Skip to main content

Full text of "Steganographia BSB 1608"

See other formats


■ ! 


V 
•/ .' -v I 5 t . 
' ~ 
I 
f . i 
\ [ m <36602736380012 <36602736380012 S A 
i b I 
c> -. 

i / 


/ * 


wtii usyyucto nr 

^3^/- J?6&. &*< ts cS?i, g>./\ </«*. ^ . c:r <., 1 M STEGANOGRAPHIA: 

Hoc eff: 

ARS PER OC 

CVLTAM SCR I 

PTVRAM ANIMI SVI VO 

^ LVNTATEM ABStNTIBYjS 

'01tpf apcricndi cci ta; C_JK- 
A 7 

I AVTHORE 

%ErERENDISSIMQ ET CLAKTSSIMO VIRO> 

x*TRiTHZMio,AbbateSpanheimenJt,tp 
,J[Magu* Naturalis Mjgtftro j#r- <_ y &'j*s/^ 

feEiiffimo. 
PRi€FIXA EST HVIC OPERI SVA CLAVIS, SE Y 

vera in rodudtio^b.pfo Au.hoicconcinnataj 

UACTENVS 3jrij)EM A MVLTIS MVLTVM DE- 

Jiderata >Jcdkp<mtjJim'u v/fi : 
f Nunc vcro ingrati-m fecieiioris I'hilofophixStudioforura 

publicnuns fa&a. 
Cum tmiUgio & conftnfu Supcriorum. 

^ ~- «i 


'-y FRANCOFVRTI, 
Ex O/Ecina Typcgraphica Ioannis Savrii, Sumptibo* 

lOA NNIS BeRNERI. 

\**BB9 CM. D C V J/T. 
I 
LECTORI S. 

Moncnduses,CandideLc£tor,Iiterarum9?. &@ (in 
hoc Opcre alias numeris, alias chara&eribu s, alias 
verbis vcl in pagina fuperfcriptarum , velin margi- 
ne adie&atum ) lHam rubrica?, feu rubri colons, 
hanevcro atramenti, feu nigri colons notam cue. 
Quin&hocobCctuabis : (ingulosfingulorumca- 
pitum titulos itidem rubrica cfTc dcpingcndosSc 
ornandos. Cuius rei momentum c prziixa Oper* 
Clauepctas, licet. V«lc*. 8tfV> ' a ' 

8l»3' 
U 
INCIPIT LIBER 

PRIMVS STEGANOGRA- 

PHI^ IOANNIS TRITTHEMII AB- 
batis Spanheimcnfis, Ordinis S. Benedi&i, 

Moguntincnfis Dioecefis, 

tAD 

SERENISSIMVM PRINCIPEM, DO- 

MINVM PH1LIPPVM, COMITEM PALATINVM 
Rhcni , Duccm Bauaria* , Sacriquc Impcrij Prin- 

cipem EieAoiem , &c. 

NTlgriSSiMOS Sapientes, quos Graco fer- 
mone Pbiiofepbos appellamus 3 ft qua njelnatura> 
yelartu repenjfent arcana > ne mprauorum bomi- 
i num not it tarn deuenirent , f uanu occult aj]e modis 
** at que ft gur is 3 eruditijftmorum opinio eft. Moyftn 
quoq; Iftaebtica gentis famofifiimum Ducem in defcriptione crea- 
tions Call tj Terra ineffabtlia myflertorum arcana verbis operutft. 
fe/implicibus y do5iiores quique ludaorum confirmant. Dtuiu etiam 
ti inter noftros eruditifSimus Hieronymus totpene in Apocalypji 
loannis myfteria latere affirm at 3 quot yerba . Gracorum Sapientes 
nonparua apudfuos aftimationis prater eo : noftrofque £t Pbilofi- 
pbos & Po'etas doSliftimos intermitto , quifabulis cofcribendis ope- 
ramnauanteSyauudimperitis^atquealiuderuditis bominib. vmus 

):( x narra- 
P R JE F A T I O. 

mrranoms ferie fagaei admucntione tradtdermt. Has e?o Sapien- 
titftudioftfiimos amatores etfi propter ingenij tarditatempcrfecle 
. imttari nequeo-.admirari tamen, <& quapoffum [educate bgere no 
omitto. Qmacumillosmagnaprtctteris hommibm proprio * fludto 
excogttajfe confidero 3 meipfum quadam yiohntia confricans , yt tn- 
calefcam 3 ad aliqualemyel cum noutfomu imitattonem praceden- 
tium impello. Nee mepemtus , yt reor 3 fefeUit opt mo ,• qmppe qui & 

^a 3 quapriusnefctueram : per continuum legendifiudiumdidici: 
Vcogitatiombus meis admuefitgandumfecretiora & 'prorfa area, 
na cateris aditum refer am. Nam etfinonfum tanta ye/e> uditioms 
yelmdufln« 3 yt medium antiquorumfapientum my fieri a occult adt 
modu apprehedtffe ex omm parte aufimprofiten : modes tame que f 
dam&> multos <&yarios 3 non pern us [^ mihiytdetur)contemn^ 
dosreperi 3 qmbus mentis rnetjecretipimamtntentionemalterihanc 
*nemfcicnr. 3 qtmmLt,ffmeyolt>ero 3 fecure<&abfo^^ 
aone.yeldeprehtnfionecuiufcunq^erapertos yelnuntios ye'lbteroi 
pnjfum inttmare. Et hum rfecreti fim* arm admuentionhioua ad 
mfl™ttiSereniffimiVnnapis 3 DcmSk^ 
m 3 Duarq; Bauaria, acSxcriRomamlmpeyijPrmapuEleclons temper inu,£ii(fimi > Vhilo;cp®T% omnmfapiet.ffimiMeccenatu m 
nuUusmtbi dgnioryifusefl 3 cmhocmagnuficretu reueletur Juris 
comendaui 3 tf non fine max'mu Uonbus mfubieclum y 9 (h men 
coportaut. Ne aut hoc magnu fecretu in aures yulgarium imperii u v ^— ~w »if* Ltf nut if 

MFfovumhominuperuentaUnffic^ 

yluma 3 tta illud 3 quon,a myflerta docet mtelligere nefctete my Rem 

diofijfimus, % buiusfcentt* arcanufuapofit yirtuteperfifc & ad 
tntentme nofiram penetrare ad plenum , mjtper recepticnem a" do cente. P R JE F A T I O. 

- 

ccnte } qua Htbrai Cabalam , myflerijsprapofita occuttifitmis 3 ap~ 
fe'Jat. Nee minus Reipub. noceret buius fecretifiimte art is in impro- 
bos f$ reprobos diuu Igata notttta 3 quaprodeJJet in bonos. Quomam 
quideficut bont&vtrtut urn Jludiofi homines omntb. adinuentis v- 
tutUr adbonu f3 commune vtihtatenta malt ijreprobtnon modo ex 
malis 3 veruirex bonis atq-,fantfifimis infiitutu occafionesfibi ve- 
nantur 3 .qutb. deterioresfiant. Simile huic nofirojecretqfimo tialto- 
qum vtih Reipubl.atquehonejltpmo adinuento cotingere potefl; vt 
ficut bonis&fanEttfimis homtntb. injlrumentumfeprabetadoptt- 
majtaperuerfisfjtmpijs minijiertumexbtbeat ad federate. Na ficut 
bonus & honeftatis amator ^voluntatis fu<tJecrctu } pro bono priua- 
tovelcomuni.altcribancartemjcientt.quandot^quotiensvoluerit,, 
fecure,fecrete y £r abfq;altquafufj>tctone cmufcimque mortalis 3 per- 
fct~le 3 coptofefjintcgemmeperpatentes omnibus , apertas njelclau- 
fas literas(tta vt nemo 3 quantuhbet erudttus 3 aut curiofiis, qutcqua 
valeat fifjncar'i defecreto mittentisinec 3 etiamfi fufticatur 3 depre- 
bendere)omm teporenotificarepotefl 3 & adquamlibet diflantiam 
locorum tnttmared expnmere-.ita &peruerfks quifq; lubricus 3 aut 
mahtiofiis , etiam Latimfirmonis penttus antea ignarus y mox <~ut 
bancartemconfeqimtusfiiertt^quamme docente m biduoadlon- 
gtfitmum confiqut potent) tarn demcepsLatinofermone 3 compofitio- 
necongua literas fenbet qualbet narratione apertas, pulcbrai 
Crfatis oraatas 3 ad mevel ad ahum in hac arte pentum,qui- 
bus voluntatis fit£ arcanum mibifibperuium t ant is myfierijs Vtr- 
tuteCabahflica obuotttet 3 vt a nemtne penttus 3 quant umcunque flu* 
diofo vel erudito 3 fine bunts artis ,, de qui bus fim ditlurus 3 (}>t- 
ritibttsvaleat penetrart.Scrileret iam demceps doclies fj fjindo- 
Bus 3 *vir &• mutter fuer &r fenexjjonus O* malusjudtcusdla- 
fciuus, Latino velquocunquejermonejibi noto 3 per omnia climate 

i ):( s mundi P R JE F A T I O. 

tnundi liter as Latinos , Grtcas autbarbaras ommfuj}icione care- 
tes 3 qmb. abud ne/cientibus arte exhiberet inpatulo , atq;aUttdfci- 
entib.in occuUo.Nec tut a inter cotugatos fides contraclafacramen- 
toMcfientiapitblicata m reprobos 3 ta demceps matter et : du vxor, 
licet Latimfermonis baBenus mfcia 3 p verba pudica , bonefta atq; 
fancliffima cutuflibet Ungux veltdiomatts lamfatis docla , mala f3 
tmpudicam amatoris adulter i feu fortucat oris men tern fj intent io~ 
nemjicct viro per feme (it eras ac collaudante 3 vt optimas , lattfime 
mte'digcre 3 fuumcp 3 defiderium eodem modo 3 quam Ute&copiofe vo- 
liiertt yiliifecurifime eifdem velalijs Uteris puichr a t£fatis admodH 
ornatajeriepoffet remandare. Emmuero licet bacjcientia infefit 
optima, dRcipublfatis vtilis,tamenfiadprauorum notit tamper- 
ueniret 3 (quodDeusprobibeat)totusRetpub.ordo per fucceffum tern- 
ports non modicepojfet turban:fidesqipericlaaripublica 3 liter & om- 
ncs 3 inftrumenta 3 confcriptiones 3 ipfidenique bommum fermones m 
grauiffimamfit/ptcionemvertiinemo ta Uteris 3 quantumUbet fanHis 
£r boneflis 3 abfquepauorecrederet 3 fedfidem epiftoUs rarus adbibe- 
ret.Quoniam quantumcunque bonefta £r pudica verb after mt:fe- 
per dolus 3 faus 3 decepiio 3 fubejfe put areturifieretqi bommes adom- 
niapauidi 3 & non minus in amtcos 3 qin aduerfarws vtplurimufr- 
fbtciofi. Nee fieri qmfquam 3 etiamfimiUe vtxerint annis 3 tadoclus 
Zpcxpertus in bacfcientia cumfuo doftore poterit 3 vt non reUnqua- 
tur tnfiniti modi, fecrete 3 occult if tme djecunfime in bac ipfa arte 
fcribendt 3 d pro volutate cmufUbet ahcuius ex pert t operadt adorn- 
niafujficwntes 3 qttos ipfe cufuo praceptore nondum apprebendit.Na 
quern admodu aerijfftrttus bom d maU afummo Deo creati in mi~ 
m fieri urn & profit u nofirum (per quorts tntelltgentiam omnia iftius 
artisfecretareuelantur)funt nobis fine numeromfimti f3 penitus 
incoprebcnfibilcsxtamc buiusartis nofira,* Steganograpbia(ft~ tTCtd 


r 

* : -:srl P R JE F A T t 0. 

ereta f3 arcana & myftcria^nulh mortabu.quantumcunqifiudio^ 
feyelerudttojatula continents per fcttc) appcllamus y omnesmodi, 
rue, diferetia 3 quabtates tfopcrationesm aternum poterunt ad pie 
mtrn fieri penetr aides. Eft.n bacfcientia chaos infinite ahitudmis % 
a, nemo per fctle coprebendere potefi : quia quantumhbet m bac arte 
dotlus er expert us fuertsjemper tamen minus apprehendi/li 3 qua. 
tl/udefi.quodne/cisMabet.n.bacprofundaficretiJfimaquearseanr 

proprietary t difcipulum magi/lro facile reddat incoparabiUt:r 3 yt 
itadtxenm.dottiore: mocL fitanaturaadprocedendu dijj.ofitus y 
tftn bis 3 qu.an tradition Cababfijcapercepit.ftudio/us.Etne quit, 
huius o£islec$orfuturus 3 cu tnjtcejjit/ape ofendent nomina.ofiicia, 
ordines 3 differetias yj pprietates 3 orattones 3 tiquafltbet abas operati- 
ons ff>intuu,per quorum intelligent ios bacjecreta buius-fcienttx o- 
mmaclaudunturdaperiunturi me Necromantic u tf Magum , yet. 
cu cUmomb. paftu contraxijfe 3 yelquabbet aliajuperftttioneyfum, 
yehtente credat yelexijlimet: necejfartum duxt&oportunum,fii- 
mam &nomen meum atantaUbe i tnmria i culpa & macula folen~ 
m protefiatione m bocprolago cumyentate yendicando prxferuare. Trmltxt!t . 

Dica ergo & coram Omnipotenti Deo , quem nihil penitus latere potcft , & f IH i H f, ur s. 
coram lefu Chriito.vnigcnitofilio eius.qui iudicuarus eft viuosfc mortaos, di Author* 
in veriratedico,iuro&proteftor: Omnia cVfinguU.quae in hoc opere dixi, *' -™J^- 
vel didinrus ium,omnelquc huius facntiz vel arcis proprieties, modi, figu- '™™£* 
nc,operationes, traditiones , receptiones , formationes , adinuentioncs, ' 
inftitutiones.mutationes .alterationcs, &vniuerfaqu;eadcros fpeculari- 
oncm ,iQucntionem, confecutionem, operationeai Sc pradienn , vel in. 
parte vel in toco pertinent,& omnia q jx inhoc noitro votumine continen- 

tur.vcris catholicis & naturalibus principiis innitun tar , rwntquc omnia & 
fingulacu Deo, cu bona cofdetia line iniuriaChriftianqhdei.cOintegrira'.e 

Ecclefiaftic?tnditionis,fine ('jpftitioneqnacuq;,fincidolobtri?, fine omni 
pa&o malignoru /pirituu explicito vel implicito ; fine f ufFumigationc , ado- 
ratione,veneratione, culm, (aciiflcio, oblatione d?monum,&hnc omni cul- 
pi vclpeccato ta veniali£raortali : flu rq; omnia&fingula -ii veritarc,re<ai- 

tudine/ynccriate&puritatc. Vt hm' adinaetionis fcietia,& pradicaad bonu 

vfum, P R X. F A T I O. 

p ..q; non iluervuc.efccoiiue.Un qu .to vcrum deee.-ri.r,ft° ^^ 
Cunn.in ..aEcdefi»;*eoi<A;fcn?-i i* ,a, ' , l' ,, " n ™ :n 'P'i*'»iuer&li 
le«l,qu.d , quod f„ Chrmumcfidei & puriuu com™ ri", ,, C ft l. 

fmpropterm quodmu-r.m ptures efifuturo, : qu, cum e a,q u */ m . 
er>™,'"t'U>prenequ eM t,ad,mur,asau e rfi t b M , tffaa* tt^ 
dmmftra mal„ mdmt aut/upcrftmofi *dmumtior.,l M fntcon- 
eeffim. H,,,crnnf Kt ,mfmt, domml,us q u,cur,q Ue bxc»ofirafyn. 

f'^^pammul/f Xe rm t>pf r lK r M /„ ue „ tocm / tamt , 

Jim* ttmmrmi* n*mf,ndam,npubl,cum. S.^rononmtcL 
xermt (quodmuUu [>»■«* futurum) dfcant p,„ u ,qu*m reprc 
l>< r -tonZ>>™<<roUtK t r*rmmlemd,cemofi e ndit,qmpn U fq U *m 

caufi vcmatem tgnoumt, profirt de tajmmtum. Dtfate pnu, 
banc or tern, erpojie* ,ud,c*tr. q Mm ^qmuernis ,ntell.J c , n on 
•pfim (qmabomejl) fcdokujam gmare jl r ar f prol,ute. Sao c 
mm isrartrnfam^trnmemfiuuc mm hoc opwmflmmpoOi re 

r c l''f^'f-rJiicomw g a t pemtm Iin orure.Eosautcr>, > qmU 
jMbmnffapKmum/JKruere, quam Mcjfe, nccopto ntc vcL 
Itmbtcmy/luano/lraptnetrart. Ca», * * L - t * ' 

Cap. L 

£VIVS CLARIS ET OPERAJIO TENE- 

tur a jl tritu prtnapa/i 'Vamerfyel, anoyrmadriclpermimjlmum 

ebra Jot bean alrulges itrasbtei Et nadres or menu itules 

rMonhamorphiel. *Adhosfit commijpoo- 

mmum cnm exorafino \ 

Vivs primi capituli eft mulcum difficilis & peri- 
culis plena operatic propter fupcrbiam & rebelli- 
onem fpiriruum cius.qui non obediunt alicui , nifi 

fucrit in hac arte expertifllmus. NouitijsenimSc 

minus in arte probatis non folum non obediunt, fedetiam fi ni- 
misvrgeatur,eos frequenter lsdunt.&varijs illufionibusorfen- 
dunc. Maliciofi & infidelesfunc fuperomnes alios aereosfpiri- 
tus, & nulli penitus nifi maximis facramentis copulfi obediunt, 
&fecretumquodeisc6mittiturfxpeinfideliteralijsoftendunt. 
Nam mox vt cmifli fuennt cum Uteris auolat.S: ad cum cui mit- 
tuntur,fine ordine irrumpcntes,fjcut populus fine ducc fugiens 
de prarlio , furiofi properant & aerem fiio clamorc repletcs Cxpc 
omnibus in Circuitumittentis arcana manifeftat. Confulimus 
crgo,vtnemo inhacarteoperaturusilloscopellat, neceorum. 
minifteria anxie requirat. Quia protcrui & infidelcs funt: cum 
plurcsex his quos confequcnterdicemus inucnirc poffit faris • 
bencuolos.qui vitro fefc offerant ad obedietiam paratos.Si quis 
autemprotcruiameorum cxperiri omnino voluerit&probarc 
ea qua: diximusefle vera , hunc modumobferuandumnoueric. 
• Preparer chartam in quam fcripturus eft cum Inuocatione di- 
uini nominis,in nomine Patris & Filij &Spiritus S.Deindc vcr A 
fcribac in ca quamcunquc narrationem volucrit fimplicem 8c a STEGANOGRAPHIAE 

aperra,quam omncs Icgcntes intelligant,latino,patrio vcl quo- 

libetaliofeimone.CumautcmfcderitadfcribcndumverfusO- 
rientcm , itafpirituscompcllar. Pamerfiel oshurmvdclmufon 

Thafloyn pcano charufteamelany, lyamintocolchan,parovs, 

madyf^, moerluy , bulrc-f-acloordonmelcouepcloin,ibutfyl 

meon mysbrcath alini driaco perfon. Crifolnay, lemon afoslc 

mydar, icorielpean thalmon,afophiclilnotreonbanvelocri- 

mos cftcuor naelma btfrona thulaomor fronian bcidodrayn 

bon otalmefgo mero fas clnathyn boframoth.He,c cum dixerit, 

videritquefibi ipiricus ad obfequendumprxfentes, continuec 

opus inceptum. Quod fi nondum p.ppparuerinr,rotiens rcpecac 

iamdida, donee c6parcanr.-iucpenitusintcrmitcar,ncniin!uin 

compulfilxdantoperantem. Cumautcm literascomplcuciis, 

iiuentas mute cas cum nuncio ad amicum in arte probatum, 

quas cum receperit, dicaciftam coniurationcm. Lamarton a- 

noyr bulon madriel trafchon ebrafothca panchenon nabrulgcs 

Camery itrasbicrrubanihy nadres Calmoryormcnulan , vtu- 

lesdemyrabionhamorpliyn. H sdi&ismoxintelligetmcnccm 

tuam pcrfette, fpiricibus iam vlcro fe cum impctu orfcrentibus 

&clamantibus,itavtplerunque&alij prxfences fecrctummit- 

tcntis percipere valeant. Scd obferua, vc in omnibus literis quas 

xnittis hac arte conferipcas proprium fignum infigas, vciscui 

fcribis fciat,per quos fpincus fisopeiatus. Quoniam fi ipfeope- 

raretur per alios ad intelligendum,&:cu per alios admittenduui 

nunquam in sternum obeditnt ei , fed pro indebita operations. 

8c ilium la*dere»t>& fecretum tuum rninime reuelarenr.Omnes 

cnim fpiritus quibus in hac arte vtimur , ordines & orficia fibi 

commifla tantum cuftodiunt, &de aliis nullatcnusintermit- 

tunc- Confidera diligenter omnia qua? in ifto capiculo diximus , 

&faciliuspoterisincelligerequa?in fequentibus dicturi fumus. 

Et vc ea qua diximus comprobemus exemplo , ponamus inten- 

tionemnoftraminfermonevulgari.quamconfequcn- 

cer notiiicabimus amico modo 

prxdi&o, 

SIT J 


LIBER P R I M V S. SIT 1ST A INTENTIO MENTIS SECRETA^ 
' aJtcuiiv principle, quamoptat fetre/uumva- 

Jdl/um abfentent, 

3<6cr actrcfocr / Mr fri>« to iDfttctt*/ bur$ r<M<$e 

ivrfacf- Dict>©n<2tra!5burg{ubcfricg<Ht>n&mtt ganger madjt 
'$ut>bcrfafl?<Mff nccfcjISftitwodjni nadg^Btci »nDC0?o&<fn'.3|t 
bammb wifrr crnflltc^a fregerm an Wdj/ate toi rn$ mic 3tyDi wt>©c* 
lubo( wiwanDt bt'fl unD $u g«rc wn ftienfien »erE>unb?:£)u wdlleff »flF 
&«ifd&igcn£agn?olgerd|]/ nadjDciwm wrmogen/ vmbtnernadj 
, ^«tcmtag<bc9.@tauff<nburgitiDcm^3alb€crf^jnm [Hicitae- 
rant liccr^ poiitjc] wcittrn bcfcfcciDt Dafclbf? ftnDcn »ur&e|?/nadj {IP 

f ommm t>n& nie ai#fc ibe/QMcn wit in gna&ot geg«rt>idj <rf ennen 
mi* U§alt bi<fm wifcrn 2nfctyag bep t>ir in $ojj"<r gc$e»?m/:c ♦ 

AD NOT1FICANDFM HOC SECRET VM?^ 
p'afallo cum latwrt intent tone mittentufirtbatur 

fie vel alio modo: 

OMnipotcsfemftt€rntBttisquiomnhcre.tftexMhte 
per vnigenittfli/tut in cruce morient'ts amanjfimapxfu>ne,qui coct 
ft in defpiraufittofinecomtxttonevirilinatuseHcxpuriJJimafcper Vir- 
que Maria tr*denfquefe pro nobis voluntary in mortem Juojanfitfimit 
\ruore an i mas nop as moriens de morte lihcrauit. Exaudi nos mtferos o 
clemen lift me pater , ejrper eiufdemjilij tut dulajfimi Domini nojlrilefo 
Chnpfacratifimifinguin'is tjfufionem indulge nobis peccata nojlra&m- 
funde cor di bus nojlris gratiam tuam, vt te in omntbus&fuper omnia ft n- 
ceroferuormliligentes mandatis tuisfemper cum deuotioneobcdtamus,& 
mutuo amore inciter proficient es nihil dinceps amemus terrenum , nihil 
quaramus caducn.Ttt emm es Dominus Dens nofter,qui nos adimagine& 
Rmilttudinem tuamab initio crea/ii cam non ejjemus : &per diUaump 
Hum tit urn redemefii,cSperi/JJemus:quem mortuumpropeccatu nojlrtser 

A 2 Jepul' >'. STEGJNOGRAPRIJE 

fepultum tert'ta die a m or tuts rtfufcitajli, eumq\ gaudenttbusfuU difcipu- 
lis,viuuper dies quadragintain mult a confiLtione oflcndijii.lpfum veri 
Deum rjr bominem ,pura dr/frmi/fima conftjjtont tecum in 'tuaincircum- 

Jcriptibilt maiejlateftnefine regnant em in fine mundi denuo credimus ejft 
t'enturum adiudtcandnm viuos ejr mortuos,ejrredditurum vnicuiq, no ■ 

jlrumfecundum operafua.Per ipfum te rogamus, oClcmenttpme pater, ex. 
audi nosefrmifcrere nob'ununc &i»tllaterribiltbora,mquapcrip/umfi- 
Hum tuum iudicandifumus.Refpice in ncs mifericordijjime Dcus./umuSe- 
rimfragtUs,& miferandipcccatores,bonis opcribusnudi qui fancli (lima 
Mate/lot cm tuampeccando in mult'ts ojfcndtmtts.Sedmifericardia tux co 

uerp adpxnitentiampropeccatknofiris lachrymantes gemimus:perlefum 
Chriftumfilium tuum burnt liter deprecantes , vt anertas tndtgnationcm 
tuamanobis,indulgeasque nobis cUmcnter tranfatla crimina,perducens 
nosprafenti terminal o exilio adama-nitatempatriaCalefiis. loan. Tritht- 
miusfcripfit. 

Huittfmodi narrationemjimplicem ejr apertam vel aliam quameuntn 
volucris quam omnes legant & intelhgant & qua nihil 'conttncatfecreti, 
quamque non verearis in omnium deuenire conjpeclumfcribas m charts ■ 
pzdmtjja,quam diximus coniuratione Spirit uu facie verfa ad orient c, qua 
firiptatntentioncm tuamfecretam quam volueris fcire abfintcm corajpi- 
r tubus exprtmctcontejlans eos vt agantfideliterjlatimqueauolabunt. Ci 
lit eras tuas acceperit is cut mittunturfigno orient is cognito facie comer- 
(us adOrientem dicat coniurationemquampramifimus:Lamartori,anoyK 
(frjlatim intelliget tuam intentionemfecretam quam 

Spiritibus commifijli 
procerta. » 

< *" v / o/Z> 
h J B E X P R I M V Si 

JD SCIENDUM SVIKITVVM LQCA, 

nominal -Jigna,notafubie^a. 

S ED cum fit neeefirmm omni operant/ in hacfcientiafcireloc* &*$. 
minaprtncipaltum Spirituum &figna>ne morantem in meridie per /- 
gmrantiam vocct ah Aqmlone . quodnonfilum tmpedtret intentufidet - 
urn Uderepojjet operant em ponam till confequentcr in circulo plagas in 
ambus princtpalcs Spirit us morantur,cum nomimbiis cor urn &JignU. 

Rub. i < ■ •• 
In hac fi- 
gura fcul- 
pcons ih- 
curia legi- 
tuc Podiel 
pro Padsil 
& Citoud 
pro C*« 
mu$L Ecce tarn babes plagas or bis vniuerfas, quas nojfe in op er at tone hums ar- 
tit inprafenti Itbro inprimis & ante omnia eft necejftrium , &ftnequoru 
net it ia nuBus in artefiquetur cjfeftus. 

Rur/us oportettefttre ftngulorum principalium Spirituumprimosfuh- 
fiitutos,quotfintinnumero quibusftcretamyfteria commit tuntur ; Vt 
fiias eorum or dines , quomodo fint vocandt, & quo mo do rurfuscmit- 
tendi ad officU f($a 9 cr quottpft habtanS t/iuminatms in die ,drquot 6 STEGANOGRAPHIA* 

Incifugosinnoftcquojqucttmicos & quanta* foleantformidareinimicor, 
ft de his omnibus docebo te inprafenti tabula^u*. dtatur tabula direct i - 

onis. ^ 

ecf>». &Mb- & **• e. dc e. • 

Orient. PamcrficL T IOO °- »oooo. ioo. o.o. 

Subjolantis. PadtcL $ 10000.200000.10. 0.0. 

Enrrtt. Camuci. *■? 10. 10. 10. 10.0. 

Euroaujler. Afetiel. **■* 10. 10. 10. 0.10. 

t^Auftcr. Barmtd H> , . 10 . IO# ' XOt9t 

Anpfiiem Gediel. M 1Q> ^ I0C> 1Q 

\Afruus. Afynel. ~ ** 

J . ,;/-•/ ^_-w *°- *o. no. 10. 

Fallow tu. At alert el. «■»'"' 

0«/4ff'. ^W «2T'U: o. o.jo. mo. 

C/ww. ZWw/. ^* 40 . 40 . o . 40 . j O . . 

Subcircius. Vftel. r , ^1 40. 40. 0.50. 0.0. 

Circiue. Cabtriel. _" 50. 50. 80.0. 80.0 

Sep ten trio. Ray fid **^y jo. 50- So.o. 0.80. 

o/W* ^aw* ^T '°* ,0 ° 0, ; ?' ,O0 • 

A»£«. ,*"*«/*/. 'U »ooo. 180. 8.0. 00. 

. r*/<*™*. *™** : w ,0 " ,8 °: 8l °' °°- 

Orient cm hie velim intclligas non vbiSolquolibet die oritur, Jed cum lo- 
cum in quoaprincipio creatusfutt,qucm AquincSlialcm appellant**. A/Ji 
tnim hanc conjiderationem obfirucs diligent ijfime , nonpoteru in hac arte 
habere preficlum.Seetetiam nunctefirtcm ijltus tabuU doeeboita.vt ex 
Vnolbiritu intetUgas omnes. Capiamus itaqueMalgaraspro exemplo y per 
quemfit oper.it to btttusartis in nono.Capttulo prafenth libriprimi. Occi- 
dental eftftgnnm eius eft tale *-? *f» , habetfabje mginta qusprafunt 
diet, drhabent Impertum magnum di Spirit m tencbrarum Htsfub • 

icclifuut alt/30, qutprafint nctts&verfanturin tembrisfempcr,nec ve- 
phtnt adlucem,nift per impertum fuorumprtncipnm , quibtu omntteport 
[untfubietti.EtijU rurfrs fubfehabent tanquam cnjhdes & mtwfirot 
ph no turcfubieclos alt qu ado ;o. aliquandoio. aliquando 10. ejr altquanda 
cmnes,cum omnibus Jimulegredtuntur ad imperiumjuorumprmcipum, 
..[jfciltcct ordine. Vfctuot cor urn nttmcro per operantem Virtutum ma- 
am rutmperio vocati/uerint exjeeunde velterfto ordine,tot etiamferui- LIBER PRIMVS. 7 

fores & cu (lodes cum ipfis veniant adprincipalem,qui ejl Mi/gar as. Tterii 
fubift'ufiintalijtanquanuntij ejrunit ores: fine cefto numero,quifipe cum 
tpfis mtxticonuentunt. Horum Jpirituum omnium nomtna non ten emus. 
Sed qtta/cire necejjarium ejl operant em, in quolibet capitulo txprimemus. 
Etnota, quod omnes ifiifiiritutfunt cumfuo imperatore principals quilt' 
bet in plaga orbit deputatafibi,vt patet tn tabula. 

Cap. II. 

CVIVS PRINCEPS VOCATVR PADIEL 

SttbfokntuJjAbensfubfemmiflroi dinrnos ioooo. noEiurnos 

to o o o o . & altos multosfubfcrttitorestfuoium 

mcerttuefinitmsrus. 

V M,(Icut in prarcedenti Capitulo dhimus.Pjmer- 
del cum Spiritibus fuis di&if»implacabi!is& infide- 
lis fit, nee obediat pa Aim omnibus in hacarte ope- 
raricupientubus.fedvixincacxpertiffimisrvolum' 

in hoc prxfenti Capitulo artem faceretutiorem.&modumo- 

pcrandi in ea demonftrare per Spiritus meliores qui fintbe- 

neuoli , prompti & hilares ad obediencjum vocanti , qui de- 

bi to modo & tempore vocati veniant fine mora : & quod eis fu- 

eritcommiflumfkieliterperrcrant fine omni fallacia. Primus 

autem principalis huius opcrationis impcrator & prarfidens di- 

citur Padiel nomine Subfolanus , manfione orbiculari ; quae 

eft prima manfio poft orientem. Ishabec Tub fe decern millia 

quiprxfunt diei SC omnibus operationibus huius artisdiurnis, 

qui prxcipiunt&educunt Spiiitusnochirnosin tenebris lati- 

tantes,quifuntnumeroduccnta millia, omnes fugiuntlucem 

&diem , prxter vnum qui eftnuntiusadSpirjtuspraifidentes: t 

omnes boni & beneuoli Cunt , nee lazdunt operantem nifl fit 

malitiofus, vet minus in arte perituj. Non opus eft omnes finul 

aduocarc , fed pauci fufEciunt & aliquando vnus fatisfacere po- 

tcft operanti, fiue operatic no&uma fit, fiiuc diurna.Nam cum 

iint 
s:*f: * STEGANOGRAPHIAE 

f 

fintbcneuoli, quietifctranquilli: f.equcnriusio!iuagifi'nt,qra 
in multitudinctumifltuofi. Cumcrgovolucrisope>anpercos 
& mentis tux fccretu alicui, quantumcunque abfenti > per ipfoi 
intimanwic facico. Scnbc in chartam prar^araram antea dcbito 
modo, licutfcis,quamcunqucnarrationemvolueris & in qua- 
cuBque lingua ; quia indiftcrcns eft ; cum ille non ex tharta, fed 
exSpiritibusmentemtuampercepturusfit quam fcnbcnSjVer- 
tes tcad fubfolanum,qua perfe&adicas ift.im coniuratione. Pa- 
diel aporfy mefarpon omeuaspcludynmalpreaxo. Condu'en, 
vlcaro rhcrfephi bayl merphon,paroys gebuly mailthomyon il- 
thear t.r.njrfoii acrimy Ion peacha Cafmy Chertiel, medony re. 
abdojlafonci iacicl mal art* bulomeon abry pathulmon theoma 
-pathormyn.Cum hacc verba copleuens, videbis duos vel ad mi* 
nus vnueSpiritibusplacidiffimeprarfentem &paratuobcdire 
voIuntati.Ht huic committcs /ecretum tuum , & fideliter perfc- 
j-cc illud quo iufllfti.Cum autem liters vencrint ad com cui mic- 
tuncur per nuncium,fifolus cft> bene, fi cum aliis,fecedat ad.par- 
tem fi poteft,aut fi non poteft>vcrfus ad fubfolanum^icat f ub fi- 
Jentio iftam coniurarioncm. Padiel ariel vanerhon chio tharfo 
phymarro merphon ampnfco ledabarym, clfophroy mefarpon 
ameorfy>paneryn atle pachumgel thcaran vtrul vc folubito bes- 
loncy las gomadyn triamy mefamothy. His verbis rite di&is fta- 
timSpiritus miflus apparcbit reuelans ei perfe&e nullo alio per- 
cipiente quicquid illi commiiifti rcuelandum finedolo& fine 
omni periculo. Nemo autem maliciofus &: nequitiofus facile in. 
hac arte potcrit operari, fed quando quis melior & purior fueric 
tantociSpitituslibentius&rhilaritatcmaioriobcdiunt.Rtqua- 
do hanc fcientiam vnusquifq; magis occultauerir, tato faci litis 
operabitur. Et nota, quod ifte Padiei cum Spiritibus fuis eft de- 
putatus ad nunciandum fecretas auifationes pro corrc&ione 
malefa&orum, in carccrationc, pun i tionc, ficut i ub- 

ie&odcmonftrauimusex- 

^cmplot 

TNTEN- LIBER TRIM? S. . f 

JNTENTIONIS SECRETVM, $VOD* c ® 

nen Uteris , fed Sfirtttbtu fecund* manfionu 

committatur. 

y\E L A TVSeJlquifiiam apudprinchem,cuialiquod crimen imponi- 
U turLftmtucftitu vel quodlibet ahud : vulttupuniriperfuiiofficU- 
Urn a juo longe diftunfftwr fedeifcribereidtpfum novult, ne mamfefla- 
tk Uteris qntlibet oc cafione reus fat tuifitus, &fugiat, vet ' coadiunilisftbi 
tnribus ami cor um reftftat, velquippiam contra principem autp atria leges 
moltatiirfnrftrum.Scribith mc velaltamquamcun^uarrationemadfi- 
urn prafflum qutm r.on vereatur ab omnibus /egi ifccretum vero comit- 
tit Spirit ui, eo mo do quo pradiximw, quifdeliter narrabit fecretum eim 
iff/, ad quern mittiturpnusin hacartetnftitutum. 

Sinccram char it at em. Afitto ttbi orationempro deuotionepanitentiu, 

fatis pulchre comp oft tarn , breuemque, quam integra mentis me* bencuo- 
Untia in tefiUpcJJidere von volmt, & eft talis vtftquitur. Libera nos Te- 

fu Chrifteaternefilnatorbonorum omnium & indulge reorudeliila, ge- 
mitufy noftros ex audi, mttig.tns tempcjlates vitiorum, renouanfque con- ' 

fcientUvetuJlatem,ad*tcrntmnosreducitoparadtfum.BoncIefuremmt 
nobis exorantibuspeccata nojlra: quoniamgrauiter ojfcndimus&fttpc re- 

lapfifumus. DulaffimeSaluatorwftrmitates noftros fina,quafumus. Be- 
nign us efto roganttbus te lcfuptjjfime & nosfamulos tuosjupplicantesex- 
audt. Hominesfumus ajjtduis mijertis inuoluti, maximifque temp eft at thus 
immerfi Erue nos,tribulxtorum confolator viclorioftJJime,quonia vita nit 
fra ajjiiua in felicitate fepult a corrumpitur. Mijerere tantum Iefucle- 
mentipmefaluator,reJpicehumilit.ttete amantium &nonpcrmittasde- 
mergi nos exules in luto & turpitudine vitior urn, tn amor eftculi. Hucufc 
tor pent es iacutmus, viciffg { innodati noftramparnipcndtmusfalutim,fu- 
. turiqueexaminisminimtrecordatifumus. Benign ujjime Creator efto pro- 
fit iusfamulis tuis, ejrftlua lachry mantes quos decepit miferrima van it as 
mundi, viam (prob dolor) Veritatis negleximus omncs, fed libera nos luto 
tnfxos exuUfque:quoniamSaluator nofter tu es Iefu,qm neminem dejpicis 
gaudtum tndefcicns&fempitcrnafa-licitasfanttorum esftesnoftra, Chri- 
Jtianorum gloria, Angelorum lumen , remunerator inuic7oru Martyrum, 
corona vtrginum^oneftao viduarum. Bone lefuexaudimsbumtles, cU- 

Jt mart' 19 STEGANOGRArHTAH 

mantts ddte, libera nos depra/enti exili* concerns nobis gratiam, vt fint 
fnc viuamus, v/uifica quafumtu non miferos feruos tuos exults , quos re- 
demijlt, vt %elum lufi/tu verum confequamur. Confer ua nos omnipotent 
Pens, mate/las infimta, mifericordia mcirtumfcripta, at erna fains ncbtlt- 
um animorum. Amen , Finis oration is loan. Trtthemij Abb am, 

*ALIA OKATIOt+CVIVS CONITRATIO 
Itadicl melton } fdrmc 9 camel bufayr, ilnoma, vertoga,pa~ 

melochyn. 
HANC quoque non indeuotam orationem accipito. Human* filto- 
tis amator,vmuerferum Creator maximus^obisindixit obedient H 
mandator u m cut omnes tenemur obedire ex am ore , pr ami urn vero obedi- 
tntibttt promifit fempiternafalicitat'istabernaculu poffiderc. Chrifit obe- 
dientta tnfttctamus, qua imit art cur emus > vtadaternaftrlicitatem nobis 
fromifsaingredtmereamur, angelorumfr cofociartmanfionibus Jem pit er- 
nis.AgamuspxniteltadumpoJJumus, tepus prectofum expendetes fruclu- 
efe Caueamus ne imparatos morsrapiat^ua cencedere moram alicui recu - 
fat. Ideoquejratres agerepcenitentiam non trade/is. Vclociter enim ad vos 
mors veniet:quam nemo vefirudiu eitaderepoteft Dies ergo veflrostranf 
euntcsconfpicitepanitentiam incboantes,quando tempt* habetis. Appro- 
pinquat bora decedendi bine. O mors rerum terribilium tcrribtlifpma, 
quam velociter nos miferos confum'u incoLtumque nofirum breuifimum 
mult is iniuriisplenu mifirisfacis ejje crude km ? Euigilemus mtfiri Cbri- 
flo lefu Saluatore nqfiro pujjimo nos exhort ante ejr eontefiante, vtturpes 
negligentias arguamus, & bonis operibusiufiititia viasfolicite cufiodia- 
mtts. y^Alme redtmptor generis humani ex audi nos , veniamque nobis tru 
buepeccatorum. O pater mifericordiafts nobis propttius in omnibus aduer- 
Jitatibus noflris. Sana damme w fir mas am mat no fir as , quo mam tmfn- 
mus,pr*JU nobis afflitfis vermicutis requiemfempiterna amanita, 
tis,quatenus tefemoer ajptciendo laudemus. Amen. loan. 

Trith.Spanheimenfis adidi, 

JJOff*. 

Ci?. I * 
t i * e x ? x i M r'r. ' • 55 

Cap. III. 

tVIVS PRINCEPS CAMVEL , HABENS^^ 
JubfefltiritiuprafidcniescLurnu oyerAtiombusiQ.&notturnisfi- 
mtliter i o . cumjubjeruitortbtu tottdem ^quorum offictum efi 
mitteriiismnciareaduentum ) V'tasf*)Iter. ' 

Ertij€ manfionis ad Eurum primus & fupremus 
omnium Spirirus voeatur Camuel, valdc bcncuolus 
Sfpromptusad micccndum fuosfubftitutos ad cum 
iquiinhacfcientiafecunduformara debitam opcra- 

tur.Paucos q-iidcm habcc miniftro.sfed omnes bonos,volunta- 
rios&fidelcs,videlicctdccem,quipra:iunt,diei & totidemqui 
prarfunt nod ,qui Temper bini mictuncur ad operantem ex v- 
troqj ordme.cum hi qui pi arfunt diei.ncn fagiunt tenebras.nec 
ilh qui prf/unr no#i>lucea;. Semper vbi ncceilitas cxpoftulat in 
omnicoiijin iIi(neopcrantisa!tcriuuaturabalrero: &quanda 
ipparcnt vi(ibtle r > tunc vnus. cefnitur in habitti pnlchro mixci 
colori.s&alius in forma lucidi fplcndorisaftareconfueuir. Sx- 
pe carr.cn apparent folocftcdlu fcnfibili q>,idcm , fed non 
> identur,ntii cum ita placucric opcrano'.Iftc veroCamuel cum 
mimltris&fubfcruitoribus fuis autoriutcm habetatq virrurc 
nunciandi abfenti amico ftatcm.voluncatem, cond.tu.nem.vi- 
am,itincra,aduentum, CcrecerTummitrcntis, quandovolucnt 
ipfcquioperaturinhacarte.CumergovoIueriSjoperarisq; pro 
tuavcluntate.perangcloshuiusmanlionis : oportertefcirein- 
primis.qui fine decern 3ngeli Camuelis qui prxfunt diei & quot 
quilibcteorumhabeaifubftirutos,&itaiimiliter de notturnis: • 
quod vt fcias perfc£tc:pr^fcntem tabulam confiderabis. 

es<tf». t x*&. @. x x x ot. x x x 

Orptnid 10. Cugar* ioo. Daniel jo. Bobicl ioo. Azjmoio. 
Camyel ioo. P Ariel io. Omyel io. *Nodtr io. Tedtel o. * M -, 
Budiel jo. Cartel io. Afiniel ioo. Vhxniel io. Moriel o. v-debatm 
Mlcar io. Ncricl jo. Calym ioo. (JMeras ioo. Tugaros o. ^^ um 

Hie habes in tabula io.angclos Camuelis qui prarfuntdicicu ° *** 
fubftitutisfuisinnumero, & totidem qui prxfunt nofti, cum 

B z fuis £1 . tTF GJNOGR APHIAE 

feisquoquefubferuicntibus. Vltimi autemficutcernis nullum 
habcnc fubilitutum,quoniam o .ficut nofti.nihil omnino figni- 
ficacin numero.Cu ergo volucris per iftos angclos operari,pra% 
parachartamtuam, ficut monseft; &vcrfus ad Eururo (cribe* 
quamcunque narrationem, & in quacunque lingua volucris, 
quae non fit nccefTeoccultari : qua perfe£ta,lcgasfcquentem 
coniurationem tacite. Camuelaperoys, melym meuomaniaJ, 
cafmoyn cralty bufaco acli lumarphotiriontheorbefamys, a- 
ncalCabelonyrthiamo vcfonthy. Completa hacconiuratio- 
nefubfilentio,fac comraiflioncm tuam fpiritibus, qui prarfto 
funr,quemadmodurn nofti; & emitte eos,omnia Tub filentio &c 
extra tumultu, fi fie ri pocelt , operans , poftca da lireras cui vo- - • 
lueris nuncio pcrfercndas,apertas vc liber, & vadat, quia Spiri- 
tusnonnegligentofficium(uum,fiuccito veniatnuntius, fiue 
tarde.de quo nullum fit tibidubium, qui fidelcs funr. Oporret 
autem vt fcias.quem Spiritum mittere velis ex praedi&is, quare- 
nusinconiuratione nomen cius ftatim poft principalcm expri- 
mas, &hoc in omnibus operationibus , inquibus angelorum 
mittendorumnominainipfocapituloponuntur. Sed lampo- 
namus di&orum a nobis fimilitudinem lu per h is, qua: pertinent 
adofficiumCamuelis&Spirituurn cius fubic&orum. 

«Xc^ SIT 1ST A MENTIS MEAE 1NTENTJO 

fecretijfima } qitdm perSpirttM prtdiflos vclimfctrc abfenttm. 

C Vm Rom&pojitu* jntctltgo ex confilwficretiJJimoJummipentific'u,Ro- 
^manum imperium ipjum velle transferre in Francos. Cupio autfare 
Cermaniaprincipes-.per nuntios necjueo qui bus non eonjidoditcr'u ncqueo, 
quia in omnibus Cttutatibus Italujunt in port u deputati , quifcrutantur 
tranjeuntes exact ijjime. Sen bo ergo vnam orationem deuotam, quam 
mitt o per nun Hum apeftam, cu alys familiar ibm Uteris claujis ad to/den* ' 
principes. Compello Spiritus terti* manjion'u &pracrpioeis witters* 
mitttndatfiquantnr. Et cum a recipient e njocatifuerint, reuelare eino ob- 
tnittantfecretam intentwnem meam,quam litter is commendareno aude- 
b*m.Ventunt,vadurit obeduint. O nines morimur ,quoniam onirics bare • 

ditarium re at urn originate noxa contraximiu: nemo que viuit non morr- 

$urm 
* LIBER PRTMrS. t r 

turns in breuijfimo tempore icontraximus delictum orginalein Adam & 
Eua.Morimur autemmorte corporis omnes homines propter temeritatem>~ 
MatrisEua mi/erabilem.Mortem z/ero antmaf'iftor mortis Iejus nos Itbe- 
randofugauit .Ole/uChrifie crucifixe, rrfpice^hitmilitatemnojlram qua- 
ntum mi jrifumus.inf slices, multif^ trtbulattonibus vexamur.ErgoeU- 
mentiJJimcRcx calorumpetimits concede nobis contriticnem, veniamaue 
omnium peccatorum propter bumtlitatem tuaeximiam qua redemtjh nos 
deinftrniarumnoftstenebris.noxiifypaJJwnibus.O beatitudo noftra left* 
clementiJTtmco dulcifime amatorlnnocentiaquidretribuam tibi\ Tu/an- 
ttus (jrmnocens pro nobis patera. Jguofugiemus cum veneris ad ration is 
cxamentFenics cumpotejlate redder e mercedem zinicuique ficundum co • 
fcientUmftutm.Eruntque tibi nuda omnia. nee te a liquid Ian bit , cuius no 
habeas notitiam.Ergoiiiuentes agttefratrespcenttentiam , dijiriclumquc 
Dei omnipotent u ex amen openbus mifericordUprauenite. 

TergiteflctibuscriminafjrpauperumlaboresJubUuantes, Deumvobis* 
effiateplacabilem. guoniam benignus eft in uo cant i bus eum. Ergo, dum 
tern pus eft, quart te mijencordiam eius. Semper gratia agite ei qui re demit ' 
voslefus Chrtfius crucifixus pro hominu mfalute timenttum dominum. 

SIT ALIA FORMA SECKETGKVM ISTA,^ 

quAcomratttaturSptrttibus. 

C Ecrettm manet in mente mea ret ojiium.de ad uentu meo adamicu vel 
*** amicam inproximoJecreto.Noaudeo/cribere hoc ipJttm,ncpaUmfiat t 
quodcaufa iietatard*a,mcdemandart per nuntium,qttod idem periculu: 
veco (piritum,committo re,venit t vadit,perfertfecretumfecrtttjjime, t» 
tmfuego litcraruformaqu*smittofitvtUbetfamiUaris,mdefit occajio. 
SalutemD.LatorpraJentiumJrjterArnoldusBoJliuspluracompofuit 
admtranda 'volttmina de variis rebus, vt in libro nojiro tibidudum tranf- 
miffo inter alia multa,quipr*notantdeeccl(Ji.tJ}icisfcriptoribus , reperies 
Jcrtptum in fine, vbi fit mentio vtuentium.Hunc tantum virum, reltgtont 
&artium vtmuftatenotabiUmtuaJinceritati^harijSmefautor^omendo 
&plurimumrogo,quatenusrecipiasipjHm eaqua omnesin amicitia nobis 
toniunclosfufctpcrefamtliaritate conjueuifli. Re/erabittibi arcana mnlta. 
natura,teg J conuerfatione dulcijpma obtettarepotcrit,fivolueris MtSde 
magtcii experiment is codicem quern holies mihioro quant ocjus curator e- 

1 M j mittere^ ► '4 STEGANOGRAPHT At 

mitta*. r*!ume*Sy/tesi/virtuteJ}>tr/tuummittam ttbimoxevmmiH 
expcrimeta mea remifiru.Curatctpfum %t vtlcas. Mtht^fipe re/cribi- 
to.DaU m Spanheimfixto Iduum Mini}, r^inno domimca Incarnatia. 
nis M.D.Ioan.T>itk.Abb. - Recipient aute tit crisis ad quemjptritu mi- 
fifttfaciatquodm bac arte mutt <jj> factendum:fjrfigno orbicular icognit$ 
fe vert at ad Eur urn Jubfyjilcntio ijiam dtcat tmprecattonem, 

Camuel Bufarcha,mcnaton enatiel, meranfayrabatremon,naculipefi- 
tum nadru lafmon enoti chamabetvfear lejponty abmlmypenfiyr thub.u 

rym,gonayrafmcnfriacharynonbtryhamerfinbuccurmypedaucflon.His 
diftu acctptat liter** denuo in man urn resident verfus Eummvt nojli. 
Notandum vero quodtjliftirttu* omnes cum fuo prtncipefunt ad Eur urn 
ejrpropterea oportet, vtfi tllo vert at omn^qui opera tur per tUos.tutfino* 

potcjljiterasfaltcm tllo verftu cum recepert/ reponat. Obferua & tntdligc 
qua dtxtmns tibi. . 

Cap. IV. 
*•*• CVIVS PR1NCEPS ASELIEL MORATFK 

adEuro-auJlmnt 3 babensfubfe^.Q prinopaUsfubJhtutos 
cumferuitonbm eorum: grprafittt bis qua per- 
tinent ad amorern. 
V a r t a m manfionemab Oricncc in Euroauftro 
tenet magnus princeps Afclielcum fpiricibus fuis, 
iquorum decern pra?funt operation; bus in hacartcdi- 

urnis,&2".no&urni .Hoi um omnium pottftas&of- 
ficium eft nuntiarc ea que, pertinent ad amorem mulierum. 

Habent autem hi 3c.tanquam principles fub fe, & roridem ali- 
os quosmittunt per prdinem ad ofHciafua, cumfuerintpcro- 
perantcm debito modo vocati. Rurfus fub iftis iterum funt al ij, 
quorum magnus eft nurnerur. Tu autem cum volucris per prin- 
cipem huius manfionis inSrcganographia operari.non opus eft 
omnes fubie2osei fpirirus aduocarc , fed fufficic tibi ynusauc 
duo.fiuc operatio fit no&urna fiue diurna.Dicam ergo tibi pau- 
coru nomina,cumnumerorubferuientiumcis. Ex quibus Tem- 
per aduoces vnum aut duos quos voIueiis,necpluribus indige?, 
nili operatio pro diuerfis.Hxc eft tabula. 

Mtrlcl 

I / S £ R P R I M V S. tf 

CMir'ttl 2$ Cubtcl 20 i^sffphiel 20 . CMelu 20 Nom.ruBi 
Cluras 20 Kernel to Curicl 20 Saricl 20 Num.nig.. 

ram id 20 i^ffahel 20 Chamos 20 O/hiel jo Nonuiig. 
x^irntid 20 K^irean 20 Odul 20 Bufar 20 Nan,Ittb ' 

Habes iam ecce (edccim principes ex maioribus,qui funt Tub 
Afielmagno, quoruo&oprxfuntdici, &octoprafuntno£ri,8c 
quilibetexeishabet20. fubie&osfamulos, quosmittuntadof- 
ficia fua,quoticns neceflariu fuerir. Piincipcs omnes boni func 
& ad obedicndum beneuoli atq; promptiflimi : fed famuli eoru 
non omnes,quonia fapcrbi & implacabilcs aliquando funt,ma- 
xime adeosquosconiiderantin.artem'inusefleDfe&os. Jftive- 
rofedecimprincipes cum fubditisfius ad omnia nunciandatibi 
fufficiun^necopusefhtepluresvelnofleveladuocare. Cum 
autemvoluerisoperariin SteganographiaperAfielem,proprc;- 
miilis in arte confuetis oblerua locum manlionis eius , qui eft in 
Euro-auftro, &voca vnum exfpiritibus fupra di&is pro tempore 
iucquemcunq; volueris. Hxceftconiurado^Afeliebproyfy^ 

melym,thulnearcafmoyn,maucarburfon,charnydcmorphao,. 
Tbeoma afmery n diuicl,cafponti vearly bafamys , ernoti chaua 
lorfon. Completis ex more coniuracionibus lubiungc cxrera 
qua? funt ex more in arte facienda, &confcqueturefte<5tusopc- 
rationistuxcertiilimus, Ponamuscxemplum.. • 

Fingamus mentis tua? arcanu. Habes arnica inxui* amore de- 
tineris,nec minus ipfa.-fed accedere aut alloqui no poces ea pro- 
ptercuftodiafuoru.Inuenifti tandem cofiliu quoipfapotin va- 
leas.fcd earn eft auifarc et prius needle : per te non potcs , Uteris 

nonaudesneinmanusaliorudeucniant:nuntijsautvctulisrcra 
non deccrnis com; ttendam.ne te poftea reddant notu\Rem er- 
go arte pet tempus occulta , quam fieri pala non pofl'e con fidis. 
Vocas miniftros artis inuifibiles,fcribis literas in nullo fufpe&as 
ipfafcjj mittis ad arnica et per jpfos cuftodes,laudat fcriptu, pra> 
betamic^lcgenduMllafignurecognofcei.snuneiu aduocatoc- 
cultu,audit conniiu,remantfarconfcnfu.Mccedis,intras,potiris. 
Mors left Chrrjli genus humwu viuificmit^u'tu* vita innocent .ifflt ■ 
&nhber*Hitnos<ib omni calamitatc,Erge honor mm bumilitaem viia in 

nobis l- rn j * T f GA KOGRArHIAE 

**ur,&trt*ttm«hnih.vitioru mj*fi*„d*4. j„ cmtll y. h „ ervrr ^ 
HLChrtftm Icfusfaluauttammasnojlras Gratias dicamu, aternasncflr* 

<»™f<™°relj«demus (mini temper e,pr*occ U p*„tcsfac^^ 

tus nojiris orationibur, vtutmm virtuofi in amore reclttudwuUbuctetes 

tumultummHndali U mnegotiorum,mJltc U norma» I faHanmr > vit t jsn0. 
x:t> rtjijfamus dciiot,JJirne,lachrjmife negligent 1*5 ahtmamm in maxim* 

J'to»«**emcm*resfut*riiudtcj,cw M tn*Jltm^^ 

nisnec j u.tqiiamtnf e rior.Anno'Domimcanatimtath CM. D 6. Id. UHar- 
t*. J- C urn has Jim tic fue acceperit lit eras is cui mtttuntur m arte Pen tut 

fact at quodnouttfecundiieiis tnfttut a faciendum, vertatn.f a d afbetfum 
Enroaujirt Cams hoc fgnum *> ^gatcontejlationem^utuumauaeji 
talis ■ JJcltelnurneacafmodymbuUrchavadufjnatyttlrendtuiclarJe- 

phontijipa uormjs erleuo cadon Venotiba/ramyn. Hu cmteftatk cotmueP 
apcrationcm art is, & audietfecretum mittentis. 

Cap. V. ■ r 

SCotf, Q VlVS PRINCEPS SFPREMVS, BAKMIEL 

nomine, moratur m Auftroyhabemfabfe i o.prwapes, qui pr* font 

diei.&io.quiprxfHntnoSlicumferMtortbttjeorunt : tffuntfuper 

fi^^^nctAndis.quai pertinent ad traditiones caftrorum. 

Vl N T ^ manfionis in Auftro ad meridiem prin- 

ceps m.ignus vocacur Barmiel, habens fubfuodo- 

minio pnncipales duces 10. qui prxfuntdieicum 

fubferuitoribuseorum& 10. numero, quiprsfunt 

operationibus nofturnis cum famulis eorum. Quiideoplures 

funt numero , quam diurni ; quia frequentius operatio huius 

manfionis fit in nofte quam in die. Lorum enim officium eft 

nuntiare fecretas traditiones caftrorum & ciuitatum , maximc 

temporibus no&urnis. Tu autem cum volueris in hac arte ope- 

rari per Barmielem ; voca vnum ex principibus eius , quemcun- 

que vokicris:ftatimvenictad tecum zo.feruitoribus,quianun- 

quamfolusaut cum paucioribus incedere confucuit aliquot 

pi incipum huius manfionis. Secretum, vcrotuum nonfamu- 

hsquia fuperbi & maliciofifunt, fed priacipi committc , quia 

v bonus, */ - 

LIBER PRIM r-S. t 7 

bonus,p!aciduvhddis &inultumbcifCii<.iiisofr.Sediam'nDmi- 
nabo cibi ex ipfis princip.bus diurnisocto & ex Brbtftatnis fimrli- 

tero#o,qiiiktnrmehores&promptioresadobcdundum, nee 
pluribus indigemus. 

©cfiw. 9\or£. ft. B. ■ <5. ft. ft. ©. 

Sochas 20. Aclerar 20 Bxrbis :o M.ircA/2 

sxctfK ed)». ©. ft. «x. e. e. <*'. 

Ttgarx 20 Birbil 10 Marqutu 20 Bubal 0, 

©<*». oc. ft. e. e. «x. ft. @. 

C'^/7/7 *# Carpicl 20 Caniel 20 Gab/r . 

sxotp. &$w. &. ft. ft. e. e. ft. 

Keriel 20 Mxnfi 20 K^ferebk 20 K^ffltb 

Habesitf.fj>iritus,quorumduodecimquilibechabetzo.rni- 
niftcoscumquibusiolentapparere vacant*. Rcliquiquatuor, 
quibjso. quod nihil ngniricacfuppofitumeft, nullum habent 

fubfenuenrem, fed Temper foli vcniunt & funt in minifterio fuo 
fidelillimi &impigri ad omnia quxcunqimadaucriscis. Volcns " 
itjqueopcrariperaliqucmeorum,piemiiiJS his qu$ Tunc in arte 

frarmitcenda , dicas coniurationcm iftam ad Auftrum. Barmiel 
urasmclocharnorielmaJaposvcnomafphian albryon, chaf- 
mia peluo morophon aplucr charmya ncty Mefron alraco ca- 
fpielhoalnochorbepucar afcreacralnotycarephonelcfor bu- 
mely ncfitan army cu faron. Poftquam imperationcm comple- 
ueris,fpiricui apparenci quern vocafticommendafecretum, lite 
ras aurem mitcc per quemcunque volueris,& qualefcunque vo- 
lucris.Sed vcamur cxemplo. 

rPONAMVS SECKETVM <%EGIS y $VOD SKoi$. 

; k BdnfitconfidensLtmalicuiquouumodo. 

"T^xquiftUrntutprwccpsobtmerc ciuitatem nut munitionem nrmU 

no'VAlet,qutcupit,remnrtepertemptnt ) corrumpitmercedecHftodes t 
conftlmm null, confidunt , nee Uteris quidem, ne deprehenfks illenoeonfe- 

quitur intent urn, ijli mer cede cum vit* Ami turn. Ad Manjione Barmie - 

C liifi 


,/ STEGANOGRJtHTAB 

1 lufiprincepscouertit,vocatjpiritumnut.'um, commit tit occult umitttnit 
illcperfcrt nuntic>cnpitur noffe>nonfcitur quomodo. Pro his fi placet 
*" fiDgarausliccrasinnullo penitus metucntes le&orem. 

lujle viuendofoelicitateconfequemunfolinam^ exaltandibumilcSjfi- 
Utemerarsj codcmnandi.Sif(rl/atatcrcquiris,4tcrnam iujlttiam tent, & 
altijjtmagloriam confequeris.FerucniiJJimus ZcLtor writ at is efio &non 
gmaueris mendaaum , corrumpens hone ft at em 9 animifa temper ant it difi 
Joluensfuge vanitatem mundi^quoma breuijfimaeft Amator eflo InJlit'tA. 
& ntminemjiipplantcs intufie. Cole vtrtutcs, vitafugtjuftttU libcrtatem 
tuertyomnem tnfilentiacaue fimper humilis efio. Saluatorcm animamm 
nojlrarudiltgeiqui dtligit cum >neq:* aqua morietur infirltciter. Contemn* 
gloriam repente/ran//toria,Ama bcatitHdinemfanttoruwttcrn t liter nan 
corrHmpmda,fugcJolieitcinfidiashoflisnoftriantiqui> quern vinectmm- 
qui intermit tend* deuotionis humiiitas.Ejlo vigilansvt car n tsar dor e no 
" linearis > z 'hiliter iujiitiafimitas dtfende* reftitudtnifquc Zt luintrepids 
perfcuerantia tenendu memintr'ts. Curiam inanem fimper fuge tanquam 
vencnum.ParadifiDciampnitatcm contemplarc fimper manente Gaudia 
feculi citi tranfiunt* ho die Utus, eras omnibus fioliat its imorttur, Fuge Ze • 
lum vitiojum amaritudinis>fiuge fiuperbU tumor c \ quonia vtriufij ; reatii 
perp etuis malts cjje obnoxium no ignores. Omnisfiuperbus odtbilisDcoimo - 
r tens fine intcrmifjionc cruciandtu nunqua confiolabitur. Jjteiddenifc ex 
(bcttabuntfiupcrbi nifi lament u* Ergo vavobiselatiydternojupplicio digni 
tentbrifa (frhorrortbut refiruatifimpiternis.O <vanitas va nit a turn mun - 
di,exterminatrixluminis animarii deceptrix cxnlii, infer ni refer at rix per 

miciofiffimalo.Trittb. Abbas Spanhcimenfis ficripfis Id Marty MD. t-f 
Recipient lit eras, cognitofigno Barmielisfimox vert at adAuJlrum vel 
quaprtmumpotuerit. Non enimpcrieulum>qtioadobcdietUmfpirjfii$ s cx 
mora na/ci potent \ ttamfi mult. t fitter it interpofita. Nam quando vocant, 

fimper venire corifucuit^ut citofiue tarde, etiampofi dies multos vocent* 
Hac eft eim Con in ratio , ijspramijfis qu* ars expoftuUt agenda. 

Barmielany casleon archoi bulefin eris, Cafiay moUerpcffaro duysunak 
goer no mefrucgrctlcufin drelno^ParU cufureti bafiielafiymaraphe neas 
lo, carnos erneo> damerofinotis anycarpodyn.HancConiurationecum dixe- 
ritficutoportet vctfiu AuJ?ru,audietdrwtelttget mentetua^uanohterk 

fitdj)mtui com/fifiifiadal/aplagamjc verterit,nunquam wtd/iget. LIBER PRIMPS. , ip 

Cap. VI. 

CVIVS SVVKEMVS TRINCEPS CEDIEL 

m Aufiro -africo manjionem agens >fubfc habet zo.in die , tftvti- 

dem tn noble cum feruitonbtu eorum 3 qui ojjicium annun- 

ciandi ca s qtHtprdeauendaj>ericula habent. 

Ext.x manfioniquae eft in Auftro -af, icoprqiidet 
princeps magn' Gediel qui habet fab domin;o fuo 
alios duces principles m.in die , & totide in node 
cummukisferuitoribus eorum. HorumofEcium 
eft nunciare omnia quae pertinent ad auifandum amicu de quo- 
ciinq;imminemefuturopcriculo,&maximead principes pro 
, defcnGone patrie_>caftrorum & ciuitatum;& ad omnianuntian- 
daqn£profuntamicis,&hisquibusfauemus,adfalute:necnoii 
fc contra inimicos &aduerfarios quofcunq-,. Ad h$c omnia non 
eft neccfTirium aduocare20.principcs.fed duo fufficiunt cG fer- 
uitoribus fuis, quos vtnofcascxnomine,confequenteraliquos 
ex eis numerabc, 6 delicet odo prodie,& odo pro node. 
Coltel 

Uxras 

£Xet&. 
Sabot 9vct£. 20 


20 x^fjjabd e.i 

S.tr/(J 

Rantiel 

9v. 
KJMAshcl 

Sariel SX- 20 e. 20 ©. 

Reciel 

t 

Sadie! 
£K. 

Agrx 
Ansel «* 20 e. 20 e. 

Cireeas 

SX. 
K^fglas 

Vriel 20 

e. 
20 Primoaarequam procedamusad operandum,noueris, quod 
femper ad minimum duo fpiritus vocandi funt.cum 20. famulis 
fois,finequibus nufquam procedunt, licet non femperomnes 
appareant vifibiles.Sedde hoc non eft curandurr;modo tu con- 
fequaris pereorum minifterium inuifibile quod intendis. Cum 
ergo per eorum minifterium volucrisaliquidinSceganographia 

opcrar jconuertctead Auftro -africunv, quoniaomnesibicum 
principe fuo Gediel omni tempore morantur ; & facquac nofti 

fecundum ordincm eflcfacicnda.Haec eft Goniuratio: 

C a Gedl- 


\ . to »' STECAN.OCnABHJAE 

GedielaGelmodebarmopicI,cafrnoyn,jochamurenuproys 
nafaron atido cafmear vearly raaludym velachaindemofaro- 
tielmafdurymfoduiicljnefray fcor amarlu, laueurpealonetus 
fabclron.Hiscompletisctunt duo principcsnominancivocari 
prafcntes,boni,beneuoli,&fecuri:quosnondebestimere ; fed 
commicce cis con Adcncer,quicquid volucris : & mandatum tu- 
um fidclicer implcbunt whoc fignum eric r ubrum, 

Ovcl§. HABEAS IN MENTE TVA TALE SE- 

crctunyjuod litcris commcndare non 

audcs. 

SVmprmcipi meopro ma It is in me bmeficiis obmxius dduerfiriorum t- 
ittsfccrcto Percept confdtumper mfidi>i$&trsdtttonem eapiendt hue no - 
ftecajielhm.Prtncipemmtj&rcmcum cupto : Uteris nequeo.eum/crutmm. 
tranftuntium per hofics fiat invtaipcr nuncios ncqj<eo, quia nultipcnttns 
mcumpcricttLtmfitocredendHm.Voc&bojptritum 
to Uteras tantum pro form a quafcunque vo/uero,zt noucrit princeps quit . 
fitvocandus : cjrcxjptrituum numero {quid fine Uteris a/ioquin nejeiret 
" * mijjum a wejptrttnm) vaditjfte,nunciat:princepsfrMccup*t caftrum. 

i 

3fof{*. SIT FORMA LITERARVM ISTA 

v.el aiia,quam cumlegcrit^irc pro- 

Bibeat. 

SVmma hum.vii generis nobilitasfimmaque virtus efiDcupunatfU- 
rejpftut gloria quarere, creum reclttudine mentis adorare. Humility 
tmmput i cordis regnabtt in Ctlis patientitjublimabitfola mens hominis 
nudt.Deum timentis diligent ify adnobilttatem veram conftitucturHeu 
am.x,mundumjfernc,ftculum miquitatumfuge t ama religtonem,frater^ 
nam cljarttatem, pacts vinculum , rcc7eque conucrf ant turn vnitate. Chri- 
Jiu.sinEuangcliomonct : Nonoporterenosfiltcitaricircahumanascuras 

m fupetfluas.Habentes[inquitSanclus Apojlolusnecejfaria tantum ,/imus 
content/.H.ibeamusitaque.Deiamorem & Zelum iuftitix: quoniamyen 

JoUd4diHitixJunt,purit4fawmi,Jimplicitaswdw^^ LIBER P R I M V S. *r 

rem, vennjiatis cmundatio, morumquefinttorum inflituticS'tmus in ten- ■ 
tioperibus bonis,ne irifU nosobrtnnt,viuamusinnocentesin omni recli- 
tudine tanquam craft mo rnorituri.Deitm amemut purijfimo cordeftrua- 
tes/oticite mandata eitis cam bumilitate propeccatu Lngeamu* >cmni tent' 
porepijJJimumSa/uatorem deprec antes quatcmtsnobis'vitiaremittatfii \ 
dmoremcordtf^uehtimilitatem infundat . Deferamttsiftiusmundi con en - 
pi/ccntias &vanosfalfbJqnc honor cs obttum noftrumfidulo cogit antes. Vi- 
. acre virtuofe,proximum dtligere, iniuriam nulltfacere, Deum timer c, e/e- 
emofynasdarcfamclicosreficerc, bonos defendere,prauorumvitiaredar>- 
guere,oratiombus infift ere, glor tarn mnndi contemnere,lcc7'onibii/que in- 
cumber e,thejaurt Chnftianorum ftmt. Vana enirn gloria mundi repent e 
ruitura ejlfttlftt etiadiuiti*, quas brew ex fpir antes relin quern us inuitijb- 

htuftttiaesr noftrafoHicitas.Innoftrahumilttate ftt gloriatio ejr diuitia- 
rumpojjejjio mbijcum omni tempore manfura,memoria mortis ,timor in- 
dict) cr noftrorum recordatiopcccatornm. r-i 
Cum has vcl qiuslibcc alus hceras nullum contincntes fecre- 

cumprincepsaccepcritmeu<;vifo%noGedielis nouic quo Gb. 
vercendum,&quis vocandus Spiritus,. 

Coniuratio, 

Gedielaprois camorety mofchoyndiuialpalorian, fermeJ,, 
afparlonCrifphcLamcdoncdiurcabofynarfythamerofyn.His 
di&is,vtopoitct, fubiundifquc nonnullis quzfuntinartcnc-i 
ccflaria.fpiritu reuelantemon literajmencis mex fccrccum,fcu 
e* arcatuim, & prxoccupac inimicum. 

Cap. VIL 

CVIVS PRTNCEPS SVVKEMVS EST ASU 

net, cuius manfio eft adjfricum, babens [ub fio dommio duces 

3-o.qutpra/u»t diet, & tot idem quiprsfiwt noblt:quo- 

rum ofjicium eftnunctare conjiliaprinci- 

pum awicts. 

Eptimje manfionisprinceps primus &fupremus 
vocatur AGrid, & habitat in eaplaga or bis ^quam 
appdhmusadAfricum,habesfubfeio.p.rincipes, 
quiprxruntdici,&totidcm,quiprxruntno6L:qui 
■ 


ia STEG ANO G RJPHTAE 

omnesfubfemultos habcntfamulor. Si duo duces vocenturab 
opeianreadminifteriumartisexdiurni-jfempe^oiamulosha- 

bcntleruictuesfib::fimilitcr& cumno&urnisfif.Quare fi vnu 
voGaucristantum ex principibus > maxinieno3urni5:non20». 
fed iu.famulos cum habere duntaxat comprobatur. Diurnos no 
vocabisnifi ad minimum duosquoniam foli venire no confuc- 
iicrunt:exnofturnisvnuvclduos,ficutplacuerit,aduocarepo- 
teris.Si vocauerisduos, io.fi vnum , 10 famulos in coniuracionc 
ex more nouecis eflc addendos.E t vt fcias,qui foli , & cum focio 
qui fine vocandi;tabulam con(ider.\ X>:&. 
3ii>tn. 20. Bunicl 
Rabat X 29. i^frcifat X 29. €5. 

