Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoorts Nieuwsblad 1990"

See other formats


ELKE WEEK 
HET DAGELIJKS NIEUWS \ 

WMMM 
Nieuwsblad londerdag 4 januari 1990 Los nummer ƒ 1 ,25 50e jaargang nummer 1 ^^eek ^^edia 
Editie 22 Oplage: 4.900 Ie woners Zuid 
ezen toekomst 
an villawijk 

ZANDVOORT - De omwonenden van Paviljoen Zuid aan de 
loulevard Paulus Loot maken ernstig bezwaar tegen de plan- 
en voor de bouw van een appartementencomplex op de plaats 
an dit paviljoen. Zij roepen alle bewoners van Zandvoort-Zuid 
p om maandagavond om 20 uur naar het gemeentehuis te 
omen, waar een toelichting gegeven wordt op de plannen. Deze 
ïjn volgens hen een gevaar voor het behoud van de villawijk 
andvoort-Zuid. De bezwaarmakers vinden dat het 
apartementencomplex, met een 
Dogte van 15 ot 18 meter, niet past 
1 de villa/bungalowwijk Zandvoort- 
luid. Met betrekking tot de hoogte 
in het complex vrezen de omwo- 
enden, dat zij veel last zullen krij- 
3n van onder andere uitzichtbeper- 
ïng, windval en minder zonlicht, 
ovendien vrezen zij dat, na realise- 
ng van de appartementen, ook de 
■naast gelegen percelen bestemd 
illen worden voor de bouw van een 
ergelijk complex. Vervolgens zou 
jlgens hen het parkeerterrein aan 
e oostkant van de Brederodestraat 
Dk met appartementen bebouwd 
unnen worden. (ADVERTENTIE) Opruimingsprijzen 

op onze 

Dames- en 

Herenafdeling Cortina Modes 

Kerkplein 3 

2042 JH Zandvoort 

Tel. 02507/14828 Rumoer om 
vuurwerk 

ZANDVOORT - PvdA en 
D66 zullen in de eerstko- 
mende commissievergade- 
ring van Algemene Zaken 
vragen stellen over de toe- 
stemming om op meerdere 
dagen vuurwerk af te ste- 
ken. Volgens burgemeester 
Van der Heijden is dat laat- 
ste waarschijnlijk een ver- 
keerde beslissing geweest. 

Dat er vanaf 29 december al 
vuurwerk afgestoken mocht 
worden, is bij de PvdA en D66 in 
het verkeerde keelgat gescho- 
ten. De D66 fractievoorzitter, 
Ruud Sandbergen eist, mede na- 
mens de PvdA, dat deze zaak in 
de commissie voor Algemene 
Zaken wordt besproken. De re- 
den daarvan is dat er zo op 
meerdere dagen overlast werd 
veroorzaakt door het vuurwerk. 
Zandvoort nam hiermee ten op- 
zichte van de regio een uitzon- 
deringsplaats in. Ook de overige 
gemeenteraadfracties hebben 
afwijzend gereageerd. Bij som- 
migen, maar ook op het Raad- 
huis, kwamen veel telefoontjes 
met klachten binnen. 

Volgens burgemeester Van 
der Heijden is toestemming 
voor het afsteken van vuurwerk 
verbonden aan de dagen dat dit 
verkocht mag worden. Het aan- 
tal verkoopdagen was uitge- 
breid omdat oudjaar op een zon- 
dag viel. "Maar waarschijnlijk is 
hiermee een verkeerde beslis- 
sing genomen. Ik denk dat we 
dat volgend jaar anders moeten 
doen". 

Bij de politie zijn overigens 
weinig klachten binnengeko- 
men. Volgens woordvoerder 
Konijn is de verklaring daarvan 
dat het bekend was dat het 
vuurwerk eerder afgestoken 
mocht worden. "In vergelijking 
mét vorig jaar is het aantal 
klachten nauwelijks toegeno- 
men. En de meeste kwamen na 
's avonds acht uur". 

De jaarwisseling is op zich 
rustig verlopen. "Rond drie uur 
's nachts werd het wat onrusti- 
ger", aldus Konijn. "We hebben 
toen wat jongens van tussen de 
18 en 21 jaar moeten aanhouden 
wegens vernielingen van vuil- 
nisbakken en dergelijke". I Waterstanden 1 atum 


HW LW HW LW 


1 jan 


08.20 03.36 20.45 15.55 


> jan 


09.20 04.35 21.49 17.05 


i jan 


10.22 05.24 22.59 18.10 


'jan 


11.30 06.45 --.- 19.05 


1 jan 


00.15 07.55 12.3820.25 


l jan 


01.19 08.54 13.39 21.54 


) jan 


02.20 10,05 14.35 22.55 


1 jan 


03.09 10.49 15.25 --.- 


! jan 


03.55 01.16 16.05 11.46 aanstanden: 11 jan. VM 05.57 u. 
Dringtij: 12 jan. 03.55 u. NAP+97cm 'Dan zou het ook mogelijk worden 
dat op de percelen van de villa's en 
bungalows van geheel Zandvoort- 
-Zuid appartementencomplexen ko- 
men; dan is het gedaan met de oor- 
spronkelijke bestemming van Zand- 
voort-Zuid: een villa/bungalowwijk, 
uniek in Nederland waarin terecht 
ook een plaats is ingeruimd voor 
Paviljoen Zuid, waar de wandelaar- 
/recreant even kan verpozen, en - dit 
is vooral op zondagen in de winter 
van belang - van het toilet gebruik 
kan maken (nu al hebben de buurt- 
bewoners van de sluiting van Pavil- 
joen Zuid overlast)', aldus de bewo- 
ners. Bestemming Zij vinden dat het toestaan van een 
appartementencomplex ten nadele 
is van de bewoners, recreanten en 
natuur. Als een horeca-onderne- 
ming op die plaats economisch niet 
meer haalbaar is, moet er volgens 
hen een bestemming gevonden wor- 
den, die past in de villawijk, dus vrij- 
staande villa's/bungalows en open- 
bare voorzieningen, zoals toiletten 
en telefoon. 

De plannen voor de bouw van het 
complex met twintig luxe apparte- 
menten wordt volgende week don- 
derdag behandeld in de commissie 
Publieke Werken en Ruimtelijke 
Ordening. Daarna moet de gemeen- 
teraad over de plannen oordelen. 
Tot en met 26 januari liggen de plan- 
nen ter inzage op de afdeling Ruim- 
telijke Ordening, geopend tussen 
09.00 en 12.00 uur. 
WEElë • Een zestigtal zwemmers stortte zich maandag dapper in het koude water van de Noordzee. ZANDVOORT - De weergo- 
den waren het zestigtal zwem- 
mers dat op 1 januari - voor de 
dertigste keer - het nieuwe jaar 
met een koele duik inluidde, 
gunstig gezind. Weinig wind en 
niet al te koud. Toch liepen 
sommigen behoorlijk rood 
aan. 

'Pappa, mogen zij er net zo lang in 
blijven als zij zelf willen?' vroeg een 
meisje haar vader. Met verwonde- 
ring aanschouwde de kleine meid de 
zwemmers van zwemvereniging Ra- 'Koude duik is niets 
voor kantoorlieden' pido '82 en duikersvereniging Cala- 
maris, beide uit Haarlem, die voor 
de Rotonde enkele malen de Noord- 
zee in en uit renden. De temperatuur 
van het water bleek in eerste instan- tie mee te vallen, want er werd zelfs 
gezwommen. Een van de deelne- 
mers had het zekere voor het onze- 
kere genomen en zich gewapend 
met een fles sterke drank. De hon- Foto Berlott 

derden toeschouwers konden echter 
wel constateren dat sommige zwem- 
mers behoorlijk rood aanliepen. 

"Toch is het niet echt koud", aldus 
een enigszins na-rillende 59-jarige 
Ok van Batenburg, sinds jaar en dag 
organisator van dit evenement. 
"Wat je meer voelt, zijn pijnscheu- 
ten, omdat het water min of meer op 
je huid brandt. Voor mensen die met 
de auto naar hun werk gaan, met de 
lift naar hun kantoor en daar de hele 
dag zitten, is het niet aan te raden". 
Voor de kantoorlieden was de ple- 
zierige rol van toekijken weggelegd. Uniek verpleeg-project in bejaardenhuizen ZANDVOORT - Huis in het 
Kostverloren en Huis in de 
Duinen krijgen dit jaar hon- 
derdduizend gulden voor een 
verpleegproject. Ziekenfonds 
Spaarneland heeft hiermee in- 
direct gereageerd op een op- 
roep van het bestuur van beide 
Zandvoortse verzorgingshui- 
zen. Voor de provincie Noord- 
-Holland, waar tot nu toe de 
subsidie voor verzorging en 
verpleging strikt gescheiden 
bleven, is dit een unieke ont- 
wikkeling. 

Ziekenfonds Spaarneland heeft 
begin december aan de directies van 
deze twee Zandvoortse bejaarden- 
-verzorgingshuizen toegezegd een 
zogenaamd 'substitutie-project' te 
starten. "Dat komt neer op een ver- 
goeding voor de verpleeghuiszorg 
die wij geven", luidt de uitleg van 
Bernadine van Dril, directrice van 
het Huis in het Kostverloren die dinsdagmiddag tijdens de nieuw- 
jaarsreceptie het project aankondig- 
de. 

Een en ander gebeurt in samen- 
werking met de verpleeghuizen Zui- 
derhout uit Haarlem en Den Weeli- 
genberg uit Hillegom. Het komt 
erop neer dat deze huizen samen een 
ton extra subsidie krijgen, die be- 
steed moet worden aan de verpleeg- 
zorg in de twee Zandvoortse verzor- 
gingshuizen. Die zorg richt zich 
voornamelijk op verpleging van be- 
woners die geestelijk achteruit gaan. 
Voor 'technische' verpleging, zoals 
het werken met infusen en dergelij- 
ke, zal men blijven terugvallen op 
verpleeghuizen. 

Positief 

"Het is het begin van een positieve 
ontwikkeling waar we erg blij mee 
zijn, een ontwikkeling die onze fi- 
nanciële zorgen voor de toekomst 
zal verlichten", aldus mevrouw Van 
Dril. Dat laatste slaat op het feit dat binnen zowel het HiK als het HiD nu 
al behoorlijk wat tijd en geld wordt 
besteed aan verpleging. De kwalitei- 
ten daarvoor zijn al in huis, vertelde 
de directrice van het HiK vorig jaar 
al tijdens een interview met het 
Zandvoorts Nieuwsblad. 

Om de aandacht die nu al aan dit 
aspect wordt gegeven, te stroomlij- 
nen èn om te kijken wat er met het 
geld nog meer gedaan kan worden, 
treden beide verzorgingshuizen in 
februari met elkaar in overleg. Dan 
zal bekend worden hoe het project 
er precies uit gaat zien. Eén van de 
ideeën daaromtrent is het aanstel- 
len van een activiteitenbegeleidster. 

Op zich zijn Zuiderhout en Den 
Weeligenberg zelf niet of nauwelijks 
gebaat bij het project, wel komt het 
ten goede van de verpleegzorg in het 
algemeen, omdat er voor verpleeg- 
huizen enorme wachtlijsten be- 
staan, wat de psycho-genatrie be- 
treft. "Dat dit project van start kan 
gaan, danken we aan de goede zorg- 
-filosofie van de directies van beide verpleeghuizen", aldus een enthou- 
siaste Van Dril. Een ander gevolg 
van de samenwerking wordt, dat 
Den Weeligenberg met ingang van 1 
februari een medisch adviseur zal 
leveren, ter vervanging van dokter 
Zwerver, die per die datum deze acti- 
viteit beëindigt. 

Eerste stap 

Het project is een 'hele goede eer- 
ste stap', aldus Van Dril. Een goede 
stap waarop, als het aan haar ligt, 
nog andere volgen: "Het is een ont- 
wikkeling die uiteindelijk moet gaan 
leiden naar een financieel systeem 
waarin zorgprestaties vergoed gaan 
worden. Laten we hopen dat de pro- 
vincie Noord-Holland bereid en in 
staat zal zijn samen met de verzor- 
gingshuizen een dergelijk systeem 
te ontwikkelen, waarbij zij hulp en 
advies zouden kunnen vragen bij de 
provincies Drente en Noord-Bra- 
bant". In deze twee provincies is 
deze ontwikkeling al ver gevorderd. Wethouder Van Caspel voorziet structureel tekort aan woningen 

'Zandvoort raakt in de jaren negentig vol' ZANDVOORT - Zandvoort 
biedt nog maar weinig moge- 
lijkheden voor woningbouw. 
Her en der zijn er nog enkele 
plekjes die opgevuld kunnen 
worden. Wethouder Van Cas- 
pel verwacht dan ook dat de 
gemeente wat dat betreft in de 
jaren negentig uitgebouwd 
raakt. Hooguit kan er nog wat 
aan vernieuwing gedaan wor- 
den. Een vooruitblik op de ont- 
wikkelingen in het nieuwe de- 
cennium. 

"De komende jaren staat er nogal 
wat te gebeuren, hoewel de afgelo- 
pen toch wel wat ontwikkelingen 
waren die van beslissende betekenis 
zijn voor de gemeente Zandvoort. 
Bijvoorbeeld het Gran Doradopro- 
ject, daarvan wisten we dat als dat 
zou worden gerealiseerd, dat er een 
enorme uitstraling en aantrekkings- 
kracht vanuit zou gaan. Dat is ook in 
feite gebeurd, want we waren er nog 
bezig toen op een gegeven moment 
het Beach Hotel in de picture kwam. 
En vervolgens kwam ook de NS met 
de gedachte om nabij het Stations- 
plein een low-budget hotel te bou- 
wen. Dat laatste is nog niet uige- 
werkt en de NS beraadt zich daar 
nog over. Maar de ene ontwikkeling 
trekt dus de andere aan". 

"Met de drie miljoen van de grond 
van het Beach Hotel konden we ook 
weer onze bijdrage voor de recon- 
structie van de boulevards financie- 
ren. Dat werkt allemaal op elkaar in. 
En ik denk dat het bedrijfsleven ziet 
dat er veel ten goede in Zandvoort 
gebeurt en dat het ook vertrouwen 
• "Op een gegeven moment moet je zeggen 'Zandvoort is vol', wat de woningbouw betreft", aldus wethouder Van 

Caspel. Foto Bram Slijnen krijgt om zelf weer investeringen te 
gaan doen. De afgelopen jaren was 
men wat afwachtend, maar de hele 
economische toestand was er na- 
tuurlijk niet naar om te investeren. 
Nu krijgt men weer vertrouwen. Daardoor, denk ik, heeft bijvoor- 
beeld ook Play-In het weer aange- 
durfd om te investeren in het Circus- 
theater. Ik denk dat de ontwikkelin- 
gen die nu in gang zijn of zich al 
hebben voltrokken op de hele ge- meente een hele gunstige uitwer- 
king hebben". 

"Zo kan er wat het hele winkelap- 
paraat hier best wat verbeterd wor- 
den." 

Vervolg op pagina 3 Spanning om 
groslijst PvdA ZANDVOORT - De Partij van 
de Arbeid houdt maandag in 
het Gemeenschapshuis een be- 
sloten ledenvergadering, waar- 
op de definitieve groslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezin- 
gen zal worden vastgesteld. De vergadering begint om 20.00 
uur. Het zal er om spannen hoe de 
definitieve groslijst eruit zal gaan 
zien. Volgens de voorlopige opstel- 
ling zouden Pim Kuyken en de hui- 
dige fractievoorzitter Folkert Bloe- 
me gepasseerd worden door Jeanet- 
te van Westerloo (sinds 9 maanden 
in de raad), èn Gert Toonen, die 
daarmee na vier jaar onderbreking 
weer terugkeert in de gemeenteraad 
en bovendien in aanmerking komt 
voor een wethouderszetel. IVIoeüIajBc 

Ook al vinden zij het erg *> 
moeilijk, Chris en Linda Wil- O 
lemse stoppen na een langdurige 
carrière met hun werk als fysiothe- 
rapeut 

"V 5 st m m e re 

Met meters hoge vlammen q 
en grote rookwolken heeft «5 
Nico Visser afscheid genomen van 
zijn teellandje 

Olies fc>o>! 

De voetbaljeugd van Zand- C 
voortmeeuwen werd vorige w 
week onthaald op een grote hoe- 
veelheid oliebollen. 

KNZHRM 

Bij de Koninklijke Noord- en C 
Zuid-Hollandsche Redding O 
Maatschappij heeft een bestuurs- 
wisseling plaatsgevonden (ADVERTENTIE) 1/2 prijzen 

op een groot gedeelte 
van onze winterkollektie 

Profiteer nu! 

op = op 

één week lang 

MARCO POLO 

PART-TWO 

BOOGIE 

MAYON 

bij 
B.B. MODE 

Grote Krocht 23 

ZANDVOORT 

Zondags geopend 

van 13.00-17.00 uur Receptie ZRB 

ZANDVOORT - De Zandvoortse 
Reddings Brigade luidt zondag 7 ja- 
nari het nieuwe jaar m met een 
nieuwjaarsreceptie Deze vindt 
plaats tussen 11.00 en 13 00 uur in de 
post Piet Oud, aan de noord-boule 
vard. (ADVERTENTIE) KIEKADO ANTIEK -MODE 

KADO-ARTIKELEN voor BETAALBARE 

LEDEREN MEUBELEN PRIJZEN: vfe 

Galerij Kerkstraat 22, Tel. 1 88^5. ^ DAGGI r 
<ï)] fo 


<rz\ A ~l Natuurlijk, die krant moet ik hebben 
Omdat ik graag wil «eten wat zich in mijn 
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar f 10,50. II Nieuwsblad Naam. (m/v) 
Adres- I l_ l_J l_J I I L J I L I I I I I J I I I L J I I L Postcode/I'laats. 
Telefoon. I I i 
(iiro/Uanknr: 1_ I I I L I I I I I I I I J_J 1 I 1 I I I I I I I I I I (I \ m willink hl'/IMKMl!!) |\\h | J I L I I I I L_ Daarna word ik abonnee en betaal per □ maand f 4,40* D kwartaal t R 
□ halfjaar f 25,50 □ jaar f 46- 

* een maandabonnement is uitsluitend mogeh|k bij 
automatische betaling. Voor postabonnees gelden 
andere tarieven 

LI kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020-668 13.00 

Stuur de/.e bon in een open envelop naar 
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 l'A 
Amsterdam. U boeit geen post/egel te plakken „ 710371"017003 U WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 4 JANUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Wij zijn erg gelukkig met de geboorte van 

Robin Floris Sebastiaan 

Boyd Sleeman 

Els Sleeman-v.d. Ben 

Boyd 

31-12-1989 

Dr. C. A. Gerkestraat 36A Zwart 

20-12 EV Zandvoort 

**+¥*******+¥**¥¥¥***¥*+¥■¥+*¥•*■¥***¥*+ *♦**¥**¥********♦♦*■**•¥••¥■•¥■***•****¥**•¥■* 

Wij werden verblijd met het wonder van de ge- 
boorte van onze zoon en broertje 

Sjoerd 

T. lngwersen-Visser 
P. Ingwersen 
Wouter 

Nieuwjaarsdag 1-1-1990 

Vinkenstraat 15 
2042 CT Zandvoort 

**¥¥¥¥♦¥+♦¥¥¥**¥♦ -*.**4*****+*JHi**JHf** t Na een lang arbeidzaam leven is van ons heenge- 
gaan onze vader, grootvader en overgrootvader, 
voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, 

Petrus Johannes Josef van den Berg 

weduwnaar van E. Versluis 

in de leeftijd van 98 jaar. 
Aerdenhout: 

Zr. Engeline (Nel) 
Wognum: 

Zr. Evarista (Tmus) 
Purmerend: 

E. P. de Bruin-van den Berg 

J. C. de Bruin 

Assendelft: 

P. A. F. van den Berg 

R. van den Berg-de Zeeuw 
Zandvoort: 

T. M. Miezenbeek-van den Berg 

L. Ph. Miezenbeek 

Heemstede: 

W. J. van den Berg 
E. van den Berg-Smit 

Klein- en achterkleinkinderen 
Zandvoort, 29 december 1989 
Corr.adres: Familie Van den Berg, 
Haarlemmerstraat 12, 
2042 NC Zandvoort. 

De Eucharistieviering en de begrafenis hebben 
op woensdag 3 januari plaatsgevonden. De Heer is mijn Herder 

mij ontbreekt niets. 

Hz'/ doet mij nederliggen in grazige weiden. 

Hij voert mij aan rustige wateren. 

Hij verkwikt mijn ziel. 

Psalm 23 

In de volle overtuiging des Geloofs heeft God tot 
Zich genomen onze zwager en oom 

Pieter Johannes Geenen 

weduwnaar van Cornelia Roos 

in de leeftijd van 80 jaar. 

Namens de familie: 
Kaatsheuvel: 

A. Geenen-de Haan 

Zandvoort, 1 januari 1990 

Van Lennepweg 69 zwart 

Correspondentieadres: 

D. van Toor 

Van Lennepweg 69 rood 

2041 LD Zandvoort 

Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka- 
mer van het Uitvaartcentrum van „Onderling 
Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort, woens- 
dag 3 januari en donderdag 4 januari van 19.30 
uur tot 20.00 uur. 

De dienst van Woord en Gebed zal worden ge- 
houden op vrijdag 5 januari om 14.00 uur in de 
Hervormde Kerk van het Kerkplein te Zand- 
voort, waarna om 15.00 uur de teraardebestel- 
ling zal plaatshebben op de Algemene begraaf- 
plaats aan de Tollensstraat te Zandvoort. Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de 
vele gelukwensen, kado's en bloemen bij ons huwelijk. 

Marga en Ton Bakker DOKTERSBERICHTEN 

Praktijk voor hypnotherapie 

K. de Boer 

Voor behandeling van 
psychische en lichamelijke klachten 

wenst alle cliënten een voorspoedig 1990. 

Westergracht 87 zwart 
Haarlem. Tel. 023-327285 Gevestigd 

Chris Jagtenberg 

huisarts 

Per 26 februari a.s. 
(als opvolger van dr. R. Drenth) 

Praktijkadres: 

Thorbeckestraat 44 

2042 GM ZANDVOORT 

Tel. 02507-13355 

Spreekuur volgens afspraak. 

Frank Weenink 

huisarts 

Per 1 februari a.s. 
(als opvolger van dr. J. F. Zwerver) 

Praktijkadres: 
Indien mogelijk zal de praktijk op het oude adres wor- 
den voortgezet. 
Spreekuur volgens afspraak. Geboren 

Deze advertentieruimte van S0 mm breed en 50 mm 
hootf kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwe- 
lijk, geboorte of andere familieberichten. 

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand- 
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor 
slechts / 27,00 (e.\cl. (i' ; r BTW). 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, tele- 
foon 02975-40011. Zandvoorts 
vrouwenkoor 

wenst al haar 
leden, donateurs en 

familieleden 

een gelukkig, gezond, 

muzikaal 1990 De Zandvoortse 
Schaakclub 

wenst U allen een 
Gezond en suksesvol 1990. 

ledere donderdagavond in het 
Gemeenschapshuis. 1 Januari 

was voor ons 

"HET EINDE"!!!! 

Familie, vrienden, kennissen, 
BEDANKT 

MARCO en FEMKE pttipps£| postkantoor Via deze weg willen wij de middenstand 
van Zandvoort hartelijk danken voor 
geweldige prijzen en wensen ze een 
voorspoedig 1990 toe. 

DE MEDEWERKERS VAN HET 
POSTKANTOOR ZANDVOORT De frac tie en het bestuur van 
m ^^| afdeling Zandvoort, 

DEMOCRATEN 

WENST U EEN 
GOEDE KEUZE 

IN 1990. uw drukker voor: 

geboortekaartjes 
huwelijkskaarten 
en uw handelsdrukwerk 

drukkerij van petegem b.v. 

kerkpad 6 - tel. 02507-12793 
postbus 54-2040 ab zandvoort Balletstudio „Marijke" 

klassiek jazzballet en aerobic 

Oranjestraat 12 

wenst al haar leerlingen 

een gelukkig nieuw 

dansjaar toe. 

8 januari gaan er 
nieuwe lessen van start. 

Voor informatie 
tel. 14677, 18981, 19701. CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 Afscheid Zuster 
Margreet Zegwaard 

zaterdag 6 januari 1990 

Gelegenheid haar de hand te drukken 

tussen 16.00-18.00 uur 

Palace Hotel Zandvoort 

U komt toch ook even langs? 
Wij rekenen op U 

liet Comité 

Geen cadeaus of bloemen: wel graag een bijdrage in de 
bus bij de ingang. PROVINCIE 
/ Hoord-Qo oiiand BEKENDMAKING Verordening grondwaterbeschermingsgebieden 
Noord-Holland 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op 
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provincie- 
huis te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33, kamer 
2003), gedurende de periode van 8 |anuan 1990 tot en met 6 
februari 1 990. voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van 
mevrouw Voets om ontheffing van het verbod, vervat in artikel 
3, eerste lid, sub a, van de Verordening grondwater- 
beschermingsgebieden Noord-Holland ten behoeve van het 
hebben van een bovengrondse huisbrandohetank aan de 
Zandvoortselaan te Zandvoort 

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende 
schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing 
indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus I 23, 
2O00 MD Haarlem) 

Degene die zijn bezwaren tijdig heeft kenbaar gemaakt, 
alsmede degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, 
worden, indien zij daartoe de wens te kennen geven, door 
gedeputeerde staten gehoord 

Haarlem, 4 januari 1990. TAXI CENTRALE ZANDVOORT 

IS VERHUISD NAAR HET STATIONSPLEIN 6 A 

DE ALGEHELE LEIDING IS NU IN HANDEN 

VAN DE HEER RIETVELD, 

DIE WIJ VEEL SUCCES TOEWENSEN. 

TEVENS BEDANKEN WIJ CLIËNTEN, PERSONEEL 

EN ANDERE RELATIES VOOR HET GENOTEN 

VERTROUWEN EN DE GOEDE SAMENWERKING 

IN DE AFGELOPEN JAREN EN WENSEN U 

EEN ZEER GOED 1990. 

HÉLÈNE EN PAUL V.D. BOOGAARD 

RIJWIEL/TAXI CENTRALE ZANDVOORT 

STATIONSPLEIN 6 A 

TEL 12600 e mm woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht DEELT MEDE: 

DAT DE PUBLICATIE VAN DE VRIJKOMENDE 

WONINGEN OP DONDERDAG 4 JANUARI KOMT TE 

VERVALLEN EN DAT DEZE VERSCHOVEN WORDT 

NAAR DONDERDAG 11 JANUARI 1990. ZWEMMEN in 1990 bij 

Sportac. NAUWELAERTS DE AGÉ 

Leszwemmen v.a. 3 jr. voor A-B dipl. KNZB 
Speciaal volwassenen leszwemmen 

Gezondheid en conditie met 

aquarobic zwemmen 
Moeder-kind en vrij zwemmen 

Met onze individuele begeleiding in water 
van 30° voelt u zich thuis 

OVERVEEN 

Bloemendaalseweg 152 
023 - 276667 Te huur 
ZOMERHUIS 

voor 1 pers. 
K.D.T. 

Tel. 13975 
Openbare commissievergaderingen 

De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis. De stukken voor 
deze vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. 

Maatschappelij'k Welzijn 

tijdstip: dinsdag 9 januari 1 990, 20.00 uur 

Algemene Zaken 

tijdstip: woensdag 1 januari 1 990, 20.00 uur 

Publieke Werken 

tijdstip: donderdag 1 1 januari 1990, 20.00 uur 

Plan bebouwing pa viljoen Zuid ter inzage 

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bouwaanvraag ontvangen voor 
bebouwing op de plaats van paviljoen Zuid aan de Brederodestraat/Boulevard Paulus 
Loot. Dit plan voorziet in de bouw van zeventien appartementen. 
Het ingediende plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Voordat genoemd college een standpunt bepaalt, wordt het plan eerst besproken in de 
commissie Publieke Werken, die donderdag 1 1 januari 1 990 vergadert. 

Het plan ligt voor belangstellenden tot en met vrijdag 26 januari 1990 ter inzage bij de 
afdeling Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00-1 2.00 uur. 

Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan er schriftelijk op worden gerea- 
geerd. Die reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en we- 
thouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. 

Afhankelijk van de binnengekomen reacties wordt eventueel op een nog nader te bepa- 
len tijdstip een inspraakavond gehouden. 

Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Publieke Werken en de resultaten 
van de inspraak zullen burgemeester en wethouders een standpunt bepalen. 

4januari 1 990 Het ABN Verzekerd Spaarplan: 
hoge rente en een vast eindbedrag. 

Eengoedbegin... Nu 1% extra rente. 

Uw voordeel: 

van f 90,- tot f 9.000,- 
Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen? Gaat u dan 
automatisch sparen op een ABN Verzekerd Spaarplan: behalve 
spaarrekening ook een voordelige verzekering op uw leven*. Iedere 
maand spaart u - gedurende de looptijd van vijf of tien jaar - een vast 
bedrag. Minimaal f 50 - of een veelvoud daarvan. U spaart voor uzelf 
of voor een begunstigde. Het eindbedrag wordt altijd uitgekeerd. Ook 
als u gedurende de looptijd iets overkomt. Als u vóór 1 februari 1990 
voor het Verzekerd Spaarplan kiest, ontvangt u bovendien vijf of tien 
jaar lang 1% extra rente (resp. verhoogd tot 7% of 7,5%). Uw voordeel: 
van f90- tot f9.000,-. U spaart bijv. 5 jaar lang f150- per maand. Dat 
betekent aan het einde van de looptijd fl 0.740 ,-. Uw voordeel: f270,- 
Bent u geïnteresseerd? Kom dan langs ^^ 
bij het ABN-kantoor bij u in de buurt, f £' » j ^ 

Grote Krocht 12-14 

2042 LW Zandvoort, 02507-15341 

* U kunt een Verzekerd Spaarplan openen als u niet ouder bent dan 60 jaar. nma UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafenissen 
en crematies! 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor: 

inschrijvingen 
Uitvaartverzekering 
NIVO-POLIS 
• een Natu ra - 
uitvaartovereenkomst 

Vraag rustig vrijblijvend 
alle inlichtingen bij: 

P. J. d'HONT 

UITVAARTVERZORGER 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort. 
Tel. 02507-17244 Wilt u zelfstandig iets 
ondernemen, met steun van Walra. 

Een inkomen verdienen dat u zelf bepaalt? 
Wordt dan 

WALRA-ADVISEUSE 

(in de avonduren) 

Via adviseuses verkoopt Walra (meer dan 
100 jr.) haar zeer gewilde linnengoed. Uw 
verdienste? Een gezonde provisie. Auto 
noodzakelijk. Adressen worden verstrekt. 
Geen investeringen. Interesse? 

Bel nu WALRA 04904-82128. Foto Boomgaard 

vraagt 

medewerker/ster 

full-time, leeftijd ±18 jaar 

voor onze fotozaak. 

!nl. tel. 

02507-13529 Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfomuizen 

Ook voor Uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig adyiesr 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. BÏÏANl ROB ËANSSEN 

«# •üWGOOIZk ZANDVOORT A.P.K. Keuringen van alle merken. 

Meer dan 20 jaar een begrip voor 
service en betrouwbaarheid. 

Reparatie, onderhoud, revisie van 
alle merken. 

Kochstraat 10, 

Nieuw Noord, Zandvoort. 

Tel. 15966 
023-315855 

£ associatie uitvaartverzorging 

Zijlweg 183 Tel. 023-315 855 (DAGEN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 4 JANUARI 1990 Chris en Lida Willemse stoppen met fysiotherapie 'De patiënt moet je handen yoelen aankomen' ZANDVOORT - „Ga maar naar Willemse, dan word je gene 
zen Hoe vaak we dat niet gehoord hebben We hadden een 
moordnaam Maar wij kunnen niemand genezen, we kunnen er 
wel bij helpen." Na vijfendertig jaar leggen Chris en Lida Wil- 
lemse hun werk als fysiotherapeut neer „Als ik het over zou 
moeten doen, zou ik er weer voor kiezen Het is moeilijk om te 
stoppen." Dierendag 1954 De dag van de eer 
ste patiënt De praktijk van het echt 
paar Willemse was nog gevestigd 
aan de Van Stolbergweg Chris 
draaide toen weken van minstens 
zestig uur „Ik werkte dertig uur per 
week in het EG in Haarlem Ik heb 
dat tot 1971 volgehouden Het EG 
verhuisde toen naar Schalkwijk en 
het bleek dat ze bij de bouw de fysio 
therapieruimte hadden vergeten 
Toen ben ik gelijk gestopt Nu wordt 
de oude üetsenkelder daarvoor ge 
bruikt," aldus Chris 

Vijfendertig jaar geleden heette 
een fysiotherapeut nog 

heügymnast/masseur Ze hadden m 
Zandvoort een bekende voorganger 
Pagee Chris „Het is wel leuk zoals 
we in Zandvoort terecht zijn geko 
men We hepen op gegeven moment 
over de boulevard en zeiden tegen 
elkaar dat we hier wel wilden wonen 
Ik ben toen m het EG met Zandvoor 
ters gaan praten Pagee was de gym 
nastiekmeester van Zandvoort en 
werkte 's avonds als masseur en 
heilgymnast Hij had er geen enkele 
moeite mee als wij een praktijk zou 
den starten, want er was werk ge 
noeg In 1960 was onze praktij 
kruimte al te klein en verhuisden we 
naar de Emmaweg, waar we in eer 
ste instantie de bovenverdieping ge bruikten voor de praktijk Later 
hebben we een directiekeet in de 
tuin geplaatst, maar die moest na 
een paar jaar verdwijnen in het ka 
der van het zogenaamde ketenbe 
sluit In 1977, de dure tijd, kochten 
we uiteindelijk een kavel aan de 
Burgemeester Nawynlaan, waar we 
een nieuw pand hebben laten bou 
wen Het gekke is dat we het nog 
altijd over de „nieuwe praktijk" heb 
ben " De praktijk werd opgedragen 
aan Dr Metzker, de eerste masseur 
in Nederland Hij leerde het vak in 
Frankrijk en promoveerde op een 
proefschrift over masage, getiteld 
,De behandeling van een verstuikte 
enkel' In feite zorgde Metzker er 
voor dat Zandvoort een internatio 
nale badplaats werd In zijn praktijk 
in het Amstelhotel had de man veel 
buitenlandse klanten Eén van hen, 
de bekende Oostenrijkse Issy stuur 
de hij naar Zandvoort omdat de zee 
heilzaam zou werken voor haar 
ischias Of ze door Zandvoort, de zee 
of Metzker genezen werd, vertelt de 
geschiedenis met Feit is wel dat 
haar aanwezigheid meer buitenlan 
ders naar de badplaats trok 

Quality of life 

Het afscheid valt de twee zwaar 't Stekkie gaat op de tropentoer 

ZANDVOORT - 't Stekkie gaat in tropische sferen het nieuwe jaar 
tegemoet Op 5 januari wordt de spits van het nieuwe jaar afgebeten met een 
tropisch nieuwjaarsfeest De avond begint om acht uur met een gratis 
alcoholvrije tropische coctail en zal om elf uur eindigen Tijdens de avond 
treedt er een bmnen 't Stekkie prominente figuur op en wordt er een 
surprise act gebracht Voor 2,50 gulden kan iedereen bij deze avond aanwe 
zig zijn 't Stekkie bevindt zich aan de Celsiusstraat 190 in Zandvoort 

Na het openingsfeest blijft 't Stekkie de hele maand januari in de tropen 
hangen, de maand is uitgeroepen tot de Lambada maand Op 13 en 27 
januari worden er twee danswedstrijden gehouden en worden de drie beste 
Lambada dansers en danseressen uitgezocht Prijzen worden op 27 januari 
uitgereikt 

Februari staat bij het jongerencentrum in het teken van de Karnaval 
Maart is uitgeroepen tot dansmaand In april wordt de 'banaan super mini 
play-back show' gehouden Op 21 april is de eerste voorronde | Weekenddiensten ] Weekend: 6/7 januari 1990 

POLITIE tel 13043, Alarmnummer 
14444 

BRANDWEER tel 61584, alarm 
nummer 12000 

UVÏBULANCE tel 023 319191 (On 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe 
scherming) 023 246899 
Voor de huisartsenpraktijken B van 
Bergen/H A Scipio Blume en G 
Mol/P C F Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. Paardekoper, Ko- 
ninginneweg 34a, tel 16737 Spreeku 
ren zat 07 30, 12 00 en 17 00 uur, 
zond 12 00 en 17 00 uur Inlichtin 
gen omtrent de overige weekend 
diensten worden verstrekt via de te 
lefoonnummers van de betrokken 
huisartsen Anderson, 12058; Drenth, 
13355; Flieringa, 12181}* Zwerver, 
U499. 

Tandarts Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen 

•Vpotheek: Zeestraat Apotheek, J W 
Neutel, tel 13073 

Wijkverpleging Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg 
kundige 023 313233 
Verloskundige: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand 
\oort, tel 02507 14437, bgg 
023 341734 

Dierenarts. Mevrouw Dekker, Thor 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel 
15847 

Dierenbescherming: Vermissings 
dienst, 023 383361, Asiel Zandvoort (tevens pension) 02507-13888, Asiel 
Haarlem 023 244443 
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening Voor informatie, advies en 
hulp tel 17373, op alle werkdagen 
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin 
ginneweg 1, tel (02507) 19393 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dinsd 
t/m vrijd 09 00 09 30 uur 
Belbus Om van de belbus (voor be 
woners van 55 jaar en ouder) ge 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus 
sen 1100 en 17 00 uur De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente 
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel 13459 bgg 
023 320899 of 320464 Spreekuur op 
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan 
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver- 
der volgens afspraak Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in 
woner van Zandvoort, is gratis 
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel 
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 
uur en ma avond 19 00 21 00 uur 
Wetswinkel Gemeenschapshuis L 
Davidsstraat Eerste woensdag van 
de maand van 17 30 tot 18 30 uur 
Huurdersspreekuur NVH Ie en 3e 
dinsdag v d maand in 't Stekkie, Fle 
mingstraat 9, 20 00 21 00 uur 
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500 
Taxi. tel 12600 ■ Kerkdiensten Weekend: 6/7 januari 1990 
Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10 00 uur dhr J Lasthuis 
Kinderdienst ï h Jeugdhuis 
■ereformeerde Kerk: 
Zondag 10 00 uur ds Kr Smit uit 
Heemstede 

Wijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10 30 uur dienst verzorgd 
toor eigen leden, meuwjaarsbegroe 
tuig 
Donderdag 11 januari 14 30 uur Bij 1 Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don 
derdaq Uitgave Weekmedia BV Bladmana- 
ger JF Sas Hoofdredacteur J M Pekelha 
ring 

Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel 

02507-17166 Postadres postbus 26 2040 

AA Zandvoort 

Kantoor geopend maandag 13 16 u dins 

dag 10 13 14 16 u woensdag 9 1 1 u don 

derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u 

Advertentieverkoop Stationsstraat 70 

1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta 

dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn 

Faxnummer adv verkoop 02975 61095 

Verkoopmanager B Lodewegen 

Micro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel 

02507 12066 Postadres postbus 26 2040 

AA Zandvoort 

Dek Piet (red chef) Eddie de Blieck (ad) 

chef) Joan Kurpershoek Rob Boerngter 

Mananne Timmer 

Faxnummer redactie 020 452508 

Abonnementspnjien ƒ 14 per kwartaal ƒ 

25 5U per half jaar ƒ 4b per jaar Voor 

Postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers f 1 25 

Opgave abonnementen, verhuizingen,etc 

ma t/m vr 08 30 1 7 uur tel (020) 6 68 1 3 00 

Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 belkring 
Roomskatholieke Kerk - 

Vrijdag 10 00 uur E V 

Zaterdag 19 00 uur E V met samen 

zang, D Duijves 

Zondag 10 30 uur E V , D Duijves 

Maandag 1 januari 10 30 uur nieuw 

jaarsdienst, B J v Gaart 

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, 

Haarlem: 

Zondag 09 30 uur Zondagsschool en 

bijbelgespreksgroepen 

Zondag 10 30 uur morgendienst, ds 

J Overduin H A 

Crèche en kmdernevendienst 

Zondag 19 00 uur avonddienst, dhr 

R Blom 

Jehova's Getuigen Gem Elswoud, 

Smedestraat 37 te Haarlem 

Zat 17 00 19 00 uur en maandag 

19 00 21 00 uur Inl R van Rongen, 

L Meeszstraat 14, Haarlem, tel 

023-244553 

| Burgerlijke stand | 

Periode tot 3/1/1990 

Gehuwd: 

Bol, Leendert en Van Soohngen, In 

gnd Miriam 

Geboren. 

Sjoerd, zoon van Ingwersen, Pieter 

en Visser, Trijntje 

Maurice Jakob, zoon van Moll, Gijs 

bert Jacob en Stokman, Marieke Pe 

tronella Wilhelmina 

Overleden: 

Grandjan, Hans, oud 38 jaar 

Bijleveld, Cornelis Anthonius Pe 

trus, oud 84 jaar 

Rooijmans geb Kol, Susanna, oud 

96 jaar 

Van Staveren geb Zantvoort, Jaco 

ba Maria, oud 88 jaar 

Kalshoven, Johannes Engelbertus, 

oud 78 jaar 
• Chris en Lida Willemse: „Als we het over zouden moeten doen, zouden we er weer voor kiezen " Vooral omdat beiden altijd een vrij 
sterke betrokkenheid tot de patiënt 
voelden De ziekenfondsen bepalen 
dat een behandeling twintig minu 
ten mag duren, maar dat is volgens 
Chris en Lida onmogelijk, zeker bij 
reumapatienten die al twintig minu 
ten nodig hebben om goed op tempe 
ratuur te komen „Nieuwe fysiothe 
rapeuten leren op school om zinvol 
bezig te zijn Maar wat is zinvol 9 ", 
vraagt Chris zich hardop af „Het 
verbeteren van de 'quality of life', 
daar zijn we eigenlijk altijd mee be 
zig geweest Een chronische patiënt 
kunje niet heel maken, maar je kunt 
hem wel op de been houden en het leven aangenamer maken Moet je 
de behandeling maar stoppen als ie 
mand toch nooit zal genezen 9 " 

Lida , We hebben in Zandvoort 
echt een moordnaam gekregen 
Heel vaak hoor je 'ga maar naar 
Willemse, dan word je genezen' 
Maar dat kunnen wij natuurlijk met 
Met fysiotherapie reiken we een hel 
pende hand Het genezend vermo 
gen ligt in het lichaam, in de mens 
zelf Als je twee mensen met exact 
hetzelfde letsel hebt, reageren ze 
toch verschillend Waarom 9 " Licha 
mehjke klachten kunnen psychi 
sche oorzaak hebben Of zoals men 
dat in de sportwereld noemt de oor zaak zit tussen de oren , Je moet wel 
goed weten waar je als fysiothera 
peut staat en niet op de stoel van een 
psychiater gaan zitten Het is geen 
gesprekstherapie Chris is ook ma 
nueel therapeut en het is opmerke 
lijk dat bij correcties m het nekge 
bied tachtig procent van de patien 
ten begint te huilen of emotioneel 
wordt 

Intense benadering 

De behandeling is pijnloos maar 
er komt blijkbaar een emotionele 
ontlading ' 

Chris Je moet als therapeut in voelend masseren Een behandeling 
begint al s moigens vroeg als je op 
staat Dan moet je je al richten op de 
patiënt dat kun je niet pas gaan 
doen als hij binnenkomt Hij moet je 
handen op een halve meter afstand 
aan voelen komen Het is een hele 
intieme en intense manier van bena 
deren, want je handen raken immers 
het blote lichaam van de ander 
Daarom moet je je vooraf instellen 
op de patiënt De twee heilgymnas 
ten volgden tientallen cursussen op 
het alternatieve vlak die ze weei 
konden toepassen in hun massage 
Lida gaf jarenlang groepsgymnas 
tiek die zich in geen enkel hokje laat 
vangen Het was een mengeling van 
Oosterse en Westerse inzichten 
Lida Noem het maar bewustzijns 
verruimende therapie 

Echt afscheid nemen is er niet bij 
Chris Willemse blijft voorlopig nog 
een dag in de week werkzaam als 
manueel therapeut in de gelijknarm 
ge praktijk die al flink verbouwd is 
De praktijk wordt een maatschap 
Het dienstenpakket woi dt uitgebrei 
der Fnts van Loenen Martmet doet 
spoi tbegeleiding en bewegingsana 
lyse, Karin Vader legt zich toe op de 
acupunctuur dochter Manette Wil 
lemse specialiseert zich m de Touch 
For Health waarmee ze haai moe 
der 'opvolgt Met deze techniek 
tracht men energieën m het lichaam 
in evenwicht te biengen Nico van 
der Zwaard wordt de opvolger van 
Chris Willemse Hij is gespeciah 
seerd in haptonomie en m de op an 
troposofische leest gestoelde ritmi 
sche massage Samen met Manette 
Willemse is hij in opleiding voor ma 
nuele therapie 

Chris , Het werk is in wezen niet 
veranderd Je moet het nog steeds 
met je handen doen en je werkt nog 
steeds met mensen Er zijn alleen 
nieuwe behandelingsteehmeken ge 
komen Maar het blijft een prachtig 
beroep en we zouden het weer 
doen " 

EVERHARD HEBLY Teler maakt plaats voor bungalowpark ZANDVOORT - Nico Visser 
heeft vorige week met meters 
hoge vlammen en grote rook- 
wolken afscheid genomen van 
zijn landje op het voormalige 
binnenterrein van het circuit 
Hij krijgt een andere plek toe- 
gewezen 

Evenals een aantal anderen moest 
ook Visser zijn teellandje ontruimen 
ten behoeve van de nieuwe ontwik 
kehngen in dit gebied, betreffende 
circuit, sportvelden en Gran Dora 
dopark Het landje van Visser moest 
wijken voor fase II van het bunga 
lowpark Hij vertrekt niet van harte 
Enige weken geleden nog zat hij met 
enkele medetelers en hun raadsman 
op het provinciehuis om daar steun 
te krijgen tegen het gedwongen ver 
trek Gedeputeerde Margreet de 
Boer zei daar echter dat zij weinig 
voor de telers kon doen 

Toch heeft de gemeente naar aan 
leiding van de nu reeds enige jaren 
durende touwtrekkerij om de land 
jes een oplossing gevonden Het 
volkstuinencomplex aan de Kee 
somstraat wordt uitgebreid zodat 
daar enkele van de telers kunnen 
worden ondergebracht Zoals bij zo 
veel noodoplossingen gaat ook bij 
deze het ene belang voor het andere 
Zo zal PvdA raadslid Kuyken lijd 
zaam moeten toezien hoe de bijzon 
dere populatie van vlinders in dit 
gebied zal verdwijnen Een zaak 
waar hij onlangs nog heftig protest 
tegen aantekende 

Visser vertoefde ruim twintig jaar 
op zijn plek op het binnencircuit, 
• Met grote rookwolken neemt Nico Visser afscheid van zijn teellandje waar hij allerlei materialen opsloeg 
die hij met zijn tractor en aanhang 
wagen bij het grofvuil weghaalde 
Toch blijkt hij de veranderingen in 
dit gebied nu niet meer m de weg te 
willen staan Dat liet hij voi ige week donderdag duidelijk merken door 
zijn boeltje in de brand te steken, 
waarbij de vlammen hoog oplaaiden 
en de rookwolken tot ver weg te zien 
waren Voor de omstanders had hij 
nog een verrassing in petto het Foto Bram Sljnen 

vreugdevuur werd 'verrijkt met en 
kele scherpe patronen uit de Tweede 
Wereldoorlog De toeschouwers 
zochten snel een veilig heenkomen 
om het afscheid van grote afstand 
tot het eind mee te kunnen maken Vervolg van voorpagina 

„Hoe een dorp eruit ziet, hangt 
ook af van hoe de winkels zijn inge 
richt, hoe de gevels erbij staan en of 
men streeft naar kwahteitsverbete 
ring " 

"We zijn al een jaar onze gedach 
ten aan het vormen over de ontwik- 
keling van de kuststrook Het is ook 
een gedegen onderzoek waard om te 
kijken welke mogelijkheden er pre 
cies zijn En planologisch gezien zul 
je moeten voorkomen dat er een si 
tuatie van overbewinkeling ont 
staat Dat betekent datje dat in zorg 
vuldig overleg met de mensen uit die 
omgeving moet doen" 

Enkele jaren terug is in de ge 
meente met de Provinciaal Planolo 
gische Dienst overeengekomen dat 
er eigenlijk een soort toetsingskader 
zou moeten zijn voor nieuwe ont 
wikkelingen in de kuststrook Naar 
aanleiding daarvan is een rapport 
uitgebracht, dat in samenhang met 
andere ontwikkelingen zal moeten 
worden uitgebouwd tot een struc 
tuurschets voor Zandvoort "Ik 
denk dat het belangrijk is dat je 
daarmee aangeeft, hoe de meest ge 
wenste ontwikkelingen in de toe 
komst eruit moeten gaan zien" 

Dorpsvernieuwing 

Deze schets is van toepassing op 
het hele dorp "Er staan ook ontwik 
kehngen op stapel voor de dorpsver 
nieuwing, de kwaliteit van de wonin 
gen laat hier en daar te wensen over 
Dat betekent niet alleen dat je zou 
moeten renoveren en hier en daar 
misschien wat nieuwbouw moet ple 
gen, maar ook datje goed kijkt naar 
de hele leefomgeving " 

Wat betreft de aanpak van de Bou 
levard Barnaart en Boulevard de Pa 
vauge, een wandelboulevard met 
winkeltjes en meer doorgangen naar 
het dorp, moet volgens Van Caspel 
een periode van tien jaar worden uit 
getrokken „Maar het zijn geen ge 
rmge ingrepen, dus eerst zullen het 
college en de raad daar een pnnci 
pestandpunt over in moeten nemen 
En dat kun je pas als daar een uit Planologische ontwikkelingen voerig onderzoek aan vooraf is ge 
gaan En je moet de bevolking mee 
krijgen, als je dat zou willen Een 
hele intensieve inspraakprocedure 
is dan ook van groot belang " 

' Wat op korte termijn staat te ge 
beuren is de verplaatsing van Zand 
voortmeeuwen Het aardige is dat 
het allemaal in goed overleg met 
Zandvoortmeeuwen is gebeurd en 
dat men enthousiast is geworden 
voor het nieuwe complex En Zand 
voort '75 kunnen we helpen doordat 
een veld als combinatieveld kan 
worden gebruikt" 

"Het gaat er uiteindelijk om om 
de woningbouw in Zandvoort zo 
lang mogelijk te kunnen continue 
ren ten gunste van de womngzoe 
kenden Als de voetbalvelden «or 
den bebouwd, knjgje bovendien een 
betere samenhang met nooi d ' 

Station 

Op de velden komen zo'n dnehon 
derd woningen, waai van het ovei 
giote deel in de gesubsidieerde sec 
tor Maar Van Caspel geeft toe, dat 
daarmee de huisvestingsproblemen 
nog niet zijn opgelost 'Maar op een 
gegeven moment ben je uitgebouwd, 
dan is de koek op Dan kunnen we 
nog wat woningen bouwen op die 
strook naast het station aan de Van 
Speijkstraat De NS is m principe 
bereid mee te werken aan een bouw 
bestemming " 

"Dan is er misschien hiei en daai 
nog een plekje vooi een paar wonm 
gen, ik denk aan ae Heimansstraat 
Maar die plekjes zijn ei bijna met 
meer, want we hebben al een aantal 
contingenten moeten teruggeven 
wegens gebrek aan bouwcapaciteit 
Dan komt er een moment dat je 
moet zeggen 'Zandvoort zit vol Je 
kunt met doorgaan met alle open 
plekken in het dorp vol te stouwen 
Dan ben je aangewezen op groeiker 
nen zoals in de gemeente Haarlem 
mermeer" 

"Nog steeds leeft de gedachte om op het Favaugeplevn een parkeerdek 
aan te brengen, waardoor een ver 
dubbeling optreedt van het aantal 
parkeerplaatsen plus een terrein 
achter de tribune van het circuit 
Maar het zal nog een hele toestand 
worden om dat voor elkaar te krij 
gen, want de provincie voelt daar 
niets vooi Dat terrein kun je benut 
ten \ oor kampeei ders en zo'n 100 tot 
150 campers waardoor je die groep 
beter in de hand kunt houden ' 

Wat beti eft de veikeersdruktr-" zijn 
de gewestgemeenten wel geneigd de 
handen ineen te slaan waarbij ge dacht wordt aan electromsche ver 
keersregelmg en zo mogelijk par 
keren buiten Zandvoort nabij op 
stappunten voor het openbaar ver 
voer De aanleg van nieuwe wegen 
is uitgesloten ' aldus Van Caspel 

De ontwikkelingen richten zich 
ook op de leahsenng van het een 
tramplan, m samenhang met de 
stiuctuurschets waardoor het een 
trum voetgangers vriendelijker 

wordt Het is de bedoeling dat dit 
nog deze raadsperiode dus voor 
1990 in de ïaad wordt behandeld 
Dat houdt in dat met de realisatie 
deels dit jaar een aanvang kan wor 
den gemaakt 

JOAN KURPERSHOEK Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Scharrekoppen 
vieren feest 

ZANDVOORT Zaterdagavond 
om 20 30 uui begint voor de carna 
valsvei emging De Scharrekoppen in 
gebouw De Krocht het carnaval van 
dit jaar Pnns Kokkel I neemt op 
ludieke wijze afscheid waarna de 
nieuwe Prins Carnaval gekozen zal 
wolden Tevens wordt op deze 
avond de tiende Nestor bekend se 
maakt De dansmuziek voor de polo 
naises wordt verzorgd door het duo 
Zonneveld en de boerenkapel Vno 
nel 

De toegang tot het carnavalsfeest is 
gi atis 

Geenen overleden 

ZANDVOORT Op 80 jarige leel 
tijd is de heer P J Geenen overleden 
Geenen stond bekend in deze ge 
meente omdat hij vanuit zijn Her 
voi mde geloofsovertuiging per 
fiets ziekenhuizen en verzorgings 
huizen afging om de daai verblijven 
de Zandvoortei s te oezoeken In au 
gustus kwam daar abrupt een eind 
aan door een val met zijn fiets ovei 
een opstaande tegel van het fietspad 
te Heemstede Daardoor verzwakt is 
Geenen uiteindelijk overleden aan 
een long ontsteking 

Hij wordt vrijdag om 15 00 uui op 
de Algemene Begraafplaats begra 
ven na een dienst in de Hervormde 
Kerk die om 14 00 uur begint 

Diamiddag ANBO 

ZANDVOORT De Algemene Ne 
derlandse Bond voor Ouderen afde 
lmg Zandvoort houdt volgende 
week donderdag een dia middag, zo 
wel voor leden als voor met leden 
Deze begint om 14 00 uur en vindt 
plaats m het Gemeenschapshuis De 
dia s zijn afkomstig uit Hoch Sauer 
land Een hotelhouder uit die streek 
komt persoonlijk een en ander ver 
tellen o\.er zijn woonomgeving Dieselbad ZANDVOORT Op oudejaarsdag 
werd een 35 jarige man uit Zand 
voort getracteerd op een dieselbad 
Hij was aan het tanken bij een benzi 
nepompstation aan de Dr CA Ger 
kestraat, toen iemand tegen zijn be 
nen aanreed 

Toen hij daar iets van zei, mengde 
een derde man zich in het gesprek 
Hierop ontstond een woordenwisse 
lmg die beëindigd werd toen de 
Zandvoorter werd bespoten met die 
sel 

Als beloning voor dit bad kreeg 
een spuitgast van de Zandvoorter 
een klap in zijn gezicht waarna deze 
wegreed De politie stelt een onder 
zoek in naar de identiteit van de 
man (ADVERTENTIES) Uit onderzoek blijkt dat de 
gemiddelde Nederlander huive- 
rig is om officieel bij een opticien 
zijn ogen te laten meten Hoewel 
de opticiens dit graag als vrij- 
blijvende service voor hun klan 
ten doen, schept dit in de ogen 
van het publiek toch een bepaal- 
de verplichting 

Een konsumentvnendelijke 
oplossing van dit probleem 
vormt de Canon autorefrakto 
meter een volledig automatisch 
computergestuurd oogmeet 
instrument 

Bijvoorbeeld tijdens het 
winkelen stapt de belangstel 
lende even bij de opticien binnen 
en neemt plaats achter het 
apparaat Dooreen simpele druk 
op de knop verschijnt er een 
afdruk met daarop de eventueel 
benodigde bnlleglassterkte 

Ook bij mensen met een 
spraakhandicap en buitenlan- 
ders die in hun eigen taal niet 
duidelijk kunnen maken bij welke 
oogkorrektie ze optimaal zien, 
is met behulp van deze Canon 
apparatuur een nauwkeurige 
oogmeting mogelijk 

Deze oogmeting nieuwe stijl 
is nu al mogelijk bij 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd opticien optometnst 

o v kontaktlensspeciahst A NI V C 

Grote Krocht 20A Zandvoort 

Tel 02507 14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen Eetcafé ,.The Londoner" begint het nieuwe 
ONBEPERKT GEGRILLDE 
jaar verrassend 
SPARE RIBS geserveerd met Vlaamse frites, gemengde salade, 
sausjes en serveties 

* Vnjdaga\ond, zaterdagavond vanaf 16 30 u 
en zondag (de hele dag) geopend 

* onze andere lekkernijen op de menukaait moet 
u zelf maar eens komen bekijken 

* U mag reserveren' Gezellig' 

Eetcafé „The Londoner" - Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363 ƒ 15,50 

Eeu uje fiJÊ ' I Dommel" EN 9 HOE ÖAAT HET 
NETJE VeEcNSINÊ VOOR 
KATTEN BSSTR J PINS ? 
tófr Ê>1 g 1t?8 Lomai a Pijpt 

WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 4 JANUARI 1990 
/M»mo SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 
ten. 

Particulieren verwi|zen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina ,, MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie: 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur. 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- 
28411 of afgeven/zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 2, 
2042 JM Zandvoort. 

• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties: 

Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasper- 
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- 
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe 
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities. 
ƒ6,13 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm. kosten. 

» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor 
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht. 
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten) of zenden aan: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 
1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Woninginrichting Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 • Tg koop Heatmate 700 
portable oliekachel, elek. 
ontst., i.2 g st , weinig ge- 
bruikt Nwpr ƒ499, nu ƒ 150. 
Tel. 15567 ■*• Te koop wegens verhui- 
zing Miele koelkast, tafelmo- 
del, vr pr ƒ 250, 4-pits gasstel 
ƒ50. Tel. 02507-12120. Te koop WITTE EETHOEK 
(Jan des Bouvne). 
Tel 02507-17321 T K AANGEB wandkast, 
bankstel, eethoek, salontafel, 
t v -kast, Queen Anne-stijl. 
Prijs notk. Tel 16323. Oproepen 
Mededelingen • Carla en Guus v.d. Meye. 
gelukkig nieuwjaar Wilma. 
Info: tel 02507-16752 • De Verg. Vrouwen van Nu 
wenst alle leden en donateurs 
een gezond en gelukkig 1990! 
We maken er weer een gezel- 
lig jaar van" • Help de Polen. Stuur eens 
een voedselpakket' Geen 
adres 7 Dat hebben wij voor u! 
Inl.: tel. 02907-5235. • Ik ben jarig, wie belt me 7 
Tel. 12282. • Onze kameraad wordt 65 
jaar. Proficiat 5 januari 1990 
van 5e twee + 4 viervoeters 
Will en Walk. Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 * Wieke is jarig, bel allemaal, 
dat vindt ze heel leuk. Tel. 
12282. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland Bel 
voor gratis infoboek: 020- 
665 7658. Inruil en fin mog. Sportartikelen * Te koop- kunststof ijshoc- 
keyschaatsen, maat 39, ƒ50. 
Tel. 02507-16752. * Te koop mooie rennhose, 
maat 38, donkerblauw met 
rode biezen, ƒ25. Tel. 
02507-17547 * Te koop paar Viking heren- 
noren, i.g st., maat 43, ƒ35; 
paar jongens noren, maat 37, 
ƒ 25; Mitre voetbalschoenen, 
maat 37, ƒ25. Tel. 15567. Lessen en clubs BIJLES VOOR UW BASIS- 
SCHOOL KIND - ? Bel ervaren 
leerkrachte. 02507-16720. * Zeeschuimers: Swimjog- 
gen in de Duinpan elke 
ma./do van 17.20-18.00 uur 
voor boven 18 jaar. Lekker 
relax zwemmen. • Zeeschuimers. Er is weer 
plaats voor nieuwe leden bij 
de kunstzwemsters. Vanaf 6 
jaar met A of B. Inlichtingen: 
tel. 16511. Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ 295 Velours overgordijnen 
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. 
Vitrage en alle soorten model- 
gordijnen v.a / 5,95 per me- 
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- 
schil! meubelstoff. van ƒ69 
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle 
soorten meubelen, boten en 
caravans, zeer voordelig. Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden Barkrukken 
stoff incl stof of leather-look 
ƒ 10 Prachtige 1-pers. matras 
ƒ55 Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225. DE VRIES, 
Haarlemmerdijk 168, Amster- 
dam, 020-220981; Ampèrestr. 
10, Zandvoort, 02507-19347. Muziek- 
instrumenten Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet. tegen excl. 
Iichtgew lammy's/nappa/ 
bontgevoerde regenmantels. 
Heren lammy's en jacks. 
Folders: tel. 020-233488. COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo- 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken, ook 
veranderwerk. Voor alle leef- 
tijdsgroepen en maten. 
Tel 02507-17370. Radio/tv/video 24 uurs service 

TV- EN VIDEOREPARATIE. 

Snel en betrouwbaar. 

Meestal thuis gerepareerd. 

Vrijblijvende prijsopgaaf. 

Geen voorrijkosten. 

Tel. 020 - 91 24 27. Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26. 

Telefoon: 13529. 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek. • T.k.a. klein z/w-t.v.'tje, 
merk Philips, spelend te zien, 
ƒ 150. Tel. 18829. Hobby's en 
verzamelingen SPECIALE MUNTENBEURS 
op zondag 7 januari 1990 van I 
10-17 uur m twee zalen van 
ARTIS Amsterdam, ingang. | 
Plantage Middenlaan 41 -A. 
Ook penningen, medailles en | 
papiergeld 

Ned. Ver „De Verzamelaar". 
Tel 020 - 42 35 19. VIDEOTHEEK ÏÏU Corn. Slegersstraat 2 B 
Tel. 02507-12070 

1 film 

5,-/7,50 p.d. 

5 films 

25,- p. week 

Verhuur Movle-boxen Dijkman 

Niet de grootste 

wel de 

goedkoopste 

Keyboards/homepiano's. Al 
het nieuws in huis van Yama- 
ha, Casio, Kawaï, Technics, 
Gem enz. Gespreide betaling 
va. ƒ 30 per maand. 
Casio SK-1 ƒ249 nü ƒ129. 
Yamaha PSS-270 
ƒ 549 nü ƒ 295. 
Samic elektr. vleugel 
ƒ 6995 nü ƒ 4995 of ƒ 155 p.m. 

Grote P.A. -afdeling met al- 
les van Yamaha, o.a. mixers, 
versterkers, multi-effecten, 
boxen enz. 

Nu zanginstallatie 
compleet met echo 
ƒ1395 of ƒ30 p.m. 

Grote slagwerkafdeling met 
o.a. Tama, Pearl, Yamaha, 
Sonor, Linko enz. 

Nü 5-delig slagwerk, 

compleet, incl. bekkens 

ƒ995 of ƒ30 p.m. 

Enorme sortering el. gitaren, 

bassen, akoest. gitaren enz. 

Klassieke gitaar v.a. ƒ 119. 

Op de eerste etage vindt u 
bij ons alles op gebied van 
synthesizers, drumcompu- 
ters, sequensers enz. 

Occasions: 

Inkoop/verkoop/verhuur 

U vindt ons op de 

Rozengracht 115, A'dam-C. 

Gemakkelijk parkeren. 

Tel. 020-265611/205003. 

Nieuw, ons filiaal: 

Bilderdijkstraat 150, A'dam. 

Tel. 020-120862. Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto's, 

pasfoto's, 

receptiefoto's, 

groepsfoto's aan huis. 

Grote Krocht 26. 

Tel. 13529. Huwelijk en 
kennismaking Aantr. Ital./Port. sport, j.man, 
1.74/sl., z.k.m. lieve vrouw v. 
ser. rel., kind welk. Br. m. foto 
o.e.r. o. nr. 755-76780 bur. bl. ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis- en Contacten- 
club: 023-356840 (mfoband). CONTACTLIJN 

Seneus-betrouwbaar-succes 

06-320.321.35 

JONGEREN 

06-320.321.54 40+ 

Inspreeknummer 071-763704 

50 cent p.m. • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan: Centrale Order- 
afd. Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

I Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel. 02507-15705-18812, voor 

l BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS 5 REGELS 
GRATIS ICRO ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor 
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder 
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele 
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft. Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee 

te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr bur. v.d. 

blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt). 

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam. 

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw ^i^S^PJ^Im,,^^ m^^hi^a. 
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u " ?,SS?^1 S?^L nrt 
ontvangt van ons een acceptgirokaart. Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


I 


a 


P 

n 


m 


a 


a 


t 
3 


8 


m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


I 

n 


t 


a 


f 


e 


I 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


I 


T 


a 


I 

2 
3 


4 


3 

r 3ffl^^ 1 regel ƒ 3,63 


2 regels ƒ 3,63 


3 regels ƒ 3,63 


4 regels ƒ 4,83 


5 regels ƒ 6,04 6 regels ƒ 7,25 


7 regels ƒ 8,46 


8 regels ƒ 9,67 


9 regels ƒ10,88 


10 regels ƒ12,08 I m i 

I Wilt u ook naam. adres woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij I 

. uw advertentie helaas niet opnemen Alle prijzen incl 6°a BTW . 

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven / 300) kunt u niet gratis adverteren 

I I 

. Naam . ... . 

. Adres ... . 

. Postcode Plaats. .. . . . 

. Teleloon Svp in rubriek .... . Onroerend goed en woonruimte 
te huur gevraagd GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CEfl^ E makelaars o.g. L|J 

Tel. 02507-12614 MYJM Stel vraagt voor max. 1 jaar 
GEM. APP./HUIS, Omg. Haar- 
lem/Zandvoort. Prijs tot 
ƒ 2000. Tel. 02507-15003 of br. 
o. nr. 763-76786 bur. v.d. blad. Voor 3 mnd. gezocht v. rust. 
echtp., 50+, v.d. maanden 
febr., maart, april '90: 3- a 
4-KAMERFLAT, liefst gestof- 
feerd. Tel. na 19 uur: 13453. Financiën en handelszaken Ambtenarenleningen 

Bij de Landelijke Bemidd. voor Ambtenaren in een halve dag, 
ook v. semi-ambt., pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr. 

met verlaagd tarief 

Ook voor doorlopend krediet. Lopende leningen geen bezw. 

L.B.A., 020-997633 

Rijksstraatweg 72, Duivendrecht. Ook 's avonds van 19-21 u. Autoverzekering 

V.A. ƒ75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper! 
Bel nu: 02507-14534. Verloren en 
gevonden • Verloren omg. Haltestraat: 
gouden oorring. Gaarne terug 
te bezorgen. Tel. 15265. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen Diverse AROLA 4-WIELIGE 
INVALIDENWAGENS, in goe- 
de staat, rijden 40 km p.u. 
V.a. ƒ4500. Inl.: 020-910518. Computerapparatuur 
en software • Te koop Seikosha printer 
voor Commodore computer, 
ƒ250. Tel. 075-167023. T.k.: COMMODORE 64 (slim- 
line) + diskdr. + 2 datarec. + 
40 disks + 20 cass. + 2 cart- 
ridges + 2joysticks + boeken 
ƒ850. Tel. 023-246121. Auto's en 
auto-accessoires T.k. VW POLO COMFORT, 2- 
deurs, 1987, met katalysator, 
veel extra's. Prijs ƒ 13.500. 
Tel. 02507-13344. Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Rijles auto's 
en motoren Diversen SNOWWHITE 

schoonmaak/glazenwasserij 

Tel. 02507-17935 Bob Schmidt Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Vaar/surfsport MARINA MONNICKENDAM 
de gezell. jachthaven met alle 
faciliteiten. Enkele ligplaatsen 
beschikbaar. Tel. 02995-2595. Diverse clubs J. BIK 25 JAAR, clubs, esc, 
mass., privé-adr., vnjbl.heid, 
pers. vnjh., vaste clientèle. 
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam. 
Tel. 020-246505 (030-944530), 
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100. 
Opl. int. full-t., part-t. moq. Te koop 

aangeboden 

diversen • Te koop centrifuge, kleine 
gebrek, ƒ20; witte wollen 
mantel, maat 42/44, %, ƒ20. 
Tel. 02507-12141. Te koop 
gevraagd 
diversen • Te koop gevraagd baby- 
bouncer. Tel. 15029. * Te koop gevraagd tafel- 
tennistafel. Tel. 02507-13797. elluid en &XCLCir 
PASSAGE 20 

heeft voorgoed haar 
deuren gesloten. 

Wij zijn met veel inzet en plezier 

onze clientèle van dienst 

geweest en wensen hun allen 

een mooi en gelukkig 1990 toe. 

De praktijk van de 

schoonheidssalons 

wordt v.a. 1 5 januari voortgezet 

op de Sophiaweg 51 

Tel. 16481. 

Ans Gelsing 9{eiërman 

Schoonmaakbedrijf 

wm'(Do , E9i r wrj? 

* dagelijks schoonmaakonderhoud. gchomvcn 

* tapijt reinigen * deepclcaning sanitair 

schoon opleveren van nieutoBouzv/ 

renovatie 

* glasbeivassing 

* geven van schoonmaak; zn 

onderhouds adviezen ld.: 02507 '-19292 ONZE KENNIS EN ERVARING 
VORMEN UW GARANTIE! 
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll. verz. 
Dag/nachtservice 020-424800 
De autorubriek 
"Showroom" 

zal wel heel wat 
auto adverteerders 
uit hun tent lokken. reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
C.V. zelfbouwpakketten 
Onderhoud 

naar 

van DÈIMSEIM en ZN. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort' 
Tel.02507-12972 
De Favaugeplein 21/4: 

Tweekam.app. op 1e et., uitzicht op zee, 
ind. entree, hal, woonk., slaapk., badk. 
(douche, wastafel, toilet), keuken, serv.k. 
ƒ368,- p.m. 
Vr.pr. ƒ150.000,- k.k. 

Koningstraat 3: 

Woning met zomerh. ind: entree, hal, toilet, 
douche, woonk., keuken, 1e et. 3 slaapk., 
ind. zomerh. woon/slaapk., douche/toilet, 
keuken, cv. 
Vr.pr. ƒ165.000,- k.k. 

Const. Huygensstraat 22: 

Tussenwon. met tuin op zuiden, achterom 
en schuur. Ind. entree, hal, toilet, woonk. 
met open haard, luxe open keuken met in- 
b.app., 1e et. 2 slaapk., badk., 2e et. 
slaapk. (mog. tot 2e), vliering. 
Vr.pr. ƒ189.000,- k.k. 

Piet Leffertsstraat 35: 

Tussenwon. met voor- en achtertuin, 
achterom en stenen schuur, opp. 165 m 2 , 
ind. entree, hal, gang, toilet, woonk. met 
aluminium schuifpui, keuken, kelderkast, 1e 
et. 3 slaapk., badk. (ligbad, wastafel), 2e et. 
zolderk. met dakkapel, cv. gas. 
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k. 

Burg. Engelbertsstraat 78: 

Vrijst. won., 2 schuren, veel glas- 
in-loodramen, ind. entree, hal, gang, toilet, 
doorzonk. (30 m.2), open haard, plavuizen- 
vloer, kelderkast, 1e et. 3 slaapk. met was- 
tafel, douche, cv. gas. 
Vr.pr. ƒ 229.000,-k.k. 

Curiestraat 3: 

Werkplaats met bovenwon., terras voor, 
balkon voor/achter, ind. beg. werkplaats, 
1e et. entree, hal, toilet, bergkast, woonk., 
3 slaapk., badk. (douche), keuken. 
Vr.pr. ƒ 235.000,- k.k. 

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE 
wmëmmsm iP5fS>. 


Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer 
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën 

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507-18644 HONDENKAPSALON 

RENEE M Een begrip voor Zandvoort. 

Voor uw rashond en 
bastaard. 

Gespecialiseerd in poedels en terriërs. 
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid. Ristaurante Pizzeria 

„ La Rondine" 

Boulevard Poulusloot 17 
Tel. 02507-18178 

Italiaanse specialiteiten 
oven - grill en pasta-gerechten 

Tevens om mee te nemen. SCHILDERWERK 

buiten- en binnenwerk 

leveren en plaatsen van 

isolerende beglazing 

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur). 

Vraag vrijblijvend offerte. WONING STOFFERING 

Uitgebreide collectie tapijt nu met 
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie 

N0VIL0N MARM0LEUM 

Levering van alle Luxaflex producten. 

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen 

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. 

Vrijblijvend prijsopgaaf. SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME 

Marisstraat 13a. Tel. 15186 Gevr. 
ongemeub. 
zit/slaapk. 

in centr. met cv. 
en gebr. k.d.t. 

Gaarne huurpr. 
melden in br. ond. nr. 
989054 bur. v.d. blad. Gevraagd 

STRIJKSTER 

voor hotel of 
eventueel aan huis. 

HOTEL FAWLTY 
TOWERS 

Dr. Smitstraat 5 
Tel. 02507-15326 
Je huis 

in de krant 

brengt mensen 

over de vloer. ilem.ik. 
u.intl'tw. ZOEK DE "FOUTE 
SHOWROOM-ADVERTENTIE 

en win een auto naar keuze! v -. «. 1. Ford Piek-Up (open), 
langt! 24 on. 3. Ford Hcudstw (open), 
lengte 24 cm 4 BugattHïoyaJ, type 41, 
lengti 2Bcm. 5. Ford brandweerwagen, 
lengte 24 cm. 6. RoJk Roys S'lver Ckmd IL 
lengte 24 cm. 7.FordPkk.Up(gBïtoten). 
lengte 24 cm B. Ford Roadster (gesloten), 
lengte 24 tm. Tot het eind van het jaar heeft SHOWROOM een leuke wedstrijd voor u. Zoek de 
"foute* SHOWROOM-advertentie op en win een fraaie, grote miniatuurauto naar keuze 
of een gratis advertentie. Als u een advertentie op de SHOWROOM-pagina's tegenkomt 
met bijvoorbeeld: 'Trabant met buitenboordmotor" of "Ford met terugtraprem", dan weet u 
dat u de "foute" SHOWROOM-advertentie gevonden heeft. Vervolgens vult u bijgaande 
bon in, geeft u de auto van uw keuze aan of een gratis advertentie en zendt u de bon in 
een gefrankeerde envelop naar: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. 

Gratis advertentie 

In plaats van een miniatuurauto kunt u ook een gratis advertentie winnen (ter grootte 
van 3 regels) waarin u uw eigen auto te koop aanbiedt (natuurlijk kunt u ook deze gratis 
advertentie aan iemand cadeau doen). Per week 100 prijswinnaars Wekelijks verloot SHOWROOM 100 miniatuurauto's of gratis advertenties onder de 
goede oplossers. Heeft u eenmaal een auto gewonnen, dan kunt u blijven meedoen 
om de hele serie compleet te maken. U vult dan volgende week weer de bon in en geeft de 
auto van uw keuze aan. Kortom, volop kans om voor uw zoon, neef of gewoon voor uzelf 
een aardig cadeau te winnen dat zeker niet JlrT^V- 
misstaat in dezakvanSintofonderdekerst- -— **-* 
boom (de actie loopt tot 31 december as). Bon De "foute" iHOWROOM-advertentie betreft 52 

WM Als ik win wil ik graag ai.to nr of een gratis advertentie (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam 

Adres _ 

Postcode/woonplaats 

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus156, 1000 AD Amsterdam of afgeven 
Het Parool, Wibautstraat 131 /Rokin 110, Amsterdam 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Pu'merend, 
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p/a fa Ruitenbeek. Nieuwstraat J3, Zandvoort. 
Gasthuisplem 12 

Medewerkers/sters van Perscombinatie NV en reclamebureau Dorland B V zijn uitgesloten van deelname De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 

Inzendingen moeten op woensdag 10 januari in ons bezit zijn. Prijswinnaars worden bekend 
gemaakt in Het Parool van 12 januari en in de Weekmedia-uitgaven van 16, 17 en 18 januari. n WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 4 JANUARI 1990 Januari wordt zeer 
drukke schaakmaand ZANDVOORT - Voor de 
Zandvoortse Schaakclub zal 
januari 1990 een zeer drukke 
maand worden. Vele schaake- 
venementen staan op het pro- 
gramma. Behalve de voorbe- 
reidingen op het Holland Casi- 
no Zandvoort toernooi dat za- 
terdag 10 februari in het Ely- 
see Beach Hotel plaats zal 
vinden, zullen diverse plaatse- 
lijke toppers, trachten de nodi- 
ge successen te boeken. 

Het serieuze werk begint reeds 
vanavond in het Gemeenschapshuis 
wanneer het eerste Zandvoortse 
schaakteam het op zal moeten ne- 
men tegen de mede-degradatiekan- 
didaat, Santpoort. Beide teams 
staan op dit moment op een gedeel- 
de onderste plaats. Volgende week 
komen de reserves van Zandvoort 
aan de beurt. Zij zullen de strijd moeten aangaan met De Vennep 4 
uit Nieuw Vennep. 

De individuele stappen naar het 
succes zullen vanaf maandag 15 ja- 
nuari worden gezet in Wijk aan Zee 
op het 52e Hoogoven Schaaktoer- 
nooi. Maar liefst veertien dagen lang 
zullen clubkampioen 0)aï Cliteur, 
vice-clubkampioen Ton van Kem- 
pen en nummer vijf Edward Geerts, 
de strijd aangaan op de 64 velden. 
Van Kempen en Geerts zullen in de 
zogenaamde tienkampen uitkomen 
in respectievelijk groep 6 en 7. Cli- 
teur zal niet alleen in groep 5 van de 
tienkampen maar bovendien voor 
het eerst deelnemen aan het vier- 
kampentoernooi. 

Op maandag 22 januari vindt het 
Nationale Hoogoven Snelschaak- 
toernooi plaats waarbij Zandvoort 
in ieder geval wordt vertegenwoor- 
digd door Olaf Cliteur en Hans van 
Brakel. 

Behalve een nog nader te plannen bekerwedstrijd voor het eerste 
team, zullen de reserves deze druk- 
ke maand besluiten op dinsdag 30 
januari met een uitwedstrijd tegen 
HWP 5 uit Haarlem. Het eerste 
schaakteam is er afgelopen week in 
geslaagd het eerste punt van dit sei- 
zoen te scoren. Dankzij remises van 
Ayress, Cliteur, Ter Bruggen en Van 
Kempen, werd de afgebroken wed- 
strijd tegen het hoog geklasseerde 
Het Oosten uit Haarlem, beëindigd 
in een stand van 4 tegen 4. 

Het jaarlijkse Kerst-rapidtoernooi 
werd ditmaal gewonnen door Ton 
van Kempen met een fraaie score 
van 6 uit 7. Jack van Eijk en Olaf 
Cliteur eindigden met 5,5 uit 7 res- 
pectievelijk op een 2e en 3e plaats. 
Het opvallendste resultaat 
werd geboekt door Piet de Bruin. De 
onlangs 80 jaar geworden schaker in 
hart en nieren, ging er met een score 
van 4,5 uit 7 met de vijfde prijs van- 
door. Badmintontoernooi van SC Zandvoort ZANDVOORT - Op zondag 21 ja- 
nuari aanstaande organiseert de 
badminton vereniging Sporting 
Club Zandvoort haar jaarlijkse bad- 
mintontoernooi. Dit open toernooi 
wordt gehouden in de Pellikaanhal 
aan de A. J. van der Moolenstraat. Er 
kan in het dames-dubbel, heren-dub- 
bel en gemengd-dubbel aan dit toer- 
nooi worden meegedaan. Liefheb- 
bers van het badmintonspel kunnen 
zich donderdags in de Pellikaanhal 
opgeven tussen 20.00 uur en 23.00 uur of zelfs tot 20 januari via tele- 
foonnummer 13344. De eerste shutt- 
le wordt geslagen om 10.00 uur in het 
gemengde-dubbel. 

Het inschrijfgeld, ƒ 7,50 per onder- 
deel, behoeft geen enkele belemme- 
ring te zijn om aan dit sfeervolle 
gebeuren deel te nemen. Voorzitter 
Dirk van de Nulft verwacht ook dit 
keer weer een badmintontoernooi 
op hoog niveau maar wel in sportie- 
ve en amicale sfeer. Uw krant niet 
ontvangen? 

Bel vrijdag voor 

12.00 uur ons 

kantoor, telefoon 

17 16 6 
Zandvoortse voetbaljeugd in volle actie Folo. Bram Stijnen Oliebollen voor ZVM-junioren ZANDVOORT - Vorige week 
woensdag kwam de jeugd van Zand- 
voortmeeuwen geheel aan haar trek- 
ken tijdens het zogenaamde zaal- 
voetbal ,,oliebollentoernooi ; '. De 
voetbalvereniging Zandvoortmeeu- 
wen organiseerde daar voor haar ei- 
gen jeugd een prachtig onderling 
zaalvoetbaltoernooi. Natuurlijk wa- 
ren er winnaars maar alleen het deelnemen aan dit evenement sloeg 
bij de jongeren al erg aan. 

Van F junior tot en met A junior 
waren de teams voorzien van club- 
namen van de meest prominente to- 
pelftallen van Europa. Zo konden de 
vele toeschouwers kijken naar Ajax- 
Volendam, Feyenoord-Anderlecht 
of PSV-Barcelona om er maar een 
paar te noemen. Zo vlak voor het Duivenmelkers slaan 
hun vleugels uit ZANDVOORT - Het nieuwe 
clubgebouw van Postduiven- 
vereniging Pleines wordt ko- 
mend weekend gebruikt voor 
een tentoontstelling, compleet 
met een rad van avontuur. 
Daarnaast worden bonnen ver- 
kocht die kans geven op jonge 
duiven van bekende landelijke 
melkers. 

De kantine bevindt zich bij de 
voormalige Panoramabocht van het 
circuit, door tunnel Oost linksaf. 
Vanaf de Linnaeusstraat, waar het 
voormalige clubgebouw stond, 
wordt met borden de richting van de 
nieuwe locatie aangegeven. De ten- 
toonstelling is zaterdag geopend 
vanaf 14.00 uur, tot hoe laat deze 
duurt ziet men nog wel, voor zondag 
is de openingstijd in principe vastge- 
steld op 10.30 tot 17.00 uur. 

In april begint het nieuwe seizoen 
voor de duivenmelkers. Dan zal blij- 
ken dat het nieuwe gebouwtje veel 
meer mogelijkheden geeft dan het 
vorige onderkomen, een oude 
school, dat - ondertussen sterk ver- 
vallen - enige tijd geleden werd afge- 
broken voor een nieuwe riolerings- leiding. "We hebben nu meer ruimte 
om wat te doen", aldus Jan van de 
Wal, een van de actieve Pleines-le- 
den. "Meer ruimte om in te korven, 
te ringen en klokken in- en uit te 
slaan, maar ook voor allerlei andere 
actieviteiten, zoals bijvoorbeeld het 
organiseren van kienavonden. Daar- 
door wordt het ook interessanter 
voor mensen van buiten de vereni- 
ging". Het huidige onderkomen is 
ongeveer vijf keer zo groot als het 
vorige. Daardoor werd nu ook de 
inrichting van een onderzoekska- 
mer mogelijk. 

Wedstrijden 

Een en ander betekent dat men 
makkelijker zelf wedstrijden kan or- 
ganiseren en een actiever en creatie- 
ver verenigingsleven tegemoet kan 
zien. Bijzonder aan het nieuwe on- 
derkomen is de aanwezigheid van 
een 'duiventuin', daarvan zijn er 
maar een paar in Nederland, aldus 
Van der Wal. 

De leden van de vereniging zijn 
dan ook best ingenomen met hun 
clubgebouw, de voormalige kantine 
van voetbalvereniging DIO, al heb- t 
• Het nieuwe clubgebouw van Pleines geeft deze Zandvoortse postduivenvereniging veel meer mogelijkheden 

Folo: Bram Stijnen 

ben zij het geheel zelf moeten bèta- hebben het nieuwe onderkomen nu tentoonstelling op het electriciteits- 

len omdat subsidie achterwege bekostigd door er ieder ƒ300,- in te net aangesloten. En waarschijnlijk 

bleef. "We vinden het jammer dat we steken. Met vereende krachten heeft krijgt men er binnenkort nog een 

geen subsidie hebben gekregen", be- men het geheel zelf opgebouwd en stukje grond bij. Vijftien melkers 

vestigt Van der Wal. Dertig leden als het goed is, wordt het nog voor de zijn er nu al ingetrokken. oudjaar waren er natuurlijk oliebol- 
len voor de spelertjes en eveneens 
kregen zij een faantje. 

Tussen de bedrijven door speel- 
den de moeders van de jeugd een 
wedstrijd tegen de dochters die door 
de moeders met moeite (2-1) gewon- 
nen werd. Ook stond er een wed- 
strijd op het programma tussen de 
leiders van de teams en het jeugdbe- 
stuur van Zandvoortmeeuwen. De 
jeugdhestuurders bleken veel te 
sterk en zegevierden met 1-5 doch 
uit de onderlinge aanwijzingen van 
de leiders bleken dat echte leiders te 
zijn. 

Zandvoortmeeuwen, dat dit toer- 
nooi al enige jaren organiseert, 
bleek ook nu weer in de roos gescho- 
ten te hebben, gezien het enthou- 
siasme van zowel deelnemers, toe- 
schouwers en begeleiders. 

Uitslagen 

F-junioren: Roda JC-Manchester 
United 0-1, Manchester United-Se- 
villa 2-1, Sevilla-Roda JC 3-2. 

E-junioren: Anderlecht-AS Roma 
4-1, Feyenoord-Anderlecht 2-1, AS 
Roma-Feyenoord 2-2. 

D-junioren: Volendam-Ajax 6-3, 
Benfica-Volendam 3-5, Ajax-Benfica 
4-3. 

C-junioren: PSV-Real Madrid 6-3, 
Real Madrid-Barcelona 1-4, Barcelo- 
na-PSV 3-2. 

A/B-junioren: Bayern Munchen- 
AC Milaan 8-6, AC Milaan-Pisa 8-5, 
Pisa-Bayern Munchen 6-5. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Meisjesteam van 
ZVM ongeslagen 
kampioen 

ZANDVOORT - Bij een zaal- 
voetbaltoernooi in Haarlem is 
het meisjesteam Ml van Zand- 
voortmeeuwen vorige week 
vrijdag kampioen geworden. 
Met maar liefst zeven punten 
uit vier wedstrijden waren de 
Zandvoortse meisjes veruit de 
sterkste. 

Het zaalvoetbaltoernooi werd ge- 
organiseerd door de Haarlemse af- 
deling van de Koninklijke Nederle- 
nadse Voetbal Bond en gehouden in 
de sporthal van TYBB. De tegen- 
standers van het team van Zand- 
voortmeeuwen, dat onder leiding 
van coach Ina Mietes speelden, wa- 
ren TYBB, SVIJ1 en SVIJ2, VSV. In 
de achtereenvolgend wedstrijden 
toonden de Zandvoortse meisjes dat 
zij te sterk waren voor hun tegen- 
standers. De keepster zorgde er zelfs 
voor dat het Zandvoortse net onaan- 
geroerd bleef, door geen enkele bal 
door te laten. Tegen TYBB werd met 
1-0 gewonnen. De beide teams van 
SVIJ dolven het onderspit met res- 
pectievelijk 2-0 en 1-0. Slechts VSV 
wist het Zandvoortse kampioenself- 
tal een gelijkspel af te dwingen: 0-0. 
Om 17 uur namen de trotse voetbal- 
sters van Zandvoortmeeuwen de be- 
ker in ontvangst, die inmiddels een 
mooie plaats heeft gekregen in de 
jeugdkantine. 

Sportagenda 

ZAALHANDBAL 

Zondag uitwedstrijden: 16.35 uur 
DS GVO 5-ZVM 2, 11.50 uur HJ Am- 
sterdam-ZVM. 

Thuiswedstrijden in de Pellikaan- 
hal: 09.30 uur MA ZVM-Odin, 10.15 
uur HS ZVM 3-Odin 4, 11.20 uur HS 
ZVM 4-Blinkert 5, 12.25 uur DJ 
ZVM-Concordia, 13.30 uur DS ZVM- 
Blinkert, 14.45 uur HS ZVM 2-Blin- 
ker 3, 15.50 uur DS ZVM 3-Odin 6. 
BASKETBAL 

Zaterdag in de Pellikaanhal: 17.30 
uur Lions dames-DIOS. 

18.45 uur Lions heren-Racinb Be- 
verwijk. 

17.30 uur Lions junioren jongens - 
Alkmaar Guardians. 
ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
18.00 uur Zandvoort '75-HBC D jun., 
18.30 uur Zandvoortmeeuwen-OG B 
jun., 19.00 uur TZB-CZGB dames, 
19.45 uur Zandvoort Noord-Concor- 
dia, 20.40 uur Nihot-De Meer dames, 
21.25 uur Trefpunt-Garage V., 22.20 
uur TZB 3-TZB 2. 

Maandagavond in de Pellikaan- 
hal: 20.45 uur Zandvoort'75-Vrou- 
wentroost, 21.40 uur Zandvoort- 
meeuwen 2-De Brug 2, 22.20 uur 
Scandals 2-TZB 4. Klaverjassen bij voetbalvereniging TZB 

ZANDVOORT - De voetbalvereniging TZB bestaat in augustus 1990 
veertig jaar en omdat groots te kunnen vieren zijn er centjes nodig. Vele 
aktiviteiten worden gehouden waaronder een klaverjastoernooi. Aanstaan- 
de vrijdagavond wordt de vierde in een serie van zes wedstrijden gespeeld in 
de kantine van TZB aan de Kennemerweg, aanvang 20.00 uur. Over de zes 
wedstrijden wordt, met aftrek van twee resultaten een algemeen klasse- 
ment opgemaakt. Toch kunnen liefhebbers van het klaverjassen meedoen 
aan deze wedstrijd en kunnen dan beslag leggen op fraaie dagprijzen, 
beschikbaar gesteld door sponsor koffiehuis Priet Praat. Het inschrijfgeld 
per koppel bedraagt ƒ 7,-. Ook zal TZB op deze avond een loterij houden. Jaap Zijp legt secretaris-functie KNZHRMneer 

'Reddingboot is nog steeds noodzakelijk' ZANDVOORT - Een redding- 
boot van de Koninklijke 
Noord- en Zuidhollandsche 
Reddingmaatschappij in Zand- 
voort, blijft noodzakelijk. Dat 
is de mening van Jaap Zijp die 
per 1 januari de functie van 
secretaris-penningmeester van 
de KNZHRM, station Zand- 
voort, heeft neergelegd. Zijn 
opvolger wordt - de in kringen 
van het reddingwezen niet on- 
bekende - Chris Kemp. 

De heer Zijp, die als voormalig 
commandant van de strandpolitie 
van onze gemeente ruime ervaring 
heeft met alles wat met strand en zee 
te maken heeft, startte zijn activitei- 
ten voor het station Zandvoort als 
helper bij het lijnwerp- en wipper- 
toestel, was enkele jaren plaatselijk 
commissielid en volgde in 1982 de 
heer Van Elteren op als secretaris- 
penningmeester. Hoewel hij volgens 
de statutair vastgelegde leeftijds- 
grens nog enkele jaren in functie 
had kunnen blijven, vindt hij het na 
tien jaar welletjes. Temeer daar in 
de persoon van Chris Kemp een ade- 
quate opvolger is gevonden, aan wie 
hij zijn taak vol vertrouwen over- 
draagt. Aardig detail: de nieuwe se- 
cretaris-penningmeester is ge- 
trouwd met de kleindochter van wij- 
len 1 de heer P. van der Mije K. Czn., 
de man aan wie het reddingwezen 
langs de kust zo enorm veel te dan- 
ken heeft. 

Burgemeester 

In zijn woning aan de Hogeweg 
vertelt Jaap Zijp dat de directie van 
de in 1824 opgerichte reddingmaat- 
schappij in Amsterdam zetelt, maar 
dat de plaatselijke commissie de in- 
stantie is die het in Zandvoort voor 
het zeggen heeft. De burgemeester is 
altijd voorzitter en dat houdt ver- 
band met het feit dat zowel de be- 
manningsleden als de anderen die 
bij het reddingwezen zijn betrokken, 
meestal bij de gemeente Zandvoort 
werkzaam zijn. "Bij calamiteiten 
kunnen ze dus onmiddellijk aantre- 
den zonder problemen met werkge- 
vers te krijgen", aldus de heer Zijp, 
die verheugd is dat ook burgemees- 
ter Van der Heijden direct bereid 
was het voorzitterschap op zich te 
hemen. 

De hulpverlening aan in moeilijk- heden verkerende schepen is sinds 
de jaren vijftig afgenomen. Stran- 
dingen komen in ons land veel min- 
der voor dan vroeger. 

Surfers 

Het zijn nu veelal surfers en ple- 
ziervaartuigen waarvoor uitgerukt 
moet worden, vertelt Jaap Zijp, 
"maar het verloop van het reddings- 
werk is hetzelfde gebleven". De poli- 
tie, gealarmeerd door de kustwacht 
of een oplettende boulevardwande- 
laar, waarschuwt de secretaris-pen- 
ningmeester of de schipper, die zich 
naar het botenhuis spoedt om daar het stil alarm bij de bemanningsle- 
den thuis in werking te stellen. Zo- 
dra voldoende bemanningsleden in 
de loods gearriveerd zijn, vaart de 
boot uit. Zijn er drenkelingen, dan 
komt de Zandvoortse Reddingsbri- 
gade in actie, waarna het Rode 
Kruis, indien nodig, voor transport 
naar het ziekenhuis zorgt. 

De komende jaren zullen vrijwel 
alle boten, gestationeerd tussen 
Scheveningen en Lauwersoog, wor- 
den vervangen door moderne en 
snellere exemplaren. Noordwijk 
komt als eerste aan de beurt, Zand- 
voort zal nog eenjaar of vier moeten 
wachten. 
Wat er in de loop der jaren ook 
veranderd moge zijn, het werk ge- 
beurt nog steeds op basis van vrij- 
willigheid. Geld is niet belangrijk. 

Feestpot 

Na een oefening met de boot, met 
het wippertoetstel of na een alarme- 
ring ontvangt de totale bemanning 
een bedrag van ƒ 82,-, dat in de 'feest- 
pot' wordt gedeponeerd. De loods en 
de boot worden door de beman- 
ningsleden zelf onderhouden. Dat 
kost de maatschappij helemaal 
niets. Zijn er bijzondere werkzaam- 
heden, dan vergoedt de plaatselijke 
commissie daarvoor ƒ 2,50 per man 
per uur en ook dat gaat in de feest- 
pot. Van de inhoud wordt het jaar- 
lijkse uitje met de vrouwen gefinan- 
cierd. Helicopters • KNZHRM secretaris-penningmeester Jaap Zijp (links) met zijn opvolger 

Chris Kemp. - Foto: Berlott Het station Zandvoort heeft een 
goed contact met de stations Noord- 
wijk, Umuiden en Urk. Met de eer- 
ste twee heeft ze het meest te maken 
in verband met de jaarlijkse geza- 
menlijke oefening, waaraan ook de 
verschillende reddingbrigades en de 
strandpolitie meewerken. Voorts or- 
ganiseert elk tussen Lauwersoog en 
Scheveningen gelegen station jaar- 
lijks een oefening samen met de Ma- 
rine Luchtvaartdienst van het vlieg- 
veld de Kooij. 

"Wij hebben een goede naam ver- 
worven", zegt de scheidende secreta- 
ris-penningmeester met gerecht- 
vaardigde trots. Met waardering me- 
moreert hij de uitstekende verstand- 
houding met het hoofdbestuur van 
de K.N.Z.H.R.M., met zowel de hui- 
dige als de vroegere directeur en met 
de Zandvoortse Reddingsbrigade, 
waarmee jaarlijks een gezamenlijke 
oefening wordt gehouden. 

"Ik heb een grandioze tijd gehad 
en met veel plezier gewerkt", aldus 
Jaap Zijp, die tot slot even wil reage- 
ren op de wel eens geuite veronder- 
stelling dat helicopters de taak van 
de reddingboot zouden kunnen 
overnemen. "Helicopters zijn beslist 
belangrijk voor het reddingwezen, 
zeker waar het zoekacties betreft. 
Een nadeel is echter dat ze niet kun- 
nen opereren bij mist en bij een 
windkracht sterker dan acht". Het is 
duidelijk: de reddingboot kan niet 
gemist worden! 

CE. KRAAN-MEETH -"WtSiF^- «^ — — KR 
• Jansje en Ab 
Lammers vieren 
vandaag hun 
vijftig jarig hu- 
welijk. Op de 
achtergrond prij- 
ken tropheeën 
van zoon Jan 

Folo: Berlott 'Moeder van 5 kinderen aan de bal' ZANDVOORT - Toen Jansje 
Keur en Ab Lammers elkaar in 
de jaren dertig op een Zand- 
voorts sportveld ontmoetten, 
konden zij nog niet vermoeden Aspirientje 
dat zij op 4 januari 1940 met 
elkaar in het huwelijk zouden 
treden. Vandaag, precies vijftig 
jaar later, vieren zij hun gou- 
den bruiloft. verraadt nog een licht accent zijn 
afkomst. Zo speelde hij voor de oor- 
log al bij TZB. 'Waar anders dan op het sport- 
veld', is het antwoord van Ab Lam- 
mers op de vraag waar beide echte- 
lieden elkaar ontmoet hebben. Maar 
Jansje, voor sommigen ook wel Jo, 
en de uit het Gelderse Wageningen 
afkomstige Ab leerden elkaar ook 
kennen via de zuster van Ab, die 
toen op de Haarlemmerstraat woon- 
de. Beide meisjes zongen samen in 
het koor Immanuël. 

Sport nam een belangrijke plaats 
in bij het tweetal. Jansje deed aan 
gymnastiek en handbal bij OSS, dat 
laatste ook nog toen het echtpaar al 
vijf kinderen had gekregen. "Een 
keer tijdens een wedstrijd", vertelt 
Ab, "hoorde ik achter me zeggen: 
'nou moet je opletten want nu komt 
er een moeder van vijf kinderen aan 
de bal'. Zij hadden niet in de gaten 
dat haar man op de tribune zat, want 
niet iedereen kende mij omdat ik 
van buiten Zandvoort kwam". Dat 
laatste is totaal veranderd, Ab Lam-, 
mers is nu helemaal ingeburgerd, al Het was een sportief echtpaar en 
dat is het nu, Jansje 73 en Ab 72, nog 
steeds. Uiteraard wat minder actief, 
maar toch doet bijvoorbeeld Jansje, 
dochter van Jaap Keur, 'de Kouwe' 
en Jans Molenaar, 'van Vijs', en ge- 
boren in de Brugstraat, af en toe nog 
steeds - in de huiselijke kring - aan 
tafeltennis. "En we hebben absoluut 
nog geen medicijnen nodig", ver- 
klaart Jansje. "Hooguit een enkele 
keer een aspirientje". 

'De appel valt niet ver van de 
boom', luidt een bekend gezegde, en 
dat geldt in sportief opzicht ook 
voor het gezin Lammers, met zes 
zonen en één dochter. Meest opval- 
lend daarbij is uiteraard de carrière 
van zoon Jan, die als autocoureur 
talloze prijzen in de wacht sleepte. 
De tropheeën staan keurig bij zijn 
ouders opgesteld en worden twee 
keer per jaar door Jansje opge- 
poetst. Zijn successen brachten het 
echtpaar onder andere in contact 
met prins Bernhard. "Maar", vertelt 
Ab. "Frans Henrichs vroeg me een 
keer of ik niet trots was op mijn 
zoon. Kijk, als ze me dat vragen, dan 
is mijn antwoord altijd: Welke be- 
doel je? Ik heb er zes". Jansje toont een foto waaruit 
blijkt dat alle zonen sportief zijn 
aangelegd, want samen, met een of 
meerdere van haar tien kleinkinde- 
ren, vormen zij het Lammers zaal- 
voetbalteam. En de sfeer tussen de 
kinderen is uitstekend, beaamt Ab. 
"Elk jaar gaan de jongens samen een 
paar dagen naar de wintersport. En 
tot nu toe heb ik iedere keer voor 
hen een reispakketje, voor onder- 
weg, klaar gemaakt". 

Vruchten 

Het echtpaar is duidelijk trots op 
de kinderen. "We hebben er hard 
voor moeten werken, maar nu pluk- 
ken we er de vruchten van. Ze zijn 
allemaal goed terecht gekomen". Ab 
had indertijd een baan in Haarlem 
als bankwerker, later, na een zware 
operatie, als magazijnmedewerker. 
Jansje werkte in de huishouding, on- 
der andere bij enkele bekende perso- 
nen, zoals de heer Wesselius, hoofd 
van de gereformeerde school en ba- 
ron De Smedt uit Heemstede. 

Vandaag wordt het nog uiterst vi- 
tale echtpaar door de kinderen in de 
bloemetjes gezet. "En dan moeten er 
nog minstens tien jaar bij", aldus 
een opgewekte Ab Lammers. "Dan 
hebben we wéér die drukte om ons 
heen". 

JOAN KURPERSHOEK WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-13-14-15-16-17-18-1 9-20-22 3/4 JANUARI 1990 AUDI VW GOLF CL Turbo diesel '86 

wit, 79.000 km 

AUTO MAAS B.V.,tel. 02977 - 24320 AUDI 100 cc. M 83, nwstaat 


Adverteren in , Showroom" 


£ lie keuringen toegestaan, 


Tel 020 ■ 665 86 86 


ƒ9750 Tel 020 435186 (sv p 


FAX 020 -665 63 21 


i,a 18 00 uur) 


Postbus 156, 1000 AD A'dam BMW Van particulier BMW 520 i 

Allernieuwste model Maart 89 16 000 km Schadevrij met nog 3 
mod tabrgar Kleur diamantzwart met , centr vergr , stuurbekr., 
getint glas el ramen, brcedstraler, armleuningen voor, hoofdst. 
achter Morro sportstervelgen met brede banden Alarmmst. 
Nieuwste radiocass CD speler, type Pioneer Kex M 800, met 
jfst bediening Nw pr / 80 229 Nu vaste prijs ƒ 60 000 Anders 
i "nodig te reageren 02990 35076 BMW 1502 klassieker APK 
nkt 90 nieuw gesp gerev 
motcr /2250 020 947052 H VAN POELGEEST B V 
voor uw betrouwbare occa- 
sion Stationsstr 7l1Amstel 
veen Info 020-410051 Te koop BMW 316. bj 81, 
i g st APK sportvelg Vr pr 
;4Q0Q Tel 02977 27678 

1 k BMW 315, bj 8 82 i g st 
APK tot 12 90, donkergroen 
Vrpr /4750 Tel 020-412218 BMW318i, bj 85, 4-drs, centr 
deurvergr , 2 spiegels, 5-bak, 
A-spoiler, toerenteller, rood, 
lage prijs, 02503-14027. Chevrolet Chevrolet Citation 3 I v6 '81 
APK tot jan '91 perf. st ƒ3000 
Tel 030 893801 Chrysler Simca Matra Bagheera igst 
bj 78 -i- div ace KI rood Vr pr. 
ƒ5950 Tel 02975-40837 Citroen „, Jfigdijk 

autoverhuur oa 2 CV's, AX, BX 

vanaf ƒ27 50 exel BTW 

Tel 020-932750 

S Stevinstraat 12a, A'dam BX 14E '87, 52 000 km 
ƒ12 750 Tel. 02995-3574 Te koop besteleend Acadiana, 
3 jaar oud, APK 12-'90, rood, 
blikschade Tel 02975-69230 Vanaf ƒ 120,- 5 veerbollen op 
druk brengen met garantie bij 
de Citroenspecialist van Zaan- 
stad garage RENE SPAAN, 
Visserspad 11, Krommenie, 
075-281193 of 353788 Vraag 
tevens naar onze inruilauto's. lts 
W 
JO, 

12- 
75; 

!.S 
13, 
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Mazda AUTOBEDRIJF 't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340-t/o Carré 
Telefoon 020-236491 Lada Lada 

Meer Garage 

Linnaeuskade 5-7 
1098 BC Amsterdam 

020-929548 EEND, uitermate lelijk, ooit van 
plan zwaan te worden, nooit 
gelukt, verder sprook|e, t.e a.b 
Br o nr 415-12366 bur. vd bl Citroen AX 11 TRE, kleur wit, 
6''87, 44.500 km, met rad/cass, 
ƒ12.750 Tel 020-957374. Fiat FIAT PANDA 
2e JEUGDSHOW 

Wie nu een 2e jeugd Panda 

koopt va bj 1986 t/m 1989, 

krijgt 

© 1 JAAR GARANTIE 
o 1 JAAR UITGESTELDE 

BETALING* 
® 1 JAAR GRATIS ONDER 

HOUD, max 10.000 km 

• Min ƒ5.000,-, max ƒ10.000, 
min 25% A.B. Koop in decem- 
ber '89, aflevering januari '90. 

FIAT "WEISS" B.V. 

staat garant voor 

service en kwaliteit. 

Burg. de Vlugtlaan 

119-123, 1063 BJ 

Amsterdam, 
tel. 020-133579 Fiat Ritmo 130 TC Abarth, bj. 
01-1985, 87.000 km., zwart, 
ƒ9 950. Tel 02975-60529. FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel 02975-62020 T k Fiat 126, bj. '76, APK 2/2- 
'90, t e.a b 02995-2944. 
(onderstel van 500). FIAT 128 3 P sport, rood, APK 
aug '90, bj. 1980, vr.pr. ƒ 1750. 
02977-28488 Ford T.k. Ford Granada 2300, b.j. 
'83 A.P K. 6/90, i.z.g.st, licht 
groen met., m. n. banden, pr. ƒ 
6 950, 02990-39685. Tk Ford Taunus 16, bj. '80, 
trekh , schuifd., 4 deurs, pr. 
ƒ1250. Tel- 075-212832. FSO Autobedrijf Hagenaar BV § Jm^f^A Schinkelkade 26-29 Amsterdam 
Telefoon 020-71 34 57 

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- incl. BTW 

Introductieprijs FSO Injectie va ƒ 13.999,-. 

U kunt ook terecht voor occasions. Honda Honda Accord 1,6 Luxe, 1e 
oig , apnl-'88, nw gasinst , nw 
trekhaak, radio l.zgst. 
53 500 km Vr pr ƒ 22 000. Tel 
02979 85722 Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Land-/Rangerover Land Rover Service Centrum 

De Meteor 

wenst alle bekende en onbekende 

Land Rover en Range Rover rijders 

EEN VOORSPOEDIG 1990 

Bezoek onze showroom en zie de nieuwe Land Rover Discovery J Siogerstraat 18. A'dam, 020-945205 Ook op zaterdag na 10 u. 
Autorubnek SHOWROOM \urschi|nt elke vri|dag in Hel 
Parool 

Di.Rirrii.just fli.» weel m alle edities van Weekmedia, i.w 
Amsterdam!, Stadsblad Buitenvelderlse Courant, Diemer 
Courant De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, 
Nieewsblci'i De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, 
D" Nieuv.e Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstii.i ens Wet- 1 blad Uithoornse Courant De Ronde 
Ve' er Aalsmeerder C sirai t en ZancKoorts Nieuwsblad 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

leWomsrli '.on n.aandaa t/m \ri|dog tussen 8 30 en 
:0 00uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321 
Silirilie'.k Vul tj e uon , n en ,> e nd deze aan 
SHOWROOM Postbus I 56 I 000 AD Amsterdam 
A'q.nen kan ook Het Parool Wibaulslraat 131 of Rokin 
I 1 Amsterdam 

Alqe.en kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren 
Amstelveen Dornsstraal 54-56. Purmerend, Weerwul 19, 
Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, 
Zan.l.oort, Gasihtnsplein 1 2 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnlteli|kel die 
/-or d,nsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons 
bezit ,-i|n worden de volgende dag reeds geplaatst 
Totale oplage 730 000 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 

3 regels ƒ25.- 

Voor elke extra regel ƒ11,- 

mm-pnjs ƒ 5^68 

mm-prijs met vignet ƒ 6,10 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. 

Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 Nissan Laurel 2 4 E '85, el. ramen- 
cv.cc-rad/cass-tr.h-sch. dak ml. 
na 18 uur 020-6002278. Nissan 300 ZX met ombouw, 
'86, 72.000 km., ƒ28 500. 
Tel. 02993-68763/69662. Sunny SLX laatste model met 
12 kleppen en 1400 cc. motor, 
4 deurs sedan champagne me- 
talic. Bouwjaar 1989 incl. ac- 
cessoires, nieuwprijs ƒ27.000, 
nu t.e.a.b. tel. 02993-72637. Oldsmobile OLDSMOBILE CUTLAS 
'79, blauw, ƒ2250 
Tel. 020-862709. Peugeot Gevraagd PEUGEOTS 504, 
505, sloop of schade enz. Af- 
stand geen bezw. 020-244255. KOUDIJS PEUGEOT 
3 maanden garantie op 
arbeidsloon en onderdelen 
geen eigen risico 
geen uitsluitingen 
geen kilometerbeperking 
geen bep. bepalingen 
omruilgarantie 
aanvullende gar. mogelijk Peugeot 205 GL 08-85 

Peugeot 205 GL 04-86 

Peugeot 205 GL 01-85 

Peugeot 205 GR 1.3 . . 02-86 
Peugeot 205 GR 13 .. 11-85 
Peugeot 205 GRD .... 04-87 
Peugeot 205 GTI 1.9 . 04-87 
Peugeot 205 XE 1.1 So 02-88 
Peugeot 205 XLD .... 01-87 
Peugeot 205 XRD .... 01-89 

Peugeot 205 XS 03-87 

Peugeot 205 XS Commer 1 1 -87 
Peugeot 305 Break GR 05-84 
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86 
Peugeot 309 GL 1.1 . . 04-86 
Peugeot 309 GL Profil 03-87 
Peugeot 309 XE 1.1 . . 07-87 

Peugeot 309 XL 06-87 

Peugeot 405 GRD . . . 02-89 
Peugeot 505 Fam. GL 01-87 

Peugeot 505 GR 01-86 

Peugeot 505 GTI 10-85 

Peugeot 505 Select . . 03-85 

DIVERSE MERKEN 
Talbot Samba GL .... 03-86 
Renault 21 Nevada Fam. 04-87 
Renault 9 GTX LPG . . 08-86 

WESTELIJK HALFROND 70 
Amstelveen - Tel. 020-455451 KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw en 
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij 
Makro - A'dam - 6683311 - 020. PEUGEOT 305 1981, blauw, 
APK5-'90, i.g.st., ƒ1000. 
Tel. 020-452114 PEUGEOT 305 GLD 

'84, blauw, ƒ4000. 

Tel. 020-862709 PEUGEOT 505 SX 1986, blauw 
met, schuifdak, 88000 km, 
ƒ 12.950 Tel. 02997-3709 T k. Peugeot 205 GT, 5-drs, bj. 
1/'85, antrgr met , 80 PK, get 
glas, goed onderh. 1 Alle reke- 
ningen ter mz Vr.pr ƒ9 500 
Tel. 020-972173 ZUIDWIJK - Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion. Ver- 
koop nw. en gebr. Peugeots 
Ook inkoop Tel. 020 6629517. Mitsubishi Mitsubishi Lancer Wagon 1 8 
GL D, 4-'89, 35.000 km, 
ƒ27.000 Tel. 02963-4338. T.k. Mitsubishi L300, 1982, met 
achterwaartse kipper. Prijs 
n.o.t.k. Tel. 02987-4953. Opel OPEL CORSA 1985, 1e eig., 
van part., 80.000 km, vaste prijs 
ƒ9.000. Tel. 02995-2721 OPEL DIPLOMAT '73 2x 

ƒ 10.000. V8 chevy's 327. 

Tel. 020-862709 OPEL KADETT 1,3 Naut 1984, 
44.000 km, ƒ7950. Tel. 
02997-3709. Opelcentrum Geldrop heeft 7C 
ANWB gekeurde occasions. 
Emopad 43, Geldrop. Zien is 
kopen, info 040-862483. RIVA-OPEL 

OSDORP 

Uw beste Opel adres! 

NOTWEG 38 A'DAM 

Osdorp. Info 196575. LET OP! 
Autobedrijf 

JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83, 

Amsterdam-Osdorp, 

(oranje hek) 

tel. 020-101021 

Geopend van 9.00 tot 19.00 u„ 

Alle auto's A.P.K. Hoge inruil, 

Financiering binnen 24 uur. 

V.a. ƒ 4.000- 

12 maanden garantie. 

Jaguar 4 2, nw mod. '85, ƒ24.950 

Ford Escort 1.4 CL, '87, ƒ 12.950 

Volvo 740 GL diesel, eind '86, ƒ 17.950 

VW Golf 1300, '86, ƒ 10.950 

Mitsubishi Cordia GSL aut, '85, ƒ9.950 

Opel Kadett 1.6 diesel, m.'86, ƒ9.950 

Volvo 240 GL aut., LPG, orig. '83, ƒ7.950 

Mitsubishi Galant Turbo, eind '83, ƒ 7.950 

Seat Ibiza, '86, ƒ8.950 

VW Golf GLD, orig. '83, ƒ 7.950 

Opel Senator 2.5 aut., '82, ƒ 6.950 

Mitsubishi Lancer 1200, '88, LPG, ƒ 11.950 

Opel Corsa 1.25 GT uitv., 084, ƒ9.950 

Opel Manta 2.0 GSi, bijna '86, ƒ 15.950 

BMW 316, '81, ƒ4.950 

Fiat Regata 85S, bj. '85, ƒ 7.950 

Opel Kadett aut., bijna '84, ƒ5.950 

Opel Ascona 1.6 aut., '83, ƒ 5.950 

Volvo 360, m. 085, ƒ6.450 

Renault 5 TL, '86, ƒ7.950 

Fiat 127/1050, '86, ƒ5.950 

Mazda 323 NW, m. '82, ƒ 2.950 

Rat Ritmo 855, '83, ƒ3.450 

Audi 100 5E, eind '80, ƒ 1.450 

Ford Taunus Combi, '79, ƒ 950 

Volvo 343, '82, ƒ2.450 

Fiat Argenta inj., '82, ƒ2.450 

en nog div auto's v.a. ƒ 800 tot ƒ 15.000. T.k. Ascona 16S 1982, trekh., 4- 
deurs, 115.000 km, APK 10-'90, 
ƒ5000,-. Tel. 02298-1987. T.k. Opel Kadett 1.6 S GT '87, 
LPG, 98.000 km, met.gnjs, 
ƒ 15.800, tel. 020-956580. Renault Renault 25 GTX 86, APK 9/90, 
Boordcomp, doorlock etc. prijs 
ƒ 16.500 na 6 uur 438497. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-561 96 11. Renault R5 '84 AM model 1300 
GTL, APK dec. '90. ƒ1850, 
open dak/radio/prima auto. 
Tel. 02977-40698. T.k. RENAULT 5TL, '84, APK 
8-'90. Nwe radio/cass. 
Opgekn. en onderh. Vr.pr. 
ƒ5500. Tel. 020-851423. T.k Renault 9 TL, aug. '82, apk 
tot jan. '90, vr pr. ƒ3000. tel: 
020-977425 Rover Off. ROVER DEALER: 
Pim v. Rootselaar, Rhöneweg 
40-42-A'dam-Sl.di|k-131375 Seat SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Made weg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Made weg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. Suzuki Autobedr. Luykx b.v. voor uw 
Giant Suzuki-modellen. Tel. 
02968-94330. Off. dealer. Suzuki Alto GA wit, sept '87 
29.000 km. superzumig ƒ 9000. 
32526-87621 T.k.a. Suzuki Alto GL, okt. '88, 
<l. rood, km.st. + 17000, vrpr. 
M 1.500. 02990-45100. Volkswagen GOLF '81, APK 5-1990, kleur 
zwart, sportuitvoenng, i g.st 
Vrpr ƒ3000. Tel 02975-60174 T k weg zakenauto VW Santa- 
na diesel, bj '82, APK tot 
11-4-'90 t.eab 02995-2944. VW GOLF aut. 1987, 40 000 
km, VAN uitvoering, ƒ14 950. 
Tel 02997-3709 Toyota TOYOTA - BROUWER 

VELE MERKEN - VELE PRIJZEN 

2e Jan Steenstraat 42-48 

Amsterdam - Oud Zuid. Tel 020 - 763829 

Amsterdam - Noord 

Hamerstraat 3-15. Tel. 020 - 360401 DE GRAAF-TOYOTA 

Condensatorweg 44 
-Adam-S!di|k Tel 865511 Volvo Ron Geurs Personen Auto BV 

Voor exclusieve Volvo's 
A'dam-Oost Info 020 920505 Adverteren in 

.SHOWROOM" 

Tel 020 - 665 86 86 

Algemeen Adverteren in 

„SHOWROOM ' 

FAX 020- 665 63 21 Volvo 2 I, m'86, 115 000 km, 
veel extra's, mz gar rek. mog , 
zg auto ƒ9950 02995-2137, Volvo 440 GLE, 1/89, 32.000 
km, gasinstallatie, schuifdak, 
f30 000,- Tel 030-710360 • Bewijsnummers van een ge- 
plaatste SHOWROOM' 
advertentie krijgt u alleen toe- 
gezonden als u dat bij de op- 
gave van de advertenlie ken- 
baar maakt De kosten daar 
voor bedraaen / 3 - T k a inruilauto's, APK ge- 
keurd Kadett 1 6 D 8-'84 
ƒ 6950 Rekord 2 S. LPG, 9- 
'81 ƒ 2950 Ascona 2 S, 8-'80 
f 2250 Opel Ascona 2 D, 11- 
79, ƒ 1950 Opel Senator 3 E 
CD, autom., 7-'80, ƒ 4950 Aus- 
tin Maestro 1 3 LS, 3-'86 ƒ 6950 
Renault 5 TL 1-'83 ƒ 3950. Lada 
2105 GL, 10-'84 ƒ2950 VW 
Golf C, 5- '82, / 6500 VW Golf 
S, LPG, 5-78, ƒ 1950. Volvo 66 
aut., 10-78 ƒ 1250 BMW 315, 
LPG, 4- '82 ƒ 6950 Peugeot 305 
1 5, LPG, o b Van, 9- '85, 
ƒ 5500 Autobedrijf Berebeit, 
Amstelduk 25 tel 020 6627777 AUTOVARIA BEVERWIJK 

150 jong gebruikte auto's 

2000 Mz VERWARMDE SHOWROOM GRANDIOZE NIEUWJAARSHOW OP 
NIEUWJAARSDAG VAN 13.00 tot 16.00 u. 

Alfa 33 Quadrofoglio verde diam.zw., el. ramen, .'87 ƒ 14.950 
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties . . . .'84 ƒ 16.950 

Audi 80 Turbo Diesel, blauwmet., 5-bak '89 ƒ 34.950 

Audi 90 2.3, 5 cil.inj., petr.gr., sp.vlgn., nwste.mod.,.'88 ƒ 36.950 
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950 
BMW 324 Diesel, saff.bl., get.gl., aut., sp.vlgn., .'89 ƒ 29.950 
BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950 
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950 
BMW 320i, rookzilv., LPG, verl. spoilerset, licht met.. '86 ƒ 22.950 
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950 
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950 
BMW 635i. saf. blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet '82 ƒ 24.950 
Chevrolet Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace, . ƒ 69.500 
Chevrolet Malibu 8 cil. aut., v.v. LPG, zeer apart .'80 ƒ 3.999 

Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace ƒ44.950 

Citroen BX 19 TRD, grijsmet., zeer compl '85 ƒ 9.950 

Citroen CX 2 0, goudmet., bijzonder mooi ... .'84 ƒ 7.950 
Citroen BX 19 GT, sportmt., el.ramen, 5-bak, get.gl.,.'87 ƒ 15.950 
Citroen BX 19 5drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86 ƒ 14.950 

Citroen BX 19 TRS, ferr.rood '85 ƒ 8.950 

Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl.,. '87 ƒ14.950 
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs rnet, 1e eig., . .'84 ƒ 9.950 
Sierra 1.6 laser, 5drs., LPG, champagne met., . .'84 ƒ 7.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. rnet. 5-bak, st.bekr., '85 ƒ 10.950 
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod., '88 ƒ 18.950 
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950 
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950 

Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet '88 ƒ 16.950 

Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950 
Sierra 1 .6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950 
Sierra 2.3 GLD 5drs. stat., alp.wit, gr.glas, roofrack,'89 f 24.950 
Sierra 2300 diesel, stationcar, antr.gnjs, elek.ramen, '87 ƒ 18.950 
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak„ d.spieg.,'87 ƒ 18.950 

Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met '86 ƒ 17.950 

Ford Onon 16i Ghia, alp.wit, elek.ram., 5-bak, get.gl. ,'86 ƒ 13.950 

Ford Escort 1.3, stationwagen, alaskawit '85 ƒ 7.950 

Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace '83 ƒ 7.950 

Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950 
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am uitv., Pullman, airco, '88 ƒ 24.950 

Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf ƒ 999. 

Honda CRX coupé inj , fer.rood, 5-bak, get. glas, '86 ƒ 19.950 
Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof int., '89 ƒ 8.950 
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950 

Mazda 626 2.0 GL diesel sedan, wijnrood '85 ƒ 9.950 

Mercedes 300 E, met alle mogel. ace, '87 ƒ 44.950 

Mercedes 260 E inj., d bl., stoff.int., 4 hfdst, el.ram.,'87 ƒ 42.950 
Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr,, niv.reg., '82 ƒ 14.950 
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950 

Mercedes 240 Diesel autom , st.bekr., '82 ƒ 7.950 

Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950 
Mercedes 190 E.mj., champ. met., div.opties . . .'85 ƒ29.950 
Mitsubishi Cordia GSL sp coupé, ferranrood, 5-bak, '83 ƒ 6.950 
Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit, . .'89 ƒ22.950 
Mitsubishi Lancer 1.8 GLX statlpg. VAN spierwit '89 ƒ 13.950 
Mitsubishi lancer glx.aut , str.bekr., usa-uitv, . , .'89 ƒ 19.950 

Nissan Silvia 1.8 turbo fer.rood '85 ƒ 14.950 

Nissan Silvia 1 8 turbo wit, grijs kent '86 ƒ 16.950 

Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 16.950 
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950 
Nissan Pulsar Targa sportcoupe , uit USA sportauto, '88 ƒ 36.950 
Nissan 300 ZX Targa USA-uitv. alle opt., antr.gr. met., '87 ƒ 29.950 
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86 ƒ 11.950 
Nissan 300 ZX Turbo zilverbl. met., targa daken, '87 ƒ 33.950 
Opel Omega LS autom , LPG, zilvergr. met., stoff.int.'88 ƒ 17.950 
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950 
Opel Senator 2 5E aut., zilv.blauw, st bekr., 4x hfdst., '84 ƒ 12.950 

Opel Senator 3 0i. alpine wit '85 ƒ 13.950 

Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met '84 ƒ 8.950 

Opel Rekord 2.0S Traveller, inktblauw '86 ƒ 11.950 

Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs '85 ƒ 6.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., zwart, 5-bak,'86 ƒ 12.950 

Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5-drs stat., wit '87 ƒ 14.950 

Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak, '88 ƒ 16.950 
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stoff.int., '86 ƒ 14.950 

Opel Kadett 1.6 LS diesel Van, spierwit '88 ƒ 11.950 

Opel Ascona 1.6 LS Traveil., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950 
Renault 25 TD Diesel, alp.wit, w.w.-glas, 5-bak, .'88 ƒ 17.950 
Renault 25 GTS, antr.gnjs, el ram., 5-bak, st.bekr., '87 ƒ 16.950 
Renault 25 GTX, 5-bak, st.bekr., c.lock, antr.gnjs, '87 ƒ 18.950 
Renault 18 GTL, 2 kleuren grijs, 5-bak, el.ramen, '85 ƒ 7.950 
Saab 900 Turbo S. arrow, zilv.gr. met., 5-bak, st.bekr., '88 ƒ 32.950 
Saab 900i, 16 V, rood met., cr.contr., airco, el.ram.,'89 ƒ 39.950 
Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv„ wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950 
Suzuki Swift, Amerik.uitv., 5-drs., blauw met., . .'87 ƒ 11.950 
Toyota 2 8i Supra, koperbruinmet.alle opties . . .'85 ƒ21.950 

Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr. met '88 ƒ29.950 

VW Jetta, goudbrons '87 ƒ 14.950 

VW Passat 1.8 GLI, ant.gnjs, nw mod., veel opties. '89 ƒ 34.950 
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int., '84 ƒ 7.950 
Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950 
Volvo 240 GL stat Van, alp wit, 5-bak, st.bekr„LPG,'87 ƒ 17.950 
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st bekr., '84 ƒ 15.950 
Volvo 340 GL, alpinewit '86 ƒ 6.950 

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk. 

ANWB keuren geen enkel probleem. 

AUTOVARIA, Wi|kermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte 

Markt, tel 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur, 

donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3 ar Centre Haarle Toonaangevend voor exclusieve automobielen 

Al jarenlang een begrip voor zekerneid 

Alti|d 75 auto's in voorraad Audi 100 CD 2.3 E automaat, zilver met '86 ƒ 17.950 

Audi 100 CC, LPG, schuifdak, wit '88 ƒ 19.950 

Audi 100 CC 2.3 E automaat, schuifdak '88 ƒ 28.950 

Audi 100 CC saharabeige, 100.000 km '84 LPG ƒ8950 

BMW 518i, LPG st. bekr. groen met '83 ƒ 6.950. 

Citroen BX 19 TRS Break stat. car, 5-bak st.bekr .'87 ƒ 14.950 
Citroen CX, 20 Pallas, LPG, goudmet., 100.000km,.'84 ƒ 7.950 
Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, brons met., 54.000km,.'87 ƒ 17.950 
Ford Scorpio 2.0 GL, LPG, rood met, 85.000km, .'88 ƒ 19.950 
Ford Scorpio 2.0 GL Ghia, zwart met., 60.000km, .'88 ƒ22.950 
Ford Scorpio 2.5 D, papyruswit, stuurbekr., sch.dak,.'88 ƒ 19.950 
Ford Sierra 2.3 Diesel Laser, stuurbekr., 103.000km,.'86 ƒ 12.950 
Ford Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75 000 km.'87 ƒ 15.950 
Honda Prelude EX Automaat, rookzilver, 75.000 km '84 ƒ 11.950 
Honda Prelude automaat EX st.bekr. rookzilver 70.000 

km ƒ11.950 

Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties, . . .'87 ƒ 37.500 
Mazda 626 GLX Hatchback, LPG, 40.000km, . .'89 ƒ 23.950 
Mazda 626 Hatchback Diesel, groen met., . . . .'86 ƒ 9.950 
Mazda 626 2.0 GLX, LPG, Sarajevowit 68.000 km. '88 ƒ 15.950 
Mercedes 190 D, antrac, stuurb., sch.d., 120.000km.'85 ƒ 24.950 
Mercedes 240 diesel, goudmet., stuurb., smetteloos,. '83 ƒ 14.950 

Mini Metro Special saharabeige 60.000 km '83 ƒ 2750 

Mitsubishi Galant GL, sarajevowit, 60.000 km . ..'87 ƒ 9950 
Nissan Laurel 2.8 GLD diesel 70.000km, brons met.,. '88 ƒ 19.950 

Opel Rekord 2.0 S, lux, spierwit, LPG '86 ƒ 12.950 

Opel Kadett stationcar LS, diesel, GT interieur 5 bak,. '88 ƒ 16.950 

Peugeot 505 STI alle opties '82 ƒ3950 

Peugeot 505 SR Break aut. LPG st. bekr. ANWB gek..'85 ƒ 9950 
Renault 25 GTS, papyruswit, LPG, 5-bak, st. bekr. .'85 ƒ 9950 

Rover 3500 v.d. Plas automaat, LPG '86 ƒ 13.950 

Saab 900i sedan automaat '86 ƒ 16.950 

Saab 9000 Turbo, staalbl.met., leder int., 85.000km,. '87 ƒ 29.500 
VW Golf 1.3 CL, 40.000 km, donkerblauw met., .'88 ƒ 15.950 

VW Golf GTI, antraciet, alle opties '83 ƒ 8.950 

VW Jetta Elan Dies. autom., antr.met., 103.000km,.'86 ƒ 12.950 
VW GTi 16 V, antraciet alle opties, 50.000 km., .'88 ƒ 31.950 
Volvo 240 GL, brons metall., LPG, 140.000 km, .'82 ƒ 4.950 

Volvo 340 DL 1.7, 4drs. sedan, LPG '86 ƒ 9.950 

Volvo 740 GL LPG blauwmetal 120.000 km . . .'86 ƒ 15.950 
Volvo 740 GL automaat groenmetal, LPG 66.000 km.'88 ƒ 28.950 

Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35.000 km '89 ƒ 37.500 

Volvo 740 GLE Turbo Diesel autom., 70.000 km, .'89 ƒ 37.500 
Volvo 740 GLE, LPG, champagne met., 70.000km,.'88 ƒ 29.950 
Volvo 740 GL Diesel aut., alle opties, antraciet met.. '87 ƒ 19.950 

Volvo 740 stationcar, smetteloos, antraciet '86 ƒ26.950 

Alle automobielen incl. winter- of 10.000 km beurt. 

Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale 

garantie mogelijk. Tevens leasen wij deze auto's 

teqen gunstige tarieven op aanvraag. Car Centre Haarlem 

Zijlweg 35 - Haarlem - 023-329750 

Dagelijks geopend van 9-19 uur 

Donderdagavond koopavond tot 20 uur Accessoires en onderdelen Autoshop J. Schievink, Rozen- 
gracht 69-71-73, A'dam, tel. 
234986: ACCU'S, imperiaals, 
laddersteunen, fiets- en ski- 
dragers, ski-boxen, alle kleuren 
autolak, gereedschappen. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-5435. 
Lid Nevar. MAZDA RUITEN voor zij en 
achter. Voor alle types uit 
voorraad leverbaar. Fa. E. de 
GRAAFF, Koninginneweg 48, 
Haarlem. Tel. 023-314275. Autofinanciering 
en verzekering GOEDKOPE autoverz. met 

termijnbet. 100% autolening. 

Bel of bezoek onze infowinkel 

De Rijpgracht 2, tel. 

020-846060, P.W.O. ass. A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 364702 AUTOSPUITEN v.a. ƒ350 in 
orig. spuitcab. incl. verf. Ook 
schaderep. + tax. 020-152507 Erkend APK station 
olie verversen v.a. ƒ29,50 
groot onderhoud gratis APK 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Garage verzorgt uw auto 

APK-KEURING 
Vooraf prijsopgave. Garage 
Chrysant, Chrysantstr. 14 B, 
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549 LPG inbouw Landi Hartog, zeer 
voordelig met 2 jr gar., ook an 
dere merken. 020-182163. Autosloperijen Rijscholen 

NIEUW VAN MICHEL! 

1e les ƒ3,95 

(alleen brandstof) 

overdag 020-853683 

's avonds 020-181775 

Purmerend 02990-40087 

Zaandam 075-174996 Bon Aantal regels Autosloperij DE ZOMBIE 
vraagt te koop: schadeauto's. 
Tevens verkoop van alle mer- 
ken onderdelen. Gespeciali- 
seerd in verkoop van motoren. 
Inbouw mogelijk. Osdorperweg 
520 A, Amsterdam-Osdorp. 
Tel. 020-107566. AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-361178 / 02907-6248. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Auto's te koop gevraagd Auto's te koop gevraagd. 

Evt. opknappen geen bezwaar 

Tel. 020-182163. DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vnjw.bewijs. Tel. 020-101021. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vnjwanngsbewijs, geen 
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionliin. 023-365206 BERICHT VOOR ADVERTEERDERS Extra voordelig in 
SHOWROOM? Slag advertenties 

Losse mm-prijs f 5,68 

1 000 mm-contract f 5,39 

2 500 mm-contract f5,31 
5.000 mm-contract f5,20 

10 000 mm-contract f5,11 

Vignet/foto advertenties 

Losse mm-prijs f6,10 

1 .000 mm-contract f5,85 

2 500 mm-contract f5,80 

5 000 mm-contract f5,68 

10 000 mm-contract f5,56 1 5.000 mm-contract f 5,01 

20 000 mm-contract f4,89 

25 000 mm-contract f4,77 

50.000 mm-contract f4,67 

1 00.000 mm-contract f 4,56 

15 000 mm-contract f5,45 
20 000 mm-contract f5,31 
25 000 mm-contract f5,19 
50 000 mm-contract f5,09 
1 00.000 mm-contract f 4,97 Een contract heeft een looptijd van 12 maanden 

Meer weten? 

Bel SHOWROOM, Joop van der Willik 020 - 5623073 of 
Daan Verschoor 020 - 5622442 

PERSCOMBINATIE ADVERTENTIEBEDRIJF Wibautstraat 131 1091 GL Amsterdam PRIJSWINNAARS 

ZOEK DE FOUTE 
SHOWROOM-ADVERTENTIE 

15 december t/m 21 december 

De oplossing moet zijn: 
AUTORIJSCHOOL DE KNEUS, SINDS 2 MAANDEN ZELF IN 
HET BEZIT VAN RIJBEWIJS, HÉT ADRES VOOR EEN GOEDE 
OPLEIDING, LESSEN UITSLUITEND IN AUTOWRAKKEN, ZO 
VAN DE SLOOP, ZELF GEEN TELEFOON. INTERESSE? BEL 
KEET VAN B. DE HAAS OF SCHRIJF O. NR. 489-12364 BUR. 
V.D. BLAD. 

Winnaars van de gratis advertentie zijn: 
Autorijschool Teerenstra, Muur 14, Uithoorn; R. van Scheppin- 
gen, Oosterdwarsstr. 10 A, Leiden; H. Faber, Boeierstr. 66, 
P'end. 
Prijswinnaars krijgen van ons bericht. 

Miniatuurauto gewonnen door: 

Oudenes, Praam 40, A'veen; A. Bekelaar, Hemsterhuisstr. 45, 
A'dam; A. Verseput, Amstel 290E, A'dam; J. Klijn, Lorentzstr. 
220, Den Helder; W. de Ligt, Deurloostr. 59'", A'dam; J. Uiter- 
waal, Spechtstr. 99, Badhoevedorp; W.F. Verschoor, Weth. 
Dnessenstr. 21, A'dam; J. de Kruif, In de Korenmolen 18, 
Duivendrecht; P.J. v. Horsten, Kam. Onneslaan 28, Badhoeve- 
dorp; F. Brun, Raadhuisstr. 6, Neck Wijdewormer; P. van Leeu- 
wen, Marathonstr. 45, P'end; R.C. Stellingwerf, Ruigekade 27, 
Vrouwenakker; F. Mul, Puttersbos 38, Hoofddorp; N. van Itter- 
zon, Gozewijnstr. 35, Kudelstaart; W.E. Verhoeven-Pijffers, Ben 
Viljoenstr. 31, A'dam; P. Vogel, Moesdistelstr. 34, Almere Stad; 
M. Koster, Spechtstr. 5, Badhoevedorp; G. de Lange, De Wering 
110, Oostzaan; J. Wiersmar, Oranjeplantsoen 35, Diemen; W. 
Mouthaan, Plnts. Laanhorn 7, A'veen; B. Kamp, Volgerweg 96, 
ZO Beemster; J.van Hartevelt, Cannenburg 22, Hoofddorp; R.A. 
Tap, v. Boetzelaerstr. 96-2, A'dam; P. Bicker, Havenstraat 90, 
Zaandam; R. Schutte, Marnixstr. 126B, A'dam; E. Koomen, 
Koningsvarenstr. 62, Wormer; T. Bakker, Keern 2, Medemblik; H. 
de Vries, Kinderdijkstr. 55 hs, A'dam; R.E. Munor, Ebro 63, 
Uithoorn; E. Spee, Kromgouw 87, Almere; R. Franken, Dadelkla- 
rerstr. 4, Almere; W. Slokker, Strandvlietln 14, Ouderkerk a.d. 
Amstel; D.Tsui, Willemskerkestr. 17-2, A'dam; E. de Hews-Berga, 
Orinoco 4, A'veen; J. Liefhebber, Nedersticht 32, A'dam; M. 
Antonis, Sarphatipark 113-2, A'dam; J. van Motman, Parelvis- 
sersln 69, A'veen; M. Brehm, Botteskerksmgel 6-2, A'dam; R. 
Schoutsen-de Koning, Oostemde 73, Oosthuizen; C. van Lunte- 
ren, Rembrandtweg 278, A'veen; A. Meulenbeld, Snelleveldplein 
5, A'dam; T. Rijnbeek, Vondelwende 20, Hillegom; D. Bijkerk, 
V.d. Hooplaan 46, A'veen; J. de Vries, Zwarteweg 45, Benne- 
broek; B. de Hondt, Jisperveldtstr. 266, A'dam; G.H.M. Hooge- 
woud, Sarphatipark 76, A'dam; F. Jansen, Kon. Wilhelminaln 27, 
Castncum; W. van Dort, Waverstraat 79 h, A'dam; L.J. Verduijn, 
Sierduif 27, Nieuwegein; A.W.Weissman, Parnassusweg 20-1, 
A'dam; D. Bazelmans, Goudbergstr. 49, Aalst Waalre; P. Weilers, 
H. Hosstr. 125, A'dam; A. de Jeu, De Rooystr. 3, Heemskerk', 
J.R. de Reijke, J.A. Brinkmanstr. 37, Almere; F. Jansen, Kon. 
Wilhelminaln 27, Castncum; G. van Geldorp-Mulder, Aalsmeer- 
derweg 598, Rozenburg; R.M. Kenter, Kromme Mijdrecht 36-2, 
A'dam; G.A. Feeterse, Kennemerduinstr. 34, A'dam; A. Post, 
Rijnstr. 214'", A'dam; W.J. Kamp, Volgerweg 96, ZO Beemster; 
J.J. Steenhuis, Hagedoornweg 20, Zwolle; A. Bartelings, V. 
Heuven Goedhartln 787, A'veen; B. van Bennekom, Wilhelmi- 
nakd.71, Uithoorn; H. Gortworst, Spatterstr. 144, Wormer; I. 
Hendnksen, Dorpsstr. 26, A'veen; E. Scheepmaker, Bosrankln 
267, Gouda; C. van Doesburg, Boterdiep 26', A'dam; M. Reu- 
vers, Burg. übouretstr. 8, Waspik; J. v.d. Linden, Burg. Postweg 
18, Landsmeer; H.W. Divendal, A.J. Ernststr. 611, A'dam; I.T. 
Nagtegaal, Sportln 386, A'veen; H van Ooit, S. Burgerhartstr. 34- 
3, A'dam; R.W. Radevan, Wilhelminastr. 106', A'dam; F. van 
Dillen, Sandhorst 52-1, A'dam; M.K. Dik, Dikninge 120, A'dam; 
Corn. Vuijk, Hondsdrafstr. 27, Nw Vennep; A. Stokkers Koel, de 
Grienden 8, Nederhorst den Berg; D.J. Meenks, Kerkstraat 20, 
Monnickendam; J.N.M. Jansz, Kringloop 140, A'veen; A. Weyer, 
Sportlaan 256, A'veen; M. Hovenier, Puttersbos 38, Hoofddorp, 
E. Rollenberg Hart, Haanstraat 46, Wormer; F.Flip, p/a Neder- 
sticht 32, A'dam; F. Sam, Laanhorn 9, A'veen; H.G. Lagerwey, 
Admiralengr. 78-1, A'dam; G. van Sluys, Overleg 71, A'dam; L. 
v.d. Ploeg, H. Dunantstraat 30, Diemen; G.F.H. v.d. Wal, K 
Louwenstr. 3, A'dam; R. Douma, Pieterdoesstr. 17, Edam; L.H. 
Meijer, Helmholtzstr. 91 hs, A'dam; R. van Geens, Weegbree 56, 
Huizen; L.v.d. Linde, Burg. Postweg 18, Landsmeer; R. Schave- 
maker, Wilgenroos 37, P'end; F. Koerts, Burg. Fockstr. 190", 
A'dam; H. Teijsen, V.van Goghstr. 23 A, A'dam; H. de Vries, 
Turfschip 174, A'veen; B. van Doorn, Hoofdstr, 1 10, Driebergen 
Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd. 
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd). Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM: 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten 

tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven. Pnjs 

excl. 6% 
BTW pnjs 
incl. 6% 
BTW 1 


? 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


q 


10 25,- 


26,50 


36,- 


38,16 


47,- 


49,82 


58,- 


61,48 


69,- 


73,14 


80,- 


84,80 


91,- 


96,46 


102,- 


108,12 Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: . 
Startdatum*: Telefoonnummer: * Alleen een woensdag ol een vrijdag invullen Handtekening: Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 1 56, 1000 AD Amsterdam, of afgeven: 
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 1 1 0.Amsterdam 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56: Purmerend, 
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, pa. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort, 
Gasthuisplein 12 Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd. 
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp. Van 9 tot en met 14 januari wordt in de Utrechtse Jaarbeurs 
weer de Vakantiebeurs gehouden. Persoonlijk hoop ik altijd dat 
het in die periode hard vriest, flink stormt of dat er zo'n pesterig 
Hollands regentje valt. Het contrast met al die zonnige fleurig- 
heid binnen is dan namelijk des te groter en dat spreekt me wel 
aan. Nog nooit was het aanbod aan vakanties in binnen- en 
buitenland zo groot als dit jaar. Voor elke beurs en smaak is er 
wel iets te vinden. Hierbij wat krenten uit de vakantiepap. Het is 
uiteraard een zeer beperkte selectie. Figuurlijk kan men op een 
dagje vakantiebeurs honderd keer de grens over om er te kijken 
en te keuren. Vakantiebeurs brengt nieuwtjes uit binnen- en buitenland 

Actieve vakanties zijn populair 
TOEREN Om met het binnenland te begin- 
nen. De 9 VVV-reisgidsen van 1990 
besteden ruim aandacht aan nieuwe 
arrangementen en accommodaties 
in Nederland voor alle seizoenen, 
waarin vooral actieve vakanties uit- 
voerig worden belicht. Zo kan men 
in Limburg onder meer een week- 
end mountainbiking gaan doen of er 
deelnemen aan een driedaagse wan- 
delroute onder de naam 'Voetreis 
door Limburg'. 

Er is een reisgids Texel waarin bran- 
dmgsurfen, catamaranzeilen en 
zeekanovaren worden aanbevolen, 
alsmede een vogel- en natuuront- 
dekkingstocht. Avontuurlijk klinkt 
ook de survivaltocht in de Hellen- 
doornse heuvels. Voor de minder ac- 
tieven is er in die provincie een ver- 
wenarrangement, waarin het accent 
ligt op luieren en het deelnemen aan 
driesterrenmaaltijden. 

Griekenland is met zijn 300 dagen 
zon, 15.000 km lange kust en 2500 
jaar schoonheid een heerlijk vakan- 
tieland. Er is echter meer dan zon en 
strand. Wat te denken van een week- 
end in Thessaloniki, een verrukke- 
lijke flaneerstad met veel groen, 
goed gesorteerde, ruime keus aan 
hotels in allerlei prijsklassen? Thes- 
saloniki, of, zoals de Grieken zeggen 'Niki', was eens de hoofdstad van het 
oude Macedonië en juist buiten het 
seizoen is het een heerlijke stad. In- 
formatie bij het Grieks Verkeersbu- 
reau, Amsterdam, tel. 020-248786. 

Voor Noorwegen-toyers is er goed 
nieuws. Vanaf 21 mei is er een direk- 
te bootverbinding tussen Amster- 
dam en Bergen via Stavanger. De 
'New Ship' van de Norway Line zal 
die dag om 11 uur 's avonds voor het 
eerst vertrekken uit de haven van 
Amsterdam en woensdagochtend 
om 7 uur arriveert men in Bergen. 
Voor liefhebbers van muziek, toneel 
en beeldende kunsten is deze oude 
hanzestad, waar Edvard Grieg werd 
geboren, een ideaal oord om enkele 
dagen door te brengen. 

Het actieve Zwitserse Verkeersbu- 
reau liet de eerste editie van het gra- 
tis Zwitserland Magazine verschij- 
nen, een fraai verzorgd blad waarin 
de lezer wordt attent gemaakt op de 
vele bezienswaardigheden en moge- 
lijkheden van dit alpenland. Men 
kan het Magazine bestellen door een 
briefkaart te sturen naar het Natio- 
naal Zwitsers Verkeersbureau, Ko- 
ningsplein 11, 1017 BB Amsterdam 
of de folderlijn te bellen: 020 - 22 20 
36. Deze laatste is 7 dagen per week 
op elk uur van de dag bereikbaar. 
Het Magazine is gratis, maar er 
wordt wel een verzoek om bijdrage 
in de portokosten bijgesloten. 

Eindexamen-arrangement 

Ook een op de Vakantiebeurs te 
signaleren nieuwtje: een eindexa- 
menvakantie-arrangement. D-reizen 
in Hoofddorp (tel. 02503 - 66171) 
heeft het in zijn pakket en het omvat 
een bijzondere voordelige aanbie- 
ding (D-reizen spreekt van een feest- 
reis) naar de Costa Brava of naar 
Joegoslavië. Beide arrangementen 
zijn campingreizen en zon, zee en 
strand komen er ruimschoots in 
voor. NBBS-reizen zijn er niet alleen 
meer voor jongeren. Tot 99 jaar kan 
men er tegenwoordig voor bepaalde 
reizen terecht. Op de beurs de pre- 
sentatie van de formule 'Strand 
Plus' bij NBBS. 

Strandvakanties met een vleugje ak- 
tief of een snuifje cultuur voor de 
liefhebber die naast zon en zee wat 
meer van het land en de bevolking 
wil beleven. Ook bij NBBS een indi- 
viduele brommertoer over Corfu en 
cruisen door Marokko waar woestij- 
nen, bergen, steden en strand bin- 
nen handbereik liggen en in lokale 
hotelletjes of tenten wordt over- 
nacht. 

Iets anders zijn de charters van 
Air France die twee keer per week 
tussen Amsterdam en Corsica zul- 
len worden uitgevoerd. Een cam- 
pingvlucht is er al voor minder dan ƒ 
500,--, hetgeen een prijsverlaging van 
20% ten opzichte van vorig jaar bete- 
kent. Het aantal reizen voor niet- rokers neemt toe. Nool Intertours 
uit Arnhem heeft bijvoorbeeld op 
alle bestemmingen in Joegoslavië 
data gepland met een volledig rook- 
verbod onderweg. Als eerste Neder- 
landse luchtvaartmaatschappij stel- 
de Flexair al sinds oktober aan 
boord van zijn vliegtuigen een rook- 
verbod in. 

Amenka-reizen liggen tegenwoor- 
dig ook binnen bereik van een groot 
aantal Nederlanders. Vooral Flonda 
is met Cahfornie de staat van de 
grote attractieparken en subtropi- 
sche zwembaden. Spectaculair zijn 
in Orlando in Flonda attracties als 
Catastrophe Canyon waar een trein- 
tje met bezoekers tot stilstand komt 
in een olieveld. Explosies veroorza- 
ken eerst hevige branden en vervol- 
gens een vloedgolf. Sensatie dus 
alom in deze MGM-studios en dan 
hebben we het nog eens gehad over 
de Walt Disney Studios, Epcott en 
Adventure Island die hier voor de 
liefhebbers een overdaad aan ver- 
maak bieden. 

Fietsen in eigen land is bij Neder- 
landers het meest populair. In het buitenland steken twee bestemmin- 
gen op fietsgebied hoog boven de 
rest uit, te weten Frankrijk en Hon- 
garije. Meneer Valstar van de Fiets- 
vakantiewinkel in Woerden noemt 
Hongarije een goed fietsland: niet te 
zwaar, heuvelachtig, afwisselend en 
met goede verbindingen er naar toe. 
De Fietsvakantiewmkel is dé reisor- 
ganisatie en kaartenwinkel voor de 
echte fietsvakantieganger met een 
enorm aanbod aan fietsreismoge- 
lij kneden tot in het Verre Oosten 
toe. 

