Skip to main content

Full text of "Quran in Hungarian €€pdf"

See other formats


A KEGYES KORÁN 

értelmezésének fordítása 

1-3. fejezet 

^_J^\ oíyiil JiUJI jL* i+J A KEGYES KORÁN 

értelmezésének fordítása 

1-3. fejezet ,»->^s3 oAyül _i?LflJl (^L*-* <^?^ 

Iszlám Egyház Fordító Iroda 
Budapesl, 2006/1427 
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült 

íMuszhaf al-íMedina al-74abavijja. Mudzsamma al-malik Fahd litibáa al-Muszhaf 
al-Seríf, Medina, Szaúd-Arábia, 1420/1999. 

Főszerkesztő 

Dr. Adél Ahmed Alsabahi 

Fordította 

Iszlám Egyház Fordító Irodája 

Vallásilag lektorálta, és magyarázatokkal ellátta 

Dr. Adél Ahmed Alsabahi 

Anyanyelvi lektor 

Komáromi Zsombor, Czink Ibolya Beatrix 

Ellenőrizte 

Dr. Raid Smadi, Tóth Krisztina, Shaik Turki al-Akil, 
Pencz Krisztina, Dorka Gábor, Molnár Edina 

Tördelte, szerkesztette 

Komáromi Zsombor 

Kiadó 

© Iszlám Egyház Fordító Iroda BudapesT 2006/1427 

© Minden jog fenntartva. 
A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formá- 
ban (fotókópia, mikrofilm vagy más adathordozó) nem sokszorosítható, illetve semmi- 
lyen adatfeldolgozó rendszerben nem tárolható. 

ISBN 963 86892 3 4 
c Tartalomj egyzék ) Bevezető 


7 


V 


4_*-Ü_* 


Mi is a Korán? 


n 


\\ 


o^l^iJi _jJ> L« 


A Megnyitó 


14 


U 


á^LúJi sjidj 


A Tehén 


16 


U 


a JLJI a ) i— u 


Imrán nemzetsége 


94 


M 


Ói r*^ (J> ijp 


Irodalomjegyzék 


140 


\í- 


e?W [ Bevezető J 
Bizony, a dicsőség Allahot illeti. Neki adunk hálát, az Ő segítségét és meg- 
bocsátását kérjük. Allahnál keresünk menedéket a saját lelkünk gonoszá- 
tól és a bűnös cselekedeteinktől. Akit Allah az igaz útra vezet, azt senki 
nem vezetheti tévútra. Akit pedig Ő tévelygésbe küld, azt nem vezetheti 
senki. Tanúsítom, hogy nincs más jogosan imádható ráten, kivéve Allah, 
és tanúsítom, hogy Mohammed % az Ő szolgája és küldötte. 

Kedves Olvasó! 

Ön a Korán első három fejezetének (szúrájának) magyar nyelvű fordítását 
tartja a kezében. Mint mindenki, aki a Kegyes Korán sorait próbálja átül- 
tetni egy idegen nyelvre, mi is csak szerény próbát tehettünk arra, hogy 
magyar nyelven a közönség elé tárhassuk az Iáteni Kinyilatkoztatás értelem- 
beli jelentésének fordítását. A Korán tisztaságát, hibátlanságát, mind 
retorikában mind jelentésben visszaadni képtelen vállalkozás lenne. 
Legjobb igyekezetünk ellenére is mindig újabb és újabb hibákra leltünk 
munkánkban, amit folyamatosan csiszolgattunk, hogy minél jobban meg- 
közelíthessük azt, amit bemutatni szándékoztunk a magyar olvasóknak. 
Ezúton is kérjük Önöket, hogy bármely értelmi, helyesírási vagy stilisztikai 
hibát vélnek felfedezni e műben, jutassák el észrevételeiket az Iszlám 
Egyház Fordító Irodájának. Ezeket az észrevételeket a későbbi kiadásokban 
igyekszünk hasznosítani, - amennyiben a magasságos Iáten úgy akarja. 

Az eredeti szöveg értelmezésénél a Kegyes Korán mellett a hiteles prófé- 
tai hagyományokra (hadísz), valamint a legismertebb, és leginkább elfoga- 
dott koránmagyarázatokra (tefszír) támaszkodtunk. 

Elsőként a Kegyes Korán első, a Megnyitó című fejezetének értelmi fordí- 
tását tárjuk az olvasóközönség elé. Ez a Korán legfontosabb fejezete. Aki úgy imádkozik, hogy nem recitálja a Megnyitó című szúrat, annak az imá- 
ja nem érvényes. A Megnyitó fejezetet Gyógyítónak is hívják, mivel a 
Próféta M idejétől mind a mai napig használják gyógyításra úgy, hogy rá- 
olvassák a betegekre, akik ezáltal - Iáten engedelmével - meggyógyulnak. 
A prófétai hadíszok alapján az írás Anyjának is nevezik. 

A Kegyes Korán második fejezete szintén kiemelkedő fontosságú a hívők 
számára. A Próféta % mondta, hogy a Tehén című fejezet recitálásában ál- 
dás, az elhagyásában veszteség van. Valamint azt is mondta: „abba a ház- 
ba, amelyben a Tehén szúra recitáltatik, nem lép be a sátán." Ez a fejezet 
védelmet nyújt olvasójának a varázslatok és a varázslók ellen is. 

A Tehén című fejezet teljes egészében Medinában nyert kinyilatkozta- 
táát, és ez az első az ott kinyilatkoztatott szúrák sorában. Egyes vallástu- 
dósok szerint azonban a 281. bekezdés - „Óvakodjatok egy naptól, ame- 
lyen visszatértek Allahhoz!..." - az utolsó bekezdés, ami a Kegyes Koránból 
kinyilatkoztatott. Hasonlóképpen az uzsorával (riba) foglalkozó áják is az 
utolsó kinyilatkoztatások közé tartoznak. 

A Korán második és harmadik fejezete - a Tehén (Al-Bakara) és az Imrán 
nemzetsége (Al-Imrán) című szúrák - jelentésbeli fordítását szándékosan 
szerettük volna együtt kiadni. A Próféta íÜ mondta, hogy recitáljuk 
a Koránt mert az közbenjár értünk a Feltámadás Napján. Buzdított minket 
a két fényességes szúra - a Tehén és az Imrán nemzetsége - recitálására, 
mivel ezek eljönnek a Feltámadás napján, mint két felhő, vagy mint a felet- 
tünk csoportokba rendeződött madarak, és érvelni fognak az őket recitá- 
lok érdekében. 

A Korán első három fejezetében Iáten tanít bennünket az egyiátenhitre, 
arra, hogy nincs más jogosan imádható iáten, Őt, a Teremtőt kivéve. 
Megmutatja nekünk a jó utat, amely a Kertbe vezet, és ösztönöz bennün- 
ket, hogy ezen az úton haladjunk. Megtiltja nekünk a rossz utat, amely a 
Tűzbe vezet, és féltve óv minket attól. Figyelmeztet minket a legsúlyosabb 
bűnökre, mint az Iáten mellé társ állítás, az ártatlan ember megölése, a ka- 
matszedés, a varázslás, a képmutatás, a hazugság és az egyezmények meg- szegése. Megismertet minket az előző próféták és eltűnt népek történetei- 
vel. Beszél az írás népéről, arról, hogyan bántak a prófétákkal, és mi lett 
tetteik következménye. Sok mindent megtudunk a harcokról és a csaták- 
ról, amelyek a hívők és az Iáten mellé társat állítók között történtek. Tanít 
minket a vallási törvényekre és kötelességekre, például szól az imádkozás- 
ról, adakozásról, böjtről, zarándoklatról, házasságról, válásról, kölcsönről, 
adásvételről, az örökség elosztásáról, átb. Utat mutat számunkra a csalá- 
don belüli helyes életvitelre, mint például a házastársak közötti szeretet, 
vagy a gyermekek szoptatása. 

Csak úgy mint a teljes Koránban, ebben a három fejezetben is gyakorta 
szerepelnek Iáten nevei és tulajdonságai, főként az egyes bekezdések végén, 
nyomatékosabbá téve ezzel az adott áják mondanivalóját. Iáten neveinek és 
tulajdonságainak fordítása azért jelentett különösen nagy feladatot, mert 
az arab nyelvben a legtöbb igének van olyan melléknévi igenév párja, 
amely az adott cselekvésnek megfelelő tulajdonságot határozza meg (pél- 
dául: „Allah Mindent Tudó a bűnösök felől." A Tehén fejezet 95. bekezdés). 
Iáten neveinek és tulajdonságainak magyar - vagy más idegen nyelvre - 
való átültetésénél a legtöbb fordító úgy jár el, hogy az eredeti főneveket és 
mellékneveket igékkel cserélik fel (például a fenti bekezdésben: „Allah 
mindent tud a bűnösökről."). Ez azonban komoly hiba az értelmezés szem- 
pontjából. Ezért igyekeztünk, hogy az eredetinek megfelelően minden ne- 
vet és tulajdonságot úgy adjunk vissza, ahogy az eredeti szövegben szere- 
pel. Ezt sokan fordítási vagy stilisztikai hibának vélhetik, mert a magyar 
nyelvben ilyen szerkezet nem fordul elő. Viszont éppen Iáten neveinek és 
tulajdonságainak vallási jelentősége miatt határoztunk úgy, hogy inkább 
megpróbáljuk az eredeti jelentési átültetni a magyar nyelvre. Ezek jelentő- 
sége, és a könnyebb felismerhetőség miatt, ezeket a neveket és tulajdonsá- 
gokat nagy kezdőbetűvel írtuk. 

A jobb érthetőség kedvéért a szövegben számos magyarázó beszúráát 
helyeztünk el. Ezekre két ok miatt is szükség volt. Az arab nyelv megkü- 
lönbözteti a hím-, illetve nőnemet, illetve nem csak egyes és többes, ha- 
nem kettes száma is van. Ezért a szavak ragozása, a névelők és a személyes 
névmások olyan információkat, utalásokat tartalmaznak, amelyek a ma- gyár szövegben nem adhatók vissza, azokat az eredeti szövegben nem sze- 
replő betoldásként kellett elhelyeznünk. Emellett az arab nyelv és annak 
retorikája olyan árnyalatnyi finomságokat rejt magában, amelyek vissza- 
adása illetve értelmezése magyar nyelven szó szerint szinte lehetetlen. 

A beszúrások elhelyezésének másik oka, hogy a koránbekezdések sokszor 
nem értelmezhetők önmagukban, sőt a teljes Korán szövegének figyelembe 
vételével sem mindig. A megértéshez nélkülözhetetlen a prófétai hagyomá- 
nyok (hadíszok), koránmagyarázatok (tefszírek) tanulmányozása is. Az ön- 
magában nem értelmezhető szövegeknél zárójelekben az ezekből a forrá- 
sokból származó magyarázatokat helyeztük el. Ezek kétfélék lehetnek. 

A szögletes zárójelek „[ ]" közé az értelmi kiegészítéseket írtuk, amelye- 
ket a szövegkörnyezet és az érthetőség megkívánt. 

A kerek zárójelek „( )" közé az általunk fontosnak tartott, a szöveggel 
együtt olvasandó értelmezéseket helyeztük, tudva, hogy nem minden ol- 
vasó szentel teljes figyelmet a lábjegyzeteknek. 

Fordításunkban és a magyarázatokban kisméretű arab kalligráfiával je- 
löltük a Küldött %, a próféták és angyalok 8SB, illetve a kortársak 4» neve 
után a muszlimok által rendszeresen mondott áldáskéréseket. Ezek pontos 
jelentése a következő: 

% szalla-llahu alejhi va szallem Allah dicsérje és üdvözítse! 

3SS1 alejhisszalam Béke legyen vele! 

4á radi-Allahu anhu Allah legyen elégedett vele! 

A jeleket nem helyeztük el a Korán szövegének fordításában, hiszen ezek 
Allah szavának felelnek meg, és az eredeti sorokban nem szerepeltek. 
Elhelyeztük viszont az áldáskéréseket a szövegbe beszúrt szögletes, illetve 
kerek zárójelekbe tett értelmi kiegészítésekben előforduló nevek után. 

Kérjük Iáten segítségét, hogy munkánkban áldás legyen mind olvasóink, 
mind pedig a mi részünkre. Ami fordításunkban jó, az Iátentől származik, 
a hibák azonban tőlünk erednek. 10 ( Mi is a Korán? ) 

A Korán Allah szava, amelyet Mohammednek M küldött le Gábriel 8SSI 
közvetítésével. Ez Allah egyik csodája, amelynek olvasása közelebb visz 
Hozzá, és amely által Őt imádjuk. 

A Kegyes Koránt több oknál fogva is csodának tartjuk. Egyszer vágyat 
kelt, máskor megfélemlít, olykor történetet mond, időnként törvényeket és 
példákat hoz. Mindezt a legszebb szavakkal, mégis mindenki számára ért- 
hetően teszi, hogy meggyőzze az embereket, miközben utat mutat a külön- 
féle személyiségű, illetve felfogású embereknek is. 

1. Csodás a történetei terén: megtalálhatók benne a letűnt népek legen- 
dái, a halál és a sírbeli élet eseményei, a Túlvilág hírei, valamint a Kert és 
a Tűz leírásai. 

2. Csodás a törvénykezés terén: az élet számtalan területére tartalmaz gya- 
korlati útmutatót, például a birtokviszonyok, az öröklés, a különböző bűnök 
büntetése és jóvátétele, valamint az adózás tekintetében. Ha az emberiség be- 
tartaná mindazokat a törvényeket, amelyek a Koránban megtalálhatóak, ak- 
kor mindannyian biztonságban érezhetnénk vagyonunkat, családunk és saját 
magunk életét. Megszűnnének a gyilkosságok, a lopás, a paráznaság átb. 

3. Csodás a tudományok terén: a Korán sok olyan tényt tartalmaz, me- 
lyet a tudomány csak jóval 1400 évvel ezelőtti kinyilatkoztatása után - 
egyes esetekben csak az elmúlt néhány évtizedben - fedezett fel. Például 
több helyen részletesen leírja a magzatfejlődéát, amelyet az orvostudomány 
csak a múlt évszázadban figyelt meg részletesen. Beszél a csillagászatról, 
a szelekről, az esők fajtáiról, a tengerekről és azok élővilágáról. Hírt ad ar- 
ról a tényről, amelyet a csillagászok csak néhány évtizede tudnak, hogy 
a vas, mint elem nem naprendszerünkből ered, hanem az űrből, korábbi 
felrobbant galaxisokból származik. Mind a mai napig egyetlen tudomá- 
nyos felfedezés sem mondott ellent ezeknek a Korán soraiban olvasható 
tényeknek, melyeknek különösen nagy jelentőséget az ad, hogy előfordulá- 
suk esetén többször szerepel a következő mondat is valamilyen formában: 
„... jelek vannak ebben azok számára, akik élnek az eszükkel." 11 A Korán kinyilatkoztatásának több célja is volt. A legfontosabb ezek kö- 
zül, az emberek egyfátenhitre való hívása és az Islen mellé történő társ ál- 
lításának tiltása. A jó út megmutatása, és az emberek annak követésére 
való ösztönzése, a rossz út szemléltetése és az emberek annak követésétől 
történő óva intése. 

A boldogság, az igazságosság és a biztonság megvalósítása. 
A dicső erkölcs és illem tanítása, az erkölcstelenség és a rossz illem meg- 
szüntetése. Aki életét a Kegyes Korán alapján éli, meg tudja valósítani a 
boldog, erkölcsös életet. 

A Korán összesen huszonhárom év alatt nyert kinyilatkoztatás! 
Mekkában és Medinában. Harminc részből áll. Fejezeteinek száma 114, 
bekezdéseinek száma pedig 6236. Allah Gábriel angyalt Í&B, küldte le a 
Koránnal, aki elrecitálta Mohammednek %, ő pedig Allah segítségével 
megjegyezte, és megtanította kortársainak is. Közülük is sokan memori- 
zálták azt, valamint különböző helyekre fel is jegyezték, de nem gyűjtötték 
össze egy könyvbe. Ezt - a Próféta M halála után - Abú Bakar 4fe kalifátu- 
sának ideje alatt tették meg. Oszmán 4© uralkodása alatt az Iszlám 
Birodalom növekedése és ennek következtében a sok, nem arab anyanyel- 
vű nép Iszlám vallásba lépése miatt, különböző nyelvjárásokkal (kiejtés- 
beli, de nem jelentésbeli eltérésekkel) recitálták a Koránt. Ezért Oszmán 
kalifa 4* - aki ugyanúgy, mint az őt megelőző kalifák is, a Próféta íÜ kor- 
társa volt - egyesítette az olvasatokat a Kurejs törzs nyelvezetére. A prófé- 
tai kortársak tudósai ellenőrizték ezt, és lejegyezték. Az ekkor született le- 
írási nevezik Oszmán Koránnak. Az Oszmán Korán több példányban 
készült, és van olyan eredeti példánya, amely mind a mai napig olvasható 
állapotban van. Azóta rengeteg kiadásban jelent már meg a Korán, ame- 
lyek egyetlen betűben sem tértek el, és térnek el mind a mai napig ettől az 
eredeti Oszmán Korántól. A magyar fordítások alapját is ez képezi. Allah 
magára vállalta, hogy megőrzi a Koránt minden változtatásból, aminek 
mind a mai napig tanúi lehetünk. 

Lényeges, hogy a Korán mellett több százezer olyan hiteles történetet is 
feljegyeztek a kortársak, amelyek a Próféta ü életének mozzanatait, útmu- 
tatásait, tanításait, jóváhagyásait tartalmazzák. Ezeknek a történeteknek 12 az összességét nevezzük Szunnának. A Szunna ismerete nélkülözhetetlen 
a Kegyes Korán helyes értelmezéséhez. 

A Korán kinyilatkoztatás utáni változatlansága, átfogó, minden területet 
felölelő útmutatása, minden időben és helyen való alkalmazhatósága, álta- 
lános, minden emberhez szóló tanításai révén mind a mai napig bizonyítja 
erejét, örökérvényűségét és Islentől való eredetét. 

Ez a Korán bizony a legegyenesebb [útra] vezet, és örömhírül adja 
azoknak a hívőknek, akik jámbor tetteket cselekszenek, hogy őket 
nagy jutalom illeti. (Az éjszakai utazás 17:9) 13 [ A Megnyitó ] (^ 2J\á}\ \j^ } 

Al-fátiha című mekkai 1 fejezef JLiO Í/Lül '.jj.. 

Bekezdéseinek száma 7 V L^jLI j 1. Allah, 3 a Felettébb Könyörületes 4 és ;rj i^í^_jí=iuí^ íj 

Irgalmas 5 nevével. 6 

2. A dicsőség 7 Allahot illeti, a teremtmé- ^d^ilíil 4o <í ^-^ 
nyék 8 Urát, 

3. a Felettébb Könyörületes^, a Felettébb ^-^ *^j-*"t)\ 
Irgalmaát, 

4. az ítélet Napjának 9 birtokosát. ojí-^ ty. ^^ 1 Mekkainak azokat a fejezeteket hívják, amelyek a hidzsra (Mekkából való kivándorlás) előtt, míg medinai- 
nak azokat, amelyek a hidzsra után nyertek kinyilatkoztatást. 

2 Fejezet (Szúra): Allah kinyilatkoztatott könyvének, a Kegyes Koránnak egy része. Minden egyes fejezet, 
bekezdésekből, ajakból áll. Ez a szó jelet, bizonyítékot, a Koránban pedig egy bekezdést jelent. 

A Korán-bekezdések száma 6236. 

3 Az Isten Önmagára vonatkozó személyneve, amit a többi, tulajdonságra utaló neve jellemez. 

4 Allah egyik, tulajdonságra utaló neve, amely a mindenkire - hívőre és hitetlenre - kiterjedő nagyfokú könyö- 
rületre utal. 

5 Allah egy másik, ugyancsak tulajdonságra utaló neve, amely azt jelenti, hogy Ő könyörületes és irgalmas, 
de kizárólag az Őt hűséggel szolgálók iránt az evilágon és a túlvilágon egyaránt. 

6 Az áldás, a siker és a jó eredmény elnyerése érdekében, a Korán olvasását, és minden cselekedetet Allah 
nevével, nevének említésével kell kezdeni. 

7 A dicsőség: dicséret és köszönet Allahnak. Ezek Őt illetik, mert a tulajdonságai tekintetében Ő a tökéletes, 
és Ő a kegy adományozója. Ezért a muszlim ember minden esetben dicséretet és köszönetet mond Allah- 
nak, főleg a legnagyobb kegyért, az iszlámért, vagyis az Istennek teljes szívvel való alávetésért. 

8 Minden teremtett élőlény: az angyalok, a dzsinnek (jó és rossz szellemek), az emberek, az állatok és a növények. 

9 A Feltámadás Napján, amely a számonkérés és a fizetség napja, Allah megfizet mindenkinek aszerint, amit 
az evilágon tett. 14 5. Csak Téged imádunk, 10 és csak Tőled iti-'p;.;^ ilJJj iiü A\S\ 
kérünk segítséget. 11 

6. Vezérelj bennünket az Egyenes Útra! 12 1JlLA\ Jb\^i\ \ íjuiI 

7. Azok útjára, akiket kegyedben részesí- jS k-^lí iS~i'\ ^j^\ J^i-*> 
tettél, 13 ne azokéra, akiket haragvásod ,-v- ^JUkíl V j ri-éJ^ ^>j^M 
sújt, se az eltévelyedésekére! 14 10 Engedelmeskedünk a legmesszemenőbb szeretettel és alázattal. Allah jogai (az istennek való szolgálat) 
megelőzik az emberek jogait, és a segítségkérést. 

11 Allah segítségét kérjük, a Neki való engedelmességre és minden egyéb cselekedetünkre. 

12 Allah megelégedéséhez és a Kerthez vezető ösvény, ami a Neki való alávetettség (vagyis az iszlám). 
Másik jelentése: a híd, amely a Gyehenna fölött ível, összekötve az összegyűjtő földet a Paradicsommal. 
Ennek leírása: „Vékonyabb a hajszálnál és élesebb a kardnál." Ezt olyan szélesnek látja majd az ember, 

és olyan sebességgel halad rajta, amilyen mértékben alávette magát a földön az Egyedüli Isten akaratának. 

13 Ők a próféták, az igazak, a vértanúk, az erényesek, és mindazok, akiknek Allah kegyként adta az igaz hitet, 
az Ő megismerését, és annak a felismerését, amit Ő szeret, és azét, ami bosszúságot okoz Neki. 

14 Akiknek megadatik a kinyilatkoztatás és a tudás, de nem aszerint cselekszenek, azokat Allah haragvása 
sújtja. Azonban, akik tudás nélkül cselekszenek, azok az eltévelyedettek. 15 c A Tehén 

Al-Bakara című medinai fejezet 
Bekezdéseinek száma: 286 X IJJ\ 9 S ö-uj 


) Míah, a <FeCetté66 'Könyörületes 
és Irgalmas nevével. 0^JBP-*~ 1. Alif-lám-mím. 1 

2. Ez az írás, amely felől nincs kétség, 
útmutatás az iátenfélők számára, 

3. akik hisznek a láthatatlanban, jól végzik 
az imát, és adakoznak abból, amivel 
elláttuk őket. 

4. Akik hisznek abban, ami leküldetett 
neked [oh, Mohammed §í], és abban, 
ami leküldetett előtted, és akik meg- 
győződéssel hisznek a túlvilágban. 

5. Ők azok, akiket Uruk vezet, és ők 
az üdvözülők. 

6. Bizony, akik hitetlenek [maradtak], 
azoknak egyre megy, hogy intetted-e 
őket vagy sem: nem hisznek. 0? 

iJJJb -Ljfi í_Jj 


^ 
\x 


áájjií&o 
>AJI_, 


cíibi^ 


r?i>í 
i; Sj^íJ_ ^ v> VL;j s s /■ / s -* 

tíilj j\j (^JJJ ^_^ tÍ-Ub ^jlí tíLlj jl 


'J- IJ i^^y.^ J r»-*J , 3" 3 A f' (i-íO-kl* A Korán Mohammed m által kinyilvánított legnagyobb csoda, amit Allah adott a Küldöttének ;S, mégis csak 
egyszerű betűkből áll, például alif, lám és mim. A Korán Allah beszéde, amit Gábriel angyal 809 által bocsá- 
tott le Mohammednek m, amelynek recitálásával a muszlim (az Isten akaratának magát alávető ember) 
Allahot szolgálja, és amellyel Allah arra hívta ki a hitetleneket, hogy hozzanak elő ahhoz hasonlót. Ugyanak- 
kor ennek az ájának és az ehhez hasonlóknak (melyek különálló arab betűkből állnak, egyes szúrák elején) 
a magyarázatát legjobb Allahra bízni, tudván azt, hogy Allah ezeket Bölcsességéből fakadóan bocsátotta le. 16 7. Allah lepecsételte szívüket és hallásu- 
kat, látásukat hályog lepi. Nekik hatal- 
mas kínzás jár. 

8. Vannak emberek, akik azt mondják: 
„Hiszünk Allahban és az Utolsó 
Napban", ám ők [valójában] nem hívők. 2 

9. Félre akarják vezetni Allahot és azokat, 
akik hívők lettek, ám csak saját magukat 
vezetik félre - de ők ezt nem veszik észre. 

10. Szívükben betegség lakozik, ezért Allah 
tovább növelte a betegségüket (meg- 
hagyta őket tévelygésükben). 
Fájdalmas kínzás jár [majd] nekik, ami- 
ért korábban hazudtak (az evilágon). 

11. Amikor az mondatott nekik: „Ne okoz- 
zatok romlási a földön!" azt mondták: 
„Mi csak javulási hozunk." 

12. Bizony, ők a romlási okozók, de (ezt) 
nem veszik észre. 

13. Amikor az mondatott nekik: „Legyetek 
hívők, ahogyan az emberek (a muszli- 
mok) hívők lettek!" Azt mondták: 
„Talán úgy higgyünk, ahogyan az oslo- 
bák hisznek?" Bizony ők az oslobák, 

de ezt nem tudják. &*^ J^J p*>k J* <*\ f=í- á L) UL«i u_yij ^ ■ jj* ^ Uil £ pÁ L«_J _^i- J\ f J^Jb_J 


r tójíiiíb j 

V ^CJj <jjLÁ\ fi ^1 VÍ £131 ^J\ Lxf Í^LT sí jj lílj 2 Ez és a következő bekezdések a képmutatókról szólnak. 14- Amikor a hívőkkel találkoztak, azt 
mondták: „Hívők lettünk!" De amikor 
a sátánjaikkal 3 félrehúzódtak, [nekik] 
azt mondták: „Mi veletek vagyunk, 
és [velük] csupán gúnyolódunk." 

15. [Valójában] Allah gúnyolja ki 4 és növeli 
őket a túlkapásaikban 5 úgy, hogy zavar- 
tan tévelyegnek. 

16. Ők azok, akik tévelygés! vásároltak 

a vezérletért cserébe. Kereskedésük nem 
hozott hasznot, és nem vezéreltettek. 

17. Olyanok ők, mint azok, akik tüzet gyúj- 
tottak [hogy lássanak]. Amikor a tűz 
világossággal árasztott el mindent maga 
körül, Allah eltüntette fényüket és több- 
szörös sötétségben 6 hagyta őket, amely- 
ben nem látnak. 

18. Süketek, némák, vakok ők. Ezért nem 
térnek vissza (az Igaz Útra). 

19. Vagy [olyanok ők,] mint [akikre] az ég- 
ből szakadó eső [hull], amely többszörös A^ííjJ^ iÚ\JÍ\ 


G3 ^-* J> < • ■ V íSl^ji Íj^íi ^o-Ui dLJjI Lili I jü Ji^í-il ^5 -UI J-íiS' (í-í^iS 
b^jj^j 41)1 t_-Áj <uij»- L« 0)«.L^pi 

OU-Lii ^J n-^^ij fe "^ J (H 1 er-^ f^N (►"»" 
Sátán az, aki ellenszegül Istennek. Romlást okoz és nem törekszik a javulásra, legyen dzsinn vagy em- 
ber. Ebben a bekezdésben a sátánjaik: gonosz és romlást okozó hitetlen vezetőik. 
Allah gúny tárgyává teszi őket az evilágon, és a túlvilágon. Az evilágon azzal, hogy rossz cselekedeteiket 
és hitetlenségüket jónak látják. A túlvilágon pedig azzal, hogy ugyanúgy fényt kapnak, mint a hívők, 
de az övék nem valódi fény; ezért amikor a hívők fényükben elindulnak, a képmutatók sötétben maradnak. 
Mindezt a gúnyt büntetésként kapják, amiért az evilágon kigúnyolták a hívőket. 
A túlkapás: az utasítások határainak mértéktelen átlépése. Itt a túlkapásokban való növelés azt jelenti, 
hogy Allah magukra hagyja és nem vezeti őket az igaz útra. 
Az éjszaka, a felhő és az eső sötétsége. 18 sötétséggel, mennydörgéssel és villám- 
lással jár. Ujjukat fülükbe dugják 
a villám (mennydörgés) miatti halálfélel- 
mükben, ám Allah átfogja a hitetleneket. 

20. A villámlás szinte megfosztja őket a lá- 
tásuktól. Valahányszor [annak fénye] 
világosságot ad nekik, elindulnak, ám 
amikor a sötétség ismét beborítja őket, 
megállnak. Ha Allah akarja, elveszi 
hallásukat és látásukat. Allah bizony 
mindenre Képes. 

21. Oh, ti emberek! Imádjátok Uratokat, aki 
megteremtett benneteket és az előttetek 
élőket, talán iátenfélők lesztek. 

22. [Azt imádjátok,] aki számotokra a Földet 
fekvőhellyé és az Eget boltozattá tette. 7 
Az égből vizet küldött le, és ezáltal - 
gondoskodásként - terméát fakasztott 
nektek. Ezért ne tegyetek Allah mellé 
vetélytársakat, holott tudjátok. 8 

23. Ha kétségetek van afelől, amit leküld- 
tünk (a Koránt) a Mi szolgánknak 
(Mohammednek Sí), akkor hozzatok 
egy szúrat (fejezetet), hozzá hasonlót, -1 " > '"" ' ' f í s ' • " '■*' y* 

j^ J^" J^ -^ -M rV*j^^j 
í$3>s ^jJl i^Jj \jjdí\ A&\ Ui\ lí Lüiilj Lil^i j» j Vl jíSu j££ líJJI 

lí Ijiisi "^i iSü Ujj ^Í^ÍM ^- 
>S^ 0-» j-*-L»j (>^JIJ ljl-AJl 4IÜ . Ji ;' 


7 Allah az eget mennyezetté tette, a Föld és az emberek fölé. 

8 Miközben tudják, hogy nincs más jogosan imádható isten Allahon kívül. Ez a Koránbekezdés az Allah mellé 
társ állítás tiltását tartalmazza. Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak 

az istenszolgálat valamely formájában, mint a fohászban vagy az esküben. 19 és hívjátok a tanúitokat 9 - Allahon kí- 
vül - ha igazat mondtok. 

24. Ám ha nem teszitek - és nem is fogjátok 
megtenni - akkor óvjátok magatokat 

a Tűztől, 10 melynek tüzelői az emberek 
és a kövek! 11 Előkészíttetett már a hitetle- 
neknek. 

25. Add örömhírül azoknak, akik hívők 
lettek - és jámbor tetteket cselekedtek -, 
hogy nekik Kertjeik lesznek, amelyek 
alatt folyók folynak. Ahányszor csak 
terméséből kapnak gondoskodásként, 
azt mondják: „Ez az, amivel korábban 
elláttattunk." Ám csak ahhoz hasonlót 
kapnak. 12 Tisztává tett 13 feleségeik lesz- 
nek, és ők örökké ott fognak időzni. 

26. Allah bizony nem szégyelli, hogy példá- 
zatot hozzon akár egy szúnyogról vagy 
valami annál nagyobbról is. Bizony akik 
hívők lettek tudják, hogy ez az Uruktól 
való igazság, akik azonban hitetlenek 
[maradtak], azt mondják: jji . 


rf O^S^L jVÍ\ IjJulí ljl«ií yj_j^J) ljl»»' i ^-^ U^ ^^ ^J- ^4- rt-i 4" 1 ' 

;^i J^ u£. íJjí ídr itfSfl 

j^i .-• Ujj ^jJI l-iJÓ I^Jtí liji 


^ _jA-S Ij iír ^jüiW j 9 Ez a bekezdés kihívás a hitetleneknek, mert ők ugyan jól ismerik az igazmondó, megbízható és írni-olvasni 
nem tudó Mohammedet m, mégis azt mondják, hogy a Korán nem Isten szava, hanem tőle ered. Ha így 
gondolják, akkor hívják segítőiket, támogatóikat (költőiket és ékesszólóikat), istenségeiket, avégett, hogy 

a Koránhoz hasonlót hozzanak, ha igazat mondanak, 

10 A Tűz a túlvilági büntetés és szenvedés helye, amelyet Allah készített elő a hitetleneknek. A hitetlenek 
azzal tudják megóvni magukat a Tűztől, hogy hisznek a Koránban és követik a Prófétát *. 

11 A Pokolban olyan nagy hőség lesz, hogy még a kövek is lángra lobbannak. Ezek a kövek sokkal nagyobb, 
és sokkal hosszabban tartó hőséget fognak árasztani, mintha a Poklot közönséges tüzelő táplálná. 

12 A Paradicsomban az egyik étel hasonlít a másikra a finomság és az élvezet terén. 

13 Testileg és lelkileg tiszták és hibátlanok lesznek. 20 „Mit akart Allah ezzel a példázattal?" 

Sokakat visz tévelygésbe, és sokakat 

vezérel általa (az Igaz útra). 

Ám csupán a vétkeseket viszi ezúton 

tévelygésbe, 

27. azokat, akik megszegik az Allahhal kö- 
tött szövetséget annak megkötése után, 
és akik megtagadják azt, amire Allah 
parancsot adott, hogy betartassék, 

és akik romlási; okoznak a földön. 
Ők bizony a vesztesek. 

28. Hogyan lehettek hitetlenek Allahban, 
hisz halottak voltatok, és életre keltett 
benneteket? 14 Azután halálba küld, majd 
életre kelt benneteket (a Feltámadás Nap- 
ján). Hozzá fogtok majdan visszatérni. 

29. Ő az, aki megteremtette nektek mind- 
azt, ami a Földön van, majd felemelke- 
dett 15 az ég felé, és azt hét éggé formálta. 
Ő mindent tud. 

30. [Említsd meg azt], amikor az Urad azt 
mondta az angyaloknak: „Utódot 16 fogok 
helyezni a Földre." Azok megkérdezték: 


X - 


\3VJ 

^■P! (ü- 5 (*^^4 (W (i^-^- (W rt^í* « ->' l>3 ,Vl _j U ,»SG £l£ esJJI ^i 

Jbl j) 111^ frl » ím I] /il {Sn~ ml i>J \ » ' ^* _j JcU Jj iS^LÚi élj Jlí ÍJj 

^í 14í* J-^ U^ *»^l^ u-3^ 

^>*-_9 *L*-Ui ^La-lj_9 1 g ■ * -A in ij 14 Egyáltalán nem léteztetek, majd pedig Allah megteremtett benneteket. 

