Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Koerant 1983"

See other formats


dinsdaa 4 januari 1983 anduaarrse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave zandvoortse koerant b v 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek nr 67 1 3 60 221 

abonnementen f 25 - per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37 50 per post 

b en w muisstil over nieuw beleid 
met hand op de knip Het enthoesiasme waarmee, gezien de 
verkiezingsuitslag van juni dit jaar, de 
nieuwe politieke verhoudingen in Zand- 
voort begroet werden, begint al danig , 
af te koelen. 

I 
De monsteroverwinning van de liberalen, 
gebaseerd op de eenvoudige boodschap' 
'geen woorden maar daden' en 'een 
nieuwe aanpak', heeft terecht verwach- 
tingen gewekt. Het is voor politici mak-, 
keiijk in te zien dat niet in een hand- i 
omdraai een forse koerswending te ma-! 
ken is, maar de burgers die hun ver- | 
trouwen gaven in het stemhokje hebben 
heel wat minder geduld. Op zijn minst I 
verwachten zij dat met enige begeeste- ' 
ring frisse nieuwe ideeën naar voren ge-[ 
bracht worden. Tot nu toe kan van de 
politieke kombinatie vvd-inspraak nu 
alleen maar gezegd worden dat ze er 
het zwijgen toe doet en met beide han- 
den de gemeentebeu rs stijf dichtgekne- 
pen houdt. Binnenskamers wordt door de liberalen 
wel gesproken over opzienbarende plan- 
nen die op korte termijn het daglicht 
zouden moeten zien. In die kringen is 
men zich maar al te goed van bewust 
van de kortstondigheid van de kiezers- 
gunst. Een verslechterende ekonomie- 
se situatie, toenemende woningnood, 
een definitieve kollaps van het bouwes- 
konsern, een mogelijk circuit-fiasko, ' 
het zal terecht of niet, op hun rekening 
geschreven worden. Ook als er geen 
rampen plaatsvinden blijft hun positie 
ongewis, want landelijke verhoudingen 
spreken nu eenmaal een duchtig woord 
je mee als de verkiezingen weer voor 
de deur staan. Tegen die tijd hoeven zi) 
nauwelijks genade te verwachten van 
de voormalige kollegepartijen, waarvan 
met name het cda zich zeer onheus bé 
jegend voelde bij de gepleegde liberale 
machtsgreep. En de vvd weet tevens 
dat bondgenoot inspraak hu zich met 
even veel gemak weer tot haar vroegere 
vrienden zal wenden. Het is dus op- 
schieten geblazen voor de aanhang var 
Attema en Jongsma. 

Voorlopig verschuilt de kombinatie 
zich achter het gebrek aan geld. Van 
een kale kip kan men geen veren pluk 
ken. Steeds duidelijke wordt echter dat 
cfe rekenmeesters nogal wat geld achter 
de hand hebben gehouden. Toen fïnai- 
cieel pvda-deskundige Aukema hen b|) 
de begrotingsbehandeling voor wilde 1 - 
rekenen hoe zij de toch al niet geringe 
budgetruimte met nog eens f 300.000,- 
konden vergroten, wilden zij daarvan 
niets horen. Wethouder Flieringa be- 
schreef in geuren en kleuren alle finan- 
ciële rampen die de badplaats nog zou- 
den kunnen treffen en verdedigde zo 
het uitstel van beleid. 

Hoe meer de gemeente kan reserveren 
voor eventuele katastrofes, des te béter 
zo is zijn zuinige gedachtegang. De ïn- 
spraak-nu man zit broedend op het 

Aukema kontra Flieringa 

geld en voert liever ge'e'n beleid, dan • 
beleid dat geld kost. Ogen dicht en 
sparen maar. 

De forse schep met slijk der aarde van 
Aukema is nog uit het zicht gebleven. 
Volgens de socialist heeft de gemeen- te zo'n 5 miljoen aan reserves en zou 
een deel'van de rente daarover, die nu 
steeds bij het slapende kapitaal gevoegd 
wordt, gebruikt kunnen worden voor 
dringend gewenste zaken zoals nieuw- 
bouw en eksploitatie van 't Stekkie. 
Van de f 350.000,- rente wil hij 
f 160.000,- aanwenden. Verder is hij 
van mening dat de rijkskorting van 
f 42.000,- op het onderwijs doorbere- 
kend kan worden aan het onderwijs en 
f 80.000,- winst van het waterbedrijf 
naar de gemeentekas kan vloeien. Het 
huidige kollege heeft bovendien f 30.000, 
aan de ekstra reserves toegevoegd en 
geen besluit genomen over een bespa- 
ring van f 54.000 - op de vuilophaal- 
dienst. Daaruit zou nog eens f 84.000,- 
te halen zijn. 

Voor 1983 zit er trouwens nog veel 
meer ruimte in de begroting. Om haar 
direkte uitgaven te kunnen betalen 
sluit de gemeente kasgeldleningen af. De 
rente die daarover betaald moet wor- 
den is zowel voor dit jaar als voor het 
volgen d zeker 2% te hoog geschat. De 
koalitie houdt met andere woorden 
ongeveer f 140.000 - verborgen. 

Aües bijeen een smak gemeenschapsgeld. 
Door de zandvoorters opgebracht in de 
veronderstelling dat het ook aan hen ten 
goede zou komen in plaats van opgepot. 
Naiviteit is in deze echter ongewenst. Met 
het officieel en publiekelijk onbekende 
appeltje voor de dorst kunnen de libe- 
ralen te zijner tijd goede sier maken op 
het politiek meest gewenste morrient. 
De vraag is alleen of ze dan niet buiten 
de spaarzame waard rekenen, die Flie- 
ringa heet nieuws 

kort & klein • Vorige week dinsdag en woensdag 
kreeg de politie als oudjaarskado een 
forse hoeveelheid hasj -ten geschenke. 
Een tweetal zandvoorters besloot tot 
die geste, nadat ze de kostbare soft- 
drugs in grootgebruikersverpakking 
hadden aangetroffen op het noorder- 
strand. De 4 pakketjes, gewikkeld in 
dun bruin plastic, die dinsdag ingele- 
verd werden, wogen ieder 1 1/2 kilo. 
Een speurtocht van de dienders op het 
strand leverde toen verder niets op, 
maar woensdag kwamen er toch nog 

4 plakken boven water. Naar de her- 
komst wordt een onderzoek ingesteld. 

• De jaarwisseling is erg rustig verlo- 
pen. Er verscheen zichtbaar minder 
vuurwerk aan het uitspansel dan in vo- 
rige jaren en het knalfeest was ook eer- 
der afgelopen. Incidenten vallen er 
nauwelijks te melden, al vond er een 
vechtpartijtje plaats tussen een aantal 
landgenoten en oosterburen. Over en 
weer werden enkele klappen uitgedeeld, 
waarna de rust weerkeerde. De lokale 
wetshandhavers konden dit jaar op hun 
gemak van de oliebollen genieten. 

• Sinds de nazomerse vuurepidemie 
houden we de melding van brandjes 
nauwlettend in het oog. Vorige week 
maandagavond likten de vlammen aan 
een zgn. baanpost bij de oosttunnel van 
het circuit. Oorzaak of daders onbekend. 
Woensdag woedde het vuur in de kelder Van een woning aan de Brederodestraat. 
De bewoner was niet erg voorzichtig ge- 
weest bij het aansteken van de cv-ketel, 
waardoor een paar oude kussens in 
brand vlogen. De man liep brandwon- 
den op aan zijn handen toen hij nog 
wat spulletjes wilde redden. De spuit- 
gasten waren er op tijd bij om de scha- 
de beperkt te houden. Op nieuwjaars- 
dag werd vuur ontdekt in de kelder van 
een leegstaand pand aan de Hogeweg. 
Het brandje was snel onder kontrole, 
de oorzaak blijft in rook gehuld. 

• Morgenavond gaat het oude jaar defi- 
nitief in rook op als de kerstbomen,die 
de feestdagen overleefd hebben, in brand 
gestoken worden onder het wakend oog 
van zandvoortse brandweerlieden. 
De vlammen schieten erin om 19.30 

uur. Zoals elk jaar op twee plaatsen, 
het strand voor de rotonde en in Zand- 
voort-noord aan de Kamerlingh Onnes- 
straat op het terrein naast de remise. 
Er zal een verloting gehouden worden 
onder de kinderen die de bomen naar 
een van die plekken brengen. 
Elk kind dat op woensdag 5 januari van- 
af 10.00 uur 's morgens een boom brengt 
ontvangt hiervoor een lot Hoe meer 
bomen een kind brengt, des te meer lo- 
ten het ontvangt en des te meer kansen 
het heeft een van de prijzen te winnen. 
De bomen kunnen to 's avonds 19.00 
uur worden gebracht. 
De prijzen zijn: 
1e prijs een wv-bon van f 40,- 
2e prijs een vvv-bon van f 30,- 
3e prijs een vvv-bon van f 20,- 
4e t/m 1 00e prijs een bon van f 5,-. 
De trekking zal geschieden op vrijdag 
7 januari 1983. De uitslag van de lote- 
rij zal op diverse plaatsen worden aan- 
geplakt. eanduoortee hoerar* geen overheidsgeld voor peuterspeelzaal klimop Vlak voor de feestdagen kregen leidster 
en ouders van de peuterspeelzaal Klim- 
op nog een vervelende mededeling te 
inkasseren. 

In het jaar 1983 zullen ze het zonder 
Eubsidie moeten stellen. Het advies van 
de planvoorbereidingskommissie speci- 
fiek welzijn om de f 2.500,- niet te ver- 
strekken, werd door de leden van het 
dorpsparlement overgenomen. Tot de 
maatregel werd besloten omdat de 
Klimop zonder enig vooroverleg van 
Zandvoort-zuid naar een lokaal van de 
Beatrixschool in noord was verhuisd 
en daarmee de geplande spreiding van 
het peuterwerk aan zijn laars lapte. 

Na de raadskommissievergaderingen die 
aan het besluit vooraf gingen mocht de- 
ze peuteropvang nog enige hoop koes- 
teren, dat de grootste f raktie het tij 
zou doen keren. Vvd-woordvoerder 
Jaap Methorst vond toen volledige in- 
trekking van de subsidie al te zwaar 
geschut. Zijn fraktie volgde hem daar 
echter niet in. De liberale zegsvrouwe 
Rita de Jong deelde haar politieke 
kollega's mee dat Methorst alleen stond 
in zijn opvatting. Ook volgens de Jong 
had de Klimop het uitgestippelde be- 
leid 'op brute wijze doorkruist'. 

Het krachtigste pleidooi ten gunste van 
de speelzaal kwam uit de mond van 
André Gielen (inspraak nu). Volgens 
Gielen had de gemeente het toegezeg- de overleg met de zandvoortse peuter- 
werkers verzuimd en was het soc. kul- 
tureel programma '82-'85 waarin het 
beleid aangekondigd stond allerminst 
duidelijk en voor meerdere interpreta- 
ties vatbaar. De subsidie kwam nota- 
bene rechtstreeks van het rijk, geen 
penning hoefde de gemeente er op toe 
te leggen. De inspraak nu-man sprak 
van 'konkurrentievervalsing door mid- 
del van subsidies'. Gielen, die door- 
gaans goed op de hoogte is van juridiese 
haken en ogen, verklaarde dat een 
Arob-procedure tegen het raadsbesluit 
stellig sukses zou hebben. 

Pvda-er Aukema verweet Gielen dema- 
gogie. Er was wel degelijk overleg ge- 
weest waarbij de leiding van alle zand- 
voortse speelzalen zich akkoord had 
verklaard met de spreidingsgedachte. 
Er is noch in zuid noch in noord plaats 
voor drie speelzalen, aldus de socialist. 
De opvang van 27 peuters in de Bea- 
trixschool is een bedreiging voorde 
overige speelzalen. Er zijn op dit mo- 
ment niet meer dan 130 zandvoortse 
peuters, waarvan een deel thuis blijft. 
De pvda-er waarschuwde dat binnen- 
kort zelfs 4 peuterklasjes wel eens te 
veel zou kunnen blijken . 
Het raadsbesluit om de subsidie te 
schrappen stemt de medewerksters van 
de Klimop bitter. Leidster mevrouw 
Geerts is evenwel niet van plan zich 
zonder slag of stoot gewonnen te ge- 
ven. 'Ook al wordt het nu moeilijker, 
zo deelt ze mee, we gaan gewoon door 
zolang het.kap. De gemeente kan in 
ieder geval op een formeel bezwaar- 
schrift rekenen, want de beslissing 
wordt juridies door niets gestaafd. Men 
kan niet eerst de subsidie intrekken 
om vervolgens aan te kondigen dat het hele speelzalenbeleid nog eens onder 
de lope genomen moet worden, dat is 
geen manier van doen.' TRADITIONELE NIEUWJAARSDUIK 
Alleen al het toekijken bij de gebruike- 
lijke nieuwjaarsduik in het koude sopje 
van de noordzee, doet het hart driemaal 
overslaan en het kippevel verschijnen. 

De tientallen zwemmers en zwemsters 
die afgelopen zaterdag kopje onder gin- 
gen, zagen het ondanks de grauwe he- 
mel en de ijzige wind niet zo somber in. 
Met ware doodsverachting sprongen de 
voortijdige badgasten met vlag en wim- 
pel in de golven. Jaap Bouhuijs 
overleden Eergisteren, zondag 2 januari, ls.de zand- 
voortse kunstenaar Jaap Bouhuijs over- 
leden. A.s.donderdag om 10.30 uur 
vindt de crematie plaats te Driehuis- 
Westerveld. 
Bouhuijs was geen onbekende in de bad- 
plaats. Veel zandvoorters hebben kennis 
genomen van zijn werk en dat van zijn 
echtgenote, de beeldhouwster Nel Klaas- 
sen, bij eksposities in het cultureel Cen- 
trum enkele jaren terug en onlangs nog 
in het Bouweshotel. 
Geboren in Arnhem in 1902 woonde 
hij vanaf 1952 in de kustgemeente. Als 
beeldend kunstenaar met een ruime be- 
langstelling werkte hij niet alleen op 
klein formaat met olieverf, akwarel of 
in steen en brons, maar bleek hij ook erg 
betrokken bij meer toegepaste en monu- 
mentale kunsten. Zo vervaardigde hij 
het wanddekor in het nederlands pavil- 
joen voor de Wereldtentoonstelling in 
1936 te Parijs en richtte hij ministeri- 
ele kamers in. Als eerbewijs voor zijn 
vakmanschap viel hem de zilveren me- 
dalje van de Prix de Rome ten deel. De koude traditie is niet meer stuk te 
krijgen. De happening vond alweer voor 
de 23e maal plaats met medewerking 
van de dappersten van de zwemvereni 
ging Rapido (voorheen Njord-DWR). 
En dat terwijl menigeen al hunkerend 
uitziet naar de warme stranden van de 
Costa Brava. nieuws 

kort & klein • Ter gelegenheid van het vertrek van 
de hervormde predikant C. Mataheru 
biedt de kerkeraad hem en zijn echtge- 
note een afscheidsreceptie aan in ge- 
bouw 'Zomerlust' aan de Kosterstraat 
op zaterdag 15 januari a.s. Iedereen is 
van harte welkom het echtpaar tussen 
16.00 en 18.00 uur de hand te schudden. 

Inmiddels heeft de kerkeraad bij de 
ABN Nederland te Zandvoort een reke- 
ning geopend voor het storten van een 
geldelijke bijdrage voor een afscheids- 
geschenk aan Ds. Mataheru. Het reke- 
ningnummer luidt 56.57.39.492, het 
postgironummer van de bank is 4000. 
Bij het overmaken op het strookje ver- 
melden: 'Afscheid ds. Mataheru'. OPENBARE BIBLIOTHEEK ZANiVOORT 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
Tel. 1 41 31 

HET BESTUUR EN DEMEDEWERKERS VAN DE 
BIBLIOTHEEK VENSEN U EEN 
LEES- EN LUISlERRIJK 1983! Deze maand in uw bibliotheek: 
Tentoonstellingen jeugd moet b.c. lotus 
nieuw elan bezorgen Film-inn 

Jeugdafdeling 

Fonotheek 
Nieuwe tarieven De zandvoortse badmintonners van 
B.C. Lotus hebben geen makkelijke 
seizoenhelft achter de rug. Nu halver- 
wege de kompetitie de balans opge- 
maakt kan worden, blijkt dat de mees- 
te teams het suksesvolle shuttle-leven 
van voorgaande jaren niet hebben 
kunnen kontinueren. 

Het eerste team heeft het na zijn pro- 
motie vorig jaar naar de 2e klasse van 
de landelijke kompetitie wel heel zwaar 
te verduren. Zware nederlagen wisselen 
de spelers en speelsters af met inciden- 
tele suksesjes. Het ziet er op dit mo- 
ment naar uit dat ze net genoeg pun- 
ten weten te vergaren om zich op dit 
nivo te handhaven. Toch geen onaar- 
dige prestatie natuurlijk in dit sterke 
gezelschap. Beter gaat het met het twee- 
de en zevende team. Die bezetten beiden 
de op één na hoogste positie in het klas- 
sement. Maar al met al is het resultaat 
voor Lotus tot nu toe wat aan de mage- 
re kant. 

Wanneer de vereniging zich van de aan- 
voer van genoeg jeugdige leden kan ver- 
zekeren, en daar wordt hard aan ge- 
werkt, ziet de toekomst er overigens 
niet zo somber uit. Dit jaar al werd een 
doorbraak zichtbaar van een aantal ju- 
niorspelers. Zo zorgden Esther Smith, 
Yoyo Kuin, Raymonde Plevieren Ro- 
nald Bossink voor verscheidene verras- 
sende uitslagen. Als zij hun getoonde 
vorm vast kunnen houden, geeft de 
tweede helft van de kompetitie onge- 
twijfeld een rooskleuriger beeld te zien 
voor de vereniging. Aanstaand weekeinde staat na de ge- 
dwongen rust de eerste krachtproef 
voor de deur. De badmintonners gaan 
bij de volgende verenigingen op bezoek: - to 8 januari in vitrine's: Egypte het 
larf van de farao's; 

- var 8 t/m 31 januari in vitrine's: 
vol skunst van Frans de Waart; 

- tot26 januari: Molens te kijk (georga- 
niserd door de Culturele Raad Noord 
Ho and) 

- vrijlagavond 7 januari Atlantic City 

- vrijiagavond 21 januari La Notte 

- bele voorstellingen beginnen om 21 
uur. 

- toepng gratis. 

- eikewoensdagmiddag om 2 uur voor- 
lezei voor kinderen tot 9 jaar; 

- tentonstelling over de schrijver Henk 
Bamrd (Staatsprijs Jeugdliteratuur '82) 

- extr aandacht voor de componist en 
mus:us Igor Strawinsky. 

- vana 1 januari zijn wij genoodzaakt de 
volgnde tarieven te berekenen: 

- ; augd tot 18 jaar gratis 

- 8- 25 jaar f 10,00 

- : 5 jaar en ouder f 15,50 

- i lejaardenpas 65plus f 3,50 

- tloete's voor het te laat terugbezor- 
jen van geleend materiaal f 0,40 
pr geleend materiaal per week. Lotus 1 
Lotus 2 
Lotus 3 
Lotus 4 
Lotus 5 
Lotus A2 
Lotus 6 
Lotus 7 
Lotus 8 
Lotus 9 
Lotus 10 
Lotus B1 
Lotus C1 

De laatst bekende uitslagen luiden als 

volgt: 

Lotus 1 8-0 
Lotus 2 2-6 
Lotus 3 7-1 
Lotus 4 5-3 
Lotus 5 3-5 
Lotus 7 2-6 
Lotus 8 7-1 
Lotus 9 4-4 
Lotus 10 7-1 Haarlem 3 
Hilversum 3 
Weesp 2 
Huizen 1 
Airsport 2 
VI. Shuttle A2- 
Weesp 7 
Fl. Shuttle 5 
Energia 5 
v. Zijderveld 
Johez 1 
Duinwijck B1 
v. Zijderveld 
Slotermeer 1 — 

Uvo4 

v. Zijderveld — 

Haarlem 5 

Slotermeer 5 — 

Mart-A'veen 9 

Shell 2 

Kenn. land 10 - 

Duinwijck 1 1 — gemeente 
zandvoort DIENST VAN 
'UBLIEKE WERKEN 
AANBIEDEN VAN PUIN 

Met ingan van 15 januari 1983 zal de puin- 
stortplaafcbij de remise worden qesloten. 

Vanaf die .atum kunnen kleine hoeveel- 
heden(1/2n3) puin en bouwafval uitslui- 
tend nog varden gebracht bij het vuil laad- 
station. Va Lennepweg 106, op dinsdag van 
16.30 - 19)0 uur en op woensdag van 8-12 
en 13- I6iur. 

Tijdens genemde openstellingsuren kan ook 
grof-huisvul worden gebracht. 

Buiten dezitijden worden puin en grofvuil 
niet aangeiDmen. 

De direceur, 
ing. N. Vertheim. 

waterstanden f 55,- jan. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 H.W. 

04.25 

05.09 

06.03 

06.58 

07.43 

08.29 

09.29 

10.37 

11.49 

00.41 

01.42 

02.24 

02.53 

03.26 L.W. 

12.25 

13.10 

14.05 

14.59 

15.43 

16.27 

17.28 

18.37 

19.49 

08.42 

09.42 

10 23 

10.51 

11.25 H.W. 

16.36 

17 28 

18.17 

1906 

19.56 

20.55 

22.06 

23.26 

12.54 
13.49 
14.30 
15.02 
15.34 L.W. 

00.36 

01.28 

02.16 

03.04 

03.55 

04.55 

06.06 

07.27 

08.42 

20.55 

21.51 

22.30 

23.02 

23.35 85,- 
90,- Springtij 1-16-31 januari 
Doodtij '8 - 24 januari Wegens annulering order hotelaccommodatie 
voor minder dan de halve prijs! 

vloerbedekking 

(Het tapijt is niet versneden , levering fcanko huis.) 

Lano, zwaar moquette fümsterrentapiit in 8 prima 
uiu -tinten en bouclé. 400 cm breed, van fl 19 
nu per strekkende meter «"»*«.. 

S^J"™' eigen ""P ?- >«*"•<* projektenkwaliteit, 
in ei tinten o.a. grey, berber en camel, ook geschikt 
voor trappen, op zware legklare rug. 70 % Wol en 
verstevigd met 30% acryl, 400 cm breed deze 
kwaliteit kost overal f 169,-, nu per str. mtr. 
Intertest, zuiver scheerwollen tapijt voor zwaar 

intensief gebruik, berber/beige gemêleerd. 
40Ocmbreed,vanf219,-,nu 

dubbele jute rug in de kleuren berber] camel en 
haz ? 1 J,f 1 ware Tme 9* e s\ 400 cm breed 
van f 289,-, nu per str. mtr. 

??kÏ ', het bekende zwaar katoenen tapijt op 
dubbele rug en 8 tinten o.a. zand, wit, grey, camel 
bruin en steenrood, ook blauw, adviesprils f 269 
nu per str. mtr. ojjujsioos,-, 

s 4 2 P e C r^ r nf d ' Vanf379 '- perS,rmet «-^ f 175j _ 

Intertest, zuiver scheerwollen tapijt op dubbele 

jute rug met een wel 2 cm hoge pool, 400 cm breed 

vL ^•IS de ^"«nberber. camel en luide. , „„„ 

van f 439,-, nu per str. mtr. f200 — 

Inlichtin g en en stalen: 
vrijdag 7 januari 
van 17 tot zi uur 

Hotel BOUXVES 

Badhuisplein 7 
Zandvoort ■ omnH.'jjL'rs f135,- 
f155,- Itt - 1978 

30«r twidfrimkktr 
tatitpbtatptrttte, *<:. 

A-MtMAN 
14365 In JiNUARI begint er een 
nieuje 

YOGA-kursus 
ttafoon 1 62 30. 

YOGA-STUDIO 
zandvoort 
telefoon 
7889 - 16230 e a 

er B Vrijwillig» Hulpverlening 

17373 

MENSENielpen MENSEN 

Een rddingslljntie. 
Als do ze*u to hoog aaat 
vrijdag 7 januari 1983 eanduoorrse ho nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen ( 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
als de zon maar wil schijnen foto Jacob Koning Sombere voorgevoelens zowel als hoop- 
volle gedachten kent iedereen die naar 
een onzekere toekomst kijkt. Dat geldt 
ook voor de zandvoortse politici die 
het komend jaar het plaatselijk wel en 
wee bestieren. Uit de nieuwjaarsuitspra- 
ken kan een kleine bloemlezing samen- 
gesteld worden. 

Christendemokraat Van As ziet in do lo- 
kale politiek voor 1983 niet veel licht- 
puntjes. Zorgen maakt hij zich vooral 
over het toenemend aantal uitkerings- 
trekkers en de navenant zware belas- 
ting van de medewerkers op de afde- 
ling sociale zaken. Uit de ongetwijfeld 
vele verlangens die de cda-er voor de 
nabije toekomst koestert, kiest hij de 
wens tot een goede samenwerking in de 
raad opdat er een verantwoord beleid 
tot stand kan komen. 

Gert Toonen, fraktievoorzitter van de 
pvda, maakt er een kryptogram van. 
"Wat ik hoop is ook wat ik vrees'. Ter 
verduidelijking: de socialist hoopt voor 
de zandvoortse gemeenschap dat er een 
goede voorjaarsnota van het kollege 
komt. 'Maar ik vrees dat de huidige 
koalitie niet kan waarmaken, wat ze 
allemaal belooft heeft aan de zandvoor- 
ters.' 

De eehmansfrakties in de raad blijken 
bemand door zonnige persoonlijkheden 
en typiese zandvoorters. 'Als de zon 
maar wil schijnen , zo deelt Jan Termes 
(d'66) mee, is er best reden voor een 
gepast optimisme. Zij het, vult hij aan, 
dat een andere samenstelling van het 
kollege daar een goede bijdrage aan 
zou kunnen leveren. 'Pessimisme en 
doemdenken is in ieder geval uit den 
boze voor de demokraat. 

Ook Jaap Koning zou graag voor weer- 
profeet spelen. 'Zandvoort moet leven 
van de zon, zegt de man van gemeente- 
belangen, met rotweer mislukt alles.' 
Het gaat hem vooral aan het hart dat 
de kleine middenstander in de bad- 
plaats in de knel zit. 'Die hebben het 
verschrikkelijk zwaar, aldus Koning, de 
grootwinkelbedrijven breken de lokale 
winkelier de nek.' 

De koalitiegenoten doen niet veel voor 
elkaar onder. De zegsman van inspraak 
nu Gielen breekt zich het hoofd over 
de financiële rampen die Zandvoort 
mogelijkerwijs zullen treffen. 'Geluk- 
kig, zegt hij^zit er een verstandig kolle- 
ge dat behoedzaam met de centen om- 
springt. Ik hoop van harte dat bij de 
behandeling van de voorjaarsnota de 
politieke partijen de rijen zullen slui- 
ten om het dorp door de moeilijke tijd 
heen te helpen.' 

Liberale Rita de Jong ziet eveneens 
donkere wolken boven de gemeente- 
kas. 'Van de kortingen op het gemeen- 
tefonds is het einde nog lang niet in 
zicht. We steunen nu op de reserves 
die de afgelopen jaren zijn opgebouwd. 
Daarom kunnen we nog nieuw beleid 
voeren.' Het is ook haar wens dat de 
politici de komende tijd hun stokpaard- 
jes achterwege laten en de handen in- 
eenslaan. MUSICAL LP YOUTH 
van 24,95 voor f 1 9,95 

PEETERS 

beeld + geluid 

dat moet je zien 

dat moet je horen 

haltestraat 56 
Het valt niet mee om het volk te gerie- 
ven. Voor het eerst stond jongstleden 
maandagavond niet alleen het burge- 
meestersechtpaar maar het voltallige 
kollege uitgestald, geflankeerd door 
aanminnige wederhelften, om nieuw- 
jaarsgroeten uit te wisselen met de 
burgerij. Maar die liet het massal af- 
weten. 

Een doorsnee zandvoorter viel nauwe- 
lijks te bekennen op de statige recep- 
tie ten raadhuize. Ooit stonden er lange rijen badplaatsbewoners die voet- 
je voor voetje oprukten naar de uitge- 
stoken hand en vriendelijke glimlach 
van dorpshoofd en ega. Die tijd lijkt 
echter voorgoed voorbij. De nieuw- 
jaarsontvangst is een notabel onder- 
onsje geworden van raadsleden, ambte- 
naren, dirékteuren, voorzitters en be- 
stuursleden van verenigingen en in- 
stellingen, de dokter en de notaris, 
pastoor en predikant. Een geanimeerd 
samenzijn, daar niet van. Maar met 
een beetje goede wil eenvoudig te in- stalleren in de stijlkamers v,an het cul- 
tureel centrum. Evenals de nieuwjaars- 
toespraak, die magistraat Machielsen 
niet ten onrechte heeft afgeschaft, 
blijkt ook de receptie immers steeds 
meer een stukje folklore zonder echte 
inhoud. Misschien valt er in volgende 
jaren toch nog een feest voor de be- 
volking van te maken. Een ander illuster 
gezelschap, de kamavalsraad van elf 
prinsen, die ook acte de présence ga- 
ven, heeft daarvoor vast wel een aan- 
tal bruikbare tips in petto. zandvoortse liberalen bezorgd 
over inspraak ambtenaren De vvd-fraktie is van mening dat het 
gemeentelijk personeel inspraak hoort 
te hebben bij de reorganisatie van diens- 
ten en bij het vervullen van vakatures. 

Mevrouw de Jong, vvd-voorzitster, en 
haar fraktiegenoot Van Caspel leggen in 
een brief aan het kollege de vraag voor 
of het juist is dat onlangs een opvolger 
benoemd is voor de chef van de sekreta- 
rie-afdeling algemene zaken zonder het 
personeel daarin te kennen via de mede- 
zeggenschapskommissie. De liberalen 
achten inspraak voor een modern en 
demokraties personeelsbeleid noodza- 
kelijk. Zij zijn bang dat de ambtenaren 
nu voor voldongen feiten gesteld zijn, 
wat de nodige gevoelens van onbeha- 
gen en frustatie kan losmaken. Bij be- 
langrijke gemeentefunkties verdient 
huns inziens een 'open' sollicitatiepro- 
cedure de voorkeur (plaatsing van een 
advertentie). 

De vvd-ers r die verondersteld worden 
voldoende 'inside'-informatie te heb- 
ben, menen verder dat er een reorga- 
nisatie van de diensten op handen is. 
B en w zouden besloten hebben van 
het buro Volkshuisvesting, dat nu nog 
onder algemene zaken valt, een aparte 
afdeling te maken. Ook daarin is het 
personeel niet gekend. De Jong en Van 
Caspel willen graag weten van de be- 
ook ambtenaren willen weten wat er op hun bordje komt . stuurders hoe zoiets te rijmen valt met 
het beginsel van behoorlijk personeels- 
beleid, welke motieven er achter de 
splitsing van de diensten steken en wat 
de financiële gevolgen zijn. 

Wethouder personeelszaken Flieringa, 
om enige nadere informatie gevraagd, 
is niet erg toeschietelijk. Op barse 
toon laat hij uw onschuldige dorps- 
schrijver weten dat het zijn gewoonte 
is zulke vragen in de raad te beantwoor- 
den, niet in de pers. Naar wij inmiddels uit andere welinge- 
lichte kringen hebben vernomen zal de 
chef algemene zaken, de heer W. Har- 
ting vervroegd uittreden en per 1 juni 
officieel afscheid nemen. Hij wordt op- 
gevolgd door de huidige chef onder- 
wijszaken de heer J. Waaning, die dan 
tevens plaatsvervangend gemeentesekre- 
taris zal zijn. 3-uurs AGfa VHS 

video-banden f 29,95 

Hoe zo duurder in Zandvoort. 

PEETERS 

beeld + geluid 

dat moet je zien 

dat moet je horen 

haltestraat 56 burgerlijke stand 28 december 1982 - 3 januari 1983 

ondertrouwd: Arnoldus Christianus 
de Kater en Ellen Judith Nuboer; Evert 
Bol en Carolina Keulen; Gijbertus Maria 
van der Valk en Patty ten Broeke. 

gehuwd: Theodorus Petrus Francis- 
cus Mos en Johanna Wilhelmïna Elisa- 
beth Geerse. 

geboren: Michelle Johanna dochter 
van Christiaan Willem Johan Dalmeijer 
en Allegonda Clara Maria van Buchem; 
Niels zoon van Hendrik Cornelis Hen- 
drikse en Francïsca Julia Johanna Ma- 
ria van Hoppe. 

overleden: Christiaan Theodorus Ver- 
waaijen, oud 70 jaar; Johanna Gerardi- 
na van Buuren geb. Stoel man, oud 87 
jaar; Maike Elizabeth de Roo geb. van 
Til, oud 74 jaar; Gerarda Petronella 
Aarts geb. Willems oud 54 jaar; Serfina 
van Demmeltradt, geb. de Vos oud 83 
jaar; Catharina Andriesse oud 87 jaar. waterstanden 
jan. 

6 

7 

8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 H.W. 

08.29 
09.29 
10.37 
11.49 
00.41 
01.42 
02.24 
02.53 
03.26 L.W. 

16.27 
17.28 
18.37 
19.49 
08.42 
09.42 
10 23 
10.51 
11.25 H.W. 
20.55 
22.06 
23.26 

12.54 
13.49 
14.30 
15.02 
15.34 L.W. 

04.55 

06.06 

07.27 

08.42 

20.55 

21.51 

22.30 

23.02 

23.35 Springtij 1-16-31 januari 
Doodtij 8 - 24 januari GEEN SOCIALE WONINGBOUW 
IN '83? 

Volgens het d'66 raadslid Jan Termes 
zal de toewijzing van het woningkontin- 
gent aan Zandvoort in 1983 zeer teleur- 
stellend zijn. Hij deed die uitspraak in 
de kommissie az. De oud-pw wethouder 
heeft blijkbaar uitstekende kontakten 
want de overige raadsleden noch de 
burgemeester bleken op de hoogte 
van de aantallen huizen die Zandvoort 
mag gaan bouwen. 

Termes had uit betrouwbare bron ver- 
nomen dat de badplaats de ruimte 
krijgt voor 43 Hat-eenheden (voor 1- en 
2-persoonshuishoudens) en 60 premie- 
huurwoningen, maar niet voor sociale 
woningbouw. Een gevolg ongetwijfeld 
van het besluit van het centrum-rechtse 
kabinet om de woningwetbouw te hal- 
veren. De d'66-er vroeg Machielsen naar 
aanleiding van deze informatie zo snel 
mogelijk bij de verantwoordelijke in- 
stanties aan de bel te trekken. 
De burgervader was echter absoluut 
niet van plan op pad te gaan zonder 
officieel bericht. Dat wordt pas medio 
februari verwacht. eanduoartse hoeranr- 't gat van caramella gevuld met woningen kerkdiensten Het stationsplein en omgeving biedt nog 
steeds een troosteloze aanblik. We be- 
schreven het eens als een slecht onder- 
houden gebit, bouwvallig en met vele 
gapende leegtes. 

Voor een deel van het gebied heeft de 
gemeente prachtige plannen klaarliggen, 
maar de uitvoering daarvan laat nog 
wel even op zich wachten. In samen- 
hang met de prille ideeën over woning- 
bouw op het NS-terrein, komt ook de 
afronding van de zandvoortse struk- 
tuurschets er aan te pas en dat is geen 
vluggertje gebleken. 

Een paar lichtpuntjes zijn inmiddels 
wel te bespeuren. Schoongespoeld 
door de regen valt in de doorgebroken 
gevelwand recht tegenover het stations- 
gebouw een stokoude advertentiemuur 
te bewonderen, in de mooie sombere 
kleuren die passen bij zulke vergane 
glorie. En op de plaats van de vroegere 
kabaret-dancing La Mer', voorheen 
Caramella, verrijzen nu in rap tempo 
de aangekondigde 24 premie-A-koop- 
woningen, geheel gebouwd en verkocht 
in de partïkuliere sfeer. 24 woningzoe- 
kenden (22 zandvoorters en 2 anderen 
hier werkzaam) hebben, als alles goed 
gaat, nog vóór de zomer een dak boven 
het hoofd. nieuws 

kort & klein ,-jfcK' -SS*-: foto Jacob Koning minder reservepolitie op racebaan • In het kader van de winteraktiviteiten 
1983 van de Kruisvereniging Zandvoort, 
waarin alternatieve geneeswijzen aan de 
orde komen wordt in het Gezondheids- 
centrum een avond georganiseerd over 
de Moerman Therapie. 

Op donderdag 13 januari zal mevrouw 
Polak uit Broek in Waterland de spreek- 
ster zijn. Mevrouw Polak is lid van de 
patiëntenvereniging en begeleid de per- 
sonen die deze therapie volgen. Het 
gezondheidscentrum staat aan het 
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort (zij- 
straat Kostverlorenstraat). De aanvang 
is om 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Na de pauze is er gelegenheid tot 
vragenstellen. U bent van harte wel- 
kom, de toegang is gratis voor leden 
en niet leden. 

• De haarlemse wandelsporttrereniging 
'Jan Passtoors' organiseert op zaterdag 
8 en zondag 9 januari 1983 de tweede 
tocht van de winterserie-wandeltoch- 
ten over afstanden van 5 - 1 - 15 of 20 
km., naar keuze. De start is vanuit het 
Ontmoetingscentrum "t Zijltje' aan de 
Korte Zijlweg 9a te Overveen (naast 
R.K. Kerk). De 20 km-lopers starten 
tussen 10.30 en 11.15 uur, de overigen 
tussen 10.30 en 12.30 uur. Voor hen 
die niet voor de gehele serie hebben 
ingeschreven bestaat gelegenheid om aan 
een aparte dagtocht deel te nemen. 
Voor nadere inlichtingen tel. 023-241927 Op ongewoon felle toon reageerde voor- 
zitter Machielsen eergisteren bij de 
kommissievergadering algemene zaken 
op vragen die het pvda-raadslid Toonen 
had gesteld over de inzet van de zand- 
voortse reservepolitie op het circuit. 

Terwijl een aantal leden van dit korps 
toehoorden, meldde zandvoorts eerste 
burger:'het lijkt wel of u de reservepoli- 
tie helemaal weg wilt hebben, als ik me 
niet vergis staat dat ook in uw verkie- 
zingsprogram'. Daarmee sleepte hij de 
bedoelde zakelijke diskussie niet alleen 
in de politieke arena, maar speelde hij 
ook voor de tribune. Cda-er Richard 
Van As kon het dan ook niet nalaten 
langs zijn neus weg de magistraat op zijn 
vingers te tikken: 'het doet me altijd 
genoegen als er toehoorders aanwezig 
zijn, maar opmerkingen maken omdót 
ze er zijn vind ik minder prettig.' 

Dat Machielsen en Toonen op elkaar 
reageren als een stier op een rode lap 
is genoegzaam bekend. Het aanhoudend 
vragen om gegevens door de socialist, 
die het streven naar opheffing kategories 
ontkende, bracht niettemin de cijfers 
over de inzet van het reservekorps bo- 
ven tafel. 

In voorgaande jaren was 90% van de 
uren van de res. politie besteed aan de 
racebaan. De zandvoortse gemeenschap 
betaalde in totaal f 130.000,- voor het 
korps, het zesvoudige van vele andere gemeenten. Maar ook de pvda-er moest 
toegeven dat de badplaats daarmee nu 
eenmaal nauwelijks te vergelijken viel 
wegens het bijzondere toeristiese karak- 
ter. 

De korpschef van politie Menkhorst 
merkte op dat in '82 al voor plm. 30.000 
bezuinigd is op de reservisten. Men heeft 
dat volledig willen vinden door een ander 
funktioneren op het circuit. Zo treden de 
reserve korpsleden niet meer op als bewa- 
kers bij de Grand Prix. Daarvoor heeft 
de Cenav een (dure) partïkuliere bewa- 
kingsdienst moeten inschakelen. Blijft 
over als politietaak het handhaven van 
de openbare orde, het opsporen van 
strafbare feiten en hulpverlening. Met 
nog minder inzet kan dat niet naar be- 
horen gedaan worden,aldus Menkhorst, 
dat is onaanvaardbaar. 

Lovende woorden over de reservisten 
kwamen vervolgens van alle partijen en 
ook Toonen bleek best tevredengesteld. 
groeten uit zandvoort DE MOLEN TE KIJK IN ZANDVOORTS BIBLIOTHEEK In de openbare bibliotheek aan de Prin- 
sesseweg is vanaf heden t.e.m. 28 janu- 
ari a.s. de reizende tentoonstelling 'De 
molen te kijk' te bezichtigen. 

Molens zijn al heel oud. In de nieuwe 
steentijd maalde de mens het graan met 
behulp van een losse, ronde steen op 
een holle vaste steen. De Romeinen me- 
chaniseerden deze handeling via een 
hefboom en gebruikten dierkracht om 
hun grote molens aan te drijven. Wind- 
molens stonden er al in de 7de eeuw 
in Perzië. Het was de windmolen die 
in ons land geperfektioneerd en op 
grote schaal toegepast werd vanaf de 
16e eeuw voor polderbemaling en in- 
dustrie. 

Inmiddels heeft het restant van deze 
oude molens zijn funktie grotendeels 
verloren: de molen werd toen hij dreig- de te verdwijnen in bescherming geno- 
men en behoort nu tot het histories erf- 
goed. Met behulp van de moderne tech- 
nologie heeft de windmolen een nieuwe 
taak gekregen in de voorziening van 
onze energiebehoefte. 

De tentoonstelling 'De Molen te kijk' 
geeft aan de hand van vele fotoos en 
tekeningen met teksten van vooraan- 
staande deskundigen, een overzicht 
van de ontwikkelingsgeschiedenis van 
de molen. 

In het bijzonder wordt ingegaan op de 
belangrijke rol die de molen heeft ge- 
speeld in Noord-Holland. 

De tentoonstelling werd samengesteld en 
voor bibliotheken in roelatie gebracht 
door de Tentoonstellingsdienst van de 
Culturele Raad Noordholland. 
HERVORMDE KERK 

zondag 9 januari a s.: 

10.00 uur : prof. dr. D.C. Mulder 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 9 januari 1983: 
10.00 uur : prof. dr. D.C. Mulder, gen 
dienst in de geref. kerk 

PROTESTANTENBOND 

zondag 9 januari a.s.: 

10.30 uur : mevr. drs. A.A. in 't Veld 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 8 januari 1983: 

19.00 uur : eucharistieviering met org< 

en samenzang 
zondag 9 jan ari 1983: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10;45 uur : eucharistieviering met St. 

Ceaciliakoor medische diens DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apoteek; H.B.A. 
Mulder, tel. 13185 belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatie buro vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortialaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renault» 
12135 Zandvoort» Koerant b.v. 

Achterweg 1. adviesdiensten | WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 • 20.00 uur. 
iedereen leest 
de krant 
altijd en overal. Df. **V %£ V" ' ""-i" Hoewel de rt oucheur 
hier duidelijk aan het 
werk is geweest plaat- 
sen we toch maar deze 
'foto ' van Jan Snijer. 
In tegenstelling tot 
andere opnamen van 
deze legendariese 
zandvoorter laat deze 
hem namelijk zien in 
één van zijn talrijke 
funkties, het omroe- 
pen. 
emm-voorzitter jan termes: 
omgaan met inspraak enorme klus De nieuwe voorzitter van de EMM Jan 
Termes komt niet in de gemakkelijkste 
fase van het verenigingsbestaan aan het 
roer. 

De volkshuisvesting stagneert, het rijk 
wordt steeds zuiniger in het toewijzen 
van woningwetkontingenten, de ruimte 
in Zandvoort is schaars en de gemeente 
heeft de distributie van de huizen volle- 
dig in handen genomen. 

De voormalige pw-wethouder Termes, 
nu raadslid voor d'66, doet er echter 
niet al te somber over. Voor de woning- 
bouwvereniging is nog genoeg werk te 
doen. Hij omschrijft zichzelf als een 
realist. Over de definitieve oplossing van 
problemen maakt hij zich weinig illu- 
sies. Voor de eeuwigheid wordt niets 
tot stand gebracht. In de pragmatiese 
opvattingvan de EMM-voorzitter gaat 
het erom het bereikbare mogelijk te 
maken. 

'Het is zeker een moeilijke periode. 
Iedereen doet tegenwoordig een beroep 
op de volkshuisvesting, het knelpunt 
ligt bij de jongeren boven de 21 jaar, de 
zogenaamde starters. De Noron-lokaties 
bij Hoofddorp zijn daarvoor geen oplos- 
sing. Zandvoorters zitten gebakken aan 
dit dorp, ze gaan nog eerder naar het 
buitenland dan dat ze binnenlands wil- 
len verhuizen. De binding is heel sterk. 
Die hele overloopgedachte, daar kan ik 
niet warm voor lopen. Planologen 
schuiven wel erg simpel met mensen, 
ons streven is en blijft om ze zoveel mo- 
gelijk in Zandvoort te houden. Meeval- 
len zal dat niet, want grote bouwpro- 
jekten zijn voorlopig niet in zicht. Een 
mogelijkheid ligt tussen het NS-station 
en de kop van de van Lennepweg. Dat 
is het eerstkomende projekt van belang'. 

Zoals te verwachten valt van de man 
van het 'redelijk alternatief' heeft hij 
een open oog voor de demokratisertng, 
inspraak en openheid van bestuur. 'De 
EMM-leden stellen de grenzen van het 
beleid vast. Dat bleek ook bij de diskus- 
sie over de echtscheidingsproblematiek. 
Het bestuur hoort in te spelen op de 
ontwikkelingen in de samenleving, 
maar kan niet te ver op de troepen 
vooruit lopen. Het mag natuurlijk ook 
niet ingaan op allerlei trend-en mode 
verschijnselen. Achteroverleunen is er 
niet bij, er moet wel spanning op de 
idealen blijven staan. Het is goed als 
bestuurders onder druk gezet worden, 
zij het naar mijn gevoel altijd met ge- 
eigende middelen. Al pratend moeten 
er oplossingen gevonden worden.' 

Het omgaan met inspraak is volgens 
Termes een heel karwei. Dat leden 
ruim de kans dienen te hebben om 
het bestuur ter verantwoording te 
kunnen roepen is voor hem vanzelf- 
sprekend. Tijdens de inkubatietijd 
van plannen kun je er zoveel mogelijk 
mensen bij betrekken, maar eindeloos 
praten is niet mogelijk. Er moeten ook 
nog besluiten genomen worden. Inspre- 
kers hebben de neiging alleen op het 
eigen tuintje te.Jetten en het valt vaak 
niet mee om ze dan over de heg te la- 
ten kijken. Toch moet dat gebeuren, 
dat is de taak van een bestuur'. Zijn er- 
varing als dorpsbestuurder met de amb- 
telijke diensten zal de nieuwe voor- 
zitter wat dat betreft nog van pas ko- 
men. 

omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 14365 YOGA-STUDIO 
zandvoort 
telefoon 
17889 - 16230 WIE heeft goed rijdende, 
slecht uitziende fiets te koop? 
Telefoon 1 34 59. 

TE HUUR AANGEB. kamer 
voorzien van cv., keuken- 
blok, douche, toilet. Te be- 
vragen tel. 17784 r HENK v.d. FEER 
haarverzorging 

wenst allen 

de beste 

wensen 

voor 

1983 
^ 
jTAW viering van 30 april 
staat nu al in de steigers ^ Het komitee Viering Nationale Feest- 
dagen heeft zijn programma voor 30 
april 1983 —koninginnedag— al voor 
een groot deel vastgesteld. 

Om 10.00 uur zal de feestdag op het 
Raadhuisplein worden geopend met het 
traditionele vlaghijsen en met het zingen 
van het Wilhelmus door het Zandvoorts 
Mannenkoor, een nieuw evenement in 
het programma. Daama volgt de ope- 
ning van de rommelmarkt, die net als 
vroeger op het Kerkplein en omgeving 
zal worden gehouden, want men heeft 
ditmaal niet de beschikking over een 
feesttent. Omstreeks dezelfde tijd start 
een tweetal muziekkorpsen met een 
mars door het dorp, waarbij drie bejaar- 
denhuizen en Nieuw Unicum zullen 
worden bezocht. 

De kinderspelen vinden waarschijnlijk 
van 11.00 tot 13.00 uur plaats. In de 
namiddag krijgt het publiek nog een 
nieuw evenement voorgeschoteld, een 
rally en show van antieke autoos 'Old 
Timers', zo'n 20 deelnemers. Dit pro- 
grammapunt wordt opgeluisterd door 
de Folklorevereniging 'De Wurf', die 
ook op andere tijdstippen van de feest- 
dag zal optreden. 

Natuurlijk zijn de voorstellingen voor 
bejaarden en kleuters niets vergeten 
evenmin als de disko-avond voor de 
rijpere jeugd en de Zandvoort Estafette. 
Voor dit laatste evenement en ook voor 
de rommelmarkt kan men zich aanmel- 
den bij reisburo Kerkman, Grote Krocht 
18. Het komitee wijst er nog eens op dat 
alleen kinderen tot en met de leeftijd van 
16 jaar als verkoper van 'rommeltjes' 
mogen optreden. Het is niet de bedoeling 
dat er artikelen worden aangeboden die 
normaal gesproken in de winkels ver- 
krijbaar zijn. Verkopers-in-spe moeten bij 
hun aanmelding een verklaring tekenen 
waaruit blijkt dat zij op de hoogte zijn 
van de aan deelneming verbonden regels. 
Overtreding daarvan zal terstond verwij- 
, dering van de markt tot gevolg hebben. Het spreekt vanzelf, dat dit feest elk jaar 
meer geld kost, terwijl de gemeentelijke 
subsidie in verband met de bezuinigingen 
niet stijgt. Omdat, zoals vermeld, op 30 
april geen tent aanwezig is, is men ge- 
noodzaakt voor de disko-avond gebouw 
De Krocht te huren. En dat is een flin- 
ke extra uitgave. Het komitee doet daar- 
om al op dit moment een beroep op de 
bevolking met gulle hand financiële steun 
te verlenen. U kunt uw bijdrage storten 
of overmaken op rekening nr. 56.57.25. 
556 van het komitee bij de Algemene 
Bank Nederland te Zandvoort. Het giro- 
nummer van de bank is 971 1. ^ Vereniging Federatieve 

Vrouwenraad Zandvoort 

Tolweg 10 

NAAICURSUS 

12 lessen f 72,- 
Op dinsdagochtend, woensdagochtend en 

avond, donderdagochtend en avond. 

o.l.v. Mw. Ovaa zijn nog enkele plaatsen. 

Opgave tel. 151 71 

Aanvang 1 1 januari. 

MENSENDIECK 

8 lessen f 48,- 

Door beter bewegen, minder moe. 

Aanvang begin febj-uari - dinsdagmiddag. 

Les van 13.30 - 14.30 uur. 

Opgave na 1 1 januari, tel. 1 40 26 J 
wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

/10>— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. GEVRAAGD DOOR 
BEJAARD ECHTPAAR 

voor permanent een benedenwo- 

ning of flat met lift, balkon en uitzicht 

op zee. Graag aparte verwarming. 

Moet plaats zijn voor auto. 

Huur rond f 900,- per maand. 

Fam. van der Dool, Duinweg 2 
Santpoort-zuid 
Tel. 023-37 52 84, bellen na 18 uur 
LEZING over alternatieve geneeswijze 
in het Gezondheidscentrum 

Beatrixplantsoen 1 
(zijstraat Kostverlorenstraat) 

DONDERDAG 13 januari, 

aanvang 20.00 uur 

ONDERWERP: 

Moerman therapie 

SPREKER: 

mevrouw Polak 

Na de pauze is er gelegenheid tot 
vragenstellen. 

U bent van harte welkom, de toegang 
is gratis voor leden en niet-leden. IfRfP NICARAGUA stop do vs 

interventie. Steun het revolutionaire 
proces. Giro 3580163 
tav. St. Nicaragua Komitee Nader- 
land o.v.v. F.SX.N. r 

■ gerevise KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

iseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 350,- 

De Drie Sterren, 

Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 

<bij de Botermarkt) EJTUTI 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar: 1. de flatwoning 

VAN LENNEPWEG 42-4 

bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, 
douche, berging. 
Huurprijs f 221 ,75 per maand. 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- alleenstaanden 

- twee-persoonshuishoudens 

2. vrijstaande eengezinswoning 
NOORDERSTRAAT 5 

bestaande uit: woonkamer en zijkamertje, 4 
slaapkamers, douche, berging, cv. 
Huurprijs woning f 383,25 per maand. 
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- gezinnen met tenminste twee kinderen. 

3. de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 292 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, blokverwarming. 
Huurprijs f 406,70 per maand. 

4. de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 78 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, blokverwarming. 
Huurprijs f 571 ,65 per maand. 

5. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 295 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamer, 
douche, berging, blokverwarming, lift. 
Huurprijs f 581 ,35 per maand. 

Burgemeesteren Wethouder van Zandvoort 
verlenen voor deze flatwoningen slechts 
woonvergunning aan: 
-gezinnen; 

- twee-persoonshuishoudens. 

De toewijzing van de woningen geschiedt 
volgens het voor de vereniging geldende 
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor 
net toewijzen van woningen'. Dit systeem is 
gebaseerd op het gemeentelijke puntensy- 
steem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het rangnummer van de vereniging; 

- uw geboortedatum;, 

- het aantal punten dat u scoort volgens het 
gemeentelijke puntensysteem, echter mi- nus het aantal punten voor het onderdeel: 
de duur van de inschrijving bij de gemeente 
Zandvoort, 

Belangstellende leden dienen uiterlijk op 
dinsdag 1 1 januari 1983 a.s. vóór des 
avonds 7 uur schriftelijk te reageren. Wan- 
neer men belangstelling heeft voor meerde- 
re woningen, kan men dat kenbaar maken 
in één brief; het is niet nodig voor iedere 
woning een aparte briefte schrijven. U dient 
de woningen in volgorde van voorkeur aan 
te geven. Reakties kunt u deponeren in de 
brievenbus van het kantoor op het adres 
Thomsonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een 
bereidverklaring. De beoordeling voor het 
verkrijgen van een woonvergunning berust 
bij het college van Burgemeester en Wethou- 
ders van de gemeente Zandvoort. De uitslag 
van de voorlopige toewijzing zal eerst op 
donderdag 13 januari 1983 om 14 uur in het 
gevelkastje aan het kantoor worden gepubli- 
ceerd. RUILRUBRIEK JANUAR1 1983 

1 . Aangeboden: 4 kamerflatwoning 

Keesomstraat 
Huur f 570,00 p.m. 
Gevraagd eengezinswoning 

2. Aangeboden: 4 kamerflatwoning 

Flemingstraat 
Huur f 565,45 p.m. 

Gevraagd: eengezinswoning 

3. Aangeboden: 2-kamerflatwoning 

Hogeweg (Tournasolflat) 
Huur f 464,00 p.m. 

Gevraagd: grotere woning 
(niet in noord) 

4. Aangeboden: 4-kamerflatwoning 

Flemingstraat 
Huurf 567, 15 p.m. 
Gevraagd: andere woning 

5. Aangeboden: 4-kamerflatwoning 

Flemingstraat 
Huurf 565,45 p.m. 
Gevraagd: goedkopere woning 

Reacties dient u vóór het einde van deze 
maand, schriftelijk in te dienen bij het kan- 
toor van de vereniging op het adres: Thom- 
sonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen vol- 
gens de richtlijnen van de ruilregeling. Hier- 
in staat o.a. dat bij toewijzing van een ver- 
enigingswoning iemands lidmaatschapnum- 
mer vervalt en men een nieuw nummer 
krijgt, dat volgt op het 't moment van verhui- 
zing hoogst uitgereikte lidmaatschapnum- 
mer. 
TRIMMEN IN 
DE DUINPAN! 

Uw goede voornemens voor '83 

nog niet vergeten? 
U zou toch meer gaan bewegen? 

HIER IS UW KANS 

elke dinsdagavond van 

19.00 tot 19.45 uur 

Mogelijkheden te over om iets aan 
uw konditie te doen. 

Trimtoestellen rondom het water; 

Badminton in het intruktiebad; 
Gewoon wat baantje trekken, enz. 

TOEGANG f 3,65 of 
'n 13-lessenkaart f 45,-. 

Stel goede voornemens niet te lang 
uit! 

TOT ZIENS 

In uw zwembad De Duinpan. OPRUIMING 
echte 1 /2 prijzen 

op onze 
verfartikelen en gereedschappen 

RESTANTEN BEHANG 
vanaf f 2,50 per rol 

Schildershal C.J. PAAP 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 12206 

van 19/1 t/m 29/1-1983 Nicaragua 

In deze week zijn er weer 2 contai- 
ners met kleren, medische appara- 
tuur en technisch materiaal naar Ni- 
caragua verstuurd. 
Wij helpen mee aan hun wederop- 
bouw. 
Dat kunt u ook. 

Stort uw bijdrage op: 

GIRO 3580163 

t.n.v. Stichting Nicaragua Komitée 

Nederland 

Postbus 13005. Utrecht, o.v.v. 

„SSLN". 

Het jaarverslag van het komitée is 
beschikbaar voor belangstellenden. de zomergidsen zijn weer 

aangekomen. 

Haalt u ze gratis af bij REISBUREAU 
KERKMAN Gi uit' Ki (icht 20 Z.nulvom t 
Ti'li'h.iin i)2'M/ 1 2b üü 1 321)3 
Initallaile bureau 

GPOENEIÏEIM B.V, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* Bouwbedrijf . lid. N. V.O.B VOOR AL UW • vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw * winkelbetimmeringen 

nieuwbouw * open haarden 

verbouw * keuken 

restauratie * badkamers 

onderhoudswerken * binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haar tem.... meesterlottelaan 16 315428. 


* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Teiefoon 02507 - 1 44 99 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 v. d. Werft 

mijn bakker 
lindi 1746 
Guthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKERIJ 

Van Petegem b .v. 

Kerkpad 6 — Tel. 12703 — Zandvoort 83a jaargang no. 03 
ainsdag 11 januari 1983 eanduoorrse hoera nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen 1 25- per jaar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
wonderdoener hordo duikt weer even op Het zag er even naar uit, dat het hoofd- 
stuk Michael Hordo, Canadees speku- 
lant en een blauwe maandag eigenaar 
van het Bouweskonsern, definitief af- 
gesloten kon worden en in de annalen 
van zandvoorts historie kon verdwij- 
nen. 

Onlangs nog kwamen Hordo's circuit- 
aandelen in handen van de koninklijke 
nederlandse automobielklup en de ned. 
autorenvereniging. Ten lange leste, 
mag wel gezegd worden, want de juri- 
diese afwikkeling van deze overdracht 
heeft eindeloos op zich laten wachten. 

In persoon was de goochelaar met mil- 
joenen al heel lang onzichtbaar en on- 
hoorbaar. Hij zou zich ook niet meer 
in de badplaats kunnen vertonen zon- 
der hartelijk uitgelachen te worden. 
Door dezelfde plaatsgenoten die zich 
eens aan hem stonden te vergapen. En 
menige lokale ondernemer, gedupeerd 
door Hordo's spekulatieve fratsen, zou 
met genoegen nog een kleinere of gro- 
tere rekening met hem vereffenen. 

Toch blijkt de avonturier niet geheel 
en al in rook opgegaan. Hij is na uitge- 
breide buitenlandse meditatie tot de 
konklusie gekomen dat er een buidel 
met penningen aan zijn neus is voorbij- 
gegaan, omdat de kuratoren van het 
bankroete hotelkonsern de verkoop te 
lang hebben uitgesteld. Volgens de on- 
verbeterlijke Michael had een spoedige 
verkoop hem nog een aardig duitje op 
kunnen leveren. De advokaat mr. van 
Dijk heeft hij daarom gevraagd te bezien 
of het mogelijk is alsnog verhaal te ha- 
len. Hordo voelt zich in zijn belang ge- 
schaad door het kurateel beleid. Je 
moet maar lef hebben. 

Het gerechtelijk onderzoek, waarvoor 
al een voorlopig getuigenverhoor heeft 
plaatsgevonden, past uitstekend bij de 
blufpokerstijl van de mislukte wonder- 
doener. De aanval is de beste verdedi- 
ging in het denken van deze nieuwe- 
wereld-geborene, die niet van zins is 
zijn karriere van 'krantenjongen tot 
miljonair' te laten verstoren door een 
paar lastige lieden uit het land van 
klompen en molens. Enkele maanden 
terug immers meldden de huidige be- 
heerders, mr. van der Haven en mr. Jit- 
ta, dat ze van plan waren Hordo op te 
sporen en aansprakelijk te stellen voor 
de mysterieuze verdwijning van ruim 
6 miljoen uit de financiële bescheiden 
van het Bouwesbedrijf. De 'continuing 
story' heeft zo te zien zijn laatste af- 
levering nog niet bereikt. 

Door de kapriolen van het canadeze 
'repelsteeltje' zou men bijna uit 
het oog verliezen dat er wel vraagte- 
kens gezet kunnen worden bij de trage 
afwikkeling van het Bouwes-faillisse- 
ment. Het eindeloos touwtrekken om 
en het uitstel van definitieve verkoop 
van het bedrijf of onderdelen ervan is 
allerminst in het belang van Zandvoort 
dat liever een nieuwe en gezondere on- 
derneming ziet verschijnen. Ook de ve- 
le kleine schuldeisers die hopen nog iets 
van hun verlies te kunnen redden, zijn 
er niet mee gebaat. We moeten wel 
aannemen dat de belangrijkste krediteu- 
ren, de banken, er het meest belang bij 
hebben. Maar het stille draaiboek van 
deze miljoenenoperatie behoort helaas 
niet tot de openbare stukken. 
de canadeze goochelaar: terug van weggeweest.. ds. mataheru hangt zijn toga 
nog niet aan de wilgen Toen Ds. Mataheru in 1968 naar Zand- 
voort kwam deed hij de, zoals hij het 
zelf noemt 'geweldige ontdekking' dat 
in zijn nieuwe standplaats niet de her- 
vormde kerk alleen-zaligmakend was. 

De uitstekende samenwerking met de 
andere plaatselijke kerkgenootschappen 
(in welk verband de predikant met 
waardering de overleden Ds. Van de 
Vloed memoreert) is dan ook één van 
de plezierigste kanten geweest van zijn 
werk in onze gemeente, die de op 
tweede kerstdag 65 jaar geworden voor- 

rrwvr. Kraan-Meetn 

^ _! 

ganger binnenkort gaat verlaten om 
zich met zijn vrouw in Den Haag te ves- 
tigen. Dat hij het heeft over 'pensioen' 
en niet over 'emeritaat' is typerend 
voor de scheidende pastor. Geen dure 
woorden, geen dikdoenerij maar ge- 
woon doen, ook in de kerk. Hij vertelt 
dan ook met zichtbaar plezier dat het 
hem op de valreep toch gelukt is daar 
tot twee maal toe een spontaan applaus 
te doen opklinken. Dat was op kerst- 
avond na het optreden van het kerk- 
koor en na de suksesvolle opvoering 
van het kerstmusical. 'Waarom mag het 
kerkelijk bedrijf niet een beetje leuk 
zijn? Vroomheid betekent niet dat 
het statig moet wezen. Als de Grote 
Gezel met de mensen wil zijn dan moe- 
ten de mensen gezellig zijn. ' aldus Ds. 
Mataheru, die overigens met genoegen 
op zijn zandvoortse jaren terugkijkt. 
•Natuurlijk waren er minder prettige 
dingen maar over het algemeen heeft 
hij hier plezierig gewerkt met een goed 
team. En ook de komende levenperiode 
belooft boeiend te worden. De toga 
wordt namelijk niet aan de wilgen ge- 
hangen maar zal twee en een halve dag 
per week dienst doen in Voorburg waar 
Ds. Mataheru geestelijk verzorger wordt 
van twee diakonale tehuizen. 'Rustoord' 
en "t Anker'. 'Maar ik ben er niet alleen 
voor de bejaarden, hoor. Ik ben er voor 
iedereen' verzekert hij nadrukkelijk. 
Ook in Zandvoort was de sympathieke 
voorganger van de hervormde kerk er 
voor iedereen, dag in dag uit en dat jaren 
achtereen. Is het dan verwonderlijk dat 
het pastoraat op een gegeven moment 
een toch wel wat vermo eiende aan ge- 
legenheid wordt? Zeker in een tijd 
waarin zoveel op je af komt, zoals bij- 
voorbeeld de nog steeds stijgende werk- 
loosheid. 'Er is een tijd van komen, er 
is een tijd van gaan', konstateert de 
predikant tot slot vrij lakoniek, maar 
het is duidelijk dat hij 't heel erg op 
prijs stelt dat het afscheid zal staan in 
het teken van de oekumene. Op zon- 
dag 16 januari zal er om half elf in de 
hervormde kerk namelijk een oekume- 
niese dienst van Schrift en Tafel plaats 
vinden. Ds. Mataheru houdt de preek 
terwijl de tafeldienst wordt geleid door vier pastores. Ds. van Hall, pas- 
toor Kaandorp, Ds. Mataheru en Ds. 
Biezeveld. Laatstgenoemde vertegen- 
woordigt tevens de kollegae die na het 
vertrek van Ds. van de Vlbed net als 
zijzelf 'bijstand in het pastoraat' zijn 
geweest, te weten Ds. Beks en Ds. Haitje- 
ma. Dat Ds. Biezeveld is aangewezen 
heeft niets te maken met 'dames gaan 
voor' maar met het feit dat zij zeven 
jaar geleden in Zandvoort tot predikante 
werd bevestigd en derhalve bevoegd is. 
Ds. Mataheru ziet de dienst van a.s. 
zondag als een bevestiging van de een- 
heid, 'ook al gaat er eentje weg'. GEVONDEN IN DECEMBER 

Bij het buro van politie, Hogeweg 37, 
tel. 13043, kunnen navolgende voor- 
werpen en huisdieren, die afgelopen 
maand onbeheerd werden aangetrof- 
fen en bij de politie in bewaring gege- 
ven, door de rechtmatige eigenaars 
worden afgehaald: 

een bankbiljet van 25 gulden; twee wiel- 
doppen; een medaljon; een bruin etui 
met sleutels; een zakje met kwartjes; 
een klein zwart hoedje; twee schakel- 
armbanden; handschoenen; een kinder- 
muts, twee sjaals, twee broches, een 
identiteitskaart, twee honden, een 
jong katje, twee brillen, een deken, een 
horloge, sleutels. 

Kijkdagen voor gevonden fietsen: iedere 
2e en 4e woensdag van de maand tussen 
14.00 en 15.00 uur. nieuws 

kort & klein • Donderdag jongstleden deed een in- 
sluiper verwoede pogingen zijn naam waar 
te maken. Bij een woning aan de Tjerk 
Hiddestraat had hij het raam al open, 
toen hij gekonfronteerd werd met de 
bewoonster van het pand. Hij verdween 
daarop met gezwinde spoed en wel, 

zo bleek later uit het signalement, naar 
de zandvoortselaan. Daar betrad de on- 
verlaat de tuin van een woning, probeer- 
de het huis binnen te dringen, maar 
werd alweer gesnapt. De recherche tast 
tot nog toe in het duister. 

• In de nacht van donderdag op vrij- 
dag kreeg het team van wetsdienaars 
het aan de stok met een rekalcitrante 
en alkoholhoudende automobilist. De 
36-jarige man werd op de zandvoort- 
selaan aangehouden toen hij in kenne- 
lijke staat een vierwieler trachtte te 
besturen. Het opblazen van ballonne- 
tjes om de alkoholgraad te testen vond 
hij beneden zijn waardigheid en ook 
een bloedtest door een geschool me- 
dicijnman weigerde hij vierkant. Er 
werd hem een rijverbod van 8 uur op- 
gelegd. Tijdens een 'gesprek' op het 
buro in de vroege ochtenduren gedroeg 
de weerspanninge burger zich aggres- 
sief en peinsde er niet over het politio- 
neel onderkomen weer vrijwillig te ver- 
laten. Even later kon dat ook niet meer, 
want toen werd hij ingesloten wegens 
lokaalvredebreuk. Als een buro-kraker 
zogezegd. Een en ander ging, zo meldt 
het onderkoelde verslag, 'met enige 
strubbelingen' gepaard. 

• De politieseries die de vaderlandse 
omroepen op het scherm brengen ha- 
len een hoge kijkdichtheid. De bloed- 
stollende achtervolgingen met snelle 
auto's vinden dan ook gretig navolging 
in de werkelijkheid. Drie jeugdige 
amsterdammers speelden zaterdag- 
ochtend de hoofdrol in een zelfbedach- 
te produktie. Zij negeerden een stop- 
teken van de politie, die hun vliegende 
vaart graag wilde afremmen. Achter- 
volgd door de surveillance wagen 
vlogen de 15, 17 en 18-jarige hoofd- 
stedelingen laag over de Boulevard 
Barnaart richting Bloemendaal. In 

die gemeente, gehuld in nachtelijk 
duister, ontsnapte de auto tijdelijk 
aan de jacht die inmiddels was ingezet 
door de patroeljevoertuigen uit Zand- 
voort, Bloemendaal en Haarlem. Te- 
rug in de badplaats raakte ds bestuur- 
der echter in een slip op de afslag Boul. 
Barnaart- Burg. van Alphenstraat en 
moest zich gewonnen geven. De ams- 
terdammertjes hadden de auto in de 
hoofdstad ontvreemd en werden ge- 
arresteerd, voorgeleid en ingesloten. 

waterstanden jan. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 H.W. 

01.42" 

02.24 

02.53 

03.26 

04.04 

04.29 

05.05 

05.49 

06.29 

07.07 

07.45 

08.27 

09.17 Springtij 1 
Doodtij 8 - L.W. 

09.42 

10 23 

10.51 

11.25 

12.03 

12.29 

13.07 

13.51 

14.30 

15.07 

15 44' 

16.26 

17.17 
■16-31 januari 
24 januari H.W. 

13.49 

14.30 

15.02 

15.34 

16.03 

16.39 

17.19 

17.57 

18.38 

19.22 

20.09 

21.00 

21.57 L.W. 
21.51 
22.30 
23.02 
23.35 
00.04 
00.40 
01.19 
01.55 
02.37 
03.22 
04.10 
05.02 
05.59 ...#- 

Zwartrijders opgelet. De nationale en driekleurige strippenkaart niet in de daar 
voor bestemde automatengleuf stoppen kan u binnenkort duur te staan komen. 
Volgende week duikt een horde kontroleurs in de bussen van deNZHen zij 
maken daar in het vervolg een vaste dagtaak van. Afgelopen woensdag werd de 
eerste groep kontroleurs door de kantonrechter beëdigd en deze week komen er 
nog een flink aantal bevoegde speurders bij, tot een totaal van 39. Van nu af 
aan is het mogelijk om de zwartrijders, die hun kans schoon zagen toen de on- 
verbiddelijke chauffeur zijn stempelplicht overdroeg aan de gele robot, te ver- 
baliseren. Ook de zogenaamd grijsrijders, die,ekspres ofniet,te weinig zones 
laten aftikken, krijgen de rekening gepresenteerd. Een boete van f25,- plus de 
vrachtprijs. Men kan rechtstreeks uit de broek-of mantelzak betalen. Wie slecht 
bij kas is, mag een officiële bekeuring verwachten net als bij verkeersovertre- 
dingen. vanavond 
eerste optreden 

zandvoorts 
mannenkoor Het Zandvoorts Mannenkoor dat zich 
wanavond in de hervormde kerk zal 
presenteren deed dit vorige week reeds 
met een uiterst verzorgd programma- 
boekje. Dirigent Dïco van Putten heeft 
het zijn cirka zestig mannen maar ook 
zijn publiek niet al te moeilijk gemaakt 
door geen loodzware koorwerken maar 
bekende, heel plezierig in het gehoor 
liggende liederen op het programma te 
zetten. Bovendien in een grote verschei- 
denheid want niet alleen het Slaven- 
koor uit de opera 'Nabuco' van Verdi, 
het duet uit 'De Parelvissers' en het 
Jagerskoor uit 'die Freischütz' zullen 
vanavond door het kerkgebouw klin- 
ken maar ook een selektie uit 'My Fair 
Lady', uit de musikal 'Bye Bye Birdie' 
en het drinklied uit de operette 'De 
Prinsstudent'. Verder zullen zowel vo- 
kale als instrumentale (piano en orgel) 
solisten zich laten horen. Dico van Put- 
ten bewerkte voor dit konsert 'Der 
Lindenbaum' van Schubert, een drie- 
tal Russische volksliedjes en het Zand- 
voorts Volkslied dat, gezongen door 
koor en alle aanwezigen gezamenlijk, 
ongetwijfeld een waardige afslutiing zal 
vormen van dit première-konsert van 
een herrezen Zandvoorts Mannenkoor. 

Een plezierige bijkomstigheid is dat er 
tijden de pauze gelegenheid is om in 
het jeugdhuis achter de kerk een kop 
het 'Slavenkoor' van Verdi 

koffie te drinken. Verder dient vermeld 
dat de op zichzelf al niet hoge toegangs- 
prijs van f 5,- voor houders van een Cul- 
tureel Jongeren Paspoort en 65-plussers 
vastgesteld werd op f 3,50, een aardige 
geste die navolging verdient. En tot slot: 
voor het konsert dat vanavond om kwart 
over acht begint zijn bij de ingang van de 
kerk nog een paar kaarten verkrijgbaar. gemeente 
zandvoort BEKENDMAKING 

Burgemeester en wethouders maken bekend, 
dat voor het zomerseizoen 1983 in de begro- 
ting een bedrag van f. 1 6.000,-- is gereserveerd 
voor het verlenen van financiële steun voor 
de organisatie van een aantal seizoenevene- 
menten. 

Organisaties die een beroep willen doen op 
deze z.g. "evenementenpot" dienen uiterlijk 
voor 1 maart 1983 een verzoek aan burge- 
meester en wethouders te richten. 
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een 
uitvoerige beschrijving van het te organiseren 
evenement en een gespecificeerde begroting 
met toelichting. 

Burgemeester en wethouders van 

Zandvoort, 

De secretaris, De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. 
nieuws 

kor t & klein De zandvoortse kruisvereniging organi- 
seert in het eerste kwartaal van het nieu- 
we jaar instruktieve bijeenkomsten over 
de opvoeding van peuters en ouders die 
hun eerste kind verwachten. 
De oudergroep over de opvoeding van 
peuters, die in samenwerking met de 
Stichting voor Geestelijke Volksgezond- 
heid wordt gehouden, bestaat uit zes 
. bijeenkomsten waarin de ontwikkeling 
van de peuter aan de orde komt. Be- 
handeld worden o.m. slapen, eten, zin- 
delijk worden en jalouzie. De kosten 
bedragen f 20,- p.p. en f 25,- per echt- 
paar. De bijeenkomsten vinden plaats 
op 26 januari, 2, 9 en 23 februari en 
2 en 9 maart in het Gezondheidscen- 
trum aan het Beatrixplantsoen. Folders 
met uitgebreide informatie zijn verkrijg- 
baar bij de konsultatieburoos, zand- 
voortse peuterspeelzalen en eerder ge- 
noemde stichting. Telefoniese inlich- 
tingen worden verschaft onder de num- 
mers 16364 en 023 - 319325. 

De voorlichtingsavonden voora.s ou- 
ders bestaan uit vier bijeenkomsten 
welke op 8, 15 en 22 februari en op 
1 maart in het Gezondheidscentrum 
plaatsvinden. Tijdens de bijeenkoms- 
ten zullen enkele wijkzusters en een 
docente van het Kraamcentrum infor- 
matie verschaffen over o.a. borst- en 
flesvoeding, lichamelijke verzorging 
van de baby en de kleding. Na de in- 
leiding kunnen er vragen aan het in- 
formatieteam worden gesteld. De 
avonden beginnen om 19.30 uur. Voor 
meer inlichtingen bellen nr. 16364: 
uitsluitend op de werkdagen tussen 
13.30 en 14.30 uur 

o De uitslagen van de Kerst-In loteri/ 
1982 zijn door de organisatoren be- 
kend gemaakt. 
1e prijs - nr. 2958- weekend-reis voor 

2 pers. naar Düsseldorf of Brussel. 
2e prijs - nr 1992 - heren- of damesrij- 

wiel. 
3e prijs- nr. 1642- 
4e prijs - nr. 2891 ■ 
5e prijs- nr. 1166- 
6e prijs - nr. 2277 ■ origineel schilderij. 
■ sïerlamp kaars 

koffiezetapparaat. 

mixer. 

Bovenvermelde prijzen zijn inmiddels 
aan de winnaars uitgereikt. 
De volgende tombola-prijzen zijn nog 
af te halen bij de fam. Rooijmans, Zand- 
voortselaan 42, Zandvoort 
Gele serie nrs.: 85, 88, 221, 364, 365 
534,565,619,621. 

Rode serie nrs.: 65, 156, 263, 433, 435. 
Blauwe serie nrs.: 17, 20, 24. gemeente 
zandvoort PERSPUBLICATIE 
ONROEREND GOEDBELASTINGEN 
1982 
In de loop van de maand januari 1983 zal 
de Rijksbelastingdienst, die de invordering 
van de onroerend-goedbelasting verzorgt, 
de aanslagen voor het belastingjaar 1982 van 
deze belasting aan de belastingschuldigen van 
de gemeente Zandvoort toezenden. 

De aanslagen voor het belastingjaar 1982 zijn 
gebaseerd op de waarde naar het prijspeil 
1 januari 1980. De waardedaling die na 
1 januari 1980 heeft plaatsgevonden is NIET 
van toepassing op de aanslag voor belasting- 
jaar 1982. 

De voor belastingjaar 1982 geldende tarieven 
per waarde-eenheid van f 3.000,-- bedragen: 

a. voor gebruikers (huurders, bewoners 
e.d.) f 2,33 

b. voor zakelijk gerechtigden (eigenaren 
e.d.) f 2,97 

Nog niet alle bezwaarschriften tegen de aan- 
slagen onroerend-goedbelastingen 1981 
zullen zijn afgewikkeld op het moment dat 
de aanslagen 1982 worden verzonden. 
Als de beslissing op een bezwaarschrift tegen 
de aanslag 1981 gevolgen heeft voor de 
aanslag 1982 zal de correctie van de aanslag 
1982, zonder dat een bezwaarschrift behoeft 
te worden ingediend, van gemeentewege 
geschieden. 

Het inzenden van een bezwaarschrift mag 
(bijvoorbeeld ter behoud van rechten in een 
beroepsprocedure) uiteraard wel. 
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat deze 
publicatie uitsluitend betrekking heeft op 
diegenen, die tegen de aanslag 1981 een 
bezwaarschrift hebben ingediend. V GEVRAAGD DOOR 
BEJAARD ECHTPAAR 

voor permanent een benedenwo- 

ning of f lat met lift, balkon en uitzicht 

op zee. Graag aparte verwarming. 

Moet plaats ziin voor auto. 

Huur rond f 900,- per maand. 

Fam. van der Dool, Duinweg 2 
Santpoort-zuid 
Tel. 023-375284, bellen na 18 uur 
omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A. HITMAN 
Telefoon 14365 
eandurjorrse 
taeranr 8 
83e jaargang no. 04 vrijc'ag 14 januari 1983 
eancluoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
1 lerrezen zandvoorts mannenkoor 
reeg ovationele ontvangst waterstanden jan. H.W. foto Jacob Koning De roem was het Zandvoorts Mannen- 
koor vooruitgesneld. Op het moment 
dat de circa zestig koorleden dinsdag- 
avond in stemmig zwart uit de konsis- 
torkamer kwamen wachtte hen een 
ovatie van een luid applaudisserende 
en juichende menigte, die de hervorm- 
de kerk tot de laatste bank had bezet. 

De talrijke bezoekers, onder wie veel 
jongeren, werden in hun verwachtingen 
niet teleurgesteld want wat het koor 
onder leiding van Dico van Putten tij- 
] dens zijn eerste konsert gepresteerd 
heeft is bepaald niet gering. De in het 
programma vermelde André Rijs was 
door ziekte verhinderd en men prees 

mevr. Kraan - Meath 

zich dan ook gelukkig dat de Haarlem- 
mer Ton Vreeswijk bereid gevonden 
werd hem te elfder ure te vervangen. 
Aardig detail: Ton Vreeswijk, die 
momenteel de leiding heeft.over twee 
gemengde koren en freelance werkzaam 
is bij de Nederlandse Operastichting, 
was achttien jaar geleden de laatste diri- 
gent van het voormalige Zandvoortse 
Mannenkoor. Met zijn fraaie bas ver- 
tolkte hij voortreffelijk de solo in 'die 
Wolga Forelle' van Schubert alsmede 
de bekende aria 'O Isus und Osires' uit 
Die Zauberflöte van Mozart. Na de pau- 
ze verraste hij zijn gehoor met het bij- 
zonder mooi gezongen 'Porterlied' uit 
de opera 'Martha' van Von Flotow en 
'Die beiden Grenadiere' van Robert 
Schumann, voortreffelijk op de piano 
begeleid door Bert van Poelgeest. Van 
het koor lieten enkele leden zich even- 
eens solisties horen, o.a. Jan Peter Ver- 
steege en Wim de Vries in het duet 
'De Parelvissers' van Bizet, Hans Bot- 
man met het vrolijke 'A merry heart' 
en Wim van der Moolen met 'If I were 
a rich man'. Dit bekende lied uit 'Ana- 
tevka' hadden wij hem vaker horen 
zingen maar nog nooit zo goed als de- 
ze avond. De akkoestiek van de kerk 
of geïnspireerd door een dol-enthoe- 
siast publiek? Trouwens alle solisten, 
onder wie de nog niet genoemde Al- 
bert van der Moolen en Jan Wijnstroom 
werden met een uitbundig applaus ge- 
honoreerd. Terugkomend op het 
koor noemen we met waardering het 
Jagerslied uit 'der Freischütz' en het 
geestdriftig gezongen Drinklied uit 
'De Prinsstudent'. Het zat er dan ook 
!!!!!!!!!!!!!OPRUIMING!!!!!!!!!ü! 

PLATEN: 

Dionne Warwick 1 1 ,90 

LeeTowers 11,90 

KidCreole 11,90 

enz. 

op = op 

PEETERS 

beeld + geluid 

haltestraat 56 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 04.04 
04.29 
05.05 
05.49 
06.29 
07.07 
07.45 
08.27 
09.17 Springtij 
Dood tij L.W. 

12.03 
12.29 
13.07 
13.51 
14.30 
15.07 
15 44- 
16.26 
17.17 
16- 31 januari 
24 januari H.W. 

16.03 
16.39 
17.19 
17.57 
18.38 
19.22 
20.09 
21.00 
21.57 L.W. 

00.04 
00.40 
01.19 
01.55 
02.37 
03.22 
04.10 
05.02 
05.59 wel in dat deze liederen als toegift in 
aanmerking kwamen. In tegenstelling 
tot de vokale prestaties van de 'grote' 
mannen konden die van de 'kleine' ons 
niet zo bekoren Het is natuurlijk ver- 
tederend om een zestal jongetjes in 
witte overhemdjes met een zwart vlin- 
derdasje te zien opdraven maar dat was 
dan ook alles. Een muzikaal hoogtepunt 
vormde naar onze mening het optreden 
van de pianisten Bert van Poelgeest en 
Dico van Putten, die op twee piano's 
een sublieme vertolking gaven van 'An- dantino' van Alfredo G Varia en de 
Waltz for lovers' van Guus Jansen. Na- 
dat de.solisten in de bloemetjes waren 
gezet werd door de circa vijfhonderd 
aanwezigen uit volle borst het Zand- 
voorts Volkslied gezongen. Onder de bezielende leiding van Dico van Putten 
en Michiel Jansen aan het orgel vormde 
het een fraaie afsluiting van het bijzon- 
der geslaagde première-konsert van het. 
nieuwe Zandvoorts Mannenkoor. ÜHÜÜÜÜOPRUIMING!!!!!!!!!!!! 

3 nagaoka video-banden 180 

3 uurs 

nu voor slechts f 80,- 

op = op 

PEETERS 

beeld + geluid 

haltestraat f6 ir. louwes - bemanning 
ontving tafel van verdienste SINT NICOLAAS- EN KERSTAKTIE 

Op donderdag 6 januari zijn door no- 
taris Weve uit de talloze ingeleverde 
vellen met plakzegels de winnende 
prijzen van de Sint Nicolaas- en Kerst- 
aktie van de Handelsvereniging Hanze 
getrokken. Het is ondoenlijk alle ruim 
200 prijswinnaars met naam en toe- 
naam te publiceren. De lijst met geluk- 
kigen ligt echter ter inzage op het kan- 
toor van de Koerant, Achterweg 1. 
De hoofdprijzen vermelden we hieron- 
der: waardebonnen van f 100,—: 
E. Spruit-, Oosterparkstraat 50B 
R. Althuisius - Poststraat 12 
Boutouta - Keesomstraat 129 
Al - Lorentzstraat 138 
W. Schaap - Flemingstraat 340 
M. Molenaar ; Flemingstraat 254 
Jansen - Flemingstraat 168 
G. Poots - Celsiusstraat 77 
G. Boxhoorn - Achterweg 5 
J. Voerman - Dr. Gerkestraat 21 zw. 
diner voor vier personen bij Restaurant 
Queeny: 

T. v.d. Bergen - Troelstrastraat 8 
weekend voor twee personen bij Res- 
taurant Queeny : 
E. Belder - Prof Zeemanstraat 1 . 

De waardebonnen kunnen na vertoning 
van een legitimatiebewijs worden afge- 
haald bij Reisburo Kerkman, Grote 
Krocht 20 en besteed bij de winkeliers 
die aan de aktie deelnamen. 
4 januari 10 januari 1983 ondertrouwd: de Jong, Ronaid en van 
Middelkoop, Irma. Loos, Peter en van 
derWerff, Ingrid. 

gehuwd: van Rooyen, Alfonsus Maria 
en Hellingman, Monique. Loskamp, 
Hendrik Jan en van Duijvenbode, Adri- 
ana. 

geboren: Randy, dochtervan: van 
Aacken, Dirk Jacobus en Steegman, 
Edith. Melanie Andrea, dochtervan: 
Bothe, Maarten Andrè en Regoor, An- 
drea Ursula. 

overleden: van Staveren, Gijsbertus 
gerardus, oud 65 jaar; Snijder geb. van 
Aggelen, Johanna Wilhelmina, oud 88 
jaar; Bouhuijs, Jacob, oud 80 jaar. De Tafel van Verdienste is een onder- 
scheiding die sociëteit Duysterghast ie- 
der jaar tijdens haar nieuwjaarsreceptie 
uitreikt aan een instelling of persoon die 
zich in het bizonder verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de zandvoortse gemeen- 
schap. 

Afgelopen zaterdagavond vond die uit- 
reiking voor de 13e keer plaats. De eer 
kwam ditmaal toe aan de afdeling Zand- 
voort van de Koninklijke Noord-Zuid- 
hollandse Reddingsmaatschappij, d.w.z. 
aan de bemanning van de hier gestatio- 
neerde reddingsboot ir. S. Louwes. Die 
trad daarmee in de voetsporen van voor- 
gaande instellingen en personen als 
Bouwes, Rekreade, ZRB, zr. Bokma^ 
burgemeester Nawijn, G. Loogman, Bep 
Roosen en zr. de Beer . 

Voorzitter Jaap van Pol memoreerde 
het vele spannende en inspannende 
werk dat de KNZHRM al sinds de na- 
poleontiese tijd verricht. In de afgelo- 
pen 158 jaar werden meer dan 300 
mensen levend uit de koude golven ge- 
haald, vaak bij storm en ontij. Schipper 
Jan van der Ploeg en motordrijver Ab 
Bos namen de onderscheiding, een 
schepping in marmer van Toon Lavertu, 
in ontvangst. Wie de gehuldigde zandvoortse redders 
aan het (oefen)werk wil zien, heeft een 
goede kans op de zaterdagochtend. Wel 
moet men dan op tijd uit de weekend- 
veren, want de oefening met de reddings- 
boot en het wippertoestel beginnen om 
9.00 uur op de volgende dagen: 22 jan., 
5 en 26 febr., 1 2 en 26 maart 1 983. 
Vertrek vanaf het boothuis. !!!!!!!!!!!!!OPRUIMING!!!!!!!!!!ü! 

VIDEO: 

Fisher Bèta f 1498,- 

FisherV.H.S. f 1798,- 

FisherV.H.S. f 1998,- 

Sony Bèta f 1798,- 

SharpV.H.S. f 1898,- 

Alleen gedurende de 
!!!!!!!!!!!!!OPRUIIVllNG!!!!!!!!!!!!! 

PEETERS 

beeld + geluid 

haltestraat 56 ........ ...^^- i.^ 
iA' groeten uit zandvoort familieberichten Voor uw bewijzen van deelneming ondervonden na het heengaan van mijn 
allerbeste vriendin, onze zuster, schoonzuster en tante ZWV^OHX FREDDY GEERTSEMA 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 
r t;J Sifi<KS ïei ti 

S "'t ï 'i .-< ift - tf4ti i' 

t«»i '>.!■ K . if V z«e«v,4 
-<i r « . jr«t K ■'«»» Kas-J va- &£-Cséi*%n*-' Toen in het begin van 
deze eeuw de fantasie 
zich meester maakte 
van de prentbrief- 
kaart kwamen er 
voor de ontwerpers 
tal van mogelijkhe- 
den. Zo tekenden 
ze strandstoelen, 
badkoetsjes, vissen 
en schelpen met 
daarin een strandge- 
zicht. Hoewel wij 
persoonlijk niet ge- 
charmeerd zijn van 
deze ansichten plaat- 
ten we er vandaag 
één voor hen die het 
wel zijn. Uit aller naam: 
B. Roozen Zandvoort, janauri 1983. kerkdiensten ■ belangrijke adressen 
werkeloosheid in zandvoort 
bereikt na-oorlogs rekord HERVORMDE KERK 

zondag 16 januari a.s. 

10.30 uur: Ds.C.Mataheru, afscheid 

in een oekumeniese dienst van Schrift 

en Tafel. Medewerking Herv. Kerkkoor, 

crèche aanwezig. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 16 januari a.s. 

a. scheid ds.Mataheru in herv.kerk. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 16 januari a,s. 
afscheid ds.Mataheru in herv.kerk, 
geen dienst in de Brugstraat. 

ROOMS KATH'KERK 

zaterdag 1 5 januari a.s. 

19.00 uur: eucharistieviering met orgel 

en samenzang. 

zondag 16 januari a.s. 

10.30 uur: zie herv.kerk. 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentasekretarie 

17947 Informatieburo vvw 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 
- 365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko ver koopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortte Koerant b.v. 

Achterweg 1. Volgens de laatste cijfers zijn er in 
Zandvoort bijna 500 geregistreerde wer- 
kelozen. De openstaande vraag naar per- 
soneel in de badplaats steekt daar schril 
bij af. Precies 7 baantjes zijn er te ver- 
geven. De werkzoekende mannen en 
vrouwen hoeven zich dan ook niet veel 
illusies te maken, zelfs niet als zij de 
hele regio afspeuren naar een werkge- 
ver. 

In het rayon Haarlem (Zuid-Kennemer- 
land) verkeren immers een kleine 7000 
mensen in eenzelfs uitzichtloze situatie. 
Zij mogen onderling 230 banen verde- 
len. Een rampzalige ontwikkeling tekent 
zich af, want ook voor 1983 zijn de 
vooruitzichten niet rooskleurig, integen- 
deel, de meeste deskundigen menen dat 
er juist dit jaar grote klappen zullen val- 
len. 

Nog nooit in de na-oorlogse geschiede- 
nis van Zandvoort is het aantal werke- 
lozen zo hoog geweest. En het is maar 
een schrale troost dat het elders vaak 
nog erger is. Net 10 jaar geleden telde 
men in de badplaats 97 mensen zonder 
werk, evenals 5 jaar terug. In 5 jaar tijd 
is het aantal nu vervijfvoudigd, een toe- 
name zonder weerga, al moet men in 
deze gemeente natuurlijk wel rekening 
houden met een aanzienlijke seizoen- 
werkeloosheid. Het grootste probleem 
vormen de jeugdwerkelozen. School- 
verlaters die nog nooit aan het arbeids- 
proces hebben deelgenomen en, naar 
het zich laat aanzien, daar voorlopig 
ook de kans niet toe krijgen. 

De plaatselijke overheid is inmiddels 
heel voorzichtig bezig om te bezien of 
zij een aktieve rol kan spelen om deze 
ontwikkeling in ieder-geval ten halve 
te keren. Voor de recio is een kommis- 
sie ingesteld die lokale initiatieven in 
die richting moet toetsen. Wethouder 
sociale zaken Jongsma is voorzitter van 
die kommissie en de aangewezen per- 
soon derhalve om enig licht te werpen 
op de zandvoortse plannen. Ideeën 
eerder, die het stadium van de denk- 
trommel nog niet verlaten hebben. 

Volgens de bewindsman moet het mo- 
gelijk zijn na verloop van tijd 50 tot 
100 jeugdige zandvoortse werkelozen 
tijdelijk aan het werk te krijgen in een 
aantal projekten. Het zou vooral om 
gemeenschapstaken gaan die door het 
ambtelijk personeel niet of niet naar 
behoren kunnen worden verricht. Zo 
stelt hij zich veel voor van het beheer 
van het duinterrein in het binnencir- 
cuit, het aanleggen van paden, verlich- 
ting, bebossing, de aanleg met andere 
woorden van een echt wandelgebied. 
Verder zou inzet mogelijk zijn bij het 
de problemen te doen. Toch is het vol- 
gens de wethouder zeker niet zo dat 
initiatieven uit de bevolking zelf op on- 
wil van het gemeentebestuur zullen 
stuiten. Een willig oor is wel het mins- 
te Zo is een plaatsgenoot op dit me 
ment in gesprek met wethouder over de 
opzet van de 'klussenbank'. De bedoe- 
ling is dat handige werkelozen de hel- 
pende hand reiken bij karweitjes, tim- 
merwerk e.d. in en om huis, bijvoor- 
beeld aan bejaarden, die zulk werk 
kunnen aanmelden op een centraal 
punt. 

Vooralsnog is er echter van al deze plan- 
nen nog helemaal niets gerealiseerd. Wel 
zijn er 500 werkelozen die weinig reden 
hebben de toekomst erg zonnig in te 
zien. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A.van Kempen 

Zeestraat 71, tel. 13073. adviesdiensten CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie, van 
maandag t/m vrijdagmorgen van 1 1 tot 
1 2 uur . Postbus 1 00, 2040 AC Zancf 
voort Telefoon 17373 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. 

CENTRUM vrijwillige hulpverlening. 

Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. - v.TVs#tMrïSLSH0K!. Jongsma: tijdelijk werk voor 50 tOt 100 
jeugdwerkelozen moet mogelijk zijn. 

onderhoud van plantsoenen en bij niet 
kommerciële organisaties die een direk- 
te relatie hebben met de gemeente. 
Jongeren zouden wellicht ingeschakeld 
kunnen worden bij evenementen en 
zelfs voor de werkzaamheden van het 
vvv. Op geen enkele wijze, dat staat 
voorop, mogen de aktiviteiten konkur- 
rentievervalsend zijn ten opzichte van 
het bedrijfsleven. 

Behalve een werkprobleem is er ook nog 
een vrijetijds-probleem. Hoewel Jongs- 
ma principieel blijft vasthouden aan . 
het standpunt dat voor het jongeren- 
werk ruimte moet komen in een wijk- 
centrum in nieuw-noord, wordt op dit 
moment toch serieus bekeken of er 
voor de ongebonden jeugd, zoals de 
krakers van Iwanowitch, een plek te 
vinden is in bestaande akkommodatie 
in het centrum. Ook zijn er vergevor- 
derde plannen om incidenteel open 
avonden voor de jeugd te organiseren 
in de Krocht. 

Een eigen ruimte waar de zandvoortse 
werkelozen elkaar kunnen ontmoeten en 
aktiviteiten op touw kunnen zetten, zit 
er niet in. Naar het advies van de wel- 
zijnskommissie acht men het gescheiden 
en geisoleerd optrekken van bepaalde 
groepen uit de bevolking een heilloze 
weg. Een dergelijke ruimte was een van 
de wensen van het 'werkelozen-komitee 
Zandvoort' dat in februari 1982 de pijp 
aan maarten gaf wegens 'verregaande 
laksheid van de gemeente' om iets aan WINTERTRAINING VOOR EERSTE ZANDVOORTSE CYCLE-CROSS Het lag voor de hand dat de initiatief- 
nemers van de zomerse 'Ronde van 
Zandvoort' 's winters niet op hun lau- 
weren gingen rusten. De wintermaan- 
den bieden wielrenners namelijk een 
goede gelegenheid om hun konditie op 
peil te houden. Zo wordt bijvoorbeeld 
's zondagsochtend op de winterbanen, 
o.m. 'Ahoy op Zondag', een aantrekke- 
lijk wielerprogramma gepresenteerd. 
Ook de cycle-cross (veldrit) wordt reeds 
jarenlang beoefend en mede door de 
suksesvolle verrichtingen van wielren- 
ners als Hennie Stamsnijder, Reinier 
Groenendaal en Herman Snoeijink 
breidt zich deze vorm van sport hoe 
langer hoe meer uit. Er wordt dan een 
parkoers uitgezet dat voor driekwart ge- 
fietst en voor één kwart gelopen moet 
worden, wel of niet met de fiets op de 
schouder. Wij vertellen dit omdat op 
zondag 23 januari ook in Zandvoort 
een cycle-cross verreden zal worden. 
Het organisatiekomité van de 'Ronde 
van Zandvoort' (die dit jaar op woens- 
dag 27 juli zal worden gehouden), het 
enthouasiste trio Peter Versteege, Jan 
van Riessen (namens H.S.V. de Kam- 
pioen) en Jaap Schilder, is er in geslaagd 
geheel op partikulier terrein een par- 
koers uit te zetten en wel op het zuide- 
lijk BP-terrein, gelegen aan de Bredero- 
destraat in Zandvoort-zuid. Behalve de 
organiserende vereniging H.S.V. De 
Kampioen uit Haarlem zijn voor deze 
wedstrijd de volgende klups uit de regio 
uitgenodigd: Excelsior, Haarlem, De Ba- 
taaf, Halfweg, D.T.S., Zaandam, G.G. 
M.C., Weesp, Amstelland Amsterdam, 
Kennemerland Beverwijk en Bollen- 
streek Lisse. Het programma luidt als 
volgt: 

12.15 uur : jeugdrenners 
13.00 uur : nieuwelingen 
13.45 uur : liefhebbers/veteranen 14.30 uur : amateurs / junioren. 
Het belooft voor wielerenthousiasten 
een spannende middag te worden die 
dankzij een aantal sponsors gratis toe- 
gankelijk is. woningramp voor mensen 
zonder centen 

iti liitrrii ¥ «i iirif ïüüniiir lïiiiini 1 1 1 in i ii 

Voorlopig laatste woningwetwoningen in Zandvoort. In 1983 komen er geen meer bij. foto Jacob Koning Een maand eerder dan verwacht is het 
aantal huizen dat dit jaar in Zandvoort 
gebouwd mag worden —het woning- 
bouwkontingent— officieel bekend ge- 
worden. 

Vorige week vrijdag meldden wij al dat 
het raadslid Termes uit goede bron ver- 
nomen had dat sociale woningbouw voor 
de badplaats van de baan was. Hij had 
het bij het rechte eind. Als enige ge- 
meente in de regio krijgt Zandvoort 
geen enkele woning in die sektor toe- 
gewezen. Vorig jaar waren dat er nog 
36. 

Wel mogen er in 1983 60 premiehuurwo- 
ningen, die aanzienlijk duurder zijn voor 
de woningzoekende burger, verrijzen als- 
ook 43-Hat-eenheden voor 1- en 2 per- 
soonshuishoudens. De toewijzing bete- 
kent dat b en w een aantal bestaande 
bouwplannen zal moeten herzien. Bij 
toekomstige plannen kan men direkt 
inspelen op de veranderde opstelling 
in Den Haag, waar het kabinet om ka- 
pitaalsredenen, waaronder de kosten 
van het huursubsidiestelsel, drasties 
het mes heeft gezet in de volkshuisves- 
ting. Van 40.000 nederlandse woning- 
wetwoningen naar 20.000 is een radi- 
kale ingreep met name voor de mensen 
met een laag inkomen. 

Het is niet bekend hoeveel zandvoortse 
woningzoekenden hierdoor gedupeerd 
worden. Op de afdeling volkshuisves- 
ting heeft men geen inzicht in de in- 
komenssituatie van de ingeschrevenen. 
Daar verhelpt ook het nieuwe punten- 
systeem niets aan. Tot nu toe hebben 
van de 1000 mensen in de kaartenbak 
van de afdeling er bijna 600 gereageerd 
op het verzoek zich al dan niet akkoord 
te verklaren met de hen toegekende 
punten. Voor de vvd was dat onlangs 
reden om eerder genoemde getallen 
over de 'harde' woningnood als minder 
serieus te beschouwen. In een eerste 
reaktie sprak liberaal Jongsma de hoop 
uit dat de premiehuurbouw een door- 
stromingseffekt teweeg zou brengen en 
zo toch enig soelaas kon bieden voor 
de minder vermogenden. De 60 premiehuurhuizen zouden op het 
terrein van de Schelp neergepoot kun- 
nen worden, maar daarvoor zijn de 
plannen nog lang niet rond. Waarschijn- 
lijker is dat de 59 geplande woningwet- 
woningen op de plek van de Juliana- 
en Agathaschool nu in de premiehuur- 
sfeer gerealiseerd worden. Liefst een- 
gezinswoningen, waar grote vraag naar 
is. De '43 Hat-eenheden leveren geen 
probleem op. 26 bij de Klimop en 17 in 
Groot Kijkduin. Jan Termes, voorzitter van de woning- 
bouwvereniging EMM spreekt van 'een 
heel zure, appel voor Zandvoort'. Hij 
kondigde de lokale ramp niet voor niets 
zo vroeg aan: 'de gemeente maakt in 
deze situatie wel een erg gelaten indruk. 
Ik heb wat druk op de ketel proberen 
te zetten maar men reageert lauwtjes.' zandvoort helpt kasulu 
Aan de gemeente Zandvoort is vergun- 
ning gevraagd voor de jaarlijkse huis aan 
huis kollekte van 28 maart tot 3 april. 
De werkgroep 'Leprabestrijding Aktie 
Zandvoort' zal dan ook weer een folder 
huis aan huis verspreiden met informa- 
tie over de leprabestrijding in Kasulu 
en de zandvoortse aktiviteiten hiervoor. 

Zandvoort gaf vorig jaar f 12.175,29 
voor het lepraprojekt Kasulu in Tanza- 
nia. F 6.422,04 aan kollektegelden, 
f. 1 .353,25 aan giften via bank en giro 
en de bijdrage over 1981 van de ge- 
meente Zandvoort ten bedrage van 
f 4.400,-. 

De aktiviteiten in Zandvoort voor het 
lepraprojekt zijn verspreid over het ge- 
hele jaar. Hoogtepunten zijn daarbij le- 
prazondag in januari en de kollekteweek 
in het voorjaar. Ook in 1982 is daar- 
voor huis aan huis een folder verstrekt 
met informatie over het Kasulu-projekt. 
In deze folder stond, bij de verantwoor- 
ding voor de ontvangsten over 1981, 
tevens vermeld dat de opbrengsten van 
1982 hoofdzakelijk besteed worden 
voor de aankoop van betere medicijnen, 
en het ontwikkelen hiervan. Deze medi- 
cijnen zijn noodzakelijk omdat in een 
aantal gevallen het goedkope DDS niet 
meer werkt. 

De werkgroep nodigt de zandvoortse 
bevolking uit om ook in 1983 weer een 
bijdrage te geven voor het helaas nog 
steeds noodzakelijke leprabestrijdings- 
werk. De Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding te Amsterdam, die 
door de regering is erkend, garandeert 
een doelmatige besteding van het geld. 

30 Januari aanstaande wordt de jaarlijk- 
se wereldleprazondag gevierd. Deze dag 
wordt algemeen beschouwd als de start-' datum voor de jaaraktiviteiten. Ook 
voor 1983 kan ten alle tijden geld wor- 
den gestort op postgïro 2922 of bank- 
rekening 69.61.42.880 van de Neder- 
landse Middenstandsbank t.g.v. Lepra- 
aktie Zandvoort. 

Voor meer informatie en/of aanmelding 
kan men terecht bij de sekretaris me- 
vrouw C^ Rijkbost-De Graaf, A.J. v.d. 
Moolenstraat 48, tel. 16015 en de 
penningmeester mevrouw A. Amende- 
Ruitenberg, Oosterstraat 5, tel. 16774 
en 18611. HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

BADHUISPLEIN 7 

Belangrijke tapijtveiling 
zondag 16 januari 16.00 uur 

onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder zullen 
door veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht 

Grote kollektie kostbare 
wollen en zijden 

PERZISCHE, 
CHINESE 

en andere 

OOSTERSE 
TAPIJTEN 

de veihngvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is 
voorzien van een garantie certificaat. 

Kijken Zondag 

van 13.00 tot 15.30 uur. 

Aanvang veiling 16.00 uur. fi 
Bouwbedrijf . lid. N. V.O.B VpOR AL UW utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken vraag offerte 
wij komen 

al meer dan 50 jaar tot uw dienst winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen Jansen Bouw. bv. 

Haarfem...meesterlottelaan 16 .....315428. 
Hoewel B.C. Lotus wel weer een paar 
fikse nederlangen te verwerken kreeg 
in de badmintonkompetitie, bleven de 
meest kansrijke teams, het 2e en 7e,ook 
ditmaal fier overeind tegen hun rivalen. 
Zij behouden dan ook hun topposities. 
De uitslagen luiden als volgt: speelt pratf weer mee? 

IJs en weder dienende spelen de voetballers van Zandvoortmeeuwen a.s. zon- 
dag om 14.30 uur op eigen veld tegen DCG. In de eerste kompetitiehelft wis- 
ten de ZVM-ers de amsterdammers op het nippertje te verschalken (2-1). 
De meeuwen kunnen een paar ekstra puntjes best gebruiken en het komt 
daarom goed uit dat de voorhoede versterkt kan aantreden. 
Kopspecialist Duncan Pratt, die lange tijd uit de roelatie is geweest omdat hij 
problemen had met de nieuwe trainer Frans Kramer en diens methoden, wil de 
grasmat toch weer onder de voeten voelen. Het konflikt is inmiddels bijgelegd, 
in der minne geschikt. Als de engelse speler op de trainingen verschijnt is het 
vrijwel zeker dat hij weer een plaats in de basisopstelling vindt. De blessure 
van Buchel en de schorsingen van Leyenhorst en van der Zeys duren overigens 
nog voort. Die zijn zeker niet van de partij. HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

P0UN,5398 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. Haarlem 3 


— Lotus 1 


5-3 


Hilversum 3 


- Lotus 2 


3-5 


Weesp 2 


- Lotus 3 


5-3 


Huizen 1 


— Lotus 4 


7-1 


Airsport 2 


— Lotus 5 


7 1 


Weesp 7 


— Lotus 6 


7-1 


Fl. Shuttle 


— Lotus 7 


3-5 


Energia 5 


— Lotus 8 


1-7 


v. Zijderveld 18 


— Lotus 9 


6-2 


Johez 1 


— Lotus 10 


8-0 


v, Zijderveld C1 


- Lotus Cl 


80 A.s. zondag spelen de meeste teams de 
laatste thuiswedstrijd in de Pellikaan- 
hal. Om 13.30 uur gaan van start: 
Lotus 2 - AAC 1 
Lotus 3 — Slotermeer 4 
Lotus 4 - US2 
Lotus 5 - Fl. Shuttle 1 
Lotus A1 — Slotermeer A4 
Om 10.00 uur treden de badmintonners 
aan tegen: 

Lotus 6 — Kennemerland 3 
Lotus 7 — Amroba 1 
Lotus 8 — v. Zijderveld 17 
Lotus 9 — Umond 4 
Lotus 10 - Velsen 10 
Lotus BI - Weesp B1 
Lotus is er verder in geslaagd weer ge- 
noeg jeugdige spelers te interesseren 
zodat een C2-team opgesteld kon wor- 
den. Buiten kompetitieverband spelen 
deze jongeren om 1 0.00 uur tegen 
Zoetermeer C2. OPRUIMING 
echte 1 12 prijzen 

op onze 
verfartikelen en gereedschappen 

RESTANTEN BEHANG 
vanaf f 2,50 per rol 

Schildershal C.J. PAAP 

Hofdijkstraat 24 

Tel. 1 2206 

van 19/1 t/m 29/1-1983 BEKENDMAKING 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet 
op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieu- 
hygiëne bekend, dat zij een nieuwe, de gehele inrichting 
omvattende vergunning ingevolge artikel 6a der Hinderwet 
hebben verleend aan de gemeente Zandvoort ten behoeve 
van een vuillaadstation gelegen aan de Van Lennepweg 
105 te Zandvoort. 

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende 

stukken liggen op werkdagen gedurende een maand, 

gerekend vanaf 14 januari 1983 ter inzage tijdens de 

kantooruren: 

ten provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieuhygiëne, 

Paviljoenslaan 7) en ter secretarie der gemeente 

Zandvoort, Raadhuisplein 16 te Zandvoort. 

Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare 
Bibliotheek der gemeente Zandvoort, gelegen aan de 
Prinsesseweg 32-34, op zaterdagochtenden van 10.00 
tot 14.00 uur. 

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst 
voor de Milieuhygiëne van de Provinciale Waterstaat (tel. 
023 - 31 93 50) mondelinge toelichting op de stukken 
worden verkregen. 

Haarlem, 13 januari 1983. 
provinciaal bestuur 
van noord-holland flpple*^ 
ETSEN - OOSTERSE KUNST 
KUNSTNIJVERHEID Haltestraat 37 
2042 LK Zandvoort 
Telefoon: 02507-19210 omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 

A.RITMAN 
Telefoon 14365 _ 

YOGA-STUDIO 

zandvoort 
We hebben een nieuw lespro- 
gramma. 

Bent u Nieuwsgierig? 
Bel gerust Gonny v. Hu y stee 
tel. 17889 of Anja Zuidweg 
tel. 16230. v. d. Werft 

mijn bakker 
«inde 1746 
GMthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 ÏEtSTEEfiE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 

!! OPRUIMING !! 

tijd om met minder geld 
meer te kunnen kopen! 

vele artikelen met 

20 tot 50% KORTING! zie onze etalage! 
Installatie bureau 

QPOEHEIWEIM B-Y, 

centrale verwarming 

airconditioning 

loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 


PHILIPSEN 
MANNENMODE 
Belangrijke 
inboedelveiling die wordt gehouden op donderdag 

27 januari a.s. in het veilinggebouw 

de Witte Zwaan, Dorpsplein 2. 

Kijkdagen: 

maandag 24 en dinsdag 25 januari a.s. 

van 10.00 tot 19.00 uur. 

Inzendingen mogelijk. 

Inlichtingen: tel. 12164 

Fa. Waterdrinker Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(VoorhMn Jae. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023- 260633 Informatie* betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap 
UWs La wij bieden u aan: 

stretchcord pantalons 

alle maten van f 1 59,- naar f 79,- 

jacks - halve prijzen 

De gehele wintercollectie gaat eruit met 
KORTINGEN van 20 tot 50% 

PHILIPSEN MANNENMODE 
Haltestraat 40-42 
Telefoon 16218 KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
De Drie Sterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 

J Jda brotnet motie Gfiote. KA.oc.kt 79 - 2042 LT landvootut 
Tzl&hoon 02507-1 7S7S opruiming van 30% -50% KORTING 

op onze hele 

winter voorraad 83a iurgang no. 05 dinsdag 18 januari 1983 
eanduoortee ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, 1 37.50 per post 
reaktie van rita de jong op boze brief 
vvd-wethouders foto Jacob Koning De bezorgdheid van de vvd-f raktie over 
het omzeilen van de inspraakrechten 
van het gemeentelijk personeel bij be- 
langrijke benoemingen en bij reorgani- 
saties is haar niet door iedereen in 
dank afgenomen. 

De eigen bewindslieden in het kollege, 
de wethouders Jongsma en Attema 
reageerden eind vorige week furieus 
op het openbare misnoegen van hun 
politieke verwanten. Twee weken ge- 
leden stelden fraktieleidster Rita de 
Jong en Frits van Caspel namens de 
gehele liberale raadsfraktie een aantal 
schriftelijke vragen aan b en w. Zij 
wilden graag weten waarom de mede- 
zeggenschapskommissie van de ambte- 
narij gepasseerd was bij de benoeming 
van een nieuwe chef voor de sekreta- 
rie afdeling algemene zaken. Zoals be- 
kend zal de binnenkort aftredende 
chef de heer Harting opgevolgd worden 
door de heer Waning, nu hoofd onder- 
wijszaken. De vvd-ers wilden tevens 
het naadje van de kous weten over een 
op handen zijnde reorganisatie van de 
ambtelijke diensten. B en w zouden het 
al eens zijn over de afsplitsing van het 
buro volkshuisvesting, dat nu nog on- 
der algemene zaken valt, tot een zelf- 
standige dienst. Ook daarin is het per- 
soneel op geen enkele wijze gekend, 

De vvd-wethouders blijken weinig te 
spreken over deze openlijk kritiek van 
de f raktie. In een schrijven aan De 
Jong wijzen zij er op dat voor hun 
geestverwanten genoeg wegen open- 
stonden om vooraf in overleg te tre- 
den over deze materie met hun par- 
tijgenoten in het kollege. Het zit de 
vvd-bestuuraers niet lekker dat de 
gang van zaken rond benoeming en reor- 
ganisatie via de pers aan de grote klok 
gehangen is. Al zes weken geleden is 
de gevolgde procedure, waar ook Jongs- 
ma en Attema bedenkingen tegen ge- 
uit hebben, in b en w besproken. Zij 
vinden het echt te ver gaan dat ze nu 
nog eens in het openbaar gekapitteld 
worden. 

Volgens fraktievoorzitster Rita de Jong 
waren de liberale wethouders echter 
wel degelijk op de hoogte van het feit 
dat er vragen gesteld zouden worden. De 
affaire is in het fraktieberaad ter tafel 
gskomen nadat Jongsma en Attema in 
het kollege geen meerderheid konden 
vinden voor hun bezwaren. Aangeno- 
men mag worden dat daar een patstel- 
ling is ontstaan, waarna burgemeester 
Machielsen, wiens stem in dat soort ge- 
vallen de doorslag geeft, de knoop heeft 
doorgehakt. 

'De door ons gestelde vragen waren 
met andere woorden, aldus mevrouw 
de Jong, als ondersteuning voor onze 
eigen wethouders bedoeld. Dat het 
wat aan de late kant is, is niet onze 
schuld, We zijn ook pas achteraf geïn- 
formeerd over het kollegeberaad van 
eind november waarin dit aan de or- 
de kwam. En rondom de algemene 
beschouwingen moest nog heel wat 
werk verzet worden door de fraktie.' 

Rita de Jong: 'nare brief ! 

De vvd-bestuurders voelen zich, zo 
meent de Jong, met name overrom- 
peld door de publikaties in de pers. 
'Van Caspel en ik zijn niet over eén 
nacht ijs gegaan, aldus de zegsvrouwe, 
na rijp beraad hebben we besloten 
de vragen aan de pers toe te zenden. 
Openbaarheid past tenslotte in de 
allerbeste liberale traditie. Er moeten 
wel heel zwaarwegende belangen in 
het spel zijn om dat achterwege te 
laten en die hebben wij niet kunnen 
vinden.' 

Zij noemt het wethouderlijk schrijven 
een 'toch wat nare brief'. 'De vvd heeft 
acht zetels. Twee van ons zijn wethou- 
der. Dat wil nog niet zeggen dat de 
overige zes er door de kiezers zijn neer- 
gezet om op alles ja en amen te zeggen.' 

Jongstleden vrijdag is de kwestie be- 
sproken in het fraktieberaad van de vvd. 
Volgens de Jong heeft iedereen daar 
stoom af kunnen blazen en hebben 
Jongsma en Attema een groot deel 
van hun kritiek weer teruggenomen. 

De liberalen lijken hun interne strubbe- 
lingen op dit moment dus overwonnen 
te hebben en de rijen gesloten. Daarmee 
zijn de serieuze vragen van de fraktie 
echter nog niet beantwoord. De zand- 
voorters en zeker de gemeentelijke per- 
soneelsleden willen ongetwijfeld graag 
vernemen hoe de vork in de steel zit. 
Het ziet er immers naar uit dat de wet- 
houder personeelszaken, gesteund door 
de burgervader, aan een snelle werk- 
wijze de voorrang heeft gegeven boven 
een behoorlijke inspraakprocedure. We 
zijn benieuwd naar het antwoord van 
b en w. Voor belangstellenden in de 
plaatselijke politiek is het verder interes- 
sant dat de machtige liberalen voor het 
eerst zichtbaar (maar wellicht niet voor 
hettlaatst) bakzeil hebben moeten ha- 
len in het dagelijks bestuur van de ge- 
meente. Attema en Jongsma: goed nijdig., nieuws 

kort & klein • De shoarmazaak aan de Kosterstraat 
heeft het zwaar te verduren. Werd me- 
dio 1982 de hele inventaris al een keer 
kort en klein geslagen, afgelopen vrij- 
dagnacht was het weer raak. Met de 
aangifte van de vernielingen en de ge- 
weldpleging schoot de politie niet veel 
op. Die kon niets anders doen dan kon- 
stateren dat er inderdaad veel aan dig- 
gelen gegaan was. De daders waren al- 
lang spoorloos verdwenen. 

• Diezelfde nacht ging ook een glazen 
toegangsdeur van een horekabedrijf in 
de Haltestraat in gruzelementen. Een 
buitenlantaarn werd daar door de ruit 
gesmeten. De portier van het bedrijf 
achtervolgde de daders, die de wijk 
namen in de richting van de Pakveld- 
straat. Ter hoogte van de Zeestraat nam 
de inmiddels gewaarschuwde politiesur- 
veillance de jacht over. Een 19-jarige 
zandvoorter kon ingerekend worden. 
Later hielden agenten een 1 8-jarige 
plaatsgenoot aan op het terrein van 
Zandvoortmeeuwen. Hij bekende de 
vandalenaktie. hemelse en aardse geschenken 
voor scheidende predikant mataheru 'In Zandvoort was Ds. Mataheru er voor 
iedereen' schreven we vorige week in de 
koerant. Het afgelopen weekend waren 
de rollen omgekeerd en was iedereen er 
voor de dominee: zeshonderdvijftig be- 
langstellenden op de in 'Zomerlust' ge- 
houden receptie en een uitpuilende kerk 
tijdens de oekumeniese dienst die ter 
gelegenheid van het afscheid van de met 
emeritaat gaande hervormde voorganger 
werd gehouden. 

De feestelijkheden rond het afscheid, 
eigenlijk paradoksaal, begonnen reeds 
vrijdagochtend in de pastorie waar 
burgemeester Machielsen Ds. Mataheru 
in kennis stelde van diens benoeming 
tot ridder in de Orde van Oranje Nassau 
en hem de daarbij behorende versier- 
selen opspe lde. Het is een eerbetoon 

mevr. Kraan-Meeth 

waar de predikant heel erg gelukkig 
mee is omdat, zoals hij zondag in zijn 
dankwoord na afloop van de dienst 
vertelde, een koninklijke onderschei- 
ding voor een Ambonees een bijzon- 
der hoge waarde heeft, vergelijkbaar 
met een diploma van de hemel. Maar 
er waren ook aardse geschenken, zoals 
de door de heer Althuisius gekalligra- 
feerde en ingelijste Euro-cheque die de 
voorzitter van het kollege van kerkvoog- 
den, de heer De Boer, tijdens de recep- 
tie overhandigde, waarbij hem als oud 
bankman van het hart moest dat nama- 
ken van cheques eigenlijk niet getole- 
reerd kan worden. In een aardige toe- 
spraak dankte mevrouw Paap-van der 
Mije als voorzitster van het hervormd 
kerkkoor voor het jarenlange goede sa- 
menspel tussen predikant en koor. Een album met bij speciale gelegenheden ge- 
nomen foto's zal de herinnering aan de 
Zandvoortse vokalisten levend houden. 
Een muzikale performance van de bo- 
venste plank werd gebracht door het 
trio Walter Rovers en Hans en Robert 
Mataheru, terwijl de staf van het voor- 
malige Hulsmanhof in een kostelijke 
litanie de deugden van het dominees- 
echtpaar belichtte. 

Het was toeval dat het afscheid van Ds. 
Mataheru samenviel met de aanvang van 
de Internationale Week van Gebed voor 
de eenheid van de christenen. Een ge- 
lukkig toeval mogen we wel zeggen, 
want die eenheid is nu precies waar de 
scheidende predikant zich al die jaren 
voor heeft ingezet en, gezien de medewer- 
king van de vier pastores aan de Tafel- 
dienst, niet tevergeefs. 

Na afloop van de sfeervolle dienst waar- 
in het hervormd kerkkoor een muzikaal 
aandeel had met o.a. een heel mooi ge- 
zongen 'Sanctus' en 'Ehe sei Gott in der 
Höhe', waren er toespraken. Om te be- 
ginnen van pastoor Kaandorp (Chris, 
ik vind het hartstikke rot dat je weg- 
gaat') die namens de partners in de Lo- 
kale Raad woorden van dank sprak voor 
de ondervonden vriendschap. 'We zijn 
ontzettend blij met je geweest. Je bent 
niet alleen een fijne vent maar ook des- 
kundig' aldus de pastoor die tevens me- 
vrouw Mataheru bedankte voor de on- 
dervonden gastvrijheid. Hoewel het de 
heer Stam, die namens de hervormde 
gemeente het woord voerde, verheugde 
dat Ds. Mataheru in goede gezondheid 
het einde van de rit had mogen halen 
was het hem toch liever geweest wan- 
neer deze 60 in plaats van 65 was ge- worden. Spreker vergeleek de scheiden- 
de zieleherder met een akku die 's zon- 
dags de akkuutjes van de gemeenteleden 
oplaadde. 'U omschreef in vergaderingen 
moeilijke zaken omzichting maar in de 
houten broek liet u alle aarzelingen- 
varen' aldus de heer Stam, die in zijn 
dankwoord mevrouw Mataheru betrok 
die kans had gezien de drempel van de 
pastorie te verlagen. De laatste spreker, 
Ds. Mataheru zelf, was verrast over de 
tot uiting gekomen verbondenheid met 
het domineesgezin. 'Als Zandvoort zó is 
dan krijg je daar toch zeker direkt weer 
een predikant! ' -•VTs: 
waterstanden i 


jan. 


H 


w. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


15 


04.04 


12.03 


16.03 


00.04 


16 


04.29 


12.29 


16.39 


00.40 


17 


05.05 


13.07 


17.19 


01.19 


18 


05.49 


13.51 


17.57 


01.55 


19 


06.29 


14.30 


18.38 


02.37 


20 


07.07 


15.07 


19.22 


03.22 


21 


07.45 


15 44- 


20.09 


04.10 


22 


08.27 


16.26 


21.00 


05.02 


23 


09.17 


17.17 


21.57 


05.59 


24 


10.15 


18.15 


23.03 


07.03 


25 


11.25 


19.26 


— .— 


08 16 


26 


00.16 


08.16 


12.43 


20 43 


27 


01.30 


09.30 


13.58 


21.57 


28 


02.34 


10 33 


14.59 


22.59 


29 


03.24 


11.23 


15.40 


23.41 


30 


04.11 


12.11 


16.20 


00.20 


31 


04.54 


12 54 


17.03 


01.03 


Sprin 


gtij 


16-31 januari 
Dooc 


Iti 


24 januari avondwedstrijden badminton in pellikaanhal De badmintonkompetitie nadert het 
slot. De teams van B.C. Lotus hebben 
afgelopen zondag hun beste beentje 
voor gezet in deze eindsprint en alle- 
zins verdienstelijke resultaten behaald 
Met twee overwinningen en drie gelijk- 
spelen zal de vereniging zeker niet on- 
tevreden zijn. De uitslagen: 
Lotus 2 - AAC 1 7-1 
Lotus 3 — Slotermeer4 4-4 
Lotus 4 - US2 4-4 
Lotus 5 - Fl. Shuttle 1 3-5 
Lotus 6 - Kenn. land 5 2-6 
Lotus 7 — Amroba 1 6-2 
Lotus 8 — v. Zijderveld 17 4-4 
Lotus 9 - Umond 4 3-5 
Lotus'10 - Velsen 10 2-6 
Lotus A1 — SlotermeerA4 1-7 
Lotus B 1 - Weesp B 1 0-8 

Wie de badmintonspelers en speelsters 
nog eens wil aanmoedigen bij hun laat- 
ste shuttleslagen kan aanstaande zater- 
dagavond de gelegenheid te baat namen. 
Om 19.30 uur treden dan in de Pellikaan- 
hal de volgens tearhs aan: 
Lotus 1 — v. Zijderveld 
Lotus 1 — v. Zijderveld 4 
Lotus 2 — v. Zijderveld 9 
Lotus 3 — Umond 2 
Lotus 4 — Blaricum 1 
Lotus 6 — Blaricum 2 
Lotus 7 — v. Zijderveld 18 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 
nieuws 

kort & klein De zandvoortse kruisvereniging organi- 
seert in het eerste kwartaal van het nieu- 
we jaar instruktieve bijeenkomsten over 
de opvoeding van peuters en ouders die 
hun eerste kind verwachten. 
De oudergroep over de opvoeding van 
peuters, die in samenwerking met de 
Stichting voor Geestelijke Volksgezond- 
heid wordt gehouden, bestaat uit zes 
bijeenkomsten waarin de ontwikkeling 
van de peuter aan de orde komt. Be- 
handeld worden o.m. slapen, eten, zin- 
delijk worden en jalouzie. De kosten 
bedragen f 20, r p.p. en N f 25,- per echt- 
paar. De bijeenkomsten vinden plaats 
op 26 januari, 2, 9 en 23 februari en 
2 en 9 maart in het Gezondheidscen- 
trum aan het Beatrixplantsoen. Folders 
met uitgebreide informatie zijn verkrijg- 
baar bij de konsultatieburoos, zand- 
voortse peuterspeelzalen en eerder ge- 
noemde stichting. Telefoniese inlich- 
tingen worden verschaft onder de num- 
mers 16364 en 023 - 319325. 

De voorlichtingsavonden voor a.s_ ou- 
ders bestaan uit vier bijeenkomsten 
welke op 8,* 15 en 22 februari en op 
1 maart in het Gezondheidscentrum 
plaatsvinden. Tijdens de bijeenkoms- 
ten zullen enkele wijkzusters en éen 
docente van het Kraamcentrum infor- 
matie verschaffen over o.a. borst- er» 
flesvoeding, lichamelijke verzorging 
van de baby en de kleding. Na de in- 
leiding kunnen er vragen aan het in- 
formatieteam worden gesteld. De 
avonden beginnen om 19.30 uur. Voor 
meer inlichtingen bellen nr. 16364: 
uitsluitend op de werkdagen tussen 
13.30 en 14.30 uur WË) omroepers 1948 - 1978 

30 jaar tandtechnieker 
kunstgebitreparatie, etc. 
A.RTTMAN 
Telefoon 14365 

YOGA-STUDIO 

zandvoort 
We hebben een nieuw I esp re 
gramma. 

Bent u Nieuwsgierig? 
Bel gerust Gonny v. Huystet 
tel. 17889 of Anja Zuidweg 
tel. 16230. ZWEMLESSEN 
in water van 30° 
Van moeder/baby tot vol- 
wassenen. 

Nieuw: maandagavond gezor 
heidszwemmen. 
Zat. ochtend: familiezwemm 
Vrijzwemmen 's ocht. en 's a 
Gratis Proefles.. 
Sportacademie Nauwelaerts 
de Agé, Overveen, Bloemen- 
daalseweg 152, tel. 023 - 
27 6667. JAZZ-BALLET 
voor de konditie 

Jeugd vanaf 5 jaar en scholie 
ren 's middags. 
Volwassenen 's avonds. 
U leert rithmisch en gracieus 
bewegen. 
Gratis Proefles. 
Sportacademie Nauwelaerts 
de Agé, Overveen,Bloemen- 
daalseweg 152, tel. 023 - 
27 6667. aarzelend 'ja' van zandvoort 

tegen regionale woningbouwtoewijzing Er bestaan vergevorderde plannen over 
de toewijzing van het aantal huizen dat 
de gemeenten in zuid-kennemerland 
mogen bouwen niet langer van boven- 
af te laten beslissen. 

Tot nu toe worden de woningbouw- 
kontingenten buiten de gemeenten om 
verdeeld via de advieskommissie verde- 
ling rijkssteun woningbouw. De H.I.D., 
hoofdinspektie voor de woningbouw 
in noord-Holland, speelt daarbij een be- 
langrijke rol. De provincie en het ge- 
westsekretariaat hebben in het kader 
van de decentralisatie een idee uitge- 
werkt waardoor de gemeenten zelf 
rechtstreeks invloed krijgen op de 
verdeling. In een regionale volkshuis- 
vestingskommissie moeten zij onder- 
ling tot afspraken zien te komen. Een 
nadeel is dat ze dan niet meer afzon- 
derlijk hun zaak kunnen bepleiten bij 
ministerie of H.I.D.. 

In de kommissie algemene zaken ble 
ken onlangs alle frakties bereid om 
aan de regionale planning mee te wer- 
ken, als men er maar op elk gewenst 
moment mee kon ophouden. Van harte 
ging het dus niet. De kommissie, waar- 
aan alle fraktievoorzitters deelnemen 
onder leiding van het dorpshoofd, was 
met name bang dat de provincie de 
plaats van het rijk zou innemen als 
'autoritaire huisvader' (Termes). Van 
de regen in de drup komen, daar voel- 
de men niets voor. 

Bovendien zagen de politieke voorlieden 
het een en ander aan gekonkel in het 
verschiet. Gemeenten die elkaar na hei- 
melijk beraad het balletje toespelen, 
vriendjespolitiek en wat dies meer zij 
om zoveel mogelijk woningen in de 
wacht te slepen. Niet in de laatste plaats 
was men bevreesd voor machinaties van 
Haarlem dat als grote centrumgemeen- 
te de omliggende dorpen vaak te slim 
af is. Ook bij de zandvoortse bestuurde- ren heerst sinds jaar en dag een gepast 
wantrouwen tegen de machtige haar- 
lemmers. 

Omdat de provinciehoofdstad in het ge- 
west Kennemerland erg veel invloed 
heeft, vond de kommissie dat regionale 
samenwerkingsorgaan niet de juiste 
voedingsbodem voor de op te richten 
regionale volkshuisvestingskommissie. 
Die diende bemand te worden door de 
respektievelijke portefeuillehouders van 
de regio-gemeenten. En tot slot bedon- 
gen de lokale vertegenwoordigers dat 
de zandvoortse gemeenteraad in alle 
gevallen het laatste woord moest krij- 
gen. 

Als alle overige gemeenten er hetzelf- 
de over denken, en dat is zeer waar- 
schijnlijk, kan het dus een alleraardig- 
ste gezelschap worden, dat energiek in 
de clinch gaat. Helpers weg, bokshand- 
schoenen aan. adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

/10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. 

gemeente 
zandvoort PERIODIEKE HERKEURING VAN GEWICHTEN 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter 
algemene kennis, dat: 

1 . voor de herkeuring van gewichten voor deze gemeente 
zitting zal worden gehouden op: 

1 5 februari 1 983 van 9.00-1 2.30 en van 1 3.30 - 1 6.00 uur 

16 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur 

17 februari 1983 van 9.00- 12.30 en van 13.30- 16.00 uur 

18 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur 

21 februari 1983 van 9.00- 12.30 en van 13.30- 16.00 uur 

22 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur 

23 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur 

24 februari 1983 van 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 16.00 uur 
in "De Snelpost", Dr. Schaepmanstraat 71 te Haarlem. 

2. aan de herijkplichtigen door de Dienst van het IJkwezen 
zoveel als mogelijk oproepingen zullen worden toegezonden, 
vermeldende plaats en tijdstip van de herkeuring, maar dat 
voor degenen die geen oproep ontvangen, niettemin de 
verplichting tot herkeuring blijft bestaan. 

3. voortaan alleen gewichten ter herkeuring behoeven te 
worden aangeboden en dat maten en meetwerktuigen, mits 
voorzien van het jaartalmerk 81 of later, daarvan in het 
vervolg zijn vrijgesteld (maten en meetwerktuigen met een 
jaartalmerk 80 of voorafgaand dienen nog eenmaal ter 
herkeuring te worden aangeboden). 

4. voortaan voor de gewichten een herijkperiode van 4 jaar zal 
gelden, zodat voor de gemeente, na de onderhavige zitting, 
eerst ongeveer 4 jaar later een volgende herijkzitting zal ' 
worden gehouden. 

5. voor degenen die thans van de herijkzitting geen gebruik 
maken, nog gelegenheid tot herkeuring bestaat aan het 
ijkkantoor Amsterdam, Brouwersgracht 276 te Amsterdam, 
geopend iedere maandag, uitgezonderd Christelijke en 
nationale feestdagen, van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 
uur en dat betrokkenen wordt aangeraden niet tot die volgende 
zitting te wachten, omdat dan inmiddels de thans op de gewich- 
ten voorkomende ijkmerken zullen zijn vervallen (het jaartal- 
merk 81 is geldig tot eind 1985, het jaartalmerk 82 tot eind 
1986). 

6. voor de herkeuring en het justeren van gewichten keurloon c.q. 
justeerloon verschuldigd is, dat bij het weer in ontvangst nemen 
van de voorwerpen moet worden voldaan. 

Zandvoort, 13 januari 1983. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris. De burgemeester, 

A.H. Merts. H. Machielsen. V 83e jaargang no. 06 vrijdag 211 januari 1983 
eanduoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

wijkteam spreekt zandvoortse 
olitie voorlopig nog niet aan Het interieur van het politieburo in de 
badplaats wordt 'opgeknapt' door de 
eigen klussendienst van het korps. Het 
" | woord 'renovatie' mag helemaal niet 
genoemd worden om de nieuwbouw 
plannen niet in gevaar te brengen. Toch 
raakt de toeschouwer met stomheid 
geslagen bij het zien van de totale ge- 
daanteverandering van het binnen- 
werk, voorzover gereed. 

Een échte renovatie die al enige tijd 
aan de gang is, is die van het politie 
beleid. Er wordt binnen het korps 
hard gewerkt aan een aanpak die meer 
van deze tijd is. Uitgangspunten daar- 
bij zijn: politie en burgerij dichter bij 
elkaar brengen (integratie) en meer 
invloed van de 'gewone' agent op het 
beleid (demokratisering). Een werkgroep is maandenlang bezig 
geweest het idee van wijkteams uit te 
werken. Een voorstel daartoe is echter 
niet met gejuich ontvangen binnen het 
korps. Men ziet de positieve' kanten er ; 
van wel in, maar op dit moment acht 
een meerderheid het plan niet uitvoer- \ 
baar. 

Volgens korpschef Menkhorst mogen 
de ontwikkelingen niet overhaast wor- 
den. 'Het gaat net zo hard als het 
korps het toelaat. Stap voor stap wer- 
ken we verder. Doel blijft om publiek 
en politie weer met elkaar vertrouwd 
te maken, alleen volgen we nu een an- 
dere methode.' Probleemgericht werken 
is de eerste stap. Menkhorst geeft een 
simpel voorbeeld, 'het parkeerprobleem 
op woonerven los je niet op door links 
en rechts bonnen uit te delen, dat is 
symptoombestrijding. Je kunt ook alle 
betrokkenen daar waarschuwen, een 
brief uitreiken met informatie over de 
situatie, kontakt zoeken met de bevol- 
king.' 

Om zo'n werkwijze goed te kunnen vol- 
gen, heeft de agent veel meer informa- 
tie nodig over de gemeenschap waarin 
hij werkt. Eind 1982 heeft het korps 
in Zandvoort besloten een intern infor- 
matiesysteem op te zetten. Menkhorst: 
'we beschikken nu over te weinig ge- 
stroomlijnde informatie. Je hebt er niet 
veel aan te weten hoeveel proces-ver- 
balen er opgemaakt zijn. Het systeem 
| moet ook iets kunnen vertellen over 
I de sociale kaart van Zandvoort of over 
, de bevolkingsopbouw e.d. De politie- 
I wandelingen worden erin vastgelegd, 
; liet voor kontrole, waar sommigen hui- 
lerig voor zijn, maar om een totaal- 
' oeeld te krijgen en een beleid uit te 
i runnen stippelen. Door informatie aan 
e dragen krijgt het politiepersoneel zo 
i aovendien invloed op de gang van za- 
; ken.' Alle elctronische spelletjes 

o.a. 

Atari - Philips - Intelevision - 

en de play + time, 

watch + game etc. 

bij 

PEETERS 

voor beeld + geluid 

Haltestraat 56 r*K ■?**-- V„-- --. 4> ■- , . /. . '*5> * É JU.W ■ ■- * > 


:•.*.•'■ • ■* ■ 
'S» ■ 

» ¥ »' . 


t ' 
* V ■ KfJ- f 
Menkhorst: publiek en politie weer met elkaar vertrouwd maken. 
Het politiebeleid moet ook ter diskussie 
kunnen staan, aldus de korpschef. Hij 
is een groot voorstander van demokra- 
tiese kontrole en praat daarom graag in 
raadskommissies over het werk. 
'Formeel heeft de raad alleen een bud- 
getrecht, heeft ze zich niet te bemoeien 
met de inhoud van het politiebeleid. 
Maar als ze niet goed op de hoogte is 
en er niet over mee kan denken, is dat 
geen goede zaak. Natuurlijk steek je als 
politie dan je nek uit en moetje kri- 
tiek inkasseren. Maar dat is onvermij- 
delijk als je uitje ivoren toren wil ko- 
men.' circuit ook zonder grand-prix 
levensvatbaar? 3 VHS banden Nagaoka 
voor f 80,- 

3 Betamax banden Fuji 
voor f 90,- 

PEETERS 

voor beeld + geluid 

haltestraat 56 adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
- Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoerartf Vandaag komen vertegenwoordigers 
van rijk, provincie en gemeente bijeen 
om te praten over de toekomst van de 
zandvoortse racebaan. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren lijkt er politiek ge- 
zien geen vuiltje aan de lucht voor de 
Cenav nu op alle fronten circuitvrien- 
delijke vvd-ers stevig in het zadel zit- 
ten. 