Cupel X 20. CMalc^ueel 20 ,20 •20 .20 •20 •20 edfc*. 2.C ■ZC ■zo •20- 20 20 X ^simict x e. X 

Faffu* 


€>c$tp. X 

'Cupel Omiel K^fjpicl u. Hamat jo. 

Horumfpirituum qui Tunc principalcs inter 40. habentoffi- 

cium nunciandi lecreca confilia principum fubditis fuis & ami- 

cisjexdiumishabes cfto , & ex noaurnistotidcmcummultis 

feruicoribus fuis,qui fumciuntad omnia ; nee czteros vocare o- 
puseft.Diligenterobierua,vt cum vocasvnumvel duos princi- 

pesexnominatisjiamnumcrum feruicorum eorundemin car- 
mineexprimas;runtcnimfuperbi,&mirabiliterplaceccisquod 

multisdicancur przefleclicntelis. Cum ergo volucris per ipfos 
in Steganographia opcrar ;verte facicm ad Afi icum, & fac qvx 
nofti efle facienda cum diligentia: vt nihil penitus obmittas eo- 
rumquxpertinentadartem. Coniuratio: AfiriclaphorfyLa- 
modyn to Carmcphyn drubal afutroy Sody batuchon, vlcfer 
palormy thulnear afmeron chorncmadufyn coleny bufarechoa 
duys marphelitubra nafaron vencar fabelronty. LIBER PRIMFS. at 

Hiscomplctis^dftabuntibivocac^quosycd.fccrna'jrci: , 

quodprincipcscommuniterfolcntapparcrcinhabiruaerco.id 
eft,Sapherino : famuli autemin'albis. Secretumverotnu com- 
mute ipfis principibus,quia fidcles funr.Habent ante illam con 
fuccudinem inter feomnfcs duces, vt, quandoalloquiturcoso- 
pcrator,tuncftatimfamuloscmittant; imoperfcrccedant, ne 
audiat commiflionem. Cc/Tartte illo loqul ad pnncipcs,itcrum 
famuli aftare videntur* 

Sitprincipu talcficretum, quodnulli credatperfi- Sttth. 

rendum. 

CO n s i l i v m principis magnum& fecretiflimum de rebus 
arduis & maximis eft, Vult illud fcire principem aliu quem- 
piamamicum, coquodcaufam habcat ; fed timet venire cum 
maxi.no pcriculo fuifuorumque in publicum : fiautemnuntio 
committatur^e tradat,aut literis,ne legantur ab aliquo* Vocat 
ergo fpiritum,quinonreuelabit arcanum ;c©mmitnt,emittit> 
perficirjfecurusefh. 

Literas mandat innullo fufpe&as, ncc publicum Otoffr. 

inaliquometuentes* 

T E S V Chrifte Lumen in deficient y omniumfinftorum teterna beatitude* 
-* Creator vniuerfitatis (jr reft or mifererc nobis. 7{os infirmi , gementes 
{jpfilentcs mifiricordiam tuam r ogam us. Largtre nobis virtu tern vinccn - 
di temptationes diaboli, vt dt tact is pr&fenttbus malts, requiem confequa - 
mur . O Saluator dutci/Jsmc Iefu remittepeccata nobis orantibus. Tua enim 
fumus >cUmenlifJime pater, creature humiles:refiice nos mifiros inutile/^ 
fimHlo$,quoniAtibiftmnUr$totk vir/busoptamus. Fac nos habere amo- 
ris tui fcruorcm, bonis exornatumopcribttsinnobisfimper* Da nobis ve- ' 
r*s virtutum opet at tones, obfiruanttam iufiitu , rectttudimfy infepara- 
btlem amorefac not veraater ejji humiles mundal/um^ rerumjlrenuos 
contempt or cs>auatent(s tuo amorefemper ardentes nihil dtligamus terre- 
num, nthtUjltmemm nobis temporale iocundum. O preceptor humili- 
tat is Iefu Chrifle>doce nos tuam imitari docirinam. Sum us { prob dolor ) 
i/itjfs mult is inuoluti , operibus bonis nudi. Salua nos Iefu Chri/le, 
tt£ pereamus. O Sum ma veritss viuifica nos, refrgium animarum refit- 

gcran- .14 ST EG A NOG R A r Hi 

gcrxnt}JJimurn:tJlo nobis t^rris fortit:iitnis. Tuenim viwfi "cator no ftc? 
tsjufaltu es animarum , mtntijquc renouxtor dulafpwus. Tu inejfabik 
gaudium angelorttm.ammorumquefdeliHm nqutcsftiuhcrrima. Tu bea~ 

litHdofin^orumteamantmm.THtnexttngtiibilehmenciHiumfuperno- 

rum.THmortuornmFiHificatorfragiUtAtennoftramreJpsce. le/u Chrifle 

•dnlctfitmc adtuua nosfragiUsfauos tuos, quxtenus fitr viam writ at is fine 

cffcnjione in cedent es requiem confequ^m ureter nam , O pijffimc domtnc 

Jc/u mitiga hbores txitynoftri. Et cum finis fttus fit* carper it appropin- 

quarc>nobk mifencordtterfabucnirc tunc drgneris, qua ten us ante fact cm 

virtutis tn& aducrfarius mat con tern t us , fugtant^ pro at I omnium ma- 

lorumprouocatores dtabols* mortis &tcrnxprinctpe$>ftHiJJimtq r noftripcr- 

Jecutores. Rogamusper virtutcm nobiljjiw* mortis tust dulajjinc left : 

non dejpicias nos inutilaferuos in die exttm nojiri, quos redimere voluifii 

fingumetuo: Laua excejfits nojiros , quatentts intraregaudta patrU ccelc- 

J}is,exj>ecfaKtibusnosangclis>mereamur. t^fmen. r-r^ 

Scrip/! ego Toan.Trittb.^yibbtu, V-€ idihm 
LMar(tj, <JW. D. 

LIter a s idcircomittimusadeum, cuifueric fpirituiquo- 
que mittendus quia nullus principum aut fcruorum ex ipfig 
fpiritibtis venit , nifi vocetur, ncque ad mittcneem, neque ad e- 
um,cuimittenduseft. Vcergofciatis,cuimirritur,aquaman- 
fionisplaga& qnemdebeat vocare fpiricunv, liccra: mittuntur 
figno principis h"gillata?>&: ita fcripta?,vt Spiricum oblc&ent.cM- 
piatquc corum fomento recreari. S'ed de his in vlcimo capicule 
<liccmu«r. • 

H&C EST CONIVKATIO SVIKITVVM. 

fro recipient e. 

AS i r t i l onearCamor LaucuicI gamer fothin ianoz alnay 
bulumer palorfbn , irgid lamedon, ludiel Caparofyn nauy 
afparlon nadicl bulcphor ianos pefonty cresloty Camonelyr, 
■icai fu nofy thamerofyn.His di&is verfus Africura fecretifTimc, 
caetcrifque additis , qux rcquiruncur ex arte*. Spiritus appare- 
nt il- 
Z. / E "2 R f K 7 M r \S. sj 

biiinicumircruisraisvidbibs^nulloaliorumvidcntccumj'iicg 
. t . StrcueUbitfecrctummitrentisinaurcm. 

C*j>. VIII. ,/ 

[VIVS VRINCEPS SWR.EMVS MASERIEl 

ad earn pUgam habitat > qttam Fauomum abpeUamus, bo- ***#• 

bens Jhbfi duces Go. principals cum feruit 

eirummultv. 

Ct a v a rr an fio eft circa Occidentem in eo loco, 
a quo vcnii-s appcllatur Fauonius :& ibi habitat 
yn rn-cpsmagnusyijuidicicur Materiel cum infini- 
t.ui ulcituJincdicurr>,principum&famulantium, 
ex-q nbus ad hanc aucm deputed iunt prinapes 50. qui pr«- 
funt oper.1t ibns diurnis , & totidem quipra?funtnocturni% 
cummulfisfcrutroribus. Hicmnes funcconftirutiad nunciaru 
dum& referendum lecreta humanarum artium Philofephiar, I 
Magic*, Ni urn mtiar.&r omnium mirabilium fctecretiilima- , 
rum opcracionumjqu* pauciflimis funt notae hominibus : & fu- 
per bis funr promph & multum fidelcs , nccreucrtuntur, nifi 
perfecehnttotum quodeis fueratcommiflum. QuietifuntfiC 
ufie (trcpitu veniunt , rtcut iubentur per fecummultisvelcuni 

paucis,vcletijmfinefamiili$faltemvifibiliter-nemincmterret, 
nifieum.quinoninfriturusinarccpraefumpferit eosvocarcper 
vera prmopia arris, ad qux nemo facile fine inftituentepertin- 
git. Vtautem in promptu habeas, quos voces ad operationem 
Jpiritus: houeri.s.ribi non omnes effe ncceflano.s fed aliquo?: & 
ideo forficiant tibi dundceim pro ac"tionibus>qua: flunt in dir, 5c 
rntidem pro his qua* finnt in nocre,cum fcruitoribuseorum. 


SKocft. 

Ulta/juc 

Rowel 

Faricl e<tw. 
30 

30 Z<rtul 

ft. 

Vejfur e. 

30 

©. 

30 

6. 
39 
a. 

AC 

Cbxfir 

«. 

Poriel e. a. 

03 K^flfutl 

e. a. 

6. 9t. e. 

■ ** SrSGANOGRAPHTAE 

sc*f£- e<$*. x e. x ©. d?. ©. 

K^fracb 3$ Sarmiel 30 Biros 30 Rabiel 30 " 

<J*ft/w i# ^M^r j* fife/ ^# ^ftriel 30 

Tiffjuul 39 Badtel 30 Paras 30 Sj/uar 3* 

Habcs quidcm ex criginta (piricibus Maferielis pnncipalibire 

quatuor & viginti cum icruitonbus fcptingenus & viginti.quo- 

rumprimiduodecimprafuntopcrationibusdiurrm , &reliqui 
duodecim no&urnis. C urn ergo per eos aliquid in Sceganogra- 

phiaoperarivolucrisvcrtctead Fauonium, &prxmiilisnec^ 

iariisquxrcquiruncur.ex arte , voca vnum ex pra-nominatis, 

qucm volueris,ficut oporcet: &finc mora venict. C oiuratio: Ma- 

fericlbulanlamodyncharnoty Carmcphin iabruncarcfathrc- 

ynafulroy.beuefy Cadumyn turiel bufan Seucar ; almos lycadiv 

ielernocypanierietharcarephcorybulanthortv paron Vcnio 
Fabehomhufy. Apparenccf"pincu,quc*nvocalii, committcei 
fecrerum tuum pcrferendum fecurcm h 1 ligiirans omnino, tar 
ciccloqucro ad ipfum,fi inmedio aliorum fucris, vt nofti. 

ct *'- Sit mentis tux fecretum talc. :— . 

TT Abes arcana infitentiis occult 'is philofephia,aJlrorumMagia, CabaU 

-*- ■*■ Arithmetics. > velquibmlibet artibus,qua fare opt as amicumprope 

velproculabfentem: fed funt talta,qu*ncc Uteris nee n unci is commit t ere 

tutum.au/certetibiarcana mittat,infiadum: veletiam commendarep/ii- 
Icfipbantem, vt nefciat tamen aliorfum . J oca vnum aut duos exjupradi- 

cjis (]>tritibm:exponefecretum:fufcipit onus,pcrferet amico,tib/que repor- 
tabu commijfa ab tllo. 

SKotf. Sciibc.oracionem.quam voIucris,aut literas quaslibct 

nihil com inentesfecreti. 1 

OMnipotensfempiterncDeus bonorum remunerator aquf/fime,quijf- 
Hum tuunojiri generis ejfiparttctpem voluiJti y vtredimeretdiaboli- 
ca inufdta nos mtferrtmos,quifola benignitate,redudansformanoftrifuf- 
apit incorrupt 'am ex fibre virginalis vtcrr;arcbage/o/ane7e Gabrtele injf- 
nu ate >quod Virgo concept ur a beat iffimo tuoJpirituiperpetuaVtrgopcrma - 
ncret, tmmaculata, c/ar/or hommtb.angclicijfyjpirfttbuspraemtncntior. 

Genua L 1 S E R P f 7 M rf. ,j 

Gtnnlt regent omntpotent^Deum ejr homincm,ftnc~hJZim<i &reueren- 
djflima Vtrgo Mttru/uirilis confbrtijommno nefciajine do lore partens, fi- 
ve trijlitia vagientem Deum hommcmque Jujctpicnsjcmper tmmacukt* 
confijlet yjfttrifsimalinneceiltijftma, virtute humilttnt'u homintbusaltior, 
cbAritXtepUn^ommUudedigniffimaytJr a6vmnibusveneranda:Ange- 
Urum beatij/tma &femperlaudvtd«,rmperatrixrefulgcntiJ?tm*,nobilv t 
inclyta,verequeJpUndidi£Imx.quam tuusflms in omnibus qu*cunq\po- 
(luUueritJarg/JJimA dignationeadmttttt, eamque vt mat rem, nut renter 
•utner&tummnibus eretttur'ts excellent 10 rem : Cut nihil vnquam expoftu- 
Untt negare cofiietiitfcd reuerenterfoncltftm* vol un tan tut con/entity - 
ntnia concedens honor t cius, quaftabitpro robi* in noutftmo die adiunans 
not venerantesVirgtn'u abntpricUrx merit a.Deus lumen vcr it at is nobis, 
deuotiJJJme preexmur, infunde Dens grati.xm & mifencordiam omnibus 
inuocantibuste remiffioncmq, 'vittorum/uorum expojlulantibushumili- 
ter &noU not mi/eros de/picerefedtn tux bonitntc cofidentes miftricordi- 
terfufcipexmorclxttxntts DcumPtrginis MarUommumque elecJorum 
tttorum.Amen faun Tritthe.Abb. Spanheimenjisfcripfi. Anne dominie* 
Incarnattonisfeu nxtiuttitis M^D.Iduum Marti/ quart* W^^^^^^ Sufcipiensliterasiscuimittuntur., figno Mafericliscognito 
feadFauoniumconuertar,&praemiiIis occulte quaercquirun- 

turad arccm,ip(umfpintumquiimfluse{tvocetj Coniurati©- 
ncmadijcicm. 

Comuratio. Klaferiel onear Camcrfin, Cohodor mcflary lyrnobahwmii 

greaUlamedon odieI,pcdarnoy nador ianozauy chamyrin. Co- 
iiirationeexplccaficut oportcc miflus fpiritusnebulatenusap- 
parebit.Dittoqucvcibo myfticoveritatcm loqueturadaurem> 
& omnia qua: fibi fucranc commifla hdcliterintimabit. Nullus 
tamen circurrifedenttum fentiet quicquam;modo ttt 
conftans & imperterritu$,ficut oportec, 

pcrfcueres. 

Da Caji STBCATsfOGHAPlIlA 

C A P. I 
it CVIVS PRINCEPS VOCATVR MALGA- 
yety.ras, am moratur in ocadente habens fubft duces pro aEliombus 

&wrnis}Q.t$proMftumutotidcm:quorumojjicMmctt 

MtmHnciareficrctafamtliartM. 

W* Atriicorum. 


O N A manfionis qux cftinoccidcntc ^quino&ia- 
li habitator eft Malgaras maximus princeps occi- 
dcntis , quihabctfubfeso. duces quiprxfunt diei, 
&50. alios qwiprarfunt nofti cum feruiroribus eoru. 

Omnium iftoiom ofliciumcft fecrcta &c arcana fa- 

miliariaamicorumnunciarcamicis.Boni funt duces & prcrr- 
ptiflimiadobedicdum vocantn maximcdiurn»,quoniam plus 
aifueci Tunc inter homines conueriari.No&urni enim , etfi boni 
funt,non tamen hbentcr cum h ©minibus conuerfamur, fed lu- 
ce fummopcre fugiunt&detcftantur, latitare cupientes in tenc- 
kris&ob id frequenter apparent vocantieospcr conjuration e 
ficutvcipertiliones.Ex his omnibus quatuor & viginnfuis no- 
minibus collocab]rnmintabula,quotumduodecim in die , co- 
tidemqucinno&efufficiunr. 

tXotR <3. X ^. X €5. 

Cabict 3» 

<5. X 

Vdiel 3» 
X ©♦ Car mid 30 

ec*w. X 

Mchel 30 e. x 

Cafal 3* 

x e. •Harass 30 Rabid 30 Oriel 30 J\, kD* •'*• v. . 
UK/fid 20 Arei^ 10. 

e. x 

Bar/is 2$ 

C \30.20.I9. Xt&. 

i^sfroc 

e. 

Dobici 

X 

Cnbi e. 

3» 
X 

3» x 

Libiel 

<?. 

Raboc e. x (& 

x e. x 

^0 Zamar 30 

e. x e. ^0 4^/>/ V i* .^AWf/ 30 

■ 6. 


X 
* 

4r 


r 


*# 

e. 


x 


*' « 


srXa 


*# 


Bsfid 


/# 


• 


Habc* ' ' ~l J * E K t R T M V S. *9 

Habes nunc dc principibusMalgarctis duodccira pro a&io~ 
nibus diurni$,&totidcm pro nocturnis,cum famulis cotum lex 
cencis &c quadraginta:& noca quod Aroyz & Bafiel Temper foli- 
uagifunt ,: Mificl,Bar£as,Afpor & dcilasbini&binivocaripof- 
funt.reliquivero tcrni. Cum volueris habere tresautduosau 
ynum.cauene erresinnominibus eoruro.Sicut tabula tedocct, 
iu facias abfqucimmutationc,ncpericulumincidas, '<M 

Carmen Comurationis. 3vof$. "\ T ALCARAiador chamefo buluerinymarefobodyr Cadu- 


mirauielcafmyotedy pleoryn viordi eareviorba,chame- 
ronvefythuriclvlnauy,beuefymcuochafmirontynaor crnyfo, j 

chonybarmocaleirodyn barfo thubrafol. Coniuratione didta j 

fis vir 'forth &:confrans:apparebunt tibi ftatim vifibiles quos vo- 
cafti.Quod fi vocari ex nodurais non ftatim venerint.-non pro- 
pccreainternoittasopustuura : fed vrgeaseos iterata Coniura- 
tione,donecobediant.Suntenimaliquantulum pigri ,&non It- 9 
bqnrer veniunt inter homines,ficut pridiximus, 

m 

Sit ment is arcanum,quodnec homini nee litem SKvtfy 

conrmttereplacet. 

IN his>qu£ ad re famiIiafem,pccuniam>dcpolicum » mutuum> 
hdem»vcladquxlibcthumunxconuerfutiomsnegociaperri- 

acnr,Secrcvumhabcs,quodcupis amicumfcirc procul abfen- j 

tcm;fed talc eft, quod cum maximo vtriufquevel periculovel 
demmento publicum fubircc examen:ob id nee Uteris confi- j 

dendum,nechominibus. Vtcrgofis iecurus, nulliufquecon- 
fcicntiamTcucrcari^adoccidctcmtcvertistVOcasducemjCom^ j 

mittisarcanum.-vadit jIle>perfertfidelitcromni^; 

i\ quid ad tc fucrit cooimiflurr*te- 

ferc% 

' D 3 Lite- 
V STEGAtlOGRAPHlA-E 

Xitcras-quaIcfcunqucvolucn5,tcnbe,inquibu.snuIJiuf 
verearcconfpe&urri. 

<<?ALVrEM&cbaritatem.Iiilec7iJ?ime & finguUrifime amice, pr*. 

*Jjenttu lator,exR«remunda ortundus valde in arnicas noflros beneficus 

Crglonofus {quern vt humaniter excipias , rogo tibi neceflitatemfia ex- 

juwct guicu mi hi vet en neccjptndinejemperfuerit con tunc I us pro viri- 

bus mc'ts,dulci]Jimumiudicaremreleuarebeneficijfquccumulare ilium. Et 
vtinampojjem confilationem calamitatibus eius impenderc. Sedcumfim 
grauibitf vt luce ttbt clarius conftat) damn'is exhauflus : nonpojfum met 
Cuts facer c zelo, vt opt.tr em. Tu autem, qui es necejfartjs temporal/bus abu- 
dans, a mtco te Utum exhibeas, bumanumquc quern admedum confueuifli 
te exhibereneccptatum amtcorumpatronum.Rogoitaque, mutuatllt fub 
term/no certo ducentosflorenos quia confiitutus ejl maxima m nece/sitate, 
ficuti tedocebi/.Con/fdo,quod omnia rejli/uet ad integrum , vbiconjlitu. 
tits till terminus venerit. JgupdJ/feceris , gratias agamnunquammter- 
morituras,tibique ingraaioribus afiabo.Age, vt amir em fyncerum in nos 
tuum tjfecIumcomprobemus.JOuod illifcccris mibi voltfciusfacium nee 
minus tpfumgratijjimum tibiobligiucris {Jirmiter crcde) & tcrminoc- 
Upforeflittiet integerrime omnia. Confueutt enim promijfi inutolabiHter 
feruare,prAerefe conjlantecunclis bominibus . Cater urn cum nouosgau- 
deas audtrcrumoresjeribcre aliqutdvelim. Enutriuicatellum 'graco 
vocabulo erit rcele vocatus)tanta erudttione,dcttrina , omnium g> rerun* 
memoria vigentem, vt bejiiam exutffi nonnullis , bominemq, induijfe vi- 
deatungraca latinaque in tc lit git verba, nouit delicJorumfuorum vent am 
pet ere. gutcquidtujfcro.fach \ me% annuente gejltbus , ficreta bom mum 
pandit .Tantaeummorum dtciplwaimbutum cerneres, vt multisdoclio- 

rem bomwilrts*Jitmares.IuJJtcsfencftramaperire,aperit t naturamq\ in- 

gen'o tranfeendrs, prohibit us ctbin.i reponit. Onusfibi impofitum batulat 

exbtbertz,eloju defenfire meife amat'ludtt egregie,mirandaf,facn pror- 

fus in fnet'umcredibtlta.Vale.1otn.Trttb. Abbas Saudi Martini m Span- 

Jjeimfcripjit.j Jd. LMartif .i^fnno iM.D, ^'*y 

Has aut quadtbet alias cu aecepertt cut mtitutur, amicus Jignu intt di- 
git prinapis cjje Occident'isivndepramiJfisexmorepramittendisadOcci- 
dentemfevertttvocatspiritu, inuifibilem mijfumconteftans,vtvifibi- 
lisfiatjteccuiquamduat. Carmen Spirit us. 

*4 A l c a RAsapro chamcronafotymefary throes Zameda 
±yX k'grealparedon adtc Caphoron onaryr tirno beofy.Cha- 
L T B E RPR I m r S. ft 

mcro phorfy mclion cedrumar fy dumafo duifc Cafmicl elthur- 
ry pcfon alproys fabclronty Scurno panalmo nador.Completo 

carminc,a^eritSpiricusipfevocatusraorcfuojeuelanstibi,qu5 
in madatis fufccpit, fidclicer.cum quo rcmadarepotcrisamicoj 
quicquid volucris cum fcirc occulrum. 

C A P. X. 
F1VS PRINCEPS SVPREMVS VOCATVR D O R 0-» 
tbid, campiAgtm »rbis inbabi>ans,t]U£ ChorntappelltUurk vtnto:& 

babetfubfi mkltos duces ejrfomulos. 

Ecima manlio vocatur Chorus a vcnto,in qua mo* 
ratur magnus princeps Dorothicl, qui habct fub fua 
poteftatc & dormnio 40. duces, qui prarfuncopera- 

_ cionibusdiurnis, &cotidem qui prarfunt nofturnis 

ablque tamulis&:feruicoribus pene infinitis.Horumomciumcfl 
omnia nunciarc arcana, qu.<c pertinent ad negotia Spincualia,& 
addonaccclefiaftica,bcnericia,pra:laturas > dignicaccs,&rimiha- 
In operationeautemStcganograpVua:,ducum Dorothielis non 
eft opts omnium nomma in medium proferre : fed fufficiunt ex 
quohbecordinepauci. Reliquorum nomina in fuo loco cum. 

cxteris exponemus.Etdc his tabulam confidcra. 
ft** d 

CMugad 

Chortel 

\^sfrtinc 

EM 

9. 
9 
* e.ou 

Muggel 40 

Cboriel 

\^4rtinc 

Efid 

Mxniel 

Surid 

Csrfiel 

F»btd 40 

40 

40 

40 

40 

40 

49 r 

Gudid 

AJphor 

Emuel 

Somd 

Cibron 

D/u/e/' 

^fbrid 

Dtnad ^J> 
e.oc. 
409 
400 
400 

480 

400 
499 
489 
409 1> 

7(jcb/d 
OJifid 
Bulls 
Monid 
Psfid 
Gand 
Sorid 
Darbori 6. 2*. 
40 
40 

48 
49 
49 
49 
49 
49 r 

Phutid 

Cayrgs 

T^rfyd 

Mo^iel 

AtozJel 

Cufyne 

Vrtnid 
Pdufir 409 
400 
400 
400 

40* 
40$ 

400 

Cub* * . 
STECANOGXAP-HIAE Cttrba 


44 


L»m$r 


400 


PAKtd 


40 


Ahel 


44* 


Mertth 


4<> 


Ce/id 


400 


Cur/as 


40 


Meroth 


400 


Althor 


40 


Bufid 


400 


Ksflte! 


4a 


Ctdrid 


400 


Omtul 


40 


Larfos 


400 


MaZtd 


40 


Lebiel 

* 1 


400 StofJ. EccehabesdcprmcipibuSDorothieliscx quolibcc ordine 
diurno fcilicet &c nodfcurnis 14. ducc* , cumnumero fcruirorum 
decern millium, centum fcxaginc?. Et nota , quod ope atio per 
iltos mulcum c(t a cxtcris diuerfa, quemadmodum large dc do- 
minodiccmus.Namfecundum 12. horasdiei&cno&isoperan- 
iiumcftmmaniioneifta, fempcrqucduabus hou.s profane qua* 
tuor piincipcsy tamindtcquam inno&c : icavtn nliceuttibi 
aduocarcalium>miiexordinc, quemhoraconccrnici Vc U hco- 
peratioinpriniavelinfecundahoradici: voca, qu/mvolucris 
cxprinusquatuorqxuprofanrdiei: Gmccctiavclq area, exfe- 
cundis. qu ituor ducem noucris cfle vocandum. Fcita c^nfe- 
quencer cil faciendum per omncs ordines.& 24. boras cam in 
dicquaminnc'&e* Cumaucem voluerisoperariinScegaftogra- 
pbia per fpincusipfiusDorothclnrprxmifllsgcncralibus in ar- 
te pra:micriconfiictis,(cribeiiterasqualetcunquevolueris > ver- 

tenfque ce ad earn plaga orbis quam a vento communitcr Cho- 
rum appellaitius>vocavnum aut plures ex quatuor, qui profane 
herein qua operaris.Dorothiel cufi feor madylo Bufar pamcrfy 
chear ianothym baonyCamcrfy vly meor peatha adial cadumyr 
renear thubra Cohagier raaslo Lodicrno fabelrufy n. His di&is 
fpir cuapp.ircntemvidcbis, quern vocafti, prompcum &hilare 
adobcdiendum,cui arcanum tuumcommitcas iccurc& fiddl- 
ier. Tabulam prxecdenrem afpice. " 

,, Ponxmus mentis quodcunque arcanum Uteris com- 

mtttendum. - 

ESttibinegotiu,inrequalib* c(piiitualiadprincipcm , valdt 
& arduum & fee return, quod nulli morcalium nee literis 
^mdrmpucascredediirr. Visilludfcireprincipem ?Literaspro 

paupere Clcnco iupphcaioiias aut quaslibct alias Hiigis ad 

cum 


£'/ s £ r. p r i m v s. ,i 

eom : vccas fpiruumjCoramitciiilUfecrcium: fidditeragico- 
mnia. 

Litcras qualcfcunque volucris dabis,in quibus non 

vcrcarisquicquam. 

Qlgnifico Graft* VcJlr&llluJIrifimcTrinceps , Conradum Hummel be- 
*-* neficiatum fuper aft are fin ill Ett.wgefi/lx Iohannis defunct urn eJ/Ls 
noclcprtterita, i{eautc,»Grxtta Veftra vclvnieximpcritisvelindignu, 
quorum reorgrandenmmrnm <tffuturnm{vt fieri folet)alt are did urn ex- 
pettantium : fidft:!ion viro referitandum txindeliberato concedat, oro: 
licet longe ex > flam in '^nw.quam vrprecesmctin maximi eynobihjjimt 
prineipis conftcttu altquod bencficium reportare'videantur , dignc quate- 
/t/fs gratia <V(j}raprsJentiumexbtbitori , repu/fis indigniorib. altarepr*. 
f at urn concederedignetur-.quem cognottiopttm'u beneficw dignum,quippe 
quern morupulchrttudme adornatumfcicntiatttqut Uteris omnifxriar* e- 
rudttum.modeftumxontinentemy temph*tum,amoreqMereligion'u Gr4- 
tit Vejlr* nouerim eJfipUciturum.Eritquc benefit* exhibitis,non wgra- 
tui y fedperpetuo memor. Bat £ ex Spanheim.prittte Jdm tJlUrtij, ^inn§ 
domini nojlri iM, D, loan. Truth. Cum has meas vcl quaslibec alias acceperit literas princcps, 
autalter,cui mictuntur, inarceperitus: fignoDorothiclisco- 
gnico fc vert3t ad Chorum (vbijpfefpiricus cum ducibus& fer- 
uiroribusfuismoratur)facicns omnia &fmgula> qua? arsipfarc- 

quirtt.De : ndefpiritumvocefubmiflatacitevocetvcnouir. 

Dorothicl oncar chameron vlyfcor madufyn peony oriel 
nayrdrufc rnouayr paroerfonetrodumefon , dauor caho. Ca- 

fmiclhayrno,fabdiunthon. Completocarmineiftoumoram 
icceric fpiri tus in veniendo; icerum legat vfque tertio:& fi- 
ne omni dubioviilbilis apparebir>& reuelabit 

ad aurem'commifla. 

E Cap; 94 \ STSCANOGRAfHIAB 
Cap. XI. 
3*$. CVIVS SPIRIT VS SVVKEMVSQVE VOCA- 

tur Vfiel, habit ans ad earn pUgam orbis , quam ex njtnto inde 

Jlante Subctrcium appellamm :' qui babetfubfe 4 o . duces mduyti 

totidctn in no fie : qui funtfiper Tbefauro. 

Ndecima manGo tqtius orbis vocatur Subcir- 
cius a vemo videlicet, qui ex ilia parte venire con- 
fucuit. Ad hanc plagam moratur magnus princeps 

quivocaturVliel,habensfubfe40. principes, qui 

piu.laiit uperationibus diuiois , &40. qui przfunt no&urnis. 
Hotum officium eft nuntiateocculcos &: fubtcrtaneosThefau- 
ros , & omnia , qusead rationcmThciaurorum pertincrc viden- 
tur. Ex his paucos , fcjquot hint in operationibu* Steganogta- 
phia? hoc locofumcientcs^rroroinabimus .• &: reliquos cum alijs 
ad proprium capitulum in fine huius libn nominandos rcferua- 

mus,Etnota,quodducesiftiusmanfionis,quandovocantutab 
©pcrante>hbenter&: cu maxima hilaritate venire cofueuerunt. 
ht quamuis multos habeant famulos ; nunquam tamen vidi, 
quodaliquccotumfecum adduxennt fakcmvifibilem. Siquas 
autem vcllet vti minifterio famulorum : poflet,quoniam Tub 
principibusfunr.&cogunrurcis in omnibus obedirtVi operator 
fucric talis, vt nouetit eos debite vocare vcl etiam compellere*!! 
tardiusapparere voluerint. 

!Xotfj. &<kwM t^ibtrix 4a 

\^4met* 40 

K^irnen 49 

Hcrne 41 •X 

Saeftr 
Porid 

i Saefar 

Afdqut 49 
40 
49 X €>♦ 

^fmaneticl 30 
Bar/it 39 

Gtrrucu 39 X 

Htjfam 

Fubnriel 

Vjinttl 3* 

30 
3* 
y 
Tf a** 1 
.1 L I B E A f B I M ? 3. it ©d>w. x <3. x e. x x e. 

\_Anfid 49 Saddle I 40 ^ffuriel 20 Pathyr 20 

Godiel 49 Sobiel 40 Almoel 29 Martc 29 Barfos 49 Ofidttl 49 NJ^fS P™ Rp 

Barf a. 40 isfdan 40 Lajpharon to Ethiel 19 

Ex quadraginta principibus Vficlis , qui pra:funt opcrationi- 
btisdiurnishabesi4.cum fcruitoribuscorum40o. innumero, 
&i4.qui prxfunt opcrationibus no&urnis cum 440.famuhs co- 

rumrcum his vtriufqucordinisduofigna(adprobandum&:cau- 
teUmdeThefaurojficutnofti, ne poffit alatrombusinueniri) 

ccrnisoppofica>quibusvtiraurprocuftodiathefauriinucnain- 
tcrca quod fpiritus mittitur ad amicum. Cum ergo volueris in 

hoc negocio per fpiritus operari : fi negocium eft maximum auc 
pertinensadprincipem : voca duces quosvoluerisexordine 
quaternorum;lipropriuro,extrium : fipriuatum &paruum,cx 
duorum:fivi!e&minimum, tuncfiatinno&einordinefolita- 
riorum cantum. 

Vfiel parnothicl chameron briofy fthrubalbrionear Caron. 
forronthiegypiaodiel Chelorfy mear Chadufy notiel ornych. 
turbelfi pancras thorrhay pean adrefmo boma arnoticlChcl- 
modya drufar loy fodiuicl Carfon,eltrac myrc notiel mefraym 
Venca dublcaify mauear mclufyron charculncas fabelmeru- 
fyn.Hisverfus Subcircium fub filentio di#is, ficuttempuslo- 
cufquepermittuntjfacczteraquar arsipfa expoftulat, & com- 
mitre fpiriruiiamapparenti arcanum cum figillomyfterij pro- 
fundi, nihil hxfi tans: quoniam duces iftiomnesbonifunt & fi- 
deles. 1 . Vonamus^uoihabeai tale mentis arcanum nulli 

fcnitw confidendum . 

- 

Nvenis t i maximuminThccismortuorumvelquoIibec 
alio loco terra thefaurum , vcl nofti ccrto latencer 

E 2. abfeon. * yW STBGANOGRAPHIA^ 

abfconditurr .Colus ad exportandum non fumci.sncc tamen alfl 

cui circa morantiumcoaiidis.Habcsamicumfidclcm, fed pio- 
pulabfencern,ciiireuelaremy(tcriumcupis , fcdneclicerisnec 
nuncio confidis , neper a:ftuminpalam5dnpcriciiliimincida?, 
& lucrum amitcas. Vocasergofpiricum. Venitfpintus,perferc 
illcnuntium,vocatamicum.Vcnit,iuuar,parcic'par. 

Litcras,vt volucris,fcribito ,inquibus nihil omnino 

fie mctuendum. 

MItto t'tbi orationem,quam edidi innupti'u cuiufdam meiamici.Deus 
omnium Creator humanique generis Rcdcmptor , omniumn.Salua- 
t or, ne genus human um per tret ,etia nuptiarumficr amentum injt'ituit Ic- 
gimusenim quod prime homim Euam iunxerit m utter em, dixeritque: 
Cresciteet mvltiplicamini: legem injlituens confer uandx 
humanitatis.Foftea Deus incarnatus dignatus eft nuptiasfanc'tificare mi- 
raculo.DeDeo bene mercnturferunntcs conjlituta hominibus nut plus con - 

ferunt,quipudicumconiugium Zclo prolis ajfumunt. Vosergo quiconiu- 
gium honejhm ajjiimitis ture laudauerim Satu.it or is noflri exemplc. 1/le 
ham^miracul'is, ego vero verbis infitutumrite nuptiarum necefftrium 

facr anient urn collaudabo:fim licet non nuptus,iure nuptias tamelaudabo. 
EnhnuerofitolUtur coniugium , dejiceret & rueret tot um genus human u. 
ffuenim nuptiarum genus extat humanum , quauis rutnofumjtbtlc & 
corrupt/bile, quod tame fine nupti'u noperfeueraret. Sedhocagite vos.vt 

farctinditasvejlrarum nupti.irum decor ata fit moribus tjrcontterfiiione 

Janc7a,tjrneminiJcandalumponente. Inprimis Beuamate, continue ope- 

ribusmijericerducumiufticiaincumbentes,impietatemfugite,recjitudi- 
nem colite, bonos am ate, laudes Deojcmper dicite, pauperibus cum elcemo- 

fyn'isfubuenite,mandatuDeiobedtte, Veritatenolttedeferere, Deimint- 

JlroshonorateEcclcfiisdecj .■ (^uite^eregrinoshofiitate^nnocentesU- 
berate.fintdic s p.tfarr,m uoribusvefrU obedite,proximosz'<j?roshone- 

fie dtl'gitc ttr in* tanulli petti tus irrogantes Cbrtjlianam religion? deuotif- 

fjmt co'itf:v*nos,Hoxics,fkper/litif>fof[ue mores gent ilium abborrete. Do- 
ch .•nasFuar.gelicasfru.ite (j"viuttefecundumpraceptaDei.Carnis vofy- 

ftatcsj -gite, vefque honeps & boms exhtbete , puriUtfm mcMisJolicitt 

tufto* LIBER PRIM F$. 5J 

euftodientes nolite macular c. Mementote obficro , quid infwfto Enan?c- 
Ito Chrtftus Dominm nofter clamauertt : Beau mundi corde: qui ft* 
munditiam ammx m lutofb corpore propter Deum euftodiunt. CMundttia 
ant em cordis continuis humilimifqnc orationibus non deflttuatur : quoni* 
am or at io mentewpuri/fcat, ajiuates refrigerate tempt ationes diabotipro* 
cnlfugtt. Hinc fancfas Apojlolus Pau/us docet vosfedul'ts & deuotisorx- 
tionibtu inftftere, vt noxias tentationcspofjitisfnperare. Coniungimus v$s 
matrtmonioyquatenm genus vejlrum Ugis decretopropagatum cojlructist 
non vt aff Inert noxijs voluptattbus debeatis. Voluptates enim carnis m- 
t erf aunt an imam , corrumpuntque human a Jubfantunobtltjfmam di- 
gmtatefnturornmJta^ horumemoresfcitote vos viator es ejje ; reuerfuros 
adpatriam,ad quam ejtis rcuoeati.Rrcutfjima cfl vita pro/ens: iocunditaf 
quefeculi vclotijjimt terminaturSic ergo in matrimonio viuite, vt adre- 
gnum cdorumpoft mortem cum exa/tatur, veniatisJoannes Tritthemius 
Abbas Spanheimenfs, or dints DiuiPatrkBcnedifti , tdidipridit Idttum 
Marty, \_Anno nattuitatis domtni nojlri lefu Chrifii c3f D . *■ P 

Cumhas velquashbetaliascuimictunruracceperitliterasi 
cognito figno magniVficli^faciat occulce ficut nouit ex aire fa- 
ciendum .-deindc vcrtat fe ad Subcircium & dicat C armen. Vficl 
-afoyr paremon cruato madufyn fauepymauayrrealdochame- 
ronilco paneras thurmo pean elfoty fabclrufynihrascharfoa 

fiy maftochelmodyn. Hoc dido carmine fpiritusfe vifibilcm o- 
ftendet>corami/Taque referable ; &iiquideiab iftofueritcom- 

miffum^efei ct ci ad mic tentem* 

Cap. XII. 
CVIVS SPIRITVS ET SVPREMVS IMPERA- 
tor Cabanelmoratur ad earn pitgam orbit > qui Circiut a 
<vento dtcitur, & habetfubje 7 o . prmcipes in dte> 

& tot idem m nocie. 

VodecimaM orbis defcripti manfionem h quas 
cftverfuscamplagam , aqua venrus Circius lnflac, 
Cabaricl Imperator magnus inhabitac cum infirii- 
tis Spiricibus , inter quos funt adoperationem See- 

E 3 gauo- 
ft ST1GANOCRAPHIAE 

ganographia: deputaci pro diurnis yo. ficcotidcm pro no&urnls 

omnicempore.,quimultisfannilispra:func&: valdepotentibus. 
lftorumofKciumfecrcti eft: auifarc amicos,paccf"acercinfidia r , 

&aquibus iirmaximecauendum,admoncre abfentcra. Ex his 
omnibus paucosnomtnabimus. 

e«**. x e. x e. x e. x 

Sit if d fO Etymd 50 UUadtr j-o Lidid fo 

Partus fo C^t» j-o P«w/ j-o jMwjv fo 

<7o/v/ jo £/>/<•/ fo C#g/</ j-o Pandor jo 

T4W/ 50 K^fnid 50 7&i#*f yo cW jo 

///iJrw/ fo C/jr/-/wr jo Orym jo ZW/>/ 50 

Habes nunccx centum principibus Cabarielis magni,vigin- 
ti,& fufficiunt tibi ad prxfensiquorum primi decern pro diurnis 

©perationibus cum 500. famulisnantdepurati,&alij decern pro 
no&urnis fimiliter cum /oo.fcruicoribus fuis.Et fcias , quod fpi- 

ntus diurnis operationibus prarfidentes mulco Tunc no&urnis 

beneuolentiorcs,& ad obediendum promptiores.Ita vt fipe o- 

porteacipfosnoclurnoscumquadamviolcnriacompcllere.fa:- 
piusq5Coniurationemrcpeterc.FamuIos,cumiubcntur,fecum 
adducunt:(iiufTin6fuerint,abfcondunr. Cum voluerispcrmi- 
nifteriumiftorumfpirituumopcrari, vercas read cam plagam, 

quamdiximus:Sr,pra:miaisdemorcpraTmictcndis,dicConiu- 
rationcmiftam.- 

Cabarielonearchameronfruani, parnatonfofielbryofina-' 
greal fabelrontyn adicl thortay nofruau pena afefiel chufy. C6- 
pleco carmine, fi fuerit in die, ftatimadcritfpiritusvocatus fi- 
ne mora. Si aucemfuerit in node & moram feceritinvenicndo 
fpirirusqucmvocafti:»oticns vrgeaseum, donee veniatpcrre- 
pecicionem Carminis,quod valdereutreri folcnt. 

Vonamuspro exemplo quoddam arcanum nullt omnino 

confidendum. 

FTo t L 1 m habes amicu,cui faues,vt tibi ipfi, ied procul ablen- 
cc,cuireuerl~uronoftip9nedas a potetiorcinfldias in viaaut 

quo. I / LIBER ¥ R I M V S. 3% 

qnolibct alio vcl Joco vel mode. A uifcare cupis nefcien tern: feci 
periculumtibi magnum lnftarctauifanti , fi fierce palam. Vndc 
ncclitcriscommictendum,iieIcganturabaliquo: nechomini 
confidcndum,nc reuclari contmgar.Vt ergo 8c maneas tu feco- 
rus , & amicus lie auiiatus : vocas fpiritum > commiccis arca- 
num; tic. 

Literas mittis amico familiares vel orationcm de- 

uoram, qua: videripatiatur. 

t^ Ommodaaeram tibiCodicem meum degejlis Longob ardor tun & Vo . 
^^ lumen Bed a de temporibsts, qua oro remtttas. Decet enimfapienten* 
&maxime Chriflianum ,Jtdem vbiquejeruarcpromijfam. Bcneficiorum 
oblitttfct , dtutnis & nojlris iv/litutis humants maximum crimen per htbe- 
tur. Ncincurras tampeccabilemreatum. Ulfiji ttbt volumina mea, vtett 
aliquando rejlttuas. Libras verograeos ttbt gratis don ami, quorum intui- 
tu te merit o& regratificantem nob'ts&fidcliorem cxhtberes.Vatc>ex Span* 
beimjdtbtts Marty. Anno domintLM.IK V 

Cum has al/afue quaslibet abs te miflas literas amicus recc- 
pcrit; cognito figno Cabariclis, vcrtat fe ad orbis plagam illanv 
aquaCirciusprogrediturveHtusj&pricmiffisexmorcprjEmit- 
tendiSjhanc legat fub filentio orationcm. ^ 

Qtrmen Coriwrationis. 

CAbariel afiar paremon chiltan amedyn /ayr pemadon chul- 
tymouayrfaueporpeathamalfrimafton dayr pean corhur 
nofabclrufynelforychelmodyn*Hoccarmine di&ovetfusCiE- 
cium , angelus ftatim apparebit vifibilis, refcrans illi com- 
milium arcanum ; refererque cibi,fi quid lUc 

commifcrit* 

i ... 

i 

Cat. <f# STEGANOGRAPHTAF. 

Cap. XIII. 
CVIVS PR1NCEPS %ATSIEL VOCATVK, 

kabttans dircote adSeptentrwncm ,Jub quo junt 5 o . prmcipes , qui 

prxfint dmrnis opcrantibitsnoflris , f$ tot idem qui no - 

ft urnis: quorum eft nuncutn tra- 

dttiones. 

Ert 1 a decimamanfioeftinSeptentrionccuius 
fpiritus& fupremusimperatonftRayficl, quiha- 
bctiub fuo dominio duces fo^quipraiunt opera- 

tionibusdiurnis,cum feruitoribusmultis,&totide 

in.mcio 3 qui prarfunt no&urniscum famulis eorum. Irtorum of- 
ricium cit,inhiscaufis&traditionibus, qui pertinent ad mor- 
tcm,auif5.re amicos opcrantis,& nunciarc aicanum. Duces, qui 
operatio:ubusdiurnisprxfunt>libeterobternpci.antvocanti,& 

vcniunr,hil.ucs>iocundi & paratiilimi ad obfequendum : fed illi 
quino&u'.nis pra-fidcnt , aliquantulum funt proterui, quialu- 
cem vaidc oderunt &: dctcftantur , nee facile obtemperant.ma- 
xime nouicijs in arce minus probatis,quos frequenter in faciem 
undent, niu" coniuraiionibus ita conftringantur operands, vt 
contra dicere non prarualeant. Valdc enim Coniurationem ti- 
ment , & quail vnicum dantur plus coniurari , quam diurni Spi- 
rnus3<r tamen inuiti obediunt. Sed iam ex omnium iftorum nu- 
mero ponamus paucorum nomina & numerum famulotum, 
quatui nobis ad operationcmconfuetamfurnciunt. e. 


£ 


X 


9 


€5. 


% 


X 


& 


V.ui/ir 


so 


t^tfael 


so 


Channel 


SO 


Melchx 


SO 


Those 


so 


Ransica 


so 


Furjiel 


30 


Tb/tra* 


SO 


Sequid 


so 


Dubarus 

* 


r° 


Bctajiel 


SO 


Vtticl 


SO 


Sadar 


so 


Armtn* 


SO 


Terach 


SO 


Albhadur 


SO Tkmel Th*ncl 
Tar** 

Arnyl 

Culmar LIB 

€>• jC» 

40 Lxtyld 

40 AL-xfy 

40 Seb&ch 
49 JguibJx r R P 

40 
40 R r M V s. 41 X. 

Lams*. 

Bclfiy 
LZioraei to iburad 10 

* 

2# SdTAch 29 H«bc^ n'nc c.ptime lector ex j-o. principi^usdturnisfcdc- 
cim cum famu'is cotum 67a. & ex 50. no&unm 14. cum famuli's 
410. innumcro , quitilv Uifricienta.lomnesoperationcstam 
no&urnasqu "indiuma^ Cu.11 autem voluerisc pcraiipereos 
fecundum noras interna*, cl'geex ordine d'ipolito quemvo- 
lucii'j&vocacuma Septeiitrionc(quonianiorancsibimeraii- 
t.i) pciiftud Carmen, 

. . Carmen Conturationis. 

RAyfiel aftuanoch.»mcron fofiel onear Vemabi parnothoft 
f. uano Cafpicl fufrc bedatym bulifeor pcan C urmaby Layr 
Vjymco'pefaiym adore* odicl Vemabi peathadarfum lafphe- 
no dcuior Camedonton phorfy lasbenay to charmon drufon 
olnays, Venouym Iulefen,peorio fabelrotos thurno. Calephoy 
Ycm,nabclron boral thorafyn charnoty Capelron. 

Carmine rite & fub filentio completo , adcrit fpiritus voca- 
tu<\ Commute fecure arcanum, peiferctrcferetquccommir- 
tendurr.Si vcro noclurnis opcrationibusprarfidentes, vt folenc 
plairunque , tardare videris : Carmine eos virilitcr itcrand* 
compellas , nihil mecuens : tc enimvt dominum rcuereri co- 
gent ur. 

■tfabcojccretim^uodnul&confidopcrferendum, 

hmufmods. 

"pOnocafum. Amicus eft mihi quifpiam nobilis &do£his,que 
*■• noui fecrcto necandum per ficarios quofdam merccde con- 
duces. A uiforc palam no audco,quia mi hi periculofurn : in cau- 4* STEGAXOGMAfHIA* 

6 kmiliari & fccrctiori , nc liter* in aliorum deueniant ., 

tirceo.homini, vtorcloquacur, confidcrcnonprifumo:quia 
quimecumcfthodie, craftino forfancontrarneftabir.Itaq;ad 
confuetam qonfugio artem , cuj quicquid commifero , fieri pu- 
blicum , ctiam fi ex inimico tencan concingerct , non tor*- 
mido. 

Liccras mitto familiarcs amico , in qui bus nul- 
lum form id opericul um. 

MAximttmnobiUtatisornamcntumJufiitiant PhilofiphUmq.: dede- 
cut Impittatem & Ignorantia de/intt vttufias.^utdemmpulchrt. 
m,qu*m Uteris vjrtutibusfy ornarenobile genus, quod milttat. Hoc plurt. 
mum caterosquemilitantiscompluresnobiliftmos virtu reperimus, ejrne- 
tfibus attitauifle cjr die bus, vf arm is bar bar os expugnarent, reclitudine^j 
gentemfuam Uteris^ erudirent. Horum eximplo Bumavv doclifitme li- 
ter as bumanitatu artesg. bonas euolutrenon cejjas *rmis& Uteris decor .*- 
fm:dr vcftresclimprinctpesfipicntifstmt confiicucrttnt opes non thej juris 
fuis includerefidpotius vfuiltterano conferre : homfiifiimuadfxUcitate 
rendenttbus/ufragium arbttrant<sfiapieotiafiudium, quo xtcrnxretri ■ 
butionisScatttudo acquiratur.Enimuer'ofcicntiafcripturarum principes 
tmntbus venerabtUsfacit maximeft. tnnendos. Ignorant ta fir iptur arum 
viut bominisfipultura dtcla ignomtniam.calamuatcm^ horrenda prin- 
ciptbus nob tit busy, afferre con/it suit. Homo fine Uteris efi Afinw bipes, vi? 
vutfyficpeltcndut , tmmofipuUus. Maxtmenobiles cr.reMpubUcaguber- 
nantes ejfe fitpientes at% notabtlcsfictentia hteraru oportet , quorum igno- 
rantta tyrannidanducit.Amorquofy literarugefiaprinapuinclyt.i nobi- 
liumg.perpetuttaticommendat. Cernimus emm veterespbilofipfw prin- 
cipal ua memoriam obtmuijfcnominisqueimmortalitatem conficutosplu* 
liter ts qttam arm is apudomnes bominesfimpiiernaflus emm liter* , qua 
*rmagloriofis,excellentesJapie»tes£ tyrannos antiques crprtnetpes red- 
didcruntyauorurnemoriamlaudum^titulosimmortalitatedoharut^id- 
de quod Chrifiiankfiudiuliterarumfiummum & honejltjfimum euolandi 
ad Calumprafiat adiumentum. Afcrivtur'u enim contemplariinciptmua 

difmAruillufirationuwcorufiantmbonorabiUm^uemiefiat(m , nobti 

aJitf^ 


S"- * * ■ *" J 


L J B Z X P X I M F &■ 4; 

ulioquin insceeffibilc. Iu Henrice mil s dottiffimc titerisfautas, W refli- 
tudsnedeeoratusJempcrvtuai,Falc>ex Spanbtim,Idib. LMwtu .^sinn* 

Pofttfaquam hasliteras alias::equaslibcc amicus accepcrrt 
inarteperieus;(igno Rayfrelis cbgnitb, prarmiflisex morccon- 
fuetis, ad Sepcentrionem fc vcrcar, & fpintum hoc carmine vo- 

trmr CCC,. •Carmen con'iuratmm. ' 

*D Ayfiefinyltramfruano fiar chaffny clymarfo peanStyr pu!- 
•*>^rhochuliufamedonvcpurfandtytufanaxeyrafflop. His 
di&is fpiritus mi/Tus (lacim viiibilis apparebic, refcrabicque tibi 
omnia &fmgula,qua: mandaui adaurem.Et fcias vclim, quod 
nonnulli fpiritus nocturnisoperacionibusprarGdcntcs in n do 
non libenccr veniunt ad operacioncm, niilmaximis compel- 
Iantur facramencis & coniurationibu,' .-qui tamen pofrquam ve- 
nctunt fucruntque mtlliad amicum ,ciio apparere confueue- 
rune&obedirev.ocanci,n!fif<.irfaiiipfe, qualibec occafionede* 
cepuis,aliquid negligerct in arrc prxcepcum. 

Cap. XIV. 
CFJVS PRINCEPS SVPREMVS V C A- 

■ 

turSymiel y qui habitat adAqwlonem^habcnsfubJefrinapes 
\o.qutprafunt opcratiombus dutrnujumfamulis multu: * 
quorum ojjiciumcB familiar cfecrctum 

\ perferre. ' 

V a r t a dccimamanfiocft:adAquilonem,diftan$ 
a principio Septcntrioniszr.gradibus, & modicum 
iamplius : cuius fupremus Imperatorclt Symiel , qui 
k^habetfubfc reduces, qui prxfuntopcrationibusdi- 
urnis,cu mulch famulis eorum. Operationib.a.no&urnis multi 

F x prx- 
■ 

44 STECAN0CRAPHI4B 

prarfmt duces, quorum ccrtum numerumrepcrircnenpotuf, 

qui fimulos ctiamfuh (c habent multos. Iftotum efficiura eft 

nuncureinceramicos arcana fecrcci/Tima,quxnullihominum 
funt manifeftanda in acternum. Vc autem per cos opcrari poffis, 

fi necefle fueritrexplicabo tibi ox diurnis decern , &ex nofturnis 
tt>tidem,&ium*cicntadpra:fcns. Afmytl 

Chrubas 

Vajiof 

M*lgr$n 

Romttl 3ot$. e. X 

60 Ldrael 69 
109 Achot 60 

40 Burner 90 

29 Dagiel 109 

U t^tufir no Mafrus 79 

isfpiel 39 

Curtel 49 

MoUel 19 

drafts s» e. 

Marianu 
Ntrzael 
Afurahe 
gichel 
NaUel 5 

199 
291 

129 
'J' Habes nunc principes decc nominacos pro aflionibus diur- 
mscummultisfubferutroribus &io.pronotturnis operation - 
busctiam cum multis fubfbtutis.per quos potcris opcrari fecu- 

rc&abfquepcnculo.-modoiisinSteganographia bene inttitu- 
tus. Namquicunqucadopcrationcm huiusartis nonbenein- 

ftitucu. V nprarceptis«lliusacccdcrcprcrurrprcr.r:.utnihi)pro- 
nciecaurpcnculumvacuadcr. Noncuimommbusobcdiune 
pnncipcs.Tu autem cum hac ip/a fcicn tia volue. is opcrari ; prc- 

rniflisntcprxmittcnd^tcconuertasadAqu.lonem^corno.. 
do / quoub i cradidi,con4uraducem,vtvcn.atpcuftud Carmen Carmen ad } for it us. 


S » * 

Yrmelrayrno chameronytheorpafio adiuealftnerofthifo. 

tcarCarmedonChirnoch.elpcarorfofitranf.btlruryihvrno 
pameroiy trclno chabclron chymochurm bon, afiel peafor 

carmcsnabeyrostoysCamahhonty. H.sdittis eo quo necefle 
cftmodo fpiricusadericahf tc vocacusad obeJiakminomni- 
bu$mafidaci$tuis.(ifucritoperaiio perm Aurnos fpirifusadi- 
tanda:& fi ciro non apparueriw,nu dcO/Us propterca, fed v ge- 

ascosrcpcticionccarmini;.&:compuliiobcd.ciW 

?r* LIBER TRIMrS. */ 

Pro txtmplo ponamta qmdcuwjue arcanum null* 

Hfemtui committendum. A 

Abes aliquod negotium fccretiflimum ad amicum , quod 
ce&ipfumconcernic: cuius manifeftacio ribi &illi perpe- 
tuus^ vel damnum vcl confufioQcm infcxrer. Certenecliteris 
tutocrediturneabaliquo legantur, neccommittitur nuncio, 

qui diuulgabit in plurcs. Arte noftra vtensjfic & tu cris tutus, &: 
amicus (cict arcanum. . ' 
Formemus ad hoc qua* placumt Isterulatjnnullovemtuj 
fijpeftas. 

Ioannes Tritthcmius Abbas Spanhcimcnfis ordinis 

San&iBcnedi&ioptimoadolefccntifa* 

Cobo Trithemio,fratri cha- 

iiflimo,S.D. 

T ITEJtIS incumbent confer*** humitttatem Cordis. CWorcs loniiuuc- 
*~*nes decor an t y efficiuntque nob $ lib m clarions. Screntia Itteraru adorn at 
iuuenefanftttateamantc fint morib" iujlitia car chit honor ejet etta. Ado - 
lefies vanitatibus vits/ffe tmmerJUsJkpitntis c otepter, non dtligitjipien • 
tiiveri,quivtrtntibm inquirendum tjfememineris. Mortbus decor at ur 
injlituttotrudiendorum iuuenum^uoniam fa nil is art /bus confertur ho- 
ner C&leffis mfruftutfaquefcientta torment's* aternis crueiabttur.VirttiU 
bus & liter isjticntiaprofiut : *vtrumquc deficit 'vtctJsmaculatum.Speme 
vttuptafes, vt experiment fatctltgasfapicnti* ver/tatcm. Vale, s^/ 

Kecipiem ha* litcras inartc iceganographisr pentus , mox, 
vtvidentiharaftcrcm principis Symichs, quid fibi faciendum 
fi(>intclligcndo.perc>pit:verrc^ 
ad Aquiloncro, .oniuranoncm dicir- 

Coniuratio. 

CYmielmnrlos charrerrn rycohi peanfhuTy&Mrontiga- 

^clto fiargoti inclailot hialbra penor olefy Aiulbrany ordu 

• ' F * Ca- * 49 STEGANOGRAPHIAE 

Cafmcrcmomervcmabon. Compleco carmine, fpiritrwmiiTu* 
apparenscommiilumiibi rideluer impIebitofTicium. 

U C a p. XV.. 

CVIVS SVVWEMVS 1MPERAT0REST AR« 
madie^qui moratw m ea parte orbis jojidcBoreai yen- 

tits flare confueuujjabensjubfcmultos 

prinapes. ^. 

Aksiokem quinta decimam ad Borealem pJagam 
inhabicac Armadiclmagntls impcrator, habensfub 
(iio impcrio mulcos duces & princtpes cum fcruitori- 
buseorum, aquibus centum deputatifuntfupcr o- 
peratiombusdiuinis&no&umis indirVerenter.ita vc omnes ac- 
crue praHintno&urnis acque diurnis a&ionibus noftris in Stc- 
ganographia ad voluncatem operands. Horum officium eft 
principibus &: magnis viris nunciarc fecretifllma arcana ope- 
rands cum maxima fidelirate &: myftcrio. Ex his nominabimus 
potiorcsaliquos ) quinobisfumciu ( ntadintent4onem. 

~~ ~ x e. x e. x e. I 

Puidtcl 
C&rafiba, 

Afbtbtel 

Mafiyr 
Ocmel 

Habesiamex Sphitibus Armadiclisiy. numerocumfub/er- 
uitoribus fuis iz6.>.quifecundum diuihonem z4«horarum in fex 
partes cum ducibusfuis venire vocan ad opcrancem {blent, ft 
volrcritipfe.ordincmfuumin veniendo conferuantes. Cum 
ergo volderis ali^d in Stcganographia per ipfos opcrari , opor- 
tetvc diligentiflime obferucs diuiiionem temporis fecundum 
hancarccm,iine qua nihil omninoproflcief.-qua.vcoportet, 

cognica,vcrtes tead Boream,racicns,qua: 

axsrequiric. 

1 a»~ X 

• 


5.X ©. 


Majfir 


SO Orariel 


Parabicl 


40 Oryn 


L*itl 


jo Samiel 


CduArnyA 


20 /l/mael 


^Alferid 


jo laz/el JO 


JO 


6o 


Co 


SO 


••.*«* 


zo 


20 


70 


70 


40 
i* 


JO 


So 


So 


*', .m 
40 


"> 


70 


70 


20 
50 


SO 


6o 


Co 


10 

iiB-ERtRTJirrs. tr 

' Coniuratio. 

ARmadiel marbeuo pclruflmneorchamynaldionpemarfd 
<Jachornaorpeanlybui'my Caueronthonyabefmeronve- 
aclarlbcharnoty iheor CaueosmyatdrupasGamcdortysiy pa 

ruftcicrnoty rx\cfoiyiichhychaoracieUaaieraynrouemufabeL 
niiin, friato chafalon pheor thamorny mefardiel pclufy madid 

balcrotyrarrconprolibyxafenofycamclcruron.Cumhanccon. 
ittfationcmcompleuerisco modoiicutoporccr;moxaderitipi- 
ntus,ad Imperium cuum paratus, 

Formern/u nobis exempli caufi tale arcanum nulli 
._ Wmmittendum. 

I ^ Srmihi ad principcm mcura quoddam arcanum nulli peni— 
-'cuscommunicandum. Id mandate liccris,ne per negligen- 

nam vclobliuioncmdiue&e;legantur,nonaudeo:njulto minus* 
per homincm nunciareiilud volo, ne & aliis per ipfum quomo- 
dolibet reuelatumiriconcingat. Arris itaquehuiusmyftcnum 
per centare placet.per quod arcanum meum omni tempore ma- 
nebitoccukum. 

Stribamus IttercU 3 qttaleftunqucplacuerit, qux mlkus 
f * rvereanturconjpetfum. 

Sercniflimo Principi, Domino Philippo, Comiti Pala- 

tinoRlicnijDuci Bauariar 4 SacriRomani Imperii Aichi- 

dapifero, Principi Eleclon, Ioanncs Tritthc- 

) mius Abbas Span heimen lis cum ©ratio - 

C- nibus famuJatum. 

~I,,LLrSTR IS S I M E princepscumbumiliftib'teclionesfcruittt. 
tem - Bcnigniias mclyti ducal us vejiri mi hi prtcepit , vt verbis ex. 
fofitas res qua/dam occultijjim^s liter is commcncLrcrn. Gauderem non 
abfqne_j dettota exuttationcjipares voluntati vires aecedereni, bent fie i is 
txhibukhonejiijjimumnptionm^ locum dijlnbucn > & obfe^mti gratis 

debi* 
\ 


4* STEGANOGJtAPHT AB 

debitum exhtbcrt. Bet met imbi cili totem cordis operu Kouitasfine tr smi- 
te pracedcnt'u fubcundt t cut me h ngt imp an mfcio ; hatch it entm in gen - 
tem magnumque laborem, incuthque couatdm hcbetudnemmcu pturi- 
mam. Vires tamen experiar, Gratia vejira ob/ecuturu^ benign i^mum iu- 
dicem/ine dubio acceffurus,fibona voluntatt mean on xjfticrit apt at a com- 
pUndipoflibilitas: vbi cumulatffpmahumanitateglonofm ejr munifice* • 
t.fpmus prineeps amator defenjorque Itte* arum Jentcnt tarn dteit , ad cu- 
nts hHmanifpmumtHtarnenVntuerfitMHiydelbergenfismultubrnata da- 
ttijfimis erudttijjimifque writ, mgenioreccntiflimu ,tr*nfcendis omnia 
per ^yilemamam GjmnafialtaquecLarijfimclmmaniJJimequePrinceps ft 
quidhabeo autfum,totum ber.igmtati xujltapeui obnoxium : id quod ex • 
htbere turn humtlt/ubtettionejcmperprompn/jime curabo.Et I cetjint ^lu 
faptent i ores ,qui hoc opus ntetiut vel vtiitut ornatiu/que non mtdiotriter 
reddere potuijfent : volut tamen ego deuottjfimumejr retlum latum P.m. 
gratiam vejlram an /mum meu vtcunque ojiendcreejr experiri de inuen tit 
nouitcrgrandibusquaaUumcrcdQnemtncminucnijfe. Data iff. CuUnd\ 
Ks4prtlu Anno domim ^MiUcfimo quingente/imo. .9 J. Liter as hat ^zielquatbbet alsat fufapiens , cut mittur.tur in 
arte perito inter Char after em yirmadtelu : quo cognito 
*-vertatfi, quo art mandat vertendum, ti dtcat carmen, 

CoMiuratto. ^- 

A Rmadiel afran mcfon Cafayr pelodyn,Cauotf chame- 
•** roncherforuymarbeuon phcor Cafoynmyruofylyburmy 

deonfabelronton.Chubisarchamarfor.Hacconiurationc\ic- 
bitomodocompleca,miflus fpiritus palam apparebic , fibiquc 
commiflaa mitcence arcana reuelabit in aurcm fideliter, nihil 
addens minuensve. Et ft quid iHi denuo fuet it ab iflo comroiflu 
vt rcferatopcranti,a quo milTus eft: fiat quod ab arte 

praecipituti &obccfhpcrabic. 

■ 

Caf. • L I J F. R P R T M / - 

Cap. XVI. 


4} CVIVS PRINCEPS BAKVCHAS1NEA 

plaga moratory ijnde njcnttu flare co7ifucuit > quiappe'Jatur Vul- 

turnuj^abensjub fe principrs multos fjferuos, quifmt 

fupercommijfiones dommorum occulta* 

nunciatores* 
A n s i o n t autemfeptedecimsadVulturnum 
ventum fituara? prarfidet magnus Imperaror Baru- 
chas , qui habet Tub fuo Impcrio multos principcs> 
duces Sc alios fpiritus , quorum omnium officium 
eftnunciareoccultas&fecretimmascommifljonesprincipum, 
nobilium &dominorum, fubdiciscorumvelamicis. Exhisno- 
minabotibii^.quifufficiericomnioperantiinSteganographia: 
&nonhabcnt inter fe diuifiones vel ordines pro die & node fi- 
cuc carteri, fed omnes habent commiflionem de omnibus in ge- 
nerali, ira vr quicunque qualibec hora vocatus fuerit ab operan- 
ts, venire cogarur. £uju Camel Monad zoo 

Sarael Ianiel Chuhor 200 

Melckon Pharol Lamael 300 

Couayr Baoxdt Dorael 400 

i^fboc Geriel Decaniel joo X 

10 
20 

40 
SO too 
700 

too 

700 

600 X 

60 
70 

So 

70 
60 SOO 

400 
300 

200 
100 X 

so. 
40. 
so. 

10. Habes nunc ex principibus Barucha? magni principis feu Im- 
peratoris ad opcrarionem Steganographiai nominates duces 
1/. cum famulis & fubferuitoribus eius 7040. quommminifte- 
rium tibi fufficientiflimum eft ad omnem opcrarionem huius 
arris. Cumergovoluerisaliquemexhisfpiritib.aduocare,ob- 

ferua diuifionem temporis fecundum Tex horas diei fcnoctis : & 

q vcrfus "\ ^ ' 4 


srEGJNOCRAPHrAB 

vcrfus Vulturmim pofitus facie, voca iilum quem hora concer- 
ns , diligcnciflime ubferuans liceras famulorum , line quibus 

nufquam proccdunt: Cine cries in numcro, ordmefic domioio 
Corurr,cauc. 

Qniuratio. 

BAruchasmaluear cbcmorfyn charnoticl ba Ton ian ©crime- 
dufyn aprilcy cafmyron fayr pean cauoty medafon peroel 
chamyrfyncherdicl aucno.s nofearpenaonfayrchauclonrige- 
nayr painelron frilcha madyrion oneticl fabelronthos. Hac 
coiuracione complcca Tub filcntio (icut oportet,mox adcrit fpi- 
ritus ptincipalisvnus, qucm vocafti cum feruitoribus fibi depu- 
tatis fecundum feriem cempori.<. V.g. CommiiTummihi eft or- 
dines perluftrarc, Ccenobia& emendare & corrigerc perperaro, 
fa&a. Hincadamicum exmonachisvnumlongeabfentemcu- 
pio talc mandarcfecretum.quod publicatum fibicarccremo- 
diumquc paftoris , mihi vero & ordiniac bono communi detri- 
mencum inferred Vnde nee tradendumliteris,ncchominicui- 
quam committendum. Vi fimus vterque fccuri»artis miniftrunv 
aduoco fpiritum,commendo arcanum. 

Lit eras qua les <-volo tranfmitto^uas legi ab otnni^ 

busnonrccufabo. 

loanncsTrittemius Abbas SpanbcimenfisordinisSan- 
£ti Bcnedi&i religiofo fratri NicoIaocxDureckhcim, 

Monacho Ccenobij Hirfaugienfis ciufdem ordinis,uncc- 

ram in domino charitarcm. » 

^ Vmfciam charrjjimefrater te urn at or em bonaru art rum, me te exbor- 
^^ tiri vehementer delettat, quatenus per/eucrarc velis inquirendu re- 
voluedifquc iugiter librorumfecrttis , qua nobis oJiendtrntfceUatatU /ter, 
fjrtramite expedito redire mp.uriam, quampeccandopcraidimuttadquZ 
nosflagr antes reducet amor mitiJJImt & clementtJJimtf*i***ori4 noftn tn 
fsrtpturisfinttu occuUatus nobis, fitxornauerimns met emVtrtutibus ex- 

triititun9finJludioj:%nttQ,fwedHbiQCQnfenn4*s> g**dimmw «**& 
I J B E X P X I M V S. jfp 

'mi/crab Hi vugxnttbttsfilubriHt dukiufaeefie potent qua liter is Jedulo in ■ 
cumber e: per quarumfiifdwm advent a tern tculi no fir t eriguntur require 
d*m, & 'ad ' bettitudmii future defiderium mem nofirafuftollu ur fine qui* 
bus comp.xratur bofiiis anima temporal/ft 9 efrmundanUjubmerft negocijs* 
ad Dei cogniitonem nunquamperuentura. Tu itaqui zioluptates tumul- 
tufquemundicontemnito.il tent dicnottuque vacato quontam&reli- 
gto virtutibusr-rvirtuteskterarum commercio ill/firah temper ant ur . It a ' 
<ut nee Uteras fine ernatu nobtlmmvirtutumnecdeltgerc, virtutcsbona* 
Jinefitentia/cripturarumpraualeat. Ita^te exhortor,fiudioltterarufe- 
pcrdis operam.Valc ex Spanheim i6.Cd. Apr. Anno domint lM D. ^f : 
Poiteaqua fufceperit Ureras is cm micrumur; ligno Barucha; 
cogn co,przmillis pi aemitcndi5,ad plagam Vulcurni,que. eft an- 
ccO.iencalcm proxima, dicat fub filenuo iftam Coniuracio- 
cem. 

Coniuratiofyirittt*. 

BAruchas Mularchas chameron nociel pedai fy phroys lama- 
fay myar chalemon phoi fy fabel ontho thcras capean Vcar 
almonvmliernomcdui.mtherlielpcatha thumar ncrofyncral 
nothicl pcfon f. galry madon fcoha bulay r, Coniurationc di&a 
fecundum arris prauepris fpiritus apr;arebir,&comrnulumu« 
bi arcanum producer in aurem fine deceptionc. 

