Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska"

See other formats


Google This is adigiial copy ofa bix>k thal was preservcd for generał ions on library s1il'Ivl-s before ii was carcfully scanncd by Google as parł of a projecl 

to make the world's books discovcrable onlinc. 

Ii has survived long enough for ihc copyrighl lo expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one ihal was never subjecl 

Ui copyright or whose legał copyrighl lerm has e.\pired. Whelhcr a book is in ihc publik domain may vary couniry loeouniry. Public domain books 

are our galeways lo the pasł. represenling a weallh of bisiory, cullure and knowledge thafs oflen diflicull to discover. 

Marks, notalions and olher marginalia presenl in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher lo a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner willi libraries lo digili/e public domain malerials and make theni widcly acccssiblc. Public domain books bclong to the 
public and we are merę lv their cuslodians. Ncvcrlhclcss. this work is c.\pcnsivc. so in order lo kecp providing lliis resourcc. we havc laken steps lo 
prcvcnt abusc by commcrcial parlics. iiicliidmg placmg Icchnical rcslriclions on aulomaled uuerying. 
We alsoask that you: 

+ Make non-commercial u.se ofthc files We designed Google Book Search for usc by individuals. and we reuuesl that you usc thesc files for 
pcrsonal, non-commercial purposes. 

+ Refrain from mttoinatcd t/uerying Do not send aulomaled uueries of any sorl to Google's system: If you are conducting research on machinę 
translation. optical character rccognilion or olher areas where access lo a large amounl of lc.\t is hclpful. plcase conlact us. We cneourage the 
use of public domain malerials for thesc purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you sec on cach lilc is csscntial for informing pcoplc aboul this projecl and hclping them lind 
additional malerials llirough Google Book Search. Plcase do not remove it. 

+ Keep it legał Whatever your use, remember that you arc responsible for ensuring that whal you arc doing is legał. Do not assume that just 
bccausc we belicvc a book is in the public domain for users in ihc United Siatcs. ihat ihc work is also in the public domain for users in other 

counlries. Wliclhcr a book is slill in copyrighl varics from country lo country, and we can'l offer guidancc on wliclhcr any specilic usc of 
any specilic book is allowcd. Plcase do not assume that a book's appearance in Google Book Search mcans it can be used in any manner 
anywhere in ihc worki. Copyrighl infringcmcnl I i ubili ty can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google 's mission is lo organize the world's information and to make it univcrsally acccssiblc and uscful. Google Book Search helps readers 
discovcr ihc workfs books whilc liclpmg aulliors and publishcrs rcach new audiences. You can search ihrough I lic luli lc\l of this book on I lic web 
at |http : //books . google . com/| Google Jest to cyfrowa wersja książki, która przez pokolenia przechowywana była na bibliotecznych pólkach, zanim została troskliwie zeska- 

nowana przez Google w ramach projektu światowej biblioteki sieciowej. 

Prawa autorskie do niej zdążyły już wygasnąć i książka stalą sic częścią powszedniego dziedzictwa. Książka należąca do powszechnego 

dziedzictwa to książka nigdy nie objęta, prawami autorskimi lub do której prawa, te wygasły. Zaliczenie książki do powszechnego 

dziedzictwa zależy od kraju. Książki należące do powszechnego dziedzictwa to nasze wrota, do przeszłości. Stanowią nieoceniony 

dorobek historyczny i kulturowy oraz źródło cennej wiedzy. 

Uwagi, notatki i inne zapisy na marginesach, obecne w oryginalnym wolumenie, znajdują sic również w tym pliku - przypominając 

długą podróż tej książki od wydawcy do biblioteki, a wreszcie do Ciebie. 

Zasady użytkowania 

Google szczyci sic współpracą z bibliotekami w ramach projektu digitalizacji materiałów będących powszechnym dziedzictwem oraz ich 
upubliczniaińa. Książki będące takim dziedzictwem stanowią własność publiczną, a mv po prosili staramy sieje zachować dla przyszłych 
pokoleń. Niemniej jednak, prace takie są kosztowne. W związku z tym, aby nadal móc dostarczać te materiały, podjęliśmy środki, 
takie jak np. ograniczenia techniczne zapobiegające automatyzacji zapytań po to, aby zapobiegać nadużyciom ze strony podmiotów 
komercyjnych. 
Prosimy również o: 

• Wykorzystywanie tych plików jedynie w celach niekomercyjnych 

Google Book Seareh to usługa przeznaczona dla osób prywatnych, prosimy o korzystanie z tych plików jedynie w niekomercyjnych 

celach prywatnych. 

• Nie automatyzowanie zapytań 

Prosimy o niewysyla.nie zautomatyzowanych zapytań jakiegokolwiek rodzaju do systemu Google. W przypadku prowadzenia 
badań nad tłumaczeniami maszynowymi, optycznym rozpoznawaniem znaków lub innymi dziedzinami, w których przydatny jest 
dosl.ęp do dużych ilości tekstu, prosimy o koniaki z nami. Zachęcamy do korzystania z materiałów będących powszechnym 
dziedzictwem do takich celów-. Możemy być w tym pomocni. 

• Zachowywanie przypisań 

Znak wodny"Google w każdym pliku jest niezbędny do informowania o tym projekcie i ułatwiania znajdowania, dodatkowych 
materiałów za pośrednictwem Google Book Seareh. Prosimy go nie usuwać. łganie prawa 

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność swoich działań z prawem. Nie wolno przyjmować, że 
skoro dana książka została uznana za część powszedniego dziedzictwa w Stanach Zjednoczonych, to dzieło to jest w ten sam 
sposób traktowano w innych krajach. Ochrona praw- autorskich do danej książki zależy od przepisów poszczególnych krajów, a 
my nie możemy ręczyć, czy dany sposób użytkowania którejkolwiek książki jc-t dozwolony. Prosimy nit 1 przyjmować, że dostępność 
jakiejkolwiek książki w Google Book Seareh ozna.cza. że można jej używać w dowolny sposób, w każdym miejscu świata. Kary za 
naruszenie praw autorskich mogą być bardzo dotkliwe. 

Informacje o usłudze Google Book Seareh 

Misją Google jest uporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne. Google Book 
Seareh ułatwia czytelnikom znajdowanie książek / całego świata, a autorom i wydawcom dotarcie do nowych czytelników. Cały tekst 
tej książki można przeszukiwać w biternccic jod. ado -'■u Ti ttp ://books. google. comTl r 
i I 3- o t- ( i r BBLIOGBAFIA POLSKA 

I 
PRZJBZ 'A> 


STRBICHBRA, Tom E Wydanie Akademii Umiejętności, staraniem Komissyi bibliograficznej. Krakó w* 

OŻOIOKKAMI DBUKABNI C. K. UNIWBR8YTKTU JAGIELLOŃSKIEGO, 

pod zarządem Ignacego Stelcla. i 

i ^ 
Pffll 
(Ciąg dalszy, początek w Tomie Iym). W Księgarni D. E. FrMIeina w Krakowie. 

1 WW. Ascher i tp. Księgarnia w Berlinie. 

2 „ Braumuller i Syn w Wiódniu. 

5 JW. Zygmunt kr. Czarnecki, w G ogolę - 

wie w Poznańskiem. 
4 Wny Dygasiński, Księgarz w Krakowie. 

6 „ Gebethner i Spółka, Księgarnia w 

Krakowie. 

6 „ Gerold i Spółka, Księgarnia w Wió- 

dniu, egzempl. 2. 

7 Ptne Gimnazynm św. Anny w Krakowie. 

8 Wny Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 

egzempl. 2. 

9 Wgo Gyldendala Księgarnia w Kopen- 

hadze. 
10 Wni Jeleniowie Bracia, księgarnia w Prze* 

myślu. 
21 Wny Kotula Jerzy, w Cieszynie. 

Krek Dr., Prof. w Graca. 

Krzyżanowski S. A., Księgarnia w 
Krakowie, egzemplarzy 8. 

Lieprannssonh, Księgarnia w Ber- 
linie. 

Małecki W., Księgarnia w Toruniu. 

Manza, Księgarnia w Wićdniu. 

Merzbach L., Księgarnia w Poznaniu, 
egzempl. 2. 

A. Muller i Syn, Księgarnia w Stryju. 

19 JW. Artur hr. Potocki w Krakowie. 

20 Wny F. H. Richter, Księgarz we Lwowie. 12 


n 


1S 


n 


14 


n 


15 


n 


16 


n 


17 


n 21 Wny Sohletter, Księgarnia w Wrocławiu. 

22 „ Seyfarth i Czajkowski, Księgarnia 

we Lwowie, egzempl. 2. 

23 „ Fryd. Skobel, Prof. w Krakowie. 

24 Ptna Uniwers. Biblioteka w Królewcu. 

25 Wny Voss L., Księgarnia w Lipsku. 

26 „ Żupański J. K., Księgarnia polska 

w Poznaniu. W Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie. 18 n 1 WW. 

2 JO. 

8 n 

4 Wny 

5 n 

6 JW. 

7 Wny 
8 
9 

10 „ 

11 Ptna 

12 Wny 

13 n 
U n 

15 „ 

16 n 

17 Wna 

18 JW. Altenberg i Eobitschek. 
Ksi%żę Baryatyński. 
Książę Czetwertyński. 
Cassius B. 

Chmielowski Piotr, Dr. Fil. 
Senator W. Dutkiewicz w Warszawie. 
Gunther i Małecki w Kijowie. 
Heppen w Warszawie. 
Jakubowski Karol Starzą. 
Kohn w Piotrkowie. 
Komissya Sprawiedliwości w War* 
szawie. 

Korejwo w Kijowie. 
A. Kowalski. 

Lang Aleks, w Moskwie, egzempl. 2< 
Dr. Lasocki. 

Makowiecki Ludwik w Moleniczach* 
Morawska. 

Nowakowie* Stojan, były Minister 
Oświścenia w Belgradzie, u 19 W dj Ochocki Józef w Gum i ńcach. 

20 „ M. Orgelbrand, egzemplarzy 7. 

21 JW. Konstanty hr. Przeździecki. 

22 „ Gustaw hr. Przeździecki. 

23 Wny Radziszewski Franciszek. 

24 „ Rozwadowski. 

25 JO. Roman Książę Sangussko, w Bła- 

wacie. 

26 Wny Sędziuk Rafał. 

27 Ptny Senat Rządzący Departamentu Xgo. 

28 Wny Sennewald Gustaw, egzempl. trzeci. 

29 „ Spasowicz w Petersburgu. 

80 „ Hist 8tanisław, Księgarz w War- 

szawie. 

81 Śtne Towarzystwo lekarskie w Warszawie. 32 JW. hr. Tyzenhauz w Wilnie. 

33 Wny Trenkler. 

34 „ Unger i Bana rek i, Księgarnia. 

35 „ Walewski Julian. 

86 „ Wielowiejski w Radomia. 

87 „ Witkowski Romuald. 

38 „ Włoszek, Prof. 

39 „ Ździechowski. 

40 „ Zieliński Gustaw. 

Zatem przybyło Prenumeratorów w Kra- 
kowie 26 na egzemplarzy 37; w Warszawie 
40 na egzemplarzy 46. Razem egzempla- 
rzy 88. ». i ( Z. - ŁABĘCKI. 
Ł O poezyi, obacz: Łętowski Ludwik. 

Ł. Myśli o przyszłości Słowian przez Ł. 
Poznań, Żupański, 1849, w 16ce, str. 32. + + 

Ł. (były wojskowy polski). O Moratoryum 
czyli Dwa sposoby uiszczenia się wierzycie- 
lom... .. La fin de Y association politique? 
C est la conseryation et la prosperitę de ses 
membres* J. J. Rousseau Contr. soc. Chap. 
IX. Warszawa, w drukarni Wiktora Dąbrow- 
skiego sukcessorów, 1816, w 8ce, str. 87. + + 

Ł. A. Przygody małej Wandzi. Powiastka 
dla dzieci od lat 5ciu do lOciu. Napisał A. Ł. 
Kraków , Księgarnia i Wydawnictwo dzieł 
katolickich, 1865, w 12ce, str. 46, z 6 kolo- 
rowanemi rycinami. 1 złp. 18 gr. 

— Tenże tytuł. Tamże, 1871, w 16ce. + 

Ł. A. Młynarstwo w Królestwie Polskiem, 
przez A. Ł. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1866, w 8ce, str. 85. 

Ł. A. Żywoty Świętych Pańskich, pierwo- 
tnie wydane przez Ojca N. N. Dominikana 
w Krakowie w 17 tym wieku wierszem, teraz 
zaś poprawione i pomnożone przez A. Ł. 
Bochnia, Pisz, 1864, w 12ce. Na papierze pię- 
knym maszynowym opr. w oki. kolorową. 
80 cent. 

Ł. A., ob. Łabęcki Adam; N. 0. (Bochnia, 
1864); Selten (1869); Towiański (1864). 

Ł. i B., obacz: Łepkowski i Berdati. 

Ł. E., obacz: Finem (Usque ad). 

Ł. E. Przyjaźń i miłosó, powieść z cza- 
sów wojny austryackiej, oryginalnie napisana 

przez Warszawa, druk Węckiego, 1822, 

w 12ce, str/ 65 i 4. 

— Franek, głupi i nowy cmentarz, dwie 
powieści pogrobowe , oryginalnie napisane 
przez £. Ł. Wydanie pośmiertne. Warszawa, 
1844, w 8ce, str. 172. 

Ł. F. (Gawędy, Poezye), ob. Łobeski Fel. 

Ł. H. P. Ekonomika polska, ob. Poniński. 

Ł. H., ob. Łodyński Hieronim (Do matek). 

Ł. )., obacz: Łepkowski i.; Łukaszewicz i. 

Ł. K. Noworooznik, obacz: Łada Karol. Ł. K. Podręczne wyrachowania czyli Zbiór 
wartości monet krajowych i zagranicznych, 
ułatwień w obliczaniu procentów na rożne 
stopy i sposobów u mar zatai a długów, tudzież 
miar i wag krajowych i obcych z rachunkami 
handlu zbożowego dotyczacemi, przez K. Ł. 
Warszawa, S. Orgelbrand, 1858, w 12oe, str. 
94. 8 złp. 10 gr. 

Ł. Konstancya, obacz: Łubieńska K. 

Ł. M., obacz: Łyszkowski Maksym. 

Ł. S. Siłą ducha i ofiary zba wiemy Polskę 
i świat, przez S. Ł. Poznań, J. Żupański, 
1869, w 8ce, str. 24. 10 sgr. 

— Obacz: Lippe. 

Łabęcka Mar. z Karskich, ob. Baranowski. 

ŁABĘCKI Adam (ksiądz S. J., urodź. 1730 
f 1818). 1. Buonaparte pacem init cum Au* 
e tri a. 2. Bel li damna pacis lucra. (Epigram* 
mata na cześć Napoleona, po polsku i po 
łacinie), w 4ce, kart 2. 

— Epigram mata numero octodecim poten* 
tissimo Galliarum Caesari, Regi Italiae, neo 
non invictissimo exereituum Duci Napoleoni, 
paulo prius pacem cum Italia et Austria, nuno 
oum Russis et Prussia post cruentum beli urn 
et innumeros conflictus stabilienti dedicata 
anno 1807. Yarsayiae, w 4ce, 2 kart niel. 

— Epigrammata solertia ex yariis scriptis 
selecta, in polonica transyersa et typo excusa 
anno 1800. Yarsayiae, w 8ce, kart 4 niel. 
(to aamo po polsku). 

— O powrocie Jezuitów i powszechnem 
w szkołach przez nich nauozaniu młodzieży. 
Książka z francuzkiego na polskie przełożona 
przez Warszawa, 1805, w 8ce, str. 304. 

— O powrocie Jezuitów. Książka druga 
czyli Dodatki ciekawe do pierwszej książki 
należące, z różnych pism zebrane. Warszawa, 
1805, w 8ce, str. 250. ł K 

— Przedmowa (tak) przy złożeniu do gro- 
bu ciała w kościele św. Jędrzeja J. W. Jejm. 
P. Urszuli Moniki z Potockich Wielopolski, 
Starościny krak., Damy ord. Krzyża gwiaź- 
dzistego Maryi Teresy, przez..*., miana roku 2 ŁABJjjUlU — OAiSUJNBlU. r 1806 d. 21 Maja, w Wamawie. (Bez oso- 
bnego tytułu), w 4ce, str. 7. + 

— Życia Papieżów od św. Piotra Apostoła 
aż do PiuBa VII , e przednich sztychów i 
innych pism najkrócej zebrane, nakładem i 

staraniem — (Drugi tytuł:) Yitae Summo- 

mm Pontifioum (po łacinie i po polsku). Yarsa- 
viae, 1800, w 8ce. 4 złp. 

ŁABĘCKI Antoni (ur. 1773 f 1854). Kodeks 

Eostępowania sądowego cywilnego francuz - 
ieeo, na polskie przetłómaczony z zlecenia 
JW. Ministra Sprawiedliwości. Warszawa, 
druk XX. Piarów, 1807, w 8ce, str. 882. 

— Toż, przez Mecenasa S. K. X. W., 

Członka Komissyi przez K. Pana do układa- 
nia projektów do praw ustanowionej wytłó- 
maczony i poprawiony. Drugie wydanie. War- 
szawa, druk XX. Piarów. 1810. w 8ce, str. 
817 i 10. + 

— Toż, wytłómaczony. Kdyoya poprawna. 
Warszawa, druk XX. Piarów, 1821, w 8ce, 
str* 817 i VIII. i- + + 

— Przypisy i inwentarz do Kodeksu postę- 
powania sądowego cywilnego, z przyłącze- 
niem niektórych uwag, oraz z objaśnieniem 
rozmaitych artykułów Kodeksu, jako też po- 
prawą omyłek w ostatniej edycyi Kodeksu 

Sostępowania znajdujących się, z zlecenia J W. 
[inistra Sprawiedliwości przez Antoniego 
Łabęckiego. Warszawa, I8ll, w 8ce, str. 179. 
24 złp. + + + 

— Krótki rys processu stosownego do Kode- 
ksu Napoleona, przedstawiony z zlecenia J. 
W. Ministra Sprawiedliwości, z przyłączeniem 
nót i stosownych artykułów, przez nauczy- 
ciela i tłómacza Kodeksu postępowania, we- 
zwanego na urząd mecenasa Sądu kassacyj- 
nego Księstwa Warszawskiego. Warszawa, 
w drukarni XX. Piarów, 1808, w 8ce, str. 
44. + + + 

— Toż, drugie wydanie. Tamże, 1811. 
1 złp. 

ŁABĘCKI Hilary Hieronim Stanisław syn Anto- 
niego (urodź. 1809 t 1862). Najdawniejsze 
dzieje Salin krakowskich aż do żupnictwa 
Jana Bon ara czyli do roku 1616. (Odbitka.) 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w 12ce, str. 
62. 20 kop. 

— Górnictwo w Polsce, opis kopalnictwa 
i hutnictwa polskiego pod względem techni- 
cznym, historyczno -statystycznym i prawnym. 
Tomów II. Warszawa, Klukowski, druk Kacza- 
nowskiego, 1841, w 8ce; Tom I, str. XII i 
538, tabl. 6; Tom II, str. XX i 661. 26 złp. 
20 gr. + + + 

— Osuszenie Olkusza, w 4ce. + 

— Początki nauki kopalnictwa. Przekład 
z rossyjskiego. (Tytuł dwukrotnie tłoczony.) 
Wydane przez Wydział górnictwa. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, nakład i drak Korni - 
syi rządów, p. i. s., 1848, w 8ce, str. 76 i IV, 
Z ryciną. 46 kop. — Pogadanki o krajowem żelezie i stali. 
Warszawa, drak Józefa Ungra, 1866, w 8ce, 
str. 48. 

— Pożary na kopalniach, a przede wszy et - 
kiem na kopalniach węglowych w Królestwie 
Polskiem. Warszawa, Gebethner i Wolff; 1860, 
w 12ce, str. 44, z ryciną. 20 kop. 

— Słów kilka o starożytnej odbudowie 
kopalń olkuskich i machinach w tychże, o 
płóczkach, prażeniu rudy ołowianej i hutach 
dawnych pod Olkuszem. (Odbitka.) Warszawa, 
Gebethner i Wolff, w 8ce, str. 20. 20 kop. f 

— Słownik górniczy polsko-rossyjsko-fran- 
ouzko - niemiecki i rossyjsko - polski (z doda- 
niem wyrazów odnoszących się do mineralo- 
gii, geologii, chemii, oraz ważniejszych rze- 
miosł kruszcowych), tudzież Glosarz średnio- 
wiecznej łaciny górniczej, zebrał i układał 

Wydanie pośmiertne. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk Karola Kowalewskiego, 1863, 
w 8oe, str. 848, 68. 86 i na początku niel. 
kart 6. (Antoni Wałecki i Alezander Krajew- 
ski brali udział w przejrzenia i ostatecznej 
redakcyi.) 1 rub. 80 kop. + + ■* 

— Spisy chronologiczne dawnych żupni- 
ków w Polsce, zbierał i ułożył (Odbitka.) 

Bez osobnego tytułu, w 8ce, str. 28. -t 

— Wiadomość ogólna o górnictwie w Kró- 
lestwie Polskiem w r. 1840. B. w. m. (War- 
szawa), w 6ce, str. 16. 

— Zbiór przepisów górniczych, ułożony od 
r. 1840 z polecenia Banku polskiego. 

— Obacz: Beudant 

ŁABEŃSKI Franc. Ksawery (Radca Stanu, 
były Konsul rossyjski w Londynie, ur. około 
1790 t 1866 r.). Erostrate, poeme par Laben- 
sky, auteur deB poesies publiees sous le nom 
de Jean Połonina. Paris, chez Gosselin, A. 
Andre, 1841, w 8ce. 7 frank. 60 cent. 

— Galerie de 1'Hermitage, graree au trait 
d'apres les plus beauz tableauz qui la com- 
posent; avec la description historiąue par 
Camille de Geneve. Ouyrage approuve par S. 
M. Alezandre I. et publió par F. X. JUaben- 
sky. St. Petersburg, 1806, w 4oe. 

— Poesies. Paris, A. Andre, 1827, w 16oe. 
8 franki. 

— Empedocle, Yision poetique suivie de 
autres poósies , par Jean Połonina. Paris, 
1829, w 12ce. 

— Poósies (Direrses). Paris, 1827, w 8ce. 

— Mot (Un) sur l'ouvrage de M. de Custi- 
ne, intitule: La Russie en 1839, par nn Russe. 
Paris, 1843, w 8ce. 2 franki. 

— Toż. Tamże. Drugie wydanie, 1843, w 8ce. 

— A Russians repaly to the Marąuis de 
Custine'8 RusBia in 1839. London, 1844, w 8ce. 

(Acz podpisywał się Połoninę, był Rossy- 
aninem.) 

ŁABUHSKI Antoni. Anioł i dziecię. Słowa 
Jana Reboul, muzyka KryBtyana Urbana. Pne- ŁACINA - ŁADNOWSKI. kład z francuzkiego wierszem polskim. Paryż, 
1836, w 4ce. 

Łacina w Szkołach, obacz: Schneider A. 

Łaciny studyum, obacz: Tachau. 

Łacińska grammatyka, obacz: Alszewski E. 
(1852); Bartoszewicz Zygmunt (1832); Bronia 
C. P. ( Konjugacye ) ; Jakubowicz M. (1825); 
KOhner (1863) ; Kosickl L. (Konstrukcye) : Moliń- 
ski; Muczkowski J. ; Olędzki; Popliński; Po płoń- 
ski; Presiowski; Radliński; Salw.; Schenkel 
(Ćwiczenia) ; Schulz F. (mniejsza) ; Skoraszew- 
ski; Trojański J. K.; Wrześniowski M. (1834). 

Łacińska literatura i język, obacz: Jacyna 
(Język); Mecherzynski Kar. (Literatura w Pol- 
ecę); Moliński (Poezya w Polsce); Noei (Lite- 
rat.) 

Łacińsko-niemlecki słownik, obacz : Siedmio- 
grodzki. 

