Skip to main content

Full text of "Publications_Buddhist"

See other formats


VS 

sscfficfcisiuioTan wjjmnntJiflu^vipn^'nmfs 

luilTniflMMfUMTsJTI'UrilUmflUflflJtUFfflRllIuMTsJTI'UIFltUaJ'UUTI'U fi 

<r Sim ad is^m © ■wx'wivijjfiruinitu (il. a. iJEj«nT«n) 

ISBN 974-92621 -4-X - ^uyiawnjuvnrmvnu fi iVinj-irunflniu m© si. a s:d cr 

- fimaViw nunwuBTi-am wjjmilufir5jjvnu t 

- ajaumm^stfiri - svnlgifiH fijjwroimiluijrtai^rirn'n; 
m vnsilgnlnfia wiama%W!?wiTwn? Wkmefvi 

msnmBfjIinYi « VJ3JVIYI 1JWM lAliMSttEJ qinei 

cf/cf rmumf(iJim^qw]Mua 

In?, o-lasftfm-stfDoo, o-acfcfsf-©^ njimn<FlnQU ma^auLjmilularnefv] walvi "unyimnyBn^fsru 
unimty^u atyiltywivi'JKnJuvi'JKTiwiivujnYiawYi ftiiyminflnTU 

tuTUVl en© SlfnflJJ kicfsTd 

u l^wuiviaiyiliiaQ iiansi'ajjifitulyjjffiyefuvi wnnsnef nl&ia 
TJNifiwftmwguwnflTjfoti fi^iiwrn'fcrot djaiAialn wmiviyiej 
srawm wrhmnj^m Lraunj^(?iuiQi^t;Tliwiri|uTAi'?t;'?i e 5yiiu3Jiyia^'n 
QwqjnwnfinTu qwTajJWfiQ^viiunlwQ^IjjviuiTwEiEjriiiTCni'j^&j 
nfuil bfed IvfuriviflTvi uiuiivmuirrHftm ummnj^u 

a&rutan«™ Ma^iumriamm ath^iwaywiiwralEJSjfjiuvi^ 

iQwiu Vi2ui^innAivia^n|uw^'Ufi^nau ijail kxfsr© yrawsliows 

llfflWrnrWlEJll WmBWlflflltlJjqWVI^JTTRWMff! THSl^UW 

^a^nf'uanclTViiiiil'u &merii rhifluM^i nvm^mbsifiWlvi 

lwmwfni3j^9i1vi3Jii ui^i^yiiiJ^Q^iyiun,Qf!nQui,9u io 
uuii Ha ULUJifiuYmnTs %wziiT\mz&m\xm*m\m£i$um?\\,i?\'] 

^av3iyilIy3jm^Q3j?ffnv3u?iqwuni??ffnv3Q^iyimiQ^n?U3Jii^^u □ dnvi^ibKilmiJimvivM Ha uuiiYmnrs m^tn&atfl'u 
tijmzmu HatwlajffiJJTJtiwiiuwmTlw ^wijjjJiyiiJTCTWQWiiuiJvi 
ffa-3 iiaKlmjaniwimiyifIysj^fi'M'UT3Jjf(Ti<i'i5iJ4i ^atetameh 

if a^ ^nrnJ-j^um-nuu a^ iwta vmv, 

?n?imTO ^l^SJaiJWUftlJljKwiw'TUvi mo fTUm^ tecfotai 

I^iuvisijvjmswfll ?neisrmw| ^LfpiufiaiyatjluLlvi gv© 
Iwaanwrin vinu^naslVUifiayT.w wnlu'fi'aEjaanuph Sma^mliJ 
i^tiifiufhulviiy' i^uffwl^u 6 ] mm b vmim^iwAmwfiei 

fkml^mvinjri ssajjtf&jTnliJiSyuiniiflh ueiibKiftaim 
%W] myajifnti nlwnAifiTn 6 ] imimaiiraaAFifi imTOsUimfavj 
IwibawOTinwiwiflwiifli ^lyjjfjmvi^i ia<3 IwiSuviflnlvitiJlvi 

mvwi rrryefTuT^fiTi miefTMluefti uas:m??fTwvia?foj0 iilwru 
luvi^wifflEjIi'ii diviiuvjiunjuilu lu?tauiJ?if3fiiVi qssw 

^^^i%yjit;iiT^UL/iJifs>j£a'?^?nL/i-^L/n??ril' < ija^3J aijiilyjj^fu 

fnTwimilvw^a^flTii*] ?hmiTiJYityifiTaNYimaui!mufia34i w 

luthmuavmi&aviwSa TifamMfijjmTfM Tjjjffifimmamfi vs 
ifcflitfmmahn fa&miimmmmtim^iuitiwmi-] kicfsrd vi 
wivmi iKWfljiuflfmi mnwusrum lflAflaantfa^«wnimJmmn 
iJ^waaAi efaiun ©o ii.a. kicfsrd I^lw^WfleianflTMflTuieiK 
fijjwjiatrwfl uaaviLjYivnli fu viuaEi-vajjin □ vsmniwrau fhiWhafffYrarrcia^ wain wummhumu 
urhmipu ^?iJTAi^wviin?uiis<piui,^iiri^3Ji,l^iiJ^iJW?i?'W'3^i 6 5 
tfwm'jish wn?4i2uawianaVyfliftyilmjfiri 

Tvjpsmsrnfrnu iSmfifwiiffwwwwm^Ti^pjjflWQViTBiJi? 
wiEffiefun mwliJ&riiVniaiTWwvisriLi ms^iLililniwsTiflanm'TCm 
WQ«vMViTCJ4vnn^wiSf|wyiIiJ?9iinflTi ms?mnimm'wanum<?ra 
u^a<?raawm ^Slanne(l^?ijmwxri|uw5iTi^viiuliJiJiiwiijnffpi 
<?nN0iVisT?ja<3em T^fa^wiS'uwfa^vi^iyuvi^ifi'ii^^i^iririri^^a^ 
ibstfirmfl'! ^Sfni3JiJ?iiiiiJ33jMuni7vil^am?fI^yi?f^TAi^ 
yiflnffa neml^emJii iil'UffiEJ^iAi'us^wa^Iy^i^vn'i^a^fiyjit; 
jjvnnwfiu iiflsmsvprffiflui rmiJTCiriTiaj]W3iiwuwu 

^laaulwiun wain uiyiivw&ma?9m urfamtyw wl^mivi'mvi 
i2ui,?fSauM^fni3j^wuByin?ln3j-i lumiTJiimymymmMty lis 
miYiawnJu viiflwfawvimiJ'ssmvimflvnufiTJvl TwajiflfynnWre 
?<?iu<?i?ej iiaKijwUinaqswav^fMsj iiaKfl'awR^raffiefui waajn-w 

ffiefuilrai?v3^w^SuwuwaiJiiiIy^u^iiniJ?^i^uwiJQ^iijm 

flaqwww?9ivwi?Ei iiflajty^EriiiwnSuvnwiiflsimj4vnwfi?j 
u ^v3i2ui]^a^ijnpiaQyM^^riuiyimri^OT^uumTTi^ , u u?rc 

wjwBWsftj -jarvrujlvumu m?AwTi^mn™ffiwfynu3a 

torf raw*/ IscfsW □ tmuty 

tfllJnm n 

mqjituiiFiniu mnmiluiJiiriiMgiariln. fa) 

iSjfnsfn^mavin vs isfnaemwalan © 

ma o oanoriffiu iwoDGmasumsuSun b 

wwyi-nfiGHm Isiftaliaai.ww 

iw'la>3ifiuviuneh&fifi viuum-ryin^liJ^^nu to 

im® wiSuwiuej uaK?w?jj'5JJwy en 

wsKfttswA iSmilunmuEj 

vntaamwa^ ^iSuilftiyiuej <f 

aiAijtfwiTijjd'imy namdifitij ^ 

TWQUinijmdifity mSuTuifta en atha ®© 

TmtyimvkSmmwa^enMi 

^aul^fllfeda^i'afiinwmriiLwm^awfiQ'iWel'ii^ ©en 

nun la SanynViii iwossiia^iujoTan o£ 

iFniwdiL^wvipn^j ^jjlwjjil^y^iynvnljj ©<£ 

fniweti if^a^ wuififklvinj 1 

f!aiAnfiu , 5fusfiTi3jy'in1,iJD>3fiTi3jdnCT^f i ffi>3e(77fi ©b 

7|fnef9i4uan?a9n Qnftamaim 

muiJmwwienwisi QwijJAYffifnfmaAjjfrmu ©<* 

ttimzwumiXwmuAwwvumwmttttm^mm teen ^infjfnff^lma^f nnlviMuliJm|fti^4maIan ia<£ 

I'a^miwLWLilwi^^iiviuamiwMusmiii.MU tos^ 

m3m%w^m%uwmiw^zwmmm\vft<?\ en en 

ifftniiAifi ia aua a EjUif w\ v\ hi u 

mmutiiwmAmyawuffismiftvim enb 

iJimmltai uUieti if *t iifi l^&j^4ti>3 win tflulvinj' 