15 Az isztawá igének háromféle alakja van a Koránban: 

1. Isztawá 'alá: valami fölé emelkedett. 

2. Isztawá ilá: felemelkedett valami felé, Hozzá illő módon. Ez a fent jelzett szó jelentése. 

3. Isztawá: teljessé, éretté vált. 

16 Az utód nem Allah utódját jelenti, hanem az egyik nemzedék helyébe lépő következő nemzedéket. 21 „Vajon olyat helyezel oda, aki romlási 
okoz ott, és vért ont? Holott mi, magasz- 
talunk Téged dicsőségedben és tökéletes- 
ségedben." Azt válaszolta: „Én bizony 
tudom, amit ti nem tudtok." 

31. Megtanította Ádámot minden dolog 
nevére, majd megmutatta azokat az an- 
gyaloknak, és azt mondta: „Tudassátok 
velem ezek nevét, ha igazmondók 
vagytok." 

32. [Az angyalok] azt mondták: 
„Magasztaltassál! 17 Nekünk csak arról 
van tudásunk, amire megtanítottál 
bennünket. Bizony Te vagy a Mindent 
Tudó, a Bölcs!" 

33. [Allah] azt mondta: „Oh, Ádám! 
Tudasd velük a neveket!" Majd miután 
tudatta velük a neveket, [Allah] azt 
mondta: „Nem mondtam-e nektek, 
hogy Én tudom az egek és a Föld rejtett 
dolgait, és tudom azt, amit felfedtek és 
azt, amit lepleztek?" 

34. [Említsd meg] amikor azt mondtuk az 
angyaloknak: „Boruljatok le Ádám előtt!" 
És leborultak, kivéve Iblíszt. 18 Ő megta- ilí\ J>\ Jli Ái J-JÜJj ÍjuÍ illi 


Yr. '. V r. 15 H\Ú j& V áíU^ íjJlí 

17 A magasztalás, Allah minden hiánytól, hibától, társtól és gyermekektől való mentesítését jelenti. 

18 „Iblísz" (a Sátán) nem egy bukott angyal, hanem egy dzsinn, aki imádságos élete miatt az angyalok szintjé- 
re emelkedett. Ezért a lebomlásra való utasítás rá is vonatkozott. De mivel nem engedelmeskedett Allah- 
nak és gőgös, öntelt volt, így kitaszított és átkozott lett. 22- gadta [ezt], megátalkodott és a hitetle- 
nek közé tartozott. 

35. Azt mondtuk: „Oh, Ádám! Lakjatok pá- 
roddal a Kertben! Egyetek belőle bőség- 
gel, amiből és ahol csak akartok, ám ne 
közeledjetek ehhez a fához, mert akkor 
az engedetlenek közé fogtok tartozni." 

36. Majd botlásra késztette őket a Sátán, 
ezért [Allah] eltávolította őket onnan, 
ahol voltak. Azt mondtuk: „Menjetek le 
[a Földre]! Egyikőtök a másik ellensége. 19 
Egy ideig a Földön lesz a lakhelyetek és 
mindaz, ami az élethez szükséges." 

37. Ádám ezután szavakat kapott Urától, 
melyek által [Allah] kiengesztelődött 
iránta. 20 Bizony Ő az [újra és újra] kien- 
gesztelődő, a Felettébb Irgalmas. 

38. Azt mondtuk: „Menjetek le onnan 

(a Kertből) mindnyájan. Majd amikor 
vezérlet jön Tőlem hozzátok, akkor 
azoknak, akik követik azt, nem kell 
félniük és nem fognak szomorkodni. 

39. Akik hitetlenek [maradnak], és hazug- 
ságnak tartják a jeleinket (érveinket) UJüLi ói^ \jJzj u£L- y^j iU-1 ÜT L^4^^í-li L4IÍ - „ Jt la ^ "■ W LXijli 

£u>j ii^-* .JO*^ -J r>^J J- 1 ^ 


-XÍ3tj UiÜ U^ I4L4 Ij la . ál HU ÁsjJ \3& \J&j ~\jjí ^Aj 19 Ádám és utódai ellenségei Iblísznek és utódainak. 

20 Allah a kiengesztelés következő szavait sugallta Ádámnak és Évának: „Urunk! Mi vétkeztünk magunk ellen, 
és ha nem bocsátasz meg nekünk és nem könyörülsz rajtunk, bizony a vesztesek közé tartozunk." (7:23) 
Miután Ádám és Éva elmondta ezeket a kiengesztelő szavakat, Allah megbocsátott nekik. 23 azok majdan a Tűz lakói lesznek, és 
örökké benne maradnak." 

40. Oh, Izrael 21 fiai! Emlékezzetek arra a 
kegyemre, amelyben titeket részesítette- 
lek, és teljesítsétek a Velem kötött szö- 
vetséget! 22 Én is teljesítem a veletek kötött 
szövetséget. Csak Tőlem rettegjetek! 

41. Higgyetek abban, amit lebocsátottam 
(a Koránt), igazolván azt, ami nálatok 
van (a Tóra), és ne legyetek az elsők, akik 
megtagadják azt. Ne pazaroljátok el jelei- 
met csekély áron! 23 Csak Engem féljetek! 

42. Ne öltöztessétek az igazságot hamisság- 
ba, és ne leplezzétek el az igazságot, 
holott tudjátok [azt]! 24 

43. Végezzétek jól az imát, 25 adjátok ki 

a zakát, 26 és hajoljatok meg a meghaj- 
tókkal együtt. 

44. Vajon jóságra szólítjátok fel az embere- 
ket, miközben megfeledkeztek magatok- 
ról? Pedig olvassátok az írási (a Tórát). 
Hát nem használjátok az eszeteket? \J: \j&\typ\gM x£ -14Í <J_}\ eS-*4*í <j*j\j r^-í^ 

ifi ■jiÁjli 3^\j ^r 


i_5 jJ-l 


5'r O^j) 1 ő »"i 21 Izrael: Jákob Próféta 8Sa neve. 

22 A szövetség, amit Allah kötött velük az, hogy higgyenek Benne és az összes küldöttben, és tartsák be az 
előírásokat. 

23 Ne forduljatok el a Koránban és a Küldöttben m való hittől az evilági javak megszerzése miatt. 

24 Tudjátok, hogy a Korán Allahtól van és Mohammed S Allah küldötte. 

25 Legyetek muszlimok. 

26 A vagyon egy részének kötelező adományozása, meghatározott vagyonokra nézve, sajátos arányok szerint. 24 45- Keressetek támaszt a türelemben és az 
imádkozásban! Bizony nehéz ez, 
de nem az alázatosak számára, 

46. akik bizonyosak abban, hogy találkozni 
fognak Urukkal, és hogy Hozzá fognak 
visszatérni. 

47. Oh, Izrael fiai! Emlékezzetek a kegyem- 
re, amelyet nektek juttattam, és arra, 
hogy előnyben részesítettelek bennete- 
ket 27 a teremtményekkel 28 szemben. 

48. Féljetek az [Utolsó] naptól, [amikor] 
egyetlen lélek sem tehet semmit egy 
másik lélekért. Nem fogadtatik el 

[a hitetlenekért] közbenjárás, és nem 
vétetik el tőlük váltságdíj. Ők nem 
segíttetnek meg akkor. 

49. [Emlékezzetek arra], amikor megmen- 
tettünk benneteket a Fáraó népétől, 29 
[akik] gonosz kínzással sanyargattak 
benneteket: lemészárolták fiaitokat, 

és lányaitokat [szolgáknak] hagyták 
életben. Bizony ebben (a megmentésben) 
hatalmas kegy volt számotokra 
az Uratoktól. L^il^j »*^ .y> n^a jz ■>» u * sA-U J* VIvjí-ö 

jj-Ü ^_^t t J~ÍJ ^_r?" jf *-*Jí l^iJIj 
JíXJj Vj iclii LjL* J4^i "^J ^~" 


27 Azzal, hogy hozzájuk küldte el a legtöbb küldöttet, prófétát és kinyilatkoztatást. 

28 A korukban élt emberek, nemzetek. 

29 Megmentettünk benneteket Fáraótól, a családjától (kivéve a Fáraó hívő feleségét), a vezéreitől, a tanácso- 
saitól és a katonáitól. 25 50. [Emlékezzetek arra], amikor szétválasz- 
tottuk nektek a tengert [utat törvén ben- 
ne], majd megmentettünk benneteket, 
és a szemetek láttára vízbe fojtottuk 

a Fáraó népét. 

51. [Emlékezzetek arra], amikor kijelöltünk 
Mózesnek negyven éjszakát (az írás kinyi- 
latkoztatásakor), majd [miután felment 
a hegyre arany] borjút állítottatok, és 
[ezáltal] bűnösök lettetek. 30 

52. Majd elnéztük ezt nektek, talán hálásak 
lesztek. 

53. [Emlékezzetek arra], amikor Mózesnek 
adtuk az írási (a Tórát) és a Megkülön- 
böztetőt, 31 talán az igaz útra tértek [álta- 
la]. 

54. [Emlékezzetek arra], amikor azt mondta 
Mózes a népének: „Oh, népem! Bizony 
vétkeztetek magatok ellen a borjú imá- 
dásával, ezért forduljatok bűnbánattal 
az Alkotótok felé, és öljétek meg maga- 
tokat. 32 Jobb ez számotokra az Alkotótok 
[szemében]. [Allah pedig] kiengesztelő- 
dött irántatok. Bizony Ő az [újra és újra] 
Kiengesztelődő, a Felettébb Irgalmas." ili •í-V 


-»_J 


- 1 > V f& iÜj JUEÍ, j»SC^ 


JjJLC ÍJ 


c-jl^ j^Ssj^jL) jj^ (>^-í ^*- (>^-í^ 30 Az aranyborjú imádásával bálványimádók, Allah mellé társat állítók lettek. 

31 Amely megkülönbözteti az igazságot a hamisságtól, a hitet a hitetlenségtó'l, valamint a megengedettet 
a tilostól. 

32 Nem öngyilkosságról van szó, hanem Allah arra utasította őket, hogy akik nem vétkeztek, öljék meg 
a vétkeseket. Mivel ezt megtették, Allah megbocsátott nekik. 26 55- [Emlékezzetek arra], amikor azt mond- 
tátok: „Oh, Mózes! Nem hiszünk neked 
addig, amíg nem látjuk Allahot saját 
szemünkkel." Emiatt aztán szemetek 
láttára ragadott el benneteket a [halá- 
los] villámcsapás. 

56. Majd feltámasztottunk benneteket a 
halálotok után 33 , talán hálásak lesztek. 

57. Árnyékot adó felhőt helyeztünk fölétek, 
és mannát meg fürjet küldtünk le nek- 
tek. Egyetek azokból a javakból, amik- 
kel elláttunk benneteket! Nem ellenünk, 
hanem saját magatok ellen vétkeztetek. 

58. [Emlékezzetek arra], amikor azt mond- 
tuk: „Lépjetek be ebbe a városba, és 
egyetek amiből és ahol csak akartok 
bőséggel. Lépjetek be a kapun alázattal, 
és mondjátok: „Hitta!" 34 Mi megbocsát- 
juk nektek a bűneiteket, és [jutalommal] 
fogjuk gyarapítani a jót cselekvőket. 

59. Akik vétkeztek, másra cserélték a szót 
(a ,,hinta"-ra) 35 , mint ami mondatott 
nekik. És azokra, akik vétkeztek, kínzáát 
küldtünk le az égből, amiért vétkeztek. ^Lri$ ^_J ^ji \S pia i[j (^H^- y* fim 0-^_5_p s >— ^*-> 


,v's. JJ cjlill I jií-Slj 1-Acj iáii c^i 


33 A halálos villámcsapás után. 

34 Arra utasította őket, hogy mondják: „Hitta", vagyis: „Megbocsátást [kérünk] a bűneinkért." 

35 Búzát jelent. Ezt mondták a bocsánatkérés helyett. 27- 60. [Emlékezzetek arra], amikor Mózes 
vizet kért a népének. Azt mondtuk: 
„Üsd meg botoddal a sziklát!" És előtört 
belőle tizenkét forrás. Bizony minden 
egyes törzsnek 36 tudomása volt a saját 
ivóhelyéről. „Egyetek és igyatok Allah 
adományából, és ne pusztítsatok 

a Földön, romlási okozókként!" 

61. [Emlékezzetek arra], amikor azt mond- 
tátok: „Oh, Mózes! Nem elég nekünk 
egyfajta étel, ezért fohászkodj értünk 
Uradhoz, hogy sarjasszon nekünk ab- 
ból, amit a föld terem: zöldséget, ubor- 
kát, fokhagymát, lencsét, és hagymát!" 
(Mózes) azt mondta: „Vajon el akarjátok 
cserélni az alávalóbbra azt, ami jó 

(a manna és a fürj)? Menjetek (bármely) 
városba, 37 és (ott) tiétek lesz, amit kér- 
tek!" És megaláztatás és nyomor sújtot- 
ta őket, és Allah haragvását vonták 
magukra, mert megtagadták Allah jele- 
it, és jogtalanul megölték a prófétákat. 
Ezt azért tették, mert vétkeztek, és meg- 
szegték [Allah előírását]. 38 

62. Bizony, akik hívők (muszlimok) lettek, 
és azok a zsidók, és keresztények, 


eá-JJL (isi S* <-S-^ ^SjJ.u£if\ 

rt g'" ; iíi3i ■üli ^£^k* '_ ' yg^j '_jVJh_? 

O^j 1 ' ft£_g -üli OjLju ^^í^^aSsj I^JLS 

I j »á c U iíÜj JjA-i ^Á*j ojji^JI 
^ '^'C-í ^ J-a 


36 Izrael (Jákob 8S3) népe tizenkét törzsből állt. 

37 Azért mondta Mózes Ml, hogy menjenek bármely településre, mert azok a zöldségfélék, amelyeket kértek, 
bármely településen megtalálhatók voltak. 

38 Az egyik bűn a másikat követi, ha az ember nem tér észhez és nem bánja meg azokat még időben. 28 és szábiiták, 39 akik valóban hittek 
Allahban és az Utolsó Napban és jót 
cselekedtek, azoknak jutalmuk 
az Uruknál lesz. Nem kell félniük 
és nem fognak szomorkodni. 

63. [Emlékezzetek arra], amikor egyezséget 40 
kötöttünk veletek és fölétek emeltük 

a hegyet. Fogjátok erősen, amit adtunk 
nektek, és emlékeztessetek arra, ami 
abban van! Talán [így] iátenfélők lesztek. 

64. De elfordultatok ezután, és ha Allah 
kegye és irgalma nem lenne irántatok, 
már a kárhozottak közé tartoznátok. 

65. Ismeritek azokat, akik közületek meg- 
szegték a törvényt szombaton, 41 ezért 
azt mondtuk nekik: „Legyetek megve- 
tett majmok!" 

66. Tanulsággá tettük ezt (a büntetési) 

az akkori népeknek, és az azután követ- 
kezőknek, és intéssé az istenfélőknek. 

67. [Emlékezzetek arra], amikor azt mond- 
ta Mózes a népének: „Allah megparan- rt ií\i > <-iji- íj n-V.j -^ r**;>H * '-\ ' J. > f ,- J^íai J< >li líLlj JJíí v^ij-* (*™>> (V 

^^j^k* j>£jSo ^sj^jj *5<Ú£> -túl ^J iSC^. \jJc£\ v _£ j jJJ1 rt"« Ip JuJ' o^s l_y_ í* - I Uiü ,u 
39 A szábiiták: egy régi vallási csoport tagjai. 

40 Az egyezmény arról szólt, hogy higgyenek Allahban és az összes küldöttben és tartsák be az előírásokat. 

41 7:163 Volt egy tengerparti város, amely lakóinak Allah megtiltotta a halászatot a szombati napokon. Majd 
próba gyanánt minden szombaton sok halat küldött a part közelébe, míg a többi napon szinte alig volt fo- 
gásuk. Ők gödröket ástak - azt hitték, ravaszul teszik -, majd odavezették a tenger vizét minden pénteken. 
Majd szombaton, amikor a halak beleúsztak a gödrökben kifeszített hálókba, fennakadtak, és ők vasárnap 
beszedték azokat. 29 csolja nektek, hogy vágjatok le egy tehe- 
net!" 42 így szóltak: „Gúnyolódsz velünk?" 
(Mózes 3SÜ) azt felelte: „Allah óvjon at- 
tól, hogy a tudatlanok közé tartozzam!" 

68. Azt mondták: „Kérd meg nekünk 

az Urad, hogy ismertesse, milyen (korú) 
legyen!" (Mózes 3SB) azt mondta: 
„Ő (Allah) azt mondja: »01yan tehén, 
mely se nem öreg, se nem fiatal, hanem 
korban épp a kettő között van.« Tegyé- 
tek hát azt, amire utasítási kaptok!" 

69. Azt mondták: „Kérd meg nekünk 

az Urad, hogy ismertesse, milyen legyen 
a színe!" Azt mondta: „Ő (Allah) azt 
mondja: »01yan élénk sárga színű tehén, 
mely megörvendezteti a ránézőket.«" 

70. Azt mondták: „Kérd meg nekünk 
az Urad, hogy ismertesse, melyik az, 
hiszen a tehenek hasonlóak számunkra. 
És mi, ha Allah úgy akarja, elvezérelte- 
tünk [ahhoz a tehénhez]." 

71. Azt mondta: „Ő (Allah) azt mondja: 
»01yan tehén, mely nem szelíd, hogy ,A 

Jlí UÍ3J 15 \2 ^ á& 13 &\ \J\Í J r> 15 t3 ^ ^ 13 fii Uí 

<il íl£ ^>1 ülj lúÍc ÍJLij ^idl 

(S0JJ-AÍ4J. 


42 A Tehén története, amelyről elnevezték ezt a fejezetet: volt egy gazdag, meddő férfi, akitől unokaöccse 
örökölt volna, ezért az megölte a meddő férfit az örökségért és másra hárította a gyilkosságot. Emiatt Mózes 
*3 népe egymásnak esett, de egy bölcs ember tanácsára Mózeshez asa siettek, hogy derítse ki a gyilkos 
kilétét. Mózes «a ezzel kapcsolatban kérdéssel fordult Allahhoz, Allah pedig azt parancsolta meg, hogy 
vágjanak le egy tehenet, majd egyik darabjával üssenek rá a halottra. Bármelyik tehenet levághatták volna, 
ők azonban megmakacsolták magukat, és további kérdéseikkel megnehezítették a dolgukat. Ezért rend- 
kívül ritka, drága tehenet kellett levágniuk, majd ráütöttek a tehén egy darabjával a halott férfira, aki Allah 
engedelmével életre kelt és rámutatott unokaöccsére, jelezve, hogy ő volt a tettes. 30 a földet szántsa, és nem hord vizet 

a szántóföld öntözéséhez. [Olyan tehén] 

mely hibátlan és melyen nincsen folt!«" 

Azt mondták: „Moát hozakodtál elő 

a [teljes] igazsággal!" 

És levágták azt, bár nemigen akarták 

megtenni. 

72. [Emlékezzetek arra], amikor megöltetek 
egy lelket, majd egymásra hárítottátok 
azt, ám Allah előhozza, amit lepleztek. 

73. Ezért azt mondtuk: „Üssetek rá (a tehén) 
egy darabjával!" Ekképpen kelti életre 
Allah a halottakat, és mutatja meg nek- 
tek jeleit, hogy [így] talán éltek az esze- 
tekkel. 

74. Majd megkeményedett ezek után a szí- 
vetek és olyan lett, mint a kő, vagy még 
keményebb. [Mert] bizony a kövek kö- 
zött van olyan, amelyből folyók törnek 
elő, van amely szétreped és víz fakad 
belőle, és van amelyik földre omlik 
Allahtól való félelmében. Allah nem 
figyelmetlen azt illetően amit tesztek. 43 

75. Vajon azt remélitek (ti hívők), hogy 
hinni fognak nektek (az írás népei)? jí-U 6JL. sS\ \Jí Uí» % v 


^A i»L9 <-fr^ f 
^^ 0->}j a^JLi .Xiil Jjl ö^jL 

«£ 1 U-^j «S I ^4^*" ^_L>-* ^:ÍÍ ^ <" : * 


f*-*-- 4 i*!^ 3 ,ir 43 Allahot illetik az abszolút tökéletes tulajdonságok. Ezek közül vannak egyértelmű tulajdonságok (például az 
Irgalmas, a Könyörületes), és vannak olyanok is, amelyek tagadó jellegűek. Ilyen például a „nem nemzett" 
és „nem nemzetett". Ezek közé tartozik az ebben az ájában olvasható „Allah nem figyelmetlen" is. Ugyanis 
a tagadó jellegű tulajdonságok az ellentétes tulajdonságot erősítik, tehát az „Allah nem figyelmetlen" arra 
utal, hogy Allah mindent tud, mindent figyel, mindent lát. 31 Holott egy csoport közülük hallotta 
Allah szavát, majd tudatosan megvál- 
toztatták azt, azután, hogy felfogták? 

76. Amikor a hívőkkel találkoznak, azt 
mondják: „Hiszünk!" Ám amikor egy- 
más között vannak, azt mondják: 
„Vajon elmondjátok nekik azt, amit 
Allah nyilatkoztatott ki nektek, hogy 
majd bizonyítékként hozzák fel ellene- 
tek az Uratoknál? Hát nem használjátok 
az eszeteket?" 

77. Vajon nem tudják, hogy Allah tudja azt, 
amit eltitkolnak és azt, amit felfednek? 

78. Vannak közöttük tudatlanok, akik nem 
ismerik az írási, csupán olvassák azt, 

és nekik csupán sejtéseik vannak. 

79. Jaj azoknak, akik saját kezükkel írják 
az írási, majd azt mondják: 

„Ez Allahtól van", hogy eladják azt cse- 
kély áron; és jaj nekik azért, amit a ke- 
zük írt, és jaj nekik azért a haszonért, 
amire szert tettek! 

80. Azt mondták: „A Tűz csupán meghatá- 
rozott számú napig fog érni bennünket." 
Mondd [oh, Mohammed ff] : „Talán ígé- 
retet kaptatok Allahtól - akkor bizony 

Ő nem fogja megszegni azt -, vagy olyas- 
mit állítotok Allahról, amit nem tudtok?" 
,jJi \Jí >l» 


b ft-^-*í SV! 0*> 9-^-*J L* 


-» ls^ vi ,U ^ #ii vi 1A33 J^^iíSo j^j-Ú] jj^s <íl JUt < / / í i/ ,J J 


' > S- -* A» íí _,iii Ltó Vi iia ni! ^j ijJlíj 

(_*Jj£ v_-j^i l-*-*^ *"' J - C f-W j* 

V lí -Ül ( _yLÍ O-I^^^i) í\ Í-X^ "<•' 32 8i. Nem! Aki rosszra tett szert (Iáten mellé 
társat állított 44 ), és körülvette őt a bűne, 
az mind a Tűz lakója lesz, örökké ott 
időznek [majd]. 45 

82. Ám akik hívők lettek, és jámbor tetteket 
cselekszenek, ők a Kert lakói [lesznek], 
örökké ott időznek [majd]. 

83. [Emlékezzetek arra], Izrael fiai: 
egyezséget kötöttünk [veletek], hogyne 
imádjatok mást, csakis Allahot, és 
(bánjatok) jól a szülőkkel, a rokonokkal, 
az árvákkal és a szegényekkel, szépen 
szóljatok az emberekhez, végezzétek jól 
az imát, és adjátok ki a zakát. Ti azonban 
- néhány kivétellel - elfordultatok 

[az egyezségtől], és megtagadtátok azt. 

84. [Emlékezzetek arra], hogy egyezséget 
kötöttünk veletek, hogy ne ontsátok 
egymás vérét, és ne űzzétek ki egymáát 
az otthonaitokból. Elfogadtátok ezt, ti 
vagytok rá a tanuk. 

85. Ti azonban mégis megölitek egymást, 
és kiűztök másokat magatok közül 

az otthonaikból, [szövetségeseiteket] 
támogatjátok ellenük a bűnben és óUd Jí r* ;U!1 viLát-^1 diiJjli i£Lj»X ' S * ■" ^ *T ji^x 


( >Sn rT . q'm ^^^líLaJ «. jí j_ & (>^Jl Xj 
(Í-5j4J s_^ (*^3 Uj> -Sj^J^-J 

^Jö_j *Jö_j^uJ i^^Lül iX^Jb 0-)]_$ 44 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben. 

45 Allah csak azokat hagyja örökre a tűzben, akik rajta kívül mást imádtak, máshoz fohászkodtak (társítottak 
Allah mellé), és úgy haltak meg, hogy ezt nem bánták meg és nem tették jóvá. 33 .'.\xr~w ■-•'. \ 

íjíj Idill ;lii-l ^J « ^> "— t — Ti ^.^ 


;=. 


Idill íbi-1 i 5jL\ ^Á Á±3j\ 
V j iliűl i££ JJíf $U ;> VL, az ellenségeskedésben. Ha viszont 
[a kiűzött hitteátvéreitek] foglyokként 
kerülnek hozzátok 46 , [akkor már] kivált- 
játok őket, pedig tiltva volt számotokra 
a kiűzésük. Vajon az írás egy részében 
hisztek [csupán], és a többit megtagad- 
játok? Mi más fizetsége lehetne annak, 
aki ezt teszi közületek, mint szégyen 
az evilági életben, a Feltámadás Napján 
pedig a legszigorúbb kínzás. Allah nem 
figyelmetlen, bármit is tesztek! 

86. Ők azok, akik az evilági életet vették 
meg a túlvilágiért cserébe, ezért nem 
fog enyhülni a kínzásuk, és nem segít- 
tetnek meg. 

87. Bizony Mózesnek adtuk az íráát 
(a Tórát), és utána küldötteket küldtünk 
egymás! követve. Nyilvánvaló jeleket 
adtunk Jézusnak, Mária fiának, és meg- 
erősítettük őt a Szent Lélekkel. 47 Vajon 
amikor egy-egy küldött jön el hozzátok 
olyasmivel amit nem kívántok, mind- 
annyiszor elbizakodtok? Egy részüket 
hazugsággal vádoljátok, másokat pedig 
megöltök? 

46 Az Igaz Isten Izrael fiaival olyan egyezséget kötött, amelyben tiltva volt számukra, hogy egymás vérét 
ontsák, kiűzzék egymást otthonaikból, valamint foglyul ejtsék hittestvéreiket. Három fő zsidó törzs létezett, 
akiknek arábiai szövetségeseik voltak. Amikor az arábiai törzsek egymás ellen háborúztak, mindegyik 
zsidó törzs a saját szövetségesei mellé állt, ezzel saját testvértörzsük ellen fordulva. így megszegték az 
Istennel kötött egyezséget, testvéreik vérét ontották és kiűzték egymást otthonaikból. Azonban amikor 

a háború következtében foglyul ejtették hittestvéreiket, akkor figyelembe vették Isten egyezményének azt 
a részét, hogy nem szabad saját testvéreiket foglyul ejteni. 

47 A Szent Lélek: Gábriel angyal. 


34 88. Azt mondták (a küldöttnek): „Lepel 
borítja a szívünk!" 48 De nem! A hitet- 
lenségük miatt Allah megátkozta őket, 
és ezért még kevésbé hisznek. 

89. Amikor Allahtól eljött hozzájuk az írás 
(a Korán), [megtagadták azt] . [Pedig 

a Korán] azt igazolja, ami már lekülde- 
tett nekik (ami a Tórában van). 
Korábban ők fohászkodtak 49 , hogy 
[a megígért küldött vezesse] győzelemre 
őket. Amikor azonban eljött hozzájuk 
[a Próféta §|], akit ismertek már [az 
írásukból], nem hittek benne. 

90. Milyen rossz áron adták el lelküket 
azáltal, hogy megtagadták, amit Allah 
leküldött - irigyelve, hogy Allah a szol- 
gái közül annak juttat kegyeiből, akinek 
akar. Haragvásra haragvásl vontak 
[magukra] . A hitetleneknek megalázó 
kínzás jár. 

91. Amikor az mondatik nekik: „Higgyetek 
abban, amit Allah leküldött (a Korán- 
ban)!" Azt mondják: „Abban hiszünk, 
ami nekünk küldetett le (a Tórában)", 
és nem hisznek abban, ami azután jött. <il ií-íü Jj i_iié H^Ji \ji\ij j 


>isaiji -? ^L;_jJ&^Íj> lile Jjj\ tc ^_ *L> 'jj li 48 Ezáltal kértek elnézést a prófétájuktól azért, hogy nem hisznek, mivel a szívüket lepel borítja, ezért nem 
tudják megérteni azt, amit ő nekik mond. 

49 Mohammed próféta s küldetése előtt az írás népe (a zsidó nép) Allahhoz így fohászkodott: „Ó Allah, küldd 
el nekünk azt a megígért prófétát, aki szerepel írásunkban, hogy legyőzhessük a bálványimádókat!" 

Ám amikor látták, hogy Mohammed próféta m nem közülük küldetett el, meghazudtolták és megtagadták, 
irigységük miatt. 35 Holott [a Korán] az Igazság, amely iga- 
zolja azt, ami náluk van. Kérdezd meg 
[oh, Mohammed ág]: „Miért öltétek 
meg korábban Allah prófétáit, ha 
[valóban] hívők vagytok?" 

92. Bizony eljött hozzátok Mózes a nyilván- 
való jelekkel, [de ti] ennek ellenére 

a borjút imádtátok, és bűnösök lettetek. 

93. [Emlékezzetek arra], amikor egyezséget 
kötöttünk veletek és felemeltük fölétek 
a hegyet: „Ragaszkodjatok erősen ahhoz, 
és hallgassatok arra, amit nektek ad- 
tunk!" 50 Azt mondták: „Hallottuk és 
ellenszegülünk!" 51 És hitetlenségük mi- 
att szívük eltelt a borjú imádatával. 
Mondd [oh, Mohammed Sí]!: „Bizony 
rossz a hitetek, ha ezt parancsolja nek- 
tek - ha [valóban] hívők vagytok!" 

94. Mondd [oh, Mohammed H]!: „Ha a túl- 
világi lakhely Allahnál kizárólag nektek 
jár, akkor kívánjátok a halált - ha igazat 
mondtok!" 

95. Soha sem fogják azt kívánni, evilági 
vétkeik miatt. Allah Mindent Tudó 
a bűnösök felől. 
^ ~ ^ » * * t ^ .^^i^Aíj 

f-V-Z 


50 Hallgassatok az írásra: meghallgatása után engedelmeskedve tegyétek meg a benne lévőket. 

51 Hallották, de cselekedeteikben ellenszegültek. 36 96. Látni fogod, hogy az emberek közül ők 
ragaszkodnak a legjobban az élethez, 
még azoknál is jobban, akik Allah mellé 
társat állítanak 52 . Némelyikük szeretné, 
ha ezer évig élhetne, de ha sokáig élne, 
az sem tartaná őt távol a kínzáától. 
Allah Mindent Látó, bármit is tesztek. 

97. Mondd [oh, Mohammed $£: „Tudja meg 
az,] aki ellensége Gábrielnek, 53 hogy bi- 
zony ő hozta le Allah engedelmével a te 
szívedbe [a Koránt], amely igazolja azt, 
ami előtte volt (az írásokat), útmutatás- 
ként és örömhírként a hívőknek." 

98. Aki ellensége Allahnak, az angyalai- 
nak, a küldötteinek, Gábrielnek, és 
Mikáelnek, [az tudja meg,] hogy Allah 
pedig ellensége a hitetleneknek. 

99. Bizony leküldtünk hozzád nyilvánvaló 
jeleket, és csupán a vétkesek tagadják 
meg azokat. 

100. Vajon valahányszor csak szövetséget 
kötnek, egy csoport közülük megszegi 
azt? Sőt, a legtöbbjük nem hisz! »lii jjic (jjllJI I j^jí-Aj^lT , '-* ,»-* \" •"•> <T\ , í 

áj*- y- j_c jjn U«j <i. <_jü\ y*- 
L£ j^aj -Ollj i-^*i "-^ <-jI -Aíil :>j aJjÍ «oli J^jJr l_jJ^ ^SLT ^^ ji asQ^Líj Á \j*& ^La£ ^^ Lí J o>lií oÜ láiil LJjjI ülj 

«_jj^ i3i^ »-^P l-Ai* i_J-*ÍLc l£_LS j\ 52 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben, 

53 Azt állították a zsidók, hogy Gábriel *s ellenségük, mivel a Kinyilatkoztatást nem egyikőjüknek, hanem 
Mohammednek M hozta el, ha pedig Mikael *a hozta volna el, akkor elfogadták volna. Ám aki hisz Allah 
egyik angyalában, annak hinnie kell a többi angyalában is, mert mindnyájan Allah küldöttei. 

Aki egyikőjüknek ellensége, az mindnyájuknak és Allahnak is ellensége. 37- ■üli Xs. J, ijhíU: li j jj^i Já ^4i5 "■ <i 


j»4>la l»A_ 101. Amikor azokhoz, akiknek az írás ada- 
tott, eljött Allahtól egy küldött 
(Mohammed Sí), igazolván azt, ami 
náluk van (a Tórát), egy részük félre- 
tette Allah írását 54 . [Eldobták] a hátuk 
mögé, mintha nem tudnák [az igazsá- 
got]. 

102. Azt terjesztették, amit a sátánok állí- 
tottak Salamon hatalmáról". Ám 
Salamon nem volt hitetlen, hanem 
a sátánok voltak a hitetlenek, (mivel) 
megtanították az embereket a varázs- 
lásra és arra, ami a két angyalnak, 
Hárútnak és Márútnak küldetett le 
Bábelben. Ők ketten (Hárut és Márút) 
nem tanítottak (varázslásra) senkit, 
csak miután azt mondták nekik: 
„Bizony, mi csupán megpróbáltatás 
vagyunk [számodra], hát ne válj hitet- 
lenné (a varázslás megtanulásával)." 
Ám [az emberek mégis] megtanulták 
kettejüktől azt, amivel elválaszthatnak 
valakit a párjától. Ám ők (a varázslók) 
nem tudnak ezzel ártani senkinek sem, 
csak ha Allah elrendelte. Olyat tanul- 
tak [meg ezzel], ami árt nekik, és nem 

54 Amikor Mohammed íft eljött hozzájuk a Koránnal amely igazolja a róla szóló jövendölést, ami írásukban, 
a Tórában szerepelt, elfordultak saját írásuktól és nem követték azt, hanem más, emberek által kitalált 
írásokat követtek. 

55 Salamonnak Allah hatalmat adott a dzsinnek felett. Voltak közülük, akik búvárkodva gyöngyöt hoztak fel neki 
a tengerek mélyéről, míg mások építettek számára. A sátánok pedig azt terjesztették, hogy Salamon ezt 

az uralmat varázslás által érte el, és nem isteni kegy volt számára. Holott a varázslás minden igaz vallásban 
hitetlenségnek számított (tilos volt). Ezzel kapcsolatban a Próféta m azt mondja egy hiteles hadithban: 
„Aki elmegy egy varázslóhoz (vagy jóshoz) az megtagadta azt, amit Allah leküldött Mohammednek jg." *' \ T — * \ — í * *\" < AH 


h^trY^i \z. ^J ÁJ li íljííl ^ji í^ilc Állj 

r JytAZÍ \ jjLT ^J j^I 38 válik hasznukra. Bizony tudták: aki 
ezzel kereskedik, annak a túlvilágon 
nem lesz [a jóban] része. Milyen rossz 
áron adták el lelküket! Ha tudták volna! 