— polski słownik, obacz: Bobrowski Flor. 
(według Noela, 1822) ; Czerski (lb22- 25) ; Koź- 
miński Jerzy (1827); Litwiński (polak., łacińsk. 
franc); Trojański (1819); Węclewski Zygmunt 
(1851). 

— Więcej obacz: Grammatyka; Słownik. 

ŁĄCKI Maciej. Kazanie na pogrzebie ś. p. 
J. W. JMości Pani Katarzyny z hrabiów Dzia- 
łyńskicb hrabiny Małachowski, Wojewodziny 
Mazowieckiej, miane w Borkowicach d. 12 

Grndnia 1814 r. przez X Kan. kat. Kieł. 

W Radomia, a M. Dziedzickiego, w 8ce. 

ŁĄCKI Tomasz T. J. (urodź. 1661 f 1729). 
Katechizm dla wygody tak tych, którzy chcą 
rozumieć te rzeczy, które człowiekowi chrze- 
ściańskiema wiedzieć należy, jako i owych, 
którzy innych nauczać maję, przez Wyda- 
nie trzecie poprawione. Tomów III. (Ze 
Zbioru: Czytania katolickie. Serya II.) Pel- 
plin, J. N. Roman, 1872, w 8ce; Tom I, str. 
236; Tom II, str. 295; Tom III, str. 148. 
1 rab. 

(Dawniejsza edycya 1733.) 

— Ob. Czytania; Roderecyusz; Rodrlguez. 

ŁUCZYŃSKI Henryk. Renegat, dramat w 5 
aktach. (Biblioteka teatralna lwowska. Zeszyt 
XIV.) Lwów, Synowie Zelmana Igła, druk 
Dobrzańskiego i Gromana, 1874, w 12oe, str. 
87. 40 cent. 

Łączyński Kajetan (Proboszcz w Heilsbergu, 
t 1837), obacz: Laczyński C. 

ŁADA Kazimierz (t 5 Września 1871). Hi eto - 
rya muzyki. Warszawa, nakład autora, druk 
J. Jaworskiego, 1861, w 8ce, str. 409 i spisa 
rzeczy nieliczb. 2. 2 rab. + 

ŁADA Karol (Urzędnik Towarzystwa kredy- 
towego, j- 7 Maja 1866 r.). Dobry byt fabry- 
kantów i rzemieślników czyli Zbiór pożyte- 
tocznych i praktycznych rad, z wielu zatorów 
francuskich, wraz z biografią najznakomit- 
szych właścicieli zakładów przemysłowych 
w kraju i za granicą, przełożyć i wydał Karol 
Łada wydawca noworoozników dla ziemian. Część I. Warszawa, w drukarni J. Jawor- 
skiego, 1851, w 12ce, z przodu 2 kart niel. 
i str. 188. 50 kop. 

— Noworocznik dla ziemian czyli Zbiór 
najprzydatnieJ8zych wiadomości i wyracho- 
wan, dotyczących Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego, papierów publicznych krajowych, 
oraz przemysłu, handlu i rolnictwa, wydał..... 
Rok I. Warszawa, nakład autora, druk Jana 
Jaworskiego, 1845, w 8ce, str. XXXXV, 32 
i nieliczb. 12, tablic 15, mapa 1. 6 złp. 

— Toż samo. Rok U. Tamie, 1846, w 8ce, 
str. II, 192 i nieliczb. 4. 6 złp. 

— Toż samo. Rok III. Tamie, 1847, w 8ce, 
str. 138. (Nadto zbiór nąj przydatni ejszych wia- 
domości z prawa cywilnego, przepisów admi- 
nistracyjnych i skarbowych.) 5 złp. 

— Rady dla rolników, obacz: Dezejmeris. 

— Porównaj: Ł. K. (Wyrachowanie). 

Łada, tygodnik; obacz: Szechowfcz Seweryn 
(Lwów, 1853). 

ŁADA ZABŁOCKI Tad. Poezye. Wydał Rom. 
Podbereski. Petersburg, nakładem Wydawni- 
ctwa, 1845, w 8ce, str. VI i 236. 3 złp. 10 gr. 

ŁADNOWSKI Alex. (Aktor). Berek zapieczę- 
towany. Monodram w 1 akcie ze śpiewkami. 
Lwów, u Stengla, druk M. T. Poremby, 1849, 
w 12ce, str. 23. 1 złp. 

— Der yersiegelte Berek oder Der falsche 
Ładno wski. (Przekład w Wiedniu 1856.) 

— Berek zapieczętowany, monodrama ze 
śpiewkami w 1 akcie, i Stefan z Pokucia. 
Nowe wydanie. Bochnia, autor, w komisyi 
u W. Pisza, 1862, w 8ce, str. 32. 40 cent. 

— Obacz: Teatra. Tom IV. + 

— Eudoxya Czartoryska Księżniczka na 
Klewaniu czyli Tatarzy na Podolu. Powieść 
historyczna udramatyzowana wierszem w 6 

obrazach, przez Rzeszów, nakład i drak 

Pellara, 1860, w 8ce, kart niel. 4 i str. 87. 
1 złr. + 

(Wydane w 600 egzempl., do r. 1872 sprzed. 
220 egzempl.) 

— Fraszki : I. Stefan z Pokucia ; U. Berek 
zapieczętowany. Rzeszów, 1859, w 8ce, str. 
21. 1 złp. 18 gr. + 

(Fraszki bite w 600 egzempl. rozeszły się 
do r. 1872. Zdaje się, ie Berek był osobno 
w 500 egzempl. bity.) 

— Fraszki, wydanie wtóre. Rzeszów, Pel- 
lar, 1872, w 8ce, str. 21. (Wydane w 500 
egzempl.) 

— Wielebnemu JMci księdzu Augustynowi 
Wawrzyńcowi Sutorowi, Katecheci Szkoły 
żeńskiej PP. Augustyanek przy kościele św. 
Katarzyny w Krakowie, w dniu urodzin na 
d. 15 Kwietnia 1873 r. Kraków, fol., 1 karta 
plakat. (Odbito dwa egzemplarze.) + 

— Kimedya pod tytułem: Ziwy i umarły, 
czyli Powstanie na kuszer, albo psy wilka 
poiarły, lub Tajfel Lorbe Fuszer. (Wiersz pol- LADOWSKI - ŁAGIEWNICKI. sko -żydowski.) Kraków, 1848, w 8ce, str. 8. 
10 gr. + 

— Lokaj za pana, monodram w 1 akcie, 
ae śpiewkami. Tarnów, Milikowski, 1859, w 
8ce, str. 43. 

— Do Meciszewskiego (Wiersz 1848 roku.) 
Lwów, 1848, w 8ce, 1 '/, ark. 

— Osa (czasopismo). Kraków, 1862, w 6ca, 
po '/, ark. (Takie: Dodatki nadzwyczajne). 

— Pan Kasper z Łęczycy, monodram w 1 
akcie oryginalnie wierszem napisany. Bochnia, 
W. Pisz, 1869, w 8ce, str. 16. 12 cent. + 

— Pan Stefan z Pokucia, monodram w 1 
akoie. (Oddruk z Album li te rac. warszaws.) 
Warszawa, 1849, w 8ce, str. 17. + + 

— Do Redaktora Dziennika narodowego 
(Wiersz). 1848, w 8ce, str. 2 (przeciw Hilar. 
Bledsze wBkiemu). + 

— Recepta na trychiny, krotoohwila ze 
śpiewkami w jednym akoie. Kraków, druk 
Uniwers., 1867, w 8ce, str. 29. 5 sgr. + — Scena z dramatu po Rękawce. Kraków, 

T. i II. 
40 gr. + 1848, w 8ce; Część str. 16 i 16. — Separacya, obrazek dramatyczny w 1 
akcie, oryginalnie napisany przez Czer- 
ni owce, druk Rudolfa Eckbarda, 1868, w 8ce, 
str. 14. 

— Teatra, wierszem i prozą. Tom IV. 
Zeszyt I. Berek odpieczętowany, monodram 
w 1 akcie ze śpiewkami, oryginalnie napi- 
sany. Bochnia, W. Pisz, 1860, w 8ce, str. 28. 
80 kop. + 

— Toz. Tom IV. Zeszyt II. Trubadur, 

melodramat ze śpiewami w 1 akcie, przez 

napisany. Bochnia, nakład i druk W. Pisza, 
1862, w 12ce, str. 40. 

— Toz. Tom IV. Zeszyt III. Sukcessya, kro- 
toohwila w 1 akcie, oryginalnie przez..... napi- 
sana. Bochnia, 1862 , w 8ce. Na papierze 
welinowym oprawna w okładkę kolorową 
80 cent. 

— Toz. Tom IV. Zeszyt IV. Filozof z po- 
trzeby, komedya w 3 aktach. Bochnia, W. 
Pisz, 1862, w 8ce, str. 88. 50 cent. 

— Toz. Tom IV. Zeszyt V. Rzeczpospolita 
babińska, komedya narodowa we trzecn ak- 
tach oryginalnie przez napisana. Bochnia, 

nakład i druk W. Pisza, 1862, w 8ce, str. 
87. + 

— Toz, Tom IV. Zeszyt VI. Wiesław, dra- 
mat historyczny oryginalnie w 6 aktach napi- 
sany. Bochnia, W. Pisz, 1862, w 8ce, str. 107. 
50 cent. 

— Toż, Tom IV. Zeszyt VII. Barbara Rusi. 
nowska czyli Zbójcy Gór Święto -Krzyskich, 
dramat historyczny w 5 aktach oryginalnie 
napisany. Bochnia, W. Pifiz, 1862, w 8ce, str. 
120. 60 cent. + 

— Teatra, wierszem i prozą. Tom VI. 
Zeszyt I. Wielkopolanin, komedya w 4 aktach, oryginalnie przez napisana. Bochnia, na- 
kładem i drukiem Pisza, 1862, w 8oe, str. 84. 
50 cent. 

Tom VI. Zeszyt II. 1868 roku, obejmuje : 
Berek zapieczętowany, monodram; Pan Ste- 
fan z Pokucia, monodram. 

— Urywek z dramatu pod nazwą: Zupa 
rurofordzka. Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1868, w 8ce, str. 19. + 

— Wesele na Prądniku, krotoohwila w 1 
akoie. Nakład autora, 1869, w 8ce, str. 85. 
5 sgr. 

— Wiersz na cześó imienia Józefa Patel- 
skiego, b. oficera b. wojsk polskich, obywa- 
tela miasta Krakowa. Kraków, 1878, fol. pla- 
katowe, 1 ark. (Odbito dwa egzempl.) 

— Wiersze: Kmiotek i gwiazda; Cielęta 
po Europie. Kraków, 1848, w 8oe, str. 8. + 

— Zicie i śmierć Jaśnie Wiel. świente 
pa mięci uf Pana Rzegote Zajonćkowskigoim 
a groisse inkwizytor, instygator, a preizea 
a Mormoreiner etc. (Wierszem.) Kraków, 
1848, w 8oe, str. 20. + 

— Zosia druchna, monodram w 1 akcie 
ze śpiewkami, oryginalnie wierszem napisany. 
Kraków, druk Uniwers., 1866, w 8ce, str. 14. 
20 cent. + 

— Obacz: N. N. 0. 

ŁABOWSKI Remigiusz (ksiądz, urodź. 1788 
f 1798). Historya naturalna kraju polskiego, 
czyli Zbiór krótki przez alfabet ułożony, zwie- 
rząt, roślin i minerałów znajdujących się w 
Polszczę i Litwie, zebrana z pisarzów god- 
nych wiary, z rękopismów i świadków oczy- 
wistych. Tomów 11. Kraków, w drukarni 
Antoniego Grobla wdowy, 1804, w 8ce; Tom 
I, str. 340 i XXVI ; Tom II, str. 878 i XXIX. 
18 zip. 10 gr. + 

(Pierwsze wydanie w jednym Tomie r. 1788. 
Jest to po~ największej części wyciąg z Rzą- 
czyńskiego Gabryela Auotuarium historiae na- 
turalis. Przekład na niemieckie wydany był 

Erzez Bokshammera Seniora Ewang. w Fes ten - 
ergu.) 

(Ładysław Błogosławiony, jir. 1440 f 1605.) 
Nabożeństwo do Błogosławionego Ładysława 
z Gielniowa, wyznawcy Zakonu św. Francisz- 
ka XX. Obserwantów Prowincyi Najświęt- 
szej Panny Maryi Anielskiej, Patrona narodu 
polskiego i Warszawy, którego ciało w ko- 
ściele warszawskim XX. Bernardynów cudami 
wsławione spoczywa. Przedrukowane za po- 
zwoleniem Zwierzchności. Warszawa, druk 
Węckiego, 1828, w 8ce, str. 65 i rycina. 

— Obacz: Książeczka. 

ŁAGIEWNICKI Ignacy I. Zasady i pomysły 
obyczajowe. (Wierszem.) Wilno, 1846, w 8ce, 
str. 150. 

ŁAGIEWNICKI Ignacy II. (Adwokat w Wil- 
nie, stawający przed KomisByą XX. Radziwił- 
łów w Wilnie o oddzielenie dóbr ordynac- 
kich od allodyalnych). Odpowiedź na replikę ŁAGIEWNICKI - ŁAŃCUCKI. te strony generalnego Prokuratora raassy 
funduszów i interesów Księżniczki Stefanii 
Radziwiłłownej przed Sadem Komissyi odby- 
tej w r. 1824. Bez w. m. i r., fol., str. 426, 
z tabl. genealog. XX. Radziwiłłów. 

(Łagiewnicki stawał ze strony Antoniego 
Radziwiłła, a Józef Karczewski od Stefanii 
Radziwiłłów ej. Z obudwu stron nadrukowano 
z pięćset arkuszy wywodów, replik i t. p.) 

— Gębacz, tygodnik humorystyczny. Wil- 
no, 1817, w 4ce. Wyszło Nrów 5. 

ŁAGIEWNICKI Kazimierz (w aąsystencyi Me- 
cenasa Kraińskiego). Duplika czyli Ostateczna 
odpowiedź Kazimierza Łagiewnickiego urzę- 
dnika słuibv ogólnej w Komissyi rządowej 
Przyoh. i Skarbu, jako dodanego opiekuna 
małoletnich Maryanny i Józefy de Szremer, 
na replikę, którą ze strony Franciszki Sucho- 
dolskiej udzielił Nielepiec Mecenas w spra- 
wie przez tęż Suchodolską o utrzymanie jej 
przy głównej opiece, do Sądu Najwyższej In- 
stancyi Królestwa Polskiego wytoczonej- War- 
szawa, 1827, fol., str. 17. 

— Obacz: Piasecki J. 

(Łagowski Piotr.) Żywot Piotra Łagowskie- 
go pułkownika wojsk polskich. Paryż, 1845, 
z portretem. 10 sgr. 

— Obacz: Stempowski. 
Laguna, obacz: Ganot A. 

LAGUNA Świętosław (Prof. Prawa w Uni- 
wersytecie Petersburgskim, urodź. 1838 roku). 
Kilka uwag nad wywodenf historycznym nie- 
których artykułów Statutu Wiślickiego. (W Bi- 
bliotece warszawę, r. 1861.) 

— Hanza nad Dzwiną w XIII. w. (Odbitka 
z Pisma zbiorowego Ohryzki.) Petersburg, 
1859, w 8ce. 

, LAKIER Al W. Russkąja Heraldika. II.Knihy 
s rodosłownoju tabliceju i izobrażeniem her- 
bów. St. Petersburg, 1855. 5 rub. 

Łąki, ob. Friese (1860); Haas (1661); Haf- 
for (1860); Józefowicz W. (Nawodn .); Kochanow- 
ski (Nawodn., 1867); Yoriflnder F. (Nawodn., 
1844). 

ŁakoeiAski Józef, obacz: RoiiAski L. 
Łąkowskl odpust, obacz: Borowski J. 

ŁAMAŃSKi W. O Sławianaoh w Małoj Azii, 
Afrikie i Ispanii. Petersburg, 1859. 

— Obacz: Simonowski (Kozacy). 

ŁAMBIN N. Objaśnienie skazami Nestora 
o naczalie Rusi. Na st. N. Kostomarowa: 
Naczało Rusi, pomieszcz. w Sowremiennikie. 
Petersburg, 1860. 60 kop. 

ŁAŃCUCKI Józef Wincenty (urodź 1756 t 
1841). Bajki. Kraków, nakład i druk 8. Ciesz- 
kowskiego, 1832, w 8ce, str. 99. 1 złp.; na pa- 
pierze welinowym 1'/, złp. + + + 

— Cieniom Urszuli z Święcickich Szujskiej 
d. 11 Kwietnia 1807 r. w Krakowie zmar- łej, X w dowód niezgasłego szacunku. 

(Wiersz.) Kraków, w 4ce, 2 kart. 

— Do cieniów Tadeusza Kościuszki w cza- 
sie uroczystych obrzędów sypania mogiły 

Srzez wszystkie stany mieszkańców Wolnego 
[iasta Krakowa i Jego Okręgu na uwiecznie- 
nie pamiątki jego przeznaczonej d. 16 Paź- 
dziernika 1820 r. Kraków, druk Dziedzickie- 
go, w 4ce, kart 2. + 

— Głos X Deleg. Kap. katedr, krakows. 

na zgromadzeniu reprezentacyi narodowej w 
Rzeczypospolitej Krakowskiej , w czasie jej 
obrad d. 23 Grudnia 1828 r. miany. Kraków, 
druk Józefa Mateckiego, 1825, w8ce, Btr. 14. + 

— Podobnież Głos z roku 1826. Kra- 
ków. 

— Kazania i mowy. Poznań, wydał ksiądz 
Teodor Kiliński, druk Kamieńskiego, 1856, 
w 8ce. 15 Bgr. 

— Kazanie w czasie uroczystych religij- 
nych obrządków za duszę św. pamięci Tade- 
usza Kościuszki w kościele katedralnym kra- 
kowskim d. 17 Grudnia 1817 odprawionych, 

przez Kraków, druk Groblowej, 1817, w 

8ce, str. 29. + 

— Kazanie w czasie uroczystych obrzędów 
pogrzebu ciała ś. p. Tadeusza Kościuszki w 
kościele katedralnym krakowskim dnia 23 -go 
Czerwca 1818 r. przez X. W. Łańcuckiego, 
Scholastyka Katedry, Archipresbytera Infu- 
łata krakowskiego miane. Kraków, Czech, 
drukiem Mateckiego, 1818, w 8oe, str. 45. 
1 złp. + + + 

— Kazanie podczas religijnych obrządków 
przy złożeniu w grobie Królów polskich, 
zwłok Księcia Józefa Poniatowskiego, N. W. 
W. P., Ministra Wojny, Marszałka Państwa 
Francuzkiego, wielu Orderów Kawalera, mia- 
ne d. 23 Lipca 1817 w kościele kat. krak., 

przez X Schol. Kat. krak., Arch. Infuł., 

C. T. N. i K. Warszawa, u XX. Piarów, w 
8ce, str. 82. 

— Toż, bez w. m. druku (tamże), w 8ce, 
str. 81. 

— Kazanie w czasie pogrzebu ciała J. W. 
W. J. Pana z Urbanie Mikołaja Urbańskiego 
J. Ces. Król. Mci tajnego Konsyliarza, Try- 
bunału apellacyjuego w Galicyi Zachodniej 
Prezesa, w kościele archiprez. krakowskim d. 

27 Grudnia 1805 miane przez Koliegiaty 

Pileckiej Scholastyka, Proboszcza Młodzaw- 
skiego. Kraków, druk Groblowej, 1866, w 8oe, 
str. 83. 1 złp. 4 + + 

— Kazanie przy otwarciu Sejmu głównego 
Księstwa Warszawskiego po przyłączeniu do 
niego nowych 4 Departamentów, miane w 

kościele katedralnym warszawę. , przez 

Archipresb. Infułata kościoła Panny Maryi 
w Krakowie, Deputowanego na tenże Sejm 
z Gminy Powiatu Krakowskiego d. 9 Grudnia 
1811 roku. Warszawa, drukiem XX. Pijarów, 
1811, w 8oe, str. 81. + 

— Kazanie na uroczystym pogrzebie J. O. « ŁAŃCUCKI - LAP8IŃSKI. Ksiąftęcia Imci Feliksa Pawła Turskiego, 
Biskupa Krakowskiego, Księcia Siewierskiego, 

Orderów polskich Kawalera, przez Kolleg. 

Pileckiej Scholastyka, Proboszcza Młodzaw- 
skiego, w kościele katedralnym krakowskim 
d. 3 Kwietnia 1800 miane. Kraków, 1800, 
w 8ce, str. 29. 15 gr. + 

— Kazanie na pogrzebie zwłoków J. W. 
Włodzimierza na Złotym Potoku hr. Potoc- 
kiego, Pułkownika Artylleryi konnej Wojska 
polskiego, Kawalera Krzyża wojskowego, Legii 
honorowej i innych, miane w kościele kate- 
dralnym krakowskim przez S. T. D., Archi- 

Presbytera Infułata Kościoła Panny Maryi, 
d. 11 Kwietnia 1812 r. Kraków, druk Grobla, 
w 8ce, sir. 21. + 

— Modlitwa ubogich w dzień śmierci JW. 
P. Pani z hr. Wielopolskich Morsztynowy, 
Damy Krzyża gwiaździstego, d. 10 Kwietnia 
1807 r. w Krakowie zmarłej, przez Kra- 
ków, w 4ce, str. niel. 4. 

— Do Jaśnie Wielmożnego Pawła Aweryna 
aktualnego Radcy Stanu, Naczeln. Departa- 
mentu Krakowskiego i Kawalera, w dzicn jego 
imienin d. 29 Czerwca (11 Lipca) 1814 roku. 
(Wiersz.) Kraków, w 4ce, kart 2. 10 gr. -f 

— Pisma rozmaite. Tom I. obejmujący: 
Odezwy przygodne w przedmiotach moral- 
nych, naukowych i obywatelskich przez 

Archipresbytera Infułata kościoła P. Maryi, 
Scholastyka Katedry krakowskiej, Członka 
W. Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pro- 
tektora Bractwa Miłosierdzia, Banku pobo- 
żnego w Krakowie, K. O. S. S. Kraków, na- 
kład i druk D. £. Friedleina, 1884, w 12ce, 
kart 2, str. II, karta 1, str. 172. 5 złp. + 

- Pochwała Fr. Bugajskiego obywatela 
miasta Krakowa, Magistra Farmacyi, w Bra- 
ctwie Miłosierdzia i Pobożnego Banku Star- 
szego, czytana na posiedzeniu osób zgroma- 
dzenie to składających, d. 6 Listopada 1813 

roku, przez Kanonika katedr., Archipresb. 

Infułata krakowskiego, tegoż Bractwa Prote- 
ktora. Bez w. m. i r. (Kraków), w 8ce, str. 
27. 1 złp. + 

— Wiersz (polityczny). Kraków, drukMatec- 
kiej, 1809, w 8ce, 1 karta. 

— Przemowa w czasie ślubu W. Walente- 
go Osławskiego z W. Panną Teklą Dembiń- 
ską d. 9 Listopada 1806 r. miana w kościele 

Sedziejowskim, przez Scholastyka Kolie - 

gfaty Pileckiej i Proboszcza, gdy ten zwią- 
zek błogosławił w kościele parafialnym Sędzię- 
jowskim, w 4ce, kart 2 nieliczb. 20 gr. 

— Kilka słów przy złożeniu do grobu ś. p. 
Maryanny z Dzianotów Mąozeńskiej dnia 9 
Grudnia 1833 r. przemówionych przez JW. 

JX Archipresb. Infułata kościoła Panny 

Maryi, Scholastyka Katedry krak. etc. etc. 
w Krakowie. Kraków, 1888, w 8ce, str. 8. + 

— Obacz: Starczewski W. (Oda, 1829). 

(Łańcucki.) Powinszowanie J. W. Wincen- 
temu Łańcuckiemu od jednego s sług ołta- rza i podwładnego w d. 5 Kwietnia 1829 r. 
złożone. Kraków, drak J. Mateckiego, 1829, 
w 4ce, kart 2. + 

Łańcut, obacz: Ustawa (1870). 

