon- 
derdjarig bestaan van de spoorweg, 
een feit waaraan Zandvoort in be- 
langrijke mate zijn opkomst als 
badplaats te danken heeft gehad. man, die zich volledig inzette voor 
alles wat hij ondernam in het belang 
van Zandvoort. Hij heeft in de 
achter hem liggende Jaren verschei- 
dene malen de kans gehad, elders in 
ons land een lunctie te krijgen. Hij 
heeft dat nooit gewild, omdat hij 
mer hari en /iel aan Zandvoon 
gebonden was. Hen fijn en prettig 
mens treedt nu terug en allen die 
hem kennen weten wal dii bovenal 
voor hem, maar ook voor ons aden 
betekent. Hij heeft het er erg zwaar 
mee. Hoezeer ïijn belangrijke werk 
alom is en word! gewaardeerd. 7al 
ongel «ij t'eld a.s. vrijdag wel blij- 
ken. Jaap, beste kerel, het ga je wel 
in de komende jaren! 

Blijvende samenwerking. 

Z^)als velen uwer bekend zal zijn 
heeft de heer N. Paap in januari ji. 
zijn functie als bestuurslid van het 
Oranjecomité neergelegd. Velen 
heeft dit verbaasd en door velen is 
het ook betreurd, want de heer 
Paap was een harde werker. Geluk- 
kig is de samenwerking niet verbro- 
ken. Tot goed begrip vertelt de heer 
Paap mij hierover het volgende: 
.,Ik kan mij met de werkwijze van 
dit comité niet meer vinden. Onge- 
twijfeld ligt in deze zaak de oorzaak 
bij mijzelf. Omdat er thans in Zand- 
voort de wildste geruchten gaan wil 
ik u het volgende vertellen: ik zat in 
het comité uit naam van de auto- 
sportvereniging Sandevoerde en ik 
was in deze de tussenschakel tussen 
beide instellingen, een taak, die ik 
met volle overgave heb bekleed. 
Dat ik mij nu heb teruggetrokken 
wil niet zeggen dat de autosportver- 
eniging Sandevoerde de samenwer- 
king met het Oranjecomif heeft 
verbroken. Integendeel! 
In de bestuursvergadering van de 
ASV Sandevoerde wordt in de 
maand maart besproken wie mij zal 
vervangen in het comité. Wanneer 
er een kandidaat komt, dan zal deze 
aan het bestuur van hel Oranjeco- 
mité worden voorgesteld. Als plaat- 
selijke autosportvereniging stellen 
wij de samenwerking met iedere 
instantie in Zandvoort zeer op prijs. 
Wij organiseren in samenwerking 
met het Oranjecomité de volgende 
evenementen; 30 april zeepkistenra- 
ce voor de jeugd om 10.00 uur; 
fietsenrally voor de jeugd om 13.30 
uur; autorally des avonds om 20.00 
uur. En tenslotte op 2 mei touw- 
trekken voor verenigingen, bedrij- 
ven en politieke partijen des avonds 
om 18.00 uur." 

Tot zover wat de heer Paap mij 
mededeelde. 
Sanverse prai-stamp. 

