Skip to main content

Full text of "Commercial, Customs And Navigation Convention Between Bulgaria And Great Britain Of 1905"

See other formats


— 56 — 

Конвенция търговска, птшш.1 за мореплаване шщ България и Негово Царско Височество Българскиятъ Князъ, отъ една страня, 
и Негово Величество Кральтъ на Съединеното Кралство на Велика Бри- 
тания и Ирландия и на Английските територии оттатъкъ морето, Импе- 
раторъ на Индия, отъ друга страна. 

Въ желанието си да развиятъ и улеснятъ сдществуюшигв между 
ДВТ.ГБ страни търговски сношения, решиха да сключатъ единъ новъ дого- 
воръ за това и назначиха за Свои Пълномощници, както игЬдва: 

Негово Царско Височество Българский Князъ: 

Господинъ Димитрий Станчовъ, докторъ на правото, пълномощенъ 
министръ, кавалеръ на големия кръсть на Българския народенъ орденъ 
за гражданска заслуга, офицеръ на Княжеския орденъ Св. Александъръ 
съ брилянти. 

И Негово Величество Кральтъ на Съединеното Кралство на Велика 
Британия и Ирландия и на Английските територии оттакъкъ морето, 
Императоръ на Индия: 

Съръ Жоржъ Букананъ, кавалеръ на ордена на Кралица Виктория, 
другарь на достопочетния орденъ на Банята, агентъ и генераленъ кон- 
сулъ на Негово Британско Величество въ София. 

Които, (угбдъ като взаимно си съобщиха пълномощията, намерени 
въ добра и закона форма, се съгласиха върху слйдующитт. членове: 

Членъ 1. 

Ще има пълна и съвършена свобода на търговията и морепла- 
ването между териториите на двътЬ договорящи страни. 

Поданиците на всвка една отъ дв4т4 договорящи страни не ще 
бждатъ облагани съ други такси, данъци или патенти подъ каквато 
форма и да било по поводъ на тЬхната търговия или индустрия въ 
градовете, пристанищата и другите иъста на респективните държави, 
освънъ съ такива, които еж опрйдълепи за мастните поданици или за тия 
на най-облагоприятствуваната държава. Въ случая нъма да се обръща 
внимание дали поданиците на респективните държави еж на временно 
или на постоянно местожителство въ държавата. 

Привилегиите, отстжпките или въобще всичките преимущества, отъ 
които се ползуватъ или ще се ползуватъ въ търговско, индустриално и 
мореплавателно отношение местните поданици на една отъ договоря- 
щите страни, ще бждатъ общи и за поданиците на другата. 

Членъ 2. 

Поданиците на всека отъ договарящите страни не ще се подлагатъ 
въ територията на другата на никаква задължителна воена тегоба, 
ангария или военна реквизиция. 

Изключватъ се обаче, отъ това правило тегобите, които еж свързани 
съ владеянието подъ каквито и да е условия на недвижими имоти, както и 
воените задължения и реквизиции, на които всичгеи местни поданици и под- 
даниците на най-облагоприятствуваната нация могатъ да бждатъ заставени 
да се подчиняватъ въ качеството на владетели, фермери или наематели. — 57 — 

Тъй сащо т$ ще се освобождавате огь всека задължителна офи- 
циална сждебна, административна или общин-ска дължность, съ исклю- 
чение на тази каса тел но журигв. 

Членъ 3. 
Поданиците на веЬка отъ договарящите страни могатъ, кждЬто 
и да било въ територията на другата държава, да упражняватъ веЬ- 
какъвъ видъ промишленость или търговия, на едро или на дребно, съ 
всякакви фабрични или манифактурни издалия, съ веЬкаши предмети 
отъ позволена търговия, било лично или чрЗвъ свой агенти, сами или 
въ търговско съдружие съ чужденци или местни поданици. ТЬ ще мо- 
гатъ да купуватъ, да наематъ или да влад4ятъ кжщи и дюкяни, да 
придобиватъ, наематъ и владЬгтъ земи, като се съобразя ватъ, както мест- 
ните поданици или ония на най-благоприятствуваната държава, съ зако- 
нитв и правилниците на респективната страна. 

Членъ 4. 

Всека отъ договорящигЬ страни се задължава да даде на подани- 
ците на другата да се ползуватъ, веднага и безвъзмездно, отъ всека 
облага, привилегия или намаление, които нбкоя отъ договарящите страни 
е дала или би дала на друга държава по митническите си тарифи за 
вноса и износа на артикули, споменати или не въ настоящата конвенция. 

Освйнъ това договоря щитт, страни се задължавай, да не създаватъ 
никакви мита или запрещения на вноса и износа помежду си, ако тия 
мерки ке еж приложени сдщеврЬмепно и на другите държави. Изклю- 
чение се прави само въ случаите когато тия мерки еж предизвикани 
отъ некои санитарни съображения, или"отъ съображения за ограничение 
разпространението на некои епизоотии, за опазване отъ повреда на ре- 
колтите или пъкъ предъ видъ на предстоящи военни действия, или 
най- сетне противъ известни премирани артикули. 

Авглийските подапици и стоки въ Българиг и българските пода- 
ници и стоки въ Съединеното Кралство на Велико-Британия и Ирландия 
ще се ползуватъ отъ схщото положение, отъ което се ползуватъ пода- 
ниците и стоките на воя да е друга държава за всичко що се отнася 
до ковеомацията, антрепозита, премиите, (1гатсЪаск'а преизнасянето, тран- 
зита, преговарянето на стоки, митническите формалности, и въобще 
до всичко що се отнася до упражняването на една търговия или про- 
мишленость. 

Членъ 5. 

Стоките отъ българско происхождение или отъ българска фабри- 
кация щ'е се облагатъ въ Съединеното Кралевство на Велика Британия 
и Ирландия по най-низките по настоящемъ или въ бждаще тавси съ 
които се облагатъ подобните темъ стоки отъ чуждо происхождение. 

Стоките отъ Английско происхождение или английска фабрикация 
ще плащатъ при внасянето имъ въ България митата, вписани въ при- 
ложената къмъ настоящата Конвенция тарифа. 

Членъ С. 

В&трЬнпште даждия, които се събиратъ за сметка на Държавата, 
общините или съсловията, и които тежатъ или ще има да тежатъ върху — 58 — 

производството, фабрикацията или употреблението на известенъ артикулъ 
въ територията ва в/Ькоя отъ договорящите страни, подъ никакъвъ 
предлогъ н г вма да обременяватъ произведенията на другата повече 
или по стеснително, отъ колкото ех обременени туземнигЬ отъ сжщия 
родъ произведения, или произведенията на най-облагоприлтетвуваната 
държава. 

Земнит'Ь и индустриалните произведения на едната Държава, които 
се внасятъ въ територията на другата и предназначени за антрепозитъ 
или за транзитъ не ще се облагатъ съ никакви вътрешни даждпя. 

Членъ 7. 

Постановленията на настоящата Конвенция, колкото се касае до взаим- 
ното съгласие относително клаузата на нап-облагопрнлтетвуваната дър- 
жава, ще се прилагай, безъ никаква резерва и спрямо пжтуващитв 
търговски агенти и техните мостри. 

Уговорено е, че легитимационигЬ карти на пжтуващитв търговски 
агенти, които представлявай, английски кжщп, могатъ да се издаватъ 
отъ АниийскигЬ Търговски Камари, споредъ тукъ приложения образецъ. 
Търговските пйтници требва да бждатъ снабдени, съгласно членъ VI отъ 
българския законъ отъ 2 ° "* Р ц г 1905 за ^ & 'Ч тш < т ^ търговски агенти 
съ единъ специаленъ патентъ таксата на който въ полза на държавата 
не ще надминава 150 лева за година и 100 лева за шесть месеца, 
ако търговските агенти представляват/ь една само търговска ад ща. 
Когато те представлявате неколко ккщи тази такса се увеличава съ 
още 100 лева за година и съ още 50 лева за шесть месеца. 

Разбира се, че тези такси еж въ тежесть само на търговската кжща, 
и че, следователно, т4 ще се плащатъ само единъ пкть, безъ да се 
гледа да ли търговската кжща изпраща единъ или повече пжтници ва 
своя служба. 

Членъ 8. 

Българските параходи (кораби) и техния товаръ въ Съединеното 
Кралевство и обратно английските параходи (кораби) и техния товаръ въ 
България при своето пристигане, било направо отъ своето местопро- 
иехождение или отъ некоя друга страна, безъ да се гледа на местопроисхож- 
дението или назначението на техния товаръ, ще се третиратъ въ всЬко 
отношение еднакво съ местните кораби и техния товаръ. 

Никакво право, такса или тегоба, каквато и да била тя, тежаща 
подъ каквото и да е название върху кораба, знамето му или товара и 
събирана въ името или въ полза на правителството, обществени слу- 
жители, - частни лица, съсловия или учреждения, не може да се събира 
отъ параходите (корабите) на една отъ двете държави въ портовете на 
другата при техното пристигане, престояване или заминаване, ако не 
се взема еднакво и при сжщите условия отъ местните параходи (кораби). 

Членъ 9. 

Всички параходи (кораби), които съгласно английските закони требва 
да се сметатъ за английски «араходи (кораби), и всички параходи, (кораби) 
които съгласно българските закони требва да се считатъ български, ще 
бждатъ по отношение прилагането на настоящата Конвенция сматряни 
като английски или български параходи (кораби). — 59 — Членъ 10. Всичко що се отнася до смйстявето на параходите (корабите) въ 
портоветЬ, рейдите, малките пристанища, басейните, големите и малките 
реки или каналите, до тяхното товаряние и разтоваряние и вгобще до 
всичките формалности и разпореждания, на които могатъ да бадатъ подла- 
гани търговските параходи (кораби) и гЬхните товари и екипажа инъ, не 
ще се отстдпя на собственните параходи (кораби) на една отъ двете дър- 
жави никаква привилегия и никаква отстжпка, ако всичко това не се 
отстжпя наравно и на параходите (кораби) на другата ; въ това отношение 
желанието на договарящите страни е щото Българските и Английските 
параходи (кораби) да се ползуватъ съ пълна равноправность и да се радватъ 
взаимно на преимуществата, които се даватъ на най-облагоприятствуваната 
държава. 

Членъ 1 1. 

Българските параходи (кораби), когато спирагъ въ едно английско при- 
станище, както и английските параходи (кораби), когато сгшратъ въ некое 
българско пристанище съ намерение да разтоварятъ въ него само часть отъ 
своя товаръ, като се съобразяватъ съ законите и правилниците на респек- 
тивните държави, ще могатъ да задържатъ на своя бортъ останалата 
часть отъ стоката, която би била предназначена за другъ портъ на 
сжщата държава или на друга некоя държава и да я преизнесатъ, безъ 
да бждатъ принудени да плащатъ мито за тая последня часть отъ товара си. 

Членъ 12. 

Параходите (корабите) на едната отъ договорящите. държави ще се 
радватъ въ другата на положението на най-облагопритствуваната държава 
за всичко що се отнася до каботажното плаване. 

Българските и английските параходи (кораби) ще могатъ да мина- 
ватъ отъ едно пристанище на некоя отъ двйте държави въ друго или 
повече пристанища на сжщата държава било за да растоварятъ всичката 
или само часть отъ донесената отъ странство стока, било за да стъкмятъ 
или попълнятъ своя товаръ предназначенъ за странство. 

Членъ 1 3. 

Що се касае до тонажното, портово, пилотско, фарово, карантинно и 
тймъ подобни права и такси, вземани въ пристанищата, басейните, доко- 
вете и заливите на договарящите страни, английските параходи (кораби) и 
стоки въ България и българските параходи (кораби) и стоки въ Съединеното 
Кралевство ще се третиратъ на еднаква нога съ местните параходи 
(кораби) и стоки и тия на най-облагоприятствуваната държава. 

Членъ 14. 

Всеки параходъ (корабъ) на една отъ двете Държави, който вслед- 
ствие на лошо време или на морски акцидентъ подири прибежище въ некое 
отъ пристанищата на другата държава, има право на поправки, на запасяване 
съ всичките необходими предмети и да се приготви за пжть, безъ да е 
принуденъ да плаща друго право освенъ плащаните въ подобни случаи 
отъ параходите на народното знаме. 