iJ^iiiM^^^qyiBLSam^nwl^TAi^uifiUfi'iulvinj 1 do 

n^stiJ^^^viwn^lvinj'LLwrin^effi^efTJ^ri^^ul^ ste vs 

ssfintfGisiujoTan mi^fum turn laiitn^vwjnnw 

QUQ?fi , ?iij^ii9uQuyi^ri5f!i?furi^uf^nri'u^ iiadjTfliwmsl'u 
tJ?sjlvi pflvi ej tvimu iw'f^nfmvhlan ewytafnu Y\$ml'xv\t\$\n[m® 
wfbjffirmafj iwTuiQailaJ^^riu ^auwraluuM^iMfl mntifiu 
raiib^isufi cf mta^alfi vwi&fliijjQiaalutfwuffa^UYiS! 
wfnemmtfi uaiv™IuuMinTuyi HaTaiSaQUiia^iTiS^^ ^a<iwn * BT53Jnm liQ-i mKBT53j£l£]n (ll. a. iJ^Tw) luTUIfflMI la StlUIEJU IscfcTEil 

ui alijfltnfltmtvinftrrcu □ JT1F1 o flioi/msriMim liiflflMamiMo 
uMciaoiMimifiaiimM riiiiimsmMliJibenii 

^mitfm wfifQwl^ ^■a^'fin^l'u toajlsuaiAnj'un ijja 
jQjj'hEianiM wwaneissflu ?™*taslN°i Mf^SflfVifin 

^avifmjj iviflion^QPi firaumQ iias&jfljjMsjJiimi.SufM 

Winl^ii«wfifln^nnti«njj'piplii«ssn«niJ>iSiiuw«£ Sb Sl^fl 
^wiJi , aImi^w^Lfl < uiJ^t£j s ii < uijliJ5'nlLLyi^ fiwtumuflwflfln □ mswmmmn-m (il. s. riywh) m 

nifvi^pi'lsTujJWPifvifin m^Pipn jj^njjwwrmflein^Ci n 

Lflwmnemtjjvi'uri Li^fiiJrin/pdmflmwmnnm^'a'an \u 
mm^tm&ifitu mfli^flminAfl viwuii pinwilnw unfits 
^nfi s dusnuQuwnnnfl^fyifinLi,«t:flL3JPiPinfif'f3Ji,fl < uli < u uasllmi 
o^m-ainu NiVhnsnmi wnrnntivnu fntnpta ihiwy 

omnsjijin wsB«suQ , ufinan , v? , MTjTinjj«'3njJWJjnEJvlLiyisw , l« 

Bti'umi nwfl^Tiflfi^jJvi'unEynpi^jJSTUTUJjnn viUwi 

Lvhuu uri l l^iijnilQti , liiiffi^Tin?<«ij?wai'5>iQnfinriijWiflu 

ra "swam" ^ifluanatusanflqjM^Enuvmi?) 
MM iMiflimfitJB ua-sususuriie □ £• i|j[fnttsnima«i?i vs ispntTsnima Ian 

Lfliilymdn "vT^iufT" iiAslififlnwiwQn "sajoms" ilkjniLl'u'lymdn 
"?uam" 

viini^lil nnturihliJfi'aswTs WinflATUjfSrmmjrf' fib 

liffrwYnu nwsviNimwiJjjJiviHiin luTiWTAjvniJ ytamwyifiliJ 
mfomsnuuii vIswvinuWmfEjriQn^LQTidtjaEin'UflEin^iwtJQ 

IpieiviVIiI mm<\ti\®\,i\uffMivumfiimm<'uxi, Mm 
XmiluffFiumtnu iifo/uflimrafafffliH (?mawh niimtnt] 
«nMtus'5>ivrQ , liJliiV||viBfin« iflufm'uvi 

t^nw^u pnnjj^pi^uLCniiTuls LiaQnt'UJj'unpifiliJ^fiffjJs fin 
CmnfflfliiFifiivfa u^tnflniriiJ|]iJSfii , ?^''e) 1 liJ mnnlvflliWAf) 
mu mrinji-stnrnmrmna itunQniflu "$ilih?J£" Bruuiflu □ mswmmmn-m (il. s. riywh) g 

lAis-aomiM iQuuTumoua 
nsaaeiouae waoiiIiiiJamiia 

ymlinilhwiCU nmrn^m luatnuvimi nwe^Jlph 
mm MQijaHftviiMjjnsviSnjjariHtusiiiJiJiStiQmi wmilfin 
ifliiTjPinfliTiiliJiati m 

fnrn?ymnJm£j MifiiflujiJfiSfjjfntJUfln snnilunjjtfvmvian 

tlfliYiuvz mflunni^^lmfnliJ^Tu Llkjndn iwujiJvifffu 
mmi'anLfl'u vfaCm ^'©snnuud^ai^sjui'an^l'ulnmlilniilii 
ilanviCm 

fkrmilii nnssHfleiflflieieiJJ ^'alw^'adn^lii^aTtJ 

urmfimilii wqwfiviiin'liJflei'NWMfififl nfMfmliJflij'liJ 

Lik "uTii/imiltis" ■Hffiiftjn^ui niflu wfu/muef uiJadn lAu 

iS'Ufl'UQnSJ en ffwfotlfiu 

Ej. muusi/muu MunJf^LifltfnnntVfa'liJfntmBn n □ limgiinifjj 

in. ilainutigi/dfiinuu wfAnamlil Lwun^ln^lu nita'h 

RoiFmwIyn^fif^yn^iIajajn jjnQnjjJfl'riiJfl'iijnKni'Hiitifit) 
tinflfvifin fl'Bsnmmn 

n. ulumiuusi/iilumiuii an^S^uliJSn mvm'i'uiijB 
In n'Mil^ t h1!a'< , UJ£ifls , l?vissHmafliJima'5T|iiJjQ , lii«<'3iiiifl'5 
pTQviTuvls^pipiLfnsnnlflf'MfflRPifntjpifl'LRf Jjim^tupnnjjSiflii 

raw nSwam^f < uuripfQwi?iwwnw s dww?^lnl' ■wnM^unmuui 
^liwrnujumgiiu spilsaim£jw , a>3 s lamnijnmni,Ms ifluvusmj 

Is WQUTnnHymi'] flls^s^TAfi^'unnnQViuntiJluef'f'jjluilfiJEijn 
fkfulil 

liffrwYnu utntmiwVli&iiflMnQnNijtafmiffalsiJfm'in l5q 
msvunfifl'jtfiJKiNYnuliJiifo SMwnaimdjjUL"™^ 

fQjj^Qnudn mn\,®z'H'Aw\m\< en #u 
#uwui3m?fhaAma^ijIi?m' r | iifuafnuvuia^iJAAavi 
ifmQ'frEU ^stLfl'UL^f'a^Ln'anaLmw^jjnl'U'fpnn'anfnjj unvh □ 'kmruuXuniiuti^, mmJnSyhuH'U'atj wnssHniiviTU 
innH^3Fijj , ii^i?nfltj?jJiSui3u«5'ii fldnu^i^njjpnLflmji?]? 