ŁANIEWSKI Antoni (z Mińska). Diasertatio 

inanguralis medico-practioa de herpete. Vil- 
nae, typ. Manesii et Zymelii, 1828, w 8ce, 
str. 38, karta 1. + 

ŁAPATYŃSKI Seweryn (ze Stanisławowa). 
De diabete sucró. Tbese. Montpellier, 1887. 

ŁAPCZYŃSJCI Kazimierz. Wiązania Jóaia. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk J. Panr- 
skiego, 1866, w 8ce, str. 121. 20 kop. 

ŁAPINKIEWICZ Stefan (Kanonik katedralny 
miński). Mowa miana przy wyprowadzenia 
ciała ś. p. J. 0. Pani z Książąt Poniatowskich 
Izabelli Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, 

hetm. w. kor. w jej pałacu przez JMX 

Kanonika katedralnego mińskiego, dnia 17 
Febr. 1808, w 8ce, str. 16. 

ŁAPICKI Michał. Konkurenci, komedyo- ope- 
ra we dwóch aktach, z muzyka, Floryana Miła- 
dowskiego, grana po raz pierwszy w Teatrze 
mińskim 12 Lutego 1861 roku. Wilno, 1861, 
w 8ce, str. 68. 

Łapiński Alex. (urodź, około 1817 r.), ob. 
Gregory Karol Hutton (Przewód, maszymst.) 

ŁAPIŃSKI Dominik (S. T. D., Karm. de Reg.}. 
Kazanie I. udoskonaleniu rozumu i ukształ- 
ceniu serca człowieka chrześciańskiego, przez 

Karmelitę miane w kościele św. Jana 16 

Lutego 1808, w 8ce, str. 86. 

— Kazanie II: O powinności dopełnienia 
obowiązków człowieka chrześciańskiego i oby- 
watela, miane w kościele katedralnym Wileń- 
skim, 1810, w 8ce, str. 24. 

— O przyjaźni kazanie miane w kościele 
PP. Wizytek. Wilno, druk XX. Bazylianów, 
1809, w 8ce, str. 17. 

ŁAPIŃSKI Józef. Geometrya zastosowana do 
rękodzieł i rzemiosł, obejmująca zasady ogól- 
ne, oraz wzory do mierzenia powierzchni i 
objętości ciał, z zastosowaniem do odpowie- 
dnich zadań, ze 160 figurami z drzeworytów 
wykonań, w Zakładzie J. 8tyfi. Warszawa, 
1868, w 8ce, str. 30. (Czerpał z Raspaila, Gau- 
tiera i Haranta). 60 kop. 

ŁAPIŃSKI Teofil (Oberst, Taffik Bey). Feld- 
zug der ungarischen Hauptarmee im Jahre 
1849. Śelbsterlebtes. Hamburg, Hoffmann et 
Gampe, 1860, w 8ce, str. IV i 262. 1 tai. 

— Die Bergyolker des Kaukasus und ihr 
Freiheitekampf. II. Bandę. Hamburg, Hoff- 
mann et Campe, 1862, w 8ce, str. XIII i 8S6. 
l"/ t tal. 

ŁAPSIŃSKI Józef (f 1881). Poezye. Kraków, 
drukiem Cieszkowskiego, 1829, w 12oe, str. 
208. 8 złp. + + + 

— - Wiersz na dzień imienin JW. Sebssty- 
anowi Girtlerowi, Rektorowi Uniwersytetu ŁA8ICKI - ŁASZEWSKI. Jagiellońskiego, przez uczniów klasy VI. Lice- 
um św. Anny, w dowód wdzięczności ofiaro- 
wany. Kraków, drak Cieszkowskiego, 1828, 
w 4ce, kart 4. + 

— Elegia na zgon Prymasa Woronicza. 
Kraków, 1880. 

ŁASiCKI Jan (nrodz. 1654 f 1605). HisŁorya 
wtargnienia Polaków na Wołoszczyznę z Bog- 
danem Wojewodą (po którym nastąpił Iwon) 
i porażka Turków pod dowództwem Mikołaja 
Mieleckiego i Mikołaja Sieniawskiego roku 
1673, przełożona z łacińskiego. Życiorysy i 
objaśnienia uzupełnił Wł. Syrokomla (Kon- 
dratowicz). Petersburg, nakład Wolffa, druk 
M. Ettingera, 1855, w 8ce, str. X i 25. (Część 
II. Tomu IV. Dziejopisów.) + + -r 

— Obacz: Fredro J. M. 

— De diis Samagitarum libellus, heraus- 
gegeben von W. Mannhardt etc. Mit Nach- 
tragen von A. Bielenstein. (Odbitka z Maga- 
zin der lettisch • literar. Gesellschaft , XIV. 
Band, str. 82-143). Riga, 1868, w 8ce, str. 66. 

(Przedruk z edycyi r. 1615 w Bazylei. Inna 
jest r. 1615 przy Herburcie. Inne edycye są : 
pierwsza r. 1580, Elzewirowska 1627 i 1642, 
częściowe w Haupta: Zeitschrift fur deut- 
sche Alterthumer. Przekład A. Rogalskiego 
w Dzienniku wileńskim 1823.) 

— Obacz: Mierzyński Antoni. 

ŁASIEWłCKI Franciszek (kamerdyner Gra- 
bowskiego Stanisława Ministra, później woźny 
Cenzury, f 1862). Dzieje Starego i Nowego 
Testamentu krótko zebrane dla dzieci. War- 
szawa, 1852, w 8ce, str. 188, z wielu drze- 
worytami. 60 kop. 

— Toż, wydanie drugie przejrzane i po- 
prawione przez X. W. Serwatowskiego. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 1861, w 8ce, str. 
204. 

— Toż, wydanie ozdobne na welinie z 10 
kolorowanemi rycinami. 2 tal. 

— Toż, wydanie trzecie przejrzane i po- 
prawione przez X. W. Serwatowskiego. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 1865, str. VIII i 
221, z wielu draewor. Oprawne 2 zip. 16 gr. 

— Łza cicha chrześciańska. Książka do 
nabożeństwa dla Katolików. Warszawa, nakł. 
G. Sennewalda, druk J. Ungra, 1856, w 16ce, 
str. 416 i kart 6 spisu. 

— Toż, wydanie drugie przejrzane i po- 
prawione. Warszawa, nakład G. Gebethnera, 
druk Kowalewskiego, 1859, w 32ce, str. 603 
i kart 9. 1 rub. 

— Toż, wydanie trzecie, oddzielne dla męż- 
czyzn i dla kobiet. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1862; (druk w Naumburgu u Patza, 
1861), w 32ce, str. 697. 1 rub. 20 kop.; opra- 
wne w płótno angielskie z złotym brzegiem 
2 rob.; w szagryn z złotym brzegiem 2 rub. 
25 kop.; tak samo z wycinkiem i klamerką 
8 rub. 

— Toż, wydanie czwarte. Warszawa, Ge- bethner i WolĄ 1873, w 16ee, str. 639. I rob. 
20 kop. 

— Cicha łza. Zbiór nabożeństwa katolic- 
kiego, mieszczący w sobie sposób słuchania 
MBzy Św., nabożeństwo całoroczne, różanieo 
i nowenny do N. Maryi Panny i aobór pie- 
śni nabożnych. Kraków, nakład i druk Bena- 
dorffa, 1867, w 12ce, str. 422 i X. + 

Łaski Aleksander, obacz: Niemcewicz Julian 
Ur. (Notes, 1844). 

ŁASKi Jan. Joannis a Lasco opera tam edita, 
quam inedita recenBuit, yitam auctoris enar- 
ravit A. Kuyper Theol. Dr. Amstelodami apnd 
Fred. Muller; Hagae Comitum apud Mart. 
Nijhof, 1866, w 8ce; Tom I, str. CXXII i 
672; Tom II, str. VIII i 771. + 

— Obacz: Malinowski Mikołaj (Biografia i 
rodowód, Rękopis); Walewski Cypryan. 

Łaski Jan (Arcybiskup Gnieźnieński, urodź. 
1456 f 1631), obacz: Listy i relacye jego w 
Górskiego Tomicyanaoh. 

Łaski Jan (ksiądz). Wiadomość o stanie Mohi- 
lewBkiej Archidyecezyi, 1839, foL 

ŁASKi Marcin (urodź. 1799 f 1653). Disser- 
tatio inauguralis ezegetico - theolog. : „An 
omnes prophetiae, quae Messiae ortum, nati- 
vi ta tern, vitae et mortis circumstantias, ejus- 
que post mortem exaltationem praedicunt, 
in Jesu Nazareno adimpletae sint?" etc. Vil- 
nae, 1841, w 8ce. 

— O przyjściu Messyasza, przekład Jana 
Rymszy. Wilno, 1846, w 8ce, str. 100. 

— Rozprawa exegetyczno- teologiczna: „Czy 
wszystkie proroctwa, które się ściągają do 
Messyasza pochodzenia, narodzenia, życia i 
śmierci, jako też po śmierci jego wywyższe- 
nia w Jezusie Nazareńskim spełnione zostały?* 
którą prześwietnej Wileńskiej rzymsko-kato- 
lickiej duchownej Akademii dla otrzymania 
stopnia Doktora iw. Teologii praw i przywi- 
lejów pod rozwagę publiczną podaje Teo- 
logii Magister, były Alumn Wileńskiego głó- 
wnego Serainaryum, teraz Archidyecezyi Mohi- 
lewskiej Kanonik, głównego Metropolitalnego 
Konsystorza Wice-OfioyaF i Orderu św. Sta- 
nisława III. klassy Kawaler, r. 1840. Tłóma- 
czył Jan Oleszkiewicz. Warszawa, druk XX. 
Missyonarzy, 1845, w 8ce, str. 63. 1 złp. 

ŁASKI Stanisław (Wojewoda sieradzki). Pra- 
ce naukowe i dyplomatyczne, wydane z ręko- 
SiBmów Muzeum Wileńskiego, z przedmową 
[ikołaja Malinowskiego, oraz z dodatkiem 
dzieł Jana Tarnowskiego, z jedynego egzem- 
plarza Biblioteki Kórnickiej, ozdobionych lito- 
grafią facsimile tytułu pisma jego : Comulium 
rationis bellicae, z r. 1658. Wilno, J. Zawadz- 
ki, 1864, w 8ce, str. GLX1II i 316. 2 rub. 
15 sgr.; zniż. 8 złp. + + + 

Łastiwka (czasopismo w języku ruskim). 
Lwów, 1871. 

Łaszcz Samuel, obacz: Darewski Alei. 

Łaszewski, obacz: Summaryusz. 8 LĄTKIEWICZ - ŁAZ0W8KI. LUTKIEWICZ (Wydawca). Książka dla do- 
brego chłopca, ułożona w drakami Ł%tkiewi- 
cza czterdziestu odmiennemi gatunkami cha- 
rakterów, ozdobiona obrazkami illuminowa- 
nemi i znaczną liczbą winiet. Działo wyłą- 
cznie przeznaczona do wprawienia małych 
dzieci w czytanie pism rozmaitych. Warsza- 
wa, A. Brzezina, 1826, w 16ce, str. 79. 12 złp. 

ŁAWICKI Jśief (Dr.). Wypisy do tlómacze- 
nia z niemieckiego na polskie i z polskiego 
na niemieckie, z słownikiem niemiecko-pol- 
skim i polsko-niemieckim, dla niższych klas 
gimnazyalnych i realnych, tudzież wyższych 
Szkół miejskich. Gniezno, 1856, w 8ce. 25 sgr. 

— Toż, dla niższych klas gimnazyalnyoh 
i realnych, tudiież wyższych Bzkół miejskich. 
Wydanie drugie. Gniezno, S. B. Lange, 1864, 
w 8ce, str. 71, 157 i 162. 20 sgr. 

— Toż, wydanie trzecie pomnożone i po- 
prawione. Gniezno, nakład i druk J. B. Lan- 
gego, 1867, w 8ce, str. VI, 248 i Słowniczka 
str. 173. 4 złp. + 

— Toż, trzecie (tak) wydanie poprawione 
i pomnożone krótką grammatyką, oraz kawał- 
kami niemieckiemi i polskiemi, przez N. P. 
spółpraco wnika dawniejszych wydań. Gnie- 
zno i Poznań, nakład J. B. Langego, 1872, 
w 8ce, kart 3, str. VI i 466. 80 kop. -f 

(Ułożone według krótkiej grammatyki przez 
J. A. F. w Ostrowie r. 1865 powtórnie wy- 
danej.) 

— Do dawniejszych wydań wypisów nie- 
mieckich, przez (Dodatki). Gniezno, nakład 

i druk J. B. Langego, bez w. r., w 12ce, 
karta 1, str. 25 i spisu str. 14. 4 

ŁAWICKI Marcelii (z Poznania, ur. 1835). 
De diabete mellito. Dissertatio inauguralis. 
Berolini, typ. G. Schade, 1860, w 8ce, str. 
82. + 

ŁAWICKI Nicoiaus. Dissertatio inauguralis 
ohirurgico - practica de Laparotomia, quam 
publice defendet auctor Nicoiaus Ławicki 
anno 1828. Vilnae, ty pis A. Marcinowski, w 
8ce, str. 39. + 

Ławka, obacz: Sobieski 8. 

Ławkowski Piotr, obacz: Morawie* A. 

ŁAWRISKIJ Mark. Oc. Kilka słiw na czasi. 
Peremyszl, typom M. Dykowskoho, 1862, w 
8ce, str. U. 

ŁAWROWSKI Jan (t 1846 roku). Elementarz 
ruski, niemiecki i polski dla Szkół parafial- 
nych w Galicyi . Przemyśl, 1838, w 8ce. 

— Positiones ex uniyersis disciplinis theo- 
logicis, ąuas in alma Uniyersitate Josephina 
pro Laurea Doctoris Theologiae obtinenda 

publice propugnandas suscepit Presbyter 

saecularis Dioecesis Graeco-rremisliensis, in 
Uniyersitate Leopol. Historiae ecclesiasticae 
in lingua patria p. p. ProfeBsor, neo non in 
Seminario generali studiorum Praefectus, die 
24 Novemb. MDCCCI. Leopoli, typ. G. W. 
Wichmann, w 4ce, 1 ark. — Przekład Nestora na polakia (w nearopi- 
śmie). 

— Obaoz: Gntti F. 

ŁAWROWSKI P. A. Riecz Rektora wi 
skago Uniwersyteta w dień 11 Majaw War- 
szawa, w typ. warsz. zandarmskago okroją 
1872, w 16ce, karta 1, str. 22. + 

ŁAWRYNOWICZ P. Lingwologia, świstki po- 
śmiertne z grobu wydobyte w roku p. 1856. 
przejrzane r. 1859 i wydane na pożytek ogółu, 
wydał Londyn, autor, Brockhaus w Łap- 
sku, 1863, w 8ce, str. 80. 20 sgr. 

ŁAZAREWICZ Bonifacy (ur. 1888). 8łowoik 
do Homera Iliady i przypisywane! mu Batra- 
chomyomachii. Poznań, Merzbaoh, 187-4, w 
8oe, str. 866. 2 tal. 

— Słownik do Homera Odyssei. Posnan, 
J. K. Żiipański, drukiem W. Deckera, 1864, 
w 8ce, str. 252. 1 rub. 10 sgr. + 

— Słownik do Ksenofonta Anabasis. Ostrów, 
J. Priebatsch, nakład autora, druk W. Becke- 
ra, 1868, w 6ce, str. 180. 25 sgr. + 

— De yersibus spuriis apud Sophoclem. 
Berolini, Lissner, typ. G. Schade, 1856, w 
8ce t kari 2, str. 46 i karta 1. 10 sgr. + 

ŁAZAREWSKI Al. Ukazitel istocznikow dlia 
izuczenija małorossyjskago krają. Wypusk I. 
Petersburg, 1858, w 8ce. 

(Łazarowlcz. ) Mowa przy obłóczynach J. 
W. Pana Romualda (teraz Satriana) Lazar e- 
wicza. w Wilnie 8 Września 1859 w kościele 
XX. Trynitarzy na Antokolu. Wilno, 8yrkin, 
1859, str. 14. 10 kop. 

Łazienki, obacz: Ackermann (1802); Koła- 
kowski J. (Królewskie). 

Łazonow, obacz: Jaroszewski J. 

ŁAZOWSKI Antoni Erazm. Queiques faiU 
nouveaux pouyant seryir a u perfectionnement 
des appareils employes par l 1 inhalation des 
vapeur d' eter. (Extrait du Journ. de pharm. 
du midi). Montpellier, 1847, w 8ce, str. 40 
i 1 tabl. 

ŁAZOWSKI Jśzef. Recueil des procedes chi- 
miques pour les liąuides en góneral. Toulon, 
1883, w 8ce. 

ŁAZOWSKI Dobromysł Eugenl Łada (urodź. 
1807 f U Kwietnia 1868). Grammatyką nie- 
miecka. Czcić 1. Tarnów, nakładem autora; 
druk Uniwers. w Krakowie, 1845, w 8ce, str. 
251. + 

— Grammatyką języka polskiego. Lwów, 
u Pillera i Hpołki; Kraków, druk U ni wers., 
1848, w 8ce, str. 867. 10 złp. + 

— Toż, oparta na historycznym^ jego roz- 
woju. Dziefo konkursowe w skrócenia dla 
użytku niższych klas gimnazyalnych i real- 
nych, przez nauczyciela języka i literatury 

Eolskiej przy c. k. Gimnazyum akadem. we 
wowie. Lwów, K. Wild, druk Kornela Fil- 
iera, 1861, w 8ce, Btr. 892 i nieliozb. kart 4. 
1 złr. + ŁAZOWSKI — LEPKO WSKI. 9 — Skrócona grammatyka języka polskiego. 
Kraków, drukiem Uniwersytetu, 1848, w 8ce, 
1848, w 8ce, str. 283. + 

— Początki grammatyki języka polskiego. 
Lwów, u Pillera i bp., 1849, w 8ce, str. 104. 
1 złp. 18 gr. + 

— Przypisy do starożytnej literatury pol- 
skiej. Lwów, drukiem Kornela Pillera. 1861, 
w 8ce, str. 27. (Stanowi Część Wypisów pol- 
skich wydanych nakładem rządowym.) 

— Krótki rys grammatyki języka polskiego. 
Lwów, u Pillera i Spółki, dr-ik Zakładu im. 
Ossolińskich, 1849, w 8ce, str. 173. 3 złp. 
6 gr. + 

— Niemieckie, fraccuzkie i błędne sposoby 
mówienia, zebrane z książek, gazet i mowy 
potocznej. Lwów, w Komisie K. Wilda, druk 
Kornela Pillera, 1865, w 8ce, str. 80. 24 cent. 

— Pierwsze zasady grammatyczne języka 
polskiego podzielone na dwa lata nauki. Lwów, 
druk K. Pillera, 1862, w 8ce, str. 80. 32 cent. 

— Toż, wydanie drugie. Lwów, K. Wild, 

1864, w 8ce, str. 81. 70 cent. 

ŁAZOWSKI (ŁAZOWSKI) Jan Jakób (z Ada- 
mowa). Goup d' oeil rapide sur le siege et 
la naturę de 1' hysterie. Montpellier, 1834, 
w 4ce, str. 32. 

Łaźnie, obacz: Jędrzejowski R. (1629); Kacz- 
kowski Ant; Krupski K. (parowe, 1838); Kul- 
tysiewicz (ruskie, 1846) ; Mosing (1838); Ossow- 
ski J. (parowe, 1845); Radwański Jan (w Kra- 
kowie); Rozwadowski F.; 8iarczynskf (w Cza- 
sopiśmie Ossolińskich, 1828); Starkel J.; Zie- 
leniewski M. (parowe, 1864). 

ŁAŹECZMIKOW Jan (urodź. 1792). Posliedng 
nowik, romans. — Ostatni nowik (paź) czyli 
Zawojowanie Inflant za panowania Piotra W. 
Tomów IV. Moskwa, 1631, w 12ce, str. 316. 
20 rub. assyg. 

(Ustęp przełożony w Światowidzie Krupskie- 
go 1884 r.) 

ŁEBIŃ8KI Władysław (uroda. 1840). De nun- 
tiorum terrestrium in Polonorum Rep. ori- 
gine, conditione, rebus gestis. Dissertatio 
Fnauguralis. Pars I.* (1468— 1668). Yratisla- 
viae, typ. Neumanni, 1868, w 8ce, kart 2, 
str. 99, tabl. 1, kart 2. + 

— O podstawach przemysłu. Prelekcya z 
Towarzystwa przemysłowego w Poznaniu. 
Poznań, nakładem autora, J. K. Żupański, 
1872, w 8ce, str. 27. 5 sgr. 

ŁĘCKI Jan. Wyprawa studencka (Wiem). 
Lwów, 1848, w 8ce, kart '2. 

ŁĘCZYCKI 0. Mikołaj. De oultu S. Stani- 
slai Kostkae S. J. epistoła. (Oddruk z dzieła 
O. Godiner; Praxis Theolog. misticae, Tom I. 
lib. 1.) Romae, 1868, str. 8. 

ŁĘKAWSKI Marcelli. Zdania z umiejętności 
prawniczych i politycznych, których bro- 
nić podejmuje się. Kraków, druk Uniwers., 

1865, w 8ce, str. 6. + ŁEMPICKI Wincenty. Głos powszechnej rado- 
ści mieszkańców Lwowa na przybycie J. Exo. 
JW. Najprzew. JM. X. Franc. de Paula Pisch- 
tek Arcybiskupa lwowskiego etc. Lwów, druk 
Sznajdera, 1836, w 4ce, półark. 

— Obacz: LaliCł. 

ŁEPKOWSKI Józef (urodź. 1826 roku). Broń 
sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeo- 
logicznie przez (Oddruk z Rocznika Towa- 
rzystwa naukowego). Kraków, druk Czasu, 
1867, w 8co, str. 93, z 4ma rycinami. (Nakład 
w 250 egzempl.) + + + 

— Dziennik górno -sz laski. Bytom, 1848 i 
1849 wychodził od Czerwca 1848 do Lipca 
1849, dwa razy potem raz na tydzień. Wydaw- 
ca przez czas krótki Józef Łepkowski, poczem 
Mierowski, następnie Redaktorowie Lompa 
i Smółka od 1 Kwietnia 1849. 

— Gazetka. Wiadomości miejscowe i zagra- 
niczne. Kraków, 1848, w 4ce, po pół ark. 
Wyszło 5 Nrów od 7 do 12 Lipca. + 

— Gniezno i Trzemeszno. Wiadomości ze- 
brane przez Kraków, druk Czasu, 1868, 

w 8oe, str. 45. 37 y, kop. + 

— Ikonografia z archeologii ogólnej. (Od- 
druk z Biblioteki warszawskiej, Tom U. i Ul. 
1856.) Warszawa, w drukarni Gazety codzien- 
nej, 1857, w 8ce, str. 92, z 8ma tablicami 
rycin. 40 kop. + + + 

— Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice 
pod względem dziejowym i archeologicznym. 
Ryciny wykonał K. Balicki. Kraków, Wyda- 
wnictwo dzieł katolickich, drukiem S. Giesz- 
kowskiego, 1850, w 8ce, str. Ul i 2 rycin. + 

(X. Walery Serwatowski dodał tu poczet 
nabożeństw kalwaryjskich.) 

— O leczeniu chorób koni, bydła, świń, 
owiec i psów. Wykład popularny dla użytku 
gospodarzy. Wadowice, Sabióski, 1850, w 16oe, 
str. 172, 10 i 4. 1 złr. m. k. 

— O leczeniu chorób koni, bydła, świń 
i psów. Wydanie trzecie powiększone. Wado- 
wice, nakład Fołtyna, 1871, w 8ce, str. VIII 
i 176. Brosz. 1 złr.; karton. 1 złr. 20 cent. + 

— Listy z Galicyi. Kraków, druk Czasu, 
1851, w 8ce, str. 87. 4 

— O modlitewniku Zygmunta I. Króla pol- 
skiego, rękopisie dochowanym w Bibliotece 
Uniwersytetu Monachijskiego, podał (Od- 
bitka ze Sprawozdań Akademii Umiejętności.) 
Kraków, 1878, w 8ce, str. 6. + 

— Obraz dziejów Szląska dla ludu Szla,- 
skiego przez J. Ł. Budyszyn, u Baumgard- 
tena w Krakowie, 1849, w 16ce, str. 83. 1 złp. 
18 gr. 