Вь случай на корабокрушение или на заседание, парахода (кораба) 
VII оставките му, бортовите книжа, всички принадлежности и стоки, които — ![б0 — 

биха се' избавили отъ него или сборътъ отъ продажбата, ако такава е 
била произвеждана, ще бждатъ предадени при първо поискване на сто- 
паните или на тЬхнитб агенти. 

Участието на мЬстнитЬ власти въ избавлението не може да служи 
за поводъ да се дирятъ никакви други разноски, освЪнъ онези, които 
еж били причинени отъ спасителните операции и отъ запазванието на 
избавените вещи, и иа които въ подобни случаи подлежатъ туземнит4 
параходи (кораби). 

Освъта това договарящите страни се съгласяватъ какво избаве- 
ните стоки и вещи да не се облагатъ съ никакво мито, освенъ ако ба- 
Датъ предназначени за потребление въ страната. 

Членъ 15. 

Поданиците на едната отъ договорящите държави ще се ползуватъ 
въ другата съ сжщото покровителство, съ което се ползуватъ и м4стните 
поданици за всичко що се отнася до собственостьта на фабричните и 
търговски марки подъ условие, обаче, да изпълняватъ уговорените въ това 
отношение формалности отъ респективното законодателство на двете 
държави. 

Членъ 1 6. 

йзключаватъ се отъ постановленията на настоящия договоръ облагите, 
запазени или които биха се запазили въ полза на местното риболовство. 

При все това по отношение на риболовството поданиците на двете 
договорящи страни, ще бжджтъ третирани като тия на най-облагоприят- 
ствуваната държава. 

Членъ 17. 

Упоменатите до тукъ постановления нема да се прилагатъ: 

1. Сиремо дадените по настоящемъ, или които би били дадени 
по-късно, на други съседни държави облаги 38 улеснение на местния 
трафикъ въ вдтрешностьта на една погранична зона, обемающа погра- 
ничните околии на двете Страни, безъ обаче тая зона да надминава 
15 километра въ ширива отъ двете страни на границата, и 

2. Спрямо задлъженията на некоя отъ договорящите Страни, произ- 
ходящи отъ некой вече сключенъ митнически съюзъ или такъвъ които 
тя би могла да сключи въ бждаще. 

Членъ 18. 

Въ случай, на споръ между договарящите страни по тълкуването 
или прилагането на уговорените въ настоящата Конвенция тарифи, вклю- 
чително допълнителните постановления касателно тези тарифи, както и 
върху размерите на конвенционалните тарифи, уговорени между догова- 
рящите страни и трети държави, то този споръ ще бдде уреденъ, по 
искането на едната или другата Страна, чрезъ арбитражъ. 

Арбитражниятъ еждъ се съставя за всеки споръ така, щото всека 
страна си назначава по единъ арбитръ измежду компетентните свои 
поданици, а двете заедно избйратъ за суперарбитръ едипъ поданикъ на 
некоя трета приятелска държава. Договарящите страни си запазвай, 
правото да се сдоразументъ, отъ напредъ и за известенъ иериодъ 
време, върху лицето на суперарбитра. 61 — Въ случай па нужда и подъ резерва на специално за тази 
цЪль споразумение, освЬнъ означените въ ад. 1 спорове, договарящите 
страни ще подлагатъ тъй сжщо ва арбитражъ и други спорове относящи 
се до тълкуването и прилагането на настоящата Конвенция. 

Членъ 19. 
Приложенията, както и заключителния протоколъ, съставляватъ 
неразделна часть отъ настоящата Конвенция. 

Членъ 20. 
Постановленията на настоящата Конвенция нЪма да се прилагатъ 
спрямо никоя 'Колония, задморско Владение или Протектората на_ Негово 
Британско Величество, освЪн-ь въ случая когато тази илп онази Колония, 
Владение или Протектората, съобщатъ за това чрЪзъ представителя на 
Негово Величество въ София на Министра на Външните Работи на 
Негово Царско Височество Българския Князъ, и то въ единъ срокъ отъ 
една година отъ деньтъ на разяснението на ратификациите на настоящата 
Конвенция. 

При все това, произведенията и мануфактуритБ на дадена колония, 
владение и Протектората на Негово Величество ще се ползуватъ ^абсо- 
лутно и безусловно въ България отъ положението на най-облаго- 
приятствуваната чужда държава, до тогава до когато тая Колония, Вла- 
дение или Протектората позволявай, на българските стоки и мануфактурк 
да се ползуватъ отъ благоприятното положение, което те отстхпватъ на 
подобните произведения и мануфактури на некоя чужда страна. 

Правителството на Негово Величество си запазва така сащо пра- 
вото да прекрати винаги и по отделно последствията на настоящата 
Конвенция, отъ името на всека изявила за това съгласието ек колония, 
владение или протектората, стига дванадесеть месеци по-рано да съобщи 
това на другата страна. 

Разпорежданията на този членъ важатъ така сжщо и за Островъ Кипръ. 

Членъ 21. 

Настоящата Конвенция ще влезе въ сила на 1/14 януарий 1906 г. 
и ще остане приложима до 1/14 януарий 1911 г. 

Въ случай, че никоя отъ договарящите страни не съобщи два- 
найсета месеци преди поменатия срокъ намерението си да прекрати 
Конвенцията, този акгь ще остане задължителен* до изтичането на една 
година, ничиная отъ деня, въ който некоя отъ договарящите се страни 
го денонсира. 

Членъ 22. 

Настояшата Конвенция подлежи на ратификация и ратификациите 
ще се разменяй, въ София, колкото е възможно по-скоро. 

Въ удостоверение на което се подписа и скр*пи съ печатите на 
респективните пълномощници. 

Съставена въ София въ два еднообразни екземпляра на 2 6 ноемврий — 
9 декемврий хилядо деветстотинъ и пета година. 

(Пода.) Станчовъ. (Пода.) Жоршъ В. Букаианъ. 02 Легитимационна карта ПрнСавка А. 

(Обрааецъ) пжтуващъ търговеки агентъ. 

3| т °Д ина - . (Гербъ). ^ яа картата.. 

Ваши за Съединеното Кралство на Велико-Британия и Ирландия и България. И оситель: 

(Име и прЬзине) Издадена въ ( ден ь, мЪссцъ, годияа). 

(Печатъ) (компетентна власть). 

(подписъ). 

Удостоверява се, че носителя на настоящата карта притежава една (означение на фабриката 

или на търговията), въ 

подъ фирмата на 

етулпть, като пжтуващъ агентъ, на кжщата 

въ г > която притежава една (означение на фабриката или търговията). 

Носительтъ на настоящата карта, като желае да търси пордчки и прави покупки за смЬтка 
на кжщата си, както и "^™ ^ (означение на фабриката или търговията), - 

" ",ттгг ШПГ.П г.л каяаната жжща е длъжна д& нзплатж у 

• нъ това че «„...т* .«,,. сд »„, ,. ши. законнит* даждия въ тази страна за ; 
т*ийг тьговия (индустрия). '; 

Отличителни знаци на носителя: ; 

Бъзрасть 

Ръсть ;.. 

Коси 

Особени знаци 

Подписъ: Предупреждение. 

Носительтъ на настоящата карта ще може да търси поржчки или да прави покупки, само . 
пьтувайки, за смътка на °™^"^ Г.-"^ "« V г?ой иоже Д а носи йъ себ е си мостри, но пе и стоки. Осв*нь 
това, той требва да се съобразява съ дМствующитЬ въ всЬка страна закони. 

3 а 6 * 1 4 х к а. Тамъ, гдъто горния образедъ съдържа двоенъ текстъ, формулярътъ на картит! ще съдърха 
необходшгото мйсто га шшъттвавие на единия или другия текстъ, споредъ случая. , ...■«ч г 

& — 63 — Пржбавва В. 

(Образецъ). Легитимационна карта 

за 

пжтуващи търговеки агенти. 

За 6 месеца, 
ла година 

Важи за България. 

Издадена на... 19 За вземане на перачки, съ или безъ мостри, отъ търговските вхщи, които прЪпродаватъ ст 
кнгЬ или които ги употребявай, за професионални нужди. Ир^.лжвите.зЕь : 

на 18.. 

Управитедь на митницата: • Удостоверява се съ настоящето, че предявителя на настоящето.. притежава една 

въ ■ •■ 

за 

в-) ято го упълномощава.. Описание белезите на предявителя: Възрасть 

Ръсть 

Коса 

Особени бт.лт>аи.. Шдписъ на предявителя: 64 Тарифа С 
за вноснитъ мита въ България. До колкото таксата на единъ артикулъ е въ зависимость отъ таксуванието на друга 
артикулъ прЪдвиденъ въ настоящата тарифа, тази такса ще се прЪсмъта споредъ приетия отЪг< 
конвенцията разм^ръ, а не споредъ таксата на българската обща тарифа. ,:-Ц 

Прйзъ времето на траянието на конвенцията подписана на 26 Ноемврий — 9 Декемврий" "^ 
т. г., вноснитЬ мита върху долу изброенитЬ стоки не ще прйвишавать показаний както игЬдва '»" 
пб-долу размери: " ■% Озиачение на стокит* Мита 
за 100 кило- 
грама 
въ левове Оризъ : 

а) неолющенъ 

б) олющенъ 

Сладка, компоти, мармелади и маджуни отъ разпи плодове, приготвени съ 
захарь или медъ 

Бомбони отъ всъкакъвъ видъ н захоросани плодове 

Бисквити съ захарь, всЬкакви 

Различни. 
Сапунъ : 

а) за пране и други обикновепи употребления 

Кожи и мешини приготвени: 

а) гьонъ (кюселе) отъ всЬкакви видове и качества, цЬли кожи, на поло- 
винки или на части, непоименувапи ; искуственъ гьонъ, приготвепъ 

отъ кожани отпадъци 

е) цЬпени кожи всЬкакви 

Памукъ: суровъ паиунъ, памучни прежди и платна. 

Суровъ памукъ, дрънканъ или влачепъ и памучни отпадъци 

Заб^лЬжка: Суровия намукъ който се внася въ България съласно закона за на- 
сърдчение па м-Ьстната промпшленпость и търговия отъ 25 Януарий 1905 — Ссаъ нито. 

Прежда памучна суланъ, небЪлена: 

Б) отъ Л; 15 до Л- 24 включително 

Прежда прЬсукана, небълена: 

Б) отъ Л: 15 до Л: 24 включително 

Прежда пръхукана или не 

а) бт>лена отъ Л- 15 до Л» 24 включително . . .' 

Прежда памучна пръхукана или не, боядисана или нашарена: 

б) отъ № 15 до № 24 включително 

Тире и пръхукана прежда на гранчета: 

а) бт>ла 

б) боядисана 

Конци за шевъ и за плетива, на кълбета, макари, картони, гранчета и на 
други форми, белени или боядисани 

Платна отъ памукъ, иебт-лени 4.- 

5.- 

40.- 
60.- 
30.- 12.- 80.- 
150.- 20.— 

25 — 
30-— 

35 — 
45.— 

36 — 
60.— 

90.— 
40 — 65 — ва общата 

българска 

тарифа Означение на стокит*. 366 

367 
368 ех 368 
369 

371 
372 

376 399 402 338 Шатна отъ памукъ, б*лен„ „ли боядисани .ей* ; *™Ги меТо^иГ* Мито 

за 100 шо- 

граха 

■Ъ ЛШОМ боя, лити или четворни, съ вскличение на специално поимевов Памучни матове отъ прежди боядисани съ една ши повече бои 

Шахове памучни наречени: бархети, «*?*%??^^ Я ' В ^% 
„латове щампосани, ^^?; р ^КЛЖ. платове, щам- кърпи и покривки на пдать 

посани 

Щампосани фланелки, тежящи отъ 140 до 200 грамма квадратния метръ 
Платове фини, гладки, бродираш., бодени или не боядисани или щамш,. 

сани съ исключение на тюльовет* и даптелит-в сани, съ 
Кадифе и плиса памучни Готови пердета, покривки, кърпи, пешкири Ф»^ ^т™ 
дисани или не. комбинирани или не съ прости металик ^ п 

растителни пр4дилни вещества 

позлатени или посребрени 452 

468 
469 

487 Платове отъ юта. 