As jeloi van de weck soms niet in de 
gelegenheid bint om veul te doen 
an't eie. (misschien heb je nog wel 
een carnavalskater) dan heb ik hier 
nog een leuk en lekker receppie 
waer niet veul an te doen valt. Het 
is iets veur loie waive en alJienig 
staende manspersone. As je thois 
komt, begin je de ove an te macheie 
( dat's Duits!) Je maekt aerepeles- 
lamp met zoul en geraspte muskaet- 
noot. Waeter tegelaik opzette tot "t 
kookt. Dan neem je prai. een kilo 
as je met ze viere bint en anders 
maer wal je denkt nodig te hebbe. 
De prai in dikke ringe snaie en met 
"n bielje zout blansere. as je niet 
weet, wat da is, zoek je'1 maer op en 
dan in '1 gaetemeliel oii laeie droi- 
pe. Dan maek je 'n saus van .Ml 
gramme butter en .30 gramme 
biocni. een halve ajoin. een theele- 
peltje kurry uit Vóór Indit} en 'n 
seheul houiikm of melluk. zo onge- 
veer een halve liter. Op sinjek 
hreiige mil zout en nog meet kurry- 
./.iKii. Dan meppe jeloi die prairiiitic 
derdeur. Hen vuurvaste skae! op- 
spoiie mil puree (aercnelstanip) de 
prai init de sauszooi dcriii. paneer- 
mcel en geraspte kaes derovcr en in 
de witheet gestookte oven laete 
graetineren. dat hetekenl: een kor- 
sie derop laele komme, As je "t 
dcioil hacU. mot jc upjXisse dat 
jeloi je klavier niet an ielle brand!. 
Je kwaki d'i dok rog maer 'ii 
brokkie rookworsl teugenan. w;mt 
an krentckakkers heb ik de beroei- 
le, Neeni dan eeii gdeje pot sloul 
derbai om de zaek wei; ie spoele en 
as je "i op heb. dan heb je veur twie 
ducgc egeie. Me (.nidste hroer was 
d'r gek op, en nou bin ik de oudste. 
En o jae: dii kiissie heet gewoim 
,, Zetiver.se praislamp!" Eei ze mil 
happie\. 

K.Si. i WBM i a W JWtWWVI ! BtlMKMWMg, l ll'?K>!li^^ TA^Iilliiii 

DAG ÉN isiAbtW BERiilcBJt^ft- Dr. Gerl<estraaV47 rd ^ Zartd^moh 


■^m^ë 


RANDSTAD PUBLICATIES 5 UUivucnuMu u iviMMn I laoi Keesman 

Jan Steenstraat 1. 
Voor glas, behang, 

Histor-verf 
klompen, schoon- 
maakartikelen 

etc. etc. 
Telefoon 12425. TE KOOP AANGEBODEN: 

BROODJESZAAK 

in centrum wan Zandvoort. 

Met veel ruimte. 

geschikt voor vele 

mogelijkheden. 

Inlichtingen: 

tel. 02507 - 1 77 51 

of 020 -84 42 77. HULP m DE 
HUISHOUDING 

GEVRAAGD 

voor de vrijdag 
van 9.00-15.00 uur. 

Gerriakkeli)k te bereiken 

met openbaar vervoer 

(8en(ve(d) 

Tel. na 18.00 uur : 

023-24 24 24. AANNEMINGSBEDRIJF 
J. DEUTEKOM 

Paradijsweg 11a - Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04 international fy^r KEUKEN Nieuwbouw 
Dakkapellen 
Open haarden 
Keukens 
Badkamers 
enz., enz., enz. Vraag gratis offerte. Wie weet «vaar mijn f 

driewieler 

is? 

Graag terug te bezorgen 

bil 

Harry Faase 

(3 jaar) 

Kruisstraat 12a, 

telefoon 18108 08 m^^^^^0^t^^^*i0'H0^^^^ (la reine ZANDVOORT Een uitstekend restaurant voor uw lunch of diner. 
Stel uw menu samen uit ome è la carte schotels 
naar uw eigen smaak en budget, of kies ons vier- 
gangenmenu. 

WARME PEPERHAM 
met mierikswortelsaus. KABELJAUWWANGETJES 

in boter gebakken met champignons en 

tuiiikruiden. GEPOCHEERDE KIPPEBORST 
met kerriesaus en ananas. CITROEN BAVAROIS 
(32.S0 \ 's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT 

's WOENSDAGS GESLOTEN 
Res«rv. 02S07-122S3, Kerkstraat 15. I iN^« W/e niet tevreden is met wat bij heelt, 

lou ook niet tevreden iijn met ivat htjzou willen hebben. . . 

