Skip to main content

Full text of "Zoologia Danica, seu, Animalium Daniae et Norvegiae rariorum ac minus notorum descriptiones et historia"

See other formats


^AC IU-C^ % &t ' " * < * s-l 


ZOOLOGIA DANICA SEV ANIMALIVM 

DANIAEET NORVEGIAE 

RARIORVM AC MINVS NOTOHVM 

DESCRIPTIONES ET HiSTORIA. VOLVMEN PRIMVM. 
EXPLICATIONI ICQNVM FASCICVLI PRIMJ 

EIVSDEM OPERIS INSERVIENS. 

AVCTORE 

OTHONE FRIDERICO MULLER, 

REGI DANIAE A GONSILIIS STAT VS, A CAD- SCIENT.ET CVR» 

EONON. HOLM. ET BOICAE, HAVN- NORY. BEROL. BERN- 

DANTISC ET LOND. SC- SOCIET. LIT< SCDALI, 

ACAD. PARIS. CORRESP. / jTJ z ^7 
HAVNIAE ET LIPSIAE, 


SVMTIBVS W E Y G A N D I N I S, 


MDCCLXXIX. 


»T^ \tf ''■ 

PRAEFATIO. 

Siftuntur hic Zoologis defcriptiones animalium Da- 
niae et Norvegiae rariorum, quorum icones ad 
viuum expreflas Zoologiae Danicae fafciculus pri- 
mus dudum in lucem editus exhibet. Lubuit ico- 
nes et defcripdones feorfim formaque chartes diver- 
fa publici iuris facere, ne, qtiorum res minus lautae 
eflent, animalium nofci dignorum occafio ob ma- 
ius iconum pretium praecluderetur : nec tamen de 
carit3te iconum iure queri quisquam poteft ; multi 
enim eiusdem argumenti libri longe maioris pretii 
funt, et quod imagines attinet mea opera publicatas, 
omnes etfingulae etnouitate et raritate opusnulli 
fecundum conftituunt. Teftari fimul volui, me ab- 
horrere ab ifta ingrauefcente libidinepublicandi ico- 
nes inpluribus librisdecies iamexpreffis; hoc enim 
fcientiam amoeniffimam omnium et maxime necef- 
fariam,cujus acquirendae fubfidia natura cuique ante 
oculos et in promtu pofuit, tantis fumtibus inuoluit, 
vt amatores quofcunque absterrere valeat. Limkes 
dehinc mihi praefcripfi, quos veliem quilibetZoolo- 
gus fibi ducat obferuandos , ea nempe tantum ani- 
malia, quorum vel nulla vel falfa figura exftat, iconi- 
bus et quidem ad viuum exprimere et illuftrare. 

Fafciculus praefenscontinet,duobus pifcibus ex- 
ceptis, non nifi animalia e Vermium claife, portento- 
rum feraciffima: pleraque marina, pauca intefrinalia, 
forma, generatione et oeconomia maxime fingularia. 
Mens haeret, an ingentem figurarum varietatem, an 
inhaerentem cuiuis genti notas charaderifticas , aut 
cuiuslibet fpeciei differentiales maxime miretur — - 
mirabunda vero Numen benigniffimum veneratur. 
Quae fimplicitas mFafcioiarum variantibus foeciebus ! 

* 2 Qiiae iv PRAEFATIO. 

Quae in Lernaeis admirabilis partium et varia com- 
pofitio i Quae in Trichodis et Vorticellis ftupenda orga- 
noruro exilitas i Qualis pompa m Holotlmriis ! Quae 
pulchritudo mDoridihusl Quanca organorum profu- 
lio m Nereidibus ! — Deum 1 oquuntur haec omnia, fpe- 
<3atorernque.attcnitum reddunt. Me faltem adeo oo 
cupauerun::, vt fxfpfz humana ereclus, fanitatem ipfam- 
que vitarn vili penderem, dum liceret profunda ma- 
rium et fmuum percontari, vifceribus animalium fpe- 
clandis immorari, et curn incolis rnundi inuifibiiis 
vfuiri 'et confiietudinem hsbere. Didici dehinc, crea- 
torem bptimum prrinibus, quas non modo homo 
fibi flngere poffit ideas, fed ipfi rationi aeternae pof- 
fibiiibus 7 formarn, exiftentiam et gaudia vitae largitum 
efle, earumque eclypa parcim in orbe fublunari, par- 
tim iri reliquis fphaeris homini indaganda et cogno- 
fcenda fepofuiiTe. 

Naturam et rnores horum aniraa^um parum no- 
fcimus , in fexu et «renerationis tnota fere omnino 
ignari ; maxima enim ex parte nuperrime innotuere, 
difficuteatibusque quam piurimis premitur eorundem 
acquifiuo, conferuatio et examen \ quaetarnen in iis 
anguftia temporis, aliorum officiorum vices et vita 
valetudinaria obferuare permiferunt, hic defcripfi. 

Inftrumentaf quae in detegendis ignotis animali- 
bus adhibui, pro magnitudine obiecli diuerfa funt: 
animalium inteftina ope forcipis et lenticulae fimplicis 
(la loupe) perfcrutatus fum; ionumeras aquarum 
guttulas, vt anirnaicuia fpecifice nofcerem, ope mi- 
crofcopii perluftraui. Vtroque modo finguiares in- 
coias fuo elemento et iiiae habitationi adaptatos in- 
veni ; et hic iabor nec fumtuofus mc periculofus 
eft, in ipfo enim, mufeo commode peragi poteft, nau- 
feofus tamen , fi in vifcera maiorum animalium flat 

excur- PRAEFATIO. v 

excurfio, vel in aqua foetente perfcrutatio 5 huius 
enim .guttula , licet animalcu!orum, viuidorum quo- 
que, plena fit, tantum faepe foetorem exhalat, vtper 
interualla momento tantum eandem infpicere licue- 
rit; vifcerum,vt eorum viui indagentur hofpites,per 
omnes et moleftas inteftinorum ambages mucofas- 
que vermiculorum latebras- perquifitio maximefolet 
elTe ingrata. i^n«averoinueftigare et maiorislaho- 
ris ec akioris indaginis eit; 

Praecipuum inftrumentum, quo fundi maris et 
linuum incolas extrahere conabar, erat Saeculus reti- 
cularis,ex funiculis cannabinis concinnatus, margine 
aperturae aliigatus laminis quatuor ferreis ora exte- 
riori acutis, vlnam longis, quatuor vncias latis, et iti 
quadratum difpofitis. Angulis laminarum exfurge- 
bant quatuor bacilli ferrei, altera extremitate in an- 
nuluin liberum iuncli, Huic anneclitur funis ducen- 
tarum et piurium orgyarum Iongitudine. Saccus 
mari immifliis pondere ferrei apparatus fundum ple- 
rumque petit, interdum diuerforum et contrariorum 
faepe fluminum maris inferiorum aduerfa aclionemo- 
leque ipfius funis plurium orgyarum in via retineri, 
nec fundum attingere creditur. 

Fundo iniacens ope remorum aut venti modici 
trahitur, donec traftum quendam quaeuis obuia ex- 
cipiendo confecerit. In cymbam denique retrahi- 
tur fpe et labore, at opera-et oleum faepe perditur, 
nubesque pro lunonecaptatur, vele.nim totus argiila 
fumante auc iimo foetente, aut merisfilicibus,autte- 
ftaceorum et coralliorum emortuorum qulfquiliis im- 
pletur, vel faxis praeruptis et latebrofis cautibus im- 
plicitus horarum interuallo vel in perpetuum omnia 
experientis retrahendi inuenta fruftrat ; interdum qui- 
dem vnum et alterum tnoliufcum^ helminthimm, aut ie- 

* 3 jlaceum *i PRAEFATIO. 

ftaceum minus noturn in dulce laborum lenimen re- 
portat; maria enim regionum frigidarum nec vege- 
tabilibus nec animantibus, vti Zonae temperatiores 
€t calidae fcatent; haud raro enim plures horas abs- 
que vlla captura mecumoperarii mei impenderunt, 
cum vtriusque Indiae finus adeo repleti dicantur, vt 
remorum motus fucorum et mollufcorum copia re- 
tardetur* Huc accedunt aeris intemperies , maris- 
que in finubus et oris mantimis Norvegiae incon- 
ftantia adeo praepropera et praepoftera, vt aer cali- 
diffimus vix minutorum interuallo in frigidum, tem- 
peftas ferena in horridam, malacia infida in aeftu fer- 
ventem pelagum haud raro mutetur. Hanc muta- 
tionem faepius cum vitae periculo et fanitatis difpen- 
dio expertus fum, nec tamen,membra licet fraclus,ani- 
mum demifi, nec abinceptodefifterepotui. Difcant 
dehinc hiftoriae naturalis fcituli, rariora naturae abs- 
que indefeflb labore nec comparari, nec iufte nofci. 
In animalibus marinis, quorum enumqrationem 
dedi in ZootogiaeDanicaeprodromp, conquirendis ma- 
ioremaeftatis et autumni quatuor annorum partem 
confumfi, totum nempe finum Chrijlianienfem ab ipfa 
vrbe cum adiacentibus plurimis finulis vltra Tonsber- 
gam, dein finum Laurvigenfem y Belgerodenfem, Krage- 
roenfem, Arendalenfem, Chrijlianfandenfem, et tra&um 
maritimum intra et extra rupes et fcopulos ab vrbe 
Krageroe ad caftellum Fkkkerben vfque antrorfum et 
retrorfum percontatus, feptuaginta minimum milia- 
ria minutis portiunculis cmenfus fum ; quasdam in 
altum mare excurfiones extra portum Laurvigenfem 
et Chriftianfandenfem et vlcra fcopulos intra Arendal 
et RiJber, at cum minori fruflu inftitui,finum imprimis 
Drbbachienfem omni ftudio vel centies colenS et reco- 
lcns. Mare balticum praeterea, qua infulas Daniae FaU 

Jlriam PttAEFATIO. yii 

firicrm etLollandiam alluit, finumque Nicopienfem, Naf- 
kovienfem et Rbdbyenfem, littusque Geffenenfe indagaur, 
indetamen, cum littora ad extenfionem miliaris et 
vltra mera vada, finufque vixduas vel tres orgyas 
profundi fint, fruftum fere nullum retuli. 

Comple&kur hoc volumen feptuaginta tres ani- 
malium fpecies inmaiorem cultorum hiftoriae natu- 
ralis vfum latine et qua potui breuitate defcriptas ; 
fequetur danica et germanica editio, quaeuis feorfim, 
quam primum per alia negotia licebit. 

Primus iconum fafciculus defcripta hic anima- 
liaquadragintatabulis aeneis continens, Havniae apud 
au&orem, Lipfiae apud clarif. Leske hift. nat. et oecon. 
ProfefTorem, et Bibliopolam Weygand, Hamburgi apud 
Bibliopolam Bokn, non coloratus nempe pretip fex, 
coloribus vero ad viuum pidlus duodecim iniperia- 
lium proftat. 

Secundus iconumfafciculus nunc fub prelo fer- 
vens, plurima marina, pauca intejlinalia offert, nec vl- 
tra tertium fpondeo, cumvirescorporisanimum in- 
dies derelinquant, nec focium aut veftigia premen- 
tem commilitonem reperire contigerit. Genera rni- 
nus nota, quorum plures fpecies in patria inueni, 
Hydrachnasnempe>Monocutos et Taenias fingulari quod* 
vis opereedere maiori reipublicaelitterariaevfui efTe 
reor. In votis quidem adhuceft,pifcatoribusZ&^w- 
ftbus, cum retia Gadis, Clupeis etPleuroneffiibuscapien- 
dis in fyrtibus et collibus fubmarinis arenofis expofi- 
ta retrahunt, in alto maris adefife, rariora mollufca et 
Cellulana fimul inhaerentia occupaturus, at hancce vo* 
luptatem aliis, quibus aes triplex circa pedus erit, con- 
cedere cogor. A&iriih /Jftinla 
<& rufa 


, P a S- 
47 


Lernaea 
gobina 


77 


Atnphhrite 
auricom* 
nodofa 


79 


54 


peftoralis 


81 


Afcidia 
radiata 


l 


conchilega 


84 


vncinata 


/w 


Mentula 


14 


Lucemaria 
Prunurn 


83 


quad^icornis 


102 


rubra 


3° 


Lumbricus 
venofa 


5* 


armiger 


46 


AjieriaS 
fragilis 


45 


- Puluillus 


40 


Meditfa 
Callionymus 
hemifphaerica 


13 


Dracunculus 


4 % 


Nereis 


y 


Lyra 


56 


pennata 


60 


Cardium 
pionata 


62 


. echinatum 


\ 28 


tubicola 


38 


Cucullanus 
Patella 
msrinus - v 


99 


anomala 


9 


J)oris 
coeca 


25 


ciauigera 


35 


Fiflureila 


50 


quadrilineata 


17 


Fiflura 


51 


Echinorynchus 
attenuatus 


89 


fuiua 
tefTeliata 


49 


candidus 


91 


virginea 


linedlatus 


96 


Pedicellaria 
Lucii 


9° 


globifera * 


3» 


Fafcio/a 
Aeglefini 
binodis 


62 


Tridens 
triphylla 
Pennatula 


34 
33 

•t 


Blennii 


66 


mirabilis 


53 


Bramae 


66 


ftellifera 


88 


«iiflicha 


6 9 


Planaria^ 
Lucii 


67 


atomata 


73 


Lucio-percae 


64 


cornuta 


74 


Percae cernuae 


6$ 


tremeliaris 


7Z 


Scorpii 


64 


Spatagus 
Hirudo 
purpureus 


XI 


groffa 


43 


Spongia 
Holothuria 
oliiformis 


m 


elegans 


3 


Trichoda 
inhaerens 


70 


Inquiiinus 


17 


Peniciilus 


21 


Lyncaiter 


J9 


Penta&es 


71 


Transfuga 


16 


fquamata 
Hydra 

fquamata 
"Lernaea 


%0 


Venus 


islandica 


58 


7 


Vorticella 


cyathina 


85 


clauata , 


7i 


pateliina 


87 


cornut* 


80 


putrjna 


86 ANIMA- ANIMALIVM DANIAE ET NORVEGIAE BARIORVM AC MINVS NOTORVM HISTORIA. Tab. I. II. III. 
HOLOTHVRIA ELEGANS. 

HOLOTHVRIA tentaculis viginti racemofis, 
corpore papillofo,fupra rubefcente, fubtus aibo. 
Zool Dan. prodr. n. 2804. 

Strom. Sondmor I. pag. 205. 
Gunn. Aft. Stockh. 1767^.4,1 3. 
Dan. den Smukke Strand - fproyter. 
Norv. S'6e - mige. 
Long. 8- 11 vnc. diam. max. i§ 3 vnc. 

corpVs fubcylindraceunv elongatum, fupra conue- 
xum, rofeum, papillis acuminatis aibis, maioribus ferie 
fextupla remotis raris,minoribus fparfis; fubtus planius- 
culum, album, papillis depreffis. 

apertvra oris infra verticem flaua, peripberia 
rubra, lineisque diametralibus inflrucla, fimbriaque pa~ 
pillis acutiufculis cin&a. 

tentacvla viginti , racemofa mihi videbantur et 
fubfufca, vix apice plana, retraflilia et exfertilia, os cen- 
trale ambientia. 

apice extremitatis oppofitae apertura circu- 
laris ; quam fenfim dilatari et corripi , bullasque aeeas 
in viuo animali, aquam vero nunquam, ne quidem in 
prefTo ec in aoua demerfo, emittere vidi; huic aperturae 
ealamum immittere potui. 

cvtis externe in altero fpecimine punftis minimis 
rufis adfperfa erat, fafciae mufculares fimil'ter in vtro- 
que. Vtrumque poft paucas horas in aqua manna pe- 

A z riit; 4 HQLOTHVRIA ELEGANS. 

riit ; id quod plurimis marinis euenit, forte ob mutatum 
aquae ftatum. Dum forcipe fecarem, cutis mihi tendi- 
nea, crafTa et duriufciila fentiebatur, ab interiori latere 
glabra, transuerfim ftriata, ftriis fubtilibus, taeniisque 
feu fafciis latis quinque laeuibus longitudinalibus aequa- 
liter diftantibus; hae fulco medio cuti affixae, latere 
vtrinque liberae funt; qualis in flgura I, tab. VII. Bo- 
hadfchii fiftitur; bae taeniae mufculorum munere fun- 
guntur corpus Holothuriae contrahendo et exten- 
dendo. 

intestinvm reEhim, crafium, teres, aparietecu- 
tis liberum, triplici ferie longitudinali interiora occupat; 
excrementis terrenis refertum, nigrum ; vacuum, album 
et pellucidum ; fulua et gelatinofa fubftantia paftim ob- 
duftum ; huic longitudinaliter adiacet aliud vas hyali- 
nurh paftim in membrana tenui vafcula fubramofa emit- 
tens ; hoc m Bohadfchii Hydra liquore viridi repktum 
dicitur. Intejlina coeca fuperne fafciculatim varie ramo- 
fa et lutefcentia abfque punftis rubris oefophago adhae- 
rebant. Pinguedo ramofa lanuginis albae inftar intefti- 
no incumbebat. 

In ipfa fauce ammlus articularis albus, haud obfcu- 
rus; vix dentatus dici poteft nofter; huic introrfum an- 
nexa funt tentacula, extrorfum jilamenta acuminata alba; 
in noftra nec punftata nec maculata. Ab anniilo de- 
pendere videtur veficuJa pellucidiflima, oualis, fubtilifti- 
me ftriata ; in fundo veficulae transparet lapillus albus. 

In maiori exemplari inteftina coeca atomis fphaeri- 
cis farta vidi ; an ouaria ? alia corpufcula fphaerica alba 
illis maiora gelatino hyalino folito cinfta paftim circa 
inteftina reperi; an ouula? Tentacula cylindrica alba, 
apice marginali racematim fiffa; laciniae introrfum tu- 
berculis miuimis fufcis obfitae, extrorfum nudae. 

Corpus DSI KOLOTHVRIA ELEGANS. 5 

Corpus inflare, et pro lubitu attenuare valet. 

Defcriptio Holothuriae tremutae Linnaei et Gunneri 
Acl. Stockh. 1767, t. 4, f. j, noftram fiftit; figura vero 
nimisrudis eft; neceadem, qliamuis ltz Linnaeus ait, cum 
i?o^^/^zi Hydraeft;necmotum tremulum vnquam vidL 
Manu prehenfa aquam e foramine poftico tanquam 
e fiphone vltra tres vel quatuor vlnas proiicit, quod mihi 
fpetlaculum omnes praebuerunt; aquae vero immiffa 
nulla, mihi faltem, aquam vibrauit 

In finu Drbbachienfi, anno 1774, m f unQ, o pifcium 
multitudine celeberrimo ©fotmeien, duas fimul go or- 
gyis femel extraxi ; fefe inflare et aliquantum contrahere, 
excrementa quoque e parte tentaculis cinfta excernere 
vidi ; an vero merus limus ori adhaerens effet,an vera ex- 
crementa, haereo ; haec tamen effe, perfuadere videtur 
contra au&orum fententiam defe£tus connexionis inte- 
ftini cum apertura poftica omnis. 

Anno 1775 maius fpecimen expifcatus fum; hoc 
mihi phaenomenon maxime fingulare Bohadfchii confpi- 
ciendum praebuit ; totum enim inteftinum craffum cum 
oefophago et adhaerente pinguedine excreuit; ihteftina 
vero coeca et veficula annulo appenfa remanfere ; haec 
in nouo fpecimine hyalina, absque omni ftria, ouata, 
vnco appendiculata ; nec vllus in hac lapillus adfuit; 
illa filamenta tenuiflima inaequalis voluminis. 

A Bohadfchii Hydra praecipue differt, quod nullts 
omnino tentaculis cylindricis ventralibus inftruatur, 
quod veficam habeat etc; plura tamen communia 
habent. 

Mentula marina Planci conch. t 8- £ A, B, et alio- 
rum noftra effet Holothuria, quantum ex prauis figuris 
coniicere licet, nifi obftarent glandulae perforatae vifco- 

A 3 fum 6 HOLOTHVRIA ELEGANS. 

fum humorem excernentes, quae m noftra minus obti- 
nent; lubentius erit Hydra Bohadfchii, in qua tubuli 
ventrir perforati confpiciuntur. Inteftina fponte ex ano 
procidere, ante Bokadfchium, Planco y Rondeletio et Redi 
faltem innotuit. 

Holothuria tremula Chinenfium palato grata dicitur. 
FalL «eifen 3 $:§♦©. 109. 

Plures figura maiores, quaedam minores funt. conf. 
Vand. difT. p. 89. t. $,.£ 1, 2, 3. 

Noflris ticce&unt Fiftularia maxima Forfkahlii t. 38, 
f. B. et impatiens t. 39, f. B; t. 39, f. A vero tremulae 
Bohadfchii affinis eft. Aquam longe diuque tanquam 
ex fiphone proiicere refte meminit Forfkahlius y foramen 
pofticum vero hallucinatione pro ore fumfit. 

Tab. I. Totum animal naturali magnitudine monftrat. 

Tab. 2. Interiora animalis, fafcias nempe cutis mufcu- 
lares, inteftina, inteftinula feu onaria,vafcuia pin- 
guida, veficam, maxillam ad dextram et tenta- 
cula ad finiftram exhibet. 