103. Ha ők hívők és istenfélők lettek volna, 
akkor bizony jó fizetség [járna nekik] 
Allahtól. Ha tudták volna! 

104. Oh, ti, akik hívők lettetek! Ne azt 
mondjátok (a Prófétának fi), hogy 
„ráiná", hanem mondjátok azt, 
„undzurná", 56 - és hallgassatok (rá). 
A hitetleneknek fájdalmas kínzás jár. 

105. Sem azok, akik hitetlenek [maradtak] 
az írás népe közül, sem az Allah mellé 
társat állítók 57 nem szeretnék azt, hogy 
valami jó küldessen le nektek az Uratok- 
tól. Ám Allah azt részesíti könyörüle- 
tében (kinyilatkoztatásban) akit akar, 
Allah hatalmas kegyű. 

106. Ha felülírunk vagy elfeledtetünk egy 
bekezdés! a Koránból, ahelyett jobbat 
hozunk, vagy hasonlót. Vajon nem 
tudod, hogy Allah mindenre Képes? J_l£ ^ - y* <*J_^ÍÍ Ij-flJIJ |J-L«1 \ g'*' yi w. 

ijíi?v > - - - > -, 

jz aií\j «.Lij ^j_s* ±zjf-^j> o^-^ 
t 1 f» :^*^ J-v 3 -^ ^íj£ <juu 1 $ 3 %l <bl . 


lí ji ^ií "21 Jj iiij ii LjlL; 3^ U^ í:í ^i-^ * Jy- 1 56 Mindkét kifejezés (ráiná és undzurná) azt jelenti: „ügyelj ránk; kis türelmet; hallgass meg minket" de a „ráiná" szó 
még negatív jelentést is takar. Amikor a muszlimok a Prófétával % beszélgettek, a „ráiná" szót helyes értelme 
szerint használták. A zsidók azonban ezt a szót egy rossz és szidalmazó jelentésével használták, ezért Allah 
megtiltotta a használatát és helyette az egyértelmű és helyénvaló „undzurná" szó használatára utasította őket. 

57 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben. 39 107- Talán nem tudod, hogy Allahé az egek 
és a föld birodalma? Nincs nektek 
Allahon kívül sem pártfogótok, sem 
segítőtök. 

108. Talán olyanra akarjátok kérni a kül- 
dötteteket (Mohammedet $£), mint 
amire Mózesi kérték korábban (hogy 
mutassa meg nekik az Urat)? Aki hitet- 
lenségre cseréli fel a hitet, az bizony 
letért az egyenes útról. 

109. Sokan az írás népe közül, miután nyil- 
vánvalóvá vált számukra az igazság, 

a szívükből fakadó irigység miatt azt 
szeretnék, hogy - miután hívők lette- 
tek - ismét a hitetlenségbe rántsanak 
vissza benneteket. Legyetek elnézőek 
és bocsássatok meg (nekik), amíg Allah 
el nem rendeli parancsát. Bizony Allah 
mindenre Képes. 

110. Végezzétek jól az imát, és adjátok ki 

a zakát, és bármi jót tesztek az evilágon 
[a túlvilági boldogulás reményében], 
Allahnál meg fogjátok találni [az érte 
járó jutalmat]. Bizony Allah Mindent 
Látó, bármit is tesztek. ,\jLLli\ dŰi Ú Á\ JJ\ úá f\ JJS SS isi joVI ' j^ *j l)j J u°J> 'íj 


3J <_>l£sGl jjbl , >r >3 
íj Lc 4II 3 ij^. j^ 2 -! ' 41 I 40 in. Azt mondták 58 : „Nem lép be a Kertbe 
csak az, aki zsidó vagy keresztény!" 
Ezek (csupán) a saját vágyaik. Mondd 
[oh, Mohammed Jt]!: „Hozzátok 
a bizonyítékotokat, ha igazat szóltok!" 

112. De nem! [Az lép be a Kertbe], aki 
orcáját aláveti Allahnak és jót cselek- 
szik. 59 Az ő jutalmuk az Uruknál [lesz], 
nem kell félniük, nem fognak szomor- 
kodni. 

113. A zsidók azt mondták: „A keresztények 
nem [támaszkodnak hitükben] semmi- 
re." 60 És a keresztények azt mondták: 
„A zsidók nem [támaszkodnak hitük- 
ben] semmire." Miközben mindketten 
olvassák az írási. Az ő szavaikhoz 
hasonlót szóltak [Mohammedről §i] 

a tudatlanok. Allah fog ítélkezni közöt- 
tük a Feltámadás Napján abban, 
amiben összekülönböztek. 

114. Ki lehet igazságtalanabb annál, mint 
aki megakadályozza, hogy Allah me- 
cseteiben az Ő neve említessen, és azok 
(a mecsetek) lerombolására törekszik? 
Nem léphetnek be ők oda, csakis félve 

^ic ^jL^lDI c-^J Jj4í^ cJuj 

ili-is" él>l£sCJI ^S^^Iií j^jbj 't^ o^ *Ü) 1 -Ai»- \ Ml * «_L« &\ Lj-i ^ 

IÁC 


58 A zsidók azt mondták: „Nem lép be a Kertbe csak az, aki zsidó", a keresztények pedig azt mondták: „Csak 
keresztények lépnek be a Kertbe", holott csak az léphet be a Kertbe, aki az igaz egyistenhit követője, és 
engedelmeskedik Allahnak. 

59 Vagyis az az ember, aki Allah utasításainak veti alá magát és Allah felé őszinte odaadással tesz jócsele- 
kedeteket. Ebben a bekezdésben azért lett az arc említve, mert ez az ember legbecsesebb testrésze. 

60 Nincs a birtokukban semmi bizonyíték arra nézve, hogy az ő vallásuk az igazi. 41 [a büntetésből] . Szégyen lesz számukra 
az evilágon, és a túlvilágon hatalmas 
kínzás jár. 

115. Allahé a napkelet és a napnyugat, 
és bármerre fordultok, Allah orcája 
arra van 61 (az ima iránya). Allah 
bizony Bővelkedő és Mindent Tudó. 

116. Azt mondták: „Allah gyermeket 
nemzett." Magasztaltassák! 62 Nem! 
Övé mindaz, ami az egekben és 

a Földön van! Minden [teremtmény] 
alázattal fordul Felé. 

117. [Allah] az Egek és a Föld Alkotója. 
Amikor elrendel valamit, akkor 
csupán annyit mond: 

„Legyél!" és az van. 

118. Azt mondták a tudatlanok: 

„Ha Allah beszélne hozzánk, vagy 
jönne egy jel [Tőle, akkor hinnénk 
neked]!" Az ő szavaikhoz hasonlóan 
szóltak azok, akik előttük éltek. 
Hasonlatos a szívük az [elődjeikéhez]! 
Bizony már nyilvánvalóvá tettük 


ÍJ ji isiiéi \x>j Á\ xé\ \ji\ij ijw ^_J_jSC^S ^j_£ aJ Jj-íj lilí 1^1 _^l C IM )1 V-^ 5 ^_^ ^jjJi jií ^uIt ^í 11/lí -J\ á \ 61 62 Allah megparancsolta a muszlimnak az imádkozáskor, hogy a Kába szentély felé forduljon, ám aki nem 
tudja pontosan annak irányát, például utazás alatt, az megpróbálja megállapítani a helyes irányt, és asze- 
rint imádkozik. Azonban ha nem sikerül megállapítania, akkor bármerre imádkozhat és amerre fordul, az az 
imairány (Quibla) számára; hiszen nincs olyan irány, amely Allah birodalmán kívül esne. Ez a bekezdés azt 
is bizonyítja, hogy Allahnak valós, Hozzá illő Arca van, amely nem hasonlítható a teremtmények arcához. 
A magasztalás, Allah minden hiánytól, hibától, társtól és gyermekektől való mentesítését jelenti. 42 a jeleket annak a népnek, amely 
meggyőződéssel hisz. 

119. Elküldtünk téged [oh, Mohammed M] 
az Igazsággal, örömhírhozóként, és óva 
intőként. Neked nem kell számot adnod 
a Dzsehím 63 lakóiról (nem te felelsz 

a tetteikért). 

120. Elégedetlenek lesznek veled a zsidók, 
és a keresztények [is, egészen addig], 
amíg nem követed az ő vallásukat. 
Mondd [oh, Mohammed ü]: „Bizony 
Allah útmutatása az [igaz] útmutatás!" 64 
Ám ha követed a kényeiket 65 - azután, 
ami hozzád érkezett a tudásból (a kinyi- 
latkoztatásból) - akkor Allahhal szem- 
ben nem lesz senki sem pártfogód, sem 
segítőd. 66 

121. Akiknek az írási; adtuk, és olvassák azt, 
és aszerint élnek, 67 azok hisznek benne 
(Mohammed H prófétaságában). Ám 
akik tagadják őt, 68 azok a kárvallottak. _>l_->t-^l ' j£> Q\ ZS ^-A J* P i~^ * "^ J^~ íjy~^>\ 

iSiál ^_y^J l5-*Ü j& * I tí-^* 
Lí JLlI ^£j^ ílíLí ^ JÜI iií rtJbílj*! 
j^M-\ ii likJjli <»j j^So 63 A Pokol egyik neve a Koránban. 

64 Az útmutatás: az igaz útra való vezetés. 

65 A nekik tetsző, kedvük szerinti tévtanításokat. 

66 A Koránban szereplő eredeti arab kifejezés egyszerre jelenti azt, hogy a túlvilági elszámolásnál nem lesz 
Allahhal szemben senki, aki pártfogolná, és azt is, hogy Allah maga nem fogja pártfogolni és segíteni. 
Az ebben a bekezdésben lévő szabály azok közé tartozik, amely nem csak Mohammedre M, hanem 

az egész iszlám közösség minden egyes tagjára vonatkozik. 

67 Az írás: a Tóra és a többi isteni kinyilatkoztatás, ahogy az eredeti formájában volt. Ez az ája azokról szól, 
akik a kinyilatkoztatást ahhoz illő módon, figyelmesen olvassák és aszerint élnek: vagyis hisznek 
Mohammed prófétában Jg, akit megjövendöltek az írások, és követik őt. 

68 Mohammed próféta Ss - az írásokban szereplő - megjövendölésében. 43 122. Oh, Izrael fiai! Emlékezzetek a ke- 
gyemre, amelyet nektek juttattam, 

és arra, hogy előnyben részesítettelek 
benneteket 69 a teremtményekkel 70 
szemben. 

123. Féljetek az [Utolsó] naptól, [amikor] 
egyetlen lélek sem tehet semmit egy 
másik lélekért. Nem fogadtatik el tőle 
váltságdíj, és nem használ számára 

a közbenjárás. Ők nem segíttetnek 
meg akkor. 

124. [Említsd meg azt,] amikor az Ür né- 
hány szóval megpróbáltatásnak vetette 
alá Ábrahámot, 71 és [Ábrahám SSl] 
eleget tett annak. [Allah] azt mondta: 
„Bizony Én imámmá (elöljáróvá) 
teszlek téged az emberek számára." 
[Ábrahám *Sl] azt mondta: 

„ [Uram legyenek] az utódaim közül 
is [imámok]!" [Allah] azt mondta: 
„Szövetségem (ígéretem) nem 
vonatkozik a bűnösökre." 72 

125. [Említsd meg azt,] amikor a Házat 

(a Kábát) az emberek számára zarán- 


i_t"*ij ^j_^£ Jljj íSyf- j L*3; i_jiji_5 
[jíi $ V j <S-ú I41. j^L? Hj l~£ 


Lj*l_j ^LUj 4jLL« C-^3i LIjL^ 31 _j 69 Azzal, hogy hozzájuk küldte el a legtöbb küldöttet, prófétát és kinyilatkoztatást. 

70 A korukban élt emberek, nemzetek. 

71 Ezek a megpróbáltatásnak szánt szavak utasítások és tiltások voltak, amelyeknek Ábrahám *a eleget tett. 

72 A bűnösök nem nyerik el Allah ígéretét, még akkor sem, ha Ábrahám *a utódai lennének. Tehát a szár- 
mazás Allah előtt nem jelent előnyt, mert az előny egyedül az istenfélelemmel érhető el. Allah azt mondja: 
„Bizony, a legkegyesebb közületek Allahnál a legistenfélőbb" [49:13]. 44 doklat helyévé és biztonságossá tettük. 
[Oh, ti muszlimok,] tegyétek Ábrahám 
állásának helyét imahellyé! 73 Arra uta- 
sítottuk Ábrahámot és Izmaelt, hogy: 
„Tisztítsátok meg Házamat a körbejá- 
rók, az ott tartózkodók, 74 a meghajlok 
és leborulok számára!" 75 

126. [Említsd meg azt,] amikor azt mondta 
Ábrahám: „Uram! Tedd [Mekkát] biz- 
tonságos hellyé, és lásd el termésekkel 
lakói közül azokat, akik hívők lettek 
Allahban és az Utolsó Napban!" 
[Allah] azt mondta: „A hitetlent [is] 
élvezetben részesítem egy kis ideig 
(az evilágon), [de] azután majd a Tűz 
kínzásába kényszerítem. 

Milyen alávaló vég ez!" 

127. [Említsd meg azt,] amikor Ábrahám 
és Izmael felépítette a Ház alapjait 76 
[azt mondván]: „Urunk! Fogadd el tő- 
lünk [szolgálatunkat] ! Bizony Te vagy 
a Mindent Halló, a Mindent Tudó! 

jl tíllj 11. J4ÍÍ I3j J^l^i j 73 74 75 76 A muszlimok a zarándoklat során a mögött a hely mögött imádkoznak, amelyre állva Ábrahám *s annak 
idején a Kábát építette. Ábrahám *9 állásának helye most a Kába ajtajával szemben helyezkedik el. 
A mecsetben való tartózkodás (i'tikáf): tiszta szándékkal istenszolgálatként és Allahhoz való közeledés 
céljából rövidebb-hosszabb ideig a mecsetbe való visszavonulást jelenti. 

A körbejárók: akik körbejárják a Kábát. A visszavonulók az ott tartózkodók: akik a mekkai Tilalmas Me- 
csetben (a mekkai mecsetben) bizonyos ideig tartózkodnak Allah megelégedéséért. A meghajlok és 
a leborulok pedig az imádkozok. 

A prófétai hadíszokból kiderül, hogy a Kábát eredetileg Ádám a& építette, Isten parancsára. Noé 85B 
idejében amikor az özönvíz sújtotta az embereket, Isten akaratából a ház felemeltetett, és csak az alapok 
maradtak meg. Ábrahámnak *a mutatta meg Isten a Ház helyét, aki később Izmaellel felépítette azt az 
alapjaira. Bővebben lásd Al-Kurtubi tefszírje, illetve magyar nyelven A zarándoklat című könyvet. 45 n8. Urunk! Tégy kettőnket muszlimmá 77 , 
és [tedd] utódainkat muszlim közös- 
séggé. Mutasd meg nekünk az [elvég- 
zendő] szertartásokat és fogadd el bűn- 
bánatunkat! Bizony Te vagy az [újra 
és újra] Kiengesztelődő, a Felettébb 
Irgalmas. 

129. Urunk! Támassz utódainknak egy kö- 
zülük való küldöttet (Mohammedet H), 
aki recitálja nekik a Te igéidet, megta- 
nítja számukra az írási (a Koránt), 

a Bölcsességet (a Szunnát), 

és megtisztítja őket! Bizony Te vagy 

a Legyőzhetetlen, a Bölcs." 

130. Ábrahám vallásától csak az oátoba for- 
dul el! Bizony kiválasztottuk 78 őt az 
evilágon, és a túlvilágon a jámborok 
közé fog tartozni. 

131. [Említsd meg azt,] amikor azt mondta 
neki az Űr: „Légymuszlim (engedelmes- 
kedj az akaratomnak)!" [Ábrahám ífeS] 
azt mondta: „Alávetettem magamat 

a teremtmények Urának!" 

_^JjL) (t-4-^ V ji. ájí«. 


e- !'_J HJ 
V! 


77 Ábrahám Mi és Izmael már ez előtt is muszlimok voltak (alávetették magukat Isten akaratának). Ebben 

a fohászukban bár a szó szoros értelmében arra kérik Istent, hogy tegye muszlimokká őket, de valójában 
ennek értelme, hogy szilárdítsa meg az ő hitüket. 

78 Isten Ábrahámot *e prófétává választotta. 46 132. Végrendelkezésként hagyta meg ezt 
Ábrahám a fiainak, és Jákob is (így 
szólván): „Oh, fiaim! Bizony Allah ki- 
választotta nektek az [iszlám] vallási, 
ezért [törekedjetek arra, hogy] 
muszlimokként haljatok meg!" 

133. Talán tanúi voltatok annak, amikor 
Jákob haldoklott, és azt kérdezte a fiai- 
tól: „Kit fogtok imádni a halálom 
után?" Azt mondták: „A te Islenedet, 
és atyáid: Ábrahám, Izmael és Izsák 
Islenét egyetlen Iátenként, és Neki en- 
gedelmeskedünk." 

134. Az a közösség már letűnt. Nekik az jár, 
amire ők tettek szert, nektek pedig az, 
amire ti tettetek szert. Nem kell majd 
számot adnotok arról, amit ők csele- 
kedtek. 

135. Azt mondják [nektek] 79 : „Legyetek 
zsidók vagy keresztények, akkor 
az igaz úton fogtok járni." Mondd 
[oh, Mohammed ü]!: „Nem! 

Mi Ábrahám vallását [követjük], 
aki haníf 8o volt, és nem tartozott 
az Allah mellé társat állítók 81 közé." 


*-* (*^>V 
-* H ' -— ' < " ~\ y\~\'t ■* P A 

j^Jbl^l dÚjf Űj Í4JI iiií íjJll ÉK Is ü\ ^LÍJ 

j íj 1 c »_> " > I "' 'í -a 79 A zsidók azt mondták a muszlimoknak: az jár az igaz úton, aki zsidó vallású, a keresztények pedig ugyan- 
ezt mondják a kereszténységről. Holott az jár az igaz úton, aki az egyistenhit követője mint Ábrahám «a, 
és minden nyomában járó. 

80 Haníf: elhajló. Ábrahám *ö haníf volt, mert elhajlott az ősök bálványimádó vallásától az egyistenhit felé. 

81 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben. 47 136. Mondjátok!: „Hiszünk Allahban és 
abban, ami leküldetett hozzánk, és 
abban, ami leküldetett Ábrahámhoz, 
Izmaelhez, Izsákhoz, Jákobhoz és 

a törzsekhez, 82 és abban, amit Mózes és 
Jézus kapott, és abban, amit a próféták 
kaptak az Uruktól. Nem teszünk kü- 
lönbséget közöttük, 83 és mi Allahnak 
engedelmeskedünk." 

137. Ha hisznek abban, amiben (ti muszli- 
mok) hisztek, akkor valóban az igaz 
úton járnak. Ám ha elfordulnak, akkor 
ők csupán szembeszegülök, és Allah 
meg fog védeni téged tőlük. 

Ő a Mindent Halló, a Mindent Tudó. 

138. (Fogadjátok el) Allah kenetét (vallá- 
sát)! 84 Kinek lehet jobb a kenete, mint 
Allahé? Mi Őt imádjuk. 

139. Mondd [oh, Mohammed §í]!: 
„Talán vitázni akartok velünk Allahot 
illetően, 85 holott Ő a mi Urunk, és 

a ti Uratok? Ezek a mi cselekedeteink, Líj LiJj jjj\ Líj <Jb \já\ I^JjS 
-JS Íl 


82 A Törzsek: Jákob próféta *B 12 fiának törzsei. Közülük voltak próféták, akiknek kinyilatkoztatás adatott. 

83 Hiszünk mindegyik prófétában. 

84 A Koránban szereplő kifejezés (szibgha) jelentése: kenet, vagy színezet. Allah kenete: az iszlám, amelyet 
a muszlimok belsőleg és külsőleg is betartanak. Ennek a nyoma úgy látszik rajtuk és jellemzi őket, mint 

a színezet a befestett ruhán. 

85 A hitetlenek azt mondták a Prófétának % hogy ők jobban szeretik az Istent, mint a muszlimok, és csak 
ők jogosultak az áldására és a kegyeire. Ezt az állítást nem támasztja alá semmilyen bizonyíték. Az Isten 
mindenkinek a Teremtője és az Ura, és nem részesít előnyben senkit származása és nemzetisége alap- 
ján, csakis az istenfélelem és a jócselekedet alapján. Aki őszinte odaadással szolgálja az Istent, közelebb 
kerül Hozzá. 48 azok pedig a ti cselekedeteitek. Mi 
őszinte odaadással imádjuk Őt." 

140. Talán azt mondjátok [ti zsidók és ke- 
resztények]: „Bizony Ábrahám, Izmael, 
Izsák, Jákob és a törzsek 86 zsidók vagy 
keresztények voltak." Kérdezd meg 
[oh, Mohammed ü]!: „Ti tudjátok job- 
ban, vagy Allah?" Ki lehet bűnösebb 
annál, mint aki eltitkol egy Allahtól 
kapott tanúságtételt? 87 Allah nem fi- 
gyelmetlen, bármit is tesztek. 

141. Az a közösség már letűnt. Nekik az jár, 
amire ők tettek szert, nektek pedig az, 
amire ti tettetek szert. Nem kell majd 
számot adnotok arról, amit ők csele- 
kedtek. 

142. Az emberek közül az oátobák azt fog- 
ják mondani: „Mi fordította el őket 
(a muszlimokat) az imairányuktól, 
mely felé eddig fordultak 88 ?" Mondd 
(oh Mohammed á§)!: Allahé a Napkelet 
és a Napnyugat, azt vezérel az Egyenes 
Ütra, akit akar. *i^ 0I4Í ^k ^Jr iLk \ ^J*j 
(03 O^^J_*Jij ^ 3JLS' LLe ^jjJLu j j ^-'^C L> 
-úr (\ 1 0" in * — bl -^ 86 

87 88 A Törzsek: Jákob próféta *a 12 fiának leszármazottjai. 

Eltitkolták azt a tanúságtételt, miszerint Ábrahám *s és az említett próféták sem zsidók sem kereszté- 
nyek nem voltak, hanem igaz egyistenhívők, hiszen a zsidóság és a kereszténység csupán Ábrahám *a 
után jött létre. 

Az első időkben a muszlimok Mekkában Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak. A Medinába való kiván- 
dorlás után még másfél évig úgyszintén. A Próféta ■% ez alatt az idő alatt arra vágyott, hogy Ábrahám 
803 imairánya felé, a Kába irányába imádkozhasson, és ezért Allahhoz fohászkodott. Ezután Allah arra 
utasította, hogy imádkozásnál forduljon Mekka felé. Ekkor a hitetlenek azt kérdezték gúnyolódva: „Miért 
változtattátok meg imairányotokat?" 49 143- Ekképpen tettünk benneteket (muszli- 
mokat) középúton járó 89 közösséggé, 
hogy [az ítélet Napján] tanúk legyetek 
az emberek ellen, a Küldött pedig tanú 
legyen mellettetek. Az imairányt, amely 
felé korábban fordultál (Jeruzsálem), 
csupán azért rendeltük el, hogy megtud- 
juk ki követi a Küldöttet, és ki fordul el. 
Bizony nehéz dolog [az imairány meg- 
változásának elfogadása], kivéve azok- 
nak, akiket Allah vezérel. Allah sosem 
tenne olyat, amitől elveszne a hitetek 90 . 
Bizony Allah Kegyelmes, Felettébb 
Irgalmas az emberekkel szemben. 

144. Bizony Mi látjuk orcád fordulását 

az ég felé, ezért megváltoztatjuk neked 
az imairányt úgy, hogy azzal elégedett 
leszel. Fordítsd hát orcádat a [mekkai] 
Tilalmas Mecset felé, és bárhol is vagy- 
tok, fordítsátok orcátokat arra! Azok, 
akiknek az írás adatott, jól tudják, 
hogy ez az igazság, amely az ő Uruktól 
(ered). Allah bizony nem figyelmetlen, 
bármit is tesztek! 

145. Ha azoknak, akiknek az írás adatott, 
mindenféle jelet mutatnál is, akkor 
sem követnék a te imád irányát. 


,1^] íií Üli «jU) jv^aJÍj Lí_j jv* >^f. 89 A középút vallásilag a legigazságosabbat és a legjobb úton járót jelenti. 

90 Az imairány megváltozása után a hitetlenek Medinában azt mondták a muszlimoknak: „Tehát hiába imádkoz- 
tatok eddig!" Erre válaszolva nyilatkoztatta ki Allah ezt az áját, amelyben megnyugtatja a hívőket, mondván: 
„Allah sosem tenne olyat, amitől elveszne a hitetek", hogy az addigi imádkozásuk jutalma nem veszett el. 50 Te sem követnéd az ő imairányukat, ^_J> *j*\ji>\ t Siál ^J^j o^. 

és ők sem követik egymás imairányát. j_J. \h\ é\S\ JLil ^_^ í«.U \í jjú 

Ha követnéd az ő kényeiket, miután «? ^J.LÍJI 
a tudás (a Korán) eljött hozzád, akkor 
bizony, a vétkesek közé tartoznál. 

146. Azok, akiknek az írási adtuk, ismerik \^k Z>ji^í <1áí£Ü\ iiblísí j^jJJI 
őt (Mohammedet H az írásból), aho- -J& \l>_j -U\j, xíX3\ ^£já 
gyan [saját] gyermekeiket, ám egy ré- «í X>j_£Új ^Lj jJ-1 ^Sj-iüd 
szűk elrejti az igazságot, holott ismeri 

azt. 91 

147. [Ez] az igazság az Uradtól [való], ne ^* J_Jj^ "^ ^.j o' "&-\ 
tartozz hát a kételkedők közé! ® ^y_jiú\ 

148. Minden [vallási közösségnek] van egy Í^Ll^lí i^J^i ^ "^4-j ó^j 
iránya, mely felé fordul. A jó tettekben Á\ iSC ^Jú \y^3 \í ^<_J\ ^YjM 
versengjetek! Allah mindegyikőtöket ;s y_Si ^ JT ^ <5l JL>} Lí^ 
elő fogja hozni (az ítéletre), akárhol is 

vagytok. Allah bizony mindenre Képes! 

149. Bárhova is mész, fordítsd orcádat á^í j J^í í^-y- í~?- ^1^3 
a Tilalmas Mecset felé (az imádkozás- ^*a j-üi ii\ j A^i-\ jl»^iÍI ^LL 
kor)! Ez [az imairány változtatás] bi- .w ó j I:; , í Lic jiLL <í 1 Líj ilíj 
zony az Uradtól eredő igazság. 92 Allah 

nem figyelmetlen, bármit is tesztek! 

150. Bárhova is mész, fordítsd orcádat á^í j J^í c^> c^J~ j_^«j 
a Tilalmas Mecset felé! fl^J-1 j^jA\ ^LL 91 A zsidók írásai azt ígérték, hogy a próféta, aki el fog jönni, a Kába irányában fog imádkozni, ahogy 
Ábrahám *a is tette. 

92 Isten itt másodszor is felhívja a muszlimokat, hogy a Kába felé imádkozzanak, de hangsúlyozza, hogy 
nem csak Mohammed ft kívánsága ez, hanem Allahtól eredő igazság. 
Bárhol is vagytok, fordítsátok orcáto- 
kat arra, hogy ne legyen az emberek- 
nek érve ellenetek, 93 kivéve azokat, 
akik igazságtalanok. Ne őket féljétek, 
hanem Engem! [A Kába felé fordulás g -l/y&é ?^^j 

azért rendeltetett el,] hogy teljessé te- 
gyem a kegyességemet irántatok. Talán 
az igaz útra találtok. 

151. [Kegyként rendeltük el nektek az imái- ^sl z$í£ Vyij (^SCj Iái jl \í£ 
rány változási, hasonlóan, mint] ahogy ZSÍllzlj x$L£"J_j X3á áÍ^ío 
elküldtünk hozzátok, egy közületek 1 L5 < SJil^ ) ÜSCLl j 4>^^ 
való küldöttet (Mohammedet §í), aki J^jilií ijí^SC; 
recitálja nektek igéinket (a Koránból), 

megtisztít titeket, tanítja nektek 
az írási (a Koránt) és a Bölcsességet 
(a Szunnát) 94 és megtanítja nektek azt, 
amit nem tudtatok. 

152. Emlékezzetek hát meg Rólam, Én is V j> J Ij^SCíl j ií"^3l ^yj^Sllí 
megemlékezem rólatok. Adjatok hálát >;;> o^jii^í 
Nekem, s ne legyetek hálátlanok! 

153. Oh, ti, akik hívők lettetek! Keressetek _>4=-íl> \y.^r„\ \£S\ ^j-UI L<i\ lí 
támaszt a türelemben és az imádkozás- « „j^i^l^aJI í-S -ál JL>\ V%^\j 
ban! Allah bizony a türelmesekkel van. 93 Isten harmadszor is hangsúlyozza az imairány változásának fontosságát. Ezzel az ájával azoknak a cso- 
portoknak az érveire válaszol, akik a régi imairány ellen voltak. Az arab pogányok ugyanis nem akarták 
elfogadni, mikor a muszlimok imairánya Jeruzsálem felé volt. A zsidók ebben az időszakban pedig azzal 
érveltek, hogy az ő írásaik azt ígérték, hogy az új Próféta Mekka felé fog imádkozni, ahogy Ábrahám «a. 
Azzal, hogy az imairányt Isten visszafordította Mekka felé, mindkét csoport érveinek jogosságát megszün- 
tette, tehát aki ezután az új imairány ellen érvelt, az már igazságtalanul tette azt. 

94 Minden olyan szó, tett, vagy jóváhagyás, ami a Prófétától m ered. 52 154- Ne mondjátok azokról, akik megölet- Á\ J_~-i ^j j£Íj ^i \jijij Hj, 

tek Allah Utján, hogy halottak! ^J^j '^A S>. £>\jd 

Ellenkezőleg, élők [ők], de ti nem tíi Sjj^Ij V 
tudjátok. 

155. Bizony, próbára teszünk benneteket g^A-l j ili^i-l ^2 *£íj | 0Cy£iíl)j 
valamennyi félelemmel, éhséggel, és u-^VIj JI^Vl ^J- ^a^j, 
a javak, a lelkek és a termések fogyat- ^ j^jL4=-ÍÍ J-^'j, ol^ííll j 
kozásával. Ám hirdess örömhírt 

a türelmeseknek! 

156. Akik, ha csapás sújtja őket, azt mond- i II) Í^Jlí i^^ai nc^\ \í\ ^j*^ 
ják: „Mi bizony Allah szolgái vagyunk, ,gj Sj^^~\ j <uil Ujj 
és Hozzá fogunk visszatérni!" 

157. Ők az Uruktól való dicséretben és kö- i^íj ^^ o>I^Li i^iic <íbJ J 
nyörületben részesülnek, és ők azok w JLjjJo^íI ía á^J\j ~&jj 
akik [Allah útján] vezéreltek. 

158. Bizony, a Szafá és a Mama 95 Allah Jt JúL ^_^ íjjj.lj LL^kJt -i>i 
[zarándokhelyei közé tartoznak. f\Z£ UÍ $í™\ J\ c~A\ ~Z S^ 
Ezért aki elzarándokol a Házhoz vagy £j-LÍ ^^5 j L^j 3 j-LÍ ol >cic 
elvégzi az umrát, 96 azt nem terheli ^ l_Lc ^íts, <í I ŐjIÍ YjX. 
vétek, ha teljesíti a kettő közötti járási. 

Ha valaki önként tesz jót, [tudja meg, 
hogy] Allah bizony a Felettébb Hálás, 97 
a Mindent Tudó. 95 Két domb, amelyek a mekkai Tilalmas Mecsetben vannak. 

96 Umra: a Káaba meglátogatása, körbe járása, és a Szafa és a Mama közötti haladás, és végezetül a haj 
levágatása. 

97 A Hálás (Allah egyik neve), aki bőkezűen jutalmazza meg a legkisebb jótettet is. 53 159- Bizony, akik elrejtik azt, amit a bizony- 
ságokból és az útmutatásból leküldtünk 
- miután az írásban az emberek tudo- 
mására adtuk azt -, azokat elátkozza 
Allah, és elátkozzák a félrevezetettek. 98 

160. Kivéve azokat, akik megbánásl tanúsí- 
tanak, megjavulnak és az emberek 
tudtára adják [azt, amit elrejtettek]. 
Ők azok, akiktől elfogadom a bűnbána- 
tot, hiszen Én vagyok az [újra és újra] 
Kiengesztelődő, a Felettébb Irgalmas. 

161. Bizony, akik hitetlenek [maradtak] és 
hitetlenként halnak meg, azokra Allah, 
az angyalok és minden ember átka 
szálljon! 

162. Örökké benne lesznek (a Tűzben), nem 
enyhíttetik számukra a kínzás, és hala- 
dékot sem kapnak. 

163. A ti Iátenetek az egyetlen Iáten, nincs 
más Iáten csak Ő," a Felettébb 
Könyörületes, a Felettébb Irgalmas. 

164. Bizony, az egek és a Föld megteremté- 
sében, az éjszaka és a nappal váltako- 
zásában, a hajókban - melyek a tenge- 

j-tfír, ásJj\ s^lásCll _j ^liu 
1 1 ás ^yJJI VI 


xaj lyUj Ij^ÍT ^j-UI ~U[ 
iSCflilj il ÁÜ i^iií iíbJj\ 5^ í>úá\ Í& <ili V 14?* ^La-^ {*+*> ™ -^j^4 *-»> ^3 'J*%Ú\}l'L-\j'&\- < S^Vj ) 


98 Az elátkozás jelentése: Allah könyörületétó'l való eltávolítás. Allah elátkozza őket, mert elrejtették a kinyilat- 
koztatást, amit kötelességük lett volna hirdetni az embereknek. Az átkozok pedig azok az emberek, akiket 
félrevezettek azáltal, hogy megfosztották őket az igaz Útra vezető tudástól. 

99 Nincs más jogosan imádható isten Allahot kivéve. 54 ren haladnak az emberek hasznára -, 
a vízben, amit Allah az égből lebocsá- 
tott, amellyel életre keltette a Földet 
annak halála után, azon mindenféle 
élőlényt terjesztve szét, a szelek irányí- 
tásában, és az ég és a Föld között szol- 
gálatra rendelt felhőkben mind jelek 
vannak az [olyan] emberek számára, 
akik használják az eszüket! 

165. Vannak az emberek között olyanok, 
akik Allah mellé vetélytársakat állíta- 
nak 100 , és ugyanúgy szeretik őket, aho- 
gyan Allahot. Ám akik hívők lettek, 
jobban szeretik Allahot [mint a társí- 
tok] . Bárcsak tudnák a társítok, hogy 
az erő teljes egészében Allahé, és Allah 
szigorú a kínzásban! [Erre azonban 
csak akkor döbbennek majd rá] ami- 
kor látni fogják a kínzáát [a Feltámadás 
Napján]. 