Cap. XVIL 

CVIVS PRJNCEPS ET SPIRITVS SVPRE- 

miwvocaturCarntJiel ', O* moratur in Onente,habensfubfi duces 

Crprmapes multos cumjeruitonbus eorum } quorum ojp- 

cium eft mmciarc omnia y atM. verfa Oricntcm 

mtttuntur. 
V o k i a m cam mulrafunr&plura po/Tii nremer- 
gere negocia hominum, ad qua: intimanda procul 
amicis nullus lie in prsdi&is manfionibus prin- 
ft • STEGANOCRAPHIAB 

ccpsautfpiritusfpccialiterdeputatusincoprratibusinhacartc 

Sccganographi* aliqua ad pcrfedioneoperisfui difficulty oc- 
currat : pofteaquam fpccialium quorundam fecimus memio- 
nem qui fpcciahbus praefuntarcanis : volumus ctiam quofdara 
gcneralibus nunciandis generales exprimereprincipcsfpiritu- 
um,vtfiquidforfanoccurratalitui nunciandum, fuperquoin 
prardi&is nullainueniatur commu7io,ad iftos rcferacur, qui fuo 
modo fuper omnibus habcnt commiffionem.-ica tamen vtge- 
neralitas fpccialitati non deroger.-nec fpcciahtas non faus luci- 
de expreflageneralicatis officium recufet. Quatuoritaque funt 

principes magni.qui cum ducibus&fubferujtoribusfuis omni- 
bus pra:funt arcanis nunciandis frperius non cxpreflis.-quorum 
primus Camefiel omnibus prasfider, quae volucnmusnunciare 
verfus Oricntem. Cafpiclveifus Meridiem. A men adicl verfus 
Occidenterr,& Dcmoricl his qua? mittuncurgeneral ter verfus 
Septencrionem. Cum ergo volueris arcanum aliquid per fpiri- 
tum nunciareamicoproculabfenri verfus Oriencem ; vocav- 
nuautpluresquot volueris ex principibus Camefielis ,vcrtens 
te per totam operationcm ad orientalcm plagarr, four. nofti fe- 
cundumarteiT/.Defcribamtibinomina principumcumnumc- 

roferuorum,quocadpia:fensnegotiumfurriciunt ; &cauc,nc 
erresinaliquo. * 

tJMyreJyn Benoham \^frmany 60000000000000 

x e. x 

Ornich K^frifid Giprtd it 30 100 300 

Zibriel Cumerid Bedarys 10 30 too 309 

Bucafa* Vadrid Laphor 10 39 100 30a 

Habes ex principibus Camefielis i2.cum maxima mulcirudf- 

nefamuloru,vbi'nora)illeniagn*numerus 60000000000000. 
eftaliorum Ju> uin&.'piir)cipum,quigcneraIiccrpra:nincomni- t 

busdiurnis:&vocacurexcisccrtusnumeru.',quoc voluerit ope- 
rator. r c I 

I LIBER PRIMFS. JJ 

rator,cumducc nominate Alij autcmin quadruplici ordinc 
func famuli principu duodecimo veniuntfempercueis in or- 
dinibus fuis. Cum ergo volucris opcrari per iftorjprxmiffis pros 
mictendis lfta eft coniuratio. 

Carmen. 

Amesie l aphroys chemeryn mearapofyn Xayrpcanoema 

ouear ma fere cralty caleuo thorteam chamcron ianoar pe 

JynLayr,badufon icfymclros ionariel dclaflarrodiuialmeron 

f»u can fabelron clumarfy preos throen benarys fauean demofy- 

non laernoty chamedonton. His ritecompletiy>idcrit genera- 
lis arcanorumnr.ncius quern voca(li,promptus,fidelis,pcn;tus- 

qucfecrttus. : — :— 

Amicum volucrim auifarc occultc de ho- 

minemalo. 

17 St homoquifpiamfubapparentiahoneftatis malusblatte- 
•^ratorris fciensme pofleapud amicum, commendatorias ad 
eum poftulat a me literas j negare nonvaleo, necdecipiami- 
cumvoloabillofraudulcncer. Scribo literas, circumccllionem 
laudo mirum in modumjegit.exukat, apertam inlidiandi viam 
fibi pollicctur oblatam. Do lireras ,. abit l#tus,voco fpiritum,. 
mitto ad amicum, vtauifet ilium, meumquc manifeftet arca- 
num. 

Literas mitco commendatorias illi placcn- 

tes qui commendatur. 

IoannesTritth. Abbas Syanheimenjts Ioanni Vigilio 3 dommo Vu*~ 
ckor 3 ytrtu/que Juris DoSlort dariffwio Salutem 

Mat. 

T Atorcmprafintium adte mitto , Vigili dmantiffimc, homine prefect 9 
•B^cun&u adornatu virtuttbw, omnibus crudttijjlmum injcripturk/tft't 

C S mat urn S4 "STEGANOGRAPRJAE 

matumjantafsvenuftatc^ merum rcdim/tum,quodvfx tHiftmikm afi - 
qu&ndohk oculis vidtjfc memmi optimum LZUthcmUtcum, Phttofophu 
acutifimumJiteratffimU viris compxrmdumfiptentiA &fludio omms 
Tcutonitos txereitatiJstm0strxnfce#dentem,'undedignHs cfi nobis merit 9 
njtfusitudtbus liter at orum virorumommumque honor um excip/endur. 
quippe nobtlts & literatijjimus, qui omnibus que At vtils effe in tradend/s 
*varjJ6dQ3rint5rerummir&ndarum.V&U>ex Spanfjttmsj. Cal^yfprtl. 

CumhasGmilesuequafcunqueacccperit literas amicus in 
areeSteganographia: probatus : cognito figno Carneficlis, fc 
vcrcac ad Oriemem,&pr#mifli$ pranniuen di$,dicat iftam coa- 
lurationem. Comuratio. 

CAmeficl aproyfi chameronto pcmalroyn phroys Cadur 
mearmol benadron Vionicl faviron army pcan arnotiel fa- 
bclronthufyn throe chabelton fauencar mcdaloys vcarolmc- 
nadabcralcyfayr.Carminedi&c,fpiricusmiflusiamvifi- 
bilis apparebic reuclabicque arcanum 
tideliccrcommillun!. Ha- 


LIBER P R T M V 5J // 
In eoncaa» 
fccuudi cir- 
cuit , fupcr 

Dumcro 
40o.bispo- 
fico, necno 

fupcr lume. 

to lOOO.'Ic- 

eft liter* R. 
Ec in fcxci 
circuit co- 
cauo pio 
gtnernl* le- 
gend um eft HAbe; in hoc Circulo 4. Impcratores principales & manfio- 
onis vniufcuiufq, (Icum % nurrieru quoq; ducum, lubducum 

&fcruorum pene innumerabiiium. Scias ergo, quomodo per 
iftos fie operandura. 

Cap. xvirr. 

CVIVS SVPREMVS PRINCEPS EST C A- 
(jiieldt&ks y cuius manjio eft adAuflrum > qui babet fubft mult 05 

prmapes^duces tffamulosinnumerabilcs.. 
D Auftrum habitat magnus Cafpiel princeps , qui 
habet Tub fuo dominio principes fiuc duces prx- 
cipuos zoo. Comires vero fiue (ubduccs 400* 
cum ingenti multitudine rcruitorum > quo- 
rum m S S STEGANOGRJPHIAE 

rum officium eft nunciarc gcncralitcr omnia & fingula fuperius 
nonconrentavcrfus Meridiem. Cumautcmncceil\riumfitin 
hac arte fcire quofdam ducum ex nomine , fintquc multi : cura- 
bimus paucorum nomina diccre ex mult:s , qui no bis fufficiunt 
ad omnia. DC. 

Vrfiel 
Chariel 

Mara* 
femol e. 

Bndnrym 
Camory 
Larmol 
Artdiel X 

Ceriol Cumor 
Otiel e. 

200 
200 
ZOO 

200 X 

40 
40 
40 

40 €5. 

2000 
2000 
2000 
2000 X 

400 
400 
400 
400 DC. 

20 

20 
20 

20 H.ihcs nunc ex principalioribus ducibus Cafpiclis 1 1. cum 

comitibus,fubducibus&ramulis 100640. per quos fit omniso- 
peratio nunciandorum, verfus Meridiem gencralis.Cum au- 
temadamicumvolueris aliquid nunciarc occultum verfus Au- 
ftrum mancntem, fac qux fecundum artem requiruntur, &: die 
coniurationem. 

Coniurat'mSpirttus. 

CAfpiel aloyr chameron noeres padyr diuiel prolfyn vear 
madufon cralnoti fruonphorfy larfonthonthianopemar- 
fontheor. Caueos adeueos friato briofi panyeldrubon madicl 
favr fabelrufyn goncar pean noty nabufran. 

Coniuratione debito niodo completa , videbis prarfentem 
quern vocafti > & ad obediendum mandatis tuts in omnibus pa- 
r.\tum.Omncs iftius Cafpiclis duces beneuoli & voluntarij funt 
valde.fed fubduccs corum aliquantulum funt durioresjattamen 
coniurationibuscedunt, fi operator ruerit conftans&impcr- 
territus,loquens ei dure , quafi cum automate maxima. Nullus 
enim eorum tam durus eft, qui non manfuefcat per virtu- 

tem autoritatis poteftatiuc compulfus 

&adiuratus. Pona- v - C l r b E n p R i M v s. /7 

'Ponamus quaked ique arcanum^ qiudnuHr 

confid'..uum. 

- 

TC St mihi cum amico negocium, quod fi inpublicu tranfiert, 
-*-'vtriqucpeiiculurngiandeoriecur. Obferuancur internun- 
cio omnes,vt liter* ab iniiitantibus nobis Icgacur. Vc ergo Gmus 
fecuri, ncgociumquenoflrum mancat (cere turn : fciiboliceras, 
qua: nullius veicancur confpc&um , quas (piritu inuifibilieomi 
tance mitto adprajfacam amicum. 

Non refcrt,qualefcunque fine literx, fi fucrinc 

lpirituicommiflk. 

/^ OnJpicitemortjUtbrcuiUtem&miJcriamprdJcntU viu, fragticJ 
^-Jpevnttentiamfilutaremjumtempusbabetis. V&vob'u dement ijjimi 
AmatoresJicuLtris glorU, Deum omnipotentem, dternamque Utttiam te- 
mere dejpicientes.jj)uzre non amatis fupcm.t ilia conuiuia quafunthumt- 
titer Deum inquirentibus rcpromij/a? Vos enim humilitatem abijcit'u t brc- 
uijjimagaudia mundi qu&ritis,*tcrn£ bent it u dims excellent Urn non am* 
tisxontentiofoZelo , vi$iitis,honeJlatem aclionibusnequam maculatisjau- 
defque Dei excel/! nefcitis.Die nocJuquejecularibus atlionibus lucrijquc^j ' 
temporalibits infiftit'uzfimper venandis nouttatibus extenjimemoriam a- 
otitis lecliones audtrenegltgitisitempus gratia vobisindultum , atcrna'fr 
beatitudmU expecHationem non.curatis. Ecce Judex cuntfis horrib'tlk cri- 
minous appropinquat. Ecce Omnipotent Maiefl<u dtjlritta accelerat. Ecce 
Iudtcium noutjjimumjlafuitur. Ecce lament 'a aternaproponuntur : bona- 
yue/empiterna nobis fubtrahentur.Anno UW.D. if. Cul. Apr. C 
Cum has hceras fufcepenc is,cui mittutur ; praemittat ea qua: 

funtex arte pr *mictenda,conucrcenfque ad meridiem fe, dicac ' 
Carmen. 

Cafpiel asbyr Chameronty rhurto freueon dayr fabelron 
CathurrnymerefynelfopeanotailcranCafpiomarMedoncli- 
barfy Cabeiofyn vlcy pean Vearches pemafy nacolbyr melda* 
rynoeCardenopenmenfordiuieladro. Carmine dido, aliifqj . 

H cxmf 
jt STEGANOGKAPHIAE 

ex morcfubiun&is.nuncius inuifibilis apparebit , referens ami- 
co fideliter & fccrccc in aurera omnia, qua; mandaui. 

Cap. XIX. 
CVIVS PRINCE PS SWKEMVS H)ICITV% 

%Amtnadul- i habitansinOcctdente : qm babet fib fe duces 
$QQ.Comitcsrvero)oo.&feruosi>enemnu- 

meros. 

Menadiil Imperator, fpiritus Occidents fu- 
prcmus habec fub fuo dominio principes poccn- 
ciorcsfiue duces 300. fubduces fiuc comites non 
«rHvc^j>t^» pauciores quingentis, feruos, fubferuitores & fa- 
mulos ex innumerabilibus , quorum nomina inueni non mi- 
nus quam 30000. praeter alios innumerabiles,quorum nomina 
nondum inueni. Sufficiunt enim ifti omnibus arcanis verms 
Occidentem amicis nunciandis. Sed nomina ducum , qui 
funt in miniftcrium huius artis vocandi , iam , quot fufficiunc, 
dicam. 

o?of§. ed>*. x e. x ©♦ x e. 

Vadros Rapjiet Almtfid 30 so 300 soo 3000 
Camul Lamael Codriel 30 S» 300 soo 3000 
huTiel ZoenuL Balfur 30 S* 300 500 3000 

Mufiriel Cur fa Wjdroc 30 so 300 soo 3000 

Per hos 1 2. duces &: principes , quicquid operandum me- 
rit ex impcrio Amenadielis in Sceganographia adOccidentcm, 
totumpoterisperficere. Sed obferuadiligcnter » vtfeiascum 
Yocas aliquem ex ducibus; & fcias , quot Tub fe habcat cornices, 
feruitorcs & famulos fecundum 24. horas diei & no6tis,quas ifti 
1 j p. xquali partitione fibi in fuo ordine deputatas cuftodiunr* 
In quibiis fi erraueris , nihil proficies , & forfitan periculum ali- 
quod inciderer. Oportet enim volentem in Sceganographia 

©perar;,nonfoluminartc noftra efleperitum, fcdctiamino- 
* '" ' oaaibui 
L I S X R P R 7 M V S. 3 , 

innibus diligcntiflimum, quia per paruam inopcrationenegh- 
genciam magnum plcrunqucoriripericulumconfucuit. Cum 
icaque per iftos fpintus aliquid volucris operari, verce cc ad Oc- 
cidenccm ; &: pr«emin*is prxmiceendis, diciftam coniuratia. 

nem. 

(omuratio. 

A Menadielaprolrychameronta nofroythroen mefrofalayr 
-*- -^chemaros noepean larfy frcueon ionaticl pelroyn rathroy 
Cafermalufanpcdon Cranochyran daboy fcor marchofynla- 
oopedarvenotigefroyphernocicl Cabron. Coniurationericc 
complcta, fpiritus ajent, quern vo cafti , prompcus & a lace r ad 
omnia^qu.c mandaueris ei perficienda. 

zdrcanHmtnihtcftvaldefccreturn&neceJfarihm 
adamicum. 

"pStmihiquoddamfecretum ad amicum , quodncchomini 
-•-'nee litem confidoperferendum ; quoniam fivenirerinpu- 
blicurr^magnum mihi&rpericulu crearec&damnurr. Mora pati 
nonvalcc.-'oco icaque fpiricum, fcribo lirerasinnullopenitus 
fufpcclas&rquasnecinreJligereipfequidemputcturjVtpotela; 
cini fermonis ignarus:mitto fpiritum 3 rcuclat Tecretum. 

Literas m'ttto cjuttlefcunquc^uiu inuifibiUs comitetttr 

Ioanncs Trittcmius Abbas. Spanhcimenfis Nobili- 
ficScienuoEquiti, Alberto GoclerdcRaucsburg, 

prcfe&o CruccnaccnfijS. 

C Aluitorem noftruBbminumlefum Chrijlii adludiciiicrcdmius ejfe ve- 
turn y aui reddet vnicuiq\fecundum operafua.Hoc credintus & negligi- 
musmiferinosipfosJtaq, facie eius prauenire Lcbrymis affiduisjludea- 
mus, emedantes ncgligetias noftrat cjum comtfimus, nc imp.tr at os terribi- 
Ui tile redepioru noftri aduetuspoccupet: cui omnes, mercede malorum ex • 
€eptitri,neceJJario occurremus.^Harcnuc vilipedtmusoportunu nobis fa- 
ll 2 lutit 


* STEGANO GXAPHIAB 

lututempusindullum-.quodtam vt;/e nobis t amque acceptable , conaffit 
Omnipotent ? Cur nen zclamus viros n:oribusin//gr;es,qu/nobisexempU 
reliquerunt iujiitia conucrfitionis ha /, bunnlitatu. cjlitat'u , omntu 
qut vtrtutum ?Agamtis,itiorum no:vcn amuUntespcenttenttam : quonil ' 
*uiucndi nobis terminus inftat.Afors borribtli* veniet , qua par cere r. cfcit: 

f(ddeuorabieiuHcncs&virgines,fe,;cJ% cuiunionbus. Viuamusin luttu, 
lauantescxceJfusnoJlroscontinuisUchrym'u : ncmerswopinatocompre- 
henfis horribilt nosiudtcwfubmtttat vttamemcndemusretroattam De- 

.umrogantesvt'p$Jiprafentis incolttus breuitatem at em a nobis beatitu- 
dinemconcedat.^fmen.Vale. DataexSpanhetm , j+.Ca/end. i^prilis, 
ksfnnoM.D. Q^ 

Cum has vel quaslibet alias fpiritui cammiflas a me Iitcras ac- 
ccpcritis,cuimittuntur,amicus,in arccprobatus : figno hi.ius 
. plagx principjs cognico , pi armiHis prxmitcendis , dicat coniu- 
tationem. 

Qoniuratio*. 

AMenadiel bulurym chameroty crifcoha pedarmon flu fro. 
pean truarbiel fabelron grcos beJor malgoty nabarym ftil- 

comelrosfuarpelaryfochitrunamanacafon.Hacconiuratione • 
fecundumdebitum modum completa, fpiritus (inuifibihs alio- - 

qum)apparebicviubilis,&reueJabitarcanum.. 

C a p. XX. 

CVIVS PRINCEPS DEMO KI EL *AD> 

Seprentrionem habitat , babens.fubfuo domwio duces matores; 

feu prmctpes nurnero 400. fubduccsfue comttes 600. cum 

niultisfubjeruitoriltu tj famulis quorum 

in cert us eft numerus.. 

D Septentrionem habitat magnus princeps Dc- 
moricl.habcns fub fuo dbminio principcs & duces 
pn'ncipaies4oo..quos miuit in minifteriumhuius. 
aitis fecundum ordincs fuos cum iubducibus &c. 

comi-- LIBER P R 1 M V S, 61 

comitibus: quorum numerus minor nonefl:6oo,adnuncian- 
daarcanaomnia.quxvcrfus Septencrioncm volucrimus man- 
dare amicis in hacaitc peritis. Ex prsmilTis omnibus tantum 
ponamus nomin3,quanta nobis ad preTens funt neceflaria,cum 
numero comicum & feruorum fecundum ordines fucs in horis. X 

Arnibiel 
Cab.irym 

Burtfid <5. 

Doric/ 
<J\Udor 
Carnol 
Dubilon X _ 

Mcdar 
Churibd e>. 


X 


e. 


X 


©. 


4 o 


tfoo 


400 


60 


40 


40 


600 


400 


60 


49 


40 


600 


400 


60 


40 


40 


600 


400 


60 


40 Dabrynos 
Cbomiel 

lam habcs ex 400. ducibus-Demorielis nominatos 12.& ex 
fubducibus.comitibus&feruis 45-^0. in numero, quicumipfis 
ducibus fecundum ordinem deputatum in horis 24. diei 
& no6tis(quem te fcirc oportet antepmnia) fuas partes obcunr. 
Gum ergo volueris per aliqucm ex his ducibus in Steganogra- 
phia opcrari,vertas tead Septcntrioncm ficus mods eft, & prx- 
miflisqu^rcquiruncuradaitem^icconiuracioncm^ 

Carmen coniurationi**. 

TTXEmoridoncardaburroy Cohync charaerfon ymeorpeair 
■^-^olayrchclrufys nodes fchemlarynvenodru patron myfel- 
rochadarbonvcuaonmaferosratigielperfonay lodiol camedo 
nafielfabelmcruGnfoficlchamarchoyfyn^Completo carmine,. 
Spiritusad omnia promptus obcdiens &paraciflimus tibi vifibi- 
Usapparebit,cuifecurc€ommitcis arcanum peiferendum.. 

S'timihitaUarcanumvelaliudquodlibetinti-- 
mandum. 

\ 

A MicusmiHieftintmiusproculKocteporeabfens,adqucm' 

mihinegotiumcftfecrcuiIimum,quodnulliomnino, nee 

H $ liceris. 


I 4i 3TEGAN0GRAPHIAE 

literis quidem,tuto lie commitcendum. Vc igicur fecrctum ma- 
neat,femper Spiritum aliquem vocarclibcc ex artemihifami- 
liarcm.Commcndo arcanum:vcnic,Vadir,n*deliter agit , perfcrc 
qua: commifi amico,tuti ambo fumus.-ipfe quoque rcporcac mi- 
hiabamico fecrecum refponfum, quod nullimortaiiuraalteri 
dicer. Vcautem milTumadfe Spirirum amicus ipfcinteliigat, 
necefleeftliteras quafcunquc nihil mccuenccs fing^inquibus 
lignum milfi fpirkus recognofcar. Non enim apparet Spidcus, 
nilicompulfus. 

¥rxmittamtuliteras } qualefcunquef)lacucrit 3 qu* 

nulluu yereantur conftettum. 

- 

■ 

* 

Ioannes Trittcm. Abbas Spanheimcnfis Iacobo 
V Vy mfelingo,Slctftatino,Theologo,pocta: & o- 

ratori facunchflimo Salutem. MAxime vettem Jacobe Vvimpfelinge ,fatisfaceres vclfiro tandepol- 
Ucttationi tu*& expeclationi de te me*. Scis aute, q utdjlspollititw, ' 
& quid 'expeclem, non ignoras. Non Monachum Jed cum monacbis viue< 
re te cupio^iccelera par iter viuamus.Ecce bora infiat nojlri tranfttus val- 
de metucnda.Jgnia ergo moramur t Cur breue ' arumnofitmque in eclat us 
noftrijlatum in fa Ikes ncgltgimus f Cur agereptenitentiamjalutaritepo- 
re deliilorum excejfium^ recufamuftPrtparemus nos admorttm,qmnix 
acceleratfuistcrribiLiter } omncsreprobos'vocat,nullip*rcit,nutlumreue- 
retur:orantibus negat audientiam.lacbrymas con tern nit eiulantium.mi- 
naffcdejpicit principum regum nominagloriamquecxterminat ■fiiperbiX 
tyrannorum odibilem cunttis euacuat. Ergo/rater, redemptvris beneficia 
exhibit a,nobU wide vtilia , fedulo cogit antes recompenfemusy noftrosc- 
mendando rcatus, bonis moribus iugiter refulgent es , qua ten us parnitentid 
Uchrymiffcplacare diflricJum iudic'u ex amen . proper ant is adjedem iudi- 
candt, valeamus,qutfetcrribtlem oftendet proicttis,tocundum eleclU. Vale 
exSpanbeim,quinto dccimoCaled. April Anno dominiM-D. rj**v\D 

Cum 


LIBER PRIMFS. & 

Cum litcras accepent is, cui mictunrur, in arte peritiu^faciac 
piimoquodarsipfa rcquiric:deindc conuerfus ad Septcntrio* 
ncm, Gcutmoriseft>proferaccoiiiurationem. 


Carmen Conutrationis. "P\Emonelorayrcliameronchultyfaueporeanlufindayrpc- 
■*--' an cathurmo fomarfon erfoty lamcdon iothar bufraym fu- 
armenadroychilarfo fabchncrufyn. Carmine copleto,ucut in 

artcprxcipiturjadcritSpiritusmiiTur, apparebitxjuevifibilisti- 
bi foii,&: alceri nulJi penitus;& arcanum dicet in aurcm. 

Cap. XXI. 

(VlVS SVVREMVS IMPERATOK ET PR7AT- 
ceps njocatur Geradiel, adnuUam or bis plagam habit am: 

fid '-vagus <-ubique adejje con- 
^ m Jueuit. 

R je t e r cos imperatoreSjprincipes & duces Spiri- 
tuum, quos in I upeiionbus capiculis nominauimus> 
qui certis confiftunt in locis per orbem vifibilem,de 
putati Tunc &ralijcomplures vagi, inftabilcs ,& nul- 

libicercoconfiftentcs, quos antiquifapientes&magiappcllai- 
uerunt -fW7«,id cft>inftabiles, quia volant in aere,ilcut mufcae, d- • 
ncordine,linc habitatione & fine reftri&ione. Ex his funt non- 
nulli nobis ad Sceganographiamnon inutilcs : quianonrequi- 
runtobferuantiam locorum, fed inomni loco per coniuratio- 
nem aduocari poflunt. Primus ex his vocacur Geradiel,qui noa 
habetaliquemfub fe ducem autprindpem,fcdtantumf<imu- 
los multos &peneinnumerabiles, quosfecumauumitinmini- 
fkrium fecundum ordines> quos inter fc haben t,& fecundu 14. 
hcras diei & no&is.- juorum officiu generale eft, omnia, qu«cii» 
que & ad quamcunque plagam volueris,arcananunciare. 

Horar 
STEG ANOGRAPHI AE 

x ©. ©. x e. e. x e* 

* -2 JM 700 40 JO JO (0 

2 2 2o jo 100 go no no 
X 2. HO €>♦ X //* lio 179 

2 2 X J/0 1(0 

2 2 2 200 1000 400 300 60 JOO 

2 2 SOO 700 10000 pOO 1200 110 

Habes in hac tabula fecundum horas numeratos & di/pofi- 
tosinordinefuoiSifo. min:ftros& famulos Gcradidis magni 
principis>quorumdi(pofirionem &rationemnbi ad opcratio- 
ncm omnrno noucris neceflariam , vc fc iasqualibechoracum 
quot famulis venire foleanc: vel quando ipfe non confucuerit 
vcniro,fed famuli hone depucaci.Confulo aucem cibi , vc in opc- 
rationibus tuis horam obferuare cure*,in qua ipfe princeps per- 
fonaliter veniat cum famulis ciufdcm horar , qui alioquin impe- 
racorefuoabfencenon fempcr voluncanjfuntad obediendum 
in omnibus operanci.Cum ergo per hue prineipem operari vo- 
lueris;pra:miffispriEmiccendis,dicconiurationcm. 

Carmen Coniurationu. ■ 

GEradiel onayr bulefar modran pedarbon fazeuo nabor vie- 
lisproyn therdial mafre rencai Chcmarfon cuhadiam al- 
monafaelry penoyrfatodial chramclnadiarfi thorays Vayrpe- 
an efridiel cubal draony myar dearfycolh:darfymenadoraro- 
tielCumalymdrafnodiarparmy fofiel almcnarvs fatiel chulty 
dealny pefon duarfy cubcr fruony maroy futicl, fabel mcrufi vc- 
nodranpralfolufior lamedon fyuaro larboys theory malrofyn. 
Completo carmine, fpiritusaderit, vel principalis cum feruis, 
.aut feiui exnumero hora: fine principe, ficuti volueris fe- 
cundum horas,vcfupradixi- 

mus. 

Area- ( L J S £ R I » A 2 $1 V S. < S 

jlrcdtiumyquodcunqueplacuerjtjommiUemtiJtfemper 

vccuh urn a it \ 

4 

STc mihi quodcuquearcanum> quaotumlibet fccrctum > quod 
vcl vni vel pluribus per fpiritus fit intimandum amicis in arte 
Stcganographiajadpeifeftuminflitutis. Vocopancipcmprae- 
didumhora mihi congrua,committo my fterium > accipitille, 
▼adit,pcrfertomninofidcIice::Uccrasmittoprofornjatantum» 

vtdecipiancurhomineNi&riSjCuimitto (biatcxiignofubferipto 
^uem fpiritum debcat aduocare , quia non comparent non 
compulfi. 

Literas mitto qualefcunquenonjecretaj. 

Ioanncs Triccemius Abbas Spanheimcnfis omnibus e- 
ruditis Sccuriofis, in hac arte fine praeccptorele- 

gentibusjlaborcm. 

Vlt.xrn vejlrxm radicitus emendate, hidicti dijtrittum examen fubitt 
ornncs compr&hcndet [nemo tutus) dramarituditiejita , luSitbu/quc 
ttcrnis vitiqfos replebit,contrtJ}arcf&n£h$ non audebit. Emlantes deplo - 
rate reeUtu wjlros miferrimi JiultiJJimi^ue Ecce JintextrcitiU bonis no- 
men religion is recti fit is. An ne/c/tis examen fuper stent uru noxiis ? Appro* 
pinqtut horx nowjji'na: non viuemus dtujedeximpronrfo tranfire omnes 
nos horrtbittter compellemur. Itaquenolttetempusnegligere \ grariamco- 
tejfxm operibtss honor ate. Ex Sp.inbeim,rj.Cal^fprs/is,i^fnno ijoo . X* 

Hts Uteris fufecptis vcl quibusttbet aliis , qnar fucrint chara- 
ftercGcradielisinfignitar;n6opuseritquoquamfeverterc.*red 

prxrmffisinartcconfuctis, Coniurationis Carmen dicendunt. 
eft. . ■ " 

Carmen Coniurationis. \ 

/^Eradielofaylchafncrufinchultipemarfonieldayrrayrcha- 
^-*turmolcsbornatyn erfotvcamylorfayrfabelmcrodanco£ 
rydamcrfonroalccynabelnaerufyn, Hacconiurationecomplc- 

i MyTfi. 


i 

* 
ft STEGANOGRAPHIAS 

ta,fpiritus mifli apparcbunt cibi vifibiiitcr, tibiqucmanifcft* 
bunt omnia fecrctcloquentcs in aurcm. 

C A P. XXII. 

CVIVS PRINCEPS EST BVRIEl NOCTFR- 
nm ^LucifugM ; Inhabitant m lacubusiS forammbia terra: 

O* non fit operatioper eum ntfiin && 

nocle. 

O s t Geradiclem fequitur Buriel , princcps qui- 
demmagnus ,fed pcruerfus dc nequam , qui omnes 
alios fpiricus (& maxime principcs) odit , perfequi 

_ . tur,deteftatur: fed non minus odiohabcturabillis: 

luce timet &f ugiccB omnib. ducibus & famulis fuis, nccvnqua 
venire confueuit nifi in no&e , &hoc frequenter cum magno 
horrore&: pauorc operands, maxime 11 non fucrirperfe&us in 
arte,conftans&:fortisanimo. £t frequenter apparet in fpecie 
ferpentis, habens caput virgineum , caudam & totum corpus 
ferpcntinum,fibilans terribiliter. Adiuratus debito modo , ver- 
bis humanis loquitur , habet Tub fe duces & principes , quos in 
miniftcriummittere confueuit cum famulis &: feruis corum, 
quorum multitudp eft pene innumerabilis. .Ex his aliquorum 
nemina ponaraus,qui nobis ad operationcm fufficiant. 

^ct§. e. x ev x e. 

i^Urofid Casbrid Drufid ioo 10 10 

Carnid ioo 10 it 

* 

Drubiel ico x j§ so 
2(jJlros ioo 10 jo 

Habemus in hac defcriptione tabulx ex principibus Buriclis 
12. cum famulis 88o.quifecundumi2. horasnoftisinxquales, 
quas planet arum appcllamus, cum ducibus iingulisin ordine 

* fuo ■ , Almadid 
Cupriel M 
Saruiel T^edrid 

Bufid 

Futid X 

100. 

100. 

100. 
IOO- L I B E R P R I M r g *7 

fuoprocedunt, cum aboperantc fucrint debitomodovocati. 
Duxapparereconfueuitin forma qua diximus : famuli aucem 
folcntfrequenterapparere, tanquarnfimiaiaut ioculatorcs,Iu- 
dcnccs & faltantcsexaltoadtcrram,mirabili phantafia. Cum 
per iftos principcs operan volueris .no prifurnasnifi poft folis 
occafum,mcipercoperationcintuam:quianonobcdiunc, nifi, 
in no&e.Noii opus eft obferuare piagam orbis ; fed infpicicndo 
terrain lub pedi bus dicitoiftamConiuracionem, 

Coniuratio. ' * 

• 

BVrielmaftfoyrchamerufynmoelpcanlonachymmardufan 
philarfij , pedaryrn eftlis carmoy boy fcharonti phroys fabel- 
ronti>mearLaphanyvcarchas,cIarefon, notiel,padotaslotie/, 
marfyno reneas,Capedon,thifinafionmelro, lauair carpentor, 
thurneamcamelrofyn. Carmen iftudcum fub filentio dixeris 
Temper infpiciendotcrram:fpiritusaderuntvccati.Sed vide ne 
rerrcaris.-quiatibi nocerc non poterunt,(i fueris fortis &animo 
conftans.Ecnota, quod ifti principcs feu fpiritus,quamuis gc- 
neraliterdcputati, nunciare omnia noclurna fecrcta in nofte 
habeantur:maximetamen funtapti&: voluntary nunciumfer- 
rcincarcercs&lacusadcaptiuos, & fimiliterin his, quar perti- 
nent ad amorcmcarnalem, &occuItaspra&icas amantium j 8c 
ad omnia,qua: fiunt in no£te,fiuc bona, (iuemala fint,quialuce 
odiehabenr. . 

' Ponamm arcanum 3 quodnu!lt pemtutfit confi- 

dendumjot: 

f A Rcanumihifitadamicuminhacciuitatecoftitutu, quod 
-^^•illi nee per literas poflum.nec per nuncium fignificare , nc 
fiacpublicum.Obftatmihiplura.neamicumipfcaccedam, Vo- 

• -co aliquem ex praedi&is ipiritibus,committo illi myfte- 

rium: vadit,nunciatque fideliter,qua: commifi: 

, fum tutus. 

I a U& 

ft SmCANOGRAPMIAE 

Litcras confingam,qualefcunquc volucro, 
qux ncmincm vcrcantur,ncmpc vc funt 

4 

SAlu&tornofterleJus Chriji us 9 qui humanum genus cruarefuain Cruet 
moriensrcdemitJolltcitc&bfq\intcrmtftoncelik 

fugahitmortemyvitamque nobis dternamjetiment /bus Amantibujque 
fondit traditurum.Nunc itaque exurgamus,charij// mi/rat res , apeccatis 
noftri$ 3 opcribusbonss tucemas no/Iras componetcs.vf redemptatiUti oc- 
cur ramus in hat a. metuedttranjitus, qu.tndo mors rapiet animas noJlr*ts. 
Habemus nunc cepiofum temp us imp lends par nit cm ta,Iucernafqueornan 
di:inharavero mortis vftima Jpumm nobis pcenitendi vlteriusprorfus 
ncgabitur. Confidcremus breutjjimam g/ariam mundi ,quoniam van a est: 
t ran/it velocij]tme> nojque cum ilia omni horn carrumpimur. Humiltemus 

ergo car da nojira amnt tempore* nunquam deficient es. i^fnna M. Z>. 1 3 . 
C&LApriL b- 

Cum has aut alias quaslibcc fufceperit liceras is ,cui mittun- 

tur,in arte pcritus.-cognito IlgnoB in iclis, pncmilTis prxmittco- 

dis, terrain i nfpiciat, & Coniurationcm dicat. 


/ i Commotio* 

BVric^Threfoychamcrontisjhayrpla/TujnadieUmarfo.nea- 
ny,pcan,rayr,fabelron,chaturmo»mclros > crfoty caduber©- 
fyn.Di£fc©carmine,fpiritus omnibus inuifibilis,tibi vifibilis. 
apparcbit,& arcanum fibicomniimimfideli- 

ccrdicec Cap 

>. t * 
liber r R I M r s. 

C a p. XXIII. 
CVIVS SP1RITFS ET FRINCETS SFPRE* 
mus vocatur Hydricl& moratur m aquts&abensfubfe du- 
ces loo.comites ioo.famulosj>emmnume- 

rabiles.. 

S t alius inter principales Spiritus princeps, qui 
vocatur Hydricl,& moraturmaquis,pifcinis,lacu- 
bus,paludibufq;,& mari>& circa f6tcs,cifternas & 

flumin.;habensfubfuodominio ad minus loo.du 

cesfiueprincipev^omites vero fiuc fubduccs 100. & famulos 
muJtos. Horum cfficium eft generaliter nunciare omnia tain 
per aquas quam per cerram/iue in die fit, fiue in no&e. Et fcias, 
quod (acis beneuoli & voluntary ad omnia funt pnncipes, fed 
nonitaapparent, quandoveniunt coniurati. Apparent enim 
frequenter in forma fcrpentis, al'quando magni ^.aliquando 
parui ; caput virgineum vaide pulchrum habentcs » capillis 
expanli5. Nullus eorum folus incedit: fed quilibet princeps te- 
cum ducit ad minus duos comites,& 80. famulos- Vt autem in 
operatione non-incurras errorem, ex ducibus tibi aliquorum 
nominaponanv 

x x x e x M&rtaliel 
Chamoriel 
Pefiriel 
MufiizicI Lamenicl 
Brachid 

Samiel 
Dufiricl Camicl 

Lufid 
Charitl 10 
10 

10 

10 10 

20 
20 
20 IOO 
IOO 
IOO 
IOO zoo* 

200 

200 

20O< 

Ecee habes ex principibus & ducibus Hydrielis 1 1.& ex co~ 
mitibus & feruis 1320. qui cibifufficiuntad operacioncstuasin 
Stcgar.ographiafccundumordinem 24. horarum: itavt quili- 
bet dux habeat 2.horas>c omi tes &faroulos iio.in ordinibus fuis, 
quos ce orninno fcire oporcer. Cum per iftos principes fpiritu- 

I 3: um a- 


X r y* STEGAN0GR4PHTA2 

umaliquidagcrcinStcganographiavolucrisrfacquzfcisrecua- 
dura artem facienda,& die coniurationenv 

Carmen. 

TTYdricI, apron chamerote,fatmspean nearmy chabelon, 
-*— ■- vcarcha?,bcIr2,nothcImy phameron.arfoy pedaryn onzel, 
Lamcdo drubelarconveatlycabyn &noty maleroshaytnype 

fary docs,pcnrafi medufaiiilcohipcrfon.Carmine dic>o, Spiri- 
ti.s qucra vocafti adcrir,cum feruitoribus fibi fecundum horam 
dcputacis,ericquc tibiin omnibus obediens,& iidelis ad omnia, 
ad qua; miferis eum. tArcanumaltquodfingamtu. 

O It mihi arcanum valdc fecreturo qualecunque ad amicum, 
^quod illi nee per litcras,ne«per nuntiu ruro polTim facere no 
tii. Neergoinlucemveniatfccretum aduoco Spiritum, venit, 
obtemperatille,commendo fccretum,perrert fidelitcr. 

X Liter as qualefcunqueformemus. 

Ioannes Tritt. Abbas Spanheimcnfis fratri Pctro 
Marponio Gifcmio Iaurcato,Monacho 

RhcncnfiS.P.D. 

"p Rater Nicolaus IrbuficnfisEpifiopusfiiffraganeusreuerediffimipatris, 
-*- itlu/iriftmique ducis Ad" ami Injigniskurgi Pantomorani , honejitjjimi 
clarijiimique Archiprxfulis , infatigabilU bbrortt amator tujiijpnte vtde- 
tar Abbatem.Vinilianum nomine{quia ejl , bejli^s comp.it are , epulantem 
flendide inter bejliarummerdimonia proferentem volumintbus vitalos, 
quemadmodum Reuchlynfrmauit . Tu Nuolaum, rogo, i miter is, optimum 
man/uenJJimumquep»ntificem.Vale > i2.CaLApril.UMD. *£. 

Cumlicerasiftasautquashbct cum figno Hydriclis accepe- 
ris:nulla confideratione orbis obferuata,fed pr^miflis duncaxat 
gcneralibus in arte prxmittcndis,ex more dicito fcquentia. 

Con- / 


LIBER TRIM VS. & 

Coniuratto. t 

HYdricI omar, penadon epyrma narfoy greol fabclrufin adi- 
elpedrufijnozeuimelraysvremypcanlairoy naes chemc- 
rotyn. 

Hac coniuracione di&a, dcbico modcfecundum inftitutio- 
ncm artis ; apparcbk tibi fpiritus miflus viilbilitcr > reuclansat- 
canum fibi commiflum in aurcm. 

Cap. XXIV. 

CVIVS PRINCEPS VOCAT yRPTRICHlEL, 
hob ens Jul [c duces , precipes 3 comites, [amnios multos, 

quorum Humerus mcertus efl. IpT^CJ Ymchiel princeps quidam Spirituum fupre- 
: J§ mus nobis ab artenottranonvideturomnino abij- 

* cicndus .• quia fatis bencuolus cflc perhibccur. 

%c.^ Nonhabet Tub fe duces auc principes more ca:- 
terorunvfed tancum cornices & fubferuitores,quorum incertus 

eft numeruj. Sunt qui dicanceum duces Tub fe habere & princi- 
pes, qui nobis videntur propncracem & cofuetudinem eius non 
fatis intclligere : quippe qui comircs & feruitores pro ducibus. 
fomniarunt. NomcnautemPyrichielisabignetraxitvocabu.- 
fam ; quia frequenter circa igncm vcr&ri confueuic. % 


% 
7)amarJ?ef 


LMenariet 


too 


200 


100 


So 


So 


Cardicl 


Demediel 


too 


6oo 


io 

• 


* 


so 


Ksflrnajor 


Hurftel 
Ntmariel 


Cuprijtel 


4oo 


3» . 


So 


TO 


10 Habes iam o&o ex comitibus Pyrichielis cum famuli's ad 
obfequium deputatis fecundum oruincmhorarum. Cumitaq; 
per iftos dittos iam Spiritus opcrari volucris i voca vnum ex eis, 

quern ■ft STEG ANOCRAPHTAB 

quern voIuerfs;8c cum icerum operaris alia vice, tunc vocabis al- 
terum immediate fequcneem .&uraiU modo cum ceteris faci- 
endum memincris. Prarmiflis itaque ex more prjemittendis in 
arte gcneralitcr,d;c coniurationein iitam. 

Coniuratio. ' 

T)Yrithicl marfoys chameron, nael peanos pury lames iamene 
-*■ finaerufyn rnearlo canorfon theory rorfa , nealthis dilumeris 
maphroy earful amcor thubra phorfotiel chrcbonos aray pc- 
malonJayrtoyfivadinielncmorrofeuarfy cabti phroys amena- 
damachyrfabclronthis,poylcarepon vemij naslotyn. 

" HiscompIetis,Spiritus,quosvocafli. videb;spr#fenrc<.*& 
principalis fempcrin forma fcrpentis caput pulchrumhaben* 
inftarvirginiSjCaptllisexpanlis.apparereconfueuic.Sequitur. 

Arcanum ponamtu quodlibet. 

A ^ canum niihi fit ad amicu procul abfentem , quod nee per 
*-* lireras tuto mirtere polTum , nc legantur difictta:, vcl certc 
in viapiarceptar. Hominipcrfercndum minus confido; quippe 
quinouerimiidemin hominibuscumfortunamiitari. Vietgo 
fintomniatuta, Spiritum fecrcti amicu aduocc;vcnicillcmox> 
auditocirmincpcrfcrtcommifiumfidcliter. 

Formemus lit er as ^t placet. 

IoanncsTrittcmiusAbbasSpanheimcnfisIacoboDra- 
comio , Prarmonftratenfis ordiniscanonico.S. 

&charicatcm. 

ES Tnobi/ettm m&ihematkusinfignk faegregius rhetor, trancfuill:/jr 
ma vitajiudtoferues iugiter. Habet/ecum codices feme wfinitos* ex m 
empUriumcjue diuer forum wdjlimabtlem thefaurum: refit* & bona v/ta, 
focietatifquehonejia Iocttndus beneuotufyuc doftor unrefoluendisdttbiU 
expert? (Jimus.Rcsgrandes cxponitwomenfuum eJlOrophanius 9 regnt Bof 
ncBurggrauiwydcAZ.CaUnd.K^fpriL 

Cumhasautfimilesquaslibet acccpcritlitcras , Pyrichielis ■ 

chara- I- \ 


L I B E R P R I M F S. 
x:bara&erefignatasi>>tuimittuntur,inarteSteganographie,pe- 
ritur; faciat,ficut nouit fecundum artem eflcfacicnduiii:deindc 
. acctnfulumine,di<;acmamConiurationcm. - 

Qnmratio. i • r 
"pYrithiel ofay,r Chamerofyculty mefono dayr fabchon ca- 
-*- rhurmo pc&D erfoty mebr iathcr cabon Frilaftro melrufv. 
Cai'mincd cto;fu;n. iusinuifibilisvifibilemfepre.ftabit,&:coni- 

miiium ubi arcanum fidelicer reuelabit in aurem. 

Cap. XXV. 

tVIVS IMP BRAT OK ET PKINCBPS EMONI- 
el^ocatur, hxbms fub duces & prinapes ioo. comites i$ Jubfer- 

wtore§multos : qui kabent offiaum generate fa- ^ 

peromnia^ 

V i v s Capituli princeps Emonicl cum ducibus&: 
pnncipibusfuis vagus &in(tabiliscft, & frequen- 
ter in ncmoribus habitat, nonfugitluccm, bene J£ jfe uolus impromptus ad omnia quaxunquc raanda- 
ueris ei, & tarn in die, quam innocte, liben.ter occurrit'vocatus. 
Habet fub fqo dominio principes & duces ioo. comites fiue" » 
fubducesnonpaucioresquam 10. famulos &feruosfinenutne- 
ro certo.Ex his nommabimus aliquos, qui nobis ad opcranduin 
fufficiant , cxtcros fuo loco cum alij.i reieruantes , fi opus fuerit, 
nominandos. ' 

X 

Ermonid Dramiel 
Edrid Patidid 

Carnodid Vafinel 

MaAud T^a/imd 

K Habes 


— 
X 


^ 


•X. 


■ 

Cruhid 


i 

JO 


20 


100 


20. 


i^frmeftd 


JO 


20 


100 


20. 


C/tfpxnid 


JO 


20 


JOO 


20. 


tjtiufmid 


10 


20 . 


100 


20. • I » * *• • *• 74 STZGAtiO-GllATHIAn 

Habes nuncex ducibus Emonielis 12. cum fubducibus & fcr- 
Tiiioribus carundcm 1310. qui fccundum ordinemhorarumad 
omnem opcrationcm intentionisnoftra: nobis fufficiunr, fiue 
opcraciono&uraficfluedinrna. Etfcias,quodprincepsEmo- 
nicl cum ducibus fais capicc virgineo &r corporc , fedcauda fer- 
pentiua appame confucuit. Tu ergo cum volucris per fpiritus 

Emonielis aliquid in Steganographiaoperar;';facea, quxnofti 
iccundumartemgeneralicercfle feci en da: &:poft-a lege i (lam 
coniuracioncm, cacice fub filcntio nominansibincum vocan- 
um. 

Carmen Coniurationis. 

EMoniel aproifi chamerufyn thulnearpeanosmeucar/paiv 
droycralnociel narboyminay fabelrontos,arlielchemortyn 
nety pranfobyrdiuicl malros ruelfy perfon.roabchrumelrufyn. 
Hac Coniuratione di&a eo modo , quo ars ipfa requiritjfpiritus 
quern vocafti apparcbit, paratus obedire ad omnia> quajcunquc 
mandaucris ci.quia beneuolus & iidelis eft. 

tArcanum 3 qualecunque , ~uolueris. 

AMicum habeo paflim omnibus nimium confidentem , qui 
pro amicis fouet inimicos, a quibus & malam fa mam & da- 
mnum fxpe reporcat. Credulus eft blandimentis-adulantium &: 
vnusmaximeiuolateriadhxrencis , quern ncfcitfibicontrariii 
in occulco,quia blandum videc in aperro.Ipfum accufarc cupio,. 
ita tamen vt cenfilium foli amico fiat notum : ca:teris ficc occul- 
turc. . v 

Literarum tenor formetur ad placitttm.. 
IoannesTritthermus AbbasSpanheimenfisR.P.D. Ni- 
. colao^Epilcofo lrbur fiend, Vicario Pantpraora- 

• niArchiepifcopi,S. 

D.P. 

CVm tuum ingenlum , vitdfy honeftatem ad men tern rtuoco: te omnm 
Epifcoforumdtgnijpmttm, Pater &eucrendc& prtjlwfiime >fro- 

nun- 


_ L J S E It ? & I M V $. *} 

*"*■ ft 

HKiuhre maxim e compellor. Enimtterofitte eru Jit ion em intuetr I ovarii 
drttumintejtueinnocentiam ntiututt quid altud quam te iujlrfimum* , 
9mmbw Uteris eruditijitmumJknciiJiimUq^ tnonbus reucrendum dixe- 
rirn?Adorna4conuerf[tioncmtn.imopertbns rcHitiidin'ufcmpcrq ; tz_j 
exhtbes optimum pttjiortm animarum, at que in iter is tttgitertt Jlitdcndo 
txerces, vt ttbt alt/sq; confer a4 vtroque. Valc^>.Dat* ex Spxnheim, it. CaL 
^iprilu.K^innodommtcxNAtiuitAtisM.D. /. 

i'utfcquuin litem acccpcrii u.cuunitcuntur.in arteStegano- 
graphiarperfedeimbitus : faciat,iLutnouic fecundumaiccm 
ctfe faciendum t quibusprarniilfis, Cbniurationemiubiung..r. 

* 

Carmen coniurationu. 

"pMoniellcboschamerotbymeorpemorfy dyormedulorfyn 
-*-'fc»ype,»r,CrymaiTymelrofyne vatichabaryndayr. Afchre 
cachurmofabelroncrfoty mardufe. Carmine rite compleco, 
ipiritus vocatus adcrit in forma fibi confueca, reuelabitque tibi 
omrfia &: iingukjcrnxlibi fueranr, commifla arcana cum iidcli- 
tate. 

Cap. XXVI. 

CVIVS SVVKUMVS IMPERATOK ICOSIEL 

Vocatur, habensfubje duces flue principes 100, comitesjiue 

fuhduces 3 oc-firuorum non eft mihi ccrtus ?m- 

memsadbuc. 

C o s 1 e l inrcrfpiricus aereoseftvnusexpotfon- 

buslmpcratormagnus &c potens in arcani* Srcy.i- 

nographiae , habensfubfe principesducalisordinis 

52.S2&. io< .Cornices vero jocferuorum cercumnnmcrum 

nondnmimseni. l>cicurauEemicofielpropterer,qiioiiin do- 

mibus libencer cum homin bus vcrfetur.Na poftcaqua ex duci- 

bus eitis quempiam femel debirc cdiuratum ad te vocarcris cu 

•omitibus fuis : & voiueris , vc omnibus dicbus vit* tua: trcum ■ 

K 2 - pciraa. 7 S STEGAN&GRAPHIAE 

permaneatrdeputaei vnum locum fccrecum &:abitrufum in doi 
motuai&cbniuratumforcicerprarapiaseumillic manere-: &: 
obediet tibi hilariccr, Temper que ad mandatum tu um erit para- 
tip; 

Mwharitl Lnrphkl 

■ 


1 
4 


j 


X 
X 


£ 


X 
^itheficl 


IO 


300 


100 


30 
■Vrbaniel 


IO 


300 


100 


30 
Cumariel 


IO 


300 


100 


30 


ft 


Henjiel 


IO 


300 


IOO 


30 
tJMunejid 


IO 


300 


100 


50. 

/ Pfiehiel Ksfmedid 

• ihamtiel Cumbriel 

Zojirl Z.ichricl 

\ *s% a />id N&thriel 

Hichabcmusexioo.ducibus Tcofielis/nominatos if. fubdu,- 
cesvero5o,feruirorcs2i5o.qui cumducibus fuis fecundum or- 

dinemfibiin24:horisdici &. noclisdepuratum jinm.inifterium • • 

Steganographix vocati per r.perantcm venire confueueiunt. ! 

Adomnia,qu£ volucrivdonci &voluncarij funr.-modotuinar- j 

tepeife£telisdo&us>conitam &: lmpercemtus in operatione: ] 

quiaveniuntinfpecie&firnilitudinefcrpentina, capita haben- j 
tesvirgmea. Cumitaque ypluerisoperariperaliquemeorum, 

fac qua: fecundum artcm Tunc Facienda,&(ubiungeiftam Con- r < 
iurationcm. ' J ! 

r*. . i 

(jjmuratto. • • 

ICofielaphorflchamcrfyn thulneas ianotie' menear pcanos.* ' 

crafnorielmedurfin macory fabelronerfonial cathurmos la- \ 

ernotybefraymalphayrlamedontinaelcabelren. Coniuratio- - 

nc rite completa.fpintusaderunt vocati fine moi a, quibus area- - 1 
numtuamadamicumfecurepoteriscommittcre. »■ 

Literas mttendas adptacitumfdcia*.Arcanumfit x 

qualtcunqucvolttertt. . ] 

f A ^' cus m^i fitprocul abfens in arte Steganogra phiz peri- 
■£*- tus,ad quem roihi tic magnum fccrecum 6c arcanum, quod 


\ non 

X \ V LIBER PRIATFS, 77 

con firalicuicredendum, per litcrasetiam,necinfinuanduro. 
Vc ergo maneantfecreca omnia, nuFrciumfccrcfummittoSpi- t 
ritum,qui amico rcuelct arcanum, &:negotium mcum teneat fe- 
cretum. . , 

Fit am ncjirc.m emen.dcmus httmili antes nos cor a 'vniuerjitatis Jummo 
gel ore. HtmttUtas Calum impel rat tempt at tones (Umonum nociuas anni- . 
hi/at, pernicio/um mentis tumorem refrsnat-.omniaque incendU vitioru 
valtnter extt rminat. Trames bumilttatis coronameretur accipere,nobi- 
leq\ reqnum peffiderc. Ego tramitem conflituo tibi innocentiam .morum 
honeJlate,quam cuflodiens oJJidui>nonpeecdb'u.Sola nobis tjh viaejibca- • 
titudin'ts merit um cumulaudi:vt gratias agentes Dedtimeamus ilium re- 
el djimo corde,fugie»tes tumultumfitcidiihumditatis exercitium nunqita 
fajlxliamw Jitperm vitam injuirentes:Ioannes Tnttbcm, Abb as Span- 
heimfcripfit jo. Cat. isfpr. <J\f Z>., «»** 

Cum lireras fufceperit is cui mittuntur,in arte pericus : figno 
principiscognito , faciat,qua:nouitefle facienda:deindcdicat 
coniurationcm. . 

1 Con'mratioi 

9 

ICofielofayr penarizochultimeradym phraelmclchufydayc 
pean cathurmo fabelron erftSti chamerufan iltham pedalv ru- 
ar melrofyn crymarfy phroyfon. Hac coniuratione completa>. 
fpiritus aderitvocanti,reueiansarcanum.. 

C a p. XXVII. QVIVS SVVKEMVS. SPIRITFS ET PRIN- 
ceps yocatur Sokuiel, habens fubfio dominio duces principals 
iQO,jubduasf$ ' comites -Loo.feruitons'mnu- 
w merabiles.. 

Nte r. eos fpiritus * qui cum hominibus, in arte Ste- 

ganographix pcr:tos mores habentibus , libenter 

jjconucifantur, eft quidam Soleuicl nomine , noa 

^vltiraus inter principes huius artis , qui habet fub fc 

K 3, * duces • 
/ 7 t STEGANOGRAPHrAZ - j r » , duces principaleszco-fubducesiiue comitcsfimiliccr200. qui 
inter fehuncordineminfalhbiliteiobferuant, vt qui hoc anno 
flint duces>anno fe'qucnte fint comites>fiantque alternatis vicir j 
bus ex ducibus comites.cx comitibus fimiliter duces. Seruorum 
antemcertumnumerumnon adhuc reperi, qui &ipfiordines 
fuos inter lefecundumhorarumdifpofitionemcuftodiunt. 

JnAchitl Nidrujiel , Axofitl 2c 29 20 209 200 

Praxetl Cobujiel Chat'oel 20 20 20 200 209 

Moruchx Amnel ' . Murfiel 20 29 20 200 200 

AtmodAf Prafal Penad9r 20 20 20 200 i.00 

Hie habcs ex puncipibusSolouielis J2.ouoruin fex pnmj funt 
ifto anno duces, &rreliquifexcomites : fequentiannoiftierunc 
duces,&:illi comites , & ita confequcntcr, altei natis/empcr vi- 
cibus.Sub(cruitorumnumerumcoll<*gi 1840. Quanquamfint 
pluies qnos nondum nurherare potui.Cum autcm per iftos Spi- 
ritus operari yolucris,cft:o conftans animo & fortis , nee terrca- 
ris abeoruraafpettu, cum videris cos in forma ferpenmm ap- 
*arerecumcapitevirgineo.Deiridcfac,qua?funt fecundumar- 
tcroficienda;quibuspra?mi(Iis,(Iibiungeiftam coniurationem. 

Carmen coniurationu : 4 SOlcuici marfoy chamerufvn oniel dabry diuiel pean vea 
lafmvncralmotypedaiosdrumes,pcan vear chameron loes 

madr.rnoty bafraycrxonadruspeliel tbabron thyrfo ianothin 
Tcarpcrafyloes peannothyrfabelron bauefy drameronefchi- 
ranpumelonmeordabrioscrimoi-ficlpeny vearnamcroy lyer- 
notipralfoncs.CompletoritecarmincSpiritus adcrunt vocati 
inconfuetaforma,quibuscomaiittasarcanurn.. 1 

Arcanum ponamtuadplacitttrn. j 

Micum proculabfentem,in arte Steganographia antra fte- 1 

ritnn ,fupcrquibufdampcriculisimmincntjbusaui^hdum _ 
duro.Sed publicum vctcor,quumdealicnopericnlofacercm 
proprium : quodc*uiurevtpofliro # nonliteiis,nonhoniinibu5 

com- 1 A 


L I B E K P R I M r S> : 7 f 

. committo fccrecum ; fed Spiritui , quc«i nouiin omnibus for* 
" fidelillimum, 

'y Literasformenituadflacitkm*. 

Ioanncs Trittcra. Abbas Spanheimenfis ordinis San£fci 
Benedi&i R. P. D. Rirtgero Sycambro, Ar- 

chiepifcopo Narujcnfi, 
S. P. D. 


EXponet tibi Nicohm , reuerendrjjlmtssjfudiojijpmtisque Trburjienfo 
Epifcoptts ,geucratem reruEcclefixfticarum tuaru gubernatorem mt- 
Uremgefijfe, vmculis ligatnm fubiieiendo domint noftri Befiderii regis 
vicar tutn btfligtmm virum, &fxmt excruciatum intertrnijje. Hoflem qua- 
tidie Defiderium regem irrumpentem diceccji ' expect, wuts. Sedtecxora- 
mm > fuccurras brmi : ^tjnhoJiemnoninadas'vaU.^CaUnd. Ksfprik 

C um has litcras acceperit is cui mittuntur ( modo fit in arte.' 
gcncrali imbutusantea) faciac,quarfuntfacicnda,fubiungcn& 
lftaai coniuracionem animo coni"tanci ; nil mctucns* 

Coniuratia. - 

* 

* 

C Oleuicl curtiel ehamerufyn faty pemalros dayrianothyca^ 

^churmo parmoy iotranlamedon frafcu penoy llthon raocl- 

mcrufyn. Di&o carmine, Spiritusmiflusaboperancevifibilis. 

apparebit,reuelans omnia commiffafideliccr: & fi quidrc- 

mandarevolueritoptrami.eidemSpiriiui 

committal . * >*- 
So STEGANOGRAPHIAE 

Cap. XXVIIL 

CVIVS SV?KBMVS SPIRITFS ET IMPERA- 
tor eft Menacbiel, qui habet fitb feprmcipes Rue duces i o'. 
comites i oo .femos mcerti numeri , qui [uis obe- 

■diuntduabus. 

#• 

Vamvis ad omnem Steganographia; operatio- 
nem , qua: diximus , copioie nobis videanrur fufTi- 
ccre : ne tamenea , qua: fymus expcrti, obliuioni 
tradamus : placuitadhuc nobis nonnullafubiunge- 
re^quxefl'ead huius arris perfe&icnem optima , pracdidorum 
fpirituu reuclatione, cogndvumus, & fetis plene expeui iumus, 
EiHtaqueinteraliosfpiritus,quihuicartirauent 3 vnusMcnadi- 
cl nomc fortitus rationc officij,qui habet Tub k principes &: du- 
ces 20. comites 100. fcruosmultos, quorum mihiincertus eft 
numerus, quiomnesincommiflisfuncfideles & opnminjntij 
in caufis magnis regum & principum , per quos operabiniur mi- 
rabilia. ■ • _ . '• 


& 


■ 


%. 
'X 
Ltrmol 


Bmodiel 


20 


JO 


700 


Bxrchiel 


Nedriel 

■ 


Dr.tJJid 


Charpel 


20 


10 


• 

. 100 


Amafiel 


' Curafyn 


Clxmor 


Sumyd 


20 


JO 


100 


Struck 


Tharfin / lam habemus ex ducibus Tex , & ex comitibus , toridem no- 
reinaros , ex feruis quoque eis deputatos per vices & ordi- 
nesfuos numc'ro 590. Habcnt inter fe hunt ordinem , vc . 

primaviceduo duces vocencur&vnus comes : qui fecunda vi- 
ce iterum vocatur,& nunc vcnit in ordinem ducum.Tercia vice 1 
fit comes qui fuerat dux primi ordinis primus, Sdta confcquen- 
ter. Cum ergo volueris per Spiritus Mcnadielis aliquidope- 
rari : confideradiligenter , quis dux , &: quis comes fit tibivo- 
* "~ candus . i LIBER P R I M V I 
candus fccundam ccmpus &horas :pr«miflifquepre,raittendis, 
die Coniuranoncm. 

Conmratio. 

MEnadicl marfoy pcanos onael camerufyn thcor ianothy o- 
fayr melros tudayr penorfyn fachul tarno rofcuas peathan 
aficl morfoy maplcar cafmyron ftoreal marpenu nofayr pelno 
danlayrthubraeinodioncarfephydrumos fabclmerufyn andu 
pcan, purays calbyn nachir Joes philuemy cafaner. Hac Coniu- 
racioneritccomplcta , aderitfpir;tus vocatus, videlicet primo 
comes vnus>duces duo cum feruis. 4 s •Arcanum fit qttalectmque occurrit . 

It tibi arcanum ad amicum aut amicam , qualecunque pro 
tempore autrerumvarietaceoccurric, quod nonvelisalicui 

alteri fieri commune. Voca fpiritum,commenda illi negotium, 
-nihil metuasv omnium fideiiilimus eft, bene commuTumim- 

flcbit. 

*Lkcras fuper his formare poteris , qualcs voluc- 

ris, adplacitumtuum. 

MAgnafunt *terna% obferunnttum innocentiamfutura commoda-.an- 
gelicis Uudtbut homines Ut antes interejje: cernere lumen excel/km 
iUud. at em a beatitudtnUjplendorem'ifaciemg, maicjlatis lumine propria 
njidere At tendtteomnes,exacl ^negligent iaskchrymis tergiteinutiles 
euros nocenttsy. exuite : rerum mftabtUum deceptiones homines lutoji 
horrete: lucrum animarum tandem tnquirite Bonis moribus virtutibusfc 
honor abiles ejlote : vanitates eontemntte: Deum humiliterinuocate.nolite 
concupifiere mundum,amaritudtmm infundentemx^inno lM Dp>CaL 
K^fpril J- * 

L Cum t> : " _ STEGANO GRAPMIAE 

Cumrmlircrasaccepcritis cuimittuntur, ante in arte perj- 
rus: cognito charaacrc<}-,<upremi principis Menadiel, prse- 
miil'is his quc>nc ex more pram ttenda,Coniuranonemdicac 

Conmratio. 

X/T Enadyel murty chamcrofc dayr pean cathurmo phame- 
* y A l0 n crioti pray faruepo,fabcl nicnj rean,charon iecJas Mc- 

dMfefayrlamerofynahymerchab6.Carminedi(ao,rpiritusmir- 
*usapparebitvocanrivifibil:s, re feret que omnia eifidehccr&fe 
cretoinaurcm,quxhabciincommiilir. 

Cap.. XXIX. 

<$VIVS PRINCEFS SVPREMVS VOCATVR 
Macanel, habensfubfuo bnperio duces , frmctfes } eomites t3 jer- 

uos comp lures ad diucrpt mmifleria de- 

putatos. 

A c a r i e l quoq; vnusexfuprcmisfpiritibu5,qui 
operatiombusStcganographiajpr«funt,nGnefto- 
mitrendusanobiscumprincipibus & feruitonbus 
___. __, iuis,quiafatisvtilis,promptus&fidclis eft ad omnia 

quajcunquc voluenmus. Habetautemprincipes 40. exquibus 
nunquam pauciorcs mittunturin minifterium, quam 4. videli- 
A cct duces tres, comes vnus cum feruis nonpaucis-.huncque in- 
ter feordinem obferuanr,vrper vices mas Temper ex ducibus r- 
nusgeratofficiumcomitis, &fecundiJ quatuor partcsanni.Ec 
- dehisomnibus necefiarium eft operan tern plena m habercno- 
ritiam.Sediamexipfis principibus nominemusaliquos, qui no. 
bis ad operationcmStcganographix noftraabundefufheianr. 

X X X X X 

CUnid AfmAdiel Gremiel 49 39 20 '0 

Vrujicl Romyel Thurtcl 49 39 20 10 

Androt Naftuel Brtifiel 49 30 29 10 

Chxrod Varpul LemocLc 40 30 2$ 10 

I Habc- 
\ \ 


4 L I B E R P K I M V & ij 

. HabemusiamnominaeoscxprincipibusMacarielis it. cum 
fcruis numcratis 4oo. r ecundum vices & ordines Cuos. Cum ita- 
qucpercosinSccganographia (cauc ne voces paucioresquam 
quatuor ad minus ex pramominatis) volucris operari ; prxm iffis 
cxmorepramiitccndisdiciftamCcmiurationem. 

Carmen. 
MIAcarielmyrno chamerofypurmy marefvn amospeanam 
olradu, chabor ianoes rabelrondearfychadonvlyfes Al- 
mos rutiel pedaron dcabry madero neas lamero dearfy , chubra 
i dorpiltomelrofynedraorchalmeanear,parmon dearly charon 

alnodic!parfaradean,maroy reneas charfognolc, melrofinre 
dranfocafmarebrofct.Landrys masfuyr theraibnee noel ama- 
' Ian. Hoc carmine di&o,fpiritr.s vocati aderunt in diucrfa fpeci^ 

apparent :>: frequenter quidemcapite cum virgineo, corpo- 
re & cauda defincnces in formamdracon isjinuoluentes&reuol- 
uenres fe quadruplici ordine. 

i Arcanum fit adprincipem. 

PRarfe&us regis aut principle, in terra feu prouinciaconftitu- 
tus.intellexit dclatione (ecretifrima hofles in brcui propofi- 
\ turn habere prouinciam irrumpendi : vultauifare principem: 

fed nuntiis non potcfl; , quia torquendi funt ab aduerfariis'in via 
! vctradantarcanum:necliten's,quoniamomntfs aperiunturper 

eos. Vocat ergo fpiritum,committi't arcanum,literas fingit ahe- 
na5. 

i Literasfingamus nihil cemdu- 

r * •' ''"*'. ' ' ccntcs. 

~D Ogttm*t,AmicoruJuAuifime,tuumexempUr Tertul/i.tni nobili/stmi 
fepjwjjtmifr virt nob it vt -velit veter'is amicitid intuitu re/cribe»t . 
' dum velociter mitt ere, Bernardt^pifiolaadtempUrios. TertuUtanogfo. 
riojum Cat/jolic*Janc7ti.itit no men nouimus cuncti exhibit u antiquif in- 
ter noJlros'.nobtUfo lumefcim Mil fideijacrdnoremanjijje vltimu.Aciio- 
nib 4rat eximius,gloriofw diuim legit in/lit utor.ajftrtornojlr* liber tatit 

l 2 4m- 
t4 STEGANOCRA PUT At 

dtuotipmw. Licet in aliquibtts repr4nendatur,fcr/pfit t amen, /idem exp9- 
mndc nojhim , honor andit volumina.Habcbata.Htcm ConiugemzeUfam, 
rcfigionis no fir £ a matricem-.bumilitate ejr innocentia nobtlem cajiitatcs 

f lor i of a. Extant reffainftitutionu ipjius nonnulUtlucubr at tones Uuda - 
iUsydulces exuberant efy docfrinx mult*:EpiJloUbrcucsnointttUcs, n<n 
ad in quiJtttonematernaglorU fronorificegratiofeq/khortantes.%.Cal. A- 
prtl. \^inno (J^tD.loannesTrittem.fcripfit. 

Cum has lucres auc quashbet alias acceperit is cui mi ttunrur, 
in arte Stcganographias ancea pcritus.cognico figno Macariclis 
faciat>qux iunt ex more facicnda,fubiungens Carmen. 

Carmen Conturattonis. 

Acariclofayr chamerofe chulci pcfano dayr fameron car 
thurmo pcan erfoty lamcdon fouaporcafrcamafyr. lanos 

tharfia>peachanonacripeanerionmatrarny. Coplecorite cai- 

mincfpiritusmiirusvifibilisfDliapparebir. M e a f. xxx. 

i 

criVS IMPERATOR SVPREMVS VOCA- 

tur Vrieljoabens fub fuo dommio duces io.com ties verofiue 
fub duces i o o .feruorum mcerttu eft Hu- 
merus. 

E n necVriclem principem magnum nos decet o- 
mittere: qucm nouimus cxpcriencia nos doccnte 
non vltimum inter huius arris fautores vtilitatis 

locum poflidere.Habctis fubfuodominio & im- 

pcrio duces & principes huicarci Steganographia* deputaras 
jo.comitcsfiuefubduces, qui Temper ipfos duces comitantur, 
quilibetin ordine fuo ioo. feruos mulcos quorum rnihiadhuc 
ccr c u s non eft numcrus* 
* 


Chabri liber f R 1 M V S. If 

X 


( 


•X 


X 


X 
Chabri 


JO 


Dr/igo/o " 


/* 


100 


2# « 


«• 


Drtbos 


to 


Curmat 


JO 


So 


*« ••; 


« 


Nat mi el 


10 


Drapios 
6o 


** •« 


f 


Frafmict 


JO 


Hermon 


/* ? 


40 


^ . 


• 


Brymul 


10 


K^ildrujy 


10 


20 


/*#< 


I A. 

'*H« tres 
# liter* fune 
rubrx. Habcmus hie duces nominates cum comitibus & fubferui- 

toribus,quorum nobis miniftcriumuirficit ad complementum 
huiusarti$noftra*propra;fenti. Etnota, quod primi in ordine 
funt duces & principes. Sccundi func Comite<;habentque inter 
fc duos ordines,quos tc fcire anteomnia oportet. Ill ■ qui func 
inprimo ordine, tarn duces quam comites, quoticfcunquevo- 
cancur, Temper apparent monftrofi, capite videlicet virgineo, 
eorpore & cauda in forma ferpentis. Qui funt in fecundo ordi- 
ne, familiari nobis & vfitata fimilitudinc apparere confueue- 
runr. Necpauciorcs venire folenr, quam vnusdux&vnusco- 
mes,fequens cum in vtroque ordine. Cum autem per iftos Spi- 
ritus operari volueris,primo facito fecundum quod nofti ex ar- 
te faciendum: p o ftea fubdas iftam coniurationem. 

I 

\ 

Coniuratio. 

X/Riclmaifoyslamedonti noes,chameron , anducharpean 
▼ phufcielarfmony tuerchby iamerfyn nainel penos rafeon 
toes vcarfabchufo cralty layrparlis meraij mear, thubraaslo- 
ticl dubyr rearm nauofti masliel pedonyto chemarphin.Gople- 
tac6iuratione,fpiritusvocat!adeiunr,quilibetinordine,proni. 
pti&hilarcsobedire in omnibus. .:Q^ 

Arcanum fit magnum valde. 
C It mihiquoddam arcanum ad principem,velad amicum,cu- 
^iusmanifefiratio mihi periculum,damnumilli afFcrret non 

Earuum.Vt ergo omnia maneant inter me & ilium fecrcta : non 
oraini.nonliteris/edfpirituicommendo arcanum. 

L j Lite- 

** STEGANOGRAPHJAE 

♦ Litcricfincadpiacicumnilmecuenccs. 

jNc/pttefr.ttres dikclifimi cmcndarenegUgctitsMhrymuafliduitteT. 
■* genres tranj.iclapcccatajaluatorcm omnium viutntiu rogantes re/tins 
temper tExattdt Demimgemitus affidne Uchrymantium : Zeniam impe- 
devittorum.amatorinnocentium. ritttfu lugtntcs,viutficatorinclytc 
tun contcmncsexuUnw homines. Mtfererevaldemiferts creator optime 
hormnumChriJlelefuSaluatornoJlrum nobihffime ■, libera wfrmas am- 
. mas exulum left bcnignijjimefalua mt/eros & veniam nobis tnbue Hit- 
miles r.os cxaudi m/irmijiimos:tn bora mortis horrtbili lumen concede m 
cundum omnium con/olatornormaquebumitium. -*-/> J t nno m. D 7 
Cal.^yfpriifirtpfiegoIoan.Trtttem.K^ibbasSpanhcim. a 

X 

pOftquahasaucaliasquaslibetlircras,fignoVricIis principis 
A confignatas in fine,acceperit is cuimucu cur in arte p ricus; 
faciarinprimis,qua:nouit fecundum artem facicnda ; & dicac 
coniuracionem. 

N Coniuratto. 