Tab. g.f. I. Inteftina, quo fitu per foramen pofticum in 
agone mortis explofa funt. 

f. 2. Veficam fingularem. 

, - / 
£3. Vafa pinguida-prout e foramine poftico protru- 
debantur, aucta magnitudine. Tab. HYDRA SQJAMATA, 7 

Tab. IV. 

HYDRA SQVAMATA. 

HYDR A coccinea, capite mutabili vndique cir* 
1'atO. Zool Dan. prodr. 2786. 

Mollufcum 35etl 23efdj* 1. 1 $, £3, 4. p.406". 
Hydra multicornis nuda, clauata, tentaculis 14 

fparfis, fubulatis. ForfkahU anim.p. 13 i,t i6 r 

f. B, b. 
Dan. Skael-polypen. 

Animalium, quae Zoophyta dicuntur, nullum elegan* 
tius, obferuatorique magis gratum effe poteft 

capvt coccineum pinnis feu cirris albis 6-15 fpar- 
fim ornatum; pedicellus quadruplo capite loogior albus, 
fquamis orbicularibus caput verfum varie et aceruatira 
obfitum. 

Ope microfcopii ex materia mucida fucum veftiente 
ortum fumere videntur ; fubftantia gelatinofa; pedicel- 
lus albus pellucidus, cuius medium percurrit medulla 
rubra in ipfum caput produfta; hoc quoque albedine 
pellucida cingitur, et varias formas induit ; vel enim cla- 
vatum apice acuminato, curuato aut orbiculari, ve! adeo 
retrahitur, vt merus orbiculus coccineus confpict poffit 
pinnae e capite prodeuntes pellucidae albae,pro lubitu 
animalis vel extenfae anguftantur, vel aliquantum retra- 
ftae incraffantur et curuantur, apice paffim fubglobofo. 

sqvamvlae in vnicum acervum iuxta bafin capi- 
tis, in quibusdam in duplicem, alterum in pedicello pa- 
rumper a bafi remotum , congeftae maximam attentio- 
nemmerenturj eiusdem fubftantiae cum Hydra, albae, 

A 4 pellu- S HYDRA SQJTAMATA. 

pellucidae orbiculares, medio linea perpendiculari rubra; 
fefliles videntur et reuera pedicello minimo ftipiti ad- 
haerent Oua, an gemmae eflent diu dubius fui, donec, 
vti fufpicabar, in fuco deciduas progerminare viderim. 

Squamae in exemplari Havnienft et in Forfkahlii de- 
fue?e; ouula enim non omni tempore adfunt. Inter 
fucos ad fundum maris inueniri d»citur , recKus in ipfis 
fucis verfus fuperficiem aquae fiu&uantibus. 

In fuco veficulofo raro in littore Wennebech Chri- 
fiianienfi, ac in palis portus Havnienfis reperi. 

F. I. Congeriem in frufto fuci veficulofi naturali, f. 3. 
aucta magnitudine f. 2. ouulaque valde au&a ex- 
hibet. Tab. PATELLA ANOMALA. 9 

Tab. V. 

PATELLA ANOMALA 

PATELLA tefta rudi, fufca, orbiculari vertice 
fubmarginali. Zool. D. prodr. 2 870. 

Dan. Haar - Krollen. 

animalcvlvm ab inhabitante patellarum limaCe 
toto coelo diuerfum.tefta vero generi conuenit, fubftan- 
tia tamen penitius infpefta aliquantum diuerfa eft. 

testa integra fuborbicularis , extus fcabra, inae- 
qualis, variolofa, fufca, vertice marginem verfus pofito, 
fubacuto, integro, intus albido - caerulefcens foueolata, 
oculo armato confertim pun&ata. 

Vermis fingularifiimus conftat lobis duobus fpirali- 
bus feu cincinnis binis carnofis, albis, fimbria ex cirris 
capillaribus confertiffimis, rigidiufculis cinilis. Hi cin- 
cinni anne£tuntur funiculo duplici caerulefcente, teftae 
et faxo adeo adhaerente, vt ab vtroque non absque dila- 
ceratione, remanente femper in tefta et in faxo aliqua 
corporis mole, auelli queat 

Cincinno quaellbet ramificatio fufca cornua damae 
referens tegitur ; in ipfo lapide, tefta auulfa, refidua ouu- 
lis flauicantibus vndique obfita confpicitur. 

Hanc efle Nummum Brattensburgenfem au&orum, 
eonf.Fn.fu. 1347? ed. 1746, ex adieftis figuris verofimile 
videtur, at ille biualuis eft. , , 

In faxis et teftis biualuium paffim; primo afpeflu 
et taftu inaequalitates lapidis, cui infident, non teftaceum 
quid crederes. 

A 5 Figv IJO PATELLA ANOMALA. 

Fio", I. Saxum tribus patellis paflim obfitum ac vnius 
ouaria ramofa derelicta, teftamque Serpulae ac 
fruftum Milleporae polymorphae exhibet. 

Fig. 2. Faciem exteriorem 

Fig. 6- interiorem patellae 

Fig. 3. vero ipfum inhabitaterem naturali magnitudine 
offert. 

Fig. 4. Animalculum cincinnatum ligamentis et mufcu- 
lis teftae adhaerens adaerfa parte au£ta magni- 
tudine monftrat. 

Fig. 5. lobos fpirale^chfratos e teftaeuulfos auerfa parte 
exhibet. 

Fig. 7- ouaria ramofa mufculorumque veftigia au£ta ma- 
gnitudine. 

Fig. 8« ouula maxime au£ta; Tab. SPATAGVS P VRPV-REVS. II 

Tab.VI. 
SPATAGVS PVRPVREVS. 

SPATAGVScordiforinis ? lpinis maioribus raris 
albis. Zoot.D. pr.2850. 

Dan. Purpur-Hiertet 

Echinites cordatus vriigaris. Luid. 96*4. 

Echino - Spatagus cordiformis ; marino - terre- 

ftris, anglicus. Breyn. Sch. t 5,f. 5, 6. 
Spatangus purpureus. Leske additam. ad Klein 

echinod. p. 171. t.43. f. 3,4,5. t.45. f. 5. 

Hic inter pulchriores locum obtinet, dum in viuis 
natiuo colore et fpinulis varii voluminis vndique obfitus 
fpe£latur. Figuram cordatam exa£te fiftit. 

Supra conuexus fulco verticali, ftriaque laterali bi- 
crura ex minimis fpinulis vtrinque deflexis conflata; ma- 
iores fpinae ieu aculei confertiffimi deorfum deflexi; 
maximi feu longiffimi acutiffimi , deorfum curuati, ple- 
rumque quinquefariam fparfi funt; hi albiffimi, reliqui 
purpurei coloris funt. Subtus planiufculus fpinulis acu- 
tis inter maiores et maximas mediis vtrinque obfitus; 
difco vero aculeis obtufis feu fubfpathulatis diuergenti- 
bus ornatus ; minus enim fpathulati et compofiti funt 
quam in Spatago flauefcente Z00L D. prodr. 2849. Os 
fubtus rima transuerfa, 26penicillis purpureis mobilibus 
cinfta. Ams in margine poftico. 

interanea nulla omnino alia, quam inteftinurn 
ratum ? et fafciculi tres molecularum albarum, qui vel 
ouaria vel miram pinguedinem conftituunt. Intefinum 
conftat tunica fuhtiliffima, mera terra vndique farta ab 
ore feu rima teftae media per tres anfra£tus totum inte- 
rius occupantes ad anum prbdu£him. Ouaria ope fu- 

nicuii 12 SPATAGVS PVRPVREVS. 

niculi medio dorfi adhaercre videntur. Tentaculorum 
nulla veftigia. Sola foramina confpexi, haec tamen ten- 
tacutis minimis producendis et reducendis inferuire nul- 
lus dubito. 

Purpureus color in mortuo verme in grifeum 
transit. 

Huius petrefa&i icon pafTim aere incifa exftat, natu- 
ralis vero nullibi, nifiin additamentis a&Kleinii echinod. 
cjuae eft haecnoftra recufa. Aculeis et fpinulis orbatus 
paftim, iisdem vero inftruftus rariiTime in Mufeis oc* 
currit. 

In finu Drobachienfi ad infulam Kaholm raro. 

Fig. I. Spatagus pronus naturali magnitudine. 

Fig. 2. Aculeus dorfi maximus amplificatus. 

Fig. 3. Spatagus fupinus naturali magnitudine. 

Fig. 4. Aculeus fpathulatus cum nodulo, in quo moue- 
tur, amplificatus. 

Fig. 5. Tentaculum penicilliforme valde au&um. Tab. MEDVSA HEMISPHAERICA 15 

Tab. VII. 

MEDVSA HEMISPHAEIUCA. 

MEDVSA coftis transuerfalibus quatuor, tenta- 
culis glohulisque marginalibus, margirie integerrinio. 
Zoot. D. pr. 2822. Linn. fyft. 1098, 9- Acl helu. 4. p. 38, 
t. 4, f. 7. 

Dan. Kalot-goplen. 

Diam. 2 lin. 

Animalculum fingulariffimum , difficulter detegen- 
dum,adeo pellucida et hyalina eft materies, ex qua com- 
ponitur,vt nec nudo. nec armato oculo vllo modo inter- 
diuvideatur; nudis oculis ex folo motu viuumnuidagno- 
fcitur,armatis globuli, ligamenta et filamenta confpiciun- 
tur. Materies ipfa ad lucem nofturnam primum in con- 
fpe£tum fubit ope microfcopii, ac punftulis minimiscon- 
flata cernitur. Hemifphaeriun\eft, vertice quadrato (irt 
quo aliud minus quadratum flauum) inftru£tum ; a quo- 
vis huius angulo defcendit hgamentum ad peripheriam 
vfque; ligamento adhaeret corpufculum ouatum ali- 
quantum a peripheria remotum, ac in ipfa peripheria 
globuli fedecim flauicantes filamento flexuofo penduio 
inftrufti. Infra, peripheriae annexae funt laciniae intus 
vergentes, ipfique vertici fubtus affixum eft organum 
quadrilobum mobile, Filamenta feu tentacula di&a re- 
£ta extendi et corripi poffunt. 

Motus in Medufis foiitus, contraftilis, et extenfilis a 
feu periftalticus totuis corporis. 

In finu Drobachienfi rariffima. 

Fig. I. Medufam naturali magnitudine, reliquae am- 
pliatam ilftunt. 

Fig. 2. a latere vifam. 

Fig. 3. fupernam fuperficiem in dilaratione. 

Fig. 4. infernam in contraclione, ac 

Fig. 5. tentacula valde aucta exhibet. 

Tab. 14 ASCIDIA MENTVLA. 

Tab. VIII. 
ASCIDIA MENTVLA. . 

ASCIDIA comprefla pilofa, facculo rubro,aper- 
turarum altera laterali. Zool D. pr. 2 7 2 4. 

Mentula marina ; pudendi marini altera fpecies. 

Gefn. p. 154, f. 1. 
Mentula marina. Ionjl. t 20, f. 2. 
Pudendum alterum. Rond. pifc. 2. p. 1 29. 

Dan. Nyre- Soe-pungen. 
Isl. Konu pungur. 
Germ. Meer - Schaam> 
Gall. Le vit de mer. 

Afcidiarum fingulariffima. Maffa informis cinereo- 
flauefcens quadratum irregulare f itens ; fubftantia craffa 
gelatinofa, duriufcula, fubpellucida, reieftamentis coral- 
linarum et fucorum paffim obfita. 

apertvpae binae ffaepe obfoletae) mammillae- 
formes, pallide rubentes pun£t.is fparfis fanguineis cen- 
trum verfus corrugatae; pro flgura maffae, quae ab ad- 
iacentibus corporibus determinatur, vel vtraque latera- 
lis, vel altera plerumque terminalis. 

interanea conftant facculo carnofo, rubro, vacuo, 
vndique libero, aperturis parte produ&iore inhaerente; 
altero facculi latere incumbit maffa oualis albicans, pin- 
guedine farta, raembrana fubtiliffima cinfta, ex pellu- 
centi inteftino colorem luridum exhibens. In ipfo in- 
teftino aliud inteftinum reperi j hoc vacuum, illud vero 
moleculis terrenis circa inteftinum me^dium repletum 
erat. Alterum facculi latus ruberrimum lineoJis albis 
fparfis ornatur. 

Bina ASCIDIA MENTVLA. 15 

Binafpecimina reperi; in alterius cute tria indiuidua 
Mytili difcordis nidum fibi fecerant, feu potius gelatina 
pellucida inuoluti erant, viui adhuc et quafi absque mo- 
leftia, fingulari fatis phaenomeno. Cultro gelatinam 
diffecui, Mytilumque pulcherrimum, rariffimuinque, qui 
fefe ligamentis capillaribus cuti affixerat, extraxi. Alteri 
extus infidebat Afcidia iunior coccinea. 

Haec in mentem reuocat Microcofmum marinum 
Redi in aftis erudit. \6%6. p- 48- t. 2. f. 1. expreffum, 
quem vel noftram Afcidiam vel congenerem effe 
fufpicor. 

In finu Drobaehienfi circa infulam Haaoen. 

Fig. I. Afcidiam integram cum infidente iunior» ex* 
hibet. 

Fig. 2. eandem fecundum longitudinem difTectam, facciK 
lum dehinc et mafTam oualem inteftinorum. 

Fig. 3. foueam in cute cumMytilo ex eadem deduclo. 

Fig. 4. fpecimen diuerfum, difieelum, vt alterum faccnli 
latus lineolis albis infcriptum appaieat. Tab e *6 TRICHODA TRANSFVGA. 

Tab. IX. 

TRICHODA TRANSFVCA. 

TRICHODA latiufcula antice crinita, poftic^ 
fetofa, altero latere finuata, altero mucronata. Zo< 
D. pr. p. 281. 

Dan. Spring • Spilleren. 

Animalculum nudo oculo inconfpicuum,oblongum, 
peltucidum, interaneis indiftinftis; fupra ad medium vf- 
que et vltra conuexius,dorfo interaneis vacuo, poftice in 
membranam latiufculam, depreffam et quafi produ&am; 
haec truncata eft, caudaque dici poteft, alterque eius 
angulus in breuem cufpidem producitur. Subtus e cau- 
da propendent fetae quatuor vel plures curuatae, pe- 
diformes,vix vltra finem caudae porre&ae. Altero margi- 
ne prope caudam coar&atur corpus ipfum, altero finua- 
tum eft , apice vero piiis breuifiimis ludentibus , duos 
interdum fafciculos momento conftituentsbus inftruitur. 

Dorfo plerumque, interdum ventre mouetur; pa- 
rumper lente glifcit, mox vero corripitur et aliquantum 
recedit; reiteratur proceffus et concitatum refugmm. 
Haud raro correptione ope fetarum pofticarum e con- 
fpeftu et quafi in aerem feu evtra guttam fubinde ab 
vna ad alteram guttae plagam aufugit. 

Huius quaedam indiuidua mihi copula iun&a vifa 

funt : antica pars adeo pofticae alterius incubuit, vt frons 

alterius, qua parte finus confpicitur, affixa effet. ficque fir- 

miter cohaeferint. Poft feparationem organum quoddam 

porre£him momento temporis confpiciebatur. Coniun- 

£t.orum fitus vix diuifionem transuerfalem indicare poterit, 

dimidium enim anterioris animalculi corpus, feu poftica 

pars anticae pofterioris parti fubiacebat *). Natatus in co- 

pula et in inftanti diuifione in animalculis aeque perficitur. 

Fig. I. Quinque Transfugas, primum fupino, fecundum et 

teitium prono fitu, quartum et quintum copula iun- 

ftum exhibet. 

TRI- 

*) Hoc licet faepius viderim, penitiore tamen indagatione et 
meliori microfcopio dignum eft. TRICHODA INQJILINVS* 1$ 

TRICHODA INQVILINVS. 

TRICHODA vaginata,folliculo cylindrico^hya- 
lino, pedicello retortili* ZooL d. prodr. igt. 

Dan. Logte-Spilleren. 

Inter minima animalcula haea eft, opeque lentis 
No* 4 fimplicis microfcopii oculus tantum punSulum 
mobile percipit. 

follicvlvs feu vagina ouato oblonga,teres,hya« 
lina, adeo pellucida eft, vt maxima amplificatione marga 
tantum linearisetquidemoculo obferuationibus inuifibi- 
lium adfueto percipi queat. Huic innatum eft animalcu- 
lum, quod vorttcellam pedunculatam dici crederes, 
donecdefeftus rotationis ciliorum ac micatio pilorum iti 
Trichodis folita hoc animalium nouitium his vindicaret, 
licet re vera ob pedicellum inter vtrumoue medium fit. 

capitvlvm crateriforme moleculis obfcuris^ r£- 
pletum,apice halone forte ex rotatione ciliorum occulta 
cingebatur; haec aliquamdiu ne armatis quidem oculis 
percipere potui, poftquam vero in maioribus £e[e con^ 
fpicienda praebuere, pilorum nomen aptius conuenire 
ob micationem absque rotatione videbatur. Saepe orga- 
num pilorum pe&inis inftar dilatatur, tum dentes ex- 
tremi diftinctiores nigricantes, medii vero gelatino hya- 
lini, quilibet varie mobiles, videntur. 

pedvncvlvs hyalinus medium vaginaepercurrit, 
bafi interdum lateri aflixus \ quoties eontrahitur, pili con- 
duntur, capitulum demergitur, ac lineae laterales vagt- 
nae tanquam fetae porreclae proftant Lente capitulum 
rurfus exfurgit, pilis feu tentacuiis rarioribus in kinere 
paffim porre£lis, demum oftium vaginae occupat, nutri- 

B tioni Ig ( TRICHODA INCLVILINVS. 

tioni intentum pilos motitans. Hoc quoque intra vagi- 
nam moueriapicemque capitis porrigi vidi. 

Motum circa puluifculum, cui plerumque adhae- 
retj lentum ciet; vel capite in extremo vaginae haeren- 
te, ope pilorum, vehementer circumnatat; vel bafi va- 
ginae, nefcio quo medio, cum glaberrima fit, in gutta 
affixum, vel perpendiculariter vel oblique porre&um, 
motum in aqua continuum ac correptionem apicis ca- 
pituli alternam profequitur. 

Duas fecundum longitudinem connatas offendi; 
bafis vaginae fuperioris feu anticae, apice inferioris im- 
pofita erat, ac haec ab illa in omnem fenfum trahebatur : 
tandem antica fefe a poftica diuellebat. 

Quasdam vidi, quarum capitula triplo maiora erant, 
ac totam fere vaginam occupauerant pedicello vel in- 
confpicuo vel breui ; vaginam quoque binis animalculis 
habitatam cum fuis pedicellis. 

Propagatio dehinc peragitur, dum animalculum 
craflius folito fa£tum, medio transuerfim diuiditur, bafis- 
que anticae partis pedicellum, pofticae vero organum 
pilorum explicat, quo vero medio vagina difpefcatur, 
haud concipio. 

In aqua marina recenti et pura, etiam in non re- 
nouata totafere hyeme 1776, 1777 et 1778. 

Fig. 2. Inquilinum nouies vario fitu fiftit ; fquamulae 
vaginae in quinta figura adhaerentes funt Monades 
cohabitantes. Series fecunda matres grauidas feu 
potius inftanti diuifioni maturas, ac vltima figura 
matrem in duo animalaila iam enatam. TRI- TRICHODA LYNCASTER. 19 

TRICHODA LYNCASTER. 

TRICHODA fubquadrata, roftro obtufo, difco 
pedicellis micantibus. Zool. d. prodr. 231. 

Dan. Glimmer-Spilleren. 

Prima facie valde refert Trich. Lynceum, Verm.ter- 
rejlr. et JiuuiaL^j., fatis tamen, praeterquam marina, 
diuerfaeft; oculo nudo inconfpicua, nec ante elapfum 
menfem in aqua marina feruata mihi obuenit. 

Corpus membranaceum, fubquadrattim, compres- 
fum, bafi poftice produflum, antice mucrone auftura, 
medio truncatum fetis paucis porreftis : apice fubroftra- 
tum pilis fub roftro raris. In aduerfa corporis parte li- 
neae duae longitudinales curuatae, ac tres feries pilorum 
pediformium micantium transuerfa]es,globulo mobili ar- 
ticulatorum; pars auerfa vero pilei inftar medio in colli- 
culum pellucidiffimum eleuatur, ora dilatata. 

Inceflus fit vel vacillando in ora corporis acuta,vel 
lente et interrupte in corporis conuexa parte glifcendo. 

In aqua marina diu feruata haud frequens. 

Fig. 3. quatuor Lyncafiros monftrat, feeundum in motu 
vaeillante. B z Tab> £0 HOLOTHVRIA SQVAAiATA* 

Tab. X. 

HOLOTHVRIA SQVAMATA." 

HOLOTHVRIA tentaculis oftonis fubramofis, 
corpore fupra fcabro^ fubcus molli. Zool. d. prodr. 2810. 

Dan. Skaei - Strand - fproy teren. 

Inter Pateltam, Afcidiam et Holothuriam et Dori- 
dem ambigere videtur, eharaclefem cuiuslibet fimulans. 