Ook de Olau lijn is vertegenwoor- 
digd op de Vakantiebeurs. Het is een 
belangrijk jaar voor Olau. Sinds ok- 
tober vaart de Olau Hollandia en in 
mei zal de Olau Britannia in gebruik 
worden genomen. Er zijn elke dag 
vier afvaarten van Vlissingen naar 
Sheerness, de overtocht duurt over- 
dag ca. 8 uur en in de nacht een uur 
langer. In de Olau Tips vindt men 
uitstapjes en korte vakanties en 
Olau Cottages is een dikke gids met 
vakantiehuisj es . 

Het toerisme naar Griekenland 
steeg in 1989 met 10% en volgens direkteur Ioanmdes van het Grieks 
Nationaal Bureau voor Toerisme be- 
zochten het afgelopen jaar ruim 
400.000 Nederlanders zijn land. 
Grieks nieuws op de Vakantiebeurs: 
met Holland International naar Ke- 
falonia (Cycladen) en met Hotelplan 
naar Santorim. De eerste bestem- 
ming met veel bergen en bossen, bij 
Santorim veel opgravingen. 

Bij het Italiaans Verkeersbureau 
verscheen het boekje 'Tot ziens in 
Italië, nuttige informatie voor win- 
tersport in Italië'. Er zijn meer mo- 
gelijkheden voor een sneeu wvakan- 
tie in Itahe dan men verwacht en 
ook caravan- en camperverhuur is 
in dit goed verzorgde boekje ver- 
meld. 

Culturele hoofdstad 

In 1990 is Glasgow Europa's cultu- 
rele hoofdstad en het programma in 
deze Schotse stad geeft bijna elke 
dag wel een aardig evenement te 
zien. Zelfs het Bolsjow Theater zal 
er optreden. Wie een Nederlandsta- 
lige brochure hierover wil hebben 
kan deze gratis verkrijgen bij het 
Britse Toeristenbureau, Stadhou- 
derskade 2 in Amsterdam. 

Goed nieuws uit Oostenrijk. Va- 
kantiegangers die tussen 13 januari 
en 10 februari gaan langlaufen of 
alpineskien in Obervellach in Karin- 
thie krijgen als souvenir een com- 
plete langlauf- of skiuitrusting ca- 
deau. Er zijn nog meer leuke dingen 
op skigebied in dit dorp te beleven 
en bij het Oostenrijks Verkeersbu- 
reau weten ze er meer van (tel. 020 - 
12 96 82). 

CAV in Den Bosch (tel. 073 - 42 22 
27) is de Nederlandse specialist voor 
ruitersportvakanties en het pro- 
gramma, dat ook op de Vakantie- 
beurs is te verkrijgen, omvat toer- 
tochten voor ervaren en beginnende 
ruiters in meer dan 25 landen. Wie 
altijd al graag m een circus had ge- 
wild kan er ook voltige en dressuur 
leren. 

Wie op safari nu eens rendieren 
wil zien, kan bij het Fins Verkeers- 
bureau (tel 020 - 71 98 76) informatie 
aanvragen over het Salla Bendieren- 
park op de grens van Finland en 
Eusland. Er zijn twee grote vakan- 
tiedorpen m dit gebied waar perma- 
nent honderden rendieren verblij- 
ven. 

LENI PAUL 

De vakantiebeurs In Utrecht is geopend 
van woensdag 10 tot en met zondag 14 janua- 
ri van 10 tot 18 uur. Entreeprijs ƒ 10,-. 65- 
plussers, kinderen, etc. krijgen korting. (ADVERTENTIE) wasmachine 
onderdelen 

vooralle 
merken 

MNDYMAN 

ONDERDELENSKOP 
Amsterdam van Woustraat 35 0206629825 
Amsterdam Bijlmerplein 403 020-913502 
Amstelveen Binnenhof 44 020-457283 Cees Marttin blijft zich er- 
over verbazen dat ambachtelij- 
ke mensen in staat zijn flessen 
te maken van zand en vuur. Hij 

wordt lyrisch als hij zich alleen al voorstelt dat het vloeibare 
glas met menselijke lucht wordt geblazen tot een gebruiksvoor- 
werp met vaak kunstzinnige vormen. Daarom heeft hij een 
verzameling van zeshonderd oude flessen aangelegd. Als hobby- 
ist moet je selectief zijn en steeds selectiever worden, in de 
beperking kenmerkt zich immers de meester. En het spaart 
bovendien de kosten. Hij kan zich aardig goed beheersen op 
beurzen en veilingen, „maar een meester ben ik nog niet." 

diverse verzamelaars. 'De geblazen flessen zijn het mooist' Het is toeval dat uw verslaggever 
de Zaankanter Cees Marttin in de 
trein van Utrecht naar Amsterdam 
tegenkomt. De verzamelaarsbeurs 
in de Jaarbeurshallen is zojuist afge- 
lopen en in de overvolle trein wordt 
druk gepraat over de uiteenlopende VOEDING Kunnen we weer eieren eten? Cv 


lil 


^KL. 


w$w 


WjjJG; 


^^ 


ü^a Nu we de oliebollen, 
kalkoenen en lekkere 
hapjes weer een beetje 
achter de rug hebben, is 
de 'pot van alledag' een 
welkome afwisseling. 
Bij het Voorlichtings- 
bureau voor de Voeding 
constateert men dat 
over deze maaltijden 
een heleboel vragen leven. Enkele 
daarvan worden deze week behan- 
deld. 

Moet je granen met peulvruchten 
combineren ter vervanging van 
t/ees' 

Bij een gevarieerde voeding zonder 
vlees is het niet nodig granen en 
peulvruchten in één maaltijd te 
combineren om zodoende aan vol- 
doende eiwit te komen. De eiwitten 
'ii ons lichaam gaan regelmatig ver- 
loren door weefselafbraak. Het eiwit 
uit de voeding wordt in ons lichaam 
•itgebroken tot aminozuren. Hieruit 
wordt nieuw lichaamseiwit opge- 
bouwd. Het eiwit van dierlijke pro- 
dukten bevat aminozuren in een 
i-ombinatie die gunstig is voor het 
"Pbouwen van lichaamseiwit. Het 
eiwit uit planten bevat ook de nodige 
aminozuren, maar in een iets min- 
der gunstige verhouding om li- 
< haamseiwit te vormen. 
Door verschillende soorten plant- 
aardig eiwit met elkaar te combine- 
>en, kom je evenwel aan de goede 
v «'houding. Nu is het niet zo dat, als 
v lees uit de voeding wordt weggela- 
ten, je allerlei ingewikkelde combi- 
naties van plantaardige voedings- 
middelen moet maken om maar aan 
voldoende aminozuren te komen. 
Zolang er maar dierlijke produkten 
'oals melk, kaas en eieren worden 
"egeten, is dat echt niet nodig. 

Ik ben nogal geschrokken van alle 
<■ <-'rhalen over eieren die besmet zou- 
den zipi met salmonella. Kan ik nu 
nel of geen eieren eten? 
U kunt gewoon eieren eten maar u moet wel met een paar 
dingen rekening hou- 
den. Alleen rauwe eie- 
ren of onvoldoende ver- 
hitte eieren kunnen de 
schadelijke bacterie 
salmonella bevatten. 
En dan is er alleen een 
kleine kans op besmet- 
ting voor mensen uit de 
zogenaamde kwetsbare groepen. 
Dat zijn ouderen, zieken, zwangeren 
en kinderen tot ongeveer vijf jaar. 
Deze mensen kunnen dus beter niet 
eten: een rauw (geklutst) ei, een te 
zacht gekookt ei (drie minuten of 
minder) of een spiegelei dat nog dril- 
lerig is. Ze moeten ook voorzichtig 
zijn met voeding waarin rauwe eie- 
ren zijn verwerkt zoals zelfgemaak- 
te mayonaise, milkshakes, sorbet en 
ijs. 

Voedselvergiftiging is te voorko- 
men door de eieren te verhitten tot 
70°C (het ei, gekookt of gebakken, is 
veilig als het volledig is gestold) . Vei- 
lig te eten zijn: hardgekookte eieren 
(minimaal vijf minuten), een aan 
twee kanten gebakken ei, een gepo- 
cheerd ei en een roerei. Ook gerech- 
ten zoals taart, cake, pannekoeken 
en flensjes leveren geen problemen 
op omdat ze onvoldoende verhit 
zijn. 

Alle kipgerechten zijn gevoelig 
voor salmonella-bactene. Daarom 
moeten ze goed gekoeld bewaard 
worden (beneden de 7°C), goed gaar 
worden gemaakt en meteen gegeten. 
Pas bij het bereiden van kip ook op 
voor kruisbesmetting. Dat wil zeg- 
gen dat via keukengerei bacteriën 
van het rauwe produkt worden over- 
gebracht naar het bereide produkt. 
Om dat te voorkomen moet alle keu- 
kengerei dat met het rauwe produkt 
in aanraking in aanraking is geweest 
(messen, snijplanken, schalen), 
worden schoongemaakt. 

Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de 
Voeding, postbus 85700, 2508 CK 's Gra\enha- 
ge; infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen 
13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut). passies van 
Naast me komt een tevreden kijken- 
de man zitten. Terwijl de trein op 
gang komt, doet ons gesprek dat 
ook. Verzamelaar Marttin heeft die 
dag één van de mooiste aankopen in 
zijn leven gedaan. Hij is er zielsge- 
lukkig mee. Van hem krijg ik het 
tekortkomende geld voor een kopje 
NS-koffie. 

Een paar weken later ziet de ver- 
slaggever die enthousiast beschre- 
ven oude fles in het hart van een 
vitrine staan, bij Cees Marttin thuis. 
„Ik denk dat ik over deze fles wel 
tien jaar lyrisch zal blijven. Deze is 
opgegraven en door het verzurings- 
proces in de grond is het bovenste 
laagje glas omgezet in schitterende 
kleuren. Kijk, het is net goud. Ik 
moet hem niet te vaak oppakken, 
anders laten die chemicaliën los." 

„Wat mij interesseert in flessen is 
dat ze gewoon gebruiksgoed zijn, 
maar toch iets heel spannends heb- 
ben. Je moet ze zorgvuldig behande- 
len. Juist omdat ze breekbaar zijn, is 
het zo leuk als het je lukt om hele en 
gave flessen te krijgen. Er staat hier 
wel een fles met een gat erin, maar 
die was goedkoop en is nog goed te 
tonen omdat de beschadiging maar 
aan één kant zit." 

De vijftigjarige is levensmiddelen- 
technoloog van beroep, waarbij het 
conserveren van agrarische produk- 
ten om de hoek komt kijken. Het is 
een kleine stap naar zijn passie, 
want glas is een degelijk verpak- 
kingsmateriaal waar de inhoud goed 
in tact blijft. „De Egyptenaren en 
Romeinen gebruikten het al. Door 
de eeuwen heen zijn flessen altijd 
gebruikt voor waardevolle dingen 
zoals balsems, oliën, parfums en me- 
dicijnen. Het tast het spul niet aan 
en vaak is glas doorzichtig, dus kun 
je nog zien hoeveel er in zit." 

Truc 

Een zijkamer is geheel gevuld met 
zijn eeuwenoude glaswerk. Het 
meeste is uitgestald in een antieke, 
drie meter hoge apothekerskast. 
Langs de wanden, tot bijna tegen het 
plafond aan, staan de enorme joe- 
kels te pronken. Marttin vertelt dat 
de glasblazers een truc gebruikten 
om zo'n fles dat volume mee te ge- 
ven; ze bliezen behalve de longen uit 
het lijf, ook water in de fles. Dat 
water verdampte vervolgens en zo 
zette het glas uit. „Ik ben gek op 
grote flessen. Die zijn ook niet zo 
duur en ik weet wel waarom: verza- 
melaars kunnen ze eigenlijk niet 
kwijt." 

„In het begin heb ik het als een tik 
• Cees Marttin: „Flessen zijn gewoon gebruiksgoed, maar hebben toch iets 
heel spannends." ervaren dat ik flessen aardig vond en 
mee nam. Het is dertig jaar geleden 
dat ik stage liep bij een fabriek waar 
Joodse kaas werd gemaakt. Door 
een rabbi werd gecontroleerd of het 
gebruikte stremsel wel koosjer was. 
Dat stremsel werd in grote flessen 
geïmporteerd. Het was toen voor het 
eerst dat ik me als volwassene niet 
geneerde om te vragen of ik een fles 
mocht hebben. Ik vond ze mooi, 
misschien omdat ze met die donke- 
re kleur erg leken op de vazen uit de 
bloemenwinkel van mijn ouders." 

Hij hecht waarde aan de histori- 
sche verbanden van flessen. Zo 
staan er behalve drie art deco-fles- 
sen van Jac Jongert ook een pak 
koffie en Van Nelle-doosjes op een 
schap. „Jongert was de eerste grafi- 
cus die voor een industrieel bedrijf 
een house-style ontwierp. Daarvóór 
maakte hij deze knobbelflessen. Je 
ziet op de Van Nelle verpakking ook 
die zelfde evenwichtigheid. Het is 
puur art deco'. En dan blijkt die man 
hier ook nog in de buurt geboren te 
zijn." 

Bolletje 

Hij vertelt de herkomst van het 
zeldzame bolletjesmodel van Jac 
Jongert dat hij van een particuliere 
handelaar voor 150 gulden zou ko- 
pen. Dit was afgesproken tijdens een 
veiling waar een ander model (een 
portfles) van Jongert, die veel min- 
der zeldzaam is, onder hamer ging. 
De laatste werd verkocht voor enke- 
le honderden guldens. „Die hande- 
laar werd toen helemaal wit, maar ik 
kreeg het bolletje toch voor de afge- 
sproken prijs. Handelaren zijn dan 
ook straight." 

De medicijnkast bevat veel glas- 
werk, bijvoorbeeld een jeneverfles 
uit 1880 met een tapse vorm. „Een 
krachtige vorm, maar de fles is tege- 
lijkertijd heel fragiel. Die vorm, 
beetje vierkant en van onderen smal, zie je veel bij flessen die in 
kisten moesten worden geëxpor- 
teerd." Er staan Truffelflessen uit 
Frankrijk, Rotterdammertjes met 
de lange hals, Zaanse cacaopoeder- 
flessen, oude Capi-flessen voor foto- 
grafie-chemicalien en zogenoemde 
kalkoentjes (die om in vaktaal te 
blijven geen lijf hebben, slechts een 
hiel, een schouder, hals en een mon- 
ding). 

„Aan de hand van zegels en belet- 
tering, dat zo mooi glinstert, kun je 
soms een fles naar een bepaalde pe- 
riode terug voeren. Ook door te kij- 
ken naar schilderijen kun je een stijl 
terugvinden of het flessemodel zelfs 
zien." In de woonkamer hangt een 
schilderij met een fles. Toepasselijk 
staan er drie in het echt op een rijtje 
onder. Marttin gaat nogal eens naar 
een tentoonstelling en discussieert 
daar met museummedewerkers als 
er iets niet klopt. Soms lukt het hem 
dat een fout in een of ander boek bij 
de volgende druk wordt hersteld. 

Zijn duurste fles staat apart, de 
naam is Lummel. De fles stamt uit 1700. Het glas is dun, waaruit de 
techmekbeheersing van de blazer 
blijkt. Als je er tegenaan pinkt, geeft 
de fles een dankbaar geluidje terug. 
Hij heeft ze niet in zijn verzameling, 
„maar er zijn soms flessen waarvan 
de historie bekend is, die meer dan 
vijftienhonderd gulden kosten. Ik 
zag laatst bij een antiquariaat een 
oude 'Lamsbout' met een platte kant 
om ruimte te sparen. Hoeveel die 
kostte? Ik durfde het niet eens te 
vragen." 

Eerlijk 

„Hoe langer je verzamelt, hoe 
strenger je wordt en dat moet ook. 
Ik moet nu eigenlijk beginnen met 
het kaf van het koren te scheiden. 
Mijn laatste aanwinsten zijn alle- 
maal vrij geblazen, op enkele kleine 
zondes na. De geblazen flessen zijn 
ook het mooist van structuur. Iede- 
re fles is anders, ze zijn niet steriel. 
De jacht naar oude flessen leidt me 
af van de werkelijke problemen," 
lacht Marttin. „Je gaatje zelf voor de 
gek houden en allerlei excuses be- 
denken. Ik heb afgesproken dat ik 
zou stoppen met roken toen ik die 
Hollandse likeurfles kocht. Dat zijn 
natuurlijk smoesjes. De gem is om 
minder of net zoveel te betalen als 
de antiquair. Als je van particulieren 
iets koopt, vind ik datje eerlijk moet 
zijn over de waarde. Mijn regel is dat 
je de helft mag geven dan wat de 
antiquair betaalt. Maar bij handela- 
ren ding altijd af." 

Cees Marttin is lid van de verza- 
melaarsvereniging De Oude Flesch. 
Sfeervol gaat het er toe, vertelt hij. 
„Tijdens een veiling van de club zit 
je tegen elkaar op te bieden, maar 
daarna feliciteer je elkaar. Het gaat 
er niet om wie het meeste geld heeft. 
Iedereen beoordeelt een fles naar 
waarde." 

FERDINAND RUSCH 

Inlichtingen over de VerAimel.uirscIub De 
oude Flesch is te verkrijgen bij Cees Marttin. 
De Twee Gebroeders 38, 131,9 ZN in Zaan- 
dam. Telefoon: 075 - 15U381 
Video voor doe-het-zelver Voor alle handige mensen, of de 
genen die het willen worden, lan- 
ceert het Amsterdamse bedrijf Re- 
tailvideo BV een educatieve video- 
lijn voor de doe-het-zelver onder 
de naam 'Klusvideo'. De video's 
verstrekken praktische en bruik- 
bare informatie over allerlei klus- 
jes m het huis Daarnaast is er een 
handig naslagboek aan toege- 
voegd waarin de doe-het-zelver al- 
les nog eens op zijn gemak kan 
nalezen. Het assortiment van 
klusvideo bestaat uit de navolgen- 
de titels: een nieuw toilet installe- 
ren, binnen schilderen, een nieu- 
we keuken installeren, wanden en 
vloeren tegelen en stucen en sier- 
pleisteren. Een vijftal nieuwe on 
derwerpen zijn in voorbereiding. 
De video's zijn verkrijgbaar bij de 
Doe-het zelf bouwmarkten en ver- 
krijgbaar op VHS-systeem voor de 
introductieprijs van / 14,95. 
Griekse badkamer 

Liefhebbers van een klassieke stijl 
komen ruimschoots aan bod bij 
een nieuwe badserie van Opus van 
Keramag. De serie bestaat uit een 
geïntegreerde serie keramiek met 
een zuil, gebaseerd op de dorische 
zuilen met etruskische kapitelen 
uit de klassieke Griekse architec- 
tuur. In deze serie zijn verkrijg- 
baar een wastafel met bijpassende 
zuil, een universele closetcombi- 
natie alsmede een stand bidet. De 
serie is leverbaar in wit, manhat- 
tan en in de matkleuren chinchilla 
en edelweiss. De accessoires en 
kranen zijn verkrijgbaar in 
chroom, edelmat en messing 
Voor meer informatie: tel 02513- 
13841. 
1 Lijntje voor kleine wasjes 

De uittrekbare waslijn van Geesa 
zorgt voor een nieuwe manier om 
kleine wasje om een compacte ma- 
nier te laten drogen. Het ver- 
chroomde ronde huis van dit lijn- 
tje kan op elke willekeurige wand 
worden geschroefd en heeft 
slechts een diameter van 12 centi- 
meter. Op de zich ertegenover be- 
vindende wand wordt een klem 
nippeltje bevestigd, waarin het uit- 
einde van het lijntje past. Het lijn- 
tje heeft een lengte van 285 centi- 
meter en kan op elke tussenliggen- 
de uittrekstand vastgezet worden. 
Voor meer informatie: tel. 033- 
633214. 

Nieuwe wasemkappen 

De firma Atag heeft een nieuwe 
serie wasemkappen op de markt 
gebracht onder de naam Profi Air 
De serie bestaat uit diverse model- 
len met verschillende capacitei- 
ten. De wasemkappen hebben on 
brandbare filters, die uitneembaar 
zijn om af en toe schoongemaakt 
te worden, zodat vervanging niet 
nodig is. Elke Profi Air kap is 
voorzien van een TL buisverlich- 
ting. Het wasemkappenprogram 
ma kent zowel inbouw- als onder- 
bouwmodellen Ze zijn verkrijg- 
baar in 60 en 90 centimeter breed. 
Er kan een keuze gemaakt worden 
uit meer dan 20 kleuren Voor 
meer informatie, tel. 08356-87911 Clip tegen knellende gordels 

Veel automobilisten ervaren een knellend ge- 
voel op de borst als zij de autogordels gebruiken 
Meestal gebeurt het dan ook dat zij liever zonder 
gordels rijden. Een Fransman vond er een oplos- 
sing voor. Hij bedacht de zogenaamde Alixystem 
Clip. 

Het betreft een uitgekiend apparaat van kunstof 
dat bestaat uit een houder met daarin een draai- 
schijfje. De Clip wordt over de gordel omhoog 
geschoven tot de portierstijl en vervolgens een 
kwartslag gedraaid. „Met dit systeem kan de gordel iets losser worden 
afgesteld, zonder dat de beschermende effect verloren gaat. De Clip zorgt er 
namelijk voor dat tussen het lichaam en de gordel maximaal een handdikte 
bewegingsruimte ontstaat", aldus de fabrikant. 

De uitvinder ontving in Genève een onderscheiding van het Internationa 
Ie Uitvinderscongres. Het Ministerie van Transport in Frankrijk keurde 
inmiddels de Clip goed. De Alixystem Clip kost per stuk / 19,95; nadere 
informatie via tel. nr. 073-579130. 
Nieuw blad voor 
Saab-liefhebbers 

De Auto Import Maatschappi] 
(A.I.M.) van Saab lanceert onder de 
Zweedse naam 'Konsept', een nieuw 
magazine voor Saab-njders 

Via 'Konsept', dat twee keer per 
jaar gaat verschijnen, namelijk in 
voor en najaar, zullen ongeveer 
25.000 Saab-rijders worden geinfor 
meerd over tal van ontwikkelingen. 
Verder zal het magazine typisch 
Zweedse ondei werpen bevatten op 
het gebeid van kunst, cultuur, sport 
of andere zaken Het eerste nummer 
is reeds verschenen 

Het volgende nummer van 'Kon- 
sept' zal in het voorjaar van 1990 
verschijnen (ADVERTENTIE) Onderdele n huisho ud-apparaten 

I ^ i i , 7 1 i s-? — , I i^^^JB^r^^^^M OndfirriRlfin vnnr«« ■ 1 i**_ /IIA t _j» 


Onderdelen voor 
alle electrische 
huishoudelijke 
apparaten 

GRATIS ADVIES 

HANDYMA! 

ONDERDELENSHOP 

Amsterdam Amsterdam Amstelveen 

van Woustraat 35 Bijlmerplein 403 Binnenhof 44 
0206629825 020-913502 020-457283 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 4 JANUARI 1990 SPAR WENST U EEN GOED, 
GEZOND EN VOORDELIG 1990 Dubbelvla 

%literpak Schouder- 
karbonade 

kilo Goudse 

Jong Belegen 
Kaas 1,90 7,90 9,50 m Karnemelk Heel litërpak Boerenwit Kleibintjes 

zak 5 kilo P ,09 1 ,99 1 ,99 

m&<r*. .. ■ ■ ■ ■ tflfkensfilët Kip- Hand- en 

^5öö gr. karbonade perssinaas- 

fiË ;' kilo appelen 

ÜpO 5,90 | 98 

IEDERE MAANDAGOCHTEND OPEN 

jlijj"';. / 

W& ■■■■.-. Celciusstraat 192 andvoorts Nieuwsblad 
Fa. Kroonenberg Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar 


Celsiusstraat 192, 


Zandvoort 


Weekmedia 


Gasthuisplem 12, 


Zandvoort 


Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, 


Zandvoort 


Fa. Veldwijk 


Haltestr. 22, 


Zandvoort 


AKO 


Kerkplein 11 


Zandvoort 


Drog. Bakels 


Kerkstraat 31 , 


Zandvoort 


Sig.mag. 
De Krocht 


Gr. Krocht 17, 


Zandvoort 


T. Goossens 


Pasteurstr. 2, 


Zandvoort Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort Uw krant of magazine verzorgd 
van kopij tot films? 

Bei: OBDBBsnjnaianoaa 

'ODUKTIES 
VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK 

WIBAUTSTRAAT131, 1091 GL AMSTERDAM 
TELEFOON 020 - 562 2522, FAX 020 - 562 271 3 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTIES, KNIE- EN 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT Veilinggebouw 
De Witte Zwaan 
Veiling 

vastgesteld 

op woensdag 

31 januari 

Nette goederen 

kunnen nog 

worden ingebracht 

of opgehaald. Inl.: Gasthuisplein 
Tel. 12164 Dansschool 

ALBERT VAN LINGEN 

STUDIO: Oranjestraat 12 (einde afrit) 

Zandvoort-Centrum 
Zondag 21 januari 

aanvang 

NIEUWE CURSUS BEGINNERS 

STIJLDANSEN VOOR PAREN 
(elke leeftijd) Ook nog plaats op clubs 
voor gevorderden enz. Informaties tel. 02507-17082/16623 't Botert goed in 1990. Roomboteicake zonder 
conseivenngsmiddelen 
Vers Lilt eigen banketbak 
keni 

3.95 
2 voor 575 Jong belegen Goudse 
kaas 1 kg .11-80 10.- 

Fijn volkoren tatwe 
biood ,2-16T.80 

Elzasser Ceivelaatworst 
100 giam .1^51.50 
Palingworst 
100 gram 1-25-1.10 <^?1 NavaitaDOC 1986 Een 
Spaanse rode kwahteits 
wijn met een fluweel 
zachte smaak ê-954.95 

2 chocoladetabletten a 
100 gram In melk, puur 
of wit 1-95-1.65 

IHXfKOOPJE lttki.it u nntii HEMA 

.Echt Waar Voor Je Geld I Horeca-Nederland 
afd. Zandvoort 

wenst u allen een 

voorspoedig en gezond 

1990 

in een flitsende 

Europese badplaats. 

Fred Paap 
Cor van Gelder 
Koos Jacobse 
Honny Chi 
HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 
Het is nu nog mooi weer 
Breng uw hond nog een keer 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- 
en wasverzorging van uw hond. 
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 
02507-12773. 
Wij hebben opruiming op een groot 
gedeelte van onze kollektie dames- 
en herenschoenen 
en -laarzen. 

Bijv. v.a. 40% 

Op alle Helioform schoenen 

min. kortingen van 20% 
Wereldberoemd 

in héél 

Zandvoort 
HERMAN HARMS 

(ShnE-higz) 

Grote Krocht 22 - Zandvoort 


-.*: _; STEENGRILL RESTAURANT 

„De Vuurboet" 

Onbeperkt vlees 
6 salades, 
6 sauzen, 
stokbrood 
en een 
aardappel- 
gerecht 29,50 Alles zoveel u wilt!! 

Zeestraat 36 
tel. 12092 
b.g.g. 17616 

Gaarne reserveren 
Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur Heeft u door de week een feest, 

verjaardag of wilt u gewoon 

gezellig uit eten, bel ons dan even. 

Vanaf ±10 personen reserveren wij 
ook op weekdagen. 
Er kan nog 
meer weg Bij 

deHema Espresso kop en schotel. 

1.75 4 voor C_ 

Peper- en zoutstel. 4t?5'Q M 5 Paar sportsokken J&?5~ 9.75 
Midiset met dubbel cassettedeck. 
MG/LG/FM. Dolby, high speed dub- 
bing en 5-bands equalizer. 1 Jaar 
Hema garantie.395^ i 295.- 
Draagbare radio/cassetterecorder. 
AM/FM. Werkt op lichtnet of batterij. 
1 Jaar Hema garantie. .199^ 150.- 
Het complete werk van Karl May of 
Jules Verne. -19^1 EL. 

Detective-, oorlog-, thriller- of fanta- 
sie omnibus. 12rï5' p 7'Cn '\i ; - % vSoT 

^ - V .^Y- v*s vS! Kaftpapier effen/dessin. 

ir9ö/&5tr 1 
Doos met 200 enveloppen. 

5.50 2 voor Q_ 

Pak a 5 schnften.5^0"/4^5'O - 

Breigaren met breibeschnjving. 
50 gram -Sr^ 1.75 Ovale 


glazen vazen. 


""""4/Br 


- 


' -^„,' <,vS" 


,èrs;k$h\t 


■..,'"■■■■ 
? V >. v =^ ^--s ^ ..% *? 
— - -^ 


<■;;-,. ^ 
--\;-^: s t;i^*g 


•s? <.;■" &$: 


•ï"""' 


*" V '^!^isF^ 
$ 


•ü 


■* * 
■Ni. 


»HK*V^ ** 

Houten trekpop met 6 potjes verf 5.- Tambounjn, xylofoon, mondorgel of 
trompet. &^ O^ 10.- Keukendoeken. 4.75 

3 voor 

Diverse dameshandtassen. 
19^5" t/m 49^5" 

10.- ,/m 40.- 

Diverse panty's. f\ CA Diverse fantasiepanty's. 2r/3r ■*, ,^ V^Vi^ ** ^ .' ^ /^''^V <^t HEMA 

.Echt Waar Voor Je Geld_U MOGEN WIJ U EVEN 
RECHT IN UW OGEN KIJKEN? 
Uw ogen in één minuut gemeten. 

Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon. 

Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle. 

Uw gezichtsvermogen is onze zorg. 

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij: 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd opticien, optometnst o.v. - kontaktlensspecialist A.N V.C. 
Grote Krocht 20 A - Zandvoort. Tel. 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen ELKE WEEK 

HET DAGELIJKS NIEUWS 

IN 627.000 BRIEVENBUSSEN Zandvoort 
IMieuwsb 
Donderdag 11 januari 1990 Los nummer ƒ 1 ,25 50e jaargang nummer 2 
Oplage: 4.900 


Van Westerloo kandidaat wethouder voor PvdA 
a Jeanette van Westerloo Fransen vast na 
schietpartij in 
de duinen 

ZANDVOORT - Vorige week 
donderdag zijn drie verdach- 
ten met de Franse nationaliteit 
aangehouden en vastgezet, na- 
dat zij in de duinen aan de Bre- 
derodestraat met vuurwapens 
geschoten hadden. 

De mannen reden na de schietpar- 
tij weg met een auto met een Frans 
kenteken. Zij werden kort daarop, 
op aanwijzingen van een getuige, op 
de Zandvoorterweg aangehouden. 

In de kofferruimte van de auto 
werden een automatisch wapen, een 
pistool en munitie aangetroffen. De 
mannen werden in Zandvoort en 
Heemstede ingesloten. Wat de man- 
nen van plan waren is uit de verho- 
ren nog niet duidelijk geworden. 

Zij zeiden de wapens, die zij in 
Nederland gekocht hadden, in Zand- 
voort te willen uitproberen. De man- 
nen zijn door de Rechtercommissa- 
ris in bewaring gesteld. Bij het on- 
derzoek wordt samengewerkt met 
Interpol. Inentingen 
voor kinderen 

ZANDVOOET - Alle vierjarige 
kinderen in Zandvoort moeten 
volgende week woensdag in 
geënt worden tegen DTP (difte- 
rie, tetanus, polio). Zij kunnen 
daarvoor tussen 13.30 en 15 uur 
terecht in het Gezondheidscen- 
trum aan het Beatrixplantsoen 
1. De uitnodigingen voor de 
inentingsessie worden deze 
week verstuurd. Degenen die op 
15 januari nog geen uitnodiging 
hebben ontvangen, kunnen con- 
tact opnemen met de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente. 

Op woensdag 7 februari krij- 
gen alle negenjarige kinderen 
tussen 13.30 en 15 uur een 
DTP/BRM(bof, rode hond, ma- 
zelen) -injectie in het Gezond- 
heidscentrum. Ook hiervoor 
worden uitnodigingen ver- 
stuurd. Degenen die op 5 februa- 
ri nog geen bericht ontvangen 
hebben kunnen ook contact op- 
nemen met de afdeling Burger- 
zaken, tel. 61501. Kinderen spelen 
rol in korte film 

ZANDVOORT - Ruim drie- 
honderdvijftig schoolkinderen 
uit Zandvoort spelen vandaag 
een rol in een film. Bij de Water- 
toren in Zandvoort worden van- 
daag de opnamen gemaakt voor 
een korte film die vertoond zal 
worden op het Rotterdams film- 
festival, dat van 28 januari tot en 
met 4 februari wordt gehouden 
onder de titel 'Welcome to the 
nineties'. De slechts zeven mi- 
nuten durende film, waarin de 
leerlingen van de Hannie 
Schaftschool, Nicolaasschool 
en de Albert Plesmanschool 
meespelen, maakt deel uit van 
de serie korte films onder het 
motto 'Along the road'. In de 
film zijn de kinderen een joelen- 
de massa, die een man en een 
vrouw toejuichen als deze met 
hun auto een wastunnel verla- 
ten. 1 Waterstanden B Datum HW LW HW LW 11 jan 03.09 10.49 15.25 --.-- 

12 jan 03.55 01.16 16.05 11.46 

13 jan 04.39 02.05 16.48 12.26 

14 jan 05.19 02.46 17.31 13.15 

1 5 jan 05.58 01 .44 1 8.1 5 1 4.06 

16 jan 06.39 02.35 18.56 14.45 

17 jan 07.14 03.25 19.34 15.30 

18 jan 08.06 04.00 20.2616.05 

19 jan 08.46 04.20 21.15 16.24 
Maanstanden: 18 jan. LK 22.17 u. 
Doodtij: 20 jan. 22.26 u. NAP+70cm ZANDVOORT - "Ik ben ont- 
zettend blij. Ik had niet ge- 
dacht dat dit ooit zou kunnen 
gebeuren." Jeanette ven Wes- 
terloo kan haar geluk en verba- 
zing niet op, nadat de Zand^ 
voortse afdeling van de PvdA 
haar maandagavond had aan- 
gewezen als kandidaat voor 
het wethouderschap na de ge- 
meenteradsverkiezingen van 
21 maart. De door de groslijst 
commissie voorgedragen Gert 
Toonen trok zich teleurgesteld 
terug. 

Als er ooit van een bliksemcarriè- 
re gesproken kan worden, is het wel 
bij Jeanette van Westerloo. Nauwe- 
lijks negen maanden geleden geïn- 
stalleerd als beginnend raadslid 
heeft zij nu haar wethouderskandi- 
datuur op zak en is de gezichtsbepa- 
lende persoon van socialistisch 
Zandvoort geworden. Op de emotio- 
neel verlopen ledenvergadering 
kwam haar gezag onder de Zand- voortse PvdA-ers duidelijk naar vo- 
ren. In de negen maanden van haar 
functioneren in de gemeenteraad 
heeft zij blijkbaar zoveel indruk ge- 
maakt dat de leden de voordracht 
van Gert Toonen als kandidaat wet- 
houder naar de prullenbak verwe- 
zen. 

Er waren maar liefst drie kandida- 
ten, als opvolger van de vertrekk- 
kende Ide Aukema, voor het wet- 
houdersschap: de door de groslijst 
commissie voorgedragen Gert 
Toonen, de huidige fractievoorzitter 
Folkert Bloeme en de politieke nieu- 
weling Jeanette van Westerloo, die 
ook al als lijsttrekker naar voren 
was geschoven. Na heftige discus- 
sies werd er tot stemming overge- 
gaan, waarbij Van Westerloo over de 
beste papieren bleek te beschikken. 
Zij ..behaalde 37 stemmen, Gert 
Toonen 26 en Folkert Bloeme 
slechts 13. Na deze zeer duidelijke 
uitslag trok Gert Toonen zich teleur- 
gesteld terug. 

Omdat Van Westerloo niet de ab- 
solute meerderheid had ontstond er 
een onduidelijke situatie. Gebruike- lijk is dat een tweede stemronde ge- 
houden wordt tussen de hoogst sco- 
rende kandidaten, nadat de kandi- 
daat met het minste aantal stem- 
men, in dit geval Folkert Bloeme, uit 
de race genomen is. Omdat Toonen 
zich terug trok bleef eigenlijk alleen 
Van Westerloo over. In een heftige 
discussie lieten veel aanwezige we- 
ten toch een tweede stemronde tus- 
sen Van Westerloo en Bloeme te wil- 
len houden. Immers als alle 26 stem- 
men, die in de eerste ronde naar 
Toonen gingen, in de tweede ronde 
op Bloeme zouden worden uitge- 
bracht, zou deze met 39 tegen 37 
stemmen zijn fractiegenote naar de 
kroon steken. Om enige duidelijk- 
heid te scheppen werd besloten te 
stemmen over een eventuele tweede 
stemronde. Met slechts één stem 
meerderheid werd besloten geen 
tweede stemronde te houden, waar- 
door Van Westerloo kandidaat voor 
het wethouderschap werd. 

De problemen zouden overigens 
niet te overzien zijn geweest als er 
wel een tweede ronde zou zijn ge- 
houden n Bloeme het sterkst uit de strijd zou komen. Volgens de statu- 
ten moet de alleen lijsttrekker met 
meer dan vijftig procent van de 
stemmen gekozen worden. Indien 
de eerste ronde deze meerderheid 
niet verschaft, valt de slechts sco- 
rende kandidaat af en gaat de rest 
naar de tweede ronde. Hier ging het 
echter om de kandidatuur voor het 
wethouderschap, hetgeen volgens 
de reglementen een zaak van de 
nieuwe fractie is, die de kandidaat 
uit haar midden naar voren schuift. 
De uitverkiezing van Van Westerloo 
is dus een advies aan de fractie. Als 
Bloeme in een discutabele tweede 
ronde wethouderskandidaat zou 
worden, had deze stemming met de 
statuten in de hand ongeldig ver- 
klaard kunnen worden. 

Hoewel er op het scherpst van de 
schede gestreden is, verwachten zo- 
wel Bloeme als Van Westerloo, dat 
de persoonlijke- strijd geen gevolgen 
zal hebben voor het functioneren 
van de fractie. "Dat ik zo'n bliksem- 
carrière zou kunnen maken, had ik 
nooit gedacht. Ik met veel vertrou- 
wen de verkiezingen in en verwacht vier, maar hoop op vijf zetels. Ik zal 
erg veel met de bevolking in contact 
treden, omdat ik vind dat dat de laat- 
ste jaren een beetje vergeten is. Ik 
zie de wethoudersfunctie ook met 
vertrouwen tegemoet. Mijn voor- 
keur gaat uit naar de portefeuille 
Maatschappelijk Welzijn en Volks- 
huisvesting", aldus Van Westerloo. 
Voor de vertrekkende Ide Auke- 
ma had het verloop van de roerige 
vergadering nog een pikant aspect. 
Hij wilde slechts op een verkiesbare 
plaats staan voor het raadslidmaat- 
schap als Bloeme wethouder zou 
worden. Al veel eerder had hij te 
kennen gegeven in ieder geval niet 
meer als wethouder terug te willen 
keren. "Met Bloeme als wethouder 
had ik graag nog een periode als 
raadslid willen functioneren, maar 
de democratie heeft anders beslist." 

Hij is overigens niet bang dat hij 
na twintig jaar wethouderschap in 
een gat zal vallen. "Nee, ik zal me 
echt niet vervelen. Er is ook leven 
nog na de socialistische politiek in 
Zandvoort." 
, jafScatlviracg 

-i Als het Rijk niet snel maatre- 45 

■j gelen treft tegen de afkal- %3 

• ving van het strand krijgt ook Zand- 

'', voort te maken met een financiële 

■■ strop. In de horeca zou dan veel 

t werkgelegenheid verloren gaan. 

; vissen 

Met Ton Goossens als win- j~ 
naar bij het bootvissen en O 

■ Rob Dröse bij het strandvissen is 

; het afgelopen visseizoen een groot 

'■'; succes geworden. Er werd echter 

Jj minder gevangen dan vorig jaar. 
t 

( afscheid 

P Het waren vooral jonge echt- "» 

•: ; paren, vergezeld van hun £ 

i; kroost, die de hand van Greet Zeg- 

:•'• waard drukten. Het typeerde de 

:■' scheidende kraamverzorgster dat 

ï ze tal van gezinnen bij naam en 

j ; ' toenaam kende. Niet verwonderlijk, 

;■■■ want ook de meeste ouders waren 

^ ooit 'haar' babies geweest. Drukte 

bij 

afscheid Na veertig jaar 
als kraamver- 
zorgster te heb- 
ben gewerkt, 
heeft zuster 
Greet Zegwaard 
afgelopen zater- 
dagmiddag af- 
scheid geno- 
men. Tijdens 
een geanimeer- 
de receptie in 
Panoramazaal 
van het Palace 
Hotel namen 
vele bekende af- 
scheid. 

Uiteraard waren 
er ook veel kin- 
deren aanwezig. 
Zie ook pagina 7. 

Foto Berlott 
Zandvoortse is zakenvrouw van het jaar ZANDVOORT - De 'Zaken- 
vrouw van het jaar 1989' woont 
binnen de gemeentegrenzen 
van Zandvoort. Deze onder- 
scheiding is afgelopen maand 
toegekend aan mevrouw CA. 
Geerts uit Bentveld, van Pro- 
mech Sorting Systems B.V. 

Mevrouw Geerts kreeg de onder- 
scheiding toegekend door een jury 
die werd voorgezeten door voorma- 
lig minister Smit-Kroes. Ook verder 
was deze samengesteld uit een aan- 
tal bekende persoonlijkheden, waar- 
onder de heer S. Orlandini, voorma- 
lig directeur van de KLM. De erete- 
kenen werden overhandigd door 
staatssecretaris van Economische 
Zaken Piet Bukman. 

De onderscheiding dankt haar be- 
staan aan het Champagnehuis Veu- 
ve Clicquot a Ponsardin, het Stan 
Huygens Journaal en de Telegraaf. 
Zij wordt jaarlijks toegekend aan een vrouw in een top-managment- 
functie, waarvan er in Nederland - in 
vergelijking met het aantal manne- 
lijke managers - niet zo gek veel zijn. 
Dat vrouwen deze functie ook bij- 
zonder goed kunnen vervullen, 
wordt zo eens extra benadrukt. Van- 
daar dat ook herinnerd wordt aan de 
weduwe van de stichter van het 
champagnehuis. Zij had in 1805, op 
27-jarige leeftijd, de leiding met veel 
succes op zich genomen. 

Mevrouw Geerts heeft de onder- 
scheiding toegekend gekregen 'op 
grond van haar vermogen om met 
succes en als innoverend onderne- 
mer een belangrijke functie te ver- 
vullen binnen een Nederlands be- 
drijf', aldus het juryrapport. "Ik 
denk door goed zaken te doen, om- 
dat ik mijn best heb gedaan". Zij 
heeft de algehele leiding van Pro- 
mech Sorting Systems B.V. uit de 
Waarderpolder te Haarlem, dat ge- 
specialiseerd is in geavanceerde, 
computergestuurde sorteermachi- 
• Mevrouw CA. Geerts 

nes. Deze worden in allerlei bran- 
ches toegepast. Als voorbeelden 
noemt zij de boekengroothandel, maar ook het centrale magazijn van 
MS-Mode, waar de kleding die bin- 
nenkomt gesorteerd moet worden 
voor vervoer naar 254 filialen. 

Het gaat goed met het bedrijf, 
waar vier maanden geleden een 
nieuwe technische directeur werd 
aangesteld terwijl waarschijnlijk op 
korte termijn de personeelsbezet- 
ting wordt uitgebreid van veertig 
naar vijftig werknemers. 

"Behalve van mijzelf is de onder- 
scheiding ook een erkenning van het 
bedrijf", aldus mevrouw Geerts. 
Schaduwkant van de feestvreugde 
was wel dat haar echtgenoot, met 
wie zij het bedrijf in 1977 begon, een 
maand tevoren was overleden. "In 
gedachten roep ik mijn man uit tot 
zakenman van het jaar. Hij is ten 
slotte de uitvinder van het compu- 
tersysteem, waardoor ik nu dus op 
deze plaats kan zitten". En dat laat- 
ste met goed gevolg, dat blijkt wel 
uit het juryrapport. Carnaval loopt op laatste benen, ZANDVOORT - Carnavals- 
vereniging de 'Scharrekoppen' 
koos afgelopen zaterdag in ge- 
bouw 'De Krocht' haar nieuwe 
prins. Het publiek was mas- 
saal weggebleven. Het carna- 
val in Zandvoort lijkt op ster- 
ven na dood. 

De spiegelbol in het midden Van 
de zaal draait op volle toeren en trekt lichtvlekken over het schaarse 
publiek. De vijf carnavalsverenigin- 
gen uit de regio laten zich vanavond 
muzikaal begeleiden door het duo 
Sonneveld en de boerenkapel Vrio- 
nel uit Beverwijk. 'Bona Sera Signo- 
rina' klinkt het door de luidspre- 
kers. Prins Kokkel den Urste, lol- 
broek nummer een laat aan een ie- 
der die het maar horen wil weten, 
blij te zijn dat zijn ambtsperiode er eindelijk opzit. 

Enkele problemen binnen het be- 
stuur van de Zandvoortse carnavals- 
vereniging zijn er de oorzaak van 
geweest dat de prinsenverkiezing 
naar een later tijdstip verschoven 
moest worden. Een geluk bij een on- 
geluk. Hierdoor konden de vijf gast- 
verenigingen, waaronder de Gaap- 
stokken uit Lisse, de Zeeleeuwen uit 
Lelystad, de Haagse Narren afkom- 
Willem Kokkelkoren mag nog een jaar als Prins Kokkel door het leven. Foto Bram Stijnen stig uit de residentie, de Parkpiepers 
en de Biggevangers uit respectieve- 
lijk Haarlem en Heemstede op deze 
avond als zaalvulling dienst doen, 
waardoor het geheel er toch nog 
enigzins carnavalesk uitzag. 
Rond tien uur is het tijd om, zoals de 
traditie wil de oude prins aan de 
kant te doen. Hij moet plaats maken 
voor de nieuwe koninklijke zotheid 
die het Scharregat weer op het goede 
spoor moet zetten. Een complete 
ontkleedpartij van de pretprins 1989 
moet de hilariteit naar een absoluut 
hoogtepunt doen stijgen. 

Het 'Moment Suprème' staat voor 
11 uur gepland. Op dat moment 
komt een kinderwagen de zaal bin- 
nen rollen waarin zich onmisken- 
baar de nieuwe prins bevindt. Het 
vermoeden wordt bevestigd door de 
harige benen die vanuit de reuze lui- 
er de zaal insteken. Wederom volgt 
er een ontkleedpartij, waarna voor 
de tweede keer die avond een op zijn 
tangaslip na, geheel ontkleed mans- 
persoon aan het uitzinnige publiek 
wordt getoond. Tot ieders verras- 
sing blijkt de rol van Willem Kok- 
kelkoren geprolongeerd. 

Hij mag nog een jaar de scepter 
zwaaien over de humoristen van het 
Scharregat. Het Duo Sonneveld 
blijkt de zaak door te hebben, "Take 
me home", klinkt het door de boxen. 
Tijd om op te stappen. Nieuwbouw 
Zuid van slee 
bij de bewoners 
ZANDVOORT - Alhoewel in- 
spraak primair niet aan de 
orde was hebben maandag- 
avond in het raadhuis ruim 
zestig bewoners van de Brede- 
rodestraat en de Boulevard 
Paulus Loot alvast geprotes- 
teerd tegen het appartemen- 
tencomplex dat in de plaats 
moet komen van Paviljoen 
Zuid. Ondanks de toezegging van wet- 
houder Frits van Caspel dat de be- 
zwaarmakenden in de loop van de 
procedure alle gelegenheid zullen 
krijgen tegen het plan in verweer te 
gaan/ voelden sommige opposanten 
zich op deze avond "behoorlijk in de 
maling genomen". 
De toelichting op het plan tot reali- 
sering van de bouw van een luxe 
appartementencomplex, dat voor- 
ziet in de bouw van 17 appartemen- 
ten, kon in de ogen van de omwonen- 
den op voorhand geen genade vin- 
den. Zij zijn bang dat door dit com- plex het uitzicht over het duinter- 
rein geblokkeerd wordt. Ook vinden 
zij dit "gedrocht" niet passen in hun 
villawijk. Het argument dat een ap- 
partementencomplex nog altijd be- 
ter is dan een discotheek riekte vol- 
gens sommige bewoners dan ook 
naar chantage. 

Kroon 

Zij lieten weten zich met hand en 
tand te zullen verzetten tegen deze 
plannen, "zelfs al moeten wij hier- 
voor naar de Kroon". Van Caspel 
hoorde de bezwaren op deze avond 
minzaam aan en beloofde aan de be- 
zwaarmakenden dat, nadat de plan- 
nen tot 26 januari bij de dienst Pu- 
blieke Werken aan het Raadhuis- 
plein ter inzage hebben gelegen, tij- 
dens een hoorzitting hun grieven 
uitgebreid ter tafel kunnen worden 
gebracht. 

Deze grieven zullen dan door het 
college meegenomen worden bij de 
beoordeling over het al dan niet af- 
geven van een bouwvergunning liet 
hij weten. Haptonoom houdt lezing ZANDVOORT - Fysiotherapeut 
mevrouw J.C. Overpelt-Rueter 
houdt maandag 15 janauri in het ge- 
zondheidscentrum aan het Beatrix- 
plantsoen in Zandvoort een lezing 
over haptonomie. Zij doet dat op uit- 
nodiging van de kruisverenigig. De 
fysiotherapeute werkt zelf op hapto- 
nomische basis. 

Haptonomie is de wetenschap van 
de tast. Door gebruik te maken van de tastzin leert men tastend en voe- 
lend om te gaan met zichzelf en an- 
deren. 

Een klacht, van welke aard dan ook, 
wordt binnen de haptonomische 
principes geen apart verschijnsel, 
maar vindt plaats binnen het totale 
mens-zijn. Niet alleen worden de ei- 
gen mogelijkheden duidelijk, maar 
ook de eigen behoeften en grenzen. (ADVERTENTIE) KIEKADO 

/ ANTIEK \' ; 
. KADO-ARTtóÈN ƒ 
> LEDlRENVMEUr3ÊbElNl v 
•lijk dit' krant moei ik hebben. 
L ? Omdat ik graag wil welen wat zich in mijn 
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel Zandvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar f 10,50. 
Naam: (m/v) 
Adres: I I L J L J L J L J L J I L J I I L J I I I I L J I I I Postcode/Plaats: 
Telefoon: L_l 1 I I I L J I I l_! I I I I J I I I I I I I L_J I (i.\.m. lïimt'iilc hiviir(!iii|;l WK I (iiro/Banknr.: I L J I L_ Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f -t.40* D kwartaal f 14- 
D halfjaar f 25,50 D jaar f 46- 

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij 
automatische betaling. Voor postabonnees gelden 
andere tarieven. 

II kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020 -668. 13.00. 

Stuur deze bon in een open envelop naar 
Weekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 1'A 
\msterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371"017003 u 1 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Na een ongelijke strijd, is toch nog onverwacht, 
op 5 januari 1990, van ons heengegaan mijn innig 
geliefde, zorgzame man, onze lieve vader en fijne 
opa 

Hendrik Luitsen Hildering 

echtgenoot van Maria Johanna van Zanten 

op de leeftijd van 70 jaar. 

Zandvoort: 

M. J. Hildering-van Zanten 

Yvonne en Jan 
Alexander 

Josien en Carla 

Henny en Diana 

20-12 GM Zandvoort, 10 januari 1990 
Thorbeckestraat 40 

De begrafenis heeft heden plaatsgevonden in het 
familiegraf op de Algemene Begraafplaats, Tol- 
lensstraat te Zandvoort. 

Liever geen bezoek aan huis. Toch nog geheel onverwacht moesten wij af- 
scheid nemen van onze vriend en levenskame- 
raad 

Henny Hildering 

Henny bedankt. Herman en Coby Landman 'iüE 'jjaL ue e t iis sa Met leedwezen geven wij kennis van het toch 
nog overwacht overlijden van de heer 

H. L. Hildering 

Gedurende een tiental jaren was de heer Hilde- 
ring lid van het Algemeen Bestuur van de Stich- 
ting „Huis in het Kostverloren" en Stichting 
„Het Huis in de Duinen". 

Tevens was hij secretaris van de Opname- 
kommissie van beide huizen. 

Hij blijft in onze herinnering als een markante en 
prettige persoonlijkheid. 

Bestuur, direktie en 
medewerkenden van Stichting 
„Huis in het Kostverloren" en 
Stichting „Het Huis in de Duinen" 
Zandvoort. Een laatste liberale groet aan een vriend, die in 
voor- en tegenspoed zijn idealen is trouw geble- 
ven. 

Henny Hildering 

laat een lege plaats op de kandidatenlijst voor de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingena achter. 
Wij zullen hem missen. 

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen 
wij veel kracht toe in deze droevige periode. 

V.V.D. afd. Zandvoort-Bentveld Het bestuur van de Ondernemers Vereniging 
Zandvoort heeft de droeve plicht U mededeling 
te doen van het overlijden van haar erevoorzitter 
de Heer 

H. Hildering 

Hennie Hildering heeft met zijn innemende per- 
soonlijkheid en grote plichtsbetrachting vele 
jaren leiding gegeven aan onze vereniging en in 
vele functies de belangen van de leden behartigd. 
Wij zijn hem daarvoor zeer dankbaar en ons me- 
deleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinde- 
ren. 

Zandvoort, 6 januari 1990 

R. S. v.d. Laan, voorzitter 
J. H. Oonk, secretaris Tot onze grote ontsteltenis vernamen wij het be- 
richt dat onze oprichter en ere-voorzitter 

Henny Hildering 

vrijdag 5 januari 1990 is overleden. 

Wij denken met groot respect terug aan zijn inzet 
en stuwende kracht binnen onze vereniging. 

Zijn vrouw en kinderen wensen wij veel sterkte. 
Zij zullen hem missen, net zozeer als wij. 

Namens alle leden 
Het bestuur van 

Toneelvereniging Wim Hildering Na een leven vol liefdevolle zorg en trouw over- 
leed onze lieve moeder, grootmoeder en over- 
grootmoeder 

Maria Elizabeth Kuneman-Leupen 

geboren 19 september 1901 te Rotterdam, 

sedert 30 januari 1956 weduwe van 
Gerd Hendrik Kuneman 

Dankbaar zijn we voor de goede zorgen van di- 
rektie en medewerkers van „Huis in het Kostver- 
loren" en van de artsen J. G. Anderson en R. 
Drenth. 

M. E. Keller-Kuneman 
G. A. Keiler 

G. H. Kuneman 

A. C. Kuneman-Hoorweg 

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Zandvoort, 10 januari 1990 

Corr.adres: G. H. Kuneman, 

Kostverloren straat 19, 2042 PA Zandvoort 

De overledene ligt opgebaard in de aula van het 
„Huis in het Kostverloren", gelegenheid tot be- 
zoek maandag 15 januari a.s. van 10.00 tot 10.30 
uur. 

De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 15 
januari om 11.00 uur op de Algemene begraaf- 
plaats Tollensstraat te Zandvoort. waarna gele- 
genheid tot condoleren in de ontvangkamer van 
de begraafplaats. oei Dankbetuiging 

Aia en Pa Lammers bedanken langs deze weg heel graag 
hun kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en 
kennissen voor de fantastische dag van 4 januari j.1. die 
'.ij ons hebben gegeven bij ons Gouden Huwelijksfeest. 
Hartelijk dank voor de vele belangstelling en attenties. 

A. J. Lammers 
J. Lammers-Keur Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedan- 
ken, betuigen wij u langs deze weg onze oprechte er- 
kentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het 
overlijden van 

Wim Schoo 

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich 
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. 

Uit aller naam: 
Fam. Schoo 

Zandvoort, januari 1990 ADVERTENTIES BEDANKT 

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele gelukwensen, kado's en bloemen bij ons hu- 
welijk. 

Marga en Ton Bakker Buren, vrienden en kennissen 
HARTELIJK BEDANKT 

Voor alles wat jullie voor, mijn 
vrouw gedaan hebben tijdens 
haar verblijf in het ziekenhuis 
en bij haar thuiskomst. 

Henk en Feik Halderman 
INGWERSEN & 
HELMIG 

ADVOCATEN EN PROCUREURS SCHOTERWEG 3 
2021 HZ HAARLEM 
TELEFOON: 023-261230 
TELEFAX: 023-274785 Huwelijk Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwe- 
lijk, geboorte of andere familieberichten. 

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand- 
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor 
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW). 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, tele- 
foon 02975-40041. Fiesta Espana 

Op veler verzoek wederom a.s. zondag in 
de manege Zandvoort. 

Programma van 16.00-17.00 uur 
div. Spaanse gerechtjes en gratis Sangria. 

Vanaf 17.00 uur speciaal menu en 
live optreden van Spaanse band. 

Entree 25,- p.p. all in. 

Reserveren aanbevolen. 

Elke zat. geopend vanaf 20.00. 

Uitsluitend voor ongebonden mensen vanaf 
25 jaar corr. kleding tel. 02507-16023. UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 ^flJ^atfliö^Önzé belangrijkste 

;|É|a|g|n^j|rïst#r(ënihg, ■ ■ 

É|f Daairïiast kunt ü bij ons 

gt?r||Cntv)rpör;: : ; ;• v,.. ;. 

ll^Üit^rliré^zëkënrlg" 

|||ieii||||ii^ ]'>:[ 
^Éïui^iiajlto^irèehkornst PROVINCIE Noord-Ho oiiand BEKENDMAKING Verordening grondwaterbeschermingsgebieden 
Noord-Holland 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat 
op de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het 
Provinciehuis te Haarlem (dienst Milieu en Water, 
Houtplein 33, kamer 2003), gedurende de periode van I 5 
januari 1 990 tot en met 1 3 februari 1 990, voor een ieder 
ter inzage ligt het verzoek de gemeente Zandvoort om 
ontheffing van het verbod, vervat in artikel 3, eerste lid, 
sub g, van de Verordening grondwaterbeschermings- 
gebieden Noord-Holland ten behoeve van het aanleggen en 
hebben van een sportaccommodatie in het binnencircuit- 
gebied te Zandvoort. 

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende 
schriftelijke bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing 
indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 
2000 MD Haarlem). 

Degene die zijn bezwaren tijdig heeft kenbaar gemaakt, 
alsmede degene die het verzoek om ontheffing heeft 
ingediend, worden, indien zij daartoe de wens te kennen 
geven, door gedeputeerde staten gehoord. PROVINCIE bioord-tVto oihnd BEKENDMAKING Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken ingevolge 
artikel 8, lid 3, van de Taxiverordening van de provincie 
Noord-Holland bekend, dat zij bij hun besluit van 1 2 december 
1 989 vergunning hebben verleend voor het verrichten van taxi- 
vervoer binnen en vanuit het vervoergebied Amstelland en 
Meerlanden aan: 

- J.J. van Dam Touroperations B.V. met ten hoogste een taxi; 

- de heer J.C. van der Horst en mw. CA. van der Horst-van 
der Vliet met ten hoogste twee taxi's. 

Tegen deze beschikkingen staat, ingevolge artikel 65, eerste lid 
van de Wet personenvervoer, beroep open voor degene die 
door de beschikkingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen. 
Het beroepschrift dient binnen een termijn van dertig dagen na 
openbaarmaking van de beschikkingen te worden gericht aan 
het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus 2002 1 , 
2500 EA 's-Gravenhage. 

De beschikkingen liggen gedurende dertig dagen na openbaar- 
making ter inzage bij bureau documentatie in het gebouw van 
de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, Zijlweg 245, te 
Haarlem. Dansschool 

ALBERT VAN LINGEN :\. $ rP'.Z & ""CV STUDIO: Oranjestraat 12 (einde afrit) 

Zandvoort-Centrum 
Zondag 21 januari 

aanvang 

NIEUWE CURSUS BEGINNERS 

STIJLDANSEN VOOR PAREN 
(elke leeftijd) Ook nog plaats op clubs 
voor gevorderden enz. Informaties tel. 02507-17082/16623 |l|^raaglr^ 
lllllf inlichtingen ;■: bij^ 

lÉicllftïërVËRZÖ'RGER 

^l^icreteirlsiibsrnanstraat 40 
£&W KT^ZandvööÉ''' / " ' Spar, vriendelijk, vers 
en toch voordelig Stegeman 

slagers 

achterham 

100 gr. Magere 
runder- 
lappen 

500 gr. Krenten- 
bollen 

4 stuks Runder- 
gehakt 1,49 9,95 Witlof 500 gr. Granny 
Smith 

draagtas 
+ 2 kilo 8,45 2,98 Spar 
Koffie 

vacuüm rood 
3 pakken 
voor Spar 

sinaasappel- 
sap 

literpak Andijvie 5,99 1,39 1,98 IEDERE MAANDAGOCHTEND OPEN 

Celciusstraat 192 i Openbare vergadering Commissie Financiën 

tijdstip: maandag 1 5 januari 1 990, 20.00 uur 

plaats: Raadhuis 

De stukken voor deze vergadering liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het 

Raadhuis. 

Inzamelactie klein chemisch afval, 
glas en oud papier 

De gemeentereiniging haalt 1 3 januari 1 990 klein chemisch afval, glas en oud papier op 
in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald. 

Welke producten kunt u meegeven? 

- batterijen en accu's 

- fotochemicaliën 

- verf, oplosmiddelen en lijm 

- medicijnen en thermometers 

- cosmetica 

- bestrijdingsmiddelen 

- afgewerkte olie 

- afvalglas(geenvlakg)as) 

- oud papier 

Denkt u aan de. volgende punten? 

- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in 

- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit vantevoren aan de straat, maar 
geeft u het persoonlijk af bij de inzamelauto's 

- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de nor- 
male grof vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via tele- 
foonnummer 61 100. Verkoop gemeentewoningen 

De gemeente Zandvoort biedt de volgende woningen aan ingezete- 
nen te koop aan: 

1 .Secretaris Bosmanstraat 17a 

(appartementsrecht) - bovenwoning (entree, woonkamer, 

slaapkamer, keuken, douche, toilet) 

Koopsom f. 75.000,- k.k. 

2.Helmersstraat 26 - 

eengezinswoning (entree, gang, toilet, douche, woonkamer, 
keuken, 2 ruime slaapkamers, vliering, voor- en achtertuin, 

achterom, stenen berging) 

Koopsom f. 100.000,- k.k. 

Aanmeldingen kunt u binnen veertien dagen na het verschijnen van 
dit blad sturen aan: gemeente Zandvoort, afdeling Ruimtelijke Orde- 
ning, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Bij deze afdeling kunt u ook te- 
recht voor meer informatie over de beide woningen. 

Gegadigden kunnen - indien gewenst - de woningen bezichtigen. Zij 
kunnen daarvoor contact opnemen met de heer Z.C. Beekhuis, tele- 
foon 02507-61558. 

Bij meerdere aanmeldingen zal onder meer worden geselecteerd op 
basis van het urgentiesysteem en het doorstromingseffect. Aangevraagde bouwvergunningen 200B-89 Kerkstraat 20: 
201 B-89 Wilhelminaweg 17: 
202B-89 Boul.PaulusLoot81 : 

203 B-89 Gasthuisplein 5 : 

204 B-89 Fauvageplein 43 : 
001B-90 Kerkstraat 12: wijzigen pui voorgevel 

maken aanbouw aan achtergevel 

bouw garage 

bouw draagconstructie voor condensator 

interne verbouwing woning 

wijzigen winkelpui 002 B-90 C. Huygensstraat 1 : plaatsing 2 dakkapellen 

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 08.30-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burge- 
meester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. 
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wet- . 
telijke verplichting); ook al Is er bezwaar ingediend. ' 
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn. 158 B-89 Hulsmanstraat 1 : 
189 B-89 Wilhelminaweg 16 : Verleende bouwvergunningen 

verbouwen woning 
bouw garage Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn 
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen tien dagen na verschijnen van dit 
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. 

11 januari 1990 
SPORTACADEMIE 
NAUWELAERTS 

DEAGE FIT EN 
SLANK 
DE ZOMER 
TEGEMOET 

In de week van maandag 22 t/m zaterdag 27 
januari gaat weer de nieuwe „Sportief 
afslanken"-cursus van start. Door de geweldig 
goede resultaten van de afgesloten cursus hopen 
wij weer een nieuwe groep cursisten op een goed 
en gezond spoor te zetten. 

GEEF U NU ALVAST OP! 
KOM NAAR ONZE INF0DAGEN 

Vrijdag 12 januari aanvang 14.00 uur 
Zaterdag 13 januari aanvang 14.00 uur 
Zaterdag 20 januari aanvang 14.00 uur Bent u verhinderd dan kunt u zich telefonisch opgeven 

S 023-253256 

Bloemendaalseweg 152, 2051 GJ Overveen 

WAT STAAT U TE WACHTEN? 

Het doel van de cursus is op een verantwoorde en natuurlijke manier overtollig 
gewicht kwijt te raken en vooral óók uw figuur te verbeteren. Wij doen dit door een 
combinatie van een speciaal aangepast trainingsprogramma en juiste voeding. 
Het voedingsgedeelte staat onder leiding van onze diëtiste Ineke Kroezen en de 
trainingen staan onder leiding van gediplomeerde sportleraren. De arts, 
verbonden aan ons instituut, zal zorg dragen voor de medische begeleiding. 
Tevens wordt voor u een streefgewicht bepaald door verschillende metingen. 
DUUR VAN DE CURSUS: 10 weken, waarin u 2x per week een aangepast 
trainingsprogramma krijgt en begeleid wordt t.a.v. de voeding (dieet). SUCCES 
VERZEKERD! Uw gewicht zal minimaal 1 kg per week verminderen. 
KOSTEN: 225.- voor de gehele cursus, inclusief de gehele begeleiding. 
START: maandag 22 januari a.s. 

GRAAG TOT ZIENS OP DE INFODAGEN 

Dan zal het hele begeleidingsteam aanwezig zijn om u volledig te informeren en 
uw vragen te beantwoorden. Kunt u deze dagen niet komen, dan is natuurlijk ook 
telefonische informatie en inschrijving mogelijk. 
Buiten het cursuspakket kan iedere deelnemer vrijblijvend éénmaal gebruik maken 
van de sauna èn vrijblijvend deelnemen aan onze wekelijkse "trim-u-fit-training" 
op de zaterdagmorgen. 

START NU MET UW GOEDE VOORNEMENS VOOR 
EEN SPORTIEF EN GEZOND 1990! V-' 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUAR1 1990 Oplossingen strandafslag goedkoper dan niets doen ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Als het Rijk niet op zeer 
)rte termijn maatregelen treft om de kustachteruitgang een 
i[alt toe te roepen, zal dit leiden tot grote inkomstenderving van 
gemeenten - waaronder Zandvoort - en horeca, plus een sterke 
daling van de werkgelegenheid in laatstgenoemde sector. Het 
strand redden van de ondergang kost het minst geld, zo blijkt uit 
het rapport 'Kustachteruitgang Bloemendaal'. Het Zandvoortse 
college van burgemeester en wethouders zal waarschijnlijk deze 
maand een standpunt innemen. 
| Tot 2010 blijft het modderen op mate, in de malaise tussen de kilo- 3t strand tussen de kilometerpalen 
en 63. Pas in dat jaar is het naar 

ïrwachting afgelopen met de stran- 
fslag. Sinds 1985 zijn in Bloemen- 
al al vijf van de acht strandexploi- 
tanten verdwenen. De overige drie 
draaien door het smalle strand op 
een beperkte exploitatie. De ge- 
meente Bloemendaal wordt het 
zwaarst getroffen. De Bloemendaal- 
se exploitanten zouden in 1990 met 
een omzetverlies van bijna vier mil- 
joen gulden te maken krijgen. Het 
publiek heeft weinig behoefte aan 
een smal strand en uiteraard heeft 
dat ook zijn weerslag op de bedrij- 
ven op de zeereep. Strandbezoekers 
gaan in toenemende mate het 
strandbezoek als negatief ervaren 
omdat het verzorgingsniveau af- 
neemt, daardoor verwacht men in 
Bloemendaal dat het strandbezoek 
met vijftig procent zal teruglopen. 
Hoogstwaarschijnlijk is er na het 
seizoen 1990 ook voor de drie laatste 
strandpaviljoens op het Bloemen- 
daalse strand geen plaats meer. 

Toeristenbelasting 

Wat de financiële schade bedraagt 
als de Zeeweg verplaatst moet wor- 
den en men de parkeerterreinexploi- 
tatie moet staken, is onbekend. 
Zandvoort deelt, in bescheiden meterpalen 63 en 61, die veroorzaakt 
wordt door de havenmond van IJ- 
muiden. De gemeente moet een klei- 
ne drie ton aan toeristenbelasting en 
staangeld derven. 

Dit blijkt uit het rapport „Kus- 
tachteruitgang Bloemendaal", dat 
gemaakt werd door het Waterloop- 
kundig Laboratorium. De opdracht- 
gever was de Dienst Milieu en Water 
van de Provincie. De conclusies wa- 
ren dermate triest dat Gedeputeerde 
Staten onmiddellijk de Minister met 
klem verzocht hebben om maatrege- 
len te treffen. De gelden hiervoor 
moeten zo snel mogelijk ter beschik- 
king worden gesteld, zodat nog in 
maart gestart kan worden met het 
werk. Uitstel is executie. 

Opspuiten 

In het rapport wordt een aantal 
oplossingen aangedragen voor de 
kustproblematiek. Twee daarvan 
moeten volgens GS serieus overwo- 
gen worden. De eerste oplossing is 
het handhaven van de huidige situa- 
tie door het storten of opspuiten van 
zand. Met behulp van palenplat- 
forms zou het aantal strandpavil- 
joens in Bloemendaal weer op acht 
gebracht kunnen worden, zoals in 
1985. 

In dat jaar begon men de eerste 
• De strandafkalving zet zich voort richting Zandvoort, tot ongeveer ter hoogte van Bad Riche. Weekenddiensten ] Weekend: 13/14 januari 1990 

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 

1 M444. 

BRANDWEER: tel. 61584, alarm- 
nummer 12000. 

AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
I 

Voor de huisartsenpraktijken B. van 
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. 
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. van Bergen, Pas- 
teurstraat 10, tel. 19507. Spreekuren: 
zat. en zond. 12.00 en 17.00 uur. In- 
lichtingen omtrent de overige week- 
enddiensten worden verstrekt via de 
telefoonnummers van de betrokken 
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, 
13355; Fllerlnga, 12181; Zwerver, 
12499. 

Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 

H.B.A. Mulder, tel: 13185. 

Wijkverpleging: Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 
023-341734. 

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

Dierenbescherming: Vermissings- 
dienst, 023-383361, Asiel Zandvoort 
(tevens pension) 02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. 
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- 
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dinsd. 
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente. 

Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Huurdersspreekuur NVH: Ie en 3e 
dinsdag v.d. maand in 't Stekkie, Fle- 
mingstraat 9; 20.00 - 21.00 uur. 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. Kerkdiensten ] Weekend: 13/14 januari 1990 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. P.J. Mulders 

uit Haarlem 

Tevens kinderdienst i.h. Jeugdhuis 

Gereformeerde Kerk: 

Zondag 10.00 uur: (geen opgave) 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In 
't Veld uit Haarlem 

Koomskatholieke Kerk: 

Vrijdag 10.00 uur: E.V. 
Zaterdag 19.00 uur: E.V. met samen- 
zang, J. v.d. Meer 

Zondag 10.30 uur: E.V. m.m.v. koor, 
J. v.d. Meer 

Woensdag 10.00 uur: koffie-uur i.d. 
ontmoetingsruimte 

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg. 218, 
Haarlem: 

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en 

bijbelgespreksgroepen 

Zondag 10.30 uur: morgendienst, dhr. Feike ter Velde 
Crèche en kindernevendienst 
Zondag 19.00 uur: zendingsdienst 
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem. 
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, 
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 
023-244553. effecten van de kustafslag (terug- 
gang paviljoens en strandhuisjes) te 
merken. Bij Parnassia had men dat 
al eerder moeten ondervinden. Het 
storten van zand zou van tijd tot tijd 
herhaald moeten worden. Een alter- 
natieve oplossing is de situatie van 
1985 herstellen. De benodigde hoe- 
veelheid zand is in dit geval veel gro- 
ter omdat het verloren gebied moet 
worden teruggewonnen. De strand- 
paviljoens en -huisjes die na 1985 
verdwenen, kunnen in ere en op de 
vertrouwde manier herbouwd wor- 
den. Dus niet op palen, maar op 
zand. 

Dom 

De ondernemers aan de Kop van 
de Zeeweg kiezen voor de laatstge- 
noemde oplossing. Woordvoerder 
Beerepoot van De Zonnehoek: „We 
moeten terug naar de oude situatie 
toen alles nog in bedrijf was. Als er 
niets met die rapporten gedaan 
wordt, zou dat zeer dom zijn. Boven- 
dien wordt Zandvoort veel zwaarder 
belast. Als hier in Bloemendaal niets 
meer verkrijgbaar is, wordt de druk- 
te naar Zandvoort verlegd. Denk 
maar eens in wat een parkeerproble- 
men dat alleen al geeft. Voor de per- 
manente exploitanten aan de Kop van de Zeeweg zou dat een slechte 
zaak zijn, want we zijn toch voor een 
groot deel afhankelijk van het zo- 
merseizoen." 

„Van strandpaviljoens op palen 
zijn we niet erg gecharmeerd, want 
dat geeft hoge onderhoudskosten. 
Dan moeten iedere keer dat het zand 
wordt weggeslagen, de trappen naar 
het paviljoen verlengd worden. En 
het zeewater staat voortdurend te- 
gen de onderkant van de paviljoens 
te klotsen." 

Afgelopen jaar moest de trap van 
de reddingsbrigade het ontgelden. 
Na een zware storm was deze onbe- 
reikbaar geworden. Beerepoot: „Het 
is niet denkbeeldig dat bij een zware 
dagenlange storm de bunker waar 
de reddingsbrigade op gehuisvest is, 
wordt ondergraven en kantelt, met 
alle gevolgen van dien voor Les Py- 
ramides. Geen mens weet hoe diep 
die bunker zit." 

Ophogen 

Daarom moet het strand volgens 
de ondernemers grondig worden op- 
gehoogd. Beerepoot meent dat het 
opspuiten zelf een werk van niks is, 
de voorbereiding neemt meer tijd in 
beslag. De kosten bedragen onge- 
veer een miljoen gulden. „Wat is dat nu voor een bedrag voor de Staat der 
Nederlanden? Eén miljoen moet 
toch kunnen," stelt Beerepoot. „Na 
tien jaar moet je het nog een keer 
ophogen en dan ben je klaar, want 
na 2010 stabiliseert het zich." Van de 
vijf strandexploitanten die noodge- 
dwongen hun arbeid moesten sta- 
ken, hebben twee hun materiaal op- 
geslagen. De Zandhoek en Copaca- 
bana kunnen zo weer opgebouwd 
worden. 

De gemeente Bloemendaal is er 
alles aan gelegen dat er nog komend 
voorjaar wordt ingegrepen. De ge- 
meente Zandvoort heeft nog geen 
standpunt bepaald naar aanleiding 
van het rapport. Als er niets gedaan 
wordt door het Rijk, betekent dit dat Foto Berlott 

er naar schatting 75 huisjes op Zand- 
voorts grondgebied na 1990 niet 
meer terugkeren op het strand. Vijf 
strandafgangen van Zandvoort zul- 
len ook verplaatst moeten worden. 
In het door afslag getroffen Zand- 
voortse gebied bevindt zich alleen 
voor Bad Riche een paviljoen. 

Het college van Zandvoort heeft 
zich nog geen standpunt over de uit- 
komsten en conclusies van het rap- 
port gevormd. Naar verwachting 
wordt dat pas deze maand gedaan, 
waarna het rapport ook ter inzage 
wordt gelegd. Het beslissende finan- 
ciële woord is echter aan de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. 

EVERHARD HEBLY Fiësta Espana in De Manege ZANDVOORT - De Stichting 
Harten Twee herhaalt zondag 
op veler verzoek het 'Fiësta Es- 
pana', dat in november hon- 
derden ongebonden mensen 
naar De Manege aan de Zand- 
voortselaan trok. 

Het Spaanse festijn wordt tussen 
16 en 23 uur in dezelfde lokatie ge- houden. Het eerste uur zijn de san- 
gria en de Spaanse hapjes gratis. 
Daarnaast kunnen de alleenstaan- 
den aanzitten aan een maaltijd met 
drie gangeri. Een Spaans trio onder 
leiding van Mano en een bekende 
disejockey zorgen voor dansmuziek. 
Als gast treedt op de zanger Roberto. 
De toegangsprijs bedraagt 25 gul- 
den, inlichtingen tel. 16023. Taxicentrale in 
fietsenstalling 

ZANDVOORT - De oude fietsenstalling 
van het NS-station heeft een nieuwe bestem- 
ming gekregen. Sinds de jaarwisseling is de 
Taxicentrale Zandvoort hier ondergebracht. 
Met de verhuizing is het bedrijf in andere 
handen overgegaan. 

De nieuwe eigenaar is Leo Rietveld uit Amster- 
dam. Het twaalftal chauffeurs is meeverhuisd. Op- 
merkelijk is dat er weer tweewielers zijn terugge- 
keerd in de voormalige stalling. Het taxibedrijf gaat 
namelijk door met de verkoop van fietsen. Naast 
een nieuw kantoortje bevat de ruimte een kleine 
reparatieplaats. 

Leo Rietveld was voorheen taxichauffeur in Am- 
sterdam. De Taxicentrale Zandvoort beheert hij sa- 
men met zijn vrouw en schoondochter. Het bedrijf 
is 24 uur per dag te bereiken. 

In het voormalige onderkomen aan de Grote 
Krocht komt de kantoorboekhandel annex sigaren- 
zaak, die nu nog aan de overkant is gevestigd. 

• Chauffeur Vic Elgey stapt voor het nieuwe onder- 
komen in de taxi. In de deuropening staan mevrouw 
Rietveld en haar schoondochter. Foto Berlott 
de Ronde 
Vener 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, Waverveen en De Hoef. 
Verschijnt op woensdag. Uitgave Weekme- 
dia BV. Bladmanager: J F Sas Hoofdredac- 
teur J M. Pekelharing 

Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn Tel. 02975-40041 Posta- 
dres- Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. 
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095 
Verkoopmanager. B. Lodewegen. 
Micro advertenties tel 020 - 562.6271 . Telex 
advertenties 10730 PCADV. 
Inleveradressen voor advertenties en redac- 
tiekopij- Bondsspaarbank, Dorpsstraat 14, 
Mijdrecht; De Nagtegaal, Dorpsstraat 34, 
Wilnis, De Gouden Haan, Herenweg 1 73, Vin- 
keveen 

Redactie: Dorpsstraat 54-56, Amstelveen, 
tel 020 - 451515 Postadres: postbus 51, 
1180 AB Amstelveen. 

Dick Piet (red chef), Hans Recourt (adj chef), 
Ene Fokke, Tom van Hulsen, Jaap Kok, Wille- 
mien Knebel, Ellen v d Linden, Jos Temmink, 
Robbert Wortel Red. secr : Henny Lanser. 
Faxnummer redactie: 020-452508. 
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ 
25,50 per half |aar, ƒ 46,- per jaar. Voor 
Postabonnees gelden andere taneven. Losse 
nummers ƒ 1,25 

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: 
maandag t/m vrijdag 08 30-17 uur, telefoon 
(020)-6 68.13.00 

Bezorgklachten: uitsluitend donderdag tus- 
sen 9 en 12 uur tel 02975 - 40041. 

de Ronde Vener (waann opgenomen 'de 
Dorpsstem', 'Het Streekblad' en 'de Amstel- 
lander') is opgericht in 1895. Hennie Hildering overleden ZANDVOORT - De in 
Zandvoort alom bekende 
Hennie Hildering is afgelo- 
pen vrijdag op 70-jarige leef- 
tijd in het Elisabeth Gast- 
huis te Haarlem overleden. 

Hennie Hildering, die in de ja- 
ren dertig met zijn ouders van Am- 
sterdam naar Zandvoort verhuis- 
de, heeft in deze gemeente een 
zeer actief bestaan geleid met 
enerzijds zijn parfumeriezaak in 
de Kerkstraat, anderzijds met een 
fors aantal bestuursfuncties. Zo 
was hij jarenlang voorzitter en la- 
ter ere-voorzitter van toneelvere- 
niging Wim Hildering, die in 1948 
ontstaan was uit een fusie van de 
verenigingen De Schakel en Ons 
Toneel. Met de naam van de nieu- 
we vereniging werd de in 1947 
overleden toneelspeler Wim Hil- 
dering, de vader van Hennie, her- 
dacht. 

Hennie Hildering is lange tijd 
voorzitter geweest van de in 1908 
opgerichte Federatie Handelsver- 
eniging Hanze Zandvoort en orga- 
niseerde in 1983 de grootse 75-ja- 
rigjubileum-viering daarvan. In 
1985 nam hij opnieuw maar nu 
tijdelijk de plaats in van voorzitter 
Charles Moerenburg, die deze 
functie op moment wegens druk- 
ke werkzaamheden niet kon ver- 
vullen. Ook is hij lange tijd ad-in- 
terimvoorzitter geweest van de la- 
ter opgerichte Ondernemers Vere- 
niging Zandvoort. In 1987 kon hij 
de voorzittershamer definitief 
overhandigen aan Hema-direc- 
teur Van de Laan. 

Daarnaast heeft Hildering vijf- 
entwintig jaar lang - tot 31 mei 
1984 - het Koninklijk Nederlands 
Ondernemers Verbond, afdeling 
Zandvoort, vertegenwoordigd in 
• Hennie Hildering de Kamer van Koophandel te 
Haarlem. Een veeleisende functie, 
waardoor het moeilijk was om een 
goede opvolger te vinden. 

Verder vervulde hij een be- 
stuursfunctie bij de Stichting 
Huisvesting- en Verzorging van 
Bejaarden, maakte hij deel uit van 
de Opnamencommissie Bejaar- 
den Zandvoort plus de Commissie 
Culturele Belangen, en was hij 
nestor van carnavalsvereniging 
De Scharrekoppen. Ook in de poli- 
tiek was hij actief, met name als 
lid van de WD, welke partij hij 
een aantal jaren in de gemeente- 
raad vertegenwoordigde. 

Woensdagochtend werd Hilde- 
ring onder overweldigende be- 
langstelling ter aarde besteld op 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Tollensstraat. ZANDVOORT 
- De 'Verzamel- 
beurs Zand- 
voort' wordt zondag weer gehouden 
in het gemeenschapshuis aan de 
Louis Davidsstraat in Zandvoort. 
Ook niet- verzamelaars krijgen de ge- 
legenheid om op de beurs rond te 
neuzen. De organisatoren hebben er ook 
nu weer gezorgd dat er een grote Verzamelaars houden beurs 

verscheidenheid aan artikelen aan- 
wezig is. Er zijn vooral veel ansicht- 
kaarten uit Zandvoort en kaarten 
met treinen. Verder zijn er onder 
meer munten, glazen, diverse objec- 
ten van spoorwegen, postzegels en 
boeken te kijk en te koop. veel objec- 
ten zijn ook onderling te ruilen. 
De organisatoren hebben op ver- zoek ook een 

speciale hoek 

voor het ruilen 

van postzegels ingericht. De toegang 

tot de beurs is gratis. De beurs is 

geopend van 13 tot 17 uur. Meer informatie is verkrijgbaar 
bij P.L. tervelde 02507-12303. Wie een 
tafel wil reserveren moet contact op- 
nemen met de heer Van der Eyken, 
tel. 02507-14234. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Opsporingssysteem 
van huisdieren 

ZANDVOORT - Wie zijn of haar 
huisdier laat registreren, heeft een 
grotere kans dat het dier terug ge- 
bracht wordt, als het op de loop gaat. 
Voor een eenmalig bedrag van vijf- 
tien gulden, slaat de Regionale Die- 
ren Ambulance de gegevens van het 
huisdier op in de computer. Het 
huisdier krijgt een plastic penning 
ter grootte van een gulden om zijn 
nek met zijn registratienummer, en 
het telefoonnummer van de dieren 
ambulance. 

Als iemand een weggelopen huis- 
dier vindt, belt hij of zij de dierenam- 
bulance, die het beest ophaalt en via 
de computer de eigenaar opspoort, 
zodat deze zijn trouwe kameraad op 
kan halen. Wie zijn huisdier wil la- 
ten opnemen in het Regionale Op- 
sponngs Systeem, krijgt na het toet- 
sen van nummer 023-363476. Zandvoorters 
tonen hun hobby's 

ZANDVOORT - 'Zandvoorters en 
hun hobby' is de titel van de exposi- 
tie die donderdag 18 januari van 
start gaat in het Cultureel Centrum 
aan het Gasthuisplein. Te zien zijn 
onder andere schilderijen, tekenin- 
gen, aquarellen, zijdeschildermgen 
en geïllustreerde gedichten. 

Aan de expositie werken mee: 
mevr. R. Brugman, V. Bol, mevr. N. 
Sterk, J. Weber, mevr. E. Wüligers, 
R. Kok.F. van Zeijl, mevr.C.H. Stal- 
man, K. v.d. Heuvel, mevr. A. Moen, 
mevr. A. Terol, mevr. B. lagerweij- 
Sijtsma, mevr. Sandbergen-Kerk- 
man. mevr. J. Pieters, H. van Schie 
en J. de Reus. 

De tentoonstelling wordt volgende 
week donderdagavond om acht uur 
officieel geopend. De expositie duurt 
tot en met zondag 18 februari en is 
dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00 
uur, behalve op maandag en dins- 
dag. 

Lambada-maand 

ZANDVOORT - Januari is de 
Lambadamaand van club 'Banaan'. 
Op 13 en 27 januari worden er aan de 
Celsiusstraat 190 twee danswedstrij- 
den gehouden. Gekozen worden de 
drie beste Lambada-dansers/dans- 
seressen. De prijzen worden op 27 
januari uitgereikt. Koffie-uurtje 

ZANDVOORT - In de Agathakerk 
wordt woensdag 17 januari weer een 
koffie-uurtje gehouden. Iedereen is 
welkom om hier de gezelligheid te 
komen opzoeken. Het koffie-uurtje 
wordt gehouden tussen 10.00 en 
11.30 uur m de ontmoetingsruimte. Gewond na val 

ZANDVOORT - Een 13-jarige jon- 
gen kwam tijdens zijn val in het 
zwembad aan de Jacob van Heems- 
kerkstraat zo ernstig ten val, dat hij 
met een verwonding aan zijn knie 
naar het Spaarneziekenhuis in 
Haarlem moest worden overge- 
bracht. 

Run op kaarten 
Nieuwjaarsfeest 

ZANDVOORT - De kaartverkoop 
voor het nieuwjaarsfeest dat zater- 
dagavond en zondagmiddag in Ge- 
bouw 'De Krocht' zal worden gehou- 
den belooft nu al een groot succes te 
worden. 

De run op de kaarten is enorm, 
laat voorzitter Ed Fransen van To- 
neelvereniging 'Wim Hildering' we- 
ten. Fransen verwacht dan ook dat 
beide voorstellingen zullen worden 
uitverkocht. Bij de Ako op het Kerk- 
plein, Drugstore De Gaper in de 
Kerstraat en bij Foto Boomgaart op 
de Grote Krocht zijn nog maar enke- 
le kaarten beschikbaar. Het pro- 
gramma dat onder muzikale leiding 
staat van Dico van Putten omvat het 
optreden van het Zandvoorts Man- 
nenkoor, Music All In, Amand Hek- 
kers, en Hellen Dubois. Tevens is er 
een optreden van het Duo Thomas- 
vaer en Pieternel. Nog eenmaal zal 
de entertainer Henk Jansen, op beide 
dagen zijn hommage aan Dorus 
brengen. De voorstelling op zater- 
dag begint om 20.00 uur en op zon- 
dagmiddag om 14.00 uur. (ADVERTENTIE) In Eetcafé „The Londoner" weten ze wel wat lekker is!! 
Knapperig gegrillde SPARE RIBS ƒ 15,50 
We vinden ze zelf VINGERLIKKEND LEKKER. Daarom mag u er zoveel van eten als u wilt. 

We serveren ze met versgebakken Vlaamse frites, knoflooksaus, 
cocktailsaus en een gemengde salade. 

Keuken geopend: elke vrijdag vanaf 16.30 u; elke zaterdag vanaf 16.30 u; 
elke zondag vanaf 11.00 u. U mag reserveren. 

Eetcafé „The Londoner" - Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363 

Alleen de sfeer is er onbetaalbaar. r £<•/< aje fiij • 

KNDQNER Koffer terecht 

ZANDVOORT - De op 3 janu- 
ari beroofde man uit Bentveld 
heeft zijn koffer terug. Het at- 
tribuut werd teruggevonden 
door de luchthavenpolitie van 
Schiphol. 

De bewoner van de Zandvoortse- 
laan werd destijds tijdens een bero- 
ving door een gemaskerde en gewa- 
pende man gedwongen zijn koffer af 
te geven. In deze koffer zat een geld- 
bedrag van veertigduizend gulden 
en enkele kentekenbewijzen. Buiten 
het geldbedrag bleken alle beschei- 
den nog aanwezig. | Dommel 
A WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 
I ; woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht 
VOOR DE LEDER! KOM BESCHIKBAAR JANUARI 1990 

1. De eengezinswoning 

A. J. VAN DER MOOLENSTRAAT 80 

Huur ƒ353,22 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, 
bergruimte en tuin. 

2. De flatwoning 

CELSIUSSTRAAT 152 

Huur ƒ498,20 per maand 

3. De flatwoning 

CELSIUSSTRAAT 182 

Huur ƒ496,83 per maand 

4. De flatwoning 

FLEÈVMNGSTRAAT 46 

Huur ƒ676,45 per maand 

5. De flatwoning 
FLEMINGSTRAAT 130 

Huur ƒ 679,50 per maand 

Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 
3 slaapkamers, douche, cv. en berging. 

6. De flatwoning 

KEESOMSTRAAT 215 

Huur ƒ 684,58 per maand 

7. De flatwoning 

KEESOSVISTRAAT 323 

Huur ƒ671,16 per maand 

8. De flatwoning 

KEESOMSTRAAT 385 

Huur ƒ688,68 per maand 

9. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 78 

Huur ƒ724,26 per maand 

10. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 248 

Huur ƒ722,11 per maand 

11. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 329 

Huur ƒ702,11 per maand 

12. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 429 

Huur ƒ722,11 per maand 

13. De flatwoning 

LORENTZSTRAAT 509 

Huur ƒ702,11 per maand 

Bovenstaande flatwoningen bestaan uit: woonkamer, 
3 slaapkamers, douche, cv., lift en berging. 

* Voor alle bovenstaande woningen verleent het College 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort slechts woonvergunning aan: 

- 2-persoonshuishoudens 

- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 
personen. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 16 januari a.s. vóór 
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft 
voor meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; 
het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U 
dient de woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties 
kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres 
Thomsonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De 
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij 
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort. 

De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 
19 januari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van 
de vereniging worden gepubliceerd. 

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de 
vereniging geldende ,, puntensysteem voor iidmaatschapsjaren voor 
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het 
gemeentelijk punten systeem. 

In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging: 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten- 
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on- 

, derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort. 

RUILRUBRIEK JANUARI 1990 1. Aangeboden: Gevraagd: Eengezinswoning + garage 

CELSIUSSTRAAT 

Huur woning ƒ 570,05 per maand (niet 

geharmoniseerd) 

Huur garage ƒ 65,05 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, 
douche, cv., zolder, tuin en schuur. 

Kleinere woning op begane grond 
of 1e etage, 

liefst in centrum met voorkeur 
.,Zeeburg"/Brederodestraat/ 
Lijsterstraat/Sophiaweg en Van Lennepweg. 

2. Aangeboden: 2-kamerwoning 

DE SCHELP (begane grond) 
Huur ƒ591,60 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, 
douche, cv., berging en lift Gevraagd: 3- of 4-kamerflat 
in de Celsiusstraat. Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te 
dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres 
Thomsonstraat 1. 

Woningruil geschiedt alleen volgens derichtlijnen van deruilregeling. 
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning 
iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat 
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte 
lidmaatschapsnummer. U kunt uitsluitend reageren tot het einde van 
deze maand. O P R U I I N G Canon g^& 

i " 
fOTÖ BOOMGAARD Grote Krocht 26 -13529 Gevraagd: 

JONGEN OF MEISJE 

± 18 jaar, 

voor enige dagen per week 

in de 

bloemenshop 

bij Dirk v.d. Broek 

Inl. aldaar of telefonisch na 19.00 uur 
020-121304 HET PAROOL 

vraagt 

Bezorgers/sfers 

min. leeftijd 15 jaar. 

Tel. 02507-18156 

Mevr. Ovaa 
M. Molenaarstraat 22 Schiesser 

üamesslïps 

2 stuks 
tanga 12,95 
heup 13,95 

taille 14,95 

Kroon Mode 

Haltestraat 55 
Zandvoort DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTIES, KNIE- EN 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT STEENGRILL RESTAURANT 

„De Vuurboet" 

Onbeperkt vlees 
6 salades, 
6 sauzen, 
stokbrood 
en een 
aardappel- 
gerecht 

29,50 

Alles zoveel u wilt!! Zeestraat 36 
tel. 12092 
b.g.g. 17616 

Gaarne reserveren 
Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur 
Heeft u door de week een feest, 

verjaardag of wilt u gewoon 

gezellig uit eten, bel ons dan even. 

Vanaf ±10 personen reserveren wij 
ook op weekdagen. 
BALK 

BAKT 

BETER 

BROOD Uw Echte Bakker Balk is 

uitgeroepen tot Ondernemer van 

het jaar 1989. 

Hier zijn we reuze trots op. 

Daarom hebben we dit weekend een 

speciaal: 

O.V.Z. 

BOKAAL SCHNITT 

van 8,75 voor 5,95 Ontdek de variatie van het 
BROODKWARTET 

Deze week: 

VOLKOREN oc M - 

kwartet 85 cent 

ECHTE BAKKER BALK 

Hogeweg 28, tel. 12989 
Winnaar Ondernemersbokaal 1989 
HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 

Heeft Uw hond last van losvliegend 
haar, laat hem goed getrimd gaan dit 
jaar. 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en 

wasverzorging van uw hond. 

Afspr. Ir. Friedhoff plein 10, Zandvoort, tel. 02507- 

12773-13368. 

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag. 
Brederodestraat 73. Telefoon 15736. 
11111X1 
Dan "krijgt u meer geld voor* uw Huidige auto 
en bovendien meer auto voor uw geld. 
Kom in actie voor de beste trans- zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt. Kom dus in actie voor de beste 

actie, dat is op 't moment het motto is er voor uw huidige auto. Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs transactie en kom vandaag nog even bij 

bij Peugeot. Hoofdrol speelt de nieuwe Want wij kunnen u nu tijdelijk een met zijn 1.4 liter benzinc-injectiemotor, ons langs voor meer informatie of een 

Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad. " heel speciaal inruilaanbod doen. Méér dricweg-katalysator, Lambda-sondc proefrit. U bent van harte welkom. 

Hij is groter, sterker, mooier en geld dus voor uw huidige auto. en vijfversnellingsbak. Deze levert maar "■""V! - ' 1VT1T?T "M%7È7C 

schoner. De autopers schreef er bcwon- Maar ook meer auto voor uw geld. liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles M^MMZi 1^1 IXL yiT ▼ M2i 

derend over; na een proefrit zult u net Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe kost u slechts 22.545,— . Jrli UvjH V^F M CmKJz* 

PRIJZrNINCl HlW,EXCl.AH.EVrRINGSKOSrFN490.- WIJZIGINGEN VOORHEI IOUDI-N. I'I UGLOTl EASF, 1 EASFNTl'Gl N [ TN AANTREKKELIJKE PRIJS. 

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEG E B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345. PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUAR1 1990 Ton Goossens en Rob Dröse winnaars 
yan de boot/strandviscompetitie ZANDVOORT - Vorige week 
werden door de Zeevisvereni- 
ging Zandvoort de jaarlijkse 
bekers uitgereikt. Alhoewel dit 
seizoen minder werd gevangen 
dan vorig jaar werd het vissei- 
zpen een groot succes. De ac- 
tieve visclub staat al weer te 
tafappelen om aan het nieuwe 
sfeizoen 1990 te beginnen. De 
winnaar bootvissen werd dit 
jdiar Ton Goossens en Rob Drö- 
se werd de kampioen van de 
sfcrandvissers. 

Het komt zelden voor dat de win- 
naars van de jaarlijkse boot/str and- 
competitie nog niet bekend waren 
bij de laatste wedstrijd. In de stand 
waren de onderlinge verschillen der- 
mate klein dat de beslissing in de 
laatste wedstrijd moest vallen. Afge- 
lopen jaar werden er zeven bootwed- 
s^rijden georganiseerd, afwisselend 
vanuit Scheveningen, Umuiden en 
Den Helder. Gemiddeld namen 21 
leden van de visvereniging deel aan 
de wedstrijden, wat een goed gemid- 
delde genoemd mag worden. De 
Zeelandtrofee, een trofee voor wie 
de grootste platvis in een bepaalde wedstrijd vangt, werd éénmaal ge- 
wonnen door Gerrie Driehuizen en 
éénmaal door René Visser. Aad van 
Houten wist in een van de laatste 
wedstrijden een Pollak te verschal- 
ken van 54 centimeter, hetgeen zeld- 
zaam te noemen is. In de laatste 
bootwedstrijd trok Ton Goossens 
met miniem verschil de winst uit zee 
en werd winnaar van de jaarcompe- 
titie met 28 punten. Tweede werd 
Gerrie Driehuizen met 32 punten op 
de derde plaats, gevolgd door Her- 
man Hogkamer met 34 punten. Vier- 
de eindigde Ab Elsgeest, vijfde werd 
Frits Stiekel en op een gedeelde zes- 
de plaats eindigden Aad van Houten 
en Hans Roest. 

Strandcompetitie 

De strandcompetitie telde het af- 
gelopen jaar zeventien wedstrijden. 
Vijf wedstrijden werden vanaf de 
Pier van Umuiden gevist en twaalf 
wedstrijden vonden plaats op het 
noorderstrand van Zandvoort. De 
opkomst was gemiddeld elf leden, 
wat dus aanzienlijk minder is dan de 
deelname aan de bootvisserij. Men 
ziet als reden hiervoor dat men bij 
de strandvisserij toch actiever bezig 
moet zijn alsmede de toch vrij hoge investering in materieel. De vang- 
sten bleven het afgelopen jaar achter 
bij de voorgaande jaren. Paling werd 
nauwelijks gevangen. Gul deed het 
in het voorjaar redelijk (vanwege de 
zachte winter) maar in het najaar 
was dat gewoonweg slecht. Wat wel 
in enkele wedstrijden werd gevan- 
gen was een enkele tong. Ondanks 
alles was de competitie nog nooit zo 
spannend als het afgelopen jaar. 
Veel deelnemers lagen één a twee 
punten van elkaar verwijderd. 

De laatste wedstrijd zou dus op 
het scherpst van de snede gestreden 
worden, volgens Herman Hogka- 
mer, een oude rot in de viswedstrijd- 
sport. En hij kreeg gelijk, er moest 
met grammen gewogen worden om 
de winnaar aan te wijzen. Uiteinde- 
lijk wist Rob Dröse met 25 gram 
meer vis dan Herman Hogkamer, de 
winst naar zich toe te trekken. Dróse 
werd eerste met 45 punten nipt voor 
Herman Hogkamer, die 46 punten 
behaalde. De derde plaats was voor 
Cas Al, vierde werd Henk Bluys, de 
vijfde plaats ging naar Gerard Bluys 
en zesde werd Melwin Dröse. 

Op 30 december 1989 vond de fees- 
telijke prijsuitreiking plaats in de • Links Rob Dröse en rechts Ton 
Goossens, de winnaars van het af- 
gelopen jaar. Chrisly Bar, dit in het bijzijn van de 
dames, alwaar tevens een uitste- 
kend koud buffet en drankje genut- 
tigd werd. De „Engelhart" beker 
werd uitgereikt aan Ton Goossens 
en de „Chrisly Bar" beker aan Rob 
Dröse. 

De „Dierplezier" beker voor de 
grootst gevangen paling ging naar 
Henk Bluys. Hij ving een paling van 
maar liefst 67 centimeter. De beker 
voor de meest gevangen vis over 
1989 was voor Herman Hogkamer, 
terwijl Rob Dröse een beker kreeg 
voor de grootste vis. 

Als laatste kreeg Hans van Straa- 
ten de pechprijs. Van Straaten is al- 
tijd zeer actief bij strandwedstrij- 
den, maar heeft volgens de jury nog 
nooit wat gevangen. De grandioze 
avond werd besloten met een inte- 
ressante quiz en een daverende ver- 
loting met prachtige prijzen, dit al- 
les georganiseerd door de familie Al 
en de familie Hogkamer. 
_5 Zandvoorts 
Nieuwsblad SPORT ZHC verslaat ambtenaren 
• Spannend moment bij de hockeywedstrijd tussen ZHC en de ambtenaren Dapper verzet junioren Gemakkelijke winst voor 
Lions-dames op DIOS ZANDVOORT - The Lions basketbalsters zijn het jaar 1990 
goed begonnen door een 47-25 overwinning op DIOS. De eerste 
helft was niet al te best (19-15) maar in het tweede gedeelte werd 
orde op zaken gesteld. De jongens junioren speelden in de eerste 
helft een voortreffelijke partij tegen het hooggeklasseerde Alk- 
maar Guardians maar konden in de tweede helft het hoge tempo 
niet meer aan en verloren geflatteerd met 58-50. 

De Zandvoortse dames kwamen in eerste helft, die toch met de eerste helft maar moeizaam op 
gang. In die matige periode werd 
veel balverlies geleden wat tot veel 
gerommel onder de baskets leidde. 
Het aanvallende spel bleef onder de 
maat en aangezien DIOS er ook niet 
veel van maakte werd het een saaie Foto Bram Stijnen Schaakteam gaat ten onder 

ZANDVOORT - De verwachtingen, dat het eerste Zandvoortse Schaak- 
team de eerste overwinning zou binnenhalen, zijn niet uitgekomen. Met een 
3-5 gingen de bezoekers uit Santpoort met de overwinning huiswaarts. 
Misschien kan het tweede schaakteam deze tegenvaller vanavond goedma- 
ken. Dit team speelt dan tegen De Vennep uit Nieuw Vennep. 
1 In de interne competitie, vorige week, werden slechts vijf partijen ge- 
speeld. Twee daarvan werden afgebroken, te weten: Drost- Van Elk en Ter 
Bruggen tegen Twint. Bosma en Gude slaagden erin hun partij winnend af 
te sluiten. De afgebroken partij uit de 14e ronde tussen Gorter en Schilt- 
meijer werd zonder verder te spelen remise gegeven. De eerste tien op de 
ranglijst zijn op dit moment: 1. Van Eijk, 2. Lindeman, 3. Ayress, 4. Van 
Brakel, 5. Cliteur, 6. van Kempen, 7. Drost, 8. Ter Bruggen, 9. Termes, 10. 
Geerts. 

A-team geeft zijn visitekaartje af 

ZANDVOORT - De bridgers hebben zich weer gestort op een nieuwe 
competitieronde van zes wedstrijden. De heren Spiers en Veldhuizen zyn 
gepromoveerd naar de A-lijn en gaven gelijk hun visitekaartje af door met 
een score van 60,71 % eerste te worden. Het eveneens net gepromoveerde 
echtpaar Heidoorn scoorde 59,03 % en werd daarmee tweede. Zij worden 
gevolgd door mevrouw Paap en de heer Vergeest. 

Mevrouw De Vries en de heer Haalman zijn gedegradeerd, maar spelend 
in de B-lijn wonnen zrj met 57,59 %. Tweede werden de dames Menks en 
Roest met 54,02 %. In de C-lijn ging de overwinning naar het gelegenheis- 
paar mevrouw Van Leeuwen/mevrouw Slegers. Zij haalden 56,25 %. Het 
echtpaar Van Gellekom werd tweede met 55,36 %. Inlichtingen over de 
bridgeclub geeft de heer Braun via 14060 en mevrouw Visser via 18570. 

Casino-ZVM team strijdend ten onder 

ZANDVOORT - Door een 8-10 nederlaag tegen De Blinkert is 
de situatie voor de dames van Casino-ZVM erg somber gebleven. 
De Zandvoortse handbalsters gaven het hooggeklasseerde De 
Blinkert goed partij maar verloren met 8-10. 

Casino-ZVM speelde met veel inzet en bleef lang in het spoor van De 
Blinkert en kansen op een goed resultaat bleven aanwezig. Door een iets 
betere balvaardigheid nam De Blinkert een 4-6 voorsprong bij de rust. In de 
tweede helft knokte Casino-ZVM tegen de kleine achterstand aan en kwam 
een paar minuten voor tijd terug tot 8-9. De gelijkmaker lag voor het grijpen 
maar de Haarlemse zaalhandbalsters konden via een benutte strafbal de 
zege definitief veiligstellen, 8-10. Casino-ZVM heeft er nog wel van alles aan 
gedaan maar De Blinkert gaf geen kansen meer weg. ZANDVOORT - De traditio- 
nele nieuwjaarshockeywed- 
strijd tussen een ZHC team en 
een elftal ambtenaren/raadsle- 
den is ook nu weer een aardige 
gebeurtenis geworden. 

De uitslag is niet belangrijk maar 
uiteindelijk wisten de ZHC'ers met 
3-1 te winnen. Het ZHC team was 
veel te sterk, maar dat kon ook niet 
anders, aangezien er een half eerste 
elftal meespeelde, wat eigenlijk niet 
de bedoeling is. Van een ambtena- 
ren/raadsledenelftal kon eigenlijk 
ook niet gesproken worden daar er 
bij de raadsleden weinig animo 
bleek te zijn. Slechts Jan Jongsma 
gaf acte de presence. Dus kan er be- 
ter gesproken worden van een „ver- 
sterkt" ambtenarenteam. Toch 
speelden beide teams een leuke par- 
tij, die zoals gemeld na een 1-0 rust- 
stand, met 3-1 werd gewonnen door 
ZHC. Het enige ambtenarendoel- 
punt kwam op naam van Charles de 
Muinck, die later de strijd moest sta- 
ken. Hij kreeg de bal tegen zijn 
hoofd en verliet met een bloedende 
hoofdwond het veld. Het bleek ge- 
lukkig mee te vallen. Standen voetbalclubs 

Tweede klasse HVB 

Spaarnest. 13-23 Schalkwijk 13-12 EHS 


12-20 


THB 


12- 


10 


Heemstede 


13-18 


TZB 


13- 


8 


SVIJ 


13-17 


KIC 


13- 


8 


Vogelenz. 


13-16 


Overbos 


13- 


8 


BSM 


13-13 


Spaarnvogel 13- 

1 


Eerste klasse HVB Zaterdag 


SCW 


14-23 


J. Hercules 14-13 


SVIJ 


14-22 


Halfweg 


14-12 


Kennemers 14-19 


DCO 


14- 


9 


Energie 


14-19 


HBC 


14- 


7 


Velsen 


14-19 


Hillegom 


14- 


6 


Zandv.m. 


14-18 


VSV 


14- 


1 Sport Agenda 

VOETBAL 

Zaterdag: J. Hercules-Zandvoort- 
meeuwen 14.30 uur. Stormvogels- 
TZB 14.30 uur. Zondag: TZB-Schalk- 
wijk 14.30 uur, Kennemerweg. 

Volleybal 

Vrijdag: Delta Lloyd 3-Sporting 
OSS dames 21 uur. 

ZAALHANDBAL 

Zondag uitwedstrijden: 9.30 uur 
HS Concordia-ZVM 2, 10.35 uur. HS 
HS Concordia 3-ZVM 4, 11.15 uur 
MA IJmond-ZVM, 10.45 uur. JA 
HVH-ZVM, 10.50 uur DJ Blinkert- 
ZVM, 16.30 uur HS Odin 2-ZVM, 14 
uur DS Geel Zwart-ZVM. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
18 uur Zandvoortmeeuwen-Schoten 
C-jun., 18.30 uur Zandvoort'75-Score 
A. c-jun., 19 uur Zandvoort'75-Heem- 
stede dames, 19.45 uur Zandvoort'75 
2-Zandvoort'75 3 dames, 20.30 uur 
Zandvoort Noord 2-Sekura 2, 21.15 
uur TZB 6-Kalmthout 3, 22 uur 
Zandvoort Noord 4-Sporting G. 2. 

Maandagavond in de Pellikaan- 
hal: 20.45 uur Scandals-Mimi's, 21.40 
uur TZB 5-NAS 2, 22.30 uur Zand- 
voortmeeuwen 4-Zvoort Noord 3. 

Schoolbasketbal 

ZANDVOORT - Aanstaande zater- 
dag organiseert de basketbalvereni- 
ging The Lions het jaarlijkse school- 
basketbaltoernooi in de Pellikaan- 
hal. Zowel de meisjes als de jongens 
spelen een halve competitie en voor 
beide zijn fraaie bekers te winnen. 
Ook wordt er een totaal klassement 
opgemaakt. De wisselbeker moet 
verdedigd worden door de Beatrix- 
school. 

De eerste wedstrijd, bij de jongens 
als zowel de meisjes wordt om 10.00 
uur gespeeld tussen de Van Heuven 
Goedhartschool en de HannieSchaft 
school. De prijsuitreiking wordt ver- 
wacht omstreeks 17.00 uur en wordt 
verricht door voorzitter Johan Beer- 
epoot. 

Organisator Andre van Huystee is 
er weer in geslaagd het programma 
rond te krijgen en rekent op basket- 
bal van goed niveau. Het schoolbas- 
ketbal blijkt best aan te slaan en de 
laatste jaren zijn er grote talenten 
uit voortgekomen. Ook nu hoopt de 
organisatie op veel maar sportieve 
strijdlust en een uitpuilende Zand- 
voortse sporthal. voor- 
sprong voor de Lions werd afgeslo- 
ten, 19-15. 

In de tweede helft vlotte het veel 
beter. The Lions ging er wat feller 
tegenaan en verhoogde het tempo. 
Snel een paar scores achter elkaar 
en het gat met DIOS was definitief 
geslagen, 25-15. DIOS had totaal 
niets meer in te brengen en was on- 
der het bord geheel kansloos. De re- 
bounds waren voor de Zandvoortse 
dames waarna de break goed werd 
gelopen. Dat leverde vele punten op 
en de score liep op naar een 47-25 
einduitslag. 

„De uitslag is goed," meende 
coach Olaf Vermeulen. „Het spel 
was minder best alhoewel de break 
in de tweede helft wel liep." 

Scores Lions: Simone van den 
Berg 14, Elles Bruinsma 8, Jenneke 
Willemse 6, Jeanine Stobbelaar 6, 
Skylla Janssen 5, José Beerepoot 4, 
Irene Verbruggen 4. 

Junioren 

Vooral in de eerste helft leverde 
het talentvolle jeugdteam van The 
Lions goed basketbalwerk af. Zon- 
der de geblesseerde schutter Dave 
Kroder, die goed werd vervangen 
door jongere broer Mike, pakte 
Lions de zaken energiek aan. Het lengtevoordeel van Alkmaar Guardi- 
ans werd door Lions overtroefd met 
veel inzet en sprongkracht. In die 
attractieve eerste helft ontliepen 
beide partyen elkaar weinig. 

Na een 12-11 voorsprong voor The 
Lions leek Alkmaar Guardians de 
wedstrijd te gaan beslissen en nam 
een 14-18 voorsprong. Lions liet een 
paar gemakkelijke lay-ups liggen 
maar verdedigend gaf het geen 
duimbreed toe. De Zandvoorters 
herstelden zich en namen in de 16e 
minuut een 26-24 voorsprong. 

Ontevreden 

De Alkmaarse coach was duidelijk 
ontevreden en reageerde zich af op 
de scheidsrechters wat hem een 
technische fout opleverde. The 
Lions hield het hoofd erbij en Bart 
Mol en Mike Kroder zorgden voor 
een 30-24 voorsprong. Lions had al 
ontzettend veel gegeven in deze eer- 
ste helft en moest Alkmaar Guardi- 
ans toestaan de ruststand te bepalen 
op 36-34. 

De onstuimige inzet m de eerste 
helft eiste zijn tol en Alkmaar Guar- 
dians had weinig meer te duchten 
van The Lions. Lions leed balverlies 
en de Alkmaarse aanval draaide 
toen op volle toeren. 

Na zes minuten wist Lions voor 
het eerste in de tweede helft te sco- 
ren maar toen had Alkmaar Guardi- 
ans het gat al geslagen, 38-50. On- 
danks sterk verzet was de scherpte 
uit het Zandvoortse spel verdwenen 
en werd Lions weggespeeld naar een 
58-80 nederlaag. Voetbal kort 

ZANDVOORT - De voetbal- 
lers ondergebracht in de Haar- 
lemse Voetbal Bond hadden 
een korte winterstop en zijn af- 
gelopen weekend weer in actie 
geweest. De TZB zondagvoet- 
ballers verloren kansloos van 
KIC met 4-0 terwijl de zater- 
dagteams van TZB en Zand- 
voortmeeuwen tot een gelijk- 
spel kwamen. Dus de conclu- 
sie kan dan zijn dat er niet erg 
goed overwinterd is. 

Toch voetbalde vooral Zandvoort- 
meeuwen m de eerste helft zeer ac- 
ceptabel. De Zandvoorters moesten 
winnen van SVIJ om de periode-titel 
te bemachtigen terwijl tegenstander 
SVIJ aan een gelijkspel genoeg had. 
De badgasten bouwden m de eerste 
helft een sterk overwicht op. Het 
enorme overwicht leverde in de eer- 
ste helft een verdiende 1-0 voor- 
sprong op maar had gezien het goe- 
de spel hoger moeten zijn. Nu was 
het alleen Ferry van Rhee die doel 
wist te treffen. 

In de tweede helft een meer gelijk- 
opgaande strijd en het was SVIJ dat 
met de mogelijkheden beter omging 
en halverwege op gelijke hoogte 
kwam, 1-1. Vanaf dat moment heeft 
Zandvoortmeeuwen van alles gepro- 
beerd de winst alsnog te pakken, 
maar zij slaagden er niet meer in 
echte doelnjpe kansen te scheppen. 
SVIJ ging met de periode-titel strij- 
ken en voor Zandvoortmeeuwen 
rest alleen de serie van acht wed- 
strijden die nu nog komen, goed af te 
werken. 

Dat is de laatste mogelijkheid op 
een periode-titel daar in de race om 
het totale kampioenschap de kan- 
sen minimaal zijn gezien de vijf pun- 
ten achterstand op SCW. 

Het zondagelftal van TZB, dat aan 
het einde van 1989 een paar goede 
partijen had neergezet, kwam nu te- 
gen KIC niet in het ritme. KIC speel- 
de een overtuigende partij en had 
TZB bij de rust al op de knieën, 2-0. 
Ook in de tweede helft konden de 
Zandvoorters vrijwel geen goede 
combinatie op de grasmat leggen en 
KIC had dan ook weinig moeite om 
de ruststand te verdubbelen tot een 
4-0 eindstand. 

De zaterdagvoetballers van TZB 
leken de strijd tegen BSM winnend 
te gaan afsluiten, maar BSM kwam 
in de slotfase verrassend langszij, 3- 
3. 

In dit duel was Willem Keur de 
grote man aangezien hij de totale 
Zandvoortse doelpuntenproduktie 
voor zijn rekening nam. Na een 0-1 
was het Keur die gelijkmaakte. Toch 
vocht BSM dapper en scoorde nog 
voor de rust de tweede treffer, 1-2. In 
de tweede helft een veel beter TZB 
dat fel op jacht ging naar de gelijk- 
maker. Dat lukte door een doelpunt 
van opnieuw Willem Keur die ook 
zorgde voor een Zandvoortse voor- 
sprong, 3-2. Jammergenoeg maakte 
BSM in de slotfase alsnog gelijk, 3-3. Nieuw onderkomen duivenvereniging 
• Het nieuwe onderkomen van de 

duivenvereniging Foto Bram Stynen ZANDVOORT - In de eerste 
klasse van de zaalvoetbalcom- 
petitie behaalde Bad 
Zuid/ZVN een zwaar bevoch- 
ten 3-2 overwinning op Concor- 
dia. In het begin leek het een 
gemakkelijke zege te worden, 
doch de Zandvoorters verga- 
ten de strijd vroegtijdig af te 
maken en wisten pas in de laat- 
ste minuut de winnende treffer 
te scoren. In dit duel tussen het op de tweede 
Plaats staande Bad Zuid/ZVN en het 
'n de middenmoot vertoevende Con- 
cordia. namen beide ploegen in de 
eerste minuten een afwachtende 
houding aan. Na zo'n vijf minuten 
spelen namen de Zandvoorters het 
heft in handen en een daverend 
schot van Gerard Ramkema spatte 
P de lat uiteen. Twee minuten later 
as het wel raak toen Marcel Moeizame zege Bad Zuid Schoorl met een onhoudbaar schot 
in de bovenhoek de score openbrak. 
Bad Zuid/ZVN hield de tegenstan- 
der goed onder druk en mocht Con- 
cordia eens uitbreken dan zorgde de 
felle Jack Goedegebuure er onmid- 
dellijk voor dat de tegenpartij niet 
gevaarlijk kon worden. 

In de elfde minuut had Jack Goe- 
degebuure opnieuw een goede inter- 
ceptie en speelde snel de bal in de 
diepte naar de uitbrekende Rik 
Keur, die de uitlopende keeper pas- 
seerde en vervolgens de bal in het 
verlaten doel deponeerde, 2-0. In 
plaats van de tegenstander nu rustig 
te laten komen om dan met snelle 
counters toe te slaan, ging Bad 
Zuid/ZVN op jacht naar de derde 
treffer, maar doordat er nu veel te weinig beweging was bij de Zand- 
voorters waren de beste kansen voor 
Concordia, die door de zeer attent 
keepende Wim van de Kuyl onscha- 
delijk werden gemaakt. Desondanks 
was het enkele seconden voor de 
rust raak, toen een breedtepass door 
een Concordia aanvaller werd on- 
derschept en die maakte dankbaar 
gebruik van deze blunder, 2-1. 

Na de doelwisseling sloop de on- 
rust in het Zandvoortse team en 
Concordia voelde dit uitstekend aan 
en hield Bad Zuid/ZVN zoveel moge- 
lijk onder druk. En hoewel er ook 
voor de thuisploeg nog wat kleine 
kansjes ontstonden was de gelijkma- 
ker onvermijdelijk. Deze viel in de 
achtste minuut toen Wim van der 
Kuyl bij een lage schuiver voor de tweede maal werd geklopt, 2-2. 

Bad Zuid/ZVN, dat zich in de race 
om de titel, geen puntverlies kan 
permitteren ging nu meer in de aan- 
val wat twee grote kansen opleverde 
voor Ilya Gazan en Marcel Schoorl. 
Beide kansen werden te niet gedaan 
door de goed werkende Concordia 
doelman. Daarentegen ontsnapte 
Bad Zuid/ZVN aan een achterstand 
toen een enorme knal van een Con- 
cordia speler via de binnenkant van 
de paal weer terug het veld in caram- 
boleerde. In tijdnood gekomen be- 
gonnen de badgasten nu te gehaast 
te spelen waardoor veel balverlies 
ontstond en de tegenstander een- 
voudig overeind kon blijven. 

Toch werd er in de 20e minuut een 
schitterende aanval over rechts op- gezet door Jack Goedegebuure, die 
de bal naar binnen trok naar de vrij- 
staande Gerard Ramkema maar zijn 
schot ging weliswaar over de vallen- 
de doelman heen maar helaas tegen 
de doelpaal. Toen iedereen zich al 
verzoend had met een gelijkspel 
mocht Bad Zuid/ZVN eén minuut 
voor tijd nog een hoekschop nemen. 
De bal werd naar Marcel Schoorl 
gespeeld, die snel naar binnen trok 
om vervolgens met een hakballetje 
Ilya Gazan aan te spelen. Door het 
verrassende hakballetje ontstond er 
een klein gaatje in de verdediging 
van Concordia en Gazan nam on- 
middellijk bal op zijn wreef en kogel- 
de de niet meer verwachte winnende 
treffer in het doel, 3-2. 

In de laatste zeer spannende mi- 
nuut bleef Bad Zuid/ZVN door mid- 
del van enkele overtredingen op de 
been en haalde zodoende met een 3-2 
stand ongeschonden het eindsig- 
naal. ZANDVOORT - Zo'n 200 
postduivenliefhebbers bezoch- 
ten afgelopen zaterdag de ope- 
ning van net nieuwe clubhuis 
van de Zandvoortse Postdui- 
venvereniging Pleines. In het 
nieuwe gebouw in het binnen- 
terrein van het circuit werd de 
opening opgeluisterd door een 
fraaie tentoonstelling. 

Tot vorig jaar vertoefde de duiven- 
sporters in een keet aan de Linnae- 
usstraat maar door de aanleg van de 
effluent-leiding moest men daar ver- 
dwijnen. Daar hoeft de Postduiven- 
vereniging geen spijt van te hebben 
want het nieuwe onderkomen vlak 
bij de vroegere Panoramabocht en 
naast de ZHC-hockeyvelden is een 
unieke plek. De 29 leden van Pleines 
zijn er met zelfwerkzaamheid ïnge- 
slaagd een oude kantine van voetbal- 
vereniging DIOS uit Nieuw Vennep 
om te toveren in een prachtig onder- 
komen. 

Voor een evenement als deze ten- 
toonstelling hoeft nu niet meer uit- 
geweken te worden naar een andere gelegenheid. Het onderkomen is 
ruim genoeg, maar liefst vijf maal zo 
groot als het vorige. Door de uitbrei- 
ding kan de postduivenvereniging 
nu ook kienavonden houden en ook, 
en dat is natuurlijk het uitgangs- 
punt, kan de club zelf wedstrijden 
organiseren. Pleines hoopt nu het 
zo'n riant onderkomen heeft dat er 
wat aanwas van leden komt. Daar 
heeft de vereniging behoeft aan en 
die mogelijkheid is er nu. 

Volgens keurmeester Arie Lange- 
berg van de Nederlandse Postduiven 
Organisatie waren de tentoongestel- 
de duiven alle van een bijzonder 
hoog niveau. De meeste prijzen be- 
haalde J. P. Heeremens uit Vogelen- 
zang. Zeven prijzen waaronder zes 
eerste werden door hem gewonnen 
Hans Heiligers uit Bentveld kwam 
eveneens tot een behoorlijke score 
met twee eerste prijzen. De Zand- 
voorters E. v.d. Meulen, Th. Sinni- 
ger en de combinatie Koper-Koper 
gingen evenmin met lege handen 
naar huis en vielen ook in de prijzen, 
terwijl Jaap Harteveld de eerste 
prijs kreeg voor de mooiste oude 
doffer. 


WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 ■ 6 
SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

' 1icro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 
ten 

Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis 
Micro s op de pagina „MICRO S 
Plaatsing is mogeli]k in de volgende editie 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter 
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur 

J Kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977- 
28411 of afgeven 'zenden aan 
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 

2042 JM Zandvoort 
► Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70, 

1421 AA Uithoorn 
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties: 
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- 
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe 
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities 
/ 6 13 per millimeter 
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur 
o Informatie over onze overige aantrekkelijke adverterjtie- 
combmaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar 
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening 

gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm kosten 
-> Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor 
wordt ƒ 3.00 in rekening gebracht 
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten) of zenden aan' 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 
1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. j Huishoudelijk personeel gevraagd Gevr huishoudelijke hulp/kinderoppas in een gezin m jonge 
kinderen, 2 a 3 dgn p w in Aerdenhout/Bentveld. 
Tel reacties tussen 19 00-21 00 uur 023-247773 Gevr huish hulp, 1 ocht 
p w 3 uur Bellen na 19 00 
uur 02507 16541 Gevr hulp i d huishouding 
voor 1 a 2 keer per week, 
09 30 13 00, ƒ40, 2x 09 30 
1130, ƒ50 Tel 02507-13802 Gevr met spoed voor 1x p w 
huish hulp voor + 2 mnden 
Tel 02507-13263 Gevr nette zelfstandige huis- 
houdelijke hulp Tel. 13348 Gevr per 1-3 a s zelfst. erva- 
ren WERKSTER v 1 ocht 
pw Licht en zwaar huish 
werk in kl gezin (3 pers ) 
Tel 02507-16591 Gevr ZELFSTANDIGE HULP 

voor maandag en vrijdag 

Tel 02507-19100 SNOWWHITE 

schoonmaak/glazenwasserij 

Tel. 02507-17935 Bob Schmidt Lessen en clubs De originele Salsa 

en andere Latijns Amerikaanse dansen leer je bij 

Dansschool Alegria 

Er wordt gedanst zoals in het land van herkomst, dus geen 
namaak' Ook voor gevorderden en showdansen Voor alle 
informatie over cursussen, workshops en swingavonden- 020- 
275834 of 050-733819, Galgenstraat 44, 1013 LT Amsterdam Na het succes van onze vorige cursus starten wij opnieuw 
met de cursus CALLIGRAFIE in het Stekkie op vrijdagoch- 
tend van 9 00 1 1 00 uur Cursusduur 12 lessen, ƒ 120 mcl mat. 
De cursus bevat een ruim aantal versch lettertijden en ook 
krijgt u schilderlessen Verdere ml kunt u vr bij Ellen Folkers, 
tel 02507-12143, Vera Dieden, tel 02507-17677 Lid N V C Studiecentrum ASR 

Binnenkort starten de volgende AVONDOPLEIDINGEN 

- TYPEN*, steno* steno*, tekstverwerking*, WordPerfect, 
notuleren, secretaresse en kantoorassistent(e) 

- NEDERLANDS, Engels, Spaans, Italiaans voor gevorder- 
den Bednjfscorrespondentie Cambndge opleidingen 

- BOEKHOUDEN (PD), Middenstandsdiploma, Computer- 
Boekhouden MBA Sociale Wetgeving 

- AUTOMATISERING dBASEE III plus*, LOTUS 1-2-3*, MS- 
DOS*, Introductie PC*, Praktijk Diploma Inform I en II 

- TOERISME SEPR vak- en handelskennis, IATA/IFTAA 
" Start wekelijks, ook overdag 

AMSTERDAM Stadshouderskade 113, tel 020-76 0013, 
ALMERE STAD Stationsplein 38, tel 03240 - 3 77 55 • Bij Zandvoorts kinderkoor 
leer je de leukste liedjes Elke 

voo av van 18 45 19 45 u in 
pen lokaal van de kerk a d 

lulianavveo Tel 12622 Nederlands en Benelux kam 
pioen Loilipop start deze 
week nwe cursussen Rock 'N 
Roll 020-946088 of 239336 1 Muziekinstrumenten Dirk Witte 

Gitaren synthesizers keyboards, dig piano's 

Nieuwste Yamaha PSR-sene 

uit voorraad leverbaar mcl adapter 

Opperhoofd dealer 

Yamaha, Roland Korg, Boss Gibson, 

Fender, Ibane?, Rickenbacker, Squier etc etc 

Bel voor prijzen tel 020 26 46 55 
Vnzelstraat 53 Amsterdam (Ma gesloten ) Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto s 

pasfoto s 

receptiefoto s 

groepsfoto s aan huis 

Grote Krocht 26 

Tol 13529 Woningruil Woningruil Aangeb 4'5 een 
gez won te Hoorn ƒ 570 p m 
Gevr 2 a 3 kamerwoning te 
Zandvoort Tel 02290 30990 Oppas gevraagd/ 
aangeboden Gevr oppas, ma t/m vrijdag 
v 11 30 130 uur, v 2 kinde- 
ren, T/2 en 3'/2 jr 
Tel 02507-18692 OPPAS AANGEBODEN 

v vrijdag- en zaterdagavond 

Tel 02507 17056 ® Rubrieksadvertentie op- 
geven 7 Zie voor adres en of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CESVE makelaars o.g. JJjJ 

Tel. 02507-12614 [^ Oproepen 
Mededelingen * Een goed voornemen voor 
1990 is . je aanmelden als ak- 
tief lid bij de werkgroep Zand- 
voort van Amnesty Internatio- 
nal Tel 19649/19587 • Floor bedankt voor de uit- 
stekende verzorg ter gele- 
genh van onze receptie in 
het flatgeb „Santhorst" Het 
was grandioos geslaagd 1 • Francis hartelijk gefelici- 
teerd met je 18e verjaardag 
en veel succes met je eerste 
rijles Ferry, Tineke, Ron 
Daan • Guus Wat doe jij in de 
kast" Rob • Help de Polen Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres 9 Dat hebben wij voor u 
Inl tel 02907-5235 • Hoerai Francis wordt 18 
jaar en neemt meteen autorij 
les, dus allemaal thuisblijven 
Pa en Ma • Hoera' Mijn zus wordt 18 
jaar ze gaat meteen autonjles 
(race) nemen Je broer Fred * Maak een goed begin van 
1990 en word voor maar ƒ30 
een heel jaar lid vd Verg 
Vrouwen van Nu Bel eens 
met nr 14462» * Mansol de Jong 1 Ben je 
tel nr kwijt en ben zo nieuws- 
gierig of je ook bent aangeno- 
men' Groetjes Liliane • Mike doet met de kassa 
Prettige reis Mike Afzender 
Wit + Wit * Pleuntje de Graaf (Reus) is 
vrijdag jarig Dat je maar een 
grote meid mag worden! 
NvD * Verzamelbeurs Zandvoort 
in Gemeenschapshuis zon- 
dag 14 jan Vele verzamel- 
geb ruilen, kopen, verkopen 
Gratis toegang Inl 14234. Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 * Wie wil er 1x per maand 
een brief schrijven voor een 
gewetensgevangene via Am- 
nesty International'' Voor info. 
tel 19649 of 19587 Verloren en 
gevonden • Wie heeft beige mohair da- 
mesjas + zwarte glacé hand- 
schoenen meegenomen bij 
Verkade op dinsdagavond 19 
dec - ? Bellen 075-174867 Divers personeel 
gevraagd Gevr DEMONSTRATRICES 
voor het demonstreren en 
verkopen van de VAX Super- 
zuiger in winkels en warenhui- 
zen, do dag en/of za dag, 
min leeftijd 21 jr Veendorp 
VAX, info mevr Kuiters, 
02982-3830 (19-21 uur) * Amnesty International 
zoekt vertalers/sters die brie- 
ven kunnen vertalen in Frans, 
Engels en/of Spaans Tel 
19649 of 19587 Radio/tv/video 24 uurs service 

TV- EN VIDEOREPARATIE 

Snel en betrouwbaar 

Meestal thuis gerepareerd 

Vrijblijvende prijsopgaaf. 

Geen voornjkosten. 

Tel 020-9124 27 Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek • Kl -t v te koop, 8 kan , z g 
beeld, vr prijs ƒ 175 Inl 
16306 VIDEOTHEEK Corn. Sltitrsstraat 2 B 
Tel. 02507-12070 

1 film 

5,77,50 p.d. 

5 films 

25,- p. week 

Verhuur Movle-böxen Weg is weg 
HEMA 

.Echt Waar Voor Je Geld. Woninginrichting Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 * Te koop 2 gevelkachels, 
een grote en een kleine, ƒ50 
en ƒ 125. Tel. 02507-17295. TE KOOP: 2-pers. ledikant 
met apart st spiraal, 140x200 
(Pullman bed), 3-deurs kast 
met spiegel, toillettafel, wit le- 
dikant, 200x90, met rolbo- 
dem Tel 02507-19599 Te koop handgemaakte boe- 
reneiken ronde eethoektafel, 
120 cm + 4 stoelen, bijpas- 
sende salontafel, 120x65 cm, 
z.g a.n T.e.a b Tel na 17.30 
uur 02507-16286 * T k staande sch lamp met 
rosé kap ƒ65; hanglamp, 6- 
arms, rosé kapjes, ƒ30, 
wandlampjes, 2-arms, ƒ 7,50. 
Alles koper Tel. 075-167023. T.k a Queen Ann eeth , stoe- 
len nw bekleed; 2 staande 
lamp; hanglamp, 1 krist pla- 
fonn Tel. 02507-16071. I* Wegens verhuizing t.k 
eethoek, blank, 4 stoelen, 
nwpr ƒ500, z.g.a.n. ƒ250. 
Tel. 17962. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland Be 
voor gratis mfoboek 020 
665 7658 Inruil en fin mog Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet tegen excl 
lichtgew lammy's/nappa/ 
bontgevoerde regenmantels. 
Heren lammy's en jacks 
Folders tel 020 233488 COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo- 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken, ook 
veranderwerk Voor alle leef- 
tijdsgroepen en maten 
Tel 02507-17370 * Te koop dames lammy- 
coat z g a n , mt 40/42, 
heupl Nw pr ƒ 900, nu ƒ 295 
Tel 075-159253 T k nw suede herenjack m 
bont gevoerd, mt 52, beige, 
pr no t k Tel 02507 12770 Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295 Velours overgordijnen 
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtf. 
Vitrage en alle soorten model- 
gordijnen va. ƒ5,95 per me- 
ter, gratis gemaakt' 1000 ver- 
schil!, meubelstoff van ƒ69 
voor ƒ 9,95 Wij stofferen alle 
soorten meubelen, boten en 
caravans, zeer voordelig Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden Barkrukken 
stoff mcl stof of leather-look 
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras 
ƒ 55 Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225 DE VRIES, 
Haarlemmerdijk 168, Amster- 
dam, 020-220981; Ampèrestr. 
10. Zandvoort, 02507-19347 Kunst en antiek VEILINGGEBOUW 

AMSTELVEEN 

Heden inbreng van goederen 

voor de veiling van 29 en 30/1 . 

Frans Halslaan 33, A'veen 

Maandag gesloten. 

Telefoon 020 - 47 30 04 Financien en 
handelszaken Autoverzekering 

VA ƒ75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper' 
Bel nu 02507-14534 Sportartikelen Te koop mooie donkerbl. met 
rode bies RENNHOSE, mt 36. 
Tel 02507-17547. Huwelijk en 
kennismaking Aantr. Ital./Port. sport, j man, 
1.74/sl , z.k.m. lieve vrouw v. 
ser. rel., kind welk. Br. 'm. foto 
o e r. o. nr. 755-76780 bur. bl. ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis- en Contacten- 
dub- 023-356840 (infoband). • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan: Centrale Order- 
afd. Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling Te koop 

aangeboden 

diversen * T k. BB car combi kinder- 
wagen, 3-in-1, zg.an., mcl. 
voetenzak, ƒ 300 Tel 02507- 
18793. Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden Kamer te huur. 

De Witte Zwaan. 

Tel. 12164. Te huur aangeb. v. jonge man 
achterhuis, slaapk., woonk., 
kd.t., ƒ700 mcl Tel. 15760. Te huur gestoft kamer v. net 
meisje. Tel. 02507-16505. Te huur klein zomerhuisje, ei- 
gen k.d.t, ƒ500 p mnd mcl. 
Bellen na 6 uur 02507-18599. Te huur WOONRUIMTE in 
Centrum, ƒ650 p.m. Tel. na 
20 uur 02507-14080. Zanvoort Te huur- gem ruim 
ZOMERHUIS, febr , maart en 
april. Ind.' kafner, slaapk., 
k/d/t.. Tel 02507-14058. Rijles auto's 
en motoren Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS Vakantie 
buitenland Bungalowpark „La Male". 
Heerlijke omg. in Z-Franknjk. 
4 luxe bung., voll. mger , 
grenz. aan eigen bos waar u 
kunt wandel, en pickn. 
Bij ons vindt u privacy en rust' 
Voorj. extra I. pr. Ned. fam. 
Inl. na 6 uur 09-3363304175. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen Diverse AROLA 4-WIELIGE 
INVALIDENWAGENS, in goe- 
de staat, rijden 40 km p.u. 
V.a. ƒ4500. Inl: 020 -910518 Diverse clubs Charmante vrouw bezoekt 
heren thuis. Brieven onder nr. 
795-76791 bur. v.d. blad. J. BIK 25 JAAR, clubs, esc, 
mass., pnvé-adr., vnjbl.heid, 
pers. vnjh., vaste clientèle 
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam. 
Tel. 020-246505 (030-944530), 
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100. 
Opl. int. full-t., part-t. mog. 5 REGELS H MË GRATIS ICRO ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER GRATIS MICRO'S 

worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: 

• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch) 

• aan balie kantoor zijn opgegeven 

• verloren/gevonden 

• weg/aan komen lopen/vliegen 

• maximaal 5 regels 

• alleen voor particulier gebruik 

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn: 

• alle Micro's groter dan 5 regels 

• brieven onder nummer 

• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen 

• woningruil 

• personeel gevraagd/aangeboden 

• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 

• commerciële Micro's Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur. 
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur. Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor 
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder 
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele 
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft. T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


I 


a 


P 

n 


, 
m 


a 


a 


t 
3 


8 


, 
m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


I 

n 


t 


a 


f 


e 


I 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


I 


T 


e 


I 

2 


- 


3 


4 


3 

Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee 

te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr bur. v.d 

blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt). 

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam. Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw 
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u 
ontvangt van ons een acceptgirokaart. 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen Of afgeven bij: 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad: 

Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort Tïirkge seks hatti 
06-320.327.44 

dakikasi 50 cent Diversen X.YZ B.V verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll. verz. 
Dag/nachtservice 020-424800 CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 Zandvoorts Nieuwsblad 
1 regel 


ƒ 3,63 


2 regels 


ƒ 3,63 


3 regels 


ƒ 3,63 


4 regels 


ƒ 4,83 


5 regels 


ƒ 6,04 6 regels ƒ 7,25 


7 regels ƒ 8,46 


8 regels ƒ 9,67 


9 regels ƒ10.88 


10 regels ƒ 12,08 gj Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen. Alle prijzen mcl. 6% BTW 
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Naam: 
Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: S.v.p. in rubriek: J WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 Sportschool Buchel - Gemeenteraad 1971 
De oude foto van deze week is een bijzondere. Hij is in 1971 gemaakt in 
i verband met de wedstrijd tussen Sportschool Buchel en de toenmalige 
| gemeenteraad. De foto werd ingestuurd door de heer Kolk. 

Staand, van links naar rechts: onb., Kuiper, Braamzeel, Joustra, burgemeester Nawijn, Attema, Schut, Van der Molen, onb., Kolk, P. Keur, Van der Mije, G. 
Keur, Van Tetterode, Zimmerman, Schuiten, onb., Halderman. 
Knielend, van links naar rechts: onb., Fransen, nn, nn, Visser, Oosterhaan, 
Buchel, Van Soolingen, K. Schuiten, Schilpzand. Groot feest bij afscheid 
van zuster Zegwaard Tijdens een geanimeerde re- 
ceptie in de Panoramazaal van 
het Palace Hotel werd zater- 
dagmiddag afscheid genomen 
van zuster Zegwaard die, na 
veertig jaar kraamverzorgster 
te zijn geweest, eind december 
een punt achter haar werk- 
zaamheden heeft gezet. Een ui- 
terst deskundig trio had de bij- 
eenkomst voorbereid, want 
wie beter dan dokter Mol, ver- 
loskundige Tine Oudshoorn 
en mevrouw Van Nes-van den 
Rijnsoever, eveneens verlos- 
kundige, konden de vele ver- 
diensten van Greet Zegwaard 
naar waarde schatten? 

Om precies vier uur arriveerde de 
scheidende kraamverzorgster in een 
imposante auto, bestuurd door dok- 
ter Mol, bij het Palace Hotel, waar de 
driejarige Ivo van Nes haar een fraai 
boeket bloemen aanbod. Onder de Voedselpakketten 

ZANDVOORT - De actie voor Roe- 
menië heeft in Zandvoort 252 voed- 
selpakketten opgeleverd. Alle pak- 
ketten werden bij Nol van Benne- 
kom van het plaatselijke Rode Kruis 
ingeleverd, waarna de gemeente een 
kleine vrachtwagen ter beschikking 
stelde om het materiaal naar het 
centrale magazijn te vervoeren. De 
voedselpakketten worden naar Roe- 
menië overgebracht. Ondernemers in de prijzen I ZANDVOORT - De plaatselijke mid- 
denstanders zijn ook afgelopen jaar 
stelselmatig bezocht, om te kijken of 
zij in aanmerking konden komen voor 
ejen onderscheiding. Jaarlijks reikt On- 
dernemers Vereniging Zandvoort een 
bleker uit aan de meest klantvriendelij- 
ke Zandvoortse ondernemer van het 
voorafgaande jaar. Van 1989 werd dat 
bakker Balk. 

: Een aantal geselecteerde ingezetenen be- 
zoekt jaarlijks de plaatselijke middenstand 
om van elke zaak een indruk op te doen en er 
uiteindelijk een oordeel over te vellen. Daarbij 
wordt gelet op de presentatie van winkel (pui 
en etalage) en van de artikelen, de gevarieerd- 
hjeid en compleetheid van het assortiment, de 
klantvriendelijkheid van het personeel en de 
totale service van de zaak. 

| Ook in 1989 konden de winkeliers hun beste 
beentje voorzetten om voor de onderschei- 
ding in aanmerking te komen, al zullen zij dat 
het hele jaar door moet blijven doen. De on- 
derzoekers zijn namelijk onbekend. Dat de 
klant met deze langdurige inzet gebaat is, zal 
duidelijk zijn. Wie de onderzoekers zijn, lijkt een van de best bewaarde geheimen in Zand- 
voort. Zo ook hun bevindingen, die pas geo- 
penbaard worden op de avond dat de eervolle 
onderscheiding wordt overhandigd. 

Vorige week donderdagavond werd in het 
Beach Hotel bekend gemaakt wie de winnaars 
van 1989 waren. De hoogste onderscheiding 
ging naar bakker Balk aan de Hogeweg, die 
tevens de wisselbokaal in ontvangst mocht 
nemen. Hij kreeg de eerste prijs vanwege de 
altijd feestelijke uitstraling van zijn zaak, de 
vriendelijke bediening en de goede bezorging. 
Tweede werd Cortina Modes aan het Kerk- 
plein, vooral wegens de succesvolle presenta- 
tie en het assortiment. Enen als derde eindig- 
de Reisbureau Zonvaart aan de Grote Krocht 
wegens de grote verscheidenheid aan reizen. 

De 'Service'-beker ging dit jaar naar IJzer- 
handel Gebr. Versteege aan de Pakveldstraat, 
omdat de volgens OVZ-voorzitter Van der 
Laar altijd opgewekt waren en overal een op- 
lossing voor wisten. De gelukkige bakker 
Balk, die wegens ziekte verstek moest laten 
gaan op de avond van de bekendmaking, kreeg 
zijn bekers de volgende dag in de winkel door 
OVZ-voorzitter Van der Laan uitgereikt. 
receptiegangers bevonden zich de 
wethouder van volksgezondheid, de 
heer Termes, de staf van het Kraam- 
centrum Zuid-Kennemerland, colle- 
ga's en haar broer Gerard. Pater Ge- 
rard Zegwaard, als missionaris 
werkzaam geweest in Nieuw Guinea 
en Indonesië, is kennelijk net zo'n 
nijvere bij als z'n zuster. Hoewel hij 
gepensioneerd is werkt hij als partti- 
mer voor de Memisa en preekt hij 
iedere zondag in Rotterdam in het 
Engels voor in ons land verblijvende 
buitenlanders. „Er is veel belang- 
stelling voor. De mensen komen van 
heinde en ver en we zijn dan ook blij 
dat we in een Rotterdams verzor- 
gingshuis ruimte hebben kunnen 
huren," aldus onze vroegere plaats- 
genoot. 

Het waren vooral jonge echtparen, 
vergezeld van hun kroost, die Greet 
de hand kwamen drukken en het 
typeerde haar dat ze tal van gezin- 
nen bij naam en toenaam kende. 
Niet verwonderlijk overigens, want 
de meeste ouders waren ooit „haar" 
baby geweest. Het ging er ongedwon- 
gen toe in de Panoramazaal, die al 
gauw het aanzien kreeg van een crè- 
che. Peuters, waaronder zelfs twee 
tweelingen, hadden het grootste ple- 
zier en wisten elkaar, desnoods krui- 
pend, te vinden. En er kwamen 
steeds meer bij! 

Een volkomen verrassing, ook 
voor het comité, was het optreden 
van een achttal koorleden van „Cae- 
cilia", die hun medelid waarderend 
toezongen. Een andere verrassing 
was de inhoud van de in de hal ge- 
plaatste Pamper-doos, waarin de be- 
zoekers hun bijdrage aan het af- 
scheidsgeschénk hadden gedepo- 
neerd: de tuin aan de Zandvoortse- 
laan 135 zal door een hovenier in een 
waar lustoord worden omgetoverd! 
C. E. Kraan-Meeth • Bakker Balk werd vrijdag door OVZ-voorzitter Van der Laan bekroond 
ondernemer die de meeste klantvriendelijkheid ten toon spreidt. als de Zandvoortse 

Foto: Bram Stijnen Vakantiegangertjes 
zoeken gastgezinnen 

ZANDVOORT - De Stichting Eu- 
ropa Kinderhulp zoekt gastgezin- 
nen die kinderen van ouders die het 
niet zo breed hebben, of opgroeien 
in een gezin met allerlei problemen, 
een fijne vakantie willen bezorgen. 
Wie zich op wil geven, of meer infor- 
matie wil hebben over het werk van 
de stichting, kan bellen naar Marion 
Pool via 023-272560 of naar Oda van 
Vulpen via 02518-54986. Hulp voor diabeten 

ZANDVOORT - De Diabetes Vere- 
niging heeft een telefonische hulp- 
dienst in het leven geroepen. Het 
nummer is 033-725083. Patiënten 
met diabetes kunnen dag en nacht 
dit nummer voor informatie bellen. Zandvoorts \ 
NëeuwshSad 

Verkeer tijdelijk 
één richting in 
Van Speijkstraat 

ZANDVOORT - De Van 
Speijkstraat en een deel van 
het Stationsplein ondergaan 
een herinrichting. Met de 
werkzaamheden wordt deze 
week een begin gemaakt. Het 
verkeer kan de Van Speijk- 
straat vier weken lang slechts 
in één richting inrijden. 

Op het genoemde tracé wordt de 
bestrating van trottoir en rijbaan 
vervangen. De rijbaan wordt geasfal- 
teerd en de trottoirs worden voor- 
zien van nieuwe tegels. Ook ten aan- 
zien van de parkeergelegenheid ver- 
andert er een en ander. Op het Sta- 
tionsplein wordt het aantal insteek- 
parkeerplaatsen vergroot, op de Van 
Speijkstraat worden door middel 
van lijnen parkeerplaatsen aange- 
duid. Tevens wordt er aan de oostzij- 
de van de straat, ter hoogte van de 
Van Kinsbergenstraat, een bushalte 
geplaatst. 

De werkzaamheden worden uitge- 
voerd door de firma Huberts Wegen- 
bouw uit Nijmegen en zullen mini- 
maal zeven weken gaan duren. Dat 
betekent dat op de Van Speijkstraat 
gedurende vier weken eenrichtings- 
verkeer geldt, vanaf het Stations- 
plein in noordelijke richting. Zodra 
de nieuwe rijbaan gereed is, wordt 
de Van Kinsbergenstraat voor beide 
richtingen open gesteld. 

Tentoonstelling 
over de brandweer 

ZANDVOORT - Tot en met 18 fe- 
bruari is in de openbare bibliotheek 
in Zandvoort een tentoonstelling te 
zien over de brandweer. De expositie 
geeft een beeld van het beroep van 
brandweerman vanaf de tijd dat 
branden geblust werden door men- 
sen die emmers water aan elkaar 
doorgaven. Dit gebeurde tot circa 
1650. In die tijd werd in Duitsland de 
brandspuit uitgevonden en zeven 
jaar later ontwierp de Amsterdam- 
mer Jan van der Heyden de slang- 
brandspuit. De bibliotheek is open 
op maandag van 14 tot 17.30 uur, op 
dinsdag van 14 tot 17.30 en van 18.30 
tot 20.30 uur, op woensdag van 10 tot 
12 en van 14 tot 17.30 uur, op vrijdag 
van 10 tot 12, van 14 tot 17.30 en van 
18.30 tot 20.30 uur en op zaterdag 
van 10 tot 14 uur. Nieuwe glasbak 

ZANDVOORT - De gemeente heeft 
een nieuwe glasbak geplaatst bij het 
Huis in het Kostverloren. Daarmee 
komt het aantal glasbakken op der- 
tien. De Besturen van de 

KRUISVERENIGING EN HET 

GEZONDHEIDSCENTRUM 

ZANDVOORT 

wensen u een Gezond 1990 

en zij nodigen u uit tot het bijwonen 
van een lezing over 

HAPTONOMIE 

een wetenschap die steeds meer in de 
belangstelling komt te staan en niet alleen 
bij sportmensen, maar ook bij niet-sporters. 