WQ^dniJWHnnnHiifi^Q«ssliWQHli3fjjfi'3njj{3Tivi«'3njJiM«inii 
tynnfeiJvijj'i'3«nfitin'5vin«iT3ii^Q liJl^L'a'^in^wn'vnniJE^! 

vi'ifjfi«in'itivniii?lwnjsfltin'5iSen iiri l li?iijmlQtimi<«igiiaQ« 

vhWamuwoiamm °d q ej iJ « n ^TulaJ ij n-a vhpmsjflsfnflij'u 

<«wniwpin^*| wtuiififlijfcjyim'Mfluviil 

vhu^jj^Qflsmnffl^nupm ] uu vjnmjtifljjjjflTiJj 

flflmALSnuTuh fiwvjwWlfl lifrrc'ijjjjiiJtoijnaij'liJ In 

ffniniMPnnjjv'Mrifimifitin'jii 'ftiifl'WfiJvijjniifo Ifi 
vi?s;npifl^PM^pifiein<CipifiEunlitujj ifluvmnM^i^wyiephmri 
traid^nm^liiJfn founds mi iTjejjji?iQEjpifVifinua::ujpiPin 
aulnvmn □ c ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

aMuuimDiuaMnj uaooiiaMnj 

Tim wssnfl^na'nQifliiwiHwwflWfl^QiiQ^niiijiin iiu 
viig « irmiiluifliiiMi^ vTq"] til 

ri , aii^'5i^iAji?iLl'a^'TUT^n ,5 tJii s dn nwfNUfliJrcYi'mB/iiiiifl 
wiifm vtasigwNiMMW'JitM ae 'EtJSj'HflntJviTussiiiJan'Ls'in tu 

iiaQffha\i FiQnjJwa/ini«ii l n>3nn£jliJl^ndnn' , Ei'uu^ljJtlia>3 

rtaTfimaijjRiJta'Miifle] ^Qudn^qj^ij'anpi'aui?iuQ'nLfl < u'Tu 
anfmjvia^ 

^un^^nlwan^fu upiifluTUViQPiJj^'TU wjjiwiisuflfimiririfljj 

LLaQ^i , aiiunia£Jii?jn?JiiliiQ'uilntil^Q?j 

feijnsvifla'Qiinflatillvftli tiJSjikijvn mfluQUiiimvivm^ nlv, 

pifijjn TuaiAtyimilfa/iviviw fittfudniftypniJ'Siiwu 
SttinlKWtu m^mmmim ifluTuviaiAinjanvifiiilmvifl 

hQnwfriHTijJiJj'iKiii'iSriflrrii ifariflJflgiiasiJawaij'liJiifo 
ifum'nsjTinnijtyfQSJtynw qvifljtoiAfjflaiifiiJ tin Pin fjntj iflwru mswmmmn-m (il. s. riywh) ^ 

I'ut'arn^'ath^'u feiJSjnu^iiMFmsjilrifti'unfi wsajj 
, aTUQ£JFmjj?it:^nnliinni , ^fijnSt£jjJijnmfijn^?i mzmftlwu 

wanuTU LiaQntMLmnTifltJflfln'liJ'l^Lfl'u is n«jw 

namisn nflfl fuwimmi inmmnnhi iilmui^w 

Q-utj iisslunnjiJJijnnsiifi^viniinnjjwj^vifliT^^iiii qjiS 
fajjtiJdnliJtoiJYhifoii 

TTntjffsstivivinii'ssnfMfl'irfti siAinAifliAiJrciHttMnijtu I011.fi 
nn5-f]Qi£/fW£/ww/??^TLLa^f7Qi£/w / i0iiJwif/wl"ui?i'a"UL4'n^5'mn 

rq? mifuiutiJ 

nnwm viwain^n-'aina'rii ssi?ifmia0>aunl^fUflurif)w?s 

* mvj^iaEi^Lfi^fi^ niSuiu^iMa^iAi-nun maiuiuffwmwi iiw'vrwiiisttN □ s, ijjfntTeiimampi vs sjfntfwsma Ian 

wymm pi-a^f^fiffjj rifim^if wflaVp'i piflvusfpiupifu ^ 

vlu'l'mj?f«nQU^n«tyuiJijCl vklkjrnn "ijin" viwisIwttu 

'inQiiQ^miijin^nmijvifjpi innsiflu'ftnJrcflw wfflf was 
lJninvnuiifMmsi'KYifitfn vnwzmuv, quIu^SU 

iwrismsvuYifiwinfflf mfljjms>!|VifiM'iiium ^njjtu 
©n^n^viu^n^Tv^^^^^niJ^^jjrTU nnlw'sjTUQfl'iiiiJin tush 

sn-| «^wln nnWUJfin is fu fiiuflflQUQininjin 

m-avmuaQQi Tud«flQ«miijTn ifliiQii^nflfryvl^ win 

plfvifin l^nu-nununn ii^Qnwn?Qjjnsn?f}JiTul}JviunviTu'u 
ifEirmymil nafmijfiinmiJJuflnlmlkNiwenCi wjx^mj n 
Ijj^nifluvissifcttJjnviiJViQunuflfiin Tuuwpnnjjwjjnejfiein<mi □ u[?i'Lfnfnwni , n£jn^nnwvijjn£jLi,>3'wwLL^^Ln£jTniJT' < u 

qi "u??£n£j") 

DuoaiouinaiMU fiitluDuinm m aeio 

flTMnjTunsnuijin'u ujjunFmimjjntiiiJfNnu wa 

llfollWSlJIM'flQnJJUJJnil 

iflUQUflflVNMJJfl flD ifluQUinfl VmiilJl^Pi TUFlffflf lift SOU 

nilmdniluiuim? 

ouviismnu^vifiPirsiJj^fi ilmrNi^j 5 ] fine in a Imirii'sh 
•mei^vifiVmsififl 

iflumrwvifii^n vifsvjvifimmww'l'UTrupif^l 

pi-awn ffw iJniwYn'u ijjBw?swyifiisniJ?uw , i/n , u mm 

wvmm iia^w?ns£!nn?ini^ftfwy)fi0n?n^mivmt irwCi □ gig i|j[fnttsnima«i?i vs ispntrsnima Ian 

tMfjuflijsufi'Jils^mi wfiiufl^Tej^pfQwnnijvifsvjvifiw uasvfa 
yjj^yieLsnniJLsnTintjiyifiPin^uu 

luvm rmimrm TUQ^ninjiiniS'u THina n -ad'u fib 

anviMuilfsivifi^fn (MjjwSiiiSti) iiaswihiTu wn 
mjmn^snriLi-n fib ■wa'Wfs^nfiwniJfuwwTU L-'unnilijyfu^ 

iiwnnjJuiJiJiifMijniiii ^tmlsjuii uflviawrmsrwyifi 
miJluwwnuehuliluai © tt u in tu m tu . . . © iIbu is iHb-u 

dr l«BU ©o l«fiU ©la L«fiU 

WBflfll ©la IWB-U flflflflJ © ll irWl^QI VWIWfilAl 

iJtuwvn'usi'NuiiQ © il ifaj^Yififlhnii © M>u?nuiuQ«nvi«w 
llIq «fii3ij'sniiQiiilviri?sifl|vifii4niJ5iiririnii«i'3'5ii^Q wsfafM'wsh 
Sham iIii^n^iJil^wi , ^yifimi]!™wn"uw'i"ulil 

forni^d ^vififlhmi'luiJrciyirtlyiii TMrajjliItu am 
iLflsinjjfifhtj swrnnluvdn iias&nn © 3 cynmTeium'B^ 
vinuflQej nanCi lua^nnuasvijjn ifluvjvifi^hjmi in^cr^r llIt 
■HJU^vmfwifnf^iSii isdrcrd "uiipin^rruBtj'n^u 

uiflm?B>wfiQf^rflfnmvmBurru iSutfUflinnmnu 
hu°] iBnsjnwflWBiflmiwvfnvnE] □ IiAiefuifufiiiJiiiiniiuadDaiuiJ in 
aaiiloOMs^eJadaFiDiijeinimdmsandFiDiuaiiSi) 

vluLfnRQfi^jPilviana^'liJfln ^^nmyfitin^vwviHQMs 

nnnJIuwwnunivmmjfru SAQnwanArynmfnsi.il'urn? 

faumzwmm mUmm r \-iviw'i r ] mfFifafnFi'am? 

anil^iflumriwfimCi LfniwutfltfflmjjyjvmiJre^Qn ifliii^yi 

wf^wyifiisnL^npifVliJ'atJ'i i^umiJ'ailiJ'walta'liI 
ilftnipififfjj niwiln?,ndn emjyiFifeifCi w^^lmji^Jra 
tnn ("n^iuw u/ flff«w" LuJerin fiwiJiliniJWfjiifofautnfi) 
naQnpifispifl'liJdn viaJa^wvianEisjQaiJvia^ ina«inau jIqujia^ 
lii^n^fi^VNvantijjnnjjnti simwrntfiAmfafuv, asifltin 
qqu HhWMfenn firnvmnCh^a^nsmlYtam^Ti' inns 

iirinnjjwfi'iviijfiTidnwjvjjfi'irifiiin ujflmsfNfllffviN □ s, g- ijjfntTeiimampi vs sjfntfwsma Ian 

uiSuLs^pifluvlpif^luaQ LiririfmflfaflhtfflnQ'nmifin 

nutfuwM) ffnintfaUiimij insslsjfjnii'u iifrhiSflAiuflss 

Clniiflwin fimisfinSfljfUi'liMnii'i mz^m^f^^pu 
mzm RfiPMwysvTtiiPiwiSti'i'in fhtMljj'wfflJ tfaljJiJMi^fl 
■HSJiuuflQ sslw'iflfaqnimiat] m^lnu^dniflml'e^ymnn 