Prima facie Patellam mentitur, eius enim inftar 
faxis adhaeret, tegumento duro, fquamulofo condifcur, 
faxoque foiuta, fuperficies infima Mollufcum glabrum, 
qualis pes inJLimace, papillis minimis cinftiitn prodit; 
penitius infpicienti in fuperficie conuexa binae eleuatio- 
nes remotae, aperturasr Afcidiae reuocant; denique pa- 
tientiori indagatori altera eleuatio aperitur, ocloque t^a- 
tacula alba pinnatifida ^e pandunt, proque lubitu fm~ 
gulatim mouentur, ideamque Atliniae reuocant. In al- 
tera eleuatione nullam vnquam aperturam detexi, etiamfi 
eandem fufpicatus eflem, fquamulas tamen fecedere, 
areamque nudam apparere, ac efflorefcentiam vti Dori- 
des minari, rurftisque recedentibus fquamulis tegi, ra- 
riflime vidi. 

Armato oculo puncla albida, fparfa in fquamulis 
confpiciuntur. 

Saxis finuum Norvegiae adhaeret haud frequens; 
fimile Moilufcum oui gallinacei magnitudine ex infulis 
Curiiicis accepifle in litteris refert clariffimus Pattas* 

Fig. I. Holothuiiam fquamatam fuperne vifam naturati 

magnitndine claufisque aperturis. 
Fig. 2. eandem, tentaculaque explicita, auclra magni- 

tudine. 
Fig» 3. eaudem inferne vifam naturaii magnitndine. 

HOLO- HOROTHVRIA PENICILLVS. 2.1 

HOLOTHVRIA PENICILLVS, 

HOLOTHVRIA tentaculis racemofisocT:o,cor- 
pore ofleo pentagono. Zool d. prodr.2808. 

Dan. Penfel - Strand - fproyteren. 

cohpvs inuerfe conicum, penicillum non inepte 
referens, 

tentacvla racemofa, fafciculata, granulofa, lu« 
tefcentia o£to. 

collake fufcum margine vtroque nigro, pone 
collum annulus granulofus pallidus. 
• 

corpvs feu truncus albus, augulatus, glaber, car- 
tilagineus, decem quafi tigillis longitudinalibus ofTeae 
fubftantiae compofitus; horum akerni bafi feu iuxtacol- 
lare lobo carnofo pendulo inftrunntur, a rnedio ad api- 
cem vsque fulco cauati funt, alterni bafi vtrinque foflula 
notati, medio abrupti funt. Apex omnium corpore fub- 
fphaerico carnofo luteo, vertice perforato fcerminatur. c 

In fedimento argiliofo finus Drobachicnfis femel 
tantum reperi, an vero integrum fpecimen, an Holothu- 
riae pars fit, nondum mihi perfuadere potui, 

Fig.4, Penicilium, qualem imieni, exhibet* B 3 holo- 22 HOLOTHVRIA FVSVS. 

HOLOTHVRIA FVSVS. 

HOLOTH VRI A tentaculis denis, corpore fufi- 
formi tomentofo. Zool d. prodr. 2809. 

Dan. Spindel-Sproyteren. 

Corpus teres, antice et poftice acuminatum, molle, 
grifeum, fquamulis minimis fubrugofum, filis breujflimis 
flocci inftar vndique veftitum. Altera extremitate raris- 
fime protrudlj:ur (in pluribus enim femel tantum conti- 
git) corpus mfundibuliforme, cauum, quod os et oefo- 
phagus, bafi attenuatum apice dilatatum, orbiculare, 
margine tentaculis pinnatis decem, binis abruptis, cin- 
Qurn,- centro perforato. Altera in quibusdam, in aliis 
medio corporis protruditur fafciculus filamentorum lu- 
teorum, quae pellucida funt et ferie ouulorum repleta, 
hinc ouarium. 

In argilla finus Drobachienjis vltra 60 orgyas, cum 
Holothuria Penkillo* 

Fig. 5. H. Fufum tentaculis porre&is et vafculis ouiferis 
protrufis naturali magnitudine. 

HFig. 6. Os, oefophagum, tentacula o£ro integr?, duo ab* 
rnpta, au£la magnitudine fiftit. Tab. PJSNJsTATVLA MIRABILIS. 23 

Tab. XI. 

PENNATVLA MIRABILIS. 

PENNATVLA ftirpe filiformi rachi diftiche 
pennata : pinnis lunatis remotis aiternis. Linn. $y&. 
p. 13 12. Z00L d. prodr. 3074. 

Pennatula fimplex alba, calyculis recuruis al- 

ternis, oftodentatis. Pall. Zooph. 2 1 6. 
Polypus mirabilis. Muf Ad.Fr. p.otf. t. ip. £4. 

Amoen. acad.4. p. 257. 
A£t. angl. 53. 1. 10. f. 17. 
Dan. Straae- Soe- fiaeren. 
Long. 3-16. vnc. diam. { lin. 

Haec animaiculorum potius concatenatio, quam 
animal, ante me a nemine viua vifa eff, quantum ex de- 
fcriptionibus et figuris auftorum colligo; Linnaeus et 
Pallas cadauer inMufeis RegisSueciae etPrincipis Ajau- 
fionenfis examinarunt; ilie idem in Mufeo Ad. Fr. pingi 
curauit, et Ellis ex hoc in Aft. angl. figuram transtulit. 
Hinc defcriptio in Amoenitatibus et in Mufeo aeque curta 
et minus accurata; in hoc enim dicitur feta filiformis, 
rigida ? femipedalis, cui infident alternatim lunulae cilia- 
res ; geiatinofae aibae, omnes ad alterum latus verfae, in 
iliis Fennatufoe phosphoreae admodum affinis, aiba, cum 
reuera a phosphorea toto coelo diuerfa fit; foioque offi- 
culo aiiquatenus conueniat. Clariffimus Pallas dehinc 
ambigit, an non potius Gorgoniis annumeranda hV, offi- 
culum caicareum vero, parenchyma carnofum ac Hy- 
drae diftinftae eam Pennatulis vindicant. 

rachts feuofficulum teres,aequaie,longum,vtrin- 
que truncatum, flauefcens, flexile in fpirales in recenti 
ftatu absque fraftione, inueteratum vero cum talitro 
frangitur, eburneo haud abfimile. Parenchyma carno- 
fum rufum totum officuium inueftit, fummo apice ex- 

B 4 cepto, «4 PENNATVLA MIRABILIS. 

excepto, ac ab apice ad bafin vsque in laminas lunatas 
concolores et polypiferas alternatirn efflorefcit ; margo 
laminarum, qua apicem fpeftat, Hydris cylindricis- o£io, 
et quaelibet totidem tentaculis inftruitur. 

Ofliculum calcareae, epidermis vero et laminae 
polypiferae, carneae et gelatinofae fubftantiae funt. 

Bafis feu extremitas fundo argiliofo infixa -ex paren- 
chymate carnofiori feu lamellis, quarum Hydrae non- 
dum euolutae funt, craflior ac vtrinque ferrulata eft ; in 
diftantia tamen dimidiae vnciae iuniores Hydrae iam 
confpiciuotur, ac mox di£lae laminae alternatim e paren- 
chymate enatae vtrinque oflrculum occupant, 60-70 
a quouis latere. Hinc patet, ancrementum officuli et 
Hydrarum non apice, fed bafi fieri, et quidem partem 
officuli et parenchymatis carnofi ante Hydrarum euolu- 
tionem ex hoc prouenientium adefle, 

Extra aquam Hydrae fefe contrahunt, ac officulum 
mera carnofa fubftantia te£tum videtur, aquae vero im- 
miflae mox brachia feu laminas et tentacula pandunt; 
fpeftaculum vifu digniflimum. Libere in aqua vagari, 
quod de congeneribus narratur, rninime pofle videtur. 

Penn&tuh Sagitta i,innaei huius mera varietas vi- 
detur; paulo enim maiores, fimiles faepe reperi. 

In finubus Noruegiae, praefertim in Sand-pollen 
finus Ghriftianienfis plurimas cum argilla viuas extraxi. 

Fig. I. Petmatulam mediae longitudinis vltra centun» 
Hydris inftruchm naturali fitu et magnitudine. 

Fig. 2. partem Pmnatulae cum Hydris florentibus am- 
plificatam. 

Fig. 3. ojpculum parenchymate etHydris deftitutum fiftif. 

Tab. PATELLA COECA. 2$ 

Tab. XII. 

PATELLA COECA. 

PATELLAtefta integra,pun6tis eleuatisftriata, 
vertice acuto, reclo, Zool d. prodr,28<fo 

Dan. Blind-patellen. 

Teftaobfcura, rnargine albo, pellucida, ftriis 60 - 
80, ex punflis conuexis a vertice ad marginem percur* 
jrentibus. 

Vertex mucronatus, reflus, non recuruus, non 
prorfus in media teftae fuperficie, fed aliquantum verfus 
eam partem teftae, quae caput animalis obtegit 

limax albidus, tentaculis duobus fetaceis. 

Oculos in hac detegere minus potui, etiamfi eos 
jpluries quaefiuerim. 

In lapidibus fundi finus Drobachienjis raro. 

Fig. I . Patellam fupeme vifam naturali, 

Fig. 2. eandem aufta, 

Fig. 3. Limacem cum tentaculis teftae inhaerentem na- 
turali magnitudine monftrat. B 5 PATEL- * / 
2S PATELLA VIRGINEA. 

PATELLA VIRGINEA. 

PATELLA tefta integerrima alba, fafciis rubris. 

Zool d.prodr. 286*7. 

Dan. Rofe - Straalen, Jomfru-Patellen. 

Tefta alba concentrice ftriata, fafciisque oSodecim 
rubris a vertice ad marginem decurrentibus infignita; 
intus fafciis pellucentibus concolor. 

Mucro verticis a centro aliquantum remotus eft. 

iimax albus tentaculis binis fetaceis; Oculi ad 
bafin extus. Pallium fubrufum margine integerrimo. 

Exemplum maius, quod in figuris exhibetur, ra- 
rum; minora vulgaria funt. 

In fucis finuum Noruegiae paflim. 

Fig. 4. Patellam fuperne vifam, 

Fig. 5. eandem inferne Limace foetam naturali magni- 
tudine liitit. PATEL- PATELLA TESSELLATA. *? 

PATELLA TESSELLATA. 

PATELLA tefta integerrima albida, tefltris ru- 
bris. Zool d. pr.2gtf8. 

Dan. Taerning-Patellen. 

Tefta obfcure alba, a vertice ad marginem longi- 
tudinaliter oculo armato argute ftriata, maculis fangui- 
neis teffellata; intus concolor macula rufa centrali. 
Mucro verticis obibletus. 

limax albus tentaculis duobus fetaceis; Oculi ad 
bafin extus. Pallium obfcurum margine ciliato albo. 
Caput animalis in hac et in antecedente plagam, quam 
mucro teftae fpeclat, occupat. 

In fucis cum praecedente. 

Fig. 6. Patellam fupinam Limace inftru&am, 

Fig. 7. eandem pronam, 

Fig. 8« teftam vacuam exhibet* Tab. 2§ CARDIVM ECHINATVM. 

Tab. XIII. et XIV. 

CARDIVM ECHINATVM. 

CARDIVM tefta fubcordata fulcata, coftis ca- 

rinacis aculeatis. 

Cardium tefla fubcordata, fulcis exaratis linea ciliata, 
aculeis inflexis plurimis. Linn.Syti. p. 1122. Fn. fuec» 
2I3>>. M.L.V.48^ 

Gefner. aquat. 

Concha echinata. Rond. 

Concha fulcata. Ginann. op. n. 2. p. 24* 1 19. 

f. 130. 
Peflunculus echinatus. Lift. 
Concha ftriata echinata. Bonan. 
Concha cordiformis, aequilatera, vmbone car- 
diorum vnito, ftriata papillofa, verrucofa^ 
aculeata vel imbricata. Lang. teft, 
Gualt.teft.byz. f. B. 
Klein. oftr. 1. 10. £40. 

Dan. Knudred Hierte - musling. 
Groenl. Kirkfoaurfak. 

Tefta rufo fufca margine et medio falbiis abruptis 
albidis, fulcis profundis viginti ab vmbone ad marginem 
exarata ; coftae carinatae, carina aculeis obfoletis margi- 
xiem verfus increfcentibus obfita ; vmbones vero mutici 
funt. Margo valuularum ex fulcis et coftis vndatus, feu 
alternatim concauus et conuexus eft, ita tamen, vt alte- 
rius fulcus oppofitae coftae refpondeat, ac eidem in 
claufa tefta inferitur. Dentes cardinis medii duo in qua- 
vis valuula, approximati; laterales remotiores, poftici 
raaiores. 

Animal falciforme feu fi mauis pediforme; mafla 
enim principalis imaginem pedis non tantum offert, fed 

vfum CARDIVM ECHINATVM. J20 

vfum quoque praeftat; pulchre miniata eft, carnofa et 
rotundata. Tibia et planta aequales, latere angulum 
efliciente fubfnlcatae; planta tamen acuminata eft. Bafin 
cingunt plurimae lamellae ftriatae fufcae et aurantiae. 
Siphones breues vix vltra teftam porreftiicirris longis 
pendulis cinguntur. Membrana, interiora vakvuiarum 
obueftiens, e flauo viridis eu\ margo vero albidus maculis 
aurantiis tingitur. 

Tab. 13, Fig. I. Cardium in quiete apertis valuulis 
porrectisque fiphoiribus. 

Fig. 2. Idem in incelTu. 

Tak 14. Fig. I. alteram valuularum cum iniacente 
animali, lamellas, membranas et cir* 
ros fiphonum. 

Fig. 2. Valuularum alteram cum fua mem* 
brana ac cirris adhaerentibus. 

fig. 3. et 4. Cardines valiralarum ienmes 
exhibenj* Tab. 3© ASCIDIA RVSTICA. 

Tab. XV. 

ASCIDIA RVSTICA. 

ASCIDIA fcabra, ferruginea, aperturis inxarnatis. 
Linn. Syft. p. 1087. Z°°l' & prodr. 2720. 

Tethya Rondet. pifc. 2, c. 10. fig. 

Mentula marina informis. i^/awr. conch. p. 109. 

t. 7. f. A. D. E. R Comm. Bonon. 5. p. 245. 

tLf.4-7. 

Dan. Bonde-Soe-pungen. 
Liburn. Carnumi. 
Ariminenf. Spongia. 

Huius defcriptionem et figuratn Celeb. Koenig 
Linnaeo primus ex Islandia obtulit, ego poftea plures 
varii voluminis in finubus Noruegiae reperi : 

Mollufcum coriaceum. adulta aetate groflum, cy- 
lindraceum, lutefcens, aliquantum finuatum, vtraque 
extremitate obtufum, rugis transuerfis, tuberculisque 
fparfis obfitum ; iuniori vero vel fubfphaericum vel glo- 
bofum, glabrum vel fcabrum, rofeum vel rufo fufcum. 

Aperturae binae ruberrimae, terminales, in adultis 
obfoletae. 

Cutis extus fcabriufcula , intus laeuifiima et alba, 
feu, vti Plancus rem enunciat, veluti perlacea eft. 

Sacculus (feu pulpamentum)ruberrimus bafin ver- 
fus flauefcit, laeuus ftriis frequentiflimis longitudinali- 
bus, carnofus, mollis, ab omni parte liber, absque mafla 
ouali, qualis in A. Mentula aderat, vndique idem, folis 
collis in aperturis binis adeo haefit, vt vi retraherentur ; 
haec apice aliquantum crenata funt. Intus concolor 
absque ftriis, corpufcuKs vero flauidis piriformibus fpar- 
fis obfitus erat. 

IntefK- ASCIDIA RVSTICA. 3! 

Inteflinum latiufculum, nigrum, flexuris feptem 
vel o&o, humo repletum, mediam longitudinem occu- 
pauerat; reticulum rubrum, cuius fibrae transuerfales 
longitudinaliter crafliores erant, inteftinum obuelaue- 
rant. Vafa pinguedinofa alba varii voluminis reliquum. 
explebant 

Communionem inteflinorum vtraque apertura fru- 
ftra quaefiui; fpatium inter facculum et cutem exteria- 
rem aqua refertum eft, incifione enim profiluit, ac altera 
apertura pro lubitu animalis proiicitur. 

Pulli diuerfae aetatis parenti faepe adhaerent, mi- 
nores albi, maiores coccinei, pun£ta bina rubra loco 
aperturam praeferentes. 

Hanc effeSpongiamjP/a/zn', cuius pulpamentum ab 
Italis editur, defcriptio et figurae A et D maxime fua- 
dent; D et E vero monftrofae Afc.MentulaeZool.Tab* 
8. melius conueniunt, radicesque ■feu pedes, quos Ptan- 
cus indicat, a noftris aeque alieni. 

Pulpamentum Afcidiae, quam fub nomine Atcyo- 
nii Phufcae defcripht Forfkahlius anim. p. 129. huic 
fimile eft ac a Graecis crudum, fucco Limoniorum im- 
butum vefcitur. 

In teftis Mytitorum, Balanorum et in fucis paflim, 
maiores tamen rarae funt. 

Fig. I. binas Afcidias iuniores mammillares fuco ad- 

haerentes, aperturasque incarnatas. 
Fig. 2. Pulpamentum edule, feu facculum excifum. 
Fig. 3. Afcidiam matrem Balano infidentem, pullosque 

maiores et minores Balano et ipfi matri affixos. 
Fig. 4. Pulpamentum eiusdem bicorne* 
Fig. 5« Pulpamentum feu facculum forcipe .diuifum, vt 

inteftina et vafa pinguia app^reant, exhibet. 

Tab. "$£ PEDICELLARIA GLOBIFERA* 

Tab.XVI. 

PEDiCELLARiA*) GLOBIFERA. 

PEDICELLARIA capite fphaerico, collo nullo. 
ZooL d. prodr. 2782- 

Dan. Kirfebaer-Stilken. 

capitvlvm pallide rubrum feu rofeum, globo- 
fum, vertice claufovel fiffo. Collum prorfus nullum. 
Pedkellus capite fextuplo longior rufus, oculo armato 
tnembranula pellucida aiba cin&us. 

In Echino DrdbachienJ. 

Fig. 1. et £•» Pedicellariam globiferam capite aperto et 
claufo natnrali, 

Fig. 3. et 4. eandem au£ia, 

Fig. 5. eandem valde amplificata magnitudine monftrafc *) Inter aculeos Echinorum pr&efatim Drb'6achien/is etfaxatilh 
animaJia haec ignota fingularis figurae, nudo oculo vifibilla 
copiofe infident; alia tridentis Neptuni, et haec maioris mo- 
duli iunt,!alia ceraforum pedicellatorum formam habent. Eo- 
dem loco femper affixa manent, nec alibi, quam in apice ca- 
pituli motum quendam obferuaui, hoc aperiri et Claudi,lobos 
et ariftas feiungi et rurfus apice vniri vidi. Pediceili vel 
perpendicularem vel obiiquum fitum, haben& forte ex fol» 
aquae motu. PEDI- PEDICELLARIA TRIPHYLLA. 33 

PEDICELLARIA TRIPHYLLA- 

PEDICELLARIA capite trilobo^ lobis fubqua- 
drangularibus muticis, collo tereti. ZooL d. prodr. 

Dan. Klever-Stilken. 

lobi maiores fabquadrati, hyalini, apice latiores, 
minores ouato acuminati, omnes mutici feu absque ari- 
ftis, fubrubentes. 

collvm teres, flexuofum, caerulefcens. 
pedicellvs collo fere breuior, rufus. 
In Echirio Drobachienfi. 

Fig. 6. Pediceljariam triphyllam capite ciaufo et aperto 
naturali, 

Fig.7. et g. eandem audla, 

Fig. 9. varietatem lobis quadratis valde auaam ex- 
hibet. c pedi 34* PEDICELLARIA TRIDENS- 

PEDICELLARIA TRIDENS. 

PEDICELLARIA capite trilobo, lobis oualibus 
ariftatis, collo tereti. ZooL d. prodr. 2780. 

Dan. Trefork - Sfcilken. 

corjpvs fubrubrum pellueens. 

lobi minimt ouales tres, arifla longa ftricla termi- 
nali. collvm elongatum teres,peliucldumjplerumque 
aibum, pedicelio duplo vel triplo breuius. 

aristae collo iongiores apicepatent vel vniuntur 
pro lubitu animalis; caput rarius quadrilobum, ariftis 
quatuor. 

Variat absque ariftls, an perditis ? 

Hanc Cl. Bafier pro probofcide tricufpidata ani-' 
malis fumfit. Subfec.p. 130. Vol. 1. 

In Echino Drobachienfi et faxatiii copiofe infident. 

Flg. IO, TresPedlcellarias Tridentes ariflis claufis et pa- 
tefttibns natnrali magnitudine 

£%. 11. 12, easdem au£to volumine 

Fig. 13. vnicam clanfis arifiis valde ampliatam 

Fig. 14. quadiidentem 

Fig. 1 5. quadrilobam muticam ciTevf, Tab. DORIS CLAVIGERA. 35 

Tab. XVII. 
DORIS CLAVIGERA. 

DORIS oualis candida, pedicellis dorfi clauatis 
croceis. Zool d. prodr. 2770. 

Dan. Kol-fingrede Doris. 
Long. 10 lin. lat. 3 lin. 