WAT IS HAPTONOMIE? 

Daarover spreekt de in Zandvoort woon- 
achtige fysiotherapeute mevr. J. Overpelt, 
en wel op 

MAANDAG 15 januari a.s. 
in het Gezondheidscentrum te Zandvoort, 
Beatrixplantsoen 1. Aanvang 20.00 uur. U bent hartelijk welkom en de, zoals be- 
kend, voortreffelijke koffie staat klaar. Wij zoeken voor uitbreiding van ons team 

leerling-slager m/v 

of die er voor opgeleid 
wil worden. 

Opleiding via het S.V.O. behoort tot de mo- 
gelijkheden. 

Heeft u interesse, kom langs of bel voor een 
afspraak, vragen naar L. Bouwens. 

SPAR-SUPERMARKT 

Celsiusstraat 192 - Tel. 14361 Weekmedia op microfiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 
Randstad 
heeft volop 
werk 

Cursus zorg-assistent 

Wilt u werken als zorg-assistent c.q. verpleeghulp, maar heeft 
u geen ervaring? Randstad Uitzendbureau start met een 
opleiding waarna u direct aan de slag kunt in diverse 
instellingen. De aanvang is 22 januari a.s. en de cursus duurt 5 
weken, waarin u bekend wordt gemaakt met civiele taken, 
voeding en zorg aan de patiënt zoals wassen, helpen met 
aan- en uitkleden etc. De minimumleeftijd is 18 jaar. 

Informatie bij Machteld Kee, tel. 023-29 19 39, 
Heemstede, Binnenweg 49. 

-ir randstad uitzendbureau WEBER'SSchoonmaakbedrijf-glazenwasserlj 

Specialiteit: 

SCHOONMAAK LUXAFLEX 

REPARATIE ROLGORDIJNEN 

VERKOOP VERT. LAMELLEN 

Verhuur: sproei extractie Tapijtreinigers 

Bel voor info 14764-14090 OPRUIMING 
mené/wfe, 

KERKSTRAAT 20 ZANDVOORT HET 
ZANDVOORTS WENST 
EEN IEDER EEN GELUKKIG VOORSPOEDIG 
1 ■ >Nr.iwi'>d.i.i«i<ip< > i>'-l>'>>!>'k Fa. Kroonenberg Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort Fa. Veldwijk Haltestr. 22, Zandvoort AKO Kerkplein 11, Zandvoort Sig.mag. 
De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort T. Goossens Pasteurstr. 2, Zandvoort Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort 
BKB4DE 
VRHUIZERS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 „.«öfSiSfïSvÏKj 

tot WKE . REEBOK - ADIDAS korting op sss^- 00 * 8 * - MITRE !© OOK ZOND oire: Jöfife fc Ao 9042JEZ° ndN/OOtT 
^;°e° 02507 - !66J^ 
Uw ogen in één minuut gemeten. 
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon. 
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle. 
Uw gezichtsvermogen is onze zorg. 

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij: 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N. V.C. 
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-20-22 10/11 JANUARI 1990 18 AUDI Audi 80 1 8 S grijs met kat 5 
bak 5/87 45000 km A spoiler 
div extr Tel 02977 20804 Austin Off AUSTIN DEALER Pim v 
Rootselaar staat altijd voor u 
Klaar 1 Rhöneweg 40 42 
Adam SI Dijk Info 131375 BMW H VAN POELGEEST B V 
^oor uw betrouwbare occa 
sion Stationsstr 7 1 1 Amstel 
veen Info 020 410051 Chevrolet CHEVROLET MONZA bouwj 
1979 vv V8 motor APK 
gekeurd, sunroof in goede 
staat van onderhoud ƒ 4 250 
Bovag gar Autobedrijf 
H J Lange, Middelie 120 
Middelie Tel 02992 1318 
(ook s avonds) Chrysler Chrysler Uithoorn biedt aan 

GTS automaat GTS automaat/ 

Turbo GTS Shelby/5 bak/177 

PK/leer/airco 

Zeijmga BV Uithoorn 

02975 61212 Citroen Citroen C15D bj 88 12000 
i-m, beige vr pr ƒ13 000 
Tel 075 163008 Citroen Uithoorn biedt aan 
diverse Visa s 86/ 87 Axel 88 
BX 84 t/m 87 Zeijmga BV 
Uithoorn 02975 61212 Citroen Visa 17RD bj 87 
80 000 km vr pr ƒ 1 1 500 
Tel 075 163008 Directiewagen Citroen BX 16 
MONTREUX mei 89 17 000 
km, vele extra s, ƒ 23 500 
AX 1 1 E 5 drs wit 
jjni 89 13000 km ƒ13 500 

Citroen OLTHOF B V 
Isolatorweg 40 A dam Sloter 
dijk, tel 020 823520 o SHOWROOM verschijnt 

huis aan huis in geheel 

Amsterdam en omgeving 2CVbj 85 kmst 80000 Pr 
ƒ3500 Tel 020 792244 BX14TRI bj 87 BX 14 RE bj 
88 BX 14 RE 85 AX 1 1 TRE 
4 drs 88 Autobedrijf Wim van 
Aalst 02979 84866, Mijdrecht Citroen AX 11 beauty m 86 in 
nw st zeer zuinig vol jaar 
APK Prijs ƒ5500 Tel 020 
869324 Citroen Axel 12 TRS 5 85 5 
versn lichtmet velgen ƒ4950 
Tel 02990 48715 Daihatsu Cuore TX 7 88 rood slechts 
13 000 km, nieuwpr ƒ 15 995 
nu ƒ 10 995 Moet u zien bij au 
tobedr Heere Ceintuurbaan 
225 tel 020 719154 Fiat FIAT 127/1050 1983 60 000 km, 

kleur rood ƒ 5500 

Riva Noord tel 020 361153 Rat Croma Turbo i e eind 86 
28 000 km wit als nieuw licht 
met velg schuifd en garan 
tie ƒ26900 02993 63268 FIAT VERMEY B V 
Keuze uit ruim 35 occasions 
A Philipsweg 13, Uithoorn 
Tel 02975 62020 T k Rat Panda 34 van januari 
84, APK 22/09/90 kleur licht 
blauw, in zeer goede staat 
ƒ6000 Tel 02507 18829 T k Fiat Ritmo bj 84 blauw 
73 000 km vr pr ƒ 5500 
Tel 075 288789 Uno 45 S, Rialto dure uitvoe 
ring, M 86, 1eeig ƒ7950 Inruil 
gar /fin mogelijk 02990 37825 UNO 60 S Rialto bj 10/'87, 
km st 60 000 02979 84866 Ford Escort 16LXRS, bj 1983 ver 
laagd APK dec 1990 Tel 
02977 27455 na 16 uur Ford Escort 1 6 D Bravo 51 000 
km, nog 1 jr extra garantie, 
bj 88 Vrpr ƒ21000 
Tel 020140715 Ford Fiesta eind 85 v v 1 3 
motor felrood, nieuw type 3 
drs ƒ10 950 Autobedrijf H J 
Lange, Middelie 120 Middelie 
Tel 029921318 (ook 'sav) Ford Sierra 1600 4 drs met 
LPGinstall 60 000 km Bjr '87, 
in prima staat 02979 86013 Ford Mustang Fastback Ghia 
bj 80, APK 24 4 90, i z g st , 
kl wit, inter rood Pr ƒ3750 
Tel 020 237634 Sierra Combi 2 3 D 87 + trek 
haak, 88000 km, diverse op- 
ties, ƒ 25 500 Autobedr J Wals 
Tel 02902 1697 T k Ford Escort 1 3, bj 83 
APK gek , 5 drs , i z g st Vr pr 
ƒ7 950, 020 850835 na 18 u Tk FORD GRANADA 20 L 
blauwmet bj '82, vr pr 
ƒ3950,- Tel 075 212832 FSO BEË23 Autobedrijf Hagenaar BV 

Schinkelkade 26-29 Amsterdam 
Telefoon 020-71 34 57 

Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10 499 incl BTW 
Introductieprijs FSO Injectie va ƒ13 999 
U kunt ook terecht voor occasions Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020 995176 Jeeps/ 
Terreinwagens LADA Niva 4x4, grijs kenteken 
bj '78 APK mei 90 Motorisch 
goed Dubbele LPG install , 
brede wielen etc Vr pr ƒ 2500 
Tel 020 380714 Land-/ 
Rangerover Rangerover in perfecte staat, 
alles nieuw, v v LPG, APK ge 
keurd stoffen interieur, roof 
rek, bullbar etc ƒ11 250 
Autobedrijf H J Lange 
Middelie 120 Middelie 
Tel 02992 1318 (ook 's av) • Handelaar of particulier 

Uw auto(s) aanbieden in 

SHOWROOM is de manier 

Tel 020 6658686 Lada Lada 1500 Combi LPG, bj 
dec 81 kl wit, APK, 130000 
km mot goed moet opgekn 
ƒ500 Tel 03465 60769 LADA 2107 1600 S 1986 5 bak 
53 000 km kleur blauw, ƒ 6950 
Riva Noord tel 020 361153 T k LADA 2105 82 APK t/m 

nov 90 auto verkeert in prima 

konditie 

Nwe Achtergracht 99 III A dam WESTDORP 
vertrouwd en bekend adres 
voor uw nieuwe of jonge LADA 
Natuurlijk met echte BOVAG 
garantie en APK keuring 100% 
financiering v a ƒ 250 p m 
NIEUWE LADA 2105 nu ƒ 9995 
Echt mooie occasions vanaf 
ƒ 4500 Adres verkoop 
Adm de Ruyterweg 398 
Adam tel 020 825983 
Autorubmk SHOWROOM \,erschi|nt elke vri|dog in Hel 
Purooi 

Daornnust tjkt week in alle edit es von Weekmedia t w 
A nMerdams btudbblad Buitenveldertse Courant Diemer 
Courant De N euwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam 
Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode 
De Nieuwt Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer 
Amslelvetns Wt ekblad Uilhoornse Courant De Rondo 
V -Mier Aalstt eerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad 

Hoe kunt u uw tekst opgeven' 

Telt fi i isJi van maandag t/m vri|dag lussen 8 30 en 
20 00iur Tul 020 6658680 Fax 020 6656321 
Schnftt I |k Vul de bon in en ?end deze aan 
SHOWROOM Postbus 156 1 000 AD Amsterdam 
Afgeven kun ook Hut Parool Wibautstraat 131 of Rokin 
1 10 Amsti rdam 

Algevui ku ' ook bi| de volgende Weekmediakantoren 
AmstelvtAM Dorpsstraat 54 5o Purmerend Weerwul 19 
Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33 
Zandvo^rt Gasthuisplein 12 

Alle ipdrachten Izowel telefonische als schrittelt|ke» die 
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons 
bezit zi|n worden de volgende dag reeds geplaalst 
lotale oplage 730 000 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM' 

3 regels ƒ 25 - 

Voor elke extra regel ƒ11,- 
mm-pri|s ƒ 5 68 

mm-pnjs met vignet ƒ 6 10 

Alle prijzen zijn exel 6% BTW 

Gewone advertenties tarief op aanvraag Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 WG sualgi,* met 95 000 .j.,™™ anTbrSr . 
km plaaliel ,'IOSOO E»e I r???™™'JL5Li. 

keur to*. " ' 

SJfcHF 
1*9 
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Mazda AUTOBEDRIJF 't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340 t/o Carré 
Telefoon 020 236491 Mazda 626 1 6 LX sedan LPG, 
kleur wit + trekh,/ 14 750 Au 
tobedr Jan Wals 02902 1697 Mini Weg omst h Mini E i 
gnjsbl met pr n o t k 
1e eig Tel 020 238809 Mercedes Benz Merc 307D, 80, APK gek , ge 
sloten uitv , verlengd en ver 
hoogd, techn 100 % Prijs 
5250, Tel 020124445 na 
19 00 uur 02977 41085 Mitsubishi Lancer 1,2 GL Ipg 1e eig 
model 88 ƒ11950 Inruil gar/ 
financ mogelijk 02990 37825 Mitsubishi Galant 1600 GL wa 
gon, bj 81 vv kleur groen 
met benzine, stationcar 
ƒ2150 Autobedrijf H J Lange 
Middelie 120 Middelie 
Tel 02992 1318 (ook 's av ) Te koop Mitsubishi Galant Sap 
poro 2000 GSR (mcl trekhaak) 
APK tot 8 '90, kleur zilvergrijs 
metallic prijs ƒ 1 500 tel nr 
071 219497 (na 1600 uur) T k Mitsubishi Colt 1 5 GLX1 15 
mnd oud vele extr rad cass 
tel 02975 62613 Nissan Nissan Stanza 1 6 GL, M '84, 
i z g st ƒ 5950 Inruil gar /fi 
nanc mogelijk 02990 37825 SUNNY 9 '87, 

78 000 km, ƒ 9800 

Tel 020 902188 Opel OPEL REKORD bouwj 1985 1 
v v Traveller uitvoering, 
5 versnellingen, getint glas, 
trekhaak van ƒ13950 voor 
ƒ 13 250 

Bovag gar OPEL KADETT 1 3 
S VAN bouwj 12 mnd 1987 
vv LPG, zijramen achter, 
grijs kenteken 60 000 km, 1e 
eigenaar stationcar van 
ƒ 12 950 voor ƒ12 250 
Bovag gar Autobedrijf 
H J Lange, Middelie 120 
Middelie Tel 02992 1318 (ook 
's avonds) Te koop Opel Kadett 160 Stat , 
bj '83 Gekeurd tot '91 Vr pr 
ƒ5950 Tel 020 995049 Tk Opel Manta 'A 19s aut 
'74, Berlmetta geheel gerest 
in goede staat, 02979 82076 Rat Ritmo, '84, vrpr ƒ3 750 
Tel 075 163008 Opel Kadett 13 S Bj sept '87 
Metall grijs 3 drs LPG GT 
velgen ƒ15 500 029031515 Opel Kadett 13 N, autom M 
87, 1e eig ƒ12 950 Inruil gar/ 
financ mogelijk 02990 37825 OPEL KADETT 1 6 diesel LS, 
wit, bj 86, mcl radio/cass ree , 
90 000 km, 02990 35139 Opel Kadett, '85, LPG nw mo 
del, ƒ10 500 075 163008 Opel Kadett, bj '82, autom , 
LPG, vr pr ƒ 4 500 075 163008 Opelcentrum Geldrop heeft 70 
ANWB gekeurde occasions 
Emopad 43, Geldrop Zien is 
kopen, info 040 862483 Peugeot KOUDIJS PEUGEOT 

• 3 maanden garantie op 
arbeidsloon en onderdelen 

• geen eigen risico 

• geen uitsluitingen 

• geen kilometerbeperking 

• geen bep bepalingen 

• omruilgarantie 

• aanvullende gar mogelijk Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 
Peugeot 505 Select 03 85 

505 GTI 10 85 

505 GR 01 86 

505 Fam GL 01 87 

405 SR 1 6 09 87 

405 GRD 02 89 

309 XL 06 87 

309 GL Profil 03 87 

309 GL 1 1 04 86 

309 GL 1 1 04 86 

305 Break GR 05 84 
205XSCommer1187 

205 XS 03 87 

205 XS 04 87 

205 XRD 01 89 

205 XLD 01 87 

205 XE 1 1 So 02 88 205 Junior 
205 GTI 1 9 
205 GRD 
205 GR 1 3 
205 GR 1 3 
205 GL 
205 GL 
205 GL 0187 
04 87 
04 87 
02 86 
1185 
04 86 
0185 
08 85 DIVERSE MERKEN 
Talbot Samba GL 03 86 

Renault 21 Nevada Fam 04 87 
Renault 9 GTX LPG 08 86 
Ford Scorpio GL 2 01 87 

WESTELIJK HALFROND 70 
Amstelveen Tel 020 455451 KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw en 
gebruikte, v d Madeweg 1 5 bij 
Makro A'dam 6683311 020 Peugeot 205 GRD, sept 1984 
126 000 km, beige, Digradcas 
ree, ƒ9495 Tel 020477900 Peugeot 205 GRD, wit 1986, 
106 000 km , schuifdak, radio/ 
cass, i z g st , vr pr ƒ11 500 
020 326466 van 19 21 u Te koop PEUGEOT 205 XE 
ACCENT bj apr 1986, wit 
62 000 km met radiocass ree 
nwe banden Vrpr ƒ8900 
Tel 02990 29065 Tk Peugeot 504 coupe, bj '78 
4 cil autom , APK 10 10 90, 
ƒ16000 020 953239/901594 Tka Peugeot 505 GL, APK 
dec 90 Vr pr ƒ 8750,- tncl 
autoradio Tel 020 199041 ZUIDWIJK Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion Ver 
<oop nw en gebr Peugeots 
Ook inkoop Tel 020 6629517 • SHOWROOM verschijnt 

huis aan huis in geheel 
Amsterdam en omqevino. Saab 900C, 47 000 km 9 87, 900 
GLI, aut 10 86, 58 000 km, 
900 Turbo 84 900GLI, 11 82, 
900GLS, 83 SAAB dealer 
Jorntsma, Wagenweg 10, 
Purmerend, 02990 23741 SAAB Ipg inbouwstation Auto 
service Molenaar 02503 14097 
RDW erkend BOVAG lid Renault RENAULT AMSTERDAM 
Top occasions met 1 jaar 


Wie koopt mijn RENAULT 4 
Tel 020 258787 


garantie 
Wibautstraat 224 
020 561 96 1 1 


Renault 5 L, bj 84 puntgaaf, 
60 000 km ƒ4950 Inruil gar /f i 
nanc mogelijk 02990 37825 


T k Renault 4 F6 Knutselaut 
met goede motor gas install 
en nwe uitlaat Remi achter 
lek ƒ750 Tel 932179 na 6 u 


Renault 5 TL, 82 APK 3 90, 
blauw trekhaak, nw accu + 
uitlaat ƒ2 200 02982 5753 


Vanwege lease RENAULT 9TL 
inperf st 1987 slechts 36 000 


Subaru 


km ƒ12 000 02963 3242 


E10 VAN bestelbus 88, slechts 


Seat 


17 00 km, in nw st, ƒ 9 282 70, 
Autobedr Heere Ceintuur 
baan 225, tel 020 719154 


SEAT AUTO KOHLER SEAT 
v d Madeweg 23 bij Makro 
Adam 020 6686146 


STATIONWAGEN 1 6 DL okt 
89 slechts 7000 km, nwpr 
ƒ 28 995 nu ƒ 23 995 Kom snel 


SEAT DEALER 
Gebr van Rijn 


langs bij autobedr Heere, 
Ceintuurbaan 225, tel 719154 


Mijdrecht 02979 8871 1 
Skoda 


Subaru 1 8 GL coupe, 4 wd, 
87, 52 000 km zilv met, 
ƒ 22 500 Toyota Brouwer Ha 
merstraat 3 15, Adam N 
020 360401 


SKODA 130 L 1986 22 000 km 
5 bak kleur wit ƒ 5750 
Riva Noord tel 020 361153 Suzuki van deinum heeft nu heel veel raaazend 
mooie occasions 

Dank zij de enorm gestegen verkoop in 1989 van Suzuki s kan 
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot 
assortiment perfecte inruilauto s van diverse bouwjaren en 
uitvoeringen 

VAN DEINUM OFF SUZUKI DEALER VOOR AMSTERDAM E O 

Jarmuiden 29 Amsterdam Sloterdijk tel 020 148933 
ook gevestigd Jan van Galenstraat 1 13, A dam tel 020 831956 Suzuki Alto GL bj 84 31 000 
km ƒ6 950 Auto Amstelstad 
Tel 020 799100 T k Suzuki Alto GL 3 drs 83 
49000 km APK 10 90 ƒ6500 
Tel 02977 24210 na 17 uur Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel 
020 799100 Werkplaats Minervalaan 85, tel 020 713581 Suzuki Alto GL, bj '84, 50000 
km ƒ6500 Auto Amstelstad 
Tel 020 799100 Suzuki Alto GL, bj '87, 22 000 
km ƒ9950 Auto Amstelstad 
Tel 020 799100 Suzuki Alto GL, bj '85, 51 000 
km ƒ7950 Auto Amstelstad 
Tel 020 799100 Suzuki Swift, 1 3 GL automaat, 
bj '88, 17000 km Auto Amstel 
stad Tel 020 799100 Suzuki SWIFT GA, wit, grijs 
kent Perf auto, juli '86, 60 000 
km, ƒ7500 Tel 020 6659280 Suzuki Swift, GL, bj '88, 27000 
km ƒ14 750 Auto Amstelstad 
Tel 020 799100 Suzuki SX 100 coupe, bj '83, 
74 000 km ƒ3950 Auto Am 
stelstad Tel 020 799100 Alto GL, 4 drs , wis/was, bj '88 
Alto GL, wis/was, bj '87 Alto 
GA, bj 12/'86 Alto GL, portier- 
schade, bj '87 Alto FX, 4 drs , 
bj '82 Autobedrijf Wim van 
Aalst 02979 84866, Mijdrecht Autobedr Luykx b v voor uw 
Giant Suzuki modellen Tel 
02968 94330 Off dealer Suziki Uithoorn biedt aan 
diverse Alto's, 3 en 5 drs, 
Suzuki Swift Zeijmga BV Uit 
hoorn 02975 61212 Suzuki Alto, bj '87, 37 000 km 
ƒ8950 Auto Amstelstad Tel 
020 799100 Talbot Simca Matra Bagheera i g st 
bj 78 + div ace Kl rood Vr pr 
ƒ5950 Tel 02975 40837 Toyota T k Toyota Starlet 1 ,2 5 deurs, 
bj '79, APK tot 6-'90, ƒ2000-, 
izgst Tel 020 452831 Toyota Corolla 1 8 GL D, 6/'84, 
5 versn , 5 drs , Apk Vr pr 
ƒ7 000 Tel 020 128197 Div Celica's, b j '80, '82, v a 
ƒ 1 750 Toyota Brouwer, 
Hamerstraat 3 15, A'dam N 
020 360401 DE GRAAF TOYOTA 

Conoensatorweg 44 
Adam-Siduk Tp 865511 STARLET diesel, trekhaak, 
sept '87, 20 000 km, ƒ 14 000,- 
Tel 029083913 Adverteren in 

SHOWROOM 

Tel 020 665 8686 Volkswagen VW GOLF CL Turbo diesel '86 

wit, 79.000 km 

AUTO MAAS B.V.,tel. 02977 - 24320 VWPassat, bj '81, 5 drs, ips, 
APK mei 90, d rood, vrpr 
ƒ4000 020 411139 middag I v m lease auto VW Golf 1 6, 
11/87, 53000 km, izgst 
ƒ16500 Tel 02946 3427 Te koop wegens beëindiging 
van bedrijf VW Piek Up bus 
Turbo diesel, 1985, APK tot juli 
1990 tel 020136223 Tk GOLF 18 1986 met LPG, 
alarm, sunroof, 137 000 km, 
ƒ11500 Tel 020124469 
Na 18 00 uur VW Golf 1 6 CL, 5/86, i z g st , 
± 80 000 km, met blauw, mcl 
schuifdak en APK tot '91, vr pr 
ƒ14500 020 719923 VW Golf GLD, bijna '84, i z g st 
ƒ7950 Inruil gar/fman moge- 
lijk 02990 37825 VW Jetta 1,8 inj 5/'87, 40000 
km , ƒ 22 450 Toyota Brouwer, 
Hamerstraat 3 15 A'dam N 
020 360401 VW Passat variant D, 5 bak, 1 1- 
'88, zwart (mcl trh ), 38000 
lkm,/27500 Tel 020 434177 Tk VW-Golf 1600 CL, jum'84, 
5 bak, zilver met , APK dec '90, 
izgst.br banden, sport uitv 
ƒ11900 Inl 02518 52900 na 
18 00 uur T k weg zakenauto VW Jetta 
CL Diesel, '85, 87 000 km, 1 19 
ƒ 10 500 Oostzaan 02984 1507 Volvo VOLVO 240 GLGL bouwjaar 1983 v v 

GLGL uitvoering, LPG installatie, kleur groenmet , spaakvelgen, 

stoffen interieur van ƒ 10 250 voor ƒ 7950 

VOLVO 240 bouwjaar eind 1985 vv 

LPG installatie, radio/cass , kleur donkerrood ƒ 16500 

VOLVO 360 GL bouwjaar 1985 vv 

kleur groen met , sedan uitvoering, LPG installatie, 

5 versnellingen ƒ 12 250 

VOLVO 244 GL, bouwjaar 1981, vv 

2 1 I motor, kleur blauw, radiocass , perfekt rijgedrag ƒ 7 500 

VOLVO 360 GLS, bouwjaar 1985, vv 

sedan uitvoering, benzine, 2 I motor, blauwmet , centr vergr , 

koplampruitewissers, 5 versn ƒ 12 950 

VOLVO 66, bouwjaar 1977, vv 

kleur groen, APK gekeurd, in prima konditie 'f 1 500 

ALLE VOLVO'S MET BOVAG-GARANTIE 

Autobedrijf H J Lange 

Middelie 120 - Middelie 

Tel 02992 1318 (ook 's avonds) Volvo 66, autom APK jan '91, 
pr ƒ 1500 Autobedrijf Jan 
Wals tel 02902-1697 340 GL Sedan D, öb, groen 
met, ƒ 14 750 Autobedr J 
Wals Tel 02902 1697 Ron Geurs Personen Auto BV 

Voor exclusieve Volvo s 
A dam Oost Info 020 920505 Auto's te koop 
gevraagd Auto's te koop gevraagd 

Evt opknappen geen bezwaar 

Tel 020182163 DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vnjw bewijs Tel 020101021 Het HOOGSTE BOD - " Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf 
Loop, sloop en schadeauto s 
met vrijwaring Tel 020 754193 HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vnjwaringsbewijs geen 
sloopauto's Tel 02990 37825 Koop of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn 023 365206 Accessoires en 
onderdelen AUTO ELEKTRA HECHRI BV 
Klaar terwijl u wacht Ruilstar 
ters en dynamo s Erkend 
inbouwbednjf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili 
gingssystemen Valkenbur 
gerstr 134 Tel 020 240748 Autoshop J Schievmk, Rozen 
gracht 69 71 73 A'dam, tel 
234986 ACCUS, imperiaals, 
laddersteunen fiets en ski 
dragers, ski boxen, alle kleuren 
autolak, gereedschappen Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade auto s, alle 
merken, alle bouwjaren 
Ravenstijn 02502 5435 Grote sortering ONDERDELEN 
van schade auto's, alle 
merken alle bouwjaren 
RAVENSTIJN, 02502 5435 
Lid Nevar IONISATIE KATALYSATOR" 
Welles +25 % kracht" Nietes 
rooki Brandstof 15%' ƒ30 

Doyer Motor 02159 45265 Autosloperijen Autosloperij DE ZOMBIE 
vraagt te koop schadeauto's 
Tevens verkoop van alle mer- 
ken onderdelen Gespeciali 
seerd in verkoop van motoren 
Inbouw mogelijk Osdorperweg 
520 A, Amsterdam Osdorp 
Tel 020107566 AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald Autosloperij Jan 
Tel 020 361178/02907 6248 Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade auto's, alle 
merken, alle bouwjaren 
Ravenstijn, 025025435 Rijscholen AUTORIJSCHOOL DE VREDE 
start met deze unieke aanbie 
ding de 1e 10 lessen voor ƒ 30 
per uur, daarna ƒ37,50 Voor 
meer info tel 020 999190 MICHEL is terug met de 
vertrouwde aanbieding' 
1e 10 lessen a ƒ25 
overdag 020 853683 

's avonds 020181775 

Purmerend 02990 34768 

Zaandam 075 174996 Wegens hoge slagings 
percentage kunnen wij weer 
nieuwe leerlingen plaatsen 
Zie Nationale Rijschoolgids 
Autorijschool Frans 
Tel 331826 Service en 
reparatie APK KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 364702 APK LASWERK en reparatie 
Keuring klaarmaken leder 
merk auto Vooraf prijsopgave 
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- 
derdijk 386 Aalsmeerderbrug 
Tel 02977 27262 Autoschade K J Reurs 
Uitdeuken, spuiten lassen 

Planciusstr Bogen 3 4 5 
Tel 020 246968 Focwa lid Erkend APK station 
olie verversen v a ƒ29,50 
groot onderhoud gratis APK 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020 995176 AUTOSPUITEN va ƒ350 in 
ong spuitcab mcl verf Ook 
schaderep + tax 020 152507 LPG inbouw Landi Hartog, zeer 
voordelig met 2 jr gar , ook an 
dere merken 020 182163 Garage verzorgt uw auto 

APK KEURING 
Vooraf prijsopgave Garage 
Chrysant, Chrysantstr 14 B, 
A'dam-Nrd Tel 020-340549 Algemeen AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT 
AUTOBEDRIJF JONGSMA 
FORD 
Nodigen u uit voor de 
permanente show van INRUIL- 
AUTO S inklusief 

• APK goedkeuring 

• WN milieukeunng 

• BOVAG garantie 
RENAULT 

5TL, 5 drs, '86, ƒ10950 

5TS, 3 drs, '86, ƒ11950 

9TL, 4 drs, '84, ƒ 5 950 

11 autom, 3 drs, '86,/ 12 950 
11 GTX 5 drs, '86, ƒ13950 
21 Nevada GTS +LPG, '87, 

f 21 950 
21 Nevada TL, '88, ƒ25 950 
25 GTX Rad Ren , '87, f 24 950 
FORD 

Resta 1 1 L, '84, ƒ7 950 
Escort 1 1 L, '83, ƒ 6950 
Escort 1 1 L, '85, ƒ10950 
Escort 1 4CL, 5 drs, '86, 

ƒ13950 
Orion 16L, 4 drs, '85,/ 12 950 
Sierra 1 6 L, 3 drs, '86,f 15 950 
Sierra 2 L, 3 drs, '86,/ 16 950 
Sierra 2 GL 5 drs, '85,15 905 
Granada Combi 2 L, '85, 

ƒ11950 
OVERIGEN 

Alfa Romeo 33S, '86J11950 
Honda Civic 1 3 L, '87, 

ƒ15 950 
Nissan Cherry 1 5 GL, '86, 

ƒ12 950 
Opel Ascona 1 6 S, '86, 

ƒ15 950 
Peugeot 305GL, 4 drs, 84, 

f 7 950 

PERSOONLIJKE SERVICE 

SINDS 1926 

Curiestraat 8 10 

Zandvoort Nieuw Noord 

Telefoon 02507-1 33 60 GEBR VAN RIJN, 

Specialisten in Duitse merken 

Mijdrecht -02979 88711 LET OP' 
Autobedrijf 

JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83,(oranje hek) 
A'dam-Osdorp, 
tel 020105478/101021 
Geopend van 9 00 tot 19 00 u 
Alle auto's APK Hoge inruil, 
Financiering binnen 24 uur 
Va ƒ4000,- 
12 maanden garantie 
Volvo 747 GL, diesel, eind '86, 
ƒ17 950 Ford Escort 14 cl, 
m'87, ƒ12 950 Opel Manta 
GSI eind 85, ƒ15 950 Mitsubi 
shi Lancer, 1 2 EL, ong '87, 
LPG, ƒ11950 VWGolf 1300, 
m'86, ƒ 10 950 Opel Kadett 1 6 
diesel '86, ƒ9 950 Mitsubishi 
Cordia GSL aut '85, ƒ9 950 
Volvo 240 GL aut '83, LPG, 
ƒ7950 Opel Corsa 125 GT 
uitv '84, ƒ9950 Rat Uno 55 S 
m'86 ƒ7 950 Ford Sierra 1 6, 
5 drs '84, ƒ 7 950 Opel Ascona 
165, aut '83, ƒ 5 950 Opel Ka 
dettaut '83, ƒ 4 950 Opel Ka- 
dett 16 Berlina, '83 ƒ4 950 
Toyota Crown diesel, m '82, 
ƒ3450 Renault5tl'84,/4 950 
Renault 4 gtl, eind '83, ƒ 2 950 
Ford Mustang 3 5, aut , m '80, 
ƒ3950 Nissan Stanza H B '84, 
ƒ4950 BMW 316, '80, ƒ 2 950 
Volvo 343 dl, '82 ƒ2 450 Ausin 
Maestro '86, ƒ4 950 Nissan 
Prairie 15, m '84, ƒ5 950 Rat 
Argentamj '83, ƒ 2 450 En nog 
div auto's v a ƒ 800 tot 15 000 MAZDA RUITEN voor zij en 
achter Voor alle types uit 
voorraad leverbaar Fa E de 
GRAAFF, Koninginneweg 48, 
Haarlem Tel 023 314275 APK keurstation, Autobedrijf 
Jan Wals, Noordeinde 32 A, 
llpendam Tel 029021697 Erkend Veilinghuis A.V.Z. 

TE ZANDVOORT VEILT OP 

Zondag 14 januari 1990 automobielen 
wo 17 x Mercedes 
15 x Opel 
20 x Ford 
10 x BMW 
Diverse terreinwagens 4x4 
en alle andere Europese en Japanse topmerken in alle type's, 
uitvoeringen en prijsklassen 
Uniek, inklusief 1 jaar garantie 
Kijkdagen 

vrijdag 1300-17 00 uur 
zaterdag 10 00-1700 uur 
zondag 10 00- 1200 uur 
Veiling 

zondag va 13 00 uur 

Veilinghuis A.V.Z. 

BURG FENEMAPLEIN 27 29 ZANDVOORT 

(2 minuten van station) 

telefoon 02507 14660 

fax info 02974-838 PRIJSWINNAARS 

ZOEK DE FOUTE 
SHOWROOM-ADVERTENTIE 

22 december t/m 28 december De oplossing moet zijn 
FORD ROADSTER, GEÏMPORTEERD UIT CHIGAGO, GE 
BRUIKT IN GANGSTEROORLOGEN, BARST VAN DE KOGEL- 
GATEN, BEKLEDING VERTOOND BLOEDVLEKKEN BRIEVEN 
AAN A CAPONE O NR 422 12365 BUR V D BLAD 

Winnaars van de gratis advertentie zijn 

H Kors, Nwe Achtergracht 99, A'dam, B v d Jagt, Mijnsheren 

weg 46, Kudelstaart, W Anema, Knoopkruid 50, Diemen, 

J Fetter, J M Kemperstraat 80, A'dam 

Prijswinnaars krijgen van ons bericht 

Miniatuurauto gewonnen door 

G Braster, H van Somerenstr 34, Kudelstaart, D Herdes, 
Voorsteven 34, A'dam, T A Vet de Boer, Noorderweg 153, 
Wijdewormer, R Tap, v Boetzelaerstr 96 2, A'dam, P Snel, 
Meerhuizenplein 28 BH, A'dam, A de Vries, P Boomstraat 2, M 
Beemster, M Kes, Begoniastr 9', A'dam, G Z Soekhai, Dosto 
jevskisingel 21, A'dam, H J Anker, ünnaeusparkweg 79, A'dam, 
H L Buitenweg, P Scholtenstr 51, A'dam, W van Willegen, 
Aalsmeerderweg 175 b, Aalsmeer, W Wijfje, Mgr Noordman 
laan 8, De Kwakel, M vd Veen v Dok, Raadhuisstr 31, M 
Beemster, Vogel, J H op de Veldestr 17, Zaandam, W van 
Walree, M H Trompstr 9", A'dam H Vos, Naarder Hop 4, 
Volendam, B Slop, Ruysdaelstr 45'", A'dam T M Pot, Amel 
bergstr 4"', Sittard, C Baas, Uranuslaan 174, Krommenie, H D 
Santiago, Harpoenier 95, Zaandam, F Sam, Laanhorn 9, A'veen, 
M Kroonenberg, Kostenj 12, Hoogkarspel, W Bonker, Beatrix 
laan 17, Diemen, G F v Willes, Coornhertstr 4, A'dam, R Ricke, 
Zuiddijk 305, Zaandam, J van Boeckel, Jac Mansstr 22, 
Weesp, F van Diel, Scholckerlaan 1, Zaandam, W Grauwelman, 
lepenlaan 50, Zwanenburg, F Reuvecamp, Nedersticht 32, 
A'dam W Scheenhart, Sandenjnstr 4', A'dam, H Both, P van 
Egmondstr 10, Bunschoten, E Th de Mos-Dekker, v Heuven 
Goedhartln 699, Rat Morgendauw 6e verd , A'veen, A J , Grego 
ry, Julianaplantsoen 214, Diemen J H Gaarenstroom, Schweit- 
zerstr 98, Hoofddorp, N J Houdiet, K Doormanstr 32, Zaan 
stad, C A M Boing, Gen Vetterstr 18, A'dam, D F Tax Lan- 
kamp, Oost Halfrond 251, A'veen, PA Westdorp, Dr A 
Schweitzerln 163, P'end, A Polman, Zuideinde 35, Monnicken 
dam, Th van Kruiselbergen, Zegge 135, Uithoorn, F Smooren- 
burg, Zuiderhof 36, ZO Beemster, W Peek, J v Galenstr 36, 
Hlem.M Roeleveld, T deMatotstr 1, A'dam PK Medendorp, 
Turnerstr 29 C, A'dam, G Henneke, Herm vd Tuukhof 38 hs, 
A'dam, HC Duker, Klaterbos 127, Hoofddorp, H Propitius, 
Talmastr 3 Weesp M Anepool, Assumburgstr 9, Assendelft, 
C Struik, Dantestr 86, A'dam, T W Helmers, Koningsvaren 52, 
Abcoude, H vd Meulen, Burg Cramergracht 72, A'dam J 
Meijroos Boschjesstr 49, Koog a d Zaan, B Tiemens, Kruize- 
muntstr 645, A'doorn H Gernts de Leeuw, Plesmanln 14, Bad 
hoevedorp, F Jonen, Gravenstr 30, A'dam A Derksen, De Sav 
Lohmansstr 6 a, Zaandam, B Leeftink, Klip 1 14, Lelystad, R 
Schavemaker, Wilgenroos 37, P end, C Pruys, Derkinderenstr 
81', A'dam, DJ Broekema, Selde Rust 41, A'veen, J Konigs- 
mann, Leliestr 9, Rosmalen, H Feeterse, Kennemerduinstr 34, 
A'dam, M van Voorthuysen, Marathonstr 104, P'end, HD 
Rovers Leeuwenkstr 4, Wormerveer, HJ Meijer, Kofstr 8, 
Zaandam, C Hornstra, Baarsjesweg 268'", A'dam, Mw Smit- 
Brussel, Jv Galenstr 26, Wormerveer, AH Verdonk, 
J v Waertstr 45, Westzaan, A W M Sassen, Merelslag 30, De 
Hoef, A van Geffen, Osdorperban 2095, A'dam, L Visser, 
Beemsterstr 204, A'dam, JJ Veldhuysen, Burg v d Pollstr 84", 
A dam, H J Klein, Tapijtschelp 10, Diemen, J Schouten, Passage 
3 11, Zandvoort MFC Haspels Sationsweg 80, Hoofddorp, H 
Jong, Dijckscampenlaan 96, P'end, C van Waveren, Cavalje- 
plein 59, P'end, M Verheyen, Weth den Hertogstr 84, A'dam, S 
Jurgens, Mijndenhof 131, A'dam, C Hagemeijer, Celebesstr 35, 
Wormerveer, W G Vlootman, De Almanak 24, Zaandam, G van 
Sluys, Overleg 71, Adam, J Peelen, Nic Anshjnstr 91, A'dam, M 
de Haas, Koningsvaren 49, Abcoude, H Brunink, Thamerlaan 39, 
Uithoorn, G H A Harkink, Meeuwenveld 8, Weesp, FA Wope 
reis, Colijnlaan 14, Uithoorn, Dneenhuizen, Zaagmolen 9, Scha 
gen N v d Aar, Radarstraat 100, Umuiden, H Tolsma, Rosarium 
laan 18, Driebergen, M Feenstra, Notweg 30', A'dam, JLH 
Zonneveldt, Burg v Damstraat 6, 1115 AX Duivendrecht, W van 
Dillen, Pandonnastr 6, A'dam, E J J Klaiber v Voorst, Buitenlust 
57, Diemen, JW Souman, Boekweitstr 63, P'end, E Plets, 
Brikstr 74, Zaandam 

Prijswinnaars krijgen de prijs thuisbezorgd 
(Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd) AUTOVARIA BEVERWIJK 

150 jong gebruikte auto's 

2000 M2 VERWARMDE SHOWROOM Li \ GRANDIOZE JANUARISHOW 
BIJ AUTOVARIA 


•84 ƒ 10 953M '84 ƒ1695 89/3495Ö 1 ' 
86 ƒ 15 950Ti 
89/29 9501 
87/22 95§< Audi 100 

Audi 80 Coupe champ , met , alle opties 
Audi 80 Turbo Diesel, blauwmet , 5 bak 
Audi 100 CC Diesel, rookzilv met , 5 bak, st bekr 
BMW 324 Diesel, saff bl , get gl , aut , sp vlgn , 
BMW 324 Diesel, kop brons met , vel int , 4x hfdst 
BMW 316, alpine wit, verl , sportvlgn , get glas, v a '86 ƒ 15 950 
BMW 320i, rookzilv , LPG, verl spoilerset, licht met '86 ƒ 22 950 
BMW 316 1 8, chaminrood, alarm, sportvlgn , '85 ƒ 14950 
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get gl , st bekr , '84 ƒ 12 950 
BMW 635i, saf blauw, leerbekl .schfdk, zr compleet'82 ƒ 24 950 
BMW 520i, div access '84 ƒ 9950 

BMW 524 Turbo Diesel, div access oa aut '87 ƒ 17 950' 
Chevrolet Southwind, 6 pers , camper, vzv alle ace , ƒ 69 50p n 
Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace ƒ 44 95Q r 

Citroen CX 2 0, goudmet , bijzonder mooi '84 ƒ 7 950 ' 

Citroen BX 19 5drs stat , 5 bak, st bekr , elek ramen, '86 ƒ 14 95Ö 
Citroen BX 19 TRS, ferrrood '85 ƒ 8 950 

Sierra 2 3 D laser, alpinewit, 5 bak , st bekr, e lock'86 ƒ 13 95©'' 
Sierra 2 3 Diesel laser, 5 bak, st bekr , cv, get gl , '87 ƒ 14 950 
Sierra 2 3 CLD Diesel, saff bl , 5 bak, cv, str bekr ,'88 ƒ 18 950' 
Sierra 2 3 Diesel laser, zilvergrijs met , 1e eig , '84/9 950 
Sierra 2 3 Diesel laser, antr gr met 5 bak, st bekr ,'85 ƒ 10 950 ) 
Sierra 1 6 CL, zilvergrijs met , getgl , nwste mod ,'88 ƒ 1895Q 
Sierra 2 CL ,lpg, koperbrons, nw mod met koffer'88 ƒ 19 950 
Sierra 2 3 Diesel.diam zwart, nw mod met koffer '88 ƒ 18 950 
Sierra 2 3 Laser ,saff blauwmet '88 ƒ 16 950 

Sierra 2 CL ,autom ,diam zwart.nw mod met koffer'88 ƒ 22 95C 
Sierra 1 6 CL, donkerbl siervlgn , dubb spieg , 5drs ,'89 ƒ 19 950 
Sierra 2 3 GLD 5drs stat , alp wit, gr glas, roofrack,'89 ƒ 24 95Qf 
Sierra 2300 diesel, stationcar, antr grijs, elek ramen, '87/18 950, 
Scorpio 2 CL, LPG, saff bl met , 5 bak , d spieg ,'87 ƒ 18 951? 
Scorpio 2 CL automaat, zilvergrijs met , '86 ƒ 17 95ÜJ 

Ford Orion 16i Ghia, alp wit, elek ram , 5 bak, get gl ,'86 ƒ 13 950, 
Ford Granada 2 3 GL, LPG, veel ace , '83/7 950 f 

Ford Granada 2 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8 95Ö f 
Ford Bronco 2 9i inj piek up, Am uitv .Pullman, airco, '88 ƒ 24 9F M fJi-r. ƒ 999- 
'86 ƒ 19 950 
'88/ 9950 
'89 ƒ 8950 
'88 ƒ 18 950 
'85 ƒ 9950 
ƒ44950 
, '87 ƒ 42 950- - 
'82 ƒ 14 950^- 
'81 ƒ 9 950 • 
'82/ 7 950- 
'82/ 9 950V, 
'85 /29 950r 
'88 ƒ 39 95(1 
'81 ƒ17 950 
'86 ƒ 32 950 Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf 

Honda CRX coupe inj , fer rood, 5 bak, get glas, 

Hyundai Stellar 

Lada 2104 stat , alaskawit, kopl wissers, stof int , 

Mazda 626 2 GLX coupe, saff bl , LPG, 5 bak, 

Mazda 626 2 GL diesel sedan, wijnrood, 

Mercedes 300 E, met alle mogel ace , '87 

Mercedes 260 E inj , d bl , stoff int , 4 hfdst , el ram 

Mercedes 300 TD Diesel, stat w, st bekr , niv reg 

Mercedes 300 Diesel autom , salf bl , schuifd , 

Mercedes 240 Diesel autom , st bekr , 

Mercedes 240 Diesel, luxe int , d spieg , schuifd , 

Mercedes 190 E inj , champ met , div opties 

MB 190 E 2 3 aut , rookzilver, schuifdak, nw st 

MB 280 S o a LPG, 16 inch sportw , Pullmann etc 

Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc etc 

Mitsubishi Cordia GSL sp coupe, ferranrood, 5 bak, '83 ƒ 6 950 

Mitsubishi Spacew 2000 GLX, VAN, spierwit, '89 ƒ 22 950 

Nissan Silvia 1 8 turbo wit, grijs kent '86/16 95Ö 

Nissan Prairie 1 8 SGL, jubil uitv blauw met '86/16 950 

Nissan Laurel 24 SGL, alpinewit, sprboardcomp ,'87 ƒ 15 950' 

Nissan Pulsar Targa sportcoupe , uit USA sportauto, '88 ƒ 36 950" 

Nissan 300 ZX Targa USA uitv alle opt , antr gr met , '87 ƒ 29 950 

Nissan Bluebird, 2 GL, alp wit , st bekr , LPG etc '86 ƒ 1 1 950- 

Nissan 300 ZX Turbo zilverbl met , targa daken, '87 ƒ33 950 <; 

Opel Omega LS autom , LPG, zilvergr met , stoff int '88/17 956— 

Opel Omega 2,3 Diesel, alp wit, 5 bak, siervelgen,'88 ƒ 19 950 

Opel Senator 2 5E aut , zilv blauw, st bekr , 4x hfdst ,'84/12 95Ó 

Opel Senator 3 Oi, alpine wit, '85/13 950 

Opel Rekord 2 OS, LPG, züv blauw met , '84/8950 

Opel Rekord 2 OS Traveller, inktblauw, '86/11 950 

Opel Kadett 1 6 Diesel, zilvergrijs '85 ƒ 695CL 

Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat , zwart, 5 bak,'86 ƒ 12 95CL 

Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat , wit, '87 ƒ 14 950 

Opel Kadett 1 6 LS Diesel, 5 drs stat , rood, 5 bak, '88 ƒ 16 950 

Opel Kadett 1 3 LS, LPG, zilv grijs met , stoff int , '86 ƒ 14 950 

Opel Kadett 1 6 LS diesel Van, spierwit '88 ƒ,11 950 

Opel Ascona 1 6 LS Traveil , diam zw met , 5 bak,'87 ƒ 13"950 

Porsche 924 in absolute nieuwstaat '78 ƒ 13 95& 

Renault 25 GTS, antr grijs, el ram , 5 bak, st bekr , '87 ƒ 16 950; 

Saab 900 Turbo S arrow, zilv gr met , 5 bak, st bekr 

Saab 900i, 16 V, rood met , creontr , airco, el ram 

Seat Ronda LS, 5 drs uitv , wit, alle access , 

Skoda 105 L, 13 000 km 

Toyota 2 8i Supra, koperbrummet alle opties 

Celica 2 GTi Sp coupe, 5 bak, antr gr met 

VW Jetta, goudbrons, 5P__ 
50 < 
50- 
50 ,'88/32 950 
,'89 ƒ 39 95a 
'86/ 7 950 
'89/ 7 950 
'85/21950 
'88/29 950 
'87 ƒ 14 95CL- VW Passat Diesel stationwag , zilv gr met , luxe int ,'84 ƒ 7 950 
Volvo 745 GL stat , autom , antr gr met , sch /k dak, '87 ƒ 32 95CL 
Volvo 240 GL stat Van, alp wit, 5 bak, st bekr ,LPG,'87 ƒ 17 950 
Volvo 240 GL, 5drs, stat , zilv gr met , 5 bak, st bekr ,'84 ƒ 15 950 
Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs '87/10 950 v 

Volvo 340 GL, alpinewit '86/6 950< 

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk 

ANWB keuren geen enkel probleem 

AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarten 

Markt, tel 02510 12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur,-? 

donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 123 ar Centre Haarle voor e-ciioie.c «I jarenlang een Degrip voor «rekerfieid 
AlliiO 75 auto's m voorraad Audi 100 CD 2 3 E automaat, zilver met , '86 ƒ 18 950 

Audi 100 CC, LPG, schuifdak, wit, '88 ƒ 19950 

Audi 100 CC 23 E automaat, schuifdak, '88 ƒ28950 

Audi 100 CC saharabeige, 100000 km, '84 LPG ƒ 8950 

BMW 518i, LPG st bekr groen met '83 ƒ 6950 

Citroen BX 19 TRS Break stat car, 5 bak st bekr '87 ƒ 13 950 
Citroen CX, 20 Pallas, LPG, goudmet , 100 OOOkm, '84/7 950 
Rat Croma stat 1E, 50 000 km rookzilv metal '88/15 950' 
Ford Escort 1 6 laser, 5 bak, 40 000 km '88/16 950 ^ 

Ford Scorpio 2 Oi GL Ghia antrach ? 

80 000 km alle opt '87/18 950 

Ford Scorpio 2 GL, LPG, rood met, 85 OOOkm, '88 ƒ 19 950 
Ford Scorpio 2 5 D, papyruswit, stuurbekr , sch dak, '88/16 950 
Ford Sierra 2 3 Diesel Laser, stuurbekr , 103 OOOkm, '86/9 950 
Ford Sierra 2300 diesel, laser, stationcar, 75 000 km '87 ƒ 15 950 
Honda Prelude EX Automaat, rookzilver, 75 000 km '84 ƒ 1 1 950 
Jaguar XJ6 serie III Souvereign, alle opties, '87 ƒ37 500 

Mazda 626 20 GLX, limited hatchback st bekr , 
50 000 bronsmetal '88 ƒ 17 95Ö 

Mazda 626 Hatchback Diesel, groen met , '86 ƒ 8950 

Mazda 626 2 GLX, LPG, Sarajevowit 68 000 km '88 ƒ 15 950 
Mercedes 190 D, antrac , stuurb , sch d , 120 OOOkm '85 ƒ 24 950 
Mercedes 240 diesel, goudmet , stuurb smetteloos, '83/12 950 
Mercedes 300 diesel autom goudmetal Pullman i 

inter, alle opties '81 ƒ 7 950 

Mini Metro Special saharabeige 60 000 km '83 ƒ 2750 

Nissan Laurel 2 8 GLD diesel 70 OOOkm, brons met , '88 ƒ 19 950 
Opel Ascona 1 9 autom sphnternw st LPG mstal > 

120000 km ƒ 3 950 

Opel Kadett stationcar LS, diesel, GT interieur 5 bak, '88/16 950 
Opel Senator 2 8 S autom sportvelgen LPG mstal '81 ƒ 3 950 
Opel Rekord 2 S GL automaat donkerblauw, 
LPG mstal , 80 000 km, '87 ƒ 13 950 

Renault 25 TS blauwmet 5 b LPGonderb 75000 km '88/15 950 
Saab 900i sedan automaat, '86 ƒ 14 95Ö , 

Saab 9000 Turbo, staalbl met , leder int , 85 OOOkm, '87 ƒ 29 500 
VW Golf GTI, antraciet, alle opties, '83 ƒ 8 950 )( 

VW Jetta Elan Dies autom , antr met , 103 OOOkm, '86/12 950 
VW Gil 16 V, antraciet alle opties, 50000 km , '88 ƒ 31 95Ó 
VW Passat GL diesel 80 000 km zw metal 5 bak '86/11 950 
Volvo 240 GL, brons metall , LPG, 140 000 km, '82 ƒ 4 950 
Volvo 740 GL diesel autom antrach metal st bekr '87/ 19 950° 
Volvo 740 GL LPG blauwmetal 120 000 km '86 ƒ 15 950 

Volvo 740 GLE Turbo Diesel, 35 000 km, '89 ƒ 37 500 

Volvo 740 GLE Turbo Diesel autom , 70 000 km, '89 ƒ 37 500 
Volvo 740 GLE, LPG, champagne met, 70 OOOkm, '88/29 950 
Volvo 740 stationcar, smetteloos antraciet, '86 ƒ 26 950 

Alle automobielen mcl winter of 10 000 km beurt ' 

Inruil, soepele financiering, 24 maanden totale 

garantie mogelijk Tevens leasen wij dezp auto's 
tegen gunstige tarieven op aanvraag , '- , Car Centre Haarlem 

Zijlweg 35 Haarlem 023 329750 

Dagelijks geopend van 9-19 uur 

Donderdagavond koopavond tot 20 >.... e 
r] 
il c 
't il 
il 
lc 

u 
j 

w u 
I 

il 

It 
Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd. 
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vrijwilligerswerk 
oet wel leuk blijven 

Een zeer groot percentage van de Nederlanders verricht vrij- 
villigerswerk, maar liefst 45 procent. Blijkbaar voelen velen 
:ich verplicht onverplicht te werken. Ze maken zich verdienste- 
ijk zonder daarmee iets te verdienen. Er wordt wel gezegd dat 
inze maatschappij op die inspanningen drijft. Anders dan hij 
jetaald werk, blijven er genoeg vacatures open staan voor vrij- 
vil$gers; liefhebbers kunnen dus altijd terecht. Maar sommige 
arodeze baantjes zijn te zwaar en worden steeds onaantrekkelij- 
:ei0 Het moet natuurlijk wel leuk blijven, dat vrijwilligerswerk. 
}oêde afspraken maken blijkt, ondanks het vrijblijvende karak- 
er^'zeer belangrijk. „Vrijwilligers zijn onmisbaar", 
gt^Eduard Nazarski, vanaf 1 febru- 
ri .directeur van het Landelijk 
iteunpunt Vrijwilligerswerk (LSV). 
We; hebben hebben wel eens geke- 
c-n wat er allemaal niet zou kunnen 
oorgaan als er een week geen vrij- 
illigers op de been waren." Hij 
rnt een deel van de waslijst op: 
,;erj sportwedstrijden, geen activi- 
sten in buurt- en jongerencentra, 
een thuisbezoek bij zieken, geen be- 
jrging van warme maaltijden bij 
ulpbehoevende ouderen, in de zie- 
enzorg zou het nog meer behelpen 
ij n,) politieke partijen kunnen niet 
ergaderen, in de kerk zou alles al- 
>en op de schouders van de domi- 
ee komen te liggen en aan het orga- 
iseren van een eventuele elfsteden- 
icht zou men niet eens denken als 
geen enthousiaste hulp te ver- 
achten is. 

Het LSV geeft aan vrijwilligers en 
tin;! (maatschappelijke) organisa- 
esiadviezen en informatie. Ook bij- 
aorbeeld over wervingsacties. Om- dat er, ondanks die 45 procent, een 
tekort aan vrijwilligers bestaat. 
„Vooral in de gezondheidssector 
zijn er meer mensen nodig. Door de 
bezuinigingen verdwijnen er be- 
roepskrachten, terwijl de vergrij- 
zing toeneemt", zegt Nazarski. Het 
verwijt dat het inzetten van vrijwilli- 
gers betaalde banen verdringt, vindt 
hij niet terecht. Volgens hem is het 
niet zo dat vrijwilligers die plaatsen 
innemen. In ieder geval willen ze dat 
absoluut niet. „Dan is de lol van on- . 
betaald werk er ook af." 

Gastvrouw 

Een voorbeeld. Een vrouw helpt 
in haar vrije tijd in een bejaarden- 
huis. Als 'gastvrouw' brengt ze kof- 
fie rond en maakt een praatje met de 
mensen. Op een dag is de verpleeg- 
kundige ziek en aan de vrijwilligster 
wordt gevraagd om tijdelijk een aan- 
tal 'taakjes' over te nemen. „Als LSV 
zeggen wij dat je dat niet moet doen, 
want je bent immers geen verpleeg- 
• Eens in de vier a vijf weken wordt 
de 72-jarige A. Hooning door het 
Groene Kruis opgeroepen om war- 
me maaltijden rond te brengen. Hij is 
één van de ongeveer honderd vrij- 
willigers bij het Aalsmeerse Taf elije- 
Dek-Je project. „Het is hartstikke 
leuk om bij de mensen iets te bren- 
gen waar ze behoefte aan hebben. 
Ja, meestal schep je de maaltijden 
ook op. Het eten is eerste kwaliteit 
hoor. Dat weet ik want we eten nu 
zelf ook van Tafeltje-Dek-Je, omdat 
mijn vrouw tijdelijk onthand is." Het 
vrijwilligerswerk kost per week aan 
tijd drie keer een uur. De heer Hoon- 
ing krijgt ƒ3,75 per keer vergoed om 
de autokosten te drukken. Hij heeft 
er niets over te klagen. „En als je 
denkt dat je niet mee uit kunt, dan 
moet je het gewoon niet doen. Aan 
de auto's van collega's zie je dat er 
rijp en groen tussen zit. Sommigen 
hebben het niet breed, maar er doen 
ook directeuren en artsen mee. 
Waarom mensen dit werk doen? Ja, 
ik denk dat ze sociaal voelend zijn, 
hè." Oplossing Oudejaarspuzzel Ti S SÏT )■-, »i > mie" rn N H M ts N H ft N N H N R N IrJ N 'S 
H -T I '6 1*1 R M M H V N *l H N tf H R E «V ►« T3 "S H 6- e. m iV a T K rV N H N *JJ rr> *fi a t AJ w N > de laatste ATV-pagina van 1989 schotelde wij u deze Zweedse puzzel 
or. Toen nog oningevuld. Vandaag, zoals beloofd de oplossing. kundige." Hoewel de gastvrouw dat 
ook vindt, zegt ze toch „maar die 
mensen kunnen toch niet zonder...". 

In dit geval, toen het LSV zich 
ermee ging bemoeien, zorgde de di- 
rectie voor vervangend personeel. 
Hoe vaak er werkelijk op dergelijke 
manieren misbruik gemaakt wordt 
van vrijwilligers is niet bekend. Na- 
zarski: „Daar is geen zicht op, maar 
misbruik komt wel voor. Er is zelfs 
eens een huisarts geweest die een 
vrijwilligster als assistente had. Zo 
bruut uitgebuit worden, dat kan na- 
tuurlijk niet." 

Het landelijke steunpunt neemt 
fel stelling tegen uitspraken van de 
vorige minister die vrijwilligers 
prees, maar eraan toevoegde dat ze 
nog veel meer zouden kunnen. De 
forse bezuinigingen in het sociaal- 
cultureel werk dwingen sommige 
beroepskrachten hun betaalde baan 
op te geven. Zonder vrijwilligers 
draait een buurthuis niet, maar zon- 
der professionele hulp evenmin. 

Statistiek 

„Uit onderzoek blijkt dat vrijwilli- 
gers het heel onaantrekkelijk vin- 
den als het werk te zwaar wordt, te 
verantwoordelijk." 

„De functie van vrijwilligerswerk 
is meestal aanvullend op professio- 
nele voorzieningen. Ook heeft dat 
werk vaak een signalerende functie. 
Vrijwilligers beginnen gewoon er- 
gens aan. Taallessen aan buitenlan- 
ders werden in het begin gegeven 
door vrijwilligers. Nu worden daar- 
aan kwaliteitseisen, een opleiding, 
gesteld en wordt dat werk vaak be- 
taald." Andere voorbeelden van 
steeds professioneler geworden 
werk is kinderopvang, de reklasse- 
ringsdienst en actiegroepen. „Ook in 
het sociaal-cultureel werk werden 
steeds meer beroepskrachten aange- 
trokken, dat wordt jammer genoeg 
meer en -meer teruggedraaid." 

Uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek blijkt dat 
45 procent van de bevolking boven 
de achttien jaar regelmatig onbe- 
taald werk voor een maatschappe- 
lijk doel verricht. De verhouding 
tussen mannen en vrouwen is gelijk. 
Wel zitten mannen vaker in bestu- 
ren en in (sport) verenigingen, ter- 
wijl vrouwen meer zijn vertegen- 
woordigd bij de hulp aan kinderen, 
buren, bejaarden en gehandicapten. 
Het hebben van een betaalde baan of 
werkloos zijn, heeft geen invloed op 
de cijfers. 

Uit beide groepen komen in ver- 
houding een gelijk aantal mensen. 
Uit de cijfers blijkt dat de leeftijdsca- 
tegorie 35 tot 50 jaar en mensen met een wat hogere opleiding oververte- 
genwoordigd zijn. 

De motieven van mensen om zich 
in het vrijwilligerswerk te storten 
zijn uiteenlopend. Nazarski noemt 
er een aantal. Je betrokken voelen 
bij het doel van een organisatie; op- 
doen van contacten; werkervaring 
krijgen; een zinvolle vrije tijdsbeste- 
ding hebben; iets voor een ander wil- 
len betekenen; voor de status en 
prestige, of omdat ze er voor zijn 
gevraagd en het gewoon wel lollig 
vinden. om zijn tijd ergens anders aan te 
besteden. De LSV zet zich in voor 
een beter beleid, want uiteindelijk 
hebben organisaties en vrijwilligers 
hier beiden voordeel bij. 

„Het werk moet niet alleen zinvol 
zijn, ook plezierig. Omdat iedereen 
zich om verschillende motieven be- 
schikbaar stelt, zullen organisaties 
moeten letten op het verdelen van 
passend werk." De betrokkenheid 
zal groter worden als er serieus naar 
suggesties en kritiek wordt geluis- 
terd. De LSV pleit bij grote organisa- 'Onbetaalde 

krachten zijn 

onmisbaar 1 

• Eduard Nazarski 
„Je kunt heel veel bereiken met 
vrijwilligers. Juist omdat de mensen 
ervoor kiezen, gebeurt er ook heel 
veel. Ze zijn super gemotiveerd. Er 
zijn mensen die zich de benen uit 
het lijf lopen en steeds bezig zijn met 
regelen. Die mensen moeten ook al- 
tijd bereikbaar zijn. Het leuke ervan 
is dat je ongeacht opleiding en ach- 
tergrond kan doen wat je leuk vindt 
en je doet dat samen met anderen." 

De voordelen van onbetaalde 
krachten zijn voor instellingen en 
verenigingen erg groot. Het kost 
niks en vaak is de motivatie hoog. 
Deze werkgevers doen er echter 
goed aan die hulp te koesteren. Als 
de sfeer onaangenaam is, staat de 
vrijwilliger immers niets in de weg ties voor beroepskrachten die bege- 
leiding geven. Op den duur is dat 
lonend. 

„Een idealist bij een actiegroep zal 
eerder problemen binnen die organi- 
satie op de koop toe nemen. Maar in 
het algemeen moet het werk aanslui- 
ten bij de wensen van mensen. Som- 
migen willen best een keer in de 
week ergens voor rijden, maar per se 
niet vergaderen." Omdat er geen ar- 
beidsovereenkomsten zijn voor vrij- 
willigers vindt het LSV het belang- 
rijk dat er goede afspraken gemaakt 
worden, liefst op papier. 

Als een vrijwilliger tijdens zijn on- 
betaalde arbeid schade veroorzaakt, 
is de kans groot dat zijn verzekering 
niets uitkeert, want de 'werkgever; is Foto Wilfried Overwaler 

aansprakelijk. Om niet het risico te 
lopen dat dit uit de buurthuiskassa 
moet worden betaald, biedt een ver- 
zekering een oplossing. Ook in ge- 
vallen als de vrijwilliger schade lijdt. 

Onkosten 

„Problemen ontstaan vaak omdat 
er onduidelijkheden zijn. Rechten 
van vrijwilligers, zoals onkostenver- 
goedingen en verzekeringen, moe- 
ten goed geregeld worden. Dat wordt 
niet altijd gedaan, de LSV probeert 
dat te stimuleren. Het kost een orga- 
nisatie wel geld en daarom wordt er 
geen aandacht aan besteed. Maar 
ook hier geldt: goedkoop is duur- 
koop. Hoe minder voorzieningen, 
hoe nadeliger op de lange termijn. 
De belangen van de vrijwilliger en 
die van een instelling lopen wat dat 
betreft parallel. Als het steunpunt 
daarin adviseert, staan die twee dus 
niet tegenover elkaar." 

Heel normaal is het dat ook vrij- 
willigers de kosten die ze tijdens 
hun 'liefdadigheidswerk' maken, 
vergoed krijgen. Per jaar kan er een 
bedrag van onder de 800 gulden wor- 
den uitgekeerd zonder dat hierover 
belasting of premies betaald hoeven 
te worden. Maar de vrijwilliger kan 
niet zonder meer aanspraak maken 
op die onkosten, daarover moeten 
eerst afspraken worden gemaakt. 
Nazarski: „Het recht op onkosten- 
vergoeding is nu een moreel recht, 
wij vinden dat het eigenlijk een wet- 
telijk recht zou moeten zijn." 

Het Landelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk 
geeft folders uit over onder meer verzekerin- 
gen, onkosten, vrijwilligerswerk en uitkerin- 
gen, sponsoring, wervingsactie, hoc schrijf ik 
een persbericht. Dagelijks verzorgt de LSV 
een pagina op Teletekst (nr. 509). Ook is er 
een informatielijn voor alle mogelijke vra- 
gen, telefoon: 030 • 31 98 44. Het adres van de 
LSV is Catharijnesingel 70, 3511 GM in 
Utrecht. Jury buigt zich 
over honderden 
ATV-kleurplaten 

De redactie van deze ATV-pagina werd rond de jaar- 
wisseling overspoeld met kleurige tekeningen. Meer 
dan driehonderd kinderen hebben hun best gedaan op 
onze kerst-kleurplaat. Watten, glittertjes, tekeningen 
bewerkt met verf en garen - het kon allemaal niet op. Er 
zijn scholieren die hele kunstwerken van de tekening 
gemaakt hebben. Toch hebben we uiteraard een keuze 
moeten maken. Trudy Steenkamp (coördinatie ATV- 
pagina), Elseline v.d. Berg (PR- en Promotiemanager 
Weekmedia) en Jan Maarten Pekelharing (hoofdredac- 
teur) hebben zich vorige week over de werkstukken 
(Vat wordt het: leasen of de kilometerprijs? Oort. De belastingmaatregel die heel 
herland in 1989 in beweging bracht. 

3 discussie spitste zich meestal toe op 
i nadelige gevolgen voor de automobi- 
1 De verwachting dat veel bedrijven 
[uden overstappen op het aanschaf- 
n van lease-auto's voor het personeel 
nog niet uitgekomen. 

«nds 1 januari geldt dus het veelbesproken 
lsel-Oort, dat een belastingverlaging van 
r miljard moet opleveren. Dat wordt, in het 
der van het terugdringen van het autoge- 
uik, voor een groot deel verhaald op de 
tomobilist. In het kort de belangrijkste ver- 
tieringen op een rijtje. 

De eerste tien kilometer woon-werkver- 
r worden beschouwd als privé kilometers 
zijn niet meer aftrekbaar. Tot 1 januari 
achten we voor die eerste kilometers (enke- 
rcis) nog tweehonderd gulden aftrekken. 
'C bedrag vervalt, bovendien worden alle 
erige bedragen met tweehonderd gulden 
'luagd. Overigens blijft de minimum-aftrek 
1 tweehonderd gulden wel bestaan, ook al 
■akt u geen reiskosten. Voor inwoners van 
1 district Amsterdam, Diemen en Duiven- 
cht geldt echter weer een uitzondering. De 
cus gaat er namelijk van uit dat zij nooit 
er dan tien kilometer van hun werk van- 
w wonen. Dat wordt dus allemaal carpool- 
De kilometerprijs is vastgesteld op 0,44 
ü- Iedere cent die de werkgever extra be- 
i't. moet de werknemer bij zijn inkomen 
'ellen. Wie dus 0,60 cent per kilometer ver- 

4 krijgt, moet over 0,16 cent belasting gaan 
alen. Voor die 0,44 cent wordt u geacht uw 
le le auto te bekostigen. Niet alleen onder- 
do en afschrijving, maar ook de kosten van 
w egen, veerboten en parkeren zijn sinds 1 
u ^ri bij dit bedrag inbegrepen. Of u nu in 
1 vijftien jaar oude Kadett of in een splinter- 
uwe Ford Scorpio TD GL a ƒ 57.473,- rijdt, 
'naakt allemaal niet uit. De kilometerprijs 
r .aagt 0,44 cent. Een oud betrouwbaar wa- 
Aie is dus niet eens zo onverstandig, alleen 
poet u dan aan geen enkele milieunorm 

De zogenaamde 20-procent bijtelling is 
rtaan altijd van toepassing als u een 'auto 
öe baas' heeft die u ook privé gebruikt. 
Was in het verleden niet het geval als de 
belasting eindheffing was. Als u de geluk- 
• Er rijden een paar honderdduizend lease-auto's op de weg archieffoto Weekmedia kige eigenaar bent van een derge- 
lijk mobiel kunt u in het vervolg 
rekenen op een aanslag van de 
inkomstenbelasting. 

Eenvoudig? 

De belastingvereenvoudiging is 
er niet veel eenvoudiger op ge- 
worden. En wat is nu voordeliger, 
een eigen auto, een auto op naam van de zaak, 
of een geleasde auto? 'Auto van de baas' roept 
iedereen, een auto van de zaak en een geleasde 
auto zijn blijkbaar synoniemen van elkaar. 
Toch is de keus niet zo simpel. 

Dat blijkt wel uit het feit dat de markt voor 
lease-auto's onbetwistbaar is toegenomen, 
maar lang niet zo onstuimig als eerst de ver- 
wachting was. Veel bedrijven zijn 
l'r^ er blijkbaar nog niet van over- 

Of0m\ tuigd. Uit een vorig jaar gehouden 

onderzoek bleek dat slechts 3,3 
procent van de werkgevers over- 
woog om meer lease-auto's aan te 
schaffen. Een groot deel had zelfs 
nog geen standpunt. Hoe het ook 
zij, de lease-auto is nog altijd in de 
minderheid, al rijden er wel een 
paar honderdduizend op 's lands wegen en zal 
het aantal wel toenemen ook. 

Kan niet uitblijven, zeggen de leasemaat- 
schappijen in koor. Ze doen een beetje denken 
aan het spreekwoord van de twee om één been 
vechtende honden, de derde ging er echter 
lachend mee heen. De maatschappijen zijn 
flink actief geworden in het rondstrooien van voorlichtingsmateriaal. De gevolgen van Oort 
en de voordelen van een geleasde auto van de 
zaak. 

Maar hoe je het ook wendt of keert, er is 
altijd één gedupeerde: de werkgever öf de 
werknemer. In de volksmond blijft een auto 
van de zaak nog steeds het mooiste wat er te 
bedenken valt, maar de werkgever wordt door 
de nieuwe regeling genoodzaakt om ieder ge- 
val apart te onderzoeken. Een standaardre- 
cept bestaat niet. De werkgever zal voor iedere 
werknemer moeten bekijken wat het belast- 
baar inkomen is, welke vergoeding gegeven 
wordt en hoeveel kilometers privé en zakelijk 
gemaakt worden. 

Rekenen 

In veel informatie over Oort en de auto 
wordt erop aangedrongen om direct met uw 
baas over een auto van de zaak te gaan praten. 
Dat is wel erg simpel gesteld, want die man 
moet tenslotte in zijn buidel tasten. Voor hem 
is het een kwestie van goed rekenen. Dan zou 
het weleens kunnen zijn dat hij besluit de 
kilometervergoeding terug te schroeven naar 
0,44 cent, daar kun je in de meeste gevallen 
geen kilometer voor rijden, maar het is voor 
de werkgever misschien het gemakkelijkste. 

Wie zijn auto zakelijk gebruikt, komt waar- 
schijnlijk niet uit met dat bedrag als hij zijn 
auto normaal wil onderhouden. En wat gaat 
degene doen die niet uitkomt met zijn vergoe- 
ding? Bezuinigen. Dat kan op een paar manie- 
ren. Bijvoorbeeld door nog even door te rijden 
op die te gladde en afgeschreven banden. Door 
het verversen van de olie en laten nazien van 
het C02-gehalte maar een maand uit te stel- 
len. Of door de dealer met zijn flinke uurtarief 
links te laten liggen en zijn toevlucht te nemen 
tot de goedkope garage op de hoek. 

Of een vergoeding van 0,44 cent de veiligheid 
ten goede komt, zal moeten blijken. Redelijk 
lijkt het niet. Voor veel mensen die hun eigen 
auto zowel zakelijk als privé gebruiken, zal er 
niet veel anders op zitten. Bezuinigen is ech- 
ter niet de enige oplossing. De afstand Amster- 
dam-Utrecht zou sinds 1 januari 1990 weleens 
43 kilometer, in plaats van 37 kilometer kun- 
nen bedragen. Via Oort leiden er vele wegen 
naar Utrecht. 

EVERHARD HEBLY gebogen en de winnaars uitgekozen. Besloten is om ook 
een aantal eervolle vermeldingen te geven. Alle betrok- 
ken kinderen ontvangen binnenkort een kleinigheidje. 

De prijswinaars zijn: 

UITHOORN: Jolanda Brandse (7 jaar), Fokkemast 34 

Eervolle vermelding: Fenneke Harte (9 jaar). Zegge 169 

AALSMEER: Saskia Commandeur (4 jaar), Huygensstraat 16, Ku- 

delstaart 

Eervolle vermelding: Jeroen (9 jaar), Ophelialaan 227 

DE RONDE VENEN: Daniëlle Kooistra (5 jaar), Patrijs 38, Mij- 

drecht Eervolle vermelding: Patricia v.d Bosch (9 

jaar). Hoofdweg 10a, Waverveen 
AMSTELVEEN: Jorise de Boer (10 jaar). 
Meerlandenweg 3 

Eervolle vermelding: Jasper Slokker (6 
jaar), Strandvlietlaan 14, Ouderkerk a/d 
Amstel 

ZAANSTREEK: Daniël Visser (7 jaar). St. 
Willibrordus 44, Zaandam 
Claire Gabriël (8 jaar), Elzeboom 11, Koog 
a/d Zaan 

Samantha Bartelingh ( 5 jaar), Fluitekruid- 
weg 130. Zaandam 

Eervolle vermeldingen: Merijn Grin (6 jaar). 
Bazuinhof 8, Zaandijk en Jasper Fonville (2 
jaar), Burg. Albertiplein 16, Krommenie 
WATERLAND/PURMEREND: Marjan 

Koopmans (6 jaar). Karn 41, Monnicken- 
dam 

Katherine Sabogal (9 jaar), Adrianus Bleys- 
straat 3, Volendam, Louise Overmars (10 
jaar), Gruttoplantsoen 12, Volendam. 
Eervolle vermelding: Paulien Knook (10 
jaar), Westerweg 59, Purmerend 
HAARLEMMERMEER: Ivarna Rangel (11 
jaar), B. van Sattnerstraat 63, Hoofddorp 
Mandy Nordmann (5 jaar), Baker 27, Nieuw- 
Vennep 

Yvon de BLaij (7 jaar). Zwattingburen 27, 
Nieuw-Vennep 

Eervolle vermelding: Cindy Rijsenbrij (11 
jaar), Amestelle 199, Zwanenburg, Liesbeth 
Gijzenberg (8 jaar), Rijnlanderweg 139C 
ZANDVOORT: Tom de Boer (5 jaar), Max 
Eeuwenstraat 4 

Eervolle vermelding: Alexandra Bcnning (8 
jaar). Willemstraat 23 
WEESP/MUIDEN: Daan Krikke (5 jaar). 
Meeuwenveldt 76 

Eervolle vermelding: Jeroen ter Beek (8 
jaar), Horrewaarde 45, Muiderberg 
AMSTERDAM: Maya Baanders (9 jaar). 
Groenburgwal 15-B 

Wendy Schrekker (10 jaar), Stenghof 15 
Nicole Pawlowski ( 5 jaar), Wieringerwaard- 
straat 212 

Eervolle vermeldingen: Wendy Teuben (8 
jaar) , Volendammerweg 278: Dennie Smit (2 
jaar), Kalkoenstraat 15'; Yanaika van He- 
mert (10 jaar), Haag en Veld 257. (ADVERTENTIE) 
ONDEROELENSHOP Amit»rtlam van Woustraat 35 020-6629825 
Am«t»Pd«m Bijlmerplein 403 020-913502 
Amilelvean Binnentiol 44 020-457283 Antieke motorenmarkt 

Legendarische motoren zijn 13 en 
14 januari in het Autotron in Ros- 
malen te aanschouwen. Tijdens de 
tiende antieke motorenmarkt 
worden diverse merken getoond 
die indertijd het loodje legden te- 
gen de Japanse giganten. Verza- 
melaars en bewonderaars kunnen 
een hart er dus ophalen, maar ook 
sleutelaars kunnen terecht voor 
die zeldzame onderdelen. Tien 
clubs zijn aanwezig en zullen in- 
formatie geven. 

De markt is open van 10 tot 18 uur, 
de toegangsprijs bedraagt ƒ 12,50. 
Kinderen en 65-plussers betalen 
vijf gulden minder. 
Kampeer Vrij Kaart 

De Camping Unie komt met een 
opvallend nieuwtje op kampeerge- 
bied. Dit seizoen brengt zij de 
Kampeer Vrij Kaart (KVK) uit, 
waarmee men naar eigen schema 
op verschillende kampeerterrei- 
nen tien etmalen kan kamperen. 
De KVK koopt men vooraf tegen 
een speciaal (gereduceerd tarief), 
dat afhankelijk is van het aantal 
personen. De kaart bevat tien che- 
ques voor overnachtingen, naar ei- 
gen keus (weekend, midweek, los- 
se dagen) een seizoen lang ( 1 april- 
1 oktober) te gebruiken, uitgezon- 
derd de maand augustus. Voor de 
KVK-houders is er op de deelne- 
mende camping altijd een extra 
goede plaats gereserveerd en de 
plaats voor de tent van de kinde- 
ren is gratis. Bovendien is de kaart 
overdraagbaar aan vrienden of 
kennissen. Inlichtingen bij alle 
ANWB-kantoren of bij de Cam- 
ping Unie zelf, tel. 035-49849. Kampeer Vrij 
*£aart 
Gillende Bodyguard 

Een klein alarm-apparaatje met 
een touwtje, de bodyguard. Het is 
zeker niet het definitieve ant- 
woord op straatroven, maar het 
geeft een wat prettiger gevoel en 
wellicht helpt het. Het ovalen 
doosje wordt in een tasje of andere 
bagage bevestigd. Er zit een koord 
aan dat vastgemaakt moet worden 
aan het lichaam (jas of riem). Als 
de tas door een dief wordt gegre- 
pen, trekt hij het koord uit het 
doosje en ontstaat er een enorm 
lawaai. De kans is aanwezig dat de 
dief zonder zo'n piepende buit 
vlucht. Het alarm kan ook met een 
drukknop in werking worden ge- 
steld. 

De Bodyguard kost /'19.90. Meer informa- 
tie bij Bellenium. tel. 01828 - 17617. Huisdieren lawaai 

Geblaf, gepiep en gejank van huis- 
dieren vormen een belangrijke 
bron van geluidhinder. Het staat 
samen met muziek en loopgelui- 
den in de top drie van burenla- 
waai. De Nederlandse Stichting 
Geluidhinder (NSG) heeft er een 
brochure over gemaakt. Hierin 
worden adviezen gegeven voor zo 
wel de gekwelde buur als de huis- 
dierbezittor. Behalve aan honden 
wordt er aandacht besteed aan 
kippen, hanen, volièrevogels. dui- 
ven en andere dieren. 
De NSG heeft tevens een boekje 
uitgebracht over hoe je de overlast 
kunt beperken bij het muciseren. 
Beide deeltjes zijn gratis te bestel- 
len bij de NSG, tel. 015 - 562723. 

Vakantie CARA-patiënten 

Voor CARA-patiënten (mensen 
met ademhalingsmoeilijkheden ) 
zijn de mogelijkheden om op va- 
kantie te gaan zeer beperkt. Er 
bestaat vaak angst om er op uit te 
trekken, onder andere vanwege 
mogelijk te verwachten benauwd- 
heidsproblemen op het vakantie- 
adres. Het Astma Fonds heeft hier 
wat aan gedaan en de folders 
'CARA en goed voorbereid op va- 
kantie' en 'CARA en groepsvakan- 
ties voor jong en oud, programma 
1990' samengesteld. Voor meer in- 
formatie kan men zich wenden tot 
de afdeling' vakantie-activiteiten 
van het Astma-Fonds, tel. 033- 
950330. LKMEOIA 22 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 10 

in-iK 1 1 tui c i adhoevedorp Tel. 02968-94631 


y, 
Gelderse "ook 
'50 gram 2,95 &=3s 

Gouase Kaas \ 
03-8011.70 \-> x 

nat! -1-5Ü 1.25 ,■ 

r o npoucen mokka ^ 
\ i3t rum 'rozijnen * 2 
l „nom 
170 4 voor 4.95 

I Ij h jt 1390 H8 a, 'b9 1 
Maison du Rouret 
Coteaux de lArdeche 
Een fruitige rode wijn met 
een aangenaam bouquet 
3 95 3 voor 10.- 

Knip wit of bruin brood 
J-851.80 

Pakje met 7 roomboter 
stroopwafels 

150 2 voor 2.55 

UE3J&IW0PJ£ 

o hp kent u aanb Ld ngen n de Hema 

HEMA 

.Echt Waar Voor Je Geld. Haltestraat 50 tel. 13030 

zoekt een 

ssiioosisnaakliulp m/v 

Voor enkele uren per week. 

Bel of kom even langs en vraag naar 
Jacob Koning 
** Kwekerij P. V. KLEEFF 
v. Stolbepgbergweg 1 Tel. 17093 

gesloten van 
jaandag 15 januari 
maandag 29 januari TW-gTy irwffi ff ■■»' ^ 
De specialist 
in al uw 
bloemwerken Doe het goed 
en zoek het bij 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvoort 
Tel. 12060 
Je huis in de krant 
brengt mensen over de vloer. 

En de makelaar weet van wanten en kranten. reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
CV zelfbouwpakketten 
Onderhoud 

naar 

van DEIMSEIM en Z1SS. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort* 
Tel.02507-12972 
Wij zoeken voor uitbreiding van ons team 

cassière 

Part-time of full-time 

Heeft u interesse, kom langs of bel voor een 
afspraak. Hr. L. Bouwens 

SPAR SUPER NOORD 

Celsiusstraat 192 - Tel. 14361 i ï?.V i' -*A 

• tin 

't *A4 
Ih'VM enlange ervaring bij aan- en verkopen, taxaties en 
bemiddeling bij hypotheken en assurantiën 

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen. 

MXKT rTlQ'PÏÏ'T? "Q T7" telef - 02507-15531 
* W . tUÖ 1 JQlXt JD. V . telefax 02507-20025 

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort 7 itorybrsek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor Uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig acjytesr 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. Schiesser 
voordeel! 
Ondergoed voor mannen die 
kwaliteit en pasvorm willen voor 
een betaalbare prijs 
100% katoen in 3 kleuren 
Slipofsmglet 
2 Stuks 

Schiesser® f 19,95 Kroon Mode 

Haltestraat 55 
Zandvoort JANUAPI VRIJDAG EN ZATERDAG 
Alle 

MANTELS 

V2 prijs 

bijv.,498r- 

NU 249,- WA made met *n kant 

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT AART VEER 

presenteert 

ZIJN NIEUWE KOELTOONBANK, MET NOG MEER VERS GESNEDEN GROENTEN, 
SALADES, RAUWKOST, STAMPPOTTEN EN KANT EN KLAAR MAALTIJDEN. 

Profiteer daarom van deze feestelijke aanbiedingen uit onze koeltoonbank. V') S 4S& 


: *m? 
Ja ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en woordtussenruimten 

tellen voor 1 letter Minstens drie regels beschrijven I -n'3 


regel 


s 


1 


O 
- 


— 


■- 


- 


— 


- 


— 


— 
L,' 
•- 
" 
IU ' _ 


" 
- 


— 


- prijs 

excl 6% 
BTW prijs 
mcl 6% 
BTW 25,- 


26,50 


36,- 


38,16 


47,- 


49,82 


58,- 


61,48 


69, 


73,14 


80 


84,80 


91, 


96,46 


102,- 


108,12 [ In -) _ 

v ( -S 

rt trode/Woonplaats 

Ji'tdatum* 

ir eruonnummer 

ot ^ddg oltetn vr|Gd' Handtekening Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156. 1000 AD Amsterdam, ot afgeven 
H<=t Parool Wibautstraat 131/Rokin 1 10, Amsterdam 

<\fgevpn kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54 56, Purmerend, 
\ 'te'vval 19 Uithoorn Stationsstraat 70, Weesp pa firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort 
jasthuisplem 12 FRUIT SALADE Vi pond 

Nieuw! 

SALADE EXCLUSIEF 1/2 pond 
SALADE TR0PICAL Vi pond 2,50 

1,95 

1 95 

KRIELAARDAPPELTJES „Donne Femme" 1 pond 3'so 
Maandag en dinsdag 

HONGAARSE 
ZUURKOOL 1 pond 2,50 <Mo/d meb jé^ GROENTE EN FRUIT 

GROTE KROCHT 25 
ZANDVOORT 
© 14404 J i D 1 

31 
2 
3( 
3 \»IIMfflP A NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN 

VAN DE KUST TOT DE 

FLEVOPOLDER 

EN VAN WATERLAND TOT IN DE 

HAARLEMMERMEER 

IMieuwsbla Donderdag 25 januari 1990 Los nummer ƒ 1,25 50e jaargang nummer 4 Week ^ed 
Editie 22 Oplage: 4.900 Circuit wil 
lagere huur 

ZANDVOORT - Tussen ge- 
meente en stichting Exploita- 
tie Circuit Park is een me- 
ningsverschil ontstaan over 
een redelijke huurprijs. Direc- 
teur Ernst vindt 4 ton per jaar 
teveel voor de korte racebaan. 
De gemeenteraad beslist dins- 
dagavond. 

Het College van Burgemeester en 
Wethouders stelt dat het bedrag van 
4 ton een minimale huurprijs is en 
wil dus niet akkoord gaan met verla- 
ging daarvan. De huuropbrengst 
wordt namelijk als structureel dek- 
kingsmiddel in de gemeentebegro- 
ting aangewend, verlaging daarvan 
heeft dus consequenties voor de be- 
groting. 

Circuitdirecteur Ernst acht een 
verband leggen met de gemeentebe- 
groting niet op zijn plaats. Hij wees 
erop dat op de kleinere racbaan een 
aantal evenementen niet kan plaats- 
vinden, voorbeelden daarvan zijn 
het EK Truckfestival en de Formule 
3000-race. Bovendien heeft de stich- 
ting Exploitatie Circuit Park een ton 
aan extra kosten ten gevolge van de 
uitbreiding van Gran Dorado. 

Vijf jaar 

Eventueel zou hij wel akkoord 
kunnen gaan met een huurprijs van 
4 ton, mits deze voor vijfjaar vastge- 
legd zou worden. Het college wil 
hier echter niet aan, omdat - als de 
nieuwe accommodatie gereed is - 
partijen.de vrijheid moeten hebben 
om te kunnen onderhandelen over 
alle voorwaarden. De redelijkheid 
van een overeenkomst voor vijfjaar 
wordt wel ingezien in verband met 
mogelijke contracten met sponsors. 

De meerderheid van de commissie 
voor financiën lijkt het collegevoor- 
stel, een huurovereenkomst voor 
vijf jaar zonder dat de huurprijs 
voor die totale periode is vastge- 
steld, te steunen. 

Wel behielden de meeste leden 
hun stem voor, dinsdagavond in de 
gemeenteraadsvergadering valt de 
beslissing. Dame in 
de touwen 

ZANDVOORT - De welge- 
proportioneerde dame die al 
sinds april 1966 vanaf haar 
sokkel op de Rotonde op de 
Noordzee uitkijkt, moest 
dinsdagochtend even in de 
touwen. Zij kreeg een nieuw 
plekje, een paar meter naar 
voren. 

Het kostte enige tijd om het - 
inclusief sokkel - ongeveer 8000 
kilo 'zware beeld zodanig op te 
hangen, dat het brons onbescha- 
digd zou blijven. Een klus die er 
door de storm niet gemakkelijker 
op werd gemaakt. Bovendien be- 
twijfelde men het of de - ter plekke 
gestorte - sokkel het zou houden. 
Maar ruim een uur later stond de 
dame, indertijd gefabriceerd door 
Jan van Luijn die op de Rijksaca- 
demie voor Beeldende Kunsten in 
Amsterdam medeleerling was van 
Bep Sturm-van den Bergh, keurig 
op haar nieuwe plekje.De 'verhui- 
zing' was nodig omdat beeld een 
betere plaats te geven ten opzichte 
van het patroon van de nieuwe be- 
strating op de Rotonde. Met dat 
laatste wordt een dezer dagen be- 
gonnen. De bestrating is vrijwel de 
laatste fase van de herinrichting 
van de boulevard, want de nieuwe 
muur langs de wandelpromenade, 
die tot aan de Seinpostweg reikt, 
is bijna gereed. De bestrating op 
dit glooiende deel van de boule- 
vard wordt in twee stroken aange- 
legd, de één mèt, de ander zonder 
treden. 

2,4 miljoen 

De firma Nelis verwacht de 
klus, die in totaal zo'n 2,4 miljoen 
gulden kost, over ongeveer drie 
weken geklaard te hebben, mits de 
weersomstandigheden gunstig 
zijn. Ook storm, met veel stuif- 
zand, kan vertragend werken. 
Oorspronkelijk was gepland dat 
de opknapbeurt van de boulevard 
eind 1989 klaar zou zijn. 

• De 'dame' van Jan van Luijn 
werd dinsdagochtend een paar 
meter verplaatst. Foto: Beriott 
Verbond van Huurders 
breidt aantal uren uit ZANDVOORT - Het Neder- 
lands Verbond van Huurders 
afdeling Zandvoort heeft het 
aantal spreekuren uitgebreid 
van twee tot drie per maand. 
Het derde en nieuwe spreek- 
uur is op de vierde dinsdag van 
ie maand, van 13.30 tot 14.30 
uur in 't Stekkie. Met deze mid- 
daguren hoopt men een aantal 
mensen tegemoet te komen. 

Alle spreekuren van het NVH wor- 
ien gehouden in wijkcentrum 't 
Btekkie, Flemingstraat 9 Zandvoort 
'«lieuw-Noord (bij de Van Pagéehal) . 

De reeds bestaande spreekuren, 
)p de eerste en de derde dinsdag van 
ie maand van 20.00 tot 21.00 uur, 
Jlijven gehandhaafd. De spreekuren 
:ijn bedoeld voor huurders en wo- 
üngzoekenden uit de gemeente 
'andvoort, zij kunnen hier informa- 
ie inwinnen en/of klachten doorge- 
'en over zaken die niet of niet naar 
evredenheid door de verhuurder 
:ijn opgelost. 

"Het kan uiteenlopen van een sim- 
>el advies tot aan het inschakelen 
'an een advocaat", aldus secretaris 
arg Weidema. 

Het NVH afdeling Zandvoort zal 
ndien nodig bemiddelen teneinde 
ot een oplossing te komen, maar 
lan moeten de klachten wel al 
chriftelijk bij de verhuurder zijn 
ngediend. .Om de afhandeling van 
■lachten te bespoedigen, verdient 
iet aanbeveling om van brieven en 
ndere relevante gegevens copieën 
nee te nemen. 

ïratis 

Advies en bijstand zijn voor leden 
an de vereniging gratis. Anderen 
unnen tijdens de spreekuren voor 
12,- per jaar lid worden. De spreek- 
ren werden tot nu toe gemiddeld 
oor minimaal twee personen per 
eer bezocht. 

fet NVH vermoedt echter dat er 
leer behoefte is aan advies, dan nu 
evraagd wordt. Men denkt echter | Waterstanden 1 dat lang niet iedereen hiervoor 's 
avonds naar 't Stekkie wil komen. 
Met het instellen van een spreekuur 
op de dinsdagmiddag vermoedt men 
dan ook voor een aantal mensen het 
bezoek vergemakkelijkt te hebben. 
Het is dan nog licht (dus grotere 
veiligheid), de kinderen zijn nog 
naar school (meer tijd beschikbaar) 
en de belbus rijdt nog (vervoer voor 
ouderen beschikbaar). Uw krant niet 
ontvangen? 

Bel vrijdag voor 

12.00 uur ons 

kantoor, telefoon 

17 16 6 Nelis krijgt klus ZVM ZANDVOORT - De firma Ne- 
lis uit Haarlem krijgt waar- 
schijnlijk de opdracht het 
nieuwe sportcomplex van 
Zandvoortmeeuwen aan te leg- 
gen. De aanneemsom bedraagt 
bijna de 1,3 miljoen gulden ex- 
clusief BTW. 

Het is de bedoeling dat de voetbal- 
vereniging nog dit jaar, voor het 
nieuwe seizoen, verhuist naar het 
binnenterrein van het voormalige 
circuit. De gemeenteraad heeft daar- 
voor vorige maand in principe bijna 3 miljoen gulden beschikbaar ge- 
steld. Dit wordt echter pas definitief, 
als men is ingelicht over de aanbe- 
steding van het sportcomplex. Dat 
gebeurt morgenmiddag om 16.30 
uur tijdens een extra gezamenlijke 
vergadering van de commissies Pu- 
blieke Werken en Financiën. 

Verschillende bedrijven konden 
dinsdag inschrijven op de klus, J.G. 
Nelis GWW B.V. uit Haarlem bleek 
de laagste met ƒ1.420.000,- exclusief 
BTW. De aanneemsom is ondertus- 
sen middels bezuinigingen terugge- 
bracht tot ƒ1.295.000,-. atum 3 jan 


02.35 10.36 


3 jan 


03.16 11.16 


r jan 


03.44 11.40 


5 jan 


04.26 00.10 


3 ian 


05.00 00.46 


5 jan 


05.39 01.05 


1 jan 


06.21 01.34 


1 feb 


07.01 02.19 


!feb 


07.49 03.05 HW LW HW LW 14.50 23.06 
15.15 23.34 
15.58-.-- 
16.38 12.15 
17.12 12.44 
17.52 13.30 
18.36 14.05 
19.26 14.45 
20.15 15.25 aanstanden: 26 jan. NM 20.20 u. 
sringtij: 28 jan. 04.26 u. NAP+98cm Opvolgers van Drenth en Zwerver zijn liever huisarts dan specialist 

'Als huisarts méér contact met de patiënt' ZANDVOORT - Maar liefst 
twee Zandvoortse artsen ne- 
men deze maand afscheid van 
hun patiënten. Dat zijn de dok- 
ters Drenth en Zwerver. Zij 
worden opgevolgd door twee 
jonge collega's, respectievelijk 
de vierendertig] arige Chris 
Jagtenberg uit Haarlem en de 
tweeëndertigj arige Frank Wee- 
nink uit Driehuis. De persoon- 
lijke aandacht voor de patiënt 
blijft, zo geven zij beide duide- 
lijk aan. 

Dokter Zwerver legt zijn praktijk 
neer per 1 februari, komende zater- 
dag kan men hem de hand drukken 
tijdens een afscheidsreceptie in het Elysee Beach Hotel, van 15.30 tot 
18.00 uur. Dokter Drenth stopt per 
26 februari, hij krijgt een receptie 
aangeboden op vrijdag 23 februari 
van 16.30 tot 18.30 uur in het Ge- 
zondheidscentrum aan het Beatrix- 
plantsoen. 

De praktijk van dokter Drenth 
wordt overgenomen door Chris Jag- 
tenberg. Hij heeft al een aantal jaren 
als huisarts gewerkt, eerst in 't Zand 
in Noord-Holland en sinds ander- 
halfjaar in een grote praktijk in Al- 
mere. Daarvóór is hij een paar jaar 
werkzaam geweest in diverse zie- 
kenhuizen in Nederland, onder an- 
dere in Eindhoven en in Utrecht, 
waar hij zich aanvankelijk wilde 
specialiseren in de hart- en longchi- 
rurgie. "Ik wilde echter meer met mensen omgaan én minder met en- 
kel de techniek, zoals in de chirurgie 
het geval is. Het contact met de pa- 
tiënten is voor mij erg belangrijk", 
aldus Jagtenberg. 

Evenals Weenink is hij getrouwd 
met een verpleegkundige, zij hebben 
een zoontje (Luuk) van veertien 
maanden en wonen momenteel in 
Haarlem. Maar Zandvoort is hem 
niet onbekend. Van 1961 tot 1980 
heeft hij in deze gemeente gewoond 
en zijn praktijk vestigt hij in het 
vroegere ouderlijk huis aan de Thor- 
beckestraat 44. 

Weenink 

Frank Weenink woont in Drie- 
huis. Ook hij heeft al de nodige erva- 
Chris Jagtenberg (I.) en Frank Weenink worden de opvolgers van respectievelijk dokter Drenth en dokter 

Zwerver. Foto Beriott ring achter de rug, waaronder een 
jaar als huisarts op het Bovenwind- 
se Eiland Sint Eustatius van de Ne- 
derlandse Antillen. Een veelzijdige 
ervaring zo blijkt: "Op 2000 bewo- 
ners werken daar maar twee artsen, 
en er zijn verder geen medische spe- 
cialisten. Dus als de ander vrij was, 
stond ik overal alleen voor, alles uit 
de eerste lijn kwam naar mij toe. 
Daardoor kreeg ik met van alles te 
maken, van het trekken van een kies 
tot het opereren van honden". 

Daarnaast was hij onder andere 
sportkeuringsarts bij de Stichting 
Sportgezondheidszorg Haarlem en 
nam hij in de provincie Noord-Hol- 
land diverse stads- en plattelands- 
-huisartsenpraktijken waar. Wee- 
nink loopt nu al mee met dokter 
Zwerver, wiens praktijk hij per 1 fe- 
bruari zal overnemen. "Zo leer ik 
een aantal patiënten, vooral chro- 
nisch zieken, al vast kennen". 

Beide doktoren hebben bewust ge- 
kozen voor een huisartsenpraktijk, 
vanwege het contact met de patiën- 
ten. "Als huisarts heb je veel meer te 
maken met de mens in zijn totali- 
teit", aldus Jagtenberg. "Een hart- 
chirurg bijvoorbeeld is heel gespe- 
cialiseerd technisch bezig en krijgt 
meestal maar kort met de patiënt te 
maken. Vaak verdwijnt die na een 
enkele ingreep weer uit het gezicht". 

Stress 

"Als huisarts moet je ook op leef- 
factoren letten", voegt Weenink toe. 
Als voorbeeld noemt hij 'stresseren- 
de' factoren die een rol kunnen spe- 
len bij het ziek worden, zoals werk- 
omstandigheden, een verhuizing of 
familie-omstandigheden. "Als huis- 
arts moet je op dergelijke omstan- 
digheden wijzen, in de praktijk 
blijkt dat vaak heel verhelderend te 
werken". "De mensen betalen vaak - 
zonder dat zij dat beseffen - een prijs 
voor stress", bevestigt Jagtenberg. 

Het betekent volgens hem echter 
absoluut niet dat de patiënt niet 
meer 'gewoon' ziek mag zijn: "Die 
terugkoppeling naar de sociale fac- 
toren hoort er als 'extra' bij. 
Vervolg op pagina 3 

vergaderen over 
kan« 
ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid komt maandagavond 
in de vergaderzaal van Gran Dorado opnieuw bijeen voor de 
vaststelling' van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsver- 
kiezingen van 21 maart 1990. Op deze ledenvergadering wordt 
tevens opnieuw gestemd over de wethouderskandidaat van de 
socialisten. Het hoofdbestuur van de PvdA 
heeft op verzoek van enkele leden 
van de afdeling Zandvoort, waaron- 
der oud-fractievoorzitter Gert Toon- 
en, de huidige fractievoorzitter Pol- 
kert Bloeme en wethouder Ide Au- 
kema, de vergadering van 8 januari 
ongeldig verklaard. Dit omdat er 
procedurefouten zijn gemaakt. 
Hierdoor zou volgens de door de 
groslijstcommissie naar voren ge- 
schoven wethouderskandidaat Gert 
Toonen, Jeanette van Westerloo ten 
onrechte gekozen zijn tot kandidaat 
wethouder voor het na de verkiezin- 
gen te vormen college van burge- 
meester en wethouders. 

Vormfouten 

Volgens bestuurslid Jan Heems- 
kerk zijn de 'vormfouten' tijdens de 
vergadering van 8 januari niet opzet- 
telijk gemaakt. Ook de aanwezige 
afgevaardigde van het gewest greep 
niet in. "Hoewel er geen opzettelijke 
fouten gemaakt zijn, is er naar aan- 
leiding van de gevolgde procedure 
rumoer ontstaan rond de wijze 
waarop de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraad tot stand gekomen is. 
In principe bestaat de mogelijkheid, 
dat de stemming over de plaatsvol- 
gorde van de kandidaten beïnvloed 
is door de gemaakte fout tijdens de 
vergadering. Zuiverheid en zakelijk- 
heid staan bij de PvdA hoog in het 
vaandel, ook als het om belangrijke 
zaken gaat zoals de samenstelling 
van de gemeenteraadsfractie", aldus 
Heemskerk. 

Geschonden 

Het rumoer, dat onstaan is over de 
aanwijzing van Van Westerloo als 
kandidaat wethouder, heeft het aan- 
zien van de PvdA inmiddels ernstig 
geschonden. Gert Toonen heeft zelfs 
gedreigd om met een eigen socialis- 
tische lijst naar de stembus te gaan. 
Tijdens de 'ongeldig verklaarde' ver- 
gadering werden 37 van de 75 stem- 
men uitgebracht op Van Westerloo tegen 2G op Toonen en 12 op Bloeme. 
Hiermee had zij nét niet de - volgens 
de statuten vereiste - absolute meer- • 
derheid van de Zandvoortse socialis- 
ten achter zich. 

Na deze uitslag trok Toonen zich 
terug. Het valt volstrekt niet te voor- 
spellen hoe de stemming maandag- 
avond uitvalt, omdat de opkomst 
van de leden bepalend is voor de 
uitslag. £.nlWEEK Een zorg minder hopen Ge- f% . 
zinszorg Kennemerland Zuid O ' 
en cliënten binnenkort te hebben, in 
de verwachting dat het aantal part- ; 
timers zal toenemen. 

Sloop 

Het Spaanse en het Italiaan- *y . 
se restaurant aan de Zee- O 
straat worden deze week met de : 
grond gelijk gemaakt. 

Trefpunt 

Strandpaviljoen Trefpunt n ; 
krijgt als fietsvriendelijke ho- O ; 
reca-onderneming de Waarderings- ■ 
prijs 1989. 

Winst 

Winst behaalde Zandvoort [- :. 
75 vorige week in de oefen- O ; 
campagne tijdens de winterstop te- 
gen het maar liefst twee klassen ; 
hoger spelende Umuiden. 

Koper 

Geertje Koper en Jaap Ko- q f 
per ontmoetten elkaar méér ï? - 
dan zestig jaar geleden op de glij- • 
baan aan de Strandweg. (ADVERTENTIES) SCHOOLINFOR~MATÏEBIJLAGE c 1990 

WEEKMEDIA EN TOP 8+1 
DEZE WEEK 
SCHOOLINFORMATIE 
Zie elders in deze krant. 

De volgende schoolinformatie is op 
21 en 22 februari. , H( 

Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt TJ vragen bij: 
PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf 
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties 
Telefoon: 020-562.6297 Regio kantoren van Weekmedia 
Telefoon: 020-562.2618 
02975-40041 

NAAR EEN ANDERE SCHOOL!. . . MAAR WELKE?. KIEKADO DAGGI ANTIEK V MODE ^ 

KADO-ARTIKELEN voor BETAALBARE' | 

LEDEREN MEUBELEN PRIJZEN ,^ 

Tel. 1 8855^'Gaiérïf Kerkstraat 22. Tel* 2Ö1 &&I 
Natuurlijk, dk' krant moet ik hebben. 
Omdat ik graai; wil weten wat zich in mijn 
onigi'vinj; afspeelt. Ter kennismaking ontvani; ik het Zandvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar f 10,50. H Nieuwsblad Naam: luw) __ 

Adres: L..,. ...j ,_ 

Postcode l'laats: l_ 
Telefoon: 1 , l L (iiro Banknr.: L l_._l .. ■. .. .. ... 

Daamu word ik abonnee en betaal per 
D halfjaar f 2S. 50 □jaarNo- 

* een maandabonnement is uitsluitend inogel ijk bij 
automatische betaling. \oorpostabonnecs gelden 
andere tarieven. 

I' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: OiO-OON.I.i.Oll. 

Stuur de/e bon in een open envelop naar 
Weekmedia. Antwoordnummer lODïl. 100(1 l'A 
Amsterdam. I boeit neen post/egel te plukken. .. -. .. Ml Ml UMI , Iv/nmmiH \\ K 

□ maand t'-i.-tO* D kwartaal I' 1 t- 0371"017003 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Hoera 

Opa en Oma Koper 

zijn 1 februari a.s. 60 jaar getrouwd. 

Hartelijk gefeliciteerd door: 

Ingrid en Peter 
Roy 

Jeannette en Willem 
Ellen en Peter 
Linda en Wil 
Jaap en Michaela 
Helene en Michel 
Suzanne en Gerard 
Kees 

Greta en Edwin 

Marja en Cor 

Ton 

Anja 

Brenda en Richarcl 

Menno en Dolima 

Gerard 

Yvonne en Leon 

Diane en Dennis 

Eric 

Mark y-**************^****^** ******* 
* * 

* 
* 
* 
* 
* 
# 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* HOERA' 

Op 3 februari a.s. zijn onze ouders 

C. Terol 

en 

A. M. Terol-Mantel 

50 JAAR GETROUWD 

Jhr. Quarl. v. Uffordlaan lfi 
2042 PR Zandvoort Gelegenheid^ tot feliciteren op zaterdag 3 februa- * ri in Gran Dorado Hotel van 15.00-18.00 uur. 
Kinderen en Kleinkinderen 4******** ** *:****#******** *.-**** f" In de volle overtuiging des Geloofs heeft God tot 
Zich genomen onze lieve moeder, schoonmoeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder 

Akke Paap-Noorderbroek 

weduwe van Klaas Paap 

op de leeftijd van 89 jaar. 

Uit aller naam: 
G. J. Paap 

Zandvoort, 21 januari 1990 
„Huis in de Duinen" 
Correspondentieadres: 
Nic. Beetslaan 46 
2041 NP Zandvoort 

De begrafenis heeft op woensdag 24 januari 
plaatsgehad. Op 16 januari 1990 ging van ons heen, onze lieve 
moeder, schoonmoeder, oma, omi, tante en oud- 
tante 

Louise Henriëtte Haverkamp-Hemmers 

op de gezegende leeftijd van 96 jaar. 

Zandvoort: 

L. W. Henrion Verpoorten- 
Haverkamp 
F. Henrion Verpoorten 

Oegstgeest: 

J. H. Haverkamp 

L. Haverkamp-Wittebol 
Uithoorn: 

L. A. Haverkamp-Muysson 

Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 

Nichten en neven 
Achternichten en -neven 

Corr.adres: Hogeweg 56 - flat 7 
2042 GJ Zandvoort 

De Bijzetting in het familiegraf heeft plaatsge- 
vonden op 19 januari op de Nieuwe Oosterbe- 
graafplaats te Amsterdam. ... en toch kwam ook haar tijd . . . We konden 
het eigenlijk niet geloven dat, binnen één week 
van ernstige ziekte, we voorgoed al scheid moes- 
ten nemen van onze moeder 

Louise Henriëtte Haverkamp-Hemmers 

9-11-1893 + 16-1-1990 

haar 

Loek en Fred Dankbetuiging: 

Voor alle lieve zorgen gedurende de meer dan 12 jaren 
van haar verblijf in „Het Huis in de Duinen" en voor de 
buitengewone hulp van dokter Zwerver tijdens de laat- 
ste zeer moeilijke week besteed aan onze moeder, 

mevrouw L. H. Haverkamp-Hemmers 

Namens de familie: 

L. W. Hennon Verpoorten-Haverkamp Voor Uw blijk van medeleven ons betoond na het over- 
lijden van onze moeder 

Jacoba Maria van Staveren-Zantvoort 

weduwe van Henk van Staveren 

betuigen wij U onze welgemeende dank. 

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich 

allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Uit aller naam: 

haar kinderen 'andvoort, januari 1990 Deze aduTtentimiimU' \an Ml mm html en öÜ mm 
hoon kunt u uehruiken om oen uankomiiirinn te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, UT^aderinti, huwe- 
lijk, geboorte of andere familieberichten. 

U bereikt met deze advertentie 1 1 Lil Ml monden in Zand- 
voort, Bentveld en Aerdenhnut en betaalt daarvoor 
slechts f 27.(111 (e\cl il', BTYYi 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, tele- 
foon l)2!i")- 1111)11 ADVERTENTIES Te koop gevr. 

Groot huis of pension 

Br. ond. nr. 990754 Hm*." IISIMWU. 
^ 023-315855 

_ H^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING 

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
Cvan 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort 
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag. 
Brederodestraat 73. Telefoon 1 5736. Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor Uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig ag>iesr 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
CV zelfbouwpakketten 
Onderhoud naar 

van DEIM5EIM en ZN. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort- 
Tel.02507-12972 
Zandvoorts Nieuwsblad 

LOSSEVERKOQPADRES SÈN^ Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort Fa. Veldwijk Haltestr. 22, Zandvoort AKO Kerkplein 11, Zandvoort Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort T. Goossens Pasteurstr. 2, Zandvoort Gran Dorado HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 

Heeft Uw hond last van losvliegend 
haar, laat hem goed getrimd gaan dit 
jaar. 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en 

wasverzorging van uw hond. 

Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507- 

12773-13368. 
Vondellaan 60, Zandvoort UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafenissen 
en crematies! 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor: 

• inschrijvingen 

• Uitvaartverzekering 
NIVO-POLIS 

• een Natu ra - 
uitvaartovereenkomst 

Vraag rustig vrijblijvend 
alle inlichtingen bij: 

P. J. d'HONT 

UITVAARTVERZORGER 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort. 
Tel. 02507-17244 
6B-90 
7B-90 
8B-90 Burg. Engelbertsstr. 28 
Haltestraat 30 
Max Euwestraat 73 Aangevraagde bouwvergunningen Bouw garage 
wijzigen woning 
bouw schuur/garage U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 08.30-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burge- 
meester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echterzondermeerte worden verleend (wet- 
telijke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend. 
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn. 23B-89 Vinkenstraat6 

68B-89 Burg. Van Alphenstr. 1 02 

187B-89 Dr.C.A.Gerkestraat61 

197B-89 Kostverlorenstraat7 

1 99B-89 Burg. Engelbertsstr. 1 4 

1B-90 Kerkstraat 12a Verleende bouwvergunningen 

oprichten tuinhuisje 

plaatsen luifel boven pompeiland 

plaatsen dakkapel 

plaatsen dakkapel 

plaatsen dakkapel 

wijzigen winkelplein Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn 
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van 
dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 
2040 AA Zandvoort. 

Voorgenomen Hinderwetvergunningen 

(W.A.B.M.) 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om positief te beschikken op de aan- 
vraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking heb- 
ben van een: 

- amusementshal annex theater, Kosterstraat 3/5/7 te Zandvoort; 

- snackbar, Haltestraat 53 te Zandvoort. 

De ontwerp-beschikkingen en andere op de aanvragen betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van 26 januari tot 1 februari 1 990 voor een ieder ter inzage ter ge- 
meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort op werkda- 
gen van 9.00-1 2.00 uur, alwaar desgewenst een mondelinge toelichting kan worden ver- 
kregen. 

Voorts liggen de stukken ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg te Zand- 
voort, elke zaterdag van 1 0.00-1 4.00 uur. 

De aanvrager, alsmede degenen die bezwaar hebben ingebracht naar aanleiding van 
de aanvraag en een ieder, die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge- 
weest, kunnen tot genoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen 
naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. 

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet 
bekend te maken. 

25januari1990 
INTERESSANTE INBOEDEL VEILING 

Op woensdag 31 januari 
's morgens 9.30 uur 

in het 

VEILINGGEBOUW DE WITTE ZWAAN 

Gasthuisplein 

er wordt o.a. geveild: 

Zeer fraai meubilair, modern - klassiek en oma's tijd. Schilderijen, 

etsen, boeken, porselein, glaswerk, koelkasten, fornuizen, 2 Soli- 

na huisorgels en veel ander kleingoed enz. enz. 

KIJKDAGEN: zondag 28 en maandag 29 januari 1 0.00-1 7.00 uur 

Deurwaarder H. Terhoeven uit Haarlem 

Veiling directie Fa. Waterdrinker 

Tel. 02507-12164 CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 De Rabobank 

verhoogt haar 

spaarrentetarieven 
Spaar-Groei-Rekening 

tot 2500- (ongewijzigd) 
2500,- - 5000 - 
vanaf 5000,- 2!*% 
4 % 
5!*% Spaar-Plan-Rekening 5'/é% Spaar-Vast-Rekening* 
looptijd 2 jaar 
Iooptijd.3 jaar 
looptijd 4 jaar 
looptijd 5 en 6 jaar 
looptijd 7, 8, 9 en 10 jaar 7'/4% 

TA% 
7%% 
7%% 
7%% Termijnplanbrieven* 
na 2 jaar 
na 3 jaar 
na 4 jaar 
looptijd 5 jaar 
looptijd 6 jaar 7 % 

7'/4% 

7!*% 
7'/è% 
TA% Rabobank Rendement Rekening 

minimum saldo ƒ 1 0.000- 


61/4% 


Rabobank Beleggersrekening 

tot 25.000- (ongewijzigd) 
25.000,- -50.000- 
vanaf 50.000- 


3 % 

4%% 

6'/4% 


RabobankWoonspaarpIan 

tot 2500,- (ongewijzigd) 
2500- - 5000- 
vanaf5000,- 


2'A% 
4 % 
514% 


Rabobank Kinderspaarplan 


4%% 


Rabobank Tienerrekening 


3%% 


Zilvervloot 


4'/2% Werknemerssparen 

ambtenaren/premie- 
spaarregeling 
spaarloonrekening 
winstdelingsspaarrekening 4'/4% 

4'A% 
4%% Van onderstaande spaarvormen (welke niet meer kunnen worden 
afgesloten) wordt de rente met 'A% verhoogd: 
Spaarrekeningen met opzegtermijn, Spaar-Direkt-Rekening, 
Spaar-Premie-Rekening en Spaarrekening Grijp-5. ■Jm.i.v II januari 1990 wijzigingen voorbehouden Rabobank Q 

Meer bank voor je geld 
Te koop gevraagd 

STRANDTENT 

Br. ond. nr. 990753. 
DE LAATSTE VOORJAARSMODE 

UIT PARIJS... 

Het laatste Franse modesnufje staat nu al bij ons in de showroom: de 
nieuwe Renault 5 Parisienne. Uitgevoerd in luxueus zwart hebben we de 
Parisienne, volledig volgens het laatste modebeeld, voorzien van diverse acces- 
soires: zonwerend glas, een luxe zonnedak, speciale Parisienne stripingen logo. 
De Renault 5 Parisienne is er al vanaf f 19.295,-.* Bovendien is het 
deze maand extra aantrekkelijk om een Parisienne te kopen. 
U hoeft haar namelijk pas in 1991 te betalen!** Of u kiest voor 
een gunstige renteregeling: 0% bij een looptijd van 24 maan- 

jp den.** Kom snel langs voor een 
uitgebreide proefrit. ' inkl BTW. excl. aflevermgskosten 

' ' Financiering op basis van huurkoop via Renault Financiering. Minimaal te financieren 
bedrag f 4 000. . max. f 10.000.-. Aanbetaling 25%. Raadpleeg de Renault-dealer. 
voor alle flnancienngsvoorwaarden 

Autobedrijven Rinko 

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Telefoon (02507) 13360. mini 
club 

KINDERMODE 

OPRUIMING 

De hele 

wintercollectie 

voor de halve prijs 
Buureweg 1-3 
2042 HH Zandvoort 
Tel. 02507-16580 — - - -• .*■ 

STEENGRILL RESTAURANT 

„De Vuurboet" 

Onbeperkt vlees 
6 salades, 
6 sauzen, 
stokbrood 
en een 
aardappel- 
gerecht 

29,50 

Alles zoveel u wilt!! 

Zeestraat 36 
tel. 12092 
b.g.g. 17616 

Gaarne reserveren 
Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur «KHv 
Heeft u door de week een feest, 

verjaardag of wilt u gewoon 

gezellig uit eten, bel ons dan even. 

Vanaf ±10 personen reserveren wij 
ook op weekdagen. t WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 Afscheidscadeau 
dokter Drenth 

ZANDVOORT - In ver- 
band met de pensionering 
van dokter Drenth is een 
comité opgericht dat hem 
tijdens een receptie een af- 
scheidscadeau wil aanbie- 
den. Voor dat laatste is een 
gironummer geopend. 

Dokter Drenth bereikt dit jaar 
de pensioengerechtigde leeftijd. 
In verband daarmee beëindigt 
hij op 26 februari zijn praktijk, 
na 28 jaar in Zandvoort als huis- 
arts werkzaam geweest te zijn. 
Op vrijdag 23 februari is er een 
afscheidsreceptie in het Ge- 
zondheidscentrum aan het Be- 
atrixplantsoen 1. Bij die gele- 
genheid kan men tevens kennis 
maken met zijn opvolger, dok- 
ter Chris Jagtenberg, en diens 
echtgenote. 

' Er is een comité gevormd dat 
dokter Drenth tijdens zijn af- 
scheidreceptie een geschenk wil 
aanbieden, als dank voor wat hij 
als arts en als colonnecomman- 
dant van het Rode Kruis voor de 
Zandvoortse gemeenschap 

heeft gedaan. In verband daar- 
mee zijn twee rekeningnum- 
mers geopend, ten name van Co- 
mité Afscheid Dokter Drenth, te 
Zandvoort, waarop men een bij- 
drage kan storten. Dat zijn het 
nummer 49331 bij de Postgiro 
plus het rekeningnummer 
56.58.15.989 bij de ABN te Zand- 
voort. Het gironummer van de 
ABN is 4000. Kaalslag op Zeestraat 

ZANDVOORT - Kaalslag op 
de Zeestraat. Deze week zijn de 
twee restaurants op de hoek 
van de Zeestraat en de Sta- 
tionsstraat definitief gevallen 
onder de slopershamer. 

De restaurants Sevilla en Pizzeria 
Venezia zijn vorig jaar al ontruimd 
met het plan deze omver te halen. De 
gemeente had de panden daartoe 
voor een bedrag van ongeveer zes 
ton overgenomen, onder de voor- 
waarde dat deze per 1 september 
leeg opgeleverd zouden worden. Al 
voelden de beide exploitanten niets 
voor een gedwongen vertrek, uitein- 
delijk heeft het de toenmalige eige- 
naar weinig problemen opgeleverd. 
Het contract liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over. Dat beseften 
zowel Francisco Garcia van restau- 
rant 'Sevilla' als zijn buurman van 
'Venezia' al snel. 

Het doel van de sloop is een brede- 
re doorgang te verkrijgen van het 
Stationsplein naar de Zeestraat, 
waardoor de verkeersstroom ver- 
soepeld kan worden. Van die stroom 
zal ook de NZH-bus deel gaan uitma- 
ken. Hoe het gebied er uiteindelijk 
uit zal gaan zien, is nog onduidelijk. 
Bij de planontwikkeling zal duide- 
lijk rekening gehouden moeten wor- 
den met eventuele wensen van de 
Nederlandse Spoorwegen. Eén van 
die wensen is, zij het in een nog pril 
stadium, de bouw van een low-bud- 
get hotel op het Stationsplein. 

De wens van Garcia is om elders in 
Zandvoort zijn bedrijf voort te zet- 
ten. Maar een locatie daarvoor heeft 
hij nog niet gevonden. Zijn buurman 
Manuel heeft zijn heil voorlopig in 
Portugal gezocht. • Twee res- 
taurants aan 
de Zeestraat 
moesten deze 
week defini- 
tief wijken 
voor de nieu- 
we ontwikke- 
lingen. 
Foto Berlott * Jr *&*£**&>, 


"%f&SRs 


| Weekenddiensten ] Weekend: 27/28 januari 1990 

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

BRANDWEER: tel. 61584, alarm- 
nummer 12000. 

AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 

Voor de huisartsenpraktijken B. van 
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. 
Mol/P.C.P. Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. G. Mol, Koningin- 
neweg 34a, tel. 15600. Spreekuren: 
zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, zond. 
12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen om- 
trent de overige weekenddiensten 
worden verstrekt via de telefoon- 
nummers van de betrokken huisart- 
sen: Anderson, 12058; Drenth, 13355; 
Flieringa, 12181; Zwerver, 12499. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
H.B.A. Mulder, tel. 13185. 
Wijkverpleging: Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 
023-341734. 

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

Dierenbescherming: Vereniging v.h. 
welzijn der dieren (02507) 14561, 
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel 
Zandvoort (tevens pension) 
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- 
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dinsd. 
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente. 
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Huurdersspreekuur NVH: Gratis 
voor leden. Eerste en derde dinsdag 
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- 
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. 
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort) 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. | Kerkdiensten ] Weekend: 27/28 januari 1990 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: Oecumenische 
dienst in Ned. Hervormde Kerk met 
voorgangers en medewerking van 
koren van de verschillende kerken. 
Lepra-kollekte 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 

Gereformeerde Kerk: 

Zondag 10.00 uur: Oecumenische 
dienst in Ned. Hervormde Kerk 
(Kerkplein) met en medewerking 
van koren van de verschillende ker- 
ken. Lepra-kollekte 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.00 uur: Oecumenische 
dienst in Ned. Hervormde Kerk 
(Kerkplein) met en medewerking 
van koren van de verschillende ker- 
ken. Lepra-kollekte 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 
Woensdag 31 januari 14.00 uur: 
Vrouwengroep 

Donderdag 1 februari 20.00 uur: 
Avond Leprakomité Zandvoort 

Roomskatholieke Kerk: 

Vrijdag 10.00 uur: E.V. Zand voorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don- 
derdag. Uitgave Weekmedia BV Bladmana- 
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha- 
ring 

Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel 
02507 - 17166. Postadres postbus 26. 2040 
AA Zandvoort 

Kantoor geopend maandag 13-16 u , dins- 
dag 10-13, 14-16 u , woensdag 9-11 u , don- 
derdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u 
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40941. Posta- 
dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn 
Faxnummer adv.verkoop' 02975-61095 
Verkoopmanager B Lodewegen 
Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex 
advertenties 10730 PCADV 
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 
02507 - 12066 Postadres' postbus 25, 2040 
AA Zandvoort. 

Dick Piet (red chef), Eddie de Blieck (adj 
chef). Joan Kurpershoek, Rob Boerngter, 
Mananne Timmer. 
Faxnummer redactie 020-452508 
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ 
25,50 per half |aar, ƒ 46,- per jaar Voor 
postabonnees gelden andere tarieven Losse 
nummers ƒ 1,25 

Opgave abonnementen, verhuizingen, etc: 
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941. Zaterdag 19.00 uur: E.V., geen opg. 
Zondag 10.00 uur: Oecumenische 
dienst in Ned. Hervormde Kerk 
(Kerkplein) met en medewerking 
van koren van de verschillende ker- 
ken. Lepra-kollekte 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, 
Haarlem: 

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en 

bijbelgespreksgroepen 

Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. 

J. Overduin, m.m.v. Jongerenkoor 

Celebrate 

Zondag 19.00 uur: avonddienst dhr. 

Oscar Lohuis 

Crèche en kindernevendienst 

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem. 
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, 
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. 
023-244553. 

B Burgerlijke stand | 

Periode: 16 - 22 januari 1990 

Ondertrouwd: 

Wezenbeek, Petrus Hendrikus 
Franciscus Joannes en Straube, Re- 
becca Claudia 

Brandse, Peter Gerard en Schreu- 
der, Grietje 

Gehuwd: 

Hoomans, Petrus Hermanus Ger- 
brand en Koper, Gesine Helene 
Evers, Arnoldus Lourens en Ulloa 
Ocampo, Maria Eugenia 

Geboren: 

Zoè Peronne, dochter van: Van der 
Velden, Josephus Henricus Gertru- 
dis Maria en Hoynck van Papen- 
drecht, Adielle Emilie Marie Louise 
William John, zoon van: Geiler, 
John Frederick en Geiler, Ann Sloan 
Isabelle, dochter van: Heitkönig, An- 
tonius Richardus en Smit, Sonja 
Lau Ryu, zoon van: Van Wonderen, 
Unnis Gerardus Thomas en Kuijl, 
Eveline Regina 

Alexander, zoon van: Van Mcgen, 
Maurice Theodof us Thomas en Van 
Diemen, Johanna Petronella Anto- Overleden: 

Giebels geb. Vogel, Wilhelmina Ma- 
ria, oud 90 jaar. 

Haverkamp geb. Hemmers, Louise 
Henriette, oud 96 jaar 
Paap geb. Noorderbroek, Akke, oud 
89 jaar MENINGEN Onschuld Naar aanleiding van de diverse 
persberichten over de P.v.d.A. leden- 
vergadering en over de samenstel- 
ling van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, willen 
wij ook graag een paar opmerkingen 
maken. 

In deze publikaties komt Gert 
Toonen tevoorschijn als de ver- 
moorde onschuld en Ide Aukema als 
de reddende engel. Het was toch 
echt wel bekend dat Jeanette van 
Westerloo in was voor kandidaat 
wethouder. Het bestuur was op de 
hoogte en dus ook de voorzitter Lida 
Weiiers, deze was ook lid van de 
groslijstkommissie. Wat de vier le- 
den betreft die niet mochten stem- 
men, daar heeft niemand aan ge- 
dacht, jammer. Maar deze leden 
stonden wel op de officiële ledenlijst 
uit Amsterdam. 

Bij de stemming werden 75 stem- 
men uitgebracht. Hiervan kreeg Jea- 
nette van Westerloo er 37, Gert 
Toonen 26 en F. Bloeme 12 stem- 
men. Degene met het minst aantal 
stemmen viel af, dus F. Bloeme, en 
herstemming tussen Jeanette van 
Westerloo en Gert Toonen was no- 
dig. Toen trok Gert Toonen zich te- 
rug en bleef Jeanette van Westerloo 
alleen over, dus wethouder kandi- 
daat. Maar na veel rumoer werd er 
gestemd of er gestemd moest wor- 
den tussen Jeanette van Westerloo 
en F. Bloeme. Hieruit kwam 35 keer 
'nee' en 34 keer 'ja', dus geen stem- 
ming meer en J. van Westerloo kan- 
didaat wethouder. 

Zo is het gegaan en niet anders, 
wel rommelig, dat is waar! Maar be- 
paalde mensen kunnen niet tegen 
hun verlies. Er is ook voor G. Toon- 
en een lobby aan de gang geweest, 
dat weet hij heel goed. G. Toonen 
trok zich ook al in 1986 terug, omdat 
toen de groslijstkommissie, terecht, 
Ide Aukema als kandidaat wethou- 
der voorstelde. Nu wilde hij ook al- 
leen maar als kandidaat wethouder 
op de groslijst en anders niet. De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie 
van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt 
uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 

12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-1 8648. 
Anonieme brieven worden niet geplaatst De heren zijn nu bezig om de eer- 
ste vrouwelijke kandidaat wethou- 
der erg te beschadigen en te kleine- 
ren. Toen I. Aukema in 1970 op de 
lijst kwam, en het de bedoeling was 
dat hij later wethouder zou worden, 
kende bijna niemand van de leden 
hem. Ondergetekenden kenden hem 
wel en samen met Klaas Sant heb- 
ben wij toen met hem gesproken. Hij 
wilde en kon zich vrij maken. In de 
toenmalige ledenvergadering moest 
I. Aukema zich aan de leden voor- 
stellen. Hij had toen ook alleen be- 
stuurlijke ervaring en na een half 
jaar raadslid werd hij wethouder. De 
P.v.d.A. heeft er geen spijt van ge- 
had, want hij was een goede wethou- 
der van financiën. 

Jeanette van Westerloo is onder 
andere vier jaar voorzitter van de 
P.v.d.A. geweest en heeft in die tijd 
heel moeilijke vergaderingen geleid. 
Zij heeft vier jaar lang bijna alle 
raadsvergaderingen en commissie- 
vergaderingen bijgewoond. Jeanette 
van Westerloo heeft een direkte ma- 
nier van aanpak en spreken en zij 
draait er niet omheen, je weet watje 
aan haar hebt. Wij hebben het volste 
vertrouwen in haar. De opmerking 
van G. Toonen, dat de kandidatuur 
van J. van Westerloo duidelijk ge- 
richt is op eigen belang, willen wij 
afdoen met: kijk maar in de spiegel. 

We wachten de uitspraak van het 
hoofdbestuur rustig af en wie niet 
democratisch kan handelen doet 
maar niet mee. 

M. Weber en 

A.J. van der Moolen 

Zandvoort Partij van de Arbeid noopt mij, als 
stemmer op die partij, tot reageren. 
Wat is er in dit dorp, in deze Partij 
van de Arbeid, aan de hand? Voordat 
de beer is geschoten wordt de huid 
reeds verkocht; de schoten zijn he- 
laas bij voorbaat reeds allen mis. 

De afdelingsvergadering van de 
PvdA heeft besloten niet de heer 
Toonen als wethoüderskandidaat te 
beschouwen. De heer Toonen trekt 
zich daarop terug als toekomstig raadslid. De druiven zijn zelfs zo 
zuur dat Toonen, in uw krant, dreigt 
een eigen partij op plaatselijk niveau 
te laten verrijzen. Loyaliteit? Napo- 
leon in Zandvoort? 

Indien de vergadering waarop een 
en ander is beslist, niet geheel vlek- 
keloos is verlopen, is dat betreurens- 
waardig, en wellicht zijn sommige 
fouten te herstellen. Ten zeerste te 
betreuren en niet goed te maken 
lijkt mij wat Toonen zegt: een eigen 
partij. Daarop is slechts één reactie 
mogelijk: Elba of St. Helena. Ruim- 
te genoeg voor een goed strandpavil- 
joen en de Partij Toonen Vooruit. 
Ronald Segaar 
Zandvoort Napoleon Uw berichtgeving over de perike- 
len in de plaatselijke afdeling van de 
• Kiekado heeft veel antieke meubelen maar ook kleine snuisterijen. 

Modern en antiek bij Kiekado 

ZANDVOORT - Alles betaalbaar houden, dat is het streven 
van Simon en Ans Aukema, de eigenaars van Kiekado in de 
galerij Kerkstraat 22. Zij verkopen bijzonder antiek en moderne 
cadeau-artikelen. De winkel van het Amsterdamse 
stel lijkt een bijzondere aanwinst 
voor Zandvoort, gelet op de reacties 
die Simon en Ans al hebben gekre- 
gen. Zij verkopen allerlei antieke 
meubelen, waaronder ook banken 
zij het dat deze opnieuw met leer 
overtrokken zijn. Van het kleinere 
werk zijn vooral het Steinbach kris- 
tal en het René Lalique glas het ver- 
melden waard, maar wat te denken 
van de grote collectie Sung en Ming 
aardewerk uit China. Ander antiek 
zijn onder andere de schilderijen 
van bekende meesters, waaronder 
Breitner, Leo Gestel en leerlingen 
van de Haagse School. Prenten zijn 
er al vanaf ƒ5,- per stuk. 

Verder treft men in deze zaak - 
volgens Simon als enige in Neder- 
land - een compleet 'kikkerservies' uit Bali aan. Plus nog tal van andere 
'hebbedingetjes' zoals Simon deze 
noemt, en binnenkort wordt de col- 
lectie nog verder uitgebreid. "De op- 
zet is alles betaalbaar te houden", 
aldus Simon Aukema (overigens 
geen familie van de wethouder), die 
erg ingenomen is met dit onderko- 
men. "We hadden eerst een zaak in 
het 'Spiegelkwartier' in Amsterdam, 
maar de ruimte was er erg beperkt. 
Hier hebben wij een etalagefront 
van 12 meter plus daarachter een 
mooie ruimte. Er kan veel staan, 
dus is er ook veel te zien". Men kan 
vrij in- en uitlopen bij Kiekado om er 
een kijkje te nemen. Indien gewenst 
kan men er ook terecht voor taxatie. 
De winkel is van dinsdag tot en met 
zaterdag open van 11.00 tot 17.30 
uur, op zondag van 13.00 tot 18.00 
uur. 
• De gezinszorg heeft een groot tekort aan mensen die een paar uur per 
week of wat meer willen werken. 

Parttime werken aantrekkelijker 

Gezinszorg rekent op 
aanloop van parttimers ZANDVOORT - De gezinszorg, ver- 
wacht dat het aantal parttimers 
weer danig zal toenemen, nu de be- 
lastinghervorming 'Oort' van kracht 
is geworden. De basisaftrek, verge- 
lijkbaar met de belastingvrije som, 
is immers vastgesteld op ƒ4500,-. De 
behoefte aan parttimers, voor ver- 
zorgend en/of huishoudelijk werk, 
is bijzonder groot. 

Vooral voor partners zonder inko- 
men in een huwelijks- of samenle- 
vingsrelatie kan het nu weer aan- 
trekkelijk zijn om een parttime baan 
te nemen. Zo lang men onder de 
ƒ4500,- blijft, houdt de partner im- 
mers zijn of haar dubbele aftrek. De 
Stichting Gezinszorg Kennemer- 
land Zuid, die met een flink tekort 
aan medewerkers kampt, vestigt 
hierop de aandacht in de hoop een 
aantal krachten te kunnen werven. 

Het gaat zowel om mensen die in 
vaste dienst willen treden voor bege- 
leiding of verzorging van cliënten, als om mensen die als alpha-hulp - 
rechtstreeks in dienst van de cliënt - 
alleen huishoudelijk werk willen 
doen. 

Voordelen 

De GKZ wijst op de voordelen van 
werken voor haar stichting m ver- 
houding met zwart werken. Zo 
wordt men alleen ingezet bij mensen 
waar het echt nodig is, men kan al- 
tijd terugvallen op de gezinszorg en 
de regelgeving vanuit de instelling 
voorkomt moeilijkheden rond de 
uitbetaling. 

Nu komt de aftrek van de partner 
niet meer m gevaar zolang de ander 
niet meer dan /'4500,- per jaar ver- 
dient, wat neerkomt op bijna /90,- 
per week. Degenen die daar wat 
meer over willen weten, kunnen in- 
formatie inwinnen bij Ans Lippus 
van de Stichting Gezinszorg Kenne- 
merland Zuid, afdeling Alpha-hulp 
verlening, tel. 023-248041. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Maatschappelijk 
werk gaat door 

ZANDVOORT - De continuï- 
teit van het maatschappelijk 
werk in Zandvoort is sinds 
kort weer gewaarborgd. Het 
kleine plaatselijke team is, na 
het afscheid onlangs van Wil- 
lem de Goede, definitief ver- 
sterkt door Wim de Wit. 

De stichting Maatschappelijk 
Werk Zuid-Kennemerland had in 
het verleden voor het uitvoeren van 
haar diensten in Zandvoort twee van 
haar mensen in deze gemeente ge- 
stationeerd. Naast Madeleine Groot 
was dat Willem de Goede, maar 
laatstgenoemde werd begin 1989 
ziek. In de loop van dat jaar werd 
steeds meer duidelijk dat hij zijn 
werkzaamheden in Zandvoort niet 
meer zou kunnen hervatten. 

Afgelopen jaar is hij vervangen 
door diverse tijdelijke krachten, het- 
geen voor een aantal cliënten wat - 
onvermijdelijke - wisselingen van 
werkers betekende. Sinds kort is het 
werk van De Goede overgenomen 
door een nieuwe, ervaren maat- 
schappelijk werker die men voor 
vast heeft kunnen aanstellen: Wim 
de Wit. 

Madeleine Groot en Wim de Wit 
zijn dagelijks 's morgens tussen 
09.00 en 10.00 uur te vinden op het 
bureau aan de Noorderstraat 1, tel 
13459, waar men met hen een af- 
spraak kan maken. Het avond- 
spreekuur is voorlopig vervallen. 

'Meer waardering 
voor huisartsen' 

Vervolg van voorpagina 

Vroeger was de huisartsenoplei- 
ding somatisch gericht, later werd 
de trend dat men veel meer naar de 
psychische kant ging kijken, tegen- , 
woordig proberen we een midden- 
weg te vinden". 

De trend dat de arts als 'doorver- 
wijs-station' naar de specialist dien- 
de, lijkt verleden tijd: "Uiteraard 
moet je op tijd doorverwijzen", al- 
dus Jagtenberg, "al probeer je als 
huisarts veel zelf te doen. De eerste 
noodzakelijke handelingen moet je 
zelf kunnen verrichten". "De me- 
disch-technische zaken moetje goed 
op een rijtje hebben", stelt Frank 
Weemnk. "Als huisarts ben je uiter- 
aard vakman, je bent medisch ge- 
schoold". 

Waardering 

Toch wordt volgens beide de huis- 
arts, wat kennis en inzet betreft, 
nogal eens ondergewaardeerd. "Een 
stuk juiste waardering vinden wij 
heel belangrijk. Het vak van huis- 
arts is moeilijk, de - vaak onver- 
wachte - dingen gebeuren hier op 
deze plek, onder jouw ogen en jij 
moet daarbij ingrijpen. Soms moet 
je zelfs in het holst van de nacht 
allerlei moeilijke afwegingen ma- 
ken. In vergelijking daarmee heeft 
een specialist met een laboratorium 
achter zich het makkelijker". 

Het ziet er naar uit dat de taak van 
de huisarts nog zwaarder gaat wor- 
den, nu de thuiszorg toeneemt. De 
huidige trend is immers om ouderen 
zo lang mogelijk thuis te laten wo- 
nen. Een en ander vereist een verder 
gaande samenwerking tussen artsen 
en de diverse hulpverlenende in- 
stanties. De artsen onderling lijken 
al op de goede weg. Dat blijkt onder 
andere uit de vergevorderde plan- 
nen voor een gezamenlijke vervan- 
gingsregeling tijdens de avonden en 
weekenden. Al moet - zo is men van 
mening - die dienst in principe al- 
leen voor spoedgevallen gelden. 

Afspraak 

Wat hun eigen praktijk betreft 
zijn zowel Weenink als Jagtenberg 
van plan op afspraak te gaan wer- 
ken, in plaats van met een ïnloop- 
-spreekuur. Dat bevordert kortere 
wachttijden voor de patiënten en 
voorkomt dat de arts haast moet 
maken vanwege een volle wachtka 
mer. Maar het valt niet te verwach- 
ten dat de Zandvoorters aandacht te 
kort zullen komen: het aantal pa- 
tienten per praktijk, rond de 1800, 
ligt beduidend lager dan het lande- 
lijk gemiddelde. De norm-praktijk is 
momenteel berekend op 2350. De 
juiste aandacht op het juiste mo- 
ment is eveneens van belang. Wat 
dat betreit lijkt Jagtenberg een be- 
langrijk initiatief genomen te heb- 
ben met het instellen van een 'spoed- 
-hjn'. Daardoor moet zijn prakti]k 
tijdens de drukke uren altijd goed te 
bereiken zijn voor spoedgevallen JOAN KURPERSHOEK ZANDVOORT - Aanstaande zon- 
dag, Wereldlepradag 1990, vindt 
voor deze gelegenheid in Zandvoort 
een oecumenische kerkdienst 
plaats. Daarnaast organiseert het le- 
pra-comité Zandvoort op donderdag 
1 februari om 20 uur in het gebouw 
van de NPB onder auspiciën van de 
Lokale Raad van Kerken een lepra- 
-avond. 

Op deze avond zal de nieuwste 
film 'Licht in de Himalaya' worden Wereldlepradag 
in Zandvoort vertoond, waarbij Clemens Olst- 
hoorn aanwezig zal zijn om achter- 
grondinformatie te geven over het 
werk van de Nederlandse Stichting 
voor Leprabestrijding. Tevens zal 
hij een en ander vertellen over zijn 
ervaringen tijdens zijn bezoek aan Nepal \ oor de opname van deze iilm 
De avond wordt muzikaal ver 
zorgd door Irene van den Heuvel op 
cello en Kathleen Jonckheere op 
viool. Zij hebben voor deze avond 
een kort Bach-programma samengc 
steld. In de pauze zal een collecte 
worden gehouden voor het Kasulu 
-project van de NSL. Dit project is in 
1976 door kerkelijk Zandvoort gea 
dopteerd. De toegang voor de avond 
is gratis. | Dommel 
VAN ) WATJS Zg&T ' 
IK PROOMPE PAT IK AAN , , 

LEEP» ./ f _>3 %: 
1'iflT Lomhinl Di [> i WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 Micro: SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 
ten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina ,, MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie: 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,38 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur. 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-1 71 66 of 02977- 
28411 of afgeven/zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 
2042 JM Zandvoort. 

• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties: 

Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- 
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe 
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities. 
ƒ 6,13 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten. 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor 
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht. 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten) of zenden aan: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 
1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Oproepen - Mededelingen * Beste Jock en Bram heel 
erg bedankt voor het oerge- 
zellige weekend in Winter- 
berg door uw kinderen en 
kleinkinderen. * Bob en Willem veel plezier 
met jullie nieuwe hupmobiel. 
Tiny en Bert. Energie-, metamorfose- en 

polariteitsmassage 

Bachremedies 

Voor ontpanning, nieuwe 

energie en verandering. 

E. Schoorl, tel. 02507-17474. • Help de Polen. Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres? Dat hebben wij voor u! 
Inl.: tel. 02907-5235. • Winter of zomer, het is 
altijd gezellig bij de Verg. 
Vrouwen van Nu. Word ook lid 
of bel eens om informatie met 
tel.nr. 14462. 

• Lieve mama, welkom 
thuis, ik hoop dat je snel beter 
bent. Groetjes + xxxjes. 
Remco + Madeleine. * O jee! Opa heeft alweer 
een heel jaar AOW! Van harte 
gefeliciteerd met uw verjaar- 
dag. Melissa + Carola. * Hoera! Rien Portielje wordt 
65 jaar. Gefeliciteerd. Dam- 
me, Frans en Jaap. • O, o, wat waren wij blij met 
deze verwennerij ter ere van 
het 40-jarig huwelijksfeest in 
Winterberg. Het is een gewel- 
dig succes geweest. Peuterspeelzaal 't Opstapje 
heeft nog plaats op de dins- 
dagmiddag, leeftijd vanaf ± 2 
jaar. Inl.: tel. 18119 of 15601. Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Gevraagd HULP IN DE HUIS- 
HOUDING, 1 ochtend per 
week. Tel. 02507-12626. Werkend gezin zoekt zelfst. 
werkende HUISH. HULP voor 
V2 dag per week in Bentveld. 
Tel. 023-246928/02505-1884. Commercieel en administratief 
personeel gevraagd Meijer Kruijt van Wilsem 

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS 
Zijn op zoek naar een 
, HOOFD TYPEKAMER (M/V) 
Wat wordt vereist? 

- typevaardigheid en kennis van WordPerfect; 

- goede contactuele vaardigheden; 

- stressbestendigheid; 

- organisatie- en improvisatietalent; 

- leidinggevende kwaliteiten. 
Kortom: een schaap met 5 poten. 

Dat belonen we graag met een goed salaris. Bel of schrijf: 
Meijer Kruijt van Wilsem, Startbaan 5, 1185 XP Amstelveen. 
Tel. 020-455751, t.a.v. mevrouw Meijer-de Groot. Meijer Kruijt van Wilsem 

ACCOUNTANTS (lid NIVRA) 
zoeken wegens uitbreiding van de relatiekring 

assistent accountants (m/v) 

Zij moeten boekhoudkundig goed onderlegd zijn, studerend 
voor het NIVRA is een pré, representatief zijn tegen over de 
cliënten, energiek mee willen werken op een relatief klein 
kantoor (ca. 40 medewerkers). Salaris-niveau uitstekend. 
Wie ambitieus carrière wil maken, doet goed te bellen, of te 
schrijven naar: Meijer Kruijt van Wilsem, Startbaan 5, 1 185 XP 
Amstelveen. Tel. 020-455751, t.a.v. mevrouw Meijer-de Groot. Divers personeel gevraagd Zandvoorts Nieuwsblad 

zoekt 

een bezorger/ster 

voor een wijk in Oud-Noord 
+ 240 kranten 

Aanmelden: telefoon 17166 METSELAAR(S) 
gevraagd, + februari, in 
Duitsland. Prima verdiensten. 
Br. o. nr. 716-76822 bur. blad. Kunst en antiek Veilinggebouw Amstelveen veilt weer 
maandag 29 en dinsdag 30 januari 

Aanvang 19.30 uur. 

KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 27/1 en 28/1, 10-16 u. 

Veel inboedels,' antiek en curiosa. Frans Halslaan 33, 

Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-473004. * T.k. antieke wieg, wit 
smeedijzer, verrijdbaar, ƒ 180. 
Tel. 02507-17063. 

• Zie de colofon voor opga- 
ve van uw rubieksadvertentie Woninginrichting Lijsten op maat 

bij 
Foto Boomgaard 
Grote Krocht 26 
Tel. 13529 • • Te koop crèmekleurig 
hangkastje voor in berging 
of schuur ƒ20; 3.00x1.90 m 
Novilon, tegelmotief, ƒ 35. Tel. 
02507-17923. * Te koop houten schrijfbu 
reau, 56x95 cm, ƒ60; wagen- 
wiel compleet met kapjes, 
i.z.g.st., ƒ100. Tel. 023- 
246922 (Bentveld). • Te koop kastbed, 90x190, 
compl. met spiraal en matras, 
ƒ50. Tel. 02507-12558. • Te koop massief eiken eet- 
hoek, z.g.a.n., tafelblad 7 cm 
dik, tafel 70x170. Nw.pr. 
ƒ3000, nu ƒ250. Tel. 02507- 
16997. T.k.: buffetkast, z.g.a.n., pr. 
ƒ 550; salontafel wagenwiel 
m. glaspl. ƒ300. Tel. 16121. T.k.a. blankeiken zeskantige 
TAFEL met zware massieve 
kolompoot + bijpassende 
STOELEN met rieten zitting. 
T.e.a.b. Tel. 15486. * T.k.a. r.v.s. aanrechtblad 
incl. spoelbak, 180x57 cm, 
ƒ 65; 4 barkrukken ƒ 40. Tel. 
02507-17225. Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295. Velours overgordijnen 
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. 
Vitrage en alle soorten model- 
gordijnen v.a. ƒ5,95 per me- 
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- 
schill. meubelstoff. van ƒ69 
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle 
soorten meubelen, boten en 
caravans, zeer voordelig. Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden. Barkrukken 
stoff. incl. stof of leather-look 
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras 
ƒ55. Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225. DE VRIES, 
Haarlemmerdijk 168, Amster- 
dam, 020-220981 ; Ampèrestr. 
10, Zandvoort, 02507-19347. Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet. tegen excl. 
lichtgew. lammy's/nappa/ : 
bontgevoerde regenmantels. 
Heren lammy's en jacks. 
Folders: tel. 020-233488. COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo- 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken, ook 
veranderwerk. Voor alle leef- 
tijdsgroepen en maten. 
Tel. 02507-17370. Muziek- 
instrumenten Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto's, 

pasfoto's, 

receptiefoto's, 

groepsfoto's aan huis. 