166. Majd amikor látják a kínzáát, akkor 
azok, akiket [itt az evilágon] követtek, 
elhatárolják magukat a követőiktől, 
és kapcsolataik köteléke szerteszét 
szakad. 

167. Azt mondják a követők: „Oh, bárcsak 
lenne még egy lehetőségünk a visszaté- 

n 


-3 


l^ii 
100 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben. 55 résre [a földi életbe], hogy elhatárolód- 
junk tőlük, ahogyan [mosTj ők is 
elhatárolódtak tőlünk. Ekképpen mu- 
tatja meg Allah a cselekedeteiket, 
[amely] bánat forrása lesz számukra, 
és ők sohasem fognak kilépni a Tűzből. 

168. Oh, ti emberek! Mindabból, ami a föl- 
dön található, egyétek a megengedettet 
és a jót! Ne kövessétek a Sátán nyom- 
dokait, hiszen ő a ti nyilvánvaló ellen- 
ségetek. 

169. Ő kizárólag a rosszat és a szégyenletes- 
séget parancsolja nektek, és azt, hogy 
olyat mondjatok Allahról, amiről nincs 
tudásotok. 

170. Ha az mondatik nekik: „Kövessétek 
azt, amit Allah kinyilatkoztatott!" 
Azt mondják: „Nem! Mi azt követjük, 
amit az apáinknál találtunk!" Talán 
akkor is [így tesznek], ha az apáik nem 
fogtak fel az eszükkel semmit, és nem 
vezéreltettek az Igaz Ütőn? 

171. A hitetlenek hasonlatosak ahhoz 

a jószághoz, amelyet valaki szólít, de 
az nem hall meg máát, csak [hangos] 
hívási és kiáltáát. Süketek [ők], némák 
és vakok. Nem használják az eszüket. b- &4Á* n r \zú 

■ V U» 4»\ ^JS \jljjü jJj\ Lvul <ul£ LxiJ\ Lí i-jú Jj j^ <-í-^ J^><" í_si" vX^ ó^j 

jíSCí i-£> íl-Aij ÍLCJ í\ i * *. j V Le 56 172. Oh, ti, akik hívők lettetek! Egyetek 
azokból a jó [táplálékokból], amelyekkel 
elláttunk benneteket, és legyetek hálá- 
sak Allahnak, ha valóban Őt imádjátok! 

173. Csupán a dög tiltatott meg nektek, 
a vér, a disznóhús, és mindaz, amit 
nem Allahnak áldoztak. Ám, aki [vég- 
szükség esetén ezek fogyasztására] 
kényszerül, anélkül, hogy vágyakozna 
utána, vagy túlzásba esne, az nem kö- 
vet el bűnt. Allah bizony Sokat 
Megbocsátó, Felettébb Irgalmas. 

174. Bizony azok, akik elrejtik azt, amit 
Allah kinyilatkoztatott az írásból, és 
elcserélik azt csekély pénzért, azoknak 
nem kerül majd más a gyomrába, csak 
tűz, a Feltámadás Napján Allah nem 
szól hozzájuk, nem tisztítja meg őket, 
és fájdalmas kínzás jár nekik. 

175. Ők azok, akik tévelygés! vettek 
az útmutatás helyett, és kínzáát 

a megbocsátás helyett. Mi teszi majd 
őket türelmessé a Tűzzel szemben? 

176. Az [a büntetés] azért [jár nekik], mert 
Allah leküldte az írási az Igazsággal, 
[de ők nem hittek benne] . Akik az írás 
egyik részét elfogadják, a másik részét 
pedig nem, azok bizony messze szem- 
beszegülnek [Allah akaratával]. r >->• >* j\2Í ^ \ji!? \JA ^„JJl Ufl lí 

wr O^J-a_ol1 sül <ulc XjI "^i jLC V J flj^C 


esiiL; íJSl^JI ijjíil ^jJJI üiíJjl 


57- 177- Nem az a jóság, ha arcotokat napkelet ja Ák^-j \^y ^J\ ^J j-ii 

és napnyugat felé fordítjátok, hanem j_^S ji\ J_JÍ-ij <sj^j ^J^ 

az, ha valaki hisz Allahban, az Utolsó iSCsbÚlj ^H\ fi^ij ÁV> j^SÍ 

Napban, az angyalokban, az írásokban Jlc JÚ.I Jííj ^iJl j t_jl£SCil j 

és a prófétákban. [Jóság] az, ha valaki ^Stiil j ^^ j Jb*^ ^j^ ^ 

a vagyonát - bár számára kedves az - ^jj ^jJíLiJlj J, : ,f,H ^íl j 

odaadja a rokonainak, az árváknak, ílíjJI Jíj ;X4=J1 í^lS «_>ls^ 

a rászorulóknak, a megszorult utazó- IjjűóLc UJ (v&-*4i ^S^íj^Ü j 

nak, a kéregetőknek és a rabszolgák J^Lllj ^LiLdl ^J ^>_yL^\ j 

kiváltására. [Hívő] az, aki jól végzi I^íjuí ^>JJ1 iík_!jl ^uil Cl^-j 

az imát, aki kiadja a zakát, akik a meg- g||^L>jíül jiió á^!sJ\j 
kötött szövetséget betartják, akik tü- 
relmesek a nyomorban, a betegségben 
és a harc idején. Ők az Igazak, ők az 
Istenfélők 

178. Oh, ti, akik hivők lettetek! Előíratott í^jüí cA \JS\ <+Á \£\ lí 

nektek a megtorlás, a meggyilkoltak- i-^j >*-L> i^-1 <j^ ^J <^>L^=-^ 

ért: Szabadot a szabadért, szolgát ÍJ ^ii -J^ <JsVl; J^^j juíJL 

a szolgáért, nőt a nőért. Ám ha valaki- 'Aí\j JíjyúL Q3S t^í ^.\ j_^ 

nek elnéz valamit az [áldozat] teátvére, n&j ^J- ^-^2- Áií ^Jl^-\> -cJJ 

akkor a [megtorló] követelése méltá- ilí dSí jjó ^j1í\ ^_j^ &jj 

nyos módon, és a kifizetés számára ^ %J\ *!L>\Xí 
illendő módon [történjen]. Ez könnyí- 
tés és könyörület a ti Uratoktól. 
Ha valaki ezután szegi meg a törvényt, 
annak majdan fájdalmas kínzás jár 
[a túlvilágon] . 101 101 Az iszlám törvénykezés szerint gyilkosság esetén a meggyilkolt családján múlik a büntetés. Amennyiben 
elnézőek, a gyilkostól méltányos módon vérdíjat kérhetnek. Ha a család a megbocsátás vagy a vérdíj 
mellett dönt, később nem szegheti meg ezt az egyességet, és nem végezhetik ki a gyilkost, mivel ez újabb 
emberölésnek minősülne. 58 179. A megtorlásban élet 102 van számotokra, Jsj\ Ij íki u J^li\ ^J ^Üj 
oh, ti, akiknek eszetek van, talán [így] §f| X>>íií Á^líi ^\íi*)l\ 
istenfélők lesztek. 

180. Előíratott számotokra - ha valamelyi- ^ii> «S^-\ y^~ ^i r^~^ ^^ 
kőtökhöz közeledik a halál, és javakat ^^jjüI^JJ il^^JI Yjf. i^í ^ 
hagy hátra - a végrendelkezés a szülők ^ Ili ^ij^L C^>3 "^ j 
és a rokonok javára, helyénvaló mó- ;;; ^IaíIÍI 
don. Kötelességként (íratott elő) ez 

az istenfélők számára. 

181. Aki pedig megváltoztatja azt, miután J£ tc\ ulí iir" Iíjiíí á jj ^já 
hallotta [a haldokló szájából], annak ^ IJi ^r" <il JL[ %>j£>4_ Jl^-JJl 
bűne azokat terheli, akik megváltoztat- 
ják [a végrendelkezés!]. Allah bizony 

Mindent Halló, Mindent Tudó. 

182. Ám ha valaki az örökhagyó részéről \s\ j\ vili. ^ji ^^ d>\±- j_^i 
részrehajlásból vagy bűnös dologtól Á\ -U\ <ul£ p\ yS *£ú új^d 
tart, és [az örökhagyó halála után] 'í-^j jj*^ 
egyezséget szorgalmaz [az örökösök] 

között, azt nem terheli bűn. Bizony 
Allah Sokat Megbocsátó, Felettébb 
Irgalmas. 

183. Oh, ti, akik hívők lettetek! Előíratott > JiÁÍ C^k \JS\ ^yÁ \^\ lí 
számotokra a böjt, ahogyan előíratott v _ ur * j^j-UI Jl C^£ \ík ft~£JI 
azok számára is, akik ellőttetek éltek. ,«? ^L>y& i^JÍi! *5^4 
Talán istenfélők lesztek. 102 Allah általi törvény betartásával, az ember élete védett lesz. A gyilkos halála elrettentő példa az emberek 
számára. 59 184. Meghatározott számú napig [böjtölje- 
tek], és aki beteg közületek, vagy úton 
van, annak hasonló számú más napon 
[kell pótolnia]. És azok, akik képesek 
böjtölni [de nem teszik] 103 megváltási 
kell adniuk, [ami] egy szegény élelme- 
zése. Aki pedig önként [ennél több] 
jót tesz, az a saját javára válik! Ám 
jobb nektek ha böjtöltök, ha tudtok. 

185. Ramadán hónap az, melyben a Korán 
útmutatásként leküldetett 104 az embe- 
rek számára, a vezérlet és a különbség- 
tétel nyilvánvaló bizonyságaként. 

Aki közületek e hónapban [a lakhelyén] 
van, az böjtölje azt végig, aki pedig 
beteg, vagy úton van, [annak] azonos 
számú más napon [kell pótolnia]. 
Allah könnyebbséget akar nektek, 
nem pedig nehézséget. Teljesítsétek hát 
[az előírt napok] számát és magasztal- 
játok Allah nagyságát, azért amiért 
az Igaz Űtra vezérelt benneteket. 
Talán hálásak lesztek. 

186. Ha az Én szolgáim kérdeznek téged 
Felőlem, nos Én közel vagyok [hozzá- 
juk], felelek a fohászkodó fohászára, 
amikor Hozzám fohászkodik. -^* 


103 Ez a böjt előírása kezdetén volt érvényben, amikor nem voltak hozzászokva. Majd Allah később a követ- 
kező bekezdéssel eltörölte ezt az idézetet. 

104 A Korán két szakaszban lett leküldve. Először az Őrzött Tábláról a földi égig egy részletben, majd onnan 
huszonhárom éven keresztül különböző események alkalmával részletekben. 60 Hallgassanak hát [az én hívásomra] 
és higgyenek bennem. Talán az igaz 
úton fognak járni. 

187. A böjt éjszakáján megengedtetett nek- 
tek az, hogy közösüljetek asszonyai- 
tokkal. Olyanok ők számotokra, mint 
a ruházat, és ti is olyanok vagytok 

az ő számukra. Allah tudja, hogy be- 
csaptátok magatokat, 105 [Allah azonban] 
kiengesztelődött irántatok, és megbo- 
csátott nektek. Moátantól éljetek hát 
velük házaséletet, és vágyakozzatok 
azután, amit Allah előírt számotokra. 
Egyetek és igyatok egészen addig, míg 
meg nem különböztetitek hajnalhasa- 
dáskor a fehér szálat a feketétől (a pir- 
kadó eget a sötét földtől)! Ezt követően 
tartsátok be a böjtöt az éjszaka beálltá- 
ig (a naplementéig)! És ne közösüljetek 
velük, amíg a mecsetekben tartózkod- 
tok visszavonulva! Ezek Allah által 
szabott határok, ne közelítsétek azokat! 
Allah ekképpen teszi nyilvánvalóvá 
az Ő előírásait az emberek számára. 
Talán istenfélők lesznek. 

188. Ne habzsoljátok egymás vagyonát 
igazságtalanul, és ne vesztegessétek 
meg vele a bírókat, hogy [ezáltal] 
bűnös módon felfaljátok az emberek u-" Jl áS^\ j-l^kii 2j *£Í jJ 

y a '< > -* i-t > " m i^w 

105 Kezdetben, amikor a böjt előíratott a muszlimok számára, a böjt éjszakáján tilalmas volt a nemi élet, de 
ezt néhányan nem tudták betartani. Ezzel az ájával Allah eltörölte a korábbi tilalmat. 61 javainak egy részét, holott tudjátok, 
[hogy ez igazságtalanság]. 

189. Kérdeznek téged (oh Mohammed ü) 
az újholdról, mondd!: „Ezek az idő- 
pontokjelzők az emberek és a zarán- 
doklat számára." Nem az a jóság, ha 
a házakba hátulról léptek be, 106 hanem 
az a jóság, ha valaki istenfélő. A házak- 
ba az ajtajaikon át lépjetek hát be, 
és féljétek Allahot, talán üdvözültök! 


190. Harcoljatok Allah Utján azok ellen, 
akik harcolnak ellenetek! Ám ne szeg- 
jétek meg a törvényt (ne harcoljatok 
a fegyvertelenek ellen)! Allah bizony 
nem szereti a törvényszegőket. 


191. Öljétek meg őket (akik háborúznak 
ellenetek), ahol csak rájuk leltek, és 
űzzétek ki őket onnan, ahonnan kiűz- 
tek benneteket! A kísértés, [hogy Islen 
mellé társat állítsatok], rosszabb, mint 
az ölés. 107 Ám ne harcoljatok ellenük 
a (mekkai) Tilalmas Mecsetnél, amíg 
ők nem harcolnak ellenetek ott! Ám, 
ha harcolnak ellenetek, akkor öljétek 
meg őket! Ez lesz a hitetlenek fizetsége. 


ilSCJI a- 106 Korábban a zarándoklat befejezése előtt a hívők megszokásból hátulról léptek be otthonukba, azzal 
a tudattal, hogy ez egy Istennek tetsző cselekedet. 

107 A kísértés: a hitetlenek azt akarták, hogy a hívők, miután az egyetlen Istenben hittek, és követték a Prófé- 
tát M, letérjenek az igaz útról, Allah mellé társat állítsanak, Allahon kívül máshoz forduljanak az istenszol- 
gálat valamely formájában. Ezek pedig rosszabbak, mint az ölés. 62 192. Ha azonban abbahagyják [a háborús- jíj %-^-j jy^ <íl JJp Ijí^t ojIí 
kodásYj, úgy Allah Sokat Megbocsátó, 

Felettébb Irgalmas. 

193. Harcoljatok ellenük, hogy ne legyen £s X-^SCí V JL£ i*jL;lí j 
több kísértés, és hogy az imádat egye- Slí Í^JásI ^li <í ^>jÜI <-j^ij 
dúl Allahé legyen! De ha abbahagyják ^^*ilÍJ Jl V| ojIjŐc 
[a harcot], akkor ne legyen ellenséges- 
kedés, kivéve a támadók ellen! 

194. A Tilalmas Hónapot a Tilalmas Hónap- oli^J-lj A$L\ ^iUU ^l^i-l ü-lJl 
ért, 108 és a nagyra becsült dolgok 109 íjoíélí x^ilc ^oíél ^^í J^L^i 
is a megtorlás [törvénye alá esnek] ! il l>^j (*^4^> <s^\ \Z J-Lc ^ü 
Ha valaki rátok támad, úgy támadjatok ;;r d^ííLI ^ <íl JJ í^iiél j 
rá ti is, ahogyan ő rátok támadott! 

Legyetek iátenfélők, és tudjátok meg, 
hogy Allah az istenfélőkkel van! 

195. Adakozzatok Allah Utján, és ne vessétek íjils Vj <il J-~í ^J \jLíj\j 
magatokat a pusztulásba! 110 Tegyetek il J^j l^_^.\j ÍSU4ÜI JJ íSCjJűL 
jót, mert Allah szereti a jótevőket! @ ^ó^^^Li\ ^. 

196. Végezzétek el a zarándoklatot és az um- iyy^-\ -JJú <i %^-ütj p^M í>ílj 
rát Allahért! Ám ha akadályoztatva i^ili Vj ^JuM j^ ;^~^ Lií 
lennétek, akkor, lehetőség szerint, [vág- ^_jú ilá- <jík\ il£> Jj~ 'S^jíj 
játok le] áldozati állatot [megváltás- ^_J- ,sV\ *> 'J\ \^>_J> Jí^ -l^k 
ként]. Ne vágjátok le a hajatokat addig, 2Sjl£ 3I fl^= ^J> áíjúí *Jj 
míg az áldozati állat el nem éri áldozó ~>^í^. ^ -J^r^ &A ^ ^^ j\ 
helyét, de ha valaki közületek beteg, ^JuU j^ $cf,r„\ \ú ii-1 JJ 108 Tilalmas Hónapok: azok a hónapok, amelyekben tiltott a harc, de ha az ellenség ekkor támad, ilyenkor 
szabad harcolni megtorlásból. 

109 Minden vallásilag tiszteletreméltó dolog, mint az imahelyek, a zarándoklat ideje, stb. 

110 Ne okozzatok kárt magatoknak azzal, hogy megszegitek Allah parancsait. 63 vagy fájlalja a fejbőrét [annak ez szabad], 
de váltságdíjjal tartozik: böjt, adomány, 
vagy áldozat formájában. Ha azonban 
biztonságban vagytok, akkor, aki elvég- 
zi az umrát [és az ihrám tilalmai alól 
való mentesülési élvezi] a zarándoklat 
kezdetéig, annak, lehetőség szerint ál- 
dozati állatot kell (köszönetként) levág- 
nia. Ha ez nem áll módotokban, akkor 
három napot kell böjtölni a zarándok- 
lat idején és hetet, ha visszatértetek, ez 
tíz összesen. Ez az előírás csak arra vo- 
natkozik, akinek a családja nem lakik 
a (mekkai) Tilalmas Mecset közelében. 
Legyetek istenfélők, és tudjátok meg, 
hogy Allah szigorú a büntetésben! 

197. A zarándoklat hónapjai ismertek, 
és aki kötelezi magát e hónapokban 
a zarándoklat elvégzésére, annak 

(a zarándoklat idején) tilos a házasélet, 
a vétkezés és a vitatkozás! Bármi jót 
tesztek, Allah tudja azt. Lássátok el 
magatokat útravalóval, ám a legjobb 
útravaló az istenfélelem! Féljetek 
Engem oh, ti, akiknek van eszetek! 

198. Nem vétkeztek azzal, ha gyarapodásra 
törekedtek az Uratoktól. 112 Ha elvonul- 
tatok az Arafától, emlékezzetek meg ÍL4U ~«^-i~£ liiij Xzlíj I, 

íj-iiclj Á\ \j^3\j f\^i~\ JLj^iil 


C: 12* j>^3Í\ lilí (Í^HJ s. ijs-llc ^j-^J 


111 Élvezi a pihenést: umra után szabaddá válnak számára az umra ideje alatt tiltott dolgok, mint: a házasélet, 
a köröm- és hajvágás, a szőrzeteltávolítás, a szabott ruha és a parfüm használata. 

112 Kereskedést fojtattok a zarándoklat ideje alatt. 64 Allahról a „masár al-harám"-nál! 113 
Emlékezzetek meg Róla, amiért [az 
igaz útra] vezetett benneteket, holott 
előtte a tévelygők közé tartoztatok! 

199. Azután vonuljatok el onnan, ahonnan 
a többi ember is elvonul, és kérjétek 
Allah bocsánatát. Allah bizony Sokat 
Megbocsátó, Felettébb Irgalmas. 

200. Ha elvégeztétek a zarándoklat szertar- 
tásait, emlékezzetek meg Allahról, 
ahogyan megemlékeztek szüléitekről, 
illetve még jobban. Vannak az emberek 
között olyanok, akik azt mondják: 
„Urunk! Az evilágon adj nekünk jót!" 
Ám az ilyen embereknek a túlvilágon 
nem lesz részük [jutalomban]. 

201. Vannak közöttük olyanok is, akik azt 
mondják: „Urunk! Adj nekünk 

az evilágon is, és a túlvilágon is jót, 
és óvj meg minket a Tűz kínzásától!" 

202. Mindannyian megkapják részüket 
[a túlvilágon] a szerint, amit 

[az evilágon] cselekedtek. 
Allah gyors a számonkérésben. J^ ^Jd £^i£ IíT » y^l\ j 

K& ^.^üL^aJl ^j_J>> <u-3 ^j_j^* J.U11 <& L 'r^ 


j\ 4l) 1 I J^ 


<il Ij^íalí iSCSC^Ui -,-'_ .'^« il* ' l^f j A£\ j\ iüítíf íí/'is' lá-Ü! ^J tál 12j J^ij uf Ül j">u ."VI _iiJ^ 


lillj i^rlS 


113 Mekka közelében lévő helységek, amelyet a zarándokoknak meg kell látogatniuk. 65 
203- Emlékezzetek meg Allahról meghatá- 
rozott számú napon (a zarándoklat 
ünnepét követő három napon)! 
Ha valaki siet [és csak] két napon teszi 
meg ezt, az nem követ el bűnt, és ha 
valaki tovább marad (a harmadik 
napig), az sem követ el bűnt. 
Ez azokra vonatkozik, akik istenfélők. 
Legyetek istenfélők, és tudjátok meg, 
hogy Őhozzá fogtok visszatérni! 

204. Van az emberek között olyan, akinek ^J ÍJ3Í é\l=^4 ^_J* o-^ ^_y j 

a beszéde az evilági életről tetszik _j Lí J^. <íl x^Ljj lájdl ;lii-l 

neked. Allahot hívja tanúként arra, fLídU Dl ^aj <Ji 

ami a szívében rejlik, miközben 
ő a legellenszegülőbb. 205. Amikor elfordul [tőled, oh, 14-s jLííJ ^ jVl _j ^ j^í lí^j 
Mohammed H], azon igyekszik, hogy iijt V <ilj J-iUlj «£>j^*-l iíU-Ííj 
romlási okozzon a földön, és elpusztít- ;:;■ jLilil 
sa a vetési és a jószágot. Allah azonban 

nem szereti a romlási. 

206. Ha azt mondják neki: - „Féld Allahot!" (^V^ ;jJl iilCl <iíl jíl *J JJ l^j 
- még több bűnbe viszi magát fennhé- w jl^il J-lJj jw^ ÍL^Sá 
j ázásával. A büntetése a Gyehenna lesz. 

Mily nyomorult fekhely az! 

207. Van az emberek között olyan is, aki í\l^\ ilií i_s^14 ^_J* ^Ű ^- j 
lemond önmagáról Allah megelégedését ^4^> ^jjj Á\jÁ\ ^>Uí>^ 
keresve. Allah kegyelmes a szolgáival. 66 208. Oh, ti, akik hívők lettetek! Lépjetek be JLlli ^J \JJ-l\ ~\£5\ j^j-UI Ljíl lí 
teljesen a szilmbe (az iszlámba), és ne "-^.1 U ; s, H cJ^-Li. \ji.-~ Vj SílT 
kövessétek a sátán nyomdokait! .g ŐJ jic íSJ ilj 
Bizony, ő nyilvánvaló ellenségetek. 

209. Ám ha megbotlotok, azután, hogy Í53Á4- LS -a-j ^4 (*áDj o^ 
nyilvánvaló bizonyságok jöttek el (Íh^^ 3íJ^ 41 óJ íjiléli ofcll 
hozzátok, akkor tudjátok meg, 

hogy Allah Legyőzhetetlen, Bölcs. 

210. Talán arra várnak, hogy eljöjjön hozzá- ^J Jl *4?y ^ >1 -^jíM J* 
juk Allah, és az angyalok fehér felhők Qy^j SSCfiUl j plxül j^i JÍ_U 
kíséretével [az ítélet Napján]. (jj i>^Vl £j-.^í <» I Jij ^sVl 
Ám az ügy eldöntetett! A dolgok 

Allahhoz térnek vissza (döntésre)! 

211. Kérdezd meg Izrael fiait, hogy hányat Sí j_J- ^Mg\ úí SA$z\ Jí ji 
adtunk nekik a nyilvánvaló jelekből! Lí ju£ ^^ il SXü Jjűí ^_^í j iií 
Aki elcseréli Allah kegyét, 114 miután jfj <_>üLü i-ú, Jt ŐjIÍ Í5íl£ 
az eljött hozzá [arra büntetés vár]. 

Allah bizony szigorú a büntetésben. 

212. Az evilági élet feldíszíttetett a hitetle- LáiJI ;LpU ij^lT 
neknek, és ők kigúnyolják azokat, í^i*í ^j-UI 
akik hívők lettek. Ám az istenfélők, Á\j iílilll fjí ^Jí '>" 
a Feltámadás Napján felettük lesznek jj| <_>Li^ júL íLíj 
[majdan]. 115 Allah arról gondoskodik, 
akiről akar, számvetés nélkül. 114 Hála helyett letagadja a kegyet, melynek következménye, hogy Allah a neki nyújtott kegyet hitetlenségre 
cseréli, 

115 A másvilágon a Paradicsomban lesznek, míg a hitetlenek alattuk a Pokolban, 
67 
-r 213. Az emberek [eredetileg] egy közösséget 
alkottak! [Miután összekülönböztek 116 ], 

Allah prófétákat küldött örömhírhozók dJu ^SC-^ jJ-L <j^3^ rí4ií 

és óva intők gyanánt, és leküldte nekik údíil Líj <»_i í^ilíil l^_i ^Ujl 
az írási az igazsággal, hogy [a szerint] lí jüo ^^ íyj v£jí-^ Vj v 

ítélkezzenek az emberek között abban, il ^gj^s ,^£uí lííí lilidl i^li 
amiben összekülönböztek. 117 ^jJ-l <^a <lí i^ilíil li í^iT^yJJI 

De [Mohammed H küldetésén], miu- -M5^= Jl A£j ^^ ^í-^j íj Íj *á\> 
tán eljöttek hozzájuk a nyilvánvaló 
bizonyítékok, egymás közti irigységből 
csak azok különböztek össze, akik meg- 
kapták a [Tórát]. Majd Allah, az Ő aka- 
ratával, azokat vezérelte az igazságra, 

akik hittek abban, amiben [a többiek] 
összekülönböztek. Allah azt vezérel 
az egyenes útra, akit akar. 

214. Talán arra számítotok, hogy beléptek 

a Kertbe, mielőtt hasonló [sors] érne (*£j!j lij £LU I^U. jj ^_J\ í^-~ i f\ 

titeket, mint azokat, akik előttetek le- *4^ t&lá ^_^ ijlil .j^JJl jli 
tűntek? Nyomor és betegség érte őket, J^ií JU: \jij)jj í\^Ui\j íLáliM 

és [ezek miatt] annyira megrendültek, ^ü ^ 4iJ 1^1 -Sjí^j ^j-*^ 
hogy a Küldött és hívő társai azt mond- ,$• JIj^Í <il ^aí JLA S\ A\ 

ták: „Mikor jön el az Allah [általi] győ- 
zelem?" Az Allah [általi] győzelem 
bizony közel van! 

215. Kérdeznek téged [oh, Mohammed M]'- *£*& ^ Jí SjjIíJ \SLS iíIÍjJUj 
mit [és hogyan] adakozzanak. Mondd!: CLaj^Í Y\j ^^jjdl^ili ji£ j_J. 
„Ha valami jót adakoztok, legyen j_,,i„H ^ylj ^^sl-d.1 j'^lídl j 

116 Az igazságban és a vallási dolgokban. 

117 És ez az ember kötelessége is: hogyha valakivel vallási dologban összekülönbözik, akkor a Koránhoz és 
a Szunnához kell fordulniuk, és el kell azt fogadniuk, ami döntést azokban találnak. 68 az a szülőké, a rokonoké, az árváké, 
a rászorulóké, és a megszorult utazóé!" 
Bármi jót tesztek, afelől Allah Mindent 
Tudó. 

216. Előíratott nektek a harc, bár az utálatos 
számotokra. Lehet hogy nem szerettek 
valamit, holott az jó nektek, és lehet, 
hogy szerettek valamit, pedig az rossz 
nektek. Allahnak tudása van, 118 

ti azonban nem tudtok. 

217. Kérdeznek téged a Tilalmas Hónapról, 
[arról, hogy megengedett-e] a harc ez- 
alatt? Mondd!: „A harc hatalmas vétek 
ilyenkor!" De akadályozni a (többieket) 
Allah Utjának követésében, és megta- 
gadni Őt, és [távol tartani az embereket] 
a Tilalmas Mecsettől, és népét kiűzni 
onnan, még hatalmasabb vétkek Allah 
előtt. A kísértés 119 súlyosabb [bűn], mint 
az ölés. Mindaddig kitartóan harcolnak 
ellenetek, míg el nem fordítanak titeket 
a vallásotoktól, ha képesek rá. Akik 
elfordulnak közületek a vallásuktól, 

és hitetlenként halnak meg, azoknak 
semmivé válnak a cselekedeteik az 
evilágon és a túlvilágon. Ők a Tűz lakói 
[lesznek], és örökké benne maradnak! ~LÁí Ai 


'Ír" i*J j^SCi "^ ^tij Jlliil iSCilc C^£ 
V íjliIj £Uj <ilj j^SG ' ' * ' ^ a^ '" *m "* 

Jil J-í~" ^1^ -J^j í>^ *í* <->^> <J^ £ 1^ t * 

is <*Jj^ ^ ■ ji> iSs_L« 3-^*r> \j_*r*-3 fi 118 Mi az, ami jó, és ami rossz nektek. 

119 A kísértés: a hitetlenek azt akarták, hogy a hívők, miután egy Istenben hittek, és követték a Prófétát b, 
letérjenek az igaz útról, Allah mellé társat állítsanak, Allahon kívül máshoz forduljanak az istenszolgálat 
valamely formájában. Ezek pedig rosszabbak, mint az ölés. 69 2i8. Akik hívők lettek, és akik kivándorol- 
tak (az igaz egyislenhitért), és küzdöt- 
tek Allah Útján, azok bizony remélhe- 
tik Allah könyörületet. Allah Sokat 
Megbocsátó, Felettébb Irgalmas. 

219. Kérdeznek téged a khamrról 110 

és a szerencsejátékról. Mondd!: „E ket- 
tőben nagy a bűn, és bár valamennyi 
haszon van bennük az emberek számá- 
ra, de a belőlük fakadó bűn nagyobb, 
mint a hasznuk." Kérdeznek téged, hogy 
mit adakozzanak. Mondd!: „Azt, amire 
nincs szükség!" 121 Ekképp teszi Allah 
nyilvánvalóvá az [igazságra utaló] jele- 
ket azért, hogy elgondolkozzatok, 

220. az evilágról és a túlvilágról. Kérdeznek 
téged az árvákról. Mondd!: „Legjobb 
becsületesen bánni velük. Ha velük 
[vagyonközösségben] közösen intézitek 
dolgaitokat, akkor ők a ti teátvéreitek. 
Allah tudja azt, hogy ki a romlásba dön- 
tő és ki a javulási okozó. Ha Allah akar- 
ta volna, akkor túlterhelt volna bennete- 
ket. Allah bizony Legyőzhetetlen, Bölcs. 

221. Ne házasodjatok társító 122 nőkkel, amíg 
hívők nem lesznek! Egy hívő rabszol- 
* 


V 


jJj^o 


120 Miden olyan dolgot khammsk hívnak, amely hatalmába keríti és elkábítja, elbódítja az elmét. 
De a Próféta % idejében a szeszes italt hívták így. 

121 A megélhetési szükséglet feletti részből. 

122 Az Allah mellé társat állítók azok, akik Allahon kívül máshoz fordulnak az istenszolgálat valamely formájá- 
ban, mint a fohászban vagy az esküben. 70 ganő bizony jobb egy [szabad] társító 
nőnél, még akkor is, ha ez tetszene 
nektek. És ne adjatok feleségül [hívő 
asszonyokat] társító férfiakhoz, amíg 
hívők nem lesznek! Egy hívő rabszolga 
férfi bizony jobb, mint egy [szabad] 
társító, még akkor is, ha ez tetszene 
nektek. Azok [a társítok] a Tűzhöz 
hívnak, míg Allah - ha Ő úgy akarja 
- a Kerthez és a megbocsátáshoz hív. 
És nyilvánvalóvá teszi a jeleit az embe- 
reknek azért, hogy emlékezzenek. 

222. Kérdeznek téged a havi vérzésről, 
mondd!: „Ártalom az!" Ezért tartsátok 
magatokat távol az asszonyokkal [való 
házasélettől] a havi vérzés idején! 

Ne közelítsétek őket, amíg meg nem 
tisztulnak! 123 Ha megtisztálkodtak, 
akkor érintkezzetek velük úgy, ahogyan 
Allah megparancsolta nektek. Allah 
bizony szereti azokat, akik újra és újra 
hozzá fordulnak bűnbocsánatért, 
és szereti a megtisztulókat. 

223. Asszonyaitok [olyanok] számotokra, 
mint a szántóföld 124 , ezért úgy köze- 
lítsétek őket, ahogyan akarjátok 
(megengedett módon). 125 j. , j, s * ' 

SS », ' » ' l " Ás \ -* '> í / 

IjjzJj ÁZ-ij\ ^S^JrJ.\ }ij ii^-Li (*-*-"? (>' 123 Ne éljetek velük nemi életet, amíg véget nem ér a menstruációjuk. 

124 Isten itt egy szép hasonlatot említ, amelyben a sperma (mag) elvetésével példázza a házaséletet, amely- 
nek gyümölcse maga a gyermek. A földműves ember ugyanis a megművelt földbe veti a magot, amelyből 
Allah kisarjasztja a termést. 

125 Feleségeitekkel éljetek házas életet olyan módon, ahogy akartok, kivéve az anális érintkezést, mert az tilos. 71 [Jócselekedetet] küldjetek előre maga- 
toknak! Legyetek istenfélők, és tudjá- 
tok meg, hogy majdan találkozni fog- 
tok Vele! Hirdess örömhírt a hívőknek! 

224. Ne tegyétek esküitekkel Allahot annak 
akadályává, hogy jót tegyetek, istenfé- 
lők legyetek, és kibékítsétek az embe- 
reket! Allah Mindent Halló, Mindent 
Tudó! 

225. Allah nem kéri számon rajtatok 
az akaratlanul tett esküvéseiteket, 
azonban számon kéri rajtatok, amit 

a szívetek szerzett meg (ha szándéko- 
san hamisan esküdtetek). Allah Sokat 
Megbocsátó, Béketűrő. 

226. Akik [válás céljából] megesküdtek 
arra, hogy tartózkodnak feleségüktől, 
azoknak négy hónap a határidejük! 
Ám ha [e határidő eltelte előtt] vissza- 
térnek, 126 Allah Sokat Megbocsátó, 
Felettébb Irgalmas. 