Mirifice et perquam largiter Creator O. M. animal- 
culum hoc exornauit. 

corpvs colore laQis caeruleo album, pellucidum, 
oblongum, antice dilatatum, obtufum, poftice extenfum, 
acuminatum ; dorfum pun£Hs conuexis croceis diuerfae 
magnitudinis afperfum, margoque totus (caudae extre- 
mitate excepta) obfitus pedicellis albis, capite croceo 
granulato inftruftis, nouem nempe in quouis margine 
laterali, quatuorque in antice minoribus ; horum quatuor 
minores diuergentes vitra medium dorfi poftica verfus 
confpiciuntur, an locum ani decorantes, quod analogia 
quidem iubet,foraminulumvero ne microfcopio quidem 
detegere potui; apex caudae itidem croceus eft. Pedi- 
celli Clauarias miliiares croceas mentiuntur. 

tentacvla duo in anteriore dorfi, acuminata, 
tota crocea, haec retraftilia funt ; clauae marginales ad 
latus fiexiles funt, dorfales corripi et produci videntur; 
non enim femper aeque vifibiles exiftunt. 

Subtus plana, tota alba \ medio inteftinum obfcU- 
rum pellucet. 

capvt vt in Limacibus a pede difcretum, oris in 
medio veftigium. Ab vtroque capitis latere papilla cro- 
cea, apice truncata, fubemarginata confpicitur. 

C 2 Quoties 3 d DORIS CLAVIGERA. 

Quoties rnargo lateralis dorfi aliquantum eleuatur, 
feries piinftoruni" croceorum infra eundem in con- 
fpeclum fubeunt 

Supinainfummo aquae quiefcere amat, vnde fors- 
kahlivs con%eneremtergipcdemvocamt y at hocDoribus 
plurimisque Cochleis marini? et fluuiatilibus commune 
eft. Limaces eius (Animal. defcript. p. 99.) generi Dons 
adfcribi debent, et quidem marina noftra Doris fafcicu- 
lata Zool.d. pr.2772, tmtipes lacinulata, Lc. 2779, et 
fHffwVwapapillofa i775,feuLimax papnlofusLiNNAEieit. 

In Fucisfinuum Norvegiae paffim. 

Fig. I • naturali magniradme 

fig. 2. pronam ef 

Fi°". 3. fupinam aucla magnitudine (iftit. DORIS DORIS OVADRILINEATA. 37 

DORIS QVADRILINEATA. 

DORIS oblonga, alba, lineis quatuor nigris, auri- 
CUlis fulphureis. Zool d. prodr. 2771. 

Dan. Fire- ftregede Doris. 
Long. 4 lin. lat. i| lin. 

Animalculum viuax. 

Corpus oblongum, extenfum, album, antice obtu- 
fum, poftice acuniinatum, dorfo conuexum, lineis qua- 
tuor longitudinalibus interruptis nigris, duabus nempe 
in ipfa dorfi carina, reliquis in margine, maculisque iul- 
phureis infcriptum. 

Frons auriculis feu mucronibus quatuor fuJphureis 
inftruitur. 

In antica dorfi parte Tentacnta bina, diftantia, bre- 
via, obtufa, albida, margine crenulato, nigro ; in poftica 
trina alia corpufcula approximata tentacula magnitudine 
et forma aequantia, pone haec protuberantiae duae ma- 
iores, cylindricae, albae, apice fulphureae. 

Subtus planum, album, in medio macula inteftini 
fubrubens pellucet ; in hacpaginacaput a corporerimula 
difcretum videtur, interftitiumque vtrinque punfto ful- 
phureo notatum. 

Os confpicuum. 

In Fucis finus Drobachienfis haud infrequens. 

Fig. 4. magnitucline naturali 

Fig. 5. pronam, et 

Fig. 6, fupinam ampliatam exhibet. 

C 3 Tab. %% NEREIS TVBICOLA. 

Tab. XVIII. 

NEREIS TVBICOLA. 

Nereis fubdeprefla, pedibus fubcirratis globofis. 
Zoot d. pr. 2625. 

Dan, Ror-Nereiden. 

corpvs lineare luteum, fupra conuexum, fubtus 
planiufculum , articulatum. Articulus feu fegmentum 
quoduis vtrinque inftruitur verrucula globulari, fafclcu- 
lo fetarum in Nereidibus folito fllamentis binis breuifK- 
mis (vix enim dimidia corporis latitudine longiora funt) 
interpofito *, in prioribus fegmentis fllarnenta a quouis 
latere quatuor confpicere videbar. Segmenta 94, pri- 
mum absque verruca globulari , reliqua aequalia (pofti- 
ca tamen minora ) pedibus inftru&a numeraui. Collum 
anguftum et muticum. Linea rubra dorfum totius cor- 
poris percurrit. 

Caput antice tentaculis quinque, tribus nempe lon- 
gis (longitudinem feptem fegmentorum adaequant) 
binisque lateralibus triplo breuioribus, omnibus bafi 
articulatis, fupra pun£Hs binis nigris, feu oculis, fubtus 
papillis quatuor fphaericis 3 oreque in medio inftruitur. 

Cauda filamentis duobus porre&is, raro quatuor 
tsrminatur. 

Singularis in hac eft tubuhf> quem inhabitat, ipfa- 
que non ex heterogeneis compilatis, fed ex proprio fuc- 
co fabricat ; membrana enim fubtilis, lenta, pellucidis- 
iima, glaberrima eft, vitrumque recens adeo refert, vt 
tubum capillarem diceres ; adeoque fegmentum quoduis 
corporis numerare, totumque vermem intfa tubulum 
latitantem perfpicere permittit. 

Nerei- NEREIS TVBICOIA. 39 

Nereidum in vagaset tubulicolas, quarum haeTere- 
dinem lapidariam, Sabellam granulatam, fcrupofam et 
Chryfodontem meas Amphitrites, continerent, illaeNerei- 
des efe Naides, diuifionem infringit iam deicripta Tubi- 
cola, vagis in omnibus fimilis, tubo folo excepto. 

Extra argillam etiamfi in vafculo aqua marina ple- 
no pofita efTet, tubulo fenfim retrorfum exiit languida 
et moribunda; alia enim profundi maris, alia humoris 
in vafculo temperatura eft. 

In argillofo fedimento finus Drobach profunditate 
o&ogtnta orgyarum decem, omnes eiusdem volurninis* 
extraxi. 

Fig. I. Vermem in tubulo ? 

Fig. 2. extra tubulum 

Fig. 3. tubulumque vacuum magnitudlne naturall @x* 
hibet. 

Fig.4. caput et collum fuperue 

Fig. 5. idem cum primo corporis fegmento inferne, 

Fig. 6. fectionem duorum fegmentorum cum cirris, faf- 
ciculo fetarum et vervuca globulari au£ta magni- 
tudine fiftit. C 4 Tab. 40 " ASTERIAS PVLVILLVS* 

Tab. XIX. 

ASTERIAS PVLVILLVS. 

ASTERIAS lunata lubrica, margine integro mu- 
tilo* Zool. d. prodr. 2827. 

Dan. Tabouret- Stiernen ; Naale - puden. 

Inter pulchnores Aflerias haec locum obtinet. 

Dorfum feu fuperficies tota nigro-rubra feu fangui- 
nea, pun&is cufpidalibus miliariis albis in ftrigas decem 
a centro ad apicem absque ordine fparfis ; haec pun3a 
funt; cufpides carnofae, lubricae et muticae. In ipfa 
cruenta cute ftriae' quaedam transuerfae minores et pal- 
lidiores ad marginem excurrentes. Margovix articu- 
latus, cufpidibus decem et vltra, angulum, quem cornua 
fiue radii efficiunt, occupantibus. Subtus alba, glabra, 
vmbra rofacea intra marginem : Sulci quinque pinnulis 
horizontalibus tefti; area intercepta areolis inaequali- 
buS quail teffellata eft. 

Corpus noflratibus reliquis crafTms, puluinafcum, 
feu fuperne valde conuexum , fubtus cauum , apicibus 
cornuum quafi totidem pedibus fuffultum ; radios enim 
extendere, nec tentacula exferere mihi vnquam, dies li- 
cet apud me vitam produxerit, vifa eit. Exficcata fupra 
fcabra euaflt, margoque fubarticulatus apparuit; fubtus 
variolofa eft. 

Proxime accedit Afteriae pijinae, quam viuam haud 
vidi. Maeandrites in hac vti in congeneribus. 

Aqua feruente perfufa ipfam aquam colore rubi- 
cundo tinxit; punfta cufpidalia alba in feruida aqua 
euanefcunt, feu in punfla fuccinea coagulantur. 

In finu Drobachienfi iuxta infulam Kaholm reperi 
1773 rariffimam. 

Fig. I . Afteriam natnrali fitn, 

Fig- 2. pagmam inferiorem radii monftrat. 

CALLIO- CALLIONYMVS DRACVNCVLVS. 41 

Tab. XX. 

CALLIONYMVS DRACVNCVLVS. 

CALLIONYMVS, pinnae dorfalis prioris radiis 
corpore breuioribus. Zi««.Syft.p. 434. Zoo/. d.pr. 338. 

Draco minor araneus. Rond. Ionft. t 21. f. 3. 

Cottus pinna fecunda dorfi aiba. Arted. gen. 

p.49. Syn. p.77. 
Caryftion pinnis longiffimis, partim aurei, par- 

tim argentei coloris, ventre lato piano eandi- 

do. Klein. pifc. mif.4. p.47. n. 10. 
Vranofcopus afficulo primo pinnae dorfalis 

primae vnciali. Gron.Muf. 1. n.63. Zooph. 

n. 204. A£l. Heiv.4. p. 260. n. 125. 
Dracunculus. Worm. Muf. p. z6$. 

Norv. Faefing. 

Germ. Kleiner Meer-Drache. 

Belg. Scheivis-Duyvel. 

Radii dorf 4, 1 o. Pe£t. 1 5. Vent. 6*. An. 10. Caud. 7* 
Dorf. 4, 10. P. 18. V. 5. A. 10. C. 10. 

coi?Pvs fubdepreffum , fupra cinereum maculis 
rubentibus, fubtus aibum, vbique immaculatum. 

maxilla fuperior longior eft. 

seina triplex in opercuiis. 

pinnae dorfaiis anterioris radius primus longitu- 
dine radiorum in prima dorfaii poftica, reliqui decre- 
fcendo minores, quartus in quibusdam remotus; ipfa 
pinna ramentacea et fingularis nigra: pinna dorfaiis po- 
ftica radiis fubaequalibus, iineis longitudinalibus tribus 
ex maculis fufcis. 

C 5 svlcvs: 4* CALLIONVMVS DRACVNCVLVS. 

sivrcvs in dorfo minus profundus, quafti in G 
iyra, Vtraque dorfi pinna in fulco conditur, raro ex- 
plicatur. 

Pinna pefloralis tenuis et pellucidiflTma. 

Radii in pinna ventrali ramofi, coftaeque vaKdae. 

ctRnvs minimus ante anum; radii anales aequa- 
ies albi 

fosamina aquam refpirantia duo paria, anteriora 
In angulo operculorum dorfali, pofteriora vtrinque fub 
initium pinnae dorfalis anterioris ; aqua ex omnibus quo- 
vis halitu, aequali interuallo fimul ope branchiarum pror 
filit, atque in dorfo vnitur. 

Varlat fupra cinereo luteus, maculis in capite efc 
antica dorfi, fafciisque binis in poftica nigricantibus. 

Cui locum natalem Genuam et Romam fecere au- 
ftores, in finu Norvegiae DrobacMenJi frequens repe- 
ritur pifcis. 

Wormii pifcis circa promontorium Scaven m Cim- 
bria captus eft; defcriptio conuenjt, pinnis dorfalibus 
exceptis, quarum prima aureis et argenteis Hneis dfc 
ftinfta, pofterior vero magna admodum dicitur. 

Fig. I. Dracunculum naturali magnitudine exhibet. Tab. HIRVDO GROSSA. 43 

Tab. XXI. 

HlRVDO grossa; 

HIRVDO dilatata flauicans, antice fifla. Zool i s 
prodr. 266%. 

Dan. Tyk-igle. 
Long. 1 2. lat 7. lin. 

corpvs groffum, flauo cinereum, lineolis albis in 
figuram fquamularum obfitum, antice acuminatum, fla- 
vum, apice obtufo fiflum. Fiffura feu foramen punftis 
pertufum ope lenticulae apparet, ac pro ore inferuit; 
hoc apertum et microfcopio vifum papillis contiguis fca- 
brum confpicitur, Totum fere corpus, collum fi exci- 
pias, ouis, quae ex ore cum materia gelatinofa millena 
euornit, refertum eft. 

IpfaovA fphaerica, ope microfcopii flauicantia,fub- 
pellucida, lunulam opacam produnt, quae embryo eft, 
ac quaeuis materia maxime hyaiina, nec ab ipfa aqua 
diftinguenda cinguntur. 

BAsisfmepoftieapars inotbiculum flauum dilatata, 
quo obieflis firmiter adhaeret; fupra orbiculum in ipfo 
corpore papilla flauicans, quae interdum in foramen 
aperitur, anumqne prodere videtur. 

Ab ore in dorfo extenditur intestinvjh flatmm, 
medio dorfo in varios anfra&us aequales didu£tum. 
vjenter dorfo concolor, inteftinis flauis magis flexuofis 
nec ad os pertingentibus. 

Partem anteriorem ore aperto lente in vtrumqu* 
latus mouet, efcam forte quaeritans. 

Ex 44 HIRVDO GROSSA. 

Ex ano quoque materiem mucidam excernere vidi. 

In agone mortis inteftinum conuolutum ex poro 
in dextra ventris parte protrufit. 

In VENERE exoleta iuxta cardinem intra bran- 
chias fruftum carnofum animalis mentitur. 

Fig. I; Hirudinem a fergo, 

Fig. 2. eandem a ventre natilrali magnitudine fiftit. 

Fig. 3. Anticam hirudinis ri£tumque fcabrum ac partem 
ouarii aucta magnitudine, 

Fig. 4. congeriem ouulorum in gelatina naturali, 

Fig. 5. aucta magnitudine exhibet. Tab. LVMBRICVS FRAGILIS- 4£ 

Tab. XXII. 

LVMBRICVS FRAGILIS. 

LVMBRICVS ruber 7 verrucis lateralibus fiflis, 
fetis fafciculatis. Zool d. prodr. 261 f . 

Dan, Skior-ormen. 

Facies ommno Lumbrici terrejtri^ at annuli diftin- 
fliores fragilesque, prorfus vti in Iuto terrejlri, vltra 
200; bini capiti proximi absque pedibus, horumque 
folo defe£hi pars nofcitur antica ; altera enim, quae ergo 
poflica et abrupta videbatur, mihi dehinc minus in- 
notuit 

Fedes fimplices; fafciculo enim fetarum rariorum, 
fubiacenteque papiila carnea fetis breuiore, filTa, com- 
ponuntur, 

capvt conftat ligula conuexa, fubtus concaua; 
infra hanc fubtus os ruguiofum, palpique bini paruuli, 
carnei. 

In argillofis finus Drbbachienfis raro. 

Fig. I. Lumbricum fragiiem naturali niagnitudiiie, 

Fig. 2. fex antica fegmenra cum capite fuperne vifa, 

Fig. 3. partem inferiorem capitis cum ore et collo au£U 
magnitu dine fiiiit. LVMBRI- 4$ LVMBRICVS ARMIGER. 

LVMBRICVS ARMIGER. 

LVMBRICVS ruber, lamellis ventris knceola- 
tis, geminatis, antice nullis. ZooL d. prodr. 2610. 

Long. 20 lin. lat. 2 Ii& ; 

Corpus teres, rufum, fegmentis vltra centum com- 
pofitum*, horum 17 priora rnutica, fubtus pun£Ks vtrin- 
que binis nigricantibus, altero maiore notantur ; reliqua 
tumida feu vtrinque in coftatn albidam eleuata; haec 
ventrem verfus vtrinque prominet ac verrucula fiffa ter- 
nunatur; huic adiacet feta fimplex, breuis, tenerrima, 
aegre lenti confpicua. Segmenta bina muticis proxima 
folis verrucis, reliqua coftatorum praeter verrucas la- 
mellis lanceolatis acutis a quouis latere armantur. To- 
tum corpus in dorfo percurrit linea rubra,aliaque itidem 
in ventre, quas venam et arteriam diceres. 

In lima finus Teijlkolm. Chriftianfandenf. rarus. 

Fig. 4. Lumbricum armigerum naturali, 

Pig. 5. partem Lumbrici anticam au£ta magnitudine 
fiftit. Tab. ACTINIA RVFA, 47 

Tab. XXIII. 

ACTINIA RVFA. 

ACTINIA rugofa, foramine rofaeeo, cirris pal- 
liciis. Zool d. pr. 2797. 

Priapus fenilis fubcylindncus rugolus.Z;««.Fiu 
fu. iio$. 

Aftinia fubeylindrica transuerfe rugofa. Lintu 

Syft. p. 1088.' 
A£l. angl. Vol.dj.tid>. £1,2,3. 

Gall. Culd'afne; CubafTeau, \ 

Vti congeneres varias induit formas, quasdam in« 
dicarelibet: vel cylindrica eft et farta, diametro trans- 
verfali et perpendiculari fere aequali, in circulos quin- 
que vel fex conuexbs deprefTa, et quafi pedibus qiiinque 
membranaceis proftantibus fuffulra, centro apicis in hoc 
ftatu tentacula ornnia adeo collata funt, vt apices pau- 
corum tantum videantur ; piures horas ita perfiftit 

Mortua pallica euadit, ftriisque minutiffimis loa> 
gitudinalibus notatur. 

Vel tota fphaerica eft et inflata, vel pars fuperior 
fphaerica, inferior rugofa, tentaculis retra£tis verticem- 
que apertum occupantibus ; turn ilriae fubtiliffimae cir- 
culares et longitudinales peliucent, ac bafis in vtroque 
ftatu dilatata vndatimque eleuata et depreffa eft. Vel 
plenarie euoluta, ac tum pars antica dilatata albida, difco 
glabro, centro aperto, corpufculis oualibus in figuram 
rofaceam cinclo, margineque tentactilis confertis cingi- 
tur; haec filiformia, albida, truncata, diametro difci bre- 
viora funt, et pro lubitu vermis fingulatim vel fimul 
mouentur< 

Hus 48 ACTINIA RVFA. 

Huc referenda videtur Vrtica mariha tibera ari- 
stotelis et rondeletii hiftoire des poiff. 380. f. 

Pofilt effe Aft. fenilis linnaei, fi defcriptionem fpe- 
cificam refpicis, fi fynonyma minime; bastf.ri enim 
fig. 2. 1. 1 3. A£t. pkimofam Zool. d. prodr. 279 1. valde 
diuerfam offert, et fig. 2. 1. 14. minus bene A.fenili fub- 
ftituitur, cum ftrias longitudinales habeat; nec stro- 
mii Sondmor. p. 204. quae mea Crajftcornis eft. Zool. d. 
pr. 2792. Figurae E et F. 1 9. planc, conch. app. quo- 
dammodo A. rufae conueniunt; defcriptio vero nimis 
ofcitanter facla eft. Fig. 1, 2, 3. 1. 16. Clariff. dickema- 
re in 6$ vol. Aft. angl., quae rufam offerunt, illuftris 
solander quidem equinam linnaei dicit, at huius fpe- 
cifica defcriptio, femioualis laeuiufcula, nimis vaga eft, ac 
reliquis aeque competit. 

Figurae F et G t 27 forskahlti animal. defcr., 
quarum nullibi meminit ipfe au&or, ad Aclinias potius, 
quam ad Madreporas referendae funt; Fig. F plura cum 
mea Acl. coccinea Zool. d. pr. 2794. communia habet 

In fcopulis portus Laurvigenfis. 

Fig. I. Acliniam rufam, glabram et fphaericam tentacu- 
culis retraclis, 

Fig. 2. eandem rugofam, 

Fig. 3. rugofam et repandam tentaculis patulis, 

Fig. 4. ex parte fphaericam et glabram, ex parte rugo- 
fam tentaculis conditis, 

Fig. 5. eandem rugofam et conicam exhibet. Tab. PATELLA FVLVA» 49 

Tab. XXIV. 

PATELLA FVLVA. 

PATELLA tefta integerrima aurantia, vertice 
xnucronato, fubmarginali. ZooL d. prodr. 2869. 

Dan. Rod- guule Patelle. 

testa glabra immaculata Fulua, oculo armato a 
vertice ad marginem Fubtiliter conuexe ftriata, fbriis Fub- 
tilioribus, concentricis, impreffis. Vncus verticis a cen- 
tro remotus eft. 

tiMAx albus capite orbiculari, inFerne" vtrinque 
hamulo inftruEto, Fuperne tentaculis filiForrhibus binis 
extra teftam aliquantum porreftis. Pes oblongus ; Pal- 
lium albidum margine integro, dextra in lacinias duas 
lanceolatas interdum plicatur. 

In finu DrdbachicTifi haud Frequens. 

Fig. I. Teftara naturali magnitudine Fuperne vifam, 
Fig. 2. eandem et 

Fig. 3. aperturam cum inhaerente hofpite au&a magni- 
tudme exhibet. D PATEL- 5© PATELLA FISSVRKLLA. 

PATELLA FISSVRELLA. 

PATELLA tefta fulcata, vertice recuruo, antice 
perforato. Zool d. prodr. 2865. 

Dan. Rift-Patellen. 