Grote Krocht 26. 

Tel. 13529. Te koop prachtige zwarte 

EXCELSIOR ACCORDEON, 

pianoklavier. Vr.pr. ƒ 1200. 

Tel. 02507-12007. Kom nu in 
Dan krijgt u meer geld voor uw Huidige auto 
en bovendien meer auto voor uw geld. 
Kom in actie voor de beste trans- 
actie, dat is op 't moment het motto 
bij Peugeot.' Hoofdrol speelt de nieuwe 
Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad. 

Hij is groter, sterker, mooier èn 
schoner. De autopers schreef er bewon- 
derend over; na een proefrit zult u net zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol 
is er voor uw huidige auto. 

Want wij kunnen u nu tijdelijk een 
heel speciaal inruilaanbod doen. Méér 
geld dus voor uw huidige auto. 

Maar ook meer auto voor uw geld. 
Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt. 
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs 
met zijn 1.4 liter benzine-injectiemotor, 
drieweg-katalysator, Lambda-sonde 
en vijfversnellingsbak. Deze levert maar 
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles 
kost u slechts 22.545,—. Kom dus in actie voor de beste 
transactie en kom vandaag nog even bij 
ons langs voor meer informatie of een 
proefrit. U bent van harte welkom. 

DE NIEUWE 

PEUGEOT309 PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. APLEVERINGSKOSTEN 490,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. 
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345. PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. Dirk Witte 

Gitaren, synthesizers, keyboards, dig. piano's 

Nieuwste Yamaha PSR-serie 

uit voorraad leverbaar incl. adapter 

OPPERHOOFD DEALER: 

Yamaha, Roland, Korg, Boss, Gibson, Fender, 

Ibanez, Rickenbacker, Squier etc. etc. 

Bel voor prijzen tel. 020 - 26 46 55 
Vijzelstraat 53, Amsterdam. (Ma. gesloten.) SNOWWHITE 

schoonmaak/glazenwasseri j 

Tel. 02507-17935 Bob Schmidt Onderhoud, 

reparatie, 

doe-het-zelf Dakkapel!! 

Nu ook in bouwpakket. 

Duidelijke handleiding 

voor doe-het-zelvers. 

In 1 dag te plaatsen. 

Ook voor aannemers. 

Timmerbedrijf/fabriek Ruiter. 

Specialist in 

dakkapellen ■ kozijnen. 

Tel. 02202-2700. Fax: 2730. Hobby's en 
verzamelingen Radio/tv/video 24 uurs service 

TV- EN VIDEOREPARATIE. 

Snel en betrouwbaar. 

Meestal thuis gerepareerd. 

Vrijblijvende prijsopgaaf. 

Geen voorrijkosten. 

Tel. 020 - 91 24 27. Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26. 

Telefoon: 13529. 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek. Zondag 28 januari a.s. van 
10.00-17.00 uur SPECIALE 
ANSICHTKAARTENBEURS in 
twee zalen van ARTIS Am 
sterdam, ingang: Plantage 
Middenlaan 41-A. Oude an- 
sichten van vele steden en 
dorpen enz. Entree: 2 gulden 
Ned. Ver, „De Verzamelaar" 
Tel. 020-42 35 19. VIDEOTHEEK MM\ Corn. Slegersstraat 2 B 
Tel. 02507-12070 5,-/7,50 p.d. 

5 films 

25,- p. week 

Verhuur Movle-boxen * Draai 'n pirouette of maak 
'n rolkraan bij de Zeeschui- 
mers. Kunstzwemmen leren 
in zwemb. de Duinpan is weer 
begonnen. Aanm.: 16511. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel. 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS * T.k.a. stalen bureau, 
150x85, laden I. en r. (afsluit- 
baar), kleur: legergroen, ƒ65. 
Tel. 02507-17225. Huwelijk en 
kennismaking ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis- en Contacten- 
dub: 023-356840 (infoband). Erkende relatie/ 
bem.bureaus ALLEEN .... KOM NOU! 
KONTAKTENBANK 
erkend door R.v.T. 
(Els v.d. Arend). 
(Landelijke) schriftelijke be- 
middeling door het hele land, 
ƒ85 per 3 mnd. of ƒ220 p.jr. 
Vraag gratis en vrijblijvend 
een proefnummer aan van 
ons tijdschrift voor alleen- 
staanden, waarin onze werk- 
wijze en alle bijzonderheden 
beschreven staan. Ook dans- 
en kontaktavonden. 
Tel. 020-6628618. Postbus 
7098, 1007 JB Amsterdam. Computerapparatuur 
en software Voor installatie of reorganisa- 
tie van uw PC, bel: 15208. 
Ook als u meer over uw PC 
wilt weten. Na 18 uur. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland. Bel 
voor gratis infoboek: 020- 
665.7658. Inruil en fin. mog. Lessen en clubs Leer kunstzwemmen bij de 
Zeeschuimers. Wij zoeken 10 
meisjes van 10 tot 14 jaar. 
Kunstzwemmen voor ƒ 30 of 
/15/maand. Woensd., vrijd. 
en/of zaterdag. 
Inl.: tel. 16511. Zwemles voor ouderen, nu 
ook bij de Zeeschuimers. 
Jaarlijks leren velen nog 
zwemmen. Waarom u ook 
niet? Bij voldoende interesse 
start 7-2 in zwemb. Gran Do- 
rado. Inlichtingen: tel. 14119. Onroerend 
goed te koop 
aangeboden Te koop aangeb. GARAGE, 
Burg. v. Venemaplein, boven- 
ste laag. Tel. 02507-19357. Te koop 

aangeboden 

diversen * T.k. mooi wit kinderledi- 
kant + matras ƒ 100; baby- 
art.: bad, hemel, standaard, 
emmer, tas, voetenzak, fles- 
verwarmer, ƒ50. Tel. 18527. + Te koop wegens verhui- 
zing: gevelkachel, z.g.st., als 
nieuw, ƒ150; gasstel ƒ50; 
strijkmachine, Tefal, ƒ90. Tel. 
02507-13937. , * Te koop poezentas, 1x 
gebr., ƒ20; rieten fietsmand 
ƒ 15; babybad, geel, ƒ 15; wip- 
stoel ƒ20. Tel. 02507-13937. * T.k. kinderledikant + ma- 
tras, 130x70, ƒ40; 2 zwem- 
vesten + wetsuites ƒ 50. Tel. 
02507-17063. Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden GARAGE TE HUUR 

Burg. v. Fenemaplein 

Tel. 02507-14534 Te huur aangeboden gestof- 
feerde KAMER voor net meis- 
je. Tel. 02507-16505. Te huur februari: 

COMFORTABEL FLATJE 

Tel. 02507-18987 Te huur 
v. perm. 

1 pers. 

zit/slaapk. m. 

keukenblok. 

Gebr. d.t. 

Huur ƒ450,- p.m. incl. 
Verplicht 1 mnd. borg. 

Tel. 15620 of 12259. Woningruil Hoorn. Aangeb. 4/5-kamer 
eengez.won., grote woonk. 
met open haard, geheel 
voorz. van plav. vloer; 1ste 
verd. 2 slpk. waarv. 1 met 5 
mtr kastenwand, geh. vern. 
badk.; 2e verd. 3e slaapk. 
Tuin op zw. Hr ƒ 572 p.mnd. 
Gevraagd in Zandvoor 2- a 3- 
kamerflat. Tel. 02290-30990. Woningruil. A'dam-West/Bos 
en Lommer: part.won., 3 kam. 
+ tuin, ƒ310 p.m. Gevr. iets 
dergelijks in Zandvoort. Br. o. 
nr. 764-76821 bur. v.d. blad. Financiën en 
handelszaken Autoverzekering 

V.A. ƒ 75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper! 
Bel nu: 02507-14534. Vakantie 
buitenland Bungalowpark ,,La Male". 
Heerlijke omg. in Z-Frankrijk. 
4 luxe bung., voll. inger., 
grenz. aan eigen bos waar u 
kunt wandel, en pickn. 
Bij ons vindt u privacy en rust! 
Voorj. extra I. pr. Ned. fam. 
Inl. na 6 uur: 09-3363304175. Onroerend goed en woonruimte 
te huur gevraagd Rustige werkende dame 

zoekt per 15 maart voor 6 a 7 maanden 

comfortabele woonruimte 

IN ZANDVOORT OF OMGEVING. 
Tel. 02507-17330, overdag: 010-4111787. Ouders van Hotelschool-stu- 
dent zoeken een KAMER 
voor 5 maanden i.v.m. stage. 
Tel. 02263-3287. Gevr. zeer ruim appartement/ 
dubb. etage of woonhuis in 
A'dam of B'veldert, opknap- 
pen geen bezw. 020-461489. GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CEfl/ E makelaars o.g. L|J 

Tel. 02507-12614 NVM 

ÜAKELAAH Sportartikelen TE KOOP: buikspierbar,'-ie, 
Kettler, nw, ƒ100; halter i.\ 
schijven en dumpel 50 kg. 
Tel. 16997. * Te koop skischoenen, 
maat 42, ƒ35; paardrijcap, 
maat 54, ƒ20. Tel. 02507- 
16516. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen * Bromfietshelm te koop ge- 
vraagd. Tel. 18611. Diverse AROLA 4-WIELIGE 
INVALIDENWAGENS, in goe- 
de staat, rijden 40 km p.u. 
V.a. ƒ4500. Inl.: 020 -910518. * Te koop witte crossfiets, 4- 
7 jaar ,f 75. Tel. 02507-17482. Vaar/surfsport MARINA MONNICKENDAM 
de gezell. jachthaven met alle 
faciliteiten. Enkele ligplaatsen 
beschikbaar. Tel. 02995-2595. Auto's en 
auto-accessoires Te koop FIAT UNO 45 (Van), 

bouwjaar '86, 45.000 km. 

Tel. 02507-13168. Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Rijles auto's 
en motoren Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Diverse clubs J. BIK 25 JAAR, clubs, esc, 
mass., privé-adr., vrijbl.heid, 
pers. vrijh., vaste clientèle. 
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam. 
Tel. 020-246505 (030-944530), 
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100. 
Opl. int. full-t., part-t. mog. Türkge seks hatti 
06-320.327.44 

dakikasi 50 cent Diversen X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll. verz. 
Dag/nachtservice 020-424800 

• Rubrieksadvertentie op- 
geven? Zie voor adres en/of 
te'efoonnummer de colofor. 
in deze krant. ELKE WÊEKHif DAÖEUJCS 't*»*. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 Sporting OSS maakt sterke 
indruk in de competitie ZANDVOORT - De volley- 
balteams van Sporting OSS 
kwamen behoorlijk goed voor 
de dag. De Sporting dames ze- 
gevierden gemakkelijk met 3-1 
over Cazuz en de heren verlo- 
ren en wonnen een keer. De 
bekerwedstrijd tegen het ho- 
ger spelende Roda'23 werd met 
2-0 verloren maar in de compe- 
titie wedstrijd tegen Heemste- 
de won Sporting OSS overtui- 
gend met 3-0. 

Een vrijuit spelend Sporting OSS 
heeft geen enkele moeite gehad met 
het onderaanstaande Cazuz. De 
Zandvoortsen speelden hun eigen 
spelletje en hadden aan Cazuz een 
gewillig slachtoffer. Goed opgezette 
aanvallen werden hard afgesmasht 
en ook verdedigend klopte het bij 
Sporting OSS als een bus. In de eer- 
ste twee sets was er geen vuiltje aan 
de lucht en door een goede opzet 
werd al snel een 2-0 voorsprong ge- 
nomen. Setstanden 15-6 en 15-4. In 
de derde set schakelde Sporting 
OSS over op een lagere versnelling 
en daarvan profiteerde Cazuz. Cazuz 
nam een 4-7 en 6-12 voorsprong, 
waarna Sporting weer aanzette voor 
een eindsprint. Die kwam echter net 
te laat aangezien Cazuz stand wist te 
houden 14-16. 

In de vierde set opnieuw een ge- 
concentreerd spelend Sporting OSS 
dat weer goed in het ritme kwam. 
Het hogere tempo werd Cazuz te 
machtig en Sporting OSS liep vlot 
weg naar een prachtige 15-5 set over- 
winning. Met deze overwinning 
werkte Sporting OSS zich wat om- 
hoog uit de onderste regionen en 
bezet nu een negende plaats. „De 
laatste weken speelden we wat ner- 
veus", constateerde Ad Akkerman. 
„Nu speelden de dames een relaxed 
spelletje volleybal en ging het erg 
goed. We moeten nog een paar keer 
winnen en als we rustig ons eigen 
spel spelen kan het best". Heren 

In de competitiewedstrijd tegen 
Heemstede speelde Sporting OSS 
een ijzersterke wedstrijd. Het onder- 
aanstaande Heemstede bood wel 
zwak verweer maar 'Sporting liet 
zich niet meeslepen in het zwakke 
spel en maakte de strijd snel en soe- 
pel af. Elke kans greep Sporting 
OSS aan en maakte die af. De eerste 
set werd winnend afgesloten met 15- 
6 en in de tweede set was het verzet 
van Heemstede iets feller. De Zand- 
voorters toonden echter de juiste 
wedstrijdmentaliteit en boekten we- • Sporting OSS 
in felle strijd om 
de bal tijdens de 
volleybalwed- 
strijd tegen 
Heemstede. 

Foto. Bram Stijnen derom setwinst nu met 15-11. In de 
derde set een oppermachtig Spor- 
ting OSS dat het hoge terugspelen 
van de bal door Heemstede keihard 
afstrafte en gemakkelijk naar een 3- 
overwinning liep door de laatste 
set met 15-6 te winnen. 

In de bekerwedstrijd tegen 
Roda'23, een klasse hoger uitko- 
mend in de top, werd Sporting OSS 
in de eerste set kansloos wegge- 
speeld, 15-4. In de tweede set toonde 
Sporting OSS knap volleybal en 
Roda'23 moest alles uit de kast ha- 
len om een derde set te voorkomen. 
De Zandvoortse heren pakten zelfs 
een 7-6 voorsprong maar konden die 
in een spannende finale niet vast- 
houden. Roda'23 bleek iets koeler en 
maakt de set en wedstrijd uit via een 
12-15 overwinning. 
„We hebben toch goed gespeeld", stelde aanvoerder Jan Dietz vast. 
„Roda bleek gewoon te sterk, maar 
met onze inzet en het gevarieerde 
spel hebben we goed tegenstand 
kunnen bieden. Tegen Heemstede 
ging het ons erg gemakkelijk af en 
zijn we totaal niet in gevaar geweest. 
We wonnen wel makkelijk van een 
zwakke tegenstander, maar we 
speelden dan ook wel een sterke 
wedstrijd". ZANDVOORT - In de zaal- 
handbalcompetitie konden de 
Casino-ZVM dames ook dit 
keer niet voor een positieve 
score zorgen. In de uitwed- 
strijd tegen JHC werd Casino- 
ZVM kansloos met 18-8 ge- 
klopt. De Zandvoortse heren 
waren ook niet echt op dreef 
maar behaalden toch nog een 
14-14 gelijkspel bij HVH. Nadat Casino-ZVM al snel tegen 
een 4-1 achterstand aan keek en de 
strijd al beslist leek te zijn, kwam de 
spanning toch weer terug. De Zand- 
voortse dames haalden op tot 4-3 en 
er was weer van alles mogelijk. Kan- 
sen op de gelijkmaker waren zeker 
aanwezig maar werden niet benut. 
Toen JHC Middels een snelle break Casino-ZVM handbalteams 
laten het lelijk afweten out 5-3 scoorde klapte Casino-ZVM 
in elkaar. Bij de rust keek Casino- 
ZVM al tegen een 8-4 achterstand 
aan. 

Ook in de tweede helft bleef JHC 
het betere zaalhandbal spelen. Snel- 
ler en agressiever dan Casino-ZVM 
en JHC had een gemakkelijke mid- 
dag. De Zandvoortse aanval opereer- 
de te statisch en kwam telkens een 
stapje te kort om het JHC moeilijk 
te maken. Met de uiteindelijk 18-8 
nederlaag wordt Casino-ZVM nog 
meer met degradatie problemen ge- 
confronteerd. Doelpunten Casino-ZVM: Mar- 
greet Sterrenburg 4, Elly von Stein 
2, Mireille Martina 2. 

Heren 

De Zandvoortse heren lieten een 
kostbaar punt liggen tegen HVH. 
Zowel de Casino-ZVM aanvallers als 
de scheidsrechters hadden een off- 
day waardoor er van een slechte 
wedstrijd gesproken kon worden. 
De badgasten lieten minimaal acht 
doelrijpe kansen onbenut hetgeen 
oorzaak was van het gelijkspel. In de 
eerste helft liep het van geen kant en na een 5-2 achterstand werd de rust- 
stand afgesloten op 6-5. 

In de tweede helft liep het wat be- 
ter bij Casino-ZVM. De aanvallers 
schoten nu wat gerichter en al snel 
werd de achterstand omgezet in een 
voorsprong. Casino-ZVM zou die 
voorsprong steeds weten vast te 
houden. Met nog een drietal minutn 
te gaan had Casino-ZVM een 12-14 
voorsprong te pakken. Uit de daarop 
volgende aanval kreeg Casino-ZVM 
een dot van een kans op de vijftiende 
treffer maar helaas bleef die onbe- 
nut. De strijd zou dan beslist zijn, 
maar nu kon HVH in de slotminutn 
alsnog tot een 14-14 eindstand ko- 
men. 

Doelpunten Casino-ZVM: Peter 
Pennings 4, Jan van Duijn 3, Jan 
Drayer 2, Guido Weidema 2, Gerard 
Damhoff 2, Menno Trouw 1. Standen voetbal 


Tweede klasse HVB 


14 
Spaarnest. 15-27 BSM 15-16 


Velsen 16-22 


DCO 16-11 


EHS 14-23 THB 14-10 


Energie 16-22 


HBC 16- 8 


Heemstede 15-20 KIC 15-10 


Kennemers 16-21 


Hillegom 16- 6 


SVIJU 15-18 Overbos 15-10 


Zandvtm. 16-21 


VSV 16- 3 


Vogelenzang 15- 


Tweede klasse HVB zaterdag 


17 TZB 15- 9 


Overbos 16-30 


DSOV 16-12 


Schalkwijk 15-16 Spaarn.vgls 15- 


Geel Wit 16-25 


KHFC 16-11 


2 


Renova 16-25 


DEM 16-10 


Eerste klasse HVB zaterdag 


Van Nispen 16-22 


BSM 16-10 


SVIJ 16-25 Halfweg 16-14 


Stormv. 16-19 


TZB 16- 8 


SCW 16-25 J. Hercules 16- 


SVJ 16-18 


Concordia 16- Spanning bij schaakclub ZANDVOORT - Na de vorige 
week donderdagavond in het 
Gemeentehuis gespeelde 17e 
ronde van de interne competi- 
tie van de Zandvoortse 
Schaakclub, zijn er geen noe- 
menswaardige veranderingen 
opgetreden op de ranglijst. 

Twee afgebroken partijen uit de 13e 
en 15e ronde werden uitgespeeld. 
Lindeman tegen Ter Bruggen werd 
remise terwijl Drost tegen Van Elk 
het onderspit moest delven. In de 
17e ronde wisten Van Eijk, De Oude, 
Scholten, Franck en Pepijn Paap, de 
volledige winst binnen t halen. Ay- 
ress-Marquenie, Twint-Van Brakel 
en Gorter tegen Dennis van der Meij- 
den deelden de punten. Met nog 
twee afgebroken partijen uit de 14e 
en 15e ronde bestaat de toptien op 
dit moment uit: 1. Van Eijk, 2. Linde- 
man, 3. Cliteur, 4. Ayress, 5. Van Bra- 
kel, 6. Ter Bruggen, 7. Van Kempen, 
8. Drost, 9. Van Elk en 10. Geerts. 

Jeugd 

Bij de jeugd, die vanavond voor de 
tweede keer hun instruktie-avond- 
krijgen voor het pionnen, toren of 
koningsdiploma, zorgden Pepijn 
van de Mije en Anta Samsuria er 
voor dat zij hun partij winnend af- 
sloten. In groep B wonnen Remco en Robin Voswijk, Robert Prins, Pa- 
trick Berkhout, Henk Janssen, Flo- 
rian van der Moolen en Frederik van 
Veenstra. 

Hoogoventoernooi 

In het vierkampen-hoogoventoer- 
nooi heeft Olaf Cliteur het m groep 5 
net niet kunnen redden om volgend 
jaar te promoveren naar een hogere 
groep. Met 2,5 punt uit 4 wedstrijden 
(3x remise en lx winst) pakte hij 
toch een fraaie gedeelde tweede 
plaats In het tien-kampentoernooi, 
wat vorige week donderdag in Wijk 
aan Zee is begonnen doen vier leden 
van de Zandvoortse Schaakclub 
mee. De resultaten tot en met zon- 
dag in hun respectievelijk groep 
zijn: Ton van Kempen 2 punten uit 4, 
(2x remise, lx winst, lx verlies); Ed- 
ward Geerst 2 punten uit 4, (4 remi- 
se); Piet Termes 1,5 uit 4 (lx remise 
lx winst, 2x verlies, waarbij eenmaal 
in gewonnen stelling door de vlag 
werd gegaan. Tot slot Olaf Cliteur, 
die 2,5 uit 4 scoorde (3x remise en lx 
winst). Hij staat op een voorlopige, 
gedeelde tweede plaats. 

Volgende week volgen de totaal re- 
sultaten van dit gigantische schaak- 
toernooi. Tot en met aanstaande 
zondag zijn de schaakmeesters in 
actie in Wijk aan Zee, en het is zeker 
de moeite waard daar eens te gaan 
kijken. Olympia waarderingsprijs 
voor paviljoen Trefpunt ZANDVOORT - Tijdens de 
jaarlijkse feestavond van de 
rijwiel toerclub Olympia uit 
Amsterdam is de waarderings- 
prijs 1989 toegekend aan de fa- 
milie Jaap Paap van strandpa- 
viljoen Trefpunt. 

De waarderingsprijs wordt jaar- 
lijks toegekend aan een niet lid, be- 
drijf of instelling, die zich verdien- 
stelijk heeft gemaakt voor de rijwiel 
en toerclub. Paviljoen Trefpunt Bridgen om de 
Koningsbeker 

ZANDVOORT - Vorige week 
woensdag werd bij de Zandvoortse 
Bridgeclub de tweede voorronde ge- 
speeld in de strijd om de Koningsbe- 
ker. Per voorronde worden er vier 
paren voor de finale geplaatst. 

De hoogste score van 70,83 pro- 
cent werd behaald door het koppel 
Gelsing/De Vries uit de C-lijn. De 
dames Klinkhamer en Meijer uit de 
D-lijn plaatsten zich als tweede met 
61,01 procent. 

Derde werd het gelegenheidskop- 
pel Lemmens/Emmen uit de B-lijn 
met 56,12 procent. De heren Spiers 
en Veldhuizen uit de A-lijn werd 
vierde met 55,87 procent. Gaaf badmintontoernooi SCZ ZANDVOORT - Het traditio- 
nele badmintontoernooi van 
Sporting Club Zandvoort is 
ook dit jaar een gigantisch suc- 
ces geworden. Dit „open fami- 
lie-toernooi" is een niet meer 
weg te denken evenement in 
het Zandvoortse sportgebeu- 
ren. Dirk van den Nulft zorgde, 
te samen met zoon Jan, voor 
een perfect en vlot lopende or- 
ganisatie en bovendien werd 
het een toernooi, gespeeld op 
bijzonder hoog niveau. 

Ongeveer vijftig koppels hadden 
zich de afgelopen zondag gemeld in 
de Pellikaanhal en die maakten er 
een sfeervol badmintonfeest van. 
Felle maar sportieve strijd, met par- 
tijen die ongekend boeiend waren. 
In de aanhef staat reeds vermeld dat 
het een „open familie-toernooi" was. 
Dat bleek uit het deelnemersveld. 
Vaders en zonen of dochters maar 
ook oma's en moeders tegen doch- 
ters of kleinkinderen; het maakte 
allemaal niet uit het ging wel om de 
winst maar spelplezier stond duide- 
lijk voorop. 

Uit het verdere verloop en de uit- 
slagen bleek overigens dat familiele- 
den zeer op elkaar waren ingespeeld 
en dan ook menig prijsje wegsleep- 
ten. Wat te zeggen van een koppel 
vader en zoon Van der Ban of vader 
en zoon Enderman. Zo ook vielen in 
de prijzen de zusters Ojevaar en 
broer en zus Romijn. 

Herendubbel 

Vooral de strijd in het herendub- 
bel stond op een zeer hoog peil. Na 
de voorrondes plaatsten zich voor 
de finale Gerrit van den Nulft en Jan 
Enderman, die het moesten opne 
men tegen vader en zoon Dick en 
Jaap Enderman. Het familieonde- 
ronsje werd een knappe partij die 
lang gelijk op ging. Spannende ral- 
ley's, tactische ballen of harde smas- 
hes, een genoegen om naar te kijken. 
Uiteindelijk wisten het koppel v.d. 
Nulft/Enderman de titel te pakken 
door met 15-9 en 15-11 te winnen. In de verliezersronde van het he- 
rendubbel werd eveneens een be- 
hoorlijke shuttle geslagen. De finale 
tussen vader en zoon Bram en Wim 
van der Ban tegen Louis Schuur- 
man en Johan Moelee vergde alles 
van de spelers. Het werd een fraaie 
driesetter, uiteindelijk gewonnen 
door de familie Van der Ban met 15- 
12, 10-15 en 15-7. 

Damesdubbel 

De damesdubbels kenden even- 
eens wedstrijden in de voorrondes 
van ongekende spanning. Vele par- 
tijen werden beslist in drie sets 
maar voor de grote finale plaatsten 
zich ten slotte de zusters Francien 
Ojevaar en Nina Versteege tegen het 
geroutineerde duo Inge Ipenburg en 
Truus Keesman. In de eerste set ont- 
liepen de koppels elkaar niet en 
moest er een verlenging aan te pas 
komen. Ojevaar/Versteege deelden 
de beslissende klappen uit en won- 
nen met 18-15 waarna zij de strijd in 
de tweede set definitief naar zich toe 
trokken met 15-6. 

Het gelegenheidskoppel Gonny 
van Gameren en Dorothea Vork 
zorgde in de verliezersronde voor 
een aangename verrassing door 
door te dringen tot de finale. Daar 
moesten zij het opnemen tegen Joke 
van Looy en Tine van den Nulft. Na 
een leuke partij ging de winst naar 
Van Looy/Van den Nulft met 15-8 en 
15-9. 

Gemengd dubbel 

In deze klasse waren de meeste 
koppels te vinden en na langdurige 
schifting van de paren slaagden Riet 
Groenendijk met partner Kees van 
Loon erin zich te plaatsen voor de 
finale. In die finale kwam de tegen- 
stand van Susanne Paap en Jaap En- 
derman en die bleken te sterk gezien 
de uitslag van 15-9 en 15-2. 

In de verliezersronde vochten 
Femke Booiman met Frans Klaas- 
sens tegen Yvonne en Johnny Ro- 
mijn een fraai duel uit dat door de 
Romijnen werd gewonnen met 15-12 
en 15-6. Formule 1 racewagen op het circuit ZANDVOORT - Echte racefans 
konden deze week hun ogen bij- 
na niet geloven toen er een heu- 
se Formule 1 racewagen over 
het Circuit van Zandvoort reed. 
Wellicht als een voorzichtig lon- 
ken naar een Grand Prix-toe- 
komst voor Zandvoort werd de 
snelle wagen getest door Otto 
Renzing van het Leyland House 
March Team. Het verkorte cir- 
cuit voldeed uitstekend hier- 
voor. Om de wagen goed te kun- 
nen testen werd zelfs een af- 
stand afgelegd die ongeveer 
gelijk is aan die welke ook op de 
Grand Prix verreden worden. 
Tussendoor werd er in de loods 
ijverig gesleuteld aan het snel- 
heidsmonster. 

Foto Berlott 
werd de prijs toegekend voor de in- 
zet en medewerking welke Olympia 
ondervindt bij haar in Zandvoort ge- 
organiseerde activiteiten, waarbij in 
het bijzonder vermeld mag worden 
de twintigjarige samenwerking bij 
de Zandvoortse strandloop. 

Sinds enige jaren staat strandpa- 
viljoen Trefpunt ook vermeld in de 
Gids voor fietsvriendelijk Horecabe- 
drijven welke wordt uitgegeven door 
de Nederlandse Rijwiel Toer Unie. 
Hierdoor is paviljoen 8 niet alleen 
een vaste pleisterplaats voor de 
Olympialeden maar komen er tij- 
dens het seizoen fietsers uit het ge- 
hele land de afrit naar Trefpunt aflo- 
pen. 

De prijs zal aan de familie Paap 
worden overhandigd tijdens de 
Strandloop Zandvoort welke op zon- 
dag 11 maart aanstaande voor de 24e 
keer door RTC Olympia wordt geor- 
ganiseerd. Zaalvoetbal De voetbalvereniging Zandvoort- 
meeuwen laat nu reeds weten dat 
het traditionele zaalvoetbaltoernooi 
dit jaar wordt verspeeld van 7 mei 
tot en met 8 juni. 

In vorige jaren vond dit toernooi 
enige weken later plaats maar om de 
concurrentie van TV-uitzendingen 
van het wereldkampioenschap voet- 
bal te ontlopen heeft de organisatie 
besloten eerder met dit zaalvoetbal- 
spektakel te beginnen en dus ook te 
eindigen. 

Noodgedwongen wordt dan ook 
op de zaterdagen en de zondagen 
een programma ingelast. 

NIhot op winst 

ZANDVOORT - In de zaalvoetbal 
interregionale afdeling kwam Nihot- 
/Jaap Bloem Sport tweemaal in ac- 
tie en deed dat erg goed en pakte vier 
punten. Eerst werd er knap in Texel 
van Gamma gewonnen. De Zand- 
voorters controleerden deze wed- 
strijd maar kwamen toch door een 
verrassend afstandsschot op een 1-0 
achterstand. In de volgende minuut 
was het bijna gelijk maar Edwin 
Ariesen knalde op de doelpaal. Aan 
de andere kant toonde de Zand- 
voortse doelman zijn klasse door 
een paar gave reddingen. Voor de 
doel wisseling werd het toch gelijk 
toen René Paap de bal op maat plaat- 
ste naar Edwin Ariesen die Remco 
van Lent een niet te missen kans gaf 
en het was raak, 1-1. 

Nihot/Jaap Bloem Sport bleef in 
de tweede helft het spel maken en 
Gamma Texel loerde op de counter. 
Jaap Bloem stopte echter alles en 
werd man van de wedstrijd. De 
Zandvoorters kwamen verdiend op 
voorsprong toen de Texel-doelman 
de bal, na een schot van Ariesen, niet 
onder controle kreeg, en in de re- 
bound scoorde Ivar Steen de win- 
nende treffer 1-2. 

De mannen van coach Guus Mar- 
celle kwamen tot de tweede winst 
door Studio Sport terug te wijzen. 
Dennis Keuning knalde Nihot/Jaap 
Bloem Sport al snel naar een 1-0 
voorsprong. Keuning maakte even 
later een foutje waardoor het gelijk 
werd, maar hij herstelde zich goed 
door een puike partij te spelen. 

Door een eigen doelpunt van Stu- 
dio Sport kwam Nihot/JBS weer op 
voorsprong, 2-1. In de tweede helft 
dicteerde Nihot/Jaap Bloem Sport 
de rommelige strijd. Ivar Steen zorg- 
de voor 3-1 maar Studio Sport gaf 
niet op en bracht door te scoren de 
spanning weer terug. Door een be- 
nutte strafschop van Edwin Ariesen 
werd het 4-2 doch wederom een fout 
in de Zandvoortse verdediging en 
het was 4-3. Dennis Keuning zette de 
stand op 5-3. Coach Guus Marcelle 
was te spreken over de eerste twee 
wedstrijden van 1990. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Sport agenda VOETBAL 

Zaterdag: Zandvoort '75-Aalsmeei 
15.00 uur terrein binnencircuit 

Zandvoortmeeuwen-DCO 14.30 
uur terrein Vondellaan 

TZB-KHFC 14.30 uur terrein Ken 
nemerweg 

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Vai , 
Nispen 14.30 uur terrein Vondellaï'ii 

Spaarnestad-TZB 14.30 uur 

ZAALHANDBAL 

Uitslagen: HS BSM 3-ZVM 4 13-13. 
HS Odin 4-ZVM 3 14-12, HS HVH 
ZVM 14-14, HJ Blinkert 2-ZVM 2(1 
19, DS OG 2-ZVM 3 17-2, JA Ad<- 
ZVM 3-5, DS Bato 2-ZVM 2 16-19, DJ 
DSOV-ZVM verv., MA Concordia 
ZVM 9-4, MA KIC-ZVM 6-2, MA KIV 
ZVM 19-5, DSJHC-ZVM 18-8. 

Programma zondag, wedstrijden 
in de Pellikaanhal: 09.25 uur' HS 
ZVM 3-Blinkert 5, 10.30 uur HS ZVM 
4-Concordia 3, 11.15 uur MA ZVM 1 
TYBB, 12.20 uur HJ ZVM-JC/Vido, 
13.30 uur DS ZVM-VZV 2, 14.45 uut 
ZVM-OG, 15.55 uur HS ZVM 2-GVO 

BASKETBAL 

Zaterdag: 17.30 uur: Lions dames 
TYBB in de Pellikaanhal 

18.45 uur Lions heren- LC Playcrs 
in de Pellikaanhal 

ZAALVOETBAL 

Vrijdag in de Pellikaanhal: 18.00 
uur ZVM-CBS C-jun., 18.30 uur ZVM 
2-IJmond D-jun., 19.00 uur Zand 
voort N. 7-Zandvoort N. 6, 19.45 uur 
TZB-Trefpunt, 20.40 uur TZB-Zand 
voort N. vet., 21.25 uur ZVM-EDO 
vet., 22.10 uur TZB 5-Zandvoort N. 3 

Maandagavond in de Pellikaan 
hal: 20.45 uur Scandals-Handsome, 
21.40 uur ZVM 2-Carr. Boys 2, 22.20 
uur Scandals 2-ZVM 2. SPORTKORT Zandvoort '75 

De oefencampagne tijdens de win 
terstop van Zandvoort '75 verloopt 
voorspoedig. Vorige week werd al 
van een hoger geklasseerde gewon 
nen en tegen het twee klassen hoger 
spelende IJmuiden werd eveneens 
fraai gewonnen, 2-4. 

Beide ploegen begonnen voorzich 
tig maar geleidelijk aan kregen de 
Zandvoorters een veldoverwicht en 
verschenen steeds vaker voor het 
doel van IJmuiden. Na twintig minu 
ten was het raak toen de mee opge- 
komen verdediger René Paap de bal 
ontving en hard raak schoot. Zand- 
voort '75 bleef het beste van het spel 
behouden en Paul Longayroux brak 
door maar werd neergelegd. Uit de 
toegekende vrije trap schoot Dennib 
Keuning de bal fraai in, 0-2. IJmui- 
den probeerde de strijd een wending 
te geven en kreeg tweemaal daartoe 
de gelegenheid, maar profiteerde 
niet. Rob Gansner had bijna succes 
maar zijn inzet ging net naast. 

Direct na aftrap in de tweede helit 
wist IJmuiden tegen te scoren na 
een beoordelingsfout in de Zand- 
voortse achterhoede. Halverwege de 
tweede helft besliste Zandvoort '75 
de strijd toen Paul Longayroux vnj 
voor de doelman geen fout maakte 
Even later was het opnieuw Longay 
roux die de voorsprong opvoerde 
naar 1-4. In de slotfase kwam IJmui 
den nog terug tot 2-4 toen een van 
richting veranderd schot Wiebe 
Beekelaar kansloos liet. Klaverjas Aanstaande vrijdagavond wordt in 
de kantine van Zandvoortmeeuwen 
de derde klaverjaswedstrijd gehou- 
den om het open kampioenschap 
van Zandvoort. Er staan nog vier 
wedstrijden op het programma, 
waardoor er nog kan worden meege 
daan aan dit kampioenschap. Van 
de zes wedstrijden tellen namelijk 
de vier beste mee. Bovendien kun- 
nen er op elke speelavond fraaie pri) 
zen worden gewonnen en tevens 
wordt er een loterij georganiseerd 
met eveneens prachtige prijzen. Het 
inschrijfgeld bedraagt f 7,- per kop 
pel. Vrijdagavond begint de klavei 
jasstrijd om 20.00 uur in de kantine 
aan de Vondellaan. TZB-voetbal 

De TZB- voetbalteams kwamen zo 
wel zaterdag als zondag in het veld 
met wisselend succes. Het zondae. 
team kwam verrassend goed voor du 
dag. Na een paar forse nederlagen 
herstelde TZB zich knap in de uit 
wedstrijd tegen het hoog geklasseei 
de SVIJ. Een geconcentreerd en met 
enorm veel inzet strijdend TZB gaf 
SVIJ dermate knap tegenspel dat de 
2-2 eindstand zeker verdiend was 
TZB toonde aan dat met inzet ra 
deze klasse best succes kan woiden 
behaald. Het zaterdagelftal van TZI ; 
had een minder goede dag en was 
kansloos tegen het sterke Renov 
Na een 0-3 achterstand bij de rw-z 
leek TZB in de tweede helft nog ge 
vaarlijk terug te komen door een 
snelle treffer van Wim Keur, ma n 
Renova was op alle fronten de bete 
re. TZB moest toe zien dat Renova 
verder uitliep naar een eindstand 
van 1-5. Voor de verrassing van d" 
dag zorgde het zaterdagteam van 
Zandvoortmeeuwen. Een werkeliiK 
in topvorm spelend Meeuwen team 
kende geen pardon met lijstaanvoei 
der SCW. Een uiterst gemotiveeii' 
Zandvoortmeeuwen overvleugelde 
SCW dat geen enkele mogelijkheui 
kreeg. Zandvoortmeeuwen nam in 
de eerste helft een 2-0 voorsprong 
door doelpunten van Martin Visser 
en Angelo Koning en leek in de twee 
de helft SCW van het veld te spelen. 
Met snelle combinaties werden do 
kansen gecreëerd en Pieter Brune 
en Ferry van Rhee voerden de scoie 
op naar 4-0. SCW kon met kunst en 
vliegwerk grotere schade voorko 
men. Toen Zandvoortmeeuwen uit 
geraasd was kon SCW in de slotfase 
onder de druk vandaan komen. De 
Zandvoorters geloofden het wel in 
de slotfase, waardoor SCW de score 
een beter aanzien kon geven en t\\ ee 
maal scoorde, 4-2. Meer liet Zand 
voortmeeuwen niei. toe. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 De 

familie 

over de 

krant 
nog steeds 
actueel 
onmisbaar 
goed 
reclame 
medium 
gezellig 
en krities 5: 1.95 
s 3 voor 

Katoenen damesslips Div kleuren en des 
sins Mt 36 t/m 48 
12J5 Artistset Een koffertje vol hobby en kleur 
plezier 
15% voordeel 

Roestvrij edelstaal bestek 'Chique' Vaat 
wasmachmebestendig Per 2 stuks verpakt 
vanaf 3-50- t/m BJ& 
20.- voordeel 

Diverse accu's met hoge start capaciteit, 
onderhoudsvrij en 2 jaar Hema garantie 
Voor vele autotypes S7-50 t/m-120^- 
77.50 t/m 100.-. 
vanaf 13.75 Multigrade motorolie Inh 5 liter 

SF/CC 15W50 J&75 13.75 

SF/CD 10W40 ,19^5 16.75 
vanaf 

5 Ferro cassettebandjes 60 min 
40-75 8.75 90 min 44-75 12.75 SflSS^iBtf 8.75 
6.25 
2 voor 

Pak met 30 compactluiers 10.75 
1.25 O. 
roor 0« 3 voor 

Smulmenu voor de kat rundvlees, konijn, 
kip of zalm 
10.- 4.- 
w 3 voor 

Katoenen herenslips Div kleuren en des- 
sins Mt 4 t/m 7 x. 4$^ v 

^ 1.75 

3 voor 

Katoenen meisjesslips Div kleuren en des- 
sins Mt 104 t/m 164 4.75 
3 vanaf 

Af 

Bundel met 2 paar kindersportsokken 
19/22 t/m 35/38 A- t/m-5^ 
3.- t/m 4.-. T 'VN Bundel met 2 p, 
acryl/ 30% nylon 
-3v^ 2.50 
25.- Denim jongensslip of -hemd 50% katoen/ 
50% polyester Div kleuren Mt 104 t/m 164 Dames-Tshirt Div modieuze kleuren Ka 
toen/lycra Ook met vierkante hals Mt 38/ 
40 en 42/44 
2&rt5/2Z35i 

Kinderjoggingbroek Div kleuren Katoen/ 
polyester Mt 128 t/m 164 
Dames T shirt 
katoen Mt 38/4C Echt waar voo 
de normaalste z 


329.- .399^ 

Midiset met infrarood afstandsbediening 
2 x 10 Watt Stereo MG/FM radio 3-bands 
equalizer Dubbel cassettedeck High speed 
dubbing 1 jaar Hema garantie 6.75 i . 3.75 

1' p 2 voor 

Kartonnen tabbladen voor 2 , 4- of 23 nngs 
banden 
2.75 
3 voor 

Gelinieerd kwarto schrijfblok 6.75 
Sherry Gold & 
dry 
VIL 12.75 

Nylon of canvas boodschappentas Div 
kleuren 8.25 ■ 4.75 

i„z_ j--_ 2 voor 

Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Pas- 
sen op alle dubbelsysteem apparaten 
2.75 
2 voor 

Pak met 5 snelhechters 4.75 

i.6o n 7c 

iroor LJa JmSj 2 voor 

Miss Helen nagellakremover met lanoline 
Inh 100 ml 
Eiersalade Bakje i ST7 VB6VAS1Ï , ■ '■■■ ■■•■ ! * s iaatLi-ijsi 5.25 
2 voor 

Pak met 250 vel schrijfmachinepapier 8.75 Ir vanaf 
~~ ~ ZUL. J 135 

Wissellijsten met spiegelglas in div forma- 
ten J-75 t/rrü2-75 1- t/m 11.-. Veegvaste muurvi 
Inh 2,5 I 
Inh 5 1 


V^L., ^ ^,,,,.,,, vanaf 

2.50 

2 voor 3.75 
1 .*>»l>'/, ; i« [">, 13.25 5 
4> 'I Kunststof bloempotten in div. formaten 
,2-§£)t/rrJ4?5 2 voor 3.75 t/m 28.25. J&Ï5 

Leren dameshuishoud-portemonnee of he- 
ren ritsportemonnee Div kleuren "/. 6 1,1 ""..Ti^ 12.75 J5r75 

Quartz mini wekker in wit, zwart of zwart/ 
zilver 1 jaar Hema garantie 


Dames quartz Ju 
band 1 jaar Hema HEMA De norma VAN DEN HEUVEL 

makelaar in assurantiën 

HYPOTHEEKADVISEUR 

Rente Spaarhypotheek 

10 jaar: 8.5% £*»***l 02507-1 2468 passage 36 38 40 

i I- ■ postbus 413 

nva t lid postbu 

2040 ak zandvoort GARAGE •<Vf 

ROB /ANSSEN ZANDVOORT A.P.K. Keuringen van alle merken. 

Meer dan 20 jaar een begrip voor 
service en betrouwbaarheid. 

Reparatie, onderhoud, revisie van 
alle merken. 

Kochstraat 10, 

Nieuw Noord, Zandvoort. 

Tel. 15966 > \ 


*>• ■¥- 


10 Banksteikussens stofferen 

^ inclusief stof 

295.- 

DE VRIES 

9.95 
9.95 

9.95 

Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en 

bootkussen stoffering 

TEGEN SCHERPE PRIJZEN Velours va 

Vitrage en modelgordijnen, v a 

Alles gratis gemaakt 

1000 verschillende 

meubelstoffen va 
JULIANAPARK 40 - HAARLEM 

(winkelcentrum Cronje) 
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343 INGWERSEN & 
HELMIG 

ADVOCA TEN EN PROCUREURS SCHOTERWEG 3 
2021 HZ HAARLEM 
TELEFOON 023 261230 
TELEFAX 023 274785 
BALK 

BAKT 

BETER 

BROOD RUMRUNNER 7,95 Ontdek de variatie van het 
BROODKWARTET 

Deze week* 

BR00DJESKWARTET 1,40 

ECHTE BAKKER BALK 

Hogeweg 28 tel: 12989 

Winnaar Ondernemersbokaal 1989 Sportcenter Wim Buchel 

A J v d Moolenstraat 47 
tel 15829-13965 

RECREATIEVE KARATE-LESSEN VOOR 

OPTIMALE ZELFVERDEDIGING VOOR 

MEISJES EN JONGENS V.A. 14 JAAR 

O.L.V. MARI0N DE KRIJGER. 

Dinsdagavond 20-21 uur, 
Gratis proefles! 

+++ 

JIU-JITSU 

Voor meisjes en dames v.a. 14 jaar 

EFFECTIEVE ZELFVERDEDIGINGSLESSEN 

O.L.V. WIM BUCHEL 7E DAN 

Dinsdagavond 19.00 uur 
Gratis proefles! 02507 ^1^. 13796 

pizza's VjP'i^) bezorgen 

Pizzeria Restaurant 

RIMINI 

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796 

Margherita 9,00 

met kaas en tomaat > 

Amara 11,50 

met kaas tomaat pikante en knoflook 

Napolitana 13,00 

met kaas tomaat en ansjovis 

Salame 13,00 

met kaas tomaat en salami 

Funghi e salame 14,00 

met kaas tomaat, champignons en salami 

Rimini 13,00 

kaas, tomaat champignons en ham 

Quattro stagioni 14,50 

met kaas, tomaat, ham ansjovis, olijven ar- 
tisjokken en champignons 

Al tonno 14,50 

met kaas tomaat en tonijn en ui 

Marinara 15,00 

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis 

Calzone 15,50 

dichtgevouwen pizza met kaas, tomaat, 
champignons en ham 

Siciliano (vegetarisch) 15,00 

met kaas, tomaat paprika, champignons, ui 
en artisjokken 

Pizza di Shoarma 15,00 

kaas, tomaat, gekruid gegnlld vlees (shoarma) 

Hawaii 13,50 

met kaas, tomaat en ananas 

Bezorging door geheel Zandvoort 

Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals 

lasagna en spaghetti. WEBER'S 

Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij 

SPECIALITEIT 

schoonmaak van gebouwen 

schoonmaak van luxaflex 

verhuur tapijtreinigers 

Bel voor info: 14764-14090 LUXE BROOD- EN 
BANKETBAKKERIJ 

Paap 

Het jaar van 
Van Gogh 

vandaar onze maandaanbieding 
VAN GOGH 
TULBAND 5,75 
Deze week 

OOSTENRIJKSE 

APFELSTRUDEL 1,50 POTGIETERSTRAAT 24 
ZANDVOORT. TEL. 12865 I WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 paar 
4.75 
paar 

rensokken 
t/m 46. 7.75 
24.75 
70% Katoenen damespyjama. Div. kleuren. 
38/40 t/m 46/48. 20.- 1 L 

i — *^~ ,24t75 

Gestreepte damesblouse, korte mouw. Div. 

kleuren. Polyester/katoen. Mt 38/40 t/m 

46. 
4: J&5 

Katoenen baddoeken, 50 x 90 cm. Effen 
of met streepdessin. Div. kleuren. 
Sledestofzuiger, 650 Watt. Incl. accessoi- 
res. 1 jaar Hema garantie . suren. Polyester/ 
1/44. f 

als set 
"^^ j6V- 

Katoenen meisjessetje. Div. kleuren. Mt 104 
t/m 164. Hemd 3.50. Slip 2.50. . *Ö* Sr 


18.75 ..... .... J2&7S 

Katoenen herenpyjama. Div. kleuren. Mt 
42/44 t/m 58. \ 'feC: 8 - 75 

" i * " 2 voor 

Naadloze beha o.a. in wit en peach. Mt 
70-80 AA, 70-80 A, 70-85 B en 75-85 C. 14.75 13.75 2 voor 

Naadloze beha in wit en ivoor. Mt 75 -80 A, 
75-85 B/C en 80-90 D. e geld is bij ons 

k van de wereld. 14r75 12.75 Schoudernemparaplu. Div. kleuren. 
vanaf 5.- Pannen met anti-aanbaklaag. Geschikt voor 
koken op gas. ^4.95 

d: dry of medium 
9.75 5.751 
2 voor 

Hema huiswijn: rode en witte kwaliteitswijn. 
Inh. 1 liter. 
Eier- of steelpan 

Koekepan 

Hapjespan J3^5 5.- 

Z75Z&-75- 6.-/7.- 

J9^5 15.- 6.50 1.60 
5 voor 

Ongevormde panty's, 20 denier. Div. kleu- 
ren. Mt 36/40 en 40/44. 10.- voordeel 

Alle rolgordijnen.-ia^ t/m.429^ 
29.- t/m 119.-. 11.75 p.m. 
04^75" 

Effen weefstof, 150 cm breed. Kent u onze 
gordijnmaakservice al? ZSSr 

gram. 3.25 

Fijn of grof volkoren tarwebrood. Gratis 
gesneden. lkg 

Jonge Goudse kaas. Vers van 't mes 9.- 
JL2S 1.50 
4r Softy breigaren. 88% acryl/12% wol. Bol 
a 50 gram. Bol over? Geld terug! Am 

Sokkenwol, 60% acryl/20% wol/20% 
polyamide. Bol a 100 gram. Bol over? Geld 
terug! vanaf 
5^5- 4.75 
3.50 -5^5-4.75 
JQtT-5 8.75 .42.75 

orloge met leren 

ie. 2.- 
2 voor 

Milde shampoo. Voor dagelijks gebruik. 
Inh. 500 ml. 
2.75 
2 voor 

Scheerschuim. Inh. 300 ml. 4.25 
Doos met 200 tissues. 3.- 
2 voor 5.25 -3t25 2.95 Pak met 20 afvalzakken incl. sluitstrips. 
4.25 
2 voor 
7.25 jtó*U Kersenbonbons. Zakje a 200 gram. 

... &mz; 

100 gram! OC ,Z25- 

Paarderookvlees. Vers van 't mes i.io o 2B 
Div. universeel-lekvrije batterijen. Kwik- en 
cadmiumvrij.-3r= t/mA25 O E\f\ 
2.50 t/m 3.75. vanaf-3^ LX^^ 1.65 4 voor 

Tompouce. Vers uit eigen banketbakkerij X95-. 

Chocoladetabletten. Pakje 2 stuks a 100 
gram. Melk, puur of wit. GOED KOOPJE zo herkent u aanbiedingen in de Hema te zaak van de wereld. Hoe bespaart 
u ruimte, tijd en 

geld op uw 
krantenarchief? <^ Ya A 
<r- A, 
)' V 

^^ ■V 
Sl^ V 
WEEKMEDIA OP 
MICROFICHE 

Bel nu voor een 

abonnement of nadere 

informatie 

Tel. 020-562.2485 r 
AUTO-MOTO EmuSCHOOL 

FRANS VAN SPRANG Theorie per video 

10 lessen voor ƒ 145,- 

incl. werk + leerboek, 

losse lessen ƒ 13,50 

(zonder boeken). Nieuwe cursus start 

dinsdag 30 januari a.s. 

in het zaaltje van de 
Ger. kerk, Julianaweg 15. 

Van 19.30 tot ± 21.30 uur. 

Inl.: Bert Hoogendijk 

14946 of 023-370408. L GEVRAAGD!!! 

Lieve oppas (tevens voor 
licht huishoudelijk werk) 

voor Bas - 5 jr en Babette - 3 jr, 

full-time v.a. februari. 

Liefst met ervaring. 

Gelieve schriftelijke sollicitaties, te rich- 
ten aan mevr. L Gans, 't Familierestau- 
rant, Kerkstraat 27, 2042 JD Zand- 
voort. Ochtendbladen 

Volkskrant en Trouw 

vragen voor 
Zandvoort 

Bezorgers/sters 

min. leeftijd 15 jaar 
Verdiensten 
± 300,- p.m. 

Tel. 02507-13413 

De heer Benjamins GEZOCHT: 
Liefde (voor de huishouding) 

welke betrouwbare zelfst. dame wil 2 och- 
tenden per week ons interieur verzorgen. 

Mevr. v. Amerongen 
Lijsterstraat 12, tel. 13866 HET PAROOL 

vraagt 

Bezorgers/sters 

min. leeftijd 15 jaar. 

Tel. 02507-18156 

Mevr. Ovaa 
M. Molenaarstraat 22 MOGEN WIJ U EVEN 
RECHT IN UW OGEN KIJKEN? 
Uw ogen in één minuut gemeten. 

Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon. 

Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle. 

Uw gezichtsvermogen is onze zorg. 

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij: 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist A.N. V.C. 
Grote Krocht 20A - Zandvoort. Tel. 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen 
OrjrCuUtr- Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe 
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale 
voorzieningen zoals een subtropisch gollslagbad, een 
wedstrijdbad, een scala aan horecataciliteiten en shops, 
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten, 
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie 
Het scala aan horecataciliteiten bestaat onder meer uit 
een groot Boulevard Restaurant met terras, een Grill- 
Restaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoeken- 
restaurant, een Zwembadsnackbar en dn erse bars 
In totaal bieden de tacilite'ten plaats aan ca 1.000 gasten 
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats 
aan 10 tot ca 1000 personen 

De afdeling administratie zoekt ter versterking van haai' 
team een ADM 
EDE ISTRA 
l/VERKS EF. . 
ER (V/M) Naast de administratieve werkzaamheden m het 
algemeen zal deze tunktionans in het bijzonder belast 
worden met de crediteuren-administratie 

Wi| zoeken iemand met ervaring op dit gebied die tevens 
gewend is met een geautomatiseerde boekhouding te 
werken Er dient bereidheid te zijn om met wissel- 
diensten op alle dagen van de week te werken 1 let betreft 
m basis een -10-urige werkweek 

Kandidaten voor deze funktie verzoeken wij te 
solliciteren voor 5 februari a.s 

U kunt uw sollicitatie sturen naar: 

Gran Dorado Zandvoort 

t.a.v. Edmée Sperling, Financial Controller 

Vondellaan 60 

2041 BE Zandvoort DE BUNGALOWPARKEN OP DE MOOISTE PLEKJES 'Er is meer dan het beroep van pa Collage Paul Busse Voordat de Mammoetwet bestond, 
was er nauwelijks een vuiltje aan de 
lucht voor tal van scholieren. Je koos 
voor HBS-A of HBS-B. Eenvoudiger 
kon het niet en niemand had voor die 
keus een schooldecaan nodig. Met de 
invoering van het vakkenpakket kwa- 
men de moeilijkheden, want wie weet 
op 15-jarige leeftijd al honderd pro- 
cent zeker wat hij worden wil? Een 
nieuw 'beroep' was geboren: decaan. 

In de letterlijke betekenis van het woord 
is een decaan de voorzitter van een faculteit. 
Kortom, de man of vrouw bij wie je met je 
vragen terecht kan. Sinds de Mammoetwet 
is de decaan langzaam uitgegroeid tot een 
adviseur voor leerlingen. Soms zelfs tot een 
soort maatschappelijk werker die bemid- 
delt bij problemen. 

Tien jaar geleden stelde het eigenlijk nog 
niet zo gek veel voor. Iedere school had een 
leraar of lerares die tussen de bedrijven 
door voor decaan speelde. Het kantoortje 
met het benodigde voorlichtingsmateriaal 
deed soms sterk denken aan een oude rom- 
melkast. Veel te klein dus. Zo. goed en zo 
kwaad als het ging, werden leerlingen gehol- 
pen bij hun keus. De begeleiding was niet 
bijster intensief en het kwam voor dat een 
leerling in HAVO-4 al na twee maanden ont- 
dekte dat er een verkeerd vakkenpakket 
was gekozen. 

Rendement 

Dat laatste komt tegenwoordig haast niet 
meer voor. Leerlingen krijgen veel begelei- 
ding in het jaar dat vooraf gaat aan de defini- 
tieve keus. Volgens Ineke Hoogendijk, de- 
caan voor de HAVO-afdeling van het Veen- 
landen College in Mijdrecht, levert dat in de 
bovenbouw rendement op. 

„Het gebeurt nog maar zelden dat iemand 
toch besluit een ander pakket te kiezen. In 
principe mag dat tot november, maar uiter- 
aard zijn leraren er niet echt gelukkig mee. 
In het derde jaar van de HAVO is één uur 
per week decanaat ingeroosterd. Tot de 
Kerstvakantie geven we uitsluitend algeme- 
ne informatie om leerlingen zo breed moge- 
lijk voor te lichten over de mogelijkheden 
die ze hebben. Veel onderdelen van die les 
ondergaan ze vrij passief en dan denk je 
weleens . . ., maar ieder jaar is het weer het- 
zelfde want twee weken voor Kerst begint 
voor wiskunde en dat willen ze allemaal in 
hun pakket. Bij ons is het Paasrapport de 
graadmeter of ze een bepaald vak wel of niet 
aan zullen kunnen. Er zijn bepaalde nor- 
men, of liever richtlijnen, die vrij streng 
gehanteerd worden." 

Voordat de leerling in samenspraak met 
ouders en decaan een definitieve keus 
maakt, geven de leerkrachten nog een ad- 
vies. Het kan weleens voorkomen dat een 
kind zelf beslist wiskunde in het pakket wil, 
maar dat de leerkracht een zwaar negatief 
advies uitbrengt. De school heeft in dat 
soort gevallen het laaste woord. 

Voor wiskunde wordt bijvoorbeeld ook 
een pakketcijfer gegeven. Dat is gebaseerd 
op de onderwerpen die ook in de bovenbouw Decaan helpt 

vooral bij 

pakketkeus De verzamelde informatie over beroepen en pakketkeuze is vrij toegankelijk het blijkbaar ineens te leven; dan worden ze 
actief en gaan ze vragen stellen. Dat is ook 
het moment om de klas in groepen te split- 
sen en in de decanenruimte aan het werk te 
gaan." 

Daar vinden de vijftienjarigen een veel- 
heid aan informatie over beroepen, keurig 
gerubriceerd. Ze krijgen er onder leiding 
van de decaan de kans om hun blik grondig 
te verruimen. Dat is geen overbodige luxe, 
want de meesten weten gewoon niet wat ze 
na de middelbare school willen. 

De leerlingen worden in principe tot en 
met het eindexamen begeleid, maar de na- 
druk ligt op het jaar dat het vakkenpakket gekozen moet worden. Dat is het meest be- 
langrijke jaar dat in veel gevallen de richting 
bepaalt voor het verdere leven. Het kind is 
dan vijftien jaar oud en kan dus wel wat 
steun gebruiken. 

Ineke Hoogendijk: „We proberen ze bij te 
brengen dat er meer is dan het beroep van 
pa en dat ze zich door de pakketten noodge- 
dwongen moeten beperken. Heel veel leer- 
lingen weten vaak niet eens welke vakken in 
de bovenbouw gegeven worden. Die stimule- 
ren we om met leerlingen van de bovenbouw 
te gaan praten. Het komen tot een juiste 
pakketkeuze is een proces van een jaar. Als 
je ze direct in september al een bepaalde Foto Wil f ried Overwater richting instuurt, loop je kans dat de inte- 
resse voor andere vakken verdwijnt. Als de- 
caan probeer je zoveel mogelijk bij ze los te 
maken". 

Voorlopig pakket 

Vast onderdeel van het uur decanaat is 
een eenvoudige beroepen-interessetest en 
het kiezen van een voorlopig vakkenpakket. 
Die keuze stelt op zich niets voor, maar 
dwingt de leerling wel tot nadenken. „In veel 
gevallen veranderen ze later nog twee of drie 
vakken. Het probleem zit vaak in de exacte 
vakken. Er wordt veel reclame gemaakt ter sprake komen. Een leerling met een ze- 
ven voor wiskunde op het rapport, kan op 
die manier toch een negatief advies krijgen 
als het pakketcijfer veel lager is. 

Rustjaar 

Het eerste jaar na de pakketkeuze is voor 
velen een rustperiode. Ineke Hoogendijk: 
„De meesten doen vrij weinig of zoeken een 
beetje op eigen houtje. Ze hebben een pak- 
ket gekozen en in het eindexamenjaar hoe- 
ven ze zich pas op te geven voor een vervolg- 
opleiding". 

De decaan blijft voor een groot deel buiten 
beeld en is doorgaans op afspraak beschik- 
baar. De decanenruimte met up to date in- 
formatie is vrij toegankelijk. Het werk van 
de decaan speelt zich grotendeels af in de 
onderbouw. Adviserend, want daar bestaat 
weleens misverstand over. 
Ineke Hoogendijk: „Je moet als decaan niet 
met een leraar in discussie gaan, dan word je 
veel te kwetsbaar. Soms willen ze datje een 
bepaald vak gaat promoten tijdens het uur 
decanaat, maar daar kun je niet aan begin- 
nen. Een decaan helpt de leerling bij de 
pakketkeus, maar niet de leraar om zijn klas 
vol te krijgen". 

EVERHARD HEBLY Leren 
voor 
later 

Spelenderwijs begint het zo rond 
het vierdejaar, maar wanneer het 
eindigt? Er zijn mensen die zodra ze 
niet meer naar school moeten, de 
boeken dichtslaan onder het motto 
'en nou nooit meer leren'. Een illu- 
sie, want voor vrijwel iedere baan 
moet iets geleerd worden. En wie 
verder wil komen, zal de nodige di- 
ploma's of certificaten moeten ver- 
zamelen. De stap van basisschool 
naar vervolgonderwijs is er een uit 
een lange leerloopbaan. Over die 
stap en wat er zoal bij komt kijken, 
schrijven we op deze pagina die in 
alle Weekmedia-edities verschijnt. 
Op de ATV-pagina belichten we een 
facet van het beroepsonderwijs. 
Over enige weken volgt de tweede 
ronde van 'wegwijs in onderwijs'. 

Het kiezen van een school is niet 
altijd eenvoudig. De ene school is de 
andere niet. Het geboden onderwijs 
verschilt, maar ook de sfeer, de do- 
centen, het gebouw. In hoeverre is 
er sprake van goede resultaten bij 
eindexamens? Hoe is het contact 
tussen docenten en leerlingen? Zijn 
er goede overblijfmogelijkheden? 
Welke vakkenpakketten kunnen ge- 
kozen worden? En zo zijn er nog 
vele vragen te bedenken. Van het 
antwoord op die vragen hangt af, bij 
welke school de leerling wordt aan- 
gemeld. Op de open middagen en 
avonden die op vrijwel alle scholen 
worden gegeven, wordt al snel dui- 
delijk of de sfeer die er hangt, de wij 
ze waarop men de vragen beant- 
woordt en met name ook de wijze 
waarop men het onderwijs gestalte 
wil geven, aanspreekt. Het komt 
nogal eens voor dat een kind mee- 
deelt pertinent wel of niet naar een 
bepaalde school te willen. Dat kan 
te maken hebben met vriendjes die 
erheen gaan, maar ook met de sfeer. 

En het is belangrijk dat een leer- 
ling zich op school thuis voelt. Hij ol 
zij moet er per slot van rekening een 
aantal jaren doorbrengen. Waar al 
dat leren zoal toe kan leiden laat bO' 
venstaande collage van Paul Busse 
zien. 


• Voortgezet speciaal on- 
derwijs (VSO), mavo, lager 
beroepsonderwijs (LBO), HA- 
VO/VWO: na de basisschool 
scheiden de wegen van veel 
leerlingen zich 

Foto Herman Homburg Een kind van twaalf 
wordt soms voor wel erg 
zware keuzes gesteld. 
Zoals in het laatste jaar 
van de basisschool als er 
gekozen moet worden voor een geschikte vorm 
van voortgezet onder- 
wijs. Ouders en vooral 
directeuren van basis- 
scholen reiken de hel- 
pende hand. Veel ouderen kennen de bekende Cito- 
toets nog wel. In de zesde klas van de 
lagere school werd je langzaam voorbereid 
op de meest zenuwslopende test die je kon 
indenken. Je moest vragen beantwoorden 
en zoveel mogelijk punten zien te vergaren. 
Want hoe meer punten, hoe intelligenter. 
Als je naar de HAVO wilde, had je al snel 
een punt of zestig nodig. Wie weinig pun- 
ten scoorde, werd als 'dom' bestempeld en 
verdween richting lager beroepsonderwijs, 
dat een jaar of twintig geleden niet bepaald 
overtuigend klonk. De Cito-toets scheidde 
de schapen en de bokken. Als je bij het 
maken van de toets toevallig een slechte 
dag had, was dat jammer. Dan dreigde het 
MAVO te worden, in plaats van VWO. De 
doorstroming naar het voortgezet onder- 
wijs liet vaak te wensen over. Je werd losge- 
laten in het diepe en velen verzopen hope- 
loos het eerste jaar in de 'grote wereld'. 
Van voorbereiding was nauwelijks sprake. 

Stappenplan 

Veel scholen hanteren nog steeds de 
Cito-toets, maar de voorbereiding op het 
vervolgonderwijs is aanmerkelijk verbe- 
terd. De toets van het Cito is niet verplicht 
en in het openbaar onderwijs wordt er hier 
en daar ook van afgeweken. In 1984 startte 
het zogenaamde BOVO-project om de aan- 
sluiting tussen basisonderwijs en voortge- 
zet onderwijs beter'te stroomlijnen. Daar- 
uit is een stappenplan voortgevloeid voor 
de procedure die er in groep acht gevolgd 
moet worden om de aansluiting met het 
voortgezet onderwijs zo glad mogelijk te 
laten verlopen. 

Het kind wordt intensief begeleid bij de 
keus, maar wat misschien nog het belang- 
rijkste is: de keus is niet afhankelijk van 
eén toets zoals vroeger vaak het geval was. 
Het kind wordt beoordeeld naar de wijze 
van functioneren gedurende de jaren op de 
basisschool. Op basis daarvan wordt uit- 
eindelijk de keus gemaakt. De openbare 
BasisschWfsKI basisschool School Zuid in Assendelft (ge- 
meente Zaanstad) begeleidt de kinderen 
van groep acht met behulp van een stap- 
penplan naar een vervolgopleiding. 

De ouders zijn nauw bij de tien stappen 
betrokken. Aad Berkeljon, directeur van 
School Zuid: „We beginnen al rond okto- 
ber met een brok informatie voor zowel 
ouders als kinderen. Ouders maken uitein- 
delijk de keus en ze mogen het advies dat 
de school geeft naast zich neerleggen. Een 
enkele keer hebben ouders te hoge ver- 
wachtingen van hun kind, maar over het 
algemeen wordt het advies wel opgevolgd." 

Advies 

Kort na de informatie naar ouders en 
kind komt de school met een voorlopig 
advies. Het uiteindelijke definitieve advies 
wijkt daar zelden van af. Met dit advies in 
de hand kunnen ouders zich gaan oriënte- 
ren op de mogelijkheden. Bij het BOVO- 
project zoals dat voor Zaanstad geldt, is 
ook het voortgezet onderwijs betrokken. 
De diverse scholen komen zich na het ad- 
vies presenteren aan de ouders. 

Vervolgens worden in februari open 
avonden gehouden in de scholen voor 
voortgezet onderwijs. De ouders krijgen 
een advies met daarbij een aantal mogelij- 
ke scholen. Ze kunnen dan op hun gemak 
gaan kijken. Kort hierna moet de knoop 
worden doorgehakt. 

Berkeljon: „Eerst hebben de ouders en 
het kind nog een gesprek met ons, waarin 
wij met een laatste advies komen. Voor 
HAVO en VWO moéten de ouders een posi- 
tief van de basisschool hebben. Als ze dat 
niet hebben, komen de kinderen eerst in 
een proefklas. Dat is doorgaans vier och- 
tenden in mei. Ze moeten dan op hun toe- 
komstige school wat opdrachten maken, 
bij wijze van test. De keus wordt natuurlijk 
in grote mate bepaald door het aanbod. 
Een verkeerd advies wordt zelden gegeven, 
maar het gebeurt weleens. Het kan altijd mm 

i-i fll& 

zijn dat iemand een laatbloeier is of dat het 
ineens toch niet lukt in het voortgezet on- 
derwijs." 

Introductie-ochtend 

Na de aanmelding rapporteert de basis- 
school aan de school voor voortgezet on- 
derwijs. De kinderen (en hun eventuele 
problemen) worden hierbij 'doorgespro- 
ken'. Om de overstap voor het kind nog 
verder te versoepelen, wordt er tijdens de 
lessen een boekje over het voortgezet on- 
derwijs behandeld. Hierin worden ook de 
verschillen tussen de diverse vormen van 
onderwijs belicht. 

Nog voor de zomervakantie krijgen de 
kinderen tot slot een introductie-ochtend. 
De begeleiding door de basisschool loopt 
vaak nog tot de volgende kerstvakantie 
door. Berkeljon: „In het najaar is er feed- 
back vanuit het voortgezet onderwijs. We 
krijgen ook de rapporten te zien." 

In principe moeten kinderen van de ene 
vorm van voortgezet onderwijs kunnen 
switchen naar een andere vorm. Op grote 
scholengemeenschappen is dit over het al- 
gemeen niet zo'n groot probleem, want dan 
blijft het kind in een vertrouwde omgeving. 

De overstap naar een andere school waar 
nogmaals nieuwe indrukken moeten wor- 
den opgedaan, is vaak ingrijpend. Juist 
daarom is het maken van een weloverwo- 
gen keus zo belangrijk. De basisschool 
speelt daar een grote rol bij. Leraren heb- 
ben het kind jarenlang kunnen volgen en 
weten hoe het kind zich in de klas gedraagt 
en welke vorm van onderwijs geschikt is. 

En de ouders? Het gaat om de toekomst 
van hun kind, dat soms honderd procent 
beter tot ontplooiing komt in het beroeps- 
onderwijs, dan op het door de familie zo 
hooggewaardeerde VWO. Berkeljon: „Ou- 
ders moeten per se goed contact houden 
met de basisschool en belangstelling tonen 
voor hun kind op school." 

E.H. Doorstromen en overstappen Het begint allemaal vriendelijk en 
speels in de eerste groep van de ba- 
sisschool. En op die hele lange basis- 
school blijft het over het algemeen 
tamelijk gemoedelijk. Er is voldoen- 
de tijd om buiten te spelen, want 
huiswerk is er niet of nauwelijks. 
Hier merk je al de eerste verschillen 
tussen de basisscholen. 

Er zijn scholen waar tot en met groep 
acht geen huiswerk bestaat en er zijn ook 
die daar juist wel in trainen. Het vader- 
landse onderwijs is dan ook zeer geva- 
rieerd. Opa's en oma's begrijpen alleen na 
een korte privé-cursus iets van het heden- 
daagse gedoe op scholen. En zelfs de ou- 
ders van de huidige scholieren hebben 
moeite up to date te blijven. De drempel die 
er bestond tussen kleuterklas en lagere 
school is volledig geslecht. De kleuter 
'stroomt nu' ongemerkt door naar groep 
acht. Hij is zich niet bewust van de nieuwe 
leermethoden die in de klas worden ge- 
bruikt. Hij verbaast zich hoogstens over 
het feit dat zijn ouders het rijtje Hooge- 
zand-Sappemeer etc. kunnen dromen. 

Ouders zijn verrast over de creatieve 
werkstukken die tegenwoordig op school 
worden gewrocht. En tegen het eind van de 
basischool vindt er een betrekkelijk breed 
overleg plaats over de toekomst van het 
kind. Want er moet nog jaren worden ver- 
der geleerd, al dan niet verplicht. 

Spoor bijster 

De verscheidenheid aan (vervolg) moge- 
lijkheden is tamelijk groot en de niets ver- 
moedende ouder die zich in het onderwijs- 
wereldje waagt, dreigt al snel het spoor ten van de strak klassikale aanpak is de 
'gewone' basisschool al sterk veranderd en 
kan beter op de specifieke behoefte van de 
leerling worden ingespeeld. Maar onder- 
wijs is mensenwerk en de ene leraar bakt er 
meer van dan de ander. 

Het is jammer dat het lagere beroepson- 
derwijs zo lang, een betrekkelijk slechte 
naam heeft gehad. In de tijd dat het alleen 
■maar leren als het hoogste werd gezien, 
keek men enigszins neer op de degenen die 
ook praktisch bezig waren. Ten onrechte, 
want ook in het beroepsonderwijs wordt 
wel degelijk geleerd en mogelijkheden om 
je verder in een gewenste richting te be- 
kwamen, zijn ruimschoots aanwezig. 

In het beroepsonderwijs werkt men met 
verschillende niveaus en met verschillen- 
de richtingen: technisch onderwijs, huis- 
houd- en nijverheidsonderwijs, econo- 
misch en administratief onderwijs, mid- 
denstandsonderwijs, agrarisch (tuinbouw) 
onderwijs en nautisch onderwijs. Boven- 
dien zijn er nog diverse vormen van indivi- 
dueel beroepsonderwijs voor wie dat nodig 
heeft. 

Het beeld dat wel eens wordt opgeroepen 
van het beroepsonderwijs als een soort 
timmer-academie is dus onzinnig. 

Doorstromen 

Overigens kent ook het algemeen voort- 
gezet onderwijs verschillende mogelijkhe- 
den, zij het iets minder spectaculair dan 
het lager beroepsonderwijs. De charme 
van het hele huidige onderwijsbouwwerk 
(zie schema op deze pagina) is dat er in 
grote mate doorstroming en overstappen 
mogelijk is. Je zou kunnen zeggen dat de 
basisscholier een strippenkaart krijgt voor de verdere onderwijsloopbaan. 

Dat de overstap-mogelijkheid niet een 
papieren optie is, laat de praktijk zien. In 
mijn kennissenkring is iemand die je tot de 
laatbloeiers (wat leren betreft) kunt reke 
nen: hij leek eerst het meest geschikt voor 
mavo, stapte vervolgens over naar havo en 
toen naar vwo. Het duurde allemaal wel 
langer dan wanneer je van de basisschool 
meteen naar het vwo stapt, maar dat nam 
hij graag voor lief. Hij is gaan studeren en 
heeft onlangs zijn universitaire studie 
rechten afgerond. Ik bedoel maar... 
Overigens wordt het onderwijsbouwwerl: 
na de basisschool binnen enige jaren ingrij 
pend gerenoveerd. 

De sfeer op school is de laatste jaren ooi: 
veranderd. Bij mijn zoon op school spre- 
ken leerlingen zich uit over de vraag of een 
nieuwe docent naar hun mening goed func 
tioneert. Niet dat leerlingen het laatste 
woord hebben, maar naar hun oordcel 
wordt serieus geluisterd. Dat was in mijn 
en misschien ook uw, tijd anders. Of je de 
docent met de voornaam aanspreekt 
maakt vermoedelijk niet zoveel uit als -wel 
het feit dat docenten nu in het algemeen 
veel makkelijker benaderd kunnen wor 
den. Met vragen, met opmerkingen. Door 
leerlingen, maar ook door ouders. 

De sfeer op een mavo anno 1990 is aan 
zienlijk anders dan pakweg twintig jaar 
geleden toen het nog kon gebeuren dat een 
docent besloot de jongens links en de meis 
jes rechts in de klas te zetten. De bokken 
moesten van de schapen gescheiden wor 
den. Het zou me verbazen als kinderen van 
nu dat zouden pikken. En anders de ou 
ders niet. 

JAN MAARTEN PEKELHARING bijster te raken. _,..., .... 

• In dit schema wordt globaal geschetst welke stroomrichtingen er zijn in het huidige onderwijs en hoe kan worden 

Schema Jabo/W De adviezen van 
de directeur van 
de basisschool 
en de eventuele 
(Cito)toets vor- 
men een goede 
indicatie voor de 
beste route. 

De basis- 

school wordt in 
de meeste geval- 
len gekozen op 
grond van de na- 
bijheid: de 
school in de 
buurt heeft de 
voorkeur. En als 
er meer scholen 
in de buurt 
staan, dan speelt 
levensovertui- 
ging en kwaliteit 
van de school 
(van 'horen zeg- 
gen', meestal) 
een grote rol. Er 
zijn natuurlijk 
ook ouders die 
bewust kiezen 
voor een Jena- 
plan aanpak, 
Montessori-on- 
derwijs, Vrije 
School, of een 
andere benade- 
ring. 

Met het losla- overgestapt 
i Weten- 
schappelijk 
onderwijs 
(WO) 
Middelbaar 
beroeps- 
onderwijs 
(MBO) Leerlingen- 
wezen rj i Kort 

middelbaar 
beroeps- 
onderwijs Voorbereidend 
wetenschappelijk 
onderwijs 
(VWO) 6 jaar 

brugklas I Hoger algemeen 
voortgezet 
onderwijs 
(HAVO) 5 jaar 

brugklas V I Middelbaar alge- 
meen voortgezet 
onderwijs 
(MAVO) 4 jaar brugklas I J Lager 
beroeps 
onderwijs 
(LBO) 4 jaar 

brugklas I Basisonderwijs \i (Voort- 
gezet) 
speciaal 
onderwijs © Wcckmedia/Jabo WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 Julianaschool tweede klas 1962-1963 
De oude foto van deze week is de tweede klas van de Julianaschool uit het 
schooljaar 1962-1963. De foto is ingezonden door J.J. Stoepman. Helaas zijn 
niet alle leerlingen meer bekend. 

Bovenste rij van links naar rechts: ?, Jaap Kroon, Jan Lourens Simons, Marijke 
Paap, Frits Jagtenberg, Piet Jan van Veen, llione Frank. Middelste rij van links naar rechts: Gerlof Sijtsma, ?, ?, Angela Stoepman, 
Ronald Vermeulen, ?, ?, Loes Keiler. 

Zittend van links naar rechts: Albert Jan Lanting, Hansiene Aukema, Linda 
Hollemans, mevrouw Muze, Hans Hoekema, Paul Termes, Tineke Koning, 
Arend Jan Folkers, ?. Geertje en Jacobus Koper zestig jaar getrouwd 

Ontmoeting op de glijbaan liep uit ZANDVOORT - De glijbaan 
op de vroegere Strandweg 
heeft heel wat op haar geweten 
gehad, en dan bedoelen we niet 
de talrijke valpartijen met 
kneuzingen tengevolge van de 
onder het ijs liggende hors. 
Nee, we hebben het over de glij- 
baan als ontmoetingsplek van 
jonge Zandvoorters, wier kal- 
verliefde uitliep op een blijven- 
de relatie. Zo verging het ten- ' 
minste Geertje Koper en Jaco- 
bus Koper, die op 1 februari 
a.s. hun diamanten bruiloft 
vieren. 

Bij het echtpaar Koper hangt een 
grote foto aan de muur van de be- 
treffende glijbaan, als herinnering 
aan hun eerste ontmoeting. Beiden 
zijn echte Zandvoorters. Geertje, ge-, 
boren in de Prinsenhofstraat, de zo- 
| genaamde Spekbuurt, is er eentje van 'de Bul' en Jaap, die het levens- 
licht aanschouwde in de Noorder- 
straat, is een 'Pierie'. Voor niet inge- 
wijden zijn bijnamen nogal eens 'ver- 
warrend, want waarom was hun 
overleden zoon Jan een 'de Bul' en 
zijn de andere jongens 'Pieries'? 
"Waarschijnlijk omdat Jan naar m'n 
vader genoemd was", veronderstelt 
Geertje. 

Babytruitjes 

Beide zijn afkomstig uit een gezin 
met vijf kinderen. Zelf hebben zij er 
acht, plus tweeëntwintig kleinkinde- 
ren en vier achterkleinkinderen. 
"Drie zijn er onderweg", vertelt de 
bruid en trots laat zij een paar schat- 
tige babytruitjes zien die zij - in af- 
wachting van hun komst - heeft ge- 
breid. 

Hun schooltijd verschilde in niets 
met die van andere Zandvoortse kin- 
deren of het moest zijn dat Jaap nooit op de kleuterschool van Josina 
van den Enden is geweest. Hij door- 
liep school A aan de Hogeweg in de 
tijd dat meester Volger er hoofd was 
en kreeg les van onder andere juf- 
frouw Schoppen, juffrouw Van de 
Sande en juffrouw Konijn. Geertje 
ging naar school B. 

Duiven 

Toen zij van school af kwamen, 
gingen zij alle twee meteen aan de 
slag. Jaap bij het onder-aannemers- 
bedrijf van zijn vader waar hij, later 
samen met zijn broer, tot zijn vijfen- 
zestigste heeft gewerkt. Geertje ging 
in betrekking bij wethouder Slag- 
veld aan de Koninginneweg. Hun 
trouwdag zestig jaar geleden werd 
een onvergetelijk gebeuren met 's 
avonds een daverend feest in 'Zo- 
merlust'. Het jonge stel woonde 
eerst aan het Da Costaplein, verhuis- 
de later naar de Stationsstraat maar moest, zoals de meeste inwoners, 
eind 1942 Zandvoort verlaten. 

Hun evacuatie-adres, een mooie 
villa aan de Esdoornkade in Heem- 
stede, bood voldoende ruimte aan 
het inmiddels met vijf kinderen ver- 
rijkte gezin. "Ik had er best willen 
blijven wonen", bekent Geertje. Jaap 
daarentegen wist niet hoe gauw hij 
na de bevrijding weer naar Zand- 
voort terug moest gaan. Hij is trou- 
wens toch erg hokvast, want behalve 
dat zij 's winters een paar maanden 
in Benidorm doorbrengen, is Jaap 
het liefst op Zandvoort. Geertje is 
uit ander hout gesneden en was al 
eens een maand in Australië en op 
Curacao voor een bezoek aan de kin- 
deren. "Ik zou best weer eens naar 
Australië willen gaan", zegt zij. Ze- 
ker is dat Jaap niet meegaat. Die 
blijft thuis, bij zijn duiven! 

CE. KRAAN-MEETH Schuimkoppen vieren 
elfjarig jubileum in 
het Gran Doradopark 

ZANDVOORT - Het carnavalsfeest wordt ook dit jaar in Zand- 
voort op grootse wijze gevierd. Carnavalsvereniging 'De 
Schuimkoppen' heeft namelijk een jubileum te vieren: zij be- 
staat exact elf jaar. In het kader van dat jubileum zijn er 
afspraken gemaakt met de directie van het Gran Dorado bunga- 
lowpark voor een groots feest. In het Gran Doradopark wordt op 
17 februari aanstaande op de Gran 
Place een speciale 'carnavalszitting' 
georganiseerd. Op dit feest worden 
zeker duizend gasten verwacht. De 
huidige prins Peter den Urste van de 
Schuimkoppen zegt nu al een toe- 
zegging te hebben van meer dan 18 
carnavalsverenigingen uit Duits- 
land en Nederland. Naast de twee 
groepen dans-mariekes treedt die 
avond het bekende duo 'De Deurzak- 
kers' op, terwijl de muziek wordt 
verzorgd door het Trio Norman 
Smit en de boerenkapel De Muggen- 
zotten uit Haarlem. 

Als klap op de vuurpijl wordt het 
publiek deze avond onthaald op een 
optreden van de uit dertig man be- 
staande Rhythm-groep 'Kunst na 
Genoegen' uit Uithoorn, die met 
haar Zuidamerikaanse klanken de 
sfeer - naar verwachting - naar tropi- 
sche hoogten zal brengen. 

Buutredenaar 

Een carnavalsfeest zonder een 
echte buutredenaar is haast ondenk- 
baar, vindt prins Peter, die in het normale leven overigens gewoon Pe- 
ter Smits heet. Hij heeft een beken- 
de Zandvoorter bereid gevonden om 
de dorpse en landelijke politiek op 
ludieke wijze op de hak te nemen. 
Ook aan de presentatie van deze 
avond zal de nodige aandacht be- 
steed worden. „De besprekingen 
hierover zijn nagenoeg afgerond", 
laat Smits weten. „Een groots feest 
dus, in samenwerking met Gran Do- 
rado om te bewijzen dat het carnaval 
in Zandvoort bij lange na niet dood 
is". De kaarten van dit grootse feest 
komen vanaf zaterdag in de voorver- 
koop. De adressen kan men vinden 
op de aanplakbiljetten die her en der 
in het dorp worden opgehangen. 

Kinderen 

Uiteraard zijn ook de kinderen dit 
jaar niet vergeten. Evenals in voor- 
gaande jaren wordt in 't Stekkie in 
Zandvoort-noord ook dit jaar weer 
een groots kinder-carnaval gehou- 
den. Dit evenement staat gepland op 
zaterdagmiddag 24 februari ge- 
pland. Over de exacte tijd volgt nog 
nader bericht. 
• Ook aan het kindercarnaval wordt dit jaar weer de nodige aandacht 
besteed. Belbus zoekt vrijwilliger 

ZANDVOORT - Het Dienstencentrum mist voor de Belbus voor ouderen 
nog" een vrijwilliger die ouderen van huis wil halen en eventueel weer 
terugbrengen. Op korte termijn zoekt het Dienstencentrum een vrijwilliger 
die één dag in de week de Belbus kan besturen. Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met coördinator Frits van Veen, tel. 19393. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Jo van Roode 
scoort op TV 

ZANDVOORT - De 22-jarige Zand- 
voortse Jo van Roode heeft vrijdag- 
avond een aantal prijzen in de wacht 
gesleept tijdens RTL-Veronique's 
quiz 'Prijzenslag'. 

Tijdens dit programma, gepresen- 
teerd door Hans Kazan, won zij een 
8-daagse wintersportreis voor twee 
personen naar het Oostenrijkse 
Wildschonau, plus twee paar ski's, 
twee ski-overalls, twee polaroidka- 
mera's, koffers, twee horloges en 
een naaimachine. 

De quiz Prijzenslag, afgeleid van 
het bekende en sinds 1956 bestaande 
Amerikaanse programma 'The price 
is right', wordt vanaf 1 januari van 
dit jaar dagelijks uitgezonden tus- 
sen 18.10 en 18.40 uur. Op jaarbasis 
geeft RTL-Veronique hiermee zo'n 
9000 prijzen weg, variërend van kof- 
fiezetapparaten tot auto's. 

Filmvoorstelling 
in 't Stekkie 

ZANDVOORT - In het activiteiten- 
centrum 't Stekkie wordt volgende 
week woensdagmiddag de jeugdfilm 
'Kunst en Vliegwerk' vertoond. De 
film gaat over drie kinderen van een 
kunstenaar die samen met hun va- 
der een raket gebouwd hebben. Als 
een van hen teleurgesteld met zijn 
gevonden hond naar Stellantis wil 
vliegen, komt er iets tussen. Terwijl 
het lont van de ontsteking op scherp 
staat, komt er een man het terrein 
oplopen, die zichzelf met een wegge- 
gooide sigaret lanceert. Na een 
vlucht van enkele tientallen meters 
komt hij met een enorme klap neer. 
Hij blijkt in het bezit van een revol- 
ver en vijftigduizend gulden, maar 
zijn geheugen is hij kwijt. Dit is het 
begin van een reeks spannende 
avonturen. De toegangsprijs voor de 
film bedraagt een gulden voor leden 
en 1,50 gulden voor niet-leden. Aan- 
vang 14.00 uur. 

Postzegelclub 

ZANDVOORT - Vrijdagavond 
houdt de Zandvoortse Postzegelclub 
vanaf 19 uur haar maandelijkse 
clubavond in het Gemeenschaps- 
huis. Naast de gebruikelijke veiling, 
die om circa 21 uur begint, is er alle 
tijd en gelegenheid voor de gebruike- 
lijke 'handel en wandel' rond postze- 
gels. Voor inlichtingen kan men bel- 
len, tel. 13241 of 16456 (na 18 uur). 

Illegaal logeren 

ZANDVOORT - De politie ontdek- 
te maandag dat er was ingebroken in 
een vakantiebungalow van Gran Do- 
rado. Waarschijnlijk hebben er ille- 
gaal mensen in gelogeerd. Een groot 
gedeelte van de inboedel was ver- 
nield. Vermoedelijk gaat het om een 
groep jongens uit de Haarlemmer- 
meer, die van huis zijn gelopen. 
9 Geertje en Jaap Koper ontmoetten elkaar op de glijbaan op de Strandweg Foto: Berlotl Senegalese man is 'maar zielig' ZANDVOORT - De leerlin- 
gen van de Plesmanschool 
hebben dinsdag heel wat kun- 
nen leren over het Diola volk in 
Senegal tijdens een boeiende 
'•"oorstelling van de theater- 
groep Wederzijds. 

'Maar zielig' vond een aantal kin- 
tieren de Senegalese vader die tij- 
'■tens de geboorte van zijn kind er- 
i-'ens in een hoek werd gedrukt. Hij 
'nocht er niet bij zijn, alles werd wel 
-ventjes geregeld door moeder en 
schoonmoeder. 

De voorstelling 'Dimbayayou' 
dinsdag op de Plesmanschool draai- 
de voor een groot deel rond het the- 
'na zwangerschap en geboorte, geïn- 
spireerd op de traditionele leefwijze 
v un het Diola volk en de veranderin- 
gen die zich voordoen in een zich 
Moderniserende maatschappij. De 
v oorstelling gaat vooral over de tra- 
ditionele scheiding tussen de werel- 
den van vrouwen en mannen, die het 
''est zichtbaar wordt rond zwanger- 
schap en geboorte, en onze westerse 
' : 'jk daarop. 

Tentoonstelling 

Het was allemaal wel even anders 
dan hier in Nederland, dat konden 
tle kinderen, die geboeid zaten te kij- 
^ e n, duidelijk merken. Öok tijdens 
de voorbesprekingen die in de klas 
'belden plaatsgevonden en waarbij de kinderen kaartjes en foto's moch- 
ten meebrengen, waren er al wat ver- 
schillen naar voren gekomen. 

Op 22 maart komt er een vervolg 
op de voorstelling. Dan brengen de 
kinderen een bezoekje aan het Tro- 
penmuseum, waar op dat moment 
de aansluitende tentoonstelling Ko- 
kobo Kokoto wordt gehouden. Een 
en ander is namelijk een gezamen- lijk project van Kindermuseum TM 
Junior en theatergroep Wederzijds. 

Het thema van de tentoonstelling 
is 'een familie in het zuiden van Se- 
negal'. De kinderen krijgen hier een 
beeld van het dagelijks leven van een 
werkelijk bestaande familie, het ge- 
zin Mamadou Sagna, leden van het 
Diola volk. 
• De leerlingen van de Plesmanschool konden zien dat een geboorte in 
Senegal wel even anders gaat dan in Nederland. Foto: Beriott 
GEMEENTELIJKE SCHOOL 
VOOR MDG0 - HAARLEM 

Afdeling Assistenten in 
de Gezondheidszorg 
Schoterstraat 4, 2021 HH Haarlem Opleiding voor: APOTHEKERSASSISTENT 

DOKTERSASSISTENT 

TANDARTSASSISTENT OPEN HUIS: 14 februari 1990 19.00-21.00 uur 
SCHOTERSTRAAT 4, HAARLEM 

(023-26.20.70) 

3 min. lopen vanaf station Haarlem 

Afhankelijk van de vóóropleiding 
(VWO-Havo-Mavo-LBO) bieden wij een 2- of 
3-jarige dagopleiding, inclusief stage. SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE, 1990 

WEEKMEDIA EN TOP 8+1 ^ 

Op 21 en 22 februari a.s. zal er in onze Weekmedia-uitgaven 
speciale aandacht worden besteed aan het onderwijs 
Voor een grote groep basisschoolverlaters moet dan 
een keuze worden bepaald over het onderwijs. 

Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bij- 
zonder interessant voor alle scholen en opleidings- 
instituten in de verspredingsgebieden van Weekmedia. 

Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij: 

PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf 
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties 
Telefoon: 020-562.6297 Regio kantoren van Weekmedia 
Telefoon: 020-562.2618 
02975-40041 WAAROM ZOU JE 

APOTHEKERSASSISTENT<E) 

WILLEN WORDEN? Je ambities gaan uit naar een boeiende 

baan in de gezondheidszorg 

Je houdt van afwisselend werk 

Je kunt goed met mensen omgaan 

Je hebt twee rechterhanden 

Je vindt het leuk om in een team te werken 

Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel 

Je hebt een geschikte vooropleiding 

Én je wilt een goede kans op werk! 

Spreekt dit je aan, dan kun je altijd een rondleiding 
krijgen in een apotheek bij jou in de buurt*) 

In Nederland zijn ruim 1.400 apotheken (1 per 

10.000 inwoners). 

In een apotheek werken 3 tot 8 

apothekersassistenten onder leiding van een 

apotheker. 

Computers zijn onontbeerlijk voor een juiste 

verwerking van de recepten. Van alle 

geneesmiddelen op recept wordt 15% in de 

apotheek zelf bereid, meestal omdat er voor de 

patiënt geen geschikt fabrieksmatig bereid 

geneesmiddel beschikbaar is. 

*) Inlichtingen bij mevrouw Groen van de 
MDGO-opleiding te Haarlem. Telefoon 
023-262070. 

OPEN HUIS 14 februari 1990, 19.00-21.00 uur, 
Schoterstraat 4 te Haarlem (MDGO-opleiding). 

Haarlemse Apothekersvereniging 
Secretariaat: Koninginneweg 69 te Haarlem L-en MTS voor 
ZEEBURGERDIJK 112 - 1094 AJ AMSTERDAM - TELEFOON: 020-927645 4- jarige M.T.S. 

Vaktechnische 
vakken: 

• Vervaardiging kleding 

• Patroontekenen 

• Vaktechnieken 

Kreatieve vakken: 

• Modetekenen 

• Modevormgeving 

• Cultuurgeschiedenis 

Commerciële 
vakken: 

• Textielkennis 

• Middenstandsdiploma 

• Ondernemersdiploma 

Lessen worden gevolgd in 
niveaugroepen. 

Voorlichtings- 
avonden: 

16 en 31 januari en 
15 maart om 19.30 uur. 4-jarige LT.S. Vakken: 
• Praktijk 


* Nederlands 


• Handels- 


• Engels 


vakke'i 


• Wereld- 


• Tekenen 


oriëntatie 


• Patroon- 


• Hand- 


tekenen 


vaardigheid 


• Waren- 


• Machine- 


kennis 


schrijven 


Voorlichtings- 


avonden: 

15 januari, 1 februari en 
21 maart om 19.30 uur. 

Modeshow: 

Woensdag 28 en 
donderdag 29 maart, in 
RAI-Congrescentrum te 
Amsterdam. 

Middagshow 14.00 uur a 
ƒ 10,-. Avondshow 20.00 
uur a ƒ12,50. 

Kaarten verkrijgbaar 
door overmaking op 
postrek. 546550 t.n.v. de 
school of aan de kassa. WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9 - 1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-20 WOENSDAG 24 JANUARI 1990 10 AUDI f udi 80 1 8 S, kat , metal , 5- 
i ak A-spoiler. 5/87, 45 000 
-n ivm lease 02977-20804 Audi 80's, '88, LPG, trekhaak, 
va./ 28.500,-. Off AUDI-DEA- 
LER Autobedr. Herfst, Zwa- 
nenburg-Halfweg, 02907-4230. Austin Off AUSTIN-DEALER-Pim v. 
Rootselaar - staat altijd voor u 
klaar' - Rhóneweg 40-42 - 
A'dam - SI Dijk - Info - 131375 BMW -i VAN POELGEEST B V 
oor uw betrouwbare occa- 
-ion Stationsstr. 7-11-Amstel- 
<.een Info 020-410051 Te koop BMW 320 4 cil met 
sportgrill + spoilers APK tot 
'91 ƒ3000 Tel 02982-6748. Citroen 2 CV Club, bj.'82, mot 100%, 
nestvnj, 70 000 km, alle mot 
ui carros onderd dubbel 
Vrpr/2200 Tel 020-949547 JCV6 sp , '82, wit, APK 12- '90, 
:oede st , defecte versn b., 
1 1550 mot 100% 020-925632 E'X 14RE, LPG, 1-'86 BX 14RE, 
9 86 mod '87 BX 14E, LPG, 2- 
'87 Berebeit Amsteldijk 25, 
Asd Tel 020 6627777. Citroen Axel 12 TRS, 60 000 
I-m, 1985, / 4 950. Inruil en ga- 
rantie Auto De Rijp BV, 
02997-3709 ingdijk 

autoverhuur Te koop BX 14 RE 1e eigenaar. 

Febr. 1988, 60.000 km. 

Tel 020-942225/02207-15514. Tk. Citroen GSA Break '81 
APK dec. '90 LPG. Tel. 020- 
241238. Fiat Regata 85S, LPG,'86/'87. Berebeit Amsteldijk 25, 
:el 020-6627777 Asd Hat 127A '77, schuifdak, 
opknapper, motor goed ƒ400. 
Tel 020-241488 na 20 uur Fiat Panda 45 CL, ong. 1985, 
zwart, ƒ 5950 Inruil + garantie 
Auto De Rijp BV, 02997-3709. FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
APhilipsweg 13, Uithoorn. 
Tel 02975-62020. Tk Fiat 600 „eitje", bj. '77 ong 
35 000 km, 2e eig APK nov. '90 
pr. ƒ 2300. Tel 02990-32450. T k Fiat Panda White b.j. 8-'85 
met trekh. en autoradio/cass. 
ig.st. Vr.pr. ƒ6000. Tevens 
aanhangw. met deksel en imp. 
z.g a.nw. Vr.pr. ƒ 1000. 
Tel. 020-312079. T.k. FIAT UNO 55 S bj. 01:83, 
i.g.st, bordeauxrood, ƒ3250,- 
Tel. 02979-11480. T.k. Ritmo Super 85 m.'83 Lpg 
APK '91. Dit is echt een uitst. 
auto. Tel. 020-843178. FSO Autobedrijf Hagenaar BV HAGENAAR FSO AMSTERDAM 
voor nieuw en gebruikt. Schinkelkade 26-29 A'dam. 
Tel 020-713457 Ford Ford Escort XR3, bj. '81, pas 
APK gek, div. extra's ƒ6200. 
Tel. 020-477003 b.g.g. 450300. Escort 1.4 Bravo 3-drs. aug. '87 
rood, 30.000 km ƒ 15.500. Tel. 
020-325785 na 18 uur. Pittige Ford Fiesta '77 APK t/m 
3 90, doet 't altijd' mot. + 
inech i g.st. ƒ 700. 020-768658. Sierra 1 6 L, LPG, 5-drs, 12-'85, 
Sierra 1.6 L, 3-drs, 1 1-'84, Sierra 
20 GL, LPG, 4-drs, 9-'87. 
Berebeit Amsteldijk 25 Asd. 
Tel 020-6627777 Sierra Combi 2.3 D '87 + trek- 
haak, 88.000 km, diverse op- 
ties, Autobedr. J Wals 
Tel- 02902-1697. i k Ford Escort 
roestvnj, aut. 

02990 23681 '80, APK, 
ƒ 1550. T k voor loop of sloop Ford 
Taunus 1600 APK tot april '90. 
moet opgeknapt worden. 
Vrpr ƒ450, mclTel. 
020-912040 T k wegens emigratie Ford 
Escort 1.1. Laser 1986 38.000 
km z g a n APK 9-90 Vr.pr 
ƒ12 000 020 974774. 9 De advertentie-afdeling be- 
houdt zich het recht voor ad- 
vertenties eventueel zonder 
opgaaf van redenen te weige- 
ren (Art 16 regelen voor het 
advertentiewezen). «De autorubnek 

, SHOWROOM" heeft 

een oplage van 730 000 ex Honda ZANDERS-HONDA-HAARLEM 
Legend 2.5 Inj. aut. d.grijs, 
(veel extra) 1988 ƒ 49.500 
Civic 1.4 GL, automaat 
rood 1988/22.900 

Civic 1.4 GLX, automaat rood 
(stuurbekr.) 1987/21.900 
Civic 1 .5 GLX, automaat blauw 
(stuurbekr.) 1986 / 16.900 

Civic 1.3 Luxe, automaat zilver 


1986/15.900 


Civic 1.3 Luxe, 3 deurs 


wit 


1985 ƒ 10.900 


Civic 1 .3 Luxe, 3 deurs. 


zilver 


1987 ƒ 16.500 


Shutttle 1.5, 5 deurs 


zilver 


1987 ƒ 19.900 


Accord Sedan 1800 EX, 


beige, 


LPG 1984 ƒ 8.950 


Accord Sedan 20 Luxe, 


zilver 


1986 ƒ 17.900 


Prelude 1800 EX, 


wit 


1986/22.900 


Prelude 1800 Special, \ 


zilver 


1985 / 14.900 


Citroen BX 14 RE, 


rood 


i 1987 ƒ 15.900 


Citroen 2 CV6 (eend), 


grijs 


1984/4.500 


Mitsubishi Lancer, 


wit 


1984/4.000 


B.M.W 


316, 


zwart 


1982/6.500 


Alfa Guilietta 1.6, 


wit 


1982 ƒ 2.500 


Delftstraat 34 - Julianalaan 295 


Haarlem - tel.. 023-319349. 


Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. 
A'jlurubntA SHOWROOM versch>|nt elke vri|dog m Hel 
Parool 

Daoniuusi t'ite week in atle edities van Weekmedia, t w. 
Ams'-'rdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer 
CoiTcmr De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, 
Ni'-Mwsbkid De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, 
D- Nieuwe Weesper Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amvt'Kt'ens Weekblad. Uifhoomse Courant, De Ronde 
\i '-t A'ikmeerder Courant en Zandvoorts Nieuwsblad 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

'otnmsji \an naundug t/m /nidaa tussen 8 30 en 
:«."0 ur Tel 0?0-óö58686 Fax 020-665Ó321 
5 > rifte |i Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM Postbus 156. 1 000 AD Amsterdam 
Aloe>en kan ooi- Het Parool Wibautstraat 131 ol Rokin 
' 1 An'sterdam 

A'ue en kjn ook bt| de \oluende Weekniediakantoren 
Am ti'U'jen Dorpsstraat 54-5o, Purmerend, Weerwul 1 9, 
Ui'h , ri , Stationsstraat 70 Weesp. Nieuwstraat 33, 
Zoivkoort Gasthuisplein 12 

Al 1 - opdrachten (zuwel teleloniscHe als scfintte!i|kei die 
\oir dinsdag 16 OCTuur of donderdag 20 00 uur in ons 
hivit «ri|-i worden de \olyende dag reeds geplaatst 
f Tal- oplage 7 30 000 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 

3 regels ƒ25,- 

Voor elke extra regel ƒ11,- 
mm-pnjs ƒ 5,68 

mm-prijs met vignet ƒ 6,10 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Lada Lada 

Meer Garage 

Linnaeuskade 5-7 
1098 BC Amsterdam 

020-929548 LADA 2105, bj. 1983, APK 
goedgekeurd tot '91. Vr.pr. 
ƒ975. Tel. 020-904953. LADA WETTER 

Samara 1.1 '88/10.750 

Samara 1.3 Van '88 ƒ 9.500 

samara 1.3 Gl,5-drs'89 ƒ 14.800 Lada 1200 S 
Lada 1200 S 
Lada 1200 S 
Lada 2105 GL 
Lada 2105 GL 
Lada 2105 1.3 
Lada 2105 1.2 '86/ 
'84/ 
'85/ 
'88/ 
'87/ 
'86/ 
/ 5.500 
3.500 
4.500 
9.250 
8.250 
7.700 
7.750 Telef.: 02907-6572. LADA-DEALER biedt aan: 
2107 '88, LPG, ƒ8.750 

2x1200 S, met Kat. ƒ5.500 
2105/1200 '87 ƒ5.500 

2105/1300 '86 ƒ4.500 

Samara Fasion 5-drs 
Samara Black beauty 
Samara Concorde 
Nu in onze Showroom 

BONTEKOE AUTOBEDRIJF 

Verrijn Stuartweg 6, Diemen. 

Tel. 020-992865. WESTDORP 
vertrouwd en bekend adres 
voor uw nieuwe of jonge LADA. 
Natuurlijk met echte BOVAG 
garantie en APK keuring. 100% 
financiering, v.a. ƒ250 p.m. 
NIEUWE LADA 2105 1 .2/9.995 
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995 
uit voorraad leverbaar. 
Echt mooie occasions vanaf 
ƒ 5.500. Adres verkoop: 
Adm. de Ruyterweg 398, 
A'dam, tel.: 020-825983. Lancia 
Wegens aanstaande verhuizing nog enkele 

NIEUWE LANCIA'S 
MET EXTRA KORTINGEN 

Tevens ruime keuze in div. Lancia-occasions 

Verkoop: Gabr. Metsustraat 2-6. Tel. 020-6626232, A'dam-Z. 

Werkpl.: Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z 

(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.) Mazda AUTOBEDRIJF 

't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340-t/o Carré 
Telefoon 020-236491. 323, 1.3 DX, aut., 83, i.z.g.st., 
ƒ7750,-, Heere, Ceintuurbaan 
225, tel.: 020-719154. Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG, 
kleur wit + trekh., okt. '86 
Autob.Jan Wals, 02902-1697. Te koop MAZDA 323, i.z.g.st. 
Echt koopje: ƒ 900. 
Tel. 020-6641783. Mercedes Benz Merc. 230 coupé, 1978, met. 
bl., 15 inc. velgen, APK gek., 
gas perfekte st.:02979-86385. Uitzonderlijk mooie Mercedes 
280 TE aut. m '80. Div. extra's 
schadevrij dealeronderh. APK 
7- '90 ƒ12.950. 075-171315. Mitsubishi MITSUBISHI STARION EX 2.0 TURBO- 

INTERCOOLER, ROOD, 81.000 km, bj.'87. 

AUTO MAAS'B.V., tel. 02977 - 24320 Colt 1.2 EL, blauw, 85, sunroof, 
ƒ 10.500,-. Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. Colt 1.2. GL, rood, 87, 
ƒ 17.500,-, Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. Colt 1.2 GL, wit, i.z.g.st., 87, 
ƒ 17.500,-, Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. Colt 1.8 diesel, 4 drs, 85, grijs, 
ƒ 10.500,-, Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. Nissan Spacewagon Nissan Prairie 
53.000 km two tone / 18.500 
1987 dakrailing 020-847563. Sunny 1.6SLX 1-'87, Sunny 1.3 
9- '87, Stanza 1.6 LPG 2-'84. 
Berebeit Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777. Opel INRUILWAGENS 

Met volle BOVAG-Garantie 

Vele merken in alle prijsklassen 

BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525 Kadett1.2SLPGob, 4- '87. Ka- 
dett1.3LS, LPG 11 -'86. Kadett 
1.6D 8-'84. Kadett 1.2S 5-'82. 
Omega 1.5 LS 4-'88 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd. 
Tel. 020-6627777. Kadett 1 .2SL, 4-'87, 45.000 km, 
dkr. blauw, in prima staat, 6 
mnd garantie. 02990-20312. Kadett 1 ,3 S station, 3 drs, org. 
aug. '82, APK 12/90, i.g.st. Tel: 
020-999666 na 18 u. Opel Kadett 1.3 S station, 85, 
wit, 55.000 km, i.z.g.st., 
ƒ11.750,-. Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. Opel Kadett 1600 S, bj. 1985, 
mooie auto, ƒ8950. van part. 
Tel. 02503-15059. Opel Manta 1900 S, LPG, bj 
'76, APK 6-90. Vr.pr. ƒ1.000. 
Tel. 02982-4624. Te koop Opel Kadett 13S, LPG, 
rood NR43SB, APK 1-'91 in 
goede staat. Tel. 020-763289. T.k. Kadett 13.S '86 wit, LPG, 3 
drs. 56.000 km met veel extra's 
ƒ 13.950. Tel.: 02977-27142. T.k. Opel Kad. M. koffer 1300 
LS '86. Vr.pr. ƒ 13.000,-. Tel. 
020-436358. T.k.. OPEL KADETT, bouwjaar 
1979. Vraagprijs ƒ1500 Tel. 
02972-4168. T.k. Opel Manta 'A 19s aut. 
'74, Berlmetta, geheel gerest., 
i.gst. ƒ3250. 02979-82076. Opelcentrum Geldrop heeft 70 
ANWB gekeurde occasions. 
Emopad 43, Geldrop. Zien is 
kopen, info 040-862483. Rekord 2.0 S station, 5 drs, | 
eind '83 (nw. mod.), Ipg-on- 
derb., i.g.st. tel.: 020-999666. OÜÜCL -Noord 

Schaafstraat 24 A'dam-N 
Tel.: 361153 , Peugeot Sport 205 XRD, antr. gr., get. 
gl., i.v.m. auto v.d. zaak, bj. 
9'86, Autobedr. Maarsen, Over- 
toom 189, A'dam: 020-183788. ZUIDWIJK - Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion. Ver- 
koop nw. en gebr. Peugeots. 
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. • „SHOWROOM" verschijnt 

huis aan huis in geheel 

Amsterdam en omgeving. 104 SL '78 APK geel schuifd. 
sportst. i.z.g.st. 'Vrpr ƒ1150 
Tel. 020-6649374. ! KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw. en 
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij 
Makro - A'dam - 668331 1 - 020. Peugeot 205 XR 1987 blauw 
68 000 km + Sony radiocass. 
Vrpr. ƒ14 500 075-169661. KOUDIJS PEUGEOT 

• 3 maanden garantie op 
arbeidsloon en onderdelen 

• geen eigen risico 

• geen uitsluitingen 

• geen kilometerbeperking 

• geen bep. bepalingen 

• omruilgarantie 

• aanvullende gar. mogelijk 

Peugeot 505 Select . . 03-85 

Peugeot 505 GTI 10-85 

Peugeot 505 GR 01-86 

Peugeot 505 Fam. GL 01-87 

Peugeot 405 SR 1.6 .. 09-87 

Peugeot 405 GRD . . . 02-89 

Peugeot 309 XL 06-87 

Peugeot 309 GL Profil 01-87 

Peugeot 309 GL Profil 03-87 

Peugeot 309 GL 1.1 . . 04-86 

Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86 

Peugeot 305 GTX .... 01-86 

Peugeot 305 Break GR 05-84 
Peugeot 205 XS Cortimer 1 1-87 

Peugeot 205 XS 04-87 

Peugeot 205 XRD .... 01-89 

Peugeot 205 XR 11-87 

Peugeot 205 XLD .... 01-87 
Peugeot 205 XE 1.1 So 02-88 

Peugeot 205 Junior . . . 01-87 

Peugeot 205 GTI 1.9 . 04-87 

Peugeot 205 GRD .... 04-87 

Peugeot 205 GR 1.3.. 02-86 

Peugeot 205 GR 1.3 .. 11-85 

Peugeot 205 GL 01-85 

Peugeot 205 GL 08-85 

DIVERSE MERKEN 
Ford Scorpio GL2.0 . . . 01-87 
Talbot Samba GL .... 03-86 
Lancia A1 12 Junior ... 02-86 
Renault 21 Nevada Fam. 04-87 
Renault 9 GTX LPG . . 08-86 

WESTELIJK HALFROND 70 
Amstelveen - Tel. 020-455451 Renault l.o.v. dient 25 TD, 6-'86 
ƒ12.500. Berebeit Amsteldijk 
25, Asd. Tel. 020-6627777. Renault 11 GTD '86, metall. 
grijs, 5 deurs, sunroof, i.v.rri. 
leasing, ƒ9500. 02979-87122. RENAULT 18 TL, '81 

APK 8-'90, prijs ƒ 1300. 

Tel. 020-6640060. Renault 4 Combi. Bj. mei '82 
APK. sept.'90. w ramen + a. 
bank, bijna nieuwstaat. 1e eig. 
zeer zuinig ƒ 2750. 
STAAT BINNEN. 020-222844. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020-561 96 11. Renault Fuego GTL, '82, 
ƒ3.950. Inruil + garantie. Auto 
De Rijp BV, 02997-3709. Seat SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Madeweg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. SEAT-DEALER, 

Gebr. van Rijn 

Mijdrecht -02979-88711. Subaru Museum-Autobedrijven off. dealer A'dam-A'veen e.o. 

Voor nieuw en gebruikt. 
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. 

Info: 6623167 - 732853 Suzuki Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.: 
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581. van deinum heeft nu heel veel raaazend 
mooie occasions 

Dank zij de enorm gestegen verkoep in 1989 van Suzuki's, kan 
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot 
assortiment perfecte inruilauto's van diverse bouwjaren en 
uitvoeringen. 

VAN DEINUM OFF.SUZUKI-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O. 

Jarmuiden 29, Amsterdam-Sloterdijk, tel. 020-148933 
ook gevestigd Jan van Galenstraat 113, A'dam tel. 020-831956. Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut. 
bj. '87-'88. Auto Amstelstad. 
Tel. 020-799100. LUYKX BV 
off. Suzuki dealer 

Swift GTI, '87 .ƒ17.950 

Swift 1.3 GL, '87 ... .ƒ14.250 

Alto GL, '84 ƒ 5.750 

Alto GL, '85 ƒ 7.000 

Alto GL, 5-drs. '86 . . .ƒ 8.750 

AltoGL, '87 ƒ11.250 

Alto GL, '87 ƒ 10.950 

Alto GA, '87 ƒ 9.950 

Super Carry, grijs 

kenteken, '88 ƒ 12.500 

Swammerdamstraat 1, Bad- 
hoevedorp. Tel. 02968-94330. Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950 
AUTOSERVICE WETTER 
Tel. 02907-6572. Suzuki Alto, bj. '87, 37.000 km 
ƒ 8.500. Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100. Suzuki Alto GL, b.j. 10/86, APK 
10/90, Prijs n.o.t.k. Tel.: 
02990-47443, na 18 uur. Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000 
km ƒ5.500. Auto Amstelstad. 
Tel. 020-799100. Suzuki GX 100 coupé, bj. '83, 
74.000 km ƒ3.950. Auto 
Amstelstad. Tel. 020-799100. Toyota Toyota Carina 1600 DeLuxe 
Station Aut. '79, trekhaak, APK 
12-'90, ƒ 1400. Tel. 020-909526. Volkswagen Golf CL AUTOMAAT, '85, 
5-drs., in uitst. st., 61.000 km, 
ƒ 15.750. Off. VW-DEALER. 
Autobedr. Herfst, Zwanen- 
burg-Halfweg, 02907-4230. T.k. goed onderh. VW Jetta 
nov.'80, APK aug. '90 + radio + 
trekhaak ƒ2750. 02990-37424. T.k. VW JETTA, bj. '83, APK 01- 
'91, 90.000 km, grijs, 4-deurs. 
Prijs ƒ 5500. Tel. 02975-65240. T.k. VW Kever, bj. '73, APK tot 
okt. Goed onderhouden + ra- 
dio cass. ƒ 2750. 020-6652676. VW GOLF aut. 1987, 40.000 
km, VAN uitvoering, ƒ 14.950. 
Inruil + garantie. Auto De Rijp 
BV, 02997-3709. VW Jetta april 83, APK 3-90. 
i.g.st. met trekhaak, radio. Tel. 
02997-3814 na 17.00 uur. VW Sirocco 1.6, kl. rood, l.m. 
velgen, div. ace. Vr.pr. ƒ 3300. 
Tel. 02998-3432. VW-kever 1300 1973 APK sept. 
'90, i.g.st. Wie biedf Tel.: ov. 
020-5482200 na 17.00: 460072. Volvo Ron Geurs Personen Auto BV 

Voor exclusieve Volvo's 
A'dam-Oost. Info 020-920505. VOLVO 343 GLS '82 m. gas en 
trekhaak, bl. metall., t.e.a.b. 
02503-38193. 340 GL Sedan D, '86, groen- 
met. Autobedr. J. Wals. 
Tel: 02902-1697. Autosloperijen Autosloperij A. de Liede 

Neem geen risico: orig. 

PTT-vrijwanng RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-198691 

Autosloperij DE ZOMBIE 
vraagt te koop: schadeauto's. 
Tevens verkoop van alle mer- 
ken onderdelen. Gespeciali- 
seerd in verkoop van motoren. 
Inbouw mogelijk. Osdorperweg 
520 A, Amsterdam-Osdorp. 
Tel. 020-107566. 

AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-361178 / 02907-6248. 

Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Accessoires en 
onderdelen AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr. 134. Tel. 020-240748. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr. 134. Tel. 020-240748. Autoshop J. Schievink, Rozen- 
gracht 69-71-73, A'dam, tel. 
234986' ACCU'S, imperiaals, 
laddersteunen, fiets- en ski- 
dragers, ski-boxen, alle kleuren 
autolak, gereedschappen. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-5435. 
Lid Nevar. IONISATIE-KATALYSATORÜ 
Welles +25 % kracht! Nietes 
rook! Brandstof: -15%! ƒ30. 

Doyer-Motor 02159 - 45265. MAZDA RUITEN voor zij en 
achter. Voor alle types uit 
voorraad leverbaar. Fa. E. de 
GRAAFF, Koninginneweg 48, 
Haarlem. Tel. 023-314275. Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vrijw.bewijs. Tel. 020-101021. Het HOOGSTE BOD?? Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 
Loop, sloop en schadeauto's 
met vrijwaring. Tel. 020-754193. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwaringsbewijs, geen 
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 Service en 
reparatie A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 364702 APK LASWERK en reparatie. 
Keuring klaarmaken, leder 
merk auto. Vooraf prijsopgave. 
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- 
derdijk 386, Aalsmeerderbrug. 
Tel. 02977-27262. Erkend APK station 
olie verversen v.a. ƒ29,50 
groot onderhoud gratis APK 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Garage ROBE, gespec. in rem- 
men en fricties. Comeniusstr. 
455, 020-177388. Lid BOVAG. Garage verzorgt uw auto 

APK-KEURING 
Vooraf prijsopgave. Garage 
Chrysant, Chrysantstr. 14 B, 
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549 Rijscholen 

MICHEL is terug met de 

vertrouwde aanbieding! 

1e 10 lessen a ƒ25 

overdag 020-853683 

's avonds 020-181775 

Purmerend 02990- 34768 

Zaandam 075-174996 Bedrijfsautos Subaru E 10,. bestelbus, 
i.s.v.nw., zilver, 17.000 km, 
ƒ9295,- ex. Heere, Ceintuur- 
baan 225, tel.: 020-719154. T.k. VW Bus type Transporter 
Diesel b.j. '85 APK tot 7-'90 Pr. 
n.o.t.k. 02979-81873. AUTOVARIA BEVERWIJK 

150 jong gebruikte auto's 

2000 M^ VERWARMDE SHOWROOM • Auto te koop? Plaats een 
SHOWROOM advertentie. U 
zult verbaasd staan over het 
resultaat. • Bewijsnummers van een ge- 
plaatste "SHOWROOM" 
advertentie krijgt u alleen toe- 
gezonden als u dat bij de op- 
gave van de advertentie ken- 
baar maakt. De kosten daar- 
voor bedragen ƒ 3,- Algemeen Koekenbier B.V. 

Ruime keuze, 40 occasions + bestelwagens met Bovag garan- 
tie. Visseringstraat 13. (bij van Hallstr.) 020-863666/841248. LET OP! Keuze uit ± 100 

occasions tegen zeer scherpe 

prijzen bij Autobedrijf 

JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83,(oranje hek) 

A'dam-Osdorp, 

tel. 020-105478/101021. 

Geopend van 9.00 tot 19.00 u. 

Alle auto's A.P.K. Hoge inruil, 

Rnanciering snel geregeld, 
v.a/ 4.000, 12 mndn schr. gar. 
OPel Manta GSI, bijna '86, 
ƒ 15.950. Volvo 740 GL, diesel, 
orig.'86, ƒ17.950. VW Golf 
GTS, eind '85, ƒ 13.950. Ford 
Escort 1.4 CL, nw. mod., '87, 
ƒ 12.950. Mitsubishi Cordia 
G.SL. aut.'85, ƒ 9950. Opel Cor- 
sa 1.2 S GSI, uitv.'84, ƒ9950. 
Peugeot 505 GL, m.'86, 1e eig. 
ƒ9950. Honda Civic 1.5 S, nw. 
mod. '85, ƒ 9950. Rat Uno 55 S, 
na. '86, ƒ7950. Volvo 240 GL, 
aut., LPG '83, ƒ7950. Mitsubi- 
shi Lancer, aut. '85, ƒ6950. 
BMW 315, bijna '83, ƒ 5950. Rat 
Regarta 85 S, dec'84 plaatje, 
ƒ5950. Renault 18 GTL, '85, 
ƒ5950. Nissan prairie 1.5 m. 
'84, ƒ5950. Renault 5 TL '86, 
ƒ7950. Ford Mustang m. '80, 
opgevoerd, ƒ 3950. En nog div. 
auto's v.a. ƒ600 tot 15.000. APK keurstation, Autobedrijf 
Jan Wals, Dorpsstraat 32 A, 
llpendam. Tel. 02902-1697. Rat Panda '88 zwart ƒ8.750 
Rat Panda 10-'88 wit ƒ9.250 
Opel Kadett 1V88 bl./ 17.500 
Ford Escort '89 rood ƒ 19.000 
Ford Sierra '89 wit ƒ25.500 
Ford Escort-D '88 wit ƒ 17.750 
Merc. 200 D 1983 wit ƒ 7.900 
Merc. 200 D 1984 wit ƒ 12.750 
Erven Jan de Boer Zaandam 
Tel. 075-175151. GEBR. VAN RIJN, 

Specialisten in Duitse merken 

Mijdrecht -02979-88711. GRANDIOZE JANUARISHOW 
BIJ AUTOVARIA 

Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties ' . . . .'84 ƒ 16.950 
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950 
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950 
Audi 100 CC D„ groen met., sch.dak,5-bak,st.bekr.,. '86 ƒ 15.950 

Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG '84 ƒ 129.950 

Audi 100 CS ferran-rood, LPG '88/22.950 

Audi 110 CS elektr. ramen etc '84 ƒ 12.950 

Audi 80 CC diesel, 5 versn '87 ƒ 15.950 

BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950 
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950 
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950 
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.„'84 ƒ 12.950 
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950 
Chevrolet Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace.,./ 69.500 

Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace ƒ44.950 

Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi ... .'84 ƒ 7.950 

Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st '85 ƒ 9.950 

Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86/ 14.950 

Citroen BX 19 TRS, ferr.rood '85 ƒ 8.950 

Citroen CX Pallas diesel '84 / 8.950 

Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl. ,.'87 ƒ 14.950 
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr., '85 ƒ 10.950 
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod., '88 ƒ 18.950 
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950 
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950 

Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet '88/16.950 

Sierra 2.0 CL ,autom., diam.zwart, nw.mod. met koffer'88 ƒ 22 950 
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950 
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met., 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ 18.950 

Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met '86 ƒ 17.950 

Scorpio 2.0 CL '88 ƒ 19.950 

Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace '83 ƒ 7.950 

Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950 

Ford Granada 28i Ghia '82 ƒ 5.950 

Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autcm., .'80 ƒ 5.950 
Ford Bronco2.9i inj. piek up, Am.uitv., Pullman, airco, '88 ƒ 24.950 

'Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf ƒ 999. 

Honda CRX coupé inj., fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950 

Honda Prelude EX stuurbekr ' '85 ƒ 15.950 

Honda Prelude zilvergrijsmet '84 ƒ 13.950 

Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof.int., '89 ƒ 8.950 
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950 
Mercedes 260 E inj., d.bl., stoff .int., 4 hfdst, el.ram ,'87 ƒ 42.950 
Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr., niv.reg.,'82 ƒ 14.950 
Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950 

Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr '82 ƒ 7.950 

Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950 
Mercedes 190 E.mj., champ.met., div.opties . . .'85 ƒ29.950 

Mercedes 250 aut., groenmetall '82 ƒ 9.950 

Mercedes 200 D alpinewit, stuurbekr '88 ƒ37.950 

Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver '88/59.950 

Mercedes 300 D zilvergroen met., div. opties . .'86 ƒ42.950 

Mercedes 190 D, alpine wit, 1e eig '85/24.950 

Mercedes 190 D AMG sportvelgen, verlaagd . . .'86/27.950 
Mercedes 200 D AMG sportwielen, ww-glas etc. .'86/31.950 
MB 190 E 2.3 aut., rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88/39.950 
Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc.etc..'86 ƒ 32.950 

Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc '88/38.950 

Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv '90 ƒ 15.500 

Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit, . .'89 ƒ22.950 
Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv., blauw met. . .'86 ƒ 16.950 
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950 
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto, '88 ƒ 36.950 
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc: '86/11.950 
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950 

Opel Omega 2.0i LS, 5 versn., LPG '88 ƒ 19.950 

Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst., '84 ƒ 12.950 

Opel Senator 3.0i, alpine wit '85 ƒ 13.950 

Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs '85 ƒ 6.950 

Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met '84/ 8.950 

Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr '84 ƒ 8.950 

Opel Rekord 2.0 S, automaat, LPG, saffier bl„ . .'86 ƒ 9.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit '87 ƒ 14.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak, '88 ƒ 16.950 
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.gnjs met., stoff.mt., '86/14.950 
Opel Ascona 1.6 LS Traveil., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950 

Porsche 924 in absolute nieuwstaat '78 ƒ 13.950 

Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., ..'86/ 7.950 

Skoda 105 L, 13.000 km '89 ƒ 7.950 

Suzuki Alto GL, 1e eig '84 ƒ 6.950 

Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V„ 5-drs., liftback, . . .'87/11.950 
Toyota 2.8i Supra, koperbruinmet.alle opties . . .'85/21.950 

Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met '88/29.950 

VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int., '84 ƒ 7.950 

VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak '86 ƒ 13.950 

VW Passat Variant Turbo Diesel, 5-bak, etc. . . .'86/15.950 

VW Jetta Diesel, 1e eig., 5-bak, saffier bl '86 ƒ 13.950 

VW Golf 1.8i GL ferran-rood '88 ƒ 19.950 

Volvo 745 GL stat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950 
Volvo 240 GLstat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr.,LPG,'87 ƒ 17.950 
Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr., '84 ƒ 15.950 

Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG '87 ƒ 17.950 

Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs '87 ƒ 10.950 

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk. 

ANWB keuren geen enkel probleem. 

AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte 

Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur, 

donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3. 
Bon Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM: 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten 

tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven. Aantal regels prijs 

excl. 6% 
BTW prijs 
incl. 6% 
BTW 1 


- 


- 


- 


- 


? 


— 


- 


- 
- 
-- 
^ 


4 


S 


6 


7 
-- 


— 


- 

~ 


- 
_ 


_ 


— 


8 
9 


- 


- 


-• 
- 


25.- 


26,50 


36,- 


38,16 


47,- 


49,82 


58,- 


61,48 


69,- 


73,14 


80,- 


84,80 


91,- 


96.46 


02,- 


108,12 Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 
Startdatum*: Telefoonnummer: * Alleen een woensdag of een vrijdag invullen Handtekening: Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 1 56, 1000 AD Amsterdam, of afgeven: 
Het Parool, Wibautstraat 131 /Rokin 11 O.Amsterdam 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, 
Weerwal 1 9; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, p a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort, 
Gasthuisplein 12 IVA 
keiu 

Drieber 
genoemd 
de 17 en S 
Lord Ausl 
rug, of ko 
gek van ai 
ze gekoze 
zo'n slord 
met toekc 

Oud-leerl 
recht gekon 
commercie] 
reld van de 
heid op het 
vertrouwen 
boterham. 

De gebou- 

toresk in ei 

parkeerplaa 

goed verzoi 

en zeker sle 

zestiende a: 

zullen ze ni 

onder hun ; 

Maar dat is 

voor opgele 

automontei 

ding. Als je 

houd je ons 

HEAO en I 

een zuiver t( 

P.D. Voogd 

De zeven 1 

zaak op de 

doorgebracl 

verkoopteel 

respondent] 

vakken die 

associeert n 

vakken ove 

chassis, me 

het prograrr 

neerd met j 

Op de ben 

minst opme 

dan op uni\ 

Blijkbaar h 

slechts 25 

strenge en i 

naar het IV 

voor gekoze 

veel geld. D 

wordt ook u 

lingen, zoda 

een tent is. 

procent. De 

andere vij f p 

deels om gec 

De bedoel 

het instituu 

een bedrijf 

elkaar omgi 

den geacht 

dels al aan 

deelnemen, 

sen in de 

staat, behalv 

de prestatie 

het vaandel 

de competiti 

verweven. D 

puik uit. Hei 

de stropdas 

schoeisel is i 

ze ligt er een 

chékoffertje: 

lokaal. 

De leerling 
onderwijs. A 
een motto v 
het IVA moe 
ken. De inste 
alleen tevrec 
nen zorgen 
„Verzuim w 
reerd. Verde 
ke kleding t 
geen zin in., 
leven in een • 
wel buiten h 
streng over, i 
leerling zegg TOER Ui Reisfolde 
onnatuurlïj 
Avontuurlij 
sen en woei 
Voor wie w 
op toeristis 
liste Leni f 
6 Wie van ou 
kilometer lar 
Drie nabur^j 
Wald brenge 
de markt. Na 
werp een goe 

• Skiën is ] 
ginners is hel 
paar uur op d 
wel genoeg, 
probleem in 
rijkse Tann 
kan men ni 
winter voor h 
tegen uurtan 
sing voor de \ 
die 'het wel 
proberen'. W 
weten over c 
Oostenrijkse 
255933. 
•Handwerks 
Ie Kant-Bieni 
het Kostuum 
stelling nog t 
waaraan mee 
uit de ingezor 
v oor de expo: 
andere handi 
voor het Kos 
open van din 

• Avontuurlij 
°.P dit gebied 
Wng Avicula. 
trendsetter o 
heeft in het p 
lr i Spitsberge 
w aar Lappen 
fraais voor de 
tel. 070-387101 

* Een leuk ï 
daarbij niet c 
echter de laati 
gen' dat onder 
Rijzend naar 
«am, een aai Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd. 
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp. IVA leidt autoverkopers op met 
kennis van Franse menukaart 

Driebergen, het Instituut voor de Autohandel BV (IVA). De lokalen zijn 
genoemd naar de groten van de internationale autobranche. Jongens tussen 
de 17 en 24 jaar lopen door de gangen langs Charles Rolls, Walter Bentley, 
Lord Austin en Louis Chevrolet. Ze hebben de 'middelbare school' achter de 
rug, of komen net uit militaire dienst. De ruim achthonderd leerlingen zijn 
gek van auto's en ze willen een beetje gauw carrière maken. Daarom hebben 
ze gekozen voor de tweejarige opleiding. Kosten voor de particuliere school 
zo'n slordige negenduizend gulden per jaar. Maar investeren in 'een toekomst 
met toekomst', wie wil dat nou niet? 

Oud-leerlingen zijn uitermate goed te- 
recht gekomen en hebben leidinggevende en 
commerciële functies in de 'boeiende we- 
reld van de automobiel'. De gemotiveerd- 
heid op het IVA is daarom hoog, door het 
vertrouwen in een toekomst met de belegde 
boterham. 

De gebouwen van het instituut liggen pit- 
toresk in een groene omgeving. De ruime 
parkeerplaats staat vol met glimmende, 
goed verzorgde auto's van leerlingen. Vast 
en zeker sleutelden de jongeren al voor hun 
zestiende aan brommers. In hun vrije tijd 
zullen ze nu ook soms besmeurd met olie 
onder hun gemotoriseerde voertuig liggen. 
Maar dat is dan hobby, daar worden ze niet 
voor opgeleid. „Je wordt hier beslist geen 
automonteur, het is een commerciële oplei- 
ding. Als je het woord auto overal weglaat, 
houd je ongeveer een kruising tussen een 
HEAO en MTS over." De verwarring met 
een zuiver technische school moet directeur 
P.D. Voogd vaak rechtzetten. 

De zeven lesuren per dag worden in hoofd- 
zaak op de stoel in het gewone klaslokaal 
doorgebracht. Economie, bedrijfsbeheer, 
verkooptechniek, wetskennis, bedrijfscor- 
respondentie en lezingen zijn de belangrijke 
vakken die de buitenstaander niet meteen 
associeert met de auto. Daarnaast staan ook 
vakken over de verbrandingsmotor, het 
chassis, mechanica en elektrotechniek op 
het programma. De theorie wordt gecombi- 
neerd met practicum. 

Op de beroepsopleiding heerst een op zijn 
minst opmerkelijk te noemen sfeer. Anders 
dan op universiteiten of HBO-instellingen. 
Blijkbaar hebben de jongens (er studeren 
slechts 25 meisjes) geen moeite met de 
strenge en autoritaire opleiding. Want wie 
naar het IVA gaat, heeft daar zeer bewust 
voor gekozen; de opleiding kost tenslotte 
veel geld. Directeur Voogd: „Van te voren 
wordt ook uitgebreid gesproken met de leer- 
lingen, zodat ze precies weten wat dit voor 
een tent is. De uitval op jaarbasis is tien 
procent. De helft daarvan gaat zelf weg, de 
andere vijf procent wordt door ons bedankt, 
deels om gedrag en deels om de resultaten." 

De bedoeling is, aldus Voogd, dat 
het instituut een sfeer ademt van 
een bedrijf waar je collegiaal met 
elkaar omgaat. De leerlingen wor- 
den geacht te doen alsof ze inmid- 
dels al aan dat echte bedrijfsleven 
deelnemen, zodat ze later goed pas- 
sen in de autobranche. Daarom 
staat, behalve zakelijke kleding, ook 
de prestatiemaatschappij hoog in 
het vaandel van het IVA. De 'gezon- 
de competitiegeest' is in alle vakken 
verweven. De jongelui zien er allen 
puik uit. Het colbert zit als gegoten, 
de stropdas is vanzelfsprekend, het 
schoeisel is correct. Tijdens de pau- 
ze ligt er een verzameling platte atta- 
chékoffertjes voor de deur van het 
lokaal. 

De leerlingen stellen eisen aan het 
onderwijs. Andersom dus ook, lijkt 
een motto van Voogd te zijn. Want 
het IVA moet aan zijn reputatie den- 
ken. De instelling is commercieel en 
alleen tevreden oud-leerlingen kun- 
nen zorgen voor goede reclame. 
„Verzuim wordt hier niet getole- 
reerd. Verder word je geacht zakelij- 
ke kleding te dragen. Heb je daar 
geen zin in... dan zeg ik prima, we 
leven in een vrij land, maar blijf dan 
wel buiten het hek! Het komt even 
streng over, maar ik hoorde eens een 
leerling zeggen 'je wordt hier behan- 

deld alsof je ook een mens bent'. Hier zegt 
men dan ook u tegen de docent. Daar waar 
men elkaar bij de voornaam noemt, bestaat 
er ook een kloof." 

„Bij ons wordt er samengewerkt omdat de 
docent net zo'n autogek is als de leerling. Ik 
weet wel dat je bonje zou krijgen als je dit 
systeem invoert op andere scholen. Maar we 
maken op de eerste dag een deal met de 
leerling dat hij zich laat opleiden, zich laat 
africhten tot een goede sollicitant. En wij 
zijn dan zo eigenwijs dat wij weten hoe het 
moet en doen het dus niet zoals hij denkt dat 
het moet. Dat leidt soms tot een discussie, 
maar we hebben onze reputatie te bewaken. 
Oud-leerlingen zeggen na afloop altijd dat 
we gelijk hadden, hetgeen te verwachten is, 
want we hebben een fulltime kracht in 
dienst die rechtstreeks contact heeft met 
werkgevers en weet wat er in het bedrijfsle- 
ven verwacht wordt", aldus heer Voogd. 

Binnen het IVA kunnen diverse niveaus 
worden gevolgd. In de verzwaarde lespro- 
gramma's (met als eis VWO of Havo met onder andere wiskunde) wordt de stof diep- 
gaander, breder behandeld en komen boven- 
dien de Franse en Duitse taal aan de orde. 
Als de aspirant-IVA leerling over het diplo- 
ma LBO of Mavo (zonder wiskunde) be- 
schikt, moet er een toelatingstest worden 
afgelegd. „De opleiding is een gereedschaps- 
kist. Het garandeert niets", vertelt Voogd. 

Salaris 

Volgens de tekst in de informatiebrochu- 
re weegt 'een klein beetje natuurlijke vrien- 
delijkheid, hoffelijkheid en voorkomend- 
heid zwaarder dan een hoofd vol formules.' 
Even verderop staat dat het doorzettings- 
vermogen en de houding helemaal op te 
gaan in je werk, altijd gehonoreerd wordt; 
'men zou er zelfs de stelling uit kunnen 
ontwikkelen dat het salaris dat een man 
verdient altijd de enige en juiste waardeme- 
ter is voor zijn tegenprestatie aan het maat- 
schappelijk verkeer'. 

Volgens de informatiebrochure dient de • Tijdens de les verkooptechniek worden 
de prestaties op de video vastgelegd 

• Slechts een paar uur per week kunnen de 
IVA-leerlingen leerzaam prutsen aan moto- 
ren Foto s Luuk Gosewehr 

beroepsopleiding niet alleen om kennis der 
'automobielen' op te doen; ook belangrijk is 
'de vorming van jongen tot man, die niet 
alleen in staat is in eigen onderhoud te voor- 
zien, maar tevens een gewaardeerd vakge- 
noot en burger in de maatschapij wordt'. 
Omgangsvormen komen daarom onder de 
aandacht. De brochuretekst: 'Het is merk- 
waardig om te zien hoe jonge mensen, on- 
danks de inspanning van hun ouders, juist 
deze belangrijke onderdelen zo onderschat- 
ten. Zo behoort bijvoorbeeld ook een bespre- 
king van de Franse menukaart en de wijn- 
kaart tot punt van behandeling. Het in ieder 
opzicht bezitten van een zekere levensstijl 
in deze turbulente wereld lijkt een waarde- 
vol goed. Zonder decorum (fatsoen, FR) 
gaat het niet.' 

Voogd vindt dat de commerciële kanten 
van de autobranche veel harder en profes- 
sioneler zijn geworden. „In de jaren zestig 
had men alleen de economische groei in het 
vooruitzicht en was het makkelijk een baan 
te krijgen. Nu is de consument vakkundiger 
en kritischer geworden en is de concurren- 
tie enorm gegroeid. In die jaren werd een 
hobbysfeer en vrijblijvendheid ook op 
school getolereerd. Nu worden er hogere 
eisen gesteld, je moet volmondig ia tegen de 
opleiding zeggen", zegt Voogd. 

„De auto is hier de aandachtstrekker. In 
het algemeen zou de lesstof misschien saai 
zijn, maar men heeft interesse in de auto en 
in de handel. Elke vijf weken komt een an- 
der automerk zich presenteren. 'Dat stelt personen- of vrachtauto's beschikbaar voor 
bijvoorbeeld de lessen verkooptechniek. En 
de leerlingen werken in het weekend alle- 
maal bij een dealer, kunnen ze alles meteen 
uitproberen." Dat de diverse merken graag 
hun wagenpark bij de toekomstige autover- 
kopers etaleren, is niet .vreemd. De zaken- 
mannen in spé doen er ook hun voordeel 
mee. Voogd: „Als leerlingen hier binnenko- 
men, zijn ze behalve autogestoord, ook 
merkgestoord. Dat kan komen omdat thuis 
een bepaald merk wordt verkocht. Het is 
voor hen wennen om ook iets anders te 
beoordelen. Het gaat niet om de mening van 
de verkoper. Het gaat om de koopmotieven 
van de klant. De auto moet passen bij de 
consument. Alle merken zijn daarom goed." 

Toepasbaar 

De opleiding draait dan wel om de heilige 
koe van deze eeuw, je kunt er ook andere 
kanten mee op. „Het is toepasbaar in vele 
andere commerciële functies m de techni- 
sche branches. Je hebt kennis van elektro- 
techniek, aandrijftechmek en het is vnj een- 
voudig deze aan te wenden bij andere techni- 
sche produkten." IVA-studenten werken in 
vakgebieden rond ontwerpen, produktie, 
toeleveringsbedrijven, verzekering, experti- 
se, financiering of leasing. 

Feehng met de werkelijke dealerwereld is 
voor het IVA van groot belang. De veertig 
docenten (bijna allemaal fulltime) hebben 
dan ook minstens een jaar of vijf in de prak- 
tijk gewerkt. Driekwart is zelf leerling ge- 
weest van het Driebergense instituut. „Ze 
zijn daarom op de hoogte van alle belenden- 
de vakken en van de heersende mentaliteit. 
Het betekent dat ze hun vakliteratuur moe- 
ten bijhouden. Maar ach, daar is genoeg tijd 
voor, want zo vlug gaan de technische ont- 
wikkelingen ook weer niet. Als ik het boek 
uit 1935 bekijk, is er wezenlijk niet veel ver- 
anderd. Sommige technische vindingen zijn 
eigenlijk al stokoud en de basisprincipes 
blijven in onze branche precies dezelfde; de 
viertaktmotor werkt maar op één manier." 

De lessen over de carburateur worden af- 
gebouwd, terwijl er steeds meer aandacht 
gaat naar de injectiemotoren en electrische 
systemen. Het IVA haakt in op de milieu- 
problematiek voor zover dat voor zijn vak- 
gebied noodzakelijk is. De informatie wordt 
verstrekt tijdens de normale, bestaande les- 
sen, want niemand is gebaat bij nog meer 
'gezeur', zoals Voogd trendgevoelige milieu- 
discussies noemt. „De werking van de kata- 
lysator wordt behandeld om de klanten te 
kunnen adviseren en ook het omgaan met 
afvalstoffen komt aan de orde. Voor de rest 
is het aan de overheid om tot regelgeving 
over te gaan, dan zullen wij ook die voor- 
schriften behandelen. Het wachten is op de 
politiek, want technisch is alles oplosbaar." 
FERDINAND RUSCH 

IVA is gevestigd aan de Hogesteeg 2a, 3972 JT in 
Driebergen, tel : 03438 - 12780. 
) 
Ondermode is zichtbaar 
onderdeel van bovenmode • Een combinatie van lingerie (slipje) en foun- 
dation (beha) TOEREN Uitrusten in Spaanse kloosters 
Reisfolders met net iets te blauwe luchten en 
onnatuurlijke gele stranden vallen in de bus. 
Avontuurlijke Stuyvesant-plaatjes van ruige rot- 
sen en woeste bergstromen vragen om aandacht. 
Voor wie wil weten wat er de komende maanden 
op toeristisch gebied te doen is, geeft reisjourna- 
liste Leni Paul een handvol tips. 
6 Wie van oude auto's houdt kan dit jaar niet om de 172 
kilometer lange route langs 8 musea vol oldtimers heen. 
Drie naburige vakantiegebieden in het Teutoburger 
Wald brengen dit jaar de 'Strasse der 1000 Oldtimer" op 
de markt. Naast het bekijken van auto's geeft dit onder- 
werp een goed beeld van 100 jaar autogeschiedenis. 

• Skiën is leuk, voor be- 
ginners is het soms na een 
paar uur op de lange latten 
wel genoeg. Dat is geen 
probleem in het Oosten- 
rijkse Tannheim. Daar 
kan men namelijk deze 
winter voor het eerst skiën 
tegen uurtarief. De oplos- 
sing voor de wintersporter 
die 'het wel eens wil uit- 
proberen'. Wie meer wil 
weten over deze mogelijkheden Kan bellen naar het 
Oostenrijkse Verkeersbureau, Amsterdam, tel. 020- 
255933. 

• Handwerksters mogen beslist de 'Vierde Internationa- 
le Kant-Bienalle' niet overslaan. In het Museum voor 
het Kostuum en de Kant in Brussel loopt deze tentoon- 
stelling nog tot 25 februari. Het is een soort wedstrijd 
waaraan meer dan 10 landen hebben deelgenomen en 
uit de ingezonden 330 kantwerken zijn er 32 geselecteerd 
voor de expositie. Voor liefhebbers van kantklossen en 
andere handige typen een luilekkerland. Het Museum 
voor het Kostuum en de Kant aan de Violetstraat 6 is 
open van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 17 uur. 

• Avontuurlijke en verre reizen te over. Heel bijzonder 
op dit gebied zijn de Natuur Cultuur Reizen van Stich- 
ting Avicula. Directeur Rob Schaab, al vele jaren een 
trendsetter op dit gebied van niet-alledaagse reizen, 
heeft in het programma dit jaar een kamyeertrektocht 
to Spitsbergen, een rondreis door Anatolië, een reis 
waar Lappen en beren centraal staan en nog veel ander 
fraais voor de echte avonturier. Voor meer informatie: 
tel. 070-3871020. 

• Een leuk weekendje weg. Eerlijk gezegd dacht ik 
daarbij niet direct aan Rotterdam. De Maasstad heeft 
echter de laatste tijd zoveel bezienswaardigs erbij gekre- 
gen' dat onder de naam 'Een Weekendje Waterstad', ver- 
wijzend naar het nieuwste uitgaansgebied van Rotter- 
dam, een aantrekkelijk arrangement wordt geboden. Voor sommige vrouwen is ondermo- 
de de sluitpost op hun maandelijkse 
budget voor kleren. Even snel wat slip- 
jes en beha's kopen bij de grote waren- 
huizen en misschien alleen voor een 
leuke bodystocking een lingeriewinkel 
binnen lopen. Overigens niet helemaal 
onbegrijpelijk. Lingerie en foundation 
zijn dure spullen, zeker als je ervan 
uitgaat dat ze toch altijd onder je kle- 
ren zitten. 

Sinds voor ondermode echter zulke mooie 
materialen worden gebruikt, is het steeds 
meer een zichtbaar onderdeel gaan uitmaken 
van de bovenmode. Mede dankzij de nieuwe 
kleuren en de vele nieuwe modellen is het min 
of meer zichtbaar combineren met bovenkle- 
ding makkelijker en wat vanzelfsprekender 
geworden. 

De benamingen lingerie en foundation wor- 
den de laatste tijd steeds meer door elkaar 
gebruikt. Toch is dat niet helemaal juist. On- 
der lingerie verstaan we artikelen gemaakt 
van tricot, elas- 
tisch kant of fij- 
ne (katoenen) 
weefsels, die niet 
direct een fi- 
guurcorrigeren- 
de functie heb- 
ben, zoals hemd- 
jes, slips, body's, 
teddy's en bras- 
sières. Met foun- 
dation bedoelen 
we alle artikelen 
die duidelijk een 
corrigerende en 
eventueel steun- 
gevende functie Keuze uit comfortabele hotels voor een zeer redelijk 
bedrag waarbij dan twee toegangskaarten voor de voor- 
naamste attracties zijn inbegrepen. Mocht u toevallig 
zondag 4 februari in Rotterdam zijn, dan kunt u meteen 
in de Doelen het Roemeens panfluitensemble Nicolae 
Pirva horen. Voor meer informatie: tel. 010-4049512. 

• Wie wil er niet eens zijn eigen Robinson Crusoë spe- 
len? Slechts met een klein bootje ter beschikking, een 
week of langer bivakkeren in een knus huisje op een 
nagenoeg onbewoond eiland Twee keer per week komt 
als een soort SRV-man een boot met mondvoorraad 
langs en voor de rest is het puur genieten van zon, zee en 
niets doen. Dit kan allemaal bij de Joegoslavië -specia- 
list Ina Tours, tel. 020-272162. 

• Druk op de ketel zondag 
18 februari tijdens de in- 
ternationale Stoomdag in 
Autotron te Rosmalen dat 
die dag onder stoom komt 
te staan. Van tien tot vijf 
uur ziet men hier gedreven 
treinfreaks bezig met inge- 
nieuze staaltjes van huis- 
vlijt. Entree voor deze 
Stoomdag ƒ 10,- en kinde- 
ren tot 12 jaar ƒ 7,50. Open 
van 10 tot 17 uur. 

• Overnachten bij benedictijnse en cisterciënzer non- 
nen, enkele dagen bivakkeren bij franciscaanse paters 
en deelnemen aan het dagelijkse leven van de karmelie- 
tessen. In Spanje blijkt deze mogelijkheid meer en meer 
te worden aangegrepen door toeristen die uit de drukte 
van alledag willen bijkomen. Voor deze retraitegangers 
liggen in het Spaanse landschap allerlei fraaie kloosters 
klaar. Informatie Spaans Verkeersbureau, tel. 070- 
465900. 

• De North Sea Ferries bestaat dit jaar 25 jaar en in 
verband met dit jubileum geldt er voor een groot deel 
van het jaar een voordelig miniretour met 2 overnach- 
tingen in Engeland. Nieuw is ook de busdienst Hull- 
York-Schotland. Vanwege het 25-jarig bestaan live-mu- 
ziek aan boord van de schepen met de nadruk op de 
jaren zestig. 

• Wildwatervaren op verre rivieren is leuk, maar vlak 
ook de Dommel bij ons eigen Valkenswaard niet uit. 
Rofra Verhuur aldaar (tel. 04902-42593) verhuurt kano's 
en fietsen, ook kan er per huifkar door het Kempische 
landschap gereden worden. 