227. Ha [a férjek] elhatározták a válási, 127 
Allah Mindent Halló, Mindent Tudó. 

228. A válás alatt lévő nőknek háromhavi 
tisztulási kell kivárniuk! Nem megen- %^f ^c" -*' jú '^ ^ "' > s ' ^ 


1 . ** ^Ji ^ly.-^ lí l_jíU őjU _^í\ ^3^ 
§' r»-^0 &r jlí 6^LlaJl ^>ij^ '^ÍJ 
126 Megszakítják az esküjüket, azaz újra házaséletet élnek feleségeikkel a négy hónap letelte előtt 

127 A négy hónap után, ha a férj mégsem tér vissza a feleségéhez, a bírónak köteleznie kell őket (a férfiakat) 
a válásra. 72 gedett számukra, hogy eltitkolják azt, 
amit Allah a méhükbe teremtett, 
amennyiben hisznek Allahban és az 
Utolsó Napban. Férjeik a leginkább 
jogosultak a visszafogadásukra ez alatt 
[a várakozási idő alatt], hajót akarnak 
tenni. Az asszonyokat ugyanaz illeti 
meg [férjük részéről], mint amivel ők 
tartoznak [férjüknek] illő módon. 128 
Ám a férfiak a nőknél egy fokkal fel- 
jebb vannak. 129 Allah Legyőzhetetlen, 
Bölcs. 

229. A válás kétszer [visszavonható]. 130 
Ekkor vagy méltányosan meg kell tar- 
tani [a feleséget], vagy jótékonyan el 
kell bocsátani. [A válás esetén] nem 
megengedett a férfiaknak, hogy elve- 
gyenek valamit abból, amit [jegyaján- 
dékként] adtak nekik (a feleségüknek), 
kivéve ha mindketten (a férj és a fele- 
ség) félnek attól hogy [egymás iránt] 
nem tartják be Allah szabályait. És ha 
ti [képviselők, illetve bírók] is féltek, 
hogy nem tartják be mindketten Allah 
szabályait, akkor nem követ el egyikük 
sem bűnt, ha az asszony valamivel 
megváltja magát. Ezek Allah szabályai, ^i^éiJi Jl^iiij <-»jiíi^ 
^yjj.. iUuilí sj^lí^ jSuji 
rv£J J4 Vj o^L^U £^lí 3I 128 Mindkét fél egymás iránti kötelezettségeinek a gyakorlásáról van szó. 

129 A gondoskodás, az oltalom, és a biológiai különbség miatt. 

130 Az iszlámban a házaspár számára háromszor lehetséges a válás (megoldásként, végszükség esetén). 
Az első két válás még visszavonható, vagyis utána újra összeházasodhatnak, de a harmadik válás után 
már nem. Kivéve ha a nő férjhez megy egy másik férfihoz, majd elválik tőle. Ezután az a nő és az első 
férje ismét összeházasodhatnak. 73 így hát ne szegjétek meg azokat! Akik 
áthágják Allah előírásait, azok bizony 
a vétkesek. 

230. Ám ha [a férj harmadszorra is] elválik 
feleségétől, akkor az asszony nem meg- 
engedett számára, amíg feleségül nem 
megy valaki máshoz. Majd, ha [a követ- 
kező férj] elválik tőle, akkor ők ketten 
[az előző férj és a nő] nem követnek el 
bűnt, ha visszatérnek egymáshoz, ha 
úgy vélik, hogy betartják Allah szabá- 
lyait. Allah nyilvánvalóvá teszi ezeket 
az előírásokat egy népnek, akik tudnak. 

231. Amikor elváltatok az asszonyoktól, és 
ők a várakozási idejük végéhez értek 
(három menstruációs ciklus), akkor 
vagy tartsátok meg őket megfelelően, 
vagy bocsássátok el őket illő módon. 
Ne tartsátok vissza őket, hogy ártsatok 
nekik, és [ezáltal Allah szabályait] 
áthágjátok! Aki ezt megteszi, az önmaga 
ellen vét. Ne tegyétek Allah előírásait 
gúny tárgyává [azzal, hogy nem tartjá- 
tok be azokat] ! Emlékezzetek meg Allah 
irántatok nyújtott kegyéről és az írás- 
ról, valamint a Bölcsességről (Szunná- 
ról), amit leküldött nektek, hogy általa 
[Allah] óva intsen benneteket! 
Legyetek istenfélők, és tudjátok meg, 
hogy Allah Mindent Tudó! JULi ÍuLjI ^"a 1 h oj 9 

- > -> ' - , > 

ál Ój\ lj_£iélj .ül l_yülj <»j ■, C U -^ 

@ (í^ t^ <^ ■74- 232. [Ti bírók,] mikor elválasztottátok J_A^\ J_J^ &&\ iílh, \i\j 
az asszonyokat, es az o várakozási ide- ^jS^_ ol JytjL^Jő ~i± 
jük letelt, akkor ne akadályozzátok oj^íIL *+kí ij-í>l^ \í\ ó^í-'jj^ 
meg őket abban, hogy ismét megháza- íSCl. ^SLT ^^ <o -^_h ^k 
sodhassanak [korábbi] férjeikkel, ha ők i£Sí ^-Vl fi^lj il> y^r-jí 
egymás között illő módon megegyeztek. V iár$ iiií -álj ií^lj *£-> ^J"^ 
Ez [az előírás] óva intés közületek #j ^j^Úú 
annak, aki hisz Allahban és az Utolsó 

Napban. Ez [az előírás szerinti cselek- 
vés] jobb és tisztább számotokra. 
Allah tudja [mi jó nektek], ti azonban 
nem tudjátok. 

233. A szülőanyáknak 131 két teljes évig kell .J_A>Vj'l ^U^°y. olifljJlj 

szoptatniuk gyermekeiket! Ez azokra %4_ ^J\ <\j\ j_J. ^jlÁt ^jJjX 

vonatkozik, akik teljessé akarják tenni ^_Je~jj ^ JjJj^ J^-j icUí^JI 

a szoptatási. És a gyerek apjának köte- jJÍ cÁÍZj V J>j^á\j ^J^^zSj 

lessége [a szoptató anyát] megfelelő V j UjJ^j ;jüI j iUai V U^J VI 

> ^ ^ ^ ' ^ « a -* ^ 
módon eltartania, és öltözékkel ellát- JJL ó>jl^JI ^ j .jJ^j aJ j^Jjí 

nia. Senkitől sem várattatik el több, j*Vj ^_J, VL^i \í\j\ óAí Áií 

mint amennyit elbír. Nem szabad kárt \i. i úí f\Z£ yS jjlííj \z\"" A 

okozni az anyának gyermeke által, (^TVjjI I^í^j oji faji -jJ\j 

és az apának sem gyermeke révén. A& L5 p-.:\f„ \í\ iSCjdc ^úL yS 

És az apa örökösének ugyanez a köte- il JL>\ \^lí\j Á\ \yű\j ^áj^iiU 

lessége [a szoptató anya iránt] . Ám ha ^ ^aí Sj^ú \s 

a kettejük közötti 132 megegyezés és ta- 
nácskozás alapján a gyermeket [a két 
év véget érte előtt] el akarják választani 
[a szoptatásból], akkor nem követnek el 
bűnt. Ha pedig a gyermekeket [szopta- 
tó dajkával] akarjátok szoptatni, akkor 

131 Valamint az elvált szülőanyáknak. 

132 A két szülő közötti. ■75- sem követtek el bűnt, amennyiben 
odaadjátok azt [a fizetséget], amelyben 
illő módon megállapodtatok. És féljé- 
tek Allahot és tudjátok meg, hogy 
Allah Mindent Látó bármit is tesztek. 234. Akik meghalnak közületek, és felesége- 
ket hagynak hátra, [azoknak a feleségek- 
nek] várniuk kell négy hónapot és tíz 
napot. Majd ha letelt a várakozási ide- 
jük, akkor [ti, az asszonyok képviselői] 
nem követtek el bűnt azzal, [ha elnézi- 
tek nekik azt] amit illő módon tesznek 133 
[egy újabb házasság érdekében]. Allah 
tudomással bír mindenről, amit tesztek. . ^ ■*. s * / s 235. Nem követtek el bűnt azzal, ha [a vára- 
kozási idejük alatt] 134 céloztok az asszo- 
nyok feleségül kérésére, vagy ha [szán- 
dékotokat] elrejtitek magatokban. 
Allah tudja, hogy ti emlékezni fogtok 
rájuk, de ne állapodjatok meg velük 
titkon, csak ha illő módon beszéltek 135 
velük! Ne kössetek meg házassági szer- 
ződési, amíg az előírt várakozási idő 
véget nem ér! Tudjátok meg, hogy 
Allah tudja azt, ami a kebletekben van! 
Óvakodjatok hát Tőle, és tudjátok meg, 
hogy Allah Sokat Megbocsátó, Béketűrő! fi s * > j' s 

Vji \jijJLS ^lA 
133 Pl. a szépítkezés, a csinos öltözet és parfüm használata úgy, ahogy azt az iszlám előírja. 

134 Az olyan nőkre vonatkozik, akik már nem lehetnek újból a férjeik feleségei. Vagy mert özvegy lett, vagy, 
mert az egymás utáni harmadik válás várakozási ideje letelt. 

135 Ha indirekt módon céloz arra, hogy pl. tetszik neki. 76 236. Nem követtek el bűnt, ha elváltok 

az asszonyoktól, mielőtt még érintené- 
tek őket, 136 vagy hozományt állapítaná- 
tok meg nekik. És lássátok el őket 
[javakkal], illő módon - a jól élő a ké- 
pessége szerint, és a szűkölködő is 
a képessége szerint! Kötelesség [ez] 
a jótevők számára. 

237. Ha azonban elváltok tőlük, mielőtt 
még érintettétek volna őket, de a hozo- 
mányt már megállapítottátok részükre, 
akkor annak a fele [jár az asszonyok- 
nak], amit megállapítottatok, kivéve, 
ha lemondanak róla, vagy ha az mond 
le róla, akinek a kezében van a házas- 
ság megkötése (a feleség képviselője). 
Ha lemondanátok [a részetekről], 

az közelebb állna az iátenfélelemhez. 137 
Ne feledkezzetek meg az egymás iránti 
kegyességről! Allah bizony Mindent 
Látó, bármit is tesztek. 

238. Tartsátok be az imákat, 138 és [különösen] 
a középső imát. 139 Alázatosan álljatok 
Allah előtt [az ima közben] ! 
O-MJ J-l5s_Jl 'tXíX- iJ^> ti-ijl já-i; 3^ 
rfv J^yO^ ^l_^j) 1 C »"i LC .fÜ 1 O. 


136 Nemi életet élnétek velük. 

137 Az áll közelebb az istenfélelemhez, aki lemond a saját részéről. 

138 A napi öt imát. 

139 A délutáni imát. ■77- 239- Ám ha féltek, 140 akkor gyalog, vagy 
hátasállaton [imádkozzatok] ! 
Ha pedig biztonságban vagytok, 
akkor emlékezzetek meg Allahról úgy, 
ahogy Ő tanított benneteket arra, 
amit nem tudtatok. 

240. Akik meghalnak közületek, 
és feleségeket hagynak hátra, 
[azok hagyjanak] egy végrendeletet 
amelyben egy évig gondoskodnak 

a feleségeikről, [hogy azoknak megél- 
hetése legyen] otthonaik elhagyása 
nélkül! Ám ha elköltöznek, akkor ti 
nem követtek el bűnt azzal, amit ők 
illő módon tesznek. Allah 
Legyőzhetetlen, Bölcs. 

241. Az elvált asszonyoknak méltányos el- 
látás [jár]. Kötelesség [ez] az istenfélők 
számára. 

242. Allah ekképpen teszi nyilvánvalóvá 
nektek az Ő előírásait. Talán használ- 
játok az eszeteket. 

243. Nem láttad-e azokat, akik a haláltól 
való félelmükben ezrével hagyták el 

a lakhelyeiket? Majd Allah azt mondta 
nekik: „Haljatok meg!" Azután életre 
keltette őket. Allah bizony kegyes az 


< _ s ic Ili ^3_j^iib fl£í 1 " )li I L - I K i<k) tílsí í^j ü dfei átír \\ ík Jui ojil j-^»- i á_jJ\ i*j J_^zi jjj 0>| *Jbli^ p \yyA V ^UJI ^ vi^-S ^ ^ 140 Hadiállapot során. 78 emberekkel, azonban az emberek több- 
sége nem ad hálát. 141 

244. Harcoljatok Allah Útján, és tudjátok 
meg, hogy Allah Mindent Halló, 
Mindent Tudó. 

245. Ki az, ki szép kölcsönt ad Allahnak, 142 
hogy Ő [a túlvilágon] sokszorosan 
megtöbbszörözze azt neki? Allah 
szűken és bőven mér [az ellátásból], 
és Hozzá fogtok majdan visszatérni. 

246. Nem láttad-e Izrael fiainak előkelőit 
Mózes ideje után, midőn azt mondták 
egyik prófétájuknak: „Jelölj ki nekünk 
egy királyt, hogy [vezetésével] harcol- 
junk Allah Útján!" [A prófétájuk] azt 
mondta: „Vajon elképzelhető, hogy 
nem harcoltok, ha előírattatik számo- 
tokra a harc?" Azt mondták: „Miért ne 
harcolnánk Allah Útján, hiszen elűzet- 
tünk lakhelyeinkről és gyermekeink- 
től?" Majd amikor előíratott számukra 
a harc, akkor kevés kivétellel mind 
elfordultak. Ám Allah Mindent Tudó 

a vétkesek felől. 


-5 a ^ 5^ "* -* > " 

VI Í3J5Í JlíiJI itíic ú^f liíi 

^djuLLlb /í-ic -ülj (í-*Ü "^ü 141 A Korán-magyarázatok szerint ezek az emberek egy néphez tartoztak, akik vagy egy járvány elől me- 
nekültek, vagy attól, hogy Isten útján harcoljanak. Mivel ki akartak térni elrendelt sorsuk elől, Allah azzal 
sújtotta őket, amely elől menekültek. 

142 Tiszta szándékkal adakozik Allah útján. 79 247- A prófétájuk azt mondta nekik: 

„Bizony Allah jelölte ki nektek Tálútot 
(Sault), királyotokká." Azt mondták: 
„Miképpen lehetne neki királyi hatalma 
felettünk? Hiszen mi jogosultabbak 
vagyunk nála a királyi hatalomra, 
és számára nem is adatott bőséges 
vagyon." Azt mondta [a prófétájuk]: 
„Allah bizony kiválasztotta őt mind- 
annyitok előtt, és ellátta kiemelkedő 
tudással és teátalkattal." Allah annak 
adja a királyi hatalmat, akinek akarja. 
Allah Bővelkedő, Mindent Tudó. 

248. A prófétájuk azt mondta: „Királyi 
hatalmának jele az, hogy hozzátok jön 
a Tábút (Frigyláda), melyet az angyalok 
hoznak, és benne az Uratoktól való 
nyugalom van, és egy rész abból, amit 
Mózes és Áron családja hagyott hátra. 143 
Bizony, jel van ebben számotokra, 

ha hívők vagytok." 

249. Miután Tálút (Saul) kivonult a seregek- 
kel, azt mondta: „Allah bizony próbára 
tesz benneteket egy folyóval. Aki iszik 
belőle, az nem tartozik hozzám, kivéve 
azt, aki a kezével [csupán] egy marok- 
nyit kortyol belőle, aki pedig nem iszik 
belőle, az hozzám tartozik." Ezután 
kevés kivétellel mind ittak belőle. 


TLJ «_uui^ ^ilj í-Lílj íi?l-Í£ > " ^ /■'* ,; \ x- ~ 

143 Hátramaradt Mózestől a botja, és lapok az írásból. 80 Miután [Saul] és akik vele együtt hívők 
voltak átkeltek [a folyón], azt mondták: 
„Nincs ma erőnk Dzsálút (Góliát) és 
seregei ellen!" Azok pedig, akik tudják, 
hogy [az ítélet napján] találkozni fog- 
nak Allahhal, azt mondták: „Hány kis 
csapat győzött már le nagy csapatot 
Allah engedelmével!" 
Allah a türelmesekkel van! 

250. Mikor felálltak Dzsálúttal (Góliáttal) 
és seregeivel szemben, azt mondták: 
„Urunk! Árassz ránk álhatatosságot, 
szilárdítsd meg lábainkat, és segíts 
minket győzelemre a hitetlen néppel 
szemben!" 

251. így győzték le őket Allah engedelmé- 
vel, és Dáúd (Dávid) megölte Dzsálútot 
(Góliátot). Allah megadta neki az ural- 
mat és a bölcsességet, és megtanította 
őt arra, amire [Ő] akarta. Ha Allah 
nem tartaná vissza az embereket, egyi- 
küket másikuk által, 144 akkor bizony 
már romlásba dőlt volna a föld. Allah 
azonban kegyes a teremtmények iránt. 

252. Ezek Allah szavai, melyeket 

az igazsággal recitálunk el neked 
[oh, Mohammed ü]. Te bizony 
a Küldöttek közé tartozol. „zyj. j cj^ll^ íjá \3 %\> H \Já 

*J? J.y "*"£ , > S S y 41 1 LiJ|ji\ ^í>j> Xjrf uilc f^sl Lj j 

03 ^£jí_^^^ f3-*-^ <_r^ ^IrY^J 


Sl\j ji-U ^kít lib^^M 4» I lilíí ;iüi 144 Allah véd egyes embereket mások által, vagy féken tartja az igazságtalanokat, a hitetleneket a hívők által. 81 253- Ezek a küldöttek, némelyiküket előny- 
ben részesítettünk másokkal szemben. 
Vannak közöttük, akikhez Allah be- 
szélt. Néhányukat több fokkal maga- 
sabbra emelt. Jézusnak, Mária fiának 
nyilvánvaló bizonyítékokat adtunk és 
megerősítettük őt a Szent Lélekkel 
(Gábriellel 8Ű&). Ha Allah úgy akarta 
volna, nem harcoltak volna [egymás 
ellen] azok, akik utánuk (a próféták 
után) éltek - miután eljöttek hozzájuk 
a nyilvánvaló bizonyítékok. 
De ők összekülönböztek, így néhányuk 
hívő lett, és néhányuk hitetlen. 
Ha Allah akarta volna, nem harcoltak 
volna egymással, Allah azonban 
azt tesz, amit akar. 

254. Oh, ti, akik hívők lettetek! Költsétek 
abból, amivel elláttunk titeket, még 
mielőtt eljönne az a nap, amikor nincs 
sem adásvétel, sem barátság, sem pedig 
közbenjárás. Bizony, a hitetlenek 

a bűnösök. 

255. Allah - nincs más iáten csak Ő - az Élő, 
a Fenntartó. Nem vesz erőt rajta sem 
szendergés, sem alvás. Övé mindaz, ami 
az egekben, és ami a földön van. Vajon 
ki az, aki az engedélye nélkül közben- 
járhatna Nála (a Feltámadás Napján)? 
Tudja azt, ami előttük van (a jövőt), 

és azt, ami mögöttük van (a múltat). 


J J a" C_ííí •u^ÍVj ' „-* < »ss<ss M ^ÍV ff >-* 


H j j-i j|í V fjj ^u o->\ j^í ^ji r" 


- * -,» ^JLfllí tfJ 


82 [Ők azonban] nem fognak fel semmit 
az Ő tudásából, csak azt, amit Ő akar. 
A Széke átfogja az egeket és a földet. 
A megőrzésük nem terheli meg Őt. 
Ő a Mindenek Feletti, a Hatalmas. 

256. Nincs kényszer a Vallásban! 145 
Valóban nyilvánvalóvá vált, hogy mi 
a jó út, és mi a rossz. Ezért aki megta- 
gadja a Taagútot 146 és hisz Allahban, 
az bizony szilárd fogódzkodót 147 
ragadott meg, amely nem szakad el. 
Allah Mindent Halló, Mindent Tudó. 

257. Allah szövetségese azoknak, akik hívők 
lettek, kivezeti őket a sötétségből 148 

a világosságra. Ám akik hitetlenek 
[maradtak], azoknak a szövetségese 
a Taagút, kiviszi őket a világosságból 
a sötétségbe. Ők a Tűz lakói, örökké 
benne maradnak [majd]. 

258. Vajon nem láttad-e azt [az uralkodót], 
aki vitázott Ábrahámmal az Urát illető- 
en, [tagadván, hogy] Allah adta a hatal- 
mat neki? 149 Ábrahám akkor azt mond- 
ta: „Az én Uram az, aki életre kelt, 

és a halálba küld." <* s -* >(, kdl^'l fii ijic ~» r 1.1- ^Ljr* fi-Vyryí '^>cUaJI j^SljLJjI 

4>L*^t áll j . oUÍill Jl jjiil ^ -Í-aI^Í Jlí il áííl 41 íllí ói 145 Nem kényszeríttetik senki az iszlám vallásra. 

146 Mindaz, ami eltérít Allah imádatától, legyen az ember, vagy dzsinn, vagy más. 

147 Az igaz egyistenhitét, vagyis az iszlámot. 

148 A tudatlanság, az istentársítás, és a bűn sötétsége. 

149 Vitába szállt Ábrahámmal *s, mert azt hitte, hogy a hatalma felér Istenével. 83 Az [uralkodó] azt mondta: „Én keltek 
életre, és én küldök halálba!" Ábrahám 
pedig azt mondta: „Allah a Napot ke- 
letről hozza, hozzad azt te nyugatról." 
Erre a hitetlen megrökönyödött. Allah 
nem vezérli a bűnös népet. 

259. Vagy [nem láttad-e azt], aki elhaladt 
egy város mellett, amely romokban 
hevert, és azt mondta: „Hogyan éleszt- 
hetné fel ezt Allah, miután kihalt?" 
Allah pedig halálba küldte őt száz 
esztendőre, azután feltámasztotta őt, 
és azt kérdezte [tőle] : „Mennyi időt 
töltöttél [itt]?" Azt felelte: „Egy napot, 
vagy még annyit sem." [Allah] azt 
mondta: „Nem! Száz esztendőt időztél 
[itt]." Nézz ételedre és italodra, [ennek 
ellenére] nem romlottak meg. Nézz 

a szamaradra! Hogy intő jellé tegyünk 
téged az emberek számára, nézz 
[a szamár] csontjaira, hogyan állítjuk 
azt össze, és aztán felruházzuk hússal!" 
Miután [mindez] megvilágosodott 
előtte, azt mondta: „Tudom, hogy 
Allah mindenre Képes!" 

260. [Emlékezzetek arra], amikor Ábrahám 
azt mondta: „Uram! Mutasd meg ne- 
kem, hogyan kelted életre a halotta- 
kat!" [Allah pedig] azt kérdezte: „Talán 
nem hiszel?" Mondta: „De igen, csak 
azért, hogy megnyugodjon a szívem!" H: J : Jli£ 1 \3\ Jlí 


á;y *^* "^ ^ ^Lr j'l 

( _ 5 _^ rjl Jta Ljij^c (jLc Áj_jIÜ 
Áí_* <íl AJlílí 1_£jj^S -Uií iái »-tlte 

C-í-J üli •'- ;' Á-í" Jlí A7»y Íj plc 

*^-* C*;' ,Jj ül5 (*JÍ c^*? -3^ "-\Sí 

i líbiai J l»L.\££ Jl ^lilí j.U 

^JÚL^Dj ÜJá- Jl j^Llj i5^ 

jr J^ i 1 ói iíct Jlí í ó?í cAiT <jd~> ,^»^: Jlíi ^1-5 Jli ^ jí ,1 j'l Jli J£\ ^ 84 [Allah] azt mondta: „Végy hát négy 
madarat, és szorítsd őket magadhoz 
[s vágd őket darabokra]! Majd helyezz 
belőlük minden hegyre egy-egy részt, 
aztán hívd azokat, (s ők) sietni fognak 
hozzád. Tudd meg, hogy Allah 
Legyőzhetetlen, Bölcs. jLkJl ^T^Ji í£sj)\ -Liii ü\i 

5? p-Py*- 261. Akik vagyonukat Allah Utján költik el, 
azok hasonlatosak a maghoz, amely hét 
kalászt hozott, minden egyes kalászban 
száz mag van. Allah megsokszorozza 
[az adakozás jutalmát] annak, akinek 
akarja. Allah Bővelkedő, Mindent Tudó. I_JlcL^2J <jílj iÜ ií-Ü iü^í J^ , J 

@ h^f c;'j *"^> '^í oA 262. Akik vagyonukat Allah Útján költik el 
- és aztán részükről nem követi adako- 
zásukat sem [annak] felhánytorgatása, 
sem [a megajándékozott ember] sérte- 
getése - azok jutalma az Uruknál van, 
nem kell félniük, és nem fognak 
szomorkodni. 


,jji íj JT- 


263. Az illő beszéd és megbocsátás jobb 
az olyan adománynál, amelyet sértege- 
tés követ. Allah Önmagában Létező 
(nem szorul a teremtményeire), 
Béketűrő. ASX^o 
ni lAf. IjZ -ú\j <S 264. Oh ti, akik hívők lettetek! Ne tegyétek 
semmivé az adományaitokat - a fel- 
hánytorgatással és a sértegetéssel -, 
mint az, aki az emberek előtt képmuta- J^-V 1 ,jJi U|'\ \s lS-ULí" tiiVlj jJ-L> j^sCjIíjLí. 
<íl J>ji Vj u-131 ílíj *JÚ jíí 'lj-»-rö JiiS' <ü£ü ^i. Vl rj^i 85 tásból adakozik, és nem hisz Allahban laJLJ. iS% '^\j iíU^lí <1>Vj <uií 
és az Utolsó Napban. Hasonlatos ő á\j \/.c< \j <.^í ,Jí SjjjXú V 

a sziklához, amelyet termőföld fed, É j^ilSCil f^íil ^ji£í V 

majd zuhogó eső éri azt, és [az eső] 
csupaszon hagyja hátra. [A képmutatók] 
nem tudnak tenni semmit, 
[hogy megtartsák] amit szereztek. 
Allah nem vezérli a hitetlen népet. 

265. Akik vagyonukból Allah tetszését ke- ílíul iiVpi Sjjí^4 Sa^ S^j 
resve, és magukat [a hitben] megerősít- ^„,^1 j_^ tL-iíj <^ ^Uí^ 
ve adakoznak, hasonlatosak egy dom- dM S>\j L^Lil \y^ Ü£ jiü' 
bon lévő kerthez, melyet zuhogó eső jJ j U^í i ojU omí^. Ljíil 
ér, s így kétszeres terméát hoz. % "j^. SjjÍZí" li <í t j J-íai 
Ám ha zuhogó eső nem éri, [elég neki] 

a szemerkélő is. Allah Mindent Látó, 
bármit is tesztek. 

266. Vajon szeretné-e közületek valaki, ha ^_J- ilí ÍJ SjJ^j ^J\ íÍjL^ íy\ 
pálmákból és szőlőkből lenne kertje, jU*Vl U^i ^^« ^^ i_>tí&lj j_ii 
mely alatt folyók folynak, és melyben ajL^.\j ol;j£iM J-^ ^_^« U^ *J 
mindenféle gyümölcs volna, [ám] utoléri LJjL^IÍ íXílS ÁJji *Jj j53 
őt az öregség, és az utódai [még] gyen- ^d Áilt cXj^M j6 a^í j\£b\ 
gék, s ekkor [a kertet] tűzzel teli vihar @ X>_jíSCÍ£; z£líl olíVl i$3 Jl 
sújtja, és az leég? Allah így mutatja meg 

nektek a jeleket, talán elgondolkodtok. 

267. Oh ti, akik hívők lettetek! Adakozzatok 
annak a javából, amit megszereztetek, 
és amit sarjasztottunk nektek a föld- 
ből. Ne keressétek ki abból a rosszat, 
hogy abból adakozzatok, miközben ti 
sem fogadnátok el azt, csak úgy, ha 86 
behunyjátok a szemeteket! Tudjátok 
meg, hogy Allah Önmagában Létező, 
Dicsőített. 

268. A sátán szegénységgel fenyeget titeket e^t^i j íX^ i^-i ■ : > \ ^'J-^ 
[amikor adakoztok], és az erkölcstelen- *11 ".^iiS aÍ'juí -alj ..LL^cjüb 
ségre utasít benneteket. Ám Allah ^ jJJi £J j <ílj X4^ j 
a Tőle származó megbocsátás! ígéri 

nektek és kegyességet. Allah 
Bővelkedő, Mindent Tudó. 

269. Ő annak adja a bölcsességet, akinek cjjí ^_J> j ílüj ^^ á-^SCi-l ^jí 
akarja. Akinek a bölcsesség megadatik, ^Ju Lí J Yjs£ I^X £5_j\ óíí iiSCJ-l 
annak bizony sok jó adatott. Ám csak- @ ^>Ü VI íjiji VI 
is az ésszel bírók veszik ezt intésnek. 

270. Ha bármit adakoztok, vagy bármi foga- ^_J> lyx> j] iííi ^_J- „ilí^ \Zj 
dalmát tesztek, arról Allah bizony tud. QJ.I bll Lí j iiliT <íl ő^lí ^Ji 
[A túlvilágon] nem lesznek a vétkesek- ^ jU^'l J_v 
nek támogatóik. 

271. Ha nyilvánosan adakoztok, ^-Aj (j> l»«ft o>Iíjl4JI I jjcj ^>J 
az [is] dicséretes dolog. Ám ha rejtve i£3 ^ l«í íl^íiil \ijpj \iyJ- 
teszitek, és a szegényeknek adjátok azt, ú Á\j z£téiZ < _J> *$í£ ^)&ij 
az még jobb nektek. Ez jóváteszi a % "jJ>- ^JsjÍ 
rossz tetteitek egy részét. Allah tudo- 
mással bír mindenről, amit tesztek. 87 272. Nem a te kötelességed [oh, Mohammed ^-*4Í il ^_JLSj i£>\j£> á{\c. j-ii 
$£] az [emberek] vezérlése, 150 ám Allah jí. j_^ íyLLs LS j íllí ^^S 
azt vezérel, [az Igaz Űtra] akit akar. Ha ílisíl VI J^ü-S lí j iSCjj^U 
valamit javaitokból adakoztok (Allah lí^j jí v j j ^ íjüs lij -ál *f j 
útján), az a ti hasznotokra válik. Csak w Sj^LÜj V iáVj i^jJj 
Allah arca után vágyódván [szabad] 

adakoznotok. 151 Amit a javaitokból ada- 
koztok, az [az ítélet Napján] visszafizet- 
tetik nektek, és nem szenvedtek igaz- 
ságtalanságot. 

273. [Az adományotok különösképpen] 
azoknak a szegényeknek [jár], akik 
akadályoztatnak Allah Utján, és nem ■ '>U'\\ ^a í\zL\ JjsU-I ii^í 
■x- r tudnak útra kelni a földön. A tudatlan J.UJI SjJ^Í V ,^aL^~> ^Jz 

ember - önmegtartóztatásuk miatt - aiÁ\ JJS j£ j_^ \jSJlS Lí j líU-l 
gazdagnak gondolja őket. 152 Ám mégis- ;g £JLc 

mered őket arról, hogy nem kérnek az 
emberektől tolakodó módon. Allah 
bizony Mindent Tudó, afelől, amit 
a javaitokból adakoztok. 

274. Akik éjjel és nappal, titkon és nyíltan J-~LL r>-»lpl J^>ü4 ^yJ^ 
adakoznak a javaikból, azok jutalma az *»if' ií < |i| i^cj lj> jl+Ulj 
Uruknál van, és nem kell félniük, és £a V j i^iic líjí V j ~-£j 1^ 
nem is fognak szomorkodni. ^ X>jijí 

275. Akik a kamatot elveszik, 153 azok úgy 
támadnak fel [majdan], mint az, akit 150 Nem a te feladatod, hogy az Igaz Úton járjanak, hanem a te feladatod az, hogy intsd őket. 

151 Minden cselekedetünkért Allahtól várjuk a jutalmat, nem a teremtményektől. 

152 Amiatt, hogy nem kéregetnek. 

153 Mindazokra vonatkozik, akik a kamatban részt vesznek. 88 
megszállt az ördög. 154 Ez [lesz a bünte- 
tésük] azért, mert azt mondták: „Az 
adásvétel ugyanolyan, mint a kamat." 
Ám Allah megengedte az adásvételt, 
de megtiltotta a kamatot. Aki óva in- 
téát kap Urától, és emiatt ezt abbahagy- 
ja, az megtarthatja azt, amit korábban 
szerzett. A róla történő végső döntés 
Allahra tartozik. Ám akik [a tilalom 
után] visszatérnek [a kamat használa- 
tához], azok a Tűz lakói lesznek, és 
örökké benne maradnak. 

276. Allah semmivé teszi a kamatot, ám 
gyarapítja az adakozási. Allah nem 
szeret egyetlen megátalkodottan hálát- 
lan bűnösl sem. 

277. Bizony, akik hívők lettek, és jámbor 
tetteket cselekedtek, és jól végezték 

az imát és kiadták a zakát, azok fizetsége 
az Uruknál van. Nem kell félniük, 
és nem fognak szomorkodni. 

278. Oh ti, akik hívők lettetek! Legyetek 
istenfélők, és hagyjátok el a fennma- 
radt kamatot, amennyiben hívők vagy- 
tok! 
u L3.J J lí ** IjjjJI 1 *JL*l , 


154 Zavarodottan, mintha részegek lennének. 89 279- Ha nem teszitek, akkor tudjátok meg, 
hogy háborúba szálltok Allah és 
a Küldötte ellen. Ám ha megbánásl 
tanúsítotok (lemondtok a kamatról), 
akkor megillet benneteket a tőkétek, 
nem követtek el jogtalanságot és titeket 
sem ér jogtalanság. 

280. Ha szorult helyzetű [az adósotok], 155 
akkor adjatok haladékot [neki], amíg 
jómódba nem kerül. Ám, még jobb 
nektek, ha elengeditek [a tartozási]. 
Bárcsak tudnátok! 156 

281. Óvakodjatok egy naptól, amelyen 
visszatértek Allahhoz! Kifizettetik 
(akkor) minden léleknek az, amire 
szert tett [az evilágon], és nem szen- 
vednek majd jogtalanságot. 

282. Oh ti, akik hívők lettetek! Amikor 
meghatározott időre kölcsönt vesztek 
fel, akkor írjátok azt le! írja le [a szerző- 
dési] közöttetek egy írnok igazságosan. 
Egyetlen írnok sem vonakodhat attól, 
hogy leírja azt, mivel Allah megtanítot- 
ta neki [az írási]. írjon hát (az írnok) 

és diktáljon az, kit az adósság terhel. 
[Az adós] félje Allahot, az ő Urát, 
és ne csökkentsen belőle semmit! il ^_j-« ^y^- ijjilí IjlüJ i oAí 

> ss i<<< ,í/- . I- .! */' J\ /^>J J&~ 'j^-^ y?" w->Vj * ÓL- V r*- J U & uv - _ 'a a \ u » Á\ jldj ji-1 Alic eS-jJl J-LiJj 
^LjIT ^ljU Ilii 4JL« J-^Í V J Új 

j\ Vi^L^s j\ LJ-ü ji-1 Alit i_SJjl lí^íJ^lí^U 155 Akinek a tőkéteket adtátok. 