B. Auerbach 11812- 1882) 

. . . behalve don met een uurwerk van 

HORLOGERIE C. WAANING 

HET KLOKKENHUIS MET PIT 
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07 

want het bezit daarvan maakt slechts tevreden mensen. 

Op dit gebeid blijft niets meer te wensen over. 

Horloges, klokken en wekkers in een grote keuze! 

Komt u eens kijken in onze showroom, 't/s een belevenis' 

Eigen reparatie-afdeling met 

elektronische apparatuur. Ton behoeve van nel veilproces wordt gebruik gemaakt vap momenleel pim. 25 000 stapel- 
wagens. Voor hel beheer en de bewaking hiervan bestaat sinds enige tijd de afdeling stapel- 
wagenkonlrole 
Ter versterking van het beslaande leam vragen wi| op korte lermijn enkele 

STAFELWAGEN-KDNTROLEURS 
AALSMEER 

Db VBA is wn belongnjlie 
scfiakel in het alretgebeuren 
van sieneeltproduklen 

In h«t 26 ho grote hollen 
komplex verwisselt een 
beiangri|k aandeel von de 
Nederlandse sni|b)oefren , 
komerplonlen- en fuinplonlen- 
produktie von eigenoar 

De VBA IS een modern bedf i|l 
dal goedeofbeidsvoorwaarden 
kent De onuet en het oontol 
personeelsleden bewegen zich 
in opgaande De werkzaamt\eden van de stapel- 
wagonkontroleurs bestaan o a. uil het ver- 
wisselen van huundentilicatieplaten, de be- 
scherming van- en de konirole op het slapel- 
wagenbestand en het uitoefenen van een al- 
gemeen toezicht op de naleving van de huur- 
reglementen. Deze werkzaamheden worden 
in wisseldiensien uitgevoerd, waarbii vol- 
gens rooster lx per pim. 7 weken in nacht- 
dienst wordt gewerkt 

Bij de seleWie ziin de persoonli)ke 
eigenschappen waarover mon beschikt het belangnikste. In dit verband noemen wij 
met name de male van zelfstandigheid, over- 
wicht en kontaktuele vaardigheden. Oplei- 
ding en ervaring zijn minder belangrijk. Qua 
lee(li)d denken wi) aan personen tot ca 
40 jaar. 

De salariëring (w.o een wisseldienst- 
toeslag) en de overige secundaire arbeids- 
voorwaarden zi|n in overeenstemming met 
de funktie Mocht U nadere toelichtingen 
wensen o( wilt U solliciteren dan kan dit bij 
de VBA, afdeling Personeel en Organisatie 
(t.a.v. drs. P. Hulsbos), Postbus 1000. 
t430 BA AALSMEER, lel. nr. 02977-34567 
Buiten versierd me! 

carnaval, 

nu binnen versieren 

metfeestbloemen van 

BL0EMENHLI5> 

J. BLUYS 

Haile.slraa( 65 - Zandvouri 

Tel. 02507 - 1 20 60 
P.S. De specialist in 
al uw l)loemwerken. 
ind.: Te koop in Zandvoort 

Burg. van Alphenstraat 25 

Halfvrijstaand 

WOONHUIS 

met zomerhuis. 

Zeer goede staat van onderhoud. 

Woonhuis voorzien van cv. gas. 

gr. woonkam., gr. keuken, 4 slaapkam. 

nwe badkamer. 

Zomerhuis: 2 kamers, toilet. 

Vraagprijs: f 225.000,-. 

Inlictitingen: 

Cense makelaars o.g. 

Telefoon 02507-12614. LIBERTY 
MODE 

heeft woord gehouden. 

Vanaf heden kunt u bij ons ook 

terecht voor grote maten. 

Elegante jurkjes, pakjes en 

combinaties tegen de scherpe 

Liberty prijzen. 

Ook onze bestaande collectie is 
weer flink aangevuld. 