Платове отъ юта: 

а) Зебла за амбалажъ, сламеници и др 

^«™.Г^~ - ^ ■- ;^» '- ~ ^ ; раЯ и се' 

освобождаватъ отъ нито. 

Постелки отъ различни видове юта, гладки или китени 

Вълнени платове. 
Ткани, платове и трика отъ вълна и други животински влакна, смъсени или 
не съ памукъ и други пръдашш вЬщества: 

1 Съ тяжесть повече отъ 500 грама въ квадратенъ метръ: ^ 

а 1 ! пмитирунипи български^ вълнени платове „шаякъ" и „аоа . . • 

2 Съ тяжесть отъ 250 до 500 грама въ квадратенъ метръ 

3 Съ тяжесть 250 грама и по малко въ квадратенъ метръ . . . . ■ 
8ав*1^Г.= дарението отъ 15'/. върху паатовет* съ ивици отъ вамукъ ие се 

прилага на конфекциите, отъ вълнени платове. 

Желъзо, стомана и металически издълия. 
В*ла тенекия и жел&ши ламариненк листи, калаидисани, галванизирани, 

покрити съ цинкъ или съ олово 

Жел*зо на листи бакароеани, полирана или боядисани 

Железни и чугунени кревати, боядисай съ единъ цвЬтъ и даже съ ре- 

лиефни украшения 

не позлатени и не посребрени 

а) машини за шевъ и за плетене, както и тЪхшпЬ части и принадлежности 55.— 
65.— 75 — 
70.— 

100.— 
140.— 

100.— 

350 — 

12.— 
10.— 

65.— 150.- 200.— 
275.— 
250.— 4.— 

8.— 

10.— 

20-— 
2650 на общата 

българска 

тарифа еж 490 ех 192 66 — Означение на стоките. Машини и земледЪлчески орждия: 

ех б) магаинц трошачки, в-Ьялги и брани 

ех б) сЪячкя, жетзарки и косачки 

Заб*л4жка къмъ ст. 492: яашивл внесени въ България при условия предвидени 
въ законътъ отъ 25 явуарий 1905 за насърдчепие мЬстпата индустрия и търговия . . . . 

Зпеерз (Пр., (препаратъ за лекуване на добитъкъ) Заключителенъ протоколъ. Мито 

за 100 кадо- 

гража 

въ левом 
свободни 
15-— При подписването на Търговската Конвенция, сключена днесъ, долу- 
подписаните се съгласиха върху йггвдующето: 

Къмъ чл. 1. 

По морската или дунавската граница н$ма да се събпратъ мита, 
такси или налози различни или по тЬжки отъ тия, еоито се взематъ на 
сухопжтнигв граници отъ подобните артикули. 

Еъмъ чх 3. 

Постановленията на чл. 3, относително свободното упражняване на 
занятията не ще се прилагатъ въ България спрямо селските кръчмари, апте- 
карите, търговските посредници, колпортьорптБ и амбулантните търговци. 

Къмъ чл. 4. 

Уговорено е, че изражението „Премии" поменато въ втората алинея 
на този членъ не визпра облагите, които се даватъ на местната про- 
мишленность въ България на основание закона отъ г^^л 1905 за 
насърдчение на мастната индустрия, изключая захарьта. 

Къзгь чл. 6. 

Стоките отъ английско происхожденне или мануфактура ще плащатъ 
при вноса нмъ въ България октроа и акцнзъ определени въ законътъ отъ 1з'ф.!1>^1 1905 за акцизите и въ законътъ за октроата отъ 20 я '' ! ^"" 8 
1900 измененъ съ тези отъ ?1*г^!!1^ 1 903— 1904 и— " 8 м ""* 1905 

Разаерите на тези права се намирагъ въ особенна таблица 
приложена тукъ за сведение. 

Къмъ чл. 18. 

Относителни процедурата, която ще се следва въ предвидените въ 
чл. 18 случаи на арбптражъ, договарящите страни се съгласиха върху 
следньото: — 67 — 

При първия случай на арбитражъ, арбитражния сждъ ще засЬдава 
въ територия та на отвЬтната договаряща Страна, пра втория му чай 
въ. територията на другата договаряща Страна и тъй нататъкъ алтер- 
нативно, въ едната, или въ другата територии. Страната, въ територията 
на която ще заседава сждътъ ще определи местото, гдето ще бжде сЬда- 
лището му. Тя ще има грижата, да достави помещенията, канцеларския 
и служебенъ персоналъ, необходими за функционирането на сждътъ. 

Сждътъ ще се председателствува отъ Суперарбитра. Решенията 
се взематъ по вишегласие. 

Договорящптъ Страни ще се споразумЪятъ, за зс4ки случай по от- 
делно или единъ пжть за винаги, върху процедурата на арбитражния 
сждъ. Въ отсжтствие на такова съгласие, процедурата ще се определя 
отъ самия сждъ. Процедурата може да се води писменно, ако некоя отъ 
Договоряпщтъ Страни не се възпротиви на това. 

За призоваванието и изслушва нието на свидетелите и експертите, 
властитЬ на всвка една отъ Договорящите Страни, по исканието на 
арбитражния сждъ, отправено до респективното правителство, требва да да- 
ватъ съдействието си по сжщия начинъ, както на местните граждански 
сждилища въ подобни случаи. 

Договарящите Страни ще се споразумеятъ върху разпределението 
на разноските било за всеки случай отделно, било посредствомъ едно 
постановление приспособимо къмъ всичките случаи. Въ случай на не 
споразумение ще се прилага чл. 57 на Хагската Конвенция отъ 29 Юлий 
1899 год. 

Исключение отъ предписанията на този договоръ се прави за 
всичко що се отнася до държавните монополи въ България върху 
сольта, кибрита, цигарените книги, картите за игра, барута, тютюня, 
спирта и петроля. Допуща се на английските мореплавателни дружества и притежа- 
тели на параходи, които подържатъ редовна транспортна служба, да 
наематъ въ района на българските пристанища за канцелариите, май- 
сторските и магазиите си, места, даже принадлежащи на държавата, 
срещу прилична цена, щомъ тя нема нужда отъ т/Ьхъ за други потреби. 
Разумева се тия магазин ще се сметатъ като антрепозити, щомъ отгова- 
рятъ на законите изисквания. Уговорено е, че английскате параходи и стоките отъ английско 
произхождение, внасяни по море пли по суша, (угвдъ като заплатятъ 
вносните мита, нема да се облагат ь въ България съ никакви допълни- 
телни или нови прибавочни права и такси или пъкъ по високи отъ 
тия които сжществуватъ по настоящемъ за туземните параходи и стокж 
ж за тЬзи на пай-облагоприятствуваната държава, а именно: 

I. Правото за пломбиране, или : • 

а) 30 стотинки за всека голема пломба, включително връвьта, ■ 

б) 5 стотинки за всека малка пломба или печатъ, включително връвьта. 

II. Една такса отъ 10 стотинки ще се събира за всеки екземпляръ 
отъ следующигЬ доставяни отъ митницата формуляри: 

а) манифеста, или извлечение отъ манифеста; 

6* — 68 — 

б) митническа декларация; 

в) крайбрежни листове за пренасяне стоки' отъ едпо българско 
пристанище въ друго такъво; 

г) транзитни листове; 

д) преносни листове издавани отъ митниците при вносъ на стоки, 
които требва да се обезмитлтъ въ друга митница. 

Ш. 5 стотинки за всека издадена отъ митницата печатана кви- 
танция или какъвто да било другъ напечатанъ формуляръ доставенъ 
отъ митницата. 

IV. Гербовия налогъ ще се събира съгласно дМствующия законъ 
за гербовия сборъ. 

Обаче, английските параходи, които влизатъ въ или излизатъ отъ 
няколко български пристанища, слйдъ като еж заплатили вече единъ 
пжть въ първия портъ гербовия сборъ за входните или изходните 
главни манифести, ще плащатъ само една добавочна такса отъ единъ левъ 
за извлеченията отъ входните манифести и 50 стотинки за допъл- 
нителните изходни манифести. 

V. Таксата за преглеждаме на животните; таксите (бегликъ) върху 
овцете. 

VI. Таксите върху търговските параходи, които посещаватъ бъл- 
гарските пристанища, одобрени съ XXVI постановление на Мини- 
стерския Съвътъ, взето въ заседанието му отъ 28 февруарий 1904 г., 
протоколъ № 21. 

VII. Таксите за магазинажъ, които се събиратъ съгласно чл. 64 
отъ българския законъ за митниците 

VIII. Статистическото право: 

а) 10 стотинки на колетъ, съ изключение на пощенските пратки; 

б) 15 стотинки на 1000 килограма стока натоварена еп тгас; 

в) 10 стотинки на глава добитъкъ. 

IX Една такса, която ще се събира само отъ стоките, които се 
освобождаватъ отъ мито и чието произведение се предназначава за 
строение и подобрение на пристанищата въ България. Размерътъ 
на тази такса не превишава половина (','8%) на стогЬхъ ай т/а1огет. 

За уверение на което долуподписаните пълномощници съставиха 
настоящия протоколъ, който ще се смета за удобренъ и утвърденъ отъ 
респективните правителства безъ специална ратификация и само възъ 
основа на разменените ратификации на Конвенцията къмъ която той 
се отнася, и приложиха своите подписи. 

Съставенъ въ София на 26 ноемврий (9 декемврий) хилядо и девет- 
с.тотинъ и пета година. 

(Подп.) Станчовъ. (Подп.) Жоржъ В. Букананъ. Дехеларах^ия. При подписването на сключената днесь конвенция долуподписаните 
се съгласиха върху следующето: 

1. Въ случай на граждански или търговски спорове между велико- 
британскитв поданници, живущи въ България, и българските поданници, — 69 призовкит* и въобще всички документи и садебни книжа ще се еьобща- 
ватъ и връчватъ на великобританскит* поданници споредъ установения 
отъ български** закони редъ, безъ намесата на Британския* кон- 
сулски власти рговсии4 шти търговската несъС тоятелность на живущит* 
въ България британски поданници ще се произнася отъ бигарский 
садилища и пълната и окончателна ликвидация на фалита ще се извършва 
отъ тия садилища, безъ нажвсата на британски консулски власт 
3 Британсвитъ поданници' вь България и българскит* поданници 
въ Съединеното Кралевство на Велика Британия и Ирландия ще се 
нолзуватъ съ свободенъ и лесенъ достапъ въ ™*«^"™™™ 
на истци или ответници и въ това отношение ще се нолзуватъ сь всички 
права и привилегии на мЪстиигь поданници. Като шсд*днитЬ т* ще 
могатъ да си служатъ, при ш*во дЬло, съ адвокати и разни признати 
огь агвснитБ закони агенти. 

Уговорено е, че Правителството на Негово Британско Величество 
се съгласява на прЪдшествующигБ стипулации само подъ изричното 
условие че т* ще вл*загь въ сила ако правителствата на Германия, 
Австро-Унгария, Франция, Италия и Русия направят* подобно съглашение 
съ България, което да не поставя британскит* поданници въ по-небла- 
гоприятни условия отъ колкото поданици* на най-облагоприятствува- 
вата нация. 

София, 26 Ноемврий (9 Дексмврий) 1905 г. 
Пода. Станчовъ. П°дп. Жоржъ В. Букананъ. СвагаШп № сошш, йе Аеш е! йе вдаШп ейгв 1а Шрпе 
1е1 1е ВришМШ ^ Ше-ВМар й Шайе. 

8оп АИняе Воуа1е 1е Рппсе Ле ВДапе й'ипе ра* йЬМЦв 

1е Км ай Воуишо-ТМ йе Огагше-Вге^пе еО й'1г апйе е йев *ет- 

1гев В^ппвщез ай йе1а йев Мегв, Етрегеиг йев Шев й^е раг* 

БеШап* йеуеЮррег е* &сШ*г 1ев гйайопв соштета ев фи еив П 1 
Леш епсге 1ев йеих Раув оШ йесМе Йе сопс1иге ине поигеИе СопуепНоп 
Г 3 се ви5 еТоп» йев! § пе роиг ЬЕШВ ИешроШ^гев, а вауо*: 

8оп АНевве Коуа1е 1е Ргтсе йе Ви^апе: 

Й гапа Сгои йе Гогйге НаЙопа1 Ви1 § аге роиг 1е теШе Ст1, 8 гапй 
оШег йе Гогйге Ргшаег йе Вь-А1«ап<1ге еп Ьп11ап1в. 