— O poszanowaniu zabytków ojczystej prze- 
szłości. Rzecz czytana na publicznem posie- 
dzeniu Towarzystwa naukowego krakowskie- 
go dnia 22 Lutego 1862 r. Kraków, 1862, 
w 8ce, str. 15. 5 kop. 

— Przegląd zabytków przeszłości z okolic 
Krakowa, podał (Osobne odbicie z Roczni- 

2 


10 ŁEPKOWSKI - ŁĘSKI. ka Towarzystwa naukowego krakowskiego, 
Toma V., ogólnego zbioru Toma XXVIII.) 
Kraków, czcionkami drukarni Uniwersytec- 
kiej, 1863, w 8ce, str. XVIII i 222. 2 rub. 
25 kop. + 

— Przegląd krakowskich tradycyj, legend, 
nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właści- 
wości. Kraków, Friedlein, 1866, w 8ce, str. 
68. 60 cent. + + + 

— 7j przeszłości. Szkice i obrazy. Artykuły 
feuiltouowe Kraków , w drukarni Czasu , 
u Friedleiiia, ld62, w 8ce, str. 291 i kart 
niel. 2. 25 kop. + + + 

— sprawozdania i studya. O zabytkach 
Kruszwicy, Gniezna i Krakowa oraz Trze- 
meszna, Rogoźna, Kcyni, Dobieszewka, Go- 
łańczy, Żnina, Gąsawy, Pakości, Kościelca, 
Inowrocławia, Strzelna i Mogilna. Kraków, 
w komisie D. E. Friedleina, 1866, w 8ce, 
str. 403. 12 złp. + 

— Sprawozdanie z Wydawnictwa dzieł Dłu- 
gosza. (Oddruk z Czasu Nr. 139, 140, 142, 
145, 266.) Kraków, 1859, w 8ce, str. 28. 

— Toż. II. Oddruk z Biblioteki warszaw- 
skiej, 1859, w 8ce, str. 6. 

— Toż, 111. r. 1860, w 8ce, str. 15. 

— Starożytności i pomniki Krakowa. Wy- 
dawca J. Łepkowski. Zeszyt 1— VII. Kraków, 
J. Wildt, 1847—49, w 8ce, str. 112, rycin fol. 
7. Przedpłata na 12 Zeszytów 15 złp. + 

(Artykuł o S. Grochowskim jest pióra Gust. 
Czernickiego, a o Ogrojcu pióra Ambrożego 
Grabowskiego.) 

— Sztuka, zarys jej dziejów, zarazem pod- 
ręcznik dla uczących się i przewodnik dla 
podróżujących, z 104 drzeworyt. Kraków, 
druk Czasu, nakład Wydawnictwa dzieł ta- 
nich i pożytecznych, Trzecieski, 1872, w 8ce, 
karU 1, str. IV, U, 401, CLXX1X i 1. 4 złr. + 

— O tradycyach narodowych napisał 

(Odbitka z XX. Tomu Dodatku do Czasu.) 
Kraków, druk Czasu, 1861, w 8ce, str. 65. + 

— Ułamek z podróży archeologicznej po 
Galicyi odbytej w r. 1849 przez J. Łepkow- 
skiego i Józefa Jerzmanowskiego. Okolica 
podkarpacka. Obwód Sądecki. (Oddruk z 116 
i 117 Poszytu Biblioteki warszawskiej.) War- 
szawa, 1850, w 8ce, karta 1, str. 70. + 

— Wiadomość o Szląsku napisał Kra- 
ków, 1849, w 8ce, str. 48. + 

— Wpływ kobiet na nasze uczucia, obra- 
zek z życia, napisał J. L. Kraków, Czech, 
1850, w 12ce, kart 2, str. 54. 2 złp. + 

— Wspomnienie o Aleksandrze hr. Prze- 
ździeckim, przez J. Ł. (Oddruk z Przeglądu 
polskiego.) Kraków, w drukarni Leona Pasz- 
kowskiego, 1872, w 8ce, str. 11. (Odbito 30 
egzempl.) + 

-• Zbiór ś. p. Tomasza Zielińskiego w 
Kielcach. Oddział starożytności. (Oddruk z 
Gazety warszawskiej, 1860, Nr. 123- 132.) Warszawa, Gebethner i Wolff, druk Gazety 
codziennej, 1860, w 8ce, etr. VII i 107. + + 

ŁEPKOWSKI J. i BERDAU Feliks. Galicya 
pod względem geograficzno - statystycznym, 
politycznym i topograficznym spisana dla 
użytku zakładów naukowych przez Ł i B. 
Kraków, nakład Jul. Wildta, druk Wywjał- 
kowskiego, 1861, w 8ce, str. 37. (Odbito 600 
egzempl.) 35 cent. + 

— Więcej patrz: Kordecki; Kościołów; Mi- 
lewski (Herbarz); Odezwa; Ossoliński J.; Para- 
doksa; Radwański Jan: Robak sumienia; Zyg- 
munt August (Listy); Żebrawski Teofil. 

ŁĘSKI Aleksander. Wzrost i upadek Karta- 

gi, historycznie opisany przez Kandydata 

Filozofii. Wilno, Zawadzki, 1817, w 8ce, str. 
65, IV i inapka 1. 2 złp. + 

— Wzrostu Aten dalsze i bliższe szczegóły 
przez Wilno, 1817, w 8ce, str. 36. 1 złp. 

ŁĘSKI Józef Francis2ek (ur. 1760 t 1825). 
Poznawanie gwiazd za pomocą, linij i trój- 
kątów. Cracoviae, 1818, fol. mniejsze, ryto* 
wane). 

— Poznawanie gwiazd itd., jak wyżej, po- 
dług Łęskiego, fol. mniejsze (na tle czarnym). 

— Darstellung der sammtlichen Theile der 
Mathemntik, welche wahrend dem dreijahri- 
gen Cours, auf der Krakauer Uniyersitat óf- 
fentlich und in den Priyatstunden vorgetra- 

gen waren, verfasst von daselbst Lehrer 

der bóheren Matematik und Astronomie. Kra- 
kaa, 1801 und 1804, w 4ce, 6 kart, str. 167 
i 3 tabelle. 5 złp. + + +" 

— B. T. List VII. Józef Łęski do Szaniaw- 
skiego, w 4ce, str. 43 -50; List XXIII, do 
pułkownika Neuraanna, 1807 r., w 4oe, str. 
149- 156. (Stanowi część dzieła: Listy przy- 
jaciół korrespondujacych.) 

— Rozprawa o konstellacyach. Kraków, 
druk Uniwers., 1822, w 8ce, str. 90 i tabl. 
(Odbitka z VII. Tomu Rocznik. Towarzystwa 
naukowego.) 4 

— Rozprawa o nauce przyrodzenia, czy- 
tana publicznie przy rozpoczęciu roku szkol- 
nego, przez Dra Fil., Dziekana Wydziału 

fil., Prof. Astron. w Szkole głównej krakow- 
skiej, Członka Król. T. W. P. N. Za pozwo- 
leniem Zwierzchności. Kraków, druk Akadem., 
1814, w 4ce, str. 29. 2 złp. + -*■ + 

— Rozprawa o zaćmieniach i z nich za- 
stosowaniami. (Oddruk z Rocznika Towarzy- 
stwa naukowego.) Kraków, druk Uniwers., 
1822, w 8ce, str. 122, z portretem Łęskiego. 

— Nadzwyczajne zaćmienie słońca roku 
1816, fol, karta 1. + 

(Łęski.) Wielmożnemu J. M. P. Józefowi 
Łęskiemu, Professorowi Astronomii w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim, Towarz. ucz. Człon- 
kowi, hołd wdzięcznośoi od słuchaczów Astro- 
nomii w r. 1821. Bet m. druku i roku. (Kra- 
ków, 1821), w 4ce, kart 2. ŁĘTOWSKI. U — Obacz: Dubiecki M.; Hegreye (Mierni- 
ctwo); Krzyżanowski (Gnomonika). 

ŁĘTOWSKI Józef Ignacy. Dla ludu polskiego. 
Droąa do szczęścia przez moralność i eko- 
nomię społeczna wskazana, skreślił Józef 
Ignacy Ł...i. Kraków, W. Tomaszewicz, 1873, 
w 8ce, str. 40. 20 cent. 

— O potrzebie zakonów. Z okazyi bro- 
szury pod tytuł. „Co nam po zakonach (przez 
TVł. Miłkowskiego). Kraków, 1872 a rozważył 

J...f Ł i Kraków, nakład Jerzego Obrat- 

achaya, drukiem Korneckiego, 1872, w 8ce, 
str. 47. 

ŁĘTOWSKI Ludwik (urodź. 1786 f 1868 r.). 
Katalog Biskupów, Prałatów i Kanoników 

krakowskich, przez Biskupa Joppejskiego, 

Dziekana Katedry krakowskiej. Tomów IV. 
Kraków, druk Uniwersytetu Jagellońskiego, 
nakład autora, 1852—1853, w 6ce; Tom 1, 
fltr. CXXXVI i 485; Tom II, str. 274, XI i 
265; Tom III, str. XVI, 554 i X; Tom IV, 
etr. XIX, 319, XIV i 116. 15 złr. + + + 

— Katedra krakowska na Wawelu, przez 

Biskupa Joppejskiego, Dziekana Katedry 

krakowskiej. Z 17 chroraolitogr. F. Stroo- 
banta. Kraków, druk Czasu, 1859, w 4ce, 
fol. dedyk. str. VIII i 104 tekstu. 200 złp. 
+ -f + 

— Książka do nabożeństwa z Pisma Św., 
modlitw kościelnych i pism 00. Kościoła 
ułożona. Kraków, 1830. (Skonfiskowana przez 
Władzę duchowną.) 12 złp. 

— List pasterski, 1847, fol., 1 ark. 

— Miscellanea. Kraków, Wielogłowski i 
Jaworski, 1806, w 8ce, str. 280 i IV. 1 złr. 
50 cent. + 

(Obejmuje: Paradoxa ; Do matek polskich, 
Kilka słów o wychowaniu synków; Wieczór 
u Chopina w Paryżu; Kilka słów o cenzurze 
w Polsce; Cuda nie cuda; Pojedynek dwóch 
narodów; Sielanki polskie; Historya rozumu 
ludzkiego ; Archeologi nasze ; Piśmiennictwo ; 
O psowaniu się mowy ojczystej.) 

— Mowa przy żałobnem nabożeństwie Ar- 
thura hr. Potockiego, byłego Pułkownika 
Wojsk polskich. Orderu Krzyża polskiego, 
Legii honorowej i św. Jana Jerozolimskiego 
Kawalera, powiedziana w kościele P. Maryi 

w Krakowie d. 5 Czerwca 1832 r., przez 

S. T. D . Kanonika katedra], krak. Kraków, 
1832, w 8ce, str. 16. + 

— Mowa przy żałobnem nabożeństwie z 
XX. Lubomirskich Aleksandry hr. Potockiej, 
Wojew. Królestwa Polskiego, Damy Ord. Krzy- 
ża gwiaździstego, powiedziane w kościele Pan- 
ny Maryi w Krakowie d. 23 Marca 1831 r., 

przez S. T. D., Kanonika katedr, krak. 

Kraków, druk J. Czecha, 1831, w 8ce, str. 
16. + + + 

— Kazanie przy obrzędzie żałobnym Józefa 
Michałowskiego Senatora krakowskiego. 

— Kustosz katedralny, Administrator Dye- 
cezyi krak. Szanown. Duchów, pozdrowienie. (Okólnik z 20 Marca 1841.) Kraków, 1841, 
fol., karta 1. + 

— Takiż okólnik z 14 Lutego 1843, fol., 
karta 1. + 

— Toż, okólnik z 1 Sierpnia 1844, fol., 
str. 4 i fol. karta 1. 

— Toż, okólnik z d. 20 Maja 1847, fol., 
str. 4. + 

— Mowa przy żałobnem nabożeństwie J. 
W. z hr. Wodzickiuh Tekli hr. Małachow- 
skiej Wojewodziny krakowskiej, Prezesowej 
Towarzystwa Dobroczynności , Damy orde- 
rowej gwiaździstej , powiedziana w kaplicy 
Towarzystwa Dobroczynności d. 16 Stycznia 

1880 r., przez Kraków, druk Stanisława 

Gieszkowskiego, 1880, w 8ce, str. 15. 

— Mowa J. E. Księdza Biskupa miana 

w kościele katedralnym krakowskim w cza- 
sie obrzędu ślubnego JW. hrabi Jana Tar- 
nowskiego z hrabianką Zofią Zamojską. Kra- 
ków, druk Wywiałkowskiego, 1861, w 8ce, 
str. 8. (Odbito 800 egzempL) 

— Przemowa przy ślubie małżeńskim Ale- 
ksandra hr. Krasickiego z hrabianką Henryką 
Męcińską, w kościele pomianowskira. Kraków, 
druk Gieszkowskiego, 1830, w 8ce, str. 6. 

— Mowa po zgonie ś. p. Najjaśniejszego 
Franciszka I., Cesarza Austryi itd. przy żało- 
bnem nabożeństwie za duszę jego w kościele 
Panny Maryi w Krakowie d. 17 Marca 1835 
miana. Kraków, druk J. Czecha, w 8ce, str. 
15. + 

— Nauka poznawania ludzi z uwagi na 
dobro towarzystwa , poprzedzona odpowie- 
dzią na „Charaktery rozumów ludzkich Mi- 
chała Wiszniewskiego. 1 * Warszawa, drukiem 
S. Orgelbranda, 1847, w 12ce, str. 205 i niel. 
8. 1 rub. + 

— Obacz: Censura lata, 1853. 

— O poezyi. Podróż do rzeczypospolitej 
uczonych, powieść przez Ł. Warszawa, druk 
W. Dąbrowskiego, 1816, w bce, str. 38. 2 złp. + 

— Próby wierszy miarowych. Ksiąg czworo. 
Kraków, nakład W. Wielogłowskiego i Jawor- 
skiego, 1866, w 8ce, str. 284. 1 złr. 50 cent. -r 

— Przemowa miana w Katedrze na Wa- 
welu przy ślubie JW. Jana hr. Tarnowskie- 
go z JW. Zofią hrabianką Zamojską, przez 

Biskupa i Dziekana Katedry krakowskiej na 
dniu 25 Lipca 1861. Kraków, Jaworski, czcion- 
kami Wywiałkowskiego, 1861, w bce, str. 7, 
25 cent. + 

— Samuel Zborowski i Jadwiga żona Ja- 
giełły. Tragedye dwie, po tizy akty każda. 
Kraków, druk Karola Budweisera i Spółki, 
1856, w 8ce, str. XVI, 81, III, 159 i 1 karta. + 

— Słów kilka przy obwłóczynach w habit 
św. Patryarchy Norberta w kościele PP. Im- 
bramowickich JM. Panny Maryanny Trzebiń- 
skiej, urodzonej z hr. Załuskich, córki W. 
Józefa Trzebińskiego, na dniu 21 Maja 1844 
powiedziane przez S. T. D., Nominatą 12 LOBACZEWSKI - ŁOBOJKO. Suffragana i Administratora Jlnego Dyecezyi 
kielecko -krakowskiej etc. Kraków, drak Sta- 
nisława Gieszkowskiego, 1844, w 8ce, str. 
24. + 

— Toż. (Mowa, gdy professys; czyniła.) Kra- 
ków, u St. Gieszkowskiego, 1846, w 8ce. 

— O sprawie narodu polskiego. Bez wyr. 
miejsca (Kraków). Druk na korzyść lazaretów 
warszawskich, 1831, w 8ce, str. 66. 6 zip. 
+ + + 

(Książka ta wywołała śledztwo dyscyplinarne 
i korrespondency% dyplomatyczną.) 

— Uwag kilka nad rozwodami. Kraków, 
bez w. r. (1844), w 4ce, 1 karta. 

— Uwagi z powoda listu P. F(ran.) Wa- 
żyka) do P. Bfechell, wydrukowanego przy 
Gazecie krakowskiej. Kraków, 1844, w 4ce, 
karta 1. + 

— Wezwanie do zawiązka Stowarzyszenia 
ku wspieraniu modlitwy i szczupłym datkiem 
tych apostolskich mężów, co po dzikich na- 
rodach opowiadają naukę Jezusa Chrystusa. 
Kraków, druk St. Gieszkowskiego, 1840, w 
8ce, str. 16. 

— O Żydach w Polsce. Warszawa, druk 
W. Dąbrowskiego, 1816, w 8ce, str. 34. 1 złp. 

— Żywot Chrystusa Pana. Upominek od 
matki dla dobrych dziatek. Kraków, 1843. 

— Obacz: Chryzostom Św.; Dembicki L; 
Nauka o Jubileuszu; Tomasz a Kem pis. 

ŁOBACZEWSKI Erazm. Satze aus Rechts- 
nnd Staatswissenschaften, welche...,. zu ver- 
theidigen bereit ist. Krakau, Uni?ers. Buch- 
druckerei, 1859, w 8ce, str. 8. + 

ŁOBARZEWSKI Fortunat. Pro die pubiicatae 
dignitatis imperialis per Augustissimum Do- 
mum Austriae, 4 Octobr. 1804, fol., 1 kartka. 

ŁOBARZEWSKI Hyacynt Jan Kanty (urodź. 
1818 f 6 Stycznia 1862 r.). Muaci hypnoidei 
Haliciae rariores. Łeopoli, autor, Ofic. Musaei 
Ossoliniani, 1849, w 4ce, str. 23. -f + 

— Muscorum frondosorum species noyas 

HaHcienses profert Naturwissenschaftliche 

Abhandlung. Wien, 1847, fol., str. 18. + + 

— Pojęcie geografii roślin i rzut oka na 
roślinność kuli ziemskiej, podyktował d. 22 

Grudnia 1849 Lwów, nakład autora, 1849, 

w 8ce, str. 12. 

— Wohlmeinuug der k. k. galiz. Land- 
wirthschafts-Gesellschaft uber die vom hohen 
M misterium des Ackerbaues und Bergwesen 
projektirte und in Galizien zu errichtende 
Forstschule. Lemberg, Verlag der galizischen 
Landwirthschafts - Gesellschaft , Druck des 
Ossolińskischen Instituts, 1850, w 8ce, str 19. 
10 kr. 

— Zdanie Towarzystwa gospod, o zapro- 
jektowanej przez Ministerstwo rolnictwa Szko- 
le leśniczej dla Galicyi, ułożył Lwów, 

nakład c. król. Towarzystwa galie, gospod., 
w drukarni Zakładu imienia Ossolińskich, 
1850, w 8ce, str. 16. 10 kr. m. k. ŁOBARZEWSKI Ignacy Łada (t 1822). Respect 
dii a la tete couronnee, ou expose historiqtie v 
politique et morał des granda evenemens re- 
latifs a la Pologne. En re ponse aux ecrita 
calomniant la mómoire du feu Staniałaś Au- 
gustę, dernier Boi electif de Pologne, par..... 
Conseiler d' ótat aotuel de 8. M. Imperiale, 
oheyalier des Ordres de Ste Annę de la pre- 
mierę olasse, de St. Stanislas et de St. Via- 
dimir, ancien reprezentant et membre de la* 
oommission de ta guerre dans la ci-devant 
rópublique de Pologne. St. Petersbourg, impr. 
de Pluchart, 1818, w 8oe t str. 228. 6 frank 
50 centim. + 

— L' autel et le tróne, ou ezposition le- 
gale, morale et politiąue & 1' eeprit noyateur 
du siecle, en formę de lettres, pour faire 
suitę aux ObsenrationB chretiennement poli- 
tiques sur le systeme subyersif de V autel et 
du tróne, publióes k St. Petersbourg en 1819 
par le meme auteur. St. Pótersbourg, de 
r impr. de C. Kray, 1823, w 8ce, str. VIII 
i 449. 10 frank. + 

— Obsenrations chrótiennement politiąueB 
sur le systeme subyersif de V autel et du 
tróne. St. Petersburg, 1819, w 8ce. 

Łobeski, obacz: Lobetki. 

Ł0BE8K1 Felicyan (urodź. 1816 t 1859 r.). 
Gawędy i obrazki luaowe przez F. Ł. Z 19 
wizerunkami skreślonemi przez Ignao. Gołę- 
biowskiego, odciskanemi w litografii M. Ja- 
błońskiego. Lwów, nakład autora, druk F. 
M. Poremby, 1852, w 8ce, str. 31. 2 złp. 
20 gr. 

— Poezye przez F. Ł. Poznań, Żupański, 
druk N. KamińBkiego, 1845, w 8ce, str. 91. 
6 złp. + -r 

— Sobek Skórka albo (tak) Chata Grze- 
gorzowa. Powieść na tle ludowem. (Przedruk 
z Dziennika „Świt" z r. 1856.) Lwów, druk 
E. Winiarza, 1867, w 8ce, str. VIII i 200. 
1 złr. 30 kop. 

— Obacz: Łoziński Walery; Merimś. 

Ł0B0JK0 Jan (Prof. literatury rossyjskiej 
w Uniwersytecie wileńskim, t w Czerwcu 
1861 w Mi ta wie). Groby olbrzymie na Żmu- 
dzi i inne zabytki starożytności tego kraju. 
(W Dzienniku wileńskim, 1823, Tom U.) 

— Rzut oka na starożytną literaturę skan- 
dynawską, przez Prof. zwyczajnego języ- 
ka, literatury i historyi Rossyjskiego Państwa 
w Ces. Uniwers. Wileós., czynnego Członka 
Towarzystwa przyjaciół literatury rossyjskiej 
i Kawalera Orderu św. Anny III. klassy, prze- 
kładania z rossyjskiego A. B. Hlebowicza, 
Kandydata Filozofii. Wilno, u Aleksandra 
Żółkowskiego, druk XX. Piarów, 1822, w 8ce t 
str. 28. 

— Duchownyja i nrawBtwennyja stichotwo- 
renija. — Także pod tytułem : Sobranie roe- 
syjskich stichotworenii w polzu junoszestwa 
wospitywaemago w uczebnom okrugie Impe- 
ratorskago WiTeńskago Uniwersyteta. Wilno, ŁOBUZ — ŁOPATTA. 18 typogr. Neumanna, 1827, w 8oe, atr. XXIV 
i 404. -f 

— O ważniejszych wydaniach Herbesteina 
(po rossyjsku). Petersburg, 1818, w 8ce. 

Łoboz. Organista lwowski. Wydawca X. 
Stupnicki. Lwów, druk M. Poremby, 1869, 
w 4ce, Nr. 1, str. 8. + 

ŁOCHWICKI A. Obsor sowremiennych kon- 
•tytuoyj. Tom I. Szwejcarskaja, Francnskaja, 
8zwedskaja, Norweżskaja, Datskaja, Finliand- 
skaja i Polska ja. Petersburg, 1862, w 8ce. 
(Edycya w 176 egzemplarzach.) 1 rub. 25 kop. 

ŁODYŃSKI Hieronim. Do matek. GIob oby. 
watela dobrze krajowi życzącego przez H. Ł. 
Lwów, 1848, w 8ce. 

— Projekt stopniowej zmiany stosunków 
włościan w Galicyi. Lwów, wyda) St. Przy- 
łcoki, drukiem Pillera, 1845, w 8ce, str. 16. 

ŁODZIĄ Antoni. Modlitwy codzienne dla 
małych dziatek polskich. Kraków, druk Czasu, 
1870, w 16ce, str. 45 i 1 rycina. + 

Łodzią L 0. pseudonim, obacz : Ordęga Wł. 

Łódź, obacz: Flatt 0. 

ŁOJEWSKI Karol Otton (z Krakowa). These 
pour le doctorat en Medecine presentee. Dis- 
aertation sur la Pneumonie aigue simple. 
Paris, Rignoux, 1843, w 4ce, str. 31. 

Łojko Fol., obacz : Bartoszewicz J. 