Liberty Mode 

Louis Davidssiraat 15, t.o. VVV, 
telefoon 02507-16920 Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf 

Chr. Koper 

voor u renovatie, o|ien keuken, 

o|ien haani, koz|nen, ramen, deuren en 
veriioinMingen. 

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort, 
telefoon 02507 - 16987 KOOPRUIL 

Gevr.: ruime 4-kamerflat met garage, in Zand- 
voort. 
Aangeb.: in Ruurio (Gld.) 

HERENHUIS 

bouwjaar 1972, 2 onder 1 kap. Ind.: L-vorm, 
woonkamer, 37 m^*, ruime hal en keuken, be- 
tegelde patio, voor- en achtertuin, gr. garage, 
Ie verd.: 3 sl.k., badk. -t- 2e toilet, vaste trap 
naar2everd., gr. hobbyk. + vliering. 
ln<.:tel.0573S-1SS8. S 1 Sociëteit ■■ 1 i A 

Idiivstcrgha&tl 

«rVTTr». HTPT STIIK TF. KULlGEUl 1 MOTTO: KIET STUK TE KRIJGEN .V.^^ .** .i^^ 


Q 


h0\ , 


^m. 


miBsJlrJ %?^ 

%■>'/■ H "%■/■ danken allen die hebben meegewerkt om het Carnaval in de 
Sociëteit tot een groots feest te maken. Met name: 

Restaurant Zomerlust, MAC Zandvoort, Roka Fashion Haarlem, 

Reprox, 't Boecka niersnest. Bistro Harlekijn, 't Galerijtje, 

Autobedrijf Zandvoort, Fa. Bax/Hanja, Fa. Schaft, Fraberg, 

Midland Bar Heemstede, Visrestaurant Schut, Fa. Warmerdam, 

Fa. Wiggemans, Erica, Autobedrijf Versteege, Fa. Schaap, 

Calligr. J. Kooiman, KLM, Fokker, Ford Nederland, parf. Hildering, 

Wilco accu's, Play-lnn, Fa. De Haan, Bloemenhuis v.d. Mey, 

One Hour Cleaning Service, Bakkerij J. Seysener, Garage Cobussen, 

Sikkens Lakfabrieken. Per direct 

Betrouwbare 

HULP in de huishouding gezocht 
dagelijks van 13.00- V7.00 

uur, 10,- per uur. 

Voor nadere inl. 

Euro adv.bur. 

Zandvoort, 

Trompstraat 17, 

telefoon 1S889 Koga-Wliyata "^^f S I 
een bijzondere f iete .„^ 

Een Koga-Miyata"f|ets|t^; 
is niet alleen moof' / .4:^ 
maar vooral ook erg; ïH*' 
goed in gebruik. '...""/■ 
Dat geldt voor de ;,„ 
racefietsen maar oókj,,*,.; 
voor de touring- .;,. . ^JÜ 
modellen. 1.% :.■^^-■'H 

Wij hebben dezeJicKt:' ^ 
gewicht kwalitèit's?. \\'^ 
fietsen voor u klaarv'*J^-| 
staan in onze' -. - A adviseren u graaö."^;.'-'!^ 

mnmM. 

HANDMADE PRECISION Uw Koga-Miyata vakhandelaar is 

lüiiiPiRifsi 

PETER 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18, Zandvoort, 
telefoon 02507-14499 Drogisterq - Refarm 

MOERENBURG 

Gespecialiseerd in 

DIEET ARTrKELEN 

voor suikerpatiënten 
en zoutloos. 

Haltestraat 8 

ZANOVOORT 

Tel. 02507-1 61 23 BEHANGER 

STOFFEERDER 

8EDDENMAKER 

J. V. d. Bos 

BilderdijkstraatS, 
telefoon 13796 Iedere leeftijd heeft zijn charme. . . 
. . . maar buit die charme dan ook uit!. 

Weet u wat 20 prellig is... 

na het ontharen met Defipil, komen er steeds 
minder haartjes terug en geleidelijk verdwijnen 
ze. Na 2 of 3 salonbehandelingen, kunt u dit 
zelf constateren. 