Е1 За МиеЙб 1е Вм йи Коуатпе-1Ш йе &гапйе-ВгеЬ 8 пе е1 
й'1Папйе е" йев Теглиш» ВпЬшшрна ай йе1а йев тегв, Етрегеиг 

В^веогве ШНат Виспашп, сЬетаИег соттапйеиг йе Гогйге 
Коуа! йе », Сот Р а 8 поп йе Гогйге *» ЬопогаМе йи Ват, а 8 еп* 
е! сопзи1 кепега1 йе 8а Мфв1е ВпИшщие а ЗорЪю. 

ЬвциеЬ., аргев в'е1ге, гес1ргодиетеп1 сотшишдие 1еигв рктв роиуохгв, 
Й-оиубв еп Ьоппе е1 йие Югше, оп1 сопуепи йев А*.с1ев вшуаШв. — 70 — 

Агйс1е 1. 

П у аига р1еще е1 епйеге НиегМ Йе соттегсе е1 Йе пау%айоп 
«Шге 1ев 1егп1о1гез Йев Йеих Рагйез соп{гас1ан4е8. 

Ьез 8П)е(в <1е сЬасипе йев йеих рагйез сопйасйтЬез пе вегоп! раз 
яошш8, а га180п Йе 1еиг соттегсе ой (1е 1еиг шйивйпе Йапв 1ев рогйз 
уШез ой Неих диекопдиев йез ЕШв гевресйй вок (}и']'1в в'у еЧаЪШзет, 
8011; ди'Пв у геШеп!; {етропигетеш, а (1е8 сахез ппрб<з ой ра1еп4ев,. зоиз 
Яие^ие йепопшшюп дие се зоН, аий-ев ой ркз е1еуев ^ие сеих ^и^ 
8егоп1 регсиз 8иг 1ев пайопаих ой 1ез гезвогйввапе (1е 1а пайоп 1а р1ив 
&Уопзее. 

Ьез рпуйе^ев, шшипИев е4 аи4гев &уеиге диекопдиев йоп4 ,)ошв8еп1 
ой дошгоп! еп тайеге <1е соттегсе, (Гшйив4пе еС Де пау1§аНоц 1ев пайо- 
мих (1е 1'ипе Йев рагйез соп4гайап4ев, зегоп4 соттипв а сеих Йе Гаи(ге 

Агйс1е 2. 

Ьез гев80г(188ап1з Йев Йеих рагйез соп4гас4ап4ев зегоп4 ехетр48 <1ап 
1« 4егп4о1ге (1е 1'аий-е Йе (от ветсе тШииге, Йе 1ои4е ргевШйоп е! 
геЧ)швШоп тШийге. 

8оп4 1ои4е1м8 ехсер^ев 1ев сЬаг^ез ^ш воп4 аМлсЬеев а 1а ровзевзюп 
а Й4ге диекощие Й'ип Меп-йтйв атз1 дие 1ев ргев&йопз е4 1ез ге^ш- 
яШопз тШйигев аихдие1к8 4оиз 1ез пайопаих е4 1ез геввогЙ88ап4в (1е 1а 
пайоп 1а р1ив йуопвбе реиуеп4 е(;ге арре!ев а зе' зошпе44ге сотте рго- 
рпйШи-ез йпшега ой 1оса4ап-е8 й'штеиЬ1е8. 

Из зегопС (11вреп8ез е^а1етеп(; Йе 4ои(е йтсйоп оШаеПе оЪи^айлге, 
,)шНс1а1ге, айпишз4га41уе ой шишфаю ^ие1соп^ие аи(ге цие сеИев пп- 
розйев раг 1ез 1о1в ге!айуе8 аих ^игув. 

Агйс1е 3. 

Ьев ви|е(8 Йе сЬасипе Йез рагйез соп4гас4ап4ев роштоп4, еп 
^ие1^ие Цеи ^ие се воИ йев ровзеввюпз йе 1'аи4ге рагйе, ехегсег (оиСе 
евресе Й'шйиз4пе, пйге 1е соттегсе 4ап4 еп §гоз ди'еп йеЧаП Йе 4ош 
ргойш4з, оЬ)е(8, Гага^ийб ой тапи&сйп-ев, Йе Юив агйскв Йе соттегсе 
Нске, 8оИ еп регзоппе, зоН раг 1еигв а^епСз, зеи1в ой еп еп1гап1 еп 
воаеЧе соттегаа1е ауес йе8 еЧгапгегв ой ауес йев пайопаих; Пв 
рошгоп4 у асдиелг, 1оиег е1 оссирег йев та!80П8 е[ Ъоий^ие8, ас^ие'г^^, 
1оиег е! роввейег Йев 1еггев, 1е 1ои1 еп ве соп&гтап); сотте 1ев пайо- 
паих еих тетев е( 1ез гевзогйзвапй йе 1а пайоп 1а р1из Гаусизбе, аих 
1ок е1 ге§1етеп з йев рауз гевресйй. 

Агйс1е 4. 

СЬасипе Йез йеих рагйез соп1гас(ап1е8 8'еп^а§е а 1те ргой1ег 
Гаи4ге, 1тшйЙ1а1етеп{ е4 запв сотрепзайоп, йе Юи1е йуеиг, йе 1ои1 
рпуИе^е ой аЬадзветеп! йапз 1ев 1а,п& йе йгай а Кшрог1айоп ой а 
Гехрог1айоп йев агйс1е"в, тепйоппев ой поп йапз 1а ргйвеп^е сопуепйоп 
^и ! ипе Й'е11ев а ассогййв ой рошгаН ассогйег а ипе йегсе Ригззапсе! 

Ьев рагйев соп4гас4ап1е8 вещ^га* еп ои4ге а п'е4аЬ]ц-, 1'ипе епуегв 
Гаи{ге, ваи^ роиг Йез пюШв вашЪичз ой роиг етресЬег зой 1а ргора- 
^айоп й'6р!20оиез, 801* 1а йе8йис41оп йе8 гесоНев, ой еп се дщ сопсегпе 
1ев агйс1ез рптбв ой Ь1еп еп тае сГйуепетеп! йе ^иегге, аисип йгоИ 
ой ргоЬ1ЬШоп й'шрог1айоп ой й'ехрог1айоп дш пе воИ, еп тете 1етр», 
тррЦсаМе аих аи(;гев пайопв. — 71 — 

Ьев вгцей е! тагспапШзез ЪпСатщпез еп Ви1§апе е1 1ев 8тпе<в 
е1 тагспаиШзез Ъи1даге8 с1апз 1е Воуаите-Иш йе Огапйе-Вге1а{»пе 
е4 Й'1г1апйе )ошгоп1 й'ипе рагйи1е е^аШе Йе 1га11етеп(; ауес 1ев геззог- 
йззапЬз е1 тагсиап&зез пайопа1ез е* 1ев геззогйззап^з е1 шагсЬашИвев 
Йе 1ои1 аи!;ге Ега! еп 1ои1 се ци! еопсегпе 1а сопзотшиайоп, Геп(теро- 
заде, 1ез рптез, 1ев йга\уЪаскз, 1ев ГасШ1ез, 1а геехрог1айоп, 1е 4гап811, 
1е йапвоогйетеп);, РассотрКззетеп! йез йгтаШйз Йе Йоиапе е* еп §епйга1 
роиг 1ои1 се дш зе гаррог(е а Гехегасе Йи еоттегсе ой Йе ГшйовСпе. 

Агйсю 5. 

Ьев тагсЬапсИзез йюпдте ой Йс тапийсШге Ъи1§агез. зегоп! айпизез 
а 1'еШгее йи Коуаите-11ш Йе Ссгапйе-Вге1а§пе е1 <Г1г1апйе, ай Ъепбйсе 
йез (ахез 1ез р1из гейшСез аррКсаМез аих тагспашИбез 81пи1а1ге8 оп- 
§1па1гез Йез аийез пайопз ^ш у 80п1 ой у 8егоп1 бЬаЬИез. 

Ьез тагсЬапЙ18ез йЪп^те ой Йе тапи&сйгге Ьгкашодцев асдш11;егоп(; 
& 1еиг епййе еп Ви1§апе 1ез йгоНз тзсгИв 8иг 1е 4апГ аппехе" & 1а 
ргезеп1е Сопуепйоп. 

Агйс1е 6. 

Ьев ЙГ0113 т(епепг8 регсиз роиг 1е сотр1е Йе 1'ЕОД Йез сотпнтев 
ой согрогайопз дт дгетеп1 ой ^ш дгеуегоп! 1а ргойисйоп, 1а пгЪпсайон 
ой 1а сопзоттайоп Й'ип агйс!е Йапз 1е 1егп1тге йе 1'ипе йе Рагйев 
соп1гас1ап1е8 пе й-аррегоШ зоиз аисип ргеЧех1е 1ез ргойиИз Йе 1'аи1ге 
й'ипе татеге р1из й>г{е ой р1из |*епап1е дие 1ез ргойтЧз тйщепез йе 
тете езресе ой 1е8 ргойикз Йе 1а пайоп 1а р1из Гауопзее. 

Ьез ргойшЬз Йи зо1 е1 йе 1'тйиз1пе Йе Гип Йез Рауз шрог1йв йапв 
1е *егп(»1ге йе 1'аий-е е1 Йезйпев а 1'еп1героза§е ой ай ЬгапзИ пе зегоп4 
вошшз а аистш йгоИ; ш!егпе. 

Агйс1е 7. 

Ьев ШзрозШопз йе сеИе Сопуепйоп (\пяп1 а 1'ассогй пш1пе1 йи 
(гаИетеп4 йе 1а пайоп ей-ап^еге 1а р1из йтопвее, 8'аррйдиеп!; еапз 
гевегуез ай {гаНешеШ йез уоуа^еигз йе еоттегсе е1 йе 1еигз бсЬапйНопв, 

II е8{ сопуепи дие 1е8 саг4ез йе 1е§Шшайоп роиг 1ез уоуа^еиге йе 
еоттегсе гергезеп1ап1 йез пшвопв ВгИаши^иез роштот ейе ййНугбез 
раг 1ез СпатЬгез Йе еоттегсе йапз 1е Воуаите-11п1, сопйгтетеп!; ай 
тойе!е а.-]ошЬ Ьек уоуадеигз Йе еоттегсе йетгоп!; ейе тишз сопГог- 
тетеп!; а 1'агйс1е VI йе 1а 1о1 Ьи1дяге йи -^^ 1905 зиг 1е8 уоуа- 
§еиг8 Йе еоттегсе, Й'ипе ра1еп1е зреша1е йоп(; 1а 1ахе ай ргой1 Йе 
1'Е1а4 пе ййраззега раз 150 &апсз роиг 1ои1е Гаппбе е4 100 й-апез 
роиг 81Х то18, 81 1ез уоуа^еигз Йе еоттегсе гергбзеп1еп(; ппе зеи1е пшзоп! 
соттегс1а1е. Ьогз ^и'^18 еп гергезеп1еп1 р1из Й'ипе сейе (;ахе ез та^огбе 
епсоге Йе 100 &апсз роиг 1ои1е Гаппес е! Йе 50 Сгапсз роиг 81Х ток 

II ез1 еп1епйи дие сез 1ахез пе йгаррегоп4 дие 1а тахзоп соттег- 
с1а1е е(. дие раг соп8е'^иеп1, сеМе 4ахе пе зега рауее ^и'ипе &18 п'нп- 
рог1е ^ие 1а та180п соттегаа1е епуохе ип ой р1и81еигз уоу§еигз а 
80п зегухее. 

Агйсю 8. 

Ьез паУ1гев Ъп1дагез е! 1еиг саг^ахзоп йапз 1е Воуаите-11ш е1, гб- 
с1ргодиетеп1, 1ез пау!ге8 Ъп1апшцис$ е(; 1еиг сагда180п еп Ви1дапе, а 
1еиг атуйе, 8011 Йп-ес1етеп1 йи рауз й'опдше, 8011 Й'ип аи1ге рауз е1 
^ие1^ие зоН 1е Иеи Йе рготешшее ой 1а йезйпайоп йе 1еиг сагдаиоп, — 72 — 

.)ошгоп1>, 80И8 1ои8 1ев гарроЛв, Ли теше (хайешеп*. ^ие 1ев па-пгев па- 
Йопаих е^ 1еиг саг^воп. 