"yRiel Aflanpemafon cofayrchamcron, chtilty fabelmeron 
v deyrpean,cachurmomerofyn crfoti chalmon faucpoMe- 
dufc rcan lamcrofyn. 

Dido carmine,inuifibilis Spiritus miflus apparebic in forma 
fibi confueta:omniaque fibi ab operante fiuemicrcnre commif- 
&fidcliter rcuelabic, & fe c red (Time: ica vc nemo circumfe- 
, dentium quicquam po/fic pcrcipcre vel audire: 

fempcrquc arcanum mancbic fc- 

cretum. Cap. LIBER P X T M V S 

Cap. XXXI. *? CVJVS PRINCEPS SFPREMVS VOCATVR 

Bydiel t babens fubjuo dcminio duces 2. o . comites yero zoo. 

feruorum in cert us efi mtrnei %is :[Unt multi 

+valde % 

D h v c vnus reflate Spiritibus fuprcmis, nobis ad 
opcrationcrnSteg.tnographiajdepjtatus: vliimus 
quidem in ordtnc, fed cum pcimis d'gnitate : cuius 

nomcnratione offic; fui vocatur.Bydicl, habens 

fubimpcriofuo duces 2c. comites iiuc fubduces 2.00. famulos 
&feruoscomplures. Habent hi duces cum comitibus inter fe 
cercum ordinem: & quotiens aboperante vocati fuennt,vcniut 
duces duo cum 20. comitibus, &apparentin forma humana, 
p'acidi* Scprompti ad omnia. Vic.ifim inter femutanturvt cum 
primo anno duces vocan fuerint , poftea comites, infecundo 
comites pro diuibus vocentur. Crttchan 

Bramfiel ' 
K^frmomet x 

20 
20 
20 29 

20 

20 

20 

20 X 

100 
200 
200 
200 
200 JO 

20 
20 
20 
20 X 

200 

200 

200 

200 

too Charobiel 
Andruchx 
LMerd/iel 
Parfifiel 
Chremoas X 

20 
29 
20 
20 

20 


Habemus iam hie ex principibus & comitibus Bydielisde- 
cemfignatos nominibus fuis , qui nobis proprarfentifufficiunc 
ad omnem opcrationem noftram in at te Steganographiar , cum 
icruis multis,qui ordinem fuumobferuareneueruntfecundum 
imperiumducum&principum.Cumautemperiftos in hac ar- 
te opcrari voluens: prxroiffis prxmittcndis , die coniuratio- 
nern. Car- * ■ . Carmen conturationis, 

BYdicI marchan chamcrofi philtres madufe vearcafmyron 
cralnocu-peandeuoonfAbehoscltida camcan veor. Oniel 
vearihvrfolicrnotv : lanos prolfato chanosclafry peanonelfa- 
thas mclros notiel pen foes probys chyras lcfbroy mauear io- 
th.m liernoti chrymarfon*-' 

Carmine ditto ficut oporcec, Spiritusvocati ftatimapparc- 
bunt vilibiles, pulchrc inccdences , &: tanquam amici fc mutuo 
complexando ducentes, eruncque tibivoluntarij adomniao- 
bediemes. 

• Arcanum mihi fit qualecunque. 

ARcanum mihi eft, quod cupio fcire amicum prccul abfen- 
tem valde fecretum.fubftantiam concerriit occulta, quam 
ncceflc eft amittete, fi myftcrium quolibet modo contigerit 
publicari. Vndc non homini,no literis, fed folis fpiritibus com- 
mit co perferenduro,quos noui & fecuros & fideles '<— 

IoannesTritthemius, Abbas Spanheimen(is,Rutgcro 
Sicambro S, D. Et prarfentem magni Badlii ch- 
eat oratiunculam. 

GLcrU tnejfabilU beatitudinis ttcrn* bonis excrcitiis humilibufqut 
acquiri tur.'Seduiis nunc lachrym'u tergite err At a mor tales : Deum a- 
mate, ador Antes nomenfanttum illius.TramitemlefuCbrifii humilis,cru- 
ctfixi hum i liter difcite imttarijemper illi redden tes honorcm,dulciter ar- 
dentes amore benignijjimi noftrt filuatoris. Glorificate ty ex alt ate lauda- 
bilembonitatemctus, benedicrte fanclunomen , zelantes bonitat'utnccn- 
dtum , lanos h on ores deviate: in aduerfis Uudes refer re dtfeite: demttonit 
exercitium Atn Ate ; burnt li totem nobtltfjimAm excoltte: Iefum nes demor- 
teeripientemfaluAntemqueexAltAte.FAU **f y.Cal.i^fpril.AnnoN*' 
. t iu i tat is domini <~M, D. 

Sufcipiens autem litcras amicus , in arte Steganographiaean. 
tcapericus; cognito chara&crc Bidielis, praemuHs his , qua: fuii* 
cxraorepra:mittenda ; gencraliter dicat conjuratioliem. 

Car- I V. LJBEAPklMVS. n 

Qtrmen. 
T> Ydiclmaslo chamcron theory madias near fabclron thiamy 
-*->marf ( .y vear pean licrnoty calmea drales : Thubra plcory 
malrcfa ccorty melchoy remo chofray. Carm. ne dido, fpiritus 
aftabic.vifibilis duncaxat illi, qui cum vocauic- referee tibi com- 
m;flaintegrcatquefideliccr. 

Cap. XXXJI. 
IN QVO 'PRAESCRIPTORFM FIT $V ' AE- 

damneceffkriarecapttulatto. Infer untur cauteUnonnulU, 

• quavolentibMexcrcereartemSteganographt* 

font obferuand*. 

Os t c^v am ( Deomaximofuperbenedi&olaus) 
no fine ingenti & continuo laborc oflicia fpirituum 
uiprcmorum Steganographias noftrar pra: cxteris 
fauentium defcripfimus.* nc volcntcs per eos ope- 
rari contingat errarein ordincnominibus.charadcribus, duci- 
bus vel comitibus : ncccfTarium duximus generalem omnium 
tabulam pro memoria in hoc capitulo ordiaarc. Sequitur tabu- 
la in hac & fequenci pagina. 

X 

K 

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

K 
K 
K 

UC9> 
X 


X 
X 
I Psmerjid Y 


2000 


20000 


• 209 


19 


• Pachid i 


2000 


200000 


209 


29 


3 Ctmuel '-** 


29 


19 


• 


290 


4 K^ffiUd J«J 


29 


29 


9 


309 


S Barmid >-e 


19 


39 


19 


309 


€ Gtdul & 


29 


39 


90 


309 


f ^ffyrid e-i*« 


39 


39 


29 


200 


t Maferid ~,~ 


39 


39 


99 


309 


$ MAigArm ::~e 


39 


39 


29 


309 


*• Dor ot bid n+J 


49 


49 


.0. 


409 


it rf K i ^ 


00 J, 


49 


39 


309 
iM 

STEG AHOGKAfHlAE 


/ 12 Caktrid 

13 Rayfid 

14 Symid 

15 Armadtd 
10 B.irucbas 
ly C&rnejid 
jS Cajpid 

19 Amenadid 

20 Vcmorid 

21 Geradid 

22 Bur id , 

23 HydrM 

24 Pyricbid 
2j Emontd 
2f Icofid 

27 SoUuid 

28 CMenadid 
2$ ^Macarid 

30 Vrid 

31 Btdid 

ri — »■ ^^h v 

In hac tabula pofuimus vnum & trigihta fpiritus principale$>, 
qui prafunt, quilibet in officio &: in ordine fuo, omnibus opera- 
tionibus Steganographiajneitrajdequibusinhocprimoiibro 
noftro fumus locuti: fupponentes vnicuiq; chata&erem fibi ap- 
propriatummumerum & ordinem principum,ducu, comitum, 
feruorum & fubferuicntium in propriisgradibus quoq;.fubmn- 
gentcs,nc quis in hac arte ftudere cupiens propter diuerfitatem 
operationum inckiat inerrorem. Magna quids huiusartismy- 
fteria non nifi a ftudiofiffirais viris penetrari poflunt.illis videli- 
cet,quo« amor fecretorum & natura promoueat adperfcrutan- 
dum , & qui defideriofcientixconiequendje nullum fubircla- 
borem honeftum &poflibilcmrccufent. Homines autcm pigri 

fibtufiqj^ngenioi&quos ncc am©* incendit ad ftudium fecrc- 
. torunu. :-< 


/' 


SO 


so 


soo 


K 


W 


$• 


so 


40 


400 


K. 


^n^^r 


10 


1000 


t 


4 


K 


vu 


1003 


ito 


10 


too 


K 


6*>W 


10 


lto 

100 


K 


AS 


J000 


300 


1000 


300 


1000 


r 


200 


400 


200 


400 


200 


iT—f 


300 


J00 


300 


SOO 


300 


WW w w 


400 


too 


400 


600 


400 


X 


200 


100 


4* 


30 


.60 


trr* 


100 


IB 


10 


100 


♦' 


* 


10 


20 


100 


200 


I 
4* 


30 


200 


10 


» 


1: 


10 


241 


100 


20 


1 


if 


10 


300 


100 


30 


' 
20 


20 


20 


200 


1 

% 


100 

40 


20, 
JO 


39 

20. 


10 
10 


Op 
t> 
Id 


14 


20 


10 


40 


3* 

■ 


\— 


30 


49 


100 


2$ 


ufl. tonimfapientise, necnatura iuuat, cum hancnoftra* advoca- 
tionis artcmfecrcrifllmaminrelligcrenequiuerinc : non nobis 
imputandum,fcdfuxpotttisfocordiar, pigritix &c malitia: af- 
fcnbendum mtclliganR Quippequlaut volupcatibuscarnis 
mundialibufquecuris iramerlumhabcntes ingeniun%his pd lu- 
ftrandiscum diligentia vacarenequeunt : auc feiam fapiences 
aucdodiirimosarbitranccs > noftras compofitioncs canquain- 
dignas fuis le&icmibus contemnunr. Aderunc ctiam nonnulli 
kapriftiniScilicnifquecraditionibus confiflerc affiien; vcq tic- 
quid in illis non didiccrinc , aut impollibilc aut fupeift tiolum 
arbicrentur. Nihil ift;s ad huius profunda; arris fcientiaminepti- 
us,quiauc nolunt -iiit nclqueunt altilhmaciusf^etulari. L*e* 

tcrumeosquJ&apti&v61untanjfuntftudcrcinhaca»ce(riqui 
futunfun ) cproficctcpoflint,iafinchuiuslibripaucis admo- 
nere ftacuimut.Inprinm moncndi funt , quaccnus artcm ipfam 
femprrcencantoccuItanMeprauorummanus & notitiampc- 
nctrec,qtimulta&cxecranda fcelcraperipfamficercnr.Nam 
ctfi ars ipfa per fe veracicer fit bona:tamen cms pra&ica non mi- 
nus ad malum per impios»quacn ad bonum conduccret per bo- 
n6s.Mancat ergo inter bonosfecretum,quodnoceret inter ma- 
lospubhcatum. Nxxt^mcn fcientiam iftam boni propterea 
debebuntcontemncie,quiamalis ad malum proficit, ficutnec 
gladmmfpcrnit, qui homincm proftcrnir. Deindemonendi 
funt hums arris iludiofi,nepra:furaant ad operandum in eapro- 
ccdere : nifi priusinomnibusquxrcquirunturadpra&icani 
fcienti.im^erteftefuennciiifticucKNonenimmefiigirjquantis 
rempericulisfub:jcinnt , qui minus peritiincaopetanaliquid 
tcntaucrntaliquando. 

Item qui bene i n ih tutus in hac feienria voluent opcrari per e- 
am:diligentrrobferuarememinenr(recundumcaqu5cdixtmu$ 
tamincirculoquaminfingulistabuhsatquccapitulis) diftvrc- 
tiam^oca^nomin^ordines & officia fupremorum Spintufi, -lu- 
ces quoq; eorundc,&quoc fine cornices in numcro \ que orline 

1 % .M a obfer- * j 2 ST'EGANOGRATHIAB 

obfcruent,& q ot prxfint fubfticutis.Tt noucric hare in coniura 
done cxprimcrc.Nifi cnim omnia ifta diligcntcr cuftodicrit ar- 
tis opcrator,non potcri tproficcrc , ncc ad incencionis fua: effe- 
&um peruenire.Rurfus diligcntcr ateendar, quando vnusquif- 
«uc&ad qua: officia uuc arcana nuncianda fpiritus iltvocaa- 
dus.&adquarn orbis plsgam habitet;nc errecvel in locis, vcl 
in omnibus fingulorum aliquorumucquos vocarc volucrir. 

Item (icauifacusomnis m hac fcicntia operaturus, vt atten- 
tat diligentiilime.vtconiuracionum verba debite pronuncier, 
in quibus magna vis opcrationis noftra: confiftit.-quoniam dum 
in coniurationibus error committitur.-fpiritus vocati & vocan- 
dinonfolumnonobediunr/edctiaomninordu&antur. Con- ' 
fcquenter vero prarmonitus fic,ne alccrum vocct pro altcro, fed 
ynumquemquc in ordine .tempore & officio fuo :qucmadmo- 
dumanobispenein omnibus iftius libri capitulis fufficicnter 
eft di&um.Nam fi vcl ex crrore,vel ex qualibct alia ncgligcntia, 
altcrum vocaueritpro altero : nihil in operatione fua profice- 
rct,fed periculum nbi potius prouocarcr. 

ltcmin coniurationibus & fpiritus, quivocatur,cumfuis 
fubftitutis cxpnmatur ex nomine A caufa vocationis antca fta- 
tuaturinintentionc.-necfiat opcrationis actus in rebus leuibus 
&prophanis,quas alter altcri alioquinfinepcriculo fiueperli- 
tcra5,(iuc per nuncioslccurepotcritintimare.Non cnim nin* in 
magnis& arduisnunciandis,qua:publicatavel damnum vcl pc- 
ricu lum inferrent operanti v hac arte vtendum eft.Item necciHi- 
rium eft omni opcranti in hac arte fcire naturas fpirituum , qui 
{int boni,qui mali>qui prompti & bcncuoliad obcdicntiam,qui 
duri atque rebclles. Rurfus, qui no&urnis operationibus prar- 
finr,&quidiurnis : quianifinaturas fpirituumantequamihci- 
piatoperarinoueritrcumdifficultatcmaximaproficiet: & faci- 
le vertetur in ftuporcm.Itero qui fpiritus vocati coram operan- 
tc apparent vifibilcstprarmiiTo vcrbo arcano, comraittat duci fi- 
ne comiti mentis fua; fecretum verbis debitis &appropriatis fub 
- {Ucntio:quianoncftopusadfpiricumloqui voce cxtenfafed v- 

tacut LIBER FRIMFS. $s 

tatur fubmifla.Cauendum etiam fummopere tam operati quam 
recipient^ ne in aliorum hominum hanc artem ignorantium 
przlentiaoperentur quicquam adSteganographiam pertinens, 
dum ad locum fecretumpoiTunt habere accciTum.Quod Aic- 
quiuerintefTc foli, fed coa&us inter alios operari conngcrit : a- 
gant tam fecrcte,tarnprudentcr,& cum tantainduftria, vtcir- 
cumfedentium nullus quicquam de pra:ientia Spirituum in- 
tclligar.Sunt enim omncsSpiritus in minifterium iftius artis dc- 
putatieiufmodinaturx & conditionis, vc & tumultumhomi- 
num penitus dcteftentur & fugiant,& publicum odiantconue- 
tum.lce cauendu quoq, eft operant!, ne Spiritum quoqua fine li- 
tcris>vel (altera chara&ere imperatoris eius ditigat : quonia vbi 
ipfum chara&erem imprefTum non confpicit , obedire vocanti 
& arcanum perferre alicui penitus contcmnir. Literasautem 
duplici ex caufa mittim us , quamuis arcanum fine Uteris per fo- 
lum Spiritum nunciarepoflerous : vt videlicet homines perfe- 
rentes chara&erem a fufpicione feruemu5,& fpiritum ipfo cha- 
ra&crc alligatum amico ad obediendum coar&emus. 

Finitur Uber primus StegancgraphU Ioann'u Trit- 
thtmt/ K^ibbatis Spanbeimenjis, VI. C*L M INCI- \, 


9 4 INC1PIT LIBEK 

SECVNDVS STEG ANO- 

GRAPH1AIOANN1S TKITTEMII 

Ab'oatis Span hcimc rids ad Screniflimum Princi- 

pem , Dominum Philippum , Comkcm Palacinum 
Rhcni,DuccmqueBauaria? ? Sacrilmpcrij Ar~ 

chidapif-crum ac Principcm E- 

le&orem. 

FRAE TATIO. 

J^prtcedenti hbro , Deijurnmiauxtliofreti , y- 

num & trigmta per ordtnem fiiiraus fupremos 

art is no fir a Imperatores cum ductbtis 3 comittbtu 

fj feruitoribiu Juis nobis ad operatwnem necejja- 

riisnonfinemagnofudore digejfmus : quorum et- 

fi ad omnium arcanorum nunaattonem , quantumbbetfecretam, 

m'tntfieria copiofe omm operant i fuffictantine quid t amen cor urn, 

qua Ad perfetftonem hmus artis conducere pojfunt 3 videremur 

obmittere : libro prtmo fecundumfiatuimtu copulate. Cum antem 

ftnoulis boris diet & noSlis forttus finguli per quorundim fa- 

fientum tradttionem fiat ad yanas operationes diuerfofque d 

mtrandos effetfus deputati : placmt nobis eorum ordtnem dunta- 

ocat 3 nonfuper.fitionem 3 imitari: Vt fumamtu fine Ufione Chri- 

fiitmnommis ab eis quod nobis ad nofirum conduat propofitum: 

r eh qua vero tanquam magtcis ambus plena , & fid" no firs, con- 
P R AE F A T I (T. ffi ' 

traria [fernendo tranfeamus. Singulis itaque horis tarn diurnu 
quam nofittrnis deputatos per fecretum Sabmonis, cognominaii 
HermetUyinfto de Magia ijolumme Spiritus principals tanquam 
artts fupremos imperatores cum cater u ojficiahbus, nobis ad opera- 
tionem propofitam neceffarus , affumentes profequemur :. dabimuf. 
que isr modum ^doBrmam omnibus mhac arte fludiofis, qui bus 
mentium fuarum concept um fecretum & arcanum quabbet hora 
tutiori <onfibo patefaciant amicis . Jshsdibet namque prince ps fitit 
Sptritibus, ducibus, comitibus f£ feruitonbus tanquam peculator 
prafidet: ad cuius praceptum ijocatianobis legit imo carmine veni- 
unt : arcana commiffaperferunt,0*fe nobis obedientespromptop 
quern omnibus ofienditnt. Sedcumdenuo Spirit uu menUonemjim 
habiturus 3 rurfiis mibi reor ejje prafandum: Nihil in hac arte noflra 
haberiJriuoluminifjjlEuangekctc traditioniaut Catholic* fidei con- 
trartum : nihil omnmo tradifuperflittofum. 0mniaenim 3 qua yelin 
' pracedente ijolumme diximus ) welm fequentibus difiuri fumus , 
naturahbusjscitis tvhoneflisfuntfubnixaprincipijS'.folifquepere- 
frtnis infhtuitonibu4<-velatum myflertum^ "verba nominibus in- 
uoluta ffurituum,lec7orem requirunt erudttttm. Vumur entm mini- 
derto Spiritus ad^elandun i fecretum % qmdnoceretreprobis public 
catum.Etnequismhorarumfupputationeexerroredeficiati. 
boras planetarum tarn m die 3 quam in noftejios. 

AccepiJfenofcAt. \ i. • 
/ 
)J ' STEGANOGRAPHIAS 

Cap. I. 

SAMAEL SVVREMVS IMPERATOR VRI- 

mabor^diet prajidet : quthabet fub fuoimperioduces>comitest4 

feruos compiures y quos mtttu m hoc bora tan turn njocatos ad 

opcrantemmSteganograpbiaexpertttm. 

,Rima horse dici, qua: in ortu folis fumit exor- 
dium, Spiritus & lmperator Samael dlcitur : qui 
habec Tub fuo imperio duces , cornices , & fubfcrui- 
tores plurimos : qui vocaci per operatem in hac ho- 
ra duntaxatinStcganographiaveniunt: Arcanu quod cis com- 
mituturperfcrunt, fed venire extra horampenitus contemner. 
Et nota,quod duces & primt Samaelis principes raro mittuntur 
ab eo in miniftcrium huius fcientiae : quippe qui magicis & no- 
fturnis illufionibus hominum concicandis gerunt officium. 
Comites autcmcumferuicoribusfuis ad minifterium huius ar- 
tis fpecialiter deputati funt: in quod etiam fine ducum prsefen- 
tiacrebrius mittuntur : qui cu lint ex fupremo inter fpiritus or- 
dinc-aliquantulumfuperbos fe& rebellesexhiberevocantib. 
iblent: nee facile alicuinifi peritiilimo in arte Stcganographiac 
fine labore & periculo obtemperant : procaces enim funt , & ad 
illufiones irriuonefquc hominum prompti(Timi,deridentquefiC 
fubfannantmaximcillos, quosinarte Steganographiz minus 
©ffenderint efle peritos. Eos autem, quos audaces.con rtanrcs IL 
expertosinarteipfa confidcrant, reuerentur & metuunt.eo- 
rumque mandatis cum trcmore & reueretia promptiflime Tem- 
per obediunr. lam itaque ex cominbus corum , qui nobis funt 
neccflarij inopcrationibus Steganographia;hachora>nomina 
referemus. 

K^fmtmtl Brumiel » it lot toot p . t 

Charpon T^cftoriel it 100 loot « & 

Daro/iel chrtmai it tot 100* 10 at 

Momficl iMcrefin - it it* ittt at it 

Hab* LIBER S E C V X />> S. » 

- 

Habemus iam ex ducibus magni Samaclis 4 . & ex comitibus 
to tie! em, ex fetuitoribus ex triplrci ordinc 4440. quotum mini- 
fterium ad omnem opctacioncm artis Steganographiae , quo ad 
primam horamdiei,copiofe nobis fufRcir. 

Cumitaque in ptima hota dici operari inartc volueris , cha- 
ra&erem domini afcendentis fctibe in fchedulamprimo, dein- 
de lunar: poftca rcliquorum plane tar um omnium fccundum or- 
dinem confuetum, & in fine charact,crcrnfignicademhoraa- 
fccndentis.CumquehoccompIeucris , fcribcindorfoeiufdem 
fchedulxiftam coniutationcmcum filentio, tacens. 

Comuratio. 

SAmacl afluar onayt myfcolayr madiel cuhiel naniel nabruys 
fatielatharbiel Radian naslon, lanyalcohapemarfon, Hac 
Coniuratione fcriptainfchedula,vtpraefertur>pulchrc> clarc 
&diftin<3:elitecasmittendasadeum , quern volueris fcire arca- 
num, aptabis, in quacunque forma tibi placuerit : quia nihil re 
fert,quales (modo nullum in fcfecrctum contineantliterasmit- 
cends.) formate, fuerinr. Dcinde> Uteris etiam fcriptis, voca vnii 
aur duos ex comitibus fecundumordinem>fimultis vicibus in 
hacipfahoradieiprimaopcraris&dicconiurationemprajfcri- 
ptam ex cadem fchedula , fortiflima intentione , nihil metuens: 
quaritccompleta, fpiritusvocatiftatimapparebunt tibivifibi- 
les in forma familiari,fibique confueta: placidi , bencuoii , ad o- , 
mnia promptiffimi feruitiis occurretibus : quibus apparcntibus 
commute principaliori inter cos arcanum tuum, dicens: Ame- 
niel tibi per virtutemoccultamhulusConiurationismandojVC 
ad Albertum Goeler de Raucnfpurg, prarfe&um in Greutze- 
nacri , quanto citius pergas , eique ex meo nomine dicas fie vel 
fic.His diftis fubiunge verbum iecretum , quod non eft fcriben- 
dumtftatimquefpiritus auolabit. Literasautemchara&ereSa- 
fuaelis obfignatas (ficutmoriseft)pernunciummittcin quibus 
nullum contincatur fecretum,& qu^ nullius vercancur confpe- 

Staar f M pt 'stecanograp hiaz 

tArcanum/h, qualecunqut occurrtt, 

■ * M 
• ! f 

»QIt arcanum mngmim, arduumque fecretum, qualccunquc 
^pro tempore occurnc & ta!e,quod nullidebeatcommunica- 
fi: ncclitcris credend. ni,nec ta.bellionibus .• quia non eft in hac 
arte r maximc per fpiricus huius fecundi voluminis , operandum 
pro paruis Icuibufque cauiis , qua? alias per liccras nunciari 

pofliinr. •*. ■ 

* 

Litem fupcr his formabisadplacitum. 

fiiejlsti CathoUcdfidei ,cun fir miter firuanda homintlusfaTici- 
tatem vitd/impiternaChriJtofiMnlantibusJpopondtt. Tenet eCa- 
tholicamjidem ChriJtianam y g/orificatt OmnipotenfemfugientestHmtd- 
tum vamtatu. T^emoprauorum operant vitam beat am habebit Homofi- 
delisfequatur chrijium tramtte virtutum. Opertbus bonis decor atur inte- 

fritas •■ & Catholuum nomen ChrtJlianajidcUtatcJtrnatur. l^ampraims 
\ mo fidem obnnbd.it. chrijius odit temerartos , am at que Chrijitanos ex • 
trccntes Catholic as operattoneSitranqutlUtatem vener antes. Joannes Trit- 

themius ^yibbasSpanh.edtdt Cal.April.Anno Domini M. D. . 

C urn literas acccpcnt is.cui ir i aincur,in arte per-tus ; pra% 

mittatea, quasfuntexgcnerali artisinftitutione praunittenda: 

& dicat pnefcriptam coiurationem eo inodo be ritUjquibus pra:- 

dixmusinfchcdulaicripcam , cu charatterc dominiafcenden- 

„tis>caserifque express. Moxautem vtcoriiurationcmcomplc- 

nha, ucrit.'rpirituvidcbirpr^rcnt^quoviTojimpetterritedicat-f P<- 

nador aucnal-h folmeniel phanu-f-fauear cafchanci hernoty 

maduran. Amen. His di&is, fileat,& videbitfpiritumappropiR- 

quantem ad fc, &: commiflum arcanum rcferrc in aurem fecretc 

atque fecure, quern fine timoreitaaudiat cum magna in- 

duftria>vtfialiqujscircumfcdent,nevclnucuvel 

/ vcrbofpiritumindicctprsfen- 

tem, • I I B E K SECrNDTS. ' n 1 Cap. II. - 
I/ORA SECFNDA DIEI VOCATVR C E- 

morym. Cuius princcps & fupremids ffiiritus eft Anael, qui habet 

fubfuo Imperio duces 1 o.comrtet , centumncSyprxfidentes 

100, Seruorum& > fub fcruient turn nontft fc 

cert us numcrus. 

" I 

R>€sidews & Imperacor fecundas hor$ diet prin* 
cipalis vocatur Anael > qui habec Tub fuo Imperio 
depucatosin minifterium huius arris Stcganogra- 
phtxduces 10. cornices , ccnturiones & prarfiden- 
xcs ominbus fpintibus fuisjoo. fcruorum adhuc mini non eft 
certus numerus. Hora aucem dtei fecunda vocacur Ccuorym, 
in qua mutabilcs operationes Hunt cuixftis ftupcndg homini- 
bu^lftiuslmpcratoris fpiritusomnes funtfati$beneuoli,Tuc6- 
'di,hil-ires , & ad obediendum operant! in arte promptiflinu: 
modofitpericiftinarte, fords animo»conftans&benemtdU- 
gens/ 

Menarchos Qrphid £i>u?fiel ** M G. A 

Archul Curfiel Ermtzitl 10 too - G. #. 

Ghardul Elmtyrn Gnwyel 19 100 G. n. In hac tabula pofuimus ex ducibus Anaehsj. excomitibus 

fex>& ex fcruorum numero330. qui nobis adomnemoperatio- 

ncm Sceganographiacia hac fecunda horadieipcr fuosordmes 
WiflitaGdoIufficii^nt. 

Gum »taq\ifiinbachoravoliicrisaIiquidinSteg.inographia 
©pcrati, fcribem muadaichcdularharaaercm donuniafecn. 

N a "* '• • deritis tit STEGJNOGRAPHIAX 

dcntis, & fecundum ordinem fequentcm illum:ca?tcros plane- 
tasacnouiflime fignum domusxn. cum cncaufVofadlo ex ma- 
teria iftiusartis. Dcinde fcribas in dorfo pra?dic"ra?fchedulzi- 
ftam coniurationem cum filentio.facic conuerfa ad folem. 

| 

Carmen Couiurationu. 

' A Nael oriel aproify rachymas thulncar Iayr meuear theor 
•^^-cralnotiel amcrfoty moucar phroys licrco mear vrncfa dry 
famelron. 

Comuratione fcripta,fac cetera, quajnofti fecundum artera 
facienda.Deindc Carmen Tub filentio dicas:& fpiritum mox vi- 
debisprxfentem, hilarem , iucundum atqucbencuolumado- 
nmia: cui arcanum commicras fecure. 

Arcanum ponamtts quodcunque. 

Sit nobis arcanum qualecunque pro rempore occurrc$,quod 
necliterisvidcatur vtiliter ncc tabellioni committendum. 
Vocenrurex fpiriribus Anaclis dux & comes ynus,vel alter eo- 

rum,vr liber. Committatur principaliori fecrcrum debito mo- 
do, ficut oportet fecundum artis prarccptum : & fidelircr perfc- 
rct. . • Tenor liter arum fit familiar is, 

Ioanncs Trittemius, Abbas Spanhcimenfis , V Vilhel- 
mo Vcldico, Canonico San&i Auguftini inval- 

le Franconis conphilofoph o lalu- 

tcm. 

Vis rejpondcre Uteris gAtidcrem, it a me Chrijius gAuderefacUttrdnf^ 
mitteremg i r veluminaJiagitatA , Jit undent hAbmJJem.ZdAfMsfmm n. 
promAximisatfygrAHrJJimisoccultis trAclAtoribus nature ze/ebono,quif 
hAbuerephilojopfn Antiquijpmt. Habco ah tern tibi gratia bnge immprts- 

ksJrAtermidulciJfime^uiglutmHm muttti ttnwfli wmlatum* Hocn, 

fami- T LIBER SECVNDVS. tot 

familiar i negocio,quod 'graui modeflta dtligettfimeprocitnjjc vidcrisjU 
ne cognoui: quod factum laudo.gratias/fc habeo nttnquam mortturas. Itafr 
m or em gtrere tuts petit ionibus maxime cuperem 3 fipoftulata (nouit Cbrt - 
flus haberem. Fictati t arias t ran slat tones nuper vtdi latinos : riciMi- 
randulani excellent if imi viri, mult a volumina fulgent! fima Irgi Hippo- 
lytmuidi gracu :fi tranfatusft pfnitus,nefcio. Veritas ftmma , cfjrtfltis 
noutt cut nihil tene bra occult ant , quod ex corde moretibi gerere cupiopo- 
flulanti. RogOy&'.lato virtute ze/o reclitudinis : laudes honorefcj-pcriluros 
ccntemnt.L*udemexi/limaveram,pracedentem Chriflumtmitari. Fac 
rogOtquatenusfacerdosexiflasopertbttiyChriftumqueomniyquo viuis, tem- 
pore diligas. Verus am at or chrtjlifcruct zelo iuflicia. Vera anima requ.es, 
ejr cognttiofxluator'ispiaty ob/eruantiaCatboltca traditionhs gloriamfem • 
ptter nam omnibus praparat.Ie/us Chriftus,gloriofus bonorum omniular- 
gitor,conferat tibi at emit at is amorem Cxtbolicmn, facer dotcChrifliano • 
rumcfficiens.Vale.4.Cxl.K r sfpril.K^>fnnoM.D. 

Cum Iireras miflas accepcric is ctii miffe funt,in arte pcritus: 
prxmilfisgeneralicerprjemitti ccnfuetis,ordinet dominuma- 
feendentis cum caueris,qu3: funt dc more in chartulardicacquc 
coniurationem prxferiptam. Qua di£b,fpiritus miflus appare- 
bitvifibilisradqucmconucrfusintrcpide dicar. Fabelmcrufyn 

paflToriel licrtos ryneas mclchus thyrmo nydran vearpadroy*. 
CompletohocCarmine,fpiritusmoxblandusaccedec, refcra- 

bicquemyfterium commiflum fidcliter. Caucac autemomnis 
inhacarte opcracurus, tamisquimitritfpiritum, quamillcad 
quemfucritdeftinatus.-nein publico velinter alios, qui no funt 
huius arcis periii,quicquam operari pre,fumanr:quia omncs fjpi- 
ricus horarij amant fccretum,&: publicum detcftan- 

tur:&finepenculononabi- 

renc. - ^ N Cap. i- 


192 _ STEGAN-OGRAPHIAM C A P. III. r tVIVS HORA VOCATVK DANZFR,ET 

fori t us eius imperatorfupremus eft Fequamel, qui babetfitl^ 

fuodomimo duces 10. comttes 100. feruor urn non 

eft Humerus . 

riS ^ ER t i Ahoradieiappcllatur Danfur, cuius fupre- 
\:l ' mus ,'P :i ltus & iinpcrator vocatur Vequanieljiabes 
Tub fuoimperio duces 20. cornices 100. Seruorura 
- 3& V& s ft incertuscftnumerus, Horum officium eft ad om- 
nia generale.-funtquc facis prompti atque bencuoli in omnibus, 
quxcunque ^is fucrint ccmmifla,& fidcles &fecuri:nec funt in- 
uoluntarij ad obedientiary fed vocati in pulico fine le.fione auc 
pcriculo vocanus minirae poflunt. Amaru cnim fecrctumjficut 
& carteri omncs,qui horis & earum aperationibus prarfunt.No- 
mina vero omnium non noui,fed paucorum tantum,qu«e reue- 
lantibus ipfis in hanc tabulam reda&a nobis furficiunr. Afmiel 
Perfiel 

Murjjtl 

Zoeful Drelmech 
Sddiniel 
Ptrniel 
Comadicl Cemar/j 
Xnnttel 
Scruitl 
Furiel X 20 
20 
20 
20 20 
20 
20 
20 2 CO 
2 CO 
200 
200 X 

200 
200 
200 

200 In hac tabula nominatos habemus ex ducibus 4. ex comiti- 
busS.&cxferuitoribuseorundem innumeracosi73o.qui nobis 
adomneshuiusartis operationes in hora tertiadiei fufficiunr. 
Cum ergo volueris in hac hora Spiritum proaliquonuntio 
perfcrcndoadamicumvocarc : non pauciores,quam ad minus 
duces duo,comites tocidem cum feruis corum voccntur. Si au- 

tcm 
I LIBER SECVNDVS. ilj 

tcmplures vclpauciorcs vocarevolueris; poterisquidem, fed 
oportebit com urationcm habere ad imperatorem vniucrfjlem, 
fine cuius mandatononviolant ordinemiuumSpiritus. Itaque 
fcribe in charcam nouam,charadfcerem domini aicendentis, car- 
tcrofque per ordinem planetarurn , cum figno domus duodeci- 
ma*,co modo , quo infticutio artis requirit. In dorfo charta: fcri- 
be lftamConiurationem. 

Qmiuratio. 

VEquaniel, odicl mefnj rcuoij foticl mear iamy otiel aslofian 
ydotibreotiondrcarijfabelmeruiin.Coniurationcfcripra 
fubiun&ifque his, que. rcquiruntur ex artejdic earn voce fubmif- 
fa, nea quoquam audiatur.-frftatim venient fpiritus vocati,quos 
vtvidens , comrnicreporiorifecretum, quern facile cognofces 
ex habitu: quia femper.qui primus eft inter caiteros fpiritus , co* 
yonatusapparct- lArcanumfit quakcunqur. k C Ecrctum tibi fit qualecunq; ad amicum abfentem , quod ncc 

'-'literisjneaquopiamlegantur.fitcommittendumjnectabet- 
lioni.ne quauis occanoncautpreciocorruptusautmctutetra- 
dat in publicum. Voca fpiritum horar deputatum, committeilli 
arcanum, nil naetuens : pcrfcrct fldeliter,. 

Litera* formabis ad pLcitum. 

Ioannes Tritthemius Abbas Spanhcimcnfis Arnol- 
do Boftio , Carmclitx Gandaacnfi , Conphilofo- 

pho, falutem & charita- 

tcm. 

fyrmteamttorem artwmhumamUtismuerim, deuotum% ChriflU- 
^rufdetcuUore, maxtmum^fautoremommuphilofephoru, libenter 

gratifi- ■ , 


tTZGANO GRAPMIAE 

bus ttiit mira voluptate amicitia adductm. Librum de 
' i*™ Ecdtjii (litis Catboltcifcjuc docloribus , ttbi hor - 
'ro,vthabeas,qttoanimuobiec7es. CodtcemautemHcr- 
Dionyfitde Spirit ibus, opufque grande Euencit de hibernu 
s miht remit t as. Chrifius dtgnetur cordis noJirioculosz.eU 
'imoftt: amor is exornare faci*t% nos habere amor em calcfiium 
,r.or:. m atquedcfideriistnfimUexutos vanoshonores doceat contcmne- 

^uatenui artis/ubtimia,naturaquoquegrandiafecreUpeftetrarequeA- 
rnut. habeamnfque continuum ad Philofophiam dejiderinm, puri/tcare of- 

ftcius,quo Catholicafidemfimper honcjlifimis exornemus mortbus.Tcnt 
magnum vcrbum phtlofophut cs , dimtttc omnia & tnucmes : hor am ft* - 

Jptcare proxima ' mortis:quaten%s paratus occurras.Vale.s. Cai Apr. Af.D. 
Curnliccrasquafcunquechara&ere Vcquanielis obiignatas 
accepcris;fcribefiguramdominiafcendcntis, &domus XII. 
cum cxccris quae requirunturad arteminfchedula noua , &:in 
doifociusconiuracionemprardittam; &ftatim Spiricus miflus 
apparcbic vifibilis *, quem mox vt vidcris,dic carmen iftud. 

v Carmen comurationu, 

"C Ameron nprois licrnoci ftadiuear diuiel faucan Lamerfy.His 
•*- di&is, fufcipe verbum ex ore Spiritus fine pauorc, quia fatis 
fidelis cft.Et caue,nc in publico coram aliis opcreris. 

Cap. IV. 

CriVS HORA VOCATVK ELECHTM: ET 

fuprcmus Spiritut hor* appellator Vathmiel 3 qm habetfuhfuo Im- 

perio duces lo.comites ioo. fermrum non eft certtu nume- 

riu t per quosinquartahorafltope* 

ratio. 

V a r t a hora diei vocatur Elcchym,cuius fupre- 
mus angelus appellacur Vathmicl, qui habec fub fe 
deputatos ad hanc artcm Steganographiar duces 
norainaciflimos lo.comites vcroioo.fcruorumin- 

finicus 


m # L 1.3 E X S £ C F N D V S. N /#/ 

tfniaiseft txumems. H. iiiqtfi fRci ranonciandi?cnera!f- 

reromauarcjrur&r (• ucvaldebon, beueuoli & obedient ;* i 
omnt.ifqiiXi. nquciubentur.Vcrumfccrctiamatorcstum ins 
hominura valJc deteflaiuar. Ergo ca»c, ne inccc alios conflitu- 
tus, qui no Tunc inane pcric^ahquid per cos opcrari arcempecs: 
quianecficilcconiuraciacecdercnt: &linecuo pcriculo nott 
abirent. Cuflodi omnia, quajtibipr-rcipimus :2c habebis ma- 
gnum in hac (cicntia profc&um. W •A* • 
% 


m 


*x 
% 


Kstmmycl 
Jtrmiel 


19 


109 


too 


109 


Ldrmich 


Permid 


Thuroz. 


19 ■ 


199 


199 


190 


UiUrfid 


gutr'tel 


Vanefiel 


19 


199 


199 


109 


Ormycl 


Strubtel 


Zafuiel 


19 


109 


199 


109 


Zardiel 


touud 


Hsrmtcl 


19 

m 


109 


109 


109 Habemus fn hac cabala ex ducibus Vachmielis j*. ex ducibus 

veroio. fitferuorumnumeroiyfo. quorum miniftcrium nobis 
adomncm opcrationcm Sreganographiar ad quarcam horam 
eft C ' fficiens. Cum- itaquc in hac hora volucris opcrari : chara- 
&crem domini af.cndcncis & domus duodecimal cum ca;ceris 
fenbe in charca noua:& in cius dorfo iftamConiuracioncm,(u> 
ut decer. 
Qnluratto. VAthmiel adrcs rhearcfo raferheotij venofifayr faticlcafa 
jrf .civerotieldoes rofabclmcrufin. Dcindc,pofteaquam 
praemilcris ea qujs funt ex more przmicrenda : eandem Coniu- 
racionem fubmiifa voce dicas : &ilatim fpiritus vocact adcrunc, 
ad minus vnus dux & vnus comes , cam fcruicoribus eoru prom- 
pti ab obediendum tuis mandatis. 

Argument umftcretinuncij, 

O Jt arcanum qualecunque, magnum &valdefecretum> quod 
^nullum omninofcire velispr*cervnum. Voca fpiritus horx 

O aepu. 

nt STEGANDGRAPHTAE 

deputatos.quot volucris:& comictc principaliori fecretum. Li 
te/asfcribc, in quacunquc forma voluens, in quibus nihil con- 
ti atui fccrctuui , & quae nulliu^ omnino vercantur confpe- 

cTuin. 5 loaa.Tiitth. Abb.Spanh.ordinis Sanfti Bcnedi<5ti,Ruc- 
gero Vcncaio Sicambro, Canojiico ordinis diiii 

patris Auguftini Canobij Dame- 
VN . s4 tenGs.S. 

"ttAtqutm&ifilHmitpri^JwJli.CkriJIo&dutHMtttTtf 
*- i tH > qt(tpropofui(li,fcrtoJoitc l itt.wi.Rtfcram tibt breuiterfaclam rem 
flupendam. Riinljt mibtnuperjrater quidam, amicus quoqucvnus.non 
vltimtU'.rtfifiitAtttfnfuiJJiiuucnem ad Chrtftt inuocationem ex mortuist 
referent em mirandx horrendaque apitd infer os^prauontm Chriftianorunt 
n ar r ant em torntenta-.eor um fit Licet qtu Chrijlum pcrucrfe agendo cr uufi ■ 
xerunt-.itlius m.ix!mtrtos,quodbcntgMffjm*redemptionss benefianm ob- 

/iff,extireruntfemperCbrt/fatngratt:forrfbtfjquc_jpatieos,quibenejf- 
ci'is,non bene vtvendo, nofcebantur mgrat i : peccatifque occacati neglexe- 
runtfutiiragaudia, voLaptates mundi feci antes : qui comijps negligently 
remordt/itt&ia amari/pnu damahant: Mcrito tft*fkfttnemus,qiit redem - 
port generis hiimantfemperingrat i fttimxr,cbr ifi ['winomtne,4cltonc^ 
gentiles. Terr er. as confoUt tones mijerijemper mquifimmus : idea deb it am 
rctributtonem acapimus atcrn* damnation:*. Heu nos infivltcijjtmos : qua 
rctbr.'Jtttm effcndin>ti>? gnaretempus tnditUum contempfimits'fMuLtn 
alt.t iuuenis refit fur a tit's nobis ret it tit: qua fcribcreptnttttsiam non vaUo: 
grauibusnegocusmaximepKtpcditits.Ideoquc frater, chrifti'vefligi.z 7c- 
lofe imttemttr gr it i as fern per mitifpmo SaltMtori noftro agentes: rogatesf 
quit en its indulge at nobis reatutcommiffis. VaLej.CaUnd. ^yfprtL 

Cumliterasacceperitiscuimirtunrur in arte pcricus/ obfer- 
uctdominumafccndentisciuCdcmhor^.&fignumdonuisduo- 
decimx : fcri barque eorum chaiadtcrcs cum careen's in charca* 
cumaliisquxrcquiuiuuradoperationemjdicatquepofteacdn- 
iuracioncm itipradi&am, & vifo fpiritu ifta verba: Camerufm 

aproy- 


. 1 J B T. K S E.C ' r N D V 3. ro 7 

aprcyfi lierto thulnear venean | ucas fabelron . His dit>i< 
cedct fpiricus miflus : &rcomrr.endati;m fibi arcanum fidelic* 
& finepericulo reuchbic. 


Ca p. 
QVIVS ffORA VOCATVR FEALECH, ET 

ftiritus lmperatorquefupremuj appellator Safquie I \habensfub 
fro imperio duces i o. comhcs i oa.feruowm maxi- mhmnumerum. 
V i m t a horadiei vo<jaturFealech,&:fpiriruseius 
nominatur Safquicl.Imperacormagnus & porcns, 
quihabecfub fuo Imperio inter multos duces 10. 
cornices i oo.cum famuli's aorum, in minifterium 
diucrfarum&maximefeGrecarumarcium & huius 

fcicrjtix noftrse depucacos. Et notandum , quod duces raro vo- 
caiuur in hora quinca ad operationes Sceganographia?, quia 
non funt Temper necefTarij.-cum cornices vnacum fcruis fibi de- 
pucacis ad omncm operationcm nobis copiofefufficianc. Si 
quiscameneciamexducibus viderc aliquos, poreftareque vci 
eorum voluerir.poteft vocare vnum,duos aut plures: & venient 
fine mora,qui facis beneuoli func &: prompci ad obediendum o- 
perancibus. 

Tmend pmcruh 

futiniel ^ Lameros 

Rameriel Zxchiel 

Amtfiet Vufiiel 

P'ranicl C*mid T> timid 

K^framel 

Aftrocb 

Sarttpicl 

Vuttfel ' 

Ex ducibus Safquiehs iam nominaros j\habemus, ex comiti- 
busveroio. & ex fcruorumnumcro 575-0. quorum minifterium X 

10 

\0 
'TO 

10 
U X 

^ 100 
100 
100 
100 

J00 X 

1000 
1000 
1000 
10M 
1000 tot STZCANOCRAPHIAE 

adomncm operationem pfxfentis horac fufficir. Cum itaque 

pcraliqucmcxpra?di£tis operariad Stcganographiaminquin- 

tahoradicivolucris .- fcnbccharaftcremdominiafccndrniis, 

domus duodecimo cum ceteris v qux ad arccm rcquin:nturia 

chartula monda:& in cms dorfo Coniurationem iftam , co quo 

fusmodo. 

Comuratto. ^& 

SAfquiel adrcs rhctrofeci roficl emelto fatu olmcnicl irfori 
faucar nauediel licrnoti chamcfon.His completis , crtcrifq; 
neccflariisfubiun&is, die ipfamconiurationcm,ficutoporccr; 
ftatJmquevidebisfpiritum,quemvocafti,vifibihcerpra:fcnccin, 
cui arcanum fecure commit tcre poces. 

• 

Argument urn nunaandt arcanum . 

t 

O Itnobis arcanum qualecunqjadamieum, quod fci re prater 
^ipmmvelimusneminem:fitq>talr, quod necliteristutoco- 
mittatur,oec tabellionibus. Voccmus vnum ex comitibus Sat 
quielis lupradidi* .vommittamus iili fecrctum , literas adiunga- 
muschara&ereilliusconfignatas.-rutiqceerimL-s. 

Literarum Tenor ad placitum. 

Ioanncs Trittcmius Abbas Spanheimcnfis Rcligiofo 
fratri, Nico!aoBafcI:oexDurckheim,Mon- 

achoHirfaugicnfi,S. 

C Anfam obcdientUm t h<mefratcr humilitatemd negligu: BenidtcK&r 

^Jluutione'sUbef*clMjtdathneorwtiumf*<ce(]iHeconHtmcM 

u: tc zjtum bonum odio habtremormam Rdigton'u. Catholicam^obedte- 

ti*mJpcrnffe:6peribmarttbufcf : faul*ributouupari. Bonefratcr quid a- 
gi<?ti rUaJliMsfauofque&Urisbtlmwrs-.odium^mtrituMncmStxtsi 
fontmtton€fqutmiasMnitAtcm§du%UnguUes,c0HtentioJm,fuferbm. 

F*t*e 
X I ' 


LtBEXS.ECrNDrS. to* 

tatnt quid agist Tempusadeft oeyus fecundum iuftttiant eorrigendi^elo/e 
has negligent ias tuas:ze'umque amantudints flagellis bumtlttatuntjiac- 
curras burnt 'liter nobis infringer e officio %eUre cogimur cotra omnia , q ua 
aclitasfdet moribufiue CathoUc'ts fcdittofa .Fait exSpanb. prid.Cal. 
April x^fnnoM.D. 

Cum literasacceperitiscutmittuntur inarteperitus.cogni- 
tochara&ereSafquielis, prxmifllsque pracmictendisex more, 
dicac fupra di&am coniuracionem:& ftacim Spiricus miflus ap- 
parcbit&fcvi/ibilcmcxhibebir. Qua vifo,moxdicatifta verba.* 
Fabelmcrufynaueual vearplyan cralcipcnafon. Hisdi&us Spi- 
ricus audicis mox accedens reuelabic arcanum. 

C A P. VI. 

£PIVS HORA VOCATVR GENAPHEKTM, 

0* Spirit us cius tmperator jupremus appel/atur Samel,qm 

habetfabfi duces & comites no. cum mult is 

famults. 

E x t a hora diei vocatur Genapheryrr, & angelus 
cius eft Saniel, m ag nus &pocens in opera tioni bus 
fuis-o^habetiub fuoimperio duces 10. cornices iocv 

ieruos jryo.in minifterium diuerfarum ©peratio- 

num depucatos : qui nobis ad omnia t qua: pei Stcganographi- 
am in hac hora volnerimus operari,fufficiunr. 

Duces tamen ranus vocamur , licet promtifint&valdc vo- 
luntary ad obediendum mandatis noftris : quia comites eorum 
officia vr plurirmim peragere confueuerunt : cu in alijs experi- 
mentis magici^ farpc occupcniur. * 

X K^frnebiel 
Cbarucb 

Mcdufiel 

Hatbmiel 

Pemitl • 

- Gamyel 
Jenotriel 
Sameon 
Tra/iel . 

Xamjon Nedabar 
PermoH 
Brafirl 

Camojkl 
Evador . ^ r O X 


X* 


X 


10 


100 


too 


10 


J00 


100 


10 


too 


100 


70 


too 


100 


JO 


100 i 


too 


3 m STEGANOG&JPHIAB 

Habemus ex ducibusSamiciis hie nominatos; .ex comittbu* 
10.& ex fcruorumnumerof-.no. perquosticoperatio Sccgano- 
graphiseinfexca horadici.Cum icaq; pcriftos Spiritus opcrari 
vo]ucris,hatomniao inloco fccrcto:Sdi dticevnumautplurcs 
vocarc volucns/in tuafit potcftatc, quamuis non lie opus , quia 
cornices ad omnia intimanda nobis fufficiunt.ltaque icnbem 
Chartulamundachara&crcs p'anecarum &fignonim confue- 
cos ,&in dorlb eius coniuracioncm. 

Coniuratio. 

C Amiclaficlthebrean pothijr eifoty mear pornyslayrmoas, 
^fameiofyn.Deind^prsmifrispr^mitcendis.diccandemcon- 

iurationemeoritu, qtionofti.-ftatimque Spiritus vocatusade- 
rit,ad omnia promptus & alacer, quem mittasprocul auc prope 
adamicum>vcpcrferatfecretum. ! Arwmentum Secreti. 

4J f A Rcanumqualccunq;h3bueris 5 adqucmcunq; inarteStc- 
^AganographixpericuperSpiritus Samielisinfexta .hora di- 
eifecuicmicterc poccs:quiaad omnia func intimand.igenera- 
'les&incommiffis omninofideles, iidebito modoirf omnibus 
ifecundum prxcepca noftia proceflerij. r • Forma litcrarurr^vt placet. H *•* Vmilimisltmentis or antes gr aim remijjionis confcquenturgemiti* 

bufque rccipicmus r eat mm liber tattm. Amines aft Jue pant tent es 

Utitiamer it o percipient: iujirti* openbtu Catbelicam pietatem adorna- 

tcsbcnignitattslegetenebutCatholictkudcm. OmnesUberabttpiftmtu 

faluator, remtjitquepexcata indulgentiam optaniibus, diligent ibus triunt- 
teCatboltcArcligionis-.gaudiapen^ientbeatitudm'u.Bmapotcllus liber- 

tat is tram item Ug > uferuanttbus-glcriofetrtumphabunt ) beatitndmem fa* 
cidamobttnebit famine mwtatks^inmM.D. Cd-AprJotn. Tritt. Abb. LIBER SECFNDVS. m 

I 

Cumhasliteras acccperit iscuimittuntur in arte peritus; 
pramiflis prxmirtendis , dicat coniurationcm : & mox Spiritus 

nnflusapparebir, quern vtpra?fentcrnviderit,dicatha?c verba. 

Chatmcs'pormenielvearfafcu ernoty notyerfymclron* 
Hisdi&is licutinartepre.cipitur, Spiritus acccdecpropiusjco- 

mifliimouc (ibi arcanum fidehter & fecrcte rcuclabic 

1 .«*' 

C A P. VII. 

CVIVS HORA roC AT PR HA MART M, E T 
Spiritus euts Bar quiet > babensjubfio imperio duces i o . «- 
mites i o o . Seruorum mihi non efi cert its nu- 

merits. 

* 

Ep t ima hora dici vocarur Hamatvm,&ange- 
lus cins appellarur Barquiel : qui habct Tub fuo im- 
perioducesio. comitesioo. Seruorum magnus& 

inccrtus eft Humerus. Quorum omnium minified* 

per vices &ordincsfuos ad omnem operationem Sceganogta- 
phiar in hora dieifeptima nobis abundefurficiunt. Cumautem 
operari vo4ueris per Spiricus prxdidi imperacoris in feptima 
hora; non voces pauciores, quam ad minus vnum ducem , & v~ 
numcomicem,quniabentfciuosfibideputar.os,quihbct inor- 
dinefuo.Vcaucem habeas ad manum nomina ali quorum ducui . 

& comitum,per quos queas operari: cabulamactende. 

% X -a? . 

*^4brafitl Harm id Pajriel ip jo joo 

Kirmos Niftrm Vemjid jo jo joo 1 

T^ejtorii Varmay Esurym 10 jo joo 

KjMxnud Tulm.is Drufid jo jo jo£ 

Stgid Crcfid Kxthos 10 10 10$ 

Hie nunchabes nominacosexducibus y. cxcoraitibusic- 

&rnu- • • • 


*** STEGAN0GRAPHI4E 

& numerates ex feruorum ordine tfoo. Duces 6: comitcs vo- 

. cantur ex nominee funt fatis prompti ad obedjen Jum vocanti 

in omnibus.qua: pertinent ad hums artis mimftcnum. Cam ita- 

quepereosopcranvoluerisjfcribcin chartamundachara6te.es 
dommiafccndcntisdomusu. cum cartcrisexmore fcribendis: 
bL in dorfo eius fcribas iftam coniuradonc fecundum artis prar- 
ccpta,vt Cos. 


Coniurattt. LAmcdonmofco yrfotytharucan: dayr Lays emel thebrean 
rafbcybamcrlbn. 

Demdcfubiunchs, quae funt ex more artis fubiungenda, die 
ipfam coniurationcm cum forti intcntione.ficut uporcct.-Sc ft.i- 
timSpiurusvocati vifib.Iesapparebunr. Arcanumnou'connci 
fed duci comrnitras , nifi folic corr item fine duce vocafti; 
quode;li fieri potfc non neg) , tamen fecundum prxecptum 
arris ad ojinus dux Vniis cum comitibus,quotvolucris, vocan- 
duseft. 5^^8 

» * 

ArgHmentumficrettyVtvit. 

A R cannm tibi lir qualecunque adamicum,quod nulli alteri 
■*- ■*■ velis eflc commune.Idco ncque hecris ncque tabellionibus 
€onfid'ndun-.:quiavtrobiquefraiisintcruenircpotcft. Vocacx 
fi)pradidtisSpiritibus,quo' v>jlueris:commitcepotionarcanum 

ninilmetuens,quiaboni & fidclcs funt ad omnia. 

Liter arum form'afit adplaatum. 

Ioannes Tritch. Abb. Span. Strenuo militi Henrico dc 
Bunano, conphilofbphoftudiofiflimo, 

Salatdicic* 


C Ommoiauert librostihi meos -fib condition* > reftituendi , miles cht- 

rijjime Bunanc:Jcdccce minim w rejittnijii fuos in brtui remittere 

debntfi LIBER SECVNJyVS. i,j 

debuijfes, Contra legem facis,qu am fides CatbolicadepromiJJionefinciuit: 
m>ndtffcras,quodpromijifii,joliierecunc7is : nondeeetbonum&honejlti 
t virum,oi turn par enttbiismaiortbus^ nobilibus,violarepromiJJum. Pro- 
mifcrtsautem breui diltgentijjimerejlituerc. Lcuitat'isejlqttafiai Calen- 
dar Cracaspromtfoonemdtjferrc. 7(onne fitisexjpeclauicum benenolen- 
tiagrandi? Maxima promittere turptjjimum efi minimareddenii. Milt. 
tern ornat bonafides.^updgrauius crimen accommo datum denegarepro- 
mijjiim : nee decct Chrtjlianum nolle firuare^condicium. Iulet an tent 
Chriftiana legis conJlitHtioferuarepromiJfum, redderemutuum ejrquod 
tibi dejidcr as fieri, etiam aim facet t libenter ofortet. Ego litres expojlulo 
meos, juos tibtfupplicati accommodaueram. Longiores excttfu tones, qttas 
ad C tier, das Graces promittis,dimittito. mien tern me am brctiibus tenes. 
2(omen tuum ho;7fjlumquegenusBunawenfium conJidera:mihiqueme/t 
voltiminaremitte. Fal^j.ex Spanb. 4. ?(o>;as K^ipril. <^yinno Domini 

mr. d. . ' 

Cum has literas auc quashbet alias acceperis ab eo, qui fpir i- 
tum ad te mifitxognito figno Barquielis, obferua ineadem ho- 
ra dominum afcendentts &fcribechara£leremeiuscumca:te- 
risadcharcammundam; &coniurationemfcripra in dorfo le- 
ges occultc, ficutoportet : &ftatim fpiritus miflusapparebit, 
quem mox vt videris, die ifta verba ad cum, 

Mefarym burtic cheoralueas cafuean cralti licrto ap!y char- 
moys. His di&is , fpiritus miflus propius accedens reuelabit tibi 

arcanucommiflumiibifiJelitef.Sed vide, vtGsfortis,conftans 
& impcrterricu's in omnibus. 

Cap. VIII. 
. CVIVS HORA VOCATVR IAFANTM, ET 
Angelas eitu elicit ur OfmadieLqui habetfuhftio I mper 10 du- 
ces 10 s comitesioo.Serwrumincertus eft 
. mmtrus. 

Ctava horadieivocaturtafanym,&: fpiritus eius 
principalis appellatur Ofmadiel fecundu Picatri- 
eeminmagicis : qui habec fubimperio fuoducef. 

P 10.CO- V4 STEGAXOGHArHTJE 

10. comites ioc fcruos innumcrabiles deputatos non folum axf 
operationcm Sfeganographia»noitr3:,fedetiamadmultaexpe- . 
r imcnta magica. Et dicit Salomon Iuda:us,cognomento Her- 
mes, in libro de nacura fpirituum : quod omnes ifti pramomina- 
to Ofraadaeli obedientes & fubie&i duces & comites in diuerfis 
transformationibus ad libitum operands venire confueuerunt : 
quemadmodum ab operantc iulu* fuerint. Sed iam aliquo- 
rum nomina ponamus- 

OC. -X* «/C« -a* 

.Sarfiel T>emxros CMtricl to Jo too joo 

Amalym Janqficl Remafin 10 10 too 100 

Chrod Larfuty Theoriel jo jo joo 100 

iMefial Vtmael Framion JO JO ■ Joo joo 

iMitrhotz. ihribkl Ermiel JO 10 too 100 

Ex ducibus quinque , & ex comicibus i o.iam nominatos in 
tabula habcmus , qui nobis ad omnem operationem huius hore, 
fufficiunr. Cumaucempercos operari voluerisin Steganogra- 
phiarfcribcin chartula^munda cum charaderibus & coniura- 
tionibus confuetis: & primo fubiundis fubiungcndis, die ipfazn 
coniurationem fcriptam, qui eft tali*.. 

Coniuratio.. 

OSmodael aneor erfoty neas, hays layr Caphrayn thelreas 
mcar penarfy. Hoc Coniurationis carmine dido >fpiritus 
■yocati aderunr, prompti & obedientes ad omnia. Arcanum da- 
cicommittas,noncomiti, nifi illc fucrit abfens : quia Temper 
principaliori inter venicntes debet commendari. 

•Argumentumfccret'iadplacitum. 

Sit nobis arcanum qualecunque ( quod velimus fcire amicum 
procul abfentem) &c talc quod non velimus venire ad ahcu- \ 


I I B E R S E C V N D V 6. hs 

lusaltcriusnotitiam;& f«epecontingercpoteft. Neergovelca- 
bellariuxmyfteriumqualibct occafionc reuclct, vcl in manus 

peregrinaslitcrarpcrueniantjopercmur.&perlpintumedmiis 
(ecuri. 

Ioannes Trittcmius Abb. Spanh.ordinis SandtiBe- 

necfi&i Domino Conrad. Abb. San&i 
Stcphani Hcrbipolenfi,S.D. 

E.Y/;/ rumor de Lympurgenfi Abbate , quod dimt/eritjratrem Uannem 
ftilsdorfen/em, vtrumfidelem } ejr temper alium rerti maxime pet itih 
nouofque introduxertt monachosPanttmoranos, ip/o/q;Jibi deputamritof- 
fcialcs.Miror vehement erfaB urn inutile. Veruntamen cum recordor con- 
fuetudinemLympurgenfium,nefcioqutddica. Tcmporaltujiquidcmjunt 
nefci) Adeoque dtmijerunt virumfidclem, quoni am facia eorum redargue- 
but :qui debuijjent gratias dtxijfefaluatortnoflro IefuChrifieprofidelttate 
tantifratris,quireuelare eorum necejjitatespotuijjet. tJMifirt quare repcl- 
litis bonum tucejjartumque adiutorem I Jjjuiddicam ? Nov Uudo recejju 
tarn 'vtilisfratris temporaliumqueperitijstmurerum , qui Lympurgenfi- 
busfubem/Jet quam cit.JfifneJDoIeo vebementer : it a dejiputjje Lympur- 
& en fe s tnonacbos y qui vtrum dimi/erunt optimu : ejr monachos nihil peni- 
■ tusvaUntestnrelusttmporaltbttsOeconomosconJlituerunt.MacbariAb- 
baynonJicvtrumdccebat.Primolaudafii.nuncrepultfiitibivn-umultii 
neceffarium,nulli%poftponendum. Fateorfi chrtfluseummihidediffet: 
vtchrijlianumdecet.maximas nunc gratias agerem: curaremfrne difee- 
deret vnquaVcrum tuChrifto ingratus maluijli virumfdelemprauorum 

fttuo conftliofatigatu dimittere: ne iMderetur rebus tuts defer t is Jpes ejft 
rccuperationis.ExSpanb.3.Non.i^fpriL{_M.D. 

Cum literas lftas vcl quaslibcc alias receperir,figno Ofma- 

daelisfignaiasjiscuimitcunturinartepcritustpr^miirisprajniit- 
tendis , dicat coniuiationem prxferiptam , &mox fpirirus mid 
fus vifibilis apparebir.quem vt videris,dic:Menafon aproyfy cl- 

manochulneasafllertomaucarvencascralnotipermafon. 

His di£tis,nunciusfpiritus arcanum tibi 

nianifeftabir. 


P * Cap. k 
tl< STEGANO GRATHIAE 

Cap. IX. 
CVIVS HORA VOCATVR KARRON , ET 

nomenfupremi Angeli eim eH Jguabnel, habensfubfuo Im- 

perto duces i o . comites i o o .Seruorumnon eft 

certwnumerus. 

Oka hora diei vocatur Karron , & fpiritus eius 
principalis appellatur Quabriel, qui habec fubfuo 
Impenomulcos & pcnc inniimeiabiles duces , co- 
mites &feruos,equibus in minifterium huius artis 
noftrx Steganographia: deputati funt ex ducibus io.&ex comi- 
tibusioo.quiferuosdcputatosfibi mulcoshabentin ordinibus. 
In primoordinefuntio.infecundoao.intertio30. inquart0 40. 
inquintoj-oo. in fexto 600. in fcptimo 700. ino&auo 1000. & 
So.innono 90000. indccimo vero funt 100000. Scdraroper 
omnes ordines vocantur fpiritus: & 11 vocati Fuerint.-non omnes 
fed aliqui cum ducibus & comitibusfuis^fecundumlmperato- ' 
risiuflionemvenireconfueuerunr.DixitautemRazielmagnus 
in libro fuo de prarftigiis & transformationibus, quodiftorura 
fpirituu'm maximus eft numerus;&ordines fuosfinguli in omni- 
bus minifteriis & officiis diligentiflime cuftodiunt : & Salomon 
Hermes Iudaiusdcnaturaipirituum dicitiftosapparere folitos 
in ea forrna,quam operans in arte defcripferir, in iua voluntatc 
Scdntfnciamaliquorum ducum& comixum nomina expona.-. 

mus. a. 

%*jfflronttl 

Charmy 

Pattiory 

Damycl 

Wddritl 4 


X 
X 
X 


Kranos 


Trubtu 


10 


10 


10 


100 


iJMaus 


Xermiet 


10 


10 


xo 


100 


Brafid 


Lamefin 


10 


10 


10 


100 


Neftrjm 


Zaznor 


10 


10 


10 


100 


Zoymicl 


hmdiel 


10 


10 


10 


100 

_ _ 
• 
Hi« 


^ 


I LIBER SECFNDVS. itj 

Hie i am habemus nominaros duces y. cornices lo.numera- 
tos,ex feruis eius deputatis 6fo.qui nobis fufficienr. Cumau- 
tein nonahoradieiperiftos Spiritusopcrarivolueiu's ; obferua 
dominum afcendentis , & fcnbeincharcamundaea,quaefunt 
fecundum artis inftitutionem prxcepta, & in eius dorfo coniu- 
rationem. 

Quabriel,odiel,amcai\caynalcomeanchyrpareospayrpe- 
ray,chubromenafry,Deindc,praemiflis exmorepraemittendis,. 
dicipfamconiurationem,ficutinarcepr£cipitur:&ftacimSpi- 
ritusvocatiaderunr,inquacunque forma volueris,prompti &C 
fideles ad omnia:potiori committe fecretum. virgumentum Secreti, \ A Rcanum nobis fitqua!ecunqueadamicum:quodvoIumus 
-^^-cflc fecreciflimum,&: nulli omnimodo reueiari prater ipfu. 
Vocemusicaque ex fupra diesis ducibusfic comitibus vnumauc 
duos mxea inftitutionem artisj & commitramus potion fecre- 
tum. 

Tormemu* lit eras ad p lac it urn. 

loan. Trittem. Abbas Spanh. Ord.S. Ben. Religio(b> ™ 
Patri, Ioanni Hugonis Guardiano , fratrum mi- 
norum fan&i Francifci in Creucenach, 

Salutem& charitatem. 

- 

TD Eligioje t ventrandecj f patcr,fiio quod omnia lib enter amices coneedis 
•*-^ aptata-.propterea deprecor humiliter^quatenui intuitu Catholic* pie- 
latisdiutiusapudnosdttetosfummacucharitate tuos zthfisfratres no* 
agfeferas.oportuitnam^ eos,mcobfccrantc,manere.GlcrioJum nobis gat* 
diu erat gaudentibus nobis omnibus fine delicto. Exult animus in domino 
gaudiojpiritualiygratias Deo omnipotent i bono zelo referontcs.guidtali, 
eb/eero, conuentu religiofius ? vbi nihil dicttur ocioJum t nthilzelalur ini - 
c^uum, Chrijluslefu tfaluator omnium no* faciat gauderc in gloria fempi- 

f i tern*. 


■ Ui STEGANOGRAPHIAE 

terna. GloriofivirtutumXelatores verifati nihil praponunt. Gauijijum$u 
gaudiofanclo,orantes vt memoratosfratrestranquille/it/cipiav^mneque 
Amnritudinis %elum deponas, rale ex Spanh.j.Non. K^iprtl Anno Domini 

MJX £V. 

Cum liceras has aut quasi ibct alias accepcrit ischara&erc 

Quabrielis confignatas in arte peritu5;pra:miiiis prsmittendis, 
dicatpre/cripta^oiurarionem.quadi&anrox Spiritum videbit 
deftinarum r qucm vtviderit,dicatifta verba: Mcfraym pasloticl 
. rear renea cralty thio phroyfy ma mear hamorfy. His di&is,Spi- 
r it us miflus placide accedeus dicec cibi com m i Hum arcanum. 

Cap. X. 

- 

CVIVS I/OKA VOCATVK LAMA&HON y ET 
Jmperator eiusjupremtu Spintm Oriel appellatur 3 qu't habet 

Jitbfito imferto duces ycomttes &feruos 

rmdtos. 

E c i M Ahora diei vocaturLamarhon,&rangeius 

ciusfuprcmus ?npellaturOrielImperator magnus 

& potens,qui fecundum Salomonem Iudxum mul- 

__ __ tos habet Tub fuo imperio duces,per qu os Hunt mi- 

randacxperimentainmagicishora dieidecima.Habent autem 

inter feordines decern illi duces, &comitesilli , qui ad opcra- 

tionemSteganographiaideputatiiunteum famuliseorum. In 

primo ordine funt io.in fecundo zo.in tertio 30 .in quarto 40. in 

quinto f oo.in fexto 600. in feptimo 700. in odtauo 800. in nono 

^oo.indecimoiooo. Nos autem ex primis quinqueordinibus 

comites 10. ex vltimis vero duces quinque duntaxat aflumentes 

in opcrationibus noftris contcnti fumus. Si quern delc&at plu- 

rium nomina fcirejvocet vnum ex nominatis in tabula> &c inter- 

rogeteum:&audiet,quaEcunquevolueriti &quotquot volue- 

ric fcire,perfede fciec ex illo. 

Arm- * 


L I B E 


R SE 


C V N D 


F ft 


e* 
» 


3u 


X 
X 


K^frmofy 


Lemur 


Xantros 


10 10 


100 


TOO 


Drahiel 


Ormas 


Bafilon 


TO 10 


100 


100 


Bendy 


Charny0 


l^jtmeron 


10 10 


100 


100 


Mejrtel 


Zazyor 


Kranoti 


10 10 


100 


100 


Chorab. 


Naneron 


jilfraeL 


10 10 


100 


100 tl 9 H&bemus hie ex ducibusOriclis quinque &ex comicibus io* 
cum feruis fibi depiicacis per vices fuas in numero noo. qui no- 
bis ad omnemhuiushorffoperationemfufficiunr. Cum autem 
operari peripfos in hac hora dici volueris; prarmiffis prsmitten- 
dis ex more,&fcriptisfcribendis in charta munda;& lftaconiu- 
ratione in dorfo cius ordinata, fac ca:tera>vt fcis.. 

(omwattOk 

ORiel burnadiel irafmy enfmean pormy crfoti amear medu- 
fen. Poftquam iftam coniurationem compleueris fecun- 
dum refram infhtutionem artis.-videbis ducem cum ce^terisSpi- 
ricibus vocacis przfentem,cui committas arcanum*. 

Conffttuiio Arcani. 

Sit nobis amicus cuibonumfauemus:hucabaIiquocircum— 
cellione rupplancandum&circumuenicndum timemus.Cu- 
pimus ergo auifatum iri. Apertis verbis per nuncios non poiTu- 
mus:.per liceras,ne in manus alicuius deuenianr,fimiliter no au- 
demus. Vt ergo iimus tuti , & arcanum noftrum Temper maneat 
fecretum : vocemus Spiritumvnum ad minus prxdi&orum du- 
cem. Venicobedit, perfert nuntium fidelicer. 

Efiftolafirmcturadplacitum. 

ioan.Tritthem. Abbas Spanh. Henrico de Banauu,E- 
quid AuratOjPhilofopho & Mathematico.infigni 

Salutemdick. 