• Wie graag fietst, maar dan wat verder dan het eigen 
land, zou eens contact moeten opnemen met 'Vlieg en 
Fiets' in Amersfoort (tel. 035-725015). Daar draaien ze de 
avontuurlijk hand niet om voor fietstochten van zo'n 
7000 kilometer lang langs kampongs, plantages, rijstvel- 
den en jungles. In groepen, maar er kan ook individueel 
gefietst worden. hebben, zoals beha's, panty-slips en pantylets. 
Dit laatste roept nog steeds een beeld op van 
ouderwets, kleur- en fantasieloos. Terwijl 
juist op het gebied van foundation zoveel mo- 
dieuze vooruitgang is geboekt. Vergelijk bij- 
voorbeeld de zeer populair geworden bustier. 

Body-stocking 

Een veelgevraagd lingerie-artikel is de body- 
stocking. Met de opkomst van body-stocking 
is de zogenaamde teddy (luchtig pakje van 
hemdje en vlinderslip aan één) langzaam naar 
de achtergrond verschoven. Een 'body' heeft 
nu eenmaal een paar praktische voordelen die 
met name 's winters goed van pas komen. Zo 
zit het als een tweede huid om je lichaam en 
kleedt hij mooi af. 

Daarnaast wordt als tweede modetopper de 
brassière verwelkomd. Een brassière is een 
elastisch, aansluitend topje dat het bovenli- 
chaam bedekt. In sommige gevallen is zij 
voorzien van coupenaden. In vergelijking met 
een beha bijvoorbeeld, is deze variant minder 
functioneel, maar daarnaast meer bedekkend 
en dus warmer. 

De twee hierboven genoemde artikelen zijn 
goede voorbeelden van interessante model- 
vernieuwingen in de ondermode. Daarnaast 
draaien de huidige ontwikkelingen op het ge- 
bied van lingerie en foundation voor een groot 
deel om de uitstraling en specifieke eigen- 
schappen van de gebruikte materialen. Ze 
worden veelvuldig gecombineerd, zoals elas- 
tisch met niet-elastisch, doorzichtig en on- 
doorzichtig, effen en gedessineerde, matte en 
glanzende materialen. 

Naast het feit dat mooie ondermode heel 
duur kan zijn heeft zij nog een lastige eigen- 
schap. Handmatig wassen wordt geprefereerd 
boven wassen in de machine. Er zijn zelfs 
speciaal voor lingerie bestemde wasmiddelen 
• De body-stocking is een modetopper bij de 
ondermode 

te koop. Het beste is om een sopje te gebrui- 
ken dat de lichaamstemperatuur benadert. 
Bovendien, om vorm en kwaliteit van het ma- 
teriaal te behouden, is goed spoelen een must. 
Natuurlijk zijn er ook (onder andere katoe- 
nen tricot) artikelen die zonder meer in de 
wasmachine gewassen kunnen worden, maar 
het gebruik van een droogtrommel moet wor- 
den ontraden. Lingerie-goed kan je beter ge- 
woon te drogen hangen. Kletsnatte artikelen 
kunnen eventueel in een schone badhanddoek 
worden gewikkeld en voorzichtig 'droogge- 
kriÊPd' 

TRUDY STEENKAMP 
Korting op schilderwerk 

Wie tot en met 16 maart schilder- 
werk laat uitvoeren, ontvangt als- 
nog de wmterpremie. Het is daar- 
om aan te bevelen om snel een 
afspraak te maken met de schil- 
der. Na een prijsopgave kan hij het 
schilderwerk goed inplannen en 
de premie-aanvraag regelen. De 
korting geldt met alleen voor 
schilderwerk. Ook bmnen-onder- 
houd en behangen vallen onder de 
regeling. De belangrijkste voor 
waarde bij de premie, zowel voor 
particulieren als bedrijven, is dat 
de werkzaamheden tenminste 
drie mandagen omvatten. Naast 
de schilder zelf geeft het Bedrijfs- 
schap Schildersbedrijf alle infor- 
matie over de wmterpremie, tel. 
070-3999555. 

Mascara met minkolie 

Mascara wordt vaak gezien als de 
'finishing touch' bij het opmaken. 
Ogen komen met name prachtig 
uit wanneer de wimpers mooi en 
lang zijn. De firma Cutex brengt 
deze maand de 'Mink Coat Masca- 
ra' op de markt. De mascara bevat 
echte minkolie waardoor de wim- 
pers langer en dikker lijken. Bo- 
vendien, aldus de fabrikant, heeft 
minkolie een verzorgende wer- 
king en is de mascara ook ge- 
schikt voor gevoelige ogen. De 
mascara is er in drie tinten: ko- 
baltblauw, bruin-zwart en zwart. 
De prijs is ƒ 9,95. 
Horloge tegen snurken 

Een horloge tegen het snurken. 
Volgens de importeur van de zoge- 
naamde 'Snore no more', de han- 
delsonderneming Berndina, is het 
apparaat een grandioze ontwikke- 
ling in de micro-electronica tech- 
niek, volkomen veilig m het ge- 
bruik en prettig in het dragen, ook 
in bed. Het 'Snore no more horlo- 
ge' wordt om de pols gedragen en 
is licht in gewicht. „Boven op het 
horloge is een super-sensative sen- 
sor gemonteerd, die het snurkge- 
luid ontvangt en doorgeeft aan 
twee mini-contactjes onderaan 
het apparaat. Deze contactjes zul- 
len een lichte prikkel afgeven op 
de huid van de pols en deze prik- 
kel zal aan het onderbewustzijn 
doorgeven: stop met snurken!", al- 
dus de importeur. Voor meer in- 
formatie, tel. 020-970690. 

Cursus Pech Onderweg 

De ANWB organiseert ook dit 
voorjaar weer de cursus 'Pech On- 
derweg'. Het accent van de cursus 
ligt op het zelf opsporen en verhel- 
pen van pech aan de eigen auto. 
Tijdens de cursus wordt gebruik 
gemaakt van een auto waarin sto- 
ringen zijn aangebracht, die men 
aan de hand van begeleiding van 
een instructeur en theoretische 
kennis moet opsporen en verhel- 
pen. De cursus die in afgelopen 
vijfentwintig jaar ruim 180.000 
deelnemers trok, waaronder meer 
dan 50% vrouwen, wordt gegeven 
onder leiding van Wegenwachten, 
technochefs en andere deskundi- 
gen van de ANWB. Verspreid over 
het hele land in circa 50 plaatsen 
wordt in vier achtereenvolgende 
weken 2V: uur 's avonds lesgege- 
ven. De cursus kost voor ANWB- 
leden ƒ 95,-, niet leden betalen / 
115,-. Belangstellenden kunnen 
zich opgeven bij het ANWB kan- 
toor in de buurt. De in mei 1989 geïntroduceerde Mini-cabrio 

Foto Cabnoni Cabno Design Panda en Marbella 
als cabriolet 

In het Gelderse plaatsje Huissen 
is sedert een klein jaar de fabriek 
Cabrioni Cabrio-Design gevestigd. 
Dit bedrijf houdt zich bezig met het 
ontwerpen en vervaardigen van ca- 
brio's, waarvan de mini cabno als 
Cabrioni in mei vorig jaar als eerste 
op de markt kwam. 

Op dit moment staat het licht op 
groen voor de Cabrioni-Aperto, een 
nieuwe Nederlandse cabriolet op ba- 
sis van een Fiat-Panda of Seat-Mar- 
bella. Cabrioni heeft na uitgebreide 
proeven eind vorig jaar een officiële 
typegoedkeuring ontvangen van de Rijksdienst Wegverkeer in Den Haag, 
zodat de genoemde basisauto's mogen worden omgebouwd tot cabriolet 
met rolbeugel. Wie wil kan ook zijn eigen Panda of Marbella om laten 
bouwen tot een Cabrioni-Aperto cabriolet. 

Voor een ombouwprijs rekent men ƒ 6.750 all-in. 
Voor meer 

informatie 

kan men te- 
recht bij de 

Gelderse 

fabriek, 

tel. 085- 

252586. 

Rus voldoet aan 
Amerikaanse eisen 

Binnenkort zullen alle Lada-mo- 
dellen worden uitgerust met een 
drieweggeregelde katalysator. Dit 
maakt van de Lada de eerste Rus die 
voldoet aan de Amerikaanse eisen. 
Het eerste model dat geleverd kan 
worden is een Samara 1.5 liter met 
U9-katalysator en de typenaam Digi- 
tronic . 


Het cabriolet model van de Fiat Panda 

Foto Cabrioni Cabno De^ig i (ADVERTENTIE) wasmachine 

OfKKilKKfl 

vooralle 
merken 

UNDTMAN 

ONOERDELENSHOP Amtteidam van Wouslraal 35 020-6629825 
Amitarclim Bijlmerplein 403 020-913502 
AmitolVMn Binnenhof 44 020-457283 

Verbanddoos ontbreekt 
veelal in bedrijfsauto's In te weinig bedrijfsauto's is een 
verbanddoos aanwezig. Bovendien 
voldoen de meeste verbanddozen 
met aan de inhoudsvoorschriften en 
ook de kwaliteit laat vaak te wensen 
over. Dit is de conclusie van de E VO, 
ondernemersorganisatie voor logis- 
tiek en transport. 

Volgens het Rijtijdenbesluit moe- 
ten alle bedrijfsauto's met een laad- 
vermogen van meer dan 500 kilo- 
gram een verbanddoos aan boord 
hebben. De inhoud moet bestaan 
uit: vier snelverbanden nummer 1, 
twee snelverbanden nummer 2 en 
één snelverband nummer 3. 

Behalve dat een boete kan worden 
voorkomen, is het voor de eerste 
hulp bij ongelukken noodzakelijk dat een chauffeur onmiddellijk over 
goede EHBO-middelen kan be 
schikken. In een aantal Europese 
landen is een verbanddoos verplicht 
voor iedere automobilist. De voorge- 
schreven inhoud is aanzienlijk uit- 
gebreider en moet aan DIN-normen 
(kwaliteitseisen) voldoen. De kans 
bestaat dat binnen de EG een meer 
uniforme wetgeving komt. zodat uit 
eindelijk de verplichting overal 
moet gelden. 

Vooruitlopend op deze ontwikke 
lingen heeft de EVO een internatio- 
nale verbanddoos voor bedrijfsau- 
to's samengesteld, die aan de wette 
lijke voorschriften en hoge kwali 
teitseisen voldoet. Voor meer infor- 
matie: EVO, tel. 079-414641. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 25 JANUARI 1990 12 WEEKENDREKUME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG heel kilo Hollandse 

Jonagold 

Hagelwitte 

Champignons per doosje 

Uit onze keuken overheerlijke 

Bietensalade * pond 

Vers gesneden 

Soepgroenten speciaal ^ PO nd 

Maandag en dindag 
StOOfSChOtel heel pond 

GROENTE EN FRUIT 'Z^^p^' Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort 1,95 

1,75 
1,95 
1,95 
ar, vriendelijk, vers 
en toch voordelig "U. Vrijdag 26 januari, &$ t&tb Inspirerende winkels 
vol drankjes 

De/e aanbiedingen zijn uitsluitend 
geldig bij Impodra Zandvoort 

Jonge jenever Olifant 

1 ltr van 1S-95 voor 17.69 

Jonge jenever Hartevelt 

1 ltr van 18-95 voor 
Whisky Ballantine's 

7 ltr \ an 2&*!5 voor 

Calvet Reserve 

Bordeaux Rouge A C 

75 ltr nu voor 

Bordeaux Blanc A C 

75 ltr nu voor 

Chateau Bernadon 

Premières Cotes de Bordeaux A C 

75 ltr \ an 6-95 \ oor 5.98 

Bordeaux Blanc A C 100 c / ( 

Sauvignon 

0,75 ltr van 6-95" voor 5.98 17.69 
24.95 

12.95 
9.95 ifl/Iona" 

Magere yoghurt •lSÏI:,98 groot 

Frans 
Stokbrood 

400 gram 

1,79 Biefstuk 

100 gram 

2,55 Rosbief 

500 gram | Witlof 

jflgf^OO gram 

IK;! ,49 Super 
Binten 

gewassen 
5 kilo 

2,98 ledere maandagochtend open 

CELSIUSSTRAAT 192 Koningstraat 3: 

Woning met zomerh Ind entree, hal, toilet, 
douche, woonk keuken 1e et 3 slaapk 
Ind zomerh woon/slaapk , douche/toilet, 
keuken, c v Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k. 

Tjerk Hiddesstraat 89: 

Goed onderh 2 kamerhoekapp op 6e et , 
geschikt als 2e woning Ind entree, hal 
woonk slaapk half open keuken badk , 
serv k ƒ 220,- p m 

Vr.pr. ƒ125.000,- k.k. 

Burg. van Alphenstr. 55/9: 

Goed onderh 3/4-kamerhoekapp op 3e et 
Ind entree hal toilet, woon- en eetkamer 
2 slaapk, badk keuken serv k ƒ250,- 
pm Vr.pr. ƒ164.500,- k.k. 

Passage 3/35: 

Goed onderh 3-kamerapp op 7e et Ind 
ruime hal toilet woonk , 2 slaapk , badk 
met ligbad luxe Miele keuken met inb app , 
berging in souterrain garage met dichte 
deur serv k ƒ 380 - 

Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k. 
Voltastraat 7: 

Goedcnderh loods Opp ca 250 m 2 gele- 
gen in Zandvoort-Noord leeg te aanvaar- 
den Vr.pr. ƒ165.000,- k.k. 
Eventueel langdurig huurkontrakt mogelijk 
Huurprijs ƒ 15 000 - per jaar 

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE 
VAN OHAIiv m MAKELAAR O.G. Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer 
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën 

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507 12944' / Fax 02507-18644 
r J* II * 

Op vrijdag 26 januari a s 
heropen ik, Johctn van 
Duyn mijn geheel 
verbouwde Impodra 
-^ slijterij Een complete 
drankenv\ inkel, met \ eel 
accent op w ïjn Ik ben 
/ vinoloog en zeg een dag 
ƒ zonder wijn is als een 
f dag zonder /on Ik be 
doel daarmee dat v\ ïjn op 
het juiste moment geschon- 
ken, altijd weer een zonnig 
moment is Als bew ijs \ an mijn 
o\ ertuiging zal ik v^or de eerste 500 
bezoekers op \ njdag 26 januari a s 
De specialist 
in at uw 
bloemwerken Geen beter idee dan 
dé bloemen van 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvoort 
Tel. 12060 VAN DEN HEUVEL 

makelaar in assurantiën 

HYPOTHEEKADVISEUR 

Rente Spaarhypotheek 

5 jaar: 8.4% 

nva t lid 02507-1 2468 passage 36 38 40 
postbus 413 
2040 ak zandvoort Je koopt een nieuw pand . . . maar waarop 
was die beslissing eigenlijk gefundeerd? 

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen 

HTIT PnGT'TnD "D TT telef. 02507-15531 
. W. IsUO 1 HlJX 15. V . telefax 02507-20025 

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort K3 

NVM 

UAXELMR V „erica" 

giote krocht 24 
zandvoort, 02507-12301 al is het weer nog 
zo slecht, met een 

bloemetje van 
„Erica" 

lukt het best! VERHUIZEN? 

Verhuizen is vakwerk! 

Neen daarom geen risico, maar laat het 

over aan de vakman 

Vraag vrijblijvend prijsopgave en 

folder met waardevolle tips 

UW VERHUIZING, ONZE ZORG! DEWIT VERHUIZINGEN BWB4DE 
VRHUIZRS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 Meteen Micro 

komt u onder de mensen Uw Posteode is goud waard! 
WIN 100.000 MET UW POSTCODE 

Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van 
de Nationale Postcode Loterij Hoofdprijzen van 25 000,-, 50 000,-, 100 000,- 
Verder vele Postcodeprnzen van 10, , 25,-, 50,-, 100,-, 500,-, en 1000,- 

DE HELE STRAAT KAN WINNEN! 

Het speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat, als in uw postcode iemand een 
Postcodepnjs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch dezelfde pnjs 
krijgt uitgekeerd' "maximaal 50 loten per postcode 

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,- 
als u mee hebt gedaan! W^^O^-V^ilVV 

800.000 SUPERPRUS^mW^^MmM?^ 

Als u minimaal 5x meedoet in M — — — B1B1 — — — — — I 

1 WIN 'EEN TON- BON 12 maanden dan telt uw unieke 
postcode lotnummer mee voor 
de grote superjaarprijs van 
maar liefst 8 ton . 

Meedoen is heel eenvoudig 

U vult de bon hiernaast in 
Daarmee machtigt u de Nationale 
Postcode Loterij om een tientje per 
lot van uw giro of bank af te 
schrijven De Loterij Is goedgekeurd door de Staatssecretaris 
van .Just t e onder nummer LO 890/098/177 89 d d 
20/10/89 De eerste trekking wordt verricht door 
Notaris L Jongemans te Driebergen op 31 Januari 
1 990 De uitslag zal worden gepubliceerd In deze krant 
en In een aantal dagbladen 
Prijzen boven 1000 worden belast met 25% 
kansspe belast ng Reglement en trokklngslljsten zijn 
verkri|gbaar bt| het secretariaat van de Sticht ng 
Nationale Postcode Loterij WHtemsparkweg 176 
^^ H ^M ^ 1071 HT Amsterdam Do 

^^^^^^mm^^^ opbrengst van de Nationale 
K1ATIONAI F Postcode Loterij Is bestemd 
Y\t\\ IV/I1HUU voor humantair werk en 
JLyË? milieubescherming «"Kir* Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en ik wil 
kans maken op een van de vele prijzen 

IllTniachtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging het 
aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schri|ven 

■ En ik maak naast de maandeli|kse prijzen kans op de superjaarpnjs 
* van 800 000 

■ POSTBANK BANK |Q 1 lot (10 ) □ 2 loten (20 ) □ loten ( gulden) datum L T E R IJ I 

I' 
I 
I 
I 
I 

Deze bon opsturen m een open enveloppe zonder 
I postzegel aan Nationale Postcode Loterij, 
, Antwoordnummer 11067, 5200 VC Den Bosch 
E- - - - Dhr Mevr 

Naam 
Adres mijn postcode is l_L 
Woonplaats I I I I I I handtekening ELKE WEEK 
HET DAGELIJKS NIEUWS WÜ1MME 

Nieuwsblad Donderdag 1 februari 1990 Los nummer ƒ 1 ,25 50e jaargang nummer 5 ^feek ^^edia 
Editie 22 Oplage: 4.900 Circuit akkoord 
met aangepast 
huurcontract 

ZANDVOORT - De stichting Exploitatie Circuit Park (ECP) 
kan het circuit voor een periode van drie jaar huren voor een 
bedrag van vier ton per jaar. Gemeente en ECP zijn dankzij 
oemiddeling van de VVD nader tot elkaar gekomen. Tussen beide partijen was een pat- 
stelling ontstaan in verband met de 
verlenging van het huurcontract. 
Het college wilde de ECP een con- 
tract voor vijf jaar laten afsluiten, 
zonder echter voor deze gehele pe- 
riode een huurprijs vast te stellen. 
Wel zou deze minimaal ƒ400.000,- 
per jaar moeten bedragen. Men wil- 
de de mogelijkheid houden, de huur- 
prijs aan te passen zodra de defini- 
tieve accommodatie is gerealiseerd. 

Te hoog 

De ECP vond vier ton echter te 
hoog, tenzij dit bedrag voor vijfjaar 
zou worden vastgelegd. Nu kan men 
ook instemmen met een periode van 
driejaar. VVD-fractievoorzitter Met- 
horst, die met de circuit-directie was 
gaan praten, vertelde dit dinsdag tij- 
dens de raadsvergadering. Hij stelde 
voor de ECP tegemoet te komen met 
een driejarig contract tegen genoem- 
de huurprijs. "Het nieuwe college is 
daar maar een paar jaar aan gebon- 
den en kan de prijs in 1993 opnieuw 
bezien", aldus Methorst. Hij kreeg 
de overige fracties achter zijn voor- 
stel. "Ik heb niet zoveel bezwaar tegen 
deze constructie", reageerde wet- 
houder Aukema, al wees hij er wel 
op dat vier ton de absolute bodem- 
prijs is. 

Dat geheel in overeenstemming met 
Kuijken, die er kennelijk al enige 
moeite mee had, dat de prijs inmid- 
dels van 6,5 naar 4 ton was gedaald. 
Dat laatste had te maken met het 
verdwijnen van het oude grote tra- 
ject. 

Financiers 

De stichting ECP heeft duidelijk 
behoefte aan een contract voor lan- 
gere duur. Met het oude contract, 
voor de duur van één jaar, bleek het 
erg moeilijk voor langere tijd finan- 
ciers en organisatoren van races te 
interesseren. 

Overigens verlopen de ontwikke- 
lingen om tot een definitief circuit te 
komen traag. Op ambtelijk niveau is 
men nog bezig om een aantal zaken 
aan te scherpen. De Kamer van 
Koophandel heeft al de conclusie ge- 
trokken dat er dit jaar nog niet met 
de aanleg begonnen kan worden. y KI DEZE 

£ IV WEEK /Vfscf-ïeïci 

> Dokter Zwerver kon zater Q 
dag handen blijven schud O 
den Honderden mensen kramen 
naar de receptie om afscheid van 
hem te nemen 

Overuren 

Tal van mensen maakten ey 
donderdagavond zonder kla- \J 
gen vele overuren om Zandvoort zo 
goed mogelijk door de storm te hel 
1 pen 

Winst 

Door de winst op rivaal Tref- j" 
punt kan zaalvoetbalploeg O 
' TZB/Teunissen het kampioenschap 
vrijwel niet meer ontgaan 

i 50-plus 

■ De Algemene Nederlandse -j 
Bond voor Ouderen staat te / 
genwoordig ook open voor vi|ftig 
-plussers 

Terol 

• Cornelis Terol en Annemane rp 
Mantel stapten vijftig jaar ge f 
leden in het huwelijksbootje r^"vz <rx~ • In een vliegende storm moest de 
brandweer donderdag tal van dak- 
goten vastbinden en andere klusjes 
verrichten. Tientallen bomen wer- 
den omgerukt, dakbedekkingen 
werden weg geblazen en muren be- 
gaven het. Politie, brandweer en me- 
dewerkers van de dienst Publieke 
Werken maakten overuren in de or- 
kaan. Méér hierover op pagina 3. Van Westerloo blijft over als 
wethouder-kandidaat PvdA ZANDVOORT - Jeanette Van 
Westerloo blijft wethouder- 
kandidaat en lijsttrekker van 
de Partij van de Arbeid voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart. Folkert Bloeme 
en de eerder door de groslijs- 
tcommissie voorgedragen Gert 
Toonen trokken zich al vóór de 
stemming terug. 

De vorige ledenvergadering was 
door het hoofdbestuur ongeldig ver- 
klaard. Toen al was Van Westerloo 
door de afdeling aangewezen als 
wethouder-kandidaat, maar er wa- 
ren procedurefouten gemaakt. Dit 
leidde tot grote onrust in de socialis- 
tische gelederen. Toonen dreigde 
zelfs met een eigen lijst uit te ko- 
men. Op de afgelopen maandag- 
avond door gewest-voorzitter Jan 
Nagel geleide vergadering waren in 
beginsel dezelfde kandidaten voor 
het wethouderschap beschikbaar: 
Van Westerloo, Bloeme en Toonen. 
De laatste twee trokken zich echter 
"oordat er gestemd kon worden te- 
rug. Toonen voelde zich - in verband 
met de vorige uitslag - duidelijk in de 
steek gelaten door de partij en liet 
weten dat hij zich zou beraden op 
zijn lidmaatschap. 

Bloeme trok zich terug vanwege 
de sterke ambities die er bij diverse 
partijleden leven. "Ik heb geen zin 
vier jaar lang de hete adem in mijn 
nek te voelen van de mensen die zelf 
wethouder willen worden". Van 
Westerloo bleef zo als enige kandi- 
daat voor het wethouderschap over. 

Wantrouwen 

De kandidatenlijst van de socialis- 
ten ziet er als volgt uit: 1. Van Wes- 
terloo (lijsttrekker en wethouders- 
kandidaat), 2. Bloeme, 3. Kuyken, 4. 
Van Gelder, 5. Weber, 6. Aukema, 7. 
Brune, 8. Van der Molen. • Gert Toonen 
(I.), hier nog in 
discussie met 
gewest-voorzit- 
ter Jan Nagel, 
trok zich terug. 

Foto Bram Stijnen Bloeme zal zich overigens - naar 
aanleiding van de oorspronkelijke 
groslijst - na de verkiezingen ook 
niet beschikbaar stellen als kandi- 
daat-fractievoorzitter. "Als je ander- 
half jaar als fractievoorzitter hebt 
gefunctioneerd en je wordt dan als 
de derde op de lijst geplaatst, dan is 
dat geen blijk van vertrouwen, 't 
Lijkt eerder een motie van wantrou- 
wen". Het feit dat men maandag- 
avond wèl het vertrouwen in hem 
uitsprak, zegt volgens hem op zo'n 
moment weinig meer. (ADVERTENTIE) Zandvoorts 
Nieuwsblad 

bedankt alle 

bezorgers/stens 

voor hun inzet 

tijdens de 

vreselijke storm 

van donderdag jl. Op straat gezet 

ZANDVOORT - Na overtreding 
van het sluitingsuur kreeg de eige- 
naar van een café aan de Stations- 
straat maandagnacht om 3.30 uur 
een proces-verbaal. Kort daarvoor 
was de man na een geluidsoverlast- 
klacht gesommeerd de zaak te slui- 
ten. Toen dit na twintig minuten niet 
was gebeurd, werden de klanten 
door de politie op straat gezet en 
kreeg de eigenaar proces-verbaal. Woningtoewijzing te onduidelijk ZANDVOORT - Gemeente 
en woningbouwvereniging 
Eendracht Maakt Macht moe- 
ten volgens burgemeester Van 
der Heijden tot meer eenheid 
komen bij het hanteren van 
het puntenstelsel. In zijn 
nieuwjaarsrede dinsdag voor 
de gemeenteraad pleitte hij 
voor een nauwere samenwer- 
king tussen beide. Daarnaast 
moet er meer aandacht be- 
steed worden aan het woonkli- 
maat. 

Van der Heijden constateert dat 
het. 'nog niet geheel en al is gelukt 
aan de meest magere woonomstan- 
digheden van specifieke inwoners- 
groepen voiledig tegemoet te ko- 
men'. En dat ondanks verruiming in 
1989 van het aanbod aan betaalbare 
woningen. "Het in lijn met de regio 
door ons lokaal bestuur gehanteer- 
de puntenstelsel dat zorgvuldig 
wordt gehanteerd, biedt velen he- 
laas nog een lange weg voordat men (ADVERTENTIE) KIEKADO ANTIEK MODE 

KADO-ARTIKELEN voor BETAALBARE , 

LEDEREN MEUBELEN PRIJZEN 

Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 201 36. DAGGI Raad akkoord met 
kredieten ZVM 

ZANDVOORT - De gemeenteraad 
ü> dinsdag akkoord gegaan met een 
extra krediet van ƒ88.250,- voor de 
uitplaatsing van Zandvoortmeeu- 
wen. Het bedrag, een aanvulling op 
<te bijna drie miljoen die beschik- 
baar is gesteld voor de uitplaatsing, 
•s /Sl.OOO,- lager dan in het concept- 
voorstel dat vrijdagmiddag werd be- 
handeld. Bij de besprekingen met de 
firma Nelis heeft de gemeente weten 
te bereiken dat op ondergeschikte 
Posten die 'niet wezenlijk de kwali- 
teit van het complex aantasten' dit 
bedrag extra kon worden bespaard. Waterstanden 1 Datu HW LW HW LW 1 feb 07.01 02.19 19.26 14.45 

2 feb 07.49 03.05 20.15 15.25 

3 'eb 08.46 03.56 21.26 16.2b 

4 feb 09.56 04.45 22.46 17.24 

5 feb 11.06 06.05 23.5418.54 

6 feb -.- 07.24 12.30 20 55 

7 feb 01.14 08.54 13.34 21.55 

8 feb 02.16 10.00 14.34 -.- 

9 feb 03.05 00.05 15.26 10.45 
Waanstanderr 2 feb EK 19 32 u. 
D oodtij: 4 feb. 22.46 u. NAP+75cm Voortuin tegen schappelijk prijsje te koop daadwerkelijk aan een woning ge- 
holpen kan worden". 

"Het is van belang", aldus Van der 
Heijden, "dat gemeente en woning- 
bouwvereniging gezamenlijk de 
hand aan de ploeg slaan om het be- 
leid op elkaar af te stemmen, te ko- 
men tot meer eenheid in het hante- 
ren van gelijke normen bij het pun- 
tenstelsel, om op die wijze meer dui- 
delijkheid naar de burger te laten 
ontstaan". Dat velen nog op een wo- 
ning moeten wachten, wijt hij deels 
ook aan de 'moeizame strijd' om de 
contingenten. 

Kwaliteit 

Daarnaast dringt Van der Heijden 
er bij EMM op aan om de kwaliteit 
van haar woningbezit te onderzoe- 
ken. Met name een aantal flatgebou- 
wen m Noord heeft volgens hem op 
korte termijn 'alle aandacht' nodig, 
waar het gaat om de woon- en lee- 
fomstandigheid van de bewoners. 

De zorg voor het woonklimaat van 
de inwoners dient bovendien een 
centrale rol te spelen bij de verdere ontwikkelingen van Zandvoort op 
het gebied van toeristische opwaar- 
dering. Daarbij herinnerde hij aan 
zijn uitspraak vorig jaar, dat de be- 
langen van de inwoners niet mogen 
worden ondergesneeuwd bij de ma- 
crogerichte ontwikkeling van Zand- 
voort als toeristengemeente. 

Aanpak 

En die ontwikkeling moet door- 
gaan, daarover laat Van der Heijden 
geen twijfel bestaan. Het college is 
van mening dat er, als vervolg op de 
nota 'Zandvoort Europese bad- 
plaats', voor een actieve aanpak ge- 
kozen moet worden ten einde in.1992 
te beantwoorden aan de eisen die 
toeristisch Europa dan stelt. Men 
zal daarvoor binnenkort voorstellen 
doen. De burgemeester spreekt al 
van een 'noodzakelijke kwaliteits- 
verbetering' voor de toekomstige po- 
sitie en plaatsbepaling van Zand- 
voort in de internationale verblijfs- 
markt. Volgens hem moet de ge- 
meente daarbij nauwe samenwer- 
king zoeken met de private sector. (ADVERTENTIE) ZANDVOORT - Huiseigena- 
ren die een pand aan de Zand- 
voortselaan, Haarlemmer- 
straat of Hogeweg bezitten, 
kunnen binnenkort 'hun' voor- 
tuin kopen. De meeste worden 
nu nog gehuurd van de ge- 
meente, waarvoor men 'Recht 
van Uitzicht' betaalt. Voor de 
tuinen die niet verkocht wor- 
den, wil de gemeente de huur- 
prijs verhogen. 

De gemeente zal de grond van de 
180 tuinen, variërend van twee tot 
440 vierkante nieter, in de toekomst 
hoogstwaarschijnlijk niet nodig 
hebben. Men heeft dan ook besloten 
de tuintjes te koop aan te bieden a 35 
gulden per vierkante meter, kosten 
koper. Dat betekent dat er enkele 
honderden guldens aan kadastrale 
en notaris-kosten bij kunnen ko- 
men. 

De gemeenteraad is dinsdagavond 
akkoord gegaan met het voorstel. De 
koopprijs is laag gehouden omdat 
de perceeltjes bezwaard zijn met een 
'erfdienstbaarheid van uitzicht' en 
al zijn uitgegeven in feitelijk ge- 
bruik. Bovendien zouden mogelijk 
weinig mensen interesse hebben, in- 
dien de gebruikelijke prijs voor 
tuingrond (honderd gulden per m 2 ) 
zou worden gehanteerd. Voorwaar- de is echter wel dat de kopers af- 
stand doen van het recht van uit- 
zicht. 

Als reden voor de verkoop wordt 
opgegeven dat de huuropbrengst la- 
ger is dan de kosten. Uitgaand van 
180 tuintjes en een Recht van Uit- 
zicht van 55 cent per m 2 was de op- 
brengst vorig jaar voor de gemeente 
ƒ4326,55. De administratiekosten, 
ongeveer 25 gulden per nota, bedra- 
gen echter net iets meer, rond 4500 
gulden. Daarnaast is meegewogen 
dat het Recht van Uitzicht niet in 
redelijke verhouding staat tot de 
huurprijs van andere stukken tuing- 
rond, dit jaar a ƒ2,91 per m 2 . 

Huurverhoging 

Deze./ 2,91 wil de gemeente voort- 
aan ook hanteren voor de voortui- 
nen, voor zover deze niet worden 
overgenomen. Indien dat op bezwa- 
ren stuit, wordt het optrekken van 
de huur waarschijnlijk over driejaar 
uitgespreid. Tevens wil de gemeente 
dan een huurovereenkomst - als bij 
de overige tuingrond - aanbieden, al 
is men niet verplicht deze aan te 
gaan. 

Jongsma (GBZ) wees er in de ge- 
meenteraad op, dat de huurder ner- 
gens toe verplicht is, zelfs niet tot 
het betalen van de hogere huur. Hij 
stelde voor, ten einde allerlei ver- schillende regelingen te voorkomen, 
de grond - net als in Haarlem - voor 
een symbolisch bedrag over te doen. 
Zó ver wilde wethouder Van Caspel 
echter niet gaan. 

Het Recht van Uitzicht (in feite 
voor het hebben van vensters in de 
gevel die grenst aan de 'berm' van de 
straat) stamt al uit de vorige eeuw, 
zo blijkt uit het raadsvoorstel. Bij 
Koninklijk Besluit van 29 maart 
1826 werd koninlijke goedkeuring 
ontvangen voor het vervaardigen 
van een weg van de Herenweg 
(Heemstede) naar Zandvoort. Vijf 
commissarissen werden benoemd, 
die belast waren met beheer en on- 
derhoud van de onroerende goede- 
ren. 

Jhr. Barnaart 

Op 26 mei 1853 kwamen zij met 
Jhr. H.G. Barnaart-Heere van Zand- 
voort koop en verkoop overeen van 
de 'bermen' van eerder genoemde 
weg. Daarbij werd onder andere be- 
paald dat Jhr. Barnaart en zijn even- 
tuele opvolgers in eigendom, van de - 
aan de overgedragen gronden - be- 
lendende percelen te allen tijde een 
erfdienstbaarheid behield van weg 
of wegen (recht van overpad) en een 
recht van uitzicht voor gebouwen op 
de belendende percelen. Hiervoor moest echter een vergoeding wor- 
den betaald voor de weg te vallen 
plantsoenen (bermen). Het bedrag 
van de vergoeding werd echter niet 
in de akte vastgelegd. 

Bij notariële akte van 11 april 1918 
werd een gedeelte van de straatweg 
(Zandvoortselaan, Haarlemmer- 
straat, Hogeweg) met bijbehorende 
bermen aan de gemeente Zandvoort 
in eigendom overgedragen, inclusief 
alle rechten en verplichtingen, dus 
ook de erfdienstbaarheden. Onduidelijk Om de eigenaren van de belenden- 
de percelen ter wille te zijn, werd het 
gebruik van de bermen - in het alge- 
meen als voortuintjes in gebruik en 
in sommige gevallen bebouwd met 
een veranda - gecontinueerd, zodat 
de eigenaren daarvan het genot be- 
hielden en geen extra kosten hoef- 
den te maken voor het vervaardigen 
of terugzetten van een erfafschei- 
ding. De juridische status is nogal 
onduidelijk en de vergoeding zou te- 
vens bedoeld zijn om verjaring tegen 
te gaan. 

Het recht om de eigenaren ter wille 
te zijn heeft men het destijds goed 
gevonden dat de betrokken gronden- 
/bermen m gebruik werden geno- 
men als tuin. (ADVERTENTIE) DE MEESTE MENSEN STAPPEN PAS NAAR EEN, 
ADVOCAAT ALS HET KWAAD AL IS GESCHIED . . . 

Die fout maakt u toch niet? 

Want door tijdig advies in te winnen. 

bespaart u zich ellende en kosten. 

Advocatenkantoor Aerdenhout 

Advocaten & Procureurs 
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer 

Zandxoortselaan 57', 2106 CJ Heemstede 

Postbus 160. 2110 AD Aerdenhout 

Tel. 023 - 292763, Fax 023 - 293668 
In enkele straten zijn de voortuinen nu nog eigendom van de gemeente. 

Foto Berlott' HALVE WINKEL 

minder dan halve prijzen UITVERKOOP 

50% - 60% - 70% - 80% 
KORTING Broeken jL&S^jl^S^ nu 
Rokken ;L&9< lê9T- 
Truien_229^1S9^ 
Sweaters jtSS^J-Z&T-nu nu nu 59,- 
49,- 
69,- 
69,- Blouses 2091^1^- nu 49,- 
Jacks J-99<;k?9< nu 89,- 
Jassen^34€^ nu 149,- Speciale aanbieding 

Mare O'Polo coll. 3%f- nu 2 stuks 69," 
Bogie, Mare O'Polo, Part two, Mayon 
KOM OP TIJD!!! Anders krijgt u spijt" 

B.B. MODE 

Grote Krocht 33 
ZANDVOORT Zondags geopend 
van 13.00-17.00 uur 
Natuurlijk, dit' kram moet ik hebben 
Omdat ik graan \u «eten uat /leli mi mi|n 
omge\mg atspeell Ier kennismaking ontvang ik hel Amdwioits Nieuwsblad 

13 weken voor maar f 10,50. d Nieuwsblad Saam lm \1 i ~ j — i — 1_ * — . - - 

\dies i J L L l _ ^ _ . i_ - , 

1'ostuide Plaats _ . . ± _ . . .. 

leletoon '_j 1 j. .. __>_ . . _. , — mm. 

(in o Hankin i_ . i„i_, 1 1 _ 

Daarna uoid ik abonnee en betaal per D maand I -i i(V 
D halfjaar f 2S.S0 □ jaai I id- 

* een maandabonnement isuitslintend mngeli|k bi| 
automatisUie betaling \<>nr posiabonnees gelden 
andeie tane\en 

l kunt uw abonnement ook telelomsih aan ons 
opgeven 020 OhS H 00 

Mum de/e bon in een open emelop naai 
Weekmedia. \nl\\ooidiuimmei I00S1 1000 1'\ 
\msteidam l boeit geen postzegel te plakken WK Dkuaitaal I 1 1.- 8 710371"0170u3 _J WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Mijn papa en mama 

José en Wout 

zijn heel stiekem getrouwd. 

Merel Onze ouders 

Jim en Janny Todd-Balledux 

vieren op 7 februari hun 40-jarig huwelijksfeest. 

Kinderen en kleinkinderen wensen jullie 
een ontzettend gezellige dag toe. 

J. P. Thijsseweg 14 
Zandvoort 20-l-'90 22-l-'90 

Papa en mama hebben van je korte leventje in- 
tens genoten 

Remco 

zoon van 

Cathy en Remco Fransen Na een liefdevolle verpleging in het verpleeghuis 
„Boerhaave" te Haarlem is op vrijdag 26 januari 
1990 rustig ingeslapen mijn zorgzame moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder 

Berendina Renskina Veldman 

weduwe van J. Blom 
sedert 7 september 1961 

in de ouderdom van 89 jaar. 

Gerrie Haitsma Mulier-Blom Bernadette 


, Charles 


Frits 
Achterkleinkinderen 


Caspar en 


Maurits 


, 26 januari 


1990 Regentesseweg 2 

De teraardebestelling heeft op dinsdag 30 januari 
op de alg. begraafplaats in Zandvoort plaatsge- 
vonden. Op de vleugels van de wind. 

Na een strijdbaar leven en tot het laatste toe nog 
in voor grapjes overleed rustig, onze lieve tante 
Co 

Jacoba Aleida Christina Volker 

op de leeftijd van 87 jaar. 

Pieter en Joke 

Anton, Louisette, Carla, 

Nelleke, Ilse en Albine 

Arie en Doreen 
Wendy en Paul 

Heiltje en Kees 
Geertje, Marja en Hans 

Ellen en Arie 
Carina en Denise 

Zandvoort, 26 januari 1990 

„Het .Huis in de Duinen" 

Herman Heyermansweg 1 

Corr.adres: 

M. S. van Donkelaar-Bergman 

Velodreef 91 

B 2190 Essen, België 

De crematie heeft op woensdag 31 januari 
plaatsgevonden. De heer en mevrouw Zwerver 

danken u hierbij hartelijk voor uw belangstelling en de 
vele attenties, die zij op hun onvergetelijke afscheidsre- 
ceptie hebben ontvangen. Oma Nijkamp 

van harte gefeliciteerd 

met je 

70ste verjaardag 

Ellen en Aldo 
Bouwkavel te koop 

De gemeente Zandvoort biedt aan uitsluitend Zandvoortse ingezetenen de 
volgende bouwkavel te koop aan: 

Dr. Schaepmanstraat 1 , sectie C nr. 2866, groot ± 265 m 2 , 
voor de prijs van f 1 21 .900,- exclusief B.T. W. k.k. 

De kavel is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning van maximaal 
twee bouwlagen met kap. Het bebouwingsoppervlak bedraagt maximaal 90 
m 2 . Aan de realisering van een bouwplan zijn nadere stedebouwkundige voor- 
waarden verbonden. 

Vóór het verlenen van een bouwvergunning dient nog een planologische pro- 
cedure te worden gevoerd. De hiervoor verschuldigde leges zijn, naast de 
bouwleges, voor rekening van de koper. 

Bij de toewijzing zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met het door- 
stromingseffect. 

Voorrang zal worden gegeven aan diegenen, die een huurwoning van ge- 
meente of E.M.M, achterlaten. Daarnaast zal bij de toewijzing rekening wor- 
den gehouden met het inkomen van de gegadigde. 
Rekening moet worden gehouden met totale stichtingskosten van 
± f 450.000,-. Bij bijvoorbeeld totale financiering is een inkomen vereist van 
minimaal f 120.000,-. 

Van gegadigden kan worden verlangd, dat zij inzicht geven in hun financiële 
positie. 

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 5 februari 1 990 schriftelijk bij het college 
van burgemeester en wethouders melden. Vanaf heden liggen het stede- 
bouwkundige plan en de nadere voorwaarden ter inzage op de afdeling Ruim- 
telijke Ordening, Raadhuisplein 4, Zandvoort (geopend 9.00-1 2.30 uur). Aangevraagde bouwvergunningen 10B-90 VanOstadestraat5A 
1 1 B-90 Burg. van Fenemapl. 19 
12B-90 MaxPlanckstraat4 
13 B-90 Haltestraat 61 wijzigen gevel + interne verbouwing 
interne verbouwing 
bouw bedrijfsruimte 
interne verbouwing U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en vrijdagmor- 
gen van 08.30-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en 
wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelijke ver- 
plichting), ook al is er bezwaar ingediend. 
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn. 

Verleende bouwvergunning 

1 49 B-89 Oranjestraat 2-1 2 plaatsen appartementengebouw incl. winkelruimte en 

parkeergarage 

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn 
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit 
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA 
Zandvoort. 

Verbetering verkeerssituatie 

Burgemeester en wethouders hebben besloten het plan voor de verbetering van de ver- 
keerssituatie op het Dorpsplein en het Wagenmakerspad vóór de aanvang van het toe- 
ristenseizoen in 1 990 te laten uitvoeren. 

Het plan heeft reeds van 1 t/m 1 5 november 1 989 voor een ieder ter inzage gelegen. 

1 februari 1990 Sensationele uitverkoop in het 'TRUIENPARADIJS' Alle wintertruien moeten weg!!! • DAMES- en 
HERENTRUIEN 

winkelwaarde rond de 100.- . PARADIJSPRIJS: 
• FANTASIE SWEATSHIRT 

sommige nog met opdruk, niet voor 69.- maar: 

• SLIPOVERS 

winkelwaarde 69.- PARADIJSPRIJS: • BADJASSEN 
unieke kwaliteit die u nergens kunt kopen VOOR: 

KOM SNEL WANT ER HANGEN ECHT MOOIE TRUIEN 

Ingang van het 29.- 

29.- 
39.- BIJ TRUIENPARADIJS' naast 

Bakkerij Heiligers 

ZANDVOORTSELAAN 355 2116 EN BENTVELD TEL. 023-24.19.67 Openingstijden: Maand., woensd. en donderd. 11.00-17.00 uur 
Vrijd. en zaterd. gehele dag. Zandvoorts Nieuwsblad 

i^SSEVERKOOPADRESSEN: Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort Sig.mag. Lissenberg Haltestr. 9, Zandvoort Fa. Veldwijk Haltestr. 22, Zandvoort AKO Kerkplein 11, Zandvoort Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort T. Goossens Pasteurstr. 2, Zandvoort Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort *********************************************** 

* 
* 

ï Sandra 

* gefeliciteerd met je 12M> jarig 

* jubileum 
# 

J Mam, pap, opa, Erik en Eline, 

* Ellis en Jan 

# 

* 
********************************************** Postduiven Ver. 

Pleïnes 

bedankt langs déze weg alle Zand- 
voortse winkeliers voor de geschon- 
ken prijzen voor onze tentoonstel- 
lingsloterij. 

TT Commissie DOKTERSBERICHTEN C H. K. van der Burg 

DERMATOLOOG 

Kostverlorenstraat 60 - Zandvoort 

Afwezig 6-7-8 februari 

Spreekuren zonder afspraak volgens 
antwoordapparaat. 
Tel. 02507-16022 Weekmedia op microfiche. 

Perscombinatie, afdeling Micro-krant 
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam 
Telefoon 020-562.2485 DA COST ASTRAAT 17 

Woon-winkelhuis met plaats 
en vrijstaande stenen schuur. 

Indeling: Gang, L-woonkamer (ca. 8x4/2,5 
m), keuken, badkamer met douche en toilet, 
winkel. 

1e etage: 3 kamers, keuken, 

balkon, 2e toilet. NVM 

In overleg te aanvaarden. Kfl 

H. W. COSTER BV *** 

MAKELAAR o.g.-BOUWKUNDIGE 
TEL. 02507-15531 CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 ÏJSTERFGEWL 
023-315855 

? ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING 

Zijlweg 183 Tel. 023-315 855 (DAG EN NACHT) 
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraal 7 Zandvoort GEDIPLOMEERDE 
PEDICURE 

Komt ook 
aan huis. 

Tel. afspraken 
tussen 18.00-20.00 uur 

Tel. 19632 WEEKENDREKLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG Kroon Mode 

HALTESTRAAT 55 

NIEUWE DESSINS 

VOSSEN 
BADJASSEN 

in dames- en 
herenmaten lusvast 

99,- Barstens vol sap 

Perssinaasappelen 

Heerlijk 

Comice Peren 

Vol vitamine 

Kiwi 

Uit onze keuken 
Overheerlijke 

Komkommer 
knoflooksalade 

Maandag en dinsdag 

Vers gesneden 
Groenekool 10 voor héél kilo 10 voor te pnd héél pont 
ft. 2,95 
2,95 
3,95 

2,45 
0,95 tsdwU vee/t, Wffe- 

GROENTE EN FRUIT d3&!> 5 Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort Gevraagd 

huishoudelijke 
hulp 

1 ochtend 
per week. 

Inlichtingen 
telefonisch 12888. Schiesser 
voordeel 

100% katoen 

Herensinglet 

of slip, 3 kleuren 

2 voor 19.95 Kroon Mode 

Haltestraat 55 
Zandvoort EITUT1 

Woningbouwvereniging 
"Eendracht Maakt Macht" 

UITNODIGING 

Uitnodiging aan de leden van de Woningbouw- 
vereniging "Eendracht Maakt Macht" voor de 
bijzondere ledenvergadering op 15 februari 
1990 om 20.00 uur in de "Ruyterzaal" van 
"Gran Dorado", Trompstraat 2 te Zandvoort. 

AGENDA: 

1. Voorstel tot het aantrekken van geldleningen 
ten behoeve van groot-onderhoud complex 
25. 

2. Voorstel tot het aantrekken van geldleningen 
ten behoeve van uitgevoerde geriefsverbete- 
ringen in diverse complexen. 

3. Aankoop strookje grond Rosenobelstraat. 

4. Rondvraag. 

5. Sluiting. 

Zandvoort, 1 februari 1990 
J. R. Berkenbosch, secretaris Te koop 

VISWAGEN + TRACTOR VERGUNNING 

op het Bloemendaalsestrand. 
Inl.: Molenaar 

Tel. 16910/15464 HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 

Heeft Uw hond last van losvliegend 
haar, laat hem goed getrimd gaan dit 
jaar. 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en 

wasverzorging van uw hond. 

Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507- 

12773-13368. 
Gevraagd voor onze drogisterij een medewerker/ster Schrift, reacties sturen naar 

Drog. Ton Goossens 

Pasteurstraat 2 
2041 VA Zandvoort Ristaurante Pizzeria 

„La Rondine" 

Boulevard Poulusloot 17 

Zuidboulevard bij watertoren 

Tel. 02507-18178 

Italiaanse specialiteiten 
oven-, grill- en pasta-gerechten 

Ook zeer geschikt voor kleine 
partijtjes tot 20 personen. 

Tevens om mee te nemen. UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafenissen 
en crematies! 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor: 

inschrijvingen 
Uitvaartverzekering 
NIVO-POLIS 
• een Natura- 

uitvaartovereenkomst 

Vraag rustig vrijblijvend 
alle inlichtingen bij: 

P. J. d'HONT 

UITVAARTVERZORGER 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort. 
Tel. 02507-17244 Jubileum 

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwe- 
lijk, geboorte of andere familieberichten. 

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand- 
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor 
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW). 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, tele- 

Lfoon 02975-40041. Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor Uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en dduche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig arjyiesr 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. 
De specialist 
in al uw 
bloemiverkeu Geen beter idee dan 
dé bloemen van 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS 

Haltestraat 65 
Zandvoort 
Tel. 12060 uw drukker voor: 

geboortekaartjes 
huwelijkskaarten 
en uw handelsdrukwerk 

drukkerij van petegem b.v. 

kerkpad ó - tel. 02507-12793 
postbus 54-2040 ab zandvoort WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUARI Storm trok niets en niemand ontziend door Zandvoort 

'Op het Raadhuisplein liggen twee bejaarden' 
• Een zijgevel in de De Wittstraat hield het niet in het geweld. ZANDVOORT - Het dak van de Colpitt hield het niet, bouwke- 
ten werden omvergeblazen, bomen uit de grond gerukt, licht- 
masten en verkeersborden braken af. De kracht van de orkaan 
die donderdagavond over het dorp raasde, was verwoestend. Er 
vielen drie gewonden, de schade liep in de tonnen. Politie, 
brandweer en de dienst publieke werken maakten vele overu- 
ren. Een verslag. 

De dienst van wachtcommandant Dirk Ekema begint donderdagmiddag 
25 februari om drie uur. De radionieuwsdienst meldt dat er zwaar weer op 
komst is, windkracht twaalf is niet uitgesloten. Ekema besluit vandaag wat 
eerder naar het politiebureau te gaan, je weet maar nooit. Op het bureau 
aan de Hogeweg blijkt dat veel van zijn collega's hetzelfde voorgevoel 
hebben gehad. 

De telefoon in de meldkamer rinkelt onophoudelijk, verontruste burgers 
informeren wat te doen als het erger wordt. Ekema en zijn manschappen 
besluiten het gebruikelijke kopje koffie voor aanvang van de dienst dit keer 
maar over te slaan. De ploeg die vanmorgen om 7 uur is begonnen, mag naar 
huis. Geen van de agenten maakt echter aanstalten. 

Rond vier uur is het raak: rondvliegende dakpannen maken een verblijf 
op de Grote Krocht levensgevaarlijk, deze wordt dan ook afgesloten. Even • Op de boulevard moest er een shovel aan te pas komen om een enorme • 't Heem aan de Zandvoortselaan zal voortaan haar berk moeten missen, 
berg zand weg te halen. later volgen de Gerkestraat, de Secr. Bosmanstraat, de dr. Kuyperstraat en 
de Kerkstraat. De storm is inmiddels aangewakkerd tot 11 Beaufort. Hoogtepunt Zes uur: de storm is nu op zijn hoogtepunt, windkracht 12. De nacht- 
dienst van de politie is er vijf uur eerder dan normaal en zelfs agenten die 
een vrije dag hadden, hebben zich gemeld. Wachtcommandant Ekema kan 
de drukte aan de meldtafel niet meer aan en besluit twee man extra in te 
zetten. Op de drie centralisten na is er op dat moment niemand meer op het 
bureau, iedereen, inclusief de recherche, zit op straat. Ook brandweercom- 
mandant Schroder heeft al zijn mensen ingezet om te proberen de overlast 
zo veel mogelijk te beperken. De dienst publieke werken doet hetzelfde. 
Afdelingschef Honderdos staat via een geleende portofoon in verbinding 
met de meldkamer, van daaruit worden de hulpverleners naar de meest 
kritieke plaatsen gedirigeerd. 

De chaos is comleet. Uitgewaaide ramen, omgevallen hekken en afgeruk- 
te takken. "Het is vechten tegen de bierkaai", laat één van de agenten aan de 
meldtafel weten. Zojuist heeft hij per mobilifoon enkele agenten naar het 
Raadhuisplein gestuurd. "Er liggen twee bejaarden in de goot". Of de 
agenten hen even naar huis brengen. Omvergewaaide bouwketen worden gelaten voor wat ze zijn, evenals de 
uitgewaaide zijgevel van een woning in de De Wittstraat, men heeft wel wat 
anders te doen. Met motorzagen worden bomen die op omvallen staan van 
hun kruin ontdaan. Een gevaarlijke klus in dit weer. Voor een sanitaire stop 
is geen tijd, de noodzakelijke plas moet tegen de wind in worden gedaan. 

Rond middernacht is het ergste voorbij, ochtend- en middagploeg kun- 
nen eindelijk naar huis. Naast de honderden telefoonjes om informatie zijn 
aan het bureau méér dan 120 verzoeken om hulp binnengekomen. Bij de 
brandweer waren dat er 68. 

Kneuzingen 

Drie mensen zijn gewond geraakt doordat zij omver werden geblazen. 
Twee mannen liepen respectievelijk een gebroken pols en een hersenschud- 
ding op en een gevallen vrouw had aan het stormachtig avontuur enkele 
kneuzingen over gehouden. 

Wachtcommandant Ekema is vol lof over de samenwerking tussen poli- 
tie, brandweer en publieke werken, met hun enorme inzet hebben zij heel 
wat misere weten te voorkomen. "Wij hadden een pracht team. Niemand 
heeft op overuren gekeken". 

BRAM STIJNEN | Weekenddiensten ] Weekend: 3/4 februari 1990 

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

BRANDWEER: tel. 61584, alarm- 
nummer 12000. 

AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 

Voor de huisartsenpraktijken B. van 
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. 
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. G. Mol, Koningin- 
neweg 34a, tel. 15600. Spreekuren: 
zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, zond. 
12.00 en 17.00 uur. Inlichtingen om- 
trent de overige weekenddiensten 
worden verstrekt via de telefoon- 
nummers van de betrokken huisart- 
sen: Anderson, 12058; Drenth, 13355; 
Flieringa, 12181; Weenink, 12499. 
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. 
Neutel, tel. 13073. 

Wijkverpleging: Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 
023-341734. 

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

Dierenbescherming: Vereniging v.h. 
welzijn der dieren (02507) 14561, 
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel 
Zandvoort (tevens pension) 
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- 
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dinsd. 
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente. 
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Huurdersspreekuur NVH: Gratis 
voor leden. Eerste en derde dinsdag 
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- 
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. 
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort) 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. | Kerkdiensten ] Weekend: 3/4 februari 1990 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. J.H.N. Ger- 
mans uit Sassenheim. Kollekte We- 
relddiakonaat. 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 
Gereformeerde Kerk: 
Zondag 10.00 uur: geen opgave 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Donderdag 1 feb. 20.00 uur: Avond 
Leprakomité Zandvoort 
Zondag 10.00 uur: mevr. ds. L.C. 
Blomjous uit Aerdenhout 
Roomskatholieke Kerk: 
Vrijdag 10.00 uur: Eerste vrijdagvie- 
ring, ontmoetingspunt voor ouderen 
Zaterdag 19.00 uur: Woord en Com- 
munieviering, B.J. van Gaart 
Zondag 10.00 uur: Gezinsviering 
voor jong en oud, Th. Duyves 
Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, 
Haarlem: 

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en 
bijbelgespreksgroepen 
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. 
C. Holleman Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op don- 
derdag. Uitgave Weekmedia BV Bladmana- 
ger J F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelha- 
ring 

Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 17166. Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort 

Kantoor geopend' maandag 13-16 u.; dins- 
dag 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u ; don- 
derdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u 
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041 Posta- 
dres- Postbus 223, 1420 AE Uithoorn 
Faxnummer adv.verkoop' 02975-61095 
Verkoopmanager: B Lodewegen. 
Micro-advertenties tel 020 - 562.6271 Telex 
advertenties 10730 PCADV. 
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel 
02507 - 12066 Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort. 

Dick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj 
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerngter, 
Mananne Timmer. 
Faxnummer redactie: 020-452508. 
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal, ƒ 
25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven. Losse 
nummers ƒ 1,25. 

Opgave abonnementen, verhuizingen.etc: 
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13.00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgencht in 
1941 Crèche en kindernevendienst 
Zondag 19.00 uur: avonddienst, ds. J. 
Overduin H.A. 

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem. 
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 
19.00 - 21.00 uur. 

Inl: R. van Rongen, L. Meeszstraat 
14, Haarlem, tel. 023-244553. 

B Burgerlijke stand | 

Periode: 23 - 29 januari 1990 

Gehuwd: 

Van Andel, Michel en Nieuwenburg, 
Yolande Elisabeth Overleden: 

Dusseljee geb. De Betue, Willemijn- 
tje, oud 87 jaar 

Volker, Jacoba Aleida Christina, 
oud 87 jaar Vier jaar cel 
wegens fraude 

ZANDVOORT - Voor het fraude- 
ren met Eurocheques voor een be- 
drag van ruim een miljoen gulden 
heeft het Amsterdamse gerechtshof 
tegen een 46-jarige Zandvoorter een 
gevangenisstraf van vier jaar geëist. 
De eis werd vorige week donderdag 
gesteld. 

De man was met grote regelmaat 
met gestolen cheques naar het bui- 
tenland gegaan om deze daar te ver- 
zilveren. Hij was al eerder voor der- 
gelijke praktijken veroordeeld. 

De Zandvoorter moet de belasting 
nog 300.000 en een bank ruim 
450.000 gulden betalen. In verband 
met deze schuld is zijn huis in Zand- 
voort inmiddels verkocht. De uit- 
spraak volgt op 8 februari. Scheermesjesdief 

ZANDVOORT - Vorige week werd 
een 29-jarige Amsterdammer aange- 
houden wegens diefstal van 625 gul- 
den aan scheermesjes. Hij had deze 
zonder te betalen uit een winkel aan 
de Grote Krocht meegenomen. Korpschef tot de orde geroepen 

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft politie- 
korpschef Menkhorst tot de orde geroepen in verband met diens 
schrijven aan een of meerdere fractievoorzitters. Indirect vraagt Menkhorst 
middels dit schrijven de plaat- 
selijke politici, bij het opstel- 
len van hun verkiezingspro- 
gramma's rekening te houden 
met de problemen bij de Zand- 
voortse politie. 

Met name die problemen die ont- 
staan zijn door rijks- en gemeentelij- 
ke bezuinigingen. 

Deze hadden tot gevolg dat de Zand- 
voortse politie vijftien man, oftewel 
25 procent van de oorspronkelijke 
sterkte, heeft moeten inleveren. 
Menkhorst verwijst in verband daar- 
mee naar de nota 'Politiezorg Zand- 
voort, onze zorg, uw zorg, een nieu- 
we koers', waarin een en ander is beschreven. 

PvdA-fractievoorzitter Bloeme 
sprak burgemeester Van der Heij- 
den, de verantwoordelijk man bin- 
nen het college, dinsdagavond tij- 
dens de raadsvergadering aan over 
de brief. "Het heeft mij de wenk- 
brouwen doen fronsen", aldus Bloe- 
me, die zich uitermate verbaasd had 
over dit verzoek van ambtelijke zij- 
de. "Ik heb er kennis van genomen 
en er met de korpschef een helder 
gesprek over gehad", was de reactie 
van Van der Heijden. "Ze zitten daar 
in de problemen", reageerde later 
GBZ-fractievoorzitter Jongsma, die 
er niet zo veel moeite mee leek te 
hebben, dat die op deze manier wa- 
ren geuit. MENINGEN De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie 

van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt 

uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 

12 in Zandvoort. 

De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648. 

Anonieme brieven worden niet geplaatst 

het maar treffen: met fiets en al bij- 
na omver geblazen worden, kranten 
die de lucht in vliegen, op de weg 
vallende takken en dakpannen. Zeu- 
lend tegen de wind en regen (hagel- 
buien) en soms nog naar boeven 
zwoegend ook! Bezorgers Tijdens de ongelooflijk zware 
storm j.1. donderdag werd in geheel 
Zandvoort het Zandvoorts Nieuws- 
blad - zoals elke donderdag - door 
een groot aantal veelal jeugdige be- 
zorgers/sters rondgebracht. Dit is 
voor velen van hen een wekelijks 
terugkerende 'traditie' voor wat ex- 
tra zakgeld en je kunt het natuurlijk 
wel eens treffen met lekker weer, 
maar een storm als deze donderdag 
komt gelukkig niet vaak voor. 

Dat nochtans 's middags onze 
krant door deze serieuze medewer- 
kers/-sters toch aan alle abonnees is 
bezorgd, verheugt ons zeer. Je zal Héél gelukkig was pas aan het be- 
gin van de avond de storm op zijn 
hoogtepunt waarbij zelfs hele stra- 
ten werden afgesloten wegens ge- 
vaar, want toen hadden onze abon- 
nees toch reeds hun wekelijkse 
nieuws uit het dorp in de bus! 
Dus nogmaals: hulde voor deze stoe- 
re medewerkers en medewerksters. Koper 
Keesomstraat ZAKELIJK BEKEKEN 
• Daggi in de galerij Kerkstraat 22. Foto Bram Stijnen Warme modekleuren bij Daggi 

ZANDVOORT - Daggi is een nieuwe damesmodezaak in de 
galerij aan de Kerkstraat 22. Deze is genoemd naar de jonge 
opgewekte eigenaresse, Daggi Schrank. "Ik vind verkopen van kleding erg 
leuk want ik houd van het contact 
met mensen. En ik wilde al lang een 
eigen winkel", aldus de 29-jarige uit 
Hamburg afkomstige Daggi 
Schrank, die in haar geboorteplaats 
aanvankelijk in een praktijk voor fy- 
siotherapie werkzaam was. "Ik denk 
trouwens dat veel mensen ervan 
dromen een eigen zaak te hebben". 

Via een advertentie waarin de win- 
kelruimte te huur werd aangeboden, 
is zij in Zandvoort terechtgekomen. 
"Toen ik de ruimte gezien had, 
dacht ik meteen: 'Dit moet het wor- 
den'. En bovendien houd ik van het 
water, Hamburg ligt ook 'am See'". 
Bij het opzetten van de zaak kreeg 
zij veel hulp van haar Nederlandse 
vriend en diens ouders. 

Voorlopig verkoopt Daggi, die 
hiervoor eerst nog een jaar in een 
boetiek in Utrecht heeft gewerkt, al- 
leen damesmode: van spijkergoed tot exclusieve, nette kleding, waar- 
onder blouses, pantalons, broekrok- 
ken en blasers. 'Goede kwaliteit 
voor weinig geld', is daarbij het stre- 
ven. "Maar Zandvoort is anders dan 
Utrecht, en ik moet nog uitzoeken 
waar hier de meeste vraag naar is. 
Dus de collectie kan op den duur 
nog wat veranderen". 

Als belangrijkste merken treft 
men er in ieder geval Curry, Relax en 
Carmen aan, waarbij warme kleuren 
overheersen. Daarnaast verkoopt zij 
shawls, oorbellen en andere siera- 
den. Binnenkort komen er waar- 
schijnlijk nog badkleding en lingerie 
bij. En tegen die tijd heeft Daggi er 
in de zaak waarschijnlijk ook wat 
gezelschap bij gekregen: van twee 
goudvissen. De zaak is 's winters op 
maandag dicht, maar verder dage- 
lijks open van 11.00 tot 17.30 uur, op 
zondag van 13.00 tot 17.30 uur. Afscheid van patiënten 
'• Honderden mensen kwamen zaterdag afscheid nemen van dokter 

Zwerver. Foto Berlolt 

ZANDVOORT - In de sfeervolle ambiance van het Elysee 
Beach Hotel was er zaterdagmiddag gelegenheid om af- 
scheid te nemen van dokter Zwerver en kennis te maken met 
zijn opvolger. Zoals bekend heeft de scheiden- 
de arts, die in onze gemeente 32 
jaar werkzaam is geweest, met in- 
gang van vandaag zijn huisartsen- 
praktijk overgedragen aan dokter 
F.B. Weenink. Aardig detail: dok- 
ter Zwerver, die in Zandvoort zeer 
geliefd is, had als één van zijn 
voorgangers de illustere arts CA. 
Gerke, die de oudere inwoners 
zich met veel waardering herinne- 
ren als 'de oude dokter Gerke'. 

Honderden en nog eens honder- 
den patiënten waren naar de re- 
ceptie gekomen om dokter Zwer- 
ver te bedanken en van hem en 
zijn vrouw afscheid te nemen. De 
nieuwe arts en zijn echtgenote Re- 
nate, die in de praktijk zal assiste- 
ren, konden met eigen ogen zien 
hoe Zandvoorters reageren wan- 
neer zij iemand in hun hart heb- 
ben gesloten. Dat is wederzijds 
want het echtpaar Zwerver blijft 
hier wonen. 

De zeer geanimeerde receptie 
werd muzikaal omlijst door het 
ensemble 'Kees Ouwejan & Mak- 
kers' dat blues en countrymusic 
ten gehore bracht maar vooral Joop Zwervers favoriete genre, 
volksliedjes uit Ierland, het land 
waar hij graag naar toe gaat. Dok- 
ter Zwerver is bescheiden, treedt 
niet graag in de publiciteit en wees 
een verzoek om een interview dan 
ook vriendelijk maar beslist van 
de hand. 

Ouderen 

Toch memoreren wij even zijn 
niet aflatende zorg voor de oude- 
ren onder ons, die zaterdagmid- 
dag nog eens tot uiting kwam in de 
pendeldienst met een busje tussen 
het Gemeenschapshuis en het 
Elysee Beach Hotel, zodat ook 
moeilijk ter been zijnde patiënten 
die niet over eigen vervoer be- 
schikken, aanwezig konden zijn. 
Laten we eerlijk zijn' een receptie 
waarvoor drie uur eigenlijk te 
krap is om alle persoonlijke dank- 
betuigingen, de talrijke cadeau's 
in velerlei vorm en de weelde aan 
bloemstukken en planten in ont- 
vangst te nemen, zegt toch eigen- 
lijk meer over de persoon in kwes- 
tie dan welk interview dan ook. 

Kr.M. (ADVERTENTIE) 

SCHOOLINFORMA TIEBIJLA GE 

WEEKMEDIA EN TOP 8 + 1 1990 Op 20-21 en 22 februari a.s. zal er in onze Weekmedia-uitgaven 
speciale aandacht worden besteed aan het onderwijs 
Voor een grote groep basisschoolverlaters moet dan 
een keuze worden bepaald over het onderwijs. 

Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bij 
zonder interessant voor alle scholen en opleidings- 
instituten in de verspredmgsgebieden van Weekmedia. 

Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij: 

PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf 
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties 
Telefoon: 020-562.6297 Regio kantoren van Weekmedia 
Uithoorn: tel. 02975-40041 
Purmerend: tel. 02990-23921 NAAR EEN ANDERE SCHOOL!. . . MAAR WELKE?. Zandvoorts 

Nieuwsblad 

Reddingsploeg 
hele nacht paraat 
door lichtkogels 

ZANDVOORT - De beman- 
ning van het reddingsstation in 
Zandvoort van de KNZHRM 
heeft vorige week vrijdag de 
hele nacht klaar gestaan om 
uit te varen. Rond 1.30 uur werd men gealar 
meerd omdat er lichtkogels boven 
zee waren gezien. Het alarm werd 
gegeven door het Kustwachtcen 
trum in IJmiuden, waar vandaan de 
reddingboot Johanna Lomsa reeds 
was uitgevaren. De Zandvoortse be- 
manning vertrok met een van de 
brandweer geleende jeep naar het 
strand, even later gevolgd door de 
wippertruck. 

De lichtkogels werden nogmaals ge 
zien maar er werd mets gevonden, 
ook de reddingboot Johanna Louisa 
trof niets aan. 

Om 3.40 uur werd de actie beëin- 
digd en keerden de bemanningen 
naar hun stations terug. Station 
Zandvoort bleef tot ongeveer 8 uur 
'standby' in het botenhuis aan de 
Thorbeckestraat. Gevaarlijk ZANDVOORT - Omdat de voorzij- 
de van zijn auto zwaar beschadigd 
was, heeft de politie maandag een 
19-jarige inwoner van Naarden aan 
gehouden. De scherp uitstekende 
delen leverden gevaar op voor de 
overige weggebruikers. De man had 
met zijn auto tijdens een cursus op 
het circuit een aanrijding gehad, 
maar wilde evengoed met het voer- 
tuig terug naar huis rijden. 

De politie heeft de kentekendelen 
van de auto in beslag genomen. De 
man krijgt twintig dagen de tijd om 
zijn auto, die aan de kant is gezet, te 
repareren. Boom gekapt 

ZANDVOORT - Ook de harde 
wind van afgelopen zondag leverde 
enige problemen op. Op de Zr. Dina 
Brondersstraat moest een boom 
door de brandweer worden gekapt, 
omdat deze op het punt stond om te 
vallen. Ook voor een boom in Bentveld 
werd gevreesd, maar deze kon, na 
inspectie door Publieke Werken, 
blijven staan. Slaag met knuppel 

ZANDVOORT - Bij een vechtpartij 
zondag op het Kerkplein raakte een 
22-jarige Amerikaan uit Verenigde 
Staten aan het hoofd gewond. De 
man was door een groep jongens be- 
laagd en geslagen met een honkbal- 
knuppel. Na de vechtpartij zijn deze 
personen in een auto weggereden. 

De politie heeft een onderzoek in- 
gesteld. 

Eten zonder geld 

ZANDVOORT - Een 32-jarige man 
uit Düsseldorf bleek maandag, na- 
dat hij in een restaurant in de Halte- 
straat had getafeld, geen geld bij 
zich te hebben. 

De man verklaarde te zijn bestolen 
Dit kwam bij de politie echter niet 
erg geloofwaardig over. Bovendien 
bleek hij onder invloed van drank te 
verkeren. Aanmelden voor 
vakanties van 
het Rode Kruis 

ZANDVOORT - Voor langdu- 
rig zieken en gehandicapten 
oganiseert het Rode Kruis het 
gehele jaar door vakanties. 
Deze mensen, voor wie het nor- 
male vakantie-aanbod beperkt 
is, kunnen zich bij de Zand- 
voortse afdeling van het Rode 
Kruis aanmelden voor specia- 
le vakanties in binnen- en bui- 
tenland. Deze zijn met name 
bedoeld voor zware verzor- 
gings- en verplegingsbehoefti- 
ge mensen. 

Tijdens deze vakanties zijn extra 
zorg, extra aandacht, aangepaste ac- 
comodatie en een aangepast pro 
gramma voor de deelnemers be 
schikbaar. Uiteraard speelt hierbij 
de seiviceverlening van vnjwilh 
gers, zoals artsen en verpleegkundi 
gen. traditioneel een belangrijke rol 

Belangstellenden, die in aanmer 
kmg willen komen voor een vakan- 
tie van het Rode Kruis, kunnen con- 
tact opnemen met mevrouw U. Bos 
man van de afdeling Zandvoort, tel 
14624. Bij haar kan men terecht vooi 
onder andere een aanmeldingstor 
muiier en nadere inlichtingen over 
de kosten, vakantiebestemmingen 
en het vervoer. | Dommel VOOR HET 6EMASKERP BAL, 
HEB IK ME IN BOT 
VERKLEBP RAT ZAL 
OPHEF MAKEN 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUARI 1990 e mm woningbouwvereniging 
eendracht maakt macht VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR FEBRUARI 1990 

1.de eengezinswoning 

VAN LEEUWENHOEKSTRAAT 9 

Huur ƒ514,74 per maand 
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, tuin en berg- 
ruimte 

* Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning 
aan: 

- 2-persoonshuishoudens 

- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. 

2. De 1 -kamerwoning 

DR. DE VISSERSTRAAT 38 
Huur ƒ 337,30 per maand 
Bestaande uit: woon/slaapkamer, douche, cv. en bergruimte. 

* Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning 
aan: 

- alleenstaanden 

- 2-persoonshuishoudens 

3. De flatwoning 
KEESOMSTRAAT 509 
Huur ƒ 693,68 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, cv., berging en 
lift. 

* Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Zandvoort verleent voor deze woning slechts woonvergunning 
aan: 

- 2-persoonshuishouden 

- (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen. 

Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 6 februari vóór 12.00 
uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft voor 
meerdere woningen kan men dit kenbaar maken in één brief; het is 
niet nodig voor ieder object een aparte brief te schrijven. U dient de 
woningen in volgorde van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u 
deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thom- 
sonstraat 1 . Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoorde- 
ling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust bij het Colle- 
ge van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zandvoort. 
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 9 
februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van de 
vereniging worden gepubliceerd. 

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de ver- 
eniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor 
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het ge- 
meentelijk puntensysteem. 
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden: 

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging: 

- uw geboortedatum; 

- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk punten- 
systeem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het on- 
derdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort. 

RUILRUBRIEK FEBRUARI 1990 

1. Aangeboden: 
De flatwoning 

LORENTZSTRAAT (1e etage) 
Huur ƒ 699,91 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, cv., berging en 

lift. 

Gevraagd: Eengezinswoning in Zandvoort Noord. 

2. Aangeboden: 
2-kamerhoekwoning 

BREDERODESTRAAT 15- (begane grond) 
Huur ƒ539,18 per maand 

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, cv., berging en 
tuin op het zuiden 

Gevraagd: Eengezinswoning in „Tranendal" Piet Leffertsstraat/Zr. 
D. Brondersstraat, Willem Draijerstraat/M. Molenaarstraat met tuin 
op zuid/west. 

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te die- 
nen bij het kantoor van de vereniging op ht adres Thomsonstraat 1 . 
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling. 
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingwoning ie- 
mands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat 
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lid- 
maatschapsnummer. 
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand. Uw zetwerk via kopij, floppy of modem? 

Bel: BBBBBBESSBBBBBBB 

ODUKTIES 

VORMGEVEND IN ZET- EN DRUKWERK 

WIBAUTSTRAAT 131, 1091 GL AMSTERDAM, TEL. 020-562 2522, FAX 020-562 2713 


-^ f 


u< *' . v 

% •i'* >VA' Vi' \ 


4® \- 


■WEE 
&£é A ELKE WEEK HET DAGEkljkSÜIBJ^ GARAGE • J "ftT 

rob Janssen ZANDVOORT A.P.K. Keuringen van alle merken. 

Meer dan 20 jaar een begrip voor 
service en betrouwbaarheid. 

Reparatie, onderhoud, revisie van 
alle merken. 

Kochstraat 10, 

Nieuw Noord, Zandvoort. 

Tel. 15966 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjeslr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTIES, KNIE- EN 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT LUXE BROOD- EN 
BANKETBAKKERIJ 

Paap 

^ DEZE WEEK 

ZWITSERSE ROL 
ECHTE ZWITSER POTGIETERSTRAAT 24 
ZANDVOORT. TEL. 12865 
Nassauplein 4: 

Bovenwon. met balkon aan voor- en achterzijde, 
ind. entree, hal, woonk. met open haard, 2 
slaapk. (vh 3), toilet/douche, moderne keuken 
met inb.app., cv. 
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k. 

Dorpsplein 1: 

Won. met achterom, opp. 128 m 2 , ind. entree, 
hal, toilet, keuken, woonk., 1e et. 2 slaapk., keu- 
ken (v/h slaapk.) badk., 2e et. slaapk., keuken, 
douche, berging. 
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k. 

Willemstraat 27: 

Hoekwon. met achtertuin en achterom, ind. en- 
tree, hal, toilet, woonk., gr. keuken met inb.app., 
badk. 1e et.: 3 slaapk., cv. 
Vr.pr. ƒ180.000 k.k. 

Burg. van Fenemaplein 4/8: 

Driekamerapp. op 4e etage, uitzicht op zee, ind.: 
entree, hal, woonk., 2 slaapk., toilet, keuken, 
badk. met ligbad, serv.k. ƒ 400,-p.m. 
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k. 

Burg. van .Fenemaplein 19/9: 

Luxe 3/4 kamerapp. op 5e etage, uitzicht op 
zee, ind.: entree, hal, woonkamer met open 
haard, 2 slaapk., badkamer met ligbad en was- 
tafel, douche met wastafel, toilet, luxe keuken 
met inb.app., garage. De woning kan event. ge- 
stoffeerd worden opgeleverd. 
Vr.pr. ƒ 285.000,-k.k. 

Stationsplein 15/4: 

Luxe driekamerapp. op 2e etage, balkon west, 

bouw|. 88/89, ind. entree, hal, woonk. (50 m 2 ), 2 

ruime slaapk., badk met ligbad, douche, toilet, 

luxe keuken met inb.app. (Siematic), bijkeuken, 

cv. garage, serv.k. ƒ250,- p.m. 

Vr.pr. ƒ 357.500,- k.k. 

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE 
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer 
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën 

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507-18644 Uitnodiging 

ACNE 

c.q. acne littekens en andere 
huidproblemen 

WEG ERMEE 

met het unieke HAYOUN systeem! 

(bekend van AVRO SERVICE SALON) 

Wilt u meer weten 

Kom dan even langs op de info-dagen. 

Vrijdag 10 febr. en zaterdag 11 febr. 

van 10.00-15.00 uur 

Iedereen kan een vrijblijvend 
huidverzorgingsadvies krijgen. 

Beauty studio 

Marisstraat 18, achterom 
tel. 02507-18766 
De autorubriek 

"Showroom" 

zal wel heel wat 

auto adverteerders 

uit hun tent lokken. Te huur 

OPSLAGRUIMTE 

100 m2 

Tel. 
02507-15623 Micro SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 
ten. 

Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro's op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie: 
Zandvoorts Nieuwsblad f 0,38 per millimeter. 
Sluitingstijd: dinsdag 16.00 uur. 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- 
28411 of afgeven/zenden aan: 

• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 
2042 JM Zandvoort. 

• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. 

• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties: 

Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- 
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe 
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities. 
ƒ6,13 per millimeter. 
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur. 

• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar. 

• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 
gebracht, alsmede ƒ 5,00 adm.kosten. 

• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor 
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht. 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten) of zenden aan: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 
1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week. 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. Oproepen - Mededelingen * 3 februari 65 jaar, en nog 
steeds bruisend. Ma ga zo 
door, minstens tot 2000. Har- 
telijk gefeliciteerd. Henk en 
Mary. * Help de Polen. Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres"? Dat hebben wij voor u! 
Inl.: tel. 02907-5235. * Ook in februari heeft de 
Ver. Vrouwen v. Nu een vol en 
gezellig programma. Word lid 
of vraag eens een maandblad 
aan via tel.nr. 02507-14462. Peuterspeelzaal 't Opstapje 
heeft nog plaats op de dins- 
dagmiddag, leeftijd vanaf + 2 
jaar. Inl.: tel. 18119 of 15601. Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 * Wij kunnen het niet gelo- 
ven, A.O.W. voor Oma Bak- 
kenhoven. 65 jr, dat is u niet 
aan te zien, hartelijk gefelici- 
teerd van Camiel en Nadine. * Zandvoortse meisjes kun- 
nen nu kunstzwemmen leren 
bij de Zeeschuimers. Elke za- 
terdag van 9-10 uur in de 
Duinpan. Divers personeel 
gevraagd METSELAAR(S) 
gevraagd, + februari, in 
Duitsland. Prima verdiensten. 
Br. o. nr. 716-76822 bur. blad. Vrijwilligers 
gevraagd * Wie kan liedjes spelen op 
piano of ace. uit 't hoofd. 
S.v.p. reacties aan hr v.d. 
Moolen, Burg. Nawijnlaan 1, 
kamer 103, Zandvoort. Oppas gevraagd/ 
aangeboden Gevr. OPPAS voor 2 kleuters: 
do.middag van 14.30 tot 
± 19.30, moet auto hebben 
(zwemles) Tel. 02507-18593. Gezocht lieve, betrouwbare 
OPPAS v. donderdagmiddag 
v. 14.00-17.30 u.v. 2 kind. (VA 
jr en 3 mnd.), gem. 2x p.m. 
Ook GASTGEZIN v. 2 meisjes 
v. V/z en 3 1 /2 jr, elke dag v. 
1130-1.30 u., Centrum. 
Meer info: tel. 13213. Radio/tv/video 24 uurs service 

TV- EN VIDEOREPARATIE. 

Snel en betrouwbaar. 

Meestal thuis gerepareerd. 

Vrijblijvende prijsopgaaf. 

Geen voomjkosten. 

Tel. 020 - 91 24 27. Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26. 

Telefoon: 13529. 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek. • Hiep, hiep, hoera! Op 3 
februari wordt mijn oma 65 
jaar. Hartelijk gefeliciteerd. 
Samantha. • Mamma Sandra gefelici- 
teerd met je 12'/2-jarig jubile- 
um. Eline. * Noteer dit in uw agenda. 
Zondag 11 februari 1990 ,,ver- 
zamelbeurs Zandvoort". Voor 
inlichtingen 12303. Tafel-re- 
servermg 14234. • Oma al 65 jaar in het leven, 
dat je een fijne verjaardag 
mag beleven. Patrick. Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Gevr. flink MEISJE of VROUW 
om een oudere dame een 
uurtje per dag in de huishou- 
ding wat te helpen (in het 
centrum). Br. o. nr. 710-76829 
bur. v.d. blad. Te koop 

aangeboden 

diversen *• Te koop aangeboden 
groot stalen bureau met 6 la- 
den/150. Tel. 02507-17413. • Te koop aang. opgezette 
reiger, ƒ200. Alleen donder- 
dag tussen 19.00 en 19.30 
uur. Vinkenstraat 11, Zand- 
voort. + Te koop hooikist, origineel, 
ƒ30, gezien zondag jl. op de 
t.v„ Vara, 5 uur. Tel. 02507- 
12141. • T.k. aang. stalen bureau, 
150x85, laden links en rechts, 
afsluitbaar, kleur legergroen, 
ƒ45. Tel. 02507-17225. • T.k. zonnebanklampen, 
TL, 20 st. ƒ 150; el. smeedijz. 
schoorst.klok ƒ35; werkjop- 
per, nw, mt 56, ƒ 50; bascule 
weegschaal ƒ 30. Tel. 13868. * T.k.a. race/sportfiets, 10 
versnellingen, i.z.g.st, ƒ 135; 
grote Moulinex grill m. ingeb. 
braadautomaat + ge- 
br.aanw., ƒ60. Tel. 18829. Woninginrichting Fabrieksprijzen 

Stoffering bank/boot/cara- 
vankussens, bijv. 10 kussens 
compl. v.a. ƒ 275. 't Woonwin- 
keltje, Alkmaar, Laat 10, 072- 
158076. Amsterdam, A. Cuyp 
130, 020-6629199. Den lip 68A 
(fabriek), 02908-5700. Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 • Te koop 2-pers. bed incl. 
matras en evt. dekens ƒ 150; 
wandkastje ƒ50. Tel. 02507- 
18328, na 20 uur. • Te koop 4-pits wit gasstel 
ƒ50. Tel. 02507-13863. • Te koop witte kindercom- 
mode, als nieuw, ƒ300. Tel. 
02507-1713b. • T.k.a. 4-pits gascomfoor, 
wit, merk Etna, ƒ 50; tafel met 
Duropal bovenblad, 150x75, 
ƒ25. Tel. 02507-17225. Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295. Velours overgordijnen 
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. 
Vitrage en alle soorten model- 
gordijnen v.a ƒ5,95 per me- 
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- 
schill. meubelstoff. van ƒ69 
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle 
soorten meubelen, boten en 
caravans, zeer voordelig. Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden. Barkrukken 
stoff. incl. stof of leather-look 
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras 
ƒ 55. Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225. DE VRIES, 
Haarlemmerdijk 168, Amster- 
dam, 020-220981; Ampèrestr. 
10, Zandvoort, 02507-19347. Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295. Velours overgordijnen 
voor ƒ9,95 p. mtr. Vitrage en 
alle soorten modelgordijnen 
v.a. ƒ9,95 per meter, gratis 
gemaakt! 1000 verschillende 
meubelstoffen voor ƒ 9,95. 
Wij stofferen alle soorten 
meubelen, boten en caravans 
tegen scherpe prijzen! 

DE VRIES 

Julianapark 40 - HAARLEM 

(Winkelcentrum Cronjé) 

Tel. 023-260359 of 

b.g.g. 371342. Muziekinstrumenten Dirk Witte 

Gitaren, synthesizers, keyboards, dig. piano's 

Nieuwste Yamaha PSR-sene 

uit voorraad leverbaar incl. adapter 

OPPERHOOFD DEALER: 

Yamaha, Roland, Korg, Boss, Gibson, Fender, 

Ibanez, Rickenbacker, Squier etc etc. 

Bel voor prijzen tel. 020-2646 55 
Vijzelstraat 53, Amsterdam. (Ma. gesloten.) Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto's, 

pasfoto's, 

receptiefoto's, 

groepsfoto's aan huis. 

Grote Krocht 26. 

Tel. 13529. Te koop goed onderhouden 
piano, merk YAMAHA. 
Tel. 14783, na 18.00 uur. Lessen en clubs Kom kunstzwemmen bij de 
Zeeschuimers. Vanaf 6 jaar 
met 2 zwemdipoma's. Fijne 
sport voor meisjes met ge- 
voel voor muziek. Kosten 
slechts ƒ 15/mnd. 
Inl.: tel. 16511. Massage Yogalessen door 
Fred v. Beek, Uiterwaarden- 
straat 40, A'dam. Ook casset- 
tes. Vr. prosp. 03461-3477. Zwemles voor ouderen, nu 
ook bij de Zeeschuimers. 
Jaarlijks leren velen nog 
zwemmen. Waarom u ook 
met'? Bij voldoende interesse 
start 7-2 in zwemb. Gran Do- 
rado. Inlichtingen: tel. 14119. Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet. tegen excl. 
Iichtgew. lammy's/nappa/ 
bontgevoerde regenmantels. 
Heren lammy's en jacks. 
Folders: tel. 020-233488. COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo- 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken, ook 
veranderwerk. Voor alle leef- 
tijdsgroepen en maten. 
Tel. 02507-17370. • Zie de colofon voor opga- 
ve van uw rubieksadvertentie Onderhoud, reparatie, doe-hèt-zelf SNOWWHITE 

schoonmaak/glazenwasserij 

Tel. 02507-17935 Bob Schmidr Dakkapel!! 

Nu ook in bouwpakket. 

Duidelijke handleiding 

voor doe-het-zelvers. 

In 1 dag te plaatsen. 

Ook voor aannemers. 

Timmerbednjf/fabriek Ruiter. 

Specialist in 

dakkapellen - kozijnen. 

Tel. 02202-2700. Fax: 2730. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel. 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFRETAFELS Onroerend goed 
te koop aangeboden GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CEfu E makelaars o.g. L|J 

Tel. 02507-12614 ÜYJ^ Te koop aangeb. GARAGE, 
Burg. v. Fenemaplein, boven- 
ste laag. Tel. 02507-19357. Onroerende 

goederen te koop 

gevraagd Gevr. zeer ruim app./dubb. 
etage of woonh. in A'dam of 
B'veldert, tot ƒ 400.000, opkn. 
geen bezw. Tel. 020-461489. • Rubrieksadvertentie op- 
geven 9 Zie voor adres en of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant Onroerend goed 
en woonruimte 

te huur 
aangeboden GARAGE TE HUUR 

Burg. v. Fenemaplein 

Tel. 02507-14534 KAMER TE HUUR 

De Witte Zwaan 

Tel. 12164 Te huur v. perm. ZIT/SLAAP- 
KAM. m. keukenblok, warm/ 
koud water, ƒ 450 p.m., 1 mnd 
borg. Tel. 02507-13863. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland. Bel 
voor gratis infoboek: 020- 
665.7658. Inruil en fin. mog. Vak.adres gez. v. lieve hond, 
reu, 7 jr, kan niet in asiel, evt. 
tot wederdienst bereid. Tel 
Dierenbescherming' 14561. Huwelijk en 
kennismaking ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis- en Contacten- 
club: 023-356840 (mfoband) J.vr., 46 jr, zoekt een lieve 
man, graag huiselijk, geen 
bar-type, wel van de natuur 
houdt, als kan ook eens dan- 
sen, + 50 jr. Br. o. nr. 755- 
76823 bur. v.d. blad. Te koop 
gevraagd 
diversen • Gevraagd commode, mag 
beschadigd zijn. Tel. 02507- 
17290. Woningruil Asten, N. -Brabant:, 5-kmr 
eeng.w., garage, gr. schuur, 
ƒ571 p.m. + v.+a.tuin. Gevr. 
4-kam.w. tot ƒ535 p.m., ook 
flat. Tel. 04936-3657. Financiën en 
handelszaken Autoverzekering 

V.A. ƒ 75 - DORSMAN 
blijft toch goedkoper! 
Bel nu: 02507-14534. Vaar/surfsport MARINA MONNICKENDAM 
de gezell. jachthaven met alle 
faciliteiten. Enkele ligplaatsen 
beschikbaar. Tel. 02995-2595 Auto's en 
auto-accessoires Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Diverse clubs J. BIK 25 JAAR, clubs, esc , 
mass., pnvé-adr., vnjbl.heid, 
pers. vnjh., vaste clientèle 
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam 
Tel. 020-246505 (030-944530), 
7 dg. p.w. 12-02 u. V.a. ƒ 100 
Opl. int. full-t., part-t. mog. Diversen • Te koop aangeb. houten 
kinderled. m. matr. en lakens 
ƒ50; autost, Storchemühle, 
ƒ 50. Gevr. sapcentrifuge. Tel 
02507-15148. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll. verz 
Dag/nachtservice 020-424800 • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan: Centrale Orde'- 
afd. Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling. Met een Micro komt u onder de mensen. r i Zandvoorts Nieuwsblad 
1 regel ƒ 3,63 


2 regels / 3,63 


3 regels / 3,63 


4 regels f 4,83 


5 regels / 6,04 6 regels ƒ 7,25 


7 regels ƒ 8,46 


8 regels / 9,67 


9 regels f 10,88 


10 regels ƒ 12,08 E3. VIDEOTHEEK Corn. Slogorsstraat 2 B 
Tel. 02507-12070 5, 77,50 p.d. 

5 films 

25, P- week 

verhuur Movlo-boxQn Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen. Alle prijzen incl. 6% BTW 
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon. S.v p. m rubriek: J Cl 

w m 
E. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUAR1 1989 Schaaksucces in 
Hoogoventoernooi 

ZANDVOORT - De Zand- 
voortse Schaakclub is er in ge- 
slaagd maar liefst vier prijzen 
weg te slepen op het Hoogo- 
yenschaaktoerno oi. 

Pakte Olaf Cliteur vorige week al 
ie tweede prijs in 3 B van het vier- 
campentoernooi, de tienkampen 
verliepen voor de schakers uit Zand- 
Voort met wisselende resultaten, 
plubkampioen Olaf Cliteur hand- 
ïaafde zich wederom in de sterke 
groep vijf. Met een score van 4 uit 9 
jereikte hij een zevende plaats. De 
nummer twee van de schaakclub, 
Ton van Kempen, zag net geen kans, 
et vorig jaar verloren terrein, terug 
e winnen. Hij pakte met 5'A punt de 
Herde prijs in groep 6. 
f Met zeven remise's, één verlies, en 
in de laatste ronde een fraaie winst- 
purtij, wist Edward Geerts beslag te 
jeggen op de vijfde plaats in groep 
jTE. Piet Termes ging het in groep 7F 
heel wat moeilijker af. De ervaren 
Speler kwam met Vh punt niet ver- 
her dan een negende plaats en zal 
Jict volgend jaar een groep lager uit- 
komen. Ook op het jaarlijkse snel- 
kchaaktoernooi bliezen twee Zand- 
jroorters een aardig partijtje mee. Na 
l>en ijzersterke voorronde kwamen 
jjowel Olaf Cliteur als Hans van Bra- 
kel, in de op één na hoogste groep. 
Tegen alle verwachtingen in wist Cli- 
eur deze groep met een score van 
k uit 9 te winnen. Van Brakel kwa- 
ïüceerde zich als achtste en kwam 
laarmee net iets boven de midden- 
noot van het gezelschap uit. 
Diezelfde Van Brakel wist een 
iaar uur later, tijdens de traditione- 
e simultaanwedstrijd, de Joegosla- 
ische grootmeester Damljanovic, 
emise af te dwingen. Dat schakers 
ast kunnen hebben van de weers- 
rastandigheden werd afgelopen 
onderdagavond bewezen in het Ge- 
meenschapshuis. Slechts acht leden 
|van de Zandvoortse Schaakclub 
trotseerden windkracht 12, zodat er 
;an een normale clubavond geen 
iprake kon zijn. Als alternatief werd 
>r een snelschaaktoernooi georgani- 
seerd. Dit minitoernooitje werd ge- 
'onnen door Olaf Cliteur en Hans 
an Brakel. Beiden hadden een sco- 
•e van 11 punten uit 12 wedstrijden, 
ip een gedeelde derde/vierde plaats 
imdigden Pepijn Paap en Simon 
osma met 7 uit 12. Vijfde werd 
ees Molenaar, zesde Dennis van 
Ier Meijden, zevende Ton Marque- 
ue en de laatste plaats werd ingeno- 
en door Ruud Schiltmeijer. 

standen voetbal 

Vierde klasse KNVB lyelsen 


12-20 O. Gezellen 12-11 


JRenova 


12-19 VSV 


11-10 


De Brug 


12-14 DSOV 


12-10 


feeel Wit 


12-12 TYBB 


12- 9 


kw. Vennepl2-12 Van Nispen 12- 7 


Hoofdd. 


11-11 Zandv.m. 


12- 7 


Vierde klasse KNVB zaterdag 


NAS 


12-19 Hoofddorp 


11-10 


SMS 


12-16 SIZO 


12-10 


DSDO 


12-16 Aalsmeer 


12-10 


Kandvoort 


12-16 B.daal 


12- 9 


EHS 


11-13 SCZ'58 


11-5 


DOSC 


12-12 DSC'74 


11- 4 


1 Tweede klasse HVB 
fSpaarnest. 


16-29 Schalkw. 


15-16 


EHS 


15-25 THB 


14-10 


Heemstede 


15-20 KIC 


16-10 


SVU 


15-18 Overbos 


16-10 


BSM 


16-16 TZB 


16- 9 


Vogelenz. 


15-17 Spaarnev. 


15- 2 


Eerste klasse HVB zaterdag 


53VIJ 


17-26 J. Hercules 17-15 


SCW 


17-26 Halfweg 


16-14 


[Velsen 


17-23 DCO 


17-11 


Z'voortm. 


17-23 HBC 


17- 8 


Energie 


16-22 Hillegom 


17- 7 


Kennemers 


17-22 VSV 


17- 5 


Tweede klasse HVB zaterdag 


pverbos 


16-30 DSOV 


17-14 


fceel Wit 


16-25 KHPC 


17-11 


ttenova 


16-25 DEM 


16-10 


yan Nisper 


l 17-24 BSM 


17-10 


Stormv. 


16-19 TZB 


17- 8 


SVJ 


17-18 Concordia 


16- Zandvoortse Schaakclub na 60 
jaar bloeiend en springlevend ZANDVOORT - Op 13 febru- 
ari 1990 bestaat de Zandvoort- 
se Schaakclub 60 jaar en dat 
feestelijke feit wil de vereni- 
ging niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan. Hoogtepunten van 
dit jubileum moeten worden 
de receptie op donderdag- 
avond 8 februari in het Ge- 
meenschapshuis en het Hol- 
land Casino Zandvoort schaak- 
toernooi, dat op zaterdag 10 fe- 
bruari aanstaande wordt geor- 
ganiseerd. 

In de eerste notulen van 13 februa- 
ri 1930 van de vergadering van de 
Zandvoortse Schaakclub' stond ver- 
meld, dat met tevredenheid terug 
kon worden gezien op de eerste 
schaakavond en dat gehoopt werd 
op nog vele van die avonden. Na zes- 
tig jaar heeft men dat waargemaakt 
en kan de vereniging terug zien op 
goede schaakjaren met knappe suc- 
cessen en altijd plezierige schaak- 
avonden. 

Het bestuur bestaande uit voorzit- 
ter Hans Drost, secretaris-interne 
wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer, 
algemeen jeugdleider Hans van Bra- 
kel, vice voorzitter-extern wedstrijd- 
leider Olaf Cliteur en penningmees- 
ter. Edward Geerts zijn dan ook ze- 
ker van plan de gezellige sfeer het 
meest te laten prevaleren. Boven- 
dien willen zij de drempelvrees bij 
menig schaakliefhebber •wegnemen. 

„We zijn een gezellige drempello- 
ze vereniging," meent voorzitter 
Hans Drost. „De mensen zijn bang 
dat zij weggespeeld worden en 
schromen dan om te gaan schaken. 
Bij ons wordt er niet met het mes op 
tafel gespeeld en voor de huiskamer- 
schaker is best plaats, want iedereen 
wordt in gedeeld naar speelsterkte. 
We zijn elke donderdagavond vrese- 
lijk gezellig bezig. Voor de een is het 
schaaktechnisch gedeelte het be- 
langrijkst maar er zijn er ook die er 
een avond uit zijn en voor het soci- 
aal gebeuren komen." 
• Het dagelijks bestuur van de Zandvoortse Schaakclub van links naar rechts: Ruud Schiltmeijer, Hans Drost en 

Edward Geerts. Foto Bram Stijnen De Zandvoortse Schaakclub blijkt 
een bloeiende en groeiende vereni- 
ging te zijn en boekte vorig jaar suc- 
ces door met het eerste schaakteam 
beslag te leggen op een kampioen- 
schap. Dit jaar werd een tweede 
team in de schaakcompetitie inge- 
schreven en werd er daadwerkelijk 
gestart met een schaakopleiding 
voor de jeugd. Buiten de dertig se- 
niorenleden heeft de club inmiddels 
vierentwintig jeugdleden in haar 
midden en daarin schuilen een paar 
aardige talenten. Het bestuur hoopt 
dan ook op doorstroming van de 
jeugd en heeft als doelstelling, hand- 
having van het eerste team in de 
tweede klasse NHSB. Getracht 
wordt het eerste klasserschap nog ééns te behalen waardoor het voor 
schakers interesaant wordt zich bij 
de Zandvoortse club aan te sluiten. 
„Een beetje versterking zouden we 
wel willen en nieuwe leden zijn het 
gehele jaar inpasbaar." 

Dat het goed gaat met de Zand- 
voortse Schaakclub is ook de bond 
niet ontgaan en ook op organisato- 
risch gebied heeft de vereniging zich 
de laatste jaren waargemaakt. Zo 
werd de halve finale georganiserd 
van het Nederlands kampioenschap 
damesschaak. Verwacht wordt dat 
ook dit jaar Zandvoort dit evene- 
ment mag organiseren en er zit een 
kans in dat zelfs de finale in de bad- 
plaats wordt gespeeld. Het jonge be- stuur wil mee profiteren van de op- 
mars van het schaakspel dat door de 
successen van grootmeester Jan 
Timman in gang is gezet. Het leeft in 
de club, de ontwikkeling is goed en 
de schaakbeleving is groot. 

Festiviteiten 

In dit jubileumjaar 1990 organi- 
seert de actieve vereniging diverse 
evenementen. Zo staat een simul- 
taanwedstrijd op het programma in 
april. Deze wordt gegeven door 
grootmeester en oud-lid Lodewijk 
Prins en ook staat een viertallen- 
toernooi om het kampioenschap 
van Zandvoort op het programma. 
Het feestjaar wordt geopend met een receptie, die wordt gehouden op 
donderdagavond 8 februari van 
19.30 tot 21.00 uur in het Gemeen- 
schapshuis voor leden, oud-leden en 
genodigden. Aansluitend is er feest 
voor de leden. Klap op de vuurpijl is 
wel het grootse schaaktoernooi dat 
in het Elysée Beach Hotel wordt ge- 
houden op zaterdag 10 februari aan- 
staande. Als opvolger van het Louis 
Bloktoernooi wordt nu een sterk be- 
zet invitatietoernooi gehouden, het 
zogenaamde Holland Casino Zand- 
voort toernooi. Aan dit toernooi 
doen een aantal sterke schakers 
mee, zoals Rini Kuyf, Johan van 
Mill, Manuel Bosboom, Liafbern 
Riemersma, Klaas Steijn en de win- 
naar van de drie laatste toernoien 
Van Maanen uit Amsterdam. Deze 
spelers spelen op de zevende verdie- 
ping van het Elysée Beach hotel van- 
af 10.30 uur tot 16.30 uur vijf rondes 
schaak. Door de sponsoring van het 
Holland Casino zijn er zelfs geldprij- 
zen te verdienen. 

Behalve deze bijzonder sterke 
groep heeft de schaakclub ook ge- 
dacht aan de mindere goden en 
wordt er tevens een open toernooi 
gehouden. Verwacht wordt dat er 
zich tussen de 80 en 120 deelnemers 
zich zullen melden voor dit evene- 
ment dat eveneens in het hotel aan 
de Van Alphenstraat wordt gehou- 
den. 

De aanvang van dit toernooi is om 
10.00 uur en er wodt gespeeld in 
groepen van zes naar speelsterkte. 
De wedstrijden duren 25 minuten en 
voor zowel senioren als jeugd is het 
inschrijfgeld ƒ 10,-. Per groep zijn er 
drie bekers te winnen en de prijsuit- 
reiking wordt omstreeks 17.00 uur 
verwacht. Opgave aan dit evene- 
ment kan geschieden tot vrijdag 9 
februari tot 20.00 uur bij de volgende 
bestuursleden. Olaf Cliteur telefoon 
02507-15721, Hans Drost 02507- 
18430, Ruud Schiltmeijer 02507- 
17272. 

De strijd in dit eerste Holland Ca- 
sino Zandvoort toernooi belooft een 
bijzonder leuk evenement te worden 
en lijkt zeker de moeite waard om 
mee te maken. Overtuigend spel 
Casino-ZVM heren ZAND- 
VOORT 
Door een 

fraaie 23-12 
overwinning 

op Onze Gezellen blijft het he- 
ren zaalhandbalteat- 7 ! van Casi- 
no-ZVM goed meedi aien in de 
bovenste regionen^DG heeft 
geen schijn van kr-is gehad te- 
gen een bij vlagen prima spe- 
lend Casino-ZVM. De Zand- 
voortse dames speelden tegen 
de reserves van VZV een uit- 
stekende eerste helft maar vie- 
len in het tweede gedeelte ver 
terug en verloren met 11-17. 

Tegen het zwakke OG pakte Casi- 
no-ZVM de zaken vanaf het eerste 
fluitsignaal energiek aan. In een 
hoog tempo werden de aanvallen op- 
gezet en het goede handbal leidde er 
toe dat de stand al snel op 10-2 was 
gebracht. De marge was groot ge- 
noeg en het Zandvoortse team ging 
wat spelsituaties uitproberen. Dat 
lukte niet geheel waardoor OG de 
ruststand een draaglijk aanzien kon 
geven, 13-8 

In de tweede helft ging Casino- 
ZVM op de oude voet voort en het 
liep weer als een trein. OG had geen schijn van kans 
en halverwege 
de tweede helft 
was de strijd be- 
slist, 18-10. Met 
sterke aanvallen bleven de Zand- 
voorters domineren en de uiteinde- 
lijke 23-12 overwinning was volko- 
men terecht. 

Doelpunten" Casino-ZVM: Peter 
Pennings 4, Richard Vos 4, Guido 
Weidema 4, Jan Draayer 3, Kees 
Hoek 3, Gerard Damhoff 2, Menno 
Trouw 2, Ronald Vos 1. 

Dames 

De dames speelden in de eerste 
helft een hele goede partij handbal. 
Wel stond Casino-ZVM telkens op 
lichte acherstand maar met een niet 
aflatende ijver werd die achterstand 
steeds weggewerkt. De eerste helft 
was Casino-ZVM geheel gelijkwaar- 
dig aan VZV, 8-8. In de tweede helft 
stortte Casino-ZVM echter geheel 
in. Het hoge tempo van de eerste 
helft had z'n tol geëist en conditio- 
neel zakte Casino-ZVM ver weg. 
VZV profiteerde daarvan en liep vlot 
weg naar een alsnog ruime overwin- 
ning, 11-17. 

Doelpunten Casino-ZVM: Elly von 
Stein 4, Mireille Martina 4, Anja 
Hendriks 2, Margreet Sterrenburg 1. 
• Spelmoment in de wedstrijd TZB/Teunissen-Trefpunt The Lions-teams halen flink uit ZANDVOORT - Van het bas- 
ketbalfront alleen maar goede 
berichten. Het damesteam van 
The Lions blijft stevig op een 
tweede plaats door een 36-23 
overwinning op TYBB en de 
heren haalden flink uit tegen 
Lake City Players en wonnen 
met 57-49. 

The Lions-dames begonnen stroef 
tegen het reserveteam van TYBB. 
Ook al liep het niet in de eerste helft, 
TYBB was niet in staat gevaarlijk te 
worden. Lions proeerde door een 
man to man meer lijn in ht spel te 
krijgen, verkreeg daardoor wel meer 
balbezit, maar maakte te weinig ge- 
bruik van de mogelijkheden. Door- 
dat het defensief wel goed in elkaar zat kon Lions gaan rusten met een 
17-7 voorsprong. 

In.de eerste acht minuten van de 
tweede helft zat Lions geheel vast en 
kwam slechts tot één score. TYBB 
kon daardoor iets terug doen en op- 
halen tot 19-13. Toen Lions meer 
pressie ging uitoefenen op TYBB 
kwam er meer ritme in het team. De 
score liep vlot omhoog en TYBB 
werd kansloos wegespeeld. Het ver- 
hogen van het tempo leverde Lions 
alsnog een ruime zege op, 36-23. 

„Ik ben tevreden met de winst", 
merkte coach Olaf Vermeulen op. 
„Ik hoop nog op een misstap van 
Hillegom dan hebben we nog kans 
op de titel". Topscorers The Lions: 
Jeanine Stobbelaar 12, Elles Bruins- 
ma 7, Simone van den Berg 6. Z'75 overwintert goed ZANDVOORT - In de eerste 
returnwedstrijd na de winter- 
stop kwam Zandvoort'75 tegen 
Aalsmeer tot een 3-0 overwin- 
ning. Door deze zege blijft er 
aansluiting in de kopgroep. 

In de eerste helft gaven beide 
teams elkaar vrijwel niets toe. Een 
op en neer golvend spelbeeld met 
kansen voor beide teams. Na tien 
minuten ondernam Rob Gansner 
een gave actie en zette Paul Longay- 
roux aan het werk maar diens voor- 
zet bereikte geen van zijn medeaan- 
vallers. Even later schoot Rob Gans- 
ner uit een hoekschop de bal net 
naast. Ook Aalsmeer trok ten aanval 
en deed dat veelal met lange trap- 
pen, en daarmee hadden de Zand- 
voort'75 verdedigers nogal wat 
moeite. Toen Paul Longayroux vlak 
voor de pauze een Aalsmeer speler 
de bal ontfutselde leek de score ge- 
opend te worden. De Aalsmeer doel- 
man greep op het laatste moment 
echter in. 

De tweede helft was nog maar nau- 
welijks begonnen of Zandvoort'75 
nam een 1-0 voorsprong. De Aals- 
meerdoelman ging in de fout en Jan 
Willem Luiten kon de score openen. 
Nog geen twee minuten later was de 
strijd beslist. Rob Koning zette goed 
voor en de vrijstaande Paul Longay- 
roux kopte 2-0 in. Zandvoort'75 bleef 
de aanval zoeken en uit een hoek- 
schop nam Rob Gansner de bal in- 
eens of zon slof maar de bal werd 
van de doellijn gehaald. 

Toen kwam Aalsmeer meer aan bod en forceerde enige hoekschop- 
pen, waarmee gevaar gesticht werd 
in de Zandvoortse defensie. Doel- 
man Wiebe Beekelaar wist echter 
stijlvol zijn doel schoon te houden. 
Een keiharde inzet van Aalsmeer 
verdween rakelings langs het doel, 
waarmee Zandvoort '75 goed weg- 
kwam. In de 38e minuut werd Mario 
van Meelen met een dieptepass aan 
het werk gezet en door de Aalsmeer 
doelman onderuit gehaald. De toege- 
kende strafschop werd door Rob 
Koning verzilverd, 3-0. 

Komende zaterdag gaat Zand- 
voort'75 op bezoek bij concurrent 
OSDO, maar gezien het vertoonde 
spel van de laatste weken kan de 
strijd hoopvol tegemoet worden ge- 
zien. Een met junioren versterkt Lions- 
herenteam heeft een fraaie overwin- 
ning behaald op LC Players. Met een 
agressieve zone zat de verdediging 
van Lions goed dicht. LC Players 
kreeg geen kans gevaarlijk te wor- 
den, mede als gevolg van een snel 
opgelopen blessure van een van de 
aanvallers. Na een 7-10 achterstand 
na vijf minuten kwam Lions op 
voorsprong door een paar gave drie- 
punters van Dave Kroder en goed 
spel van Arno Weidema. Lions sloot 
de eerste helft af met een 33-22 voor- 
sprong. 

In de tweede helft bouwde Lions 
de voorsprong uit naar 43-26 en leek 
de wedstrijd een gelopen zaak. Lions 
zakte echter behoorlijk weg en LC 
Players kwam geheel terug in de 
strijd, 16e minuut 49-46. Bijtijds her- 
stelde Lions zich en door scores van 
Jeroen Gaus, Arno Weidema en 
Dave Kroder werd de zege veilig ge- 
steld, 57-49. Door deze overwinning 
heeft Lions de laatste plaats overge- 
daan aan Hillegom. 

Topscorers Lions: Dave Kroder 
27, Arno Weidema 11, Jeroen Gaus 8, 
Peter Bos 7. 

Uitnodigingen 

Talent genoeg bij The Lions gezien 
de uitnodigingen, die jeugdspelers 
krijgen voor het uitkomen in verte- 
genwoordigende teams. Zo kreeg 
Mike Kroder eerst een uitnodiging 
voor het spelen in het Noordhol- 
lands team gevolgd door de zeer eer- 
volle uitnodiging voor de selectie 
van het Nederlands adspiranten- 
team. In de selectie van het Haar- 
lems kadettenteam werden gekozen 
Mike Kroder, Alain Kroese en Bart 
van der Storm. Zand voorts 
Nieuwsblad SPORT TZB/Teunissen houdt Trefpunt van zich af ZANDVOORT - In de tweede klasse van 
«e zaalvoetbalcompetitie stond afgelopen 
^rijdagavond de belangrijke Zandvoortse 
feby tussen TZB/Teunissen en Trefpunt 
°P het programma. Trefpunt moest win- 
den om nog enigszins uitzicht te houden 
°m een kampioenschap, maar vooral in 
^e slotfase sloeg TZB/Teunissen toe en 
w on met 7-4. 

Door deze uitslag kan TZB/Teunissen het kam- 
P'oenschap vrijwel niet meer ontgaan. Dit team 
v °ert de ranglijst nu aan met zes punten voor- 
zong op Trefpunt. Trefpunt heeft er wel alles 
aan gedaan om de spanning in de competitie 
£>'Ug te brengen en hield lang gelijke tred met de 
ü °ys. In het begin nam Trefpunt zelfs vlot een 0-2 voorsprong door doelpunten van Thomas Schul- 
te en Jos Baars. Er waren toen nog maar vijf 
minuten gespeeld en dat beloofde wat. TZB/Teu- 
nissen herstelde zich echter snel en door twee 
afstandsschoten van Nico de Boo was het vijf 
minuten later alweer gelijk, 2-2. TZB werd sterker 
maar Trefpunt loerde op een snelle tegenstoot en 
doelman Huub Halewijn moest een paar keer 
handelend optreden. 

Op een inzet van Michel de Roode was hij 
echter kansloos en Trefpunt had opnieuw een 
voorsprong, 2-3. Bijna scoorde De Roode de vier- 
de treffer maar zijn inzet ketste op de doelpaal. 
Vlak voor het eindsignaal van de eerste helft was 
het echter gelijk toen opnieuw de trefzekere Nico 
de Boo een snelle aanval van TZB afrondde, 3-3. 

In de tweede helft viel Trefpunt wat terug en TZB/Teunissen profiteerde daar van. Steef Blan- 
ken maakte er 4-3 van en toen Martin de Kruyff 5- 
3 op het scorebord zette leek de strijd beslist. 
Trefpunt hervond zich toch weer en door een 
treffer van Steggerda kwam de spanning geheel 
terug, 5-4. Trefpunt drong sterk aan en probeer de 
gelijkmaker te forceren. 

In de spannende slotfase hield TZB/Teunissen 
de bal echter goed in de ploeg en gaf geen kansen 
meer weg. In de slotminuten wist dit team zelfs 
verder uit te lopen door goed gebruik te maken 
van de ruimte, die ontstond door het aandringen 
van Trefpunt. Steef Blanken zorgde voor 6-4 en 
Martin Kruyff maakte aan alle onzekerheid een 
eind door 7-4 te scoren. Ongeslagen gaat 
TZB/Teunissen aan de leiding en niets lijkt een 
kampioenschap meer in de weg te staan. Sport kort 

Zaalvoetbal 

Het zaalvoetbaltoernooi, georga- 
niseert door Bar het Zeepaardje, is 
een bijzonder groot succes gewor- 
den. Zeven horecabedrijven uit 
Zandvoort en één uit Amsterdam 
maakten er een zeer sportief gebeu- 
ren van terwijl het geheel perfect 
werd geleid door Fred Eykhof van 
Bar het Zeepaardje. 

Zijn team kwam dan wel niet in 
aanmerking voor een plaats bij de 
top vier, maar het vele publiek heeft 
genoten van zeer aantrekkelijk zaal- 
voetbal. De strijd om de eerste 
plaats werd gewonnen door Disco- 
theek Chin Chin, dat in de finale Bar 
Sam Sam met 2-0 versloeg. De River- 
side Bar uit Amsterdam behaalde 
een derde plaats door Bar Basta met 
1-0 te kloppen. Klaverjas 

De voetbalvereniging TZB organi- 
seert aanstaande vrijdagavond de 
vijfde klaverjaswedstrijd in een se- 
rie van zes. De opbrengst gaat naar 
het jubileumfonds ter gelegenheid 
van het veertig jaar bestaan van de 
voetbalclub. Liefhebbers van het 
kaartspel, die nog niet aan één van 
deze toernooien hebben deelgeno- 
men, kunnen zich toch melden en 
komen dan in aanmerking voor de 
dagprijzen. Voor het totaal klasse- 
ment tellen de vier beste resultaten. 
Ook deze avond is er een gave loterij 
en worden de bekers beschikbaar 
gesteld door sponsor Jaap Bloem 
Sport. De klaverjasstrijd vindt 
plaats in de kantine van TZB aan de 
Kennemerweg en vangt aan om 
20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 
ƒ 7,- per koppel. HVB-voetbaï 

De voetbalteams in de Haarlemse 
voetbalbond kwamen aardig voor de 
dag het afgelopen weekend. De zon- 
dagvoetballers van TZB verloren 
wel van Spaarnestad maar de ma- 
nier waarop de Boys de koploper 
tegenstand boden was fenomenaal. 
TZB deed vrijwel niet onder voor de 
favoriet voor de titel en maakte het 
Spaarnestad bijzonder lastig. Nadat 
Remy van Loon de 2-0 achterstand 
van TZB terug had gebracht tot één 
doelpunt verschil kreeg Spaarne- 
stad het nog erg benauwd. TZB 
drong sterk aan en zocht tevergeefs 
naar de gelijkmaker. Een snelle 
counter van Spaarnestad besliste de 
strijd definitief, 3-1. 

Het zaterdagelftal van Zandvoort- 
meeuwen rukt op naar de top van de 
eerste klasse. De leiders in deze klas- 
se maken misstappen en Zandvoort- 
meeuwen boekte opnieuw een over- 
winning. Tegen DCO gingen de 
Zandvoorters voortvarend van start 
en met gaaf combinatie-voetbal 
werd DCO op eigen helft vastgezet. 
Het overwicht zou Zandvoortmeeu- 
wen in de eerste helft al een grote 
voorsprong hebben opgeleverd. 
Slechts tweemaal werd er echter ge- 
scoord en daarmee mocht DCO de 
handen dichtknijpen. De doelpun- 
ten waren van Pieter Brune en Bas 
Heino. Ook in de tweede helft een 
overheersend Zandvoortmeeuwen 
dat alleen te slordig met de kansen 
om ging. DCO kon éénmaal tegen- 
scoren maar de Zandvoorters lieten 
de voor het grijpen liggende twee 
punten niet meer los, 2-1. 

Na een reeks nederlagen slaagden 
de zaterdagvoetballers van TZB er 
eindelijk weer in tot een overwin- 
ning te komen. Na een aardige partij 
voetbal trok TZB met 2-1 aan het 
langste eind. KHFC deed niet onder 
voor TZB maar in het Zandvoortse 
team loopt nou eenmaal Willem 
Keur rond en deze speler scoort 
maar raak. Ook nu wist hij twee- 
maal raak te schieten. Keur heeft dit 
seizoen reeds zestien doelpunten op 
zijn naam en staat hoog op de top- 
scorers ranglijst. ZVM Van Nispen gelijk in de storm ZANDVOORT - Zandvoort- 
meeuwen heeft in de eerste 
wedstrijd na de winterstop 
geen revanche kunnen nemen 
op de eerder dit seizoen gele- 
den nederlaag tegen Van Nis- 
pen. Door met 1-1 gelijk te spe- 
len blijven beide teams op de 
laatste plaats van de vierde 
klasse staan. Door de stormachtige wind was 
het niet mogelijk om tot goed voet- 
bal te komen. Zandvoortmeeuwen 
begon wel heel erg hoopvol en na een. 
paar minuten spelen stond het al 
met 1-0 voor. Met de harde wind in 
de rug waagde Frans Post een ver 
afstandsschot dat in het Hoofddorp- 
doel verdween, 1-0. Dat was een 
prachtig voorbeeld hoe het zou moe- 
ten, maar wat Zandvoortmeeuwen 
ook probeerde, goed gerichte af- 
standsschoten waren er nauwelijks 
en ondanks een groot veld-over- 
wicht waren er ook vrijwel geen 
doelkansen. Hoofddorp kwam de 
snelle tegenvaller dan ook goed door 
en hield vrij gemakkelijk stand. 

Na de pauze had Van Nispen het 
windvoordeel en moest Zandvoort- 
meeuwen alle zeilen bijzetten om 
schade te voorkomen. Een kwartier 
lang hield Zandvoortmeeuwen de 
zaak achter goed dicht maar toen 
kon Van Nispen toch de gelijkmaker 9 scoren, 1-1. Ook nu bleek het met 
wind mee erg moeilijk tot goed voet- 
bal te komen en Hoofddorp kreeg 
slechts één riante mogelijkheid 
maar die werd gemist. 

Tegen wind in kan er vaak goed 
gecombineerd worden, maar Zand- 
voortmeeuwen slaagde er niet in tot 
verrassende tegenstoten te komen. 
Beide teams probeerden wel m de slotfase de winst naar zich toe te 
trekken, maar het uiteindelijke ge- 
lijkspel gaf de verhouding goed 
weer. 

Aanstaande zondag gaat Zand- 
voortmeeuwen op bezoek bij het 
hooggeplaatste De Brug en genoopt 
wordt, en dat moet ook, dat een punt 
weggesleept kan worden. Sportagenda VOETBAL 

Zaterdag: OSDO-Zandvoort '75 14.30 
uur 

Velsen-Zandvoortmeeuwen 14.30 
uur 

SVY-TZB 14.30 uur 
Zondag: De Brug-Zandvoortmeeu- 
wen 14.30 uur 

TZB-EHS 14.30 uur terrein Kenne- 
merweg 

ZAALHANDBAL 

Uitslagen: MA ZVM-ADO 2-12, MA 
ZVM 2-Blinkert 4-13, JA ZVM-Blin- 
kert 0-6, HS ZVM 3-Blinkert 5 15-7. 
HS ZVM 4-Concordia 3 21-8, MA 
ZVM-TYBB 10-23, HJ ZVM-JC/Vido 
24-19, DS ZVM-VZV 2 11-17, HS 
ZVM-OG 23-12, HS ZVM 2-GVO 15- 
22, DS Odin 6-ZVM 3 10-5. 

Programma zondag uitwedstrijden: 
16.20 uur DJ Concordia-ZVM, 11.00 
uur HS BSM-ZVM, 10.40 uur DS Bunkert 5-ZVM 3, 17.50 uur HS 
Blnkert 5-ZVM 4, 16.45 uur DS ADO 
5-ZVM 2, 13.00 uur DS CAV-ZVM, 
11.10 uur HJ HVL-ZVM. 

VOLLEYBAL 

Zaterdag: 20.00 uur Sporting OSS 
dames-Waterlanders, Pellikaanhal 
20.30 uur Sporting OSS heren-Van 
Nispen, Pellikaanhal. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
18.00 uur Z'75-ZVM c-jun., 18.30 uur 
ZVM 2-ZVM D-jun., 19.00 uur Z'75- 
TZB dames, 19.45 uur Bad 
Zuid/ZVN-NAS. 20.40 uur Z. Noord- 
Tweede Jeugd vet., 21.25 uur Tref- 
punt-Hoofddorp, 22.20 uur ZVM 3- 
TZB 4. 

Maandagavond in de Pellikaanhal: 
20.45 uur Nihot/JBS-Courbet, 21.40 
uur Nihot/JBS dames-DVVY, 22.20 
uur Scandals 2-Sekura 2. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUARI 1990 *5y nieuw unicum . OOK VOOR 

ZANDVOORTERS? 

Een Unieke gelegenheid om ga- 
rant te staan voor de EVENE- 
MENTEN op Nieuw Unicum 
(Zandvoortselaan 165) slijt aan u 
steunzolen vanaf ƒ 100,-. 
Een charmante manier om bij de 
bewoners te brengen wat u el- 
ders haalt: 

Ontspanning. 

Wordt ook Steunzool, of zoals u 
wilt, jaarlijks contnbuant aan het 
entertainment voor onze bewo- 
ners. 

Tel. inlichtingen: 61101. Spar, vriendelijk, vers 
en toch voordelig Jaffa 

witte 

Grape Fruit 

net 4 stuk Pepssinaas- 
appelen 
Cuba Stegeman 
saks 
Van Melle 
Café Noir 

150 gr, ledere maandagochtend open 

CELSIUSSTRAAT 192 füp 
UtZt* Inspirerende winkels 
vol drankjes 

Elfstedenkoorts of niet, de 
Impodra slijter houdt u van 
binnen én buiten warm met 
een originele ijsmuts bij 

{agermeister, Keizerbitter, 
looghoudt Kalmoes beeren- 
burg of Sonnema berenburg. 

Sonnema Berenburg 

1 ltr nu voor 17,95 

Jagermeister 

0,7 ltr nu voor 18,95 

Keizerbitter 

1,0 ltr nu voor 18,95 

Hooghoudt Kalmoes 

Beerenburg 

1,0 ltr nu voor 17,45 

Rioja Senor Burgues 

tinto/blanco van7^5voor 6,95 

1987 Chateau Rousset 

Bordeaux A C Rouge 
\an5^5\oor 5,45 

1988 Chateau de Budos 

Graves Superieures A C 

van Jfft \ oor 7,45 

1986 Cötes du Frontonnais 
A.C. 

Carte Noir \ an 5t95 \ oor 5,45 

Hooghoudt 

jonge dubbele graanjene\ er 
1,0 ltr van 1S^ \oor 

Goblet 

jonge jene\ er 

1,0 ltr \ an 18^5 \ oor 

Olifant 

\ieux 

1,0 ltr van 18^5 \ oor 

Stroh Rum 

0,7 ltr bruin 38% 

(Een onmisbaar ingrediënt voor uw 
jagerthee, want dit smaakt ook thuis 
heerlijk ) 
v . ? van 19r95Voor 18,95 

* Stewarts Whisky 

?S§ heerlijk zacht 

".£ 0,7 ltr van 05^5 voor 18,95 18,45 
18,45 
17,95 Gulpener pilsener 

24 \ 30 cl 

\anl^f8\oor 16,98 ff I — " ' 7T~ 

Éjl Wijntapper! j ^Sherry 

medium dr\ /pale drv 
1 ltr \a\\J^ \oor 

6,95 RIGINELE IJSMUTS BIJ IMPODRA 

Uniek, want Impodra heeft speciaal 
voor supporters en sporters een 
rood, wit, blauwe muts laten maken 
met de tekst MOET KUNNEN 
Een kreet waar iedereen mee uit de 
voeten kan Bij elk chauvinistisch 
spektakel een kleurrijk gezicht U 
kunt m voor 12,95 bestellen bij uw 
Impodra slijter Maar bn aankoop 
van een van de afgebeelde flessen 
bitter betaalt u slechts 9,95 GELDIG VAN 1 t/m 14 FEBRUARI Zandvoort: Kerkstraat 1 2a 

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS De autorubriek 

"Showroom" 

zal wel heel wat 

auto adverteerders 

uit hun tent lokken. r. Het door mij te besteden 
budget is tot mijn spijt 

ontoereikend om tot de 
aanschaf over te gaan! 
'Wat 
bedoelt u?' 
'Ik kan het niet betalen.' v 'Zeg dat 
dan meteen'. Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met Cflrf 
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen OUy j WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 1 FEBRUAR1 1990 Voetbalelftal Karel Doormanschool 1951 
Op de oude foto van deze week staat het voetbalelftal van de Karel 
Doormanschool uit 1951. De foto is ingestuurd door Bub Keur. 

Achterste rij, van links naar rechts: de heer Kerkhoven, Kootje de Wolf, Bub 
Keur, de heer Van Schie, de heer Huyers en Ben Libregts. Middelste rij, van links naar rechts: Arie Keur, nn, Frits van der Kolk. 
Voorste rij, van links naar rechts: Simon Koper, Piet Koper, Gerry 
Kraayenoord, Co Luyks en Jan Visser. 

Op de achtergrond links staan Dominee de Ru en de heer Stobbelaar toe te 
kijken. Daarachter bevindt zich mevrouw Paap. ANBO tegenwoordig 
ook voor 50-plussers 

ZANDVOORT - De Algemene Nederlandse Bond voor Oude- 
ren afdeling Zandvoort wil zich méér gaan richten op de belan- 
genbehartiging van ouderen. Met 'ouderen' wordt in dit geval 
bedoeld: mensen vanaf vijftig jaar. 7 Zandvoorts 
Nieuwsblad "We willen meer voor ouderen 
doen dan alleen maar gelegenheid 
geven om te bridgen of te klaverjas- 
sen", aldus mevrouw Carbaat, die 
zorg draagt voor de externe contac- 
ten van de ANBO afdeling Zand- 
voort. "De huidige activiteiten zul- 
len we zeker houden, maar we willen 
deze uitbreiden". Gedacht wordt 
daarbij aan culturele activiteiten, 
maar ook meer informatie bijvoor- 
beeld door lezingen over gezond- 
heidszorg, het wegwijsmaken in de 
hele 'papierwinkel', discussies over 
bouwen voor ouderen of over poli- 
tiek. Wat dat laatste betreft wil men 
ook een forum van plaatselijke poli- 
tici vormen in verband met de ge- 
meenteraads-verkiezingen in maart 

Cursussen 

De ANBO afdeling Zandvoort or- 
ganiseert momenteel het zwemmen 
op de maandagochtend in het Gran 
Dorado bad, bridgen, klaverjassen, 
zingen, volksdansen, handwerken. 
Daarnaast zijn er optredens van to- 
neel- en/of cabaretgroepen, plus dia- 
en filmdagen. Bovendien houdt men 
in de periode van van maart tot no- 
vember elke maand wel een busdag- 
tocht, en zijn er een zomerreis en 
een kerstreis van vijf dagen. Daar- 
naast kan er steeds vaker op mensen 
uit het onderwijs een beroep gedaan 
worden om cursussen te geven, om- 
dat die steeds vroeger uittreden. De 
meeste activiteiten in Zandvoort 
worden gehouden in het Gemeen- 
schapshuis, maar liefst zou de ANBO een mulü-functioneel cen- 
trum voor ouderen zien verrijzen. 

Mevrouw Carbaat wijst erop dat 
veelal het idee bestaat dat de ANBO 
alleen voor 55-plussers is. Onte- 
recht, want sinds enige tijd kan men 
al vanaf 50 jaar lid worden De bond 
lijkt daarmee aan te willen geven dat 
zij nog volop leeft. Bovendien hoopt 
men daarmee wat meer actieve le- 
den aan te trekken, zodat er meer 
aandacht besteed kan worden aan 
de belangenbehartiging. Dat zal ook 
inhouden dat er contact wordt on- 
derhouden met de gemeente. 

Duizend 

Momenteel telt de afdeling Zand- 
voort zo'n duizend leden Met de 
leeftijdverlaging, het openstellen 
voor 'jongere ouderen', zouden dat 
er wel eens veel meer kunnen wor- 
den. Het lidmaatschap kost / 15,60 
per jaar, voor paren / 22,30 per jaar. 
Belangstellenden kunnen zich aan- 
melden bij mevrouw A P. Erich-S- 
leeman, Lorentzstraat 23, 2041 RB 
Zandvoort, tel 12602 Voor het aan- 
melden voor belangenbehartiging 
kan men mevrouw A.J. Carbaat-Al- 
ders bellen tel. 18780. "We moeten 
laten weten dat wij er zijn", aldus 
mevrouw Carbaat, wijzend op de 
rechten van ouderen, niet m de laat- 
ste plaats omdat zij hun hele leven al 
hebben gewerkt Klaverjassen 

ZANDVOORT - Zaterdwq 
avond organiseert Casmo- 
-Zandvoortmeeuwen de maan- 
delijkse klaverjasavond in de 
kantine in het binnencircmt 

Behalve klaverjassen woi dt ei ooi. 
een verloting met fiaaie prijzen ge 
houden De klaverjasavond begint 
om 20 uur. 

Belangstellenden die slecht tri 
been zijn of vervoersproblemen hob 
ben, kunnen contact opnemen mei 
Theo van der Koekelt, tel 16072 of 
het clubhuis, tel 18166 Zij worden 
gehaald en gebracht Vrouwen VanNu 

ZANDVOORT De veiemging 
Vrouwen VanNu houdt ennsdagnuu 
dag om 14 30 uur een contactmiddag 
in Hotel Triton Daar zal Juditn Pi] 
pers het een en ander vertellen u< ei 
Mensendieck Tevens kan men m;<. 
kenen voor het bezoek aan hi ; 
Rijksmuseum m Amsterdam vol 
gende week donderdag Dan woul' 
onder leiding van de heer Kooi] de 
schatkamer met sieraden bekeken 
kosten vier gulden per peisoon plus 
entree-kosten Geslaagd ZANDVOORT - De vierentwintig 
jarige Florus Kerkman uit de Ld 
rentzstraat mag zich sinds koit 
landbouw-ingemeur noemen Hij is 
afgestudeerd aan de Hogere Land 
bouw School te Dronten Keikman 
is voormalig leerling van de Beati ix 
school en de Jaap Kiewiet Mavo Consumentenbond: 'Denk na voor je koopt 1 'n Appartementje voor een half miljoen Slimme jongens hebben een 
nieuw gat in de markt ontdekt. 

Dat heet 'time-sharing'. 

Afgelopen weekeind vielen er 

in deze regio folders door de 

bus. Door middel van het 

gezamelijk kopen van 

vakantieappartementen, zou 

het vakantievieren luxer en 

goedkoper worden. Het 

Zandvoorts Nieuwsblad toog 

naar hotel Palace en rekende 

de vakantiepromotor voor, dat 

het 'lage prijsje' nogal tegen 

valt. overnachtingen Florida, Jamaica of 
de Bahama's en dergelijke'. 

Op zijn minst interessant om de 
presentatie te bezoeken, zo denkt de 
argeloze lezer van de folder. Hieraan 
zijn twee voorwaarden verbonden: 
'u moet vergezeld worden door uw 
levenspartner en uw leeftijd dient 
minimaal vijfentwintig jaar te zijn'. 
Voor de meeste van ons leveren die 
voorwaarden echter geen proble- 
men op. 

Aangekomen in hotel Palace in 
Zandvoort, waar de presentatie 
plaats vindt, wordt de bezoeker di- 
rect door een vakantiepromoter 
meegeloodst. De promotor doet zijn 'Alleen al uw bezoek aan de 
presentatie levert u een cadeau op ' „Goed beschouwd bent u dan veel 
goedkoper uit. Denkt u eens in: Voor 
hetzelfde geld, of minder dan u bij 
een reisbureau betaalt, kunt u bij 
ons een schitterende accommodatie 
uitzoeken. En dan heeft u nooit last 
van kakkerlakken in de woningen". 
Aan het woord is een enigszins glad- 
de, maar vriendelijke verkoper van 
Century Expert. 

Zaterdag vielen er in vele brieven- 
bussen in Zandvoort en de wijde om- 
geving folders in de bus van Century 
Expert. 'Een uniek aanbod voor u, 
als u regelmatig naar het buitenland 
op vakantie gaat. De allergoedkoop- 
ste wijze van vakantie vieren op de 
meest luxueuze manier', zo belooft 
de folder. En: 'Alleen al een plaats op 
onze presentatie reserveren en op 
tijd komen, levert u een cadeau op in 
de klasse van een viertiendaagse 
vliegvakantie naar Florida, 'n draag- 
bare kleuren TV, 'n CD speler, zeven werk precies zo als hij tijdens de 
verkooptraining heeft geleerd. Eerst 
probeert hij zijn gasten op het ge- 
mak te stellen door wat smalltalk 
over hobby's, werk en dergelijke. 
Ondertussen al wat vissend naar de 
vakantiebehoefte en het inkomen. 
Hij lacht veel en maakt grapjes. 

Drie kwartier en een kopje koffie 
later komt hij to the point. Waar gaat 
het eigenlijk om. De verkoper zet de 
kosten op een rijtje die zijn gast aan 
een vakantie uitgeeft en zet daar zijn 
'unieke aanbod' naast. 

Het is de bedoeling dat de vakan- 
tieganger een stukje vakantietijd 
koopt bij Century Expert. Dat kan 
door voor een bepaalde tijd een ap- 
partement te kopen in het Todt- 
mooserhof in Duitsland. Wie twee 
weken vakantie wil vieren met Cen- 
tury betaalt 20.000 gulden voor dat 
appartement. Het is niet verplicht 
om jaarlijks naar Todtmooserhof op vakantie te gaan. Evenmin is het een 
must om steeds dezelfde periode op 
vakantie te gaan. Bij Century Expert 
zijn ook in andere delen van de we- 
reld kopers van appartementen aan- 
gesloten en die ruilen als het ware 
met het appartement in Todtmoos- 
erhof. De vakantieganger kan via 
een groot boek uitzoeken in welk 
appartement in een land naar keuze 
hij wilt boeken. 

Echter behalve de 20.000 gulden 
moet de appartementenbezitter nog 
op meer kosten rekenen: 340 gulden 
onderhoudskosten, 320 gulden ruil- 
kosten en 270 gulden lidmaat- 
schapskosten, per twee weken. In 
totaal bedraagt dat dus 930 gulden 
extra kosten per twee weken. Een 
vakantie met Century Expert is dus 
zo goedkoop nog niet. Want ook het 
appartement zal niet het eeuwige le- 
ven hebben en de bezitter kan er van 
uit gaan dat het verblijf (als alles 
goed gaat) zo'n twintig jaar mee 
gaat. Dat komt op een jaarlijks be- 
drag van duizend gulden. Wie dus 
twee weken een appartement reser- 
veert bij Century kan rekenen op 
een kleine tweeduizend gulden aan 
kosten, afgezien van de kosten van de 
reis. 

Dat Century Expert duur is, valt 
ook op een andere manier aan te 
tonen. Immers; de koper koopt een 
appartement slechts voor twee we- 
ken. In eenjaar zitten 52 weken, dus 
26 andere weken betalen mensen 
ook twintigduizend gulden voor het 
appartement, wat inhoudt dat het 
appartementje maar liefst een half 
miljoen moet kosten in totaal. Dan 
mogen er wel gouden kranen aan het 
bad zitten. Ook is het lang niet zeker 
dat de schoonmaak-, ruil- en onder- 
houdskosten niet zullen stijgen in 
de loop der jaren. Misschien haalt 
Century Expert het wel in het hoofd 
de prijzen te vertienvoudigen. 

De bezoekers van de presentatie wordt een aantal 'unieke kortingen' 
aangeboden als ze direct beslissen. 
Bijvoorbeeld het eerste jaar geen on- 
derhoudskosten betalen en vijf jaar 
vrij van lidmaatschapsgeld. In de 
praktijk blijkt dan ook dat na de 
babbel van zo'n drie uur van de va- 
kantiepromotor, de meeste bezoe- 
kers rijp zijn voor het zetten van hun 
handtekening, ondanks het feit dat 
ze het appartement niet 'life' hebben 
gezien. 

Century is 'even goede vrienden', 
met wie de handtekening niet zet. 
En die mag evengoed dat fantasti- 
sche cadeau in ontvangst nemen. 
Net zoals op de televisie in quizzen bijeenkomst komen, wordt er op ze 
ingepraat door een getraind per- 
soon. De mensen worden dan over- 
rompeld en moeten binnen een paar 
uur beslissen over een vermogen. De 
bezoekers van de demonstratie kun- 
nen de gevolgen van het besluit niet 
overzien en krijgen niet de gelegen- 
heid samen te overleggen", aldus 
Griep. 

Als Century Expert onder de col- 
portagewet valt, hebben mensen die 
een aankoop hebben gedaan, recht 
op een afkoelperiode. „Wie spijt 
heeft van de ondertekening van een 
contract, moet gelegenheid hebben 
om van de koop af te zien. De koper 'Wie op dit moment beslist krijgt 
van ons een fantastische korting' weleens gebeurt, mag de bezoeker 
uit een bakje een kaart trekken. En 
wat won het Zandvoorts Nieuws- 
blad: vijf dagen overnachten in Flo- 
rida en een tweedaagse cruise naar 
de Bahama's. De reis moet wel zelf 
betaald worden, evenals het eten. 
Bovendien moet er als borg hon- 
derdvijftig pond opgestuurd worden 
naar het boekingsadres in Enge- 
land. Bijna geen mens die dat doet 
dus. 

„De Consumentenbond heeft al 
aan de bel getrokken over de werk- 
wijze van Century Expert", vertelt 
de heer Griep van deze bond. „Wij 
vinden dat deze verkoopmethode 
valt onder de colportagewet en dat 
de firma daaraan moet voldoen. Dat 
is nu niet het geval. Uit de uitnodi- 
ging die in de bus valt blijkt niets. De 
mensen weten niet eens waarover 
het gaat. Bovendien worden ze ge- 
lokt met een prijs. Als ze naar de moet dan binnen acht dagen de 
machtiging tot betaling intrekken 
en een aangetekende brief naar de 
onderneming sturen, waarin hij 
(zonder opgaaf van redenen) zegt 
van de koop af te zien", legt Griep 
uit. Tegen twee soortgelijke firma's 
die zich bezig houden met dit zoge- 
naamde timesharing en hier niet 
aan tegemoet wilde komen, heeft de 
Consumentenbond eerder rechtza- 
ken gevoerd en gewonnen. 

De bond heeft veel vragen en 
klachten over deze 'nieuwe goedko- 
pe vorm van vakantievieren' gehad 
en heeft ook ervaren dat mensen m 
betalingsmoeilijkheden zijn ge- 
raakt. Griep wil de consumenten op 
het hart drukken „nooit een beslis- 
sing over koop te nemen, als er niet 
eerst over nagedacht is over alle con- 
sequenties daarvan. Zeker als het 
om zo'n groot bedrag gaat". 

MARIANNE TIMMER 4 Oeps' oogst succes 
ZANDVOORT - Veel plezier beleefden 
de leerlingen van de Nicolaasschool, 
Mariaschoof en Beatrixschool vorige 
week donderdag aan het toneelstuk 
'Oeps de rode ijsbeer'. Dit werd in de 
aula van de Nicolaasschool opgevoerd 
door Peter Kleyn van de Stichting 
Spekkies uit Amsterdam. Het toneel- 
stuk was bestemd voor de jongste 
leerlingen van de basisscholen. 
Met rode oortjes en grote ogen beke- 
ken de kinderen de avonturen van de rode ijsbeer Oeps, op zoek naar de 
roze heks Elize. Peter Kleyn verzorgde 
op sublieme wijze muziek en zang en 
zette tevens op een fascinerende ma- 
nier verscheidene rollen neer, zoals de 
rode ijsbeer, de heks Elize en de café- 
houder Pittiput. De refreinen van de 
verschillende liedjes werden door het 
jeugdig publiek uit volle borst meege- 
zongen. Voor de kinderen van de drie 
scholen werd het een schitterende 
ochtend. Te veel kunstwerken 
voor één expositie ZANDVOORT - In Zand- 
voort wonen erg veel amateur- 
-kunstenaars, dat heeft de lei- 
ding van het Cultureel Cen- 
trum Zandvoort wel gemerkt. 
Men zag zich genoodzaakt 
twee exposities te organiseren 
om iedereen aan bod te laten 
komen op de tentoonstelling 
'Zandvoorters en hun hobby'. In totaal hebben zich ongeveer Verhalen over 
historie van 
Hervormde Kerk 

ZANDVOORT - De Her- 
vormde Gemeente Zand- 
voort houdt donderdag- 
avond 8 februari een Ge- 
meenteavond, waarin de 
historie van haar kerk uit- 
gebreid ter sprake komt. 

'Grepen uit de geschiedenis 
van de Hervormde Gemeente te 
Zandvoort, in de periode van 
1813 tot 1946', zo heet officieel 
het onderwerp van deze avond. 

Voor liefhebbers van de Zand- 
voortse geschiedenis belooft 
deze erg interessant te worden. 
Leuke en minder leuke verha- 
len over de Zandvoortse predi- 
kanten, ouderlingen, diakenen, 
kerkvoogden en bijzondere ge- 
meenteleden komen namelijk 
uitgebreid aan bod. Sprekers 
zijn: S. v.d. Bos, K.C. v.d. Mije 
Pzn. en H. Visser. 

De avond wordt gehouden in 
het Jeugdhuis en duurt van 
20.00 tot ongeveer 22.30 uur. De 
regie berust bij de Kerkvoogdij. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom, de toegang is uiteraard 
gratis. Men wordt echter ver- 
zocht tijdens de lezingen niet te 
roken. IKNZHRM oefent 

ZANDVOORT - De redding-maat- 
pchappij KNZHRM, station Zand- 
| v °ort, houdt zaterdag 3 februari een 
|°efentocht. Men vertrekt hiervoor 
| 'H 08.30 uur vanaf het botenhuis. Cornelis deed Annemarie hoffelijk aanbod 

Zal ik je tasje dragen? ZANDVOORT - "Zal ik je tas- 
je even dragen?" Dit hoffelijke 
aanbod deed Cornelis Terol 
meer dan vijftig jaar geleden 
aan Annemarie Mantel. Het 
vervolg was een avondje dan- 
sen maar ook een huwelijk, 
aanstaande zaterdag vijftig 
jaar geleden. Dat gouden jubi- 
leum wordt uitgebreid gevierd 
in het Gran Dorado-hotel. 

Voor de kenners van bijnamen: 
Cornelis Terol is er een van 'Kees 
Vlakkie'. Hij is geboren in de Swa- 
luestraat nummer 3 in een gezin van 
zestien kinderen. Annemarie Man- 
tel, dochter van een Franse vader en 
een Duitse moeder, is voornamelijk 
opgegroeid in Barneveld. 'Tussen de 
kippen', grapt zij. 

Toen het stel elkaar ontmoette, 
werkte zij als kindermeisje in Haar- 
lem bij de familie Zwolfs en zij was 
meegegaan toen deze een maandje 
in Zandvoort op vakantie ging. Zij 
kon vast niet vermoeden dat het zo 
ingrijpend zou zijn, toen zij op een 
keer bij Albert Heijn in de Kerk- 
straat boodschappen ging doen. 
Want daar werkte Cornelis, die di- 
rect een oogje op het meisje had la- 
ten vallen. "Ik ben haar in de Kerk- 
straat achterna gelopen", vertelt hij, 
"en heb haar gevraagd: Zal ik je tasje 
even dragen?". 

Kurhaus 

Het liep uit op een uitnodiging om 
mee te gaan dansen in het 'Noorder- 
bad', het huidige Bad Riche. "We 
hebben veel gedanst in ons leven", 
vertelt het echtpaar, waarbij veel herinneringen opkomen aan bij- 
voorbeeld de Palmzaal in het voor- 
malige Riche op de hoek van de Zee- 
straat, èn het Kurhaus. "Toen we 
daar een keer de tango dansten", 
vertelt Annemarie Terol, "werden de 
mensen om ons heen zo enthousiast 
dat we de bloemetjes van de tafels 
aangereikt kregen". Het uitgaansle- 
ven is er wel wat op achteruit ge- 
gaan, vindt zij, met name door het 
ontbreken van gezellige gelegenhe- 
den waar ook ouderen zich op hun 
gemak kunnen voelen. Zo wordt bij- 
voorbeeld met enige weemoed terug- 
gedacht aan het vroegere Rinkel. 

Tegenwoordig besteedt Annema- 
rie een flink deel van haar tijd aan 
het maken van poppen. Daarvan ge- 
tuigt een kleine kamer met tiental- 
len exemplaren, met kleding uit ver- 
schillende tijdperken. In het Cultu- 
reel Centrum kan men op het ogen- 
blik ook een paar van haar poppen 
vinden. Met dan ook nog het zingen 
in ZAMOR, samen met dochter An- 
nemarie, lijkt stilzitten er niet bij. 
Maar ook niet voor haar man. Beide, 
Annemarie 73 en Cornelis 74, zijn 
nog bijzonder actief en levendig. 
"Veel mensen geloven niet dat wij 
vijftig jaar getrouwd zijn". 

Rinkel 

Aan de ene kant zullen zij wel jong 
gebleven zijn door het drietal leven- 
dige dochters en hun broer, aan de 
andere kant door altijd met plezier 
gewerkt te hebben. Cornelis begon 
al tijdens zijn lagere schooltijd met 
in de vrije uurtjes bij te verdienen bij 
Rinkel, wat later ging hrj met bakker 
Peetoom de wijk in, nog wat later 
met 'Gras' de melkboer. Op zijn der- 
• Cornelis en Annemarie Terol (hier temidden van de dochters (v.l.n.r.) Annemarie, Martine en Elly) vieren zaterdag 
hun gouden bruiloft. tiende begon hij bij de oud-politie- 
man Schakman die een kruideniers- 
zaak was begonnen aan het Da Cos- 
taplein. Dat betekende dat hij wel 
een paar keer per week op de fiets 
naar Haarlem moest om koffie, siga- 
retten en allerlei andere artikelen te 
halen. Maar hij kon samen op rijden 
met Arie Molenaar die aan de over- 
kant bij slager Hofman werkte en 
eveneens naar Haarlem werd ge- 
stuurd. 

Later werkte hij bij de delicates- 
senzaak van Nijhuis, maar toen het - 
in de jaren dertig - steeds slechter 
werd, solliciteerde deze naar een 
baantje in Amsterdam. Voor Corne- lis liet hij de transportfiets en een 
prachtig getuigschrift achter Daar- 
na volgden enkele filialen van Albert 
Heijn, beginnend m de Kerkstraat. 