Аисип ЛгоН, 4ахе ой спаг§е циекопдие, ревапС воиз дие^ие ЛЗпо- 
тшайоп дие се воИ виг 1а содие (1и пауи-е, воп рауШоп ой за саг- 
^зоп, е! регди ай пот ой ай ргоШ Ли §оигегпетеп1, Ле Йпсйоппац-ев 
риЬНсв, Ле рагйсиИегв, Ле согрогайопв ой Л'е1аЪив8етеп(в диекмщиев, 
пе вега, нпрове" аих Мйтепй Ле 1'ип Лев Леих ЕШв Лапв 1ев роПв Ле 
Гаи1ге, а 1еиг агпубе, Лигап(. 1еиг ве^оиг е{ а 1еиг вогйе, ^ш пе зегаИ 
6еа1етеп1 е! Лапв 1ез тетез сошШопв шрове аих пауггев пайопаих. 

Агйсю 9. 
Тоив 1ев гитгез дш, еп соп&гппЧе Лев 1о13 Ь^^1апп^^ие8, Ло1уеп1 
ейе сопвШгйв сотте палчгев Ъгкашициев, е1 1оив 1ев патоев ^и^, еп соп- 
{огаМ Лев М8 Ле 1а Ви^апе Лоиеп!; ейе сопвМегйз сотте паушж 
Ьи^агев, вегоп!, еп се дш сопсегпе ГаррНсайоп Ле 1а ргйвеШе Сопуеп- 
Йоп, согшЛбгбв гевресйуетеп!; сотте пау1гев Ъп1ашпдиев ой Ьи1§агев. 

Агйсю 10. 
Еп юи1 се дш сопсегпе 1е рксетеп! Лев пауггев, 1еиг спаг§етеп1 
еО 1еиг ЛеспагеетеШ; Лапв 1ев роПв, гаЛев, па\гев, Ъаввшв, Яеиуев, гшегев 
ой сапаих, е1 ^епеТа1етеп1 роиг 1ои*ев 1ез ГогтаШв е*. Л1вров1йопв дпе1- 
сдащиев аихдиеПев реиуеШ е(хе воштв 1ев пауп-ев Ле соттегсе, 1еигв 
бдшра§ев е* 1еигз саг^вопв, И пе вега ассогЛб аих пауц-ев пайопаих 
Ле Гип Лев Леих ЕШв аисип ргт1е§е ш аисипе &теиг ^и^ пе 1е зоН 
ееактеп!; аих пата-ев Ле ГаиЬге, 1а уоктЙ Лев рагйев соПгасйтСев 
йШ1 цие, вош се гарроП, 1ев ШтеШв Ьи1 ? аге8 е* 1ев Ъайтеп1в Ъп1ап- 
шгаев 801еп(; СгаНев виг 1е р1еЛ Л'ппе раг&йе едаШе е* ]ошв8еп1 гесь 
ргодиетеп* Лез атап^ев ассогЛев а 1а пайоп 1а рюв &уопзбе. 

Агйс1е 11. 
Ьев пата-ев Ъи^агез епй-аШ Лапв ип рог1 ЪгШипшцю еС геарго- 
диетепС 1ев пауп-ев ЪгИашщиев еШхми Лапв ип рог{ Ъи1§аге, дш 
п'у татЛгаеШ Лбспагдег ди'ипе рагйе Ле 1еиг саг е а1воп роиггопк, еп 
ве соп^огтап* Сои(;еЙ18 аих 1<нв еС ге^етепй Лев Е1а(;в гевресЬЬ, соп- 
веггег а 1еиг ЬогЛ 1а рагйе Ле 1а сагрт80п дш вегаН Левйпее а ип 
аийе рог!, воИ Ли тете раув, воИ Л'ип аиОге, е1 1а геехроЛег вапв 
61ге ав1теш18 а рауег роиг сеИе Легшеге рагйе Ле 1еиг саг^алБОП аисип 

ЛгоИ Ле Лоиапе. 

Агйс1е 12. 

Ьез пауп-ев Ле 1'ип Лев ЕШз Соп(гас*ап(;в ]оий-оп1 Лапв Гаи1ге Ли 
Й-аНешеп!; Ле 1а пайоп 1а рюв &уопв6е роиг 4ои1 се дш сопсегпе 

1е саЪо(а§е. 

Ьев паУ1гез Ьи1§агев е* 1ев па^гев ЪгИапшдиев роиггоп1 ра&вег 
Л'ип рогЬ Ле Гип Лев Леих ЕШв Лапв пп ой р1из1еигв роПв Ли тете 
ЕШ, 8011 роиг у Леровег Юи1е ой рагйе Ле 1а саг§а1воп арроЛбе Ле 
Гб1гап§ег, воК. роиг у сотровег ой сотр1е1ег 1еиг сЬаг§етеп1 а Левй- 
пайоп йЬгап^еге. 

Агйс1е 13. 

Ъев паукеб е( тагсЬапЛ18е8 ЪгНашщиев еп Ви1§апе е^ 1ев пата-ев 
е1 тагспапЛ1зез Ъи1§агев Лапз 1е Еоуашпе-11ш зошгоШ, диаШ аих 
(ахев Ле (оппа§е, Ле рог!, Ле рШо*а§е, Ле рпаге Ле Ч иагап1ате е1 а юив — 73 — 

1ез аи1ге8 йго14з зшпШгез, регсиз йапв 1ез роПз, Ъаззшз йоскз, гайез 
е1 Ъаугез йез Рауз соШгасиШз, е1 воиз 1оиз 1ез аи1гез гаррогЦ Йи тете 
й-аНетеШ ^ие 1ев пауи-ее е1 тагсЬапйвев пайопаих е1 сеих арраг1епап1 
а 1а пайоп 1а р1из &уопвее. 

Агйс1е 14. 

Той* пауц-е Йе Гип йез Йеих ЕШз, ^и^ зега йгсе раг 1е таиуа1з 
1етрз ой раг пп асайеп1 еп тег <1е зе гега^ег йапз ип рог1 Йе Гаи1ге 
ЕШ, аига 1а НЪеПе Йе 8е га(1оиЬег, Де з'у роигуои- Йе 1оиз 1ез оЬ)е4з 
дт 1ш зегопЬ песеззаггез е1 Йе зе гетеМге еп тег, запя ауок а рауег 
Й'аи1гез йгоИз ^ие сеих дт ветеШ, асдшиез, еп рагеШе с1гсопв1апсе, 
раг ип Ъайтеп!, зоиз рауШоп пайопа! 

Еп саз (1е паий-а§е ой Й'ес1юпетеп1;, 1е паУ1ге ой зез йеЪп'з. 1ез 
рар!егз <1е Ъогй е1 Юиз 1е8 Мепз еЬ тагсЬапЙ18ез дш еп аигоп1 е1е заи- 
уйв, ой 1е ргойш! Йе 1а уеи1е, 81 еПе а ей Ней, 8егоп1 гепнз аих рго- 
рпеЧаггез ой а 1еиг8 а^епЦ 8иг 1еиг гесктайоп. 

Ь'т1;егуепйоп Йез аийгйбв 1оса1ез Йапз 1е заиуе1а§е пе йоппега 
Ней а 1а регсерйоп (1е 1га18 Й'аисипе езресе, Ьогз сеих ^ие песеззИе- 
теШ 1ез орегайопз (1е заиуеЬа^е е1 1а сопзегуайоп Йез оЪ)е*8 заиуе"з, ой 
аийез дие сеих аихдие1з зетеп!; зошшз, еа рагеП саз 1ез паУ1гез пайопаих. 

Ьез рагйез соп1;гас1ап1;ев сгатеппеп!; еп ои(ге дие 1ез тагспапШзез 
е4 еЙей заиуез пе зегоШ аззи^еШз ай ра1етеп* Й'аисип с1го!Ь Йе Йоиапе, 
а тотз ^и'оп пе 1ез Йезйпе а 1а сопзоттайоп т1епеиге. 

Агйсю 15. 

Ьез зи|е<;з Йе Гип Йез ЕШз српйас(;ап18 дошгоп! Йапз Гаи1ге йе 
1а тете рго1есйоп дие 1ез пайопаих роиг (ви* се ^ш сопсегпе 1а рго- 
рпеЧе' <1е8 пшчгаез Де Ш>пдие е1 Ле соттегсе зоиз 1а сопйШоп <1е 
гетрНг 1ев ГогтаШез ргезсгИез а се(. е^агй Р аг |а 1ее1з1айоп гезресйуе 
йез йеих Раув. 

Лгйс1е 16. 

II ез1 йи1 ехсерйопз аих 8Йрп1айопз Йе 1а ргезепЬе Сопуепйоп еп 
се дт сопсегпе 1ез ауап1а§ев йоШ 1ез ргойиИз Йе 1а ресЬе пайопа1е 
воп(; ой роиггоп); е1ге 1'оЬ]е1. 

ТоиЬейнв воиз се гарроП 1е:. геззогйззапю иез аеих Рагйез Соп- 
1гас{8п1е8 ^ои^гоп1; Йи Йа11етеп1 <1с 1а пайоп 1а р1из &уопзйе Дапз 1а 
тайеге. 

Агйсю 17. 

Ьез й1зроз1Йоп8 ^ш ргбсейеп! пе з'арр^иеп(; ро1п(;: 

1. аих &уеигз асШеИетеп! ассогйеез ой ^и^ роигга1еп1 е1ге ассог- 
Ййее иНйпеигетеп! а (ГаиЬгез ЕШз НгаНгорпез роиг ^асИкег 1е 1гайс 
1оса1 еп Йейапв <Гипе гопе соггезропйап!; ай Й181пс1-&опйеге йе спасип 
йез Йеих Рауз, пшз ^и^ пе Йераззега раз дшпге кИоте(;ге8 Йе 1аг§еиг 
йе спацие с61е Йе 1а &опйеге, е4 

2. аих оЬИ^айопз 1трозеез а Гипе Йез Йеих Рагйез сопйас(;ап1е8 
раг 1ез епеа§етеп(;8 й'ипе ишоп йоиапшге йе^а соп1гас(.ее ой ^и^ роиг- 
гаН Ге1ге а 1'ауешг. 

Агйс1е 18. 

Еп саз ^и'^1 зиг§188е еп(.ге 1ез Рагйез соп1гас1ап(;е5 ип Нйде а 
Г6§агй йе Гт4егргеЧаюп ой йе 1'аррНсайоп йез *апй еЛ йе8 йго!18 
аппехез а 1а ргйзепке сопуепйоп, у сотрпз 1ез Й1зрозШоп8 аййШоп- — 74 — 

пеНев гекйуев а сез 1апй, а1пв1 ^ие йев 1аих йев 4ап&, сопуепйоп- 
пе1в, вйрийв еШге Ьв Рагйев сотгас1ап(ев е1 Йев Е<а*в Йегз, се И%е 
вега ге^е. виг к йетапйе йе 1'шк ой Йе Гг.и1ге Рагйе, раг ГагЪИтаде. 

Ье йиЬипа! агЬИтаР вега сопвййю роиг сюцие Ий 8 е йе шашеге 
цие сЬа^ие Рагйе потше ип агЬИге ратаи 1ев геввогйввап); сотре1еп1в 
Йе боп Раув е1 дие 1ев йеих Раг1кв сЬошйеп! роиг вигагЬКге пп гев- 
вогйввап! й'ип Йегв раув апи. Ьев Рагйев соп1гас1ап1ез ве гбвегуеп4 йе 
в'еп1ецйге, й'ауапсе еС роиг шю сег(ате репойе, виг 1а регвоппе йи 
вигагЪйге а Йеядпег. 

Ье сав еск&лШ, е* воив 1а гевегуе й'ипе еп!еп4е вреиа1е а се! ейе1, 
1ев Рагйев сопй-асШИез воитеМгош Светен! а 1'агШга 8 е й'аийев П%ев 
виг 1'т1егрге1айоп ой 1'аррНсайои йи 1а ргевеп(,е Сопуепйоп, дие сеих йб- 
в^пйз ай ргеппег АИпеа. 