156 Bárcsak tudnátok, hogy Allah milyen jutalmat adna annak, aki segít testvérén a szorult helyzetben, mert 
akkor ezt tennétek. 90 Ám, ha az adós, akit az adósság terhel 
félkegyelmű, vagy gyenge, vagy nem 
képes diktálni, akkor a képviselője 
diktáljon igazsággal. Tanúskodásra két 
[erényes] tanút hívjatok a férfiak közül! 
Ám ha nincs két férfi, akkor egy férfit 
és két asszonyt azok közül, akiket elfo- 
gadtok, mint tanúk. Ha [a két nő közül] 
az egyik tévedne (felejtene), akkor 
a másik emlékeztesse őt [a valóságra]. 
A tanúk pedig ne tagadják meg, ha 
[tanúságtételre] szólítják fel őket. 
Ne unjátok a [tartozás összegét] leírni, 
akár kevés, akár sok, a megbeszélt ha- 
táridővel. Ez igazságosabb Allah előtt, 
erősebb bizonyíték a tanúskodáskor és 
alkalmasabb arra, hogy ne kételkedje- 
tek. Ha azonban adásvételről van szó, 
melyet éppen akkor folytattok, akkor 
nem követtek el bűnt, ha nem írjátok le 
[azt]. Ám hívjatok tanúkat, amikor 
üzletet köttök! Nem szenvedhet hantái- 
mat sem írnok, sem tanú! Ám ha meg- 
teszitek (bántalmazzátok őket), az vétek 
számotokra. Legyetek istenfélők, akkor 
Allah megtanít benneteket [minden 
hasznos dologra]. 157 Allah Mindent 
Tudó a dolgok felől. 


iíl flaíin dóSj S^H\ úiij^i 

' j. s > ■; s ^ ' 

H\ \Já'J VÍ jíj 0I4ÍÜ }J\j 

> * - * 9 ^ * . >"' -» 

!«' j*^ ^ '^ 157 Az istenfélelem a tudás megszerzésének egyik fontos tényezője. 91 283. Ha úton vagytok, és nem találtok írno- 
kot, akkor kézbe adott zálogot [adjatok]. 
Ám ha megbíztok egymásban, akkor 
az, akiben megbíztak, teljesítse a belé 
vetett bizalmat és félje Allahot, az ő 
Urát! Ne titkoljátok el a tanúságtételt! 
Aki azt eltitkolja, annak vétkes a szíve. 
Allah Mindent Tudó, bármit is tesztek. 

284. Allahé az, ami az egekben és a földön 
van! Akár kimutatjátok azt, ami a lelke- 
tekben van, akár elrejtitek, Allah számon 
fog kérni érte benneteket. Megbocsát 
majd annak, akinek akar, és megbünte- 
ti azt, akit akar. Allah mindenre Képes. 

285. A Küldött hisz abban, ami leküldetett 
hozzá az Urától, és a hívők is [hisznek 
abban]. Mindegyikük hisz Allahban, 
az angyalaiban, az írásaiban, a küldöt- 
teiben. Nem teszünk különbséget az 

Ő küldöttei között! A (hívők) azt mond- 
ták: „Hallottuk és engedelmeskedünk! 
[Könyörgünk] a megbocsátásodért, oh 
Urunk, és Hozzád lesz a visszatérés!" 

286. Allah nem terhel meg egyetlen lelket 
sem [súlyosabb teherrel], mint aminek 
elviselésére az képes. Megjutalmaztatik 
azért, ami [jót] szerzett, és megbüntette- 
tik azért, ami [rosszat] szerzett. Urunk! 
Ne büntess meg minket, ha elfeledkez- 
tünk vagy tévedtünk! ^_y-J ~> jl j ... ti lj)>-KJ Vj <*Jj -ül _j LS íjia v^Ij u^o'*^ SÖ ii-** *c*£ cP (jlo <í 1 j 1^3115 IÜ.ÍJ túr" ijJlfj jlLÍJ, ^_^i 


>> 92 Urunk! Ne vitess velünk olyan [súlyos] 
terhet, mint amilyet vitettél azokkal, 
akik előttünk éltek! Urunk! Ne terhelj 
meg bennünket azzal, amire nem va- 
gyunk képesek! Légy elnéző irántunk, 
bocsáss meg és kegyelmezz nekünk! 
Te vagy a pártfogónk, segíts minket 
győzelemre a hitetlen néppel szemben! UT \^\ Mái jjí V j \3$ 

I3j llLS ^_r* ^j_A-^\ <_A^ *áj~ 93 c Imrán nemzetsége Al-lmrán című medinai fejezet 
Bekezdéseinek száma: 200 X Jí , J>UU A»o-iw« s»l«-M •-*-G' (J' fl _} V-" ) Mto-h, a felettébb 'Könyörületes 
és Irgalmas nevével. 0^JBP-*~ i. Alif-lám-mím. 1 

2. Allah, nincs más iáten csak Ő, 2 az Élő, 3 
a Gondoskodó! 4 0? ifjiíHiílS»VlÍÍlV' 3. [Üjra és újra] leküldte neked az írási 
(a Koránt) az igazsággal, megerősítve 
azt, ami előtte volt. Leküldte a Tórát 
és az Evangéliumot 


■Ai^íil Jjj'j (J"^ ^5-^* J4* v^r* 

I ^ " í -" -* .. /" ^ * 4. korábban, útmutatásként az emberek 
számára. És leküldte a Furkánt. 5 Bizony, 
akik nem hisznek Allah jeleiben, azok- 
nak szigorú kínzás jár. Allah bizony 
Legyőzhetetlen, Megtorló. 6 

1 A Korán egyszerű betűkből áll, például alif, lám és mim. Ugyanakkor ennek az ájának és az ehhez hason- 
lóknak (melyek különálló arab betűkből állnak, egyes szúrák elején) a magyarázatát legjobb Allahra bízni, 
tudván azt, hogy Allah ezeket bölcsességéből fakadóan bocsátotta le. 

2 Az a kifejezés, hogy „Iá iláha illá-Uah" magyarul szó szerint annyit tesz, hogy nincs más isten kivéve Alla- 
hot. Azonban a vallási jelentése: nincs más jogosan imádható isten kivéve Allah; mivel egyedül Ő az, aki 
teremt, aki életet ad, aki életet vesz el, és aki ellát minden élőlényt. Rajta kívül más erre nem képes. 

3 Az Élő: Isten egyik neve, amely azt jelenti, hogy Ő mindenek előtt létező, és Ő az örökkévaló. Övé a teljes 
és tökéletes élet. 

4 A Gondoskodó: Ő az Önmagában létező, aki nem szorul a teremtmények segítségére, de az összes teremt- 
ménynek folyamatosan szüksége van Istenre. Ő hozza létre minden teremtményét, fenntartja, gondoskodik 
róluk. Ő irányítja és rendezi a teremtményeinek ügyeit. 

5 A Furkán szó jelentése: a Különbségtevő, amely által egyértelműen meg lehet különböztetni az igazságot a 
hamisságtól. Ez a Korán egyik neve is. 

6 Megtorló: szigorúan megbünteti azokat, akik ellenszegülnek az Ő parancsainak. 94 5. Bizony Allah előtt semmi sincs rejtve, 
sem a földön, sem az égben. 

6. Ő az, aki megformál benneteket az 
anyaméhben úgy, ahogyan Ő akarja. 
Nincs más iáten csak Ő, a Legyőzhetet- 
len, a Bölcs! 

7. Ő az, aki leküldte neked az írási 

(a Koránt), melyből egyes bekezdések 
nyilvánvalóak - ezek az írás alapjai -, 
másoknak pedig több jelentése van. 7 
Ezért azok, akiknek szívében tévelygés 
lakozik, azt követik [a Koránból], ami- 
nek több jelentése van, törekedve a vi- 
szályszításra, és arra, hogy a [a saját 
vélekedésük szerint] magyarázzák azt. 
Ám ezek értelmezését senki sem tudja, 
kivéve Allah. A biztos tudásúak azon- 
ban azt mondják: „Hiszünk benne, 
mindez a mi Urunktól ered." - ám csu- 
pán azok, akik élnek az eszükkel, hall- 
gatnak az óva intő szóra. 

8. Urunk! Ne vidd tévelygésbe szívünket 
azután, hogy vezéreltél bennünket! És 
ajándékozz meg minket a Te irgalmad- 
dal! Bizony Te vagy a felettébb 
Adakozó! i>jVl _j l£ *zl£ (^ V il JLá 

0ÁZjJ\ _j V.j 

$ £sCŰ jjjál 'J*. VI *4 V Ali -»- -m í-i f" - > *^">.< . -t* 

^^Lyíj ii vi £L jí ,04 u) l1*aj tSi-Ub jl jjo uf_jü gji V 14^ 
-;r lilib^JI cÁ áii\ i^j iljjJ ^^ 7 A nyilvánvaló részek a Koránból tiszták, világosak és félreérthetetlenek, ezek az értelmezés kiindulópontjai. 
Azokat a részeket, amelyeknek több jelentése van, a nyilvánvaló részek alapján kell értelmezni. 95 9. Urunk! Bizony Te gyűjtőd össze az em- 
bereket egy olyan napon, amelynek [el- 
jöveteléhez] nem férhet kétség. 8 Allah 
bizony nem szegi meg az ígéretét." 

10. Bizony, akik hitetlenek, azokon Allahhal 
szemben nem segít semmit sem a vagyo- 
nuk, sem pedig a gyermekeik. 9 Ők (a hi- 
tetlenek) a Pokol Tüzét táplálják tűzifa 
gyanánt, 

11. hasonlóan a Fáraó népéhez és azokhoz, 
akik előttük éltek. Hazugságnak tartot- 
ták a jeleinket, ezért Allah büntetéssel 
sújtotta őket bűneik miatt. Bizony Allah 
Szigorú a büntetésben. 10 

12. Mondd azoknak, akik hitetlenek [marad- 
tak]: „Ti legyőzettek majd, és a Gyehenná- 
hoz fogtok összegyűjtetni! 11 

Alávaló lakhely az." 

13. Bizony jel 12 volt számotokra abban a két 
seregben, amelyek megütköztek egymás- 
sal. Az egyik sereg, Allah Utján harcolt, 
míg a másik hitetlen volt. [A hitetlenek] 
úgy látták, hogy amazok szemlátomása 
kétszer annyian vannak [mint ők]. V r jd ^líM ^U áí! 13- í j lilloiS&V' r*^ ^ o^U£\ ,JJI J UJI JkiJli -Üli (►ji i^j jj AáUU lííái 
(W^ (ii »_jtí A- ATJÍ 


»^J líUj ^j ŐjJ ÍLÍj 1 (»-+> '^^h"jjí 8 E nap a Feltámadás Napja. 

9 E dolgok nem fognak segíteni rajtuk, Allah büntetésétől nem mentik meg őket a Feltámadás Napján. 

10 Isten a Megbocsátó, az Elnéző, a Kegyelmes, az Irgalmas, emellett azonban igazságosan megbünteti 
azokat, akik ezt megérdemlik. 

11 Ez egyben jövendölés a hívők számára, hogy Allah győzelemre segíti őket a hitetlenekkel szemben. 

12 Hatalmas tanulság. 96 Allah azt támogatja segítségével, akit 
akar. Bizony ebben tanulság van azok 
számára, akiknek van szeme [ennek 
meglátásához]. 13 

14. Az emberek számára tetszetőssé tétetett, ^_^ <J^iS\ dJ- ^Uii "VÍT hogy szeressék [mindazt, amire] vágy- ;^ L ■,; \\ j\=\s£\j Cls^>\j *LüJt 

nak: az asszonyokat, a gyermekeket, ií %zl\ J^i-lj i_4=-á-Jlj i_JbJjl ^^ 

a bőséges arany és ezüát vagyont, a szép "»láU £l£í illí £^i-í j flíiVl j 

és nemes lovakat, a jószágokat, és a szán- Ös^ ^Lj^ • j ^ <^ j k?-^ 
tóföldet. Ezek az evilági élethez szüksé- 
ges javak, de Allahnál van a legszebb 
hely, ahová az ember majd visszatér! 14 15. Mondd!: „Adjak- e hírt nektek arról, j^JJJ j^SCii ^^i ^ (»SCi£j\ Ji 
ami jobb ezeknél [az evilági javaknál]? L^i ^_^ ^^ ólí£ í^Íj júc Ijííl 
Akik istenfélők, azoknak az Uruknál »^4^ r^jj^j U^ ^í-^C jL^Vl 
kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók 5 jli«Jb '_>v4 i I j Á \ ^_J> JL>\$^jj 
folynak, és [ők] örökké ott időznek majd, 

és tisztává tett feleségekre, és Allah meg- 
elégedésére lelnek ott. Allah Mindent 
Látó a szolgáit illetően. 15 

16. [Azok az istenfélők részesülnek juta- \3 ^iclí lÜÍ \2\ L3j SjjÍjíí j^j jJI 
lomban,] akik azt mondják: „Urunk! Mi ö|j^ ú\Só \^j tS^sj 
bizony hívők lettünk, bocsásd meg hát 

nékünk bűneinket, és óvj meg minket 
a Tűztől!", 

13 Ez az ája a Bedr-i csatáról szól, amely az első ütközet volt a muszlimok és a hitetlenek között. A hitetlenek 
több ezer harcost összegyűjtve elindultak Mekkából Medinába, hogy a háromszáz egynéhány harcosból álló 
muszlim sereget megsemmisítsék, és ezzel véget vessenek az iszlám vallásnak. Ám Allah - magasztaltassák 
- a győzelmével támogatta a muszlimokat, mivel ők képviselik az igazságot, míg a másik sereg a hitetlenséget. 

14 A legjobb jutalom a Kert. 

15 Szolgák: Isten minden egyes teremtménye. 97 17- akik türelmesek, az igazak, az alázato- 
san engedelmesek, az adakozók, 16 és 
a késő éjjel 17 bocsánatot kérők. 18 

18. Allah tanúsítja, hogy nincs más iáten 
csak Ő, [aki] az igazságot [mindig] be- 
tartja, és az angyalok, és a [kinyilatkoz- 
tatott] tudás birtokosai is [tanúsítják ezt]. 
Nincs más iáten csak Ő, a Legyőzhetet- 
len, a Bölcs! 

19. Az [egyetlen] vallás, amelyet Allah el- 
rendelt, bizony az iszlám! 19 Azok, akik- 
nek az írás adatott, csak azután külön- 
böztek össze egymás iránti irigységből, 
miután a tudási: megkapták. Aki viszont 
hitetlenné válik Allah jeleiben, [azzal 
szemben] Allah gyors az elszámolásban! 

20. Ha vitába szállnak veled, 20 mondd!: 
„Alávetem magamat Allahnak, 21 és azok 
is, akik engem követnek." És mondd 
azoknak, akiknek az írás adatott, és az 
íráát nem ismerőknek!: 22 „Alávetitek- e 
magatokat [Allahnak]?" Ha alávetik 

C~^. ,lí Já, lilí IjJ^S 0->}j ijJŰÍÁl JÜÜ ij)> 1.1. \ 16 Akik adakoznak titkon és nyíltan. 

17 Késő éjjel: az éjszaka utolsó harmadában, a hajnali ima előtti időszakban. 

18 Az övék lesz az a jutalom, amit Allah említett, ami nem más, mint a Paradicsom magasan fekvő kertjei. 

19 Az iszlám szó jelentése magyarul alávetés. Vallási jelentése pedig Allah parancsainak történő teljes átadás, 
engedelmesség és szófogadás. így minden küldött és próféta Ádámtól kezdve muszlim, azaz Allahnak 
önmagát alávető volt. Ami a mohamedán kifejezést illeti, ez helytelen szóhasználat. Tehát Allah nem fogad 
el más vallást, csak az iszlámot, ami nem más, mint a teljes átadás és engedelmesség az Ő parancsainak. 

20 Vitába szállnak: Allah egyedüliségét (tauhíd) illetően, illetve hogy csak Ő az, aki jogosan imádható. 

21 Őszintén csak Allahot imádom, nem imádok rajta kívül mást. 

22 A Korán kinyilatkoztatása idején azok az emberek, akik ismerték az írást a zsidók és a keresztények voltak, 
az írást nem ismerő emberek pedig akkoriban az Isten mellé társat állító arabok. 98 magukat, akkor az [igaz úton] vezérel- 
tetnek. Ám ha elfordulnak, akkor a te 
feladatod csupán az üzenet átadása. 
Allah Mindent Látó a szolgáit illetően. 

21. Akik nem hisznek Allah jeleiben, és 
jogtalanul megölik a Prófétákat, és 
megölik azokat az embereket, akik az 
igazságosságra szólítanak fel, azoknak 
add hírül, hogy bizony fájdalmas kínzás 
[jár majdan nekik]. 

22. Ők azok, akiknek tetteik hiábavalóak 
az evilágon és a túlvilágon, és akiknek 
nem lesznek támogatóik. 

23. Vajon nem láttad-e azokat, akik kaptak 
egy részt az írásból? Hívattak Allah 
írására (a Koránra), hogy az döntsön 
köztük, de egy csoport közülük ellen- 
szegülve elfordult. 

24. Ez azért [történt], mert azt mondják: 
„A Tűz csupán meghatározott számú 
napig fog érni bennünket." Félrevezette 
őket a vallásukban az, amit koholtak. 

25. Ám, mi lesz majd [velük], mikor össze- 
gyűjtjük őket azon a napon, amelyhez 
nem férhet kétség, és minden léleknek 
kifizettetik az, amit szerzett, és nem 
szenvednek igazságtalanságot? fM- 1 -* c*!^* cb^ (* J fM-~! j*-*^^*^ vi 31a liií ^j Uií (tíí. üűí Vii 99 26. Mondd!: „Oh, Allah! A hatalom birto- 
kosa! Annak adod a hatalmat, akinek 
akarod, és attól ragadod el azt, akitől 
akarod; azt ruházod fel méltósággal, 
akit akarsz, és azt alacsonyítod le, akit 
akarsz. A jó csak a Te kezedben van! 
Bizony Te mindenre Képes vagy! 

27. A Te parancsodra váltja az éjszakát a 
nappal, és a nappalt az éjszaka. Te ho- 
zod elő az élőt a halottból, és a halottat 
az élőből. 23 Te látod el számlálatlanul 
azt, akit akarsz." 

28. Ne fogadják a hívők a hitetleneket szö- 
vetségesnek, a hívők helyett! Aki ezt 
megteszi, azt Allah magára hagyja. 
[Csak akkor tehetitek ezt meg,] ha féltek 
tőlük. Allah óva int benneteket haragjá- 
tól! Allahhoz jut el végül [minden]. 

29. Mondd!: „Akár elrejtitek, ami a keble- 
tekben van, akár kinyilvánítjátok, Allah 
tudja azt, és tud [mindent], ami az egek- 
ben, és ami a földön van. Allah min- 
denre Képes." 

30. Azon a napon, minden lélek szembesül 
mindazzal a jóval, amit elkövetett, ^j. álil j$ áÉ.\ áí\s zjh jí 

j*íM JjJ^L) e-LU ■ j j* JijJ e-Llj ,-í- 4 _j jUiíi ^jj jc$\ _j jiiB y, 

J\Íl> e-LíJ ^j^-* ^j^p^J cs^"' \S~S~* C'^il 
■Yv"'«. — iL-^>- 
>•> , ,■> 


i s -^ í i > ^ ^ , 
*-* íx^ <-P -^f- f3i 23 Allah előhozza az élőt a halottból, mint pl.: a csibét a tojásból, a fát a magból, és a hívőt a hitetlenből. És 
előhozza a halottat az élőből, mint pl.: a tojást a madárból, a magot a fából, és a hitetlent a hívőből. Mindez 
Allah mindenre való képességére és tudására utal. ÍOO és mindazzal a rosszal is, és azt szeret- 
né, hogyha közte és [a rossz tettei] kö- 
zött mérhetetlen idő lenne. Allah óva 
int benneteket haragjától! Allah 
Kegyelmes a szolgáival. 

31. Mondd!: „Ha szeretitek Allahot, akkor 
kövessetek engem. 24 Akkor Allah [is] 
szeretni fog benneteket, és megbocsátja 
bűneiteket. Allah bizony Felettébb 
Megbocsátó, Irgalmas." 

32. Mondd!: „Engedelmeskedjetek Allahnak 
és a Küldöttnek!" Ám ha elfordulnak, 
[akkor tudják meg, hogy] Allah nem 
szereti a hitetleneket. 

33. Bizony Allah kiválasztotta [minden 
más] teremtménye előtt Ádámot, Noét, 
Ábrahám és Imrán nemzettségét 

34. egymás leszármazottaiként! 25 Allah 
a Mindent Halló, a Mindent Tudó! 

35. [Említsd meg azt,] amikor Imrán felesége 
azt mondta: „Uram! Felajánlom neked 
azt, ami a méhemben van, csupán 

a Te szolgálatodra! Fogadd el tőlem! Te 
vagy a Mindent Halló, a Mindent Tudó." j. s* j. '■ "*5; y \^ s \ *\ "*^ ^^ \ s"* -"■ u 3 .*-^ 


aga .^£í>IÖ1 dJYÁ\*±Jú 


í^f <alj ^^üj I" ■ j Ajj-^ $!(*£—' 

24 Allah szeretetét csak úgy érhetjük el, ha a Prófétát s követjük. A követés a teljes átadást és engedelmes- 
séget jelenti. 

25 Egymás leszármazottai, akik hasonlóan hívták az embereket az egyistenhitre, és viselkedésben és erkölcs- 
ben is hasonlóak voltak. lOl 36. Miután pedig világra hozta őt, azt L«iű> j J\ <L>j őJlí V^.í^j llíí 
mondta: „Uram! Bizony leányt hoztam j^jj cX^> j li Úé'\ Á\j J& 
világra." - Ám Allah tudja a legjobban, J\j pj£ V£í? J\j JsVu ^"ÍJ1 
[hogy Imrán felesége] kit hozott világ- . : . 1 u ; '-. \ \ ^. l^Sji j ^L \ÍJLx-\ 
ra. - „A fiú [akit felajánlottam Neked,] -g"r>^i^ 
nem olyan, mint a leány 26 Máriának 

neveztem el őt. A Te oltalmadat kérem 
számára, és leszármazottai számára 
a megkövezett Sátán elől." 

37. Az ő Ura kegyesen elfogadta [a leányt], U—^lj ^r^ JjÁ Uíj U^^ 
és tisztaságban neveltetett fel. Zakariás ixJS' U^j L^ÜTj M^J. ISLi 
tétetett meg az ő gyámjának. j>X j Ú>\^J>^A\ 1J_Xj U~^ <S^ 
Valahányszor csak Zakariás belépett Ai J\ iíj>í Ij Jlí Ujj Ujcc 
hozzá az imahelyre, úgy találta, hogy Á\ JL>\ Á\ j^x. ^_^ 'J& cJlí li-á. 
minden szükségessel elláttatott. 27 „Oh, ^<_>Lu. jl> í\l^_ ^_^ i'j-JÍ 
Mária!" - mondta neki - „Honnan van 

ez néked?" Ő pedig azt mondta: „Ez 
Allahtól van. Allah bizony azt látja el 
számlálatlanul, akit akar." 

38. Zakariás akkor az Urához fohászkodott, ci> <4> j> <-^ *|j ^^5 ^ üJtSb 
mondván: „Uram! Ajándékozz meg en- i^r" ^Á\ Á^lL ÁJji vilii! ^^ J 
gem a Te jóságodból egy derék utóddal! ^»leJJ\ 
Bizony Te vagy a fohászt teljesítő!" 

39. Miközben az imahelyen állva imádko- _j J^4. fö* "J"ji iS^ÚI &té 
zott, megszólították őt az angyalok: ^4-^ ^iMí <*1 -iJ <-j\^j>^J\ 26 Imrán felesége fiút várt, akit szeretett volna felajánlani Isten szolgálatára és az imahely feladatainak ellá- 
tására, ezért, amikor megszülte, meglepődve vette észre, hogy leányt hozott világra. Ezért mondta Imrán 
felesége azt, hogy a fiú, akit várt, a feladatok ellátása szempontjából másmilyen, mint egy leány. 

27 Mindenféle élelmet talált ott, anélkül, hogy ő hozott volna számára. 102 „Allah örömhírt ad néked Jánosról, aki 
megerősítő] e lesz az Allahtól való Szónak 
(Jézusnak), előkelő lesz, erényes, és pró- 
féta az igazak közül. 

40. „Uram!" - mondta [Zakariás] - „Hogyan 
lenne nékem fiúgyermekem, mikor már 
utolért az öregkor, és a feleségem med- 
dő?" Mondta [Allah]: „Ekképpen [lesz]: 
Allah azt tesz, amit csak akar!" 

41. „Uram!" - mondta [Zakariás] - „Adj 
nekem jelet!" 28 [Ő pedig azt] mondta: 
„Azt a jelet kapod, hogy három napig 
nem fogsz beszélni az emberekhez, csak 
jelbeszéddel. És említsd meg sokszor az 
Urad, és magasztald Őt késő délután és 
hajnalban!" 

42. [Említsd meg,] amikor azt mondták az 
angyalok: „Oh, Mária! Allah téged vá- 
lasztott ki [szolgálatára], tisztává tett, és 
kiválasztott téged a teremtmények asz- 
szonyai közül. 

43. Oh, Mária! Légy Urad áhítatos [szolgá- 
ja], borulj le, és hajolj meg a meghajtók- 
kal együtt!" 

44. Ez azok közé a hírek közé tartozik, ame- 
lyek rejtve vannak [az emberek előtt, de] 


fd J. 


" y f * • '■*' ■>• •"> ' 


il J^l ií> lí isCsSdl cJlí l\j cs^j^j ^í-ULilj 


iíLJJ <*-*- _p í_,t»H *l3\ ^_^ líüj 28 Arra, hogy gyermekem lesz. 103 felfedtük neked [oh, Mohammed ü]. 
Nem voltál velük, amikor elvetették 
a tollaikat [eldönteni], hogy melyikük 
vegye gyámsága alá Máriát. Nem voltál 
velük, amikor [emiatt] vitázni kezdtek. 29 

45. [Említsd meg,] amikor azt mondták az 
angyalok: „Oh, Mária! Allah örömhírt 
ad néked egy Tőle eredő szóról, 30 akinek 
neve Meszíh (Messiás), Jézus, Mária fia, 
[ki] tekintélyes lesz az evilágon és a túl- 
világon, és azokhoz fog tartozni, akik 
közel állnak [Allahhoz]. 

46. [Már] a bölcsőben beszélni fog az embe- 
rekhez, majd érett emberként is, 31 és az 
igazak közé fog tartozni. 

47. „Uram!" - mondta [Mária] - „Hogyan 
lehetne nekem gyermekem, holott nem 
érintett ember?" „Ekképp" - mondta - 
„Allah azt teremt, amit akar. Amikor 
egy dolgot elhatároz, akkor csupán any- 
nyit mond neki: 'Legyél!', és az van." 32 ' ff- jJ c^£ Lí j ^j>« J-»xj |»^jÍ 

*^ ^ -* ^ > 

Lí jljt <il iíÜJí' Jtí ^íj tj'. m,c^ 

"ív; OjXj 29 Amikor elvitte Imrán felesége a lányát, akit felajánlott Isten szolgálatára, azokhoz, akik az imahelyen voltak, 
azok összevitatkoztak, melyikük vegye gyámsága alá Máriát. Megszavazták, hogy belevetik pennáikat 

a folyó vizébe, és akinek a tolla nem sodródik a folyó árjával, az veszi gyámsága alá a leányt. A gyámság 
Zakariásra, a közülük legjobb emberre jutott. 

30 Azért nevezi Allah szónak, mert egyetlen szó által teremtetett, amely által jellé és csodává tette az emberek 
számára. Lásd 47. ája. 

31 Olyan dolgokat fog mondani nekik - mint minden próféta -, amelyek az üdvözülésükhöz vezetheti őket. 

32 Azaz semennyit sem várat magára a dolog. Amikor azt mondja valaminek, hogy „Legyél!" akkor az, késle- 
kedés nélkül megvalósul. 104 48. „És [Allah] megtanítja neki az íráát, \Vyjá\j ÜSÜ-lj Ck&S\ iilííj 
a Bölcsességet, a Tórát, és az Cg J^V^J 
Evangéliumot." 33 

49. „Küldötté [tesszük] őt Izrael fiaihoz Jü J\ J^'l^i 1/ Ji ^>^jj >>, [a következő üzenettel]: 'Én bizony az ^íil JI ^J,j ^_J. ÁíL ,»SCíL- 

Uratoktól való jellel jöttem el hozzátok! lülí jJj\ iíi^" ^nJJl j^i Síi 

Készítek nektek agyagból egy madárfor- i<sj\j Á\ ojjI> Y%L ^L>jí^$ <*_j> 

mát, majd belelehelek, és erre - Allah J^.\ íX ^£-\j J^Vl_j XisVI 

engedelmével - madárrá válik. Allah Líj ^L>^s\3 u *£j£>\j il ^_l^íL 

engedelmével meggyógyítom a vakon Jüi ^J J^| ^í^ ^J ó j^ js 

születettet és a lepráát, a halottakat élet- ^d^ ji J^ ^J\ iSCJ ÁíV 
re keltem. 34 És elmondom nektek azt, 
hogy mit esztek, 35 és mit raktároztok 
a házaitokban. 36 Bizony, jel van ebben 
számotokra, ha hívők vagytok. 37 

50. [Eljöttem] igazolva azt, ami előttem ->VyJ& j^. Jsjí Cú4. ^ ul^j 
a Tórában volt, és hogy megengedetté á^^ fj/^ <-í-Ü1 ^^ *£J J— Vj 
tegyek számotokra néhányat azok kö- il ijiHí ijjj ^_^i iíL ^^5 
zül, amelyek megtiltattak nektek. =;. ^jjiJAj 
Az Uratoktól származó jellel jöttem 

hozzátok. Féljétek hát Allahot, és enge- 
delmeskedjetek nekem! 

■- > y i. ' 

51. Bizony Allah az én Uram, és a ti Uratok, \_L_£ ijjdí\s íSCjjj ^j <í I JL>\ 
[csak] Őt imádjátok hát! Ez az egyenes |;,i:,;,l X\^> 
út!'" 

33 Az Evangéliumot: amely természetesen Jézus előtt nem létezett, de Allah hírt adott Máriának, hogy majdan 
kinyilatkoztatást fog kapni a fia. 

34 Ezt az Allahhoz való fohászával tette, és Allah engedelmével történt. 

35 Megmondja, mit esznek, aminek a megevésekor nem volt jelen. 

36 Megmondja, mit raktároznak házaikban, aminek az elraktározásakor nem volt jelen. 

37 A Jézus 88a által említett csodákban jel van arra, hogy ő Isten küldötte, és őt kell követni. 105 
52. Jézus, miután észrevette [népének] hitet- jlí ^J&3l ni'' ÍS ^ J-^ ^& 
lenségét, azt kérdezte: „Kik az én támo- ^L>JJ\j^~\ Jlí il J). ^jU^il 
gatóim az Allahhoz [vezető úton]?" 38 bl> "X^L\j ÁV> liSÍ * 
A tanítványai azt mondták: „Mi vagyunk 
a te támogatóid az Allahhoz [vezető 

úton], hiszünk Allahban, és tanúsítsd, 
hogy mi muszlimok 39 vagyunk! 

53. Urunk! Hiszünk abban, amit [kinyilat- Jj-i j^ll üál j áJj>\ \s IÜÍ \3j 
koztatásként] leküldték és követjük g^^jJusULll iS liííli 
a küldöttet, írj hát fel minket a tanúsá- 
got tevők közé!" 

54. [A hitetlenek] cselt szőttek [hogy megöl- ^ <í»lj <íl 5^j Ijí^j 
jék Jézuát], ám Allah is cselt szőtt [a ter- ti -j^j^UI 
vük ellen]. Allah a Legjobb Cselszövő. 40 

55. [Említsd meg,] amikor azt mondta Allah: éLí^íi ^'J jL*p lí il JlS SÍ 
„Oh, Jézus! Én bizony elaltatlak, felemel- ^-Ül J>« ű^Líj {J\ áííVjj 
lek magamhoz, 41 és megkíméllek a hitet- 5jí í>£á j^jáJI J^U j L?;^ 
lenektől. Azokat pedig, akik követtek *J\ ÍS iílilll /■_£ JJ Lí;^ Jl^-^ 
téged, a Feltámadás Napjáig a hitetlenek -.^ir L_J> '^4. i^li ,^SCi=->; 
fölé helyezem. Hozzám lesz majdan visz- r^Sj^sS- 4_j> 
szatérésetek, és dönteni fogok köztetek 

afelől, amiben összekülönböztetek, 

38 Ki segít nekem Allah vallásának, az egyistenhit terjesztésében? 

39 Alávetik magukat Allah akaratának. 

40 A cselszövő elnevezés az emberekre nézve lehet jó és rossz tulajdonság is. Istenre nézve ez a tulajdonság 
azonban csak jó lehet, mivel Allahot csak a jó és tökéletes tulajdonságok illetik meg. Itt Allah a hitetlenek és 
képmutatók ellen sző cselt, akik hazugnak tarják az Ő prófétáit, és arra törekszenek, hogy Allah vallását és 
a hívőket tönkretegyék. Allah cselszövése tehát helyénvaló, mert igazságtalanul cselekvő emberek ellen 
teszi. Jézus 888 esetében azzal szőtt Allah cselt a hitetlenek ellen, akik meg akarták ölni Jézust «a, hogy 
Allah miután felemelte magához, hasonlatossá tette hozzá az egyik hitetlent, akiről így azt hitték, hogy ő 
Jézus «a, keresztre feszítették és megölték. 

41 Allah véget vetett Jézus *9 földi tartózkodásának, és élve emelte fel a Földről az égbe, testestől, lelkestől. 
Több hiteles prófétai hagyomány is elmondja, hogy Jézus 89a az idők végezetén visszatér az evilágra. 106 56. a hitetleneket szigorú büntetéssel fogom 
büntetni, az evilágon és a túlvilágon, és 
nem lesznek nekik támogatóik, 

57. és a hívőknek és a jótetteket cselekvők- 
nek [Allah] a nekik járó teljes fizetséget 
adja meg. Allah nem szereti az igazság- 
talanokat." 

58. Ez, amit hirdetünk neked [Jézus törté- 
netéről], a jelek közül, és a bölcs 
Koránból [való]. 

59. Jézus [teremtése] olyan Allah számára 
mint Ádámé, [akit] földből teremtett, 
majd azt mondta neki: „Legyél!" - és 
lett. 42 

60. [Ez] az igazság [amely] az Uradtól ered, 
ne tartozz hát a kételkedők közé! 

61. Ha pedig bárki vitázik veled ezzel kap- 
csolatban - miután megadatott számod- 
ra a tudás -, akkor mondd!: „Gyertek, 
hívjuk a mi fiainkat és a ti fiaitokat, 

a mi asszonyainkat és a ti asszonyaitokat, 
saját magunkat és titeket, majd könyö- 
rögve fohászkodjunk, hogy Allah átka 
a hazugokat sújtsa!" líllí Á^üclí \j£f ^>All Lili 
\Zj ">y^i\j Lolli ^J UjjiÜ r Á\j ÍJ6 l_j£ J ■*•" V»JJ> 5'y;^1_aÍUí-11 J"jS\j ^LfVl ^> áiÍ£ i^M JLlí íSl J^>C <a 1 -*_^ u rT, ; & JÜ óJ 

^ L ^S' ~ uli Íj S->1^ OJ-* J| J»-L>- <^ ^^í Su ^j^ ^^ jj-i 

il«.Lí Lí ^£ ^_y A_i liiiUl ^_j-ü 

bíLsi főj IjJLú jii (»-LJl ^£^-« 42 Jézus «s - aki apa nélkül született -, teremtése szempontjából hasonlít Ádámhoz, akinek egyáltalán nem 
voltak szülei, hiszen Allah földből teremtette. Ezért, bár Jézus apa nélkül született, ebből még nem követke- 
zik, hogy Isten fia, ugyanis Ádámról sem tarja ezt senki, pedig sem apja, sem anyja nem volt. 107 62. Ez bizony igaz történet! Nincs más islen j_^. Lí j, jJ-1 J^-íüJl ;y» 1-*-* ^-A 
csak Allah! Bizony Allah a Legyőzhetet- jííJCÍ-I jjjiJI ^i Á\ JL>Yj á\ Vj *JI 
len, a Bölcs. 