Facies Pat. Fiffurae^quam nicile crederes,at minor, 
nec reticulata eft, nec incifura vlla, quae in illa a mar- 
gine ad mediam fere teftae altitudinem. fplendida eft, 
fed foramine non in ipfo vertice, fed antice infra eun- 
dem infignitur ; adde, quod iuniores Fijfurae magnitu- 
dine Fiffurellae inuenerim , diftinftam incifuram margi- 
nis habentes; quid, quod foramen in ftria lata, non in 
fulco fa&um. 

In fucis Drubachienfibus raro. 

Fig. 4. FhTurellam naturali, 

Fig. 5. au&a magnitudine, et 

Fig. 6. aperturam teftae ampliatam exhibet. patel. PATELLA FISSVRA* || 

PATELLA FISSVRA. 

PATELLA tefta fulcato-reticulata, verticere- 

curuo, margine antice furfum fiilb. Zool d. pr. 2804. 

Patellatefta ouali, ftriato-reticulata, vertice re- 

curuo,antice fifia. Linn. Syd. 1261. A&. Ni- 

drof.4. p. 571, 100. 

Patella cornuta minor. Ginann. op. vol. 1. p 

4. t. 3. f. 25. male. 
Patella reticulata exigua alba, fiffura notabili in 

margine. Klein. oflr. p. 116*. 
Lijl. conch. t. 543. f. 28. 
Petiv.gw. t. 75. f. 2. 

Dan. Split-patellen. 
testa extus cinerea a vertice ad marginem ful- 
cata; margines fulcorum nodulofi funt; .interftitia vero 
flriis eleuatis transuerfim notantur, vel ftriae fulcorum 
granulatae funt, ipfique fulci punffcis excauatis duplici- 
bus imprefli, hinc tefta reticulata confpicitur. vertex 
aduncus, non perforatus, vti in Linnaeana. Tefta tn- 
tus alba, glabra, margine ferrato. ftssvra in parte 
antica linearis a margine vltra tertiam altitudinis partem, 
ct quidem in fulco eft, non in ftria conuexa, proque 
incremento teftae deorfum clauditur. 

limax albus, tentaculis binis fetaceis,- oculis extus 
ad bafin. Pallium cinereo - obfcurum, margine finuato 
albo. 

capvt in hac, quod fingulare, fiffurae adiacet, 
h. e. parti teftae a mucrone remotiori. 

In fundo finus Drobachienfu fupra faxa, ac in co- 
ralliis maris Norvegiae haud vulgaris» 

' Fig.7. FifTuram naturali, 
Fig. 8. eandem, et 

Fig. 9. aperturam teftae cum inhaerente Limace au&a 
magnitudine exhibet. 

D 2 Tab. $2 ASCIDIA VENOSA. 

Tab. XXV. 
ASCIDIA VENOSA. 

ASCIDIA elongata, fubcompreila , rubra* fac- 
culo concolore. Zool. d. prodr. 2736. 

Dan. Rod-aared Soe-pung. 

Animal totum rubrum feu fanguineum; cutis ex- 
terior gelatino - cartilaginea, peilucida, alba, rauiificatio- 
nibus fubtilidimis fanguineis infcripta. couvm feu 
fuperior pars inteftini flaccidum, pulchre fanguineum, 
opelentis ramificationibus confpicuis. apertvra altera 
in fummitate, aitera infra medium remota, vtraque apice 
papillis 6 violaceis terminata: fl membrana haec caute 
auferatur, in confpe£lum fubit aiia membrana, interanea 
animalis ab hoc iatere cooperiens ; interior pagina prioris 
membranae, ac exterior fecundae ftriis punftuiatis pul- 
chre reticulata eft; vtraque paliide rubens, punftis raris 
fanguineis faepeinfcripta,aream vacuam,quae forte aqua 
in viuis repletur, continet; ab altero corporis latere 
membrana haec duplicata prorfus deeft. papillae vio- 
laceae in quibusdam minus corifpicuae. intestinvm: 
liberum folis apicibus aperturarum ac ligamento tenui 
cuti adhaeret. dvodenvm, groffum,nigricans,flexuofum, 
ad aperturam inferiorem pertingit; infra hoc aliud in- 
teftinum curuatum album,an ouarium? vtrumque multa 
pinguedine inuolutum, cui immixta fafcia fubftantiae 
flauae, an bilis ? 

Defcriptio Afcidiae gelatinofae BOHADSCHmar. 131. 
1. 10. f. 3. huic conuenit, at figura minus. 

Fi gura Akyonii Phufca f o r s k a h l i i Tab . 2 7 , D, 
quod fpecies Afcidiae eft, quidem in noftram quadrat, 
at in defcriptione cortex ftupofus ct huic et gelatinofae 
nimis repugnat; Fig.E tab. 27. minime eft Afcidia qua- 

driden- ASCIDIA VE.NOSA. 55 

dridentata, vti voluit chartarum pofthumarum fors- 
kahlii ordinator anonymus, ab editore, qui nec Lati- 
nam linguam nec hiftoriam naturalem callet, diuerfus, 
fed ipfa Phufca forskahlii. 

Frequens circa vrbem Chriflianfand. 

Intra cutem huius mytilvs difcorr, fimili modo 
vti in cute ascidiae Mentuiae, bene latet et viuit. 

Fig. I. quatuor Afcidias fuco rubro infidentes naturali, 

Fig. 2. partem cutis exterioris venofae, 

Fig. 3. partem interioris reticulatae ftriis variis pulchre 
rybris au&a magnitudine monfrrat. D } Tab. 54 \ AMPHITRlfE AVRICOMA, 

Tab. XXVI. 
AMPHITRITE AVRICOMA. 

AMPHITRITE cirris binis vtrinque, antice fla- 
bellis duobus aureis rigidis. Zool d. prodr. 2622. 

Sabella granulata tefta folitaria libera fimplici 
curuata : granis arenaceis fufcis. Linn. Syft. 
p. 12(58- 

Dan. Guld-Kammen. 
Groenl. Imab-polik. 

Tubulum primus reperit in mari Islandico expe* 
rientiflimus koenig, LiNNAEoque mifit, qui eum ob 
fubftantiam arenulofam generi Sabellae fubftituit, iure 
quidem, fi ad tubulum tantum refpicis, at tum Sabella 
Peniciltus, qui omni arenula deftituitur, remouenda eflet; 
Nereis cirrofa, tubulum quidem arenulis permixtum ha- 
bensj locum huius occuparet ; fi vero ad animal, aliud 
genus pofcit, cum nec Nereis fit, nec os ringens habeat, 
Sabettaque ringens, hofpite diuerfiflimo inftructa, aeque 
feponenda erit, vt taceam, totum genus ordini teftaceo- 
rum minus bene accenferi. Mirus fatis animaiium di- 
verforum generum confluxus ad nouum Sabellae genus 
conftituendum, inque maiorem confufionem, quae, quam- 
diu charaQeres generici ex domicilio animalis petuntur, 
nunquam euitantur; disiungi rurfus ac fuum cuique 
reddi animalium fabrica vrgebat. Ob tentacula flexuofa 
ct pendula, corporis fimilem ftrufturam, ac tubum fra- 
gilem generi Amphitritis hunc vermem adpofui; plures 
guidem viuas examini fubieci, at exa&iffima Clar. pal- 
Z. as hiftoria et defcriptio Nereidis Betgicae, quae impro- 
prie Nereis audir, quod quidem acutiftimus au£tor Mif- 
cell. 114 praeuidit, vlteriorem.A. aurkomae dare vetat, 
^ifferentiam indicare fufficit, reliqua vti in Betgica pall, 
^(ifc. p» 117. t* 0. f. 1 - 1 1 vifa funfc 

tvbvs, AMPHITRITE AVRICOMA. 55 

tvbvs, quo continetur, curuatus, et teruncialis 
cum femiiTe eft, fragilis, pellucidus, alteramque extre- 
mitatem verfus attenuatus, intus laeuis, extus ex arenu- 
lis folitariis fibi in glutine exfudato adpofitis confertus. 

coRPvtf pellucidum, fupra et infra laeuiftimum, 
nitidum absque rugis aut fegmentorum interfe£tione. 
intestij^vm longitudinaliter peliucet. 

palmvla quaeuis conftat paleolis auro fplenden- 
tibtis, quatuor interioribus minoribus, nouem exteriori- 
bus extrorfum decrefcentibus ; area concaua pone pal- 
mulas in noftra rugofa feu curuatim ftriata eft, margi- 
nem ferratum habet 

Appendix fcaphoidea vti in Capenfi Ligula termi- 
natur. 

Ad orientem infulae Haaoen- finus Chriftianenfts y 
ac ad fcopulos Teiftholmen Chriftianfandenfes copiofe. 

Fig. I. Auricomam e tubo extra&am et fupinam, 

Fig. 3. pronam, - 

Fig. 2. vero tubulo inhaerentem, capite excepto, fem- 
per extra tubum proftante, confpiciendam prae- 
bet. 

Fig. 4. Partem colli fupinam cum binis branchiis vtrin" 
que, capitis cum tentaculis pendulis, cirris late- 
ralibus limbum cirratum et palmulas aureas ; 

Tig. 5. partem tnbi pronam ac caput protehfum cum pai- 
mulis, parte rugofa, margine ferrato et cirro 

lateraii ", 

Fig. 6. vero appendicem fcaphoideam fuperne vifam 

aucta ma>nitudine exhibet. 

D 4 Tab. $6 CALLIONYMVS LVRA. 

Tab. XXVII. 

CALLIONYMVS LYRA. 
CALLIONYMVS, pinnae dorfalisprioris radiis 
longitudine corporis. Linn. Syft. p. 433. Zooi. d. 
prodr. 337. 

Lyra haruicenfis, pinna dorfali longiftima, maculis 

coerulefcentibus. Petiv. gax. t. 22. £2. 
Trachinus maxiila fuperiore iongiore, pinna dorfi 

priore altiffima. Linn. Fn. fu. 1283. 
Cucullus leuis coeruleo - flauefcens, cui in fupremo 
capite branchiarum opercula. Acf. arigi. 1745?. 
n.2p$.f.i. 
Vranofcopus otficulo primo pinnae dorfalis longi- 
tudine corporis. Gron. Muf. r. p. 23^.64. Zooph. 
p. 5 7. 106. A£l. helv. 4. p_. 260: 
Cottus officulis pinnae dorfalis longitudine corpo"- 

ris. Gron. Aft. Vpf. 1 740. p. 1 2 1. 1. g. 
Exocoeti tertium genus Bellonio. Seb. thef. 3. p. 
^ 92,7. t. 30, f. 7. _ ( 

Caiyftion ofliculo pinnae dorfali,primo longifflmo. 

Klein. add. mif. 4. p.5^3. 
Dracunculus marinus. Borl. Cornub. t. 2<S,£ to, 1 1. 
Strom. Sondm. 1. p. 278- Valent muf. mufeor. 2, 

p. 104, t. 32, £7. 
Dracunculus Rondeletil WMugb. hift. pifcp. 135. 

t. H. 6. t j. mala. 
Dracunculus aranei fpecies. lonjl. pifc. t.2 1 .£4. mala. 
Pont N. N. 2. p. 180. f. mala. 
Argenniile OryQologie. p. 5 3 5. t. 26. f.B. 
Norv. Fafing; Floy-frfk. 
Angl. The yellow Gurnard, 
Germ. Englifche Leyer. 
Byxanfc. Glini. 
Totius long. io|vnc. Pin. dorf. prioris long. 

5 vnc. pofterioris rad. 3 vnc. 
Darf. $, 10. Pe£i. 20, Vent. $ . A. lol Caud. ro. 

PINNAE CALLIONYAfVS LYRA. tf 

pinnae et corpus pallide luteum, maculis et li- 
neis coeruleis notatum; Pinnae dorfalis prioris radii 
duo anteriores longitudine truncL cirrvs breuis ante 
anum. Capitis latera poftice fpina triplici. 

Clarifl Stromii defcriptio accurata. Nofter differt 
fpina triplici laterali, non quintuplici. Radii quatuor in 
rnembrana branchioftega in noftro confpicui funt. Pin- 
nae dorf. in noftro vix fulco infertae. Radli pinnae dor- 
falls prioris duo anteriores aequales funt, membranula- 
que exferti pungunt. Radii pinnae dorfalis pofterioris 
primi o£lo aequaies vix longitudine tertii radii pinnae 
prioris, nonus et decimus longiores, pungentes. 

Narratib Epifcopi Bergenfts de volatu huius pifcis 
fabulofa nimis, figuraque auriculis catelli, pinna pyrami- 
dali, roftroque auis, nimis rudis eft. 

Licet figura et defcriptio apud willugbeivm 
exftantes in paucis inter fe et a noftro difcrepent, eun- 
dem tamen pifcem efte nullus dubito. 

Corpus fubtus album, coerulefcens, caput fubtus, 
pinnaeque ventrales et anales, margine atomis fparfis 
nigris. Radii pinnae analis hihi pofteriores reliquis lon- 
giores funt. 

Variat pinnae dorfalis prioris radiis quatuor, fecun- 
do primo breuiore, peftoralis nouemdecim lineis coeru- 
leis in pinna dorfali priore obiique transuerfalibus, radiis 
pinnae dorfalis pofterioris omnibus aequalibus, vltimis 
non pungentibus. In capite nec fulci, nec eleuationes 
offeae, quales in StromiL Radii quatuor in membrana 
branchioftega. Pinnae dorfales in fulco longitudinali. 

Vefcitur Echmo faxati!i } Afteria ophiura etSquillis, 
has enim in inteftinis reperi. 

In finu Drobachienfu 

Lyram naturaii magnitudine et fitu conlpiciendant 
praebet. 

D 5 Tab. 58 VENVS ISLANDICA. 

Tab. XXVIII. 
VENVS ISLANDICA. 

VENVS tefta cordata, trarisuerfim ftriata rudi, 
nymphis hiantibus, ano nullo. Linn. Syft. p. 1131. 
Z00L d. prodr. 2977. 

Concha ventricofa, crafla, laeuis, non aurita. IsL 

Reif. L D. 577 et 239. 
Concha ventricofa biualuis, non ftriata, nec auricu- 
lata. Isl. Reif. I. D. 98. t. 1 1. £-8- 

Norv. Rund-fkiael. Koe-fkiael. 
Isl. Ku-fkiael, Krok-fifkur. 
Groenl. Epikfaunak. 

Tefta conkta vernice quafi obdufla: Valuulae ex- 
tus fufcae, fcabriufculae, transuerfim cingulis cinftae, 
ftriisque transuerfts nitentibus, antice fubmembranaceis, 
quafi fetis equinis fubtiliflimis vndique fuperindutlae. 
Intus albae absque nitore. Nates decorticatae. Dentes 
cardinis, medii acuti, tres in dextra, duo in finiftra valuu- 
la; lateralis in antica parte duplex elongatus, diuergens, 
in poftica vix vllus. Margo integerrimus. Imprefiio 
analis nulla. 

Islandis edulis eft, paflim quoque in Islandica fofli- 
lis reperitur. 

In finubus Noruegiae, Islandiae et Groenlandiae. 

Animal teftam inhabitans fingulariflimum ; maffa 
nempe carnofa,rhomboidalis,aurantia, lamellaeque binae 
ftriatae, altera minor, vtrinque a bafi feu a cardine teftae 
ad medium maffae incumbentes. Membrana totas val- 
vulas introrfum obueftiens, aliquantum retraciilis pallida 
feft, margineiiKjue aurantium integrum habet. 

Sipho- VENVS ISLANDICA. 59 

Siphones bini in viuo animali apertis valuulis vix 
vltra marginem anticum porrefti; remotior a cardine 
maioreft; vterque cirris breuiflmiis cingitur ; rimaquo- 
que a latere fiphonum exteriore produ&a, cirrata eft. 

Tefta in viuo quoque vix vltra duas aut tres lineas 
absque ruptione ligamenti cardinis aperitur. 

Ad magnitudinem ouo gallinaceo quadruplo maio- 
rem excrefcit. 

Fig. I. Concham naturali magnitudine eiusque (itum 
fiphonibus apertis, 

Fig. 2. Totum animal, altera valuularum reraota, mafiam 
nempe carnofam, laminas ftriatas, membranam 
et liphones cirratos aliquantum retra£tos ac ve- 
ftigia binorum mufculorum, quorum ope animal 
valuulis affixum eft, 

Fig. 3. Alteram laminam ftriatam ampliatam exhibet. 

Fig. 4. Cardinem vaiuulae finiftrae, 

Fig. 5. Cardinem dextrae offert. Tab. 6<3 NEREIS PENNATA. 

Tab. XXIX. 

NEREIS PENNATA- 

NEREIS conuexa fegmento primo cornifero, 
tentaculis continuis, branchiis pennatis. Zool. d. 
pr. 2630. 

Nereis Noruegica, glabra, fegmentis CXX annulari- 
bus , ore dentato , dupliciter forcipato. Linn. 
. Syft. p. io8tf. 

Nereis Madreporae pertufae fegmentis CXX an- 
nularibus, ore dentato et dupliciter forcipato, 
A&. Nidr. 4. p. 5 1. 1. 2. f. 7-12. 

Muf Kircher. claff. 1 2. p. 4 1 2. f. 8, p, i o. 
Dan. Fiaer-Nereiden. 

nereidi fequenti in plurimis conuenit, at fubtus 
planiufcula eft, fegmentaque minus diftinfta. 

corpvs elongatum, fubluteum, linea dorfi longi- 
fcudinali rufa, fegmentis pediferis 126 compofitum. 
Quodlibet a 7 ad 40 vtrinque branchiis pennatis, feu ra- 
chide ab altero latere radios 6-1 1 emittente, anteriora 
nempe paucioribus fupra pedes, inftruitur. 

pes quilibet conftat cirro fuperiore et verruca in- 
feriore, in quorum medio proftant fetae. 

tentacvla vti in congeneribus integra, non ar- 
ticulata. v 

os forcipatum pluribus adeo commune eft, vt ex- 
inde fubdiuifio in forcipatas et probofcideas in prodromo 
enata fit. Stru&ura forcipis defcripta exftat j$$ . Nidr. 
4. p. 4S. et von Wurm. p. 122. 

collvm et cornicvla vti in fequente. 

CAVDA filamentis duobus longis terminatur. 

Plurima huius indiuidua maximam corporis partem 
ab vtroqne inteftini latere, fupra et fubtus globulis luteis 

pellu- NEREIS PENNATA. 6l 

pellucentibus referta erant ; hos in nulla N. pinnata, di- 
verfo licet tempore in plures inquifiuerim, vnquam vidi, 
an ouula? an dehinc fexus fequior fequentis fit? 

Hanc fpeciem Bonanni primus aers expredit, gvn- 
nervs, cui hiftoria Noruegiae naturalis tantum debet, 
primus defcripfit, ac nomine Madreporae, in qua com- 
muniter reperitur, nuncupauit. 

jlinnaevs vero Noruegkam nomine triuiali dixit, 
at inter oftodecim Nereidis fpecies , quas in prodromo 
recenfui, vndecim in Noruegiae finubus reperi. 

gvnnervs fuam in Madrepora et lacunis eius re- 
perit, ego ibidem meam faepenumero, at ille quoque in 
tubulo papyraceo imienit; tales tubulos ramis corallio- 
rum affixos faepe quoque reperi, at femper vacuos; 
a Nereide vero confeclos femper dubitaui, partim quia 
altera extremitate claufi erant, partim quia omnes huius 
fpecies a me vifae ne tubuli veftigium quidem haberent. 
Situs quoque vermis in fig. 6. AU. Nidr. capite extremo 
claufo obuerfo abunde probat, tubulum non effe vermis 
proprium, fed alienum, quem pro tempore occupauerat ; 
veros dehinc Nereides tubulos fibi ftruentes rariffimae 
funt, inter plures enim vnicam modo fpeciem, quam 
kclt i%p%qv iubkolam vocaui, reperi; tela arachnoidea, 
quam fibi finxit N. diuerficoIor^voN wurm. p. 134, no- 
mine tubuli minime falutari poteft. 

In argillofis et in Madrepora pertufa finus Chriftia- 
nienfis iuxta Stor - Skiaeren cum fequente. 

Fig. I. Nereidem pennatam naturali, 

Fig. 2. Caput cutn cgIIu, oculis, tentaculis et labio bi- 
lobo, 

Fig. 3. Segmentum corporis ouulis fartum , branchias 
pennatas, cirrosque pediformes aucta magnitudi- 
ne exhibet. 

Tab. 6* NEREIS PINNATA, 

Tab. XXIX. 

NEREIS PINNATA. 

NEREIS conuexa, fegmento primo cornifero, 
tentaculis artkulatis, branchiis pinnatis* Zool d. pr. 

2020. 

Dan. Pind-Nereiden. 

corpvs elongatum, conuexum, craflitie pennae 
anferinae, rufum, fegmentis 106-122 compofitum, in- 
terfeftionibus fegmentorum in plurimis linea duplici, 
transuerfa, albida notatis. 

cApvt in hac etpemata a ceteris diuerfum. 

tentacvla quinque articulata articulis quinque 
vel fex inaequalibus ; tria ante oculos inferta, duo late- 
ralia breuiora. 

ocvli pun&a duo maiora, nigra, pone inter exte- 
riora tentacula. 

collvm vel fegmentum capiti proximum duorum 
fegmentorum volumine; huic aliud iungitur fegmento 
pedum anguftius, fupra vtrinque corniculo erefto, cirris 
pedum figura et ftru&ura aequali; vtrumque colli et 
corniculorum fegmentum abfque pedibus eft. 

pedes componunturfafciculo fetarum medio inter 
verrucam acutam et cirrum duplo vel triplo longiorem; 
bafi huius erigitur in fegmentis $-26 rachis minima ra- 
diis tribus conftans ; reliqua hoc ornamento carent. 

cavda filamentis duobus breuibus craffiufculis 
terminatur. 