Kletsen 

Na de oorlog, na eerst nog meege- 
werkt te hebben aan het opruimen 
van verdedigingsmateriaal op het 
strand, ging hij de handel in. met 
verzekeringen. "Hij heeft met klet- 
sen zijn geld verdient, kun je wel 
zeggen", aldus Annemarie. "Het was 
mijn werk maar ook mijn hobby", 
geeft haar man toe. "Ik heb dat 33 
jaar gedaan". Met raad en daadbijge- foto Berlott 

staan dooi zijn viouw, want beide 
hebben een handelsgeest, blijkt wel. 
Toch zal een flink aantal mensen het 
echtpaai, plus dochter Martine, ook 
nog wel kennen van de stomen] in 
de Schoolstraat 

Naast de hobby's is het tegenwoor- 
dig de ti]d voor de viei kindei en en 
de vijl kleinkinderen. Ongetwijfeld 
zullen deze het echtpaar komende 
zaterdag in het Gran Dorado-hotel 
uitgebreid in de bloemetjes zetten 
Men kan hen daar komen feliciteien 
tussen 15 00 en 18 00 uur Vrijdag 
krijgen zij thuis alvast bezoek van 
burgemeester Van der Heijden. 

JK dertig plaatselijke kunstenaars aan 
gemeld voor de expositie Te veci oir 
op een tentoonstelling hun hotabv 
goed uit te laten komen Vandaal 
dat het aanbod gesplitst is De v ol 
gende tentoonstelling woidt op 2 
maart geopend De eeiste tentoon 
stelling is onlangs geopend en dezi 
duurt tot en met 18 februari Zi) be 
vat onder andeie schildenjen, teke 
nmgen, aquarellen, zijdeschildenn 
gen, poppen en geillusti eerde ge 
dichten Er is alleraaidigst, soms 
zeei kunstig weik te zien van dei 
tien Zandvoorteis 

De deelnemers aan de huidige e\ 
positie zijn Victoi Bol, met gip^ie 
liefs in lijst en wei ken m waai 
schijnlijk - tufsteen, meviouvv A 
Moen met tekeningen van ondi_i au 
dei e huisjes en katten, meviuuu 
Sandbergen- Keikman niet zijde 
schilderingen, M. van Tuyl met klc, 
ne gobelins, J. de Reus, aquai ellen 
en olieverf schildenjen, H van 
Schie, oheverfschildeiijen K \ d 
Heuvel, pastel, aquai el 

Op de bovenvei diepms tiett >in n 
werken aan \ an Ruud Kok olie , t ■ 
Tine Koome. ohe\eil en aquaie 1 \ 
Sterk-Misset, oheveil meviouv " 
rol Mantel, divcise popjxn me' i , 
vallend levende kopjes E SijtM' 
aquarel, en F J van Zevl me' divu < 
gedichten De tentoonstelling ,s 
bezicht.gen van woensdag tot • i 
niet zondag van van 13 30 tut lbiH 1 
uur Zoals v ei meld v\ oi dt op '2 maai t 
de volgende tentoonstelling 'Zand 
vooiters en hun hobby' geopend 
Daaiaan zullen ongeveei zestien 
mensen deelnemen Concert SOS 
Kinderdorpen 

ZANDVOORT/HAARLEM In in 
Concertgebouw te Haai lem hespi < 
Louis van Dijk vnjdagavond omK i 
andeie het Cavaille Coll orgel l\ 
avond, 'Van klassiek tot jazz begin 
om 20 15 uur, de opbiengst is uim 
thuisloze kindei en van de SOb K,i 
derdoipen over de vveielcl 

Het woidt een gevaneeide avond 
met uiteraard als voornaamste mu 
zikant Louis van Dijk Hij bespei.it 
het grote orgel en de v leugel. m aüoi 
lei stijlen, afwisselend bijgestaan 
door de internationaal opeieiende 
dixielandgroep Revival Jass De 
avond wordt georgamseeid dooi de 
Lions Club Heemstede 'Benne 
bioek De entiee is /22..Ï0 WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-20-22 '31 JANUARI 1990/1 FEBRUARI 1990 18 AUDI AUDI 80 igst model 1980, 
nwe motor Prijs n o t k Tel 
02975 64211 BMW BMW 315, LPG, 6 '83 ƒ6950 
BMW 315 LPG, 4-'82 ƒ6 50 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd 
Tel 020 6627777 H VAN POELGEEST B V 
voor uw betrouwbare occa- 
sion Stationsstr 7-11-Amstel- 
veen Info 020 410051 T k van part wegens omst 
BMW 324 diesel, 2 jr oud 
38 000 km, ƒ28 500. Service 
boekie aanw 02907 7003 Citroen BX 14RE, LPG, 1-'86 BX 14RE, 
9 86, mod'87 BX 14E, LPG, 2 
'87 Berebeit, Amsteldijk 25, 
Asd Tel 020 6627777 Tk Citroen Visa 11 RE, 1984, 
106 000 km, ƒ5000 Tel 
020-430665 Tk Citroen VISA 1981, APK, 
technisch goed, ƒ 1600 
Tel 020 923865 UNIEK, een van de laatst 
gebouwde besteleenden 
ACADYANE, bj eind '86, 
APK 12-90, ƒ4250, park scha- 
de Tel. 020 924343 of 279828 - ingdijk 

autoverhuur Fiat 2 x Regata 85S, LPG, '86/'87 
Berebeit Amsteldijk 25, Asd 
Tel 020-6627777 Antraciet FIAT UNO 45 Bj 
febr '89 KM-stand 15 000 
Vr pr ƒ14 000 Financiering 
mogelijk Tel 020-476688 Fiat Regata 1984 105 000 km 
APK sept 1990 Izgst Vrpr 
ƒ8 000 Tel 02975 40922 FIAT VERMEY B V 
Keuze uit ruim 35 occasions 
A Philipsweg 13, Uithoorn 
Tel 02975-62020 T k FIAT UNO 55 S bj m '83, 
i g st , bordeauxrood ƒ 3250,- 
Tel 02978-11480 Van/voor-festival 
bij Opel dealer Zeilemaker 
Fiat UNO 45, blauw, 28 000 
km, 1987 van ƒ12 750 voor 
ƒ 9 750 Burg D Kooimanweg 
7, Purmerend 02990 22551 Ford Ford Escort XR3, bj '81, pas 
APK gek , div extra's ƒ 5900 
Tel 020-477003 b g g 450300 Blauwe Sierra, 2 L, jan '86 
APK gekeurd Gaaf' Heeft in 
garage gestaan Prijs ƒ 13 750,- 
Tel 020-206800 Sierra 1 6 L, LPG, 5-drs, 12-'85, 
Sierra 1 6 L, 3-drs. 1 1-'84, Sierra 
2 0GL, LPG, 4-drs, 9-'87 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd 
Tel. 020-6627777 Te koop Ford Fiesta, bj '80, 
goede staat incl. radio-cass 
ree ƒ 2000. Tel 02975-67946 FSO Autobedrijf Hagenaar BV MTMü Schinkelkade 26-29 Amsterdam 
Telefoon 020-71 34 57 

Er is al een FSO met 3 jaar garantie va ƒ 10 499,- incl BTW 

Introductieprijs FSO Injectie va ƒ13 999,- 

U kunt ook terecht voor occasions Honda Honda Accord EX, 3 drs, bj. 
'80, APK 6-90, nwe koppel, 
ƒ 1500,- 020-5871588 tot 17 u. Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Tk Honda Jazz 1.2 De Luxe 
automaat, zilver met , 8-'86, 
ƒ11.500 Tel 020-475158 Isuzu Lada Lada 

Meer Garage 

Lmnaeuskade 5-7 
1098 BC Amsterdam 

020-929548 LADA WETTER 
Samara 11 '88 ƒ 10 750 

Samara 1 3 Van '88 ƒ 9.500 
Samara 1 3GI,5-drs'89 ƒ 14 800 
Lada 1200 S '86 ƒ 5 500 
Lada 1200 S '85 ƒ 4.500 
Lada 2105 GL '88 ƒ 9 250 
Lada 2105 GL '87 ƒ 8 250 
Lada 2105 13 '86 ƒ 7.700 
Lada 2105 1.2 ƒ 7 750 

Zwanenburgerdijk 503, Zwa- 
nenburg. Tel 02907-6572 LADA-DEALER biedt aan 
2107 '88, LPG, ƒ8 750 

1200 S, met Kat '87 ƒ5 500 
2105/1200 '87 ƒ5 500 

Samara Fasion 5-drs 
Samara Black beauty 
Samara Concorde 
Mazda 626, LPG, '80 ƒ 1750 
Nu in onze Showroom 

BONTEKOE AUTOBEDRIJF 

Verrijn Stuartweg 6, Diemen 

Tel. 020-992865 Stationcar 1500 S 1e eig rood, 
5-'85 76 000 km. rad/ 
cass ƒ2950 03436-2438. WESTDORP 
vertrouwd en bekend adres 
voor uw nieuwe of jonge LADA 
Natuurlijk met echte BOVAG 
garantie en APK keuring 100% 
financiering, va ƒ250 pm 
NIEUWE LADA 21051 2 ƒ 9995 
NIEUWE SAMARA 1 1 ƒ 13 995 
uit voorraad leverbaar 
Echt mooie occasions vanaf 
ƒ 5 500 Adres verkoop 
Adm de Ruyterweg 398, 
A'dam, tel 020 825983 yHOCL -Noord Schaafstraat 24, A'dam-N. 
Tel. 020-361153 Lancia Er is NU in Amsterdam 
een garage met onderscheid 

Auto Halan 

Nederlands grootste exclusie- 
ve Lancia dealer heeft voor u 
ingekocht de volgende nieuwe 
auto's: 

Lancia Delta HF integrale 
4 WD, zwart metall. ƒ83 350 
Thema 2000 ie 16 V automaat 
Delta 1300 rood, van ƒ26 000 
voor ƒ23 950 

OCCASIONS 
Keuze uit minimaal 15 Lancia 

occasions 
Lancia Thema 2000 Turbo '87, 
zwart met ƒ32 500 

Thema 2000 Turbo veel opties 
'87, beige met ƒ36500 

Prisma 1600 blauw '86/ 13 500 
HPE 2000 ie, sport coupe '83, 
beige ƒ15 750 

020-6650050 

De Flinessestraat 22, t o Makro 
Amsterdam Mercedes Benz 280 S aut, '79, gerev motor, 
LPG, nw dynamo & accu, Pull- 
man, t e a b 02977-22032 Mercedes 250 D, wit, 9/'86, 
100 000 km, ƒ 38 500,- 
Zwanenburgerdijk 503, Zwa- 
nenburg Tel 02907-6572 Mazda T k Mazda 323 1 3 LX Sport, 
LPG, '87, 72 000 km., izgst, 
wit, ƒ12 950 tel 02984-1012 
Aulorubnek SHOWROOM verschiet elke vri|dag in Hel 
Parool 

Daarnaabt ^ll-e week in alle edities van Weekmedia, t w 
Anibterdunib Stadsblad, Buitenveldertbe Courant, Diemer 
Courant De Nieuwe Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam 
Nieuwsblad De Purmer De Zaanse Gezinsbode, 
De Nieuwe Wee^per Nieuwsblad Haarlemmermeer 
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener Aalsmeerder Courant en ZancKoorts Nieuwsblad 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en 
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020 6656321 
Sclinltel |k Vul de bon in en zend deze aan 
SHOWROOM Poslbus 156, 1000 AD Amsterdam 
Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 ol Rckin 
I I 0, Amsterdam 

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren 
Amstelveen Dorpsslraat 54-56, Purmerend, Weerwal 19, 
Uithoorn, Stationsstraat 70 Weesp, Nieuv. straal 33, 
Zandvoort Gasthuisplein 1 2 

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnlleli|kei die 
voor dinsdag 16 00 uur of donderdag 20 00 uur in ons 
bezit zi|n worden de volgende dag reeds geplaatst 
Totale oplage 730 000 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 
3 regels ƒ 25.- 

Voor elke extra regel ƒ11,- 
mm-prijs ƒ 5,68 

mm-prijs met vignet ƒ 6,10 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 JÜ, 
12< 

75; 
1.6 LPG, slaalgri,;» met, 95000 
Km, plaalJUjr 10900, Elke 
keur. "■""" / <^ - 4 KAD£ïi 6»,"1e- »*»,, -j^v. W B rceo8s230e > bj.-8V ti ..^,j'67, yö, nieuwste rrioctóS, i<*ÖOO, /.14.2SG. 0ÖO«3Ctt». *<& 

"" "«• "Döas^a^ff — * — . t—~ . _i— — — ! — - — — '°" """ H4laSf 
ENATC 
"SCRRA JS. bj. '88, «watt, 
«epö, «?flSL,tan ( v(,f>c De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren AUTOBEDRIJF 't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340-t/o Carré 
Telefoon 020-236491. Mitsubishi MITSUB Lancer 1400GLX 
1980 APK dec 90 Vrpr. 
2.250,- tel 02990-27143 Tk MITSUBISHI Galant GL 
1600, bouwj '80, APK tot 
06/90, ƒ 1500 Tel 02995-1779 Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Mitsubishi GALANT 1600 GL, 
LPG, wit, 66 000 km, 1985 van 
ƒ 13 900 voor ƒ 12 500 
Burg D Kooimanweg 7, 
Purmerend 02990-22551 HEERE BV 
Colt 1 2GL '82 d gry ƒ 4500 
Colt 1 2EL '84 wit ƒ 8500 
Colt 1 2GL '85 bl. ƒ 10500 
Colt 1 2GL '87 rd ƒ 17500 
Colt 1 2GL '87 wit ƒ 17500 
BOVAG GARANTIE 
Inruil en 100% financ mog 
Ceintuurbaan 225, 020-719154. Keurige Mitsubishi LANCER bj. 
'80, APK 6- '90. Vrpr ƒ1950 
Tel. 075-163335 Nissan Nissan Sunny 1.6HB SLX 
Jan '87 37.000 km 5-deurs kl 
grijs ƒ 14 750. 02908-3869. Sunny 16 SLX 1 -'87, Sunny 13 
9- '87, Stanza 1 6 LPG 2-'84 
Suny 1.3SLX 1-'87, Bluebird 
2 0LX, LPG, 1-'89 Berebeit, 
Amsteldi|k 25, Asd. Tel 
020-6627777. NISSAN 280ZX Bj. 81 Amer 
uitv. zwart, beige leder int. APK 
12-90 075-312010. T.k a Datsun Cherry 1400 GL, 
bouwjaar 1982, kleur blauw, 
APK gek. prijs ƒ 1.750 Tel. na 
17 30 uur. 020-340676. Opel Kadett 13 LS, LPG 11 -'86 en 
'87. Kadett 1.6D 8-'84 Kadett 
1.2S5-'82. Omega 1.5 LS4-'88 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd 
Tel-. 020-6627777 Opel Corsa 13N GL, 2/88, 
37 000 km, mexico rood, vr.pr. 
ƒ 14.500. Tel • 020-766047 Opel Kadett 1.3 LS LPG, 
nov.'86, ƒ10 950. Verkeert in 
goede staat. Tel. 075-287733 Opel Kadett 1.3 club, 39.000 
km., LPG, in zeer goede staat, 
ƒ17 850,-. Tel. 02972-4743. 
Wit, bouwjaar 1988 met spoiler. Opel Kadett, 1.8, GTE, '85, wit, 
extra w.w.glas + alarm + 
sportvelgen. APK dec'90. 
Vr.pr. ƒ 11500. Tel 020-128197. Opel Kadett GT n 1986 en 
1987. Riva Noord 020-361153. 
Schaafstraat 24 A'dam Nrd. Opelcentrum Geldrop heeft 70 
ANWB gekeurde occasions. 
Emopad 43, Geldrop. Zien is 
kopen, info 040-862483 Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Opel SENATOR 2 2 Inj , zwart 
metallic, 1985, van ƒ26 950 
voor ƒ22950. Burg D. Kooi- 
manweg 7, Purmerend. Tel. 
02990-22551. autolak 

ALLE KLEUREN 

OOK JN SPUITBUSSEN 

otto nieuwenhuizeri bv 

Overtoom 515, Amsterdam 

(020) 12 98 04 Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Opel CORSA 1.0S 3 deurs, zil- 
ver matallic, 53 000 km., 1985 
van ƒ11.950 voor ƒ10 950. 
Burg. D Kooimanweg 7, Pur- 
merend. Tel. 02990-22551. Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Opel KADETT 1 2S LS, 3 drs, 
blauw, 98.000 km., 1986, van 
ƒ 14 950 voor ƒ 12,950. Burg. D. 
Kooimanweg 7, Purmerend. 
Tel. 02990-22551 Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Opel ASCONA 1.3S, 2 drs., 
groen metallic, 1985, 69.000 
km., van ƒ 14.950 voor ƒ 13.500. 
Burg. D Kooimanweg 7, Pur- 
merend. Tel. 02990-22551. * AUTOVEILING Reeds 28 jr iedere maandag, 

in het Olympisch stadion 

inschrijving v.a. 9.00 u. 

Aanvang veiling 13 00 u. 

Tel. 020-473004. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Tk. OPEL ASCONA 1 3S, 
5/'84, APK 5- '90, ƒ6800. Tel. 
02990-25258 9U0a -Noord 

Schaafstraat 24 A'dam-N 
Tel.: 361153 Peugeot 505 GR, 5-'86, 505 GL, 
elek schuifdak, 1-'85. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd 
Tel. 020-6627777 KOUDIJS PEUGEOT 

• 3 maanden garantie op 
arbeidsloon en onderdelen 

• geen eigen risico 

• geen uitsluitingen 

• geen kilometerbeperkmg 

• geen bep bepalingen 

• omruilgarantie 

• aanvullende gar mogelijk 

Peugeot 205 GL . . 08-85 

Peugeot 205 GL . 01-85 

Peugeot 205 GR 1 3 . 11-85 

Peugeot 205 GRD . 04-87 
Peugeot 205 XE Accent 01-88 

Peugeot 205 . 01-89 

Peugeot 205 XE Junior 01-87 

Peugeot 205 XE Junior 06-86 

Peugeot 205 XE Soleil 02-88 

Peugeot 205 XLD . 01-87 

Peugeot 205 XR 11-87 

Peugeot 205 XS 03-87 
Peugeot 205 XS Commer 1 1 -87 

Peugeot 305 Break GR 05-84 

Peugeot 305 GTX 01-86 

Peugeot 305 Sedan . 01-83 

Peugeot 309 GL 1 1 04-86 

Peugeot 309 GL 1 1 04-86 

Peugeot 309 GL Profil 01-87 

Peugeot 309 GL Profil 03-87 

Peugeot 309 XL . . . 06-87 

Peugeot 309 XL 10-87 

Peugeot 405 GRD 02-89 

Peugeot 405 SR 1 6 09-87 

Peugeot 505 Fam GL 01-87 

Peugeot 505 GR 01-86 

Peugeot 505 GTI . 10 85 

Peugeot 505 Select 03-85 

DIVERSE MERKEN 

Talbot Sambo GL 03-86 

Renault 21 Nevada Fam 04-87 

Renault 9 GTX LPG 08-86 

Ford Scorpio GL2 01-87 

Lancia A1 12 Junior 02-86 

Fiat Uno 45 S 05 87 

WESTELIJK HALFROND 70 
Amstelveen - Tel 020-455451 KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw en 
gebruikte, v.d Madeweg 1-5 bij 
Makro - A'dam - 668331 1 - 020 Peugeot 350 APK gek sept 
'90, techn goed, kl metall grijs 
ƒ2 200 tel. 020-477092 Peugeot 405 GR 1988, 27.000 
km, kleur zilvermet ƒ 22 750 
Riva Noord tel 020-361153 COBUSSEN Amsterdam 

Sinds 1930. 

LEEUWEKEUR, gebr. auto's 

Peugeot 205 XE '85- '86- '88 

Peugeot 205 XR '88 

Peugeot 205 La Coste . . '85 

Peugeot 205 XLD '87 

Peugeot 309 1 3 profil . . '86 
Peugeot 309 1 6 GR . . . '86 
Peugeot 305 1 5 bestel . . '85 
Peugeot 505 GL Break . . '87 
Ook andere merken o.a 

Fiat Uno 45S '87 

Rat Uno 60 diesel . . . '87 
enz. enz 
3 Mnd 100 % garantie 
aanvullende gar. mogelijk 

*Baarsjesweg 249-253 
Amsterdam: 020-121824 KUPERUS 

voor 

uw NIEUWE 

occasion v/d Madeweg 5 

naast het 

Metro-stat Duivendr. 

020 - 924 755 ZUIDWIJK - Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion Ver- 
koop nw. en gebr. Peugeots. 
Ook inkoop. Tel 020-6629517 Pontiac Tka PONTIAC Grand Ie 

Mans, 6-cyl., autom , bj. nov. 

'80, APK 1e mnd '91, ƒ3000 

Tel 020-369146. Renault lov dient 25 TD, 6-'86 
ƒ12 500. Berebeit Amsteldijk 
25, Asd Tel 020-6627777 Renault 16TX techn 100%, bo- 
demrep noodz 3 jaar onderh 
rapp ter inzage ƒ850,- Tel 
02968-92317 na 18.00 uur RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020 - 561 96 1 1 Renault II TL Bj. '84 APK, i pr 
st radio/cass deck. Vr. pr. 
ƒ6250. Tel 020 368691 
na 18 00 uur Rover Off. ROVER DEALER: 
Pim v. Rootselaar, Rhöneweg 
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375 Saab 
Rijscholen 

MICHEL is terug met de 

vertrouwde aanbieding! 

1e 10 lessen a ƒ25 

overdag 020-853683 

's avonds 020-181775 

Purmerend 02990- 34768 

Zaandam 075-174996 Wegens aanstaande verhuizing nog enkele 

NIEUWE SAAB'S 

Waaronder TURBO'S met 

HOGE KORTINGEN 

Tevens ruime keuze in 

SAAB - SELECT - OCCASIONS 

Verkoop Gabr. Metsustraat 2-6 Tel. 020-6626232, A'dam-Z. 

Werkpl. Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z 

(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.) Seat Seat Marbella Sport, rood, mrt 
'89, 7.800 km, veel extra's 
Tel. 02908-5619 na 17.00 uur. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Madeweg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. SEAT-DEALER, 

Gebr. van Rijn 

Mijdrecht -02979-88711. Skoda Weg. omst. t.k. Skoda 105S, 
nov. '88, nw.st. met garantie 
ƒ4950,-. Tel.: 020-901407. Subaru Museum-Autobedrijven off. dealer A'dam-A'veen e.o. 

Voor nieuw en gebruikt. 
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. 

Info: 6623167 - 732853 Suzuki Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, 
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt), tel.: 
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581. van deinum heeft nu heel veel raaazend 
mooie occasions 

Dank zij de enorm gestegen verkoop in 1989 van suzuki's, kan 
VAN DEINUM u nu laten profiteren van en kiezen uit een groot 
assortiment perfecte inruilauto's van diverse bouwjaren en 
uitvoeringen. 

VAN DEINUM OFF. SUZUKI-DEALER VOOR AMSTERDAM E.O. 

Jarmuiden 29, Amsterdam-Sloterdijk, tel. 020-148933 
ook gevestigd Jan van Galenstraat 113, A'dam tel. 020-831956. Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950 

AUTOSERVICE WETTER 

Tel. 02907-6572. Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut. 
bj. '87-'88. Auto Amstelstad. 
Tel. 020-799100. LUYKX BV 
off. Suzuki dealer 

Swift GTI, '87 .ƒ 17.950 

Swift 1.3 GL, '87 . . .ƒ14.250 
Swift 1 3 GL, rood, 15 000 km, 
demonstr.mod., veel 
extra's, nw.mod.'89 

Alto GL, '84 ƒ 5.750 

Alto GL, '85 ƒ 7.000 

AltoGL, 5-drs '86.. .ƒ 8750 

AltoGL, '87 .ƒ11.250 

AltoGL, '87 .ƒ10.950 

Alto GA, '87 .ƒ 9 950 

Super Carry, grijs 

kenteken, '88 .ƒ12.500 

Swammerdamstraat 1, Bad' 
hoevedorp. Tel. 02968-94330. Suzuki Alto, bj '87, 37 000 km 
ƒ8 500. Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100. Suzuki Alto, GLbj. '86, ƒ 7.950 
Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100 Suzuki Alto GL aut. 10.000 k.m. 
als nieuw, bj '88. ƒ12.950. 
Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100, Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000 
km ƒ5 500 Auto Amstelstad 
Tel. 020-799100. Suzuki GX 100 coupé, bj. '83, 
74 000 km ƒ 3 950. Auto 
Amstelstad Tel. 020-799100. Zeilemaker Landsmeer Suzuki- 
dealer voor A'dam Noord e.o. 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 
02908-4343. Swift GLX b.j. '88 20.000 km. 
ƒ 16.400. Zeilemaker Lands- 
meer 02908-4343. Toyota T.k. (wegens leasauto) Toyota 
Corolla Hatchback 1.3. Bj. 
sept. '88. Kl. signaalrood, kata- 
lysator. Vraagprijs ƒ 17.500. 
Tel. 02526-86608 na 18.00 u. T.k.a. Toyota Canna 2-deurs, 
1981, APK gekeurd, pr. ƒ 1500. 
Tel. 02503-37027 na 18.00 u. Tk.a. Toyota Starlet 1.3 SXL, 
sept.'88, 48.000 km, LPG + 
vele extra's. Vr.pr. ƒ 17.500. 
Tel. 020-943902 (op werkdagen 
na 19.00 uur). Volkswagen T k. VW PASSAT, '82, LPG Ne- 
cam, APK dec. 1990 trekh., pr. 
ƒ3850. Tel. 020-169307 Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
Volkswagen PASSAT C 5 
deurs, blauw metallic, 85.000 
km., 1985, van ƒ 15.900 voor 
ƒ 13.950. Burg. D. Kooimanweg 
7, Purmerend. 02990-22551. VWGolfC 1.3, 4-'87, Golf C 1.3, 
LPG, 7-'86, Golf C 1 3, 5-'82, 
Golf LS 1.5, 1-'81, Golf D, 4-78. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777. VW Passat-diesel; 160.000, b.j. 
82; LY-25-HF; 5 drs; 5 versn., 
APK 3-90, ƒ 2750; 02975-61226. Wegens omstandigheden VW 
Golf 1300, bj.'87, 25.000km. 
ƒ15 000. Tel. 020-766967. Volvo Van/voor-festival 
bij Opel-dealer Zeilemaker 
VOLVO 480ES, zwart, 78.000 
km., 1987, van ƒ34 500 voor 
ƒ 29 50O Burg. D Kooiman- 
weg 7, Purmerend. 
Tel 02990-22551. Ron Geurs Personen Auto BV 

Voor exclusieve Volvo's 
A'dam-Oost. Info 020-920505. Accessoires en onderdelen AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr 134. Tel. 020-240748. Autoshop J. Schievmk, Rozen- 
gracht 69-71-73, A'dam, tel. 
234986 ACCU'S, imperiaals, 
laddersteunen, fiets- en ski- 
dragers, ski-boxen, alle kleuren 
autolak, gereedschappen. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435 Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren 
RAVENSTIJN, 02502-5435. 
Lid Nevar. INLAAT - KATALYSATOR"! 
Geeft +25% kracht! Betere 
verbrand. -15% brandst. ƒ30. 

Doyer-Motor 02159 - 45265. MAZDA RUITEN voor zij en 
achter, Voor alle types uit 
voorraad leverbaar. Fa. E. de 
GRAAFF, Koninginneweg 48, 
Haarlem Tel 023-314275 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr. 134. Tel 020-240748. Service en 
reparatie A.P.K KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 364702 Erkend APK station 
olie verversen v.a. ƒ29,50 
groot onderhoud gratis APK 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Garage ROBE, gespec. in rem- 
men en fricties Comeniusstr. 
455, 020-177388. Lid BOVAG. Garage verzorgt uw auto 

APK-KEURING 
Vooraf prijsopgave. Garage 
Chrysant, Chrysantstr. 14 B, 
A'dam-Nrd Tel 020-340549 Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vrijw.bewijs. Tel. 020-101021 Het HOOGSTE BOD?'' Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 
Loop, sloop en schadeauto's 
met vrijwaring. Tel. 020-754193. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vnjwaringsbewijs, geen 
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn 023-365206 Bedrijfsautos Renault MasterT35 diesel, bwjr 
'86. APK gek. Vr.pr. 
ƒ11.000,- Tel. 020-442581. Autosloperijen Autosloperij A. de Liede 

Neem geen risico- ong. 

PTT-vnjwaring RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-198691 Autosloperij DE ZOMBIE 
vraagt te koop: schadeauto's. 
Tevens verkoop van alle mer- 
ken onderdelen. Gespeciali- 
seerd in verkoop van motoren. 
Inbouw mogelijk. Osdorperweg 
520 A, Amsterdam-Osdorp. 
Tel. 020-107566. AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-361178 / 02907-6248. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. 
De autorubriek 

"Showroom" 

zal wel heel wat 

auto adverteerders 

uit hun tent lokken. Algemeen LET OP! Wegens plaatsgebrek 

GROTE OPRUIMING 

bij Autobedrijf 

JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83, (oranje hek) 

A'dam-Osdorp, 

tel. 020-105478/101021. 

Geopend van 9.00 tot 19.00 u. 

Alle auto's A.P.K. Hoge inruil, 

Rnanciering snel geregeld, 
v.a ƒ4.000, 12 mnd. garantie. 
OPel Manta 2.0 GSI, m. '86, 
ƒ 15.950. Ford Escort 1.4 CL m.. 
'87, ƒ12.950. VW Golf 1600 
GTS, uitv. eind '85, ƒ12.950. 
Volvo 740 GL diesel, eind '86, 
ƒ 17.950. Opel Corsa 1.2 S GSI, 
uitv. '84, ƒ9950 Opel Kadett 
1.6 diesel '86, ƒ9950. Mitsubi- 
shi Cordia aut. '85, ƒ 9950. Vol- 
vo 240 GL aut., LPG, '84 
ƒ 7.950. Ford Fiesta '84, ƒ 5.950. 
Mitsubishi Lancer aut., '85 
ƒ6.50 Fiat Rimo Diesel '86, 
ƒ6.950. BMW 315, bijna '83 
ƒ5.950. Renault 18GTL Ameri- 
can '85, ƒ5.950. Rat Regatta 
85S, '85 ƒ5.950. Renault 5TL 
nov. '84, 1e eig. ƒ 4.950 en nog 
div. auto's v.a. ƒ800 tot 
ƒ 15.000. • Rubrieksadvertentie op- 
geven 7 Zie voor adres en/of 
telefoonnummer de colofon 
in deze krant AUTO BROERS b.a. div. goed- 
kope occasions, APK-gek. en 
met garantie. Overveen, 023- 
277182, dag. van 9-22 uur. Citroen AX 11 RE 1988 

Citroen BX Leader 1986 

Daihatsu Cuore 850 TS 1988 

Rat Panda 45 1982 

Rat 127 1985 

Rat Tipo 1400 DGT 1989 

Mitsubishi Colt 1983 

Opel Kadett 1.2 S 1986 

Peugeot 205 XR 1986 

Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989 

Automobielbedrijf 

G.J. OLDENHAGE 

üsserdijk 347, tel. 02521-14918 

LISSERBROEK GEBR. VAN RIJN, 

Specialisten in Duitse merken 

Mijdrecht -02979-88711. KEUZE UIT MEERDERE 
AUTO'S, O.A.: 
Fiat Panda, bj. '82.... ƒ1250 
Renault 4 GTL, bj. '82 ƒ 1750 
Volvo 244, bj. '79 ....ƒ1750 
Nissan Stanza, met 

schade, bj. '83 . . ƒ 3250 
Peugeot 504, bj. '81 ..ƒ1750 
Datsun Bluebird, bj. '81 ƒ 1750 
Opel Kadett Station, 

autom., bj. '79 ... ƒ 1 150 
Auto's eventueel met APK. In- 
ruil mogelijk. Tel. 020-108282. AUTOVARIA BEVERWIJK 

>;|50 jong gebruikte auto's ', 

2000 M* VERWARMDE SHOWROOM GRANDIOZE JANUARISHOW 
BIJ AUTOVARIA 

Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties ... .'84 ƒ16.950 
Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950 
Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950 
Audi 100 CC D„ groen met., sch.dak, 5-bak, st.bekr„.'86 ƒ 15.950 

Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG '84 ƒ 129.950 

Audi 100 CS ferrari-rood, LPG '88 ƒ 22.950 

Audi 110 CS elektr. ramen etc '84 ƒ 12.950 

Audi 80 CC diesel, 5 versn '87 ƒ 15.950 

BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950 
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas,.v.a.'86 ƒ 15.950 
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn, . .'85 ƒ 14.950 
BMW 524 Turbo Diesel, alpmewit, get.gl., st.bekr.,.'84 ƒ 12.950 
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950 
BMW 730i, nw. model'89, autom., alle ace. ...'.. .ƒ59.950 

Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace ƒ 69.500 

Chevrolet Super VIP bus, alle denkbare ace ƒ44.950 

Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi ... .'84 ƒ 7.950 

Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st '85 ƒ 9.950 

Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,.'86j F 14.950 

Citroen BX 19 TRS, ferr.rood '85 ƒ 8.950 

Citroen CX Pallas diesel '84 ƒ 8.950 

Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st bekr, cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950 
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig, . .'84 ƒ 9.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. niet. 5-bak, st.bekr, '85 ƒ 10.950 
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met, get.gl, nwste. mod,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950 
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950 

Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet '88 ƒ16.950 

Sierra 2.0 CL ,autom,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22 950 
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn, dubb.spieg, 5drs,'89 ƒ 19.950 
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met, 5-bak„ d.spieg,'87 ƒ 18 950 

Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met '86 ƒ 17.950 

Scorpio 2.0 CL '88 ƒ 19.950 

Ford Granada 2.3 GL, LPG, veel ace '83 ƒ 7.950 

Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950 

Ford Granada 2.8i Ghia '82 ƒ 5.950 

Ford Mustang Cobra, spec. uitv, 8 cyl. autom, .'80 ƒ 5 950 
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am. uitv. Pullman, airco, '88 ƒ 24.950 

Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf ƒ 999 

Honda CRX coupé inj, fer.rood, 5-bak, get.glas, '86 ƒ 19.950 

Honda Prelude EX stuurbekr '85 ƒ 15.950 

Honda Prelude zilvergrijsmet '84 ƒ 13.950 

Lada 2104 stat, alaskawit, kopl.wissers, stof.int, '89 ƒ 8.950 
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl, LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950 
Mercedes 260 E inj, d.bl, stoff.int, 4 hfdst, el.ram„'87 ƒ 42.950 
Mercedes 300 TD Diesel, stat.w, st.bekr, mv.reg,'82 ƒ 14950 
Mercedes 300 Diesel autom, saff bl, schuifd, . .'81 ƒ 9.950 

Mercedes 240 Diesel autom, st.bekr '82 ƒ 7.950 

Mercedes 240 Diesel, luxe int, d.spieg, schuifd, '82 ƒ 9.950 
Mercedes 190 E.inj, champ. met, div opties . . .'85 ƒ29.950 

Mercedes 250 aut, groenmetall '82 ƒ 9.950 

Mercedes 200 D alpinewit, stuurbekr '88 ƒ37.950 

Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver '88 ƒ59.950 

Mercedes 300 D zilvergroen met, div. opties . .'86 ƒ42.950 

Mercedes 190 D, alpine wit, 1e eig '85 ƒ 24.950 

Mercedes 190 D AMG sportvelgen, verlaagd . . .'86 ƒ 27.950 
Mercedes 200 D AMG sportwielen, ww-glas etc. .'86 ƒ31.950 
MB 190 E 2.3 aut, rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88 ƒ39.950 
Mercedes 190 D, zwartmetallic, spoilerset etc.etc.. '86 ƒ32.950 

Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc '88 ƒ38.950 

Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv '90 ƒ15 500 

Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit, . .'89 ƒ22.950 
Nissan Prairie 1.8 SGL, jubil. uitv, blauw met. . .'86 ƒ 16 950 
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp, '87 ƒ15 950 
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto, '88 ƒ 36.950 
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit, st.bekr, LPG etc. '86 ƒ 11.950 
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950 

Opel Omega 2.0i LS, 5 versn, LPG '88 ƒ 19 950 

Opel Senator 2.5E aut, zilv.blauw, st.bekr, 4x hfdst, '84 ƒ 12.950 

Opel Senator 3.0i, alpine wit '85 ƒ 13.950 

Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs '85 ƒ 6.950 

Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met '84 ƒ 8.950 

Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr '84 ƒ 8.950 

Opel Rekord 2.0 S, automaat, LPG, saffier bl, . .'86 ƒ 9.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat, wit '87 ƒ 14.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat, rood, 5-bak, '88 ƒ 16.950 
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv grijs met, stoff.int, '86 ƒ 14.950 
Opel Ascona 1.6 LS Traveil, diam.zw. met, 5-bak,'87 ƒ 13.950 

Porsche 924 in absolute nieuwstaat '78 ƒ 13.950 

Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv, wit, alle access, .'86 ƒ 7.950 

Skoda 105 L, 13.000 km '89 ƒ 7.950 

Suzuki Alto GL, 1e eig '84 ƒ 6.950 

Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V, 5-drs, liftback, . . .'87 ƒ 11.950 
Toyota 2.8i Supra, koperbruinmet.alle opties . . .'85 ƒ21.950 

Cehca 2.0 GTi Sp coupé, 5-bak, antr.gr.met '88 ƒ 29.950 

VW Passat Diesel stationwag, zilv.gr.met, luxe int, '84 ƒ 7.950 

VW Passat Variant CLD, saffier bl, 5-bak '86 ƒ 13.950 

VW Passat Variant Turbo Diesel, 5-bak, etc. . . .'86 ƒ 15.950 

VW Jetta Diesel, 1e eig, 5-bak, saffier bl '86 ƒ 13.950 

VW Golf 1.8i GL ferrari-rood '88 ƒ 19.950 

Volvo 745 GL stat, autom, antr.gr.met, sch./k.dak,'87 ƒ 32.950 
Volvo 240 GL stat. Van, alp.wit, 5-bak, st.bekr,LPG,'87 ƒ 17.950 
Volvo 240-GL, 5drs, stat, zilv.gr met, 5-bak, st.bekr, '84 ƒ 15.950 

Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr, LPG '87 ƒ 17.950 

Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs '87 ƒ 10.950 

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk 

ANWB keuren geen enkel probleem, 

AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte 

Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur, 

donderdag koopavond tot 21 uur, zondag 12-3. 
In de autorubriek 

"Showroom" 

valt u om 

van verbazing 

over het aanbod. Bon Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM: 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten 

tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven. Aantal regels prijs 

excl. 6% 
BTW pms 
incl. 6% 
BTW 1 


7 


^ 


4 


S 


fi 


7 


8 


q 


10 25,- 


26,50 


36,- 


38,16 


47,- 


49,82 


58,- 


61,48 


69,- 


73,14 


80,- 


84,80 


91,- 


96,46 


102,- 


108,12 Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: . 
Startdatum*: Telefoonnummer: . • Alleen een woensdag ol een vrijdag invullen Handtekening: Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam, of afgeven 
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 11 O.Amsterdam 

Afgeven kan ook' bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, 
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, pa. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33; Zandvoort, 
Gasthuisplein 12 ■V '- -f. c-vï 

ffc\ • Dick Reur 
meling alleei 
se Schans c 1 *- ^ ' 
Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd. 
Redactieadres: Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.; 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Vormgeving: Paul Busse. Coördinatie: Trudy Steenkamp. Comfort en kwaliteit staan voorop in nieuwe collectie 
(^-~ s°"~* ,?; , . ; t 
Kleren worden steeds duurder. 
Dumpzaken zijn uit en kwaliteit 
staat voorop. Een logische 
ontwikkeling, zou je kunnen zeggen, 
gezien het grote aantal werkende 
vrouwen in onze maatschappij. Er is 
meer geld om te besteden en daar 
haken de mode-ontwerpers driftig op 
in. 

Naast de kwaliteit van het kledingstuk is 
comfort heel belangrijk. We zien duidelijk 
de tendens opkomen dat mensen meer tijd 
nemen voor andere dingen dan alleen maar 
werk. Ze hechten steeds meer waarde aan 
gemak, gaan bewuster met hun vrije tijd 
om en genieten daar aanzienlijk meer van. De modefabrikanten zijn het in ieder 
geval over twee dingen eens. Kwaliteit is 
nog steeds belangrijk, maar het 
sleutelwoord voor het komende seizoen is 
comfort. De outfit moet er mooi uitzien, 
maar vooral ook lekker zitten. De stoffen 
bestaan uit natuurlijke materialen zoals 
linnen, katoen en raffia. Als het seizoen 
vordert, worden de stoffen steeds lichter 
van kwaliteit. Zo zijn er bijvoorbeeld de 
semi-transparanten: soepele katoenen die 
zacht aanvoelen als katoenen voile, katoen 
viscose en andere combinaties. 

Bloemenkleuren en -dessins zijn de 
weelderige blikvangers in de nieuwe.^ 
voorjaars- en zomermode. Complete tuinen 
en velden vol bloemen prijken op de 

• Foto's boven 
van links 
naar rechts 

Foxy Fashioh 

Part Two 

C&A 

Lady Arrow 

• Foto onder 

Soap Studio 
nieuwste stoffen van shirts en blouses, 
jurken en gilets, t-shirts en gympen, rokken 
en broeken. De kleuren zijn hier ook op 
afgestemd. De nieuwe zomerkleuren zijn 
rijk en warm, zoals zand, roest, lila en 
oranje-rood, of zeer duidelijk zoals ■ 
frisgroen, geel, rood, blauw en spierwit. 

Alles mag 

Wanneer je de collectie van alle mode- 
ontwerpers goed bekijkt, valt direct één 
ding op: alles mag weer op het gebied van 
mode. De nieuwe vrij sobere, maar 
tegelijkertijd vrolijke en vrouwelijke mode 
is met andere woorden een 'eerlijke' reactie 
op de strenge couture-achtige trends van de 
afgelopen jaren. Of het nu lang of kort, 
getailleerd of niet, met of zonder kraag, het 
maakt allemaal niet zo heel veel meer uit. 
In het algemeen blijft het silhouet lang en 
sluik of kort en strak. Broeken in talloze 
variaties zijn gelijkwaardig aan rokken. 

We gaan het deze zomer in ieder geval 
weer proberen mét lange èn korte wijde 
broekrokken. Nieuw is ook de zogenaamde 
teugelbroek met afknoopbaar bovenstuk en 
zeer wijde pijpen. De broek is er voor het komende seizoen in diverse kleuren. 
Daarnaast zien we ook de zeer smalle 
kuitbroek terugkomen. 

Op de broeken worden korte jasjes 
gedragen. Vaak hebben de jasjes geen 
revers, maar een vierkante, V-vormige, 
ronde of boothals. Uiteraard zijn hier ook 
weer de bloemenmotieven volop in terug te 
vinden. Enkele ontwerpers brengen de 
strakke sexy rokjes en truitjes terug in het 
modebeeld voor de allerslanksten onder 
ons. We zien verder nog meer sexy 
elementen zoals onverwachte spannende 
uitsnijdingen in blouses, jurken en 
hoogzomerse hotpants. De stof bestaat dan 
hoofdzakelijk uit tricot. 

Oosterse elementen zijn in. Naast 
primitieve volkskunst uit donker Afrika en 
Indonesië duikt oriëntaalse mystiek op met 
veel details, versieringen, glans en 
borduursels. Daarnaast worden ikats, 
batiks, tatouage- en jungleprints 
gecombineerd met dessins van exotisch 
fruit en rijke brokaat-achtige stoffen. Een 
van de favoriete colbertvormen is een 
afgeleide van de kebaja (een blouse die met 
name door Javaanse vrouwen wordt 
gedragen in combinatie met een sarong). Op rokken en broeken worden blouses 
gedragen die sterk uiteenlopen in 
detaillering. De stoffen zijn vooral dunne 
katoenen of linnenachtige en 
halftransparante materialen met 
ajoureffect. Er zijn blouses met kraagloze 
wijde halzen of korte sjaalkragen; 
mouwloze blouses of met smallere en 
aangeknipte mouwen. 

'Safari-look' 

Later in het seizoen zien we de 'safari- 
look' terugkomen komen met ruimvallende 
hemden die los gedragen kunnen worden 
over hemdjes, waaronder een laag over laag 
effect ontstaat. 

Zelf ben zeer verheugd dat de jurk haar 
come-back maakt. Ze is er te vinden als 
sluikvallend doorknoopmodel, met brede 
gekruiste banden over de rug, met een 
crossoverslag en wij duitwaaierende rok en 
verschillende hals- en mouwvormen. 
Helemaal leuk is de wijde vrolijke 
zomerjurk met daaronder een strakke 
broek in hetzelfde bloemenmotief . Wat dat 
betreft mag de zomer voor mij zo beginnen. 
TRUDY STEENKAMP VOEDING Baby's zijn gevoelig voor nitriet Wat is nou schadelijk voor 
de mens: nitraat of nitriet? Of 
is het allebei hetzelfde? Soms 
duizelt het de leek wel eens 
met al die stoffen waarvan ge- 
zegd wordt dat ze kankerver- 
wekkend zijn. Het Voorlich- 
tingsbureau voor de Voeding 
zet even precies de verschillen 
tussen nitraat en nitriet op een 
rijtje. 

Wat is precies nitraat en wat is 
nitriet? i 

Nitraat komt van nature in planten 
voor, vooral in bladgroente. Door 
zware bemesting kan het gehalte 
sterk oplopen. Maar ook tempera- 
tuur, de hoeveelheid licht en veran- 
derde teelomstandigheden spelen 
een rol. De Nederlandse cultuur- 
gronden worden over het algemeen 
vrij zwaar bemest. Hierdoor neemt 
het nitraatgehalte van de bodem toe. 
Nitraat is alleen in relatief grote hoe- 
veelheden schadelijk voor de mens. 
Het gevaar is echter dat nitraat kan 
worden omgezet in nitriet en nitro- 
saminen, die veel schadelijker zijn. 
Nitraat wordt omgezet in nitriet bij 
het bewaren van groente (vooral bij 
een temperatuur tussen 10° en 50° 
graden) en in het lichaam. Hoe ni- 
traatrijker de groente, hoe groter de 
kans op omzetting in nitriet. 

Inname van nitriet kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden omdat 
het reageert met bestanddelen in het 
bloed die verantwoordelijk zijn voor 
het zuurstoftransport vanaf de lon- 
gen. Gezonde volwassenen onder- 
vinden daar niet zo'n hinder van, 
maar bij zuigelingen tot zes maan- 
den kunnen ernstige ademhalings- 
moeilijkheden ontstaan. Baby's zijn 
extra gevoelig voor nitriet. Zij kun- 
nen zuurstoftekort krijgen dat zich 
uit in een blauw gekleurde huid. 

Onder bepaalde omstandigheden 
kan nitriet in de maag ook worden 
omgezet in nitrosaminen. Hiervan is 
uit dierproeven gebleken dat ze kan- 
kerverwekkend zijn. Hoe belangrijk 
die omzettingen zijn en onder welke 
omstandigheden ze optreden, wordt 
nog onderzocht. 

Welke groentesoorten bevatten 
veel nitraat? 

Groentesoorten die veel nitraat be- 
vatten zijn: andijvie, bleekselderij, 
Chinese kool, koolrabi, paksoi, pos- 
telein, raapstelen, rode bieten, alle 
soorten sla, spinazie, spitskool, ven- 
kel'. 

Bewaar geen resten van deze soor- 
ten groente. Gebruik het kooknat 
niet voor een saus. Door gevarieerd 
eten beperkt u de opname van ni- 
traat. 

Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de 
Voeding, postbus 85700, 2508 CK 's Gravenha- 
ge: infolijn 0fi-821.22.72 (op werkdagen tussen 
13.30 en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut). Bedrijfsauto RAI 'must' voor liefhebbers Op 65.000 vierkante meter 
van het RAI-complex wordt 
van 8 tot en met 17 februari de 
tweejaarlijkse Bedrijfsauto 
RAI gehouden. De tentoonstel- 
ling is een must voor iedereen 
die van de Jongens van de Gro- 
te Weg houdt, want er is volop 
nieuws te zien. Het getrokken 
materieel wordt steeds lichter 
en specialistischer, de motor 
wordt milieuvriendelijker en 
als banden en wegdek goed 
zijn, wordt zelfs het geluid 
minder. 

De RAI maakt in negen hallen 
ruim baan voor dieselstomers en as- 
faltridders. Ook dit jaar is het aantal 
exposanten.weer toegenomen, want 
het gaat niet slecht met het beroeps- 
goederenvervoer. De omzet bedroeg 
in 1989 naar schatting tien miljard 
gulden en het verschaft direct en 
indirect werk aan ongeveer 185.000 
mensen. Reden genoeg om stil te 
staan bij een tentoonstelling van het 
materieel dat gebruikt wordt in het 
goederenvervoer. Voor de goede 
orde: Bedrijfsauto's zijn niet alleen 
grote vrachtwagencombinaties, 

maar ook Golfjes voorzien van grijs 
kenteken. Van groot tot klein. 

Stank 

Vrachtwagens stinken en vervui- 
len. Daar is iedereen het over eens. 
Dat idee is anno 1990 een beetje ach- 
terhaald, maar de dieselmotor lijkt 
voor het leven verguisd. In Duits- 
land heeft alle negatieve kritiek al 
geleid tot een ernstige daling van de dieselpersonenauto's. Voor perso- 
nenauto's is de dieselmotor een al- 
ternatief, maar voor zware bedrijfs- 
wagens is er weinig keus. De ten- 
toonstelling laat zien dat we erop 
kunnen rekenen dat binnen enkele 
jaren alle vrachtwagens voorzien 
zijn van dieselmotoren die aanzien- 
lijk minder schadelijke stoffen uit- 
blazen dan nu het geval is. Overi- 
gens, vergeleken met uw benzine- 
motor produceert een vrachtauto 
meer roet en stikstofoxyden, maar 
minder C02. Nu we toch bezig zijn, 
een dieselmotor springt stukken 
zuiniger om (scheelt vijftien pro- 
cent) met brandstof. Bovendien zijn 
veel bedrijfsautodiesels schoner dan 
dieselmotoren in personenauto's, 
omdat ze vaak voorzien zijn van tur- 
bolading en inlaatluchtkoeling. 

Om de uitstoot van roet terug te 
dringen bij de huidige kwaliteit die- 
selolie, is het gebruik van roetfilters 
onvermijdelijk. Het bezwaar is dat 
deze duur en ingewikkeld zijn. Bo- 
vendien werken sommige typen met 
chemische stoffen waarvan op dit 
moment nog niet is vastgesteld of ze 
milieuvriendelijk zijn. Dat een 
schoon milieu z'n prijs heeft, is ech- 
ter inmiddels door iedereen aan- 
vaard. Door die prijs te betalen moet 
de milieubelasting door het goede- 
renvervoer over de weg rond het jaar 
2000 met dertig procent worden te- 
ruggebracht. 

Oostenrijk heeft ook nog beschei- 
den invloed op de tentoonstelling. In 
het Alpenland willen ze 's nachts 
geen herrie meer horen en zijn een 
aantal eisen gesteld aan het geluids- 
niveau van vrachtwagens. Op de Be- 
drijfsauto RAI exposeren alle fabri- 
kanten een of meer modellen die vol- 
doen aan de Oostenrijkse geluids- 
norm en die dus in aanmerking ko- 
men voor ontheffing van het nacht- 
rijverbod. Van de motor is het geluid daard wordt, in plaats van 8,20 me- 
ter. Een belangrijk object is verder 
nog de 13,60 meter oplegger. Bij vrij- 
wel elke wagenbouwer zal een voer- 
tuig van deze nieuwe Europese af- Met de vlam in de pijp 
op weg naar 2000 

' Je komt niet van dat imago af • Dick Reumer houdt van z'n uitgebreide verza- 
meling alleen de pinguïn in zijn tuin aan de Zaan- 

Se Schans OVer Foto Heiman Homburg De verzameling liep wat uit de klauwen 
en daarom zegt Dick Reumer zijn vier- 
honderd pinguïns nu vaarwel. Wat er met 
'die grappige beestjes' gaat gebeuren is 
nog onbekend, maar ze zijn al in dozen 
gepakt. Er blijft slechts één pinguïnnetje 
achter, die staat in de tuin bij het huis in 
de Zaanse Schans. 

Dat de betonnen pinguïn een narrenpet draagt 
is geen toeval. Door het carnaval is alles begon- 
nen, meer dan tien jaar geleden. „We waren een 
keer met carnavalsvereniging 'de Zaanzotters' in 
een televisie-uitzending. Toen moest de Raad van 
Elf opstaan en wuiven. Presentator Piet Romer 
noemde ons net een stelletje pinguïns en vanaf 
dat moment was de pinguïn ons symbool. Het is 
terug te vinden in het vaandel en op de praalwa- 
gens. Ik ben toen ook begonnen met beeldjes te 
verzamelen van dat dier. Het is een grappig bees- 
tje en niemand had er een verzameling van, nog 
niet." 

De 57-jarige directeur van het Nederlands Bi- 
bliotheek en Lectuur Centrum moest tot voor 
kort zijn gehele pinguïn-familie op zijn eigen en 
enige werkkamer zien te huisvesten. „Twee grote 
kasten stonden ermee vol. Ik kwam ruimte te- 
kort, mijn boeken lagen op de grond." Reumer 
koos voor de boeken. Zijn vrouw Jos pleit er voor 
eerst aan de familie te denken bij het weggeven 
van de pinguïns en wil er eigenlijk voorlopig ook 
nog enkele houden. „Ik heb soms dagen lopen zoeken naar een pinguïn. Als ik ergens op vakan- 
tie was, moest en zou ik voor hem een pinguïn 
meenemen." 

Zijn vrouw lijkt enthousiaster dan de ex-pin- 
guïnverzamelaar zelf, maar daar is een verklaring 
voor. „In het begin, als je ze haast nog niet kan 
krijgen, heb ik ook wel uren zoekend gelopen. Dat 
was een uitdaging. Nu zijn er steeds meer mensen 
die pinguïns verzamelen en de beeldjes kun je 
ook overal kopen. Bij Blokker en de Hema. Het 
werd te gemakkelijk en iedereen ging zich er mee 
bemoeien. Je komt niet er niet vanaf, van dat 
imago. Met vakanties of met kerst kreeg ik wel 
dertig kaarten met alleen pinguïns. Ik heb beeld- 
jes in alle metalen behalve in het goud. Verder 
van brood, van pluche, van zilver, als gummetjes, 
als flessen, in puzzels, op wc-papier, tandensto- 
kers en met een lamp. Ik heb dozen vol kalen- 
ders, theedoeken, schorten en truien met pin- 
guïns erop. De catalogus van de Engelse uitgever 
Pinguïn hoort er ook bij." 

„Vier jaar geleden wilde ik er ook mee ophou- 
den, maar toen vond ik het toch zonde. Ik bewaar 
graag dingen, als herinnering. Ik heb bijvoor- 
beeld allerlei gekke hoedjes uit verschillende lan- 
den. Dat zijn geen verzamelingen; dat is meer een 
ongeorganiseerde troep. Die pinguïns zijn geen 
levenszaak en zo serieus was het ook weer niet. 
Het is niet apart genoeg om ten toon te stellen. En 
ik heb de ruimte nodig. Nu is het niet meer 
moeilijk om er afstand van te doen." nog wel te temperen, van de banden 
niet. Wel eens gehoord van de Zin- 
gende Wielen op de snelweg? Dat 
geluid kan alleen nog worden terug- 
gedrongen door aspecten van veilig- 
heid en bedrijfszekerheid op het 
spel te zetten. Een betere oplossing 
is het zeer open asfaltbeton (ZOAB) . 
Dit asfalt is niet alleen in staat om 
snel water af te voeren, maar bezit 
bovendien sterke geluiddempende 
eigenschappen. Het maakt dus een 
einde aan dat irritant opspattende 
regenwater dat als een sluier over de 
snelweg hangt. Ook in dit geval kost 
het milieu geld, want ZOAB is duur- 
der dan conventioneel asfalt. 

Tijdwinst 

Bij het zoeken naar snellere en 
efficiëntere transportoplossingen 
spelen de leveranciers van het ge- 
trokken materieel een onmiskenba- 
re rol. De (tijd) winst zit allang niet 
meer in harder rijden, maar wordt 
gezocht in een optimale ritplanning, 
schaalvergroting en snellere laad- en 
lostijden. Er is een duidelijke trend 
dat het materieel moet aansluiten 
op het interne transportsysteem. 
Heftrucks komen er vaak al niet 
meer aan te pas. Door toepassing 
van geavanceerde laad- en lossyste- 
men in het voertuig zelf, die weer 
aansluiten op de systemen van ver- 
lader en ontvanger, wordt aanzien- 
lijke tijdwinst geboekt bij het laden 
en lossen. 

Verder ontstaat er meer vraag 
naar voertuigen met een dubbele 
laadvloer. De inwendige laadhoogte 
kan vaak alleen maar zinvol benut 
worden door belading in twee lagen. 
Dat heeft weer alles te maken met de 
stapelhoogte van goederen op pal- 
lets. Te hoog opgestapelde goederen 
zijn vanaf de vloer soms 'onbereik- 
baar' voor magazijnwerkers. Het 
vervoer en de opbouwindustrie spe- 
len daar handig op in, wat blijkt uit 
verschillende inzendingen op de Be- 
drijfsauto RAI. 

Om laad- en lostijden nog verder 
te beperken wordt het getrokken 
materieel steeds specialistischer. 
Denk daarbij maar aan de mogelijk- 
heid om hele zijwanden van de laad- 
bak te kunnen openen en laad- en 
losapparatuur voor één soort goede- 
ren, bijvoorbeeld tapijten. 

Opvallend is ook dat de trend van 
supervolume-vrachtwagens, dus 
geen trucks, wat afneemt. Debet 
daaraan is de onzekerheid omtrent 
de Europese wetgeving op dit ge- 
bied. Steeds meer gokt men erop dat 
een laadbak van 7,42 meter stan- meting te zien zijn. 

Nederland vervult op het gebied 
van de ontwikkeling van wegver- 
voermaterieel de functie van kraam- 
kamer van Europa. Dat is ook de 
reden dat de tentoonstelling veel 
buitenlandse gasten zal trekken. En 
het chauffeursvak? 

Dat roept nog altijd herinneringen 
op aan Henk Wijngaard, vlammen 
in de pijp, het geluid van dieselmoto- 
ren en zingende wielen. 

Er is echter nu al een schreeu- 
wend tekort aan gekwalificeerd per- 
soneel en de discrepantie tussen 
vraag en aanbod zal nog groter wor- 
den. Het chauffeursberoep zal het in 
de toekomst meer dan ooit van zijn 
imago moeten hebben. 

EVERHARD HEBLY Egyptische Flora 

'Egypte' is het bijzondere thema 
van de 57ste Westfriese Flora die 
van 15 tot en met 25 februari wordt 
gehouden in Bovenkarspel. Een 
4000 m2 grote bloemenhal is omge- 
toverd tot een Oosters decor, waar- 
in de Nijl rondslingert en pyrami- 
den, obelisken, sfinxen en andere 
Egyptische kunstwerken te vin- 
den zijn. Naast de Floratuin is er 
een consumentenbeurs en er zijn 
vele attracties, zoals een veiling, 
een kinderboerderij en een Ooster- 
se bazaar. 

De Westfriese Flora is op donderdag ge- 
opend van 1 1 toL 18 uur en vrijdag 16 tot en 
met zondag 25 februari van 9 tot 1!) uur. 
Donderdag 22 februari is er een speciale 
avondopening van 18 tot 22 uur. De norma- 
le toegangsprijs is ƒ 12,50, (15+ betalen ƒ 10,- 
en kinderen tot en met 13 jaar./' 5,-. 

Medische 06-lijn 

Naast alle andere 06-nummers die 
op de markt zijn gebracht, is er nu 
ook de Medicafoon. Wie meer wil 
weten over alledaagse gezond- 
heidsproblemen of over specialis- 
tische medische onderwerpen kan 
dag en nacht op deze lijn terecht. 
Het is niet mogelijk om via deze 
lijn een arts te spreken en telefo- 
nisch een diagnose te laten stellen. 
Wat men wel te horen krijgt, is een 
uitleg over oorzaken, klachten en 
behandelingen, soms aangevuld 
met korte interviews met specia- 
listen. De onderwerpen duren zo'n 
vier tot zes minuten. Via een spe- 
ciaal keuzesysteem kan men kie- 
zen uit een hoofdrubriek en daar- 
na een specifiek onderwerp selec- 
teren. Wie niet erg lang aan de lijn 
wil hangen in afwachting van de 
'gewenste' kwaal, moet het menu 
van deze 06-lijn te pakken zien te 
krijgen om meteen tot de essentie 
te komen. De Medicafoon is te be- 
rieken via nummer 06-32032383 (50 
et per min.). 

Veel gebruikte 
motoren in de 
Jaarsbeurshal 

Iedereen die belangstelling 
voor een motor heeft, kan van 
vrijdag 2 tot zondag 4 februari 
terecht in de Jaarbeurshal te 
Utrecht. Daar wordt voor de 
zesde keer in successie Motor 
'90 gehouden. 

De beurs staat bekend om het gro- 
te aanbod van gebruikte motoren 
(allemaal met Bovag garantie) in Ne- 
derland. Daarnaast kan men in 
Utrecht terecht voor complete mo- 
torvakanties, verzekeringen, flitsen- 
de motorpakken, kofferset of finan- 
ciering. Zo'n honderd exposanten 
zijn aanwezig. 

Een heel ander gezicht van de Mo- 
tor '90-beurs is die van de, ongebrui- 
kelijk in deze tijd van het jaar, pri- 
meurs in de motorwereld. Zo kun- 
nen in de Irenehal niet alleen de 1990 
modellen van grote merken bekeken 
worden, maar ook op het gebied van 
toebehoren, zoals kleding en smeer- 
middelen, zijn regelrechte nieuwtjes 
beslist aanwezig. 

Do openingstijden zijn vrijdag van 14 tot 22 
uur en zaterdag en zondag van llt tot 18 uur. 
De entreeprijzen bedragen ƒ 10,- per persoon 
per bezoek. Kinderen tot 12 jaar onder bege- 
leiding gratis. 
• Jaarlijks trekt de Motor '90 zo'n 35.000 be- 
zoekers (ADVERTENTIE) Uw Postcode is goud waard! 
WIN 100.000 MET UW POSTCODE 

Iedere maand opnieuw worden grote prijzen verloot onder de deelnemers van 
de Nationale Postcode Loterij. Hoofdprijzen van 25.000,-, 50.000,-, 100.000,- 
Verder vele Postcodepriizen van 10,-, 25,-, 50,-, 100,-, 500.-. en 1000,-. 

DE HELE STRAAT KAN WINNEN! 

Het- speciale van de Nationale Postcode Loterij is dat. als in uw postcode iemand een 
Postcodeprijs wint, iedereen die in dezelfde postcode* woont automatisch dezelfde prijs 
krijgt uitgekeerd! 'maximaal 50 loten per postcode 

Stel dat uw buurman 1.000,- wint dan wint u ook 1.000,- 
als u mee hebt gedaan! 

800.000 SUPERPRIJSlm 

Als u minimaal 5x meedoet in — — , ,, _ „ ^ M _ B • ■»«■! >mi 

1 WIN *EEN TON- BOM 

*-4nj Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en ik wil 
(y^' kans maken op een van de vele pn/zen 

• Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging hel 

* aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schreven 
■ En ik maak naast de maandelijkse priizen kans op de supcnaaroriis I 

van 800.000.- * 

POSTBANK "ANK 
unieke | 
ivoor i. 
an J^T 12 maanden dan telt uw unieke 
postcode lotnummer mee 
de grote superjaarprijs van 
maar liefst 8 ton . 

Meedoen is heel eenvoudig 

U vult de bon hiernaast in. 
Daarmee machtigt u de Nationale 
Postcode Loterij om een tientje per 
lot van uw giro of bank af te 
schrijven. De Loterij is goedgekeurd door de Staatssecretaris 
van Justitie onder nummer LO 090/098/ 177.89 dd 
20/10/89 De eersto trekking wordt verricht door 
Notaris L Jongemans te Drieborgen op 31 |anuan 
1990 De uitslag zal worden gepubliceerd in deze krant 
en in een aantal dagbladen 
Pri|ren boven 1000.- worden belast met 25% 
kansspelbelasting. Reglement en trekklngslljsten zi|n 
verkrijgbaar bij het secretariaat van de Stichting 
Nationale Postcode Loterij Wlllemsparkweg 176. 
4ttM^B _^ 1071 HT Amsterdam Do 

^mmm^* opbrengst van de Nationale 
NATIONAI F p o s,cotle Loterij is bestemd 
Ï^MdaJ^n^y^ voor humanitair werk en 
[?Myg|pgQ(Dg milieubescherming i 

II. 

|Q 
i 
I 
I 1 lot (10.-) Ü 2 loten (20.-1 Ü ... loten ( gulden) Dh, Mevr 

Naam: 
Adres: mijn postcode is L 
Woonplaats: datum: MM 1 I I handtekening: L T E R IJ Deze bon opsturen In een open enveloppe zonder 
I postzegel aan: Nationale Postcode Loterij, 
. Antwoordnummer 11067, 5200 VC Den Bosch 
Februari aanbieding Zonnebank 
gez. kanon 

2 gez.bruiners 

Gez.bruiners 

3 bruiners 

Biolarium 7.50 
7.50 

12.50 
16.00 ZONNESTUDIO Passage 42 
Tel. 12500 
BALK 

BAKT 

BETER 

BROOD 

Dit weekend: 

TAART MAISON 6,75 

Exclusief bij uw Echte Bakker 

BELGISCHE 

PRALINES 

van het topmerk 

GARTNER 
ECHTE BAKKER BALK 

Hogeweg 28 tel: 12989 
Winnaar Ondernemersbokaal 1989 Elke dag vers is bij ons de 
normaalste zaak van de wereld. Gezouten pinda's. 250 gram 1.70 500 gram 2.75 

Verpakte cake a 500 gram. 2SQ- 1.95 

Kip/kerne salade. Bakje a 300 gram. A95" 3.25 Camembert a 250 gram. 3J*T 3.15 

Parijzer boterhamworst. Vers van 't mes. 100 gram lr£5" 0.95 
Leverworst speciaal. Per stuk 400 gram. 2r66" 2.10 Appelslof met slagroom. Vers uit eigen banketbakkerij. 1.70 

4 voor 4.95 HEEJrK00PJ( zo herkent u aanbiedingen in de Hema HENADe normaalste zaak van de wereld.. Zand voorts Nieuwsblad 

heeft voor de bezorging op 
donderdag plaats voor 

bezorg(st)ers 

in uw woonomgeving 

Mijn naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Leeftijd M/V 

Telefoon 

Weekmedia Service 

Antwoordnummer 10051 
1000 PA Amsterdam reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
CV. zelfbouwpakketten 
Onderhoud 

naar 

van DENSEN en ZN. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort* 
Tel.02507-12972 
Orih keukenteam heeft veisteikinq nodig. 
Wi] vragen 

een zelfstandig 
werkende kok en een leerling kok 

die op niveau kan of wil werken. 

Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak 
vi aagt u s v.p naar dhr. Duivenvoorde. QUEENIE H o r t L RESTAURANT Kerkplein 8 204? JH Zandvoort 
Teleloon 0Z5O7 13599 TE KOOP 
VISVERKOOPBEDRIJF 

met jaarvergunning voor strandverkoop, bestaande 
uit geheel ingerichte visverkoopwagen en traktor, als- 
mede diverse inventaris opgesteld in huurloods. 

ƒ55.000,- 

telefoon 02507-17596 't Familie restaurant 

vraagt voor direkt 

AFWASHULP 

voor de weekenden 
tel. 12537 HONDENKAPSALON 

RENEE m Een begrip voor Zandvoort 

Voor uw rashond en 
bastaard. 

Gespecialiseerd in poedels en tefners. 

v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626. 

Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid Te koop aangeboden 

GARAGE BOX 

Burg. v. Fenemaplein 
Koopsom 
ƒ12500,- k.k. 
H. W. COSTER BV NVM MAKELAAR O.g.-BOUWKUNDIGE 
TEL 02507-15531 SCHILDERWERK 

buiten- en binnenwerk 

leveren en plaatsen van 

isolerende beglazing 

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur). 

Vraag vrijblijvend offerte. WONING STOFFERING 

Uitgebreide collectie tapijt nu met 
5 of 7 jaar schriftelijke garantie 

N0VIL0N MARMOLEUM 

Levering van alle Luxaflex producten. 

U krijgt de stalen bij U thuis en kunt in Uw eigen 

interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken. 

Vrijblijvend prijsopgaaf. SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME 

Marisstraat 13a. Tel. 15T86 1 fa e r0 Foto Boomgaard 

GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT 
TEL. 02507-13529 ELKE WEEK 

HET DAGELIJKS NIEUWS 

IN 627.000 BRIEVENBUSSEN 

Nieuwsblad Donderdag 8 februari 1990 Los nummer ƒ 1,25 50e jaargang nummer 6 ^feek ^ed lia 
Editie 22 Oplage: 4.900 Omroepen staan te dringen om Zandvoortse ether ZANDVOORT - Het wordt 
dringen om de Zandvoortse 
ether. Op dit moment hebben 
zich al drie instanties gemeld 
als gegadigde voor een lokale 
omroep in Zandvoort. Omdat 
er maar één zendvergunning 
wordt afgegeven, moet de ge- 
meente binnenkort advies uit- 
brengen aan het Commissari- 
aat voor de Media. Aanvankelijk was alleen van de 
Zandvoortse Omroep Organisatie 
(ZOO), die deze week officieel een 
stichting geworden is, bekend dat zij in Zandvoort wil gaan uitzenden. Nu 
blijkt dat er nóg twee gegadigden 
zijn: Jongerenomroep Kennemer- 
land en De Branding (tot nu toe 
meer bekend in Heemstede en Ben- 
nebroek waarbij zij vooral gekarak- 
teriseerd wordt als ziekenomroep). 

De Branding heeft reeds een aan- 
vraag ingediend bij het commissari- 
aat; de ZOO legt de laatste hand aan 
de voorbereidingen. 

Programmaraad 

Hoe ver het staat met de jongere- 
nomroep is niet duidelijk, wel heeft 
de gemeente deze kleine organisatie aangeraden aansluiting te zoeken bij 
De Branding. Belangrijkste reden: 
er wordt maar één zendvergunning 
afgegeven. 

Over beide anderen moet de ge- 
meente advies uitbrengen aan het 
Commissariaat voor de Media. 
Waarschijnlijk zal de gemeenteraad 
zich daar in maart over buigen. Om 
te voldoen aan de wettelijke eisen 
moeten de omroeporganisaties in ie- 
der geval beschikken over een pro- 
grammaraad. 

De programmaraad bepaalt het 
programmabeleid en controleert of 
het beleid ook uitgevoerd wordt. De 
raad dient de belangrijkste in de ge- meente voorkomende maatschappe- 
lijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen te vertegen- 
woordigen. De gemeenteraad moet 
beoordelen of dit een goede afspiege- 
ling is van de Zandvoortse gemeen- 
schap. Zo ja, dan kan een zogenaam- 
de representativiteitsverklaring 
worden afgegeven. 

Samenwerking 

Mogelijk voldoen zowel de ZOO 
als De Branding en de Jongerenom- 
roep Kennemerland aan de wettelij- 
ke eisen. In dat geval wordt van de 
gemeente verwacht dat zij de drie 
instanties tot samenwerking in één organisatie beweegt. Dergelijke sa- 
menwerkingsverbanden komen 
echter zelden tot stand, zo is de erva- 
ring. In dat geval moet de gemeente 
advies uitbrengen over de kandida- 
ten, waarna het commissariaat de 
uiteindelijke beslissing neemt. 

"Gewoonlijk wordt er dan een 
hoorzitting georganiseerd waarbij 
de verschillende gegadigden hun 
plannen kunnen toelichten", aldus 
een woordvoerder van het Commis- 
sariaat voor de Media. "Het commis- 
sariaat kan m het uiteindelijke oor- 
deel alle relevante zaken laten mee- 
spelen, zoals bijvoorbeeld lokale 
binding. Voor Zandvoort zou dat wel 
eens belangrijk kunnen zijn omdat de ZOO meer op Zandvoort is geo- 
nnteerd dan De Branding, die zich 
hoofdzakelijk richt op Heemstede". Belangen In de Zandvoortse gemeenteraad 
heeft VVD-fractievoorzitter Met- 
horst gewezen op de positie van de 
leidende figuur van De Branding, Si- 
mon Paagman. Hij is sinds enige we- 
ken tevens directeur van de stich- 
ting Zandvoort Promotie. Methorst 
verzocht het college een vermenging 
van belangen te voorkomen. Wet- 
houder Aukema verwachtte echter 
niet dat die vermenging makkelijk 
zou plaatsvinden. Burgemeester reageert op onrust bewoners 

'Aan opwaardering 
noord-boulevard 
gaat overleg vooraf' ZANDVOORT - Bewoners 
van de boulevard ten noorden 
van de Rotonde zullen in een 
vroeg stadium betrokken wor- 
den bij het - eventueel - opstel- 
len van herinrichtingsplannen. 
Burgemeester Van der Heij- 
den wijst hier nadrukkelijk op, 
omdat onder de bewoners on- 
rust was ontstaan door het rap-, 
port 'Zandvoort Europese bad- 
plaats'. 

Van der Heijden benadrukt dat de 
komende tijd extra gekeken zal wor- 
den naar de voorwaarden voor een 
goed woon- en leefmilieu. Het doel 
daarvan is, te voorkomen dat er op 
den duur in dit gebied voor de bewo- 
ners ongewenste ontwikkelingen 
plaatsvinden, als gevolg van het toe- 
risme. Behalve voor de boulevard 
geldt dat trouwens ook voor de an- 
dere delen van Zandvoort. "We heb- 
ben altijd gesteld dat de bewoners 
niet ondergesneeuwd mogen raken 
bij de toeristische recreatieve op- Onaanvaardbaar 
ZANDVOORT - De Zand- 
voortse skateboardrijders 
zijn het niet eens met de 
gemeente. Een locatie na- 
bij de rioolwaterzuivering 
voor hun skateboardbaan 
is voor hen 'onaanvaard- 
baar'. 

'Die plek brengt daarmate 
voorspelbare problemen met 
zich mee, dat wij daarvoor niet 
medeverantwoordelijk willen 
zijn', aldus Lou Koper namens 
de skateboardrijders. Het be- 
zwaar is dat de baan, waarvoor 
de gemeenteraad in december 
ƒ10.000,- beschikbaar heeft ge- 
steld, te afgelegen komt te lig- 
gen. De locatie is onaantrekke- 
lijk en sociale controle is onmo- 
gelijk, wat vandalisme in de 
hand werkt. 

'Jongeren wegstoppen', aldus 
Koper in een schrijven aan het 
gemeentebestuur, 'op plekken 
ver buiten het centrum, en der- 
mate afgelegen, geeft niet be- 
paald blijk van visie op en ken- 
nis van jongeren-cultuur'. Het 
college krijgt het advies elders 
in het land te kijken hoe het wel 
moet en wordt verzocht nog- 
maals plaatsing op de gewenste 
locatie, nabij manege Rückert, 
te overwegen. (ADVERTENTIE) HAR0CAM0 

BROODJES - BAR - 
RESTAURANT 

Kerkstraat 14, tel. 12102 

a.s. VRIJDAG weer 
GEOPEND 

Dagschotel v.a. 12,50 

Ook om mee te nemen 
Dinsdag gesloten. I Waterstanden | Datum 

8 feb 
9feb 

10 feb 

11 feb 

12 feb 

13 feb 

14 feb 

15 feb 

16 feb HW LW HW LW 02.16 
03.05 
03.45 
04.21 
04.57 
05.30 
06.09 
06.45 
07.21 10.00 
00.05 
01.08 
01.49 
02.23 
01.14 
02.04 
02.34 
02.54 14.34 -.- 
15.26 10.45 
15.55 11.25 
16.30 12.04 
17.08 13.06 
17.46 13.39 
18.2614.26 
18.59 14.46 
19.41 15.10 Vaanstanden: 9 feb. VM 20.16 u. 
Springtij: 11 feb. 04.21 u. NAP+96cm waardering", aldus Van der Heijden. 
"En dat geldt nog steeds". 

Flat-eigenaren 

Voor het gebied tussen het Casino 
en het Elysee Beach Hotel moet een 
nieuw bestemmingsplan komen, 
waarmee de gemeenteraad aangeeft 
wat mogelijk moet zijn op de boule- 
vard. "Dan gaan we met alle betrok- 
kenen om de tafel zitten", aldus Van 
der Heijden, "waaronder bijvoor- 
beeld ook de besturen van de vereni- 
gingen van flat-eigenaren, om te be- 
kijken wat wel of niet gewenst is. Wij 
zullen de bewoners betrekken bij de 
stedebouwkundige benadering, 
niets zal buiten hen om gebeuren". 
Het gemeentebestuur zal het initia- 
tief nemen tot het overleg en op zo 
kort mogelijke termijn contact op- 
nemen met de betrokkenen, aldus 
de burgemeester. 

"Daarna gaan wij met de private 
sector om de tafel zitten, om te kij- 
ken hoe wij een en ander verant- 
woord kunnen invullen. De kwalita- 
tieve opwaardering zal stap voor 
stap plaats vinden, met overleg 
maar wel binnen een vaste koers. 
Een uitgangspunt daarbij is de kwa- 
litatieve verbetering van de boule- 
vard, met mogelijkerwijs een andere 
structuur. Het rapport zal dus niet 
in een la verdwijnen en ook oudere 
nota's worden erbij betrokken", al- 
dus Van der Heijden. Dat er wat 
moet gebeuren, staat voor hem vast: 
"Niets doen is funest voor de verde- 
re ontwikkeling van Zandvoort", 
waarbij hij wijst op de opening van 
de grenzen in 1992. "Willen wij de 
concurrentieslag met andere Euro- 
pese badplaatsen aankunnen, dan 
móéten wij aan kwalitatieve opwaar- 
dering doen". 't Kan weer beginnen 
ZANDVOORT - 't Kan weer beginnen, het opbouwen van de strandpaviljoens. 
Afgelopen donderdag 1 februari kon het startsein weer gegeven worden, maar 
de meeste strandpachters hebben even rustiger weer afgewacht. Maar dinsdag 
waren her en der al weer flinke vorderingen gemaakt, zoals hier door de heren 
Klaas Paap en Van Norde van strandpaviljoen 24a. Net als vorig jaar behoorden zij tot de eersten die aan de gang gingen. Voor nog een storm is Paap niet zo 
bang: "Zolang die maar niet uit het noord-westen komt, is er niet zo veel aan de 
hand". Verder zal er vooral een ding zijn waar de strandpachters op hopen als zij 
op 1 maart hun deuren openen: net zo'n beste zomer als vorig jaar. 

Foto Berlott DEZE WEEK \Zstrt As-weg 

CDA-raadslid Richard van As e\ 
wil opnieuw aandacht voor O 
de beperkte toegang naar Zand 
voort noord De grond ligt klaar voor 
een tweede weg Bruin 

Het is nog onduidelijk waar o 
de bruine verkleuring van het \5 
drinkwater vandaan komt Het wa- 
terleidingbedrijf hoopt over enkele 
weken meer te weten Zorgen 

De onderhandelingen met (- 
de gemeente over de verhui O 
zing verlopen goed, maar sportief 
gezien moet Zandvoortmeeuwen 
zich zorgen gaan maken Drenth 

Voor dokter Drenth is het mo "7 
ment van afscheid gena I 
derd In totaal heeft hij 28 jaar in 
Zandvoort gewerkt, ook buiten zijn 
praktijk Tuin pastorie 
als parkeerplaats 

ZANDVOORT - De tuin van 
de pastorie Hervormde ge- 
meente dient als parkeerter- 
rein te worden bestemd. 

Dit stelt mr. A.J.P. Schram uit 
Haarlem m zijn bezwaarschrift te- 
gen het bestemmingsplan 'Oranje- 
straat e.o.'. Het is het enige bezwaar- 
schrift dat is binnengekomen. 
Schram is gemachtigde van L.J. Rin- 
kel BV en Warenhuis Zandvoort BV. 
Overigens zijn burgemeester en wet- 
houders van mening dat de tuin, die 
eigendom is van de Hervormde ge- 
meente, als tuin gehandhaafd moet 
blijven. Ook wat de andere punten 
betreft verzoeken zij de gemeente- 
raad het bezwaarschrift ongegrond 
te verklaren en het bestemmings- 
plan vast te stellen. Een en ander 
komt vanavond ter sprake in de 
commissie voor publieke werken en 
ruimtelijke ordening. 

Het bezwaarschrift houdt verder 
onder meer in, dat in de inspraak- 
-rapportage geen melding wordt ge- 
maakt van een uitbreidmgsmoge- 
lijkheid van de Hema. Deze was 
door Hema-directeur Van der Laan 
aangevraagd. (ADVERTENTIE) KIEKADO DAGGI ANTIEK MODE 

KADO-ARTIKELEN voor BETAALBARE 

LEDEREN MEUBELEN PRIJZEN 

Tel. 18855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 20136. Alleen huidige partijen doen mee 
aan gemeenteraads-verkiezingen ZANDVOORT - Voor de ge- 
meenteraadsverkiezingen op 
21 maart hebben zich geen 
nieuwe partijen gemeld. Circuit en KNMV leggen geschil bij ZANDVOORT - De Stichting 
Exploitatie Circuit Park en de 
motorsportbond KNMV heb- 
ben hun geschil over de haal- 
baarheid van motorraces op 
Zandvoort bijgelegd. "We heb- 
ben vrijdag afgesproken ver- 
der constructief samen te wer- 
ken", aldus ECP-directeur 
Hans Ernst. Een en ander be- 
tekent dat de KNMV toch mo- 
gelijkheden ziet voor de motor- 
races. 

Uitlatingen van de. KNMV, vorige 
maand tijdens een persconferentie, 
over de onhaalbaarheid van motor- 
races op het circuit leidden bijna tot 
een hoog oplopende xuzie tussen 
beide instanties. Een landelijk dag- 
blad meldde afgelopen week zelfs 
dat de KNMV de handen van Zand- 
voort zou hebben afgetrokken en 
zich nu geheel richtte op circuit- 
plannen in Reimerswaal-Zierikzee. 
Beide partijen zijn echter afgelopen 
vrijdag nader tot elkaar gekomen, 
dankzij bemiddeling van TT-organi- 
sator Jaap Timmer. 

De KNMV baseerde haar uitspra- 
ken op het concept MER-rapport 
(Millieu Effect Rapportage) dat 
voorwaarden aangeeft voor de A-sta- 
tus van het definitieve circuit. Zij 
concludeerde daaruit dat er geluid- 
wallen van ten minste 85 miljoen 
aangelegd moeten worden, wil men 
op Zandvoort motorraces kunnen 
houden. Een grote zorg bij de sane- 
ringsmaatregelen zijn de bovenste 
etages van de flat aan de Burg. Van 
Alphenstraat, tegenover de ingang 
van het circuit. 

Onjuist 

Volgeiib Hans Ernst is die conclu- 
sie echter 'prematuur en pertinent 
onjuist'. De KNMV heeft volgens 
hem slechts zes pagina's van het 
concept gelezen, terwijl het geheel 
300 pagina's telt, exclusief de bijla- 
gen. Een en ander is dan ook uit zijn 
verband getrokken, aldus Ernst. "In 
het concept MER-rapport wordt een 
aantal varianten genoemd van maat- 
• Afdoende geluidwering is financieel wel haalbaar, aldus circuit-directeur 
Hans Ernst. regelen tegen geluidhinder. Dat va- 
rieert van bijna niets doen tot aan 
complete duinwallen voor het geval 
je buiten het circuit niets meer wilt 
horen". 

De meest extreme maatregelen 
komen op zo'n 35 miljoen gulden. 
Andere varianten zijn: aanbrengen 
van voorzieningen aan omliggende 
gebouwen, ontheffing aanvragen 111 
het kader van de Wet geluidhinder 
voor 14 dagen per jaar of betere ge- 
luiddempers gebruiken. 

Ontheffing 

Van dat laatste is de KNMV be- 
paald geen voorstander, maar Ernst 
wijst erop dat het geluid van motor- 
races internationaal steeds meer 
problemen gaat geven. "Als ze mij 
een paar jaar geleden hadden gezegd 
dat de Berlijnse muur in 1989 ge- Foto Studio Hoekstra 

sloopt zou worden, had ik het ook 
niet geloofd". 

Ernst verwacht echter niet dat er 
al te hoge kosten moeten worden 
gemaakt. "Anders zouden we nog be- 
ter die flats kunnen opkopen". Hij 
wijst op de ontheffingsmogelijkhe- 
den voor ongeveer veertien dagen in 
totaal. Ruimtelijke ordening-mede- 
werker Johan Sandbergen van de ge- 
meente Zandvoort heeft inmiddels 
bevestigd dat het circuit ook met 
beperkte maatregelen kan voldoen 
aan de voorschriften ingevolge de 
Wet geluidhinder. 

Het ziet er dan ook naar uit dat er 
ook motorraces nu en in de toe- 
komst op Zandvoort verreden kun- 
nen worden. Voor het komende sei- 
zoen zijn er in ieder geval geen pro- 
blemen te verwachten, zo laat de 
ECP weten. Het huidige nationale 
en internationale autoraceprogram- ma op Zandvoort kan binnen de Wet 
geluidhinder verreden worden. 

In de huidige situatie zijn er bo- 
vendien vijf zogenaamde 'geluidsda- 
gen' per jaar, waarmee ECP onthef- 
fing heeft van het maximaal toege- 
stane geluidniveau. 'Op het circuit 
van Zandvoort zullen dit jaar wel 
degelijk motorraces plaatsvinden', 
zo laat ECP weten. Zo niet onder 
auspiciën van de KNMV, dan wel 
onder die van buitenlandse chibs. 

Het eindconcept van de MER 
wordt in maart verwacht, wat bete- 
kent dat er in de totstandkoming 
vertraging is ontstaan. Dp oorzaak 
hiervan zou echter gezocht moeten 
worden in het 'brede overleg' met 
alle betrokken instanties en niet in 
de geluidsrapportage. Het concept 
zal naar verwachting 111 april in de 
gemeenteraad worden behandeld, 
waarna het voorgelegd kan worden 
aan de betrokken rijksoverheden. 

Zeeland 

Op wat voor termijn er dan begon- 
nen kan worden aan de definitieve 
accommodatie hangt af van de rijks- 
overheid en de termijn waarop de 
definitieve A-status voor de autoren- 
sport (erkenning als dè internatio- 
nale topsportaccommodatie in Ne- 
derland voor deze tak van sport) èn 
eventueel de B-status voor motor- 
sport aan Zandvoort worden toege- 
kend. Daarvóór zal het MER-rap- 
port in de Tweede Kamer behandeld 
moeten worden. Een beslissing 
wordt dit seizoen nog met verwacht. 

De plannen voor een circuit in 
Zeeland acht Hans Ernst vrijwel on- 
haalbaar. "Ze hebben daar dezelfde 
gehüdproblemen, maar bovendien 
ontbreekt daar de nodige infrastruc- 
tuur". Hij rekent voor dat de aanleg 
van een circuit daar minstens zo'n 
50 miljoen vergt, wat al gauw neer 
komt op 7 miljoen per jaar aan kos- 
ten, exclusief personeel en onder- 
houd. "Dat betekent dat je meer dan 
twintigduizend gulden per dag moet 
verdienen". Tenslotte zegt hij: "Ik 
kan ook als een soort Jule Verne 
zeggen dat ik binner 
naar Mars afschiet!" In Zandvoort blijft het bij de zitting 
hebbende partijen VVD, PvdA, GBZ, 
CDA en D66. Met deze vijf partijen 
zijn er in totaal 76 kandidaten aange- 
meld. De verkiesbare plaatsen wor- 
den voornamelijk als volgt bezet. 
WD: Van Caspel, Tates, Methorst, 
De Jong en (Jaap) Brugman. PvdA: 
Van Westerloo, Bloeme, Kuijken en 
Van Gelder. Gemeente Belangen 
Zandvoort: Jongsma, Fliermga, 
Landman en Van Asperen. Deze lijst 
telt trouwens nog twee bekende per- 
soonlijkheden: vroedvrouw Christi- 
ne Oudshoorn en Bertus Balledux. 

CDA: Ingwersen, (Marijke) Paap, 
Van As, (Gerard) Versteege. D66: J. 
Termes, Annema en (Paul) Brug- 
man. De huidige fractievoorzitter 
van D66, Ruud Sandbergen, is op 
eigen verzoek op de vierde plaats 
gezet. 

"Het worden duidelijke verkiezin- 
gen", was de eerste reactie van de 
heer Wester, chef burgerzaken, na- 
dat de aanmeldmgstermijn was ver- 
lopen. "En dat is positief, want nu gaan er namelijk geen stemmen ver- 
loren". Hij herinnert aan de 651 
stemmen (samen goed voor een ze- 
tel) die vier jaar geleden, uitge- 
bracht op twee splinterpartijen, uit- 
eindelijk verloren gingen. 

Eén daarvan was Zandvoort Op- 
nieuw, oftewel Z.O.N, of in de wan- 
delgangen 't Zonnetje, van Ron 
Schouten, die nu op de lijst staat bij 
GBZ. De ander heette Zandvoort 
2000 van Ekeren en Jaap Brugman. 
Deze laatste is nu ingedeeld bij de 
VVD. 

Beide partijen haalden de vereiste 
drie/kwart van de kiesdeler met. Dat 
er nü geen kleine partijen zijn, ligt 
volgens Wester aan de nieuwe voor- 
waarde dat men een vereniging 
vormt die ingeschreven staat bij de 
Kamer van Koophandel en waarvan 
de statuten bij de notaris zijn vastge- 
legd. 

De oproepkaarten worden op 20 
februari verstuurd, zij het naar het 
adres waar men op 6 februari stond 
ingeschreven. 
Natuurlijk, die kiant moet ik hebben 

Omdat ik graag ml weten wat /ïdi 111 mijn 
omgeving afspeelt Ter kennismaking ont\ang ik bet Zandvoorts Nieuwsblad 
13 weken voor maar f 10,50. 1 Nieuwsblad (nvO 1_J L I L Vum 
Ulres 
l'ostiode/l'laats 
l'eletoim I I 1 J I I L J I L J I L L__L _1_J I L I I I I I I I Ni v m uuumli hi/mnmul | \\ k | (iiro/Iiankiir L J I L Daarna woid ik abonnee en betaal per 
D halfjaar f 25.SO D|aarl -16- 

* een maandabonnement is uitsluitend mogeh|k bi| 
aiitomatisdie betaling \ oor postabonnees gelden 
andere tarieven 

l kunt uw abonnement ook telelonisi.li ,m\ ons 
opgeven 020 -MiN H 00 

Mum de/e bon 111 een open envelop naar 
Weekmedia \iilvvooidiuimmei- I00SI. 1000 l'\ 
\msteidam l boeit geen post/egel te plakken □ maand I 4, il)* □ kw aitaal 1 l-i - 710371"017003 _J WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Bettie Piller 

Hartelijk gefeliciteerd en 
jaren in goede gezondheid! 

FREDDY 

ARNE 

RONNIE 

LENA 

MICHEL 

HANS nog vele 

LIES 

DAVE 

ROOS 

GABY 

WILMA 

CARRY 

EDUARD Heel verdrietig omdat wij hem moeten missen, 
maar dankbaar voor zijn goede zorgen en het 
fijne leven dat hij heeft gehad in een goede ge- 
zondheid, berichten wij U dat van ons is heenge- 
gaan onze lieve vader, schoonvader, opa, broer 
en oom 

Lukas Smid 

weduwnaar van Agatha Theodora Schouten 

oprichter van de Firma Hanja 

geboren te Groningen 8-10-1904 
overleden te Haarlem 5-2-1990 

Met veel dank aan het Boerhaave Verpleeghuis 
voor de goede verzorging. 

Papa, bedankt voor alles, we zullen je heel erg 
missen. 

Zandvoort: 

Janny Smid 
Hansje Kok-Smid 
Frank Kok 

Haarlem: 

Rob Smid 

Margot Smid-Schuytvlot 

Kleinkinderen 

en verdere familie 

Correspondentieadres: 
Mw. J. Smid, 
Keesomstraat 275, 
2041 XL Zandvoort 

Vader ligt opgebaard in de rouwkamer van On- 
derling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort. 
U kunt afscheid van hem nemen op donderdag 8 
februari van 19.00-19.30 uur. 
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 
9 februari a.s. om 12.00 uur op de Algemene Be- 
graafplaats Tollenstraat te Zandvoort. 
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
de aula van de begraafplaats. Na een ongelijke strijd is van ons heengegaan 
mijn lieve vrouw, dochter, zus, schoonzus 

Petra Twisk 

Ridderkerk: 

Fam. Tiggeloven 

Zandvoort: 

Fam. Twisk Corr.adres: 
Kennemerweg 77 
2042 XT Zandvoort Enige en algemene dankbetuiging. 

Voor Uw hartelijke bewijzen van medeleven en belang- 
stelling, in welke vorm ook betoond, tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn innig geliefde, zorgzame 
man, onze lieve vader en fijne opa 

Hendrik Luitsen Hildering 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

M. J. Hildering-van Zanten 
Yvonne en Jan 
Alexander 
Josien en Carla 
Henny en Diana 

2042 GM Zandvoort, februari 1990 
Thorbeckestraat 40 Wij danken hierbij onze kinderen 
en kleinkinderen, Burgemeester 
en mevr. v.d. Heyden, vrienden 
en bekenden heel hartelijk voor 
de belangstelling, bloemen en ka- 
do's bij ons 50-jarig huwelijk. 

C. Terol 

A. Terol-Mantel 

Quarl. v. Uffordlaan 16 Bedankt lieve mensen 

Langs deze weg willen wij iedereen, spe- 
ciaal onze kinderen, klein- en achterklein- 
kinderen, heel hartelijk bedanken voor de 
prachtige kado's en bloemstukken voor 
ons 60-jarig huwelijk. 

Jaap en Geertje Koper 
v. Speykstraat 18 Drukkerij Randstad 

Stationsweg 38 

Postbus 233 

I430AE Aalsmeer 

Telefoon: 02977-25141 + 

Telefax: 02977-2 1968 <&KSF3r Specialisten in organisatie- en 
publiciteitsdrukwerk 

Groot genoeg voor een efficiënte produktie, 
klein genoeg om U bij thuis te voelen 

Wij maken ook Uw familiedrukwerk 

Wij leveren o.m.: 

• periodieken 

• katalogi 

• folders 

• kancoordrukwerk ADVERTENTIES reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
CV. zelfbouwpakketten 
Onderhoud 

naar 

van DEIMSEN en ZN. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort- 
Tel.02507-12972 
UITVAARTCENTRUM 

Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafenissen 
en crematies! 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor: 
~ inschrijvingen 

Uitvaartverzekering 

NIVO-POLIS 
• een Natura- 

uitvaartovereenkomst 

Vraag rustig vrijblijvend 
alle inlichtingen bij: 

P. J. d'HONT 

UITVAARTVERZORGER 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort. 
Tel. 02507-17244 Je koopt een vrijstaand huis 

maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek? 

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen 

Httt r*r\c±nriTï*Ty t> T7 telef - 02507-15531 
. W. lAJOlHl.ni Jö. V . telefax 02507-20025 

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort ra 

NVM 

MMEIAMI Zandvoorts Nieuwsblad 

-LQSSEVERKOOPADRES ^Pfc Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort Sig.mag. Lissenberg Haltestr"9, Zandvoort Fa. Veldwijk Haltestr. 22, Zandvoort AKO Kerkplein 11, Zandvoort Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort T. Goossens Pasteurstr. 2, Zandvoort Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort WEBER'S 

Schoonmaakbedrijf-glazenwasserij 

SPECIALITEIT 

schoonmaak van gebouwen 

schoonmaak van luxaflex 

verhuur tapijtreinigers 

Bel voor info: 14764-14090 Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen 

Ook voor Uw sanitair. 

Inrichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig adytesr 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 
Werkplaats Schelpenplein. T.k.a. 

Ford Taunus 
16 Itr. 

blauw bj. '77 

i.g.st. 

APK-gek. tot eind 

'90. 

Prijs ƒ1150,-. 

Tel. 02507-18465 
na 18.00 uur. DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTIES, KNIE- EN 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT Te huur v. perm. 

1 pers. zit/slaapk. 

m. keukenblok. 
Gebr. d.t. 

/450,-p.m. incl.; 

1 mnd. borg 

verplicht. Tel. 

15620 of 12259. Schiesser 
voordeel 

100% katoen 

Herensinglet 

of slip, 3 kleuren 

2 voor 19.95 Kroon Mode 

Haltestraat 55 
Zandvoort Wie kan ons heipen 

aan de huidige 

verblijfplaats van 

MARGO WELKER 

Videotheek 

Dombo. 
Tel. 12070. INGWERSEN & 
HELMIG 

ADVOCATEN EN PROCUREURS SCHOTERWEG 3 
2021 HZ HAARLEM 
TELEFOON: 023-261230 
TELEFAX: 023-274785 
Verzorg ■ uw geliefde 
Valentijn 

BLOEMENHUIS 

J. BLUYS De specialist Haltestraat 65 
in al uw Zandvoort 

bloemwerken Tel. 12060 •DE" 
, ECHTE 
BAKKER I 7 T7T® . BALK 

BAKT 

BETER 

BROOD Dit weekend: 

ADV0KAATSTER 8,75 Exclusief bij uw Echte Bakker 

BELGISCHE 

PRALINES 

van het topmerk 

GARTNER 

ECHTE BAKKER BALK 

Hogeweg 28 tel: 12989 
Winnaar Ondernemersbokaal 1989 ÏJSTERFWM 
023-315855 

£ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING 

Zijlweg 183 Tel. 023-315 855 (DAG EN NACHT) 

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort. Mr. Joh. Enschedéschool 
voor MEAO te Haarlem 

Openbaar Middelbaar Economisch en 
Administratief Onderwijs van de 
gemeente Haarlem 

Zijlvest 25a - Telefoon 023-319171 
Driejarige opleiding volledig dagonderwijs Tweejarige opleiding bij de afdeling KMBO 
(Volletijds Kort Middelbaar Beroepsonderwijs) OPEN DAG WOENSDAG 14 FEBRUARI 1990 

van 15.00-17.00 uur 's middags en van 
19.00-21.00 uur 's avonds. Folder en inschrijfbiljet ook telefonisch verkrijgbaar 

't Is nu de mooiste tijd voor een nieuwe De andere mogelijkheid is een lening over 
Peugeot 205. Want als u vóór 28 februari 48 maanden met een laag rentetarief van 7,9% 
1990 een 205 personenauto koopt en regis- effectief*. Ondertussen profiteert u in beide 
treert, kunt u nu kiezen uit twee fantastisch gevallen van wat de 205 allemaal te bieden 
aanbiedingen. ?T^ ^TTTpï*!^ /\>VNBC3I3 nee f t: cornfbrt, ruimte mooie De ene moge 
lijkheid is een renteloze TOT 28 FEBRUARI en betrouwbaarheid. 
De zeer zuinige en pit- lening tot maximaal 10.000,-. Waarbij u na tige 205 is niet alleen uitgerust met een soepel 

aanbetaling tot 1 juli 1990 rijdt zonder rente te schakelende 5-bak**, maar ook met 'nbenzine- 

bctalen of iets af te lossen. injectiemotor en 'n 3 -weg-katalysator met een 

De aanbetaling kunt u in de meeste Lambda-sonde. 
gevallen heel simpel oplossen door uw huidige Zo voldoen vrijwel'alle 205 modellen 

auto in te ruilen. Vanaf 1 juli 1990 rekent u af. aan de strengste Europese milieu-normen. De 205 is verkrijgbaar in maar liefst 
33 uitvoeringen. Van diesel tot benzinemotor. 
Van 3-deurs tot 5-deurs. Van GTI tot Cabrio. 
En wat dacht u van al die fraaie extra's bij de 
Accent of de Junior. 

Kortom, met dit financieringsaanbod 
zijn uw mogelijkheden onbeperkt. 

Alle reden om niet lang te wachten en 
vandaag nog even bij ons langs te komen. 
U bent van harte welkom. 'n Sterk nummer. *DE LENINGEN WORDEN VFRSTRFKT DOOR l'EUGEOT TALBOT FINANCIERING ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN HUURKOOPOVEREENKOMST, WAARBIJ DE PEUGEOT-ORGANISATIE DE 
RFN'ir/RENTEREDUCTIE VOOR HAAR REKENING NEEMT. ** M.U.V. DE XE 1.0 EN DE 1.6 AUTOMATIC. PRIJZEN INCLUSIEF BTW, EXCLUSIEF AFLEVERINGSKOSTEN 465,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345. 
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 FEBRUAR1 1990 CDA-raadslid pleit voor tweede verbindingsweg langs begraafplaats 

'Eén toegangsweg voor nieuw-noord is te weinig' ZAND VOORT - De strook grond tussen de Algemene Begraaf- 
plaats en de spoorlijn is - vooral op dit moment - bij uitstek 
geschikt voor een tweede toegangsweg naar nieuw-noord Dat is 
de mening van de Zandvoortse CDA-fractie Raadslid Richard 
van As vroeg vorige week opnieuw aan het college, de mogelijk- 
heden te bekijken. "De grond ligt er zowat klaar 
voor", aldus Van As, wijzend op het 
vlakke terrein tussen de Tollens 
straat en de Kamerlingh Onnes 
straat Door de rioleringswerkzaam 
heden die daar kort geleden nog zijn 
verricht, is het stuk nu bijna spiegel 
glad "Ik denk dat de kosten voor de 
aanleg van een weg daardoor mis 
schien wel tot de helft zijn terugge 
bracht" 

"Toen nieuw noord werd aange 
legd, werd er al gezegd dat eén toe 
voerweg te weinig zou zijn", aldus 
Van As "In die beginfase is er al 
gesproken over een tweede weg, op 
deze strook grond" Sinds maart 
1973 heeft hij de opeenvolgende col 
leges van burgemeester en wethou 
ders verzocht om de mogelijkheden 
te onderzoeken, in de vorige raads- 
periode hield ook de PvdA daarvoor 
een pleidooi Het onderzoek is ech 
ter steeds uitgesteld, men wilde 
wachten op het ontwerp bestem- 
mingsplan Kostverlorenpark 

Verbazing 

Omdat dit er nu is, trekt de chns 
tendemocraat opnieuw aan de bel, 
ofschoon hij zich erover verbaast 
dat het college zelf geen initiatief 
heeft genomen In verband daarmee 
wijst hij op het collegeprogramma 
1986 1990, waarin staat 'Het uitge 
voerde verkeersplan voor Nieuw Noord dient opnieuw besproken te 
worden met de wijkbewoners Hier 
bij dient de wenselijkheid van een 
autoverbinding langs de begraaf 
plaats als tweede toevoerweg voor 
Nieuw Noord te worden betrokken' 

"Een toegangsweg voor een wijk 
als nieuw noord is absoluut te wei 
mg", aldus Van As "De Linnaeus 
straat, waar nu al het verkeer over 
gaat, is te zwaar belast, wat in feite 
ook geldt voor de Celsiusstraat" Hij 
wijst erop dat ook laatst genoemde 
minder druk zal worden, omdat veel 
van het verkeer richting Keesom 
straat over de Kamerlingh Onnes 
straat zal rijden 

Wat auto's betreft pleit hij echter 
wel voor eenrichtingverkeer op de 
nieuwe verbinding, vanaf de Van 
Lennepweg En dan alleen voor 
voertuigen die van de Sophiaweg ko 
men, zodat er op de kruising Van 
Lennepweg/Tollensstraat geen link 
saf slaand verkeer ontstaat vanuit 
de richting Nicolaas B eetslaan De 
Lmnaeusstraat moet dus voor twee 
richtingen open blijven, maar ver 
wacht wordt wel dat deze veel min 
der druk wordt 

Doorstroming 

"De doorstroming wordt verge 
makkelijkt", benadrukt Van As 
"Maar bovendien blijft nieuw noord 
zo altijd bereikbaar, ook als de Lm- • "De kosten 
zijn misschien 
wel tot de helft 
teruggebracht", 
aldus 

CDA-raadslid 
Van As over de 
'Van As-weg', 
zoals deze ooit 
door de PvdA 
werd genoemd. 

Folo Berlott naeusstraat onverhoopt geblok 
keerd raakt" Daarnaast wijst hij 
erop dat de stroom autoverkeer over 
de Sophiaweg richting nieuw noord 
alleen nog maar zal toenemen, als 
gevolg van de afsluiting van de ver 
lengde Haltestraat De aanleg van de 
nieuwe weg, in de vorige raadspeno 
de door PvdA raadslid Toonen 'Van 
As toevoerweg' genoemd, moet dan 
ook los gezien worden van een even 
tuele doortrekking van de Herman 
Heijermansweg Die zou meer be 
doeld zijn voor verkeer van en naar 
richting Heemstede/Haarlem 'Bo 
vendien kun je daar niet op gaan 
wachten", aldus Van As "Het is nog 
lang niet zeker wanneer die weg 
wordt doorgetrokken' Voor de aan 
leg van de tweede verbindingsweg is 
de tijd nu echter rijp Als college en 
gemeenteraad de weg urgent genoeg vinden, verwacht hij dat men er ook 
de nodige kredieten wel beschikbaar 
voor zal stellen 

Wethouder Van Caspel, Ruimtelij 
ke Ordening, wil op dit moment nog 
geen standpunt innemen "Dat zal ik 
op zo kort mogelijke termijn doen, 
maar eerst moet de dienst nog on 
derzoek verrichten Daarvoor heb 
ben wij tot nu toe geen tijd gehad en 
het had niet de hoogste prioriteit" Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Drugskoerier 
krijgt zes jaar 

ZAND VOORT Een vierent 
wintigjange Zandvoortse 

drugskoerier is in Engeland 
veroordeeld tot zes jaar gevan 
genisstraf De man werd vorig 
jaar januan in Mailowbottom 
nabi] Londen opgepakt 

Tijdens zyn arrestatie op 15 janua 
ri 1989 was de Zandvoortei samen 
met twee landgenoten bezie; ruim 
dnehondeid kilo hasj over tt laden 
vaneen Nederlandse vi achtauto die 
uit Harwich kwam in een personen 
wagen De drugs zouden vervolgens 
bij een tussenhandelaal afgeleverd 
worden Maar op het moment dat 
het drietal op Engelse bodem stapte 
was de politie al op de hoogte \ an de 
plannen 

Vnjwel tegelijkertijd werd een 
veei tiajange Zandvoorter i^eanes 
teeid Hij wordt gezien als het 
brem achter de handel Kennelijk 
zondei het zelf te mei ken had hij de 
aandacht van de plaatselijke iechei 
che getrokken met name door flin 
ke geldbedragen uit te geven Deze 
Zandvooitei is inmiddels tot twee 
enhalfjaar gevangenisstraf verooi 
deeld en komt er daaimee als ge 
volg van de velschillende noi men in 
beide landen behoorlijk voordeliger 
vanaf dan zijn jonge koerier 

Diens Haagse metgezellen zijn 
voorlopig weer op vrije \oeten Men 
twijfelt over hun aandeel in de zaak 
Dat geldt eveneens vooi een man uit 
Delft die ervan verdacht werd mee 
gewerkt te hebben aan de oi ganisa 
tie Hij is vorige week viij gesproken 
vanwege gebrek aan bewijs | Weekenddiensten ] Weekend- 27/28 januari 1990 

POLITIE tel 13043, Alarmnummer 
14444 

BRANDWEER tel 61584, alarm 
nummer 12000 

AMBULANCE tel 023 319191 (On 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe 
scherming) 023 246899 

Voor de huisartsenpraktijken B van 
Bergen/H A Scipio Blume en G 
Mol/P C F Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. Scipio, Pasteur- 
straat 10, tel 19507. Spreekuren zat 
07 30, 12 00 en 17 00 uur, zond 12 00 
en 17 00 uur Inlichtingen omtrent 
de overige weekenddiensten worden 
verstrekt via de telefoonnummers 
van de betrokken huisartsen Ander- 
son, 12058; Drenth, 13355, Fliennga, 
12181; Weenmk, 12499 
Tandarts Hiervoor de eigen tand 
arts bellen 

Apotheek: Zandvoortse Apotheek, 
HBA Mulder, tel 13185 
Wijkverpleging Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg 
kundige 023 313233 
Verloskundige - Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand 
voort, tel 02507 14437, bgg 
023 341734 

Dierenarts- Mevr Dekker, Thorbec 
kestraat 17 te Zandvoort, tel 15847 
Dierenbescherming: Vereniging v h 
welzijn der dieren (02507) 14561, 
Vermissingsdienst 023 383361, Asiel 
Zandvoort (tevens pension) 
02507 13888, Asiel Haarlem 

023 244443 Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening Voor informatie, advies en 
hulp tel 17373, op alle werkdagen 
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin 
ginneweg 1, tel (02507) 19393 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dmsd 
t/m vrijd 09 00 09 30 uur 
Belbus Om van de belbus (voor be 
woners van 55 jaar en ouder) ge 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus 
sen 1100 en 17 00 uur De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente 
Alg Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel 13459 bgg 
023 320899 of 320464 Spreekuur op 
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan 
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver 
der volgens afspraak Deze hulpver 
lenmg, beschikbaar voor iedere in 
woner van Zandvoort, is gratis 
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel 
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00 
uur en ma avond 19 00 21 00 uur 
Wetswinkel Gemeenschapshuis L 
Davidsstraat Eerste woensdag van 
de maand van 17 30 tot 18 30 uur 
Huurdersspreekuur NVH Gratis 
voor leden Eerste en derde dinsdag 
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier 
de dinsdag v d maand 13 30 14 30 
uur 't Stekkie, Flemingstraat 9 
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort) 

Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500 
Taxi: tel 12600 Kerkdiensten ] Onderzoek naar bruin water 
in Zandvoort in volle gang ZANDVOORT - Het is nog volstrekt onduidelijk wat de oor- 
zaak is van het bruine water dat al een jaar lang uit tal van 
Zandvoortse kranen komt Het onderzoek daarnaar, dat bestaat 
uit metingen en het nemen van watermonsters die geanalyseerd 
worden, is momenteel in volle gang Naar verwachting is dit m 
oktober afgerond Daarna zal het Waterleidingbedrijf Zuid-Ken- 
nemerland maatregelen treffen 

Omdat men nog volledig m het terleidmgnet was afgesloten, waar 
duister tast over de oorzaak van de 
bruine verkleuring, wordt het water 
op vrrjwel alles onderzocht, waarbij 
gekeken wordt naar zaken als hel 
derheid, zuurgraad, temperatuur, 
geleidbaarheid, zuurstof en druk 
Waarschijnlijk is het een aantal fac 
toren dat samen de oorzaak vormt 

Opvallend is wel dat de meeste 
klachten in de zomer voorkomen, 
vooral op piekdagen, wanneer het 
watergebruik zeven tot acht keer zo 
hoog is dan gemiddeld Het zeer 
dunne laagje slib, dat altijd m de 
leidingen ontstaat, wordt dan door 
de hoge stroomsnelheid sneller in 
het water opgenomen Datzelfde ef 
fect deed zich enkele weken geleden 
ook voor toen een deel van het wa door het ander overbelast werd en 
veel meer water moest doorlaten 
dan anders 

Vier weken 

In totaal worden op twaalf punten 
van het Zandvoortse waterleiding 
net metingen verricht en watermon 
sters genomen Per week gebeurt dit 
op drie verschillende punten, zodat 
dit deel van het onderzoek vier we 
ken gaat duren Men is vorige week 
begonnen bij het Beach Hotel, de 
Watertoren en een bedrijf aan de 
Passage Deze week zal het onder 
zoek worden voortgezet in het 
pompstation Bentveld» een pension 
in de Haarlemmerstraat en een flat Weekend 10/11 februari 1990 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10 00 uur Gemeenschappe 
lijke Ger /Herv dienst ï d Gerefor- 
meerde Kerk, ds J A van Leeuwen 
Kinderdienst ï h Jeugdhuis 

Gereformeerde Kerk: 

Zondag 10 00 uur Gemeenschappe 
lijke Ger /Herv dienst in de Gerefor 
meerde Kerk, ds J A van Leeuwen 

^ njzinnige Geloofsgemeenschap 
\PB 

Zaterdag 10 45 uur dienst in Nieuw 

Unicum 

Zondag 10 30 uur mevr J Bro Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort 
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don 
derdag Uitgave Weekmedia BV Bladmana 
ger J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelha 
mg 

Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel 

02507 17166 Postadres postbus 26 2040 

AA Zandvoort 

Kantoor geopend maandag 13 16 u dins 

dag 10 1314 16u woensdag911u don 

derdag 1 0-1 2 en 1 3 1 7 u vrijdag 9 1 2 u 

Advertentieverkoop Stationsstraat 70 

1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta 

dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn 

Faxnummer adv verkoop 02975 61095 

Verkoopmanager B Lodewegen 

Micro-advertenties tel 020 - 562 6271 Telex 

advertenties 10730 PCADV 

Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel 

02507-12066 Postadres postbus 26 2040 

AA Zandvoort 

Dick Piet (red chef) Eddie de Bhec< (adj 

chef) Joan Kurpershoek Rob Boerngter 

Mananne Timmer 

Faxnummer redactie 020 452508 

Abonnementsprijzen / 1 4 - per kwartaal ƒ 

?t ï ^0 per half jaar ƒ 46 pei jaar Voor 

Postabonnees gelden andere tarieven Losse 

nummers ƒ 1 25 

Opgave abonnementen, verhuizingen, etc 

ma t/m vr 08 30 1 7 uur tel (020) 6 68 13 00 

Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507 

17166 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941 P strom Bruin, Roelofarendsveen 

Roomskdtholieke Kerk: 

Vrijdag 10 00 uur E V 

Zaterdag 19 00 uur Euchanstievie 

ring, pastor Th Duyves 

Zondag 10 30 uur Woord en Com 

munievienng, B J van Gaart 

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, 
Haarlem- 
Zondag 09 30 uur Zondagsschool en 
bijbelgespreksgroepen 
Zondag 10 30 uur morgendienst, ds 
J Overduin 

Crèche en kmdernevendienst 
Zondag 19 00 uur Zendingsdienst 
jaarvergadering 

Jehova's Getuigen Gem Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem 
Zat 17 00 19 00 uur en maandag 
19 00 21 00 uur 

Inl R van Rongen, L Meeszstraat 
14, Haarlem, telefoon 023 244553 

B Burgerlijke stand | 

Periode. 23/1 - 5/2/1990 

Ondertrouw d. 

Van Leeuwen, Pascal en De Boer, 
Mananne *■ 

Parkash, Atam en Molenaar, Marjon 
Schut, Jim Johan en Raaijmakers, 
Juliette Leontine 

Gehuwd: 

Van Andel, Michel en Nieuwenburg, 
Yolande Ehsabeth Oveileden: 

Dusseljee geb De Betue, Willemijn 

tje, oud 87 jaar 

Volker, Jacoba Aleida Christina, 

oud 87 jaar 

Out, Johann Wilhelm Cornelis, oud 

88 jaar 

Van der Werf f, Joharna Martina, 

oud 85 jaai 
• Een onderzoeker van het Waterleidingbedrijf Zuid Kennemerland bezig 
met de onderzoeksapparatuur Men hoopt de apparaten ook een week bij 
enkele particulieren te kunnen onderbrengen Zondag Verzamelbeurs Zandvoort ZANDVOORT In het Gemeen 
schapshuis aan de Louis Davids 
straat wordt komende zondag 11 f e 
bruan weer de Vei zamelbeui s 
Zandvoort gehouden Deze is ge 
opend van 13 00 tot 17 00 uur en de 
toegang is gratis Men kan eventueel 
zelf ook nog een tafel resen eren bij 
G H v d Eyken, tel 14234 

Op de beurs kan zowel geruild, 
gekocht en verkocht worden Het 
gaat hiei om de bekende veizame lobjecten als postzegels, munten, 
speldjes ansichtkaarten en lucifer 
merken Men kan er ook andere za 
ken aantreffen, als poppen, siera 
den, boeken en grammofoonplaten 
Eveneens is het mogelijk om verza 
melingen te laten taxeren, zo niet 
dan weet men wel een adres waar 
dat mogelijk is 

Voor meer inlichtingen kan men 
bellen naar F L Tervelde telefoon 
12303 in Zandvoort Noord 

Men sluit niet niet uit dat er m de 
komende weken ook in particuliere 
woningen apparatuur opgesteld 
moet worden, met name in wijken 
waar zich geen bedrijven bevinden 
Wat dat betreft hoopt men bij een 
aantal mensen onderdak te kunnen 
vinden In de week dat de appara 
tuur staat opgesteld komt er een of 
twee keer een medewerker van het 
waterleidingbedrijf langs 

Over vier weken, als de onderzoe 
ken achter de rug zijn, wordt het 
gehele leidingnet schoongespoeld, 
het zogenaamde spuien Hiervan zal 
de hele gemeente mogelijk wat over 
last ondervinden 

Onschadelijk 

Het waterleidingbedrijf verwacht 
dat in oktober de oorzaak van het 
bruine water, dat overigens vol 
strekt onschadelijk moet zijn, be 
kend is Dan wordt bekeken welke 
maatregelen er getroffen moeten 
worden Omdat hier nog mets met 
zekerheid over te zeggen is, kan ook 
met voorspeld worden hoelang het 
dan nog zal duren voordat de 'bruin 
water problemen' daadwerkelijk 
tot het verleden behoren Ook valt 
bij benadering niet te zeggen wat de 
gehele operatie gaat kosten De kos 
ten van het onderzoek, waarbij het 
Waterleiding Zuid Kennemerland 
medewerking krijgt van het Keu 
ringsinstituut voor Waterleidingsar 
tikelen (KIWA), worden voorlopig 
geschat op 50 000 tot 60 000 gulden Indringer 
heeft sleutel 

ZANDVOORT - Een vijf en 
dertigjarige Zandvoorter is za- 
terdagnacht opgepakt omdat 
hij een woning was binnenge- 
slopen De man was rond half 
vier de woning van een 29-jan- 
ge vrouw binnengedrongen Veel moeite daarmee had hij met, 
want hij beschikte nog over een sleu 
tel Hij had namelijk in het pand 
reparatie werkzaamheden verricht 

De man, die kennelijk onder in 
vloed van alcohol verkeerde, be 
se huldigde de vrouw ervan het weg 
lopen van zijn hond veroorzaakt te 
hebben 

De Zandvoortse wist via de buren 
de politie te waarschuwen die de 
indringer daarop in de woning aan 
hield De hond was inmiddels gevon 
den en op het politiebureau afgele 
verd Van Beers heeft er zin in 

ZANDVOORT De zesenveertigjange Pierre van Beers uit het 
Brabantse Bergen op Zoom wordt de exploitant van De Bran 
ding De camping wordt daarmee geprivatiseerd 

Van Beers was een van het dertig 
tal sollicitanten dat gereageerd had 
op de advertenties van de gemeente 
Hij heeft al de nodige ervaring Ik 
heb tot nu toe samen met mijn broer 
twee campings beheerd, de een met 
360 stacaravans, de andere met 180 
staanplaatsen en 500 plaatsen voor 
toeristen' 

' Ik er beslist zin in om op De 
Branding te werken, het is een uitge 
lezen locatie voor een camping Als 
het seizoen op 1 april van start gaat, 
zit Van Beers al lang en breed in 
Zandvoort Voorlopig zelf ook in een 
caravan, want woonruimte ont 
breekt nog Voor de roerende en on 
roerende goeaeren betaalt hij oven 
gens een eenmalige overnamesom 
van ƒ300 000, daarnaast een jaar 
lijkse pachtsom van ongeveer 
ƒ50 000, 

Buchel 

De keuze van het college, waar 
mee de gemeenteraad zich vorige 
week akkoord verklaarde is fel be 
kntiseerd door sportschooleigenaar 
Van Beers Wim Buchel Ook hij had gesolhci 
teerd naar deze plek maar uitgeno 
digd voor een geprek was hij met 
Als voormalig beheerder van cam 
ping De Zeereep (de caravans staan 
nu op De Branding) had hij wel an 
ders verwacht Buchel kieeg de 
steun van het CDA maar deze staak 
te het verzet in de raadsvergadering 
Men kwam niet in het geweer voor 
Buchel 'junior , die na verloop van 
tijd de exploitatie overgenomen zou 
hebben MENINGEN De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw brief naar de 
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, tav Joan Kurpers- 
hoek U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan 
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort De redactie is telefonisch bereikbaar via 
nummer 02507-18648 Anonieme brieven worden met geplaatst Prijs voortuinen lijkt redelijk De gemeenteraad is accoord ge 
gaan met de verkoop van aan de 
Zandvoortselaan, Haarlemmer 

stiaat en Hogeweg gelegen grond 
aan de bewoners voor ƒ35 per viei 
kante meter terwijl men stelt dat 
dergelijke tuingrond een markt 
waarde heeft van gemiddeld ƒ100 
per vierkante meter Op het eerste 
gezicht lijkt het aanbod heel rede 
lijk, de vraag is of het dat ook is 

De grond waarom het gaat, is be 
last met een erfdienstbaarheid ten 
behoeve van de bewoners van de aan 
betrokken straten gelegen wonm 
gen, die ei op neerkomt dat men de 
berm mag gebiuiken als ware het 
eigendom tot aan de eigenlijke weg 
Nu de Gemeente te kennen geeft te 
willen verkopen geeft men daarmee 
tevens te kennen de grond in elk 
geval niet nodig te hebben voor ver 
legging of veibredmg van de stiaat 
Dit zo zijnde beiust het gebruiks 
recht bij de bewoneis en bij hen al 
leen en is de gemeente niet veel meei 
dan bloot eigenaresse 

In dit licht bezien woidt het groot 
moedige aanbod te vei kopen vooi 
/ 35, per viei kante meter al wat mm 
der grootmoedig Voor het thans be 
staande 'recht van uitzicht wordt 
een lecogmtierecht van 55 cent pei 
vierkante metei geheven waarvan 
memand zeker schijnt te zijn of het 
wel verschuldigd is Aangenomen 
dat het terecht gehe\en woidt lijkt 
mij dit bedrag een veel logischei ba sis om tot een prijsbepaling te ko 
men voor een vei koop Kapitaliseert 
men dit hediagje per vierkante me 
ter dan komt men op een prijs van 
plus minus /5 per vierkante metei 
Deze prijs gevoegd bij overdracht 
skosten en kosten van kadastrale 
meting, jaagt de beti okkenen mijns 
inziens al voldoende op kosten 

Het geboden alternatief namelijk 
de grond te huren voor /2 91 per 
vierkante meter per jaar is een wel 
zeer onaantrekkelijke propositie 
aan mensen die ook zondei huur 
conti act het gebruiksiecht al heb 
ben Wat denkt de gemeente trou 
wens te doen als betrokkenen op 
geen \an beide voorstellen ingaan' 
Om te beginnen moet de gemeente 
de tekst van zowel de notanele akte 
van 1853 als die van 1918 maai eens 

K M\ \ m tk n BriH k 
/ ïmhoort Voortuinen (2) 

Als de gemeente de giond aan de 
huiseigenaien die een pand aan de 
Zandvooitselaan Haailemmei 

straat of Hogew eg bezitten w il \ ei 
kopen zou het raadzaam zijn als 
men een af schuit van de notanele 
akte\an 11 apnl 1918 aan deze groep 
zou stui en Wil men iets kopen dan 
moet men van te voi en goed gemloi 
meeid zijn 

1 I fi Nlissin 
/ imh nort | Dommel 
^5" ^ VATEEW 
i WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 Gasthuisstraat 9: Hoekwoning in centrum, 
inpandige stenen garage/loods, achterom. 
Ind entree, hal, toilet, woonk., keuken, dou- 
che, bergkamer. 

Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k. 

Haarlemmerstraat 35: Halfvnjst. won., voor- 
en achtertuin met achterom, opp. 180 m 2 . 
Ind : entree, hal, kamer en suite, erker, mo- 
derne keuken, toilet/douche. 1e et. 2 ruime 
slaapk., badk. met ligbad, douche en toilet. 
Vr.pr. ƒ195.000,- k.k. 

Tjerk Hiddesstraat 89: Goed onderh. 2 kam- 

hoekapp. op 6e et. Ind. entree, hal, woonk., 

half open keuken, slaapk., badk. met douche 

en toilet, balkon z/o. Serv.k. ƒ220,- p.m. 

Vr.pr. ƒ 125.000,- k.k. 

Burg. v. Alphenstraat 55/9: Goed onderh. 
3/4-kam.hoekapp. op 3e et. Ind. entree, hal, 
toilet, woon- en eetkamer, 2 slaapk., badk. 
met douche, keuken, balkon oost en west. 
Serv.k ƒ250,- p.m 

Vr.pr. ƒ164.500,- k.k. 

Patrijzenstraat 44: Goed onderh. 4- 
kam.maisonette op parterre en 1e et. Ind. 
ruime slaapk., bergk. 1e et. entree, hal, 
woonk., keuken, 2 slaapk., badk., balkon 
zuid, serv k. ƒ410,- p.m. 

Vr.pr. ƒ172.500,- k.k. 

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE *<8U "£• * -!\ >. <tv^ **V"*s wist ^'■r'^&K'w'ïïï'V' , 
ELAAR O.G. ■ Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer 
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën 

Hogeweg 56 a /2042 GJ Zandvoort 
Telefoon 02507-12944- / Fax 02507-18644 Zandvoort, februari 1990 Eindelijk is het dan zover! 

Vanaf vrijdag 9 februari is Metropolitain 

weer geopend. 

Het resultaat, na bijna twee maanden 

verbouwen, is een prachtig ART-DECO 

interieur. 

Daar ons klantenbestand zo groot is en de 
ruimte in de zaak toch maar beperkt, 
kunnen wij heiaas geen receptie geven op 
één dag. 

Wij willen u daarom graag de maand 
februari verwelkomen met een lekker kopje 
koffie en een drankje. 
Dan zullen wij u tevens onze nieuwe 
voorjaars- en zomerkollektie 1990 tonen. 

De nieuwe folder van deze kollektie ligt 
dan voor u klaar. 

Wij stellen uw be/oek zeer op prijs. 

Met vriendelijke groeten, 

HeTropouT/wi 

pour hommes 

Kerkstraat 9 

- 2042 JC Zandvoort - 

Tel. 02507-13646 Ook zondags geopend! w 

va. yxc 


-"«'imitmS; 


Elektrische digitale wekker met voice-control. In wit of 
zwart. 1 jaar Hema garantie. -SërTtf 2175 ^vHtfHMw-t w^^ 

Katoenen tricot kinderpyjama. Mtl28 
t/m 176. Div. kleuren 18^3 157 5 Trilöbalpafc09?75r Gevoerd tnlobal warming-up pak. 100% polyamide. Mt M t/m XL Div. kleuren. Set fietsbanden. Zwart met zijreflectie. 
2 binnen- en 2 buitenbanden. 26" 
4ër* 30.- 28" 32^33.- 

Vanaf 4ër^ 30.- Ruilen zonder problemen is bij ons 
de normaalste zaak van de wereld. Behametstreepdessin.Mt70-80Aen70-85B. 
In wit, ivoor of skin. 9.75 2voorl6.75 

Beugelbeha. Mt 70 -85 B/C/D. O.a. wit of ivoor. 

Jêr-TS' 14.75 

Plafonnière. Max. 60 Watt. O.a. wit of zwart. 

24r75 20.75 Badschuim. Verrijkt met avocado. Inh. 500 ml. 
2.50 2 voor 4.25 

Fosfaatvrij gezinswasmiddel. Voor 40°, 60°, 
95°. Zak a 2 kg. $$■, 5.25 2 voor 8.75 

Extra belegen Goudse kaas. Vers van 't mes. 
1 kg. 153Ü" 13- Katoenen rayé herenondergoed. Mt 4 t/m 8. 
In wit of hcht blauw. Slip Z2-5 6.25 Hemd of 
sportslip _8r?5- 7.75 

Rauwe ham. Vers van 't mes.l00gram.2r&6'2.10 Luierpakje. 80% katoen/20% polyamide. Mt 62 
t/m 98. Wit 5^54.75 Pastelkleuren £-25- 5.25 
Babyboffers: op ± 100 baby-artikelen 
15% voordeel Katoenen damesshps. 
kleuren. 34 t/m 46. Div. 
3- 3 voor 7.50 
HEMA De normaalste zaak van de wereld. 9 3 SUNSHOP" 

Hèt adres voor al uw buiten- en 
binnenzonweringen, vert. lamellen, alu. 
jalouzieen, markiezen, zonneschermen. 

Tel. 02507-14443 WEEKENDREKLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG PROBEER EENS WAT ANDERS Oesterzwammen 
Hollandse Jonagold 
Grapefrults 

UIT ONZE KEUKEN 
Waldorf salade 

MAANDAG EN DINSDAG 
vers gekookte Bietjes 

met éen uit héél pond 

dtfat/ "Peet, 

GROENTE EN FRUIT per doosje 
héél kilo 
5 voor 

lé pond 2,45 
1,95 
1,95 

2,45 95 cent 


Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort Meisje dat graag opgeleid wil 
worden tot 

tandarts-assistente 

liefst wonende te Zandvoort. 
Leeftijd ± 17 jaar. 

Brieven onder nr 991786 bur. van 
dit blad. 02507 - 17619 of 16500 

zoekt voor haar 3 moderne verkooppunten 

enkele jonge enthousiaste 
part-time medewerkers 

die mee willen helpen om onze 
hoge kwaliteit te handhaven. 

Wij denken daarbij aan scholieren vanaf 17 jaar, 
die veel inzet hebben en er verzorgd uitzien. 
Wij bieden een goede salariëring en afwisselend 
werk 

Interesse 9 Voor informatie kan contact opgeno- 
men worden met: 
J. Kroon, tel 02507-17619. TE KOOP 

VISVERKOOPBEDRIJF 

met jaarvergunning voor strandverkoop, bestaande 
uit geheel ingerichte visverkoopwagen en traktor, als- 
mede diverse inventaris opgesteld in huurloods. 
ƒ 55.000,- 
telefoon 02507-12944 Gevraagd: 

FLINKE WERKSTER 

1x per week 9.00 tot 12.00 uur ƒ 40,-. 
Mevr. L. van der Storm, tel. 16131. 


vraagt 

serveerster 

fulltime en 

serveerster/ 
kelner 

voor de weekends. 

Haltestraat 13 
Tel. 14738 
VERHUIZRS A. J. v.d. Moolenstraat 54rd 
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00 
Haarlem - Tel. 023-31 04 04 Joegoslavisch restaurant 
DUBROVNIK 

gevestigd sinds 1971 

Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110 

Geopend v.a. 5 uur. 
Reserveren na 2 uur. 

SPECIAAL WEEKMENU 

(v*. maandag t/m vrijdag) 

Goulashsoep (stokbrood) 

div. soorten vlees 

gegrild op houtskool 

puree, saus, seizoensalade 

palacmka 

16,75 
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag. 
Brederodestraat 73. Telefoon 15736. LUXE BROOD- EN 
BANKETBAKKERIJ 

Paap 4®S DEZE WEEK 

ZWITSERSE 
CHOCOLADEROL 

BOERENCAKE POTGIETERSTRAAT 24 
ZANDVOORT. TEL. 12865 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 JANUARI 1990 Verlies voor Bad Zuid en Scandals Nihot/ Jaap Bloem Sport nadert top ZANDVOORT - In de zaal voetbalcompetitie volop strijd. In 
de interregionale klasse blijft Nihot/Jaap Bloem Sport het voor- 
treffelijk doen en boekte een 0-2 zege op Smit. Scandals had 
moeten winnen van Handsome maar verloor onnodig met 4-5. 
Ook onnodig verlies voor Bad Zuid/ZVN tegen NAS, 0-1. Daar- 
door raakt Bad Zuid ZVN verder achter op de koploper. 

Het in de interregionale klasse de- felijk weerde. In de eerste helft een 
buterende Nihot/Jaap Bloem Sport meestal sterker Smit dat toch op 
maakt een uitstekende indruk en 
vertoeft in de top van deze klasse. In 
de uitwedstrijd tegen het sterke 
Smit speelden ds Zandvoorters een 
uitgekookt spelletje zaalvoetbal. 
Niet zo aanvallend als zij gewend 
zijn, maar meer vanuit een gesloten 
defensie met uitstekend opgezette 
counters. Smit moest het antwoord 
schuldig blijven. Ontstond er een 
doelkans dan was er altijd nog doel- 
man Jaap Bloem, die zich voortref- achterstand werd gezet door een 
treffer van Dennis Keuning. Ook in 
het tweede gedeelte meer balbezit 
voor Smit, maar dat was juist de 
opzet van Nihot/Jaap Bloem Sport. 
De geconcentreerd spelende de- 
fensie greep veelal uitstekend in en 
uit één van de snelle counters voer- 
de René Paap de score op naar 0-2. 
Wat Smit ook probeerde tegen dit 
prima voetballende Nihot/Jaap 
Bloem Sport viel niets te beginnen. Holland Casino Zandvoort 
toernooi met Hans Böhm ZANDVOORT - Ter gelegen- 
heid van het 60-jarig bestaan 
van de Zandvoortse Schaak- 
club wordt aanstaande zater- 
dag het grootse Holland Casi- 
no Zandvoort toernooi ge- 
speeld. Bij dit toernooi zal de 
Nederlandse schaaktop aan- 
wezig zijn. 

Definitief voor de zogenaamde 
„Kroongroep" hebben de volgende 
schakers hun toezeggingen gedaan. 
De deelnemende schakers zijn nie- 
mand minder dan Hans Böhm, Fri- 
so Nijboer, Liafbern Riemersma, 
Manuelo Bosboom, Frank van Mill 
en Klaas Steijn. 

Spektakel 

Al deze deelnemers waren kortge- 
leden nog aanwezig op het Hoogo- 
vensschaaktoernooi. Dit Holland 
Casino Zandvoort toernooi belooft 
dus een waar schaakspektakel te 
worden voor Zandvoort. Mede door 
de sponsoring van Holland Casino 
Zandvoort heeft de Zandvoortse 
Schaakclub een dergelijk sterk toer- 
nooi kunnen organiseren. 

Voor de overige 19 groepen van 6 
spelers, loopt de aanmelding vrij Nihot/Jaap Bloem 
haalt opnieuw uit 

ZANDVOORT - Elders leest 
u in het verslag over de 2-0 zege 
van de zaalvoetbalvereniging 
Nihot/Jaap Bloem Sport en 
hier het laatste nieuws, name- 
lijk wederom een knappe over- 
winning. PC Courbet werd 
door een door blessures ge- 
plaagd Nihot/Jaap Bloem 
Sport met 5-1 overklast. 

Doordat de scheidsrechter een 
treffer van FC Courbet afkeurde was 
Nihot/Jaap Bloem Sport direct wak- 
ker en zorgde er voor dat de gasten 
niet gevaarlijk konden worden. Uit 
een snelle vrije trap scoorde Dennis 
Keuning 1-0, maar die voorsprong 
bleef niet lang op het scorebord. Een 
snelle aanval van FC Courbet werd 
keurig afgerond en de stand was 
weer gelijk, 1-1. Het was echter Bas 
Heino, die de man van de wedstrijd 
zou worden, die de Zandvoorters na 
een gave solo op een 2-1 voorsprong 
zette. 

In de tweede helft een rustig voet- 
ballend Nihot/Jaap Bloem Sport dat 
al snel op een 3-1 voorsprong kwam 
toen Edwin Ariesen de vrijstaande 
Bas Heino een niet te missen kans 
bood. FC Courbet antwoordde met 
hard spel doch de badgasten lieten 
zich niet intimideren. FC Courbet 
liep tegen een paar twee minuten 
straffen op en daar maakte Nihot/- 
Jaap Bloem Sport uitstekend ge- 
bruik van. Edwin Ariesen maakte er 
4-1 van en een moegestreden Zand- 
voorts team wist er ook nog 5-1 van 
te maken, door Bas Heino. Coach 
Guus Marcelle was prima te spreken 
over de resultaten van zijn team. 
„Ook met de vele blessures blijven 
ze prima presteren." goed. Liefhebbers van de schaak- 
sport kunnen zich nog opgeven tot 
uiterlijk vrijdagavond 9 februari 
20.00 uur, op de volgende telefoon- 
nummers: 02507-15721-18430 of 
17272. De partijen vangen aan om 
10.00 uur in het Elysee Beach Hotel, 
nabij het circuit. Het speeltempo be- 
draagt 2 x 25 minuten per persoon 
per partij. De indeling per groep 
vindt plaats op speelsterkte. 

Vanavond zal de schaakclub in 
het Gemeenschapshuis een receptie 
geven ter ere van het 60-jarig be- 
staan. Tussen 20.00 en 21.00 uur is 
schaakminnend Zandvoort welkom. Scandals 

Met het Zandvoortse Scandals 
gaat het minder goed. Door de ver- 
sterkte degradatie is daaraan vrijwel 
niet meer te ontkomen. Zeker niet 
na het onnodige verlies tegen Hand- 
some. De Zandvoorters kregen wel 
zowel uitgespeelde mogelijkheden 
dat de winst in de dubbel cijfers zou 
moeten zijn geworden. Die kansen 
werden echter volledig gemist en bij 
de rust leidde Handsome al met 2-4. 
In het tweede gedeelte een veel ster- 
ker Scandals dat met de enorme 
kansen echter geen raad wist. Hand- 
some vond het wel prima en won 
met 4-5. De Zandvoortse doelpunten 
kwamen op naam van tweemaal Rob 
Verstraten, Pim van Dord en Patrick 
Steenkist. 

Bad Zuid/ZVN 

Nadat Bad Zuid/ZVN de vorige 
wedstrijd in een spijkerhard duel 
van De Meer met 6-4 won, verliep de 
strijd tegen NAS geheel anders. Het 
in de middenmoot vertoevende NAS 
was geen ongrijpbare tegenstander 
voor de badgasten maar die kenden 
een off-day. 

De Zandvoorters waren gewoonte- 
getrouw in de beginfase in de aanval 
zonder dat daar scoringsmogelijk- 
heden uit ontstonden. Pas in de 6e 
minuut werden de aanvallen wat 
doelgerichter en kon de keeper van 
NAS een schot van Rik Keur nog 
ternauwernood met de voet keren. 
Even later zette Jack Goedegebuure 
goed door en verscheen alleen voor 
de keeper, die echter opnieuw red- 
ding bracht. Na een uitstekende aan- val, opgezet door Frans Post kreeg 
Gerard Ramkema een unieke moge- 
lijkheid, doch zijn schot verdween 
langs de verkeerde kant van de paal. 
De NAS aanvallers konden Wim van 
de Kuyl nauwelijks in verlegenheid 
brengen, maar doordat ook Bad 
Zuid/ZVN ongeconcentreerd speel- 
de brak de rust aan met een dubbel- 
blanke stand. 

Meteen na de pauze kreeg Bad 
Zuid/ZVN het even benauwd toen 
Rik Keur met een twee minuten 
straf naar de kant werd gestuurd. 
Door twee zeer knappe reddingen 
van Wim van de Kuyl kwamen de 
Zandvoorters deze fase zonder 
kleerscheuren door. Bij Bad 
Zuid/ZVN draaide het niet deze 
avond zodat veelal met afstands- 
schoten werd geprobeerd om de sco- 
re te openen, maar de meeste scho- 
ten troffen geen doel. De gasten uit 
Zwanenburg hadden in de 8e mi- 
nuut meer succes toen een slordig- 
heid in de Zandvoortse defensie on- 
middellijk werd afgestraft, 0-1. 

Hoewel Bad Zuid het tempo nu 
wel verhoogde bleef het een zeer po- 
vere vertoning en NAS bleef simpel 
overeind. Pas drie minuten voor het 
einde oefende Bad Zuid wat druk 
uit. Hoewel Rik Keur en Jack Goe- 
degebuure dicht bij een doelpunt 
waren leverde ook een man meer 
situatie niets op en werd geheel on- 
nodig verloren, maar gezien het ver- 
toonde spel wel terecht. Dit tot groot 
ongenoegen van coach Ap Lammers, 
die hierdoor de achterstand op de 
koploper zag groeien tot vier pun- 
ten. 
Het herenteam van Sporting OSS speelde een knappe partij, roto Bram stenen Sporting OSS- heren 
sterk op dreef 

ZANDVOORT - In een bijzonder aantrekkelijke volleybal- 
wedstrijd heeft Sporting OSS een knappe 3-1 overwinning be- 
haald op Van Nispen. De volleybaldames kwamen tweemaal in 
actie. In de bekerronde werd het tweede team van OVRA met 2-0 
geklopt en de competitiewedstrijd tegen koploper Waterlanders 
ging na hevig verzet met 0-3 verloren. Een hard werkend Sporting OSS 
had het eigenlijk vrij gemakkelijk 
tegen Van Nispen. Alleen in de eer- 
ste twee sets bood van Nispen sterke 
tegenstand, maar voor het overige 
had Sporting de gasten in de zak. De 
I eerste set werd na veel spanning 
• Het B1 jeugd badmintonteam van BC Lotus. Van links naar rechts: Penoi Schultz en Jeroen Langelaar 

BC Lotus beëindigt competitie 
met titel voor B 1-jeugdteam ZANDVOORT - Voor de bad- 
mintonclub Lotus is de compe- 
titie erg goed verlopen. Vooral 
het feit dat het jeugd-Bl-team 
kampioen werd, een reden tot 
grote feestvreugde in de vere- 
niging. Het gehele seizoen 
maakte dit jeugdteam een ster- 
ke indruk en legde afgelopen 
zondag terecht beslag op de ti- 
tel. 

Kanita en Petnoi Schulz, Jeroen 
Langelaar en Nicolas Ruijer vorm- 
den het Bl-jeugdteam. Na tien van 
de twaalf wedstrijden was het al dui- 
delijk dat de BI kampioen zou wor- 
den. En jongstleden zondag was het 
dan zover. Onder begeleiding van Donkere dag Casino-ZVM ZANDVOORT - Het was af- 
gelopen zondag een donkere 
dag voor de Casino/ZVM hand- 
balteams. De Zandvoortse da- 
mes verloren van CSV met 16- 
11 en moeten ernstig met de- 
gradatie rekening houden. De 
heren verloren de strijd om de 
tweede plek van BSM met 16- 
12. Voor de Zandvoorters was 
dit een wedstrijd van de gemis- 
te kansen. 

In de eerste helft gaf het dames 
team van Casino-ZVM nog redelijk 
tegenspel. Na een snel opgelopen 4-1 
achterstand herstelde Casino-ZVM 
zich enigszins en vocht zich terug in 
de wedstrijd. De sterke CSV op- 
bouwspeelster kreeg een persoonlij- 
ke dekking en daarmee kreeg Casi- 
no-ZVM meer vat op de strijd en leek 
er bij een 7-5 achterstand bij de rust 
nog van alles mogelijk. 

Tot 12-10 kon Casino-ZVM in de 
tweede helft bijblijven, maar toen 
nep een lichamelijk sterker en feller 
CSV weg en werd Casino-ZVM naar 
een 16-11 nederlaag gespeeld. „We 
speelden een goede eerste helft", 
stelde coach Geert Dijkstra. „De 
tweede helft was echter 'heel matig 
en kwamen we over alle linies veel te 
kort". Doelpunten Casino-ZVM: 
Elly von Stein 4, Sylvia Blom 3, Mar- 
greet Sterrenburg 2, Wendy van 
Straten 1, Mireille Martina 1. 

Heren 

Speelde Casino-ZVM vorige week dinsdag een uitstekende oefenwed- 
strijd, waardoor de verwachtingen 
hoog gespannen waren, nu ging het 
totaal niet en werd er bijzonder 
slecht gespeeld. Vooral aanvallend 
bakte Casino-ZVM er weinig van. De 
Zandvoorters kregen maar liefst ze- 
ven uitgespeelde en vrije doelkan- 
sen, maar wisten daar geen gebruik 
van te maken. Na zo'n gemiste kans 
was het BSM dat er een snelle break 
uit gooide en wel wist te scoren. 
Vooral bij een 3-3 stand lieten de 
Zandvoorters enige mogelijkheden 
ongebruikt. Daardoor geen voor- 
sprong maar wel een 6-3 achterstand 
die bij rust op 10-7 werd bepaald. 

In de tweede helft heeft Casino- 
ZVM getracht de bakens te verzet- 
ten. Defensief ging het toen wel goed 
maar aanvallend bleef men onder de 
maat. Het gat van drie punten bleef 
en door het missen van die kansen 
kwam daar geen verandering in, 16- 
12. De Zandvoorters krijgen zondag 
de vrijwel zekere kampioen ADO op 
bezoek (14.45 uur) en willen zich 
dan revancheren. „Het ging vandaag 
wel heel erg slecht", vond trainer- 
speler Jan van Limbeek. „Ik zelf 
speelde ook slecht". Nee, ik had dit 
niet verwacht, we kunnen het best. 
Tegen ADO wordt het een prestige- 
slag, die we willen winnen. Kam- 
pioen worden kan niet meer maar 
we kunnen wel laten zien dat we 
beter kunnen dan zondag". 

Doelpunten Casino-ZVM: Peter 
Pennings 4, Guido Weidema 3, Kees 
Hoek 2, Ronald Vos 2, Gerard Dam- 
hoff 1. Dennis Spolders (ook een jeugdspe- 
ler) en de steun van vele leeftijdge- 
noten werd de laatste wedstrijd met 
maar liefst 8-0 gewonnen en was het 
kampioenschap definitief. Een fan- 
tastisch resultaat. De andere jeugd- 
teams zijn weliswaar lager geëin- 
digd, maar het enthousiasme en de 
inzet van het Dl, Cl en C2-team en 
de reservespelers (sters) was enorm. 
Het bestuur en seniorenspelers zijn 
met recht rrots op de BC Lotus- 
jeugd, waarbij hun dank ook zeker 
uitgaat naar de ouders, die hen zo 
plezierig bij hebben gestaan tijdens 
de uit- en thuiswedstrijden. 

Gewoonte 

Ook de seniorenteam hebben zich 
van hun beste kant laten zien. Het 
beste resultaat werd wederom be- 
haald door het herenteam. Het is 
bijna een gewoonte geworden voor 
dit team om kampioen te worden, 
maar dit jaar hadden zij een te ster- 
ke concurrent. De tweede plaats is 
echter een prima resultaat. Bij de 
resterende teams kwam het er iets 
minder uit dit seizoen. Bij het eerste 
team bijvoorbeeld was de vechtlust 
enorm, maar het gaat uiteraard om 
de gewonnen partijen. 

En niet in de laatste plaats mogen 
de resultaten van het tweede team 
vermeld worden. Dit meest hechte 
en misschien wel gezelligste team 
moet dit seizoen gedacht hebben, „al 
het goede komt in drieën", aange- 
zien de meeste wedstrijden in drie 
sets werden beslist. Helaas ging dat 
te veel met verlies, waardoor dit 
team waarschijnlijk moet degrade- 
ren. Toch zit team twee niet bij de 
pakken meer, want met eenzelfde 
bezetting staat dit team al weer te (ADVERTENTIE) ÏEK 
EUES 

BLOEMENDAAL 

'T DORPSHUIS 
v.a. 9 feb. 16-21 uur 
za. 10 feb. 11-17 uur 
zo. 11 feb. 11-17 uur popelen om het volgend seizoen 
weer aan de slag te kunnen. 

Voor de BC Lotus is dan welis- 
waar de competitie afgelopen, het 
seizoen loopt nog door tot eind april. 
De badmintonclub Lotus gaat voor- 
al voor de jeugd nog een aantal leuke 
dingen organiseren. Naast de exter- 
ne en interne oternooien gaat Lotus 
nog vele andere dan badmintonacti- 
viteiten opzetten. Er zijn trouwens 
voro de rest van het seizoen nog een 
beperkt aantal plaatsen vrij voor een 
paar gevorderde recreatie-senioren- 
spelers (sters), op vrijdagavond in de 
van Pageehal. 

Voor inlichtingen kan men te- 
recht bij Wim Mendel, telefoon 
02507-16464. Over alle jeugdzaken 
kunnen inlichtingen worden inge- 
wonnen bij Rika Koper, telefoon 
02507-17337. Paap/Vergeest 
op kop bij bridge 

ZANDVOORT - Het koppel 
Paap/Vergeest heeft vorige 
week woensdag de leiding in de 
A-lijn van de bridgecompetitie 
overgenomen. Met een score 
van maar liefst 67,14 procent 
speelde het paar een zeer ster- 
ke partij. 