Van de deelnemers aan het zgn. breed 
overleg staat eigenlijk alleen miljeu-ge- 
deputeerde de Boer bekend als tegen- 
stander van de lawaaiproducent. Maar 
die moet in het gezelschap heel alleen 
opboksen tegen het vierkoppige kol- 
lege van de badplaats, tegen kollega 
Sanders en twee hoge rijksambtenaren, 
die als bolide-fans beschreven kunnen 
worden. 

Zo rooskleurig als de politieke situatie 
er voor het circuit uitziet, zo duister 
is de financiële toekomst. Onder de 
kop 'Circuit belanceert ook in '83 op 
rand faillissement' publiceerde onlangs 
nog het dagblad Trouw een artikel over 
de wankele basis van de autorenbaan. 

Het bedrijf zit nog steeds in de miljoe- 
nenschulden, de belastingdienst zit 
Vermeulen achter zijn vodden, het 
GAK wil eindelijk wel eens geld zien, 
de Nationale Investeringsbank heeft 
een lening van tonnen uitstaan en li- 
kwide middelen zijn nauwelijks meer 
aanwezig. In 1981 al schreven de ak- 
kountants: het voortbestaan van de 
vennootschap is onzeker. En sindsdien 
is het er allemaal niet beter op gewor- 
den, ook al werd de schuld van 1,1 
miljoen aan foca-direkteur Ecclestone 
gedelgd door middel van een onder- 
ling kontrakt. Toten met 1985 (de 
optie loopt tot 1988) betaalt de Cenav 
500.000 in plaats van 800.000 dollar 
aan de foca. In ruil daarvoor heeft 
Ecclestone alle reklamerechten ver- worven. De winst van de Cenav ligt 
voornamelijk in het feit dat het bedrijf 
niet zelf achter de sponsors hoeft aan 
te hollen. 

Om bij een nieuwe Grand-Prix uit de 
kosten te komen, moet de Cenav zeker 
3,5 miljoen gulden zien binnen te ha- 
len. Met het aantal bezoekers dat vorig 
jaar kwam kijken, 35.000, is dat in ie- 
der geval onmogelijk. Circuitvoorlich- 
ter Buwalda is echter een onverbeter- 
lijke optimist: 'het autosportcirkus 
Zandvoort, zo meldt hij, is allang niet 
meer alleen afhankelijk van de Grand- 
Prix. Vroeger, in de dagen van direk- 
teur Beerepoot, was dat de kurk waar 
alles op dreef. Maar nu trekken we gro- 
te aantallen mensen met het Truckpo- 
werfestival, de Dragsterraces en het 
Zandfestival. Ook bij een tegenvallen- 
de Grand Prix redden we het wel.' 
Volgens Buwalda gaat de Cenav in 1983 
het nieuwe wondermiddel toepassen: 
lagere toegangsprijzen, daar zit het in. 
En alle zandvoorters gratis om goodwill 
te kweken. 

Onwankelbaar geloof kan bergen verzet- 
ten, dat is bekend. Het rijk houdt zich 
naar verluid echter al gereed om een 
subsidie te verstrekken om de gaten te 
dichten. Daar is de hoop op een renda- 
bele voortzetting van de racebaan al 
verdwenen. 
om ons 

MANNENKOOR 

te steunen en de plaat hoger 
op de hitparade te doen stijgen 

de SINGLE nu voor slechts 
f. 5,00 

PEETERS 
beeld + geluid 
Haltestraat 56 
11 januari — 17 januari 1983 

ondertrouwd: Bernardus Johannes 
Lefferts en Maria Johanna Jacqueline 
Kaart; Marinus Cornelis Schaasberg en 
Anthonia Gerarda Goossens; Theodo- 
rus Antonius Wittens en Maria Antonia 
Anna Roelofs. 

gehuwd: Wouter Johan van Kan en 
Hermina Catharina Volkers. 

geboren: Laila dochtervan M.M. 
Belhadj en S. Aouhar; Rodger Arnold 
Arthur zoon van A.J.J.M. van Doorn 
en V.A.L de Lang; Wouter zoon van 
B. Maas en E. Stel. 

overleden: Johanna Berendina de 
Vries geb. Leukfeldt, oud 91 jaar ; Cor- 
nelia Johanna Dalman, oud 60 jaar ; 
Minke van Veen geb van Dijk, oud 73 
jaar; Jakoba Bosman, oud 89 jaar; Jo- 
hanna Klerk, geb. Paap, oud 88 jaar; 
Johannes Zwarts, oud 84 jaar; Carla 
Bodenhausen, geb. Veen, oud 77 jaar; 
Anna Maria de Bruijn geb. van Nieuw- 
poort, oud 92 jaar, Wilhelmina Johan- 
na Uriot, geb. Schram, oud 93 jaar, 
Mattheus Dirk Heiligenberg, oud 49 jaar. waterstanden Jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


22 


08.27 


16.26 


21.00 


05.02 


23 


09.17 


17.17 


21.57 


05.59 


24 


10.15 


18.15 


23.03 


07.03 


25 


11.25 


19.26 


— .— 


08 16 


26 


00.16 


08.16 


12.43 


20 43 


27 


01.30 


09.30 


13.58 


21.57 


28 


02.34 


10 33 


14.59 


22.59 


29 


03.24 


11.23 


15.40 


23.41 


30 


04.11 


12.11 


16.20 


00.20 


31 


04.54 


1254 


17.03 


01.03 


Springtij 


16-31 januari 
Doodtij 24 januari 


De zandvoortse kruisvereniging organi- 
seert in het eerste kwartaal van het nieu- 
we jaar instruktieve bijeenkomsten over 
de opvoeding van peuters en ouders die 
hun eerste kind verwachten. 
De oudergroep over de opvoeding van 
peuters, die in samenwerking met de 
Stichting voor Geestelijke Volksgezond- 
heid wordt gehouden, bestaat uit zes 
bijeenkomsten waarin de ontwikkeling 
van de peuter aan de orde komt. Be- 
handeld worden o.m. slapen, eten, zin- 
delijk worden en jalouzie. De kosten 
bedragen f 20,- p.p. en ,f 25,- per echt- 
paar. De bijeenkomsten vinden plaats 
op 26 januari, 2, 9 en 23 februari en 
2 en 9 maart in het Gezondheidscen- 
trum aan het Beatrixplantsoen. 

U kunt zich alsnog aanmelden voor 
de oudergroep 'Opvoeding van peuters'. 
Voor inlichtingen: Gezondheidscen- 
trum, telefonies spreekuur 13.30- 14.30 
uur, tel. 1 63 64. Start: woensdag 26 
januari 1983 om 20.00 uur strandtenten moeten naar voren 
door groei van duinstrook familieberichten 
Het hoogheemraadschap Rijnland, die 
het beheer voert over de Zeereep, vindt 
dat de natuurlijke groei van de duin- 
strook niet belemmerd mag worden 
door de plaatsing van de strandpavil- 
joens. 

Voor 1 februari zou de duinaanwas aan 
de zeezijde beveiligd moeten worden 
met prikkeldraad. Dat betekent dat de 
strand'tenten' een paar meter zullen 
opschuiven in de richting van de zee. 
Een probleem voor zowel de gemeen- 
te als voor de strandpachters. De ge- 
meente pacht het strand van het schap, 
dat zelf weer onder supervisie staat 
van Rijkswaterstaat. Zandvoort is on- 
derhoudsplichtig en draait op voor de 
kosten van de nieuwe afrastering. 

Ook voor de strandpachters brengt de 
aanwijzing van Rijnland ekstra kosten 
met zich mee en handenvol werk. Zij 
hebben er immers een gewoonte van 
gemaakt de fundering van hun zomers 
bedrijf na afloop van het seizoen te la- 
ten liggen, wat hen in staat stelt vroeg 
in het jaar in rap tempo hun nering te 
hervatten. Hoewel dat officieel niet 
mag, is het jarenlang oogluikend toe- 
gestaan. 

De uitbreiding van de Zeereep is verder 
lastig omdat in een groot aantal geval- 
len de aansluitingen voor gas, licht en 
water verplaatst moeten worden. De 
pachters maken zich vooral zorgen over 
de situatie die ontstaat bij storm en ho- 
ge zee. Maar er is natuurlijk geen tijd 
geweest dat ze daar niet zorgelijk over 
deden. 

De voorzitter van de zandvoortse strand- 
pachtersvereniging J. Paap wil er geen 
paniekverhalen over horen. 'Als het 
aantoonbaar is dat de Zeereep daar aan- 
groeit, dan moeten we naar voren, daar 
helpt geen lieve moeder aan. Mochten 
er kollega's zijn die zover dienen op te 
schuiven dat het een regelrechte bedrei- 
ging wordt, dan gaan we weer om de ta- 
fel zitten. Ik ben nu zo'n 20 jaar voor- 
zitter, meningsverschillen zijn er altijd 
geweest, maar alles komt tenslotte op 
zijn pootjes terecht.' 

'25 jaar lang hebben we een opzichter 
gehad die met het strandgebeuren ver- 
groeid was. Die kwam al in het najaar 
langs om alles te bepraten voor het nieu 
we seizoen. Het is nu wat kort dag. Er 
zijn nieuwe mensen bij Rijnland en die 
zien het een beetje anders, daar moeten 
we mee leren leven.' 

Volgens Paap hebben de kranten de nei- 
ging alle verhalen vreselijk op te klop- pen. Er is niets aan de hand dat niet op- 
losbaar is, aldus de spreekbuis van de 
pachters. 'Er zijn afspraken gemaakt, 
wij schuiven per 1 februari een eindje 
op en bekijken dan de ontstane situatie. 
Een doodnormale zaak. De belangen 
van de strandpachters en van Zand- 
voort zijn maar één kant van de zaak. 
Er wonen in Nederland 14 miljoen men- 
sen veilig achter dijken en duinen. En 
dat moet zo blijven.' Niet alle pachters reageren zo lakoniek 
op de plannen van Rijnland en ook de 
gemeente, waarvoor de strandeksploi- 
tatie toch al een peperdure aangelegen- 
heid is, voelt zich niet geroepen om te 
applaudiseren. Het overleg is overigens 
nog niet afgerond. Er ligt ook nog een 
voorstel om met de verschuiving van de 
afrastering pas volgend jaar te beginnen. 
Vroeg of laat zal men er echter aan moe- 
ten geloven. reinigen van olievogels 
niet ieders werk 
Ze zijn onverbiddelijk ten dode opge- 
schreven, de olievogels die, overigens 
met de beste bedoelingen, door strand- 
wandelaars thuis worden gereinigd en 
daarna weer op het strand worden los- 
gelaten. 

Daarom het dringende verzoek deze die- 
ren direkt naar het Kennemer Dierente- 
huis te brengen of naar het politieburo 
op de Hogeweg. De Heilige Hermandad 
verleent weer volop medewerking bij 
het redden van de olieslachtoffers en 
regelmatig rijden de politiewagens dan 
ook richting Keesomstraat. 

'Hoe eerder ze bij ons komen hoe meer 
kans dat ze het halen' zegt beheerder 
Van Vueren, die samen met zijn vrouw 
de vogels behandelt. Onmiddellijk na 
aankomst worden ze 'gestopt', een vak- 
uitdrukking voor het in de keel duwen 
van kleine visjes, want de meeste dieren 
zijn teveel uitgeput om zelf te eten. Pas 
na vier of vijf dagen, afhankelijk van 
hun toestand, worden ze gewassen met Op 92-jarige leeftijd heeft onze tante 

MARIJTJE DROMMEL 

afscheid van ons genomen. 

Wij zijn dankbaar dat zij zolang bij ons is geweest. 

Neven en nichten 
Zandvoort, 18 januari 1983 
Huis in het Kostverloren, 
Burgemeester Nawijnlaan 1 . 
Correspondentie-adres: 
A.J. van der Moolenstraat 1 1 - 2041 NC Zandvoort. kerkdiensten een speciaal preparaat, gedroogd met 
de föhn en dan duurt het minstens twee 
maanden eer ze op zee kunnen worden 
uitgezet. De (verboden) olielozing is er- 
ger dan ooit en met olie besmeurde zee- 
koeten, alken en drieteeneenden wor- 
den dan ook geregeld door partikulie- 
ren door de politie bij het dierentehuis 
afgeleverd. Tot twee maal toe werd . 
zelfs een aan de olie bezweken Jan van 
Gent op het strand gevonden. Niet alle 
gebrachte dieren redden het. Wanneer 
ze teveel olie hebben binnengekregen 
lukt het niet ze in leven te houden. Die 
het beslist niét redden dat zijn de 'witte' 
vogels die op het strand worden aange- 
troffen. Deze zijn namelijk door goed- 
willende dierenvrienden behandeld en 
weer losgelaten, maar het gevolg is wel 
dat ze binnen een dag dood zijn. Daar- 
om nogmaals het dringende verzoek: niet 
zelf eksperimenteren maar direkt ermee 
naar het Kennemer Dierentehuis in de 
Keesomstraat of naar de politie op de 
Hogeweg. Het dierentehuis blijft er, 1 

ook het gehele weekend, voor geopend. 1 HERVORMDE KERK 
zondag 23 januari a.s.: 
10.00 uur : Ds. H. van Niel uit Rijnsburg 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 23 januari a.s.: 

10.00 uur : Ds. H. van Niel uit Rijnsburg 

PROTESTANTENBOND 

zondag 23 januari a.s.: 

10.30 uur : mevr. ds. CE. Offerhaus 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 22 januari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 23 januari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur . eucharistieviering mmv. St. 

Ceacillia koor. agenda 

gemeenteraad voor de eerste bijeenkomst van de dorps- 
raad in het nieuwe jaar op dinsdag 25 
januari, 's avonds om 20.00 uur in het 
gemeentehuis. 

1. Notulen van de vergaderingen van 
22/23 november en 21 december j.l. 

2. Ingekomen stukken: 

brief dd. 30 november van de Stich- 
ting Kritisch Faunabeheer inzake 
vossenproblematiek. 
brief dd. 8 januari 1 983 van Bureau 
voor Rechtshulp inzake uitkering 
RWW voor 16- en 17 jarigen m.i.v. 
1 januari 1983. 

brief dd. 10 januari 1983 van R.J. 
Drukker houdende verzoek inzake 
naleving voorwaarden door eksploi- 
tant van het Minipretpark op het 
Burg. van Fenemaplein. 
brief dd. 16 december 1982 van de 
bewonersorganisatie 'Nieuw Unicum' 
inzake verzoek opnieuw vestigen 
stemburo in Nieuw Unicum. 

3. Begrotingswijzigingen enz. 

4. Onderwijsaangelegenheden: 

a. Vaststelling vergoeding per lokaal 
en per kleuter bijzonder kleuteron- 
derwijs over 1982. 

b. Vaststellen eksploitatievergoeding 
bijzonder lager onderwijs over 
1982. 

c. Vaststelling administratie-vergoe- 
ding bijzonder lager onderwijs. 

d. Vaststelling bedrag per leerling 
van de materiële eksploitatiekos- 
ten der openbare scholen voor ge- 
woon lager onderwijs over 1983. 

e. Vaststelling getal wekelijkse les- 
uren vakonderwijs 1983. 

f. ivaststellen getal wekelijkse lesu- 

ren vakonderwijs 1983. 

5. Transakties onroerend goed: 
verkoop kavel grond Kruisstraat aan 
EMM. 

6. Bestemmingsplannen e.d. 

7 Heffing Drank- en Horeca belasting. 

8. Vervanging warmwatervoorziening 

tentenkamp 'De Branding' en 
karavankamp 'De Zeereeep' 

9. Krediet voor aanschaf van nieuwe 
dienstpistolen. 

0. Vervanging materiaal ZRB 

1. Rondvraag. Geboren 
op woensdag 12 januari 1983 

Erin Lisa 

dochter van Annelies Weller 
en Will Schep. 

Adres: Kikkenstein 192 
1104 AH Amsterdam 
gebruik in 1983 ^ , 

de Unicef-agenda c ' 

èn 

U helpt een kind 

De Unicef-agenda heeft voor 
1 983 het onderwerp 'water 
'is leven' gekregen. Met 
exclusieve illustraties uit alle 
cultuurgebieden van onze 
wereld. Prijs f I. 1 6- + f I. 4,- 
verzendkosten. 

Unicef-agenda mooi en 
handig te gebruiken in 1 983 medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apoteek; H.B.A. 

Mulder, tel. 13185 belangrijke adressen 

14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentasekretarie 

17947 Informatieburo vw 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Fllntarman, Zandvoortaelaan 
- 365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko varkoopcentrum, nieuwe 

an gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. iiro omroepers &N-. . «■ ■■ V «5Ï' :v:.,^- 


•***■■ i- 6 : 


,V> U>A 


iMHAfcJtfS" As. moerman-therapie 
helder toegelicht In het kader van de door de Kruisver- 
eniging Zandvoort georganiseerde lezin- 
gen over alternatieve geneeswijzen was 
vorige week donderdag de Moermanthe- 
rapie aan de beurt. De animo om naar 
het Gezondheidscentrum te gaan was 
dit keer niet groot en de natte sneeuw 
die tegen achten naar beneden kwam 
had daar duidelijk iets mee te maken. 

Ook de spreekster van deze avond, 
mevrouw Polak-Ludwig uit Broek in. 
Waterland, had moeite om' over het 
glibberige wegdek Zandvoort te berei- 
ken, maar toen zij gearriveerd was tel- 
den we toch nog zo'n dertig belang- 
stellenden. Jean Polak, kontaktvrouw 
en lid van de Patiëntenvereniging 
'Amnestie', wees in haar betoog op het 
verband tussen kanker en voeding. Zij mevr. Kraan-Meeth 

betreurde het dat het Koningin Wil- 
helminafonds nog steeds niet wil mee- 
werken aan een verantwoord weten- 
schappelijk onderzoek naar de waarde 
van de Moerman-therapie. Tegenover 
de basis van de klassieke geneeskunde 
dat kanker een plaatselijke ziekte is die 
bestaat uit de vorming van tumoren, 
staat die van dokter Moerman dat kan- 
ker een ziekte is van het gehele lichaam. 
In een gezond lichaam worden afweer- 
stoffen opgebouwd tegen de kanker- 
cellen en er dient dus gezorgd te wor- 
den voor een goede stofwisseling. Bo- 
vendien mag de voeding geen stoffen 
bevatten die de groei van tumoren be- 
vorderden. Gezien het belang van de 
voeding is het niet verwonderlijk dat 
de patiëntenvereniging cirkulaires ver- 
spreidt met vermelding van wel en niet 
toegestane levensmiddelen en met voe- 
dings- en dieetvoorschriften. Deze cir- 
kulaires waren, evenals het tijdschrift 
'Uitzicht', voor de aanwezigen in rui- 
me mate aanwezig Uitgaande van de 
theorie dat de patiënt niet sterft aan 
de tumor maar aan de achteruitgang van 
het lichaam is het duidelijk dat Moer- 
man-artsen afwijzend staan tegenover 
operatie en bestraling. Wanneer de le- 
ver nog voor 50% funktioneert kan 
de patiënt met een dieet genezen. Het 
dieet geeft het lichaam namelijk de 
nodige bouwstoffen om weer gezond 
te worden. Verder is gebleken dat kan- 
kerpatiënten die 'niets doen' vier maal 
langer leven dan wanneer zij zich door 
de reguliere geneeskunde laten behan- 
delen, aldus mevrouw Polak. De tijd die 
hen nog rest zou prettiger zijn met min- 
der pijn. Stelt het KWF zich afwijzend 
op tegenover de Moerman-therapie, be- 
kend is dat steeds meer huisartsen met 
Moerman-artsen gaan samenwerken en 
dat niet alleen sommige restaurants 
maar ook ziekenhuizen (in de regio het Marinehospitaal en de Mariastich- 
ting) Moerman-dieeten verstrekken. 

In tegenstelling tot vorige lezingen be- 
hoefden de aanwezigen met vragen stel- 
len niet te wachten tot na de pauze 
maar konden dit doen zodra hen iets 
inviel. Dit gebeurde nogal eens en ook 
werden er kritiese kanttekeningen ge- 
plaatst. Daardoor ontstond vaak een 
levendige diskussie waarbij mevrouw Po- 
lak zich een uitstekende gesprekspartner 
toonde. Uit de gestelde vragen bleek 
duidelijk dat er rond het kankervraag- 
stuk tal van problemen bestaan, ook 
van psychiese aard. Aan het slot van de 
avond verwoordde Tom de Roode van 
de organiserende werkgroep de dank 
van de aanwezigen voor deze interessan- 
te kauserie. GESLAAGDE PROEF SCHOOL- 
IN FORMATIE OVER POLITIE 

In het voorjaar van 1982 werd in de pro- 
vincie Noord-Holland in plaatsen met 
gemeentepolitie op een aantal scholen 
voor kleuter- en basisonderwijs mate- 
riaal uitgereikt om de leerlingen meer 
vertrouwd te maken met het werk van 
de politie. In dit z.g. voorlichtingspak- 
ket bevond zich een kleur-doe-boek en 
een set kleurpotloden voor de kleuters 
en de onderbouw van het lager onder- 
wijs, een informatieboekje en een po- 
litie-kwartetspel voor de bovenbouw. 
Een en ander was het initiatief van de 
projektgroep 4-12, bestaande uit de 
samenstellers John Wolthers en Agnes 
van Noort (Buro Regionale Voorlich- 
ting gemeentepolitie Noord-Holland), 
Hand Wagendrever en Ron van Oort 
(gemeentepolitie Hoorn, Jan van der 
Linde (gemeentepolitie Heerhugowaard) 
en Frank Steenman (gemeentepolitie 
Zandvoort). Het lag voor de hand dat 
de Zandvoortse scholen, evenals die 
van Hoorn en Heerhugowaard de pri- 
meur hadden van de uitreiking. 

Na een proefperiode van een half jaar 
in Noord Holland werd een enquête ge 
houden onder alle korpsen van ge- 
meentepolitie in de overige provincies. 
De unaniem positieve reakties op de 
enquête hebben de Direktie Politie van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
doen besluiten haar goedkeuring te 
hechten aan het landelijk uitbrengen 
van het materiaal. Dit betekent dat 
thans in geheel Nederland in plaatsen 
waar gemeentepolitie is op de scholen 
voor kleuter- en basisonderwijs het 
voorlichtingspakket, dat volledig op 
de denkwijze van de jeugd van vier tot 
twaalf jaar is afgestemd, zal worden ge- 
presenteerd. Na de tragiese brand 
van de afgelopen zo- 
mer heeft nu ook 
de rechterkant van 
de Haarlemmerstraat 
een geheel ander aan- 
zien gekregen. Het 
leek ons daarom een 
goede gedachte om 
met deze ansicht- 
kaart de in 1825 aan- 
gelegde straatweg, die 
zo'n belangrijk aan- 
deel heeft gehad in 
de ontwikkeling van 
ons dorp, weer eens 
in de herinnering te- 
rug te roepen. 2 Ged. gem. KAM. te huur 
eigen keuk., douche en wc, 
huur incl. gas, wat, electr. 
en cv. f 675,- p.m. 
Brieven onder nr. 62 buro 
van dit blad 

YOGA-STUDIO 

zandvoort 
We hebben een nieuw lespro- 
gramma. 

Bent u Nieuwsgierig? 
Bel gerust Gonny v. Huystee 
tel. 17889 of Anja Zuidweg 
tel. 16230. 

A. Ritman 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort BETUIGING VAK DANK 

Langs deze onpersoonlijke weg, maar niet 

minder oprecht bedoeld, wil ik gaarne heel 

hartelijk mijn dank betuigen jegens allen die 

door woord en gebaar de dagen van mijn 

afscheid van Zandvoort, van de kerk en van 

de pastorie, tot een onvergetelijke 

gebeurtenis hebben gemaakt. 

Ik doe dit mede namens mijn echtgenote, 

onze zoons en schoondochters. Alles 
mochten wij ervaren een plaats bij velen te 
hebben verworven gedurende de jaren die 

wij in Zandvoort doorbrachten. 

In de afgelopen dagen zijn wij er diep van 

onder de indruk gekomen dat er zovelen in 

onze samenleving ons een goed hart hebben 

toegedragen. 

Wij verlaten Zandvoort dan ook met een 
dankbaar gemoed. 

Namens de familie, 
C. Mataheru 
na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... fe> play-in 

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020 - 24 04 34 
zandvoort /kerkstraat 1 1 /tel. 02507-1 3580 ■J KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
De Driesterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 

-I _•■■■•■•••■■• • • ■■•■••■■■•■■■■•■■■■■*•■•• I 

i ^'"'"'WAARDEBON" ':§I 

! i ;•:•: Deze bon geeft 1 .75 voordeel op ;.;*; ! ; 
; ! ;Iv 250 gr. Amerikaanse Virginia pinda's >I; ! ; 

. ;;. ju— r Y"i^cfn/i^7 Geldig tot >•:■!: 

^■VI^ImI^HIIWb * •••■••■•■•■ •■■■ 


Kerkstraat 2 - Zandvoort gemeente 
zandvoort Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken bekend, dat zij hebben besloten aan 
de heer E.H.J. Teesseling, Dr. CA. Gerke- 
straat 47 rd. te Zandvoort en Taxi Jansen b.v., 
Zandvoortselaan 138-140 te Heemstede per 
1 januari 1983 voor een termijn van 5 jaren 
een nieuwe vergunning te verlenen voor het 
vervoer van personen met respectievelijk 
4 en 5 taxi's. 

Een afschrift van deze vergunningen ligt 
ter lezing ter secretarie gedurende de termijn, 
dat tegen deze beschikkingen beroep kan 
worden ingesteld. 

Beroep kan op grond van het bepaalde in 
artikel 55, eerste lid van de Wet Autover- 
voer Personen binnen 30 dagen na de datum 
van aeze bekendmaking worden ingesteld 
door belanghebbenden, de Commissie Ver- 
voervergunningen en door de Rijksinspec- 
teur van Verkeer in Noord-Holland en wel 
bij het college van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland. Zandvoort, 17 januari 1983. 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester, 

A.H.Merts. H. Machielsen. v 
REISBUREAU KERKM AN voor al uw reizen 
Grote Krocht 20 tel. 1 2560 

lüiitafllaf ie bureau 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 

Bouwbedrijf .lid, N. V.O.B VPOR AL UW vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkel betimmeri ngen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..meesterlottelaan 16 315428. v. i. Werff 

mijn bakker 
tinda 1746 

Gaathuiaplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKERIJ 

Van Petegem b . v . 

Kerfcpad 6 — Tel. 127S3 — Zand voort Ik zoek een baan 

als VERKOOPSTER in een modezaak 

voor permanent, seizoen of part-time 
tel. 023 - 33 86 64 bgg. 023 - 38 25 17 Te huur aangeboden 

BOVENWONING 

bestaande uit: woonkamer - open 

keuken - toilet - 2 sip. kam. - douche 

in het centrum van zandvoort 

Brieven onder nr. 61 buro van dit 

blad. restaurants 


.Visrestaurant 

Duivenvoorden TELEFOON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTESIHAAT49 ZANDVOORT 
Inboedelveiling 

Op donderdag 27 januari 's morgens 

10.00 uur in het veiüggebouw 

"De Witte Zwaan" 

t.o. Deurwaarder Ter Hoeven te 
Haarlem, 
w.o. zal worden geveild: meubilaire 
goederen -moderne en oma's tijd-, veel 
kleingoed, vloerbedekking en vele 
andere goederen. 
Wat verder is te bezichtigen op de kijk- 
dagen: maandag 24 en dinsdag 25 
janauri van 10.00 - 19.00 uur. 

Veilingdirectie 
Fa. Waterdrinker iedereen leest 
de krant 
altijd en overal. 

* tweewielerbadrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 HELP DE POLEN 
DE WINTER DOOR Het Poolse volk heeft het weder- 
om zwaar te verduren. Te weinig medica- 
menten. Te weinig voedsel Ie weinig 
bescherming tegen de ijzige kou. 
En opnieuw dreigen juist de zwakkeren 
van deze nood de dupe te worden. 

Kinderen, zieken, bejaarden, gede- 
tineerden en hun gezinnen. Die mensen hebben dringend hulp nodig. Van ons. 
Samen kunnen- we ze de winter door hel- 
pen. Met medicijnen. Met voedsel. Met 
kleding. En met dekens. Om de nood te 
lenigen vragen we u om een gift 

U kunt helpen door geld te storten 
op het bank- en gironummer 
5398 van de *Nederlandse Stichting Hulp Polen' Tegelijkertijd met 
deze landelijke campagne zal door vele, 
ons bekende, regionale en plaatselijke 
comités actie worden gevoerd 
Polen lij dt 

om solidariteit 83e jaargang no. 07 dhsdao 25 januari 1983 
eanduDürrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60, 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

de krocht en gemeenschapshuis 
mogelijk onderdak voor jongeren Er is een goede kans dat de werkgroep 
Iwanowitch voor een aantal van de 
voorgenomen aktiviteiten onderdak 
vindt in bestaande akkommodatie in 
het dorpscentrum. 

De werkgroep, die voor het eerst in het 
nieuws kwam door het kraken van de 
vroegere nogafabriek Iwanowitch, waar 
ze haar naam aan ontleende, had enige 
tijd terug een uitgebreid aktiviteiten- 
plan bij de gemeente ingediend Behal- 
ve een ruimte om hun plannen gestalte 
te kunnen geven eisten ze ook subsidie. 

De kommissie specifiek welzijn, die het 
dagelijks bestuur van de gemeente hier- 
over van advies moet dienen, heeft 
zich meerdere malen over deze affaire 
gebogen. Wat het jeugd- en jongeren- 
werk betreft heeft zij steeds op het 
standpunt gestaan dat voorrang ver- 
leend moest worden aan nieuwe akkom- 
modatie in Zandvoort-noord, het 
veelbesproken wijkcentrum 'tStekkie. 
De Iwanowitchjongeren lieten bij herha- 
ling weten er niets voor te voelen 'weg- 
gestopt' te worden in de flatwijk. Boven- 
dien is het nog allerminst zeker dat een 
nieuw buurthuis daar ooit van de grond 
komt. 

In overleg met een delegatie van de 
kommissie heeft Iwanowitch beslo- 
ten voorlopig de aandacht te konsen- treren op de aktiviteiten voor kinde- 
ren tot 11 jaar op da, woensdagmid- 
dag. Voor de oudere jeugd worden 
weekendplannen gemaakt. Hoewel er 
sprake van is geweest partikuliere ak- 
kommodatie in de dorpskern te gebrui- 
ken (bijv. ruimtes in beheer van scou- 
ting of kerkeraad) stelde de werkgroep 
zich in het overleg principieel op. De 
gemeente diende, zo luidde het, haar 
verantwoordelijkheid voor het jonge- 
renbeleid waar te maken. Een stand- 
punt dat de welzijnskpmmissie kon 
billijken. Ruimte is nu gezocht en 
gevonden in het Gemeenschapshuis 
(woensdagmiddag) én in de Krocht 
(vrijdagavond en zaterdagavond) . De 
beheerders van deze gebouwen zijn in 
principe bereid afspraken te maken 
met Iwanowitch. 

Op 2 februari komt de kommissie op- 
nieuw bijeen om het resultaat van de 
besprekingen tussen jongeren en be- 
heerders te bezien. Dan zal ook duide- 
lijk worden wat de financiële konse- 
kwenties zijn. Het is aannemlijk dat 
Iwanowitch financiële steun vraagt aan 
het gemeentebestuur. De raad heeft 
daarover het laatste woord. Volgens 
wethouder Jongsma die zich terug- 
houdend opstelt, zullen gelden 
besteed aa» de Iwan-jeugd in minde- 
ring gebracht moeten worden op het 
budget voor eventuele nieuwbouw 
van'tStekkie. 
De voorzitter van de kommissie, Hans 
Hogendoorn, toonde zich afgelopen 
donderdag 'gematigd optimisties' over 
de haalbaarheid van de jeugdplannen. 
'De naam Iwanowitch heeft een wat ne- 
gatieve klank gekregen, zo zei hij, maar 
het polariserende is er nu wel af'. De 
kommissie was onder de indruk, al- 
dus de voorzitter, van het entoesiasme 
en de inspiratie van de werkgroep. sanduoortse hoerar* nieuws 

kort& klein o Het monster van Loch Ness is nog 
niet voor onze kust opgedoken, maar 
de zee brengt toch wel veel verrassin- 
gen. Geheimzinnige piepschuimen bol- 
len, pakjes met hasjies, afgedwaalde 
zeehonden en dolfijnen en wat dies 
meer zij. Jongstleden dinsdag kwam 
een mysterieus bolvormig objekt in 
zicht, waar de duik- en demontageploeg . 
van de marine uit Den Helder zich op 
afspoedde. Bij aankomst van het specia- 
listenteam hadden de golven het voor- 
werp inmiddels weer opgeslokt. Ver- 
moedelijk betrof het een zuurstoftank 
van een V2, de dood en verderf zaaiende 
vliegende bom uit de tweede wereld- 
oorlog. • In de nacht van vrijdag op zaterdag 
was het opnieuw onrustig in het cen- 
trum van de gemeente. In de Haltestraat 
en Kleine Krocht en omgeving braken 
vechtpartijen uit. Tweemaal werd om 
politie-assistentie gevraagd in een 
broodjeszaak aan de Kerkstraat. De 
sterke arm bracht daar de agressieve 
klientele tot bedaren. Arrestaties wer- 
den niet verricht. 

• Twee zandvoorters van 18 en 20 jaar 
bekenden zaterdag een inbraak in een 
garage aan de Prinsesseweg. Zij forceer- 
den daar een box en gingen er vandoor 
met 4 komplete autowielen. De 18-jari- 
ge jongeman keerde later nog eens terug 
om zich in het onrechtmatig bezit te 
stellen van een lastrafo en een kompres- 
sor. 
zvm ontsnapt in slotfase 
aan nederlaag De langdurige rustperiode heeft de voet- 
ballende zondagamateurs van de bad- 
plaats geen goed gedaan. De strijd te- 
gen rade lantaarndrager NFC konden 
ze niet in hun voordeel beslissen. Inte- 
gendeel, het schealda niets of de meeu- 
wen hadden met lege handen huiswaarts 
moeten keren. 

Het hernieuwde optreden van Duncan 
Pratt en Cor Plaisier heeft de zandvoor- 
ters nog niet uit het d.al kunnen halen. 
Het wedstrijdritme ontbrak en vloeien- 
de kombinaties behoorden tot de zeld- 
zaamheden. Het team als geheel maak- 
te een zwakke indruk, al waren er indi- 
vidueel wel lichtpuntjes te ontdekken. 
Zo stak keeper Bos in een uitstekende 
vorm en speelde Frans Makau een heel 
goede wedstrijd. 

Na een wederzijds voorzichtige start 
nam NFC als eerste het initiatief om de 
vijandelijke veste te bestormen. Het 
ZVM-doel kwam geregeld onder vuur 
te liggen, maar de precisie ontbrak en 
de kustverdediging weerde zich uit alle 
macht.. De ZVM-aanval stelde er een 
schot van Makau tegenover, dat rake- 
lings langs ging en een uithaal van 
Plaisier die tot hoekschop verwerkt 
werd. 

De openingtreffer kwam op naam van 
de NFC-ers. Na een snelle vleugelaktie 
van Van Arnhem, gevolgd door een 
puntgave voorzet, stond Henk Henge- 
veld klaar om de bal in de touwen ach- 
ter Bos te deponeren. De 1-0 achter- 
stand konden de meeuwen vóór de rust 
niet meer wegwerken, ook al schiepen 
zij zich soms kleine kansjes, waaronder 
een gevaarlijke kopbal van specialist 
Pratt. 

Ook in de tweede helft was ZVM niet 
bij machte het overwicht van NFC te 
doorbreken. Van Arnhem kreeg een 
droomkans, maar het houtwerk be- 
hoedde de spelers vande badplaats 
voor een groter debacle. Pogingen om 
in ieder geval een gelijkspel te force- 
ren leken tot mislukken gedoemd. 
Schoten van Steef Water en Cor Plai- 
sier gingen rakelings'langs. Een blunder 
van de NFC-defensie bracht in de voor- 
laatste minuut redding. De NFC-ers 
speelden verkeerd terug op hun doel- 
man en Steef Water profiteerde alert, 
1-1. Een uitslag waarmee ZVM gezien het vertoonde spel meer dan tevreden 
mocht zijn. 

Van de zes ploegen aan de voet van de 
ranglijst heeft, een schrale troost voor 
de meeuwen, dit weekeind niemand 
zijn positie kunnen verbeteren. DCG 
verloor, Lugdunum en Aalsmeer hiel- 
den elkaar in evenwicht en SEW ver- 
overde in het duel tegen koploper 
AFC een punt. De krachtverhoudingen 
tussen de degradatiekandidaten zijn 
dus nauwelijks veranderd. Het wordt 
nu wel echt tijd dat de zandvoorters 
wat afstand nemen. Of dat a.s. zondag 
in de badplaats mogelijk is tegen de 
sterke Stormvogels is de vraag. Maar 
een uiterste krachtinspanning is het 
zeker waard. ,J 
waterstanden 


Jan. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


LW. 


22 


08.27 


16.26 


21.00 


05.02 


23 


09.17 


17.17 


21.57 


05.5G 


24 


10.15 


18.15 


23.03 


07.03 


25 


11.25 


19.26 


— .— 


0816 


26 


00.16 


08.16 


12.43 


2043 


27 


01.30 


09.30 


13.58 


21.57 


28 


02.34 


10 33 


14.59 


22.59 


29 . 


03.24 


11.23 


15.40 


23.41 


30 


04.11 


12.11 


16.20 


00.20 


31 


04.54 


1254 


17.03 


01.03 Springtij 31 januari Vrijwillige Hulpverlening 17373 mannenkoor op beeldbuis 


Afgelopen donderdagavond stemde half Zandvoort af op de Tros. Niet omdat 
deze omroep nu het heil verkondigt in kleur ofzwart-wit, maar om langzamer- 
hand roemruchte plaatsgenoten te kunnen aanschouwen. In het programma 
'op losse groeven ' verscheen het Zandvoorts Mannenkoor. Voor de opname 
waren de zangers van het 'Drinklied',, een kamavalshit ook voor de zuiderbu- 
ren, afgereisd naar het belgiese Arendonk om in de sporthal Okido hun stem- 
banden te oefenen en vervolgens te smeren met goudgeel vocht. Bij de verslaaf- 
de fans staat het koor nu vast en zeker op de videoband. zachte winter begunstigde 
eerste cycle-cross foto Jacob Koning De organisatoren van de eerste wieler- 
veldrit in Zandvoort, die afgelopen zon- 
dag werd gehouden, kunnen met genoe- 
gen op een geslaagde dag terugzien. 

Er komt heel wat voor kijken voordat 
een dergelijke evenement tot in de punt- 
jes geregeld is en het risiko dat alle in- 
spanningen tevergeefs blijken omdat de 
(weers)omstandigheden tegenzitten, 
blijft levensgroot aanwezig. Peter Ver- 
steege. Jaap Schilder en Jan van Ries- 
sen (HSV Kampioen) -kregen dit keer 
van vele kanten de broodnodige mede- 
werking. Het samenspel met gemeen- 
te, politie en ehbo-ers verliep uitstekend, 
het publiek kwam in grote getale opda- 
gen en het weer was nu eens geen spel- 
breker maar een zonnige kameraad. 

Ook sportief gezien was de cycle-cross 
een sukses. De koereurs maakten er een 
heuse slijtageslag van op het parkoers 
bij het parkeerterrein aan de Bredero- 
destraat. De toeschouwers dromden 
langzaam maar zeker samen bij het 
meest spektakulaire punt van de om- 
gang, de afsteekkuil, waar de wielren- 
ners bijna zes meter moesten afdalen 
om hun weg vol obstakels te.kunnen 
vervolgen. Menig koereur beet op die 
plek in het zand. 

Om 12.30 uur begon het voorprogram- 
ma. Rennertjes-in-spe tussen acht en 
veertien jaar zetten onder luide aan- 
moedigingen hun beste wieltjes voor. 
Bij de allerjongsten (8/9 jarigen) ging 
Danny van Toor met de eer strijken. 
De jeugdige zandvoorters Helen en 
John Schilder wonnen bij de 10/1 1 en 
12/13 jarigen. Winnaar bij de 14-jari- 
gen werd H. Besteman, die zijn naam 
meehad. 

In de kategorie nieuwelingen, die om 
13.00 uur de startlijn achter zich liet, 
toonde E. van Beek van Alcmaria Vic- 
trix uit de kaasstad overtuigend aan de 
sterkste te zijn. Bij de liefhebbers/ve- 
teranen bleek dat Herman Zuiderduyn 
uit Lisse het crossen nog lang niet ver 
leerd was, al zat Koolloos, ook al van 
de wielrenvereniging Bollenstreek hem 
dicht op de hielen. Een andere oude 
rot in het métier, Nico Slingerland ein- 
digde als derde. 

Het hoofdnummer van de middag was 
de cross voor amateurs/junioren. Een uit- 
puttingsstrijd van liefsteen uur. Pim 
Kraakman nam al direkt na het begin 
resoluut de leiding en het leek er lan- 
ge tijd op dat hij die niet meer zou af- 
staan. Peter van de Knoop echter, die 
na een valpartij achterop was geraakt, 
wist hem toch nog te achterhalen. On- 
ze plaatsgenoten Volkert Paap en Piet 
Schijff kwamen uitstekend voor de 
dag met een resp. 5e en 14e plaats. 
Zandvoorts favoriet Wim Koene kon 
de hooggespannen verwachtingen niet 
helemaal waarmaken, al is een 10e 
plaats natuurlijk geen slecht resultaat. 

De einduitslag: 

1. Peter van de Knoop (Haarlem) 

2. Pim Kraakman (Alkmaar) 

3. Tom Zwirs (Zwanenburg) 

4. D. van Reek - Ie junioren (Lisse) 

5. Volkert Paap (Zandvoort) 

6. Ron Vroom (Haarlem) 

7. G. Albrink (Kennemerland) 

8. Peter Steevenhaagen (Haarlem) 

9. Harry Oppenh.uis ( Amsterdam) 
10. Wim Koene ( Zandvoort 

14. Piet Schijff ( Zandvoort) si ■ nieuws 

kort & klein • Aanstaande zondag, 30 januari, zal 
het koor van ouderen 'Voor Anker' in 
de hervormde kerk een konsert geven 
onder leidingvan Riet van Pruissen- 
Jongens en Maria Hufferman aan de 
piano. Verder werken mee de solisten 
Trudy van Duijn-van Staveren en André 
Wesselius, Het Dames Vocaal Ensemble, 
eveneens ondenleiding van Riet van 
Pruissen, en het Haarlems Koper En- 
semble. Er zullen werken ten gehore 
worden gebracht van o.a. Mendels- 
sohn, Bach, Brahms, Schubert, Haydn 
en Mozart, terwijl het programma te- 
vens een aantal volksliedjes vermeldt. 
Het konsert, dat gratis toegankelijk is, 
begint 's middags om half drie. - 

• Op zaterdag 5 en zondag 6 februari 
a.s. organiseert de Haarlemse wandel- 
sportvereniging 'Jan Pastoors' de derde 
tocht van de winterserie. 

De start is vanuit het ontmoetingscen- 
trum "t Zijltje', Korte Zijlweg 9a te 
Overveen (naast rk-kerk). De 20 km.- 
lopers starten tussen 10.30 en 11.1 5 uur. 
Voor de overige afstanden,5 - 10 - 15 
km naar keuze, is de starttijd tussen 
10.30 en 12.30 uur. Voor verdere inlich- 
tingen tel. 023 - 24 19 27 of 3433 87. 
N.S. reisreduktie tot station Overveen. Op het formulier staat een verklaring 
waarin ze de huisarts toestemming ver- 
lenen meer gegeven over hen te ver- 
schaffen, als de mediese informatie die 
zij zelf geven niet voldoende is. 
Als de aanmeldingsformulieren bij het 
Rode Kruis binnen zijn, treedt de se- 
lektieprocedure in werking. 
Aanmelding houdt namelijk niet in dat 
men geplaatst kan worden. Men moet 
wel met positief resultaat door de me- 
diese en sociale selektie heen komen. 
Voor inlichtingen en/of aanmeldingen 
kunt u zich wenden tot de plaatselijke 
Rode Kruis-afdeling, Trompstraat 19 
flat 6, 2041 JE Zandvoort, tel. 02506- 
1 46 24 of het Kringbureau Noord-Hol- 
land van het Ned. Rode Kruis. Dr. 
Schuitstraat 2, 1942 AC Beverwijk, tel. 
02510-267 94 Cafébedrijf 
in Zandvoort 

Zoekt op korte termijn, liefst al per 
februari 1 983, een 

enthousiaste 
medewerkers m/v 

Het café is een reeds jaren bestaand, goed 
lopende zaak, geopend van 's morgens 7 

tot 's nachts 3 uur, zomer én winter... 
Onze kandidaat heeft een ruime ervaring 
in het runnen van een horecabedrijf, 
weet van aanpakken in een 5-daagse 
werkweek en kan uiteraard goed met 
mensen overweg- 
Echtparen die zich aangesproken voelen 
om dit bedrijf samen te gaan runnen zijn 
natuurlijk óók welkom.. 

Brieven met achtergrondinformat 

sturen onder or. 71 van dit blad nzijn 
itie I 
gemeente 
zandvoort DIENST VAN 
PUBLIEKE WERKEN 

SLUITING VUILLAADSTATION 

i.v.m. noodzakelijke onderhouds- 
werkzaamheden zal het vuillaad- 
station aan de Van Lennepweg op 
donderdag 27 januari a.s. gesloten 
zijn. 

de direkteur 
Ing. N. Wertheim V 
ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. omroepers YOGA-STUDIO 

zandvoort 
We hebben een nieuw lespro- 
gramma. 

Bentu Nieuwsgierig? 
Bel gerust Gonmj v. Huystee 
tel. 17689 of Anja Zuidweg 
tel. 16230. A. Ritman 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort kommissie wil verenigingen verplichte 
kontributieverhoging kwijtschelden iTjW • Sinds vorig jaar geldt een nieuwe aan- 
meldingsprocedure voor de jaarlijkse 
vakantieweken van het Nederlandse 
Rode Kruis. De gasten van de tehuizen 
en het hospitaalschip J. Henry Dunant 
kunnen zich nu zelf voor een vakantie- 
week aanmelden bij de plaatselijke af- 
deling van het Ned. Rode Kruis. 
Zij kunnen reageren op artikelen die in 
diverse bladen verschijnen en ontvangen 
dan een aanmeldingsformulier. De gas- 
ten moeten dit zelf, samen met de huis- 
arts, invullen. De kommissie specifiek welzijn voerde 
vorige week donderdag inleidende be- 
sprekingen over het gemeentelijk sub- 
sidiebeleid dat het komend begrotings- 
jaar 83-84 van kracht moet worden. 

Zowel dit jaar als vorig jaar zijn alle ver- 
enigingen in de sociaal-kulturele sektor 
door het gemeentebestuur op de nul- 
lijn gezet, wat met het oog op de infla- 
tie een financiële aderlating beteken- 
de. Tegelijkertijd werd in overeenstem- 
ming met het soc. kult. programma 
'82- '85 de verplichting ingesteld de 
eigen bijdrage van de leden met 5% te 
verhogen. 

De vergaderingen van de welzijnskom- 
missie worden tegenwoordig door meer 
publiek bezocht dan ooit. Het begint 
langzamerhand vooral bij verenigingen 
en groeperingen door te dringen dat de 
adviezen van deze kommissie toch 
enig gewicht in de schaal leggen. Om- dat er ruimschoots gelegenheid is het 
woord te voeren, kan men in een vroeg 
stadium van de gemeentelijke besluit- 
vorming het eigen belang verdedigen. 

De kommissie maakte zich vorige week 
grote zorgen over de toekomst van het 
zandvoorts verenigingsleven. Nu de in- 
komens achteruithollen, kunnen blijven- 
de kontributieverhogingen een teruggang 
van. het aantal leden teweeg brengen. Ge- 
koppeld aan de toch al snelle vergrij- 
zing van het ledenbestand geen prettig 
vooruitzicht. De meningen over het 
werkelijke effekt van de financiële ma- 
laise liepen overigens uiteen. 

Terwijl sommige kommissiegenoten 
aanwijzingen meenden te hebben dat 
hier en daar al leden om geldsredenen 
afhaakten, berichtte ambtenaar Panne- 
keet dat uit een voorlopig onderzoek 
daar niets van gebleken was. Men ver- 
wachtte in ieder geval dat de zandvoor- ters binnen afzienbare tijd kieskeuriger 
zouden worden. Van meerdere klups te- 
gelijkertijd lid zijn wordt dan te duur. 
Een selektie die nog niet rampzalig 
hoeft te zijn. Dat wordt het wel als ou- 
ders hun kinderen op de nullijn voor 
deelname moeten zetten. 

Na ampel beraad besloten de leden van 
de kommissie een brief aan b en w te 
sturen met het verzoek zo spoedig mo- 
gelijk te melden welk bedrag beschikbaar 
zou komen voor het soc. kul. werk. Een 
tweetal adviezen wordt daaraan toege- 
voegd. De subsidies zouden trendmatig 
verhoogd dienen te worden (plus 4°/o) 
en de verenigingen mogen de kosten- 
stijging proberen op te vangen op de 
wijze die hen goeddunkt. Een zuinig 
oog en een scherp potlood zal dan, zo 
hoopt men, nog wonderen kunnen 
verrichten. Het is wel toegestaan, maar 
niet meer verplicht de kontributies te 
verhogen. 83e jaargang na. CS 
vrijdag 28 januari 1983 Eanduoürtee hoera 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37 .50 per post 
aad moet in de krant lezen 
wat b en w bekokstoven De bijeenkomst van het badplaatsparle- 
ment jongstleden dinsdag kende eigen- 
lijk alleen een voorspel en een naspel. 
De daad van burgerliefde daartussenin 
mocht geen naam hebben. 

De pvda-fraktie wilde bij de vergader- 
start de voorgenomen lening van 
f. 100.000,- van de zandvoortse ge 
meenschap aan de circuitbazen op de 
agenda plaatsen, maar dat strandde op 
een halsstarrige burgemeester. Van een 
officieel kollegevoorstel was nog geen 
sprake, de lening kon niet ter diskus- 
sie staan op basis van kranteberichten. 
Vvd en inspraak nu knikten instem- 
mend en daarmee was het van de baan. 

De socialisten hadden echter nog meer 
pijlen op hun boog Een nota over de 
struktuurstudie, een intern werksche- 
ma, bleek uitgereikt te zijn aan de vvd- 
fraktie, maarniet aan de overige raads- 
leden. Een blamage voor de demokra- 
tie, aldus pvda-er Aukema. De voorzit- 
ter van de dorpsraad was het roerend 
met hem eens, geen stijl was het, het 
mocht niet voorkomen. Een debat was 
naar de mening van de magistraat ver- 
volgens niet meer nodig. 

Aukema was een andere mening toege- 
daan. Hij gaf het kollege in overweging: 
het niet te ontkennen, ekskuses aan te 
bieden, binnen 24 uur dezelfde infor- 
matie te verstrekken aan alle gepasseer- 
de volksvertegenwoordigers en in b en 
wte bespreken hoe men ondemokra- 
ties handelen van een meerderheid ten 
opzichte van een minderheid kon voor- 
komen. De socialist, goed op de hoogte 
van de sluipwegen van het raadsspel, 
besloot met de opmerking 'verder heeft 
u gezondigd tegen het 11e gebod, gij 
zult niet betrapt worden.' 
Aukema: b enw hebben gezondigd 
tegen het He gebod Vrijwillige Hulpyerlejning 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 
nieuws 

kort & klein: • Hedenavond stelt de plaatselijke vvd- 
af del ing de zandvoorters in de gelegen- 
heid met elkaar en met raadsleden en 
wethouders te diskussiëren in Hotel 
Keur om 20.00 uur. Een wellicht in- 
teressante gedachtenwisseling over 
diverse politieke onderwerpen en over 
de toekomst van Zandvoort. Iedereen 
is van harte welkom op deze openbare 
bijeenkomst. Van As (cda), Termes (d'66) en Koning 
(gem. belangen) sloten zich graag bij 
hem aan. Wethouder Flieringa reageer- 
de op eigen wijze: 'mij kennende zal 
het u niet verbazen dat er enkele stuk- 
ken uit het plafond gevallen zijn, toen 
mij dit ter ore kwam. Het had nooit 
mogen gebeuren.' 

De schuldige lag geenszins op het kerk- 
hof, maar zat rustig achter de kollege- 
tafel. Liberaal Jongsma erkende sim- 
pelweg dat hij zijn fraktiege noten in- 
geschakeld had om zich te laten advi- 
seren. Het boetekleed trok hij niet 
aan, van berouw was niets te bespeu- 
ren. 

De oppositiepartijen waren niet alleen 
razend over dit eenzijdig informatielek. 
Ook de wijze waarop het dagelijks be- 
stuur van de gemeente met plannetjes 
stoeit en daar kond van doet tegen 
wakkere joernalisten, maar niet tegen 
raadsleden, was hen een doorn in het 
oog. Christendemokraat Ingwersen probeer- 
de het aanvankelijk op speelse wijze uit 
te leggen. 'Via de kranten hoor ik nog 
eens wat over Zandvoort,' meldde hij. 
Personeelsbeleid, rekreatieplannen, 
breed overleg, leningen, de bestuur- 
ders onderhouden zich graag met de 
pers, de raadsleden horen er niets over. 
Machielsen antwoordde in stijl: 'heel 
verstandig om de krant te lezen, zo 
blijft u goed op de hoogte'. De cda-er 
repliceerde: 'Ik heb de neiging het vro- 
lijk te brengen, ook als ik kwaad ben. 
Daar moet u zich niet door laten mis- 
leiden. Als dit uw beleid is, wordt ik echt nijdig.' De burgervader gaf echter 
geen krimp; 'zoals u gemerkt heeft, be- 
staat er een aktieve pers. Die heeft recht 
op een behoorlijk antwoord als er om 
informatie gevraagd wordt. Niets weer- 
houdt raadsleden om ook zelf de tele- • 
foon te pakken.' Demokratie via de 
PTT, de jaren '80 worden steeds boeien- 
der. 

De vvd-raadsleden hielden zich de hele 
avond opvallend stil. Zij steunen (naar 
eigen zeggen) niet alleen op de zwijgen- 
de meerderheid, zij zfjn het ook vaak. waterstanden? 


febr 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


05.40 


13.40 


17.51 


01.51 


2 


06.30 


14.30 


18.34 


02.34 


3 


07.11 


15.12 


19.17 


03.18 


4 


07.52 


15.54 


20.09 


04.10 


5 


08.38 


16.38 


21.19 


05.21 


6 


09.40 


17.40 


22.26 


06.26 


7 


10.55 


18.54 


23.47 


07.47 


8 


— .- 


07.47 


12.14 


20.13 


9 


01.01 


09.01 


13.24 


21.22 


10 


01.59 


09,58 


14.14 


22.15 


11 


02.41 


10.41 


14.50 


22.50 


12 


03.10 


11.11 


15.17 


23.17 


13 


03.43 


11 45 


15.53 


23.54 


14 


04.24 


12.25 


16.31 


00.31 


15 


04.55 


12.55 


17.10 


01.10 


16 


05.35 


13.35 


17.45 


01.44 


17 


06.13 


14.12 


18.16 


02 15 


18 


06.45 


14.42 


18.45 


02.45 


19 


07.14 


15.13 


19.22 


03.22 


20 


07.52 


15.52 


20.16 


04.17 


21 


08.47 


16.48 


21.28 


05.30 


22 


10.00 


18.01 


22.54 


06.54 


23 


11.26 


19.27 


— .— 


08.18 


24 


00.18 


08.18 


12.48 


20.48 


25 


01.28 


09.27 


13.57 


21.58 


26 


02.25 


10.24 


14.50 


22.51 


27 


03.20 


11.20 


15.31 


23.31 


28 


04.05 


12.05 


16.14 


00.14 


Sprii 


igtij 1 5 februari 


Doodtij 7 - 23 februari Steun het Astma fbn 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidntr&at. 
- 1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoeran* Postgiro 55055. groeten uit zandvoort Leusden. 


Al is de temperatuur 
er niet naar, het is 
toch hartje winter en 
om de lezers alvast 
op zomerse gedach- 
ten te brengen ko- 
men we vandaag met 
een zonnige Strand- 
weg. Voor hen die 
Zandvoort van voor 
de oorlog kennen 
betekent deze an- 
sichtkaart tevens 
een herinnering aan 
de daaraan gelegen 
winkels alsAnt. Ba- 
kels, De kleine Bij- 
enkorfvan C. Keur 
(Potte-Keessiej en 
Confiserie Oriëntale 
I. Petrovitch, èn aan 
de 'blaaspoepen'. plaatsgenoot joop van santen 

schreef boek over ondergang 
van weimar-duitsland Onze plaatsgenoot Dr. J. van Santen 
heeft een nieuw boek het licht doen 
zien. Volgend op de publikatie van het 
boekje 'Welvaart en welzijn' in 1970 
heeft van Santen zich diepgaand bezig 
gehouden met de meest duistere en 
rampzalige fenomenen van de 20e eeuw: 
het stalinisme en het fascisme. 

Over het stalinisme hield hij enkele 
jaren terug voor klein publiek een le- 
zingenserie in de openbare bibliotheek 
alhier. Kort daarop werd hij uitgeno- 
digd om als gastdocent op te treden 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 
toen daar een fascisme-projekt van start 
ging. 

Het resultaat van jarenlange arbeid ligt 
binnenkort in de boekhandel onder de 
titel: 'Wei mar 1933, demokratie tussen 
fascisme en kommunisme'. De publikatie 
verschijnt precies 50 jaar na de machts- 
overname in Duitsland door Hitler en 
onderzoekt de oorzaken van het opko- 
mend fascisme. 

Volgens van Santen zijn die gelegen in 
een totale krisis van de duitse samenle- 
ving, niet alleen een ekonomiese en po- 
litieke, maar evenzeer een geestelijke 
krisis, waarvan de wortels reeds bij Lut- 
her zijn terug te vinden. De gerechtvaar- 
digde opstand tegen de korruptie van 
de katholieke kerk ontaarde in de pre- 
diking van de gehoorzaamheid als opper- 
ste deugd. 'Der Untertan' verschijnt. 

Van Santen weet waarover hij schrijft. 
Niet alleen uit de vele boekwerken die 
hij voor zijn studie geraadpleegd heeft, 
maar ook uit persoonlijke ervaring. Hij 
werd geboren in 1908 in Rotterdam. 
Geschokt door de verpaupering van de 
arbeiders tijdens de krisisjaren sloot hij 
zich aan bij de CPN. In de jaren vöór 
de oorlog was hij aktief in het Comité 
Hulp aan Spanje, gericht tegen het 
Franco-bewind, en in het Comité van 
Waakzaamheid tegen oorlog en fascis- 
me. In de oorlogsjaren richtte hij met 
anderen het illegale blad 'De Vrije Ka- 
theder' op, dook in '41 in Amsterdam 
onder waar hij zijn verzetswerk voort- 
zette. Na de oorlog was hij enige jaren 
fraktievoorzitter van de CPN in de eers- 
te kamer. 

In 1955 brak hij definitief met de kom- 
fnunisten. De stalinistiese praktij van de 
partij kon hij in geweten niet meer ver- 
antwoorden. Hij koos voor de vrijheid 
van denken, ook al werd hij daarna 
door de meeste 'kameraden' met de 
nek aangekeken. In woord en geschrift 
legt van Santen sindsdien steeds meer 
nadruk op de verworvenheden van de 
parlementaire demokratie, die uit alle 
macht verdedigd dient te worden tegen 
oude en nieuwe barbarij. 

Van Santen's grote emotionele betrok- 
kenheid bij de bescherming van de bur 
gerrechten bracht hem soms in nieuwe 
konf likten, als hij de grenzen van zijn 
eigen gelijk uit het oog verloor in ver- 
houding tot het 'andere' gelijk van som- 
mige medeburgers. Zo verdedigde hij 
het principe van het eigendomsrecht 
tegenover de buitenparlementaire ak- 
ties van zandvoortse krakers. Dat hij 
vervolgens door hen aangevallen werd, 
niet op zijn argumenten, maar op zijn 
persoonlijke integriteit, heeft hem toen 
diep geschokt. In de badplaats staat 
Joop van Santen verder bekend als fer- 
vent anti circuit-man, die zowel het 
'moordend' karakter van de racesport 
als dfrgeluidsterreur als barbaars be- 
schouwd, niet passend in een humane 
samenleving. 
familieberichten Op woensdag 26 januari 1983 overleed zacht en kalm in de leeftijd van 82 
jaar, de Heer 

W. VAN VEEREN 

de begrafenis zal plaatsvinden op maandag 31 januari a.s. om 1 1.30 uur op 
de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. 

H. van Wijk 
F.M. van Deursen 

Correspondentie-adres: 

Oosterparkstraat 66 - 2042 AT Zandvoort. 
kerkdiensten 
medische dienst HERVORMDE KERK 

zondag 30 januari 1983: 
"i. 10.00 uur : Ds. W. Dijckmeester uit Aer- 
4 denhout. 

. GEREFORMEERDE KERK 
zondag 30 januari 1983: 
10.00 uur : Ds. W. Dijckmeester uit Aer- 
denhout. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 30 januari 1983: 
10.30 uur: Lepra-zondag dienst ver- 
zorgd door eigen leden. 

$ OOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 29 januari 1983: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 30 januari 1983: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceaciliakoor. van Santen heeft zijn sporen verdient in het verzet DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apoteek; H.B.A. 

Mulder, tal. 13185 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 Het kon niet anders of deze boeiende 
persoon, wiens krities denken en spre- 
ken tot tegenspraak uitnodigt, heeft 
ook een boeiend boek geproduceerd, 
waar veel van zijn persoonlijke erva- 
ringen in zijn verwerkt. "Weimar 1 933' 
is geen simpel boek dat bij de borrel- 
tafel gekonsumeerd kan worden. Wie 
zich de moeite wil getroosten het soms 
filosofiese jargon door te werken, houdt 
er wel een bijzonder inzicht aan over. In- 
dringend is de analyse van een totale 
krisis die de wereld duur te staan is ge- 
komen. Onthullend is de beschrijving 
van de medeverantwoordelijkheid van 
de arbeiderspartijen voor de politieke 
malaise van die jaren, de rol van de VS 
in de ekonomiese krisis en de plaats, 
van Stal in, die door Van Santen geëti- 
ketteerd wordt als 'de linkse rechter- 
hand van Hitler'. In een tijd waarin een nieuwe krisis 
zich dreigt door te zetten, waarin fas- 
cistiese en racistiese tendenzen de kop 
op steken, kan het geen kwaad de _ 
historie te herlezen, ook al herhaalt 
die zich nooit in dezelfde vorm. Van 
Santen zelf wijst er in zijn slotwoord 
op dat het groepsegoisme weer aktueel 
is en ziet dat in onze multiraciale sa- 
menleving als een ernstige bedreiging 
van de vrijheid. 

Zandvoorters die zich het boek willen 
aanschaffen kunnen terecht bij boek- 
handel 'De Krochtf. Het is een uitgave 
van SUN, Nijmegen en kost f.24,50. 
Maar ook als men zich eerst nog wil 
beraden, is dat heel goed mogelijk. 
Het boek van onze plaatsgenoot komt 
uitgebreid aan de orde in het opinieblad 
'De Groene' van deze week. burgerlijke stand volgende maand barst energiediskussie 
ook in zandvoort los 

18-24 januari 1983 

ondertrouwd: Robertus Hendricus 
Johannes Demmers en Johanna Wilma 
Kreuger. 

gehuwd: Gijsbertus Maria van der 
Valk en Patty ten Broeke; Joseph Wil- 
lem van den Bergh en Arina Martine 
Coster. 

overleden: Klaasje Houwen geb. vna 
der Meulen„oud 96 jaar; Marijtje Drom- 
mel, oud 92 jaar. Nederland staat dit eerste halfjaar voor 
de keuze. Regering en parlement moe- 
ten binnen niet al te lange tijd beslis- 
singen nemen over het energiebeleid 
dat tot het jaar 2000 moet worden ge- 
voerd. Met name op het gebied van de 
elektriciteitsvoorzieningen staan beslis- 
singen voor de deur. 

Moeten we méér of juist minder ener- 
gie gaan gebruiken? Moet het gebruik 
van steenkool worden uitgebreid? Wat 
moet er gebeuren met kernenergie? 
Moeten we veel meer gebruik gaan 
maken van wind- en zonne-energie? 
Om te komen tot een verantwoord 
energiebeleid, willen regering en 
parlement weten hoe de bevolking 
erover denkt. Want het energiebeleid 
is geen op zichzelf staande zaak. De 
keuzen die straks op energiegebied zul- 
len worden gemaakt, hebben alles te 
maken met zaken als onze ekonomie, 
het miljeu, de werkgelegenheid, onze 
koopkracht en de ontplooiingskansen 
voor de armste landen. 

Om erachter te komen hoe de bevol- 
king over het energiebeleid denkt, 
heeft de regering —in overleg met het 
parlement— een Stuurgroep ingesteld, 
die een 'Brede Maatschappelijke Dis- 
cussie' over het energiebeleid heeft 
voorbereid. Die diskussie brandt nu 
- in het eerste halfjaar— overal in Ne- 
derland los, dus ook in Zandvoort 
De Stuurgroep, begon haar werkzaam- 
heden met het verzamelen van informa- 
tie over het energievraagstuk en van 
de opvattingen en vragen op energie- 
gebied die bij de bevolking leven. 

Mede op basis hiervan heeft de Stuur- 
groep nu haar 'Tussenrapport' uitge- 
geven; een boek van ruim 200 pagina's, 
waarin uitgebreide informatie over ener- 
gie wordt gegeven en waarin bovendien 
wordt geschetst welke samenhangen er 
bestaan tussen energie, ekonomie en 
miljeu. Dit Tussenrapport is vanaf 1 
februari 1983 voor vijf gulden verkrijg- 
baar bij de openbare bibliotheek. Het 
Tussenrapport kan ook worden be- 
steld door f 9,25 over te maken op 
postgiro 121488 t.n.v. Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energie- 
beleid, Postbus 20102, 2500 EC 's- 
Gravenhage. 

Op alle postkantoren ligt tot begin 
maart de gratis BMD-krant, 'Energie- 
beleid voor morgen'. Daarin staat waar 
het in de BMD om gaat. De krant, die 
informatie over energiebronnen, ener- 
giegebruik en de gevolgen daarvan bevat, 
kan ook afgehaald worden op adres van 
de Zandvoortse Koerant, Achterweg 1. 

De Stuurgroep organiseert plaatselijke 
diskussies in vrijwel alle gemeenten. De 
preciese datum voor Zandvoort is nog 
niet bekend. In ieder geval zullen de 
gespreksavonden plaatsvinden vóór 1 
juli. De eerste avond wordt uitgebreid 
informatie verstrekt over energie en 
energiebeleid. Op de tweede avond- 
— waarschijnlijk 2 weken later— komt 
de eigenlijke diskussie aan bod. De 
deelnemers kunnen hun mening kwijt 
op formulieren die in een eindrapport 
verwerkt zullen worden. Dat wordt 
eind 1 983 aangeboden aan regering 
en parlement. 

Werkgroep Energie Diskussie. 

De Stuurgroep is niet de enige die bij- 
eenkomsten belegt. Op 21 februari a.s. 
komt de afdeling Zandvoort van de werkgroep energie diskussie in aktie. 
In wïjkgebouw 'tStekkie in Zandvoort- 
noord (om 20.00 uur) willen de initia- 
tiefnemers praten over het toekomstige 
energiebeleid met alle belangstellende 
burgers. De WED is een vereniging van 
meer dan 50 organisaties die samen 
meer dan 1 miljoen leden hebben. Ze 
zijn aktief op het gebied van maatschap 
pij, miljeu, kerk, politiek, vrouwen- 
werk enz. De organisatie wil zoveel 
mogelijk mensen betrekken bij het 
streven naar een nieuw energiebeleid. 
De WED neemt een duidelijk stand- 
punt in: overstappen op energiebron- 
nen die niet opraken en niet ten koste 
gaan van mens en miljeu. Kernenergie 
is volgens de werkgroep niet nodig. Zon 
wind, biogas, aardwarmte, besparingen 
en warmtekrachtkoppeling moeten vol- 
doende zijn, al zijn voorlopig gas en 
olie nog onontbeerlijk. Kerken, scholen, 
verenigingen, buurtkomitees e.d. die 
zelf aan de slag willen, kunnen voor 
informatie en zelfs tentoonstellings- 
materiaal terecht bij de WED. kontakt- 
persoon in Zandvoort is Ton Effern, 
Flemingstraat 354, tel. 1 20 43. 
wordt zand voorts autopiste 
nationaal circuit? Volgens de topambtenaren uit Den 
Haag, Jorritsma en de Boer, past het 
circuit in het landelijk akkommoda- 
tieplan van de rijksoverheid. 

Zij deelden dat vorige week vrijdag mee 
tijdens het driehoeksgesprek tussen lan- 
delijke, provinciale eri gemeentelijke over- 
heden over de toekomst van de autoren- 
baan. Het akkommodatieplan is een 
paar jaar geleden tot beleid verheven. 
Het is de bedoeling dat het voorziet in 
het stichten van trainings- en wedstrijd- 
centra voor elke sportorganisatie die lan- 
delijk werkzaam is. Dat heeft ook be- 
trekking op de gemotoriseerde sporten. 

Zo zou niet alleen het motorcircuit van 
Assen maar ook de racebaan in Zand-, 
voor een permanent toevluchtsoord 
moeten worden voor de snelheidsvrien- 
den. De gewijzigde politieke situatie in 
de badplaats is duidelijk van invloed ge- 
weest op de ministeriële opstelling. De 
geluidshinder en woningbouwproble- 
men, veroorzaakt door het circuit, wo- 
gen voorheen zwaar. Er werd daarom 
zelfs gedacht aan de aanleg van een 
nieuwe autopiste op een plek elders in 
het land, waar het minder narigheid 
zou geven. Omdat zo'n projekt tiental- 
len miljoenen kost, komt het de boven- 
bazen niet slecht uit dat het politiek 
verzet tegen het zandvoortse circuit nu 
nagenoeg afwezig is in de beleidsorga- 
nen. 

Gedeputeerde Staten lijken ook overstag. 
Miljeuman Geert de Boer verwachtte dat 
de Wet op de Geluidshinder zo circuit- 
vriendelijk als maar enigszins mogelijk 
is zal worden geïnterpreteerd door de 
provinciale bestuurders. Die moeten 
binnenkort de vergunning voor de race- 
rij afgeven. Voor de Grand Prix zou een 
ontheffing mogelijk zijn wegens 'uit- 
zonder! ij ke bedrijfsomstandigheden '. 
Hdógst uitzonderlijk, mag wel gezegd 
worden, dat hebben de tegenstanders 
altijd al betoogd. 

Nadat het perskommunikee bekend was 
geworden, verkeerden circuitfans afge- 
lopen week alom in hoerastemming. 
Wij willen die stemming zo vlak voor 
het karnaval natuurlijk niet bederven. 
Toch zou het nog wel eens om kunnen 
slaan in een ferme kater, als GS zich 
daadwerkelijk over de vergunningsaan- 
vraag gaan buigen. De bestuurders kun- 
nen de ruimte die de wet biedt wel 
gebruiken voor allerhande interpreta- 
ties, maar de regels geheel en al omzei- 
len kunnen ze niet. Zoals gedeputeerde 
de Boer aangaf, zal men zich moeten 
houden aan de maksimale geluidswaar- belangrijke adressen den. De norm voor de Grand Prix is 
65 decibel, gemeten aan de gevels van 
de bestaande woningen. 

Het is ondenkbaar, dat meldde ook de 
Cenav-direktie vaak gengeg.dat het 
lawaai van de bolides zonder geluids- dempers op korte termijn beneden de 
65 decibel gebracht kan worden. TNO 
mat nog niet zo lang geleden op 250 
meter afstand van de baan liefst 90 : 
100 decibel en op 2 kilometer afstand 
nog 80 decibel. 
14444 Politia (allMn noodgevallen) 

12000 Brandmaldinaan 

13043 Politie 

14841 GamaantaMkrataria 

17047 Infoonatkburo w 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flintarman, Zandvoortsalaan 
• 365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

«n magazijn 
13360 Rinko verkoopcentnim, nieuwe 

i l en gebruikte Renaults 
12136 ZandvoortM Koarant tur. 

Achterweg 1. hier 

staat 
uw 

brief Geachte redaktie, 

De overweging van het zandvoorts kollege 
om de circuitgeb ruiker Cenav f 100.000,- 
te lenen (bericht Haarl. Dagblad 25 jan. 
j.1.) moet —vind ik— maar een overweging 
blijven, zodat doortrechtering naar de 
raad wordt bespaard, evenals die ton. 
Want —en dat proces is al lang gaande— 
het circuit vreet zich zelf op. Zo'n na- 
tuurlijk fenomeen is daarom al niet ge- 
baat met een dergelijke geldinjektie. En 
dat nog afgezien van de staat van schul- 
den waarin de Cenav zich wentelt; ik 
las laatst een opsomming, die menigeen 
al drie keer had doen failleren. Dat geld 
is nodig om de winter door te komen 
' daar er in die periode —zo beweert de 
Cenav-woordvoerder —geen evenemen- 
ten worden gehouden en er dus geen 
inkomsten zijn. Nou, zo lust bijv. ook 
menig strandpachter of middenstander 
nog een peultje dunkt mij. Ter toelich- 
ting zegt die zelfde woordvoerder —al- 
dus 't H.D.— dat 't ook niets met direk- 
te likwiditeitsproblemen te maken heeft, 
maar meer met een tekort aan kasgeld. 
Zo'n uitspraak maakt wel duidelijk dat 
ïiet circuit in zand is gebed, want daar- 
mee weet haar woordvoerder wel te 
strooien. 

Echter, de situatie waarin Cenav zich 
bevindt latende voor wat zij is, moet 
zij maar haar eigen peultje's doppen, 
zonder overheidslening (die gevraagd is 
omdat de bankwereld i.v.m. de schul- 
denlast daartoe geen aanleiding vindt? ) 
Dit te meer omdat de gemeente Zand- 
voort wat andere n.m.m. dringender 
zaken op 't vuur (sudderplaatje) heeft 
staan, die verpieteren als er niets aan 
wordt gedaan — met een ton bijvoor- 
beeld. Ik denk aan de vervanging van 
't Stekkie of/en 'n onderkomen voor 
de Iwanowitch-mensen (let op: Gemeen- 
schapshuis noch Krocht zullen qualitate 
qua op de duur —kort of langer— uit- 
komst bieden! ) In ieder geval bedoel 
ik 't manko aan bepaalde welzijnsvoor- 
zieningen te ondervangen door daar- 
aan die, in overweging genomen, hon- 
derdduizend gulden te besteden. Dat 
komt n.1. ten goede aan inwoners, want 
die zijn er ook nog. Die inwoners vreten 
zichzelf, bij wijze van spreken, op als,in 
de overwegingen van B & W van Zand- 
voort,de prioriteit zo anders, zo verkeerd 
wordt gelegd als thans het geval schijnt 
te zijn. 

J G. Wijnbeek 
wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

ƒ 10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Gréenpeacè 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. Het bestuur van de VVD Zandvoort - 
Bentveld nodigt u hierbij uit voor een 

OPENBARE DISCUSSIEAVOND 

hedenavond om 20.00 uur in 
Hotel Keur, Zeestraat 49-51 

De raadsleden en wethouders van de 
vvd zullen deze avond aanwezig zijn 
om over verschillende politieke onder- 
werpen en de toekomst van Zandvoort 
in discussiegroepen met u van gedachte 
te wisselen. 

IEDEREEN IS VAN HARTE 
WELKOM 
gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend dat ingaande maandag 7 februari 
1983 gedurende een maand op de secretarie 
(afdeling Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening) voor een ieder ter inzage ligt het 
ontwerp van het bestemmingsplan "Natuur- 
en recreatiegebieden". 

Het plan heeft betrekking op het strand, een 
gedeelte van de noordzee, de duingebieden 
van de gemeente Zandvoort nabij de 
Keesomstraat, voorts de duin- en waterwin- 
gebieden van de gemeente Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland, alsmede het 
golfterrein aan de Kennemerweg. 

Gedurende de termijn van de ter inzage 
legging kan een ieder schriftelijk bij de 
gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp 
indienen. 

Zandvoort, 20 januari 1983. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. v 
gaat ijspret aan onze neus voorbij? 

Onder prof essoren spreekt men van terugkerende ijstijden, anderen werpen zich in de studeerkamer op 
het broeikaseffekt van onze vervuilende dampkring. De leek staat ondertussen met zijn mond vol tanden 
en met de schaatsen in de hand in plaats van aan de voet. Het wil immers maar niet winteren dit jaar. 
Het water ziet soms wat glazig maar verder komt het niet, het ijs blijft weg. En daarmee ook de ijspret. 
Misschien brengt februari nog redding, kleur op de wangen en kranten in de trui. Vadertje Vorst komt 
wel vaker laat. 
.*3«jk.'K AmA^ïMLi onipepers Te koop aangeb.: 2 witte 
wastafels met mengkraan. 
f. 35,-. Adres: Bilderdijk- 
straat 1 1 . 

Te koop aangeb.: 2-pv.rs. 
opklapbed inkl. ombouw 
en gordijnen f. 50,-, een 
bad f. 25,-. 

Gevraagd : camping of kin- 
derledikantje. Tel. 16681. 

Te koop SIMCA Chrysler 
Prijs f 650,-. Tel. 18246. YOGA-STUDIO 

zandvoort 
We hebben mi niauw lespro- 
gramma. 

Bant u Nieuwsgierig? 
Bal gerust Gonnu, v. Huystae 
tal. 17889 of Anja Zuidweg 
tal. 16230. 

A. Ritman 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort v. d. Werft 

mijn bakker 
■indi 1746 
Guthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 
«ERSÏEEBE 

* tweewielerbadrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 
!! OPRUIMING !! 

tijd om met minder geld 
meer te kunnen kopen! 

vele artikelen met 

20 tot 50% KORTING! 

zie onze etalage! SócfM* SPECIAALZAAK VOOR 
HERENMODE en HERENKLEDING KIRKÖTR.20 • TEL: 13136 SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 122 06 of 14755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 
Insta llailc bureau 

fcPOENElïEIM B-V, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kameriingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 

LEPRABESTRIJDING 
AKTIE ZANDVOORT 

Voor projekt Kasulu in Tanzania 

Giro nr. 14 798 73 van Ned. Midd. Baiik 

Zandvoort rek. no. 69.61.42.880 ■N 
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

binnenkort verkrijgbaar bij de boekhandel Bouwbedrijf . lid. N. V.O.B VOOR AL UW • utiliteisbouw 

* nieuwbouw 

* verbouw 

* restauratie 

* . onderhoudswerken vraag offerte 
wij komen 

al meer dan 50 jaar tot uw dienst winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..meesterlottelaan 16 3154.28. Hoe jmaak ik 
zuidvruchten 
klaar? 

• Minimaal 12 uur 
in het water 

• 10 minuten 
tegen de kook 
aan 

• Zo simpel is het. Kerkstraat 2a 

tal. 14587, Zandvoort Kcestbon Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv . 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemandaal 
Telefoon 023- 260633 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
De Drie Sterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 


83e jaargang no. 09 dinsaag 1 februari 1983 
eanduoDfïse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67 .1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

vvd koestert grote dromen 
in kleine kring De belangstelling voor de openbare dis- 
kussieavond van de plaatselijke vvd af- 
gelopen vrijdag was uiterst gering. Een 
dertigtal oude getrouwen, waaronder 
de voltallige fraktie en het bestuur, be- 
zagen de summiere opkomst mistroos- 
tig. 

De liberalen, die doorgaans in strikte 
beslotenheid vergaderen, hebben zo te 
zien weinig te vrezen van grotere open- 
baarheid. Niet alleen de eigen leden, 
ruim 300 in getal, maar ook hun poli- 
tieke tegenstanders lieten verstek gaan. 
De meest onverwoestbare optimisten 
in het gezelschap hielden het er maar 
op dat de zandvoortse burgerij blijk- 
baar een rotsvast vertrouwen had in 
hetvvd-beleid en het stellen van kri- 
tiese vragen overbodig vond. 

Dat de diskussie in drie themagroepen 
toch nog geanimeerd verliep was voor- 
al te danken aan de aanwezige raadsle- 
den en wethouders die geen moeite 
spaarden om hun partijgenoten een 
kijkje te geven in de keuken van de 
dorpspolitiek. 

Na de pauze trok wethouder Jongsma 
alle registers open om de liberale droom 
over zandvoorts gouden eeuw nog eens 
voor het voetlicht te brengen. Volgens 
de bewindsman maakt men zich niet 
alleen in de badplaats maar ook in Den 
Haag grote zorgen over de toekomst van 
Zandvoort, nu hetverblijfstoerisme 
steeds verder wegzakt. Van de dagjes- 
mensen, aldus Jongsma, kan Zandvoort 
niet leven, die kopen hier niets, maar 
laten wel de resten achter. Daarom 
moet er ruim baan gemaakt worden 
voor een grootscheeps vrïjetijdsprojekt. 

Dat projekt zou rond het zwembad ge- 
situeerd moeten worden. In de liberale 
visie komen er 2 a 300 rekreatiebun- 
galows die met een gemiddelde bezet- 
ting van 80°/o de lokale middenstand 
een plezier zullen doen en tot seizoen- 
verlenging leiden. Het terrein van de 
Zeereep, het zwembad, de Vijverhut, 
hetcircuitgebied en eventueel camping 
de Branding vinden een plaats in het 
plan, de vondellaan kan afgesloten wor- 
den en jeugdige werkelozen steken de 
spade in de grond voor de aanleg van 
een wandelbos. 

Het bungalowplan stamt uit de tijd van 
het vorige kollege en diende als alter- 
natief voor het circuit. Daar is bij de 
vvd uiteraard geen sprake van. Behoud 
van de racebaan staat centraal. 'Dat 
moet niet met tijdelijke ingrepen, maar- 
struktureel geregeld worden, zeker voor 
de komende 25 jaar,' filosofeerde 
Jongsma. 

Hij leek het maar spijtig te vinden dat 
eeuwigdurende pachtkontrakten uit de 
mode zijn. rif 
r i |. 

Nb' 

i I.JJrtn 
i hang naar het gigantiese gaat nooit verloren nieuws 

kort & klein » Bij 'Zandvoortmeeu wen' meldde 
zich onlangs de 6-jarige Hamilton Mac- 
laren Caldwell aan als lid. Hij heeft de 
engelse nationaliteit maar woont in 
Zandvoort. Was deze aanmelding op 
zich al een bijzonderheid, nog unieker 
is het dat met zijn aanmelding het 
100e nieuwe lid van dit seizoen werd 
ingeschreven. Dat levert hem namens 
de verenging een attentie op. En zon- 
dag 13 februari a.s. mag Hamilton de af- 
trap verrichten bij de wedstrijd ZVM- 
Lugdunum. 

• Goed nieuws voor de zaalvoetbal- 
fans. Het traditionele Zandvoortmeeu- 
wentoernooi gaat dit ook dit jaar van 
start. Van 24 mei tot 24 juni a.s. kun- 
nen de zaalvoetballers hun hart ophalen 
in de Pellikaanhal. 

• A.s. zaterdag 5 februari wordt van 
14.00 tot 16.00 uur een tentoonstel- 
ling gehouden van het werk dat de 
leerlingen van de Wim Gertenbach- 

' school gemaakt hebben bij de vakken 
tekenen, handwerken en handvaardig- 
heid. In de aula van de Mavo is een ge- 
zellig zitje ingericht, waar belangstel- 
lenden onder het genot van een kon- 
sumptie kunnen genieten van muziek 
en dans. Tegelijkertijd wordt er een 
open dag gehouden voor ouders die meer willen weten van de Gertenbach- 
school omdat ze mogelijk van plan zijn 
hun kind onderwijs op deze mavo te 
laten volgen. Voor hen ziin twee in- 
formatielokalen ingericht, terwijl in een 
ander lokaal diaas over het schoolle- 
ven vertoond worden. vctn maak minimaal 

ƒ10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. Voor de geïnspireerde wethouder stond 
vast dat er een volledige schuldensane- 
ring van de Cenav hoort te komen, waar- 
na een jaarlijkse steun van een half mil- 
joen de Eaak rond maakt. In plaats van 
de rijkssubsidie voor de Holland Promo- 
tie in Amerika, waar 1 minuut tv-tijd 
kapitalen kost, kan het rijk dat geld be- 
ter besteden aan het zandvoortse cir- 
cuit, dat wel voor een half uur reklame 
zorgt. Den Haag mag dus gerust met 
een miljoen florijnen over de brug komen 
om Cenav-direkteur Vermeulen in een 
klap uit de zorgen te halen. 

Na Jongsma's speech zaten de liberalen 
glunderend bijeen. Het pierplan, 12 
maanden zomer en nu weer een reus- 
achtig rekreatieprojekt. De badplaats 
wordt herhaaldelijk opgestoten in de 
vaart der volkeren. De hang naar het 
gigantiese gaat hier nooit verloren, zo 
lijkt het wel. hoe zal het gaan met eigen bijdrage 
medicijnen in zandvoort? Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat Je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die Je 
dwars zitten. HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

POUH5398 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. De eigen bijdrage voor medicijnen, een 
heffing die vandaag is ingegaan, is een 
omstreden maatregel, die veel beroe- 
ring heeft gewekt. 

De heffing is jarenlang in diskussie ge- 
weest. Zowel in 1980 als in 1981 vond 
het parlement genoeg argumenten om 
een voorstel in die richting te verwer- 
pen. Met name om de mensen met la- 
gere inkomens en uitkeringstrekkers 
niet nog eens ekstra te pakken. In de- 
cember 1982 ging de Kamer alsnog 
akkoord. De 'medicijnenknaak' is in 
feite een rijksbelasting met een mak- 
simum van f 125,- per ziekenfondsver- 
zekerde, ongeacht het inkomen. 

De meeste rijksdaalders zullen bijge- 
past worden door de laagste inkomens. 
Uit onderzoek van de SWOKA (st. we- 
tensch. onderzoek konsumenten aange- 
legenheden) is bekend dat juist die 
mensen door allerlei maatschappelijke 
oorzaken vaker ziek zijn dan anderen. 
En de werkgroep farmacie nederland 
rekende onlangs uit dat zeker een der- 
de van de bejaarden het volle pond 
gaat betalen. Behalve gemopper onder 
de burgers heeft de maatregel ook pro- 
test bij de apothekers veroorzaakt. Die 
schieten er zelf niets mee op en moe- 
ten voor ambtenaar en tolgaarder spe- 
len. Met de stempel in de hand door 
gans het pillenland. 

Nu de heffing van kracht is geworden 
rijzen er nieuwe prob'.amen. Op som- 
mige plaatsen beraadt het apothekers- 
personeel zich op de vraag, wat men 
moet doen als een ziekenfondspatiënt 
om principiële redenen weigert of uit 
puur geldgebrek niet in staat is de 
f 2,50 te voldoen, maar toch de door 
ook apothekers hebben hun beroeps- 
kode... 

de dokter voorgeschreven medicijn no- 
dig heeft. Ook apothekers hebben im- 
mers een beroepskode. Mogen zij een 
verzekerde met een astma aanval diens 
redmiddel onthouden? En hoe staat het met de koppeling van 
de stempelkaart en de pillen en poeiers? 
Ontstaan er moeilijkheden als burgers 
wel willen betalen, maar zich uit ver- 
geetachtigheid of principe niet laten 
bestempelen? De medicijnverstrekkers 
die toch al opgescheept worden met 
de nodige burokratiese rompslomp zul- 
len er weinig voor voelen in een admi- 
nistratieve chaos te raken. 

De eigen bijdrage mag dan tot regerings- 
beleid verheven zijn, de diskussie erover 
zal voorlopig nog wel niet verstommen. 
Over de situatie in de badplaats en de 
ervaringen van beide zandvoortse apo- 
theken hopen wij u binnenkort meer te 
kunnen vertellen. adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
- 1e en 3e woensdag van da maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoerartf zeelucht ook ïn zand voort 
loed voor stembanden familieberichten Zoals in tal van kustplaatsen komt ook 
in Zandvoort de koorzang volop aan 
haar trekken. Binnen een tijdsbestek 
van amper twee maanden presenteer- 
den zich maar liefst vrjf plaatselijke 
koren in de hervormde kerk en ieder 
konsert trok een respektabel aantal be- 
zoekers. 

Na T.O.Z., het Zandvoorts Kinderkoor, 
het Hervormde Kerkkoor en het Zand- 
voorts mannenkoor viel Zondagmiddag 
het Koor van Ouderen 'Voor Anker' te 
beluisteren, dat zich onder de bekwame 
leidingvan Riet van Pruissen-Jongens 
heeft ontwikkeld tot een koor waar 
men niet omheen kan. Daarom was het 
zo sneu dat de griep ook onder de 65- 
plus vokalisten had toegeslagen en 
'Voor Anker' zich niet op volle sterkte 
kon laten horen. Het aanbod van leden 
van het Sions Kerkkoor uit Haarlem- 
Noord, van het Dames Vocaal Ensem- 
ble Zandvoort en van enkele 'losse' 
zangers onder wie Wim van der Moolen, 
om medewerking te verlenen, was dan 
ook dankbaar aangenomen 

mevr. Kraan-Meeth 

Het konsert begon met een presentatie 
van 'Voor Anker' dat welluidend 'Her- 
ders Zondagslied' en 'Abschied vom 
Walde' ten gehore bracht en zijn eerste 
optreden besloot met een juichend 
Tollite Hosties' van C. Saint Saëns. Ont- 
roerend mooi zong de sopraan Trudy 
van Duijn-van Staveren 'Lascia ch'io 
Pianga-Aria (Rinaldo)' van Handel, 
later op de middag gevolgd door het 
prachtige lied van C. Bohm 'Still wie 
die Nacht'. Het dankbare applaus dat 
de zangeres beide keren ten deel viel 
was alleszins verdiend. Zij werd aan de 
piano begeleid door Riet van Pruïssen die 
tevens de leiding heeft van het Dames 
Vocaal Ensemble Zandvoort. Dit uit 
vier sopranen en vier alten bestaande 
ensemble liet zich horen met liederen 
van o.a. Clemens, Mendelssohn, Purcell, 
één van de vele Frühlingsliederen van 
Fr. Abt, namelijk 'Frühlingsleben', en 
een subliem gezongen 'Komm holder 
Lenz' van Haydn. Veel sukses oogstte 
ook de tenor André Wesselius met een 
middeleeuws minnelied en een prima 
vertolkt 'Bist du bei mir' van Joh. Seb. 
Bach. Het was een goed idee om het 
vokale gedeelte van het konsert af te 
wisselen meteen instrumentaal, en dat 
was toevertrouwd aan het Haarlems 
Koper Ensemble dat met o.a. 'Canzo. - 
na per sonare nr. 4" van Gabriëli, 'Two 
Fantastias' van A. Banchieri maar voor- 
al met een voortreffelijk geblazen 'Sicut 
Locutus est' van Joh. Seb. Bach een uit- 
stekende indruk maakte. Tijdens het 
tweede optreden van het koor 'Voor 
Anker' met een prima begeleidende 
Maria Huffermann aan de piano vielen 
behalve 'Die Forelle' van Schubert, lie- 
deren van Mendelssohn en Brahms te be- 
luisteren, alsmedt?-een alleraardigst ge- 
zongen 'Madchen mit den blauen Augen' 
en de bekende jachtpartij van Rudolf 
Kars meijer. Deze werden gebracht in 
het programmaonderdeel 'Volksliedjes' 
en het was leuk dat ook de andere me- 
dewerkenden een volksliedje in 
*IC«' gebruik in 1983 ^ 

de Unicef-agenda 

èn 

U helpt een kind 

De Unicef-agenda heeft voor 
1983 het onderwerp 'water 
'is leven' gekregen. Met 
exclusieve illustraties uit alle 
cultuurgebieden van onze 
wereld. Prijs fl. 1 6 ,- + fl. 4,- 
verzendkosten. 

Unicef-agenda mooi en 
handig te gebruiken in 1 983 ir,^ 'Vi;v *fc' studie hadden genomen. Zo kwam het 
Haarlems Koper Ensemble met 'Old 
Folks at home' en 'Frère Jacques'. Best 
aardig om de bekende canon over va- 
der Jacob nu eens te horen blazen. Het 
aandeel van het Dames Vocaal Ensem- 
ble bestond uit een uiterst muzikaal a 
capella gezongen 'Daar was laatst een 
meisje loos'. Ter gelegenheid van de 
verjaardag van Koningin Beatrix op 31 
januari werd het konsert besloten met 
'Domine Salvam Fac Reginam nostram', 
gevolgd door het gezamenlijk zingen 
van 'Mijn schild en de betrouwen'. 
Mevrouw van den Berg-Dorreboom dre 
aan het eind van het jaarlijks konsert altijd het woord voert namens de 
Bond voor Ouderen was door ziekte 
verhinderd aanwezig te zijn. Dat zij 
deze middag toch met haar gedachten 
bij 'Voor Anker' was bleek uit de fraaie 
van haar ontvangen bloemen. In haar 
plaats sprak mevrouw Van Pruissen, die 
met welgekozen woorden en bloemen 
(een speciaal boeket voor mevrouw 
Sandbergen die tot ieders spijt beslo- 
ten had na achttien jaar het Dames Vo- 
caal Ensemble te verlaten) dank bracht 
aan alleen die dit konsert tot een bij- 
zonder geslaagd muzikaal evenement 
hadden gemaakt. Heden overleed, tot onze diepe droefheid op de 
leeftijd van 79 jaar, mijn zorgzame man, onze 
lieve vader, grootvader, zwager en oom 

JAN ELSINGA 

Zandvoort: J. Elsinga-van der Voort 
Hans Elsinga 

Loek Elsinga-Kouwenhoven 
Hans Peter 
Marcel 

Mike van den Raadt 
Joke van den Raadt-Busscher 
en verdere familie 

2041 JT Zandvoort, 28 januari 1983. 
Jan van Galenstraat 86 

De overledene is thuis opgebaard, alwaar geen bezoek. 

De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 
2 februari om 14.00 uur op de algemene begraaf- 
plaats te Zandvoort. 

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de 
begrafenis in de ontvangkamer op de begraaf- 
plaats. 
bouwes hotels opnieuw uitgeteld De bewindvoerders van het Bouweskon- 
sern, dat al geruime tijd failliet is, maar 
toch de deuren geopend houdt, hebben 
b en w van Zandvoort om een betalings- 
regeling verzocht voor de gas-en water- 
schulden. 

Dat bleek gisteravond toen pvda-er Au- 
kema in de kommissie financiën om ope- 
ning van zaken vroeg. In een vorige — 
besloten — vergadering had de socialist 
dat ook al gedaan, maar antwoord had 
hij nog niet gekregen. De pvda-er ver- 
klaarde het onderwerp op eigen houtje 
voor openbaar en vroeg nu publiekelijk 
of het juist was dat het Bouwesbedrijf 
grote problemen had om de rekening 
te betalen en om klementie had ver- 
zocht totdat het toeristenseizoen van 
start ging. 

Vorig jaar leidde dat argument ertoe 
dat het gemeentebestuur een soepele 
regeling instelde en er na het bankroet 
geld bij inschoot. De pvda-er had als wet- 
houder in het vorige kollege een voorstel 
op tafel gelegd om de nutsleidingen tus- 
sen het Casino en het hotel te splitsen, 
zodat het speelhuis niet hoefde mee te 
delen in de misere Over de uitvoering 
van dat plan wilde hij ook graag het zij- 
ne weten. 

Voorzitter Flieringa kon over dat laat- 
ste kort zijn: het was niet gebeurd. In- 
derdaad had de Bouwesleiding bij de be- 
taling van de decemberrekening te ken- 
nen gegeven dat het de eerste maanden 
van het nieuwe jaar nauwelijks kans zag 
het benodigde geld bijeen te sprokkelen. 
De bezettingsgraad van de hotels is in 
die maanden erg laag en het Casino be. 
taald zijn huur wel netjes maar driemaan- 
delijks. De kontanten ontbreken dus een- 
voudig. 

De inspraak-nu man voelde er naar zijn 
zeggen niets voor 'weer voor een ton de 
boot in te gaan'. Hij bracht echter in het 
midden dat het hem niet gegeven was 
achter 'de grijssluiers' van burgemeester 
Machielsen te kijken. Die zou bezig zijn 
een oplossing te zoeken om de werkge- eanduoorbe hoerarV legenheid van het 80-koppige personeel 
te kunnen behouden. Ook volgens Flie- 
ringa zelf was het een slechte zaak om 
Bouwes op dit moment de strop aan te 
leggen. 'Het verschil met voorheen is, 
dat er nu twee uitstekende bewindvoer- 
ders zijn',aldus de wethouder, die voor 
een tussenoplossing pleitte. 

Het verschil met voorheen is, repliceer- 
de Aukema, dat het ditmaal om een 
bankroet bedrijf gaat'. 'De bewindvoer- 
ders zijn zeker erg goed, voegde cda-er 
Ingwersen er aan toe,het zijn kiene jon- 
gens, reden te meer om je wel tweemaal 
te bedenken alvorens opnieuw een afbe- 
talingsregeling te treffen'. 

Het wachten is nu op de uitkomst van 
het onderzoek dat de burgervader in- 
stelt. Tot die tijd wordt de zaak nog 
aangehouden. gemeente 
zandvoort De burgemeester van Zandvoort maakt 
bekend, dat met ingang van 7 februari 1983 
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie 
bij afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or- 
dening (op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur) 
voor een ieder ter inzage liggen, de volgende 
bouwplannen. 

1. Het uitbreiden van de bedrijfskantine van 
het Casino, Badhuisplein 7; 
.2. Het oprichten van een rijwielzaak met 4 
bovenwoningen op het perceel Halte- 
straat 31. 

Tijdens de termijn van de ter visie legging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester 
en wethouders bezwaren tegen deze plannen 
indienen. 

Zandvoort, 21 januari 1983. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. V 
waterstanden Wêp omroepers febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


05.40 


13.40 


17.51 


01.51 


2 


06.30 


14.30 


18.34 


02.34 


3 


07.11 


15.12 


19.17 


03.18 


4 


07.52 


15.54 


20.09 


04.10 


5 


08.38 


16.38 


21.19 


05.21 


6 


09.40 


17.40 


22.26 


06.26 


7 


10.55 


18.54 


23.47 


07.47 Te huur gevraagd aan zuid- 
boulevard huis met minim. 
2 sip. kam. en zitkam. voor 
de mnd. juli of augustus. 
Tel. 023 -28 33 61. 
Schoonh. spec.-verk. 20 jr., 
met ruime erv., zoekt werk 
in parf. zaak, event. part- 
time. Tel. 023-26 2331. 

A. Ritmen 

1948 - 1983 

35 jaar tandtochniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort BAKKIES voor 
NICARAGUA 

Dagelijks invallen door Somoösten van- 
uit Honduras. Geen telefoon om te waar- 
schuwen. Daarom 27 MC BAKKIES voor 
veiligheid, maar ook voor onderwijs en 
gezondheidszorg. 

I.s.m. VARA, NIV0N, Ned. Cult. Sportb. 
worden bakkies ingezameld. Gek) is no- 
dig voor accu's en voor radio's met groot 
oereik voor de dun bevolkte gebieden. 

GIRO 3580163 

T.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Ne- 
derland. Postbus 13005 Utrecht o.v.v. 
BAKKIES VOOR NICARAGUA Inl. tel. 
030-718163 (14-17 u.) hotelkonsern kan gas en water niet meer betalen 83e jaargang no. 10 vrijdag 4 februari 1983 
eanduoorrse 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen 1 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

wethouder haalt bakzeil 
na furieuze reaktie pvda In de kommissiebijeenkomst maatschap- 
pelijk welzijn j.l. dinsdagavond liet de 
pvda nog eens merken zich niet met 
een kluitje in het riet te zullen laten 
sturen als het om de strafkortingen 
voor uitkeringstrekkers gaat. 

Het zgn. sanktiebeleid stond als punt 1 
op de agenda, maar van behandeling 
kwam niets terecht. De f raktievoorzit- 
ter van de pvda, Gert Toonen, was woe- 
dend dat vvd-wethouder Jongsma, die 
hem naar zijn zeggen telefonies had be- 
loofd de bespreking op te schorten, het 
onderwerp nu toch aan de orde stelde 
en het aan de kommissie overliet om 
te bepalen of zij zich konden vinden in 
de bezwaren van pvda-zijde. 

Toonen had om opschorting gevraagd 
omdat de schriftelijke vragen die zijn 
fraktiegenote Ineke Wind begin decem- 
ber had gesteld en gedeeltelijk monde- 
ling had toegelicht, maar half waren 
beantwoord. Die vragen betroffen aan- 
tallen RWW en WWV kliënten, afwijzin- 
gen, sankties en herkontroles. De afde- 
ling sociale zaken had de informatie 
over de WWV achterwege gelaten om- 
dat, zo meldde Jongsma, de noodzaak 
daarvan niet in de notulen was opgete- 
kend. Schriftelijke vragen waren hem 
blijkbaar niet voldoende. 

De pvda-er dreigde uit de vergadering 
weg te lopen om met fraktie en be- 
stuur nadere stappen te overwegen. 
Het ter plekke terugdraaien van de 
telefoniese toezegging was goed tegen 
het zere been. De wethouder deed 
zijn uiterste best er een andere draai 
aan te geven. Hij had door de ptt- 
hoorn iets anders gezegd, de notulen repten niet over de WWV-vragen en 
veder was het sanktiebeleid bij RWW 
en WWV vrijwel identiek, zodat 
bespreking alleszins mogelijk was. r 
Alsof Jongsma de laatste tijd al niet 
genoeg op de vingers wordt getikt we- 
gens onzorgvuldig bestuurlijk handelen, 
deed Van As tot slot nog een duit in het 
zakje. De wethouder had hem op 9 
december toegezegd een brief over de 
gang van zaken te zullen sturen aan de 
vakbondsleden in de RWW en WWV- 
kommissie, die er het bijltje bij dreigden 
neer te gooien. Ook die toezegging had 
de liberaal niet gestand gedaan .'Op 
zijn minst, zei de cda-er, die zijn ver- 
wachtingen door ervaring ook al lager 
stelt, had ik bericht van u mogen heb- 
ben dat het nog niet gebeurd is.' 

Het zal niet alleen de christendemokraat 
inmiddels duidelijk zijn dat er flink be- 
zuinigd wordt. Met name op het beant- 
woorden van vragen van volksvertegen- 
woordigers. FILATELISTEN KUNNEN TERECHT 
BIJ POSTKANTOOR BW adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van - 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. De kommissie wilde hem daarin best 
tegemoetkomen, alleen Jan Termes 
(d'66) kon zich inleven in de socialis- 
tiese bezwaren. Cda-er Richard van As 
vond het maar een rare zaak. 'De ene 
keer loopt de informatie via de pers, 
nu worden er weer telefoontjes ge- 
pleegd waar niemand iets vanaf weet'. 
Uitstel van bespreking achtte hij echter 
niet nodig. 'Als de pvda wil opstappen, 
betreur ik dat, maar die vrijheid heeft 
ze.' 

Ook de beide liberalen vonden uitstel 
niet gerechtvaardigd, al wilde Methorst 
wel een krities geluid laten horen. Hij 
sprak zijn voorman vermanend toe: 
'het voordeel van de twijfel is voor de 
wethouder. Ik mis echter een stuk in de 
notulen over deze vragen, dat is een 
manko waar we niet omheen kunnen. 
En als er gesprekken zijn tussen wet- 
houders en fraktievoorzitters, wil ik 
daar graag van op de hoogte gesteld 
worden.' 

De bewindsman haalde tenslotte bakzeil. 
'Ik heb er nog eens over nagedacht, het 
lijkt me toch verstandig om het van de 
agenda af te voeren en een maand uit 
te stellen. Ik wil geen efekalatie.' Een 
diskussie zonder degenen die de affaire 
hebben aangekaart leek hem bij nader 
inzien weinig zinvol. Kijk en lees 
verder op 
pag.2 VROUWEN IN DE BIJSTAND 
A.S.WOENSDAG IN 'T STEKKIE De stichting EVA organiseert op 
woensdag 9 februari een thema-avond 
^Vrouwen in de Bijstand'. Spreeksters 
op die avond zijn: Ineke Wind, ge- 
meenteraadslid, en Yvonne Molhoek, 
lid van het Landelijk Koördinatie Over- 
leg (LKO) 'Vrouwen in de Bijstand'. Uit 
diskussies binnen het LKO is gebleken 
dat het voor veel bijstandsvrouwen een 
probleem is zich te organiseren. Een 
aantal vrouwen ziet het praten over bij- 
standsproblemen als 'het buiten hangen 
van de vuile was'. Bovendien wordt het 
verkrijgen van een bijstandsuitkering 
nog geregeld gezien als een gunst i.p v. 
een recht. Vaak komt het ook voor dat 
vrouwen bijstandsproblemen aan zich- 
zelf wijten i.p.v. in te zien dat deze een 
maatschappelijke oorzaak hebben. 
Over deze punten, de akties die er ge- 
weest zijn, over persoonlijke ervaringen 
met de bijstand en het zoeken naar op- 
lossingen voor ondervonden problemen, 
zal deze avond uitgebreid gepraat wor- 
den. Dè thema-avond begint om 20.00 
uur in hetStekkie, Fahrenheitstraat 7. 
Toegang: fl. 2,-. 
25 januari -31 januari 1983 

ondertrouwd: Jan Jacobus van der 
Leden en Wilhelmina Snoek. 

gehuwd: Marinus cornelisSchaas 
berg en Anthonia Gerarda Goossens; 
Evert Bol en Carolina van Keulen; Ar- 
noldus Christianus de Kater en Ellen 
Judith Nuboer; 

geboren: Shanna Denise dochter van 
H.M. van der Zwet en M.L. Bos. 

overleden: Nicolaas Johannes Kitsz, 
oud 78 jaar. vvatérstanden 
febr 


. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


5 


08.38 


16.38 


21.19 


05.21 


6 


09.40 


17.40 


22.26 


06.26 


7 


10.55 


18.54 


23.47 


07.47 


8 


-.— 


07.47 


12.14 


20.13 


9 


01.01 


09.01 


13.24 


21.22 


10 


01.59 


09,58 


14.14 


22.15 


11 


02.41 


10.41 


14.50 


22.50 


12 


03.10 


11.11 


15.17 


23.17 


13 


03.43 


11 45 


15.53 


23.54 


14 


04.24 


12.25 


16.31 


00.31 Postzegelverzamelaars, die voorgaan- 
de jaren jaarkollekties Nederlandse ze- 
gels wilden aanschaffen, waren tot nog 
toe steeds aangewezen op een abonne- 
ment bij de Filatelistiese Dienst te Gro- 
ningen. 

Met ingang van 10 januari 1983 behoort 
dit echter tot het verleden, want vanaf 
die datum zijn de jaarkollekties verkrijg- 
baar aan het filatelieloket van het post- 
kantoor. 

De gehele kollektie is in 2 delen ge- 
splitst. Het ene deel bestaat uit een kol- 
lektie bijzondere zegels en postzegel- 
boekjes, die in het afgelopen jaar zijn 
uitgegeven. De kosten hiervan zijn fl. 28.- 
Het andere deel is een supplement met 
uitsluitend Beatrixzegels van 1982. De 
kosten hiervan zijn f 38,-. 
De PTT heeft deze maatregel genomen 
om de aanschaf van de komplete kol- 
lektie te spreiden. 

Het filatelieloket te Zandvoort is op elke 
3e woensdag van de maand geopend 
van 09.00 - 1 1.00 uur en tevens bij ie- 
dere nieuwe uitgave. De data van de 
nieuwe uitgaven 1983 zijn hieronder 
vermeld: 

1-3-1983.- 100-jarig bestaan anwb f 0,70 
19-4-'83 - zomerpostzegels f 3,45 (serie 

(van 4 zegels). 
17-5-'83 - CEPT (Europazegels) f \20 

(serie van 2 zegels) 
21-6-'83- 2 zegels kunst f 1,15 
30 ; 8-'83 - Rode Kruis f 3,45 
1 1-10-'83 - Maarten Luther f 0,70 
16-11-'83 - kinderzegels vel f 3,45/4,00 groeten uit zandvoort 

K'fhfh;nlii u ii«s j Mn^tlir+Mtyl êf'id'l. 4t Een karakteris- 
tiek plaatje van 
de Kerkstraat 
tegen het ein- 
de van de vori- 
ge eeuw. 
kerkdiensten zvm verslaaf kanshebber 
op kampioenschap Zandvoortm eeuwen begint zich los te 
werken uit de onderste regionen van het 
klassement. Een stevige en verdiende 
zege (3-1) op het hoog geplaatste Storm- 
vogels jongstleden zondag biedt uitzicht 
op handhaving in de 1e klasse van de zon- 
dagamateurs. 

ZVM, dat doelman Ed Steffers weer in 
de gelederen had en Mario van Meelen 
inzette voor de geblesseerde van Sta- 
veren werd ditmaal niet in de allereers- 
te fase van de wedstrijd onderuit ge- 
haald. Tegen de straffe wind in spelend 
hield het de spitsen van de Stormvogels 
goed in bedwang en schiep zichzelf een 
aantal kansen om de skore te openen. 
Na een half uur was er echter aan geen 
van beide zijden een bal in de touwen 
geploft. In feite werd het duel beslist 
door strafschoppen. Een kwartier voor 
rust werd Steef Water door de doelman 
van de IJmuidenaren tegen de grond ge- 
werkt en de toegekende penalty was 
een kolfje naar de hand van Cor Plai- 
zier, 1-0. 

In de tweede helft moesten de meeuwen 
alle zeilen bijzetten om de Stormvogels 
van de gelijkmaker af te houden. De 
hardwerkende spits Duncan Pratt kwam 
zelfs tweemaal in aktie om het leer van 
de doellijn te halen. Tegenkansen wa- 
ren er voor Marcel Schoorl en Pratt, 
maar de marge werd pas vergroot toen 
de engelsman in het vijandelijk straf- 
schopgebied onderuit werd gehaald. 
Specialist Plaizier aarzelde ook deze 
keer geen moment en dat betekende 
2-0 na 20 minuten. De Umuider-trainer 
Coster was allerminst te spreken over 
het scheidsrechterlijk optreden en 
moest door de arbiter zijn plaats gewe- 
zen worden: buiten de lijnen. Het op- 
dringen van de Stormvogels richting 
keeper Steffers gaf 5 minunten later 
Steef Water de ruimte. Zijn doelpunt 
werd heftig bestreden, maar de man 
met het fluitje was onverbiddelijk, 3-0. 
Kort voor het einde redde Strijland 
nog de eer en het gezicht van het ge- 
vreesde Umuiden, maar verder liet ZVM 
het niet komen. 

De 3-1 eindstand was van des te meer 
waarde omdat alle konkurrenten 1 of 2 
punten verloren. A.s. zondag gaan de 
zandvoorters op bezoek bij het onder- 
aan bengelende SEW te Nibbixwoud. 
Van onderschatting zal echter geen 
sprake zijn. Bij winst kunnen de meeu- 
wen de afstand tot de staartploeg tot 
5 punten vergroten. sport — spel o De Subbuteo Micro Voetbalbond 
Nederland (SMVN) organiseert op 5 
februari in het Gemeenschapshuis aan 
de Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort 
de strijd om de SM VN-beker (vergelijk 
baar met de KNVB-beker). De wed- 
strijdduur bedraagt 2 x 20 minuten en 
er wordt gespeeld volgens het knok-out- 
systeem. Wanneer de stand na de regle- 
mentaire speeltijd gelijk is, volgt er 
een verlenging. 

21 spelers zullen het tegen elkaar opne- 
men, waarbij' de twee grootste favorie- 
ten uit Boskoop afkomstig zijn. Als 
eerste moet worden genoemd Ron Os- 
kam die de beker verdedigt en weer 
zeer hoge ogen lijkt te gaan gooien. Hij 
zal waarschijnlijk zware konkurrentie 
ondervinden van plaatsgenoot Rob van 
den Hoorn, de huidige Nederlandse 
kampioen. Ook de jonge Martij Bom uit 
Delft, die vrij snel tot de nationale top 
is doorgedrongen, is bepaald niet kans- 
loos, evenals Hagenaar Bert Mulder. 
Tot de outsiders die tot een verrassen- 
de prestatie in staat zijn worden gere- 
kend Richard Stolwijk (Wassenaar), 
René Vergeer (Boskoop), Tejo Koek, 
(Amsterdam) en juniorspeler Ronald 
van Buel (Eist, gld.). 

De SMVN-bekerwedstrijden vormen 
een van de belangrijkste evenementen 
van de microvoetbalsport in Neder-' 
land, te meer omdat de winnaar een 
kans heeft zich te plaatsen voor de 
jaarlijkse Europacupwedstrijden. 
De aanvang van de wedstrijden zal zijn 
om 1 0.30 uur en het einde is gepland 
omstreeks 17.00 uur. De toegang tot 
de zaal is gratis. nieuws 

kort & klem • Onze plaatsgenoot de heer Nanfred 
Bakels behaalde vorige maand het di- 
ploma voor federatie-belastingconsu- 
lent. Geen geringe prestatie daar hij de 
zeven jaar durende studie volbracht 
naast zijn dagelijkse werkzaamheden 
bij het belastingkonsult buro Arn. H. 
Polak. Een dubbele gelukwens lijkt ons 
dan ook alleszins op zijn plaats. 

• A.S. maandag 7 februari is er een 
bijzondere kommissiebijeenkomst in 
de raadzaal van het gemeentehuis. De 
kommissie begroting en rekening be- 
handeld een viertal interessante pun- 
ten, nml. een krediet voor de huisves- 
ting van de Josina van den Endenkleu- 
terschool in de Dr. A. Plesmanschool, 
de herschatting van het onroerend 
goed, het verstrekken van een rekening- 
koerant-krediet aan de Cenav en een 
diskussie over het onderwerp 'zuinig 
begroten'. 
• Dinsdag 8 februari vergadert de zand- 
voortse Sportraad om 20.00 uur in de 
kantine van Zandvoortmeeuwen afd. 
handbal (ingang oosttunnel). Op de 
agenda staan o.a. de resultaten van de 
gebruikersenquete van de Van Pagée- 
hal, de bijstelling van de nota Sport 
in Zandvoort en de vaststelling van de 
zaal huursubsidie voor verenigingen. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 : 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotaek; H.B.A. 

Mulder, tal. 13186 HERVORMDE KERK 
zondag 6 februari a.s.: 
10.00 uur : ds. H.G. Wagenaar uit Over- 
veen. 

GEREFORMEERDE KERK 
10.00 uur: ds. H.G. Wagenaar uit Over 
veen. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 6 februari a.s.: 
10.30 uur : ds. R. Gaaikema 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 5 februari 1983: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 
en samenzang. 

zondag 6 februari 1983: 

08.45 uu : stille eucharistieviering 

10.45 uur : eucharistieviering met bedie- 
ning van de doop. Mmv 
het jeugdkoor. eanduoortee fooeranfr stolp te kijk in bibliotheek Het kan niet op met onze nationale 
trots. Waren eerder al de hollandse 
molens in beeld bij de openbare biblio- 
theek aan de Prinsesseweg, ditmaal 
zijn de vaderlandse boerderijen aan 
de beurt. 

Vanaf maandag 31 januari tot en 
met dinsdag 22 februari is er een ten- 
toonstelling ingericht over de historie 
van de stolpboerderij. Deze piramide- 
vormige boerderijen, omgeven door 
verwaaide bomen, zijn karakteristiek 
voor het noordhollandse landschap. 
Men kan ze overal aantreffen in veler- 
lei gedaante. 

In deze tijd van schaalvergroting en 
mechanisatie echter is de stolp als be- 
drijfsgebouw verouderd en niet funk-, 
tioneel meer. Nieuwe stallen worden 
aangebouwd of staan los van de stolp 
die dan in zijn geheel tot woonhuis 
ingericht wordt door de agrariër of 
door de naar het platteland getrokken 
stedeling. 

Vooral de laatste kategorie bewoners 
gaat daarbij veelal rigoureus te werk. 
Stolpen worden omgebouwd tot kitse- 
rige 'poenhoeves', kompleet met nep- 
luiken, te forse dakkapellen, regenput- 
ten met rieten dakjes en tuinkabouters. 
Soms met goede bedoelingen en met 
de idee dat het er vroeger ook zo bont 

he eft uit 

Dol 

dof 

stc 

rud Met het bieden van informatie over de GOLVEN KWAMEN TOT STAAN BIJ STRANDPACHTERSTERPEN 
faiitiliébèiiclje?!! 2^ ^ J5E*>i»: 


% tftttjÈ * * Eindelijk weer eens een onderwerp waar iedereen het over eens kon zijn. De zware storm die afgelopen 
dinsdag over kust en dorp joeg, blies de pannen van de daken, de bomen uit de grond en de mensen van 
de been. Ondanks de bij windkracht 12 opgezweepte zee bleef de schade aan de zeereep in onze gemeen- 
te heel beperkt. De golven kwamen bijna nergens verder dan de tergen van de strandpachters. De buil 
dozers, die al een begin hadden gemaakt met het jaarlijkse stuivertje wisselen van het zand, hebben de 
eerste ronde verloren en kunnen hun noeste arbeid nog eens overdoen. hier 

staat 

uw 

brief Geachte Redaktie, 

Naar aanleiding van Uw passage over 
mijn anti-krakers-standpunt in Uw 
krant van 28 januari jl. het volgende: 

Mijn kritiek toendertijd had niet in de 
eerste plaatst tot uitgangspunt de ver- 
dediging van het eigendomsrecht, of- 
schoon ik van oordeel ben, dat 'nie- 
mand willekeurig (! ) van zijn eigen- 
dom beroofd mag worden' (art. 17 van 
de Rechten van de Mens van de Ver- 
enigde Naties). _ 
Mijn bezwaar tegen de krakerij: alleen 
de overheid mag via een wettelijke re- 
geling tot deze soort akties overgaan. 
Private krakerij heeft m.i. zowel in-zich- 
zelf als in haar gevolgen een negatieve 
invloed op de waarden en vrijheden van 
onze samenleving. 

Dat er nog steeds geen leegstandswet is 
(of in verband met de ingewikkelde 
aard van deze wet geen tijdelijk nood- 
wetje) beschouw ik als een ernstige na- 
latigheid. 

Joop van Santen. Naschrift redaktie: 
Het is heel aardig om de Rechten van 
de Mens te citeren als het om het ei- 
gendomsprincipe gaat, maar het 'andere 
gelijk' waar ik op doelde, heeft alles te 
maken met elementaire bestaansvoor- 
waarden, die een humane samenleving 
evenzeer hoort te waarborgen. Zolang 
het recht op' een dak boven het hoofd 
veelvuldig ondergeschikt wordt gemaakt 
aan een vaak misbruikt eigendomsrecht 
(de leegstandswet is zelfs bij invoering 
maar een halve oplossing) moet niemand 
gek staan te kijken als sommigen het 
heft in eigen hand nemen. Zonder ge- 
vaar is zo'n ontwikkeling zeker niet, 
maar dat is nog geen reden om het 
kraken principieel af te wijzen. Het the- 
ma van de burgerlijke ongehoorzaam- 
heid—en de grenzen ervan— komt bin- 
nenkort aan de orde in de partij waar- 
van Van Santen al zolang lid is, de pvda. 
Beter laat dan nooit. Van Santen kan 
daarvoor zijn schrijfgrage pen vast trek- 
ken. belangrijke adressen '14444 Politie (alleen noodgevallen) 
12000 Brandmeldingen 
13043 Politie 
14841 Gemeentesekretarie 
17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. Het lijkt mij niet de beste gelegenheid 
om n.a.v. een artikel, dat een boek 
over Weimar '33 aankondigt, een uit- 
gebreide diskussie over de kraakbewe- 
ging te starten. Toch een korte reaktie. 
Mijn opmerking dat de heer Van San- 
ten het principe van het eigendoms- 
recht verdedigde tegenover het kraken 
van leegstaande panden behoorde gele- 
zen te worden in de kontekst van de 
beschrijving van diens persoonlijke 
geschiedenis. 

In zijn marxistiese verleden heette het: 
'de staat verdrukt, de wet is leugen' dat 
nog in de Internationale gezongen 
wordt. Zoals eens te meer uit zijn brief 
blijkt geldt nu het volstrekt tegenover- 
gestelde: de staat is hoeder, de wet is 
waarheid. Het valt mij niet moeilijk 
begrip en respekt op te brengen 
voor dat standpunt in het licht van van 
Santen's ervaringen met rechteloos- 
heid en vertrapping van burgerrechten. 
Maar dat maakt zijn mening nog niet 
onaanvechtbaar. wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

ƒ 10,- 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Gréenpeacè 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. 
omroepers Te huur gevraagd: voor 
echtpaar m. 2 kind., gesch. 
woning in Zandvoort. Tel. 
080 - 22 74 64 tussen 1 8.00 
- 20.00 uur. 

Te koop gevraagd woning 
in Zandvoort nieuw-noord. 
Bireven onder nr. 11 buro 
van dit blad. A. Ritman 

1948 - 1983 

35 |ur tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort Te koop SIMCA Chrysler 
Prijs f 650,-. Tel. 18246. 
VEtSTEEBE 

* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 • Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 v.iWerff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Guthuisplein 3 

en winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 ï 
In de ouderdom van 85 jaar is, zacht en kalm van ons heengegaan 
onze lieve zorgzame moeder en oma 

WILHELIMINA DIEMER-LONNEE 

weduwe van Frderik Willem Diemmer 

Zandvoort: Ineke Diemer 
Remu 
Wilhelmien 
Tycho 

Texel: Mies Maas-Diemer 
Cor Maas 

Irene en Kees, Saskia 
Monica en Henk, Maarten 
Frits-Jan 

Zandvoort, 1 februari 1983 
't Huis in de Duinen 
Herman Heyermansweg 1 
Correspondentie-adres: Celsiusstraat 247 2041 TJ Zandvoort De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de algemene begraaf- 
plaats te Zandvoort. sensationele 
reoraanisatie verkoop... 

...fikse kortingen op alle massief 
eiken meubelen, verlichting, cadeau- 
artikelen, klokken, kandelaars... 

de verkoop begint a.s. zaterdag, 
10.00 uur 

De Boet Haarlem 

Grote Houtstraat 1 63 / Haarlem / Tel. 023 - 32 09 21 
installatie bureau 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw ais onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* Bouwbedriil ïf''itfïNl®&'B^ VPOR AL UW vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkel betimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Ja nöen-^Boi^iliili 

Haarlem., .meesterlotteiaah }6 V:v.. 315428. EJTUn 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht FEBRUARI 1983 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 253 
huur f 567,35 per maand. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 389 
huur f 622,20 per maand 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, berging, blokverwarming en lift. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze flatwoningen slechts 
woonvergunning aan: 

- gezinnen; 

- twee-persoonshuishoudens 

De toewijzing van de woningen geschiedt 
volgens het voor de vereniging geldende 
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor 
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is 
gebaseerd op het gemeentelijke puntensy- 
steem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het rangnummer van de vereniging; 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het 
gemeentelijke puntensysteem, echter minus 
het aantal punten voor het onderdeel: de 
duur van de inschrijving bij de gemeente 
Zandvoort. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk op dins- 
dag 8 februari 1983 a.s. vóór des avonds 7 
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men 
belangstelling heeft voor meerdere wonin- 
gen, kan men dat kenbaar maken in één 
brief; het is niet nodig voor iedere woning 
een aparte brief te schrijven. U dient de wo- 
ningen in volgorde van voorkeur aan te ge- 
ven. Reacties kunt u deponeren in de brie- 
venbus van het kantoor op het adres Thom- 
sonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereid- 
verklaring. De beoordeling voor het verkrij- 
gen van een woonvergunning berust bij het 
college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Zandvoort. De uitslag van 
de voorlopige toewijzing zal eerst op vrijdag- 
middag 11 februari 1983 om 14.00 uur in 
het gevelkastje aan het kantoor worden 
gepubliceerd. 

RUILRUBRIEK 
februari 1 983 

1 . Aangeboden: flatwoning 

VAN LENNEPWEG 
Gevraagd: eengezinswoning 

2. Aangeboden: 4 kamer flatwoning 

KEESOMSTRAAT 
Huur f 570,00 per maand 
Gevraagd: eengezinswoning 

3. Aangeboden: 2-kamer flatwoning 

HOGEWEG (Toernasolflat) 
Huur f 464,00 per maand 
Gevraagd: grotere woning 

(geen flatwoning in Noord 

4. Aangeboden: flatwoning 

LORENTZSTRAAT 
Gevraagd: eengezinswoning 

Reacties dient u vóór het einde van deze 
maand, schriftelijk in te dienen bij het kan- 
toor van de vereniging op het adres: Thom- 
sonstraat 1. Woningruil geschiedt alleen vol- 
gens de richtlijnen van de ruilregeling. Hier- 
in staat o.a. dat bij toewijzing van een ver- . 
enigingswoning iemands lidmaatschapnum- 
mer vervalt en men een nieuw nummer 
krijgt, dat volgt op het 't moment van verhui- 
zing hoogst uitgereikte lidmaatschapnum- 
mer. KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
Dr Drie Starren, 
Lange Bogurdttraat 6 • Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

OPENBARE BIBLIOTHEEK 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
Tel. 02507-14131 ea FEBRUARI - AKTIVITEITEN 

tentoonstellingen: 

• tot 19 februari: Wintersport 

• tot 26 februari: stolpboerderijen in 

Noord Holland (georganiseerd 

door de Culturele Raad 

Noord Holland). 

film-inn: 

• vrijdagavond 4 februari: 
De vijf avonden, regisseur Michalkov 

• vrijdagavond 18 februari: 
Mourir a tue-tête, regisseur Poirier. 

• beide voorstellingen beginnen om 

21 .00 uur, toegang gratis. 

jeugdafdeling: 

• elke woensdagmiddag van 14.00 - 
14.30 uur voorlezen voor kinderen 

tot 9 jaar. 
Bovendien 9 februari dia's 

• van 7 februari tot 1 maart: 
tentoonstelling sprookjes. 

Bij deze tentoonstelling is een dia- 
serie te zien van een Chinees 

sprookje, 'De vijf broers'. 

• woensdag 2 maart van 1 3.00 - 

15.30 uur: film 'Het sprookje van 

Janko en Marischka' voor kinderen 

van 5 tot 1 jaar. 

Toegang is gratis. Kaartjes kunnen 

afgehaald worden op de 

jeugdafdeling. 
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. alleen donderdag,- vrijdag en zaterdag 

vlies- 
pinda's 

250 gram 

I 
van 1.95 Giro 55 055 Leusden ^/^ 

Astma HmdsT? voor WT.c'estbon 

Kerkstraat 2a, Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om alt 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65. til. 12060 
Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKER IJ 

Van Petegem ». I.V. Kerkpad 6 — Tel. 127S3 — Zandvoort 
83e jaargang no. 1 1 
dinsdag 8 februari 1983 eanduoorrse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

gemeentekrediet van een ton 

moet racebaan van ondergang redden In een voorlopig raadsvoorstel melden 
b en w van Zandvoort dat zij het circuit- 
bedrijf, de cenav, een rekening-koerant 
krediet van f. 100.000,- willen verstrekken. 
Het geld mag uitsluitend besteed worden 
voor uitgaven die nodig zijn om de Grand- 
Prix '83 te doen slagen. 

De steunoperatie is, zo vertelt het kol-' 
lege eigener beweging, een ongebruike- 
lijke overheidsaktie. Zonder die steun 
achten de dorpsbestuurders likwidatie 
van de cenav 'niet onaannemelijk'. Zo 
miserabel als de financiële positie van 
de racebaan ook zijn mag, b en w zien 
de toekomst ongekend zonnig in. Zij 
hopen dat het gemeentelijk ruggesteun- 
tje een sneeuwbaleffekt zal hebben. 
Het is de bedoeling dat hierna ook de 
rijksoverheid over de brug komt. 

De kas van de cenav is nagenoeg leeg. 
Dat is, zo valt uit het schrijven op te 
maken, voor een deel de schuld van het 
vorige kollege, dat door zijn 'strakke 
opstelling' de autorenbaan te weinig 
speelruimte gaf en verplichtte om de 
pachtsom over 1982 voHedig af te dra- 
gen, ondanks een verzoek tot uitstel of 
restitutie. 

Omdat door de onderneming nog een 
tweede financiële krachttoer verricht 
moest worden — de formule 1 konstruk- 
teurs zaten ook al op de penning — 
staat, aldus b en w, nu het voortbestaan 
van de race-onderneming op het spel 
'tijdens de stille wintermaanden'. 

De cenav had eigenlijk om drie ton 
steun gevraagd maar dat is na overleg 
teruggeschroefd. De heren bestuurders 
willen aan het verzoek voldoen omdat 
de inkomsten uit hetcircuitgebied on- 
misbaar zijn voor de gemeente, voor de< 
lokale middenstand en voor de direkte 
werkgelegenheid. Daarnaast heeft mee 
gespeeld dat het racegebeuren, met na- 
me de Grand Prix, van belang is voor 
de nationale sport en ekonomie. Verder 
zijn volgens b en w de vooruitzichten 
op een rendabele eksploitatie van het 
circuit zo goed dat een financiële hand- 
reiking op dit moment gerechtvaardigd 
is. 

Dat het er zo gunstig voor de cenav uit- 
ziet in de nabije toekomst, is vooral te 
danken aan de politieke koerswending 
na de verkiezingen van 1982, aan het af- 
sluiten van nieuwe meerjarige kontrak- 
ten met sponsors en aan de garantie van 
de foca dat in 1983 en 84 de Grote 
Prijs van Zandvoort doorgang zal vinden. 
Tenslotte, zo staat in het voorstel, gloort 
er ook nog licht omdat er vooruitzicht 
is op sanering van de bestaande schul- 
denlast. 

Het kollege wijdt een korte passage aan 
de woningbouw. De uitslag van het drie- 
hoeksgesprek tussen rijk, provincie en 
gemeente zou van dien aard zijn, dat er 
een oplossing voor de geluidshindexpro- 
blemen bij de bestaande woningbouw 
in zicht komt. Als in het kader van de 
wet op de geluidshinder een ontheffing 
verkregen wordt voor de Grand Prix, 
hoeft er minder geld gespendeerd te . 
worden aan techniese voorzieningen en 
gevel isolatie. Bovendien kan dan een be- 
roep gedaan worden op de fondsen uit 


adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van - 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17873. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. 

CRISISCENTRUM 

Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon 

023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

heeft bij akute problemen. SBnduoorbe hoerartf de dodensprong van het circuit ïi&^iiliiiiii e ZandvoortJcan de balans opmaken 
van de stormdag, vorige week dinsdag. 
De dienst van publieke werken en de 
brandweer hadden werk genoeg, maar 
grote schade valt er niet te noteren. 
Op de Brederodestraat waaide het boven- 
deel inklusief lichtkap van een lichtmast. 
In de van Heemskerckstraat blies de wind 
een vrouw van de been, die vervolgens 
per ambulance naar het Diaconessenzie- 
kenhuis vervoerd moest worden. Op de 
Zandvoortselaan zorgde een vallende 
boomtak voor aanzienlijke autoschade 
Op het hoogtepunt van de bijna-orkaan 
werd verscheidene malen de hulp inge- 
roepen van pw en brandweerlieden. 
Een paar bomen waaiden om, ruiten 
sprongen uit de sponningen, asfaltdak- 
bedekking en dakpannen vlogen door de 
lucht en een tuinhek dreigde tussen het 
verkeer terecht te komen. Van ernstige 
ongelukken was echter geen sprake. 

o Donderdag hield de sterke arm een 34- 
jarige Madrileen aan in een hotel in de 
badplaats. De man had vorige maand 
25 traveller-cheques verzilverd bij ho- 
tels in Amsterdam en Rotterdam en in 
het zandvoortse kasino, ter waarde van 
fl. 7.477,70. 34 cheques had hij nog in 
zijn bezit. Die bleken afkomstig van een 
grote kraak vorig jaar september in een 
bank in Rome. Daarbij werd voor onge- 
veer 275.000 dollar aan cheques buit- 
gemaakt. die wet. Wat eventuele nieuwbouw in 
noord betreft, er is volgens het kollege 
geen sprake van een absoluut verbod. 

Ondanks alle rozegeur en maneschijn, 
voelden de financiële denkers van het 
dorpsbestuur toch niets voor een sub- 
sidie of gemeentegarantie aan de cenav. 
En het renteloos rekening-koerant kre- 
diet is omgeven met veiligheidsmaatrege- 
len. Het geld mag bijvoorbeeld niet ge- 
bruikt worden om zich schuldeisers als 
de nationale investeringsbank, de belas- 
tingdienst of de bedrijfsvereniging van 
het lijf te houden. 

Het overeind houden van het racebedrijf 
geeft het kollege meer tijd om een alter- 
natieve of aanvullende bestemming van 
het circuitgebied uit te werken. Om die 
reden worden de steungelden, mocht de 
cenav die niet terug kunnen betalen, ge- 
haald uit het reservepotje 'nieuwe be- 
stemming circuit' waarin al f.350.000,- 
zit. 

Gisteravond kwam dit plan aan de orde 
in een speciale kommissievergadering. 
Een verslag daarvan treft u a.s. vrijdag 
in de koerant aan. waterstanden bar in noord uitgebrand foto Jacob Koning JÊS*t* #&■$■&' ■' 'Hvïï&ft + * 


# "*•-*»* 


&'• *• v^"* 1 


LS'f &; *' 


• BV* *-i? V* 1 * *»" V ' 
febr. H.W. 

8 -.- 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 01.01 
01.59 
02.41 
03.10 
03.43 
04.24 
04.55 
05.35 
06.13 
06.45 
07.14 
07.52 
08.47 
10.00 L.W. 

07.47 
09.01 
09,58 
10.41 
11.11 
1145 
12.25 
12.55 
13.35 
14.12 
14.42 
15.13 
15.52 
16.48 
18.01 H.W. 

12.14 
13.24 
14.14 
14.50 
15.17 
15.53 
16.31 
17.10 
17.45 
18.16 
18.45 
19.22 
20.16 
21.28 
22.54 L.W. 

20 A 3 
21.22 
22.15 
22.50 
23.17 
23.54 
00.31 
01.10 
01.44 
02 15 
02.45 
03.22 
04.17 
05.30 
06.54 
IP^ De inwoners van Zandvoort-nieuw noord zijn het enige kaféin hun wijk kwijt. 
Even vóór 4. 00 uur zondagnacht, niet lang na sluitingstijd, sloegen de vlammen 
toe. Een eerste melding bij de politie maakte gewag van brand in een belendend 
perceel, de snackbar in het winkelcentrum, maar dat bleek al gauw onjuist. 
Agenten waarschuwden de bewoners van het woongedeelte boven het horeka- 
bedrijf, riepen de hulp in van de zandvoortse spuitgasten en alarmeerden de 
eksploitanten van de winkelpanden in het koopcentrum. Die beleefden een be- 
nauwd halfuurtje, maar omstreeks 4.30 uur waren de ervaren blussers het vuur 
meester, al duurde het nabluswerk nog tot rond zes uur in de morgen. De bar 
van Fred van Rhee brandde volledig uit. Hoe het vuur tot stand kwam is nog 
niet opgehelderd. 
veelzijdige kreativif éit van 
leerlingen gertenbach-mavo Vorige week zaterdag werd 's middags 
in de Wim Gertenbachschool voor Mavo 
de jaarlijkse 'open dag' gehouden. Het 
is begrijpelijk dat ouders die nog twijfe- 
len over het te volgen voortgezet onder- 
wijs voor hun kinderen zich graag oriën- 
teren en van de gelegenheid die een 
'open dag' daartoe biedt werd dan ook 
weer druk gebruik gemaakt. 

ESruk was het eveneens in de aula, waar 
onder het genot van een drankje en een 
hapje geluisterd kon worden naar zang 
van Ernst van der Klauw, Saskia Bol en 
Linda de Wit en van Hans Keve als de 
pseudo André Hazes. Bijzonder aardig 
was een jazzballet op muziek uit Tame' 
in een choreografie van de heer Schrage 
(de docent die bij schoolevenementen 
altijd met sukses het muzikale gedeelte 
voor zijn rekening neemt) en in kos- 
tuums waarmee Danielle Laarman, Kir- 
sten Jochems, Mireille Ottolini, Joyce 
Valks en Danny Clark zo uit de gelijk- 
namige televisieserie leken te zijn wegge- 
lopen. 

mevr. Kraan-Meeth 

Het is verrassend te ontdekken dat er 
ieder schooljaar weer een paar leerlingen 
zijn die er op het gebied van handvaar- 
digheid uit springen. In het lokaal van 
de heer Kluft zagen we bijvoorbeeld 
een paar fraaie etsen: een vis van Brigit- 
ta Loos en een schildpad van Danielle 
Graftdijk. Marcel Eising koos voor zijn 
akwarel bijzonder mooie kleuren en Ka- 
rin Enneking tekende o.a. een ontwape- 
nend naakt meisje. Verder trof ons een 
sneeuwlandschapje dat niet gesigneerd 
was. Jammer, we hadden best willen we- 
ten wie dat jeugdige talent was. Lino's 
boetseer-, houtsnij- en gipswerk vorm- 
den voorts een belangrijk onderdeel van 
de ekspositie. 

Tanja Koning, lerares tekstiele werkvor- 
men, vindt de kreatieve inzet van haar 
leerlingen belangrijker dan de techniese 
vaardigheid, hoewel deze natuurlijk niet 
mag worden weggecijferd. Ze heeft er 
begrip voor dat de meisjes graag snel 
resultaat willen zien en met slechts éen 
lesuur van 45 minuten in de week kun nieuws 

Kort & klein. ■Sï Dinsdag 15 februari a.s. start 'de Gou- 
we', Haltestraat 28 een kursus 'natuur- 
lijke keuken' voor gevorderden. Ieder- 
een die enigszins bekend is met natuur- 
voeding kan eraan deelnemen. De kur- 
sus omvat 8 lessen en kost fl.80,- p.p. 
Vrijdag 25 februari begint de kursus 
'natuurlijke keuken' voor beginners. 
Die is bedoeld voor mensen die bekend 
Willen raken met de basistechnieken van 
het natuurlijke koken. Deze kursus om- 
vat 6 lessen en kost fl.60,- p.p. 
Aanvangstijden: 19.30- plm. 22.00 uur. 
Adres: de Gouwe, Haltestraat 28, tel. 
16948. 