CAPVT NEREIS PINNATA. 6% 

capvt antice inftruitur lobis binis; fubtus inter 
lobos et collum rima media transuerfa, in cuius medio 
foramen oris e fubiacente forcipe nigricante. 

In Ma&reporae pertufae lacunis vulgaris et in argil- 
lofo fundo. 

Fig, 4; Nereidem pnnatam naturali magnitudine, 

Fig. 5. vero caput fuperne fpechitum cum collo, oculis, 
tentaculis et labio bilobo, 

Fig. 6v idem inferne areamque oris, 

Fig.7. bina corporis fegmenta dimidiata,branchias pin- 
natas et cirros pediformes aufta magnitudxne 
monfhat. Tab. 64 TASCIOLA SCORPil ET LVCIO- PERCAE. 

Tab. XXX. 

FASCIOLA SCORPII. 

FASCIOLA elliptica, altera extremitate papilla 
minima perforata, collonullo. Zool. d.prodr. 2705?» 
Dan. Vlk-ikten. 

corpvs minimum, oblongum, teres, fufcum, vtra- 
cjue extremitate obtufum. 

porvs lateralis minimus fub altera extrernitate et 
in eodem loco colli papilla minima poro terminali in- 
ftruaa. 

In cotti Scorpli et bxennii viuipari inteftinis vna 
cum Fafiiola blennit. 

Poft Clariff. zoega vtramque et ego in muco inte- 
ftinali C. Scorpii reperi ; Fafciola Scorpii granulum album 
pellucens fub lente vitrea refert, Blennii vero alicjuan-- 
tum maius eft; illam fub microfcopiooculisplenamvidi. 

Fig. I. Fafciolam Scorpii naturali et au&a magnitudin» 
exhibet. ' FASCIOL A LVCIO - PERC AE. 

FASQOLA ouato - oblonga , fubuentricofe, 
collo breui, pori terminalis margine diiatato laeui. 
Z00L d. pr. 2710. 

Dan. Sandart-ikten. 

corpvs ouale, ventricofum, fufcum, altera extre- 
niitate collo breui cylindrico, margineque pori termina- 
lis integro et laeui. 

porvs lateralis infra bafin colli aliquantum por- 
reftus. 

In inteftinis Percae Lucio -percae* 

Fig. 2. Fafciolatn Lucio-percae naturali et au£ta magni- 
tudine {iftit. 

FASCiO- rXSCIOLA PERCAE CERNVAE ET AEGLEFINI. 6*? 

FASCIOLA PERCAE CERNVAE. 

FASCIOLA ouata ventricofa, collo breui, pori 
terminalis margine nodulofo. Zool. d. prodr. 27 u> 

Dan. Hork - ikten. 

corpvs ouale, ventricofum, fufcum, arenula pau- 
lo maius, altera extremitate auftum, collo cylindrico re- 
£lo albo, apice nodulofo marginato; porus terminalis 
non in centro, fed in vno nodulorum. 

porvs lateralis infra bafin colli in gibbofiore par- 
te; hinccollum non mediocorporis,fed eius lateri appo- 
fitum apparet. 

In Percae cemuae inteftinis. 

Fig.lX. Fafciolam Percae cernuae naturali et aucla ma- 
gnitudine oftendit. 

FASCIOLA AEGLEFINL 

FASCIOLA linearis deprefliuscula,, collo nul- 
lo. Z00L d.pr. 2712. 

Dan. Kuller - ikten. 

corpvs lineare, cinereo - fufcum, depreffiuscitlum, 
longitudine J pollicis, extremitatibus rotundatis, altera 
parum acuminata perforata , a qua fpatio quartae partis 
longitudinis corporis diftat porus lateralis margine pa- 
rum eleuato. 

In inteftinis Gadi Aeglefini. 

Fig. 4. naturali et aucla magnitudine Fafciolam Aeghfini 
monftrat. 

E FASCIO- 66 FASCIOLA BLENNIl ET BRAMAE. 

FASCIOLA BLENNII. 

FASCIOLA linearis plana, collo e lata bafi di- 
vergente truncato. 

Dan. Aalequab-ikten. 

corpvs planum oblongum, album et pellucidum. 
collvm bafi fere iatitudinecorporis fenfim anguftatum, 
truneatum, perforatum et diuaricatum. 

porvs ventralis ad colli bafin. 

In Cotti Scorpii etBlennii viuipari ventriculo et.in- 
teftinis. i 

Fig. 5. Fafciolam Blcnnii naturali et au£lo volumine 
confpiciendam praebet. 

FASCIOLA BRAMAE. 

FASCIOLA oblonga, teres, bafi attenuata, ob* 
tufa, collo tereti fubincuruo. Z00L d.prodr. 2714. 
Dan. Brafen - ikten. 

corpvs album, oblongum, teres, inferne tenuius, 
fuperne fub poro laterali craMTus, fupra hunc porum 
iterum attenuatum in collum teres, fubincuruum, apice 
perforatum. 

porvs ventralis ad colli bafin. Infra hunc pellu- 
cebant ouula oblonga fufca, cjuae animalculo in fpiritum 
vini irrimifto elapfa funt, at non obferuari potuit, per 
yuem porum. 

In Cyprini Bramae inteftinis. 

Fig. 6. Fafciolam Bramac naturali , eandenuque et par- 
tem ouulis foetamau&a magnitudine oculis fiftit. 

FASCiO- FASCIOLA L V C I L 67 

FASCIOLA LVCII. 

FASCIOLA lanceolata, margine depreftb, ere- 
nato, coilo eiongato, tereti. 

FASCIOLA lanceolata, deprefla, marginibus acu- 
tis crenatis, collo elongato cylindrico. Zodf. d. pf bdh 
2713. 

Dan. Giedd.e-ikten. 

corpvs longitudine pollicis, deprefliusculum,, 
marginibus acutis crenulatis , extremitate inferiore lan- 
ceolata, fuperiore au£r.a, collo tereti, vltra dimidium re~ 
liquo corpore breuiore, fub angulo obtufifmno coroori 
aftixo et terminato foramine vel poro obliquo. 

Foramen alterum feu porm tateratis orbicularis, in 
latere exteriore anguli, quem format collum cum co.r- 
pore. Hic Porus lateratis nullam omnino cnm vifce- 
ribus connexionem habere videtur; fundus enim inte- 
ger eft et duriusculus. 

Porus terminatis m viuo corpore more extremita- 
tum Hirudinum dilatatur et contrahitur. Libera iacet 
in ventriculo (nunquam obferuaui in inteftinis) Eioeis 
Lucii,ve[ etiam adhaeret ope Pori lateralis. Viuum ani- 
mal figura dimidio longius, gelatinofae fubftantiae eft, 
hinc faepius in duplam longitudinem fere fponte fe ex- 
tendere valet. Minorem tamen extenfionis gradum 
admittit collum. AfFufo fpiritu vini mox quafi coagula* 
tur gelatina, et corpus figuram, quam delineatio mon- 
ftrat, acquirit, quae a viui figura non nifi longitudine 
difTert. 

Haec acutiflimusZo^g^qui priinus has Fafciolas de* 
texit, figurasOjiie et cadauera communicauit ; quasdammon 

E % omne& 6% FASCIOLA LVCII. 

omnes, mihi, qui nec vnquam Fafciolam Lucii extra 
ventriculum obferuaui, poftea reperire contigit. 

Martio 1778 in L u ^° l & librarum ponderis ite- 
rum plures reperi in ventriculo, duas in inteftini initio, 
omnes rubras, duasque vncias longiores; poro et late- 
rali et terminali certe affixae erant Collum teres,du- 
riufculum, pellucidum; gyrus inteftinulorum tenuium 
verfus porum lateralem. Abdomen lanceolatum, medio 
vtrinque prominens, margine depreflo cumulato, aucla 
magnitudine transuerfim ftriatum. Interanea in qui- 
busdam maxime pellucent, in aliis obfcura funt; in tres 
areolas diuidi poifunt: primam occupat inteftinum craf- 
fius, fubflauefcens in magnum et contiguum xiczac duc- 
tum ; fecundam tres veficae maiores albicantes, remo- 
tae, quales in Echinorynchis ; feries ouulorum difpa- 
latorum ab vtroque latere vtriusque areolae: in tertia 
vtraque confpicitur inteftinulum recla extenfum, ni- 
grum, excrementis quafi repletum, in ipfa extremitate 
in aperturam paruam definens; medio globuios tres in 
ferie longitudinali in vnico exemplari vidi, reliqua nimis 
opaca erant. 

In vitro fepofitis et fibi mutuo et Taeniis vtroque 
poro arfte fefe affixerunt, nec fine dilaceratione auelli 
poterant. 

Jn ventriculo Efocis Luciu 

Fig. 7» Fafciolam Lucii, ope microfcopiimeliori delinea- 
uone dignam, naturali magnitudine iiftit. fasciq. FASCIOLA BINODIS ET DISTICHA. <ty 

FASCIOLA BINODIS. 

FASOOLA elongata teres, poro laterali papil- 
lari, caudata. ZooL d. prodr. 2716. 

Dan. Tve-ikten. 

Organo Fafciolis infolito, cauda nempe flliformi, 
ab omnibus mihi notis difFert 

corpvs teres, elongatum, aequale, curuatum. 

Porus terminalis maior totum apicem occupans, ta- 
teralis tertiam corporis partem remotus minor eft, pro» 
minulus; vterque in apertura papillam praefert. 

Extremitas poftica cauda filiformi dimidia corporis 
longitudine flnitur. 

In inteftinis. , 

Fig. §. Fafciolam binodem naturali et au£ta magnitudine 
exhibet. FASCIOLA DISTICHA. 

FASCIOLA elongat3 teres, poro laterali por- 
reclo, excauato. Z00L d. prodr. 27 id. 
Dan. Tap-ikten. 
Haec et Fafciola Lucii inter maiores funt. 

corpvs lineare teres, rugofurrh extremitate pofti- 
ca parum attenuatum, antica vero quafi in duo crura 
fifia; horum alterum breuius Porum lateralem praefert, 
alterum terminalem \ vterque valde cauatus eft. 

In inteftinis. 

Fig.A. Fafciolam difticham naturali magnitudine fiftit. 

E $ Tab. 70 HOLOTHVRIA INHAERENS. 

Tab. XXXI. 
HOLOTHVRiA INHAERENS. 

HOLOTHVRIA tentaculis duodenis, corpore 
papiilofo, fexfariam lineato- Zool. d- prodr. 2S 1 1. 
Dan. Klaebende Strand - Spi oyter. 
long. 21-30 lin. lat. 3-5 lin. 

Mollufcum elongatum, cylindricum, rnbrum, pel- 
lucidum, rugofum et flaccidum, punftis papillaribus cre- 
borrimis obfitum, ac ftrigis albis fex longitudinalibus 
absque papdlis diftinclurn,vtrac|ue extremitate obtufum. 
Punfta feu papillulae inhaerendi proprietatem fingula< 
rem, cjuam in nullo alio animali obferuaui, habent; cjuo 
enim loco tangitur, lappa arttius adeoque pertinaciter 
digitis adhaerent, vt abscjue reiterata vi auelli nequeant. 

In antica parte latent tentacula duodecim, quae pro 
lubitu exferit etrecondit; carnofa funt, teretia, rubra, 
attenuata, apieisque latere extrinfeco pinnata. 

intestinvm fordibus nigricantibus impletum 
erat; adiacebant vafa tenuia varie complicata, genera- 
tioni forfan inferuientia. 

cqrpvs varie coarftare et diftenderevalet,fequen- 
tique valde affinis eft. 

Fiftularia reriprocaiu forskahlii p. 121. t. 38. 
f.A. huic maxime affinis videtur. 

In fundo finuum inter rupes Chriftiarfandenfes., 

Fig. I. Holothnriam inhaerentem contraclam tentaculis 

eonditis, 
Fig. 2. eandem extenfam tentaculis protrufis naturali 

magnitudine, . . 

Fig. 3. eiusdem partem anticam ampliatam, 
Fig. 4. eandem in varias flexuras protenfam, 
Fig. 5- intelrina naturali magnitudine, 
Tiv. 6. tenraculum valde amplificatum a latere exteriore, 
Fig. 7« idem a latere interiore oftendit. 

." HOLO- HOLOTHVRIA PENTACTES. Jt 

HOLOTHVRIA PENTACTES. 

HOLOTHVRIA tentaculis denis, corpore 
quinquefariam verrucofo. Linn. SyfT. ioo 1. Z00L d. 
prodr. i%o6. 

Echinus coriaceus ad os {\\r&>n2±i\s. Planc.conch, 

p.99. t.6. f.D,E, F. 
Cucumer rnarinus. rond. pifc. 2. c. 25. fig. 

VANDELLI di(f. p. S?. t. 2. f- 12. 

Comment Bonon. 5. p. 242. t. 2. f. 1 -3* 

Dan. Fem raded Strand - Sproyter. 
Gail. Concombu de mer. 
Groenl. Innelualik. 

Huius nguram m Islandia ad viuum delineatam, 
LiKNAEoque a fagacifflmo rerum naturalium indagatore 
koenici olim milfam, cum plurima cum praecedente 
communia habet, addere, fuisque fynonymis in fyfte- 
mate Linnaeano negleelis exornare non a re alienum 
credidi. Numero tentaculorum denario, verrucis ge- 
minatis luteis, quarum qLiamlibet animal longius, quam 
tentacula extendere poife koenigivs in manufcripto 
narrat, fpatiisque vacuis ferie verrucofa latioribus fat ab 
H. inhaerente differre videtur. 

In Oceano Atlantico, quaGroenlandiam,Islandiam 
et Portugalliam alluit, ac in mari Adriatico. 

Fig. 8 • Kolothuriam pemactem naturali magnitadine ea- 
primit. E 4 Tab, ft PLANARIA TREMELLARIS. 

Tab. XXXIlj. . 

PLANARIA TREMELLARIS 

PLANARIA plana membranacea^ lutea, margi- 
neiinusto. Zool d. prodr. 2705. Verm. helm. hift. 
p. 72. 

Hirudo plana, corpore plano ouato, antice emar- 
ginato. Strom* Afl. Nidr. 4. p. 365. 
Dan. Slim - Flad - ormen. 
long. 9 lin. lat, 4 lin. 

MembVana plana, lutefcens, margine varie finuato, 
fnpra cinerafcens, difco fublutea: in huius rrtedio linea 
pinnata; infra hanc maculae duae paruae lunatae, quas 
inter punftum, verfus poflica punftum aliud maius cir- 
eulo einftum ; haec omnia alba. 

In antica dorfi parte maculae duae collaterales, 
quarum margine interiori lineola apicem verfus excurrit. 
Pone apicem denique maculae binae, ex punftis minimis 
m^ris eompofitae, in lineam punftatam produftae. 
Haec forte oculi. Subtus albicans,* macula in medio 
rnaiore ouata^ minoribusque duabus lunatis pellucenti- 
bus, lafleis. 

Membrana haec plerumcijue mere plicatilis et im- 
inaculata confpicitur, quo ftatu Tremeilis vegetabilium 
prorfus fimilis eft. 

In portu Havnienji, ac in finu Chrijlianienfi haud 
frequens. Fig. I. Paginam fuperiorem, 

Fig. 2. inferiorem naturali magnitudine fiftit. PLANA- PLANARIA ATOMATA- 7} 

PLANARIA ATOMATA. 

PLANARIA plana, membranacea, alba,fuperne 
atomis iparfis rufis. ZooL d. prodr. 2706. 

Dan. Punkt Flad - ormen. 
long. 3 J lin. lat 2 lin. 

corpvs fubtus album immaculatum, fupra fpar- 
fum punflis luteo - fufcis ; oculo armato pun£ta fparia 
albida quoque percipiuntur, ac ab antico quartarn par- 
tem remota punfta nigra in duos cumulos congefta; 
quilibet continet decem punfta, quorum fex pofteriora 
aliquantum ab interioribus remota funt, an oculi? lo» 
cum quidem occupant. 

In finu DrobachienJI. 

Flg. 3. Planariam naturali, 
Fig. 4. au£ta magnitudine iiftunt. E 5 Tab. 74 PLANARIA CORNVTA. 

PLANARIA CORNVTA. 

PLANARI A plana, oblonga, tentacula ab vtro* 
que capitis latere* Zool d. prodr. 2681. 

Dan. Horn - Flad - ormen. 

Animalculum inter congenera corniculis fuis fplen- 
dtdum. 

cornva feu tentacula bina remota, filiformia, m 
margine antico, aiiquantum recuruata, linea percurrente 
fufca, bafi atomis nigris notata; pone cornua angulus 
acutus ex atomis nigris compofitus ; huius crura retror- 
fum ipe£rant ; anticam corporis partem inter cornua in- 
terdum producit 

corpvs album, fupra vafculis pinnatis rufis, fub- 
tus punftulis albis, quafi ouulis, paffim infcriptum, maiv 
, go varie flexilis. 

In finubus littoris Chrifianfandenfs , inter rupes 
Lynger, et in finu Drdbachienfi\ illic quatuor fpecimi- 
na, hic vnicum femel reperi. 

Fig. 5. Cornutam naturali magnitudine, 

Fig. 6 et 7. vero aufta magnitudine exhibent. Tab LERNAEA CLAVATA. 75 

Tab. XXXIII. 

LERNAEA CLAVATA. 

LERNAEA corpore cylindrico, fubfinuato, ori- 
.ficiotriplicato infra apicem roftri. ZooL d. prodr. 2753* 
Dan. Ouger-Gielle-ormen. 
Totum animal 8 Kn. long. 1 lin. latum. 

corpvs conico-oblongum, fubfinuatum, album, 
lineis longitudinalibus rubris, oculo armato atomis glo- 
bularibus pellucentibus. 

c o t l v m tenue, flauicans, apice vncinato ; infra api* 
cem nodulus, hic ope microfcopii triplicatus confpici- 
tur, extimurnque retrahi et protrudi vidi. 

cavda feu potius ftyli bini pofticae partis corpo- 
re duplo longiores albi; infus ftriati, extus punftis fpar- 
fis nigris oculo armato cernuntur, vacui vero hyalini ; hi 
ouaria funt. 

In altero corporis latere nudus quoque oculus fan- 
guinis rubri circulationem detegit,anteriora verfus com- 
muniter fluentis, interdum retrogredientis, affluentique 
oblu&antis. Medio aliud inteftinum in motu periftal- 
tico vidi. 

Intra ipfum collum fila Biria tenuiflima motu fan- 
guinis fimul mouentur. 

Antica parte pinnis inprimis dorfalibus, oculis, 
branchiis et ori? ercae A T orueg?cae fefe affigit 

Pili tenuiffimi in capite, fquamis et radiis pinnarnm 
Cyprini fluetuantes, quorum meminit, quosque aere ex- 
preffit klein. Pifc. mifl". 5. t. xi. f. 4, animalcula e ge- 
nere Lemaeae videntur et forte ipfa noftra fpecies. Spe- 
-ciem huius generis aristoteles oejlrum marinum 
dixit, rondeletivs V. 2. p. 78. c. g. adie£la figura de- 
fcripfit 

In finu Drobachienji. 

Fig. I , Prior figura Lernaeam naturali, pofterior aucla 
magnitudine fpectandam offert. 

LER- j6 LERNAEA VNCINATA. 

LERNAEA VNCINATA. 

LERNAEA corpore fubcordato, roftro fimpli- 
ei curuo, ore terminali. Zool d. prodr. 2746. 

Dan. Stor - torf kens Gielle-orm. 

cohpvs fubdepreffum, oblongum, fubcordatum, 
fupra medio fulco longitudinali, fubtus lamella oblonga 
fouea cin&a. Inter hanc et bafin roftri papilla, et in 
poftica parte inter ouaria papillula. 

rostrvm e medio corporis curuatum apice fiffo, 
vbi os animaiis. . ' , 

ovaria teretia, incraffata, corporis longitudine. 

In brancliiis Gadorum Catlariae, Morhuae etBarba- 
ti et in pinnis Aegtejini. Strom. Sondm. I. p. 167. t. 1. 
f, 7, 8« aliam ab hac diuerfam fiftit,eamc]ue poftea bran- 
chiis et fauci Callariae adhaerentem reperi, Lernaeamque 
aduncam corpore ouato, cornu rofri retrorfum defcendentt 
dixi. 

Fig. 2. piior Lernaeam a dorfo, pofterior a ventre fpe- 
datam naturali magmtudine fiftit. LER- LERNAEA GOBINA. 77 

LERNAEA GOBINA. 

LERNAEA corpore rhomboidali, brachiis duo- 
bus anticis totidemque pofticis nodofis, cornibus 
binis arietinis- Zool d. prodr. 2 747'. 