Агйс1е 19. 
Ьев аппехев атв1 ^ие 1е рго(осо1 Йпа1 вегоп1 сопвШгев сотте 
йгтап!; рагйе ш4е§гап1е йе 1а ргевеШе Сопуепйоп. 

Агйсю 20. 

Ьев Й1вров1Йопв йе 1а ргевеп4е Сопуепйоп пе вегоп1 рав аррКсаМев 
а аисипе Со1оше ш Роввеввюп ш Рго1ес(юга1 й'оц(;ге тег йе 8а М^уевй 
Вп4апшдие,^ие Йапв )е сав ой ипг пойпсайоп а се1 еЯе1 вега йоппйе 
йе 1а раг1 йе 1е11е Со1оше, Роввеввюп ой Рго<;ес1;ога(, раг 1е Кергевеп- 
йш1 йе 8а Ма]ев1е а 8ойа, ай Мппз1ге йев Аймгев Еи-апдегев йе 8. А 
Коуа1е 1е Ргтсе йе Ви^але, Йапв ип Й6Ш Й'ип ап а рагйг йе 1а йа1е 
йе 1'бсЪап§е йев гаййсайопв йе се! [е Сопуепйоп. 

Тои1е&18 1ев ргойшГв е( 1ев пшшйсШгев йе 4ои1ев 1ев Соютев, Ров- 
веяяопв ой Рго1есШга1в Йе 8а ЩеаЪб ]отгоаЬ аЬвоютеп!; вапв сопйь 
йопв еп Ви^апе Йи ггаНетеШ; Йе 1а пайоп 1а р1ив ймоивее, 4аШ д ие 
1е11е Со1оте, Роввеввюп ой Рго(.ейога1 ассогйега аих шагсЬашМвев й'оп§те 
ой Йе шапи&сШге Ъи^аге ип йаНетеШ аив81 ГауогаМе дие се1ш Ч ц'Я 
ассогйе аих ргойийв е1 аих тапибкЛигев ятИац-ев Йе 1юи* ац1ге раув 
еЧхап^ег. 

Ье ОоиуегпетеШ; йе 8а Ма]'ев1е ВгИашшще аига, йе теше, 1е йгоИ 
йе йиге севвег верагетепС, еС а. йшС 1етрв, 1ев ейей йе 1а ргевеШе Сопуеп- 
йоп, еп йоппап! йоиге тсйв Й'ауапсе ипе поййсайоп а се1 е&"е(; йе 1а раг( 
йе 4ои1е Союгае, Роввевв^оп ой Рго1ес(юга1 дш аигаН йоппе воп айЬй810п. 
II ев1 еп(епйи ^це 1ев й1вро&1Йоп йе сее агйс1е в'аррНдиеп1 е"еа1е- 
теп1 а ГПе йе СЬурге. 

Аг(с1е 21. 
Ьа ргевеШе Соптепйоп вега гаййей, еС 1ев гаййсайопв еп вегопС 
е-сЬап^еб а 8ойа аиввИб! пие роввНЯе. — Е11е еШгега еп у^иеиг 1е 
1/14 1ап\аег 1906; еНе гев1ега ехеси1о1ге ,]1^и'аи 1.14 ^апV^е^ 1911. 
Вапв 1е сав ой аисипе йев йеих рагйев соп1гас1ап[ев п'аигаК; поййе" 
йоиге пииз ауап! Гехр1гайоп йе 1а '(Ще репойе, воп шСепйоп йе Шге 
севвег 1ев евей йе 1а Соптепйоп, сек ас1е йетеигега оЬНда^охге ,^и'а 
Гехртйоп й'ип ап а рагйг йи ]оиг ой ]'ипе ой Гагите йев Рагйев соп- 
{гас(ап(;е8 1'аига ййпопсе. 

Еп М йе дио1 1ев Р1еп1ро1епй.игев гевресйй от в^пй 1а рге"веп1е 
С<щуепйоп е! у оп4 аррозе" 1еигв сасиеЬз. 

ЕаЛ а 8ойа 1е 26 КоуетЬге — 9 БйсетЬге 1905. 

З^пй: 8*апс1ой". 8%ие: Оеог^е Т\\ ВисЬапап. — 75 А»пех« А. 

(Мо<Ше.) СагЪе йе Ье^ШтаЪюп 

роиг 

Уоуа&еигв (1е Соттегее. 

Роиг 1'мшее (Агттпев.) « а е 1а саЛе.. 

Уа1аЬ1е роиг 1е Воуаите-ит йе вгапйе-Вгеюдпе е! (ГНапйо е! 1а Ви1даг1е. Р о I 1; е и г: 

(рг^пош е1 пот Де {атШе.) 

'*й *• 1е 0оиг, то^з, аппее.) 

(8«еаи.) (Аи1огйй сотреЧеп(,в.) 

ЗщпаЬиге. II ев1 сегМйе" ^ие 1е рог4еиг йе 1а ргйзеп(;е саг(,е 

{роззййе ип (ййзщпаШт (1е 1а 1аЬпдие ой (1и соттегее) а 
воив 1а га180п ^ 

Г ея1 етрюуй, сотте тоуа^еиг (1е соттегее, йаш? 1а пшзоп 

I й 1 и1 У роззейе ип (Ййз^пайоп йе 1а &Ъпаие ой (1и соттегее). 

Ье ройеиг Де 1а ргйзеп1е саНе Йеагап1 гесЬегсЬег Йез соттапйез е* йиге Йез асЪаи роиг 1е 

сотр1е Йе за ташп, атз! дие Ц^*.^. (ЙеадпаЦоп Йе 1а Шпцпв ой Йи соттегее) а 

• Й е8 ' сег1Ш6 ' еп ои1ге ' 1 ие ^^"ж «1'асдтМвг Йаиз ее Р ауз-с1 1ез 1трб*з 1й е аих роиг 

Гвхетосе (1е ^ соттегее (тйив^пе). 

I па1етеп1 йи рог^еиг: 

Аве: 

ТаШе: 

СЬеуеих: 

81епев рагИсиЦегз: З^паШге: Ье роПеиг Йе 1а ргбзеШе саг*е пе роипЪ гесЬегсЬег Йез еопшапйез ой Мге йез асшг1з &Шг«- 
яаЛ ,и'еп уоуа 8 еап1 е* роиг 1е еопцЛе *!^=^!~. Ц роигга ау0 ; г ауес , и1 (1е8 6сЬапШ]ом 
тмз рош1 Йе тагсЬапй1зез. II зе соп&ггаега, с1'аШгига, аих сИзрозШопз еп ущиеиг Йаиз сЬадие Е1а4. 

рг««ш*,г. 1'в.р«е пеое.ачге роиг у 1п,еге г 1'ип ой 1'аи*ге .]«, 1е«е«, .штал* 1е> с1гсоши„се» ™и с., р^спИ»? — 76 — (Мо<Ше.) СагЪе йе Ьб^ШпаЙоп Амив,> ' 5 

роиг 

Уоуа^еигз с1е Соттегее. Роиг 1'аппбе.. Роиг 6 ток. Уа1аЬ1е еп Ви1дапе. 

Бй1т6 1е 19:: ■ ■ 

Роиг ргепйге Йез соттапйев, ауес ой аапа есЪапйНош, аирг& с1ея пшвопз орегап1 1а геУяЛе 
Две агИсюв ой еп Мвап* иза^е роиг 1еиг8 Ъезошв ргойе8810ппе18. о х 1; е -и. г: ..1е.. ..18.. СЬеГ Де сюпапе: П ев! сегййе раг 1а ргевете дие 1е рошФ иг.. Роввбсю ип 

а 

роиг 

дш ГаШопае.. 81дпа1етеп1 йи роНеиг: Аев 

ТаШе 

СЬвуеих 

Йрюв рагйсп1ег8.. 818па1иге Йи рог1еиг: — 77 йеа йгоив й ГепЪгбе еп Ви1&айе. 1а 1ахе Ли «агЙ §епега1 Ви1даге. 26 „„ епЬ „ ]905 1е8 ^тю аЧтрог&йоп 

.. РешЬШ 1а Лигее Йе 1а соптепИоп вщпбе 1е ттяг те 8иН; 

Биг 1е 8 тагспашШев «-Лезвоив пе ЛераввегоШ р«» И» 1ш«« *» 1аи* тЛщиеев Ъи1ваге 40 109 

110 
115 134 294 В е 8 1 д п » И о й е 8 т а г с И а п 4 1 § е 8 ДгНс1е$ аНтепйиге». БгоНа роаг 
10О Шг: а) поп Лесогйцие • _ 

Ь) Лесог^ие ' * . 

Соий^игев, сотроЬев, талпекЛев ай виа-е ой ай пие1, ек ра1ев <1е й-ш!» 

<Шев „МаЛ^оипе" 

ВопЬопв Ле Юикез вогке еЬ йтиЪз соийкв . . . ■ . 

Вгвсийв аисгбв с1е 1ои1ев вогкез 355 358 359 360 361 362 й I V е г 8. 

Зауошз: 

а) роиг Ъ1апсп1вва 8 е е* аикгев изацез огЛйшгев . 

Реаих е! сшгв ргерагеев : 

(1е го§пигев Ле реаих - , , . . 

Ь) Сшгв ге&пЛив сю йлн-е войе ' 

Со»оп: Со»оп Ьги4, Я1я е! «88118 Йе со1оп. 

СоЮп ЬгиЬ, сагйе ой рюрте ек ЛесЬекв Ле соЮп .... 

Гп(п „ Ъг1Й ; Ш пог1е еп Вшаапе аих сопЛШопв ргетиез Лапв 1а 

Сои, ^ Ъ 1 Г ™, ; Г Р 1 ап1 ™ т ГйЕнгапяешвп* Ле ШЛивкпе «I Ли сотш, 25 Лашпег, 1905, виг 1'епсоига§етепк 

Цопа1 

РПв Ле Со1оп мтр1е „Вошап" еегив: 

В) Ли № 15 ай № 24 шсЪшуешепк 

И18 Ле Сокоп гекогз есгиз: 

В) Ли № 15 ай № 24 шйшнуетеп! 

ЕЧ1в Ле Сокоп гекоге ой пои : 

а) МапсЬи Ли & 15 ай № 24 тс1и81Уетепк . . 
Ив Ле Сокоп, гекогв ой поп Ьеткв ой Ь1§аггез: 

Ь) Ли № 15 ай № 24 тспшуетепк 

„РШ Ле Иге" (Ветпев) е! Шв гекогв еп есЪеуеаих : 

а) МапеМв 

Ь) кеткв ■ 1о1 Ли 
соттегсе па- 4.— 
5' — 

40 — 
60-— 
30'— 12 — 80-— 
150-— 20- — 

Ехетрк. 

25-— 
30— 
35 — 
45 — 36— 
60-— — 78 — Хцт^го 

*аг# Кепета! 
. Ьц]ртге 363 

365 
366 

367 
368 ех 368 
369 

371 
372 376 

399 

400 
402 

338 452 468 В е е I е п а 4 I о п й е 8 шагекатИн! № йе СоЮп в чмиоге е1 а 1псо1ег (сгосЪйз) еп ре1ойе 8 , еп ЬоЪшев еп 

саг4оп8, еп йспеуеаих е 4 аШгеа Г„гте 8) МапсШв оц гец^ ' 

Извие йе со4оп, йсгия . 

Нтв Йе соЮп ЪЬпсШз, оп 4е1п4 8 аргев 1е Й 88ае е. а ипе 8 е'и1е «>и1еиг' 
иш 8 оп ооийц а ГехсерЙоп Йе сеих арЙсШеше^ ЙеТоттеГ ' 

Тиш Ле со4оп ауес йе п! 8 1еш1 8 а ипе ой р^еигв соикш-з 
Твш Де соЮп Ш: .ВагсЬе*»- „Со1тоик« ЯапеИев (таШоМ еЬ иаш$8 
Потя йе соЮп шрптбв (тймшез), ЬгШапМв оц поп регса1Ье ек 

Иаппе1еМ»в 1трптйез, рв8ап1 йе 140 а 200 егаттез раг те1ге сагг/ Уеюигв е4 рекнЖез йе со4оп 

Швавх содувйпгвв, штвЬоив еавше-ташз, йгарв йе И* е!; аШгев 'иШев 
ветЪШев еп р1 есе4еш4 ой поп, сотЬтбв оп поп ауес ЙевШвеп теЧаих^ 
соттиш е(; ауес Й'аи1ге 8 й!в 1ехШез мбебЬ/ш . . _ _ Пшеп т<Наих 

^'уЙаГ^ Йе К ™« в С01 ° П РиГ °", тв1аПВб аУеС <*' аи1геа » 
уедемих ес йе Ш 8 еп теЧаих соттипв Йогйв ой агдепЬез Тгти йе ДОе: ТЛввиз Йе ^и!;е: 

а) роиг етЬа1аее8 раШааве е1с. .... 
оасв еп йзаиз йе ^и(;е 

Кетагчие: Ье 88 а М ™рог*ев еп 4 гап 8 и, ешр1оу<5в рош- 1'ехрогШкт 4е» сег&1е«: Ех^р*.'. 