• In de nacht van zaterdag op zondag 
was de broodjeszaak in de Kerkstraat 
weer eens het doelwit van jeugdige van- 
dalen. Met stukken hout en een schop. 
Weggehaald van een bouwwerk aan de 
Smedestraat, vernielden ze de ruit van 
de toegangsdeur uan de broodjeszaak. 
Toen de politie arriveerde gingen de 8 
jongens aan de haal. Ze konden niet 
meer gegrepen worden. » De afdeling Welfare van het Rode 
Kruis Zandvoort heeft met ingang van 
31 januari j.l. een tijdelijk onderkomen 
gevonden in de pastorie van de Geref. 
Kerk aan de Julianaweg 15. De 'soos- 
middag vindt daar iedere donderdag 
van 13.30 tot 15.30 uur plaats. Ieder- 
een is er van harte welkom om een 
praatje te maken, te handwerken of je dan ook beter niet aan iets tijdrovends 
beginnen. Desondanks een alleraardigste 
tentoonstelling van werkstukken waar- 
bij werd uitgegaan van diverse thema's. 
Zo resulteerde het onderwerp 'portret' 
in een aantal kostelijke wandversierin- 
gen in tapisserie-techniek, en 'planten' 
in o.a. een heel geslaagde cactus van vilt. 

Kreativiteit niet alleen bij de leerlingen 
maar ook bij de docent aardrijkskunde, 
de heer Swanink. Eer de talrijke gebeur- 
tenissen in en rond de Wim Gertenbach- 
Mavo tot een pakkende diaserie, kom- 
pleet met geestige teksten, zijn gebun- 
deld komt er ongetwijfeld een heleboel 
inventiviteit om de hoek kijken. hier 

staat 

firief Sinds 1970 is mijn woning bij spekulan- 
ten van hand tot hand gegaan. Totaal 
zijn het er vijf geweest. De eerste vier 
hebben zoveel meegevoel gehad, dat zij, 
behoudens grove verwaarlozing van mijn 
woning, mij geen strobreed in de weg 
hebben gelegd. Nummer-vij f echter, die 
reeds lang in Zandvoort in een riante 5- 
kamerflat (huurwaarde f. 465,-) woont, 
gemeenteambtenaar is, heeft het nu zo- 
ver gebracht, dat ik, een gehandikapte 
(met doktersattest) vrouw van middel- 
bare leeftijd met nog een inwonende 
zoon, mij met behulp van zijn superi- 
euren uit mijn woning wil zetten. 
De betreffende ambtenaar, werkzaam 
bij de gemeentepolitie, wordt door zijn 
superieuren dusdanig in bescherming ge- 
nomen, dat ik na alle mogelijke instan- 
ties te hebben afgelopen, nu met de rug 
tegen de muur sta, zeker nu een aange- 
vraagd onderhoud met de wd-wethou- 
der Jongsma bruusk wordt afgewezen! 
Wederhoor is kennelijk bij deze 'demo- 
kraat' niet mogelijk. 
Ik bewoon deze woning reeds sinds 
1957, dus meer dan 25 jaar. De koop- 
som voor de betrokken agent bedraagt 
f.33.000,-. Bij een rentevoet van 8,5 
procent voor hem dus een besparing per 
maand van f. 23 1,25. Met ditzelfde be- 
drag zou mijn bijstandsuitkering moe- 
ten worden verhoogd. Naar mijn oor- 
deel wordt deze man hierdoor langs een 
omweg gesubsidieerd.... 
Ik wil wel uit deze woning, maar niet 
naar de Keesomstraat. Ik wil, ook voor 
mijn gezondheid, in verband met mijn 
handikap in het dorpscentrum blijven. 
Deze laatste wens wordt door de autori- 
teiten kategorisch geweigerd. 
Wie vertelt mij, waar ik mijn recht als 
vrije nederlandse vrouw kan vinden? 

F.L.Schmidt Kühnel - 

van Speijkstraat 1 rd 
2041 KL Zandvoort ■ een spelletje te doen. Het is ook moge- 
lijk kadoos aan te schaffen uit de ruime 
kollektie handgemaakte artikelen De 
opbrengst is voor het goede doel. De 
koopmiddagen zijn op maandag en 
donderdag van 13.30 tot 15.30 uur. Vrijwillige Hulpverlening 

yx 

17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. wordt donateur 

van 
GREENPEACE maak minimaal 

ƒ10,- 

(óén tlent)©) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpe.ee 

Nederland 

Amsterdam 

onder vrmmldlng 
nieuwe donateur. familieberichten REKTIFIKATIE 

In de ouderdom van 85 jaar is, zacht en kalm van 
ons heengegaan onze lieve zorgzame moeder en 
oma 

WILHELMINA DIEMER-LONNEE 

weduwe van Frederik Willem Diemer 

Zandvoort: Ineke Diemer 
Remus 
Wilhelmien 
Tycho 

Texel: Mies Maas-Diemer 

Cor Maas 

Irene en Kees, Saskia 
Monica en Henk, Maarten 
Frits-Jan 

Zandvoort, 1 februari 1983. 
't Huis in de Duinen 
Herman Heijermansweg 1 
Correspondentie-adres: Celsiusstraat 247 

2042 TJ Zandvoort 

De begrafenis heeft heden plaatsgehad op de alge- 
mene begraafplaats te Zandvoort. 
omroepers MODERN 

wit-zwart 3-delig wandmeubel 

veel bergruimte. 

Prijs f.300,- 

tel.16364 na.1 8.00 uur. A. Ritman 

1948 - 1983 

35 laar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 
'VV -**;' O^ 


ö» , <ï- 
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel ^ - nzh old timers op schaal 1 : 100 
MR£ lok 1-T7 Mmy— «Mr 1879/1881 «BS «1 3.1] Bt,n.i !2£2 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer. Maatschappij N. V. kreeg het 
personeel een map aangeboden met tekeningen van alle trams en bussen die ooit in het vtrvoersgebied van de NZH 
dienst hebben gedaan. Deze tekeningen beslaan voorde trams 16 vellen en voorde bussen 23. Kortom, van de al- 
leroudste stoomtram op het trajekt Leiden-Hillegom, via de Budapesters en de Blauwe tussen Den Haag-Haarlem 
en Amsterdam-Zandvoort naar de vooroorlogse bussen van Citroen, Kromhout en Ford en de na-oorlogse Cross- 
leys, de moderne Leylands en de nieuwste Daf. De hele verzameling tekeningen is weergegeven op schaal 1 : 100, 
een verhouding die zowel bij tram- en busenthousiasten als bij de modelbouwers goed bruikbaar is. 
De NZH heeft de mappen nu ook beschikbaar gesteld voor belangstellenden buiten de kring van het personeel. De 
oplage is inmiddels flink geslonken, zodat wie het snelst reageert de beste kans heeft. Aan het loket op de Leidse- 
vaart in Haarlem kosten de platen f. 22, 50. Voor degene die de verzameling liever per post ontvangt, zijn de kosten 
f.27,50. Bestellingen kunnen worden gericht aan: NZH, afd.Algemene Zaken, Postbus 514,2003 RM Haarlem 
telefoon 023-319227. 83e jaargang no. 12 

■F vrijdag 11 februari 1983 
eanduoürtee ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67 1 3 60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, 1 1 4.50 per halt jaar, f 37.50 per post 
wie om gemeenschapsgeld vraagt 
moet met de billen bloot Wat afgelopen maandag verzwegen 
moest worden voor pers en talrijk pu- 
bliek, toen de kommissie begroting en 
rekening zich bezighield met de lening 
van f. 100.000,- aan de cenav, was on- 
getwijfeld het meest interessant. 

Niet omdat de volksvertegenwoordigers 
niet goed van de tongriem gesneden wa- 
ren, vóórdat de openbaarheid de nek 
werd omgedraaid en belangstellenden 
zich langdurig op de wandelgangen 
mochten verpozen. Maar omdat op dat 
moment duidelijk werd dat de schaam- 
teloosheid van de 'N.V. Circuit achter 
de kollegetafel' (Termes-d'66) toch 
blijkbaar zijn grenzen had. Het ware 
verhaal over het volkomen bankroet 
van de racebaan, daar durfde men de 
burgerij niet mee onder ogen te komen. 
Hoewel die, gezien het blinde vertrou- 
wen in de simpele verkiezingsleuzen 
van de vvd vorig jaar, toch bereid is 
heel wat te slikken. 

Men hoefde geen helderziende te zijn 
om de strekking van het kollegiaal be- 
toog achter de dichte deuren te kunnen 
verhalen. Wethouder Flieringa eiste im- 
mers beslotenheid omdat het bekend 
worden van de feiten bepaalde instan- 
ties, en het gaat dan zonder enige twij- 
fel om mogelijke geldschieters, zou af- 
schrikken. Met een eerder door vvd-er 
Methorst aangedragen argument, het 
zou onjuist zijn gegevens van een pri- 
vaatrechtelijke overeenkomst publiek 
te maken, veegde Ingwersen (cda) de 
vloer aan: wie om gemeenschapsgeld 
komt vragen moet met de billen bloot, 
zo eenvoudig is dat. 

Toen de 'donkere kamer' het daglicht 
weer velen kon, wilde Flieringa wel 
kwijt dat na een definitief bankroet 
van de cenav een snel op te richten 
nieuwe onderneming geen schijn van 
kans had een vergunning voor de racerij 
uit het provinciale vuur te slepen. De 
gemeentelijke lening moest met andere 
woorden de cenav lang genoeg op de 
been houden om die toestemming in 
de wacht te slepen. Drie schuldeisers 
staan immers te dringen. Mondeling 
hebben twee ervan toegezegd de afbe- 
talingen te willen opschorten tot 1 sep- 
tember a.s. Het is vrijwel zeker de be- 
drijfsvereniging die tot nog toe weigert 
het spel mee te spelen. Er is dus drin- 
gend geld nodig. 

Bij de aanvang van de vergadering 
brachten pvda, cda, d'66 en zelfs ge- 
meentebelangen al het verbaal ge- 
schut in stelling waarover ze beschik- 
ten. Ze deden dat met verve en lieten 
zich niet bij voorbaat ontmoedigen 
door de overmacht aan zetels die vvd en 
inspraak nu meebrachten. Een over- 
macht die door Methorst met ronkende 
retoriek werd ondersteund. Hij sprak 
van een 'histories ogenblik', prees het 
goede huurderschap van de cenav en 
pronkte met de 'vertaling van de kie- 
zerswinst'. 

De socialist Aukema noemde het kolle- 
ge 'een koopman in verwachtingen' en NICARAGUA stop <to vs 

interventie. Steun het revolutionaire 

proces. Giro 3580163 

t.n.v. St. Nicaragua Komtee Neder- 
land o.v.v. FJSXM. 
f. 100.000,- voor het circuit. Jan Splinter moet met minder door de winter. hij vroeg zich af of er soms geen andere 
objekten waren die steun verdienden. 
'De pvda is niet principieel tegen het 
circuit, maar principieel voor woning- 
bouw', zo zei hij. 'Als dat niet kan, is 
deze pitspoezenlening uit den boze, 
mag de gemeenschap geen geld steken 
in de failliete boedel van het circuit, 
dat als Jan Splinter door de winter 
moet komen.' Het verbaasde hem dat 
er geen 250 zandvoortse ondernemers 
te vinden waren om f.400,- per man 
bij te dragen. Zij beweren tenslotte 
steevast 20 miljoen aan ekstra omzet 
uit het racegebeuren te halen. 

Niet alleen de lokale uitbaters, maar 
ook de banken zijn niet tot een lening 
bereid, zoals Peter Ingwersen aangaf. 
'Het cda is niet simpelweg voor of te- 
gen het circuit, althans mijn fraktie is 
dat niet,' voegde hij er als altijd nauw- 
gezet aan toe, 'maar er is hier sprake 
van een hoogst onzorgvuldige afweging 
van belangen.' Hij hekelde de stelling 
van de kollegepartijen dat ze zowel cir- 
cuit als woningbouw veilig wilden stel- 
len. 'Woningbouw in zuid, dat is heel 
lange termijn werk, kom er eerlijk voor 
uit, u kiest voor het circuit.' 

Termes (d'66) noemde het voorstel een 
gotspe.'Elke vergadering', aldus de de- 
mokraat, 'worden we gekonfronteerd 
met ontstellende bezuinigingen. Plaat- 
selijke verenigingen moeten bekvechten 
over f. 100,- subsidie en we korten op 
gevoelige zaken als het vervoer in het 
buitengewoon onderwijs. Het kollege- 
verhaal', spotte hij, 'hoort in de bou- 
quetreeks thuis: als de ge meente een 
ton geeft wordt de wereld weer rein en 
onbedorven, de boze fee verdwijnt en de cenav krijgt haar speeltuin. In feite 
is het circuit al sinds jaren niet levens- 
vatbaar, niet voor niets heeft de ge - 
meente het in 1973 afgestoten.' 

Ook Jaap Koning van gemeentebelan- 
gen(' beslist geen tegenstander van het 
circuit') wilde niet voor het karretje ge- 
spannen worden.'Alom bezuinigingen 
en lastenverzwaring voor de burger, er 
is geen ruimte voor financiële avontu- 
ren. Er zijn', zo besloot hij, 'wel meer 
bedrijven die het 's winters moeilijk 
hebben.' 

Al met al genoeg weerwoord tegen het 
voorstel. Maar niet genoeg voor de kol- 
legevrienden die nog steeds menen met 
de racebaan de kip met de gouden eie- 
ren in huis te hebben. Een ander argu- 
ment kon uit hun mond niet opgete- 
kend worden. Dat het om windeieren 
gaat is tot hen niet doorgedrongen. 
Voor hun verstokte illusies mag de be- 
lastingbetaler opdraaien. Wil de echte 
Jan Splinter opstaan? 

1 februari — 7 februari 

ondertrouwd: Dronkert, Lukas en Bijl, 
Grietje. 

gehuwd: Hoenderdos, Theodorus Johan- 
nes Maria en de Muinck, Maria Regina. 

overleden: Elsinga, Jan, oud 79 jaar; 
Veldhuijzen van Zanten, geb. van Leeu- 
wen, Janna Kaatje, oud 81 jaar; Koper, 
geb.Plas, Elizabeth, oud 89 jaar; Diemer, 
geb.Lonnee, Wilhelmina, oud 85 jaar. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. Pjiiiiiiiii 

'iöSiiiiBili • Op 18 februari a.s. houdt het Genoot- 
schap 'Oud Zandvoort' zijn jaarlijkse bij- 
eenkomst. Behalve voor de gebruikelijke 
huishoudelijke mededelingen zal er aan- 
dacht worden gevraagd voor o.a. de Zand- 
voortse Bomschuit Bouwklup, die met 
een kleine ekspositie van door leden ver- 
vaardigde werkstukken aanwezig zal zijn. 
Bovendien verzorgt het Genootschap 
'Oud Katwijk' een show van authentie- 
ke, uit het Katwijks museum afkomsti- 
ge, klederdrachten en kunnen de bezoe- 
kers aan de hand van dia's kennis nemen 
van de aktiviteiten van de Katwijkse zus- 
tervereniging. De bijeenkomst wordt ge- 
houden in gebouw 'de Krocht' en begint 
's avonds om 8 uur. 

• Op donderdag 3 maart a.s. zal in het 
Gemeenschapshuis de jaarlijkse Algeme- 
ne Ledenvergadering van de Vereniging 
voor het Welzijn der Dieren worden ge- 
houden. De uit twaalf punten bestaan- 
de agenda vermeldt o.m. het zich niet 
herkiesbaar stellen van de periodiek af- 
tredende penningmeesteresse mevrouw 
M.E.L. Ipenburg-Pauwels. Het bestuur 
steltvoor om in haar plaats te benoe- 
men de heer F.PIoegman te Zandvoort. zandvoortse kinderen 

met handikap 

raken schoolbus kwijt 4** $** *^? A-- 1 De botte bijl van de rijksbezuinigings- 
drift komt steeds vaker en steeds ge- 
weldadiger op het hoofd van de ge- 
meenten terecht. Die zien machteloos 
toe hoe zij hun voorzieningenpakket op 
velerlei terrein moeten inkrimpen, zelfs 
als dat hun meest weerloze burgers het 
hardst raakt. 

In Zandvoort zijn het ditmaal de ou- 
ders en opvoeders van 54 gehandikapte 
kinderen, die in spanning verkeren of 
en hoe nieuwe maatregelen hen zullen 
treffen. Die maatregelen hebben betrek- 
king op het vervoer van hun kinderen 
van en naar de scholen voor buitenge- 
woon onderwijs. Een aantal van hen zal 
binnenkort niet meer met een busje of 
ander aangepast vervoermiddel naar 
school kunnen gaan, maar gebruik moe- 
ten maken van het openbaar vervoer. 

Tot voor kort betaalde het ministerie 
van financiën 80 °/o van de kosten van 
dit vervoer, maar die vergoeding is van 
de baan nu dit onderdeel is overgehe- 
veld naar het inmiddels beruchte minis- 
terie van onderwijs. De gemeente Zand- 
voort is natuurlijk vrij om het vervoer 
en het begeleidend personeel uit eigen 
zak te betalen, maar omdat het om een 
bedrag gaat van bijna f.200.000,- kan 
dat gevoeglijk vergeten worden. De 
dorpsraad zal de bezuinigingen simpel- 
weg moeten doorvoeren. De maatregel 
treft allerlei kategorieën gehandikapte 
kinderen: met leer- of opvoedingsmoei- 
lijkheden, spraakgebrekkigen, doven en 
gehoorgestoorden, mytylkinderen enz. 

De kommissie financiën heeft er on- 
langs een eerste gedachtenwisseling aan 
gewijd. De betreffende raadsleden wa- 
ren er zich terdege van bewust dat het 
om een hoogst emotionele zaak ging en 
om een groep die eigenlijk ontzien zou 
moeten worden. Maar veel keus was er niet. Positieve kanten zag men er ook 
wel aan. Zowel liberaal Joustra als soci- 
alist Aukema waren van mening dat 
deelname aan het openbaar vervoer in 
veel gevallen heel goed kon zijn in ver- 
band met het streven der pedagogen 
naar zelfstandigheid van de gehandikap- 
ten. 

Niet al deze kinderen zullen overigens 
hun aangepaste vervoer moeten missen. 
Voor de allerjongsten (tot en met 9 
jaar) blijft dat uiteraard noodzakelijk. 
Er zal verder een beoordelingssysteem 
opgezet moeten worden om uit te ma- 
ken voor welke oudere kinderen het 
echt onverantwoord is het vervoer met 
busje of taxi naar scholen in o.a. Haar- 
lem en Amsterdam te staken. Het ziet 
er bovendien naar uit dat de vaste bege- 
leidingskracht op non-aktief zal worden 
gezet.Voor het zover is buigen ook nog 
andere kommissies en de raad zich over 
de gedwongen bezuinigingsronde. 

11111 
febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


12 


03.10 


11.11 


15.17 


23.17 


13 


03.43 


11 45 


15.53 


23.54 


14 


04.24 


12.25 


16.31 


00.31 


15 


04.55 


12.55 


17.10 


01.10 


16 


05.35 


13.35 


17.45 


01.44 


17 


06.13 


14.12 


18.16 


02 15 


18 


06.45 


14.42 


18.45 


02.45 


19 


07.14 


15.13 


19.22 


03.22 


20 


07.52 


15.52 


20.16 


04.17 


21 


08.47 


16.48 


21.28 


05.30 


22 


10.00 


18.01 


22.54 


06.54 


Sprin 


gtij 1 5 februari 


Dood 


tij 7 - 23 februar 


' 

qroetcn uit zandvoort 
familieberichten familieberichten 1 vO «*♦ :j-i-- '■*'*>Sfc$k<j>#sHa> Ds. G.Hulsman, de 
uit Lemele afkomsti- 
ge predikant die van 
1894 tot 1903 in 
Zandvoort heeft ge- 
staan, is niet alleen 
de stichter van 'Huls- 
manhof', h&t een paar 
jaar geleden afgebro- 
ken Diaconiehuis van 
de Hervormde Ge- 
meente, maar heeft 
ook het initiatief ge- 
nomen tot het oprich- 
ten van 'Ons Huis'. 
Dit volkskoffiehuis 
had tot doel de jeugd 
die zich steeds meer 
schuldig maakte aan 
drankmisbruik, van 
de straat te houden. 
Een bekende uit- 
spraak van Ds.Huls- 
man: 'In Zandvoort 
koken ze de aardap- 
pelen in jenever'. Enige en Algemene Kennisgeving 

Bedroefd moeten wij kennis geven, dat op vrijdag 
4 februari 1983 van ons is heengegaan onze lieve 
tante 

ELIZABETH JUNG - PLAS 

weduwe van Johannes Cornelis Jung 

in de ouderdom van 89 jaar. 

Namens de familie en vrienden. 

Zandvoort. 8 februari 1983 

Huis in het Kostverloren 

Burg.Nawijnlaan 1 

Correspondentie-adres: 

A.Bos, Kostverlorenstraat89 B, 2042 PD Zandvoort. 

De crematie heeft in stilte plaatsgehad. kerkdiensten geen woningwet - maar premiehuurbouw 
tussen lijster - en brederodestraat 59 van de 60 premiehuurwoningen, die 
Zandvoort voor 1983 toegewezen heeft 
gekregen als kontingent, zullen verrij- 
zen op de plek van de voormalige Ju I ia- 
na- en Agathaschool, zo hebben b en w 
besloten. 

In de oorspronkelijke gemeenteplannen 
waren op dat terrein woningwetwonin- 
gen gesitueerd, maar zoals bekend heeft 
Zandvoort van hogerhand niet het groe- 
ne licht gekregen voor sociale woning- 
bouw. In 1983 mag Zandvoort precies 
43 HAT-eenheden voor 1- en 2-per- 
soonshuishoudens neerzetten en 60 
premiehuurwoningen. Woningwetbouw 
is er niet meer bij, voornamelijk als ge- 
volg van het kabinetsbeleid om juist op 
die sektor te bezuinigen. Voor de toe- 
gekende HAT-eenheden stond de plaats 
al langer vast". Groot Kijkduin en de 
Klimopschool. 

De premiehuurwoningen hadden echter 
gebouwd kunnen worden op het terrein 
van het voormalige Sterre der Zee, soci- 
ale woningbouw bleek daar immers fi- 
nancieel niet haalbaar. Maar er loopt 
voor dat plan nog een bezwaarschrift- 
procedure bij de noordhollandse be- 
stuurders. Een beslissing van GS laat al 
meer dan een halfjaar op zich wachten 
en het eind is nog niet in zicht. De be- 
zwaren, ingediend o.a. door de bewo- 
nerswerkgroep Zandvoort-zuid, betref- 
fen bouwvolume, hoogte van de bebou- 
wing, de verkeers- en parkeersituatie en 
nog een groot aantal andere punten. 
De lange duur van onderzoek suggereert 
op zijn minst dat het niet denkbeeldig 
is dat een deel van de bezwaren steek- 
houdend wordt verklaard. 

B en w die het toegewezen kontingent 
huizen voor 1983 niet aan hun neus 
voorbij willen laten gaan, nemen nu het 
zekere voor het onzekere en laten het 
terrein van de Julianaschool niet braak 
liggen in de wellicht ijdele hoop in '84 
weer woningwetwoningen te mogen 
bouwen. Met de bouw van de 59 pre- 
miehuurhuizen kan in beginsel snel ge- 
start worden, want er hoeft in de be- 
staande plannen nagenoeg niets gewij- 
zigd te worden. Net als in het oude 
plan moet eerst de Agathaschool ge- 
sloopt en de grond verkocht worden 
aan de EMM. HERVORMDE KERK 

zondag 13 februari a..s: 

10.00 uur : dr. G. Snijder uit Haarlem 

GEREFORMEERDE KERK 

10.00 uur : dr. G. Snijder uit Haarl ,m 

PROTESTANTENBOND 

zondag 13 februari a.s.: 

10.30 uur : mevr. J. Thimm-Richardson 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 12 februari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 13 februari a s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering melSt. 

Ceacilia koor 


«*■■ ■»,. . .v - Vtj-.,"-, 1,CÏV' „, ,':K 
Een verschil is wel dat woningbouwver- 
eniging EMM, verantwoordelijk voor 
het projekt, het geld voor de bouw nu 
niet direkt van het rijk krijgt, maar 
moet zien te lenen op de kapitaals- 
markt. Volgens EMM-direkteur Visser 
vormt dat op dit moment met de lage 
rentestand geen probleem, al moet wel 
op goedkeuring van het rijk gewacht 
worden. De EMM is zelfs in staat, 
mocht dat nodig zijn, een deel van het 
totale bedrag (2 è 2,5 miljoen) vóór te 
financieren. 

Gebruikelijk is bij een dergelijke trans- 
aktie dat de gemeente zich garant stelt. 
Zonder enig risiko overigens, want dat 
wordt gedekt door het rijk, eventuele 
tekorten komen dus toch voor reke- 
ning van het ministerie van volkshuis- 
vesting, aldus direkteur Visser. 

De wijziging van woningwet- in premie 
(korporatie) huurhuizen zal de huurprij- 
zen nauwelijks befhvloeden. ENERGIE 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. 
Hechte samenwerking tussen de Rolski- 
en langlaufvereniging Zandvoort en het 
gemeentebestuur van de badplaats heeft 
geleid tot een initiatief om het binnen- 
lands toerisme in de wintermaanden te 
stimuleren. 

De wintersport op de lange latten kan 
nu ook beoefend worden in de omge- 
ving van Zandvoort en wel in de Water- 
leidingduinen. De ski's lopen dan wel 
op rollen, maar het is een kniesoor die 
daar op let. Zaterdag 5 en zondag 6 
maart kunnen zandvoorters de proef op 
de som nemen. Onder leidingvan een 
instrukteur of instruktrice vindt er dan 
een kennismakingskursus rolskiën 
plaats. In twee lessen leert men de 
kneepjes van het zich rollend voortbe- 
wegen. Het enige dat de deelnemers 
zelf hoeven mee te nemen is sportkle- 
ding en handschoenen, voor de rest 
wordt gezorgd, de materialen krijgt men 
in bruikleen. 

De kosten voor de lessen zijn gering 
(f.20,- p.p. bij de inschrijving te vol- 
doen) want niet alleen heeft het dorps- 
bestuur gemeend haar officiële briefpa- pier ter beschikking te moeten stellen 
om het grote nieuws te verspreiden, ze 
draagt ook financieel haar steentje bij. 
Ter ondersteuning en ter stimulering 
van de nieuwe sport heeft ze in totaal 
f.125,- uit de krappe beurs getrokken. 
Wintersporters die hun vakantie in Oos- 
tenrijk of Zwitserland laten voor wat 
het is, kunnen zich voor de kursus op- 
geven bij: Ingrid Gordijn, Thorbecke- 
straat 26 in Zandvoort vanaf donder- 
dag 24 februari tot en met 2 maart tus- 
sen 10 en 12 uur. Uitgezonderd in het 
weekeinde van 26 en 27 februari is aan- 
melding ook mogelijk (niet telefonies) 
tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Men kan zich inschrijven voor zaterdag 
5 maart: lessen van 13.00 - 14.00 uur, 
14.15- 15.15 uur of 15.30- 16.30 uur. 
En voor zondag 6 maait dezelfde tijden. 
De twee kennismakingslessen vinden 
plaats in de wateiloidingduinen, ingang 
tegenover Nieuw-Unicum aan de: Zand- 
voortselaan. Het is daar weliswaai sinds 
jaar en dag verboden ook maai enig wiel 
in beweging te zetten, maar liet langlau- 
fen gaat er op rolletjes. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. belangrijke adressen 
14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

sn magezijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. zandvoort weer scharregat 
De Boet Haarlem 

moet ruimte maken voor 

de nieuwe kollektie en 

houdt daarom een zéér 

speciale verkoop... 

...fikse kortingen op alle massief 
eiken meubelen, verlichting, cadeau- 
artikelen, klokken, kandelaars... 

Zorg dat u 
daarbij bent! 

De Boet Haarlem 

Grote Houtstraat 1 63 /Haarlem / Tel. 023 - 32 09 21 .tïcieel, maar wat is officieel in deze 
dagen, begint Carnaval 1983 op zater- 
dag 12 februari als dorpshoofd Machiel- 
sen de sleutel van de badplaats voor 4 
dagen overdraagt aan Prins Jan den 
Urste, die na Wullem, Ed, Bobo en Sikko 
de raad van elf aanvoert. 

Maar ook voor die tijd worden de kelen 
al natgemaakt. En niet alleen de kelen, 
want j.l. zondag trokken jeugdige schar- 
rekopjes in carnavalskledij naar zwem- 
bad de Duinpan voor een gekostumeerd 
zwemfeest. Dat was nog een voorproef- 
je van de pret, het echte dans-, drink- 
en verkleedfeest staat nu op het punt 
in alle hevigheid los te barsten. 

Hedenavond begint bij Delicia om 
21. 1 1 uur de eerste van een hele rits 
kroegentochten onder de innemende 
leiding van de Grote Hofdweiler Prins 
Jan. Ook deze tocht, zoals de andere, 
heeft een ekskuus. Dat is in dit geval 
de inspektie van de etablissementen. 

Zaterdag 12 februari vindt dan de vors- 
telijke intocht plaats via de roete Van 
der Moolenstraat, Van Lennepweg, So- 
phiaweg, Kostverlorenstraat, Haltestraat, 
Raadhuisplein, waar de carnavalsraad 
om 14.30 uur zonder moeite het be- 
stuur van de gemeente overneemt van 
de vvd-inspraak nu kombinatie. 's A- 
vonds om 21.00 uur is gebouw de 
Krocht plaats van feestelijke handeling. - 
Het gekostumeerde bal daar wordt mu- 
zikaal ondersteund door de onverslijt- 
bare 'Kwalletrappers'. 

Zondag 13 februari om 13.00 uur ver- 
trekt een carnavaleske optocht vanaf 
de Flemingstraat in nieuw noord. Om 
12.15 uur wordt de stoet opgesteld. 
Een jolige maar niettemin deskundige 
jury verdeelt de prijzen voor de meest 
originele uitdossingen onder de deelne- 
mende kinderen mits naam, leeftijd en 
geslacht op de borst geprikt is. Het on- 
getwijfelde bonte gezelschap slingert 
zich vervolgens door het dorp, naar het 
Dolf irama voor de prijsuitreiking. Een 
dolfijnenshow is er dit maal niet bij. Na 
de optocht waaraan diverse muziekkorp- 
sen uit de regio deelnemen, laven de 
dorstige dorpelingen zich middels een 
nieuwe natte omgang tot in de kleine 
uurtjes. Op 14 februari is Nieuw Unicum aan de 
beurt. Op de Brink treden 's avonds 
Prins, Adjudant, Vorsten, Raad van 
Elf en de Hofkapel aan om de jaarlijkse 
happening, waaraan behalve de huisbe- 
woners steeds meer Zandvoorters deel- 
nemen, met hun ongeremde aanwezig- 
heid luister bij te zetten. Buiten de 
'Kwalletrappers' en het harmonie-or- 
kest 'Ons Genoegen' komt ook een 
band van naam voor het voetlicht nml. 
Venus. Verder staat er een grote lote- 
rij op het programma. 

Dinsdag 15 februari wordt het carnaval 
'83 besloten met de Slooptocht langs 
de hos- en drinkhuizen. Grootvorst 
Wullum zal inkognito en via een ge- 
heime roete de Prins met zijn gevolg 
door het Scharregat voeren. 
Alaaf. nieuws 

kort & klein • Op dinsdag 15 februari a.s. zal me- 
vrouw J.Zeiler-Kouwenaar uit Bergen 
(N-H) voor de kring Zandvoort van de 
Nederlandse Vereniging van Huisvrou- 
wen een lezing houden over het onder- 
werp 'Hoe helpen we zelf mee om onze 
natuur te behouden? ' en haar kauserie 
met dia's toelichten. Het bestuur van 
de Kring Zandvoort acht het onderwerp 
natuurbehoud dermate belangrijk dat 
ook niet-leden deze middag hartelijk 
welkom zijn. De bijeenkomst wordt ge- 
houden in het Gemeenschapshuis en be- 
gint om 2 uur. 

• Alweer een ekstra kommissievergade- 
ring. A.s.maandag 14 februari bespreekt 
de kommissie algemene zaken en ruim- 
telijke ordening een voorlopig raadsvoor- 
stel over de verplaatsing van het naakt- 
strand in noordelijke richting. De bijeen- 
komst begint om 16.30 uur en vindt 
plaats in het raadhuis. HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

POLEM5398 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

ƒ 10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam 

onctor vmrmMIng 

van: 
nieuwe donateur. BINNENKORT START VAN 
NIEUWE KURSUS HART - 
REANIMATIE 

De zandvoortse Kruisvereniging hoop- 
te maandagavond 31 januari aan het ein- 
de van de korte kursus voor leken aan 
de 100ste kursist het diploma 'hartreani- 
matie' uit te reiken. Juist deze ene kur- 
sist liet echter verstek gaan, de uitreiking 
zal dus verschoven moeten worden. 
De kursus, met weinig theorie maar 
veel praktijk met uitstekend oefenma- 
teriaal, zal medio februari weer van • 
start gaan. Iedereen tussen 16 en 75 
jaar kan er aan deelnemen. Het streven 
van de Ned. Hartstichting is een zo 
groot mogelijk aantal mensen de reani- 
matiehandelingen te leren. Bij een hart- 
aanval moeten er inmiddellijk levens- 
reddende maatregelen getroffen wor- 
den, omdat men niet kan wachten op 
de komt van arts of ambulance. 
Zandvoorters kunnen zich inschrijven 
voor een middag- of avondkursus, die 
gehouden wordt in het gezondheids 
centrum van de Kruisvereniging aan 
het Beatrixplantsoen te Zandvoort. 
Kosten fl. 25, alles inbegrepen. Dege- 
nen die zich willen aanmelden moeten 
dat wel snel doen. Dat kan bij een van 
de zandvoortse apotheken of bij de heer 
de Leeuw, van Galenstraat 1 16, 2042 
VJ Zandvoort, tel. 16985. i • • • • KNIP UIT 

Zwemmen in de krokusvakantie 

voor f 1 ,40 in zwembad 

"De Duinpan" 

Tijden zwembad 

ma. 14 feb. 1 1 .00-13.30 uur 

di. 1 5 feb. 8.00-1 2.00 / 1 3.00-1 5.30 uur 

wo. 1 6 feb. 8.00-1 2.00 / 1 3.30-1 6.00 uur 

do. 1 7 feb. 1 2.00-1 3.00 / 1 4.00-1 5.30 uur 

vr. 18 feb. 8.00-12.00/13.00-15.30 uur _ SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. Bouwbedrijf lid. NV. O.B VOOR AL UW vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 
nieuwbouw 
verbouw 
restauratie 
onderhoudswe rken winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. Haarlem... 'm eest e Motte laan 16 315428. % v % % 'O 

Nederlandse Stichting voor 
Leprabestrijding 
ËissteBBatïe bureau 

€i P#ENElïEIW B>- 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 


DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel Denkt U aan een Amerika-reis in 1 983? 

Holland Overseas Travel biedt een dia-avond aan in 
het Concertgebouw te Haarlem op 21 februari om 
21 .1 5 uur. Het is een avondvullend programma. 

Gereduceerde kaarten a f 5.- bij ons verkrijgbaar. 

En dan nog even dit: 

Als U bij ons een Tunesië-vakantiereis boekt heeft U 

GEEN visum nodig. 

Ook daarom: REISBUREAU 
KERKMAN 

Grote Krocht 20 Zanclvooit 
Telefoon 02507 1 2560/ 1 3203 Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem b. v . 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
WIJ ZOEKEN 

EEN FLAT OF HUIS DICHT BIJ ZEE 
VOOR DE MAANDEN MEI,JUNI,JULI EN AUGUSTUS 

tel. 020- 43 12 05 
verwarm het hart 

van uw vriend of vriendin (Valentijn) 

U vindt er ook leükë dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 
na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... M gerevn fc> play-in 

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020 - 24 04 34 
zandvoort/ kerkstraat 1 1 /tel. 02507-1 3580 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

seerd met garantie, van f 1 50,- tot f 

De Drie Sterren, 

Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 

(bij de Botermarkt) 

tel. 023 - 31 14 60 

omroepers Zoekgeraakt: 

omgeving Wilhelminaweg) 
jonge rode kater, luistert 
naar de naam Paulus. 
telefoon: 19562. 

TENNISLESSEN 

1 april aanvang 
zomercursus 

overdag, 's avonds en 

zaterdagochtend. 

Jeugd na schooltijd. 

Baanverhuur. 

Informatie en Inschrijving: 

Sportacademie: 

Nauwelaerts de Agé, 

Bloemendaalseweg 152. 

Overveen.tel. 023 - 276667. 

personeel aangeboden: 

2 STOELENJONGENS 

voor het strand 
Ruim 3 jaar ervaring.Allround. 
tel. 023- 2921 09 vr.naar Ruud 
tel. 023-26 1855 vr.naar Dick. 

e» - — ■' — ■ — " ■ — - " 

verloren: zilveren ring met 
inskriptie: 'Monika 25.2.82'. 
tel. 02507 - 15498. A. Ritman 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort v. d. Werft 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

an winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 Koffie met 
gember 

10 eetlepels gemalen koffie 

1/4 liter slagroom 

2 eetlepels bruine kandij 

4 theelepels gesneden gember 

8 eetlepels rum 

3/4 liter sterke koffie zetten. 
In kom slagroom met 1 el. 
suiker stijfkloppen. In 4 kopjes 
doen: 1 theelepel bruine 
kandij, 1 theelepel gesneden 
gember en 2 el. rum. Door 
elkaar roeren. Opvullen met 
hete koffie. Gameren met 
slagroom. Wcestbon 

Kerkstraat 2A - Zandvoort 
Tel. 1 45 79 
GIRO 26655 
BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorhtan Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingswan 38 Bloamandaal 
Talefoon 023-260533 Informatief batraffanda Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Gaan lidmaatschap * tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 eancluoorrse 
n hoeranr 83e jaargang no. 13 dinsdag 15 februari 1983 
eanduüorfee hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen 1 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 


waterstanden ook carnaval stapje terug 

en minder uitbundig dan voorheen. foto Jacob Koning Prins Carnaval en Koning Winter hielden 
beide de afgelopen dagen Scharregat aan 
Zee stevig in de greep. De kou was zeker 
aen van de oorzaken dat het feest der 
Zotheid dit jaar rustiger gevierd werd 
dan gebruikelijk en minder mensen op 
de been bracht. 

Wat niet wegneemt dat Prins Jan en zijn 
alaaf-ridders het pleit in hun voordeel be- 
slisten en de winter het nakijken gaven. 
Want wie zich eenmaal in het gedrang 
van de drink- en danshuizen stortte, was . 
al gauw door en door verwarmd. Mis- 
schien dat daarom ook Grootvorst en 
burgemeester jongstleden zaterdag bij 
de overdracht van de dorpssleutels de 
vraag: wat is carnaval? , beantwoordden 
met: een afscheid van de winter, een 
voorbode van warmer tijden. 

Jan den Urste kwam bij die gelegenheid 
zomaar uit de lucht vallen op het bordes 
van het raadhuis. De (p)rijzige hoogwer- 
ker van de plaatselijke brandweer moest 
er aan te pas komen om de besnorde 
prins op gelijke hoogte met het dorps- 
hoofd te tillen. Een symbolies gebaar 
dat precies drie dagen zijn geldigheid be- 
hield. De overgang van het bestuur in 
carnavaleske handen werd bevestigd 
door het voorlezen van de 'proklamatie'. 
Met skepter en mijnstok, een museum- 
stuk dat in vervlogen dagen gebruikt 
werd bij de visafslag op het strand, ver- 
trok de prins daarna om zijn pas verwor- 
ven' rijk te inspekteren. 

Zondag vertrok een lange stoet wonder- 
lijk uitgedoste figuren uit noord naar 
het dorpscentrum en het Dolfirama. 
Veel kinderen, die volgens het principe: 
jong geleerd is oud gedaan, de eerste 
schreden op het carnavalspad zetten. 
Personen uit sprookjes en stripverhalen 
kwamen in de optocnt tot leven, maar ook 
andere minder duidelijke maar verma- 
kelijke vermommingen konden worden 
aanschouwd, terwijl de muziekkorpsen 
er het juiste feestelijke ritme in hielden. 

Een raadsel is het altijd weer hoe de raad 
van elf en niet te vergeten de onvermoei- 
bare hofkapel de Kwalletrappers het vol 
weten te houden om dagen-en nachten- 
lang de lof der zotheid te zingen. Maar 
datzelfde geldt natuurlijk voor de vele 
gewone scharrekoppen die zich onder- 
dompelden in de feestvreugde. De bier- 
lucht krijgt in deze tijd zelfs de kans 
niet om te verschralen, het verse nat 
blijft maar stromen, tot vreugde van 
zowel innemers als uitbaters. Hedena- 
vond kunnen de laatste thuisblijvers 
zich nog bedenken. Prins en gevolg 
maken dan een laatste tocht langs de 
uitverkoren etablissementen. adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00- 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. 

•/-: 

^Kft£' "* '*-'■ •***/: i 
o. ^1±\Jr^-j.^ sanktiebeleid uitkeringstrekkers 
aan de kaak gesteld Het sanktiebeleid in Zandvoort, de fi- 
naciële bestraffing van uitkeringstrek- 
kers in de RWW of WWV, is een hoogst 
emotioneel onderwerp. Ambtenaren 
wapenen zich tegen kritiek, kommissie- 
leden dreigen met opstappen, politici 
gooien beurtelings olie op het vuur en 
op de golven en bovenal: de bestrafte 
burgers, die door de toegepaste kortin- 
gen onder het bestaansminimum zijn ge- 
komen, liggen wakker van de zorg hoe 
de eindjes aan elkaar te knopen. 

Vanaf 1978 hebben de plaatselijke soci- 
alisten het voortouw genomen om de 
belangen van de klienten van de sociale 
dienst te verdedigen. Aanvankelijk wer- 
den ze beschuldigd van goedkoop en tij- 
delijk politiek stuntwerk, maar het is in- 
middels duidelijk dat het hen bittere 
ernst is. De pvda-ers, het raadslid Ineke 
Wind voorop, hebben er hun tanden in 
gezet en lijken vooralsnog niet van plan 
los te laten. 

Het bestraffen van uitkeringstrekkers, 
die zich niet strikt aan de ambtelijke re- 
gels houden, kwam aan de orde toen 
bleek dat in Zandvoort, in tegenstelling 
tot andere gemeenten, uitzonderlijk zwa- 
re sankties werden toegepast op advies 
van de RWW-en WWV-kommissie. De 
kritiek daarop was voor de vakbonds- 
vertegenwoordigers in de kommissie re- 
den om te dreigen hun adviestaak te be- 
ëindigen. Een overtrokken sanktiebeleid 
lijkt het zoveelste incident waarop de 
pvda gretig heeft ingehaakt. Reden ge- 
noeg om ons af te vragen of er struktu- 
reel iets mis is met het sociale beleid van 
de gemeente. 

De fraktievoorzitter van de pvda Gert 
Toonen, heeft sinds kort het werk in de 
raadskommissie maatschappelijk welzijn 
overgenomen van Ineke Wind. Zijzelf 
Ineke Wind: gezin kan niet rondkomen 
met f. 11 00,- in de maand.... 

blijft waakzaam in de Bijstandskommis- 
sie, een kontrol e-orgaan dat in naam van 
b en w de adviezen van de sociale dienst 
moet toetsen. 'Een goede rolverdeling, 
vindt Toonen,' de konf rontatie met al 
die individuele gevallen in de bijstands- 
kommissie leidt tot een emotionele be- 
trokkenheid die in de praktijk van het 
raadswerk niet altijd even goed hanteer- 
baar is. Ik verwoord het anders en kan 
wat meer afstand inbouwen.' 

De vraag of de pvda niet teveel reageert . 
op incidenten, wordt door beide raads- 
leden ontkennend beantwoord. Wind: 
' met het sanktiebeleid ben ik al jaren bezig. Je signaleert problemen wel aan 
de hand van individuele gevallen, er blij- 
ken tenslotte een aantal rode draden 
doorheen te lopen. Een daarvan is dat 
we onjuist of onvoldoende geïnformeerd 
worden over de werkelijke situatie. Dat 
heeft veel te maken met weerstanden 
uit ambtelijke kring , in die zin hebben 
ambtenaren echt veel macht Als je merkt 
dat er met je vragen weinig gedaan wordt, 
is het tijd om de openbaarheid te zoe- 
ken. Voor buitenstaanders lijkt het dan 
of er plotseling iets op komt dagen, 
maar dat is niet zo. We zijn er al zolang 
mee bezig. Er is heel lang geen kontrole 
geweest op de afdeling sociale zaken, 
die moest noodgedwongen op eigen hou- 
tje werken. Voordat zoiets teruggedraaid 
is ben je jaren verder.' Toonen: ' Voor alle duidelijkheid, niet 
de ambtenaren zijn verantwoordelijk 
voor het beleid, maar de politici. Elders 
zijn er politieke partijen van links tot 
rechts die een visie en een beleid ont- 
wikkelen op dit gebied. Maar hier lijkt 
dat wel oninteressant Je hebt goede on- 
dersteuning nodig van kapabele ambte- 
naren, maar de opdracht ligt bij de 
raadsleden anders moet je er mee op- 
houden. Aan visie en beleid ontbreekt 
het hier ten enenmale. Het gaat zoals 
met de rest van het kollegebeleid, op de 
winkel passen, verder niets. 
In dit geval is duidelijk dat er een nieuwe 
aanpak moet komen. Kan een kollege en 
een raad het voor zijn verantwoording 
nemen dat er mensen onder het bestaans- 
minimum komen, omdat ze niet genoeg 
solliciteren? Er is geen baantje te krij- 
gen, de sollicitatiekans is nul, dan kun 
je toch niet aan de meest strenge inter- 
pretatie van de regels blijven vasthouden?' febr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


05.35 


13.35 


17.45 


01.44 


17 


06.13 


14.12 


18.16 


02 15 


18 


06.45 


14.42 


18.45 


02.45 


19 


07.14 


15.13 


19.22 


03.22 


20 


07.52 


15.52 


20.16 


04.17 


21 


08.47 


16.48 


21.28 


05.30 


22 


10.00 


18.01 


22.54 


06.54 


23 


11.26 


19.27 


— .— 


08.18 


24 


00.18 


08.18 


12.48 


20.48 


25 


01.28 


09.27 


13.57 


21.58 


26 


02.25 


10.24 


14.50 


22.51 


27 


03.20 


11.20 


15.31 


23.31 


28 


04.05 


12.05 


16.14 


00.14 nieuws 

kort & klem • Een lange reeks inbraken heeft de 
afgelopen dagen kamping de Duinrand 
geplaagd. Diverse karavans waren het 
doelwit van het dievengebroed. De in- 
brekers hadden het vooral gemunt op 
radiokassetterekorders waarvan er meer- 
dere verdwenen, maar ook een aggre- 
gaat, 2 skanners, flessen drank, een ver- 
rekijker, bedgerei, etenswaar en huis- 
houdelijke goederen bleken de moeite 
van het meenemen waard. Afgezien van 
de schade door het spoorloos verdwijnen 
van deze artikelen, leden de eigenaars 
ook nog een strop omdat na het verniel- 
zuchtige werk aan deuren en sloten de 
nodige reparaties gepleegd moeten wor- 
den. 

• Zaterdagochtend probeerde de sterke 
arm der wet een zandvoorter aan te hou- 
den in verband met de broodjeszaakrel- 
len van de laatste tijd, waarbij vernieling! 
en en geweldpleging aan de orde van de 
dag waren. Een eerste poging mislukte, 
omstanders bemoeiden er zich mee, een 
agent kreeg een schop in zijn gezicht. 
Toen de jongeman tenslotte in zijn 
kraag gepakt was, wist hij tot overmaat 
van ramp nog weg te komen door de 
achterruit van de politieauto stuk te 
trappen. Later werd hij samen met een 
kompaan toch ingerekend. De 17-jarige 
zandvoorter die de trap uitdeelde ont- 
kwam evenmin. Wind: ' De sociale dienst heeft natuur- 
lijk problemen met de gigantiese toena- 
me van het aantal klienten, daar moeten 
we oog voor hebben. Maar het mag niet 
betekenen dat er geen enkele aandacht 
is voor de niet-financiële hulpverlening. 
In deze tijd wil dat zeggen dat er keuzes 
gemaakt moeten worden. Die hulpverle- 
ning is belangrijker dan zeg maar het 
vasthouden aan herkontroles van klien- 
ten. De gedachtegang dat het geven van 
straffen er toe leidt dat mensen eerder 
aan het werk gaan, dat is van de gekke.' 

Toonen:' Zo'n filosofie staat ook haaks 
op de plannen voor werkelozenprojek- 
ten. Men onderkent dat er geen werk is, 
men zoekt iets waar de mensen zinvol 
mee bezig kunnen zijn. Dan kun je toch 
niet tegelijkertijd straffen uit gaan delen 
voor te weinig sollicitaties. Daaraan kun 
je zien dat de verantwoordelijke politi- 
ci er geen samenhangende gedachten op 
na houden.' 

Wind:' Ik denk dat het ook te maken 
heeft met het feit of je je kunt inleven 
in de situatie waarin bijstandstrekkers 
verkeren. Met minder dan 20°'0 wordt 
hier bijna nooit gekort. Heb je we! eens 
geprobeerd met een gezin van F.1 100,- 
in de maand rond te komen? ' gaat groot kijkduin 

toch onder slopershamer? 

familieberichten 
f ■ 


Hef dagelijks bestuur van de badplaats ziet geen heil meer in de verbou- 
wing van Groot-Kijkduin tot 17 HA T-eenheêen voor 1- en 2 pers.huis- 
houdens. Het is van plan het voormalige kindertehuis tot de grond toe 
af te breken en ter plekke 30 nieuwe HAT-woningen neer te zetten. 
B en w delen dat mee in het raadsvoorstel dat als antwoord moet dienen 
op een brief van de werkgroep jongerenhuisvesting. De bouw van de 17 
woningen kon destijds niet aangepakt worden, omdat de plannen daar- 
voor niet op tijd waren ingediend. Een ambtelijke vergissing, zo vertél- 
den b en w. De Koerant suggereerde toen dat het om méér zou gaan 
dan lokale vergeetachtigheid en dat lijkt nu bewaarheid te worden. 
Als met de bouw van de 30 eenheden nog dit jaar wordt gestart, houdt 
men van het toegewezen kontingent van 43 HAT-huizen niet genoeg 
over voor het Klimop-projekt. Een aanvullende aanvraag is echter al on- 
derweg naar de betrokken instanties. Volgens het buro volkshuisvesting 
is er een goede kans dat toewijzing volgt. Spijtig eigenlijk dat de voetballers van 
Zandvoortmeeuwen niet in de eigen kom- 
petitie van de zondagamateurs konden 
aantreden, omdat dit weekend alle wed- 
strijden in die sektor waren afgelast. 

In de vervangende oefenwedstrijd tegen 
het 2e team van Ajax bleken de bad- 
plaatsbewoners namelijk heel goed op 
dreef afgelopen zondag. De amsterdam 
mers die goed thuis zijn op de velden 
aan de Vondel laan, hadden een hele 
kluif aan de gemotiveerde zandvoorters, 
die de verlokkingen van het carnaval 
blijkbaar dapper hadden weerstaan. 
De ajacieden deden er heel lang over om 
hun betere spel in de eerste helft in de 
skore tot uitdrukking te brengen. Na 
25 minuten kopte Cortlever de bal ach- 
ter meeuwendoelman Steffers en ver- 
volgens stokte de produktie. 

Toen het de ZVWUers duidelijk werd 
dat ze eigenlijk niets te vrezen hadden, 
ging het in de tweede helft prompt be- 
ter. De lichtvoetige aanwinst van dit sei- 
zoen, Jos van der Meij, prikte het leer 
tweemaal in de hoofdstedelijke touwen, 
nadat Plaizier en Water de inleiding daar- 
toe voorbeeldig hadden verzorgd. Een 
technies perfekte boogbal over de uitge- 
lopen ZVM keeper bracht de ajacieden 
in de slotfase nog langszij. De 2 - 2 eind- 
stand mag een alleszins verdienstelijk 
resultaat genoemd worden voor de zand- 
voorters. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

Wij helpen in vele nood- 
situaties door kinderoppas, 
klusje, boodschap, begelei- 
ding en een praatje of be- 
zoekje zandvoortse vechtsporters 
steeds beter in vorm Zaterdag 23 januari j.l. heeft Afafa 
strijd geleverd in Gorinchem, waar de 
Professional Karate Association haar 
wedstrijden had georganiseerd. Zand- 
voort deed met 2 boxers mee in de 
amateurklasse, en met éen in de prof. 
klasse, wat ook meteen het hoofdge- 
vecht van de avond was. 

Ondanks het bijzonder korte tijdstip 
tussen de uitnodiging en de wedstrijd 
nml. 3 dagen, had trainer koopman het 
aangedurfd gehoor te geven aan de uit- 
nodiging. 'Het was voor ons de eerste 
kennismaking met deze wedstrijdvorm. 
We hadden er niet op getraind en door 
de korte periode voor de wedstrijd ook 
niet op kunnen trainen. Maar het was 
een uitstekende kans om ons ringge- 
drag te meten. Tevens was het voor 
M. Krim een uitgelezen voorbereiding 
op zijn belangrijke gevecht 30 januari 
in het Kick-boxing'. 
Nihad Cakir en Moh. Chariff hadden 
geen enkel probleem met hun tegen- 
standers, vanaf het begin hadden zij 
het gevecht in handen. Grote verwar- 
ring ontstond toen na afloop bleek dat 
zij toch gediskwalificeerd werden om- 
dat zij de reglementaire acht trappen 
boven de band niet hadden gemaakt, 
een regel die moet voorkomen dat er 
alleen gebokst wordt. 'Het is iets waar- 
mee we de volgende keer rekening zul- 
len moeten houden, willen we winnen. 
We zijn het niet gewend. Bij ons moeten 
de trappen een funktie hebben', aldus 
Koopman. 

Moh. Krim die de plaats innam van een 
engelse kampioen, stond in de hoofd- 
partij tegen de ervaren Pel. Moh. bleek 
goed in vorm te zijn. Al in de eerste ronde moest Pel tweemaal naar het 
kanvas. Moh joeg zijn tegenstander door 
de ring en bestookte hem met goed 

gerichte stoten en trappeoJVIaar 

iets te entoesiast en gekonditioneerd 
door de kick boxing trainingen plaats- 
te hij twee hier verboden technieken. 
Als gevolg daarvan kreeg hij 2 officiële waarschuwingen en gaf hij de partij een 
Pel kado. Deze verklaarde later behoor- 
lijk geschrokken te zijn van de ring- 
kracht waarmee hij was gekonfronteerd. 
Al met al een geslaagde avond voor de 
zandvoorters. 

Zondag 30 januari j.l. mocht Moh. Krim t Met droefheid geven wij U kennis, dat heden voorzien van de H.Sacramen- 
ten der Zieken van ons is heengegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd-, 
groot- en overgrootvader 

DIRK THEODORUS VADER 

weduwnaar van Jacoba van der Veld 
Op zijn 91ste verjaardag zullen wij hem in liefde naar zijn laatste rustplaats 
brengen. Zandvoort: W.A. Vader Leidschendam : 
Zandvoort: J.W. Vader - Bonfrer 

M.C. van Haastrecht - Vader 

H. Alders - Vader 

P.J. Alders 

Klein- en achterkleinkinderen Zandvoort, 14 februari 1983 
Poststraat 2 

De Eucharistievieringen hebben plaats op woensdag 16 februari om 19.30 
uur de avondmis en op donderdag 17 februari a.s. om 11 uur v.m. de ge- 
zongen uitvaartdienst in de parochiekerk St Agatha te Zandvoort, 
waarna de begrafenis in het familiegraf op het RK kerkhof aldaar. 
Vader is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7. 
Bezoekuren dinsdag van 19.00-19.30 u., woensdag van 16.00-16.30 uur. 
Tevens gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ontmoetings- 
ruimte achter in de kerk. 
DEMOKRATIE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel y het weer proberen, nu tegen de populai- 
re en suksesvolle kick boxer Torne. 
Was Moh. de vorige week uitstekend in 
vorm geweest, ditmaal overtrof hij 
ieders verwachting. De strategie die 
Koopman had uitgedacht bleek uiterst 
effektief. Torne die graag de ruimte in 
het gevecht zoekt en het initiatief wil 
hebben kwam al direkt in de proble- 
men. Niet één maal was hij in staat te 
skoren met zijn geliefde lange stoten 
en trappen. Vloeiende kombinaties, knie- 
stoten, low-kicks en stoten deden Torne 
wankelen. Met moeite kon hij zich tot 
het einde van de rondes staande hou- 
den en in de derde ronde zag het er 
uit dat hem zelfs dat niet zou lukken. 
Door tegen Moh. aan te hangen en hem 
af te klemmen probeerde hij aan de ne- 
derlaag te ontkomen. Als reaktie hierop 
plaatste Moh. een in deze wedstrijd niet 
toegestane elleboog-stoot waarop Torne 
neerging en Moh. gediskwalificeerd 
werd. Jammer, maar het was wel een 
weergaloze partij, waar die avond nog 
veel over werd gesproken. Het verbaas- 
de een ieder, dat de zandvoorters in zo'n 
korte periode van training in staat ble- 
ken zulke goede resultaten te leveren. 
De volgende wedstrijden zijn op 7 
maart. BW omroepers Oudere dame zoekt: 
gemeubileerde zit-sl aapkamer 
met keuken, toilet en douche. 
Brieven onder nr.13 b. v.d. bl. A. Ritman • 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort 
no. 14 
vrijdag 18 februari 1983 eanduoorrse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post 

ook zandvoort hamsterde medicijnen 
voor de start van eigen bijdrage De eigen bijdrage voor medicijnen, een 
heffing die ruim twee weken geleden 
van kracht werd heeft tot nog toe wei- 
nig grote problemen opgeleverd. Geen 
principiële weigeraars, hoogstens ver- 
geetachtigen maken het de apothekers 
in de badplaats lastig. 

Voor een definitief oordeel over de ge- 
volgen van de heffing is het echter nog 
te vroeg. De eerste weken van februari 
is het erg stil geweest in de farmacie- 
winkels. De grote geneesmiddelenge- 
bruikers, zoals patiënten met chroniese 
klachten, bleken goed op de hoogte van 
het nieuwe wettelijke voorschrift en 
hebben eind januari flink gehamsterd. 
Deze mensen, die stevig in de buidel 
zullen moeten tasten, zullen met ande- 
re woorden pas over één of twee maan- 
den aan de deur van de apotheker klop- 
pen. 

Volgens de heer A. van Kempen, een 
van zandvoorts farmaceuten is er zeker 
sprake van ekstra administratieve romp- 
slomp, al is het in de rustige periode 
nog wel bij te benen. De landelijke be- 
roepsorganisatie van de apothekers, de 
KNMP, had ministers en parlement 
daarvoor al gewaarschuwd. De apothe- 
ker is doorgeefluik geworden voor de 
bezuinigingen die de rijksoverheid op 
het hoofd van de burgers laat neerko- 
men. Hij verricht de inning met de bij- 
behorende aparte boekhouding voor de 
ziekenfondsen . Principieel onjuist, liet 
de KNMP weten, maar dat heeft weinig 
mogen baten. 

Van Kempen kan en wil zich niet aan 
zijn wettelijke plicht onttrekken. 'Het 
is een fait accompli,' aldus de sinds 
kort in Zandvoort gevestigde apothe- 
ker, 'een ruime meerderheid van de 
tweede kamer heeft het besluit nu een- 
maal genomen.' Persoonlijk vindt hij de 
maatregel vooral onbillijk ten opzichte . 
van de bejaarden. 'Dat is echt een gedu- 
peerde groep, de verhouding tussen hun 
inkomen, AOW o (zakgeld als ze in een 
bejaardentehuis wonen, en hetgeen ze 
aan eigen bijdragen moeten betalen is 
volledig zoek. Het is de groep die de 
meeste geneesmiddelen gebruikt, vaak 
chroniese patiënten. In de wereld van 
de gezondheidszorg wordt nu al druk 
gepraat over een andere opzet, een re- 
duktieregeling bijvoorbeeld, net als in 
het openbaar vervoer gebruikelijk is 
voor ouderen.' 

'Het valt ook nog te bezien', aldus van 
Kempen, 'of de heffing van de eigen 
bijdrage het door het rijk beoogde ef- 
fekt van kostenverlaging zal hebben. 
Het is best mogelijk, dat zullen we aan 
het eind van het jaar wel zien. Niet al- 
leen bij apothekers maar ook bij artsen 
en andere gezondheidszorgwerkers 
heeft men daar wel zorgen over. Er be- 
staat een gevaar dat nu grotere hoeveel- 
heden medicijnen voorgeschreven gaan 
worden. Op dit moment zijn daarover 
goede afspraken met de artsen, maar 
dat kan heel goed onder druk komen te 
staan als mensen in de knel komen. Het 
voorschrijven van grotere hoeveelheden 
tegelijk werkt altijd kostenverhogend, 
zo blijven er bijvoorbeeld meer medicij- 
nen achter in de kastjes bij de mensen. 
Als de bedoelde bezuiniging niet werkt, 
is er misschien weer een ekstra eigen 
bijdrage nodig en komen we in een vici- 
euze cirkel terecht. Maar het is zover 
nog niet hoor, we moeten dat afwach- 
ten.' conduoortec hoerar* 


8 februari 14 februari geboren: Stephanie, dochter van Wou- 
ters P.C en Vink. Anja; Manon Irene, 
dochter van Seitz M. en Berkhout, Mar- 
gareta Elisabeth; Maarten, zoon van 
Minkman, W.H. en van der Meer, Lies- 
beth. 

gehuwd: Demmers, Robertus Hendri- 
cus Johannes en Kreuger, Johanna Wil- 
ma. 

overleden: Kempenaar, geb. Verrips, 
Antoinetta, oud 88 jaar; Stomps, Wil- 
helmina Margareta, oud 63 jaar; Bos, 
Willem, oud 84 jaar; Michalides, Ru- 
dolph Johannes Petrus Maria, oud 38 
jaar; Redeker, Gerrit Jan Andries, oud 
84 jaar; Francissen, geb. Lindeman, Apo- 
lonia Barendina, oud 73 jaar. ''ik heb voor 4 maanden ingeslagen . . . ' eanduoortee hoeranfr Dat de administratie van de medicijn- 
verstrekkers er niet simpeler op gewor- 
den is blijkt wel uit het aparte kwitan- 
tieboekje dat op de toonbank ligt voor 
mensen die hun stempel kaart vergeten 
zijn. Daarop moet de knaak afgetekend 
worden en later weer overgebracht op 
de officiële kaart die na 50 stempels 
recht geeft op vrijstelling. Het geldt 
weer niet voor alle geneesmiddelen, ge- 
woon verband valt niet onder de hef- 
fing, evenmin als kunst- en hulpmidde- 
len, zoals injektiespuiten voor suikerpa- 
tiënten en stoma-artikelen. 

Als belastinggaarder voor de overheid 
moet de apotheker dus niet alleen het 
geld innen en al het schrijfwerk doen, 
maar ook rekening houden met alle uit- 
zonderingsregels. Noodgedwongen is hij 
nu ambtenaar voor eigen rekening. Om 
daar geen misverstand over te laten be- 
staan bij zijn klanten hangt bij van Kem- 
pen een affiche op het raam: 'Eigen bij- 
drage? Wij moeten wel!' naaktstrand nadert dorp 
waterstanden febr 


. H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


07.14 


15.13 


19.22 


03.22 


20 


07.52 


15.52 


20.16 


04.17 


21 


08.47 


16.48 


21.28 


05.30 


22 


10.00 


18.01 


22.54 


06.54 


23 


11.26 


19.27 


— .— 


08.18 


24 


00.18 


08.18 


12.48 


20.48 


25 


01.28 


09.27 


13.57 


21.58 


26 


02.25 


10.24 


14.50 


22.51 


27 


03.20 


11.20 


15.31 


23.31 


28 


04.05 


12.05 


16.14 


00.14 
Vrijwillige Hulpverlening 


8£ 
17373 


SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwars zitten. 

Acht jaar na de officiële aanwijzing van 
het naaktstrand tussen kilometerpaai 
68.5 en 71 aan zandvoorts kust, wordt 
de afstand tussen blootlopers en teks- 
tielrekreanten teruggebracht tot een 
halve kilometer. 

In 1980 was een dergelijk voorstel ook 
al eens gedaan, maar toen kon men het 
er niet over eens worden en het idee 
werd afgevoerd. Afgelopen maandag- 
middag belegde de kommissie az/ro een 
ekstra vergadering_om de meningen op- 
nieuw te peilen. Die spoed was nodig 
om het plan, dat afkomstig was van de 
strandpachtersvereniging, op tijd door 
de raadsbijeen komst van a.s. dinsdag te 
kunnen loodsen. De pachters zijn dan 
nog in de gelegenheid op 'korte termijn 
hun paviljoens op te bouwen voordat 
de verhoopte stroom van kledingloze 
badgasten zich op het strand neen/lijdt 

De paviljoenhouders zijn het er over 
eens dat de verplaatsing van het naakt- 
strand in de richting van de rotonde een 
aantal voordelen heeft. Allereerst wordt 
natuurlijk de afstand tussen dorp, sta- 
tion en nudistenterrein kleiner, zodat 
hèt aantrekkelijker is ook bij kortere 
perioden van mooi weer een wandeling 
te maken om de kleren terzijde te leg- 
gen. Van belang is verder dat de surveil- 
lance van politie en strandwacht makke- 
> lijker wordt. Een argument dat zeker na 
de laatste stormdagen de aandacht heeft 
is, dat door het opschuiven een aan- 
zienlijk breder strand bereikt wordt, 
wat de risiko's verkleint. 

In de plannen van het kollege, dat een 
voorlopige schets van de nieuwe situa- 
tie voorlegde, komen de 7 strandtenten 
op 50 meter van elkaar te liggen. Tussen 
tent 3 en 4 wordt een ventzone van 1 10 
meter gekreëerd, waar tevens de red- 
dingspost een plaats krijgt. 

Afgezien van inspraak nu-man Gielen, 
konden de kommissieleden zich heel 
goed vinden in het voorstel, al werden 
een paar aanvullende suggesties op tafel 
gelegd. Jan Termes (d'66) voorzag ondanks de 
verplaatsing toch nog verboden naakt- 
loperij in het overgebleven strandgedeel- 
te tussen paviljoen 1 c en de eerste na- 
turistentent, omdat daar een strandaf- 
gang is. Die kon er z.i. beter bijgetrok- 
ken worden, ook al betekende dat nog 
eens 250 meter méér in de dorpsrich- 
ting. Gielen was het daar niet mee eens. 
'Dan hebben we over een paar jaar ge- 
1 heid één ononderbroken strand van 
' noord tot zuid en kun je nergens meer 
gaan zitten zonder belaagd te worden 
door ondernemers met bonnetjes. Ik 
wil toch pleiten voor de vrije rekreant, 
dat is ook een kategorie bezoekers. Op 
een strook van 500 of 250 meter zitten 
ze als haringen in een ton.' n»ëüvvl 

kort &kïlit| • Ingezetenen die houden van folk/ore, 
operette en toneel doen er goed aan hun 
agenda's te trekken en het volgende te 
noteren. Op 1 1 , 1 2 en 1 9 maart a.s. 
brengt de folklorevereniging 'de Wurf 

in gebouw de Krocht aan de Grote 
Krocht 'Mooie Marietje' (Marietje van 
Mijntje voor ingewijden) over het voet- 
licht. Met de belevenissen van deze zand- 
voortse schone, opgeschreven en voor 
toneel bewerkt door mevr.Jongsma- 
Schuiten, herdenkt de in 1948 opge- 
richte vereniging het 35-jarig bestaan. 
(Aanvang 20.00 uur en bal na) 

• Nog een 35-jarige is de Zandvoortse 
Operette Vereniging die op 14 en 15 
maart de schijnwerper op dit jubileum 
richt met de opvoering van de onver- 
slijtbare 'Der Zarewitsch' van Frans Le- 

. har in de haarlemse stadsschouwburg, 
(aanvang 19.45 uur). 
i 

• Tenslotte geeft de toneelvereniging 
'Wim Hildering' op 25 en 26 maart in 
gebouw de Krocht een voorstelling van 
Terug naar Warschau' van Jan Staal. 
(Aanvang 20.00 uur) 

• Niet alleen kuituur maat ook natuur 
in maart. De jaarlijkse Nationale Boom- 
feestdag. Op de 23e van genoemde 
maand zullen door leerlingen van vier 
zandvoortse basisscholen, t.w. Beatrix-, 
Nicolaas-, Dr.Albert Plesman- en Mr.G. 
J.van Heuven-Goedhartschool om 11.00 
uur v.m. bomen worden geplant aan Bns- 
derodestraat en Dr.Kuyperstraat. Een 
half uur vóór het planten komen de scho- 
lieren in gebouw de Krocht bijeen voor 
het ontvangen van de nodige instrukties. 
Het helpen van de natuur is vakwerk. 

• Waar b en w al niet op moeten letten. 
Door middel van een persbericht waar- 
schuwen zij winkeliers en bedrijfsleider» 
voor personen, die zich ten onrechte uit- 
geven voor akwisiteurs van Suurlands 
Vademecum, de uitgeverij, die momen- 
teel de vervaardiging van de gemeente- 
gids '83/'84 in voorbereiding heeft. In 
Zandvoort treedt alleen de hr. H.Hes als 
akwisiteur van genoemde uitgeverij op. 
Hij beschikt over een geldig legitimatie- 
bewijs (naam en pasfoto) waarmee hij 
zich als enige en echte akwisiteur kan 
presenteren, schrijft het kollege. 


bloot steeds dichterbij , b en w hebben lak aan openheid 
vindt werkgroep huisvesting kerkdiensten Het voornemen van b en w om Groot 
Kijkduin onder de slopershamer te 
brengen en er 30 appartementen voor 
1- en 2-persoonshoushoudens neer te 
zetten, heeft bij de Werkgroep Jonge- 
renhuisvesting nogal wat vragen opge- 
roepen. En dat is nog vriendelijk uitge- 
drukt, want eigenlijk is men hels. 

Het plan zelf, dat 13 woningen méér op- 
levert dan bij verbouw van het kapitale 
pand, is al niet onomstreden, maar de 
manier waarop het tot stand is gekomen, 
is werkelijk al te gortig. Dat vindt in ie- 
der geval Dik Bol, een van de zegslieden 
van de werkgroep. 

Enkele maanden geleden schreef de 
werkgroep een gepeperde brief aan b en 
w waarin men onder meer informatie 
vroeg over Groot Kijkduin, de voort- 
gang van de struktuurstudie, de split- 
sing van EMM-flats, nieuwbouwplannen, 
de woningdistributie en het functione- 
ren van de Stuurgroep voor 1- en 2-per- 
soonshuishoudens die de gemeente van 
advies placht te dienen. Sinds het nieu- 
we kollege aan de macht is, zo meldde 
dat schrijven, vinden er geen vergade- 
ringen van de Stuurgroep, waar de werk- 
groep deel van uitmaakt, meer plaats. 

Die frustratie over het gebrek aan infor- 
matie en openheid heeft nu een kook- 
punt bereikt. 'Vorige week', zo zegt 
Bol, 'kregen we een brief met de mede- 
deling dat er voorlopig geen aanleiding 
is om de Stuu rgroep b ij een te laten ko- *$f* «.? <*. « ff 4 ?. men. Nu blijkt dat er al geruime tijd 
een potje op het vuur stond in verband 
met Groot Kijkduin. Het is dat ik zelf 
af en toe naar het buro volkshuisvesting 
stap om een praatje te maken, anders 
hoor ik helemaal niets meer. Persoon- 
lijk vind ik dat het nu tijd wordt om 
aan de orde te stellen of het bestaan 
van de Stuurgroep op deze wijze nog NATUUR STOND CENTRAAL BIJ HUISVROUWEN Op uitnodiging van de kring Zandvoort 
van de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen waren tal van leden dins- 
dagmiddag in het Gemeenschapshuis 
bijeen om te luisteren naar een lezing 
van mevrouw J. Zeiler-Kouwenaar. 

Het was jammer dat de spreekster haar 
kauserie had aangekondigd met de titel 
'Hoe helpen we zelf mee om onze na- 
tuur te behouden? ', want nu waren de 
belangstellenden naar de bijeenkomst 
getogen met de illusie daadwerkelijk 
iets voor de goede zaak te kunnen doen. 
Terecht overigens, want naar onze me- 
ning zijn het juist de huisvrouwen die op 
dat punt een belangrijk steentje kunnen 

mevr. Kraan-Meeth 

bijdragen, Hoe het zij, de natuur stond 
deze middag in ieder geval centraal, in • 
het bizonder die in en rond Bergen-Bin- 
nen, het schilderachtige plaatsje waar 
mevrouw Zeiler, natuurgids, amateur- 
biologe en miljeu-deskundige, woont in 
de direkte omgeving van een natuurre- 
servaat. Doordat de bevolking en de ge- 
meente ieder voor de helft de grond van 
de eigenaar konden kopen, waarmee het 
gevaar van huizenbouw werd afgewend, 
ontstond een uniek natuurgebied dat 
door de burgers en de gemeentelijke o- 
verheid gezamenlijk wordt gekoesterd. 

De samenwerking in Bergen schijnt ook 
verder ideaal te zijn want verenigingen 
als Dierenbescherming, Vogelopvang- 
centrum 'De Horst', het Wereldnatuur- 
fonds en de Jeugdbond voor Natuurstu- 
die hebben hun krachten gebundeld in 
de Stichting 'Natuurcentrum Bergen', 
waaruit vijftien natuurgidsen zijn voort- 
gekomen. Ook met de plantsoenen- 
dienst onderhoudt men een plezierig 
kontakt. Over tal van zaken wordt over- 
leg gepleegd, b.v. over de wijze van on- 
kruidbestrijding langs de berm, soms 
een noodzakelijk iets, waarmee zich 
ook leden van de Stichting 'Natuurcen- 
trum Bergen' belasten. Mevrouw Zeiler 
omlijstte haar betoog met dia's, o.a. 
van het allereerste monument van de 
78 jaar geleden opgerichte Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland, namelijk het Naardermeer. 
Het was de legendariese Dr. Jac.P. Thijs- 
se die toen wist te voorkomen dat de ge- 
meente Amsterdam het meer ging ge- 
bruiken als vuilstortplaats. Uitgaande 
van de gedachte dat ze onmisbaar zijn 
in een gezond miljeu vertoonde 
spreekster daarna dia's met een grote 
verscheidenheid aan bomen, variërend van esdoorns in het Noord-Hollandse 
landschap tot treurbeuken in Denemar- 
ken. Aan het slot van de middag sprak 
de voorzitster van de kring Zandvoort 
van de Nederlandse Vereniging van Huis- 
vrouwen, mevrouw C. Fagel, namens de 
aanwezigen enige welgekozen woorden 
van dank voor het gebodene. 
NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. wel zin heeft. Het lijkt wel of dit kolle- 
ge van mening is dat het met niemand 
wat te maken heeft, ze springen als gek- 
ken om met de beginselen van behoor- 
lijk bestuur, dat hebben ook de raadsle- 
den de laatste tijd bij herhaling kunnen 
merken.' 

Ook Dik Bol zet vraagtekens bij de zo- 
genaamde 'ambtelijke vergissing' waar- 
door de verbouwing van Kijkduin niet 
door kon gaan. 'De plannen voor nieuw- 
bouw liggen al een jaar klaar bij de 
EMM. Als je het maar lang genoeg laat 
koken, zo redeneren b en w blijkbaar, 
krijg je toch je zin wel. Ondertussen 
doet men of zijn neus bloedt. Onlangs 
zijn er nog afspraken gemaakt met de 
krakers van het pand voor een rondlei- 
ding van raadsleden, zodat die zich een 
oordeel konden vormen over de ver- 
bouwplannen.' 

Het voorstel tot nieuwbouw zelf ont- 
moet ook de nodige kritiek. 'Er is grote 
behoefte juist bij jongerenaan goedko- 
pe woningen zeg maar tot f.250,- per maand. Je kunt er donder op zeggen 
dat de lasten nu uitkomen op f.400,- 
tot 450,- inklusief. En dat terwijl de mi- 
nima er steeds op achteruitgaan, de uit- 
keringen en de huursubsidies omlaag ge- 
schroefd worden. Voor veel mensen, 
jongeren en alleenstaanden is dat nau- 
welijks op te brengen. Er blijft voor hen 
niets anders over dan weg te gaan uit 
Zandvoort.' Tot zover het kommentaar 
van de woordvoerder van de Werkgroep 
Huisvesting inzake de affaire Groot 
Kijkduin. Eén ding begint met de dag duidelijker 
te worden: Het is langzamerhand een 
vanzelfsprekend gebruik van de heersen- 
de liberalen om met overrompelingstech- 
nieken te werken. Als de zaken al bijna 
beklonken zijn, mogen ook anderen hun 
mond nog even open doen. Hoewel de 
Stuurgroep zelfs da"t nog maar moet af- 
wachten. KOLLEGE WALST OVER STUURGROEP HEEN Inmiddels heeft het kollege het toch o- 
ver zijn hart kunnen verkrijgen informa- 
tie over de gang van zaken m.b.t. Kijk- 
duin aan de openbaarheid prijs te geven. 

In een schrijven aan de leden van de 
kommissie algemene zaken en ruimte- 
lijke ordening gedateerd op 14 februa- 
ri, lopen de dorpsbestuurders de hele 
voorgeschiedenis nog eens na. Uit de 
chronologiese opsomming van feiten kan 
de goede verstaander in ieder geval een 
aantal konklusies trekken. 
Duidelijk wordt in de eerste plaats dat 
na het aantreden van het nieuwe kolle- 
ge het ooit samen met de Stuurgroep 
gemaakte verbouwplan tot 17 wooneen- 
heden voortdurend op de tocht heeft 
gestaan. De kritiek op dat plan door wo- 
ningbouwvereniging EMM, die zelf nieuw- 
bouwplannen koesterde, is nooit van ta- 
fel geweest. 

De twijfel over de zgn. 'ambtelijke ver- 
gissing' waardoor het verbouwplan niet 
op tijd bestekklaar was, wordt door de 
brief versterkt. Het nieuwe kollege vroeg 
zich al heel gauw af of het niet beter was 
nieuwe woningen te bouwen. 'Duidelijk 
werd,' zo schrijven b en w,'dat door de 
woningbouwvereniging terecht geuite 
kritiek en het ontbreken van aanvullend 
cijfermateriaal het plan op 1 oktober 
1982 niet bestekklaar zou zijn! Hoe zich 
dat verdraagt met de latere mededeling 
van Machielsen dat er betreurenswaardi- 
ge fouten waren gemaakt, blijft in het 
ongewisse. 

Het kollege heeft intussen de dienst pw 
een viertal varianten voor het pand la- 
ten uitwerken. Het zal maar weinigen 
verbazen dat nu de nieuwbouwvariant 
met 30 eenheden zijn voorkeur heeft 
gekregen. Dat lag immers allang verbor- 
gen in het bestuurlijk brein. MAANDAG ENERGIEDISKUSSIE 
IN'TSTEKKIE Op maandag 21 februari aanstaande 
komt de afdeling Zandvoort van de 
werkgroep energie diskussie in aktie. 
In wijkgebouw 't Stekkie in Zandvoort- 
noord (om 20.00 uur) willen de initia- 
tiefnemers praten over het toekomstige 
energiebeleid met alle belangstellende 
burgers. De WED is een vereniging van 
meer dan 50 organisaties die samen 
meer dan 1 miljoen leden hebben. Ze 
zijn aktief op het gebied van maatschap- 
pij, miljeu, kerk, politiek, vrouwen- 
werk enz. De organisatie wil zoveel 
mogelijk mensen betrekken bij het 
streven naar een nieuw energiebeleid. 
De WED neemt een duidelijk stand- 
punt in: overstappen op anergiebron- 
nen die niet opraken en niet ten koste 
gaan van mens en miljeu. Kernenergie 
is volgens de werkgroep niet nodig. Zon, 
wind, biogas, aardwarmte, besparingen 
en warmtekrachtkoppeling moeten vol- 
doende zijn, al zijn voorlopig gas en 
oli« nog onontbeerlijk. Kerken, scholen, 
verenigingen, buurtkomitees e.d. die 
zelf aan de slag willen, kunnen voor 
inf orm vtie en zelfs tentoonstellings- 
materii.:; terecht bij de WED. kontakt- 
persoon in Zandvoort is Ton Effern, 
Flemingstraat 354, tel. 1 20 43. HERVORMDE KERK 

zondag 20 februari a.s.: 

10.00 uur : ds. R. Hengstmangers 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 20 februari a.s.: 

10.00 uur : ds. R. Hengstmangers 

PROTESTANTEBOND 
zondag 20 februari a.s.: 
10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 19 februari a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 20 februari a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistievieiing 
10.45 uur . eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185. belangrijke adressen 
14444 Politie (allten noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gameentewkretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flintarman, Zand voort» laan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko varkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortee Koarant b.v. 

Achterweg 1. oudste kleuterschool van noord verdwijnt De oudste kleuterschool ten noorden van de spoorlijn, de Josina van den Ende 
school aan de Nic.Beetslaan, wordt met ingang van het nieuwe schooljaar on- 
dergebracht in de Dr.A.Plesmanschool. De integratie van beide scholen, die het 
voortbestaan van de dan gevormde basisschool in oud noord tot in lengte van 
dagen garandeert, heeft wel enige voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk had 
het gemeentebestuur f.35. 000,- uitgetrokken voor het treffen van enkele een- 
voudige voorzieningen waardoor de kleuters het schoolgebouw aan de A.J. van 
der Moolenstraat konden betreden. Later door de inspektie gestelde eisen heb- 
ben dat bedrag langzaam maar zeker opgeschroefd tot f. 138. 000,- en daar valt 
niet aan te tornen. Een definitieve toestemming van de inspektie voor kleuter- 
en lager onderwijs is overigens nog niet eens binnen, maar om de uitvoering van 
de verbouwwerkzaamheden niet te laten stagneren - vóór 1 augustus moet het 
rond zijn - komt het voorstel nu al in de raad van 22 februari. 
De Josina van den Endeschool komt binnenkort dus leeg en kan gebruikt wor- 
den voor aktiviteiten in de sociaal-kulturele sfeer. Gegadigden voor het gebouw 
zijn er genoeg, want er is een schreeuwende behoefte aan ruimtes voor vereni- 
gingen en groeperingen, waarvan een deel helemaal geen eigen plek heeft, ande- 
ren tijdelijk en provisories zijn ondergebracht. 
groeten uit zand voort Zowel in het op deze 
prentbriefkaart afge- 
beelde Kleine Bad- 
huis, zoals hotel 
Driehuizen ook wel 
werd genoemd, als in 
het nabijgelegen Groo- 
te Badhuis waren in 
het midden van de vo- ' 
rige eeuw binnenbaden 
zeer in trek. Met em- 
mers, later via de wa- 
terkar, werd zeewater 
gehaald en daarmee 
liet men de badkuipen 
in de badkamers vollo- 
pen. Jaren daarna 
kwam het nemen van 
zeebaden in zwang, zij 
het zeer omzichtig. 
Het vrouwelijk bloot 
dat te zien bleef bij 
de in badkostuum 
met knielang overrok- 
je gestoken baadsters 
we rd ang stvallig ver- 
borgen gehouden on- 
der de huif van de 
badkoets. 618 ZANDVOORTERS ZONDER 
WERK 

Vorige maand stonden bij het geweste- 
lijk arbeidsburo 618 zandvoortse werk- 
zoekenden ingeschreven, t.w. 389 man- 
nen en 229 vrouwen. Dat is om en na- 
bij 10o/o van de huidige zandvoortse 
beroepsbevolki ng. 

Met ingang van 1 januari 1983 wordt 
bij de telling van het aantal bij de ar- 
beidsburo's ingeschreven werklozen uit- 
gegaan van een nieuwe definitie voor 
werkloosheid. Als gevolg hiervan is het 
werkloosheidscijfer over de maand janu- 
ari vergeleken met dat over december 
ook in Zandvoort sterk gestegen. 

Door invoering van de nieuwe werkloos- 
heidsdefinitie worden bepaalde groepen 
ingeschrevenen in de statistieken opge- 
nomen, die voorheen niet werden mee- 
geteld. Het gaat dan onder meer om 
mensen die bij het arbeidsburo staan in- 
geschreven voor een deeltijdbaan. Vol- 
gens de nieuwe definitie is iedereen agenda 

gemeenteraad voor de bijeenkomst van dinsdag 22 fe- 
bruari a.s. in het gemeentehuis. De ver- 
gadering begint om 20.00 uur. 

1. Notulen van de vergadering van 25 
januari 1983. 

2. Ingekomen stukken: 

Brief Werkgroep Food and Hunger 
Hotline inzake verzoek om een finan- 
ciële bijdrage. 

3. Begrotingswijzigingen enz.: 

13e wijziging van de gemeentebegro- 
ting 1983. 

4. Onderwijsaangelegenheden: 

a. Huisvesting Josina van den Ende-kleu- 
terschool in gebouw Dr.A.PIesmanschool 

5. Transakties onroerend goed. 
o. Bestemmingsplannen: 

a. Voorbereidingsbesluit Haltestraat 31. 

b. Voorbereidingsbesluit Brederodestr. 
132. 

0. Voorbereidingsbesluit Badhuisplein 7. 

7. Financiële steun aan Cenav B.V. 

8. Verplaatsing naaktstrand. 

9. Hertaksatie t.b.v. onroerend goed be- 

iastingen. 

10.Onderhoud Reddingspost Piet Oud. 

11. Verbetering toegangspad kompleks 
Zandvoort '75 en handbalvereniging 
Zandvoortmeeuwen 

12. Asfaltering 3e fase fietspad Boule- 
vard Barnaart. 

13. Vervanging papierwagen. 

14. Brief Werkgroep Huisvesting d.d. 26 
november 1982. 

15. Vaststelling subsidieverordening 
sportverenigingen. 

16. Opknappen toiletgroepen in het ou- 
de gedeelte van het raadhuis. 

17. Vernieuwing dakbedekking School- 
straat 6. 

18. Rondvraag. werkloos, die werk zoekt voor 20 uur 
of meer per week. Voorheen werden al- 
leen die ingeschrevenen meegeteld, die 
werk zochten voor 25 uur of meer. Daarnaast worden in de nieuwe werk- 
loosheidsstatistieken voortaan ook de 
mensen meegeteld die bij het arbeids- 
buro staan ingeschreven, maar 'tijdelijk 
niet bemiddelbaar' of 'voor bemidde- 
ling ongeschikt' zijn. 
Tijdelijk niet bemiddelbaar' zijn men- 
sen voor wie een beroepskeuze-advies 
wordt opgesteld, die een medies onder- 
zoek moeten ondergaan of voor wie het 
arbeidsburo om andere redenen tijdelijk 
niet kan bemiddelen. Onder de katego- 
rie 'voor bemiddeling ongeschikt' vallen 
mensen voor wie het arbeidsburo niet 
.aktief bemiddelt, bijvoorbeeld omdat de 
eisen die zij aan een baan stellen niet te 
realiseren zijn. 

De nieuwe definitie geeft een objektie- 
ver beeld van de werkloosheid en sluit 
tevens beter aan bij internationale sta- 
tistieken. ^5* adviesdiensten 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies; 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17273. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. DEMOKRATTE TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel J 
alleen donderdag, vrijdag en zaterdag 

bloemen- 
honing 

450 gramspot van 495 verrassingen in lotus-toernooi B.C. Lotus heeft afgelopen zondag zijn 
klupkampioenschappen gespeeld. Het 
werd een bizonder geslaagd toernooi 
voor zowel badmintonners als publiek 
en het is dan ook de bedoeling dat het 
een jaarlijks terugkerend evenement 
wordt. 

Van een ware titanenstrijd was sprake 
in het heren-enkelspel. Richard Wetzel, 
2e man in het kopteam van Lotus, be- 
vocht na vijf kwartier harde strijd een 
triomf op Jaap Endeman, die dit jaar 
overigens niet aan de kompetitie deel- 
nam. Wetzel besliste de slijtageslag met 
15-10, 10-15 en 15-9 in zijn voordeel. 

Tot veler verrassing wisten Ruud Zarem- 
ba en Rob de Graaf, spelers van het 7e 
team, door te dringen in de finale van 
het heren-dubbel. Daar werden ze door 
Ruud Bakker en Ronald Bossink weer 
met beide benen op de grond gezet. De 
15-2 en 15-4 einduitslag laat er geen 
misverstand over bestaan. Niettemin 
een knappe prestatie van Zaremba/de 
Graaf. Zaremba deed nog meer van zich 
spreken door in het heren enkel de hal- 
ve finales te halen met een schitterende 
en onverwachte zege op de nr. 1 van 
Lotus, Ed Wijting. 

Bij de dames geen uitschieters, wat me- 
de zijn oorzaak vond in het ontbreken 
van de topspeelsters Alice Frank en 
Ank van der Mije. Gerda Koornstra 
won in deze kategorie gemakkelijk van 
Ellen Crabbendam met 11-8 en 11-5. 
Yoyo Kuin en Karin Beekhuizen hadden 
in het dames-dubbel weinig moeite met 
Esther Smit en Raymonde Plevier: 15-9 
en 15-2. De jeugdleden Jeroen van de 
Bos en Sander Bruin ontvingen een spe- 
ciale aanmoedigingsprijs voor hun voor- 
treffelijke prestaties. Zij kwamen in de 
seniorenklasse tot en met de kwartfina- 
les. * . * ■; imam*- 7iil&ï!&sAcf <*-*"* .*V-Va*«->' '*&.* 
» - -J-ÉT 1 . ^«JW^R—^. j^A. *■ Wc'estbon Kerkstraat 2a, Zandvoort 
■&•* >■ WW omroepers 


*%*.>.. 


A. Ritman • 

1948 ~ 1983 

35 jaar tandtechnikar 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort TENNISLESSEN 

1 april aanvang 
zomercursus 

overdag, 's avonds en 
zaterdagochtend. 
Jeugd na schooltijd. 
Baanverhuur. 

Informatie en Inschrijving: 
Sport academie: 
Nauwelaerts de Agé, 
Bloemendaalseweg 152. 
Overveen.tel. 023 - 276667. De zandvoortse badmintonvereniging genoten grepen de jeugdige dames 

heeft niet alleen een boeiend intern Yoyo Kuin en Ellen Crabbendam < 

toernooi achter de rug. In het open B langs de titel, 
en C toernooi van hun haarlemse sport- on- 

Installatie bureau 

GP0EMEI1HM B.Y. 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterawerk, 
zowel nieuw ais onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38/zandvoort/ 
telefoon 02507- 1 8484* 

Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op voor 
* A. kampeerterrein "De Branding" 

een assistent 
kampbeheerder m/v =\ SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 2. twee schoonmakers m/v 

B. caravanterrein "De Zeereep" 

1 . een schoonmaker m/v 

De werktijden zijn gebaseerd op een 6-daagse werkweek met 

wisselende diensten (40 uur per week) werK week met 

Functievervulling kan desgewenst in deeltijdarbeid plaatsvinden 

Salaris: 

pw ^ S !;^ nt - kam P beheer der van f 1 997.- tot f 2 554, - bruto 

Als schoonmaker van f 1828,- tot f 2 038, - bruto per maand 

Beneden de 21 jaar gelden jeugdlonen 

™ '"lichtingen worden verst. ekt voorzover het betreft 

De Branding door de heer Ing P Honderdos en betreffende 
to D e:te, e re7p P ; 5 d O e°n d 223 eerH Büllee ' telef °°" °^07 1484 f 

ri^hilrt t Jke s °!" cltat,es blnnen 10 dagen na het ve.sch.jnen van 
dit blad te richten aan Burgemeester en Wethouders van Zand 
voort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort r 

Het Kinderwinkeltje 

Nu al voorjaar bij 

het Kinderwinkeltje 1 

Diverse modellen 

jogging-pakken in 

pasteltintjes en 

verder te veel om 

opte noemen. Komt 

u gauw kijken. 

Het Kinderwinkeltje 
t Buureweg 1 
v. d. Werft 

mijn hakkar 
«nds 1746 

Guthuispiein 3 

•n winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 
GIRO 26655 Bouwbedrijf N V B VOOR AL UW utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken vraag offarta 
wij komen 

al maar dan 50 jaaf tot uw dienst winkel betimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen Jansen Bouw. bv. 

Haar te m-...met.^i t .-f ton c-ij.in n> 315428. REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 1 2560 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f I 
Da Drie Sterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

tel. 023 - 31 14 60 
Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv . 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 
HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

POIfü5398 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. 83* Jaargang no. 15 dinsdag 22 februari 1983 
eanduoortee ta 

nieuwsblad voor zandvoort bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
redaktie en administratie postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave zandvoortse koerant b v 
losse eksemplaren f 30 / advertentietarieven f 30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek nr 67 1 3 60 221 
abonnementen f 25 - per jaar, f 1 4 50 per half jaar f 37 50 per post 

voetbalkompetitie voor werkelozen 
in zandvoort ? 
watëMaffiSl In een brief aan de plaatselijke voetbal- 
verenigingen heeft de afdeling Zand- 
voort van de pvda het idee gelanceerd 
een voetbalkompetitie te starten voor 
het grote aantal werkelozen in de bad- 
plaats. 

Zo'n kompetitie zou zich kunnen afspe- 
len op de woensdagmiddag, vandaar de 
term 'midweekkompetitie', die een iets 
neutralere klank heeft. De pvda-ers 
zouden, zo melden ze, initiatieven van 
de klups in die ichting van harte toe- 
juichen. 'In Zandvoort zijn inmiddels 
500 werkelozen (officieel zijn het er al 
meer dan 600, red.) en wij vermoeden 
dat een aantal van hen het bijzonder op 
prijs zou stellen als op sportief gebied 
meer mogelijkheden voor hen geschapen 
zou worden', aldus initiator en bestuurs- 
lid Frank Termes. 

De socialisten verwijzen voor de uitvoe- 
ring van het plan naar de gemeente den 
Haag, waar al een aantal weken één of 
tweemaal per week op woensdag werke- 
lozen van diverse verenigingen elkaar de 
bal toespeelden vóórdat de gemeente 
besloot de zaak grootscheepser aan te 
pakken. Niet alleen heeft het stadsbe- 
stuur daar zelf de organisatie ter hand 
genomen, het heeft bovendien een paar 
duizend gulden uitgetrokken om wer- 
vende aanplakbiljetten te verspreiden. 

De pvda-brief is pas dit weekeinde in de 
*bus van de voetbalsekretarissen gerold, 
voor officiële reakties is het dus nog te 
vroeg. Zeker zal het onderwerp van ge- 
sprek zijn op de komende bestuursverga- 
deringen van ZVM, Z'75 en TZB. Sekre- 
tans van Petegem van Zandvoortmeeu- 
wen, de grootste van de 3 klups, staat 
zelf welwillend tegenover het idee. 'Als 
er behoefte aan is, kunnen ze ongetwij- 
feld op de velden terecht. Probleem is 
wie zo'n kompetitie gaat organiseren. 
En de voetballers zullen ook zelf veel 
moeten regelen, zoals het schoonma- 
ken van de kleedkamers e.d De moge- 
lijkheden zijn er m i. zeker, maar het 
hele bestuur zal zich er eerst een dezer 
dagen over moeten beraden ' 

Ook ambtenaar sportzaken, de heer 
Pannekeet, vindt het geen gek idee. 
Bij de voorbereiding van de sportraad- 
vergaderingen is er al eens eerder over 
gefilosofeerd, niet alleen over de mo- 
gelijkheden voor voetbal overdag en 
buiten het weekeinde, maar voor het 
hele zandvoortse sportgebeuren De 
organisatie zou dan via de Sportraad 
toch indirekt bij de gemeente terecht- 
komen. 'We moeten er wel voor op- 
passen, aldus Pannekeet, dat het niet 
het stempel van 'werkelozen-sport' 
krijgt, die kant van de zaak moeten we 
goed in de gaten houden.' 
febr. 


H.W. 


LW. 


H.W. 


LW. 


23 


11.26 


19.27 


— .— 


08.18 


24 


00.18 


08.18 


12.48 


20.48 


25 


01.28 


09.27 


13.57 


21.58 


26 


02 25 


10.24 


14.50 


22.51 


27 


03.20 


11.20 


15.31 


23.31 


28 


04 05 


12.05 


16.14 


00.14 genootschap denkt aan oprichting 
van oudheidkundig museum Dat de belangstelling voor Zandvoorts keuken, en de daarin geplaatste antieke 
verleden niet tanende is bleek uit de goed- meubelen is moeilijk denkbaar. Aan de gevulde zaal van gebouw 'De Krocht" tij- 
dens de vorige week vrijdag gehouden 
bijeenkomst van het Genootschap 'Oud 
Zandvoort'. 

Als gasten waren aanwezig leden van de 
zustervereniging 'Oud Katwijk' en uit 
de toespraak van voorzitter Hilbers werd 
al gauw duidelijk waarom De katwijkse 
kollega's zijn uit hun huidige behuizing 
gegroeid en hopen over een paa-- maan- 
den een nieuw museum te openen 
Zandvoort heeft ook plannen in die rich- Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

Wij helpen in vele nood- 
situaties door kinderoppas, 
klusje, boodschap, begelei- 
ding en een praatje of be- 
zoekje mevr. Kraan-Meeth 

ting want het Cultureel Centrum, waar 
het genootschap zijn bezittingen heeft 
ondergebracht, zal in de toekomst te 
klein zijn, zeker nu langzamerhand dui- 
delijk wordt dat men nog heel wat tege- 
moet kan zien. 'Een museum voor Zand- 
voort is geen luukse maar een noodza- 
kelijkheid', aldus de heer Hilbers, die 
vervolgens een overzicht gaf van de 
stand van zaken, ook met betrekking tot 
het eigen orgaan 'De Klink', dat op ver- 
zoek tevens aan overzee wonende Zand- 
voorters wordt toegezonden 
Met gerechtvaardigde trots toonde de 
heer Van Brakel van het Genootschap 
'Oud Katwijk' (1400 leden) dia's van 
de pastorie die sinds 1972 de funktie 
heeft van Katwijks museum Een mooie- 
re kombinatie van deze stijlvolle pasto- 
rie met zijn marmeren gangen, zijn sfeer- 
volle kamers, ouderwetse keuken en bij- eanduoortee hoeranl* wanden fraaie schilderijen en klokken, 
waaronder een uit een erfenis verkregen 
Friese staartklok, en op een antieke ta- 
fel een achttiende eeuwse bijbel, ge- 
kocht van een legaat En dan te beden- 
ken dat nog veel meer meubilair en 
schilderijen zijn opgeslagen omdat de 
pastorie te klein is. En daarna toonden 
de dia's van het nieuwe museum, een 
'rijk' huis met o.a. een herenkamer, een 
boudoir en prachtige intakt gebleven 
schouwen, waar met man en macht 
wordt gewerkt in verband met de ope- 
ningsdatum van 18 mei, dat het straks 
allemaal nóg mooier, nóg unieker zal 
worden. Hierna presenteerde de heer 
Varkevisser op zijn bekende deskundige 
manier een show van klederdrachten en 
hoewel deze door de jaarlijkse folklore- 
manifestatie op het Gasthuisp'ein vol- 
doende bekend zijn was het toch aardig 
om de Katwijkse dames in de verschillen- 
de kostuums met bijbehorende versier- 
selen weer eens de revue te zien passe- 
ren. Het moet voor het bestuur een ge- 
ruststellende gedachte zijn dat in het 
nieuwe museum, dat vroeger politiebu- 
ro was, al deze waardevolle spullen in 
de onder het gebouw gelegen cellen 
kunnen worden weggesloten Na de 
pauze stond Zandvoort centraal, om te 
beginnen in een nog niet eerder vertoon- 
de film. Deze was in 1939 opgenomen 
door de heer Ernst Brokmeier en liet 
tal van bekende inwoners van het vroe- 
gere Zandvoort zien, zoals de heren Ba- 
kels sr., P. van der Mije Kzn , burge- 
meester Van Alphen en dokter Van 
Fraassen, maar ook een jeugdige Arie 
Loos en een schriele in badpak gestoken 
Kors van der Mije op de springplank 
van het zwembad Groenendaal In een 
diaserie getitelde 'De etalage van Zand- 
voort' wisselde de heer Steen beelden 
Van de vroegere Strandweg en de bou- 
levard De Favauge en Paulus Loot af met 
opnamen van de huidige, waarbij de aan wezigen opnieuw werden gekonfron- 
teerd met de foeileleijk bebouwing 
(met uitzondering van de Zuid-Boule- 
vard) waarmee Zandvoort na de oorlog 
werd opgescheept 

De ekspositie van werkstukken van de 
Bomschuitbouwklup was klein maar 
fijn een schelpenkar, een roeiredding- 
boot en een in aanbouw zijnde garna- 
lenschuit. Dat deze laatste vervaardigd 
wordt door het jongste lid, de dertien 
jarige Pieter Hoogvorst, is een bewijs dat 
de behoefte om zoveel mogelijk van het 
vroegere Zandvoort vast te leggen ook 
bij de jeugd leeft 


• De glasverzekering kent drukke da 
gen, want de ruitentikkers zijn op pad. 
Maandag sneuvelde een dubbel raam 
aan de Rozenobelstraat en een aantal 
ru iten van kaf é het Wapen van Zand - 
voort aan het Gasthuisplein Dinsdag 
was een woning aan de Gasthuisstraat 
aan de beurt Afgelopen zondag ging 
een winkelruit van een bedrijf aan de 
Thorbeckestraat aan diggelen on de 
vitrine van een perceel aan de Kerk- 
straat Ook kaïavansen auto's bleven 
niet gespaard voor scherven In een 
aantal gevallen was diefstal de opzet, 
soms betrof het 'gewoon' vandalisme. 

• Voor de tweede maal in korte tijd 
kregen de vlammen vrij spel in een baarv 
post op het circuit De brandweer had 
er overigens weinig moeite mee 

• Een huisbezorger van zuivelwaren, 
melkboer dus, maakte zich woensdag- 
morgen ongerust, omdat in een woning 
aan de Kostverlorenstraat geen teken 
van leven te bespeuren was De gealar- 
meerde politie ontdekte in het huis de 
78-jange bewoonster. De alleenstaande 
bejaarde vrouw lag in verwaarloosde 
toestand op de vloer Een ijlings toege- 
schoten arts verleende assistentie, maar 
vond het toch raadzaam de vrouw per 
ambulance over te laten brengen naar 
het Johannes de Deo ziekenhuis in 
Haarlem 
Cultureel Centrum in de toekomst te klein b & w wiEien hertaksatie van panden 
uitbesteden aan partikulier familieberichten 
Hedenavond mogen de dorpsvertegen- 
woordigers in het raadhuis bepalen of 
het uitbesteden van een nieuwe onroe- 
rend goed taksatie veel méér is dan een 
psycholigiese manoeuvre, die nog een 
bom duiten kost ook. 

B en w zijn van plan de komende het 
waardering van zandvoorts panden in 
handen te geven van een onafhankelijk 
gespecialiseerd bedrijf, dat binnen 6 
maanden alle objekten op waarde 
moet schatten. Dat bespaart de afde- 
lingen financiën en publ. werken een 
hoop arbeid en dient de burger het ge- 
voel te geven dat er nauwkeuriger en 
zorgvuldiger gehandeld wordt dan 
voorheen het geval leek te zijn. 

Het gemeentebestuur wil zijn vingers 
niet nogmaals branden aan dit hete 
hangijzer. De meer dan 1000 bezwaar- 
schriften over het jaar 1981 liggen nog 
vers in het notabel geheugen, er wordt 
nog steeds met man en macht gewerkt 
aan de afhandeling van de protesten. 
Omdat in de badplaats het belasting- 
systeem voor onroerend goed geba- 
seerd is op de waarde in het ekono- 
mies verkeerde marktwaarde van de 
gebouwen en huizen, en daarbij een ge 
middelde gehanteerd wordt van meer- 
dere jaren tegelijk, tellen de 'vette 
jaren' zwaar mee. Dat tussen 1 januari 
1980 en 1 januari 1983 de waarde van 
zijn bezit met wel 30°/o gedaald is, 
daarvan vindt de belastingbetaler maar 
weinig terug op zijn aanslagbiljet. 

Om de jaarlijkse stroom van bezwaren 
in te dammen, bezwaarschrift-preventie 
noemt het kollege dat netjes, willen de 
bestuurders een niet-gemeentelijk buro 
het taksatiewerk laten doen volgens de 
peilpuntenmethode. Dat houdt in dat 
bij de herwaardering een aantal objek- 
ten in de gemeente worden uitgezocht, 
die representatief zijn voor een grotere 
groep. Alle panden worden vervolgend 
ingepast in het 'peilpuntennet'. Unieke 
en niet-koerante objekten worden daar- 
naast afzonderlijk gewaardeerd. 

B en w peinzen er overigens niet over de 
waarde-grondslag voor de onroerend- 
goed belasting (o.g.b.) los te laten. De 
o.g.b. zou ook geheven kunnen worden 
op basis van een oppervlaktemethode. 
Sinds jaar en dag is Mr. Gielen (inspraak 
nu) daar een groot voorstander van 
omdat het zijn insziens een grotere ob- 
jektiviteit waarborgt en het omslachtige 
herwaarderen tot het verleden zou be- 
horen. Volgens het kollege zou de be- 
lastingbetaler in dat geval echter hele- 
maal niets meer van zijn aanslag begrij- 
pen omdat het verband met de markt- 
waarde van huis of winkelpand voor 
het lekenoog nagenoeg onzichtbaar 
wordt. 

Al met al een ingewikkelde materie. waar de deskundigen nog lang over 
kunnen stoeien. De simpele vraag voor 
de belastingbetaler is uiteraard of hij 
of zij er iets mee opschiet nu de ge- 
meente de zaak uit handen geeft om- 
wille van grotere precisie bij de taksatie 
Het antwoord moet ronduit ontken- 
nend zijn. Het waarderend oog van 
het specialistenburo kost maar liefst 
f 203.000,- uitgesmeerd over 3 of 
5 jaar op de dorpsbegroting, daar zijn 
de partijen het nog niet over eens. Dat 
bedrag betekent eenvoudig 2°/o verho- 
ging van de o.g b. In de kommissie be- ' nieuws 

kort & klein • De Kruisvereniging Zandvoort zet de 
serie informatieve bijeenkomsten over 
alternatieve geneeswijzen voort met een 
lezing door Alfons Zwetsloos over ande- 
re voedingsmogelijkheden dan het ge- 
bruikelijke konsumptiepakket. Hij houdt 
zijn inleiding op donderdag 24 februari 
in het Gezondheidscentrum aan het Be- 
atrixplantsoen. Aanvang 20.00 uur. Na 
de pauze is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. groting en rekening, waarin de lening 
aan de cenav alle aandacht van de ove- 
rige punten wegtrok, liet financienwet- 
houder Flieringa er geen misverstand 
over bestaan, dat hoe dan ook de ge- 
meente in totaal hetzelfde o g.b. be- 
drag wilde inkasseren. Bij mogelijke 
lagere taksatie zal dus het tarief opge- 
trokken moeten worden. Als, naar men 
hoopt, het rechtsgevoel van de burgers 
er door het plan op vooruitgaat, hun 
portemonnee doet dat in ieder geval 
niet. BAKKIES voor 
NICARAGUA 

Dagefipes kwalen door Sommisten van- 
uit Honduras. Geen telefoon om te waar- 
echuwen. Daarom 27 MC BAKKES voor 
veiligheid, maar ook voor onderwas en 
gezondheidszorg. 

I.S.m. VARA. NIV0N, Ned. Cutt. Sportb. 
worden bakkies ingezameld. Geld is no- 
dig voor accu's en voor radio's met groot 
bereik, voor de dun bsvokte gebieden. 

GIRO 3580163 

T.a.v. Stichting Nicaragua Komitée Ne- 
derland. Postbus 13005 Utrecht o.v.v. 
BAKKES VOOR NICARAGUA Inl. tel. 
030-718163 (14-17 u.) sport — spel De zandvoortmeeuwenvoetballers krij- 
gen nauwelijks de kans om naar een 
goede vorm te groeien. Winterstop, 
vrije dagen en aflastingen maken het 
moeilijk om in het ware voetbalritme 
te komen. Evenals vorige week, toen 
de kustbewoners in een vriendschappe- 
lijk duel de Ajax-reserves verdienstelijk 
op 2-2 hielden, speelden ze ook afgelo- 
pen zondag buiten kompetitieverband 
om voeling met de bal te houden. 
Ditmaal was hoofdklasser DWV de te- 
genstander. Het ging ZVM dat voor ei- 
gen publiek speelde, nu minder voor 
de wind. Joop Leenders skoorde voor 
de rust voor de. bezoekers en Wim Piek 
haalde de buit vlak voor het einde defi- 
nitief binnen. ZVM bleef doelpuntloos 
al werden er wel een aantal kansen ge- 
kreeerd. De DWV-goalie bezwoer alle 
dreigingen. Dat was toch nog een zand- 
voorts suksesje, want de bekwame kee- 
per heette Piet Jan Drommel en woont 
zelf in de badplaats, al verleent hij sinds 
een jaar of vier zijn diensten aan DWV. omroepers Wie heeft voor max. half 
jaar huis met plm. 4 kamers 
te huur. Op kontrakt en 
eventueel met borg. 
Brieven onder nr. 79 A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort GARAGE 

te koop aangeboden 
Burg. van Fenemaplein 

Vraagprijs f 8.000,- 

Inlichtingen: CENSE mak. o.g. 
tel. 1 2614 Na een liefderijke verzorging in het Verpleeghuis 
„Zuiderhout" te Haarlem, is toch nog onverwacht 
van ons heengegaan, onze geliefde schoonzuster en . 
huisgenote en onvergetelijke zorgzame tante en 
oud-tante 
GUURTJE BROUWER 
op de leeftijd van 76 jaar. 
Zandvoort: P.Z. Brouwer-van Goor 
Zaandam : A.Ph.M. Buis-Brouwer 
J.A. Roskam 
Hans en Gaby 
Kees en Marleen 
Santpoort P.Z. Tigchelaar-Brouwer 
noord: Martha 
Goos 
Douwien 
Den Burg F.C. Wendrich-Brouwer 
Texel: J.A. Wendrich 
Willeke en Hans 
Bart 
Gudi 
Zandvoort: I.E. van der Groep-van Goor 
F.J. van de Groep 
Haarlem 17 februari 1983 
Beelslaan 9 
Corr.-adres: Hogeweg45 - 2042 GE Zandvoort 
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad. 


^\ Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
maken, ingevolge het bepaalde in artikel 4, 
lid 1 van het besluit, houdende nadere 
voorschriften m.b.t. de omschrijving en aan- 
duiding van het gebied als bedoeld in artikel 
3 van de Wet agrarisch grondverkeer, bekend, 
dat de Kroon bij Koninklijk Besluit van 16 
december 1982, nr. 133 haar goedkeuring 
heeft gehecht aan het besluit van de raad 
van Zandvoort d.d. 31 augustus 1982, 
nr. 94, afd. I/ES. 

Dit besluit betreft de vaststelling van de 
gebieden, waarin uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend onroerende goederen zijn gelegen 
die: 

a. duurzaam worden gebruikt voor andere 
dan landbouwkundige doeleinden; 

b. niet als natuurterrein moeten worden 
aangemerkt. 

Het goedgekeurde besluit treedt in werking 
met ingang van de dag van bekendmaking in 
de Nederlandse Staatscourant. 

Zandvoort, 14 februari 1983 . 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester, 

W. Harting, wnd. H. Machielsen. 
verleden tijd? Wekenlang s/ouwen, spijkeren en schilderen de zandvoortse strandpachters om 
hun paviljoens in welstand te brengen voor de horde van zand- . zee- en zon- 
rekreanten op hun nering neerstrijkt Jaar in ,jaar uit is die opbouw tijd een van 
de meest enerverende periodes uit het pachtersbestaan. Maken meestal vele han- 
den het werk lichter, een van de paviljoenhouders hield dit /aar de handenarbeid 
voorgezien. A. Loos van strandtent Bad Zuid liet een hijskraan aanrukken om 
in één dag de klus te klaren. Zes splinternieuwe kant-en-klare bouwelementen 
zakten afgelopen week keurig uit het zwerk op hun plaats. Aan 'de afwerking 
van binnen is al de nodige aandacht geschonken, de leidingen liggen gereed, 
met andere woorden: een fluitje van een cent. Nou ja, een paar centen. De 
andere strandpachters zullen zich, zo denken wij. wel niet al te lang bedenken 
nu er één schaap over de prefab-dam is. Behoort het vrolijke geploeter op het 
februaristrand binnenkort definitief tot het verleden? 83e jaa. gang no. 16 vrijdag 25 februari 1983 
eanduoorrse hoeranr nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandsemidrJenstandsbank. rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post . raatf^ met f 1 00.000.- uit de gemeentekas 
wil raad voortbestaan van circuit rekken nieuws 

kort & klein De dorpsparlementariërs hebben er af- 
gelopen dinsdag alles aan gedaan om de 
kruciale agendapunten, al op het bot 
toe afgekloven in de kommissies, in 
de raad te doen herleven. 

De lening aan de Cenav, de herwaarde- 
ring van het onroerend goed en het 
opschuiven van het naaktstrand in 
noordelijke richting, bracht de gemoe- 
deren in beroering, alsof de uitkomst 
al niet lang van te voren vast stond. Dat 
bleek geen beletsel om met echte of ge- 
speelde verontwaardiging van leer te 
trekken. De merkwaardige situatie dat 
alles in de kommissies al zo uit den 
treure is behandeld, dat de besluitvor- 
ming per hamerslag kan worden afge- 
daan, werd daarmee vermeden, al is het 
niet voor iedereen een pretje urenlang 
oude argumenten over tafel te 
zien rollen. Het talrijke publiek kreeg in ieder ge- 
val waar voor zijn belastinggeld. Althans 
in termen van amusement, want de ernst 
van de zaken ging vaak ten onder in 
een vloed van misplaatste interrupties 
en flauwe speldenprikjes. En ook op 
oorspronkelijke gedachten of gevatte 
formuleringen kon men de volksverte- 
genwoordigers maar zelden betrappen. 
Waar dat wel het geval was, barstte de 
tribune prompt in een kakelend gelach 
uit, alsof het een André van Duinshow 
betrof. De demokratie als vertier is in 
opmars. 

De hoofdmoot van de avond was ook 
deze keer de lening van f. 100.000.- 
aan het circuitbedrijf. Weggegooid geld 
vonden in één woord de oppositiepar- 
tijen, samen met Jaap Koning van ge- 
meentebelangen. Nog nooit is een ton 
zo nuttig besteed, meenden de kolle- 
gepartijen wd en inspraak nu. Steeds 
duidelijker werd dat het geld bedoeld 
is om de Cenav precies zo lang overeind 
te houden tot ze de vergunning/onthef- 
fing om de racerij voort te zetten ont- 
vangen heeft van Gedeputeerde Staten, 
die de wet op de geluidshinder moeten 
uitvoeren. Zoals wethouder Flieringa aan- 
gaf is de Cenav met dat bedrag niet te 
redden en ligt een toekomstige bedrijf s- 
konstruktie van rijk, provincie, gemeen- 
te en aandeelhouder knac meer voor de 
hand. 

Een garantie dat de Cenav het tot die 
tijd inderdaad uithoudt en het geld niet 
bij voorbaat over de balk gesmeten is, 
konden b en w niet geven. Ter eerste 
blijft het gans onzeker of men onder de 
geluidsnormen, waaraan ook bij een 
ontheffing voldaan moet worden, kan 
blijven. En vervolgens hebben twee van 
de drie schuldeisers, die hun claims al- 
len op zouden moeten schorten tot 
na 1 september van dit jaar, nog niets 
van zich laten horen. Alleen de bedrijfs- 
vereniging bleek bereid tot een afbeta- 
lingsregeling, waarvoor de belasting- 
centen van de zandvoorters nu gebruikt 
mogen worden. IJlings heeft het kolle- 
ge een nieuwe klausule aan het voorstel 
toegevoegd: de lening treedt pas in 
werking als ook de overige schuldei- 
sers melden zich koelant op te zullen 
stellen. Een nieuwtje dat staande -de 
vergadering aan de raad werd gepre- 
senteerd. 
1 5 februari 21 februari ondertrouwd: Laupp, RobertCarl Frie- 
drich en Suijkerbuijk, Henriëtte Catha- 
rina. 

gehuwd: Koning, Hans en Baumann, Su- 
sanne. 

geboren: Lauren, dochtervan Urmel, 
Rik Jozef Benoit en de Vos, Winifred 
Rachel; Bas, zoon van van der Meij, Jan 
Hendrik Gijsbertus en Vos, José. 

overleden: Holst geb. Rieuwerts, Anna 
Carolina Elisabeth, oud 84 jaar de geluidsbarrière doorbreken we ook nog wel • Dinsdagmorgenvroeg troffen twee 
15-jarige zandvoortse meisjes het lijk 
van een vrouw aan op het strand bij 
de Rotonde. Het lichaam vertoonde 
geen tekenen van geweld, vermoed 
wordt dat ze door verdrinking om het 
leven is gekomen. 

• De afdeling Zandvoort van d'66 
houdt op donderdag 3 maart een alge- 
mene afdelingsvergadering, aanvang 
20.00 uur in het Gemeenschapshuis. 
Voor de pauze kan er met enkele men- 
sen van de Werkgroep Energie discus- 
sie (de Wed) van gedachten worden ge- 
wisseld over een energiebeleid dat niet 
ten koste gaat van mi I jeu en mens en 
bijdraagt tot een duurzame ekonomie in 
een demokratiese samenleving. 

De vergadering is openbaar, iedereen is 
van harte welkom. eanduoortee hoeranh Het voorstel werd verder uiteraard zon- 
der enig voorbehoud door de kollege- 
partijen omhelsd. 'Een belangrijk mo- 
ment in de geschiedenis van de gemeen- 
te' sprak de burgervader plechtig. Dat 
is dan ook het enigste waar voor- en te- 
genstanders het over eens zullen zijn, 
zij het op verschillende gronden. NAAKTSTRAND WERKTE 
OP LACHSPIEREN 

Als luchtig intermezzo kwam daarna de 
verschuiving van het naaktstrand aan de 
orde. Lachsalvo's van de publieke tri- 
bune verhinderden Ingwersen niet om 
de principieele bezwaren van de chris- 
tendemokraten te verwoorden. De een- 
zijdige aandacht voor het in dit geval 
blote individu stuit hen tegen de be- 
dekte borst. De puur ekonomiese rede- 
nen voor de verplaatsing zint hen niet. 
Het is een ontwikkeling, zo meldde de 
cda-er, die aan andere waarden te kort 
doet. De overige leden van het raadsge- 
zelschap hadden er minder moeite mee. 
al moest het oprukkend naakt nu wel 
zijn grenzen weten. 

Over de voorgenomen herwaardering 
van het onroerend goed in de badplaats 
hebben we u in de krant uitvoerig be- 
richt. Er viel weinig nieuws over te verne- 
men, al probeerden de partijen driftig 
elkaar van het eigen gelijk te overtuigen. 
Het uitbesteden van de taksatie aan een 
partikulier buro dat daarvoor ruim 
f 200.000,- rekent, werd door pvda, 
cda en d'66 als een dure schijnvertoning 
beschouwd, gemeentebelangen twijfel- 
de en de grijnzende meerderheid be- 
sliste. De zuinige financiënwethouder 
Flieringa, konkludeerdeTermes (d'66), 
is veranderd in een royale, zoals we nog 
nooit hebben meegemaakt. bouwes was voor kopers 
liefde op eerste gezicht De dans om het Bouwes-konsern wordt 
per 1 maart a.s. beëindigd. De bloe- 
mendaalse hotelier M. Meerburg en 
echtgenote zijn dan de nieuwe eige- 
naars van Bouwes hotel en Bouwes- 
Palace, minus appartementen en Dol- 
firama. 

De Nationale Stichting Casinospelen, 
die volgens het huurkontrakt akkoord 
moest gaan met de overname, heeft 
geen bezwaren aangetekend tegen de 
bloemendaler. De huidige direktie en 
het personeel van het zandvoortse be- 
drijf, die ook in de markt waren, vallen 
nu af in de race om de failliete boedel. 
Het personeel blijft overigens in dienst, 
ontslagen zullen er vooralsnog niet val- 
len. Wel heeft direkteur Decaen al eer- 
der aangekondigd te zullen vertrekken 
als hij en de zijnen de slag zouden ver- 
liezen. Het bedrag dat met de overna- 
me gemoeid is, is niet bekend gemaakt. 
Noch de Meerburgs, noch de kuratoren 
willen zich daar over uitlaten. Veron- 
dersteld wordt dat het om zo'n 12 mil- 
joen florijnen gaat. 

Vanaf de overname door de kanadeze 
onroerend goed spekulant Hordo in januari 1981 is het Bouweskonsem in 
opspraak geweest. Tegen de hemelbe- 
stormende plannen van de overzeese 
grootspreker was zelfs de lokale Pala- 
ce-wolkenkrabber niet bestand. Het 
bedrijf, dat na de oorlog met de hulp 
van Marshallgelden tot stand kwam, 
tuimelde alras omver. In juli 1982 
konden de brokstukken bij elkaar ge- 
veegd worden, toen het bankroet was 
komen vast te staan. Een groot aantal 
leveranciers van goederen en diensten, 
waaronder de gemeente Zandvoort, 
leden een fikse strop. 

Daarna werd het levenswerk van wijlen 
de heer Bouwes inzet van een gezel- 
schapsspel waarbij lijkenpikkers en se- 
rieuze gegadigden elkaar in snel tempo 
afwisselden, publiciteit zochten en 
2ich verdrongen om de diepe put waar- 
in de onderneming gevallen was. Voor 
het Dotfirama is dat nog steeds niet 
voorbij, hoewel ook in dit geval een 
ontknoping niet lang op zich kan laten 
wachten. 

De nieuwe eigenaars hebben laten we- 
ten geen hoogvliegers te zijn, maar met 
beide benen op de zandgrond te willen staan. Het zal huns insziens enige jaren 
duren voor de hotels hun oude reputa- 
tie weer terughebben. De semi-sjiek, 
ingebouwd in de hotels en zo goed pas- 
send bij de valse schijn van Hordo, mag 
van hen verdwijnen om plaats te maken 
voor een recht- toe recht-aan hotelbe- 
drijf. 

De beslissing om tot de aankoop over 
te gaan is eigenlijk heel snel gevallen 
i/oor de Meerburgs. Het idee werd, als 
wij de woorden van de hotelier mo- 
gen geloven, enige weken terug plot- 
seling geboren. De liefde op het eerste 
gezicht is gevolgd door een wel uiterst 
korte verkering, die a.s. dinsdag in 
een vaste band wordt omgezet. Voor 
Zandvoort valt te hopen dat de nieu- 
we verbintenis bestand zal blijken te- 
gen de ekonomiese stormen die ook 
aan de badplaats niet voorbijgaan. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 
•■•.'«ÜK 
waterstandëiill 


febr. 


H 


.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


26 


02.25 


10.24 


14.50 


22.51 


27 


03.20 


11.20 


15.31 


23.31 


28 


04.05 


12.05 


16.14 


00.14 


mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


04.43 


12.43 


16.57 


00.57 


2 


05.17 


13.18 


17.35 


01.35 


3 


06.01 


14.02 


18.13 


02.14 


4 


06.40 


14.42 


18.44 


02.46 


5 


07.09 


15.10 


19.22 


03.22 


6 


07.43 


15.43 


20.16 


04.16 


7 


08.42 


16.42 


21.30 


05.28 


8 


10.11 


18.10 


22.59 


06.59 


9 


11.46 


19.44 


— .— 


08.22 


10 


00.23 


08.22 


13.03 


21.03 


11 


01.30 


09.30 


13.56 


21.57 


12 


02.14 


10.14 


14.27 


22.27 


13 


02.47 


10.48 


14.54 


22.53 


14 


03.22 


11.24 


15.27 


23.25 


15 


0' 


1.05 


12.06 


16.08 


00.07 zov is dieptepunt gepasseerd 
en zit weer in de lift 
familieberichten 
Met droefheid geven wij U kennis dat heden onverwacht van ons 
is heengegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd- en 
grootvader 

VOLKERT KOPER 

weduwnaar van Pleuntje Noordzij 

op de leeftijd van 73 jaar. 

Zandvoort: Volkert Koper 
Haarlem: N. Wiedijk-Koper 

A.J. Wiedijk 
Haarlem: C. Koper 

G. Koper-van den Nieuwenhof 

en Kleinkinderen 

2042 NG Zandvoort, 22 februari 1983. 
Prinsesseweg 21 

De teraardebestelling heeft heden morgen plaatsgevonden. 
kerkdiensten 
medische dienst Een 35-jarig bestaan van een vereni- 
ging rechtvaardigt een terugblik, zeker 
wanneer het een jubilaresse betreft die 
op zo'n roemrijk verleden kan bogen 
als de Zandvoortse Operette Vereni- 
ging. 

Het is begrijpelijk dat in een praatje 
met de huidige voorzitter en sekreta- 
resse, resp. Jan van der Werff en Gerry 
van Eig-Kinkhouwers, de namen vallen 
ven de oprichters: Cees Schaap Karel 
Troost en Martin Verhoeven. Het ligt 
ook voor de hand dat er gesproken 
werd over de tijden dat de Z.O.V. twee 

mevr. Kraan-Meeth 

maal per jaar een operette bracht, het- 
geen neerkwam op zes keer een uitver- 
kochte zaal in Monopole. Op de dag 
van de plaatsbespreking stond 's mor- 
gens een rij kleumende operettelief- 
hebbers op het tochtige Stationsplein 
te wachten tot de deuren opengingen 
en ze voetje voor voetje schuifelend 
uiteindelijk aan het loket hun plaatsen 
in ontvangst konden nemen. Maar de 
vijftienhonderd donateurs hadden het 
er voor over, net zo goed als ze het er 
voor over hadden om helemaal naar 
het Minerva-theater in Heemstede te 
gaan toen Monopole gesloten werd. 
Maar ledenverlies kon niet uitblijven. 
De omslachtige busreis naar Heemste- 
de en de onderschatte aantrekkings- 
kracht van de televisie veroorzaakten 
een daling van het aantal donateurs tot 
zeshonderd. Vier jaar geleden waren er 
zelfs nog maar twee honderd, maar toen 
greep een enthousiaste kern van werken- 
de leden in. Zandvoort werd in wijken 
verdeeld, men ging de huizen langs en 
het resultaat was een aanwas van maar 
liefst vierhonderd nieuwe donateurs. 
Dat zelf de handen uit de mouwen 
steken (momenteel staat b.v. een groep- 
je Z.O.V. -ers vanuit een caravan op het 
Raadhuisplein ieder weekend propagan- 
da te maken voor de jubileumuitvoering 
volgende maand) is de gemeente welge- 
vallig en zij brengt dit tot uiting in een 
beslist niet onaardige subsidie waarmee 
de operettevereniging in staat is voor- 
stellingen in de haarlemse stadsschouw- 
burg te geven en een operette als 'Der 
Zarewitsch' van Frans Lehar, waaraan 
niet minder dan 100 personen meewer- 
ken, in studie te nemen. Eerdaags is het 
zover. Op 14 en 15 maart hoopt de 
Zandvoortse Operette Vereniging met 
een opvoering van deze grandioze ope- 
rette in de Stadsschouwburg in Haar- 
lem haar vijfendertigjarig bestaan te 
vieren. 

'Der Zarewitsch' werd ingestudeerd 
onder leiding van repetitor Dico van 
Putten, regisseur is Rudolf Vogler, medewerking wordt verleend door leer- 
lingen van de balletafdeling van de Ama- 
teur Theater School in Amsterdam in 
een choreografie van Grethe Kieser 
en voor het begeleidende Amsterdam- 
se Promenade Orkest staat gastdirigent 
Bert van Poelgeest. Misschien lopen we 
een beetje op de zaak vooruit maar het 
zit er wel in dat diens plaats in de toe- 
komst zal worden ingenomen door Di- 
co van Putten. 

Verder kunnen we vertellen dat de toe- 
gangsprijs f 1 5.- bedraagt en dat er kaar- ten verkrijgbaar zijn bij mevrouw J. 
Troupée-van Bemmel, Celsiusstraat 95, 
bij de vvv en gedurende het weekend 
bij de caravan op het Raadhuisplein. 
Plaatsbespreken op 7 maart 's avonds 
tussen 7 en 9 uur in het Gemeenschaps- 
huis. Voor hen die niet over eigen ver- 
voer beschikken en/of slecht ter been 
zijn worden speciale bussen ingescha- 
keld met vijf stopplaatsen in Zandvoort. 
Bijzonderheden daaromtrent worden 
nog nader bekend gemaakt. HERVORMDE KERK 
zondag 27 februari a.s. 
10.00 uur: ds. M.E. Duyverman, 
voorjaarzendingkollekte, crèche 
aanwezig. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 27 februari a.s.: 
10.00 uur: drs. J.D.Gort 

PROTESTANTENBOND 

zondag 27 februari a.s.: 

10.30 uur: prof.dr. C.W.Mönnich 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 26 februari a.s.: 

19.00 uur: euch.viering met orgel 

en samenzang 

zondag 27 februari a.s.: 

8.45 uur: stille viering 

10.45 uur: hoogmis mmv. St. 

Caeciliakoor. DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 belangrijke adressen officier zal hoofdagent vervolgen 
wegens mishandeling De officier van justitie van het arrondis- 
sementsparket te Haarlem heeft bij 
schrijven van 21 februari meegedeeld 
dat de zandvoortse hoofdagent van po- 
litie, tegen wie een klacht was inge- 
diend wegens mishandeling, strafrech- 
telijk vervolgd zal worden. 

De klacht was bij de instanties gedepo- 
neerd door een ingezetene van de bad- 
plaats, die de agent ervan beschuldigde 
zowel haarzelf als haar zoon te hebben 
toegetakeld. De 1 8-jarige jongen had 
op 20 oktober vorig jaar met zijn auto 
een tuinhek en een stilstaande auto 
geramd. Hij werd door agenten ingere- 
kend en kreeg handboeien om. In de 
surveillancewagen werd hij door de 
hoofdagent verscheidene malen in zijn 
gezicht geslagen , waarbij o.a. een stift- 
tand afbrak. 

Toen zijn moeder enige dagen later op 
het buro verhaal kwam halen werd zij, 
ro luidde haar klacht, ook zelf door de 
betrokken politiefunktionaris mishan- 
deld in het bijzijn van een aantal van 
diens kollega's. Zij zou zijn geknepen. geduwd en geslagen. Een doktersat- 
test bevestigde de blauwe plekken die 
zij daarbij opliep. Na de aanklacht stel- 
de de korpschef de politieman op non- 
aktief voor de duur van een intern on- 
derzoek, maar na enige weken kon hij 
zijn dienst hervatten. De rijksrecherche 
had inmiddels het onderzoek ter hand 
genomen. 

Onlangs nog had de zandvoortse, die 
het allemaal te lang vond duren, het 
haarlemse klachtenburo politieoptre- 
den van Release en een advokaat in- 
geschakeld om druk op de ketel te zet- 
ten. Dat de officier van justitie nu tot 
een strafrechtelijke vervolging overgaat kan niets anders betekenen dat de rijks- 
recherche tot zeer belastende konklu- 
sies moet zijn gekomen, want een der 
gelijke stap wordt niet zo gauw gezet. 
Eerdere berichten als zou het gaan om 
'een storm in een glas water' zijn daar- 
mee in ieder geval volledig gelogenstraft. 

Volgens korpschef Menkhorst heeft 
het instellen van de strafrechtelijke 
vervolging op zich geen konsekwenties 
voor het intern funktioneren van de 
hoofdagent. Hij wordt m.a.w. niet op- 
nieuw op non-aktief gezet. 'De aard 
van de zaak geeft daar geen aanleiding 
toe, aldus Menkhorst, de zaak is nu on- 
der de rechter, we wachten het af'. 
14444 Politie («Haan noodgavallan) 

12000 Brandmaldingtn 

13043 Politia 

14841 Gamaantasakrataria 

17947 Informatiaburo vvv 

(023) 242212 Automobialbadrijf 

Flintarman, Zandvoortwlaan 

365, Bantvald. 
12323 Rinko autotachniak, werkplaats 

. en magazijn 
13360 Rinko varkoopcantnim, niauwa 

an gabruikta Ranaults 
12135 ZandvoortM Koarant b.v. 

Achtarwag 1. groeten uit zandvoort 

In een tijd dat men 
geen krant kan op- 
slaan zonder verzeild 
te raken in de verwik- 
keling rond het kin- 
derhuis 'Groot Kijk- 
duin ' is het misschien 
wel aardig om met dez. 
ze ansichtkaart te her- 
inneren aan de jaren 
dat het als familieho- 
tel 'Garni' zeer in trek 
was, ook al vanwege 
zijn gunstige ligging 
tegenover het toen- 
malige station. fl VERWARRING IN TSTEKKIE de ene energiediskussie is de andere niet Een aantal aanwezigen op de informa- 
tieavond, die de Werkgroep Energie 
Diskussie (WED) afgelopen maandag 
in 't Stekkie had georganiseerd, bleek 
ten prooi aan grote verwarring. 

Zij verkeerden in de veronderstelling 
dat de Brede Maatschappelijke Diskus- 
sie (BMD) over het toekomstig energie- 
beleid was losgebarsten. Het kostte in- 
leider Tom Effern heel wat moeite om 
duidelijk te maken wat het doel van de 
avond was en wat het verschil was tus- 
sen WED en BMD. Toen dat eenmaal 
was opgehelderd, was de teleurstelling 
verder niet al te groot. Al had men 
graag wat uitgebreider over het ener- 
giebeleid zelf willen praten in plaats 
van kennis te nemen van de organisato- 
riese plannen van de WED'. 

De Brede Maatsch. Diskussie wordt > 
binnenkort op gang gebracht door een 
Stuurgroep onder leiding van eks-minis- 
ter De Brauw en is in feite een opinie- 
peiling voor de regering. Binnen een 
half jaar moet die diskussie zijn afge- 
rond. Middels vragenformulieren kun- 
nen de burgers hun mening kwijt, die 
samengevat zal worden in een eindrap- 
port voor het parlement. En dan maar 
afwachten wat er mee gebeurd, want 
het heeft zelfs niet de status van een 
raadplegend referendum 

De Werkgroep Energie Diskussie heeft 
niet zo'n haast. Het is een bundeling 
van een 50-tal organisaties waaronder 
milieugroepen, kerkgenootschappen, 
vrouwenverenigingen, politieke partijen 
enz. die samen een aantal uitgangspun- 
ten onderschrijven. WED staat in het 
kort voor: een energiebeleid dat niet 
ten koste gaat van mens erv miljeu en 
bijdraagt tot een duurzame ekonomie 
in een demokratiese samenleving. De 
werkgroep ziet weinig heil in kernener- 
gie, voorstanders daérvan kunnen te- 
recht bij de Stichting Energieinforma- 
tie. 

De diskussie over het energiebeleid is, zo 
zegt Effern, op dit moment van groot be- 
lang om de burgers in de gelegenheid te 
stellen goed beslagen ten ijs te komen 
als de Brede Maatsch. Diskussie begint. 
Maar de WED ziet haar taak veel ruimer 
en over een langere periode, het gaat nieuws 

kort& klein 

omheen langzaam proces van bewust- 
wording over de energieproblematiek. Voor de bijeenkomst in 't Stekkie wa- 
ren allerlei verenigingen, politieke par- 
tijen, kerkgemeenschappen, gespreks- 
groepen e.d. uitgenodigd. Een aantal 
daarvan had inderdaad acte de presence 
gegeven, al waren er ook gewone be- 
langstellenden die op de persberichten 
waren afgegaan. De vraag van de WED 
was of de groepen in eigen kring de 
energiediskussie wilden stimuleren. 
Daarbij kon de werkgroep behulpzaam 
zijn door informatiemateriaal te ver- 
schaffen en zelfs kleine of grote ten- 
toonstellingen te organiseren. 

Echt geanimeerd werd de vergadering 
pas toen de aanwezigen het doel van de bijeenkomst voorbijschoten en toch 
over het energievraagstuk zelf begon- 
nen ie praten. Over de voor- en nade- 
len van de diverse energiebronnen, ener- 
giebesparing en woonlasten, werkgele- 
genheid en industrie, het monopolie van 
de elektriciteitsbedrijven enzovoort. 
Een ruim skala van onderwerpen, dat 
nu maar even aangestipt werd, maar 
waarbij binnenkort als een vervolgavond 
gehouden wordt, ongetwijfeld iedereen 
aan zijn trekken kan komen. Gezien de 
reakties afgelopen maandag lijkt de 
oproep om het energiebeleid niet alleen 
aan de deskundigen over te laten, ook 
in Zandvoort niet aan dovenmansoren 
gerricht. DEMOKRAÏ1E TUSSEN FASCISME EN KOMMUNISME door Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar bij de boekhandel Bouwbedrijf .(! N V O f'; VOOR ALUW • utiliteisbouw * winkelbetimmeringen 

nieuwbouw * open haarden 

verbouw * keuken 

restauratie * badkamers vraag offerta • resiaura " e Daaxamers 

wii knmnn onderhoudswerken * binnenhuisbetimmeringen wij komen 

al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haarlem . ^-Me-mite-i.. ... ■ u, . .315428 • Van 28 februari tot en met 26 maart 
a.s. zal in de ekspositiezaal van de open- 
bare bibliotheek, prinsesseweg 34 te 
Zandvoort, Madeion Gouman haar olie- 
verfschilderijen eksposeren. De 30-jari- 
ge kunstenares heeft zich aan de Riet- 
veld Akademie in Amsterdam bekwaamd 
in architektoniese vormgeving, vrije gra- 
fiek, tekenen en schilderen en geeft les 
bij de stichting jhvu te Haarlem. Het 
thema van haar werk is: 'de mens als 
eenzaam element in zijn omgeving'. U 
kunt de tentoonstelling bekijken tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek met 
uitzondering van woensdag 2 maart en 
woensdag 9,16 en 23 maart van 14.00 
tot 14,30 uur. 

• Bezuinigingen, inleveren, inflatie, be- 
drijfssluitingen. Het is voor velen nu een 
moeilijke tijd. Voor reumapatiè'nten is 
het altijd een moeilijke tijd, want reuma in- 
leveren als da*t zou kunnen. Wat wel 

kan, dat is het leven van die honderddui- 
zend reumapatienten dragelijker maken 
Bijvoorbeeld door het organiseren van 

W KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

m gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 350, 
■ De Drie Starren, 

M Lange Bogaardstraat 6 • Haarlom 

^L (bij de Botermarkt) . 