/^ VmJis&rt'wmhummittitUJiudio(iftmu4-,gAudtbU, v topi nor, vehe- 
^ mtcr,tc ifwemjfc noHHjiudwrufocmJs qm tibi bos liter at exkibebit 

vir 


I 

r , i9 ' ST EG A NOG RAPHIAE 

-jir magntfcientU eft t fim'mtu Phtlofophus ,fubtiltfiimtu Arithmetics, 
eloquent lljimtK Rhetor ,Mathematicuspr of undiffimus omnifariam^ ex- 
tcllcntifpmcdoet' us. Or natijfime loquitur, Tu/hananitcnsfacundia. 7(JJt 
maxime tibi effem amicu4,tantum viruMpenitus*etmuiJfem:quoniam to 
vfuf philofephum dociiprnnm expert usjum. Tibi maxemefaueo tugra - 
tanter fufcipc philofophum , quern tibifingulari amore induttus mttto. 
O vtinam talis ejfent nojlri quicunquejhdentes,qui timido corde nobilem 
contcmnuntfcictixm.Istc virjiudium PhiloJophtM ejr alitufcientias,altif- 
fimx(Lnxtur& profunda fcrtttxtur afiidue , continue* tratlat ejr acutiftmi 
penctrat. Hominem igitur Heinrice Bunavv liber all vultu trailare pro 
Chriflo meminer'u. Vale ex Spanh. 2 . Nouemb.Anno Domini ctf. D. 

Cum literas acceperit amicus cui mittuntur in hac fcientia 
Sceganographia:pcritus : faciat omnia qua? funtfecundum ar- 
temfacienda,&:iubiungatpr2fcripram coniurationem, ficuc 
rooris eft.Ec cum videric Spiricum miflum pra?fcntem,dicathe > c 
verba ad ipfum inter Spiticus potiorem. Camyn aparfy aflotiel 
. omcarreneasveancriamycraltypenafon. Qubus prolatij, fta- 
tim Spuitus accedct propius : &c manifcftabic ei arcanum. 

i 

Cap. XL 

* 

CVIVS HORA VOCATVR MANELOYM, ET 
fupremus tmperator eins dtcitur Bartel y qut babetfubfuo do- 

mimo prmapes, duces 3 comites t$ fewos ' , 

mttltos. ' 

\ 

Nde c im a hora diei vocaturManeloym , & ange- 

lus eius fupremus imperator appellatur Bariel, qui 

vc Hermes Iudarus (cribic, mukos Tub fuo impcrio 

^ s= ^ nvP ^ r ~ Spiritus habet , per quos miranda fiunc in hora di- 

eivndecima, inexperimentisvanjs. Exhisdcputatifuntado- 

pcrationem Steganographia: perordinesfuosmulci. Inprimo 

ordincruntio.infecudo20.intertiojo.inquarco4o.inquinto 

' 500.n1 1 
LIBER SECFNDfS. m 

joo.in fcxco 600. in feprimo 700. in o&auo 800. in nono£>oo. 
jii decimo 1000. Hi omncs per vices & ordines fuos in minifte- 
num huius artis mitcuntur : inter quos Tunc duces &comitcs 
cum feruis eorum , multi valde , quorum omnium nomina nqn 
eft facile depromcrc, nee quidem opus eft: cum paucorum no- 
mina fcire fufficiar, & operans in arce Temper ex vmus relatione 
fpiritus plura aliorum riomina fcire potfit. Et nota, quod fecun- 
dumRazielem , omncs ifti fpiritusad voluntatem operands fc 
forraant&transformant : itavt in quacunque forma eosvide- 
re voluerit , iubeat ante Coniurationcm eo modo quo praecipic 
ars:& obedient ei promptiftime ad omnia. Sed iam aliquorum 
nomina nobis fufficientia exponamus. Almarfal 

Prajimel 

Chatlros 

Turmicl 

Lamul CMenafid 
Demafer 
Om.iry 
Hclmas 
Zcmocl Perman 

Comial 
Tcmas 10 

JO 

to 
10 

10 X 

10 

JO 
JO 
JO 

10 100 
J00 
J00 
J00 

100 100 
J00 
100 
100 
100 ■ Lam fid I 

Hiciamhabemusexfpiritibus Barielis nominatosif. quo- 
rum quinque funt duces &: 10. Somites , quibabentnumerum 
feruoruranoc. qui nobis pro noftris operationibus vndecimat 
hora?dieiinStcganographiafufficiunr. Cum itaq; voluensper 
lftos fpiritus operari, dominum afcendentis cum cxtcris obter- 

ua,fccundumquodinfupenonbusdixjmus , & iftam coniura- 

tionem cum aliisfcribeinchartamunda, ficutmorueftinhac 
fcientia. (pn'mratlo. B Ariel mylan theory madrufonalfayrdrefchym taparetys me- 
^rmo.islayrpenaion.Prxminispr^mtttendiy,dic iftam con- 
lurationem , ficut oportet : & ftatim fpiritus vocati apparcbunt 
•quos vocaft:; committe cis fecretunvquodounque habueris. 

d ConfiU 

„, smGANOGRAPHlAt 

Conflitutio arcam cu'mfcutiquc. 

ESt nobis arcanum ad amicum, fine ad alium quemlibet in ar- 
te noftra perirum , quod neque per literasnequc pertabel- 
lionemfignihca ep()flumus,qui>periculumvtrobiqucformt- 

damu<. Vocamus itaquc fptritum, commendamus potioriie 
crctum.- & in omnibus tuti fumur. 
Lit er arum tenor ad placitum. - 

, loan. Triuh. Abbas Spanh. ordinrs diuiBcncdicti, fra- 

rri Quirino , Monacho Corbeienu in 

Francia, S. 

DE Genitrice per pet ud Virginia tJMarutranfmitto orationem me Am, 
a nam nuptrp ojlulafti JVuirine : K^iue bentgntflima mater ^Annx, 
M*ru f 'irginis parens fulgenttjjima: tu omnium muocantmm ttadtutrtx 
fdeliflima-.PHqturenttHm tcnobtlerefugium ■. quietumfantlttatu benefit 
cw*.Sa/«epauperum aduocata mitfima: Confolatrixgementwpulchcr- 
rtma ■ virtutum apotheca omatifim*. Aue triftin RefocilUtrtx Tnda : me- 
dicina infirmorum faluberrtma: fideltumque Cbrijitanorum promotrtx 
ceUberrima: veniam nobis orantibus impetra: tremendum mdtcem Chrt- 
ftttm mmga-.tuis intercede pro famu/is, vt beatitudtnem confequamunnos 
te inter cedent e fua hentgni fate pet imusfujciptat miferos.AmenJ. Iduum 
\_4pr tl.K^inno Domini M.D* 

Cum litcras acccperit is cui mittuntur in arte peritus, attcn- 
dat in-primis charaftcrem herx liceris annexum a quo cognico, 
opereturperdominnm afccndewis.horar, in qua litcras fulce- 
pir, cum cstens in arte prxccptis.Deinde lubiungat c rationcm 
prcfcriptam,eo modo & ordincqmbus opoi tet: & mox fpiricus 
jniffi apparebunt. Quos vt videns, dicenda funt ad prinCipalio- 
rem inter eosiftaveibarchamerufinmanoticlveai- reneaslier- 
noty trifmypenafon. Cumhaxverba difta fuerinradfpmtum 
inter alios potiorem, qui ex habitu & corona facile cognoici- 
tur& Temper alios prxecdit: mox reuelabit arcanum in aurem. 

Cap. \ LIBER S S € V X D V S. US Cap. XII. 

* 

cvivs spiritps magnvs imperatok 

Jubjuo domimo m altos habet prmapes Juces .conntes &fa~ 
mulos.Hora yocatur Naybalon, tffymtm e- 
' tiuBerattel. . . ' 
Yodecima horadieivocaturNahalon, &: ange- 
ius cius (upremus Imperaror appellator BcraticI: 
\ui fecundum Salomoncm Iudaurn fublmperio 

uo fpiritus habct ad diuerfas opc-raciones deputa- 

tospone mnumero'.Ex his omnibus dcpucati Tunc ad operatio- 
ncm Sceganographia? in diuerfis ordinibus diuerfi.In primo or- 
dinc Tunc liuces & comitcs io.in fccundo icin rcrtio 30m quar- 
to 4o.in quinco foo. in fexto 6oo.in fept imo 700. in o&auo 800. 
in nono 900. in decimo loo.invndecimo 200. in duodecimo 
300. Hi orhnes per vices &ordincsfuoscu infinitacopiaferui- 
torum ad operationes iftius arcis deputati mnt, ex quibus inteL 
ligens & perfe&us operator in ax te,iquos & quot voluerit in bo- 
ra dici duodeeima, poteric aduocarc. Omne* autem h u ius ho- 
rx principcs,duces& cornices (fecundum fententiamRazieiisJ 
formas aflumunt ad placitum operands. at 


m 


x 
X 
. -ju 


C.tmsrm 


PUmid 


Eiriel 


10 


100 


, i° 


loo 


Aftrofiel 


Neroftiil 


Chorid 


10 


100 


10 


100 


Vmatkl 


. Emtrfon 


Romiel 


10 


100 


10 


loo 


Dcmarac 


Jjhtirix 


Fcnofiel 


10 


100 


10 


IOO 


Fdmaras 


S&merm 


Jikmary 


10 


100 


10 


100 

* HiciamhabemusexfpiritibusBerathielisnominatosnumc- 
ro quindccim,quorumj .per cotidem ordines funt duces , & dc- cem / * - 1T4 STEGANO GRAPHIAE 

cemcomitcs, quibus coniun&i funt famuli ad dircrfasopera^ 
tioncs in fecrecis magice. i ioo.. Cumiraqjvolucris peraliquem 
corumepcrari in vltima horadiei, obferua dominum afcen- 

dentis ip!iushor*,&domi'm duodecimo :&chara£terernvtri- 
ufquc cam careens necciTariis in chartula munda (bribe, & in e- 
ius dorfo iflam coniurationcrf!. 

Conturatto. 

"O ErathieJ O Jiel irfoti rodu dreor rauezo.melros ethicl ary no 
-*-*d:d hayres penafon-Deind^prarmifllsomnibus pra*mitten- 
disexmore, diciftamconiurationcmdcbicomodo : & ftanm 
frniiciis vocaciapparebunr.Tuncpotioricommiitas arcanum, 
fecunduminftitutionemartisi&fideliterobedictin omnibus. 

^ArgHmenturnficretiatiufcunqueadpUcitumy 

quodoccurrtt. 

"C St nobis amicus procul abfens:huic pcriculu fcimusimmi- 

-^-'ncrcquod ipfum latci ; luifare ilium cupimus ., fed obcercas 

caufasin aperto non audemus. Vocamus ergofecundumho- 

ramhuic operation! depucacos fpintus : arcanum lccurecom- 
mendamus. 

Literas 3 ad placicum formatas,(]gno fpi- 

ricus obfirmamus. 

/^\ Mnis> qui de rebw tempor&ltbutgloriatur, ziwttfbs neqttaquam re- 
^Jjiat appe/Zandus cr qui amat res /ran/// or/as , non pot eft ant at or e(fe 
JuJiitUiquoniam Catboltca integritafdcteft&tnr hommem cttpiditatibw 
inbiantem.Sanffd enim reltgiofidei Chriftian&mundi tmorem interdicit 
hominibm fukiqnonum quidtlsgit murtdan&gaudta > fatten at em fhper- 
nam amitttt.Catholtcns non Catboltee viuexs-Chrtftum neg&ffe arghitur: 
& qui tmatrestempor ales MntiseJfeCatholtcus non dicit^^ 
amdt,gjtidta tnqutrtt rerumjpiritualium. Chrtjlt .iw.it or cunclas mundi 

voluptu- LIBER SECFNDVS. 121 

whip/at cs contemn: t, nee curat gloria^diuititfque infiabiles. Sedmundi 
tmatorodit virtutes:de future gaudi)s nihil curat UeuquidagitisCbri/ti t 
ni , v&ni$ rebus intent ifCogttatis* tju* nonjttnt honcJia,agitifc[ue reltgioni 
contraria.NoliternrJiri objetronolit chums mundt perituras' mox i/ani~ 
fates diligere.OtratepotrH<s chrtftum am ar equate mm nos rccipiat adct* 
lejfia rcgnaJoan.Trtttulbb* 

Cumbaricpr^icnpramoratiunculam aut qnaslibet alias cha- 
ra^creBcrathicli^ebhrmaras fufccpcritin aiccpcritus : faciac 
ddigenter omnia qui practp'untur inarte;Stdicatconim:tio- 
nem. Cumque S^iriiu c > qui line mora Vi*n icnr,vidcrit cilcpr x- 
fcntcsrdicacadpociorcmjquicoronacusincctvr ; Fajncrrfyii 
melyfnoalny vemoby dreary drymeschaifony.His diftis , prri- 
p u^accedft Spincu5, dicetqucarcanum orrranti inauremfi- 
dclitcr.Sedoporreteumefleconftantem, &non timcre : quia 
boniSpirtcus Tunc, &nemineml«Eduntin arte bene inftitutum. 
Si quisautemimpcricorumadccdcrcprxrumpferit^noncuade- 

recpciiculum. 

Cap. XIII. CVIVS f/ORA VOCATVK OM.ALHARIEN, 

& angelttseiKsfitpremit*. appellator Sabrathan^mhabet 

fi.bfitotmj)erioprirjC!pes*duccs i co?mtes& 

JcruosMulios. 

R 1 M a hora noftisvoomirOniilharien, &-'ange- 
iu.sciusnp 'acur Sabrarhan.cmi muicos alios Spi- 
titus Tub fe haber, dii cilisoperationibus magicis 

% Jcferuiemes temporibus Sc ordinibus fuis ,ficutte- 

ftatur Hermes Salomon lud/rusinmagicis expernflimu?. Ex 
his ad operanonemarcunouTxmulci per vices & ordincsfuos 
deputatifunc. In p'rimo enim ordinc funt 10. in fecundo*"io. 
ince:tio30.inquarco 4c. inquinxoyoo.in fcxco 600. in fepci- 

Q, 3 mo 70. 
92f - STEGANO GRA PRIAE 

mo 70* in o£teuo8o. innono^o. indecimo 100. Hi omncs in 
miniftcrium fccrccorum miccuntur per vices fi»as & otdines oc- 
cultos,de quibus nos necplcnam habcmus nocitiam,ncc loqui- mur. 


x 
X 
X 
X 


Domaras 


Ramefiet 


Hayzoym 


IOO 


IOO 


100 


IOO 


Amerany 


Omedricl 


Emalon 


100 


IOO 


IOO 


loo 


Pemks 


Franedac 


Turtiel 


IOO 


IOO 


IOO 


. 109 


Afardiel 


Chrajicl 


£)uenol 


IOO 


100 


IOO 


IOO 


Naftut 


"Dornafon 


Rymdlicl 


100 


100 


IOO 


IOO Hie iam habemus ex Spiritibus Sabrathan due'esf .comitcs 
io.nominatos,qui habet fibi per vices & ordines fuos depuiacos 
families 2000. Cum icaque per iftos operari volucris , obferua 
dominumafcendentis,&chara&cremeiuscum ceteris necc£ 
fanjs in fchedam raudam fcribe,&: iftam coniurationc in dorfo> s Coniuratio. 

1 

Abrathanodielmelrosihupisothiaclroz adielmerhtel me- 
at nafutiel lafian irfoti brefhon dreor chamerfon. Deinde 
przmiflisex morepixmitcendis, mox vt coniurationcm pra?- 
fcriptamdixeris,vocatosSpiricusvidcbis adcfTc>cu quibus raci- 
co fecundura prxecpta artis,quodcunque volueris. 

Arcanum fit ad pi ac it urn. ERit arcanum magnum , & arduum fecretu,quod nocearpu- 
blicatum:&ob id nee literis,nec tabelhoni comraittendunv. 
fed minifterium Spirituu fi:bear,qui hora? przfunt, in qua ope- 
laris.Non eft tutum in leuibus caufis aduocare Spiricus:fed v- 

biminiiteriahumanadeficiunc>eorumin 

arte rcquirancur. 

-> lite- _ LIBER SECrNDVS. "^ 

Ltterarum tenor fit ad placitum. 

Ioannes Tritth. Abb.Spanheim.frarriNkokQBa/TeliOx 

Monacho Hu faugienfi , cum lalutc pra: fcntem 

dicac oraiionem, 

OMnipotens Bests , Creator excel/its omnium, qui per chriftum nos 
Chrijiianosrederf.tt , Zelumfui dedtt amoris Catholic'is , per lumen 
fdcicredenfibusremifionempeccatoruminftnuans. Dedit aute liberal/ f 

' jtwfium dilec7um//liitm> lumen grattofttm liber arc nos omnes credent es 

depot eft ate regis Tartarei lucJuoft, deftruereque career cm tcnebrofitm Z*t 

bulitmquecrudcLfimum.^utdnos chrifttanipaffiontbus Chnfti reddere 

dignepotcrimus : homines tnjirmi,fine opertbu-s ltiftttuprofttentes Cat ho - 

Ucamfidcni ? Orantesitaquedeuotifwtete redemptorcm noftrumfitmmis 

land/bus coUutdamua,dtcentcs: laus ttbi lumen sternum, omnium SaUu- 

torbc-/itgnijjime»quiredenttjlinos fangumctuo. Fragtlttatem noftraZelo 

amoris tut conftrma.Salua nos dulctjjime Iefu Saluator, cordibufjuenoftm 

Zelumjidei Catholic* tnfunde Sand us ejl Zelus tuus : conrpuntttonem o ■ 

peratur in cordrbus querent itite Chrifte Saluator benignijjime. O Lumen 

ttcrnum Iefu dulctjjime: illumina tencbrasferuorum tuorum bonitatefi - 

lit.t Iefu Saluator tieme faint animas nofiras : aierna nobis coffer as g i« - 

dia. Chrifte audt fir uos tuoshumiles, & omnibus indulge peccata exoran- 

ttbus.SaluatorJalua nosmijeros, licet indigniJJimos.Concede nobis Zelum 

bonumhumi liter poftulanttbus , t^fmen.ScrtpfimusiS. CaUnd. CMaij- 

<^sfnno Domini CM D. 

Cum acceperit literas is cui mi ttuntur in arre perirus ; obfer- 

" uec &: fcribac dominum afcendaitis illius horae cum teliquis , 
inhacarccprajcepusr&praTmifrisprxmittcndi';, <licatpra:rcri- 
ptamconiurationcm; & ftatim Spinrus mirti viiibiles ciapparc- 

buncquQs mox vc videiic.dicat ad potiore ifta verba: chameros 

burncan aslotiel v.ear rencas cralty triomy penaibn.His di- 

disjrcuelabic arcanum in au- 

rcm. 

Cap- p 12 1 ST EGA NO GRAPH! AE 
C A P. XIV. 


CVIVS MORA VOCATVR PANEZVR, ET 

angeltu eiujtmpetatorfitpremttsappellatur Tarty s, qui ha- 

betfubfeprmapes^ucesjomites tjferuos 

niultos. / 
Ecvnd Ahorano&isvocaturPanezur.&angelus 

eiusappellaturTarcys,habesfubfuoimperio prin- 
cipcs,duces,comitcs&iubferuitoresmu!tos,quos 
vocatos addiucrfa minifteria operancid in occultis 
na turxjecrecis per vices &ordinesfuosmictereconfucuit. Ex 
his duodccim ordines ad noftram fcienriam Stcganographiat 
deputatifunc : qui nobis ad omncm opcracioncm fufticiunr. In 
primo namque ordinc funt 10. in fectfndo 20. in cercio jo in 
quaico 40. in quinro 50.1'n fexto tfo.in fcprimo70.in o&auo 80. 
innono 90. in decimo roo. in vndecimo 1000. in duodecimo 

IOOOOO* 

Rarotamencontingit, vt pcromnesiftoruraSpirituumn'at 
operatio.quianoneftopusinalcioribiisoccupari : cuminfirmi 
nobisad omnia copiofcfufficianc : nifiquis in arte bene inftitu- 
tus &: omnino perfeclus omnium pie/criptorum ordinum prin- 
*cipcsvidcreopcaret, &eorumnominafcire: illepoflccomnes 
per ordmem aduocare. X 


X 


X- 
X 
X 


Almodar 
Farxoriel 


Pcrmaz 
Fdmcroz* 


GabrynoZ 
Mercoph 


I0» 

100 


10 

10 


100 
100 


10 
< 10 


Nedro^ 


• 

Emaryel 


Tamcriet 


100 


10 


100 


10 


Ormczyn 

Chubriz, 


Fromczyn 


Vcnomicl 


100 

100 ■ 


10 

1 

10 . 


100 
100 


10 
10 


Praxitl 


Qr.inoz.yn 


Xtniyy* 


100 


JO 


100 

* 


10 

Hie L I S S R SECVNVVS. tip 

Hichabemusnominatosexducibus Tartystf. excomitibusi2. 
fcruos quoquc numeratos per vicci & ordincs diftributos ij ro . 
qui nobis ad cxpcrimcncum artishacinhora-fuffieiunt. Ecnora 
quod (fecundum Salomonem & Raticlcm) omnesifti duces & 
principes Tarrys beneuoli &r promptiflimi Tunc ad obedietiam; 
& in quacunque forma iufli fucrint apparcrc , illam libentcr af- 
fumunr.Cum itaq? volucris in hac fcie*ntia operarr: obferua.do- 

minumafcendendscj3mca:tens J quxpra'cipimus J dil!gentet:&: 
fenbe omnia,quar funt fenbenda cum ifta cqniuracionc. (jminratio *"p Artys chrybes fazrcl yrfoci haclnocdreoraduearafy mearo 
-*• Venyfacupci-nerfon.Deindeomnibus diligcntiflimecom- 
pletis, & le&3coniurationedebito.modoficutoportet:fpintus 
vocati mox adenine ad Impcrium tuum parati. 

•Arcanum fit, quatecunquenobu occwrrit , ma- 
^* gnum , arduum. ' A Rcanum, quod per fp'iritus intimare volumus amico,fic 
•^^-qualccunquc pro tempore & negotiorumvatietate nobis 
occui i eric: ica vi non fit leue, Sc tale, quod alias fecure nunciari 
poteft. 

■ 

Ioanncs Trittem. Sanctimonialibus in montc Almi 

Rupcrri , Catholicam fidem lucida Virginitate exor- 

nantibus , arternam faficicatem continuo reli- 

gionis .fandtiiTimo zclo pro- 

mcreri. 

- 

J^Terni Regis mijericordia prouidenter mittimus vob'u , multoexpe- 

ftatum tempore , virum magna hi temporalibw experitntujohan- 

Htm dc Rnunenjiat oriundum , monaftcrij Violfdorpienjis renerendum rjr 

R zeb- " 
iji STEGANOGRAFHTAE 

ftlofum multo tempore^Abbatemytandemque Abb at Urn lib ere rejign&n - 
tern. Acecffi propter eum,Jscut <vobispromifer*m> mend]} mum Lunapur- 
ge*Je,inq*oChriftoJcrtacbat,prec:bi& continuis &fan£iariim leftiwibtu 
fcrlpluraram cccupatsts>cHm monschk eiufdem monaficrti: crpet/i, vt ad 
icJIruM carnobium deftendcrci, temporaliumque rcrumjufetptret cur am, 
frocuratorqucftTcitycclUrm* Abbdt Lympurgenjis in/fabilitate fill t a, 
animo mutatus , dtmittereeum ab eo confenJUmpotui. Chrtjlo tnjpirante 
tandem conJetiftt>liccttimidc:ideo quod monLilibu* /entire t/meat, qua 
leusjjime mutant ur. Timet non immtrtto* quontamficutnos mjlruxit ex • 
fcrientt&y&UquotttnsmonuLs Oeconomii/uU reddidcrunt pro bencfattk 
non laudabslem mercedem. Fcemmcus animm repent e mutatur zelo ama- 
ritudinis. Chrijloautem tribucnte,fcio eum vobis effe viilcm. Chrtftianm 

tfifmonachmeHifalMatoretimetMniqueeHintelUiim.Mulsibremita^ 
tnHtabiUtateeoercercaj]wfcite>qMttnu4ejfi 

f rentes eum cumfinfto honor e atquejyncera charitate/omnem leuitatem 

animi muliebris deponentesmaxtme cum adiuuare vos, dr rccupcrarejla- 

turn rerum temporalmm vejiro in monajlerio co/lapfumpoffit, auxiliante 

Chri/lorcdemptorcqutzxlaturcharitatem. Valet e. exSpanh. 17. Calend. 

iMdij.L^fnno Domini no/lrilefu Chrifti 9 M.D. 

Cum litcras chara&crc Tartys inlignicas fufecperit is cui 

mitninturinartcnoftraperitus: obferuet dominum afcenden, 

ti*,6t faciat omnia & fingula diligcruiflime, qua: funt facienda, 

fubiungatquc folitam coniurationcm : & cum viderit fpirituj 

xniflbseflcprxfentes, dicacadprincipalcm iftaverb*: Chabor 

maflotiel tufcuo rcneas porcan trifmeny penarfon. Cecum hare 

Ycrbacuinforciintentioncdixcritadduccmprincipalcmi 

ftatim p 1 a cidc accedens reuelabic ar- 

caauni. 


* 


Ca*. 


LIBER 
S F. C V N D V S. 

XV, Cap. tit QVIVS HORA VOCATVR fTABRIOKET 

Angelas euti fa fremiti appellatur Scrquanich, habensfuklm^ 
pertofao prmetpeSjduccSjComtestJfamulosmuL 

tos/ine numero. 

Eitia horanofhs appellatur Quabrion , cuius 
Imperator & Angclus i'upremus clt Scrquanich, 
habensfubtiio Impcrio pnncipcs, duces & comi- 
tcsmultos per ordi ties duodceim, cum mulu con- 
tinua ramulorurn diftin&os. In pnmo namqucordincfunt 10. 
in fccundo2Cs intertiojo. in quarto 40. inquintoj-o. infexto 
6o.in feptimo 70,in o&auo 80. in nono 90. in decimo 100. in vn- 
decimo 1000. in duodecimo 10000. "Ex hisde quorum ordme 
per vices in minifterium diucrforum experimentorumvocan- 
tur & mittuntur duces,comitcs& fcrui Tumcientes. 
• X 

Men.trym 

Chrufid 
Penargoz 

K^imrul 
Demanoz, 
Neftoroz X X X 


Euanuel 
S*rmoz,yn 
Haylon 
Jlhtabriel 
Thurmytz 

fronyzm Vanofyr 


10 


10 


IOO 


IOO 


Lemnron 


10 


10 


IOO 


IOO 


Alrnonoyz. 


10 


10 


IOO 


IOO 


ltnothyel 


10 


10 


IOO 

• 


IOO 


yuelrotz. 


ro 


10 


IOO 


IOO 


Xanthyoz, 


10 


IOl 

1 


IOO 


100 iciam nominates habemus ex fpiritibus Scrquanich po- 

tioribus duodceim % cx quorum ordine vnu,qui fecundum vices 

Juas & ducum & comicum fufcipiunt dignitatem. Reliqui fex 

nunquam mutant officium fuum > fed Temper funt duces, 

intentum 

fuum nquam mutant officium fuum > fed Temper Tur 
iii ycro oluiium nomina Tcirc voluerit > facile i Qui vcro plurium nomina - . R * 4 Hi STtGANOGRAPHTAE 

fuum per eor,quos nominauimus,con fcqui potcfh Cum itaquc 
pcriftosoperarivolueris>obferuadominumafcendentis&cius 
charafteremcumcxteris neccflarijs fcribeinchartulamunda, 
& incius dorfo iftam coniurationem. ** ,. 

Coniuratto. 


" SErquanich oficl theory dreochy amerfoty omcar, pornis 
layrmear penarfon.Deinde fubiun&is fubiungendis,&le#a 
coniuratione, fpiritusvocati moxaderuntadobedicntiampa- 
rati,cum quibus fecundam art is prxcepta eft agendum. 

.. ._. *'- 
%Argumentumfecre'tum. 

* 

DEimminente periculocupimusauifareamicum, Cednosi- 
pfum periculum formidamu$,quoniam(I nos ilium auifalfc 
notaretur.-nonminoriinc.ommodo fubiicerctur. Ergo cum ncc 
litcri.snccnuncijs fitconfldcndumripirituihore, duximuscon- 
fidendum. 

Liter arum tenor Jit adplacitum. Ioan.Trictcm.Spanli.ordinisSandiBenedi6bi 
Paftori Ecclefia: Valhs^mygdala- 

rum.Salutcm dicic. a 

DEeccUJiaJlickfcriptoribusgrandefcci Catalogum, qutmfiaternits- 
ti tut nuper videndum exhibui: nimi/que repent e conclttdens fateor 
me nonmlbsfrAtcriffefamofijJimcs 'viros-.non .quod nontini eorubenejf- 
cium inutderem Caialogi,quemadmodu>nanum pen/a/or tumidut crimi- 
nntur verbis (iulttjfim'u Cata/ogum vituperans , qui me exi/timauitjuos 
homines non memoraffe/ola exinuidia,quodeHfalfi/J?mum.Emmuerfffo- 
ceptionemfinttifiim&gcnitric'u Dei egojeyipfi&affirmaui •vennjitjjhnam 

femperfuijftfme mho originate excejftH ,qwdtHmidwpefitor wmidere- 

prthen- 


t i 8 e it stern z>Tr s. r w 

frahendcre njoUns, dixit,fulgentipmam virginem r eat u orig/nalu noxs 
[contra cat ho I team obferuantiam vanifiima ttmcritate) exttttjje macula- 
tam.Temcrarium eft, beatiftimam virginem velle detstrpdre. Colonienfis 
autcm nominattjitmi docJores, volentes infamfratercult opinitne -verita- 
ticontrariamextirpare,citatum vanas eHmfabulasfuasreuocarccomptt* 
/erunt .virginem beatijpmam ajferentes , confirmantes quoqtu,ftatuto de». 
berecredt mtmdtftmam,nulloque tempore{quantumlibet breuijjimo ori- 
ginaltftrditatifubiacniffe. Tibi h*c, quoniam verttatem amas, fir there va- 
in t, qua tenia be at i flint* virgin is expro bra tores denites. Vale, to . Cal. Mai} . 
An.Dn. M. D. 

Sufcipiens autem Jitcras is cui mittuntur in arte pcritus,fi- 
gnum principalisSpiritus attendat,vc fciac,qucm debcac fecun- 
dumhorxviccsaduocare.Deinde obferuecdominumafceden- 
tis in ipfa hora.qua litcras fufcipir,cum reliqua difpofitione cx- 
h per duodecim domos Zodiaci , nihil obmitcens omnino illo- 
rum,qu» prarcepta funr. Di&a coniuratione, cum viderit pra:- 
fenremSpiritum.dicatfequcntia verba : chamerufynmaslotiel 
'vcanreneas cralty thyemo'vencar penarfon. HisadSpiritum 
principalem di£Ms,propius mox acccdet , & comm:fl*um iibi ar- 
canum reuelabit in aurem. . 

Cap. XVI. 


*, -f CVTVS HORA VOCATVR RAMERZT,EJ 

4ngeluJ eitufitpremuj Imperator diciturlefifiha,qui habetfub 

Impem faoprmapes, duces yComttestfmmtfte- 

naltsjftirittapmltos. 

Var t a hora nottis vocaturRamcrzy,cuiusan- 
gelus appellacur Ietifcha , habensfubfuo imperio 
principes,duces,comires& minifteriales Spiritus 

multos: quiinftar eorum , quos in przeedenti capi- 

tulo defcripGmus,per vices & ordincs duodecim iiuudiftnbu- 

R 3 «.In 
i 3 4 STEGA-N-CGRAPHIAE - ' 

f.In primo namqueordine funtic.infecund020.in tcrtio30.in 
w»iarto4©.inquintofo. infcxco6o. iofcptimo/o. ino&auo8c» 
innonopo. indccimo 100. -in vndecimo 1000. induodccimo 
looor, Eccxhis duodecim ordinibus per vices fuasSpiritus in 
miniftenum nobis mtttuntur in operationibus arcis Stegano- 
graphix,Jcquibusiamaliquosnominabiraus. 

'rrmful Ray^iel Lamedtd Nedrut'n 

Ormad 
Pborjiel 
Rimezyn Geme^in Adro^id 
Fremiti Zodid Hamsy? 

Iapurid Corezjd 

Uffhitl Emtrid 10 
10 
10 
10 
10 

10 X 

IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO IOO 

IOO 

IOO 

IOO 

IOO 

IOO X 

lOOO IOOO 
lOOO 
IOOO 
IOOO 
IOOO Hie ia habemus ex Spiritus Iefifcha duces 6\& comitcs xa.no- 
nvnatos,cjuibusdcputatifuntminifteriales72. 60. qui per vices 
&ordmcsfuosmittunrurin obfequium operancis in arte, lfti 
turemprincipes fecundumdi&um SalomonisPhilofophifunc 
mult[f()rmes:&quafcunqueformasiuflifuerinr,aiIumunr.Cum 

iiaque per cos operari volucris in quarta hora nodis , obferua 
dominumafcendentis& totamflguranocceli , he fac omnia fc- 
cundum quod tibi pre.c.ipimus fcribens omnia in fchedula mu- 
Uam,& in eius dorfo iftam coniurationem. 

Comuratio, 1 Efifchaofiel mear pathyr lays mean theor dreochisfazan mo- 
abloreaserfotibreopomys tayrpenarfon. Deinde fubiun&is fubiungcndis,cum dixeris coniurationem ipfam debito modo, 
forma Sordine : Spiritus in qua prarceperis forma vifibilesap- 

parebunt,prompti & voluntary ad omnia. 

Arcanum Jit ad placttum. 

ARcanum qualecunq* tibi pro tempore occurri t> quod ve- 
lis abfente in hac hora noaistjuaiu toc;Spiricib' potcs fc 
L I B E R SECrNDFS. at 

cure committcre.-modo fit tale, quod nee per hceras nccper nu- 
ciosillituropoflisintimarc. Eaenim,qux tine periculovcl per 
liccras vcl per nucios intimare pofTumus , nequaquam incimarc 
mmifterio Spi'rituum debemus. Quicunqucaute Spifitusad- 
uocare propter res lcues& arcana, qusefmepericulopcrliteras 
aucnuncfosincimaripoffuntjtempcauerit; fine dubio damnum, 
fcincommodumcumpcriculorcportabit^ 

Litcrarum tenor ad placitum. 

Yencrabili in Chriftopatri,Lympurgcnfium Occono- 

mo , rcligiofo domino , loanni 25dfj&orffci1 nuncu- 
paco , Ioanncs Ouiiis Spanheimenfis humilis 

Abbas, gaudia Carlo- . v 

rum.,' 


\ \A Oniales San 'ft f / Ruperts tc gubermtoremfuum nimia am 'dit&tecoeu- 
piftuntjequc humtlirogant ben'euo/ent/a,quatenus remm tempora 
liugubernationem ipjuis monajlcrn fnfcipiM.Seruire deuotis Chriftt vir- 
gtmbtisjatidabile eft at que merit on urn Bonum habes rerumSpiritua/tunt 
etufdcmCcenobiinomimtrf]imumque vijitatorc temaxtmo honor ecom^ 
flefientemigraHemmoribMyOrnatumvirtutibMyConfilsocautumyOmntb. 
dtlciium> conuer f tt ione monaftte* religion is bene famat urn, & cunflis ho- 
rnimbw notabtUm{qu* vita men to Chrifto eftgratifJima)mon%jkriifan' 
Hi Ioannis optimum L^fbb.ittm.Ltteristam ChrtJItanorum quamgenti- 
hum erudtttJJimwftudtofrfJimHS, dotltjfimutqueeft> qui cunflomm homi* 

numfipit/iti.tmproculvotiibiliterexcedit. Gregemjibicredttuoptimeno • 
uitregere:Zelof$uque virgmum Chrtfttcu/hseJ},quarii claiiftrumj crust 
firmifjime. Non timeasfubeo tarn honeJIUfermre montaltlms,qui nouit 
jponfachriftificundum legem monajltcam optima dtjcretwnegubemare: 
qm virtute &Zelofdei chrtfttantttbilikentcrin neeejptate fibueniet. 
Hum viriitaclarum benignumiL pajiorecu habeas fa»iilsare:rogoguber~ 

nacHlntireltgiofaruvvgwuM 

ntsgm* 

» ^ 4 v t IS* STBCANOGRAPHIAE . 

msgsudi'urcmuner/ibtt. MonuliumSponfa, tutor cjr bcnignifjimm re- 
rnunerator conced&t tibiZclobono^eUrimcliorA. f'alc. ex Spunk- U- CaL 
CWaij. Anno CM. D. 

Cu litcras chara&ere Icfifcha infignitas fufccperic is cui mic- 
tunturinarteperitus ; obferuec inprimisdominumafcenden- 
tis iiliushorx cum totafigura cadi, &dcfcribat eaminfchedu- 
lam mundam , & in cius dorfo coniuracionem prxfcripram, 
quam cum,pra:mifris pnemittendis,dixeric,& Spiricus miftbs ad 
fe prasfentes aftarc viderit: dicacadpotiorem in ordine lie : cha- 
mcrufmaphroysasloticlmeanreneas vcartryamo cralci pena- 
fon. His ritead pnncipalem Spiricum di&is , ipfe acccdec pro- 
pi us, & arcanum iibi commiflum in aurem dliUs rcuclabi r. 

Cap. XVII. 

CVIVS HOKA VOCATVK SANAYFAR, ET 

angeltu cuts fupremus impcrator diet us ctt Abd(darhon 3 qut 

babctfubfro domtnio duces , comttcs fjfamu- 

losmultos. 

'&. ) V i n t a hora no&is vocacur Sanay far, cuius angc- 
lus primus & fuprcmus imperatordictus eft Abaf- 
l^s^s^y darhonjquihabetfubfuodominioprincipes.du^es, 
.*£55T^3' coinites&minifterialesmultosperordines Sc vices 
duodcciminftarpriorumdiftnburos : qqosin minifteriumdi- 
uerfmim artium S£ experimentorum ad operatores rice infticu- 
ros mitcere confueuic. In primo ordine Cunt io.in fecundo loin 
ccrtio30.in quarco4o.in quinro yo.in fexto tfc.in fcptimo 70-^ 
o&auo So.in nono cjo.tn decimo loo.in vndccimo icoo.in duo- 
decimo ioooeo.Er per hos fit omnis operatio Steganogra- 

phia: in quintahora no- 
Sis. 
CMeniel % X > 

CMcnict 
Charaby 

T^nhorym 
Htmcriet 
Vuleanicl 
Sameton ■ Gemarii 

raw/car 

Sumery* 

X.tntropy 

Htrphat^ 

Chrymas 

Patro^y/t 

7(4metott I S E C 
X 


' V N 


. x 


s. 


X 


Burmas 
PUtiel 


100 
100 


100 

100 


TOO 

too 


100 

too 


7{efz.omy 
Jguefdor 
CaremdZ 
Vmaricl 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 


too 
too 
too. 
top 


Kralym 
H abate n - 


100 

too 


100 

• 

100 


100 
100 


too 

too < Hiciamhabemus exfpiritrbus Abafdarhon nominates 14. 
quorum primiduwderim, inordinibus fuis funt duces , - rcliqui 
veroi2 funt com tes:& hint dcquolibctordine duo, videlicet 
vnus dux &: vnus comes. Habemus deputatos miniftcriales 
3200. quibus per vices indiuerfisoperationibusmagicisvtun- 
tur. Dicuncauccm Salomon St Raziel,fapientes& in magicis 
cxpcrtilTimi , quod principes Abafdarhon apparerc folenr, 
in quacunque forma iurfi fueriat ab eo qui operacur : quod cum 
frequenter fimus experti , vcritate fubnixum fatemur. Cum ita- 
quevoluerispcr ipfosin Steganographiaopcrariin quintaho- 
ra no&is.-obferua dominum a(cendcntis>& tarn ipfum,quam to- 
tam difpoiitionem Cadi in fchedulamunda'confcribe cum cat- 
tens qua: docuimus,& in cius dorfo iftam coniurationem» 


(pn'mratto. ABafdarhonmorcalafias tharucan bucldrcfchincayrmoab 
erfoty layr pornys thcori mean afar pcnafon.Subiuncts de- 
inde fubiungendis, mox, vt ipfam coniurationem dixei is,appa- 
rebunt cibi fpiritus , quos vocaft' , parati ad omnia 

cm«e pracccpens cis. S Argu- f/ # STSGANOGKATHTAt 

•Argumentumfecrcri occurrcntu. 

ARcanum quodcunque habueris,quod alioquin fine pcricu 
lo amico notum facere procul aut propeexiftenti no vales, 
potioriex fpiricibuseo rim & forma commitce, quibus fecua- 
d um artem oportct , nihil mecuens : quia bencuoli £c fidelcs 
funr. 


F Litcra: formentur adplacitum. 

Ides Catholic a neminemfaluat,qui ardor em diuini amor is contmnit. 

Credere dr Zelum amor is diutm non habere^, nihil omnino conducit 

redemption anim&.Plures aut em inueniunfur nunc homines fide glorian • 

tes Catholicafedpauuhabentfidei Chrijlian*. opera: fed ociofafidesmori- 

tur. Credunt mult i, fid man data Da paucijjimi obferuant. Heuzetuscre* 

dent turn debt lis: quo habere^ fort iorem homines ctiammcredultpoffunt, 

habentque complures. P cents cruciabuntur Infer m gentiles hominefa . qui 

non credunt falu at or em nofrum hominem \ factum omnipotent is filium. 

Excruciabuntur autemfupplici'isgrauiortbus omnes,qni credunt in mun- 

dum venijfe Deifitium , hominemquefattumzclorcdcmptionis human*: 

fed chrifitanamfidemfancTis opcribui minimeexornant-.peccatifquefem- 

per inuoluti mundt honor es *tcrn& bcatiiudinipr^ferttnt^elantesimpias 

act tones .fideiquepuritatemprauis moribus contra obedient iam macuUn 

tes.Amatores aut em Dei qui habent rettum chrijhan* fidct zelum, Deo 

• mhilpraferunt, Chrifium imttantur, peccatafugtunt, diuitias mundi ho - 

► norefque contemn unt. 2(une ergo intenditefermombus his qui dc fides 

glortamini, amateDeum : drhabebi/ismercedembeatttudinisiuJfttiaM 

zetantes. Siamauerit'tsvanitatesfecultcontrshonoremDei, brauium re- 

apietJsz*lantiftminiquitatem,horrorcsinferni.ScripJfif. Calend. Mai)* 

K^inno Domini CM.D. * 

Cumliceraschara&erc Abafdarhon confignatas fufceperic 
»cuimittunturinarteperitus; moxdominum afcendentis, & 
totam exli difpofitionem confidcrct , obferuet&fcribatcum 
tcnorc coniuratioais & aliis neceflarijs in fchedulam mundam: 
fubiun&ifque fubmngendis, & di&a coniuratione,cum vidc- 

rit / f * liber sE-crxnvs. ,„ 

rrtfpiticusmiflbs (ibi aftates,dicat ad potioremifta verba.- Cha- 
mcron maflbcie! tafcuij reneah pornas thilmcuij penafon.Qui.. 
bus di&is,mox accedec propius , & commiflum ubi arcanum fi- 
dcliccr rcuclabic in aurcm operands. 

■ 

Cap. XVIII. 

CVIVS f/ORA VOCATVK THAAZAKON.ET 
Angehu eiu/ appel/atur Zaa^erjacl^muUupra- 
.,£ Jidensfymubw. 

Ext a horanoftis appellator Thaazoron,& no- 
men Angeli eius cftZaazcnach,qui habec fublm- 
perio fuo principes &: duces* cornices & miniftc- 
riales pene innumcrabiles,qui diuerfis operatio- 
nibus magicis prasmntpcr vices & ordines fuos. In primo ordi- 
ne func 10. in fecundo zo.in tertio 30. in quarto 40. in quinto 
fo.infextotfo. infeptimo/o. ino&auoSo. innonopo. indeci- 
moioo.invndecimoiooo. in duodecimo 10000. Cumautem 
cosyoiucrisvocarcinquacunquefpeciecibiplacuerit, prom- 
pri funt & omnino obedientes , ficut teftantur prardi&i (apien- 
tes,& nos fumus experci. ■ 
X 
Afenonel 

Prcnoftix 
Nimedor 
Chcrtfid 
Dramaz, 


• 

Tuberid 
HumazJd 
Ltnoztd 
Lamerotz 
Xerphid 
2,cz4d X 
X 
X 


Pammen 


IOO 


100 


JOO 


10 


Drtcon 

i 


loo 


100 


IOO 


10 


Gtmatz, 


100 


100 


IOO 


10 


En at id 


loo 


IOO 


IOO 


10 


Rvdcfor 


100 


IOC 


IOO* 


10 


Sarmon 


100 


IOO 


106 


10 I Hie iam habemus ex duodecim ordinibus fpirituum Zaazc- 
nach duces 12. & comitcs 6. nbminatos cum feruis fuis, 

S x rite 

t49 3TEGAN0GRAPRIAH 

rite per ordinem dcpuraros numcro iSoo.qui nobis in horano- 

etis lcxta ad omncm operacioncm Stcganographiae iufficiunt 

abundc Com ergo in hac hora no&is operari voluciis , obferua 

dominumafccndentis:&:tam ipfum , quam totam cceli difpofi- 

tionem, cum cxcerisneceflariisfcnbein fchcdularnmundam 
fc coniurationem. 

ConiuTAtto. ' •* 

*~7 Aazeuach eneos fari ncabdiel Iafmy chyrmean erfoty layr 
^-'pornystheormcapenafon. Deindefubiunctis fre fubiun- 
^ «ndis,& dicta coniuracione.fpiritus vocati fine mora placidifc 
bcncuoliapparebunr > a'd omnia parati. 

Argttmentumfecretteuiufcunqueoc- 

currentis. 'A Rcanumqualccunqucnobisoccurrir,quodneq; pcrnun- 
«^-* cios,ncqjperliteras amico euro intimarepoflumusnn ho- 
ra noftis fcxta vni ex prxferiptis ducibus,vcl etinm cominbus, fi 
dux non arrueric, quodfajpecomingcrc potcft,committamus 
eo modo acordinc,quibus in hac arce cxtat pr«ceptum,iiihil o- 
mninometucntes: quiaomncs bom & fideles funtincunctis, 
qua? cis per operantem commhTa fucrinc , nihilque obmit- 
tunr. 
turn operantu y yel M negocijpr&fentu. 

Ioan.Trittem. Abb. Spanh. AJ? f ullonis ex folita- 

riaarcium &: philoiophi^ docloriia- 
lurcm &: chariratem. 

Emor eftopromifiionhs tut quam Chriflofufcipiens CatbolicamfiJe 
wtofoUnm obtuUJiuJt tctna Utitia, ^utbnsistproniijJaiPaniteit- 

*•* but, a* 
1 

/ 


tJBERSECFND^S. .14* 

bus anfordidu? Sinedubiopromittiturumporales voluptates & gxudu 
pnfentu vttd intuitu dterndCjutt ttsfuturd contemnentibw.dterriiimqu^ 
Dcum amantibtts. AmatortbmDei muimuiprdmta optima ejp pr, mtjja: 
fed ama ton bus mundi, dmfitmJjL reprcbisDtu*prdpdrauit amdrijSfo ar 
pan.ts inferm.guifidem babet \fed habere diuintm amorem negligit , in- 
fiddisejhdefidcqucfyfruftrt-prtfumit Diumi Zc Lit or anions ^m Chri 
fiianamfidedatotU ac bonis op tr thus quotidic ewrnare ncn dtferii t:eXi r- 
camsfehumiUtermartibiuptetatis. VaUa.*. CaLMu y Anno Domtnm- 

car. M D. 

Cumhterasacceperi^chaM^ereSpiricushoracconlignatas, 

iscuimiccuncuriaurepcntiuiiobfcruacainprimiifiguracali, 
ipfamcunuchqmne.cflarij^confcribatiacdeinde complecis 
omnibus qua: ad operacionem pertinent, diftaquecomuratio^ ^ 
nc prx(cnpta,cu Spintus apparucritvifibiiV, dicat : Ctumcrufi 
fcrion nutiel afeuomy.rcan, badian>lafoiearvcobryh.iftnr,pc 
fon. His di£fcis,Spiritu$rcucL.bic arcanum fibiconiiiiillumndc. 

liter&fecrctifl'micopcrantiinaurerm • 

C a p. X I X. 

CVIVS l/ORA VOCATVR V EN AT DOR, ET 
angcluj auj appelUtur Meritfaon , habensfab imperto [na- 
mes yduccs -ycomttis & mtniftcrulei pene mnu~ 

merabdes. •»* 

■ 

Eptim a horarocatur Vennydor, cuius angelus &: 
fupiemusSpiritusdicJturMcndtion.qtiih.ibec fub 
luoimperioniulcosyboi Spirtins, tanq jam ptinci- 

||P\'0 pcs,du'ces,comi &miniikriale m qui addiucrfas 
opcracio:>csuimagicisruncdeputati..£xhisadScegan<;graphi. 

am&'emsopcrationcsinfcptimahoranoclis depurati (tint per 

vices & ordines fuos pnncipes. J.uccs &: comitcs cum fcruiiori- 

busfuismultinumcm. In pump brdinc font 10 .in fccundoio* 

U»rei|io3o.inquarto40.inquinto jo.infexto6o.inrcptimo70. 

.S3 inotta- 
14* STECANOGRAPHTAi 

ino&auoS-vnnono or. indecimo ioo. in vndccimo looo.in 
duodecimo rooooo.Hi omncs per vices vocantur & v eniunt ad 
operacioncra. X 
%^4mmiel 


■ 

Fentariel 


Chortd 


Zuhnrnl 


Grmrytz, 


Vubraz, 


Fandrcz, 


CMarchul 


Meneftel 


Jorudriel 


SamcrUl 


Pemcnse^ X 


• 


X 
X 


Rayziil 


IO 


IOO 


IOO 


IOO 


Tarmytz 


IO 


IOO 


IOO 


IOO 


^Anapbn 


IO 


IOO 


IOO 


IOO 


Imonyel 


IO 


IOO 


IOO 


IOO 


Frtmoth 


IO 


IOO 


IOO 


IOO 


M&chm&g 


IO 


IOO 


IOO 


IOO ^ Hichabemusexduodecim ordinibusSpirituumfuprcmian- 
geiihorxfeptimxnoftisMendrion duces 12. fccomitestf. qui 
nobis hac vice ad omncm opcrationem furnciunccum ftibfcr- 
uitoribus far. Vcniuntautem Spiritus ifti , vt Hermes Hebraeus 
&Raziel Arabs teftantur,inquacunque forma iuflifucrincab 
ecqui fecundum artem opcracur. Qui aurcm non fuerit in arte 
noftraperfc&us:nonobedientiam,fcdpcriculum&incommo- 
dum reporrabir, G ad opcrandum acccflerir. Tu autem cu in fc- 
jptima hora no&is aliquid per iftos Spiritus operari volueris ob- 
ferua dominum afccndentis,&: totius cceli figuram , quam cum 
reliquis in artepraxeptis fenbas in charta munda,inq* eius dor- 
io iftam coniurationem; Coniuratto. MEndrio furiaco breotnirus erfby ncuo,omear nyco lavs cr- 
^ fota theory pornys A zamealafiasaftopenafon.OeincicfuI> 
iu&is fubiugedis.di&aqj coniuratione ficut oportet:ftatim 

Spiritus vocatiapparebunttibi ad omnia 

parati. 

■ > LIBER SECfMDrS. tu 

%Arcanumfitqaalccunque, 

T\ E nunciando arcano propc vcl procul abfenti amico in hac 
arte fpirituu antea pcritc, parum referr, quale fit:modo no 
fit leue auc talc, quod alioquin per nuncios aut liccras tuxo nun - 
ciari potuiflet. Literarum eciam non eft nobis cura, quales Ant: 
modo chara&crem angeliprincipalis hore illius,inquafit ope- 
ratic ,lubeant:&: nullum omnino fecrecum. 

■ 

FormtmusUterasadpUcitum. 

Ioanncs TritthcmiuS Abbas Nicolao Baffclio mo- > 
nacho S. D. & hanc diui Nicolai oiatio- 

ncm tranfmictit. 

/~\ Mnium rerum conditor, reformat or & factor creauitprimuhomi- 
^-^ nem K^fdam , cui vxoremcomunxitpuleherrimam nomine Eua#?, 
omnium viuentiiimatrem: Cat ho lie a Ec clef am prxfgurans coniungzn- 
dampafortbut, mortbut reclitudtnispulchrerefHlgentem 3 parituramqut 
bonoruf lios operum homines quiregnacoelorumfinefnemanfira huwi- 
titatepcrcipiunt. Redemitnos Chrtf hs per bent gnit ate fuam humilians 
fe propter nos. Oportct itaque benigntfimum nos am are qui nobis fidem de 
dit Cat ho beam : quam amates veraciter fclicitatem angel/cam sure obti - 
mbunt.Omncscrgo condttorcnojlru omnipotent*: > 'vera religioneconucr- 
fantcs Catholtccqw viucntes.quotidte honoremus. Domine hfuybcnignif 
ffntfaluator, qui nos ornncs mifiricordster redemijh de barathro mortis, 
fagtlitatcm crinfirmitatcm n of ram bemgne attendens, Catholics riosf- 
da con forma, qaatenu* pojl tranfitoriam vitam requiem atcrnd confla- 
tion is &f<rliatatuperpetuo habere me ream ur, <^Amen 14* Cal. Mai) > An. 
Domini M. D. Cum has literas confignatas chara&ere Mendrionisaccc- 
peritiscuimitcunturinartcnoftrapcrituf.-obfcructdominjnn 

alcendcntis;&: cam ipfum f quam tota diipofitionem corli fenftt inlchc- W44 x STEGANOGRAPTIIAE 

in Tcheduhm mundam , &incius dorfoconiuratfonem.Dcin- 
4efubiun&is omnibus (tibiungendis, &: did > carmine moxivc 
Spincuslibiaftarcvidcric , diC-ic ad priorem h.ec verba : Cha- 
meruiyn menou nodicl burmy taucco badna laucpo clay rcas 
penafon. 

Cum hxcveibainlonuericadeum, qui inter cartcrosfpirjeus 
apparet eff? prxftanuon moxillc placidc accedens commiirum 
libi icuckbic arcanum. 
Cap. XX. 

CVIVS HORA VOCATFR XTMALIM.ET 
angeluj eiiit unperator fuprtmtu appclUtur Narcortel, ha- 
beas Jkb fi prmcipcs , duces s comites f£ 

firms . 
Ct a v a hora no&is vocatur Xymalim , & ange^us 
eius Imperstor pnmus & fupremus appcllatur Nar 
concl , quihabctfubimpcrio fuo multosSpintus 
.„ alios,principes, duces, comitcs&minifterialesrqui 

perordinesfuosaddiuerfoscrFe<ftusvocacurabij< , quiinfecre- 
tisphilofophia: operantur. Et ex h'S omnibus duodecim Tunc 
ordineseorumquiSceganographiaidcferuiunr. Inprimo ordi- 
nc funt lo.in fecundo 10.intcrci030.in quarto 40. in quinto 5 o. 
infcxtotfo.in fcptimo70.inoe"tauo8o. innono?o. tndccimo 
iop.m vndecimo 1000. in duodecimo 10000. Hiomnciicaor- 
dinesobferuancfuos , vt nemo cuto per eospo flit opera ri , nifi 
fuent in omnibusad plenum inftirucus. Quifquis enim non ob- 
feruat debitumordinem: &r feipf}im cxponitpentulc, & 

optato fru (habicur effc- 

au. m » Cam* A LIBER S- E C F N D V S. X 

Ctntbicl 
iicdarym 
Ksfftrocon 
CMariJicl 

Dramozyn 

Luflrfon Amel^on 
Lemo^ar 
Xcrnifid 
K&norfiel X 

X*nory2 

Iajlribn 

Thema2 

Hobrazym 100 

Zymelo^ too too 

199 

100 Umedro^ Gtmfid 199 X 
10$ 

100 
TOO 
109 
100 

100 1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1009 '4/ 

X 

1009 
1009 
1009 
1009 
1009 
1009' Hiciamhabcmusnominatos duces ir. & comites 6. per o- 
mnesduodecim ordines occulta difpofitione conftitutos, qui 
habencfubfe minifteriales numeracos xur. &cc. qui nobis ad 
omnem operacionem o&auae hora: nottis furficiunr. Cumitaq; 
per cos in ^teganographia occaua hora no&is opcrari volueris : 
obferuadomtnum afcendentis.'&tamipfumquam tocamdifc 
pofmonem Carliin.chartam mundam f bribe, & in eius dorlo 
cum caucus ex more confuctis lftam coniurationem. N — 

Coniuratio. 

Arconicl apIcspornyanauelomeas/Tnomeilneas azyfait 
lafias my brcifion cifoti penafon.Deinde fubiunftis ex mo- 
re fubiungendis , & di£ta coniuratione, fpmcus Vocati adcrunc 
in ea forma, quam eis mmcndaprxcepeiis.ad omnia prompti. 

Argumenturnficretum. 

A Rcanum.quodvolumus fcire amicumproculabfentem.fi 
•*■ *-ncc Uteris cofidimm ncc tabelliombus : in o&aua hora nr- 
fti$ potion ex fpiriribu* Narcoriclis commirramus, nihil omn.- 
nomctucntcs.quoniamomncs fideles funt, & ad 

obedienuam paratiflim i. T Lice- t4* STEGANOGRAPHIAE 

Literas formcmus ad placi cum. O Btnign/fline 7<fi,grAtias Ago pie t at i tuafintttjjima, qu'tfanguin^j 
J tuo genus bam/mum patn cxUfti reconctliajli , pendens clout us in 
CruccmiferabtliterJlorid.tm nobilijjimi corporis iuutntutem propter nos 
lulnenbus dur:<fubdtdijli, vt homrnem 'viuificarcs mortuttm. Gratia* i- 
gttttr,quas poflumus .redemptori nojiro Catholici agamus: gementcstjr 
Uudar)tesmc>tioriampAjJionismoreChrifiianofaluatorugenerisnoJlrin- 

tolcndo. Mi feme met dernentifjimc Iefu , dementia fons, pietatis abyffits, 
gloria find or um, Lumen jupernorum ctutii:i tuque (andijjimi am or is fit a - 
utffimum nibtgujlum tnfunde- Erue me ex omnibus caUmitattbus meit. 
f)a mthi cordis veram latitiam , ft exultem in laudibus tu'u , glorifcant 
tcs : quoniam dolorcfttlncrutn tHorumfanaJitme. jgutdretribuam de- 
mentia tHAyRedemptor mcus, fiuificatcr meus ? Gompatior tu'u labor tbua 
UchymtfqueferueH'.ibus, & fanfttflimis vu Inert bus corpora tut benedi- 
ctns SaluAtor benigntjjime Iefugratias immortalesngo, indulgenttamfA- 
cinorumpojluians. <^fnno Domini iM. D. 13. KaI, <JMaiy fcrtpft hane 
grationemiyi\i*n«t%itifti*i' 

Cum literas , qualefcunque fucrinr, chara&ereNarcoric- 
lis confignacas.accepenc is cui mitcuntur in arte pcritus : domi- 
num afcendentis eadem hora obfcruet,&: cam ipliirn , quam co- 
tam cxli difpofitioRftm , cumrehquisfcribacinfchedulamun- 
da/ubiuncttfque omnibus ncceflariis ex more, & dicta coniura- 
tione, cum viderit iibi aftare fpiritus.dicat ad potiorem ifta ver- 
ba: Medaro Caflotiel va reneas thafny thyrmotheapenafon. 
Hisdi&is fecundum huiusartisin(titutionem,moxfpiri- 

« tus principalis accedetpropius,& arcanum ycr- 

bumindicabit. Ct 1 

A*. . ' I I Z E R SECFN&rS. ',r Cap. XXI. 

CVIVS HORA VOCATVR ZESCHAR , 
Jfiiritus tins a^ellaturVamic^multosfubfchetbem 

frincifes* ET 
■ 

Oka horaQO&is vocattirZefchar, &: Angelu&e- 

lUsfupremusImpcratorappelbturPanryehquih;:- 

ec more prarccdentium iub Imperio luo multos 

alios fpiritus, bonos & malos , pnnctpes , duces &c 

cornices &minifteriales per viccs&oi dines ciusdeputacos. In 
primonamqjordincruncio.infecando2o.ui certiojo. in quar- 
to 40.ii>quinto f o.in fcxco 6o.*n fepcimo 70.; n o&auo 80. in no- 
no ^ojn decimo loo.in vndecimo iooo.induodccimo 100000. 
Nos autcm in opcrationibus Sccganog:aphi2nohindigemus 
his omnibus,cum pauci nobis fufficianc. X 
X 


• 


x v 
X 


Demaor 


Comary 


Befranza] 


& 


100 


to 


J 00 


Named 


Mattel 


lachoroz, 


to 


109 


10 


JOO 


Adrapon 


Zenoroz, . 


Xanthir 


10 


100 


10 


200 


Cbermel 


Brandtel 


Arrnapy 
Vruchat 


to 


100 


to 


JOO 


Femdroz, 


"Euandiel 


10 


100 


to 


v JOO 


Vcmaftel 


Tameriel 


Sardtet 


19 


JOO 


' to 


10$ HiciamhabemusexfpiritibusPamielisi8.principes:quiper 
vices hiasaliquandofuntduccs,aliquandocomites : quorum 
ordincs qui nefcierir,fruftra in hac arte laborabir. Miniflros fi- 
bihabencdeputatospervices&momcntahora:r32o. cumqui- 
bus operanturmirandos efFettus. Cum icaque per eos in nona 
horano&isoperari in Sceganographiavolucris>obferuadomi- 
num afcendentis eiufdem horx,ac totam figuram czli:& fcribc 
tmnia in charca munda, & in dorfo ipfius chartuls iftam con- 
iurationem. 

T » Con'w- 4 + 

l 4 t ' STESANOCRAPfJIAB * 

Comuratio. 

PAinyel lyraz lafian mauelo brcothis thirmoa crfo ci layr por- 
_ nis theory moar azaspcnafon. Deinde complctis omnibus 
qua? prarcipiuntur in arte , die ipfam coniuiationem,diligcntif- 
f)mepra , cauens > nealiquidobmiriaseorurn, qua? ad perfectio- 
nemoperationisrequiruntur.Di&aaute coniuratione, ftatim 
fpiritus nominati vifibiles apparebunt in ea foi ma,quam tas, vc 

inducrenr,pra:cepift'.Suntenim c mnes , quosriommauimuf, 
bcncuoli,boni,prompri,& ad obdienciam rue operands volun- 

tarij,Sdn commiilis ridclcs. 

ArgumentumSccretorum. 

ARcanu, quodcunque nobis ©ccurritjquodalioquin neque 
per literas neque per nuncios tuto poihimus notum facere 
amico , primo inter fpiritus nobis apparemes commitcimu.% 
&fecuriiumus. Potior autem inter alios habitu& corona dii- 
ccrnitur. 

Liters formcnt'jradplacicum. 

V Lulate mortales qui nunc r/detk : benignitatemquenojlri glorfajtre- 
{{efforts grAHtfftmii peccatu htrredifqucfccleriuu* multipluitcr in- 
grattJJimcjprcuiflis.Eccc Turcot, Chriflianorum let alls inimicus>ab Fng&- 
rU mo ue bit excrcitum,tructdabit homines more bejliaru. Tr&nfiuit Danu - 
bium truculent us crzeloimpietatis quajiigne^fuccenfus. Propterea Iv- 
eetes miferrimiyhorreruU c&demortturi, in ztloam&rttudirik morttmi- 
ni,qnU comprtherident % 'os delicto, vrjlra. Leges Dei redemptoris vtjln 
benigniJfimiconiepfiftx.Propterea ttudelifiimk , qui 

deuorr.bunt vos qntifilocuftas. Audit u perecpimus , quxm crudt liter Tur- 
cus Fngariam,Bohemiam, TolonUmqucinunferiticiuit u< r Jrflruxit v&% 
dtfjtmas: mulieresvirginefqucconfecratasDco, zctoftntfitdtt tenentes 
taJlitdtcmjurpiftmeftuprauithorribititcrmattansCtf 
que homines Jnfttf btfiurum crudelium grajjws vbique. Crudelitatem 

* * tint ■ LIBER S E C V N D V S. 14? 

tius horribilcm in breuifint'tetis : Germanium cnimfubito turbabitjuo 
exercitu t Jimo nifi generalis principum defenfiojine mora rcfi/iat. 

Gementes igitu r bumilttatem ajfumitc-.mores emendates : cum Uchrymis 
Deum orates, qt4.it enus vobis concedat remiponem deli dot urn, &ltbcret 

vosabinimuisquinojlrumfmguinem maximeftiiunt.Scripfi jj.Calend. 
Mai). Anno Dorntnt (JUD.Ioan. Trsttenritts. 

Ltreras velutas.vcl alias quafcunquc figno Pamjelis firma- 

ta ,{'..(cip!cnsiscu-.m!Ltuncurinarcepciicus,obferucc&:fcnbat 
dominum aicen dentis , 6c cotam cx\i figuram ficuc prarccpi- 

musintharramunda, tuciatqueomnia &c fingulaquxfuntfe- "' 

cundumarLcm fc.cic'rlda:5»:d!&aconi l n•atiolH , , cum videritfpi- 

rtt&smuTusaft ireviCi'iliter.jicacadpotiorem : Chafmcrona- 

pornvs veto mean llHb vcan aplois cralta ilfo p.imcrfon. His di- 

£Us .id r »nncipalc* fratim accedetpr. pius,& arcanum libi com- 

milium in aurcmfenfibihta-reuclabir. 

C a p. XXII. 

CVIVS HORA VOCATVK MALCHO, ET 

Ahgeltu euu Imperator appellator Iafguarim, qui habet 

ftibfio Jmperwprtncipesjuces Scomites & 

mimflrosplares. 

E c I m a hora no£h*s vocatur Malcho,fc Impera- 
tor cms /.ngelus fupremus appellatur Iafguarim, 
^.quihahetiiVofuoimperioprincipe.'. multos , duces- 

_ jpomites 6c nvnifrcnales, mirandis Si diueiiisope- 

rationibusmagicis dcp.car.os : qncmadmodum Salomon co- 

gnomentoHc.mesinfuofcciero Mar^ica: teftatur. AdStcga- 

nographiam per vi Sordines fuos deputati funr duces 

ioo«& cornices inp.miniftcrialcsmui- x . 

r,vc: t 

T J Laphc- 
, JB STEGANOGRAPHIAB 

X X X . X 

LAfhcncl Chamcray jf 19 100 100 300 

Emarztel ' Hazsnicl 3* ' 10 100 199 399 

Kumcroiz, Vranul Ji 10 J09 199 399 

» 

Quamuisautem multifont duces & eomites ad operations 
Stegmographiaundecimahoranoctisdeputati : tameiicum 
nobis pauci ad omnia fufficfanrjex ducibus trcs,&: ex comitibus 
iimilitcrtresnominatim pofuimus in hac tabula : fubijcien- 
tes numcrum fcruorum eorundem per vices &ordines legitime 
diftributum. Quiautepluriumnomina fcirevolucnr.aduocet 
vnura ex prardidhs , & intenoget eum dc fingulir. Cum vcro 
periftosfpintusoperari volueris in decima hora no&is ; ob- 
ferua & racvniucrfa, quarprxcepcafunt , diligcntiflimcfcri- 
bensomniainfcheduJamunda, & ineiusdorfoiftamconiuia. 
t:onem,eo modo,quo prxecptum eft. 

* Coniuratio. 

■ 

IAfguarimapornys vefale moeslabiel throe. TadrysaficI ea- 
ch vlosthubla nailfothirmielvear. Turiclcralty folmysaslo- 
tielnaemesrenhar, vcar thirmo cralnoti faon drcmionlauicl 
odres,notielpornys 4 Pornis mear moab fayraslotielloraytuli- 
cm afeuo,Bian eory churio bays aftropenafon. Deinde fubiun- 
ftis fubiungendis,& dicla coniurationc,ficuc oportet : mox Spi- 
ritus vocati aftabunc 

Arcanicmufcunqueintentio. 

Sit arcanum quodcunque. Cum illud per litcras & nuncios 
notiflcarc non potcs amico prope vcl procul exiftenti.voca- 
tum vnum aut duos ex fpiritibus Iafguarim tabellarios con- 

ftituc tuo:;committe arcanurh>nihil 

dubitans. 

Lite- 


^ i j b £ x stcvnnrs. s - w 

Litcra: formcncuradplacitum. 

Map eft prophet t a NicoUi Bajfitii Irbuji en/is S. Epifcopi, quam vidit i&- 
SpirttH. Et dixit: Hdc diatDomtnus pajloribu* Ecclefiaru. Citoperibit'u* 
ononis calamit as maxima vejlru dominium latii dtjjipabtt , totamq.Eu- 
ropsm refperga V* if-naelit'ts, qui tabernaculi feeder a rumpunt -quo/it am 
Ituore <jr temeritatepafcua rapiunt. Eccerumpetur dominium ,quodhabc* 
t.'s, uifipaenitmtUm an.-pltortm accekretis : trademintfy dtlacerandi. Hm 
tot a Ecc/efia rejperfa ejiptflimU mortbwfimuLxtio inuafit m,iniJlros a us: 
fugue, no lite relpteere def6labtmini>crittfy tracJus cantbut:totam ten am 
nfpcrgentfsnguinc.£>u*ritep<enitcntiam habit at ores tcrrx. Bcniamin a - 
doLfecntulu4tsirbationescxperietiir.V£babitatoribuxGenefirethi,qu<teJl 
Europa : qnoniam propter mtiltitudtnempeccatorum fuorupertbunt fub 
mam bus Bulgarvrum. Explicit prophet a Nicol. Eptf.Ir. n.Cal. Mai; . 

CumliccrasquaJckunqucu'gnoIa/guarirnpranotatas.acce- 

pericis cui mictuiuur in arte pericus:faciat omnia, qua: fecundu 
artcm praTcipiuntur,& obferMCtordincm planctarum, fcnbaiq; 

fj;ribenda.Ec di&a coniurationc fuprafcripta : mox , vc Spiikus 
apparuciintmJfli,dicatadprioicincereos:Chameruiinochnel 

arnotiel folais clty.Naeles proy vear fato cralnoti.ptnafon. His 
di^Vis , ftatim acccdcns fpiritus commiflum libi nuncium fidcli- 
teracplacidc reuclabic. 

Cap. XXIII. * 

CPlVS HOKA VOCATVK AALACHO,ET 

Mnge/uJ etus fupremuslmpcrator appellatur D ardor tel: qui 

h abet fub fuo imperio duces, comites & flint us 

rmtltos. 

fiffj Ndecima horano&is vocatur Aalacho.&Spiri- 
tus eius imperator fupremus appellatur Dar- 
daricl , habens fub fuo imperio mu!tospotenti£ 
fimospnncipes& duces : qui prsfunc coraitibus 

, f M 3TEG.JN0GRArHIAX 

&: niiniflcrialiSus pene uiri.nti*. Sunt aurem Jpft duces fupra 
niodumb: neuo!i,hilarcs &iucnndi : &delc<ftarmirconueriart 
cumbomiiiibus. Suncquc opcrantibus in arte bene infticutisur 
bed 1 entillimi tt nota, quodduciriftorum inhnitus eft numcrus 
quia pene totusacrreplctuseft.'&numerari non poflunr.Dicit 
aure Salom**l Hermes: & nos fumus experci, quoduuer duces, 
comitcs &: mimftetialcs' Spiritus Dardariclis mulci funt bo- 
il 1 ', vciles & honcftih'imi , qui hominibus Temper prodefle cupi- 
unr,cohorranteseosfcmpcrquodainuiu"bilim »giitcriradbo- 
nair,jd honeftate, pacem, concordia , ad integntatem fidei, ad 
amorcmDei,&obferuantiammadatorurneius adconcempcu 
mundi,ad lupernae fceliciratis defideriu, &c ad omne bonum. lfti 
funt boni& fanltiflimi Spintus.qui Dcum amant.vencrantur &: 
habenr, qui dcle&antur cftc cum hominibus fanttis 6c Deum ti- 
mcntibus,quiafunteis prorc&oresdeputatia Deo Creatoreo- 
mnium. Alij autem funtmali&peflimiapoftatacaDeo, omniu 
bonorum ir>nuiti,qui continue cempranc morcaIes,&infi dian- 

Cur hominibus. EtquicquidboniSpintusadhonorc Deinnfti^ 

tuunr, hoc lfti femper deftruerc & rcuocare conacur. Etaer lftis 
maliguis Spintibus plenus eft ; inter homines currunc 8c difcur- 

runtinuifibiliter, femper incitantes eos ad malum. r&incau-tos 
frcumtraliuntad Infernum. PcriftosmalosSpintus Dardaric- 
lis fiunt in finita maleficia, non folum apud Chriftianos, fed etia 
apud infidcles: &c maxime de< ifnunt muliecculas admalitiam 
piomptiores.Etquicunq; pereosmaleficijsinfiftercvoluerint, 

erunt inmalisfuper omnes alios maleficos potentes &a?temo 
incendio digni. Nos autem qui non malum,(ed bonum & docc- 
rc&operan femperproviribuscupimus; non ex Mialis> 
fed ex bonis Spiriubus duces nobis nunci- 
os paucc^pona- 

mus. 