ŁOJKO Mikołaj. Opisanie folwarku nazwa- 
nego Krasnybrzeg w Mińskiej Gubernii, w 
Powiecie Ihumeńskim. (Wierszem.) Mińsk, 
1855, w 12ce. 

(Łokietek.) Nagrobek Władysławowi Łokiet- 
kowi w Krakowie. Leszno, nakład i litogra- 
fia Guntera, w 4oe, 1 karta ryc. 

— Ob. Dmuszewakl (Opera); Ważyk Franci- 
szek; Zbrożek P. 

Łomnicki ksiądz, obacz: Gluziński J. 

ŁOMNICKI Karol (z Mołotkowa, urodź. 1814). 
De trichomate, dissertatio inauguralis medic. 
Berolini, typ. G. Schade, 1848, w 8ce, str. 
80. + 

ŁOMNICKI Maryan. Przyczynek do fauny 
chrzaszczów galicyjskich. Kraków, 1866, w 
8ce, str. 9. + + 

— Wycieczka na Czarnogórę. (Odbitka ze 
Sprawozdania Komisy i fizyografioznej za rok 
1869.) Kraków, 1868, w 8ce, str. 21. + 

— Wykaz dodatkowy chrzaszczów galicyj- 
skich. Podał Prof..... (Odbitka). Kraków, 
drukarnia Uniwers., 1874, w 6ce, str. 7. 

— Obacz: Przyrodnik. 

ŁOMNICKI Michał (ksiądz kanonik katedry 
kamienieckiej). Hymn rolników do Boga przez 

Warszawa, nakład G. Gebethnera i R 

Wolffa, w sztychami Gebethnera i Wolffa, 
foL, Btr. 3. (Nuty do śpiewu.) + + 

Łomonosow, obacz: Dworzecki J. (1809). t Łomża (pseudonim Jana Zaoharyasiewlcza). 

Łomża, obacz: Programma; Rzeczniowski L ; 
Stadnicki Andrzej. 

ŁOPACIŃSKI Bolesław. Charles de Saxe duo 
de Gourlande, sa via, sa correspondance, 
documents pour servir a V histoire de son 

regne, publies par Paris, impr. D. Jou- 

aust, 1870, w 8ce, str. 200. 

Ł0PACIŃ8KI J. F. 8. Bys szczęścia naro- 
dowego czyli Kardynalne punkta słnzęce do 
wzrostu potęgi i bogactw narodu polskiego, 
przez Zopacinskiego. Warszawa, druk Wikto- 
ra Dąbrowskiego, bez w. r. (1809), w 8ce, 
str. 144 i kart niel. 2. 8 zip. + 

— Toż, dzieło tylko na tytule wypuszczono 
datę druku 1809, także, str. 144 i kart 2. + 

ŁOPACIŃSKI Józef (urodź. 1815). Poezye. 
Warszawa, druk Gazety warszawskiej, 1841, 
w 8ce, str. 247 i III. 8 złp. + + + 

— Lubomirski Jerzy, trajedya w 5 aktach. 
Kalisz, 1831, w 8ce. 

— Porównaj: Lubomirski, 

ŁOPACIŃSKI Karol. Wiersz do współziom- 
ków ofiarowany JW. hr. Ordynatowi Zamoj- 
skiemu , Prezesowi Senatu Królestwa Pol- 
skiego. Warszawa, 1830, w 4ce. 

ŁOPACKI Józef Stumberg (pleban pobiedrski, 
23 Września 1853). Kazanie na pogrzebie 
W. Józefa Kalasantego z Górki Gorczyń- 
skiego Konsyliarza J. C. K. A. M., Mecenasa 
i Seniora tegoż Zgromadzenia przy o. król. 
Sa/lach szlacheckich w Tarnowie, dóbr Brze- 
źnicy, Nowodworu, Marcyporemby, Stryszowa, 
Dąbrówki dziedzica , Zgromadzenia stano- 
wego Królestwa Galicyi Członka, w kościele 
maroyporembskim 1828 r. 8 Marca miane. 
Tarnów, w 8ce, str. 48. (Dedyk. Kat. z Lojow- 
skich Gorczyńskiej małżonce i Julianowi i 
Adamowi synom.) + 

— Przemowa w czasie złożenia do grobu 
szanownych z wtoków W. J. P. Wojciecha 
Rottermunda, niegdyś Szambelana polskiego 
i Komisarza cywilno-wojskowego, a później 
Prezesa Trybunału kryminalnego w Krako- 
wie, dziedzica dóbr Paszkówki, Pubiedra, 
Benczyna, Łękawicy i innych, miana w ko- 
ściele parafialnym pobiedrskim dnia 4 Listo- 
pada, przez.... Kraków, druk Akadem., 1811, 
w 8ce, str. 29. + + 

ŁOPATKIEWICZ Jos. Petrus. De metrophle- 
bitide puerperarum. Dissertatio inauguralis 
medica etc. Berolini, typ. 8chlesinger, 1842, 
w 8ce, str. 80. + + + 

ŁOPATTA Jan. Głos w sprawie JW. Pawła, 
Podkoniuszego Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego, Marszałka byłego Trybunału lit. etc, 
jako ojca i naturalnego tym samym opiekuna 
Johanny i Kazimiery córek, nie kwesty ono - 
wanych rzeczy aktorek i sukcessorek po Emi- 
lii Żukowskiej Marszałkównie Szawelskiej, 
Bułharynów, prseoiwko JWW. JPP. Stani- 14 EOPATTA - ŁOSIŃSKI. •lawowi, jako mężowi, a Kazimierze z Gór- 
skich pierwszego ślubu Żukowskiej, Mars zam- 
kowej Sza wolskiej, powtórnego hrabiom Tysz- 
kiewiczom, karoerjunkrom Dworu Jego Impe- 
ratora kiej Mości, Józefowi grafowi Platerowi, 
Marszałkowi pttu telszewskiego etc. , jako 
pretensorom. Pisał Jan Lopatta, regent gra- 
niczny wileński, 1817, fol. 

ŁOPATTA Wiktor. Vie anecdotiąue de Lou- 
is Phiiippe Ier roi des Francais. Leipzig, 
Renger, 1846, w 8ce. 1 frank. 

Łoplennicki, obacz: Praimowski Aleks. 

ŁOPIEŃSKI Kajetan (ksiądz). Powitanie J. 
W. Imoi X. Kajetana Ignacego Gozdawy Kie- 
kiego Arcybiskupa Lwowskiego Metropolity 
i J. C. K. Mci Konsyliarza tajnego, w Kolie- 

giacie lubelskiej, przez roku 1807 d. 18 

Października. Lublin, u XX. Trynitarzów, w 
4ce, kart 3 uiel. + 

ŁOPIŃSKI Roman. Laurentius Grimalius Gos- 
licius ejusque opus de optimo senatore. Dis- 
sertatio inauguralis, quam etc. publice defen- 

det Posnaniensis. Hal i 8 Saxonum, typis 

Ploetzianis, 1872, w 8ce, str. 61. + 

ŁOPUSZAŃSKI Antoni. Co jest szuler? i jakie 
wynikają skutki z gry hazard o wn ej pod wzglę- 
dem moralnym, przez Warszawa, 1883, 

w 8ce, str. 24. 1 złp. + 

Łopuszański 'Karol (aktor, urodź. 1782 f 
1818). Rocznik teatru lwowskiego ; obacz : 
Rocznik. 

— Pamiętnik lwowski. Redagował r. 1816. 
Łopuszna, obacz: Ustawy. 

ŁOŚ Franciszek. Projekt do organizacyi 
gwardyi narodowej na prowincyi. Lwów , 
1848, fol., 1 ark. 

— Przepis musztry i manewrów dla pie- 
choty gwardyi narodowej. Tomów III. Lwów, 
Stengel, 1848, w 8ce; Tom I, str. 67; Tom 
II, str. 51; Tom III, str. 104 i 21 tabl. 15 
złp. + % 

— Obacz : Poi Wincenty. 

Łoś Jan, obacz: Wilie Kr. 

Łoś Mikołaj, obacz : Płaczkowski W. 

ŁOŚ Władysław (f 1694). Pamiętniki towa- 
rzysza chorągwi pancernej Władysława Mar- 
grabi Myszkowskiego, Wojewody krakowskie- 
go, obejmujące wydarzenia od roku 1646 do 
r. 1667, z rękopismu współczesnego, docho- 
wanego w zamku Podhoreckim wydane przez 
Ż(egotę) P(aulego). Kraków, Friedlein, druk 
Budweisera, 1858, w 12ce, str. XXIII i 119. 
1 złr. 50 cent. + + + 

(Szajnocha twierdzi, ii Łoś nie jest auto- 
rem tych pamiętników.) 

ŁOSIOWA Emilia z Trzecieskich. Pięć po- 
wieści narodowych, obejmujących dzieje pol- 
skie od Piasta aż do końca panowania Zyg- 
munta Augusta, ostatniego z Jagiełłów rodu. 
Praca, która...... poświęca w celu oświaty ludu. Lwów, drukiem P. Pillera, 1850, w 8co, str. 
256. + 

- — Powieści trzy historyczne, obejmujące 
obraz dziejów polskich od Piasta al po klę- 
skę poniesioną przez Władysława syna Ja- 
giełły, Warneńczykiem zwanego, pod Warną. 
Lwów, nakład autorki, 1849, w 8ce, str. 189. 
1 złr. 15 kr. + 

( Powieści te wydawała raz co tydzień po 
pół arkusza i sama roznosiła między war* 
sztaty. Pisała też Grammatykę polską, lecz 
ta nie wyszła z druku.) 

LOSKI Józef (urodź. 1827 r.). Biblioteka i 

Muzeum Świdzińskiego, skreślił (Oddruk 

z Gazety warszawskiej.) Warszawa, 1857, w 
12ce, str. 83. + + + 

— Cerkiew zamkowa w Kodniu, oraz znaj- 
dujący się w niej nagrobek Jana Sapiehy 
wojewody podlaskiego. (Odbitka z Biblio- 
teki warszawskiej, 1857 r.) Warszawa, 1857, 
w 8ce, str. 12, z ryc. (Druk. egzempl. 100.) 

— Franciszek z Łosia Loski podkomorzy 
warszawski, regent koronny. (Odbitka w 50 
egzempl. z Biblioteki warszawskiej, 1864.) 

— Genealogia portretowa Sapiehów w ko- 
ściele parafialnym św. Anny w Kodniu, przez 
(Odbitka z Biblioteki warszawskiej.) War- 
szawa, w drukarni Gazety codziennej, 1856, 

w 8ce, str. 15. + + + 

— Ksiądz Paweł Szymański. (Osobne egzem- 
plarze z Biblioteki warszawskiej wydzielone, 
lecz nie odbitki.) 

— Wojciech Jakubowski, marszałek polny 
wojsk francuzkich. (Odbitka z Biblioteki 
warszawskiej.) Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1873, w 8ce, str. 23. 40 kop. 

ŁOTOCKI Atanazy (Protojerej). Objaśnienie 
liturgii. Warszawa, 1856. 

— Cerkowno - istoriczeskojo i statisticze- 
skoje opisanie warszawskoj prawosławnoj 

Eparachii, sostawlennoje w 1855 g kliu- 

czarem warszaws. katedralnago Sobora. Po- 
czajew, typ. Poczajew. Ławry, 1863, w 8ce, 
str. 367 i kart 4. + 

Łotewska grammatyka , obacz : Kossowski 
Franciszek (1853). 

Łotewski słownik, obacz: Kurmin (1858); 
Wojedak Jan. 

Łowickie Księstwo, obacz: Gley 6. 

Łowicz, obacz: Gawarecki H. ; Siewuliński 

(Szkoły, 1809). 

Łowiectwo, obacz: Auleitner (1850); Bobia- 
tyński; Borkowski Józef (w Pracach literac- 
kich); Held; Kiciński Br. (Poezye 1840, Tom 
II. i III.): Kozłowski W. (Terminologia); 
Kurowski; Łownictwo (1860); Myóliwstwo; Piór- 
kowski (1869); Reumann; Rolkowski; Sejmik; 
Sementowski (Książąt Kijowskich). 

ŁOWIŃSKI Val. De Aeschyli Septem contra 
Thebas, w 4ce, str. 24. (Program des Gymn. 
Konitz, 1852.) r EOWNICTWO — ŁOZIŃSKI. 16 — Diverbii Aeschylei secundum raitionem 
antitbeticam emendati specimen. (W Progra- 
mie gimnazjalnym w Chojnicach w Pruaiech 
Zachodnich, 1862 r.) 

ŁowntCtwo obejmujące hodowanie i ochronę 
zwierząt i ptaków łownych , oraz tępienie 
zwierząt drapieżnych Wykład nauczyciela 
leśnictwa w Instytucie gospodarstwa wiej- 
skiego i leśnictwa w Marymoncie. Warszaw- 
Gebethner i Wolff, 1860, w 4ce, str. 188. 
(Autografowane.) 50 kop. 

ŁOWZIŃSKI. Geschichte der geheimsten Be 
gebenheiten meines l.ebens, von ihm selbst 
beschrieben. Nurnberg, bauer, 1807, w 8ce, 
z 1 tabl. 

ŁOZIŃSKI Bronisław. Opinia publiczna. Stu- 
dyum publistyczne przez Dra Bronisława Ło- 
zińskiego. (Odbitka z Przeglądu polskiego.) 
Kraków, druk Leona Paszkowskiego, pod za- 
rządem J. Łakocińskiego, 1873, w 8ce, str. 
63. 

ŁOZIŃSKI Franciszek. Nauka pisania, z upo- 
ważnienia Wysokiej Komisyi rządowej Oświe- 
cenia publicznego, dla użytku Szkółek ele- 
mentarnych, rzemieślniczych i wiejskich. War- 
szawa, M. Glucksborg, 1868. 15 kop. 

— Nauka pisania, przez Komisyą rządową 
Oświecenia publicznego zalecona do użytku 
Szkół średnich w Królestwie. Warszawa, M. 
Glucksberg, 1868. 30 kop. 

— Nauka pisania, z upoważnienia Wyso- 
kiej Komisyi rządowej Oświecenia publiczne- 
go dla użytku Szkół elementarnych i wiej- 
skich ułożona. WarBzawa, w litograBi Mę kar- 
skiego, 1872. 

ŁOZIŃSKI Józef (Pleban grecko- kat. w Jawo- 
rowie, urodź. 1807 r). Grammatyka języka 
ruskiego. Przemyśl, druk Biskupi, u Winiarza 
we Lwowie, 1846, w 8ce, str. LII i 129. 
1 ztr. + 

— Nauki cerkownyi na torżestwiennyi praz- 
dniki ciłoho roku w kupie i s tiemi koto- 
rych swiaszczenie na nedielie pereneeene 
jest. Peremyszl, 1865. 1 złr. 20 cent. 

— Nauki cerkownyi na nedielie ciłoho roku, 

napisał Peremyszl, typ. Dikowskoho, 1661, 

w 8ce, str. 241. + 

— O obrazowaniu jazyka ruskoho. Pere- 
myszl, 1849, w 8ce. 

— Ruekoje wesile opisanoje czerez 

Peremyśl, w typogr. wfadycznoj gr. katol., 
1835, w 8ce, str. 163. 60 cent. + 

— Żytie Joanna Snihurskoho władyki pere- 
tnyskoho. Lwów, 1851, w 8ce. 

(Łoziński.) Abecadło i uwagi nad rozprawą: 
O wprowadzeniu abecadła polskiego do pi- 
śmiennictwa ruskiego, napisaną przez księdza 
Łozińskiego, umieszczoną w Rozmaitościach 
Iwows., 1834, Nr. 29. Przemyśl, w drukarni 
Biskupiej, 1836, w 8ce. — Obacz: Peremyszlianin ; SzaszkiewiczM.; 
Tatomir. 

ŁOZIŃSKI Peter. Redę am 10. December 
1848. Lemberg, w 8ce, pół ark. 

— Redę am 18. August 1848. Lemberg, 
w 4ce. 

— Słowo w czasi zadusznoho nabożeństwa. 
Lwów, 1848, w 4ce, '/, ark. 

— Obacz: Treszczakowski Leon. 

ŁOZIŃSKI Walery (urodź. 1836 f 1861 r.). 
Niebezpieczny człowiek i Verbum nobile. 
Dwie komedye. Lwów. nakładem K. Wilda, 
18G6, w 8ce, str. 68. 90 cent. 

— Zaklęty dwór. Powieść w dwóch To- 
mach. Lwów, K. Wild, 1664, w 8ce; Tom I, 
str. 342; Tom II, str. 356. 3 złr. 

— Ludzie z pod słomianej strzechy, spisał 
prostemu ludowi Walenty ze 8 m o lnicy. Lwów, 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, nakład 
Redakcyi Dzwonka, 1861, w 6ce, str. 117, 
kart 3. (Odbito 3000 egzempl.) + 

— Toż, spisał Walenty ze Smolnicy. Dru- 
gie wydanie. Lwów, nakład Komisyi Wyda- 
wnictwa w Tow. gospod., druk E. Winiarza, 
1861, w 8ce, str. 122. 21 cent. 

— Czarny Matwij, powieść, z życia luda 
górskiego. Lwów, druk E. Winiarza, u K. 
Wilda, nakład Redakcyi „Kółka rodzinnego, 11 
1860, w 8ce, str. 377. + + + 

— Toż. Tomów II. w jednym. Lwów, na- 
kład Biblioteki powieści i romansów, Gubry- 
nowicz i Schmidt, 1872, w 8ce, str. 367. 
1 złr. 60 cent. 

— Pisma pomniejsze. Lwów, K. W T ild, 1865, 
w 8ce, str. 498. 10 złp. + 

(Treść : Starsza siostra Zygmunta Augusta ; 
Michałko ; Felicyan Łobeski ; Kłopoty powie- 
ścio-pisarza; Lutnia Wajdeloty; P. Skarbnik 
Drohorucki ; Proces o dziwo twór ; • Człowiek 
bez imienia; Sąsiadka ; Niezawodne lekarstwo ; 
Ostatni środek; Jenerała Gordona pamiętnik 
1651 — 1661; Życiorys autora.) 

— Szaraczek i Karmazyn. Powieść w II. 
Częściach. (Odbitka z Dziennika literackiego.) 
Lwów, u K. Wilda, 1859, w 8ce; Część I, 
str. 186; Część II, str. 198. 10 złp. 

— Szlachcic chodaczkowy. Powieść. Lwów, 
u K. Wilda, 1857, w 8ce, str. 249. 7 złp. 

— Obacz: Bielawski Br. 

— Dzwonek, pismo dla ludu, trzy razy w 
miesiąc. Lwów, Redaktor od r. 1864—1865, 
w 8ce. Półrocznie 1 złr. 

(Pierwej redagowali: Bruno Bielawski i 
Walery Łoziński; po nich: Julian Starkel, 
Bernard Kalicki aż do skazania ostatniego 
na lat trzy więzienia.) 

ŁOZIŃSKI Władysław. Z estetyki i życia. 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk K. Bud- 
weisera, 1872, w 8ce, str. 215. 2 złr. 50 cent. + 

— Galiciana. Kilka obrazków z pierwszych 
lat hi story i galicyjskiej. Lwów, nakład K. 16 Ł0Z0W8KI - ŁUBIEŃSKI. Wilda, druk Ossolińskich, 1872, w 8ce, str. 
182. (Wyd. w 600 egzempl.) 1 złr. 20 cent. 

— Pierwsi Galicyanie, powieść z przeszło- 
ści. Lwów, K. Wild, 1867, w 8ce, str. 437. 
2 złr. 60 cent 

— Gazeta lwowska. Redaktor od r. 1678, 
fol. (Dodawany miesięcznie : Przewodnik na- 
nkowy.) 

— Czarne godziny, powieść współczesna. 
Lwów, K. Wild, 1869, w 8ce, str. 422. 2 złr. 
60 cent. 

— Hazardy, powieść współczesna. (Oddruk 
z Dziennika literackiego.) Lwów, K. Wild, 
1870, w 6ce, str. 367. 2 złr. 40 cent. 

(W r. 1870 na niemieckie przełożył Dr. 
Roza.) 

— Hi s tory a siwego włosa, powieść. (Od- 
drnk z Tygodnika wielkopolskiego.) Poznań, 
Redakcya Tygodnika wielkopolskiego, drak 
L. Merzbacha, 1871, w 8ce, str. 162. 1 tal. 

— Legionista, powieść z przeszłości. Lwów, 
Richter, 1870, w 16ce, str. 320. 1 złr. 20 cent. 

— Opowiadanie Imci Pana Wita Narwoia 
rotmistrza konnej gwardyi koronnej A. D. 
1760—1767. (Oddruk z Przeglądu lwowskiego.) 
Lwów, Księgarnia Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, 1874, w 
8ce, str. 813 i rejestr. 1 złr. 80 cent. 

— Pogadanki teatralne. Lwów, Wild, 1866, 
w 8oe, str. 83. 50 cent. 

— Przybłęda, obrazek dramatyczny z życia 
ludu ruskiego, ze śpiewkami w dwóch aktach 
oryginalnie napisany przez Hizopa Ziółka. 
Lwów, w Komisie J. Milikowskiego, 1864, 
w 8ce, str. 52. 40 kr. 

— O towarzystwie Iwowskiem przy schyłku 
XVIII, stólecia. Lwów, nakład Seyfartha i 
Czajkowskiego, w drukarni Ossolińskich, 1872, 
w 8ce, str. 47. 50 cent. 

(W r. 1869 — 70 redagował Dziennik lite- 
racki.) 

Łozowski, obacz: Korzeniowski Józef. 

ŁOŹYŃSKI Albert (Prof.). Die Culmer Aka- 
demie im Jahre 1854. Culm, 1857, w 4ce. 
(Oddruk z Programu gimnazyalnego Cheł- 
mińskiego.) 

— Antiquitates Plautinae, particula, 1841. 

— Geschichte des Gymnasiums zu Kulm 
wahrend der ersten 25 Jahren seines Beste- 
hens. Culm, 1863, w 4ce, str. 75. (W Progra- 
mie gimnazyalnym.) 

— Obacz: Hermippus; Jahresbericht (1855); 
8myrneus (1832). 

ŁUBIEŃSKA Adela. Krótki opis Buska i jego 
okolic. Warszawa, drukiem Banku polskiego, 
1842, w 8ce, str. VII i 21, z ryciną i map- 
pą okolicy. (Z przedmową Eleonory Ziemięo- 
kiej.) + 

ŁUBIEŃSKA Konstancja. Niedowiarek, po- 
wieść moralna. II. Części. Poznań, nakładem 
autorki, 1842, w 16ce, str. IV i 226. 9 złp. (W Katalogu Mickiewicza mylnie Ładnow- 
ska autorką, w innyoh Łuszczewska.) 

— Bajki dla dzieci, z 50 rycinami. Na do- 
chód sal Ochrony warszawskiej. Warszawa, 
druk Kaczanowskiego, 1841, w 8ce, str. 42 
i kart z rycinami 50. 10 złp. 

— Obacz: Chimani; Koźmian Jan. 

ŁUBIEŃ8KA Tekla z Bielińskich (urodź. 1767 
f 1810 r.). Karol Wielki i Witykind, drama 
historyczne we 2 aktach, wierszem, z muzy- 
ką Józefa Elsnera, reprezentowane pierwszy 
raz na Teatrze narodowym d. 5 Grudnia 1807, 
w przytomności Najjaśniejszego Fryderyka 
Augusta, Króla Saskiego, Ksiązęcia Warszaws. 
Warszawa, w drukarni Zawadzkich, 1808, 
w 8ce, kart 2, str. 45 i 3. + 

— Tenże tytuł. Tamże, 1808, str. 41, niel. 
2 i III. 

— Toż. Warszawa, bez wyrażenia drukarni, 
1808, w 8ce, kart 2, str. 52 i kart 2. + 

— Obacz: Dodatek. 

ŁUBIEŃSKI Edward Pomlan. L' armistice 
entre les Russes et les Polonais (2. Feyrier 
1868). Leipzig, W. Gerhard, 1868, w 8ce, str. 
24. 8 franki. 

— Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebez- 
pieczne, tudzież dwa ideały. (Oddruk z Prze- 
glądu poznańskiego.) Wydanie drugie popra- 
wne. Poznań, Księgarnia katolicka, 1851, w 
8ce, str. 80. 4 złp. + 

— Obacz: Koźmian Jan. 

— Guerres et revolutions d' Italie en 1848 
a 1849. Paris, Lecoffre, 1852, w 8ce, 81 ark. 
5 frank. 

— konkordacie 18 Sierpnia 1855 roku 
w Austryi. Kraków, nakładem autora, czcion- 
kami Budweisera, 1867, w 8ce, str. 108. 
10 sgr. + 

— Mickiewicz w Rzymie. Odpowiedź na 
list bezimienny umieszczony w Dzienniku 
polskim, napisał Poznań, Księgarnia kato- 
licka, 1850, w 8ce, str. 16. 1 sgr. + 

— Zamiar Dziennika Wiary, nakreślił 

Lipsk, Brockhaus, 1861, w 8ce, str. 40. 1 złp. + 

ŁUBIEŃ8KI Felix Walezyusz (Minister Spra- 
wiedliwości, urodź. 1758 t 1648 r.). Taryfa 
ogólna zmian kursu bankocetli wiedeńskich, 
z kursem złota monety konwencyonalnej po- 
równany w miastach Krakowie , Lublinie , 
Warszawie i Wrocławiu, od 1 Stycznia 1796 
do 30 Stycznia 1810 r. zaszłych. Tomów IV. 
Warszawa, 1810, fol.; Tom I, tabl. I, kart 4, 
str. 143; Tom II, kart 143; Tom III, str. 
147; Tom IV, str. 149. 

(Łubieński F.) Jaśnie Wielmożnemu Feli- 
ksowi Pomian hrabi Łubieńskiemu, Ministro- 
wi Sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego, 
Orderów polskich i innych wielu Kawalerowi 
i t. d., z powinszowaniem imienin. Bez wyr. 
roku i miejsca druku, fol., 1 karta nieliczb. 
(Całość składa się z dwunastu wierszy.) i 
i 

l ŁUBIEŃSKI - ECJCZKIEWIC2. 17 — Obacz: Baliński St.; Bogdan Jan; Kosso- 
wicz Andrzej; Możdzyński F. 

ŁUBIEŃSKI Józef. Katechizm rzymsko-apo- 
stolsko -katolicki dla użytku młodzieży, ze- 
brał Warszawa, XX. Missyonarze, 1854, 

w 12ce, str. 33. 10 sgr. 

— Katolickie nabożeństwo na wszystkie 
niedziele, święta uroczyste i kościelne, oraz 
modlitwy z Pisma św. i Ojców Kościoła wy- 
jęte, na większą chwałę Boga i dla dogodno- 
ści wiernych, zebrał II. Części w jednym 

Tomie. Warszawa, Natanson, 1852, w 16ce; 
Część I, str. V, 490 i XIII; Gzęśó II, str. 
369 i IX. 8 złp. 

— Toż, wydanie drogie. II. Części. War- 
szawa, Henryk Natanson, w drukarni Gazety 
codziennej, 1859, w 16ce; Część pierwsza 
domowa, kart 3, str. 520; Część druga ko- 
ścielna, kart 12 i str. 363, rejestru str. XXIII. 
1 tal. 20 sgr. 

— Toż, wydanie trzecie. Warszawa, Hen- 
ryk Natanson, 1865, w 8ce, str. 556, 383 i 
XXIV. 1 rub. 80 kop. 

ŁUBIEŃSKI J. Die Abgaben und das Kapi- 
tał. Der freie Handel und der Fin an z -Etat. 
Zweiter Theil. Berlin, G. C. Schneider, 1849, 
w 8oe, str. 71 i 1 karta. + 

— Wahre Grundlage zur Organisation der 
Arbeit. Breslau, Druck von Freund, 1848, 
w 12ce, str. 16. 

— System wolnego handlu i podatkowania. 
Lipsk, Księgarnia zagraniczna, druk F. Recla- 
ma, 1845, w 8ce, str. 204. 

ŁUBIEŃSKI Leon (Współredaktor Biblioteki 
warszawskiej, urodź. 1812 f 1860). Lettre cPun 
Polonais a M. Sebastiani, ministre des affai- 
res ótrangeres , sur sa conduite a 1'egard 
de la Pologne. Paris, 1831, w 8ce. 

— Toż, des affaires des relations exteri- 
eures de France. Paris, Dupont, 1832, w 8ce, 
str. 8. + + + 

Łubieński Maciej (Arcybiskup), obacz: Buj- 
deeki ; U. L 

ŁUBIEŃSKI Paweł. O uregulowaniu stosun- 
ków włościańskich w W. Księstwie Poznań- 
skiem i o potrzebie zastosowania tegoż do 
Królestwa Polskiego, przez Lipsk, wyda- 
nie J. N. Bobrowicza, Księgarnia zagraniczna, 
1843, w 8ce, str. 104. 3 złp. + 

ŁUBIEŃSKI Piotr. Zdanie sprawy Dyrekcyi 
szczegółowej Województwa Mazowieckiego 
z czynności dwuletnich od 1828 do 1830 r. 
(Warszawa), 1830, w 4ce. 

ŁUBIEŃSKI S. Dissertation sur la represen- 
tation. Geneve, 1834. 7'/, sgr. 

ŁUBIEŃSKI Stanisław (urodź. 1573 t 1640). 
Pisma pośmiertne Biskupa, Podkancle- 
rzego koronnego. Droga do Szwecyi roku 
1693; Rozruchy domowe od r. 1606 po 1609, 
a łacińskiego oryginału przełożył, wiadomość 
o życiu i pismach dołączył Adam B. Jooher. Petersburg i Mobile w, nakładem B. M. Wolf- 
fa, 1855, w 8ce, str. XXI i 175. (Dzieło to 
stanowi Tom VII. Zbioru: Dziejopisowie kra- 
jowi.) 2 rub. + + + 

— Korrespondencya, obacz : Przekłady po- 
etów. 

ŁUBIEŃSKI Tadeusz (Biskup, urodź. 1794 
f 1861). Przekład Gundulicza poematu : Osma- 
nida. (Rękopis.) Ob. Piętka Jan; Szembek. 

Łubieński Władysław, obacz : Bartoszewicz J. 

Łubin, obacz: Biblioteka rolnicza; Grepp; 
Kurowski J. N. 

Lubiński Czesław, obacz: Lubieński. 

ŁUBKOWSKI. Słownik nowy polsko-rossyj- 
ski. Warszawa, 1836, w 12ce. 10 złp. 

— Słownik nowy rossyjsko -polski. Tomów 
II. Warszawa, druk Banku polskiego, 1835, 
w 12ce, str. 450 i 372. 14 złp. 

Łuck, obacz : Pamiątka (Seminaryum, 1869). 
Łucka kapituła, obacz: Akt 
Łucki powiat, obacz: Odpowiedź. 

ŁUCKI Teofil. Cennik nasion, jarzyn, kwia- 
tów, traw, roślin pastewnych, drzewowych, 
ekonomicznych, tudzież kwiatów wazonowych, 
drzew owocowych i wszelkich roślin główne- 
go składu nasion. (Lwów, 1874), w 4ce, str. 
26. + 

ŁUCZAK0W8KI Eliasz (ksiądz). Theses ex 
disciplinis theologieis etc. defendet Wie- 
deń, druk Mechitarystów, 1828, w 8ce, str. 8. 

ŁUCZAKOWSKI Włodzimierz. Zdania ze 
wszystkich umiejętności prawniczych i poli- 
tycznych etc. Kraków, druk Uniwers., 1867, 
w 8ce, str. 6. i- 

ŁUCZKIEWICZ Antoni. Szkolnictwo na pod- 
stawie historycznego rozwoju i zasad wycho- 
wania podług planu przepisanego dla Semi- 
naryów nauczycielskich. Lwów , nakładem 
Gubrynowicza i Schmidta, w drukarni J. 
Dobrzańskiego i K. Gromana, 1872, w 8ce, 
str. 575. (Wyd. w 1000 egzempl.) 2 złr. 40 
oent. 

ŁUCZKIEWICZ Henryk. O białaczce (Leuko- 
cythemia) pod względem klinicznym. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1860, w 8ce, str. 72. + 

— Choroby narządu krążenia krwi, wyło- 
żył Dr. Med. i Chir., Prof. Patologii i 

Historyi Medyc. przy Ces. Uniw. warszaws. 
(Patologia i terapia szczegółowa.) Warsza- 
wa, Redakcya Gazety warszawskiej, drukiem 
Gazety warszawskiej, 1874, w 8ce, str. II i 
248. 2 rub. + 

— Farmakologia według układu Dra F. 
Oesterlena do podręcznego użytku opraco- 
wana przez Dra Med., Członka, kor. Tow. 

lek. warszaws. Warszawa, nakład i druk K. 
Kowalewskiego, 1860, w 8ce, str. VI treśoi, 
nieliczb. 4 i liczb. 310 i XIV. 1 rub. 50 kop, 
+ + + 

8 18 ŁUCZKO - ŁUKASZEWICZ. — Kurs medycyny praktycznej, wyłożył 

Dr. Medycyny i Chirurgii, Profesor Patologii 
i Terapii ogólnej w Szkole głównej warszaw- 
skiej , Członek Towarzystwa naukowego w 
Krakowie, ces. Towarzystwa lekarskiego w 
Wilnie i Towarzystwa lekarzy czeskich w 
Pradze. Tomu 1. Część I. Choroby układu 
nerwowego. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
wydanie Redakcyi „Gazety lekarskiej," 1869, 
w 8ce, str. VI i 439. (Biblioteka umiejętno- 
ści lekarskich.) 3 rub. 30 kop. t 

— Pamiętnik Towarzystwa lekars. waraz. 
wydawany za upoważnieniem Rządu. Redak- 
tor główny Dr. Łuczkiewicz. Serya Ul. Rok 
1860. Warszawa; Tom I, z tabl. litografów., 
Btr. 456; Tom II, z drzeworytami, str. 426. 
(Ogólnego zbioru Tom XLIII, i XLIV.) 

— Obacz: Pamiętnik. 

— Wykład popularny o hemoroidach, z wy- 
kazaniem ich przyczyn, objawów i prawideł 
zachowania się w tej słabości, na użytek pu- 
bliczności nielekarskiej podał Dr. Med., 

Prof. zwycz. Szkoły główn. warszawsk. War- 
szawa, nakładem Braci Ssleifstein, 1868, w 
12ce, str. 76 i kart 2. 

— Popularny wykład o suchotach płucnych, 
z prawidłami zachowania się w suchotach i 
przy wrodzonej skłonności do suchot. War- 
szawa, 1866, w 8ce. 45 kop. 

— Obacz: Hippokrates; Uhle (Patologia). 

ŁUCZKO Stanisław. Roku 1818 miesiąca 
Decembra d. 7, przezemnie niżej podpisanego 
Stanisława Łuczki, Ex- Sędziego granicznego, 
komornika Powiatu Wiłkomirskiego, najkrót- 
sza o wykalkulowaniu geometrycznie i aryt- 
metycznie cyrkułu dysscrtacya, z dowodami 
do akt Prześwietnej Akademii Wileńskiej 
podać się mająca, fol., 1 arkusz i 1 tablica 
matematyczna. (Na końcu powtórzony podpis 
autora.) 

Łudztmił z 8***. Bajki zmyślone dla dobryoh 
dzieci. Obacz: Ludzi mir. 

(Łukasz św.) Żyoie, śmierć i zmartwych- 
wstanie prawdziwego Messy asza Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, według św. Łukasza, przez 
Towarzystwo Missyonarzy angielskich wydane 
dla nawracania Żydów. Warszawa, 1845, w 
8ce, str. 106, we dwie szpalty. 

— Tenże tytuł. Tamże, w drukarni Towa- 
rzystwa Missyonarzy, 1852, w 8ce, str. 102. 

— Obacz: Ulanowski L 

ŁUKASZEK Anton (ksiądz). Theoria mundi 
sou InYestigatio naturae rerum, quam ex no- 
yis obseirationibue ezplicitis, de situ solis 
et motu terrae vel de naturali systemate so- 
lis currentis depromsit, luminiąue publico tra- 
dit A. Ł. Warszawa, druk Ungra, 1858, w 8ce, 
str. IV i 139, z 2 tabl. litogr. i 1 tabl. 

ŁUKASZEWICZ C. (Justiz-Commiasarius}. 
Geschichte des Sourerainen Hauses des Al- 
lerdurchlauchtig8ten Monarchen von Preus- sen, seit 286 nach Christo bis auf unsere 
Zeiten. Posen, 1834, fol. 1 tal. 5 sgr. 

ŁUKASZEWICZ Eliasz Antoni. Chwile od 
prac swobodne. Poezye. Odessa, drukiem P. 
Krańcowa, 1857, w 8ce, str. 133. 1 rub. + + -f 

ŁUKASZEWICZ Józef (urodź. 1799 f 3go 
Lutego 1673). Historiach - statistisches Bild 
der Stadt Posen in fruheren Zeiten. Bearbei- 
tet nach dem polnischen Werke. I. Heft 
Łissa und Gneseu, Gfinther, 1846, w 12oe, 
str. 64 (więcej nie wyszło). '/ 4 tal. 

— Dzieje kościołów wyznania hel weckiego 
w Litwie. Tomów II. Poznań, druk Orędo- 
wnika, 1842-1843, w 8ce; Tom I, str. 414 
i VIII; Tom II, str. VI i 290. 24 złp. + 

— Dzieje kościołów wyznania hel weckiego 
w dawnej Małej Polsce. Poznań, Żupański, 
1853, w 6ce, str. XII i 435. 3 tal. 10 sgr. 

+ + + 

— Geschichte der reformirten Kirchen in 
Lithauen. U. Bandę. Leipzig, Dyk, 1848—60, 
w 8ce. 2 tal. 15 sgr. 

— Historya szkół w Koronie i W. Księ- 
stwie Litewskiem, od najdawniejszych czasów 
aż do r. 1794. Tom I— IV. Poznań, Żupański, 
1848—49-52, w 8ce; Tom I, str. VIII i 472; 
Tom II, str. IV i 492 ; Tom III, str. IV i 516; 
Tom IV, str. VI i 366. 12 tal. + + + 

(Tom III. i IV. takie osobno odbity pod 
tytułem: Zakłady naukowe i t. d.) 

— O kościołach Braci czeskich w dawnej 
Wielkopolsce. Poznań, czcionkami Karola 
Pompejusa, 1835, w 8ce, str. II i 420. 9 złp. + 

— Geschichtliche Nachrichten uber die Dis- 
sidenten in der Stadt Posen und die Refor- 
mation in Gross- Polen im 16. und 17. Jahr- 
hunderte , nach der Folgenreihe der Jahre 
geordnet. Ins Deutsche ubersetzt von Vinzenz 
von Balitzki. Darmstadt, Leske, 1843, w 8oe. 
3 złp. 

— Obraz historyczno • statystyczny miasta 
Poznania w dawniejszych czasach. Tomów II. 
Poznań, Nowa Księgarnia, druk Pompejusa, 
1888, w 8ce; Tom I, str. VI, 133 i rycin 3; 
Tom II, str. 434 i rycin 5. 24 złp. + 

— Krótki opis historyczny kościołów paro* 
chialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, 
szkółek parochialnych, szpitali i innych za- 
kładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi 

Poznańskiej, przez Tomów III. Poznań; 

nakład Żupanskiego, czcionkami Deckera i 
Spółki, 1858 — 1869 - 1863, w 8ce: Tom I. 
(Archidyakonat Poznański), str. VIII, CXIII 
i 425; Tom II. (Archidyakonat Sremski i 
Pszczewski), str. 491 ; Tom III. (Archidyako- 
nat warszawski), str. 374 i VIII. Za 3 Tomy 
7 tal. + 

— Krótki historyczno - statystyczny opis 
miast i wsi w dzisiejszym powiecie Kroto- 
szyńskim od najdawniejszych czasów aż po 
rok 1794. Poznań, Żapańaki, 1869, w 8oe, 
str. 470. 2 tal. 15 sgr. + + + r 

f ŁUKASZEWICZ. 19 — Polska zawierająca jeografią i dzieje 
starożytnej Polski od początku narodu aż do 
nowszych czasów, ku powszechnemu użytkowi 
wydał J. Andrysowicz (pseudonim). — Drugi 
tytuł: Geografia starożytnej Polski ku powsze- 
chnemu użytkowi wydana. Poznań, w Nowej 
Księgarni, 1842, w 12ce, str. 146. 2 zip. -4- 

— Wiadomość historyczna o Dyssydentach 
w mieście Poznaniu w XVI. i XVII. wieku, 

porządkiem lat zebrana przez Poznań, 

druk Pompejusza i Spółki, 1832, w 8ce, str. 
212. 4 złp. + -t- + 

— Zakłady naukowe w Koronie i W. Ks. 
Łitewskiem, od najdawniejszych czasów aż 
do r. 1794. Obacz wyżej: Historya szkół. 

— Ob. Kowalski K.; Orędownik; Pliniusz. 

ŁUKASZEWICZ Józef i MUŁKOWSKI Adolf. 

Das Kdnigreich Polen und die Freistadt Kra- 
kali, von Prof. Possart, Joseph Łukaszewicz 
und Adolph Małkowski. (Hoffmann Carl Fr.: 
Europa und seine Bewohner, VIII. Band, III. 
Theil.) Stuttgart, 1840, w 8ce. 1 1 /„ tal. 

(Łukaszewicz J.) Józef Łukaszewicz. Wspo- 
mnienie pośmiertne. (Od druk z Tygodnika 
wielkopolskiego.) Poznań, druk W. Łebiń* 
skiego, 1873, w 8ce, str. 22. 5 sgr. I ŁUKASZEWICZ Jśzef (ksiądz). Mowa na 
ogrzebie ś. p. hr. Konstantego Plater-Zyber- 
a, zmarłego r. 1850 d. 19 Stycznia miana 
w Łiksnie. Petersburg, w drukarni Karola 
Kraya. 1850, w 8ce, str. 16. (Przypisał Anieli 
z hr. Platerów Plater-Zyberkowej żonie zmar- 
łego.) 

— Mowa na uczczenie pamięci cnót hra- 
biny Józefy Plater, córki Michała i Izabelli 
hrabiów Plater- Syberg, zmarłej r. 1840 d. 25 
Kwietnia w Liksnie. Wilno, 1842, w 8oe. 

— Mowa przy obrzędzie pogrzebu ś. p. 
Panny hrabianki Jadwigi Plater- Syberg, zmar- 
łej r. 1840 d. 27 Listopada w Liksnie. Peters- 
burg, 1841, w 8ce, str. 16. 

— To*. Wilno, 1841, w 8ce. 

ŁUKA8ZEWICZ Lesław (+ 6 Września 1855). 
Pamiętnik naukowy. Redaktor Lesław Łuka- 
szewicz. Tom I— III. Kraków, druk Gieszkow- 
skiego, 1837, w 8ce ; Tom I, kart 2, str. 472 
i kart 2; Tom II, karta 1, str. 476 i karta 1 ; 
Tom III, str. 461, karta 1 i tablic 2. + 

(Tom I. obejmuje ważniejsze artykuły: 
Lamartine; Teatr w Europie; Poezya gmin- 
na Sławi an, przez S ; Adol. Małkowskiego 

artykuły: Aqua tofana. Obyczaje dawnych 
Niemców, Rozbiór Aurel. Augustyna: O mie- 
ście bożem ; Prawodawstwo litewskie, histo- 
ryczny rzut oka przez Ignacego Daniłowicza ; 
O domach pracy; Kobiety w Ameryce; Han- 
del i pieniądze w Ziemiach dawnej Polski; 

List Jana Sowińskiego do Zofii S ; Jakob 

Zeb. Falkowski; Rozbiór Sonetów Henryka 
Potockiego ; Wykaz rozpraw napisanych w cią- 
gu ostatnich trseoh lat, celem otrzymania sto- 
pnia Dra Medycyny w uniwersytecie Jagielloń- 
skim; Potrzeba Warneńaka, poezya; Dwie chwile, poezya Wasilewskiego EU.; Bawełna 
przez K. S(ocsyńskiego). — Tom II. obej- 
muje: William Cowper; Obraz sceny niemiec- 
kiej; Rzut oka porównawczy na piśmienni- 
ctwo nowożytne; Sąd Lubuszy tłómacz. A. 
B(ielow8ki); Wyjątki z Szekspira, przez S. ; 
Poezye Tom. Padurjr; Rozprawki w przed- 
miocie dziejów polskich, przez Kownackiego ; 
Zwyczaje ludu; Rozmaitości; Listy o stanie 
piśmiennictwa polskiego ^ Rozbiory; syste- 
macie prawa karnego, przez Prof. Rossego; 
O pojęciu choroby ze stanowska filozofii na- 
tury; Sławiańskie starożytności, przez B; Obraz 
sceny niemieckiej przez Margraffa; Podróż 
do Etyopii Hoskinsa; Żebrawski T. : Dopeł- 
nienia dawnej Bibliografii polskiej. — Tom 
III. obejmuje: Józef I. Kraszewski, przez Ed. 
Wasilewskiego: Listy Zor. Chodakowskiego 
do J. S. Bandtkiego; Głębocki J.: Rzut oka 
dziejów na sztukę wojowania; Rozbiór dzie- 
ła M Grabowskiego: Literatura i krytyka; 
Rzesiński J. S. : Rozbiór Żocbowskiego Czę- 
ści mowy; Dumas A.: Ostatek życia Joachima 
Murata; Steczkowski J. K.: Gwiazdy spada- 
jące; Kamienie z powietrza spadające, przez 
A. B. ; Oświata Sławian pogańskich przez 
Michała Olszewskiego; Poezye przez A. B(ie- 
lowskiego), J. D. B(orkowskiego) , S. K., Ter- 
lecką Annę, E. Wasilewskiego, P., Kulig przez 
Każ. Wójcickiego; Bibliografia dawna polska 
przez Że braw skiego ; Recenzye: Żyoie Dodo- 
sińskiego przez Skarbka). 

— Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, 
ułożył Kraków, w tłoczni St. Cieszkow- 
skiego, 1886, w 8ce, str. 93. 3 złp. + 

— Toż samo. Wydanie drugie. Kraków, 
w księgotłoczni St. Gieszkowskiego, 1838, w 
8ce, str. 108. + + + 

— Toż samo. Wydanie trzecie uzupełnił 
W(aleryan) K(aiinka) i Adolf Mułkowski (głó- 
wnie). Kraków, nakład Józefa Cypcera, druk 
Uniwersytetu, 1848, w 12ce, str. 210 i XV. + 

— Toż. Wydanie (czwarte) z drugiego 
przerobione. Kraków, nakładem autora, 1851, 
w 8ce, str. IV i 124. 3 złp. + 

— Toż, rozszerzony i dopełniony przez 
Czarnowskiego Jana Nepomucena. Warsza- 
wa, w drukarni Stanisława Nowakowskiego, 
1856, w 12ce, str. 240 i 4 kart spisu. 1 rub. ; 
zniż. 40 kop. 

— Toż. Wydanie przerobione i powiększone, 
doprowadzone do r- 1857 (przez Jana Radwań- 
skiego). Kraków, 1858, w 8ce, str. 151. + + + 

— Toż. Wydanie (siódme) większe uzupeł- 
nione i doprowadzone do r. 1850, opracował 
ks. T. Kiliński. Poznań, nakład N. Kamień- 
skiego, 1859, w 8ce, str. 494. 

— Toż. Wydanie drugie uzupełnione i do- 
prowadzone do roku 1860. Poznań, nakładem 
i czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1860, 
w 8ce, str. 312. 