^^^ tel. 023 - 31 14 60 aangepaste vakanties in binnen- en bui- 
tenland. Ook door het verlenen van fi- 
nanciële bijdragen aan reumapatiënten, 
die tussen de wal en het schip dreigen 
te vallen. Het geld dat daarvoor nodig 
is komt voor het grootste deel uit de 
landelijke inzameling, die het Nationaal 
Rheumafonds organiseert in de week 
van 7 tot 13 maart. Veel geld wordt be- 
steed aan wetenschappelijk onderzoek, 
want reuma heeft nog teveel geheimen. 
Is daarom voor de meeste patiënten on- 
geneeslijk. Wilt u meer inlichtingen, 
wendt u zich dan tot het Nationaal 
Rheumafonds 1e Sweelinckstraat 62, 
2517 CG Den Haag, giro 324. 
Kollektanten kunnen zich opgeven bij: 
mevr. G. Machielsen-Mouw, Jhr. Q. van 
Uffordlaan 3, tel. 16488; mevr. B.H.- 
Smit-Schotvanger, Westerparkstraat 1 9, 
tel. 13129. 
SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 22 06 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. Keur 

BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jee. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemandaal 
Telefoon 023- 260633 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap zoekt een 

PARTTIME MEDEWERKER 

• voor onze afdeling verkoop 

• met ervaring in de doe het zelf branche, verf, 

behang glas 

• uren nader overeen te komen 

• leeftijd onbelangrijk 

Voor Inlichtingen: 

KEUR GLAS WINKELS 

Zandvoort 

Tel. 02507- 15602 Steun het Astma ronds Postgiro 55055. Leusden. Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen 

Alfe Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst 

NOORD OPENBAAR ONDERWIJS 

Dr. Albert Plesmanschool 
A.J. v.d. Moolenstraat 57 
hoofd: R. Kroeze 
tel. 13177, privé 15553 KLEUTERSCHOOL 

Josina van den Endenschool 
Nic. Beetslaan 14 
hoofdleidster: Mevr. A. Kemp 
tel. 13762 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Beatrixschool 

Dr. Jac. P. Thijsseweg 26 

hoofd: D. van As 

tel. 14664. privé 18670 KLEUTERSCHOOL 

De Woelwaters 
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27 
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft 
tel. 15083 OPENBAAR ONDERWIJS 

Mr. G.J. van Heuven Goedhart- 
basisschool 
Flemingstraat 180 
dir.: G.J. v.d. Laar 
tel.afd. lager onderwijs: 14000 
tel.afd. kleuteronderwijs: 12094 
tel. privé 16720 (dir.) KATHOLIEK ONDERWIJS 

Nicolaasschool 

Lorentzstraat 15 

hoofd: Mevr. M. v.d. Meulen- 

Heijink 
tel. 15601, privé 18002 

KLEUTERSCHOOL 

Nicolaasschool 
Lorentzstraat 15 
hoofdleidster: Mevr. L. Postma 
tel. 15093, privé 023 - 320060 Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet" 

Sophiaweg 10, tel. 02507 - 14440 

Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507 - 14283 

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 
1983-1984 kan dagelijks plaatsvinden in de periode van maan- 
dag 28 februari tot en met vrijdag 25 maart na telefonische 
afspraak. Speciale aanmeldingsdagen zijn: 
donderdag 10 maart 1983 van 15.00 - 16.30 uur en zaterdag 12 maart 1983 
maandag 14 maart 1983 van 19.00 -21.00 uur 

van 09.00- 12.00 uur 

van 15.00- 16.30 uur en 

van 19.00 -21.00 uur. Wim Gertenbachschool 
Openbare school voor mavo. 
Zandvoortselaan 19a - tel. 02507 - 13782 
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 - 14451 

Aanmelding van nieuwe leerlingen: 
maandag, 28 februari 1983 van 19.00 - 21.00 uur 
woensdag, 2 maart 1983 van 14.00 - 16.00 uur 
zaterdag, 5 maart 1983 van 10.00 - 12.00 uur. 

Van 28 februari a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na 
telefonische afspraak. OPENBAAR ONDERWIJS 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 11 
hoofd: H.H. Nijboer 
tel. 12862, privé 12048 KLEUTERSCHOOL 

Hannie Schaftschool 
Corn. Slegersstraat 9 
hoofdleidster: Mevr. H.C.G. Keislair 
tel. 13708 ZUID 

KATHOLIEK ONDERWIJS 

Mariaschool 

Prinsesseweg 20 

hoofd: R.H.T. Ransijn 

tel. 14258, privé 02907 - 2098 

KLEUTERSCHOOL 

Mariaschool 
Prinsesseweg 20 
hoofd leidster: 
Mevr. M.A. Snijders-Blok 
tel. 13266, privé 16258 PROT. CHR. ONDERWIJS 

Oranje Nassauschool 
Lijsterstraat 1 
hoofd: L.K. de Vries 
tel. 14325, privé 15176 KLEUTERSCHOOL 

Oranje Nassau-kleuterschool 
Lijsterstraat 3 

hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos 
tel. 14323 GARAGE 

te koop aangeboden 
Burg. van Fenemaplein 

Vraagprijs f 8.000,- 

Inlichtingen: CENSE mak. o.g. 
tel. 12614 Gevraagd 

TANDARTS-ASSISTENTE 

te Zandvoort in drukke doch gezellige 

praktijk. 

Leeftijd 17 -20 jaar. 

Brieven onder nr. 161 buro van dit 
blad. US omroepers J.G.ANDERSON.arts 

afwezig 

tot 7 maart 
waarnemers: 

Dr. Drenth 
Dr. Flieringa 
Dr. Zwerver WEGGELOPEN 

sinds maandag 21-2 j.l. 

POES, 8 mnd. oud, effen 

grijs met licht bruine 

ogen. Omg. nw. noord. 

Tel. 148 26 

VOORJAAR 
ZWEMCURSUSSEN 

In speciaal constructiebad 

water 30°. 

Moeder- baby, jeugdles- 

sen v.a. 3 jr., A- en B- 

examens KNZB. 

Volwassenen: lessen, ge- 

zondheidszwemmen en 

vrij zwemmen, 's ochtens 

en 's avonds. 

Neem een proefles. 

Sportacademie 

Nauwelaerts de Age 

Sinds 1945 

Overveen - Bloemendaal- 

seweg 152, 

tel. 27 66 67 Wie heeft voor max. half 
jaar huis met plm. 4 kamers 
te huur. Op kontrakt en 
eventueel met borg. 
Brieven onder nr. 79 verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. BIJVERDIENSTE 

Café - Petit Restaurant 
"de La Course" 

op het circuit van Zandvoort vraagt voor 

de weekeinden een serveerster of 

aank. kelner. 

Inlichtingen tel. 02507-1 27 78 

of 023-3307 54 VERKOPING 

van grenen ledikanten, matrassen in 

alle maten, donzen en synth. 

dekbedden, dekbedovertrekken, 

hoeslakens, handdoeken, 

strandlakens, theedoeken, etc. etc. 

uit restantpartijen, liquidaties en 

FAILLISSEMENT Verkoop uitsluitend 

Vrijdag 25 februari van 10 tot 1 8 uur 

en 's avonds van 1 9 tot 21 uur 

en 

zaterdag 26 februari van 1 tot 1 8 uur 

in de zaal van 

hotel - café - rest. „Zomerlust" 

Kosterstraat 5 - Zandvoort Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKERIJ 

Van Petegem *,. 

Kerfcpad 6 — Tal. 12793 — Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 v. d. Werft 

mijn hakkar 
«indi 1746 
Guthuisplein 3 
au wiakalcantrum 
Nmuw Noord 
Tel. 12129 
c'estbon HEEFT OOK 
THEE VOOR U 
'restaurants 
A. Rltman ■ 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechnlfcer 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort .VUwüBtaurant 

Duivenvoorden TELEFOON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTiSTtAAT 49 ZANDVOORT V * twMwMtrbedrijf 
Haltntraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 • 1 44 99 Installatie bureau 

OPOENE1ÏEIW B,¥. 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterawerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kameriingh onnessfraat 38 / zandvoort / 
telefoon 02507- 1 8484* REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 1 2560 


83e jaargang no. 17 dinsdag 1 maart 1983 
eanduoorrse hoeranr nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per halt jaar, f 37.50 per post 
zaalhuur van de krocht vormt 
obstakel voor iwanowitch-jeugd De lwanowitchjongeren,jgerecntelijk 
verdreven uit de gelijknamige vroegere 
nogafabriek, willen hun aktiviteiten 
voortzetten in het Gemeenschapshuis 
en de Krocht. De huur van deze laat- 
ste ruimte is echter zo hoog, dat zij 
financieel fors in de problemen drei- 
gen te raken. 

De stichting i.o. Jeugdcentrum Iwano- 
witch drukt het gemeentebestuur mid- 
dels een gedetailleerde subsidieaan- 
vraag met de neus op de feiten. Om 
een 'minimumpakket' aan aktiviteiten 
te kunnen aanbieden in de zomermaan- 
den —van mei tot en met augustus— 
heeft Iwan f 7.850,- nodig,uit kontri- 
buties en entreegelden wordt f 1 .1 50 - 
bijeengeschraapt. f 6.700,- zou door 
de gemeente bijgepast moeten worden. 

In een begeleidend schrijven wijzen de 
jongeren erop dat het jeugdwerk in de 
gemeente, dat na veel moeite eindelijk 
vorm begon te krijgen, gevaar loopt in 
de kiem te worden gesmoord. Voor- 
naamste oorzaak van het te verwach- 
ten hoge eksploitatietekort is de eksor- 
bitant hoge zaalhuur van gebouw De 
Krocht, liefst f 325,- all-in per avond. 
'Dit terwijl de Krocht een welzijnsvoor- 
ziening hoort te zijn en geen kommer- 
cieel bedrijf', aldus Iwanowitch. Bijna 
de helft van de geplande subsidie gaat 
op aan de huur van de gemeenschaps- 
voorziening en dat vinden de initiatief- 
nemers echt te gek. 

Zij vragen b en w het subsidieverzoek zo 
snel mogelijk te behandelen, zodat ze 
begin mei kunnen beginnen. Een verla- 
ging van de Krochthuur zou ook op de 
agenda van het kollege moeten staan. 
Verder vragen ze vast de mogelijkheid 
te bekijken voor subsidiering na augus- 
tus. 

Behalve jongerenaktiviteiten in de 
Krocht, gepland zijn voor 16 tot 29- 
jarigen 4 muziekavonden, een film- en 
een toneelavond en 2 thema avonden, 
voor 12 tot 20-jarigen 2 disko-avon- 
den, zijn de jeugdcentrummedewerkers 
ook van plan de suksesvolle kindermid- 
dagen voort te zetten. De jeugd van 4 
tot 12 jaar zou baar kreativiteit kun- 
nen uitleven tijdens een tiental woens- 
dagmiddagen in het Gemeenschapshuis. 

Naar verluid zou de welzijnkommissie, 
die b en w van advies moet dienen, wel- 
willend tegenover het subsidieverzoek 
staan. Voor nieuwe aktiviteiten is in de 
begroting voor het sociaal kultureel 
werk echter maar f 8.000,- opgenomen. 
Dat wordt dan bijna in één keer opge- 
slokt. De vraag is nu of het kollege, dat 
de laatste tijd zo kwistig met tonnen 
slingert, ook in dit geval een royaal ge- 
baar wil maken. 

twt geld groeit da jongeren ntot op de rug foto Jacob Koning ARTSENPRAKTIJK IIM NOORD 
GESTART 

Huisarts Bart van Bergen en Adé Scipio- 
Blüme ontvangen vandaag hun eerste 
patiënten en maken zonodig hun eerste 
rondje huisbezoek 

De praktijk in Zandvoort nieuw noord 
is met andere woorden een feit. Een 
groot sukses voor de stichting WEL die 
er jarenlang voor in de weer is geweest 
en een heuglijke mededeling voor de 
wijkbewoners die nu eindelijk in de 
eigen buurt terechtkunnen met hun 
mediese klachten. 

Eigenlijk is de 'Huisartsenpraktijk 
Noord' nog niet helemaal toegerust om 
een grote stroom patiënten te kunnen 
ontvangen. Maar 1 maart was de uiters- 
te datum waarop gestart diende te wor- 
den om problemen met allerlei instan- 
ties te voorkomen. De verbouwing van 
de wacht-, spreek- en behandelkamers 
in het pand aan de Pasteurstraat 10 is 
iets uitgelopen en zal eerst op 18 maart 
a.s. echt klaar zijn. Kort daarop zal de 
praktijk feestelijk officieel geopend 
worden Dat houden de artsen open 
huis. Wij wensen hen alvast veel sukses. canduoortee hoerartf granen en zeewier als alternatief 
voor traditioneel voedselpakket Het scheppingsverhaal kwam een beetje 
op losse schroeven te staan maar het 
was uiterst boeiend de heer Zwetsloot 
donderdagavond in het Gezondheids- 
centrum te horen vertellen hoe drie en 
een kwart miljard jaar geleden een cel, 
een kwalachtig wezen, zich splitste in 
een planten- en een dierentak en hoe 
zich daaruit het planten- en het dieren- 
rijk ontwikkelden. Toen er door evolu- 
tie in de plantenwereld vruchtbomen 
kwamen en in de dierenwereld apen, en 
deze apen vruchten gingen eten, ont- 
stond uiteindelijk de mens. 

Met deze inleiding begon Alfons Zwet- 
sloot zijn lezing over alternatieve voe- 
ding, daartoe uitgenodigd door de Kruis- mevr. Kraan-Meeth 

vereniging Zandvoort. Spreker toonde 
zich een voorstander van natuurlijk 
voedsel dat bovendien volwaardig moet 
zijn, dus zonder reuk-, geur- en smaak- 
makers. Voorts uit het klimaat (geen 
citrusvruchten) en van het seizoen, het- 
geen neerkomt op geen sla en tomaten 
in de wintermaanden maar boerenkool 
en spruitjes. Alfons Zwetsloot die, zo- 
als wij later begrepen afkomstig is uit 
de makrobiotiese hoek, betreurt het 
dat de voedingsindustrie en de overheid 
zo'n belangrijke vinger in de pap heb- 
ben waar het onze gezondheid betreft. 
als u wilt kunt u een graantje meepikken Wanneer het Voorlichtingsbureau voor 
de Voeding niet door de overheid zou 
worden gesubsidieerd dan zouden de 
melkprodukten op de schijf van vijf 
(onlangs teruggebracht tot vier) niet 
zo'n ruime plaats innemen. Melk is vol- 
gens de heer Zwetsloot alleen goed voor 
baby's en dan nog bij voorkeur als 
borstvoeding. Voor alle andere leeftij- 
den wordt ze ontraden, ook al omdat 
de zich daarin bevindende kalk kraak- 
been van slechte kwaliteit vormt. Er 
bleken trouwens meer dingen slecht 
voor ons te zijn: veel vitamine C bij- 
voorbeeld en rauwkost. Ons nationale 
volksvoedsel, de aardappel, staat ook 
in een kwade reuk, is in ieder geval niet volwaardig. Het konsumeren van 
suiker en vlees heeft desastreuze gevol- 
gen voor onze gezondheid en wat vlees 
betreft verkeert spreker met zijn me- 
ning in goed gezelschap. Toen hij enige 
tijd geleden in een Haarlems zieken- 
huis een iezing hield en op het feit wees 
dat patiënten die veel varkensvlees (bio- 
industrie) eten immuun zijn voor anti- 
biotica werd dit namelijk door de aan- 
wezige artsen volmondig beaamd. Het 
was niet verwonderlijk dat bij de aan- 
wezigen de vraag rees wat nu eigenlijk 
wèl gegeten mocht worden, naar aan 
leiding waarvan Alfons Zwetsloot een 
voeding adviseerde die voor 50% be- 
staat uit granen, voor 10°/o uit bonen, 
5°/o zeewier, 30% groente, waarna 
er 5% overblijft voor iets lichts in de 
vorm van soep of een nagerecht. 
Dat spreker en de medici niet altijd op 
ée'n lijn staan bleek uit zijn kritiek op 
het feit dat de mediese wetenschap 
ziektes onderdrukt, hetgeen een ont- 
wikkeling naar degeneratie betekent. 
'Er is geen ziekte die niet met voeding 
-te genezen is' aldus de heer Zwetsloot 
wiens interessante lezing door slechts 
vijftien bezoekers werd gevolgd. We 
hadden hem graag een groter gehoor 
gegund. 

Het lag voor de hand dat de traktatie 
bij de koffie alternatief was: in het 
door Marianne Snoek van 'De Gouwe' 
vervaardigde appelgebak was de suiker 
vervangen door rozijnen. En het was 
nog lekker ook! niéuwi 

kort & klein • De onbekend vrouw, die vorige week 
dood op het strand werd aangetroffen, 
blijkt een 60-jarige haarlemse weduwe 
te zijn. Van misdrijf lijkt geen sprake. 

• Het is nog lang geen hoogzomer, 
maar toch vielen er twee duinbranden 
te noteren de afgelopen week. Woens- 
dagmiddag ging maar liefst 600 m2 
duinbeplanting verloren achter de 
Clarakliniek. Een drietal zeer jeugdige 
zandvoortertjes wisten het spel met 
een aansteker niet onder kontrole te 
houden en bezorgden daarmee de 
brandweer het nodige werk. Donder- 
dagmiddag waren de duinen bij de 
Jac. P.Thijsseweg aan de beurt De 
schade bleef daar beperkt tot 10 m2. 

• Oorlogstuig duikte niet alleen mas- 
saal op, zoals .op kampeerterreinen, 
maar ook in het enkelvoud binnen de 
bebouwde kom. Vrijdag werd een een- 
zame handgranaat gevonden in de tuin 
van een huis aan de Kostverlorenstraat. 
De politie bracht het gevaarlijke voor- 
werp behoedzaam over naar het buro 
en deponeerde het in een speciaal daar- 
voor bestemd kistje op de binnenplaats. 

• Natuurvoedingswinkel de Gouwe 
in de Haltestraat gaat verhuizen. De 
feestelijke opening van de nieuwe zaak 
op de Grote Krocht 27 vindt plaats op 
vrijdag 1 maart a.s. om 10.00 uur 's och- 
tens. Alle vrienden, bekenden en belang- 
stellenden zijn daarbij van harte wel- 
kom. Bij de officiële opening zal me- 
vrouw Rozenzweig, voorzitster van de 
Stichting mondiaal alternatief het 
woord voeren. Zij heeft als geen ander, 
zo meldt de Gouwe, bewezen dat het 

de moeite loont onze politieke leiders 
en wetenschapsmensen te wijzen op 
het belang van het behoud van onze 
natuur. De medewerkers verheugen zich 
er op de zandvoorters in het nieuwe on- 
der komen te mogen ontvangen. Als 
van ouds bieden ze een ruim assortiment 
aan natuurvoedingsprodukten en ook 
bestaat er de mogelijkheid tot het vol- 
gen van kookkursussen voor beginners 
en meer gevorderden. Ook aan de Gro- 
te Krocht hopen ze een optimale ser- 
vice hoog in het vaandel te houden. Het 
telefoonnumer is niet veranderd: 16948. 

• De internationale vrouwendag dins- 
dag 8 maart a.s. staat dit jaar in het te- 
ken van de vred". De WILPF (women's 
international league for peace and free- 
dom) heeft het initiatief genomen om 
op die dag een grote vredesdemonstra- 
tie te organiseren bij het navo hoofd- 
kwartier in Brussel. De aktie.is in ne- 
derland overgenomen door de Vrouwen 
voor Vrede en de Vrouwen tegen kern- 
wapens. Men eist: geen plaatsing van 
kruisraketten in Europa, totaal verbod 
van atoomproeven, inkrimping van het 
defensiebudget en een atoomwapenvrij 
Europa. 

De deelnemers aan de vredesaktie te 
Brussel komen van heinde en ver, uit 
Amerika en uit heel Europa. Een aan- 
tal zandvoortse vrouwen is van plan 
zich bij hen te voegen. Per bus reizen 
zij af naar de belgiese hoofdstad. Wie 
zich bij hen wil aansluiten kan zich zo 
spoedig mogelijk in verbinding stellen 
met mevrouw Doorgeest, tel. 02507 - 
12186. De kosten van de busreis bedra- 
gen plm. f 20.- p.p. b & w schuwen openbaarheid 
ba| benoeming van ambtenaren 'De eksakte redenen van onze keuze 
voor een besloten procedure lenen zich 
naar ons oordeel niet voor een gedetail- 
leerde openbare behandeling' Aldus 
een gedeelte uit de redaktie van b en 
w op de vragen die vvd-fraktievoorzit- 
ster Rita de Jong en haar politeke ver- 
want Frits van Caspei twee maanden 
terug schriftelijk op het kollege hadden 
afgevuurd, omdat' in de benoeming van 
een nieuwe chef algemene zaken het 
personeel niet gekend was. 

De Jong en Van Caspei, sprekend na- 
mens de hele vvd-fraktie waren van 
mening dat inspraak voor een modern 
en demokraties personeelsbeleid een 
noodzaak is. Zij vreesden dat de ambte- 
naren voor voldongen feiten gesteld 
werden. Bij belangrijke gemeentefunk- 
ties verdiende hun insziens een 'open' 
sollicitatieprocedure de voorkeur. 

B en w delen die mening in geen enkel 
opzicht. Zij baseren hun handelswijze 
voor een deel op formele gronden, maar 
beroepen zich tevens op de bescherming 
van de privacy van de betrokken amte- 
naren. Zij betreuren het daarom ook 
dat de vvd-ers hun vragen in het volle 
daglicht hebben gesteld en zelfs aan de 
pers hebben doorgespeeld. Liever had- 
den de bestuurders gezien dat men 
'langs de normale kanalen van overleg 
met hoofd van dienst, gemeentesekreta- 
ris of een portefeuillehouder' informatie 
had trachten in te winnen. 

Volgens b en w is er geen sprake van 
een 'benoeming' in formele zin maar 
van een interne vervulling van een va- 
kature door het aanwijzen van een amb- 
tenaar. Gelet op het gewicht van de 
funktie, zo schrijft het kollege, is die 
aanwijzing, gedaan door het hoofd van 
dienst, vooraf voorgelegd aan b en w. 

Dat het personeel er niet bij betrokken 
is. motiveert het dagelijks bestuur van 
de gemeente als volgt: een inspraak- 
kommissie zou voor een belangrijk 
deel bestaan uit personen die zelf als 
interne kandidaat partij zouden zijn. 
Een dergelijke belangenvermenging 
werd onjuist geacht. Het was wel de 
bedoeling het personeel op zeker mo- 
ment een toelichting op het besluit te 
verstrekken. De beslotenheid van de 
procedure had tot doel om de bespre- 
king van persoonlijke gegeven beperkt 
te houden tot de kleinst mogelijk kring. 

Melding wordt gemaakt van het feit dat 
tot april 1982 er geen procedureregels 
bestonden voor het vervullen van vaka- 
tures. Toen is afgesproken dat de amb- 
tenaren van de betreffende afdeling daar- 
bij betrokken zouden Worden. Maar nu 
zeggen b en w dat het ontwerpen van 
bruikbare procedureregels niet of nau- 
welijks uitvoerbaar is gezien de kom- 
plekse aard van de materie en de be- 
perkte omvang van het personeelsbe- 
stand. 

Een andere vraag van de vvd-fraktie 
luidde waarom de raad niet gekend was 
in het besluit om de afdeling algemene 
zaken te reorganiseren. Zo zou het buro 
volkshuisvesting een aparte afdeling 
worden. Het kollege is van mening dat 
dat slechts het formaliseren van een 
feitelijk bestaande situatie betreft zon- 
der veel konsekwenties. Overleg met 
raad of kommissies is pas geboden, al- 
dus het schrijven, als de bevoegdheid 
van het kollege in het geding is of als 
er een zeer uitzonderlijke situatie van 
verstrekkend politiek of bestuurlijk 
belang aan de orde is. 

Eigenlijk, zo konkluderen wij, wordt 
de liberale raadsfraktie fors op de vin- 
gers getikt. Zij had zich eerst omzich- 
tig en stilletjes van de gang van zaken 
moeten vergewissen alvorens zich met 
olifantspoten in de ambtelijke en kol- 
legiale porceleinkast te storten. De 
pers inschakelen om haar vrees voor 
het omzeilen van inspraakrechten te 
ventileren, was al helemaal misplaatst. 
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat de verontruste liberalen zich op de- 
ze wijze in de hoek laten zetten. Te- 
meer, omdat het antwoord van b en w 
wel uiterst wankel is, daar kunnen alle 
rookgordijnen niets aan verhelpen. Het 
komt er hoe dan ook op neer dat het 
kollege eigenmachtig een besluit heeft 
genomen om een nieuwe chef algemene 
zaken aan te wijzen, inspraak aan zijn 
laars lapt om de lieve vrede te bewaren 
en openheid naar de gekozen volksver- 
tegenwoordigers alleen nodig vindt als 
het goed uitkomt. Het verschil tussen 
bescherming van privacy en de bescher- 
ming van demokratiese beginselen, waar 
het politiek en bestuurlijk relevante za- 
ken betreft, is de nieuwe regenten niet 
duidelijk. Wat echt in de hoek staat is het liberalisme anno 1983. Of het daar 
nog uitkomt hangt met name af van de 
standvastigheid van mevrouw de Jong 
en haar medestanders. We zijn benieuwd. 

Inmiddels is bekend geworden dat de 
plaats od de afd. on derwi js van de heer 
Waaning, die de heer Harting als chef al- 
gemene zaken en als loko-sekretaris op- 
volgt, ingenomen zal worden door de 
huidige ambtenaar sport- en welzijns- 
zaken, de heer Pannekeet. Bij deze 
funktiewisseling zijn, zo melden b en 
w, de recente ervaringen uiteraard ter 
harte genomen. Wat dat dan ook mo- 
ge betekenen. gezondheidscentrum gaat 
stichtingsdatum vieren genoot in het Gezondheidscentrum ten 
afscheid de hand te drukken. Tevens 
kan dan kennis worden gemaakt met de 
nieuwe beheerder, de heer L.Jansen uit 
Heemstede, in wie het bestuur een goe- 
de opvolger meent te hebben gevonden. Toen tien jaar geleden onder grote be- 
langstelling het Gezondheidscentrum 
werd geopend ontving mevrouw Stem- 
ler-Tjaden, die de openingsplechtigheid 
verrichtte, een boeket bloemen waar de 
kleuren van de drie plaatselijke kruisver- 
enigingen in voor kwamen. 

Een aardige geste, maar op zichzelf niet ■■■nHÉHHMMMMMVMMHBi 
zo verwonderlijk want het waren het 
Wit-gele, het Groene en het Oranje- 
groene Kruis die in 1967 de 'Stichting 

Gezondheidscentrum Zandvoort' opricht- GEVONDEN VOORWERPEN 
ten. Een begrijpelijk initiatief want de In januari hebben de zandvoorters de 
verschillende konsultatieburo's voldeden handen stevig op de broek- of mantel- 
allang niet meer aan de eisen die men zak gehouden. Het lijstje met verloren 
aan een goed funktionerend wijkgebouw en weer gevonden voorwerpen is in 
mag stellen. Dat de fraaie schepping van ieder geval heel wat korter dan gebrui- 
architekt Gies Sterrenburg toch nog bin nen een redelijke termijn gerealiseerd 
kon worden is dan ook voor een groot 
deel te danken aan de samenwerkende 
kruisverenigingen. Maar eveneens aan 
genoemde mevrouw Stemler, die reeds 
tijdens haar wethouderschap de gedach- 
te aan een nieuw gezamenlijk wijkge- 
bouw pousseerde. Ook de gemeente 
liet zich niet onbetuigd en het is mis- 
schien wel aardig om daarnaast te ver- 
melden dat in 1972 uit de opbrengst 
van de Kinderpostzegelaktie een che. 
que van f. 1 0.000,- werd ontvangen. 
Vormde de totstandkoming van het Ge- 
zondheidscentrum een hechte basisvoor 
de samenwerking tussen de drie kruis- 
verenigingen, de ware eenheid kwam 
pas toen enige jaren later een fusie haar 
beslag kreeg. 

Terugblikken betekent tevens terugden- 
ken aan twee overleden bestuursleden. 
Zowel de eerste voorzitter, de heer F.J. 
C. Terwee, als het bestuurslid mevrouw 
A.BIaauboer-Zwart hebben in de 'Stich- 
ting Gezondheidscentrum Zandvoort' 
maar ook in de kruisverenigingen een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de 
plaatselijke gezondheidszorg. 

Voorzitter N.F.Bakels en sekretaris C. 
van den Oever, beiden mannen van het 
eerste uur, konstateren met voldoening 
dat het Gezondheidscentrum een 'ge- 
zond bedrijf' is. De gemeente-arts als- 
mede een oog- en een huidarts, de wijk- 
verpleegkundigen en het konsultatiebu- 
ro voor kleuters en zuigelingen houden 
er spreekuur en ook de sociaal-mediese 
dienst en het laboratorium voor klinies 
onderzoek maken er gebruik van. Dan 
zijn er nog aktiviteiten als-sen reanima- 
tiekursus, lezingen over alternatieve ge- 
neeswijzen en binnenkort een yogakur- 
sus. Niet onvermeld mag blijven de 
belangrijkste funktie, namelijk het uit- 
leenmagazijn. Goed funktioneren zou 
niet mogelijk zijn geweest zonder een 
goede beheerster en het is dan ook be- 
grijpelijk dat het bestuur mevrouw H. 
M. Post-Buijsman die per 1 maart gebruik 
maakt van de VUT-regeling met lede o- 
gen ziet gaan. Omdat haar inzet geduretv 
de bijna tien jaar ook buiten het bestuur 
veel waardering heeft gevonden is er 
vrijdag 4 maart a.s. tussen 5 en 6 uur 
's middags gelegenheid haar en haar echt- kelijk. Het betreft dit keer: een foto- 
rolletje, een wieldop, portemonnees, 
horloges, handschoenen, een booster, 
125 gulden, een beugel voor tanden, 
sleutels, een bril, een portefeuille en 
een tas met schoolboeken. 
De gedupeerde eigenaars kunnen het 
verlorene weer in ontvangst nemen op 
het buro van politie aan de Hogeweg. 
Inlichtingen kuntu ook telefonies 
inwinnen, het politienummer is 13043. 
Kijkdagen voor gevonden fietsen: iede- 
re 2e en 4e woensdag van de maand 
tussen 14.00 en 15.00 uur. Vrijwillige Hulpverlening 


Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
Telefoon 1 41 31 MAART-AKTIVITEITEN 

FILM- IN N: 

• woensdagmiddag 2 maart jeugd- 
film Janko en Marischka (sprookjes- 
film voor kinderen van 5 tot 10 jaar) 

• aanvang 2 uur 

• vrijdagavond 4 maart 

'de roverssymphonie' (1940) 

• vrijdagavond 18 maart 'And now... 
for something completely different... 

(Monty Python's flying circus) 

• beide voorstellingen beginnen om 

8 uur 's avonds. 

• toegang isgratis; voor de jeugdfilm 

gratis kaartjes afhalen in de 
bibliotheek. 

EXPOSITIES: 

• tot 26 maart olieverfschilderijen 

van Madeion Gouman 

• vanaf 30 maart poolse affisches 
i.s.m. culturele raad noord holland 

• beide exposities te zien in de 
expositiezaal tijdens de openings- 
uren (behalve tijdens het voorlezen 
op de woensdagmiddag en de 
jeugdfilmvoorstelling). 

• oude auto's in vitrine (uit privé- 

collectie van Ad Furth). 

JEUGDAFDELING: 

• op woensdagmiddag 9, 1 6, 23 en 
30 maart voorlezen, aanvang: 2 uur 

(einde half drie) 

MEDEDELING 

Vanaf 1 maart kunt u ook op vrijdag- 
ochtend van 1 tot 1 2 uur in de 
bibliotheek materialen uitzoeken, 

mee naar huis nemen en inleveren, 
(uitbreiding van openingsuren). 
17373 SOMS praat je mei een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwarszitten. omroepers A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35jaartandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort NICARAGUA «top o» vs 

intarve nU a. Steun Dat revolutionaire 

prooM. Giro 3580163 

t.n.v. St Nicaragua Komen» Nader. 
iando.v.v. F.SJLN. ^ De burgemeester van Zandvoort brengt inge 
volge artikel 22 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, 
dat de gemeenteraad bij besluiten van 22 
februari 1983 op grond van artikel 21 van 
voormelde wet heeft verklaard, dat voor de 
volgende percelen bestemmingsplannen 
worden voorbereid. 

1. Haltestraat 31. 

2. Badhuisplein 7. 

3. Brederodestraat 132. Vermelde besluiten liggen met bijbehorende 
tekeningen, waarop met rode omlijning het 
gebied is aangegeven, ter gemeentesecretarie 
vooreen ieder ter inzage op de afdeling volks- 
huisvesting en ruimtelijke ordening. Zandvoort, 24 februari 1983. 
De burgemeester voornoemd. 
H. Machielsen. 


waterstanden mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


04.43 


12.43 


16.57 


00.57 


2 


05.17 


13.18 


17.35 


01.35 


3 


06.01 


14.02 


18.13 


02.14 


4 


06.40 


14.42 


18.44 


02.46 


5 


07.09 


15.10 


19.22 


03.22 


6 


07.43 


15.43 


20.16 


04.16 


7 


08.42 


16.42 


21.30 


05.28 


8 


10.11 


18.10 


22.59 


06.59 


9 


11.46 


19.44 


— .— 


08.22 


10 


00.23 


08.22 


13.03 


21.03 


11 


01.30 


09.30 


13.56 


21.57 


12 


02.14 


10.14 


14.27 


22.27 


13 


02.47 


10.48 


14.54 


22.53 


14 


03.22 


11.24 


15.27 


23.25 


15 


04.05 


12.06 


16.08 


00.07 De burgemeester van Zandvoort maakt be- >' 
kend, dat het college voornemens is om met 
toepassing van de Algemene Verklaringen 
van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en 
artikel 50 lid 8 van de Woningwet bouwver- 
gunning te verlenen voor de uitbreiding van 
de woning Brederodestraat 132. 
Het betreffende bouwplan ligt met ingang 
van 7 maart 1983 gedurende 14 dagen ter 
gemeentesecretarie, afdeling volkshuisvesting 
en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter 
inzage. 

Gedurende de termijn van de terinzageleg- 
ging kan een ieder schriftelijk bij burge- 
meester en wethouders bezwaren tegen dit 
bouwplan indienen. 
Het raadhuis is geopend van 
08.30 - 12.30 uur. 

Zandvoort, 24 februari 1983. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 
83e jaargang no. 18 vrijdag 4 maart 1983 
eanduoorrse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdennout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

techniek brengt kollege 
in staat van alarm 
mw / 'm%?wmzs;im<Xïm&s&m 

22 februari - 28 februari 1983 

ondertrouwd: Erik Robbert Bartels 
en Astrid Theresia Regina de Boer. 

gehuwd: Jeroen FlorentiusTheodo- 
rus Zwaanenburg en Amy Johanna Vi- 
vien Pickering; Lukas Dronkert en 
Grietje Bijl. 

geboren: Danny zoon van J.P. Dal- 
huijsen en A. Verheij; Dave Gerrit Kors- 
tiaan zoon van G.A. Vlug en l.l I. Ko- 
per. 

overleden: Jan Koper, oud 76 jaar; 
Femmetje Doomekamp, geb. van Loe- 
nen, oud 84 jaar; Volkert Koper, oud 
73 jaar Maria Bernadina van Balen 
geb. Matron, oud 92 jaar; Anton Lau- 
rentius Maria Rogmans, oud 79 jaar; 
Eco Deodaat Haitsma Muiier, oud 79 
jaar, Ferdinan Jacobus Burgerhout, 
oud 78 jaar; Guurtje Brouwer, oud 76 
jaar. alle bommen en granaten . . .'t staat hier vol met afluisterapparatuur Het kon niet uitblijven. Ook een een- 
voudig dorpsbestuur als het onze wordt 
gekonf ronteerd met de wonderen van 
de techniek. Want wie mocht menen 
dat de tijd in de badplaats stilstaat, 
heeft het mis. 

Deze week plofte een vermanend schrij- 
ven op de redaktietafels in Zandvoort 
en de regio. Het zandvoortse kollege 
maakt daarin gewag van een 'ongeluk- 
kig incident'. Na een openbare vergade- 
ring, gevolgd door een besloten bijeen- 
komst van de notabelen, bleek door 
een van de journalisten een kasette- 
rekordertje te zijn achtergelaten. Het 
apparaatje, dat overigens naar men zegt 
niet aan stond, ontging geenszins aan 
het spiedend oog van de trouwe bode. 
Gelukkig maar, want het voorval bracht 
b en w met een schok in de werkelijk- 
heid van de tachtiger jaren. 

Ontsteld zien zij zich nu geplaatst te- 
genover 'de mogelijkheden die de mo- 
derne techniek biedt om kennis te ne- 
men van datgene, wat zich achter geslo- 
ten deuren afspeelt'. De bestuurder ho- 
pen van harte dat ze in de nabije toe- 
komst niet genoodzaakt zullen zijn 
'vervelende tegenmaatregelen' te ne- 
men. En dat maakt wel heel nieuws- 
gierig. wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

(één tientje) 
over op giro 

39.555.30 

Greenpeoce 

Nederland 

Amsterdam Nauwelijks in staat losloppige wethou- 
ders in bedwang te houden,waardoor 
een geheim in Zandvoort toch al niet 
lang veilig was, treedt het bestuur man- 
haftig in het krijtperk tegen de tech- 
niese verworvenheden. En dat valt niet 
mee in het tijdperk van sateliet en mi- 
kro-chip. Behalve de plannen van het 
kollege voor zandvoorts toekomst, 
wordt immers alles steeds kleiner. Re- 
korders, kamera's en foto-apparatuur 
op maksimaal luciferdoosje-formaat 
zijn al heel gewoon nu het magiese 
'1984' nadert. Een speling van het lot. mag wel gezegd, dat de opmars van de 
afluisterapparaten de overheid nog eer- 
der zorg baart dan de Orwelliaanse bur- 
ger. 

In de toekomst, dat is duidelijk, is één 
bode niet genoeg. De anti-spionage- 
dienst gaat speurend door raadszaal 
en kommissiekamers, verwijdert en 
passant aanstekers, balpennen en zelfs 
jasknopen, verdacht van inbouwmecha- 
nismen. Alleen is even niet gedacht 
aan de journalist achter de gordijnen. 
waterstanden mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


5 


07.09 


15.10 


19.22 


03.22 


6 


07.43 


15.43 


20.16 


04.16 


7 


08.42 


16.42 


21.30 


05.28 


8 


10.11 


18.10 


22.59 


06.59 


9 


11.46 


19.44 


— .— 


08.22 


10 


00.23 


08.22 


13.03 


21.03 


11 


01.30 


09.30 


13.56 


21.57 


12 


02.14 


10.14 


14.27 


22.27 


13 


02.47 


10.48 


14.54 


22.53 


14 


03.22 


11.24 


15.27 


23.25 


15 


04.05 


12.06 


16.08 


00.07 krakers van groot kijkduin 
voelen zich machteloos • De bivakmutsen komen niet langer 
alleen via de kabel-tv de zandvoortse 
huiskamers binnen in bloedstollende 
misdaadseries. Dinsdagavond stonden 
twee bivakkers, leeftijd ongeveer 16- 
18 jaar, op de stoep van een woning 
aan het Ir. Friedhoffplein. Bij het ope- 
nen van de deur drongen zij, zwaaiend 
met een op een pistool lijkend voor- 
werp, de woonkamer van een echtpaar 
van middelbare leeftijd binnen. Terwijl 
zij van de heer des huizes sieraden eis- 
ten zag zijn echtgenote kans de wo- 
ning ongemerkt via de voordeur te ver- 
laten en bij de buren de politie telefo- 
nies van de overval op de hoogte te 
stellen. Nog voor deze arriveerde ko- 
zen de gemaskerde knapen het haze- 
paden bleven —ook na een uitgebreide 
speuraktie met behulp van honden— 
onvindbaar. Naar sieraden behoeft niet 
te worden gezocht, de jeugdige overval- 
lers verlieten het huis met lege handen. 

• . De afdeling Welfare van het Rode 
Kruis Zandvoort vraagt vrijwilligs(sters) 
die willen deelnemen aan de aktivitei- 
ten van welfare op het gebied van zie- 
kenbezoek en bejaardenkontakt. Dat 
varieert van het maken van een praatje 
tot het helpen bij het vervaardigen van 
artikelen van handvaardigheid. Men be- 
hoeft beslist niet kreatief te zijn en na 
een stage-periode is er gelegenheid een 
basiskursus te volgen. Voor nadere in- 
lichtingen kan men zich wenden tot 
mevrouw W.J.E. Roosendaal-Strijder, 
Treubstraat 6, tel. 1 4464. eanduoorhsc hoerar* Het moment waarop Groot Kijkduin 
tegen de vlakte gaat komt onafwend- 
baar naderbij. Officieel is het besluit 
daartoe nog niet gevallen, maar niets 
duidt er op dat b-en w terug zullen 
komen op hun plannen om na kaalslag 
30 wooneenheden voor 1-en 2 persoons- 
huishoudens neer te zetten op de plek 
van het voormalige kindertehuis. 

Van de politieke partijen valt nauwe- 
lijks meer dan gesputter te verwachten 
en dan nog niet eens tegen het plan 
zelf, maar tegen de wijze waarop het 
tot stand is gekomen. Eergisteravond 
mopperden de az-kommissieleden er- 
over dat het kollege zolang informatie 
had achtergehouden en op gestelde 
vragen de raad in het ootje had geno- 
men. Ze waren ontstemd, teleurgesteld 
en wat al niet meer. Burgemeester Ma- 
chielsen had er geen moeite mee het 
boetekleed aan te trekken als men daar 
persé behoefte aan had, maar zoals hij 
zei, 'van opzet was geen sprake geweest'. 

Een meerderheid van de aanwezigen 
kon zich vervolgens vinden in een 2- 
sporenbeleid ten aanzien van Kijkduin. 
Er zou voortvarend afgestevend wor- 
den op 30 nieuwbouwwoningen, maar 
mocht er door bijvoorbeeld bezwaar- 
schriften of onvoorziene financiële Dro- 

blemen een kink in de kabel komen., 
dan zou alsnog het verbouwplan, een 
raadsbesluit van mei '82, op tafel ko- 
men. De aandacht van de politici was wel in 
de allerlaatste plaats bij de bewoners 
van het pand. Daklozen en woningzoe- 
kenden zowel uit Zandvoort als uit de 
regio, want de woningnood houdt niet 
bij de gemeentegrenzen op. Zij hadden 
de vertragingstaktiek van het kollege 
rab.t. de eerdere verbouwplannen aan- 
gegrepen om op eigen houtje hun huis- 
vesting te regelen. 

Hun situatie is uitzichtloos. Tegenhou- 
den kunnen ze de sloop niet, al zijn ze 
het er nog zo mee oneens. 'Het is toch 
belachelijk, aldus een van de krakers, 
dat er zoveel geld aan gespendeerd 
wordt. Dit is een solide pand, geschikt 
voor jonge zandvoorters, voor een 
woongemeenschap eventueel. Wij wor- 
den niet serieus genomen, ze gooien ons 
zo weer op de vuilnisbelt. De raadsleden 
interesseert dat weinig, ze zijn hier 
nooit geweest, weten niet hoe het hier 
toegaat.' 

De bewoners voelen zich machteloos. 
De plannen zijn niet te keren dat zien 
ze ook wel. 'Ook bij verbouw, zegt een 
woordvoerdster, zouden we eruit moe- 
ten, zuur, maar dat zou nog te verdra- 
gen zijn. Dit pand plat te gooien, dat is 
toch echt te gek. Aan de buurtbewoners 
is ook niet gevraagd of ze liever nieuw- 
bouw voor hun neus hebben dan dit 
karakteristieke gebouw'. 

Rechten kunnen de bewoners zelf niet doen gelden, er is nooit een huurpen- 
ning geïhkasseerd door de gemeente, al 
hebben ze dat aangeboden. 'Ondertus- 
sen worden de werkelozen onder ons 
wél met f 200.- per maand gekort op 
hun uitkering. De huisvestingskosten 
worden zo toch verrekend, maar gaan 
naar een ander potje'. Een grief is ook 
dat de gasaansluiting geweigerd is, 
waardoor torenhoge bedragen neerge- 
teld moeten worden voor elektriek. 
Een aantal bewoners zit financieel dan 
ook volledig klem. Het ergste vinden ze echter de onzeker- 
heid. Kontakten met de dorpsbestuur- 
ders worden abrupt afgekapt, er wordt 
niet naar de bewoners geluisterd, ze 
krijgen geen poot aan de grond. 'Dat is 
wel het minste, zegt een kraakster, dat 
we weten waar we aan toe zijn, op de 
hoogte gehouden worden van plannen 
en termijnen. We weten nu niet of we 
morgen, volgende maand of over een 
jaar weer op straat staan. Die raadsle- 
den, die kunnen zich niet meer inleven 
in de problemen van andere mensen, lijkt 
het wel'. 
politici doen of er geen bewoners zijn 
olltie mocht filmrolletje 
et afpakken familieberichten Na een juridiese procedure van 2 jaar 
heeft de haarlemse kantonrechter ge- 
oordeeld dat de zandvoortse politie op 
20 februari 1981 onrechtmatig heeft 
gehandeld door een filmrolletje in be- 
slag te nemen en te verdonkeremanen, 
waarop opnames voorkwamen van een 
heftige konfrontatie tussen politie en 
krakers. 

Op die bewuste dag bezette een groep 
woningzoekenden het voormalige ge- 
bouw van de sociale dienst aan de Hoge- 
weg als protest tegen het feit dat er aan 
dit pand geen woonbestemming werd 
gegeven. Om kraken te voorkomen had 
de parkeer- en miljeupolitie twee ka- 
mers op de benedenverdieping in gebruik 
genomen. 

Bij en na de bezettingsaktie trad de po- 
litie hard op tegen de demonstranten, er 
vielen rake klappen. Toen iemand daar- 
van fotoos wilde maken, werd het toe- 
stel afgepakt en later zonder filmrolle- 
tje teruggegeven. Het rolletje bleek ver- 
volgens spoorloos. Na protesten van de 
eigenaar, die het apparaat aan de foto- 
graaf had uitgeleend, kreeg de betrok- 
ken agent wel een berisping, maar dat 
was niet meer dan een formaliteit, het 
politieoptreden werd enige dagen later 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 

De eigenaar van het rolletje liet het er 
niet bij zitten en begon een civielrech- 
telijke procedure, een klacht indienen 
bij dezelfde politie had naar zijn me- 
ning toch geen zin. Niet alleen wilde 
hij het optreden van de sterke arm als 
onrechtmatig veroordeeld zien, tevens 
eiste hij een gepeperde schadevergoe- 
ding omdat op de filmrol ook een 1 5- 
tal waardevolle fotoos had gestaan. 

Op 23 oktober '81 nam het gemeente- 
bestuur de handschoen op en startte 
het verweer. De rechter zou niet be- 
voegd zijn om te oordelen over de 
rechtmatigheid van het politie-hande- 
len. Bovendien zou de eigenaar mede- 
schuldig zijn aan het gebeuren omdat 
hij een fototoestel met waardevolle in- 
houd had laten gebruiken in een eks- 
plosieve situatie. De politie kon toch JEUGDTELEFOON VERHUIST 
NAAR HAARLEM 

Twee jaar geleden is de jeugdtelefoon 
in Zandvoort van start gegaan. Een 
groot aantal hulpvarleners in de gemeen- 
te was toen van oordeel dat er behoefte 
zou zijn aan een speciaal telefoonnum- 
mer waar jongeren met hun problemen 
terecht zouden kunnen. Strikte geheim- 
houding en anonimiteit was gewaar- 
borgd. Met medewerkers van de Kin- 
dertelefoon Amsterdam kwam een trai- 
ning tot stand, acht vrijwilligers begon- 
nen het werk. Een grote publiciteits- 
kampagne bracht de jeugdtelefoon on- 
der de aandacht. Met aff iesjes, stickers 
en stencils ging men de scholen langs, 
de bibliotheek, de bushalten en de 
snackbars'. 

Toch is er nu een eind gekomen aan de 
jeugdtelefoon Zandvoort. De medewer- 
kers hebben de laatste tijd veel energie 
gestoken in de opzet van een regionale 
hulpdienst, die kan uitgebreider funk- 
tioneren en heeft daardoor meer be- 
staanskansen. De jeugdtelefoon zetelt 
nu in Haarlem, biedt vandaaruit een 
luisterend oor aan de jeugd van Zand- 
voort. Voor vragen, problemen, signale- 
ren van misstanden staat men er klaar, 
iedere werkdag van 16.00 tot 20.00 
uur. Tel. 023 -32 32 05. eanduoortee hoerar* 
niet weten dat er mooie landschappen 
op de gevoelige plaat hadden gestaan 
en trouwens, dat moest nog maar eens 
bewezen worden. De rechter liet van het verweer niets 
heel. De juristentaai krijgt daarbij soms 
een ironiese ondertoon. Zo wordt zoet- 
sappig vermeld, dat een politieambte- 
naar geacht wordt er mee bekend te 
zijn dat al gemaakte opnamen, bij ver- 
wijdering uit een toestel buiten de doka, 
door belichting verloren gaan. En be- 
wijzen kan de eigenaar nu juist niets 
omdat het filmrolletje onrechtmatig in 
de vuilnisbak is verdwenen. 

Over de hoogte van de schadeloosstel- 
ling, geëist was f 1 .000.-,is de procedure 
nog niet afgerond. Maar in principe 
heeft de vasthoudende kameraman 
zonder meer gelijk gekregen. Twee jaar 
procederen kost de gemeente een lieve 
stuiver, dat is zeker. Het wordt onge- 
twijfeld het duurste filmrolletje uit de 
historie van de badplaats. 

De werkgroep huisvesting, betrokken 
bij genoemde aktie, wil dat de lokale 
overheid lering trekt uit de gebeurte- 
nissen. Ekssessen bij het geüniformeer- 
de optreden moeten voortaan achter- 
wege blijven. En de gemeenteraad mag 
zich, zo zegt de werkgroep, nog wel 
twee maal bedenken voor ze weer 
blindvaart op de ferme burgemeesters- 
taal. Zo'n autoriteitsgevoelige houding 
van de raadsleden acht de werkgroep 
heel wat gevaarlijker dan een protest- 
aktie tegen het gemeentebeleid. WIJZIGING PROGRAMMA KONINGINNEDAG In het door het Komité Viering Natio- 
nale Feestdagen opgestelde programma 
voor Koninginnedag '83 op 30 april a.s. 
zijn enkele wijzigingen aangebracht, die 
de programmeurs belangrijk genoeg vin- 
den om aan de ingezetenen door te ge- 
ven. 

Zo zal bij de start van de festiviteiten 
het volkslied niet door het gloednieu- 
we zandvoorts Mannenkoor worden ge- 
zongen, zoals aanvankelijk in de bedoe- 
ling lag, maar uitgevoerd door leden van 
de Showband Damiate uit Haarlem. Het 
optreden van de lokale vokalisten zal 
de bevolking echter niet door de neus 
worden geboord. In de avonduren zal 
het koor de nationale hymne alsnog ten 
gehore brengen en daarbij worden bege- 
leid door de showband Kunst en Genoe- 
gen uit Leiden. Showband-f ans kunnen 
dan vaststellen of de band nog hetzelf- 
de nivo heeft dan drie jaar geleden, toen 
de Leidenaren in Kerkrade wereldkam- 
pioen werden. 

Een andere wijziging betreft het verval- 
len van de door het komité geplande 
disko-avond voor de jongeren van Zand- 
voort. De disko is omgezet in een Oran- 
jebal in hotel Bouwes. Tenslotte heeft het komité een tweetal 
ekstraas aan het programma toegevoegd: 
een vuurwerk aan het strand voor de 
rotonde en een fotowedstrijd, waarmee 
vvv-bonnen ter waarde van f 50,-, f 25,- 
en f 10,- kunnen worden gewonnen. De 
fotoos moeten voor 16 mei a.s. worden 
ingeleverd bij Reisburo Kerkman, Grote 
Krocht 18. De resultaten zullen worden 
beoordeeld door een jury, waarna de 
prijswinnaars worden bekend gemaakt. 
^« m K~.*s* v Met droefheid geven wij U kennis van het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en schoonzuster 

MEVROUW ANNA MARIA WAIDMANN 
weduwe van Albertus van Zeijl 

Henk en Jean 
Evelyn en Jos 
F.J. van Zeijl 
en kleinkinderen 
Fam. van Zeijl 

Zandvoort, 2 maart 1983. 

Haarlemmerstraat 19 

Correspondentie-adres: 

Burg. Beeckmanstraat 35, 2041 PM Zandvoort 

De crematie heeft plaats op maandag 7 maart a.s. om 1 1.oo uur in 

het Crematorium te Velsen, halte Driehuis-Westerveld. 
Moeder is opgebaard in de aula van Onderling Hulpbetoon, Post- 
straat 7 te Zandvoort. Bezoekuur vrijdagavond van 19.00-1 9.30 uur. 

Tevens gelegenheid tot condoleren na de crematie in de ont- 
vangkamer van het Crematorium. 

Vertrek van Haarlemmerstraat 19 om 10.15 uur. 
kerkdiensten HERVORMDE KERK 
zondag 6 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. M.E. Duyverman uit 
Haarlem. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 6 maart a.s.: 
10.00 uur : ds. M.E. Duijverman uit 
Haarlem. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 6 maart a.s.: 

10.30 uur : ds. MJ. Wagenvoorde 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 5 maart a.s.. 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 6 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilïakoor medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185. groeten uit zandvoort 
Vandaag de laatste in- 
terieurfoto van Lunch- 
Room Henri J. Carels, 
waarmee wij de reeds 
eerder gepubliceerde 
serie van dit vermaar- 
de etablissement afron- 
den. beianijrijke adressen 
14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesakretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, ZandvoortMlaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koarant b.v. 

Achterweg 1. WS adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis. Louis Davidsstrut 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun liet FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 130Q5, 
Utrecht, o.v. FSLN. jongsma wil streng optreden 
tegen misbruik uitkeringen Het kollege van b en w, wethouder 
Jongsma voorop, vindt dat het Beleid 
zoals dat de afgelopen jaren door de 
afd. sociale zaken is gevoerd, op de 
oude voet voortgezet moet worden. 

Volgens de wethouder dient het sank- 
tiebeleid bij te dragen aan 'beginselen 
van maatschappelijke solidariteit'. Hij 
bedoelde daarmee, zo bleek in de kom- 
missie maatschappelijk"" welzijn, dat de 
mensen die korrekt handelen bij het 
verkrijgen van een uitkering, mogen 
eisen dat anderen dat ook doen, of zo 
niet, dat ze inderdaad gestraft worden. 
De gemeente Zandvoort moet daarin 
dan ook heel stipt zijn. 

Dat de badplaats zich om die reden zo 
formeel opstelt en de klienten streng 
beoordeelt, in tegenstelling tot wat 
soepeler gemeenten, is zo vindt Jongs- 
ma haar goed recht, ledere gemeente 
heeft zijn eigen kuituuren sociale 
normen en die mogen best zichtbaar 
worden. 

Dat laatste was tegen het zere been van 
cda-er Ingwersen, die zich overigens 
goed kon vinden in het gevoerde beleid. 
'De grootste fout van dit kollege is dat 
het steeds normen annekseert en daar- 
na dwingend aan iedereen oplegt, zei 
de plaatsvervanger van Van As. 

Zoals te verwachten viel was het pvda- 
er Toonen die de meerderheidsopvat- 
ting bestreedt. Het was vechten tegen 
de bierkaai, dat begreep hij ook wel, 
maar dat weerhield hem er niet van 
om in een uitgebreid en zakelijk be- 
toog het standpunt van de socialisten 
nog eens te verwoorden. 

Het bestuur van de Zandvoortse Hockey 
klup heeft besloten om, als de ledenver- 
gadering akkoord gaat, nog dit seizoen 
met een afdeling softbal te beginnen. 
De afdeling krijgt een eigen bestuur, 
zij het onder supervisie van het hockey- 
klup hoofdbestuur. Voorlopig denkt 
men te kunnen starten in de kompeti- 
tie met 1 dames- en 1 herennegental en 
misschien nog een jeugdteam. Het sekre- 
tariaat is gevestigd in de Leeuweriken- 
straat 16/4 en wordt verzorgd door 
mevrouw Marion Zaadnoordijk-Kuypers 
Wentink, het wedstrijdsekretariaat door 
mevrouw E. Zwemmer, Vondellaan 55, 
bijgestaan door Marjan Paauw. Totdat 
een voorzitter is gevonden zal de hockey- 
klup-praeses de heer van Ekeren die 
funktie waarnemen. Ook een penning- 
meester ontbreekt nog. Het is nu dus 
mogelijk deze sport in de zomermaan- 
den in Zandvoort te bedrijven. Softbal- 
lers hoeven daarvoor niet meer uit te 
wijken naar de buurtgemeenten. Wij 
zien met belangstelling de eerste wed- 
strijden tegemoet. wethouder Jongsma Dat echte fraude grondig aangepakt 
moest worden, daar was hij het roerend 
mee eens. Maar in een groot aantal ge- nieuws 

kort & klein ■ Op 9, 1 en 1 1 maart a.s. ^al in het 
Gezondheidscentrum aan het Beatrix- 
plantsoen weer een baarmoederhalskan- 
keronderzoek plaatsvinden. Voor dit 
onderzoek komen in aanmerking vrou- 
wen die geboren zijn in 1951, 1948, 
1945, 1942, 1939, 1936, 1933 en 1930. 
Zij zullen allen een persoonlijke oproep 
ontvangen om aan het onderzoek deel 
te nemen. Verder zijn vrouwen voor 
het onderzoek uitgenodigd, die vorig 
jaar niet op de oproep hebben gerea- 
geerd of verhinderd waren. Wanneer 
om welke reden dan ook niet aan het 
onderzoek kan worden deelgenomen, 
wordt de betrokkene verzocht de op- 
roepkaart terug te zenden naar het 
raadhuis of af te geven bij de afdeling 
burgerzaken van de gemeente. School- 
straat 6. Bij het retoerneren graag de 
reden van verhindering vermelden. 

• Vanaf nu t.e.m. 27 mei a.s. zal bij 
circa 195 adressen in de gemeente een 
zogeheten arbeidskrachtenstelling wor- 
den gehouden. De telling zal worden 
uitgevoerd door speciaal geïnstrueerde 
tellers, die zijn voorzien van een geldig 
legitimatiebewijs. Op geen enkel for- 
mulier of vragenlijst wordt een naam 
ingevuld en de verzamelde gegevens 
worden geheel anoniem aan het Cen- 
traal Bureau voor de Statistiek door- 
gegeven. 

De telling, die in de afgelopen 23 jaar 
reeds zevenmaal werd uitgevoerd, heeft 
tot doel het verkrijgen van gegeven om- 
trent omvang en samenstelling van de 
beroepsbevolking in de landen die zijn 
aangesloten bij de EEG. De steekproef 
zal dan ook in alle europese staten 
plaatsvinden. vallen kon een soepeler beleid gevoerd 
worden, zoals t.a.v. de sollicitatieplicht 
in een tijd van hoge werkeloosheid. 
Het was onzin daar zo strikt de hand 
aan te houden. Hij verwees naar het 
haarlemse beleid waarbij o.a. rekening 
wordt gehouden met de mate van ver- 
wijtbaarheid. Sankties moeten aan hun 
doel beantwoorden, zo zei de pvda-er, 
als mensen onder het absolute bestaans- 
minimum komen, kreeer je alleen maar 
nieuwe problemen. Als het om solidari- 
teit gaat, dan wel met de mensen die 
geen nagel hebben om hun gat te krab- 
ben 

De kommissieleden waren de beroerdste 
niet dinsdagavond, ze wilden hem een 
milimeter tegemoetkomen. Zij gaven 
Jongsma het advies zijn voordeel te 
doen met de wellicht toch hier en daar 
nuttige ideeën over sanktiebeleid, die 
in de provinciehoofdstad leven. .... de Amnesty-kaars brandt niet voor ons, 
maar voor de mensen die we niet uit de 
gevangenis hebben kunnen redden- die op 
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten, 
gemarteld, ontvoerd; voor de mensen die 
.verdwenen \ Daar brandt die kaars voor. • Een inbraak in een woning aan de 
Boulevard Barnaart leverde de daders, 
die binnen kwamen door deuren en 
een luik te forceren, precies 3 sieraden 
op. Maar geen niemendalletjes: twee 
gouden ringen en een gouden armband 
met een totale waarde van ongeveer 

f 40.000.-. 

• Op 7 maart a.s. bestaat er 's avonds 
tussen 7 en 9 uur gelegenheid om in 
het Gemeenschapshuis plaatsen te be- 
spreken voor de jubileum-operette van 
de Zandvoortse Operette Vereniging. 
Zoals bekend worden in het kader van 
het 35-jarig bestaan op 14 en 15 maart 
in de stadsschouwburg in Haarlem op- 
voeringen gegeven van 'Der Zarewitsch' 
van Frans Léhar. Voor operetteliefheb- 
bers die moeilijk ter been zijn en/of 
niet over eigen vervoer beschikken rijden 
er speciale bussen met als vertrektijd 7 
uur Celsiusstraat/Keesomstraat, 7.05 
Linnaeusstraat, 7.10 Raadhuisplein, 7.15 
Tolweg/Dr. CA. Gerkestraat en 7.20 
Huis in de Duinen. Ook voor buskaar- 
ten kunt u op 7 maart in het Gemeen- 
schapshuis terecht terwijl er bovendien 
nog een aantal toegangskaarten (f 15,-) 
verkrijgbaar is. 

• De openbare bibliotheek geeft voor- 
uitlopend op een wettelijke regeling, ge- 
bruikers van de bibliotheek de moge- 
lijkheid om hun klachten, ideeën of 
mening ten aanzien van de bibliotheek 
kenbaar te maken. 

Tot nu toe zijn de inspraakmogelijkhe- 
den voor de gebruikers geregeld in een 
afvaardiging van twee gebruikers in het 
algemeen bestuur van de bibliotheek. 
In de bibliotheek hangt een brievenbus 
waarin de gebruikers hun klacht, idee 
of mening kunnen deponeren. 
Binnen drie weken wordt aan de gebrui- 
ker een antwoord gestuurd. Anonieme 
klachten worden niet in behandeling 
genomen. Als mensen het moeilijk vin- 
den om schriftelijk hun mening, klacht 
weer te geven dan is het ook mogelijk 
om dit mondeling te doen bij het 
hoofd van de bibliotheek, de heer Hag- 
genburg. chin 
'n heerlijk|i 

china theefl 
100 gram van 3.25 
voor W.cesthon 

alleen zaterdag en 

zondag 

Kerkstraat 2a, Zandvoort HUIS OF FLAT 

gemeubileerd voor de maand juli '83 
te huur gevraagd, voor 6 personen. 

Brieven aan J.P. van Breemen 

108 Fairway - Durbon-Noord 4001 

Rep. Suid Afrika HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

POLEM5398 

Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. 


5« 3! Rumoer is terreur. 

Latende zacht z|jn voor elkaar. Meer in/urmaiK uo<r geluidhmdcr en wal u daaraan hunt do er* kunt u oanuragen f*i; de \tfdeitandse SficAftng Gvltitdhvider pottbat 381 2600 \J Dtllt 
GIRO 454000 
AMNESTY INTERNATIONAL eanduüorrse 
1 hoeranr ENERGIE 

Te belangrijk 
om alleen aan 

de deskundigen 
over te laten. 
woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 

MAART 1983 

Voor leden komen beschikbaar 

1 . de flatwoning voor alleenstaanden 
LORENTZSTRAAT 571 

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, 
douche, blokverwarming, liften berging. 
Huur f 461 ,30 per maand. 

Burgemeester en wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan - 

- alleenstaanden. 

2. de flatwoning voor bejaarden 
LIJSTERSTRAAT 2-37 

Bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, 
douche, blokverwarming, lift, berging. 
Huur f 478,35 per maand. 

Burgemeester en wethouder van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- aleenstaanden van 65 jaar en ouder; 

- echtparen waarvan een van de huwelijks- 
partners de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

3. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 246 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, blokverwarming, lift, berging. 
Huur: f 622,20 per maand. 

Burgemeester en wethouder verlenen voor 
de woning slechts woonvergunning aan: 

- gezinnen 

- twee-persoonshuishoudens 

De toewijzing van de woningen geschiedt 
volgens het voor de verenigm geldende pun- 
tensysteeem voor lidmaatschapsjaren voor 
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is 
gebaseerd op het gemeentelijk puntensy- 
steem. In de inschrijvingsbrief dient u te 
vermelden: 

- het NIEUWE rangnummer van de ver- 
eniging; 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem, echter minus 
het aantal punten voor het onderdeel de 
duur van inschrijving bij de gemeente Zand- 
voort. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk op 
dinsdag 8 maart a.s. voor 's avonds 7 uur 
schriftelijk te reageren. Reactues kunt u de- 
poneren in de brievenbus van het kantoor op 
het adres Thomsonstraat 1 . Het bestuur ver- 
strekt een bereidverklaring. De beoordeling 
voor het verkrijgen van een woonvergun- 
ning berust bij het college van Burgemees- 
ter en Wethouders van de gemeente Zand- 
voort. De uitslag van de voorlopige toewij- 
zing zal eerst op vrijdagmiddag 11 maart 
1983 om 14.00 uur in het gevelkastje aan 
het kantoor worden gepubliceerd. RUILRUBRIEK MAART 1983 

1 . Aangeboden eensgezinswoning 

BOERLAGESTRAAT 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaap- 
kamers, vaste trap naar boven. 
Huur f 276,95. 
Gevraagd: boven- of benedenetage (even- 
tueel flat) met 2 slaapkamer (niet 
in noord). 

2. Aangeboden 4-kamer eensgezinswoning 

KEESOMSTRAAT 

Huurprijs f 352,55 
Gevraagd 4-kamer (of kleinere) eensge- 
zinswoning in het dorp of oud 
Noord. 

Reacties dient u vóór het einde van deze 
maand, schriftelijk in te dienen bij het kan- 
toorvan de vereniging op het adres: Thom- 
sonstraat 1 . Woningruil geschiedt alleen 
volgens de richtlijnen van de ruilregeling. 
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een 
verenigingswoning iemands lidmaatschap- 
nummer vervalt en men een nieuw nummer 
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van ver- 
huizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnum- 
mer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren 
tot het einde van de maand. REISBUREAU KERKMAN voor ai uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 12560 

Imtallaiie bureau 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en ioodgieterswefk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kameiiingh onnesatraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507- 1 8484* Bouwbedrijf ■hd . N. V.O.B VPORALUW * utiliteisbouw 
nieuwbouw vraag offerte 
wij komen * winkelbetimmeringen 

* open haarden 

* keuken * verbouw nEun ^.. 

* restauratie * badkamers 

* onderhoudswerken * binnenhuisbetimmeringi 

al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haa riem... meester lottelajn 16 315428. ien SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 22 06 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
De Drie Sterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 

(bij de Botermarkt) 
* tweewieterbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 99 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort Wsj omroepers BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

( Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260633 Informaties betreffende Begrafenissan of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap GEVRAAGD TIMMERMAN 
voor het maken van opberg- 
hok op staanplaats caravan 
aan Verlengde Haltestraat. 
Bellen na 18.00 uur 020 - 
993519. A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 
v. d. Werft 

mijn bakker 
■inds 1746 
Gatthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 & na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... 

play-in 

amsterdam / nieuwendijk 37 / tel. 020-2404 34 
zandvoort / kerkstraat 1 1 / tel 02507 - 1 35 «0 
no. 19 
dinsdag 8 maart 1983 eanduüorrse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
redaktie en administratie, postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave zandvoortse koerant b.v 
losse eksemplaren f 30 / advertentietarieven f 30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr 67 1 3.60.221 

abonnementen f 25 - per jaar, f 1 4 50 per half jaar, f 37 50 per post 

filevorming opwegen naar zandvoort 
straks van de baan? Er moet nog één grote financiële hob- 
bel genomen worden, dan kan eindelijk 
een aanvang gemaakt worden met de op- 
lossing van de ergste verkeers- en par- 
keerchaos in de badplaats op drukke 
dagen. 

Het provinciebestuur, het gewest en de 
gemeente Zandvoort hebben de plannen 
kant en klaar liggen, maar wachten nu 
op een forse bijdrage in geld van het rijk 
om doeltreffende verkeersmaatregelen 
te kunnen uitvoeren. Omdat nieuwe 
wegen naar Zandvoort uit den boze zijn 
— het rijk haalde in 1975 een streep door 
die voornemens — moet al het verkeer 
afgewikkeld worden via het bestaande 
wegennet. Als het alleen woon - werk- 
verkeer betrof zou dat wel gaan, maar 
samen met het rekreatieverkeer levert 
het sinds jaar en dag grote problemen 
op. 

In 1980 deed het buro Goudappel en 
Coffeng uitgebreid onderzoek naar de 
verkeerssituatie in Zuid-Kennemerland. 
Duidelijk was dat het verkeer tot ver in 
het achterland vast kwam te staan om- 
dat de stroom auto's in het kustgebied 
niet verwerkt kon worden. Sinds het be- 
gin van de jaren '60 is er maar weinig ver- 
schil in het aantal strandbezoekers, maar 
die komen wel steeds vaker met het ge- 
motoriseerde blik. 'Blij dat ik rij' wordt 
steeds meer een vrome wens in de trant 
van 'ik hoop dat ik niet stilsta'. 

In 1981 kwam het Gewest Kennemer- 
land met een reaktie op de studie, waar- 
in de knelpunten nog eens op een rij wer- 
den gezet en de meest wenselijke maat- 
regelen opgesomd. In mei '82, vlak voor 
de raadsverkiezingen, boog de gemeente- 
raad zich over de files en opstoppingen. 

Als alle knelpunten in Zandvoort en de 
regio verholpen werden, zou dat zo'n 
21 miljoen gaan kosten. Wat al te begro- 
telijk en daarom is het verkeersplan in 
een viertal fasen verdeeld. De eerste fase 
die een groot aantal maatregelen in en 
rond Zandvoort bevat is geraamd op 6,6 
miljoen. De provincie is bereid daarvan 
1,4 miljoen voor haar rekening te nemen, 
van het rijk wordt de overige 5,2 mil- 
joen verlangd. De uitvoering van de eerste fase van de 
plannen, het goedkoopste deel, moet 
al voor de nodige opluchting zorgen 
Een van de maatregelen is de realisering 
van een permanente hoofdwegenstruk- 
tuur, die de woonomgeving zoveel mo- 
gelijk moet ontlasten: Tolweg - Frans 
Zwaanstraat - Cort. v.d. Lindenstraat 
en Kostverlorenstraat- Sophiaweg-Van 
Lennepweg - Vondel laan. Het is de be- 
doeling dat er een verkeersbeheersings- 
systeem tot stand komt. Met behulp 
van de komputer houdt men de inten- 
siteit van het verkeer in de gaten, stemt 
men de verkeerslichten op elkaar af, 
evenals de bewegwijzering die steeds 
aangepast moet kunnen worden. Bij de 
Tolweg en aan de kop van de Zeeweg 
komen doseerpunten, de NZH-bus 
krijgt betere ontsnappingsmogelijkhe- 
den zoals tweerichtingsverkeer op de 
Prinsesseweg. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 spektakulaire zege van zvm 
op koploper afc'34 Afgelopen zondag toonden de Zand- 
voortmeeuwen het nodige opgestoken 
te hebben van de vriendschappelijke 
'warming-up'-duels tegen Ajax'tweede 
en hoofdklasser DWV. Koploper in de 
eerste klasse AFC'34 werd ronduit over 
de knie gelegd. 

De ZVM-voorhoede benutte in deze 
strijd de kansen ten volle, terwijl de de- 
fensie weinig heel liet van de afc-aspira- 
ties. De 4-1 einduitslag laat aan duide- 
lijkheid niets te wensen over. Het lijkt 
er op dat de meeuwen juist tegen de al- 
lersterksten hun beste beentje voer zet- 
ten, ook Stormvogels uit IJmuiden werd 
enige tijd terug zonder pardon gevloerd. 

ZVM miste Steef Water en Richard Kerk- 
man in de basisopstelling, maar hun ver- 
vangers Michel Dijkstra en Mario van 
Leeuwen waren uitstekend op dreef. 
Binnen 10 minuten skoorden de produk- Alle maatregelen zullen overigens niet 
veel uithalen als het parkeerprobleem 
in de badplaats niet opgelost wordt en 
de duizenden automobilisten kris kras 
door het dorp blijven rijden op zoek 
naar een geschikt plekje. Als eksperi- 
ment denken de deskundigen aan een 
systeem dat tot doel heeft de auto's zo 
snel mogelijk naar een parkeerplaats te 
leiden, op parkeerterreinen of aan de 
openbare weg, Zandvoort wordt dan in 
sektoren verdeeld, als alle plaatsen daar 
bezet zijn, gaat de sektor dicht voor de 
badgasten. tieve zandvoorters tweemaal via Dijkstra 
en Schoorl. De wedstrijd kon toen eigen- 
lijk niet meer stuk. De meeuwen konden 
van de thee gaan genieten in het besef 
van een ongedroomd komfortabele po- 
sitie, omdat Makau vlak voor rust de 3e 
treffer liet aantekenen. Kort na de her- 
vatting maakte Jos van der Meij aan al- 
le illusies van afc-zijde een eind door 
4-0 te skoren. Dat de afc-ers vervolgens 
nog de eer konden redden met een doel- 
punt van Paul Reus, was alleen voor de 
statistiek van belang. 

Met dit resultaat hebben de meeuwen 
zich vaster in de middenmoot genesteld, 
al blijft de marge met staartploeg SEW 
klein. De klups in deze klasse doen nu 
eenmaal weinig voor elkaar onder en 
met nog 10 wedstrijden te gaan is de 
uitkomst hoogst onzeker. Of men ooit verder zal komen dan deze 
eerste fase is de vraag. De meest koste- 
bare werkzaamheden, zoals de aanleg 
van busbanen aan de oostzijde van 
Haarlem-Heemstede en de herinrichting 
van de Boulevard Barnaart zijn naar 
een later tijdstip verschoven. Het zal 
niemand verbazen als die toekomstplan- 
nen in de algehele bezuinigingswoede 
sneuvelen. kent u ze nog. • De Gereformeerde Kerk in Zand- 
voort krijgt een nieuwe predikant na 
het vertrek begin vorig jaar van Ds. 
van Hall naar Pernis. Het is de hoofd- 
stedeling dr. M E. Brinkman, die het 
beroep dat op hem werd uigebracht, 
heeft aanvaard. De predikant, 32 jaar 
oud, gehuwd, 2 kinderen, zal per 1 okto- 
ber a s. beschikbaar zijn. Hij is, op dit 
moment nog full-time, als wetenschap- 
pelijk medewerker verbonden aan de 
theologiese fakulteit van de Vrije Univer- 
siteit van Amsterdam. Het predikant- 
schap in de badplaats zal hij in deeltijd 
verrichten, zijn arbeid in de godgeleerd- 
heid blijft hij voortzetten. 

• Afgelopen zaterdag zijn de bewoners 
van de eerste Lorentzstraatflat begon- 
nen met de aanleg van een fietscross- 
baan op het speelterrein tussen de flat 
en het circuitgebied. De inspanningen 
van de flatkommissie om het speelpro- 
jekt daarmee af te ronden zullen a.s. 
zaterdag 12 maart bekroond worden. 
Als er tenminste genoeg buurtbewo- 
ners zijn die vanaf plm. 9.30 uur een 
handje mee willen helpen.. Daarna 
wordt het terrein 2 weken afgesloten 
om de ruim 200 meter lange baan de 
kans te geven hard te worden. Na 25 
maart is de piste voor alle fietscrossers 
toegankelijk. De bewonersgroep die 

dit deel van het projekt onder zijn hoe- 
de heeft, keek ook al verder in de toe- 
komst. Op 21 mei zal de baan officieel 
geopend worden met een drankje en 
een hapje. Er worden dan bovendien 
een aantal wedstrijden georganiseerd. 
Belangstellenden daarvoor kunnen zich 
melden bij R. Mulder, tel. 17835 of bij 
R.Soekhai, tel. 17362. PROGRAMMA VROUWEN VAN NU 
TOT EIND MAART T.e.m. 29 maart a.s. luidt het pro- 
gramma voor de Vereniging Vrouwen 
van Nu.: 

woensdag 9 maart: 

wandeling door de Waterleidingduinen. 
Verzamelen om 9.30 uut bij de bushal- 
te van lijn 80 op het Louis Davidsplein. 
dinsdag 15 maart: 

bezoek aan het Frans Halsmuseum o.l.v. 
de heer Kooij. Verzamelen om 10.15 
uur bij de ingang van het museum, 
woensdag 16 maart: 

wandeling naar het Karrewiel. Verzame- 
len om 10.00 uur bij de Rotonde, 
woensdag 23 maart: 
duinwandeling naar het trefpunt van 
Johnny. Verzamelen om 10.00 uur bij 
de spoorbomen op de Sophiaweg. 
donderdag 24 maart: 
ekskursie naar het unieke schoenenmu- 
seum in Tilburg, daarna gelegenheid tot 
winkelen en bezoek aan het safari-park 
te Hilvarenbeek. Vertrek om 8.00 uur 
vanaf het Gemeenschapshuis, 
dinsdag 29 maart: 

lezing met diaas door de heer Kooij on- 
der het motto 'Mal en Mooi in de Mode', 
waarin de kostuumgeschiedenis van 
1500 - 1950 wordt belicht. Aanvang 
14.00 uur in het Gemeenschapshuis. de zandvoorters is uit en binnenkort bij de boekhandel verkrijgbaar. Het 
is-een vervolg op het fotoboek dat m 1975 verscheen en inmiddels geheel 
is uitverkocht. In het vrijdagnummer van de koerant komen wij nader op 
het tweede deel van kent u ze nog. terug. gezondheidscentrum na 1 jaar 
nog steeds modelprojekt familieberichten Van de gelegenheid om vrijdagmiddag 
in het Gezondheidscentrum het bestuur 
geluk te wensen met het tienjarig be- 
staan werd door velen gebruik gemaakt. 

Onder de talrijke bezoekers zagen wij 
de drie wethouders, plaatselijke artsen, 
oogarts Dr. Smit, verloskundige Chris- 
tine Oudshoorn, een vitale zuster Re- 
goord, de vroegere wijkverpleegkundi- 
gen Stiphout en Molenaar-de Wilde, me- 
vrouw Machielsen en bestuursleden van 
de voormalige kruisverenigingen. De 
voorzitter van de Stichting Gezond- 
heidscentrum Zandvoort, de heer N.F. 
Bakels, merkte in zijn toespraak op dat 
de bouwkommissie, die in 1970 met de mevr. Kraan-Meeth heer en mevrouw Jansen en sprak de 
hoop uit dat zij zich hier spoedig thuis 
zullen voelen. (Uit de vlotte manier 
waarop de dochter Miranda en Jolanda 
met de schalen snacks rondgingen bleek 
duidelijk dat die twee daar niet veel 
moeite mee zullen hebben). Daarna 
was het woord aan mevrouw Post die 
dankte voor de prettige samenwerking. 
Zij noemde de voorzitter van de Kruis- 
vereniging, de heer Van Norden, 'een 
rots in de branding' en vertelde met en- 
thousiasme over het optreden van de 
heer Bakels 'tussen de potten en kruk- 
ken' wanneer tijdens het uitleenuur 
niemand anders beschikbaar was. 
In intieme kring werd de bijeenkomst 
voortgezet in Fong Lie aan de Zeestraat. 
De heer Bakels, die mevrouw Post in het Gezondheidscentrum fraaie bloemen 
had geschonken, overhandigde haar nu 
een geschenk onder koevert, terwijl de 
heer Van Norden, niet alleen voorzitter 
van de Kruisvereniging Zandvoort maar 
ook bestuurslid van de Stichting Zuid 
West Kennemerland, in deze laatste 
funktie met enige welgekozen woorden 
uiting gaf aan de waardering van ge- 
noemde stichting. Ook hij liet zijn toe- 
spraak vergezeld gaan van een enveloppe 
met inhoud. Mevrouw Post schonk ten- 
slotte aan alle bestuursleden een pro- 
dukt uit haar nieuwe woonplaats Alk- 
maar. Het werd een bijzonder geani- 
meerde avond waaraan de kulinaire hoog- 
standjes van Meta en Rob een belangrijke 
bijdrage leverden. besprekingen begon, een vooruitziende 
blik heeft gehad want nog steeds wordt 
het Zandvoorts gezondheidscentrum als 
voorbeeld gesteld. In de gezondheids- 
zorg hebben in de loop der jaren echter 
tal van veranderingen plaats gevonden 
Zo zijn de wijkverpleegkundigen thans in 
dienst van de Stichting Zuid West Ken- 
nemerland en worden zij gesalarieerd 
door de A.W.B.Z. Met nadruk verzeker- 
de voorzitter Bakels dat het bestuur op 
de bres zal blijven staan voor de plaatse- 
lijke gezondheidszorg. 
De scheidende beheerster, mevrouw Post, 
werd toegesproken door sekretaris van 
den Oever, die met waardering gewaag- 
de van de manier waarop zij gedurende 
bijna tien jaar het gebouw heeft onder- 
houden. 'U schonk duizenden kopjes 
koffie en lapte de 96 ramen en de 140 
vierkante meter tegelwand alsof het Uw 
eigen bezit was'. Ook de wijze waarop 
haar echtgenoot het uitleenmateriaal 
verzorgde was boven alle lof verheven. 
In aansluiting daarop verwelkomde spre- 
ker het nieuwe beheerdersechtpaar, de GEWIJZIGDE NORMEN 
GEMEENTEGARANTIE 
AANKOOP WONINGEN 

De normen voor het verkrijgen van 
een gemeentegarantie bij de aankoop 
van een woning zijn ingrijpend veran- 
derd. Zo wordt nu uitgegaan van een 
gelijkblijvend inkomen, terwijl het in- 
komen zelf volgens strakkere maatsta- 
ven wordt vastgesteld. Kinderbijslag, 
tantièmes, gratifikaties en vaste bij- 
verdiensten tellen daarvoor niet meer 
mee. Nadere informatie over gemeen- 
tegaraties kunt u krijgen op de afdeling 
volkshuisvesting en ruimtelijke orde- 
ning ter gemeentesekretarie. 

Nog een bericht van de gemeente. 
In de brochure 'de huisvestingsregels' 
van Zandvoort, staat op pagina 1 wat 
officieel onder 'samenwoning' wordt 
verstaan. Het betreft mensen die ten- 
minste 1 jaar op hetzelfde adres wo- 
nen, wat moet blijken uit het bevolkings- 
register, en mensen die tenminste 1 jaar 
samen staan ingeschreven bij de afdeling 
volkshuisvesting, maar niet noodzake- 
lijkerwijs al samenwonen. 
Het is gebleken dat hier nogal wat mis- 
verstanden over zijn ontstaan bij de 
puntentoekenning door de gemeente 
en bij inschrijvingen op EMM-huizen. 
Daarom voor alle duidelijkheid het 
volgende: 

- als men als samenwonend paar in- 
schrijft op een EMM-woning en niet 
voldoet aan bovengenoemde huisves- 
tingsregels wordt de aanvrager beschouwd 
als alleenstaande. Dat betekent o.a. dat 
geen woonvergunning wordt verleend 
voor een woning met meer dan 3 ka- 
mers. 

- alleenstaanden en mensen die samen 
willen gaan wonen en zo ook genoteerd 
staan bij de afd. volkshuisvesting (zie 
boven) krijgen geen punten voor de 
huidige wijze van huisvesting zoals om- 
schreven op pag. 3 van de gemeentelijke 
brochure. dierenbescherming zet steun 
aan zusterorganisaties voort Ondanks het feit dat de Vereniging 
voor het Welzijn der dieren het jaar 
moest afsluiten met een nadelig saldo, 
veroorzaakt door een dringend noodza- 
kelijke verbetering aan het vogelhuis 
en de daarbij behorende vijver op het 
terrein van het Kennemer Dierentehuis, 
konden tal van dierlievende organisa- 
ties met een gift gelukkig worden ge- 
maakt. 

Dat waren de Stichting 'Kennemer Die- 
rentehuis' f 4.000.- (onder voorbehoud), 
Inspektiefonds f 1.000.-, Anti Bio-indu- 
strie f 500,-, Zeehondencrêche in Pie- 
terburen f 500,-, 'De Apenhof' f 250,-, 
Anti Vivisektie f 250,- en het Europees 
Komité tot Bescherming van Zeehon- 
den en andere pelsdieren f 250,-. Deze 
bedragen werden bekend gemaakt tij- 
dens de vorige week donderdag in het 
Gemeenschapshuis gehouden ledenver- 
gadering, die namens het hoofdbestuur 
werd bijgewoond door direkteur Vuyl- 
steke, voorzitter Van Rijn en Mary van 
lersel, public relations. Ook dit maal 
kon het bestuur niet slagen in het aan- 
trekken van een voorzitter, waarschijn- 
lijk omdat vice-voorzitter Meems het 
prima doet. In de plaats van de aftre- 
dende penningmeesteresse mevrouw 
Ipenburg werd de heer Ploegman bij 
akklamatie gekozen. Het bestuurslid 
mevrouw Stokman zal de taak van de 
aftredende leidster van de jeugdbrigade. 
Helen Christianus, overnemen. Beide 
dames, die ieder een belangrijke bij- 
drage aan de bloei van de vereniging 
hebben geleverd werden hartelijk toe- 
gesproken door vicevoorzitter Meems 
terwijl ze uit handen van het bestuurs- 
lid mevrouw Petersen een fraai boeket 
bloemen in ontvangst mochten nemen. 
Zowel uit het jaarverslag van de sekre- 
taresse als dat van de jeugdbrigade viel 
te beluisteren dat ook in 1982 tal van 
akties zijn gevoerd om de doelstellingen 
van de vereniging zo goed mogelijk te 
verwezenlijken. Bovendien bleken de 
goede kontakten met de plaatselijke 
politie en de uitstekende samenwerking 
met het Kennemer Dierentehuis van 
veel belang. De kas-kommissie 1982, bestaande uit 
mevrouw Smorenburg-Winter en de heer 
J.W. Petersen, verleende de penning- 
meesteresse mevrouw Ipenburg décharge 
onder dankzegging voor het door haar 
gevoerde beheer. Als kas-kommissie 
1983 zullen genoemde mevrouw Ipen- 
burg en mevrouw Boterhoven de Haan 
zich over de boeken van de nieuwe 
penningmeester buigen. 
De moeilijkheden waarmee het hoofd- 
bestuur door de van overheidswege voor- 
geschreven bepalingen te maken kreeg, 
de gevolgen van gevoerde akties o.a. 
onder de slogan 'Denk na voor U een 
huisdier neemt' en het 120-jarig be- 
staan ter gelegenheid waarvan een sym- 
posium voor wetenschappers en een 
landdag voor de 90.000 leden zullen 
worden georganiseerd werden in een 
boeiend betoog door direkteur Vuyl- 
steke uit de doeken gedaan. Een dui- 
delijk bewijs dat een 120-jarige kan 
bruisen van jeugdig enthousiasme, maar 
ook dat het beschermen van dieren nog 
steeds een harde noodzaak is. Heden is voor ons nog onverwacht heengegaan, 
mijn man, onze vader, schoonvader en opa 

HENDRIK JOHANNES DRAAIJER 

echtgenoot van Johanna Kuijper 

op de leeftijd van 73 jaar. 

J. Draaijer-Kuijper 

Wim en Ronny 

Henk en Linda 

Remy, Jim, Linda 

Cor 

Annemarie, Lianne, Karin 

Anneke en Gerard 

Gerard-Hein 

Rebecca en Berry 

Serah 

2042 EN Zandvoort, 7 maart 1983. 
Dr. CA. Gerkestraat 1 1 . 

Geen bezoek aan huis - geen toespraken. 

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum 
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek. 

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 10 
maart om 13.00 uur op de algemene begraafplaats 
aan de Tollensstraat te Zandvoort. 

Vertrek van het woonhuis om 12.40 uur. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. B.C. BAREL - TANDARTS 
Kostverlorenstraat 52, Zandvoort 
Tel. 02507 - 1 85 48 

Brengt ter algemene kennisname dat m.i.v. de 
maand maart avondbehandeling mogelijk wordt. 
Met name bestemd voor diegenen die daar vanwege 
werkomstandigheden of anderszins de voorkeur 
aan geven. 

Nieuwe patiënten kunnen zich aanmelden. HELP DE POLEN DE WINTER DOOR 

POLEN,5398 Dit nummer geldt zowel voor bank als giro. de gouwe heet nu salomo 
Natuurvoedingswinkel 'De Gouwe', 
vorige week verplaatst van de Halte- 
straat naar de Grote Krocht, verander- 
de niet alleen van adres maar ook van 
naam. 'Salomo' staat er nu in fraaie 
letters op de etalageruit en dit inspireer- 
de Fanny Rosenzweig, voorzitster van 
de Stichting Mondiaal Alternatief, haar 
toespraak ter gelegenheid van de offi- 
ciële opening vrijdagochtend bloemrijk 
te beginnen met het verhaal over de 
lange reis met een karavaan van de 
koningin van Sheba naar Jeruzalem 
om daar na te gaan of de verhalen over 
de wijsheid van Salomo wel klopten. 
'Om zich er van te overtuigen dat het 
een jaar geleden genomen besluit van 
Marianne Snoek om in Zandvoort een 
natuurvoedingszaak te openen een wijs 
besluit "was hoefde men niet zo ver te 
gaan' aldus mevrouw Rosenzweig, die 
het belang van natuurvoeding in tal van 
opzichten naar voren bracht. Niet alleen 
voor de gezondheid maar ook voor het 
kreëren van arbeidsplaatsen omdat de 
biologiese landbouw nu eenmaal zeer 
arbeidsintensief is. Spreekster verwacht- 
te dat in het afgelopen jaar in de Hal- 
testraat de basis gelegd werd voor een 
toekomstig alternatief gezondheids- 
centrum van waaruit lezingen, studies, 
oefeningen en kon6Ulten kunnen wor- 
den georganiseerd. De Stichting Mon- 
diaal Alternatief zal daaraan graag 
haar medewerking verlenen, in het 
bijzonder in het kader van haar aktie, 
gericht op onderwerping van eksport 
van chemicaliën naar Derde Wereld- 
landen aan ekologies verantwoorde 
voorwaarden. 'Want uit die landen im- porteren wij weer produkten die be- 
werkt zijn met b.v. bestrijdingsmid- 
delen die binnen de Europese Gemeen- 
schap wegens hun gevaar voor onze ge 
zondheid verboden zijn' aldus spreek- 
ster, die met het doorsnijden van een 
enorm notenbrood de opening ver- 
richtte. 

De eigenares Marianne Snoek is oprecht 
gelukkig met het nieuwe pand, waaraan 
behalve zijzelf en vriend Derk Jan Harm- 
sen, Ansje Molenaar en Grete Bergman 
met man en macht gewerkt hebben om 
op tijd klaar te komen'. We hebben in 
de Haltestraat quitte gedraaid en nu 
moeten we dus weer van de grond af 
opbouwen. Maar we zijn vol goede 
moed, want in die ene week hebben we 
al gemerkt dat we hier gunstiger zitten 
dan in de Haltestraat'. waterstanden omroepers A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35 jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 
mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


5 


07.09 


15.10 


19.22 


03.22 


6 


07.43 


15.43 


20.16 


04.1S 


7 


08.42 


16.42 


21.30 


05.28 


8 


10.11 


18.10 


22.59 


06.59 


9 


11.46 


19.44 


— .— 


08,22 


10 


00.23 


08.22 


13.03 


21.03 


11 


01.30 


09.30 


13.56 


21.57 


12 


02.14 


10.14 


14.27 


22.27 


13 


02.47 


10.48 


14.54 


22.53 


14 


03.22 


11.24 


15.27 


23.25 


15 


04.05 


12.08 


16.08 


00.07 Sankties tegen 

ZUID-AFRIKA 

- wanneer? 

DE VRIJHEIDSSTRIJD 
GAAT DOOR! 
STEUN HET 
A.N.C. GIRO 26655 

Bevrijdingsfront 

KZA 

Amsterdam 83c jaargang no. 20 vrijd; i 11 maart 1983 
eanduoortee hoera 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
gezondheidszorg is een zaak 
van artsen en patiënten samen, 
vinden adé en bart 
9e artsen in nieuw noord, Bart van Ber- 
gen en Adé Scipio-Bliime, beginnen 
langzaam maar zeker een indruk te 
krijgen van de badplaats. Zandvoort, 
het balkon van Amsterdam zoals het 
ook wel genoemd wordl,heeft zo zijn 
eigen kenmerken, half dorps, half 
stads. De nieuwbouwwijk ten noorden 
van de spoorlijn is weer een hoofdstuk 
apart. Voor de twee artsen en beider 
gezinnen, afkomstig uit Nijmegen, be- 
gint hier een heel nieuw leven. Ter na- 
dere kennismaking stelde de koerant 
hen een aantal vragen. 

Jullie zijn op 1 maart gestart met de 
Huisartsenpraktijk Noord aan de Pas- 
teurstraat. Jullie komst heeft wel enige 
opschudding verwekt. Hadden jullie 
dat verwacht? 

Adé: ik heb niet zo'n behoefte daar 
weer op terug te komen We hebben 
kontakt gezocht met de zittende huis- 
artsen en het is duidelijk dat we het 
voorlopig met zijn tweeen moeten 
doen. Toch hoop ik dat er iets van sa- 
menwerking van de grond komt, ook 
al is dat niet direkt de waarneming. 
Wij zullen daarvoor de deur niet dicht- 
doen. 

Hoe is het kontakt met de andere wer- 
kers in de zandvoortse gezondheids- 
zorg? 

Bart: wijkverpleging en fysiotherapie 
hebben onlangs een eerstel ijnsgesprek 
georganiseerd. Daar hebben we met 
veel mensen kennis kunnen maken en 
het ziet er naar uit dat die samenwer- 
king in Zandvoort wel zal lukken. Dat 
initiatief steunen we van harte. 
Adé: we hebben wel aangegeven, dat 
we tegelijk echt wijkgericht willen wer- 
ken, liefst met een vast wijkteam. Daar 
is al van meerdere kanten positief op 
gereageerd. 

Er is veel gepraat over aantallen patiën- 
ten per arts, normgetallen e.d. Een nieu- 
we praktijk zou niet haalbaar zijn? 

Adé: ik denk dat de stichting WEL, die 
er voor gezorgd heeft dat wij hier kwa- 
men, de behoefte van de wijkbewoners 
goed gesignaleerd heeft. Dat is niet hele- 
maal in aantallen aan te geven, maar dat 
hier een probleem ligt, het isolement 
van de wijk, op zijn minst in sociaal op- 
zicht, dat is ons duidelijk. 
Bart: Schermen met getallen, dat is niet 
zo zinnig. Er zit een groot gat tussen ge- 
middelden en de ideale situatie. Hoeveel 
patiënten je aanvaardbaar vindt, hangt 
ook van je ideeën af hoe je met ze om 
wilt gaan, hoeveel tijd je er voor uit 
wilt trekken enzovoort. 
Adé: we denken datje met 1600 tot 
1800 patiënten in plaats van de gemid- 
delde 2500 goed kunt funktioneren als 
huisarts. 

Bart: Er komt bij, WEL heeft een keus 
gemaakt voor een bepaald soort arts, 
had daar een beeld van. Onderdeel daar- 
van was dat wij menen met relatief min- 
der patiënten rond te kunnen komen, 
voor onze levensstandaard dan ook 
minder hoge eisen stellen. canduoortee hoeranr 
artsenduo voor hun praktijkruimte in nieuw noord Je zegt: een bepaald' soort arts. Hoe 
omschrijf je dat zelf dan? 

Adé: dat is moeilijk te zeggen van jezelf. 
Je kunt jezelf ook niet op de borst 
kloppen. De stichting WEL heeft eigen- 
lijk geselekteerd op iets als mentaliteit. 
Daar is toch wel uitgebreid over gepraat, 
bereidheid tot samenwerken, wijkge- 
richt werken, iets samen willen doen 
met de patiënten, het verschil tussen 
arts en patiënt kleiner trachten te ma- 
ken, de mogelijkheid van een patien- 
tenoverleggroep, dat soort dingen. 
Bart: het serieus nemen van mensen. 
. dat is echt heel belangrijk. 

Jullie zijn van een nieuwe lichting huis- 
artsen, kwa leeftijd —30-ers— en kwa 
opleiding. Komen daardoor andere 
aksenten aan bod? 

Bart: de basisopleiding dat scheelt niet 
zoveel, is erg gericht op lichamelijke 
ziektes, klachtenpatroon enzo. Eerst 
de machine zeg maar, achteraf komt de 
patiënt ook nog eens om de hoek kij- 
ken. Gelukkig is daar de laatste tijd 
een kentering in gekomen. Klachten 
kunnen zoveel oorzaken hebben, daar 
moet je naar zoeken, dan blijf je ook 
dichter staan bij degene om wie het 
gaat. 

Adé: alert zijn op klachten, die niet 
louter lichamelijke oorzaken hebben. 
Het betekent wel dat er dan een heel 
goede afbakening moet komen met an- 
dere werkvormen, het maatschappelijk 
werk bijvoorbeeld, of de wijkverple- 
ging. Je moet niet in eikaars vaarwater 
zitten, al blijven er overlappingen be- 
staan. 

Alternatieve geneeswijzen, hoe staan 
jullie daar tegenover? 

Bart: wat onwennig. Als het om een be- 
wuste keuze gaat, wijzen we het zeker 
niet af, we hebben er een open oor 
voor. Het kan geen kwaad als de pre- 
tenties van ons eigen vak tot de juiste 
proporties worden teruggebracht, als 
mensen duidelijk gemaakt wordt wat 
ze van de 'gewone' geneeskunde mogen 
verwachten en wat niet. Maar datzelfde 
geldt voor de alternatieve geneeswijzen. 
Ook daar valt niet alles te halen en die 
nemen soms net zo de verantwoordelijk- 
heid van de mensen zelf af. Dan maken 
ze dezelfde fout. Kortom: niet zalig- 
makend, maar het kan voor een aantal 
mensen een oplossing bieden. 

Adé, je bent de eerste vrouwelijke huis- 
arts in Zandvoort. Een ongebruikelijk 
beeld voor mensen. 

Adé: ik ben in alle opzichten een huis- 
arts voor het hele gezin, dat maakt geen 
enkel verschil. Wel weet ik uit ervaring 
dat sommige vrouwen zich in bepaalde 
situaties meer op hun gemak voelen bij 
een vrouwelijke arts, bij een inwendig 
onderzoek bijvoorbeeld. Makkelijker 
over typiese vrouwelijke klachten en 
problemen praten. foto Jacob Koning Een laatste vraagt Jullie vormen samen 
een praktijk, hoe regelen jullie dat on- 
derling? 

Adé: we streven ernaar dat ieder van 
ons elke dag te bereiken is. Er moet 
een stuk vrije artsenkeuze bestaan. Het 
mag niet zo zijn dat iemand die bewust 
voor de één kiest, de volgende dag op 
de ander is aangewezen. 
Bart: patiënten kunnen dus echt kie- 
zen, maar voor de waarneming is de 
huidige opzet heel handig. 

Bedankt voor het gesprek. Ik zal jullie 
nog wel tegenkomen op de feestelijke 
avond die WEL de 21e in 't Stekkie 
organiseert. Veel sukses en tot ziens. belangrijke adressen 
1 maart - 7 maart 1 983. 

ondertrouwd: Jurrian Teunis Krot 
en Carla Castenberger. 

gehuwd: Paul Johan Holleman en 
Henrica Adriana van Houten. 

geboren: Maurice zoon van E. MAs- 
see en A.H. v.d. Wildenberg; Sven zoon 
van J.M.M, van Nes en P.C.M, van Stra- 
ten; Kelly dochter van W. Koene en E. 
van Soolingen; Maarten zoon van N.E.C. 
Scholderen Y.E. Pieterse. 

overleden: Anna Maria van Zeijl geb. 
Waidmann, oud 81 jaar nieuws 

kort & klein • De Yoga-studio Zandvoort start 22 
maart een nieuwe kursus, die uit een 
reeks van 10 lessen zal bestaan. Naast 
een aantal lichte yoga-oefeningen, wordt 
veel aandacht besteed aan het leren ont- 
spannen. De groepjes zijn klein (maks. 

6 pers ), zodat er voldoende gelegen- 
heid is voor persoonlijke begeleiding. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Gonny van Huystee, tel. 17889. 

• De stichting E.V.A. wil deze maand 
een kursus 'Vrouw en Arbeid' opzetten. 
Achterliggend idee is dat vrouwen in de 
huidige situatie moeilijk aan de slag kun- 
nen komen. Er is al weinig werk en veel 
vrouwen hebben ook nog eens de handi- 
kap van onvoldoende vooropleiding. In 
de kursus komt een groot aantal onder- 
werpen aan de orde: hoe kijk je tegen 
werk aan; vrijwilligers-, huishoudelijk-, 
betaald- en zwart werk; geschiedenis 
van de vrouwenarbeid; werkeloosheid; 
ervaringen uit werk of opleiding; soci- 
ale zekerheid; hoe kun je werk vinden 
en hoe doe je dat, enzovoort. 

De kursus vindt plaats in de openbare 
bibliotheek, 10 maal op de donderdag- 
avond. Kosten f.30,- Aanmelding vóór 
18 maart is mogelijk bij Ingrid Veer- 
kamp tel. 14744 of bij Elly Bluijs, 
tel. 18139. 

• Het bestuur van de gemeenschap Haar- 
lem e. o. van het Humanisties Verbond 
wil proberen in Zandvoort meer inter- 
esse te wekken voor de humanistiese 
levensovertuiging. Er wordt daartoe een 
oriënterende bijeenkomst gehouden op 
maandag 14 maart a.s. in de Openbare 
Bibliotheek aan de Prinsesseweg 34. 
Aanvang 20.00 uur. 

De bekende humanist Jan de Leede zal 
op die bijeenkomst spreken over het 
onderwerp: 'Wat is Humanisme'. 
Iedereen is van harte welkom. De toe- 
gang is vrij. 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatisburo vvv (023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magezijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. kollege wil eerste bezoek 
an kasino subsidiëren 'De zakelijke vraag is', zo sprak finan- 
ciënwethouder Flieringa jongstleden 
maandag in de kommissie der gelddes- 
kundigen, 'bent u bereid de reklame- 
kampagne van het kasino te steunen 
ja of nee.' 

Nee, was het onomwonden antwoord 
van cda, pvda, d'66 en gemeentebelan- 
gen. Mogelijke voorstanders buiten b en 
w waren er deze avond niet, want de 
vvd wilde zich eerst nog in eigen kring 
beraden. Het kollegevoorstel luidde: 
geef het kasino vrijstelling van toeris- 
tenbelasting voor maks. 28.000 eerste 
bezoekers, die in het kader van een re- 
klame-aktie een vrijkaartje krijgen. De 
gemeentekas wordt daardoor f 71.000,- 
lichter. 

De kasino-direktie, blijkbaar geïnspireerd 
door het laatste sukses van de Cenav, die 
toch mooi een ton in de wacht gesleept 
had, had niet voor 10°/o van de bezoe- 
kers, de bewuste 28.000, maar meteen 
maar voor 50% vrijstelling gevraagd. 
Dat was zelfs voor dit vrijgevige kollege 
te veel van het goede. 

Pvda-er Aukema mocht het voortouw 
nemen. T is b en w nu werkelijk in de 
bol geslagen, merkte hij op. Een bedrijf 
dat nog steeds miljoenen winst maakt 
voor de staatskas, gaat het wat minder 
door de recessie, een achterblijvend be- 
leid t.a.v. illegale gokhuizen in de hoofd- 
stad en door de konkurrentie van Sche- 
veningen, dat met zijn fin-de-siècle- 
sfeer de zandvoortse katakomben in de 
schaduw stelt. De reklame-aktie om de 
teruggang op te vangen moet nu door 
de gemeente betaald worden. Zo mag 
een gemeentebestuur niet met open- 
bare financiën omgaan.' 

Ook d'66-er Jan Termes had er geen 
goed woord voor over . 'Te dol om los 
te lopen, zei hij, het gaat om een ge- 
woon bedrijf dat akwisitie pleegt. Dit 
mag niet van de gemeente gevraagd 
worden.' En Ingwersen (cda): 'dit spant 
de kroon, we zijn nog maar net van het 
circuit bekomen. Het is een verwerpe- 
lijk voorstel voor een verwerpelijke 
zaak. De wethouder stond ooit als 
zuinig te boek, maar nu groeien de 
bomen toch weer tot in de hemel. 
Nu het niet gelukt is de illegale gokke- 
rij een halt toe te roepen, zouden wij 
de verminderde opbrengst van het ka- 
sino moeten dekken, de gevolgen van 
kriminaliteit legaal subsidiëren. Ik 
ben absoluut tegen, aldus de cda-er. 
Jaap Koning (gem. belangen): 'eerst 
moet er meer toeristenbelasting ko- 
men, worden de karavans ekstra be- 
last en nu dit. Laten we er voorlopig 
maar niet aan beginnen.' 

Flieringa meende dat de kommissiele- 
den niet op de hoogte waren van de 
juiste feiten. Feiten die echter alleen 
achter gesloten deuren - alweer— naar 
voren mochten komen. Onder hevige 
protesten (Termes: u doet maar, maar 
niet voor mijn verantwoording) gin- 
gen de deuren voor pers en publiek 
dicht. 
waterstanden mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


12 


02.14 


10.14 


14.27 


22.27 


13 


Q2.47 


10.48 


14.54 


22.53 


14 


03.22 


11.24 


15.27 


23.25 


15 


04.05 


12.06 


16.08 


00.07 


16 


04.39 


12.39 


16.50 


00.49 


17 


05.06 


13.06 


17.27 


01.27 


18 


05.41 


13.40 


17.59 


01.59 


19 


06.17 


14.17 


18.29 


02.30 


20 


06.52 


14.52 


19.09 


03.11 


21 


07.31 


15.31 


20.02 


04.03 


22 


08.20 


16.21 


21.12 


05.12 


23 


09.37 


17.39 


22.34 


06.34 


24 


11.12 


19.12 


23.59 


07.59 
DISKUSSIE ENERGIEBELEID 
IN ZANDVOORT 

De Stuurgroep Maatschappelijke Dis- 
kussie Energiebeleid organiseert in Zand- 
voort een tweetal bijeenkomsten. De 
eerste —informatieve— vergadering is 
gepland op woensdag 16 maart a.s. om 
12.00 uur in het Gemeenschapshuis. Tij- 
dens deze bijeenkomst wordt een nade- 
re toelichting gegeven op het door de 
Stuurgroep gepubliceerde Tussenrap- 
port. De deelnemers kunnen met elkaar 
van gedachten wisselen over de in dat 
rapport neergelegde informatie. 
Aan het einde van de bijeenkomst ont- 
vangen alle deelnemers een uitgebreid 
persoonlijk vragenformulier dat zij mee 
naar huis kunnen nemen om het op hun 
gemak door te lezen en, als zij dat wil- 
len, met andere te bespreken. 
Woensdag 30 maart volgt er dan een 
diskusfciebijeenkomst. Daarin staat het 
vormen en uiten van meningen centraal. 
Voor- en tegenstanders van de verschil- 
lende richtingen die met het energiebe- 
leid kunnen worden ingeslagen, kunnen 
met elkaar in diskussie gaan en de argu- 
menten voor hun standpunten op tafel 
leggen. 
kerkdiensten 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 HERVORMDE KERK 
zondag 13 maart a.s.: 
10.00 uur . Kand. Th. Hibma 
Gemeensch. dienst 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 13 maart a.s.: 
10.00 uur : Kand. Th. Hibma 
Gemeensch. dienst 

PROTESTANTENBOND 
zondag 13 maart a.s.: 
10.30 uur : Niko van Noordenne d.g. 
Amsterdam 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 12 maart a.s.: 

19.00 ur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 13 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. St. 

Ceacilia koor. adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. 
speelhuis-direkteur: ' het is gelukt, we worden gespekt door de gemeente' Er is geen helderziendheid, laat staan 
verontrustende elektronika voor no- 
dig om te weten wat zich in de ge- 
barrikadeerde ruimte afspeelde. Het 
kasino dreigt de winderige kustge- 
meente te verlaten als de zaken niet 
beter gaan. In Amsterdam, waar de 
illegale speelzalen nauwelijk aange- 
pakt worden, staat men te popelen om 
een wettig gokpaleis binnen de gren- 
zen te halen. Zandvoort speelt bij 
wïJ2e van spreke degradatievoetbal 
en prompt raakt het bestuur van de 
klup in paniek. Ten koste van ge- 
meenschapsgeld, dat wel. 
eanduoorbe hoerartf vernieuwing kleedkamers zvm-kluphuis «j 


wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

ƒ10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 
Greenpeace 

Nederland 
Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. ' - wvïiis»*"* «<*** 

.•*■" 
foto Jacob Koning 

Eind maart zal de gemeenteraad een krediet van f336. 000.- beschikbaar stellen voor de renovatie van de 
kleedkamersakkommodatie van het Zandvoortmeeuwenkluphuis aan de Vondellaan. Voorwaarde is dat de 
verbouwing onder supervisie staat van de dienst publieke werken. Alle partijen zijn het er roerend over eens 
dat het niet langer uitgesteld kan worden, al wordt er nog wel gebekvecht over de financieringswijze en 
dergelijke. Er komt ondermeer een zestal moderne kleedkamers op een rij aan de stationszijde, de kantine, 
die de meeuwen destijds menig zweetdruppeltje heeft gekost, blijft behouden. Oudgediende, maar nieuw 
raadslid Jaap Koning bracht verleden en toekomst van ZVM bij elkaar: 'ik heb de eerste wedstrijd in 1936 
nog zien spelen, tegen Scheveningen 2-1, voor onze aankomende eredivisieklup kan de huidige akkommo- 
datie er echt niet mee door. ' Geen doemdenker, dat is duidelijk. Maar ook het ZVM-bestuur kan najaren- 
lang touwtrekken de toekomst met optimisme tegemoet zien. Als het provinciebestuur een beetje opschiet 
met haar toestemming kunnen hopelijk in mei de bouwvakkers al aan de slag. wijkraad nw noord geeft 't nïet op 
en wil opnieuw beginnen Haal warmte en kleur ,n uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

Het is lange tijd heel stil geweest rond 
de stichting wijkraad nieuw noord. Na 
de wijkraadverkiezingen begin vorig 
jaar, waaraan zo'n 10°/o van de noor- 
delingen boven de 18 jaar deelnamen 
—een bescheiden maar hoopvol begin— 
verwachtte menigeen een verfrissende 
aanpak van het kersverse bestuur om 
de nog immer vrij troosteloze wijk 
nieuw leven in te blazen. 

Daar is weinig van terecht gekomen. Er 
zat weinig samenhang in het bestuur, 
persoonlijke tegenstellingen en oud 
zeer speelden een rol. Het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie met de wijk- 
bewoness kreeg zo weinig kans. Voor- 
zitter Jaap van der Oord windt er geen 
doekjes om: 'op de oude voet doorgaan, 
dat ging niet. Als je je eigen straatje 
nog niet schoongeveegd hebt, wat zal 
je dan in het straatje van een ander 
doen? Toch vonden we dat het initia- 
tief niet mocht doodbloeden. De meest 
omstreden figuren zijn uit het bestuur 
gestapt, we willen nu een nieuwe start 
maken, fris van de lever.' 

Jaap van der Oord, Hermine Risseeuw, 
Milous Wallig en Alois van Zwol stuur- 
den enkele weken terug een oproep de 
wijk in. 'De moeilijkheden binnen het 
bestuur hebben we gelukkig kunnen 
oplossen, zo lieten ze de wijkbewoners 
weten, nu willen we aan het werk, 
want er moet in de wijk nog veel gebeu- 
ren. Hoe kunnen we nieuw noord leef- 
baarder maken? Alleen als we samen- 
werken, als er ideeën naar voren ko- 
men, aktieve mensen zich inzetten.' 

De wijkraad heeft een steuntje in de 
rug gekregen door een startsubsidie 
van het koningin Julianafonds, het 
Gemeentebestuur, waar ze eerst aan- 
klopte, weigerde een bijdrage te geven, 
ook al stond de welzijnskommisie, ad- 
viseur van de gemeente, er niet afwij- 
zend tegenover. Van der Oord: 'ik 
ben bang dat de gemeente ons als een 
konkurrent ziet of zag, als een tegen- 
pool. Maar dat is de bedoeling hele- 
maal niet, wel kunnen we een spreek- 
buis zijn voor de mensen die dat zelf 
niet willen of kunnen.' 

'Het belangrijkste is dat we nu een se- 
rieuse poging doen de initiatieven van 
de wijkbewoners te bundelen of- te ko- 
ordineren. Het is onzinnig dat we hier 
langs elkaar heen werken, terwijl we op 
elkaar aangewezen zijn. Het is een uit- 
daging voor de wijkraad er wat verband 
in te brengen, een schakel te zijn'. Volgens de voorzitter gaat het er op 
dit moment om een breder draagvlak 
te krijgen, de kontakten met personen 
en groepen in de wijk uit te breiden. 'De ideeën, het signaleren van proble- 
men, dat moet van de bewoners zelf 
komen. Ook van de jongeren. De groep 
tussen 12 en 20 jaar daar is helemaal 
niets voor. Als we die eens bijelkaar 
krijgon, willen we graag van henzelf 
horen wat hun wensen en plannen zijn, 
dan kunnen we samen aan de slag.' 

'Meer als voorheen zal de wijkraad zich 
ook moeten manifesteren, nadrukke- 
lijk aanwezig zijn en belangstelling to- 
nen. Maar daar zijn wel meer entoesias- 
te mensen voor nodig'. Een begin is al 
gemaakt, op een diskussieavond in 't 
Stekkie van de werkgroep energïediskus- sie ontbrak de wijkraad niet - tot veler 
-verrassing. 'We pakken de draad weer 
op waar hem hebben laten liggen, aldus 
van Oord, we zijn terug van weggeweest.' 
miljeumensen missen 
aantal natuurgebieden 
in bestemmingsplan Twee miljeu-organisaties, te weten 
Bescherming Duinlandschap en Be- 
houd Kostverlorenpark, hebben be- 
zwaar aangetekend tegen het ont- 
werp-bestemmingsplan natuur- en re- 
kreatiegebieden van de gemeente 
Zandvoort. 

Ze zijn blij dat de officiële inspraak- 
procedure voor het bestemmingsplan 
in gang is gezet. Vanaf 1970 heeft de 
gemeente zich moeten behelpen met 
het jaarlijks verlengen van voorberei- 
dingsbesluiten. Een groot risiko, want 
in de periode tussen oud en nieuw be- 
sluit zijn de natuurgebieden planolo- 
gies vogelvrij. Ondanks de vele goede 
zaken in het plan, zo melden de stich- 
tingen, is het jammer dat er bijna niets 
van ons eerdere kommentaar in is ver- 
werkt. De natuurvrienden zien zich 
dan ook genoodzaakt een aantal be- 
zwaren nog eens officieel naar voren 
te brengen. 

Onjuist achten ze het dat het Kostver- 
lorenpark, de zuidduinen en het cir- 
cuitgebied buiten beschouwing zijn 
gelaten. Dat zijn immers juist gebie- 
den die de afgelopen 30 jaar voortdu- rend ten onder dreigen te gaan aan 
grootschalige rekreatieprojekten, weg- 
aanleg of woningbouw. De verloede- 
ring van die terreinen en het beheer 
van de duinen verdienen ook alle aan- 
dacht. Het fraaie landgoed Konings- 
hof zou naar de mening van de miljeu- 
groepen de bestemming 'natuurgebied' 
moeten krijgen in plaats van de bestem- 
ming 'waterwingebied'. Voor de drink- 
watervoorziening is het landgoed niet 
langer noodzakelijk. 

Tenslotte melden ze niet gelukkig te 
zijn met een mogelijke uitbreiding van 
het volkstuinenkompleks in zandvoort 
noord. Het omliggend duinterrein zou 
een hoge potentieele natuurwaarde heb- 
ben. Als echter de gemeente bereid 
zou zijn het circuitgebied tot natuur- 
terrein te bestemmen, zullen de orga- 
nisaties zich niet verzetten, als de ge- 
meente de tuintjes op het binnenter- 
rein van de racepiste overhevelt naar 
het kompleks aan de Keesomstraat. Oi ïi Geef ze lucht 

Giro 55 55 Leusden ^/^ 

Astma Bands W Haltestraat 65, tel. 12060 


OlMMENESTEÏni >■▼■ Lskl o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* Bouwbedrijf ,._-. Tid'. NiVvOVB VOOR AL UW vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bou w. bv, 

Haarlem.. . meesterlottelaan 16 ... . .31 54 28; U ZIT OP DE EERSTE RANG... 
van het nieuws in Zandvoort wanneer u zich opgeeft voor een 
abonnement op de Zandvoortse Koerant. De handeling die u 
daarvoor moet verrichten is uiterst eenvoudig. U zendt onder- 
staande bon met uw naam en adres naar antwoordnummer 302 
en wij zorgen dat de koerant op dinsdag en vrijdag in uw bus rolt 
met informatie over de jongste gebeurtenissen in Zandvoort. BON voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken in 
een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse Koerant, 
antwoordnummer 302, 2061 XG Zandvoort of bel 02507 - 1 21 35. 

Naam: 

Straat: 

Postcode.: 

Daarna wens ik een abonnement : half jaar f 14,50 / jaar f 25,-. 
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw akseptgirokaart. Stierekop en 
leeuwehart 

houden van 
glimoog REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 12560 kleur in 't mannenleven. 
DAT BRENGEN WIJ IN ONS VOORJAARKOLLEKTIE! 

B.v. Chintz regenjassen in 

ecru, lichtgrijs, bleu enz. van 109,- tot 149,- 

Sweatshirts in vele soorten en kleuren 

v.a. 29,90 

Polo's vanaf 26,- 

in vele soorten 

Pullovers vanaf 29,- 

Verder natuurlijk kostuums, kolberts, jacks, shirts 

Nou ja, te veel om op te noemen. 

Komt u rustig vrijblijvend eens kijken! SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 

AUTOMOBILISTEN LET OPi 

1 1 miljoen fietsers vragen 
uw aandacht 

• Gun fietsers de ruimte, die zij nodig hebben. 

• Passeer fietsers niet rakelings. Neem tenminste een meter 
afstand, vooral als het hard waait en op slechte of hobbelige wegen. 

• Geef bij rechts-afslaan voorrang aan recht-doorgaande fietsers. 

• Geef fietsers tijd en ruimte om veilig linksaf te kunnen slaan. 

• Minder uw snelheid bij het passeren van fietsers. 

• Op voorrangswegen hebben óók fietsers voorrang. 

• Laat bij het wachten voor verkeerslichten ruimte voor fietsers over. 

• Open autoportieren voorzichtig, kijk eerst of geen fietser nadert. 

• Parkeer niet op fietspaden en voor fietsers gereserveerde rijstroken. 

• Jakker niet door plassen als u fietsers inhaalt of tegenkomt. 

• Geef bij sneeuw en gladheid extra ruimte aan de fietsers. De fietser is dan 
minder koersvast. 

• Wees in het donker bedacht op fietsers, vooral op onverlichte wegen. 

1 1 miljoen fietsers zullen u dankbaar zijn. TE HUUR 

tennisbanen 

1 april — 
30 september 

DE DUINPAN f KOELKASTEN -DIEPVRIEZERS 

■ gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 350, 

■ De Drie Starren, 
M Lang* Bogaardstrsat 6 - Haarlem 

^L (bij de Boterrnarkt) 

^^W^ tal. 023 - 31 14 60 
Drukwerk voor iedereen! DRUKKERIJ Van Petegem 

Kerkpad 6 — Tal. 12703 — b.v. 
Zandvoort 
restaurants a ViftrestQuru il 

Duivenvoorden TfLCraON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTiSTRAAT 49 ZANDVOORT Gevraagd WOONRUIMTE 

voor jong stel. 
Tel. 02507- 125 37 TE HUUR aangeboden: 

kamer met toilet, douche 

en keukenblok. tel. 17784 Tegen ieder aann. bod 
overnaadse VLET, buiten- 
boordmotor, 20 pk 
Johnson, 7 jr. oud. 
Tel. 023-2467 77 Te huur aangeboden: 
grote 4 kam. woning Ams- 
terdam-zuid, 2e etage, 
Scheldeplein, badkamer 
+ ligbad. Huur inkl. cv. 
f 560,-p.m. 
Gevraagd: woning in 
Zandvoort/Haarlem of 
omg. Tel. na 19.00 uur 
020-7302 59 Aangeboden: gem. etage 

voor 1 pers. Gebruik van 

douche en toilet. 

Per mnd. all-in f 750,- 

Tel. 194 71 Aangeboden: 2 moderne 

mengkranen f 25,- p.st. 

Bilderdijkstraat 1 1 

Te huur aangeboden: 
BEDRIJFSRUIMTE 

met kantoor en 
plm. 200 m2 
Tel. 1 77 84 WOONRUIMTE 

in Zandvoort gevraagd 

voor 1 pers. 

Tel. 030 -52 02 58 

vragen naar 
Mieke Blankendaal WEGGELOPEN 

KONIJN, omg. nw. noord. 

Tel. 15486 ECHTPAAR zonder kin- 
deren zoekt voor zomer- 
seizoen vakantiehuisje of 
etage in Zandvoort. 
Brieven onder nr. 1 91 
buro van dit blad. KOOP-HUURRUIL 

Te koop aangeb. in Zand- 

voor-zuid, 4 kam. hoek- 

flat, 1e etage met vrij uitz. 

op duinen, met cv, open 

schouw, plavuizen enz. 

Gevraagd: 

3 kam.-huurflat of huur- 

huisje. Geen Zandvoort- 

noord. Bij voorkeur per 1 

sept. 

tel. 13526 

A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35Jaartandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 v. i. Werff 

mijn bakker 
■inds 1746 
Gaethuieplein 8 
•n winkelcentrum 
Nituw Noord 
Tel. 12129 eanduoortee hoerartf 83e jaargang no. 20 rijüag 1 1 maart 1983 
te x^e 
. . . €&e 

Na een paar uur onafgebroken met het onlangs verschenen twee- 
de deel van "Kent U ze nog... de Zandvoorters" in het verleden te 
hebben vertoefd kun je alleen maar tot de konklusie komen dat het 
een verrukkelijk boek is. Achtenzeventig fotoos, op een enkele uit- 
zondering na van uitstekende kwaliteit, met uitvoerige informatie 
over wie en wat de daarop voorkomende personen zijn of waren. 
Betrof het in 1975 uitgegeven eerste deel de periode van 1880 tot 
1940, het tweede bestrijkt een ruimer tijdvak en de samensteller 
P. Brune verwacht daarmee ook een jongere generatie een genoe- 
gen te hebben gedaan. Een ander pluspunt is de grotere variatie. 
Natuurlijk staan er weer schoolfotoos in, gelukkig maar want de 
zondagse matrozenpakjes van de jongens en de met extra zorg 
gestreken haarlinten van de meisjes zouden we niet graag mis- 
sen. Maar ook laat het boek zien hoe in de twintiger jaren bij de 
wijnhandel E.H. van Brokmeier Sr. in de Haltestraat de z.g. bierwa- 
gens kwamen aanrijden en hoe kolenboer Cees Beekhuis met zijn 
knecht Leen Kerkman op het goederenemplacement de per trein 
aangevoerde kolen losten. Ook de legendariese tante Tonia kwa- 
men we tegen, zusterlijk op één bladzijde verenigd met de niet 
minder legendariese dirigent Jac. Bonset. Een op het Gasthuisplein 
genomen foto van kabelwachters brengt de donkere oorlogsjaren 
weer even in de herinnering terug. Degenen die altijd in de veron- 
derstelling verkeerden dat hier vroeger maar twee voetbalclubs 
waren, "Zandvoort" en "Zeemeeuwen", kunn&ri wij nu uit de droom 
helpen: ook DOV {Door Oefening Voorwaarts) trapte een aardig 
balletje mee. Wanneer wij een prijs mochten uitreiken voor de 
meest vertederende foto in dit boek dan zou deze beslist gaan naar 
die, waarop de kinderen van het kinderkoor van "Onderling Hulp- 
betoon" getracteerd worden op beschuit met muisjes omdat in 
het gezin van hun dirigent Karel Bóhme een baby geboren was. 
Die voor de mooiste zou weggelegd zijn voor de prachtige op- 
name van de duinboerderij "Stuifzand" waar de uitgave mee be- 
gint. Resumerend: een boeiend platenboek dat iedere rechtge- 
aarde Zandvoorter ongetwijfeld in zijn bezit zal willen hebben, 
waa rbij hi j dan wel over de ietwat pittige prijs van f 36,- heen 
'móet stappen. 
mevr. KRAAN-MEETH i*°A "*«»- "ï I 
,".s^§|?l~§i% i 3i~ ii*~? ? , 

%_ - *? «• 

..'? 'S*"; 

^«$i*** .. ~^ i- - 

GAS 

en 

WATER Er zijn weinig producten zó gewoon als gas en water. Iedereen kent ze, 

iedereen gebruikt ze en iedereen kan ze dagelijks krijgen zonder daarvoor 

zelfs maar de deur uit te moeten. 

Verder is er voor het Zandvoortse gas en water maar één leverancier, de 

prijs van de producten is voor iedereen gelijk: wat valt er dan nog over te 

zeggen, of, zoals hierboven staat, te begrijpen? 

Twee dingen. 

Ten eerste dat u met ingang van deze maand een rekening krijgt voor het 

verbruik van gas en water. En ten tweede, dat de afrekenperiode wordt 

gewijzigd. 

Wilt u het hoe en het waarom van deze twee zaken begrijpen, dan moet u 

ze toegelicht krijgen. 

Die toelichting staat hieronder. Twee dingen goed begrijpen 
V Het zal u niet ontgaan zijn dat we midden in een periode van bezuini- 
gen zitten. Overheid, bedrijfsleven en particulieren: iedereen doet 
eraan mee. 

Ook de gemeente Zandvoort. Het gemeentebestuur bekijkt al een 
tijd of het - wat dat 'het' dan ook is - niet anders kan. 
Dat betekent niet persé minder, maar wel beter, verstandiger en 
doelmatiger. 

Dat is een heel andere manier van het aanboren van geldbronnen 
dan het verminderen van de service of, wat ook maar al te vaak 
gebeurt, het eenvoudig verhogen van prijzen en tarieven. Want daar 
zit niemand op te wachten. 

Vandaar dat de gemeenteraad in november jl. heeft besloten om de 
stijgende leveringskosten van gas en water niet volledig op te 
vangen via extra tariefsverhogingen, maar via de maatregelen die 
hierboven al werden genoemd. Want die maatregelen bieden voor- 
deel, zowel voor de gemeente als voor u. 

TERMIJNREKENINGEN 

Iedere maand 

Tot op dit moment krijgt u elke twee 
maanden een rekening voor het ver- 
bruik van gas en water. 

Dat tweemaandelijks verbruik is een 
schatting. Want uw gas- en watermeter 
worden niet iedere twee maanden op- 
genomen, maar slechts éénmaal per 
jaar (nl. eind december) wat betreft het 
gas, en driemaal per jaar (nl. aan het 
begin en het eind van de zomer en in 
december) wat betreft het water. 
Per31 december berekent het Gas- en 
Waterleidingbedrijf wat u in het dan af- 
gelopen-jaar hebt verbruikt en verre- 
kent dat dan met wat u al hebt betaald 
(te veel betaald - geld terug; te weinig 
betaald - extra rekening). 

Twee maanden is echter een vrije lange 
periode, waarin u heel wat gas en water 
verbruikt. Daardoor geeft de rekening, 
die eens per twee maanden in uw bus 
valt, altijd weer een flink bedrag te zien. 
Krijgt u echter elke maand een rekening, 
dan ziet het te betalen bedrag er veel 
vriendelijker uit. En bovendien geeft 
zo'n maandelijkse rekening u een beter 
inzicht in uw financiële verplichtingen, 
zodat u daarmee ook beter rekening 
kunt houden en niet voor verrassingen 
komt te staan. 

Voor- en nadelen 

Een beter inzicht in uw financiën is in 
een tijd als deze zeker een voordeel. 

Meer werk geeft zo'n maandelijkse re- 
kening u nauwelijks, temeer daar u uw 
bank of de g'irodienst opdracht kunt ge- 
ven het bedrag automatisch van uw 
rekening over te schrijven op die van 
het Gas- en Waterleidingbedrijf. 
Dan hebt u ergeen omkijken meer naar, 
terwijl u de afgeschreven bedragen 
toch iedere maand onder ogen krijgt. 

De maandelijkse inning van de termijn- 
betalingen van gas en water biedt ook 
de gemeente enkele voordelen, zoals 
beperking van het renteverlies. Voor- 
waarde hiervoor is echter wel, dat de 
vervaldatum naar het midden van de 
maand wordt verschoven, dus naar de 
15de. 

Een nadeel voor de gemeente is (onder 
meer) het meerdere werk. 

Op de keper beschouwd houdt de nieu- 
we regeling ook vooru een nadeel in-al 
is die dan ook maar eenmalig -, name- 
lijk het zojuist genoemde incasso op de 
1 5de van de maand. Want dat betekent 
dat u de eerste termijn-nieuwe-stijl al 
twee weken na de laatste termijnbeta- 
ling van twee maanden gaat voldoen. 
De oplossing van dat probleem is ech- 
ter eenvoudig: er komt een overgangs- 
termijn. 

U betaalt de termijn over de maand 
maart op 31 maart, de termijn over april 
op 20 april en de termijn over mei op 1 5 
mei. En vervolgens altijd op de 1 5de van 
de maand. DE JAARLIJKSE 
AFREKENING 

's Zomers in plaats 
van 's winters 

In de inleiding van dit artikel las u al 
dat ook de afrekenperiode wordt ge- 
wijzigd. Bij verder doorlezen zal ook 
het hoe en waarom van déze wijzi- 
ging u duidelijk worden. 

Tot nu toekwam de opnemer van uw 
gasmeter tegen het eind van het jaar bij 
u langs en die van uw watermeter eind 
april, eind augustus en eind december. 
Dit tweemaal extra opnemen van de 
watermeter was nodig omdat u 's zo- 
mers een hoger tarief voor uw water 
betaalt dan 's winters en het verbruik 
van het water dus meerdere malen 
moest worden gemeten. 
Dat laatste blijft zo. 

Maar waarom, zo vroeg het gemeente- 
bestuur zich af, zouden we ons niet be- 
perken tot de voor- en nazomerse opne- 
mingen en waarom zouden de meterop- 
nemers dan niet tegelijkertijd ook de 
gasmeter opnemen? 

Goede vraag. 

Voortaan wordt uw watermeter dus 

twee maal per jaar opgenomen. 

En voor het opnemen van het gas - 

waarvoor één opneming per jaar vol- Tip 

Neemt u zich nu alvast voor om op 
31 december zelf de gasmeter- 
stand te noteren en het resultaat 
daarvan in te leveren bij het Gas- 
en Waterleidingbedrijf. 
Daarmee doet u zichzelf en het 
bedrijf een plezier. doende is - wordt de gemeente in 
tweeën gedeeld. 

Afhankelijk van het deel waarin u 
woont neemt de meteropnemer óf 
per 30 april óf per 31 augustus uw 
gasmeter op, dus tegelijkertijd met 
uw watermeter. 

Omdat daarmee de meteropneming 
van gas en water per 31 december ver- 
valt, vervalt ook de jaarafrekening op 
die datum. 

Die jaarafrekening wordt dus eenvou- 
dig verlegd en al naar gelang het deel van Zandvoort, waarin u woont, ont- 
vangt u die afrekening voortaan per 30 
april of per 31 augustus. 
Let wel: voor water én voor gas. 
De afrekenperioden worden dus res- 
pectievelijk 1 mei tot en met 30 april 
en 1 september tot en met 31 augus- 
tus. 

Voordelen en nadelen 

Ook deze wijziging houdt voordelen 
in. Voor de gemeente het uitsparen 
van een rondgang van de meterop- 
nemers per 31 december. En voor u 
een betere weergave van uw jaarver- 
bruik, vooral wat betreft het gas. 

Want omdat u 's winters veel meer gas 
verbruikt dan 's zomers kan in het tot nu 
toe gevolgde systeem een paar dagen 
eerder of later opnemen van de meter 
heel wat schelen. En dus ook op uw 
rekening. Opnemen op een dag in voor- 
jaar of zomer geeft dan een correcter 
beeld van uw jaarverbruik. 

Maar toch zal menigeen denken een 
paar addertjes onder het gras te heb- 
ben aangetroffen: zoals het addertje 
van de vaststelling van de prijs van 
gas en water per 1 januari. 
Hoe moet dat als de jaarafrekening niet 
meer op 31 december is, maar op 30 
april of 31 augustus? 
Wie bepaalt dan hoeveel gas er is ge- 
bruikt voor de oude prijs (dus van 1 mei 
tot en met 31 december of van 1 sep- 
tember tot en met 31 december) en 
hoeveel voor de nieuwe prijs (dus van 
1 januari tot en met 30 april of van 1 
januari tot en met 31 augustus)? 

En wellicht vond u er nóg een: het feit, 
dat dat deel van de bevolking, dat voor- 
taan een afrekening krijgt per 30 april, 
dit keer twee afrekeningen krijgt in 
een tijd van vier maanden. Voorzover 
die afrekening het waterverbruik betreft 
lijkt er niet zo veel aan de hand; maar 
ligt dat niet anders voor het gas, omdat 
er juist in de eerste maanden van het 
jaar nog flink wordt gestookt? 

Eerlijk is eerlijk: het gemeentebestuur 
heeft deze addertjes ook ontdekt. 
Goed rondkijken in andere gemeenten 
leverde de mogelijkheid tot het bestrij- 
den van het eerste op: het graaddagen- 
systeem. Tip 

Het graaddagensysteem heeft 

ruime aandacht gekregen in de 

Consumentengids van november 

1982. 

Hebt u belangstelling, kijkt u dan 

even op pagina 531. Dat is een systeem, waarbij de compu- 
ter de temperatuur van alle dagen re- 
gistreert en aan de hand daarvan uw 
gasverbruik berekent. 
Bij benadering, wel te verstaan. Reden, 
waarom de gemeente zich voorneemt 
soepel te zijn als daarover een verschil 
van mening zou ontstaan. 

Voor het waferverbruik geldt in zekere 
zin hetzelfde. Voorde berekening daar- 
van zal de gemeente uitgaan van een 
tijdsevenredig mengtarief. Ook hierbij 
kunt u rekenen op soepelheid van haar 
kant. 

De bestrijding van het tweede addertje 
- dat van twee elkaar opvolgende afre- 
keningen - ligt in een overgangsrege- 
ling. Daarover krijgt u nog nadere inlich- 
tingen. Bezwaarschrift tegen 
de 0GB? 

Bespaar u de 
moeite 

Drie jaar geleden zijn in onze gemeente 
de onroerend-goedbelastingen, de 0GB, 
ingevoerd. 

Die invoering ging gepaard met het 
recht voor de bevolking om tegen de 
aanslag bezwaar aan te tekenen. 
Vooral in 1988 - aanslag 1981 - is van 
dat recht een druk gebruik gemaakt en 
menigeen bereidt op dit moment een 
nieuw bezwaarschrift voor. 
Zonde van de tijd en jammer van de 
moeite. Want zo'n tweede bezwaar- 
schrift is volstrekt overbodig. 

Overweegt u bezwaar te maken tegen de 
aanslag 1982, die u dezer dagen in de 
bus kreeg, dan doet u er goed aan het 
volgende te bedenken. 
De 0GB worden geheven op grond van de 
waarde van onroerend goed. Om die hef- 
fingsprocedure niet te ingewikkeld te 
maken wordt de waarde slechts één 
maal in de drie jaar bepaald 
TJ betaalt dus op dit moment op grond 
van de waarde van uw onroerend goed- 
meestal een huis - per 1 januari 1980. 
(Daalt de waarde van uw huis, dan blijkt 
dat weliswaar in 1983, maar het levert u 
geen voordeel op, omdat de opbrengst 
van de belastingen waarschijnlijk ten- 
minste gelijk moet blijven). 
Best mogelijk dat u, dit alles wetende, 
toch overweegt bezwaar te maken. Dat 
staat u natuurlek vrij. Maar als u vorig 
jaar ook al een bezwaarschrift indiende, 
dus tegen de aanslag 1981, kunt u zich 
die moeite besparea 
Want de gemeente is nog bezig met de af- 
wikkeling van die bezwaarschriften. 
Blijkt daarbij dat u gelijk had dan zal de 
gemeente uw aanslag 1981 corrigeren 
en uw aanslag 1982 eveneens. Een klei- 
ne moeite en graag gedaan! 

Dorp te kijk 

Ook in Bentveld 
en Nieuw Noord 

Zoals u wel weet is de gemeente ver- 
plicht om allerlei zaken openbaar te 
maken. 

Vandaar dat u in uw krant regelmatig 
publicaties aantreft over bouwvergun- 
ningen, vergunningen op grond van de 
Hinderwet, aankondigingen van arökel- 
19 procedures e.d 

Behalve gepubliceerd in de krant vindt u 
deze bekendmakingen ook aangeplakt, 
samen met huwehjksafkondigingen, be- 
schikkingen op aanvragen om vrijstel- 
ling van dienstplicht etc. 

'Waar vindt u die bekendmakingen aan- 
geplakt? Bij de ingang van het raadhuis. 
Voor wie in Nieuw Noord woont of in 
Bentveld is dat niet naast de deur. 
Vandaar dat het gemeentebestuur heeft 
besloten om ook in deze wijken aanplak- 
mogelykheden te maken en dan natuur- 
lijk op in het oog lopende plaatsen. Het 
denkt daarbjj voor Nieuw Noord aan het 
winkelcentrum en voor Bentveld aan de 
omgeving van de verkeerslichten aan de 
Zandvoortselaan. 

Hebt u een goede suggestie, dan zal het 
gemeentebestuur die graag van u ver- 
nemen, terwijl u uw medeburgers daar- 
mee een goede dienst bew\]st 
Want ook de verplichte mededelingen 
van de gemeente verdienen uw aan- 
dacht "*S 
t i 83e jaargang no. 21 dinsdag 15 maart 1983 \ 
eanduoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 204OAD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

D t mooie marietje schokte zandvoort 
met foto in tramhokje foto Jacob Koning in de regie van Alie Bol gaf de Folklore- 
vereniging 'De Wurf' vrijdagavond in 'De 
Krocht' een voorstelling van 'Mooie Ma- 
rietje', een toneelspel van mevrouw 
Jongsma-Schuiten. Ondanks de eenvou- 
dige opzet en voorspelbare afloop gaf 
het een aardige, indruk van de vroegere 
Zandvoortse samenleving. Maar eerst 
even de inhoud. 