Dan. Sand-ulkens Gielle-orm. 

corpvs depreffurn, fubquadraturn, antice in caput 
produftum ; ex hoc vtrinque erigitur cornu introrfum 
arcuatum, angulis corporis anticis extrorfum et furfum 
ohlique pornguntur brachia duo diuaricata; poftice, vbi 
corpus latius eft, infra angulos dependent organa bra- 
chiis fimillima, at introrfum diuaricata et conniuentia, 
quae ex fitu pedes diceres, at alium vfum habere viden* 
tur; vtraque in diuarieatione nodofa funt Inter pedes 
a poftica corpons parte bina filamenta fpiralia, apice 
acuta, (forte ouaria) in corporis longitudinem proten- 
fa funt, 

os in capite fubtus, trifidum in medio marginis 
poftici tuberculum fKTum, vbi anus ; in quibusdam pel- 
lucet intejlinum ab ore ad anum dedu£lum. 

color corporis albo-coeruleus, ouariorum vero 
eandidus eft. 

In branchiis parui pifcis, quem Groenlandi Itekiud- 
lek nominant, ac Cottus Gobio effe videtur. 

Fig. 3. Delineatio prior Gobinam pronatn, poflerior fu- 
pinam naturali magnitudine profert. LER- 78 LERNAEA EADIATA. 

LERNAEA RADIATA, 

LERNAEA corpore quadrato depreflb, brachiis 
vtrinque tribus, cornibus quatuor reftis. Zool d. 
prodr. 2748- 

Dan. Berg-lakens Gielle-orm. 

capvt orbiculare, tuberculis minimis oMitun% 
tornkulis binis vtrinque, inferioribus longioribus pendu- 
lis , apice vero fiffura oris , cum palpis binis introrfum 
curuatis. collvm breue. 

cotjpvs varie depreffum et conuexum, poflice 
craflinfculum ; fupra in ipfo collo lamella rotundata, de- 
inde alia lunata, ac in dorfo duabus gibbofis ornatum ; 
latera tribus paribus brachiorum feuorganorum proftan- 
tium inftruuntur; horum antica conica funt fitu paene 
liom.ontali, media fub ventrem incuruata, poftica maiora 
diuaricata. Subtus inter antica papillae duae, et infra in 
collo duae minores. 

ovaria corpore longiora, incraflata; inter haec 
in poftica corporis parte anus eft; in huncet per totum 
corpus ad finem capitis acicula immitti poterat. 

Partes omnes conuexae duriufculae lafteique colo* 
ris ; depreffae vero molies et grifeae funt. 

In Coryphaena rupeftri Zool d. pr. 363, quam 
Groenlandi Ingmingoak vocant, at non in branchiis, fed 
prope easdem in finubus oris totum caput inuoluit, haud 
frequens. 

Fig. 4. Prior Lernaeatn a dorfo, pofterier a ventre ocu- 
lis naturali magnitudine fiftit. 

LER- LERNAEA NODOSA. 7$> 

LERNAEA NODOSA. 

LERNAEA corpore quadrato, tuberculato, bra- 
chiis (ubtus breuiffimis vtrinque duobus. Zool d. 
prodr. 2740. 

Dan. Rod-fifkens Gielle-orm. 

corpvs depreflumj fupra conuexiufculum, mar- 
ginibusferratis, ferieque tuberculorum quinque longitu- 
dinali in dorfo, fubtus concauum tuberculo medio maio- 
ri et minori anali ; dentes ferrulae anteriores fubtus tu- 
berculati, conniuentes brachiorum anticorum loco funt, 
quibus animalculum Ce[e affigit; pofteriores vero pofti- 
corum. In interfe£Hone capitis et trunci papillae binae 
ferie transuerfa in tres ramulos excurrentes, ante has pa- 
pillulae quatuor transuerfim pofitae. 

intestihvm in ventre grifeum, ab ore ad anum 
confpicuum. 

capvt antice obtufum, vtrinque emarginaturiij, 
flria media pallida quafi diuifum, apice vero palpis vti in 
praecedente inftruftum. 

ovaria corpore longiora incraffata. 

Partes omnes conuexae duriufculae et la£iei co- 
loris funt; papillae vero ventrales et cauitates grifeae et 
molles funt. 

In finubus oris Spari erythrini, quem Groenlandi 
Sulluk paugak nominantj raro reperitur. 

Fig. 5. Prior delineatio Lernaeam nodofam a dcrfo, po- 
fterior a ventre naturak' magnitudine exhibet. 

LER- gO LERNAEA CORNVTA. 

LERNAEA CORNVTA. 

LERNAEA corpore oblongo, brachiis quatuor 
reftis emarginatis, capite fubouato. Zool d. prodr. 
2750. 

Dan. Tunge-flynderens Gielle-orm. 

capvt fubouatum, poftice gibbum , terminatum 
mucronibus duobus mollibus ad latera diuergentibus *, 
antice fuperne planiufculum, inferne gibbum. 

rostella duo introrfum vncinata fub apice capi- 
tis in planitie anteriore. os in gibbofitate anteriore 
labio prominulo noduiofo, obtufo, fub quo palpi duo 
diftantes, introrfum curuati, conuergentes. 

collvm inter caput et abdomerf^coarftatum, cy- 
lindricum, longitudine capitis. brachia in collo qua- 
tuor, linearia, re£la, antrorfum parallele porrefta, apice 
emarginato, duobus fub balT capitis breuioribus, duobus 
aliquantum longioribus fupra infertionem abdominis. 
abdomen oblongum, cylindrico - deprefTum, antice pla- 
niufculum, poftice conuexum, fuperne et inferne gibbo- 
fum, medio coar&atum, bafi medio excifum, lateribus 
vtrinque in papillam cylindricam obtufam continuatis ; 
in ipfo bafeos medio papillula alia breuior, quae anus. 

ovarta bina longitudine fere reliqui corporis 
punftis eminentibus adfperfa, ex abdominis incifura de- 
pendentia variant vel falcata acuhiinata,vel ftriata, aequa- 
lia, obtufa; ouulis farta brunnea funt, atque membrana 
cryftallina, per quam peliucent ouula fphaerica, fufco- 
rufa, conftant; ipfum corpus, caput limul et brachia 
tali membranula cin&a funt, inteftinaque glomerata in 
fupina parte vtrinque pellucent. 

Branchiis Pleuroneftis Linguatulae etPlateJfae ope 
roftellorum capitis adhaeret. 

Fig. 6. Prior delineatio Lernaeam cornutam naturali> 
pofterior vero partem ouarii aucla magnitudine 
©fFert, 

LER- LERNAEA JPECTORALIS; 8l 

LERNAEA PECTORALIS. 

LERNAEA capite orbiculato hemifphaerico, 
abdominis obcordati papilla terminali truncata. ZooL 
d. prodr. 2751. 

Dan. Kuller-Gielle-orrnen. 

corpvs album, pellucidum, fub microfcopio putt- 
flis nigro - fufcis vndique adfperfum. 

capvt orbiculatum, poftice conuexum, verfus 
collum fcrobiculis duobus excauatum, fuperne auftum 
mucronibus duobus falcatis eiliatis diuergentibus et mar- 
gini incumbentibus, antice excauatum, varie fcrobicula- 
tum et inaequale, organisque multiplicibus inftru&um. 
Orbiculus eleuatus acute marginatus, bafi interiori capi- 
tis incumbens, et margine inferiore ciliato extra capitis 
peripheriam prominens. proboscis conica truncata, 
media inter orbiculum iam defcriptum et capitis margi- 
nem fuperiorem. rostella quatuor Probofciderrt 
cingunt; quorum duo fuperiora minora parum difrantia 
diuergentia, apice fubulato extrorfum curuata ; duo in- 
feriora maiora difrantia, ere&a, bafi craffa ouata, apice 
fubulato introrfum flexa. mvcronvm breui/Timoruni 
bafi coalitorum par ad vtrumque Probofcidis latus, et 
interRoftella inferioraponeProbofeidem. Mucro alius 
conicus breuis verfus marginem lateralem ad vtrumque 
latus in eadem linea cum Probofcide. palpi duo ieta- 
cei diuergentes re£ti fupra orbiculum. brachia duo 
linearia, breuia , oppofita ad apicem colli, fub orbicull 
tnargine prominulo plerumque recondita, hinc aegre 
confpicua. 

abdomen depreffum, obcordatum, lateribus rotun- 
datum, fulco longitudinali vtrinque excauatum, termi- 
xiatum papilla cylindrica, apice truncata, fetis aliquot de- 
pendem;ibu$ inftrufta. 

F ©VA* g2 LERNAEA PECTORALIS, 

ovarta bina linearia, re£ta, ex abdominis bafi pen- 
dula., annulata, ex orbiculis opacis fibi inuicem fuper- 
impofitis conftru&a, quorum interftitia pellucida funt. 
Haec ouariorum conftru&io conuenit cum ea, quae in 
Lernaea branchiali depreheaditur. ln plerisque fpeci- 
minibus ouaria deficiunt. 

piNNis peSoralibus Pleuroneftis Platejfae, Lin- 
gmtulae et Flejji incumbens ope roftellorum vncinato- 
rum adhaeret, figuris ope microfcopii digniffima. 

Fig.^. prior L. pectortfem a dorfo, pofterier a ventre 
naturali magnitudine monftra*. 


Tab. ASCIDIA PRVNVM. 83 

Tab. XXXIV. 

ASCIDIA PRVNVM. 

ASODIA ouata, laeuis, hyalina, facculo albo, 
apercurarum altera laterali. ZooL d. prodr. 2730. 

Dan. Plomme- Soe -pungeri. 

Facie et magnitudine prunum album refert, in vi- 
vis ouata et teres, in mortuis compreffa eft. 

TEfiVMENTVM exterius membranaceum, hyali- 
num pallidum, pellucidiffimum, laxum, rugofis ftriis vix 
confpicuis oblitum. apertvrae binae mammillares 
fubaequales ; quaeuis in lobos cpnuexos offco centrum 
cauum ambientes diuifa eft. 

saccvlvs albus, ftriis fubtiliffimis candidioribus 
quafi reticulatus, vel fibris minutiffimis vel nullis tegu- 
mento adhaeret; in mortua enim quo libuit latere de- 
vohti potuit. Margo orificiorum lineolis feptem vel 
o£to fubcoccineis ornatus eft. intiIstimvm vtiin con- 
generibus flexuofum, cinereo-fufcum. 

Fibrillis limo adhaerere videtur. 

In fedimento argillofo portus Chriflianienjis haud 
infrequens ; in littore oceani glacialis circa finum Cari- 
cum copiofe adeffe Cl. pallas in litteris monet. 

Fig. I. Afcidiam Prunum in limo iacentem, 

Fig. 2. facculum tegumento deftitutum, ab altero latere 
vifum, 

Fig. 3. eundem ab oppofito latere cum inteftino pellu- 
cente fiftit. 

F 2 ASCI- 84 ASCIDIA CONCHILTiGA. 

ASCIDIA CONCHILEGA. 

ASCIDIA comprefla, fruftulis teftarum veftita, 
facculo albo in coeruleum tranfeunte. Zool. d.prodr. 
2727. 

Dan. Kokillie-Soe-pungen. 

Immortalis linnaevs inMufeo ad. frid. anima- 
lis perquam fingularisj quod Microcofmum gelatinofum 
nominat, mentionem facit, in pofterioribus fcriptis au- 
tem et genus et fpeciem huius dereliquit. Nulla fabula 
absque omni veritatis granulo exftat, hdc detegere rarae 
mentis erit. Primus ftupor in improuifis naturalis, fer- 
vidusque infolita detegendi pruritus Microcofmum] ABaeo- 
nem et Macrocofmus genuit. Mens vero fibi conftans 
pro Iunone euanefcentem vidit nebulam: mimal Macro- 
cofmum cum fpeftris feceflit, AofaeonesLinmeani in fundo 
maris vbique congeruntur,etifcf/'crofo///zz/j' dereliftus, ma- 
gnitudine excepta, in Afcidia conchilega reperitur. Maffa 
dicitur cylindrica, gelatinofa, fubdiaphana, cui vndique 
adhaerenfc et quam operiunt teftae concharum paruae, fa- 
bulum et varia; haec defcriptio eoufque Afcidiae conchi- 
legae conuenit, vt quoad externam formam nihil adden- 
dum haberem, et fi mafla digitis comprimatur, dicerem 
quoque nihil intus reperiri. Teftaceis vero et quifqui- 
liis caute detratxis, ac cute gelatinofa fub his latente 
caute cuitro aperta, in confpeftum fubit facculus Afcidia- 
rum folitus cum binis fuis aperturis coeruleis, ac intefti- 
no luteo altero ab latere pellucente, 

Pig. 4. Cumulum quisquiliarum teftacearum Afzidiam 
operientium, 

Fig. 5- cutem Afcidiae diflenfam, vt facculus videatur, 

Hg- 6- facculum bicoilem cum pellucente inteflino ex- 
Iiibet. 

Tab. VORTICELLA C7ATHINA. 8? 

Tab. XXXV. 

VORTICELLA CYATHINA. 

VORTICELLA fimplex crateriformis, pedun- 
culo retortili. Zool d. prodr. pag.281. 
Dan. Krukke-Snurreren. 

Aquam marinam aeque ac fluuiatilem animalculis 
infuforiis oculo nudo inconfpicuis fcatere, tabula haec 
trigefima quinta et praecedens nona indicant. Plurima 
generaexiftere,iam ex appendiee J^oo/. prodromi conft&tz 
hic, ne tabula genera diuerfa offerret, Trkhodam et Vbr~ 
tice!lam ? t&nt\im variis fpeciebus abundantes, in publicum 
produxi. E Vorticellarum genere folam potypinam el- 
tlisii hucusque vaftiffimus oceanus obtulit.^ Tres fpe- 
cies, quas hic fiftere contigit, cum Vorticellis fluuiatilj- 
bus plurima communia primo afpeftu habere videntur 
et quidem habent, penitius vero infpicienti diuerfas (e£o- 
probant. Omnes pellucidiffimae, hyalinae, capitulo mo- 
leculis varie farto, ciliis rotatoriis ac pedicello inftru£hie. 

cAPiTVLVM/r^fl^/zm^hyalinum, globofo -ventrico- 
fum ac quafi in eraterem apertum margine apicis valde 
protuberante, tortum, ciliis, vt videtur, geminis vtrinque 
inftruflum. Ampliatio aperturae diuerfa eft, femper ta~ 
men patet. 

pedvncvlvs longusin fpiralemretorquetur,&crur- 
fus ftricKm extenditur. Bafi fefe obieclis vti congenere& 
^ffigit, aut laxatus libere circumnatat 

1 In aqua marina in vafculis feruata pafllm. 

Fig. I. cyathinam fextuplo fitu, liberam, aut puluifculo 
extremitate pedicelli adhaerentem, pednncu- 
lumque fpiralem, curuatum aut recla extenfum 
vajde aucla magnitudine fiftfo 

F 5 VOR- $6 VORTICELLA PVTRINA. 

VORTICELLA PVTRINA. 

VORTIGELL A fimplex, apice retrac~HIi, pedun- 
Clllo rigido. Zool d. prodr. pag. 2 8 1 • 
Dan. Raaden-Snurreren. 

capitvlvm hyalino-gelatinofum, glohofum,fum- 
mo apice apertum, vel claufum in papillulam pro- 
du£ium. 

pedvncvlvs capitulo vix duplo longior, rigidus; 
in fpiralem reduci nunquam vidi. 

Correptio fit in fummo capite; cilia rara aegerri- 
me et rariffime in confpectum fubeunt. 

Animalculum omnium maxime defes, apice enim 
capituli poft longam et taediofam obferuationem mini- 
mus motus ad vitam fuftentandam et probandam riece^- 
farius percipitur. 

Puluifculo in aquae fuperficie adhaeret, plerum- 
que folitarie, raro bina in vno pedunculo. 

In aqua marina tanti foetoris, vt minima gutta mi- 
crofcopio fuppofita obferuatoriferuidiffimonaufeam mo- 
veat, totam fere hyemem degebat, aqua licet triduum 
gelu conftritla , in regelata reuiuifcebat* 

Fig. 2. Tutrinam valde aucla magnitudine variofitu ocu- 
lis offert ; fuperior figura natantem , prima capi- 
tula bina cum fuis pedicellis e pedunculo com- 
mnni ope diuifionis enata; fecunda capitulum 
apice retractile in papillam vel mere fphaeri- 
cum ; tertia et quarta ouatum apice aperto et di- 
latato. 

VOR- VORTICELLA PATELLINA. 87 

VORTICELLA PATELLINA. 

VORTICELLA fimplex patinae - formis, pe- 
dunculo retortili. Zool. d. prodr.pag.281. 

Dan. Fad - Snurreren» 

capitvlvm cryflallinum omniumpellucidiffirnurn, 
apertura maxlme ampliatum, orbiculare, bafi vero in 
papillam contraftum, moleculis diuerfae magnitudinis 
patfim transparentibus. Margo aperturae reflexus. 

cilia rara vtrinque confpicua, 

pedvncvlvs longiffime . retraflilis. 

Dum feftiue vagatur, margo capitis orbicukris 
alacriter corripitur. 

In aqua marina diu feruata. Fig. 3. fuperior natantetn, reliquae quir^que fitum patd- 
linae varium oculis valde au£ta magnitudine ex~ 
Iribent. F 4 Tab. 88 PENNATVLA STELLIFERA* 

Tab. XXXVL 
PENNATVLA STELLIfERA. 

PENNATVLA fimplex acqualis apicem ver- 
fllS polypis foikariis. ZooL d. prodr.p. 3076. 

Dan. Stierne-Soe-fiaefen. 

stites fimplex, carnofus, aequalis, pallidus, bafl 
obtufus aliquantum craffior, apicem verfus hydris quin- 
tjue alternis inftruitur. Hae e bafi cylindrica centro per- 
vio tentaculis fex ianceolatis acutis, margine internoque 
latere fcabris feu ferrulatis cinguntur ; carnofae funt vti 
totum corpus» 

rachis feu officulum album, glabrum, vbique 
teres, aequale, liberum apice nudo vltra Parenchyma 
proftante; altera vero extremitate non ad finem carnofi 
Parenchymfttis pertingit,fedineuruatumati;enuatur,ac in 
tenue ligamentum reafcendens cutique annexum abit. 

Limo argillofo infixa viuit, extra£ta mox perit. 

Tentacula iungi et extendi vidi motu perquam lento. 

Excrementa mucida flauefcentia in corpore cylin- 
drico cuiusuis hydrae reperi, hinc absque omni dubio 
totidem ora et anus funt. , 

Pennatulae per mare vagari dicuntur, at hoc Jletfc 
ferae et mirabili faltem minus conuenit. 

In limofo finus Drbbachienjis rariflime. 1775. 

Fig. I. Pennatulam hydris inferioribus expanfis, fupe- 

rioribus claufis, 
Fig. 2. partem Parenchymatis cauam, bafin ofliculo et 

ligamentum in integro fpecimine operientem, 
Fig. 3. officulum cum ligamento cauitate Parenchyma» 

tis extraclum monftrac 

Tab. ECHINORYNCHVS ATTENVATVS. $9 

Tab. XXXVII. 

ECHINORYNCHVS ATTENVATVS. 

ECHINORYNCH VS globiferus, corpore aequali 
flauo , collo filiformi. 

Dan. Logte - kratferen. 

Echinorynchum laeuem Zool d. pr. p. 2 60 1 . quem 
Celeb. Zoega communicauit, credidi propter plura iis- 
dem communia; poftquam vero et hunc in Gado ipfe 
inuenerim, quodammodo ab hoc diuerfum cenfui, licet 
vterque, fi fors rurfus obtulerit, vlteriore indagatione 
dignus fit, ac Echin. laeuis nouo fpecifico nomine glo~ 
biferus corpore acuminato, collo rugofo dicendus. 

corpvs aequale luteum, cylindricum, glabrum 
opacum, absque omni ruga, poftice obtufum , ahtice in 
collum fiiiforme produ£ium ; hoc apice dilatatur in ma- 
chinam fphaeroideam , pellucidam, vertice cono acu- 
leis breuiftimis hispido terminatam. Sphaerula conftat 
membranula glaberrima , in qua pellucebat duplex fila- 
mentum: an organum cono feu probofcidi retrahendae 
inferuiens ? 

In inteftino Pleurone£tis Umandae. 