Car- A L 1*8 S It S E C r N D V S. ' {fj> 

Dv# r «X- Jv* »A» 

&*&/ Msfricl Jiermai 10 20 00 20 10 

Permon Haria? Druchas lo 20 OO 20 10 

Armiel Da war Cur man lo 20 00 20 lo 

Najhriel A lac hue JLUmyz* 10 20 00 20 IO 

pxfmiroz, Emzricl latroftct 10 20 00 20 IO 

Dameriel N4uero2 Lamerjy 10 20 00 20 10 

Fur ami el Alaphar Hamaryt^ 10 20 00 20 IO 

1 

Ex bonis itaque fpiritibus Dardarielis duces hie nominaui- 
miis quacuordecim> & cornices feptem,qui nobis ad omnem o- 
perationcm Sceganographi# pro vndecima hora no&is f Jfi- 
ciunc cum ferukonbus eorum multis & penc infiniris.Cum ita- 
que per aliqucm vel aliquos corum operarivoluerisrfac omnia 
quasfunt in arte Sccganographi* prxcepcar&poftquamcom- 
pieueris omnia, die iftam coniurationem cum auentione* ■ . ■ Qn'mratto. DArdariclpirnonadcuympornismelto, nachir pheon pli- 
roseuaheftafrithyimano, Onielmaniel.vcarraby cralno- 
ri Vemy Throe orbaficl a(ar raucan. Purgiel near iano mafiel ar- 
lay.Nafeui myrfos modias merchul noti penafon. Hac coniur a- 
tione completa cum attcncione debi:a> ipiricus vocati cum be- 
neuolentia aftabunr. 

tArcammcommitttndurn. 

m 

OMnesfupradi&i duces & cornices, boni&rfidclcsfunr.nc- 
mini omninonocenc.es, quiDeumamatin veritate. Ergo 
commir.ee eis» quicquidin n. hora no&is nunchre voluerisa- 
mico prope vel procul ablenti > nihil hajfitans fecundum ar- 
tcm. 

V I°an. t S 4 ' $TEGANOGRA?HIAE 

Ioan.Trittcm. Abb. Span. Cornclio Gyrarcft 
Gaudenfi, CanonicoDiuiAugufti 

piopcLcidis, S.D. 

DOminus nojler Tejus cBriftus , mitijjjmus animaram nojtrarumfit- 
uator , promijit nobis firlicitatem dternd confoUtionis , fi mandatd 
titupurojemper corde objeruemus . Tu ergo charijjimefrater cujfodi mtn- 
data Deifjrjancfd regain, diligent er: quia nijiomn is vjque admontem in- 
uioldtdferu*ucris,qud4>mnipotensI)eustibimandduit:morteptribkdter- 

n*.ldeircotradidttibtforma& legem religioft & fonttt conuerjation'u. 
Caue igitur diligent er, ne cor tuum per tarur'u dejlderium aUcui creatur* 
mortali dederis pofjidendum: quid nemo venit adiflajuprem*g*udta,nif 
qui mundumpro Deo contemnit. Iter urn ergo per bos mens liter m te hor- 
tor, vtamicum chartjjimumimonit tones meas , quas feceram , objeruts 
ttbi. Me entrnfaliccm exijlimo, cu/cripjero aliqufdboni ijiofacro tempore 
max i me adddifcandum de mo do bene viuendi, quo tefemper m elf or ejfp- 
iidrisJdcirco nunc iter urn tibt Jcribo in bonumtuum \ quUnon minus pe^ 
ricu lum tuum, qudm meumttmeo. Sedon ifemper vigildjn timorePei 
frqfciensquottdte,&viuensinnocenter l nullinncens,injdnc7oqueprop0' 

Jito omntnoperfeucrans. ?{on confide tempori, nonfortwid,nodtati-.quU 

nihil funt, nijifumus Retterd ego te diligojyncere tn Chriflo Iefu ordns, vt 

if feme t tibi quoqmejim dtleclns, dijponat, & q»i tbjens fum tibi corpora 

prdfemfemperinjpintu exijlam. Vnde cum tut memorid iugiter hd- 

bcim in orationibits meis.ne tu mei obltuifcdtisjc vebe- 

winter oro.Vdle.iz.Cdknd.^MAty ^4nm 

Cat, <■ 

A i. J S E R S E C V X D r A 

Cap. XXIV. m £VIVS HORA VOCATVR XEPHAN , ET 
Angelas ciusjuprcmus Imperator diBus cB Sarandtehhabens 

fibfi prindpes y dttces,comttes O* firms 

multos. 

VoDEciMAhorano&is, qua: contingft aurora m> 
vocaturXephan,& Angcluseius appellatuseftSa- 
.andiclrqui habct fub fuo knpcrio multos fpiritus, 
»o nos & malos ,principef, duces, comites& , mini- 
fteria'les : qui Tunc diuerfis operationibus deputati : boni bonis, 
&mali malis.Ifti principes(vt dick Hermes Hebrews .qui di&us 
eft Salomon, in hbro quarto de ofliciis fpirituum) frequenter 
apparere folcnt in ea forma, in qua Diabol us Eux legitur appa- 
ruifle,habentesvnum caput pulchrum inftarvirginis, capillis 
abvttaque parte dependentibus : fed duo corpora fcrpcntina> 
quattamen Temper vciant & abfcondunt fub quibufdamtegu- 
metis aut frondibus.ne videantur. In facie autem funt pulchcr- 
rinvi ,bencuoli & iocundi , & ad omnem obedientiam operantis 
promptillimi &. hilarcs. 
X 

Kjtdoniel 

DamaJ/il 

Ambrtcl 

Mtritl 

DenMryz 

tmmon 

Ktbrid Mtrachy 

Chabritn 

Ntftortcl 

Zachricl 

N&uertd 

Damery X 
X 
X 
Hardiel 


10 


20 


00 


20 


10 


Nefriai 


10 


2.0 


00 


20 


, 10 


Irmanotz, 


IO 


ao 


00. 


20 


10 

1 


Gerthiel 


10 


20 


00 


20 


10 


Dromicl 


IO 


20 


00 


20 


10 


Ladrot^ 


IO 


20 


00 


20 


10 


McUpa* 


IO 


20 


00 


20 


10 Hie iam habemus ex b o nis fpirit ibus Sarandielis duces 14. tc 

V a comi- comitcs/.Cum multis feruitonbus corum , qui nobis in duode- 
cimahorano&is ad omnem operationem lufficiunr. Cumita- 
que volucris opcrari per eos m vltima horanoctis.-obfcrua &fac 
omnia qua? pre > cepimu5,diligerer:&poftca die coniuracionem. Coniuratio. SArandiel marfo pornc ioniel fchendicl iano Narichilpres 
lofaflharmeonpriflidyonvolayr penafon. Carmine dido, 
ftatiin fpintus vocati aftabunt ad omnia parati. 


Confiuutio nunaandi arcaw. 

CVm videris fpiritus in forma tibiafhrepercgrina : nontcr- 
rcaris, quia bon-,bcneuoli funt,ncminem Ixdentes &mon- 
ftrofam formam , nequem excerrcanr, quafi Temper abfeon- 
dunr,facie pulchcnima apparcntes. Commute fecure, quic- 
quid in hora noctis volucris icirc amicum. 

9 

Liters formentur,vt placer. 

OMifer homo, & vere miferabilis, cur non at tend is omnium tempore 
luim tnftabil/tatcm?drcur te non merit uru breui cogitas ) Memete, 
quod primus homo promtruit quodmandatum vtoLuit.Vttna,ftcut opu- 
utt Balaam } mori at ur anima noflra tuft or urn morte, vt contemnenteS vo- 
luputespr*fentes,drv<tnos mundi honoresflmus immaculati cuflodietes 
no sab omnipeccato. Sednon curamus , quoufque^j tandem herrenda vin ■ 
cula mortis incitiimusycritciandiinpcrpttnum.Falicei/tumexiJlimo , qui 

iftaprtcogttat.Igitur o homoproijee munduficUtfectt Deijitius:ey cogtta> 
quanta ex eius amore mala nosfiquantur. Mult a enimpericula nobis tn - 
gerit:&quoniamfuisamatoribus est damnabils,merite contemmturJtt\ 
msAternxmcrteamator mundi. gwitibiprodejlijiemuxd***. 
mijcraoiUshomo?qui du?n amatnr,fugit:diipr*fens esf,tran//t:dum c.x.tl- 
tat,dei;ctt:dum blanditur,decipit dum floret y arefcit : duamatorisfuose- 
mittit,adperpetU4umiferias tranfmittit.Anno MD'i2^Calcnd, Mil). 

Accc- 


L I V z X J A c V N D ?S. H7. 

-v Acccptisliccns&cognitofigno Spiritus principal! s,peri- 
tus in arte faciacqua: funt ex more facienda.Di&a dcinde fupra 
fcripta coniuratione fccundumar.c,apparebuntSpirit.us,com- 
milium fidelitcr rcuelan tcs. 

C a p. XXV. 

IH $V0 DOCEBJMVS MODVM ET F R~ 

mam generakm accedendi ad banc artem Steganograpbue, 

& operandi meafinepericulo^ttm maxima 

y tilt ate. 

^^^ V i c vn qjt e adhuiusartisnofrra: occulta: fdenri- 
T^T^amaccedcredefiderat : quicunqucopcrari pcream? 
^ Jmirabiha&mulciscommodofape.iculis optac : m- 
__^Sf' primis oportet cum ornatum ellc virtuti bus, &: con* 
fcientia;munda:,ac voluntatis bon^adDeun^adieiplum&ad 
proximum: neiicioclinatusadnocendum-licui, nequecom- 
mcrcia turpitudinis quxrar.Deinde necefle eft, vt (it bonis arti- 
buslitcrarumaliquaculumimbutus&maximeinfcientiaartro-. 
rum,vtfciatgenefalesmotus r uiTi.s,d»fcuruis,mutaiione*, or* 

dincs,n;icuras,litu5,orcas > occufii5>& efVc&us PcelJarum, lignoru 
& planetarum.-quia fineiftorum competent! fcientia nemo po- 
teltadhuiusartis profundahabcrcacceiTum.Confequcnterne 
cefle eft,vt prazceptorem lubeat in arte perfectum & expertum: ' 

quianon,mli paucis& in myitis crudiiiilimis,_&maximsinma- 
gicis peritis ad hanc fcicntiam venire fine pra?ceptorepo(TibiIc 

crcdiroqaj*iQ T portej autcinprzceptorcm nonit ini^fejentia 
efleprobatum&rexpcrcumjfcdetiam fidilcm, proDum&De- 
umtimentem : quia quaritofuerit cum Dto in bona conucria- 
tionepurior, tanto erit in huius fuemtiaJoperationefecurior: 
Spiritus emmvirtutibuscbtemperar. Cum itaqj ad hnrtcartc^h 
quifquamaccetfuruseft , accipiac eumpra:ceprorV& ducat in 
locum aliquefecreiu&mundu: fittempus tranquillfi & ferenu, • t f $ ' STBGAN0GRAPH7AE ' 

&luna in oppofitionecompleca,foleclare fplcnde.te:&(ic Mcf- 
curiusinafcendenteconiun&us Veneriautloui, d fieri potcftr 
fintq, Sarumusremoti & Mars: quia (iipfi auc alter eoru tacrine 
cum afcendente , non erit infticutio perfe&a.Tnprimis iurkbic 
inftituendus in arte hoc iuramentum : Ego N. i tiro 5c pro- 

micro per virruccm omnipotcntis Dei, per fanguinem 
Domini noftri kfu Chrifti , per refurre&ionem mortu- 
orum & extremum iudicium, & pcrfalucem animae 
mcxinfldefan&acatholica omnipotenci Deo, beat* 
Maria: virgini,omnibus Sanctis, & tibi N. quod hanc 
artem Steganographia: omnibus diebus vita: mexoc- 
cultam fideliter feruabomcc doccbo illam aliquem fine 
tuavoluntate&confenfu. Infupcr incademvirtuteiu- 
ro&promitto , quodhac fcicntia non vtar contra Dc- 
um 8c eius mandata : nee contra Ecclefiam fan&am Ro- 
manam 5c vniuerfalem feu miniftros cius , nequc con- 
tra iufti nam 8c atquitatem- SicmeDeusadiuuct, 6c fie 
{aluet i n extrcmo mdicia Dcindq prxecptor legat fcquente 
coniurationeminlinguamyftica, & intcrprctcturcam,&om- 
ric's coniurationes in hoc operc contentas , coram difcipulo:nc 
fufpicetur,aliquid cfle diabolicum,fuperftitiofum autDeo con- 
trarium. vel pactum cum dcemonibus implicite velexplicite 
quomodolibetlatentcreflcabfconditum. • Coniuratio Gcneralis ante acceflum ad artem 

a Magiftrodiccnda. M ^ Efdri cofmenkUrcheafameor critas. Of 

Dricho mo fay r vfio noes 'uefi tut eat. 
i^rithwsnitfelionpyrno chyboyn ormc**\ 
CcrtMlimrbeuolHinfauetifiyri 

thy I T S E * SBCrNDr* to? 

KnyntAno cauei*pion nojpicl fsfiuo rh.iony. 
2(3* J thirpoiisn ion Ayr chuleor nefris. 
iM/JtrionA nayr dauojy tytt&mo turmy. 
Pleon nomcAto turias brefnen*fcphon 
t^dionfiyr cAtros chyrofny tfchyon trmy 
Oty el Uyrromays theory nAtMAtr cm. 

\^Uxrmeafeotrifn4'vfeonieJflfchor. t 

Bios p Alton rautmyfiAraftropenafon* 

Et poftquam magiftcr artis huius difcipulo fuo explanauerit 
omn ium coniu ration em fpirituum , ordinem & fcricm .• apcriar 
fibi arcana fecretiflima fcientia: huiu*,qu* ncc fcripca funt.nec 
fcribenda; probi bens fob iuramcntoprzftico> ne ilia rcuclet a- 
licui quamdiu vixcrir,nifi dignis firin arte iuratis > ncc fcribat ca 
quouis modo yel caufa. Deinde doceac eum naturas, nomina, 
loca,numeros,officia& proprietates omnium Spirituum,qui ad 
hanc Tunc arcem deputati: quomodo , quando, & vbi per eos fit 
operandum: & reliqaa arcana, qua adhuhis artis perfe&ioncra 
pertinent} dc quibus non eft fenbendum. 

flNJTVR S £ C VNT> V S LIBEH 
SfcgAMgrApbU IoAnnis Tritthemii Abb, it is Spanbct- 

men/ts u. CaL UUAij.^irm Dtmttri 

\\ O INCI- * 


.A 

INCIPIT LIBER TER- 

TIVS STEGANOGRAPHIjE IOHAN- 

nis Tritchcmij > Abbatis Spanheimenfis , ad. Serenifs. 
°' Princfpem^ominumPhilippumjComitcmPa- 
lacinumRhcni,Du'cemBauarix,Imperij- 

queSacri Principcm Ele&o- 

rcm. 

jn P Ji AE F A T 1 0. STQVAM, auxiliante Domino noftro Iefit 
Chrijlo Saluatore fideUum animamm ; primos or- 
t is no fir a hbrgs duos compleuimt* , in qutbus Ste- 
ranograpbiam nofiram -utcunque defcnpfimm I 
oportet nos hum terimm Brum illis coniungere, 
tr mirabihbm admuentis mirabdtora copulare. Inuem m quo- 
dam ubrocuiufdam antiqui Phibfipbt, qmdtfusetiMenaflor, 
efTe poffibile , *vt quadam arte mentis noftra conceptum amico 
itirn faaamu M uantumLbet abfenU , *M, horss , fine yerks, 
Rnebbris , fj fine nuncio , perfetlifrme , lattjfime & fecreujjime 
Cum autem defiderto faendt ^ebmmhffm ducerer : carpi ^veUe 
expenn dMonum ventatcm: d poft multos labores tandem , n- 
uenupfamjctenmmexpermnaprobatam. Maximum ejt bu- r 


f * AE T A T I 0. 2t» 

hfinodiartisfecretum & tantis obfiuritattbus muolutumsvtml- 
it facile fit per uwm, ^Menaftor enim ntmis obfcure &paucts verbis 
myflertummuoluit: tantifqueijiribui, r vtfecretummaneat y 'vfu* 
tH y ^vtpofieum adhuc nuUus reperiripotuerit^uiaufm fit eitu ftr* 
monem aliquo documento facere clariorem. Ego autem metuens, 
tarn mirabile opus propter mmiam obfmritatem r vtbpendi ab imp*? 
rit it, out tandem tgm cremari : cum in eo rmdtis pro bat tomb m tarn 
dm Jim expertur. it at Hud 'Uteris commendare apertioribus yolui, vt 
&* yirts erudttis ac m magtcis fludiofiffimis >cum *Dei auxtuoypofjit 
dliquatenus fieri per mum : & tamen imperitis Rapopbagts omni 
tempore mane at occult at u?n >t$ nullatcnus eorum obtufi tntcllcffui 
cogmtum. * 

'Dixit Autem Menafior : Scptem funt punctata w> 
busfcptempra:funt Angcli, &ulisfun.t ii.fpiritusuib- 
kdki, pcrcjuos nunciantur arcana, Horumn*- 

trnna per tabulam exptnt- mus. 
Man- 
/ t J* *♦ ft 

Maniioncs ipirituum cum planctis vr. M,L,nc. € £ Oriffid V Safael 

■ Tonid 

Morifitl 
Florid 
Ztchtrtd Ariel 

Raphael 
Anud 
6* Umtel Afmad 

Uebid 
Lanul 
Pdfttl 
O Miibdtf V*nrtd 

Zabdiel 
Sucmtd I 
Adrnid 
Cjrmid. ' 
Raffi4d KAi-yd 
PMh-.d 
Kentdjiet 
G*britl Tcfiid 

Thcorid 9 

* c 9vor£. Antd i 

t 

5 

i 

,* 
3 
i 

i 

J 

i 

x 

3 
i 

Z 

3 
x 

* 

3 
i 

x S Anitl ^— 4 
H Sdturnm 

f Krahioroi 

Imtroa* Wtrufor 
ScbdHntro- 
Thubrxys 67$ 

700 

7*5 

575 
600 

6i $ 

475 
500 

375 
400 

4*5 

*7J 

300 

3*5 

"5 

75 
100 

"5 9tor0. 
631 
<?i 7 

628 it 688 J 

7'3 I 

5*3 ' 
$88 

*'3 
4* 

418 I 

5'3 

3*3 > 
388 

4i3 

288 

3'3 
165 

188 

63 
88 

113 a e. 

641 $39 

638 646 

*;• 634, tfjt 

701 

55* 

57* 
601 

45* 

47* 

5Pt 

35* 

37* 

401 

M* 

176 

301 

»5» 

17* 

zctf 

5« 

7* # F X A E F A TI O. • - ,/r, 

jfifintfiptem AngeU planet arum fecundum tradition em an- 
tiquorumfaptentum.quorum qutltbet ducitMundum annts trecen- 
tu qutnquagmta quatuor menftbus bis bmis mordmefuo. Onfiet 
^ eft Angeltu Saturnism aprtnetpto creattonis gubernauttMundum 
*nnu 3j4 menftbus 4. Poflea Penus, dfimde Iupptter y poft ilium 
Mercunus >a cdetnde Mars 3 poJlea Luna, poJiremoSol. Qutltbet 
annts 354 menftbus a..fuum Ungelum m tabulafibi<ommuntfcri- 
ft urn dominium Mundi habuijfe definbitur. I toque tempore diluuij 
firunt fapientes Samaekm Angelum Martisfermutjfelmperiore- 
gimtnts.-Gabrtelemautcm Angelum Lunttempore confufionis Im- 
guarum:Michaelem AngelumSoUs .tempore extern J r fraelis de AE^ 

gyptoEtqutdem/tquisaJferttontprafauadbibetfidem.perfemet 
'bortgineMandrfactUmutationestemporum, & ' gubernattonem . 
Angebrumyfqueadfulm atatem prafcripto ordine potent fuppu- 
tare.V^psautemea.quanoftro conducunt propoftto , profequentes, 
feptem Angelis planet arum pradtelts 1 i.Jubieclos alios [ftrtt us 3 boc 
esl^mcuiquetresnon am btgtmus fecundum huiufmodi artis no. 
ftra infiituttonem -.per quos intent tonts noftra operamur efeclum. 
Ordtnem planet arum confuetum obferuabtmus.dfupremo omnium 
Saturno tnciptentes vfqueadLunam : prtmo cMttshbet principalis 

^^lioperationemconfcribentes^cdeindefubferuientum: 

i5 capitula per ordtnem con- mngentes, ■ 4 X 1 Cap. 


/ V . rtf 4 

C A P. I. 

DE ORIFIELE, PRIMO ET SPTREMO ANGELO 

SatumiXT de o^eratiombus } qu£fiuntfereum, 

Attrnvs, plan etar um omnium altior & fupre- 
musmotu natura tardus, frigidus , quia rcmotus. 
dirncihs,grauis,a pun&o fui principii 6/0. an n is vf- 
qucadpun&umprimxftauonisin quolibcc figno 

men fibus comorans jo.naturali proprio motu mouccur 626. E- 
ius primus & fuprcm us Angelus vocatur^fecudum opinion cm 
annquorumjOrific^quihabct fubfc alios trcs principalcsSpiri- 
tuSjvidclicctSadaeLPoniel&Morifiel.dcquibus fuo dicemus 
&loco&ordine. Pcrhunc auccm Orinclem magnum Saturni 
Angclum flunt mult* & diucrfx opcrationes in Stcganogra- 
phia.Peripfum poflumus mentis noftra: arcanum no turn face- 
re amico>artem fcienti > vbicunquc fueritjper litcras,fi placet: 
▼elctiam fine Uteris &aliamultamirabiliafacere,quasnemoin- 
tcll igit alius, qui in hacn oft rafcicntiaim per icus fuerit. Itaque 
to lens per hunc Angelum in See janograph ia quippiam opera- 
ri.maximcindicSaturni^&inhisrcbus^cgociis & caufls, qux 
pertinent ad Saturnum: in prirais nceefTecft, vtmotusciusn^- 
ueris vai ios & diuerfos. Et varios primum , purum , proprium, 
mixrum,rc£cum,retrogradum& conrufum. Et in his omnibus 
non folum generates regulas ab Aftronomis traditas (quia lic#t 
maxime conducant huie fcicntia noftrac* tamen non penitus 
fufKciunOfedetiampaiticularcsfciacneccffecft. Pro funda- 
ment© igiturpraefuppofitis tabulis & regulisdcmotibus plant- 

|arum,quos omnia* fcire ©peratcna in hac arte neceilarium eft; 

v • ipecia- 

* 
£ / B B R T E R T 1 F 3, fit* 

fpccialesregulas & tabcllas pun&ualium motuum perfingula 
capitula^uius opens adiecimus/ine quarurjft.obferuatione ne- 

moin hac arte potcrit ppcrari.Et nota,qopd c^ics cuiushbet pla- 
ner* in quatuor partes azquales4iuiditur>quaijum primam,i.hop 
ras inxqualcs tres angelus ipfius planet* principalis ebtinct; &C 
reliquas tres partes eius fubfhtuti per ordinem confequuntuf* 
Exempli gratia;In die Saturni Onfiel , primus angelus eius tres 
horas ab ortu folis inxqualcs , qua? dicumur horae planetarum, 
poffidet:fecundas tres primus Angelus eius Sadael. Tertias te- 
net Pomiel fecundus .- & quartas tres horas Morifiel Angclus- 
Oriftelistertius.Subprimistnbushorisdiei tam Saturni quam 
c*terarum (tellarum in rcbusSaturno appropriatisoperandurn 
eftperOrifielero;fubfccundisperSadaelem,fub tertijs per Po- 
mielem:& fub vltirais tribus per Morifielem. Et omnes oper^ 
, tionesfccundum motum Saturni autprofperum erfectum a&- 

cipiuntautdcbilem.Scdiamtabulampun- 

ftualem ponamus. 


X S T*f+ I 


* 

i44 

644 

4so 
629 

6$o 
64S 646 
6j6 
632 

646 

639 
63* 

J4t 

642 

649 

642 

<** 

S3* 

€34 

<47 

^32 

6jo 

64* 

63? 

6s» 

6ss 

626 

644- 

JltitrS 

nfiriftmt 
CRAP HI AS 

* 

pun&ualir. 6ft '> 663 6 7 t 
666 I 

667 \ 

674 
667 

673 

663 

6S9 694 
p$ 

679 
700 

695 

6Ss 

*>* 

614 
*A> I L IS E 

642 

'J* 
'33 

t43 

e.B.x 

66 S 
*7+ 

21 

*7* 
66 7 

6 7 t 
if 

*S4 
6s6 

671 
666 

670 

6 7 i 

ii Tl V S. M7 I 9- 712 - 
■ * nT.DC 
6ti 

709 

*S3 

6*2 

6S9 
6S4 
6s 6 I iO 


1 *& STEGANOGXJTmAB 

Medio motu Sacurni in fecund jm dicm,gradura&: horam ex 
tabuliscommunibuscognito,dUigenterinprimisobferuadurn 

fcias, vtrum fit dire&us an retrogradus; purus, proprius , mixtus 
aut confufus.Hoc autc ex tabulis communibus non inuenies,H 
circo praefcriptam tabulatn oriinauimus, in qua pundum prin- 

cipijmotu-s eius& finis poteris inuenircqualibethora, diuifis 
giadibusfimulintcrcurrcntibus mparticulis minutoru.Ita vi- 
delicet ad quodhbet minutu in dua5,tres vel quacuor partes ho- 
rarias fecundum proportionem motus pud aut confufi, hoc eft, 
aliorum planetarum coniun&ioee& feparationcobferuata,di- 

tiidatur: impoflibile eft enim vel per ftellas vel per Spiritus ftel- 

larum te pone ad efte&um huius artis peruenire, nifi motu pun- 

#uali cognito & diligentiffime obferuato tuas operationes ad 

^ualitatcs planetarum proprias noueris pratcife ordinare. Nam 
indiuerfisgradibus,fignis,d!ebus,horis,minutis # fccundis,rcr- 

tfjs & quartis planetarum cffe&us.quo adhanc fcientiam, diuer 
fimode variantur. In quolibetenim gradu if .mutationcs diucr- 
fasobferuauimus & inuenimus: vnde & qucmlibctgradumin 
totidem partes diuidere principal esnecenarium nobis videba- 
tur. lfta autem diuifio non habct locum per omnesgradus, fed 

in illis duntaxat, in quibus ftellc. nobis ad hancartemcoducen- 
tcsoriuntur,cum<mibusfitope*atioadfignificandumabfenti- 
busomne,quodvolumus,minifterioSpirituumfinelitcris,(icut 

<iicemus.Ir^que prima tabula diuifionis graduum motus Satur- 
ni, quam praemifimus,primx quartx dici vel no#is defcruit per- 
petuo in his,qua: pertinent ad opcrationcm Saturni & principu 
cius* fecunda vero ad fecundas tres horas , tertiaad tertias, & 
quarta ad quartas. Deinde fubiccimus punctualcm ordinc mo- 
tus ipfius Saturni m afcendente , quando videlicet merit in vno 
ex primis quatuor fignis, quje funt Aries, Taurus , Gemini 
& Cancer. De rcliquis o£to fignis etiamtabularo 

erdiaabimus confequcn- 

«m. 

ft* 


/ it »**€>. 
700 

xt J LIRE R T Z R 

Tabula prima, r j rs. tf, 


62 1 >X 668. 696 
692 

6U 
24 
I <5. f Y TabuU 

S 
/ <*» 


St 'ST EG A NO GRAPHIAE 

Tabul .1 4- ■ 

sx. 

I 

706, 

7*5 

714 

14 

717 
709 

>9 

7" 

707 

7ii 
708 

18 19. 

6. 707 
714 

7" 
iz 

709 

711 

7.8 

7* fc*« 
e, >>x 
668 

«75 

674 
6 7 t 

11 

671 
6*7 

*4 
669 

660 

*59 

671 

664 11 

697 

6yl 

<84 

*4 

700 

691 

691 

696 

684 

5- 

634 
646 

646 >2ft e. 7.0 
717 

7*3 

7i8 

708 

7" 
7'4 
*4 

7.15 

717 

i.7° 8 
18 

7" 

7*7 

710 

1* 
o 

l4 « 

n6. 

694 
696 

699 

6<j6 
689 

'9 
679 . 

681 

69 @: 

78 
715 >6. I I ■ 


* 91. 8. 

693 sx »r 67 x 
667 

660 

20 
6'.1 

67* *4 . £t 

'7 
npfltr 

<75 • 

666 
659 

19 I 

<=7* j 
657 e. 


681 0' *» 
* t« LIBER t E X T 1 y f. tff 

Motusplanctarumpurus. •" 101 

16 

Grdd^tpunttutli* 715- J' 

e 7* 

101 
I 

Di r/j, STEGAX0CRATH1A& \ 

I » Dt "vaHQtnotuVLnn arum ,& interprets- 

tione Tabular urn. 

^H 

k^^^^l Va m vis in prarfcnti capitulo fpecialis nobis tt a£ta- 
l .^ Wf2£S£&. ™ tus habcndus fit de mocibus Sacurni &c fpiritibus 

eius,acdc operattonibusinSccganographiaperi- 

pfos:netamen fcmel oportunc dicti cogamur in 

quoubetcapitulorumrcpeterc:monenduslc#orftudiofusfue- 
tar,vteorumqiixinhocipfo capiculo dicimus, ctiain/equcn- 
tibusftudeateflcmcmor. Sunt autcm fingulorumplanetarum 
varijmotus^&in diucrfos alios omnes fubtiliffime parciuntur*. 
Motus purus&ptoprius multiplex eft.&varijs fubtiliiTimis diui- 
fionibusvariatur.Dire&u<r,rettogradus,mixtus&confofus>toc 
fcrmcpunclis varantur,quot a principle fui motusincirculo 
diuclluntur. Qniddicam deconkinftioneipforumplaneraru 
adinuiccn.' Nam,ficut Ptolomarusin Gentiloquioaiccen- 
turn viginticoniunclioncs in ipfisplanctis, videlicet binari*2f. 
1 ternariX3f, quaternaEix3j-.quinariaT2!.rcnaria:7 ficfeptenaria 

vna.Etdehis iuolocodicemus.Dc ceteris autemmotibus qua- 
uisdatc certum tcrminum non poflumus propter inrmitam 
diuctfitatc.quibusquotidiepunc'cis crcfcentibus aucminucn- 
tibus variantur ignorantes : ad plenum tamcn>quantum nos 
obfetuarepotuimu*, inuenimus diuifiones plus qua 300000.it! 
quibus omnes huius attis operacione$>quo ad eff dum,fepc va- 
\ riantur.Etnifiquisvaldccxpertusinoninibushisfuerir fcicrit- 

oue motus ipfbrum planerarum medios perfecre.ac dcinde mi- 
nunifimas diuifiones puric"tuales,qua?i'x.marri ,tcrtii f >feeundis 
mmutis&gradibusine-qualibusfuhtilin'imedui li- proueniunt: 
ficilem verose^rorcs incidct, & graue periculumvixcuader. 
Ad peiflclam itaqve huius fcicntur inftirutionem tres tubu- 
lins ordmauimus : in quarum primamorum S :t -cni fecundum 
quatmr pa tes tarn diciquam metis, propnum videlicet &" pu- 
nim,adp»ndualemrad'rrmr'-di ximus& adverurnafcenden- 
iscuiuilibctfignipunclumotdinauimus. Incipiences aprimo 

gtadu 

4 


t t t e r r e s r~r r s. w 

gradu Arietispun&o^iAfri&dp.totumZodiacuminfccunda I 

tabula complexi fumus.Dcindc in cud cm (ecu da tabula motum . 
Saturniinquolibetduodecim fignorum adonuicsquartusdiei 
&no&isitadigeiTimusadminut»as,vt quahbet hora nobis gra- 

du afccn Je»tis,in quo fuerit Saturnus ipfc,cognito, clarc patc- 
kcrcpoflit radix ipiiuspunclualis, femelautemterminatacal- 1 

culaxuralicuius quod noftra artas nefcio (lvnquampertingcre 
pollit tabu-'a denuo a capite fui principij incipicnda eft.I'n tcrtia 
tabula ieptcnariamconiun&ioncmSaturni cum carreris plane- \ 

tis,quxvnicaeft,adproportionepunttireduximu5;pcrquamo- J 

mnes coniun&iones 1 10. facile ad pun&um rcducuntur.In ea- 
dem tabula purusmotus planetarum omnium pcrpun&ualcm 
princip jcuiuslibetdiuifionem,progrcffionem tc elongatione 
apun&oin quolibetmotu cognofcitur,/imc€l<us motus antea p 
peitcciehubcatur.Na (inccognitione medij motus impoilibi* 
lecftaliquemadpra&icamhuiusfcientia: pofTe accedere.Rurjfcii ■ 
fusctiamii medium motum & verum fimilitcr perfe&iflime In- 
tel ligas, nihil tibi ad huius fcicntuc cognitionem proderit, nifi * 

ptaeltriptas trcs rabulas ad omnes pundtos diuifionu in motibus 

planetarum a gradibusinarqualibus asqualiter lumptospcrmi- 

nutias lingular adimegrumintelligas.Sediam.ad orjerationem 
procedamus. 

Cognitis antem omnibus.mtelfc dlifque perie&e his,quse di- 
ximus&auxilianteDeo.dicluri fumusreum volueris in hac pro- 
fund ilimafpcculationeoperari .- inprimisoportettefcireor- 

tum cxjltationem&occamm omnium ftcllarumoctauasSphar- j 

rasper quas fit operatic .-irquantumquachbet diftetabalia. Sunt ■ 

autem Stella?, per quasopcramuradnuncia^umiecrctuquod- 
cunqueabfenti Gueveibisfiue (criptis & fine homincnuncio, 

feptingenta; numerr,quarum nomin?,loca, ortus, occafus.clc- 
uationes,diftantiasacceflus & regreflusin librofpccialidefcri- 
pfin.us, qt.ios nimis itudiofum eiTet hie denuo infcrendo repe- 
lere.Itaqucobferuataftellain omnibus iicutoporrer,& cogrii- 
to puntto afct n Jentis in quo Saturnu* eadem hora r'uerir, fi peB 
ipfum fit operatio;dil'gcimlfimc confidera qualitatem motus i- 

Y 3 pGus f- r * 


plius,vtrurnfudired"hisanrctrngradus, purus an mixtu*,pr© 
j pnus an cum alys impediments afpc-ftuum malorum conh.n- 

this.difcretusan confufus.Dcinde punitum principij motus in 
eodemfigno tamipfius Sacurni quam cartcrorumplanctarura 
eiccniun£torumext.abuliscommunibus,& his quas prxmifi- 

mtiSjfubciliflimc&propriccalculatumkribcincharta naunda: 

&: quantum fit progie/Tus, quantum cleuatus, quantumue 

r depreflus,diligenter obfcriw. Hoc idem fades m ceteris pla- 

1 nctis,Saturnovclilli, per quern fit opcratin,coniundi5. Si- 

mili mododiligentiflimeobfeiua, quo afpe&ufc mutuo plane- 

txafpiciant.an^iid'vcl^-.QuiainiplislatcthuiusoperationJs 
maxima vis. Item ante omnia obferues , in qua quarta fit Sarur- 

nusnonfolumquoad diem aut no&cm , iedetiamquo ad fi- 
gnu in quo eft , & quoad annos a pnncipio mund', quando fuic 
in domo fua primo creatus.«quia omnia lfta funt ncccflarm. Ec 
noca,quandoOr.nelangclus Saturni regit mundum infuoor- 
dinc,quod regimen 3uccrannis 35-4. menfibus quatuor. Tunc- 
'* omnisopcratiohuiusprorundillimarfcientiar, quarpertinet ad' 
opera Saturni.&qur fit per eum facitiseft, &linemagnolabo- 

rcperfpicuumconfequcturefTcdrum.Etiimilcdccartcris plane 
tis eftobferuandum. Quicunquecrgo,cognitisprincipiis hu- 

iusartis, fine diflicultatevolueritoperaii per eamvper ilium pla 
iietam operctur, cuius angelus principalis ifto tempore orbem 
gubernarcracilicalculationcinuenitur. Igitur, calculatisdiii- 
gentiHimc omnibus, proceflurus ad operationem,obferua,quis 

^angelus Saturni profit illi quarta: diei aut no&is : &: nomen cius 
fenbe eum nomine ftelly,per quam vis operari, quam tcviderc 
neccflecft. Omni autcm tempore ftcllas tibi ncccflanas viderc 
potcrisartequamtradidimus,fiucindiefiucinno£te. Dcinde 
fcnbcincademchartulaca:tcra,quac{cis fecrctiflima, cumen- 
caufto ad hoc noftro more prarparato, ficutifcis. Poftea pone 
fchedulam ipfam,quam fcnpfifti,ante te fupcr menfatn&fcnbe 

in aliamchartam metis tuarcoceptum , quod vis fcircabfcmc: 
&: inuoluc has duas fchedulas ad inuiccm , & pone in loco em i - 
L I B E R T E R T I r ST. r?f 

r entiori ante te fuper mcnfam auc pulpitum* Er die coniuratios 
nem ad Spiriturr>,per quern operatis,(ibiappropriatam. AutG 
malueris4incfcnptisomnino nunciare fecretum per Spiritunv 
velfincSpiriru,in tuoarbitriofkpofitum. Eiufdem namqueo- 
peracionis eft,cum Spii itu vel fine Spiricn fecrecum nunciare a» 
mi co, paucis alteram, ficuc luo loco diccmus.Iam differentia o- 
perationum Saturni & Angelorumeius (ccunduquatuor quar- 
tan principalcs cum coniuratiombus vnicuique per ordinem 

approptiatis componcmus : quibus vtendum eft,cum petSpiri* • 
turn nunciatur arcanum. nyefrimo Anglo Saturnism eft principals y & vocatur 0- 

rifiel, qui primamquartam Saturni 

obferuat. 
R i m v s & principalisangelus Saturni>ficur in pra»- 
cedentibus diximu?, vocatur Orifiel, qui cum cete- 
ris angelis planctarum in ordine fuo orbem regit 
annis 3^4. menfibus quatuor. Hichabet pnmam 
partem ram in die, quam in no&c : & per. cum fit operatioabor* 
tu Snli^ in die, & ab occafu Solis in no&e, vfquc ad rerciam hora 
incluiiue in oirnibu5>qua: ad Saturnum pertinent, & in eiu's die 
ac no&c»ficut diximus. Cum itaq; in prima quarta Saturni ali 
quid voluers nuntiarc abfenti fine verbis & fine litcris : t*m 
Spiutus Saturni non alius » quam Orifiel * tibi vocandus efl : 
quia per cum potcris omnia nunciare perfcftiflimc. Inpii- 
mis confidera ,in quo figno fitifte Saturnus, &in quogradn, 
& an (it dirc£his vel retrdgfadus , & quibus planecis fit con* 
hin&kn. Dc primo ponarfws exemplum ;Ecce Saturnus iam 
eft in 2j. grad, Tauri , die z8. menfis Apnlis anni prarfentts 
quicftDominiijoo* Nuncitaqueducamus 25. per 15. & Hunt 
ioo.hos diuidamus per quatuor quartas xqiulcs :& raanebunt 

cuili- 
r *l6 STEGANOGRAPHIAB 

cuihbst quartx i?o. copleamis omncsgradusSaturni in fign© 
Tauri & crunc 30. Ducamus auc j.pcr 2f .in toco, &: nut 770. Rc- 
jjciamus quatuor grad as fupctfluos a medio ccrtix.quartat & rc- 
maaebunt 6f o. Accipiamus nunc pun&um mocus Saturni ex 
tabula ad prxlentemdiem & horarn.-fc fare potcrimus, quisfit 
ortus.eleuatio&occafus AngehOrifielis cumSaturno in pri- 
ma quarta : quibus cognicis, tacilis cricoperatio noftra. Hint, 
640 
642 

634 

646 

.646 X 

Hor.2. 
63s 

> 1 
640 

646 
642 I 
hor. j. 

12 

G-*47 
646 

I 632 

634 
J " 

e. " 

hor. 3. 

632 
640 

633 
63 i. 

632 

640 Tabula. 

X 

grad. 

if 

X 3 

J 

1 

4 
t 

S 

X 

V 

6so 

640 
646 

639 
6so 

626 

X. 

funtt. 

634 

646 

^.64* 
632 

639 

*47 >e>. 


i His 


l j b e r r n nriri: w 

^ His diligent illinu: ccnUdciati, , ^nh.lcni AngcIumSatur- 

niconftaccfT icparatumaSatiuno;;.gudibus, &if.aiinucis: 

I aceftadOric-nicm a.pnmopiinil)iiiocu Saturni 6i/.gradatio- 

nibusdiilans,afinematus25. ninuii^. Hiseognitis, facimagi- 
nemexcera.vel pingc in chartam nouam figuram Orifielis in 

! mod jm viri baibati &L nudi , ftantis iupcr taurum varij colons, 

^^H habcncisin dcxtralib; Uin.&mfiniftraealAmu.-qucmdumfucis, 

dic:Fiac hare imago magni Orifielis plena,perfec"ta &: apra nun- 
ciarc raencis mca: fecrctum N. filio N, amico mco fecure,fideli- 
tcr & inccgre, Amen.Scribe in fronce nomen tuum cum encau- _ 
flocxolcorofarumtcmpcrato » &in pe&orc nomen amicitui 
abfimtisdicens, Hare eft imago N. filijN.cui per Angclum Sa- 
turni Orificlemnunciaturmentismearconceptum, Amen. In 
fronte imaginis fcribe Merion & in pe&orc Troefda. Deinde 
s coniunge ambas imagines fimul,diccn5.-'n nomine Patris&Fi- 
lij &Spiritus fandi, Amen. AudiOrifiel princepsSrcllx SaturmV- 
&pcrvircucum omnipocentis Dciadiurote,aufculta:pr£cipio • 
&: mando cibi per vircucem iftius imaginis cur, vc nuncies N. fi- 
lio N.hancintcntioncmmeam(expliccturinrcntio)quantocy- 
usfecurc,fecrecc&fidelitcr, nihil obmittenseorum, qua: eum 
volofcire, 8c qua? cibi commendaui. In nomine Patris & FUij 5C 
Spirirusfan&i.Amen. Deinde muolue ipfas imagines fie con- 
iund.isfimilpannomundolotocumaquaalbifinc&poneeas" 
in vas mobilc.quodappellanc fapiences \n&\x pbarnat alrond* : &C 
cooperi lllud fuperius diligencer cum corio rafo , ac pone in in- , 
troicualicuins habitations claufar, Ybicunqucvolueris,adfpa- 
cium 24.horarum:&finc omni h^ilcacione cuum defiiderium in- J 
tra illas Z4.horas perfeclc adimplecur : fcietquc amicus cuus ab- ^ 
fens intencionem in omni forma perfe&iflime, ficut earn fuper 
imaginem dixifti (quantumcunqueprolixa fueric) & quicquid 
ilium cxtefcirevolueris,fciecinillis24.horisperfe&e& fecre- 
! tifllme : itaquod nunquamin arternum aliquishomopoceric 
hoc percipereautfeire fine voluntate tuaauc amicitui. Etcft 
' magnum fecretum, quod nullus fapicntum ante nos literis 
commendare aufus fait. Amicus autcm ille tuus fi quid te 

m - "' ' " 2 fcitc 


fcire_yolueritex fuis ncgotii;, ; cum eodem fpiritu re poteft race- 
rcccrtiorcm intra idem fpacium 24 s . horarum : modofitinhac 
irtebencperfectus. Tuautcm, 24. horis elapfi-.Luaimagincs 
de loco, in quopofitasfunt: &reponeeas, quiaomnicemporo 
Orifielis per eas opcrari pores non fblum ad ilium amicum tuu» 
fed ad quofcunque alios, mucaco duntaxar nomine ipfius amici 
in illius nomen, quern volueris aliquid fcire . Ec note, quod non 
oporretipfas imagines depingi pulchrasautcuriofas:iedquan- 
lumcunque fimplices fucrinr, nihil refertrmodo habeantali- 
quam fimilitudincm proportionatam,itavc imagines hominu 
eflc cognofcantur. Qni autem eas pulchre depingere voluerit 
&poterit: nihil impedier,necprodclt. 

Defecundo vingelo Saturni, qui eft prim** fab Qrificle t£ 
rvocatur Sadaetj prafidem fecund* quar- 
to Sat urn x 

Ecindvs Angclus Saturni vocatur Sadacl,qui 
eft primus Tub Oritiele in ordine conftitutus , & 
habet fecudam partem poft fuum principem, cam 
indicquamin node , inopenbus & temporibus 
daturni: Hoc eft,quartam, quincam, «c fextam horas inarquales- 
Cum itaque in his tribus horis aliquid nunciarc volueris ad a- 
micum abfentem in vieinti quatuor horis , fine Uteris , fine ver- 
bis & fine nuncioifac id per omnia &fingula,qu^ inoperacionc 
prxecdenti diximus : & obferua pun&um fecundi motus Satur- 
ni in gradibus fuis ad fignum, inquopIancraipfemouetur,& 
qualis fir motus, & vbi fi t Spiritus mouens aftrum , quantum re- 
ccflerit, & quantum clcuetur a cenrro fui motus , qnantumcun- 

^uediftctapunctoquohbcitotiuscirculifmcfphxr*. Ad 

horum fcientiam confequendam eft u- 

bulahxu 
* * • Htrs 
liber r k * r r r s; ap 

6. Dt. e. «X. €. 

> ^r4 /. ifar* £ ^rc 4. hot as. horn 6. 
66o\ 6 3 4\ *7i} ft/\ 660} $ 
671 J 24 . ^/ > <#>> Hz* 

^7/] 47*1 ^1 rf ^r 

hor* s* 

663 I ft 

T OcoangcliSadacli5C5econridwationcftcnzfix2adpuftni» 

-^motus Saturnj inucnco,£ic duas imagincs(co modcquo di- 

ximu5jaopcrationcppxccdcnu)Otificljscuminfcripcionibus. 

contcftanonibus&aiijsfingulis.qu^ibidiaafunt.Quibuscom. 
pletis, pone ip&s imagines mpcr quinquc ramufculos hcrbar 

thrarnotccxt»adomuinIocQfcc«ro&fccrcto,.&d!cfupcrea;:w 

lnnomine-fpatris&4-fiiij&-j r W, tU sSanai,Amen,Sicuti-^ 
ftas duas imagines Sadadis angeR & N. fihj N.amici raei fimul 
conjunffas fupcr hos quinque ramos mobiles pofui ; ira tibi Sa- 
dachn vircutc Orifielis principis tui magni prarcipio, vt mentis mex fecrecum.quod tibi explicando commiC fine mora ad no- 
titiam prarfatiperferasamiei. His diftis dimitce ibidem imaw- • - ™ — -*%»^ uahhhw *i/juvwj iui<iyi« 

nespcrM.hora.i&fi«quodvolujfti.-fcietquc amicus tuusom- 

nequodruperimagincsdmfti.pcrfraiifiracaerccretc. Itemfi 
Yolucns de ahquo abfente fcire, quomodo valcat , & verum fta- 
turn eius iiy i^hor? ^uajunro ctonqudongc fit, ilro modo fci- „ 

rcpotetJS. £ T OMNIA CW^WVNTINMVNDO.CONSTBLLATI-^ 

©WOI5UTATM1RHANCARTEM SCIRE 

ICILRIS. 

* » Veto* 


I «T# STZGAN. LIS. III. 

Dctertio t4ngelo Saturni yqute ft fecundus fab Orifelt, linjocaiur 

Vomidy prafadens tenia quart* 

Saturni. 

TErtius angel us Saturni vocatur Pomie^qui eft in online fc- 
cundnsfubOrifielc.principaliangeloSaturnirprxfidcthc- 

tx Saturninx feptimx, ofciaux 6c noni , tarn in die qua in node, 
in omnibus, qux>pertinent ad operalionem Saturni. Locum e- 
ius,quoniamcumfuomouetuxordineadftcllasfixa$ zy gradi- 
bus ab Oricn teper tabulas difpciitis fuis horis«ica inucnics. 
Mora Saturni certificato,&inucnto pun&ualilocoPomi*- 
lir,rjc duai imagi ncs.pcr omnia, ficuti diximus. 

% 

F J N I S T £ M. T I I L I B & f. 

/ 


CLAVIS 


STEGANOGRA- 

PHIAE IOANNIS JU TRITHEMII ABBATIS SPAN HEIMfcN SIS. l>£ .AD SERENISSIMVM PRINyCI- 

pcm Dn.Philippum,Comitem Palati- 
num Rheni, Ducem Bauariaejm- 

penjElcdtorem, -rtiKf' 
iR'A'jf- VENVND ATVR 

-ApudIohannemBernerum,Bibliopolam 
Francofurtenfem,Anno 1608. 

Cum Priuileqio dr confenfu Suf (riorum. 


r 4 1 "\ V* t i 


PR OE Ml rM IO. T RlT If £ MI I. 

Ntiquos Philofophos artis & 
naturx, qui rcpcri (Tent fecreta 
\ ad prauorum hominum nc de- 
uenirentnotitiam variis occul- 
taiTe mod is atquc figuris fapien- 
tum eft opinio. Moylcn arq? Ik 
raeliticegentis famofiflimuni duccm in defcri- 
prionccrcac ioniscocli & terra: ineffabilia iecre- 
torum myftcria verbii apperuilTe fimplicibus, 
do&ioresquoqjIude^rumconfirmant.Diuus 
internoftros eruditiflimusHieronymus totpe- 
ne in Apocalypf i myftcria latere dicit quod ver- 
ba,Grxcorumiapientesprxtereanon parvx a- 

pudfuosxftimadonis qui fabulis conferiben- 
<lisoperamnauates,aliudimperitisatquealiud 
fapientibiisvniusnarranoiiisfene prudentifii- 
marationetradiderunt. Hosegofapientixftu- 
diofiffimosamatores,etfi propter ingenijtardi- 
tatemimitarinequeo : admirari tamen 6c qua 
pofTum induftria legere non obmitto, quate- 
nus dum illos magna prx ceteris hominibus 
lucubrafleconfidero : Ventrcm memorix va- 
cuum,icientixquafi micisquibufdam de men- 
fa diuitumphilofbphorum cadentibus,vtcun- 

A 2 que qucvaleamfaturare.Necmcpenitus vt reorfe- 
fcllitopinio, quoniam & mulca, qua? neiciui 
percontinuum laboremlegendi didici, <Sc adi- 
tum cogitationibus meis ad amphora rerum 
iecreta pcrquirendum variis modis reieruaui. 
Quanquam veronon fum tantaz vcl eruditio- 
ns velinduftriae,vtveterum me iapietum mo- 
dum ilium lecretum,quoin occultandamaic- 
ftatePhilolophiaevii fum, apprehendilTeaudc- 
am profiteri,modos tamenquofdam non fper- 
ncndos,vt mihi vidctur,occulte 6c prorfus fine . 
fufpicionealiquafcnbendi&occultadi,quod- 
cunq5 volueris,excogitaui,quosad initanciam 
fereniflimi Principis D. Philippi,Comitis Pa- 
latini Rhcni,DuciiqucBauaric,ac Romani Im- 
perii Principis Elcdtoris, Philofophoru fapien- 
ti(rimiMeca:natis,quomihii]ullus dignior vi- 
ius eftjitcm tradidi,&:ia(ubiecl:iim volumen, 
nonfineingentilaborecomportaui.Ncautem 
hoc magnum fecretum in aurcs imperitorum 
aut prauorum hominum dcueniat,Lectorqui- 
cunquc futurus cs,pcr nome Dei Ie h o v a inef- 
fabile,ac per fanguine Domini no ftrikfuC hri- 
{tilaluatorisfideliumanimarummonco,rogo, 
&adiuro,vthancfcribendi fcieiiam nulli pan- 
das indigno,impudico,carnali, feni malitiofo, 

quoniam multa mala per earn fieri poterunt, 

inter inter homines, adultcria,fornicationcs,con fpi- 
rationes, homicidial tradiciones, fi, quod ab- 
m,mamfcftata fuerit. Nam ficut bonus & ho- 
neftus homo voluntatis fusfecretum alteriar- 
tem fcienti quoties necefTarium fuerit pro vtili- 
tate pri uata,vel communi fecure absque aliqua 
1 ufpicione cuj uscunque notificare poteft 6c ex- 
primere,iicperuerfus,impudicus, & carnali a- 
more csecatus,voluptatis fax con fcn taneas per- 
fonse quantumcunque impudice turpiter 6c li- 
bidinosefuum malum defiderium per honefta 
&pudica&fanc1:a verba determined o locum, 
tempus,& modum conueniendi, quam latiffi- 
mepotueritabfquefufpicionealiquafigniflca- 
re.Ncceritvllaiam inter coniugatos deinceps 
fecuritas: dum fcemina voluntatem amatoris 
iuimalamexfcriptisoptimis marito cernente, 
ac verba fanftitfimacollaudante, fine mali fu- 
fpicione facillimc poteft intelligere, & quic-- 
quid amafia fcire volueris,Latinis verbis quan- 
tumuis fuerit indodta, viro mirante, ac nun- 
cium,quod poflibileeft,perferente remandare* 
Enimucrofihxcfcientia in notitiam Reipubl. 
deuemret, totus ordo turbaretur, fides perirec 
publica,literar, inftrumenta, (cripturaeomncs, 
ipfiqjhominumfermonesinfufpicionemgra- 
uiflimamverterentur. Nemoiamliteris quan- 

A 3 turn— tumcunque bonis, fandb'sachoneftisdcinceps 
crederer:nullusepiftolisadhibcretficlem,quan- 

tumlibctfandta&pudica verba fuerinr,fempcr 
dolus, fraus,6c in ore mala dcccpcio fubeiTe pu- 
taretur,fierentq$bomincsad omnia timidi, & 

non minus ad fermones mutuos,quaad literas 

auaflibetfuipicioll. Sed obiiciat mihi, aliquis 
icens:Si hanctuam fcicntiam volebas cfTe oc- 
cultam, cur earn litcris commendare voluifti? 
Huicego,ilrefpondendumfuerit,dico, quiao- 
ptimo Principi banc occultare fcicntiam, nee 
debuinecpotui,perquamclietesiuos (dequo- 
rufumego numero) a multis periculis valeac, 
ficafusaccideritjliberarc, Poteltenim per banc 
fcicntiam mentis fua:conceptum,fuis, quibus 
voluerit, occultc vel manifefte, fecure innote- 
fccre,&nuUiusfcientiam,penitus in cotrarium 

formidare.Quicuqjautemper hanc artem ali- 
quidfcriberevoluerit,modos,figna,&propor- 
tionesiingulorum diligenter obferuct, quae ft 

cofiderare ncglexerit,facile eorum quae fcripfi t, 
ckipfepoteritobliuifci. Sed nunc ad demon - 
ftrationem,Dominoadiuuante,procedamus. 

MODVS I . A. I 
MODVS PRIMVS OCCVLTE 

fcribendi fit per fingulas primas litcras di- 

ctionum flngulariiim:cuius 

hoc lignum I. 

Rimm imque mo d$u occult efcribtnditH talis: Cum vtlutrk 
altyxtdjcribcrtrtdtmicHmfecrttCy vtueme tuam inuUigat* 
voluntatem, prater eum cuifirtbU^tunc accipe quamcunyma 
voluerU narrationemLatinam quant non neeejfejit occultnri > 

cuitu difttonct emnmfic ordint^uAtcnus prima cuiwkbct di- 

Bionislitera verbumreddant^uodvolueris^uemamoium infubieElo or* 
qumento vtlexemplo te docebo t verum ifie medm non fat is cfttutne^maft* 
cUc ab indxftrio hominc poffet deprehtndijicutifitpiw expe rt$u fum. Ink- 
gende qmdemjacihs eft fid cum d$c*/twe fcribitur> quia laboriofum eft 
dttlioncs cdpropcfitum conucnicntetfemptrinpromptu habere. Huim au- 
tem modi pommtu ixemplum.cuiw textm apertw Latinw, tenor vere &- 
cretm Teutonic* inuenia tur confer $pttu l videlicet : 

ExemplumprimiModi. 

LF'cidum iubar attrnabeatitudinu excellentiJfReXigubernator & ti$- 
torrobufttjftmc vniuer forum virtue fe viuentium* exulum refugium 
debttumyvirtw.vnanimitaSiVsncutum omnium, latitia lugentium, exulm* 
tio fanthiiriftiumivirtwfragilium, nutritor egentium* fulustjuc trtbulato- 
rum> miferorum adiuter%nobtltum triumphator % admihiffratorgratiarum, 
guberna &regevitnmfiruorumtuorumffanansinfirmitatC4 neflras* fixa- 
tor omnium ,dt cm viuentinm animarum y lucidifftmum lumen.efurientium 
refugium 3 benigniffime amater feruerum tuorum % vinuttm at erne rtmune- 
rator^mnuanimarumglorifiCAtorfiruicraiumubiiVtU'^anoiDon.inevt 

monbm 


i 


r 8 Clauis Steganographia* 

morib'M boni* decor Atiiugittr txHlttmm, Fortttmdo V i r* nos f.rtific*, it 
mtoref*n£tit*tu effcUmttrreH9catu%y¥dmm*nos Deus tttrne redimptor* 
Ubcr* amjtore* n ominis t$4$ t ptceatum omntbtu remitte % tentationes exttn- 
futnoctntibWtVitamvirtHofimamoremft Ti&itudinumkme tx9t*nt km 

mhis* Dent altijftmt verevimfie*terinfirw$*ntiHm t tHmen lugintium tx*u- 
di nos % vt vitamiuftamrethmfy mtretmuringiter tenere t vim fie* net f*U 
ha: or Q rexmiferic*rdijpmc % gUrific*tortft9 f %*l*ntts verit*tem % g*Hdi*~ 
mu*<]He&tcrniregnifHbUm*tt>conJ€rH*humilUy indulge ntvat, extermin* 

noetnm* t * Tenor fapradi&i occultus. 

t'ic&er ©etrctt)cr/Mttt56f(e(l auff tiecfcftSJtonfaa %o 
x fif* fc»)it/fo tot allcr beff ttrmagfl/fmD trnib toe ?. tmfcr 
an ^cr^antipfortcn war ten/Da waHcnwirmrtDnfcrm 

©cjcugerfc^dncn/K^Etficconfcquenterquaturn 
volueris. 

Cautelse obferuandae. 

y^V 'Bftruanium verb tjHodfuprsdittwmedui, ficttt diximtu, Hon fstie 
\J eft tmtut in rebm srduu.anis mex vt slisus inceperit dt Uteris hsbe* 

rifMJpieic, facilt feeretumsbafiutofoterit diprchendi. Sequent Ci ita% me- 

di,f*nt, tntiores. vtpstet.SimttlebJerusnditmJi/fo vel aliie modit slieni 
fcrtbu t nonfatit in Latins /< ngus erudite jvtverbsnon dim d /it,, ne vnnnt* 
txtttimu dHOpKHt~l*fivoltttr:*:C9mple*» tjuoltbtt ptcretitui verba, vtfen- 

tentis textm exteritrie complies foist virgnlsmfic, vel e cenverfi yt libet, 
. tntiuetsmenvidetHr,vt nee pnnfiu nee virgttls fistic, & fit non in verb* 

fecrttijtdraroptriodifignum cniwlibet modi,necfnperprimsm li- 
ter *m necpofi vlt$msmpoHe,fMemsdmedHmfeeifnperiue 

inecenltt tenere. ii<&cr®<* 

txwtt/tc 

"Rtenfio Ioannis Trithemij Abb.Spanh. 9 

Extenfio huius modi primi. 

MOdu* ipfcprtrntu (tcrett/cribendt (ich: # cargri pefe omnt* mufti* 
plici diuerjitute poteft vanars, fmvtu, jut fufradiffum trdsnem 
furitnndip€>fcRetntclltgit>aUoscxtQtnlerendcs modus ant vix aut dffi- 
eulterpofftt percip<re. k Potefi enimvMU^if^ai/uum libitum hunc mo* 
Aumfimul vt relttjuos vAriare. Videlicet vt prima fines fecrotift confcia, 
foc*nd*non % VilfitJhif*crityiIl4nonfit f *} ficconfequenter occuiiator cere- 
torum 9 proutvoluertt % vtaturatterni*lineis vel totu v$l AimtAiatis kpr »- 
*ip$o Isterarum fuurum vfa adfinem defcendendo^velafine afcendendo * d 
frinapmm.AAde oeiam t tjuodab viroqueUtere defcendentu ($ afcenden- 
tu tltcrumftCH* fftentiU fuM ccculmrc pottfi : *m i/*rtis tumour A ue fit 
modt*yVt\nenoda*d%*hi* Oedipo opw fit. Aleiautcmpropofitinunc eftpii- 
mos/impUcafiribondtmodos often dgre^hUiHtdfgni^ idoneifuntmut- 
mfcirtiQcc*jivntmtrtbt4ere y '}H*valsanL ex minimi* maxims eltgantim 

*9git+T9 % 

Modus fecundusalternisdid:ibnibus,pru- 

denter variants in omnilingua 

facilis&tutiffimus. 

{? Ecundtu autemmodusfinefnfptcione occulta fcriicnAi eft \ vt A Hi or u 
k3 narrationi* texzw in apcrto -propofiti alterna pefithne vanttiL, : Itu vi~ 
dtiicce vt cum pr$mtt dt8 ones prima liters intenttoni occult* ufhmenium 
perhibee,fequentUverbilucraprimaab(fftciofttretimut,cri* taec*. P ft- 
<]H*m j nonfu a mtntfttrto vacua, ijuartamsnee ociofty & fie confection- 
tetyfemper dtEhiontt alt emails victbn* mixta fecreto AeferuianL>y& pub/us 
or at ioni congruent e$ ab occuttornmfigntficaticne prudcnti ordtne re<edant> 
& ifie modus in omni lingua tuundi f*cili* cpntinee &f*tis ad nnneiau* 
Anm qua v titters* fecreta mthitutm ejfg vdetur.CHtsu exemplum tale eft. 

Exemplumfecundi modi. 

T frtera no$ lefudJcffi nc>cxtremsfaltu beatorum fpirituumy (fnflflros 
X-jrcatu* indulge* gemiiwfy psuperum exsudh rnutgs tribulation* no* 
flra*,renoua vttujhuem mnbot vittorum/sna $ virtutes tribue,fx*lctf*fci- 

f >* t reeffy abfolue. 'Bone Jefu f remme mifericer Aster exaffw qmshbet no* 

*B ftru, s to Clauis Stcganographia^ 

ftror t <jucni*mg*auittrpece*uimiu & faperelapfifsitr.us . duhtffsmt false*- 

UrfrfnChr'fteftlumntSthtnigHm'elh rogantthts f/frm t £? nos fumstUs 
t*os fmpplices cenftrua, homines (umm amcnttfftmc lefts, itifttti* normapu 
tranjgredienres.miferiiorditef.eruenostu attrffiw* virtus^konian, vtntno* 
ftraaffiduainfeticitatefstttffaycorrhm^ nrftn lefts Chnfte 

f*luatorpitjfitve,rtJ}>icehMmt!imtemfidcliiim ammarum, & ne permittas 
dtutiHfKostrr>wetnlMtcfc xrtaru untauonie pernttiefifftm*. in amorifie- 
mi male ttsr bat i t verfamnr, -uitiudeduunoflram parn'ptndmm faintem, 
mox euocandi adratsonie ex amen. Bcnigre creator tfto propitiis* ftmulu 
tuts, & <juam ocjtu Lber4 nos y decepit nos vanitae mundi % viam ns>*:% vert- 
tatu nos dt/ermmus, # dulcffimtsm lumen animarum Into infixes erm$ % 
fuoniamfalueno/lratues, in tmofy nomine faluabtmur, ga tedium tndefiii* 
ens & fempuernafailicit*s> t* ts noflra vtta,fantt$rum $lm* % angelernm 
Uiitistf foeietas inftorum perfeQi(fima> creator* fiduator humnn' generis* 
Btnigmjfime IffHexAtsdi nos humstes ad te clamant a Jtberanes de prafenti 
& f*eturo na*frag>o t vt fine fine viv*mu* y vtinam rejptcias nos mtferabttu 
feruostmos exulantes ,fui redemifii nos . z.olatifumm vias tuts. Confer** nee 
omnipotent Dsusmaiejbs infinite, msferatso incircumfenpt*, eft* protcttto 
noftra perpetual Amen. 

Tenor fupradi&i occultus. 

Sitbtt &cttmmt/ Wringer Mrfc* 33rf efft f)at tu 
lid) bcfyaltm t>ff Dtifcr jufcmuicn/jc 

Exemplum Sccrcti Latini. 

HVmanafalsstis amatorqnicreamit omnia, nobis indixit obeduntiam 
mandatorumycui omnes ttnemnr obedire & obfeejui. Premium fxn- 
8* obedientiaerit fempiurna faticitae timentibus Dtum. Chrifte obesii- 
tntUm in omnibus imitari fiudeamus, vt vitam aternam promijftm nobis 
enereamur tngrcdi cum angclu per m<fcricordiam Dei. /igamus panttem- 
tiamdumpoJfumus,tempmv$ta eft bre/tij/imum, eito mors imparatos of* 
ftndei t repente negligent et confum*. ludtcii animae tranfmittee y in pctni* 
tentia agenda fiatrunontardetis, velocittrentmadvot mors venict, quern nemo IoannisTrithcmijAbb^Spanh. it 

ttmoveJhumdimeMtdntpoufh Dtutrg* vefirostrtnftuntet con folate* 
fmniunt'dmincbwe cum ttmpm htbttts, ai tjnid dintim Htjrligirtf* O 
mwrirumhomb Lmm tirrib>Ujfim* y <]u*m vtlocittrnitmifer. s C0 fnmm 
*9$*r tnctUtmbrimflimm e$l **dicto*l>n9xtm> mors omsu ex*ntmtf»b- 
mttttt ExAHdir.os Chr fie pi jjime* S*lu*i0r, nobktypocxittr* ch ;u»tibm 
tfto propH$$u*ccnccd*nolnt ummr m($ mmtrtm tuum btmgn Jjimt rcdem- 
ptor % %niuigtnt trnpcccafrum fuppUcant'bw t'ibue, *lm< cre*tcr gtrers* 
b*m*ni cxamdi nos> vtnitm mbutrtbutnt ctlemm. O Pater mtjtr cor J f> 
fim$9ft*n*bHmt[4ric*Tt,mfirmMtAUmnoftr*m adtun* cltn.c t'Jfme f <- 
t*m mkf?rtcordtttrinprmu«n>m.ib>unQ]}ru, tjmntamtx* fitmm. Pattr 
ind*ig€:,t*ffim9*ntmAb*4 (Helium rcjmum cemedtytt'gtlu coniungc ti~ 
msnt $bu4 tt *dtjft dtgntru. 

Tenor fupradi<5tioccuItus. 

Hacnodhpoftduoiecirrum, veniam ai tecirc*uuuam,qaxdudr 

ad on um,vbi roe cxpe&abii # age vc omnia fint parata. 

Tertms modus eft ai tern is dicTionibus ita vti, 
vt prima femper vacet a fign lficatio- 

ne fecreti. 

TErtim mod** tccultefcriitnds tx p wtdtrut, vt ita d xtrim, oritur, 
tn jho dtttionu ad miniftnt»mfecr/ti altemit vcbmvt fmpra v*t i- 
antmrjjoctsmen ttfermaadum eft, vt prima narratio iu d £1 o n$h I *d fe- 
cretam intentionem confer at. t fimpUc-.ter & vttimacompUta/eHteniiafem 
V''bi>f«erttiinfaev*cuvn<iCumfeiH t nte.<iH*jlreriM4wbii>r<cedttex- 
irdittm. Etiftemodiutmijfimm nonfjctltanefitentf, arum depnbmdu 
tari&hntmmtdiponemiuexcmfUm* 

Exemplum terti j modi. 

/^V Mn a morimnr, auoni* omncs mortatiter r eat mho x* generate Cimul 

dZastTr ntmo ^ H,tHim ' r,t ^^ u ^ i fi, •*■"* «ig*dU I. in natnraU 

AtliUubapttfm* tndulJit^MtttMana agendapcenttentia.Mtnet ami mors Alfhabct, 
frporucjutttawbumtlttat, D t umtimeamw,<jHitrip$$iinii peceandoxi- vaUtf. 
4a ami/$mtu,virtMofi con/.r Hondo itttmdimnp limine viuemw.O hfU rex 

•* a Htltrum 


a # 


!i Clauis Stcganographiae I 

cothrum refpicehumititdtem noftrtmjH* m ferattone v uimm. Indulge*- 
titmmon* tus percipient a. HeucHrnon cum humilttute ccttAudtrntu 
creutorem noftrum mifiri. ynipeccMd noftra humuiuuc proprie & redi- 
mem {..ngxncdeutamu bonis, &tema vits denautt nihil merentet. Eict 

bat»U*scrMce Itfwm oritur. Odulcij]imefalu*t or I efn quid relnb**m tu 
ktjcfni fine pec* a ftnnscens pro nobis morttur. Quid ficitmut cum vent* 

ritdd rations examen t veni€t cend gnam redder* mertedem vnicui^ fue- 
rumcommtjJorumoperum>eruntfytbinudaomntA,actr*n/ibit alitjUtd in* 
n«mtratum,cHtH4eFl horrendum indicium. E'go vimentu patnitenttam 
jucite [Mmurem^uoniamdifhi^iiuiic j examen ntquMfutm mntmri p$~ 
UfiptergefiettbHS crtmina. EleemoJnU ptuperum Ucryw*i fibleua, Z>/* 
femper eft 3 deuotm > dmiuu hniraecrimiua indulgent tu fuptrac.Ergo dum 
tempm eftpulfu mijtric9rdi*m> pul/4 pa: nit en do. ElUgrutm morti eiue 
ejut redemit te^inuoca eum cMmfk*8s humUitAtecftatmorc fufukm % A~ 
men. Joannes Tnihemius, 

Tenor fupradi&i occultus. 

Sftoraw m\b$:toil i$mit 400, Pfertott bcqUt 

fct)» fClr &vtutim$ t>ff Dcm §clt> 6q> torn ©cricfct/ tt. 

Quartus modus femper prima didcione in a- 
pcrtanarratione afecreto vacanre duas mox 
occulto (eruientes recipit, & vcrbo completo 
fimilitervnam vacantem adiungit : ita videli- 
cet vt verbifequentisprima didtio a leered fi- 
gnificatione fit vacua,cjuemadmodum 6c 
in tcrcio modo diximus obfer- 

uandumeiTe.. 

- 

IStesutem modus ficut ($ cdteri in alios mulses & varies m atari petejf^ 
eU^jm^m dicer* per fingmlosnuUemodoeJfapoJftbtlej id tamendeiftop^ 

Bsmm exemplum % tntjHO lab:r nen writ medictUj nifi ipfiw medi qut/it.u 
d*/s£*uterfueritc0*fiderato,w<jU4fmperpcftvnam v*c*nttmd*8iQnem> 

dm 


• 4 

IoannisTrithemijAbb.Spanh. 13 

dxt ft f venter valtnta. Duo tnim vacantafolmm infinevirbi mjfitrij ftr 
duo fartttr compictifnuntur, Rent puttbits 

Excmplum Quarti. 

P) Aflio Iefit Ckriftigtnm humtnum vimtfican s,c*iw vita inntctnter of- 
fti£hl.l>tramtnosabomnic*Ummt*<iMOHi*mb*im hmmilitatemfal- £ «» Alpha- 
*abtt*rinneceflitnte i fedd*tUTbabuntMrvtti9(i>erit& mors bonorttm eopi- ^J" 
ofa.Laudtm C. /. dtcamtu, anianimoinofir as rt demit: Gratiot agamm v * 
trf nojiro rtdemptoriptjpmo.amiomnu rtdemit qui Tyrannidi trautfmk- 
ie^hnomtn jut benedtttum laudauerunt §mnes,& panittmiamfaeiamm ■ 
de exceflibusnojlru, tjuotid.t euremus virtuoft viuere in amort m rtdtm- 
ptoria.tuiw timtr in midst confoitntia luflificartt not fuauiter, tmtudtmtu _ 
vitamnoftram cumdeieotienelwgenta, tjuatenw ad iuftitiam canuerfi /•- 
lutUntm mereamurpeccatorum tn ebarJuu & humilitate inciter perfeut* - 
raiUu,*OB dcjlcttmtu Iib.Trith, %dbb. '.' 

Tenor fupradidti fecrctus. . 