Wanneer Marietje op een doordeweekse 
dag in haar zondagse kleren loopt wekt 
dat natuurlijk argwaan. Niet alleen bij 
vader Wullum en moeder Stijn maar 
ook bij buurman Jaap en de buurvrou- 
wen Ant en Aal, die met het smoesje van 
een bakkie doen proberen het naadje 
van de kous te weten te komen. En er 
zijn nog meer nieuwsgierigen want Jan 
van Siem stapt binnen om het geld voor 

mevr. Kraan-Meeth 

het dooienfonds op te halen, de juffrouw 
van Onderling Hulpbetoon heeft plotse- 
ling haast met het innen van de drie kwar- 
tjes kontributie en melkboer Louis van 
der Mije, die de klandizie van Stijn moet 
delen met Blauwe Wumpie, komt op een 
ongewoon tijdstip de halve kan melk 
brengen. Toch waren die zondagse kle- 
ren niet zo verontrustend als Wullum en 
Stijn eerst dachten. Een fotograaf had op 
de Strandweg de aantrekkelijke Zand- 
voortse jonge dochter gezien en aange- 
boden van haar een foto te maken die 
in het tramhokje zou komen te hangen. 
Maar het poseren voor de fotograaf had 
voor Marietje niet zulke beste gevolgen: 
haar aanstaande, Arie-Jan, maakte de 
verkering uit. Natuurlijk komt alles op 
zijn pootjes terecht en in het laatste be- 
drijf wordt met wederzijdse familie en 
buurtgenoten de bruiloft gevierd. 
Er waren een paar aardige scènes zoals 
de komst van een deftige dame uit ho- 
tel Groot Badhuis, die heel welluidend 
en zuiver de zee bezingt (een prestatie 
die Rietje Molenaar niet alleen een ap- 
plaus van haar medespelers maar ook 
van de zaal opleverde), de wijze waarop 
Cobi (Ans Veldwisch) vertelt hoe ze over 
de moeder van Arie-Jan denkt en de fikse 
ruzie tussen Jans (Bakkenhoven) en 
Mien (Kerkman) op de verjaardag van 
Wullum. maar tenslotte komt alles weer op z'n pootjes terecht . De titelrol werd metsuksps gebracht 
door Inge Lever, een jonge speelster die 
leuk spel te zien gaf, over een goede rol- 
kennis beschikte en niet de minste moei- 
te had met het Zandvoortse dialekt. Een 
aanwinst! Stijn en Wullum werden ver- 
tolkt door Emmy H oogendij k en Bob 
Gansner, die goed op elkaar ingespeeld 
( en aan elkaar gewaagd) waren. We 
hadden de indruk dat laatstgenoemde 
zo nu en dan een beetje vrij met zijn 
tekst omsprong maar hij kreeg daarmee wel de lachers op zijn hand. Verder 
noemen we Gijs Moll als de sympathie- 
ke bruidegom. 

De voorstelling vond plaats in het ka- 
der van het 35-jarig"bëstaan van de ver- 
eniging en mag alleszins geslaagd wor- 
den genoemd. Aan 'Mooie Marietje' 
werkten behalve de reeds genoemde 
spelers mee, en ter gelegenheid van het 
jubileum vermelden we de hele bezet- 
ting, Hedi Gansner, Kiek Harkamp, 
(Mieke Hollander, Eisen Ronals Hoo- gervorst, Marieke Stokman, akkordeo- 
niste Milly Zantvoort, soeffleuse Corrie 
Vleeshouwers, Engel Kerkman, Jaap 
Paap, Willem Schilpzand, Jaap Schuiten, 
Freek Veldwisch en Wil Vleeshouwers. 
Met het zingen van het Zandvoortse 
Volkslied werd de avond besloten. Maar 
niet voordat vice-voorzitter Jan Hollan- 
der alle medewerkenden, en in het bij- 
zonder regisseuse Alie Bol, in het zon- 
netje had gezet. zvm handhaaft positie in middenmoot 
door gelijkspel tegen lugdunum 
waterstanden mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


16 


04.39 


12.39 


16.50 


00.49 


17 


05.06 


13.06 


17.27 


01.27 


18 


05.41 


13.40 


17.59 


01.59 


19 


06.17 


14.17 


18.29 


02.30 


20 


06.52 


14.52 


19.09 


03.11 


21 


07.31 


15.31 


20.02 


04.03 


22 


08.20 


16.21 


21.12 


05.12 


23 


09.37 


17.39 


22.34 


06.34 


24 


11.12 


19.12 


23.59 


07.59 


25 


— .— 


07.59 


12.46 


20.47 


26 


01.23 


09.23 


13.59 


21.59 


27 


02.23 


10.22 


14.42 


22.42 


28 


03.03 


11.03 


15.16 


23.15 


29 


03.40 


11.40 


15.54 


23.52 


30 


04.26 


12.27 


16.37 


00.37 


31 


04.59 


12.59 


17.20 


01.20 
De sensationele overwinning vorige week 
op AFC'34 heeft Zandvoortmeeuwen 
niet kunnen inspireren tot een even 
flonkerend duel tegen het leidse Lugdu- 
num. 

Wel werd er in de uitwedstrijd een kost- 
baar punt toegevoegd aan de totaalskore 
van de zandvoorters, die daarmee niet 
ontevreden zullen zijn. Lugdunum, dat 
onlangs ook al een van de topploegen 
op de knieën dwong, had evenmin te 
klagen over de 1-1 einduitslag. De ploe- 
gen die onder stralend voetbalweer aan- 
traden bij de gloednieuwe akkommoda- 
tie in Leiden, waren ook wat skorings- 
kansen betreft volledig aan elkaar ge- 
waagd. 

De zandvoorters, die Steef Water weer 
in de gelederen hadden, begonnen fris 
van de lever en aanvallend, maar kre- 
gen weinig ruimte van de Lugdunum- 
defensie. De beste kansen schiepen zich 
Mario van Meelen en Steef Water, maar 
resultaat leverde het niet op. Ook de 
leidse spitsen zagen geen gat in de stugge 
afweer van de badplaatsbewoners. En 
eenmaal in schietpositie zochten ze het 
doel doorgaans te hoog. Vlak voor het 
rustsignaal mochten ze een tweetal hoekschoppen en enkele vrije trappen 
nemen, maar dat bracht evenmin ver- 
andering op het maagdelijke skore- 
bord. 

In de tweede helft wisten Jos van der 
Meij, Mario van Meelen en Marcel 
Schoorl dicht in de buurt van een ope- 
ningstreffer te komen, maar een goede 
afronding bleef uit. De Leidenaren 
konden daarentegen de armen juichend 
in de lucht steken toen Frans de Rijk 
na 10 minuten een strafschop koeltjes 
benutte. Nog geen zes minunten later 
was de stand weer gelijk. Frans Makau 
gaf een droompass aan van Meelen die 
de bal ditmaal zonder aarzelen achter 
de Lugdunumkeeper deponeerde. On- 
danks verwoede pogingen van beide 
rivalen kwam in die 1-1 stand geen ver- 
andering meer. A.s. zondag brengen de meeuwen een 
bezoek aan SEW te Nibbixwoud. Een 
goede gelegenheid voor de zandvoorters 
om definitief afscheid te nemen van de 
staartploegen. 

De stand in de eerste klasse A is nu als volgt: 


JOS 


16 


21 


AFC'34 


15 


20 


DWS 


16 


20 


Stormvogels 


16 


18 


DRC 


16 


16 


Zandvoortmeeuwen 


14 


14 


SDW 


15 


14 


Lugdunum 


16 


14 


Spartaan 


14 


13 


DCG 


15 


13 


Aalsmeer 


15 


12 


SEW 


15 


12 


NFC 


15 


11 ï. Geef ze lucht 

Giro 55 055 Leusden ^^ 

Astma RmdslT 


• Uit de afgelopen dagen valt weer 
een brutale poging tot oplichting te 
melden. Twee onbekende jongemannen 
kwamen aan de deur bij een 76-jarige 
zandvoortse in de Haltestraat met de 
mededeling dat haar woning een op- 
knapbeurt nodig had. Maar voor niets 
gaat de zon op, zij wilden wel kontan- 
ten zien. Toen de vrouw te kennen gaf 
geen geld in huis te hebben, werd zij 
dringend verzocht onmiddellijk haar 
spaarcentjes van de bank te halen. De 
reparatie zou een bedrag van f 1.300,- 
vergen. De zandvoortse vond het ech- 
ter raadzaam eerst een buurvrouw te 
raadplegen. Toen die een kijkje kwam 
nemen, kozen de oplichters het haze- 
pad. De recherche tast nog in het duis- 
ter over hun identiteit. 

• Het blijft verstandig alert te zijn op 
uitslaand vuur. Aan de vondellaan bij 
het zwembad ging vorige week 200 m2 
helm in vlammen op nadat uit een pas- 
serend auto een rotje was gegooid. In 
de duinen achter de Keesomstraat en 

-aan de Q. van UffDrdlaan moest de 
brandweer resp. 300 m 2 en 100 m2 
duinbeplanting blussen. Oorzaak ver- 
moedelijk met vuur spelende kinderen. 
Van een heel andere orde waren de 
vlammen in een vuillaadbak aan de 
Bakkerstraat en twee brandende brom- 
fietsen aan Raadhuisplein en Diaconie- 
huisstraat, Niet onvoorzichtigheid maar 
moedwillige brandstichting wordt daar- 
bij vermoed. 
o A.s. zondag 20 maart gaat de 17e 
strandloop Zandvoort en de halve ma- 
rathon Zandvoort-IJmuiden van start. 
Gemeld wordt dat er i.v.m. het gunstige 
tij gelopen kan worden op stevig zand. 
De volgende afstanden zijn in het pro- 
gramma opgenomen: 
4 km. junioren t.e.m. 12 jaar, start 1 1.00 
uur, inschrijfgeld f 3,-; 4 km. senioren, 
start 1 1.00 uur,f 4,-; 8 km. senioren 
start 1 1.05 uur,f 4,-; 21 km. senioren, 
start 11.05 uur,f 7 ',-. 
Er is geen tijdslimiet en dat betekent 
dat ook wandelaars aan hun trekken 
kunnen komen op de 4 en 8 km. Een 
fraaie herinnering is beschikbaar voor 
alle deelnemers. De inschrijving vindt 
plaats vanaf 10.00 uur aan de loketten 
op de Rotonde bij hotel Bouwes, het 
startpunt voor de lopers. Deelnemers 
aan de halve marathon kunnen zich 
in laten schrijven bij strandpaviljoen 
't Trefpunt no. 8 vanaf 10.00 uur. de jong en van caspel ontzenuwen 

redenering van b & w 

inzake benoeming van ambtenaren WB omroepers Vvd-fraktiei/oorzitster Rita de Jong en 
raadskollega Frits van Caspel hebben in 
een schrijven aan b en w van Zandvoort 
niets heel gelaten van het antwoord dat 
het kollege op door hen gestelde vragen 
gegeven had. 

Die vragen hadden betrekking op het 
zonder inspraak benoemen van een nieu- 
we chef algemene zaken en een zonder 
overleg doorgevoerde reorganisatie van 
die dienst. In het antwoord, dat in zijn 
regenteske toonzetting grote ergenis 
verried, beriep het kollege zich vooral 
op de privacy van de betrokken ambte- 
naren. Dat was de voornaamste aanlei- 
ding om volstrekte geheimhouding te 
koesteren. Na de openbare vragen van 
de vvd-fraktie, die geen reden zag om 
de pers onkundig te laten, besloten b 
en w ook in het openbaar via de pers 
te reageren. 

Volgens de Jong en Van Caspel blijkt 
daaruit dat het privacy-argument een 
minder hoge prioriteit heeft dan b en w 
in eerste instantie aangaven. Om de 
schijn van ongerechtigheid te vermij- 
den vonden de bestuurders het niet 
juist beantwoording achterwege te la- 
ten. Ironiese konklusie van de Jong 
en Van Caspel: een raadslid zal zich 
voortaan wel tweemaal bedenken om 
zijn vragen niet aan de pers te sturen. 

De gestelde vragen waren, zo zeggen de 
vvd-ers, uiterst zorgvuldig geformuleerd. 
Ze mochten dan ook vertrouwen op de 
'wijsheid van de bestuurders' om de pri- 
vacy van het personeel bij hun beant- 
woording in de gaten te houden. De libe- 
ralen vragen zich af of zij daarin niet 
bedrogen zijn uitgekomen, want b en w 
hebben geheel overbodige mededelingen 
gedaan over personen en situaties. De 
vvd-ers kaatsen het balletje met andere 
woorden sierlijk terug. 

Het kollege leverde verder kritiek op 
het gebruik van het vragenrecht door 
de grootste fraktie. Die had stilletjes 
haar licht op moeten steken bij deze of 
gene wethouder. Dat is evenwel ge- 
beurd, aldus de Jong en Van Caspel, die 
van 'al dan niet voorgewende onwetend- 
heid' spreken en van een 'kommunikatie- 


• De Partij van de Arbeid afdeling Zand 
voort belegt op donderdag 17 maart a.s. 
om 20.00 uur in het Gemeenschapshuis 
een openbare afdelingsvergadering waar 
ook al over de huidige en toekomstige 
energievoorziening gesproken wordt. 
Ton Effern en Joop Pennings, goed 
thuis op het gebied van de alternatieve 
energiebronnen, leden van de werkgroep 
energiediskussie, zijn er bij aanwezig. 
Als uitvloeisel van de diskussie kan het 
thema van de burgelijke ongehoorzaam- 
heid aan de orde komen. Ook die dis- 
kussie is te belangrijk om alleen aan 

de deskundigen over te laten. 

• Hedenavond komt de Stuurgroep 1 
en 2 persoonshuishoudens bijeen. Of- 
ficieel staat op de agenda: de rijksbij- 
drage voor 1983, verbouw of nieuw- 
bouw Groot Kijkduin, en mogelijke 
flatsplitsing. Maar de werkgroep huis- 
vesting Zandvoort heeft al laten weten 
dat zij nog wel wat andere appeltjes te 
schillen heeft. Die vindt dat het werk 
van de Stuurgroep feitelijk onmogelijk 
gemaakt wordt door het gemeentebe- 
stuur. De werkgroep zal daarom zeker 
het funktioneren van de Stuurgroep 
aan de orde stellen. Verder staat op het 
verlanglijstje een diskussie over het door 
het kollege gekozen struktuurstudiemo- 
del, rapportage over de woondistributie 
en over de bouwplannen. 

jmtas i Rita de Jong en Frits van Caspel: venijn en ironie stoornis in uw kollege'. Principieel stel- 
len ze dat het recht van vragenstellen 
zich sinds jaar en dag ontwikkeld heeft 
tot een niet onbelangrijk instrument om 
het kollege te kontroleren en op onder- 
delen van beleid invloed uit te oefenen. 
'Wij kunnen, zo melden ze venijnig, be- 
zwaarlijk rekening houden met opvattin- 
gen uwerzijds over de wijze waarop u 
door de raadsleden gekontroleerd wenst 
te worden.' 

Ook de feitelijke tegenwerpingen van 
b en w vinden geen genade in het oog 
van beide liberalen en worden met het 
nodige sarkasme onder tafel geveegd. 
De Jong en Van Caspel zijn van mening 
dat de medezeggenschapskommissie wel 
degelijk ingeschakeld had dienen te 
worden. 'De gesprekken tussen de ge- 
meentesekretaris en de huidige chef al- 
gemene zaken zijn ongetwijfeld zeer 
nuttig geweest, maar kunnen moeilijk 
worden aangemerkt als een vervanging 
van een inspraak-kommissie'. 

Ongenuanceerd noemden b en w de li- 
berale stelling over een modern demokra- 
ties personeelsbeleid. 'Een slag in de 
lucht', zeggen De Jong en Van Caspel, 
laat het kollege zijn tegenwerpingen eerst 
maar eens in begrijpelijk verband zetten 
en van enige motivering voorzien. 'Daar- 
entegen staat vast dat de door u gevolg- 
de procedure heeft geleid tot gevoelens 
van onbehagen en frustratie bij een deel 
van het gemeentepersoneel.' De libera- 
len weigeren tot slot ermee akkoord te 
gaan dat b en w de reorganisatie van de 
afd. algemene zaken op eigen houtje 
hebben uitgevoerd. 'U hanteerde, zo 
schrijven ze, tot dusver een soort 'piep- 
systeem, d.w.z. dat u aannam dat alles 
goed ging zolang niemand iets van zich 
liet horen. Maar dat heeft weinig te ma- 
ken met een behoorlijk personeelsbe- 
leid.' 

Het ongezouten antwoord van de Jong 
en Van Caspel laat zien dat in ieder ge- 
val een deel van de vvd-fraktie in een 
principiële kwestie zonder direkte poli- 
tieke gevolgen in staat is kwalitatief 
hoogstaand verweer te bieden tegen 
onbenullige, gemakzuchtige en niette- 
min arrogante kollegeuitspraken. Het 
valt echter nauwelijks te verwachten 
dat de dagelijkse bestuurders de libe- 
rale terechtwijzing op waarde zullen 
schatten. Voor kennisgeving aannemen, 
dat gaat nog net. Met knarsende tanden 
uiteraard. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 GEVONDEN VOORWERPEN Menig verloren voorwerp of zoekgeraakt 
huisdier komt via de politieburelen 
weer in het bezit van de rechtmatige 
eigenaar. Het loont vaak de moeite om 
even op te bellen of langs te gaan bij 
het buro aan de Hogeweg, tel. 13043. 
In februari zijn daar de volgende ob- 
jekten genoteerd; 

papagaai, zilver ringetje, wollen muts, 
armbanden honden, damesschouder- 
tasje; identiteitskaartje, spijkerbroek 
in Hemazak, brillen, handschoenen, 
engels rijbewijs, rok, horloge, portemon- 
nees, sporttas, kentekenplaat, wijnkel- 
ken, griekse munt, armfietslicht, sleu- 
tels en gouden collier. 
Kijkdagen voor gevonden fietsen zijn 
nog altijd op iedere 2e en 4e woensdag 
van de maand tussen 14.00 en 15.00 
uur. GEZOCHT z.s.m. WERK 
op het strand. 
Ruim 10 jaar ervaring 
—stoelen, onderhoud, bou- 
wen en afbreken—. 
Tel. 1 2343 of brieven on- 
der nr. 211 buro van dit 
blad. 

Hou de avond 
van 21 maart 
vrij ! A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 
zandvoortse kickboksers stalen show 
ondanks verlies Vorige week maandag bewees de Aca- 
demy of Asian Fighting Arts (afafa) dat 
haar ster niet voor niets zo snel stijgt in 
het wereldje van de kickboksers. 

De wedstrijdavond in gebouw de Hoek- 
steen in Amsterdam-west was eigenlijk 
gereserveerd voor de onderlinge duels 
van debutanten, kickboksers die voor 
het eerst hun entree maken in de ring. 
De faam was de zandvoorters blijkbaar 
vooruit gesneld, want de organisatoren 
aarzelden niet de nieuwelingen uit de 
badplaats in het perk te laten treden 
tegen ervaren boksers. Afafa-debutan- 
ten M. Ceyran, NihatCakiren Fouat 
Krim gingen in het geweld ten onder, 
zij het dat daar een paar diskutabele scheidsrechterlijke beslissingen voor 
nodig waren. Techniek en mentaliteit 
van de zandvoorters was echter zo voor- 
treffelijk dat Afafa deze avond zonder 
omwegen werd uitgeroepen tot de 
meest belovende school. Verdiend, 
want de Academy stal de showen de 
gunst van een entoesiast publiek. 

In de eerste partij nam Ceyran het op 
tegen Reyn van Mejiro Gym. De aan- 
zienlijk grotere Mejiro-sporter bleek 
een navenant groter doelwit voor de 
aktieve Ceyran en had moeite het einde 
van de rondes te halen. De strijd tussen 
nieuwkomer en roetinier werd echter 
totaal onverwacht arbitraal op punten 
beslist in het voordeel van de laatste. eanduoartee hoeranr 1 
Nihat Cakir kwam wat laat op dreef te- 
gen de snelle Ubergen, kampioen van 
Chakuriki. De eerste twee rondes stond 
hij zijn opponent te veel bewegingsvrij- 
heid toe. Herstel volgde echter in de 
derde ronde. Cakir bracht de Chakuriki- 
vedette in grote moeilijkheden en volle- 
dig van de wijs, maar de tijd was te kort 
om het gevecht nog in zijn voordeel te 
kunnen beslissen. 

Hoogtepunten van de avond was de 
strijd tussen Krim en Brilleman van 
Mejiro Gym. De amsterdammer was 
veruit favoriet, maar tot veler verras- 
sing werd al vanaf het eerste begin dui- 
delijk dat hij niets had in te brengen 
tegen de geoliede zandvoortse vecht- 
machine. Fouat bouwde een soliede 
puntenvoorsprong op en bracht de op- 
getogen toeschouwers, die een flitsend 
schouwspel voorgetoverd kregen, op 
het puntje van de stoel. 

Het duel leek beslist, maar dertig sekon- 
den voor het slotsignaal klemde de uit- 
geputte Brilleman zich in wanhoop vast 
aan Krim en gaf hem een kopstoot. 
Buiten gezichtsveld van de scheidsrech- 
ter, zo moeten we aannemen, want de 
verwachte diskwalifikatie bleef uit. De 
zandvoortor die een moment van slag 
was, ging daarna onderuit door een 
worp. Trainer Koopman greep onmid- 
dellijk in en gooide de handdoek in de 
ring. Kommentaar van de Af af a-begelei- 
der: tiet is mijn taak om de gezondheid 
van de jongens te bewaken en vooruit- 
gang in nivo te realiseren. Dat vind ik 
van meer belang dan prestige of een ge- 
wonnen wedstrijd. Hoe andere trainers 
er over denken, daar heb ik geen bood- 
schap aan. Mijn jongens kunnen de vol- 
gende dag weer trainen, dat vind ik het 
belangrijkste. Dat Krim teleurgesteld is 
omdat ik hem niet door heb laten vech- 
ten, begrijp ik wel. Hij heeft duidelijk 
aangetoond sterker te zijn dan zijn te- 
genstander. Maar als een scheidsrechter 
niet ingrijpt bij eskalaties, dan doe ik 
dat', aldus Koopman. 83e jaargang no. 22 vrijdag 18 maart 1983 
eanduoarrse No 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdennout verschijnt dinsdags en vrijdaos. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
groen licht van welzijnskommissie 
voor jeugdwerk iwanowitch 

De kommissie pfanvoorbereiding speci- 
fiek welzijn, beter bekend als de wel- 
zijnskommissie, heeft een dermate posi- 
tieve indruk gekregen van de plannen 
van de stichting jeugdwerk Iwanowitch, 
dat zij het initiatief financieel wil laten 
steunen door de gemeente. 

Het gaat om een garantiebedrag van 
f6.700,- voor een eksperimentele pe- 
riode van 4 maanden, van mei tot en 
met augustus. Iwanowitch, zo genoemd 
naar de vroegere nogafabriek aan de 
Oranjestraat die de jongeren enige tijd 
bezet hielden, heeft voor de zomer- 
maanden een zo gevarieerd mogelijk 
minimumpakket aan aktiviteiten samen- 
gesteld. Film, toneel, het optreden van 
bands, diskoavonden en themabijeen- 
komsten zouden in de grote zaal of de 
ontmoetingsruimte van de Krocht plaats 
moeten vinden, de kindermiddagen in 
het Gemeenschapshuis. 

In het begeleidend schrijven bij het sub- 
sidieverzoek had de initiatiefgroep kri- 
tiek geleverd op de hoge huurprijs van 
gebouwde Krocht. De gevraagde f325,- 
per avond slokt bijna de helft van de 
subsidie op. Die prijs is veel te hoog 
voor een gemeenschapsvoorziening, 
vindt Iwanowitch. Ter vergadering bleek 
uit woorden van wethouder Jongsma 
dat het bedrag eksakt de onkosten dek- 
te, voornamelijk energiekosten voor 
licht en verwarming, verdienen deed 
niemand er iets aan. Volgens de jonge- 
ren zijn ze door deze uitgavenpost vrij- 
wel gedwongen over te gaan tot kom- 
merciele aktiviteiten en blijft er nau- 
welijks ruimte over voor andersgerichte 
projekten, wat toch de opzet was. Jongs- 
ma beloofde te zullen bezien of de zaal- 
huur niet naar beneden kan. Het benut- 
ten van de Krocht tijdens de zomer is 
immers een ekstraatje, omdat het ge- 
bouw in die tijd gewoonlijk leeg staat. 

De vergadering stoeide ook enige tijd 
met de hoogte van de subsidie en de 
duur van het eksperiment. Een aantal 
leden, waaronder raadslid Aukema, 
wilde niet in één keer het reservepotje 
voor nieuwe aktiviteiten (f 8.000.'-) om- 
keren voor het jongerenwerk. Zij voel- 
den er meer voor subsidie en eksperi- 
menteertijd te halveren. De kommissie 
was echter van mening dat Iwanowitch 
in dat geval geen echte kans kreeg om 
te slagen, bekendheid te krijgen en vol- 
doende publiek te trekken. Als b en w 
ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. 


8 maart — 14 maart 1983. 

ondertrouwd: Wim Teeuwissen en 
Gladys Patricia Hornung. 

geboren: Ingeborg Lysandra doch- 
ter van R.L. Ovaa en M.S. van den 
Broek. 

overleden: Hendrik van Rijgersma, 
oud 78 jaar; Elisabeth Paauw, oud 80 
jaar; Hendrik Johannes Draaijer, oud 
73 jaar. 
adviesdieirslèrt jeugdwerk krijgt vier maanden de tijd om zich te bewijzen en de raad akkoord gaan zal het proef- 
projekt pas na vier maanden beoordeeld 
worden. Mocht dat positief uitvallen 
dan kan het, zo wordt algemeen ver- 
wacht, uit het oogpunt van behoorlijk 
bestuur nauwelijks meer teruggedraaid 
worden en zal de gemeente ook voor 
het vervolg over de brug moeten komen. 

SUBSIDIE VOOR ENQUÊTE 
KINDEROPVANG 

De kommissie oordeelde ook welwil- 
lend over de plannen van de werkgroep 
kinderdagverblijf om per enquête de 
behoefte van de zandvoorters aan kin- 
deropvang te peilen. De gemeente zou 
de lasten voor de stensils en de versprei- 
ding moeten dragen, enkele honderden 
guldens die de kommissie welbesteed achtte om eens en voorgoed duidelijk- 
heid te krijgen over deze steeds weer 
opduikende vraag. Een komputerlijst 
van alle gezinnen met kinderen tot 6 
jaar krijgt de werkgroep echter niet. 
Dat kost zeker f 750,- terwijl huis-aan- 
huis verspreiding aanzienlijk goedkoper 
is. Met de mensen die in beginsel posi- 
tief reageren op de enquête zal beke- 
ken moeten worden of men financieel 
bereid is de kosten van kinderopvang, 
in welke vorm dan ook, op te brengen. 
De gevraagde toezegging om de vrijko- 
mende Josina v.d. Endenschool te mo- 
gen gebruiken kreeg de werkgroep niet 
los van wethouder Jongsma, daar staan 
wel meer gegadigden voor te dringen. WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 134S9 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoerartf toonen vindt circuitstunt levensgevaarlijk s A.s. maandag 21 maart organiseert 
de Stichting WEL om 20.00 uur in wijk- 
centrum 'tStekkie een kabaretavond. 
Optreden zal de groep 'de ziekte van 
Tourette' die de gezondheidszorg snedig 
op de hak neemt. De kabaretiers staan 
borg voor vele vrolijke momenten en 
menig muzikaal intermezzo. De avond 
begint meteen kort vergadergedeelte 
waarin u onder andere kunt kennisma- 
ken met de beide nieuwe huisartsen in 
Zandvoort-noord. De toegang is gratis. 

• De Zandvoortse Postzegel klup houdt 
op zondag 27 maart a.s. een postzegel- 
en muntenbeurs. Verzamelaars en be- 
langstellenden komen dan samen in 
het Gemeenschapshuis tussen 12.00 en 
17.00 uur. Voor leden is de toegang 
kosteloos, niet leden betalen één 
recente hollandse gulden. 

e Het zandvoorts komité van het na- 
tionaal Rheumafonds zegt dank aan alie 
zandvoorters voor hun vrijgevigheid en 
aan de kollektanten voor hun inspan- 
ningen tijdens de onlangs gehouden 
huiskollekte. Er is een totaalbedrag van 
f4.271,63 opgehaald. •— V 
Op 4 april, 2e paasdag, zal tijdens de 
nationale autoraces op het circuit van 
Zandvoort net als vorig jaar de belgiese 
stuntman Alain Vinex zijn leven in de 
waagschaal stellen. Hij doet er zelfs nog 
een schepje bovenop, ditmaal knalt hij 
met zijn auto maar liefst door twee bus- 
sen tegelijk heen. Als de organisatoren 
tenminste een vergunning voor dit spek- 
takel krijgen, maar dat zal wel geen 
probleem zijn bij het huidige kollege 
dat hetcircuitbedrijf in alles terwille is. 

Vorig jaar raakten door rondvliegende 
onderdelen van de bus en versplinterd 
glas drie toeschouwers en de waaghals 
zelf gewond, zij moesten zich onder mediese behandeling laten stellen. 
Pvda-fraktie voorzitter Toonen leverde 
toen schriftelijk een aantal vragen in 
bij b en w over de gang van zaken. Na 
ruim 2 maanden meldde Machielsen 
dat de Cenav vergeten had een vergun- 
ning te vragen, wat naar de letter van 
het kontrakt vereist was. I n het ver- 
volg zou men beter opletten, maar al 
te moeilijk moest men er niet over doen, 
ook muziekkorpsen traden er soms op 
zonder vergunning. 

De pvda-er is niet van plan dit keer met 
de armen over elkaar toe te zien. Er van- 
uitgaand dat nu wel toestemming ge- 
vraagd zal worden, omdat dit soort eve- nementen niet is opgenomen in de over- 
eenkomst tussen Cenav en gemeente, 
zegt hij zich tegen een positief ant- 
woord van b en w te zullen verzetten. 
'Het gaat hier om een oneigenlijk ge- 
bruik van de racebaan, het heeft niets 
met autosport van doen en gebleken is. 
dat er ongelukken bij kunnen gebeuren. 
Dat men dat aanmoedigt, dat iemand 
met zijn leven speelt, daar zet ik trou- 
wens toch al vraagtekens bij.' 

Volgens circuitvoorlichter Buwalda 
heeft men wel enige lering getrokken 
uit de gebeurtenissen van VDrig jaar. 
'Eerlijk gezegd, er gebeurt eigenlijk 
nooit iets ernstigs, die man treedt vaak 


gewoon op op marktpleinen en zo. 
Maar om alle gevaar voor het publiek 
uit te bannen doen we het deze keer 
toch een beetje anders. Niet meer voor 
de hoofdtriburte, maar op het rechte 
eind naar de tarzanbocht. Wel zicht- 
baar voor de mensen natuurlijk, maar 
op de plek van de stunt zelf zullen aan 
weerszijden geen toeschouwers staan. 
Bovendien gaat er een veiligheidskooi 
omheen'. 

Op de afdeling algemene zaken ter sekre- 
tarie is op dit moment overigens nog 
niets bekend van een aanvraag voor 
een vergunning. zov lief in jubiieumvoorstelling 
:s aan het toeval over 
kerkdiensten Maandagavond vierde de Zandvoortse 
Operettevereniging in de Haarlemse 
Stadsschouwburg haar 35-jarig bestaan 
met de opvoering van 'Der Zarewitsch' 
van Franz Léhar in de regie van Rudolf 
Vogler. Het openingswoord werd ge- 
sproken door de penningmeester van 
de vereniging, de heer Evert van Huizen, 
die in het bijzonder de afgevaardigden 
van de zusterverenigingen en van de 
Bond van Amateur Opera- en Operette- 
gezelschappen (Boog) welkom heette. 

'Vijfendertig jaar zegt op zich zelf niets, 
vijfendertig jaar Z.O.V. des te meer', al- 
dus spreker, die aan het slot van zijn toe- 
spraak opmerkte dat de op te voeren ope- 
rette een van de weinige was zonder hap- 
py end. 

mevr, kraan-meeth 

In het kort komt de inhoud op het vol- 
gende neer: de vader van de zarewitsch 
Aljoschka wil dat hij in het huwelijk 
treedt met een prinses, maar aangezien 
deze niets van vrouwen wil weten moet 
daar iets op gevonden worden. Een als 
kozak verklede danseres wordt bij 
hem toegelaten teneinde hem gevoelig 
te maken voor het schone geslacht 
waarna ze spoorslags moet verdwijnen. 
Dat laatste gebeurt echter niet want ze 
worden verliefd op elkaar, vertekken 
naar Napels en brengen daar de mooiste 
tijd van hun leven door. Maar wanneer 
de czaar plotseling komt te overlijden 
moet Aljoschka afscheid nemen van zijn 
geliefde Sonja omdat het vaderland 
hem nodig heeft. 

De hoofdrollen werden voortreffelijk 
vertolkt door de gasten, de tenor Harm 
van Halteren en de sopraan Carla van 
Lingen, die zowel in de duetten als af- 
zonderlijk blijk gaven van uitstekende 
vokale kwaliteiten. Hun prestaties dwon- 
gen des te meer bewondering af omdat 
zij het moesten opnemen tegen een veel 
te luid spelend Amsterdams Promenade 
Orkest. Ook de andere solisten, onder- 
wie Jan van der Werff en I neke Groen, 
hadden met dit euvel te kampen maar 
beiden slaagden er desondanks in het 
publiek te laten genieten van hun wel- 
luidend gezang en komies akteertalent in 
de kostelijke uitbeelding van resp. de 
lijflakei Iwan en diens vrouw Masja. 
Over akteertalent gesproken, een ver- 
rassing was Tons Kaspers als de warmbloe- 
dige Italiaan Bordoio. Gerry van Eig 
had alles mee om de Napolitaanse Lina 
gestalte te geven, terwijl de rol van 
grootvorst Wim van der Moolen op het 
lijf was geschreven. Verder werkten mee 
Cor Bol, Nico Oudshoorn, Piet Harder, 
llonka Lukkassen, Fini van der Meulen, ■■r^^sssssgsjm r^ 
'X? streven naar perfektie werd ruimschoots beloond Nora Lodder, Chiel Roggekamp en 
John van der Klauw. De ziek geworden 
Jobs van Ommeren was vervangen door 
Nel Keesman. 

Het was duidelijk dat 'Der Zwarewitsch' 
grondig was voorbereid. Opvallend wa- 
ren de fraaie dekors, de schitterende 
kostuums van de dames, de prachtige 
blauwe uniformen van de kozakken 
waarin ook de vijftien leden van het 
Zandvoorts Mannenkoor en hun diri- 
gent Dico van Putten gestoken waren, 
die met een a kapella optreden een 
open doekje kregen. Ook de kozakken- 
dans door kursisten van de Amateur 
Theaterschool Amsterdam met mede- 
werking van de Nationaal Balletdanser Martin van der Bas kreeg een waarde- 
rend applaus. 

Ook waren er waarderende woorden 
en wel van de heer Kost van 'Boog' die 
na afloop van de voorstelling de dames 
Mary Bos, Nel Keesman, Mary Keur en 
de heren Salomon Druijf en Wim van 
der Moolen een oorkonde en bloe- 
men overhandigde voor hun 35-jarig 
lidmaatschap. Mevrouw Duker werd 
gehuldigd omdat zij de 25 jaar als koor- 
lid had volgemaakt en mevrouw Trou- 
pée in verband met haar verdiensten 
voor de Z.O.V. gedurende haar 30-ja- foto bernhard steenman rig bestuurslidmaatschap. En toen was 
het woord aan voorzitter Jan van der 
Werff die met bloemen dank bracht 
aan allen die deze jubileum-voorstelling 
tot zo'n groot sukses hadden gemaakt. 
En omdat we de ons toegemeten plaats- 
ruimte toch al hebben overschreden 
kunnen we ook nog wel even vertellen 
wie dat waren: regisseur Rudolf Vogler, 
repetitor Dico van Putten, dirigent 
Bert van Poelgeest, choreografe Grete 
Kieser, assistent regisseuse liona Buik- 
stra en souffleuse Mieke van der Swart, 
ïfcltfÊiiiï • Met ingang van 22 maart a.s. zullen 
er in het Gezondheidscentrum aan het 
Beatrixplantsoen elke dinsdagavond 
yogalessen gegeven worden van 19.30 
tot 21.00 uur. De lessen staan onder 
leiding van Dik Al, gediplomeerd yogale- 
raar uit Lisse. Het gaat om hatha-yoga, 
dat als stelsel van lichaamsbewustwor- 
ding ook door veel artsen wordt aanbe- 
volen. Ontspanning is een van de effek- 
ten. Dik Al voelt er weinig voor te ver- 
vallen in oosterse mystiek, maar zoekt 
juist de raakvlakken met de westerse 
kuituur. Naast de hatha-yoga is het 
dan ook zijn bedoeling voor geïnteres- 
seerden avonden te organiseren over 
de achtergronden van yoga en het om- 
gaan daarmee in de moderne tijd. Ieder- 
een is welkom voor een introduktieles, 
op 22 maart of daarna. Voor meer infor- 
matie kunt u schrijven of bellen naar 
Dik Al, Ooievaarstraat 247, 2162 XM 
Lisse, tel. 02521-1 67 84. o A.s. zondag 20 maart gaat de 1 7e 
■strandloop Zandvoort en de halve ma- 
rathon Zandvoort-IJmuiden van start. 
Gemeld wordt dat er i.v.m. het gunstige 
tij gelopen kan worden op stevig zand. 
De volgende afstanden zijn in het pro- 
gramma opgenomen: 

4 km. junioren t.e.m. 12 jaar, start 11.00 
uur, inschrijfgeld f 3,-; 4 km. senioren, 
start 1 1.00 uur, f 4,-; 8 km. senioren 
start 1 1.05 uur,f 4,-; 21 km. senioren, 
start 11.05uur,f 7,-. 

Er is geen tijdslimiet en dat betekent 
dat ook wandelaars aan hun trekken 
kunnen komen op de 4 en 8 km. Een 
fraaie herinnering is beschikbaar voor 
alle deelnemers. De inschrijving vindt 
plaats vanaf 10.00 uur aan de loketten 
op de Rotonde bij hotel Bouwes, het 
startpunt voor de lopers. Deelnemers 
aan de halve marathon kunnen zich 
in laten schrijven bij strandpaviljoen 
't Trefpunt no. 8 vanaf 10.00 uur. zomerkermis 

op boulevardterrein NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. 
De kermis krijgt deze zomer eindelijk de ruimte. Niet aan de Prinsesseweg waar 
het pretbedrij f vroeger bivakkeerde voordat het op het troosteloze N.S. terrein 
aan de van Speijkstraat belandde, maar op het sinds jaar en dag braakliggende 
stuk grond aan de kop van de van Lennepweg. Er is lang sprake van geweest 
dat op die plek bij de boulevard het kasino een riant onderkomen zou krijgen, 
de legale gokbazen hadden er zelfs een optie op. Nu komt er minder sjiek, maar 
misschien wel zo vrolijk vertier. Het terrein is onlangs op kosten van de eks- 
ploitan t(en) volledig geëgaliseerd. HERVORMDE KERK 
zondag 20 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. D. Groeneboer uit Haar- 
lem. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 20 maart a.s.: 
10.00 uur : Ds. D. Groeneboer uit Haar- 
lem. 

PROTESTANTENBOND 
zondag 20 maart a.s.: 
10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen n.h. 
Bentveld. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 19 maart a.s.: 

19.00 uur: eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 20 maart a s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur . eucharistieiviering mmv. 

St. Ceacilia koor. 
waterstanden mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


19 


06.17 


14.17 


18.29 


02.30 


20 


06.52 


14.52 


19.09 


03.11 


21 


07.31 


15.31 


20.02 


04.03 


22 


08.20 


16.21 


21.12 


05.12 


23 


09.37 


17.39 


22.34 


06.34 


24 


11.12 


19.12 


23.59 


07.59 


25 


— .— 


07.59 


12.46 


20.47 


26 


01.23 


09.23 


13.59 


21.59 


27 


02.23 


10.22 


14.42 


22.42 


28 


03.03 


11.03 


15.16 


23.15 


29 


03.40 


11.40 


15.54 


23.52 


30 


04.26 


12.27 


16.37 


00.37 


31 


04.59. 


12.59 


17.20 


01.20 helanyrijke adressen 
'14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Fl interman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renault* 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13 185 
werkgroep huisvesting: waarom 
zitten we hier eigenlijk nog? 
familieberichten I 
De werkgroep Huisvesting heeft afgelo- 
pen dinsdag bij monde van Harpert van 
Tetterode fel protest aangetekend te- 
gen de wijze waarop het gemeentebe- 
stuur met de besluitvorming omspringt. 

De Stuurgroep Huisvesting 1- en 2-per- 
soonshuishoudens, waar do werkgroep 
deel van uitmaakt, is een adviesorgaan 
van de gemeente. Maar volgens van 
Tetterode wordt de Stuurgroep sinds 
de politieke machtswisseling gekonfron- 
teerd met zaken die al zo goed als be- 
sloten zijn. Van de adviestaak komt zo 
niets terecht, men wordt voor voldon- 
gen feiten geplaatst. 

Het meest duidelijk was dat naar de 
mening van de werkgroepwoordvoerder 
in het geval van Groot Kijkduin, maar 
ook ten aanzien van andere punten op 
de agenda, waarvan de stukken niets 
eens toegevoegd waren, gold dat er voor 
de Stuurgroep nog maar weinig te stu- 
ten overbleef. 'Anderhalf jaar lang heb- 
ben we hier zitten zwoegen om zover 
te komen dat Groot Kijkduin verbouwd 
kon worden. Uit de krant moeten we 
lezen dat b en w nu kiezen voor sloop 
en nieuwbouw. Wat zitten we hier dan 
te doen? ' aldus van Tetterode. - 

Voorzitter Jongsma en chef^volkshuis- 
vesting Heemskerk bezwoeren dat er nog 
helemaal geen beslissing gevallen was, 
integendeel: de voorkeur van b en w 
was al in de raadskommissie algemene 
zaken en ruimtelijke ordening omgebo- 
gen tot een 2-sporenbeleid, nieuwbouw 
of verbouw van het voormalige kinder- 
tehuis. Een op zijn minst dubieus ver- 
weer want de kommissie az/ro had wel 
degelijk voor nieuwbouw gekozen, de 
verbouwplannen moesten bestekklaar 
gemaakt worden om in geval uan nood 
niet wéér naast het net te vissen. Stuur- 
groeplid Storm gaf een nieuwe moge- 
lijkheid aan: het pand met eenvoudige 
aanpassingen bewoonbaar maken. Daar 
bleek sinds enige tijd een rijksbijdrage 
voor verkrijgbaar. De Stuurgroep kon 
zich wel vinden in dit inmiddels 3-spo- 
renbeleid, kan dat binnenkort misschien 
zelfs uitbreiden tot een 4-sporenbeleid ; 
want de werkgroep huisvesting zal bin- 
nen enige weken nog een alternatief op 
tafel leggen, zo meldde van Tetterode. 

In een rijkscirkulaire, die de leden van 
het adviesorgaan ook al niet ontvangen 
hadden, wordt overigens reeds gerept 
van het opheffen van de Stuurgroepen 
voor 1-2 p. huishoudens. Althans het op- 
gaan in een bredere gemeentelijk advies- 
groep, de rijksbijdrage wordt afge- 
bouwd. Wel aardig, vonden de leden, als 
de Stuurgroep over haar eigen ophef- 
fing en een eventueel vervolg nog iets 
te zeggen kreeg, Op 13 april zal het 
onderwerp op de agenda staan. Tevens 
wordt dan op uitdrukkelijk verzoek van 
de werkgroep huisvesting de funktie 
van de Stuurgroep besproken. Ook de 
overige deelnemers wilden wel graag 
weten waar men nu aan toe is. De taak 
en positie van deJStuurgroep in het ge- 
meentelijk beleid is, zo menen ze, aller- 
minst duidelijk. 

Maar dat komt, dunkt ons, omdat dit 
kollege, zoals bij herhaling gebleken is, 
het liefst zijn eigen adviseur is. En daar 
verhelpen zelfs geen dozijn diskussies 
iets aan. 


van Tetterode: anderhalf jaar voor niks zitten zwoegen hier 

staat 
uw 

brief Geachte redaktie, 

Naar aanleiding van uw artikel over de 
wijkraad Nieuw Noord, willen wij het 
volgende onder uw aandacht brengen. 

Het Aktiviteitencentrum 't Stekkie or- 
ganiseert namelijk al lange tijd diverse 
ontspanningsmogelijkheden voor de 
jeugd en wel; 

Op woensdagmiddag een knutselklub 
voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Op 
dinsdagmiddag en avond een" soos voor 
jong en oud, met gelegenheid tot tafel- 
tennis, kaarten, spelletjes enz. 
Op vrijdagavond speciaal voor de jeugd 
van 13 tot 18 jaar, ook gelegenheid tot 
tafeltennis enz. Deze vrijdagavond 
wordt door gemiddeld 35 jongeren be- 
zocht. 

U begrijpt onze verbazing over de op- 
merking van Jaap v.d. Oord dat er he- 
lemaal niets voor de jongeren uit de 
wijk wordt gedaan. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur, 
Sekr. A. Nijenhuis Naschrift redaktie : 

Het blijft altijd een vraag voor inter- 
viewer zowel als geinterviewde hoe de 
uiteindelijke tekst bij de lezer over- 
komt. Uit een langdurig gesprek ont- 
staat een verslag dat deels een selektie 
is van uitspraken, deels een samenvat- 
ting die zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het verhaalde. 
De redaktie wil er geen misverstand 
over laten bestaan dat wijkraadvoorzit- 
ter van der Oord zich tijdens het ge- 
sprek meermalen lovend heeft uitgela- 
ten over de initiatieven van het Stek- 
kie, dat onder allerbedroevendste om- 
standigheden het hoofd boven water 
tracht te houden. De opmerking dat er 
in nieuw noord niets is voor de jeugd 
van 12 tot 20 jaar had ondermeer be- 
trekking op de miserabele en zeker 
voor de jeugd weinig aanlokkelijke ak- 
kommodatie, waardoor ook moedige 
pogingen tot aktiviteit nauwelijks de 
kans krijgen tot een sukses uit te groei- 
en. Zonder nieuw wijkcentrum blijft 
het allemaal mondjesmaat. Een verwijt 
aan het adres van het buurthuisbestuur 
mag er echter niet uit gelezen worden. 
<?§ Na een langdurige ziekte is zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa 

JAN VISSER 

op de leeftijd van 78 jaar. 

M. Visser-Schafelner 

K. Visser 

A.C. Visser-Spreeuw 

Jan en Marga 

Mario 

Colinda en Bram 

2042 AX Zandvoort, 17 maart 1983 
Nassauplein 2 

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zand- 
voort. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag van 16.30 - 17.00 
uuren van 19.30- 20.00 uur en zaterdag van 16.30- 17.00 uur. 

De crematie zal plaatshebben op maandag 21 maart a.s. om 15.30 uur in 
het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. 

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer bij 
het crematorium. Bouwbedrijf lid NV O B VOOR AL UW • vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken win kei betimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al maar dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw.bv. 

Haarlem. ..meebterlottelcu.n 16 . . . . . 31 54 28. SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP 
Burg. Beecfcmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. ....de Amnesty- kaars brandt niet voor ons, 
maar voor de mensen die we niet uit de 
gevangenis hebben kunnen redden- die op 
weg naar de gevangenis zijn doodgeschoten, 
gemarteld, ontvoerd; voor de mensen die 
^verdwenen \ Daar brandt die kaars voor. GIRO 454000 
AMNESTY INTERNATIONAL groeten uit zandvoort brt ,\ ^S^Mba^s^als 
^ ,a>.- wc ? \JjH. '-•;'' ■t ■ ■ -i • 'i>:-j»-i 

L ,.*K -i^s* 


Een fraaie opname van 
een eveneens fraaie 
Boulevard de Favauge. 
Uiterst rech ts hotel 
"BellaStella", daar- 
naast het zomerver- 
blijf van de A mster- 
damse familie Bren- 
ninkmeijer. Het com- 
plex witte huizen 
werd ook 's winters 
bewoond, o.a. door 
het gezin Uppenkamp. 
Op de achtergrond de 
riante villa "Anker- 
duin " van de diaman- 
tair Asscher. WATERBEDRIJF ^ SPOELEN BUIZENNET 

Wegens het spoelen van het buizennet zal in 
de navolgende nachturen de waterdruk zeer 
gering zijn. 

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats 

in de periode: 

maandag 21 maart t/m vrijdag 25 maart a.s. 

van 23.30 tot 5.00 uur en 

maandag 28 maart t/m vrijdag 1 april a.s. 

van 23.30 tot 5.00 uur v.m. 

Het spoelen voor BENTVELD vindt plaats 
in de periode: 

dinsdag 5 april a.s. van 23.30 tot 5.00 uur 
woensdag v.m. 

Het spoelen voor ZANDVOORT NIEUW 

NOORD vindt plaats in de periode: 
woensdag 6 aprrl en donderdag 7 april a.s. 
van 23.30 tot 5.00 uur v.m. 

Men geLeve in deze perioden 's nachts zo 
weinig mogelijk water te tappen of anders 
wat water in voorraad te nemen. 

Te koop aangeboden 

DR. CA. GERKESTRAAT 
95 rd. Royale bovenwoning. 

Vraagprijs f 85.000,- 

Eigen geld f 8.000,- 

Maandlasten ca f 600,- 

(excl. belastingvoordeel) 

Inlichtingen en bezichtiging 

CENSE Makelaars o.g., tel. 1 26 14 HINDERWET ^ Burgemeester en wethouders van Zandvoort; 
gelet op artikel 37, eerste lid, van de Wet 
algemene bepalingen milieuhygiëne; maken 
bekend, dat zij voornemens zijn tot wijziging 
over te gaan van de door hen op 30 septem- 
ber 1976 onder nr. 3833 aan Shell Nederland 
Verkoopmaatschappij BV te Rotterdam ver- 
leende en bij besluit van 30 juli 1982 gewij- 
zigde vergunning ingevolge de Hinderwet 
voor een benzinestation annex wasinrichting, 
gelegen aan de Hogeweg no. 2 te Zandvoort. 

De reden hiervoor is dat uit een naar aanlei- 
ding van klachten ingesteld onderzoek is ge- 
bleken dat, met name door de wasinrichting, 
geluidsoverlast wordt veroorzaakt. 

De voorgenomen wijziging houdt het vol- 
gende in. Aan de bestaande zullen de navol- 
gende aanvullende voorwaarden worden 
verbonden: 

1. De geluidbelasting, afkomstig van de in de 
inrichting aanwezige installaties, alsmede 
veroorzaakt door de werkzaamheden, 
mag gemeten en beoordeeld volgens de 
Handleiding Meten en Rekenen Industrie- 
lawaai en de Circulaire Industrie-lawaai 
niet hoger zijn dan: 

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur 
50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur 
45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

2. Motoren, machines en toestellen moeten 
zonodig door toepassing van doelmatige 
trillmgsisolatoren zodanig zijn opgesteld, 
dat zich buiten de inrichting geen hinder- 
lijke trillingen kunnen voortplanten. 

3. De van de inrichting afkomstige piekge- 
luiden bij normaal bedrijf mogen het in 
voorwaarde 1 genoemde nivo met niet 
meer dan 10 dB(A) overschrijden. 

4. Tijdens het verrichten van werkzaam- 
heden moeten de deuren en ramen van de 
inrichting gesloten worden gehouden. 

De deuren mogen dan slechts worden 
geopend voor het onmiddellijk doorlaten 
van personen en goederen. 

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 31 
maart 1983 schriftelijk bij ons college wor- 
den ingebracht. 

Degene die een bezwaarschrift indient, kan 
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken. 

Zandvoort, 17 maart 1983. 
Burgemeester en wethouders voornoemd. 
De secretaris, De burgemeester, 
A.H. Merts. H. Machielsen 
IN DE PAASVAKANTIE NAAR 
PONYPARK SLAGHAREN. 

Dat is een belevenis ! 

Geopend vanaf 1 april. 

Entreeprijs f 9,- p.p. alle leeftijden. 

Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz. 

Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur 
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen). 

Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96 

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier ! 
Dagtocht 35 NS. Vrijdagavond 25 maart a.s. om 19.30 uur in Hotel Keur 

grote 
CULINAIRE MODESHOW m.m.v. Michaël kappers 
Herman Harms schoenen 

Kaarten a f 37,50 incl. 6-gangen-diner 
en levende muziek bij: tda bromet mode 
Grote Krocht 19 - 2042 LT Zandvoort 
Telefoon 02507 -178 78 
Handelsdrukwerk DRUKKER IJ Van Petegem 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort b.v. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jac Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telefoon 023-260633 Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. Installatie bureau 

OPOEHE1IE1N Bjy, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatJebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kameriingh onnesstraat 38 / zandvoort / 
telefoon 02507- 1 8484* 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 5H? omroepers 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 350,- 
De Drie Sterren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

tal. 023 - 31 14 60 
GEZOCHT z.s.m. WERK 
op het strand. 
Ruim 10 jaar ervaring 
—stoelen, onderhoud, bou- 
wen en afbreken—. 
Tel. 1 23 43 of brieven on- 
der nr. 21 1 buro van dit 
blad. A. Ritmen ■ 

1948 - 1983 

35 laar tandtechniker 

1973 - 1983 

Uenjaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 Stichting W.E.L. 
presenteert 

KABARET 
'De Ziekte van Tourette' 

a.s. maandag 21 maart, 20.00 
uur in 't Stekkie. v. d. Wertt 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 8 
ea winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 1 25 60 U ZIT OP DE EERSTE RANG. 
van het nieuws in Zandvoort wanneer u zich opgeeft voor een 
abonnement op de Zandvoortse Koerant. De handeling die u 
daarvoor moet verrichten is uiterst eenvoudig. U zendt onder- 
staande bon met uw naam en adres naar antwoordnummer 302 
en wij zorgen dat de koerant op dinsdag en vrijdag in uw bus rolt 
met informatie over de jongste gebeurtenissen in Zandvoort. BON voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken in 
een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse Koerant, 
antwoordnummer 302, 2061 XG Zandvoort of bel 02507 - 1 21 35. 

Naam: 

Straat: 

Postcode.: 

Daarna wens ik een abonnement : half jaar f 14,50 / jaar f 25,-. 
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw akseptgirokaart. 83e jaargang no. 23 dinsdag 22 maart 1983 
eanduüorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

scherpe omzetdaling winkeliers verwacht 
wanheer woningbouw stagneert Deze maand is een grootscheeps' onder- 
zoek naar de winkelstruktuui in Zuid- 
Kennemerland, de IJmond en de Meer- 
landen afgerond na bijna drie jaar stu- 
die. 

Het eindrapport, opgesteld in opdracht 
van de 12 gemeenten in het gebied, de 
provincie, het gewest Kennemerland, de 
Kamer van koophandel en het rijk, geeft 
een beeld van de detailhandelsituatie in 
1980 en de te verwachten ontwikkelin- 
gen. 

De meest opvallende voorspelling met 
betrekking tot Zandvoort luidt dat zon- 
der de uitvoering van de ter diskussie 
staande woningbouwplannen.de mid- 
denstanders over 12 jaar zo'n 15 tot 25 
°/o aan omzet zullen derven. Het inwo- 
nertal daalt dan met 2000, de zandvoor- 
ters besteden in 1995 19 miljoen gulden 
minder in de winkels. Dat heeft overi- 
gens niet alleen te maken met het te- 
ruglopend bevolkingsaantal maar ook 
met de steeds minder gunstige inkomens- 
ontwikkeling. 

Wat het winkelbeeld in 1980 betreft 
wijkt de badplaats" nogal af van de overi- 
ge gemeenten. De niet-dagelijkse goede- 
ren 'A' d.w.z. schoeisel, konfektie, teks- 
tiel, huishoudelijke en luukse-artikelen, 
sport- en kampeerartikelen, auto-acces- 
soires, foto- en film en dergelijke bepa- 
len in het centrum van de kustgemeen- 
te de helft van het winkelaanbod. Dat 
heeft ongetwijfeld te maken met het 
toerisme, dat van grootbelang blijft voor 
de neringdoenden. Zelfs zonder de hore- 
ka, een sektor die in het onderzoek bui- 
ten beschouwing blijft, heeft Zandvoort 
ongeveer een derde van de totèle omzet 
van 90 miljoen aan haar badgasten te 
danken. De ontwikkeling van het toe- 
risme moet dan ook met argusogen ge- 
volgd worden volgens de rapporteurs. 

Vanuit de konsument bezien is het ver- 
zorgingsnivo in de gemeente niet erg 
hoog. Dat betekent dat de gemeente- 
naren voor een groot aantal boodschap- 
pen niet in hun eigen dorp terecht kun- 
nen, maar het verderop moeten zoeken, 
wat flink wat reistijd kost. Er valt wei- 
nig aan te doen meldt het rapport, 
voor nieuwe vestigingen is een hoge om- 
zet noodzakelijk terwijl het er naar uit- 
ziet dat de bestedingen juist terug lo- 
pen. 

Uit een konsumentenenquete, onder- 
deel van de inventarisatie, blijkt dat 
de parkeermogelijkheden in het dorps- 
centrum niet erg gunstig beoordeeld 
worden. Verbetering daarvan is gewenst. 
ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. 


KAS^K;. ?<a|« m-»J^v- *«w ^ ._ f ,'> '•'* J / " ' '' ' '&'"' ' ' 

maar dat mag niet ten koste gaan van 
de grote groep klanten die te voet of 
per fiets het winkelcentrum bezoeken. 
Voor de dagelijkse inkopen maakt na- 
melijk driekwart van de eigen bewoners 
gebruik van deze eenvoudige vervoer- 
middelen. 

Als er de komende tien jaar plm. 1 000 
woningen bijkomen in de gemeente zal 
de omzetdaling veel minder zijn. Ge- 
schat wordt dat dan in 1995 geen 19 
miljoen achteruitgang te noteren valt, 
maar slechts 8 miljoen. Dat is dus afhan- 
kelijk van de 'ter diskussie staande 
bouwplannen', een term die veelvuldig 
opduikt in het eindrapport. Over de oor- 
zaken daarvan wordt echter niet gerept. 

Zoals bekend staat of valt woningbouw 
in Zandvoort met de gang van zaken 
rond het circuit en de geluidshinder. In 
de struktuurschets is een model gegeven 
waarin met behoud van het circuit toch BIJEENKOMSTEN 
RAADSKOMMISSIES 

Een tweetal kommissievergaderin- 
gen deze week. Morgen beziet de 
raadskommissie voor algemene za- 
ken en ruimtelijke ordening de voort- 
gang van een groot aantal bestem- 
mingsplannen waaronder die van het 
Stationsplein, de natuur- en rekrea- 
tiegebieden en 'rond de remise, deel 
1'. Verder moet een kostbare repara- 
tie aan de hoogwerker van de brand- 
weer goedgekeurd worden. Op het 
eerste gezicht een vergadering van 
pak weg een half uur, maar wie weet 
wat de rondvraag nog brengt. 
Donderdag is het tijd voor de kom- 
missie voor publieke werken Op de 
agenda staat: het herstel van het 
voegwerk van de watertoren en een 
onderzoek naar de deugdelijkheid 
van het rioolstelsel. Beide bijeen- 
komsten beginnen om 20.00 uur in 
de kommissiekamer van het gemeen- 
tehuis. 
1000 woningen gebouwd kunnen wor- 
den. Dat is alleen te halen als er in de 
zuid huizen mogen verrijzen en als alle 
sportvelden van Zandvoortmeeuwen 
er aan geloven Niet al te waarschijnlijk 
en zeker niet op de vereiste middellan- 
ge termijn. Over blijft dan nog het 
NS-terrein en het stukje grond bij de 
begraafplaatst aan de Van Lennepweg. 
De zandvoortse ondernemers mogen wel 
bidden en smeken dat de overheden het 
oog stevig dichtknijpen bij de uitvoering 
van de geluidshinderwet, want anders ziet de toekomst er niet erg zonnig uit. 
Maar dat geldt al veel langer voor de 
honderden urgente woningzoekenden. 
nieliii • Een frontale botsing van twee per- 
sonenauto's vond jongstleden zater- 
dag plaats. Een 43-jarige haarlemmer 
die di verboden richting van de Dr. 
CA. Gerkestraat had gekozen, reed 
in op de auto van een 25-jarige haar- 
lemse. De vrouw raakte gewond aan 
het hoofd en is per ambulance over- 
gebracht naar de Mariastichting in 
haar woonplaats. Het letsel bleek 
achteraf mee te vallen. Haar zoon- 
tje, vastgegespt in een veilig kinder- 
zitje, kwam met de schrik vrij. Er 
moest een takelwagen aan te pas 
komen om de wagens te verwijde- 
ren. 

• Een gewaarschuwd fietsofiel telt 
voor twee. Afgelopen week werden 
een tiental rijwielen ontvreemd. Van 
kinderfietje tot racekar, geen twee- 
wieler is veilig zonder deugdelijk 
slot. 

• Hoteldieven worden met de na- 
dering van het badgastenseizoen ook 
weer aktief. Eenmaal werd volgens 
het politiebericht een portefeuille 
gestolen 'van de aangever welke hing 
in de garderobe van een hotel te 
Zandvoort.' Dat lijkt een beetje op 
uitlokking tot misdrijf. 

» De kantine van voetbalklup Zand- 
voortmeeuwen is voor de zoveelste 
keer bezocht door ongewenste gas- 
ten. Toegang werd verkregen na het 
verwijderen van een raamventilator 
via het keukendak. De onverlaten 
hebben een vol vat bier tot de bo- 
dem toe geledigd en lieten als loon 
voor het aangenaam verpozen 11 
gebruikte bierpullen achter. Een on- 
matig elftal luidt onze konklusie. provincie verwerpt bezwaarschriften 
tegen woningbouw aan dr. de visserstraat De bouw van 26 wooneenheden op het 
terrein van de Klimopschool aan da Dr. 
de Visserstraat kan wat Gedeputeerde 
Staten van Noord Holland betreft ge- 
woon doorgaan. 

Een verklaring van geen bezwaar was 
vorig jaar al afgegeven, maar nu heb- 
ben de bestuurders ook de bezwaren 
van een zevental omwonenden daarte- 
gen ongegrond verklaard. Die waren 
het niet eens met de zandvoortse bouw- 
plannen. Zij voerden aan dat er sprake 
zou zijn van aanzienlijke kapitaalsver- 
nietiging als het in hun ogen nog bruik- 
bare schoolpand tegen de grond ging 
en vreesden verkeers- en parkeermoei- 
lijkheden, een klacht waarop door de 
gemeente nooit middels onderzoek is 
gereageerd. Sommige bezwaarden 
meenden dat de nieuwbouw het bin- 
nenkomen van het daglicht in hun huis 
zou belemmeren, de nabijgelegen Duin- 
zichtflat zou op haar beurt de nieuw- 
bouw in de schaduw zetten. De rekla- 
manten protesteerden ook tegen de 
gemeentelijke klachtprocedure. Zij 
mochten de burgemeester een toelich- 
ting verschaffen, maar waren er niet 
van op de hoogte gesteld dat dat een 
officiële hoorzitting betrof. ^ 


•». 

bouwen op terrein voormalige Klimopschool mag van GS G.S. is het in alle opzichten oneens 
met de omwonenden. Als er al sprake 
zou zijn van kapitaalsvernietiging, moet 
de gemeente dat zelf weten, verkeers- 
technies voldoet het plan aan alle eisen 
en het daglicht krijgt ongestoord toe- 
gang tot bestaande en nieuwe huizen. 
Het onderscheid tussen 'hoorzitting' 
en 'toelichting van bezwaren' ontgaat 
het provinciebestuur, de klagers ble- 
ken daar immers ook geen moeite mee 
te hebben, toen G.S de laatste formu- 
lering gebruikte voor de hoorzitting op 
20 september 1982. Het is nog niet bekend of de bezwaar- 
den tegen het besluit in beroep gaan. 
Zij kunnen dat binnen dertig dagen 
doen bij de afdeling rechtspraak van de 
Raad van State in Den Haag. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 KRACHTIGE TEGENWIND IN EINDFASE STRANDLOOP 

Wim van der Meij is winnaar geworden van de 1 7e halve marathon Zandvoort - IJmuiden die afgelopen 
zondag werd gehouden. Op karakter, zoals dat heet, want de harde tegenwind op de roete terug naar de 
badplaats stelde het uithoudingsvermogen van de 21-km-lopers flink op de proef Van der Mei] legde de 
afstand gezien de omstandigheden in een akseptabele tijd af: 1 uur, 18 min. en 13 sek. en bleef daarmee 
5 minuten boven het rekord van Dufossé. 

Rob van der Laars uit Aalsmeer kwam op ruime afstand over de meet in luur 21min. 18 sek., op de voet 
gevolgd door Cornet uit Haarlem. Bij de dames werden aanzienlijk trager tijden genoteerd, maar de pres- 
tatie van Corine Kalbfleisch was er niet minder om. In 2 uur, 1 min. en 33 sek. finishte zij als eerste. 
Bij de 8 km strandloop bleef lang onduidelijk wie het pleit in zijn voordeel zou beslissen. Haarlemmer 
G.Hooglucht won de nek aan nek race met resp. M.Hogeboom en J.de Gooyer met luttele sekonden voor- 
sprong in 32 min 58 sek. Ria Koehorst was bij de dames iedereen te vlug af. Zij passeerde de eindstreep 
na 40 min. 28 sek. kommissie maakt zich zorgen over nieuwe 
buikriemronde gemeente Het kollege van b en w heeft de plan- 
voorbereidingskommissie gevraagd na te 
gaan hoe en waar men in het sociaal-kul- 
tureel werk 5°/o op het totale budget 
kan bezuinigen als in 1984 uit Den 
Haag opnieuw wordt meegedeeld dat de 
gemeente de broekriem moet aansnoe- 
ren. 

De welzijnskommissie reageerde vorige 
week geschokt op het verzoek. 5°/o wil 
zeggen f 78.000.-. Een snelle rekensom 
van de alerte heer Ploegman liet zien dat 
dat bedrag gevonden zou moeten wor- 
den in de post subsidies van ca. f 250.000.- 
want aan de kosten voor de akkommoda- 
ties, ruim f 1.300.000.- waarvan het 
zwembad alleen al f 850.000.- opslokt, 
kan kommissie noch gemeentebestuur 
veel veranderen. 

De leden waren in alle staten van ver- 
ontwaardiging, voor de verenigingen 
zou het neerkomen op 30% minder 
inkomsten. Als klap op de vuurpijl 
bleek bovendien op vragen van Aukema 
dat de inflatie nog niet eens was mee- 
geteld. Die schommelt rond de 3 1/2%. 
Volgens het principe van de nullijn dat 
door het kollege gehuldigd wordt, is er 
geen sprake van dat dat inflatieverlies 
vergoed wordt. 'Als dit doorgaat, zo 
verwoordde Aukema de gevoelens van 
de kommissie, kunnnen we het sociaal 
kultureel werk wel opheffen.' 

Een ander punt waar men zich danig 
over opwond was de brief van b en w 
aan het muziekcentrum Kennemerland 
in Haarlem, waar Zandvoort in een ge- 
meenschappelijke regeling aan meebe- 
taalt. In dat schrijven werd beleefd 
doch dringend verzocht uit te zoeken 
hoe men in 4 jaar tijd 50% aan bezui- 
niging kon vinden. Met name mevrouw 
Joustra en Aukema, goed op de hoogte 
van het reilen en zeilen van de muziek- 
school, stonden op hun achterste benen. 
'Dan kun je beter direkt meedelen dat 
je er mee ophoudt, aldus de socialist, 
dit is niet meer serieus te nemen.' 'Een 
onmogelijke zaak, meende ook Joustra, 
het is nergens uit te halen, de enige kon- 
sekwentie zou zijn er mee te kappen.' 
Het was geen manier van doen, een on- 
behoorlijk en waanzinnig voorstel, al- 
dus de verbolgen raadsleden. De kom- 


Aukema en Joustra zijn verontrust . , HUN STRIJD 
K0STGELD 

De dictatuur in El Salvador verdrijf je niet met 

woorden. In de bevrijde provincie Chalatenango is 

een schreeuwend tekort aan medicijnen, voedsel, 

schoenen maar ook aan munitie. De duizenden 

slachtoffers (onder wie de vier Nederlandse 
journalisten) die in dat gebied vielen mogen niet 

voor niks zijn gestorven. In Nederland kan je 

makkelijk tegen geweld zijn. In El Salvador kost 

die strijd behalve veel bloed ook geld. 

Steuncomité Vrij Chalatenango 

GIRO 2936572 

Ln.v. El SalvaderKomité Nederland (ow bevn|d gebied) üf!irot;|J(ïrs OPPAS gevraag: voor baby 
en peutertje, voor maandag- 
en woensdagmiddag van 
2-4 uur en vrijdagmiddag 
1 x per 2 weken van 2 - 4 
uur. Tel. 19558. A.Ritman 

1948 - 1983 

35|aartandtechnlk«r 

1973 - 1983 

ten laar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 meer dan een gelijkspel 
zat er niet in voor zvm Zandvoortmeeuwen is er ook afgelopen 
zondag niet in geslaagd de volle winst 
binnen te halen. Er hoefde zelfs niets 
aan het skorebord gewijzigd te worden 
in het duel tegen SEW te Nibbixwoud. 
De beginstand was tevens het eindresul- 
taat, 0-0. 

Toch was het allerminst een slaapver- 
wekkende wedstrijd. Integendeel, de 
amateurrivalen hielden de spanning er 
voortdurend in met sportief voetbal. 
Vóór rust hadden de meeuwen, die 
met Duncan Pratt en de lang geschors- 
te Bert Leijenhorst het veld opkwamen, 
een licht overwicht. Zij konden op de 
hobbelige maar bespeelbare grasmat 
goed uit de voeten. 

Al kort na de aftrap werd de SEW-doel- 
man getest met kogels van Marcel 
Schoorl en Jos van der Meij. De be- 
kwame keeper deed zijn plicht naar be- 
horen. Een pass van de ijverige Pratt 
ontglipte Rob Buchel maar juist. SEW 
moest het hebben van lange trappen. 
Jaap Jong kreeg op die wijze een uit- 
muntende gelegenheid om de ZVM- 
goalie te verrassen, maar legde de bal 
naast de palen. De beste kansen bleven 
voor de kustbewoners. Schoten van 
Marcel Schoorl en een kopbal en om- 
haal van Pratt hadden een beter lot 
verdiend dan net naast of over het SEW- 
doel te eindigen. Na de rust legden de Nibbixwouders 
het aksent meer op de aanval. Omdat 
ook de zandvoorters niet van plan wa- 
ren in hun schulp te kruipen bleef het 
balgevecht alleszins aantrekkelijk. Pratt 
—kopbal op de lat— en Steef Water kwa- 
men nog dicht bij een treffer, maar de 
arbiter hoefde geen enkele keer naar de 
middenstip te wijzen. A.s. zondag spelen de ZVM-ers opnieuw 
een uitwedstrijd. Naaste konkurrent SDW 
is dan aan de beurt. De stand in de eers- 
te klasse A van de zondagamateurs luidt 
na het afgelopen weekend als volgt: JOS 


17 


22 


DWS 


17 


22 


AFC'34 


16 


20 


Stormvogels 


17 


18 


DRC 


17 


17 


SDW 


16 


16 


Zandvoortmeeuwen 


15 


15 


Spartaan 


15 


15 


Lugdunum 


16 


14 


DCG 


16 


14 


SEW 


16 


13 


Aalsmeer 


16 


12 


NFC 


16 


12 missie vroeg zich ook nijdig af waarom 
het als adviesorgaan niet van te voren 
• gekend was in het kollegeschrijven. 
De geattakkeerde wethouder Jongsma 
beet van zich af: 'Alles komt hard aan 
in deze tijd, daar is niets aan te doen, 
het geld moet toch ergens vandaan ko- 
men. We zullen er iedereen keihard mee 
konfronteren, anders komen andere 
voorzieningen in de knel.' kort & klem • Op 25 en 26 maart a.s. geeft de 
Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim 
Hildering' in gebouw 'De Krocht' een 
voorstelling van 'Terug naar Warschau' 
van Jan Staal. De toegangsprijs be- 
draagt f 7,50 en kaarten zijn 's avonds 
aan de zaal verkrijgbaar, maar ook mor- 
genavond 23 maart in het Gemeenschaps- 
huis waar er van 7 tot half 9 gelegenheid 
is plaats te bespreken. 
ongeboren hart- 
afwijkingen kun- 
nen op meer dan 
één manier ontstaan. 
Hoe eerderde aard van de 
afwijking bekend is, des te 
beter zijn de kansen voor 
de behandeling. Daarom 
steunt de Nederlandse 
Hartstichting het embryo- 
logisch onderzoek van 
prof. dr. Oppenheim. De 
Hartstichting steunt jaar- 
lijks nog zo 'n 120 projec- 
ten met totaal ruim 
f8.000.000- 

i wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting 
L en patiënten werk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal' 
i ƒ 14.200.000 - uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen, 
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven. 
\ STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT, 
lOF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 -k of BANK 70.70.70.600. nederiandse hartstichting ( t ) vrienden van de hartstichting Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 83« ja. rgang no. 24 vrijoag 25 maart 1983 
eanduoorbe Isa 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
presentatie van stichting wel 
bleek schot in de roos 
De stichting WEL in Zandvoort nieuw- 
noord heeft een uitstekende vorm van 
vergaderen bedacht die gezien het suk- 
ses wellicht navolging verdient. 

Afgelopen maandag hield de stichting 
die zich beijvert voor een goede gezond- 
heidszorg in de wijk, haar openbare jaar- 
vergadering in buurthuis 't Stekkie. Om 
haar eerste belangrijke resultaat te vie- 
ren, de komst van een huisartsenprak- 
tijk, en om aandacht te vragen voor 
haar aktiviteiten, was een kabaretgroep 
ingehuurd, 'De Ziekte van Tourette', 
die in anderhalf uur tijd een uniek pro- 
gramma presenteerde rond het thema 
'gezondheidszorg'. 

Het zaaltje in het wijkhuis zat tjokvol, 
in allerijl moesten nog ekstra stoelen 
aangesleept worden om de belangstel- 
lenden te bergen. In afwachting van de 
voorstelling, konden WEL-voorzitter 
Anko Achterhof en penningmeester 
Paul van Wierst in het kort hun verhaal 
kwijt aan een aandachtig publiek. Een 
overzicht van de doelstellingen van de 
stichting, de inspanningen van de afge- 
lopen tijd en de getrotseerde proble- 
men. Maar ook een snelle blik in de 
toekomst. De komst van de huisartsen 
Bart van Bergen en Adé Scipio-Blüme 
is wel een mijlpaal, maar allerminst het 
einde van de WEL-plannen. 

De stichting wil zich meer moeite ge- 
troosten om de koördinatie tussen ge- 
zondheidszorgen in de wijk gestalte te 
geven en zal de bewoners vaker dan 
voorheen via haar bulletin informeren. 
Op langere termijn streeft WEL ernaar 
de huisartsen, maar misschien ook an- 
deren, in loondienst te nemen. Zo'n 
dienstverband haalt de financiële kant- 
jes uit de relatie tussen kliënt en hulp- 
verlener en dat lijk WEL een goede 
zaak. Verder is men, zo meldde van 
Wierst, van plan een patiënten-overleg- 
groep op te richten, want zeker in de 
gezondheidszorg, waar mens¥n al gauw 
in een afhankelijke positie terechtko- 
men, is inspraak geen overbodige luuk- 
se. Tot slot werden de beide nieuwe 
artsen, die zich bescheiden op de ach- 
tergrond hielden, voorgesteld aan de 
aanwezigen. Daar was overigens nie- 
mand van het dagelijks bestuur van de 
gemeente bij, zelfs niet de wethouder 
van welzijn en volksgezondheid. Zij 
vonden het blijkbaar niet de moeite 
waard enige belangstelling voor dit 
toch niet alledaagse wijkgebeuren te 
tonen. 

Na het formele halfuurtje was het 80- 
koppige publiek rijp voor het kabaret. 
In hoog tempo slingerden Jan van den 
Bos en Harry Theirlynck hun grappen, 
sketches en liedjes de zaal in. Mocht er 
voor de aanvang nog enige skepsis 
bestaan hebben over het gebodene, dan 
verdween dat in ieder geval als sneeuw 
voor de zon toen de kabaretiers ge- 
steund door de professionele musici 
Henri van den Bos en Michel van Buren, 
op dreef kwamen. 

ronduit perfekt waren de muzikale nummers 1 5 maart - 21 maart 1 983. 

ondertrouwd: Ronald Nicolaas Heij- 
selaar en Jantina Margaretha Huijer. 

gehuwd: Ronald de Jong en Irma van 
Middelkoop. 

geboren: Charissa dochter van W. 
Koning en A.C. Bol; Lilia dochter van 
A Boutouta en M C. Moll; Chantal 
dochter van J.H. van der Wal en A.A. 
van Bruggen. 

overleden: Jansje Johanna Geertrui- 
da Wilkes, geb. Benjamins, oud 82 jaar; 
Jacoba Tomholt, geb. Spaans, oud 82 
jaar; Neeltje de Groot geb. Groen, oud 
80 jaar; Johanna Maria van Kammen 
oud 77 jaar; Anita Charlotte Elise Hout- 
graaf, geb. Gosselaar, oud 45 jaar, Kla- 
zina Gertenbach gen. de Groot, oud 
83 jaar; Jan Visser, oud 78 jaar. 'adviesdiensten- WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. waterstanden 

Jan en Harry bleken uitstekend begre- 
pen te hebben waar de kracht van duo's 
in ligt: het uitgekiende samenspel tus- 
sen aangever en afmaker. De voetangels 
en klemmen waar menig kabaret zich 
zo vol overgave in stort: oubolligheid, 
banaliteit of intellektuelenpraat, ver- 
meden zij sierlijk. De toeschouwers ge- 
noten dan ook met volle teugen van 
de kombinatie van milde humor, spit- 
se kritiek op toestanden in het medies 
wereldje en zelfspot die het geheel 
voortreffelijk in evenwicht hield. Want 
waar de autoriteit, 'de witte jas' in dit 
geval, in zijn of haar hemd gezet wordt, 
is het niet meer dan billijk dat ook de 
kritikus zichzelf zo nu en dan eens 
grondig uitkleedt. 

Ronduit perfekt waren de muzikale 
nummers. Een ademloze zaal beluis- 
terde de 'close-harmony'-zang van het 
kwartet dat door de soms scherpe, 
soms bewogen tekst niet de kans kreeg 
in schoonheid te sterven. Slechts een 
of tweemalig gleed het programma bij 
de sketches af in de richting van school- 
toneel, maar dat werd ruimschoots 
goedgemaakt door de konferences en 
samenspraken waarbij de wijkbewoners een gezond gebruik maakten van hun 
lachspieren. Bij de slotovatie van het 
entoesiaste publiek voor 'de ziekte van 
Tourette' keek menigeen bezorgd naar 
de wankele opeenhoping van planken 
en ruiten waaruit 't Stekkie bestaat. 
Dat hield het net. mrt 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


27 


02.23 


10.22 


14.42 


22.42 


28 


03.03 


11.03 


15.16 


23.15 


29 


03.40 


11.40 


15.54 


23.52 


30 


04.26 


12.27 


16.37 


00.37 


31 


04.59. 


12.59 


17.20 


01.20 wereldveroveraar loeres nieüvvi 

•feort '& klefi • Regen en wind hebben de afgelopen 
dagen flink huisgehouden in de bad- 
plaats. Op diverse bouwplaatsen rukten 
windvlagen dekzeilen los en materialen 
van hun plek. Het hekwerk dat de in 
aanbouw zijnde woningen op de hoek 
van de Zeestraat omringt, ging omver, 
een bouwkeet van pw kantelde en de 
handrem van enige auto's bleek niet 
bestand tegen de storm. Het dak van 
een boulevardrestaurant moest met 
man en macht op zijn plaats gehouden 
worden. Strandpaviljoen 'Sandy Hill', 
vorig jaar omstreeks dezelfde tijd ge- 
teisterd dooreen losgebroken bull- 
dozer, zag begin deze week het dak 

de lucht in gaan. Maart roert zijn staart 
in afwachting van de echte lente. 

• Amnesty International voert momen- 
teel een wereldwijde kampagne tegen 
politieke moorden. 

In meer dan 20 landen zijn de afgelo- 
pen 1 5 jaar zeker 2.000.000 mensen 
opzettelijk door hun regering, of met 
medeweten daarvan, om het leven ge- 
bracht. 

Ook U kunt hiertegen protesteren, maar 
hoe? Vanaf heden is in de Openbare 
Bibliotheek alhier door Amnesty een 
tafel ingericht waar u alle informatie 
kunt krijgen. 

• De wijkraad nieuw noord nodigt alle 
noordelingen van 12 tot 20 jaar uit voor 
een bijeenkomst a.s. maandag 28 maart 
om 20.00 uur in buurthuis 't Stekkie. 
De initiatiefnemers willen met de jonge- 
ren praten over hun wensen, plannen en 
mogelijke aktiviteiten in de wijk. Het 

is de bedoeling om aan de hand van de 
gedachtenuitwisseling ook echt iets aan 
te pakken in de wijk. Niet alleen woor- 
den dus, maar ook daden. De bijeen- 
komst duurt uiterlijk tot 20.00 uür. 
Eenentwintig jaar en dus volwassen, 
konstateert sekretaris-generaal Edo van 
Tetterode van het Nationaal 1 April 
Genootschap in zijn van onder tot bo- 
ven van stempels, illustraties en kreten 
voorziene nieuwsbrief. Het epistel gaat 
over de 21e uitreiking van de Prix de 
Joke zaterdagavond om 9 uur in het 
onderkomen van sociëteit 'Duysterghast' 
aan het Gasthuisplein. 
Loeres —het beeldje dat de winnaars 
van de Prix de Joke voor hun grappen,, 
etc. ontvangen— is volgens Van Tette- 
rode niet alleen meerderjarig maar ook 
universeel symbool van de humor ge- 
worden. Dat universele karakter be- 
perkt zich dit keer nog tot Europa, zo 
krijgt entertainer Rudi Carrel morgen- 
avond een Euro-loeres voor zijn gehele 
oeuvre aan sketches en liedjes aangebo- 
den, maar 1984 wil Edo uitroepen tot 
het jaar van de Humor. De sekretaris- 
generaal van het genootschap wil daar- 
voor de Verenigde Naties inschakelen 
en treft voorbereidingen voor een ont- 
moeting met zijn VN-kollega aan de 
overzijde van de oceaan. 

Zoals bekend is 1984 het jaar waarin 
de engelse auteur George Orwell de 
ik sta er op dat 1984 \ 
tot jaar van de humor I 
■v wordt uitgeroepen \ *•■'■ i Grote Broer, door anderen als on- 
schuldig vertier ervaren. 

Terug naar Zandvoort anno 1983. De 
ere-loeres gaat morgen naar kabaretiere 
Hetty Blok (Ja zuster, nee zuster) voor 
haar toneel- en radio prestaties. De 
naam van de gelukkige die de loeres 
voor Humor in Daad ontvangt is nog 
niet aan de openbaarheid prijsgegeven. 
Jury-voorzitter Jan Willem de Wijn mag 
dit goed bewaarde geheim zaterdaga- 
vond onthullen. 

Geduld oefenen. Er zit werkelijk niets 
anders op. komst van Grote Broer als werelddik- 
tator voorspelde. Het ziet er echter naar 
uit dat Grote Broer zijn komst tot 
nader order heeft verschoven en dat 
schept perspektief voor Van Tetterode. 
De Komst van het Rijk van de Humor. 
Door sommigen net zo gevreesd als NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. zand voort se tehuizen laten bejaarden 
ledicijnknaak niet vooruitbetalen Over de eigen bijdrage voor medicijnen, 
f 2,50 per recept, is heel wat te doen ge- 
weest. De maatregel is, voorzichtig uit- 
gedrukt, niet in goede aarde gevallen bij 
de gebruikers en evenmin bij de apothe- 
kers en andere betrokkenen. 

Een kategorie burgers die er wel heel 
zwaar onder te lijden heeft is de grote 
groep bejaarden, in^Zandvoort al ca. 
17% van de bevolking. Zij gebruiken 
doorgaans een overvloed aan genees- 
middelen en zijn dus ekstra de dupe. 
Het ingevoerde systeem met de stem- 
pelkaart moet het inkomensverlies van 
de AOW-ers nog iets binnen de perken 
houden, na f 125,- zijn ze vrijgesteld 
van de bijdrage. 

Dat systeem heeft echter weer grote 
beroering gewekt bij de leiding van de 
bejaardenhuizen. Die zagen een admi- 
nistratieve chaos op zich afkomen. 
Naarstig heeft men naar oplossingen 
gezocht en de inventiviteit was niet 
overal even groot. Zo besloot men her 
en der in den lande om de bejaarden 
f 125,- vooruit te laten betalen, waarna 
na verloop van tijd afrekening zou plaats- 
vinden. Dat geld moeten de oudere bur- 
gers dan echter in éen keer van hun zak- 
geld aftrekken. Zelfs het opperen van 
die mogelijkheid bracht in veel tehui- 
zen de bejaarden, die nog altijd niet 
overal in de besluitvorming gekend wor- 
den, in rep en roer. kommissie, dat gaf voor ons de doorslag, 
die kommissie is er tenslotte om goed 
naar te luisteren. Het werkt nu als volgt: 
kaart en recept gaan naar de apotheker, 
die er boekhouding van houdt. Wij be- 
heren de stempelkaarten, eens in de 
maand krijgen we de rekeningen van de 
apotheek en dat betalen we. Elke drie 
maanden, na kontrole van kaarten en nota's, rekenen we af met de bewoners. 
Het probleem waar iedereen vanaf de in- 
voering tegenaan hikte is natuurlijk niet 
verdwenen. Er zit erg veel werk aan vast 
voor zowel het huis als de apotheker. 
Tegenover die f 2,50 staat in feite wel 
noor f 5,- aan arbeidsloon. Maar ik be- 
schouw het als een vorm van goede 
dienstverlening.' Voor het Huis in het Kostverloren geldt 
in grote lijnen hetzelfde. Direktrice 
van Dril is 'heel blij met de getroffen 
regeling, al is het een ekstra belasting 
voor de administratie.' Ook zij vindt sa- 
men met de bewoners van het huis 
vooruitbetaling door de weinig draag- 
krachtige bejaarden te gek om los te 
lopen. 
30 km per uur kan woonwijken 
in zandvoort veiliger maken In Zandvoort, het is goed om dat te ver- Met ingang van 1 april a.s. krijgt de ge- 
melden, is de penibele situatie heel anders meente het recht om de maksimum- 

snelheid in de bebouwde kom terug te 
brengen tot 30 km per uur. 
Daarmee is het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat tegemoet gekomen aan 
de wens van een groot aantal gemeen- 
ten, organisaties en aktiegroepen die 
50 km per uur (remafstand 25 meter) 
onverantwoord hard vinden in gebie- 
den waar zich veel fietsers en voetgan- 
gers — o.a. schoolgaande kinderen— be- 
vinden, de woonwijken dus. geklaard en heeft de inspraak van de 65- 
plussers de doorslag gegeven. De heer J. 
Brabander, direkteur van het Huis in de 
Duinen legt uit: Zo'n bedrag ineens 
vooruitbetalen is voor de bewoners niet 
te verteren. We hebben hierover uitge- 
breid overleg gevoerd met de bewoners- heid tot 30 km te beperken kan een 
nieuwe impuls geven om eindelijk paal 
en perk te stellen aan de maniakken die nieuws 

kort & klein • A.s. zaterdag en zondag organiseert 
badmintonvereniging Lotus haar jaar- 
toernooi. Voor de diverse kategoriën, 
het open B, C en C-X toernooi, hebben 
het maksimale aantal deelnemers inge- 
schreven, liefst 230 in totaal, een abso- 
luut rekord voor de vereniging. Het 
C-X toernooi begint zaterdagochtend 
om 9 uur in de Van Pagéehal. De overi- 
gen spelen tezelfdertijd in de Pellikaan- 
hal. Zondagmiddag om 13.30 uur vinden 
de eerste finalerondes plaats. Favorie- 
ten in het C-toernooi zijn Ronald Bos- 
sink en Ellen Crabbendam. Ruud Zarem- 
ba gooit hoge ogen in de C-X en in de 
B-finale worden Monique Droste, Cees 
Mulder of Gijs Pichel verwacht. Outsi- 
ders kunnen natuurlijk voor verrassin- 
gen zorgen. De eindwedstrijden spelen 
zich af op zondag om 16.45 uur. • De voor donderdag 31 maart a.s. 
door de Kruisvereniging Zandvoort in 
het kader van de wintercyclus over 
alternatieve geneeswijze aangekondig- 
de bijeenkomst wordt dit keer een ge- 
heel zandvoortse aangelegenheid, al- 
thans wat de informanten betreft. Apo- 
theker H.B. Mulder, huisarts J.G. An- 
derson en een wijkverpleegkundige zul- 
len het 'medicijn gebruik' nader onder 
de loep nemen. Of dit thema ook slaat 
op alternatieve geneeswijze - misschien 
een alternatief gebruik van de poeder- 
tjes en drankjes— zal de uitleg door de 
lokale deskundigen leren. De bijeen- 
komst vindt plaats in het Gezondheids- 
centrum aan het Beatrixplantsoen (zij- 
straat Kostverlorenstraat ) en begint 
om 20.00 uur. De entree is kosteloos 
en iedereen is van harte welkom. In Zandvoort heeft het gemeentebe- 
stuur, meestal reagerend op initiatieven 
van bewoners, het probleem hier en 
daar aangepakt door woonerven in te 
stellen. Dat is echter een dure aange- 
legenheid en niet alle straten lenen zich 
ervoor. Een vraagstuk apart is de situa- 
tie in Zandvoort nieuw-noord. De be- 
woners van die (kinderrijke) wijk ma- 
ken zich sinds jaren ongerust over de 
verkeersveiligheid. De lange rechte stra- 
ten, Kamerlingh Onnesstraat, Fleming- 
straat en Celsiusstraat nodigen uit tot 
hoge snelheden en het is een wonder 
dat er niet meer ongelukken gebeuren. 
De Lorentzstraat is vorig jaar na aan- 
dringen van de flatbewoners afgesloten 
voor doorgaand verkeer maar een totaal- 
plan voor de wijk laat nog steeds op 
zich wachten. 

In 1981 keurden de noordelingen een 
verkeerscirkulatieplan van het buro 
Goudappel en Coffeng af. Zij waren 
niet tevreden met het aangeduide een- 
richtingsverkeer, dat wel de situatie 
overzichtelijker zou maken, maar 
de snelheid ongemoeid liet, naar 
men vermoedde zelfs zou doen toene- 
men. Sindsdien zijn maatregelen uitge- 
bleven. De mogelijkheid om de snel- 
menen het stratencircuit in noord als 
racebaan te kunnen gebruiken. 

'Ik heb het ook nog maar uit de krant 
kunnen lezen, is de eerste reaktie van 
pw-direkteur Wertheim, die samen met 
burgemeester Machielsen en korpschef 
Menkhorst deelneemt aan de verkeers- 
koördinatiekommissie, 'maar het geeft 
zeker aanleiding om de zaak weer eens 
op te porren. Zo simpel als het lijkt is 
het echter niet, het ziet er naar uit dat 
er voorwaarden door het ministerie ge- 
steld worden. Die snelheidsbeperking 
kan niet zo maaier moeten dan ook 
andere maatregelen getroffen worden. 
Je zou kunnen denken aan een flauwe 
knik in die lange straten, je moet het 
visueel zo veranderen dat automobilis- ten daarop reageren en vanzelf vaart 
minderen.' Eerste burger Machielsen 
valt hem daarin bij: 'een bord met 30 
km erop helpt op zich nog niets, de stra- 
ten moeten er op ingericht worden, er 
zijn fysieke middelen nodig om de snel- 
heid te drukken. Maar ik vind het een 
goede zaak, die 30 km-bepaling kan 
een instrument zijn.' 

Aan het eind van 1983 zal het zelfs 
toegestaan worden verkeersborden te 
plaatsen die voor een heel gebied tege- 
lijk gelden. Dat spaart duizenden gul- 
dens uit want borden op elke hoek kost 
de plaatselijke overheid een lieve duit. 
Een goede oplossing, zo lijkt het, voor 
nieuw-noord dat maar e'e?i toegangsweg 
heeft. Andere maatregelen zoals weg- 
versmallingen, vluchtheuvels en derge- 
lijke kunnen eigenlijk niet zo lang wach- 
ten. De ouders in noord houden elke 
dag weer hun hart vast als de kinderen 
op straat spelen of naar school toe gaan. 
Het gezegde: als het kalf verdronken is 
dempt men de put, mag geen werkelijk- 
heid worden na alle noodkreten die de 
wijk al heeft gegeven. VOLGENDE WEEK KOLLEKTE LEPR A-PROJE KT belangrijke adressen '14444 Polititt (alken noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortaelaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koarant b.v. 

Achterweg 1. SCHOOLVOETBAL '83 
OP VELDEN VAN 
ZANDVOORT '75 

Nog een maand dan zullen jeugdige 
leerplichtige voetballertjes zich weer in 
schoolverband uit kunnen leven op de 
lentegroene grasmat. 

Op 18, 19 en 21 april a.s. gaat het jaar- 
lijkse schoolvoetbaltoenooi van start. 
De 7 zandvoortse lagere scholen betwis- 
ten elkaar de hoogste voetbaleer op 
beide velden van Zandvoort'75 aan het 
binnenterrein van het circuit. Het gaat 
om een halve kompetitie, alles teams 
treffen elkaar dus één maal, een revan- 
che is er niet bij. De wedstrijden duren 
precies een half uur, zo kan het dage- 
lijks programma nog vóór etenstijd afge- 
werkt worden. Het spreekt vanzelf dat 
aanmoedigingen erg op prijs gesteld 
worden. Spanning en plezier valt er 
voor jong en oud genoeg te beleven. 
De bal goochel aartjes geven elkaar door- 
gaans geen duimbreedte toe en zwoe- 
gen tot ze er bij neervallen. Ter meer- 
der glorie van 'hun' school. De prijs- 
uitreiking aan de scholenkampioen 1983 
vindt plaats op 21 april om 17.45 uur. 
«Voor deelnemers en supporters volgt 
hieronder het indelingsschema dat na 
loting is vastgesteld: 
Van 28 maart tot 3 april wordt in Zand- 
voort weer de jaarlijkse huis aan huis- 
kollekte gehouden voor het lepraprojekt 
Kasulu in Tanzania. Van 1975 tot 1982 sport — spel o Op de 79e jaarvergadering van de 
zandvoortse sportvereniging 'Oefening 
Staalt Spieren, woensdag 30 maart a.s. 
in het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat, zal een blik vooruit wor- 
den geworpen op 1984. Dan bestaat 
OSS tachtig jaar en het bestuur wil de 
leden polsen over de manier waarop 
dit heuglijk gebeuren vorm en inhoud land met veel slechte wegen. De werk- 
groep 'Leprabestrijding Aktie Zand- 
voort' vraagt uw hulp voor Dr. van Deun 
in Kasulu. Misschien kunt u in uw buurt lë 30-17 ÖÖ Nicolaas 

gaf Zandvoort voor dit projekt f 73.470,65.een paar straten of flats voor uw rekeninq n'nn 1-7 on □■ 

' , ^ . ,, . .. 3 1 /.uu-i /.oU r esman 

nemen om daar te kollekteren. U Maandag 18 april : 

veld 1 

15.30-16.00 Nicolaas - 

16.00-16.30 Nicolaas - 

16.30-17.00 Maria 

17.00-17.30 Beatrix 

veld 2: 

15.30-16.00 Oranje N - 

16.00-16.30 Plesman - 

16.30-17.00 Beatrix 

Dinsdag 19 april: 

veld 1: 

15.30-16.00 van Heuven - 

16.00-16.30 Plesman - Plesman 
Oranje N. 
Hannie S. 
Maria 

van Heuven G 
Hannie S 
van Heuven G. Lepra is een verschrikkelijke ziekte met 

veel verdriet, maar ook met veel 

vreugde en nieuwe kansen me- 
de door de nieuwe medicijnen, die de 
behandelingstijd aanmerkelijk bekorten. 
De Nederlandse Stichting voor Lepra- 
bestrijding (NSL) te Amsterdam, die 
door de Nederlandse regering en de 
Wereldgezondheidsorganisatie is erkend, 
garandeert een doelmatige besteding van 
het geld. Dokter Van Deun en zijn hel- 
pers werken in Kasulu met sukses aan 
de Leprabestrijding. Dit is niet eenvou- 
dig in een gebied zo groot als Neder- wordt hiervoor graag genoteerd door 
de sekretaris mevrouw C. R ijkborst- 
De Graaf, A.J. van der Moolenstraat 
48, tel. 16015 en de penningmeester 
mevrouw A. Amende- Ruitenberg, 
Oosterstraat 5, tel. 16774 en 18611. 
De werkgroep heeft voor Kasulu ook 
een bankrekening 69.61.42.880 bij de 
Nederlandse Middenstandsbank (post- 
giro 2922). 

Lepra kan ook in Kasulu de wereld uit 
als u het ook vindt. veld 2: 
15.30-16.00 Beatrix 
16.00-16.30 Beatrix 
16.30-17.00 van Heuven 
Donderdag 21 april: 
veld 1: 

15.30-16.00 Beatrix 
16.00-16.30 Oranje N - 
16.30-17.00 Plesman - 
17.00-17.30 v. Heuven - 
veld 2: 

15.30-16.00 Maria 
16.00-16.30 Nicolaas - 
16.30-17.00 Hannie S. - Nicolaas 
Maria 
Hannie S. 
Oranje N. 

Hannie S. 
Oranje N. 
Maria Plesman 
Maria 

van Heuven 
Hannie S. 

Nicolaas 
Beatrix 
Oranje N. jeugd plantte 82 esdoorns 
kerkdiensten ' ' ' ' / - 
,' 'i ,"',„"ï''~'i"'~',"' :: ''Ji' 1 ', 'y'^Ww^mBÊÊm leder jaar worden er op de Landelijke 
Boomfeestdag zo'n 200.000 bomen 
geplant door ongeveer 115.000 kinde- 
ren. Dat betekent dat sinds de eerste 
Boomfeestdag in 1957 in Nederland 
door kinderen al meer dan 5.000.000 
bomen zijn geplant, en afgelopen 
woensdag is er weer een aanzienlijk 
aantal bij gekomen. 

Het ligt echter voor de hand dat wij ons 
bepalen tot Zandvoort en wel tot de 
82 esdoorn die thans een gedeelte van de 
Brederodestraat en de Dr. Kuyperstraat 
sieren. Bomen die, zoals direkteur Wert- 
heim van de Dienst van Publieke Wer- 
ken in zijn toespraak tot de jeugd op- 
merkte, wel tegen zeewind maar niet 
tegen vernieling bestand zijn' mevr. Kraan-Moeth 

Aan de Boomfeestdag werd dit jaar 
deelgenomen door de zesde-klassers van 
de Beatrix-, de Nicolaas- en de Dr. Al- 
bert Plesmanschool. Verder door de 
vierde klas van de Mr. G.J. van Heuven 
Goedhartschool, daar de vijfde en de 
zesde die dag iets veel leukers hadden: 
een voorstelling van het Scapino ballet. 

Zoals we al schreven werden de jonge 
hoveniers in gebouw 'De Krocht' toe- 
gesproken door de heer Wertheim, die 
uitleg gaf hoe bij het planten te werk 
moet worden gegaan. Een bijzonder 
woord van welkom richtte hij tot de 
leerkrachten, de ambtenaren van de 
plantsoenendienst en een drietal be 
stuursleden van de Koninklijke Maat- 
schappij Tuinbouw en Plantkunde 
'Groei & Bloei', de heren Davids, Ru- 
denko en Speets, wie de groenvoorzie- 
ning in onze gemeente uiteraard zeer 
ter harte gaat. 

In een gloedvol betoog wees wethouder 
Attema daarna op het belang van bo- 
men voor een gezond miljeu. 'Hoe meer 
bomen hoe meer zuurstof', aldus spre- 
ker, die verontwaardigd herinnerde aan 
de zinloze vernielingen na afloop van 
een vroegere boomfeestdag waarbij ze- 
ventien bomen werden geknakt. 'Vraag 
aan de omwonenden of ze de door jul- 
lie geplante bomen willen verzorgen' 
adviseerde de wethouder, die zelf het 
goede voorbeeld gaf, want later op de 
ochtend zagen we hem met een emmer 
water bij een zo juist geplante esdoorn 
in de Dr. Kuyperstraat. (onze boosaar- 
dige verdenking van eigenbelang bleek 
ongegrond: hij kijkt uit op de duinen 
van de Frans Zwaanstraat). 

Na afloop van het officiële gedeelte in 
'De Krocht' toog het gezelschap naar de Brederodestraat en daar bleek dat 
het gebeuren grondig was voorbereid. 
De bijbehorende palen waren reeds in- 
gegraven, er lag volop zwarte aarde 
en vanuit vrachtauto's werden de es- 
doorns de jeugdige planters aangereikt. 
Om half twaalf was het karwei ge- 
klaard en kregen de leerlingen als be- 
loning een sticker, en een, uiteraard Msm^?!ssr7Sii¥C'' foto Jacob Koning 

houten, lineaal, de mannen van de 
plantsoenendienst, die 's middags de 
82 bomen met banden aan de steun- 
palen moesten bevestigen, een fikse 
regenbui. Maar voor de nieuwe aan- 
plant was het een weldaad! -- 3 '* 

Sankties tegen HERVORMDE KERK 
zondag 27 maart a.s.: 
10.00 uur : Prof. Dr. A. 
Leiden. v.d. Beek uit GEREFORMEERDE KERK 

zondag 27 maart a,s,: 

10.00 uur : Ds. H. van Niel uit Rijnsburg 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 26 maart a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 27 maart a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. st. 

Ceaciliakoor. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A.van Kempen 

Zeestraat 71, tel. 13073. 
STEUN HET 
A.N.C. GIRO 26655 

Bevrijdingsfront 

KZA 

Amsterdam vrouwen vooraan bij 
kampioenschap bankdrukken 

OPEN DAG 

HUISARTSEN PRAKTIJK nieuw-noord 

zaterdag 26 maart a.s. 
van 14.00 -18.00 uur 

officiële opening: 14.30 uur 

Iedereen is welkom om een kijkje te 
komen nemen. 


officieel gevestigd per maart '83 

B. VAN BERGEN, HUISARTS 

A. SCI PIO-BLUIVIÊv H 1 ÜJSArTS ? 

af spraafcspjeekii u r 
Pasteurstraat 10 - Zand voort v 
telefoon b25Ö7^1ïé5Ö7uï Brede Maatschappelijke 
Discussie over Energie. Sportakademie Afafa in de Brugstraat 
is wel erg aktief de laatste tijd. Bestuur 
en leden schrikken nergens voor terug 
en organiseren aan de lopende band 
nieuwe aktiviteiten. Verse loten aan de 
tak: aerobic dance, f rans boksen (savate) 
en bankdrukken. 

In dat laatste letterlijk gewichtige genre 
werden onlangs de eerste zandvoortse 
kampioenschappen gehouden. Voorzit- 
ter Paul van de Kruk opende de titel- 
strijd onder grote belangstelling. Een 
unieke gebeurtenis, niet in het minst 
omdat het in het kader van de gelijkheid 
tussen de seksen tevens gemengde wed- 
strijden betrof. Dat werd mogelijk door 
een door Peter Koopman bedachte heel 
ingewikkelde en ondoorzichtige bereke- 
ningsformule. 'Het gaat om de relatieve 
kracht, zo doceerde de trainer, dat wil 
zeggen, er worden punten toegekend in 
verhouding met de spiermassa en gele- 
verde spierkracht. 

De wedstrijd liet overduidelijk zien dat 
mannenspieren niet superieur zijn aan 
die van het vaak beweerde 'zwakke' ge- slacht. Integendeel. Juist omdat vrou- 
wen in onze samenleving minder gebruik 
plegen te maken van hun spieren, is im- 
mers het trainingsrendement veel hoger. 
Petra Slieker beweest dat door alle man- 
nen uit de strijd te tillen en de eerste 
plaats te veroveren. Ron van de Wakker 
moest zich tevreden stellen met een eer- 
volle tweede plaats. Als derde eindigde 
opnieuw een van de afafa-dames, Ingrid 
van de Peet. Voor sekretaris Gerard 
Poots, die wel meer dan pen, postzegels 
en kontributie kan heffen , werd met 
spoed een arbitrale regel verzonnen om 
hem buiten de prijzen teJiouden. 

Als afsluiting van deze bijzonder ge- 
slaagde avond werd met medewerking 
van zeestraat videotheek VIP de film • 
'pumping iron' vertoond waarin men 
de hogere goden aan het werk kon 
zien. Het bestuur heeft al aangekondigd 
meer van dergelijke avonden te organi- 
seren. In het kader van de Brede 
Maatschappelijke Discussie 
over Energie worden er 
binnenkort discussie-bijeen- 
komsten georganiseerd. 

U bent van harte welkom in: Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

;^biHflilaleii^ ZANDVOORT 

op woensdag 30 maart a.s., 20.00 uur 

Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17 V ZANDVOORT 
VRIJSTAANDE VILLA AAN ZEE 

Thorbeckestraat 37 

zeer goed onderhouden. 

Indeling: beg.gr.: entree, hal, royale 

woon/eetkamer, keuken, toilet, 

kl. kelder. 

1 e et: overloop, 3 sip. kamers, luxe 

badkamer met douche en 2e toilet. 

Vliering. 

Het pand is voorzien van C.V.-olie. 

Garage, zonneterras. 

Vraagprijs f 325.000,- k.k. 

Inlichtingen CEfVE L. 
makelaar/ o.g. Telefoon 02507- 12614 REISBUREAU KERKMAN al voor ai uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 1 25 60 
r ZANDVOORT 
VAN OSTADESTRAAT 3 

goed onderhouden woonhuis in 

centrum dorp. 

Woonkamer met open haard, 

kl. kamer, 3 sip. kamers, moderne 

keuken, moderne badkamer, c.v.-gas 

Vraagprijs f 1 90.000.- k.k. 

Inlichtingen: CEfl/E 
makelaar/ o.g. Telefoon 02507 -126 14 TE HUUR 

tennisbanen 

1 april — 
30 september 

maandag t.e.m. vrijdag van 8 - 17.00 uur 

f 380,- per uur. 
en maandag t.e.m. vrijdag 17.00 - 21.00 uur 

f 440,- per uur 
en zaterdag en zondag ook f 440,- per uur. 

DE DUINPAN IN DE PAASVAKANTIE NAAR 
PONYPARK SLAGHAREN. 

Dat is een belevenis ! 

Geopend vanaf 1 april. 

Entreeprijs f9,- p.p. afle leeftijden. 

Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz. 

Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur 
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen). 

Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96 

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier ! 
Dagtocht 35 NS. KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 
Da Drie Starren, 
Lange Bogaarditraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

tal 023 - 31 14 60 

Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKERIJ 

Van Petegern »*. 

Karkpad 6 — Tel. 12703 — Zandvoort het wordt weer tijd voor 

een jack! Wij hebben weer veel nieuwe jacks 

in klassieke en 

sportieve modellen Prijzen vanaf f 69,- 

KBRKftTR.20 • TEL: 13136 Laat uw 
spreken 

18-24 april '83 

hartwe^ * 

Van 18 t/m 24 april wordt 
gecollecteerd voor de 
Nederlandse Hartstichting. 
Dat is hard nodig 
want de strijd tegen hart-en 
vaatziekten vergt jaarlijks 
ruim ƒ 14.000.000,-. 

Daarvan komt nog geen 
procent uit subsidies van 
de overheid. 

Het overgrote deel - 
ruim 99% - wordt door de 
Nederlandse bevolking, 
door U dus, bijeen 
gebracht. Laat de 
collectant daarom niet 
vergeefs bij U aankloppen. nederlandse 
hartstichting 

vrienden van de hartstichting Sophialaan 10 

2514 JR 's-Gravenhage 

Giro 300, 

Bank 70.70.70.600 KRUISVERENIGING ZANDVOORT 
winteraktiviteiten 1983 

Lezing over alternatieve geneeswijze in het 

Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te 

Zandvoort (zijstr. Kostverlorenstraat). 

DONDERDAG 31 MAART, aanvang 20.00 u. 

onderwerp: medicijn gebruik 

met o.a. apotheker H.B. Mulder, 

huisarts J.G. Anderson 

en een wijkverpleegkundige 

Na de pauze is er gelegenheid tot vragen- 
stellen. 
U bent van harte welkom, de toegang is gratis 
voor leden en niet-leden. omroepers Gevraagd: 

mnl./vr. medewerker 

18 - 19 jaar voor 

horecabedrijf te 

Zandvoort 

tel. 02507-124 74 

Gelieve te bellen 

's zaterdag tussen 

14.00- 15.00 uur. A. Rltman • 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechnlker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. v.l Werft 

mijn bakker 
ainds 1746 

Gasthuisplein 3 

tn winkelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 
ft Geef ze lucht 

Giro 55 9 55 Leusden -^^ 

Astma Rmds? 
Installatie bureau 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loódgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507- 1 8484* 
Bouwbedrijf hd N V O B VOOR AL UW vraag off arte 
wij komen * utiliteisbouw * winkelbetimmeringen 

* nieuwbouw * open haarden 

* verbouw * keuken 

* restauratie * badkamers 

* onderhoudswerken * binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..meebtüriottüi.i.in ib 315428. SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 83e jaargang no. 25 dinsdag 29 maart 1983 
eanduoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerarrt b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25. - per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

toneelspel van wim hildering 
grensde aan het professionele We waren zo fortuinlijk om zaterdag- 
avond in 'De Krocht' een toneelvoor- 
stelling bij te wonen die heel dicht 
het beroeps naderde. De wijze waarop 
de Zandvoortse Toneelvereniging 'Wim 
Hildering' 'Terug naar Warschau' van 
Jan Staal in de regie van Al ie Bol over 
het voetlicht bracht was beslist subliem 
en daarom is het dubbel jammer dat de 
zaal maar voor de helft bezet was. 

Om te beginnen noemen we het bijzon- 
der geslaagde dekor, dat een straat 
voorstelde met een buitendeur waarop 
bellen voor één-, twee- en driehoog, 
een paar vuilnisvaten en een bloemen- 
stalletje meteen overdaad aan tulpen, 
narcissen, rozen en forsythia. Daar- 
naast een huiskamer die alleen maar 
via de straat te bereiken is. Een knap 
stukje werk van de dekorploeg Henk 
Jansen c.s. Wat de inhoud betreft: 
Wanda Tarnowska, een poolse vrouw, 
voelt zich niet thuis in dat gedeelte 
van Amsterdam waar haar stiefdochter 
Anja in hun beider onderhoud voorziet 
door op de markt schemerlampjes te 
verkopen. Ze vindt de mensen schreeu- 

mevr. kraan-meeth 

werig, is argwanend, maar dat komt 
allemaal omdat zij de bittere ellende 
uit de laatste oorlog niet heeft kunnen 
verwerken: haar joodse man werd weg- 
gevoerd, zijzelf kwam in een konsen- 
tratiekamp terecht en hoewel de vader 
van Anja haar uit het puin heeft ge- 
haald en haar door haar te trouwen 
weereen naam heeft gegeven is zij de 
herinnering aan Warschau nooit kwijt 
geraakt. Na zijn dood probeert Anja 
om Wanda Tarnowska weer wat levens- 
blijheid bij te brengen maar met de ont- 
redderde vrouw valt weinig te begin- 
nen. De moeilijkheden worden nog 
groter als een marktkollega, Leo Smets, 
met Anja wil trouwen, iets dat de aris- 
tokratiese poolse met afschuw vervult, 
ook al vanwege zijn weinig fijnzinnig 
optreden. Een kamergenoot van Leo, 
de poolse dichter Michai Kowalski, 
gaat, om voor het jonge stel de kust 
vrij te maken, proberen Wanda naar 
Warschau terug te laten keren. Hij 
neemt daartoe haar geld, paspoort en 
andere paperassen mee en belooft alles 
voor haar reis in orde te maken. Wan- 
neer hij op de afgesproken dag niet 
terug is ontstaat paniek, zowel bij Leo 
en Anja als bij Wanda. Het is duidelijk 
dat Kowalski met zijn mooie verhalen 
ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. 
Vrijwillige HulpMerlejning 

££ 

17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die ie 
dwarszitten. waterstanden 
29 


04.40 


12.40 


16.54 


00.52 


30 


05.26 


13.27 


17.37 


01.37 


31 


05.59 


13.59 


18.20 


02.20 


apr. 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


06.37 


14.37 


18.57 


02.57 


2 


07.14 


15.14 


19.37 


03.37 


3 


07.39 


15.39 


20.13 


04.13 


4 


08.13 


16.13 


20.54 


04.54 


5 


09.12 


17.12 


22.00 


06.00 


6 


10.39 


18.39 


23.18 


07.18 


7 


11.59 


19.59 


00.34 


08.34 


8 


— .— 


08.34 


13.16 


21.16 


Doodtij 7 apr 


I adviesdiensten foto Jacob Koning een oplichter is. De wanhopige Wanda 
Tarnowska zet in haar keukentje de 
gaskraan open om weer verenigd te 
zijn met haar vergaste eerste echtge- 
noot. Wanneer Michai Kowalski alsnog 
met de benodigde paperassen aan de 
deur komt en aanbelt wordt er niet 
opengedaan: een navrant slot van een 
voortreffelijk stuk! 
Grote bewondering hebben we voor 
Alie Bol die niet alleen heel knap regis- 
seerde maar bovendien de zware hoofd- 
rol voor haar rekening nam. De wijze 
waarop zij Wanda Tarnowska gestalte 
gaf grensde aan het professionele. Dat 
zelfde vonden we van Aadje Fransen als 
de aandoenlijk zuivere Anja, die voelt 
dat de liefde voor haar stiefmoeder en 
Leo niet te kombineren valt. Nogmaals, 
weergaloos knap spel! De rel van de 
ruwe schreeuwerige Leo Smets met 
zijn ongekompliceerde liefde voor Anja 
werd prima vertolkt door Henk Jansen. 
Wim Eveleens was overtuigend als de 
Poolse dichter Michai Kowalski en Toon 
van der Raay geknipt voor de rol van 
Rinus de bloemenkoopman. Voor Clau- 
dia Heierman (dochtervan Gonnie) 
geldt het gezegde 'de appel valt niet ver 
van de stam'. Ontwapenend was de ma- 
nier waarop zij als Jannie, het kind van 
de vrouw van éenhoog, haar rol speel- 
de. Letty Jansen, Gonnie Heierman 
(als vervangster van de ziek geworden 
Wilma Belder), en Yolanda Versteege 
waren kostelijk als de nieuwsgierige 
t roddelzieke buurvrouwen. Resume- 
rend: 'Wim Hildering' op haar best! WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortse hoerartf nierjili 

&t t SiSri • Afgelopen donderdag waren er 
moeilijkheden in een bar aan de Sta- 
tionsstraat. Betalingsperikelen leidden 
tot een handgemeen tussen de eigenaar 
en drie inwoners van Aerdenhout, 
waarbij over en weer rake klappen vie- 
len. Toen een kennis van de eksploitant 
zich met de zaak bemoeide, ging het 
trio hem buiten het kafé te lijf. Het 
slachtoffer ging knockout en moest 
met een hoofdwond en waarschijnlijk 
een hersenschudding overgebracht 
worden naar het Marinehospïtaal. De 
daders, die een ploertendoder bij de 
hand hadden, zijn ingerekend. 

• Op het zuidstrand is jongstleden vrij- 
dag een dode dolfijn gevonden. Het ka- 
daver dat voor een deel onder het zand 
verscholen lag, is door medewerkers 
van publieke werken naar het politie- 
buro vervoerd. Daar werd het rijks- 
museum van natuurlijke historie te 
Leiden ingeschakeld. Het bleek om 
een zeldzaam eksemplaar te gaan van 
de witzijde- of flankdolfijnen, die vrij- 
wel uitsluitend voorkomen in het 
noorden van de atlantiese oceaan. Het 
is zeker tien jaar geleden dat men een 
van deze buitelaars op de nederlandse 
kust heeft aangetroffen. 

• De zandvoortse winkeliers mogen 
vanaf 1 april ook 's avonds en in het 
weekeinde hun deuren openen, en wel 
op de volgende tijden: 

van 1 april tot 1 mei van 9.00 tot 20.00 
uur; van 1 mei tot 1 5 september van 
9.00 tot 22.00 uur; van 1 5 september 
tot 1 oktober van 9.00 tot 20.00 uur. 
zaterdagen: 

van 1 april tot 15 september van 17.00 
tot 23.00 uur. 
overige dagen: 

van 1 april tot 15 september van 18.00 
tot 22.00 uur, voor de markt en straat- 
handel van 19.00 tot 22.00 uur sprong door autobus 
aan vergunning verbonden De Cenav verzorgt zijn reklame goed. 
Nauwelijks is het raceseizoen begonnen 
of een tweetal geplande stunts is al in 
opspraak. 

Op 4 april, 2e paasdag, moet een belgiese 
laagvlieger door twee bussen heenrijden 
om het publiek, dat de laatste jaren zijn 
interesse in het snelheidsstreven begint 
te verliezen, althans nog enig gevoel van 
sensatie te bezorgen. En in het hoogsei- 
zoen der badgasten, op 6 augustus, wil 
het circuitbedrijf een strandrace voor 
motoren organiseren. De noordboule- 
vard moet daarvoor 's middags 2 uur 
lang worden afgezet, zodat de rijders 
ongestoord een parkoers van circuit via 
openbare weg en strand richting Bloe- 
mendaal en vice versa kunnen afleggen. 

Het lag voor de hand dat Gert Toonen, 
fraktievoorzitter van de pvda, daar vo- 
rige week in de kommissie algemene 
zaken wel enige vragen over had. De 
paasstunt is immers strijdig met het 
kontrakt tussen gemeente en Cenav. En 
al moest voorzitter Machielsen daar 
eerst nog even van overtuigd worden, 
een vergunning van b en w is nodig. 
Wat ging het kollege doen? Machiel- 
sen meldde dat hij zich alleen om de 
veiligheidsaspekten zou bekommeren 
'daar wil ik geen grapjes mee hebben'. 
Tegen een vergunning als zodanig had 
hij persoonlijk weinig bezwaren. De 
Cenav mocht best wat entoerage schep- 
pen, 'majorettes verbied ik ook niet', 
aldus de magistraat. 

Toonen, gesteund door christendemo- 
kraat Van As, wilde echter het naadje 
van de kous weten. Zouden b en w in- 
grijpen als er geen vergunning werd ge- 
vraagd? Het dorpshoofd liet zich er 
niet over uit: 'dat is een zaak van het 
kollege'. Duidelijk werd wel dat het 
badplaatsbestuur in dat geval tfan de 
circuitdirektie mag eisen de stunt af 
te lasten. Direkt ingrijpen kan het niet, hoogstens een procedure bij de burger- 
rechter beginnen wegens kontraktbreuk 

Van een strandrace wilde de burgerva- 
der, verantwoordelijk voor veiligheid 
en openbare orde, niets weten. 'In 
het eerste weekend van augustus de 
boulevard vastzetten , dat is krankzin- 
nigenwet, aldus Machielsen, ik doe 
daar in ieder geval niet aan mee. Dat 
plan neem ik niet serieus.' Wat niet 
wegneemt dat ook bij deze zaak het 
kollege het laatste woord heeft. 

De Cenav-direktie heeft nog wel meer 
evenementen in petto die weinig met 
de betonnen piste te maken hebben. 
Zo zou op 16 juli, een dag voor de 
dragsterraces, een popfestival gehou- 
den moeten worden. Oneigenlijk ge- 
bruik? Wat heet, het circuit als pret- 
park komt met rasse schreden nader. 
Wie weet wordt het toch nog ooit 
'12 maanden zomer'. 3 x loeres is scheepsrecht Nederlanders zijn een grappig volkje. 
Elke keer weer tenminste slagen de or- 
ganisatoren van de Prix de Joke erin 
nieuwe gegadigden op te sporen voor 
een onderscheiding de Loeres, die hun 
verdiensten op het gebied van de Humor 
(éénmaal per jaar minder fijnzinnig met 
een kapitaal geschreven) onderstreept. 
Zaterdagavond viel die eer te beurt aan 
Rudi Carrell en Hetty Blok en als sur- 
prise aan Brandpunt-redakteur Fréquin 
voor de beste practical joke 1982. Die 
grap bestond eniit automobilisten de 
stuipen op het lijf te jagen met een tv- 
reportage waarin een zgn.kontrolesys- 
teem aangekondigd werd. A d Lange- 
bent, de steeds grijzere veldheer van de 
KRO, nam het bronzen beeldje in ont- 
vangst. Het Zandvoorts Mannenkoor, 
niet meer weg te denken uit de bad- 
plaats, vermaakte voorafin nieuwe ge- 
daante — het koor Per Jocum - de ve- 
le aanwezigen. agenda 

gemeenteraad voor de bijeenkomst op dinsdag 29 
maart a.s. in het gemeentehuis. De ver- 
gadering begint om 20.00 uur: 

1. Beëdiging loko-sekretaris. 

2. Notulen van de vergadering van 22 
februari j.l. 

3. Ingekomen stukken: 

brieven dd. 28 februari en 12 maart 
j.l. van A. Christiaans houdende ver- 
zoek maatregelen te treffen tegen het 
onbevoegd parkeren en neerzetten 
van sloopauto's en autowrakken op 
het parkeerterrein Trompstraat/Bou- 
levard Barnaart. 

brief dd. 3 maart j.l. van de Vereni- 
ging van Eigenaars van het Flatge- 
bouw Schuitengat Zandvoort inzake 
klacht betreffende uitvoering Hin- 
derwet m.b.t. de vestiging van Dirk- 
son bv. 

4. 23e wijziging gemeentebegroting '83. 

5. Onderwijsaangelegenheden. 

6. Transacties onroerend goed 

7. Bestemmingsplan: %,y- 
nieuws 

kort & klein • Het was zaterdag j.l. niet voor ieder- 
een duidelijk waarom het binnencircuit- 
terrein niet per vierwieler begaanbaar 
was tenzij men tot het uitgelezen korps 
van rallyrijders behoorde. Het gebied 
was zonder pardon afgezet ten gunste 
van de autorondrit, die de badplaats 
aandeed omdat hier zulke mooie duin- 
paden zijn voor cross-entoesiasten. 
Een 39-jarige Loosdrechtenaar probeer- 
de een halstarrige automobilist die meen- 
de dat het parkoers geen eksklusieve 
aangelegenheid was, te bewegen rechts- 
omkeer te maken. Als doorslaand argu- 
ment nam hij daartoe een kei in zijn 
hand. Het dreigende gebaar bekwam 
hem niet best, in de ontstane knokpar- 
tij liep hij een gebroken neusbeen op. omroepers WOONRUIMTE te huur 
gevraagd voor jong stel 
voor permanent te Zand- 
voort. Huur maksimaal 
f 800,- p mnd. Brieven 
onder nr. 251 buro van 
dit blad. 

Aangeb. ATAG wit gasfor- 
nuis, met wasemkap. Alles 
in perfekte staat. Tel. 16613. A. Rttman- 

1948 - 1983 

35Jaartandtochniker 

1973 - 1983 

tienjaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 
Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. 
één van de drie Loeressen was voor Rudi Carrell arent dudok van heel Brede Maatschappelijke 
Discussie over Energie. 8. voorbereidingsbesluit Stationsplein e.o. k , up waar ZVM . er Jos van der Mejj zvm blijft opnieuw steken 
bij een gelijkspel Zandvoortmeeuwen heeft, voorafgaand 
aan een druk paasweekeinde waarin zo- 
wel DCG als Lugdunum bestreden zul- 
len worden aan de Vondellaan, opnieuw 
één punt weggehaald bij een naaste kon- 
kurrent op de ranglijst. 

Het derde gelijkspel op een rij werd ver- 
overd op het amsterdamse SDW, de Sanktiebeleid m.b.t. de uitvoering 
van de Wet Werkloosheidsvoorziening 
en de'Rijksgroepsregeling Werkeloze 
Werknemers. 
9. Groot Kijk duin 

10. Preadvies op brieven van werkgroep 
huisvesting dd 26 november '82 en 
8 maart '83. 

1 1 . Verordening emancipatiekommissie 
en benoeming leden. 

12. Gemeenschappelijke regeling water- 
leidingbedrijf Zuid-Kennemerland. 

13. Huur en verhuur Café-Restaurant 
'De la Course'. 

14. Kredietaanvraag voor herstellen pla- 
fonds van de bovenverdieping van de 
brandweergarage. 

15. Uitbreiden woning Duinwindelaan 14. 

16. Herstraten Kostverlorenstraat (laat- 
ste fase) . 

17. Verdaging beslissing op het beroep-- 
schrift tegen weigering bouwvergun- 
ning. 

Renovatie kleedakkommodatie 'Zand- 
voortmeeuwen'. 
Rondvraag. 18 19 
lange tijd aktief was Het duel in de 
hoofdstad was nogal hard, met name 
Rob Buchel en Chris Jongbloed had- 
den daarvan te lijden. Zij raakten gebles- 
seerd maar hoefden gelukkig niet het 
veld te ruimen. Het meeuwenteam 
kwam na 20 minuten op achterstand 
toen Gerard Zwart doorbrak en keeper 
Steffers, die overigens goed op dreef 
was, klopte. 

De zandvoorters raakten er niet van 
onder de indruk en voerden de aan- 
vallen op . Al na 5 minuten liet Steef 
Water na aangeven van Duncan Pratt 
de gelijkmaker aantekenen en Marcel 
Schoorl bracht de kustbewoners nog 
vóór de rust op voorsprong, 1-2. 

In de tweede helft bleef de produktie 
echter steken. De ZVM-spitsen waren 
ijverig genoeg, maar resultaat konden 
ze niet boeken, al was Pratt eenmaal 
dicht bij een treffer toen hij het hoofd 
onder de bal zette en schoot Schoorl 
rakeling naast. De amsterdammers 
roken hun kans en verhoogden de druk. 
Het was weer Gerard Zwart die de 
ZVM-goalie passeerde met een gave 
kopbal. Er volgende een spannende 
slotfase, waarbij Ed Steffers meteen 
aantal fraaie reddingen de winst voor 
SDW in de weg stond. De 2-2 eind- 
stand gaf de verhoudingen redelijk 
weer. Het programma voor het-paasweekeinde 


luidt: zaterdag 2 april ZVM - DCG om 


18.00 uur en maandag 4 april ZVM- 


Lugdunum om 14.30 uur. 


Beide wed- 


strijden zijn te zien op het 


eigen 


honk 


van de meeuwen. De stanc 


is op 


dit 


moment als volgt: 


DWS 


17 


22 


JOS 


18 


22 


AFC'34 


16 


20 


Stormvogels 


18 


20 


DRC 


18 


19 


SDW 


17 


17 


Zandvoortmeeuwen 


16 


16 


Lugdunum 


17 


16 


Spartaan 


16 


15 


DCG 


16 


14 


Aalsmeer 


17 


14 


SEW 


17 


13 


NFC 


17 


12 Kom naarde 
discussie 
bijeenkomst 
bij u in de 
buurt. In het kader van de Brede 
Maatschappelijke Discussie 
over Energie worden er 
binnenkort discussie-bijeen- 
komsten georganiseerd. 

U bent van harte welkom in: Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. ZANDVOORT 

op woensdag 30 maart a.s., 20.00 uur 

Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 17 
^Rfcv 
mdat pacemaker- 
patiënten zeer speci- 
aleproblemen heb- 
ben, richtte de Hartstichting 
de Werkgroep Hartstimula- 
tie op. In korte tijd werd een 
databank opgezet, waarinde 
belangrijkste gegevens van 
alle patiënten zijn opgesla- 
gen, kwam er een internatio- 
nale registratiekaart en 
konden patiënten zich per 
telefoon laten controleren. 
Een voorbeeld van patiën- 
tenbegeleiding waar de 
Hartstichting jaarlijks 
f 1.700.000- aan uit- 
geeft. i Aam «•'S 0*2 i wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting 
ten patiënten werk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal 
i f 14.200.000 .- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen, 
1 want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet éèn procent van de uitgaven. 
\ STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT, 
lOF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ^ of BANK 70.70.70.600. ifW^L nederiandse hartstichting ( t ) vrienden van de hartstichting Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 83e jaargang no. 26 vrijtiag 1 april 1983 
eanduoürïse ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 2911087/ nederlandse mttieretanósbank. rek.nr. 67 .1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

kniebuiging van kollege voor rallyrijders 
werd niet in dank afgenomen De rally vorige week zaterdag op het 
binnenterrein van het circuit heeft niet 
alleen in letterlijke zin veel stof doen 
opwaaien. B en w van Zandvoort moes- 
ten dinsdagavond tijdens de bijeen- 
komst van het dorpsparlement alle zei- 
len bijzetten om hun toestemming voor 
de internationale klassementsproef aan- 
nemelijk te maken voor de raadsleden. 

De kwestie werd aangekaart door pvda- 
er Toonep, die het gebruik van het ter- 
rein voor dit doel een aanfluiting vond. 
Het is door de provincie als natuurge- 
bied aangewezen en in afwachting van 
een bestemmingsplan heeft de gemeen- 
teraad in het verleden een zgn. voorbe- 
reidingsbesluit genomen om 'ongewens- 
te ontwikkelingen' tegen te kunnen 
gaan. 'Dat doen we toch niet voor niets, 
aldus een verontwaardigde Toonen, hoe 
komt het in godsnaam bij u op hier een 
vergunning voor te geven'. 

De socialist wees erop dat ook bij het 
politiekorps onvrede over het besluit 
heerste. De agenten dienen wel voort- 
durend kinderen met crossf ietsen en 
jongeren met brommers uit het toch 
al toegetakelde duingebied te halen, 
maar moesten ditmaal medewerking 
verlenen aan een officieel goedgekeurd 
crossspektakel. Toonen meldde verder 
dat gebruikers en bezoekers van de 
sportvelden aldaar de toegang ontzegd 
was. 'Belachelijke zaken, konkludeerde 
hij, dit mag de raad niet toleren'. 

Uit het kommentaar van b en w kon 
niets anders opgemaakt worden dan 
dat het kollege voor het blok gezet 
was door de organisatoren van de rally, 
plaatselijk aangevoerd door circuit- 
voorlichter Buwalda, en vervolgens 
door de knieën gegaan was. I n eerste 
instantie was toestemming gevraagd 
voor een klassementsproef Op het cir- 
cuit, waar geen bezwaar tegen bestond. 
Toen de tekeningen van de rit op tafel 
kwamen bleek echter dat niet alleen de 
baan, maar het hele binnen- en buiten- 
terrein in het parkoers opgenomen was. 
Dat vond het kollege al te gek. Maar 
om de organisatoren niet in moeilijk- 
heden te brengen, ging men akkoord 
met het gebruik van de met steenslag 
bedekte paden op het binnen terrein. 

'Vanuit een dwangpositie hebben wij 
node ja gezegd' merkte burgemeester 
Machielsen op. 'We konden er toch niet 
de oorzaak van zijn dat een essentieel 
onderdeel van een internationale rally 
zou mislukken. Zandvoort mag zijn 
Machielsen: 'Zandvoort mocht zijn gezicht niet verliezen . gezicht niet verliezen'. Het besluit was 
schoorvoetend maar unaniem genomen, 
volgens de eerste burger. Dat laatste 
moest hij al snel herroepen omdat wet- 
houder Jelle Attema zijn vinger opstak. 
'Ik heb mij er tegen verzet, zei de vvd- 
er, ik wilde er absoluut niet aan mee 
werken.' De toenemende vernielzucht 
was Attema een doorn in het oog. Als 
miljeu-wethouder wilde hij van het 
binnenterrein redden wat er te redden 
viel. 

De liberaal kreeg overigens geen enkele 
steun uit eigen gelederen. Daar vond 
men de handelwijze van b en w heel 
begrijpelijk. Van Caspel ging zelfs de 
letters van het voorbereidingsbesluit 
tellen om het kollege gelijk te kunnen 
geven . Het besluit noemt de aktivitei- 
ten waarvoor je een vergunning nodig 
hebt, rallyrijden staat er niet in, dus 
het crossen is er niet mee in strijd, al- 
dus de ambtelijke fijnproever die de intentie van natuurbescherming niet 
wilde onderschrijven. 

Van As (cda), Termes (d'66) en Toonen 
(pvda) konden de meerderheid van de 
raad er niet van overtuigen dat de knie- 
buiging van het kollege voor de spek- 
takelorganisatoren, die zo gestaafd 
worden in hun opvatting dat brutalen 
de halve wereld hebben, een droevige 
vertoning was. Een door hen ingedien- 
de motie van afkeuring had geen schijn 
van kans. Het gros van de volksverte- 
genwoordigers was van mening dat b 
en w in hun onschuld op^ dwaalsporen 
waren gebracht c.q. in de maling geno- 
men door de rallyklup en er het beste 
van hadden gemaakt. 
NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. wd-wethouder Attema wil binnenterrein van het circuit niet aan verloedering 
prijsgeven. WIJ zoeken voor onze ouders, 65-plus, 
een lieve woning in Zandvoort of om- 
geving. 

Geen trappen. 
Huur tot 480 - per mnd. 
Zij laten een 3-kamerflat in Amster- 
dam-Buitenveldert achter. Huur 
f 275,- p. mnd. 
Reakties 020-32 02 22 of 02507-1 47 84 burgerlijke stand DINSDAG GEEN 
KOERANT 
dinsdag na pasen ver- 
schijnt er geen koerant. 
het eerstvolgende 
nummer komt uit op 
vrijdag 8 april a.s. 22 maart - 28 maart 1983 

ondertrouwd: Dirk Sijmonsbergen 
en Maria Bernadette Heemskerk; 
Petrus Johannes Bense en Esmeralda 
Danièlle Oostenbrink. 

gehuwd: Jacobus Josephua Kras 
en Nicoline Rijmpje van der Heijden. 

overleden: Hendrica Bregta Hen- 
nis geb. Bruijn, oud 89 jaar; Albert 
de Wolff, oud 72 jaar ; Frank Tiche- 
laar, oud 58 jaar. 
waterstanden apr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 H.W. 

06.37 
07.14 
07.39 
08.13 
09.12 
10.39 
11.59 L.W. 

14.37 
15.14 
15.39 
16.13 
17.12 
18.39 
19.59 
08.34 H.W. 

18.57 
19.37 
20.13 
20.54 
22.00 
23.18 
00.34 
13.16 L.W. 
02.57 
03.37 
04.13 
04.54 
06.00 
07.18 
08.34 
21.16 adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlenlnj 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoeran* Doodtij 7 april over toekomst groot kijkduin 
wordt in augustus beslist 

Na de zomervakantie zal definitief het *_" ! * 

besluit vallen of Groot Kijkduin ge- - - ~ „ 

sloopt wordt voor 30 nieuwbouwwo- 
ningen of verbouwd tot 17 eenheden, 
zo bleek tijdens de raadsvergadering. Tot die tijd blijft de gemeente op een 
2-sporenbeleid zitten, beide mogelijk- 
heden onderzoeken en in bestekklare 
plannen uitwerken. Maar nieuwbouw 
heeft de voorkeur. B en w hebben daar- 
voor een architektenburo in de arm ge- 
nomen. Zonder woningbouwvereniging 
EMM te raadplegen die bij nieuwbouw 
het eerste recht heeft. Een onjuiste stap 
meenden de vertegenwoordigers van 
d'66, cda en pvda en ook Jaap Koning 
(gemeente belangen) had het er moei- 
lijk mee. De goede verstandhouding 
met de EMM zou er door in gevaar ko- 
men. Voorzitter Machielsen was er 
niet van onder de indruk: 'prakties en 
formeel was raadpleging niet nodig. De 
gemeente heeft deze keer het voortouw 
genomen, wij dragen verantwoordelijk- 
heid voor het volkshuisvestingsbeleid.' 

Financieel waren er ook problemen. 
Het kollege had nog nergens aangege- 
ven hoe het tekort van f 350.000,-, dat 
ontstaat bij nieuwbouw, gedekt kon 
worden. De kommissie financiën was 
er helemaal niet aan te pas gekomen 
en ambtelijke adviezen had nog niemand 
gezien. Volgens Machielsen zullen de te- 
korten gedekt worden door het egali- 
satiefonds aan te spreken. 'Er moet 
veel geld bij, zo zei hij, maar het is de 
moeite waard. We moeten op termijn 
denken, verbouw geeft hoge lasten en 
dan nog blijf je met een oud gebouw 
zitten. Er komt bij dat dit een goede 
aanzet is tot vernieuwing in Zandvoort.' ■>?-.» •f-'j-I 
-5 ÏÏh ff ff 'jr ;»,-, 


Liberaal van Caspel deed een poging de 
gang van zaken rond het voormalige kin- 
dertehuis in politiek vaarwater te trek- 
ken door de leden van het vorige kol- 
lege verantwoordelijk te stellen voor de 
missers in het beleid, waardoor de ver- 
bouwing vorig jaar niet doorging Maar 
geen van de aanwezigen liet zich door 
zijn betoog meeslepen. Wel werd van 
meerdere kanten gekonstateerd dat de 
Stuurgroep 1-en 2-pers. huishoudens 
te laat bij de gewijzigde plannen is be- 
trokken. Een verwijt dat in ieder geval 
voor rekening van de huidige bestuur- 
ders komt. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 met pasen zal je niet over 
de hoofden kunnen lopen 
familieberichten Naar alle verwachting zal er dit jaar 
in Zandvoort geen sprake zijn van grote 
drukte tijdens de paasdagen. Van een 
vrolijk zonnetje is nog niets te merken, 
integendeel, de weersvoorspellingen 
geven een treurig beeld en dat heeft 
zijn weerslag op het bezoek aan de 
badplaats. 

Vvv-direkteur Hübers, toch een opti- 
mist van nature, verwacht geen stro- 
men toeristen. 'Het zal niet wild wor- 
den , meldt hij, want tiet is weer om 
winterjassen te verkopen'. Vorige 
week hebben de medewerkers van het 
lokale vreemdelingenkantoor wel veel 
klanten aan de balie gehad. De paasva- 
kantie viel bij de oosterburen iets eer- 
der en velen hebben de nederlandse 
kustgebieden opgezocht. 