Fig. I. Fruftum inteilini , binosque Echinorynchos te- 
lae mucofae probofcide inhaerentes, 

Fig. 2. vnicum inteftino exemptum naturali, 
Fig. 3. aucta magnitudine monilrat. F 9 ECHI- 00 ,. ECHINORYNCHVS LVCII 

ECHINORYNCHVS LVCIL 

ECHINORYNCHVS corpore pellucido laeui. 
Aft. SocietHavn. vol. 12. 
Naturforfeher. XII. Sttich Seite 178. V.Taf 

Dan. Giedde - Kratferen. 

corpvs cyiindraceum, fubpellucidum, poftice ali^ 
cjuantum anguftius, obtufum, vndique glabrum, abs- 
que rugis aut annulis, ne lentis quidem ope confpicuis. 
Color luteus eft, mox tamen in albidum tranfit 

pROBoscis cylindrica truncata,vncinis pro parui- 
tate Probofcidis magnis et validis, cryftallinis vndique 
obflta. Ope huius organi mueo, quo obducitur inte- 
ftinum vel ipfi eius tunicae villofae adeo arfte adhaeret, 
vt nifi violenta manu auejli nequeat. Animalculum ve- 
ro Probofcjdem, vt Limaces teutacula, retrahendo vnci- 
nos muco educit 

In hoc primus diuerfum Echinorynchi fexum ob- 
feruaui, dum interiora eius penitius infpicerem, fexus- 
que meliores et diftin£las figuras loc. cit. dedi. Mares 
femellis femper breuiores ad duplum vsquc. Sacculus, 
burfae^ membrana lutescens, et intejiinum in vtroque 
eadem; in medio nempe antica corporis parte confpici- 
tur membrana pellucida, caua, in quam Probofcis reci- 
pitur, vel ex ea protruditur, quam ideo facculum dixi; 
ab vtroque huius latere pendent bina organa opaca, piri 
elongati forma, facculo breuiora, quae burfas nomino ; 
has moleculis globularibus plenas et vacuas vidi , vfum 
vero earum ignoro. Membrana totum corpus interntf 
obueftit, Intejlinum a Probofcide per facculum pellu< 
cens, in corpore paflim abfconditur, ac demum ad auunf 
pertingit Haec vtrique fexui communia funt, interanea 
vero diuerfa. , , 

In ECHINORYNCHVS LVCII. pi 

Iri mnre duae veficulae maiores, in medio corporis 
per longitudinem dispofitae,diftantes et aequales, accau- 
dam verfus duo globuli minores gelatinof», opaci, obli- 
que pofiti ac diftantes , canaliculo vero inuicem iun£ti* 
Defeclus horum organorum.in fequiori fexu eadem ge- 
nerationi inferuire arguit. In extremitate alia adhuc 
vafa ope preftionis confpiciebantur, nimis tamen con- 
fufa erant. 

femina diftis organis deftituta a facculo aut bur- 
fis ad anum vsque ouis aut ouariis et embryonibus vel 
vtrisque varie fparfis foeta eft. Corporis preflione in 
hac et in feminis reiiquarum fpecierum faepiftlme vidi 
corpufcula duplicis generis oualia et linearia exirey haec 
embryones exclufos,illa vero ouaria obferuationes repe- 
titae quodammodo perfuaferunt. 

In inteftino Efocis Lucii, at non in omni Luclo. 

Fig. 4. Feminam Probofcide retracla, 

Fig, 5. Marem Probofcide exferta, vtrumque naturali 
et au£ta magnitudine, I 

Fig. 6. Probofcidem vncinatam valde ampliatam fiftit. ' ECHf- ? p2 SCHINGRYNCHVS CANDIDVS. 

ECHINORYNCHVS CANDIDVS. 

ECHINORYNCHVS corpore opaco, fubru- 
gofo, albo. 

ECHINORYNCHVS probofcide cylindrica, bafi 
fcnulata, apice echinata. Zool d. prodr. p. ztfoo» 

Dan. Kringel - Kratferen. 

Echinorynchos in Zoologiae prodromo adoptatos 
€micifiimo zoegae deberi, ibidem monui; huius fe- 
«juentem dedit defcriptionem : corpvs candidiffimum, 
teres, transuerfe fubrugofum, fenfim ab vna extremi- 
tate verfus alteram attenuatum. proboscis retraftilis 
cylindrica, bafi annulata, apice retrorfum fubtiliffime 
echinata, in extremitate corporis craffiore. anvs in ex- 
tremitate bppofita, obtufa. Inteftinis adhaeret more 
congenerum. 

Habitat in Percae cernuae inteftinis.. 

Poftquam vero ipfe liis vermibus operam in pluri- 
bus pifcibus nauaui , Probofcidem cylindricam vndique 
echinatam fere omnibus communem efTe, annulumque 
bafeos ex muco adhaerente exftitifTe, notasque diffe* 
rentiales aliunde petendas effe clare vidi. 

corpvs teres, fere aequale, in viuis fubrugofum, 
in fpiras contortum, album, fubgrifeum, morte vero 
inftante et poft mortem, vel aquae fluuiali immifTutn 
rigefcit re£taque extenditur, coloremque candidum af- 
fumit. 

proboscis cylindrica, minor, minoribusque vn- 
cinis, at numero pluribus, quam in praecedente. Reli- 
qua ex diario adducere libet: ECHINORYNCHVS CANDIDVS. 95 

Sub finem Martii anni 1777 in inteftino Gadi CaU 
hriae Echinorynchum candidum reperi. Aquae fluuia- 
tili immiffus in lineam reftam fe extendebat, ac rigidus 
fa£his radiculas recentes ftri£l:a6 referebat, glaber, abs- 
que ruga oculo perceptibiii, altera extremitate appen- 
dicula proftante in angulum acutum inflexa ; haec opo 
microfcopii fimplicis n. 5. probofcidem apice et lateri- 
faus vncinulis retrouerfim armatam cryftallinis monftra- 
vit; aquae vero marinae immiflus fefe corrugauit, ac 
in arcum flexit ; omnes tum probofcidem retraxerunt, 
parsque antica in quibusdam conico- obtufa, opaca; \% 
aliis membrana laxa pellucida videbatur. 

Medio Aprilis rurfus Gados diffecui ac Eehirw> 
rynch. candidum macula oblonga aurantia vtrinque pone* 
apicem, probofcidem ipfam et apicem caudae aurantium 
inueni, craflioresque totos aurantios reperi. Alter 
craffior rufus probofcidem videre non permifit, fegmen- 
tls corporis magis confpicuis, vterque in corrugationei 
poftice acuminatus. Alter Gadus in ventriculo habuifc 
reliquias fquillae aurantias, alter fucum rubrum, an de- 
hinc quoque herbiuorus dici poteft? 

Verfus medium Gflobrem duos Gados barbatos 
luftraui, at in vifceribus folis Echinorynchos candidos 
circiter duodecim in fingulo reperi. In his quoque 
fexum diuerfum corpufculaque oualia et linearia vti int 
femella Lucii oftendi. mas candidi interaneis gaudet, 
qualia in mare Lucii defcripfi, at infra binas veficulas fe- 
rie minorum globorum fex aliquantum remota inftrui- 
tur, femella femper minor mas eft. femina maiori- 
bus et minoribus veficulis deftitiita, a ventricuio ad 
anum vsque nihil diftin£K oculo armato in nonnullis, ia 
vnico tamen fubftantiam reticularem nigricantem per 
aream totam longitudinalem efTufam obtulit; vtraque 
compreffa ouula expiofit, in hac quoduis areola quafi 

Kmofa P4 tCHINORVNCHVS CANDIDVS. 

limofa cin£tum, in illa nudum, at corpufculis linearibus 
ftipaturn. Sacculi collaterales in quibusdam flauicant ac 
pellucent, hinc lineola flaua pone probofcidem et inter^ 
dum apice eiusdem in corpore candiditfimo oculo pul- 
chrum animal exhibet. 

Sub initium Novembris^inteftina Gadi Merlangi in 
quatuor fpeciminibus percohtabar, inteftinumque re- 
flum totum Ech. candidi longitudine maximam partem 
2 vnciarum, ac numero 40-50 in quouis horridum 
reperi. 

Primo Decembris in inteflino Cyprini Idbari Echi- 
norynchum alhum longiorem et alium aurantium bre- 
viorem ac collum verfus crafliorem reperi; ex analogia 
pofteriorum marem credere fas erat, at vterque femi- 
nini fexus erat, omnesque cobabitantes, quorum duo- 
decim prefforio fexum extorfi; neque vllius marem in- 
venirepotui, licet omnes, vnico excepto, ex inteftino 
oblatos examini fubiecerim; fimiliter in Perca cernua 
die 24lanuarii 1778 inquifitae omhes feminae erant; e 
contra in Gado Merlango, die 14 Novembris perquifito, 
omnes Echinorynchi lames mares erant. 

Sub exitum anni Gadum Callariam luftraui, to- 
tumque inteftinum a pyloro ad diftantiam vnciae ab ano 
Echinorynchis vitra ducentis obfitum reperi. Plerique 
candidi erant, mares breuiores, feminae longiores; 
aderat paflim alia breuior femina, rugofa vtraque in 
extremitate et toto corpore aequali craflltie, colore fla- 
vefcente, ac fub ipfa preffione opaca; Probofcis huius, 
vti candidi, aculeis minimis plurimis confertis obfita, 
vtramque microfcopio et prefforio fubieci, in flauefcente 
tamen nec veficulas et globulos, nec ouula aut ouaria 
videre potui. Singulare et rarum phaenomenon. 

Calyptra, 


ECHINORTNCHVS CANDIDVS. 95 

Calyptra, qua extremitas poftica iji nonnullis Echi- 
norynchis tegitur, quam animalculum deponit , quae- 
que ope aciculae auferri poteft, conftat membrana 
mucofa. 

In inteftino Gadi barbati^ Merlangi et Callariae y 
Percae cernuae^ Cyprini Idbari et Lophii pifcatorii fre- 
quens obuius. Perilluftris comes a borcke Stargard- 
tienfis, eximius naturae fcrutator, in Strigs reperit. 

Inteftinum G. Callariae craffius , quam in aliis Ga* 
dis minoribus. 

Inter Echinorynchos paffim aderant §-io Afcari- 
des filiformes, pallidae, fufcae. Fig. 7. Echinorynchum candidum libere in muco inte- 
ftinali iacentem, 

Fig. 3- eundem rigidum tufticae viliofae inhaerentera, 
vtrumque naturali magnitudine, 

Fjg. 9. vero et Fig. I o. partem corporis anticam et pro- 
bofcidem vneinulofam ampliatam fpe&aiidam 
praebent. ECHINO- $6 ECHINORYNCHVS LINEOLATVS. 

ECHINORYNCHVS LINEOLATVS. 

ECHINORYNCHVS corpore lineolis transuer- 
fis fufcis, medio interruptis. 

ECHIKORYNGHVS probofcide cylindrica echina- 
ta, inflexa, corpore filiformi rugofo. Zool d. prodr. 2599. 
Taenia haeruca. Pall. Zooph. 415. 
Dan. Streg - Kratferen. 

Hunc fequentibus verbis defcribit Celeb. zoega: 
corpvs filiforme, vtrinque obtufum, rugis transuerfa- 
libus dimidiatis. proboscis retraftilis, cylindrica, fub- 
tiliffime et denfiffime retrorfum echinata, in extremitate 
parum craffiore fubjncurua. anvs terminalis in extre- 
mitate oppofita. Exferta probofcide oris annulus dis- 
tentus et glaber eft ; retrafta vero probofcide, os vide- 
tur bilabiatum, labio fuperiore craffo prominulo, verti- 
caliter triplicato, inferiore arcuato laeui. 

Habitat in Gadi Lufci, Mertangi, Callariae et Cotti 
Scorpii inteftinis, probofcidis ope arfte adhaerens. 

Quinto Aprilis anno 1777 difleeuitres Gados Ae- 
gkfinos: 

intestinvm pellucidiffimum, fubtili luto plerum- 
que repletum; paffim pellucebant vermiculi fpirales, 
albi , rufi et nigricantes diuerfae longitudinis , rugofi, 
aquae vero fluuiatili immiffi rugofitatem et fpiralem con- 
torfionem amittebant, re£ti breui et rigidi extenfi, gla- 
bri fafti funt, ac protenfa probofcide echinata genus et 
fpeciem prodebant, (Echinoryn. nempe candidi). Qui- 
dam longiores et craffiores lineolis transuerfis nigris no- 
tati, ac linea longitudinali ab vtroque latere pallida, an 
lpecie diuerfi. (Echinorynch. lineolat) In quibusdam 
minorum lumini obuerfis pellucebat feries globulorum 
albidorum verfus poftica ( hi mares ). Ab Echinor. Gadi 
Callarias differebant abfentia membranae feu^vaginae 

anticae ECHINORYNCHVS LINEOLATVS. > $J 

anticae pellucidae. Craffiores nigricantes infra apicem, 
probofcide non exferta, monftrabant binas papiilulas, 
labiumque fuperius imminens, Probofcis vncinulis fe- 
decim ad minimum ferierum longitudinaltum inftrueba- 
tur, in iunioribus diftin&ioribus, in maioribus nigrican- 
tibus ex parte oblifceratis. Situs probofcidis ad angulum 
obtufum. Parieti inteftinorum non adhaerebant vti 
congeneres, fed luto iniacebant, forte relaxauerant fe 
fenfu pifcis pridem mortui. Maculam oblongam ad latus 
oris fub apicem caudae in his nullam vidi. 

O&auo Aprilis diffecui duos Gados Molvas. 

Echinorynchi, vti in Gado Aegtefino^ albi, minores 
absque. lineolis, et maiores lineolis transuerfis nigris, in 
ipfo luto inteftmorum. Breui in aqua fluuiatili refta et 
rigidi extandebaiitur, lineolis tamen perfiftentibus ; ani 
veftigium nullum detegere potui; poftica extremitas 
rotundata, teres, glaberrima et laeuis ; lineolatae vltra 
duas vncias in rigore. 

Die decimo fexto Oftobris vifcera trium G. Merlan- 
gorum percontatus fum; in vno nullum, in reliquorum 
fingulo 5 Echinor. Mneolatos reperi. Femina mare con- 
generibusque robuftior et longior, vltra duas vncias, 
opaca, ne oculo armato quidem pellucet, corpufculis ta* 
men oualibus et linearibus a ventriculo ad anum repie- 
ta 5 preffa enim innumerum praefertim iinearium nume- 
rum emifit; - pauca oualia; cumque linearium pauca re- 
liquis minora erant, oualiaque in hoc fpecimine rara ef- 
fent, ea ouaria potius, quam oua effe, linearia vero veros 
embryones; hoc quoque confirrnare videntur lineolae 
curuae in ouariis peilucentes, ac in ouariis euaporatione 
ruptis refiduae. 

mas aliquantunT pellucidior interanea, qualia in 
Echin. candido, a quo vix vllam difFerentiam reperire po- 
tui, confpici praebet. 

G Saepe j8 ECHINORYNCHVS LINEOLATV5* 

Saepe apex caudae in Echinorynchis vaginula opa* 
ca inftruitur, quae preflione exuitur. 

leeuwenhoek primus fingulare huius generis 
animalculum detexit, anticamque corporis partem cum 
protra&a probofcide ngura adornauit; dein clariflimus 
pallas in difT. de inteftin. viuent. nomine Haerucae, 
poftea in Zoophyt elench. Taeniae haerucae, et demutn 
in XIX. vol. nov. Comment Acad. Petrop. eius meminit, 
figuramque t. 9. f. 2. ex inteftinis Ranae temporariae 
adiecit; an vero fit a meis fpeciebus diuerfa, nec ex de- 
fcriptione, nec ex figura fufficienter patet. Alium CeL 
koelreuter fub nomme acanthocephali l.c v. XV. 1. 16* 
communicauit Hic in Cyprino Rutito inuentus ab illo, 
quem ego in eodem pifce reperi, valde diuerfus eft, 
a ceteris collo probofcide anguftiore diftinguitur. Pro- 
bofcis cylindrica, apice trUncata,vncinulorum feriebusad 
minimum o3odecim,vncinulisque decem in quauis,hinc 
circa ducentis tunicae villofae adhaeret 

Huius et praecedentis fpeciei quidam in aqua flu- 
viatili vltra triginta horas vitam produxerunt. 

In plerisque Gadi fpeciebus Echin. candidi et lineo- 
lati reperiuntur, hinc nomen Gadi triuiale in lineolaium 
mutaui. 

Fig* 1 1- Echinorynchum litteolatum corrugatum, 

Fig. 12. eundem extenfum naturali, 

Fig. 13. anticam eius partem in extenfione cum pro* 

bofcide exferta, 
Fig. 1 4. eandem partem corrugatam cum probofcide 

retracta et condita aucla magnitudine fiftit. Tab. CVCVLLANVS MARINVS. » 0J) 

Tab. XXXVIII. 

CVCVLLANVS MARINVS. 
CVCVLLANVS cinereo luteus, antice ob- 

tufdS. 

Dan. Hsengel-Haette- ormen. Spids - Hxtte- 
ormen. 

Species huius generis prima facie Afcarides refe- 
mnt, penitius vero infpeflae nouum genus, quod ex fin- 
gulari capitis altera pagina impreffi feu foueoiati firuftu- 
ra cucullum mentiente Cucullanum dixi. 

Vermis fingulariffimus cirrisque flexuofis longis 
fplendidiffimis Hydram fluuiatilem primo afpeflu adeo 
reuocat, vt, nifi inteftinalis effet, eandem crederes ; mi- 
crofcopio vero vifus dubium excitat, quidnam fint fila- 
menta feu cirri corpore duplo longiores paffim maculis 
nigris notati. Tubuli funt membrana fubtili pellucida 
et reticulari conftantes, partim vacui, partim materia ni- 
gricante expleti, quae paffim in corpufcula oualia fparfa 
eft. Haec ouula videntur, adeoque tubuli fex totidem 
©uaria, extra corpus nouo phaenomeno cirrorum inftar 
fluitantia ; vermem enim varie ea mouere vidi, parsque 
corporis, quam quisque anticam diceret, poftica eft. 

corpvs pellucidum oculo armato ftriatum, antice 
in tuberculum obtufum produ&um; hoc altero latere 
cjuafi ftigmate impreffum foueam obfcuram exhibet, vbi 
os vermis adeffe videtur. intestinvm rufum, in non- 
nullis femel et bis interruptum eft ; in cirrato exemplari 
vltra medium, in integro in medio corporis nodus pro- 
tuberans rimula perforatus, qui vuluam denotat ; intra 
hanc et poftica in cirrato corpufcula fparfa, iis fimilia, 
quae in tubulis videntur. 

G % Bina IPO CVCVLLANVS MARINVS» 

Binsi tantum cirrati vermis fpecimina et quiderrt 
diuerfo tempore, in altero cirri quidam abrupti 
erant. Aliud fequioris fexus faepius reperi duplo fere 
jongius, cauda integra, apice acvminato, in reliquis cir- 
rato fimile; hoc idem effe cum cirrato, pofticamque 
matris partem inftante partu in fex ouaria tubulofa di- 
rirni, cute externa, nefcio quo modo, euanefcente, au- 
tumarem, nifi quoque feminam integranr ouula e rimula 
vuluae in gnttula aquae microfcopio fubie£ta enixam 
effevidiffem. 

Mas a femina integra fola nota fexus diftingui vt- 
detur \ eo enim loco,. quo cauda attenuari incipit^ ac 
vbi anus effe folet, exferitur aculeus fetaceus nigricans, 
bicufpidatus, hic tamen plerumque intra corpus latet, 
tuberculum vero vuluae in feminis femper confpicitur. 

Marem cirratae feminae diu quaefiui, at cum eum, 
feminamque integram cum huius mare vna cohabitara 
viderim, cirratam et integram eandem cffe fufpicio haud 
leuis eft. 

Muco inteftini interdum adeo obducuntur, vt hir- 
futi toti videantur. 

Nouo generi Echinorynclium Jacujlrem , cuius no- 
men in Zoologiae prodromo 2598 dedifc Cl. zoega, 
iungere oportet. Accuratkis dicitur Cucuilanus lacuftris % 
rufus antice truncaius. Viuis et viuacifTimis foetibus fca- 
tentem in Perca fiuuicttiti reperi fanguineo inteftino 
fplendidiffimum vermem, cuius qnoque mentionem fa- 
cit Cl.GOEZE SJerliru 93efd)dfif t 3 55» &A9h (3a&w 
mxm im STJagen i& Hal$). 

In inteftinis Gadi rarm 

Fig. CVCVLLANVS MARINVfS» 101 

Fig. I. Cucullanum cirratum naturali, 

Fig.2. eundem au&a magnitudine 6x^1^6^ 

Fig. 3. Partem corporis cum vulua et ouulis, 

Fig. 4. partem cirri cum ouulis dispalatis, 

Fig. 5 et 6. frufta membranae cirri reticulatae, 

Fig.7* ouula bina confpicienda praebet, omnia haec 
valde anipliata. 

Fig. 8. Cucullanum integrum naturali magnitudine fiftto 

Fig. 9. Feminam cum vulua m medio corporis ? 

Fig. I o. marem cum fpiculo genitali exferto, 

Fig. II. caudam maris muco obdu&am aucla magnitu* 
dine offert. G 5 Tab, E R R ATA. 

Fag. 9. iin. 21. quaeUbtt* leg. f **//&*. p. 1*. Kn. 5. /Wote* vhti, 
le>. muoluta, viua. p. 2 1 . lin. 1 . /torof*. leg. Ho/o^. p. 2 5. 
]in. 14. **& leg. hoc. p, 30. lin.a$. &*»** lc g- /"""*• P/ **• 
lin. 14. apcrturam leg. aperturarurn. p. 35-Jm. i%.antice 1. 
*»*«$ p. jtf. lin. 6 et 8. Dortf/tf leg. Bondibus. p. 41. 
lin. 26. **/*** leg. /&»»& p. 64. lin - x 7- *»*'»* 0<r » //y le £* 
m ior onulis. p, 65. lin. 14. 1%. i T le S- F 'i- 1/ .?• 6 *' lin " 
6. longiores leg- /o»/w. p. «8- unJ 10. cumulato leg. <rr<?»«- 
/*w. p.6g. lin.23. fepofitis leg. fepofitae. p. 69. vk. #£. J. 
ie*. i^v.9. p.71. lin.12. Concomh leg. Concombre. ■ ■ l