EMftmigwfl'li] nnffhafluw^yifimU nfMunufau 
lmjjjjnfimt] 

imH nflfujEyati'u Lima aba iJiyUfi^Qnuli lmilfifit) 
hQnjjSnfMHiivltifi«i!itiu wniiATiiJ'in ifluAQiijf)^ AuvfUm 
Fmwi™iif>HwtjfwtnflnjjsM"| VhUflfi uiJiM , 'iti"| Qi ^tu 
nQnjjfivhjniVKyflti'MiiQMM dwii ssunufauvnu nihiwy 

m'ns^Pif^fLLl'u^if^vifiLsnll' RfNihimLjijnsjjfva ©o 
fa uasflfu en tu imnsflruu pmijanif^imiflii^vi'llmi □ Dcnunfiu iwossiia-iwolan SjpmmwEjfMnEnsj wfl^wpnnm'BjJU^ RfMjjflQijjfiflmi $\m 

nnHvmnfifiw'ntJ ] Lnnimrm insuivi <r Ws pfeu 
sjwuns q?ejs spirit; QjJim mmfifkTfa UkhssijiflflniMiAlmj 
fltin^lf ffifiwfMjJhQmjrfwu^ jJjjJu LiibLiii slw imimjiej 

lJyci^ijWTifMjJijwrfin'iJj pmjj^njJTifi^^piJjnpnjj Mot □ s, u, ijjfntTeiimampi vs sjfntfwsma Ian 

ivmsu.viejsvifjijtviEk ifluKu 

nQ-K-a-anliflu^AJj m^Ffewmwirm^niri Snn? 
tJnpJufiiJJijWifiriiiRciti'niiiiliS'viiiwiinnii wflfl0su§fluviQ , liJ 

F131UailS9U9dWlilfiO\]lnnJ 

FiaiAn^umj-Fi3i]j8inliJn\]Fi3iijaiiS\)fiasioassFi 

iksmfl w?fiyiJnpi?fi'iiinuiwfi'3iaEJv!i«En imnsmJnAfwirm 

^nummi^^ mmn^iw diJfurunvifi<fiJ'Ei<nQn<^i?i l ln« □ mzmmfituimm (il. a. riywh) ^^ 

luinpiwuuQ^pi £mflvm drhaVta iiadjtfaiuwvtasarw 

liidjgiinri f\m liivewrci^j laJfifmu.B lajinujn laj 
iJfiBmJscvMTannmiwnn?flfua??fl liisj^ihsjasiativissim 
lnilfMrmiwpjils'seiii^fnnjJiSlfljj IjiiJQiiqfiiiqti'SJjflymj^ 
iflwiHffltfmvupm'] visstT'itniisifiilhl^lMaa'jIiJ'liivi'Miflfljj 

innsflsiTu w?siqvifiLsn^n?flflfmw?swnihflufifri0a 

©. w?sfNflflBMnfl*nn*J707 Lias 
in. (^fSB^Rysjnayntusjwru'u) "\zm<uiluuliid7giinri 
mjfi^itifnnij'ljjijjsijnvi trafjnammfjflimi flinty 
■adn^B<3 re pfojiHhriiiimn? nun? Piu^jJifuH^jj^nii w 
auEwrupm ] n«fl«siivliJ?n»n mfluflun sjpmsjj am inn 
•zm d^rufiffjj d^Qnuansjifti IdH ^mf^^ah^aff^ 
ilravifWniia^flSjHP) tjJa~TiJiiv|'W] taJAwaBnaQ^ifavnupn 
ann iiflQn'lw^niius'unfislspin^'] yifmmmLiFnu 

Li,a^ljji?if^i?ii?i'awii1vnfilf^iviFl' ! Dn^iiniiid'a^ LCIurT^^nruSpi? □ s, ^ i«fn?f emwainjn vs if fhttsnima Ian 

pifltru LLi^'wunuLLVi^^i?i'a^ , nn^HLflun^£jnaiSpii , ri'au iwis 
fiTuirjnvn^fiEin^d ^ransd^n^n^piwl'ajj 

Lintaiilqjvn LL«^unil«i,vi^ ,, Dnitil^QniJis1fy>3'an>3n3jtiliu'ii 
wshnnriiiflii^^nmu ifluifalsiifNmffllfaflMiftJrciYiflfl'ifl 
^WflJMJUfMjiJnfiMMiiiiJlitiflsiiti^ drmtwiln^Tu 
pm-| wnnwntj uw"luyif|fliifo ms>)|Yifii4hwfflthdn JihwtMJj 
rfeitjnruSpi? finmfiu^a^ijlQnfwijIvinfiinui.wwIiQEjn'u waga 

iijfi£taiufluif«tnnjjjw?iifo fintuljJiJremYi'liAnn/m 
nsiiasivpjTnKuiSfQii 

mmmflQEi iiriffnJii'iiJjsijnviiSlti utmsnfipfoiiwiJKaj'iYiiifon 

naiEJiS'mJniJwpi? L^EjliJfTulvifiJ snntmsnuifovfa&jfljj 

w^svjvifimvif'iHwanCiun'WfsmiJi^uvi'EnpifiQn luv! 
g$ filial fi^ASJiJ^TO^wimdjQstfnfinsj wa^w is ■fraufiQEJ □ UAQiraEravrin tjjTdtjJiJssNnmflvnsiamfwivhtfu 
01 u LLpiLfifiPTUL'a^ljJiJftjjnviLi.liQ fthftw^rmWilfrflnf ulij 

wunw£mQnwanwn?nsMf)£h>nl snmua^nn ion 
iJftjjmn UiWijiJMMiTQUjnMijnsiJfl^iTiJHQnjJijh'JnH'lnTifl'j 

ouliJaiimmiifliM 5\ifinuanBFnau'araumsni 

L?fi^fl^AmJ?ayiMnflyfaviana wd^nmfl'u'lilFm ] 

uanswT.s^fl^iJPiFiflifluwQCiijflU'fiijpm 

wunupitwuupilfuaQ ifluemipmn lunnnJnfliwnChJfayifl 

ilf^m^LLl'UfllnEJ^'pif Cifjliwntmflnvfalnlu^tnsi miM □ Iho i5fnttsnima«i?i vs ispntrsnima Ian 

fnQiMwnnfnT^WEJiJfKjjnfu coo drifrnwyifirra (ujfai'mmmi 
viiwiSunMinnvifl ^laniffwvi mpm&wjvmrnariQ boo- 

ctoo ll) ll^S»JHQ'lJjS««'lli^Vin'5B??lJvil5tlTlQ , 'llfllilJfliqjn , llJ 

wiBmad uftwwanfji^napifmnJnpiffl^LiiJiJvldn prudian 

EMlvqjutunu uuaTUJtifltitTiJiifwfjiSu ifluBtin^miLffitj 
piflBflwn Inmvmil JiinaMMSsnfMntntinjjWjjfliififiiiUfi 

ljfaww snnIn£j^L?£jnUdnL3^wa?n^^f^m4' < uyifqiJi?if , uwnd 
Imipi^wnfnfjFn^wfanflEyLftjndn ajjsimmi TiAQmiflhrri? 
iJn«Mi^Hi ! mijn , liiSiiiSeiT«tin«fi« 

8TTn^7^wTaQUQfinn?l < wnw ; 'pifmi,aQ^vin( 5 i f 3njj5>3lvifij' 

w~?i^n?^Li3uwiJnmwf)lm , u fl( 5 nnwiJi , ni , nun^''aiJf^ s in s d < u □ mzmmfituimm (il. a. riywh) ^ ^ 

I'UFmaj'ei'ami/a iwh ?jj?vfaw«nLWfi^VimA!w rrurkfmn ens 

u&miufo nRBWTWQn LnnfkauntJ MnvmtM whi'i'uCm 

fhlw'Bm^mi nfmstT/riQfirn?pm*| lufTmJqfitfutj 

iiueiu1fl«'flM«flnjjfiiJUjn vtaswnWilssimuTO^IuBBUu'a 

finssstMijfin?Wiiflyfi , liR 

irin°] nprnnlflB^m fl^nqttmJnflffNfnanuflSJ {Jfnflfln 
iJnpiffi^fntunufisj f^nBfJimQ ] ulna*] ran ] iflfMlviiiiiifM 