'Pasen is van oorsprong de eerste grote 
uitgaansdag, aldus Hilbers, de mensen 
zoeken dan het strand op en de frisse 
lucht. Als ook maar even het zonnetje 
doorbreekt, gaat het bericht daarvan 
zó over de grens en staan de duitsers 
hier voor de deur. Het ziet er niet 
florissant uit, maar wie weet veilt het 
allemaal nog mee. We blijven in ieder 
geval kamers bij de mensen oprvragen 
voor het geval dat.' 24 APRIL WEER POSTZEGEL 

EN MUNTENBEURS 

IN GEMEENSCHAPSHUIS 

Ongeveer anderhalf jaar geleden, om 
precies te zijn op 26 oktober 1981, 
werd de Zandvoortse Postzegolclub 
opgericht. Initiatiefnemers waren de 
heren J.A. Alblas en F.L. Tervelde, die 
als resp. voorzitter en sekretaris thans 
deel uit maken van het bestuur. 

Aanleiding voor de zandvoortse filate- 
listen om in klupverband hun hobby 
te gaan beoefenen was het onpersoon- 
lijke kontakt tussen de postzegelverza- 
melaars, dat beperkt bleef tot het aan 
de deur afgeven van het postzegel-rond- 
zendboekje. De klup, die thans zo'n 
vijftig leden telt, maakte een goede 
start want er verscheen een maande- 
lijks klupblad dat echter wegens gebrek 
aan kopie voorlopig moest worden 
stopgezet. 'Erg jammer' vinden de 
beide bestuursleden 'want juist de bij- 
dragen voor de jeugd, waaronder een 
lesprogramma voor filatelisten van vijf- 
tien tot twintig jaar dat de nestor van 
de klup, de heer Bender, verzorgde, 
viel bijzonder in de smaak'. 

De maandelijkse postzegel- en munten- 
beurs (iedere laatste zondag van de 
maand 's middags van 12 tot 5) vond 
oorspronkelijk plaats in de bedrijfs- 
kantine van Alblas Grafische Produc- 
ten aan de Kochstraat 4, maar daar 
deze niet centraal ligt verhuisde men 
voor dit evenement naar het Gemeen- 
schapshuis. Wèl worden in de kantine 
iedere eerste en derde Woensdagavond 
van de maand van 8 tot 1 1 de klupa- 
vonden gehouden. Verder wil het 
bestuur graag aan u kwijt dat het lid- 
maatschap van de Zandvoortse Post- 
zegel klup f 7,50 per jaar bedraagt, 
waarvoor men gratis toegang heeft tot 
de maandelijkse postzegel- en munten- 
beurs en bovendien korting krijgt op 
filatelistiese artikelen. Mocht men nog 
meer informatie wensen dan is sekre- 
taris Tervelde, tel. 1 23 03, te allen 
tijde bereid deze te verstrekken 

Wat de eerstvolgende postzegel- en mun- 
tenbeurs betreft die op 24 april 's mid- 
dags in het Gemeenschapshuis wordt 
gehouden: het bestuur overweegt bij 
wijze van proef niet alleen verzamelaars 
van postzegels en munten maar ook die 
van oude ansichtkaarten gelegenheid te 
geven hun objekt onder de aandacht 
van kollega-verzamelaars te brengen. 
DANKBETUIGING 

Mede namens mijn man, bedank ik alle vrienden en kennissen 

voor het medeleven en de liefde ondervonden tijdens mijn 

langdurige ziekte. 

Wij wensen U allen een blij Paasfeest. Want de Heer is waarlijk 

opgestaan. 

A. v.d. Berg Dorreboom 
kerkdiensten 
medische dienst HERVORMDE KERK 
zondag 3 april a.s.: 
10.00 uur: Ds. H. van Niel uit Rijns- 
burg. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 3 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. L. Dorst, Santpoort. 

ROOMS KATHOLIEKEK KERK 

zaterdag 2 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met 

orgel en samenzang, 
zondag 3 april a.s.: 
08 45 uur : eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Ceacilia koor DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoend* 

wijkverpleegkundige tel. 023 • 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 belangrijke adressen eanduoortee hoerartf strafkorting zandvoortse minima 
opnieuw aan de orde Het heeft niet mogen baten. Na lang- 
durige diskussies over een ander beleid 
ten aanzien van het zandvoortse uitke- 
tingstrekkers blijft toch nagenoeg alles 
bij het oude. De plaatselijke socialisten 
die onder meer het absolute bestaans- 
minimum voor bestrafte werkelozen 
gegarandeerd wilden zien, moesten in 
de gemeenteraad bakzeil halen. 

Zij wisten afgelopen dinsdag in het de- 
bat nog wel een paar konsessies uit het 
vuur te slepen, maar het kollegevoorstel 
kwam er vrijwel ongeschonden doorheen. 
Daarin staat dat uitsluiting van het recht 
op uitkering alleen als uiterste middel 
zal worden gehanteerd. In zo'n geval 
moet het kollege voor de verlenging van 
bijstand of b en w het advies van de 
RWW- en WWV- kom missies opnieuw 
bezien. Vermeld is verder dat de situa- 
tie van de klient centraal dient te staan 
en dat betekent nu juist dat er vooraf 
geen richtlijnen kunnen zijn over tijds- 
duur of percentage van de strafkorting. 
Minstens eenmaal per jaar komen de 
betrokken kommissies bij elkaar om te 
praten over het beleid. 

De pvda kreeg alleen voor elkaar dat 
een door haar ingediend wijzigingsvoor- 
stel opgenomen werd. De beslissingsbe- 
voegdheid zal in alle gevallen bij het bij- 
standskollege of bij b en w komen te 
liggen. Na een paar schorsingen ging 
wethouder Jongsma daar tenslotte mee 
akkoord. Maar hij liet wel aantekenen 
dat het niet mocht betekenen dat alle 
adviezen heroverwogen zullen worden, 
dat zou het werk van de advieskommis- 
sie teveel degraderen. 

Dat minimale suksesje was voor de so- 
cialisten reden om net als de overige 
raadsleden hun goedkeuring aan het 
Voorstel te geven. Wellicht hadden ze 
de moed opgegeven nog ooit een be- 
ter resultaat te bereiken , altijd voor 
dovemansoren te praten maakt immers 
moedeloos. Of misschien ook lieten zij 
zich overhalen door het beroep dat 
cda-er Van As op de raad deed om nu 
eindelijk eens eensgezind deze affaire 
af te ronden. Als schrale troost moch- 
ten ze neenemen dat sinds de diskus- 
sie over de strafkortingen in alle he- vigheid is losgebarsten het percentage 
bestraften beduidend is teruggelopen. 
Maar het blijft de vraag of dat van 
lange duur is als het rumoer wat is 
verstomd. 

Het systeem van de strafkortingen (sank- 
ties) op zich stond niet ter diskussie. 
Van links tot rechts is men heter over 
eens dat misbruik van het uitkerings- 
recht of 'verwijtbaar gedrag' een sank- 
tie tot gevolg moet hebben. Maar hoe 
ver men daarin moet gaan en wat de 
intentie ervan is, daar denkt men heel 
verschillend over. Voor vvd-er Jongs- 
ma gold nog steeds dat de straf èen 
prikkel moest geven om intensiever 
werk te zoeken. En ook Gielen (insprk. 
' nu) hield streng vast aan de arbeidsbe- 
reidheid. De strikte voorwaarde echter 
voor RWW-ers om dat elke week aan 
te moeten tonen viel bij Koning niet in goede aarde. 'De mensen lopen te- 
genwoordig maandenlang zonder 
werk, ze voelen zich een bedelaar. Er 
moet naar een betere methode gezocht 
worden', aldus de man van gemeente- 
belangen. Voor christendemokraat Ing- 
wersen was het een moreel vraagstuk. 
Hij citeerde een duitse filosoof; 'een 
mens heeft recht op straf, om niet uit 
de gemeenschap gestoten te worden'. 
Voor pvda-er Toonen en de zijnen is 
de mate van verwijtbaarheid echter 
een steeds groter vraagteken nu hon- 
derdduizenden niet meer aan de slag 
kunnen komen. 

14444 
12000 
13043 
14841 
17947 

(023) 12323 
13360 
12135 Politie (alleen noodgevallen) 

Brandmeldingen 

Politie 

GemeenteMkretari* 

Informatieburo vw 

242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 

Rinko autotechniek, werkplaats 

en magezijn 

Rinko verkoopcentram, nieuwe 

en gebruikte Renaults 

Zandvoortse Koarant b.v. 

Achterweg 1. groeten uit zandvoort 
Een ansichtkaart met 
van links naar rechts 
hotel Belvédère, ho- 
tel de l'Ocêan en de 
villa van de familie 
Eltzbacher. Hotel 
de l'Océan werd in 
1881 gebouwd en 
behoorde dan ook 
tot één van de oud- 
ste hotels in Zand- 
voort, maar omdat 
de verschillende ei- 
genaren nooit veel 
aandacht aan de ex- 
ploitatie hadden be- 
steed genoot het niet 
zo'n bekendheid als 
bij voorbeeld hotel 
Driehuizen. Hierin 
kwam verandering 
toen in 1905 de heer 
J.M. Heek Jr. eigenaar 
werd en reeds na twee 
/aar het gehele hotel 
liet restaureren en 
verbouwen. zandvoortse wielerronde '83 
rekent op sponsoring middenstand Elk jaar weer trekken zandvoorter Pe- 
ter Versteege en Jan van Riessen van 
HSV de Kampioen uit Haarlem na af- 
loop van het door hen georganiseerde 
wielerevenement diepe rimpels in het 
hoofd als hen gevraagd wordt of zij 
ook een volgende keer de touwtjes in 
handen zullen nemen. 

Het valt immers niet mee de organisa- 
tie rond te krijgen en alles vlekkeloos 
te laten verlopen. Hun bedenkingen 
zijn gelukkig altijd van korte duur en 
wegen niet op tegen het entoesïasme 
voor het wielergebeuren. Nauwelijks 
was dan ook de geslaagde cyclecross 
achter de rug of zij maakten alweer 
plannen voor de 3e Ronde van Zand- 
voort. Op dit moment staat het in gro- 
te lijnen vast, het feest voor koereurs 
en publiek prijkt op de evenementen- 
agenda voor woensdag 27 juli a.s., 
hartje zomer derhalve. 

De organisatoren proberen steeds een 
nieuw onderdeel in het programma 
op te nemen, ditmaal is het de bedoe- 
ling een wedstrijd achter motoren, dé 
zgn. dernies, in te lassen. Een achttal 
bekende amateurs moeten aan het 
wiel varr de dernies zien te blijven, die 
soms met meer dan 60 km per uur 
over de weg gaan. 

Het parkoers van de Ronde van Zand- 
voort voldeed vorig jaar uitstekend, 
het maakt het de renners lastig genoeg 
om een spannend verloop te waarbor- 
gen. De roete loopt van de startstreep 
in de Haltestraat via Louis Davidsstraat 
- Prinsesseweg - Koninginneweg - Kost- 
verlorenstraat naar de finish in de Hal- 
testraat. Om te beginnen staan zeker 
zo'n 100 liefhebbers en veteranen te 
popelen om dit duel op de tubes op 
hun naam te schrijven. Daarna volgt de 
rit achter de dernies en als klapstuk 
verschijnen de amateurs aan de start 
voor een wedstrijd over 80 kilometer. 
In dat peleton zullen we weer vele 
koereurs aantreffen die hun sporen 
verdiend hebben in de A-klassiekers 
(stad tot stad-wedstrijden) en in Olym- 
pia's Toer, de toezeggingen daarvoor 
zijn al binnen. 

Financiële ondersteuning van dit zomer- 
se evenement komt in ieder geval van 
de Strandpachtersvereniging, de Rabo- 
bank, garagebedrijf Versteege, Taxi 
Teeseling en de Kousepael. Uit reak- 
ties bij vorige gelegenheden is echter 
gebleken, zo melden de organisatoren, 
dat een aantal neringdoenden zich ge- 
passeerd voelden en graag hun steentje 
hadden bijgedragen. Deze keer hebben 
daarom alle bedrijven een verzoek tot 
steun in de bus gehad. We) sport — spel ■ ', VANAF MOR||EN %■. 

., ËC^T IETS lEXp|||lEFS|:|;|; ; 
!; 'Alweer terechfeoiju , 

ANSJE MOLENAAR 

Altijd iets anders, ook vöÓrfgjèote 
maten, eventueel \pp bestelling „ 
Kruisstraat 2a (hoek Gasthuispiëin) 

Dagelijks open van 12.00 tot 2000 uur: 

Maamlagftflesloten;'^'^^^^^^:'; 
streling voor oog en maag 
bij lida bromet Het open badmintontoernooi dat vorige 
weekeinde gespeeld werd in de Pellikaan 
hal is een groot sukses geworden voor 
de organiserende vereniging B.C. Lotus. 
Vielen er verleden jaar geen ere-prijzen 
voor de Lotusspelers te behalen, dit 
jaar boekten zij in het sterke deelne- 
mersveld veel overwinningen. 
Yoyo Kuin en Wim Ekels werden eers- 
te in het gemengd dubbel C, Ronald 
Bossink en alweer Wim Ekels behaal- 
den een fraaie topplaats in het heren 
dubbel C. Ellen Crabbendam voldeed 
niet helemaal aan de verwachting en 
werd tweede in het dames enkel C. 
Tot veler verrassing wonnen Gerda 
Koornstra en Alice Frank in een span- 
nende finale het dames dubbel B met 
8 : 1 5, 15-10 en 18-16 vanjiet gerenom- 
meerde koppel I. Boxman en M. ter 
Horst. In de eindstrijd van het heren 
dubbel B ging de zege naar Richard 
Wetzel en Richard Mattawaer. Zij 
versloegen in een aantrekkelijk duel 
met 15-12 en 15-11 B. Aponnoen 
G. Pichel. Prima samenwerking tussen hotel Keur 
en Lida Bromet Mode leidde vorige 
week vrijdag opnieuw tot een kulinaire 
modeshow. Het eksperiment van verle- 
den jaar om het tonen van de nieuwste 
mode te koppelen aan uitgebreid dine- 
ren was namelijk zo geslaagd dat Lida 
Bromet en de eigenaresse van hotel 
Keur, Phil Duivenvoorde, besloten tot 
een herhaling. 

Ruim honderdtwintig modebewuste 
gastronomen, onder wie talrijke heren 
der schepping voor wie het zesgangen- 
diner ongetwijfeld de drijfveer was, 
schaarden zich tegen half acht rond de 
feestelijk gedekte tafels. Lida Bromet, 
die wederom zelf de presentatie ver- 
zorgde, had ook dit keer de kleur van 
de modellen aangepast aan de gerech- 

iTMvr. Kraan-MMth 

ten en het was dan ook niet verwon- 
derlijk dat na de petit hors d'oeuvre, 
bestaande uit met kreeft gevulde soes- 
jes, de mannequins zich vertoonden in 
beige-achtige kreaties. Zo zagen we in 
die tint een snoezig pakje van Za Za, 
bestaande uit broekrok, hes en jasje 
(f 229,-), een vlot safarie-pak en een 
rok van Interbel voor f 1 25,- waarop 
een katoenen jumper van Pringle of 
Scotland gedragen werd. Wat Interbel 
betreft, dit merk is misschien niet 
nieuw voor Nederland maar wel voor 
Lida Bromet, die deze klassieke (ge- 
voerde) rok in haar kollektie heeft op- 
genomen vanwege de uitstekende kwa- 
liteit en pasvorm. Ook de prijs, (ze zijn 
verkrijgbaar vanaf f 89,-) spreekt in 
deze tijd wel aan. Herman Harms, over- 
buurman op de Grote Krocht, had voor 
bijpassend schoeisel gezorgd en het 
lichte zomerschoentje met naaldhak 
(slechts f 49,95) voldeed daarbij uit- 
stekend. Teneinde een vlot verloop niet 
in de weg te staan beperkte Lida Bro- 
met het noemen van prijzen tot het 
uiterste, zodat wij onze lezeressen op 
dat punt niet uitvoerig kunnen infor- 
meren. Wel kunnen wij ze vertellen dat 
de gerenommeerde merken Lady Ar- 
row, Pringle of Scotland, Spotlight en 
Lady Manhattan, waarvan Lida Bromet 
Mode de alleenverkoop voor Zand- 
voort heeft, zeer gevarieerd aanwezig 
waren met resp. beeldige blouses, zacht- 
wollen pullovers, vlotte pantalons en 
chique pakjes. In de ronde volgend op 
de uitstekende kervelsoep waren de modellen in mintkleur, de wijnsaus over 
de kalfschnitzel inspireerde tot rode 
outfits terwijl na het dessert (vruchten 
met ijs en slagroom) wit de hoofdkleur 
werd. 

Dat Lida Bromet Mode rekening houdt 
met verschillende leeftijdsgroepen en 
maten bleek uit, en nu noemen we 
door elkaar, gedistingeerde afkledende 
jurkjes, vlotte bermuda's, pakjes van 
suèdézet met applikaties, rokken die 
bij nadere beschouwing broekrokken 
bleken te zijn en piratenkleding. Tot 
slot een nieuw snufje van Lady Arrow: ■ 
een blouse; met ingeweven jabot. 
Niet alleen Herman Harms had een be- 
langrijk aandeel in de show, hetzelfde 
kan gezegd worden van coiffeur Micha- 
ël van de Passage, die met zijn staf 
konstant in touw was om na iedere 
ronde de kapsels van de mannequins 
in het vereiste model te brengen, ter- 
wijl hij voor het tonen van de nieuw- 
ste kleuren haarverf een dankbaar ge- 
bruik maakte van het lollige punk- 
koppie van Annemarie. Zij en de ande- 
re mannequins, te weten Ingrid, Nancy, 
Coby, lvonne / Carry, Ana en Loes ont- 
vingen aan het slot van de show fraaie 
bloemen terwijl ook het applaus voor 
The Swing Department, dat zowel de 
diner- als de achtergrondmuziek had 
verzorgd, alleszins verdiend was. 3 

2. ai 

(Q (O 
2> 3 

_ 0) 3 


C/> 


C 


CD 


3 


3 


3 

CD 


< 
CD 


—t 


co 


3T 


o 


O 


3" 


3 


-3 


F* 


•■* 


c 


CD 


r* 


^ 


O 


(O 


n 


CD 


< 


CD 

3 


05 


O 

(Tl g 

z 
co 
o 

> 
o 

o 
m 
m 

z 

O 
m 

33 

> VAKANTI EZWEMM EN 

dinsdag 5 april van 8-12 uur en 

13-15.30 uur 

woensdag 6 april van 8-1 2 en 1 3.30- 

16.00 uur 

donderdag 7 april van 12-13 en 

14-15.30 uur 

vrijdag 8 april van 8-12 uur en 

13-15.30 uur 

TOEGANG F 1,40 

(3 en 4 april is het zwembad 'De Duinpan' 
gesloten. 

TOT ZIENS 

In uw zwembad De Duinpan. (Q 
„ Q) 
°°3 

ft) F* 

■a-r 

— CD 

QJ F* 

■ CD 

"t 
v> L huisartsen praktijk nieuw-noord officieel gevestigd per maart 83 
B. VAN BERGEN, HUISARTS 
A. SCIPIO-BLÜME, HUISARTS 

afspraak-speekuur 

Pasteurstraat 10 - Zandvoort 

telefoon 02507-1 95 07 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 

SOMS praat je met een 
vreemde wat gemakkelij- 
ker over dingen die je 
dwarszitten. Help een gehandicapt kind 
in de Derde Wereld op de been leder jaar worden 360.000 kinderen 

in de Derde Wereld het slachtoffer van polio 

Help deze kinderen op de 
been. Geef hun: revalidatie, 
medische hulp, hulpmiddelen 
zoals schoeisel, beugels, 
rolstoel etc, onderwijs, 
vakopleiding. Voorkom hun handicap. 

Doe mee aan het immuni- 
satieprogramma van de 
Wereld Gezondheids Organi- 
satie. Al voor f 5,- kunt u één 
kind zijn leven lang voor een 
handicap vrijwaren. 


Stort uw gift op GIRO 667767 
t.n.v, Het Liliane Fonds,VIijmen Het Liliane Fonds geeft individuele en kleinschalige hulp en 
werkt uitsluitend met vrijwilligers. Dit betekent: uw gift komt 
optimaal terecht. Gecontroleerd dooreen erkend accoun- 
tantskantoor. Aanbevolen dooreen Landelijke Commissie 
van Aanbeveling. Vraag folder of inlichtingen: Liliane Fonds, 
Heidijk 53, 5251 KM Vlijmen. Telefoon 04108-4560. " V V ZANDVOORT 

Gerenoveerd woonhuis in centrum 
dorp 

VAN OSTADESTRAAT 3 

Indeling: beg. grond: woonkamer met 
strokenvloer, open haard, kl. kamer, 
keuken met apparaten. 
1 e verd.: 1 gr. slaapkamer met 
kastenwand, 2 kl. slaapkamers, bad- 
kamer met ligbad en douche. 
Het pand is voorzien van c.v.-gas 

Vraagprijs f 1 70.000,- 

Inlichtingen CEfVE 
makelaar/ o.g. 
Telefoon 02507- 1 26 14 KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f 
Da Dria Starren, 
Lange Bogaardrtraat 6 - Haarlem 

(bij de Botermarkt) 

taf. 023 - 31 14 60 REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 12560 
oimoi;|jer 
verzekeringskantoor 

A.M. FOLKERS 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voorheen Jee Koper, Dorpsplein 1 1, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 BloamensaaJ 
Telefoon 023- 260633 Informatie* betreffende Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 
J. BLUYS 

Haltestraat 65, tal. 12060 m DE PAASVAKANTIE NAAR 
PONYPARK SLAGHAREN. 

Dat is een belevenis ! 

Geopend vanaf 1 april. 

Entreeprijs f 9,- p.p. alle leeftijden. 

Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz. 

Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur 
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen). 

Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96 

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier ! 
Dagtocht 35 NS. Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem b .v. 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
THUISNAAISTER 
heeft weer tijd 

voor het bekleden vai 
bankstelkussens, boo 
en caravans, tuinmeu 
beid. tel. 023-32 29 6 A. RHman- 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 na inspanning even 
tijd voor plezierige ontspanning... fe. 
amsterdam/nieuwendijk 37 /tel. 020-240434 
zandvoort/ kerkstraat 1 1 / tel. 02507 - 1 3580 dk '«.iWerff ' 

mijn bakker 
etadil746 
Openbare bibliotheek Zandvoort 

Prinsesseweg 34 

2042 NH Zandvoort 

Tel. 1 41 31 A ee DEZE MAAND IN UW 
BIBLIOTHEEK 

• expositie van Poolse affiches 

(in samenwerking met de Culturele 
Raad van Noord Holland) tot 26 april. 

• droogbloemen van Jannie van Dijk 

(vitrine). 

• Fïlm-inn: 

woensdag 6 april 'En toch spring ik 

weer op de balk' (voor kinderen van 

9 tot 13 jaar) aanvang: 15.30 uur. 

einde: 17.15 uur. gratis kaartjes 

afhalen in de bibliotheek. 

vrijdag 15 april 'De Bruiloft' (poolse 

film i.v.m. expositie poolse affiches) 

van regisseur Wajda. 

vrijdag 29 april 'Andy, Bloed en 

Blond haar' (met muziek van Herman 

Brood and his wild romance en 

Normaal). 

de avondvoorstellingen beginnen 

om 20.00 uur en de toegang is 

gratis. 

• op woensdagmiddag 6, 13, 20 en 

27 april voorlezen voor kinderen tot 

9 jaar. Aanvang 2 uur en eind om 

half drie. 

• woensdagmiddag 6 april om 2 uur 

diavoorstelling met het verhaal: 

'Het Paasei voor de Koning'. 

(voor kinderen tot 9 jaar). 

jeugdlezers kunnen nu ook leg- 
puzzels en muziekcassettes lenen. 

de bibliotheek is voor de uitlening 

nu ook geopend op vrijdagochtend 

van 10- 12 uur. f» £ Geef ze lucht 

Giro SS 055 Leusden mV ^ 

Astma Rmds ff Installatie bui 

OPOENE1ÏHW BJM, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend inataHatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodpjetorfworfc, 
zowel nieuw ara onderhoud». 

kamerlingh onneaatraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507- 1 8484* Bouwbedrijf VOOR AL UW utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken vraag offerte 
wij komen 

al meer dan 50 jaar tot uw dienst winkel betimmert ngen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..nn.'esiork.ttci.i.m ^ 315428. SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2208 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 83e jaargang no. 27 vrijdag 8 april 1983 
eanduaorte 
nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvcortse koerant b. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek 

abonnementen f 25.- per jaar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post vodje papier op straat 
kan attema razend maken 
liiliaiis 'Ik ben allesbehalve een sovjetvriend, 
maar in Moskou zijn wél de straten 
schoon.' Zandvoorts wethouder van pu- 
blieke werken en miljeuzaken, tevens 
lokoburgemeester Jelle Attema ergert 
zich groen en geel aan het gemak waar- 
mee in de badplaats rommel gemaakt 
wordt en vernielingen aangericht. 

De wd-wethouder is wel het minst van 
al zijn kollega's in het nieuws, maar 
haalde onlangs de kolommen van de 
kranten door zich tegen de stroom in 
met hand en tand te verzetten tegen de 
rally op het binnenterrein van het cir- 
cuit, de schaarse natuur diende niet nog 
verder aangetast te worden. Een verras- 
send standpunt van de liberaal, die tot 
nog toe publiekelijk nimmer blijk gaf 
van zo'n onverzettelijk 'groen' denken. 

'Miljeu valt onder mün portefeuille, ik 
word er door menigeen op aangesproken 
als het een smeerboel is. Maar ik sta 
machteloos als de mensen niet zelf mee- 
werken.' Het binnenterrein is volgens 
Attema maar één van de vele problemen: 
'dat is vanaf de grote motorraces in '46 
stelselmatig onder de voet gelopen.' 
Maar ook van de vrije duinen in zuid is 
niet veel meer over. 'Ik heb als kind veel 
in de duinen gespeeld, het is een waar 
eldorado, maar het kan niet tegen inten- 
sief gebruik door lopen, berijden of 
spitten. Wij leerden vroeger nog voor- 
zichtig met de natuur om te gaan, te- 
genwoordig lijkt het hek van de dam.' 

Attema omschrijft zichzelf als een drif- 
tig mens ('het verbod om vuurwapens 
te dragen is een zegen voor mij! ') en 
een voorstander van een hardere aanpak 
van miljeuvervuilers op dorpsnivo. Hon- 
depoep, het afrukken van takken, het 
bekladden van muren, het achterlaten 
van autowrakken en het laten slingeren 
van afval, het zou hem deugd doen als 
daar adekwate straffen op stonden. Zo 
als in Moskou ; waar het achteloos op 
straat werpen van vodjes bestraft wordt 
met een fikse wandeling naar een veraf- 
gelegen papierbak. De vraag of grotere 
ekologiese problemen als de 'zure regen' 
die het bomenbestand aantast,bïnnen 
Zandvoort of de regio aandacht krijgen, 
beantwoordt hij op geheel eigen klein- 
schalige wijze. 

'De groenvoorziening, dat is niet zo sim- 
pel hier. Als je in Zandvoort uit een co- 
ma zou komen, weet je niet wat voor ^:. 


TW- . - v ^ 

■%■■*;. 

3l '^ 
'wanneer je uit een coma ontwaakt ziet alles hier grijs . seizoen het is, zo grijs ziet het er uit. 
Dat ligt voor een deel aan het klimaat 
en een ver opgerukte zoutgrens, maar 
ook aan de mensen zelf. Als iedereen 
een beetje helpt, om de plantsoenen 
denkt, de bomen beschermt, kan het er 
veel fleuriger uitzien. Het valt mij op 
dat het vaak de oudere mensen zijn die 
zich daar nog voor inspannen, een boom 
vertroetelen en een emmer water geven, 
de boel schoonhouden enzovoort.' 'Men praat wel veel over miljeu, maar 
dan wel over het miljeu van de buurman, 
En het kost de gemeente handenvol geld. 
De krakersleuzen op het raadhuis moes- 
ten voor maar liefst f.3.800,- verwijderd 
worden, ga zo maar door. Het is vech- 
ten tegen de bierkaai, ook voor de men- 
sen van de reinigingsdienst, als niemand 
mee wil werken.' 

Attema hoopt dat hij wat meer armslag 
krijgt als werkeloze jongeren assistentie 
kunnen verlenen bij opruimwerkzaam- 
heden. 'Allereerst de visitekaartjes van 
Zandvoort, het Raadhuisplein, Stations- plein en de rotonde. Er valt genoeg te 
doen, ook op het binnenterrein van het 
circuit. Zoiets heeft tegelijk een preven- 
tieve werking. Ach, als ik zondags door 
gods vrije natuur loop, dan denk ik wel 
eens, wat heeft Zandvoort eigenlijk een 
prachtig gebied om zich heen. Men ziet 
het niet meer, de aandacht daarvoor is 
weg. Dat moet weer terugkomen. Dat 
is beter dan een beetje kankeren over 
het lawaai van een auto of uit een café.' 29 maart- 5 april 1983 

ondertrouwd: Wouter Cornelis Bak- 
ker en Annigje leke van der Valk; Arie 
Jan van Yzendoorn en Maria Johanna 
Walters; Bernardus Marinus Petrus 
Schelvis en Danielle Evelyn van Ame- 
rongen. 

geboren: Marlijn Malu, dochtervan 
G. Bluijs en M.A Snijders Blok; Johan- 
nes Franciscus Maria zoon van P.J. Diele 
n A.H. Faber. 

overleden: Harmina Kristina Pieter- 
nella Ates geb. Hindrikse, oud 83 jaar; 
Margaretha Warschawik, geb. Spijer, 
oud 71 jaar. 

— — — BW — limiWIHI I JU i ZANDVOORTSE ONTVING 100ste 
DIPLOMA HARTREANIMATIE 

Als sluitstuk van de 8-urige kursus hart- 
reanimatie voor leken werd kort 
geleden het 100 ste diploma uitge- 
reikt aan de zandvoortse mevrouw J. 
Koning. Het overhandigen van hetcerti- 
fikaat ging ditmaal dan ook gepaard 
met bloemen. De begeleider van de 
kursus, dr. R. Drenth, toonde zich heel 
tevreden met het behaalde resultaat in 
de badplaats. 

In april gaat de laatste kursus van dit 
seizoen van start. Zonder veel theorie 
leren belangstellenden fn korte tijd de 
levensreddende handelingen, in afwach- 
ting van een arts of ambulance, toe te 
passen. 

Aanmelding voor de kursus, die georga- 
niseerd wordt door de Stichting Gezond- 
heidszorg, de Kruisvereniging en de Ned. 
Hartstichting, is mogelijk bij een van de 
plaatselijke apotheken of bij de heer de 
Leeuw, tel. 16085. De plaats waar de 
4 x 2-urige instruktie wordt gegeven is 
het Gezondheidscentrum aan het Bea- 
trixplantsoen. De kosten zijn minimaal 
inklusief een kopje koffie, f 25,-. • Het afgelopen lange weekeinde heb- 
ben niet alle inwoners en bezoekers 
even rustig doorgebracht. Zo had bij- 
voorbeeld het dievengilde het bijzon- 
der druk. Gemeld werd maar liefst een 
20-tal kleinere en grotere diefstallen, 
vooral uit auto's, en een inbraak. Een 
spoor van vernielingen bleef bovendien 
achter en ook de horeka had het soms 
weer zwaar te verduren. Een uitbaat- 
ster van een kafé aan de Louis Davids- 
straat werd door vier wanbetalende jon- 
gelui mishandeld en bij een bar aan de 
Stationsstraat gingen de ruiten aan digge- 
len. Hopelijk niet het voorspel tot een 
lange hete zomer. 

« Op vrijdag 22 april a.s. zal in het Ge- 
meenschapshuis de algemene ledenver- 
gadering van het Genootschap Oud Zand- 
voort worden gehouden. De uit elf pun- 
ten bestaande agenda bevat o.m. een be- 
stuursverkiezing. De periodiek aftreden- 
de bestuursleden Th.B.M.Hilbers, J.M. 
Bluijs en J.J. Koning stellen zich herkies- 
baar, in tegenstelling tot sekretaris M.B. 
V.Jansen. Voor de door zijn aftreden 
ontstane vakature stelt het bestuur kan- 
didaat de heer J.Paap, van Lennepweg 
14 flat 1. Na afloop van het huishoude- 
lijk gedeelte zal de heer J.M. Bluijs een 
serie foto's projekteren van opmerkelij- 
ke gebouwen, gevels en plekjes in de ge- 
meente. Het bestuur hoopt uiteraard op 
een grote opkomst van leden. 

• Geen bomvol Zandvoort met de Paas- 
dagen, maar toch druk genoeg dat men 
in het verkeer in de problemen kon ko- 
men. Bij een achttal aanrijdingen, waar- 
bij binnen- en buitenlanders gelijkelijk 
betrokken waren, viel soms aanzienlijke 
schade te noteren, ernstig lichamelijk 
letsel bleef gelukkig uit. apotheker en arts positief 

over akupunktuur en kruidendokter 
Attema vindt Moskou voorbeeld van zindelijkheid In het kader van de door de Kruisvereni 
ging Zandvoort georganiseerde winter- 
aktiviteiten werd vorige week donder- 
dag in het Gezondheidscentrum het 
medicijngebruik onder de loep geno- 
men. 

Het was de laatste van de vier geplande 
lezingen en sprekers waren deze avond 
apotheker H.B. Mulder en huisarts J.G. 
Anderson, waarbij eerstgenoemde te- 
vens de analoge zienswijze van zijn niet 

mevr. Kraan- Meeth aanwezige kollega van de Zeestraat-apo- 
theek vertolkte. De heer Mulder liet er s 
geen twijfel over bestaan dat beide apo- 
thekers bereid zijn midden in de nacht 
uit bed te komen wanneer bijvoorbeeld 
een hartpatiënt, die hier met vakan- 
tie is, vergeten heeft zijn nitrobaat-ta- 
bletten bij zich te steken en tengevolge 
daarvan een aanval vreest. Hij vindt het 
vanzelfsprekend om deze zonder recept 
een paar tabletten mee te geven. Iemand 
die echter al een week grieperig is en dan 
gebruik maakt van de weekend-dienst 
om aspirines te halen zal wel geholpen 
worden maar uiteraard niet van harte. In de kauserie van de heer Mulder, on- 
dersteund door een diaserie van de Ko- 
ninklijke Maatschappij voor Pharmacie, 
en waar nodig aangevuld door dokter 
Anderson, kwamen tal van interessante 
zaken naar voren, veelal bekend maar 
belangrijk genoeg om weer eens in de 
herinnering te worden gebracht, zoals 
de plaats van het medicijnkastje: niet 
in de badkamer, de keuken, de w.c. 
of het gootsteenkastje, maar in de 
slaapkamer en buiten het bereik van 
kinderen. Verder het dringend advies 
wegwerp-injektiespuiten slechts éen 
maal te gebruiken, tabletten met ver- 
lengde werking in zijn geheel door te 
slikken, een voorgeschreven kuur af te 
maken ook al zijn de ziekteverschijn- 
selen verdwenen, bij zwangerschap 
geen medicijn te gebruiken zonder 
voorkennis van de arts, en aspirine bij 
voorkeur met melk in te nemen. Voor 
maagpatiënten is aspirine trouwens 
taboe, evenals voor hen die bij de 
trombosedienst 'lopen'. Saridon ver- 
dient dan de voorkeur. Verder kwa- 
men o.a. ter sprake medicijnen die 
de rijvaardigheid beihvloeden, de 
kombinatie geneesmiddelen en alkohol, 
het voor en tegen van het verstrekken 
van bijsluiters, vitamines en "de pil". Van dit in 1964 ontdekte antikonseptie- 
middel, waarvan er sedertdien 48 soor- 
ten op de markt zijn gekomen, is be- 
kend dat ze in kombinatie met roken 
heel nare gevolgen (vaatafwijkingen) 
kunnen hebben. 

Na de pauze was het woord aan dokter 
Anderson, die zich aangenaam verrast 
toonde over de uitslag van een onder 
de aanwezigen gehouden enquête. 
Daaruit kwam namelijk naar voren dat 
patiënten een grotere zelfstandigheid 
hebben dan werd verondersteld. Omge- 
keerd kregen de toehoorders deze 
avond een heel andere kijk op beide 
sprekers. Zo bleek dokter Anderson 
niet afwijzend te staan tegenover aku- 
punktuur ats pijnbestrijding. 'Het kan 
geen kwaad en in bepaalde gevallen 
helpt het', aldus de huisarts. Apothe- 
ker Mulder geeft de voorkeur aan 
koek, bruin brood en gewelde pruimen 
boven agerol, wil geen kwaad horen 
van de "goede" kruidendokter, advi- 
seert als kalmeringsmiddel valeriaan- 
tinktuur en bij slapeloosheid een glas 
melk of een wandeling. 'En zo min 
mogelijk van die vuiligheid slikken! ' groeten uit zandvoort 
kerkdiensten 
waterstanden 
Koninginnedag en een 
bezoek van de foto- 
graaf ! Dubbel feest 
dus voor de kinderen 
van 'Kijkduin', het 
voormalige kinderhuis 
aan de Kostverloren- 
straat, dat op de plek 
stond waar nu archi- 
tektenburo Sterren- 
burg gevestigd is. HERVORMDE KERK 
zondag 10 april a.s.: 
10.00 uur : Ds. P. de Ruig uit Haarlem 
Gemeensch. dienst herv./ger. 

GEREFROMEERDEKERK 

zondag 10 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. P. de Ruig uit Haarlem 

Gemeensch. dienst ger./herv. 

in de hervormde kerk 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 9 april a.s.: 

19.00 uur : eucharisitieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 10 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv ST. 

Ceacilia koor. verlies en winst voor zvm 
in paasweekeinde 
medische dienst Het resultaat van het zware voetbalweek- 
einde, verlies tegen DCG en winst op 
Lugdunum, geeft de stand van zaken bij 
Zandvoortmeeuwen goed weer. 

Het gaat niet slecht en het gaat niet 
goed. De zandvoorters handhaven zich 
alleszins redelijk in de eerste klasse, 
maar meer zit er dit jaar niet in. Met 
18 punten uit 18 wedstrijden is ZVM 
een gemiddelde ploeg, precies 6 punten 
verwijderd van top en staart. 

Zaterdag 2 april gingen de meeuwen ten 
onder tegen DCG, met 1-2. Die stand 
had gezien het spelbeeld met evenveel 
recht andersom kunnen luiden. Misschien 
was het de onaangename sfeer op het 
veld tussen de rivaliserende spelers die 
ZVM het meest parten speelde. Zoals 
al zo vaak dit seizoen moesten de kust- 
bewoners al kort na het begin aanzien 
tegen een achterstand. Het lijkt erop 
dat zij moeite hebben om op dreef te 
komen. Een goed kombinerend DCG 
kon na 10 minuten juichen toen Gerard 
Knaap verrassend inschoot. Daarna was 
er sprake van een heuse wederopstanding 
van de meeuwen, die energiek ten aan- 
val trokken en het de amsterdammers 
lastig maakten zonder de skore daadwer- 
kelijk te kunnen vereffenen. 

Ook in de 2e helft schuwden de ZVM- 
ers het offensief niet, maar het duurde 
tot de 20e minuut voor hun volharding 
beloond werd. De aktieve John van der 
Zeijs passeerde de keeper van de hoofd- 
stad beheerst 1-1. Een sterk aandringend 
meeuwenteam kreeg 7 minuten later 
echter de rekening gepresenteerd toen 
het counterende DCG slechts ten koste 
van een hoekschop tegengehouden kon 
worden. Paul Aarsma maakte er geen 
probleem van: 1-2. In de slotfase leek 
het er even op dat Frans Makau toch 
nog de halve winst uit het vuur zou sle- 
pen, maar zijn schot was niet zuiver ge- 
noeg. 

2e paasdag kwam Lugdunum op bezoek 
in de koude en natte badplaats. Het werd 
een spannende ontmoeting, maar spel- 
technies was het geen hogeschoolwerk. 
Een wedstrijd met veel wederzijdse kan- 
sen waarvan er slechts één benut werd. 
Die mocht terecht op de prestathelijst 
van de zandvoorters bijgeschreven wor- 
den, want als gastheren verplichtten zij 
het publiek aan zich door noeste en of- 
fensieve arbeid. Mario van Meelen, Jos 
van der Meij, John van der Zeijs en eanduoortse hoerani* Richard Kerkman hadden de richting 
van het vijandelijk doel al vele malen be- 
proefd, het was Steef Water die bij een 
van de aanvallen op de juiste plaats 
stond en de van de paal terugspringende 
bal attent in de touwen legde. 

De 1-0 voorsprong werd na de rust niet 
meer uit handen gegeven. Lugdunum 
deed zijn best, maar er zat te weinig over- 
leg in hun spel om de ZVM-defensie uit 
haar gewone d.w.z.betrouwbare doen 
te krijgen. De zandvoorters zagen op hun 
beurt geen kans de geringe marge uit te 
breiden, waardoor de spanning tot het 
laatst toe gehandhaafd bleef. De stand is na de gespeelde wedstrijden 
van dit weekeinde als volgt: AFC'34 


18 


24 


DWS 


18 


22 


JOS 


18 


22 


Stormvogels 


18 


20 


DRC 


18 


19 


Zandvoortmeeuwen 


18 


18 


SDW 


17 


17 


DCG 


17 


16 


Lugdunum 


18 


16 


Spartaan 


17 


15 


Aalsmeer 


17 


14 


SEW 


17 


13 


NFC 


17 


12 DOKTOREN 

inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185 Vrijwillige Hulpverlening april 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


g 


01.42 


09.42 


14.13 


22.13 


10 


02.35 


10.35 


14.56 


22.58 


11 


03.19 


11.19 


15.34 


23.34 


12 


03.55 


11.55 


16.10 


oo.io 


13 


04.34 


12.34 


16.44 


00.44 


14 


05.07 


13.07 


17.20 


01.20 


15 


05.34 


13.34 


17.54 


01.54 


16 


06.06 


14.06 


18.29 


02.29 


17 


06.46 


14.46 


19.08 


03 08 


18 


07.26 


15.26 


19.53 


03 53 


19 


08.13 


16.13 


20 50 


04.50 


20 


09.18 


17.18 


22.04 


06.04 


21 


10.42 


18.42 


23.28 


07.28 


22 

07.28 


12.10 


20.10 


23 


00.54 


08.54 


13.26 


21.26 


24 


02.05 


10.05 


14.31 


22.31 


25 


02.59 


10.59 


15.23 


23.23 


26 


03.43 


11.43 


16.08 


00.08 


27 


04 26 


12.26 


16.47 


00.47 


28 


05.05 


13.05 


17.24 


01.24 


29 


05.36 


13.36 


17.57 


01.57 


30 


06.08 


14.08 


18.31 


02.31 


springtij 1-5 april 
doodtij 22 april 
springtij 29 april 

adviesdiensten 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
Ie en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 1 9.00 - 20.00 uur. 17373 vvv direkteur hilbers blijft hopen op vertier van allure Het is geen verrassing te melden dat het 
afgelopen paasweekeinde veel mensen 
de behaaglijke huiskamer verkozen bo- 
ven een kil uitstapje naar de kust. 

Sportievelingen lieten zich overigens 
niets aan het weer gelegen liggen en me- 
enig buitenlander kwam zich nietemin 
vast oriënteren voor het komende sei- 
zoen of maakte de reservering rond. Ho- 
tels en pensions kregen hun kamers net 
of net niet helemaal vol. Er was dus nog 
wel enig werk aan de winkel, maar voor 
de vvv-medewerkers is het al met al niet 
laat geworden, daar kon men het mak- 
kelijk aan. 

In dit verband dringt zich, niet voor het 
eerst, de vraag op waarom in Zandvoort 
geen plaats is voor 'slecht-weer akkom- 
modaties, waar het publiek overdekt 
vermaak of bezigheden vindt. Veel meer 
dan een landerig bezoek aan grootwin- 
kelbedrijven of een speels gokje in een 
amusementshal zit er op dit moment 
niet in, tenzij men de verregende dag 
wenst door te brengen in een van de tal- 
loze etablissementen met drankvergun- 
ning. 

Ook vvv-direkteur Hilbers heeft zich 
daar al menig maal het hoofd over ge- 
broken en hij vraagt zich af of er ge- 
zien het hollandse klimaat wel een ech- 
te oplossing voorhanden is. Grootscheep- 
se projekten — zoals het 12 maanden- 
zomer-plan — sneuvelden allemaal na 
kortere of langere tijd. Of het nieuwe 
embryonale rekreatieplan rond zwem- 
bad en circuitterrein een lang en sukses- 
vol leven beschoren is, is hoogst onze- 
ker. Hilbers ziet overigens wel iets in 
het overkappen van buitenbad en gol- 
venbad van de Duinpan en kan zich, als 
hij zijn fantasie de vrije loop laat, ook 
wel grote speelhallen voorstellen waar 
toeristenkinderen zich kunnen uitleven 
als het strandbezoek in het water valt. 'Je zou zelfs, zo mijmert hij, de Kerk- 
straat kunnen overkappen, dat zou 
een heel speciale attraktie zijn.' 

Met enige weemoed kan hij soms terug- 
kijken op het verleden; 'als je zo'n voor- 
oorlogse prent ziet van de Passage, schit- 
terend. En die rubriek in jullie krant, 
die oude foto's van hotels en huizen, ge- 
weldige dingen zijn er toch geweest. Wat 
dat betreft mag je wel van verarming 
spreken.' 

Dat al de grootse plannen stuk voor stuk 
gestrand zijn, is dat geen aanwijzing om 
het juist in wat kleinschaliger dingen te 
zoeken? Hilbers: 'ach, een oplossing 
voor het hollandse klimaat is hoe dan 
ook niet éen twee drie voorhanden. Mis- 
schien kun je bij het Cultureel Centrum nog een galerij aanhaken en zijn er an- 
dere manieren te vinden om een nieuwe 
tak van bezoekers te trekken. Echt uniek 
zou het zijn eens een tentoonstelling te 
organiseren van alle plannen die in de 
loop van de jaren al geopperd zijn.' 

Dat zijn er inderdaad heel wat. Grootse 
dromen zijn er gedroomd. Na 1945 kun- 
nen we daartoe het plan Friedhoff reke- 
nen. In de wederopbouw zou een gigan- 
tiese arkade van honderden meters leng- 
te verrijzen aan de boulevard, die behui- 
zing moest verschaffen aan theaters, 
filmhuizen, restaurants, kasino en wat 
al niet meer. Een ander idee kwam over- 
gewaaid uit Engeland. Het Butlin-kamp, 
een amusementspark voor het hele gezin, 
hield de gemoederen lange tijd danig be- 
zig. Later nog verscheen en verdween het zoveelste pierplan. De jaren '60 
brachten het '12 maanden zomer'-plan. 
een openschuifbare koepel over een ' 
groot deel van het binnenterrein, waar- 
binnen talloze evenementen konden 
plaatsvinden. Nog maar kort geleden 
kon avonturier Hordo inspelen op dezr 
rnaniese hang naar het reusachtige en 
zijn olympiese zeepbel de lucht inbla- 
zen. Leerzaam lijkt het verleden niet, 
want tegenwoordig koesteren sommige 
gemeentebestuurders opnieuw een kost- 
bare dagdroom over een omvangrijk re- 
kreatieprojekt. 
mal en mooi in de mode 
famjlietiërichtél Op uitnodiging van de Vereniging Vrou- 
wen van Nu' hield de heer Kooij uit 
Haarlem eind vorige maand in het Ge- 
meenschapshuis een lezing onder het 
motto 'Mal en Mooi in de Mode' en eer- 
lijk gezegd verwonderde het ons dat 
voor een zo typies vrouwelijk onder- 
werp zo weinig belangstelling bestond. 
Wij telden amper 30 leden. 

De heer Kooi] heeft zich na zijn pensio- 
nering helemaal kunnen wijden aan zijn 
grote liefde, kunstgeschiedenis, een ma- 
terie waarin hij zich tijdens zijn schaarse 
vrije uren als hoofdverpleegkundige 
reeds intens had verdiept. Hij organi- 
seert rondleidingen in o.a. hetTeylers 
en Frans Hals Museum, de Lakenhal in 
Leiden, het Vincent van Gogh- en het 
Rijksmuseum in Amsterdam en houdt 
lezingen waarvoor h ij tien onderwerpen 
beheerst. Eén daarvan is de kostuumge- schiedenis van plus minus 1500 tot 
1950 met het aksent op de 19e eeuw, 
en aan de hand van zeventig prachtige 
dia's liet hij zien in welke kledij onze 
voorouders door het leven gingen. Vol- 
gens de heer Kooij ontstaat mode door 
verschillende faktoren o.a. standsver- 
schil en godsdienst. Standsverschil komt 
tot uiting in b.v. sieraden. Een rijke boe- 
rin droeg in de vorige eeuw een gouden 
oorijzer, de vrouw van een minder met 
aardse goederen bedeelde boer een zil- 
veren. Wat de godsdienst betreft, de 
kerk heeft vroeger in sterke mate in- 
vloed uitgeoefend op het modebeeld. 
Zo hield de Amsterdamse predikant Ds. 
Borstius in 1644 aan de hand van een 
bijbeltekst een straf rede tegen het dra- 
gen van lang haar door mannen toen 
deze haardracht in de mode kwam. 
In het begin van de zeventiende eeuw 
droegen rijke burgers grote platte kra- 
nieuws 

kort & klein o Aan het op 9, 10 en 11 maart j.l in 
Zandvoort gehouden baarmoederhals- 
kankeronderzoek heeft iets meer dan 
30°/o —257 van de 817 opgeroepen 
vrouwen— deelgenomen. 293 vrouwen 
gaven zonder opgaaf van reden bericht 
van verhinderen en 267 lieten in het 
geheel niets van zich horen. Van de 
330 vrouwen die een herhaalde oproep 
hadden ontvangen, omdat zij vorig jaar 
maart niet waren verschenen, namen 
thans 66 aan het onderzoek deel. 94 
deelden zonder nadere uitleg mee niet 
te komen en 170 reageerden niet op de 
herhaalde oproep. 

Zij die totnogtoe geen enkel bericht 
zonden worden verzocht de ontvan- 
gen oproepkaart —liefst met vermei-' 
ding van reden van absentie— alsnog 
te retoerneren naar het gemeentehuis 
of af te geven bij de afd. burgerzaken. 
Schoolstraat 6. Indien de kaart is zoek- 
geraakt kan bericht van verhindering 
telefonies worden doorgegeven onder 
nr. 14841. Terugzenden van oproep- 
kaart of telefoontje naar dorpskantoor 
zijn nodig in verband met de toeken- 
ning van de provinciale subsidie t.b.v. 
het onderzoek. 

In het televisieprogramma 'Sprekers- 
hoek' dat de NOS op zondag 10 april 
om 6 uur uitzendt zal een landelijk pro- 
bleem aan de orde worden gesteld: nog 
steeds zijn er bejaardenhuizen waar ou- 
deren welkom zijn maar niet hun vier- voeter. Na afloop van de uitzending die, 
naar het bestuur van de plaatselijke die- 
renbescherming verwacht door tal van 
dierenbezitters zal worden gevolgd, kan 
men zich in verbinding stellen met het 
bestuurslid mevrouw B.Petersen- van de 
Vijver, tel. 14302, die graag bereid is 
nadere inlichtingen te verschaffen. sport — spel gen. Zowel mannen als vrouwen ziet 
men afgebeeld met deze z.g. schotelkra- 
gen, waar zo'n zes meter linnen in ver- 
werkt was. Omstreeks 1635 raakte men 
er evenwel op uitgekeken en moesten ze 
plaats maken voor de halsneusdoek, 
bestaande uit drie over elkaar liggende 
platte kragen, afgezet met kant. Zoals 
bekend werd de mode in de tweede 
helft van de gouden eeuw sterk beïn- 
vloed door Frankrijk: voor de vrouwen 
hoepelrokken, voor de mannen rijk ge- 
borduurde vesten en, malle mode, af- 
zakkende kousen. Personen van beider- 
lei kunne tooiden zich met gepoederde 
pruiken. Met de franse revolutie werd 
de mode demokratïeser, burgerlijker 
en verdwenen de hoepel rokken en de 
pruiken. Maar ook vroeger werd kenne- 
lijk teruggegrepen naar mode van wel- 
eer want de crinoline kwam terug en 
werd in 1870 opgevolgd door de tour- 
nure, een omvangrijk bouwsel aan de 
achterzijde, malle mode dus, dat onge- 
twijfeld zit-problemen opleverde. Eind 
vorige eeuw wilden sommige vrouwen 
onafhankelijk zijn, gingen werken of 
studeren en wensten praktiese kleding. 
De vrouwenemancipatie zette door en 
in 1924 verdween het korset, werd een 
plat jongensachtig figuur mode, evenals 
vleeskleurige kousen en een gekortwiekt 
kapsel. Pas in het midden van de 20e 
eeuw werd de vrouwelijkheid in de toen 
heersende mode weer benadrukt. De 
heer Kooij onderstreepte zijn boeiende 
kauserie met prachtige dia's, veriërend 
van de malle splitjesmode uit 1540 tot 
aan de New Look in 1945 en alles wat 
daar tussen zat aan hoepel rokken, cri- 
nolines, queues de Paris en luifelhoe- 
den en aan zeemleren pofbroeken, gebor- 
duurde vesten, zijden klepbroeken en 
vadermoordenaars. 

Aan het slot van deze interessante mid- 
dag vertolkte de voorzitster van de 
'Vrouwen van Nu', mevrouw S.M de 
Leeuw-van Wunnik, de dank van de 
aanwezigen. mevr. Kraan- Meeth De zandvoortse Reddingsbrigade heeft 

in Umuiden mee gedaan aan de Distrikts- 

wedstrijden van de K N.B.R.D. en heeft 

beslag weten te leggen op 10 medailles 

en wel op de volgende onderdelen: 

25 m. rugslag gekleed, jongens junioren: 

1e prijs: Roel van Dijk. 

25 m. rugslag gekleed, meisjes aspiranten: 

1e prijs Monique van Koningsbruggen 

25 m. rugslag gekleed, jongens aspiranten 

1e prijs Jeroen Swart. 

2e prijs Patric Vos. 

50 m. rugslag gekleed, heren: 

3e prijs Jaxon Deelman. 

50 m. schoolslag gekleed, jongens jun.: 

2e prijs Roel van Dijk 

50 m. schoolslag gekleed , jongens jun.: 

2e prijs Terece Cooper 

4 x 50 m. hindernis zwemmen heren: 

3e prijs voor de ploeg 

4 x 25 m. wisselslag jongens gekleed: 

2e prijs voor de ploeg. 

popduiken voor dames: 

2e prijs voor de ploeg. 

Al 1 5 jaar organiseert de Zandvoortse 
Hockey Club een internationaal paas- 
toernooi. Ook dit jaar werd het toer- nooi ondanks de kou en een al te zuinig 
zonnetje een klinkend sukses. De klups 
uit Frankrijk, Zwitserland, Engeland, 
Duitsland en Nedereland schotelden de 
belangstellenden een serie wedstrijden 
voor die op een zeer aanvaardbaar peil 
stonden. Uiteindelijk ging bij de heren 
Montrouge uit de franse hoofdstad met 
de eerste prijs en de Schelpenkar-trofee 
naar huis. De britse dames van Newtown 
bleven de zandvoortse speelsters voor 
en wonnen zodoende voor de tweede 
maal de wisseltrofee. Van de 1 2 heren- 
teams moesten onze plaatsgenoten be- 
halve de winnaar nog het Zwitserse Ser- 
vette, Hudito uit Delft en Kameleon 
uit Hilversum voor laten gaan. Op 5 april is na een kortstondige ziekte, rustig van ons heengegaan onze 
zorgzame vader en lieve opa 

JAN JACOBS 

sinds 5 april 1970 weduwnaar van Cornelia Molenaar 

op de leeftijd van 74 jaar. 

"Zijn leven was werken ". 

J.A. Paap-Jacobs 

M.L.C, de Vos-Jacobs 

J.J. de Vos 

F rits 

J. Jacobs 

J.P. Jacobs-Dirks 

Martijn 

2041 CE Zandvoort, 8 april 1983. 
Kochtstraat 6a 

De crematie heeft heden plaatsgehad 
omroepers THUISNAAISTER 
heeft weer tijd 

voor het bekleden van 
bankstelkussens, boot 
en caravans, tuinmeu- 
beid. tel. 023-32 29 61 TE KOOP aangeboden: 
knikarm zonnescherm . 
nieuw,4 mtr. breed. 
Prijs f 500,-- tel. 12274. A. Ritman • 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 f «. d. Werft 

mijn hakkar 
dn* 1746 
Gasthuisplota 8 
en winkelcentrum 
Nisuv Noord 
Tel. 12129 
VOORBEREIDINGSBESLUITEN =\ De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat ter gemeentesecretarie, afd. Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, voor 
een ieder ter inzage liggen de besluiten van 
de raad van 29 maart 1983, nrs. 7a en 9. 
Bij deze besluiten is resp. in voorbereiding 
verklaard: 

a. de herziening van het bestemmingsplan 
"partiele herziening 7" bestemmingsplan 
Zeereep Midden voor het Stationsplein 
e. o.; 

b. de herziening van het bestemmingsplan 
basisplan Zeereep Noord, "partiele herzie- 
ning 2" van het Wederopbouwplan gemeente 
Zandvoort voor een perceel gelegen aan 

de Dr. Smitstraat 7 en de naast gelegen 
straten kadastraal bekend gemeente 
Zandvoort, sectie B nr. 6985 - 4801 ged. 

Zandvoort, 31 maart 1983. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 
eanduaortee hoeranr* KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150.- tot f 350,- 
De Drie Sterren, 
Langs Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botsrrnarkt) 

tal 023 - 31 14 60 BESTE OUDERS 

„Peuterklas Josientje" blijft draaien 

in de Josina v.d. Enden kleuterschool 

in de Nic. Beetslaan. 

U kunt uw peuter van 2 tot 4 jaar 

opgeven i.v.m. de nu nog vrije 

plaatsjes, bij: 

M. Keur -tel. 18951 

Helmerstraat 37 rd. Drukwerk voor ied@r@@n! DRUKKERIJ 

Van Petegem Karkpad 6 Tel. 12793 b.v. 
Zandvoort Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 
©©rscirachft maakt macht 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de eengezinswoning 

ZR. D. BRONDERSSTRAAT33 
bestaande uit: woonkamer 4 slaapkamers, 
douche, zolder, berging. 
Huurprijs f 293,55 per maand. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- gezinnen bestaande uit tenminste 4 personen. 

2. de flatwoning voor alleenstaanden 
LORENTZSTRAAT581 

bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer, dou- 
che, blokverwarming, lift, berging. 
Huurprijs f 468,00 per maand. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze woning slechts woonver- 
gunning aan: 

- alleenstaanden. 

3. de flatwoning 
KEESOMSTRAAT 279 
Huurprijs f 572,75 per maand. 

4. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT71 
Huurprijs f 604,25 per maand. 

Beide flatwoningen bestaan uit: 
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokverwar- 
ming, lift, berging. 

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort 
verlenen voor deze flatwoningen slechts woon- 
vergunning aan. 

- gezinnen 

- twee-persoonshuishoudens 

De toewijzing van deze woningen geschiedt volgens 
het voor de vereniging geldende 'puntensysteem 
voor lidmaatschapsjaren voor het toewijzen van 
woningen . Dit systeem is gebaseerd op het ge- 
meentelijk puntensysteem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het rangnummer van de vereniging; 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het ge- 
meentelijke puntensysteem echter minus het 
aantal punten voor het onderdeel: duur van de 
inschrijving bij du gemeente Zandvoort, 

5. de parkeerplaats 

MR. TROELSTRASTRAAT62-E 
Huurprijs f 25,00 per maand. 

6. de garage 
LORENTZSTRAAT'T' 
Huurprijs f 72,25 per maand 

Voor deze garage hebben de huurders van de 
woningen Lorentzstraat 301 t/m 387 voorrang 
bij toewijzing. 

De toewijzing van de parkeerplaats en garage ge- 
schiedt in volgorde van het lidmaatschapnu.nmer. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk op dinsdag 12 
april a.s. voor 's avonds 7 uur schriftelijk te reageren. 
Wanneer men belangstelling heeft voor meerdere ob- 
jecten, kan men dat kenbaar maken in één brief; 
het is niet nodig voor ieder onderdeel een aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde 
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u depo- 
neren in de brievenbus van het kantoor op het 
adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een 
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrij- 
gen van een woonvergunning berust bij het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing 
zal eerst op vrijdag 15 april a.s. om 14 00 uur in 
het gevelkastje aan het kantoor worden gepubli- 
ceerd. 

Tevens komt beschikbaar: 

7. de opslagplaats onder het flatgebouw 
ZEESTRAAT 22 
Huurprijs f 1 124,00 per maand. 
De oppervlakte van deze ruimte is ca. 130 m2. 
In deze ruimte is de mogelijkheid gas-, water-, 
elektriciteits- en telefoonaansluitingen aanwe- 
zig. 

Schriftelijke reaties met vermelding van geboorte- 
datum en lidmaatschapnummer dienen vergezeld 
te gaan van een uittreksel uit het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel, voor Haarlem en 
Omstreken, dat werd afgegeven in de maand april 
1983. 

Over toekenning van een bereidverklaring zal het 
bestuur beslissen aan de hand van de aard van het 
bedrijf en het lidmaatschapnummer van de belang- 
stellenden. 

Inschrijving dient vóór vrijdag 22 april a.s. te ge- 
schieden aan het kantoor van de vereniging; reacties 
die later binnenkomen worden ter zijde gelegd. 

De uitslag van de toewijzing zal voor eind april a.s. 
aan de belangstellenden schriftelijk worden meege- 
deeld. 

RUILRUBRIEK APRIL 1983. 

1. Aangeboden: 4-kamer flatwoning 

KEESOMSTRAAT 
Huur f 473,1 5 per maand 
Gevraagd: kleiner huis of bovenduplex. Verhui- 
zing kan worden geregeld. 

2. Aangeboden: 3-kamer flatwoning (beneden) 

Brederodestraat 1 
Huurprijs f 545,80 per maand. 
Gevraagd: eengezinswoning met tenminste 2 
slaapkamers. 

3. Aangeboden: eengezinswoning 

FLEMINGSTRAAT 
Huur f 345,45 per maand 
Gevraagd: eengezinswoning elders in Zandvoort 

4. Aangeboden: eengezinswoning (geen EMM-wo- 

ning) LORENTZSTRAAT 
Gevraagd: kleinere woning in dorp eventueel 
bovenwoning. 

5. Aangeboden: 4-kamer flatwoning 

KEESOMSTRAAT 
Huurprijs f 572,75 per maand. 
Gevraagd kleinere woning (2 a 3 kamer, douche) 
in centrum dorp). 

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, 
schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de ver- 
eniging op het adres: Thomsonstraat 1. Woningruil 
geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilre- 
geling. Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een 
verenigingswoning iemands lidmaatschapnummer 
vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt 
op het, op 't moment van verhuizing hoogst uitge- 
reikte lidmaatschapnummer. U kunt uitsluitend 
schriftelijk reageren tot het einde van deze maand. IN DE PAASVAKANTIE NAAR 
PONYPARK SLAGHAREN. 

Dat is een belevenis ! 

Geopend vanaf 1 april. 

Entreeprijs f9,- p.p. alle leeftijden. 

Incl. alle attrakties, circusprogramma, ponyrijden enz. 

Met Pasen nog een beperkt aantal huisjes te huur 
a f 198,- (3 dagen plus 2 overnachtingen). 

Vraag inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96 

Ponypark Slagharen. Een wereld van plezier ! 
Dagtocht 35 NS. 
REISBUREAU KERKMAN voor ai uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 12560 
HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT Badhuisplein 7. Belangrijke tapijtveiling Zondag 10 april 16.00 uur 

onder toezicht van gerechtsdeurwaarder 
C.H. Boeder, zal door veilingt 
ROZENBURG in het opent™ ir 
worden verkocht ^^ Grote kollektie 
kostbare wollen 
en zijden 
PERZISCHE, CHINESE 

en andere 

OOSTERSE TAPIJTEN de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en 
ieder tapijt is voorzien van een garantie certificaat. 

Kijken zondag 10 april 

van 11.00 tot 15.30 uur. 

Aanvang veiling 16.00 uur. 
Installatie bureau 

OPOEWE1IEIM B>, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodoieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh onnesstraat 38 / zandvoort / 
telefoon 02507 - 1 84 84* Bouwbedrijf id N V O B VOOR AL UW • vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw * winkelbetimmeringen 

* nieuwbouw * open haarden 

* verbouw * keuken 

* restauratie * badkamers 

* onderhoudswerken * binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..meebteriottoui.in 16 ^315428. SCHILDERSBEDRIJF CJ. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 122 06 of 147 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 83a jaargang no. 28 dinsdag 12 april 1983 
eanduoorrse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksempiaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67 .1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half Jaar, f 37.50 per post 

cenav lijkt hier 
wel d e baas 
zeggen 

miljeugroepen 

Drie milieuorganisaties, de Stichting 
Duinbehoud, de Stichting Bescherming 
Duinlandschap en het Contact Milieu- 
bescherming N.H., hebben in harde be- 
woordingen gereageerd op de auto-ral- 
ly die onlangs verreden werd op het 
binnenterrein van het circuit, en op 
de afgifte van een vergunning daarvoor 
door de gemeente. 

Volgens de organisaties heeft het zand- 
voortse bestuur met die handelwijze 
weer eens aangetoond dat het een bij- 
zonder slechte terreinbeheerder is. Een 
bestemmingsplan voor het bewuste ge- 
bied laat op zich wachten, het lijkt er- 
op, aldus de brief, die gericht is aan de 
raad van Zandvoort, de provincie en 
het rijk, of Zandvoort bezig is de dui- 
nen systematies te verwaarlozen. De 
miljeugroepen wijzen er o.a. op dat het 
circuitterrein grenst aan het waardevol- 
le Kraansvlak, dat naast haar hoge na- 
tuurlijke rijkdom in de toekomst mo- 
gelijk van belang is voor de drinkwa- 
tervoorziening. Olie, bijvoorbeeld lek- 
kend uit een gescheurd motorblok, kan 
grote hoeveelheden water voorgoed on- 
geschikt maken voor konsumptie. 

Afgezien van biologiese en planologiese 
bezwaren is er, zo vervolgt het schrijven, 
sprake van een ergerlijk stuk rechtson- 
gelijkheid. Normaal gesproken is het 
terrein verboden voor gemotoriseerd 
verkeer, de politie treedt op tegen 
crossers en automobilisten. De gemeen- 
te heeft zich daarom volstrekt ongeloof- 
waardig gemaakt door een klein groep- 
je rally-fanaten toestemming te geven, 
wel een heel slecht voorbeeld voor de 
burgerij. 

Het verrijden van de rally, plaatselijk 
medegeorganiseerd door Cenav-voorlich- 
ter Buwalda, past naar de mening van de 
briefschrijvers in een 'veelbelovend' 
programma van de Cenav, waartoe ook 
het rijden door autobussen (niet doorge- 
gaan wegens arrestatie van de koereur), 
popfestivals en een heuse strandrace 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 • 20.00 uur. 
-<}S 
"■"£."?* f* ~i~ '"■"< -!-- ; • i *.« ... vtii-i^'f- toestand binnenterrein circuit schrikbarend, vinden milieuorganisaties behoren. 'Wij hebben steeds gedacht 
dat de Cenav alleen de plek asfalt die 
circuit heet van de gemeente heeft ge- 
pacht voor races. Het lijkt er echter 
steeds meer op dat de Cenav heel Zand- 
voort heeft overgenomen. In een andere 
situatie heeft burgemeester Machielsen 
zich wel eens afgevraagd wie er nu de 
baas was in Zandvoort. Aan het stem- 
gedrag in de laatste raadsvergadering 
—een afkeurende motie van cda, pvda 
en d'66 werd toen verworpen— zou 
men bijna denken dat dat circuitdirek- 
teur Vermeulen is.' De milieuorganisaties vinden het alle- 
maal heel zorgwekkend. Ze hebben 
geen aanwijzingen dat het in de nabije 
toekomst beter zal gaan. Vermeld 
wordt dat in een rapport van de Uni- 
versiteit van Amsterdam over de be- 
sluitvorming inzake de racebaan, vast- 
gesteld is dat de overheid daarbij maar 
wat aanknoeit. De ontwikkelingen van 
de laatste tijd bevestigen dat nog eens. 
De organisaties vragen zich af hoe de 
geadresseerden het gerezen wantrouwen 
kunnen wegnemen en aantonen dat er 
geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W. 13 


04.34 


12.34 


16.44 


00.44 


14 


05.07 


13.07 


17.20 


01.20 


15 


05.34 


13.34 


17.54 


01.54 


16 


06.06 


14.06 


18.29 


02.29 


17 


06.46 


14.46 


19.08 


03.08 


18 


07.26 


15.26 


19.53 


03.53 


19 


08.13 


16.13 


20 50 


04.50 


20 


09.18 


17.18 


22.04 


06.04 zvm eervol ten onder 
tegen dws Zandvoortmeeuwen heeft het jongstle- 
den zondag niet kunnen bolwerken te- 
gen het aloude amsterdamse DWS, dat 
nu samen met AFC'34 en JOS tot de 
voornaamste titelkandidaten behoort. 

Tot aan de rust hielden de meeuwen, 
die Frans Makau wegens een blessure 
moesten missen, het spel keurig in ba- 
lans. De eerste speelhelft ging voorbij 
zonder veel opzienbarende akties. Bei- 
de partijen kregen enkele skoringskan- 
sen, maar tot een beslissend schot kwam 
het niet. Bij de hoofdstedelingen zette 
roetinier Reuser de grote lijnen uit, de 
kombinaties liepen wat soepeler dan 
bij de zandvoorters, maar echt verras- 
send was het allemaal niet. 

De goede voornemens van de voetbal- 
rivdlen kregen in de tweede helft wat 
meer vorm. Het lichte overwicht van 
DWS werd na 10 minuten beloond 
met een eerste treffer. Uit een vrije 
schop van Reuser tikte Wim Rem de 
bal achter keeper Steffers. De spelers 
van de Vondellaan konden al spoedig 
het evenwicht herstellen toen een ak- 
tie van Cor Plaizier door Jos van der 
Meij werd afgerond, 1-1. De vreugde 
was echter van korte duur. Binnen 
enkele minuten liepen de amsterdam- 
mers uit naar een 1-3 stand. Van Schaik 
verschalkte een even niet balvaste zand- 
voortse doelman en Stenacker bouwde 
de voorsprong na een snelle uitval uit. i i 3 men penalty de marge nog tot 2-3 maar 
meer zat er niet in voor de ZVM-ers. 

Aanstaande zondag spelen de kustbewo- 
ners uit tegen Aalsmeer, waar zij hun 
middenmootpositie dienen te verdedi- 
gen. De stand luidt op dit moment: ~.\ 


■vt* 
X -.3W 4l AFC'34 


19 


25 


DWS 


19 


24 


JOS 


19 


23 


Stormvogels 


18 


20 


DRC 


19 


19 


SDW 


18 


18 


Zandvoortmeeuwen 


19 


18 


Lugdunum 


19 


18 


DCG 


18 


16 


Spartaan 


18 


16 


Aalsmeer 


18 


16 


SEW 


18 


15 


NFC 


18 


12 nieuvyl 

kort & klein • Woensdag 13 april biedt de afdeling 
Kennemerland van het Wereld Natuur- 
fonds aan leden, donateurs en geïnteres- 
seerden de gelegenheid een paar boeien- 
de films te aanschouwen. Op het pro- . 
gramma staan een Walt Disney-film 
over dieren in de poolgebieden, een 
film over tropiese oerwouden en een 
over de uitdroging van grote delen van 
Afrika. De avond wordt gehouden in 

de Bavo-zaal van de Wintertuin, Stations- 
plein 100 in Haarlem en begint om 
■20.00 uur. Toegangsprijs voor dona- 
teurs en belangstellenden f 2,-. 

• A.s. zaterdag 16 april geeft kinder- 
operettevereniging 'Jong Zandvoort' 
haar jaarlijkse uitvoering. Geïnspireerd 
door een aktueel thema, de zeehonden- 
jacht, schreef Gré Waal de musical 'Het 
eiland'. De entoesiaste zangertjes en 
zangeresjes treden op in gebouw de 
Krocht. Het doek gaat op om 20.00 
uur, de toegangsprijs is f 5,50. Kaarten 
zijn verkrijgbaar bij mevrouw van der 
Werff, A.J v.d. Moolenstraat 40, tel. 

1 46 20 of aan de zaal. 

• Vorige week dinsdag moest een 
cocker-spaniel door omstanders opge- 
vist worden uit het drab van een bas- 
sin van de rioolzuiveringsinstallatie aan 
de Kamerlingh Onnesstraat. De hond 
die al een paar dagen zoek was en ver- 
moedelijk door een gat in het hekwerk 
is gekropen, werd door de gealarmeer- 
de eigenaar mee naar huis genomen. 
Voor een stevig bad, lijkt ons. 

• Donderdag bleek een zandvoortse 
dame als schietschijf te fungeren voor 
een 12-jarige jongen, die zich in het 
wilde westen waande. De vrouw, die 
aandachtig gebukt voor een winkeleta- 
lage in de Thorbeckestraat stond, werd 
in haar kuit getroffen door een kogeltje 
uit een luchtdrukpistool. De jeugdige 
dader ging er na zijn aanslag in gezel- 
schap van een al even jeugdige mede- 
plichtige pijlsnel per crossf iets vandoor. 

• Zondag jongstleden brak opnieuw 
een vechtpartij los bij een broodjeszaak 
in de Kerkstraat. Een 32-jarige amster- 
dammer werd door een groep van 15 
jongeren danig toegetakeld. In de 
eetgelegenheid sneuvelde enig meubi- 
lair en ook de deurruit ging aan digge- 
len. 


N* f puike treffer van Jos van der Meij kon 
nederlaag niet voorkomen 

Vlak voor het slotsignaal verkleinde 
Cor Plaizier via een koelbloedig geno- 
GEVONDEN VOORWERPEN 

In maart zijn weer de nodige onbeheerd 
aangetroffen voorwerpen en huisdieren 
afgeleverd bij het buro van politie aan 
de Hogeweg. Op dat adres kunnen recht- 
matige eigenaars zich melden. Inlichtin- 
gen zijn ook per telefoon te verkrijgen: 
1 30 43. Gevonden zijn: sierduiven, 
portemonnees, zilveren kettinkje, hon- 
depenning, kat, damestas, trommel, 
horloge, baal rijst, bankbiljet van 25 
gulden, portofoon, crucifix, semafoon, 
plastic tasje met gym-spullen, sleutels, 
brillen, surfplank, stuk kaas, bruin le- 
deren etui met o.a. twee „Parkers", 
sjaals. 

Kijkdagen voor gevonden fietsen: iedere 
2e en 4e woensdag van de maand tussen 
14.00 en 15.00 uur. zandvoort ka 
niet meer kw B « 
stuifzand 
familieberichten 
Heden overleed tot onze diepe droefheid onze 


lieve 
M1EPDEHAAS 
weduwe van Simon Hazevoet 
eerder weduwe van Henk Heuterman 
op de leeftijd van 81 jaar. 
Ommeloop 46 

Brielle : 


A. de Haas 


Kamerlingh Onnesstraat 73 
Haarlem : 


Familie Hazevoet 


Van Heutzlaan 53 
6711 KMEde(Gld.) 


Familie Heuterman 


St. Bemulphusstraat 10 


Familie Kruk 


6861 GS Oosterbeek 
en verdere familie 


Bentveld, 6 april 1983. 
Huize A.G. Bodaan 
Bramenlaan 2 
De crematie heeft op 1 1 april plaatsgehad. 

Zie, het zand schijnt door de bomen foto Jacob Koning Karrevrachten zand zijn gestort op het 
braakliggend terrein aan de Van Len- 
nepweg bij begraafplaats en spoorweg- 
overgang. De diepe kuil aldaar is geheel 
verdwenen onder bergen stuifzand, ge- 
deponeerd tussen de bomen. 

De plek is een toekomstige bouwloka- 
tie, maar het is nog erg onduidelijk wat 
er aan huizen zal verschijnen en op wel- 
ke termijn. Buro van Hezik plande er 
ooit gestapelde bouw, maar die plan- 
nen zijn alweer verlaten, er wordt aan 
laagbouw gedacht. Een probleem dat 
daarbij rijst is de nabijheid van de do- 
denakker, niet alleen m.b.t. de wette- 
lijke bepalingen over de voorgeschre- 
ven afstand, maar ook t.a.v. het niet 
alledaagse uitzicht. Niemand weet 
verder nog wat het provinciebestuur 
zal besluiten over de geluidszonering 
i.v.m. de circuitherrie en er moeten nog 
rapporten gemaakt worden over het 
verkeerslawaai van Van Lennepweg 
en spoorbaan. 

Met het dumpen van het stuifzand slaat 
de gemeente twee vliegen in éen klap. 
Aankoop van zand voor de bouwplaat- 
sen kost om en nabij f 8,- per kubieke 
meter, dat kan aardig in de papieren 
lopen en wordt nu mooi Uitgespaard. 
De dienst van publieke werken veegt 
en schept de straten, met name aan de 
boulevard waar het zand hoog kan op- 
waaien, geregeld schoon. Een flinke 
onkostenpost voor de kustgemeente, 
grofweg begroot op f 60.000 - per jaar. Waar men met het vervuilde zand naar 
toe moet is niet altijd een eenvoudige 
vraag. In vroeger jaren verdween het even- 
eens soms naar bouwplaatsen, maar ook 
de puinstort kreeg flinke hoeveelheden 
te verwerken. Volgens pw-direkteur 
Wertheim zou het handig zijn het zand 
op te slaan in een depot, maar dat 
schijnt niet te mogen. 'Als de zuid als 
bouwlokatie afkomt, kunnen we weer 
even verder, maar het ziet er naar uit 
dat we dan wel een paar jaartjes ouder 
zijn' aldus Wertheim. 

Zand heeft Zandvoort al vaker parten 
gespeeld. Een mogelijk uitbreiding van 
de volkstuintjes in nieuw noord stuitte 
op onoverkomelijke moeilijkheden 
omdat het uit te graven zand de ge- 
meente niet mocht verlaten. De toe- 
zichthoudende instanties zijn daar heel 
streng in. Liefst moesten er ter plekke 
nieuwe duintjes van gemaakt worden. 
De aanleg van tuintjes kon echter alleen 
bekostigd worden uit de verkoop van 
het zand. 

Voor de toeristen mag de overvloed aan 
korrels een groot genoegen zijn, het be- 
stuur en de diensten van de badplaats 
hebben er soms heel wat mee te stel- 
len. KOMMISSIE GEHANDIKAPTEN VRAAGT SUBSIDIE De Kommissie Lichamelijk Gehandi- 
capten Zuid Kennemerland (KLGZK) 
heeft bij de zes gemeenten van het ge- 
west — w.o. Zandvoort— een verzoek 
om subsidie voor het jaar 1984 inge- 
diend. 

De kommissie verricht —met behulp van 
talrijke vrijwilligers— reeds in een reeks 
van jaren vele werkzaamheden, die het 
welzijn van mensen met een lichamelijk 
handikap ten goede komen. Tot die 
werkzaamheden behoort o.a. het ver- 
strekken van adviezen aan de gemeenten 
m.b.t. toegankelijkheid van gebouwen en 
verkeersvoorzieningen. 
De voortgang van het werk van de KLG- 
ZK wordt nu ernstig bedreigd doordat 
per 1 januari 1983 de sekretariaatssteun 
vanuit de Stichting Welzijn Haarlem 
weggevallen is en het de kommissie aan 
eigen middelen ontbreekt om daarin te 
voorzien. Dat die middelen nu ontbre- 
ken, is mede te wijten aan de laksheid, 
waarmee subsidie-aanvragen in voor- 
gaande jaren door gemeenten en gewest 
behandeld zijn. Weliswaar werden bestaansrecht en be- 
lang van de KLGZK ten volle onder- 
schreven, maar in afwachting van mo- 
gelijke andere financieringsbronnen 
werden nooit gelden uit eigen midde- 
len beschikbaar gesteld. Door het weg- 
vallen van de steun van de SWH is een 
noodsituatie ontstaan. 
Voor het funktioneren van de KLGZK 
is professionele ondersteuning —en dus 
geld— noodzakelijk. De provincie heeft 
een zg. stimuleringssubsidie toegezegd 
als van gemeentezijde een intentiever- 
klaring afgegeven zou worden. De KLG- 
ZK heeft goede hoop dat de gemeenten 
—ondanks de eigen financiële zorgen — 
het subsidieverzoek zullen inwilligen. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 
o Op de onlangs gehouden jaarverga- 
dering van de gymnastiek- en sportvereni- 
ging 'Oefening Staalt Spieren' is meege- 
deeld dat een statutenwijziging uitbrei- 
ding van het aanbod van aktiviteiten 
mogelijk heeft gemaakt. OSS denkt 
daarbij o.a. aan ontspanningsgymnas- 
tiek en atletiek. Deze laatste tak van 
sport gaat op maandag 2 mei uit de 
startblokken op het hockeyterrein 
Duintjesveld, voor de jeugd om 18.30 
uur, voor ouderen om 19.45 uur. Op- 
geven kan men zich op de gebruikelijke 
maandagse lesavond in de Oranje Nas- 
sauschool vanaf 19.00 uur. eanduoortee Noer-artf 
Ook de allerkleinsten. T sf**"®^®* 1 A8' .2.4 aprt V& e veel zout in het 
voedsel heeft ook 
schadelijke effek- 
ten op zuigelingen. Dit 
bleek uit een onderzoek 
dat met geld van 
de Nederlandse Hart- 
stichting werd gehouden 
onder 500 babies te 
Zoetermeer. Het was 
slechts één van de 
ruim 120 wetenschappe- 
lijke onderzoeken, die de 
Hartstichting in 1982 
steunde met totaal 
f8.000.000- 

, Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting 
i pati'éntenwerk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal 
_ ' 14.200.000 - uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen, 
i want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven. 
\ STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT, 
\OF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ^ of BANK 70.70.70.600. ^A nederiandse hartstichting ( ï* ) vrienden van de hartstichting Ei omroepers PERMANENTE WOON- 
ruimte gezocht, voor 1 
pers. Tel. 030-520258 

Te koop aangeboden : 
keukenblok z.g.a.n., tel. 
020-5942492 tussen 
10.00 en 16.00 uur A. Ritman • 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 lrtai Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 VROUWEN VAN NU IN APRIL 

De vereniging 'Vrouwen van Nu' te 
Zandvoort heeft haar programma voor 
de maand april gepresenteerd. Het ziet 
er als volgt uit: 

dinsdag 12 april: 

mevrouw Lindeman geeft om 14.00 uur 
in het Gemeenschapshuis een lezing 
over het werk van Annie'M.G. Schmidt. 
woensdag 13 april a.s.: 
fietstocht o.l.v. de heer Paap. Om 10.00 
uur verzamelen bij het Gemeenschaps 
huis voor de rit naar de ruihe van Bre- 
derode, na de koffie terugrit via Els- 
wout. Totale afstand ca. 25 km. 
vrijdag 15 april a.s.: 
bezoek aan het rijksmuseum, Amster- 
dam,, waar o.l.v. de heer Kooij aandacht 
wordt besteed aan de schilderijen van 
Jan Steen. Kosten fl. 4,- p.p. Entree 
v.h. museum voor eigen rekening. Ver- 
zamelen om 1 1.15 uur bij de rechter- 
ingang van het museum, 
woensdag 20 april a.s.: 
wandeling in Elswout. Verzamelen om 
9.30 uur op het perron van het station, 
om 9.33 uur met de trein naar Over- 
veen. Entree v.h. landgoed Elswout 
hfl. 1,- p.p. Op de terugweg koffie 
in het aloude restaurant Roozendaal. 
donderdag 21 april a.s.: 
ekskursie naar Zeeland. Om 8.00 uur 
vertrekt de bus van het Gemeenschaps- 
huis naar Middelburg voor de bezichti- 
ging van het stadhuis en een kijkje op 
de markt. Na een gezellige koffietafel 
volgt een rondrit met gids over het ei- 
land. Kosten fl. 28,- p.p. inkl. de kof- 
fie onderweg en de smakelijke koffie- 
tafel in Middelburg, 
woensdag 27 april a.s.: 
fietstocht naar de Keukenhof. Verza- 
melen om 9.30 uur bij het Gemeen- 
schapshuis. Aankomst om 10.45 uur bij 
de Keukenhof. Liefhebsters die de wan- 
deling in de Keukenhof willen meema- 
ken en met ander vervoer gaan, dienen 
om 10.45 uur bij de hoofdingang te 
zijn. 83e jaargang no. 29 vrijdag 15 april 1983 
eanduoorbe ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

zandvoortse scholen voorlopig 

niet in gevaar door daling leerlingenaantal 
De openbare en bijzondere kleuter- en 
lagere scholen in Zandvoort lopen geen 
gevaar op afzienbare termijn de deuren 
te moeten sluiten wegens gebrek aan 
leerlingen. 

In een aantal kleinere nederlandse ge- 
meenten is dat een nijpend probleem, 
maar in de badplaats, die toch hoog 
skoort op de ranglijst van meest ver- 
grijsde dorpen, blijven alle bestaande 
scholen nog ruimschoots boven de 
wettelijke normgetallen voor ophef- 
fing. 

Volgens een notitie van de afdeling on- 
derwijs zal zich ook in de toekomst 
geen rampzalige situatie voordoen. Dat 
rapport, opgesteld op aandringen van 
cda-raadslid Ingwersen, beperkt zich 
overigens tot het openbare kleuter-en 
lagere onderwijs, omdat het bijzonder 
onderwijs (katholiek of christelijk) niet 
tot de kompetentie van het gemeente- 
bestuur behoort. Maar volgens de tel- 
datum 16 januari 1983 geeft het aantal 
leerlingen ook daar weinig reden tot be- 
zorgdheid. 

Opheffing komt pas aan de orde als een 
kleuterschool gemiddeld over drie ach- 
tereenvolgende jaren minder dan 30 
pupillen heeften een lagere school min- 
der dan 50. Als de nieuwe wet op het 
basisonderwijs zijn intrede doet in au- 
gustus 1985 is het ai voldoende als de 
dan gintegreerde scholen in totaal 50 
leerlingen tellen. Er kan zelfs nog een 
beroep gedaan worden op bijzondere 
omstandigheden —bereikbaarheid, de 
sociale funktie in een buurt e.d.— en 
dan zijn 33 leergierigen al genoeg. 

Zelfs al zou er sprake zijn van een aan- 
zienlijke daling van het aantal jeugdigen 
is het niet waarschijnlijk dat die situatie 
in de gemeente zal voorkomen. Het 
laatste jaar is het aantal kleuters bij 
wijze van uitzondering zelfs iets toege- 
nomen. De grootste openbare basis- 
school is de van Heuven Goedhart in 
nieuw noord met 242 leerlingen, klein- 
ste is de a.s. kombinatie van Plesman- 
school en Josina v.d. Enden, die telt 
er 101. Voor het bijzonder onderwijs 
zijn dat resp. de Oranje Nassauschool, 
kleuteronderwijs plus lager onderwijs: 
316 en de Mariaschool, kleuteronder- 
wijs plus lager onderwijs: 85. 

Een teruglopend leerlingenaantal mag 
dan geen bedreiging irrhouden voor het 
voortbestaan van de zandvoortse scho- 
len, onderwijskundig geeft het natuur- 
lijk wel problemen. Elk jaar weer wor- 
voortbestaan van basisscholen is voor lange tijd verzekerd den er klassen opgeheven en moet men 
overgaan tot gekombineerd lesgeven 
aan meerdere jaargangen tegelijk. Lera- 
ren verdwijnen en worden niet vervan- 
gen. Tot nu toe zijn er nog geen ont- 
slagen gevallen, maar is dat geregeld 
middels natuurlijke afvloeiing. Verder 
is de klasse-grootte onlangs opgevoerd 
tot 32 en is er stevig beknibbeld op het 
vakonderwijs (gymnastiek). In onder 
wijskringen vreest men dat als de be- 
zuinigingen doorzetten de kwaliteit 
van het onderwijs al met al fors zal 
teruglopen. 

Over het middelbaar onderwijs in Zand- 
voort wordt in de gemeentelijke noti- 
tie met geen woord gerept Bekend is 
dat de Gertenbach-mavo nog ruim be- 
volkt is met scholieren. Meer proble-. 
men heeft de christelijke Jaap Kiewiet- 
mavo aan de Sophiaweg, maar waar- 
schijnlijk gaat dat pas rond 1990 echt 
een rol spelen. De opheffingsnorm 
luidt: minder dan 16 leerlingen in de 
2e en 3e klas gedurende drie achter- 
eenvolgende jaren Volgens zegslieden 
is de situatie,die vorig jaar nog als 
precair omschreven werd, op dit mo- 
ment niet zo slecht. De 2e klas telt 26, 
de 3e 45 leerlingen en ook volgend jaar 
zullen het er zeker meer dan 16 zijn. 
Er ligt bovendien een garantie van de 
onderwijsinspekteur dat de mavo mi 
nimaal 5 jaar verder kan, zodat nieuwe scholieren hun opleiding gerust kunnen 
voltooien. Op langere termijn echter 
lijkt het verstandig als een vooruitziend 
bestuur zich bezint op vormen" van sa- 
menwerking of fusie. 
6 april - 11 april 1983 

ondertrouwd: Johannes van der 
Maas en Elizabeth Helena Aplonia van 
Veen,; Hendrik Koning en Corina Eli- 
sabeth Koonings; Albert Bol en Kath- 
leen Mary de Boo. 

geboren: Vincent Alexej zoon van 
K. Kuiper en CA. Taschenmacher; 
Danny zoon van C. van Dongen en C. 
M. Shields, Marianne Johanna Corne- 
lia dochter van A. Kranenburg en V.A. 
C. Wegener; Manon Dina Patricia, doch- 
ter van H.J v. Eldik en D.C.M, van 
Wonderen; Tjalle zoon van R.T.K.M. 
Faber en M.A. Lubbers. 

overleden: Jan Koper, oud 86 jaar; 
Jan Jacobs, oud 74 jaar; Maria Antoi- 
nette, Hazevoet geb. de Haas, oud 81 
jaar; Marijtje Paap geb. Koning, oud 79 
jaar. Hanief Abdoelrahman, oud 50 
jaar, Thomas van Soelen, oud 89 jaar. 
nieuws 

kort& klein • Zaterdag 23 april a s. organiseert de 
Hannie Schaftschool aan de Corn. Sle 
gersstraat een voorjaarsmarkt. Vanaf 
10.30 uur staan er stalletjes met boe- 
ken, grammofoonplaten, snuisterijen, 
kinderkleertjes, speelgoed, sportartike- 
len, planten, antiek e.d. en kraampjes 
voor het goede doel: Terre des Hommes 
en Greenpeace. Voor de kinderen is er 
film en poppekast en worden leuke 
spelletjes bedacht. De grabbelton en 
het rad van avontuur is niet vergeten, 
evenmin als een café-terrasje om even 
uit te rusten. De opzet is uiteraard om 
de school van de broodnodige ekstra 
financiën te voorzien. U kunt daar aan 
mee werken door overbodige spulletjes 
beschikbaar te stellen. Als u tel. 12862 
of 13708 belt, wordt het bij u afge- 
haald. geen obstakels meer 

voor iwanowitch eksperiment er moeten wél meer leerlingen in een klas van de basisschool Op de christendemokraten na zijn alle 
politieke groeperingen van mening dat 
de stichting in oprichting Jeugdcentrum 
Iwanowitch een kans moet krijgen haar 
bestaansrecht te bewijzen. 

F. 6. 500,- subsidie krijgen de vasthou- 
dende jongeren, iets minder dan ge- 
vraagd, iets meer dan het kollege aan- 
vankelijk voor ogen stond. Wethouder 
Flieringa deelde maandggavond in de 
kommissie financiën namelijk mee dat 
men toch nog akkoord is gegaan met 
de organisatie van een viertal kinder- 
middagen, dat eerst uit het program- 
ma was geschrapt. 

Cda-er Ingwersen had in tegenstelling 
tot zijn welwillende kollega's geen goed 
woord over voor de gulle hand van b en 
w. 'Ik voel er niets voor, mopperde hij, 
het plan is onvoldoende onderbouwd, 
de stichting heeft nog niet eens statuten, 
ik heb er geen enkel zicht op. Die 
6500 gulden zijn uit de lucht gegrepen, 
voor Rekreade is nauwelijks geld. Het 
blijft verder mankeren aan een ruim 
opgezet en goed doordacht jeugdbeleid. 
Dit is een doekje voor het bloeden.' Ing- 
wersen gaf ronduit toe dat Iwan vanaf 
het begin zijn sympathie niet had kun- 
nen vinden. Het kraken van de gelijkna- 
mige vroegere nogafabriek had zijn ont- 
stemming gewekt. 

Ook de Inspraak-nu-wethouder keurde 
de wijze waarop de jongeren te werk 
waren gegaan af, maar hij wees de cda- 
er erop dat het dorpsbestuur in zijn be- 
leid niet aan het wanhoopsignaal voor- 
bij kon gaan. 'Sinds de Nachtuil verdwe- 
nen is, is er een groep mensen die onder- 
dak missen. We kunnen niet net doen 
alsof er niets aan de hand is.' 

D'66-er Termes uitte zich positiever, 
'we hebben, zo zei hij, voortdurend zit- ten tobben met het jeugdbeleid. Daar- 
door is een vakuum ontstaan. Deze 
jongeren hebben nu eens niet gewacht 
tot de overheid alles panklaar had lig- 
gen. Een staaltje van partikulier initia- 
tief, waar we blij mee moeten zijn. 

De kommissieleden zwegen wijselijk 
over het laatste deel van Ingwersen's 
kritiek. Wat dat betreft heeft iedereen 
immers hele stapels boter op het hoofd. 
Noch dit kollege, nocht het vorige, 
heeft ooit een poging gedaan een sa- 
menhangend jeugdbeleid op poten te 
zetten. De subsidie kan het bestuurders- 
geweten wel even sussen, van een gewij- 
zigd denken valt nog steeds weinig te 
bespeuren. 

De Stichting Jeugdcentrum zal, nu de 
kogel door de kerk is, haar plannen zo 
snel mogelijk in daden omzetten. Over 
enkele weken hoopt men èen feestelijke 
open avond te organiseren. 
Medewerkers en -werksters die een hel- 
pende hand willen bieden kunnen dat 
laten weten met een brief naar Postbus 
368 in Zandvoort. 
waterstanden april 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 H.W. 

06.06 
06.46 
07.26 
08.13 
09.18 
10.42 L.W. 

14.06 
14.46 
15.26 
16.13 
17.18 
18.42 
07.28 H.W. 

18.29 
19.08 
19.53 
20 50 
22.04 
23.28 
12.10 L.W. 

02.29 
03.08 
03.53 
04.50 
06.04 
07.28 
20.10 eanduoortae hoerartf sportuitwïsseling voorgoed van de baan? 
kerkdiensten medische dienst 
HERVORMDE KERK 

zondag 17 april a.s.: 

10.00 uur : ds P. Ruig uit Haarlem 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 17 april a.s.: 
10.00 uur : prof. dr. J. Verkuyl uit 
Amsterdam 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 16 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 17 april a.s.: 
08.45 uur : eucharisitievierng 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Ceaciliakoor 

PROTESTANTENBOND 
zondag 17 april a.s.: 
10.30 uur : dhr. J. Kooreman uit Ams- 
terdam. De jaarlijkse sportuitwisseling van zandvoortse verenigingen met sportieve broeders en zusters uit andere gemeenten, 
die gewoonlijk in de maand mei plaatsvond, gaat niet door. Na Doetinchem, Deurne en Dronten dus geen Dwingeloo 
of Duivendrecht. Ook in deze beweeglijke sektor is het inmiddels bekende wachtwoord ingevoerd: een stapje terug. 
7 De manifestatie wordt als kostbare franje, die in soberder tijdens misplaats is, geruisloos afgevoerd. Zo geruisloos 
zelfs dat de sportieve goegemeente het uit de krant moet vernemen. Voor de honderden enthoesiastelingen die elk 
jaar weer klaar staan om de zandvoortse kleuren te verdedigen een treurige mededeling. Voor hen blijft niet veel an- 
ders over dan onderling een partijtje te spelen. werkgroep huisvesting komt 
met nieuwe kijk op kijkduin Zoals al eerder aangekondigd, is de 
werkgroep Huisvesting Zandvoort met 
een alternatief gekomen voor de nieuw- 
bouw -of verbouwplannen van het voor- 
malige kindertehuis Groot Kijkduin. 

Op de bijeenkomst van de Stuurgroep 
1- en 2 persoonshuishoudens, eergisteren 
gehouden, voegde de werkgroep zo nog 
een spoor toe aan het officiële 2-sporen- 
beleid van de gemeente. Aan de hand 
van een ministerieel rondschrijven brach- 
ten Harpert van Tetterode en Dik Bol, 
gesteund door konsulent Stelder van de 
Landelijke Organisatie Belangengroepen 
Huisvesting, naar voren dat hst pand 
met behulp van wat eenvoudige ingre- 
pen geschikt gemaakt kon worden voor 
bewoning. Op een financieel aantrekke- 
lijke wijze, want het rijk heeft er een 
subsidiepotje voor en kan voor elke 
30 m2 f 2.200,- foerneren gedurende 
5 jaar. Ook is een jaarlijkse bijdrage in 
de eksploitatiekosten mogelijk. Volgens 
de werkgroepleden kunnen op deze ma- 
nier zo'n 20 kleine huishoudens een 
woning vinden voor maar f 125,- per 
maand kale huur. Aangezien 70°/o van 
de zandvoortse woningzoekenden tot 
de minst draagkrachtigen behoort, een 
uitkomst voor een aantal van hen. 

Benadrukt werd wel dat aan de woon- 
eenheden niet dezelfde eisen gesteld 
mochten - worden als aan de gemiddelde 
korporatiewoning. Het gaat erom men- 
sen die best tevreden zijn met wat min- 
der komfort wind- en waterdicht onder- 
dak te brengen. Zelfwerkzaamheid zal hbüü 

ËïlfÉilfitl « In verband met werkzaamheden aan 
de spoorbrug over de Lek bij Culemborg 
wordt van zaterdagavond 16 april 18.20 
uur tot zondagmorgen 17 april 7. 30 
uur het treinverkeer aangepast. De in- 
tercitytreinen Zandvoort-Maastricht 
zullen worden omgeleid via Arnhem en 
Nijmegen. Reizigers moeten rekening 
houden met een reistijdverlenging van 
cirka 1 uur. dan ook hoog in het vaandel moeten 
staan. Om niet in de knel te komen met 
de gemeentelijke bouwverordeningen 
zullen alle bestaande vrijstellingsmoge- 
lijkheden benut dienen te worden. 

Omdat de subsidie slechts voor 5 jaar 
geldt, moet men het plan als een over- 
brugging zien. Na die tijd kan alsnog 
nieuwbouw of verbouw van de grond 
komen. In de tussenliggende periode 
vangt de gemeente huur, lijdt geen ren- 
teverlies meer zoals nu en, niet in het 
laatst, heeft een aantal jongeren voor 
langere tijd akseptabele huisvesting. De 
konsulent wees er verder op dat het er 
naar uitziet dat het rijk nog maar mond- 
jesmaat woningbouwkontingenten zal 
toewijzen. Die minimale toewijzing 
hoeft, als dit alternatief aanvaard wordt, 
niet aan Kijkduin besteed te worden, 
maar kan elders in de gemeente van 
pas komen. Eksakte berekeningen waren woensdag 
nog niet voorhanden, maar de Stuur- 
groep, wethouder Jongsma inkluis, acht- 
te het de moeite van nader onderzoek 
waard. Mogelijke negatieve "f aktoren 
zijn de aankoopkosten van het gebouw 
en de waarschijnlijk hoge energiekosten, 
die de woonlasten weer kunnen opjagen. 
B en w moeten nu besluiten of zij een 
haalbaarheidsstudie op zijn plaats vin- 
den. Dat zou binnen een paar weken 
afgerond kunnen worden. 

Het is dus nog wat voorbarig te denken 
dat dit plan, dat van een heel andere 
visie op de woonbehoefte van jongeren 
getuigt, het wel zal halen. De voorstan- 
ders van nieuwbouw in de raad, burge- 
meester Machielsen voorop, zitten er, 
naar wij vrezen, niet op te wachten de 
diskussie over Kijkduin nog eens te 
heropenen. INGEZONDEN MEDEDELING DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 Vrijwillige Hulpverlening 17373 tv- dokter brengt grillen 
van de zee in beeld 
Artsen hebben iets met Zandvoort, dat 
is nu wel duidelijk. Ze verstoren de knus- 
se openbare orde met een wilde vesti- 
ging of kiezen juist een keurig notabel 
stoeltje in de gemeenteraad, een zetel 
desnoods vlak naast de burgemeester. 
In beeld zijn ze in ieder geval regelma- 
tig, zij het zelden zo bont als een dok- 
ter afgelopen maandag presteerde. Die 
stapte onder het spiedend oog van ka- 
mera's in een bootje om het water te 
temperaturen. 

Ter geruststelling, het betrof geen 
lokale medicijnman, maar een heuse 
tv-ster van het gooise waterbed. Dr. 
Aart Gisolf zocht samen met een tele- 
Een nieuw gezicht.,. 

Morgen opent De Boet in het gezellige hartje 
Haarlem haar geheel vernieuwde zaak... 

Naast een sublieme kollektie tin, klokken, 

kaarsen en verlichting vindt u hier een 

kollektie blanke en geloogde eiken meubelen 

die z'n weerga niet kent... 

Wij zouden het zéér op prijs stellen ook ü een 

dezer dagen in ons nieuwe onderkomen te 

mogen begroeten... 

Mia en Edward Nieuwenhoven 
Grote Houtstraat 163 / Haarlem / Tel. 023 - 32 09 21 
visieploeg de lokatie van het zand- 
voortse naaktstrand om een nieuw 
thema aan zijn programma 'Artsenij' 
toe te voegen: de zee en al haar soms 
ongezonde nukken. Onder deskundige 
leiding van mannen van de Reddings- 
brigade voer de bekendste dokter van 
kikkerland het grillige sopje op om de 
bevolking op afstand vermanend toe 
te spreken over de gevaren van de zee. 
Want die moeten nu maar eens goed 
in beeld gebracht worden, aldus Gisolf, 
de meeste badgasten weten niet wat 
hen te wachten staat, menigeen staat 
het water algauw tot de lippen, dan 
kan de brigg.de weer uitrukken voor 
het te laat is. Voorkómen, zo denkt 
de beeldbuisdokter, is beter dan ver- 
ipen. 

?lgens week zondag 24 april verschijnt 

'.t onderkoelde programma in 

eur ofzwart-wit op het huiskamer- 

herm. 

NICARAGUA 

stop Roagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Mldden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. zeeburg vanmiddag opgeleverd ; ;e nieuwbouw op de hoek van de Zee- 
straat en de Burgemeester Engelbert 
raat is gereed. 

lEijna 7 jaar na het eerste gesprek tus- 
js :n gemeente en woningbouwvereni- 
!(j ng EMM over huizenbouw op dit 
t nds 1943 braakliggende stukje grond, 
\ aeft mevrouw Termes-Huhnholz, echt- 
pnote van de EMM-voorzitter, heden- 
r,;iddag de steen onthuld waarop de 
nam van het woningkompleks prijkt: 
Zeeburg. 

(p deze hoek haalden jarenlang bots- 
?jtootje hun kapriolen uit. Nu staan 
e 16 twee-kamerwoningen. Voor de 
woonkamer met open keuken en slaap- 
, kamer moet een fors bedrag aan huur 
worden neergeteld, rond de f 470- per 
' maand inklusief servicekosten maar 
' zonder de prijs van de individuele cv. 
verwarming. Een voorlopige raming 
omdat na verloop van tijd de werke- 
| hjke stichtingskosten bekend zijn en 
! het ministerie de zakrekenmachine 
j kan hanteren. 

j Ook opgeleverd is vandaag het blokje 
jvan 4 HAT-eenheden aan de Smede 
j straat/hoek Kruisstraat Daar gaat het 
I om 3 tweekamerwoningen en 1 éénka- 
j merwoning met een gemiddelde maand- 
', huur van f 350,-. Vanmorgen stond nog 
; een anderEMM-projekt in de belang- 
' stelling. Om 1 1 uur ging de vlag in de 
' hoogste top van de nieuwbouw Huls- 
• manhof aan de Diaconiehuisdwarsstraat 
' Op de plek van het vorig jaar gesloopte 
bejaardenhuis van de diakonie van de 
hervormde gemeente verrijzen 26 twee- 
kamerwoningen en 8 ée'nkamerwonin- 
gen. De maandhuur daarvan zal niet 
, ver van de f 340,- afliggen. 

i 

! Een speciale dag derhalve voor de wo- 

j ningbouwvereniging, die het zelf overi- 
j gens omschrijft als 'een zonnige dag in 
j een somber jaargetij'. Want men is niet 
| erg optimisties. Teruglopende bouwak- 
> tiviteiten en sombere voorspellingen 
over de toekomst van de volkshuisves- 
ting geven daar ook weinig aanleiding 
, toe. belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informstieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Fl interman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magezijn 
• 3360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
'2135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. adviesdiensten i vVETSWINKEL 

: 'Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
; i e en 3e woensdag van de maand van 
< -7.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

; CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
' maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
: ^2.30 uur en iedere woensdagavond 

an 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
. ^040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

i MAATSCHAPPELIJK WERK 
' Noorderstraat 1, telefoon 13459 
, dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. 

i CRISISCENTRUM 

! Schotersingel 2 in Haarlem, telefoon 

1023-256198. 

Geeft direkt hulp wanneer u die nodig 

Heeft bij akute problemen. 
«.# „■*« >4ï^-t*frS«^? f «SU 


van 
GREENPEAC maak minimaal 

ƒ10,- 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam begin dit jaar stond Zeeburg aan de kop van de Zeestraat nog in de steigers wegwijzer voor oudere zandvoorters In de loop van deze'maand, en anders 
begin mei, zal huis aan huis een klein 
boekje worden verspreid, getiteld 'Weg- 
wijzer voor oudere Zandvoorters die 
zelfstandig wonen'. 

De samenstellers, het Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening Zandvoort 
en de Stichting Openbare Bibliotheek 
Zandvoort, hebben het handige formaat 
gekozen omdat het gemakkelijk in hand- 
tas of binnenzak kan worden opgebor- 
gen, terwijl het op de schoorsteenman- 
tel weinig plaats inneemt. Verder was 
het een goede gedachte om het te doen 
uitvoeren in opvallend oranje. Waarom 
dit alles? Omdat het boekje, en we 
overdrijven niet, levensreddend kan 
zijn! mevr. Kraan- Meeth Het begon allemaal toen uit telefoniese 
vragen op no. 17373 van het Centrum 
voor Vrijwillige Hulpverlening steeds 
weer bleek dat vooral de oudere Zand- 
voortse ingezetenen niet volledig op de 
hoogte zijn van de voorzieningen die 
speciaal voor hen in de welzijnszorg zijn 
getroffen. In nauwe samenwerking met 
de Openbare Bibliotheek werd toen be- 
sloten het allemaal eens duidelijk op 
een rijtje te zetten en daarmee de aan- 
zet te geven tot meer koördinatie in de 
Zandvoortse bejaardenzorg. Bovendien 
kon op deze manier een bijdrage gele- 
verd worden tot het zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen van oudere 
Zandvoorters. 

In het, we schreven het al, handzame 
boekje dat zich mede door het grote 
lettertype prettig laat lezen, komen tal 
van problemen naar voren waar deze in- 
woners mee te maken kunnen krijgen. 
Zo gaat het schoonhouden van het 
huis misschien niet meer zo vloc als 
vroeger en zou huishoudelijke hulp een 
paar uur per week, desnoods meermalen 
per week, uitkomst kunnen brengen. 
Een gang naar de bibliotheek kan voor 
sommigen bezwaarlijk zijn en voor hen 
is de dienst 'bibliotheek aan huis' in het 
leven geroepen, terwijl voor blinden en 
slechtzienden de Nederlandse Blinden- KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f : 
De Drie Starren, 
Lange Bogeardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

tal. 023 - 31 14 60 bibliotheek op geluidskassettes gespro- 
ken boeken en kranten verzorgt. Wijk- 
verpleegkundigen van de kruisvereni- 
ging staan te allen tijde klaar om bij 
ziekte en bij kwalen tengevolge van de 
ouderdom hulp te verlenen en advies 
te verstrekken. "Burgerzaken" geeft 
uitvoerige informatie over Pas 65 , 
"Sociale Zaken" over financiële bijstand 
en medewerkers van het Centrum voor 
Vrijwillige Hulpverlening zijn altijd be- 
reid een boodschap te doen, een kar- 
weitje op te knappen,of zo maar een 
praatje te komen maken. Voor hulp- 
behoevende ouderen bestaat Tafel tje- 
dek-je, een onderdeel van de Federa- 
tieve Vrouwenraad in Zandvoort en 
voor alleen-wonenden een telefoon- 
keten. Via het alarmnummer van de 
politie kunnen meldingen voor de brandweer en de GG & GD worden 
doorgegeven. Wij noemden slechts een 
paar van de ongeveer twintig hulpver- 
lenende instellingen die meteen be- 
knopte opgave van hun doelstellingen 
en hun telefoonnummer in de wegwij- 
zer staan vermeld. Verder treft men 
in het boekje een paar nuttige wenken 
aan ter bevordering van de veiligheid 
in huis. De initiatiefnemers willen be- 
reiken dat niet alleen ouderen kennis 
maken met de wegwijzer maar ook 
zij die regelmatig kontakt met hen 
hebben. Dat Zijn huisartsen, fysiothera- 
peuten wijkverpleegkundigen, bejaar- 
denverzorgsters, pastores, familie, huis- 
genoten, vrienden en buren. Dus eigen- 
lijk iedereen. Vandaar de huis-aan-huis 
verspreiding. 
W.cestbon Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem b .v. 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort v. 1 Wtrff 

mtyntakfcor 
■tedilTM 

GMthuispWin 8 

•a wiaktieMtrua 

Nituw Noord 

TaL 12129 
* tweewielerbadrij* 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Telefoon 02507 - 1 44 88 ïeslcucnfè -mr< •£*%*' „VtefBetaurant 

Duivenvoorden TELEFOON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTISntAAT4« 
ZANDVOORT BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROO 

(Voorheen Jee. Koper. Dorpsplein 11, Z and v o ort ) 
Verbindingsweg 38 Btaamcndaal 
Telefoon 023-280533 Informaties b etr e ffende Begrafenissen of Crematie* 
geheel vrijblijvend 
Gaan lidmaatschap 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuit J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om alt 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65. tal. 12060 het woirit weer tijd voor 

een jack! Wij hebben weer veel nieuwe jacks 

in klassieke en 

sportieve modellen 
REISBUREAU KERKMAN Prijzen vanaf f 69,- SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 22 06 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. S^uliiiiiïïf lïd N V O B VPOR AL UW • vraag offerte 
wij koman utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al nwar dan 50 jaar tot uw dianst iiiliiiiilil/^bv..' .. 
tEfHESlEIN BJ¥. o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend instaliatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en (oodojeterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamertingh ormesstraat 38/zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 

voor ai uw reizen 

Grote Krocht 20 tel. 12560 PONYPARK SLAGHAREN 
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei. 

van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje 

hemelvaartarrangement 

van 1 1/5 tot 15/5 a f 375,- per gezin per huisje 

Speciaal Pinksterweekend 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje 

Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje 

te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus 

2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 

op 5 km. afstand van het Ponypark. 

Incl. gebruik van alle attrakties, circus,jrogram- 

ma, ponyrijden enz. 

Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 1596 
APRIL 1919- APRIL 1983 

Na lange en ernstige overwegingen hebben wij 
besloten onze dameskapsalon met ingang van 
18 April 1983 te sluiten. 

Wij willen onze clientèle graag héél hartelijk dan- 
ken voor het genoten vertrouwen en de prettige 
relatie, die wij altijd met U allen mochten hebben. 

Namens ons allen, 

I. Aukema 

Louis Davidsstraat 11 Zaterdag 16 april 1983 opvoering van de 
musical 

"HET EILAND" 

in gebouw "De Krocht" aanvang 20.00 
uur — toegang f. 5,50. 
Kaarten verkrijgbaar op de dag van uitvoe- 
ring vanaf 18.00 uur aan de zaal en bij me- 
vrouw van der Werff, A.J. v.d. Moolenstraat 
tel. 14620. Astma Fonds 

kent geen 

adempauze.. Voor de meeste mensen is ademen de gewoonste zaak van 
de wereld. Gelukkig wel. Dat geldt niet voor mensen met astma, bronchitis 
of longemfyseem. Zij komen vaak adem te kort. 

U kunt hen helpen. Juist nu moet de astmabestrijding 
onverminderd worden voortgezet. Onderzoek, voorlichting en hulpverlening 
moeten doorgaan. Dat kan, maar kost geld, veel geld! 
Voor dit jaar is minstens 8 miljoen nodig. Geef royaal aan de kollektant 
of gireer. Gilt) 55055 Bankrekening 70.70.70.120. Nationale Astmakollekte 

2-8 mei 1983 
omroepers R. Drenth, arts 

GEEN PRAKTIJK 
van 16 t/m 24 april a s. 
Waarnemers: 

Dr Anderson 

Dr. Flieringa 

Dr Zwerver 

GEZOCHT woonruimte, 
kamer met gebruik van 
keuken, douche, toilet, 
tel. 02503 - 3 40 92. 

VAKANTIE 

te huur gevraagd voor de 
laatste 2 weken van augus- 
tus voor 3 pers. Woning of 
appartement (liefst dicht 
bij zee) bestaande uit 2 kl. 
sip. kamers, woonkamer 
plus keuken. 

Brieven onder nr. 291 buro 
van dit blad. THUISNAAISTER 
heeft weer tijd 

voor het bekleden van 
bankstelkussens, boot 
en caravans, tuinmeu- 
beld. tel. 023-32 2961 

A. Ritmen- 

1948 - 1983 

35jMrtandtaehnlk«r 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 66 , if^,' ir * 
Computers 
in de operatiekamer. Om de toestand van 
de patiënt, bijeen 
open hartoperatie, 
van moment tot moment 
te kunnen bewaken deden 
speciaal voor dat doel 
ontwikkelde computers 
hun intrede in de operatie- 
kamer. Dit belangrijke 
project, waarin vooraan- 
staande chirurgen nauw 
met TNO samenwerkten, 
was een van de ruim 120 
projecten, die de Hart- 
stichting in 1982 steunde 
met in totaal meer dan 
f8.000.000,- 

l Aan wetenschappelijk onderzoek, het overdragen van kennis, publieksvoorlichting 
\en patiëntenwerk tezamen gaf de Nederlandse Hartstichting in 1982 in het totaal 
l ƒ 14.200.000,- uit. Voor al dit werk is de Hartstichting geheel op uw giften aangewezen, 
l want de waarderingssubsidies van de Overheid dekken nog niet één procent van de uitgaven. 
I STEUN DAAROM DE COLLECTE AAN DE DEUR EN OP STRAAT, 
\OF STORT UW BIJDRAGE OP GIRO 300 ^ of BANK 70.70.70.600. 
nederlandse hartstichting ( t ) vrienden van de hartstichting Sophialaan 10, 2514 JR 's-Gravenhage, Giro 300, Bank 70.70.70.600 83e jaargang no. 30 dinsdag 19 april 1983 
eanduoortse hoera 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 204OAD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
EKSPL01TAT1E MAG NIET MEER KOSTEN DAN F'75.000,- PER JAAR b en w met plan voor nieuwbouw 
van buurthuis 't stekkie 
waterstanden Krijgt Zandvoort nieuw-noord toch nog 
binnen afzienbare tijd een nieuw buurt- 
huis ter vervanging van het huidige bouw- 
vallige onderkomen? Vorig jaar beloof- 
de wethouder Jongsma zich daarvoor 
tot het uiterste te zullen inzetten en 
het lijkt erop dat de mogelijkheden nu 
worden afgetast, heel voorzichtig, dat 
wel . 

Het bestuur van 't Stekkie, officieel de 
stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort, 
heeft enige weken terug een schetsmatig 
gemeentelijk voorstel tot nieuwbouw in 
de bus gekregen met het verzoek om 
kommentaar. B en w zien af van de ja- 
renlang beoogde lokatie naast de van 
Pagéehal tegenover het winkelcentrum, 
zij willen een nieuw wijkgebouw op de 
oude plaats aan de Fahrenheitstraat. 
Daarbij gaan ze uit van een idee van de 
zandvoortse bouwondernemer Luiten 
die denkt met prefab-elementen het kar- 
wei in een mum van tijd te kunnen klaren. 
Aanzienlijk goedkoper, wel een half mil- 
joen, dan vroegere plannen. Meer dan 
f.400.000,- mag het niet kosten. De op- 
zet is dan ook heel zuinig: één grote 
zaal van 1 1,4 bij 9,8 meter en twee 
kleintjes van 5,6 bij 7,2 meter. Verder 
ruimte voor de wijkagent, een bar en 
toiletten. De bouw met kant en klare 
elementen zou duurzaam genoeg zijn 
voor de eerste 20 a 25 jaar. Krisisbouw 
eigenlijk, in de hoop dat er ooit weer 
ekonomies aantrekkelijker tijden aan- 
breken. 

Behalve om kommentaar heeft het kol- 
lege tevens gevraagd om een eksploita- 
tie-opzet over de eerste 5 jaar. De dorps- 
bestuurders stellen daarbij nadrukkelijk 
dat die op jaarbasis de f.75.000,- niet 
mag overschrijden. Een hoop werk voor 
het Stekkiebestuur dat geacht werd al- 
les binnen 14 dagen rond te hebben en 
daar ook in slaagde. KOMST VAN NIEUW STEKKIE IS 
NOG LANG NIET ZEKER Het is overigens nog maar de vraag of 
het nijvere rekenwerk van buurthuisvoor- 
zitter van der Moolen en zijn medebe- 
stuurders beloond zal worden. B en w 
meldden namelijk zonder omwegen dat 
het voorleggen van het plan niet per de- 
finitie betekent dat zij al voornemens 
zijn om de gemeenteraad een uitspraak 
te laten doen over nieuwbouw. Dat zou 
er op kunnen duiden dat de wethouders 
het onderling nog lang niet eens zijn en 
voorlopig eerst maar eens een visje heb- 
ben uitgegooid. Het is niet al te gewaagd 
te veronderstellen dat zeker de man met 
de geldbeurs Flieringa grote twijfels heeft, 

Zonder meer akkoord met de gesugge- 
reerde opzet is het Stekkiebestuur niet. 
Voorzitter Ab van der Moolen: 'We zijn 
blij dat er in ieder geval schot in de zaak 
zit. Het huidige gebouwtje valt bijna uit 
elkaar van ellende. Echt tevreden met 
dit plan zijn we eigenlijk niet, maar veel 
méér zit er niet in, dat is wel duidelijk. 
Van onze kant zijn een aantal suggesties 
gedaan om de opzet te verbeteren. Die 
kleine zaaltjes, daar kunnen net twee 
pingpongtafels in, dan heb je het wel ge- 
had. De bar is een beetje weggemoffeld. 
.twU* V**. 1 ^* .«l-O-t» 
Stekkiebestuurders willen andere indeling wijkcentrum dan kollege terwijl we daar juist verondersteld wor- 
den een behoorlijke omzet te halen om 
eigen inkomsten te krijgen. We hebben 
een nieuwe plattegrond gemaakt, een 
betere indeling en zo'n 50 m groter. 
Volgens onze berekeningen is het wel 
mogelijk binnen het gevraagde budget 
te blijven, maar dan praten we natuur- 
lijk niet meer over een beroepskracht 
om de jeugd te begeleiden. Dat komt 
allemaal op de schouders van vrijwilli- 
gers neer en dat valt niet mee, dat kan 
ik je wel vertellen.' 

Zeker is dat voor de peuterspeelzaal in 
het nieuwe Stekkie geen plaats meer zal 
zijn. Vermoedelijk zullen de kleinste 
zandvoortertjes uit moeten wijken naar 
een ruimte in de nabijgelegen van Heu- 
ven Goedhartschool. Naar verluid be- 
staan er plannen om de plek naast de 
Van PageehaJ te bestemmen voor wo- 
ningbouw. Uit de verkoop van de grond 
zou ekstra geld kunnen komen om het 
fonds waaruit het wijkcentrum betaald 
moet worden te spekken. Het gemeentebestuur heeft zich met de 
brief aan de stichting Aktiviteitencen- 
trum overigens de verontwaardiging op 
de hals gehaald van de planvoorberei- 
dingskommissie specifiek welzijn. Die 
kommissie heeft zich langdurig en inten- 
sief bezig gehouden met de soc. kult. 
akkommodatie en voelt zich gepasseerd, 
nu het kollege op eigen houtje de boer 
op gaat met een plan. 'Dit past niet in 
de afspraken die er gemaakt zijn, aldus 
voorzitter Hogendoorn, zo ga je niet 
met elkaar om. Jongsma heeft trouwens 
al toegegeven dat dat een misser is. We verwachten dus dat we deze materie 
binnenkort voor advies op tafel krij- 
gen, waarschijnlijk op 28 april.' 

Het ziet er dan ook niet naar uit dat de 
Voorjaarsnota, die op 9 mei besproken 
zal worden in de kommissie financiën, 
al uitsluitsel zal geven over nieuwbouw 
van 't Stekkie. Behalve mogelijk strub- 
belingen in het kollege, lijkt ook sim- 
pelweg de tijd te kort om dat nog rond 
te krijgen. Veel meer dan een uitgebrei- 
de intentieverklaring zal de nota wel 
niet bevatten. aalsmeer haalt zvm onderuit april H.W. L.W. H.W. L.W. 

20 


09.18 


17.18 


22.04 


06.04 
21 


10.42 


18.42 


23.28 


07.28 
22 

07.28 


12.10 


20.10 
23 


00.54 


08.54 


13.26 


21.26 
24 


02.05 


10.05 


14.31 


22.31 
25 


02.59 


10.59 


15.23 


23.23 
26 


03.43 


11.43 


16.08 


00.08 
27 


04 26 


12.26 


16.47 


00.47 
28 


05.05 


13.05 


17.24 


01.24 
29 


05.36 


13.36 


17.57 


01.57 
30 


06.08 


14.08 


18.31 


02.31 


— ~ 


springti. 


15 april 
t 


doodtij 22 april 
+ 


springtij 29 april 
*'*+^. 

"*'%»($ 


Vrijwillige Hulpverlening 

Wij helpen in vele nood- 
situaties door kinderoppas, 
klusje, boodschap, begelei- 
ding en een praatje of be- 
zoekje eanduoortee hoerartf Het begint na de 2-1 nederlaag tegen 
Aalsmeer toch nog benauwd te worden 
voor de voetballers van de badplaats. 
Slechts 3 teams in de 1e klasse van de 
zondagamateurs kijken tegen méér ver- 
liespunten aan. Uit de laatste 4 duels 
haalden de meeuwen welgeteld 2 
punten, te weinig om al op een veilige 
haven te kunnen rekenen. Daar zal nog 
een goede eindsprint voor nodig zijn. 

De ZVM-ers konden in het treffen met 
de voetballers uit de bollenstreek, dat 
ontsierd werd door een groot aantal 
overtredingen, geen vuist maken. De 
eerste speelhelft had men veel moeite 
zich te ontworstelen aan de aalsmeense 
druk. De meeuwendefensie hield lange 
tijd stand en naarmate de wedstrijd 
vorderde vonden de zandvoortse vleu- 
gelspelers steeds beter de weg naar de 
overkant. Alle voorzetten en doelpo- 
gingen sneuvelden echter voortijdig in 
de grijpgrage handen van de doelman, 
Henry Tap. Aalsmeer deed er precies 
een half uur over om zijn veldoverwicht 
in punten om te zetten Na een aanval 
via links werkte Arie Beum de bal in 
het ZVM-doel. De 1-0 skore was ook 
de ruststand. 

De peptalk bij de thee had een heilza- 
me uitwerking op de zandvoortse ama- 
teurs, die vanaf h&t begin de aanval zochten en hun opponenten danig in de 
knel brachten. Het resultaat van esn 
aantal hoekschoppen en doelgerichte 
inzetten bleef nihil. Aalsmeer zocht en 
vond de gelegenheid lucht te happen 
via counteraanvallen en werd na 15 
minuten op zijn wenken bediend toen 
een bollenspeler in het strafschopge- 
bied neergehaald werd. Arie Bouwman 
verzilverde het presentje vanaf de stip. 
De 2-0 voorsprong, die eigenlijk geen 
goed beeld gaf van de spelverhoudin- 
gen, bleek ruim voldoende marge. 

Na een paar spelerswissels schiep ZVM 
zich vee' goede kansen op een betere 
uitkomst, maar de langverbeide beslis- 
sende doorbraak wilde niet komen. Pas 
in de 40e minuut bracht Marcel Schoorl 
na aangeven van Cor Plaizier de spanning 
terug door keeper Tap eindelijk te ver- 
slaan, 2-1 . Er bleef echter te weinig tijd 
over om het gegroeide ZVM overwicht 
een tastbare vorm te geven. 

Volgende week zondag zullen de meeu- 
wen een poging moeten doen in de 
hoofdstad konkurrent de Spartaan het 
hoofd te bieden. nieuws 

kort & klein • A.s. zaterdag worden eigenaars van 
vermiste of gestolen fietsen van 10.00 
tot 14.00 uur in de gelegenheid gesteld 
de door de politie verzamelde voorraad 
tweewielers aan een nader onderzoek 

te onderwerpen. De fietsenkijkdag vindt 
plaats in de voormalige garage Raayen 
aan de Burg. van Alphenstraat. 

• Heel brutaal was vorige week dins- 
dag een 22-jarige zandvoorter. De 
jongeman was doodgemoedereerd be- 
zig in een vóór het politieburo gepar- 
keerde auto de startdraadjes door te 
verbinden na eerst het kontaktslot 
grondig gesloopt te hebben. Hij kon 
geen aannemelijk ekskuus verzinnen 
voor zijn verblijf in de auto. 

• Jongstleden dinsdag probeerden 
jeugdige inbrekers hun waarschijnlijk 
niet goed besteede schoolgeld terug 
te halen bij de Van Heuven Goedhart- 
school, de Beatrixschool en kleuter- 
school 'De Woelwaters. De poging slaag- 
de slechts heel tijdelijk. Donderdag al 
werd een verdachte, een 1 9-jarige zand- 
voorter aangehouden. Zijn twee mede- 
plichtigen vonden het toen verstandi- 
ger de uit de Beatrixschool ontvreem- 
de videorekorder met banden vrijwillig 
bij het buro van politie in te leveren. 

• De fitness-rage brengt heel wat men- 
sen tot opgewekt leven, maar eist ook 
zijn slachtoffers. Afgelopen zaterdag 
overleed een 54-jarige plaatsgenoot 
tijdens het spelen van squash in een 
lokale sportschool. De man was hart- 
patiënt. 

adviësdïeiisïën WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstroat. 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort. Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 134S9 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 • 20.00 uur. voetballertjes in de slag om strafschop bokaal De 11-meterstip is wel het meest be- 
ruchte plekje van het hele voetbalveld. 
Nooit is het lot zo onverbiddelijk als 
wanneer de scheidsrechter naar deze 
nog maar vaag te onderscheiden kalk- 
punt wijst. 

Tergender kan het alleen nog maar wor- 
den als de scherprechter naar het doel 
loopt en langzaam met grote passen 
het gekkengetal afpast op de versleten 
mat. Bestrafte en bevoordeelde klup 
strafschopspecialist en keeper, voor - 
en tegenstanders op de tribune, gelijke- 
lijk houden ze hun hart vast. Stilte valt 
tot het korte, meestal meedogenloze, 
moment van aktie als het ronde leder, 
onder schietgebedjes neergelegd, de 
stip verlaat. 

Rond dat magies plekje organiseerd za- 
terdagvereniging Zandvoort'75 al een 
paar jaar een speciaal toernooi voor de 
jeugd vanaf 6 jaar. Eind april en begin 
mei verloopt ditmaal het derde duel 
om de Strafschopbokaal, beschikbaar 
gesteld door sportshop Leo Steegman, 
Wie wordt de zandvoortse penaltyspe- 
cialist'83? 

De voorronden tot de finale, zullen in 
genoemdï periode afgewerkt worden 
op een aantal avonden. De meest tref- 
zekere jongens en meisjes, voor de laat- 
sten is er een speciale prijs, binden op nieuws 

kort & klein v !_ zaterdagmiddag 8 mei a.s. de eindstrijd 
aan. Zij doen een gooi naar de medaljes 
en bekers in de diverse leeftijdsgroepen 
en naar de Grote Bokaal. 
Daarvoor zal men dan wel een keeper van 
naam dienen te passeren, want het doel 
wordt verdedigd door zandvoorter 
Pieter Jan Drommel, vroeger lid van 
ZVM, daarna doelman bij F.C Haarlem 
en F.C. Alkmaar en op dit moment de 
laatste toeverlaat van het hoofdstede- 
lijke DWV. Inschrijfformulieren voor dit doelpun- 
tenfestïjn zijn te verkrijgen bij het klup- 
huis van Z'75 op het binnencircuit (in- 
gang oosttunnel), bij sporthuis Leo 
Steegman, Haltestraat 35, snackbar 
Molenaar, Zeestraat 25, Snackbar 
Mickey, Celsiusstraat 194 en bij Aranka 
Modes aan de Kerkstraat 19. 
Laat het niet afweten en geef Piet Jan 
Drommel het nakijken, is de oproep 
van de zaterdagklup. straatlawaai dringt niet door 
tot zeeburg • De nederlandse Spoorwegen zijn druk 
in de weer om de mogelijkheden de fiets 
per trein mee te nemen wat te verrui- 
men. In het zomerseizoen zal een proef 
worden genomen met een speciaal voor 
fietsen bestemd rijtuig in een aantal trei- 
nen op het trajekt Zandvoort-Maastricht. 
Op die toete waren in het verleden de 
meeste problemen met het rijwielver- 
voer. 

• Vrijdag 22 april houdt de Zandvoort- 
se Reddingsbrigade haar jaarvergadering 
in het Gemeenschapshuis om 20.15 uur. 
Op de agenda staan o.a. de jaarverslagen 
van de sekretaris en penningmeester, de 
(her)benoeming van bestuurs-en kaskom- 
missieleden en de bespreking van de 
strandwacht 1983. 

o Komend seizoen start Zandvoort- 
meeuwen met dames- en meisjevoet- 
bal. De belangstelling daarvoor is 
overal groeiende en de badplaats blijft 
niet achter. Het is de bedoeling, dat 
de meisjes tot 14 jaar op zaterdag de 
grasmat betreden, de minder piepjonge 
dames op zondag. Nieuwe leden kun- 
nen zich aanmelden zodat op korte 
termijn de eerste besprekingen en 
trainingen plaats kunnen vinden. Voor 
inlichtingen kan men terecht bij E. van 
Petegem, tel. 15735 en R. Sluyter, 
tel. 16721. 

• Morgenavond houdt de plaatselijke 
afdeling van de vvd een openbare bij- 
eenkomst in hotel Keur. De informele 
avond is speciaal bedoeld om het toe- 
nemend aantal jonge leden van de libe- 
ralen in ongedwongen sfeer kennis te 
laten maken met elkaar en met bestuur 
en fraktie, maar ook andere belangstel- 
lenden zijn van harte welkom De bij- 
eenkomst begint om 20.30 uur. 

• Op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 
a s. zal de Zandvoortse Toneelvereni- 
ging 'Op Hoop van Zegen' een opvoe- 
ring van 'Schat, ik ben er hoor', een 
blijspel van Jack Popplewell. De regie 
is in handen van Jan Heynes. 

De voorstellingen vinden plaats in ge- 
bouw 'De Krocht en beginnen om 
half negen. Donateurs hebben gratis toe- 
gang, anderen betalen f 7,50. Morgen- 
avond, 20 april, is er tussen half acht 
en acht uur gelegenheid om in de 
'Krocht' plaatsen te bespreken. "Het moet de liefde onderdak geven, 
het moet het licht ontvangen, het moet 
de wind weren, het moet de regen op- 
vangen en de bliksem afleiden". Met 
deze woorden omschreef mevrouw Ter- 
mes-Huhnholz vrijdagmiddag de taak 
van het woningkompleks "Zeeburg", 
waarvan zij kort te voren door het ont- 
hullen van een steen de naam had prijs- 
gegeven, een handeling waarvoor de 
ontwerper van het gebouw, architekt 
Wagenaar haar beloonde met een fraai 
boeket bloemen in de Zandvoortse 
kleuren. 

In zijn welkomstwoord tot de talrijke 
genodigden had haar echtgenoot, voor- 
zitter Termes van de Woningbouwver- 
eniging 'Eendracht Maakt Macht', ge- 
wezen op de lange tijd van voorberei- 
ding en de vele haken en ogen die er 
op stedebouwkundig terrein geweest 
waren eer het kompleks kon worden 
gerealiseerd "Het moest een sterk toe- mevr. Kraan- Meeth risties punt worden in een vormgeving 
die bij ons paste", aldus de heer Ter- 
mes die met een veelzeggende blik op 
de Passage en zijn opmerking dat er 
voor de na-oorlogse bebouwing een 
betere oplossing denkbaar was gewees. 
er geen twijfel over liet bestaan dat dit 
met de daar gebouwde flats bepaald 
niet het geval was. "De heer Wagenaar 
is tot een uitstekend "verhaal" geko- 
men en naar mijn mening is "Zeeburg" 
in de woningwetsfee reen heel goede 
oplossing" meende de EMM-voorzitter 
die vervolgens wees op de prettige 
samenwerking van de woningbouw- 
vereniging met genoemde architekt, 
die, naar hij hoopte, bestendigd zal 
blijven. Spreker betrok in zijn dank 
ook de Aannemersmaatschappij IBB- 
Kondor, de provinciale direktie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or- 
dening waarvan de direktieleden Ir. 
S.J. Fischer en Ir. A.J.M. Muus aan- 
wezig waren, en de Zandvoortse bou- 
wers die voor IBB-Kondor een goed 
gebouw hebben neergezet. Nadat de vlag was gehesen kregen de ge- 
nodigden, onder wie huidige en oud- 
bestuursleden van EMM, direkteur 
Wertheim en andere PW-funktiona- 
rissen, gemeentesekretaris Merts, 
wethouder Attema en echtgenote, 
oud-wethouder van der Mije en de 
hoofduitvoerder van IBB-Kondor, de 
heer D. Rook, gelegenheid "Zeeburg" 
te bezichtigen. De koerant van vrij- 
dag informeerde de lezers reeds over 
het woningkompleks maar een per- 
soonlijke ervaring willen we hen niet 
onthouden. Dankzij het door de wet 
op de geluidshinder voorgeschreven 
speciale glas zagen we op deze warme 
lentedag het drukke verkeer van de 
Burg. Engel bertstraat geluidloos voor- 
bijrijden. Weldadig! omroepers 
te huur gevraagd voor 4 tot 
6 weken (juli - atjg.) VRIJ 
HUIS met tuin en tel. 
Reakties na 19.00 uur tel. 
020-903310. TIMMERMAN en SCHILDER 
gevraagd met spoed om te 
klussen. Moet direkt kunnen 
beginnen. Tel. uitsluitend 
tussen 13.00 en 14.00 uur: 
02507- 146 61. VAKANTIE 
te huur gevraagd voor de 
laatste 2 weken van augus- 
tus voor 3 pers. Woning of 
appartement (liefst dicht 
bij zee) bestaande uit 2 kl. 
sip. kamers, woonkamer 
plus keuken. 

Brieven onder nr. 291 buro 
van dit blad. 

A. Rltman 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 
VERGADERING 
WELSTANDSCOMMISSIE =\ Op woensdag 20 april 1983 om 15.30 uur 
zal de commissie vergaderen in het gebouw 
van de dienst van Publieke Werken, Raad- 
huisplein 4, alhier. 

De volgende plannen zijn ingediend en zullen 
tijdens deze vergadering beoordeeld worden: 

1. het plaatsen van diverse dakkapellen op 
de woning Westerparkstraat 22, 

2. oprichting van een garage Zandvoortse- 
laan 329; 

3. oprichting van een transformatorhuisje 
van het PEN aan de De Savornin Lohman- 
straat; 

4. wat verder ter tafel komt. 

Indien nog andere plannen worden ingediend 
zullen deze daags vóór de vergadering op het 
publicatiebord bekend gemaakt worden. 

Zandvoort, 13 april 1983, 

De Voorzitter van de Welstandscommissie, 

J. Attema. 

ONROEREND-GOEDBELASTINGEN 

Naar het prijspeil 1 januari 1983 zal in de 
gemeente Zandvoort een totale hertaxatie 
plaatsvinden van alle onroerende goederen 
ten behoeve van de onroerend-goedbelas- 
tingen. Zoals u wellicht in de pers heeft ge- 
lezen zal deze taxatie door een onafhanke- 
lijke instantie worden verricht. 
In de maand mei zullen taxateurs van 
Houdringe BV beginnen met bei taxatiewerk. 
Het geheel zal eind september afgerond 
moeten zijn. 

Om tot een goede en rechtvaardige taxatie te 
kunnen komen is het noodzakelijk dat elk 
onroerend-goed in- en uitwendig wordt be- 
keken. Een uitzondering hierop vormen de 
woningen in de zogenaamde repetitiebouw. 
Deze zullen steekproefsgewijze worden be- 
zocht. 

Begonnen wordt met het verrichten van een 
aantal proeftaxaties, waarbij een aantal 
representatieve panden over de gehele ge- 
meente zullen worden opgenomen. Tevens 
zal van al deze panden een foto worden ge- 
maakt. 

Voor het verrichten van de overige taxaties 
zal zoveel mogelijk per straat worden ge- 
werkt. Hierover zult u echter te zijner tijd 
worden geïnformeerd. 

De taxateurs zullen zijn voorzien van door 
de gemeente verstrekte legitimatiebewijzen. 

Voor nadere informatie omtrent voren- 
staande kunt u zich wenden tot de afdeling 
belastingen ter secretarie, telefoon (02507) 
14841 toestel 222. 

Zandvoort, 14 april 1983. 