3$ ftrtf nocf) ftetat t>m6 u.an bcr < pfo«eti ffcpffcti/ ' 
twin mciti/t>«^ la() mf$ cfn/:c»& I ic dc rcliquis. 

Modusquintiisprimavacanteper2.fignifi-- 
cantcsproceditquodlibetvacantc . 

alternoconcludit. . 

QV nttumodw n$*MHhum quarto d fimtlis prim* vtcatte per i**$ < 
/tgniHemttHOi tx more precedit, fecreti cuiHslifot verbum vn* •*- 
c.ime c jnclndcnsjiuc *j**liHm femper dti* figosfic*ttu& d-fttonu VH4 VS- 
cant* cUudmntmr* fin res tn tqualtnm vltims fignificatiu* folstari* inttt 
dxtsftabit v&canttifiuiHtmodi $**% penamm cxemplhm. 

Excmplum Quinti. . 

IVftt viuent&f 'arises tat em confif*tt*r 9 nullA exalt abit virtm alibi qn Am 
hHmilitaStfiUmfi temeri:as condemnabn. Si fatlieitatts rgq*$ri£ 
rtmyinfittrnm ttnc t ($ *U flimam ^Uriam confeqnerujrmptr %eUt*r 
Wis tflv, noli *w.*ri mmdtMm, ftrrtmpit bQnefkumpmdtttm* tempt* 

B / rmtum 


, 

H OauisStcganographiac 

tamtam J'/fo !ts;'t.Fssgo vanttttcm mundt^nonusm brotsifima efl, Amdtor 
oft* fsrfm Chrifli no/hi falm^torisctemontijftmi. QUvirtutcs % vki*f*go* hk 
nocemi *mc**t> Qf in cordefanthm humiUta e*> cnfiodi. Saluaiorem *ni- 
marum noftwum dilge,c*$tadsle8io eff utt*m*n*nsperpetH*.Contcm*% 
pkmdi*repemte tran/itur*, am* beat it tsdtnuf setter* txernumum nobu pro- 
mtfrim.CAHMftmptrinfidiMfoftUtnttqHifuiH* vtnem nocnm nt*mf*ci~ 
UdtHinctthumilitM Efto vigiUtts f vt ftuitU trgHti hofiU non penmate, 
qtuniamipfeftmper vtgi/.oc f ctstt4S 7*/** impiiffimw vehement er timoto- 
dw. Cordial tor Desemamaspfefempermanei* Amor fecuU ciro confmmi* 
tur 9 honor % Uw)C4ttra<jHe omnimfmbito termtnantmr. *Jfyt*lw T^elm via dt- 
mnuienx. Homifieperbtatumidtu mortal urn vermium r cm or/urn p»t to- 
mr>mif*r & tnfmUxnHnqHAmltlnrtbiiHr. Homo ftepertiss omnium pejji* 
WM4serdtbitjinointtrmiflion* % (J uMMjuam g/ort*mfatsc<t*tu turn* co*- 
fpiiie* cum D*montbw extra proiicitmr, crncUtur y nunc] nam libera*, dot* 
Srgovd nobu fiepor bis dtorno fmppUcio damnandi tenebra & horror replo- 

kit vos. vanitmvanitatssm^tsamaternaU^entafeejHHntHr^JpicienslM 
mrfHonitmrationtmobnuktUi. Ioannes Trithemiu?* 

Tenor fupradi<5ti occultus. 

fcem ©ra6 m fatt / tmt> mnn c* jde ffl to* @cf>fofl$3ti 

Modus fextus poft duas vacantcs, binas figni- 
ficantesfcmperrccipit, fiue verba 

fint,fiucnonfint. 

SExtte* modus vt dteabus primts,adf*{J>toiontm vitandTivtcsntibw dm 
^^^^^^jcjjMcntes inordontfocreii/rgntficent, (j jiquisUmporaefualwm (yllxbt* 
rum dill ones vet bum occult* comptemertnt, tpftsmmcrbHm binis oc ofts ox 
more cincluditHY, fin minus donee dtjtoahtm coincidat narratiopor duo piss* 
rave myf'ria.vbi vac antes verbnm alt <j mod litems terminant.mox f*ed/e- 
s fHts.tr djtgntfi. ssntibtss inchosstssr^hmus <]**% mjfttrsi offoramm exeplssm. 

Exemplum factum. 

r $*mm* t s Ioannis Trithcmij Abb;Spanh. 15 

Vmma* H. Cj\nuti<]Hammoritt4r. Ftrttu eft Dettm pure amtrejUiue 
vj [f/on'am in omnifont ex<juirere t ret mundi contemners Humilitat enim 
in c a tier egntbit, innocent etpurafnblimabitur.fincera mens InminU slim. 
firabitur^deHottonuferHoreremnnerabitHrga^lierM^ nofira dtuinu eon- 
firm en: ur, Dei Amur magna oper art folct, infirm* contcmnit, em.iarejpi* 
at fu:ura bona^fideUttr vitt* reflringityVututtbuf^He refifiit. Chnftm in 
Enangeho dixit : JShn oporUrenos joUcitarectrca bumanat frnperflna* cum 
kabenw, inqmt finSue Apoftolm, necefftria tantumfimus contents. H+- 
beammitacjue Detamorem & zjlnm animarum tjHtbtu vitam [emptier- 
nam^HCHndam^faicitatempoilanima terrtbiiem exitum nohu hmmili 
connerfatiene tandem euadentet mortem comparare mereamur. Simtu in* 
tenti operibm bony nevitta nesebmant. I'tncamw innocent ertn omnire- 
ligionetantjuam Chnjhanimorstnri. Demmamemtufuper omniafermien- tes fantli* mandate eitu cym humtlttate nobu infundstt,. Large omnia b*~ 
nadM^fupereuntibrnfibi^De^eiamnsigitierdimtias varias mundiftlla- 
cis ruttUntieclad* bonori4,om*ia% no/hum pr op o fit mm corrmmpemia. Vi* 
ntre vtrtmofamanddtts obed*re>tntmrtam HftUifactre y Dettm ttmere y etee- 
m9fj*amd*refamiti*mregere>bonvfamere y prs*er*m vitia redarguere% 
mratUnibus vae*rt f glorinm mttndi contemner e , poenitentibits indulgere y 
thefaserifimt* ChrtfimMrnm.VanaenimghrUmmndi^repente erttnufaU 
faejue^nedimtia^maibreuieuam rettntjuimtts inuitifola innicenti* efl, 
mertaleebeatificant t in nobis nofirafit glariatio # diuititrmm pojfrfjio *#. 

bifcHmomnitemporeperm*nf*ra % mentt*ek9uUi* ad Dettm nnnaHamim- 
termtttenda. loan.Trith* 

Tenor fupradi&i occultus. 

ftyt>/ SBirD bat <Scf)Icf|jt)ur^WcK>on^Hr«nl><r3mif »<nfol)<K\)(ina<4 
nommmnxr&ai. 

Modus feptimus vcrbum myfticum perduas 

& duas fecundum fyllabas harum nu- 

mcrum vaiicconcludit. 

SEptim*s*UHhit*dM9ims v*c*ntti,tts insipit,& <jMoiltb« verbttmfecrt- 
turn *iHi[j/tafa m per dmufiinifieatimu, per vnam veto tcjuthtcm (jl- 
Wmmfiint/icMHttWtttlttrtmf, oci»fimJmit,it f*9% mtdtsjiciit gctteri 

irnnm i ■* / * 
i:c ltf Clauis Stcganographiae 

Btnnes pottrit multiplici di itrfitatt v*ri*ri pr$ vt vnic*itj*tinduftn9 vi~ 
fumfttrit pro fuifccretioccutmti9ntconk€nire>Jtdi*m huim modifttjHin- 

t$rp<m*mx4 excmflum. 

Fxemplum Septimum. 

Lumen mdtfcicri emniumfanaorumbeatitudoae creator v- 
_^ ^__ >4ivirfitntieZ$rec~l.rmifererentbis,nt:in6rmig*mc»tcs (Sfien- 
tesmt\ertcordi*m ttiam rogamus largire nobis virtnt em vine end* tent tui- 
onts Di*b«U>vteutclisdurts Uboribus requiem mere*mur>0 fulusitordul- 
cijftmeprecor femes humtlcs re/pice inutile/% famkUs,fis innos mifericers, 
quoniam tibtftmmUri tot is dejiderijt optamus, f tenet habere unteris tmfd- 
uortm-m nobis inciter ardent em, da nebi* vinculum va/idum (rntern* ch*. 
riatisilefk Rex cttlomm omnipotent fstc net veracittrefebumiles, mtsnd*~ 
. nsmm.j. rerun* jlrenms condtmptorcs,auAtenus tue amerefimper mrdentes 
■ nil dilgamushie t nil%s:/}imemiss nobis tempornleiucundum. Preceptor 
s bumilttntishfu mitijjime.nes do ntunm imitMridtttrinnrnfumus enim v+- 

D.in V. v*let r i)im*lisebnexij,p*ucisbonuinteti.S*luanesdomin»neperesimw.Ofum- 
9- m* veritv viuificA n$i,dulce nnimnrum nf^gium.eflo nobis tmrris fertitn- 

dtnu.Tu enim 'fortiflim* virtus neJlrstjujAlus et ssninume* mentuane re* 

creatioftlubrrrima,tu inefnbilegsiudium Angelormw, & omnium roqui- 

afid*l>H.TuUtitiM(an£hte twmntimm. Tm inextinguibile nemtn eiuium 

fmpernorumT* mortuorum viuific*tor y fr*fiHumq 3 clement, fmusfuften- 

tutor X* I'f» duU;jfime>*diu** netfrugilaferMortuot, qusttenm per vt»m 

i. veriutufine efftnfitnc ineedere reclo tramne merestmur. Opijftme Demi-, 

ne Iefu mitigst durijfimum exilsum menm,& cum finis ifiius vtu me* cepe* 

rit*?propinqu*re& nobis fisccurrere miferuordtterdigntristuncqutnitm 

f»rta fkeiem virtue is tut msignifice mtiUnte 'virtuofe cement, fugientq, 

troculomnet m*lornmintentora,&mox exterminstbuntur f«»«» pro- 

tetlor no first. Refdmusper virtutem nebtltflim* mortis tut dulcif nou de. 

jpicias fir ho s tuts die exitus nttfiri, fed not I<fu domine Jmgulcs (unguis turn 

(J rtdimstt utq, Uuet>excrfus ntjhiomnts $nfupern*gAudi* c<gl*Jh*p*arm 

. txpetbutibus nobis pie conceddnt, Amen. 

Tenor fupradi&i occultus* 

flatten/ m IoanftisTrithemtjAbbSpafih. tf 

< fl^ro/#etwt>t>m6<?<ttMre wifer gar (Mile/ aufft>a£ 
toix fcm §dnt> fur t ommc!t/i>nt> petti fcrf cgctn 

Modus o&auus per tres vacantes totidem- 
quc fignificatiuasdi^tionesaltex- 

natimprocedit. 

r lf\ VemadnoiumfextHiptr dt/at, ita videlicet vtvnum yxoicunqut 

V£ verbum myflicumaaualimmQtlabarMmapertanarrationisfententi- 

am ita COmpltm ; vt fine fine tret vacantibm lock rfuerint fejttent hen ab oci- 

■ efir, fed a tribm fignifitrntiuis in'cb:etnr. Si verbnm fecreti i**j ualinm 

■f Merit [)U*b*ntm,t9t in cenfo rtiumfm recipiec, donee fjlluba anteperiodum 

aliauemodo tandem fiar&aqualos. 

Exempliim odauum.j 

({^Mnlpotcnj ftmpittrnt.rDew benigniffime remmneri 
yj amfilium tuum nofhi gmeru effo parti cspem va/mi/li, 

^np^ttonemifirnmaconfiitutosfoUboniMeredmndans.formamno. 
firamfmfciptens iHvorrHptum ex flore virginal* vteri ±4rcbapgelo fanttc 
Gabriel* tnfin*ante, ama virgo ceneeptmra beatifiimo ftiritu in tternnnu 
. virgo permanereCyimmunu cr,minif t bomimbue angtUfant preeminent ior 
vuuerfjsgcn«itreg*momnipotentem De*m&homtnem,fanaijfma&re- 
i *ermd<Jfima^rgo Maria virilee confer tii omnino nefciafine do tore pa. 
' rien tt femper^taUcaltiifimaimmtacHUmcot)ft(lrnt. Mater virgo [an fa le- 
ft Cbrifli Dot virtue creata,b*milibm omni notn loco.bominibm alia cba- 
ritutepUna.omHilaHdedtgn.ffimaexiftens, fempertj, virgo permanent, an- 
gtlorum beatijhma et,a»am tmncfilim in omnibm^utpofinlaiierit lopgijfi- 
ma dignattone admirtit, eam<atte vt matremrtverend'ffimam ventratar o- 
mnibm creatteris ixceUemtorem^Mi nihil un^nam exvranti negare con- 
f*e**t,fedrepe*tefan£ii(?. voUmtaft eirn confentit, omnia comedent, huiue 
tandempanperum aduocaia merit*, fgftur ntbihfma vrginU Maria pra- 
cUremertmvenerantes, Dentin* '/mperarorvnimerfimtuiramtu, vt lumen 
ventntienobu ihfmnda4,fordttcriminnm detergar, graftam & maxime #- 
mnttemporetereifntrenibHtveracirerimfetfdaf, tentxtiona auferas, vtr- 
. intern vmeendi exeramibmnohatonctdas.amorem i**m nobis indtt*!,ca- 

C . JHmem 


N .is ClauisStcganographi* j 

ftitnfem* obeMentlam* temper an tt am % btmgnimtem, humilitnttm^ abfti~ 
nentiam, cateras^, virtmta omnium lactjmu deuota exerct&tienie mbsa 
miffr c9rdittrUr£t*rt4* Amen-* 

Tenor fupraclid:ioccu]tus. 

Wringer Wcfca^rtcflftf/ $ibt fid) groffer tfunfl 
tup f cf> Oaf f e afar tifdjit trfc( Dartum/ uerfuc^c /fcti wo!/ 

$ctvaivetmd)L I0T1. Trith. 

Nonus modus a tribus vacantibus incipic,& 
per totidcmiignificantes alternate vi- 
cibusiingularicerprocedit. ; 

Onus modus a tribus vacantibus cum ochan* inctptr, & per tot idem • 

figntfkatiuas aiternattm dtfeurrensfingu'd verb* my ft tea ante perto* 
d*m condu&it,€yuifjllabum % boc eff> trium & thumper tottdem oaofas 
conc(uditur,redundantct vere, ft dut per du<tt t & fivnaper+namfim.hter 
vacantemtermtnatur,tmfivi4Vtfe<juenrmy[licaduito femper tniusv* - 
c*nttbus incboetur, de quo conftjuenj ponamut exemption. 

Exemplum nonum. . 

Aim em & cbaritutem dttedijjime & fiugulart/Jime arnica prafentium i 
lator liuerbardus Rubtcenfisvir optima* tn amices noflros beneficus (f 
ghrioftuy quern vt bumaneexcipias rogOytibtfuamexpencr necejjitmtem^ui 
cum mhi veteri ohm necejfitutem &defellus iMgrucnta rcleuare> pro vtr>b. 
eupiovcllcm mepoffi ctnfolotiontm eaUmttatibus cm adhtbcre>fedcumfi* 
negrambus t vt luce tibiclarim confkst^d^mnU exboullis nocumtntitfyvd* 
rtis debit is prtgrtuMWidt fist pietotu 2elo 9 vebemeterfum confifus <jhi ami* 
at a vim & nexus tenet \yuatenus amtco te Ubeter exbsbeas humanu tjuem- 
admodumftmperconfueuifii, ejfcnecefjhatumamicoriadwtor. Itaarcgo 
muiua iUifub termino certo ducentosjlormo e ^ueniam con flit utus eft ma- 
scimdinnece/fituee^etjuemadmodumdocebir.Confido quonuz omnia refii- 
tuctalacn integntate^uipefl^uam momtusabstc tandem fuerit. QuedS 
feeeruygr alias bake? tm mortal a agevtamoremfincerumm net tmum ■*• 
lot* c$mpTob*mw.QuodiUtfeccris,mthiveUmfciasf*lium 9 tjmitibi im* 

mirulmgratw agor* curshJpfc dm em Amicus Euerburdm reditu** vi- s 


IoannisTrichcmij Abb.Spanh. \f 

* • 

d9ltie*>m*t**tt4m.S)lH€ter.tmpromtj[*tnflabiUjhib>ltimt9t n*rtntcf*U 
hrcnwit. Gtttrumcmm novosgandeai **dtre rumor u % di€*mxibimir *n* 
dd.Ctncm tnutriui qui p$c*t*r E^UjrnfitcorHm tntmicmm t t*nt* eruditio- 
nt 9 i9&rm*&mnMm%rffummtm*ri*piritnm % 'ut brjtta exmjfe nobu vi~ 
de*tmrJbominem% indmjfe % Grtctintetligtt tfUttn* vert 4 »#**/> detitlo- 
rum vcniMmh*mtUttr pent, <fH*cjutd iHjfiro ftrit , meannutnte gtfl$bH$ % 
CommijfafidtluercKftddttinemtniipfc timer t pandit fecreta, que #1 tmpo- 
nmntttr Qf crtiuntnr bdtvl :e cxhibereZf/otemfe mei defensor em amatt l*~ 
Ait e^regiterydlt^ facitmirand* nefcienttbu* tntrtJtbtlfa.'Vtle* 

Tenor fupradi&ioccultus. 

^D<efcr6(gart0onDfrU®a(Dcn $u mtUffttm/ if* 
mcin fKatJ}/ gefcr fcin mtiflis/ ertff gar DcrDorbcn/wiD 
mgnf$tbrja$(cn< 

Decimus modus per quatuor vacantes inci- 

piensprogreditur, Sc fignificatiuis 

ociofilqucicrminatur. 

Ecimm modm 4 <jnat$tor ociofis tnctpit. ££ pc tetidrm /ignificati*04 
ex ordmc proicitt aiinftnrjocfani tn tnbwytt* videlicet \vt dum ver^ 

bmmmyfticumsterminatMrinvoctlefeqxcnstnchottw 

Jtfintatur in/igntfie*ntibiu i$udinctpi*tmr a quatuor octojls, fianrem p**- 
■ ciomUtertqHaqvttuorcirctfinimptrmAnferintjottdeoctofis poter t con~ 

cludi,64tam m etufdem fyntfic*ntt«m numtro d -mitv , Pynamht Exeplum. 

Exemplum decimi.. 

O D.Qtm fcire vtils* fit hon*thf}immm*xorn*re%r.geni*m y nil^turpim 

iD +homintbtu contingere ignortntut d cemtu. fanttod Bounds bonu fgre r 
. gtujmr femper aduerfatur ingtntU, tjuontam tnt ellttt urn nob: Urn ford bm 

tfi ^ r gitat % mtmem obnubiiat f memor$Z d*jjip*t y finfaiurbut, difiipl **m 
froflernitycorpm debtbt Minimum effemin*', rtl g%onufypiet*tu<j 3 *rcem 
fabulu exhommc fylH*namf*cit 9 t£mpt4d omne rebtu vsnu confum,t t c *rnu 
JoUtUynttrit, omntmtjj mstorem catholic* mftttuttonu in perdendo tr*nfi> 
gredttnr, not Deum reueretur, contemnii homina, benedctorum obUui ti* 

tmr > m*lu cofcicntUperttrbttHrittcrntrffpHitgaudi*, glortafy venerator 
~bum*fiam,vttiit fajcitur,& ' fordtbm tmrpuudtn* ommfari* com*c*lm*r % 

C M defmt*- D 


*. V 


*o Clauis Steganographix iji 

defuturu nilrecojritac bonis ettrnu nudatMJoU tempcra/ia cuptde tmtOL., 
Th ptro amicorvm totime noli infifi ere trA»/itoriif% curu, fed exa/to. habtl 
litntemrdtionittnttfantlu bonuqne p*cnb$u vjluuiionem tuarn detUra, . 

# contempt* jeculotntimum^ littrisj;eor*anobiUtertiiunuingtni*rTu t . 
tjtiednatttr* donamt.monens vt t}ttulpoJfejfioneexttri»rirnonfltai t bhtmlu 
imitunsctrdevtrxciter exhibeat, qtfoniam nemo grttiofMm ex ft mat. bo- 
Hum de cordefjtfipreUtHm ejje Hon diciphilofephorum. 

Tenor fupradi&ioccultus. 

ftor bm/ntt ci)l fo fc^r mft tern fctog<6cti* Ioh .Tr. 

Vndecimus modus pcrquatuor altcrnatim . 

difcurrir, &verbum frgnificantibus 

vin&um,vacuis concludit. . 

y t 7^ecim$is t modtudqnatuorvAC4ntibus{emper incipitur^ & per Mi- ■ 
dem(igmfie4titt4sulttrn*timproctetens t in*$iafis mltin.is figntfiethti- 
bm parts termwAtmr:;mni* entm seen tnndo cspiutiL * a*atuor octe/is mi* 
ti*m,&1*odtiterasfigHific4ti*Js/xpr4<jH*M v*~- 

Of 44 Adfintm nomeris 4pp0nendas.de fuopottttur exempluw. 

Exempliim vndecimimodi. . 

ST) .Mitto tibi orttiontmrfHtm edidiin nnftiiseimfdem meiamici: 0- - 
• nnittm creator Desubumani generis redemp tor optimuf^falssMtor.ne • 
fyeatt ipfa periree f tti*m nuptUrmm vfnm confecrauit. Legimus entm <jn$d 
primohominieeUmimmandautrit mtxtrtmonium diverUfue, CrefciteQ 
wHtttpltcAmtni.Legtm indite* s cotiferHtndthumanimtis & in EvangclU 
dgri*tw*iinuptiasfan8ificaremsr*cklutic Deo bene merentes . ftruanta 
c*ftttx!em>hominibHsautempl$44C9Kfert qui fmdui coram Z el urn hxmt* 
nitttie *jfmm*ntj,f r osgrg0<]Mic*nnHbium bettHmexempbnojtriaJfmmitv 
& m*nd*t0 fdumtoris qui n$nnun<}H*m mirtcutis^o vero verbis inftitu- 
turn religitnu ad nnptiartem h$norem ctUdudtbo. Hominibm vobis^nibm 

Wilis igitnr n*pti*$dcbtmH4 & m*gn*mc$nivgi*mpMker*B religi •[*&,% r i Ibannis Trithcmij Abb.Spanh. 21 

1 

genMt.qttobiemnnumferuatcr : nifi euim vftu nupttarum txiitijfet.rmffet 
totum Q periijfet gentunoJlrumriklloopituUnte.jedagite vos fxcund** vt 
UMptiaeoiecoret is ft/it, vonerandd moribtu recle t extmplisnoubiltbut, con- 
tordiapacu. Imprimis Deum colite,contumeliam odiu, mult mm pccuni*- 
rnm eletmtjjrnu pnuptribm fempert^imptndite, virtue fe viuitt, tujHtiam 
ftruate t l;emrficentiamamiitf,Uudcs Dioftmper dtche, devtfiro eletmofj- 
mamdate.tJPrCandatu Dei obedite,vtritat«m polite dejerere, Dei mini/hot 
bonoratt, EccUfiis dtcimtt feluite, peregruies ho/pitate, innoxios Ubtr*tt % 
jkmelicespafcite,m4u>ribw vefirit obedtte,proximos vtfiros hontfie diligi- 
tt,iniuriamnulli penitm irvogtuttiy religionem Cbriilisunm diuotijjimt 
colitevtnos no lite ftqui erroru qnoslibet inuentos. DoQrinam Euttngelij 
feruMeAt viuitefecundum precept* Dti. Voluptatts earnu dejpieite, vt 
hontftot & benignos exhibete, etrdit pint stem ebferutte. lucundum nihil 
amsntcumementoteeiu* quod in S. Enangelit C. I. nobis mandauerit di- 
cens.jui demum munditUm voluptttoft vittanimdAin lutofo corpore pro- 
pterDtnmcu/r'odimus.pMritasuuoteM cordis jemptt -honorific -a bumih or*- 
titnt ntttriri dt bet, qui* mens oral ions bus purificatur, &. rt medium tent*- 
tionum aufert orttio vstidifime : idto<j 3 vobit S. rfpoftotiss dicit , vt fimptr 
tjft imentifanclitorationibtttdtbtAtis.ne tentntient sUtqu* deficits. Con- 
iungamus vox m*trimenio, quatenm generie vefiri Urgent* proptginem 
*on/truetie t non -vtdtbeututfflutreMoxiis voluptatibus voluputcs fubjbtn- 
tit nob dim dignttatemfuimrsm./ta^ memoru (cite qui vet via! or a ejpt rt- 
iter tent et adpatri*m t *d qusm eft is voentitbrtuii namq } eft vita ifiint fecu- 
li eitofimthr.StcergoimmMrimtnioviuite, vt a regno Dti non tandem vt t 
txcludotont ingot,. Fsde. 

m 

Tenor fupradicti occultus. 

©ttgroffctt^omWm Qtb^abm irtr fitter • 

faH/feptifwliooooo; ©ufoem Duodecimos modus narrationem (ua a quin* 
que va canribus inchoat, & per totidem fignifi- 

C 3 cantos. 


2 j Clauis Steganographias 

, cites, alternating proccdens coniungit, qucm- 
a Jmodum in decimo per quatuor xlemonftra- 
uimus elTe faciendum , huius quoque 
modi confequens fingamus Si>.c 
• >olu cxempmm. 
Excmplum XII. 

D.Comm$d4*er*m ub% cidnem meum degt/lu Lattgobardorxm, & 
_ men r Bed* 4* ttmporihw t y ** oro remittas/Dectt enim fapttntem 

ejfe mmro m hie tj u^t promt fit t fort tor em beneficiorum obltmfci y D*yUx eS& 
HtptwmmiuiqmtMjndignttttHvideUca & ingrMtttudtni*. ?{* "%**• 
turn U effereUu if mi fidem n$n fermaftipremtjfam^eKttdti* vttio gr+H'fftm* 
te Grtctmnofltr *rgttit t <ju% mutnum tot tens expofinlatm refittmere nolm 
imxt* fidem premfom temere contemfifH. Vale* 

Tenor fupradi 6ti occultus. 

&lmbt t>tcf€tn Gotten ntc^t/er lc ttgt germ* 

iDccimusterdusModus. 

NArrstionem fx*m s tjmmefue vactnttitm tnctpuei myflicum verbmm 
p*rtotidcmfignificstiK#fitot etmfdem Uter* fmertnt cum vndeem* 
ccncludit f porro/JpMMctorci fttsm <j***<J f fa*** mj0eriifmerint t velfi*UqMS 
post fuinyme rom*nferint % tot vachU conctudtnd* fn*t % quod figrific*** 
tetnmmer0immeMt*te'pr4ceJfir*Ht,f*mperj$memverl>mmmjfa 
€hh<j ne fignifictntahtb meru a<jHtnfyv*c*ntibw % nibttominw imkettur* 
, Hm$m quo^modt ferment fingamm excmplmm. 

Excm plum X 1 1 1. 

Q D iSW*xim*mdc.m n*kd»m iff Vh.hfobi** dtdtcm igntMtU _ ♦ efficient omnium mulorum caufa. Qmd, entm pnlcrim, <ju*m hterit 

virtMttbmfaut oiernm lUMdr* eos tf*i militant, . Hie Plinim, hoc «W 

nokiliflimtviri re^triuntur egtf[e % norufolmm srmu fed erudition* f"f", 

"B*rb*rotopj>*gn*ntt* t referent* geftmr mm fmsrum memoridtm pofhntMi 

comnuneUrunc t Quorum tsmtnprouocttm exemple Lterm humsnitatk 

trtctijut b*%i(Molu(re, non cejfu §rmi*jtrtnuus(litdii, ft vettret omtm 

frtneip* i • l6annisTrithcmijAbb.Spanh.. 13 

frinripeefapitnt'ffime confucnere opet non thefaurieftr nandas inclnderefed 
invfism Itterarum conferre bonejl'fftmum ad fee licit At em ten dent tbiu iter 
extfimantet benefitium littrarnm^no effieitnr Refptrb.immitrtalie.Emm- 
uerofcuntiafcriptnrarttm exenfirmu vires for tiff, comptitreienerk* fgne- 
rantiaaittembeminiivmi fepnhura dicitur. tyi t mm iffam tatami totem 
hdmintbn* adfert, btfl.uj 3 fimiUi facit, vera nobib tma nim mm erudition* 
& virtu tt bits fptendidnmfacert&cenfntmr. Infinitm e&jrmfh* tkera- 
rttm-i qutglortam & fanttttatemanimunefhUcomparattneieHofaim- 
mortalem terrigenie ofiendit. Addeattodamor feriptmra, emm cornet in- 
e*ndia,noxh/pintHi t extingmt t foUfeientia veterihee tKuph i kft f kio «M*» 
monam optimum nominufy immortalitatem contttlit apndemnem ffeeri- 
tatem,cMn8ufempcrkominibm ventrandam. fJHai oiie mta m enm fh ed i > 
mm philofophU rediit gloriofoi & fplendidot tranauiHitatk amatora, ite- 
ft^manfuetospajjionnmanimi vtttdrv, luxne tHrpuudinuejue fortiffimos 
nmemptorefjaciluhisad Denm con[ctnftu,fan3s exercttUle*$ep*tu ex- 
emplar,omHinma^ virtuti norma, fp It ndefctt in eontemplatione cttlcfiinm 
di4!citere!euatum.DiHin*tHillkJhationeconf€ijHuntMrbonerem De§ eba>*i 
rijtominibm renerendi. Hoc imitar editor is incHmbas,faeIicitattm viu #- - 
ptratienibmretlts confirm*, rale. Ioh.THth.Abb.fcripfi. . 

Tenor fupradicti occulcus. . 

au^cfanDf/mman*crgf(?a(f/ficf>Wcf)tJcr/!t 

Modus XIV. interduas vacantes qnodhbet 

verbummvfticumconcludiciuis . 

figniricatiuis, . 

\A Odue 1 4.femptrd vacante fnmit exordium, & ptrordinem.figuifi- 
-*■*-*■ *<"'*«"" rite precedent per vnam vacantem, ver bum in fine eoncltt- 
dit eccultondum. Caterum precedent a tredectm modes, nenfotum vartara 
fed & amphficarepoterttniin hac artefindieji.vt ea am* varie nnmero, vbi 
nosdemerfiratio^m terminamimHetneipienta vfaucadeum astern vol**- 
rmtnnmerum per 7J.fi.10. autplmtt aitcrnatim, auecunane velMerintj, . •fctndant.. . * 

Excmplum 


24 ClauisStcganographisc 

Exemplum XIV. 

C. T).Litcrki*cnmbte tHmhnmiUfHbmiffwnt) efio bcnignu$ % ign$ran- 
d *ttamdttncnttfit*9ec**e Nam dodrina inftitnto celtbru % hon$jhtof*l>- 
Umu 9 Emdme m v rtbm t i$ $ flr w*n£ti* honortbusporgfertrid*, parum vsttot 
vityt tmmirfmfcttmim* feduU trrndttionobthmfr utftmpcr vita viriuttbns 
iwfigxit*tximf!ttdrcora,crkdttronts,dectr* innocmtU afiimatio ptrhibe- 

tmr, f**nt*m ftnihs atliontbtu confer Hindus honor c<xlcftk % infr*tt*ofh 
firrtniitttrmftrtistritobuoxttyfcdvirtmibtu vtwficxs in clcuatU fciontijs 
UMtittrtoporficit vitffs m*c*Ut*m,jptrntntUvolMpt*t<4 t virtmum ex~ 
tm0emd*mfe*f*a*$tatef don and*. fTafe ox Sponhoim7 \ Co- 
UnomrtjiAmtCkriftitJW. CC CCJCCTI fI.loh.Tdth. 

' Tenor fupradidtioccukus 

3$ttttMc$l«#ntic(> wiRm/wit tit ©4#c&rt/ 

Modus XV. Abvnitatefignanteincipit v£ 
quead odonarium numcrum alter- 

.natimproccdit. 

MO dm if. VmmfwcmiitiU oeiofnm alter urn, fmbdit figniftcAtmuml 
d*inded*ds4lter»*u*dtc0Hfe<jnentKr tret & fie vfa *d ettotpem 
ubittontrto ftr [tftem y it ndt r tr fix ■, &it*conf«y*entcr vfaue ad vnit*- 
tem,i:erum fk defcetifu, & rurfm eodem modt 0/ctn/m & defcenjiu ttdv* 
MiUtem,^u9titfne*ejf4rimmfHftit^ 

ExcmpIumXV. 

LlnflriflimtTrincepucum humiU fubietliene falt/tem, benuiure difcl- 
_plinu iH/firttendifHilprtncipa, # virtMtibm eruditUne^ Remp.infte U- 
nttntfciAntfygubernare^ltricjiflittU Kdm^ authority dncum efl, *rw* 
& Uteri* fimutincHmhrt&lloexttrminArchtftim, trtibufine liter*** 
dtctrare tnimum fortitudinc fimnl tffapienti* regnare. Detu M*Jh*tor 
excetlentifllmuicordiMmemtiiumnebiUmfcientUm trituit nebi/, i**m-» 

rratU vtftrdpro viribtu curabt. Hdct enim injigue minijleri*m Ifteidmm 
B * . - - 4»tcBh I /- \. ' Ioannis Trithcmij Abb.Spanh. if 

tmeBeHum c*ntk* hemin b-u tmtr.to ocenlrarj^m videlicet, nemaUv- 
tindo JMbtermntur bene tntcll'gitis Jecretum dtutn* Artu (a u benefit 
prt*ctp'b*4,pndnis, infite, er*ditv t d,gni4% efe reueUndum t vt cautrc bo- 
mtnmmgrAviflimos err*ra, m*U*9»/lfa, tnfidieu^ prauorum caUsde pop. 
Jint^t f H4conmrm htfiwm turbtre v *leant, qui Remp. feduhtw *,,*, , & 
fiu in rebut tuendis filenm fecurt m .tttmt tp.fioUs. Igiiitr chur.fi mt /,.,_ 

nortficent-^meprincfps.tgocHmhimoamatorftcretorHmfcientubeHtgm- 
rnttn,Hcnmopumis*rttb*fuuere conjbtr banc fat *ttamab omrnu* oc- 

cmUmexkiberelHcidam(oU*mabiltgentrer.diUg'-ntiffime t ejti€m0gnU 
vmmubm vineit o m nos nobtlu, reget (5 prindpa » oftrt tempeflatis den- 
ttonos, excellent religiome, Ubrralttate, i*ftitta t tjuoufymenobilttatectdmi. 

LL ® l ' ter * rmm *™tit'°neff.enabil*:DeHt intelligent, vobitgra; i*m \ 

•xhtb*it t Art* v trite non innlita propofnit. Debtmm tttttm res Ze!o e per- \ 

*£rr*,m4,tibwijurj\.nilviic«mbere, vt fctlic utem viu tleilu pott «»r- ; 

'i^nobHdiJp.fitr^ingredimeremmHrteritoHefcientidHobuAdmmi- 
iMl9>%4mtn. Vale. " ■ 

Tenor fupradiclioccultus, 

'3*6ttrectt»cr6JiiaD/6^artctWc^ttrtfJ5dmH* 
Mi0twjufmit>cii, 

Modus XVI. cumprxcedentiinprocefTu 
concordat, fed c con trario Temper a 

vacantibusinchoat. 

*~J*Ertitumoiuikpr«ceder.iett, a Ho*dirnupmm, e'pofitw, <jhU ,Bt 

* r !™ n *"* tion,m l H * m « l ' , iL ni f ie * u, * i4mct ?t' l>e**temabotiofis t 
it* vt diOto fit femper v ,cma, fecmnda verofigntficatina, fit que *b vn iUtg 

vrfmeMdoaon^tmmfi4ts/cenf m J^iterHm,vfqueadv>,n0temde/ee$$~ 
fm, & hoc touts cjHomtjue n*rr*no propofit* finimur, & hmmmodi confe- 
1*ensfing«mm exemplmm. ■ 

ExemplumXVF. 

A D vifm dtern.mjolu vtrtnubw ofiendn wr, aumiam v rise deditl 
.J. ±*t1**1*4mdigni*Jh m atif*ntregnoDei,&f*perbi a eornm rfirt. 

<D pulft, f " .' I 26 ClauisStcganographia? 

fmlf*>Z.tU*t*t iniqmtatem Dtmonum,eruht^HefemperpertHrbati z.*tot#r 
vermes j*c dlra impietatu rtmtrdcbfht , Cenfc; tornm nun^uam in~* *- 
ternHmrnfmefcsntJedobcacatimaximts pu^tenturt or mentis % fern fiiernse 

•blthfontt ift trftrno nulla redsmptio iff, fed f erpvuus Utlui & thtejfabtli* 

gemttHt £3 *£»u nunefHamsxungHemd^Jbi tencbra & nox fempttertiati- 
mor & graH$maar*mna t fiigw atgorque* nnlbu gradm erit* namfemper 

cartreperpetHybonUyincendtMmfkfJinerevelfrgm Vi/Zcfutoyue vitupe- 
r*trilen*> Carnalis qnonimm brenijjima volupr^itiTpra obeilau.cnio mifer* 
maxiixie a --wants inceffttabmntur^ faltu autem noflrerum manes tugtur 

ittfftmiJUkltt** Tenor fupradi<5ti occultus. 

$Bami Mr frrju t>ir f ompr/fo U$ \ty\ gefatigrn W 
t)ffmciiiiufoitinictt/2-c« Et ficde reliquis quantum* 
placuir. 

Modus XVII. Prrmum modum per fingtu 
^ lasdidtionesimitaturliterisfemper 

inprxcedente* 

DEcimm &feptimus modus ad tnftnr prim* perjingnlas dittiene* pru> 
ma* liter as inapit, fedtitsras alphabet i caSide dtfponit. It a vtpro a*. 
accipiatb.preb % capiat c*& ftceonfccjuenttr vf-jueaafinem a/phabtii^por* 
re pre z. t capiat A.&cmm'tati mode fcrtbere volueru, vi eefacihm ]h<m 
aJpbabetmm confront erd natum menteconfidsra. 

Abed eff kiJ^lmnepyrftmxz.. 

y c d e f g b i 1^1 m n cpqrftmxzA. 

Pre Ajapiaiur bUerafequens immeditatt pro B>Cpre C D> {fjii *** 

[eqmntetyficHt pates tnexempio. 

ExemplumXVII. 

MAieJbf catholic a fidei ennftis firmierfaZlis fan file hominitm /*&' 
citatem vtta fempiter*a,Chriflofametitejpopondit y tenentibi*cathl~ 

UcamfidemyChrtJhmgLriefissemnipotensftetmratribmit vitam, nemo pro* 
uorumoformmvitambeotamhtbebitt homo Hdelis (eejuitur Cbrsftum t+> 
nendo vmmcmoperibw ben* dtelaratnr intntio, & estbokcum nemetu 

" ~ Ckrijh* IoannisTrithcmijAbb.Spanh. 17 

ChriflUn*f\dcfcrk*txr. 7\ r *m pr*nm homofidemobnubtlat Chrtflm tt$r- 
fit*ds%c$dtt i *MJij ! ChrrAianm affeQm ca&oluos open teuemcf virtme. 

Tenor fiipradi<5ti occultus, • 

Skbtv ©ctmwr/ fci> t>ff tiecf>(i WontaQ gcrufft 
ttacf) Mmm wrmdgm ww $u ©ienfl Et fie dc rcli- 

liguis.H^eccftfccrctiinrentio. 
Modus X 1 1 X.Tranfpofi tus Uteris vt praeeedens 
in akernis fignificantibus inftar fe- 

cundi vtitur* 

MO dm it.fupr*dittut t feu quALbct alt* transUtione liter *ru vtitmr& 
mi tnjhrjtcmndi *ltcrnufignific*ntibi«ifcd & ociofis variaturtta w- 
del cee, vt n art atio a /ignificatm* dttttonexuiw Itteraprtm* nonfit tranfpo- 
fit* t & qnoiciloaofa & ntbilf*ettadfecretin*rrationem. 

ExemplumXIIX. 

S2). Qutfiftinuperfrateramanttjftmo; vtrum habtremf4ujiinuh$ tU 
•Spirtttbus, Heu dudum *mi/i y magna erudilionis fatlum in quirt* Co- 
dscem, &timeo cjuodbenignitatemea euaferit in furte hofpitio meo receptos. 
Codex tratjpectofus idescfxefurfbttspUcensoruttifftmcjcriptWi bcnrfteli- 
gatm.fuluo corio fuperdutltu . fed eUpfm f/7 cathofict )fur*ntt tranjitore, 
metftu* confueror,fuoni.tm fubUtut ad Calendar Grtcas for/ira 4 meognato 
reftttuetxr tandem. 7\(4m C%lendi$tllus temere ablata vkfgo >eftitucntur 9 
Faeergo Cmlttidtu Gr*c*s i. tptriemur. Heu totidem Codicem optimum 
fefftmm homo nam fib iolofuratm tslfufendio digntuT**** impittus dm- 
pUcimerko iureinueniendo bonis inuifdmalis petora deuenientibm feuior 
Ihcu indign a eommuni tempore be/fits immaniffimis deuoranda femperefue 

in*bftru(isvoraginibt44Uctrand.iy Chnfitu implacabili odto proftquatur 
tu > c*pimmomnt*D€montsbefliucrudeliJfimUhorrtbiltoresgaudru fit pri- 

m*tw 9 nuntjua benedttti mifertcordta con[e<juatur,F^u(Hnm aute catalog* 
(anftoriiornatiJfimemifceatur.ChriJhw lefmfaciateu femper effe beatum 
fuoniamdtligeutiffimepertra^huit louUmaxtmi vt en/ilia cUr* y form0- 
Jiffimtntfy n*tur*m jecreta JpirttuHm .ideo^exterminetur tile fur initjutu 

tormentu femy it emu. O codex bonr % vbi nunc latitat, fau/tinum pene$ mt 
ksbui euafit none cstalogo vifiro tpfe faufiinm obfeuratm turf iter. Valt s D x Tenoi 2S ClauisSteganographi* 

Tenor fupradiclioccultus C#a!rf/?<|0 miD ftarftf ftoH/dn <3<rdrftf rr hrf: ^ IWCIW ®ottc& ac(;t toll/tin Sfctfcfocr t>cp 2?a< 

/■ T 5 A1A : ^mpcrpoft vnam vacantem 

duaspomtfignificatiuas literis prar. 
ditto modotranflatis. ' 

MOim if. v»*m V4c*nt em prtmjtir, cut fempir du* £*»tt_i • • 

ExcmplumXIX.. 

doQnnim tffi^mkbnnmMm, c*m o; er.b* umen debet *rf*l,c,t«[eZ 

1SLZ f i"T m ***"*»**»*<> K*m fide, fine cfer.L 
tfmitm m»rtM* t fKlciMifef» f ,terntcc«Hr* , uitml L »uruJ*mZ 
lu^mvirtncm ClmftumtfiL ^enb^demLjir^ *** 

Tenorfupradiclioccultus.. 

£if6fr©ctrrumer/ ftciittmi* pfri n>art twfcrwrt 
Mr&wtfm Ptcrtai an tor Pfortrrit 

Modus IoannisTrithcmijAbb.Spanh. ' i$ 

t 

Modus XX. tranfpofitis literis fignificatorum 
fcmperpoftduas vacantes fignificati- 

uas totidcm ponit. 

\A^dfu 2 i.poft &h*4 ocioftu in pnncspio ptjttas d*<u fignificdttxv ponk 
^^\i$mperlugru trtnJprftittfQdcmido qmo diximmjt* vidtUca, vtprt 
tjHtUba capUmr proxtma smmtditte fttjuen s, verb* veto in isrratton* 
vacua litertm n$n trM*Jf?jm*ntificut & in [mpmorikm did urn % ($ full urn 
itt t ctiamhHt$44 viciJfimmodiponammfeqMcnseximplum. . 

Exemplum XX.. 

C 7>.\M*tto tibifrstercMt&gMm me/tm it cptimis iUuflribtutjHe viru 

• GcrmtnU ddtt carholc* mtximu prcpugnntoribtu rmmero multu 

ftnElornm<jHtinfcrtbic*talogo dignis, <jtiom*m dimnitus tllnjlrnti, Ixct- 

k*ntj ficttt fol, efiendenta vUm Jklntis transit* virtutttm tffe tenendam^ 

tn^ bonis operibm fedulo cormerfrbantur t catholic* infinutitneviHentet 

i-ligintiffimiitujuijitorts vtrimru, m uorum g loria CbHjtm trtt, «pa a- 

mort toBttmntrcuneny di*>%uque extremis occnpuri, idetqnt digntt 

txflimaki catattgo infsrtbi Dotlora fnma notabiles, tmdiiicnt prtflan- 

ta, bt*iitHdinuc]Ht h>nere-perpetu»fixlicu t /umrinefdeimicMtet,verc/ c+> 

tbolicot,9pe> ibwfe f rt>b*rHntJXiJi{Hti cimprtbttmrfMEtit optribtu temtrU 

talis fn* txtmplum pcenam rnctr*, codictm itnaut cuptdefitgitatnm ttbi 

tranfmitto, cum bonarnm artinm nftiutort m*nu Doclorum fMhjJim* 

m*mg vtcnm tempirtflcMt Philofophiu valets fthctter viuere,fidtm^ «*. 

tholicam eper btuf-nttu exnmrt.HiimtLtat eathtlicos mores dtctt, f*:it- 

•uetimtreDiHrn^HitmrrufortitHdinistf} V fundament Mm imnwm b*~ 

rncmrn, in tjuu mane* ttstafidu ncftra, cmftodientmandat* Detvtretatho- - 
ticm i0. V«!t, ...... 

-V 

Tenor fupradi&i occultus. , 

€fn fccimlidx £un(!$a6 i$ fiiirtcH/ We fett ttfn. in T : D j Modus. 

\ 


$tf ClauisSteganographiae 

Modus X X I. Altcrnatis di&ionibus Ggnu 

ficatiuis Uteris in fecundum tran£ 

pofitisvtkur. 

MOdm */. alternie dtUtonibtu vtitur. quart* prim* eft vacua, [tennis 
vtrtfignijicttiu* serum iterum vacu^^uartanc^ur^naoa^fa^ fie 
eonfefueuterirffueadfinem propoftta narr*t$onu 9 titer* tn_, dtthoncm ft- 
gmJif*tiM*mpr$m*omne*fimt,infecuud*m confeyuentem tr*nfp->(iu, its 
vtproluera A % **cipi*tur*. proc> acct piastre. & fie confequentcr vfo ad 
finem Alphabet /, pern pro x 9 eapiatur a.pro z. vero b. Graca *utemj y nobie 
advulfarenomennoneftnecffana.idtoffHein omntbm . Ipbatetu fefueu- 
tibm obmittenda, fed tarn buimmodiponamue extmplum. 

ExcmplumXXL 

SD.TuUrejpoHdero Uteri* gauderem, ita Chrtftue me gander e facial^ 
• tranfmateremfy voluminaftjgitata.fi tandem babuijfem % %elatmfum 
reorproximie at qne grant jfimu occulta trail atoribue nuptr 2elo bo no muam 
h Mb mere philofophi*cur*ujfimi % babuerim auum ttbi gratia* longetmmor- 
tslmfratermidulcijftme^^gloriam mutuam tents amoris inutol*tam t hoc 
animfamiUari negotio efuodgraui mode fit* diligentifpme redemiffe vide- 
ru plane cognouitfuifaEta Uudogratiatfy babebo nnqnam morituras, idee* 
ynomorem gerenstut* petitiombw moxcJJccHperc, fipo/lulatu nouit Cbri- 
fimJoaberem^Ficinihic magiftri translattonem nupfuam Imtinam vidiPici 
Afirand*l*nt,ep<J}oUmvntcam me tamenfateor legtjfejdcirco negrauefe- 
rm tuas ism petition* frujhari t verita*fumm*CbnJhtui 9 uilt*nebr a occnU 
tanty examinaterque cordtummetibt gratificari non^potutjfe eater* opti- 
ma ceUre virtntem tucra^ contemner eplurim* vclociterjandcm exiflim* 

1 t/eram, pure Cbriftum dtltgere, fac ejnafo ejuatenu* facer dos exiftas operi- 

bue^Chriftum^pure^uem tubers* timerediligae vertes amator Chrifti for- 

\ uaZurTMo animarum, nthityuc preponit Chrifti mandatu ejuoniam nouit 

timorem Dei^elumanimi optimum* amor beaiitndinie Deum 7elorem *- 

mando vera anima regie enim cognitio falnatoru pi*% 3 obferuantia cathe* 

s iicsfideif gratia* fue agere omnipotent Deo lefu Cbrifto, gloriofue bet*- 

rmm omnium largitOTf conferat tibi aternimtu amor cm 9 catalogofuefm^ 

Tenor 


ToannisTrithemijAbb.Spanh. 31 
Tenor fupradidtioccultus. 

•pr ttt ©rtttf er t>on §rf Dbura SobfoM gettann V 
frfticf t gem flarcfen ® r in* 3(1 Doctor ftultorum 

Modus XXII. Scruatalitcrariimtranfpofitio- 
nciam di<5ta,poft duas ociofas cotiacm 

ponk fignificatiuas. 

"\ yf OdM22^reb.icio/ts inciptt& dmao max /igniftemtiuat tdimngitjicf, 

JWpcr dkas V4CH44 & fignfaanttr tot Am ntrrattonem apt? tarn *tque 

occuUam AlttrnAtu v etbus anft*dit,lster* prima dillionnm /tgnificsttu*- 

rum omnot in ttrtismfmnt+pofitd. ita vt pro a y capiat ur d. pro b. capt'atur r* 

proc,vorof.(jJicc0n f equenter vf% adfinom, promt prima liter a atphabeti 

A.capsatur x.l>.(S f.ro z..c t q*cm*dmodHm in fteretu rebus atphabetmm #- 

Jfendtns quorum rmbrmm wfitatum nigrum hac vice occult urn. 

A db c efg oh fig kh I i m k^* I m p n q r p fq L rn s x t 3 
U MX bz*e % 

(mm autemprtferipto mo Jo qui fequitur Jcribtrg voluoru alphabet mm 
anteteponas t & vidcdtligcnter vt ordmtmpra[criptum tenets, ne facias It- 
Gori & vbi errorcm. fed tarn huisu 22. modtponamm excmplmm y quod 
dHikbm aliernio frogreditur* s ExemplumXXII. * 

X>. Qum to amorem artium bumamitjtis nouerim douotumq 3 ChrU 
• hanafidoicmiiorem marcen*tem% benruoUmiffimum omnium philo- 
jophorum Ubt*$ grahfioari potitiontbtu tuio mirands voheputt amicitia 
addmiius Mr mm do fcriptoribtu pernotatmm eccttfiaftuii cathohcuqmo 
doQo^tbm ubt hormndi, occo tranfmttto vt habea* quo animum often* 
dot, Codicom it tormentu in hbriofiuitttt; do Jpirittbm opwquegloriofum 
omentum deborrmifli quafttenibm mtbi r em it 1 44 , Cbriftum depofco cor- 
dis nvftri ocmlos ^elofanftijpmo fui ameris exornoe > facitatqmencsame- 
row casloftinm bouorum at que dofidoriio iufimis exomptcj, vanoshonoru 
d$oo4t,^$nttmn€re > qm4Utum arw fublimia vice quoquo grandia fiorots 
^ ~ peuetrtr* 


* . .* 


- 

ji ClauisStcgahographix 

« 

fcnetr*re<]ueamH4> huins^ut ctMinmum tdgUnam iefUtrium p*rific*t9 
*$c$i,q*oC4thohc*m fidcm femper lymefiijjimu txirntmui monbmvir- 
Utih*'mthmi$ quotitlie meliorti cffi :ij 9 g$udi* tUficitmHd caduc*, nctt* 
m**r*mm jUtorthomihibw. Tn magn « verwj$$c % Philof$phm a.dtmtt- 
tcomiia, S J> intttnia omnia, hiramfufiictri proximam msrtis yttaunta 
crrtmtcmcfcndit. 'Fltti. 

TeiioLfupradicliocculcus. 

Dttt) ni cinant gcbm torn mix Mm* . 

Modus XXIII. Qualibetlicerainciuartu trant 
lata alternatis vicibus ;fcu di&ionibus, 

alternatis proccdit. 

\/04i4i*3.abvH4cci*f4/emfieriHiij-t,CHiJbttim vnam figniftcattHam 

iVl adiungitJtc^altnnatitJttUonibuAproctdit. quarumpgn fi:atiuam 

prim* lit era femper in quartan traftonunutr, ita vt pro*, capiatur e, pr$ b % 

f.pro c,g.t£fic ctnfeqmcttr.vfa ad x.pre quo *ocipi*tur c.ficut in conjoint* 

ti al-bahtooUrodemonfiralnmm exemplum. 

Ael bft c£l dhl eil fk.1 gll hmlini kjl Ipl m*l nrl off ft 

qui r'xl /*. t*l *bl xcl z.d, 

tJAtiiutvcro iftejicut & ctteriomnu mulupUeitor poter't variarr, vt 
feut tamaUernUvtitur^bmU^rinU^uaternU^autplurikm vt*t«r/t- 

gnum tunc huitu modi ouaratur, & aliorum femper immobtltter eft oo for- 

Mandum,<juoniam non varietatem modi, fed ordinom resist myjitrij. 

Excmplum XXIII. . . 

•C 7>. £*, tj$u mihifoluenda propefui, Chrtfio adiuuante refolui, mihi 
O 'tjHtdittmfrofui(hf4*M{i»UMi4Un remqueemmm breuiter mihi re- 
feribas vebm, retulit mihi nuper ftatot gr*tm amicuo cuoomeiune ntiu 
Mtimnt refufoitutum futffe iunenem^mnem Cbrifii innocationem ox tmor- 
tuurefertntemmtrandaborrendatjueapud inferos pr antrum Cbrifii*** 
rum-, narrantem torment^-orunu fctLeuaui Chrifium pormerfe *g**** 
vrucifixtrmm iUirn maxima reos *m$ benigmjftm* redempttonu benefcium 
. Wkfot, txHtorunt femper Chrtfio tngratiypenumtjn* obe*e*ti,nigltxerM^iV 
IoannisTrithcmijAbb.Spanh. & 

f*t*r*gaudis, voluptatu muniifecjutntiiy tjuotidUnit eontinuiiejiu nrgli- 
gentiuremordtnttbmamarijfimejlebant^odemnabimHr^HftterucUmiirt 
mo itocrudeltapanmur crude/a terrena at que mundana ambit io ft inatti- \ 

J»*imnt,m*ndatMm Chnftsnegltximut, bum tics conttmpfimw, mianita- \ 

tern amautmiet, retnbutionemejHe accipimm tternt damnationit. Hen not 
inftLea t quart Cbrtflumnegatttmiu, y mart temp nt indttlgt'.tit ntgltxi- i 

mu4?&c. *JM*lta. ali* inutnrrtfu/ciouut mir* retultt-, &c % Scriber; hoc 
vice nejnet maxims Uteris pancu. \Jale, '* ' n 

Tenor fupradi&i occultus. 

fc(tft>rigen&erfcr;cmci?, 

ModusXXIV.Omnesfignificantesrecipit,& : 

litcramquamlibctinquintamfequcn- 

tern transonic. 

\^OdfUi^.adiu/hirprimto»tnudiutoKesprtpoj!unarratienu fignip- 

^^anturtcipitJed/ittramcMSmlbrtdimonuprimitminquiuUmprt- 
xunefetucnitm tranfponitjtu videlicet vtpro a y %ccipiatur f, pro b,g.pro c, 
k.&confcquenttr t ficHt in alph-bctofecundo demon firal imm, vbipro Lie. 
r*rubrac*pi*turntgr a g immediate fiprapopta. 

/*f-t , g'Ch.di.ck.fLim.hn.to.tp.lq.wr,ns.ot.pu.qx.rz..r4. '< 

tb.vc.xd.^c. *T~ 

CHfHittaKefcriberevelUgereiftomodovolittrUthocAlphabetMmponat 
*ntc ttyfkcUt inuenia omnia figna emutUbet modi. 

"Fxemplum XXIV. 

;.C T>Sednlu ohfeauiU benefit or i (latntns bontflattm ne% btref. El or urn 
L-7 • :9ntnmeltM loctfuttretvrdart ob tcrtfantl* ctntatu confrMru t$to- 
rttm%eU%tia bona tormmqut hon,jb„ m n »(h<t retigionit catholc* ottri. 
¥m fantttt ornantittm affidut. Sed oro benignefrater, auatenw abiitim ti- 
nt or cm mihifiatrct bilingttet odium amanr x.u contention etqie *ufer*nt 
btnttatem operibttt malit, bo»it ifio qnotidtr friend d . t f. mtm ***% ajpi. 
■ titutm, animam trnato ftuZiitutc, ifftris, continent i* t z.elumf*t habtf 

E no mm it 


■ 
34 ClauisSteganographiae 

nom'mis '.u. : Z:lito *MicorumfratrKm<jftehon'[hjJ'tmum nomtn oyitmmm 
hjMtflatisy nof&tn in/fit optrtbus & '.in c.ifiitM tor fork trnatn fKojtte cum 
fienmaribtucAtijiUikfoltt. V&t* 

Tenor fupradi cti occultus. 

fofyxtt/ amufHcgimbalfo fa;n/ surcf; t>rfad^ M tcft 
Mrfagm* 

Modus XXV. Inftar precedents omnes 
fignificatiuas rccipit, fed quamlibec 

in fextam tranfponir. 


\ TOiw 2 f .in fbir precedent it nuUam vtcuam recspit , fed omncs fitnt, 
*fig*ifi**tima eUSionee <]*as admittit y quia noru opm e& ociofat alt- 
y*4f interpontrejum nonjtt hoc in mundo y quiJine arte Ubri huitu uotitiam 
feeretnm his modu fcripmm vafeat, innenire > nibilomtnm qnUnnqne ad 
maiorem cam clam velpropttrfac&tatem voluertt aitemattm velpeft dmm 
am ptttres vtcdntcs totidem-,fignific4tit**sinurponere % non^ inter dicimw % 
maxtmecnmliteram vnixuiqtte nouertmm vt ad pUcitnm fnum vel no~ 
m*t,/tpotett t inf*eniat y veliftaf, vt lihuerityimmntee . Alenemtutamen^ ne 
Jigna modorumfuo negligat, loco apponere^ne & ipf, jeemm aim p rare/a* 
ttat* , vt/lijto modofcrtvat* t qma per fingxlos £< tfism 2f. quid litera in* 
fexmmtranlponmMiirfeqmentemyVtfHQlocomonfiralfimHSy (cqmnntur jf. 
modi Alphabet* fkperiw diEli % inquopro A.cupiatur g % qniafexm eff pott 
m*pro h t capiat ur b. &Jtc eonfequ enter, 

Ag.bb.ci.dks€l*fm+gk*h$ % ip\qJr.mf*nt.eH.px.iK.rs. fk.tr* 
md.xe.zf. 

Cum igitmr tarn ifio quam atiie modus fcr there a lifted votueru prop ofito 
slphaheto ad hoc ordinate prima* liter** fignificatinai in vnam fcednlarru 
*onfcript*s f eor»mte ponae, quern admodmm pro exempli eonfequenterfs- 
simim. 

k^fMfga.ltJJL§44. 

Exeraplum i 
IoannisTrithemijAbb.Spanh. 35 
Excmplum latcntis fccreti. 

fad ftctifcman^fc^cm Huius occulti tandem fin- 

gamus narracionem. 

Excmplum XXV. 

SDHumile* Umtntu optanta gratiam r-emtffionu eonfifuitntttr, gra» 
•tu$ redemptions rtjhtuitur Ubertat, homines atttem panittntu hbt- 
ranturmifericorditcr,p?eceptniullificatiopietntu * bemgnijjime liber tatie 
trtbutorttkatholictijue Ugit emnet Uberauit, pttffimtu faluaisr R ex pottjfa- 
tu iudicatunu, omnia denote tenennbm Jtatbotieam reElitudmem gandia 
promifit bettitudinii bona pot eft as hbertatis tencnttbtu lege* [*ntkim ran- 
debnnt tandem k*^oUci y benifni(fimHm liberator e ofculabuntur luce tran- 
1uiH*VaU % ex Spanheim.tJVbna* Iant$*rij Anne Domint i+pS.lo.Tthh. 
Abbas. 

Modus XXVI. Altemis didbionibuspro- 
greditur,& literaqualibetfignifican- 

tium in 2. transfertur. 

O due 26. per alternas tnjbtr progreditmrfecmnde, primo ponens vnam 
vacantem in prineipio,deinde alteram fignificatiuam, pofiea vero 9. 
nam vacantem iterttm altamfignificantem, &fic cotifetjxenter vfque adfi. 
nenarrationKt.PorroprefMalibeejfgnificantiwmliteraprima capienda off, 
pofteainordtne feptima videl.;ro /l,eapiatnrh.pro b, i.pro c, kjS fie cenb- 
f*eter t vt patebtt in »lphabetofeq*cti,vbi nigra liter* pro ri/bru capittntnr. 

Rub.mig. 

Ab bi tk.il *mf*-g* kp if\r Ifmt nx ox p?*-* rb ft 
ti mt-xf z.g. 

Sed vt facile inteUigat arttmfeiatj^ mo item narrationem feeretam com-. 

fo*endivMlgarem,fcientUmconfitetamttl>iUterie fuie adfeptimam tranf- 
ptfiiionem torn nnnc fmbiieiam & oflendam. 

L.m.r.m.b^.e.j.bM.f.i.p.H.f/.r.b.h.e.m.v'.fei 

L -rk^-n.e.b.mA,m.m.b.b^.c.d.n.x.f.id. X .c,p.m.q.d.e.n.l.e.c^.fd.f.k^f. 
*-m.b.n.h.b.m.v.i. 

Cum ifiomodt volutriefcribere lit trot iiBipnmm vacamirnm,ficHtdixi~ 

£ 2 
M 


3<* ClauisStcganographi* I 

mwtntertotte „b vna vacant femper v. dpitr.scut moxprimamJigvificatU 
M**Hm JUlwrnltttramtoutttga, autmadmodkmr.Qsinftc»ndoextmpl* 

feci Hf fir tiki hi, ' fccfflcprofalw Exemplum XXVI. C P.Covmtnia*tr.tmtibtUbns mees fub condition* reft it uentti mil* 

I ' jl * rt ^ lme bo ***fi*~ «** minimc tot reHitu-ftt^uotin brtui remitter* 

dtbt-ijfcf, fhcu contra iegem,auam fides catholic* dt promt jftone fanxit.ntU 

+»«**1**mpromifift, Jf erncre condition:. Nondtcetbomtm & hortt- 

jt*m vtrum ortumprofap •* maiorttm nebi/d vtoUre promtfnm, promtferat 

tut em tos brent diligentifimt rtftttttcntlosjemitstu tsl tjuotidt* ad Catenai 

Grxcai prorvtjjtohen* adferrr. Notme fatu txptihui cum btn*u*l*mi* 

irjndt t magnapromitt*r*jmrpten mtnim*rtddere>mtiit*m ornat prcmif. 

J"m>ntcdecetChrifti*nHmn*nf*rmar*conditiontm. lulet autem Chri- 

ft<*»tl'guconJiitMti9feritartpromitfa> redd:rem»tuum,& f #« uHtbfi- 

dtr as fiert,$al,uviciftm facer* Lberahtcr oporter*. Ego I duos exicftul* 

meos, Qtttt tibi fuppUcandt cemmendaueram, bngttrtm excit/atisntw, 

*"*™*dCAt.gr4cxtpmtndU*oncupio,dimitttmcnt e mmtambrektbH*> 
una nobthmemju* hone/ft fflme familu t B»nntftnd,conftd*rag*nu4 t**m k 
mth %vol*minAme*r*mttte. fate. 

Tenor fupradicftioccukus. 

L • ©Mir mi M$ tfti foitgcn ' (jure lid) wr /(jm/ er l(t 

poller ^of^/wmMi>«Di^crfrt5rrt?^ Hxc eft in- 

tcnciofccreti. 

: Modus XXVII. Alternisdictionibus vtitur, , 

&lireraqudibctilgnificantiuminod:a- 

iiam fccj.transfcr cur. 

"X/O^M/ 27.pr*mijf* vna vacante alteram fgmfcatina immediate f*k- 
\ ■*• *-ticit & i ta confetfue nttr, alttrnu vie Jfumdiw but pr,ced t Intra vna 

cuiHiUbct dtUUnitftgnificaniisprimam transfer! in oilattam poftea " pre 
ximam/eantnum, tta vtpro 1st era A. capiatur i, pre bk.proc.t,& fie «*- 
P f*qm*nttr,vt alphabet*™ poftfcriptHm claritu dtmonjirac. \ 1 Ioannis Trithcmij Abb.Spanh. 37 

jli bh.c!.dm>fn.f:gp.h<].ir.kfl t ' mH - HX * *->P a -lt f .rc.fd.ti. 

*f xg.z.b. 

A&'txprimendum bu'usmodialpbabeticonfequtitsponamui exemplam 

vt dtUionu feerett Iter at ptrrnti tenia dttitonum Jignifieamium primas t p§* 

Jleaixtmplnm. 

Rl. qf/ft.mn. I mid. I m.f/ b. r. lej / t. r. a. d. Iff. v. d. d.n. xf f.f. 
r.n. I m,r.u q.r.rjt.t,r.l.q.d i.l.q.d.e.n I v.r;; / m.n.v. I p.n./.m.n/f.x.m./ 
i.x,m. n.c. I t dJr.x.m.fj f,fti*.d.x* . 

IntentioSccreti. 

tfcfct mit Dan @e(t/i>nDfltiDcrin«ic^r/tt>(e Da tttffi. 

Excmplum XXVII. 

D.Exiit rumor de Ltmburgenft abbate.qut dimiferit fi 4trtm F/eitdor- 
•ftnftm virumfidtlem^ttm^orahumrerumexptrtum^ouosq indu- 
xitmonachss caufa tgentes.ipfosqut Jibi faputnnttt officio miror v them in- 
to* fiatrum con/ilia veruntamtn cum recorder confuetudinit Lrmpurgen- 
fmm dicirequidqnamnefcio,Timporal$umrerumJiquidem nefeij, idetty 
dimtftrunt v.mmfidtl Jjimum quando fancln tor urn redarguit.quidtbuif- 
fentgratiai dix.J/efafuatori nofiro I C. pro fidt limit tanti fra:rU> qui recu- 
ptraretorMmHtceJfiatia potuiffct. <J\Cif*ri quart reiicitubonumnecefa- 
riumque admimftratorem ? Quid dieam.non laudo rtctffijfe tarn vtilem 
fiatrtm temporaUumperittfftmHm rtrnm Limpurgtufibm jubutnitfet quod 
etltrrime-,doltovebemtnttr tta iifipuifft Limpurgenfet monacbot.quivi- 
rum d mifirunt optimum & monachcsnrhilptnitU4 valtntos in rebut tern' 
poraltbut oeconomosconJUtuerunL,, Macharlabba nonftc v.rum decebat,, 
primo laudabas nunc > eptUit virurru multo meliortm nuU-.que ptfiponen? 
dum, Fateorfiemm Chrfltu mihidedijfet, illi, vt Chriftianum decet, ma- 
xima* gratia age. em curaremqut ne dt feeder ot vfqut vefirum Chrifio mo-, 
ratmm»lu ijli virumfdelemprauo fa/forum eon fill o fat gat urn dimitttre, 
ne vidtrer rtbm tuu dtftrtitfpu ell recuptrandi. rale. €x Spot htim.Ntu, . 
jaa.Anno Domini :^ppMb.Tritb.Abb. «■* S £ 3*mm» Modus. 


3$ ClauisSteganographias 

Modus XXVIII. Prxcedentis jnftar di&ioni- 

, busalternisvtitur,6cfignificanteliteram " 

in nonam transfer t. 

\4 Odm it infbarpracedentu alternie dicJtonibw vtifier, fttartu prima 
****** ft vacua JtcidafignijicatiMat terna itcrum vacua^Hartafignifica- 

tiaa^ficconfeautnterltteramautem<jMamhbetinnonamfet]ountetranP- 

fenjtavtpro A.ctpiaturl^pro b,Lproe,m. & fie eonfefuenttr, fieut tn^ 

a Iphabeto patebit/ecretOyfciend#m vero auod tjte modm multiplicity xra- 

I riatur, licttt & cateri omua, fid cum alicui voluerit pro admiratione Aart 

legtndmm auippiam iftiw rti art em uefdenti^auere capias fingulat figntfi. 
catiuat, (id altering ui* tutiut eft alphabetum. 

Ak^M cm an to fp go; br ifkj-lm mx ȣ oa pb uc rd ft 

tf ' Mg xb K.U 

- • 

Tenor Secreti. 

fkbtt ©uar bfatt/Mcfc #t>e en tmt 95r fiber tyxbtn 
fic& fc&r fttcfr pE$ ge$alf m miimttm mt> n>crrf ttu 

Li terse fignificantes. 

Vs9Ud^kd.n(kxi,no,pegggodiggox.tldgnodrkloz.,efmr 
ttdoaz.aofeef. */mr, aort^-n, ozxff, gggadfoz., nggodm tt 
lr,frkrn.o%xffgg t adfoz. ngg tdmto^ 

Exemplum XXVIII. 

S'D.Religiofe venrrandeaue pater, ftio cjuod omnia amieis libenter com- 
•ctdu tpt*ta,propterea depreeor humi liter <jma tenm in taElumKatheU- 
capittatitdiutiueapudnosdetentotfummacum ebaritate tmti ^elofot fra- 
tra non agreferat, tptrtmit namaue eos me obfecrantt manere t ghritfum 
»tbiegaudium erat gaudentibtu non ocioft, fed deuottfltme exult auimtu «• 
dtnoto gaudio Jpeciofi Deo Apofteli bono x.elo referent a> Utitia nojh* 
deuotiftma erat, gamdium auoame nofhmm moribm omnifarium fan&iffi- 
omit dtcoratHm y frater religiofm Matte catholicut noftram Utitiam pulctri 
trnamit fanUifftmo %el» difcipliua.ExttUamimm enhmjme difolmtro***"*- 
tieftmftrreligiofijfmt confer uantot, Erat nobis omnibutfirenue demottu at- 
tjHeorationeftmtliimHt^amordiMinHtEecleJia^ animarum quarumpittata 

ernajut, IoannisTrithemijAbb.Spanh. 39 

ornatiu, nobis id** omnem materiam^ exhibuit d^utandiferntntet vehtJ 
menter accedeme fanftiffima dttottone mentis in religion t pietatis. Quid 
t.biobfecro conuenturtftgioftee, vbi eatholica conuerfatio viget, vbt nihil 
diciturociofum nihil eelatumini^uum Chrilitu ltfui fain At or omnium fa- 
a. tt^noigaudtre in gloria fMptrna,atq J 'Dti amor feruora- omnes veros z.e* 
latores veritaturecreet. Gauifi fumw gaudio far, 80 omr.tu & deprecan- 
tetyVtmentefratra tranauiUa fufctpiat, omntmj, am An l » din is x.tlum dt- 
fonas. Z'.a'e.e.v Sponheim.T^on./an.Anno &t.J)omiu$ifft. loannci 
Trf.henvu* Abbas. •* 

Modus XXIX. Alternis di&ionibus vtitur, 

&quaclibctliterafignificantium prima 

in decimam transfertur. \AOdm2 9 ./$milittr*liernitdiEHonibw vtpracedtntet vtiturjncipiet 
*V*-ab vna vaeantty euimoxfubiungituxalterafignificatiua,ittrumvnm 
va*ma,ittr*m% fignificatiua vna, & tta eonfeauenter vfjmt adfinem pro- 
pofiu narration^ titer* am em cmmlibet diUionk figmifieatiua prima te. 
*vndecimam (eauentem trantfertur, ita vtpro A, capiat Mr I. pro b, m. pro 
t,n.&/ic confeautnter,fitutj>atet in ipfo alphabet*. * ' 

I Al>bm.cn i do l .tp>f< } ,gr i bf > it>k_*>lx ) m^ na,o^p C) a d,rt,ff t 
9£,mk,xf^i. 

Tenor Secreti. 

#uf c M$ m Wringer Mrfb 95r feffr/ ift cfo bdftt 
Xnab/ gcmme $m gar t\i(t)t/tt bttttugt M$/ iti) fctv 

Lhcrx fignificantes. 

SblgJ.lot.n.s.lijhlt iLm t.p.*.a.p.t,f0t.f.m.t. t.p.a.f.p.t.t.fg. 

PM'*^bf.a.p.e.H^.m.p.r.p.a.tJ).p^.z..p.rJ.e.a.u/g.i:peum.p.o^.blrJi. 
g.ojji.t.H.f.H.pa* tahhUx. 