63. Ám ha elfordulnak, [tudják meg, hogy] | ^>Jl~üI> IJx il J^ 5 IjJ^í ^_As 
Allah bizony Mindent Tudó a rontásl 

okozókat illetően. 

64. Mondd!: „Oh, írás Népe! Jöjjetek közös XÓá Jj Í3JUÍ ^133 JJ>1 kf ji 
megegyezésre köztünk és köztetek, hogy il V} ld£ VI (^Íjj 1^%j ..l^í 
nem imádunk máát csak Allahot, és nem li4=-4 X^Jú V j \^ ^ i^ V j 
állítunk társként Mellé senkit, és egyi- ijJ^í ^Já <il ^_jjí ^_J- IÍIÍ3I UaJ^ 
künk sem teszi a másikat Allahon kívül ffó^*!.' * uL iji^íl U>" 
urának!" Ám ha elfordulnak, akkor 

mondjátok: „Tanúsítsátok, hogy mi 
muszlimok vagyunk!" r^>' 65. Oh, írás Népe! Miért vitáztok velünk jí^ljll ^J SjyLÍJ- i ^133 jjil lí 
Ábrahámot illetően, holott a Tóra és az v-J _ -r . V} J^V^J »l5^ cJjil Uj 
Evangélium csupán őutána küldetett le. ^J^jJuj yS\ ,jjú 
Talán nem használjátok az eszeteket? 

66. Lám, ti vagytok azok, akik vitáztok ar- <o SÜs l_£_i pí^\j- ^p* ii^U 
ról, amiről tudomásotok van, de miért <o ,»SL! j-d l^-i ^L>yL\£- íú lh> 
vitáztok arról, amiről nincs tudásotok? gg^jiíií V zé>\j liií ilj lL> 
Allah tudja, ti azonban nem tudjátok. 

67. Ábrahám sem zsidó, sem keresztény \h\^á Hj \Jj^4? ^^1 •£-& \í 
nem volt, hanem haníf 43 és muszlim Lí j LLLlÍ UrX. SXt ^J^j 
volt, és nem tartozott az Allah mellé ^C^J^\ ^_y -1a£ 
társat állítók közé. 

43 Eredetileg az arab „haníf" szó elhajlást jelent, és azért használták ezt a kifejezést Ábrahámra *a, mert 
ő elhajlott az ősök bálványimádó vallásától az egyistenhit felé. 108 68. Az emberek közül azok állnak a legkö- 
zelebb Ábrahámhoz, akik követték őt, 
és ez a Próféta (Mohammed H), és azok 
a hívők akik követik őt. Allah a hívők 
Pártfogója! 

69. Az írás Népe közül egy csoport félre 
kíván vezetni benneteket, ám csupán 
magukat tévelyítik el, de nem veszik 

észre. 44 

70. Oh, írás Népe! Miért nem hisztek Allah 
jeleiben, holott ti [magatok] is tanúi 
vagytok? 45 

71. Oh, írás Népe! Miért öltöztetitek az 
igazságot hamisságba, és leplezitek el az 
igazságot, holott tudjátok [azt]? 

72. Az írás Népe közül egy csoport azt 
mondta [társaiknak]: „Higgyetek a nap 
kezdetén abban, ami leküldetett a hí- 
vőknek, de a [nap] végén kételkedjetek 
benne, [így] talán [ők is kételkedni kez- 
denek], és visszatérnek [a korábbi té- 
velygésükbe] ! 

73. És csupán azoknak higgyetek, akik a ti 
vallásotokat követik!" ^jj <lllj lj_^l *SjZ 'J Lfr^ í-i-*J 


Lí JÜJí Jl£\ ^Jj v_J <Í1 eSJUb eSJLssl 44 A hívők eltévelyítése érdekében tett erőfeszítésük csupán saját Igaz Úttól való tévelygésüket fokozza. 

45 Nem hisznek a nekik kinyilatkoztatott jelekben, amelyek között szerepel, hogy lesz még egy próféta, meg- 
határozott tulajdonságokkal. Ez a próféta pedig Mohammed :fe, aki az igazsággal jött el hozzájuk. Erre ők 
maguk a tanúk, mivel olvassák az írást. 109 Mondd [oh, Mohammed ü]!: „Bizony 
Allah útmutatása az [igazi] útmutatás. 
[Féltek] nehogy másvalakinek is meg- 
adasson az, ami nektek megadatott, 
vagy nehogy vitába szálljanak veletek az 
Uratok előtt!" Mondd [oh, Mohammed 
Ü]!: „A kegy bizony Allah kezében van, 
annak adja, akinek akarja. Allah bizony 
Bővelkedő, 46 Mindent Tudó. <fj& j\ <1!1_5 «.LLj ^^^-^ **— ->J^ ^' -^*í J -/^ á " 74. Azt tüntet ki az irgalmával, akit akar. 
Allah hatalmas kegyelmű. _ji <ü)l_j «.LLj ^^ < *--" ? *^ <j "^ 75. Az írás Népe között van olyan, akire ha 
egy halomnyi aranyat bízol, visszaadja 
azt neked, de van köztük olyan, akire 
ha egy dinárt bízol, 47 nem adja azt visz- 
sza neked, csak akkor, ha folyamatosan 
fölötte állsz. 48 Ez azért van, mivel azt 
mondják: „Nem ér minket [büntetés 
Allahtól], ha a nem zsidókkal szemben 
[követünk el vétket]." 49 [Ezzel] Allahról 
hazugságot állítanak, és ők [ezt] tudják. liií JI4! Í_jJIa iiu iíLÍj Llsts *fi<> 
(Ji Ój^J >SÍj J^ CLaÍ^Ví _j 76. De nem: [az cselekszik helyesen], aki 
teljesíti az egyezséget és féli Allahot. 
Bizony Allah szereti az istenfélőket! 

46 Bővelkedő: bőségesen lát el keggyel, és tudja, hogy mi válik az ember hasznára. 

47 Halomnyi arany (kintár): nagy mennyiségű arany. Dinár: a legkisebb ezüstpénz mennyiség. 

48 Éjjel-nappal a sarkában vagy, visszakérve azt, ami jogosan megillet. 

49 Az ájában eredetileg szereplő szó az ummijun, amelyet az akkori zsidók azokra a körülöttük élőkre alkal- 
maztak, akik nem az ő nemzetségükből származtak. llO 77. Akik Allah iránti egyezségüket és eskü- 
véseiket csekély áron elvesztegetik, 
azoknak bizony nem lesz részük jóban 
a túlvilágon. Allah nem fog hozzájuk 
szólni, és nem fog rájuk tekinteni 

a Feltámadás Napján. Nem fogja meg- 
tisztítani őket [bűneiktől], és fájdalmas 
kínzás jár nekik! 

78. Bizony van köztük olyan csoport, akik 
elferdítik nyelvükkel az írás szövegét, 
hogy azt az írás részének véljétek, ám az 
nem az írásból való. Azt mondják: „Ez 
Allahtól származik." - pedig az nem 
Allahtól származik! [Ezzel] Allahról 
hazugságot állítanak, és ők [ezt] tudják! 

79. [Az az ember], akinek Allah írási, böl- 
csességet, és prófétaságot adott, mind- 
ezek után nem képes azt mondani az 
embereknek, hogy: „Imádjatok inkább 
engem Allah helyett!" Ellenkezőleg, [azt 
mondja nekik]: „Legyetek bölcsek 
[rabbanijjín], 50 mivel az írási tanítjátok, 
és mivel ti magatok is tanuljátok azt." 

80. [Az az ember] nem parancsolja meg 
nektek, hogy az angyalokat és a prófétá- 
kat tegyétek meg uraitoknak. Vajon 
megparancsolná nektek a hitetlenséget, 
miután muszlimok lettetek? >*- . 


ÍÍ£Vj'.ÍI#íÍS3Vj 
i_^j_^_S ^LLU uj-aj (t-J aj-*-Ji _2 ->5^_ph_9 ■>y*j j)l JULi 


j_^ 50 Rabbanijjín: bölcs tudósok, akik a hiteles vallást, türelmesen, fokozatosan tanítják az embereknek. 111 8i. [Említsd meg,] amikor Allah egyez- 
ményt kötött a prófétákkal, [mondva] : 
„íme írási és Bölcsességet adok nektek. 
Ha pedig egy küldött jön majd hozzátok, 
igazolva azt, amit kaptatok, higgyetek 
benne, és támogassátok őt!" [Allah] azt 
mondta: „Elismeritek-, és elfogadj átok-e 
ezt magatokra nézve kötelezőnek?" Ők 
azt mondták: „Elfogadjuk." [Allah pedig 
azt] mondta: „Tanúsítsátok hát, és én is 
tanú leszek veletek! 

82. Ám akik ezután elfordulnak, [és nem 
követik a Prófétát] azok a vétkesek!" 

83. Talán Allah vallása helyett másl követ- 
nek, holott Neki engedelmeskedik - ön- 
ként vagy akarata ellenére 51 - minden, 
mi az egekben és a földön van, és Őhozzá 
fognak visszatérni [az ítélet Napján]? 

84. Mondd!: „Hiszünk Allahban és abban, 
ami nekünk leküldetett, és abban, ami 
Ábrahámnak, Izmaelnek, Izsáknak, 
Jákobnak és a törzseknek leküldetett, 
és abban, ami Mózesnek, Jézusnak és 

a prófétáknak adatott az Uruktól. 
Nem teszünk különbséget közöttük. 
Mi [Allahnak] vetjük alá magunkat! *S^cj\ li CiJii ; '■" áiL-* -tul -U-I z\j i* lilíJjU líűj aíj J^j J$JL~u Lü\ 


Jjj\ Lí j 1 ;t 1 o Jji\ Lí j <Jb Ilii ji 


r*-*-- 4 


51 Minden teremtmény Allahnak engedelmeskedik, alá van vetve az Ő akaratának, vagy önként, mint a muszlim 
hívők, akik Allah szolgálatára tették fel életüket; vagy akarata ellenére, mint az összes többi teremtmény, 
így a hitetlenek is, akik ugyanúgy alá vannak vetve Allah döntéseinek, az elrendelésnek, amely alól nem 
tudnak kibújni. 112 85. Aki az iszlám (az Iátennek való alávetés) ^_JÍ &a fSuVl j£ i£^ ^^5 j 
helyett más vallás után törekszik, attól j^. i^Vl _j S&j ^ J4^ 
az nem fogadtatik el, és a túlvilágon rgj^j^UU 
az bizony a kárhozottak közé fog 

tartozni. 

86. Hogyan vezérelhetne Allah egy olyan h-vQ. -^ \j$& ^•"i* *^ <J-^á ^>~> 
népet, amely hitetlenné vált, miután i*Ai j "^í S^'^\ JJ\ \jX&j, 
hívő volt, és [miután] tanúsította, hogy | ^aÍLL)I f jíll ^ j^j V &\ j ot&dl 
[Allah] Küldötte igaz, és [miután erre] 

nyilvánvaló bizonyítékokat kaptak? 
Allah nem vezeti az igazságtalan népet. 

87. Az ő fizetségük az, hogy rájuk neheze- il £&) á^ío JJ\ zí jT^ ÍliJ^I 
dik Allah, az angyalok, és az összes em- ^cL***^ o-"^ J iSCíbÚI j 
ber átka. 

88. Örökké [a tűzben] fognak időzni, nem cl>\JZi\ i£Z <JlLí V 14-a ^jjdlX 
enyhíttetik kínzásuk, és nem kapnak gj^j^-Lb Á-* V j 
haladékot sem. 

89. Kivéve azokat, akik megbánják és jóvá Áií jjó ^_^ \_^á ^JjJÜI V} 
teszik [bűneiket]. Allah bizony rg £_». $ jyúz <íl JJS \yJ-l^J\j 
Felettébb Megbocsátó, Irgalmas. 

90. Bizony, akik hitetlenné váltak, miután 15 Z-^s\ jjú 1 j^IT ^jáJI Jb\ 
már hívők voltak, és ezután [halálukig r^íjí J4^ ^_^ ^5^ Lj^O 
folytatódik] hitetlenségük, azoktól ^^L>jVyal\ £Í áiJj\j 
[a haláluk beálltakor már] nem fogadta- 
tik el a megbánásuk. Ők a tévelygők! 

91. Bizony, akik hitetlenné váltak, és hitet- jllf" xíj \j&j \j^ ^a^\ -^A 
lenként haltak meg, azok egyikétől sem ,>3 VI * j-* p-*-*^- ' J_v J4*í v^A» "3 fogadtatik el [az ítélet Napján] váltságdíj, 
még ha az arannyal teli föld 52 lenne is! 
Nekik fájdalmas kínzás jár, és nem lesz- 
nek támogatóik! 

92. Nem érhetitek el a jóságot 53 mindaddig, 
amíg nem adakoztok abból, amit szeret- 
tek. Bármit is adakoztok, 54 afelől Allah 
Mindent Tudó! 

93. Mielőtt leküldetett volna a Tóra, min- 
den étel megengedett volt Izrael fiai 
számára, kivéve azt, amit Izrael (Jákob) 
tiltott meg saját magának. Mondd!: 
„Hozzátok hát a Tórát és olvassátok, 
ha az igazat mondjátok [az írás felül 
nem írhatóságáról]!" 55 

94. Ám akik mindezek után hazugságot ko- 
holnak Allahról, azok bizony bűnösök. 

95. Mondd [az írás Népének]!: „Allah igazat 
mond, ezért Ábrahám vallását kövessé- 

iu" • 


IjJLi-J L*^ 


í-jbl^jj ÍÜL4 Ij»."1Í aüI (3-*-^. ji 52 Amit felkínál a túlvilágon a büntetése eltörléséért cserébe. 

53 A jóság: minden olyan jótett és szóbeli cselekedet, amely gazdáját a Kertbe juttatja. 

54 Az adakozás az értékes vagyonból, amely közel áll szívünkhöz, azt jelenti, hogy a vagyon szeretete elé 
helyeztük Allah szeretetét. Ez pedig az igaz hit bizonyítéka vagy jele. Mint például mikor valaki azt ada- 
kozza el, amire szüksége van. Egyébként amit legjobban szeretünk és a legnagyobbra értékelünk, és amit 
Istenért adhatunk, az az életünk. 

55 Izrael fiai nem hisznek abban, hogy Isten megváltoztathatja (felülírhatja) a vallási törvényeket. Ebből kiindul- 
va nem hittek Jézus ssa, illetve Mohammed % küldetésében. Allah itt egy példát említ arról, hogy Jákob *a 
(Izrael) számára nem voltak tiltottak azok az ételek, amelyeket először betegsége miatt csak saját maga 
számára tiltott meg, de később a Mózesnek *a adott törvények már az egész nép számára tiltottá tették. 
Ebből kiderül, hogy volt olyan törvény Izrael népe számára, amely felülíródott, tehát érvelésük nem igaz. 
Bővebben lásd Ibn Kathir tefszírjét. 114 tek, aki haníf 56 volt, és aki nem állított 
társat Allah mellé!" 

96. Az első [ima] ház amely felépíttetett ísCá ^jli ^liü í^, j c~í <Sj\ ~U[ 
az emberek számára az, amelyik Bekká- áj^ilííJ ^sj&j ^j^ 
ban (Mekkában) van. Áldott [ez a hely] 

és vezérlet a teremtmények részére. 57 

97. Nyilvánvaló bizonyságok találhatók ott, ^_J* j jí-^2! fLlS olLí? olií a_í 
[közöttük] Ábrahám [állásának] helye. 58 £«. ^Uíl Jíc Áj IÍ.T oju ilío 
Aki belép oda (a Mecsetbe), az biztonság- ^_J> j Sl^ <ui} ^y-.r.\ ^_J. c~A\ 
ban van. Az emberek Allah iránti köte- Tv-^ilí]! ^_J. [^> Á\ Jjá ^ÍT 
lessége a Házhoz (Kába) történő zarán- 
doklat, mindazok számára, akik képesek 

módot találni rá. 59 Ám aki hitetlen 
[az maga látja kárát]. Allah Önmagában 
Létező, nem szorul a teremtmények 
segítségére. 

98. Mondd [Mohammed H]!: „Oh, írás ^bL .Sj^ísCí i «_>lísdl JJ>1 lí jí 
Népe! Miért nem hisztek Allah jeleiben, -gX-jl^' Lí Jlí ju^í <ÍIj *^ 
holott Allah mindennek tanúja, amit 

tesztek." 56 Eredetileg az arab „haníf" szó elhajlást jelent, és azért használták ezt a kifejezést Ábrahámra *s, mert ő 
elhajlott az ősök bálványimádó vallásától az egyistenhit felé. 

57 Az első imahely, amely Isten szolgálata céljából építtetett a földön a Mekkai, vagyis a Tilalmas Mecset. Ál- 
dott ez a hely, mert ott az ima és az istenszolgálat sokkal többet ér, mint bárhol másutt, és vezérlet, hiszen 
a muszlimok erre fordulnak ima közben, és ide zarándokolnak. Ugyan közvetlenül nem szerepel a Korán- 
ban, de prófétai hadíszokból és Korán magyarázatokból kiderül, hogy a Kábát eredetileg Ádám -as építette, 
Isten parancsára, hogy a földön is legyen egy olyan Ház, amelyet körbejárnak az emberek, mint ahogy az 
angyalok az Épített Házat a Hetedik Égben (Bővebben lásd Al-Kurtubi tefszírje, illetve magyar nyelven 

A zarándoklat című könyvben). 

58 Makaam Ibraahím: Ábrahám állásának helye. Ez az a kőszikla, amelyikre Ábrahám Sffli a Mekkai ház 
építése közben állt. 

59 Elvégzése minden olyan felnőtt muszlim férfi és nő számára kötelező legalább életében egyszer, aki anya- 
gilag, testileg és szellemileg képes ezt megtenni. 115 
99. Mondd [Mohammed ü]!: „Oh, írás Népe! 
Miért tartjátok vissza a hívőket Allah 
Útjától, és kívánjátok nekik a nem egye- 
nes [utat], holott ti tanúi vagytok [annak, 
hogy az igazsággal jöttem]? Allah nem 
figyelmetlen, bármit is tesztek." 

100. Oh, ti hívők! Ha engedelmeskedtek egy 
csoportnak azok közül, akiknek az írás 
adatott, ők ismét hitetlenekké tesznek 
benneteket, miután hívők lettetek! 

101. Hogyan lehetnétek hitetlenek, holott 
recitáltatnak nektek Allah koránbekez- 
dései, és köztetek van az Ő küldötte! 
Aki ragaszkodik Allahhoz, 60 az való- 
ban az egyenes útra vezéreltetett. 

102. Oh, ti hívők! Féljétek Allahot igaz is- 
tenfélelemmel, és [törekedjetek arra, 
hogy] muszlimokként haljatok meg! 

103. Fogódzkodjatok szilárdan Allah köte- 
lékébe mindnyájan, és ne húzzatok 
szét! Emlékezzetek Allah kegyelmére, 
amiben benneteket részesített: amikor 
egymás ellenségei voltatok, Ő egyesí- 
tette a szíveteket, így a kegye által teát- 
vérek lettetek. A Tűz szakadékának 
szélénél voltatok, de Ő megmenekített 
onnan benneteket! Ekként teszi Allah 60 Ragaszkodik Allahhoz: a Korán és a Szunna alapján gyakorolja vallását, Allahra hagyatkozik, és az Ő ereje 
és irgalma által megtartóztatja magát minden rossztól, és Tőle kér oltalmat minden gonosztól. 

•V J V l ~ 
\-jiJ. Ili, $1, pifj IS]_ 116 nyilvánvalóvá számotokra a jeleit, 
hogy az igaz úton járjatok. 

104. Legyen belőletek olyan közösség, j3~\ JJ X>_>i Jí Ü\ i£3 ^^SC£Jj 

amely hív a jóra, utasít a helyénvalóra, ^£ ^L>$gj ^Jj^á*ü Sjj^jj 

és eltilt a helytelentől! Ok azok, akik ;:r X>^_£Jlil i* ^JjJ jlj ^íU.1 
üdvözülnek. r -*o „.í>// . ?i i, r > * 105. Ne legyetek olyanok, mint azok, akik l^íííiU l^Sj^í j^JJLf Í^^SCí Vj 
széthúztak, és összekülönböztek miu- dliJ jlj ot&dl i^U LS j£> 
tán nyilvánvaló bizonyságok jöttek el q £-Jii ií>lJle ^ 
hozzájuk! Azoknak hatalmas kínzás jár, 

106. azon a napon, amikor egyes arcok fe- Lili »_^ j j>íjj »_^ j Já£j f y. 
héren [fényesednek], míg más arcok 2yíi\ i^i^-j cjíjz\ ^Si] 
[a nyomorúságtól] feketévé válnak. zt£ li 4>\J£)1 "\jijji á^jLcj lií 
Azoknak, akiknek feketévé válik az ar- g -Ijj^S 
cuk [az mondatik]: „Hitetlenné váltatok 

miután hívők voltatok? ízleljétek hát 
meg a kínzás! hitetlenségetek miatt!" 

107. Ám akiknek fehéren [fényesedik] az já i^í^j c^Ul^ ■Sjí^ ^j 
arcuk, azok Allah irgalmában (a Kert- w X>j-dl£ L^á ii Á\ ~á-^ 
ben) részesülnek, és ők örökké ott 

időznek majd. 

108. Ezek Allah jelei, melyeket igazsággal Líj jJ-L á{\í. IaJLü Á\ olií Ah 
recitálunk el neked [oh, Mohammed H]. a d^llilJ LíJLk 1>_J_ A\ 
Allah nem akar igazságtalanságot 

a teremtményeknek. 117 109- Allahé mindaz, ami az egekben és ami j°j*)l\ ^J Líj oljlsLill _j Lí i j 

a földön van. Allahhoz térnek vissza az w j^2 VI i^-y <í I Jij 
ügyek [döntésre]. 

no. Ti vagytok a legjobb közösség, amely ^ulJ áJ-J- I SJl ^ i^f 

előhozatott az embereknek. Megparan- ^_^í ^L>~£2j ^ijyúl> ^L>jy^ú 

csoljátok a helyénvalót, megtiltjátok j^íT jJj <í L ojjÍ-Jíj ^5C1\ 

a helytelent, és hisztek Allahban. i4^ *i ¥&■ -oAsCi ^133 Já\ 

Ha az írás Népe hinne [a Prófétában], ;,;? Sjj2Jlíí\ ía^ííIj ^jL-yW 
az jobb lenne nekik. Egyesek közülük 
hisznek [a Prófétában], ám a legtöbbjük 
vétkes. 

111. [A hitetlenek] nem árthatnak nektek, ^-Aj ^ * 1 (^ji^í v^ 

kivéve apró sérelmekkel! 61 Ha harcol- V Ú jIjjVI íf>bí *^>klíj 

nak ellenetek, megfutamodnak, és nem íí? X>_j^-^4 
segíttetnek meg. 

in. Megaláztatás sújtja őket bárhol is van- í^üí Lí ^/\ íiill i^ile őí^> 

nak, kivéve ha betartják az Allahhal és ^líll ^4 jií j il j_^ J^i VI 

az emberekkel [a védelemről szóló] cj^íj *»). Jlr' u^j; l_jAíj 

megállapodási. Allah haragvását von- IjíLf ^L> .klj ájSCJ.1 i^ic 

ták magukra, és nyomor sújtja őket, d.^íiuj il ouL ^Sj^íSCj 

mert megtagadták Allah jeleit, és jog- iy^O lj-í^c ti idJí ji jL íli-i Vl 

talanul megölték a prófétákat. Ezt azért ^ J^jiúí 
tették, mert vétkeztek, és megszegték 
[Allah előírását]. 61 Csakis hitetlen és Isten mellé társat állító szavaikkal sértegethették a medinai muszlimokat. 118 113. Nem mind egyformák [azonban] ! 
Az írás Népe között vannak olyanok, 
akik az egyenes úton járnak, az éjszaka 
folyamán recitálják Allah bekezdéseit, 
és leborulnak [Őelőtte], 

114. hisznek Allahban és az Utolsó Napban, 
megparancsolják a helyénvalót és meg- 
tiltják a helytelent, és buzgón töreked- 
nek a jócselekedetekre. Ők a jámborok 
közé tartoznak. 

115. És bármi jót tesznek, amiatt nem szen- 
vednek majd hálátlanságot. Allah 
Mindent Tudó az istenfélőkről. 

116. Bizony a hitetleneken semmit sem segí- 
tenek javaik, sem a gyermekeik, Allah 
[büntetésével] szemben. Ők a Tűz lakói 
lesznek, örökké ott időznek majd. 

117. Amit az evilági életben költenek, ha- 
sonlatos a jégfhideg] szélhez, amely egy 
olyan nép vetésére támadt és pusztítot- 
ta azt el, amelyik vétkes volt önmagával 
szemben. Nem Allah volt igazságtalan 
velük, hanem ők voltak igazságtalanok 
saját magukkal szemben. 

118. Oh, ti hívők! Ne tegyetek bizalmas 
tanácsadótokká olyanokat, akik nem 
tartoznak közétek, akik nem sajnálják 
a fáradtságot, hogy kárt okozzanak i2\ i_>lísGl í yi\ ^_jj« IV^» ij_ii! 


^yj^í^j* . 

Idill "»lii-l .Jut _j fj* C^JJ^- OjL^jI ^ji L^J £ÍJ J^-^ i_j. 


119 nektek, és akik szeretnék, ha szorult 
helyzetbe kerülnétek. Már a szájukból 
árad a gyűlölség, ám amit a keblük 
rejt, még rosszabb! Nyilvánvalóvá tet- 
tük számotokra a jeleket, [hasznotokra 
válik,] ha használjátok az eszeteket. 

119. Ti vagytok azok, akik szeretitek őket, 
ám ők nem szeretnek benneteket, és ti 
hisztek az összes írásban, [de ők nem]. 
Amikor veletek találkoznak, azt mond- 
ják: „Mi hiszünk!" Ám amikor maguk 
maradnak, az irántatok érzett harag- 
jukban harapdálják az ujjaik begyét. 
Mondd!: „Haljatok bele a haragotokba!" 
Bizony Allah Mindent Tudó, a szívek 
legtitkosabb gondolatait illetően. 

120. Ha valami jó ér titeket, rosszul esik 
nekik, ám ha rossz ér benneteket, an- 
nak ők örülnek. Ám ha türelmesek és 
istenfélők vagytok, akkor ármányko- 
dásuk semmit sem árt nektek. Bizony 
Allah [tudással] átfogja, [mindazt] 
amit cselekszenek. 

121. [Említsd meg azt,] amikor korán reggel 
elindultál házad népétől, hogy kijelöld 
a hívők számára helyüket a harcra. 
Allah Mindent Halló, Mindent Tudó. 


fü' 
120 122. [Említsd meg azt,] amikor két csoport 
közületek majdnem kudarcot vallott, 
ám Allah pártfogója volt mindkettő- 
jüknek! 62 Allahra hagyatkozzanak 

a hívők! 

123. Bizony Allah győzelemhez juttatott 
benneteket Bedrnél, 63 holott ti gyengék 
voltatok. 64 Legyetek istenfélők, talán 
hálásak lesztek. 

124. [Említsd meg,] amikor azt mondtad 

a hívőknek: „Talán nem lesz elegendő 
számotokra, ha az Uratok háromezer 
angyallal támogat benneteket, akik 
[az égből] küldetnek le [hozzátok]?" 

125. [De elegendő], sőt ha kitartók és isten- 
félők lesztek, még ha azonnal is jönnek 
ellenetek, Uratok akkor is megsegít 
benneteket ötezer megjelölt angyallal. 65 

126. Allah csupán azért tett így, hogy öröm- 
hír legyen számotokra, és megnyugvása 
leljen a szívetek. Ám a győzelem csakis 
Allahtól, a Legyőzhetetlentől, 

a Bölcátől ered. - ' ? > -f. -l-t -* t ' ' s - 


■JLU- \ytU>\. 


^_aVT ÜUi *£jj íí'JlC. fS 


» VT 


iii «_jSCj-l jjjiM iil -*-^> 62 Az uhudi csata előtt a képmutatók vezetője Abdullah Ibn Ubej Ibn Szelúl megpróbált rábeszélni néhányat 
a hívők közül, hogy ne harcoljanak a Prófétával % hagyják ott, és menjenek vissza otthonaikba. Mivel 
azonban ők nem voltak képmutatók, Allah megóvta őket attól, hogy e bűnbe essenek, ott maradtak, 

és a Próféta % mellett harcoltak. 

63 Helység Medina közelében, ahol a muszlimok első csatájukat vívták meg a hitetlenek ellen. 

64 A muszlimok számukat és felfegyverzettségüket tekintve is lényegesen gyengébbek voltak a hitetleneknél. 

65 Megjelölt angyalok: akik a bátorság jegyeit viselik magukon, és az ellenségre zúdultak. 121 127- [Allah] azért [tett így], hogy a hitetle- 
nek egy része meghaljon, [a megmarad- 
taknak pedig] elvegye a kedvét, és így 
csalódottan visszaforduljanak. 

128. [Oh, Mohammed ít,] nem a tiéd a dön- 
tés: [Allah] vagy megkegyelmez nekik 
[ha megbánják], vagy megbünteti őket 
[ha úgy halnak meg] . így bizony ők az 
igazságtalanok magukkal szemben. 

129. Allahé mindaz, mi az egekben és a föl- 
dön van. Annak bocsát meg, akinek 
akar, és azt bünteti meg, akit akar. 66 
Allah Felettébb Megbocsátó, Irgalmas. 

130. Oh, ti hívők! Ne habzsoljátok a kamatot 
megduplázva és megsokszorozva! 
Féljétek Allahot, talán üdvözültök! 

131. És féljetek a Tűztől, amely a hitetlenek 
számára készítetett elő! 

132. És engedelmeskedjetek Allahnak és 

a Küldöttnek, hogy irgalomban része- 
süljetek. 

133. Siessetek Uratok megbocsátásáért, és 
a Kertért, amelynek szélessége olyan, 
mint az egeké és a földé, és amely elő- 
készíttetett az iátenfélők számára, j\ \j í*> Ufl. lí^ii jlí- ljp_LfÍ_Í3 4 4t~ , j Ml 
J^KD CÁÁ J\ jASJI \JS\j 

66 Allah kegyelméből bocsát meg, jutalmaz, ajándékoz, stb., büntetése pedig igazságosságából fakadóan 
csak azt illeti és olyan mértékben, aki és amennyire megérdemli. 122 134- akik adakoznak a jómódban és a nyo- 
morban is, akik megfékezik haragvásu- 
kat, és elnézők az emberekkel. Allah 
szereti a jótevőket. 

135. És akik, ha valami nagy bűnt követtek 
el, vagy vétkeztek önmagukkal szem- 
ben, megemlékeznek Allahról, és vétke- 
ik megbocsátását kérik, és nem követik 
el makacsul újra amit tettek, miközben 
tudják [hogy bűn az]. És ki bocsáthatná 
meg a bűnöket Allahon kívül? 

136. Az ő jutalmuk Uruktól megbocsátás 
lesz, Kertek, melyek alatt folyók foly- 
nak, és örökké ott időznek majd. 
Milyen kitűnő a [jót] cselekvők jutalma. 

137. Sok hasonló eset történt előttetek: 67 
járjátok hát be a földet, és nézzétek 
meg, milyen is volt a [prófétákat] ha- 
zugnak tartók végzete. 

138. Ez (a Korán) világos kinyilatkoztatás 
az emberek számára; útmutatás, és óva 
intés az istenfélők részére. 

139. Ne legyetek gyengék és ne szomorkod- 
jatok, hiszen ti kerültök fölénybe, ha 
hívők vagytok. ri\új Ilii 1 
1 <_-^4 <^'j j- <j - I g j$ li I3ÍÍJ \i\ ^jJJl j 
i ]j 'á\ VI C>jÍJJ! *J% ^J>j 


dLü-,1 (V«J_J 


^ \Jj~~S ^_j-^" rt-^-M^ ^_y C*iá- -*i 
isii Ojlf <JL^" íj^iílí o* jVl _j ÁJíej^S j i_jjjb j (_>»uL! ^ulií l-i-ft jjíéVi >:M 
67 Volt már több olyan eset a történelemben, mikor a próféták által vezetett hívők vereséget szenvedtek 
a hitetlenektől, de Allah végül leszámolt azokkal, akik hazugnak tartják a prófétákat. 123 140. Ha sebesülés ér titeket, hát hasonló 
sebesülés érte a [hitetlen] népet is [ko- 
rábban]. 68 Ezeket a [győztes és vesztes] 
napokat váltogatjuk az emberek között 
azért, hogy Allah tudassa, kik hisznek 
[igazán], és hogy egyeseket vértanúkká 
tegyen közületek. Allah nem szereti 

a bűnösöket. 

141. És azért, hogy Allah megtisztítsa 

a hívőket, és hogy elpusztítsa a hitetle- 
neket. 

142. Vagy talán azt gondoltátok, hogy be- 
léphettek a Kertbe úgy, hogy Allah 
még nem tette próbára, hogy kik közü- 
letek azok, akik harcolnak [Allahért], 
és [hogy kik] az állhatatosak [a küzde- 
lemben]? 

143. Bizony már azelőtt vágytátok a halált 
[Allah útján], hogy találkoztatok volna 
[az ellenséggel]. 69 Most saját szemetek- 
kel láthattátok. 

144. Mohammed csupán küldött, aki előtt 
már más küldöttek is voltak. Ha meg- 
halna vagy [a harc közben] megölnék Zj} f ~y^ J~* •& £y 1 
i: s " • > - * * " ' 
i-^Z-J 'j-^ 
^i Já Jj-i j S\ Ízi Lí j 

íil jJ j\ óLS oAÍ\ j-iiil <*-bí 68 Mivel egyesek nem tartották be a Próféta s utasításait, az uhudi csatában a muszlimok jelentős vesztesé- 
geket szenvedtek, de korábban a bedri csatában a hitetleneket érte hasonló veszteség. 

69 Sok prófétai kortárs nem volt jelen a bedri ütközetben, ezért egy másik csata után vágyakoztak, hogy ők is 
küzdhessenek Allahért és vértanúk lehessenek. 124 őt, akkor sarkon fordulnátok? 70 Aki 
sarkon fordul, az semmi kárt nem okoz 
[azzal] Allahnak, ám Allah megjutal- 
mazza a hálásakat. 