— Toż. Wydanie drugie większe, uzupeł- 
nione i doprowadzone do roku 1860. (Wyda-i 20 ŁUKASZEWICZ - ŁUKIEWICZ. 
— Toż, wydanie trzecie, uzupełnione i do- 
prowadzone do r. 1864. Poznań, N. Kamień- 
ski j Spółka, 1864, w 8ce, str. 318. 26 sgr. + 

— Toż, wydanie trzecie, większe, uzupeł- 
nione i doprowadzone do roku 1866. Poznań 
N. Kamieński i Spółka, 1866, w 8ce, str. 877. 
3 tal. 10 sgr. + 

— Toż, uzupełniony wiadomością, o pisa- 
rzach łacińsko - polskich i doprowadzony do 
1860 roku. Warszawa, J. Breslaner, 1861. w 
8oe, str. 90. 1 tal. 4 sgr. 

— Porównaj: Rogalski Leon. 

— Rys jeografii powszechnej. (Wydał L. 
Łukaszewicz.) Kraków, druk pod Sową, 1860, 
w 8ce, Btr. 166. + 

— Wzory pism czcionkami pod Sowę, tu- 
dzież 1 tablica z wzorami winiet. B. w. r. 
(1860), w 8ce, kart 12 niel. + 

.ŁUKASZEWICZ M. W. (ksiądz, Proboszcz 
Zerkowski). Kazania na nieaziele i święta 
całego roku. Tomów V. Kraków, nakładem 
Wydawnictwa dzieł katolickich, czcionkami 
K. Budweisera, 1868—69, w 8ce; Tom I, str. 
310 i 3 kart; Tom II, str. 868; Tom III, str. 
296; Tom IV. r. 1869, str. 290: Tom V, str. 
873. 10 złr. + 

ŁUKA8ZEWSKI. Rzecz o Panslawizmie. Ben- 
dlikon, druk „Ojczyzny" Radzkiego, 1866, w 
8ce, str. 76. + 

ŁUKASZEW8KI Juliusz Ksaw. (ze Skorzęcin, 
urodź. 1836). De eclampsia. Dissertatio inau- 
guralis medica. Berolini, typ. 6. Lange, 1862, 
w 8ce, str. 32. + 

ŁUKASZEWSKI Ksawery F. A. E. Elemen- 
tarz polski dla Szkół katolickich wiejskich 
i miejskich w W. Księstwie Poznańskiem. 
Część I. Leszno, Gunther, 1844, w 8ce, str. 
92 i kart niel. 2. 16 gr. 

— Toż. Część II. Tamże , 1846, w 8ce. 
24 gr. 

— Toż, dla katolickich Szkół wiejskich i 

miejskich. Część pierwsza. Wypracował 

nauczyciel elementarny. Wydanie czwarte. 
Leszno, nakładem i czcionkami Ernesta Gun- 
thera, 1861, w 8ce, str. 96 i nieliczb. 4. f + 

— Toż. Część II. Leszno, E. Gunther, 1863, 
w 8ce, Btr. 120. 4 sgr. 

— Toż. Część I. Wydanie trzecie. Wrocław, 
£. Gunther, 1868, w 8ce, str. 119. 4 sgr.; 
oprawne 6 sgr. 

— Elementarz polsko - niemiecki dla kato- 
lickich Szkół elementarnych wiejskich i miej- 
skich, podług metody poczynającej czytanie 
od pisania ułożony. — Polnisch-deutsche Fibel 
nach der schreibenden Methode fur katholi- 
scbe utraąuistiscbe Elementar-Schulen. Le- 
onio, Gunther, 1846, w 8ce, str. 180. 1 Vi rfp. — Toż, wydanie drugie. Tamże, 1848, w 
8ce, str. 180. ' 

-- Nauka pisania listów czyli Praktyczna 
wskazówka do sporządzania wszelkich w zwy- 
czajnem życiu zachodzących piśmiennych czyn- 
ności tak prywatnych, jako też urzędowych 
i sądowych, tudzież znsczny zbiór wzorów 
do wszelkiego rodzaju listów, podań, skarg, 
protokulo w układów, zapisów, świadectw, 
kwitów, rachunków, wekslów, sprawozdań 
obwieszczeń, uwiadomieó i t. p. dla prywa- 
tnego i szkolnego użytku, przez..... Gliwice, 
Landsberger, Mihkowski we Lwowie. 1847 
w 8ce t str. II i 268. ' 

o*7 /v°*' LWÓ "/ W?""". 1860, str. II i 
258. (howy przedruk tytułu z r. 1847.) 2 złn 
12 gr. ' r# 

i«« T ?*' t^^o^^T 116 w y dani «- Tamże, 

l ^\m\ 1V o 1 ?**'* ( Now y Pędnik tytułu 
z r. 1847.) 3 złp. 6 gr. 

~- Słownik podręczny wyrazów obcych i 
rzadkich w języku polskim używanych. Spi- 
sał i objaśnił.... Królewiec, Bracia Borntre- 

f r «rS Wie> CBC1 ° nkan » . E. T. Dałkowskiego, 
1847, w 8ce, str. 14 i 811. 8 złp. 12 grf + 

-- Tablice ścienne podług metody łączącej 

^t^TIk 4 % i i8aniem v Lewno » ™*&*r, 
1847, 13 tablic arkuszowych. 2 złp. 12 gr 

ŁUKASZEWSKI i MOSBACH August Polsko- 
niemiecki i niemiecko-polski słownik kieszon- 
kowy. Wydanie stereotypowe. Wrocław 1846 
w 16ce. • » 

— Toż, trzecie wydanie stereotypowe Wpo 
cław, Schletter, 1848, w 16ce, str. 748 i 887? + 

— Toż, do szkolnego i podręcznego uży- 
cia podług najlepszych źródeł wypracowani 
Czwarte wydanie stereotypowe. Wrocław' 
Schletter, 1860, w 8ce, str. 748 i 887 1 TLV 
10 gr. ' Ł ** L 

— Toż, piąte wydanie stereotypowe. — Pol 
nisch - deutsches und deutsch-poinisches T*V 
schen-Wórterbuch zum Schul- und Handke* 

-7. Toż, wydanie dziewiąte stereotypowe 
Berlin, nakład Schlettera ( E. Bock) uSra 
w 16ce, str. 879 i 444. 1 tal. 10 sgr/ ' 

— Toż, wydanie dwunaste stereotynow* 
Berlin, Z. Schletter (E. Bock), 1872, wie^ 
Część I, str. 748; Część II, str. 888. 1 2' 
10 gr. xai * 

dzi7ci? baCZ: H0W8 A ' ; Pr8U8t *" (pR 7Jaoiel 

Łuki, obacz: Rudnicki T. 

(ŁukiewiCi.) Erinneruną an das Yerlosunga- 
fest der Johann Łukiewicz'schen Ausstattnmrii 
stiffcung fur Lemberger Waisenmadchen fl« 
24. Juni 1863 im St. Sophien Waldchen (tO* 
do polsku.) Lwów, druk M. Poremby, w 4oe 1 LUKISZKI — LUSZCZEW8KA. 21 Łukiszkl, obacz: Rolewicz M. 

ŁUK0M3KI Jan (ar. 1838 f 1868). Krótka 
graromatyka polska. (Odbitka z Wypisów pol- 
skich.) Warszawa, drak A. Ginsa, 1 864, w 8ce, 
atr. 22. 

— Kurs jeżyka polskiego. Praktyczna gram- 
matyka polska na zasadach historyczno-porów 
nawozycb , dla użytku młodzieży polskiej , 

przez Kandydata Filozofii, b nauczyciela 

w Gimnazyum, w Szkołach realnych i filolo- 
gicznych w Warszawie. Warszawa, autor, druk 
J. Psurskiego, 1862, w 16ce, str. 3 i 99. 2 złp. 

— Kura języka polskiego. Krótka grain- 
matyka polska podług najnowszych zasad na- 
uki. Kura wstępny na klassę I. Wydanie dru- 
gie. Warszawa, nakład autora, druk A. Ginsa, 
1866, w 8ce, str. 32. 

— Wypisy polskie. Częśó wstępna. War- 
szawa, nakład autora, druk Alexandra Ginsa, 
1865, w 8ce, str. 214 i 64 poezyj. 4 złp. 10 gr. 

— Toż, wvdanie drugie. Warszawa, druk 
Jana Jaworskiego, 1866, w 8ce, str. 4. 198 
i 60. 

— Toż, wydanie czwarte zmienione. War- 
szawa, 1870, w 8ce, str. 265. 85 kop. 

— Wypisy polskie. Część pierwsza, z doda- 
niem krótkiej grammatyki polskiej. Warsza- 
wa, autor, druk A. Ginsa, 1864, w 8ce, str. 
4, 186, 48 i 22. 4 złp. 10 gr. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, nakład 
autora, druk Alexandra Ginsa, 1866, str. 3, 
200 i 64. 

— Toż, ułożył Częśó pierwsza albo śre- 
dnia. Wydanie trzecie zmienione. Warszawa, 
nakład własny, druk Alexandra Ginsa, 1868, 
w 8ce, str. IV i 252. 65 kop. 

— Toż, wydanie czwarte. Warszawa, 1870, 
w 8ce, etr. IV i 252. 65 kop. 

— Wypisy polskie. Częśó II. Warszawa, 
nakład autora, druk A. Ginsa, 1864, w 8ce, 
str. 4 i 80. 4 złp. 10 gr. 

— Ob. Blanc; Biblioteka; Geografia ^ Nepos 
Korneliusz; Puetz (Geografia, 1868). 

ŁUK0MSKI Longinus Procopiua (Podoliensis). 
De statu et conditione mi li tum morbis cordis 
gignendis idonea. Dissertatio inaugur. medico- 
practica etc. Yilnae, 1815, w 8ce, karta 1, 
str. 16. + 

ŁUKOWSKI Teofil fSecretaire particul. et 
chef du cabinet de M. le Prefect de Deux- 
8evres). Annuaire du departement des Deux- 
Serres pour V annee 1858. Niort, 1858, w 
12ce, str, 589 i 3 tabl. 

ŁUKOWSKI Stanisław Wojciech. O małżeń- 
stwie, podług Drów Ł. Pappenheim i Frano. 

Oesterlen skreślił Warszawa, nakładem 

Redakcyi Przeglądu tygodniowego, 1872, w 
16ce, str. 13. 15 cent. 

— Oględziny i grzebanie ciał zmarłyoh ze 
stanowiska hygieny publicznej, podług dzieł 
Doktorów M. £óvy, Fr. Oesterlen, L. Pappen- heim i innych opracował Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, czcionkami Gazety lekarskiej, 
1878, w 8ee, kart 2, str. 96. 3 złp. 10 gr. 

— Rys badań o cholerze, oraz o środkach 
w celu zapobieżenia jej i ograniczę u ia podług 
Dra L. Pappenheima. Warszawa, J. Okoński, 
1872, w 8ce, str. 32. 30 kop. 

ŁUNIEWSKI Edward. O konieczności wol- 
niejszego umarzania pożyczek w Towarzy- 
stwie kredytowem ziemskiem. Warszawa, w 
drukarni Karola Kowalewskiego, 1866, w 8ce, 
str. 31 i 1 tabl. 

ŁUNIN Michał (t około 18501. Coup d' oeil 
sur los affaires de Pologne. Parie, 1840, w 
8ce. 

ŁUNKIEWICZ Jan Ludwik (ksiądz). Wykład 
obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko- 
katolickiego Kościoła ze względu na ich du- 
chowne znaczenie, zebrany i ułożony. Wilno, 
w Komisyi u Zawadzkiego, 1851, w 8oe, str. 
XVI i 430. 10 złp. 

— obrzędów i religijnych zwyczajów rzym* 
sko -katolickiego Kościoła, zebrany i ułożony 

przez Wydanie drugie poprawne. Wilno, 

1854, w 8ce, str. XX i 424. 1 rub. 50 kop. 

— Toż, wydanie trzecie. Wilno, 1869, w 
8ce, str. XX i 402. 1 tal. 15 sgr. 

Łuskina S., obacz: Bartoszewicz Julian. 

ŁUSZCZEWSKA Jadwiga. Do Emigracyi i do 
pomników polskich w Paryżu, przez Bogo- 
bojna,. Wydał Reitzenheim Józef. Paryż, druk 
Marti neta, 1861, w 8ce, str. 8. 50 cent. 

— Improwizacye i poezye Deotymy. War- 
szawa, nakładem i drukiem Józefa Ungra, 
1854, w8ce wielkiej, str. 825, z dwiema ryci- 
nami litografowan. w Zakładzie M. Fajansa. 
2 rub. 70 kop. + 

— Toż. Poczet II. Warszawa, nakładem 
i drukiem S. Orgelbranda księgarza i typo- 
grafa, 1858, w 8ce, str. 354 i kart 2 sgisu 
rzeczy. + 

— Noc w Wenecyi, improwizacya. Prze- 
kład na włoskie r. 1862 przez Luigi Luzzati. 
(Zapowiedziano druk we Floren cyi.) 

— Polska w pieśni. Z księgi pierwszej: 
Lech, przez Deotymę. Warszawa, drukiem 
Gazety codziennej, 1859, w 8ce, str. 84. 90 
kop. + 

— Polska w pieśni. Z Księgi pierwszej: 
Wojna olbrzymów. Wyszymir. Dwunastu Wo- 
jewodów, przez Deotymę. Warszawa, druk 
K. Kowalewskiego, 1860, w 8ce, str. 371. 
2 rub. + 

— Der Tanz. — Taniec. (Tekst polski i nie- 
miecki.) Przekład barona Engenberga. Wie- 
deń, w drukarni Cesarskiej, 1862, fol., kart 2. 

— Tomira. Misteryum przez Deotymę. War- 
szawa, w drukarni Gazety codziennej, 1855, 
w 8ce, str. 84. 90 kop. 

— Wyszomir, poemat na niemieckie prze- 
łożył Józef. Scbwitz Prof. w Luksemburgu 
r. 1873. 22 ŁUSZCZEWSKA - LUSZCZKIEWICZ. — Obacz: Estreicher Karol (w Dzienniku 
literackim lwowskim 1854); Kaczkowski Zyg- 
munt; S. B. J. (1868); Siemlenskt L; Zaleski 
J. B. 

Łuszczewska Teofila, obacz: Prusinowski 

(Mowa). 

Łuszczewska Magdalena, ob. Skimborowicz 
Hippolit. 

Łuszczewski Adam, obacz: Prusinowski Al. 

ŁUSZCZEWSKI Jan Paweł (urodź. 1764 r. 
t 1812). Mowa (obraz krają wystawiająca) 
JW..... Ministra Spraw wewnętrznych, miana 
na pierwszej Sessyi sejmowej w Izbie sena- 
torskiej d. 10 Marca 1809 r. Warszawa, w dru- 
karni Gazety warszawskiej, 1809, w 4ce, str. 8. 

— Tenże tytuł. Warszawa, w 8ce, str. 31. 

— Mowa JW Ministra Spraw wewnę- 
trznych, miana przy rozwiązaniu Izby, a za- 
prowadzeniu Dyrekcyi Edukacyi publicznej 
d. 7 Stycznia 1812 r. Warszawa, 1812, w 8ce. 
16 gr. 

— Mowa JW Ministra Spraw wewnę- 
trznych, miana na pierwszej Sessyi sejmowej 
w Izbie senatorskiej d. 9 Grudnia 1811 roku. 
Warszawa, druk rzędowy, w 8ce, str. 35. + + + 

— O organizacyi prefektur, w Warszawie 
d. 2 Stycznia 1810 r., w 8ce. 1 złp. 

— Obacz: Duchnowskl J.; Instrukcya. 

(Łuszczewski Jan Nepomucen.) Mowa na 

pogrzebie Jana Nepomucena Łuszczewskiego 
Sędziego pokoju w Sochaczowie, miana w 
kościele iłowskim r. 1812. 

ŁUSZCZEWSKI Wacław (ur. 1800 f 1867). 
Pawlinka, fantazya przez Józefa Korczaka. 
Warszawa, 1867, w 12ce, str. od 60 — 144. 
(Stanowi Część dodawanego do Tygodnika 
illustrowanego Zbioru oryginalnych powia- 
stek i gawęd.) 

LUSZCZKIEWICZ Michał (ur. 1800). Krótki 
rys bistoryi chemii. Bez w. m. i r., w 4ce, 
str. 9. + + 

— Krótka wiadomość o Szkołach przemy- 
słowych technicznych. (Osobne odbicie z Pro- 
gramu technicznego krakowskiego.) Kraków, 
druk Akadem., 1834, w 4ce, str. 24. -f 

— Poradnik dla wychowujących jedwabniki 
morwowe. Kraków, autor, druk Czasu, w 8ce, 
str. 14. -f 

(Posiada w rękopiśmie Fizykę w II. Tomach, 
przekład z Pouilleta.) 

— Obacz: Ekielski Napoleon. 

LUSZCZKIEWICZ Stanisław Kostka (z Jędrze- 
jowa). Essai sur la bronchite aigue. Theee 
presenteć et publią. soutenue a la facultć 

de Medecine de Montpellier, per Chirurg. 

Aide Major de l 1 armee polon., Cheval. de 
la Croix du merite. Montpellier, impr. Jean 
Martel ainć, 1834, w 4ce, str. 20. + 

ŁU8ZCZKIEWICZ Władysław (urodź. 1828). 
Malarz monogramista KH i obrazy jego w kościołach krakowskich z lat 1514, 1616, 1616. 
Przyczynek do dziejów sztuki napisał..... Czło- 
nek Akademii Umiejętności. Kraków, 1874, 
w 8ce, str. 64, z 8ma litograf. Zakłada Salba 
w Krakowie. + 

— Malarstwo cechowe krakowskie XV. i 
XVI. wieku i charakterystyka jego zabytków. 
Kartka z dziejów sztuki przez Władysława 
Łuszczkiewicza. Rzeos czytana na posiedze- 
niu Wydziału filozofiesno-literaokiego w Aka- 
demii Umiejętności w Krakowie d. 10 Paź- 
dziernika 1873. (Odbitka ze Sprawozdań Aka- 
demii Umiejętności.) Kraków, str. 21 — 89, 
z 13 litogr. M. Salba. + 

-- Rzeźba kamienna krakowska XIV. w., 
jej zabytki i artystyczne znaczenie, skreślił 

z 4 tabl. litogr. (Odbitka z Rocznika 

Towarzystwa naukowego krakowskiego.) Kra- 
ków, D. £. Friedlein, czcionkami drukarni 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1871, w 8oe, 
str. 24 i karta 1. 76 cent. 

— Pierwsze sprawozdanie Dozoru kościoła 
N. Maryi Panny o restauracyi ołtarza wiel- 
kiego, dzieła Wita Stwosza. Kraków, 1867, 
w 8ce, str. 16. + + 

— Sprawozdanie z wypadku poszukiwań 
Komisyi wyznaczonej z grona Towarzystwa 
nauk. krak. celem odszukania miejsca i za- 
bytków budowlanych Uniwersytetu założonego 
przez Kazimierza W. Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 1866, w 8ce, str. 20. + 

— O treści i znaczeniu artystycznem ołta- 
rza w kościele P. Maryi w Krakowie, arcy- 
dzieła Wita Stwosza. Odczyt publiczny mia- 
ny d. 20 Marca 1868 w sali Towarzystwa 
naukowego. Kraków, druk Uniwers., 1868, 
w 8ce, str. 46. + + + 

— Wskazówka do utrzymywania kościołów 
i cerkwi, i przechowanych tamże zabytków 
przeszłości, opracowana przez pod kierun- 
kiem Oddziału sztuki i archeologii w Towa- 
rzystwie nauk. krak. Kraków, druk Uniwers., 
1669, w 8ee, str. 67. 76 kop. + + + 

— Zabytki dawnego budownictwa w obrę- 
bie zarządu c. k. Konserwatora krakowskie- 
go, przez Prof. Malarstwa. Zeszyt I. Kra- 
ków, w Komisie J. Czecha, fol., 6 tablic. 
12 złp. + 

(Zawiera: Zamek w Dębnie, S tablice; 
Klasztor Augustyanów w Krakowie, 2 tabl.; 
Ruiny opactwa w Tyńcu, 1 tablica.) 

— Toź. Zeszyt II. Kraków, w Komisie J. 
Czecha, fol., 4 tabl. 8 złp. + 

(Zawiera: Kościół w Niepołomicach, 2 tabl.; 
Kościół famy w Bieczu, 2 tablice.) 

— Toż. Zeszyt III. Cześć I. Kraków, w Ko- 
misie J. Czecha, fol., arkuszy rycin 2, tekstu 
1 karta. 4 złp. 20 gr. + 

(Zawiera: Kościół w Niepołomicach. Rycina 
przedstawia plan kościoła, filary, odrzwia, 
okraje, zworniki, wsporniki i t p.) 

— Toź. Zeszyt IV. 1867, fol., str. 10, tablic 
5. 2 słr. 60 cent. -t ŁUŻECCY - ŁY8IENIECKI. 23 (Zawiera : Zamki w Tenczynie i Wiśniczu ; 
Kościół w Dębnie przy Wojnicza.) 

— Zabytki sztok pięknych Krakowa. Część 
pierwsza. Pomniki architektury od XI. do 
XVIII, wieku ze stanowiska his tory i sztuki. 
Kraków, nakładem autora, D. E. Friedlein, 
w drukarni L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce. 
str. 96, rejestru kart nieliczb. 3. (Wyd. w 500 
egzemp.) 75 cent. -i 

Łuieccy, obacz: Romanowski Mieczysław. 

ŁUŻECKI Antoni. Płacz wdowici. Soczyue- 
nie i nakład Pe remy al, 1858. 

ŁUŻECKI J. Powieść historyczna czyli Wójt 
w karczmie i iune wiersze. (Wiersz.) Lwów, 
druk Ossolińskich, 1848, w 8co, str. 15. + 

ŁUŻECKI Julian. Satze aus Rechta- und 

8taat8wissen8chaften etc., welche zu ver- 

theidigen bereit ist. Krakau , Universitats- 
Buchdruekerei, 1862, w 8ce, str. 7. + 

Łuiyce (Kaszubi, Miśnia, Syrbia, Wendo- 
wie); ob. Bogusławski W. (Rys, 1861); Bojo- 
mir (Powieść); Bose C. (Wend. Wdrterbuch, 
1840); Bronisz (Familien-Namen in Bautzen, 
1867) ; Burmaister (Sprache in Mecklemburg); 
Kaszubi (Cejnowa , Kannegieser , Marański, 
Preis, Schneider) ; Koehler J. (Geschichte der 
Oberlaus., 1867); Langie K. (Wycieczka do 
L., 1856); Maciejowski W. (w Bibliotece war- 
szawskiej, 1844;; Pful (Wórterbuch, 1866); 
Schneider (Grammat. Wend. Budischin 1853); 
Zatorski Roman (w Gazecie warszawskiej 1859 
i Tygodniku ii lustr. 1862); Zwahr (Nieder- 
lausitz. Wórterb., 1847). — Inne źródła o tym 
odłamie narodu i języka staropolskiego są: 
Abriss der Geschichte des Rathhauses in Z., 
eicer Chronik der regierenden Burgera eister, 
mit 8 Ansichten. Zittau, 1845. — Andree: 
Wendische Wanderstudien. Serben, 1874. — 
Beschreibung der Festlichkeiten bei der Wei- 
hang des neuen Rathhauses in Zittau im 
September 1845. — Bóhland A.: (Schicksale 
des Oberlausitz. Budy szyn, 1831, w 6ce. — 
Kurze Chronik der Landeskrone bei Gorlitz, 
1844. — Łausitische Chronik. Gorl. , 1843, 
w 4ce. — Erbstein: Der Bracteatenfund zu 
Wolkenberg bei Spremberg in der tfiederlau- 
sitz, 1846, z rycinami. — - Fata lusatica. Gło- 
gów, 1804, w 8ce. — Giesebrecht : Geschichte, 
1843. — Grave: Yolkssagen d. Lausitz. III. 
Zeszyty, 1839. — H. A.: Die Uibereinstim- 
muną alter Wendischen Ortsnamen in der 
LausiU mit denjenigen des Cul mer Landes. 
(Jest w Preussisch. Provinzialblatter. 8. Folgę. 
Herausgegeben von Hasenkampf. Tom Ia., 
1864. Królewiec. — Haupt Karl: Sagenbuch 
der Lausitz. Tomów II. Lipsk, 1862. — 
Haupt L. : Wendische Yolkslieder. Deutsch 
mit Anmerkungen, 1845. — Jordan: Gram- 
matik der Wendisch-Serbischeu Sprache in 
der Oberlausitz. Prag, 1841. — Kauffer: Abriss 
der Geschichte des Dorfes Gerlachsheim im 
Laubaner Kreise der Oberlausitz , 1847. — 
Kauffer: Oberlausitz. Geschichte. Tomów III. 
Gorlitz, 1803. — Klark: Sagenzelle. Lóbau, bez wyr. roku, w 8ce. — Klien: Ueber die 
Begrundung desBudissinerGymnasiums, 1846. 