Burgemeester en Wethouders van 

Zandvoort,^ 

De secretaris, De burgemeester, 

A.H. Merts. J. Attema l.b. TGEMEENTE 
VRIENDELIJKE UITNODIGING 

tot het bijwonen van de 

EVANGELIE-SAMENKOMSTEN 

die gehouden zullen worden in het 
Gemeenschapshuis, zaal 4 
(L. Davidsstraat 17 - ingang Willemstraat) 
Zandvoort 

Hoofddoel is de Eere Gods en welzijn der mensen. 
De Bijbel alleen dient als grondslag. 

Iedereen is hartelijk welkom. 

Evangelisten. F. Saman 
P. Douma I .illci'ii tltiiult-rthiK. vrijdag t'ii /.itt-rday. 

i waardebom 

S bij inlevering {__ 
ï van deze bon m 

studenten 
i haver _J 250 
m gram 
H van 495 
• voor 295! mW.cestbod Kerkstraat 2a, Zandvoort 83e jaargang no. 31 vrijuag 22 april 1983 
eanduoortae ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags 
redaktie en administratie: postbus 151/ 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr, 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

CHEF VOLKSHUISVESTING MEENT; zandvoort is een merkwaardig 
dorp voor woningzoekenden 

'.tri' .«(V* \' l^&f*"?*^ -"- ***«•**■* 
-.*-"*'*,* V "■•,j**.«* , *f (i ' , *ï*.' 4 * '-w-> ^ ..! Sx^ j^Y*"^"*!?. s? - IX ■g^L-yte- 


--«■«S* 1 ""N*»» 

ri •r. -ï' - ï™i 


%. 3 ..».;> f— f"-"' 


'ff!*? ■^"S- *-.■ >. V '^ v --, ^i^r**--^ • .' ; ' r_ m tik. ">--!«?-' Tl 
* . ,™ ïp STrT^iïw^. 

«' 9i (* i * ï rij / P i"" i»*«*h — ' ,i 
koopwoningen boven de f. 150.000,- niet haalbaar voor de meeste bij de gemeente ingeschreven woningzoekenden burgerlijke stand 12 april - 18 april 1983 

gehuwd: Josephus Petrus Leonardus 
van Houten en Cornelia Zwemmer. 

overleden: Gerhard Heinrich Fried- 
rich Meijer, oud 74 jaar; Christina Ex- 
mann geb. van Bezuije, oud 86 jaar; 
Eugenia Ivanovna Redeker geb. Simo- 
noff, oud 85 jaar; Jacoba Francina van 
Maasbommel, oud 81 jaar; Theodora 
Catharina Kokkelkoren, oud 85 jaar; 
Johannes Sipkes, oud 82 jaar. 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W. 


23 00.54 


08.54 


13.26 


21.26 


24 02.05 


10.05 


14.31 


22.31 


25 02.59 


10.59 


15.23 


23.23 


26 03.43 


11.43 


16.08 


00.08 


27 04 26 


12.26 


16.47 


00.47 


28 05.05 


13.05 


17.24 


01.24 


29 05.36 


13.36 


17.57 


01.57 


30 06.08 


14.08 


18.31 


02.31 


springtij t5 april 
doodtij 22 april 
springtij 29 april 

kor ÏÈÊÊÊSi • Ook aan Zandvoort nieuw noord 
gaat Koninginnedag niet ongemerkt 
voorbij. Volgende week zaterdag zijn 
kinderen van 4 tot 10 jaar tussen 14.30 
en 16.00 uur welkom bij de poppen- 
kast in wijkcentrum 't Stekkie. De toe- 
gang kost f 1 ,-. Voor een kwartje kan 
de jeugd een greep doen in de grabbel- 
ton, bussen omverkegelen of om het 
hardst aan een touwtrekken. In het 
buurthuis wordt verder een rommel- 
markt georganiseerd. Een ieder kan een 
tafel huren voor f 5,- en daarop de 
spulletjes uitstallen. Inlichtingen bij An 
v.d Berg, Lorentzstraat 313, tel. 16734. 

• De voorjaarsrommelmarkt die de 
Hannie Schaftschool van plan was a.s. 
zaterdag te houden moet door onvoor- 
ziene omstandigheden worden uitge- 
steld. Over een nieuwe datum volgt t.z.t. 
een mededeling. 

• Maandag 2 mei komt de Sportraad 
om 20.00 uur in vergadering bijeen in de 
kantine van de Zandvoortse Hockey- 
klup, ingang oosttunne! Aan de orde 
komen o.a. de resultaten van de enquête 
voor de nota 'sport in Zandvoort', diskus- 
siestukken over de verdeling van de 
sportzaalruimte '83-'84 en de zaalhuur- 
subsidie en een notitie over sport-over- 
dag. De gemeente krijgt meer greep op het 
woningbestand, meer mogelijkheden 
om de leegkomende panden zelf te ver- 
delen, maar het staat haar vrij daar al 
dan niet gebruik van te maken. 

Er is een model-woonruimteverordening 
op komst, die de^gemeente niet langer 
verplicht de handen af te houden van 
huizen boven een bepaalde huur- of 
koopgrens. In principe kunnen dus alle 
woningen onder de gemeentelijke dis- 
tributieregeling vallen. Het model, waar 
over de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten en de staatssekretaris van 
Volkshuisvesting vorige week woens- 
dag een akkoord bereikten, gaat na de 
zomer naar de 2e kamer maar zal eerst 
nog in ruime kring besproken en be- 
kommentarieerd kunnen worden. Een 
deel van de geplande maatregelen kan 
echter al op korte termijn ingevoerd 
worden zoals verplichte melding van 
leegstand, beperkte inschrijving als wo- 
ningzoekende en het hanteren van dis- 
tributienormen als gezinsgrootte en 
draagkracht. De gemeente kan met 
dit systeem voorkomen dat welke wo- 
ning dan ook terecht komt bij niet-in- 
gezetenen of niet-ekonomies gebonde- 
nen. 

Dat klinkt uit verdelingsoogpunt t.a.v. 
de eigen bevolking heel aantrekkelijk, 
maar in de praktijk blijken er nogal 
wat haken en ogen aan vast te zitten, 
zoals de chef volkshuisvesting Heems- 
kerk duidelijk maakt. 'Vooropgesteld: 
de diskussie hierover moet nog plaats- 
vinden. Om te beginnen zal het eind 
volgende maand uitgebreid besproken 
worden op een kongres van volkshuis- 
vestingsambtenaren. Een paar elemen- 
ten van het model hanteren we al, on- 
ze huisvestingsregels houden rekening 
met inkomen en bezettingsgraad. De 
beperking van inschrijving lijkt me 
wel heel bruikbaar. Nu moeten we ie- 
dereen die daarom vraagt inschrijven, 
ook al komt iemand helemaal niet in 
aanmerking.' Is het voor een rechtvaardige verdeling 
van de huizen onder de talloze woning 
zoekenden geen groot voordeel als de 
gemeente zeggenschap heeft over het 
totale woningbestand? 'Dat is nog 
maar de vraag, aldus Heemskerk, Zand- 
voort is een merkwaardig dorp, het 
patroon wijkt nogal af van de gemid- 
delde situatie. Twee derde van de hui- 
zen behoort tot de partikuliere sektor, 
voor het grootste deel veel te dure hui- 
zen voor onze woningzoekenden De 
huren in de vrije sektor lopen al gauw 
tegen de f 1.000,- per maand. Wat zou 
het voordeel zijn om als gemeente dat 
soort woningen te mogen toewijzen? ' 

'Met de bestaande huur- en koopprijs- 
regeling kunnen we eigenlijk heel goed 
uit de voeten. Het ministerie heeft die 
vastgesteld op resp. f 670,- per maand 
en f 194.000,- als koopsom. Daaronder 
is een woonvergunning noodzakelijk en 
moet men dus aan onze voorwaarden 
voldoen. De huurgrens hebben we op- 
getrokken, dat is toegestaan, tot f 750,- 
maar de koopprijsgrens willen we aan- 
houden. Van de woningzoekenden die 
bij ons genoteerd staan is nauwelijks 
iemand geïnteresseerd in huizen die 
duurder zijn dan f 150.000,-. Daar 
verandert die nieuwe modelverordening 
ook niets aan .' 

'ik denk wel dat het voor de grote steden 
heel anders ligt, die hebben er mogelijk 
veel meer baat bij. Het blijft ook hier 
natuurlijk belangrijk om zoveel moge- 
lijk vingers in de pap te hebben bij de 
verdeling van zo'n schaars goed. Maar 
alle zandvoortse woningen daarbij be- 
trekken, waarbij je je ook nog eens 
bergen administratie op je hals haalt, 
zou alleen zinnig zijn als je er daad- 
werkelijk woningzoekenden mee kon 
helpen. Nogmaals, het zijn wat eerste 
gedachten, die nota ligt nog niet eens 
bij me op tafel! ' 
afscheid van dromenland 
Vrijwillige Hulpverlening Deze week verscheen het f aaroverzicht 
1982 van de JS treek VVV Zuid-Kenne 
merland waarin ook de plaatselijke VVV 
is vertegenwoordigd. Wat de toeristiese 
bedrijvigheid van Zandvoort in het af- 
gelopen jaar betreft stelt het verslag 
vast, dat na vijf achtereenvolgende 
slechte seizoenen , weer gesproken kan 
worden van een échte zomer Dat 
brengt de gewestelijke VVV tot de 
volgende konklusie. 'Hoewel er goede 
motieven zijn aan te wijzen om het ge- 
hele jaar Zandvoort te bezoeken kan 
men er niet onderuit, dat Zandvoort 
in de eerste plaats een badplaats is en 
dus is aangewezen op goed zonnig 
weer'. 

Dat is in het verleden wel eens anders 
geformuleerd. Minder met de beide 
benen op de grond. Maar toen werd 
nog aangenomen dat de mogelijkheden van Zandvoort onbegrensd waren. Weer 
of geen weer. Misschien heeft de nuch- 
tere konstatering in het VVV rapport 
iets te maken met de gebeurtenissen in 
de voorbije maanden waarin voor de zo- 
veelste maal een hoogvlieger in Zand- 
voort een geweldige smak maakte. Dag- 
dromers en illusionisten, die Zandvoort 
gedurende twaalf maanden per jaar hoog 
willen opstoten in de vaart der volke- 
ren, zijn dus gewaarschuwd. Dat is al 
vaker gebeurd, maar dit keer komt de 
boodschap van een officiële instantie. 
Of het zal helpen? 

In ieder geval hebben de luchtkastele- 
bouwers met in hun kielzog de onver- 
mijdelijke aanhang van goed - gelovi- 
gen een belangrijk bondgenoot verlo- 
ren. En met zin voor realiteit is Zand- 
voort alleen maar gebaat. • A.s. dinsdag 26 april om 21.00 uur 
start ook sportschool Afafa aan de 
Brugstraat met 'aerobics' onder leiding 
van regionaal turnkampioene en foto- 
model Chris van Duin. De vaak amateu- 
ristiese begeleiding bij deze vorm van 
training, die bezig is tot een ware rage 
uit groeien, is haar een doorn in het 
oog. Aerobics is een verzamelnaam 
voor alle aktiviteiten en oefeningen 

die vrij lang en intensief worden gedaan, 
waardoor de polsslag stijgt, het hart 
sterker wordt en de longen meer vo- 
lume krijgen. Resultaat is een verbe- 
tering van de konditie en het verlies 
van overtollig gewicht. Bij onjuist be- 
geleiding kunnen er echter blessure ont- 
staan. Een professioneel wakend oog is 
daarom onmisbaar. Inschrijving voor 
de lessen is telefonies mogelijk: 13179 
of 13001 en bij de sportschool. Brug- 
straat 1 7. 

• A.s. zondag 24 april houdt de Zand- 
voortse Postzegelklup tussen 12.00 en 
17.00 uur haar zegel-en muntenbeurs. 
Voor koop- of ruillustige niet-leden kost 
de toegang tot de zaal in het Gemeen- 
schapshuis aan de Louis Davidsstraat 
één gulden. 

• Met ingang van heden zal op de krui- 
sing Burg Engelbertstraat - Zeestraat 
de oorspronkelijke verkeerssituatie, die 
enige tijd was gewijzigd i.v.m. bouw- 
werkzaamheden, worden hersteld. Dat 
wil zeggen dat het verkeer van de Burg. 
Engelbertstraat géén voorrang meer 
heeft op het verkeer vanaf de Zeestraat. 
Die straat is weer open voor tweerich- 
tingen. eanduoartee hoeran!- BB de zeeschuimers tien jaar De naam van de Zandvoortse Zwem- en 
Poloclub "De Zeeschuimers", die dit 
jaar haar lustrum viert, is niet willekeu- 
rig gekozen maar was een hommage 
aan haar voorgangster, de Zandvoortse 
Zwemclub 'De Zeeschuimers" Tijdens 
de oprichtingsbijeenkomst in augustus 
1973 werd dan ook met waardering 
herinnerd aan het vele werk dat sedert 
de oprichting in 1950 door haar aan de 
dag werd gelegd. 

Bijna een kwart eeuw begeleidde een 
tiental leden, onder wie de enthousiaste 
zwem-promotor mevrouw Van den Berg- 
Dorreboom, de Zandvoortse jeugd met 
de tram, later met de bus naar Haar- 
lem om haar de beginselen van de zwem- 

mevr. Kraan- Meeth 

kunst bij te brengen. Er werden tijdens 
genoemde bijeenkomst plannen gemaakt 
voor o.a. waterpolo en wedstrijd-zwem- 
men maar spijkers met koppen konden 
niet worden geslagen omdat het wach- 
ten was op het zwembad. Toen dit het 
jaar daarop kon worden gerealiseerd 
waren het vanzelfsprekend "De Zee- 
schuimers" die een belangrijke bijdrage 
leverden aan de feestelijke opening, 
's Morgens sprongen jeugdleden in het 
water om naar letters te duiken die ge- 
formeerd werden tot de naam 'De 
Duinpan', 's middags organiseerde de 
klup voor alle zandvoortse kinderen 
een zwemfeest dat klonk als een klok. 
En daarna kon men eigenlijk pas goed 
van start gaan, en dat "De Zeeschui- 
mers' al gauw een begrip werden in 
de zwemwereld bleek uit het feit dat 
reeds twee jaar later van de Konink- 
lijke Nederlandse Zwembond het ver- 
zoek werd ontvangen het Landentoer- 
nooi Schoonspringen, een onderdeel 
van de zwemsport op internationaal 
nivo, te organiseren. Verder verleende 
de vereniging niet alleen medewerking 
aan tal van Duinpan evenementen maar 
ze ontplooide ook aktiviteiten die 
voor Zandvoort helemaal nieuw waren 
zoals het kunstzwemmen, een terrein 
waarop de meisjes zowel plaatselijk 
als regionaal maar ook op landelijk 
nivo goede resultaten behalen. Maar 
ook op de onderdelen waterpolo, wed- 
strijdzwemmen, sportief/rekreatief- 
zwemmen en langebaanzwemmen we- 
ten de Zeeschuimers steeds de aandacht 
op zich te vestigen. Met de vaak gehoor- 
de opmerking dat zwemmen een dure 
sport is is de sekretaresse, mevrouw J. 
van Warmerdam-Hooglander, met wie 
we ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan een praatje maakten, het niet 
helemaal eens daar men als lid van 'De 
Zeeschuimers' ook aan andere aktivi- 
teiten van de klup mag deelnemen. Bij- 
zonder enthousiast is de sekretaresse 
over trainer George Sieverding, over 
het feit dat landskampioene Ria Wil- 
lemse een van de hunnen is, over de 
uitstekende klupgeest, de inzet van 
haar medebestuurs- en kaderleden, en 
van de velen die, zoals een uiterst ver- 
zorgd boekwerkje met jaarverslagen 
1982 en doelstellingen 1983 vermeldt, 
"zich steeds weer inzetten om onze 
"kinderen" zo optimaal mogelijk te 
begeleiden". Zij betreurt dat het leden- 
bestand van circa 120 momenteel niet 
groeiende is en de eerste en belangrijk- 
ste aktiviteit in het nieuwe vereni- 
gingsjaar is dan ook daar iets aan te 
doen. 
NICARAGUA 

•top Reagan/CiA 
Stop do waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Mldden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. Zoals bekend is via een huis aan huis 
verspreide folder wordt het tienjarig 
bestaan gevierd met een aktie 'Zwem- 
men de gezondste sport", waarbij ge- 
durende de maanden april, mei en 
juni alle zandvoortse inwoners en ook 
belangstellenden van elders gratis mo- 
gen zwemmen. Maar ook met de ande- re door de klup georganiseerde aktie 
heeft zij in de roos geschoten: naar 
aanleiding van de mededelingen dat kin- 
deren die het regelmatigst de drie mid- 
daguren (maandag-, woensdag- en vrij- 
dagmiddag) bezoeken een gratis 9 
maanden-kaart kunnen verdienen zijn 
er maar liefst 75 komen "aanwaaien". nieuws 

kort &• klein' • Voor het Eenheidsdiploma EHBO 
slaagden onlangs de volgende leden 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade: 
S.P. van Es-Böhm, A.A.J. Kostermans, 
C. Leegwater, G. Leegwater-v. Loo, 
H.D.F. v.d. Mije, G.J.W. de Roode, R.E. 
van Soolingen W.G. Schinkelshoek. 
De kursus stond onder leiding van J.F. 
Zwerver en H. van Keulen. Voor het 
diploma Jeugd-EHBO A slaagden de 
ZRB-leden Mark Cooper, Terence 
Cooper, Roel van Dijk, Marcello Geerts, 
Rosalie Harkamp, Renate van Hetten, 
Onno Joustra, Lizette Kerkman, Vin- 
cent Roest, Yvonne Romijn en Michel 
Zantvoort. Deze kursus werd geleid 
door de dames M. van Duyn-Alberda 
en T. de Roode-v.d. Horst. Onze geluk- 
wensen. 
kerkdiensten jammer, maar de centjes zijn er 
dit keer niet voor De sportuitwisseling van zandvoortse 
klups met die uit andere plaatsen, die 
zoals wij vorige week meldden in 1983 
geen doorgang zal vinden, is niet per 
definitie voorgoed van de baan. 

Volgens sportraadvoorzitter Wertheim 
is het al eens eerder voorgekomen dat 
de zandvoorters verstek moesten laten 
gaan, zelfs twee jaar achtereen. 'Het 
is heel spijtig, maar de centjes zijn er 
dit keer niet voor. Animo is er genoeg, 
daar ligt het niet aan. Vorig jaar was 
het wel iets minder dan anders, maar 
de datum viel toen door omstandighe- 
den erg ongelukkig. Waren de vereni- 
gingen er van op de hoogte dat dit 
stond te gebeuren? Wertheim: 'Het 
is in de Sportraad aan de orde geweest, 
dus dat moet men op zijn minst in de 
notulen terug hebben kunnen vinden.' 

Ook wethouder sportzaken Jongsma 
bezweert dat het besluit tot aflasting 
niet betekent dat het evenement nooit 
meer terugkomt. Er zal elk jaar op- 
nieuw bekeken worden of de kosten 
van plm. f 5000.- weer een plaatsje 
vinden in het huishoudboekje van de 
gemeente. 

Voor een groot aantal klups is het niet 
doorgaan van het massale sportgebeu- 
ren, notulen of niet, toch als een kom- 
plete verrassing gekomen. De heer 
Brink van OSS meldt dat hij het uit 
de koerant heeft moeten vernemen. 
'Ik weet overigens niet of de verenigin- 
gen, die financieel steeds meer in de 
verdrukking komen, hun medewerking gegeven zouden hebben'. Jaap Brugman 
van ZVM-handbal, dat vorig jaar in 
Dronten met 1 00 deelnemers het groot- 
ste kontingent vormde, merkt op dat 
de kosten niet de grootste belemmering 
zijn. 'Als we naar een andere gemeente 
toe gaan kost dat reisgeld, zeg f 15 - 
per persoon. Hier in Zandvoort betreft 
het echter reusachtige organisatiepro- 
blemen, al was het alleen maar om alle 
bezoekers onder te brengen.' Volgens 
Brugman hadden de verenigingen wel 
degelijk in een vroeg stadium op de 
hoogte kunnen zijn van de aflasting. 
'Direkt na de sportuitwisseling '82 zijn 
we om de tafel gaan zitten in de Sport- 
raad. Toen al hebben we besloten dit 
jaar over te slaan. De organisatie begon 
steeds stroever te verlopen. Maar ja, op 
de vergadering van de Sportraad komt 
vaak maar anderhalve man en een paar- 
dekop, als de klups niet op de hoogte 
zijn hebben ze dat aan zichzelf te wij- 
ten.' eanduoorïse hoerartf HERVORMDE KERK 
zondag 24 april a.s.: 
10.00 uur: Cs. C. Mataheru 

HERVORMDE KERK 

zondag 24 april a.s.: 

10.00 uur : Ds. C. Meijer uit Haarlem 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 24 april a.s.: 
10.00 uur : Ds. H.W. Wierda Sr. Zaan- 
dam. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 23 april a.s.: 

19.00 uur: eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 24 april a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : Plechtige 1e kommunievie- 

ring met jeugdkoor St. 

Agatha. 'O 

belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rjnko varkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renault* 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. 
Uitnodiging... 

Precies één week geleden opende wij onze 

geheel vernieuwde zaak in de Haarlemse 

Grote Houtstraat... 

De reakties op zowel het exterieur als op onze 

nieuwe kollektie blanke en geloogde eiken 

meubelen, klokken en kaarsen en verlichting 

waren zonder meer subliem... 

Wij zouden het zeer op prijs stellen ook ü een 

dezer dagen in ons nieuwe onderkomen te 

mogen begroeten... 

Mia en Edward Nieuwenhoven. 

adviesdiensten Grote Houtstraat 163 / Haarlem / Tel. 023-32D9tl 
WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat. 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30- 18.30 uur. Kosteloos advies. 

CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 tot 
12.30 uur en iedere woensdagavond 
van 18.30 tot 19.30 uur Postbus 100, 
2040 AC Zandvoort Telefoon 17373. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 
njkverpleegkundige tel.023 • 313233. 

ESLACHTSZIEKTEN 
oor algemene informatie bel 
v 1 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185 
Jong zandvoort bracht aktueel 
onderwerp over het voetlicht 
Laat uw 
hart n Greenpeace kreeg in haar strijd tegen 
het doodknuppelen van jonge zeehon- 
den in de canadese wateren jongstle- 
den zaterdag steun van onverwachte 
zijde. In de musical "Het Eiland" van 
Gré Waal, die de kinderoperettevereni- 
I ging "Jong Zandvoort" 's avonds in de 
regie van Hans Goedhart over het voet- 
licht bracht stond de zinloze jacht na- 
melijk centraal. 

j Het verhaal speelt zich af in een kust- 
plaatsje en uit de konversatie van een 
aantal spijbelende kinderen (kostelijk 
zijn de smoesjes waarmee ze als hun mevr. Kraan- Meeth balletjes gordijnen, de tussenliggende 
straatjes, de telefooncel en de zee met 
het eiland op de achtergrond waren 
werkelijk uniek en de waarderende 
woorden waarmee voorzitter Wim van 
der Moolen na afloop de dekorbou- 
wers Wim Sluys en Arie Ottho kompli- 
menteerde waren dan ook alleszins ver- 
diend. Een verrassing was er voor de 
vroegere regisseuse mevrouw (Mien) 
van der Mije, die als dank voor haar 
inzet voor 'Jong Zandvoort' gedurende 
twee en twintig jaar het erelidmaat- 
schap kreeg aangeboden. Een oorkonde 
en een prachtig met planten gevuld 
tuinornament onderstreepten deze 
onderscheiding. Waarderende woorden waren er voor regisseur Hans Goedhart 
voor de licht-technikus en geluidsman 
Rick Drommel, terwijl de schrijfster 
Gré Waal, pianiste Greet Vastenhouw 
en soeffleuse Nel Keesman in de bloe- 
metjes werden gezet, evenals Claudia 
Heierman en Natascha Kraayenoord die 
ieder vijf achtervolgende jaren lid wa- 
ren van 'Jong Zandvoort'. De waarde 
die Greenpeace hecht aan het propa- 
geren van haar doelstellingen kwam tot 
uiting in het bijwonen van de voorstel- 
ling door een vier man sterke afvaardi- 
ging en het uitdelen van een fraaie pos- 
ter van een zeehond aan alle operette- 
zangertjes. spreke 

-18-24 aprï'83 

nationate 
hartwe ejL 

Van 1 8 1/m 24 april wordt 
gecollecteerd voor de 
Nederlandse Hartstichting. 
Dat is hard nodig 
want de strijd tegen hart-en 
vaatziekten vergt jaarlijks 
ruim ƒ 14.000.000,-. 

Daarvan komt nog geen 
procent uit subsidies van 
de overheid. 

Het overgrote deel - 
ruim 99% - wordt door de 
Nederlandse bevolking, 
door U dus, bijeen 
gebracht. Laat de 
collectant daarom niet 
vergeefs bij U aankloppen. 

nederiandse 
hartstichting 

vrienden van de hartstichting 

Sophialaan 10 

2514 JR 's-Gravenhage 

Giro 300, 

Bank 70.70.70.600 verzekeringskantoor 

A.M. FOLKEES 

Gasthuissstraat 4 
tel. 1 32 83 

Wij bemiddelen in ELKE verzekering bij 
meerdere maatschappijen. 

Diverse reisverzekeringen, eventueel met 
Internationale Automobilistenhulp van 
de 'Europeesche" kunnen direkt aan U 
worden meegegeven, als ook Fiets- en 
Bromfietsverzekering met bijbehorend- 
plaatje. PONYPARK SLAGHAREN 
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei. 

van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje 

hemelvaartarrangement 

van 11/5 tot 15/5 a f375,- per gezin per huisje 

Speciaal Pinksterweekend 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje 

Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje 

te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus 

2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 

op 5 km. afstand van het Ponypark. 

Incl. gebruik van alle attrakties, circus^rogram- 

ma, pcnyrijden enz. 

Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 1596 7 pseudo-ouders de schooljuffrouw bellen) 
blijkt dat ze volledig op de hoogte zijn 
van de praktijken van de jagers. Ook in 
liedjes steken ze hun afkeer van het 
doodknuppelen en levend villen van 
jonge zeehonden niet onder stoelen 
of banken en ze zullen dan ook nooit 
een bootuitienen aan vreemden "omdat 
die best eens een knuppel onder hun 
jas zouden kunnen verbergen". Ook 
ouwe Jaap, een door ouderdom krom 
gegroeide visser die de tijd doodt met 
netten boeten, is ten aanzien van de 
zeehondenjacht op zijn hoede. Toch 
gebeurt er op die bewuste dag iets 
waardoor twee jagers een boot weten 
los te krijgen. Toen de kinderen op 
het strand bij het reddingsboothuisje 
gingen spelen zakten ze door het dak 
en het zou een heleboel geld kosten om 
het te laten maken. Wanneer twee man- 
nen die zich uitgeven voor natuuron- 
derzoekers de kinderen honderd gul- 
den bieden wanneer ze een boot mo- 
gen lenen stemmen ze, zij het wan- 
trouwend, toe. Later ziet de school- 
juffrouw door haar verrekijker dat de 
twee mannen jagers zijn en dan is Lei- 
den in last. Gelukkig kan de jacht, me- 
de door het ingrijpen van agent Drib- 
bel, worden voorkomen. De musikal 
eindigt met een pittig lied 'Wilt U mee 
doen beste mensen, wordt dan lid van 
onze bond' waarna aan het slot tien 
kinderen elk een letter ophouden die 
tesamen het woord 'Greenpeace'vor- 
men. 

Er werd aardig gespeeld, gezongen en 
gedanst waarbij we toch een ekstra 
kompliment geven aan Karin Calzado 
als agent Dribbel, aan Linda Koper die 
als Ouwe Jaap konsekwent krom bleef 
lopen en aan Jim Rudolphie die leuk 
spel leverde als Danny. Maar uiteinde- 
lijk deden ze allemaal hun best en 
daarom mogen VeraStam, Annemarie 
van Dam, Claudia Heierman, Bennie 
Lukkassen, Renate van Hetten, Winni 
Koeze, Natascha Kraayenoord, Tosca 
Koper, Ester Bijnen, Gerben Kraaye- 
noord, Gabriëlle Bos, Sandra Bos, Mi- 
chel Schraal, Jaap Stam, Manuéla Cal- 
zado en Rene Baanstra ook best ge 
noemd worden en niet te vergeten de 
zes kleuters waarvoor Saskia Bol even- 
eens een paar dansjes had gemaakt. Gré 
Waal, die met haar echtgenoot de voor- 
stelling had bijgewoond en met wie 
we na afloop een praatje maakten, 
toonde zich tevreden over de opvoering 
en was verrast over het dekor dat zij en 
haar man als professioneel betitelden 
De vissershuisjes met ramen waarvoor waar de schoffel kan toeslaan 
blijft de gifspuit achterwege Zandvoort 

Burg. Nawijnlaan 10 

Luxe halfvrijstaande villa in rustige 
villabuurt -Bouwjaar 1977- 

Vraagprijs f 330.000.- 
Bel voor bezichtiging CEfl/E 
makelaar/ o.g. De zandvoortse plantsoenendienst is al 
enige jaren bezig het spuiten met on- 
kruidverdelgers tot een minimum te 
beperken. 

Met de zgn. herbiciden werd in vroeger 
jaren rijkelijk gestrooid. De gemasker- 
de pw-mannen met hun minitankwa- 
gentjes waren op gezette tijden in het 
jaar een vertrouwd beeld in de bad- 
plaats, maar worden nu nog maar hoogst 
zelden gesignaleerd. Laat men de verdel- 
ging van ongewenst groen domweg ach- 
terwege om redenen van kostenbesparing 
of is er sprake van een nieuw milieu- 
vriendelijk denken? 

Het groenbeheer zonder spuit staat in 
nederland nog in de kinderschoenen 
maar is wel in opmars. Dat is de kon- 
klusie van de vereniging Miljeudefensie, 
die in een brochure 'Spuiten kan niet 
meer' wegen aangeeft om de chemiese 
bestrijding van niet bedoelde planten- 
groei (onkruid is ook maar een woord) 
uit te bannen. De vereniging gaat aktie 
voeren en roept de bevolking op bij de 
gemeentebesturen te protesteren tegen 
het achteloos verspreiden van grote 
hoeveelheden gif. Het is heel goed mo- 
gelijk dat ze daarvoor gehoor vinden bij 
de overheden. Het verstuiven van herbi- 
ciden en pesticiden (ziektebestrijders) 
is immers nog maar één kant van de on- 
gezonde zaak, bij de produktie ervan 
komt bovendien chemies afval vrij dat 
de laatste decennia her en der in de 
bodem is verdwenen en de bestuurders 
nu voor grote problemen stelt. 

Definitief afgeschaft is het spuiten met 
de verdelgers in Zandvoort nog niet, 
maar wel is het geleidelijk teruggebracht 
en dat proces is nog niet afgelopen. Het 
beleid is er opgericht de beplanting in 
de gemeente zodanig aan te passen dat 
de bestrijding met gif minder noodzake- 
lijk wordt. Waar de schoffel het werk 
kan doen blijven de mannen met de gif- 
maskers weg. 'Het betekent bijvoorbeeld, 
zo zegt de direkteur van publieke werken 
Wertheim, meer struikbeplanting en 
steeds minder grasgazons. De plantsoe- nen moeten er op ingericht worden met 
andersoortige planten dan we gewoon 
waren. Waar we nu nog spuiten, gebrui- 
ken we uiterst onschuldig spul. Er schar- 
relen tenslotte vaak dieren en kinderen 
rond die van alles in hun mond krijgen, 
daar kun je eigenlijk geen risiko mee lo- 
pen, daar zijn we ons goed van bewust.' 

Een milieuvriendelijker denken is vol- 
gens de direkteur een belangrijke drijf- 
veer, maar ook zuinigheid telt in deze 
tijd zwaar. De plantsoenendienst slokt 
jaarlijks bijna een miljoen gulden op 
van de begroting. Ook om die reden is 
men bij pw niet erg enthoesiast over de 
dure want arbeidsintensieve gazons en 
talloze kleine grasperkjes, die konstant 
bijgehouden moeten worden met de 
maaimachines. Het zelfde geldt voor 
de rozenperken waarvan elke struik 
ieder jaar weer met de hand gesnoeid 
dient te worden. Telefoon 02507 - 1 26 1 4 __*. ZANDVOORT-CENTRUM 

garageplaatsen 

Te huur f 100,- p.mnd. 

Inlichtingen: CEfl/E 
makelaar/ o.g. Telefoon 02507- 1 2614 groeten uit zandvoort 1!éï0^{0-'$ / t^ g ' 1 ^~ '*&■&<>*;■&*•> ,ff~f^^, -v^^a^. r-; ,•-*£■! 

■SS'^M Ij-J»*"-*** <■ -«-spi. , ,--<.^ A , "> \sB-iS%>WÏ^_, *-«- %uc 

.»5«ft>W-»«*— ** Nier alleen de tiere- 
lantijn tj 'es maar ook 
de geschreven tekst 
boven de afbeelding 
geven deze ansicht- 
kaart van de Grote 
Krocht iets onrus- 
tigs. Desondanks 
is hotel d'Orange 
met links de stenen 
vuurtoren duide- 
lijk te onderschei- 
den, evenals het 
aan de trapgevel 
herkenbare Oude 
Mannen en Vrouwen 
Gasthuis. SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckrrtanstraat 33 
teksfocn 1 22 08 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. IKIviiiifiif NV ü B VOOR AL UW utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken vraag offerte 
wij komen 

al m*or dan 60 jaar tot uw dienst winkel betimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen liiiWn Bou w. b v . 

;HaaHêrri:^m.e6steriouei.i.i'n ih . .-. . .315428. ïaistallaf te bureau 

€bP€MEME1IHM BJH 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend instaHatiebureau voor c en tra Ie 
verwarming, airconditioning en toodcjieter e werk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kameriingh onrtesstraat 38/zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* OSS-ATHLETIEKOP DUINTJESVELD 

Onder bevoegde leiding zet OSS de athletiek- 
training uit de zaal ingaande maandag 9 mei a.s. 
voort op het duintjesveld en wel vanaf 18.30 
uur voor de jeugd en vanaf 19.30 uur voor de 
ouderen. 

Meldt u ten spoedigste bij mej. L.Turkenburg, 
Flemingstr. 344 of vraagt inlichtingen onder 
tel.nr. 12918 of 13803. 
omroepers PvdA 1 Mei manifes- 
tatie in Amsterdam 

U kunt voor deelname aan de 
dag van de arbeid kosteloos mee 

met de Bus die om 12.30 uur 

vertrekt vanaf het Stationsplein. 

De terugreis naar Zandvoort is om 

17.00 uur. 

Vanaf heden aanmelden bij 

Anneke de Wid, Hobbemastraat 16, 

tel. 13045 W PvdA 

R-J af d. Zandvoort REISBUREAU KERKMAN voor al uw reizen 
Grote Krocht 20 tel. 1 te huur gevraagd voor 4 tot 
6 weken (juli - aug.) VRIJ 
HUIS met tuin en tel. 
Reakties na 19.00 uur tel. 
020-903310. KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 
D« Drie Starren, 
Lang* Bogaardstraat 6 - Haarlem 

(bij de Boterrnarkt) 

tal : 023 - 31 14 60 
VAKANTIE 

te huur gevraagd voor de 
laatste 2 weken van augus- 
tus voor 3 pers. Woning of 
appartement (liefst dicht 
bij zee) bestaande uit 2 kl. 
sip. kamers, woonkamer 
plus keuken. 

tel. 020 - 938098 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 
v. i. Werff 

mijn bakker 
aiiKU1746 
Gerthuitplein 8 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
TeL 12129 Dmkwerk voor iedereen! 

DRUKKER IJ 

Van Petegem b. v . 

Kerkpad 6 — Tel. 12703 — Zandvoort THUISNAAISTER 
heeft weer tijd 

voor het bekleden van 
banksteikussens, boot 
en caravans, tuinmeu- 
beld. tel. 023-32 2961 

A. Ritmen - 

194a - 1983 

35Jaartandtoehnlk*r 

1973 - 1983 

oen Jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 66 

:entgeen GVfS^ £tma Fonds io.-ï° 10 adempauze... e^ na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... Nationale Astmakollekte 2-8 mei 1983 & 
amsterdam / nieuwendijk '37 /tel. 020-240434 
zandvoort / kerkstraat 1 1 / tel. 02507-1 35 «0 ■ ^ 83e jaargang no. 32 dinsdag 26 april 1983 
eanduoortee ho nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksempJaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
alleen het dekor van o.h.v.z 
verdient een kompliment Afgelopen vrijdag- en zaterdagavond gaf 
de zandvoortse toneelvereniging 'Op 
Hoop van Zegen' een opvoering van 
'Schat ik ben er hoor', een blijspel van 
Jack Popplewell. Wij waren er zaterdag- 
avond en voorzitster Sylvia Holsteyn 
had het met haar opmerking dat het song- 
festival het won van 'Op Hoop van Ze- 
gen' bij het rechte eind: wij telden am- 
per zestig bezoekers in 'de Krocht'. 

Wat de inhoud van het stuk betreft: Wan- 
neer Cel ia Johns na twintig jaar baalt van 
het huishouden en de zeepfabriek van 
haar man Rupert hoe langer hoe meer 

mevr. Kraan-Meeth 

achteruit gaat lijkt het haar een goed i- 
dee het rollenpatroon maar eens te wij- 
zigen. Wanneer zij de leiding van de fa- 
briek heeft overgenomen en een ambiti- 
eus sekretaris heeft aangesteld die zich 
ook financieel in de fabriek wil interes- 
seren komt het bedrijf weer spoedig tot 
bloei. Rupert doet het huishouden, heeft 
een vast bridge-middagje, volgt een teken- 
kursus en houdt koffiepraatjes met een 
vriend wiens vrouw eveneens de voor- 
keur geeft aan werk buitenshuis, waar- 
door ook hij het huishouden draaiende 
moet houden. De ongetrouwde dochter 
van het echtpaar Johns komt met een 
tweeling terug uit Canada en Rupert's 
huishoudelijke besognes breiden zich 
dan uit met het zoethouden van de baby's 
en het strijken van hun omvangrijke lui- 
erwas. 

De handelingen spelen zich af in een bij- 
zonder geslaagd dekor, kompleet met 
bankstel, boekenkast, een funktioneel 
drankmeubel en een voorportaal met 
glazen wanden waardoor men vanuit de | 
zaal bezoek kon zien aankomen. Knap 
gedaan, en een kompliment aan dekor- 
bouwers Cornelis van der Klauw sr., Her- 
man van der Klauw en Ed Leuven is dan 
ook alleszins op zijn plaats. En bij dat 
ene kompliment moeten we het helaas 
laten. Het liefst zouden we er nu hele- 
maal het zwijgen toe doen want wat 
moetje in vredesnaam vertellen van een 
oervervelend stuk met voorspelbare si- 
tuaties en grapjes ? Van, met uitzonde- 
ring van Cisca Paap Lammers en mis- 
schien Ed Leuven, zeer matig akterende 
spelers en hun gebrekkige rolkentiis ? 

De regie was in handen van Jan Heynes 
en de hoofdrollen werden vertolkt door 
Gerard Schouten, Cisca Paap-Lammers 
en Ed Leuven. Verder vermeldde het pro- 
gramma de namen van Martje van der 
Klauw- Bos, Ingrid Visser, John F.G. van 
der Klauw, Herman van der Klauw en 
Yvonne Niemeyer. Souffleuse was Jo 
Bisenberger- Kromhout, wier aanwezig- 
heid in het hokje ook in de zaal niet on- 
opgemerkt bleef. * *V ' * *- Vrijwillige Hulpverlening 
17373 foto Jacob Koning school voet ba Hertjes scoorden 
er lustig op los 
waterstanden april H.W. L.W. H.W. L.W. 27 04 26 


12.26 


16.47 


00.47 


28 05.05 


13.05 


17.24 


01.24 


29 05.36 


13.36 


17.57 


01.57 


30 06.08 


14.08 


18.31 


02.31 


springtij 29 april 

In de eredivisie zou men er van water- 
tanden, 62 doelpunten uit 21 wedstrij- 
den, bijna 3 per duel, het tekent de niet 
aflatende dadendrang van de zandvoort- 
se scholiertjes tijdens hun jaarlijkse voet- 
baltoernooi. 

Er was al meing uurtje na schooltijd be- 
steed aan grondige training voordat de 
jeugd van de 7 lagere dorpsscholen zich 
vorige week maandag, dinsdag en donder- 
dag in het strijdgewoel stortte op de vel- 
den van zaterdagklup Zandvoort '75. 
De Nicolaasschool, bekerwinnaar van 
1982, diende dit jaar de titel te verdedi- 
gen. Een verrassende nederlaag op de 
eerste speeldag tegen de Oranje Nassau- 
school wierp de kampioenspretendent 
echter terug. Vanaf dat moment ont- 
spon zich een spannend duel tussen 
Oranje Nassau-, Beatrix- en een terug- 
vechtende Nicolaasschool om de eerste 
plaats. Op de regenachtige slotdag ging 
de Oranje Nassauschool echter twee- 
maal onderuit tegen de Maria- en Han- 
nie Schaftscholieren. De Nicolaasjeugd 
liet geen steek meer vallen, won gedeci- 
deerd van medekoploper Beatrix en 
daarmee opnieuw de beker. Topskoor- 
der werd deze school ook met 16 tref- 
fers. Het minst gepasseerd werd de O- 
ranje Nassau, die maar drie doelpunten 
toeliet. De uitslagen van de sportief verlopen 
kompetitie: 

Nicolaas-Plesman 2-1; Nicolaas- Oranje 
N.1-4; Maria-Hannie S.3-3; Beatrix- Ma- 
ria 4-0; Oranje N.-v.Heuven G.1-0; Ples- 
man-Hannie S. 0-5; Beatrix- v.Heuven 
G. 1-1; v.Heuven G.- Nicolaas 2-3; Ples- 
man- Maria 1-0; Nicolaas- Hannie S. 3-1; 
Plesman- Oranje N. 0-5; Beatrix - Hannie 
S. 3-1; Beatrix-Oranje N. 0-0; v.Heuven 
G.- Maria 0-3, Beatrix- Plesman 2-0; O- 
ranje N.-Maria0-1; Plesman-v.Heuven G. 
0-0; v.Heuven G. -Hannie S. 0-2; Maria- 
Nicolaas 1-3, Nicolaas- Beatrix 4-0; Han- 
nie S.-Oranje N 1-0. 

1. Nicolaas 10pnt. 2. Beatrix 8 pnt. 
3. Oranje Nassau 7 pnt. 4. Hannie 
Schaft 7 pnt. 5. Maria 5 pnt. 6. Ples- 
man 3 pnt. 7. van Heuven Goedhart 
2 pnt. 
rJiv nieuws 

kort & klein • Morgen, donderdag en vrijdag zullen 
in gebouw 'De Krocht' opvoeringen 
plaatsvinden van 'Stars in strips', de 
titel waaronder de Wim Gertenbach- 
Mavo haar jaarlijkse revue presenteert. 
Het programma vermeldt de namen 
van zo'n twintig medewerkenden, 
onder wie een paar die een groot aan- 
deel hadden in vorige suksessen. On- 
getwijfeld een gebeuren waarnaar met 
belangstelling wordt uitgekeken. 

• Ter gelegenheid van de uitgave van 
het boek Streekdrachtmotieven' van 
Emmy van Vrijberghe de Coningh en 
van de opening van de gelijknamige 
tentoonstelling zal Henk van Ulsen op 
29 april .a.s. 's middags om 4 uur in 
het Cultureel Centrum een korte in- 
leiding houden. De tentoonstelling om- 
vat een groot aantal originele tekenin- 
gen uit het boek alsmede het meren- 
deel van de kostuumonderdelen die 
model stonden voor de tekeningen. 
Het Cultureel Centrum zal op 29 april 
geopend blijven tot 's avonds 7 uur. 
Daarna tot en met 22 mei dagelijks van 
half twee tot vier uur, met uitzondering 
van maandag en dinsdag. 

é Het motto 'op de markt is uw gul- 
den een daalder'waard gold vorige 
week woensdag niet zozeer voor de 
bezoekers van de weekmarkt aan de 
Prinsesseweg als wel voor de illegale 
gokkers die. daar hun daggeld poogden 
te verdienen. Drie inwoners van de kaas- 
stad verleidden de marktgangers tot een 
gokspel met doosjes en een balletje, dat 
uitsluitend winstkansen bood als de 
19-jarige spelmaker zijn 'toevallig' pas- 
serende kollega liet meedoen. Een uit- 
gezette wachtpost kon niet verhinde- 
ren dat de politie de drie alkmaarders 
in de kraag vatte en f 1 50,- speelgeld 
verbeurd verklaarde. 

• De 3 onverlaten die onlangs een niet 
aangekondigd bezoek brachten aan een 
aantal zandvoorse scholen, hebben don- 
derdag hun inbrekerswerk bekend. Bij 
het verrjpor kwam verder boven water 
dat zij in maart vernielingen hebben 
aangericht in padvindershuis de Zee- 
distel en in april inbraken in 2 huisjes 
op een landje in het binnencircuit. Ook 
de mishandeling van een plaatsgenoot 
staat op hun kerfstok. 

• De evenermntenkommissie van de 
Zandvoortse Volkstuindersvereniging 
heeft de prijzen uitgereikt die hoorden 
bij de paastekenwedstrijd voor kinde- 
ren. De gelukkigen waren (leeftijdgroep 
9-12 jaar): 1. Sylvia Mors; 2. Tanja 
Paap; 3. Philip Waaning. (leeftijdgroep 
6-8 jaar): Tamara Karsten; 2 Sander 
Dromme 1 ; 3. Mike Hogervorst. (kleuters 
te.m. 5 jaar): 1. Michiel v.d. Bos; 2. 
Vanessa v.d. Oever; 3. Jennifer Dröse. 
De tekeningen zijn nog te bewonderen 
in het 'praathuis' bij het kompleks aan 
de Keesomstraat. zal haar 
missen Afgelopen zondag overleed na een lang- 
durig ziekbed mevrouw S.van den Berg- 
Dorreboom. Met mevrouw van oen Berg 
die in juni tachtig jaar zou zijn geworden, 
verliest Zandvoort een markante persoon- 
lijkheid die veel voor de zandvoortse ge- 
meenschap heeft gedaan. 

Dat de gemeenschap dit wist te waarde- 
ren bleek uit de haar in 1973 ter gele- 
genheid van haar zeventigste verjaardag 
verleende koninklijke onderscheiding, 
de eremedaille in goud verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau, waarmee 
tevens uiting werd gegeven aan de waar- 
dering voor haar werk in de illegaliteit. 
Dit verzetswerk, het verzorgen van bon- 
kaarten voor onderduikers en werkver- 
schaffing, waarvoor zij in 1944 twee 
maanden in de vrouwengevangenis in 
Amstelveen werd opgesloten om daar- 
na te worden overgebracht naar Utrecht, 
werd begin vorig jaar opnieuw aan de 
vergetelheid ontrukt toen zij tesamen 
met vier andere plaatsgenoten het ver- 
zetsherdenkingskruis in ontvangst 
mocht nemen. 

Het was niet verwonderlijk dat me- 
vrouw Van den Berg na de bevrijding 
als kommissielid haar krachten wijdde 
aan het plaatselijk komité van de Stich- 
ting 1940-1945, maar ook in het Oran- 
je-Komité, als leidster van de Zondags- 
school en als mede-oprichtster van de 
Zandvoortse Zwemklup "De Zeeschui- 
mers" heeft zij belangrijk werk gedaan. 
Wanneer wij daaraan toevoegen haar 
bestuurslidmaatschap van de plaatse- 
lijke afdeling van de Algemene Neder- 
landse Bond voor Ouderen en haar 
voorzitterschap van het daaronder res- 
sorterende Koor voor Ouderen 'Voor 
Anker' zijn we ervan overtuigd dat we 
nog tal van funkties hebben vergeten. 
Aan een druk bezet leven, voor een be- 
langrijk deel in dienst van de mede- 
mens, is thans een eind gekomen. Zand- 
voort zal haar missen. maak minimaal 
ƒ10,— over op giro 

39.555.30 
Gr&erapeaee onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. oud-zand /oort wil werkgroepen 
om (cultuurbezit te beschermen familieberichten Dat het Genootschap "Oud Zandvoort" 
zich in een groeiend ledental mag ver- 
heugen is te danken aan het eigen or- 
gaan "De Klink" en tijdens de vrijdag 
j.l. gehouden ledenvergadering bracht 
voorzitter Hilbers daarvoor dan ook 
dank aan redakteu r/samensteller/uitge- 
ver/bezorger, de heer P. Brune. Maar 
ook verder gaat het "Oud Zandvoort" 
naar den vleze en dat kwam naar vo- 
ren in de jaarverslagen van zowel sekre- 
taris Jansen als penningmeester Althui- 
sius. 

Uit het financieel overzicht van laatge- 
noemde bleek namelijk dat het jaar 
1982 een batig saldo van bijna f 2.600,- 
had opgeleverd waardoor de geldmid- 
delen aan het eind van het jaar ongeveer 
f 5.500,- bedroegen. Misschien was dat 

mevr. Kraan-Meeth 

wel de reden dat het bestuursvoorstel 
om de minimum-kontributie van f 10.- 
op f 15.- te brengen niet met gejuich 
werd ontvangen Toch bleek bij de 
stemming dat een meerderheid van de 
aanwezige leden het voorstel steunde, 
een meerderheid die echter zo krap 
was dat het bestuur besloot de kontri- 
butie van f 10.- te handhaven. (Een 
naar onze mening wel wat wonderlijke 
beslissing). Wat de bestuursverkiezing 
betrof deden zich geen problemen voor 
en daar er geen opgave van tegenkandi- 
daten was ontvangen werden zowel de 
periodiek aftredende bestuursleden 
J.M. Bluys, Th. B.M. Hilbers en J.J. Ko- 
ning als de nieuwe sekretaris J. Paap bij 
akklamatie gekozen. Zijn voorganger, 
de heer M.B.V. Jansen, die het afgelo- 
pen jaar het sekretariaat had bemand 
ontving als dank het onlangs uitgeko- degradatie gevaar 

voc 
zvm men tweede deel van "Kent u ze nog 

de Zandvoorters". 

Omdat het genootschap het gevoel heeft 
te kort te schieten in zijn aktiviteiten 
stelt het bestuur voor werkgroepen te 
vormen voor nader histories onderzoek. 
Zoals de heren Steen en Zwaag bijvoor- 
beeld al jaren bezig zijn met het vast- 
leggen van het Zandvoorts dialekt zou 
dit ook kunnen gebeuren ten aanzien 
van het Zandvoorts kostuum en met 
zijn in het orgaan 'De Wurf' verschenen 
artikelen heeft Bob Gansner daartoe al 
min of meer de aanzet gegeven, aldus 
de heer Hilbers, die voorts van mening 
is dat ook de Zandvoortse Bomschuit 
Bouwclub als werkgroep kan worden 
beschouwd. Spreker betreurt dat het 
gemeentebestuur bij het beheren van kul- 
tuurgoed nog steeds een afwachtende 
houding aanneemt en hoopt dat daarin 
bij het vormen van werkgroepen veran- 
dering komt. Tijdens een diskussie over 
het Cultureel Centrum, waar het Ge- 
nootschap "Oud Zandvoort" en de fol- 
klorevereniging 'De Wurf ' gezamenlijk 
de stijlkamers en de regentenkamer 
hebben ingericht, kwam de wens naar 
voren de verschillende aktiviteiten van het genootschap weer in genoemd cen- 
trum onder te brengen. 
Met de door de heer Bluijs te verzorgen 
projektie van fotoos van opmerkelijke 
gebouwen, gevels en plekjes in de ge- 
meente liep het een beetje anders dan 
was gepland maar uiteindelijk voldeden 
de aaneengeschoven tafels waarop de 
door hem en Ir. Wagenaar gemaakte 
fotoos waren uitgestald uitstekend. De 
fotoos toonden huizen, en daar ging 
het om, die allemaal ouder waren dan 
vijftig jaar, zoals het huis van Annie 
Volhand het pand N'reuwstraat 7 met 
boven het glas-in-lood raam een z.g. 
levensboom, huizen metstolpdeuren in 
de Poststraat, "Bennoheim", villa's aan 
de Kostverloren en niet te vergeten de 
karakteristieke bebouwing van de Haar- 
lemmerstraat waarbij van de twee hui- 
zen onder één dak dikwijls het ene 
helemaal is gemoderniseerd en voor het 
andere nog de stereotiepe houten wa- 
randa prijkt. Het is te hopen dat de 
daarvoor in aanmerking komende pan- 
den spoedig een plaatsje krijgen op een 
monumentenlijst. Ze zijn dan in ieder 
geval beschermd tegen verminking en/of 
afbraak. De jongste nederlaag van ZVM tegen de 
Spartaan heeft de zandvoorters in een 
uiterst penibele situatie gebracht. Wat 
enige maanden geleden nog ondenk- 
baar leek, is nu een feit. De meeuwen 
dreigen het éénjarig bestaan in de eerste 
klasse A niet te overleven. 

Samen met het troosteloos onderaan 
bungelende NFC is ZVM de voornaam- 
ste kandidaat voor een van de twee de- 
gradatieplaatsen. Laatste strohalm is 
wellicht de slotwedstrijd tegen SEW, dat 
nu nog een punt moet toegeven, maar 
een wedstrijd minder heeft gespeeld. 

ZVM heeft grote moeite een homogeen 
team op het veld te krijgen. Zonder Pratt, 
Buchel, de geschorste Plaizier en Makau, 
en met een paar halffitte spelers, is niet 
de inzet maar. wel de stootkracht uit de 
ploeg verdwenen. Invallende junioren 
als van Meelen en de Kluyver tonen 
veel talent, maar zijn vaak nog te licht 
om de roetiniers te doen vergeten. 

Tegen de Spartaan wisten de zandvoor- 
ters zich afgelopen zondag in Amsterdam 
lang staande te houden. De thuisklup 
bouwde al snel een overwicht op, maar 
vond een vastberaden verdediging met 
een uitblinkende keeper Steffers op haar 
weg. De tegenaanvallen van de kustbewo- 
ners waren te schaars en hielden niet ge- 
noeg gevaar in, de gastheren konden de 
druk naar believen opvoeren. 5 minuten 
voor de rust viel de onvermijdelijke tref- 
fer, John Dal tekende voor het verdiende 
doelpunt 1-0. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 
afdeling Zandvoort 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

agenda: 

1. Opening 

2. Notulen 

3. Ingekomen stukken 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Jaarverslag Welfare 

7. Jaarverslag Colonne 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

De vergadering wordt gehouden op woens- 
dag 1 1 mei 1 983, aanvang 20.00 uur aan de 
Julianaweg 17 te Zandvoort. 
% BOUWPLANNEN 

De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van 2 mei 1983 gedu- 
rende 14 dagen ter gemeentesecretarie bij 
afd. Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde- 
ning (op werkdagen van 8.30 uur - 12.30 uur) 
voor een ieder ter inzage ligt een plan voor 
de bouw van 28 wooneenheden op het per- 
ceel Dr. Smitsstraat 7 en een gedeelte van de 
Banckertstraat. 

Tijdens de termijn van de ter visie legging 
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en 
wethouders bezwaren tegen dit plan indienen. 

Zandvoort, 21 april 1983. 
De burgemeester voornoemd, 
H. Machielsen. 
De benen hadden in de tweede helft het 
juiste ritme nauwelijks gevonden of de 
beslissing was al gevallen. Uit een vrije 
trap schoot Wim Acda de bal onhoud- 
baar tussen de ZVM-palen 2-0. Van Sta- 
veren, Water, van der Meij en Schoort 
zochten het Spartaanse doel een aantal 
malen op maar boekten geen sukses. 
Goalie Steffers behoedde ZVM tenslot- 
te voor een grotere nederlaag. 

A.s.zondag spelen de zandvoorters op 
eigen terrein tegen JOS, dat alles in het 
werk zal stellen om zijn titelkansen te 
behouden. De ranglijst ziet er nu als 
volgt uit: eanduoortee haerar* 
omroepers A. Rltman 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort ENERGIE 

Te belangrijk 

om alleen aan 

de deskundigen 

over te laten. "Zalig de doden, die in de Here sterven, 
van nu aan. Dat zij rusten van hun 
moeiten, want hun werken volgen hen na" 
(Openbaring 14:13) Met de moed en het vertrouwen, die haar 
welbesteed leven zo hebben gekenmerkt, 
is tot ons grote verdriet op de leeftijd van 79 
jaar uit ons midden heengegaan onze lieve 
en zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd-, 
Groot- en Overgrootmoeder 

MEVROUW SIJTJE DORREBOOM 

echtgenote van H.J. van den Berg Sr., 

draagster van de Eremedaille in Goud 

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau 

en van het Verzetsherdenkingskruis. 

Zandvoort: H.J. van den Berg Sr. 

Duiven- : H. Hennis Sr. 

drecht: A.M. Hennis-Ooms 
Polly 
Henne en Claudine 

Zandvoort: A. Bakels-Hennis 
N.F. Bakels 

Nanfred, Els en Branco 
Suzette en Bouke 
Victor en Rowena 

Families Walters en 
van den Berg 

2041 JS Zandvoort, 24 april 1983 
Van Galenstraat 46 

De overledene is opgebaard in één der 
rouwkamers, Poststraat 7 te Zandvoort, al- 
waar gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren dinsdag- en woensdagavond 
van 20.00 uur tot 20.30 uur. 

De gedachtenisdienst, die op donderdag 28 
april 1983 te 13.30 zal plaatsvinden in de 
Ned. Hervormde Kerk aan het Kerkplein te 
Zandvoort, zal worden voorgegaan door de 
weleerwaarde Heer Ds. C. Mataheru. 
De teraardebestelling zal plaatsvinden te 
15.00 uur op de Algemene Begraafplaats, 
Tollensstraat Zandvoort. 

Na afloop gelegenheid tot condoleren in de 
ontvangkamer van de begraafplaats. 

Voor belangstellenden, die niet over eigen 
vervoer beschikken, zal een bus rijden tussen 
de kerk en de begraafplaats v.v.. PvdA viert 1 mei 
in de rai. Zondag 1 mei is 't feest in de 
RAI in Amsterdam. Meifeest, 
dag van de arbeid de PvdA 
viert die dag samen met hon- 
derden leden en sympathisan- 
ten. En met u. 's Middags tus- 
sen half twee en vijf uur. 
Programma? Gevarieerd. Na- 
tuurlijk met politiek. Wim Kok 
van het FNV spreekt. En Joop 
den Uyl. En Karel van Miert van 
de Belgische Socialistische 
Partij. En Max van den Berg. 
Daarnaast ontspanning. Jango 
Edwards komt. En de Interna- 
tionale Nieuwe Scène. In ver- 
schillende zalen van het RAI 
Congrescentrum zijn geva- 
rieerde programma's: klein- 
kunst, films, cabaret, jongeren- 
programma met de Naaldhak- 
ken, kinderprogramma. Spel- letje, boekenveiling, politieke 
markt, actie voor Nicaragua. 

Voor Zandvoortse deelnemers 
gratis vervoer naar Amsterdam 
en terug en toegang tot de RAI 

Aanmelden 

Anneke de Wid - Hobbema- 

straat 16 -tel. 1 30 45 

...er is een wereld te winnen... 

En 's avonds is er in de Jaap 
Edenhal een grote 1 mei-mani- 
festatie van een groot aantal 
linkse partijen en organisaties, 
waaraan ook het gewest Ams- 
terdam van de PvdA meewerkt PvdA viert 1 mei 
soa PvdA 

afd. Zandvoort 
83e jaargang no. 33 vrijüag 29 april 1983 
onduaarhe hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvcortse koerant b.v. 
losse eksemplaren ( 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 
abonnementen f 25- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
vanavond nieuwe start dolf irama koerant op woensdag De dans om de dolfijnen, die huizen in 
zandvoorts enige slechtweerakkommo- 
datie voor badgasten, is toch nog vrij 
abrupt beëindigd. 

Niet in een katastrofe, zoals lang ver- 
wacht mocht worden, maar met een 
akkoord tussen Bouwes-kurator en za- 
kenlieden die nog wel brood en spelen 
zien in het Dolfirama. Een Dolfirama- 
nieuwe stijl wel te verstaan, want lou- 
ter op de buitelingen en kapriolen van 
de viseters kan de onderneming zake- 
lijk bezien onmogelijk draaien. 

Wie nu precies de nieuwe eigenaars zijn 
en welke financiële konstruktie voor het 
bedrijf gevonden is, is in tegenstelling 
tot een aantal voorbarige persberichten, 
nog allerminst duidelijk. De zakelijke 
leiding ligt in handen van de zandvoort- 
se ondernemer Van der Meulen, zodat 
trainer Slootmaker die zijn vasthoudend- 
heid tijdens een moeilijke periode be- 
loond ziet, zich met een gerust hart kan 
wijden aan het waterballet van zijn 
showdieren. Van der Meulen wenst zich 
Wat ook de reden van deze behoedzaam- 
heid moge zijn, het lokale drama van 
een zieltogend Dolfirama, dat zich ge- 
ruime tijd aftekende, maar door de 
duistere praktijken van de canadeze 
spekulant Hordo in een akuut stadium 
kwam —dat van stervensbegeleiding— 
is in ieder geval afgewend. In de nieu- 
we opzet die de ondernemers voor 
ogen staat is nu eens geen plaats voor 
wilde dagdromen, maar voor nuchtere 
en realiseerbare ideeën. 

Allereerst is met heldere witte en blau- 
we kleuren eindelijk een einde gemaakt 
aan de weinig uitnodigende katakom- 
bensfeer in het gebouw, maar belangrij- 
ker is dat de show zich niet langer zal 
beperken tot het optreden van de dol- 
fijnen. Er staat een non-stop voorstel- 
ling op stapel met shows, films en regel- 
matig gastoptredens van bekende arties- 
ten. Bezoekers van de badplaats kun- 
nen de hele dag terecht in het nieuwe 
Dolfirama, voor kinderen zijn er spe- 
ciale attrakties, een restaurant en een 
bar kunnen de hongerigen voeden en 
de dorstigen laven. 

Een overdekking van het waterbassin 
moet het mogelijk maken popgroepen 
en orkesten een podium te bieden. Het 
plan om daarop ook boksgala's te orga- 
niseren is de fase van de pure toekomst- 
droom al voorbij. Volgens Van der Meu- 
len zijn kontakten gelegd met de be- 
kende zandvoortse boksmanager Ruh- ling die veel entoesiasme toonde en 
medewerking heeft toegezegd. De aan- 
leg van een afneembaar plankier boven 
het bad is echter geen sinekure en het 
zal zeker nog 2 maanden duren voor de 
juiste konstruktie daarvoor gevonden is. 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt, de 
laatste dagen zelfs met 45 man tegelijk, 
om het Dolfirama op tijd klaar te krij- 
gen voor de feestelijke opening die he- 
denavond tussen 18.00 en 20.00 uur 
plaatsvindt. De vele genodigden krij- 
gen de nieuwe show van Slootmaker 
gepresenteerd en kunnen uit de mond 
van Viola van Emmenes vernemen wel- 
ke plannen er nog in het verschiet lig- 
gen. op bevrijdingsdag -donderdag 5 mei a.s.- hebben de 
medewerkers van ons blad vrijaf en is ons kantoor 

aan de Achterweg gesloten. 

in verband hiermee verschijnt de koerant alleen op 

woensdag 4 mei a.s. unicum'73 verrichtte 
pionierswerk 
Toen tien jaar geleden de Sportclub 
Unicum'73 werd opgericht stond de 
initiatiefnemers één punt duidelijk 
voor ogen: de integratie moest voorop 
staan. Tegenwoordig vinden we dat de 
gewoonste zaak van de wereld, maar 
achteraf blijkt dat de toenmalige op- 
richters pioniers zijn geweest. S.C. Unicum '73 was namelijk de eerste 
gehandikapten-sportvereniging waar 
niet-gehandi kapte tafeltennissers en 
boogschieters welkom waren. De inte- 
gratie ging verder, er werd op het bin- 
nenterrein van Nieuw Unicum een 
magnifieke tennisbaan aangelegd en er 
kwam een badminton-afdeling. Tal van 
niet-gehandikapte sportbeoefenaars ma- 
ken thans gebruik van de uitstekende 
sportakkommodaties van Nieuw Uni- 
cum en het gevolg daarvan is dat de 
integratie zich heeft voortgezet tot 
in Nieuw Unicum zelf, want waar kun 
je beter napraten en ervaringen uitwis- 
selen dan bij een kop koffie of een 
biertje op de Brink? kollege wil werk scheppen 
voor jeugdige werkelozen 19 april -25 april 1983. 

ondertrouwd : Cornelis Leegwa^ 
en Gerda van Loo ; Joseph Gerardi 
Maria Zwart en Mirs'ada Bajrovic 

gehuwd: Bernardus Marinus Pe 
Schelvis en Daniel Ie Evelyn van Afnï 
rongen, 

geboren: Jolanda Regina Maria 
B en w hebben besloten meer mogelijk 
heden te kreeëren voor jeugdige werke 
lozen om werkervaring op te doen. In 
navolging van een soortgelijk projekt 
in Haarlem, waar zo'n 300 jongeren 
tijdelijk aan de slag kunnen, zal ook 
in Zandvoort gelegenheid komen om 
met behoud van uitkering onbetaalde 
arbeid te verrichten. 

^Er zijn bij de gemeente 15 banen te 
gf vergeven, maar mocht er veel animo 
zijn voor deeltijd, dan is er wellicht 
j voor 30 mensen werk. In principe ko- 
pj men alleen werkeloze zandvoorters on- 
P*. der de 23 jaar in aanmerking, die mak- 
simaal 1 jaar ervaring op kunnen doen 
bij de gemeentelijke diensten en bedrij- 
ven of op de raadhuisafdelingen. Op 
die wijze zou men zich later een betere dochter van A. Benning en J.J.M, van 

Kleeff ; Marleen dochter van J ^^^^^^ arbeidsmar^kunne^^er^ 

en BC E Zonneveld; Kelly dochter:^! 

van K.H. Grannetia en H.T.M. Braker^^^g, b 

overleden: Johannes Leendert Moö|^Nadrukkelijk stellen dedorpsbestuur- 
oud 53 jaar; Maria Berkhout, oud 64;ja|k ders dat het op basis van vr jj w i|| ighe j d 
Thecla Maria de Groot geb. Duin, ou^^o et gebeuren Geen enkele uitkerings- 
50 jaar; Hendrika Brandjes geb. Loog-|§^ ekker kan verplicht worden op deze 
man, oud 73 jaar; Antonie Corn lis ,»^jj ze aan het werk te gaan. Affiesjes en 

ld ^•'"'•folders over het projekt liggen bij de Ledegang, oud 72 jaar; Arie Paap, oud^ 
92 jaar. kafd. sociale zaken, de receptie van het raadhuis en in de bibliotheek. Kandida- 
ten met belangstelling kunden recht- 
streeks kontakt opnemen met de afd. 
personeelszaken van de gemeente 6f de 
aan de folder gehechte invulstrook op- 
sturen. Tijdens een gesprek op genoem- 
de afdeling wordt vervolgens bezien wat 
de mogelijkheden zijn. Het gaat in alle 
gevallen om volwaardig werk, niet zo 
maar wat klusjes, met een goed omschre- 
ven takenpakket. De aard van het werk 
is heel gevarieerd en loopt uiteen van 
administratieve tot techniese arbeid bij 
publieke werken, de afdeling welzijn, op 
het archief enz. Na afloop wordt een 
getuigschrift verstrekt. 

Deze —vooralsnog bescheiden— bijdrage 
aan de werkeloosheidsproblematiek 
komt niet uit de lucht vallen. Sinds 
1980 is de werkgelegenheid in de regio, 
meer nog dan e|ders,pijlsnel gedaald. 
Met name de jeugdwerkeloosheid is 
schrikbarend toegenomen, 38% van 
de werkelozen is jonger dan 23 jaar. 
Maatregelen om die ontwikkeling een 
halt toe te roepen zijn stuk voor stuk 
in het slop geraakt. Het bedrijfsleven 
is al blij als er geen gedwongen ontsla- 
gen bijkomen, van nieuwe arbeidsplaat- 
sen is geen sprake. Noodgedwongen 
richtte de overheid zich, tot nu toe 
evenmin met veel sukses, op de alterna- 
tieve werkgelegenheid met maatregelen 
als het Gemeenschapstakenplan en sub- sidieregelingen voor eksperimentele ar- 
beidsprojekten. 

Een begin vorig jaar in Haarlem gestart- 
te koordi natie-groep Werkgelegenheids- 
problematiek ging enige maanden terug 
ter ziele bij gebrek aan resultaten. Een 
nieuwe opzet bleek noodzakelijk. Via 
de instelling van een platform werkge- 
legenheidproblematiek en een toet- 
singskommissie is het werkervarings 
projekt voor jonge haarlemse werke- 
lozen van de grond gekomen. In maart 
besloten de wethouders van sociale 
zaken van de regio om het projekt in 
de eigen gemeenten te introduceren. 
Het zandvoortse voorstel is goedge- 
keurd door de toetsingskommissie die 
onder meer moet bezien of de pro-deo 
arbeid niet konkurrentievervalsend 
werkt en of de afstemming met de 
andere gemeenten deugt. Volgende 
week komt het plan ter bespreking in 
de raadskommissie voor maatschappe 
lijk welzijn. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 De favoriete sport van voorzitter Ad 
Gooyer is boogschieten,niet alleen 
omdat deze heel goed vanuit een rol- 
stoel kan worden beoefend maar ook 
omdat gehandikapten zich hierin op 
basis van volledige gelijkwaardigheid 
met validen kunnen meten. Ook tafel- 
tennis heeft veel kunnen doen voor de 
integratie-gedachte. Er worden jaar- 
lijks veel toernooien door de Neder- 
landse Invaliden Sportbond georgani- 
seerd waaraan tal van Unicummers 
meedoen en zij zijn dan ook hard be- 
zig in Kennemerland furore te maken. 
Tijdens de ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van S.C.'Unicum 73' 
georganiseerde sportweek die morgen, 
30 april, om half elf door de direkteur 
van Sport- en Jeugdzaken, de heer 
Wertheim, zal worden geopend gaat 
een geheel nieuwe sport van start, 
namelijk jeu de boule. Met dit uit 
Frankrijk afkomstige spel dat tal van 
mogelijkheden biedt, speciaal voor 
gehandikapten, kunnen belangstel- 
lenden op maandag 2 mei kennisma- 
ken. Schakers komen al eerder in aktie 
tijdens een simultaanwedstrijd tegen 
Jan Hein Donner terwijl in de loop 
van de week nog tal van andere sport- 
evenementen aan de beurt komen. Zo 
zullen de bewoners kunnen deelne- 
men aan een 'levend ganzenbord' en 
zal Dick Passchier op de Brink een 
Nationale Zeskamp leiden. De sport- 
week wordt besloten met een feesta- 
vond waar "The Amazing Stroopwa- 
fels' de muziek zullen verzorgen, maar 
niet voordat alle deelnemers zich 
hebben kunnen sterken aan een 'rol- 
lend buffet'. eanduoorïse Noeranf* geen ontheffing wet-geluidhïnder 

voor 

circuit 
kerkdiensten Gedeputeerde Staten van Noordholland 
hebben de Cenav geen vergunning gege- 
ven om na september de racerij voort 
te zetten. Omdat de Wet Geluidhinder 
dan van kracht wordt, was het circuit- 
bedrijf verplicht om voor 1 april een 
aanvraag bij GS in te dienen. Door het 
ontbreken van een aantal vereiste gege- 
vens waren de provinciebestuurders 
niet in staat het verzoek te beoordelen, 
zij hebben de aanvraag voor een vergun- 
ning dan ook niet-ontvankelijk ver- 
klaard. 

Zowel de Cenav als het gemeentebe- 
stuur van Zandvoort zijn tegen die be- 
slissing in beroep gegaan bij de Kroon. 
Tegelijktijd is aan de Raad van State 
gevraagd de beschikking van GS te 
schorsen of een voorlopige voorziening 
te treffen. Zou dat niet gebeuren dan 
treedt een verbodsbepaling in werking 
en kan het circuit de loketten sluiten. 

De gemeente is eigenaresse van de race- 
baan en wordt, aldus het beroepsschrift 
van b en w ernstig in haar belangen ge- 
schaad als de betonnen piste niet meer 
geeksploiteerd kan worden. Volgens 
b en w was het niet mogelijk voor de 
Cenav cp tijd de nodige gegevens bij 
elkaar te krijgen. In de winter konden 
geen geluidsmetingen verricht worden, 
omdat er dan geen races plaatsvinden. 
Wel zijn er oude geluidsrapporten, maar 
die kloppen niet meer met de huidige 
situatie. Zo rijden de formule 1 en 2 
koereurs alleen nog maar met geluid- 
dempers wat gevolgen heeft voor de 
totale lawaaibelasting in de omgeving 
van het circuit. Tussen de Cenav, pro- 
vinciale waterstaat en het miljeuburo 
van het gewest vindt nauw overleg 
plaats om op zo kort mogelijk termijn 
een korrekte vergunningaanvraag bij 
GS in te dienen. Tot zover het kollege. nieuws 

kort & klein • Vanaf a.s. zaterdagavond tot zon- 
dagmorgen zullen in verband met 
werkzaamheden aan de spoorbrug 
over de Lek bij Culemborg de inter- 
city-treinen Zandvoort-Maastricht wor- 
den omgeleid via Arnhem en Nijmegen. 
Een reistijdverlenging van 1 uur is het 
gevolg. 

• De Rooie Vrouwen houden op 
maandag 2 mei een thema-avond over 
'Vrouwen en Energie' in 'tStekkie, 
Fahrenheitstraat 7. Aanvang 20.30 
uur. Van de Werkgroep energiedis- 
kussie (WED) zullen Madeleine Grom- 
mers en Sannie Hoeksma aanwezig 
zijn. De avond is voor alle vrouwen 
toegankelijk. 

• Zaterdag 30 april is het ook feest 
voor de zandvoortse kleuters. Circus 
Rigolo treedt voor hen op in het 
Huis in de Duinen. Voor kleuters van 
de Woelwaters, de Hannie Schaft en 
Oranje Nassauschool begint de 1 uur 
durende voorstelling om 9.45 uur. De 
overigen, Josina van den Enden-, van 
Heuven Goedhart- en Nicolaaskleintjes, 
zij welkom om 1 1.00 uur. Ouders kun- 
nen hun kinderen 10 minuten voor de 
aanvang bij de ingang van hei Huis 
brengen. 

• Het vrouwenkafee in 't Stekkie is 
voortaan iedere 1e maandagavond van 
de maand open. Op 2 mei om 20.30 
uur kunnen belangstellenden er terecht 
voor een vergadering maar wie daar 
geen zin in heeft kan er ook gewoon 
gezelligheid zoeken. 
HERVORMDE KERK 

zondag 1 mei a.s.: 

10.00 uur: Ds. I-Doorn uit Haarlem 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 1 mei a.s.: 

10.00 uur : Dr. R. Femhout, Alphen 
a/d Rijn 

PROTESTANTENBOND 
zondag 1 mei a.s.: 

10.30 uur : dhr. R.G.E. Mensink, pasto 
raalwerker N.P.B. Rotterda 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 30 april a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
zondag 1 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang 
medische dienst Het verzoek om het provinciaal besluit 
te schorsen tot meer gegevens bekend 
zijn, maakt gezien de financiële belan- 
gen die er voor Zandvoort op het spel 
staan wel een goede kans ingewilligd te 
worden. Raadsleden van inspraak nu, 
d'66 en pvda wezen er eergisteravond 
in de kommissie algemene zaken op 
dat de Cenav bij zijn aanvraag erg klun- 
gelig te werk is gegaan. Niet uit onwe- tendheid, dat kan gevoeglijk uitgeslo- 
ten worden, de voorwaarden waaraan 
het bedrijf moet voldoen om in de 
race te blijven zijn immers al Jaren be- 
kend. Eerder lijkt het op een welover- 
wogen poging een definitieve beslissing 
nog lange tijd voor zich uit te schuiven. 
Er zal nog menig beroepsschrift en 
schorsing aan te pas komen, ais deze 
vertraginstaktiek voortgezet wordt. Gedeputeerde Staten hebben overigens 
ook nog steeds geen goedkeuring ge- 
hecht aan het presentje van f 100.000.- 
dat de gemeente in de vorm van een 
rekening-koerant aan Vermeulen en 
de zijnen wil overhandigen. Een be- 
sluit daarover laat nu al twee-en-een- 
halve maand op zich wachten. bont palet van onderwerpen in de rondvraag DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 • 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 De raadsbijeenkomst jongstleden dins- 
dagavond had maar weinig om het lijf. 
Voor het merendeel van de agendapun- 
ten bleek een hoofdknik en een hamer- 
slag voldoende. De geachte afgevaardig- 
den repten zich al na anderhalf uur naar 
huis en haard. 

De rondvraag, een bont palet van wat 
zandvoorters bezig houdt volgens bur- 
gemeester Machielsen, duurde al met 
al langer dan de behandeling van de 
mini-agenda. Mr. Gielen deed, gesteund 
door wd-dissident Methorst nog een 
serieuse poging om de overige volksver- 
tegenwoordigers af te brengen van hun 
plannen om de subsidie aan de Klimop- 
peuterspeelzaal stop te zetten. Volgens 
de inspraak nu-man was de gevolgde 
procedure niet juist, kon zelfs gespro- 
ken worden van onbehoorlijk bestuur. 
De matte blik verdween echter niet 
uit de ogen van zijn kollega's, even- 
min toen hij aankondigde bij gemis 
aan medewerking de wijsheid hoger 
op te zullen zoeken. Vvd-fraktievoor- 
zitster de Jong merkte nog stekelig op 
dat Gielen niet goed van de gang van 
zaken op de hoogte was: 'u heeft blijk- 
baar een stukje gemist tussen uw optre- 
den als vvd-raadslid en uw terugkomst 
als inspraak-nu-raadslid.' Een evolutie 
als raadslid, anders zat ik hier niet,' 
repliceerde de aangesprokene. 

De ontmanteling van de Agatha-kleuter- 
school kwam tijdens het vragenuurtje 
naar voren. Liberaal Methorst sprak 
naar aanleiding van klachten van omwo- 
nenden over 'een kleine slag om Zand- 
voort', zo was de jeugd te keer gegaan 
in het gebouw dat nu in elk geval over- 
rijp is voor de sloop. Die had op 2 mei 
plaats moeten vinden, maar de daar 
huizende krakers hadden de school een 
week eerder verlaten dan afgesproken 
was, met medeneming van de ruiten. 
De sporen van de daarna ontstane cha- 
os zijn bij het uitgaan van deze editie 
al met harde slopershand verwijderd. 

Pvda-er Aukema, die al eerder op de 
avond strijdlustig meedeelde zich bij 
voorbaat te verheugen op een pittig 
debat over de voorjaarsnota hekelde 
voor de zoveelste maal het informatie- 
gedrag van b en w, ditmaal in verband 
met een publikatie in de koerant over 
nieuwbouw van 't Stekkie. Hij sprak 
van 'het taaie ongerief als het kollege 
zijn beleid via de kranten Uit de doe- ken doet Is dat nu arrogantie, domheid 
of ongeïnteresseerdheid? Wanneer kun- 
nen we verwachten dat wij op tijd de- 
zelfde informatie krijgen? ' Met het 
antwoord van wethouder Jongsma en 
voorzitter Machielsen, dat zij ruimte 
nodig hebben om zaken voor te be- 
reiden en niet voortdurend tussendoor 
naar de raad willen stappen, was de 
socialist zichtbaar ontevreden. Cda-er Ingwersen tenslotte kreeg toch 
nog voor elkaar dat de subsidie aan 
jeugdcentrum Iwanowitch, waartegen 
de lokale raad van kerken protest 
heeft aangetekend, alsnog op het 
bordje van de raadsleden komt. Dat 
was, aldus Machielsen, wat eleganter. 
Een term die dinsdag vaker over tafel 
vloog. Er gaat toch maar niets boven 
beschaafde omgangsvormen. 
nieuwbouw hulsmanhof nadert voltooiing foto Jacob Koning Het is voor veel zandvoorters nog steeds even wennen. Het vertrouwde Hulsman%W$èt bejaardenhuis van de 
diakome van de ned. hervormde gemeente, dat ruim driekwart eeuw {1904-1982-fSMa.nd des tifds weerstond 
heef t plaats moeten maken vooreen nieuwbouwprojekt goeddeels bestemd voorïjMeren. Woningbouwver- 
eniging EMM koch t het hof op 26 maart 1 982, nog dezelfde dag trokken de slopeWah leer. Op 1 septem- 
ber van dat jaar liepen opzichters van IBB-Kondor met het meetlint rond over deliategrond en haalden 
bouwvakkers het gereedschap uit de werktas. Vriidaz 15 april ging de vlag in de hoogste to 
van 34 woningen. Nog geen jaar na de aanvang ^^^ , ™^ 
tweekamerwoningen en 8 eenkamerwoningen c 
lang niet zo hoog als bij het splinternieuwe Zee, programma 
koninginnedag '83 
„ 'fii.l "n^lfUl r.^nnlJT illt>IH il. i 

Ondanks een steeds dunnere beurs is 
het komitee Viering Nationale Feest- 
dagen er toch in geslaagd een gevari- 
eerd en dagvullend programma samen 
te stellen voor Koninginnedag, morgen, 
zaterdag 30 april. Hopelijk verleent het oranjezonnetje, 
dat het vorig jaar lelijk lief afweten, 
ditmaal alle medewerking, zodat het 
doorgaans talrijke publiek de dag goed- 
gehumeurd kan beginnen. Het verdient 
aanbeveling het fototoestel mee van 
huis te nemen, niet alleen om het familie- 
album te verrijken, maar mogelijk zelfs om or anjebal in Hotel Bouwes. 
een prijs in de wacht te slepen. Foto's 20.00 uur: 

kunnen vóór 14 mei afgegeven worden oranjerally voor auto's onder auspiciën 
bij reisburo Kerkman op de Grote Krocht van^Autosport vereniging "Sandevoerde" 
20. Een deskundige jury zal zich over 14.40 uur en 15.30 uur: 

populair konsert verzorgd door de har- 
monie Soli Driehuis op de Grote Krocht. 
15.00 uur: 

voorstelling voor bejaarden in het Huis 
in de Duinen, verzorgd door het Arties- 
ten-palet uit Purmerend. 
19.00 uur: 

aanvang vanjde traditionele Zandvoort 
Estafette. 
19.30 uur: 

rondgang door het centrum van Zand- 
voort door de Show en Marchingband 
"Kunst en Genoegen" uit Leiden. 
19.30 uur: het binnengekomen beeldmateriaal bui- 
gen. 

Het programma luidt als volgt: 

9.00 uur: 
bedrijfsvoetbaltoemooi op velden van 
Zandvoortmeeuwen. 
09.45 uur en 11.00 uur: 
kleutervoorstelling in het Huis in de 
Duinen, optreden van Circus Rigolo. 
10.00 uur: 

aubade door de Van Lennep Marching- 
band uit Amsterdam aan Nieuw Unicum. 
10.30 uur: 

aubade door de Van Lennep Marching- 
band aan de Bodaanstichting, in Bent- 
veld. 

|10.30uur : 

officiële opening van Koninginnedag 
1983 door burgemeester Machielsen 
op het Raadhuisplein. Vlaghijsen door 
de plaatselijke padvindersgroepen en 
het volkslied gespeeld door de Show 
band Damiate uit Haarlem 
10.30 uur : 

aanvang motorrace op het circuit, ge- 
organiseerd door M.A.C. Zandvoort, de 
KNMV en de stichting Motorsport 
Zandvoort. 
10.40 uur: 

opening rommelmarkt op het Kerkplein. 
11.00 uur : 

kinderspelen op de Grote Krocht, bij 
slecht weer in het Gemeenschapshuis 
wedstrijdspelletjes, tekenen, zingen enz. 
voor kinderen van 5 tot 13 jaar. 
14.00 uur: 

show van het Tamboer &n Trompetter- 
korps 'Umuider Harmonie op de 
Grote Krocht gevolgd door een rond- 
gang door het dorp. 
14.20 uur en 15.10 uur: 
optreden van de Zandvoortse Folklore- 
vereniging "De Wurf" op de Grote 
Krocht. 20.00 uur: 

diskoavond in de feesttent op het cir- 
cuit. 

20.35 uur: 

grote muzikale show door Kunst en 
Genoegen op de Grote Krocht. 
21.00 uur : 

optreden van het Zandvoorts Mannen- 
koor samen met Kunst en Genoegen. 
22.00 uur: 

vuurwerk op het strand vóór de Roton- 
de. nieuws 

kort & klein • 5 mei a s. zal een jazz-avond wor- 
den georganiseerd in wijkgebouw 't 
Stekkie in noord. Vanaf 20.00 uur 
treedt er het North Sea Combo op. De 
toegang is gratis. 

• Afgelopen maandag slaagden de heer 
en mevrouw Krippendorf, de heer H J. 
Keur, H. van der Klauw en B.T Koper 
en de dames M. Terpstra-Zwemmer en 
P. van Essen, allen leden van de brand- 
weervereniging Zandvoort,voor hun di- 
ploma EHBO. Instrukteurs tijdens de 
kursus waren de heren A. Mooijen en 
R. van Essen. 

• Om bij het 25-jarig huisartsenjubi- 
leum van Dr. J. Zwerver ook in mate- 
rie zin een blijk van waardering te geven 
kunt u uw giften storten bij de Rabo- 
bank, Grote Krocht 30-36. Zandvoort 
óp rek.nr 38.63.29.567 t.n v. A. 
Piers-v.d. Mije, onder vermelding van : 
jubileum Dr. Zwerver, het gironr. van 
de bank is 12676. Voor inlichtingen: 
tel 15586. belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Fl interman, Zandvoorttelaan 

36S, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1. 
adviesdiensten WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies. 

MAATSCHAPPELIJK WERK 
Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. herdenking 4de mei Met de gebruikelijke samenkomst in de 
hervormde kerk aan het Kerkplein en 
de stille tocht naar het gedenkteken in 
het Vijverpark aan de Vondellaan, zul- 
len op woensdag 4 mei a.s., de in de 
jaren '40-45 voor de bevrijding van 
ons land gevalle n verzets trijders en ge- 
sneuvelde geallieerde militairen worden 
herdacht. Tijdens de bijeenkomst in de dorpskerk, 
die om 19.00 uur begint, zal het woord 
worden gevoerd door de heer H.P. Liese 
uit Haarlem. Na zijn toespraak is er 
zang door het Zandvoorts Dames Vo- 
kaal Ensemble o.l.v. Riet van Pruissen- 
Jongens. De muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door organist G. van Zwieten 
de Blom. Om 19.30 uur vertrekken 
voor het kerkgebouw de deelnemers(sters) 
aan de tocht naar het Vijverpark, die in 
volkomen stilzwijgen en zonder het mee 
voeren van vlaggen, vaandels en spandoe 
ken moet worden afgelegd. 
Na 20.00 uur zal bij het monument 
door de deelnemers(sters) aan de tocht 
twee minuten stilte in acht worden ge- 
nomen als saluut aan de slachtoffers 
van de strijd tegen de bezetter. Van 
19.45 tot 30 sekonden voor 20.00 uur 
zullen in de gemeente de kerkklokken luiden om deze stilte aan te kondigen. 
Het organiserend Komité Nationale 
Herdenking doet een dringend beroep 
op het publiek de twee minuten stilte 
ter herdenking van de gevallenen te 
willen navolgen. Eksploitanten van 
horekabedrijven worden verzocht van 
19.30 tot 20.30 uur de buitenverlich- 
ting —zoals neon 'en lichtbakken— van 
hun zaken te doven en geen andere 
muziek ten gehore te brengen dan de 
officiële nederlandse radioprogram- 
ma's. 
waterstanden mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


1 


06.47 


14.47 


19.04 


03.04 


2 


07.16 


15.16 


19.43 


03.44 


3 


07.49 


15.50 


20.26 


04.26 


4 


08.43 


16.44 


21.26 


05.27 


5 


09 52 


17.52 


22.35 


06.37 


6 


11.12 


19.12 


23.49 


07.49 


7 


— .— 


07.49 


12.26 


20.26 


8 


00.56 


08.55 


13.30 


21.29 


9 


01.53 


09.53 


14.19 


22.17 


10 


02.37 


10.38 


15.01 


23.00 


11 


03.15 


11.17 


15.37 


23.37 


Springtij 15 


en 29 me 


Doodtij 7 en 


21 mei het wordt weer tijd vcsor 

een jack! Wij hebben weer veel nieuwe jacks 

in klassieke en 

sportieve modellen Prijzen vanaf f 69,- SPECIAALZAAK VOOR : 
HERENMODEm HERENKLEDING KERK8TR.30 • Tit: 13136 WEI MAR 1933 

DEMOKRATIE TUSSEN 
FASCISME EN KOM MUN ISME 

door 
plaatsgenoot Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar in de boekhandel 


tM¥: 
>*> * * ^ I. . t • 
4 'S X ENKELE PERSSTEMMEN. 

Het Parool: "Van Santen weet mede 
door onbekrompen belezenheid een 
onverwachte kijk te bieden op de 
periode, die voorafging aan Hitler". 

Vrij Nederland: "....de eerste beschou- 
wing over de Weimar-krisis, die naar 
principiële volledigheid streeft: het 
boek voorziet in een grote lacune." 

Folia Civitaties: "Met zijn methode van 
onderzoek neemt hij in Nederland een 
unieke plaats in. 

De Groene Amsterdammer. Het blad 
publiceert met grote instemming frag- 
menten van het laatste hoofdstuk over 
de achtergronden van de Judas-rol van 
Stalin, die Weimar bewust opofferde 
aan Hitler. 
GEMEENTEPOLITIE ZAIMDVOORT ^ Bij de Beheersdienst van het Zandvoortse politiekorps worden ge- 
vraagd: 

twee part -time telefonisten/ 
receptionisten (m/v) 

Functie-inhoud: 

- bediening hoofdtoestel telefooncentrale; 

- behandeling inkomende telefoongesprekken; 

- opvang van personen en behandeling van zaken, waarvoor bezoe- 
kers zich melden aan de receptie; 

- innen van transactiegelden; 

- tijdelijk in bewaring nemen van gevonden voorwerpen en registra- 
tie van gevonden en verloren voorwerpen; 

- administratieve werkzaamheden; 

- lichte huishoudelijke werkzaamheden. 

Dienstverband: 

20 uur per week, met wisselende diensten op zaterdag, zon- en 
feestdagen en avonddiensten volgens dienstrooster. 

Salaris: 

van f. 757,-- tot f. 1.203,- bruto per maand (afhankelijk van leef- 
tijd, opleiding en ervaring) bij een 20-urige werkweek, exclusief 
een vakantietoeslag van 7,5 o/o en een toelage voor onregelmatige 
dienst van 8 o/o. 
Gewenst is: 

een leeftijd tussen 18 en 24 jaar; 
Mavo- of Havo-diploma, alsmede een typediploma; 
Ervaring in de geboden functie strekt tot aanbeveling. 

een part -time administratieve 
kracht (m/v) 

Functie-inhoud: 

- behandeling processen-verbaal; 

- opmaken statistieken; 

- bijhouden antecedenten kartotheek; 

- behandeling diverse vergunningen en ontheffingen; 

- opmaken activiteitenstaten; 

- overige administratieve werkzaamheden; 

- lichte huishoudelijke werkzaamheden. 

Dienstverband: 

20 uur per week, werktijden in overleg. 

Salaris: 

van f. 757,- tot f. 1.203,- bruto per maand (afhankelijk van leef- 
tijd, opleiding en ervaring) bij een 20-urige werkweek, exclusief 
een vakantietoeslag van 7,5 o/o. 

Gewenst is: 

een leeftijd tussen 18 en 24 jaar; 

Mavo- of Havo-diploma, alsmede een typediploma; 

administratieve ervaring. 

Over beide functies kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij 
de heer B. ten Haave, chef Beheersdienst, telefoon 02507 - 13043, 
toestel 34. 

De schriftelijke sollicitatie dient binnen 7 dagen onder vermelding 
van de gewenste functie te worden gericht aan de heer Burgemees- 
ter van Zandvoort en te worden gezonden aan de heer Hoofd- 
inspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie, Antwoordnummer 15 
(kan ongefrankeerd verzonden worden), 2060 VB Zandvoort. 
SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 122 06 of 14755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 
Dr. Flieringa 

AFWEZIG 
van 30 april 

tot 7 mei a.s. 
waarnemer: 

Dr. Anderson Bouwbedrijf VPOR AL UW utiliteitbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken vraag offerte 
wi| komen 

al maar dan 60 jaar tot uw dienst winkel betimmeri noen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen Jansen Bouw. bv. 

Haar Ie m... mester lotui.i.m n>- 315428. Installatie Inii Openbare Bibliotheek Zandvoort 
Prinsesseweg 34 
2042 NH Zandvoort 
Tel. 1 41 31 
o 

MEI-AKTIVITEITEN • tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog 

(Oud en Nieuw Fascisme) in samenwerking met de Anne Frank 
Stichting uit Amsterdam. (29 april t/m 14 mei) 

• Film: Het meisje met het rode haar 

vrijdagavond 13 mei a.s. Aanvang: 20.00 uur 

Vanaf 29 april gratis kaartjes afhalen in de bibliotheek. 

(slechts 80 kaartjes beschikbaar!) 

• tentoonstelling over Energie in samenwerking met de Stichting 

Energie Informatie (gesubsidieerd door de Stuurgroep Brede 

Maatschappelijke Discussie); (16 mei t/m 7 juni) 

• Film-inn: 

vrijdagavond 13 mei: "Het meisje met het rode haar" 

vrijdagavond 27 mei "The Fog" 

aanvang 20.00 uur- toegang gratis. 

• voor kinderen tot 9 jaar 

elke woensdagmiddag van 2 tot half 3 voorlezen 

• Leesprogramma voor de jeugd lezers 

vanaf 16 mei rondom het thema: "Allemaal engerds". 

• De bibliotheek is gesloten op woensdag 4 mei en 
donderdag 5 mei. B.V. o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend instaHatiebunMu voor centrale 
vefwsrmirtQi Airconditioning en loodgieters werk, 
zowel nieuw als onderhoud-. 

kamerlingh onnesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* Zandvoort 
perm. te huur aangeb. 

Gem. étage: best. uit 

woonk., slaapkamer + 

balkon, zijkamer, toilet 

keuken en gebr. douch* 

f 925,- incl. centr. verw 

gas, water, licht. 

tel.02507-1 8011 

Jonge vrouw 26 jaar 

vraagt zomerhuis of app 

te huur voor permanen 

tel. 03465-6 54 43 

Bellen na 18.30 uur 

SEIZOEN HULP 

b.z.a. banketbak., kok, 
ober, keukenhulp. 
Tel. 023-26 3251 A. Ritman ■ 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechnlker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd In Zandvoort 

telefoon 1 43 65 v. I Warff 

mija bakker 
stads 1746 

GastbuJspMa 8 

m wlakaksfltnim 

Nieuw Noord 

Tri. 12129 
DIENST VAN 
PUBLIEKE WERKEN 

ophalen huisvuil 

Op Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil 
worden opgehaald. 

De Direkteur, 
ing. N. Wertheim. \ (KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 
gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 360,- 
De Drie Starren, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 
^^ tal 023 - 31 14 60 

PONYPARK SLAGHAREN 
weekeendarrangement Kon. dag en 1 mei. 

van 29/4 tot 3/5 a f 295,- per gezin per huisje 

hemelvaartarrangement 

van 1 1/5 tot 1 5/5 a f 375,- per gezin per huisje 

Speciaal Pinksterweekend 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje 

Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198,- een huisje 

te huren a.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark plus 

2 overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 

op 5 km. afstand van het Ponypark. 

Incl. gebruik van alle attrakties, circus,jrogram- 

ma, ponyrijden enz. 

Vraagt inl. en folder 05231 - 13 17 of 15 96 Handelsdrukwerk 

DRUKKER il 

Van Petegem l, v . 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

H. H. KROON 

(Voor h w w Jee Koper, Dorpaplein 11, Zandvoort ) 
verwnBinpjaTwepj «zo otoenterMieei 
Telefoon 023-260633 Informaties betreffende Bearefsnluan of Cre mati es 
«anaal vrtJMiivand 
Geen lidmaatschap FIETSTOCHT 
14 mei 1983 Greenpeace Nederland, 
Damrak 83", 1012 LN Amsterdam, 
** tel. 020-23 65 45(23 18 43) 83e jaargang no. 34 woensdag 4 mei 1983 
eanduüorbe hoer 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67 .1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 14.50 per half jaar, f 37.50 per post 
wanneer de zon schijnt is 30 april 
niet stuk te krijgen Wanneer er maar zon is dan is Koningin- 
nedag niet stuk te krijgen, zelfs niet wan- 
neer het feest zo sfeerloos begint als af- 
gelopen zaterdag met een weinig bezie- 
lende: toespraak van de burgemeester. 
Dit is trouwens de laatste jaren steeds 
het geval en hoewel we onderhand be- 
grijpen dat onze stem aie van een roe- 
pende in de woestijn is blijven we er bij 
dat de dag waarop de verjaardag van 
onze landsvrouwe gevierd wordt een 
betere opening verdient. 

Maar het Oranjefeest op zich zelf klonk 
als een klok en dat is vooral te danken 
aan het Komité Viering Nationale Feest- 
dagen dat voor een -zeer gevarieerd pro- 
gramma gezorgd had. Het leek wel als- 
of het dit jaar allemaal een beetje an- 
ders, een beetje leuker was. De rom- 

mevr. Kraan-Mmth 

melmarkt bijvoorbeeld. Tussen twee 
haakjes, waarom wordt in het program- 
maboekje altijd zo plechtstatig het uur 
van de opening aangekondigd? Die 
opening vindt nooit plaats en dat hoeft 
ook helemaal niet. Zodra de jeugdige 
kooplieden hun handel hebben uitge 
stald gaan ze verkopen en nog voor de 
vlaggen gehesen worden hebben ze aj 
aardig wathandgeld in hun kistje We 
hadden het dus over de rommelmarkt 
die dit keer terecht alleen door kinde- 
ren werd bemand, hoogstens met een 
oogje in het zeil houdende ouder op 
de achtergrond. Een groot aantal kra- 
men met echt leuk spul waarbij ook 
die van het Rode Kruis niet ontbrak. 
Belast sinds jaar en dag de deskundige 
(eks-Hummeloord) Saskia Beijer zich 
met de leiding van het kleuterfeest in 
het Huis in de Duinen, ook de juryle 
den bij de kinderspelen op de Grote 
Krocht waren terzake kundig Het is 
voor deelnemers aan het songfestival 
immers een hele eer om hun liedje te 
laten beoordelen door een operette- 
zanger als Wim van der Moolen en wie 
kunnen beter over tekeningen een oor- 
deel vellen dan Winston Harms en Ge' 
Loogman? Waarbij we natuurlijk niets 
willen afdoen aan de prestaties 
van de andere sekondanten, b.v. bij 
het zakjes gooien en was ophangen. 

Maar niet alleen kinderen kwamen op 
deze zonnige feestdag aan hun trekken, 
ook ouderen bij een optreden van het 
Artiestenpalet uit Purmenrend in het 
Huis in de Duinen, folkloreliefhebbers waterstanden mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


12 


03.54 


11.55 


16.11 


00.12 


13 


04.32 


12.32 


16.48 


00.49 


14 


05.05 


13.03 


17.27 


01.30 


15 


05.40 


13.40 


18.10 


02.11 


16 


06.25 


14.25 


18.56 


02.56 


17 


07.13 


15.13 


19.47 


03.47 


18 


08.03 


16.04 


20.46 


04.46 


19 


09.06 


17.08 


21.56 


05.55 


20 


10.21 


18.21 


23.14 


07.14 


21 


11.40 


19.40 


— .— 


08.27 


22 


00.28 


08.27 


12.55 


20 55 


23 


01.33 


09.31 


14.01 


22.02 


24 


02.28 


10.28 


14.57 


22 57 


25 


03.14 


11.14 


15.43 


23.43 


26 


03.57 


11.58 


16.24 


00.23 


27 


04.36 


12.38 


17.00 


01.01 


28 


05.12 


13.13 


17.37 


01.38 ^X-ï-^'i bij een optreden van de dansgroep van- 
'De Wurf', sportievelingen bij het be- 
drijfsvoetbal op de velden van Zand- 
voortmeeuwen en de Zandvoortse esta- 
fette op de Grote Krocht en muziek- 
minnaars voor wie een groot aantal 
harmoniegezelschappen, tamboerkorp- 
sen en showbands de hele dag door het 
dorp marcheerden en voor wie het 
Zandvoorts Mannenkoor samen met 


foto Jacob Koning 

Kunst en Genoegen s 'avonds het Wil- 
helmus ten gehore bracht. En tot slot 
een groots vuurwerk op het strand 
voor de Rotonde en het blééf maar 
droog. 
Een Koninginnedag om te onthouden! 

De verkorte uitslagen van wedstrijden 
en spelen treft de lezer elders in de 
kolommen van dit nummer aan. DODELIJK ONGEVAL CIRCUIT 

J.l. zaterdag is de 32-jarige motorrijder 
Pieter Blaaubcer uit Middenmeer ver- 
ongelukt tijdens de 1000 - kilometer- 
race op het zandvoortse circuit. Blaau- 
boer kwam anderhalfuur na de start 
halverwege de Tarzanbocht ten val en 
overleed korte tijd later in een zieken- 
huis in Haarlem aan zijn verwendingen. 
Volgens een eerste onderzoek van de 
techniese kommissie zou de valpartij 
van de rijder veroorzaakt zijn door 
olie op het loopvak van de achterband 
dit tengevolge van een lekkende carter 
van de machine. In de Tarzanbocht is de 
motor gaan glijden, met het fatale ge- 
volg. 

Het —zoveelste— dodelijk ongeval op 
de racebaan komt op het moment dat 
het kollege van b en w bij de Raad van 
State in beroep is gegaan tegen het be- 
sluit van de provincie om geen onthef- 
fing te verlenen van de Wet Geluidhin- 
der die in september a.s. officieel in 
werking treedt. Een beroep dat er voor 
moet zorgen dat de racerij op het cir- 
cuit ongehinderd kan worden voortge- zet. Voornaamste argument voor het 
appèl bij de Kroon: de gemeente kan 
de inkomsten uit het huidige gebruik 
van de racebaan niet missen. Voor het 
veilig stellen daarvan achten b en w 
zich eerder en meer verantwoordelijk 
dan de prijs die er voor moet worden 
betaald. Nog steeds en steeds opnieuw. koerant 

op 

woensdag 

ook volgende week verschijnt de Zand- 
voortse Koerant alleen op woensdag In 
verband met Hemelvaartsdag op donder- 
dag 12 mei komt ons blad in plaats 
van dinsdag en vrijdag op de 11e mei uit. 
Tot dan. 
burgerlijke stand 26 april -3 mei 1983 

ondertrouwd: Eugene Winetou Hel- 
mich en Shirley Joan van Rhoon. 

gehuwd: Hendrik Koning en Corina 
Elisabeth Koonings, Arie Jan van Ijzen- 
doom en Maria Johanna Walters; Wou 
ter Cornelis Bakker en Annigje leke 
van der Valk. 

geboren: Ramon zoon van C. Se- 
bre ts en V.J.C.M. Strating. 

overleden: Sijtje van den Berg geb. 
Dorreboom, oud 79 jaar; Lijntje Petro- 
nella de Blaauw geb. de Kuijper, oud 
70 jaar; Cornelis Jan van Kreuningen, 
oud 60 jaar; Clazina Wilhelmina Gade- 
ken geb. Mulder, oud 94 jaar; Trijntje 
Veenstra geb. van der Laan, oud 95 
jaar; Pieter Max Blaauboer, oud 33 jaar. nieuws 

"korf& kïëïrï • Morgen, bevrijdingsdag, zijn de kan- 
toren van de gemeentelijke diensten en 
bedrijven gesloten. Op de 5e mei zal er 
ook geen huisvuil worden opgehaald. e Afgelopen maanden is er door vrij- 
willigers hard gewerkt aan de renovatie 
van een aantal dienstvertrekken — o.a. 
entree en wachtlokaal— van het politie- 
buro aan de Hogeweg. De vernieuwde 
behuizing is nu klaar en zal a.s. woens- 
dag om 15.00 uur officieel in gebruik 
worden genomen. Tevens is een z.g. 
meldtafel geïnstalleerd, welke door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken in 
bruikleen werd afgestaan. Met deze 
apparatuur beschikt de zandvoortse 
politie thans over een uiterst modern 
kommunikatiemiddel. 
Zaterdag 14 mei a.s wordt de burgerij 
in de gelegenheid gesteld tussen 10.00 
en 16.00 uur het resultaat van de reno- 
vatie in ogenschouw te nemen. Tijdens 
deze open dag zullen video-registraties 
worden vertoond over het politiewerk 
en kan het publiek deelnemen aan een 
verkeerskwis, een ogen- en reaktietest 
en een bromfietskontrole. e De werkgroep Iwan-jongeren, of, zo- 
als de officiële naam luidt. Stichting 
Iwanowith, start morgenavond de akti- 
viteiten voor de zandvoortse jongeren 
met een optreden van de nieuwe zand- 
voortse roek-formatie Kinine. De uit- 
voering vindt plaats in gebouw 'De 
Krocht' en begint om 9 uur. De entree 
bedraagt f 5,-, lidmaatschap van de 
stichting en reduktie op de toegangs - 
kaarten voor volgende aktiviteiten van 
Iwanowitch inbegrepen. 
BELANGRIJKE 
TAPIJTVEILING 

Zondag 8 mei 16.00 
uur Hotel Bouwes/ 
Zandvoort. 
Kijk ook even op pag. 4 lintjes ook 
in zandvoort Afgelopen vrijdag werden ter gelegen- 
heid van de viering van de verjaardag 
van Koningin Beatrix drie dorpsgeno- 
ten tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau benoemd 

Eén van de geridderden is KLM-funktio- 
naris Ide Murk Aukema ? in zijn woon- 
plaats meer en beter bekend als oud- 
pvda wethouder van financiën en on- 
derwijs en thans gewoon fraktielid voor 
zijn partij in het dorpsparlement.Auke- 
ma kreeg de bij zijn onderscheiding be- 
horende versierselen vrijdag rond het 
middaguur in het hoofdgebouw van de 
luchtvaartmaatschappij opgespeld door 
minister Nelie Smit-Kroes van Verkeer 
en Waterstaat. Hij ontving het konin- 
klijk eerbewijs voor zijn talrijke aktivi- 
teiten t.L.v. het kabinepersoneel van 
de KLM. 
[-««AJ-'.'-. 

I.M Aukema werd ridder 

Voor het gemeentebestuur kwam het 
verlenen van de onderscheiding aan 
Aukema overigens als een komplete ver 
rassing. De mededeling hierover bereik- 
te het kollege pas maandagmorgen. Er 
werd in allerijl nog een informele bij- 
eenkomst georganiseerd om Aukema 
met zijn benoeming tot ridder in de 
orde van Oranje Nassau te feliciteren 

Vrijdagmorgen reikte burgemeester 
Machielsen tijdens een intieme bijeen- 
komst op het gemeentehuis dezelfde 
onderscheiding uit aan de heren J.J. 
Berndes, gezagvoerder bij de Koninkli}- 
ke Nfedloyd B.V., Rotterdam en P.T3. 
Boting, produktchef halfprodukten, 
tevens plaatsvervangend hoofd kwali- 
teitsafdeling bij Hoogovens Groep B.V. 
Umuiden. groeten uit zandvoort belangrijke adressen * * 4**" tJ* - "*, ' 

■ " .... i-O-»»"^*..-.».. " Een ansichtkaart uit 
het begin van deze 
eeuw met de heer P. 
Saaf, eigenaard van de 
gelijknamige boekhan- 
del en leesbibliotheek, 
afwachtend in de deur 
van zijn winkel aan de 
Burg. Engelbertsstraat 
Uiterst links Varkens- 
slachterij van Hemert, 
waarvan ee,> filiaal ge- 
vestigd was in het hui- 
dige pand van kapper 
Schaap in de Halte- 
straat WIST U HET AL ? ? ? Op 9, 10 en 11 mei start een enquête 
om de behoefte te peilen aan een Kin- 
derdagverblijf in Zandvoort. De adres- 
sen komen van een computerlijst van 
de Gemeente. Formulieren worden 
persoonlijk bij u afgegeven en we ho- 
pen op uw medewerking. Volgende 
week volgt meer informatie, tevens 
adressen waanude de ingevulde form - 
lieren kunt inleveren. 

Werkgroep Kinderdagverblijf Zandvoort 
Contactadres: Karin Schuiting 1 21 89, 
Trudie Vlieland 16461. 

kerkdiensten broekriem moet op 't laatste gaatje 
is de boodschap van het kollege De voorjaarsnota 1983 die burgemees- 
ter en wethouders onlangs aan de open- 
baarheid hebben prijsgegeven, zal on- 
getwijfeld velen teleurstellen. Eind vo- 
rig jaar was immers de verwachting ge- 
wekt dat de politieke visie van het 
•toen pas zittende kollege in de lente 
zou uitbotten, ölad en bloem krijgen. 
Wie daarop heeft vertrouwd, komt be- 
drogen uit. 

De nota is wel dik, maar beleidsmatig 
een al Ie mager stuk. Dat wil niet zeg- 
gen dat de vvd-inspraak nu kombina- 
tie vergeten zou zijn haar stokpaardjes 
van stal te halen. Wensen en goede voor- 
nemens op het gebied van toerisme en 
rekreatie, een verplicht nummer met 
het oog op de achterban, gaan hand in 
hand met de aankondiging van voorstel- 
len en nota's die pas later in het jaar, 
het zij vóór of na de zomer het licht 
zullen zien. Het betreft het groot on- 
derhoud van vjemeentewoningen, een 
wijkcentrum in nieuw noord, het per- 
soneelsbeleid, het ophalen van huis- 
vuil en een bestemmingsplan gebaseerd 
op de struktuurstudie. 

Tussen de regels door valt wel te lezen 
wat b en w daarbij voor ogen staat, 
maar een voor diskussie rijpe uitwer- 
king ontbreek veelal. Van een brede 
kijk op de gang van zaken in het dorp 
Valt al heel weinig te bespeuren Wel 
hebben de liberalen zich even mogen 
uitleven in passages over toeristenbe- 
lasting, rekreatiebegroting en vvv-subsi- 
dies. Voor het overige is vooral de strer 
ge en behoudende hand van de afdeling 
linanciën onder leidingvan wethouder 
Flieringa zichtbaar. 

Gekonstateerd wordt dat het wegknip- 
pen van franje en het snoeien van der 
hout 'de gebruikelijke bezuinigingster- 
men— niet voldoende soelaas bieden om 
de komende jaren de begroting slui- 
tend te houden. Toch streeft men er 
naar de burgers zo weinig mogelijk te 
plagen met ekstra belastingen. Opval- 
lend is dat de vvd-bestuurders, altijd 
mordicus tegen de toeristenbelasting, 
nu akkoord gaan met de zinssnede 
'dat wij niet tegen de heffing van de 
toeristenbelasting zijn'. De verblijfsre- 
kreant mag echter niet zwaarder ge 
pakt worden, er moet een betere rege- 
ling komen waarbij ook de dagrekreant 
tol betaalt. De zandvoorters zuilen 
f 550.000.-, het tekort op de rekreatie- 
begroting, uit eigen zak moeten bijpas- 
sen. Goed besteed, aldus de nota, want 
het toerisme levert werkgelegenheid en 
koopkracht. eanduoortee hoerartf Het komt niet als een verrassing dat de 
Voorjaarsnota grotendeels een bezuini- 
gingsnota is. Een angstige blik ook op 
de toekomst waar allerlei financiële 
rampen dreigen. 1982 heeft nog een 
batig saldo opgeleverd van f 215.000.-. 
In de knip gekomen via o.a rentedaling 
en verlenging van afschrijvingstermijnen, 
terwijl ook de gemeentelijke belastin- 
gen en de eksploitatue van de kampeer- 
terreinen veel meer geld in het laatje 
brachten dan geraamd Daar tegenover 
stond dat het gemeentelijk aandeel in 
de Algemene Bijstandskosten schrikba- 
rend is gestegen, de werkeloosheid kost 
handenvol geld. De toeristenbelasting 
leverde een ton minder op evenals de 
onderwijsuitkering van het rijk. Dat 
de badplaats niet voor ongedekte te- 
korten is komen te staan is mede te 
danken aan het niet of maar mondjes- 
maat uitvoeren van geplande investe- 
ringen en het handhaven van de reser- 
vepotjes. 

1983 zal volgens de nota een tekort 
te zien geven van bijna 3,5 ton. Voor 
een groot deel te wijten aan een ver- 
minderde uitkering uit het gemeente- 
fonds, hogere kosten voor huisvuilver- 
werking en winstdaling van het gasbe- 
drijf. Financieel technies kan driekwart 
daarvan opgevangen worden —rente- 
voordelen e d.— maar voelbare bezuini- 
gingen kunnen voor de burgers niet uit 
blijven. Een kleine f 60.000.- moet in- 
geleverd worden op kuituur, rekreatie 
en sport. Er zal, als de raad akkoord 
gaat, o.a. gekort worden op kulturele 
vorming en schoolsport, emancipatie 
aktiviteiten, schoolzwemmei., gods- 
dienstonderwijs, subsidies van kulturele 
verenigingen en door het afvoeren van 
de sportuitwisseling. 

Voor veel verenigingen gaat de broek- 
riem op het laatste gaatje. Dat de ge- 
meentekas niet zo slecht- gevuld is, 
als men hieruit zou afleiden, blijkt 
echter uit de aanwezigheid van aanzien 
lijke reserves. Daarin zit een aanwend- 
bare geldsom van bijna 3,5 miljoen. 
Zandvoort is vergeleken met andere 
gemeentes dan ook nog redelijk wel- gesteld. Wel hangt het dorp de ko- 
mende jaren nog het een en ander bo- 
ven het hoofd. Tot en met 1987 komt 
in totaal ruim 1 miljoen minder binnen 
uit Den Haag en een definitieve oplos- 
sing van de rioolwaterafvoer —naar de 
Waarderpolder— kan jaarlijks vele ton- 
nen gaan kosten. 

Of er sprake is van veel verzet tegen het 
onbarmhartige snoeimes van Flieringa 
en de zijnen zal de komende weken 
blijken in de kommissievergaderingen. HERVORMDE KERK 

zondag 8 mei a.s.: 

10.00 uur : Jeugddienst, eerw. heer 

N. Paap, mmv. Radio jeugd- 
koor 'Kerk zonder grenzen 
uit Bloemendaal. 

GEREFORMEERDE KERK 

zondag 8 mei a.s.: 

10.00 uur . Ds. L. Dorst, Santpo rt. PROTESTANTENBOND 

zondag 8 mei a.s.: 

10.30 uur : prof. dr. A. van Biemen. 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 7 mei a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 8 mei a.s.: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : Eucha. istieviering mmv. St. 

Ceaciliakoor. 14444 Politie (alltan noodgavallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeenteiekretarie 

17947 Informatiaburo vvv 

(023) 242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, ZandvoortMlaan 

365, Bentveld. 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko varkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renault* 
12135 Zandvoort» Koerant b.v. 

Achterweg 1. 
medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). wervelende show van gertenbach scholieren 
rond de fantasieën van een striptekenaar HEF VR'JHEID DINGEN 

Vrijwillige Hulpverlening Na drie en een halve maand keihard ge- 
werkt te hebben aan de Wim Gerten- 
bach revue 1983 zagen de organisato- 
ren een paar uur voor de generale re- 
petitie het hele gebeuren aan een zijde 
draadje hangen. 

T.O.Z. had, aldus een zeer ontstemde 
d/rekteur Nijboer, zonder opgave van 
redenen plotseling geweigerd zijn vleu- 
gel voor de jaarlijkse uitvoering geschik- 
baar te stellen zoals tot dusver gebrui- 
kelijk was, Paniek alom, begrijpelijk, 
maar gelukkig wist de inventieve Mavo- 
direkteur van het bestaan van de Gou- 
den Gids af en even later was er kon- 

rrwvr. Kraan-Meeth 

takt gelegd met de firma Alphenaar in 
Haarlem. Resultaat: een fraaie witte 
piano en het bekende hoekje naast het 
toneel van gebouw 'De Krocht'. Had 
den we het net over een inventieve di- 
rekteur, onder de staf bevinden zich 
kennelijk nog veel meer inventieve gees- 
ten want het onderwerp van de revue, 
een striptekenaar die het door gebrek 
aan inspiratie niet meer ziet zitten, 
werd in tekst, muziek en dans kostelijk uitgewerkt. Het zal niemand verwonde- 
ren dat Huub Schrage, de motor van de 
vorige revue's, ook nu weer de grote 
animator was. Niet alleen was aan zijn 
• brein de choreografie ontsproten, hij 
begeleidde bovendien aan de piano, in 
perfekt samenspel met twee oud leer- 
lingen, te weten een uistekend musice- 
rende fluitiste Marijke Paap en gitarist 
Arthur Lanting die ook nog over een 
bijzonder aardige stem bleek te beschik- 
ken. Verder maakten Gerard Hokke, 
Krijn Kluft en oud-leerling Leo Deter- 
man deel uit van de algehele leiding 
Wat de inhoud van 'Stars in Strips' b - 
treft: een blanko vel papier dreigt in 
de prullemand terecht te komen wan- 
neer de striptekenaar geen inspiratie 
krijgt. Daarvoor heeft hij nodig een doos- 
je arrogantie, een potje kreatie-inkt, een 
drankje doorzettingsvermogen en e-n 
kruikje avonturisme. He t meisje Anne- 
miek gaat als vel blank papier op zoek 
naar deze ingrediënten en ontmoet op 
haar weg tal van stripfiguren zoals Obe- 
lisk, Ollie B. Bommel en Tom Poes, 
Suske en Wiske, Kuifje, Asterix, me- 
neer Cantecleer, Lambiek en tante Si- 
donia die haar bij het zoeken behulp- 
zaam zijn. Wanneer ze de spulletjes uit- eindelijk bij elkaar heeft mengt ze die 
tot een toverdrank en wanneer de 
striptekenaar (Martijn Verkade) die 
heeft opgedronken welt de inspiratie in 
hem op en hoeft Annemiek (Mireille 
Ottolini) niet in de prullemand te ver- 
dwijnen. Zo verteld lijkt het een kin- 
derlijk verhaaltje maar het vormde de 
basis voor een grandioze show. Er wa- 
ren wervelende balletten, verzorgde kos- 
tuums, goed in het gehoor liggende songs 
en aardig spel van de tonelisten waaron- 
der een paar uitschieters: de oud-leer- 
lingen Ernst van der Klauw in een aan- 
tal dubbelrollen, o.a. Olli B. Bommel, 
Hans Moll, de fabrikant van kreatie-inkt, 
John Fijma als kapitein Rob en last but 
not least Joke de Jong dee behalve dat 
ze voortreffelijk zong (Cantecleer), 
fantasties piano speelde (meneer Wag- 
ner) ook nog uitstekend akteerde (tan- 
te Sidonia). De revue 'Stars in Strips 
met als grandioze finale 'l'd like to 
teach the world to sing' kan als groot 
sukses in de annalen van de Wim Ger- 
tenbachmavo worden bijgeschreven! uitslagen wedstrijden en spelen 30 april 
Zandvoort estafette: 

haren 14 jaar en ouder: 
J1. Medina Carpers, 2. Tegengif (door 2 
l$ -konden voorsprong van Medina moes- 
! t.n zij dit jaar de wissel beker afstaan.) 
3 Harocamo. 

'cl «nes 14 t/m 17 jaar: 
1. Gertenbach school; 2. Gertenbach- 
sr hooi; 3. Academy for Asian Fighting 

Arts. 

jongens 11 t/m 13 jaar: 

1. Gertenbach school; 2. üertenbach- 
srhool; 3. Zandvoortmeeuwen pupillen. 

meisjes 11 t/m 13 jaar: 

1 Academy for Asian Fighting Arts; 

2. Gertenbach sühool;3. ZVM handbal 2. 

Kinderspelen: 

1ste prijs: 

Niels Valks - Brigitte de Graaf - Mariska 

Bruggeman - Bianca Timmerman. 

2e prijs: 

Johan Werleman - 
Robert-Jan van Willie Warmerdam 
Fernando Cortino 
Melsen. 
3e prijs: 

Annemieke Laan - 
Claudia Borggreve Danielle Kuhling; 
- Marco Cooper. Bedrijfsvoetbal: 

Eerste divisie: 

1. de Klikspaan; 2. het Meeuwennest; 

3. Aranka Modes; 4. Dubrovnik. 

Recreanten: 

1. Bouw-Keur; 2. the Lippies Boys; 

3. Marcel Schoorl bloemenhuis;4. de 

Schuimkoppen. 

Fair Play Club: 

1. Meeuwennest (recreanten) 

2. Bakker Boys (recreanten). 
begrafenis mevr. v.d. berg-dorreboom Tijdens een indrukwekkende gedachte- 
nisdienst, waarin Ds. C Mataheru voor- 
ging, werd vorige week donderdag in de 
hervormde kerk afscheid genomen van oe 
op 24 april overleden mevrouw Van den 
Berg-Dorreboom. 

Een zoon van de overledene, de heer 
H. Hennis, memoreerde het welbestede, 
veelbewogen leven van zijn moeder, die 
ondanks haar inzet voor tal van doelein- 
den ('zij wist van geen ophouden') haar 
beide kinderen een fijne jeugd heeft ge- 
geven. Met waarderende woorden" richtte 
de heer Hennis zich tot de heer Van den 
Berg met wie zijn moeder, na 40 jaar' 
weduwe te zijn geweest, in 1969 in het 
huwelijk trad en met wie zij de gelukkig- 
ste periode van haar leven heeft doorge- 
bracht. 

Namens de afdeling Zandvoort van de 
Algemene Bond voor Ouderen dankte 
de heer Ch-. A. Alders, de overledene 
voor al hetgeen zij als bestuurslid, ook 
van de zwemklup en het zangkoor, voor 
es ouderen van Zandvoort heeft ge- 
daan. Met de woorden zij ruste in die 
vrede die alle verstand te boven gaat' 
besloot de heer Alders zijn toespraak. 

Ds. Mataheru herinnerde aan het in de 
krant verschenen In Memoriam waar 
in gewezen werd op de vele terreinen 
van de samenleving waarop mevrouw 
Van den Berg, tante Suus voor haar 
vrienden,op de bres had gestaan voor 
de medemens. Als pastor en vriend van 
de overledene wist hij ook hoe waar 
dat was. Hij wist ook dat het haar wens 
Was dat in de gedachtenisdienst de lief- 
de centraal zou staan. 'Liefhebben is je 
inzetten voor elkaar' aldus de predikant 
die als tekst voor de meditatie Johan- 
nes 15 vers 13 gekozen had: 'Jezus zei- 
de: Niemand heeft grotere liefcje dan dat 
hij zijn leven inzet voor zijn vrienden'. 
Aan de plechtigheid werd medewerking 
verleend door het hervormd kerkkoor 
en door de organist de heer H.E van 
Ameron, die bij het uitdragen van de 
overledene uit de kerk de melodie van 
het lied 'Daar juicht een toon, daar 
klinkt een stem...' ten gehore bracht. Op de begraafplaats waar talrijke vrien- 
den zich om de met bloemstukken be- 
dekte baar hadden geschaard sprak de 
heer J. Pas enkele woorden namens het 
Oranje Komïté. Aan het slot van de ter- 
aardebestelling, waarin Ds. Mataheru 
was voorgegaan in het 'Onze Vader', 
bedankte een dochter van de overledene, 
mevrouw A. Bakels-Hennis, voor de ge- 
toonde belangstelling. Zij eindigde haar 
toespraak met het voorlezen van een ge- 
dicht uit 'Wanneer ik sterven zal' van 
H.M. van Randwijk, dat wij ter nage- 
dachtenis aan de overleden verzetsstrij- 
der in ekstenso laten volgen: 

"... gerechtigheid, o licht van beter land. 
Liefde, die ik als nieuwe wijn zal drinken. 
Kom in het donker van de graven zinken, 
wek mij, opdat ik opstaan zal en klinken 
in 't licht dat ik hartstochtelijk heb 

verlangd." 
lilMiMiM* 
wordt donateur 

van 
GREENPEACE 

maak minimaal 

ƒ10,— 

(één tientje) 

over op giro 

39.555.30 

Greenpeace 

Nederland 

Amsterdam 

onder vermelding 

van: 
nieuwe donateur. nieuws 

kort & kiem • Op de dinsdagavond in mei en juni 
zullen de zandvoortse leden van hoofd- 
stedelijke Rijwieltoerklup 'Olympia' 
voor de 5e maal een serie avondfiets- 
tochten organiseren. De tochten die 
een afstand van ongeveer 30 km over- 
bruggen en in eigen tempo gereden 
kunnen worden, trekken elk jaar weer 
veel belangstelling van tweewielervrien- 
den en vriendinnen. Zij kunnen zich op 
de bewuste dagen, te weten 10, 17, 24 
31 mei en 7, 14, 21 en 28 juni en tot 
slot op 5 juli tussen 1 8.30 en 1 9.30 uur 
bij Strandpaviljoen 8 'Trefpunt' mel- 
den, laten inschrijven en van start gaan. 
De kosten voor de eerste inschrijving 
bedragen f 2,-, vuor de overige ritten 
f 1,- per persoon per avond. 
Op 7 mei wordt ook de Landelijke Fiets- 
dag verreden. Olympia en de ANWB 
werken samen om er iets moois van te 
maken. Tussen 9.00 uur s morgens en 
13.00 uur 's middags vindt deze rekrea- 
tietocht plaats. Vertrekpunt is opnieuw 
't Trefpunt. De roetebeschrijvingen kos- 
ten f 3,- per stuk. Een deel van het ont- 
vangen geld komt ten goede aan ge- 
handikapten die niet aan dergelijke ple- 
zierige evenementen kunnen deelnemen. Burgemeester en Wethouder', v«iri Aindvoort, 'jelet op ,jrtik< : i 40 
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, rridl":ri hebend dat 
zij de door hen op 30 september \')Jh onder rir. ''/ó'!*'', aan iholl 
Nederland Verkoopmaatschappij B.V. te Rotterdam verleende en bij 
besluit van 30 juli 1982 gewijzigde vergunning ingevolge de H inder- 
wet voor een benzinestation annex wasinnchting, gelegen aan de 
Hogeweg no. 2 te Zandvoort, hebben gewijzigd. 
De wijziging houdt in dat aan de bestaande vergunning een viertal 
aanvullende voorwaarden zijn verbonden. 

De beschikking ligt van 5 mei 1983 tot 5 juni 1983 ter inzage ter 
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, Swaluestraat 2 te 
Zandvoort, op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur, alwaar desgewenst 
een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Voorts ligt 
genoemd stuk ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesse- 
weg 34 te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 - 14.00 uur. 

Ingevolge artikel 49, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne staat tot 5 juni 1983 beroep open bij de Kroon voor: 

a. degene tot wie de beschikking is gericht; 

b. degene die overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de Hinderwet 
heeft verzocht tot wijziging van de vergunning over te gaan; 

c. de betrokken adviseurs; 

d. andere betrokken overheidsorganen, indien zij overeenkomstig 
artikel 36 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwa- 
ren hebben ingebracht; 

e. degenen die overeenkomstig artikel 38 van de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht naar aan- 
leiding van de bekendmaking van het voornemen; 

f. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijker- 
wijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 38 van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht 
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van 
artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt 
gedaan tot schorsing van de beschikking danwei tot het treffen van 
een voorlopige voorziening. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de 
Koningin en worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling 
voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Graven- 
hage. 

Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschil- 
len van bestuur van de Raad van State. 

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is 
beslist. BESTEMMINGS 
PLAN De burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 
26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 26 april 1983 vastgestelde be- 
stemmingsplan "Rond de remise, deel I" van maandag 9 mei 1983 
af gedurende een maand ter gemeentesecretarie (afdeling volkshuis- 
vesting en ruimtelijke ordening) voor een ieder ter inzage ligt. 
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge- 
wend, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in de Staat van 
inrichtingen en de voorschriften aangebrachte wijzigingen kunnen 
gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord- 
Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit bestem- 
mingsplan indienen. 

Zandvoort, 28 april 1983. 
Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De Secretaris, De Burgemeester, 

A:H. Merts. H. Machielsen. 

vloerbedekking 

[ <Het,apiitisni e ,ve,s„ eden , Wenng f ranko „*,,)» kwahtei, kost overaif ïS^Sr^tt*" 
400 cm breecUaA f !l9 J nu 96 9eméIeerd ' 
vani<jBg,_, nuperstr mtr = c ". f 55,- 

f 85,- 
f 90,- 

— f135 

bruin en stelrïood <^ bï au a " * J»'" 0»* ca ™l. 

nu per str. mtr. W ' ad " es Pnjs 1 269, -, f 1 Cc 

4Mcmb?e;dva™?379 de ™ e r U V S,eprojekt,m,en 
superstunt' 379 -P e "tr. meter, nu als , 

en o.a. m de kleumen ÏZS}° ge pocl ' 400 c ™ b «ed 
v^SJfpSS*"- came ^nde, f 2 

Inlichtingen en stalen: 

vrijdag 6 mei 
van 17 tot zi uur 

Hotel BOVWES 

Badhuispleittj 
Zandvoort 1= 
EJTUH 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht MEI 1983 

Voor leden komen beschikbaar: 

1. de flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 28 

huur f 573,50 per maand 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, blokverwarming, berging. 

2. de flatwoning 
LORENTZSTRAAT 45 

huur f 614,80 per maand. 

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 

douche, blokverwarming, lift, berging. 

Burgemeester en Wethouders van Zand- 
voort verlenen voor deze flatwoningen slechts 
woonvergunning aan: 

- gezinnen 

- twee-persoonshuishoudens 

De toewijzing van deze woningen geschiedt 
volqens het voor de vereniging geldende 
'puntensysteem voor lidmaatschapjaren voor 
het toewijzen van woningen'. Dit systeem is 
gebaseerd op het gemeentelijk puntensy- 
steem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het rangnummer van de vereniging; 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het 
gemeentelijke puntensysteem echter minus 
het aantal punten voor het onderdeel: duur 
van de inschrijving bij de gemeente Zand- 
voort. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk op dins- 
dag 10 mei a.s. voor 's avonds 7 uur schrifte- 
lijk te reageren. Wanneer men belangstelling 
heeft voor meerdere objecten, kan men dat 
kenbaar maken in één brief; het is niet nodig 
voor ieder onderdeel een aparte brief te 
schrijven. U dient de woningen in volgorde 
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u 
deponeren in de brievenbus van het kantoor 
op het adres Thomsonstraat 1 . Het bestuur 
verstrekt een bereidverklaring. De beoorde- 
ling voor het verkrijgen van een woonvergun- 
ning berust bij het college van Burgemeester 
en Wethouder van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de voorlopige toewijzing zal 
eerst op vrijdagmiddag 13 mei a.s. om 14.00 
uur in het gevelkastje aan het kantoor worden 
gepubliceerd. 

Tevens komt beschikbaar: 

3. de opslagplaats onder het flatgebouw 
ZEESTRAAT 22 

huurprijs f 1.124,- per maand. 
De oppervlakte van deze ruime is ca 130 m2. 
In deze ruimte is de mogelijkheid gas-, water- 
elektriciteits- en telefoonaansluitingen aan- 
wezig. 

Schriftelijke reacties met vermelding van ge- 
boortedatum en lidmaatschapnummer die- 
nen vergezeld te gaan van een uittreksel uit 
het handelsregister van de Kamer van Koop- 
handel voor Haarlem en Omstreken, dat 
werd afgegeven in de maand mei 1983. 
Over toekenning van een bereidverklaring 
zal het bestuur beslissen aan de hand van de 
aard van het bedrijf en het lidmaatschapnum- 
mer van de belangstellenden. 
Inschrijving dient vóór vrijdag 20 mei a.s. te 
geschieden aan het kantoor van de vereni- 
ging; reacties die later binnenkomen worden 
ter zijde gelegd. De uitslag van de toewij- 
zing zal voor eind april a.s. aan de belang- 
stellenden schriftelijk worden meegedeeld. 

RUILRUBRIEK 

Aangeboden 4 kamer-flatwoning 

VAN LENNEPWEG 1 hoog 

huurprijs f 235,55 
Gevraagd: eengezinswoning 

Reacties dient u vóór het einde van deze 
maand, schriftelijk in te dienen bij het kan- 
toor van de vereniging op het adres: Thom- 
sonstraat 1 . Woningruil geschiedt alleen 
volgens de richtlijnen van de ruilregeling. 
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een 
verenigingswoning iemands lidmaatschap- 
nummer vervalt en men een nieuw nummer 
krijgt, dat volgt op het, op 't moment van ver- 
huizing hoogst uitgereikte lidmaatschapnum- 
mer. U kunt uitsluitend schriftelijk reageren 
tot het einde van deze maand. KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 1 50,- tot f I 
De Drie Sterren, 
Lange Bogaardttraat - Haarlem 

(bij de Boterrnarkt) 

tal 023-31 1460 GARAGEPLAATSEN TE HUUR 
Hogeweg f 100,- per maand 

Inlichtingen 

CENSE MAKELAARS O.G. 

tel. 02507-12614 ( BEL 
vooreen 
omroeper tja 
12135 
Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 
Ponypark Slagharen 

Hemelvaartarrangement 

van 11/5 tot 15/5 af 375,- per gezin per huisje 

Speciaal Pinksterweekend. 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje 

Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje 
te huren z.h. Trio Trip (3 dgn. Ponypark + 2 
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 
op 5 km. afstand van het Ponypark. 
Incl. gebruik van alle attrakties, circus- 
programma, ponyrijden enz. 

Vraagt inl. en folder tel. 05231 - 1 3 1 7 of 1 5 96 v. d. Werff 

mijn bakker 
sind» 1746 
Gaathuiaplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beockmarwrtraat 33 
telefoon 1 22 06 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 
Bouwbedrijf voor al uw • vraag offerte 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkel betimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meee dan 50 laar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 
Haarlem. . t:ll !_•«_• >t < " f .I. .11 I.I.I.IM 315428. Bniiéilléiite few omroepers A. Ritmen 

1948 - 1983 

35jeartandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 

TE HUUR GEVRAAGD 
voor permanente bewoning: 
heel huis of een gedeelte daar- 
van met eigen opgang. 
Brieven onder nr. 340 buro 
van dit blad. B.V. o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf uw erkend irota*atlebureeu voor i 
verwarming, akcondrüonirtg en I 
zowel nieuw eis onderhoudt. 

kameriingh omeestraet 38/; 
telefoon 02507 - 1 84 84* Te koop een klassiek 

bureau met stoel en een 

commode. Bezichtiging 

volgens afspraak. 

Tel. na 18.00 uur 

02507 - 1 39 29 

WEGGELOPEN 
en GEZOCHT 

geopereerde kater, 
roepnaam Bertus, zwart/ 

wit met witte rechter 
voorpoor, zwarte en witte 

wenkbrauw, bruin 
vlooiebandje om de hals. 
Weggelopen in de nacht 
van zaterdag op zondag 
vanaf het circuit. Inl. tel. 
020-831734 of 197844 HOTEL BOUWES 
ZANDVOORT 

Badhuisplein 7. 

Belangrijke tapijtveiling 
Zondag 8 mei 16.00 uur 

onder toezicht van gerechtsdeurwaarder C.H. Boeder, zal door 
veilingbedrijf ROZENBURG in het openbaar worden verkocht 

Grote kollektie kostbare 
wollen en zijden 

PERZISCHE, 
CHINESE 

en andere 

OOSTERSE 
TAPUTEN 

de veilingvoorwaarden garanderen de authenticiteit en ieder tapijt is 
voorzien van een garantie certificaat. 

Kijken Zondag 8 mei 

van 11.00 tot 15.30 uur. 

Aanvang veiling 16.00 uur. 
83e jaargang no. 35 
woensdag 11 mei 1983 eanduüürïse ho nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags. 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemrjlaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
pvda blijft vasthouden 

aan eerste ontwerp 't stekkie 
burgerlijke stand 3 mei - 9 mei 1983 

ondertrouwd: Christopher Langford 
Clarke en Lynn Maureen Christman. 

gehuwd: Johannes van der Maas en 
Elizabeth Helena Aplonia van Veen. 

overleden: Johanna Wilhelmina Reij- 
er geb. Biaas, oud 91 jaar. waterstanden 
De fraktie van de pvda verwerpt de 
plannen van b en w om een semi-per- 
manent prefab buurthuis neer te zet- 
ten op de plaats van het slooprijpe 
Stekkie aan de Fahrenheitstraat in 
nieuw noord. 

In een notitie aan de dorpsraad stellen 
de socialisten voor de oorspronkelijke 
opzet zoals die geschetst werd tijdens 
de regeerperiode van het vorige kolle- 
ge, te handhaven. Volgens de pvda-ers 
laten de bestuurders van heden zich 
bij hun buurthuisideeën louter leiden 
door financiële overwegingen en heb- 
ben zij geen oog voor de noden van 
de wijkbewoners op soGiaal-kultureel 
gebied. De strekking van het pvda-be- 
toog komt overeen met opmerkingen 
van d'66-er Jan Termes en cda-er 
Peter Ingwersen die in een raadskom- 
missie spraken van een 'armzalige op- 
zet' en een 'onderwaardering van de 
wijk'. 

De pvda is van mening dat het oude 
plan om een permanent wijkcentrum 
te bouwen in samenhang met de Van 
Pagéehal al het minimum was. In de 
sporthal zijn een aantal voorzieningen 
aangebracht die tevens voor het buurt- 
huis kunnen dienen. Koppeling zou 
een centrumruimte van 600 m2 op- 
leveren. Het is aldus de oppositionele 
raadsleden een misser geweest dat men 
bij de bouwvan de wijk niet tegelijker- 
tijd rekening heeft gehouden met een 
wijkgebouw. Dat het nu een sluitstuk 
is mag echter niet inhouden dat het 
ook een sluitpost op de begroting 
wordt. 