De goede prestatie van het koppel 
Paap/Vergeest kon nog enigszins 
worden benaderd door het team 
Spiers/Emmen, die met een score 
van 60 procent tweede werd. In de 
competitie zijn de heren Spiers en 
Veldhuizen naar de tweede plaats 
gezakt. Met nog maar één wedstrijd 
te spelen is het bijzonder spannend 
in de A-lijn geworden. De koplopers 
liggen dicht bij elkaar, maar ook on- 
deraan is het spannend. Er zijn 
maar liefst vijf paren die nog kun- 
nen degraderen. 

■ In de B-lijn deed het echtpaar Pot- 
harst een geslaagde greep naar de 
macht. Door 60,71 procent te scoren 
werden zij niet alleen eerste, maar 
hebben bovendien de koppositie 
overgenomen. Met nog één wed- 
strijd voor de boeg kan promotie 
naar de A-lijn heb niet meer ontgaan. 
Het koppel Van Os/Saueressig werd 
tweede met 58,48 procent. Ondanks 
deze score heeft neemt dit paar nog 
steeds de laatste plaats in de rang- 
lijst in en degradatie in onontkoom- 
baar. De heren De Leeuw en Polak 
consolideerden hun tweede plaats in 
deze lijn, terwijl het koppel Over- 
zier/V.d. Staak naar de tweede 
plaats opklom. 

Onveranderd 

In de C-lijn werden de heren 
Boom en Verburg eerste met 58,04 
procent en tweede het koppel Haver- 
kate/Rudenko, dat met regelmatig 
spel 55,95 procent behaalde. De kop 
in de C-lijn is onveranderd. Boven- 
aan staat nog steeds het paar De 
Kruijff/Kleijn en tweede Haverkate- 
/Rudenko. 

Het koppel Rooijmans/Van der 
Meer haalde in de D-lijn een supers- 
core van 70,71 procent, terwijl de da- 
mes Fokkens en Klinkhouwers in de 
buurt bleven met 63,93 procent. 
Voor de rest van deze lijn was er 
weinig te verdelen. Het paar Van der 
Meer/Rooijmans staat nu riant aan 
kop en heeft de dames Dekker en 
Reijn naar de tweede plaatst verwe- 
zen. Het koppel Fokkens/Klinkhou- 
wers staat nu derde. Zandvoortmeeuwen moet 
zich zorgen gaan maken ZANDVOORT - Door de re- 
sultaten van afgelopen zondag 
is de situatie voor Zandvoort- 
m,eeuwen bijzonder precair ge- 
worden. Zelf verloren de Zand- 
voorters met 3-1 van De Brug 
en concurrent Van Nispen won 
met 4-2 van Nieuw Vennep. 
Zandvoortmeeuwen is nu rode 
lantaarndrager en te hopen is 
dat er een eindsprint komt, die 
lijkt op die van vorig jaar. 

Zandvoortmeeuwen ging in deze 
wedstrijd van start met oud-prof 
doelman Jaap Bloem onder de lat. 
Zijn debuut was goed en de drie te- 
gendoelpunten waren voor hem on- 
houdbaar. Door persoonlijke fouten 
in de Zandvoortse defensie kwamen 
die doelpunten tot stand. De Brug 
was in het eerste gedeelte de beter 
spelende ploeg en opende de score 
reeds na tien minuten spelen, 1-0. De 
Zandvoorters wisten in het verdere 
verloop zich aardig te herstellen en 
zochten naar de gelijkmaker die niet 
kwam. 

In de tweede helft werd Zand- 
voortmeeuwen een stuk sterker. Er 
werd feller gespeeld maar echt uit- 
gespeelde kansen ontstonden er 
niet. De Brug profiteerde bij een uit- 
val van slecht ingrijpen in de Zand- 
voortse defensie en doelman Bloem 
was kansloos, 2-0. Toen Rocco Ter- maat met een goed doelpunt de 
spanning terugbracht (2-1) leek er 
nog van alles mogelijk. 

De Zandvoorters trokken fel ten 
aanval en kregen een groot over- 
wicht. Het wachten was op de gelijk- 
maker maar in de afwerking wilde 
het niet vlotten. De Brug bleef over- 
eind en wist in de slotfase van het 
aandringen van Zandvoortmeeuwen 
gebruik te maken. Een scherpe 
counter en de Meeuwen waren een 
geslagen ploeg, 3-1. 

De stand in de vierde klasse 
KNVB is: 1. Velsen 13-22, 2. Renova 
13-20, 3. De Brug 13-16, 4. Hoofddorp 
12-13, 5. Geel Wit 13-13, 6. DSOV 13- 
12, 7. Nieuw Vennep 13-12, 8. Onze 
Gezellen 13-11, 9. VSV 12-10, 10. Van 
Nispen 13-9, 11. TYBB 13-9, 12. Zand- 
voortmeeuwen 13-7. Snelheidscontrole 

ZANDVOORT - Bij een snelheids- 
controle in de ochtenduren op de 
Zandvoortselaan zijn vorige week 
600 voertuigen gecontroleerd. Een- 
entwintig automobilisten reden te 
hard en kregen een proces verbaal, 's 
Middags werd het zelfde aantal ge- 
controleerd. Toen hielden negentien 
automobilisten niet aan de maxi- 
mum snelheid. door Sporting OSS met 17-15 gewon- 
nen en in de tweede set leek het zeer 
gemakkelijk te gaan. Met een goed 
gesloten verdediging, gevolgd door 
zuiver opgezette aanvallen en harde 
smashes, liep Sporting OSS vlot uit 
naar een 9-1 voorsprong. 

Sporting probeerde te snel een 
einde aan deze set te maken, waar- 
door er onnauwkeuriger gespeeld 
werd. Ook de concentratie verslapte 
en Van Nispen greep de geboden 
kans en kwam terug in de wedstrijd. 
Wat de Zandvoorters ook probeer- 
den, het ritme bleef zoek en Van 
Nispen pakte de tweede set met 14- 
16. 

Tevergeefs 

In de derde en vierde set hervond 
Sporting OSS zich weer en met leu- 
ke rally's werd Van Nispen op de 
knieén gedwongen. Vooral in de der- 
de set was Sportmg oppermachtig, 
gezien de 15-5 winst. In de vierde set 
heeft Van Nispen tevergeefs gepro- 
beerd een gelijkspel uit Zandvoort 
weg te slepen. De Zandvoorters hiel- 
den het hoofd erbij en speelden soe- 
pel naar een 3-1 winst door de vierde 
set met 15-11 af te sluiten. 

„Alleen in de tweede set was er een 
inzinking," aldus speler-coach Jan 
Dietz. „Concentratieverlies, denk ik, 
maar voor het overige speelden we 
een goede partij en staan nu stevig in 
de middenmoot." 

Dames 

De bekerwedstrijd tegen het in de- 
zelfde klasse (promotieklasse) ver- 
blijvende OVRA 2 werd door Spor- 
ting OSS knap gewonnen. OVRA, 
dat tweede op de ranglijst staat, had 
aleen in de eerste set tegen het op de 
achtste plaats staande Sportmg, wat 
in te brengen. Dat werd nog een 
spannend gevecht, maar toch ge- 
wonnen door Sporting met 15-12. In 
de tweede swet speelde een uiterst 
gemotiveerd Sporting OSS het 
OVRA-team van de vloer en won met 
15-3. 

Tegen de sterke koploper Water- 
landers heeft Sporting OSS vooral 
in de eerste twee sets uitstekend te- 
genspel geboden. In de eerste set 
nauwelijks krachtsverschil. Spor- 
ting knokte voor elk punt en bleef 
lang in het spoor van Waterlanders. 
Helaas bleek Waterlanders m het 
slot van deze set iets beter en won 
met 11-15. In de tweede set was Spor- 
ting OSS dicht bij een verrassende 
setwinst. De Zandvoortse dames na- 
men een ruime voorsprong (10-4) en 
ook nadat Waterlanders tot 13-9 te- 
rugkwam was de setwinst voor het 
grijpen. Waterlanders liet echter te- 
recht zien in deze klasse de toon aan 
te geven en pakte via 14-14 alsnog de 
set met 14-16. 

In de derde set was het dappere 
verweer van Sporting OSS gebroken 
en was de weg vrij voor Waterlan- 
ders om er snel een einde aan te 
maken. Dat deed de koploper dan 
ook met 15-3. „We hebben goed te- 
genspel geboden," meende voorzit- 
ter Ad Akkermans. „Sporting speel- 
de een gemotiveerde partij, maar 
Waterlanders het zien terecht bo- 
venaan te staan. Toch draaien we 
erg lekker mee in deze competitie." Goede resultaten 
bij toestelturnen 

ZANDVOORT - De keurgroep 
van de gymnastiekvereniging 
OSS heeft zaterdag bij turnwed- 
stryden in Haarlem uitstekende 
resultaten bereikt. De acht 
meisjes, onder leiding van me- 
vrouw A. Spieard, namen voor 
het eerst deel aan dezwe wed- 
strijden in de D-hjn. 

Het Zandvoortse team bestond 
uit Joyce Koopman. Lisa van 
der Mye, Arda Paap, Femke 
Paap, Merle van der Storm, 
Brenda Sandbergen, Fransisca 
Rosenboom en Jill Toonen. 

Er werd gestreden op de on 
derdelen kast, balk, lange mat 
en brug. De beste resultaten 
werden behaald door Merle van 
der Storm met een derde plaats 
m de jeugdklasse en Brenda 
Sandbergen met een derde 
plaats in de junior klasse. Zes 
Zandvoortse turnsteis gaan 
door naar de regio-kampioen- 
schappen die op 10 maart in 
Badhoevedorp worden gehou- 
den. Zandvoorts 
Nieuwsblad SPORT Sportagenda Voetbal 

Zaterdag: Zandvoort'75-NAS 15.00 
uur, binnenterrein circuit. 
Zandvoortmeeuwen- Kennemers 
14.30 uu, terrein Vondellaan 
TZB-DEM 14.30 uur, terrein Kenne- 
merweg. 

Zondag: Zandvoortmeeuwen-Nieuw 
Vennep 14.30 uur, terrein Vondel 
laan. 

Overbos-ZTB 14.30 uur te Hoofd- 
dorp. 

Basketbal 

Zaterdag: 18.45 uur Lions Heren- 
Dokko, in de Pellikaanhal. 
18.45 uur Lions dames-Mapleleaves, 
in de Pellikaanhal. 
17.30 uur Lions junioren-Hoofddorp 
B in de Pellikaanhal. 

Volleybal 

Zaterdag: 15 00 uur Spaarndam- 
Sporting OSS heren. 

Zaalhandbal 

Uitslagen handbal: DJ Concordia- 
ZVM 15-3, HS BSM-ZVM 16-12, HS 
Blinkert 5-ZVM 4 6-6, DS ADO 5- 
ZVM 2 10-10, DS CSV-AVM 16-11, JJ 
HVL-ZVM 22-26. 

Zondag m de Pellikaanhal: 09.30 uur 
HS ZVM 4-ZVM 3, 10.35 uur DJ 
ZVM-NIeuw Vennep, 11.40 uur DS 
ZVM 2-Wijk aan Zee 2, 12.45 uur MA 
ZVM 2-Nieuw Vennep, 13.30 uur DS 
ZVM-Meervogels, 14.45 uur HS 
ZVM-ADO, 15.55 uur HJ ZVM-Blin- 
kert. 

Zaalvoetbal 

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 
18.00 uur ZVM-Z'75 D-jun., 18.30 uur 
ZVM-OG B-jun„ 19.00 uur Z'75 2- 
Schoten 3 dames, 19.45 uur ZVM- 
Otte Eagles, 20.40 uur TZB-Sekura 
vet., 21.25 uur TZB 3-Concordia 3, 
22.10 uur TZB 5-Out 2. 
Maandagavond in de Pellikaanhal: 
20.45 uur Nihot/JBS-Diemen, 21.40 
uur TZB-TYBB dames, 22.20 uur Z. 
Noord 3-Kalmthout 2. 

Nieuwe clubs en 
cursussen van 
start in Stekkie 

ZANDVOORT - Dit voorjaar 
organiseert de Stichting Akti- 
viteitencentrum 't Stekkie 
weer verschillende clubs en 
cursussen voor volwassenen 
en ouderen. 

Sinds januari heeft een groepje 
bridgehefhebbers elkaar gevonden 
op de donderdagmiddag van 13.30 
tot 17.00 uur. Zowel beginners als 
gevorderden kunnen in 't Stekkie 
bridgen. Iedereen die belangstelling 
heeft maar zich eventueel niet elke 
week wil binden, is van harte wel- 
kom. De kosten bedragen 1,50 gul- 
den per keer. 

Voor alle ouderen in de regio is er 
eens in de veertien dagen op zondag- 
middag een gezellige klaverjasm- 
stuif. Deze druk bezochte middag is 
vrijblijvend en staat open voor iede- 
re liefhebber van 14.00 tot 17.00 uur. 
De entree bedraagt een gulden per 
keer en de eerstvolgende instuif is 
komende zondag 11 februari. 

Belangstellenden hebben de moge- 
lijkheid deel te nemen aan de oriënt- 
atiecursus van vier avonden over 
'natuurlijk genezen'. De onderwer- 
pen die per keer behandeld worden 
zijn: magnetiseren en helderziend 
zijn, homeopathie als ondersteu- 
ning, hypoglykemie, de therapeuti- 
sche benadering van rheuma en ïris- 
copie. De avonden worden verzorgd 
door iriscopiste Ria Gerritsen. De 
cursus is op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur en kost 15 gulden voor 
vier avonden of 5 gulden per keer. 
Bij voldoende belangstelling start de 
cursus op 6 maart. Voor inlichtingen 
en aanmeldingen kan men contact 
opnemen met 't Stekkie, tel. 17113. 

Voor kinderen van 8 tot en met 12 
jaar wordt een teken- en schildercur- 
sus gegeven. Daarbij staat de eigen 
creativiteit centraal, al wordt er ge- 
werkt met vastliggende opdrachten. 
Tevens komt de techniek van druk- 
werk aan de orde. De cursus, die op 1 
maart begint, is op elke donderdag 
van 15.45 tot 17.00 uur. De deelname- 
kosten bedragen 20 gulden voor tien 
lessen. 

Pennekamp en 
volmaaktheid 

ZANDVOORT - In de Open- 
bare Bibliotheek zijn deze 
maand krijttekeningen te zien 
van Robert Pennekamp uit 
Wageningen. Sommigen zullen 
hem kennen als serveerder bij 
de Gammon Club of bij Riche. 

Die binding met Zandvoort vooral 
heeft gemaakt dat Robert ook best 
eens in de Zandvoortse bibliotheek 
wilde exposeren met zijn - voorna- 
melijk - figuratieve of abstracte wer- 
ken. Kenmerkend daarvan is de ex- 
pressieve stijl. Pennekamp hecht 
dan ook meer aan de uitstraling, met 
sfeer en emotie, dan aan technische 
volmaaktheid. 

Bij een uitleg van zijn werkwijze 
wordt een verbinding gelegd tussen 
zijn 'hobby' tekenen en zijn werk als 
bedrijfsadviseur, omdat beide om 
een creatieve oplossing en een multi- 
-disciplmaire aanpak vragen. Zowel 
het maken van een tekening als het 
inschatten van een bedrijfsituatie 
vergt een grote mate van creativiteit, 
vooral als er gestreefd wordt naar 
volmaaktheid. Robert Pennekamp 
doet dat bij beide. WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 
ICRO SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE 
ZAKENMAN EN PARTICULIER 

Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- 
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot 
ten 

Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis 
Micro s op de pagina MICRO S 
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 38 per millimeter 
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of 02977- 
28411 of afgeven/zenden aan 

* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 2 
2042 JM Zandvoort 

* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70 
1421 AA Uithoorn 

e Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties 
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer 
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde 
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant 
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper 
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws- 
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe 
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities 
ƒ 6 13 per millimeter 
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur 
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie 
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto 
ren verkrijgbaar 

• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening 
gebracht alsmede ƒ 5 00 adm kosten 

• Bij plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers 
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 
het verspreidingsgebied eén krant verstuurd Hiervoor 
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht 

U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo 

nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor 

bezorgklachten) of zenden aan 

Centrale Orderafdeling Weekmedia 

Postbus 122 

1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart Divers personeel 
gevraagd SPANJE Dame zoekt vitale 
KLUSJESMAN tegen kost en 
inwoning Tel 02507 13863 Oproepen 
Mededelingen • 8 februari Lieve Mama 
gefeliciteerd met je 40ste ver 
jaardag Kelly en Manelle • Help de Polen Stuur eens 
een voedselpakket! Geen 
adres"? Dat hebben wij voor u 1 
Inl tel 02907 5235 HIEP HIEP HOERA' 

Oma Zandvoort 

vandaag 75 jaar 

Dikke zoen Glenn en Sidney • Mazzeltov Oma Pom tot 
120 jaar Sharon Gilla Michal Kunst en antiek Antiekbeurs Bloemendaal 

Cult Centrum 't Dorpshuis 

Vrijdag van 16 21 uur zaterdag en zondag van 11 17 uur 
Onder auspiciën van de V A E (Verenigde Antiekbeurs Expo 
santen) bieden antiquairs uit het hele land veel meubels en 
klein antiek aan met sohnft garantie (Para)medisch 
personeel 
gevraagd Meisje dat graag opgeleid wil 
worden tot 

tandartsassistente 

liefst wonende te Zandvoort 
Leeftijd + 17 jaar Br o nr 
713 76839 bur vd blad Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Gevr flinke HUISH HULP 1x 

p 14 dgn 

Tel 02507 12565 Welke nette werkster komt 
onze villa 1 dag p w (ca 5 uur) 
schoonhouden'' Tel 15423 SNOWWHITE 

schoonmaak/glazenwasserij 

Tel 02507-17935 Bob Schmidt Peuterspeelzaal t Opstapie 
heeft nog plaats op de dms 
dagmiddag leeftijd vanaf + 2 
jaar Inl tel 18119 of 15601 • Rien bedankt voor je goe 
de raad en je krijgt de gezel 
hgste foto Tot ziens en een 
goede reis Doei Agaath 
Jaap en Truus • Verzamelbeurs Zandvoort 
in Gem sch huis zo 11 febr 
Ruilen kopen verkopen 
Zeer vele verzamelgebieden 
Gratis taxatie Inl 14234 • Voor maar ƒ 30 kunt u bijna 
een heel jaar genieten van de 
gezelligheid bij de Ver Vrou 
wen van Nu Word ook lid 1 Bel 
tel 14462 Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 Opsporing verzocht 

van: 

gemotiveerde 
schoonmakers/sters 
inval- en oproepkrachten 

voor div. objecten in de regio 

Wie durft 

zich aan te melden 
Fiscaal nr is een vereiste 

tttizrman scfioonmaakbzdnjf 

Tel na 19.00 uur 
02507-19292 
vragen naar 
commissaris Heierman Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet tegen excl 
lichtgew lammy s/nappa/ 
bontgevoerde regenmantels 
Heren lammy s en jacks 
Folders tel 020 233488 COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken ook 
veranderwerk Voor alle leef 
tijdsgroepen en maten 
Tel 02507 17370 Te koop exclusieve BRUIDS 
JAPON mt 38 40 pnnsesse 
stijl m tiara en sluier vr pr 
± ƒ 1000 Tel 13863 GRATIS 

Wonmggids van Zandvoort 

Ccfl/ E makelaars o.g. L|J 

Tel. 02507-12614 ÜYJ^ Woninginrichting Fabrieksprijzen 

Stoffering bank/boot/cara 
vankussens bijv 10 kussens 
compl va/ 275 t Woonwm 
keltje Alkmaar Laat 10 072 
158076 Amsterdam A Cuyp 
130 020 6629199 Denllp68A 
(fabriek) 02908 5700 Lijsten op maat 

bij 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 * Te koop tweezits bankje + 
eenpersoons opklapbed met 
ombouw wit + bruine vouw 
deur In een koop ƒ 150 Tel 
02507 12536 • Te koop witte commode 
met opzet + ledikantje met 
hemeltje dekbed hoezen 
ed prijs ƒ250 Tel 18176 Oppas gevraagd/ 
aangeboden Jurre (3 jaar) zoekt oppas v 
ma di en wo middag Niet 
in sch vak Tel 15345 Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland Bel 
voor gratis mfoboek 020 
665 7658 Inruil en fin mog * Te koop 
30x30x70 + filter 
02507 17271 aquarium 
ƒ50 Te 1 Huwelijk en 
kennismaking ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis en Contacten 
club 023 356840 (mfoband) Onderhoud, 

reparatie, 

doe-het-zelf Dakkapel ii 

Nu ook in bouwpakket 

Duidelijke handleiding 

voor doe het zelvers 

In 1 dag te plaatsen 

Ook voor aannemers 

Timmerbedrijf/fabriek Ruiter 

Specialist in 

dakkapellen kozijnen 

Tel 02202 2700 Fax 2730 Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41 Zandvoort 

tel 02507 15705 18812 voor 

BRUILOFTEN RECEPTIES 

KOFFIETAFELS REGELS 
GRATIS ICRO 

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER GRATIS MICRO'S 

worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden 

• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch) 

• aan balie kantoor zijn opgegeven 

• verloren/gevonden 

o weg/aan komen lopen/vliegen 
o maximaal 5 regels 

• alleen voor particulier gebruik 

• het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn 

• alle Micro s groter dan 5 regels 

• brieven onder nummer 

■• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen 

• wonmgruil 

• personeel gevraagd/aangeboden 

• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 

• commerciële Micro s Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur 
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15 00 uur Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor 
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder 
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele 
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


s 


I 


a 


P 

n 


m 


a 


a 


t 
3 


8 


m 

d 


e 


r 


n 


e 
s 


a 


I 

n 


t 


a 


f 


e 


I 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

e 


I 


T 


e 


I 

2 
3 


4 


3 

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw 
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u 
ontvangt van ons een acceptgirokaart 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen Brieven onder nummer ƒ 5 30 extra (u dient er rekening mee 
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr bur v d 
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt) 

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven 

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode naar ons kantoor 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam 

Of afgeven bij 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad 

Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort r i T k buffetkast eik fin als 
nieuw ƒ500 wagenwielt m 
gl pi ƒ100 Tel 16121 • T k inbouw keukenblok 
dubb spoelbak elektr kook 
plaat taf mod koelkast 
f225 Tel 02507 17148 T k a Queen Ann eeth stoe 
len nw bekleed 2 staande 
lamp hanglamp 1 krist pla 
fonn Tel 02507 16071 * Tk a r vs 
nel spoelblad 
Tel 17225 aanrechtblad 
180x57 ƒ45 Wij STOFFEREN 10 bankstel 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295 Velours overgordijnen 
van ƒ 39 95 voor ƒ 9 95 p mtr 
Vitrage en alle soorten model 
gordijnen va ƒ5 95 per me 
ter gratis gemaakt' 1000 ver 
schill meubelstoff van ƒ69 
voor ƒ 9 95 Wij stofferen alle 
soorten meubelen boten en 
caravans zeer voordelig Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden Barkrukken 
stoff incl stof of leather look 
ƒ 10 Prachtige 1 pers matras 
ƒ55 Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225 DE VRIES 
Haarlemmerdijk 168 Amster 
dam 020 220981 Amperestr 
10 Zandvoort 02507 19347 Wij STOFFEREN 10 bankstel 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295 Velours overgordijnen 
voor ƒ 9 95 p mtr Vitrage en 
alle soorten modelgordijnen 
va ƒ9 95 per meter gratis 
gemaakt 1 1000 verschillende 
meubelstoffen voor ƒ 9 95 
Wij stofferen alle soorten 
meubelen boten en caravans 
tegen scherpe prijzen' 

DE VRIES 

Julianapark 40 HAARLEM 

(Winkelcentrum Cronje) 

Tel 023 260359 of 

bgg 371342 Radio/tv/video Zandvoorts Nieuwsblad 1 regel ƒ 3,63 


2 regels ƒ 3,63 


3 regels ƒ 3,63 


4 regels ƒ 4,83 


5 regels ƒ 6,04 6 regels ƒ 7,25 


7 regels ƒ 8,46 


8 regels ƒ 9,67 


9 regels ƒ 10,88 


10 regels ƒ 12,08 TPX Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen L Me prijzen incl 6% BTW 
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u met gratis adverteren 

Naam 

Adres 

Postcode Plaats 

Telefoon S v p in rubriek VIDEOTHEEK m Corn. Sliiirsstraat 2 1 

Til. 02107-12070 

1 film 

5,-/7,50 p.d. 

5 films 

25,- p. week 

Verhuur Mtvli-boxen 24 uurs seryice 

TV EN VIDEOREPARATIE 

Snel en betrouwbaar 

Meestal thuis gerepareerd 

Vrijblijvende prijsopgaaf 

Geen voorrijkosten 

Tel 020 96 00 54/9124 27 Muziek- 
instrumenten Foto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto s 

pasfoto s 

receptiefoto s 

groepsfoto s aan huis 

Grote Krocht 26 

Tel 13529 ■* Te koop aang western gi 
taar ƒ225 Tel 02507 14172 Te koop witte Rippen piano 
Tel 16494 Lessen en clubs Cursus (A) Tarotkaarten lezen 

(B) Kabballah inleiding 

Tel 02507 18100 Leer kunstzwemmen bij de 
Zeeschuimers Wij zoeken 10 
meisjes van 10 tot 14 jaar 
Kunstzwemmen voor ƒ30 of 
ƒ 15/maand Woensd vnjd 
en/of zaterdag 
Inl tel 16511 Te koop 

aangeboden 

diversen ff*eJ0- Foto Boomgaard 

GROTE KROCHT 26 - ZANDVOORT 
TEL. 02507-13529 LAMSVACHTEN te koop van 
af ƒ 150 p st KOEHUIDEN 
ƒ600 pst Tel na 18 00 uur 
02507 18733 Te koop aangeb Burago 
schaalmodel 1 op 18 Ferrari 
ƒ40 Tel 13213 na 18 00 uur * Thermo ramen 171x124 
83x138 29x84 18x52 t e a b 
paardrijlaarzen + hakken 
plankje ƒ 30 pianokrukje 
rechthoek ƒ45 Tel 02507 
13695 * T k hout bur m schrijfm 
vak ƒ 40 houten boek rekje 
ƒ15 karre w + kapjes ƒ75 
st platensp + pi in koffer 
ƒ 75 023 246922 (B veld) * Tka Engels tafelklokje 
loopt goed ƒ 150 Tel 
02507 17329 ■*• T k a race/sportfiets 10 
versnellingen i z g st ƒ 135 
grote Moulinex grill m mgeb 
braadautomaat + ge 
braanw ƒ60 Tel 18829 Te koop 
gevraagd 
diversen Gevr oude lederen motorjas 
of jack en theekastje 
Tel 02510 35217 * Te koop gevraagd voor zo 
merhuis stapelbed en 2 per 
soons bed + 1 40 Liefst met 
matras beschadiging geen 
bezwaar 02507 18357 * Tk gevr afstandsbedie 
ning voor garagecomplex Ve 
nemaplein Tel 02507 17320 Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden Te huur 

zomerhuis 

v. 1 pers. 
k.d.t. 

Tel. 13975 GEDIPLOMEERDE 
PEDICURE 

Komt ook 
aan huis 

Tel afspraken 
tussen 18 00-20 00 uur 

Tel. 19632 Kroon Mode 

HALTESTRAAT 55 

NIEUWE DESSINS 

VOSSEN 
BADJASSEN 

in dames- en 
herenmaten lusvast 99,- GARAGE TE HUUR 

Burg v Fenemaplem 

Tel 02507 14534 KAMER TE HUUR 

De Witte Zwaan 

Tel 12164 Te huur v perm ZIT/SLAAP 
KAM m keukenblok warm/ 
koud water ƒ 450 p m 1 mnd 
borg Tel 02507 13863 Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur gevraagd Jonge vrouw zoekt woonr 
flat of etage v perm bew 
huur tot ƒ 500 Tel tot 11 uur 
023 365865 of 02507 18716 Sinds kort werk ik (25 jr eco 
noom) niet meer bij het Mm 
van BZ maar bij de A damse 
effectenbeurs Vandaar dat ik 
graag zou verhuizen v Sche 
veningen naar Zandvoort 
Wie helpt mij per 1/3 of 1/4 
aan rustige zelfstandige 
woonruimte'' 
Tel 070 547341 na 19 00 u Te huur 

OPSLAG- 
RUIMTE 
100 m* 

Tel. 
02507-15623 Bij Hensen - vlakbij N.S. Station Haarlem en dus gemakkelijk te 
bereiken per trein en bus - werken ongeveer 100 mensen - 
meest vrouwen - in een modern atelier. Zij maken bedrijfskle- 
ding die, in Nederland en daarbuiten, sterk de aandacht trekt. Wij 
komen nog enkele goede naaisters te kort, want er is veel vraag 
naar onze japonnen, broeken, schorten en overalls. 

Daarom zijn wij op zoek naar MODINETTES Vrouwen, in de leeftijdscategorie tot 35 jaar, die ervaring hebben als 
naaister, en graag willen meewerken in een modern, gezellig bedrijf 

Wij betalen goed volgens de CAO voor de Confectie-lndustne, bo- 
vendien nog premies en reiskostenvergoeding Vrijdagsmiddags vrij 
Gratis fruit bij de lunch 

Het is alleen mogelijk in full-time (38 uur) of in deeltijd met een van je 
collega's te werken 

Kom langs of bel: _Ö_jQ £2 Jt%. 

Ingnd Koeman, 

Hensen Bedrijfskleding bv 

023-319587, 

Phoenixstraat 6, 

Haarlem 
Te koop 

Unimog 4 
11 

Tel. 02507-17619 
of 16500 Woningruil AANGEB kl eengw v +a 
tuin c v douche huur ƒ 520 
per mnd te Bentveld GEVR 
eeng w in Zandvoort ook 
Noord Tel 13748 na 20 uur Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1 75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek * Te koop t v /vid standaard 
ƒ50 2 Philips videos type 
1500 1 defect 1 versl kop 
pen + ca 40 banden ƒ 250 
Tel 020 447439 Tk Philips STEREOTOREN 
incl platen ƒ400 
Tel 16494 * T k a Sony sports walk 
man z g a n •+ gebruiks 
aanw ƒ55 Tel 18829 Computerapparatuur 
en software • Gevraagd rode powercart 
ndge prijs ± ƒ 40 Tel 
02507 14037 • Te koop gevr computer 
spelletjes voor Atari 2600 Tel 
12175 Woningruil Aangeb nw 
zelfst ben hoekhuis m tuin 
bij binnenstad Zwolle (O) 
huur ƒ 275 excl 
Gezocht zelfst woonr in 
Zandvoort huur tot ƒ 600 
Schrift reacties Holtenbroe 
kerweg 52 8021 VG Zwolle Woningruil Aangeb 4 ka 
merflat 2 hg Gevr beneden 
woning Br o nr 764 76842 
bur vd blad Financien en 
handelszaken Autoverzekering 

VA ƒ75 DORSMAN 
blijft toch goedkoper' 
Bel nu 02507 14534 Vaar/surfsport MARINA MONNICKENDAM 
de gezell jachthaven met alle 
faciliteiten Enkele ligplaatsen 
beschikbaar Tel 02995 2595 Auto's en 
auto-accessoires • Te koop gevraagd Mini of 
Austm Mini Metro Tel 18611 Zie ook de pagina s 
SHOWROOM 
in deze krant Wij zoeken per direkt een 
betrouwbare 

schoonmaakster 

om 1 x per week ons huis 
bij te houden 

Tel ml 18810 of 020- 
821712 vragen naar Rob 
v d Boogaard Gevraagd: 

NETTE 
WERKSTER 

voor ± 4 uur 
per week. 

Inl tel 02507-13073 

Zeestraat Apotheek GEVRAAGD 

jongelui 
v.d. bediening 

bij 
strandpaviljoen. 

Br ond nr 991790 
bur van dit blad Diverse clubs J BIK 25 JAAR clubs esc 
mass privé adr vnjbl heid 
pers vnjh vaste clientèle 
Buiten Wierstr 3/5 Adam 
Tel 020 246505 (030 944530) 
7 dg p w 12 02 u V a ƒ 100 
Opl int full t part t mog Diversen X Y Z BV verhuizingen en 
kamerverhuizingen Voll verz 
Dag/nachtservice 020 424800 MOGEN WIJ U EVEN 
RECHT IN UW OGEN KIJKEN? 
Uw ogen in een minuut gemeten 
Dat kan tegenwoordig met de computergestuurde optische apparatuur van Canon 
Stapt u dus even bij ons binnen voor een snelle (gratis) controle 
Uw gezichtsvermogen is onze zorg 

Deze oogmeting nieuwe stijl is nu al mogelijk bij 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd optcien oplometnst o v kontaktlensspeciolist A N V C 
Grote Krocht 20A - Zandvoort Tel 02507-14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen Met een Micro komt u onder de mensen SPAAR MEE MET DE SPAR 

EN WIN DE PRIJZEN 

VAN UW KEUZE 
16 weken lang spelfoldertjes 
bij aankoop van uw boodschappen. 

Tijdens het 16 weken durende Regenboog prijzenfestival verdeeld in 

8 spelronden, krijgt u bij aankoop van elke ƒ 25 - aan boodschappen een 

spelfoldertje, waarmee u kosteloos mee kunt spelen voor de prijzen van uw 

keuze, met het grandioze Regenboog prijzenfestival ledere maandagochtend open 

CELSIUSSTRAAT 192 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 JANUARI 1990 ZANDVOORT - Het ligt voor 
de hand dat dokter Drenth, die 
eind deze maand zijn werk- 
zaamheden als huisarts in 
Zandvoort beëindigt, zijn af- 
scheidsreceptie houdt in het 
Gezondheidscentrum. 

Niet alleen heeft hij aan de wieg 
ïestaan van dit niet meer uit onze 
gemeente weg te denken centrum, 
üs voorzitter van het toenmalige 
Oranje-Groene Kruis en als be- 
stuurslid van de Kruisvereniging 
Zandvoort hield hij er een nauwe 
band mee. 

In zijn riante woning aan de Hoge- 
weg wordt teruggekeken op 28 jaar 
huisarts in Zandvoort. "Zonder de 
hulp van mijn echtgenote was het 
allemaal niet mogelijk geweest", be- 
kent de scheidende arts. Er volgt 
nóg een bekentenis: "Het liefst was 
ik naar de Zeevaartschool gegaan". 
Begrijpelijk voor een jongen die op School D, tweede klas 1932-1933 
Op de oude schoolfoto van deze week staat de tweede klas (van mevrouw 
Fraay-Fabeling) van School D uit 1932-1933 afgebeeld. De foto werd inge- 
stuurd door de heer Herfst. 

Eerste rij (rechts): Robert van der Broek, Arie Herfst, Arend Keur, Hans Storm, 
?, Anton Nieuwenhuizen, ? 
Tweede rij: Ada Kemp, Annie Weber, Bert Paap, Gerard Bol, Machteld Trie- bels, Willy van der Sloot, ?, Trijntje Paap, Koosje Halderman, Dirk Visser, Jaap 
van Duyn. 

Derde rij: Ko Paap, Irma Bisenberger, Bep, Herbsleb, Johanna de Muinck, 
Grietje Keur, Robert Loos, Kees Keur, Paula Koning, Hannie van den Bos. 
Laatste rij (muurkant): Elie Barendsen, Jan Keur, Arend Groen, Klaas Hakhoff, 
Arend de Muinck, Jacob Zwemmer, Piet Appel, Nico Hofboer ? Koninginnedag 
wordt soberder 

ZANDVOORT - De Konin- 
ginnedagviering in Zandvoort 
gaat er waarschijnlijk ■ moge- 
lijk dit jaar al - soberder uit- 
zien. Het Zandvoortse Comité 
Viering Nationale Feestdagen 
zit nog met een tekort van 5000 
gulden van 1988 en 1989. 

De gemeenteraad heeft geweigerd 
het tekort van het Comité Viering 
Nationale Feestdagen aan te vullen. 
Penningmeester Worst hoopt echter 
nog dat deze beslissing wordt terug- 
gedraaid, omdat men de consequen- 
ties daarvan niet zou hebben over- 
zien. De leden van het comité zou- 
den zelf voor de kosten moeten op- 
draaien, aldus Worst. Hij sluit daar- 
door niet uit dat de 
Koninginnedagviering volgend jaar 
komt te vervallen. 

Het comité krijgt de laatste jaren 
telkens ƒ11.000,- van de gemeente 
voor de organisatie van Koninginne- 
dag. Dit jaar komt de totale gemeen- 
telijke bijdrage op ƒ22.000,-. Daarvan 
is de helft voor de 5 mei viering en 
ƒ220,- gaat naar het Comité Natio- 
naal Geschenk, in verband met het 
50-jarig huwelijk van Prinses Juliana 
en Prins Bernhard. Op 5 mei wordt 
herdacht dat de Tweede Wereldoor- 
log nu 45 jaar geleden werd beëin- 
digd. 

Het ziet er naar uit dat het comité, 
dat jaarlijks een flink deel van het 
geld op de post onvoorzien schijnt te 
zetten, behoorlijk in zijn uitgaven 
zal moeten snoeien. Waarschijnlijk 
dit jaar al. Als mogelijke posten wor- 
den genoemd de voorbereidings- 
-/vergaderkosten en het optreden 
van de muziekkorpsen. Vooral dat 
laatste komt op de tocht te staan 
omdat dit een groot deel van het be- 
schikbare budget opslokt. 
• 'En we hebben er nu een vestje bij Foto: Brom Sl:inon Dokter Drenth stond aan wieg van Gezondheidscentrum Terschelling is geboren en wiens va- 
der zeeman was op de grote vaart. 
Z'rtogen waren daarvoor echter niet 
goed genoeg en toen werd het medi- 
cijnen, een richting die eveneens 
zijn belangstelling had. 

Scheepsarts 

In 1955 studeerde hij af in Gronin- 
gen, trok 's Konings rok aan en ver- 
wisselde die anderhalf jaar later 
voor de witte doktersjas. Eigenlijk 
wilde dokter Drenth scheepsarts 
worden en hij realiseerde zich, dat 
aan boord van de grote passagiers- 
schepen die op Indië voeren kennis 
van chirurgie goed van pas zou kun- 
nen komen. 

Vijfjaar lang werkte hij als assis- 
tent chirurgie bij de bekende chi- 
rurg dr. A. van Rijn in het Sint Joan- 
nes de Dëo-ziekenhuis in Haarlem. 
Hoewel hij zijn verworven kennis op 
het gebied van de chirurgie nooit op zee in praktijk heeft kunnen bren- 
gen, omdat hoe langer hoe meer de 
voorkeur gegeven werd aan vliegrei- 
zen, vormden de jaren in de Deo een 
boeiende periode. Het ziekenhuis 
was aanvankelijk alleen bestemd 
voor mannelijke patiënten, die ver- 
pleegd werden door inwonende 
kloosterbroeders. "Ze waren de hele 
dag bezig en omdat ik intern was, 
nam ik die gewoonte al gauw van 
hen over. Ook ik vond het heel nor- 
maal om de hele dag in touw te zijn", 
lacht dokter Drenth. 

"Later werden er ook vrouwelijke 
patiënten opgenomen. In een barak, 
grenzend aan een nieuw behandelge- 
bouw, werden ze verpleegd door reli- 
gieuzen die in afzonderlijke cellen 
werden gehuisvest. Maar het was na- 
tuurlijk onvermijdelijk dat Moeder 
Overste en Broeder Overste wel 
eens gezamenlijk bij een operatie as- 
sisteerden". 

In de loop der jaren werd de om- 
• Dokter Drenth stopt na 28 jaar zijn 
huisartsenpraktijk Foto: Beriott 

gang soepeler en dat was maar goed 
ook, want anders was dokter Drenth 
nooit in contact gekomen met Tine- 
ke Clasie, z'n latere echtgenote, die 
als fysiotherapeute in de Deo werk- 
zaam was. "Een specifieke huisart- 
senopleiding bestond er toen nog 
niet en de praktijken lagen niet voor 
het opscheppen", vertelt Drenth. "We waren dolblij hier in Zandvoort 
de praktijk van Vijlbrief te kunnen 
overnemen. Die hebben mijn vrouw 
en ik meer dan 28 jaar samen ge- 
daan. Maar zonder de trouwe hulp 
en toewijding van onze Elly en enke- 
le vriendinnen van mijn vrouw als 
achterwacht -invallers, was het ons 
niet gelukt". 

Profielschets 

Veel van zijn vrije tijd heeft dokter 
Drenth, gestoken in de plaatselijke 
gezondheidszorg. Hij was voorzitter 
van het Oranje-Groene Kruis, is 
commandant van de Rode Kruis Co- 
lonne, en bekleedt bestuursfuncties 
bij de Vereniging 'Vrienden van de 
Hartstichting' en de Kruisvereni- 
ging Zandvoort. En dan nog het ge- 
ven van E.H.B. O.-cursussen en het 
afnemen van examens... het is duide- 
lijk dat er weinig tijd overbleef voor 
zijn liefhebberijen timmeren, foto- graferen en lezen. 

Voor de vrijkomende plaats be- 
stond veel belangstelling. Niet min- 
der dan 36 artsen reageerden op de 
wervingsadvertentie die de gemeen- 
te in medische en landelijke bladen 
had geplaatst. De voorbereidings- 
groep, bestaande uit lokale betrok- 
kenen onder wie uiteraard dokter 
Drenth zelf, hield na selectie acht 
kandidaten over. Het werd Chris 
Jagtenberg, die het meest de door 
dokter Drenth gemaakte profiel- 
schets benaderde en met wie onze 
lezers reeds via een onlangs ge- 
plaatst interview konden kennisma- 
ken. Een persoonlijke kennisma- 
king met hem en zijn vrouw is moge- 
lijk tijdens de receptie op 23 februa- 
ri, wanneer dokter Drenth een perio- 
de afsluit waarvan hij zegt: "We zijn 
dankbaar dat het ons gegeven was 
deze tijd op deze manier in te vul- 
len". 

CE. KRAAN-MEETH ZANDVOORT - Een nieuwe 
huisstijl. Na het nieuwe - in- 
middels al weer dik ingebur- 
gerde - vignet van de gemeente 
nu ook een ander kostuum 
voor Mario van de Voet (1.) en 
Theo van Koningsbruggen, de 
twee boden op het Zandvoort- 
se raadhuis. 

Toegegeven moet worden dat zij, 
aanwezig' bij huwelijken en op aller- 
lei vergaderingen, op het raadhuis 
voor een flink deel het gezicht van 
de gemeente bepalen. 

Met ingang van deze maand zijn 
zij geheel in het nieuw gestoken. 
Een middelgrijs pak, met maar liefst 
twee maal het wapen van Zandvoort 
op de kraag, vervangt het oude don- 
kerblauwe. "Het is wat netter dan 
het oude kostuum", aldus Theo van 
Koningsbruggen. "En we hebben er 
nu een vestje bij". Umond-MTS 

Santpoort-Noord 

Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied 
Roos en Beeklaan 4-2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-3831 34 

OPEN HUIS 

Vrijdag 16 februari 1990 
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur 

1 . 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor het 
MTS-diploma. Vakrichtingen 

Bouwkunde 

Weg- en waterbouwkunde 
Werktuigbouwkunde 

Proces- en milieutechniek 
Elektrotechniek Afstudeerrichtingen 

Restauratietechniek 
Theoretisch Technisch 
Bedrijfstechnisch 

Theoretisch Technisch 

Bedrijfstechnisch 

Besturingstechniek 

Theoretische richting 
Praktische richting 
Besturingstechniek 

Elektronica 
Energietechniek 
Computertechniek 
Commerciële Techniek 
(met vestigingsaantekening) 
Elektrische installatietechniek 
Besturingstechniek 

2. 2-jarige dagopleiding Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO) Vakrichtingen: 

Metaalbewerken 
Houtbewerken 
Elektrotechniek 
Schilderen 
Administratie 
Detailhandel 
Oriënteren (1-jarig) 
Schakelen (1-jarig) Vestigingsplaats: 

Haarlem, Umuiden 

Haarlem 

Haarlem 

Haarlem 

Haarlem, Umuiden, Lisse 

Haarlem, Lisse 

Haarlem 

Santpoort 3. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS-diploma 
Procestechniek (3 middag/avonden per week) 

4. Avondopleidingen 

• Informatica 

• Technische Informatica 

• Technicus Sterkstroom Installaties 

• Middelbare Lastechniek 

• Logistiek 

• Integrale kwaliteitszorg 

• Exportbevordering 

• Restauratiemedewerker 

• Autocad (Computer Aided Design) 

• Milieukunde 

• Commerciële Techniek 

• Lotus 1-2-3 

• DBase IV 

• Basis cursus C.N.C. 

• Meet- en regeltechniek BEDRIJVENDAG BANENMARKT 6 april 1990. 02507 
13796 pizza's MBjfniJ bezorgen 

Pizzeria Restaurant 

RIMINI 

Boulevard Barnaart 20. Tel. 02507-13796 

Margherita 9,00 

met kaas en tomaat 

Amara 11,50 

met kaas, tomaat, pikante en knoflook 

Napolitana 13,00 

met kaas, tomaat en ansjovis 

Salame 13,00 

met kaas, tomaat en salami 

Funghi e salame 14,00 

met kaas, tomaat, champignons en salami 

Rimini 13,00 

kaas, tomaat, champignons en ham 

Quattro stagioni 14,50 

met kaas, tomaat, ham, ansjovis, olijven, ar- 
tisjokken en champignons 

Al tonno 14,50 

met kaas, tomaat en tonijn en ui 

Marinara 15,00 

met tomaat, mosselen, garnalen en ansjovis 

Calzone 15,50 

dichtgevouwen pizza 'met kaas, tomaat, 
champignons en ham 

Siciliano (vegetarisch) 15,00 

met kaas, tomaat, paprika, champignons, ui 
en artisjokken 

Pizza di Shoarma 15,00 

kaas, tomaat, gekruid gegrilld vlees (shoarma) 

Hawaii 13,50 

met kaas, tomaat en ananas 

Bezorging door geheel Zandvoort. 

Ook voor andere Italiaanse gerechten zoals 

lasagna en spaghetti. Pasen is dichterbij dan U denkt. 
Boek op tijd. 

Bovendien ontvangt u per boeking 
een Zonvaart-handdoek kado. 

^^ (zo lang de voorraad strekt). 

^TOERKOOP iReisburo Zonvaart 
Grote Krocht 20. 
Tel. 02507-12560 

W Zandvoort KLM if$$ OFFICIËLE OPENING AUDIO SONIC PIZ BUIN 
(Hans Schmidt en Paul van Geuns) 
zaterdag 10 en zondag 11 februari 1990 OPEN HUIS 

GRATIS TENNISLES DEMONSTRATIES n zondag 1] 
< 10,00 uur een aantal partijei Vanaf 13.00 tot 1 7.00 uur kunt u beide dagen terecht 

voor de gratis lessen, promotie kraampjes, informatie en 

demonstraties. 
^O^c^joCo- HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 

Heeft Uw hond last van losvliegend 
haar, laat hem goed getrimd gaan dit 
jaar. 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en 

wasverzorging van uw hond. 

Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507- 

12773-13368. 
Tennishal Zandvoort (ingang Gran Dorado Hotel aan de Boulevard) Laat eens merken wie 

je een warm hart toedraagt pfe#l H februari 
yy „erica 

grote krocht 24 
zandvoort, 02507-12301 si 

10 Bankstelkussens stofferen 
($ inclusief stof 

295.- 

DE VRIES 

• Velours v.a 9.95 

• Vitrage en modelgordijnen, v.a 9.95 

• Alles gratis gemaakt 

• 7000 verschillende 

meubelstoffen v.a 9.95 

Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en 

bootkussen stoffering 

TEGEN SCHERPE PRIJZEN 
JULIANAPARK 40 - HAARLEM 

(winkelcentrum Cronje) 
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343 CHRBS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 n Zandvoorts Nieuwsblad 

heeft voor de bezorging op 
donderdag plaats voor 
in uw woonomgeving Mijn naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 

Leeftijd M/V 

Telefoon Weekmedia Service 

Antwoordnummer 10051 
1000 PA Amsterdam WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-13-14-15-16-17-18-1 9-20-22 7/8 FEBRUARI 1990 22 Austin Off AUSTIN-DEALER-Pim v. 
Rootselaar - staat altijd voor u 
klaar 1 ■ Rhöneweg 40-42 - 
A'dam - SI Dijk - Info - 131375. Austin Allegro 1300 super. Bj. 
'78 / 500 moet herkeurd voor 
zelfrep. 020-184864. BMW H. VAN POELGEEST B.V. 
voor uw betrouwbare occa- 
sion Stationsstr. 7-11-Amstel- 
veen Info 020-410051 T k BMW 324 diesel '87, 4 drs 
getint glas, kleur wit, brede 
banden 80 000 km / 23 500,-. 
Tel 02975-30122 Bijzonder mooie BMW 323 inj. 
met div. extra's APK 4-'90. 
Vr.pr./3800. Tel. 02990-45695. BMW 315, LPG, 6-'83 ƒ6.950 
BMW 315 LPG, 4- '82 ƒ6.250. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd 
Tel. 020-6627777 Citroen 
o.a. 2 CV's, AX, BX 

vanaf ƒ27,50 excl BTW 

Tel 020-932750 

S Stevinstraat 12a, A'dam Citroen Axel bj. 5/'85, 
APK TOT 8/'90, 55.000 km, 
kleur wit ƒ3.500. Tel. na 19.00 
uur 02940-18782 Citroen BX diesel, '86, APK 
ƒ8950. In zeer goede staat. 
Inr. mog. Tel. 020-106728 • „SHOWROOM" verschijnt 

huis aan huis in geheel 
Amsterdam en omgeving. Fiat FiatRitmo85S,bj.83, APK 91, 
5 drs grijs, i.g.st., ƒ2600,-. 
Te;. 02979-86468 I o v verzekeringsmij bieden 
wij aan. FIAT UNO TURBO i.e. 
juni '87 Expertisecentrum 
Vermeire, tel. 020-440092. Regata 85S, LPG, 5-'87. 
Marabela GL (Panda) 6- '88. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777 FIAT VERMEY B.V. 
Keuze uit ruim 35 occasions. 
A Philipsweg 13, Uithoorn. 
Tel. 02975-62020. FIAT UNO 75 i.e. met kat., kleur 
zwart, met lichtmetalen velgen, 
radio/cassette met slede, 
alarm, 1e eigenaar, bouwjaar 
30-10-'87. Vraagprijs ƒ 15.500. 
Tel. 02979-82602. na 19 uur. Ford Ford Escort 1300 Bravo 3 drs , 
met blauw. jan. '89, 17.000 km, 
ƒ 19 250. 02975-30039. Sierra Combi 2.3 D '87 + trek- 
haak, 88 000 km, diverse op- 
ties, Autobedr. J.Wals 
Tel. 02902-1697. Sierra Combi 2 3 D '87 j- trek- 
haak, 88.000 km, diverse op- 
ties, Autobedr. J.Wals 
Tel 02902-1697. Sierra 1.6 L, LPG, 5-drs, 12-'85, 
Sierra 1.6 L,3-drs,11-'84, Sierra 
2.3 GLD, 5-drs, 3-'83. 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd. 
Tel. 020-6627777. FORD ESCORT AUTOMAAT, 
bouwjaar 1976, APK gekeurd. 
T.e.a.b. Tel. 020-419242. • De autorubriek 

„SHOWROOM" heeft 

een oplage van 730.000 ex. FSO Autobedrijf Hagenaar BV ma Schinkelkade 26-29 Amsterdam 
Telefoon 020-71 34 57 

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10.499,- mcl. BTW 

Introductieprijs FSO Injectie v.a. ƒ 13.999,-. 

U kunt ook terecht voor occasions. Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Isuzu ÜCUOa -Noord Schaafstraat 24, A'dam-N. 
Tel. 020-361153 Jeeps/Terreinwagens Te koop Jeep Wrangier hard- 
top 2,5 blauwmetallic zwart 
dak, dak demont. bj. aug. '89 
kmst. 12.000 met div. extra's 
Vr.pr ƒ40.000,-- geel kent. 
Tel 02902-1318 ARO Jeep 4x4 '89, LPG, ƒ 9950 
17.000 km. Als nieuw. 
Tel. 020-106728. Lada LADA-DEALER biedt aan: 
2107 '88, LPG, ƒ8.750 

1200 S, met Kat.'87 ƒ 5.500 
1200 S '86 ƒ4.250 

2105/1200 '87 ƒ5.500 

Samara Fasion 5-drs 
Samara Black beauty 
Samara Concorde 
Nu in onze Showroom 
BONTEKOE AUTOBEDRIJF 
Vernjn Stuartweg 6, Diemen. 
Tel. 020-992865. Lada 

Meer Garage 

Linnaeuskade 5-7 
1098 BC Amsterdam 

020-929548 LADA WETTER Samara 1.3 Van 
lada 1200 S LPG 
Lada 1200 S 
Lada 1200 S 
Lada 2105 GL 
Lada 2105 GL 
Lada 2105 1.3 
Lada 2105 1.2 '88 ƒ 9.500 

'86 ƒ4.800 

'86 ƒ 5.500 '85 ƒ 
'88 ƒ 
'87 ƒ 
'86 ƒ 
'"f 4.500 
9.250 
8.250 
7.700 
7.750 Zwanenburgerdijk 503 
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. AUTOBEDRIJF RIDDERBOS 

LADA - DEALER 
Vanwege groot verkoop; 
succes Lada Samara! 
NU ruime keuze in goede Lada 
occasions met eventueel 
1 jaar Bovag garantie en 
6 jaar carrosserie garantie 
financieringsmogelijkheden 
zonder eigen bijdrage. 
Kom daarom snel langs. 
Wij zien u graag. 
Zuideinde 28-30, Landsmeer 
Tel. 02908-1297. T.k.a. Lada 1600, rood 5 versn., 
trekh., b.j. '88., 59.000 km. 
In perfecte staat ƒ 9.250. 
Tel. 020-849966. WESTDORP 
vertrouwd en bekend adres 
voor uw nieuwe of jonge LADA. 
Natuurlijk met echte BOVAG 
garantie en APK keuring. 100% 
financiering, v.a. ƒ250 p.m. 
NIEUWE LADA 2105 1 .2 ƒ 9.995 
NIEUWE SAMARA 1.1 ƒ 13.995 
uit voorraad leverbaar. 
Echt mooie occasions vanaf 
ƒ5.500. Adres verkoop: 
Adm. de Ruyterweg 398, 
A'dam. tel.' 020-825983. 
Ai lorulvn.k SHOWROOM uvschiint eHe •.nictaa in Hel 
Per ,ol 

Duurnaiii' t'IU 1 /.eer ui alle edities van Weekmedia, l.w.- 
An ( ,!"rdui'i'> Sttidiblacl Buitfnwldertse Courant, Diemer 
Courant, De Nieu.ve Bijlmer, Nieu.vs.blod Gaasperdam, 
N.i'u.vsNcj'j De Purirer, De Zoome Ge.nnsbode, 
De. Ni'M,w" Werper, N.euwbblad Haarlemmermeer, 
Amslel-ven^ Weekblad, Uithoornbe Courant De Ronde 
Ve-ier Aalsmeerder Courant en Zandvoortb Nieuwsblad 

Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

lel,''eni., J> uu maandacj t/m vri|dac| tussen 8 30 en 
2C'C0uur Tel 020 0058686 Fax 020-6656321 
Si hntt.Ji,. Vul ue bon in en .-end deze aan 
SHOWROOM Postbus 156, 1000 AD Amsterdam 
Akie.en tan eoi Het Parool, Wibaulstraat 131 o( Rokm 
I 10 Amst, rdum 

Akte. en lun ook bt| de Jolqende Weekmediukanloren: 
A ns-'-Keen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, Weerwal 19, 
Uilnouni Stationsstraat 70, Weesp, Nieu.-.straat 33, 
Zambo rt Gaslhuispleui 12 

Alk- i rdrai hten (.-owel telelonische als sclintleli|tei die 
uvr cJinsd u) 16 00'uur of donderdag 20.00 uur in ons 
b".-it .-i|u werden de .okjende daa reeds aeplaatst 
lotal" plaae 730 000 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 

3 regels ƒ 25.- 

Voor elke extra regel ƒ11,- 

mm-pnjs ƒ 5.68 

mm-prijs met vignet ƒ 6.10 

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. Voor meer informatie of advies, bel 

020-665 86 86 LPG sl.ialg.. ja net 9<i 
t*m plftj' ' ' ' 

(>eut 
De autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Lancia LANCIA A.S.M. Wegens aanstaande verhuizing nog enkele 

NIEUWE LANCIA'S 
MET EXTRA KORTINGEN 

Tevens ruime keuze in div. Lancia-occasions 

Verkoop: Gabr. Metsustraat 2-6. Tel. 020-6626232, A'dam-Z. 

Werkpl.: Corn. Krusemanstraat 52. Tel. 020-6622733, A'dam-Z 

(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'dam-Zuid Oost.) Er is NU in Amsterdam 
een garage met onderscheid 

Auto Halan 

Nederlands grootste exclusie- 
ve Lancia dealer heeft voor u 
ingekocht de volgende nieuwe 
auto's: 

Lancia Delta HF integrale 
4 WD, zwart metall. ƒ83.350 
Thema 2000 ie 16 V automaat 
Delta 1300 rood, van ƒ26.000 
voor ƒ 23.950 

OCCASIONS 
Keuze uit minimaal 15 Lancia 

occasions 
Lancia Thema 2000 Turbo '87, 
zwart met. ƒ32.500 

Thema 2000 Turbo veel opties 
'87, beige met. ƒ36.500 

Prisma 1600 blauw '86/ 13.500 
HPE 2000 ie, sport coupé '83, 
beige ƒ 15.750 

020-6650050 

De Rinesstraat 22, t.o. Makro 
Amsterdam Mercedes Benz 280 aut. LPG 2e eig. (kl.mod.) 
2-77, i.z.g.st. ƒ5.750 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777. Aang. Mercedes 280 SE, '76, 
APK tot 11-'90, kl. met. grijs, 
vr.pr. ƒ 2000. Tel. 020-233875. Mercedes 260 E autom., 
antrac.met. m. '87, leren bekl., 
get.glas, elektr. schuifd. etc. 
nw. ƒ115.000 als nw. ƒ42.500 
Excellent Cars, 02505-1776 Mercury/Lincoln Van 1e eig. weg. auto zaak, 
excl. Mercury Topaz, b.j. 89, 
zeer kompl.: airco, stereo, aut., 
pg, etc. Nw: ƒ55.000. Nu: 
f 36.900, met 9 mnd gar. BTW 
fakt. mog. Tel.: 02975-69839. • Handelaar of particulier. 

Uw auto(s) aanbieden in 

„SHOWROOM" is dé manier. 

Tel. 020-6658686. Mazda AUTOBEDRIJF 't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340-t/o Carré 
Telefoon 020-236491. Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG, 
kleur wit + trekh., okt. '86 
Autob. Jan Wals, 02902-1697. Mazda 626 1.6 LX sedan, LPG, 
kleur wit + trekh., okt. '86 
Autob. Jan Wals, 02902-1697. Mazda 626 GLX 1.8, 5 drs. mo- 
del '89, 34.500 km„ nw.st. zil- 
vermet., 6 maanden gar., Pr. 
ƒ23.000 Excellent Cars, tel. 
02505-1776 Mitsubishi Colt GLX 1.5, blauw met., 
drs., 84, i.z.g.st, ƒ7500,-. 
Tel.: 02990-37680. T.k. Mitsubishi Cordia Turbo, 
bj., 10/'83, spoilers rondom. 
Sunr., alarm, radio/cass. zeer 
mooi. Weg. omst. Moet weg. 
Pr. ƒ1100. Tel. 020-6656494. Wegens bedrijfsauto t.k. Mitsu- 
bishi Colt GL diesel '84, l.g.st, 
ƒ7250. 02942-4707. Mini MINI METRO m'83, 1e eig., nog 
als nwe, gebr. 1:18, ƒ3250. 
fel: 02979-11409. Nissan T.k. Nissan Micra kleur wit, dec. 
'88 + radio + trekhaak. Vr.pr. 
ƒ 12,900,-. Tel. 02995-1833. T.k. z.g.o. Nissan Sunny 13 L 
SLX. Febr. '87. 40.500km. Pr. 
ƒ 14.800. Tel. 020-107689. 10 maanden oud. Sunny SLX 4 
deurs sedan met 12 kleppen 
en 1400 cc motor. Champagne 
metallic ƒ5.000,- onder nieuw- 
prijs. Edam tel. 02993-72637. Opel Kadett 1.6D8-'84. Kadett 1.2S 
5-'82. Omega 1.5 LS 4-'88. 
Omega 1.8 LSi 4- '87. 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd. 
Tel. 020-6627777. Na verkrijgen lease auto t.k. 
Opel Kadett 1.3 GT uitv. ,5d., 
LPG, 52.000 km., 7/87 met. 
Recaro stoelen, striping. Pr. 
ƒ16.100. 02507-13289. Wk 
02907-9466. Opel Ascona 1.6, 4 drs. APK, 
LPG ƒ 5950, als nieuw, groen 
met. Tel. 020-106728. OPEL D KADETT 12 S, APK tot 
maart '90, bj. '84, prijs n.o.t.k. 
Tel. 075-703214. Opel Kadett 1.3 LS LPG, 
nov.'86. ƒ10.950. Verkeert in 
goede staat. Tel. 075-287733. Opel Kadett 1,3 S HB b.j. 
vr.pr. ƒ 5.750. APK 12-'90. 
Tel. 02503-32226. '84 Opel Kadett 1.3 S wit, 1986, 
GSI look onderhoudsboekje, 
apk, ƒ 15000 Tel: 02972-4823. Opel Kadett combi '81 APK 
ƒ2950. Puntgaaf. Rijdt als 
nieuw. Tel. 020-106728. 3&ÜCL -Noord 

Schaafstraat 24 A'dam-N 
Tel.: 361153 Opelcentrum Geldrop heeft 70 
ANWB gekeurde occasions. 
Emopad 43, Geldrop. Zien is 
kopen, info 040-862483. autolak 

ALLE KLEUREN 

OOK IN SPUITBUSSEN 

otto nieuwenhuizeci bv 

Overtoom 515. Amsterdam 

(020) 12 98 04 T.k. Kadett-bestel 1 .6 d, 4-85 B- 
kent. apk-aug 168.000 km. 
igstvrpr ƒ5250. 020-715375. T.k.a. Opel Ascona 1.6-diesel, 
bj. '83, apk tot 10-'90, 4 deur, 
ƒ5000. tel. 02503-37027. Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg. D. Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551. Toyota TOYOTA-BROUWfcH vele merken en prijzen 

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829 
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401 HOERA LET OP! 

Liefhebbers/sters van 

fraaie bolides, 

met zwanentrots 

presenteren wij u nu al, 

de super mooie, bloed rooie 

super sexy Toyota 

CELICA-L.B. INJECTION 

U kunt hem bewonderen 

in onze showroom genieten 

van zijn schitterende 

vormgeving 

en binnenkort berijden. 

(auto-partnerruil mogelijk) 

haast u want de leveringen zijn 

de eerstkomende maanden 

nog beperkt 

U bent hartelijk welkom bij 

- TOYOTA - DE GRAAF - 

Condensatorweg 44, A'dam 

SI. dijk, Tel. 020-148814 Toyota Carola DX m. 82, Ipg, 
APK tot '91, ƒ2850,-. Tel.: 
075-215860. Toyota Cor. 30 de luxe '79, 
gaaf, goed i.v.m. stalling af- 
spraak. Tel. 020-365662. Toyota Lite Ace '83 APK ƒ 4950 
Als nieuw, rijdt 100%. 
Tel. 020-106728. Seat Een PERFECTE Seat occasion 
koopt u vertrouwd bij Seat 
Auto Centrum APC, 2e Schin- 
kelstr. 18-28. Tel. 020- 
763333/763334/763335. Malaga 1.7 GLD 1989 
15.000km. ƒ 7.000 onder nw. pr. 
Tel. 02979-88711. Seat Ibiza 1.2 L '86 ƒ8.750 
Zwanenburgerdijk 503 
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Madeweg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. Subaru SUBARU MINI JUMBO, 3-drs, 
d.blauw,juni'88, 17.500 km. Pr. 
no.t.k. Na 18 uur 02977-41455. ■AHWIInHIlM.IJ.IJIW.B 

off. dealer A'dam-A'veen e. o. 

Voor nieuw en gebruikt. 

Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. 

Info: 6623167 - 732853 Peugeot KOUDIJS PEUGEOT 

• 3 maanden garantie op 
arbeidsloon en onderdelen 

• geen eigen risico 

• geen uitsluitingen 

• geen kilometerbeperking 

• geen bep. bepalingen 

• omruilgarantie 

• aanvullende gar. mogelijk 

Peugeot 205 GL 08-85 

Peugeot 205 GL 01-85 

Peugeot 205 GR 1.3 .. 11-85 
Peugeot 205 GRD .... 04-87 

Peugeot 205 GT 01-87 

Peugeot 205 XE Accent. 01-87 
Peugeot 205 XE Accent 01-88 
Peugeot 205 XE Accent. 01-89 
Peugeot 205 XE Junior 01-87 
Peugeot 205 XE Junior 08-86 
Peugeot 205 XE Junior. 01-87 
Peugeot 205 XE Soleil 02-88 
Peugeot 205 XLD .... 01-87 

Peugeot 205 XR 04-89 

Peugeot 205 XR 11-87 

Peugeot 205 XS 03-87 

Peugeot 205 XS Commer 1 1-87 
Peugeot 305 Break GR 05-84 
Peugeot 305 GTX .... 01-86 
Peugeot 309 GL 1.1 .. 04-86 
Peugeot 309 GL 1.1 '. . 04-86 
Peugeot 309 GL Profil . 03-87 
Peugeot 309 GL Profil 01-87 

Peugeot 309 XL 06-87 

Peugeot 309 XL 10-87 

Peugeot 405 GRD .... 02-89 
Peugeot 405 SR 1.6 .. 09-87 
Peugeot 505 Fam.GL . 01-87 

Peugeot 505 GR 01-86 

Peugeot 505 GTI 10-85 

Peugeot 505 Select . . 03-85 DIVERSE MERKEN 
Talbot Sambo GL .... 03-86 

Ford Scorpio2.0CI 11-87 

Ford Scorpio 2.0GI 01-87 

Lancia A112 Junior . .. 02-86 
Renault 9 GTX LPG ... 08-86 
Renault 21 Nevada Fam.. 04-87 WESTELIJK HALFROND 70 
Amstelveen - Tel. 020-455451 505 GR, 5-'86, 505 GL, 
elek.schuifdak, 1-'85. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777. KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw. en 
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij 
Makro - A'dam - 668331 1 - 020. KUPERUS/PEUGEOT 

zowel nieuw als gebruikt 

v.d. Madeweg 5. naast 

Metrostat.-Duivendr. Info 020-668331 1/924755 T.k. Blauwe Peugeot 104 ZL. 
Bj. '84. I.g.s. ƒ4.000. 
Tel. 020-476024 na 18 u. ZUIDWIJK - Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion. Ver- 
koop nw. en gebr. Peugeots. 
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. Renault R 25 TD 6- '86, R 25 GTS 5-'87 
R 5TL 1-'83. Berebeit, Amstel- 
dijk 25, Asd. Tel. 020-6627777. Renault 11 Broadway, 5 drs, 
1986, ƒ9000,-. Tel.: 

02503-12615, na 19 u. Renault 5 GTL automaat '82, 
luxe uitv., zeer mooi, 1e eig., 
A.P.K. gekeurd t/m febr. '91, 
ƒ2950,-. Tel.: 020-222844. St. 
binnen. Renault 5 GTS Flash. Limited 
Edition, 7-'87, 55.000 km. Bij- 
zonder mooi. tel. 02987-3616. RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020 - 561 96 11. T.k.a. weg. verhuizing naar 
Londen RENAULT 18 GTS bj. 
'83, APK gekeurd, motorisch 
perfect. Prijs ƒ1800. Tel. 
02908-6192/1891. Suzuki Auto Amstelstad Suzuki -Dealer 

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad 
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) tel. 
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-713581. Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer 

voor A'dam Noord e.o. 
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343. Suzuki Alto, bj. '85, 37.000 km. 
In uitst. staat, ƒ6400,-. 
Tel.: 020-450900. Suzuki Alto, bj. '87, 37.000 km 
ƒ8.500. Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100. Suzuki Alto bwjr 10/'86. ƒ 8750. 
Zeilemaker Landsmeer 

02908-4343. Alto 5-drs, '87 .ƒ9.950 

AUTOSERVICE WETTER 

Tel. 02907-6572. Suzuki Alto GL, bj. '84, 50.000 
km ƒ5.950. Auto Amstelstad. 
Tel. 020-799100. Suzuki GX 100 coupé, bj. '83, 
74.000 km ƒ3.950. Auto 
Amstelstad. Tel. 020-799100. Swift GLX b.j. '88 20.000 km. 
ƒ 16.400. Zeilemaker Lands- 
meer 02908-4343. Suzuki Alto GL aut. 10.000 k.m. 
als nieuw, bj. '88. ƒ12.950. 
Auto Amstelstad. Tel. 
020-799100. Div. Suzuki Swift 1.3 GL aut. 
bj. '87-'88. Auto Amstelstad. 
Tel. 020-799100. 

LUYKX BV 
off. Suzuki dealer 

Swift GTI, '87 ƒ 17.950 

Swift 1.3 GL, '87 . . . .ƒ 14.250 

Alto GL, '85 .ƒ 7.000 

Alto GL, 5-drs. '86 . . .ƒ 8.750 

AltoGL, '87 ƒ11.250 

Alto GL, '87 ƒ 10.950 

Alto GA, '87 ƒ 9.950 

Super Carry, grijs kenteken 

'88 ƒ 12.500 

VWPolo rood '86 ...ƒ11.000 
Swamrnerdamstr. 1 Tel. 02968- 
94330. Badhoevedorp. Volkswagen VWGolfC1.3,4-'87,GolfC1.3, 
LPG, 7-'86, Golf C 1.3, 5-'82, 
GolfLS 1.5, 1-'81, Golf D, 4-78. 
Berebeit, Amsteldijk 25, Asd. 
Tel. 020-6627777. SCHOONHEID. GOLF DIESEL, 
wit, nov. '88, 30.000 km, 
z.g.a.n., ƒ21.500. Tel. 020- 
465753/437311. Volvo 340 GL Sedan D, '86, groen- 
met. Autobedr. J. Wals. 
Tel: 02902-1697. 340 GL Sedan D, '86, groen- 
met. Autobedr. J. Wals. 
Tel: 02902-1697. Accessoires en 
onderdelen Grote sortering ONDERDELEN 
van schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
RAVENSTIJN, 02502-5435. 
Lid Nevar. INLAAT - KATALYSATOR!!! 
Geeft +25% kracht! Betere 
verbrand. -15% brandst. ƒ30. 

Doyer-Motor 02159 - 45265. MAZDA RUITEN voor zij en 
achter. Voor alle types uit 
voorraad leverbaar. Fa. E. de 
GRAAFF, Koninginneweg 48, 
Haarlem. Tel. 023-314275. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr. 134. Tel. 020-240748. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- 
ters en dynamo's. Erkend 
inbouwbedrijf van TBBS/TNO 
goedgekeurde autobeveili- 
gingssystemen. Valkenbur- 
gerstr. 134. Tel. 020-240748. Autoshop J. Schievink, Rozen- 
gracht 69-71-73, A'dam, tel. 
234986: ACCU'S, imperiaals, 
laddersteunen, "fiets- en ski- 
dragers, ski-boxen, alle kleuren 
autolak, gereedschappen. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstijn, 02502-5435. Autoverhuur Te koop gevraagd Mercedes 
W-124 serie, bouwjaar 1989. 
Maximum prijs ƒ85.550,-. Bel 
05700-35480 vraag naar Theo. Ron Geurs Personen Auto BV 

Voor exclusieve Volvo's 
A'dam-Oost. Info 020-920505. VOLVO 340 GL AUTOMAAT, 
6-'83, 47.600 km, onderh. bij 
dealer, privé ber., in perf. staat, 
APK 9-'90, ƒ 6950. 020-415767. Service en 
reparatie A.P.K. KEURINGSSTATION 

Keuren zonder afspraak 

Feenstra & Jimmink 

Asterweg 24A A'dam 364702 APK LASWERK en reparatie. 
Keuring klaarmaken, leder 
merk auto. Vooraf prijsopgave. 
Autobedrijf BEEN, Aalsmeer- 
derdijk 386, Aalsmeerderbrug. 
Tel. 02977-27262. Erkend APK station 
olie verversen v.a. ƒ29,50 
groot onderhoud gratis APK 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176.' Garage ROBE, gespec. in rem- 
men en fricties. Comeniusstr. 
455, 020-177388. Lid BOVAG. Garage verzorgt uw auto 

APK-KEURING 
Vooraf prijsopgave. Garage 
Chrysant, Chrysantstr. 14 B, 
A'dam-Nrd. Tel. 020-340549 Autosloperijen Autosloperij A. de Liede 

Neem geen risico: orig. 

PTT-vrijwaring RDW 

(s)loopauto's 

HOOGSTE PRIJS 
Tel. 020-198691 Autosloperij DE ZOMBIE 
vraagt te koop: schadeauto's. 
Tevens verkoop van alle mer- 
ken onderdelen. Gespeciali- 
seerd in verkoop van motoren. 
Inbouw mogelijk. Osdorperweg 
520 A, Amsterdam-Osdorp. 
Tel. 020-107566. Grote sortering ONDERDELEN 
van alle schade-auto's, alle 
merken, alle bouwjaren. 
Ravenstim, 02502-5435. AUTOWRAKKEN tegen de 
hoogste prijs voor de deur 
gehaald. Autosloperij Jan. 
Tel. 020-361178 / 02907-6248. • Auto te koop? Plaats een 
SHOWROOM advertentie. U 
zult verbaasd staan over het 
resultaat. Rijscholen MICHEL is terug met de 

vertrouwde aanbieding! 

1e 10 lessen a ƒ25 

overdag 020-853683 

's avonds 020-181775 

Purmerend 02990- 34768 

Zaandam 075-174996 Auto's te koop 
gevraagd DE HOOGSTE PRIJS 
elk merk auto a contant met 
vrijw.bewijs. Tel. 020-101021. Het HOOGSTE BOD?? Bel 
voor vrijblijvende prijsopgaaf. 
Loop, sloop en schadeauto's 
met vrijwaring. Tel. 020-754193. HOOGSTE PRIJS 
voor elk merk auto, a contant, 
met vrijwaringsbewijs, geen 
sloopauto's. Tel. 02990-37825. Koop- of VERKOOPPLAN- 
NEN? Bel dan snel Nationale 
Occasionlijn. 023-365206 Algemeen LET OP! Top occasions bij 
Autobedrijf 

JOHAN BOOM 

Zuiderakerweg 83, (oranje hek) 

A'dam-Osdorp, 

tel. 020-105478/101021. 

Geopend van 9.00 tot 19.00 u. 

Alle auto's A.P.K. Hoge inruil, 

Financiering binnen 24 uur. 
v.a ƒ4.000, 12 mnd. garantie. 
OPel Manta GSI, bijna '86, 
ƒ15.950. Ford Escort 1.4 CL 
mod.'87, ƒ 12.950. Ford Escort 
1.6 GL diesel, eind '87, 
ƒ 13.950. Opel Kadett 1.25 dec. 
'85 1e eig., 50.000 km. ƒ 10.950. 
VW Golf 1.6 GTS uitv. orig.'85, 
ƒ12.950. Nissan Micra GL bj. 
'87 LPG, 1e eig. ƒ9950. Mitsu- 
bishi Cordia aut.'85, ƒ8950. 
Volvo 740 GL diesel, m.'87, 
ƒ16.950. VW Jetta Sky, bj.'89, 
7000 km. ƒ 18.950. Volvo 240 
GL aut., LPG '84, ƒ7950. VW 
Jetta 1.3 C, 1e eig. bijna '84, 
ƒ6950. Ford Fiesta 1.1 '84, 
ƒ5950. Rat Ritmo diesel '86, 
ƒ6950. BMW 315, eind '82, 
plaatje ƒ 5950. Renault 5 TL'86, 
1e eig. 60.000 km. ƒ7950. en 
nog div. auto's v.a. ƒ600 tot 
ƒ 15.000. APK keurstation, Autobedrijf 
Jan Wals, Dorpsstraat 32 A, 
llpendam. Tel. 02902-1697. APK keurstation, Autobedrijf 
Jan Wals, Dorpsstraat 32 A, 
llpendam. Tel. 02902-1697. Citroen AX 11 RE 1988 

Citroen BX Leader 1986 

Daihatsu Cuore 850 TS 1988 

Rat 127 1985 

Rat Tipo 1400 DGT 1989 

Mitsubishi Colt 1983 

Opel Kadett 1.2 S 1986 

Peugeot 205 XR 1986 

Peugeot 405 GL 1.6 K6 1989 

. Automobielbedrijf 

G.J. OLDENHAGE 

Lisserdijk 347, 

tel. 02521-14918/15684 

LISSERBROEK • „SHOWROOM": 

De autorubriek voor 

Amsterdam en omgeving. 

Oplage 730.000 ex. 

Elke week in Het Parool en 

alle uitgaven van WEEKMEDIA. 

Tel. 020-6658686. AUTOVARIA BEVERWIJK 

150 jong gebruikte auto's 

2000 m VERWARMDE SHOWROOM GRANDIOZE FEBRUARISHOW 
BIJ AUTOVARIA 

ZONDAGS GEOPEND VAN 12.00 - 15.00 uur 

Alfa 75 , alpine wit, 5-bak, elek.ramen, '87 ƒ 16.950 

Audi 80 CL Diesel, saffier blauw, als nieuw . . .'85 ƒ 8.950 
Audi 80 Coupé, champ., met., alle opties . . . .'84 ƒ 16.950 

Audi 80 GT Turbo Diesel, antr.grijs '87 ƒ 16.950 

Audi 80 CC Turbo Diesel, diam.zwart met., 4xhst..'87 ƒ 17.950 

Audi 100 CC aut., 5 cyl., inj., LPG '84 ƒ 12.950 

Audi 100 CC, LPG, spierwit, spoilerset, etc '84 ƒ 14.950 

Audi 100 CC Diesel, rookzilv. met., 5-bak, st.bekr.,.'86 ƒ 15.950 
Audi 100 CC Diesel, sch.dak, 5-bak, st.bekr., . .'86 ƒ 15.950 

Audi 100 CC 5 cyl., sch.dak, 4 hfd.st '86 ƒ 16.950 

Audi 100 CS ferrari-rood, LPG '87 ƒ 22.950 

Audi 100 CS elektr. ramen, rookzilver, etc '84 ƒ 12.950 

Audi 80 CC diesel, alpine wit, 5 versn '87 ƒ 15.950 

BMW 324 Diesel, kop.brons met., vel.int., 4x hfdst.,.'87 ƒ 22.950 
BMW 316, alpine wit, verl., sportvlgn., get.glas, .v.a.'86 ƒ 15.950 
BMW 316 1.8, chaminrood, alarm, sportvlgn., . .'85 ƒ 14.950 
BMW 524 Turbo Diesel, alpinewit, get.gl., st.bekr.,. '84 ƒ 12.950 
BMW 635i, saf.blauw, leerbekl.,schfdk, zr compleet'82 ƒ 24.950 

BMW 730i, nw. model'89, autom., alle ace ƒ59.950 

Southwind, 6 pers., camper, vzv. alle ace .ƒ69.500 

Citroen CX 2.0, goudmet., bijzonder mooi ... .'84 ƒ 7.950 
Citroen BX Diesel, 5-bak, ferrarirood, nw.st., . . .'85 ƒ 9.950 
Citroen BX 195drs. stat., 5-bak, st.bekr., elek.ramen,. '86 ƒ 14.950 

Citroen BX 19 TRS, ferr.rood '85 ƒ 8.950 

Citroen CX Pallas diesel '84 ƒ 8.950 

Sierra 2.3 D laser, alpinewit, 5-bak., st.bekr, c.lock'86 ƒ 13.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, 5-bak, st.bekr., cv, get.gl., .'87 ƒ 14.950 
Sierra 2.3 CLD Diesel, saff.bl., 5-bak, cv, str.bekr.,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, zilvergrijs met., 1e eig., . .'84 ƒ 9.950 
Sierra 2.3 Diesel laser, antr.gr. met. 5-bak, st.bekr., '85 ƒ 10.950 
Sierra 1.6 CL, zilvergrijs met., get.gl., nwste. mod.,'88 ƒ 18.950 
Sierra 2.0 CL ,lpg, koperbrons, nw. mod. met koffer'88 ƒ 19.950 
Sierra 2.3 Diesel.diam.zwart, nw. mod. met koffer '88 ƒ 18.950 

Sierra 2.3 Laser .saff.blauwmet '88 ƒ 16.950 

Sierra 2.0 CL ,autom.,diam.zwart,nw.mod. met koffer'88 ƒ 22.950 
Sierra 1.6 CL, donkerbl. siervlgn., dubb.spieg., 5drs.,'89 ƒ 19.950 
Scorpio 2.0 CL, LPG, saff.bl. met, 5-bak., d.spieg.,'87 ƒ.18.950 

Scorpio 2.0 CL automaat, zilvergrijs met '86 ƒ17.950 

Ford Granada 2.3 GL, LPG, vee! ace '83 ƒ 7.950 

Ford Granada 2.0 GL stationwagon, beslist als nieuw'84 ƒ 8.950 

Ford Granada 2.8i Ghia, alle accessoires '82 ƒ 5.950 

Ford Mustang Cobra, spec. uitv., 8 cyl. autom., .'80 ƒ 5.950 
Ford Bronco 2.9i inj. piek up, Am. uitv., Pullman, airco, '88 ƒ 24.950 

Ford Taunus 4x vanaf '80/'83 vanaf ƒ 999. 

Honda Civic 1.5 Shuttle, luxe spacewagon '86 ƒ 14.950 

Honda Prelude EX, stuurbekr., spoilerset '85 ƒ 15.950 

Honda Prelude zilvergrijsmet '84 ƒ 13.950 

Hyundai Stellar GLS, champagne brons '87 ƒ 9.950 

Lada 2104 stat., alaskawit, kopl.wissers, stof.int., '89 ƒ 8.950 
Mazda 626 2.0 GLX coupé, saff.bl., LPG, 5-bak, '88 ƒ 18.950 
Mercedes 190 Diesel, AMG-verl., sportvlgn. . . .'86 ƒ27.950 
Mercedes 190 E 2.3 autom., zilv.blauw, sch.dak .'88 ƒ 39.950 
MB 190 E 2.3 aut., rookzilver, schuifdak, nw.st. .'88 ƒ 39.950 
Mercedes 190 Diesel, diam.zwart, 5-bak, etc. . .'90 ƒ 49.950 

Mercedes 200 D, alpine wit, st.bekr. etc '88 ƒ 38.950 

Mercedes 300 Diesel autom., saff.bl., schuifd., . .'81 ƒ 9.950 

Mercedes 240 Diesel autom., st.bekr '82 ƒ 7.950 

Mercedes 240 Diesel, luxe int., d.spieg., schuifd., '82 ƒ 9.950 
Mercedes 240 TD Station, rookzilver, als nieuw, .'86 ƒ 24.950 

Mercedes 250 aut., groenmetall '82 ƒ 9.950 

Mercedes 260 SE, LPG, airco, rookzilver '88 ƒ59.950 

Mercedes 280 S, LPG, pullman, 4 hfd.st '81 ƒ 13.950 

Mercedes 280 S, alpine wit, zwart leder, airco, .'86 ƒ 34.950 
Mercedes 300 Diesel, champ.met, sch.dak., . . .'82 ƒ 12.950 

Mercedes 300 Diesel, div. opties '86 ƒ42.950 

Mercedes 300 Diesel automaat, airco, leder all ace. '87 ƒ 52.950 
Mercedes 300 SD, 6 cyl. Turbo Diesel, leder, etc. . .ƒ 59.950 
Mercedes 380 SE , alle ace, leder, airco aut., . I.'82 ƒ 19.950 

Mitsubishi L 300, gesloten aannemers uitv '89 ƒ15.500 

Mitsubishi Spacew.2000 GLX, VAN, spierwit, . .'89 ƒ22.950 
Nissan Laurel 2.4 SGL, alpinewit, spr.boardcomp.,'87 ƒ 15.950 
Nissan Pulsar Targa sportcoupé , uit USA sportauto, '88 ƒ 36.950 
Nissan Bluebird, 2.0 GL, alp.wit., st.bekr., LPG etc. '86 ƒ 11.950 

Opel Rekord 2.0 S, zilv.grijs met, nw.mod '84 ƒ 7.950 

Opel Rekord 2300 Diesel, bijz. goede auto, . . .'85 ƒ 7.950 
Opel Omega 2,3 Diesel, alp.wit, 5-bak, siervelgen,'88 ƒ 19.950 

Opel Omega 2.0i LS, 5 versn., LPG '88 ƒ 19.950 

Opel Senator 3.0i autom., diam.zwart, nw.mod. .'89 ƒ 62.950 
Opel Senator 2.5E aut., zilv.blauw, st.bekr., 4x hfdst.,'84 ƒ 12.950 

Opel Senator 3.0i, alpine wit '85 ƒ13.950 

Opel Kadett 1.6 Diesel, zilvergrijs '85 ƒ 6.950 

Opel Rekord 2.0S, LPG, zilv.blauw met., '84 ƒ 8.950 

Opel Rekord 2.0 LS station, stuurbekr '84 ƒ 8.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., wit '87 ƒ 14.950 

Opel Kadett 1.6 LS Diesel, 5-drs stat., rood, 5-bak, '88 ƒ 16.950 
Opel Kadett 1.3 LS, LPG, zilv.grijs met., stoff.int., '86 ƒ 14.950 
Opel Ascona 1.6 LS Traveil., diam.zw. met., 5-bak,'87 ƒ 13.950 

Porsche 924 in absolute nieuwstaat 78 ƒ 13.950 

Seat Ronda LS, 5-drs.-uitv., wit, alle access., . .'86 ƒ 7.950 

Skoda 105 L, 13.000 km '89 ƒ 7.950 

Suzuki Alto GL, 1e eig '84 ƒ 6.950 

Toyota Corolla 1.3 GL, 12 V., 5-drs„ liftback, . . .'87 ƒ 11.950 

Celica 2.0 GTi Sp.coupé, 5-bak, antr.gr.met '88 ƒ 29.950 

VW Golf 1600 CL, antr.grijs, bijz.mooi '85 ƒ 12.950 

VW Golf 1600 CL, ambassade blauw, 5-bak, . . .'86 ƒ 15.950 
VW Passat Diesel stationwag., zilv.gr.met., luxe int. ,'84 ƒ 7.950 

VW Passat Variant CLD, saffier bl., 5-bak '86 ƒ 13.950 

Volvo 240 GL, 5drs, stat., zilv.gr.met., 5-bak, st.bekr.,'84 ƒ 15.950 

Volvo 240 GL 5 bak, stuurbekr., LPG '87 ƒ 17.950 

Volvo 340 DL, blauw, 5 deurs '87 ƒ 10.950 

Volvo 745 GLstat., autom., antr.gr.met., sch./k.dak,'87 ƒ 32.950 
Volvo 760 GLE automaat, leder, 4 hfd.st. etc, . .'85 ƒ 19.950 

Garantie, inruil en financiering zonder aanbetaling mogelijk. 

ANWB keuren geen enkel probleem. 

AUTOVARIA, Wijkermeerweg 46, Beverwijk, nabij de Zwarte 

Markt, tel. 02510-12651, dagelijks geopend van 9 tot 18 uur, 

donderdag koopavond tot 21 uur, zendag 12-3. RENAULT V 

AUTOBEDRIJVEN RINKO f 

RENAULT 
AUTOBEDRIJF JONGSMA 
FORD f 

Nodigen u uit voor de permanente show van f 
INRUILAUTO'S inklusief: • APK goedkeuring f 

• VVN milieukeuring] 

• BOVAG garantie | RENAULTS: PRIJS: P.MND: 

5 TL, 5 drs., 1986 ƒ 10.950,- ƒ284,61 

5 TS, 3 drs., 1986 .ƒ 11.950,- ƒ320,19 

9 TL, 1984 ƒ 5.950,- 

11 automaat, 3 drs., 1986 ƒ12.950,- ƒ320,19 

11 GTX, 5 drs., 1986 ƒ13.950,- ƒ355,77 

21 Nevada GTS, 5 drs., LPG, 1987 . ..ƒ21.950,- ƒ555,77 

25 GTX, 1987 : . . . ..ƒ24.950,- ƒ625,24 

FORDS: 

Resta 1.1 L, 1984 ƒ 7.950,- ƒ298,60 

Escort 1.1 L, 3 drs., 1983 .ƒ 6.950,- ƒ252,58 

Escort 1.1 L, 3 drs., 1985 ƒ10.950,- ƒ284,61 

Escort 1.4 CL, 5 drs., 1986 ƒ13.950,,- ƒ355,77 

Escort 1.4 CL Bravo ƒ20.950,- ƒ555,77 

Orion 1.6 L, 4 drs., 1985 .ƒ 12.950,- ƒ320,19 

Sierra 1.6 L, 3 drs., 1986 ƒ15.950,- ƒ419,65 

Sierra 2.0 L, 3 drs., 1986 ƒ16.950,- ƒ419,65 

Sierra 2.0 GL, 5 drs., 1985 ƒ15.950,- ƒ320,19 

Granada Combi 2.0 L, 1985 ƒ11.950,- ƒ320,19 

OVERIGEN: 

Alfa Romeo 33 S, 1.3, 4 drs., 1986 . ..ƒ11.950,- ƒ316,87 

Honda Civic 1.3 L, 1987 .ƒ15.950,- ƒ415,27 

Nissan Cherry 1.5 GL, 3 drs., 1986 . . .ƒ 12.950 ƒ320,19 

Opel Ascona 1.6 LS, 4 drs., 1986 . . ..ƒ15.950,- ƒ419,65 

Peugeot 305 GL, 4 drs., 1984 ƒ 7.950,- ƒ298,60 

Lada 2105, 1989 ƒ 7.950,- ƒ298,60 

Inklusief: 

• APK goedgekeurd • VVN milieugekeurd • BOVAG garantie 
• Voor persoonlijke service sinds 1926» PERSOONLIJKE SERVICE SINDS 1 926 

Curiestraat 8-10/ Zandvoort Nieuw-Noord 
Telefoon 02507 -133 60 * C.S.H. Hoofddorp 

Altijd 80 auto's in voorraad o.a.: 

Audi 100 CC, spierwit, 5 versn., alarm, etc'84 . . . . ƒ 8.950 
BMW 316 1.8, Ferrarirood, luxe int., sierv., '86 ... .ƒ15.950 
BMW 316 1.8, zandbeige., 5 bak, dubb. spiegels, '84/12.950 
BMW 732i „injection", el. ramen, el. schuifd., etc. '83/13.950 
Chevrolet Blazer, 4 wheeldrive, autom., v.v. LPG, '82 ƒ16.950 
Ford Scorpio 2.0 GL, zilvergrijs, centr. lock, 5 bak, '88/ 18.950 
Ford Sierra 2.3 diesel, 5 drs., stat., st.bekr. 5 bak, '87/ 14.950 
Ford Sierra 2.3 diesel, 5 drs., wit, stuurbekr., 5 bak, '86/11.950 
Ford Sierra 2.0 6 cyl., 5 drs., d.blauw metall. '84 . . ƒ 9.950 
Ford Sierra 2.0 Laser, 5 drs., stat.car, blauw met. '84 ƒ 9.950 
Ford Escort' 1.4 CL, d.blauw, 5 bak, stereo, etc. '88 ƒ14.950 
Mercedes 260 SE, rookzilver metall., LPG, 

rial sportvelgen '88 ƒ49.950 

Mercedes 380 SE automaat, antraciet grijs metall., 

LM velgen '85 ƒ34.950 

Mercedes 380 SE automaat, champ. metall., 

4 elec. ramen, leer etc. '83 ƒ23.950 

Mercedes 280 S, automaat, champ. metall., 

LM sportvelgen, '81 ƒ16.950 

Mercedes 280 SE, automaat, v.v. LPG, groen metall., 

sportvelgen, '81 ƒ16.950 

Mercedes 300 diesel, zilvergroen metal!., stuurbekr., 

5 bak, '86 ƒ44.950 

Nissan Micra DX Tropical, Alpine wit, 

spec. striping, '88 ƒ 9.950 

Nissan 280 ZX, Turbo, blauw met., st.bekr., 5 bak, '84/ 24.950 
Opel Manta 2.0 GTE „injection", 1e eig., 

orig. 85.000 km, '84 ƒ12.950 

Opel Kadett 5 drs., diesel, stationcar, 

GTinter., 5 bak '88 ƒ16.950 

Opel Kadett 5 drs., diesel, stationcar, 5 bak, 

dubb. spieg., '86 ƒ12.950 

Opel Kadett 1.3, S Hatchback, v.v. LPG, '87 ƒ12.950 

Opel Kadett 1.2 S, stat.car, wit, met spec. striping, '87/ 13.950 

Opel Rekord 2.3 diesel, Van, wit v. kl. '86 ƒ 9.950 

Opel Kadett 1.6 automaat, 4 drs., sedan, '87 ... .ƒ14.950 
Opel Monza 3.0i „injection" autom., v.v. alle acces. '87/ 29.950 
Peugeot 205 Accent, steenrood, hfdst., getint glas, '87/ 11.950 
Peugeot 305 GR, gr./blauw met., kanteldak, stereo, '86/ 6.950 
Porsche 924 Targa, antracietgrijs, 5 bak, Airco, 5-'80 .16.950 
Porsche 924 Targa, Ferrarirood, taxatierapp. aanw. '78/ 14.950 
Renault 25 GTS, groen met., 5 bak, st.bekr., el.ramen '88/ 19.950 
Renault 25 GTX, v.v. LPG, 5 bak, stuurbekr., el.ramen '8511.950 
VW Passat 5 drs., diesel, stat.car, bord.rood, 5 bak '86/11.950 
VW Golf 1.3 C, blauw met., luxe int., hst., getint glas '87/ 13.950 
VW Golf 1.6 diesel, zilvergrijs metall., 5 bak, get. glas '87/ 15.950 
VW Golf 1 .6 diesel, d.blauw, 5 bak, dubb. koplampen '85/ 1 1 .950 
VW Caddy Pickup diesel, bordeauxrood '87 ƒ 9.950 

ONZE SCHERP GEPRIJSTE INRUILERS: 

Audi 80 GLS, d.blauw metall., spoivelgen etc. '80 .ƒ 2.950 

BMW 318, donkerblauw metall., schuifdak '79 . . . .ƒ 2.450 

Hyundai Stellar 1.6 GSL, v.v. LPG, alle acces. '85 . .ƒ 5.950 

Saab 900i „injection", blauw metall., Pullman int. '82 ƒ 5.950 

Suzuki Alto, spierwit v. kl., spec. striping '85 f 5.950 

VW Golf GTI, zwart v. kl., 5 bak, getint glas '81 . . .ƒ 6.950 

Alle auto's APK gekeurd en met aflevering-beurt. 
1 of 2 jr. volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats'" 

C.S.H. Hoofddorp 

KRUISWEG 1531 HOOFDDORP 

Tel. 023-294072 of 282754. 

Dagelijks geopend van 09.00 - 18.00 uur. 

Donderdag en vrijdag koopavond tot 20.00 uur. 
n^j ■ rf^ y/^i^s v; Spterintjweg 1016 - Zwaanshoek Gebouw 111 - Schiphol-Oost; 
Tel. 02502-6347 Tel . 020-484739 AUDI 80 CL 1986 

AUDI 80 CL automaat 1» 

VW GOLF diesel, 3-drs ƒ 1» 

VW GOLF 1600 benz., 5-drs W 

VW GOLF diesel, 3-drs 198* 

VW GOLF 1300, 3-drs 19* 

VW PASSAT diesel, 5-drs 19* 

VW PASSAT Variant 1600 193» 

VW GOLF Memphis 1800 i 19°? 

FORD Sierra 1600, 3-drs 198' 

FORD Escort 1100, 3-ors 19* 

FORD Escort 1300, 3-drs 198! 

FORD Orion 1600 19°; 

OPEL Kadett 1300 198= 

OPEL Corsa GT, zwart 19* 

OPEL Corsa 1300 198* 

OPEL Corsa 1300 19* 

MAZDA 626 Hatchback 2.0 L 19* 

NISSAN Bluebird Station 19* 

SUZUKI Alto 19$ 

FIAT Uno 45 S ?*• 

FIAT Panda 750 L . . . .- 9* 

SUBARU Justy SL fö' 

CITROEN BX Diesel 19* 

Al onze auto's worden verkocht met 3 tot 6 maanden garantie 
Zaterdags gewoon geopend tot 16.00 uur Autobedrijf Leen de Vries Wekelijkse Weekmedia pagina gewijd aan Activiteiten binnen en buitenshuis, Toeren (autonieuws, uitstapjes) en andere aspecten van Vrije tijd 
Redactieadres Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel 020 - 562 2285 (alleen 's morgens) Vormgeving Paul Busse Coördinatie Trudy Steenkamp Het gevaar van de overdosis 
aan informatie over milieuver- 
vuiling is dat de consument wel 
eens immuun kan worden Co- 
lette Schreurs-Van Tilborg, do- 
cente aan de Hogeschool Hol- 
land in Diemen, denkt dat de 
huisvrouw oj -man met vol 
doende kennis heeft om zeer mi- 
lieuvriendelijk te kunnen han- 
delen binnen het huishouden 
Vreemd vindt ze dat niet „want 
men heeft geen inzicht in de mi- 
lieuvervuiling door de breedte 
van het probleem Consumen 
ten hoor je zeggen 'alles wat ik 
doe, is toch fout ' Dat is wel heel 
jammer " 

Mevi ouw Schreurs is docente Ma 
nagement Interne Diensten, een 
vakgebied dat nauw verbonden is 
ïan de studierichting Huishoudkun 
ae Al tien jaar komt in haar lessen 
het milieu aan de orde Meestal kwa 
men energiebezuiniging, kostenbe 
sparing en de milieuvriendelijkheid 
tciug m allerlei soorten lesgroepen 
Nu zijn daar aparte lessen (huishou 
den en milieu) voor samengesteld 
ov de Hogeschool Holland Bij de 
studenten signaleert ze ook al een 
soort schouderophalend gedrag als 
het vriendelijk omgaan met het mi 
lieu' op het programma staat „Voor 
ü als ze op de middelbare school 
,ajn doodgegooid met informatie 
Net als bij het emancipatie onder 
werp dat is ook zo'n iopzc geweest 
wekt het milieu soms de reactie op 
\an 'dat weten we nu wel' Maar het 
blijft tentamenstof " 

Ze heeft er begrip voor dat de con 
sument niet meteen alles goed kan 
c'oen, alles kan doen wat niet scha 
delijk is voor de natuur Om teleur- 
stellingen te voorkomen moet men 
dat ook niet willen, vindt ze Het 
Regelmatig schoonmaken met neutrale reinigingsmiddelen, maakt agressieve middelen onnodig Foto wifredOverwater 'Milieuvriendelijke consument 
moet ook niet meteen alles willen' liefst ziet mevrouw Schreurs er een 
Postbus 51 spotje over gemaakt 

„Vanuit de overheid zou de consu 
ment een beetje gestuurd moeten 
worden en niet overladen met ang 
stige informatie Het moet de huis 
vrouw ook wat makkelijker ge 
maakt worden Je moet het lang 
zaam aan doen in je eigen huishou 
den, want beter een ding goed dan (ADVERTENTIE) SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE, 1990 

WEEKMEDIA EN TOP 8+1 ^ 

3p 20 21 en 22 februari a s zal er in onze Weekmedia-uitgaven 
peciale aandacht worden besteed aan het onderwijs 
Voor een grote groep basisschoolverlaters moet dan 
een keuze worden bepaald over het onderwijs 
Adverteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bij- 
zonder interessant voor alle scholen en opleidings- 
instituten in de verspredingsgeb'ieden van Weekmedia % 

Nadere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij 

PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf 
Afd Personeels & Opleidingsadverterfties 
Telefoon 020-562 6297 Regio kantoren van Weekmedia 
Uithoorn tel 02975-40041 
Purmerend tel 02990-23921 NAAR EEN ANDERE SCHOOL!.. . MAAR WELKE?. Spanje kiest voor Ford Fiësta 

De nationale autopers in Spanje, de 'Asociacion 
Nacional de la Prensa del Motor', vertegenwoordigd 
door ruim honderd journalisten, heeft de Ford Fies- 
ta tot 'Auto van het jaar' aangewezen De Renault 
Chamade, de 5 deurs Renault 21 en de Fiat Uno 
volgden respectievelijk op de tweede, derde en vierde 
plaats Naast de toekenning van de titel 'auto van het 
jaar 1990' door de Nationale Auto Pers Associatie in 
Spanje, is de Fiesta door het Spaanse magazine 'Mo 
tor Mundial' gekozen tot 'Spaanse Auto van het 
Jaar' 

Ford Thunderbird 
is jubileumauto 


EUROCARD. • De Ford Thunderbird, een Amerikaanse autoklassieker, viert dit jaar zijn 
35e verjaardag met de presentatie van een speciaal limited-edition model. 
De 35th Anniversary Limited-Edition Thunderbird zet de schitterende 
erfenis voort die begon met het klassieke tweezitsmodel uit 1955", vertelt 
Thomas J. Wagner, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ford 
Motor Company en directeur van de Ford Division. „We zijn ervan overtuigd 
dat dit nieuwe, bijzondere model een extra impuls zal geven aan het 
enthousiasme dat de rest van ons 1990 modellenprogramma oproept". 
Overigens zijn er van dit model (zie foto) maar vijfduizend gemaakt en is hij 
m Nederland niet te koop 

Creditcard voor 
Mercedes-rijders 

Vanaf deze maand kan bij elke of 
ficiele Mercedes Benz dealer in Ne 
derland een Mercedes Card aange 
vraagd worden door rijders van Mer 
cedes De creditcard is een produkt 
van Eurocard en Mercedes Benz Ne 
derland en biedt een groot aantal 
voordelen, zoals een betalmgsge 
■nak bij bedrijven en instellingen die de Mastercard en Eurocard accepte 
r en Daarnaast wordt bij noodgevallen de houder van de kaart gerichte 
frnanciele en jundische hulp geboden en kan eventueel voor repatriëring 
^n de auto zorggedragen worden Met de Mercedes Card is de houder 
beider gratis geabonneerd op het magazine 'Mercedes' 

De dealer biedt de card het eerste jaar gratis aan zijn cliënten aan, waarna 
^e kosten voor elk daaropvolgend jaar / 75, bedragen Bovendien is het 
^ogelrjk om een nevenkaart aan te schaffen voor de partner Kosten 
"'ervoor / 40, 

Schonere auto's verkocht 

Vijftig procent van alle verkochte auto's van het afgelopen jaar waren 
( oor7ipn van e?n geregelde dnewegkatalysator In 1988 was dit 30°o Vorig 
laar is dit aandeel per maand gestegen in maart bedioeg het 13 u o, in juni 
' ! n in septembei 56°o en in oktober 58S Voorlopige cijfers geven voor 
November 61 u o en voor december 65% 

De geregelde di ïewegkatalysator vermindert de schadelijke bestanddelen 
"■ het uitlaatgas met tachtig tot negentig procent De Nederlandse Vereni 
öng 'De Rijwiel en Automobiel Industrie «RAD' verwacht dat in het jaar 
'0(10 het gehele autopark uit schone personenauto's zal bestaan helemaal niets doen voor het milieu 
Je kunt onmogelijk op alle gebieden 
milieuvriendelijk zijn, dus gaat het 
erom waar je je prioriteiten stelt 
Daar moet je bewust voor kiezen en 
dan kun je verder gaan De con 
sumptiemaatschappij heeft zich in 
25 jaar ontwikkeld zonder aan het 
milieu te denken Ik denk dat we 
zeker die tijd ook nodig hebben om 
het weer om te vormen " 

Wasberg 

Technische hulpmiddelen en che 
mische uitvindingen hebben er voor 
gezorgd dat het huishouden er m 
vergelijking met vroeger gemakke 
lijker op is geworden Stond groot 
moeder in haar tijd een dag intensief 
te schrobben brj het wasbord, nu 
doen we de vuile was in de machine 
en kijken er voorlopig niet naar om 
De lichamelijke arbeid is voor de 
huisvrouw verlicht, maar volgens 
Schreurs is de tijdbesteding dezelf 
de gebleven „Er hebben verschui- 
vingen opgetreden De tijd die wordt 
besteed aan het wassen is gelijk ge 
bleven Dat komt omdat men tegen 
woordig meer wast 1 Er is meer syn 
thetisch textiel dat slechts een dag 
kan worden gedragen Andere kle 
ding wast men ook al vlug Dat moet 
allemaal worden opgevouwen, ge 
streken en opgehangen " 

De toenemende wasberg is milieu 
onvriendelijk, stelt Schreurs „Men 
is nonchalant met het vullen van de 
wasmachine en wordt nog gestimu 
leerd door die twee kilogram (halve 
lading) knoppen Mensen gaan alle 
maal kleine wasjes draaien, dat is 
onnodig Daardoor wordt er veel 
meer water en zeep verbruikt Men 
sen weten met hoe men moet was 
sen Er wordt bijvoorbeeld meer dan 
nodig is met de hand gewassen en 
een voorwas zou geen automatisme 
moeten zijn Sommige vlekken kun 
nen zo met warm water verwijderd 
worden en luchten van kleding kan 
vaak voldoende verfrissend zijn Ei 
genlijk zouden er cursussen moeten 
worden aangeboden om kostenbe sparend en milieuvriendelijk te Ie 
ren wassen " 

Kennis over de samenstelling van 
was en reinigingsmiddelen zou ze 
ker in die lessen aan bod konnen 
Hoewel fosfaten zo'n beetje zijn ver 
dwenen uit de wasmiddelen, blijven 
er nog genoeg bestanddelen achter 
die het poeder schadelijk maken 
Bleekmiddelen, enzymen en optisch 
wit zijn slecht afbreekbare stoffen 
De gebruikte vulmiddelen, zoals na 
trramsulfaat, zijn misbare bestand 
delen die bijvoorbeeld de noolbui 
zen aantasten met alle gevolgen van 
dien Natriumsulfaat dient om het 
wasmiddel beter strooibaar te ma 
ken Omdat het een goedkoop afval 
produkt van de chemische industrie 
is, wordt het gebruikt als vulmiddel 
In enkele gevallen bestaat de was 
middel voor veertig procent uit dit 
sulfaat Geconcentreerde middelen 
bevatten minder vulmiddelen 

Chloor 

„In afwasmiddelen voor de afwas 
machine zitten nog wel steeds fosfa 
ten en ook veel chloor Iedereen 
praat over de schadelijke wasmidde 
len, maar deze afwasmiddelen zijn 
nu veel problematischer", zegt me 
vrouw Schreurs Chloorhoudende 
middelen zijn vrijwel altijd overbo Elke oplossing roept 
nieuwe bijkomstigheid op 

Behalve door zuinig te zijn met energie en water, kan de 
consument in het huishouden ook zijn steentje bijdragen als 
het om afval gaat 

Bekend zijn de papierbak en het hergebruik van glaswerk Noodzake 
lijk is het terugdringen van de afvalberg, maar net zo belangrijk is het 
verwerken van (klein)chemisch afval Om te zorgen dat het schadelijke 
afval met ongecontroleerd in het milieu terecht komt, is de enige 
mogelijkheid tot nu toe scheiding van dit afval 

Mevrouw Schreurs „Milieuvriendelijk met afval omgaan, kan geld of 
moeite kosten Bewuster produkten kopen, zodat je minder afval 
krijgt, kost meestal wat extra en daar heb je ook kennis bij nodig Want 
veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat het geplastificeerde karton 
waarin melk, yoghurt en vruchtensappen verpakt zijn, ontzettend 
milieu onvriendelijk spul is Afvalverwerkers kunnen daar mets mee 
doen en de verf en plastic laag is schadelijk als het op de vuilnisbelt ligt 
Zuiver papier of zuiver plastic is geschikt voor recycling, de combinatie 
niet Als de consument hier iets aan wil doen, moet hij dus deze 
(melk)produkten in flessen kopen De boodschappen kunnen zo wel 
wat zwaarder worden " 

Zoeken 

Behalve het oude papier en lege wijnflessen, wordt veel ander matei ï 
aal hergebruikt Maar in de meeste woonplaatsen is het wel even 
zoeken naar de voorzieningen waar dergelijk spul kan worden ingele 
verd Van textiel wordt veelal vulmateriaal gemaakt In ontwikkeling is 
het hergebruik van plastic Nieuwe bestemmingen zijn bijvoorbeeld 
afrastering en beschoeungen bij v/ater (in plaats van het tropisch 
hardhout) „Batterijen zijn een probleem", zegt Colette Schreurs , Het 
verwerken en hergebruiken van batterijen kost meer geld dan dat het 
oplevert, die worden dus nog opgeslagen " 

Om de scheiding van afval zonder irritaties te laten verlopen, is het 
volgens Schreurs noodzakelijk een eigen systeem in te voeren en 
prioriteiten te stellen „Dat is voor iedereen anders Als je een tuin hebt, 
kun je de groente afval ideaal composteren Anders is er niks mee te 
beginnen en komt het gewoon in de vuilnisbak terecht 
Of je moet een huisdier hebben Houtresten kun je in de 
open haard gooien Maar daarbij is het weer oppassen 
dat er geen schadelijke gassen vrijkomen Zo is er tegen 
over iedere oplossing wel een vervelende bijkomstigheid 
te verzinnen Daarom moet de consument zelf kijken 
wat hij het best kan doen om te beginnen met een 
milieuvriendelijk huishouden ' 

Wie al toe is aan het verzamelen 
van blikken, krijgt de tip ze eerst 
even om te spoelen, tegen het stm 
ken Over spuitbussen zegt 
Schreurs tenslotte „Daar kan de 
consument nu wel iets aan doen, 
want er zijn genoeg vervangers te 
koop Deodorant is in rollers te 
krijgen, soorten gel zijn er in pot 
ten, toiletreiniger is te koop in ta 
bletvorm Bovendien zijn er spuit 
bussen met milieuvriendelijke 
drijfgassen " 

FR l£l ^ SCHAMELE-, 
normale huishouden is chloor niet 
noodzakelijk Schoonmaakazijn is 
bijvoorbeeld te gebruiken voor ont 
kalking van het sanitair en dus een 
alternatief voor de bekendste reini 
ger, Glorix Een voorbeeld van een 'Eigenlijk moeten er 
cursussen komen om 
weer te leren wassen ' 
dig Jaarlijks wordt er 32 miljoen 
liter schoonmaakmiddelen gebruikt 
waarin chloorbleekmiddel zit Zeer 
giftig is het gas dat vrijkomt als 
chloor met een zuur wordt ge 
mengd Behalve het rechtstreekse 
contact met chloor, is deze stof ook 
schadelijk voor het milieu Het 
doodt nuttige bacteriën die weer or 
ganische stoffen afbreken In het zeer agressief middel en tevens het 
gevaarlijkste mengsel huishoudche 
micahen, zijn de chemische ontstop 
pers In plaats van de bekende stok 
met een gummi zuignap, wordt er 
caustic soda in afvoerpijpen ge 
gooid Dat schroeit inderdaad alle 
vuil weg Door de enorme warmte 
ontwikkeling van het goedje kan 
zelfs het plastic van de afvoer smel ten Voorkomen is altijd beter dan 
genezen en daarom geeft mevrouw 
Schreurs de tip, niet alles door de 
gootsteen te spoelen en een filtertje 
voor de afvoer te plaatsen ,En vet 
tig materiaal kun je afspoelen met 
heet water en een druppeltje afwas 
middel, dan verstopt er niets In het 
algemeen geldt dat je geen agressie 
ve middelen hoeft te kopen, als je 
maar zorgt dat je alles regelmatig 
schoon houdt met een neutraal rei 
nigingsmiddel Als er op de verpak 
king staat dat het vuil 'ontzettend 
snel verdwijnt' weet je dat je iets 
zeer agressiefs hebt ' 

Volgens Colette Schreurs kan de 
consument moeilijk beoordelen wel 
ke middelen schadelijk zijn en 
werkt de reclame bovendien mislei 
dend Consumentenorganisaties 
spannen zich in dit wat doorzichti 
ger te maken Pas als de klant niet 
meer koopt, zal de fabrikant iets aan 
het produkt veranderen, zegt 
Schreurs FERDINAND RUSCH 
Het drijft menig ouder vaak tot wanhoop het 
kopen van kleren voor hun kinderen Graag wil je 
ze er leuk bij laten lopen Maar het leuk heeft voor 
de jeugd een heel andere betekenis dan voor de 
ouders De gerafelde spijkerbroek hoort in de 
ogen van moeders in de prullebak te liggen, ter 
wijl dat nou net het favoriete kledingstuk is 

Ik herken het zelf nog van vroeger Op het 
moment dat ik een trui nou net helemaal het 
einde vond omdat hij totaal uit model was, begon 
mijn moeder te zeuren wanneer ik hem nou eens 
'In de zak van Max' deed Ik weet nog goed dat op 
de provinciale weg tussen Uithoorn en Aalsmeer 
de firma Wahlen zat Je kon er tweedehands kle 
ren per kilo kopen Heerlijke houthakkershem 
den en grote truien Op weg naar school stopte ik 
er vaak om weer even te kijken Wanneer de buit 
weer binnen was, kwam ik vaak het huis met in 
met al die 'viezigheid' In bad werden de kleren 
eerst geweekt en daarna nog eens flink gewassen 
Maar hoe vaak mijn moeder de kleren ook zelf 
had gewassen, ze bleef er altijd een afkeer van 
houden 'Koop nou een eens wat leuks', zei ze dan 
altijd weer En ik haalde mijn schouders op 

Hoewel de al wat grotere kinderen zich abso 
luut niet meer voor laten schrijven welke kleren 
ze aan moeten trekken, kunnen de ouders dat 
met hun jongere kinderen nog wel Het wordt 
moeilijker, want het moet wel exact hetzelfde zijn 
als het vriendje of vriendinnetje heeft anders is j 
het sowieso tot stom veroordeeld ' 

Aan de kleren zal het dit seizoen niet liggen De - 
iW,Vsft*;.*U 
keuze is groter dan andeis In de categorieën 
Mexicaantjes 'bloemenmeisjes wateifansed 
is een ruim aanbod Daarnaast speelt de hip hop 
muziek en sport een grote rol Skate boards rol 
lei skates, basketball en andere sporten zijn de 
grootste inspiratiebronnen en vallen met name 
op door de hoeveelheid aan kleui en applicaties 
Denim blijft En daai boven zien we het basiskle 
dingstuk dat ook nooit zal veidwijnen de swea 
ter In shnts zien we \eel vim met punten en 
daarnaast kleurige strepen Kruippakjes * * Fabrikanten voor babykleding zijn enthousiast 
en dat is te zien aan de collectie De babymarkt is 
weer groeiende Ook voor de allei kleinsten is ei 
een hele eigen(wijze) stijl De nieuwste kiurppak 
jes, tuinbroekjes en juikjes zijn ei weei in alle 
kleuren en maten Vooi de meisjes zien we \eel 
ïomantische kleertjes in bloemdcssms en pastel 
kleuren Kruippakjes met pof mouwen en potlen 
de pijpjes en een helder wit afseiond kraagje 
Daarnaast zien we de stoere stiksels in de spiikei 
broekjes en op de jasjes vinden we badses en 
applicaties 

De zogenaamde marine look v inden w e ook bij 

de babykleertjes Veel smalle en biede stiepen in 

frisse heldere zomerkleuien en wit Belangiijk 

daarbij zijn de biezen m accentkleuten Nieuw is 

ook, dat veel tucot boorden in afstekende klem 

zijn uitgevoeid En om de combinaties helemaal 

af te maken passen aan babv s voetjes piepkleine 

espadrilles en gympjes in vi olijke stiepen bloe 

3 men of mexicaanse prints 

° Het is maai goed dat baby s nog met veel kun 

5< nen zeggen Vooi een aantal jaaitjes mogen de 

J ouders nog bepalen wat zij aanti ekken Daai kan 

g je beter zo lang mogelijk van genieten 

TRUDY STEENKAMP Nieuwe Additievenwijzer 

Konsumenten Kontakt heeft de 
Additievenwijzer waarvan er in 
middels 100 000 hun weg naar dt 
consument vonden geactuah 
seerd De wijzer geeft uitleg o\ei 
de functie van hulpstoffen m de 
voeding en over mogelijke schade 
voor de gezondheid Zo zijn de ta 
brikanten verplicht om vanaf dit 
jaar de additieven op de verpak 
king aan te duiden met E num 
meis E nummers zijn codes die 
door de Europese Gemeenschap 
aan toegelaten additieven zijn ge 
geven Zo zijn E 100 200 kleurstof 
fen E 200 300 conserveermiddelen 
om bederf tegen te gaan E 300 ^00 
anti oxydanten die worden ge 
bruikt tegen het ran/ig worden 
van vet en E 400 500 zijn verdik 
kmgsmiddelen en emulgatoren 
Consumenten die weten dat z±j 
voor een bepaalde stof overgevoe 
lig zijn kunnen dankzij de ver 
plichte E nummer etikettering en 
met behulp van de Additieven .vi] 
zer zien welke artikelen zij moeten 
mijden De wijzer is te bestellen 
door f 3,50 over te maken op giro 
363913 tnv Konsumenten Kon 
takt in Den Haag 
Spiegelkast in trapezevorm 

Mensen met een apart gevoel voor 
design zullen zich zeker aange 
sproken voelen door de spiegel 
kast van de firma Duscholux Deze 
kast heeft een body van volalumi 
mum dat in tal van samtairkleu 
ren verkrijgbaar is Er is een vaste 
spiegelwand van kristalglas met 
daarvoor een vast of traploos ver 
stelbaar planchet van rookglas De 
twee zijkanten bestaan uit kristal 
glazen schuifdeuren met daarach 
ter opbergruimten De midden 
spiegel wordt van bovenaf belicht 
door drie geïntegreerde halogeen 
stralers De spiegelkast is verkrijg 
baar onder de naam 'Arte Trapez 
en kost f 2 546,60 inclusief BTW 
Voor meer informatie tel 035 
46046 

Jubileumnummer 'Vloeren' 

Voor de tiende maal in successie 
verscheen de jaarlijkse uitgave 
van het informatieve magazine 
met de titel Alles over vloeren In 
deze jubileumuitgave wordt uit 
voerig aandacht geschonken aan 
vloeren van steen natuursteen, 
hout (parket) alle soorten tapijt, 
een vlakke vloerbedekking zoals 
linoleum, vinyl en andere Boven 
dien is voor elk soort een apart 
hoofstuk gewijd aan het onder 
houd en de toepassingsmogelijk 
heden 'Alles over vloeren is een 
onderdeel van de zogenaamde Al 
les over serie bestaande uit 8 
gespecialiseerde uitgaven In deze 
serie verschijnt ook Alles over 
keukens badkamers, isolatie ver 
warming en waim watei open 
haarden en kachels wanden en de 
turn De magazines zijn te koop 
voor / 4 95 in de tijdschnftenwm 
kei Voor meer informatie tel 
02510 35150 
Italiaans douche 

De Standai dbo\ van Cesana is v ol 
gens de fabukant Comfoi tabel 
douchen achtei een echte «las 
w and Het is een Italiaans desic n 
bestaande uit geklemde piofiekn 
die glaspanelen \ an 8 mm dik \ ei 
ligheidsglas omvatten De Stan 
dardbox bestaat uit een tweezijdi 
ge hoekmstap vooi douchebakken 
met zijden van 68 tot 91 cm vooi 
zien van een schuif dein Ook een 
tweedelige diaaideui vooi nis 
bieedtes van 63 tot 98 cm is moge 
lijk Deze naai binnen di aaiende 
dein is te combmei en met een v as 
te zijwand tot een twee of dtiide 
hge opstelling Vooi meei ïntoi 
matie tel 02513 15841 (ADVERTENTIE) 
stofzui 

onderde 
vooralle 
merken 

BANDYMM 

ONDERDELENSHOP Amsterdam van Woustraat 35 CP0-66.?98' , 5 
Amsterdam Bj nepen «503 020^1350 
Amstelveen 0nne h I 44 ") CM^ ^j 
WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 8 FEBRUARI 1990 10 UITSIAG TREKKING JANUARI 1 9% Staat uw postcode er ook 
tussen? 

Dan heeft u geluk, als u meedoet 
aan de Postcode Loterij. U heeft dan 
namelijk ook een prijs gewonnen: Zo 
gaat dat bij de Postcode Loterij: ieder- 
een die in dezelfde postcode speelt als 
een winnaar heeft ook een prijs. Tot 
duizend gulden zelfs dezelfde prijs! De gemakkelijkste en 
leukste loterij van 
Nederland. 

Meedoen met de Postcode Loterij 
is heel simpel. Als u onderstaande bon 
invult en opstuurt, doet u volgende 
maand ook al mee. Prijzen krijgt u 
automatisch op uw rekening 
bijgeboekt. Elke maand kans op de 
100.000,-. Elke maand kans 
op duizenden andere prijzen. 

Elke maand gaat de 100.000,- 
eruit. Elke maand ook zijn er duizen- 
den andere prijzen. Van tien tot duizen- 
den guldens. Als uw buren winnen, 
wint u ook! 

Wint iemand in uw postcode een 
prijs tot duizend gulden, dan wint u 
diezelfde prijs ook! Dat kan alleen bij 
de Postcode Loterij. Het geeft u dus 
extra kans op een prijs. / ^n *l± c ™Mh^ " ^^ Ook het milieu wint. 

Zoals bij elke goede loterij, gaat 
ook bij deze een deel van de opbrengst 
naar een goed doel. De Postcode 
Loterij is van deze tijd en steunt daar- 
om onder meer de Vereniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten die 
zorgt voorde natuur in Nederland. FEESTIN DE VOLGENDE NEDERLANDSE POSTCODES: Rum 6.000 Postcode prijzen 

prijzen voor de hele wijk 
00,- op lotnummer 2676 BM 05 

troostprijs van ƒ100,- voor alle 

loten met postcode 2676 BM 000 op lotnummer 3621 GM 01 

troostprijs van ƒ100,- voor alle 

loten met postcode 3621 GM ƒ25.000,- 

op lotnummer 5248 AK 06 

troostprijs van ƒ100,- voor alle 

loten met postcode 5248 AK zetfouten voorbehouden 
ƒ 1000,- op onderstaand 

lotnummer PLUS op alle 

loten met dezelfde 

postcode. 2264 MA 02 

Alle loten met 2264 MA 
winnen dus ook f 1000,-! ƒ 500,- op onderstaand 

lotnummer PLUS op alle 

loten met dezelfde 

postcode. 7002 JN 02 

Alle loten met 7002 JN 
winnen dus ook f 500,-1 ƒ 100,- op onderstaande 

lotnummers PLUS alle 

loten met dezelfde 

postcode. 4486 CJ 02 
6844 CP 07 
8800 AD 11 

Alle loten met dezelfde post- 
code als hierboven 
winnen dus ook f 100,-1 ƒ 50,- op onderstaande 

lotnummers PLUS alle 

loten met dezelfde 

postcode. prijs van ƒ 1 0,- voor alle loten met onder- 
staande lotnummers PLUS op alle loten 
met een postcode die begint met dezelf- 
de vier cijfers. 1617 JS 01 
3703 BE 01 
5389 HK 01 
8801 LH 06 Alle loten met 
dezelfde post- 
code als 
hiernaast 
winnen dus 
ook f 50,- i ƒ 25,- op onderstaande 

lotnummers PLUS alle 

loten met dezelfde 

postcode. 1018 BW01 
1411 RT01 
2082 GT02 
2211 RN 03 
2451 XL 02 
2552 EK 01 
2904 AL 01 3069 JV 02 
3553 VP 01 
3864 DM 06 
4661 HG 01 
5275 AJ 06 
6136 XL 01 
6371 CA 05 6825 HR 01 
7122 AV 02 
7576 GA 01 
7958 SP 04 
8032 LB 02 
8754 GM04 Loten met een postcode die begint met dezelfde vier 
cijfers als bovenstaande loten, winnen dus ook f 10,- 1851 
3135 
5283 
6014 
7681 
8081 
9401 
9742 EH01 
ZK02 
LH 04 

BD01 
SE 02 
XR03 
GH02 
CZ02 Alle loten 
met dezelf- 
de postco- 
de als 
hiernaast 
winnen 
dus ook 
f 25,-1 wmmmmm Gran Dorado verloot 
iedere maand een luxe 
7-daagse vakantie, 
de winnaars 
zijn: 


'o^-c^eCa- 2555 WE 03 
2595 EA 01 
3645 WS 05 
4401 CG 02 
5461 AT 04 Zo kunt ook u winnen 
met uw postcode! 

Kent u uw postcode ? Don weet u uw lotnummer. 

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee door de computer 
toegekende cijfers. Die weet u alleen. Hoe meer mensen in uw postco- 
de meespelen, hoe groter de kans op prijzen voor allemaal. Want hoe 
meer mensen meedoen, des te vaker zit ook uw postcode in de grote 
trommel waaruit de notaris de prijzen trekt. Per postcode kunnen 
maximaal 50 loten meespelen. 
EXTRA: REGIONALE PRIJZEN \ 


prijs 


prijs 


prijs 


ƒ1000,- 


ƒ500,- 


ƒ100,- 


voor onderstaand 


voor 


voor 


lot PLUS 


onderstaand lot 


onderstaande 


ladarssn in 


PLUS iedereen In 


loten PLUS 


dszaltda 


dezelfde 


'iedereen in 


postcod* ƒ100,-. 


postcode ƒ50,-. 


dezelfde 


1115 BC 02 


2131 LV 01 
Alle loten met 


Alle loten met 


1024 KA 10 


1115 BC 


2131 LV 


1131 HR 04 


winnen du* 


winnen dus 
f100,-! 


/50.-I 

Op pnjzen boven de 1 000 gulden zit 25% kansspelbelasting Trekking is iedere maand Trekkingslijsten zijn verknjgbaar t»| het 
secretatiaat. Willemsparkweg 176, 1071 HT Amsterdam De urtslag zal woraen gepubliceerd in deze krant De lotenj is goedge- 
keurd door de minister van Justitie onder nummer LO 89O/09»1 7789 d d 20/1 0/1 989 

Als u het mei met een afschnpng eens bent, dan kunt u binnen een maand de bank ot giro opdracht geven hel bedrag terug te 
boeken De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden lot de 
Stichting Nationale Postcode Lotenj Is deze bon f 100.000,- waard? f pöstmm-löFbönI. 1 
I 
I 
I 
I 
I ik doe mee en maak kans op duizenden prijzen. 

Ik machtig u hierbij maandelijks tot wederopzegging het 

aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven: G»1 'ot (10 gulden) D 2 loten (20 gulden) □ . loten ( . gulden) Naam 
Adres Postcode: 
datum: J Woonplaats: 

handtekening i i I 
I 
I 
I 
I 
I DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ! |s«=i==»&» ™£j N.R.C. HANDELSBLAD 

zoekt in Zandvoort 

DSSTRIBUTEUR M/V 

• met organisatietalent en gevoel 
voor verantwoordelijkheid en 
service 

• zeer goede verdiensten. 

Voor informatie tel. 010-4067614 of 
na 18.00 uur 020-438333. P/^SKG 

FEBRUARI AANBIEDING 

zonnebank 7,50 

Gez. kanon 2 gez.bruïners 7,50 
Gez.bruiner 3 bruiners 12,50 
Biolarium 16,00 

ZONNESTUDIO 

Passage 42, tel. 12500 
autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Ike week 730.000 exemplaren 
Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM: 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en 

woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven. 1 Aantal regels 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 prijs 

excl. 6% 
BTW 25,- 
36,- 
47,- 
58,- 
69,- 
80,- 
91,- 
102,- prijs 
incl. 6% 
BTW 26,50 
38,16 
49,82 
61,48 
73,14 
84,80 
. 96,46 
108,12 Naam: 

Adres' 

Postcode/Woonplaats- 
Startdatum*: Telefoonnummer. 

' Alleen een woensdag o' een vri|dag invullen Handtekening: I Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 1 56, 1 000 AD Amsterdam, of afgeven. 

i Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam. 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Dorpsstraat 54-56; Purmerend, 
Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, p.a. firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 3; Zandvoort, 

I Gasthuisplein 12 Ons keukenteam. heeft versterking nodig. 
Wij vragen 

een zelfstandig 
werkende kok 

en 

een leerling kok 

die op niveau kan of wil werken. 

Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak 
vraagt u s.v.p. naar dhr. Duivenvoorde. 

QUEENIE RESTAURANT Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort 
Telefoon 02507 ■ 1 3599 NIEUW GEOPEND 
gordijnengroothandel 

DE VRIES 
Wij STOFFEREN 10 BANKSTELKUSSENS inclusief stof 295,- J Velours overgordijnen van 
I 39.95 voor ƒ 9,95 P nitr 
Vitrage en alle soorten model 
gordi|nen v.a. / 5,95 per meter. 
atis gemaakt' 1000 v 

eubeistofi V an ƒ 69 

ƒ 9.95. Wi| stofferen alle soor 
?n. boten en cara 
oordelig 

Gordijneneroothandel 

DE VRIES 

Haarlemmerdijk 169 - A'dam 
tel. 020-220981. Alle soorttn schuimrubber op 
maat gesneden. 
Prachtige 1 pers. matras 
ƒ 55. . WAARBORG- 
GARANTIE Showroom atelier fabrikage. 

Ampérestraat 10 

Zandvoort tel. 02507-19347 

of 12330. Bezorgers gevraagd 
voor de Telegraaf 

Verdiensten 

± ƒ 60,- tot ƒ 80,- p.w. 

voor kleine wijken 

van half uur p.d. 

Aanmelden tussen 9-12 uur 

op tel. 023-312880 of 

tel. 023-315515. Ristaurante Pizzeria 

„La Rondine" 

Boulevard Poulusloot 17 

Zuidboulevard bij watertoren 

Tel. 02507-18178 

Italiaanse specialiteiten 
oven-, grill- en pasta-gerechten 

Ook zeer geschikt voor kleine 
partijtjes tot 20 personen. 

Tevens om mee te nemen. * -r. ^j££«4n.y -? '> y. " «X T STEENGRILL RESTAURANT 

„De Vuurboet" 

Onbeperkt vlees 
6 salades, 
6 sauzen, 
stokbrood 
en een 
aardappel- 
gerecht 

29,50 

Alles zoveel u wilt!! Zeestraat 36 
tel. 12092 
b.g.g. 17616 

Gaarne reserveren 
Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur Heeft u door de week een feest, 

verjaardag of wilt u gewoon 

gezellig uit eten, bel ons dan even. 

Vanaf ±10 personen reserveren wij 
ook op weekdagen. 
WIN EEN PORTIE FRANSE FRIETJES, EEN 
MACSHAKE (Q3UOF EEN HAMBURGER Smulprijze 
bijMcDco 

Gratis smullen bij McDonald's? Dat kan t/m 18 maait als u 
meedoet aan de McDonald's SmulQuiz. Het enige dat u / 
hoeft te doen is 'n SmulQuiz kaait halen bij McDonald's /^ 
en de 3 vragen foutloos te beantwoorden. Alle vragen IL 
goed? Dan wint u een Smulprijs! />£' 

Bovendien krijgt u iedere keer, zolang de C^f<>< 
voorraad strekt (maai" in ieder geval t/m 4 maait), een 
nieuwe SmulQuiz kaait. Dus u kunt meedoen zo vaak u wilt.'"' AA 

■McDonalcfs Vtcrtj&w Tot ziens! 
McDonald's Zandvoort ^jjff Raadhuisplein 3, Zandvoort. Tel. 16001 
627.000 GEZINNEN ONTVANGEN 
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN 

TOEIffilMEIBIIS, 

andvoorts 
Nieuwsblad Donderdag 15 februari 1990 Los nummer ƒ 1 ,25 50e jaargang nummer 7 eek AAedia 
Editie 22 Oplage: 4.900 ZANDVOORT - Met de hui- 
dige personeelsbezetting zal, de 
Zandvoortse politie haar taken 
niet naar behoren kunnen blij- 
ven uitvoeren. Dat blijkt uit- 
een reactie van de korpsbe- 
heerder, burgemeester Van 
der Heijden. Hij zal de gemeen- 
teraad vragen de discussie 
over een gemeentelijke bijdra- 
ge te heropenen. 

"Vijftig is een volstrekt te laag aan- 
tal", aldus burgemeester Van der 
Heijden desgevraagd over de huidi- 
ge bezetting bij de Zandvoortse poli- 
tie. De krappe bezetting is onlangs 
door korpschef Menkhorst bij de po- 
litieke partijen opnieuw onder de 
aandacht gebracht. 

De korpssterkte bedraagt momen- 
teel 50 man, al is 51 de norm die 'Den 
Haag' voor Zandvoort heeft be- 
dacht, in het kader van de herschik- 
king van de landelijke politiesterkte 
(PKP). Die grens is overschreden 
door het bijzonder snelle natuurlij- 
ke verloop waarmee de inkrimping 
heeft plaatsgevonden. Zo namen af- Gemeentelijke bijdrage kan 
politieproblemen verlichten gelopen week nog drie agenten af- 
scheid en volgende week vertrekt er 
weer één. Het merendeel koos voor 
een andersoortige baan, wat teke- 
nend lijkt voor de toekomstver- 
wachtingen binnen het korps. 

Klein 

Met de 51 normplaatsen zullen 
alle taken verricht moeten worden, 
dus bijvoorbeeld ook recherche en 
administratie. "Dan blijft er maar 
een klein groepje over voor surveil- 
lance en andere overblijvende ta- 
ken.", is de conclusie van Van der 
Heijden. "En die mensen kunnen 
nooit allemaal tegelijk werken". 

Aan de hand van deze nieuwe 
norm (in 1988 nog 60,5) zal de rijks- 
uitkering bepaald worden. Met dat bedrag zal de korpsleiding vermoe- 
delijk niet erg blij zijn. Al enige jaren 
heeft men de grootste moeite met de 
rijksbezuinigingen. Daarbij draaide 
vorig jaar ook de gemeente nog eens 
de geldkraan voor een groot deel 
dicht, de bijdrage bedroeg toen on- 
geveer 135 duizend gulden, de helft 
van het geschatte tekort bij de poli- 
tie. 

Nullijn 

De bedoeling van de meerderheid 
van de gemeenteraad was echter dat 
men de nullijn gaat hanteren. Dus 
geen gemeentebijdrage meer. De po- 
litie móet dan zien uit te komen met 
de rijksuitkering. Maar omdat vorig 
jaar de PKP op de gemeenten is los- 
gelaten, wil Van der Heijden die dis- cussie opnieuw openen. 

"De nullijn kunnen wij vanwege de 
PKP niet volhouden," aldus de bur- 
gemeester. „Wij moeten de juiste 
zorg bieden aan zowel inwoners als 
aan toeristen. En dat is een complex 
gegeven; er komt veel op ons af. Wil- 
len we dat alle taken uitgevoerd wor- 
den, dan zullen we er opnieuw over 
moeten discussiëren of er geld uit de 
gemeentebegroting aan het politie- 
budget wordt toegevoegd". Bij de be- 
handeling van de voorjaarsnota zal, 
zo voorspelt Van der Heijden, het 
college met een concreet voorstel 
komen, gekoppeld aan de PKP. 

Een van de zaken die bij een te 
krappe bezetting op de tocht komen 
te staan, is handhaving van de poli- 
tiepost Rotonde. "Dat is nog een dis- 
cussiepunt", aldus Van der Heijden die daarover verder geen uitspraken 
wil doen. Al laat hij doorschemeren 
geen voorstander te zijn van een der- 
gelijke maatregel. 

Regionaal 

Met de politiekorpsen uit Heem- 
stede, Bloemendaal en Bennebroek 
vindt momenteel overleg plaats over 
mogelijke regionale samenwerking. 
Landelijke plannen voor 'regionali- 
sering' gaan veel verder: het beheer 
zou komen te liggen in een centrum- 
gemeente (waarschijnlijk de groot- 
ste) in de regio. "Over die regeling 
zullen we half maart vermoedelijk 
meer weten", aldus Van der Heijden. 

Hij is geen tegenstander van regio- 
nalisering, al zouden daarbij volgens 
hem de grenzen van de arrondisse- 
mentsgebieden gehanteerd moeten 
worden. Hij vreest echter wel dat de 
gemeenteraad zich minder betrok- 
ken zal voelen als het financiële be- 
heer van het korps in een andere 
gemeente ligt. Dat zou kunnen bete- 
kenen dat de gemeenteraad minder 
snel bereid is een extra krediet voor 
de politie beschikbaar te stellen. Duingebied wordi 
natuurmonumem Verkiezingen 

ZANDVOORT - De politici be- 
reiden zich verder voor op de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart. CDA en D66 heb- 
ben hun verkiezingsprogram- 
ma's al klaar, waaruit hier een 
zeer kleine greep. 

Het CDA acht een tweede ont- 
sluiting van Nieuw-Noord via de 
te verlengen Heyermansweg 
noodzakelijk. De ontwikkeling 
van Zandvoort als vooraan- 
staande badplaats dient met 
voortvarendheid ter hand te 
worden genomen, o.a. met min- 
der weergevoelige trekpleisters. 
Wat sport en recreatie betreft 
moet het college streven naar 
behoud van de sporthal De Peli- 
kaan. 

Andere punten zijn: voor- 
waarden scheppen zodat oude- 
ren zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen; aanstel- 
ling van een duinopzichter; wo- 
ningen voor één of twee perso- 
nen, geschikt voor gehandicap- 
ten; bestrijding gebruik van 
drugs. 

D66 

D66 onderscheidt zich vooral 
door het lokale referendum. 
Daarnaast wenst zij een 'Partici- 
patie-verordening', omtrent de 
inspraak. Verder kiest D66 o.a. 
voor: milieu-gedragsnormen; 
authentieke bebouwing;, demo- 
cratische, controleerbare proce- 
dures t.a.v. ruimtelijke orde- 
ning; aandacht voor gehandi- 
capten in het verkeer. 

Zandvoort dient haar positie 
als badplaats waar mogelijk te 
versterken, maar het accent ligt 
op de woongemeente. Andere 
punten zijn: nog geen verhoging 
toeristenbelasting; registratie 
geluid op het circuit; behoud 
van de mavo. Omtrent ouderen: 
huurserviceflats, een centraal 
gelegen ontmoetingsruimte en 
' woningbouw dicht bij het cen- 
trum. 

Volgende week wordt verder 
ingegaan op de programma's. 
Ook zullen dan de plaatselijke 
partijen wekelijks, tot 21 maart, 
'aan de tand gevoeld worden' 
over bepaalde onderwerpen. (ADVERTENTIE) Mare OTolo 
aanbieding 

zolang de voorraad strekt KOLLTRUI 

(100% katoen) nu 99,- Diverse aanbiedingen 

Broeken 59,- 

Rokken (Bogie) 89,- 
Blouses 49,- 

etc. 

B.B. 
MODE 

Grote 
Krocht 23 
ZANDVOORT 

Zondags geopend 
van 13.00-17.00 uur 
| Waterstanden 1 

Datum HW LW HW LW 15 feb 

16 feb 

17 feb 

18 feb 

19 feb 

20 feb 

21 feb 

22 feb 

23 feb 06.45 
07.21 
07.55 
08.33 
09.44 
11.20 
00.25 
01.36 
02.16 02.34 
02.54 
03.04 
04.05 
04.44 
05.54 
07.15 
09.06 
10.06 18.59 14.46 
19.41 15.10 
20.20 15.34 
21.15 16.35 
22.25 17.35 
--.-- 18.56 
12.50 20.04 
13.46 21.45 
14.2622.34 Vaanstanden: 17 feb. LK 19.47 u. 
Doodtij: 19 feb. 09.44 u. NAP+61cm Aanleunwoningen in een modern jasje Mevrouw Van Tilburg woont op de bovenste verdieping van het nieuwe blok aanleunwoningen. ZANDVOORT - Bij Huis in 
de Duinen werd. afgelopen 
week druk verhuisd. De 57 
nieuwe aanleunwoningen zijn 
namelijk bijna allemaal klaar. 
Het eerste blok met 38 wonin- 
gen, is al gedeeltelijk in ge- 
bruik genomen. 

Dit blok telt drie verdiepingen en 
heeft een hoge moderne hal met op 
de twee bovenste etages een wat 
smaller gangpad, waar de huisdeu- 
ren op uit komen. Langs deze paden 
dringt het daglicht door tot aan de 
onderste etage. Omdat de ruimte af- 
gesloten is, boven met een glazen 
dak, zullen de bewoners geen last 
hebben van tocht langs hun voor- 
deur. Een vergelijkbare hal is te vin- 
den in De Schelp. 

Ruimer 

Aannemer Thunissen uit Heem- 
stede levert volgende week het twee- 
de blok op, dat 19 aanleunwoningen 
telt. Dit is een vergelijkbaar bouw- 
werk, eveneens naar een ontwerp 
van Kokon uit Rotterdam. Het to- 
taal aantal woningen komt hiermee 
op 57, negen méér dan in de zes oude 
blokken samen. Bovendien zijn de 
nieuwe onderkomens, waarvan een 
aantal met een aparte hobby- of lo- 
geerkamer, veel ruimer. De bouw 
heeft bijna een jaar geduurd. 

"We hebben een enorm drukke 
week achter de rug", vertelt René de 
Vries, voor twee jaar ad-interim di- 
recteur van Huis in de Duinen. De Dolfirama verkocht 

ZANDVOORT - Het voorma- 
lige dolfirama zal een andere 
bestemming krijgen dan auto- 
showroom. 

Het pand, eigendom van Gerard 
Versteege, is verkocht aan project- 
ontwikkelaar Van Erkel uit Nieuwe- 
gein. Wat deze ermee gaat doen, is 
nog niet bekend. Versteege heeft tot 
de verkoop besloten, omdat hij nog 
steeds geen vergunning heeft voor 
de showroom. Ondertussen heeft 
het pand, dat maanden lang leeg 
heeft gestaan, hem handen vol geld 
gekost. Onder andere door aanpas- 
singen voor een grootse variete- 
show. Deze is echter nooit aangesla- 
gen. verhuizing zelf is grotendeels, door 
een ingehuurd bedrijf ■ verricht. 
Maar her en der moesten nog wat 
laatste klusjes verricht worden. Feit 
is wel dat de huren flink omhoog 
zijn gegaan, van zo'n 360 gulden è. vierhonder gulden per maand naar 
gemiddeld rond de 575 gulden. "On- 
der de mensen is daarover wel wat 
onrust ontstaan", aldus De Vries. 
"Het is namelijk nog onzeker hoe- 
veel huursubsidie men krijgt". Ver- Foto: Berlott der blijken de bewoners, waarvan 32 
afkomstig uit de oude aanleunwo- 
ningen, uiterst tevreden. "We heb- 
ben tot nu toe alleen maar positieve 
reacties gekregen", bevestigt De 
Vries. ZANDVOORT - Meer dan ne- 
genhonderd hectare duinge- 
bied rondom Zandvoort wordt 
beschermd natuurmonument. 
De procedure hiertoe is on- 
langs door minister G. Braks 
van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij in gang gezet. Gis- 
teravond vond hierover in het 
Elysée Beach Hotel een voor- 
lichtingsavond plaats. 

De aanwijzing tot beschermd na- 
tuurgebied is bedoeld om het be- 
houd en het herstel van de natuur- 
en landschapswaarden van het duin- 
gebied te bevorderen. Dit heeft tot 
gevolg dat nieuwe, voor de natuur 
schadelijke ontwikkelingen, verbo- 
den zijn. De aanwijzing tot be- 
schermd natuurmonument betreft 
twee gebieden: Zuid-Kennemerland- 
-Zuid en de duinen tussen Zand- 
voort en Aerdenhout. 

Broedplaats 

Zuid-Kennemerland-Zuid bestaat 
uit het Kraansvlak, een gedeelte van 
het Middenduin, het Vlakje en de 
gemeentelijke duinen van Bloemen- 
daal en Zandvoort ten noorden van 
de spoorlijn en het circuit. Het twee- 
de natuurmonument bestaat uit Ko- 
ningshof, Visscherspad, Zuiddui- Oorzaak massale 
sterfte konijnen 
nog onbekend 

ZANDVOORT - Het is nog 
steeds onduidelijk wat de oor- 
zaak is van de massale sterfte 
onder konijnen in de duinen. 

Het enige dat onderzoekers van 
het Centraal Diergeneeskundig In- 
stituut tot nog toe hebben vastge- 
steld, is dat de konijnen een sterke 
leveraandoening hebben. 

In de duinen tussen Scheveningen 
en Haarlem zijn inmiddels al dui- 
zenden dode konijnen aangetroffen. 
De epidemie trekt langzaam rich- 
ting noorden. De duinkonijnen gaan 
zo snel dood dat sommigen nog 
voedsel in hun bek hebben. 

Staatsbosbeheer is bang, dat als 
de sterfte in het huidige tempo door- 
gaat er over eenjaar nog maar tien 
procent van het huidige bestand zal 
overblijven. Onderzocht wordt of de 
ziekte is veroorzaakt door een virus, 
bestrijdingsmiddelen of giftige plan- 
ten die in de duinen voorkomen. nen, delen van Nieuw-Unicum, Kost- 
verlorenpark en de Blinkert. 

'Beide duingebieden vormen een 
onderdeel van het Nederlandse 
kustduingebied, een natuurgebied 
van grote internationale betekenis. 
Het reliëf van het landschap is nog' 
vrij gaaf', aldus het ministerie. 

In beide duingebieden is een grote 
variatie aan plantengemeenschap- 
pen aanwezig met diverse zeldzame 
soorten, zoals parnassia, blauwe 
zeedistel en verschillende soorten 
orchideeën, bremrapen en silenes. 
De gebieden zijn tevens van beteke- 
nis als broed-, rust- en fourageer- 
plaats voor een groot aantal vogel- 
soorten, zoals het paapje, de boom- 
leeuwerik en de duinpieper. Ook de 
baardvleermuis en de watervleer- 
muis komen hier voor. 

De plannen tot aanwijzing van de 
duingebieden liggen een maand in 
het gemeentehuis ter inzage. Daarna 
heeft men nog twee weken de tijd 
om hierop te reageren bij Gedepu- 
teerde Staten van Noord-Holland. 
Binnen een jaar zullen de beide ge- 
bieden defintief tot beschermd na- 
tuurmonument zijn verklaard. 
Daarna is nog beroep bij de Raad 
van State mogelijk. DEZEWEEfS Ommekeer 

Op de Gertenbach school, n '.! 

die nu open dagen houdt, «3 j; 

schijnt zich een uiterst belangrijke [j 

ommekeer voor te doen. I; 

TV IMU 

Nieuw Unicum beschikt over o •; 
een eigen televisie-omroep, «3 [i 
TV NU, die sinds dinsdag ook een <; 
kabelkrant kan gaan uitzenden. >' 

i: 

Ambitieus 

Absoluut ambitieus zijn de jr ij 
plannen te noemen van een O Ij 
nieuwe Zandvoortse tennisschool 'j 
die afgelopen week is opgericht, j; 

h 

Record 

Een record aantal deelne- e [; 

mers trok het jubileumtoer- O ;j 

nooi van de 60-jarige Zandvoortse L' 

Schaakclub, waaronder de Neder- ji 

landse 'Mr. Chess' himself. 'I 

Drukte 

De Zandvoorste vereniging -r ;j 
De Schuimkoppen verwacht l ;i 
een grote drukte op haar carnavals- i; 
feest op de Gran Place. ;': KNZHRM ZANDVOORT - De Koninklijke 
Noord- en Zuid-Hollandsche Red- 
ding-Maatschappij houdt zaterdag 
17 februari een oefentocht. 