Wilt u voor de zomer uw ontsierde 
haargroei kwijt, begin dan nu! 

Bovenlip-ontharing 10,00 ^^^^ ' A^ 

Been-ontharing 45,00 "-- W''y* ^ ^ 

Oksel-ontharing 25,00 /\ V / fj 

Bikini-ontharing 25,00 -"X. / / -^^.^ 

HUID EN HAAR #X ^\ ^ 

Passage 20, Zandvoort, Iclcfoon 16309 -^/^ DE NIEUWE FIAT „PAIMDA" 
bij AUTO ZANDVOORT BV Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 - 1 45 80 Dagelijks geopend van 7.30-21.00 uur. HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD KANTOORUREN 

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD 

Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT 
MAANDAG - 12.30-16.00 uur 

DINSDAG - 9,00-16.00 uur 

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur 

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur 

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur 

Telefoon 02507-17166 

HET BLAD VOOR RECLAME 

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten. 

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals 
eventuele klachten over bezorging. Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur : ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD 1 

; levert het meeste resultaat voor uw bedrijf ; 

: In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws! \ WONINGRUIL 

Vianen-Zandvoort 

Aangeboden: in Vianen (10 km van Utrecht) 
EENGEZINSWONING, hoekhuis, 

geïsoleerd, cv, 4 kamers, zolder, 170 m* tuin, 

vrij uitzicht. Huurprijs 275,- p.m. 

Gevraagd: EENGEZINSWONING in 

Zandvoort, min. 3 kamers (ook leden EMM) Vooral uw 

SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK 

A. J. KLEINHOUT 

Eendrachtstraat 30 - Haarlem 
Tel. 023 - 32 47 78 
ELLEN CATS 

(•cdiploniccrd honukm mct 

liefdevolle vcrzorninu 
van uw hond 

U. Vricdhuffuluin 10, ZandxoorI, 
Iclcfoon 12773 zoFKtag 8 maart / vanaf 15.00 uur 

Ruud Jansen Combo 

wereldkampioen elektronisch orgel 
introducées f. 10.- / leden f. 5.- zaterdag 14 maart / vanaf 21.00 uur 

'du fromage et du vin' 

een keur van wijnen en kaas wordt u voorgeschoteld, 
inuzikaal versierd door het 

'Sensation Kwartet* 

introducées f. 5.- 
(om 23.00 uur een speciaal intermezzo) zaterdag 21 maart / vanaf 20.00 uur 

grote modeshow 'Anouk Modes' 

in de boven- zalen van Hotel Keur met muzikale begeleiding. 

■ nai afloop 'dans party' ±23.00 uur in 'Club Perroquet' 

toegang f. 10.- inkl. koffie komplet en een drankje. 

voorverkoop: Anouk Modes, Kerkstraat 22 ((Passage) 

Hotel Keur en Club Perroquet zondag 29 maart / vanaf 12.00 uur 

badminton-tournooi in sportschool Buchei 

poule A — geoefende spelers / poule B - beginners zaterdag 4 april / vanaf 22.00 uur 

3 maanden 'Club Perroquet' 

reden voor feest m.m.v. Groot Dansorkest 
en voor u treden op het bekende duo 

Saskia ö Serge 

introducées f. 10.- / leden f. 5.- vender iedere maandag / vanaf 19.00 uur 
biljarten • bacl< gammon • yahtzee - klaverjassen enz. 

openingstijden: 

vrijdag 16.00 - 2000 uur/ zaterdag 17.00 - 03.00 uur 

zondag 15.00 - 20.00 uur /maandag 19.00 - 02.00 uur I (^lub Perroquet 

't- Zeestraat 51/ Zandvoort 
It een foto van een foto» 
ü heeft geen ne^tief f 

Foto van Foto; 

Een gratis service van 
uw fotohandelaar. 