145. Egyetlen lélek sem halhat meg, csak 
Allah elrendelésével, és csak [az előre] 
megírt időben. Aki az evilági jutalmat 
akarja, annak abból adunk, aki pedig 

a túlvilági jutalmat kívánja, annak abból 
adunk, és meg fogjuk jutalmazni 
a hálásakat. 

146. Hány próféta, és [velük együtt] mily 
sok iátenfélő ember harcolt, és mégsem 
csüggedtek amiatt, ami Allah Útján 
sújtotta őket, és nem is érezték magu- 
kat gyengéknek és nem is alázkodtak 
meg [ellenségeiknek]. Allah szereti 

az állhatatosakat. 

147. Nem mondtak máát, csak azt: „Urunk, 
bocsásd meg nékünk bűneinket és 
mértéktelenségünket a tetteinkben; 

141* -*jJj ~>y- Vl C>\y '5- . - ,1 -; - . j, ^ *ul_j l^JL j^i tíj íjjlí _/\ vi ,U»ií ^.ir lí j 70 Az uhudi csata elején a muszlimok fölénybe kerültek, az ellenség menekülni kezdett. Amikor ezt meglátták 
a közeli dombon hátvédnek felállított muszlim íjászok, akkor egyesek közülük azt mondták, hogy menjenek 
le a harctérre a hadizsákmányért, hiszen véget ért a csata. Mások viszont tiltakoztak ez ellen, mert 
a Próféta fi azt a parancsot adta nekik, hogy semmi körülmények között se hagyják el helyüket. Ezért vita 
alakult ki közöttük, de végül többségük mégis lement a hadizsákmányért. A hitetlenek észrevették, hogy 
a muszlimok védtelenül hagyták ezt a stratégiailag fontos pontot, megfordultak, és a muszlimok győzelme 
vereségre változott. Az ellentámadásban Mohammed fi is megsebesült, és a hitetlenek azt kezdték terjesz- 
teni a muszlimok között, hogy meghalt. Ez a hír hatalmas zavart okozott a muszlimok között, olyannyira, 
hogy többségük elkezdett menekülni, egy csoport közülük egy hegyre ment fel. Anasz Ibn an-Nadzr az 
egyik kortárs amikor meglátta, hogy egyesek leteszik a fegyvert, azt mondta ezeknek az embereknek: 
„Haljatok meg azért az ügyért, amiért ő is meghalt!" Eközben a Próféta j8 hívta az embereket: „Oh Allah szol- 
gái! Gyertek vissza!" Ezt követően a hívők visszatértek a harctérre, és a Próféta U mellett harcoltak tovább. 125 szilárdítsd meg lábainkat, és segíts 
minket győzelemre a hitetlen néppel 
szemben!" 

148. [Cserében] Allah jutalmat (győzelmet) 
adott nekik az evilágon, és szebb jutal- 
mat (a Kertet) a túlvilágon. Allah sze- 
reti a jótevőket. 

149. Oh, ti hívők! Ha engedelmeskedtek 
azoknak, akik hitetlenek, sarkon fordí- 
tanak benneteket, és emiatt kárhozot- 
tak lesztek. 

150. Ám Allahnak [engedelmeskedjetek], Ő 

a ti pártfogótok, és Ő a legjobb támogató. 

151. Rettegés! bocsátunk majd azok szívére, 
akik hitetlenek, amiért társat állítottak 
Allah mellé, pedig Ő erről nem nyilat- 
koztatott ki semmilyen bizonyítékot. 71 
Az ő lakhelyük a Tűz lesz, és milyen 
rossz a bűnösök lakhelye. 

152. Bizony Allah valóban betartotta nek- 
tek az ígéretét [az uhudi csatában], 
amikor az Ő engedelmével pusztító 
csapásokat mértetek rájuk, egészen 
addig, amíg el nem bátortalanodtatok, 
és össze nem különböztetek a [prófétai] 


UjJüI ClÁy ú\ ifcljlí i_j£ "<*í_9 S>\ \jZJJ _1 rjSl ^jt jJI U|'\ \S 
f£li*1i 


f >5^_L*_J Lo-iJl -\>_^> ^jJ* f^S^JL* 71 Vagyis kényeiket követve állítottak bálványokat, és imádták azokat Allah helyett, holott Ő ennek törvényes- 
ségével kapcsolatban semmilyen bizonyítékot nem nyilatkoztatott ki. 126 parancsot illetően, 72 és meg nem szeg- 
tétek azt, miután megmutatta nektek 
azt, amit kívántatok. 73 Egyesek közületek 
az evilágot akarják, míg mások a túl- 
világot. [Ezért] aztán megfutamított 
benneteket előlük, hogy próbára tegyen 
titeket, majd valóban megbocsátott 
nektek. Allah nagylelkű a hívőkkel. 

153. [Emlékezzetek arra,] amikor menekülve 
felfele [a hegyre] másztatok, nem törőd- 
ve senkivel, és a Küldött a hátatok mö- 
gül [a hardérről] hívott vissza bennete- 
ket. 74 Ezért [Allah] bánatotokat bánattal 
jutalmazta, hogyne szomorkodjatok 
amiatt, amiről lemaradtatok, se amiatt, 
ami benneteket sújtott. 75 Allah tudomás- 
sal bír mindenről, amit tesztek. 

154. Majd a bánat után, egy csoportra kö- 
zületek biztonság gyanánt szendergés! 
bocsátott, egy [másik] csoportra azon- 
ban [nem.] 76 Őket csak saját sorsuk 
foglalkoztatta, és tudatlanságból Allah- 
ról igazságtalanul vélekedtek. Azt mond- iSC_á> lí_C JÚJ 


l Xz OjjjJJ íj ^LJJ-^-ya3 il 
> í > j. * " 1 <*j-«i ( 4-á«-J' aíj ^_^-« />5ol£ ujji j>j 72 

73 
74 

75 76 Az uhudi csata idején az volt a parancs, hogy az íjászok semmi esetre se hagyják el a dombtetőt, még 
akkor se, ha azt látják, hogy a muszlimok győzedelmeskednek, vagy segítségre szorulnak. 
A győzelmet és a hadizsákmányt. Lásd részletesebben a 144. ája lábjegyzetét. 
Lásd a 144. ája lábjegyzetét. 

Az első bánatukat amiatt érezték, hogy a majdnem elért győzelmet elvesztették, és sokan megsebesül- 
tek, és sok mindent vesztettek. A következő bánat akkor érte őket, mikor meghallották a hírt a Próféta jB 
haláláról. Mivel ez sokkal súlyosabb volt számukra mint a korábbi, ezért mondja Allah az ájában, hogy 
„jutalomként" érte őket, mert így nem bánkódtak a csata elvesztése miatt. Főként pedig mert később 
kiderült, hogy a Próféta sí életben van. Lásd még a 144. ája lábjegyzetét. 

Az ájában szereplő két csoport közül az egyik igazhívő volt, rájuk Allah szendergést bocsátott, a másik 
csoport viszont képmutató volt, ők nem kapták meg Allahtól ezt a kegyet. 127- ták [a képmutatók]: „Akartunk-e mi 
részt venni ebben az ügyben (a harc- 
ban)?" Mondd [oh, Mohammed Sí]!: 
„Bizony az ügy teljes mértékben Allah 
[akarata szerint történt]!" Olyan dolgo- 
kat rejtegetnek magukban, amit nem 
mutatnak ki neked. Azt mondták: „Ha 
a mi akaratunk érvényesült volna az 
ügyben, akkor nem ölettünk volna meg 
itt." 77 Mondd!: „Ha a házaitokban ma- 
radtatok volna, akkor is megjelentek 
volna haláluk helyén azok, akik számára 
elrendeltetett a megöletésük." Allah 
[mindezzel] próbára teszi azt, ami a keb- 
letekben van, és megtisztítja azt, ami 
a szívetekben van. 78 Allah Mindent Tudó 
a szívek legtitkosabb gondolatait illetően. 

155. Akik elfordultak közületek azon a na- 
pon, amikor a két sereg találkozott, 79 
azokat bizony a sátán késztette botlásra 
a vétkeik által, amire szert tettek. Ám 
Allah már megbocsátotta ezt nekik. 
Allah bizony Felettébb Megbocsátó, 
Béketűrő. 

156. Oh, ti hívők! Ne legyetek olyanok, 
mint a hitetlenek, akik azt mondják a 
testvéreikről, amikor [azok] úton van- 
nak, vagy harcolnak: „Ha velünk len- iig jH\ ^j* ű <jó 3J ó,^>ií 

JÍÜI i^lJÜ <1^ s^_ji-^ JJ^ é ^Li (W-^ 
ji Sfl^j 77 Vagyis néhányan közülünk. 

78 A sátán csalárdságaitól, és azoktól, amik ebből fakadnak, mint a szégyenteljes tulajdonságok. 

79 Az uhudi csatában. 128 nének, nem halnának vagy öletnének ÍJ ^ Z -*Á\j ^Ji ^J '>^J~ Áií il 
meg." Ezt [a gondolatukat] Allah gyöt- 3 y^ ^L>Jsjá \xÁ\j o^Xj 

relém tárgyává teszi a szívükben. 80 
Allah kelt életre és küld halálba. Allah 
Mindent Látó, bármit is tesztek. 

157. És, ha Allah Utján megölettek, vagy j\ A\ J~-i ^J zíLi ^_J^3 
meghaltok, [akkor] Allah megbocsátá- \S "jf. "á-jj Á\ ^J- v^ilA, xÜ 
sa és irgalma bizony jobb annál, mint .;;> -IjJ^Í 
amit ők összegyűjtenek. 

158. És, ha meghaltok, vagy megölettek, Á\ Jy iáLá jl iíí ^yüj 
[utána] bizony Allahnál fogtok össze- ^ ~Sjj^1J- 
gyűjtetni [az ítélet napján]. 

-* y ** / 

159. Allah irgalmából lettél szelíd irántuk, c^£ dj ^ cJ Jt <Ji i£j L^-* 

ám ha durva és keményszívű lennél, líüji j_^ Íj^jjV t _JiJl b ,1c ÜL* 

akkor bizony elfordulnának tőled. xjtjJSj d* i,i\-.r,\j i££ i_ülí 

Légy hát elnéző irántuk, 81 kérj megbo- Á\ Jl ji"Síí ^J^ £p _r^ —i 
csátáát számukra, és kérd ki tanácsú- ClA^^\ 4-^ "^ -M 

kat a [különböző] ügyekben! Amikor 
pedig [valamit] elhatároztál, akkor 
hagyatkozz Allahra! Allah bizony sze- 
reti a [reá] hagyatkozókat. 

ÍS y y y* * 

160. Ha Allah támogat titeket, akkor nincs <J& ?S^ cXí ~i± il i£y$a£_ vul 
senki aki legyőzhetne benneteket! Ám ^^i *f*'a$ ^JJI |j ^^£i *>SXá-_ 
ha magatokra hagy titeket, akkor ki í>- X>ji«jil jT^dí Á\ Jlj »J£> 
támogathatna benneteket Rajta kívül? 

Allahra hagyatkozzanak hát a hívők! 

80 A muszlimok szeretteik halálát könnyebben viselik, mivel tudják, hogy Allah kelt életre és küld halálba. A 
hitetlent azonban gyötri az a tudat, hogy ha szerette vele maradt volna, akkor életben maradt volna. 

81 Azért, hogy megszegték a Próféta % parancsát az uhudi csatában. 129 i6i. Egyetlen próféta sem vehetett el jogta- jíií ^_J- j jií ol ^ X>o" ^j 

lanul [a zsákmányból bármit is] ! 82 J^ J> J; 15 iílilJI f jj jé te ou 

Aki pedig jogtalanul elvesz [bármit is jjj JL>j,íi h< V ^j c., ' , c < \S ^jú 

a zsákmányból], magával fogja hozni 
azt a Feltámadás Napján, amit elvett. 
Minden léleknek hiánytalanul kifizet- 
tetik majd amit kiérdemelt, és nem 
fognak igazságtalanságot szenvedni. 

162. Talán az, aki Allah megelégedését ífc ^_J~£ Á\ SJ\^>j gSl ^_^\ 
keresi, olyan, mint az, aki Allah haragját jJbj í%£ íijiuíj Á\ ^_J- kí^ 
vonja magára, és [akinek] szálláshelye 0^A\ 
a Gyehenna [lesz majd]? Alávaló vég az! 

163. [Különböző] fokozatai vannak Allah- \s "j~^ÚÁ\j á\ ju> cÁCjí xj> 
nál [a büntetésnek és jutalmazásnak]. 83 ,w ^ 3 \-íi[ 
Allah Mindent Látó, bármit is tesznek. 

164. Allah bizony kegyben részesítette i£íí IJ ^w^il Jú, Á\ ^5 ll! 

a hívőket, amikor közülük származó *-tí& ^í i i-'*'\ .j_J- ^^"j jjj* 

prófétát 84 küldött közéjük, aki az <lÁZ£Li\ ijiliij ^+^y.3 *$ 

Ő [Korán]bekezdéseit recitálja nekik, Jls JjÍ ^_^ \j& ^j iiSCj-l j 

megtisztítja őket, és megtanítja nekik 0o^-í Jxi 

y ^ y 
az írási és a Bölcsességet, 85 bár előtte 

nyilvánvaló tévelygésben voltak. 82 Allah megvédte a prófétáit attól, hogy csalók és bűnösök legyenek, ezért nem vehetett el egyikük sem 
közülük a zsákmányból annak elosztása előtt. 

83 Akik megérdemelik a Kertet, ott a jutalmazás különböző fokozataiban részesülnek. Ugyanígy akik megér- 
demelik a Tüzet, a büntetés különböző fokozataiban részesülnek. 

84 Az eredeti szövegben a raszúl (küldött) szó szerepel, de a magyar mondat nehézkes kiejthetősége miatt 
a próféta szót használtuk. 

85 Itt a Bölcsesség a Szunnát jelenti, amely az iszlám törvénykezés második alapja a Korán után. A Szunna: 
minden, amit a Próféta ss mondott, cselekedett és jóváhagyott 130 165. Amikor [olyan] csapás sújt benneteket, r*~ -^ 3* *~^ «&&A ^-j\ 
amelynek kétszeresével sújtottátok már jl^> j^ ;pb ji I JJÓ J\ xÉh líiiü 
[a hitetleneket a bedri csatában], azt ,5 ^j-*í <.^í» jT ^ <íl ŐjJ -jST ... á ?\ 
mondjátok: „Hogyan történhetett ez?" 

Mondd!: „Ez rossz tetteitek miatt tör- 
tént!" 86 Allah bizony mindenre Képes. 

166. Ami aznap sújtott benneteket, amikor oAiiA-l J^ fii (^ot-ü Lí j 
a két sereg találkozott, Allah elrendelé- ,w Cu^Q\ úz^j Á\ ^lÁ\S 
sere történt, és azért, hogy tudassa, kik 

a hívők, 

167. és hogy tudassa, kik voltak képmutatók, Yj^ú iA J_i j í^ülí j^jJJI ,Úid j 
akiknek [a hívők] azt mondták: „Gyér- í^ilí i^iíil J\ Á\ j_~i _j i^ilí 
tek, harcoljatok Allah Utján, vagy [leg- ^iSCU íj> .^ítíiáV VlS iiü _^ 
alább] védekezzetek!" 87 [A képmutatók Sj^jaÍ oü)U *£■* 4>^ -teSjj 
azt] mondták [a hívőknek]: „Ha tud- ilí\ Á\j ^^i _j J-i! LS *«*tjí^ 
nánk, hogy harc lesz, követnénk benne- ;í? o^j-iíío te 
tekét!" Ám ők ezen a napon közelebb 

voltak a hitetlenséghez, mint a hithez. 
Olyasmit mondanak a szájukkal, ami 
nincs a szívükben. Ám Allah a legjobb 
tudója annak, hogy mit lepleznek el. 

168. Akik otthon maradtak, azt mondták yi \jxáj ^l^iV \J& Jl^JJl 
[csatában meghalt] teátvéreikről: „Ha ^_J, \jtjl\í ji \Jd Lí lí^ilXl 
ránk hallgattak volna, akkor nem ölet- \;g ^^ní jLí> -^iT oj} <1>'^\ *£—Jú\ 
tek volna meg!" Mondd!: „Hárítsátok 

86 Bedrben kétszer akkora csapással sújtották a muszlimok a hitetleneket, mint most a hitetlenek az uhudi 
csatában őket. Mégis felmerült bennük a kérdés, hogy hogyan érhette vereség őket. Erre válaszul mondta 
nekik Allah, hogy ez azért történt, mert megszegték a Próféta é parancsát. Vagyis ha a muszlim közösség 
nem engedelmeskedik Allahnak és nem követi a Prófétát M, akkor Allah nem juttatja őket győzelemhez. 

87 Védjék meg Allah vallását harccal, vagy ha mást nem, akkor legalább védjék családjukat és földjeiket, 
hogy ha nincs őszinte szándékuk a küzdelemre. 131 hát el magatoktól a halált, ha igazmon- 
dók vagytok!" 

169. Ne gondold halottaknak azokat, akik 
megölettek Allah Utján. Ellenkezőleg: 
élők ők az Uruknál 88 , gondoskodásban 
részesülnek, 

170. örülnek annak, amit Allah a kegyéből 
adott nekik, és örömmel várják azokat, 
akik még nem csatlakoztak hozzájuk, 
[tudván hogy azoknak] nem kell félni- 
ük, és nem fognak szomorkodni. 89 

171. Örvendeznek Allah kegyének és nagy- 
lelkűségének, és annak, hogy Allahnál 
nem marad el a hívők fizetsége, 

172. azoké, akik válaszoltak Allah és 

a Küldött [hívására], azután, hogy 
sebesülés érte őket. 90 Akik közülük jól 
cselekedtek és islenfélők voltak, azoknak 
hatalmas jutalom jár. 88 
89 90 J^kij -ml ,$U £^-^ ÍV Jl ' J^^IJ 4) 1jjjL>*iJIj1 , ,JJ1 


Az Uruknál: magas rangon és az Urukhoz közeli helyen vannak. 

Nem kell félniük a túlvilági elszámolástól, és nem kell szomorkodniuk amiatt, amiről lemondtak az evilági 
életben. 

Az uhudi csata után, miután a hitetlenek fölénybe kerültek, és veszteséget okoztak a muszlimoknak, ha- 
zaindultak. Azonban mielőtt hazaértek volna, rádöbbentek, hogy céljukat nem érték el, hiszen a Próféta m 
életben maradt. Ezért azt kezdték el mondogatni egymásnak, hogy vissza kell fordulniuk Medinát 
megtámadni, tudván, hogy a muszlim sereg meggyengült, fáradt, sebesült. Amikor a Próféta » ezt a hírt 
meghallotta, hívta kortársait, hogy a muszlimok menjenek a hitetlenek után, mutassák meg nekik, hogy 
erősek, és győzelmet akarnak aratni. Elindultak a hitetlenek után egészen a Hamrá al-Aszed helységig. 
Eközben a hitetlenek megtudták, hogy utánuk indultak a muszlimok, és azt hitték, hogy erősítést kaptak. 
Emiatt úgy döntöttek, hogy inkább hazamennek. Ezután a Próféta M és társai is hazatértek, és nem tör- 
tént harc. Ezt a szírában a Hamrá al-Aszedi csatának hívják. Ebben az ájában az „akik válaszoltak Allah 
és a Küldött [hívására], azután, hogy sebesülés érte őket", azokra a hívőkre vonatkozik akik sebesülten 
és fáradtan a Prófétával M tartottak. 132 173- Azoké, akiknek az emberek azt mond- Jí J-lDl JL>\ J-Uíl ii jlí j>-iil 

ták: „Bizony, a hitetlenek összegyűltek btcj ^íji zj>jzJ.\í iSU 1^^ 

ellenetek, féljetek hát tőlük!" Ám ez .w J-T^il ii3j <il trf:,X ÍjJUj 

csak a hitüket növelte, és azt mondták: 
„Elegendő számunkra Allah, és Ő 
a legkiválóbb gyámolító, [akire hagyat- 
kozunk] ." 

174. így Allahtól eredő keggyel és támoga- 1 í y^á j Á\ ^<J- *>»;> '\jÚJú\í 
tással tértek vissza, nem érte őket sere- il ^J\^i> j \j£5\j "^ *<. • . ^ £ 

- , 1 j, -» 

lem. 9 ° Allah megelégedését kereslek. m. *Jii J^ki ji Á \j 

Allah hatalmas kegyű. ' 

175. Csupán a sátán az, aki megfélemlít az ííLd ~J\ Jzyáz ■ : » 1 Lil H i£Llí Ű 
ő szövetségeseitől (a hitetlenektől). 91 j^ií' ^_4 ^^^sLC j ^^slí "iU 
Ne tőlük féljetek, hanem Engem félje- ,w ^l^ji 
tek, ha hívők vagytok! 

176. Ne szomorítsanak el [oh, Mohammed M\ ^J Sjj£J^ J>-^ <&>j£ ^j 

> *" s ' '" ~> '■' - " ' • 
azok, akik buzgón törekszenek a hitet- j^J_ Uü <il i jjr-*^ ^_J *%\ J&S\ 

*^~ - « " -*' L ; *■ í -*, 

lenségre. Bizony Ok semmit sem árt- ^j ;^i- Vl _j lii ii J^é V\ <íl 

hatnak Allahnak. Allah azt akarja, % %.^ r - 4>l-té 

hogy ne legyen semmi jutalmuk a túl- 
világon, és nekik hatalmas kínzás jár. 

177. Bizony, akik hitetlenségre cserélték 
a hitet, azok sem árthatnak semmiben 
Allahnak, és nekik fájdalmas kínzás jár. 90 Lásd az előző (132. oldalon) lévő azonos számú lábjegyzetet. 

91 Azok a képmutatók, akik odamentek a hívőkhöz mondván, hogy milyen erősek és jó felszereltséggel 
bírnak a hitetlenek, ők a Sátán segítői, akik ezzel akarták megfélemlíteni a hívőket. 133 
178. És ne gondolják a hitetlenek, hogy ami 
haladékot adunk nekik, az jó a számuk- 
ra! Csupán azért adunk haladékot, hogy 
gyarapodjanak a bűneik. Nekik meg- 
alázó kínzás jár. 

179. Allah nem hagyja a hívőket abban 

a [nehéz] állapotban, amiben ti vagy- 
tok, csak azért, hogy megkülönböztet- 
hessétek a képmutatókat az igazhívők- 
től, és [hasonló célból] nem mutatja 
meg nektek Allah a rejtett dolgokat, 
kivéve azt, akit Ő kiválaszt a küldöttei 
közül. Higgyetek hát Allahban és 
a küldötteiben! És ha hisztek, és isten- 
félők vagytok, akkor hatalmas jutalom 
jár nektek. 

180. Azok, akik szűkmarkúan adakoznak 
abból, amit Allah adott nekik a kegyé- 
ből, ne gondolják, hogy az jó nekik, 
ellenkezőleg, rossz az számukra! 

A Feltámadás Napján [büntetésként] 
a nyakuk köré lesz tekerve az, amit fös- 
vényen megtartottak maguknak. 
Allahé az egek és a föld öröksége. 92 
Allah tudomással bír mindenről, 
amit tesztek. 


>£■ í»-*_í U'l \íj£ A^i ji-l J-*X (^*- ^^j-*-^ ft-*J' 

ij^-Ü^ L« - J_ J J)^J> ' "' í* - * ^r^ 1 JH^ (J- 1 C->l^ru« *Ü!_^ <0 *dsiii Htí 


92 Allahé az egek és a föld, és minden, amit a teremtmények birtokolnak, majd a haláluk után mindenük 
Őhozzá fog visszatérni. 134 i8i. Allah hallotta azok szavát, akik azt 
mondták: „Allah bizony szegény, és mi 
gazdagok vagyunk." 93 Feljegyezzük 
amit mondtak, és [azt is, hogy] jogtala- 
nul megölték a prófétákat. Azt mond- 
juk nekik majd: „ízleljétek meg a Tűz 
égető kínzását!" 

182. Ez a [büntetés] evilági vétkeik miatt. 
Allah bizony nem igazságtalan a te- 
remtményekkel. 

183. [Allah hallotta azokat,] akik azt mond- 
ták: „Allah bizony kötelességünkké 
tette azt, hogy ne higgyünk addig egyet- 
len küldöttben sem, amíg olyan áldoza- 
tot nem hoz, amit [az égből jövő] tűz fel 
nem emészt." 94 Mondd!: „Valóban, már 
előttem jöttek hozzátok küldöttek nyil- 
vánvaló bizonyságokkal, és azzal is, 
amit említettetek, hát miért öltétek meg 
őket, ha igazmondók vagytok?" 

184. Nos, ha hazugnak tartanak téged, úgy, 
már előtted is hazugnak tartottak olyan 
küldötteket, [akik] nyilvánvaló bizony- 
ságokkal, Iátentől eredő könyvekkel, 
és a fényességes írással jöttek el. 


I3ÍJJ J_yU_5 í y>~ j*jl> . 

..jüi 


uf ^^3^L 


^^i jjij C>s£ jüu í jí Ás' ^lí 93 A Tehén szúra 245. ájában Allah azt mondja: „Ki az, ki szép kölcsönt ad Allahnak, hogy Ó [a túlvilágon] 
sokszorosan megtöbbszörözze azt neki?" Ezt a muszlimok közt élő zsidók úgy értelmezték félre, mintha 
annak jelentése az lenne, hogy Isten az emberek kölcsönére szorul. Erre válaszul nyilatkoztatta ki Allah 
ezt az áját. 

94 A korábbi vallásokban az az Istennek bemutatott áldozat volt elfogadott, amelyet égből lecsapó tűz elége- 
tett. 135 185. Minden lélek megízleli a halált. A teljes 
fizetségeteket pedig a Feltámadás Nap- 
ján kapjátok majd meg. Nos, aki távol 
tartatik a Tűztől és beengedtetik 

a Kertbe, az valóban diadalt aratott. 
Az evilági élet csupán csalóka élvezet. 

186. Bizony, próbára tétettek vagyonotok és 
saját magatok által, 95 és bizony sok sér- 
tő [beszédet] fogtok hallani azoktól, 
akiknek előttetek az írás adatott, és 
azoktól, akik Allah mellé társat állíta- 
nak. Ha azonban türelmesek és isten- 
félők vagytok, akkor eléritek azokat 
az erényeket, amelyekre törekedni kell. 

187. [Említsd meg azt,] amikor Allah egyez- 
ményt kötött azokkal, akiknek az írás 
adatott, hogy ismertessék meg azt az 
emberekkel, és ne titkolják el azt! 

Ám ők megszegték az egyezményt, 
és elcserélték azt csekély összegért. 
Mennyire rossz cserét csináltak! 

188. Ne gondold, hogy azok, akik örülnek 
annak, ami [rosszat] tettek, és szeretnék, 
ha megdicsértetnének a meg nem csele- 
kedett [jótettekért], - bizony, ne gon- 
dold, hogy megmenekülhetnek a bün- 
tetésből! Fájdalmas kínzás jár nekik. 

8S JJ-* 


r>> \jí£j \yj\ jJÜl l3U, A -un JU-I J AJ ■>■*>* *A £^Kí V j ^liü ássál ^1331 (*■?- u Xi5 


r* : jü)i. 
95 Próbatétel a vagyon által: adakozunk-e, és megsegítjük-e a rászorulókat. A próbatétel saját magunk által: 
engedelmeskedünk-e Istennek, követjük-e a Prófétát S- Türelmesek vagyunk-e a betegségek, szeretteink 
halála, nehéz események idején, stb. 136 189. Allahé az egek és a föld uralma. 
Allah mindenre Képes. 

190. Bizony az egek és a föld megteremtésé- 
ben, és az éjszaka és a nappal váltako- 
zásában jelek vannak azok számára, 
akik élnek az eszükkel, 

191. akik megemlékeznek Allahról állva, 
ülve és az oldalukon [fekve], és elgon- 
dolkodnak az egek és a föld teremtésén 
[mondván]: „Urunk! Nem hiába terem- 
tetted ezt! Magasztaltass! 96 Óvj meg 
minket a Tűz kínzásától! 

192. Urunk! Bizony, akit Te a Tűzbe juttatsz, 
azt valóban megszégyenítetted, és 

a bűnösöknek nem lesznek támogatóik. 

193. Urunk! Mi bizony hallottunk egy hívót 
(Mohammedet H), aki az egyiátenhitre 
hívott [mondván]: »Higgyetekaz 
Uratokban!« és mi hittünk. Urunk! 
Bocsásd meg nékünk a bűneinket, tö- 
röld el rossztetteinket, és [a halálunk 
után] a jóságosokkal együtt gyűjts ösz- 
sze minket! Jrfi otfV jUUIj J4L1 J^LVj 


uií-s^vi JO"J J"_J l - ,l J L_U! ,UJI ÚjIó£ Uií líűLiii Sü*!j Iá& jüi jU)l j^. jg ,^^5 iijj L3^ 
táj jLízil j>. ^ILLü Lí^ ^li>J víat? &t3 táx* Iá! t& 96 Magasztaltass: az eredeti kifejezésben lévő „szubhának" szó pontos jelentése: Te minden hibától és 
hiánytól mentes vagy. 137- 194- Urunk! Add meg nékünk azt, amit 
a küldötteid által ígértél nekünk, és ne 
szégyeníts meg minket a Feltámadás 
Napján! Bizony Te nem szeged meg az 
ígéretet." 

195. Meghallgatta Uruk [fohászukat, mond- 
ván]: „Nálam bizony nem marad el 

a fizetsége egyetlen cselekvőnek sem 
közületek, legyen az férfi vagy nő, hi- 
szen egyformán részesültök a jutalom- 
ból." Ezért akik kivándoroltak, 97 és 
kiűzettek a lakhelyeikről, és bántalmaz- 
tattak az Utamon, vagy harcoltak és 
megölettek, azoknak bizony eltörlöm 
a rossz tetteit, és olyan Kertekbe jutta- 
tom őket, amelyek alatt folyók folynak 
Allahtól való jutalomként! Allahnál 
van a legszebb jutalom! 

196. Ne csapjon be téged az, hogy a hitetle- 
nek [a különböző] országokban [szaba- 
don] járhatnak. 98 

197. Múlandó élvezet ez, és a Gyehenna lesz 
majd a lakhelyük. Alávaló lakhely az! 


t^i j' j£* <_J- (*SCJ J-.Lc J-ii 

1*4^ J^^iii ^_j%*j 1^*áj ^ 
^ eí^í o&: í4%jV' 


_s 1 j^r ^oji iuí dis«s V 


97 Kivándorlás: a hidzsra nyelvészeti jelentése otthagyni valamit vagy valakit. Vallástudományi szempontból: 
átköltözni egy olyan országból, ahol a muszlimok számára nehéz vagy kockázatos hitük gyakorlása, egy 
olyan országba, ahol szabadon gyakorolhatják a vallást, illetve az olyan hely elhagyása, ahol félő, hogy 

a hivőket kísértés éri. 

98 És hogy a föld mindenféle javából részesülnek. 138 198. Akik azonban félték Urukat, azoknak 
Allahtól való szálláshelyként kertjeik 
lesznek, melyek alatt folyók folynak, 
és örökké ott időznek majd. Az, ami 
Allahnál van, jobb a jóságosok számára. 

199. Az írás népe közül bizony vannak, 
akik hisznek Allahban és abban, ami 
leküldetett nektek, és abban, ami lekül- 
detett nekik; alázatosak Allah iránt, 
nem cserélik Allah írását csekély ösz- 
szegre." Az ő fizetségük az Uruknál 
van! Allah bizony gyors az elszámolás- 
ban. 

200. Oh, ti hívők! Legyetek türelmesek, 
kitartók, állhatatosak, 100 és féljétek 
Allahot, talán üdvözültök. 


iJŰI^jSCJ ^,jju: jlíVi U^ ^ sj- 

<ll J^c Líj <&\ JLt ^_J* VjJ L^á 

99 Akik az evilági javak miatt az írást nem értelmezik félre, és nem titkolják el. 

100 Az ájában szereplő három eredeti kifejezés egyre nagyobb hangsúllyal hívja fel a hívők figyelmét arra, 
hogy viseljék türelemmel az élet nehézségeit, és ha ellenfeleik nem adják fel, akkor legyenek kitartóbbak 
náluk, és ha még ez sem elég, akkor is maradjanak minden körülmények között állhatatosak, és ne adják 
fel az Allahért folytatott küzdelmet. Mindezt azért, hogy üdvözüljünk, és részesüljünk Allah jutalmában. 139 [ Irodalomjegyzék J 

1. Tejszír Alkarím Alrahmán fi tefszír kelám Almannán Abdulrahmán 
ibn Nászir Alszádí - Muasszasza Alriszála, Bejrút, 2000. 

2. Miszbáh almunír fi tehdzíb tefszír Ibn Ketír - Bi isráf Szafij 
Alrahmán Almubárakfúrí - Dár Alszalám, Rijád, 1999. 

3. Altafszír almujesszer - Bi isráf Abdullah ibn Abdulmuhszin Alturkí 
Mudzsammaá melik Fahd, Medina A.H. 1419. 

4. Ejszer altafászír likelám Alalij Alkabír - Abú Bakr Dzsábir 
Aldzsezáirí Mektaba alulúm va alhikam, Medina 2000. 

5. Dzsámi albeján - Ibn Aldzserír Altabarí - Dár alfikr, Bejrút 2001. 

6. Fath alkadír - Mohammed ibn Ali ibn Mohammed Alsaukání 
Tahkík Dr. Abdulrahmán Umejra - Dár Alvafá, Manszúra, 1997. 

8. The Noble Qur>an - Dr. Muhammad Taqí-ud-Dín al-Hilálí & Dr. 
Muhammad Muhsin Khán - King Fahd Complex for the printing of 
the Holy Qur>an, Medina, A.H. 1417. 

9. Serh alakída alvászitijja - Mohammed ibn Szaleh Aluszejmín 
Dár ibn Aldzsauzí, Kairó. 

10. Alkamúsz Almuhít - Mohammed ibn Jákob Alfejrúzábádí 
Muasszasza Alriszála, Bejrút, 1998. 

11. Liszán alarab - Ibn MandzúrDár ihjá alturász alarabijja, Bejrút, 1999. 140 12. Muktár Alsziháh - Mohammed ibn Abú Bakar Alrází Almektaba 
Alaszrija, Bejrút, 1996. 

13. Idegen Szavak és Kifejezések Kéziszótára - Bakos Ferenc 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 

14. Magyar Értelmező Kéziszótár - Főszerkesztő Pusztai Ferenc 
Akadémiai Kiadó, Budapeát, 2003. 

15. Magyar Szókincstár - Főszerkesztő Kiss Gábor 
Tinta Könyvkiadó, Budapeát, 2001. 

16. http://www.usc.edu/dept/MSA - University of Southern California 
MSA Compendium of Muslim Text 

17. Arrahik al-makhtum, aldzsámia alszalafija India, 1998/1418 

18. A zarándoklat - Iszlám Egyház Fordító Iroda - Budapeát, 2005/1426 

19. Fedezd fel az Iszlámot! - Iszlám Egyház Fordító Iroda - Budapeát, 
2005/1426 141 [ Jegyzetek 1