Тар1в йе *ои1е евресе еп }ц4е 1жев ой поиеа 

Т|38из еп 1аше. 

Т188П8 «ай* е* «вой Йе 1аше <Л Й'аи(;ге 8 роШ Й'аштаих, пийвам, оп 
поп йе соЮпе* й^гев таНегев 1ехШев: вюд««» <га 

1. Ревап* — ай Йеввив Йе 500 егаттеа раг те<;ге саггй 

а) шКатв 1вв Извие Ъи^агев еп 1ате „СЪауак" е1 ДЬа« ..... 
Кетагп.ие: !*■ (!»па е* еМГев ай - а е85П8 йе 500 р-аттев раг тМге сагге атп йе. 
сЬашее *ои» епйег еп соЮп ^тгопе ЙЧгае геЙпсНоп ое 15"/Г^ 

Ь) 1еа аи1ге8 йавпв, ауес ип роМв ай Йеазиз йе 500 егаттев раг те*ге саггй 

2. Ревап! йе 250 а 500 ^гаттев раг те!ге саггй . 

3. Резап(; йе 250 егатте 8 е4 ап йевзоив раг те*ге саггй .....'. 

Кетагдие: Ьа гМисЙоп Йе 15\ виг 1м «(оЯев ауес аеа сЬашев еп 1ате п-ев* ™« 
аррЬсаМе аих сопйсНопв еп еЮ&а йе Ьипе. <^»шев еп 1ате п ев* раа 

Рег, ас1ег е4 оиугадех еп теЧаих. 

ЕвГ "5в Ше 1о^Ь &Г ^ Геи1 " е3 (Ше) Й4аЩЙ8 ' ?а1тап18Й8 ' ГЙ "> и ^П8 Йе йпс ой Гег еп йш11е 8 ' сшугб8, роНв ой реш18 

Пй еп &г, еп ЙШе огйтацув, ретЬз еп ип'е сои1ецг, в! шете ауес отетепка 

вП Гв11в1в *••••.*.«, ЪтоНв роиг 

100 
кИо(гаттее 90-— 
40 — 

55-— 
65-— 75 — 
70 — 

100-— 
140-— 

100-— 350- 12-— 
10-— 

65 — 150-— 200-- 

275-- 
250-- 4 — 
8'— 

10-— — 79 — I Ншпйго 
| йи 

1 Ьи1^аге 469 

487 
490 ех 192 1)е81§па*1оп Лев тагсЬансМвев 1Й8 еп Гег е! еп (оп1е, ауес огпетепН союгез, Ниез, ауес рет1иге8, ауес 
Тгапв&г .Ргосевв", йаУиШез а 1;. :пат ой Ъгопгев, та;б поп йогйв т 
аг§еп1& 

А. Маспшев а соийге е! а 1псо1ег ат81 <1ие 1еиг8 рагИев еЬ ассевзои-ез . . 

Маспшев е! оиШа а;;псо1ез: 

ех. (Ь.) МасШпев а зетег, а ттввпппег е! а &иопег 

ех. (Ь.) МасЬшев а есгавег, а пеНоуег 1ев цгашез е! Ъегзез 

Кетагоие: аих' .* 489/492 — МасШпев нароКееа еп Ви1дапе аих сопйШош ргеуиев 
аапз 1а 1о1 йе 25 Лгтег 1905 виг Гепмигаде.неШ йе ГташЯпе е1 Йи соттегсе 
па4шпа1 

Впеерв (Ир ' Т ОгоН& роиг 

100 
1п1о|[гаттев 20-— 
26-50 

Ехетри 
5-— 

ЕхетрИ 
15-— Рго1)осо1е ПпаЬ Ай тотеп* Йе ргосййег а 1а в^паШге йе 1а Сопепйоп соттег- 
<яа1е еопске еп йаЬе йе се ]оиг, 1ев воиввщпев оШ сопуепи йе се дт вш1: 

Ай АП. 1. 

Б пе вега ргЙете" аих Йчтйеп 8 йе тег е* йи БапиЪе аисип йгой 
йе йоиапе ш аийе 1ахе ой спаг^е аайе ой р1ив <51еуе ^ие сеих дш 
зоп{ ргйеубв а 1ои1ев й-опйеге йе 1егге виг 1ев агйскв вшШац-ев. 

Ай Аг(. 3. 

Ьев ШвровМопв йе 1'аг1 3 гекйуев ай ЦЪге ехегасе йев рго&в- 
810П8 пе вегоп! раз арр%иеез еп Ви1дапе аих саЬагейегз йев уШа§ев, 
аих рЪагтаиепв, аих соигйегв, со1рог1еигз е1 тагсЬапйв атЪикпЬв. 

Ай АП, 4. 

II ев1 епйтйи дие Гехргеввюп „рптев" тепйогтее ай весопй 
аПпйа Йе се! агйск пе лтве раз 1ев ауап^ев яш зоп1 ассогйбз а Гт- 
йизйче пайопак еп Ви1дап'е еп усгЬи йе 1а 1о1'Ъи1^аге йи-^р*"™'' 1905 
роиг Репсоигадетеп! йев тйивЬчев пийопакв: 1е сав йев 8исгев ехсер!е\ Ай ЛП. 6. 

ВгоН; (Гос1гго1 е! (Гассие. 

Ьев тагсЬашНвев й'опете ой йе тапи&с1иге ЬгНашшрае асдиШегоп* 
а 1еиг епйее еп Ви^апе 1ев йгокв <1'ос1пн е1 й'атве5 тй1ди6в йапв 1а 1о1 йи 1а 4'бгпе: 

виг 1ез осЬчнв тоййее раг сеПев йе 1905 виг 1ев асйвев е1 йапв 1а 1о1 йи 2 РЙУГ1&Г 

28 И»гя 1900 
1905. ^р 1903-1904 еЬ йа^„ АтН1 , 

■ Ьев Ших йе сев йгоИв ве (хоиуеп* йапв 1е 1аЬ1еаи а-аппехе' а Й1ге 
й'шй1сайоп. — 80 — 

А 1'агйс1е 18. 
АгЪгкга&е. 

А 1'е^агй йе 1а ргосейиге Йапв 1ев сав ой 1'аг1нйга§е а Ней Й'арге81ев сйз- 
ровШопв Йе 1'агйс1е 1 8, 1ез Рагйев соп1гас1ап(:ев оп1 сопуепи Йе се ди1 8ш1: 

Ай ргеппег са.в й'агЬ11га<;е, 1е (пЬпиа1 агМ1та1 в1ейега Йапв 1е 1егп«иге 
Йе 1а Рагйе соп1гас1ап1е йе&пйегевке, ай весопй са8 йапв 1е 1егп{мге 
йе Гаийе Рагйе соп1гас1ап1;е. е1 ацш йе вш1е а11егпайуетеп4 Йапз Гип 
е1 йапа Раи1ге 1егп1о1ге. Ъа Рагйе, зиг 1е 1егп1шге йе 1ачие11е 81б{*ега 
1е 1пЬипа1, йеядпега 1е Ней йи зш^е. Е11е аига 1а с1тг§е Йе Лгагшг 
1ев 1осаих, 1ез еюрюуев йе Ьигеаи е1 1е рег80ппе1 Йе ветсе, пбсевваггев 
роиг 1е йтсйоппетеп!; йи 1пЬипа1. 

Ье 1пЬипа1 зега рге81Й6 раг 1е зигагШге. Ье8 й&Мопв вегоп1 рпзев 
а 1а та)оп1е Йе уо1х. 

Ьев Рагйез соп1гас1ап1е8 8'еп1еш1гоп1 1е сав йсЬйап1 ой ипе йнз роиг 
(юи4ез, зиг 1а ргосбйиге Йи 1пЪипа1 агШга1 А Йй&и1 Йипе 1е11е еп4еп1е, 
1а ргосейиге вега ге^1ее раг 1е 1пЬипа1 1ш тете. Ьа ргосейиге роигга зе 
Ййге раг есгк, 81 аисипе Йев Рагйез соп1гас1ап4ев пе вои1еуе й'оЬ)есйоп. 

Роиг 1а сНайоп е1 1'ашШюп йев Йтотз е1 йев ехрегЦ 1ез аи^огкев 
йе сдасипе Йев Рагйез соп1гас1ап1ез виг '1а гедшзШоп Йи 1пЪипа1 агШга1 
а айгезвег ай 6оиуегпетеп1 гезресйГ, рге1егоп1 1еиг ав8184апсе йе 1а тете 
ташеге ^ие зиг 1ев гедшвШопз Йез йчЪипаих иуНв йи рауз. 

Ьев Рагйез соп1гасйш1ев 8'епСепйгоп(; виг 1а гбрагййоп Йев гга18, 
воК. а Госсавюп йе с1^ие агМ<г.1@е, зок раг ипе Шзробгйоп аррНсаЪ1е 
а 1оиз 1ез саз. А Йбгаи4 (Геп1еп1е, Гагйс1е 57 Йе 1а Сопуепйоп йе 1а 
Науе йи .9 ]иШе1 1899 8ега арр^ие. Ьез зйри1айоп8 Йа 1а ргевеп1е Соптепйоп пе зегоп); раз шуодиеев 
роиг ешресиег 1'е1аЪНв8етеп1 ой 1е татйеп Йез топоро1ев й'Еш еп 
Ви1§апе виг 1а роийге, 1е 1аЬас, 1'а1соо1, 1е реЧгок, 1е ве1, 1ев аШппеИез, 
1е рар1ег а с^агейез е* 1е8 саг4ев а ^оиег. II 8ега репшз аих Сотрадшез Йе №аУ1§айоп е4 аих ргорпекаггев 
йе Ьа1еаих Ъпйштциев, Мвап!; ии ветсе ге^иНег Йе (гапврог!, йе 
1оиег йапв 1е гауоп йез рог(8 Ьи1§»гез, роиг 1еигз Ъигеаих, а(.еНегв, е1 
та^автв Йев (.еггатз, тете арраг1епап4 а ГЕш, е1 соп<ге ип рпх 
сопуепаМе, 1о^и'И п'еп аига рав Ьезот роиг Й'аи(хез ива§е8 II гев1е 
еп(,епйи дие 1ев Й11в тадавшз зегоп! сопвШгез сотте еп(хер64в йев 
ди'Пв геропйеп!; аих йхщепсев 1е§а1ез. 

Тахев ассезвонгев. 

II е8(, еп4епйи ^ие 1ез паУ1гез Ьп1апп1дие8 е1 1ез тагспашИвев Йе 
ргоуепапсе Ьпйпптдие, 1трог1ее8 раг уо1е й'еаи ой раг 1егге, аргев 
ауок асди1йе'е8 1ев йгок й'еп(ге'е, пе вегоп1 воитхзез еп Вш^апе, а аисип 
ЙГ011 айЙ1Йопе1, ой а Йе8 1ахез ассеззоггев поиуе11ез ой зирепеигез а се11ев 
^и^ ех!в1еп1 ас1ие11етеп1 а Гецагй йез тагсЬапЙ18С8 е1 паУ1гев-пайопаих, 
е4 йе сеих Йи рауз еЧгапдег 1е р1из &уопзе, а ва\'01г: 

I. Ье йгоИ; Йе рютЬа^е, а ваУ01г: 

а) 30 Сепйтез роиг с1ищие §гапй рютЬ, 1а 6се11е у сотрпзе, е{ 
Ъ) 5 Сепйтез роиг с11а^ие реЩ рютп ой сасЬе(., 1а Йсе11е у сотрпзе. 