ExcmpI.umXXIX. C D. Cum fit artium humamtaiufiudiofiffmm ,gaudtbu vtiaue opinor 
^*m%dtni$nQ*umfiuditYnm focium, ifit cut tibi hat Isttrat exhib* w 
— 4© ClauisStcganographix 

lurmidrafcientU efi 9 fnmmu* pbsfafipbiu* fMb+tLjjimue *rithmeticw 9 eh- 
tjHentiffimut Rb£tor>m*rf)imdttcu4profm*dtjfimH4 f omxifkrieqKe exccllen- 
t er do cl *e % or natijfime loquitur* T*Uan*ni:ensf*CHndia % nifit.bi ejfem *« 
mtCK*t*KtHm>virm*pcKitturctinH'J[cm^Hxnd'yCofAwihiiriter vjiee jbi- 
lofophorum lUUiffimum expertmfttm ttbtmuxtmef*ucot*ntumgr*t*nt*r 
fufapuu pbthfo^bum 9 quern ttbs fi gu!*rt amicttsa induUm mato % tajue 
beneuo'um tlU fern Itsrernque exbibendo pbrhfcpbum fummum prebubts. 
vtdi yn&.iam trtium fecteta Uteris ornat jjhnx mandata qmbu* pMrauie 
mirada.Ke^enderecumptrpropoJiteuftbtgrauiffimtu yux ntna ex -tern* 
fore homo dtttiffimtu poteii inpreponendo vtttur %elo dijpuatndt propttjfi- 
mo. H4nc e%o quatenus Itberaliter humantterxjue exctpias omnium at- 
stum yon tram bumanitat* ($ famdi*rn*te eUtitffimut grout jfimus qua 
defea(or % Enimuero potent te erudite tn multU quoniam Pbilefipbm eft 
9rnatifftmedoBHs->egregtmbiftori9leg9u $ ptrtvjJimw Rbrer yutnjue prom- 
ptHSiiS Geometer acuuffimm. O vttnam tales fjfint ntjlri qutcuntfue jlu~ 
dentUt tfuitumiJo petlorc neccjjarium co uemumnt ftudxunu /fie verofim- 
dttfus } bilefopbU t & *ltasfcientiai>atfy artct profunde am*t t continue tra* 
ihittiS acutijjime penttrat , llunc er^o am ore fufctpito, Uberaltvuliu tro- 
th fidelis Chrtfiianum confirm** Vale ex Sponbeim Noti* Ian. Anno 'D+* 
mini 1 49 f. IiAnnrsTriihemui^ 

Modus XXX. Alternis di<5fcionibus progredi- 
tur & litcra fignificatiua in vndcci- 

mamtransfcrcur. 

MOdwjo.ab vna vacant* ine%piens per alxemm dt El tenet progredi- 
t*r % it* vtjemperpofi vnam vacantem alteram fignfieatiuam per 
totamnarrauonu fcritnt ponattfuemadmodum in pr tee dent i quoq 2 mod* 
& «/w oft endimm: Porte f er quart am itteram fignificar tie dttlionis prim* 
fi<juens pott tarn capiatmryndecimaita vtpro A t capi*turm.prob.n*pro.c. 
**s3fic cenfequemer vtpatttin afpbabcto. 

%^m 9 bn t c0 y dp 9 eq 9 fr > gf,he > im t k^U 9 ma,mb 9 oc t pd t tfe i rf 9 fg 9 
$h>Mi,xi>j>*./. 9 

TenorSecreti. 

&ii§abmm(t qtffoitfan tw# id) ju fymtctmtf 

Litcra Ioannis Trithcmij Abb.^panh. 4* Liters fignificatiuas. 

(/uft m*a baMftgotfuantfbpmguttliutaxcaA 
f mn afm t txctajJf utthpigo tf<j u nqgh a* fp « btt 
ftmb. 

ExemplumXXX. 

fO D. 'Degenitrijeperpetu* Maria Vir^diu tthi tra'.ionem mitt often 
xj'nuperpoftulafti : Qua vuuam4>,fflim+b:mgna mater alma Maria 
virgo parensfulgentifflme. Tu fumma vnitati yuoyue ugrattjjlma, tu 0- 
mntum inuoeantimm *uxtliatrixfidel£ima, tu qusrehtium te nobile refu- 
gtum, quttidie namque finclimtie bene f turn falua pauperism aduocam 
*»itiffima,con/olatrix^ementtum,pulcherr$mav rtutum, ap rbecaorna- 
ttj/ima, Aue tnjiium refeciUatrix bentgniflima, Hdtliumque Chnfi, *- 
micorumpromotrixeeleberrim4,gaude Anna jo Urn en marenttttm, gtu- 
deHobiUtatufhliigi*M,(pa% certafidelium hbor*ntium,vemam nobu pe- 
tenttbue impetra,tremendum Tudicem Cbrt/tianitatie muiga> compunEtct 
ttrdeadiuua t auferatanimMnefirMq>t4tfumH4,tuai>ontmte Jatfafica, be- 
nediOn tu virgo mater honefi>Qimi , qua peperit imegerrima, v rgoqut 
genutt Saluaterem omnipottnttm DctfUmm,manens tamen virgo jemper 
quoquepurifma, Nunciut Gabriel quamplenam gratia falutauit t hum a- 

Matematrem.AuematerfeuiudulgentiUfonsinexhauribilupittuteJuU 
gent pietate maxima magnitude benefictorum cunEUe reuerendjftma, 

tuu intercede pro jhmulu, not tuv orna virtu tibue vt beatudinem ccuf<- 

<j«amurp»sth*tm vtu termi .urn bengnitatefaUatcm omnium fide hum. 

tjquifangmme viu ficaun inferos not te interceded e fun bemgnitate tie 

rufcipi»twortuu4,Ameru. Vat*«x Sponheim. j.Iduum January, Anno 
~2>MMM»'<*0«<;ioh.Tmh.Abh, 

.'Modus XXX LPcralrernas didtiones progre- 
ditur, & Jiterafignificatiua in duo- 

dccimam mucacur. 

"\K Oim 3 1 J vaeante vnaper alternat ociofat rite, fignificatiuas viciffim 

yrogrediturdra vtfemptrpoji vn*m d Qiunem vacmm vna lignifica- 

tnafuhungetMr, pnUier+iWHmprimncmmhbctd'Uionitmjflerij feite- 

F tidjf- / I ■ \ . 


r # 

41 Clams Stcganographiae 

ti dmfdecimafeq^tnsfiott cam acctpitur^im vtfro A.n.pro c*p. ctplmtur vt 
hmtss»*od^ilphabaop<]Hente ofttndcmm. 

Alphabctum, 

sfn.bo.cp.df.tr fs-gt.bm.ix k& '" wv.nc.od.pe.ff.rg.Jk.t*. 

TcnorSecrcti. 

©r r ah 96 1 t><w §(ciffror|Ttr il Dot twit Wcf njart* 

6orttt»Jc 9?a|cn abfc|HKfDcn«Ha:c eft intentio my- 
fterij fequcntis. 

Liters fignificatiuse. 

Q^gn*irneikjicsArxh<jagssbx*ijrckjtcgrtctsngfihostgt 
fxrcnhrcnohpHcrxyrc. 

ExempIumXXXL 

SD O mnis qui dertbw tcporaltbtss eleemofjnasvirtmtibHs mundasagif, 
•£j ante rtmtrsnfit oris *cmop$tefteffi*m.tfor infinity yuonta chart! as 
t> ra diuidt nulla condition* pot.Sanfta dent ^religto fides Chhfiiana mudl 
smoreminUrdicithominibHsfmts^miaqnidtttgttmud^nagaMdia.fatfrci* 
tat em dternam amittit % cathoticus noca&otice vimens y Chrt/tum non amac f 
& tjuiamat* ret temporals bonus effccttholtfusnon dicttWy qui creator em 
*wat,gamdct$nrebtujptrituaLfou> Chrtfit awator cunti as mnndtvinm* 
te$ zontemnit.nec curaogamdiahominum initjuormm amator mundt Un- 
Sas odtt virtHtes^defutmrUgandiU nihil cur*t,p'nitw qni ag'tu Ch iflia- 
ne vnus rebus intent $ cogimtis tjua non fttntj honefbsy agitts religions con* 
traria nolitemferiobfecro nolte hmitss tnnndi peritwras mox diltgere v*nu 
m ct fa'tstepotitu Chrifimmamarefuatenm vos retipistts ad car left ia re* 
gna.Valc.Ex Spanheimj./dumm lan**rj> Anno i4?9* Ioanncs Trithc- 

mius AHbas. 

Modus XXXir.Peraltemasviciffimpro. 
grcdi tur & di&ionis fignificatitia: j 
primain i3.transferturv 


• 


%M9im - 


Ioannis Trithcmij Abb.Spanh. 34 

\AOdw32JnslterHxd$tthttt&H4ix{{ar;'>*ctdetiHn vtitur tiatrtticne 
*• f Hot h **jft*ri} *t> vna vtcantiincipit cmifcmptr vicif m vtia fignifi- 
**i!**madsmngtt t pr* hers acjignifitattse* dsft tone prima captt ij.jeejuens 
p$Si ta in ordine Mphtltetipro A.cipture.pro b> p. pr* c. q & jic confer] *$n- 
terevtpttct. 

A^bp.ciAr.*[>ftgu.hxiz.\*Jh.mc.nd,0€*pf.ig.rh.[ut^ 

9?ocf> tywt mb ?.$£t7ft>cii tw mid) an Dcm® a\ t> 
J«rff»pfd|fcnmftdiicm @#Uiftc(/ ©ofom&erob jti 

tnfr. Haec intentio latet occultc in narrationc 
fubfequenti. 

Liters fignificatiux. 

Deaxfz.dk^lep 9lxhll l dricz.cjxodrfcllobrxtbf 
* k.ftf\* tfic \kf*.dfc i*xb(ii(bieaecxfhopnlc*.b. 

Excmplum XXXII. 

C D. Omnipotent Dem creAtorAttrnmomnium^uiptrfiliumCbrifiuni^ 
>J • not ChrifttAnotredemt: Return dedit amoru eatliel cu per lumen gratia 
tredentibw nubia ptetatemmiir.itantMdit cj Uberaltjftme fuuns dt ttlam 
ndtuwhomncm ex CMtceribm Uber Anosomnes emdentcs dt pctefhie T*r- 
tareihgemesjefiruent carcerem texebrtjtjftmum rub*U>»<fue'd*itii$cent. 
QuidttbiChnfre not ChriflUnt redder e digne poterimw hommt* u. fir mi 
fine op*r>bww/fi:i*f;demc*th;Ucamirofitentet:or.irt:cf ergo deuat ffimete 
redemptoremnoftrurnfummulaudibutCMcelebrjmw.dicentet: Law tibi 
aterne omnium faluAtorbenignijfime^ut redemifli not [anguine tuo fi-gi- 
litatem nofl-ram z.eloconfirmatut amoru, faltanot dtilcijfime faUator fe- 
fricordtbufano/truz.elitm/ideiinfunde. SanElui efiz.tlm tutu, compun- 
Uionem operArum in cordibm quarentium te Ch rifle Iff* btn<gn$ffimetUu- 
Jh*,Cbr,fte tef* benign ffimc lumen aternum,iUnminA tenebrat (enter tan 
tuorumbonitntefolita t SaluAtorj e fi,faUtAAnimat noftrat tternn conferent 
gandia,Cbrifieexaudi/eruottuotbumila,ty omnibus peccata indulge exo- 
rantibutfaltta ChriflianosfAm- 1 >s licet digniftmot, configna not k.*Io tut 

bHmilittrpetimtu,Amen.KaleexSp9nhtm % S.IduHmIan. Aunt "Domini 
ifpp. loh Tiich, .«..'. 

T a MODVS I 

I r- 


44 Gain's Steganographiae 

Modus XXXIII. Alccrnis dfdtionibus procc- 
demvtfuperiorcsprimam fignifica- 

tiuam transfcrt in 14. 

\ A Odm 3 j narrationemftCHndamab vna v*canteincipit t &iftff*rfr4- 
^^eedetuper alternas viaffim procedtt % pro prima veto cut wit bet ditt/o- 
nis JignificAti** liter* r.fcyxenttm pofi *Am loco i + .acciprt* vt pio A. c*- 
fihturp.pr^b^.procr &ficanfej*enter iuxt* crdtnem *lph*bet$ hkins- 
modi qui ' feqmtur. 

Alphabctuiru 

Af &f cr dfetfugx hz. ia ^ Ic. mi.ne, of.pg. 7 A. ri fk 
tl.mm xn.%0. 

Tenor Secret!. 

" €r<fJtioc^ticn?/»crfuc^^nt)cr8an^njoIc^cDcntt 
ityn tfd txrtraur ♦ <£t trf ttcft.auc$ gem ® tin tmtft f(t ; 

ttHJtl&erlic^Hsec eft intentio Secreti huius. . 

Liters fignificatiuae. 

T c 4 kjefrz.etm mmttk.mrz.*z.cmfixpel»m mfct 
z.tfteaz.dm4tcmtilipmltiliderblpmrx.xtiemm. t 
tatmifak^lmmmtfticari. 

Exemplum XXXIII. 

IOtnnctTrithtmiHSiSunttis moni*libtu in monte ohm Rmperti c*&*U-l 
camfidemlucidavirginitnteexornantibmfcxUcimtem^continfto religion , 

nu fan ft fce/opr tmemoratictteri regu maxims famxltm mittimtu nobis 

mult* expo fiulatum tempore virum magnum vtrum magie tntemporelim 

but expert cntur JothnemveftrU c*rit*tibm not urn monafterij Vlcudorfen* 

Jts religions fertf ore zelofiimymHltet empire Abbatc> na*am% Abb&tiarru 

liber e dimitteutem*ccefli propter t* ficnt vobus commifer*m monafteri** 

Limpmrgenfi, in e/me Chrifioferuieb*t,precibmeontinuis &f*nftvU&*'- 

%ibm[criptmr*rum eeeup*tm cum men*chu eiujdem defcender a, tempt* 

r*li*min*rerw»f*fcipereeemr*m>frocur*ter^ %4bbm 

Limpwr^ IoannisTrithemijAbb.Spanh. 4$ 

Limtwrgenfis inftnbilitatt fblito animo mutattu dimittere cum tardem* 

tonfcnut orani cum maxima inftznitajjixque obtintreab to eonfenfttm po- 

tni Chrifio potent e tandem confenfitMcet ttmidcyidco qui monialibm ftrui- j 

re ttmtat* quod lenittr mutantur timet non immerito, namficut not in- 1 

Jlrttxit experientia aliqub Mont ales aconomis fuU reddiderunty pro bent* \ j 

faftia non laudabilem meretdemfoeminem animus repente mutator am*- ] 

ritmdine.Chrtflo autemtribnente confido y ilium vebU ejfe vtilem Chriftia- , 1 

not effe monachos &fal$tatorem nofhum ttmet^bonique eft intellettut m$$~ 

liebrem ergo mutabilttatem cotrcema admoneoy qttatenw effe conjkwtct 

memineritity fufcipiontu turn in fanUo bonore at que fine era charitate, o~> 

mnem lemtatemanimimHliebriiy deponent csmaxtme adinuate not ££ re- 

cmperatefiatumrerMmitmporaliftmyVeftroin monafierio collapfkm y pro- 

dejfet auxiliante Chriftoredemptorcncftroz.elatorecaJ}imtk % Vale.-jJJU 

IcanncsTrlihemius. 

Modus XXXIV. Similiter altcrnis vtiturSc. 
• primamcuiuslibctfignificantisin 

15. transfer t. . . t 

MOdwi4,*b v«« vttunte vt fuptriores ircipit & per ultimas /imi~ - 
liter pro cedit^vt prim* H, ociof*>(tcund* vero/ignificatiua.tertt* i- 
ttrMmv4CU* > q*4rtarur/um/gnific*tiH*,&JicconfeqMtnteri//qHeadfi~ 
nemnarrationupropejitt.porro pro mttultbu Jignificatint diHtonis liter* 
prim* capitur c,in ordinealfkabetifequentupoftiam ij.ita vt pro A y c*~ 
p atrr q.pro bf.proc.f. (JJic confeqitenter>JicKt pate* in alphabet o quod ft-, 
qttitur. 

Aq.br.cf.dt.t m.fx. gz..b*.ib. k.c. Id. m e. nf. og.p h. f i. r ^./V. t ml . 
un.xo.z_p. 

Tenor occulcus. 

SJtorflc n m\b s>-ft>frt> bet 2bpf matwf emmm/ 
t>nt> t>m Lauren Wc $ty ticmctt/ btffcAt tit Mnm t>a* 
tyim. 

Literae fignificatiuaW':' 

H kj. »f* •rf*nf*rti>ktt*kj}th me <jfcg <1*fafrt *frf wkff : 
tkp^n*fntufrM*hdmtnbf«tq*bMe. < * 

< ' F 1 , Exem-.. * 


4<? Gain's Stcganographias 

Excmplum XXXIV. 

SDSDeEcclefiafhctefcr'prortbbUgrandemfecicatotogum quemadmo- 
• d'Amfraternitatitua nuptr videndum exhtbni nimuty repente conctie— 
dtnsfh tormc nonnllos fnaUxtJfe famofijjimof virot non quod vicibm *+- 
rum beneficiorum inuiderem catalog* qtemadmodnm manunm penfafr 
tumidw crimmatcrvcrbi* fl»ltijftv$6>cat4lQgHm vxtMperantt&qnxme txi- 
ftimamt p4oshom$nu non nremoraJfefolaexinmidi^^uodfslfifftmHm. Etc- 
mmconcfpttontmfancl'lftmamgimtricu Dei ego fcripfi & affirmant few- 
pervenufitjfimamfHijfe fine nauo originate excefw> tjuodtumtdm penfa- 
tortumidereprehenderevolens dixit* Futgtntijfimam vi'ginem creatartt* 
originate* noxa contra eatholicam obftrttantiam vantffima temtntate ejfi 
macuUtamjcmeritae perdtta beattpmam virgintm velle dctnrbare. C%lo- 
nun a autem nobdtffimi DoElotcs volenti* infani frandulentU optnionem 
veritati contrarian* cxtirptrc citant v»nxs fttas fabniat, reuocare compm- 
lerur$U % virginem beatiffimam aJf*retitct>confirm*nte fmc^fkitnto debere 
credi mnnd'ffimam nulla j 7 tempore* tjuamnie br eutjftmo onginatifordttati 
pibtAcu ffr>ttbifratc<]niverit t ttem am*s % credit^ \ i'ginu pnritatem bre~ 
miter tflaexplicarevflnu ZJa/e. 

Modus XXXV. Alccrnis di&ionibus vtitur & 
prima cuiuflibetfignificantis in itf. 

pcrmutatur. 

MOint jf.ab vna vHcante/imilittr inciptt cut moxpgn 'ficnttHAm ad- 
itngens vicijfim per altem.u proetdii y in hoc tut em mod* pro-e/t<tl*~ 
bctprimo ponttur [igntficatmm 1 6. pott tamfeq*t*s necipimr A. pro A> c*- 
fUturr.fro bf pr* t.t.& fie c*»fe<jnet)ter,yt pontmm fnijfitalphabttofutd 
fttjmtur. 

Alphabctum. 

A r. bf.ct. dm, tx.f *.■£*, h b. ic. kj. It. mf. ng. th.p i. f l^rlfm.tn. 

m:xp.z.<j. 

Tenor Secreti. 

©er 2(6t t>on ®. 3o&aroi«tf3er8 &elt Commui 


M IoannisTrithcmijAbb.Spanh. 47 

t>nt> fearer aucfj im ^arrnifcfjiff. Haec eft intentio 

Sccreti,qux fequitur. 

Liccrae fignificatiux. 

V ' xlrin ohgm: c h b r g *»fxl*bxtntbffogcrfenm 

*lf r9 I x gf* x c f n g ctbno cxteftth mn.xloguz.xblx 
nrotbefgrrxg. mtbc^. 

Exemplum XXXV. 

Ihi ventrdndesn Chrifto Patrt Limpurgenfi ctconomo> cum tatido* 
mino I j Anne fleifdvrffenfe nuncupate feannes ouilis Spanheimcnfis 
humilu Abbas gaudinm calerum *J%Coni*tcs S. Ruperti gubernatorial* 
funm nimia am it t At t toncttptfcHHL, teque ham-It rogant* bencHolcntia y 
tjnutcnsu return temporaUum gubernatorem ipfitu monaftertj fttfeipias 
jeruire fanttis Chnfttvirginibtss laudabtle eH.atquemeritum bonum**- 
****Jpiritualiumeiufdemcocnobijuotumfyvifitatoremtt in Chrifto hone- 
re compleiltniem y grAuem moribtiSjOrnatum virtutibus t covfilio cautum #• 
mntbH4 dileftu char urn nobilem Abbatemvita men to Chrifto indnbicgrA* 
tum,monaftert;7). foannis optiPuumpafiorem Uteris tarn Cbrifttanorum* 
^uamgtntltHm^mni^fapientiaintereTud'tosomneseeleberrimum^emim 
fapiemtamaftimarenemo poteff.Gregem fibtcommiffism optime nouitpam 
j.ert^lofm virgin urn Chrtfti caftus #/?, ejuarum claufarum feruat, pro- 
mt <jpt m. No n time as fab eo ram h neftis/eruire monialibus % qui nouitftonjaa 
Chnjh feenndum legem monafttcam optimadifcretionogubernare^ui vir* 
tnte tf ^/o fides Chrttfianafibt hbenteritt-, veritatefubuenh. Hune virum 
virtuojmm Bmgncn/ispa/l rem can o by huim familiar em *miciffimum% 
gubernatortm tarn rehgiofarum virginum libenter ajfumas laborem tuurm 
Cbrftns tmmortalitatu gloritremuntrtb lu monia.lt urn fponftu, tibi iter- 

nam beatitudinem retribute eumipfo^elo flatus j "nertt. Kale / J bid. Ian* 

Anno Domini. 1449. 

. - 

Modus XXXVJJnftarpraccedentis alternis 

didlionibus vtitur, oc prima fignifi- 

cantis in 7i.transfertur. 

MOdue 34 Jtvicanteincipiensjrgnificantem^couiuniitalternu 
1 ' mbm 


r 48 Clauis Stcganographiae 

ni'ytu vtitur, &pr!macntus!ibseJig*tfi;ati»*dtttionifin if.poFl iUam fi- 
fient mHtatmr, it a vtfro /i, eapiatmr/.pro b.t. pro c u. ($ fie confeauenttr 
yffite adjinemnarratienis proor>fit*>vtinfef*entialphabet0. 

Alphabetum. 

Af.bt cn.dx.ez..fag 9 bad l^e ifmg nb^oupk^. <jl rm. fn.t*. 
*p,x<j.x,r. 

TenorSecreti. 

pfaff fytinti Don WatiDd §at cittc Doit ©♦ $atf)a* 
tin t»at>ott gefi5^rt/fttiDe(lu ifyu fo nim $11 ; gefan got* 

Haec eft intcntio myfteri j fequcntis. 

, Kafacx.gdorpihgfhxx,fcfxx.dhx,pihnxfocfmdhxfpihbx,m 
pern* *dhxz,nop dch nth dedchbx.afhb^h. 


Excmplum XXXVI. TH Ue$ eathtlica nonfaluat^n^ardore dxini, nomtnie fHlcidtm- t crod$ 3 
JL z.eUtm amor U Dei non hie nihil omnino ctnducit redemptioni amma, 
pluru name/ue bt mines nunc mttenittntttr fide gloriantet catfjolica, fed pan- 
eifmntHdei Chrifiiana opera operant a , fine operibxe fides moritttr, credunt, 
multHmyfedmandauDeiptmciffimiobferuant. O^eltufideidebilu autm 

haberefortiorem homines incrednli poffant honeflate natttra/i paenit cm- 
ciabuntur infern i,gentiles homines qui non creditSaUiatoremundifaSum 
fjttffc Deifilium,hominem%fkclHm x.elo redemptionie humane, fed Chri- 
fiia namfidemfan Uis optribtu minimi extrmant, peec*tis% femperinuoluti 
crandi bonoresxternabeatitudineprof "orient impiat attionts fidei pmritatem 
praxis moribue tontra obedient iam maculantes, am at ores autem Dei t aui 
kabent. reftttm Chrif^iavafidtixjlum nihilproponentesChriJtxm Iudtetm 
placatmm habebtnt, Mabitqj tie honorem fempiternum t hxne ergo deferm*. 
nibHshu,«HidefidegUriaru,amaDe*m & habebismercesUmieatitmdints 
ixjritiam yUntiatm. fi amaueru i/anitatemfec/ili eotetrs honorem Dei, 
praHiumrecipicsz.eUntiHmini*Hitatcmborroroiinferni. lub.Trith.fcripf 

4,ldJa».A*ntiJW.ID t 

JAodus 


Ioannis Trithcm ii Abb.Spanh. 4<> 

^iodus X X X V 1 1. Per alternas vicidim progre- 
dicur, & prima cuiuslibet fignifican- 

tisinis.transfcrcur. . ■ I xt 0itu$7 in/hr prucedentie *b vn* vacate incipient per alter** vieif- 
(improg-edttHriVtcMiwlibettittrafiimfi *t>u,tdicl,onu prima in $. 
fcfi eamfeqHentem irtnfmuteturfa vtpro A,c«p i*tur t.pro ex. &fic eon* 
f*q**nter t font pat* in ipfo alphabet o tjuodfeautiHr. 

Alphabetum. 

At.bm.cxUc. ta.fb.gc.hd. tt.k.f. Ig.mb.iti.ch^pl.tjm.yn.fo.f^. 
'Ua % xr.z.f, 

IntentioMyfterij. 

3aco6 ©cum fat mm aefprocfcm/crttotf Wc&«# 
■fltfyn/fo bait* tt M$ moa ant cm m/lfit M$ tw #m. 

Li terae fign i fl ca ti u x. 

Etxk^mtMefhdtpiaic^tlnk^xdMianqaeit.exiM 

* ° >* * d ** ° ^" ' &*• * n ?L' * d b t*ctif^bh*id<ip *.ex 
d b.k^n e h. 

Brcmplum XXXVII. 

Vltnmttertumnmcmntnttstemporaltaproxfo miribtuca&olicH ifu 
vtritutt confer -tunta obtintbm.m vert, am UiiiUm^wbuLttlp*- 
ynifipcenitentibusafHptrbK fine dubio promittunt, ttmpcralet Utiti** tf 
g*udi% co n tempt u vtU intuitu *ttrntgandtufntHrU conttnenttbm Deunt 
mrnnntibxe, cjuiorationxbi* [kcruey Utl.ombus /cripturarum nouernnL m- 
fflerec*ti,olicU mtribne ChnftHm tmitantet, Dettm amantibm non pari- 
turinfemwy tjnoniam tuerlt Deo nihil alsnd cjnam vanitattm auernnt, 
condemn*™* iter?* miiejhtct gondii** , h n miles z.eUm nmaritmdini* 
elan non Chriflo, fed diibolo fernirntcs, amatoribw Dei nominis pramim 
optima fwitjpromif 4, fed amaroribm mnndi Chriftianv^ (nperbk Detu 
prtparanit *m*rif,matroe„ M infernl gnid obfeiro frcit cathoUcnm bo- 
mtnemveritatem annHere.dtco,taauigloriariifnez.elo diioini amoru, to- 
1***Jfirmxs Chrifriannm, non ojlendtre celum tnttm & /idem Chriftia- 

1 1 G nam jo. Clauis Stcganographix r 

nam*>orilnu J^nUyfcdhum Utate mbitchcatkotUatradiitMUy credtsfiw* 
amort nan te urbiinrU iuftum (* fdeUm.emmuero ejuifidem balrci.ftdm- 
men diw**msmoremntgti£tttmpi9ucftde fide ^Mo^frnfiraprafumit dt- 
mini%eldt*ram$rii tft^niChriftttyamfi lew de**tu as bonie operibm <jko- 
tidie 9Xornats& qui kHmilit4tif*bnixH4 a mat c De*mJ*b. Trith.jJdJan. 

Modus XXX VIir.ViciffimaItcrnati5Vtitur > & 
primafignificatiuaedidtionisinip. 

transfertur. 

MOdm jt.per alternas dittioncs virijfimprofreditmr injbirpri*r*m 9 cm- 
ins dicitonis pgnifivatiut prima in if.fajKcntem ex or dint transfer* 
(Hr y irapro Acaptaturv. pr0b > x.proc % ^ & fie conj^utme^ vt fmra.in^ 
alphabet? fuhfcrjpto.poietunihUomintu & hum: van .stmidtsm, t/tnon^ 
alternh tnnt*m>fedfinjrtelH dHabtujtrnxtfHMtrtHS adftaadum m^darup^ 
Bgnuafponendtit'WpotirH. 

; Alpliabctum. 

A*.bx*€z. ia.eb.fci4JjeJf.kg lh.milwk.9Lfm.fn.r$.[p.t{* 
yr.xf.\t. 

' " Secretiintcntio. 

SSifJc &o* S)om&fym* t>icl u6c( mm Mr rct> in 
fcrfnem 2l6iwfet?/tmt> nimvt ftcf; twfc an f to Wr ate fro 
<xMnfaft$uuv$t€unt>. 

Litcrx fign i ficantes. 

* Rrfpb*Mpeml^ppz.irrboc]rfbltrx b h r 0^4 ft t bdfkji b'f 
' \bi * x a dtp b k,r k^*k.fi m q p f \ i » I z. t h kirt aft uhp 
p bfb • * bfk CHp<jdrsbtetbrk4. 

Excmplum XXXVIII. 

MninmrtrHmpaier Rex & fi&orhominemprimmm trcauitAd*** 
cut vxerem inparadtfo c*ni*nxit virgini virgintmfignific*ns**lh*- 

Modus o 


■ 

v ■t ■ 1 ' IoafttfisTrittemJpttifeSffanh. ff 

Modus XXXIX. Etiamalcernisvtitur&pri- 

ma di&ionis n'gnificatiua in 20. 

transfcrcur. 

MO&M39.viH{fim*hirhvd<ttiotitb>u'Vtit*riiicipi*ni*l>vn*v4t*nl* 
tt\4tpr*.cedtnt%vr<*f''bi*nau /ifrmficM'mtwi, dt ndt tttwmv *cw*m 
vntmjtfrHmfyfignifittnttm, £f ficcanfetjHen'ervfyie ad fintm propo/ii* 
nsmitienv Poml ten p tm tcntu.il bet dt8i»ytuJizniEc*nwtranfyoHUMr 
MJO.rroximmmfctf-textjm/avtpro -1.c4fi4lHrx.prt k,cpr0 C>M>& y fr 
$$njequ:nttr,v:p*tetintpfo*lyhAb:to. 

Alphabctum. 

4x.bz..c4.db.tc.fd.i*.hf.i£.k]3><i.mk z nl.om.pn.*9.rf.ff.tr. 
vfxt.i.v. 

IntentioSecrcti. 

©f r ftrtrD acfdjrtcfccn gcr^ti f ommm/rf* ttidti ratty 
t>\\t§uftnid)t/ ®ann&cr$nfcfjfo3<ft t>fcf> {mxttrctf 

Literx fignificatiuar. 

^gpf'gprec^afp^ctfcp^fhmkjjlg^r^glpxrbsbc^^lglg 
tsxlbepxlefAf txegejrb g*fu step kp dak elmbcpglc tsgeecdsl 

elgfmtfcrctfscbbgaf. 

Excmplum XXXIX. 

OHenigniffime l-fngratias sgo ;iet*tit*£f*nft Jfi**£ t tf*if*ngw*ttu% 
genw hn m*nnmpatri mo reconctlisflnpendens ele*atw in crnce **-' 
ftrmHiit*r*f*sff*t0 corpora animo trijhi, facie eonjputa, portunfame no/frs 
crimintper zfluinefftbUu chtritmUjupfi*** lima fanaflhflor$4i tumen- 
tutc corporU propter n<:-svMlnertln44 dmrifftmUfrnd* flinty beminevmificMfli 
mortHHm*nimistyrimtedeHiEtm t k*t1)iUf4m& reftituevs commnionemeri 
l&niofiffime voUifl* G'*t'*t igk*rij$i4lpeff*m redtmptori tihi charffime 
*g*>gemens fjUcrjpntSKs memorUm p *ffionu tm*> Chr.ftc (burner rime- 
• *• G J morans. i* CkuisStcganographfafr 

m:rans. O benigriffimc Iefu faluu me bonitate tu* [oUto, mih'% chnihm 
indulge qiufoprcammAyquoniamtulAw & gleri*me*,UttficA*sme gmu- 
di$JAntlo,redempifrmemf*HA me SanHtfica me Cbrtfte xerum famine 
cor din. 'Benedico te conditor mundipetenjlme. Rex ChrtjlcfaluAtorlumtn 
inextinguibilejuefo punfca anim im meam y fkutor omnium ilium in a me, 
CbrifteAmAttrexcel/efidetiMmglorijte querent turn me refpice, da be*ti- 
tudinUfempiternag<iudtA,d4Am*rutuiferuent'JfimA incendiu, r$tu ltp$ 
fanttorum omnium faluat or mundr,clementij/ime /efu.per dolirem btnedi- 
8a AcerbiJfimAJjpaflionu tut concede miht lumen inteUeElm a mow que tui 

n%M$lipurAqucconfcicn:iArAdiotlucuprAgujhre.Miferer* met bone ft (u 
clement it fan splenitis abjfequegrat jorum pltnitudi Umenfuprmorum ci- 
uummib.quefAnttA cbuntatu fuauijfimum dutcifimumque gujlum iu- 
f underripe me examinator omnium ctrdtii, Cfdumibi cumpurtrate Uti- 
tium & exultandemin UudibwtuU glorificans te, quoniam ddtre vu luc- 
rum tuorum fknu/H me. jQud retribuum charitati tint ndtmptor mem*, 
compttioztikiUcrymAns, & foelicijjim* p*Jponi fanBu^ vulnenbm cer- 
perietmibenedicent.O bemenijftme gratiut immot tales ago, refpice f*mu- . 

turn tuum, /4men. loh.Tckh. 

' ■ ■ ■ 

Modus XL. Altcrnisdictionibus vtitur, &: 
quamlibct literam fignificatiuam pri- 

mam in zj. transfers 

\£0dn4 4o.infhrpr£ced.wi4m*litrnuditlio* badem vacua & figvi- 
*y Ificatiua vtitxr, % prima ti:eraci4itulibu fignift'aiiudditlionissn 21. 
froximtfequentem que. eilvltixa noftri per ordmem tr»nsfertur y itA vt pre 
ji,capiAturz,.prob t 0.proc.b.&fieeon(equenter, vt pectin u'phahto bu- 
im jo.modi quodftqmturpofl Ijh modm dmtemficut & ctteri omnet im di- 
uerfu aUm varimtmr, vt vtlfingulit vtAtur figoificAttute, vtUltanu veil 
plurtbm. 

Alphabetum*. ^ 

A^bA.cb.dc.edfe.gf.bgib.kj.lk'ml.nm.en.po.up.rq.fr.lJ- 
ut.xu.z.x. 

Liter* fignificantes*. 

*3&*tll***tl*mtmttx.m[lkm*.mtdmt*tgk*-1 

4*k 


S' A IoannisTrithcmij Abb.^panh* 53 

d'ah c if atj t bi dmc <j dtt h k^b b%c b If grt bgdgb mc df 
c d ft *%j I dm* 

IntentioSecreti. 

2?ocf^c9ntijm6p.marnitcman&cm ©djtaa bet) 
fcer SBmcfrn/fca Ml i$ ttcfc fuc^cn fcinfccr oat SSdu* 
mem. 

Exemplum L X. 

<7<V* miferipmnisentiam nunc breui tribuhtionu generis no/irigra- 
•utjfimas ab homintbm tnfidttibia nurtevjue cntdeltjfimas ptftinebi- 
tie indarati, Turca in-, Chrijiianitatemu tinge Uttfue ab Vngaria ma- 
gnum exerdtttm Tureicet homines more btfiiarmm trucultntus inuafit 
transmit Danubmm *.</« imp it taxis <ju*fiiine[k. cctnfus prepterea Ittgeant* 
tmnes homines fiatim merituri vbi zjlus vefitr miferrimi Chriftiani ten- 
Jtantta cj deMotio^btfLengepernefaseeuetJ/it Chnftiana benigr.it us tuo- 
rmmgratti/as fidem catholicam dtferuit. ZeUss & f truer amoris dtttini pro- 

tHiabtit,proptereahofltsfidtiChrt(liimAMterficMmdemorabnntquehomi~ 
tits <ju*fi Uc«J}.tf.AHdiuimus enimquamgrauittr Turcus fngariam, B$* 
hemtam>'Polontam% UUtafei i,vrbes deftmxerir t infanta, mu 1st res, virgi- 
naauecongregatatfscratMaue^u*z.tlo Deiret inner unt caftitatem turpif. 
Jimtflmprartt horribilittrque interficieut catholicos tjnojcunaite. Omnt* 
anmht/antcrudeliras eius homines (5 bflias fuperat Gtrmantamtotam re- 
pemefMoturbtbitexetcittt belli ctfiflim* nifigeneralis defer, fo printipmnu 
fine mora refifiat^fientes igitnr htsmiliemm not maxima am mo rum contri- 
tions, or ant a DemmintenttflimeattatenmutsconHtrtatfanclisdinriflii mi~ 
ftricordittr.liberaninosabinimicis, tui Animas ntfiras cenantur traders ■ 
mrti, A,,»9D*mini t CCCC.XC/X.X/CaI^farti) % 

w *!' 

Ioaanei Tslihcmitu Abbu Sponhclmenfis. . ■ 

G ». ■ CAPI~ 1 * 

* < 54 Clauis Stcganographi* 


CAPITVLVM II. 

DE ALUS XXII. MODIS OCCVL- 2 TE SCRIDEND1, Q_V I IN SVPERIO- 

RlfiVS H A B E N T V ft. 

INfapcriQribushaiu?pHmi libri cap«tu!o, Sercniflime Princeps,ar- 
risooftneSrcginographixquadragintamodosper ordlaem digfffi, 
vj ^romcopiallcetadquxcunqnrf:ribfnc!iimocculcevalcu qte pot 
J'fufficerc.tamcnvcTiamftttdiofisdcmonftfcrnusjmalorjpcricrutin- 

di,opeixpreriumexiftimo, &al : osper«emp!tfm fcribendi modulo* 
expUcarr, qnemadmodum grurln prxcedeirl capke inter alios it. 
raodosvlcimujpcrcranfpofihoncmi tcrarum alplubetl, In feqaentcs 
perordinera pofuimus. Iranunsfccundumv.itiinv'g nriduarumUcc 
rarum alphabet! nobhdumaxatneccflirium qn'nque liceras fignlfica- 
tlnasinprxccdcnrcmpcrmodos fingutas amicipemus. IncpaandcU 
pationc primus iftiuscapituli modus cam vlriaio p:arc*cdcn:ij roncor- 
dabit > rccandnscumpcnu , dmo,&(iccon r cqaenrcrvfjuc ad vlcimunt 
Iftlwqui cricprimus caphuli, iraufp oiiuoncs conuenicmes modum 
varianr. 

Primus Modus huius fecundi capituli, fingulis 
litcrrsfignificatiuis vtitur,&liceraquae- 
» libetinvnaaccipiatur. 

Mmmbmm fecundi foituli moim ftugulis dttlionibw fig'ificniinu 
_ vtitmr,& «u*hbst lit** c*iufc*uuut Mihnuprim* in prncedtnttnu 
immtdmttr*nsfert*r. Itntmdtm in 17 modo auafiltttr* fignificMtu* 
imniedintefeautHipniturJi* h*9pr*etifntprim* capUtnr t oportet nuient 
<ut pM« dphnbet um ul, cireulo t*m in tjlt modo a nam in fttjutntibrnt- 
miikmknmmibmUttrewnnffftnuntHr.Ii* vt hit fro vicnpiniur x.f»b* 
pn b.c.vtpxtet in nlphnbtfptr circuit*. P \ loannis Trithcmij Abb*Spanh. II 
Alphabctum. \* Pjtttt*Ht$mmodi4iifttficut&r4liymomn6imMltipliciterQ4riArihit 
ftralttrnat, Unas, tcmai, <f$tattrt!*s t put pluru adpbuitmm ftrtbtntu* its 
tamcn vtfigna conuenientia vnicuify adxu ng*t% alitejuin & ipfifuctU quid 
ftripftritpoteft obtimifci & Ktmo inuntiontm timptrcipim. T^unt amtm 
fu b Uteris poptU dtpgn c* quota ft qutlibu I ttrajt *> j ua ej} prima in alpha* 
beto omnium linguar urn , fed ism nunc ad txplicandum hunc mtdumpr*- 
ttdamm brtui$ribm qmdtmj nttntik vttnus quamfupra vfifumm% 

A ' *,. ba.sk.de. *d.ft.£f. bg. i h. kj> lkc.ml.*m.»n.f 0. *p. r f.fr. tf 

WUXH.Z.X, 

\ IntcntioSccrcti. 

SBort mcftt SRorgm tmi( mum mit & c mlu 

Litcrx fignificatiux. 

Ttmptu trtnRt. ^i. d. t. «, a ,f,i. /. h. m. d. ». 3. w. /. tU. mtm.l. h.fdt 
1. 1. kj^i.jttmtmr. 

ExcmJ 5<j ClauisSteganographix 

Excmplumpnmi. 

TEmpmtrauRi tjeUmur ytne.ujincenmtem leuemm bumiliter mtrtet 
hgtnio noflr^ejvotU e errata. Temptu l*gtndiadett t mundemUt tc- 
nebrae motuum, lin^uennu bocfeculim, fngtenttt defciUt tor, orem, tenta- 
mm Zel«m f4tholic*faH&ttatu. Ante*. IoamcS Trimamitu Abbot fi rtffit 
6. Q*ltnd. Mart j. Anno 'Domihira incarnationis. M. I. D, 

Secundus Modus altcrnis didtionibus vtitur, 

& literac fignificantium in fccundam 

prarccdentis transferuncur. 

Ecundtu vtro modtu hmmC.'pitnh ab vtia v*c*ntt incipient a hernia 
diilionibus ,ociofa & figtrifieattuaperordintmpropo/ita narrations vti- 

turtfprim* Let fignipiatina difttonis inftcundam tmmcdta- 
xe prazedtntem tranilata antictpatur, vt proA,accipiatur x. prob, z.. pra 
ca. (i fie confcejHcnttr\ vtpatctintnbxta rotund* hie pofita, auam in al- 
pbibeto plant yxod propter frcil orem modum feribendi pofuimtu. Rubra, 
anient titer* noftrum vfitatnmfui^ alphabet*!*, ex ano analbet eormrn 
inhocmodofcribendinigrainretHniLtfuperpofint, adpropofitam ntrratt*- 

nem m^tice aeeipitur. ' -Alphab* / IoannisTrithemijAbb.Spanh. '37 

Alphabetum. 

'Ax. bz.C4. db. e *.fd g e. h f. tg kj$. li. m^_mLo m.p ttl j o.rp.f«J r. 

IntentioMyitcrij. 

3$ blttt bid) torn m wti fhmo an Jti mfr/ c* tfcut fcfcrnorfc 


Liter* fignificantes. 

G.*fx.ltc?t*f£mk z f*ul,rfLb t xlvjkgr£ 1*J'f 

Excmplum fecundi. 

CRtttorgritr'u bnmant njf>,ce Dem fhmulos met T^tlo rt&'.ttidinu gm- 
btrna qitAtentu ben* connt' junta lonfecjHimur yrtmium gaudtnm 
tal'fimm Aiiuux ntsfiagila nrfirwfjJjtminufnnflii*Ke moribu* exorns 
e*th9lic*f,i9tu:ufin£l9<jit*fMmw t men:cfnc/}nu famine ,Unftrd q Hat emu 
tHtmricoUmtu paffionem fed*lo turn Ucrjmis operibm bonU Itfu Chri- 
fte.S4l**torliber*noivirtHticffmjif4*guinis tui catholic* vnitatu gnber- 
nnttrfalMpopulnm tu*mgr4Hiterafflta*m,<fuem d*d*m bettijjimt efm- 
foftnguinein cmcemoriens redemijh*afpice juam afflgitnrgrautfme po- 
fttltuftbtrudtlifffnoTHrcoyUbtT* not mi'eros per grAtum tjnn redimfli 
not, Amen. Joan Tni h, Abb. Anno domiui M ID. 

Tertiusmodus per fingulas fignificatiuas pro- 
grcditur, & Uteris in tertiam praece- 

dentemtransfertur. 

Tertiw modu humfeenndi cnpituliper fingulu diEliones fenificaiinAt 
vt primne progreditnr, & cttitultbetditlionu liter a prim* intertUmim. 
mudiitetrMifertmrJtn'vtprt A cspiatnrv^HAtertia ante ipfnm per c. & 
nntterti* & itaeon/efmenter,vtpatee per ipfa liter* -Jnumrros in rotnU 
f*/itoj,poteft AMtem&iflcmndw vtriaritfutnudmodnm & cA'trinmfe- 

iimprogredieitper/iHgnlds/PgnificstiuiuJedetinmfer alternM, bintUtter- 
nm t qnm«rnM velplnra adpUotum mimUbetfe, H Alpha- it Clauis Stcganographix N • Alpliabetum. 

j4*.l>x.cK.d*.et>.fc.g*.»e.ff.ig.ifj.mt.9^9l.pm.iK.r9;fp.tj. 

IhtentioSccreti. 

4 

SSrtijjcr Wj^rtcff* fft cfn bafcr J?tia6/nlt8ctraffr- 

; Litcrae figmficatiuar. 

Xobkjbt sfp x+fb fpfpej tfkx-lp y *g k* x b kjq dbffrbfiit* 

rcfk. 

Exemplum tcrtij. 

CHarifimMmepthnHtn beiKgn^jftmnm^ cmtholictrttm dtftnforem b£ ■ 
Htdtetnta tportune adoremm Hdeliterptr Chnftum omtiufaci/tt, b*- 
nam charitattm fideiponac tjuiittm btatttndinis fider csthotica Chrift** 
i**det per bon*0pcr4,g**de4C cttbolicm viftor Chr-fim bonis cathoic*(fy 

Jk8& <f*ttid* dtMOtjfimt btntdiCA*>, tfmoniam prnnxm ie!%»»" btlthe* 

fob. v - * 

ToannisTrithcmij Abb.Spanh. 59 ~fiX f !eitntem infinite btttitmdinit ttnebit, remnntrattonem cap tens fulgcn- 
gtJfimihonorUJohXnttj.AMQ Domini M M. CCCC.XC IX. ft/scu rr. 

<Juartus modus fingulis dictionibus fignifi- 

cantibusvtitur led literal in quartam 

pracedentem transferuntur. 

QVdrtm m«dm ifiiw (apituli per RngulM fignificatiuts injhr prtce- 
dtntu tx »rdine prt^redttitr, feJ liter* occukimyfttrij in fMtrttum 
immedUteprtcedtntem anticipate tr4»fferuntHr,<jHcmadmodnM in riW- 

'U/nltitcTa cUriw d«monftr*tttr. 
' t 
V 

Hie prime prima littr* alphtbtti A* capi*t*rt> cju&eftq 'arfa in circuit 
*m* ipf*m,pro btv.pro c % x.&fie conftfttenter t vtpatu in r*twt*:Pi reff **.- 
Urn ift* moitu cum ttttri* vmriari p*r *lttrtt/u % bina* vtl plmra fed tfmim 
f^fingulMprecUcio^ijicMiH4iplHrafcer€tapmHaoribm mtmfefl* p$fi 

f*mw§Gcnkm*pUtuumbUproptnhimm*mh 

H 2 Alpha- * 


6o ClauisStcganographix 

Alphabctum. 

jtt.bu.ex»JztM.fl>.gc.hd..c.J^f.ig.mb.ni.ok.pLfm rn.fo.tpi 
*1.xr.z.f. 

IntentioSecreti. 

lu$ imcf) t»cr Pfan. Hxc eft fequentis apertse nar- 
rations fecretaiuxtahunc modum intentio. 

Liters fignificatiuae.. 

Zanldania m kiveictopdcipabvatioqanoxdat^aigae 

ritxd\*t,ldtnnat. 

ExcmplumlV. 

Z r EUtorem animdrum nflrurum laudator* diuino amort nes imgittr •■ 
4 icccdtmtu (juafcutify caUmnuf inutilcs vanitates attr not itttundita- 
tet cupitntu,tcct omnia prtttrDtnm &iufl tiamptaitreHnt, Quart bane 
vitam amamtu txitioijHt immer^i optnmw ,(jHArt abd*cimn4 nos, ortmm 
Chrifiumdeuetiontf^amoruattmumzjlatortm affidma rtfhntta, grant- 
bus <jHotidit eommacuUmnr lmpclUmurqut ttntattom but Cbn/ft dnlcifp- 
mt return amor is robu largirt dnlctdinu tMt.necnoctat, animabiu iniani- 
tat. Amen. lob.Ti ifafcripfiio. Calend M-rtii 9 Anno domim M. ID. 

Modus quintus fingulis fignificatiuis vticur 
&quadibetliterain quintam ante 

fecranfmutatur.. 

IV A O^* 44 V** ntm ****** hnim [ecunit capttuL adinfbtrprdCedeti* nuUm 
*yX4t[li $ nc$ vacuttrttiptt^ftAftrfingmlMfigntficmiiHdu myfterim proa- 
dit . TS^ec credo *ltq* em hnim *rtu infetum eccmlw* per bos mode $ p*Jfi> $u 

liq**ndo inmenire.dmm eti*m4rtemfcienti($nonfa*t vfttttofitdffictt* #- 
mnispcnttrtrt Inert ant cm omnium dititenum Uttnt a myfiert) trmnife* 

tnntnr n f*i*um*mmidis$tfr4€<dt*?m,t» vtpre A$*pHU*rff **<& 

%%$ore*lo*hhmkiU» • 


Ioannis Trithcmij Abb.Spanh. *i 


* 
^ 
.■• . '£*inta*nt***mpr* b>tpro c.v.&ficc9nft<]Htnttr 9 vtpttetipu r$tuU. 

Q4% vers hun c modum per alttrr.as bir.MyVtlplHrcsvilutritVHrtarf^ui* 
nQnomnyywettf4cttcfcrtbendojtrfi*g*huinctdtrtfi£n* modo cutmlibet 

*ppropri*t* non *bmitt*L» tlioifuififaciU in grrortm intiim> $j mhtlUQtri . 

vitltuuu fcicnitrmpepda. 

c. id. kj. If. mg. m Jr. titp k^fi.r m.fn. 1 1» 

tcnnofecrcti myftcrij. 

yftov&ti&mb * fo acrtitf twio watt mdncr am : 
$rcu^ tr, ' w for gt rtift tnpft tmt 
'rartfignificatiua:. 

G.i.m.h.p.i.t.n.t. t t.k.n t d.k,z.m.p.n.9.f.h. x.f. f>.f,m.o.£.d h.f 

H 3. Excm-- f \ 


K 61 ; ClauisStcganographix 
'Exemplum Quinti. • GRambmlnJifrevtesmenpthkmilverpoftHlamiugrammatatHantiea? 
^elotestriniushonejlumnolrtnlanttihutm z.elut malum perfequttter 
noo f eratur % petimm lutmtb(erChri(r'epiiffimepafiorfiiccHrre t morbugrs- 
uibtu dileflU btufumwgranati vemam miftru prsflatptime redem/tor. /#. 
Trith.Abbaipo[n^X*len.Mnn>j,AnneMlD. 

Modus foetus per omncs fignificantcs pro- 

greditur & gramma auodlibet in 6. 

orxccdcns collocatur. 


MOdmfextnihaiue quoque capitmli per omna. diRionu fignifitantm 
priori* inflarprogredftMr, null.im pr or fm r iconic m admittens &fr- 

crtti mjfterij liter* rtutcito tran^fuftut,, -jtpro A, caHatnr [extnpn- 
aedentinrotulaquaeslr\pro b,fLproc, t. pr o fa. pro t, x. pro /,*. prog* A. 
& fie confancnter iuxta ordinem ajpbabeti in ipfa rotuU ptfitum per nu~ 
. merit m numcro alphabet o fuppo/itvm,fheile # fine labor ep oteftf«ire>q*anj 
turn vnaqu*% lit era dijtat, ab alia & quotafit in or dine vtri*f% alphabiti* 
JtmfeaHiturrotHla, 


I .- 


] Alpha: r IoannisTrithemijAbb.Spanh. - 0$ 

Alphabetum. 

Ar.bf.ct.dv.e x.fz^g a.bb.ic. kA le. mf.ng. ob % pi.ak\r I.fm. 1 0. 

IntemioMyftcrijA 

9Mt ttfm Mfm SWnicfce jti gcfcorfam/<r ifi cto Wit 

Literaefignificantes. 

.Gcngcf**mxglb£«*~ 1 .~~tJ*j~r,f*.tcmnxsgo§tbtxlfM 
txL ^ "s,/ 

. Exemplum VI. 

GLoriofum clement em noftrumgenerttionc conditio ft&ortmqj vnt- 
■eerjtttuu Cbriftimnam memo nam Chriftt geflormm faciens hnmtU- 
Utugenubm eunilo tempore vendicat,. Quire obmutefamtu. AfpicUmm 
Chr.Hum buiuU'.tem burner it lignum maiejhtem redimentem famulat 
Cbrifim Itgno confixtu moritw nobie Clor fte cructfixe glorificttor o,timeo~ 
01/"* credeniium bwuUntu exaudi, Chrifie lumen fulgidum Chrifiotru 
umpb>tor Cbrtfltaaos liber*. Anno Domtnt,.\f./:D p Q*len.M*rt>jJ)H9. 
T-ttiiemi u abbxi comptfuii, 

Modusfeptimuspcromnes fignificatiuas proi 
greditur &in z.praecedcmera liters trank 

ponuntur. 

SKpiimuAMHtem modue hniut capnulinuUam ociofam recipit./edito netrZ- 
rationem occult* myftertj per /fentfcttrta fingulat prccedtr. V,r> m -m 
Xiw*lu.fecreti mj/teri; -»nU tranjponunturin7.fu*mliboglitera imme- 
ditto prtcodenttm, pottff amtern & ifle modutvtrtartmuhtphciu ficuti 
daeuimmflto loco de Singulis. Liter* tut em omna dtclionum occulti mjftc- 
nj.lmin 7.prtcedemem couutnienttrfunz, trs*ff>ofit*,vtpro S,f c*pi*tur t 
mutfeptimo dtftat, »b eo loco retrorfum *mmer*udo,fic*t numenu fuppcfi- 
tu* cl*reindic*L.,pro bc*pi4t*rr,pr$ c,f. ^itatonfeanthurhcundum cr- 

*9*m,otHU(Hb{ t .9tntit, i Alpha- j 


*+ Glauis Stcganographix M/> J ■W*. * Alphabecum planum. 

AtiJr.cf.dt.cv.fx.i^.ht.ib.kc.ld.mvnf.og.ph.qi.rkJ'l.*** 

V».X0.Z.f, 

Intentio (ecreti myfterij. 

T% b. 1. b. /. m*> f . i.m.v.b/.c,m.f % c.t.<}f.r.p.t,vf.4.n.b.ti.6.ff.tJl'Jji0ji'. 
r v4-bf.t^v.tx.vd.t.v*t^.n.[^.v,kfvd.mM,ftxinAM.f.v.b.f.tM.v» 

- Excmplum VII. 

TEmportliumkttimitruUtttU kUniU Ikbricifyn* mati Cbrifiimm 
tjHtcitmUxttUrAQruluv&riU belli* fttigat c*r9 vanu**f<c*li tnmi- 
Mfis$ft t q*ifumriTtgnil>Mitudin$m Umere vit$t*nJ*nt^ d*ti nequitiit 
boninuUiHtbcftUfAHtoruftrocitratrAmitcm wrtctthottct Indium mife- 
rinQnrcquiTHnt % vcl*cittrfMgi*tvUyban*f*lf* umenftntiuntfus vniutrf* 
(jChriftUn* vibtittrdeMti tratt<]M.lltt*sttmj(itd tcn>bHr.t^mnH*q*s* 
fufttnititabtruMtitnavcrus CM^ltcmfngit vtre UtitUmmuii nibd f*fit 
ttmtre In era nou ft£htur 9 *mMt mmndtti* v rtutcm btnitattmjxfc* *r*fi~ 

torUhuuvilipindttfutmrilumtuMmtmw. loan, Ttiih. 

• ~ Modal Ioannis Trithcmij Abb.Spanh. 6$ Modus odtauus per omncs fignificantes pro- 

greditur,&ino6tauamGrammaca 

tranfponuntur. MOdtuockiHtuver* in ifio ctpitulo injhr pracedentie iru narrating 
myftertj dttion$l>Hifigmfic<ittHK per *mn*a vtitur& qntibu in oc- 
cult* narrating Utera in S.pracedehtim immediate tranjpenumr y tm vt pro 
AyCapiatmr p.f** retrorfum n*m*rand* £$ otfana dtftaC ah e* locojtcut 
patetinret*Un$$meranti.Pr* k capiatur tf , pre c,r. & fie eenfttjmenter per 
•rdinemtot%u4aiph,*b!U:v*-i*tnr*Httmks tftc medm ad vnttu cutmque 
fUcitmmartem /cientie per dlclienct alurna$ t bin*e>ternat> fnaternae vet 
fl#ru,vtf*elecedicemH*. .+% m; 

Alphabctum- * 

Ap.bq.er.df.eufn.gx.»^i* % kJ>>le.mdne.ef.fg*tth>rkfkzt1* 

Intcntio fecreti myftcri j. 

?Dctoc SrtnDt tt*r&ti SKorgcn twb mtw tyttom* 

3 wen/ 
i4. 


r« • * 

66 Clauis Stcganogtaphiae mctt/mtt jr^m pfar&m/fci f?ab Mdfj t>or jurlcfttm* 
Litcrx fignificames. . t. i. y.f. 

. m, I. *. S.dt, v. a. p. e. 1, m.m* t. $'. / t. e. 1. d.f. /. e . m. t. d. y. e. m. e. z. 
7). d. t. e. d. 4. 1. t.t.T^t. t.g. c /. i.f t. e.fip. r.p.a-. t.f.a.r. z e.p. * 
r. Z./. t.e. 

Exemplum VIII. 

Satuator *nim4ruw etternn-virtus nltiffimi Patru,exaudi lulim mifera- 
rum mutg*tr:bHl,uior,ci innocentium, fuccnrre tentationtbtu, egeflnte U- 
Ittrnnttum defoUtione fragtlium fefu extend* manum tunnt-. defen/iente, 
quAtenw tffe mertomur nnuntUti z,eUtoros tut tuft it U. Tienigniflime fiti 
Detdelittorumtenebr*sexpelle,dulce*nimurum lumen emni tempore z.e- 
lum tenter arinmexpelle.Cjlerificator zelonttum tu*m iuftitutm fubuent te 
expefiantibui fkmitUnu perjeauemu rnbuU patenter qutfumw tempers 
faaRtjfimumfyttmtru radium z.tlofe exortntibtu pre/id, minffime Iefu 
mm*: or rethtudtnem z.elantium toby mm tuerum examina. Anno D01 
ni,M. /D.t.Kal. <JlUm. 

Modus nonus omnibus fignificatiuis vti- 
tur, &in nonam p r a: cede n tem quac- 

libet litci a cransf ere ur 1/ 

MOJsv ntttHs bmttu pracedtntis c*pttuti in eccvltxndo propefto my 
fiery peromna ftgntficaUMMinftttHUonem fiue ordine dirigit ££ v *- 
cantem nuIUmptnuHs admttut. Omnet amem hterafeereH narrmtipnviiu 
f prefedfnttmtransffruntnr.Itavtpre A % €apimnr e^n*eSin9n*in *rdt~ 
me alphabet* ante earn fientpatct tarn in total* quam in alphabtte plane.Pre 
b capiat urp.pro #, <f. (jfic c*nf ef tenter. A4odw amem tfteficmt & cateri #- 
mnes tn altos multes variaripeteil, nenfetum pn alter***, tot** t*m*uvt 9 
fedetUminaUutnmdimtrjitdtjp^ mod* f*** **&* IoaftnisTrithemij Abb.Spanh, tf? 

«•«» Alphabctum planum. 

A t. bf. 9+ dr. tf.ft.g v. h x. i *.. ka. lb. mc.nd.9f, ff. fjr. r h.fi. t k. 

IntcntioSccreti. 

Ofe ©adjfcti wr fambktt tin &o$ Void /nit \M$ 

icNfttcm <*$$</ fi&c t>i# far H*c eft intentio 
myfterij. 

Liters fignificatiuse. 

X. ^f i. 9. m. i.f.d. l.f.h. i. 9. e.j. b.f. 4/Te. W. * A. e. *, i. U a. b. 7. 4. d*l 

kiU.(.z.a.^x.v.t.U.f.d.z. i.v.f.x.$.f.x.f.r.z.<j xj.u.b. 

Exemplum noni. 

REUgionu T^Utts ftluator Iefu omnium m-u/fim9 int/ocantes fufcp, 
debit a It beraftrxos b umilcs,indu !ge orantibw crimina fuppitcos ben- 
uHca/eda d<jl*rbi*f*luttm z<lanttbtu Xominum vertm httmiuttt ern^ 

J j ixpciimiu A / 
4 

6% Clauis Stcganographia: 

expetimuszitlum^isfittiajuxaternabiattrum ynarentibw adeffe Algne- 
r'ts&elumtfacathiUcahbeitatU largire fupplicantibm rabut*% in fid at zj~ 
x^ania f **£ Cbrifiianttatu Vila turbwxia Itrgher luminiejanttc dtfttr- 
m i n a ^onsminnoceniia % vineulum<jfte fanRum Chrifiuna iuftitia fnpplU 
tantibm Chrijiianisfubcinge, redime ^lumfuafitmsu Chrifium tibi vi- 
dtnttm hmmiUt+Anno M.t:D.7> Kalen.M*Tti; Joanna Tritijemim Abbas 
Spemheimcnjis. 

Modufrdecimus fingulis fignificatiuis vtitur, , 
& in dccimam praeceden tern quaeli- 

bet litera transfertur. 

DEcimm modus hui$u capitud \m9rt prtcedentium in occultnndo my- 
JleriofirigHtudiElionibuifignijUantibmvtttur cum nulla vacua pe- 
mtwtdmtJceturSUutvcroeffa difficile ad occultattoncm intentions* fine 
sengr$$gntiam*ra*ioni*per fingulas d 8ionu compoutrepoterittam in-, ifie 
fmam in aits moditptnc omnibus vti*tteruv 9 binkjernu><jmaternu 9 velei» 
dam plunbhs Omnet ante liter* cumfintfignificatiua injbr pr*ccdcntium> 
in hoc mod* dtcsmo in dec imam precedent cm fe litetam anticipate iran- 
mmntmr t ita vtpro A^eapiatur n^uia in erdtne alphabet* mxta retmU de- 
monfirattontm io.anteeapro b % capiaturo.pro c.p.pro d.f. & it* cenfefuem- 
tsrpcr mum alpkabetum f ficm pat a in eircumfcrenMm media intuenti. i Alpha- 
s 


* IoannisTrichcmij Abb.Spanh. 69 . Alphabetum planum; 

A:b9>cf.iti.tr.ff.guhu.ix,)tLz..l*.mb.nc.9i.f*.<if t ri.rh.lL 

Intentiomyftcrij.5/ 

©fejc 55flc^cr fcfclr 6c ijfcjr fccrmli^. H*c eft in: 

tentio. 

Liter* fignificantcs. 

Exemplum primi. 

QYtfatrttiutvhumiUtatu regnUm cptsC cttbolie* fittntt viu «J 
t}it»dintmgtl,trn«.opeitet ztUgiofum veritatit n*rw*m umpftfld 
imgtttr. Omnit CbHfliar.m ^MiChrfiglwrutmvtrteifrr^mirit Chrifii 
kcnmttm «mat, ChrtjhtnitfUit virthtibw.V*U. loannes Triihemiot 

Abbik Spothc Jacafiifwipfi.Auno M.I D.7.KjL Aprilu. i 

I 3 Modus *• 


/ r 7b CLSteganogr.Ioh. Trith.Abb.Spanh. 

Modus vndecimus,vtpracedensfingulis 
iignificafiuisvtitur,&Jitcraeinii. 
X anticipantar. 

\A Odw vnduimtu nwrtprtctdcntwm (ingulu dull en '< bsu fignifiamti- 
iVXfait, occMlauidomyfitriofrogrtditttryCHi vacuus null* ptntxtu md- 
mifcedtHr.Ptrf Itttrtt «mnc< in vndecimam precedent cm itntitdsautrsMf- 
ftnttntHrtJicHtfAtet cUretntnentt alp babe turn in retuU. 


*;*. ; FINI 5. I 


ImprcfliimDarmbftadii apucfBalthafarein 

*• Hofmannum,Annoi<5o8 v ■• 


r 


u \ I I 'I 


A • 


_/* 


i* / k b t \ 


I <. <■ 


' Clauis gcncralis triplex 

INLIBROSSTE- 

GANOGRAPHICOS JL IOHANNIS TRITHEMII 

j ABB ATI S S P AN HE I- /? 
MEN SIS: 
/ABIPSO AVTHORE CONSCRI- 
PT A, etamatoribvs HVIVS 

trtis grstituitncm iccUnturit&fecrttQ rest- 

mnubutcorhmunicAnda. 
■ V &ARMBXTAD1I 

IBxcudcbatBalthafar Hofmann, impcnfis Iohannis Bcrneri, 

Bipliop.Francof.Anno 1 6 o 8. 

■ 

C«w PrimUgio & Qonfcnfu Suf (riorum. 


i ' 

r 
• 
i s * 


V a \ 


\ ' 


h*i V« 

- 
CLAVIS GENERALIS TRIPLEX 

IN LIBROS STECA 

NOGRAPHICOS IOHAN- ' 

NISTKITHEMII ABBAT1S 

S P A N H E i M E N 5 I S. 

Laucsgcncralcs noflrihbri pri- 
| jnarixquc funt.trcs, ex quibus 
variatio omnium reliquorum 
dependet. Et cofiftit in permu- 
tationevocalium cum confb- 
nantibus vcluti in fiibfequen- 
tibus videbis exemplis. Quae ratio feribendi nimirumflc intelligi 
debet, vt vbi in fecretofenfutuo tibi a vocalis 
lcxibenda obueniat tu pro a, confonantem b, 

2 ponas, 4 CLAVIS GENER.ALIS STECAtf 

ponas, & vice verfa, fi occurratfcribcnda b> tu 
probjvocalcmafcribas^&ficinrcliquismodis, . 

qui ctiam pro variatione, inuercuntur retro- 
gradatiane,videlicet,proag.proef.proid,qua: 

iicuteftmedia,itafemperfirmamanet, necvn- - 
quammutabitur. 

■in 

lam exempli gratia.fi fit fcribendum voca-- 
fculum Omnipotcns, &h'oc per primum mo- 
dum, ficfcribjtut Fmndpftcns, Moulpmtkus 
per fecundum> pet tertium. verb modum fie: : 
Smnrasuqno. Inuerfiue nimiru per tres pofte-- 
riores modos, per primum fie ; Cmndpctfns, . 
per fecundum iicJCealpkcmas, per tertium mo- 
dum lie :.Qmnruqasne. Etficprogredimurin 
integrisfententijs. Modaexhisfex modispra% 

dictis erigunturna: regular fccjuetes fecundum \ 
quasteregulabisianoftrihbrileclionev&qui- 

libet fubtequentium modorum vanaturper 

quamlibet regulam pra:dictam. Et illor um va- 

■ riationeminmultisnoftrilibripartibus oblcr- 

uabis. tO HAN. TR1TH. ABB. ST A NH.% % 

tabis, quod in coniurationibus Daemonum, 
in quibus fecretanoftra abfcondita funt, &re- 
uclata noftras rcgulas & iigilla fcientibus. Et 
pro exemplo tibi lit fubfequens fen tentia, quae 
qucmadmodumpcromnesanccdidtasregulas 

icribipoteft, ita nobis eamperprimu modum 
hicponereplacuit. Miferereomnipotens Dcus 
animabusfamulorumtuorumintc pie requi- 
cfcentium^qux fentcntia per primum fie fit: • 
Mdscrcre fmndpftcns icgs bndmbags obmg- - 
Ifrgm tgfrgm dn te pdc rcqgdcfecntdgm &c. He 
fiquidem propter defectum vocalium,h ctibi 
nullum daturvocabulumquippiam fignificas . 
inlibrcKnoftfoammifcendo^ Jnter tot confo- * 
nantesvocaleshanc regulam fubfequentis ex- - 
cmplifecutifumus,videlicetaccipiendopra:di— 

ctasconfbnantes. . 

Midosa coracir ocaFa imni dapofa ti co ru sa ' 
& ex quibus. literis prima vel initalis tantum \ 
eft tibi ilgnificatiua, quod mox nihil^fignifica- 
tiua,velvacas{equitur J &ita.alternatim, veluti 
tibi puncta (uperius fupra literas fignificatiuas 
notatademonftrant,&hicinferiuspernume* 
rosabbreuiationiscaufa,cun<5tar regular & va- 

liauones demonftrabutur,in quibus exempli* < 

a i ofignuim 


/ * 

Quart us lie 
Qu]n*usmodu«fic 

Sextusroodul 

- S'p lmu$ modus fie 
©Sauusmcdusfic CXAVIS GENER ALIS STEGAN. 

ofignum veliccr arithmcticum,quoticspofi- 
tum fuent,tortibi litems fignificati uas denota- 
bit,&moxfequensnumerus toe fignificati uas 

fignificabit. 

Primus tnocksdenotttur fie 10 10 10 10 10 io 10 ioio to.&cy 

Secundusmoduific 01 01 01 01 01 01 oi 01 01 or &c 

Ttcciusfic 200 200 zoo 200 100 zooi'&c, 

OOl OO 1 OOl OOl 001 002»3fC % 

OOOt COOl'OOOI OOOI OOOI OOOl &C. 

IOCO ICOO IOOO JOOO IOOO 1COO,&C 

• OOOZ OOOt OOOI OOOt OOO t OOO-'t 

uauuvro uua ..>,. tOOO IOOO ICOO I9CO JOOO OVC. 

Altera clauiseeneralis eft, qua: fit tali modo, 
nimirum quocUcriptor prxcedat & lector fe- 
quatur,vtinhocexemplo:Miferereomnipotes 

Deusanimabus famulorumtuorum,&:c.fcili- 
cet, lhrdqdqd nlmbrpsdmr edtr zmhlzatr cz- 
ltknqtl ftnqtl,&c.& \\x literal quoniam it 1 i un- 
tftatlignificarent nihil fimiliter per pr^cedentia 
octoexcmplavel modos 11 in libro noftro ha- 
betur. Tertia&vlumaclauisgencralis eft fie 
facl:a,vt fi tu velles fcriberc , Miierere Deus, dec. 
vti fupra, tu fie facies , nimirum numerabis o- 
mnestui fenfus literas 3 & quot fuennt, in tot 
partes diuidcseafdem,vcluti fi duas per tervo- 

fuerisdiuidere,tuhabebis pro vna parte totius 
{uprapo(itaefententiaeliteras45.dmifa:venient 

pro yna parte 22^ & xemane t vna , quam in fine 

fempa; L IOHAN. TRITH ABB. SPANH. 7 

fcmper (ubiungcs reliquis 6c illas fimili modo 
inferius denotato Scribes & poftmodum per 
ante dictas rcgulas variabis. 
Mainsiemraebuers ofmanmiuplotreuns idu- 

<ourfu. Atqjhicverfuseftperduo diuerfus, per 

3 autem ficfadtrMefinafTme dnrcleuors reau 
onmitmnu raopbrouutsm. Per 4. autem fie: - 
M iauipnlfoio ct mr reanenbmrs ut edfu oefu 

muarnsmu,&c.Etficdiuidendoprogredimur 
vfqs ad octo partes &poft mod urn ad faded um 
legenti literas quippiam fignificatiu$,cum aliis 

vocalibus interpontisperpraccedentes odtore- 

f;ulas inlibronoftroprogredimur.Etnullama- 
lam in lectionelibri noftri difficultatcm habe- 

bjs,nifivt quamlibetconiurationeminprinci- 
pio, per quemlibet noftrorum modorum ad 
inueniedum fenfum noftrum examines, quod 
tuaeinduftriecumhacclauimoxpatebit. Quae- 
re te rogamus pro falute animae noftri o- 
, rationemDominicamdi- 

ccrevelis,&c. FINIS. 
• ^ * 
I 1 


^ 

f 


: i