WTSsliRHwin &nqtttfmmwfiiJnfl?fWfnmnuflmmij 
vieJflittiflTi "divide and rule" fib uu'^LmnLL^'QiJn^f'a-3 mntJ 

, , ^ ^ Jf t Jf ■/ o 

HiJ?ciniiiiMlfi«ii/ntilu &iiw'Jij?un?iJreiYiflYiifliAUJt)<Jiiu 
UFifuiEinfTU iwfiupinuufifmuflQ vmun^EkifoLCknuB^'ira 

dn "divide and rule" MfmTh^luilfnvimiianfVUiJifci uaQiinfi □ 12,1s, i5fnttsnima«i?i vs ispntTsnima Ian 

mfclf-aLfla LfnnQ'n1iJpnuvi|TTU3jndn dwiflfliliA'iiQfivh 

TinQiwfl^ulmflunnsviuu l^lw^nrTuH^iin^ ■waa'untf'UTu 
iwamwamfoiiJi ni^sjj ihniikfiilBiii] luldls^s^unuw 

vUIn i?fi'3uiJijCiifluQfinn?iJn«ffi'iviwjjnupi'TiJ?nfu 
fitin^liu/Himnu^igpiti'JiJjflfi nua^QfifmBth^il mm ujb 
liJjiJimsiJrciYiflfiuiifo wQniJftTnfnu'/jfTifl^nniiBSjjjpmsj 
m£ji?iLm , ui?i''aiJi , ^Lyi^^tiJ^tiJiinL ,! iin imn^fliuJwiifl'Jt]j'injjn? 
TiB^nflB^pn^fyuhknnwn^j MnnijQfinnfBthwiwQn 111 

vhliJ liiifinfiniflilsiiiJijiiHiiimifiij 

^^n1 , ^»{)1 , LVid^uuntlJd3JVia^mi^ml"U3T^LJJ^nlJn^1 , 

wftiliJi«t] ijn^tMnmjwnutJSJTisjiifiijdntJiJfsmpiiyiJnRfB^vl 

iniflllsifoEllh 

LimiriT.uihsii'irtiifNn'uifM nniyiJnflfflVliiQfiYtarmH 
iijsuniiiiinS«inaiiM«'i?siwjj''3Uj'iiJjsjjnvi ntiiaiimrissmi 
snnrmgnfsii/N m?nsQnFiuvi|wanf^pin«pifjjnupiTij?ntu Lin 

^B^cfowBiilai wB^^nlwjjB^niiifB^ivia'nwiiajj^i?iB^tf 
upifQWUSQ Turn a rnhmmminfauwumtimu m □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ^ 

mvufth ■Biniu vifwfiuvwwanej fasnnJannsiilaei'liJ'HJjfl 

uwupiflpijjrnffulwty'] iiasavmrtnauniflufTmnn vi 
NfH£)st?rm>a'a'an l liJ nmijnnnnimnfuk>ann?iln a?a>hu^ 
iIwm^ajj T,uflnmisvh3ummikuejfiyiifiphei ul^nnsntj 
Lfl , ui^ , uLviPiii'a^ni?uii^"u < wTM < um£j^m£j , utiJj£jL'a^ uriiffwCi 

auDMmyissmaasnbliJ 

8in^MiimsMmii8\]lrifijuiiFi3i]J8888iiua\]^iiaii 

LilwuTn ils^nAfulunnfinsnhilfninMniitik' 

iLrifinfEJfieifi^fiein<imw 

RTijja'ljTflA L^t:ns^fl?nnwu£jjJi?i''awiJn( 5 ii , 'a>3liJliQ£j 

Lm'wds£n?sflui?iQ£]'as l l? fmqsnsspjruflQiiIafis m 
pmsjaennlA H?kniJLlww^iJi , £t£j 6 ii , u i?^fnS«^i«viijni?fi □ !»,£• ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

iin nfkwnfnin iiaQnmflfha^ wYlmmiJJifoe] 

ifln^«iManiiniijjniJqn«pijj umitiflnjiifituiniifliimAiiasiJ 
nna^jQjjunjjViSfitin-iinjjvi latiifipimpirijjtanpiwvi ia limn 

iTajfyn fotiqtuflJttJAinjj'ltliJriKimd ftjifluiffMvitnnfl^j 
vanfjf'innnfiifi^njsvKvifl^nninS'Jiitnti^'iiiiflijiiinww 
iJjcfefluii«cfiniinsiifl4f3fifinliJ!i4iJjsfeflirfjiiiifi^vMT«ri 
f^Fina^f^u^'aiTEjtiijnaii.flu'adn^^Q'n'lin^^u'uujj'i 

dnvinjLhmfj'a^'EUYh'u yhiiPwnjijmfijlvn?B£h^l] □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ]s& - 

(Niccolo Machiavelli) nafiwnjiiviil^nQ'nmia'wmfia \u 

atintf i€nvfami ljjfifii3unn?illEjflfUfif?jj 

vhMwun^iranB^mi ivinsdT^ntunusirinnQnitJfis snrurmsd 
injPNiinmsis'vsiAYijqiJwiiuAttNriiiii n w.fl. ©ben upi 
iuj«Sfiin««i^nntiiJjfi n.rt. bodo (fi.fi. 1527) wniiATiiJ 
dn lUJAAfniQaSu&snriihflsinflij faooo i\ mn^nlu *\z 
LfCjnsntunEJ^tS'uiisjRRflniQaaiiwiisjijiiiQiJ pulsjqn wfMittin 

wi^wyifipnemnwnH dnvhBthVl? wnssUiliirifjjflnflwfiwtM 

mDlniJuuliJasgmaMsiwalan 

L^mT.uiw^^fiffiJ^misnjjnHilgiiiliiQiFiivin'ilii upinu 
RQnjjnin<avFQ l hJwjjfl ^niflmlktfEffSjen vmi? ! ofl'uuaswfN □ lab ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

wnudnwiJ?iB , uiJin ri'nw^'adn^nm^n^ii^wtju fkrarm d 
ilmynrnfilfiAffw wiJf < Btyn1,wvn^ tFifw-jjn^ Lflupm -atjTu 
mnniliAiEiflsliJmiA 

un«nuviiiviss«fiii'3n yhBdnVta^yhan^yili stun 

nu flfiflffmlmi ^iuJ«nwnnsnn?siJij«QniJh«vi'i^m?iJn 
A^luasMiirinj 

vtaw pmsjRwvn^mfiJnRfB^ipltJQuntr^iJfntufi^j in 

lijcfenifiifMfiiiliSf ssvinantidnti^njIiSf nnnmiriflrin^iliYhiru 

fiQnwS^lwEy'lwurifj'iifi^piu m^M^mpiii^imnmiiimii 

fjjjvmwn^natiJfiutari ddfjpin^ 5 ] uasdjJwmvmB'UB£i'>3 
irminaui jjnnwntJfiijJQjjfTU □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ^ 

Iviudn sfn?Q??«^pi? nidi) l3ui?iu fifljjluvif^pifMflnL^pi? f^ 
w?sW3/)mifNflnQ ,r i tniiiivti ^iilimmm^nm^ii^Yi^ 

"snrw?fn" lurid miia™ snjnwSliifnnjJMwntiiSjj 
■ymfimi IliWflJmJfllllJlJ emperor 

ImQanviiiiJmflufnttn&nqtt'tfu ^nmmfinimw u 
uniJfmiqjl'UQ^mfmu'nijna iiijurieJfj imUiiuJaiflu 
emperor wan iinHiilyitiwiifln "snrwfffl" mifluAiuiJa 
^nvifu emperor trui/Eu iirivisNiiTinsnrwMSljJ'li^iiiJaQn 
emperor wfmjfirri'ufl'U emperor liihTUJWJJltilifi^'lviti uwlu 
wmrn? snrnnH/'snrwwS wniiiknim Universal 
Monarch m Universal Ruler fifimsjJWnflwiSlf WJflJlJfl 
flffumflu universal (Iwl^nmJnfiiw empire) 

wjsjjMnn»n?«viiflii4firwMfiiiiJiJii wfMiflujviJJift] 
^uzlmXiim^Mttitiimi lii^HmWf liJ^HnnfwtTw 

nwastfvifklviEiJviafl 

tJf^iin^^iiflfiQ'n^f^i^nQlFlnjJVinfnfifliinTOftfyilEiQ □ la^ i5fnttsnima«i?i vs ispntTsnima Ian 