Volgens Toonen, Aukema en Wind 
dient er een beleid ontwikkeld te wor- 
den dat ruimte geeft aan buurtaktivi- 
teiten. Niet alleen nu maar ook in de 
toekomst is daarvoor een bedding 
nodig in een multifunktionele akkom- 
modatie. Een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen onderstrepen de nood- 
zaak van een goede voorziening. Ge- 
noemd worden: het zolang mogelijk 
zelfstandig houden van ouderen, het 
inspelen op de groeiende vrije tijd en 
een zinvolle besteding daarvan, het 
onderkennen van de behoefte aan al- 
gemene dienstverlening o.a. peuter- 
kinder en jongerenwerk, volwassenen 
en ouderenwerk en maatschappelijk 
en buurtwerk. * ,V^ -*f 

Er dreigt op dit moment, zo meldt 
de notitie, een beslissing genomen te 
worden die voorbijgaat aan deze ont- 
wikkelingen. B en w steken de kop in 
het zand, hebben geen visie en be- 
schouwen een ontmoetingscentrum in 
noord als een schip van bijleg. Volgens 
de socialisten zou de gemeente juist 
stimulansen moeten geven aan een 
goed funktioneren van het buurthuis. 
Geef het bestuur faciliteiten, zo beslui- 
ten ze, zodat het echt als schakel tus- 
sen wijkbewoners en gemeentebestuur 
kan optreden. 

Het door de pvda opnieuw aangereikte 
bouwalternatief maakt het reservefonds 
stadsuitleg nog eens f 400.000.- lichter. Het geld van dat fonds is voornamelijk 
verkregen uit grondverkoop in de wijk 
zelf. In plaats van de maksimale eksploi- 
taitekosten van f 75.000.- waar b en w 
vanuit gaan, rekent de pvda op een 
jaarlijkse last van maks. f 100.000.-. 
Het geld hoeft echter geen probleem 
te zijn, want de financiële positie van 
Zandvoort is ook op langere termijn 
veel beter dan de pas verschenen voor- 
jaarsnota doet voorkomen. B en w 
hebben de budgetruimte voor '83, be- 
rekent de pvda, zeker een half miljoen 
te laag geraamd en allerlei positieve 
effekten en reserves (het totaal be- 
draagt 4,6 miljoen) buiten beschou- 
wing gelaten. mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


12 


03.54 


11.55 


16.11 


00.12 


13 


04.32 


12.32 


16.48 


00.49 


14 


05.05 


13.03 


17.27 


01.30 


15 


05.40 


13.40 


18.10 


02.11 


16 


06.25 


14.25 


18.56 


02.56 


17 


07.13 


15.13 


19.47 


03.47 


18 


08.03 


16.04 


20.46 


04.46 


19 


09.06 


17.08 


21.56 


05.55 


20 


10.21 


18.21 


23.14 


07.14 


21 


11.40 


19.40 


— .— 


08.27 


22 


00.28 


08.27 


12.55 


20 55 


23 


01.33 


09.31 


14.01 


22.02 


24 


02.28 


10.28 


14.57 


22 57 


25 


03.14 


11.14 


15.43 


23.43 


26 


03.57 


11.58 


16.24 


00.23 


27 


04.36 


12.38 


17.00 


01.01 


28 


05.12 


13.13 


17.37 


01.38 NICARAGUA 

stop Reagan/CIA 
Stop de waanzinnige 
aanvallen vanuit Honduras. 
Vrede voor Midden-Amerika 

Steun het FSLN 

Giro 3580163 

T.n.v. St. Nicaragua Komitee 
Nederland, Postbus 13005, 
Utrecht, o.v. FSLN. ontslag dreigt voor helft bouwespersoneel Het ziet er naar uit dat het personeel van 
de Bouweshotels, dat zich in de faillis- 
sementsperiode veel moeite heeft ge- 
troost, de onderneming draaiende te 
houden, drasties uitgedund zal worden. 

Ondanks toezeggingen, gedaan door 
de nieuwe eigenaar Meerburg bij de 
koop van het bedrijf, dat het werkne- 
mersbestand intaktzou blijven, heeft 
de direkteur nu bij arbeidsburo en 
horekabond gemeld de helft van de 68 
personeelsleden te willen ontslaan. 
Meerburg en zijn ekonomies adviseurs 
hebben de rekenmachine ter hand ge- 
nomen en de salarispostte hcog be- 
vonden. Er zullen daarom koppen 
rollen, van hoog tot laag. De FNV-bond 
die de belangen van het personeel be- 
hartigt gaat echter niet zonder meer 
akkoord met de kille saneringsplannen 
en heeft een veto uitgesproken over 
een 20-tal ontslagen. Niettemin zullen 
een groot aantal mensen op straat ko- 
men te staan als de Bouweseigen'aar 
zijn zin krijgt. Volgens een artikel in het Haarlems 
Dagblad heeft Meerburg een afschuw 
van vakbonden en is een CAO die het 
personeel van rechten moet verzeke- 
ren onzinnig in het horekabedrijf. Een 
mentaliteit die in de badplaats wel 
bloemendaalse hotelier voor Bouwes 
lijkt twee maanden na dato op de uit- 
straling van de neutronenbom: vriende- 
lijk voor de hotels, maar dodelijk voor 
de mensen. 
adviesdiensten voor enige opschudding zorgt. Daar- 
van getuigt ondermeer de ingezonden 
brief die de lezers elders in de koerant 
aantreft. De liefdesverklaring van de CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 - 12.30 
uur en iedere woensdagavond van 18.30 
- 19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC 
Zandvoort. Telefoon 17373 

WETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies 

MAATSCHAPPELIJK WERK 

Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. eanduoortee hoerarè iiiiliii 

liilËiiiii: • Vanochtend reed burgemeester Ma- 
chielsen als machinist een nieuwe loc 
van de Nederlandse Spoorwegen, waar- 
van hij even te voren op het station van 
de badplaats de naam Zandvoort en het 
gemeentewapeh had onthuld, met vaste 
hand het station Haarlem binnen. Een 
ludiek gebeuren, waarop de koerant in 
een van haar eerstkomende edities na- 
der terugkomt. 

• Ternauwernood aan de ondergang ont- 
snapt blijven de rampen het Dolfirama 
achtervolgen. In de nacht van dinsdag 
op woensdag werd de zeeleeuw Lola het 
slachtoffer van een brandje in de naast 
het Dolfirama gelegen ondergrondse par- 
keergarage. De rook drong via de nood- 
uitgang van het bassin het verblijf van 
Lola binnen met het gevolg dat het dier 
waarschijnlijk is gestikt. Politie en brand- 
weer vermoeden dat er opzet in het spel 
is en het vuur in de garage werd aange- 
stoken. De rookontwikkeling was zo he- 
vig dat de gealarmeerde hulpverleners 
met de grootste moeite de vuurhaard 
konden bereiken. • Het afgelopen weekeinde werd de po- 
litie overstroomd met meldingen van 
vandalisme en winkeldiefstallen. Zo wer- 
den er ruiten ingegooid van een winkel 
in de Prinsenhofstraat en een modezaak 
aan de Haltestraat. Deze laatste vernie- 
ling ging gepaard met het plunderen van 
kledingstukken uit de etalage. De daders, 
twee jongens, wisten te ontkomen. De ge- 
roofde kleding werd later teruggevonden. 
Uit een warenhuis aan de burg. Engelbert- 
straat en een winkel aan de Grote Krocht 
werden voedingsmiddelen ontvreemd. In 
verband hiermee hield de politie drie 
duitse knapen in de leeftijd van zestien 
tot twintig jaar aan. Zij hadden de etens- 
waren — brood en kaas — gestolen om 
hun hongerige magen te vullen. 

• De stichting Welzijnsberaad Zandvoort 
— werkterrein o.a. advies en voorlich- 
ting t.b.v. groepen uit de bevolking — 
ziet geen kans meer op de huidige basis 
een rol te spelen in het maatschappelijk 
leven in de badplaats. Er is niet voldoen- 
de geld voorhanden en er zijn te weinig 
mensen aktief om initiatieven te ont- 
plooien. Het bestuur is dan ook van plan 
het bijltje er bij neer te gooien, tenzij er 
op korte termijn hulp komt opdagen. 
Het Welzijnsberaad doet een beroep op 
zandvoortse vrijwilligers het werk van de 
ondergang te redden en weer op peten 
te zetten. Belangstellenden kunnen kon- 
takt opnemen met Rob Peters of Jaap 
Wolzak, tel. 15441, toestel 125 of 255. j e k J @ kJ @ k Herenmode van 
internationale klasse... 

V.I.1! 

Grote Houtstraat 124 /Haarlem 
kaandorp viert 22 mei 
arig priesterjubileum 
familieberichten Eigenlijk vond pastoor Kaandorp het 
allemaal niet nodig (vijfendertig jaar is 
niet eens een titel') maar het parochie- 
bestuur wilde het feit dat zijn pastoor 
op 22 mei a.s. 35 jaar priester is niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. En daar- 
om zal aanstaande zondag een feeste- 
lijke dag worden voor de hele parochie, 
met om kwart voor elf een bijzondere 
Eucharistieviering in de kerk en na af- 
loop in de ontmoetingsruimte een fees- 
telijk kop koffie en gelegenheid om de 
pastoor geluk te wensen. 

In de 'Branding roert pastoor Kaandorp 
zijn 35-jarig priesterschap even een, 
maar in datzelfde artikeltje benadrukt 
hij graag vooruit te willen kijken, waar- 
bij hij dat vooruitkijken zelfs onder- 
streept. En wij willen in zijn sfeervolle 
werkkamer in de pastorie nu juist even 
terugkijken en zelfs helemaal teruggaan 
tot het jaar 1921 toen Hendricus Jaco- 
bus Kaandorp in Heiloo het levenslicht 
aanschouwde, waar hij de kleuterschool 
bezocht, de lagere school, daarna een 
jaar op de Mulo in Alkmaar was om 
zich vervolgens voor te bereiden op 
zijn gymnasiale opleiding, vervolgens 
de hogere opleiding in Warmond, het- mevr. Kraan-Meeth 

-^ i 

geen neerkwam op twee jaar studie in 
de filosofie en daarna nog eens vier jaar 
theologie. Het seizoen 1944/45 werd 
een verloren jaar: leerstof genoeg maar 
opgroeiende jongens hebben meer no- 
dig, en de honger spaarde ook Warmond 
niet. De eerste standplaats was De Wee- 
re, waar de jonge kapelaan twee jaar 
bleef, vervolgens drie en een half jaar 
Halfweg, achter en een half jaar Ams- 
sterdam-Oost, twee jaar kapelaan Be- 
gijnhof in Amsterdam en bisdommelijk 
adviseur Jeugd- en Sportzaken, om ver- 
volgens een benoeming te aanvaarden 
als rector van Huizen Buitenveldert 
aan de Kalfjeslaan, een Kinder- en Be- 
jaardenhuis, 'een ideale kombinatie' al- 
dus pastoor Kaandorp. En toen kwam 
in November 1967 zijn benoeming tot 
pastoor in Zandvoort. Misschien was 
het wel de prima samenwerking met 
de andere kerkgenootschappen die 
hem in onze gemeente aantrok. Er be- 
stond hier namelijk al twee jaar het 
"Oecumenisch Contact", de latere Lo- 
kale Raad van Kerken waarvoor de ju- 
bilerende pastor van stonde af aan 
veel werk deed en doet. Niet zo ver- 
wonderlijk voor iemand die zegt 'In 
Zandvoort is het bijna ondenkbaar 
een gelovig christen te zijn zonder je 
verbonden te voelen met alle andere 
christenen'. 

We kregen de indruk dat pastoor zijn in 
Zandvoort geen sinecure is. Ondanks 
een goed parochiebestuur en parochia- 
nen die ingeschakeld kunnen worden 
sta je er toch maar alleen voor. Zelden 
een vrij weekend en geen kapelaan die 
het eens even van je kan overnemen. 
Ook maakt pastoor Kaandorp er geen 
geheim van dat hij, ondanks de vele 
goede kontakten in de Lokale Raad ililiililii o Op 27 april j.l. werden in het bestuur 
van de emancipatiekommissie mevr. P. 
Vreugdenhil-Minderhout als voorzitster 
en mevr. W.v.d. Oord-de Haan als vice- 
voorzitster gekozen. Voor de funktie 
van sekretaris is nog een vakature. Be- 
langstellenden daarvoor, mannen of 
vrouwen, kunnen kontakt opnemen 
met mevr.Vreugdenhil, tel. 12380. Alle 
groepen en personen die gekonfronteerd 
worden met specifieke emancipatiepro- 
blemen kunnen zich in verbinding stel- • c . 'S.-*.., ft. ■!,<* 
t Met droefheid geven wij U kennis dat heden geheel onverwacht van ons 
is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder 

JOHANNA WILHELMINA BLAAS 

weduwe van Wilhelmus Reijer 

op de leeftijd van 91 jaar. 

Uit aller naam: 
J.J. deWit-Reijer 

Mensinkhuis, Zandvoort 7 mei 1983 
Correspondentie— adres: 
J.J. de Wit-Reijer, Vondellaan 15 
2041 BA Zandvoort. 

De Uitvaartdienst en begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden. 
kerkdiensten medische dienst zijn kollega's Van Hall en Mataheru 
mist. Maar zolang de gezondheid van 
de nu bijna 62-jarige pastor het toelaat 
gaat hij door. Blijmoedig! Voor pries- 
ters is er geen verplicht emeritaat op 
een zekere leeftijd en we hadden zo 
het idee dat hij dat uitstekend vindt. 
Hoe ziet pastoor Kaandorp de toekomst? 
'De Kerk aan de basis wordt steeds be- 
langrijker. Het plaatselijk gebeuren, de 
verbondenheid met elkaar, loopt vaak 
dwars door de kerken heen. De eigen 
verantwoordelijkheid speelt en zal een 
grotere rol spelen en er zal meer erken- ning zijn voor de eigen taak en verant- 
woordelijkheid van de gelovige leken'. 

Pastoor Kaandorp is afkomstig uit een 
gezin met vijftien kinderen. Dertien 
trouwden en en zijn, met wederhelften, 
allemaal nog in leven. Twee trouwden 
niet, uiteraard, want zijn zuster Annie 
werd non en hijzelf besloot priester 
te worden. Hoe erkentelijk de parochia- 
nen hem voor deze beslissing zijn zal 
aanstaande zondag duidelijk tot uiting 
komen! HERVORMDE KERK 

donderdag 12 mei - hemelvaartsdag: 

09.00: gemeensch. dienst ger./herv. in 

de geref. kerk. Drs. R.C. T. 

Ootjers - Zaandam. 

zondag 15 mei a.s.: 

10.00 uur : Ds. J.A. van Arkel 

GEREFORMEERDE KERK 
donderdag 12 mei - hemelvaartsdag: 
09.00 uur : gemeensch. dienst herv/ger. 

Drs. R.C.T. Ootjers - Zaandam 

zondag 15 mei a.s.: 

10.00 uur : Dhr. A.H. van Til 

PROTESTANTENBOND 

zondag 15 mei a.s.: 

10.30 uur : Ds. C.P. Hoekema 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 
donderdag 12 mei - hemelvaartsdag: 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zaterdag 14 mei: 
19.00 uur : eucharistieviering met orgel 

en samenzang, 
zondag 15 mei a.s.: 
10.45 uur : eucharisitieviering mmv. St. 

Ceaciliakoor. DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagsdienst 
Worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

Wijkverpleegkundige tel. 023 - 313233. 

APOTHEEK 
Hemelvaartdag 12 mei: 
Zeestraatapotheek A.van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 

weekeinde: 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 

Mulder, tel. 13185 belangrijke adressen 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

023-242212 Automobielbedrijf 

Fl interman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1 
Zandvoortmeeuwen dat op de ranglijst 
van de eerste klasse A op de voorlaatste 
plaats staat en dus regelrecht degrada- 
tiegevaar loopt heeft nog een paar kan- 
sen om aan dat droevig lot te ontsnap- 
pen. Morgen spelen de voetballers thuis 
tegen JOS. Vanaf 14.30 uur zullen zij 
zich de benen uit het lijf rennen zon- 
der het hoofd te verliezen. A.s. zondag 
zijn onze plaatsgenoten vrij, maar don- 
derdag 19 mei vertrekken ze naar DRC 
in Durgerdam. Winst in die wedstrijd 
die om 19.00 uur begint is vrijwel ver- 
plicht om het vege lijf te redden. Dat- 
zelfde geldt voor de finale tegen SEW 
op 2e Pinksterdag. 

Dinsdag 24 mei houdt ZVM een leden- 
vergadering. Niet in het kluphuis aan 
de Vondellaan zoals gebruikelijk, dat is 
wegens werkzaamheden niet beschik- 
baar, maar in het Kapklusgebouw aan 
de Van Lennepweg om 20.00 uur. Op 
25 mei, zelfde tijd, zelfde plaats, vindt 
de eerste bespreking plaats met de in- 
middels 25 dames die zich op de voet- 
balvelden gaan wagen. Ook zij die zich 
niet aangemeld hebben voor het dames- 
voetbal zijn van harte welkom. len met de kommissie, voorlopig korres- 
pondentieadres: mr.Troelstrastraat 10, 
2042 BS Zandvoort. De eerstvolgende 
openbare vergaderingen vinden plaats 
op dinsdag 24 mei en woensdag 29 juni 
om 20,30 uur in de kommissiekamer 
van het raadhuis, ingang Haltestraat. behandeling voorjaarsnota 
kan marathonzitting worden 
De Voorjaarsnota van het gemeentebe- 
stuur, ooit een simpele tussenstand van 
de financiële gang van zaken, is uitge- 
groeid tot een gewichtig boekwerk, dat 
nauwelijks onderdoet voor de jaarlijkse 
begroting. 

Blijkens de behandeling ervan eergiste- 
ren in de kommissie financiën pasten de 
frakties zich keurig aan en hielden alge- 
mene beschouwingen en diskussies tot 
aan het middernachtelijk uur, een voor- 
proefje van de raadsbijeenkomst van 
31 mei a.s. Zoals verwacht kon worden 
toonden vvd en inspraak nu en ditmaal 
ook gemeentebelangen grote waardering 
voor de nota. Een degelijk en overzich- 
telijk stuk werk, meenden zij. De partij- 
en buiten het centrum van de macht wa- 
ren een gans andere mening toegedaan. 
De koele cijfers konden hen niet beko- 
ren, zij misten de politieke argumenten en maatschappelijke overwegingen in het 
bezuinigingsproza. 'Ambtelijk een goed 
stuk, beleidsmatig te mager',vond d'66- 
er Termes, 'veel gespin, maar weinig 
wol', vulde christendemokraat Ingwer- 
sen aan. Pvda-er Aukema, financieel 
specialist van het vorige kollege, ging 
langdurig in de slag met chef financiën 
van den Heuvel over de werkelijke finan- 
ciële ruimte voor 1983, die volgens de 
socialist veel groter is dan b en w voor- 
wenden. Eeen gentlemansdebat waarbij 
ze elkaar beurtelings verweten het tel- 
raam te konservatief danwei te opportu- 
nisties te hanteren. 

De angst dat het beleid van het aanhalen 
van de broekriem kan verkeren in het 
aanhalen van de strop, bracht ook vvd- 
er Methorst tot enige nuancering. Was 
eks-wethouder Aukema een man van 
het slot op de geldkist, de huidige schat- bewaarder zit er het liefst ook zelf nog 
bovenop, aldus de liberaal. Toch moest 
nieuw beleid mogelijk blijven, ondanks 
de onzekere financiële toekomst. 'Een 
mens lijdt vaak het meest door het lij- 
den dat hij vreest en dat nooit op komt 
dagen', citeerde de woordvoerder van 
de grootste fraktie. 

De algemene beoordeling van de nota 
werd gevolgd door een meer gedetail- 
leerde benadering. In de komende edi- 
ties zal de koerant nog teru&fcomen op 
een aantal onderwerpen die daarbij de 
aandacht trokken. politie nam vandaag 
vernieuwd interieur in gebruik 
Hedenmiddag is de gerenoveerde vleugel van het politieburo aan de Hogeweg en de nieuwe meldtafel offi- 
cieel in gebruik genomen. De zandvoortse politie is maandenlang in de weer geweest om het gebouw op 
te knappen en heeft de armoedige behuizing omgetoverd in een moderne en alleszins leefbare ruimte. Een 
knappe prestatie die in ieder geval tijdelijk soelaas biedt. Het stokoude pand zal tezijnertijd in ieder geval 
vervangen moeten worden door een nieuw. 

Aanstaande zaterdag 14 mei is de burgerij in de gelegenheid van 10.00 tot 1 6. 00 uur de fraaie renovatie en 
de eigentijdse verbindingsapparatuur te bezichtigen. Met fotopanelen wordt het politiewerk belicht, aan- 
wezigzijn silhouetpoppen en vitrines met verdovende middelen en wapens. Er is een doorlopende voorstel- 
ling van instruktieve videofilms en dia's. Het publiek krijgt ook te zien hoe vingerafdrukken worden geno- 
men en men kan deelnamen aan een verkeerskwis met prijzen, aan een ogen- en remreaktietest en aan een 
bromfietskontrole. Verder valt het rijdend materiaal te bewonderen. Een uitgebreid programma derhalve 
dat genoten kan worden met een kopje koffie of glaasje frisdrank in de hand. emancipatiebeleid op de tocht De pas ingestelde emancipatiekommissie 
heeft het voortouw genomen in het pro- 
test tegen de geplande nieuwe bezuini- 
j gingsronde. In een brief aan b en w en 
] de raad laat zij weten het absoluut niet 
eens te zijn met de korting op het bud- 
get. 

B en w willen f 4.000.- schrappen van 
de post emancipatieaktiviteiten. De le- 
den van de kommissie, die onlangs voor 
het eerst bijeenkwamen, zijn unaniem 
van mening, dat hun start als adviesor- 
gaan op deze wijze volstrekt zinloos en 
onmogelijk wordt gemaakt. De uitvoe- 
ring van de nota emancipatiebeleid, 
vorig jaar augustus door de raad vast- 
gesteld, staat op de tocht. 

Al jarenlang stelt de raad in totaal 
f 12.000.- beschikbaar voor aktiviteiten 
die de gelijke kansen en rechten van de 
vrouwen moeten bevorderen, f 8.000.- 
daarvan komt rechtstreeks als bijdrage 
van het rijk, twee kwartje per inwoner. 
Het bedrag ging voorheen voorname- 
lijk naar de stichting EVA, maar naar- 
mate de belangstelling voor de door EVA 
georganiseerde kursussen afnam, bleef er 
geld over dat terugvloeide naar de alge- 
mene middelen van de gemeente. In de 
begroting was ditmaal f 7.000.- opgeno- 
men voor EVA, f. 5.000.- was bestemd 
voor algemene emansipatieaktiviteiten. 
Dat geld zou, dat was destijds althans de 
bedoeling, de kommissie kunnen gebrui- 
ken voor zinnige projekten. 

Als de raad het bezuinigingsvoorstel van 
het kollege volgt, zo meldt het schrijven, 
betekent het dat men alleen nog maar 
als doorgeefluik voor de rijkssubsidie 
fungeert. 'In dat geval vragen wij ons 
af waarvoor u onze kommissie heeft in- 
gesteld en een emancipatiebeleid heeft 
vastgesteld, aldus de brief. 

'Het wil simpelweg zeggen, zegt voor- 
zitster Nel Vreugdenhil telefonies, dat 
Zandvoort er zelf geen cent voor over 
heeft. De kommissie is net éénmaal 
bijeen geweest, het is dus niet zo dat 
er al projekten sneuvelen, wanl we zijn 
ons nog aan het oriënteren. Maar s'tel 
dat we een van onze prioriteiten, het 
onderwijs, willen aanpakken, dan is 
er niet eens geld voor voorlichtingsma- r-r. " ~$h> ' t -.< '^"3 
* Inmiddels heeft het noodsignaal van de 
kommissie en reakties van vrijwel alle 
politieke partijen er al toe geleid dat 
b en w de korting in heroverweging zul- 
len nemen. Het is ook al te gek om, zo- 
als demokraatTermes het onlangs ver- 
woordde, een couveusekindje van de 
zuurstoffles te rukken. ,f Nel Vreugdenhil: dit gaat niet . . . 

teriaal. Ik begrijp best dat er bezuinigd 
moet worden, maar dit gaat niet, de 
kommissie is niet ingesteld om gezellig 
rond de tafel te zitten.' 
ZANDVOORT HERDACHT 4e MEI 

Tijdens de Nationale Herdenkingssamen- 
komst in de hervormde kerk memoreer- 
de de heer Brune namens de plaatselijke 
kommissie nationale herdenking 1940/ 
1945 het enthousiasme en de toewij- 
ding waarmee het onlangs overleden 
kommissielid mevrouw S. van den Berg- 
Dorreboom haar werk voor de kommis- 
sie heeft verricht. Getracht zal worden 
dit werk in haar geest voort te zetten, 
waarbij spreker hoopte dat een jongere 
generatie het vaandel zal overnemen 
wanneer dit aan de handen van de ou- 
deren ontvalt. De heer B.P. Liese, oud- 
burgemeester van Wildervank, die een 
herdenkingswoord sprak, had op zijn 
plaats graag een jongere gezien. Ook 
speet het hem dat in de kerk zo weinig 
jongeren aanwezig waren. 'De jongelui 
worden ongeduldig, ze vragen zich af of 
die oorlog nu nooit voorbij is' meende 
de heer Liese. Toch voelen de jongeren 
zich betrokken bij de schending van 
mensenrechten die, zoals ook in Duits- 
land het geval was, begint met diskri- 
minatie van minderheden. In zijn terug- blik herinnerde spreker aan de laffe 
onaangekondigde aanval op ons land 
in mei 1940, het wegvoeren van joodse 
landgenoten naar de vernietigingskam- 
pen, het verzet in velerlei vorm en de 
represaillemaatregelen van de vijand 
Aan het slot van zijn toespraak memo- 
reerde de heer Liese hen die hun leven 
gegeven hebben voor gerechtigheid en 
menselijkheid. 

Aan de herdenkingsdienst die begon 
met het gezamenlijk zingen van 'Wilt 
heden nu treden' en eindigde met 
'Mijn schild en de betrouwen' werd 
medewerking verleend door het Zand- 
voorts Dames Vokaal Ensemble onder 
leidingvan Riet van Pruissen-Jongens 
en organist G. van Zwieten de Blom. 
Het koperensemble van de Zandvoortse 
Muziekkapel bracht tijdens de bloemen- 
hulde op de herdenkingsplaats bij het 
monument in het Vijverpark koraal- 
muziek ten gehore. Ook daar werd de 
plechtigheid afgesloten met het Wil- 
helmus. POLOSHIRTS m VELE VA ÜUAT1ES 

b.v.: 

LUCKYHORSE 4 kleuren 26.00 

LECLUB 6kteuren 29.00 

SIR EDWIN Skteuren 3&00 

Deze en natuurlijk vele andere vindt u bij: 
hier 

staat 
uw 

brief De alles is anders show, 

Bij het lezen van het artikel: "Eigenaar 
Bouwes wil ontslag deel personeel" in 
het Haarlems Dagblad van 5 mei, moest 
ik onwillekeurig denken aan het kritische 
tv-programma van Aad van den Heuvel. 
De tendens van dat programma is vaak 
om sociale en maatschappelijke mistoe- 
standen, aan het licht te brengen. De 
tendens van het interview met de heer 
Meerburg leek er sterk op om sociaal 
en maatschappelijke wantoestanden te 
legitimeren danwei te vergoeilijken. 
Sinds de overname van het bedrijf door 
de heer Hordo, wordt het grootste ge- 
deelte van het personeel (op de direktie 
na) behandeld alsof het zakkenzout 
zijn, je kunt er mee doen en laten wat 
je wilt. Elke verandering binnen het be- 
drijf, moest het personeel vernemen 
middels de media. Mensen met een gro- 
te reputatie, die zij opgebouwd hadden 
binnen het Hotel, werden zonder par- 
don zo maar ontslagen, of zondermeer 
naar huis gestuurd. Het personeel moest 
maar raden waarom. De nieuwe direk- 
teur draaide als een weerhaan rond om 
te kijken welke mening nu weer belang- 
rijk was. 

Maanden lang heeft het personeel ge- 
leefd met de geruchten dat het bedrijf 
failliet zou gaan, haast iedere week 
stond er wel iets over deze geruchten 
in de krant, alleen het personeel wist 
van niets, dan moesten ze maar een 
krant kopen! Soms waren de artikelen 
zo duidelijk dat de direktie opdracht 
gaf om deze kranten te verbieden bin- 
nen het bedrijf! (1982! ! ) 
Het personeel raakte volledig gedemo- 
tiveerd, trok zich terug op een eiland, 
raakte verdeeld, de sfeer werd min of 
meer wantrouwig naar elkaar, men kon 
door zijn verdeeldheid geen tegengas 
geven. 

In één geval werd er echter een uitzon- 
dering gemaakt. Dat was toen de direk- 
tie een grootdeel van het personeel op 
liet trommelen, om ze de vraag voor te 
houden: 'willen jullie achter ons gaan 
staan als wij het bedrijf gaan overnemen'? 
Iedereen heeft het kunnen lezen in de 
krant, 'het personeel staat volledig ach- 
ter de direktie'. (?) 

Met geen woord is er toen gerept mid- 
dels met welk sociaalplan het zinkende 
schip gered zou kunnen worden, het al- 
ternatief, dat er een evt. nieuwe koper 
was, werd niet bepaald objectief voor- 
gesteld, iedereen was bang voor zijn 
baantje, men liet zich overrompelen 
met het voorstel, men stemde vóór 
maar wist. niet waarom, die mogelijk- heid werd niet geboden! 
Toen dan ook de nieuwe eigenaar be- 
kend werd, en deze in een interview 
mededeelde dat hij zijn vroegere oplei- 
ding genoten had op de sociale acade- 
mie ging er een zucht van verlichting 
door het bedrijf. Eindelijk iemand die 
ook oog zou hebben woor de mensen 
die het bedrijf gemaakt hadden en heb- 
ben, het personeel! 

Hoe anders is het tot nu toe verlopen. 
Ook nu weer gaat het over de mensen 
heen. Zou voor de hand gelegen heb- 
ben dat de nieuwe direkteur ook een 
ongedwongen bijeenkomst zou hou- 
den, waarin hij zich tegen over het ge- 
hele personeel kon voorstellen en een 
oproep doen om gezamelijk de schou- 
ders te zetten onder de nieuwe uitdaging, 
vertrouwende op hun vakkennis en in- 
zet? Ook nu weer moet gezegd worden; 
"ze lezen het wel in de krant" ! Als de 
heer Meerburg dan ook nu in de krant 
laat weten dat er in Bouwes, fors met 
salarissen is gestrooid, en dat er teveel 
personeel is, dan heeft hij zich enerzijds 
niet goed laten voorlichten, vóór de 
aankoop, anderzijds heeft hij een dus- 
danige gebrekkige kennis van het CA. O., 
dat hij dat niet staande kan houden! 
Als hij dan ook in het interview mede- 
deling doet dat hij meer mensen zou 
willen ontslaan en daarvoor andere 
mensen in te huren, verwijst hij naar 
zijn systeem, zo min mogelijk mensen 
in vaste dienst en pas als het nodig is 
ambulante aantrekken die voor een 
absoluut minimum uurloon, kunnen 
komen werken. Cash en carry geen 
sociale problemen! 

De opmerkingen van de heer Meerburg 
over de waarde en de functie van een 
CAO zijn haast beledigend te noemen, 
zeker met de opmerking erbij dat je in 
de horeca niet kunt werken volgens een 
CAO. Deze feodale opvattingen getui- 
gen van een zeer beperkte visie. 
Wanneer de heer Meerburg er op wijst 
dat het personeel niet op de eerste 
plaats aan geld moet denken, maar aan 
je plezier in je werk, vraag ik mij af 
waar dat personeel dat plezier aan 
moet ontlenen. Nee heer Meerburg, het 
personeel hoeft niet te bewijzen dat zij 
willen werken, dat hebben ze al jaren 
lang laten blijken, maar U moet bewij- 
zen dat U een goed ondernemer wilt 
zijn, met alle verantwoordelijkheden 
die zo'n functie met zich mee brengt. 

Naam en adres van de inzender 
zijn bij de redaktie bekend. 
OPROEP voor alle zandvoortse ondernemers om op 

1 7 mei a.s. om 20.30 uur precies, in Hotel 

Keur te komen voor de uitleg van het 

Distributie Planologisch Onderzoek. 

Door Drs. J. Abbink, adj. secretaris 

van de Kamer van Koophandel en de 

Korpschef van politie 
de heer H.J.A. Menkhorst 

over parkeerproblemen en 
verkeersveiligheid. 

Vragen stellen toegestaan. 

Federatie Handelsvereniging 
Hanze -Zand voort restaurants «^^ïM-f .jr^S:;:^. Vferestaurant 

Duivsiwoorden 

Hstgshakjssrgso$md % 

TELEFOON 

02507- 12824 

Reserveer tijdig uw tafel 
HALTBSTOAAT49 ZANDVOORT WEI MAR 1933 

DEMOKRATIE TUSSEN 
FASCISME EN KOMMUNISME 

door 
plaatsgenoot Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar in de boekhandel ">■>;&** 
ENKELE PERSSTEMMEN. 

Het Parool: "Van Santen weet mede 
door onbekrompen belezenheid een 
onverwachte kijk te bieden op de 
periode, die voorafging aan Hitler". 

Vrij Nederland: "....de eerste beschou- 
wing over de Weimar-krisis, die naar 
principiële volledigheid streeft: het 
boek voorziet in een grote lacune." 

Folia Civitaöes: "Met zijn methode van 
onderzoek neemt hij in Nederland een 
unieke plaats in. 

De Groene Amsterdammer. Het blad 
publiceert met grote instemming frag- 
menten van het laatste hoofdstuk over 
de achtergronden van de Judas-rol van 
Stalin, die Weimar bewust opofferde 
aan Hitler. 
Installatie bureau 

GPOENElf IIN BJV. 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw als onderhoud... 

kamerlingh ormesstraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507- 1 8484* Bouwbedrijf vooral uw vraag offerte 
wij komen * utiliteisbouw 

* nieuwbouw 

* verbouw 

* restauratie 

* onderhoudswerken winkel betimmeri ngen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al meer dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw- bv. 

Haarlem. ..meesterlottelaan 16 .....315428. Ws> omroepers Te huur gevraagd 

voor 4 tot 6 weken 

juli tot augustus 

VRIJ HUIS 

met tuin, tv en telefoon 
huisdieren toegestaand, 

prijs in nader overleg. 

Reaktie na 19.00 uur 
tel. 020-90 33 10 A. Ritmen ■ 

1948 - 1983 

35 Jaar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 v. i. Werfff 

mijn bakker 
sinds 1746 

Gasthuisplein 3 

en «riakelcentrum 

Nieuw Noord 

Tel. 12129 
Ponypark Slagharen 
Hemelvaartarrangement 

van 1 1/5 tot 15/5 a f 375,- per gezin per huisje 

Speciaal Pinksterweekend. 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje 

Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje 
te huren z.h. Trio Trip (3 dgn. Ponypark + 2 
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 
op 5 km. afstand van het Ponypark. 
Incl. gebruik van alle attrakties, circus- 
programma, ponyrijden enz. 
Vraagt inl. en folder tel. 05231 - 1 3 1 7 of 1 5 96 SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 22 06 of 1 47 55 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. OPROEP Tafeltje-dek-je, maaltijdvoorziening voor ouderen (op 

dokteradvies) heeft dringend behoefte aan vrijwillige 

autorijders(sters) om op resp. Ma. Woe. of Vrijdagmorgen 

om 11.30 uur maaltijden rond te brengen. 

Duur rit ± l k uur - afstand ± 3 km. 

Inlichtingen en opgaven: 
Mevr. G. Machielsen-Mouw, tel. 1 6488 
Mevr. t. de Bruijn-Edeling - tel. 1 31 13 
Mevr. R. v.d. Mije-Rollema - tel. 1 48 80 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gereviseerd met garantie, van f 150,- tot f 
De Oria Starran, 
Lange Bogaardstraat 6 - Haarlem 
(bij de Botermarkt) 

tel. 023 - 31 14 60 
* tweewielerbedrijf 
Haltestraat 18 - Zandvoort 

Tatof oon 02507 - 1 44 99 
Haal warmte en kleur in uw huis 

bloemen van bloemenhuis J. Bluys 

U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 12060 BEGRAFENISSEN 
CREMATIES TRANSPORTEN 

BEGRAFENISONDERNEMING 

igg alSe B%ki ia?» <q^ ^^ 9^9 

(Voorheen Jac. Kopar, Dorpsplein 11, Zandvoort ) 
Verbindingsweg 38 Bloemendaal 
Telafoon 023-260633 Informaties betreffend* Begrafenissen of Crematies 
geheel vrijblijvend 
Geen lidmaatschap Drukwerk voor iedereen! 

DRUKKER IJ 

Van Pefegem »v 

Karkpad 6 — Tal. 12793 — Zandvoort 1 ONDERWIJS 
TEGENi 
APARTHEID 

_Ji 

GIRO 580900 

ANTI-APARTHEIDS BEWEGING NEDERLAND 
lauriergracht 116 amsterdam tel.020-237335 
(L na inspanning even 

tijd voor plezierige 

ontspanning... 

play-in 

amsterdam / nieuwendijk '37 / tel. 020 - 24 04 34 
zandvoort/ kerkstraat 1 1 / tel. 02507 - 1 35 «0 
83e jaargang no. 36 dinsdag 17 mei 1983 
eanduoortee ha 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, 1 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 

intercity-loc zandvoort 

'kf 


;• 


Op het station Zandvoort onthulde 
burgemeester Machielsen woensdag- 
ochtend het op de nieuwste loc aange- 
brachte gemeentewapen van Zandvoort 
en de plaatsnaam. De traditionele fles 
champagne werd door de eerste burger 
niet stukgegooid tegen de romp van de 
loc maar in een feestelijke verpakking 
overhandigd aan de machinist, dé heer 
C. Dekker. Onder hen die deze origi- 
nele doop bijwoonden zagen we enige 
funktionarissen van de Nederlandse 
Spoorwegen, vvv-direkteur Hilbers en 
de door hem uitgenodigde mevrouw 
Harkamp-Bluys in haar fraaie oud-_ 
zandvoortse kostuum met de feeste- mevr. Kraan- Meeth lijke langkap, gemeentesekretaris 
Merts, wethouder Attema, het d'66 
raadslid Jan Termes en nagenoeg de 
gehele fraktie van de vvd. Verder onze 
plaatsgenoot Hans Willemsen die als 
'treinengek' op de hoogte was van 
het NS-plan om de locs van de 1600- 
serie te vernoemen en hiervan de bur- 
gemeester in kennis had gesteld, die 
het balletje verder liet rollen. Ook was 
er de opvallende figuur van Willem 
Duyn, gestoken in een blauw-geel jack 
en dito pet, voor wie de gebeurtenis 
mooi aansloot op zijn onlangs uitgeko- 
men plaatje 'Ik neem de eerste trein 
naar Zandvoort' waarvan hij spontaan 
een aantal eksemplaren uitdeelde. In 
de stationsrestauratie waren trouwens 
ook ai geschenken aangeboden. Zo 
overhandigde de heer F. Pol, rayon- 
chef Kennemerland van de Neder- 
landse Spoorwegen de burgemeester 
een klein model van de 'Zandvoort' waar- 
bij hij de goede samenwerking met 
het gemeentebestuur en de vvv van 
Zandvoort naar voren bracht. Burge- 
meester Machielsen herinnerde er aan 
dat Zandvoort groot geworden was 
dankzij de spoorwegen en sprak de 
hoop uit dat de 'Zandvoort' een echte 
'publiekstrekker' zal worden. Namens 
de gemeente schonk sekretaris Merts 
aan hen die bij de voorbereidingen van 
het gebeuren een belangrijke rol had- 
den gespeeld een voortreffelijk uitge- 
voerde glasdekoratie met een afbeel- 
ding van het raadhuis. Machinist Dekker, die in zijn loopbaan 
stoom-, diesel- en elektriese lokomotie- 
ven bestuurd, heeft, gaf daarna uitleg 
over de werking van de verschillende 
knoppen, handles en andere toestan- 
den in de kabine, waarbij vooral veel 
belangstelling bleek te bestaan voor 
de werking van de z.g. dodemansknop. 

Worden passagiers van een bus verzocht 
niet met de bestuurder te praten, bij de 
NS gelden op dat punt uiterst strenge 
voorschriften: in de kabine van de loc foto: arent dudok van heel 

mag zich alleen de machinist bevinden 
en verder beslist niemand! Eenheel 
enkele keer verleent de direktie ont- 
heffing zoals woensdagochtend toen 
een klein gezelschap, waaronder uw 
verslaggeefster, in de kabine van de 
'Zandvoort' de rit naar Haarlem en te- 
rug mocht maken. Het was een boeien- 
de ervaring om dit vertrouwde trajekt 
eens van een andere kant te bekijken. 
Werken voor een krant is eigenlijk 
best leuk! 
vernieuwd politieburo 
dankzij knutsel-agenten Het deels gerenoveerde politieburo aan 
de Hogeweg had afgelopen zaterdag niet 
te klagen over gebrek aan belangstelling. 
Een groot aantal Zandvoorters maakte 
gebruik van de gelegenheid die de 'open 
dag' bood om het pand te bezichtigen 
en eens nader kennis te maken met de 
verschillende onderdelen van het poli- 
tiewerk. De woensdag ervoor was de opgeknapte 
vleugel van het oude gebouw en de nie- 
we —geleende — meldinstallatie offici- 
eel in gebruik genomen tijdens een bij- 
eenkomst voor genodigden. Korpschef 
Menkhorst, die de aanwezigen toesprak, 
slaagde erin het entoesiasme over de zeer 
geslaagde in eigen beheer uitgevoerde ver- 
bouwingsoperatie niet al te luid van de 
katheder te doen klinken. 

Op de voorste rij zat immers de heer Be- 
laerts van Blokland, kabinetchef van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, en de 
kans op een spoedige toestemming voor 
totale nieuwbouw wilde de korpschef 
niet verspelen door louter tevredenheid 
ten toon te spreiden. 'U moet niet gek 
staan te kijken als u deze zomer arres- 
tanten ziet vastzitten aan de centrale 
verwarming', waarschuwde Menkhorst 
bij voorbaat. Een ook burgemeester Ma- 
chielsen, die de meest aktieve knutsel- 
agenten Bouman en Lagendijk een en- 
velop met inhoud overhandigde als 
dank voor hun inspanningen, liet er geen 
misverstand over bestaan. 'Ik hoop, zo zei hij, dat u maar voor korte tijd vreug- 
de zult beleven aan deze renovatie, een 
nieuw buro blijft dringend noodzakelijk. 

Het publiek kon zich daar zaterdag zelf 
van overtuigen door bijvoorbeeld het 
cellenblok te bezoeken. Deze per defi- 
nitie onaangename verblijven voldoen 
Haar het schijnt nog net aan de normen 
die de rijksoverheid daarvoor aangeeft, 
maar spotten in alle opzichten met de 
ideeën over een menswaardige behande- 
ling van arrestanten. 

Voor de niet gedwongen bezoekers is 
het gebouw thans in ieder geval aanzien- 
lijk toegankelijker geworden, zij kunnen 
op een fatsoenlijke manier ontvangen 
worden door politiewerkers die ook 
zelf in prettiger werkomstandigheden 
zijn komen te verkeren. Het kontakt tus- 
sen burgers en wetshandhavers is daar- 
mee zeker gediend. nieuws 

kort & klein • De seizoenopenstelling van het post- 
kantoor aan de Louis Davidsstraat op 

de zaterdagochtenden is vastgesteld voor 
de periode 21 mei tot en met 27 augus- 
tus a.s. Het kantoor is geopend tussen 
9.00 uur en 12.00 uur. Het zaterdag- 
recht (0,50 et betaling voor postale han- 
delingen) is komen te vervallen. 

• De bijeenkomst van de dames die ko- 
med seizoen in de Zandvoortmeeuwen- 
kleuren het voetbalveld willen betreden 
zal niet zoals eerder gemeld op 25 mei 
a.s. om 20.00 uur maar om 19.00 uur 
beginnen in het Kapklusgebouw aan de 
van Lennepweg. 

• De tot windkracht 10 aanwakkerende 
storm afgelopen donderdagmiddag heeft 
langs de hele kust voor grote konsterna- 
tie gezorgd. Veel watersporters werden 
er door verrast. De zandvoortse Reddings 
brigade viste een surfer uit het water, 
maar kreeg vervolgens zelf met een mo- 
torstoring te kampen. De ijlings gewaar- 
schuwde bloemendaalse kollega's brach- 
ten uitkomst. Tezelfder tijd en vlak daar- 
bij wisten twee agenten met een redlijn 
een andere surfer in doodsnood uit de 
golven te halen. De harde windstoten ga- 
ven politie en brandweer handenvol werk. 
Er kwamen meldingen binnen van een 
dak dat dreigde los te waaien, een schut- 
ting die het begaf en over een betonnen 
pijp die slagzij maakte. Feestverlichting 
ging her en der tegen de grond. Vijf 
strandhuisjes stortten in en op het naakt- 
strand bleef van een van de paviljoenen 
maar weinig staan. Bij twee andere ver- 
dwenen de terrassen grotendeels. 
A.s. donderdag vechten de voetballers 
van Zandvoortmeeuwen op eigen ter- 
rein om 19.00 uur voor hun laatste kan- 
sen tegen JOS. Dat alles nog mogelijk is 
mag wel blijken uit de uitslagen van het 
afgelopen weekeinde. Het al gedegradeer- 
de NFC versloeg DWS overtuigend en 
Lugdunum, nog niet zo lang geleden 
zelf drager van de rode lantaarn,! iet JOS 
met 4-1 spartelend achter. De aanmoedi- 
gingen van dé ZVM-supporters kunnen 
donderdag ZVM net het benodigde beet- 
je ekstra inspiratie geven. swingend 

begin 

ïwanowitch Zowel jeugdcentrum ïwanowitch als de 
zandvoortse blues- en rockband Kinine 
hebben aan klantenbinding gedaan. Het 
sukses van de eerste Iwan-avond op 7 
mei j.l. belooft veel voor de rest van het 
zomerprogramma dat de initiatiefnemers 
gelijktijdig presenteerden. 

De muziek van Kinine, een eksplosief 
mengsel.dat al gauw voor het gemak tot 
'konijnenrock' gedoopt werd, bracht de 
aanwezigen in gebouw de Krocht tot 
uitgelaten swingpartijen. DouweWijnal- 
da, zang en gitaar, Paul Wezenbeek op 
bas en Tom Bakker, perkussie, bleken 
er opvallend weinig moeite mee te heb- 
ben om hun inspiratie over te brengen 
op de meer dan honderd bezoekers die 
de allereerste kans om deze vorm van 
live-muziek in Zandvoort te genieten 
hadden aangegrepen. Enige probleem 
op de incidentloze avond was de mixage, 
die het geluid soms te eenvormig maak- 
te, maar dat kan ook aan de akkoestiek 
van de zaal gelegen hebben. 

A.s zaterdag 21 mei presenteert Iwan 
een speelfilm. 'The man from the orga- 
nisation' van regisseur Lucidi met in de 
hoofdrollen Roger Moore en Stacey 
Keach. Een harde avonturenfilm waar- 
van het verhaal zich afspeelt in de ame- 
rikaanse mafiawereld. De Iwan-info, die 
geopend wordt met een voorwoord van 
'dorpsregent oom Herman' ('hallo jon- 
gelui, te gek dat eindelijk iets voor jul- 
lie georganiseerd wordt') maakt verder 
bekend dat vrijdag 27 mei opnieuw een 
band zal optreden in de Krocht. Het pro- 
gram luidt verder: 4 juni, een themaavond 
in samenwerking met de stichting Behoud 
Kostverlorenpark, waar een ekskursie in 
de ochtenduren aan vooraf gaat; 18 juni 
en 16 juli een swingende avond onder 
leiding van de vaste disejockey; 9 juli 
weer live-muziek en op 23 juli een to- 
neelavond. 

Met ingang van morgen, woensdag 18 
mei, gaan ook de kindermiddagen weer 
van start. Jonge zandvoortertjes van 4 
tot 10 jaar kunnen in de bovenzaal van 
het Gemeenschapshuis tegen betaling 
van 1 piek hun fantasie botvieren op al- 
lerhande materiaal. EKSTRA KONTROLE OP STRANDAKTIVITEITEN Vorige week maandag begon voor 'net 
stranddetachement van de Zandvoortse 
politie het zomerseizoen met een bij- 
eenkomst in de politiestrandpost en 
een toespraak van korpschef Menk- 
horst. Aan de circa veertig aanwezigen, 
onder wie buurman Johan Beerepoot 
van Club Maritime, kolonneleden van 
het Rode Kruis en vertegenwoordigers 
van de Zandvoortse Reddingsbrigade, 
Watersportvereniging 'Zandvoort' en 
de Strandpachtersvereniging, deelde 
de heer Menkhorst mede dat voor het 
seizoen 1983 een fleksibel beleid ge- 
voerd zal worden. Zo zal het aantal 
manschappen op de strandpolitiepost 
in de Rotonde afhankelijk worden ge- 
steld van de op een zeker moment be- 
staande behoefte aan politiezorg, On- 
danks de krapte aan personeel werden 
de taken van het stranddetachement 
uitgebreid met toezicht op het nale- 
ven van de horeka-voorschriften in 
de strandpaviljoens en ekstra aan- 
dacht aan de naaktrekreanten, terwijl 
er maatregelen genomen zijn om fiet- 
sers zonder overlast van het fietspad 
door de duinen gebruik te laten ma- 
ken. Kommandant Schilder en zijn manschap- 
pen zijn in het bezit van diploma's van 
de afgelopen winter gevolgde reanima- 
tie-, strandwacht- en Z.R.B.-kursussen 
en doordat in de gerenoveerde vleugel 
van het politieburo aan de Hogeweg 
een nieuwe meldtafel geïnstalleerd 
werd beschikt het stranddetachement 
thans over de vorige verbindingsappa- 
ratuur. 

Als vanouds kan ook dit jaar weer ge- 
rekend worden op de medewerking van 
het Rode Kruis, maar er zijn ook novi- 
teiten te melden: een nieuw 'strand- 
meisje', Joke de Rooij, die zich over 
zoekgeraakte kinderen zal ontfermen 
en het nieuwe tenue van de strandpo- 
litie, een fraai trainingspak in twee 
kleuren blauw, dat hoofdagent Hem- 
penius als een volleerd dressman show- 
de . eanduoortee hoerartf boek en tentoonstelling 
over streekdrachtmotieven ~?T* Eind vorige maand werd in het Cultu- 
reel Centrum het boek 'Streekdracht- 
motieven' van Emmy van Vrijberghe de 
Coningh gepresenteerd terwijl er tegelij- 
kertijd een tentoonstelling werd geopend 
met dezelfde naam. "Een twee-ledige 
gebeurtenis en een dubbele feestelijk- 
heid' aldus de heer J. Schilt van de Uit- 
geverij H.J.W. Becht. 

Spreker verheugde zich over de herle- 
vende belangstelling voor authentieke 
klederdrachten, 'een interesse waarvoor 
we veertig jaar geleden allemaal fout 
zouden zijn geweest'. De door de heer 
Schilt gesignaleerde belangstelling was 

mevr. Kraan- Meeth 

ook duidelijk te merken in het Cultu- 
reel Centrum, dat bijna te klein was 
om de talrijke genodigden te bergen. 
Onder hen zagen we het burgemeester- 
echtpaar, de beeldhouwster Bep Sturm- 
van den Bergh, de heren Brune, Hil- 
bers en Wagenaar van het Genootschap 
'Oud Zandvoort', wethouder Attema 
en echtgenote, het hoofd van de open- 
bare bibliotheek Frank Haggenburg, 
de heer F.J.M, van Puijenbroek, direk- 
teur van het Nederlands Openluchtmu- 
seum in Arnhem en mevrouw E. Bosch- 
van der Kolk, voorzitster van de Stich- 
ting Nederlandse Volksklederdrachten 
'Koningin Wilhelmina'. Beide laatstge- 
noemden mochten als eersten een 
eksemplaar van 'Streekdrachtmotieven' 
in ontvangst nemen als dank voor de 
aan de schrijfster verleend medewer- 
king. 
De toespraak waarmee Henk van Ulsen 
het boek ten doop hield was eigenlijk 
een hommage aan haar vader, Cruvs 
Voorbergh, en het was duidelijk dat 
de akteur een grenzelose bewondering 
koestert voor de eminente toneelspeler, 
museumdirekteur en auteur die Cruys 
Voorbergh is geweest. Als proeve van 
diens meesterlijke pen las Henk van Ul- 
sen het kostelijke verhaal "t Hulle- 
hoedje' voor uit 'Erfenis van Eeuwen' 
dat zijn dochter als bronvermelding 
in haar boek had opgenomen. 
Bij het rondkijken op de tentoonstelling, 
waar niet alleen de originele tekeningen 
uit het boek maar ook tal van kostuum - 
onderdelen die daarvoor model stonden 
te bewonderen zijn, bleek weer eens 
welk een begaafde kunstenares Emmy 
van Vrijberghe de Coningh is. Maar ook 
hoe belangrijk de taak van de verschil- 
lende werkgroepen en musea is om de 
authentieke klederdracht, waarmee zich 
bezoeksters uit Bunschoten, Marken, 
Volendam en Wognum getooid hadden. nieuws 

kort & klein De enquêteformulieren, uitgereikt door 
de werkgroep Kinderdagverblijf Zand- 
voort, kunnen tot en met vrijdag 20 mei 
ingeleverd worden op de volgende adres- 
sen. Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg; 
Raadhuis t.a.v. mevr. de Muinck; Bakke- 
rij Heiligers, Zandvoortselaan 355, Bent- 
veld; Astrid Kraayenoord, Zr.Dina Bron- 
derstraat 24 en Juul van de Steur, Pas- 
teurstraat 10. 

Voor inlichtingen kan men zich wenden 
tot Karin Schuiting, tel. 12189 of tot 
Trudie Vlieland, tel. 16461. te bewaren en in de belangstelling te 
houden. En daaraan levert 'Streekdracht- 
motieven' een niet geringe bijdrage. 

In een boeiende verteltrant beschrijft 
Emmy van Vrijberghe de Coningh kle- 
derdrachten uit een twaalf tal streken 
en gemeenten, waaronder Schevenin- 
gen en Katwijk, Walcheren, Urk en 
Bunschoten-Spakenburg. Ze tekent 
meesterlijk en vertelt in welke musea 
de authentieke kostuums te zien zijn. 
leder hoofdstuk opent met een prach- 
tige vierkleurenillustratie die een over- 
zicht geeft van de in de desbetreffende 
streek voorkomende kostuums en 
handwerken. Bovendien zijn van de 
afgebeelde taferelen elders in het boek 
kruissteekpatronen afgedrukt. Maar 
niet alleen de kruissteek, ook tal van 
andere handwerktechnieken komen in 
het boek aan bod, technieken die het 
in het huidige modebeeld ook heel 
goed doen. Zo zullen met kraaltjes ver- 
sierde krablappen een jurk, en zeker 
die van een klein meisje, een heel an- 
der aanzien geven. Geborduurde rand- 
jes kunnen een T-shirt helemaal opfleu- 
ren en schortestrikken en stipwerk, be- 
horende bij klederdrachten uit vroe- 
ger tijden, zouden best eens een nieu- 
we trend kunnen inluiden. Resumerend: 
'Streekdrachtmotieven', een juweel 
van een boek voor handwerkliefheb- 
sters, voor op dit terrein minder be- 
gaafde vrouwen en zelfs voor hen die 
geen draad in de naald kunnen steken. 
Het boek biedt namelijk een schat aan 
kennis van de folklore. In een schitte- 
rende uitgave van H.J.W. Becht's Uit- 
geversmaatschappij B.V. en voor slechts 
f45,- verkrijgbaar in de boekhandel en 
bij het Cultureel Centrum aan het Gast- 
huisplein. 
waterstanden mei 


H.W. 


L.W. 


H.W. 


L.W. 


17 


07.13 


15.13 


19.47 


03.47 


18 


08.03 


16.04 


20.46 


04.46 


19 


09.06 


17.08 


21.56 


05.55 


20 


10.21 


18.21 


23.14 


07.14 


21 


11.40 


19.40 


— .— 


08.27 


22 


00.28 


08.27 


12.55 


20 55 


23 


01.33 


09.31 


14.01 


22.02 


24 


02.28 


10.28 


14.57 


22 57 


25 


03.14 


11.14 


15.43 


23.43 


26 


03.57 


11.58 


16.24 


00.23 


27 


04.36 


12.38 


17.00 


01.01 


28 


05.12 


13.13 


17.37 


01.38 


29 


05.45 


13.45 


18.13 


02.13 


30 


06.20 


14.20 


18.48 


02.48 


31 


06.58 


14.58 


19.24 


03.24 
omroepers Tiny Schouten, Zandvoort 
geef me nu maar m'n hor- 
loge terug. Merk 'Cevalier'. 
Ursula. 

Verloren 
waarschijnlijk omgeving 

Willemstraat: 
zilveren hangertje in de 
vorm van muziekinstru- 
ment. Tegen beloning 
terug te bezorgen Ooster- 
parkstraat 34, tel. 1 2725 

Gevraagd 

gemeubileerde flat voor 
het hele jaar (tweede huis) 
Aan zee en strand. 
Tel. 18623 

A. Ritman 

1948 - 1983 

35 laar tandtechniker 

1973 - 1983 

tien Jaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 HINDERWET ^ Burgemeester en Wethouder van 
Zandvoort maken, gelet op artikel 12 
van de Wet algemene bepalingen 
milieuhygiëne, bekend dat op 6 april 
1 983 de heer M.H. Meijer te Zand- 
voort voor een vergunning ingevolge 
de Hinderwet voor het oprichten en in- 
werking hebben van een opslagplaats 
annex verkooppunt voor vuurwerk 
gelegen aan de Haltestraat 61a, alhier. 

De aanvraag en andere op de aanvraag 
betrekking hebben stukken liggen tot 
1 7 juni 1 983 voor een ieder ter inzage 
ter gemeentesecretarie, afdeling alge- 
mene zaken, Swaluëstraat 2 te Zand- 
voort, op werkdagen van 8.30 - 12.30 
uur, alwaar desgewenst een mondelin- 
ge toelichting kan worden verkregen. 
Voorts liggen de genoemde stukken 
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, 
Prinsesseweg 34 te Zandvoort, elke za- 
terdag van 10.00 - 14.00 uur. Gemoti- 
veerde bezwaren kunnen tot bovenge- 
noemde datum schriftelijk bij ons colle- 
ge worden ingediend. 
Een ingekomen bezwaarschrift zal bij 
de stukken ter inzage worden gelegd. 
Desgewenst kan degene, die een be- 
zwaarschrift indient, verzoeken zijn per- 
soonlijke gegevens niet bekend te 
maken. 

Mondelinge bezwaren kunnen worden 
ingediend tijdens de openbare zitting 
op woensdag 8 juni 1 983 om 1 0.00 uur 
ter gemeentesecretarie, Swaluëstraat 2 
te Zandvoort. Tijdens de openbare zit- 
ting wordt tevens gelegenheid gegeven 
tot een gedachtenwisseling tussen het 
bevoegd gezag, de aanvrager en de 
overige aanwezigen. 

Tenslotte wordt de aandacht gevestigd 
op het volgende: degenen die op de 
hierboven omschreven wijze bezwaren 
hebben ingebracht en een ieder die 
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs 
niet in staat is geweest, zal in de gele- 
genheid worden gesteld bezwaren 
tegen de ontwerp-beschikking in te 
dienen. 

Zandvoort, 17 mei 1983. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De Secretaris, De Burgemeester, 
A.H. Mertz H. Machielsen familieberichten 

WELSTANDSCOMMISSIE 
GEMEENTE ZANDVOORT 

Op Woensdag 18 mei 1983 om 15.30 
uur zal de commissie vergaderen in het 
gebouw van de dienst van Publieke 
Werken, Raadhuisplein 4 alhier. 
De volgende plannen zijn ingediend en 
zullen tijdens deze vergadering beoor- 
deeld worden: 

1 . opstellen van randvoorwaarden ten 
behoeve van het ontwerp-bestem- 
mingsplan: 'Rond de remise deel 2'; 

2. het oprichten van diverse erfafschei- 
dingen Prof. Zeemanstraat 25; 

3. het oprichten van diverse erfafschei- 
dingen Boulevard Bamaart 14; 

4. maken van een nieuwe ingang 
'Dolfirama' aan de zeezijde; 

5. wat verder ter tafel komt. 

Indien nog andere plannen worden in- 
gediend zullen deze daags vóór de ver- 
gadering op het publicatiebord bekend 
gemaakt worden. 

Zandvoort, 9 mei 1983. 
De Voorzitter, 
J . Attema 

GEMEENTE ^ 
Bedroefd, maar dankbaar dat haar een 
verder lijden bespaard is gebleven, stellen 
wij u in kennis van het overlijden van onze 
onvergetelijke moeder en oma 

BERNADINA CATHARINA 
KEISLAIR 

geboren Rijnders 

weduwe van Willem Herman Gijsbert 

Cornèlis Keislair 

op de leeftijd van 85 jaar. 
Zandvoort: 
G.W.A. Keislair - 
A. Keislair-ten Wolde 

Bloemendaal: 
Willem en Saskia 

Heenvliet: 
Joop en Reina 

Zandvoort: 
Alphonse, Maarten 

Glion-sur-Montreux 
Dieneke 

Zandvoort: 

H.G.E.M.J. Mertens-Keislair 

F.C.G. Mertens 

Peter 

7 mei 1983 

2042 PE Zandvoort 

Kostverlorenstraat 99 

De crematie heeft inmiddels plaats gehad. Op 1 1 mei ging van ons heen, mijn lieve man 
en onze zorgzame vader, behuwd-, groot- 
vader en zwager 

CORNELiS BOL 

echtgenoot van Ali Koper 

op de leeftijd van 69 jaar. 

Zandvoort: A.M. Bol-Koper 

Utrecht: I. Hoekstra-Bot 

P. Hoekstra 

Martijn, Bouke, Pjotr 
Zandvoort: J. Paap-Bol 

F. Paap 

Rolant, Pepijn 

2042 LV Zandvoort, 11 mei 1983 
Grote Krocht 29 

De Crematie heeft inmiddels plaats gehad. Na een geduldig gedragen lijden is op 90-jarige 
leeftijd van ons heengegaan mijn man, onze 
vader, groot- en overgrootvader 

ARIE BOL 

echtgenoot van Marijtje Draijer 
eerder weduwnaar van 
Agatha Petronella Paap en achterklein- 
kinderen M. Bol-Draijer 
kinderen, klein 

Zandvoort, 14 mei 1983 
korr.-adres: W.A. Bol 
van Ostadestraat 1 4 
2042 VS Zandvoort. De begrafenisplechtigheid heeft dinsdag 17 
mei plaats gevonden op de Algemene 
Begraafplaats te Zandvoort. f 500.- 
beloning omg. voor vinder van 
GRIJZE PERZ. POES 
naam "Stoffie" 
Brederodestraat 95 - tel. 1 27 30 OPROEP voor alle zandvoortse ondernemers om op 

17 mei a.s. om 20.30 uur precies, in Hotel 

Keur te komen voor de uitleg van het 

Distributie Planologisch Onderzoek. 

Door Drs. J. Abbink, adj. secretaris 
van de Kamer van Koophandel en de 

Korpschef van politie 
de heer H.J.A. Menkhorst 

over parkeerproblemen en 
verkeersveiligheid. 

Vragen stellen toegestaan. Federatie Handelsvereniging 
Hanze - Zandvoort _J 83e jaargang no. 37 vrijdag 20 mei 1983 
eanduDürrse ho nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 1 51 / 2040 AD zandvoort / achterweg 1 / telefoon (02507) 1 21 35 / uitgave: zandvoortse koerant b.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1087 / nederlandse middenstandsbank, rek.nr. 67.1 3.60.221 
abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post 
jeugdcentrum kontra beheerder 
gebouw de krocht Een voorstel van jeugdcentrum Iwano- 
witch aan b en w en de raad om de eks- 
ploitatie-opzet van gebouw de Krocht 
te wijzigen is de huidige zaalhouder, de 
heer Smit, in het verkeerde keelgat ge- 
schoten. 

Hij heeft er zich zo over opgewonden 
dat hij het kontakt met de jongeren 
heeft verbroken en niets meer wil we- 
ten van hun aktiviteiten, waaronder de 
filmvoorstelling die voor a.s. zaterdag 
gepland was. Smit geeft Iwan het ad- 
vies om te zien naar een andere ruimte. 
Als ekstra reden meldt hij dat er nog 
nooit zoveel rommel is gemaakt als op 
de muziekavond 7 mei j.l.De beheerder 
wekt daarmee de indruk alsof hij op een 
bejaardenkoor gerekend had. 

Iwanowïtch heeft vanaf het begin te ken- 
nen gegeven dat de zaalhuur, plm f .300,- 
per avond, veel te duur is voor een stevig 
gesubsidieerde gemeentelijke akkommo- 
datie. In hun brief aan het kollege laten 
de jeugdcentrumleden er geen misver- 
stand over bestaan de huidige uitbating 
onredelijk en onakseptabel te vinden. 
Niet alleen voor de gebruikers zelf maar 
ook voor de gemeente, die jaarlijks 
f.10.D00,- vergoedt aan beheerder Smit 
en de aktiviteiten van het jeugdcentrum 
voorlopig met f.6.500,- heeft gehono- 
reerd, voor een groot deel zaalhuuron- 
kosten. De openingsavond op 7 mei j.l. 
leverde de zaalhouder behalve de huur 
naar schatting ook nog eens f.1 200,- aan 
drankopbrengsten op. 

Omdat officieel nog geen kontrakt is af- 
gesloten tuseen de gemeente en de 
Krochtbeheerder, hoopt Iwanowitch de 
dorpsbestuurders met het schrijven op 
de hoogte te stellen van de 'misstanden 
die de huidige opzet met zich meebrengt'. 
Bij de vaststelling van een definitieve o- 
vereenkomst kan dan rekening gehouden 
met de twee alternatieven die de jonge- 
ren aandragen. Alternatieven die, zo zeg- 
gen ze, een hoop geld aan subsidies en 
problemen voor de gebruikers besparen. 
Eén mogelijkheid is een geheel openbaar 
financieel beheer waarbij de zaalhouder 
voor 20 uur per week op de loonlijst 
komt te staan bij de gemeente of bij een 
stichting van gebruikers. De zaalhuur 
zou dan omlaag kunnen. Verder stellen 
ze voor de netto-baromzet voor de helft 
aan de gemeente, voor de andere helft 
aan organiserende instelling en beheer- 
der ten goede te laten komen. Resultaat, 
aldus Iwanowitch, minder onkosten voor 
de gebruikers, meer geld voor aktivitei- 
ten, minder subsidies en een frekwenter 
gebruik van het pand. 

Een tweede alternatief sluit meer aan bij 
de huidige situatie. Voorop blijft staan 
dat het financieel beleid opener moet 
zijn. Een derde van de netto-baromzet 
wordt afgestaan aan de gebruikers, die 
daarmee hun onkosten voor een deel 
kunnen dekken en in mindere mate een 
beroep hoeven te doen op subsidiering. 
Iwanowitch vertrouwt erop dat deze 
ideeën, 'een aanzet die nog uitwerking 
behoeft', in de raadsbijeenkomst van 31 
mei aan de orde komen. LAATSTE NIEUWS Gisteren is het bekende kinderwinkel- 
tje (kleding voor jonge kinderen) aan 
de Buureweg geheel door brand ver- 
woest. De boven het winkeltje gelegen 
woning brandde eveneens uit. De bewo- 
ner was op het moment van de brand 
niet aanwezig. Over de oorzaak van de 
brand is bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niets bekend, maar brand- 
stichting wordt niet uitgesloten ge- 
acht 
mm 
mm De dreigementen van de zaalhouder om 
de samenwerking met het jeugdcentrum 
op te zeggen is een in alle opzichten 
sterk overtrokken reaktie. Misplaatst 
ook, waar het jonge zandvoortse burgers 
betreft die in het openbaar hun mening 
over een stukje sociaal beleid op het po- 
dium van de volksvertegenwoordiging 
brengen. Het lijkt er meer op dat Smit, 
die al in een eerder stadium te kennen 
gaf eigenlijk weinig te voelen voor de 
plannen van de 'ongebonden' jeugd, nu 
een stok heeft gevonden om de hond te 
slaan. Het saboteren van de filmavond 
is zonder meer een ergerlijk geval van 
willekeur en woordbreuk. 

Woordvoerders van het jeugdcentrum 
hebben laten weten dat zij zeker niet ge- 
slagen af zullen druipen. Als een gesprek 
tussen gemeentelijk bemiddelaar Panne- 
keet en de beheerder geen resultaat op- 
levert, hangt laatstgenoemde een kort 
geding boven het hoofd wegens het 
schenden van gemaakte afspraken. 
Het grote jaarlijkse zaalvoetbaltoer- 
nooi van Zandvoortmeeuwen barst 
voor de 13e maal in alle hevigheid los. 
5 Weken lang zullen 48 teams in de 
Pellikaanhal strijden om de Nutsspaar- 
bankwissel trofee, die vorig jaar in het 
bezit kwam van L'lsis. A.s. dinsdag 
24 mei is de start van het spektakel 
als om 18.45 uur —de vaste begintijd 
behalve voor de weekendduels— de 
teams van Duivenvoorden en F.C. 
Drommel de aftrap verrichten. Op 7 
juni kunnen de liefhebbers hun hart 
weer ophalen aan de inmiddels ver- 
maarde demonstratiewedstrijd van 
het All Star Team. De entreeprijzen 
zijn bescheiden: f 2,- voor volwasse- 
nen, 0,50 et; voor kinderen tot 12 
jaar. De organisatoren Hans Jong- 
bloed, Henk Kinneging, Adri van 
Lent, Piet v.d. Mije en Piet Pijper 
hebben ook ditmaal kosten noch moei- 
te gespaard om het toernooi tot het 
meeste opmerkelijke in zijn soort te 
maken. waterstanden 
mei H.W. L.W. H.W. L.W. 21 


11.40 


19.40 


— — 


08.27 


22 


00.28 


08.27 


12.55 


20 55 


23 


01.33 


09.31 


14.01 


22.02 


24 


02.28 


10.28 


14.57 


22 57 


25 


03.14 


11.14 


15.43 


23.43 


26 


03.57 


11.58 


16.24 


00.23 


27 


04.36 


12.38 


17.00 


01.01 


28 


05.12 


13.13 


17.37 


01.38 


29 


05.45 


13.45 


18.13 


02.13 


30 


06.20 


14.20 


18.48 


02.48 


31 


06.58 


14.58 


19.24 


03.24 

Bij het ter perse gaan van deze editie is 
bekend geworden dat het konflikt, voor- 
lopig althans, weer uit de wereld is. Gi- 
terochtend heeft een gesprek plaatsge- 
vonden tussen de beheerder, ambtenaar 
Pannekeet, de voorzitter van de welzijns- 
kommissie Hogendoorn en Iwanowitch. 
Onder het motto 'kommunikatiestoor- 
nis ' is toen een wankele vrede getekend. 
Het program van het jeugdcentrum zal 
gewoon doorgang vinden, te beginnen 
met de filmvoorstelling, een thriller, 
morgenavond om 21. 00 uur. b ü rg ërlijk^ st aiiÖ 10 mei - 16 mei 1983. 

ondertrouwd: Pieter Bos en Cornelia 
Gezina ter Maat; Eduard Johannes Mie- 
zenbeek en Carollina Böhmerman; Abra- 
ham Johannes Jacobus de Kruiter en 
Ernestina Geertruida Maria de Kaste. 

gehuwd: Jurrian Teunis Krot en Car- 
la Castenberger; Grigorios Pidakos en 
Paulina Floreta van Roon; Hendrikus 
Petrus Leonardus Wisker en Mary Lin- 
da Snyer. 

overleden: Bernardina Catharina 
Keislair geb. Rijnders, oud 85 jaar; 
Joseph Lambertus Leusink, oud 57 jaar; 
Maria Verschoot geb. van Duivenboden, 
oud 58 jaar; Jacoba Koper geb. Keur 
oud 87 jaar; Jan Pieter Strijbos, oud 92 
jaar. 
b in konflikt met w Machielsen: als ik met vakantie ga gebeuren er gekke dingen 'Er staan stukken in de Voorjaarsnota, 
waar ik het niet mee eens ben.' Dat zei 
burgemeester Machielsen eergisteren in 
de kommissie algemene zaken en ruim- 
telijke ordening. 

Tot verbazing maar ook verontwaardi- 
ging van alle aanwezige fraktievoorzit- 
ters, liet het hoofd van de gemeente 
weten dat wat zijn eigen portefeuille 
betrof er onder meer passages in de 
nota voorkwamen over de struktuur- 
studie en het voorgenomen grootscha- 
lige rekreatieprojekt die hij niet onder- 
schreef. 'Bij het zien van het vooront- 
werp heb ik gezegd, dit mag er niet 
in, maar het is toch gebeurd. Als je 
met vakantie gaat, gebeuren er gekke 
dingen.' Een krachtig verwijt derhalve 
naar zijn medebestuurders. Volgens de burgervader hoort een voor- 
jaarsnota zich te beperken tot het 
kale cijfermateriaal. Toen de frakties 
toch wilden spreken over het overigens 
naar aller mening te summier aangege- 
ven beleid — o.a. vvv, struktuurstudie, 
Kijkduin— kregen zij in eerste instan- 
tie dan ook de kous op de kop. Met 
de tekst van de voorjaarsnota en de 
memorie van antwoord 1982 in de 
hand toonden de kommissie echter 
glashard aan dat de bestuurders wel 
degelijk beloofd hadden hun liberale 
visie op het beleid te geven. Ook de 
woordvoerdster van de grootste kol- 
legepartij, Rita de Jong, toonde zich 
wat dat betreft op een aantal punten 
teleurgesteld. 

Gekonfronteerd met het bewijsmate- koerant 
op vrijdag In verband met maandag, tweede pink- 
sterdag, verschijnt dinsdag a.s. geen 
koerant. Het eerstvolgende nummer 
van ons blad komt uit op vrijdag 27 
mei a.s. ftiëüArys 

töört& klein o A.s. donderdag 26 mei houdt de plan- 
voorbereidingskommissie specifiek wel- 
zijn een hoorzitting voor geïnteresseer- 
de burgers over het (konsept)program- 
ma sociaal-kultureel werk 1984. Spe- 
ciaal voor instellingen en organisaties 
• is het van belang te weten dat zij tot 
31 mei a.s. gelegenheid hebben op- 
en aanmerkingen kenbaar te maken. 
Het programma ligt ter inzage op het 
raadhuis en in de bibliotheek, maar 
kan ook opgevraagd worden bij de 
gemeentesekretarie. Een telefoontje 
naar 14841 toestel 139 is voldoende. 

o De emancipatiekommissie verga- 
dert dinsdag 24 mei a.s. in het open- 
baar in de kommissiekamer van ge- 
meentehuis om 20.30 uur. Gesproken 
zal o.a. worden over de emancipatie in 
het onderwijs. o Op 31 mei a.s. zal de heer W. Har- 
ting, chef van de afdeling algemene 
zaken ter gemeentesekretarie, tevens 
eerste loco-sekretaris,zijn funktie 
neerleggen. Op vrijdag 27 mei a.s. om 
4 uur zal de heer en mevrouw Harting- 
Koper in het Cultureel Centrurn, Gast- 
huisplein 9B, een afscheidsreceptie 
worden aangeboden, waar iedere be- 
langstellende welkom is. 
In verband met een aan de receptie 
voorafgaande besloten bijeenkomst zul- 
len de afdelingen van de gemeentese- 
kretarie op die dag vanaf 3 uur 's mid- 
dags niet telefonies bereikbaar zijn. riaal gaf Machielsen toe dat er toezeg- 
gingen gedaan waren. Hij bleef er ech- 
ter bij dat bedoelde tekstdelen niet in 
de nota thuishoorden. 'Daarover be- 
staat nog geen kollegestandpunt, het 
zijn dus geen beleidsuitspraken.' 

Met name d'66-er Termes, pvda-er 
Toonen en inspraak-nu-er Gielen haal- 
den fel uit naar de eerste burger, 'Het 
viel me al op hoe summier uw porte- 
feuille verwoord was, maar nu blijkt 
u het daar ook nog niet mee eens te 
zijn, mijn mond valt er van open; al- 
dus Termes. En Gielen: 'nu zeggen, ik 
was met vakantie, dat geeft geen pas. 
Dit is een kollegestuk, u hoort dat 
zefs met verve te verdedigen. Het be- 
grip kollegialiteit kunt u niet aan uw 
laars lappen.' 

De burgemeester, die vergeefs rondkeek 
naar steun, maakte ten lange leste maar 
gebruik van zijn recht op het laatste 
woord. 'En toch blijf ik er bij', mompel- 
de hij. 
ig pEantinghuis 
eed voor de jaren 80 
familieberichten Het ligt voor de hand dat bij de 
viering van het honderdjarig be- 
staan van de Amsterdamse Stich- 
ting voor Gezondheids- en Va- 
kantiekolonies het Dr. G.J. Plan- 
tinghuis ekstra in het zonnetje 
wordt gezet. 

Dit kinderhuis, in de omgangstaal 
en zeker door de oudere Zand- 
voorters nog steeds de amster- 
damse Vakantie Kolonie ge- 
noemd, is immers sinds mensen- 
heugenis een liefdevol vakantie- 
verblijf waar duizenden Amster- 
dammertjes niet alleen onverge- 
telijke weken hebben doorge- 
bracht maar waar ze ook voor de 
restvan hun leven gezondheid 


mevr. Kraan- Meeth hebben opgedaan. Dankzij het 
feit dat de direktrice, mevrouw B. 
Vieyra, samen met een paar me- 
dewerkers in de archieven dook 
verscheen er een prettig lees- 
baar overzicht van de geschiede- 
nis van het 'koloniehuis' en de 
verschillende generaties jeugdi- 
ge gasten. Zo weten we nu dat 
sedert de aankoop in 1887 van 
het als kafé-restaurant ingerichte 
gebouw aan de toenmalige Kost- 
verlorenstraatweg het bestuur, be- 
staande uit een aantal gegoede 
amsterdamse burgers, niets heeft 
nagelaten om verbouwingen en 
vernieuwingen te realiseren, de 
ziekenafdeling uit te breiden en 
door aankoop van een aangren- 
zend stuk grond een speeltuin te 
kreëren. Maar van mei 1942 tot 
december 1948 zetelden er ach- 
tereenvolgens duitse militairen 
die hun paarden in de speelzaal 
stalden en gevangenen in de 
kelderruimte onderbrachten, 
Canadese militairen, Binnenland- 
se Strijdkrachten en kinderen ■ 
van politieke delinkwenten. Voor 
herstel van het zwaar beschadig- 
de huis moest vanzelfsprekend 
naar financiële middelen worden 
omgekeken en het waren opnieuw 
goedwillende Amsterdammers die 
deze verschaften. Wat de kinderen 
betreft: in de eerste 60 a 70 jaar 
was de zorg gericht op de zwak- 
ken, de minder bedeelden uit 
de grote stad, vaak komend uit 
tuberculeuze gezinnen. Ze werden 
door vader of moeder op een te- 
voren aangegeven punt afgele- 
verd aan een onbekende direk- 
trice en een 'zuster'. De vierde 
zondag was bezoekdag, maar de 
ouders moesten wel hun ouder- 
bijdrage hebben voldaan anders 
kregen ze geen bezoekkaart. Ze 
hadden echter de zekerheid dat 
hun kind in die weken goede voe- 
ding kreeg, warme kleding en veel 
buitenlucht. Werden aanvragen 
voor kinderuitzendingen tot dus- 
verre gedaan door een arts, in 
1920 kwam deze taak in handen 
van de geneeskundige dienst en 
daarmee kreeg de kinderuitzen- 
ding een aparte plaats in de 
jeugdgezondheidszorg en gingen rijk, 
» provindie en gemeente subsidie geven. 
In 1964 had een volledige verbouwing 
van het tehuis plaats en het was de in- 

DANKBETCIIGING 

Mede namens mijn vrouw wil ik onze oprechte 

dank betuigen aan allen, die mijn afscheid 

van de Politie Zandvcort, tot een fijne- en 

onvergetelijke dag hebben gemaakt. 

Het zal voor ons een plezierige- en 

waardevolle herinnering blijven. J. Bier en echtgenote. nieuws? en veel buitenlucht . . . 

middels overleden Dr. G.J. 
Planting, hoofd van de afdeling 
jeugdgezondheidszorg van de GG 
en GD te Amsterdam die van de 
gemeente alle steun kreeg om in 
samenwerking met het bestuur 
het gebouw en de werkwijze in hét 
huis aan te passen. De maatschap- 
pij veranderde, de welvaart werd 
groter. Het bleef natuurlijk nodig 
om kinderen verantwoorde voe- 
ding te geven maar men ontdek- 
te dat kinderen ook problemen 
kunnen hebben en dat deze dik- 
wijls voortkwamen uit spanningen 
in het gezin, die mogelijk veroor- 
zaakt werden door de heersende 
woningnood. Deze kinderen had- 
den niet genoeg aan een uitzen- 
ding van zes weken, voor hen 
was een anders gerichte medie- se begeleiding vereist en het on- 
derwijs moest ook tijdens de uit- 
zending voortgang vinden, kort- 
om men kreeg meer aandacht 
voor het kind als individu. En zo is 
het heden ten dage nog want het 
Medisch Psychosociaal Kinder- 
huis Dr. G.J. Plantinghuis ziet het 
kind als totaliteit, hetgeen bete- 
kent dat zowel aan somatiese en 
psychiese als aan sociale, peda- 
gogiese en onderwijskundige as- 
pekten aandacht besteed wordt. 
Geen gemakkelijke taak voor di- 
rektrice Vieyra en haar mede- 
werkers, maar de tijden zijn nu 
eenmaal veranderd en in 1983 red 
je het niet met alleen maar goede 
voeding, frisse lakens en gezonde 
zeelucht. zandvoort huldigde kaandorp Vrijwillige Hulpverlening Met een stampvolle St. Agatha- 
kerk en een na afloop van de 
eucharistieviering geduldig voort- 
schuifelende menigte in een rij 
waaraan geen eind scheen te 
komen gaf Zandvoort zondag- 
ochtend uiting aan haar warme 
gevoelens van genegenheid voor 
pastoor Kaandorp 

We schrijven ekspres 'Zandvoort' 
want het waren niet alleen de pa- 
rochianen die de pastoor ter ge- 
legenheid van zijn 35-jarig pries- 
terschap de hand kwamen druk- 
ken. Ook talrijke funktionarissen 
en lidmaten van andere plaatse- 
lijke kerkgenootschappen gaven 
acte de présence, en met hen 
vele anderen. Zoals de voorzit- 
ter van het parochiebestuur, de 
heer Th. B.M. Hilbers, in zijn wel- 
komstwoord opmerkte had pas- 
toor Kaandorp de wens te kennen 
gegeven het feest te vieren rond 
het altaar, een verzoek waarop 
de parochie duidelijk 'ja' had ge- 
zegd. Aan de dienst werd niet al- 
leen medewerking verleend door 
het St. Caeciliakoor onder leiding 
van Bart Jan Gaart maar tevens 
door een in grote bezetting musi- 
cerende Harmonie St. Michael. 
In zijn preek, gebaseerd op Math.' 
1 3 vers 3 ('Zie, een zaaier ging uit 
om te zaaien), wekte de pastoor 
de kerkgangers op 'goede grond 
te zijn en vrucht te dragen'. Spre- 
kend over het geloof wees hij op 
de wisselwerking tussen gelovi- 
gen. 'Door Uw geloof heeft U mij 
geïnspireerd en daarvoor dank ik 
U'. Bijzonder aardig was dat de 
zuster van de pastoor, Annie 
Kaandorp (zuster Elizabeth) als 
lektrice aan deze eucharistievie- 
ring medewerking verleende. Na 
afloop van de dienst, toen de pas- 
toor zich even terugtrok, konser- 
teerde een voortreffelijk spelen- 
de Harmonie St. Michael, die bij zijn binnenkomst een 'Lang zal 
hij leven' inzette. 

Voorzitter Hilbers vertelde daarna 
hoe moeilijk het was geweest om 
voor de jubilerende pastor een 
kado te bedenken. 'De goede 
man had geen enkele wens' aldus 
de heer Hilbers, die bij de aan 
alle parochianen gezonden brief 
toch maareen aksept-girokaart 
had laten insluiten. 
Resultaat f 6.650,-. 
Aan het slot van zijn toespraak, 
waarin hij dank bracht aan allen 
die deze dag voor hem tot een 
onvergetelijke hadden gemaakt, 
ontzenuwde de pastoor het ge- 
rucht dat de viering van zijn 35-ja- 
rig priesterschap iets te maken 
zou hebben meteen naderend 
afscheid. 'Dat is niet waar!' ver- 
zekerde hij nadrukkelijk. 
Het zou ons niet verwonderen 
wanneer het overweldigend ap- 
plaus, dat deze woorden in een 
kerk vol opgeluchte parochianen 
toen ontketenden, een van zijn 
mooiste kadoos is geweest. Ij e lang r ijk e a d r-ésse n \ 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

023-242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1 
Wat is nieuws? 

Het antwoord op die vraag is jaren 
ge/eden op al even afdoende als 
simpele wijze geformuleerd: man b 
hond. 

Sindsdien zijn nieuwsgaarders 
vrijwel onafgebroken in de weer 
om berichten uit de samenleving 
op te vangen die aan dit krite- 
rium voldoen. 

Afgelopen zondag werd op last 
van de Cenav een race van oude 
motoren afgevlagd omdat de deel- 
nemende verhikels naar het oor- 
deel van de direktie te veel geluid 
produceerden. Wel 125 da, stel- 
de de circuit-eksploitant geschrok- 
ken vast en verbood de oudjes 
nog langer hun rondjes te draaien. 
Bovendien was het lawaai in strijd 
met de Wet op de Geluidhinder 
welke slechts 105 da toestaat. 
Die wet wordt weliswaar pas over 
drie maanden van kracht, maar de 
Cenav wil er nu al op inspelen. 
Een zeldzaam staaltje van zelf- 
censuur en naar ons weten nog 
niet eerder in de racewereld ver- 
toond. Coureurs en publiek sloeg 
het argument om de race te stop- 
pen met stomheid. Ze konden hun 
oren eenvoudig niet geloven. De 
Cenav die lawaaimakers van de 
baan jaagt. 

Dat is de omgekeerde wereld. 
Man bijt hond. 

En als het niet waar is? een vals 
bericht. Net als die dagboeken 
in een duits weekblad. 
Dat zal spoedig blijken. 
Wanneer horen en zien ons ver- 
gaat en we gewoon weer door 
de hond worden gebeten. 
Geen nieuws, dus. f ietscrossbaan morgen open -■«%*£: 'm. 

Morgen is heffeest op de speelplaats achter de Ie Lorentzflat in Zandvoort 
nieuw-noord. Om 14. 00 uur wordt de fietscrossbaan, de trotse afronding van 
speelterrein 'de Schuilplaats', officieel geopend. Vorig jaar april zijn omwonen- 
de vrijwilligers begonnen met de werkzaamheden op het braakliggende stuk 
grond. Al geruime tijd maken de kinderen uit de hele buurt met veel plezier ge- 
bruik van de voorzieningen. De aanleg van de crossbaan had wat meer voeten 
in de aarde, maar de bewoners hebben volgehouden en het resultaat is de moei- 
te waard. 

Behalve crosswedstrijden en een optreden van een stuntteam is er voor morgen 
ook een kindermiddagprogramma georganiseerd. Een ballonnenwedstrijd met 
leuk prijzen, spelletjes, een grabbelton, limonade en traktaties. Een deelne- 
merskaart is voor f. 1,- te verkrijgen bij de (enige) ingang aan de Thomson- 
straat. 

De ouderen staat tot in de avonduren een gezellige bar ter beschikking. Uit de 
opbrengsten worden de onkosten bestreden en gespaard voor nieuwe speltoe- 
stellen. De organiserende flatkommissie en de Fietscrossvereniging wensen wij 
goed weer toe en veel sukses. kerkdiensten HERVORMDE KERK 

•ondag 22 mei: 

■ 0.00 uur : Ds. A.Th. Rothfusz uit 

Hillegom, mmv. herd. kerk- 
koor 

;EREFORMEERDE KERK 
ondag 22 mei a.s.: 

0.00 uur : Prof.Dr. J. Verkuyl, Amster- 
dam. 

ROTESTANTENBOND 
ondag 22 mei a.s.: 

0.30 uur : dienst verzorgd door eigen 
leden. 

'OOMS KATHOLIEKE KERK 

3terdag 21 mei a.s.: 

9.00 uur : eucharistieviering met orgel 
en samenzang. 

ondag 22 mei a.s.: 

)8.45 uur ; stille eucharistieviering 

,0.45 uur : Plechtige hoogmis met toe- 
diening van het vormsel door 
Vic. H.W. Kuipers. adviesdiensten CENTRUM voor vrijwillige hulpverlening 
' Geeft advies, hulp en informatie van 
maandag t/m vrijdag van 10.30 • 12.30 
uur en iedere woensdagavond van 18.30 
- 19.30 uur. Postbus 100, 2040 AC 
Zandvoort. Telefoon 17373 

jWETSWINKEL 

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat 
1e en 3e woensdag van de maand van 
17.30 - 18.30 uur. Kosteloos advies 

l 

; MAATSCHAPPELIJK WERK 

Noorderstraat 1, telefoon 13459 
Dagelijks van 9.00 - 10.00 uur en 
maandags tevens van 19.00 - 20.00 uur. medische dienst DOKTOREN 

Inlichtingen over de zondagidienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige tel.023 - 313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 - 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zeestraat Apotheek, A. van 
Kempen, Zeestraat 71, tel. 13073 Vrijwillige Hulpverlening 
17373 renovatie huis in de duinen 
komt in zicht Het heeft aanzienlijk langer geduurd 
dan verwacht, maar Gedeputeerde Sta- 
ten van Noord Holland hebben nu 
toch hun goedkeuring gehecht aan de 
grootscheepse renovatieplannen van 
het Huis in de Duinen. 

Op zeer korte termijn kan begonnen 
worden met de bouw van hout-monta- 
gewoningen aan de Herman Heijermans- 
weg, die tijdelijk huisvesting zullen bie- 
den aan de 170 verzorgde bejaarden. 
Nog voor de bouwvakantie wordt de 
fundering gelegd en een stukje van de 
opbouw gerealiseerd. Naar verwachting 
vindt de verhuizing medio september 
plaats. 

Het bestuur van het tehuis is al vele ja- 
ren bezig de renovatie van het uit 1955 
stammende bejaardenoord van de 
grond te krijgen. Vorig jaar kwamen de 
plannen in een stroomversnelling. Vrij- 
wel gelijktijdig met de ingebruikname 
van 36 nieuwe aanleunwoningen voor 
zelfstandige ouderen, ontving men toe- 
stemming van de gemeente voor de 
vernieuwbouw. Het pr.ovinciaalbestuur 
was echter niet van zins een formaliteit 
te maken van het miljoenenprojekt. 
Struikelblok was zowel de wijze van 
financiering als de kontingentering, 
waarvoor een voorschot op 1984 nodig 
bleek. Met steun van de H.I.D. Volks- 
huisvesting en de Prov. Inspektie Be- 
jaardenoorden heeft het bestuur onder 
leiding van de heer S. van de Bos en 
direkteur J. Brabander de zaken ten- 
slotte toch rond gekregen. 

Dat de renovatie urgent is staat buiten 
kijf. De kamers zijn piepklein en er is 
geen prive-sanitair aanwezig. De ver- 
warmingsinstalltie en de elektriciteits- 
voorziening deugen niet meer. In de 
nieuwe situatie zullen van twee ka- 
mertjes één ruim verblijf gemaakt 
worden met eigen douche en toilet, 
een kitchenette en een voorhalletje, 
dat veel meer privacy waarborgt dan 
heden het geval is. 

Behalve het woongedeelte verandert 
er ook veel ten aanzien van de kan- 
toor-werk- en rekreatieruimte. Zo 
wordt de aula horizontaal gesplist en 
onder meer in gebruik genomen als 
dagverblijf voor de ziekenafdeling. In 
plaats daarvan verrijst er een nieuwe 
multifunctionele ruimte. Er komt ver- 
der een nieuw kommuninkatiesysteem 
en moderne brandmeldingsapparatuur. 

De hele operatie verloopt in twee fases 
van resp. 9 en 7 maanden en is tot in 
de kleinste details vastgelegd in een 
omvangrijk draaiboek, dat vele malen 
onderwerp van gesprek was in perso- 
neels-en bewonerskommissie. De mi- 
nutieuze voorbereiding is nodig om- 
dat er tijdens de werkzaamheden geen 
hiaten mogen ontstaan in de verzorging- 
Direkteur Brabander: 'bij alles moeten 
de bewoners en medewerkers centraal 
blijven staan. De organisatie is er voor 
hen, niet omgekeerd.' UITSLAGEN SPORTWEEK S'C' UNICUM'73 Voorzitter Ad Gooyer van S.C. Uni- 
cum'73 en zijn medewerkers kun 
nen voldaan terugkijken op de zeer 
geslaagde sportweek die in verband 
met het tienjarig bestaan van de klup 
in Nieuw Unicum is gehouden. 

Honderden gehandikapte en niet-ge- 
handikapte sportbeoefenaars genoten 
er gastvrijheid. Hoogtepunten waren 
de schaaksimultaan-seance van Jan 
Hein Donner en de Nationale Zeskamp 
onder leiding van Dick Passchier, 
maar ook de wedstrijden in tennis, hand- 
boogschieten en tafeltennis bracht 
deelnemers uit tal van plaatsen naar de 
sportakkommodatie van Nieuw Uni- 
cum, waar prachtige bekers, trofeën 
en medailles op de winnaars stonden 
te wachten. Deze waren; 
Tennis A: 1 . T.Toenbrekers-J. Spee, 
2. R. Weeda-H. Uytewaal, 3. H. Seve- 
rian-r*. Hinckel. 

Tennis B: 1. P. Sweers-L. Sweers, 
2. J. Vruys-J. v. Barneveld, 3. R. Pe- 
ters— A. Wouda. Handboogschieten: Koning Hans Eyk- 
hof 422 pnt., 1e ridder: Marchel Ameye 
407, 2e ridder Milou Ameue 396, 3. 
Hans Vermaas 404, 4. Jaap Water 368, 
1e dame : Hermien Paap 411,2. Ellen 
van de Putten241, 3. Page Lammy 
Mehle 282. 
Tafeltennis: 

Klasse A: R. Olijdam; 2. A. Schuur- 
mans, 3. De ter Heyden. 
Klasse B: 1. van de P.utten, 2. A. Vink, 
3. M. Doing. 

Klasse C: 1. W. Verleur, 2. Frits Ver- 
meeren, 
Klasse D 

1. R. de Uil, 2. Pierre van Willigen. 
Junioren: 

1. Frits van Varik, 2. Oscar Lohuis, 
3. Marcel Keur, 4. Floris Wiesman, 
5. Tim van Duin, 5. Lucienne Kamp. 

Pupillen: 1. Robert Cliteur, 2. Joost 
Wiesman, 3. Robert ter Heyden, 4. 
Edwin Pilon, 5. Erik Stokman, 6. 
Geert Kuneman, 7. Berkant van Wes- 
terop, 8. Jan Zweers. 
Herman. _ Heiierma ns weg afscheid van hoofdagent bier Vorige week vrijdag nam het zandvoort- 
se politiekorps in de kantine van het 
buro aan de Hogeweg afscheid van 
hoofdagent J. Bier, die wegens het be- 
reiken van de 60-jarige leeftijd op 1 
juni a.s. de dienst gaat verlaten. Korps- 
chef Menkhorst schetste de scheiden- 
de politieman als een stille werker en 
iemand die er uit sprong door een stuk 
loyaliteit, betrouwbaarheid en even- 
wichtigheid. 

Spreker herinnerde er aan hoe de heer 
Bier sinds 1958 dienst heeft gedaan bij 
de afdeling verkeerspolitie, waar hij 
bovendien het verkeerstechnies teken- 
werk verrichtte. 'Ons werd weinig tijd 
gegeven om samen te werken', aldus 
de heer Menkhorst, die echter van me- mevr. Kraan-Meeth 

ning was dat er op dat punt niet veel 
verandert. "\Ne werken nog maar veertig 
uur in de week. Wanneer dat twee en 
dertig wordt kun je elkaar in dienst- 
tijd nog amper ontmoeten'. Spreker 
liet zijn goede wensen voor de toe- 
komst vergezeld gaan van een gratifika- 
tie voor het bijna 40-jarig ambtsjubi- 
leum van de scheidende hoofdagent. 
Andere kadoos die de korpschef over- 
handigde waren het traditionele schildje, 
een koevert van het jubel- en treurfonds 
en fraaie bloemen voor mevrouw Bier. 
De eremedaille in zilver, verbonden aan 
de Orde van Oranje Nassau, die burge- 
meester Machielsen met enige welgeko- 
zen woorden de heer Bier opspelde, 
was een duidelijk bewijs van waardering 
vanuit de samenleving. 
Adjudant Barmentlo, chef verkeerspoli- 
tie, die als eerste de heer Bier gelukwens- 
te met zin onderscheiding, prees diens 
kollegialiteiten loyaliteit. 
'Met jou valt een stuk roetine en vak- 
manschap weg. Je was een kollega waar 
we veel aan te danken hebben'. Namens 
de afdeling verkeer bood hij zijn oud- 
medewerker een boek aan, als voorzit- 
ter van de Z.P.S. V. een vaantje, terwijl 
ook hij mevrouw Bier in de bloemetjes 
zette. Hoofdagent Hempenius sprak 
namens de Alg. Christelijke Politiebond 
en vertolkte met een geschenk en bloe- 
men de dank van de jongere kollega's. 
De vroegere korpschef, de heer Van 
Maris, was het opgevallen dat alle lo- 
vende toespraken hetzelfde slot hadden: 
'Dat was het dan. Het ga je goed! ' Be- 
grijpelijk, want het betreft een afscheid. 
Spreker wilde echter de aandacht ves- 
tigen op de komende levensfase. 'De 
laatste jaren heeft het korps veel leden 
zien vertrekken. Deze houden regelma- 
tig kontakt met elkaar in een niet —be- 
staande vereniging van F.L;0.-ers. Het 
enige dat we met elkaar gemeen heb- 
ben is dat we met interesse het reilen 
en zeilen van het korps blijven volgen. 
Nog achttien dagen ben je een oud- 
kollega van ons, daarna wordt je een v. i. Werft 

mijn bakker 
sinds 1746 
Gasthuisplein 3 
en winkelcentrum 
Nieuw Noord 
Tel. 12129 96? omroepers Dokter P. FLIERINGA 

AFWEZIG van 

24 mei tot 1 3 juni 

waarnemers zijn: 

Dr. Anderson 

Dr. Zwerver 

Dr. Drenth T.k.a. soliede gr. bankst. 

3 + 1 + 1 , olijfgr. velour. 
Tel. v.a. zat. 023 - 24 45 7 1 Gevraagd 

gemeubileerde flat voor 
het hele jaar (tweede huis) 
Aan zee en strand. 
Tel. 18623 
Het 3e Louis Blok Schaaktoernooi, voor- 
treffelijk georganiseerd door de Zand- 
voortse Schaakklup, heeft weer een scha- 
re liefhebbers uit den lande naar Zand- 
voort getrokken. Ruim 70 deelnemers 
streden op Hemelvaartdag in het Ge- 
meenschapshuis om de eer. De heer 
Klein uit Badhoevedorp mocht zich na 
uren verwoede strijd toernooiwinnaar 
noemen. Hij werd op de voet gevolgd 
door B.Go uit Haarlem en J. Bakker uit 
Noordwijk. Een aantal zandvoorters 
weerde zich uitstekend. A. Vastenhouw 
zegevierde in groep 8 en in groep 9 ver- 
overden K. Koper en W.van Bakel resp. 
de 1e en 2e plaats. De jeugd van de bad- 
plaats liet zich evenmin onbetuigd. R. 
van Caspel werd 2e bij de A-jeugd, P. 
Meester 3e. In de laatste jeugdgroep was 
de eindstand: 1. A.de Roode 2. M Green- 
wood en 3. E. Keur. 

Volgende week donderdagavond 26 mei 
vindt het 6e snelschaakkampioenschap 
van Zandvoort plaats. Ook huisschakers 
zijn dan van harte welkom in het Ge- 
meenschapshuis. kollega' aldus de heer Van Maris, die zijn 
toespraak vergezeld deed gaan van een 
attribuut voor de schil der-hobby van de 
scheidende politieman. De chef van de 
administratie, de heer ten Haave, die de 
verschillende sprekers had ingeleid, was 
daarna aan de beurt om zijn scheidende 
kollega het allerbeste toe te wensen. 
Met het voorlezen van een gedicht ('het 
is nog niet uitgegeven en dat wordt het 
waarschijnlijk ook niet') en woorden van 
dank voor de ondervonden medewerking, 
waarin hij eveneens zijn vrouwen kinde- 
ren betrok, sloot de heer Bier zelf de 
rij van sprekers. WEI MAR 1933 

DEMOKRATIE TUSSEN 
FASCISME EN KOMMUNISME 

door 
plaatsgenoot Dr. J. van Santen 

verkrijgbaar in de boekhandel 
ENKELE PERSSTEMMEN. 

Het Parool: "Van Santen weet mede 
door onbekrompen belezenheid een 
onverwachte kijk te bieden op de 
periode, die voorafging aan Hitler". 

Vrij Nederland: "....de eerste beschou- 
wing over de Weimar-knsis, die naar 
principiële volledigheid streeft: het 
boek voorziet in een grote lacune." 

Folia Crvitab'es: "Met zijn methode van 
onderzoek neemt hij in Nederland een 
unieke plaats in. 

De Groene Amsterdammer: Het blad 
publiceert met grote instemming frag- 
menten van het laatste hoofdstuk over 
de achtergronden van de Judas-rol van 
Stalin, die Weimar bewust opofferde 
aan Hitler. A. Rltman . 

1948 - 1983 

35 laar tartdtechniker 

1973 - 1983 

öonjaar 

gevestigd in Zandvoort 

telefoon 1 43 65 Haal warmte en kleur in uw huis 

met bloemen van bloemenhuis J. Bluys 
U vindt er ook leuke dingen om als 
geschenk te geven. 

J. BLUYS 

Haltestraat 65, tel. 1 2060 EPILEPSIE 
BESTRIJD 

24 t/m 28 mei 

postgiro 34781 heemstede Installatie bureau 

ttP#EHEllMM B.V, 

o centrale verwarming 
o airconditioning 
o loodgietersbedrijf 

uw erkend installatiebureau voor centrale 
verwarming, airconditioning en loodgieterswerk, 
zowel nieuw ais onderhoud... 

kamerlingh onnesatraat 38 /zandvoort/ 
telefoon 02507 - 1 84 84* 
Bouwbedrijf 
ïd N , V O B VPOR ALUW • vraag offarta 
wij komen utiliteisbouw 

nieuwbouw 

verbouw 

restauratie 

onderhoudswerken winkelbetimmeringen 

open haarden 

keuken 

badkamers 

binnenhuisbetimmeringen al maar dan 50 jaar tot uw dienst Jansen Bouw. bv. 

Haarlem. ..meesterlottoUi.ui 1b .....315428. SCHILDERSBEDRIJF C.J. PAAP 
Burg. Beeckmanstraat 33 
telefoon 1 2206 of 1 4755 

BUITENWERK - BINNENWERK - BEHANGEN 
ZONWERING - DUBBELE BEGLAZING - etc. 
'*&&£*»'" 

* tv* *° —~ *e* ** , 250° ^ 
terre des hommes 
Zaterdag 21 mei, gaat het buitenbad weer open. 
Met die super waterglijbaan. 

EXTRA: 

de hele dag nog zwemmen tegen wintertarief 
Ga dus lekker luilakzwemmen in 

DE DUINPAN 

Vondellaan 57 telefoon 12170 
UITNODIGING =^ Voor de hoorzitting inzake het voorontwerp 
SOCIAAL-KULTUREEL PROGRAMMA 
1984 te houden op donderdag 26 mei a.s. 
in het Gemeenschapshuis, L. Davidsstraat 
17, Zandvoort, aanvang 20.00 uur. 

Op basis van het sociaal-kultureel plan 1982 
t/m 1985 heeft de planvoorbereidingskom- 
missie een voorontwerpprogramma 1984 op- 
gesteld. 

Belangstellenden kunnen het voorontwerp- 
programma opvragen bij: 
Gemeentesecretarie, Zandvoort, afdeling 
Onderwijs ca., Raadhuisplein 4 te Zand- 
voort, tel. 14841, toestel 139. 

Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in 
het Raadhuis en de openbare bibliotheek. 

De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de 
gelegenheid te stellen zijn/haar mening ken- 
baar te maken. 

Graag tot ziens op de hoorzitting, 

De Kommissie Planvoorbereiding 
Specifiek Welzijn. 
Ponypark Slagharen 
Speciaal Pinksterweekend 

van 20/5 tot 24/5 a f 390,- per gezin per huisje. 
Trio Trip 

Ook mogelijkheden om voor f 198.- een huisje 
te huren z.g. Trio Trip (3 dgn. Ponypark + 2 
overnachtingen in het Recr. park Collendoorn 
op 5 km. afstand van het Ponypark. 
Incl. gebruik van alle attrakties, circuspro- 
gramma, ponyrijden, enz. 

Vraagt inl. en folder tel. 05231 - 13 17 of 15 96 TE KOOP 

schrijfbureau met gebeeldhouwde panelen, 
massief eiken. 

Bureaustoel met snijwerk in de vorm van 
bouwgereedschap en een kommode. 

Tel. zaterdag tussen 11.00 - 12.00 uur 
139 29 
KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS 

gtravitMrd met garantie, van f 160,- tot f 

Da Drit Starran, 

Lang* Boaaanbtraat « • Haarlam 

(bij da Botarmarfct) 

tal 023-31 1460 
Handelsdrukwerk 

DRUKKER IJ 

Van Petegem bv 

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort EJTUT1 

woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht Wij willen in contact treden met belangstel- 
lenden voorde functie van 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER 

die gedurende eendeelvande dag — om te 

beginnen voor 50% van de arbeidstijd- 
licht administratieve werkzaamheden in ons 
kleine kantoorteam wil verrichten. Het is niet 
ondenkbaar dat de werkzaamheden tot een - 
volle dagtaak worden uitgebreid. 

Haar taak zal bestaan uit: 
type-, archief- en reproductiewerkzaam- 
heden, het aannemen van telefoongesprek- 
ken, het onvangen van bezoekers, het ver- 
strekken van inlichting en van algemene aard 
en het verrichten van eenvoudige 
administratieve werkzaamheden. 

Wij vragen: 

Een enthousiaste jongedame in de leeftijd 

van 18 tot 20 jaar 

• met goede contactuele eigenschappen 
(improvisatievermogen); 
• met administratief inzicht; 
• die naast nauwkeurigheid en typevaardig- 
heid beschikt over een goede beheersing 
van de Nederlandse taal. 

Voor een goede functievervulling achten wij 
een middelbare schoolopleiding noodzakelijk. 

Onze voorkeur gaat uit naar een j ongedame die 

in Zandvoort woont en die momenteel 

werkeloos is. 

De arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, vakantie- 
regeling) zullen worden vastgesteld overeen- 
komstig hetgeen in de CAO voor personeel in 
dienst van woningcorporaties is vastgelegd. 
Spoeidge indiensttreding gewenst. 

Belangstellenden dienen hun schriftelijke 

solliciaties per omgaande te richten aan 

het bestuur van de vereniging, postbus 505 

in Zandvoort (postcode 2040 EA). REISBUREAU 
KERKMAN 
voor 

al uw reizen 

Grote Krocht 20 - Tel. 1 25 60 
n 83e jaargang no. 38 vrijdag 27 mei 1983 
eanduoortse ho 

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout verschijnt dinsdags en vrijdags, 
redaktie en administratie: postbus 151 /2040AD zandvoort/ achterweg 1 /telefoon (02507)1 21 35/uito^:zandvoortsekoerantb.v. 
losse eksemplaren f 0.30 / advertentietarieven f 0.30 per mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro 291 1 087 / nederlandse middenstandsbank. rek.nr. 67.1 3.60.221 

abonnementen f 25.- per jaar, f 1 4.50 per half jaar, f 37.50 per post soep wordt niet zo heet gegeten 
door krocht-eksploitant en i wanowitch Leek het open jeugdwerk begin deze 
week opnieuw en nu voorgoed gestrand 
—krochtbeheerder Smit voelde zich ge- 
kwetst door de open brief van Iwano- 
witch aan b en w en eiste rektif ikatie— 
woensdagavond werd voor de tweede 
maal een wapenstilstand getekend. De 
zaalhouder kwam op zijn besluit terug 
om de deuren van de krocht voor de 
jongeren te sluiten. 

Smit had uit de open brief opgemaakt 
dat hij als een 'zakkenvuller' werd af- 
geschilderd. Hij liet Iwanowitch weten 
dat de Krocht verboden terrein zou 
worden als de jeugd die gewekte indruk 
niet zou rechtzetten via de pers. Iwano- 
witch vond echter dat daar absoluut 
geen sprake van kon zijn zolang een der- 
gelijk dreigement boven het hoofd hing, 
dat zag men als onverholen chantage. 
Ambtenaar Pannekeet die beide par- 
tijen vorige week weer- 'on speaking 
terms' bracht, zag er vervolgens geen 
gat meer in. De zaak ligt nu muurvast, 
meende hij. Ook voor Smit zat er geen beweging 
meer in. De boze eksploitant meldde 
ons: 'tal van verenigingen maken dank- 
baar van De Krocht gebruik en ik heb 
nog nooit een klacht gehoord. Deze 
jongens komen hier één keer en hebben 
meteen praatjes voor tien. In hun open 
brief praten zij alleen over mijn inkoms- 
ten, maar over mijn werk of mijn on- 
kosten wordt niet gerept. Zeven uur 
lang ben ik bezig geweest om de rotzooi 
die ze achterlieten op te ruimen.' Naar 
zijn zeggen gaat de zaal 'door dit soort 
aktiviteiten naar de verdommenis'. Smit 
vindt De Krocht niet geschikt als jeugd- 
honk. 

Ondanks de regensluiers die ook deze 
meidag gestaag naar beneden vielen 
hebben zo'n 80 jonge fietscross-entoe- 
siasten afgelopen zaterdag de baan in 
nieuw noord ingewijd. Na de pistool- 
manoeuvre van wethouder Attema de- 
den ze er alles aan op de glibberige en 
spektakulaire piste in de prijzen te val- 
len die door Peter Versteege en het 
Haarlems Dagblad waren toegezegd. 
In 6 leeftijdsgroepen gingen ze, vaak 
massaal, van start. De rapsten waren 
bij de jongsten tot 7 jaar: 1. David Ko- 
ning, 2. Sebastiaan Visser, 3. Jeroen 
Vrees; 8 en 9 jaar: Martin Hendriks, 

2. Patric Dirks, 3. Pieter Vorn; 10 en 
11 jaar: *. Arnold Nijman, 2. Mare 
Florie, 3. Mare Mulder; 12 en 13 jaar: 
1. Alexander Mietes, 2. Marcel Klaver, 

3. Roberto Lazara; 14 jaar: 1 Maurice 
Lazara, 2. Richard Zwemmer, 3. Rogier 
Soekhai. LAATSTE NIEUWS Zandvoortmeeuwen heeft het niet kun- 
nen bolwerken. In het beslissende duel 
tegen SEW uit Nibbixwoud gingen onze 
plaatsgenoten gisteravond met 0-2 on- 
deruit. De degradatie werd daarmee een 
feit. Zie verder op pagina 2. 
En wat is het standpunt van wethouder 
Jan Jongsma van jeugdzaken en 'de 
baas' van Smit, in deze kwestie? 
Volgens de wethouder is de affaire dins- 
dagmiddag niet in het kollegeberaad aan 
de orde geweest. 'Toen ik aan dit werk 
begon wist ik niets van open-jeugdwerk, 
maar dat is snel verholpen. Een kraak- 
aktie, het verstoren van een vergadering 
en nu dit weer. Tien jaar lang is er met 
De Krocht aangemodderd. Je kunt het 
wel het grootste horekafiasko van Zand- niemand wil zijn mond nog branden voort noemen. De huidige konstruktie. 
voor de eksploitatie, nog bedacht door 
de vorige wethouder Aukema, bespaart 
de gemeente momenteel plm. f 50.000.- 
per jaar.' Als Jongsma moet kiezen tus- 
sen de voortzetting van deze beheers- 
vorm voor De Krocht en het jeugdcen- 
trum Iwanowitch, is de keus voor hem 
echt niet moeilijk. irrrnrumpi BSÜ Zoals door de koerant in de inleiding 
gemeld, is de verontwaardiging van de 
bedrijfsleider van De Krocht inmiddels 
bekoeld. Eergisteren deelde hij mee 
weinig heil te zien in het door de jon- 
geren aangekondigde kortgeding. De 
zaal gaat vanavond dus gewoon voor 
Iwanowitch open. Dit maal voor het 
optreden van de gerenommeerde band 
Another Face. 
Naar wij hopen tot ieders tevredenheid. 

Htm mi l l ll , IMB— WWWW geldlening aan circuit geblokkeerd 
door schuldeiser Het heeft heel wat politieke opschud- 
ding gegeven voordat het rekening- 
koerantkrediet van f 100.000.-, dat de 
dorps- aan de circuitbazen wilden ver- 
strekken, een feit werd. 
Volgens de kollegevrienden vvd en in- 
spraak nu zou het gemeenschapspresen- 
tje de racebaan van de ondergang moe- 
ten redden. De overige politieke groepe- 
ringen meenden dat het weggegooid geld 
was. 

Beide partijen kunnen gerust zijn. De 
lening heeft de Cenav tot nu toe niet 
bereikt, de centen blijven vooralsnog 
in de schatkist van - de badplaats en het 
circuit draait gewoon door, heeft zijn 
aktiviteiten zelfs uitgebreid met het ver- 
lenen van omvangrijke faciliteiten voor 
de motorsport. 

Op 25 februari jongstleden toen het 
raadsbesluit over de ton krediet viel, 
voegden b en w staande de vergadering 
nog ijlings een klausule aan het lenings- 
voorstel toe. De drie grote schuldeisers 
van het circuitbedrijf, de nationale in- 
vesteringsbank, de bedrijfsvereniging 
en de rijksbelastingdienst moesten eerst 
bereid gevonden worden hun klaims op 
te schorten tot na 1 september, als de 
revenuen van de Grand Prix bekend 
zijn. Maar pp dit moment is er nog 
steeds een dwarsligger, naar verluid de 
belastingdienst, die blijkbaar minder 
vertrouwen heeft in de met veel trom- 
petgeschal aangekondigde glorieuse 
toekomst van het circuit dan de goed- 
gelovigen. Als de gemeente zich maar 
positief opstelt, als het rijk maar mil- 
joenen in het projekt wil stoppen, als 
de wet op de geluidshinder buigzaam 
gemaakt wordt en als de mensen op 
bezoek willen komen bij de piste, dan 
zou het circuit én Zandvoort een bloei- 
tijd doormaken. Als het niet regent, 
zouden we willen toevoegen. Teveel 'als' voor sommigen blijkt nu,die al 
jaren op hun geld wachten. 

Opmerkelijk is natuurlijk dat de Cenav 
ook zonder lening het hoofd boven wa- 
ter schijnt te kunnen houden en zich 
er zelfs weinig zorgen over maakt. Voor- 
lichter Buwalda meldt in ieder geval 
lakoniek: 'we hebben het hier veel 
te druk om ons daar ook nog intensief 
mee bezig te houden. We kunnen het 
geld natuurlijk wel goed gebruiken, want er moet heel wat geinvesteerd worden. 
Maar zolang het er niet is, schuiven we 
gewoon de betaling van fakturen maar 
wat op.' 

Geen paniek derhalve. Wel een applausje 
voor de circuitlobby die in februari een 
raadsmeerderheid ervan wist te overtui- 
gen dat zonder de lening het einde van 
de racetijden nabij was. WÊÊÊÈÊm e Morgen organiseert het vliegerkonsor- 
tium Fly Away om 14.30 uur op het 
parkeerterrein in de zuid voor de 4e 
maal de strijd om de Zilveren Vlieg. 
Voor dit open zandvoorts kampioen- 
schap vliegeren kan tot 14.00 uur wor- 
den ingeschreven. De wedstrijd geldt 
als voorronde voor het nederlandse 
kampioenschap. De 10 beste vliege- 
raars gaan naar de finale op zaterdag 
3 september. Bij slecht weer zal wor- 
den uitgeweken naar zaterdag 4 of 
zondag 5 juni. 

• Morgenavond geeft het Zandvoorts 
Mannenkoor vanaf 21.30 uur een kon- 
sert getiteld 'Vijf eeuwen nederlandse 
zang'in het Gasthuishofje bij het gelijk- 
namige plein. In afwijking van de over- 
dekte premiere van het koor in januari, 
nu een optreden in de openlucht. Ook 
deze organisatoren hebben angstig naar 
de lucht gekeken. Als het pijpestelen 
regent wordt de voorstelling een week 
verschoven. 

• Op 27 en 28 mei, vandaag en mor- 
gen dus, presenteert Boetiek "tStijfsel- 
kissie' een unieke modeshow in hotel 
Keur aan de Zeestraat. De show begint 
's avonds om 9 uur, de zaal is echter 
reeds om 8 uur open. Eigenares Anns 
Jansen laat de door haar voor 'dikke 
meiden' ontworpen en gemaakte mo- 
dellen uiteraard door 'dikke meiden' 
showen. Bovendien zal zij, evenals Pierre 
van Dijk, een optreden verzorgen. Voor 
beide avonden zijn nog enkele kaarten 

è raison van f 1 5,- verkrijgbaar. Vrijwillige Hulpverlening 
17373 
md "&&**,. 
SïïiV >^ 


iW De belgiese stuntman René Pierre heeft de Pinksterdagen op het zandvoortse circuit overleefd. Zijn dolle 
rit in een personenauto dwars door twee autobussen heen was nog maar het kleinste gevaar dat hem be- 
dreigde. Nauwelijks was de onverschrokken koereur ongedeerd uit zijn gekreukelde vierwieler gekropen 
of hij kreeg, en nu pas echt, de schrik van zijn leven. 'Kollega'-waaghals Alain Vinex, die vorig jaar in het 
circuitcircus optrad, maar nu te lang was opgehouden door de belgiese justitie, wilde hem te lijf gaan. Om- 
dat Pierre 'zijn ' stunt gepikt en gekopieerd had. De Pinksterheid zag wit om de neus en moest onder poli- 
tiebescherming de plaats des onheus verlaten. foto 

jacob koning zvm moet eerste 
everen 
familieberichten ZVM moest gisteravond op eigen terrein 
winnen van SEW om veilig te zijn. Een 
gelijkspel had mogelijk nog een beslissings- 
wedstrijd tegen Aalsmeer uitgelokt. 

De twee verdiend veroverde punten van 
vorige week donderdag (ZVM- JOS,2-2) 
en van 2e pinksterdag (DRC - ZVM, 1-1) 
hadden de weegschaal immers niet aan 
de goede kant doen doorslaan. 
Alle werklust ten spijt slaagden de meeu- 
wen er gisteren echter niet in duidelijk te 
maken dat zij in deze klasse thuishoren. 
De eerste helft kwamen ze nog ongeschon- 
den door, in de tweede helft viel het doek. 
Toen rekende de snelle rechterspits van 
SEW af met de ZVM-doelman en kort 
daarop maakte een strafschop aan alle il- 
lusies een einde. 0-2. 

ZVM bleef wel stormlopen, maar was 
zichtbaar te nerveus om sukses te hebben. 
De kombinaties liepen niet, solo's strand- 
den, passes mislukten keer op keer. De 
spaarzame aanvallen van de SEW-ers wa- 
ren doorgaans gevaarlijker. Het einde 
moet voor veel spelers en supporters bij- 
na als een opluchting gekomen zijn. Vol- 
gend jaar, zo beloofden ze, zien. we elkaar 
terug in de tweede klasse. Dan gaat de 
voet weer frank en vrij' tegen het leder. Jk «iMiHChJttf v AAtam hard werken niet betoond plantinghuis zoekt bewust kontakt 
met buitenwereld Op 20 mei sierden een paar prachtige 
bloemstukken de toegangshekken van 
het Dr. G.J. Plantinghuis en wapperden 
in de tuin de vlaggen van Amsterdam 
en Zandvoort, alsmede de nationale 
driekleur. 

We noemen ze in deze volgorde omdat 
het de Amsterdamse Stichting voor Ge- 
zondheids- en Vakantiekolonies was die 
deze dag haar eeuwfeest vierde en Zand- 
voort daar met het kinderhuis aan de 
Kostverlorenstraat ten nauwste bij Was 
betrokken. De voorzitter van de stich- 
ting, de heer P.C. Walraven, wees er in 
zijn openingswoord op dat het bestuur 
de goede verworvenheden wenst te be- 
houden en niet voornemens is te gaan 
vernieuwen om het vernieuwen. Dank- 
zij een uitstekende direktie, staf en per- 
soneel wordt het kinderhuis prima ge- 
leid. Het is echter jammer dat het door 
het publiek wel eens op één lijn ge- 
plaatst wordt met kinderhuizen die een 
heel ander beleid voeren. In tegenstel- ling tot deze worden de kinderen van 
het Dr. G.J. Plantinghuis bewust via 
klups en verenigingen in kontakt ge- 
bracht met andere kinderen. De direk- 
trice, mevrouw Vieyra, betreurde het 
dat er eigenlijk zo weinig bekend is uit 
de beginperiode van het kinderhuis. 
Wel was uit de archieven gebleken dat 
het weer vroeger veel mooier was dan 
tegenwoordig: het huis diende alleen 
voor eten en slapen, andere aktivitei- 
ten gebeurden in de buitenlucht. En 
dan was er het verhaal van een meisje 
dat graag langer wilde blijven dan zes 
weken, maar nooit de kans kreeg om- 
dat ze in die periode voldoende aan- 
kwam. Toen ze de volgende keer pro- 
beerde niet dikker te worden door heel 
weinig te eten werd ze, verdacht van 

mevr. Kraan- Meeth heimwee, vroegtijdig naar huis gestuurd. 
De direktrice besloot haar levendige 
toespraak met de belofte dat er bij het 
volgende eeuwfeest voldoende mate- 
riaal zal zijn voor een terugblik. Daarna 
was het woord aan de geneeskundig in- 
spekteur voor de jeugdgezondheidszorg. 
Dr. F. Wafelbakker, die de kinderop- 
vang in de toekomst onder de loep nam. 
• Maandag 16 mei is een 19-jarige zand- Sprek er wilde zich in verband met de 
voortse vrouw aangerand door een vijftal sne , verand erende opvattingen in de ÊöÖÉ'ÉïïiM mannen. Zij reden 's avonds om 11 uur 
de fietsende vrouw klem in de Burg. 
Engelbertstraat, sleurden haar in de 
auto —een rode personenwagen, type 
stationcar— en verkrachtten haar onder 
bedreiging met geweld. De zandvoortse 
werd vervolgens in het dorp uit de auto 
gesmeten. De plaatselijke politie roept 
getuigen op die de auto of de 5 man- 
nen (leeftijd van 20 tot 25 jaar) heb- 
ben gezien of anderszins informatie 
kunnen verstrekken. Inlichtingen -(on- 
der tel nr. 13043 afd. recherche) zul- 
len zeer vertrouwelijk worden behan- 
deld. 

« Onder auspiciën van jeugdcentrum 
Iwanowitch treedt hedenavond in ge- 
bouw De Krocht de amsterdamse mu- 
ziekformatie Another Face op. De 
groep van 6 vak-musici brengt een zeer 
melodieus en eigenzinnig geluid. Stij- 
gende waardering voor hun werk blijkt 
uit konserten in bekende zalen zoals 
Paradisx), Melkweg en het Paard van 
Troje. Voor Vara's Popkrant en Kro's 
Rocktempel zijn opnamen gemaakt. 
Binnenkort zal het werk van Another 
Face op elpee verschijnen. Hun zand- 
voortse optreden begint om 21.00 uur. 
Toegangsprijs f 4.-; naar een justitiehuis en de psychiater 
zorgde voor doorzending naar een psy- 
chiatries opvangcentrum. Aan deze wil- 
lekeur kwam een eind toen er plaatsing- 
advieskommissies in het leven werden ge- 
roepen. Het waren echter met name de 
mediese kinderhuizen die niet enthou- 
siast waren over deze kommissie, aldus 
Dr. Wafel bakker, zelf komend uit de 
mediese hoek, die in zijn boeiend be- 
toog nog tal van andere kanten van de 
jeugdgezondheidszorg belichtte. 
Tijdens de receptie die daarna volgde 
was er niet alleen gelegenheid om de 
kulinaire hoogstandjes van de keuken te 
proeven en de fraaie door het bedrijfsle- 
ven geschonken bloemdekoraties en ta- 
felstukjes te bewonderen, maar ook om 
de kinderen in aktie te zien bij het ma- 
ken van o.a. poppenkastpoppen, ansich- 
ten en k,orsages. Verder werd er een 
schimmenspel opgevoerd en kon men 
op dia's een dagje Plantinghuis meema- 
ken. 

Zowel de kollage 'Van uniform tot spij- 
kerbroek' in de hal als de ekspositie in 
de bibliotheek toonden duidelijk aan 
dat er in de loop der jaren heel wat 
veranderd is, zeker wat de voeding be- 
treft. Hiervan vormden de 25 pond vet 
op de rekening van slager A.J.M. Koot 
uit de Haltestraat en de 5 flessen lever- 
traan op die van drogisterij J.A.C. Stij- 
nis een overtuigend bewijsl jeugdgezondheidszorg uitdrukkelijk be- 
perken tot een vooruitblik van slechts 
enkele jaren. Nog niet zo lang geleden 
was b.v. de plaatsing van een kind in 
een kinderhuis willekeurig. Het hing er 
maar van.af wie de hulpverlenende in- 
stantie was. Kwam een kind terecht bij 
een arts dan werd het geplaatst in een 
medies kinderhuis, de justitie verwees Na een paar laatste moeilijke jaren heeft de Heer thuisgehaald zijn moege- 
streden kind, onze lieve moeder, groot-, overgrootmoeder en schoonzuster 


NEELTJE VAN OORSCHOT-RENARD 

Als het leven lijden wordt, komt de dood als een vriend. 


op de leeftijd van 79 jaar. 
Oude-Pekela: 


A.A. van Oorschot 

M. van Oorschot-Meijer 


Zandvoort: 


Hennie M. van Oorschot 


Winschoten: 


Neeltje Scheeres-van Oorschot 
Boelo Scheeres 
Willeke en Jonneke 


Muntendam: 

I 


Henk van Oorschot 

Grietje van Oorschot-Piepers I 

Jerunes en Alexander , 


2041 LA Zandvoort, 20 mei 1983 
Van Lennepweg 35 


: I 
i 


Pe begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad op de algemene begraafplaats 
aan de Tollensstraat te Zandvoort. 
kerkdiensten 17 mei - 24 mei 1983. 

gehuwd: Christopher Clarke Lang- 
ford en Lynn Maureen Christman; 
Pieter Boone en Tjahwati; Grigorios 
Pidakos en Paulina Floreta van Roon; 
Rob van der Heijden en Paulina van 
der Klauw. 

geboren: Casper zoon van G.H. Alle- 
bes en Y.A.J. van Kessel; Zita Henriëtte 
dochtervan H.l. Bernath en H Smits; 
Rutger Stefan Marinus, zoon van C. 
Visser en A.W.A. Schouten; Muhammed 
AM zoon van N. Ozgen en M. Gulbay. 

overleden: Albertus Poutsma, oud 
88 jaar; Hedwig Donker, geb. Szulczewski 
oud 81 jaar; Cornelis Bol, oud 69 jaar; 
Arie Bol, oud 90 jaar; RhonaSmit, geb. 
Cramer Bornemann, oud 65 jaar; Fran- 
cisca Gerdina Josephina Overmeer geb. 
Haagen, oud 62 jaar. HERVORMDE KERK 
izondag 29 mei a.s.: 
, 10.00 uur : Ds. R. Crouwel uit Haarlem. 

GEREFORMEERDE KERK 
zondag 29 mei a.s.: 
10.00 uur : dhr. M. van Veelen, Bever- 
wijk. 

PROTESTANTENBOND 

zondag 29 mei a.s.: 

10.30 uur : dhr. G. Vlutters r.k. uithoorn 

ROOMS KATHOLIEKE KERK 

zaterdag 28 mei a.s.: 

19.00 uur : eucharistieviering met lit. 

groep 'Octopus', 
zondag 29 mei a.s.: ■ 
08.45 uur : stille eucharistieviering 
10.45 uur : eucharistieviering mmv. 

St. Ceacilia koor. 


DOKTOREN 

Inlichtingen over de zcndapdienst 
worden verstrekt via het telefoon- 
nummer van uw huisarts. 

ZUSTERDIENST 

voor informatie over de dienstdoende 

wijkverpleegkundige «1.023 -313233. 

GESLACHTSZIEKTEN 
Voor algemene informatie bel 
023 • 320202 (dag en nacht). 

APOTHEEK 

Zandvoortse Apotheek, H.B.A. 
Mulder, tel. 13185 14444 Politie (alleen noodgevallen) 

12000 Brandmeldingen 

13043 Politie 

14841 Gemeentesekretarie 

17947 Informatieburo vvv 

023-242212 Automobielbedrijf 

Flinterman, Zandvoortselaan 

365, Bentveld 
12323 Rinko autotechniek, werkplaats 

en magazijn 
13360 Rinko verkoopcentrum, nieuwe 

en gebruikte Renaults 
12135 Zandvoortse Koerant b.v. 

Achterweg 1 groeten uit zandvoort Vanavond spelen in het zvm-zaalvoetbal- 
toernooi de volgende teams vanaf 18.45 
uur in de Pellikaanhal: 
Nutsspaarbank — H.B. Alarmsyst. 

Pim Janssen — Bowling Z'voort 

Geerling Auto Serv. — Luiten bv. 
't Wapen van Z'voort — Rinko 
Peter Korver sport — Fotolitho 

Marcel Schoorl Bloemen - Hong Kong 

A.s. maandag treden aan: 

Café Bluijs 

Lippie Boys 

De Klikspaan 

D.V.S. 

Moulin Rouge 

Turn Turn Ajewe sp. Publieke Werken 

F.C. Drommel 

The Hairshop 

Casino 

Smit sportprijzen 

Nihot Luchttech. 
Het is eigenlijk on- 
denkbaar dat het 
Raadhuisplein, thans 
een en al bedrijvig- 
heid, er zestig jaar 
geleden zo trooste- 
loos bij kon liggen. 
•;T ZAKT OVtR OOG 1£N OOR. \ .irige week Woensdag raakte ik per 
a'uiis in een oord des verderfs terecht. 
\ jrveling noopte mij even een pintje 
I. gaan drinken in een lokaal horeea- 
c iblissement. Ik was van plan om het 
b i ée'n te houden, omdat mijn vriendin 
n,e anders het vuur aan de schenen legt. 
Ik kon echter gerust doorgaan... iemand 
anders was haar reeds voor geweest. 
Cm 1 .45 uur kwam uit het naburige 
Kinderwinkeltje een heftige rookont- 
w ;kkeling voort. Grandioos! Ik, als 
jgsmatigd cafébezoeker, maak weer een 

jspektakeltje mee Ik snelde naar bui- 

jten om tesamen met de overige nieuws- 
'gierigen te zien wat er allemaal plaats- 
vond. Twee dienders stonden met draag- 
bare praattoestellen te kijken en wach- 
'ten op de plaatselijke brandweer. De 
heren dienders waren reeds geihformeerd 
'over de mogelijkheid dat op de eerste ver- 
dieping iemand kon slapen. Knoopt U 

jdit eventjes in Uw oren 

De brandweer arriveerde binnen 9 mi- 
nuten, een prima resultaat. Lange leve 
het Zandvoorts korps! Toch neem ik 
de vrijheid enkele kanttekeningen te 
plaatsen bij hetgeen geschiedde op deze 
Woensdagnacht. De brandweermannen 
die als eerste arriveerden, 8 in getal, 
bleven op ambtelijke wijze voor de deur 
staan te smoezen. Mijn gehoor is niet zo 
goed dat ik over een afstand van drie 
meter kan horen wat er door gasmas- 
kers gefluisterd wordt, maar ik dacht 
heel even te horen dat ze naar het tover- 
woord zochten om de deur te openen. 
Nu weet ik dat je een deur met een sleu- tel in 8 sekonden opent, maar met een 
stevige brandweerlaars kan het zeker in 
25 sekonden. Het duurder echter 7 mi- 
nuten. 

02.02 uur. Een omstander vertelde nog 
eenmaal dat er iemand boven kon sla- 
pen, en vroeg zich af waarom dan de 
benedendeur geforceerd werd. De dichts- 
bijzijnde slaperige spuitgast kwam hier- 
door op het lumineuze idee een ladder- 
tje te halen.... waar heb je die dingen 
tenslotte anders voor? Met enkele forse 
bijlslagen lag even later het kozijn eruit. 
De tijdsduur tussen arriveren en werke- 
lijk betreden van de slaapkamer ? 

1 1 minuten. 

Uitgekookt? Het slachtoffer mis- 
schien ! De jongeman zou over een 
flinke adem moeten beschikken, denkt 
U niet? 

Nieuwsgierig als ik ben, liep ik even op 
Oom agent af om te vragen hoe het nu 
precies in elkaar zat. 
'Gebrek aan communicatie? Ik denk 
het wel, maar dat zou je eigenlijk aan die 
man met die witte helm moeten vragen, 
dat is de kommandant'. Aardig niet- 
waar? Ik vervolgde met de vraag waar- 
om onze dappere spuitgasten niet me- 
teen de slaapkamer indoken (daar kwa- 
men ze tenslotte net vandaan). 'Ach 
iemand vertelde dat de bewoner best 
eens in Haarlem kon zijn, en buiten dat, 
zijn auto stond er niet.' Dank u agent. 
Maar als mijn wasgoed morgen niet 
buitenhangt, ben ik dan op vakantie? . 
Of zal ik dat ook maar aan de witte 
helm vragen? 

Ik ben blij dat je echt in Haariem zat, 
Roland 

N.B. Haalt u de knoop er maar weer uit. 
Tino Stuij 

BIEDT U ONS EEN TEHUIS ? 

In het Dierentehuis aan de Keesomstraat 
nr. 5 te Zandvoort zitten de hieronder 
genoemde honden te wachten op een 
baas. 

ROCKY, een 3 1/2 maand oud bast. 
poedeltje, zwart, reu, moest het veld 
ruimen omdat er een baby kwam en 
kwam zo in het Dierentehuis terecht. 
Hij is lief en zindelijk en zielsgelukkig 
als iemand even aandacht aan hem 
schenkt. Het valt voor ROCKY dan ook 
niet mee om zo jong alleen in een hok 
te zitten. 

WOLF, een prachtige herderteef, 5 jaar, 
oud werd afgestaan en is werkelijk on- 
troostbaar. Wij hopen dat WOLF, die 
geen bewakingshond is, maar een hond 
die bij de mensen wil zijn en gesteld is 
op gezelligheid, spoedig een goede baas 
zal krijgen. 

LETTY, ze werd op het strand gevonden 
en kreeg deze naam in het Dierentehuis. 
Ze is een zwarte bast. poedel, volwas- 
sen teefje. Ze zit al 2 maanden te wach- 
ten op iemand die haar hebben wil. 
LETTY, die erg rustig en lief is, heeft 
een handicap: ze ziet slecht. Wie geeft 
LETTY nog een paar gelukkige jaren? 
Men zal een lieve huisgenote aan haar 
hebben. eanduitifii 

1 ÉËai Op vrijdag 27 mei a.s. openen 
wij onze bar 

DETWINS 

Wij zouden het prettig vinden 

u ook welkom te heten op onze 

receptie die wij geven van 

20.00 tot 22.00 uur. 

met vriendelijke groeten, 
Mary en Bertus 

Stationsstraat 20 Zandvoort BRADERIE ZANDVOORT CENTRUM 
zondag 5 juni - aanvang 13.00 uur it jaar nog geen leengeld 
bij zandvoortse bibliotheek H; t leengeld op boeken uit de openbare 
bibliotheek is een van de vele stukjes uit 
de legpuzzel met de naam 'bezuinigings- 
operatie' die het rijk zijn inwoners voor- 
scnotelt. De oplossing moet de burger, 
">• ar ook de instelling of gemeente; in 
*E.!n beurs zoeken. Decentralisatie 
ic=mt men dat laatste. 

IE miljoen in 1983 en nog eens 10 mil- 
iot t in het komend jaar wordt gekort 
op het budget dat via provincie en ge- 
rnt sntes naar de bibliotheken gaat. 
Kmtrïbutieverhogingen kunnen dat 
vo k een deel opvangen, leengeld per 
bojk b ook een maatregel waarmee 
^e: ontstane gat gedicht kan worden. 
M'"ar zelfs dan zal het vaak nauwelijks 
^'-■gelijk zijn het totale pakket aan ak- 
tiv'teiten dat de bibliotheek biedt, in 
'tsnd te houden. 

eigens Frank Haggenburg, direkteur 
'an de zandvoortse bibliotheek, ziet 
1e t er niet naar uit dat het leengeld hier 
jtog in 1983 ingevoerd zal worden. De 
^groting over dat jaar is immers al goed- 
tei'eurd door de plaatselijke volksverte- 
genwoordigers. Een officieel stand- 
Punt over de nieuwe geldinzamelaktie 
'an het rijk kan Haggenburg niet geven. Op 4 juni aanstaande buigt het dagelijks 
bestuur van de o.b. zich over deze mate- 
rie. Maar hij windt er geen doekjes om 
dat hij er zelf weinig heil in ziet. 'Een 
of twee kwartjes per boek bijbetalen, 
dat kan voor veel mensen wel eens de 
druppel zijn die de emmer doet overlo- 
pen. Je moet niet vergeten dat ook de 
kontributie in sneltreinvaart stijgen. Op 
1 januari j.l. van f 10,- naar f 15.50 
en per 1 juli a.s. nog eens van f 15,50 
naar 18,-. Voor mensen met een Pas 
65plus van f 3,50 naar f 5.-. Alleen 
jongeren tussen 18 en 25 jaar blijft die 
verhoging bespaard, in die groep zitten 
veel werkelozen. Voor dit jaar hebben 
we trouwens ook onze aktiviteitenpot 
al moeten halveren'. 

Is hij niet bang dat de gemeente, in be- 
ter tijden zo gul maar nu met hand stijf 
op de knip, h