U komt een leuke foto tegen. Of een foto die een bij 

zondere betekenis voor u heeft. Een speciale *^_ 

herinnering. Een belangrijk moment uit 

een ver verleden , , . Maar . . . 

geen negatief. ^«*>.-s -^ 

TochwiItu 

graag een «| 

foto van '>*' 

die foto, 

Die maken '•, 

wij voor u. 

En in kwaliteit 

met te onder 

scheiden van 

het origineel! 

Foto van Foto. Een gratis service van uw fotohandelaar 
Dij ontwikkelen en afdrukken. 

Aanbod geldig tot 16 maart1981. 

Uw fotovakman: 

FOTO BINDEL Paarlaarsteeg 8, Haarlem, tel. 312473 RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 5 MAART 1981 PAGINA 7 ONDERWUSAKTIVITEITEN IN ZANDVOORT 

Als je zelf mag kiezen is het leuker ZANDVOORT • Aan het begin van het schooUaar 1980/81, hcefl men op de Jaap 
Kiewiet Mavo aan de Sofiaweg in Zandvoort de lessen Nedcriands voor de 
brugklassers, in dit geval klas la en Ib in een andere vorm gegoten. Een 
thematische aanpak van het taalonderw(js, die zowel de leerlingen, als het team 
van leraren (leraar Nederlands met drie vierdejaarsstudenten van de lerarenoplei* 
ding) byzonder goed is Itevailen. Tenminste, nu, 20'n klein half jaar na het 
affluiten van het eerste project z'un de kinderen er nog enthousiast over, 
enthousiaster dan men aanvankeiyk zou vermoeden. Green Peace 

In één van de eerste lessen werd met de 
leerlingen besproken, welk onderweip 
door hen zou worden behandeld. ,,Wij 
mochten gewoon uit vijf onderwerpen 
kiezen, en omdat wij toen veel hoorden 
over de aktie Green Peace, kozen alle 
kinderen daarvoor" zegt Jenneke. 
,,Ja" valt Roger in, dat was veel leuker, 
want voor Green Peace wilde iedereen 
werken maar wat we helemaal niet leuk 
vinden is dat wij nooit iets gehoord 
hebben op onze brieven. Dat hadden 
ze toch best kunnen doen". 
De brief waarover Roger spreek 
blijkt er één te zijn aan de Spaanse 
Ambassadeur in Nederland. Achten- 
dertig leerlingen schreven spontaan een 
brief aan deze vertegenwoordiger naar 
aanleiding van het vasthouden van de 
Rainbow Warrior in het Spaanse ha- 
venplaatsje El Ferror toen de aktie- 
groep Green Peace protesteerde tegen 
de walvisvangst ter plaatse. ,,Deze 
brief was zeker niet in het lesprogram- 
ma opgenomen, maar was een sponta- 
ne aktie van de leerlingen na het 
bezoek van één der aktievoerdcrs, Pic- 
ter Lagendijk aan de school". Vertelt 
de leraar Nederlands Anko Achterhof. 

/ 

Volgorde 

Uiteraard was het schrijven van deze 
brief en het bezoek van Pieter Lagen- 
dijk niet van te voren gepland. Het 
werd een onderdeel van het studiepro- 
ject, dat groeide onder de handen van 
staf en leerlingen. 

Begonnen werd met een kringgesprek 
met de hele klas waarbij het onderwerp 
vanzelf boven kwam drijven. In dit 
geval Green Peace. Daarna werden 
opdrachten verstrekt. 
In het begin werd besloten dat er een 
speciale schoolkrant gemaakt zou wor- 
den over dit onderwerp. Een krant 
waarin tal van gegevens in verschillen- 
de vormen moesten worden verwerkt. 
Zo was er de opdracht een verslag te 
maken van het bezoek van de Green 
Peace medewerker aan de school waar- 
bij eisen werden gesteld aan welke 
normen een goed verslag dient te vol- 
doen. 