H. G. Wells •fowmut'fluulMltaTta Outline of History 

jQjjflQijjQn v^asnBt^wvninmflui^u^Ci^TlijnB 
iwnnhwanmimff/jjnH l>3nvi3jn£jf s nn3Ji?i'alil^Q?jQTHf:; , EW^ 

muiflflfjJWinil (Alexander the Great) ab H?Sl4hfll§nmiJ 
i«Bfw , Mnfnii , w5pipi , ULiPi , u3jnn3jntJ3jns , us«£i^Tin!JiL«'uiJfsi , Kirt 
SuSti ^miflTufcrnn (pjfjitein Bactria) MinfWnptansnQil 
cntob rifi'upif^piprnfTB (mumfluwvmtfnrimiiiimn @<ird) 
wh5inViin'?tijj'ssijnfiiiiSti 

vmu BiSniniii«flfiJMn?'ni l l^nijf!ij4iivi?^iJnviifliiiJ 

aiMim irnvmBBranll) 

iMMiiSwtim Mufpiin Iiidntnifi'iwrei4fnfii5niniii«fif 
uvrnTBuii i^infnyivn?mBvmn£jnnmji[^yi imnslifoijn 
shflmnnafln fii«titinvTnTi«ijliJ , liii1 enbaer rifiiiM?«n^nnii 
na^nnmifln aril (in^phrmWl 325 B.C. uuifM) wifmMn 
tpmri^tfmmsWlfl iiasi?M?n«iiQ<ffi}j?eis (ilmnBira 

CiflBW^B^nnwBJ^B^i'asnBtflnwvnfn^ Btflnyi 
Lflunw r Pi'!!Tw2^1vify^^ ,! fiB>3 <! dw^yiQiJ m^AJn*] p)BBiiJm 
ifluBudn mnsnBTflniJvn?n^t0AminiiTftinmi,iiii □ mswmmmn-m (iJ. s. riywh) ^^ 

iimmzwwwnmilvi y)w?nvmrusnrun£]SQ'WlQ vlj^Warw 
R^nwS^lvinj'LLvi^^'a^i?i < uiJ < UFi^njj£j''a£j£fiJ ,! fi'a^i ; jlu'] nlHtm 
jjiHuTuunuffTW/?^/ WQnionfiein^'lfssHf^vMwaniJuasjjjQa 

f$rtnfimimini?i miilufjsmmiimlan 

m^iiilanuiiliJcJFiDiiJifuiIfum 
maoij^DiuiuuiiuomoiIfUfuimuanDiwfiiiu^msiiuouii 

^^^nuQifin^fiffiJiIs^uuwtyunviun'U'u iUjtijsym 
^uln^jLfn ImjjflijwflhfiffjjfiuCi ymfswyifiFhfl'un'lA 

mfLd^Tuyn^fifns iftapimi i?nnn£N3jflqnmtfmwMlwjnnyifl 
wnPrnvmntvii LifiQwn^sjjnfiflmLfliJQmilEjnjTQWjn^jJwa^ 

iffy run nijflufifl liA'H'uljJsfifl fussfirh^mEj uasnn&jfnqfi 
nwniilij'ljjnafipi wEMijilqjtijnviititiJJtifiw s^scuiisiinlff ms^ □ ^o ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

^^3jni, < u < unnf?ifn^R < UTi'a^i,fnl < wSnn^ilEiJfijn uaQun^ss; 
Tanwpi«^jjflLT,unn?iii!j«iCi!Ju^m4u«£;firu rmim'w'Eh'im 

nni^^nnlu Wilton imminnfhmniifo L?nlsJRfmfui/3?flB 
irra^jwiEJI iJ«fieiWiin»in UfWflii'Hijij hiilntiJjhliJli«wffi 
wiifl^jiipiiTu fiflfifluri'in nnjjivhlhmri as LQff^uwQunif'lsJ 
sfMii? irinufluHiind'Afq w?flimvh?htiifl5siifo intaJ 

Y\izY\m\,^&?Lv\H 'a^j'n^l'UTn^ni.'B'UJjtvi^mjn^nd'f^ □ LiJBlw'iinfNnn?yh?nmiin MB^HBn^^m^n(fomfiyTUJ 

einpfoflii'H wtvi^nuBnsnnfi!im^nqjlwmnwrm 
(Ihufjifin^fLi^yififln^fu^ nHBajmiani^vn'fiBajffi 
^Q>3^n£j^^ni^QLflu^fsu|^n^^LQ£j^«Qfi^QP i i«'a levins pi vin 

n^iiJLfl^ni?mQLl / ilill^nii^n^u^'gn"Mnfn£JUPi'n^"utw1ili 
sii , liivi«j«dntivi««?ntiimnfl'5M^«tifijjiiriT«tiS 

t^mirvn^B'Buil'ajqji (TOBmnikijqji) nhJlmBfl 

unssnfl^«?n^Hiiiifl'5ijnMntu/nniMiifind'iiJ?sivi^ 
^nnQwun'WRki'uniiaQ'L'unnfiiTi^iruuilltJBn ifnwB^iwuBLin^M'] 

wniviai?imaujTQUJ r ifl£Jt«'aiin^lf isnnfMiwfflrru 

raw © LfnflfuanwnfTi^uslwinfLi^mni afch^UBftliJ 
Hiiinun^fBii'inml^ 

tow kj ivmBndnimnpiB Lfn^^B^nmlulildnnfun 

ImiMftn^CimJi^ ihLBnf^n^fLWB^nliknniJunlutftn □ ^ig i|j[fnttsnima«i?i vs ispntTsnima Ian 

^ ^ilssiruvil'ata nn^'fpiiTl'wlli' 

"BnQT^vifi^Qfs^sjniJ^nlsfTul'ULf'a^i.via'nd jjnarvapnnjj 

i?^wtw^fnn«mi€i1,'HliJ^nMn'lMli QniJrufLjnTi^KT^f^utvi^fi 

ilqjqjnfldn^tvianTl'u a^ssanflrynA'a viTuansj'miH 
iI^^imn^iit:^p^?n£j^''aLi , niliQ£jnni , ljJ < nnfn£ji?i'aiJL ,! iin n«s 
ufmsnnliivmn^Biimuai ffjfninKivh'Mfiiniitijjfliiij 
tifiuifliiljjnl mfifl^Qtimifitin'jSij^iinfjii^ij'liJ 

mulffiatm nn?Wrtfytynmiuinnvijj« , liri«fi i/ainus 
wQtjpnapifT^fitMswntjndn iiriwfannnfNEifljjfij'in flnUiirn 
hJfNfjjflnflwfiwflfaniiiJiJil fennlw':dym£iM^ ssvhflei'va 

lutein CiLiw^Qnw^^stLilyRLilyuMnmiiinanEjrm wuw^ 
ffii^QtiwinjjvTipinaQ fi^mnSQtipnnwldfinuns YMldfinms 
ufonfiabifot] 

■atin^il^m^ilviaj ] vl-wRkiunuaQ IsJ'hl'ana^fh'U'i^lM 
1w£yflii r wi«UQ uwT.unnffni^finun^PiQnjjfl^'lMfyu'u wnnfj 
FmsjvmpinaQjjnn fhlvirynlknaQ Tflmwn^naQaEyiJta 
anim LiASflinNnaQuvmWMQnflfsiw iSflvmflf'amriyh 
IwwfwnnspiPiuliu nfMvhrim'inrifl'u ivtailfwnutf) m-alu'lvi 
Liinwnn^lujjnLflumd^wQLflu'aupii , n£JLi,rii?fT 

flQnjjnaQvmwflsifluwQfhei Qthu'EuuAFmuTa/i'aenn □ liliwaiJi , ^^iIvifQ^QnwB!jnnliliBn^nsLyi'n , u ; u IwIm^'U'u 
wan mmnmuhnmun 

upifi'unflQvlljJwflnuT^ vhBsls^nUJ'lii ImiiHvm uuniifTiflivi 

i?nfi!in 1 liJ3JB^iftvnspm3j!anBtjnn , l«w«iJf^tJTi , u uas 
HQnjjfltinnlwqjjjfiniinsiviniiii iiriFmwfafiiifciwflnun^iJf'u 
ss'WQ^LfnFnnsjfsiwHQiPinflQjjn^QtJ vmnrmvmntJBth^vm rini^^uw^lliu«^i,fn^^B<nnQ^BlulilW^f^FinapifmB^n 
lAis^aoijFiaoiiJiiffaeifuOmsnanuaomDuiii 