Men vertrekt hiervoor om 08.00 
uur vanaf het botenhuis aan de 
Thorbeckestraat. Bouw appartementen Sterre der Zee 
wordt na twee maanden voortgezet ZANDVOORT - Op het ter- 
rein van het voormalige Ster- 
re der Zee is men deze week 
weer met de werkzaamheden 
begonnen. Op deze plek, te- 
genover de Agathakerk, 
komt een appartementen- 
complex te staan. De bouw 
heeft inmiddels echter een 
vertraging van twee maan- 
den opgelopen. 

Het oponthoud is voor een deel 
veroorzaakt door telefoon- en 
electriciteitskabels, die men tij- 
dens de graafwerkzaamheden te- 
genkwam. Deze kabels moesten 
eerst verlegd worden, alvorens 
men verder kon gaan. Een en an- 
der leidde tot een welles-nietes kwestie tussen de aannemer en de 
gemeente Zandvoort. De aannemer 
verweet de dienst Publieke Werken 
dat de kabels niet juist op de teke- 
ningen waren aangegeven. Volgens 
deze zouden de leidingen zich onder 
het trottoir bevinden. 

Volgens de aannemer heeft het op- 
onthoud zijn bedrijf, Van Hoogevest 
BV uit Amersfoort, een schadepost 
van enkele tienduizenden guldens 
opgeleverd. Ondertussen zijn de ka- 
bels verlegd. Na het nodige touw- 
trekken tussen projectontwikkelaar 
Muermans uit Roermond en de ge- 
meente Zandvoort, is afgesproken 
dat eerstgenoemde de kosten daar- 
van voor zijn rekening zal nemen. 

Het complex zal achttien zeer luxe 
appartementen met eigen parkeer- ruimte bevatten, variërend in kos- 
ten van ƒ300.000,- tot bijna een half 
miljoen. Over de verkoopcijfers 
zijn de berichten verschillend. 
Volgens de projectontwikkelaar 
zijn er zes stuks verkocht, volgens 
makelaarskantoor Van Schaik 
zijn dat er negen. "Daarnaast zijn 
er een paar contracten al bijna ge- 
tekend, op andere rust een optie", 
aldus een medewerkster. Het op- 
onthoud heeft her en der de vraag 
doen rijzen of dit te maken had 
met het aantal verkochte apparte- 
menten (de helft of minder). Deze 
vraag blijft echter onbeantwoord. 
Voor de gemeente Zandvoort 
heeft het echter geen consekwen- 
ties, zo is maandagavond in de 
commissie voor financiën mede- 
gedeeld. 
• De werkzaamheden op het terrein tegenover de Agathakerk zijn deze week weer hervat. Foto: Bram Stijnen (ADVERTENTIES) 
ZANDVOORTSE 
SCHAAKCLUB 

OPGERICHT 13 FEBKUAIU 1330 -H ollan d 

^' ~INO Z4MDVD0RI Zandvoortse schaakclub dankt het HOLLAND CASINO ZANDVOORT 
voor het fantastische toernooi KIEKADO DAGGI ANTIEK MODE %'m 

KADO-ARTI KELEN voor BETAALBARE 

LEDEREN MEUBELEN PRIJZEN 

Tel. 1 8855. Galerij Kerkstraat 22. Tel. 20136. 

r 
Natuurlijk, die krant moet ik hebben. 
Omdut ik graag uil weten wat zich in mijn 
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad 

13 weken voor maar f 10,50. 1 Nieuwsblad Naam: (m/v) 
Adres: I L l—J L J I I I L_L J L J L J I L l'nstcode/l'laats: 

Telefoon: L_i L 

(üro/lianknr. I L_J_ J L J I I I I L I I L J I L L_ Daarna, word ik abonnee en betaal per D maand I' -i.tO* 
□ halfjaar l'2S.50 D jaar f 40- 

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij 
automatische betaling. Voor postabonnees gelden 
andere tarieven. 

1 kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons 
opgeven: 020-00N.I.Ï.00. 

Stuur deze bon in een open envelop naar 
Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A 
Amsterdam. I' hoeft geen postzegel te plakken. 8 i.iii-lMiirnniüi \\ K 

□ kwartaal f l-i.- 710371"017003 WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 FAMILIEBERICHTEN Op 18 februari zijn onze ouders en grootou- 
ders 

P. C. v.d. Sloot 

en 
C. v.d. Sloot-Kerkman 

40 jaar getrouwd. 
Hartelijk gefeliciteerd. 

Kinderen en kleinkinderen Hoera 
Opa en Oma v.d. Sloot 

zijn 18 februari 40 jaar getrouwd. 

Wie belt ze? 

16195 

Dennis Kinderen, kleinkinderen, vrienden 

Jaap en Han van de Bastille 

willen wij hartelijk bedanken voor de grandioze avond 
ter gelegenheid van ons 

ROBIJN HUWELIJKSFEEST 
„Till the next one" 

Janny en Jim Todd-Balledux KWEKERIJ 

P. VAN KLEEFF 

ZANDVOORT 

55 JAAR 

Van Leylandii's tot Hortensia's 

Van Buxushaag tot Primula's 

Een rozenpoort, zelfs een prieel: 

niets is voor Jan en Paul teveel. 

Mevrouw van Kleeff geeft koffie toe 

en beleeft plezier aan 't tuingedoe. 

Al 55 jaar dé kwekerij 

Nog heel veel jaar erbij! . 

Gelukgewenst familie van Kleeff! 

Jullie TUINVRIENDEN= Enige kennisgeving 

Mijn laatste groet is voor hen 
die mij in mijn onvolmaaktheid 
kenden en mij liefhadden 

Tagore 

Na een leven waarin zijn vertrouwen in de mens- 
heid diep beschaamd werd, overleed - moe- 
gestreden - op 92-jarige leeftijd 

Nicolaas Hermanus (Niek) Touber 

sinds 11-02-1984 
weduwnaar van Rebecca Bartha Polak, 

oprichter van de Tennisclub Zandvoort 

Zandvoort, 8-2-1990 

Nicolette Touber 

Eli en Michiel Cornelissen 

Ger Bosman 

Corr.adres: 
Nicolette Touber 
Het Hoogt 305 
1025 GZ Amsterdam 

Hij stelde zijn lichaam ter beschikking van de 
wetenschap. 

Onze speciale dank aan Ben Smit van Stichting 
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening voor 
zijn nimmer aflatende aandacht en zorg, en aan 
Joke van Wijk, die eveneens altijd klaar stond 
voor Niek. ADVERTENTIES CHRIS HARDENDOOD 

reparatiedienst 
was-, droog-, koelapparaten e.d. 

telefoon 023-385478 wmmmi Oproep Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm 
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen 
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwe- 
lijk, geboorte of andere familieberichten. 

U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand- 
voort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor 
slechts ƒ27,00 (excl. 6% BTW). 

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn, tele- 
foon 02975-40041. Caribean Weekend 

Salsa Lambada Meringue 

Het hele weekend Zuidamerikaanse muziek 
in de 

Manege Zandvoort 

Programma: Zaterdag 2 zalen geopend. 

Benedenzaal Latinsalsa Orchestra 

Bovenzaal DJ/entertainer 

Entree 12,50 p.p. 

Zondag live Caribean Music met speciaal 

Tropical 3 gangen menu. 

Entree 25,- p.p. all in. 

Info 02507-16023 EERSTE HULP 

BIJ 

HARTSTILSTAND 

De Kruisvereniging Zandvoort organiseert 
in de komende maanden weer een aantal 
korte 

REANIMATIE-CURSUSSEN 

van slechts 4x2 lesuren. 

Bij een plotselinge hartstilstand moet on- 
middellijk levensreddende hulp worden ge- 
boden. Wachten op de komst van een arts 
of ambulance is fataal voor het slachtoffer. 

Ingewikkelde theorie of nerveus examenge- 
doe is er niet bij. 

Iedereen kan léren reanimeren. 

Cursuskosten ƒ 35.- all in. 

Inl. bij de heer de Leeuw, tel. 16085. Herm. 
Heijermansweg 65. 
HONDENKAPSALON 

ELLEN CATS 

Aangesl. bij DIBEVO 

Heeft Uw hond last van losvliegend 
haar, laat hem goed getrimd gaan dit 
jaar. 

Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-, tand- en 
wasverzorging van uw hond. 

Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort, tel. 02507- 
12773-13368. STEENGRILL RESTAURANT 

„De Vuurboet" Onbeperkt vlees 
6 salades, 
6 sauzen, 
stokbrood 
en een 
aardappel- 
gerecht 

29,50 

Alles zoveel u wilt!! 

Zeestraat 36 
tel. 12092 
b.g.g. 17616 

Gaarne reserveren 
Geopend vrijdag, 
zaterdag en zondag 
vanaf 17.00 uur .^-.J-JiVe. 


Heeit u door de week een feest, 

verjaardag of wilt u gewoon 

gezellig uit eten, bel ons dan even. 

Vanaf ±10 personen reserveren wij 
ook op weekdagen. UITVAARTCENTRUM 
Onderling Hulpbetoon 

DAG en NACHT bereikbaar 

Tel. 02507-13278 Begrafenissen 
en crematies! 

Daar ligt onze belangrijkste 
taak en dienstverlening. 

Daarnaast kunt u bij ons 
terecht voor: 
~ inschrijvingen 

Uitvaartverzekering 

NIVO-POLIS 
• een Natura- 

uitvaartovereenkomst 

Vraag rustig vrijblijvend 
alle inlichtingen bij: 

P. J. d'HONT 

UITVAARTVERZORGER 

Secretaris Bosmanstraat 40 
2041 KT Zandvoort. 
Tel. 02507-17244 VAN DEN HEUVEL 

makelaar in assurantiën 
Ons antwoord op de hoge rentestand: 

DE WACHTAF HYPOTHEEK 

zet de rente vast wanneer U dat wilt 

Rentekeuze v.a. 8.7% 

(Rentewijziging voorbehouden) 

j£«»«i 02507-12468 passage 36-38-40 
»-». #« X i:^J postbus 413 

[IV cl V IIQ 2040 ak zandvoort LUXE BROOD- EN 
BANKETBAKKERIJ 

Paap DEZE WEEK _ 

ZWITSERSE BAVAROISE SCHNITT 7,50 
ZAK R00MB0TERSPRITSEN 2,95 

POTGIETERSTRAAT 24 
ZANDVOORT. TEL. 12865 
Kroon Mode 

HALTESTRAAT 55 

NIEUWE DESSINS 

VOSSEN 
BADJASSEN 

in dames- en 
herenmaten lusvast 

99,- GEDIPLOMEERDE 

PEDICURE 

Komt ook 
aan huis. 

Tel. afspraken 
tussen 18.00-20.00 uur 

Tel. 19632 DROGISTERIJ 

BOUWMAN 

Oranjestr. 7 - Zandvoort 
Tel. 02507-12327 

uw adres voor: 

ELAST. KOUSEN, 

PANTIES, KNIE- EN 

ENKELSTUKKEN 

OOK NAAR MAAT 
1 4 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

1 5 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

1 6 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

1 7 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

1 8 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

1 9 B-90 achter voIkstuincomplexKeesomstraat 

20 B-90 achter volkstuincomplex Keesomstraat 

21 B-90 MaxPlanckstraat36 

22 B-90 Secr. Bosmanstraat 32 

23 B-90 Dr. J.G. Mezgerstraat 84 

24 B-90 A. J. v.d. Molenstraat 62 

25 B-90 Jac. van Heemskerkckstraat 43/45 Aangevraagde bouwvergunningen 

bouw loods 
bouw tuinhuisje 
bouw tuinhuisje 
bouw tuinhuisje 
bouw tuinhuisje 
bouw tuinhuisje 
bouw tuinhuisje 
bouw opslagloods 
wijziging gevel 
plaatsing 2 dakkapellen 
maken aanbouw aan woning 
interne verbouwing Men kan deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van 08.30-1 2.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad. 

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij burgemees- 
ter en wethouders. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling worden betrokken. 

In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend (wettelij- 
ke verplichting), ook al is er bezwaar ingediend. 

Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn. 

Verleende bouwvergunningen 

plaatsen dakkapel 
vergroten berging 
bouw erker en zijaanbouw 
interne verbouwing 

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn ge- 
troffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zand- 
voort. 089 B-89 Rozenobelstraat 1 4 

136B-89 Kochstraat27 

154 B-89 Tolweg 22 

204 B-89 deFavaugeplein43 14 februari 1990 15 februari 1990 uw drukker voor: 

geboortekaartjes 
huwelijkskaarten 
en uw handelsdrukwerk 

drukkerij van petegem b.v. 

kerkpad 6 - tel. 02507-1 2793 
postbus 54-2040 ab zandvoort 
PRgus traiteur en 

_______ visspecialiteiten 

. Haltestraat 16 

vraagt voor direct 

VRIENDELIJKE 
VERKOOPSTER 

leeftijd 25-45 jaar, 
voor enkele dagen. 

Tevens hebben wij plaats voor een 

JONGEN Of 
MEISJE 

die bij ons het 
vak wil leren, 
leeftijd v.a. 17 jaar: 

Heeft u interesse belt u dan voor een af- 
spraak. 02507-19322 na 19.00 uur. Te huur 

Gem. part. flat 

bev. huisk., 2 kl. slp.- 
kam., k.d.t., voorz. v. 
c.v.gas, wasautomaat, 
zonterras, vold. par- 
keergel. 

Vrij v.a. 15 feb. 
Te bevr. 02507-14529. Te huur 

OPSLAG- 
RUIMTE 
100 mz 

Tel. 
02507-15623 
JÖ23-315855 

$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING 

Zijl weg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT) 
ópbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers 
: van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort msGüGramG 

OPEN HUIS 

Middelbaar Zeevaartonderwijs 
- IJMUIDEN: 

Hoofdvestiging 
Kanaalstraat 7 
1975 BA Umuiden 
tel. 02550-19016 

- KATWIJK: 

Nevenvestiging 
Sluisweg 98 
2225 XP Katwijk 
tel. 01718-13298 

Opleidingen: 

- Maritiem Officier 

- Algemeen Operationeel 
Technicus 

- Stuurman 

- Scheepswerktuigkundige 

Cursussen visverwerking op beide locaties mogelijk. 
Diverse huisvestingsmogelijkheden, w.o. internaat. zaterdag 17 februari 10.00-15.00 
2 juni 09.00-16.00 zaterdag 24 februari 10.00-15.00 - Scheepstechnicus 

- Schipper/machinist 

- Geïntegreerd Officier 
Zeevisvaart 

- Korte opleiding Zeevisvaart Met een nautisch vak kom je aan de bak! 
K.,1....! ! .'. ' . ' . ' .. 1 CARNAVALSZITTING 

IN HET 

GRAN PLACE Carnavalsvereniging 
de „Schuimkoppen" organiseert in samenwerking met 
GRAN DORADO a.s. zaterdag 17 februari in het GRAN 
PLACE een grootse carnavalsavond 

Optredende artiesten o.a. 

• DE DEURZAKKERS 
HENK JANSEN 

ZUIDAMERIKAANS SHOWBAND 
DRIE BOERENKAPELLEN 
DONALD JONES 
* 
* 
* 
* 
* 

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 01 .00 uur. 

Kaarten a ƒ 1 1 ,00 aan de zaal bij de 
ingang Vondellaan. DANSPELOTON „OPLADEN' Umond-MTS 

Santpoort-Noord 

Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied 
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134 

OPEN HUIS 

Vrijdag 16 februari 1990 
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur 

1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor 
het MTS-dipioma. 

2. 2-jarige dagopleiding Kort Middelaar Beroepson- 
derwijs (KMBO). 

3. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS- 
diploma Procestechniek (3 middag/avonden per 
week). 

4. Avondopleidingen/cursussen. Te koop 
complete BARINVENTARIS 

o.a. 

glaswerk 

ijsblokjesmachine 

bestek 

meubelen 

lampen 

open haard 

enz. enz. 

op vrijdag 16 febr. 
van 12.00-16.00 uur. 

Kerkstraat 18 OPROEP 

Wie zag en wil mij helpen? 

3 jaar geleden, op zondag 1 1 januari 

1987 v.m., werd ik met blauwe Ford 

Taunus aangereden door grijze 

Mercedes op brede deel 

Fr. Zwaanstraat nabij 

W. Drayerstraat, Zandvoort. 

Reacties ond. nr. 992488 bur. v.d. blad 

of postbus 42 1 , 2040 AK Zandvoort of 

na 21.00 tel. 02507-17171. Meisje dat graag opgeleid wil 
worden tot 

tandarts-assistente 

liefst wonende te Zandvoort. 

Brieven onder nr 991786 bur. 
van dit blad. Q 


Chris de Joode 

Administratiekantoor 

Voor Uw 

administratieve 

werkzaamheden. Tel: 02507-18829 JOOP! 

BRILLEN 
Deze oogmeting nieuwe stijl is 
nu al mogelijk bij: 

SLINGER OPTIEK 

Gediplomeerd opticien, optometrlst o.v. - 
kontaktlensspecialist A.N.V.C. 

Grote Krocht 20A - Zandvoort. 
Tel. 02507 - 14395 

Leverancier van alle ziekenfondsen WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 FEBRUAR1 1990 In opmars zijnde Gertenbach toont kwaliteiten tijdens open dagen 

'Het is gewoon een ontzettend goede school' ZANDVOORT - Op de Gertenbach-school, voor Mavo en 
Havo, lijkt een en ander te veranderen. Na een aantal moeilijke 
jaren, vooral door de terugloop in het leerlingen-aantal, komen 
er steeds meer optimistische geluiden naar buiten. De sfeer 
schijnt er - uiteraard - alleen maar beter op te worden en dat zou 
men vast wel eens kunnen merken tijdens de open dagen, 
vanavond en zaterdagochtend. "We zijn met een klein enthou- 
siast team, waarbinnen ieder een ei- 
gen verantwoordelijkheid voelt. En 
het is gewoon een ontzettend goede 
school, de cijfers geven dat ook aan: 
óns percentage geslaagden, onge- 
veer 90%, ligt boven het landelijk ge- 
middelde van 80%". Aan het woord is 
de 43-jarige Gerard Hokke, sinds be- 
gin van dit schooljaar directeur van 
de Gertenbach Mavo aan de Zand- 
voortselaan. Een school waar overi- 
gens ook Havo wordt gegeven, zij 
het voor de eerste twee jaar, met 
aansluiting op de hogere klassen op 
het Coornhert Lyceum in Haarlem. 
Daarmee bestaat een nauw samen- 
werkingsverband op het gebied van 
'methodes' en proefwerken, lesma- 
teriaal en 'lesstof' dus. 

' Het leerlingenaantal van de Ger- 
tenbach is de laatste jaren nogal wat 
teruggelopen, waardoor grote be- 
zorgdheid ontstond, niet op de laat- 
ste plaats bij het gemeentebestuur. 
Men wilde de enige Zandvoortse 
school voor middelbaar onderwijs 
niet kwijt. Kentering Maar, er kwam een kentering: 
hadden zich twee jaar geleden nog 
maar 17 leerlingen voor de brugklas 
aangemeld, afgelopen jaar waren dat 
er maar liefst 33. Daardoor over- 
schrijdt het leerlingenaantal dit 
schooljaar, 128, ruimschoots het mi- 
nimale aantal van 120. 

Door de veranderingen is uiter- 
aard ook het lerarenteam wat klei- 
ner geworden. Zo verdween de func- 
tie van adjunct-directeur en die van 
directeur wordt nu gecombineerd 
met lesgeven. Gerard Hokke is dus directeur maar geeft ook nog twaalf 
uur Nederlands. De inkrimping 
heeft echter ook tot gevolg gehad dat 
de tien leerkrachten en nog enkele 
vakleerkrachten steeds meer een ei- 
gen verantwoordelijkheid gingen 
voelen. Daardoor ontstond een nau- 
we samenwerking als hecht team, 
als Hokke. 

Hulp-uren 

Dat heeft onder andere tot gevolg 
dat er maar weinig lessen uitvallen. 
Zo dat toch gebeurt, worden de leer- 
lingen zoveel mogelijk door de ande- 
re leerkrachten opgevangen. En als 
het nog kan, wordt er een telefoon- 
dienst geregeld om leerlingen thuis 
te bereiken indien zij onverwacht 
het eerste uur vrij hebben. Duidelijk 
is, dat er zo min mogelijk vrije tus- 
sen-uren zijn en dat er tijdens de 
lessen geen leerlingen door de 
school lopen. Inderdaad heerst er 
een rustige sfeer. 

Verder is de samenwerking te 
merken aan een aantal andere zaken 
waarbij inzet eveneens een belang- 
rijke rol speelt. Zo worden bijvoor- 
beeld buiten de gewone lesuren zo- 
genaamde 'hulp-uren' gegeven; waar 
de leerlingen naar toe kunnen gaan 
voor vakgerichte hulplessen (bij- 
les). Maar zij kunnen ook op school 
nablijven in de 'huiswerkklas', om - 
zoals de naam al zegt - huiswerk te 
maken en zich te laten overhoren. 
Daarvoor is een apart lokaal inge- 
richt, dat ook op andere momenten 
gebruikt kan worden. 

Informatica 

Een apart lokaal is er ook voor het 
vak Informatica, ingericht door 
handvaardigheidleraar Kluft en | Weekenddiensten ] Weekend: 17/718 februari 1990 

POLITIE: tel. 13043, Alarmnummer 
14444. 

BRANDWEER: tel. 61584, alarm- 
nummer 12000. 

AMBULANCE: tel. 023-319191 (On- 
gevalllen), Centrale Post Ambulan- 
cevervoer (CPA) Kennemerland. 
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 
scherming): 023-246899. 
Voor de huisartsenpraktijken B. van 
Bergen/H.A. Scipio-Blüme en G. 
Mol/P.C.F. Paardekoper, heeft 
weekenddienst dr. Paardekoper, Ko- 
ninginneweg 34a, tel. 16737. Spreeku- 
ren: zat. 07.30, 12.00 en 17.00 uur, 
zond. 12.00 en 17.00 uur. Inlichtin- 
gen omtrent de overige weekend- 
diensten worden verstrekt via de te- 
lefoonnummers van de betrokken 
huisartsen: Anderson, 12058; Drenth, 
13355; Flieringa, 12181; Weenink, 
12499. 

Tandarts: Hiervoor de eigen tand- 
arts bellen. 

Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W. 
Neutel, tel. 13073. 

Wijkverpleging: Voor informatie 
over de dienstdoende wijkverpleeg- 
kundige: 023-313233. 
Verloskundige: Mevrouw Tine 
Oudshoorn, Kochstraat 6A, Zand- 
voort, tel. 02507-14437, bgg: 
023-341734. 

Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. 
15847. 

Dierenbescherming: Vereniging v.h. 
welzijn der dieren (02507) 14561, 
Vermissingsdienst 023-383361, Asiel 
Zandvoort (tevens pension) 
02507-13888, Asiel Haarlem 023-244443. 

Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- 
lening: Voor informatie, advies en 
hulp tel. 17373, op alle werkdagen 
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: 
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort. 
Dienstencentrum Zandvoort: Konin- 
ginneweg 1, tel. (02507) 19393. 
Spreekuur op dinsdag en donderdag 
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip 
mogelijk na telefonische afspraak, 
hiervoor kan men bellen van dinsd. 
t/m vrijd. 09.00-09.30 uur. 
Belbus: Om van de belbus (voor be- 
woners van 55 jaar en ouder) ge- 
bruik te kunnen maken, dient men 
zich 24 uur van tevoren op te geven 
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- 
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten 
bedragen ƒ1,50 per persoon per rit 
binnen de gemeente. 
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- 
voort: Noorderstraat 1, tel. 13459 bgg 
023-320899 of 320464. Spreekuur op 
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- 
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- 
der volgens afspraak. Deze hulpver- 
lening, beschikbaar voor iedere in- 
woner van Zandvoort, is gratis. 
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur. 
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L. 
Davidsstraat. Eerste woensdag van 
de maand van 17.30 tot 18.30 uur. 
Huurderssp reekuur NVH: Gratis 
voor leden. Eerste en derde dinsdag 
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- 
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. 
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort) 
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. 
Taxi: tel. 12600. j Kerkdiensten ] Weekend: 17/18 februari 1990 

Hervormde Kerk, Kerkplein: 

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 
wen, medewerking van Jongeren- 
koor 
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis 

Gereformeerde Kerk: 

Zondag 10.00 uur: ds. W. van Galen 
uit Heemstede 

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
NPB: 

Zondag 10.30 uur: ds. L. Doom uit 
Haarlem Zandvoorts 
NieuWsblad 

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, 
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op don- 
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Bladmana- 
ger: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelha- 
ring. 

Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 17166. Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort. 

Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dins- 
dag 10-13, 14-16u.; woensdag 9-11 u.; don- 
derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u. 
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Posta- 
dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. 
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095 
Verkoopmanager: B. Lodewegen, 
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271 . Telex 
advertenties 10730 PCADV. 
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 
02507 - 12066. Postadres: postbus 26, 2040 
AA Zandvoort. 

Dick Piet (red. chef), Eddie de Blieck (adj. 
chef), Joan Kurpershoek, Rob Boerrigter, 
Marianne Timmer. 
Faxnummer redactie: 020-452508. 
Abonnementsprijzen: ƒ 14,- per kwartaal; ƒ 
25,50 per half jaar; ƒ 46,- per jaar. Voor 
postabonnees gelden andere tarieven. Losse 
nummers ƒ 1,25. 

Opgave abonnementen, verhuizingen, etc: 
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68. 13.00 
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 - 
17166. 

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in 
1941. a • Roomskatholieke Kerk: 

Vrijdag 10.00 uur: E.V. 
Zaterdag 19.00 uur: Eucharistievie- 
ring, pastor J. v.d. Meer 
Zondag' 10.30 uur: Woord- en Com- 
munieviering, B.J. van Gaart 

Kerk v.d.Nazarener, Zijlweg 218, 
Haarlem: 

Zondag 09.30 uur: Zondagsschool en 
bijbelgespreksgroepen 
Zondag 10.30 uur: morgendienst, ds. 
J. Overduin 

Crèche en kindernevendienst 
Zondag 19.00 uur: Avonddienst evan- 
gelist Tomas Sagstrom, 'Vorming en 
aktie' 

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, 
Smedestraat 37 te Haarlem. 
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag 
19.00 - 21.00 uur. 

Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat 
14, Haarlem, tel. 023-244553. B Burgerlijk e stand 1 Periode: 6/2 - 12/2/1990 

Ondertrouwd: 

Visser, Kurt Anton en Van Holland, 
Alida Bertina 

Overleden: 

Posthumus, Willem Jan Daniël, oud 
86 jaar 

Smid, Lukas, oud 85 jaar 
Van der Hoorn geb. De Winter, Bar- 
bara Gijsbertha, oud 84 jaar 
Touber, Nicolaas Hermanus, oud 92 
jaar 

Duijns, Cornelia Pieternella, oud 84 
jaar 

Heemskerk geb. De Mooij, Anna Ma- 
ria, oud 95 jaar 

Bouwman geb. Terpstra, Maria An- 
netta, oud 88 jaar 
Verheij geb. Stuwer, Rachel, oud 83 
jaar • "We zijn met 
een klein en-, 
thousiast team", 
aldus Gerten- 
bach-directeur 
Gerard Hokke, 
hier poserend in 
het informatica- 
-lokaal. 

Foto: Berlott conciërge Molanus. Door hun in- 
spanning werd naar schatting zo'n 
acht tot twaalfduizend gulden be- 
spaard. Leerlingen uit klas één tot 
en met drie krijgen in dit lokaal les 
in het omgaan met de computer. De 
leerlingen uit klas drie buiten 
schooltijd en voor zover zij hierop 
inschrijven, want voor hen is het vak 
niet verplicht. Het is uiteraard wel 
aan te raden de lessen te volgen, om- 
dat deze kennis in tal van beroepen 
goed van pas zal komen. 

Informatica heeft afgelopen sep- 
tember officieel zijn intrede gedaan 
in het middelbaar onderwijs en op 
de Gertenbach zijn inmiddels drie 
leerkrachten voor de lessen opge- 
leid, inmiddels is ook een vierde in 
opleiding. Komend jaar komt er 
weer een nieuw vak bij, 'Technie- 
ken'. Het valt te vergelijken met 
handvaardigheid, maar dan gericht 
op speciale technieken. 

Aandacht 

De school streeft ernaar dit vak het 
komende schooljaar reeds in te voe- 
ren, al wordt het pas een jaar later verplicht gesteld. 

Als bijzonderheid valt te vermel- 
den (en dat bijzondere blijkt ook uit 
de interesse van buiten Zandvoort), 
dat de Gertenbach-school beschikt 
over een zogenaamde remedial tea- 
cher, in de persoon van mevrouw 
Zuidema. Zij begeleidt leerlingen die 
last hebben van leesblindheid of be- 
paalde taalzwakheden, dingen die 
op elke school voorkomen maar 
waaraan vaak nauwelijks of geen ex- 
tra aandacht geschonken kan wor- 
den. 

Men kan er meer over te weten komen tijdens de open dagen, vana- 
vond van 19.00 tot 21.00 uur en zater- 
dagochtend van 10.00 tot 12.30 uur. 
Belangstellenden kunnen vrijblij- 
vend een kijkje komen nemen. Zij 
zullen hoogstwaarschijnlijk worden 
rondgeleid door een van de leerlin- 
gen, want: 

"De leerlingen komen met eerlijke 
verhalen", aldus Hokke, wijzend op 
hun belangeloosheid. "En over de 
leerkrachten zullen zij waarschijn- 
lijk ook wel wat te vertellen heb- 
ben". 

J.K. Zandvoorts 
Nieuwsblad 

Golf inbraken 
op campings 

ZANDVOORT - Op de cam- 
pings in Zandvoort en Bloe- 
mendaal heeft zich de afgelo- 
pen dagen een golf van inbra- 
ken voorgedaan. In verband 
daarmee is dinsdagnacht een 
33-jarige inwoner van Amster- 
dam opgepakt. De man zit nog 
vast. 

Tientallen caravans zijn de afgelo- 
pen dagen opengebroken aangetrof- 
fen, zowel op De Branding en de 
Duinrand als op campings langs de 
Zeeweg in Bloemendaal. Het betreft 
minstens twaalf caravans op De La- 
kens en een tiental op de Zandvoort- 
se campings. Deuren en ramen wa- 
ren geforceerd, maar wat er vermist 
wordt, is nog onduidelijk. Na een 
melding van de beheerder van de 
Duinrand is maandagnacht om drie 
uur een 33-jarige inwoner van Am- 
sterdam opgepakt. Hij hield zich sla- 
pende in een van de caravans, hij lag 
bovenop een zaklantaarn. De man 
had eerst een valse naam opgegeven. 
Hij zit nu nog in hechtenis, want het 
onderzoek is nog in volle gang. 

Op een camping in Bloemendaal 
is een van de afgelopen dagen even- 
eens een man aangehouden. Het is 
echter nog onduidelijk of deze twee 
zaken met elkaar te maken hebben. 

Zeereep 

Ook kampeerders van De Zeereep, 
de vereniging die tegenwoordig op 
De Branding huist, zijn de dupe ge- 
worden van de inbraken. "Ik ga er 
nu elke dag naar toe om alles te 
controleren", aldus voorzitter Boef, 
die er echter op wijst dat het vorig 
jaar erger is geweest. "Het lijkt erop 
dat in sommige caravans alleen 
maar geslapen is, hoewel ik in één 
geval 'wel een televisie aantrof die 
klaar stond om meegenomen te wor- 
den. Maar ook al zou er niets gesto- 
len zijn, toch is hier en daar forse 
schade aangericht. Wat dat betreft, 
ben ik blij dat er binnenkort weer 
een beheerder op de camping is". 

De kampeerders waren al flink ge- 
troffen door de ziedende storm van 
enige weken geleden. Van sommige 
caravans werden de daken afgerukt, 
enkele schuurtjes werden onderste 
boven geblazen. Televisie-omroep Nieuw Unicum 
wordt uitgebreid met kabelkrant 
• De presentatie is in handen van Monique Muller, terwijl Rein Kloof één van de vaste cameramensen is. Achteraan 
sociaal-cultureelwerker Lidi Flapper. Foto: Berlott ZANDVOORT - De televisie- 
-omroep TV NU van Nieuw- 
Unicum heeft dinsdagavond 
een welkome uitbreiding van 
haar apparatuur in ontvangst 
mogen nemen: een computer 
met databank waarmee een ka- 
belkrant gemaakt kan worden, 
die dag en nacht wordt uitge- 
zonden. "Met de kabelkrant kunnen we de 
hele dag informatie verstrekken 
over wat er allemaal te doen is", al- 
dus Lidi Flapper. Zij is sociaal-cultu- 
reel werker op Nieuw Unicum en 
initiatiefneemster tot de televisie- 
-omroep, die sinds oktober 1987 be- 
staat. 

"Maar bijvoorbeeld ook over zaken 
als spreekuur-tijden of de activitei- 
ten van het sociaal-cultureel werk". 
De computer met databank waar- 
door dit mogelijk is geworden, is een 
geschenk van Kabelkrant/Nieuws 
van de Dag in samenwerking met 
een computerbedrijf. 

Aan TV NU werken twaalf men- 
sen, waarvan negen bewoners, een 
vrijwilligster van buiten Nieuw Uni- 
cum, een stagière en Lidi zelf. De 
presentatie is vanaf het ontstaan 
van de TV-omroep merendeels ver- 
zorgd door Monique Muller, terwijl 
Rein Kloof één van de vaste camera- 
mensen is. 

Live 

Elke dinsdagavond wordt er uitge- 
zonden, de ene week live met een 
rechtstreeks verslag van gebeurte- 
nissen en/of documentaires, de an- 
dere week wordt het programma 
herhaald. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, meestal over actuele 
zaken. Zo zal binnenkort bijvoor- 
beeld aandacht besteed worden aan 
de (landelijke) veranderingen die 
gaan plaatsvinden, met name de 
team-verpleging. 

Maar er zijn ook vaste rubrieken, 
zoals de milieu- en de culturele ru- 
briek. In die laatste wordt nu onder 
andere aandacht besteed aan de hui- 
dige expositie in de openbare biblio- 
theek en aan een tentoonstelling in 
Bennebroek van één van de mede- 
werkers van Nieuw Unicum. En 
sport, want ook daaraan blijkt grote 
behoefte te bestaan. 

Zo wordt voorafgaand aan de WK 
schaatsen een videoband uigezon- 
den over Nederlandse schaatssuc- 
cessen. 

"Maar we richten ons vooral op 
Nieuw Unicum en op Zandvoort", aldus Lidi Flapper. TV NU kan vol- 
gens haar dan ook zeker als een goed 
te gebruiken communicatiemiddel 
gezien worden. Nicolaasschool helpt 
Poolse kindertehuizen 

ZANDVOORT - De leerlingen van de Nicolaas Basisschool 
zijn gisteren gestart met een actie ten behoeve van Poolse 
kindertehuizen. De inzameling betreft hygiënische midde- 
len en voedingsstoffen. De Nicolaasschool haakt hier- 
mee in op de landelijke actie voor 
Polen, onder auspiciën van Tom- 
cio Paluch, dat is Pools voor 
'Klein duimpje'. Deze stichting is 
al vanaf 1986 actief en de Nicolaas- 
school heeft vanaf het begin aan 
deze acties deelgenomen. Zo ver- 
trokken vorig jaar vijf extra trans- 
porten uit deze regio. Alles is ge- 
richt om de Poolse kinderen in 
tehuizen te hulp te schieten, van- 
wege de grote tekorten aan voe- 
dingsstoffen en hygiënische mid- 
delen. De huidige actie duurt tot 
en met woensdag 21 februari. 

Waar het absoluut niet om gaat, 
is kleding, die kan men nu niet 
accepteren. 

Voedingsmiddelen 

De tehuizen zijn namelijk de afge- 
lopen twee jaar al ruim van kle- 
ding voorzien, een nieuwe inzame- 
ling daarvan vindt pas plaats als er weer behoefte aan is. 

Waar het nu wèl om gaat, zijn 
zaken als tandenborstels en tand- 
pasta, zeep, shampoo, katoenen 
luiers, handdoeken en waspoeder. 
Als voedingsmiddelen worden ge- 
noemd: melkpoeder, roosvicee, vi- 
taminen, almiron, nutrilon, bam- 
bix. Molenaars kindermeel en ge- 
droogde peulvruchten (géén blik). 

Daarnaast zijn er medicamen- 
ten en medische apparatuur no- 
dig. 

Uiteraard hopen de leerlingen 
dat heel wat Zandvoorters een bij- 
drage willen leveren aan de actie. 

Vorig jaar heeft bijvoorbeeld 
Huis in de Duinen grandioos mee- 
geholpen met het aanleveren van 
allerlei materiaal. Men kan spul- 
len afgeven in de Nicolaas Basis- 
school, Lorentzstraat 15 te Zand- 
voort, tel. 15601. Ook klein speel- 
goed, dat nog in goede staat ver- 
keert, is van harte welkom. Demonstratie T'ai Chi-Wu 

ZANDVOORT - In de Brugstraat 17, in sportschool AFAFA, geeft de 
School voor T'ai Chi-Wu morgenavond om 20.30 uur een demonstratie T'ai 
Chi, een uit China stammende bewegingsvorm. Volgens de school zorgt 
deze voor een ontspannen slaap, een gezonde eetlust en een energieke 
aanpak van het leven. T'ai Chi is niet prestatie gericht en kan tot op hoge 
leeftijd worden beoefend. Inlichtingen tel. 13663 of 17814. | Dommel 1 HU STAAT ER PRACHTI6- 
RJ ! VB EER&TE PEJS OP P&S 
IPRIMUUA RAEIS-WERSTRyP KAf^ 
M'J NIET MEER 0rfl3AAN ' 

(ADVERTENTIE) Eetcafé „The Loildoner" bakt ze weer lekker bruin dit weekend f? 
GEBAKKEN SLIPTONG p stuks) ƒ 16,50! 

„a la meunière", met verse Vlaamse frites en gemengde salade. 

Voor dat geld ga je toch niet zelf thuis in de vislucht staan. 

Keuken geopend: elke vrijdag vanaf 10.00 u; 

elke zaterdag vanaf 14.00 u; elke zondag vanaf 11.00 u. 

U mag reserveren. 

Eetcafé „The Londoner", Kerkstraat 5 - Zandvoort - 02507-15363 

En wat u ook niet moet vergeten: Voor f 15,50 kunt u onbeperkt SPARERIBS eten. KMXNER WEEKMEDIA 22 
DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 WllMIMi SUCCESVOLLE KLEINE 
ADVERTENTIES VOOR DE | 

ZAKENMAN EN PARTICULIER | 

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor-l 
aen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- 
ten l 
°articu!ieren verwezen wij naar de speciale bon voor gratis 
Micro s op de pagina „MICRO'S". 
Plaatsing :s mogelijk in de volgende editie' 
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,38 per millimeter. 
Sluitingstijd dinsdag 16 00 uur 

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- 
P841 1 of afgeven/zenden aan: 
+ Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 2, 
2042 JM Zandvoort 

* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70, 
1421 AA Uithoorn 

-• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties: 
_' Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde 
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, 
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- 
dam, al'e edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- 
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe 
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities. 
ƒ 6,13 per millimeter 
Sluitingstijd vrijdag 16.00 uur. 

* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 
ren verkrijgbaar 

:• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening 

gebracht, alsmede ƒ5,00 adm. kosten. 
■"• Sij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers 

verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten 

het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor 

wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht, 
d kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 
bezorgklachten) of zenden aan: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia 
Postbus 122 
1000 AC Amsterdam 

De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 

in dezelfde week 

Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart. SNOWWHITE 

schoonmaak/glazen wasserij l Tel. 02507-17935 Bob Schmidt Financien en handelszaken Ambtenarenleningen 

Bij de Landelijke Bemidd voor Ambtenaren in een halve dag, 
ook v semi-ambt , pers. PTT/Postb. en geprivatiseerde bedr. 

met verlaagd tarief 

Ook voor doorlopend krediet Lopende leningen geen bezw. 

LBA, 020-997633 

Rijksstraatweg 72, Duivendrecht Ook 's avonds van 19-21 u. Autoverzekering 

VA ƒ 75 • DORSMAN 
blijft toch goedkoper' 
Bel nu 02507-14534. Huishoudelijk 
personeel 
gevraagd Radio/tv/video Gevr bij hr alleen te Bentveld/ 
Aerdenhout, zelfst huish. 
hulp, ca 1 dag p w Tel 023- 
244303, na 18 00 uur 

Gevr huishoud hulp, 3 uurl 
pw Tel 13519 | Computerapparatuur 
I en software Aangeboden COMPUTER 
Zemth Z 148 XT 4,77-8 MHz 
2\360 K floppydnve's, 640 
K Ram, met halfjaar oude 
high resoluhon monitor 
(nieuwprijs ƒ 850), MS-Dos en 
enkele originele program- 
ma's, alles met handleiding, 
.'2100 Tel 02908-4943 T k a EGA kaart 350x640- 
256K Tel 020 841162 Kunst en antiek HEDEN INBRENG van goede- 
ren v d vulling van 5 en 6 mrt 
/EILINGGSBOUW AMSTEL- 
VEEN Frans Halslaan 33, 
Avoen Fel 020 473004 
I s Maandags gesloten ) i Muziek- 
instrumenten i-oto Boomgaard 

ook voor 
portretfoto s 

pasfoto s 

leceptiefoto s 

aioepsfoto s aan huis 

Giote Krocht 26 

Tel '3529 Onderhoud, 

reparatie, 

doe-het-zelf L Dakkapel ii Nu ook in bouwpakket 

Duidelijke handleiding 

voor doe het rolvers 

In 1 'dag te plaatsen 

Ook voor aannemers 

Tiinmerbedrijf fabriek Ruiter 

Specialist in 

dakkapellen kozijnen 

lol 02202 2700 Fax 2730 VIDEOTHEEK Corn. SlBiersstraat 2 B 
Tol. 02507-12070 

1 film 

5,-/7,50 p.d. 

5 films 

25,- p. week 

Verhuur MovlB-boxen 24 uurs service 

TV- EN VIDEOREPARATIE. 

Snel en betrouwbaar. 

Me'estal thuis gerepareerd. 

Vrijblijvende prijsopgaaf. 

Geen voorrijkosten. 

Tel 020-96 00 54/9124 27. Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Telefoon 13529 

UW FILM OP VIDEO 

ƒ 1,75 per minuut met 

gratis achtergrondmuziek. Oproepen 
Mededelingen • G. één teken of één ge- 
baar. Vier armen stevig om 
elkaar. Heel zachtjes „sorry" 
aan elkaar en onze toekomst 
is voor elkaar. Je vriend R. -*• Help de Polen. Stuur eens 
een voedselpakket' Geen 
adres' Dat hebben wij voor u! 
Inl.- tel 02907-5235. • Jong? Alleenstaand? Wo 
nmg zoekend? Moeilijk hè? 
Laat het ons weten. B.k. naar 
Wurgent, P.B. 243, 2040 AE 
Zandvoort. • Martin Kaspers de eerste 
stap is gemaakt nu gaan we 
op naar de mooiste. Monique. * Mensen ga niet van huis 
want volgens ons zijn de 
autonjlessen begonnen van 
Marco Bluys Voor trouwfoto's 

Foto Boomgaard 

Grote Krocht 26 

Tel. 13529 • Wie kan voor mij een brief 
in het Roemeens vertalen? 
Tel 02507-17356. • Wij willen de vele evene- 
menten van de Ver. Vrouwen 
van Nu niet missen. U wel? 
Word ook lid of vraag een 
maandblad aan. Tel. 14462. • Wil de mevr. die 3 weken 
geleden mijn kastbed ge- 
kocht heeft contact met mij 
opnemen? Tel. 02507-12558, 
b.v.d. Verloren en 
gevonden • Verloren gouden kruisje 
heeft voor mij zeer speciale 
herinnering. Tegen beloning 
terug te bezorgen. Tel. 12270. Woninginrichting Fabrieksprijzen 

Stoffering bank/boot/cara- 
vankussens, bijv. 10 kussens 
compl. v.a. ƒ 275. 't Woonwm- 
keltje, Alkmaar, Laat 10, 072- 
158076. Amsterdam, A. Cuyp 
130, 020-6629199. Den lip 68A 
(fabriek), 02908-5700. * Gratis af te halen bruine 
ribcord bank, 3-zits. Tel. 
19549. Lijsten op maat 

bij- 
Foto Boomgaard 
Grote Krocht 26 
Tel. 13529 * Te koop 2-pers. bed met 
ombouw en matras ƒ 125; le- 
ren bankstel, donkerbruin, 
ƒ 175. Tel. 02507-14734. Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor 
ƒ295. Velours overgordijnen 
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr. 
Vitrage en alle soorten model- 
gordijnen v.a. ƒ5,95 per me- 
ter, gratis gemaakt! 1000 ver- 
schill. meubelstoff. van ƒ69 
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle 
soorten meubelen, boten en 
caravans, zeer voordelig. Alle 
soorten schuimrubber op 
maat gesneden. Barkrukken 
stoff. mcl. stof of leather-look 
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras 
ƒ55. Echt schuimrubberen 
matras met zuiver scheerwol 
afgedekt ƒ225. DE VRIES, 
Haarlemmerdijk 168, Amster- 
dam, 020-220981; Ampèrestr. 
10, Zandvoort, 02507-19347. -*- T k a Sony Sports-walk- 
man WM 35 met gebruiks- 
aanw, ƒ55 Tel 18829 Kleding BONTMANTELINRUIL 
(kleine) bijbet tegen exel 
lichtgew lammy's/nappa/ 
bontgevoerde regenmantels 
Heren lammy's en jacks 
Folders tel 020 233488 COUPEUSE/ 
MODEONTWERPSTER 
heeft tijd om de leukste mo- 
dellen naar maat en eigen 
ontwerp voor u te maken, ook 
veranderwerk Voor alle leef- 
tijdsgroepen en maten 
Tel 02507 17370 Lessen en clubs • Cursus Eerste Harthulp in 
slechts 4 reammatie-lessen 
bij de Kruisver alhier op ma 
5, 12 19 en 26 mrt Inl bij hr 
de Leeuw Tel 16085. Kom kunstzwemmen bij de 
Zeeschuimers Vanaf 6 jaar 
met 2 zwemdipoma's Fijne 
sport voor meisies met ge- 
voel voor muziek. Kosten 
slechts ƒ 15/mnd 
Inl tel 16511 ■*■ Recreatie-tafeltennis voor 
30 50-plussers, ma 7-9 uur 
Gezellig en aktief bewegen. 
Trainer aanw Bel 16511 voor 
info J GRATIS 

Woninggids van Zandvoort 

CEO/ E makelaars o.g. J|j L Tel. 02507-12614 NVM Wij STOFFEREN 10 bankstel- 
kussens inclusief stof voor- 
ƒ295. Velours overgordijnen 
voor ƒ 9,95 p. mtr. Vitrage en 
alle soorten modelgordijnen 
v.a. ƒ 9,95 per meter, gratis 
gemaakt! 1000 verschillende 
meubelstoffen voor ƒ 9,95. 
Wij stofferen alle soorten 
meubelen, boten en caravans 
tegen scherpe prijzen! 

DE VRIES 

Julianapark 40 - HAARLEM 

(Winkelcentrum Cronjé) 

Tel. 023-260359 of 

b.g.g. 371342. Hobby's en 
verzamelingen • Te koop 150 stuks 78-toe- 
ren gram platen, ƒ 200. Tel. 
13666 Foto - Film • T k.a. Praktica super TL 
1000 spiegelreflexcamera, 
gloednieuw, nooit gebruikt + 
gebr aanw en serviceboekje, 
ƒ 125. Tel. 18829, na 18 u. Te koop 
gevraagd 
diversen * Gevr wasmachine Tel 
19552. • Te koop gevraagd divan 
en ladenkastje met 4 laatjes. 
Tel. 02507-15982, na 18 uur. • Te koop gevraagd pape- 
gaaiekooi, in goede staat Tel. 
02507-15160. ■k ie Koop gevr pianokruk, 
kleine rubber boot + 2 pk 
motor, linnenkastje Tel 
02507-16019. Onroerend goed 

en woonruimte 

te nuur gevraagd Te huur gevr. ongemeubileer- 
de woonr voor permanente 
bewoning. Huur + ƒ 1000 
p.m., mm. 3 kam. Br. o. nr. 
763-76849 bur. v d. blad. Zomerhuis te huur gevr. per 
direct. Tel 023-340057 of 
02507-12561 Kom nu in 
Dan krijgt w meer geld voor uw Huidige auto 
en bovendien meer auto voor tnv geld. 
Kom in actie voor de beste trans- 
actie, dat is op 't moment het motto 
bij Peugeot. Hoofdrol speelt de nieuwe 
Peugeot 309. Nieuw? Inderdaad. 

Hij is groter, sterker, mooier èn 
schoner. De autopers schreef er bewon- 
derend over; na een proefrit zult u net zo enthousiast zijn. Een andere hoofdrol 
is er voor uw huidige auto. 

Want wij kunnen u nu tijdelijk een 
heel speciaal inruilaanbod doen. Méér 
geld dus voor uw huidige auto. 

Maar ook meer auto voor uw geld. 
Kijk maar eens hoe weinig de nieuwe Peugeot 309 kost en hoeveel hij u biedt. 
Neem bijvoorbeeld de XE 3-deurs 
met zijn 1.4 liter benzine-injectiemotor, 
drieweg-katalysator, Lambda-sonde 
en vijfversnellingsbak. Deze levert maar 
liefst 80 DIN pk (58 CEE kW) en dat alles 
kost u slechts 22.545,—. Kom dus in actie voor de beste 
transactie en kom vandaag nog even bij 
ons langs voor meer informatie of een 
proefrit. U bent van harte welkom. 

DE NIEUWE 
PEUGEOT 309 PRIJZEN INCL BTW, EXCL. APLEVERINGSKOSTEN 490.-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. 
ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345. PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. Te koop 

aangeboden 

diversen Aangeb. r.v.s. KOELTOON- 
BANK met onderkoeling, 3 
mtr. Tel. 02507-13928. LAMSVACHTEN te koop van- 
af ƒ 150 p.st.; KOEHUIDEN, 
ƒ600 p.st. Tel. na 18.00 uur: 
02507-18733. * Te koop 2-pers. bedbak 
met nachtk., mt 140x200, kl. 
wit, m. matr. en spir.bodem, 
ƒ225; herenfiets, Super Cy- 
cle, ƒ75. Tel. 02507-17538. Te koop COCA COLA AUTO- 
MAAT jaren '60, t.e.a.b. 
Tel. 19606. Te koop exclusieve BRUIDS- 
JAPON, kanten bovenst., met 
sluier en tiara, mt 38/40, was 
ƒ4000, nu t.e.a.b. 
Tel. 13863. * Te koop keukengaskachel 
ƒ65; Tefal miniwash ƒ20; 
chroom haardketeltje ƒ 10. 
Tel. 02507-16389. * Te koop schuifladder, pr. 
st.,reikh.8a9m„ cont./300. 
Tel. 14513. * Te koop zwart ijzeren 
openhaartje ƒ 125. Tel. 02507- 
14752. T.k. aangeb. autostoeltje, 
merk Bobo, zit/slaapstand, 
vrpr./ 150. Tel. 02990-38810. *• T.k.a. race/sportfiets, 10 
versnellingen, i.z.g.st., ƒ 135; 
grote Moulinex grill m. mgeb 
braadautomaat + ge- 
br aanw., ƒ60. Tel 18829. T.k a. strijkmachine ƒ 75: ste- 
reo midiset: dubb. cass. + 
box., nw, ƒ250. 02507-16019. • Twee ladders, 12 sporten, 
ƒ45; 2 schragen, ƒ20. Tel. 
14513. Sportartikelen • Te koop Rossignol ski's 
met binding, ƒ 75; Salomon + 
Nordica skischoenen, maat 
41/43, ƒ50 per paar. Tel. 
02507-17503. * Te koop skischoenen Nor- 
dica, maat 42, ƒ35. Tel. 
16516. Vaar/surfsport MARINA MONNICKENDAM 
de gezell. jachthaven met alle 
faciliteiten. Enkele ligplaatsen 
beschikbaar Tel 02995-2595 Huwelijk en 
kennismaking ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 
Parasol Reis- en Contacten- 
club: 023-356840 (infoband). • Reflectanten op adverten- 
ties onder nummer gelieven 
ervoor te zorgen dat het num- 
mer in de Imker-bovenhoek 
op de envelop staat vermeld 
en dat de brief geadresseerd 
wordt aan: Centrale Order- 
afd. Weekmedia, Postbus 
122, 1000 AC Amsterdam. Dit 
voorkomt vertraging in de be- 
handeling. Zalenverhuur VERENIGINGSGEBOUW 

De Krocht 

Grote Krocht 41, Zandvoort, 

tel. 02507-15705-18812, voor 

BRUILOFTEN - RECEPTIES 

KOFFIETAFELS Rijles auto's 
en motoren Zie ook de pagina's 
SHOWROOM 
in deze krant. Rijwielen, 

motoren, 

bromfietsen * Te koop Gazelle meisjes- 
fiets, tot plm. 12 jaar, com- 
pleet, i.g.st., ƒ75. Tel. 
02507-19653. Woningruil Mdiig. ieuKe gerest. 2-kamer- 
won , A'dam-Centr., Lynb - 
gracht, hr ƒ321, + zolder- 
berghok, balkon. Gevr 2/3- 
kam.won. in Zandvoort, ma» 
hr ƒ 700. Tel. 020-464287. Dieren en 
dieren- 
benodigdheden DENNIS PAPEGAAIEN 
een begrip in Nederland. Bel 
voor gratis infoboek: 020- 
665.7658. Inruil en fin. mog. 

• De advertentie-afdeling 
behoudt zich het recht voor 
advertenties, eventueel zon- 
der opgave van redenen, te 
weigeren (art. 16 Regelen 
voor het Advertentiewezen). Onroerend goed 

en woonruimte 

te huur 

aangeboden GARAGE TE HUUR 

Burg. v. Fenemaplein 

Tel. 02507-14534 KAMER TE HUUR 

De Witte Zwaan 

Tel. 12164 Auto's en 
auto-accessoires T.k. Renault 11 TL 

'84, APK-gek., perfecte auto, 
van part., mcl. radio/cassette- 
deck, ƒ 5950. Tel. 020-368691/ 
02981-1593. Zie ook de pagina s 
SHOWROOM 
in deze krant. • Rubrieksadvertentie op- 
geven 9 Zie voor adres en'of 
telefoonnummer de colofon 
n deze krant Diverse clubs J. BIK 25 JAAR, clubs, esc, 
mass , pnvé-adr., vrijbl.heid, 
pers. vrijh , vaste clientèle. 
Buiten Wier.str. 3/5, A'dam. 
Tel. 020-246505 (030-944530), 
7dg.p.w. 12-02 u. V.a. f 100, 
Opl. int. full-t., part-t. mog. Diversen WAAI JENBERG B V., Nederlands grootste fabrikant van over- 
dekte invalidenwagens, bouwt elke AROLA voor u aangepast 
en op maat. Tevens ruime sortering door inruil verkregen 
Arola's Levering en servicepunten door heel Nederland. 
Voor inlichtingen: WAAIJENBERG B.V., Keienbergweg 48, 
Amsterdam, tel.' 020 - 91 05 18. ^^ X.Y.Z. B.V. verhuizingen en 
kamerverhuizingen. Voll verz 
Dag 'nachtservice 020-424800 * Gratis af te halen plastic 
zitbad. Tel. 12770. 5 regels mm am gratis 

_7Wicro 

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER GRATIS MICRO'S 

worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: 

• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch) 

• aan balie kantoor zijn opgegeven 

• verloren/gevonden 

• weg/aan komen lopen/vliegen 

• maximaal 5 regels 

• alleen voor particulier gebruik 

• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen NIET GRATIS 

zijn: 

• alle Micro's groter dan 5 regels 

• brieven onder nummer 

•* de verkoop van uit hobby verkregen artikelen 

• woningruil 

• personeel gevraagd/aangeboden 

• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 

• commerciële Micro's Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor 
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder 
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele 
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft. T 


e 
k 
P 
b 


r 


u 


i 


d 


S 


l 


a 


P 

n 


, 
m 


a 


a 


t 
3 


8 


, 
m 

d 


e 


r 


n 


e 
5 


a 


I 

n 


t 


a 


f 


e 


I 
e 


n 
r 


i 


e 


t 


e 


n 
s 


t 

8 


I 


T 


e 


I 

2 


- 


3 


4 


3 

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw 
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u 
ontvangt van ons een acceptgirokaart. 

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen. Brieven onder nummer ƒ 5,30 extra (u dient er rekening mee 

te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr bur. v.d. 

blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt). 

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. 

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met 
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor: 
Centrale Orderafdeling Weekmedia, 
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam. 

Of afgeven bij: 

- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad: 

Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort 1 Zandvoorts Nieuwsblad 
1 regel ƒ 3,63 


2 regels ƒ 3,63 


3 regels ƒ 3,63 


4 regels / 4,83 


5 regels ƒ 6,04 
6 regels f 7.25 


7 regels ƒ 8,46 


8 regels ƒ 9,67 


9 regels f 10,88 


10 regels ƒ12,08 EE1 Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij 
uw advertentie helaas niet opnemen. Alle prijzen 'mcl. 6% BTW . 
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren. Naam: Adres: Postcode: Plaats: L Telefoon: S.v.p. in rubriek: J WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 Ambitieus plan voor 
toptennis in Zandvoort ZANDVOORT - In Gran Do- 
rado werden vorige week de 
ambitieuze plannen ontvouwd 
door de Stichting Toptennis 
Nederland. Met de oprichting 
van de Audio Sonic/Piz Buin 
Tennisschool Zandvoort en 
daarbij het aantrekken van 
toptennissers zoals Michiel 
Schapers wil men promotie be- 
werkstelligen naar de hoogste 
klasse, de eredivisie. 

In het bijzijn van een aantal pro- 
minenten uit de tennissport, onder 
anderen trainer van het Nederlands 
team Stanley Franker, gaf de voor- 
zitter van de nieuwe Stichting Tom 
Maintz een uiteenzetting van de 
plannen. Vooral door de sponsoring 
van Audio Sonic en Piz Buin is het 
mogelijk de vele plannen te realise- 
ren. Daarbij bestaat de mogelijkheid 
voor co-sponsoring. De Stichting 
Toptennis Zandvoort wil daartoe 
een sponsorclub oprichten voor 
sympathisanten, die van een aantal 
voordelen kunnen profiteren zoals 
een avond tennis in de Grand Dora- 
do Tennishal. 

De oprichting van deze stichting 
betekent een scheiding met de Ten- 
nisclub Zandvoort tussen het recre- 
atieve gedeelte en het professionele 
deel, namelijk de eerste twee teams. 
De samenwerking tussen de stich- 
ting en het bestuur zijn aanwezig om 
de top te kunnen halen. 

Om die top te halen heeft de Stich- 
ting Toptennis Zandvoort de trai- 
ners Paul van Geuns en Hans 
Schmidt aangetrokken. Zowel Van 
Geuns als Schmidt heeft inmiddels 
een schat van ervaring op gedaan 
met het trainen en begeleiden van enkele topspelers en jeugdige talen- 
ten. De officiële opening van de Ten- 
nisschool werd verricht door top- 
speler Michiel Schapers. Hij zette 
zijn handtekening onder het con- 
tract en onthulde het fraaie bord van Standen voetbal 

Vierde klasse KNVB Velsen 


14-24 


Onze Gezellen 


14-13 


Renova 


14-20 


Nieuw Vennep 


14-12 


De Brug 


13-16 


TYBB 


14-11 


Geel Wit 


14-14 


VSV 


12-10 


Hoofddorp 


13-13 


Van Nispen 


14- 9 


DSOV 


14-13 


Zandvoortm. 


14- 9 


Vierde klasse KNVB zaterdag 
NAS 


13-21 


Hoofddorp 


12-11 


OSDO 


13-17 


SIZO 


13-11 


SMS 


13-17 


Aalsmeer 


13-11 


Zandvoort'75 


13-16 


Bloemendaal 


13-10 


EHS 


12-14 


SCZ'58 


12- 7 


DOSC 


13-12 


DSC'74 


12- 5 


Tweede klasse HVB 


Spaarnestad 


17-30 


Schalkwijk 


16-16 


EHS 


16-27 


THB 


15-12 


Heemstede 15-20 


KIC 


17-11 


Vogelenzang 


16-19 


Overbos 


16-10 


SVij 


15-18 


TZB 


16- 9 


BSM 


17-18 


Spaarnevogels 


16- 2 


Eerste klasse HVB zaterdag 
SCW 


18-28 


J. Hercules 


17-15 


SVIJ 


18-27 


Halfweg 


17-14 


Energie 


17-24 


DCO 


17-11 


Zandvoortm. 


18-24 


Hillegom 


18- 9 


Kennemers 


18-23 


HBC 


18- 8 


Velsen 


18-23 


VSV 


18- 6 


Tweede klasse HVB zaterdag 
Overbos 


17-32 


DSOV 


17-14 


Renova 


17-27 


KHFC 


18-11 


Geel Wit 


17-25 


DEM 


17-10 


Van Nispen 


17-24 


TZB 


18-10 


Stormvogels 


17-21 


BSM 


18-10 


SVJ 


18-20 


Concordia 


17- Z75 mist aansluiting ZANDVOORT - Bracht Zand- 
voort '75 koploper NAS in de 
eerste competitie wedstrijd de 
enige nederlaag toe, het slaag- 
de er niet in om de club uit 
Halfweg de tweede nederlaag 
toe te brengen. De Zandvoor- 
ters hadden over het geheel ge- 
nomen het beste van het spel 
maar NAS wist uit een vrije 
trap, ver in de tweede helft het 
enige doelpunt van deze te har- 
de strijd te scoren, 0-1. 

In een vliegende storm was het 
moeilijk om tot goed voetbal te ko- 
menen dat deed jammer genoeg veel 
afbreuk aan deze topper. Zandvoort 
'75 moest winnen om aansluiting te 
houden bij NAS en bij verlies zou de 
kloof tot vijf punten oplopen. NAS 
begon direct stevig in te grijpen en 
daartegen trad de scheidsrechter te 
slap op. Het zat de badgasten niet 
mee, zij krijgen goede mogelijkhe- 
den maar wisten die niet te benut- 
ten. Bovendien moest de Zandvoort- 
se club na een half uur met tien man 
verder. Na een getrek in het straf- 
schopgebied mocht een van de 
Zandvoortse verdedigers het veld 
verlaten. Dit was een behoorlijke te- 
genslag. Even later had de scheids- 
rechter een NAS-speler moeten ver- 
wijderen toen deze natrapte, doch 
dat gebeurde niet waardoor de strijd 
steeds grimmiger werd. 

Ondanks de tien man was Zand- 
voort '75 meer in de aanval te zien en 
waren Jan Willem Luiten en Rob 
Koning dicht bij een doelpunt. De 
sporadische uitvallen van NAS wer- 
den telkens onschadelijk gemaakt 
door een perfect ingrijpende Bert van Meelen. Kansen kreeg NAS dus 
niet en het wachten was op de ope- 
ningstreffer van de Zandvoorters. 

In de tweede helft opnieuw een 
aanvallend Zandvoort '75 dat on- 
danks de nummerieke minderheid 
en de storm tegen het NAS doel on- 
der vuur nam. Schoten op het NAS 
doel gingen net naast of de doelman 
greep In, maar de zo node gewenste 
voorsprong kwam er niet. NAS 
kreeg allengs meer greep op de 
strijd, zonder echt gevaarlijk te wor- 
den. In de slotfase kwamen de be- 
zoekers toch op de beslissende voor- 
sprong. Een vrije trap werd ver- 
keerd beoordeeld en het was 0-1. 
Wat de Zandvoorters ook nog verder 
ondernamen met stevig ingrijpen 
bleef NAS overeind. 

Trainer Ad Branderhorst was wel 
teleurgesteld over het resultaat 
maar „het zat niet mee", stelde hij. 
„Er is keihard gewerkt en ik kan 
niemand verwijten maken. Met tien 
man spelen kost ontzettend veel 
kracht. We hadden minstens een ge- 
lijkspel verdiend, NAS is echt geen 
grootse ploeg maar de afstand is nu 
wel groot geworden. In het voetbal 
weet je echter nooit maar je mag 
geen misstap meer maken. Boven- 
dien moeten we proberen een perio- 
de-titel te pakken, dan kan je alsnog 
kans maken op promotie. Het is af- 
wachten, misschien maakt NAS nog 
fouten en anders hoop ik dat die 
periode-titel er komt." de Audio Sonic Piz Bruin Zandvoort 
tennisschool. Voor het bereiken van 
de top heeft men behoudens Scha- 
pers nog een aantal klasserijke spe- 
lers aangetrokken. De tweede man 
voor het eerste team is geworden de 
zeer talentvolle Pernon Wibier. Van 
de dames is Esmir Hoogendoorn in- 
middels een vertrouwd gezicht maar 
met de komst van Karin Moos zijn 
alle kansen op promotie aanwezig. 

Ook het tweede team is dermate 
sterk, dat ook hiervan de verwach- 
ting hoog gespannen is. De grote 
drijfveer achter het Zandvoortse 
tennis Hans Schmidt blijft deel uit- 
maken van dit team maar hij krijgt 
de steun van een aantal jeugdige ta- 
lenten, zoals Sander van Gelder. De 
16-jarige Stephanie Gomperts, Katja 
Nelis en Petra Janssen vormen het 
sterke dames gedeelte. 

Recreatie 

De Stichting Toptennis Nederland 
wil behalve de steun voor het topten- 
nis zeker niet het recreatieve gedeel- 
te laten vallen. Via de tennisschool 
worden zowel de recreatieve leden 
als de competitieteams getraind en 
begeleid. 

De tennissport in Zandvoort heeft 
het geweldige voordeel het gehele 
jaar in Zandvoort terecht te kunnen. 
In de winter maakt men gebruik van 
de Gran Doradohal en zomers blijft 
het tennispark De Glee de thuisha- 
ven. Het bestuur van de tennisclub 
Zandvoort heeft inmiddels het con- 
tract met de golfclub met tien jaar 
kunnen verlengen, met nog eens een 
optie van drie jaar. Dus langdurige 
waarborg voor het tennisgebeuren. 

De twee topteams van de TC Zand- 
voort zullen de competitie ingaan 
onder de naam Audio Sonic - Piz 
Buin Zandvoort. Initiatiefnemer en 
grote man achter de schermen Tom 
Maintz, gaat het seizoen zeer opti- 
mistisch tegemoet en heeft gezorgd 
dat alles tot in de puntjes geregeld is. 

„Vorig jaar toen ik met de sponso- 
ring van Esmir Hoogendoorn ge- 
start en daarom hebben we toen een 
stichting opgericht", aldus Maintz. 
„In die stichting hebben we alles 
goed geregeld want je moet met nie- 
mand gedonder krijgen. Ik vind het 
leuk om te doen en voor een gedeelte 
doe ik het voor de publiciteit, als 
sponsor, maar het grootste gedeelte 
bestaat uit hobbyisme. Met het aan- 
trekken van Schapers moeten we 
kampioen worden. In de competitie 
in Duitsland verdiende Schapers 
veel meer maar hij vond het gewoon 
leuk om bij ons te spelen. Bovendien 
vindt hij het een goede voorberei- 
ding op open Frans tenniskampi- 
oenschappen die ook op gravel wor- 
den gespeeld. Voorlopig zijn we een 
contract aangegaan voor één jaar, 
dan bekijken we de situatie, ik ben 
van mening dat we, als we promove- 
ren en dat moet wel lukken, ook 
hoge ogen gooien in de eredivisie". 
Zandvoorts 
Nieuwsblad • Michiel Schapers ondertekent het contract voor TC Zandvoort. Foto Bram Stijnen Strandloop 

Organisator van de Zandvoortse 
Strandloop, Dick Castien, laat nu 
reeds weten dat de 24e Strandloop 
wordt gehouden op zondag 11 maart 
aanstaande. Het wordt opnieuw een 
loop over 4, 8 of 21 kilometer en het 
inschrijfgeld hoeft de liefhebber niet 
af te schrikken. Slechts ƒ 2,- per per- 
soon. Winst voor dames Zinderende partij van Lions jeugd ZANDVOORT - Na een zinde- 
rende partij basketball moest 
het junioren-jongensteam van 
The Lions met een 74-75 neder- 
laag genoegen nemen. Er 
moest een verlenging aan te 
pas komen voordat Lions door 
Hoofddorp B tot overgave 
werd gedwongen. Ook de Lions 
heren verloren, maar kansloos 
tegen Dokko met 78-97. De da- 
mes blijven in de top van de 
ranglijst door met 42-18 van 
Mapleleaves te winnen. 

Hoofddorp B trad aan met een 
tweetal spelers uit de A-selectie en 
aangezien één daarvan maar liefst 39 
punten scoorde, kan dat de oorzaak 
van de nederlaag zijn. Constant 
vocht Lions tegen een lichte achter- 
stand en had in de eerste helft veel 
moeite om in het spoor van Hoofd- 
dorp te blijven. Na van een man to 
man overgeschakeld te zijn op een 
zone, liep het beter en na dertien 
minuten in de tweede helft kwam 
Lions voor het eerst op voorsprong, 
57-56. Beide teams schotelden het 
vele publiek prima basketball voor. 
De spanning steeg naar grote hoogte 
en bij 67-67 kreeg Lions, met nog tien 
seconden te spelen, balbezit. Het 
lukte niet om de laatste aanval doel- 
treffend af te maken waardoor een 
verlenging noodzakelijk was. In die 
verlenging bleek Hoofddorp over de 
sterkste zenuwen te beschikken en 
zegevierde nipt met 74-75. Toch was 
coach Lex Kroder niet ontevreden. 
„Het is jammer en met wat meer 
geluk hadden we kunnen winnen. 
Maar de zege van Hoofddorp was 
toch niet onverdiend." 

Topscorers Lions: Dave Kroder 
27, Bart Mol 19, Vincent Telling 14. 

Heren 

De Lions heren waren niet opge- 
wassen tegen het sterke Dokko. Aan- vallend kwam Lions, mede door het 
goede spel van Henk Gaus en Dave 
Kroder nog best uit de voeten, maar 
verdedigend was men kansloos. 
Dokko schoot met scherp en had bij 
de rust al een veilige voorsprong, 34- 
51. In de tweede helft heeft Lions 
knap tegenspel geboden maar de 
achterstand kon niet verkleind wor- 
den. Dokko hield grip op de wed- 
strijd en won ruim met 78-97. 

Topscoorders Lions: Dave Kroder 
19, Geurt Jan Beekhuizen 18, Rudy 
Becic 13. 

Dames 

Door, zoals gebruikelijk, een trage 
start kon Mapleleaves in de beginfa- 
se aardig bijblijven. Het liep nog niet 
bij Lions maar ondanks dat stond er 
een 14-8 ruststand op het scorebord. 
In de tweede helft begon het ingestu- 
deerde systeem aardig te lopen en 
kwam er aanvallend leuk basketball 
op de proppen. Na tien minuten 
reeds een 23-12 voorsprong en Ma- 
pleleaves werd op steeds grotere achterstand gezet. Lions speelde fel- 
ler en dat leverde veel balbezit op. 
Mapleleaves kon verder weinig in- 
druk maken en aan de uiteindelijk 
42-18 overwinning van Lions viel 
niets af te dingen. „In de tweede 
helft liep het best lekker. Ondanks 
het matige begin zijn we geen mo- 
ment in gevaar geweest en de ko- 
mende wedstrijden zullen we stug 
doorgaan en proberen om Hillegom 
in te halen," aldus coach Olaf Ver- 
meulen. 

Topscorers Lions: Irene Verbrug- 
gen 10, Elles Bruinsma 10, Simone 
v.d. Berg 10. Voetbal 

TZB zaterdag lijkt over een lang- 
durige inzinking heen en won knap 
met 2-1 van DEM. De Zandvoorters 
konden opnieuw rekenen op de tref- 
zekerheid van Willem Keur. Hij nam 
beide treffers voor zijn rekening. De 
eerste helft was met een 1-1 stand 
afgesloten . Sport agenda VOETBAL 

Zaterdag: SMS-Zandvoort'75 
14.30 uur te Nieuw Vennep 

HBC-Zandvoortmeeuwen 
14.30 uur te Heemstede 

Geel Wit-TZB 14.30 uur te 
Haarlem 

Zondag: Velsen-Zandvoort- 
meeuwen 14.30 uur 

TZB-Vogelenzang 14.30 uur 
terrein Kennemerweg. 

ZAALHANDBAL 

Uitslagen: DS ZVM-Meervo- 
gels 8-13, HJ ZVM-Bhnkert 7-25, 
JA GVO-ZVM 4-3, HSZVM 4- 
ZVM 3 13-16, DJ ZVM-Nieuw 
Vennep 4-7, DS ZVM 2-Wijk aan 
Zee 2 19-7, MA ZVM 2-Nieuw 
Vennep 1 5 6, HS ZVM-ADO 13- 
10 (gestaakt), MA Odm-ZVM 11- 
12, DS Full Speed 2-ZVM 3 7-6. 

Programma zaterdag thuis- 
wedstrijd in Pelhkaanhal 

14.00 uur MA ZVM-HVH, 
14.45 uur JA ZVM-KIC. 

Uitwedstrijden zondag: 15.10 
uur HS Overbos-ZVM 2, 17.20 
uur HS Uitgeest-ZVM, 12.00 uur 
HS Full Speed 2-ZVM 3, 13.20 
uur HJ Excelsior-ZVM, 14.15 
uur DS Berdos-ZVM. 

Thuiswedstrijden in de Pelh- 
kaanhal: 10.00 uur DS ZVM 3- 
HVH 2, 11.05 uur DJ ZVM-BSM, 
12.10 uur HS ZVM 4-KIC 2, 13.15 
uur MA ZVM-ADO, 14.00 uur DS 
ZVM 2-Blmkert 4. 

VOLLEYBAL 

Zaterdag' Sporting OSS da- 
mes-Die Raeckse 18.30 uur Pelh- 
kaanhal. 

Sporting OSS heren-Aludes 4 
20.00 uur Pelhkaanhal. 

BASKETBAL 

Zaterdag: 18.30 uur Lisse- 
Lions junioren 

20.15 uur DIOS-Lions dames 
te Nieuw Vennep. 

ZAALVOETBAL 

Vrijdag in de Pelhkaanhal: 
18.00 uur ZVM-IJmond'73 C- 
jun., 18.30 uur ZVM-Hillegom D- 
jun., 19.00 uur Z.Noord 6-NAS 4, 
19.45 uur TZB-Halfweg, 20.40 
uur Z.Noord 6-Concordia 4, 
21.25 uur ZVM 5-Sporting G 2, 
22.20 uur TZB 5-Cer. S.2. 

Maandagavond in de Pelh- 
kaanhal: 20.45 uur Scandals-El- 
lerman, 21.40 uur ZVM 4-Hoofd- 
dorp 3, 22.20 uur Z.Noord 4-NAS 
3. Zandvoortmeeuwen haalt uit ZANDVOORT - Was de over- 
winning van Zandvoortmeeu- 
wen afgelopen zondag het be- 
gin van een eindsprint zoals 
vorig jaar? Vorige week werd 
gesteld dat dat nodig zou zijn 
en direct werd geantwoord met 
een klinkende 4-1 overwinning 
op Nieuw Vennep. In het Zand- 
voortse team maakten een 
drietal junioren een prima de- 
buut. 

Het jeugdige elan van de 18-jarige 
doelman Dobias Bloem, de 15 jaar 
oude Roy van Huystede en de 17- Spiers/Veldhuizen 
kampioen bridgen 

ZANDVOORT - Het koppel 
Spiers/Veldhuizen is in de 
A-lijn kampioen geworden in 
de derde competitie van de 
Zandvoortse Bridgeclub. In de 
laatste wedstrijd waren beide 
heren goed op dreef en werden 
met een score van 58,57 pro- 
cent eerste. Het paar Bakker- 
/Brandse eindigde op de twee- 
de plaats. 

In de einduitslag werd het koppel 
Paap/Vergeest met geringe achter- 
stand tweede. Gedegradeerd naar de 
B-lijn zijn het echtpaar Van Beek, 
het echtpaar Hoogendijk en de da- 
mes Götte en Koning. 

In de B-lijn werd een felle strijd 
geleverd om aan degradatie te ont- 
komen. Uiteindelijk werd het kop- 
pel De Vries/Haalman eerste met 
65,18 procent en tweede het koppel 
Visser/Van Leeuwen met 58,93 pro- 
cent. Gepromoveerd naar de A-lijn 
21) n het echtpaar Potharst en de pa- 
ren De Vries/Haalman de De Leeuw- 
'Polak. Degradatie naar de C-lijn 
was er voor de koppels Van Os- 
'Saueressig, Menks/Roest en Berg- 
hoff/Dróse. In de C-lijn deden de da- 
faes Van Mancius en Veltman nog 
Pogingen om alsnog te promoveren. 
2 ij werden weliswaar eerste met 
56,25 procent, maar dit was niet vol- 
doende. Tweede werden de heren 
Boom en Verburg met 55,36 procent. 
£>e koppels De Kruyff/Kleijn, Haver- 
kate/Rudenko en mevrouw Slegers 
Promoveerden naar de B-lijn. 
gedegradeerd naar de D-lijn zijn de 
koppels Boom/Verburg, Ackooy- 
'Drenth en Gelsing/De Vries. De da- 
•ües Van de Nulft en Verhage haai- 
en in de D-lijn alles uit de kast, 
scoorden 63,10 procent en promo- 
veerden naar de C-lijn. Tweede werd 
h et echtpaar Van Til met 57,44 pro- 
cent. Ook promoveerden de koppels 
v an der Meer/Rooijmans, Dekker- 
'Reijn en Fokkens/Kinkhouwers. Prachtig Holland Casino toernooi ZANDVOORT - De 60-jarige 
Zandvoortse Schaakclub heeft 
bewezen over goede capacitei- 
ten te beschikken door een 
schaaktoernooi met interna- 
tionale schaakmeesters op uit- 
stekende wijze te organiseren. 
Met inbegrip van de invitatie- 
groep waren maar liefst 99 
schakers, een record aantal, 
aanwezig in het Elysee Beach 
Hotel om daar strijd te leveren 
in het Holland Casino Zand- 
voort toernooi 

De aantrekkingskracht van „Mr. 
Chess, himself", Hans Böhm, heeft 
vermoedelijk hier veel toe bijgedra- 
gen. In zijn openingswoord haalde 
burgemeester Van der Heijden een 
stuk schaakhistorie aan waarmee de 
Zandvoortse Schaakclub meer dan 
landelijke bekendheid heeft gekre- 
gen. De beroemde partij die prof. 
Max Euwe in 1935 speelde tegen Al- 
jechin, die hem uiteindelijk het We- 
reldkampioenschap opleverde, 
heeft vorig jaar de Zandvoortse Ge- 
meenteraad doen besluiten, een 
straat naar hem te vernoemen. Ook 
de vele internationale Grootmees- 
tertoernooien die de Zandvoortse 
Schaakclub organiseerde haalde hij 
aan. In een ideale schaaKruimte 
werd het toernooi gespeeld, een 
ruimte die iedere schaker de rust 
gaf, die er nodig is om dit soort eve- 
nementen te doen plaats vinden. 
Zonder maar een enkele wanklank 
werden de 260 schaakpartijen ge- 
speeld. 

Invitatie groep 

Met Friso Nijboer, Manuel Bos- 
boom, Johan van Mill, Liafbern Rie- 
mersma en „good-old" Klaas Steijn, 
vormde Hans Böhm de invitatie 
groep die mede door de sponsoring 
van Holland Casino Zandvoort ge- 
vormd kon worden. De internationa- 
le meester Johan van Mill, was uit- 
stekend op dreef en won het toer- 
nooi met een score van 4,5 uit 5 par- 
tijen. Manuel Bosboom eindigde op 
een tweede plaats terwijl hans 
Böhm met 2,5 een derde plaats be- 
zette. De overige vijftien groepen 
speelden eveneens bijzonder goed 
schaak en opvallend was het dat 
• Aan de schaakstrijd in Elysee Beach Hotel deed een record aantal deelnemers mee. Foto Bram Stijnen maar liefst 26 Zandvoortse schakers 
aan dit evenement deelnamen en 
met behoorlijk succes. Zo won Olaf 
Cliteur in groep 3 met 3,5 uit 5 partij- 
en en ook Marquenie zorgde voor 
een overwinning en wel in groep 11. 
In groep 12 bleek Ter Bruggen de 
sterkste terwijl in groep 14 dominee 
Van Leeuwen een prachtige presta- 
tie neerlegde door eveneens te zege- 
vieren. 

Voorafgaande aan het schaak- 
spektakel, het Holland Casino Zand- 
voort toernooi, hield de Zandvoortse 
Schaakclub vorige week donderdag 
een receptie ter ere van het 60-jarig 
bestaan. Plaats van handeling was 
het Gemeenschapshuis aan de Louis 
Davidsstraat, al sinds jaar en dag 
zowel het gewaardeerde thuishonk als uitvalsbasis van de vereniging, 
die ook bij deze speciale gelegenheid 
op een uitnemende verzorging kon 
rekenen met drankjes en speciaal 
geprepareerde hapjes. Het bestuur 
van de Zandvoortse Schaakclub kon 
op de receptie vele bekenden begroe- 
ten. Leden, oud-leden, vertegen- 
woordigers van andere verenigingen 
alsmede Zandvoortse prominenten 
van de lokale politieke partijen. 

In afwezigheid van voorzitter 
Hans Drost, die pas later op de 
avond arriveerde i.v.m. internatio- 
nale contacten in het buitenland, 
voerde Olaf Cliteur het woord na- 
mens de jubilerende vereniging. Hij 
schetste in het kort de jaren van 
voorspoed en de ambitieuze plan- 
nen van de club, die met een voor deze tak van sport omvangrijke 
jeugdafdeling, de toekomst met ver- 
trouwen tegemoet mag zien. Dat het 
eerste achttal schakers dit jaar nog 
heldendaden zal moeten verrichten 
voor het behoud van het tweede 
klasserschap NHSB doet daar geen 
afbreuk aan. 

Een kleine dissonant is hoogstens 
dat schakende Zandvoortse vrou- 
wen het rijk van de zwarte en witte 
koningin nog niet hebben gevonden. 
Toen na afloop van het officiële ge- 
deelte de borden en stukken op de 
tafels verschenen, werd eens en te 
meer duidelijk waarom de Zand- 
voortse Schaakclub zo'n geliefd toe- 
vluchtsoord is op de donderdagse 
speelavonden. Een ongedwongen 
sfeer die tot werkelijk speelplezier" 
leidt. jarige Richard van Delft werd uitste- 
kend gesteund door routiniers zoals 
Jos van der Mey en Frans Post. De 
Zandvoorters begonnen met de 
straffe wind tegen en daardoor was 
Nieuw Vennep veel meer in de aan- 
val. De Zandvoorters bouwden tegen 
de storm m een paar goede aanval- 
len op, maar kwamen toch halver- 
wege de eerste helft op een 0-1 ach- 
terstand, Nieuw Vennep probeerde 
door te drukken en een paar hoek- 
schoppen kwamen gevaarlijk voor 
het Meeuwen-doel. Naarmate de 
strijd vorderde kwam Zandvoort- 
meeuwen meer in de aanval en wist 
zelfs de gelijkmaker te forceren. Na 
een vrije trap van Frans Post ont- 
stond er een scrimmage in het doel- 
gebied van Nieuw Vennep en Ri- 
chard van Delft drukte de bal over 
de doellijn. 

In het tweede gedeelte, een met 
veel inzet voetballend Zandvoort- 
meeuwen dat goede mogelijkheden 
kreeg. Nieuw Vennep counterde te- 
gen de wind in een paar maal goed 
en daarbij liet Dobias Bloem zien uit 
een uitstekend doelwachters nest te 
komen. Met nog twintig minuten te 
gaan nog steeds de gelijke stand en 
er moest toch gewonnen worden. 
Trainer Herman Bouma waagde het 
om een extra aanvaller in de ploeg te 
zetten ten koste van een verdediger 
en dat wierp zijn vruchten af. Jack Goedgebuure werd gewisseld voor 
Sander Schuurman en de druk werd 
groter op het Nieuw Vennep doel. 

In het laatste kwartier onder- 
streepte Jos van der Mey zijn uitste- 
kende wedstrijd door een paar be- 
slissende voorzetten af te leveren. 
Daarbij kwam plotseling Willem 
Paap op dreef en die schoot Zand- 
voortmeeuwen naar de overwin- 
ning. Eerst een fraaie kopbal na een 
voorzet op maat van Van der Mey en 
even later werd het zelfs 3-1. Nieuw 
Vennep probeerde nog wat terug te 
doen maar Zandvoortmeeuwen gaf 
geen duimbreed toe. Willem Paap 
maakte het produktieve kwartier 
prachtig af door vlak voor het eind- 
signaal de bal voor de vierde en voor 
hemzelf derde keer m het net te de- 
poneren. Een gave hattrick dus. 

Trainer Herman Bosma was uiter- 
aard best te spreken over dit resul- 
taat. „Het was gewaagd om achterin 
één tegen éen te gaan spelen. Maar 
ik dorst het best aan omdat de ach- 
terhoede prima speelde en we moes- 
ten deze wedstrijd winnen. De over- 
winning komt ongelooflijk goed ge- 
legen en geeft moed voor zondag te- 
gen koploper Velsen. De jongens 
kunnen voetballen en ook daar gaan 
we voor de winst. De jeugdige spe- 
lers hebben het goed gedaan en de- 
den ook hun verdedigende werk per- 
fect." Casino/ZVM - ADO gestaakt ZANDVOORT - Het ongesla- 
gen ADO kon de naderende ne- 
derlaag tegen het geconcen- 
treerd en uiterst sterk hand- 
ballende Casino-ZVM niet ver- 
kroppen. De Heemskerkers 
raakten geprikkeld en wilden 
op de vuist, hetgeen voor de 
scheidsrechters aanleiding 
was de strijd te staken. Casino- 
ZVM leidde op dat moment 
met 13-10. De Casino-ZVM ver- 
loren wederom, maar boden 
Meervogels prima tegenspel, 8- 
13. 

Het Casino-ZVM herenteam ging 
er van het eerste fluitsignaal fana- 
tiek tegenaan. De vrijwel zekere 
kampioen ADO uit Heemskerk 
kwam totaal niet in het ritme. De 
Zandvoorters waren erop gebrand 
de bezoekers de eerte nederlaag toe 
te brengen en dat leek ook te gaan 
geschieden. Met uitstekend handbal 
werd een 5-2 voorsprong genomen 
en bij de rust zat Casino-ZVM nog 
steeds aan de goede kant van de sco- 
re, 8-6. 

In de tweede helft kwam ADO te- 
rug tot 9-9 maar Casino-ZVM toonde 
wilskracht en scoorde uit een paar 
gave aanvallen, 13-9. De vlam sloeg 
toen in de pan. Eerst werd een ADO 
speler, wegens slaan, gediskwalifi- 
ceerd en de scheidsrechters hadden 
de strijd niet meer in de hand. In de 
volgende minuut was het over toen 
het ADO team over de schreef ging. 
De strijd werd gestaakt na dertien 
minuten en een 13-10 voorsprong 
voor Casino-ZVM. „ADO ging door 
het lint", meende trainer-speler Jan van Limbeek. „Ze zagen het met 
meer zitten toen de eerste nederlaag 
er aan zat te komen. Ik had liever 
verder gespeeld want we hadden 
ADO ruim verslagen. We speelden 
erg goed en geconcentreerd hand- 
bal. We hebben sportieve wraak ge- 
nomen, alleen jammer dat ADO niet 
tegen zijn verlies kon." 

Doelpunten Casmo-ZVM: Peter 
Pennings 5, Guido Weidema 2, Ri- 
chard Vds 2, Jan van Duijn 2, Jan 
van Limbeek 2. 

Dames 

Ook al is de degradatie onafwend- 
baar de Casmo-ZVM dames blijven 
zich tot het uiterste verzetten. Ook 
tegen Meervogels werd er een be- 
hoorlijke partij handbal gespeeld. In 
de eerste helft een gehjkopgaande 
strijd, die op 5-5 leek afgesloten te 
worden. Een paar seconden voor het 
rustsignaal wist Meervogels nog ver- 
rassend 5-6 te scoren. 

Ook in de tweede helft een stevige 
maar sportieve partij en Casino- 
ZVM bleek geenszins de mindere. 
Driemaal werd een strafworp gemist 
en tweemaal werd een doelpunt af- 
gekeurd. Bij een 8-10 achterstand 
zette Casino-ZVM aan voor een slot 
offensief maar het mocht niet baten. 
Met een paar snelle break-outs be- 
paalde Meervogels de eindstand op 
een geflatteerde 8-13. „We hebben 
prima gespeeld en er zat zelfs meer 
in. Dit seizoen gaan we gewoon lek- 
ker uitspelen en dan zien we wel 
weer," aldus coach Geert Dijkstra. 

Doelpunten Casino-ZVM: Elly von 
Stein 5, Sylvia Blom 2, Diana Pen 
nings 1. I WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 SPAR HEEFT MEER IN HUIS 
DAN ALLEEN KWALITEIT 
VAN DEN HEUVEL 

makelaar in assurantiën 

HYPOTHEEKADVISEUR 

Rente Spaarhypotheek 

10 jaar: 8.5% 

/♦•«••i 02507-12468 passage 36-38-40 

• I ■ ■ postbus 413 

nUQ J \\Cl 2040 ak zandvoort ledere maandagochtend open 

ELSIUSSTRAAT 192 
OPERATIONEEL TECHNICUS 

Middelbaar Zeevaartonderwijs 

IJMUIDEN: 

Maritiem Instituut Umond 
Kanaalstraat 7, 1975 BA Umuiden 
tel. 02550-19016 OPEN DAGEN:! SS 1 2ju e ni ruari 

Diverse huisvestingsmogeiijkheden, w.o. internaat. 10.00-15.00 
09.00-16.00 Mei een technisch vak kom je aan de bak! Ons keukenteam heeft versterking nodig. 
Wi] vragen 

een zelfstandig 
werkende kok een leerling kok 

die op niveau kan of wil werken. 

Voor inlichtingen of een sollicitatie-afspraak 
vraagt u s.v.p naar dhr. Duivenvoorde. 

QUEENIE HOTEL RESTAURANT Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort 
Telefoon 02507 - 13599 K Aannemingsbedrijf 
J. Kneppers b.v. 

aktief op het gebied 
van restauratie, 
renovatie en 
schilderwerken vraagt voor spoedige indiensttreding een Onderhouds 
timmerman i.b.v. rijbewijs BE 
die zelfstandig kleine 
werkzaamheden bij 
particulieren en bedrijven 
kan verzorgen. 
Servicewagen ter 
beschikking. 

Voor verdere inlichtingen: 

Aannemlngbedrijf 

J. KNEPPERS Zeeburgerpad 48-49 1019 AB Amsterdam 

Tel. 020-940306. 

Vragen naar de heer H. Verstegen. WIN EEN PORTIE FRANSE FRIETJES, EEN 
MACSHAKE (0,3 UOF EEN HAMBURGER Smulprijzer^ 
bijMcDon 

Gratis smullen bij McDonald's? Dat kan t/m 18 maart als u 
meedoet aan de McDonald's SmulQuiz. Het enige dat,u 
hoeft te doen is 'n SmulQuiz kaart halen bij McDonald's 
en de 3 vragen foutloos te beantwoorden. Alle vragen 
goed? Dan wint u een Smulpnjs! y 

Bovendien krijgt u iedere keer, zolang de 4, 
voorraad strekt (maar in ieder geval t/m 4 maart), een 
nieuwe SmulQuiz kaart. Dus u kunt meedoen zo vaak u wilt. 'S 4 AA 

■McDonald's 
Vtirpfo Tot ziens! 
McDonald's Zandvoort 
^f'f Raadhuisplein 3, Zandvoort. Tel. 16001 WEEKENDREKLAME DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG Vol sap 

Perssinaasappels 

10 voor 

Vitamine C 

KÏWi'S 10 voor 

UIT ONZE KEUKEN 
De Slankmaker 

Rauwkost V2 pond 

MAANDAG EN DINSDAG 

Gesneden hutspot 

héél pond 2,95 
3,95 

1,95 1,25 d^ai/ %et 5fÜ GROENTE EN FRUIT 
^oöcKs^» Grote Krocht 25, Telefoon 02507-14404 Zandvoort *?> nieuw unicum In Nieuw Unicum gaat 
men binnen UIT 

Evenementen voor de bewoners vinden in het 
wooncentrum zelf plaats. 

Artiesten, koren, orkesten en gezelschappen 
treden dan onder de koepel op. 

Er is een fonds om in de tijd van bezuinigingen 
deze evenementen veilig te stellen. 

Wordt u ook STEUNZOOL 
ad min. ƒ 100,-? 

Gaarne een telefoontje. 

Elke 10e Stêunzool wordt 
extra verwelkomd. 

Zandvoortselaan 165, tel. 61101. slaag ,* met «fcOOO ™ f'erccr-e«23G£ b| S ,*AL.hl ~r*1RA S bj Pb /vnrl 
ni 4->a» Ti vr : Jf(êiêj • I 19 750 OODOCOX» ] e autorubriek voor Amsterdam en omgeving 
Elke week 730.000 exemplaren Algemeen C.S.H. Hoofddorp Altijd 80 auto's in voorraad o.a.: 

^udi 100 cc diesel rookzilv metall 5 bak st bekr 86 ƒ 15 950 
Audi 100 CC spierwit, 5 versn , alarm, etc 84 ƒ 8 950 

F3MW 732 i injection , el ramen, el schuifd '83 ƒ 13 950 

BMW 320 i, rookzilver metall autom 85 ƒ 17 950 

BMW 318 i , Injection' rood, 5 bak getglas 84 / 13950 

Chevrolet Blazer, 4X4 autom , v v LPG 82 / 16950 

Citroen BX 1 9 TRS 5 drs stat 5 bak st bekr 86 / 15 950 
Citroen BX 16 TS wit 5 bak getint glas '87 / 12 95" 

Citroen BX, 16 TRS wit, 5 bak, el ram centrvergr '84 ƒ 7 95i 
c ord Sierra 2 3 diesel 5 drs, stat st bekr , 5-bak 87 ƒ 14 95 
Ford Sierra 2 Laser wit achterspoiler '85 / 9 95 

Ford Escord 13 5 drs champ metal LPG 83 / 6 95 

Mazda 626 2 GLX coupe LPG, 5 bak d bl , met 88/1895 
Mercedes 260 SE rookzilv met LPG nal sp vlgn '88 ƒ49 95 
Mercedes 200 diesel, antr grijs getglas 67000km 89 / 49 95 
Mercedes 280 S, aut , rookzilv metall , alle opties 85 ƒ29 95' 
Mercedes 380 SE autom antr grijs met , LM vlgn 85 ƒ 34 95 
Mercedes 330 SE autom ch met el ramen, leer 83 ƒ 23 95 
Mercedes 2Ê0 S autom champ met LM sp vlgn 81 ƒ 16 95 
Nissan 280 ZX 2 + 2 rood stuurbekr 5 bak 82/13 950 
Nissan Patrol Turbo diesel 5 bak, st bekr , Bullbar '86 ƒ 24950 
Nissan Micra DX Tropical Alpine wit striping 88 ƒ 9 950 

Opel Manta 2 GTE inj 1e eig org 85 000 km 84/12 950 
Opel Kadett 5 drs diesel stat 5 bak '83/16 950 

Opel Kadett 5 drs diesel stat 5 bak 86/12 950 

Opel Kadett 5 drs diesel stat car 86/11 950 

Opel Kadett 1 2 S stat car wit met spec striping '87 ƒ 13 950 
Opel Rekord 2 3 aiesel Van wit v kl 86/8 950 

Opel Kadett 1 6 automaat 4 drs sedan '87/14 950 

Opel Monza 3 Oi injection autom alle access '87/29 950 
Opel Senator 3 i, wit st bekr cv 85/13 950 

Opel Rekord 2 S, zilv bl metall LPG getglas 84 ƒ 8 950 
Feugeot 305 GR, gr blauw met kanteldak stereo'86/ 6 950 
Porsche 924 Targa antrac grijs 5-bak, airco 80/16 950 

Renault 25 GTS groen met 5 bak st bekr ,el rmn 88/19 950 
VW Passat 5 drs diesel stat car bord rood, 5 bak 86 ƒ 1 1 950 
VW Caddy Pickup diesel bordeauxrood 87 ƒ 9 950 

VW Transporter diesel in nieuw staat 88 / 14 950 

ONZE SCHERP GEPRIJSDE INRUILERS 

Audi 80 GLS d blauw metall sportvelgen etc 80 ƒ 2 450 

BMW 318 donkerblauw metall schuifdak 79 / 1 950 

Ford Taunus 1 6 Bravo lichtmetalen sportvlg '82 ƒ 2 950 

Saab 900i injection blauw metall Pullman int '82 ƒ 5 950 

Suzuki Alto spierwit v kl spec striping '85 ƒ 5 950 

VW Golf GTI zwart v kl 5 bak getint glas '81 / 6 950 

VW Jetta GLD diesel '82/ 2 950 

Alle auto s APK gekeurd en met aflevering-beurt 
1 of 2 jr volledige garantie mogelijk in uw eigen woonplaats 111 

C.S.H. Hoofddorp 

KRUISWEG 1531 HOOFDDORP 

Tel 023 294072 of 282754 

Dagelijks geopend van 09 00 18 00 uur 

Donderdag en vrijdag koopavond tot 2000 uur RENAULT AUTOBEDRIJVEN RINKO 

RENAULT 

AUTOBEDRIJF JONGSMA 

FORD 

: Nodigen u uit voor de permanente show van 
INRUILAUTO'S inklusief: • APK goedkeuring 

^v;t*v^--'v. • WN milieukeuring 

■i S Sï 'BOVAG garantie RENAULTS: PRIJS: P.MND: 

5 TL, 5 drs , 1986 ƒ 10 950,- ƒ 284,61 

5TS, 3 drs, 1986 ƒ11950,- ƒ320,19 

9 TL, 1984 / 5 950,- 

1 1 automaat 3 drs 1986 ƒ12 950, ƒ320,19 

11GTX5drs 1986 ƒ13 950,- ƒ355,77 

21 Nevada GTS, 5 drs , LPG, 1987 ƒ21 950,- / 555,77 

25GTX, 1987 ƒ24 950,- ƒ625,24 

FORDS: 

Fiesta 1 1 L, 1984 ƒ 7 950,- ƒ298,60 

Escort 1 1 L 3 drs, 1983 ƒ 6 950,- / 252,58 

Escort 1 1 L, 3 drs , 1985 ƒ 10 950,- ƒ284,61 

Escort 1 4 CL, 5 drs 1986 ƒ 13 950, ƒ355,77 

Escort 1 4 CL Bravo ƒ 20 950,- / 555,77 

Onon 1 6 L, 4 drs , 1985 / 12 950, ƒ320,19 

Sierra 1 6 L 3 drs 1986 / 15 950,- ƒ419,65 

Sierra 2 L 3 drs , 1986 ƒ16 950,- ƒ419,65 

Sierra 2 GL, 5 drs ,1985 ƒ 15 950,- ƒ 320,19 

Granada Combi 2 L, 1985 ƒ11 950, ƒ320,19 

OVERIGEN: 

Alfa Romeo 33 S 1 3, 4 drs , 1986 ƒ11 950,- ƒ316,87 

Honda Civic 1 3 L, 1987 ƒ 15 950,- ƒ415,27 

Nissan Cherry 1 5 GL, 3 drs , 1986 / 12 950 ƒ 320,19 

Opel Ascona 1 6 LS 4 drs , 1966 ƒ 15 950,- ƒ419,65 

Peugeot 305 GL, 4 drs ,1984 ƒ7 950,- ƒ298,60 

Lada 2105, 1989 ƒ7 950,- ƒ298,60 

Inklusief: 

• APK goedgekeurd • VVN milieugekeurd • BOVAG garantie 

• Voor persoonlijke service sinds 1926» PERSOONLIJKE SERVICE SINDS 1926 

Curiestraat 8-10 /Zandvoort Nieuw-Noord 
Telefoon 02507 -133 60 

PA 

FEBRUARI AANBIEDING 

zonnebank 7,50 

Gez. kanon 2 gez.bnuiners 7,50 
Gez.bruiner 3 bruiners 12,50 
Biolarium 16,00 

ZONNESTUDIO 

Passage 42, tel. 12500 reeds meer dan 25 jaar 
voor 

Centrale Verwarming 
CV zelfbouwpakketten 
Onderhoud naar 

van DEIMSEIM en ZN. 

Bilderdijkstraat 30 Zandvoort» 
Tel.02507-12972 
Schiesser 
voordeel 

100% katoen 

Herensinglet 

of slip, 3 kleuren 

2 voor 19.95 Kroon Mode 

Haltestraat 55 
Zandvoort Welke 

zelfstandige 

vrouw heeft 

tijd om mij 

vrijdag en 

zaterdag te 

helpen? 

Trees Burger 
Tel. 19470 Fa. Gansner & Co. 

Alle merken 

Gashaarden en gasfornuizen. 

Ook voor uw sanitair. 

Inlichting en renovatie bad en douche. 

Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten, 

enz. 

Deskundig advies. 

Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60. 

Werkplaats Schelpenplein. Bon Ja, ik wil zo spoedig mogelijk onderstaande tekst plaatsen 

in de autorubriek SHOWROOM: 

Schrijf hier uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten 

tellen voor 1 letter. Minstens drie regels beschrijven. Aantal regels 1 


? 


3 


4 


5 


fi 


7 


R 


q 


10 prijs 

excl. 6% 
BTW 25,- 
36,- 
47,- 
58,- 
69.- 
80,- 
91,- 
102,- pnjs 
incl 6% 
BTW 26,50 
38,16 
49,82 
61,48 
73,14 
84,80 
96,46 
108,12 Naam _•_ 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

Startdatum* 

Telefoonnummer _ 

• Alleen een woensdag of een vrijdag invullen Handtekening Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 1 56, 1000 AD Amsterdam, of afgeven 
Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 1 10, Amsterdam 

Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Dorpsstraat 54-56, Purmerend, 
Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, pa firma Ruitenbeek, Nieuwstraat 33, Zandvoort, 
Gasthuisplein 12 10 Bankstelkussens stofferen 
,*i inclusief stof 

NS«^>, 295.- 

M DE VRIES Velours v.a „... 

Vitrage en modelgordijnen, 
Alles gratis gemaakt 
1000 verschillende 
meubelstoffen v.a v.a. 9.95 
9.95 9.95 Tevens verzorgen wij uw meubel, caravan en 

bootkussen stoffering 

TEGEN SCHERPE PRIJZEN 
JULIANAPARK 40 - HAARLEM 

(winkelcentrum Cronje) 
Tel. 023-260359 of b.g.g. 371343 Joegoslavisch restaurant 
. DUBROVNIK 

gevestigd sinds 1971 

Zandvoort, Zeestraat 41. Tel. (02507) 15110 

Geopend v.a. 5 uur. 
Reserveren na 2 uur. 

SPECIAAL WEEKMENU 

(v. maandag t/m vrijdag) 

Goulashsoep (stokbrood) 

div. soorten vlees 

gegrild op houtskool 

puree, saus, seizoensalade 

palacinka 

16,75 Zandvoorts Nieuwsblad 

-L QSSE VE RKOOPAPRES ^Ë Fa. P. Kleijn Kerkstraat 12, Zandvoort De Spar Celsiusstraat 192, Zandvoort Weekmedia Gasthuisplein 12, Zandvoort Sig.mag. Lissenberg Haltestr.~9„Zandvoort Fa. Veldwijk Haltestr. 22, Zandvoort AKO Kerkplein 1 1 , Zandvoort Sig.mag. De Krocht Gr. Krocht 17, Zandvoort T. Goossens Pasteurstr. 2, Zandvoort Gran Dorado Vondellaan 60, Zandvoort WEEKMEDIA 22 DONDERDAG 15 FEBRUARI 1990 Tennisclub 
ZANDVOORT - Deze week een wat beschadigde maar toch nog alleraardigste Dijkstra, A. Schut, E. v. Perlstein, J. den Adel, H. Hildring, A. Loos, K. Spoelder, 
foto van de Zandvoortse tennisclub toen deze rond 1934 een bezoekje bracht mevr. Kerkman, M. Herbschleb, K. Schut, D. den Adel, Cosman, Keur, Natkiel, 
aan de KLM. Vanaf de KLM-medewerker uiterst links, staan: L. Weber, P. J. van Keulen, onb., onb., de heer en mevrouw den Adel en P. Kerkman. Schuimkoppen hebben grootse 
plannen voor elfjarig jubileum Leuke en minder leuke verhalen 
uit de Hervormde Kerk ZANDVOORT - Vorige week 
donderdag vond in het Jeugd- 
huis achter de Hervormde 
kerk een Gemeente-avond 
plaats met als onderwerp 
„Grepen uit de geschiedenis 
van de Hervormde Gemeente 
te Zandvoort". 

De heer Harry Visser, die namens 
de Kerkvoogdij de talrijke aanwezi- 
gen welkom heette, vond het een 
goede gedachte om de „leuke en 
minder leuke" verhalen die door de 
heren S. van den Bos, ds. Van Leeu- 
wen en K. C. van der Mije Pzn. ver- 
teld zouden worden, op de band op 
te nemen, zodat ook dat stukje histo- 
rie voor het nageslacht bewaard kon 
blijven. 

Dat zich onder de vroegere predi- 
kanten kleurrijke figuren bevonden 
bleek al direct uit de kostelijke cau- 
serie van ds. Van Leeuwen, waarin 
deze de apothekerszoon Johan van 
Rhee belichtte. Johan van Rhee stu- 
deerde aanvankelijk voor apothe- 
ker, werd toch liever predikant en 
studeerde af in Groningen. Hij 
kwam inJ818 naar Zandvoort, maar 
al spoedig werd de classis Haarlem 
er van in kennis gesteld dat zijn hu- 
welijk spaak liep. Dank zij een goed 
woordje dat apotheker Van Rhee 
voor z'n zoon bij de classis deed, kon 
hij in functie blijven. De Kerkeraad 
schreef een meelevend briefje („de 
separatie smart ons om Uwentwe- 
ge") en slikte braaf de reden „de 
vrouw is niet geschikt voor de bij- 
slaap". Ds. Van Rhee is zeer ortho- 
dox, gekant tegen gezangen, een ge- 
weldige prediker en Zandvoort ziet 
hem in 1822 dan ook node vertrek- 
ken naar Benningbroek. Later vol- 
gen nog beroepen naar Biggekerke 
en naar Veen. En dan krijgt het ver- 
haal een pikant tintje, want behalve 
dat hij samen met z'n vriend Isaac 
Overkamp een nieuwe kerk gaat stichten, lopen ze gearmd en gaan ze 
samen op een kamer wonen. Het 
komt voor de Synode: zowel Isaac 
Overkamp als Johan van Rhee ont- 
kent de daad. Z'n vrouw Sijtje blijft 
achter hem staan. „Heikele punten 
waarover men nu toch milder is 
gaan denken," aldus ds. Van Leeu- 
wen. 

„Omdat een predikant vroeger te- 
vens scriba was en derhalve notulen 
moest maken kwam hij vaak in tijd- 
nood. De notulen muntten dan ook 
niet uit door volledigheid," vertelde 
de heer Van der Mije. Desondanks 
slaagde hij er in een goed beeld op te 
roepen van ds. C. Swalue, die niet 
minder dan 45 jaar m Zandvoort 
heeft gestaan. Onder zijn gehoor be- 
vonden zich vaak adelijke dames uit 
buitenverblijven als „Berkenrode" 
in Heemstede, die zich bijtijds per 
rijtuig naar Zandvoort lieten bren- 
gen, zodat ook het personeel nog in 
de gelegenheid was de dienst bij te 
wonen. Als liefhebber van de zang- 
kunst schreef hij het Zandvoorts 
.Volkslied en richtte het zangkoor 
„Door beschaving tot veredeling" op 
met de sopraan Anne Keur als solis- 
te. Ter gelegenheid van zijn veertig- 
jarige ambtsjubileum kreeg hij een 
wel heel bijzonder cadeau aangebo- 
den: een orgelconcert! Winstje De heer Van den Bos had ontdekt 
dat ds. Heldring, in tegenstelling tot 
zijn voorganger, een goed „verslaan- 
der" was van de kerkeraadsvergade- 
ringen. De uit Bussum afkomstige 
predikant was bovendien erg op de 
penning. Hij kocht bij een boekhan- 
del de bïbliotheekboeken op met het 
doel ze uit te lenen en op die manier 
een zacht winstje te maken. Het 
werd een flop en voor ƒ 50,- verkocht 
hij ze later aan de Christelijke Veree- 
niging van Lijders aan Vallende 
Ziekte. In verband met de geluids- overlast heeft ds. Heldring steeds fel 
geprotesteerd tegen de vestiging van 
slagerij Heek op het Kerkplein. Zon- 
der resultaat overigens. „Voor domi- 
nee Van Leeuwen, die geluidshinder 
ondervindt van 'Scandals', is het een 
schrale troost dat ditzelfde pand een 
eeuw geleden al een bron was van 
lawaai," aldus Siem van den Bos on- 
der hilariteit. ' 

Publiciteit 

Het lag voor de hand dat de spre- 
kers donderdagavond met om illus- 
tere voorgangers als de predikanten 
Hulsman en Postumus Meyjes heen 
konden. Van eerstgenoemde is be- 
kend dat hij het Diaconiehuis van de 
Hervormde Kerk heeft gesticht. 
Minder bekend is dat hij daarmee 
een gedane belofte heeft ingelost. 
Een Zandvoorter die van een paar 
planken een onderkomen in de dui- 
nen had gemaakt, werd ernstig ziek. 
Dokter Gerke werd erbij gehaald, 
die contact opnam met dominee 
Hulsman en met freule Agatha de 
Vos van Steenwijk, een uit Friesland 
afkomstige „pleegzuster". Zij be- 
loofde de oude man te helpen als de 
dominee zou zorgen voor een diaco- 
niehuis. En dat gebeurde. Niet al- 
leen dit naar hem genoemde „Huls- 
manshof" is aan de actieve predi- 
kant te danken. Hij stichtte ook 
„Ons Huis", hielp in Groningen het 
Hervormde Diaconessenhuis uit 
een crisis en bezorgde de Protestan- 
tenbond in Den Haag 500 nieuwe lid- 
maten. Verder trad hij graag in de 
publiciteit, getuige zijn in druk ver- 
schenen toespraken bij diverse gele- 
genheden alsmede zijn brochure 
„Verandering in Geestelijke Den- 
ken", die hij in 1915 het licht deed 
zien. Aardig detail is dat één van de 
twee dienstmeisjes waarmee de do- 
minee in 1894 uit Lemele kwam, Jan- 
tje Stobbelaar was. Zij trouwde met 
Klaas van der Mije en is de tante van Dirk Stobbelaar, die zich voor de 
hervormde gemeente altijd bijzon- 
der verdienstelijk heeft gemaakt. 
„Dat doet hij nog steeds, nu als me- 
deverzorger van de tuin rond de 
kerk. Zijn zoon Seine is kerkvoogd 
en de drie anderen speelden een 
voortreffelijke partij voetbal bij 
'Zandvoortmeeuwen'," aldus Kors 
van der Mije, wie het ongetwijfeld 
goed doet dat de wortels van het 
geslacht Stobbelaar in zijn geliefde 
Lemele liggen. 

Aderlating 

En toen kwam de periode Posthu- 
mus Meyjes. Nadat deze in 1904 zijn 
intree had gedaan richtte hij de 
„Zondagsbode voor Aerdenhout en 
Omstreken" op en door hetgeen hij 
zelf in het blad schreef leerde de 
gemeente hem beter kennen. Hij 
plaatste iedere week op de voorpagi- 
na één van zijn kernachtige uitspra- 
ken over de zondagsrust en zondags- 
heiliging, publiceerde gesprekken 
die hij hield met andersdenkenden, 
zoals een woordvoerder van de 
S.D.A.P. Hij was liberaal, tégen 
christelijke partijen en bijzondere 
scholen. In 1921 wordt ds. N. Padt 
aangesteld als hulppredikant tegen 
een traktement van ƒ 1.600,-. Er ko- 
men moeilijkheden, gevolgd door 
een afscheiding. „Veel onderwijzers 
stonden achter Padt en dat was een 
aderlating voor onze gemeente," al- 
dus de heer Van der Mije. 

In verband met het vergevorderde 
uur moesten een paar predikanten 
onbesproken blijven, maar deson- 
danks waren de liefhebbers van de 
Zandvoortse historie ruimschoots 
aan hun trekken gekomen. Het en- 
thousiasme waarmee aan het slot 
van de avond alle coupletten van het 
Zandvoortse Volkslied ten gehore 
werden gebracht, vormde daarvan 
een overduidelijk bewijs. 

C. E. Kraan-Meeth ZANDVOORT - Het elfjarig 
jubileum van carnavalsvereni- 
ging De Schuimkoppen op de 
Gran Place van Gran Dorado 
aanstaande zaterdag 17 februa- 
ri, belooft een grootse happe- 
ning te worden. Diverse arties- 
ten zijn gecontracteerd, de or- 
ganisatie is rond. 

"De kaartenverkoop loopt als een 
trein, er worden zo'n 1500 gasten 
verwacht", verklaart Prins Peter 
den Urste van de De Schuimkoppen. 
Volgens het draaiboek wordt het een 
zeer gevarieerd programma. De 
'Deurzakkers' uit Brabant zijn deze 
avond de grote trekpleister, maar 
ook het optreden van de Zuid-Ame- 
nkaanse Showband van de muziek- 
vereniging 'Kunst na Arbeid', uit 
Uithoorn, zal naar verwachting de 
stemming naar tropische hoogten 
voeren. Ook het veelzijdige Zand- 
voortse talent entertainer Henk Jan- 
sen zal van zich laten horen. Als 'de 
Amsterdamse badgast' zal Jansen in 
een tien minuten durend buut de 
landelijke en dorpse politiek op de 
korrel nemen. 

Dansmariekes 

Muziek, humor en dans, dat zijn 
de ingrediënten waar het op deze 
avond om draait, een groots feest 
dat in samenwerking met Gran Do- 
rado wordt georganiseerd. Voor 
laatst genoemd onderdeel tekenen 
de twee groepen dansmariekes, 
waaronder het professionele 'dans- 
peloton' uit de Duitse plaats Opla- 
den, en natuurlijk ook de Zuid-Ame- 
nkaanse showband. De muziek 
wordt verzorgd door het Trio Nor- 
man Smit en drie boerenkapellen. 

Op dit moment hebben al 23 car- 
navalsverenigingen, bestaande uit 
zo'n 600 carnavalsvierders uit Duits- 
land en Nederland medewerking 
toegezegd. Als speciale gast is Do- 
nald Jones uitgenodigd. Hij zal als 
• De prins in gezelschap van prinses en adjudant. Foto Foto Boomgaa'd stadsprins van Amsterdam op deze 
zitting aanwezig zijn. De avond be- 
gint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Kaarten a elf gulden per stuk 
zijn nog te koop bij de ingang van de 
Gran Place aan de Vondellaan. Van Kleef 55 jaar 

ZANDVOORT - Kwekerij P. van 
Kleef vierde gisteren een bijzonder 
jubileum: het 55-jarig bestaan. Het 
bedrijf werd in 1935 gestart door Piet 
van Kleef. De gebroeders Jan en 
Paul kregen gisteren enkele taarten 
toegestuurd, want bloemen naar een 
kwekerij...? (ADVERTENTIE) ft ESTFRIESE FLORA ftove 1 B$* 
r €gypte en vele attracties 

Bolbloemenshow (J) Consumentenbeurs 

15 T/M 25 FEBRUARI '90 VERENIGINGSNIEUWS 
Woman's Aglow Bingo-avond Woman's Aglow Fellowship, afde- 
ling Haarlem, houdt donderdag 22 
februari een bijeenkomst in restau- 
rant 'Die Raeckse', Raaks 1-3 te 
Haarlem, aanvang 09.30 uur. De arts 
Henna de Haan is uitgenodigd als 
spreekster. De bijeenkomst, die vrij 
toegankelijk is voor belangstellen- 
den, duurt tot 11.30 uur. Zaal open 
09 00 uur. 

Duinwandeling 

De vereniging Vrouwen VanNu 
houdt aanstaande maandag een 
wandeling door het Middenduin. 
Vertrek om 12.55 met de trein naar 
Overveen, inlichtingen tel. 13765. 
Volgende week woensdag vertrekt 
Vrouwen VanNu om 9 uur vanaf het 
Gemeenschapshuis voor een excur- 
sie naar de West-Friese flora, die dit 
keer m het teken van Egypte staat. 
Kosten 27,50 p.p inclusief entree Morgenavond wordt om 20 uur m 
de ontmoetingsruimte van de Agat 
hakerk een bingo-avond gehouden 
Volgende week woensdag is er in 
dezelfde ruimte van de Agathakerk 
een koffieuurtje. Belangstellenden 
zijn van 10 tot 11.30 uur welkom. Wandeling De Nederlandse Vereniging voor 
Huisvrouwen houdt volgende week 
dinsdag een wandeling in de Ko- 
ningshof. Lidmaatschapkaart van 
natuurmonumenten meenemen 

Bingomiddag 

Volgende week donderdag om 1 1 
uur houdt de Algemene Nederland 
se Bond voor Ouderen, afdeling 
Zandvoort, een bingomiddag. Deze 
wordt gehouden m het Gemeen 
schapshuis. Midnight Run in 't Stekkie ZANDVOORT - In 't Stekkie aan 
de Celsiusstraat 190 wordt morgen- 
avond om 20 uur de komische film 
Midnight Run vertoond. De film is 
toegankelijk voor de jeugd vanaf 12 
jaar en de toegangsprijs is 2,50 gul- 
den. De film gaat over de ex-agent 
Jack Walsh die het slachtoffer is ge- 
worden van grootscheepse omkoop- 
praktijken binnen het politiekorps 
Zijn principiële weigering om aan deze corruptie mee te werken bete- 
kende tevens het einde van zijn car- 
rière. Smsdien verdient hij zijn 
brood als premiejager, ook in dient.t 
van de onderwereld. Hij moet een 
oplichter, de Duke genaamd, opspo 
ren. Er zijn echter meer mensen in 
hem geïnteresseerd. Samen belevon 
ze een aantal bizarre avonturen, 
waarbij actie, humor en avontuur 
elkaar in snel tempo afwisselen. Reanimatiecursus Kruisvereniging ZANDVOORT - De Kruisver- 
eniging Zandvoort start op 5 
maart weer een cursus reani- 
matie (eerste hulp bij hartstil- 
stand) in vier lessen. Iedereen 
kan leren reanimeren en ie- 
mand met een geheel onver- 
wachte en plotstelinge hartstil- 
stand het leven redden. Reani- 
matie moet binnen vijf minu- 
ten gebeuren. Wachten op arts 
of ambulance betekent onno- 
dig de dood van het slachtof- 
fer. 

Een hartstilstand kan iedereen 
overkomen, zowel ouderen, jonge- 
ren als babies. Ook door een onge- 
val, zoals vergiftiging, verdrinking 
en aanraking met electriciteit kan 
e en hartstilstand optreden. Zeker 
vijftig procent van de slachtoffers 
tan gered worden als er reanimatie wordt toegepast. Het streven van de 
Nederlandse Hartstichting is dan 
ook dat tenminste tien procent van 
de bevolking leert animeren. 

De reanimatiecursus bestaat uit 
vier lessen van twee uur. Er wordt 
geoefend op levensgrote electroni- 
sche oefenpoppen (ook kleuter- en 
babypoppen). Deelnemers ontvan- 
gen na afloop van de cursus een di- 
ploma. De cursus kan ook in vereni- 
gingsverband georganiseerd wor- 
den. 

Belangstellenden dienen zich tij- 
dig op te geven omdat de deelname 
mogelijkheid beperkt is. De eigen 
bijdrage aan de cursus is 35 gulden. 
Voor inlichtingen en aanmelding 
kan men terecht bij de heer De 
Leeuw, Herman Heijermansweg 65, 
tel. 02507-16085. Op maandag 3 april 
is er voor oud-cursisten een herha- 
hngsles. Ook hiervoor dient men 
zich bij de heer De Leeuw te melden. (ADVERTENTIE) SCHOOLINFORMATIEBIJLAGE, 1990 

WEEKMEDIA EN TOP 8+1 ^ 

'p 20 21 en 22 februari a.s. zal er in onze Weekmedia-uitgaven y 
Peciale aandacht worden besteed aan het onderwijs 
'oor een grote groep basisschoolverlaters moet dan 
e n keuze worden bepaald over het onderwijs. 

^verteren in deze Weekmedia-uitgaven is daarom bij- 
°nder interessant voor alle scholen en opleidmgs- X 
'stituten in de verspredingsgebieden van Weekmedia. 

'adere inlichtingen over de advertentiemogelijkheden kunt u vragen bij: PERSCOMBINATIE Advertentiebedrijf 
Afd. Personeels & Opleidingsadvertenties 
Telefoon: 020-562.6297 

Regio kantoren van Weekmedia 
Uithoorn: tel. 02975-40041 
Purmerend: tel. 02990-23921 VAAR EEN ANDERE SCHOOL!. . . MAAR WELKE?. 
In de bekendste badplaats aan de Noordzee is bij de afdeling Interne Zaken bij 
de typekamer plaats voor vier 

TYPISTES m/v 

OP AFROEPBASIS 

Algemene informatie: 

Op de typekamer is naast het aantal huidige typistes behoefte aan een pool 
van typistes op afroepbasis. 

Deze medewerk(st)ers worden opgeroepen bij vakanties, ziekte e.d. van colle- 
ga's, alsmede bij extra drukte. De typistes dienen in principe op afroep 's mor- 
gens of 's middags beschikbaar te zijn. 

Functie-informatie: 

De functie houdt hoofdzakelijk in het middels geautomatiseerde tekstverwer- 
king (Océ-systeem) verwerken van brieven, nota's, formulieren e.d. 

Functie-eisen: 

- ervaring mettekstverwerkingsapparatuur (Océ en Word-Perfect); 

- in het bezit van type-diploma; 

- goede kennis van de Nederlandse taal; 

- woonachtig in Zandvoort of directe omgeving; 

- op afroep beschikbaar. 

Salariëring: 

Het uurloon bedraagt minimaal f 13,13 bruto (vanaf de leeftijd van 21 jaar) en 
maximaal f 19,70 bruto. 

Inlichtingen en sollicitaties: 

Inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de chef van de af- 
deling Interne Zaken, de heer J. Wagenvoort, telefoon 02507-61 422. Inlichtin- 
gen over de sollicitatieprocedure zijn verkrijgbaar bij het bureau Personeelsza- 
ken, telefoon 02507-61401. 

Sollicitaties kunt u binnen veertien dagen na verschijning van dit blad 
richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, 
postbus 2, 2040 AA Zandvoort t.a.v. het bureau personeelszaken, onder 
vermelding van "vertrouwelijk" en het vacaturenummer "S-89-1 5". 
impodra Inspirerende winkels 
vol drankjes 

Bulgaarse Counlrj Wine 

Rood: Cabernet bau\ it;non/\lirli>t | 

Wit Musk.it/Ugni Blam . ]r j 

19S6 Chateau Vicu\ Castencts- ,_ 
Colts do Houit; \C Roui;e 0,9D 
19SS Chateau les Moulmieres 
Cotes de Heie.i'Mi \ t. , nr 

Blam \loelliu\ 4:,yb 

19S8 DomameSt Lulalie 
Mmer.oisAC fi c 

Wollig / T-w" 

Shem Dumeiq 

Medium Pit /Tale Dr\ _ „ r 

Man/anilla/Cream '/- '' De Ku\per 

|one,e Knevel htle htu 
Dujardin \ ilui\ 
hele liter 

Pollen Bessen]ene\u 
hileWttr 
" Cutt\ Sark 
I \\lusk\ 

,1%, 
fff~.,N Oranjeboom 

%*-*£ ? £", Ko "'; T , 

' '■ '" ORIGINELLIJSMUIS 
BIJ IMI'ODRA 

U kunt in \ oor 12 ^ bi sullen I n 
aankoop tan een \an de 
algebeelde Hessen hittei 
hetaalt u sleihts 9,95 18,95 
18,95 
13,95 

24,95 
15,98 r*v- l.l I DK.\ \\ 1=; l/MMI HUI \KI l*i|i Zandvoort Kerkstraat 1 2a WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-17-1 8-1 9-20-22 14/15 FEBRUARI 1990 20 AUDI De Audi & VW dealer 

voor Uithoorn e. o. biedt aan 

Ai,oi ICO cc I36 PK 7,ivor automaat 7/'86 ƒ25900 

~uai I00 cc 115 PK biauvv met 6/'86 / 23 750 

Aucii 80 Qua'*o al'e opties , demo" 1/'89 /52.500 

•■-jen 30 t 'j E aüe opties zilver 3/'87 ƒ32900 

'. t\ Jcia ptici'ic diesel demo'zeer compl 4/'89 ƒ29 900 

\\\' Jr-ia 1G00 cc bruin metal 6-"86 ƒ16900 

UV Jpua 1300 cc wit 1986 ƒ14 500 

VVV Goif GTI groen metal 6''87 ƒ27 900 

W, Go- '-portiet 1600 cc grijs metal 7''86 ƒ 17 900 

V .'/ Go.t ait-sol 4 1 e versn rood 1/'88 ƒ21500 

W. Go t GTS 1600 kleur wit 5''85 ƒ15.900 

-"'•t Romeo 33 1 S 5 drs blauw 3/'87 ƒ13950 

' -o f, ora 2 'S alle opties wit 4/'87 ƒ22900 

' r m ',ln cot etrana wit 2/'85 ƒ9500 

'. x.<C-iorr> 15 GL groen met 6/'85 ƒ9.900 

l C r-^.i 4 ais blauw 3/'86 ƒ11900 

i u' il/ 5 TS new man zilver met 4/'86 ƒ 12 250 

~j. "ki A.tc GL blauw metal , 3/'87 ƒ8500 

'EVENS 12 X VW GOLF MANHATTAN, ALLE KLEUREN MET 
KENTEKEN 1990 MET STORMACHTIGE KORTINGEN 
Inruil & tmanciering mogelijk 

Auto Beckeringh BV 

Amsteraamseweg 9 • 1422 AC Uithoorn 
Tel 02975-63418 Austin AubtnM'-'io bi 1986 APK 11- 
-!0 / 6 500 Tel na 19 uur 
020 15/901 BMW BVW 315 LPG 6 83 ƒ6 950 
BMW 315 LPG 4 82 ƒ6 250 
Bercbeii Amsteldijk 25 Asd 
Tc 1 020 6627777 

BMW 316 85 schuifdak 5 
versn oak ol metallic vr pr 
ƒ 16 995 020 245387 952199 H VAN POELGEEST B V 
cor uw betrouwbare occa- 
sion Stationsstr 7 11 Amstel- 
veen Info 020 410051 Daihatsu vVeg bedr auto Charade Van 
diesel 8- 88 38 000 km vr pr 
ƒ 1 950 020 201-140 274258 Fiat FIAT VERMEY B V 
Kcuio uit ruim 35 occasions. 
A Philipswcg 13 Uithoorn 
Tel 02975 62020 Tk FiatRitmo 82, APK '91 Vr. 
ƒ 1650 LPG Tel 020-843178 Fiat Ritmo 75 CL, bj '80, APK 
mei 90 kleur rood, i r s , pr 
notk Tel 020 6612039 Citroen 2 CV 6 Club, geel, '85, APK 
2-91, uitmuntende staat, veel 
ext ƒ4995 020-432733 Citroen Visa S6 wit, 6-88, 
slechts 5000 km, 1e erg., on- 
derh boekje + anwb-keurmg 
ti ƒ9500,- Tel 02979-85075. BX14RED) 6 '88, BX 14 RE bj. 
2- '87, BX 14 E nt 11 -'86, 
BX 19 GT, LPG, bj 4-'85. 
Autobedrijf WIM VAN AALST. 
Mijdrecht, tel. 02979-84866. CITROEN 2CV6 Club '87, 
1e eig., 35 000 km, ƒ7400. 
Inl 020-250096 Citroen Visa 11RE, 1986, LPG, 
trekhaak, 45.000 km. Vrpr. 
ƒ9000 Tel 02940-18263. Te koop BX 14E 1e eigenaar, 
maart 1987, 60.000 km. Prijs 
ƒ 12 500,- Tel. 02940-19837. ingdijk 

autoverhuur o.a 2 CV's, AX, BX 

vanaf ƒ 27,50 excl. BTW 

Tel 020-932750 

S Stevinstraat 12a, A'dam Ford Ford Escort 1 6 CL Bravo, 5 drs, 
H wit, 07-87, weg auto v d. 
zaak vrpr ƒ18 500 Tel na 18 
uur 020-965085 Ford Escort 1978 APK 

Prijs / 1500 Autobedrijf J Wals 

Tel 02902 - 1697 Ford Sierra 2 3 laser D , bj 
6 85, bl met , 165 000 km, 
ƒ9500,- Tel 035-62207 Sierra 1 6 L, LPG, 5 drs, 12-'85, 
Sierra 2 3 GLD, 5-drs. 3 '83 
Escort 1 3L 1 1 83 Berebeit, 
Amsteldijk 25 Asd Tel 
020 6627777 Sierra Combi 2.3 D '87 + trek- 
haak, 88000 km, diverse op- 
ties, Autobedr. J.Wals 
Tel- 02902-1697. Taunus 2.0 Ghia, bj. '80, met 
Ipg, apk 6'90, iz.g.st., pr. 
ƒ2 600 Tel 020-463677. Tkv. part. Zéér goed onderh. 
en zéér goed uitziende FORD 
SIERRA 1.6, bj. '84, 3 drs, rood, 
83 000 km, APK gek., vr. pr. 
f8 900 020-962952. • „SHOWROOM" verschijnt 

huis aan huis in geheel 

Amsterdam en omgeving. FSO Autobedrijf Hagenaar BV WEü Schinkelkade 26-29 Amsterdam 
Telefoon 020-71 34 57 

Er is al een FSO met 3 jaar garantie v.a. ƒ 10499,- incl. BTW 

Introductieprijs FSO Injectie v.a. ƒ 13 999,-. 

U kunt ook terecht voor occasions. Honda HONDA CMC, heel mooi, 
1981, nieuwe APK ƒ1900 
Tel 075-701974 Tka Honda Civic 1 6I-16V, 
zwart metall 4 mnd oud, 
electr schuifd kuipst , sportv , 
bnd 195 15 inch, Pionier stereo 
etc Abs goedost Schadevrij 
Elke keur toegest Nw pr 
1 38 500 tui voor ƒ 28 500 
Te- 020 912272 Hyundai HYUNDAI Service Dealer 
Auto Centrum Duivendrecht 
Industrieweg 27 020-995176. Isuzu tMiOa -Noord Schaafstraat 24, A'dam-N. 
Tel. 020-361153 Lada Tka Lada 2107 rood 5 versn , 
trekh b | 88 59 000 km 
In pertectp staat ƒ8 800 
Tel 020 849966 Adverteren in „Showroom 

Tel 020 665 86 86 

FAX 020 665 63 21 

Pos'bus 156. 1000 AD Adam 
■ i'CAVROOM .>rsLhi|iit e Ho \ri|dog m Hel 

. - i uil- « iiiios ion Weekmedia f w 
i' i i : Buik i.eUe'tv 1 Courant, Diemer 

'.i - E,ln.T Mi'>ia\ibl<.id Gaosperdam 
i » ' r D' Z^ianse Gezinsbode, 

: ' N .' i.-. .bluil Haarlemmermeer, 
•l : ■ Uil'i xmise Courant De Rondü 
il C 'i ru'it on Zandvoorts Nieuwsblad Hoe kunt u uw tekst opgeven? 

i i i dan l/m \ri|daq tussen 8 30 en 
<- - ->58óSö Fa* 020-6656321 
- * ■ ' i i ii ■ n /end de/e aan 

I ;.VM' • •, P il 156 1000 AD Amsterdam 
A , ■ • K • t\n ->! Wihnulslraa! 131 of RoUi /*' i - L Pi ,;,. .olc]t.':K!' J Weekmediukontoren 

"' • ■ 'i i. t tal 54 5.6, Puonerend Weerwul 1 9, 

U l S' i' ' •' i il ~0 VVeesp Nieuv.slraat 33, 

• G -I • i [-lom 12 

\1 ■ . . I •■ l. .-.el telelunische als scliritteli]kei die 

o i I ' ^ u ir jf donderdac: 20 00 uur in ons 
1 ' I-' de -alaende dag reeds geplaatst 

1 ' il . i i/00 exemplaren 

Wat kost een advertentie in SHOWROOM? 

3 regels ƒ25,- 

Voor elke extra regel ƒ11,- 

mm-prijs ƒ 5,68 

mm-pujs met vignet ƒ 6.10 

Alle prijzen zijn exci. 6°o BTW. 

Gewone advertenties, tarief op aanvraag. 

Voor meer informatie of advies, bel 

20-665 86 86 "»S, nieuwste rno( •£5™-- ,.. üQö-ftXXöü. 

rubriek voor Amsterdam en omgeving 
"ke week 730.000 exemplaren Autobedrijf Ridderbos 

LADA - DEALER 
15,16 en 17 februari 
Sensationele aktie show met 
als primeur Samara Digitronic 
en San Remo Aktie pakket 
tw.v ƒ 1150 met GRATIS digi- 
tale radio/cassette recorder 
Zuidemde 28-30 LANDSMEER 
Tel 02908 - 1297. Lada 

Meer Garage 

Lmnaeuskade 5-7 
1098 BC Amsterdam 

020-929548 LADA WETTER 
Lada 1200 S LPG '86 ƒ 4 800 
Lada 1200 S '86 ƒ 5 500 
Lada 1200 S '85 ƒ 4 500 
Lada 2105 GL '88 ƒ 9 250 
Lada 2105 GL '87 ƒ 8 250 
Lada 2105 1.3 '86 ƒ 7 700 
Lada 2105 12 '86 ƒ 7 750 

Zwanenburgerdijk 503 
Zwanenburg Tel 02907-6572 LADA-DEALER biedt aan. 
2107 '88, LPG, ƒ8.750 

1200 S, met Kat '87 ƒ5 500 
Samara 1 1 '89 9 000 km. 
Samara Fasion 5-drs 
Samara Black beauty 
Samara Concorde 
Nu in onze Showroom 

BONTEKOE AUTOBEDRIJF 

Vernjn Stuartweg 6, Diemen 

Tel. 020-992865 WESTDORP 
vertrouwd en bekend adres 
voor uw nieuwe of jonge LADA. 
Natuurlijk met echte BOVAG 
garantie en APK keuring. 100% 
financiering, v a. ƒ 250 p m 
NIEUWE LADA 2105 1 2 ƒ 9.995 
NIEUWE SAMARA 1 1 ƒ 13 995 
uit voorraad leverbaar. 
Echt mooie occasions vanaf 
ƒ5.500. Adres verkoop- 
Adm. de Ruyterweg 398, 
A'dam. tel.' 020-825983. Lancia Er is NU in Amsterdam 
een garage met onderscheid 

Auto Halan 

Nederlands grootste exclusie- 
ve Lancia dealer heeft voor u 
ingekocht de volgende nieuwe 
auto's- 

Lancia Dedra 1800 ie zwart 
metal 

Thema Turbo stationcar, mod. 
'89, blauw met ƒ65.000 

OCCASIONS 
Keuze uit minimaal 15 Lancia 

occasions 
Thema Turbo ie '86 grijs metal 
50 000 .km ƒ26000 

Thema 2000 Turbo veel opties 
'87, beige met. ƒ36.500 

Prisma 1600 ie zwart met. 
'88 ƒ 25.000 

HPE 2000 ie, sport coupé '83, 
beige ƒ15.750 

020-6650050 

De Flmesstraat 22, t.o. Makro 
Amsterdam Mercedes Benz Dealer b a. Mercedes 190 Die- 
sel org. 1988 40.000km. in de 
kleur rauch silber met. met 
zwart stoffen inter ace. o.a. 
msw lichtm. velgen, dubbele 
spiegels, centr. lock, schuif- 
dak, hoofdst. etc.etc. ƒ 44.950. 
Inr./gar./mog. Autobedrijf van 
Batum B.V. 02510-32956. 
Heemskerk. Mitsubishi Tk. Mits. Colt Bj '82 APK 1/'91, 
i z.g.st. + extra's. Vr.pr. 
f3950,- Tel. 03240-40250. Mazda AUTOBEDRIJF 't Amsterdammertje 

voor Mazda-occasions 

Amstel 340-t/o Carré 
Telefoon 020-236491. Mazda 626 1 6 LX sedan, LPG, 
kleur wit + trekh., okt. '86 
Autob Jan Wals, 02902-1697. Nissan T k. z.g o., 3 drs, Nissan Sunny 
1.3LSLX, '87, 41 500 km Prijs 
f 12.500. Tel. 020-107689. Adverteren in 

„SHOWROOM ' 

Tel 020 665 86 86 Opel ^odpe L INHU/LWAGENS 

Met volle BOVAG-Garantie 
Vele merken in alle prijsklassen 

BAARSJESWEG 199, Amsterdam-W. Info 020-182525 Opelcentrum Geldrop heeft 70 
ANWB gekeurde occasions. 
Emopad 43, Geldrop Zien is 
kopen, info 040-862483. ALLE KLEUREN 

OOK IN SPUITBUSSEN 

otto rïieuwenhuizeri bv 

Overtoom 515, Amsterdam 

(020) 12 98 04 Tk. OPEL ASCONA 1 3S, 
5/'84, APK 5- '90, /i 
Tel. 02990-28258. T K. Opel Corsa El 3 GL i p s. 

1-'88 19.000 km kl. rood 1e eig. 

Tel 02503-21265 Zeilemaker-Opel 

INRUILWAGENS 

Constant keuze uit 100 auto's 

Burg D Kooimanweg 7, 

Purmerend 02990-22551 Commodore 205 S autom '80 
LPG APK 11 -'90 Perf onderh 
Trekh. f2450 Tel. 020-954101 l.v m auto zaak t.k. Kadett 
1 2S, 5 drs '86 zilver met. APK 
'91 ƒ 14 500,- Tel. 020-951956. Kadett 1.6D 8- '84. Kadett 1.2S 
5-'82. Omega 1.8 LSi 4-'87. 
Kadett 1 ,6D, 5drs. station 3- '88. 
Berebeit, Amsteldijk 25 Asd. 
Tel. 020-6627777 Opel Kadett 16 S GLS, bj '85, ± 
75 000 km., met div. ace, alle 
keur. toegest. Vr.pr. ƒ 15.500. 
Tel 02990-38542. .Opel Service 

Westerstraat 146-174 
Tel. 020 - 249074 

Voor uw nieuwe Opel 
+ occasions 

Corsa, 3 drs '87 

Kadett, 5 drs Diesel '84 

Kadett 16S, 3drs, autom., .'86 

Ascona 16S, 5 drs '85 

Ascona 16S, 4 drs, LPG ..'86 

Ascona 16D, 4 drs '86 

Rekord 23D Combi '86 

Rekord 2 OS Combi, LPG ..'81 

VW Golf Sport + ace '86 

Fiat Uno 60S - '86 Renault Renault 11 GTD '86, zilver me 
tallic, 5 deurs, sunroof, i v m 
leasing ƒ9500.02979 87122 Renault 5 GTL.bj 11 "82, mooi, 

geen roest, sunroof, 11/'90, 

vr.pr. ƒ2600. 075-355910' RENAULT AMSTERDAM 

Top occasions met 1 jaar 

garantie 

Wibautstraat 224 

020 - 561 96 1 1 Renault 5 GTS, 1400 cc, febr. 
'88, rd get. glas, 16.000 km, 
kuipst , ƒ 13.750. Tel. 02507- 
14554: na 18 uur. 02507-19776. Wegens omst. t.k RENAULT 
5SL 5drs. S6 bj. 89 km 5600 kl. 
rood tel. 02993-72750. Wegens varen t.k. Renault 5 
Alpine Turbo APK t/m 02 '91, 
ANWB rapport aanw. Vaste 
prijs ƒ 6500. Tel. 02207-43056. Saab Wegens aanstaande verhuizing nog enkele 

NIEUWE SAAB'S 

Waaronder TURBO'S met 

HOGE KORTINGEN 

Tevens ruime keuze in 

SAAB - SELECT - OCCASIONS 

Verkoop Gabr Metsustraat 2-6 Tel. 020-6626232, A'dam-Z. 

Werkpl Corn Krusemanstraat 52 Tel. 020-6622733, A'dam-Z 

(Binnenkort Klokkenbergweg 15, A'darn-Zuid Oost.) SAAB SERVICE 

Auto Service Molenaar 

02503 14097 Peugeot KOUDIJS PEUGEOT 

• 3 maanden garantie op ar- 
beidsloon en onderdelen. 

• geen eigen risico 

• geen uitsluitingen 

• geen kilometerbeperking 

• geen bep.bepalingen 

• omruilgarantie 

• aanvullende gar. mogelijk 

Peugeot 205 GE 03-84 

Peugeot 205 GL 01-85 

Peugeot 205 GRD 04-87 

Peugeot 205 GT 01-87 

Peugeot 205 XE accent 01-87 
Peugeot 205 XE accent 01-88 
Peugeot 205 XE accent 01-89 
Peugeot 205 XE Junoir 08-86 
Peugeot 205 XE Junior 01-87 
Peugeot 205 XE Junior 01-87 
Peugeot 205 XE Soleil 02-88 
Peugeot 205 XLD 01-87 

Peugeot 205 XR 04-89 

Peugeot 205 XR 11-87 

Peugeot 205 XS 03-87 

Peugeot 205 XS Commerl 1-87 
Peugeot 305 Break GR 05-84 
Peugeot 305 Break GR 06-84 
Peugeot 305 GTX 01-86 

Peugeot 309 GL 1.1 04-86 
Peugeot 309 GL 1.1 04-86 
Peugeot 309 GL Profil 01-87 
Peugeot 309 GL Profil 03-87 
Peugeot 309 XL 06-87 

Peugeot 309 XL 10-87 

Peugeot 405 GR 1.9 10-87 
Peugeot 405 GRD 02-89 

Peugeot 405 SR 1.6 09-87 
Peugeot 505 Fam.GL 01-87 
Peugeot 505 GTI 10-85 

Peugeot 505 Select 03-85 

DIVERSE MERKEN 
Talbot Samba GL 03-86 

Ford Scorpio 2.0CL 11-87 
Ford Scorpio 2.0GL 01-87 
Lancia A1 12 Junior 02-86 
Renault 9 GTX LPG 08-86 
Renault 21 Nevada Fam.04-87 
Seat Ibiza 01-89. 

WESTELIJK HALFROND 
Amstelveen - Tel. 020-455451 . COBUSSEN Amsterdam 

Sinds 1930. 

LEEUWEKEUR, gebr. auto's 

Peugeot 205 XE '86-'88 

Peugeot 205 XR '88 

Peugeot 205 La Coste ... '85 

Peugeot 205 XLD '87 

Peugeot 309 1.3 profil ... '86 

Peugeot 309 1.6 GR '86 

Peugeot 305 1.5 bestel .. '85 

Peugeot 505 GL Break ... '87 

Ook andere merken o.a.: 

Fiat Uno 45S '87 

Rat Uno 60 diesel '87 

enz. enz. 
3. Mnd 100% garantie 
aanvullende gar. mogelijk. 

Baarsjesweg 249-253 
Amsterdam: 020-121824. KUPERUS 
voor alles van Peugeot nw. en 
gebruikte, v.d. Madeweg 1-5 bij 
Makro - A'dam - 6683311 - 020. Motorisch prima Peugeot 104, 
'82, APK 11-90, pr. ƒ2050,-. 
Tel.: 02979-87443/88365. Sport. 205 XRD, antr. gr., get. 
gl., i.v.m. auto v.d. zaak, bj. 
9'86, Autobedr. Maarsen, Over- 
toom 189, kant.u. 020-183788. T.k. i.v.m. lease-auto opvallend 
mooie 205 Accent 1,1; 11/'86, 
zeer goed onderhouden. Nieu- 
we banden. Prijs/ 9800,-. 
Tel. 020-6000232. ZUIDWIJK - Minervalaan 86, 
bij het Olympisch stadion. Ver- 
koop nw. en gebr. Peugeots. 
Ook inkoop. Tel. 020-6629517. Rover Off. ROVER DEALER: 
Pim v. Rootselaar, Rhöneweg 
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375 Adverteren in 

„SHOWROOM" 

FAX 020 - 665 63 21 Seat Een PERFECTE Seat occasion 
koopt u vertrouwd bij Seat 
Auto Centrum APC, 2e Schin- 
kelstr. 18-28. Tel. 020- 
763333/763334/763335. Seat Ibiza 1.2 L '86/8.750 
Zwanenburgerdijk 503 
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 
v.d. Madeweg 23 bij Makro 
A'dam - 020-6686146. Suzuki Auto Amstelstad Suzuki-Dealer 

voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad 
Showroom Hemonylaan 25 A (verlengde Albert Cuypmarkt) tel : 
020-799100. Werkplaats Minervalaan 85, tel.: 020-7 13581. 

Alto 5-drs, '87 ,ƒ 9.950 

AUTOSERVICE WETTER 

Tel. 02907-6572. LUYKX BV 

off. Suzuki dealer 

Swift 1.3 Gl 4- '89 demo 

Swift GTI, '87 ƒ 17.950 

Swift 1.3 GL, '87 ... .ƒ14.250 
Alto GL 3-drs,'87 ....f 10.950 
Alto GL 5-drs,'87 ....f 10.950 

Alto Gl 5-drs,'87 ƒ11,750 

Alto GL, '85 ƒ 6.950 

AltoGL, 5-drs '87 .. .ƒ11.250 
Alto GL, 3-drs,'87 . . .ƒ 10.950 
Alto GA, 3-drs,'87 ...ƒ 8.750 
Super Carry, grijs kenteken 

'88 ƒ 12.500 

VW Polo rood '86 ...ƒ11.000 
Swammerdamstr. 1 Tel. 02968- 
94330. Badhoevedorp. Suzuki Alto GL, bj. '88, 16.000 
km., ƒ 10.950. Tel. 020-926579. Div. ALTO'S v.a. '84, '85, '86, 

'87 en '88, types GA en GL, 

3 of 5 drs. uitvoering. 

Autobedrijf WIM VAN AALST. 

Mijdrecht, tel. 02979-84866. Skoda SKODA 130 GLS bj. '86, 
1e eig., 30.000 km, ƒ5750. 
Inl. 020-250096. Subaru Museum-Autobedrijven; off. dealer A'dam-A'veen e.o. 

Voor nieuw en gebruikt. 
Ruysdaelkade 75-A'dam-O.Z. 

Info: 6623167 - 732853 Talbot TALBOT SAMBA SYMPA, bj. 
'84, jubileumuitvoering, ƒ4750. 
Inl. 020-250096. Talbot Solare 80 elec. ram. 
trekhaak, nw LPG install. APK 
dec'90. kleppen m. gest. 
ƒ700. Tel. 02995-1639. TALBOT HORIZON 1.5 SX, au- 
tom., '82, Ipg, APK tot april '90. 
Prijs ƒ 2000. Tel. 020-834295. Talbot Horizon, bj. '82, APK- 
gek., geen roest of deuken, 
70.000 km, ƒ 1900. 075-158811. Toyota TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen 

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829 
Amsterdam-Noord - Hamerstr.3-15. Tel. 020-360401 Toyota Starlet 12 DL bj. 8-81 
LPG sinds 85 zw/gr met roest- 
vnj APK 3-90 nw. schokdemp. 
remmen etc. ƒ2.950,- 020- 
948254 bel vr. na 19.00 uur. T.k.a. Toyota STARLET '79, 

ƒ750, APK gekeurd. Na 18 uur 

02503-36355 Volkswagen Van part , Golf CL-1800, bj. '87, 
open dak, stereo, 42.000 km. 
Prijs n.o.t.k. Tel. 02977-43143 
na 18.00 uur. GOLF LX diesel, bj.'83, metall. 
lak, 4 + E, in nieuw st, van 1e 
eig., ƒ 7950. Tel. 020-192389. 
Te koop VW GOLF SPRINTER, 
bj. '77, APK t/m nov, '90, 
ƒ 1950. Tel. 02977-26716. T.k. VW Golf MX, nov. '80, uitst. 
st„ APK t