II. И ев( рег^и ипе 1ахе Йе 1 Сепйтез роиг скщие ехетр1аи-е 
Йез шрптез вшуап18, йигшз раг 1а Йоиапе: — 81 — а) Маш&5№ ой ехггаНйе ташГез»е; 

Ь) Бейагайоп еп йоиапе; 

с) Геи11е 8 ЙеНугеез роиг 1с8 шагспапЙ1зе 8 ггапзроПбез Йип рог» 
Ъи1даге Йапз ип аи»ге рог» Шдаге; 

с11 &иП1ез Йе »гапз1»; г . 

е) &ги11е* Йе Ь-атроП ЙеНугеез раг 1ез Ъигеаи Йе Йоиапе аеШгее 
роиг 1ез тагсМтияев Йеуап» е»ге ЙбЙоиаппеез раг ип аио-е Ьпгсаи Йе 

ЙОиа П1. Ше »ахе (1е 5 СепЙтез ез» регсие роиг сЬагдие ехстрШге 
йе аш»»апсе ипрптее йеИлтее раг 1а йоиапе. 

Ч Т ез» е^актеп» регси ппе »ахе Ле 5 СепЙшез роиг »оив 1ез аи»гез 
нпргитйв Мгтз раг 1а Йоиапе. 

IV. Ье йгоП Ле йтЪге ез» регси сопйгшетед» а 1а 1о1 зш 1ез 

""Х^а!» 1ез- М ™ Ьп»апШаиез еп»гап» Йапз ой »гиш1 Йе в1и- 
з!еигз рог»з 1га1 8 агез аргез ато* рауе ипе *ов 1е ЙгоП йе ИтЬге зиг 
ез тап&в»ез 8 епегаих ЙеШхее ой Йе зогНе йапз 1е ргетиг рог», пе 
р^оп диипе^хе зи РР 1еше П »а>ге Йип ггапс зиг 1ев ех»г а1{8 Йез тат- 
Гез»ез Й'еп»гее е» Йе 50 СепЙтез зиг 1ез шашГезЬез аййиюше з Йе вмие. 
V Ьа »ахе роиг РтзресЙоп Йев ЪевЙаих: 1ев »ахев (Ве 8 кк) зиг 1ев . 

т ° и1 Т1. Ь е8 »ахез зиг 1ез пау.гев йе соттегсе й-ефаеШап» 1«* рог* Ле 
1а Викане арргоиуеез раг 1а ХХТГ Йес;з1оп Йи СопзеЙ Йез Мпш1гез, 
рпве Йапз 1а Веапсе Йи 28 Реупег 1904 Рго»осо1е * 21 

VII. Ьез 4го1(а Йе ша 5 азтз е е регсиз соп&гшешеп» а 1ЛгИс1е Ь4 
Йе 1а 1<н Ви1§аге зиг 1ез ( йоиапев. 

VIII. Ье Иго!» Йе 5»айзйцие: 

а1 10 СепЙшев раг соНв а 1'ехеерйоп Йез ептов ров»аих; 

Ь) 15 СепЙтев 1ез 1000 Шодгаттез йез тагсЪашйвез спаг 8 еез 

еп угас; 

с1 10 Сепйтев раг »е»е йе ЪеЧаи. ... 

IX Ьпе »ахе рге1еуее зеи1етеп» зиг 1ез тагспашЬзез Ч ш ]0шзвеп» 
йе 1а &апс1те йе йго!» йе йоште йон» 1е ргойш» ев» гезсгуе а а . соп- 
8 »гис»юп е» ГашеНогайоп йез ройз е» еспеИев еп Ви1 8 апс Ье иих Йе 
сейе »ахе пе Йераззега раз ипе Йенпе роиг сеп» ай - таЮгет. 

Ье ргезеп» Рго»осо1е зега сопзйеге сотте арргоиге раг 1ез доиуегпе- 
шеп»з гезресЙЙ, вапв аи»ге гаййсайоп врес1а1е, раг 1е зеи1 М» Йе 1 есЬап г е 
Гез гаййсаиопв Йе 1а СопуепЙоп Йе соттегсе, Йе Йоиапе е» Йе па^аШт, 

Ра1» а 8ор1па, 1е 26 1*ОУетЬге, 9 ЬесетЬге 1905. 
81 § ие: МшскЛ. 8 ^ : <**««» *' ВисЬапаИ - 

Юес1а,га,-Ь1ог2-- 

Аи тотеп» Йе ргосейег а' 1а з18па»иге йе 1а СоптепЙоп сопйие 
еп Йа»е Йе се ]оиг 1ез Зоиз; 8 пез оп» сопуеш Йе се о,ш сш» . 

1 Еп саз йе ргосез Ст18 ой Соттогааих еп»ге 1ез 8ще»з Вп- 
ШпШоиегз гез1Йап» еп Вп^ше е» 1ев 8и]е»в ВЙдагеа, Юз сНаИоп* а 
Гош^гаШ-е е» еп § епега1 »оиз 1ез Йосишепй е» щесев зийаст.гез зегоп. — 82 — 

ехрйййз е4 пойййв аих 8и]е(8 В^^^;апп^^ие8 й'аргез Гогйге 61аЬН раг 
1ез 1о15 Ви1§аге8, запз дие 1'Аи1оп1е Сопзикц-е ВгИапшдие аИ а тюгуешг. 

2. Еп тайеге Де РаШге Соттегшк ГтзокаМШ соттегаа1е 
Йез 8и)е1з ВгКаптдиев гйзМап! еп Ви1§апе зега ргопопсйе раг 1ез Тп- 
Ъипаих Ви1§агез е( 1а Ндшйайоп р1ете е1 епйеге Йе 1а ШШСе зега 
Саке раг сез ТпЬипаих зап8 цпе ГАи(оп1е СопзиШге Вп1ашж[ие аИ 
а ш1егуетг. 

3. Ье8 8и)е(8 ВпЧапшдиез еп Ви1дапе е! 1ез З^ей Ви1<*агез Йапз 
1е Воуаите Ет Йе Отапйе Вге(а§пе е( Й'1г1апйе аигоп( ип НЬге е{ 
&сИе ассез аиргез Йез ТпЬипаих роиг 1а роигвиНе е( 1а Йй&пзе Йе 1еиге 
йгоКз, е( ,)ошгоп1 а се4 е^агй йе (оиз 1ез йгоНз е( штипкйз <1ез Кайопаих. 
Сотте сеих-ш, Из аигоп( 1а &си14е Йе зе вегаг, еп 1ои1;е саизе, й'ауоса(з 
е1 Й'а$*еп(;в Йе 1ои1ез с1аззе8 аи1опзбз раг 1ез 1о18 Йи рауз. 

В ев(; еп(епйи дие 1е Ооиуегпетеп1 Йе 8а Ма^ев^е" Вгйашодие 
п'айЬеге аих зйрикйопз ргесИеез ^и'а 1а еопйШоп йгте11е ди'е11ез 
ц'еп{гегоп(; еп У1&иеиг ди'аиЬап1 дие 1ез Ооиуегпетепй йАПетадпе, 
йАи!псЬе-Ноп§пе, Йе Ргапсе, й'1(аПе е! йе Визз1е аигопк &Й ип ассогй 
апа1о§ие ауес 1а Ви1дапе, дш пе теига раз 1ез 8ще4з ВгИаптдиез Йапв 
Йез сопйШопз тотз ГатогаМез дие 1е8 геззогЙ8вап(з Йе 1а Кайоп 1а 
р1ив Рауопвйе. 

ЗорШа, 1е 26 КоуетЬге (9 БесетЪге) 1905. 

(Ь. 8.) в^апсхой". (Ъ. 8.) 6еог§е IV. ВисЬапап. Юес1ага"Ь1оза.. Оп ргосеейтд (ю Ле 81§паШге оГ Ше Сопуепйоп сопсШей (Шз 
йау Ше Шйегадпей Ьауе адгеей аз &11оууз: 

1. 1п Ше сазе оГ СПуП ог Соттегс1а1 вш18 Ье(\уееп ВпйвЬ 8иЬ- 
^ес1з ге81Йт§ т Ви1дапа апй Ви1§апап 8иЬ]ес1з Ше зиттопз 4о арреаг, 
аз \уе11 аз а!1 Ше оШег йосптепЬз апй ,)ийша1 рарегз зЬа11 Ье зегуей 
оп ВпйвЬ 8иЬ)ес{8 т ассогйапсе \у1Ш Ле ргосейиге ргевспЬей Ьу Ви1- 
§апап Ьа^у, тШои( Ше т(егуепйоп оГ Ше ВпйзЬ Сопзи1аг АиШопйез. 

2. 1п сазез оГ Соттегаа1 Вапкгир1су Ше сотшегаа! т8о1уепсу оГ 
ВпйзЬ 8иЪ]есС8 гезМт^ 1П Ви1§апа 8ка11 Ье ргопоипсей Ьу (Ье Ви1^аг1ап 
Соиг1з, апй (Ье га11 апй сотр!е(е ^шйайоп о^ Ше Вапсгир(су еЬа11 Ье 
тайе Ьу (Ьозе Соиг(з у«Йюи(; 1Ье 1п1ег.уепйоп оГ Ше ВпйзЬ Сопеикг 
АиЙюпйез. 

3. Вг1ЙзЬ 8иЬ]ес1в 1п Ви1§апа апй Ви1§апап 8иЪ)'ес(8 т Ше 11ш(;ей 
Ктдйот о^ Сггеа( Вг1(а1п апй 1ге1апй зЬа11 Ьауе &ее апй геайу ассезз 
1о Ше Соиг1з оГ Лизйсе &г Ше ргозесийоп апй йеГепсе о^ Шей- пдЬЦ 
апй 8па11 еп^оу 1П Ш18 гезрес1 а11 Ше г!§Ь1з апй ипшипШев оГ Кайуе 
ЗиЬ^есй. Ь1ке Шет Шеу зпа11 Ье ггее (о етр1оу 1П а11 сазез айуоса(ез 
апй а§еп(з о^ еуегу йезспрйоп луЬо аге аиШог18ей Ьу Ше 1атсз оГ Ше 
соипй-у. 

И 18 ипйегзШой 4Ьа( Ше айЬе810п о! Н1з ВгИапшс Ма^ез(;у'8 
6оуегптеп1 1о Ше аЪоуе зйри1айопз 13 §[\еп оп Ше ехргезз сопЙ1Йоп — 83 — Ле шов1 Рауоигей Найоа 

8ойа БесешЬп 9. 1905. 

8ШЮ1Г. «ео^с ТС. ВпсЬашш. 

Договоръ за търговия и мореплавание 
между България и Руеия. 

Негово Царево Височество Българския Князъ и Негово Величес™ 
Все В осиГк й а Ииператоръ. като желаята да развиятъ я укр-Ьпятъ шаим- 
нвХ^ргов^и сношения между двЬЙ страни, рЬпшх» да <ш>» » 
м хЗГеД"» Договоръ за търговия и мореплаване кежду т**ъ, « . 
което назначиха и свои пълномощница: 

Негово Царско Височество Българския Киязъ — 
Своя Министръ, Дипломатически Агента въ С.-Иетербургь Димитра 
Отанч^въ и р^довния^рофесоръ отъ Софийски Университета Д»«о **», 
а Негово Величество Всеросийски Икператоръ - 
Своя Статсъ-секретарь, дИствителекъ Таенъ 0»*™ СерЛ. 

НИСТР Т \з Н и а 1"^Т^ -о си съобщи взаимно св^ -- 
но^ощия П Тизнати Щ ва съставени по изискуемата се и законна форма, 
се съгласиха върху слЪдующето: 

Членъ 1 . 

М-Ьгппи* жители на една отъ договарящнт* се страни, живуща 
МФсткитЬ жители : на * територията на другата страна, 

постоянво или вр*неино въ пр№ит* на тер Р *• упралиява- 

Щ е се шдауютъ съ с*щит* права вакто и '^Д™ ** ■ » б 

подданницитъ на пай-блашприятствуваната ДЬР*™»- 

Съ горЪвиожен-т* -стан— о^ ш ^"^ ™ ^ нш 

— гз^ — ^=^ ^ = » - - 

ота договарящите се държави и прилагани къш, всички Ь ч )ВД Членъ 1Ь мъстнит* жители на всъка една отъ договарлщигЬ се страни ще