M8\]Qiaa\3FiUln8UU9inFi31UlJs=UiriU3lUlMia 

«?n'3«??mnpiiJ?siviPiuasi^3«jj'iifi<tan Iwj^ufi^ f-uflmlku 
mJnfiiw yhuwih £furmnJrcmflinii>i ^nfltlni'ifitinau m* □ on^ i5fnttsnima«i?i vs ispntTsnima Ian 

mil a nQivhu w un yimmihs ivi ^^n phswfN id "u 

7M£jn^in3^i Uiilfsunvi ljj*ijjjw«Njjqi,jn "bJa'amia ljjfs;ti©vf®n«EJ 

LLSQfQwlsfTu^fn^^ff^'n^*] fluusKiiluFiQnjj^nif^viuvi 

iJ?siniufQSJiiw?Qwl^iTu , L , unnffl!fn^«f?« : BQPiLi9^^pi3j tra 
Iw'wfl^flnFTtJpiQn^ari'MlfiPiQnsj^nffijjnLfl'ULPit'a^nft^'ULfn in 

viiifindntifin?!nliiM«s BtinliSliJjjfMwiwnsviniiJw'i 

l3JLfn , wah , wfs^nfipn« , un 1 liJ«B , u UfliifirequiJqnilhiJKflraiJ 
Itfliiihsmvi imWijliJvhlwmvii^fnw 

iJftwTw ii^njsVftss;iJ5iiririniifinf«ii]iiffs5jjTfiQ'ividnl^ l liJ 

liJ^n^^^flUEunliTiJjJiJf^'iinTiu'lwljJiJf^jjnvi 

T.iftjj'iJfsjjnvi'l'Uflslf fma lvftwiJrajnvitunn?\h , wah 
iLa^fiiJg^viwvi^nwfi^'lunnf'WRWun^QPi^PiJj }jnHjjn«nmu 
nif^n^ffmnfl flh^??AA? , aimfi iwwnnn?>mfln«imJ)QEi □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ^ 

nifflfiuQflu snnm?piamiPina "nnmffQEjymaA s nnm?viQ>3 
tiiuwMiivii«flii«Bti dulihfli^wvm^li'Fra 5 ] ™™mr] 
dn nwm-mmm-flmuamiiuma d^fiviJsliJ'unpiuluvi'Kv! 

lttu ytanhiinliJWmymn^mi lwlflln«nmi]u§Vhfl'iEJ 
vanimiffaifM 

■wfstfu rhvhUifi nnanmfluwvhgntj iL«svin«nti1^VN 
mi« i?«pftunvi'iantihn«fliiiifi^njsfi^i( umiriinnflntj'Wf^vifi 
mnldi wfmfnmflinJJjifnsriflm^Yifltfn Btin^nysvlliJflTi 

rinii'Ufitjfmfiein^Ci L^ns^^fn^iJ^siLyiHTinSf TjliJldT'Eidn^l^ 

imnsflsmi ssflB^nilAnmnfsiamlBun'u Imfrnm 
luwn IvfkiiJfSJjnY) ImiflQnmf^iAiiymvili ul^iknlviliJ 
tnfstiJinlmm^mmuBstiTm upiWwmfl Iwjnvh Hyntoej 
nu&h-i&im B£h>auB£]lvfonlsA0Lmdn BsVusaflumsvivifi □ gnt) ijfnttsnimavisi vs iSfdtTsnima Ian 

Aiain vmnnn?TiBw?£wyie0n^unQ'nB£hVta v!i?ejnQniiluTim 
iwmIm?n^flB>avhBftn>at?ira 

finssjjniJ^EyifUPimfluvjvifijjnjjns: MfufuAQQi m? 
Lfluwyifi^nwnruliBL'Q'UBdnVta s^B^BBdnVta flB^fBsl? 
Li^spfEWinnfislnjn-a wriCS TJ'ann3jdni,'Ll'u < ^yifi3jn3~jn^^'aL£lu'a£]n<3 l lf 
sspiB^fBst? suilf'a^^n'aut? s£FiB^ii3 , UB?JB£hVta' wviephatri 
flfmdifiti'u'l? Ijjfflhflti'N 

™tiliyii , nijdnfinnfilgtijnaiPi"ULfl"u^yifiwnwn^ qjnPi 
feiwiWlilfniJuiQQi viTuvliJg^ntupi'uifl'u^vifiSjnajnsTruu 
flvjjQiw?s>i|vifli4n«fiiifls , l? aB^iJBnsjn^h is Ib uaQphviTu 

ClinfiiJnKiunSriBiTu TaMitn^'inflsl? iipw^Iqi™ 
iflumfiflfaj^w mipmufiAB *mQunuliH*Jil?njnwimi,B>3 

lasmiAifiiaaiiaaeliisoiTiniJie 
Tiiai8iJs=in6iJl0i8ua\]^iifilsmsMnui 

^£jnua?n^??mni?] tih-z&imm'tnMfth «rn«??fl&3fl}Jiiftf 
^QLB^fuwn TMwaei iLtaflfBLmfb iSu&flu vTUiilfnnYi 
t^mwn^'iJf^nyiTurnfflrmn PifltjJiJfKinvi'l'Ufinf^njQS 
pifQSPifnti.sttlntJ'U'^fpw'un^QPiiiB^Pi'u lunnfmrnnnn?] Qnsn 

mu nmw®uhiiimhM<\m\?\ r }<\°] Wl fajjnuwnlvfilfsivif 3 ! 
flnn^pijjiiasTaniiwifiwfln^njjfiti'lii^iiw^iirifi'liJ □ mswmmmn-m (il. s. riywh) msi j 

i\,m finLi , n^ul < usnnFm34ilft:wnyi n^nflCm^vtasvhrn? 

ifluwuuufiein'iw^piwjjnejiaQEJ Iflfl^nnfMFnjJMflhrm Turmfi 

ifn^nti/nnvijjfl^l vH^RwuTBflnwnLS'UPmajfpmsjansjnfEi 
anifrutU'iYtyrufljJiifo i-anun iSfi ilcj urinu iificifnun^jJiTiilu 

liAvn<Jww$hiJ ffniriUmifhmnt] Ijjjjuinfin Isjiwu 
fimmwu jjiiripnnwiJjsinvi iffrmwviiJjsii'iBiJ'lnti'l^ rh~ 

nanufiiinTiaQivjjfliimidn iflwnwvhjini nufi$|m«<a 
iflmfl?fi™vh«nEJiJfsinfiiJ , lpm Vhenafm'u'ta 

\®nz nnHi«?/nnmflu«Q'5M'iw«iJjs 4 EtiiiiI ifluufif/nWlufm 

RQflvisrmWinflrnQSHiml 

< nn7Mt.Luuu' s ii^ s ii r 3?j^fn^^^i , fC^3f 5 i3j l l(?i''Ei£Jn-3 l l^ iJf^infiiJlpiu^K □ mC ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

Tifajjijftu iwn^niifi^Hunifiwjj'itftiJ^turtJJijn'liJiflti'jrifi 

^^nnftfinn^lunn?v!^^tlnw«ww'un^nin^ijliJ 

wwiej"] q'i in pi pffwrn tiffin™ MflltftemfUiriniT 
^nsTViifliiiJvifliifiSMiinviwiijniivifjwiifi^jJii ummijj^nu 
i«l/innliiJsiSijiifM¥3w 

iLflsamQ^Lnflqapin^'] vIs^HsHQEj'iN'Rki'uniQpnifl^pi'ulmfl'Up! 

wwmnjfliJAfQ ■mswu'iijsjim iia^iwin&AJjWdiiiiifot] iin 

nnudn iJi i s; s dnfiiJ l lp]£jdL^nmAi 1 lT'L^'Ei'a^ l l? Q'nnulufufmjp'u 

ha t^i£j'unL'En?lSilfiJfijn?nnw|?mjj?njjni , n' ! ii'a^Piu wnu'anwn 
iwjJiEinejviflwurin'u wn?Qm^^n?™mAwn?^!h^??fl 
a^AJJilfavimnPi 

Lii'U'ath^fm iwfii?nwi^?/nvivi^s;u^wflfln indaiPi □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ^^ 