De taak een „fantasieverhaal" te 
schrijven, met andere woorden een 
goed opstel: 

Er moest een strip gemaakt worden 
over één of meer aktiviteiten van 
Green Peace, waarbij wel degelijk een 
aantal bladzijden van het Nederlandse 
schoolboek Taal Vandaag moesten 
worden bestudeerd, wilden de kinde- 
ren een goed stuk werk afleveren. 
Er werd duidelijk uitgelegd wat een 
enquête is, voordat een aantal kinderen 
op pad toog om de mening te peilen 
van de andere leerlingen van de school; 
Bovendien was er nog een opdracht, 
namelijk ,,het interview" want wat is 
een goede krant zonder interview, niet- 
waar? Ook hier werd de leerlingen een 
aantal maatstaven gegeven waaraan 
een goed interview moet voldoen. 

Enthousiasme 

Zowel bij leerlingen, als leraren be- 
stond veel enthousiasme voor deze 
werkwijze. Nu, enkele maanden later 
vertellen de leerlingen nog met geest- 
drift wie en wat ze hebben gedaan. 
„Was het doel van deze lessen aan de 
ene kant het oefenen van speciale 
taalvaardigheden, onder andere brief 
opstellen, interview afnemen en voor- 
bereiden, enquête houden, vragen stel- 
len etc. Aan de andere kant het op 
gang brengen van een bewustwordings- 
proces met betrekking tot de aktivitei- 
ten van Green Peace en het uitbreiden 
van het referentiekader van de 
brugklasleerlingen. Bij een dergelijke 
thematische aanpak van het taalonder- 
wijs. In ons geval kwam Pieter Lagen- 
dijk een week later dan was afgespro- ken (Hij moest naar Spanje omdat het 
schip de „Rainbow Warrior" in Spanje 
werd vastgehouden) toen hij dus op 
school verscheen om het één en ander 
over het werk van de groep te vertel- 
len, was dat tevens een tip voot de 
leerlingen. De protestbrief aan de 
Spaanse Ambassadeur van achtender- 
tig leeriingen was dan ook en spontane 
aktie. Jammer dat wij immer enige 
reaktie hebben ontvangen. Ik heb nog 
wel gebeld, maar wij hebben niets 
gehoord" aldus Anko Achterhof. 

Leerlingen 

Een aantal leerlingen uit tle brugklas- 
sen IA en IB heeft duidelijk veel 
plezier beleefd aan deze vorm van 
onderwijs." „Wij zijn er lang mee 
bezig geweest. Wij konden ook steeds 
kiezen, wat wij wilden doen. Er werd 
op het bord geschreven wat er gedaan 
moest worden, bijvoorbeeld wie zou er 
schrijven over de bedreiging van de 
zeehonden, de walvissenjacht en de 
afval dumping in zeeën en oceanen. 
Nou dan bespraken wij dat en zeiden jij 
doet dit, of iemand zei dat wil ik wel 
graag doen, en wij deden alles met zijn 
tweeën, dus twee schreven een verhaal, 
twee schreven een verslag, nou ja wij 
waren allemaal bezig en je had de tijd 
om nog wat te veranderen, als je iets 
niet goed genoeg vond een dag later" 
vertelt Gerard. De overige leeriingen 
vallen hem bij met de mededeling dat 
de taallessen nu lang zo leuk niet meer 
zijn. „Toen eerst, mochten wij kiezen, 
en nu niet meer. Wij hebben het nu 
over indianen en zigeuners, iTou dat is 
lang zo leuk niet. Wij hebben er ook 
lang zoveel tijd niet meer voor en wij 
krijgen bijna geen opdrachten. De 
eerste keer mochten wij echt zelf kie- 
zen, en dat was veel leuker" aldus 
Wilma die wordt bijgevallen door de 
anderen. 

Discussies 

Ook de gesprekken die klassikaal wer- 
den gevoerd over ieder onderwerp 
voordat besloten werd dat het in de 
schoolkr