^Qn^f^Qnw^njjni , n , uujjniJ'anLi,^Li,?i^^dn£jyi'a^Lfi'ai,Lw'ii£jn£j 

mm nLvinnugnil^irru mnsjaniJn?£iTO>3iJAAAnTMfii?iilfdMu 

mfl'^RkivniQpnifl^pi'ULfl^ LiatLWfl'^RkivniQpnifl^pi'uH^njjJi 

i!fyfyiuuijni,w!Ju^fHyfulu^^3JfQijlliil^lM , ulilliQ£j 

hQnij^wjjntiiifl'Ji^/inri'liimi^iijj'iiifirifitin'JMii'inwfi 

L«frinw£ilQmflHpi , u3j , Efinn«vlssiJBniL^iLfls« , ufi'3fl7i« 

^Amiifth^iX^n^fazftuQAm^mAn^^Ami uasprnw 

mjfurms tiumXintiz aumXuviz ^•ilmnmnunimmwnQ^ 

fQWFiQnjjQn i^f/nvilu^pijjiJjsinfiiJtpiEjmi Chei □ ^o ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

iwm Q^luf^iiiiuwFiQniJ^iJwufi IjJlm^/inviviili'Eruft'atj 

iJs^ineiJlmelijaiisoiiFiiEtoouioinnitJuIrinJ 

ils^ieillmeauqiieiriamsMnuiMiArFuuiFiiictDiiIrifij 

ffniJB'jHTijjMijntnifl'ai«?/innwpi fijjfnnTHJumiiiifl<a 
lhsflifiiJlwiiHflifot] iJ^ s BnfiiJti?i£j , iI < ut3Jl s iiLL(?iQ'n^ , udTuwnn 
vjfii^w^jjnnifliilwtij 1jJliluHifn«QnijnfMfi'miWfiiif<Qii 
mniflulwij 

rhiB'miJijd nMSjmmmfmjnijflj itfnfauluiwmi vie 

fmuai ^niJlninwulkm 

ilrinfjQnumtmjetoulwfyiranin "ism" uilf^nsiJlpiEJ 
^hlIsllIq ilfsmifiiJtpiLiiiJijCllllwjj naQ^^^^Ln^i 

iJf^^neiJl^£j^HL^f fin vi m'Q^ , u'a^^'3n3Ji?i''a^nnf 1,1,11 11 Lil^il^ 
lafiuaflej awEUpfruvn sii^Tans; awa-ariAs aufulvias: aum 
jjtus Bstfvnnd iSuilf^ifiiltpiEJwwIfi 

pnfiiin^viEJfijjnCl twl^miflvu iiritfufliiiivmfhilvivh 
vi n ej f su uil ss^ n ell Ipi £j ifo ti 

mv\ r mm r )<i\'}ft'ti mivhvmdn nifmiunilf^ifiillpiEJ 
^nil^waUi il?KTinfiiltpiuviuvis::w1«wlMjj □ mzmmfituimm (il. a. riywh) ^^ 

FMi3um?ufl0<flQnjJwfl^nn?uijmiJnJs w1flPiQnww€i^nn?«iJ 

^ilfsmifiiJtpiej t^£JWTunft:in < unn?Lf£j < u| iim Thwflfiuneiflfi 

isjfmmlWfilVhFmiJ'W a own iltzlmu mm® 

Sflfi«ntiifliiHQnjjnfMnn?viw»jiinii^Q ulflifluM'iijnfMrm 
M^urmrmflrmn hsiiuuifltMjtoujjnfifnsssiJflndn "\fo\v," 
Allium 

whimEj ^ijfinliinQQniJ?siin3iJ l lntiJJVi'i'5vis»5flri'5njjlii#5«jJiS 
wffllsJ iiasSiitmvannnjfl'in djstvisittmtfuqnflmwmjfam 
iJfsinfliJ'lwuwQumfplnM'n LisciksflnihJlflEJMflrmfinin 

^nnfillnAjran sfi^q'iniSeniini'i , l4fi«?/nwmiiwfifis , l? 
i^f/ini^ijiJf^iumfl^fn^aff^piJJilf^iinfiiJ'lpiEJ'MfflLiJsn 
iflulil mw M^nniMifMiJ ysunsiilntivf til «n 

L^QU^ntw'nnwn < udniJi , ^ s dnfiiJti?i£jfl^'!/in^l'!m'a'a^ 
nnjjwanTnjscwfi'iwnwti'JiMMii iJjflJliJjsinfiJlnti nifcuij 

RQnjjmranflfnmfiamAiYfautiJMjjfl Lflfoufonfimwijfinujfm 
L?i?rnyjnlw'?iu'E]^^viJ4n£jii'a^iJi , ^ s dnfiiJlpi£j uaVliM^iaiffnw 
n^^n?in£jiJft: e nnfiiJ 1 li?i£j , u ; uL^£jL'Q<3 ^«jj^Ki,fluiJ?^nfiiJlpiEJ □ £•12, ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

niwiiliiaiJOwMiiainDiviiiIiifliDWTienvimj 
no^liJno^riuielnfiJiiriomsasioassFilanfiaiiMau 

™n^£JTAj^nuEijn^jJL^£jm"un , u Mwufofififi iflu 
/msnB<j>KflfiiJ?wVivM cr vMviifliiriys^wvMviifliiPitiwstf vmv! 

nuupifV^n^wfiWfl^w ^fif^pn^pifivifiHaiJjKtLTimiaKflnun^ 

nwiSLvivintQiSuuiJiJfiiin^ ae ■wf^mfiTpinnwijiTi manf^ii 

^f'^Lsn'at^n'uu , wnw , unviunluL"!'a>3nni , LL?lQ>3Li,?i^^ 
Qiunsiiluwmuu iuniivh^fmnfntQ vinjjSHCimsijTinafEij 

LSTatpin waluflffufn^tfifij nvruvuaej iJssnnflAQnwIWbirLJ 
i^Qunn^?CTfiiJV^ijflnuqjfliiS^lvqjvii?tin'in irtQitJB □ mswmmmn-m (il. s. riywh) ^^ 

m?u^n^qjyii1^iJvn^tiJLi3u^Qi , w fuaeiwujjn aVie 
LL^Q^QTunsC^lvifiJn^f'UQn iiaQwnrmenenjJiafjjrajiJ 

Q??n4sWmJu!kfhl'u nraiatanmafttilniifinvn^viw m? 

nTUJiirmimfirifltTu 

fnwgfnwB^ajpmajfnpmsjiJfnfti'unmS'unfltjntusjpif 
ItfiiriJiijunjiJrciYiflinn fynwfiwtmfluiYaflnmCwjltfiiri 
lhsmnttflJYftwnii Pi'n^nS < unlsilfnra , un^i?i''an'uiliQ£J3J^^ 

^Brvnsj LiasHiJf^iviFiiinwiifi^ifnajnna^sjRQnjjansjnfnvls^'liJ 
jgrnit^ikyvra'a^an ivtaiHandMaAri'a'liI 

VQ^dnw«fiMJj^?s>!|vifii4fn , l^nf«jfiias«fiii , l^^i5jjvi 

IwunT.iJiJs'Kv^qwiJgijCT'LuLWCTn^'i ™TudnlmuuTmwnA<arm 

w'unfn^itJwuijTUPi^LiPimrwRki'umnpnifl^pi'u Asmm 

^nw-nn^'atlnpiuL'a^H^unfuliJ yfaTupta ^jjis CTryrun Vfa 
yin^nn^j tisi Is ifrurun w^nuwqlin??jj«Qnjj^jjm4finij^ 
iiQ^aBiJvrannfcimmiasvn^AiJ ifaflnuwwunnnsvn^w'ta 

nn^ntdf'adn^'u Tpiejwspiwwnejvi^iwiiQT^s:ionmfi^QPiv! □ (£•£• ijfnttsnimavisi vs ispntTsnima Ian 

iQanilsi?)ViijnmiB>w^wfliB^Qn>3 en Bth^ ab hw «BiPii 
$a>j sf-jFiufi fliu Iflmjiiiatiaipm ^sTJmfiivmfl Trun^a 

BffWifi&miflafljj ifn^a^n^nu^fn^i'i^'atiJ Imam 
flti'uqnwfn HifiiihQijjffijviiifiifMfMrfiJjsnBij iwehvfchjju 

ujfiiJgijnqnnB'Uifo rfaslflwaflnifsflQflnumiwjn 
ffnu HJiiVft sn unu vhinww »*««» hnuiiiayaiFfv wafrkl 

TifiH>l(viflHn«uniiiiJjnna'alsvissilQtimiii'iB?JiJiifi'5 
mriwrnsVlil^na-immfiiJ wnAQnmtfnKWHfaMU uMnlil 
ijamdniooln^aiirru fm urilwaMii n fQ iflunulil has 
dJijnHifi«ifliiiJjsfefliIiiTiiJ?siviHiinn#5PijJiiasii'iQ^ari 

Qumfluoiili Tiflfi^jjvi'un^jJEynpiSpif^nviTuvlCl'iSnls 
ifluutyiflunfia Lflvmftfl'ULfl'u^piaLiyivlLnpisnnqpia ftun 
IffvhVMrnii Qnsn Is ^atfamhijqjnflaCiLlf^naml'nnLmm 

d^nnufjjm'ULfl'u^Tillijpi'aliJ flein^aKfJuunu □