— Kohler : Bilder aus der Oberlausitz. Budy- 
szyn, 1854, w 8ce. — Kohler: Proben aus 
den altesten Rathsrechnungen der Stadt Gdr- 
litz. I. — Liebusch: Scytica. Lausitzisches 
Magazin, herausgegeben von Neumann, Pe- 
scheck, Haupt u. a. m. vielen Abbildungen. 
XXXIX. Tomów. Gorlitz, 1822—61.— Mora- 
weck: Ueber Denksteine, 1827, w 12ce. — 
Peschek: Geschichte der Poesie in der Lau- 
sitz. Preisschrift. Mit Bemerkungen von G. 
Kohler, 1836.— Richter: Geschichte des Pou- 
fal la der Oberlausitzs-Sechsstadte. Preisschrift. 
Gorlitz, 1835. — Ruhland Edward: Taschen- 
buch fur die Lausitz. Tomów IL Wrocław, 
1836—57.— Tenże: Album fur Schlesien und 
Lausitz. Tomów II. Wrocław, 1856 -57. — 
Schelz: Geschichte der Ober- und Nieder- 
Lausitz. Halle, 1847. — Schmaler: Gram matik 
der Sorb. Wendischen Sprache. Bautzen, 1852. 

— Scriptores rerum lusaticarum. Tom I — III. 
Gorlitz, 1839—52. — Seiler: Grammatik der 
Sorbon- Wendischen Sprache und der Budissin. 
Dialekt. Budissin, 1830— Schmaler (Sraoler) 
i Haupt : Pisnicki Łuzickich Serbów. Grimma, 
1841. — Vilke C: Chronik der Stadt Budi- 
sin, 1843, w 4ee. — Willkomm E. : 8agen der 
Oberlausitz. Tomów II. Hann, 1845. — Worbs: 
Geschichte der Niederlausitz. Zullich, 1824. 

— Zichen Edward: Geschichte und Bild. 
Aus dem Wendischen Yolksleben. Hannower, 
1874. 

Łużyckie druki, obacz : Buk J. (Czasopismo, 
1861); Czesia J. (Nawożenia, 1864); Fiedler 
(Alardus, 1861); Hornik M. (Luzican, 1861); 
Imię; Kanig (Pucznik, 1864); Poboinoszcz 
(1864); Predienak; Rychtar (Possoł, 1862); 
Smoler (Nowiny, Rycznica) ; Sykora ; Szmid K. 
(Genowefa, 1861). 

ŁUŻYŃSKI Bazyli. O złem użyciu języka. 
Kazanie miane podczas Jubileuszu (w dziele: 
Kazania w czasie Jubileuszu w kościele św. 
Jana itd.) Wilno, Zawadzki, 1826, w 8ce. 

— Commentatio inauguralis, ob. Lułyński. 
Łychwa, obacz: Marków. 

Łyczaków we Lwowie, obacz: Varry A. 

ŁYCZKOWSKI Wilhelm (tłómacz). Instrukcya 
o urządzeniu, pielęgnowaniu i oględzinach, 
używaniu karabina dla piechoty i strzelców, 
z zaporą Werndta i przynależnej amunicyi, 
tłómaczył z niemieckiego W. Ł(yczkowski). 
Lwów, tłómacz, 1872, w 8ce, str. 31. 

— Służba polowa dla ces. król. wojska. 
Część I. Drugi odcisk. Drugie poprawne wy- 
danie. Tłómaczył z niemieckiego Wil. Łycz- 
kowski c. król. porucznik 80 pułku piechoty. 
Lwów, pierwsza związkowa drukarnia, nakł. 
F. H. Richtera, 1873, w I2ce, str. IV i 176. 

Łysagóra, obacz: Armiński; Gacki J. (Kla- 
sztor, 1837); Staszic; Zmorski (Dziekonski). 

ŁYSIENIECKI Teofil. Wieniec Błahorod. Mv- 
łostii dniem 8 Nowembria 1840 r. Mychaifa 24 LYSIŃSKI - EYSZK0W8KI. Łewickoho Mytropolity etc. Wiedeń, druk 
Mechitar., 1840, w 4ce. 

ŁYSłŃSKI Aleksander. Dusza człowieka. No- 
wy i zupełny wykład nauki o duszy, miano- 
wicie: 1) duchowności duszy, t. j. o własno- 
ściach i władzach duszy i ich przeznaczeniu ; 
11) O nieśmiertelności duszy pojedynczego 
człowieka odrębnej. Tomów U. Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1854, w 8ce; Tom I, 
napisów i przedmowy str. XXI i 267; Tom 
II, kart 5 i str. 460. 3 rub. 

— Obacz: Marcinkowski A. 

Łyskiewicz Maciej, ob. Bogusławski Łukasz. 

ŁY8K0WSKI Ignacy. Beitrage zur Beleuch- 
tutig der Polenfrage. Allen deutschen De- 
mokraten gewidmet. Frankfurt, Druck von 
Krebs, 1848, w 12ce, str. 23. 

— Beitrage zur Beleuchtung der Gleichbe- 
rechtigungsfrage der polnirchen Sprache in 
Westpreussen, zuoachst eine Denkschrift fur 
die Mitglieder des Hauses der Abgeordne- 
ten. Zweite Auflage. Posen, Lei tgeber, '1872, 
w 8ce, str. 70. ■/, tal. 

— Curriculum vitae des Rittergutsbesitzers 
Ignatz von Lyskowski, Landraths-Amtskan- 
didaten fur den Strassburger Kreis Regie- 
rungsbezirk Marienweder aut Mieleszew. Leip- 
zig, Yerlag des Verfasfiers, Libraire etrangere, 
1861, w 8ce, str. 32. 

— Gospodarz. Część I: Rolnictwo; Część 
U: Chodowanie i choroby koni, bydła i owiec; 
Część III: Ogrodnictwo; Część IV: Pszczel- 

nictwo, przez Drugie poprawne wydauie. 

Brodnica, C. A. Kohler, 1853, w 8ce, str. X 
i 212. 3 złp. 

— Toź. Dodatek: Rozmaitości gospodar- 
skie. Trzecie poprawne' wydanie. Brodnica, 
C. A. Kohler, 1861, w 8ce, atr. X i 234 i 5. 

— Toż, czwarte poprawne wydanie. Bro- 
dnica, 1868, w 8ce, str. 184. 60 kop. 

— Książeczka dla ludu polskiego, zawie- 
rająca w sobie różne rzeczy dla nauki i za- 
bawy. Chełmno, druk J. Gółkowskiego, 1849, 
w 12ce, str. VI i 179. 7 1 /, sgr. + 

— Nadwiślanin, pismo tygodniowe. Redak- 
tor z Mieliszew pod Brodnicą. Chełmno, 

druk Gółkowskiego, 1860. (Zaczęło wychodzić 
z dniem 1 Października 1850 r., ustało w r. 
1863. W r. 1862 był Redaktorem Danielew- 
ski, później Chociszewski. Do tego Dodatek 
p. t. Gospodarz, zajmuje się history%, litera- 
turą i gospodarstwem.) 

— Trzy nauki gospodarskie. 1) O płodo- 
zmianie czyli wielopolowem gospodarstwie; 
2) O nawozach; 3) O uprawie roli, napisane 
dla włościańskich gospodarzy, przez Dzie- 
dzica Mileszew w Powiecie Brodnickim. Cheł- 
mno, nakład i druk Ignacego Danielewskiego, 
1866, w 12ce, Btr. 99. 5 sgr. + 

— Pieśni gminne i przysłowia ludu pol- 
skiego w Prusach Zachodnich zebrane przez Brodnica, Kohler, 1854, w 8ce, str. XII 

i 66. 1 złp. 12 gr. 

— O płodoz mianie ożyli wielopolowem 
gospodarstwie. Nauka napisana z polecenia 
polskiego Towarzystwa rolniczego Ziemi Mi- 
chałowskiej dla włościańskich gospodarzy 
przez Sekretarza tegoż Towarzystwa. Bro- 
dnica, C. A. Kohler, 1861, w 8ce, str. 21. 
2 */i «gr. 

— Toż, edycya druga, 1862 ; trzecia, czwarta. 

— Toż, pod tyt Nauka prawdziwa o pło- 
dosmianie czyli wielopolowem gospodarstwie, 
napisana dla braci z ludu. Wydanie piąte. 
Lipsk, u Kasprowioza, 1863, w 16ce, str. 19. 
1 V, Bgr. 

— Poezye Ziemianina na Michałowskiej 

ziemi. Brodnica, druk i nakład CA. Kohlera, 

1847, w 8ce, kart 2, str. 123. 2 złp. 12 gr. + 

— Rzecz o towarzystwie moralnych inte- 
resów ludności polskiej pod panowaniem pru- 
skiem. Poznań, M. Łeitgeber, czcionkami 
Ludwika Merzbacha, 1869, w 8ce, str. 24. 
2"/ t sgr. + 

— Scena w piekle. Kwidzyn, Bauman n, 

1848, w 8ce, str. 16. 

— Scena w piekle. Pieśń bohatyrska. Bro- 
dnica, 1848, w 8ce. 

— Słowa prawdy. Brodnica, C. A. Kohler, 
1848, w 12ce. 

— Sprawozdanie posła powiatu brodnic- 
kiego o petycyi ludności polskiej Prus 

Zachodnich, względem równo - uprawnienia 
języka polskiego z niemieckim. Poznań, druk 
W. Łebióskiego, 1873. 

LYSKOWSKI Mieczysław. Przewodnik dla 

spółek pożyczkowych, napisał Toruń, 

nakład Rakowicza, 1870, w 8ce, str. IV i 114. 
1 złr. + 

Łysogóra, obacz: Armtóski (w Pamiętniku 
Sandomirskim) ; Staszic (0 ziemiorodztwie 
Karpat). 

Łyszczyński Kazimierz (f 1689 r.), obacz: 
Ammon A. 

(Łyszkiewlcz Maciej.) Krótki rys sprawy 
o spadek po Macieju Łyszkiewiozu przez 
Anielę Paulinę Popławską przeoiwko Piekar- 
skiej i Nikorowiczom do Sądu Najwyższej 
Instancyi wytoczonej. Warszawa, 1827, fol., 
ark. 3. 

— Obacz: Ar. T.; Kommissya; Popławska 
Paulina; Tarczewski Marc; Tokarski Michał; 
Torosiewicz D. 

Łyszkowscy, obacz: Gazeta codzienna roku 
1832—3. 

ŁYSZKOWSKI Maksymilian (urodź. 1811 r. 
f w Marcu 1878). Krótkie wiadomości z dzie- 
jów piśmiennictwa polskiego przez M. Ł. 
Warszawa, nakład Henryka Katansona, 1866, 
w 8ce, str. 472 i V. (Jest to druga edycya 
Dembowskiego Edwarda pomnożona.) 1 rub. 
61 kop.; zniż. 60 kop. + LY8ZK0WSKI — ŁZA. 25 — Wypisy z pisarzów polskich, zawiera- 
jące po większej części przedmioty realne, 

Frzez..... Dyrektora gimnaz. r. warsz. Tomów 
V. Warszawa, nakład H. Natansona, druk 
J. Ungra, 1848: Tom I, str. 856 i VI; Tom 
II, itr. 356 i VI; Tom III, str. 875, 77 i nie- 
liczbowanych 5; Tom IV, str. 78. 

— Toż. Część I. r. 1855, str. 312, 56 i IV. 

— Toż, polecone do użytku postanowie- 
niem J. W. Ministra Oświecenia dla uczni 
klasay I. wszystkich Szkół rządowych i Zakła- 
dów naukowych w Królestwie Polakiem. Część 
I. Warszawa, druk J. Ungra, 1866, w 8ce, 
str. 280, 56 i 4. 

— Toż. Część I. postanowieniem JW. Mini- 
stra Oświecenia polecona dla użytku uczniów 
klasay I. wszystkich Szkół rządowych i Zakła- 
dów naukowych w Królestwie. Warszawa, 
1871, w 8ce, str. 268, 56 i 4. 50 kop. 

— Część II. Warszawa, T. Hoesik, 1872, 
w 8ce, str. 253. 62 kop. 

— Toż, zawierające po większej części 

przedmioty realne, ułożył Dyrektor Oimna- 

zynm realnego warszawskiego. Część III. 
Warszawa, nakład Henryka Natansona, 1856, 
w 8oe, proza str. 371, poesya str. 83, przed- 
mowa str. IV. -f 

— Nauka poezyi, obacz: Cegielski. 

ŁYSZKOWSKI S. J. T. Hodowla koni czyli 
Nauka żywienia, rozmnażania, pielęgnowania 
koni i ulepszania ras znikozemnionych, utrzy- 
mania szlachetnych w pierwotnej czystości. 
Potrzebne wiadomości o początkowem ćwi- 
czeniu młodzieży, o rozmaitym chodzie koni 
i zdolności do szczególnych usług, o potrze- 
bie i umiejętności kucia koni, prawidła za- 
chowania zdrowia, zapobiegania różnym przy- 
padłościom i przepisy leczenia chorób, z do- 
datkiem osobnych przepisów chodzenia około 
koni wyścigowych, z wielą rycinami na 12 tu 
tablicach, według zasad najzaszczytniej zna- 
nych miłośników chowu koni i uczonych we- 
terynarzy, z zastosowaniem do okoliczności 
i postraeżeń w naszym kraju praktykowanych, 
wyłożone. Dzieło pośmiertne. Tomów II. 
Warszawa, nakład autora, druk Ungra, 1842, 
w 8ce; Tom I, str. 284, nieliczb. 6, tabl. 2; 
Tom II, str. 278, nieliczb. 10, tabl. 4. 22 złp. — Nauka chowu owiec czystej i poprawnej 
rasy ożyli Sposoby rozmnażania, ulepszania 
i pielęgnowania owiec, przy tern prania, strzy- 
żenia i sortowania wełny, tudzież środki le- 
czenia wszystkich chorób owczych, z dzieł 
zaszczytnie znanyoh właścicieli owczarń: 
Petrego, Lóhnera, Szmalca i Elznera, Człon- 
ków wielu Towarzyatw gospodarczych i na- 
czelników kierujących zakładami główniej- 
8zych owczarni w Austryi, Prusach, Saksonii 
etc., najstaranniej zebrane, przetfómaozone 
i według najnowszych zasad ostatecznie przy- 
jętych, z zastosowaniem do praktycznego cho- 
wu w naszym kraju wyłożone, z 6 tablicami 
ryoin i wzorów. (Przekład z niemieckiego.) 
Warszawa, Sennewald, 1889, w 8ce, str. 301 
i tablic 7. 8 złp.; zniż. 60 kop. + 

— Poradnik hodowli i weterynaryi dla zie- 
mianina czyli Najnowsze teoretyczne i prak- 
tyczne prawidła hodowania, rozmnażania, 
ulepszenia i pielęgnowania zwierząt domo- 
wych, osobliwie koni, bydła i owiec, jako 
też sposoby zabezpieczenia ich zdrowia, roz- 
poznawania i leczenia wszelkich chorób. 
Z dzieł zaszczytnie znanych w Europie agro- 
nomów , miłośników chowu i weterynarzy, 
nowocześnie uzupełnionych i poprawnych, 
kompletnie zebrane i w języku polskim wy- 
łożone , z atlasem in fol. obejmującym 31 
tablic, na których przeszło 100 znajduje się 

rycin, przez Tomów II. Warszawa, G. 

Sennewald, druk M. Chmielewskiego, 1839. 
w 8ce. Tom I. zawierający ocólną hodowlę 
zwierząt domowych , szczegółową hodowlę 
koni i weterynaryą końską, str. XXIV i 468 ; 
Tom II. zawierający szczegółową hodowlę i 
weterynaryą bydła rogatego, owiec, koz, 
świń i psów, str. XX i 498. Z atlasem 56 złp; 
zniż. 8 rub. + 

— Obacz: Sohnee (Dzierżawca początku- 
jący); Wagenfeld. 

Łytynski Alexander, obacz : Ponsard. 

ŁYŹWlASKI (ksiądz). Nieszporne psalmy 

przez Mikułów, T. Nowacki, 1862, 1 ark. 

pieśni. Libra po 6 sgr. 

Łza cicha chrzesoiańska, obacz: Łasiewicki 
Franc. (1859, 1862); Paweł X. 26 M. — M. B. DUC M. Listów siedm o Legionie polskim we 
Włoszech przez M ftt- doznań, Kamieński 
i Spółka, 1850, w 8ce, str. 97. 15 sgr. + + 

M. La France et la nationalite polonais, 
par M*. (Extrait de Rev. nonrelle.) Paris, 
1846, w 8ce. 1 frank 50 centim. 

M. (ksiądz). Najpiękniejszy dzień w życiu. 
Dziełko poświęcone dzieciom, które się po- 
toją do pierwszej Komunii, aby im pomodz 
do godnego jej przyjęcia i nauczyć je, jak 
mają zachować pierwsze owoce otrzymane 
a Stuła Pańskiego, przez księdza M., tłóma- 
czyła z francuzkiego Józefa R(ogalska?). Wil- 
no, 1858. Opraw. 60 kop. 

M. Wiadomość historyczna o początku i 
skutkach nowego medalu wybitego na cześć 
Niepokalauego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panuy, a powszechnie znauego pod imieniem 
Medal cudowny, z dołączoną przy końcu 
Nowenną przez księdza M*** Zgromadzenia 
XX. Missyonarzy św. Łazarza. Wydanie szó- 
ste pary z kie z r. 1836 znacznie powiększone, 
z języka fraucuzkiego na polski przetłóma- 
czone. Kraków, w drukarni Kwartalnika, 1887, 
w Pice, karta 1, str. XIV, 169, karta 1 i 
rycina, + 

— Toż. Warszawa, druk P. Baryckiego, 
1838, w 8ce, str. XVI i 166. 

— Toż. Warszawa, bez wyrażenia drukarni, 
1838, w 12ce, str. XX i 213. 

— Toź, z dołączeniem przy końcu Nowen- 
ny przez Warszawa, 1841, w 12ce. 8 złp. 

— Toż, pod imieniem medal cudowny, z 
dołączoną przy końcu Nowenną przez X. M. 
** Missyonarza św. Łazarza. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy, 1859, w 12ce, str. XI i 174, 
z ryciną. 2 złp. 

M., obacz: Dobrowolski M. (Z przeszłości, 
1865 +); Martin Anais (1855); Molski M. (Bie- 
liński). 

M. A. O uprawie koniczyny, przez A. M. 
Lwów, druk Sznnjdra, 1825, w 8ce, str. 28. 

— Porównaj: Zubrzycki D. (1821). 

M. A. Krakowiaki, wydanie czwarte, pomno- 
żone i poprawione przez A. M. Bochnia, nakład i drnk W. Pisza, 1872, w 16ce, str. 
142. 

M. A. Śpiewak wesoły z nad Baby ziemi 
proszowskiej czyli Zbiór kieszonkowy najnlu- 
bieńszych pieśni światowych, aryjek miło- 
snych, różnych wierszy i krakowiaków, zebrał 
A. M. Bochnia, Pisz, skład n Rhodego w Lip- 
sku, 1868, w 16oe, str. X i 204. 50 cent. 

- - Toź. Bochnia, Pisz, 1871, w 16ce. 

— Toż, czyli Wianek z najpiękniejszych i 
najulubieńszych nowych i dawniejszych naro- 
dowych, towarzyskich, ludowych i teatralnych 
pieśni, uwity przez A. M. Bochnia, nakład 
i druk W. Pisza, 1874, w 24ce, karta 1, str. 
XIV i 454. + 

M. A. Ludziom dobrej woli. Kilka myśli 
moich. AM. Na rzecz oświaty ludu. Kraków, 
nakład i druk W. Korneckiego, 1873, w 8ce, 
str. 23. 

M. A. Wspomnienie przez A. M. Poznań, 
druk Kamióskiego, 1871, w 8ce, str. 20. 

M. A. Zbiór wiadomości potrzebnych napra- 
wiającemu także i noszącemu zegarek, wydane 

przez A M Poznań, drukiem Deckera 

i Komp., 1811, w 8ce, str. 36. 

M. A., obacz: Marciński A. (Droga); Magtor 
A. (Fizyka); Markiewicz Andrzej (1809); Matu- 
szewski A. (Przygody, 1862); Mink A. (Bota- 
nika, 1849). 

M. A. z Kr., obacz: Maletska; Oliphant 

M. B. (ksiądz). Dzień wielkopiątkowy do 
rozmyślania męki Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa krótko zebranej ze czterech Ewangie- 
listów, z wykładem obrządków i ceremonij 
kościelnych, oraz z nabożeństwem w obcho- 
dzeniu grobów, dla pobożności prawowier- 
nych, za pozwoleniem Zwierzchności wydany 
przez X. B. M. Z. K. św. Franciszka OO. 
Bernardynów. Warszawa, 1805, w 12ce, str. 24. 

M. B(rat). Mowa miana przy otwarciu Q 
w Krakowie przez B. M. Kraków, w drukarni 
GrOblowskiej, 1810, w 8ce. 

M. B. Rzecz o modrzewiach (Pinus larix), 
przez B. M. Wilno, druk Zymelowicza, 1851, 
w 12ce, str. 24. 3 złp. + M. B. J. V. St. - M. LUDWIK. 27 M» B. J. V. 3t Prognostyk o przyszłych 
Europy i Królestwa Polskiego re wolący ach, 
w trumnie Błog. Jana z Dukli znaleziony, 
którego rocznicę od dnia 8 Lipca w kościele 
WW. 00. Bernardynów przez cały tydzień 
obchodzą, w papierach ojcowskich wynalazł 
B. M. J. V. St. (Wiersz.) Lwów, druk Porem - 
by, 1848, w 8ce, str. 6. 

M. (Dominikan). Marya Gidelska w słyną- 
cym łaskami obrazie czyli Pobieżny opis zna- 
lezienia cudownej kamiennej figurki Matki 
Najświętszej, z dołączeniem niektórych mo- 
dlitw i pieśni właściwych, zebrany przez 

Warszawa, 1871, w 16ce, str. 62 i II. 

M. E. (właściciel w Oubernii Kijowskiej). 
Trochę praktyki, trochę teoryi na praktyce 
opartej, w zdaniu polepszenia bytu włościan, 
podniesienia gospodarstwa i przemysłu, przez 

E. M. właściciela. Petersburg, 1860, w 8ce, 
str. 99. 30 kop. 

M....a F., obaoz: Ancełot. 

M. F. Polska, przeszłość, obecność i przy- 
szłość. Studyum historyczno-polityczne przez 

F. M. Przekład z niemieckiego i przedmowa 

Srzez K. Forstera. (Teka narodowa Nr., 4.) 
terlin, Forster, Leipziger Strasse 24, 1873, 
w 8ce. 1 taL 

M. F. Maksymilian aroyksiażę, austryacki 
obrany król polski. Obraz narodowy z końca 
XVI. wieku przez F. M. Lipsk, wydanie 
Bobrowicza, 1844, w 16ce, str. 166, 238 i 
194. 12 alp. 

— Toż. Bruksella, Z. Gerstmann, 1862. 
(Oddruk nowy tytuł- 1 z r. 1844.) 1 tal. 15 sgr. 

M. F. Sannolubstwo (o Księstwie Poznań- 
skiem) przez F. M. Lipsk, nakład Keila et 
Comp., 1846, w 8ce, str. 16. 6 sgr. + 

— Obacz: Arndts ( Encyklopedya prawa ) ; 
Miłosz (1851); Monnier (Histoire de Pologne, 
1807); Mokrzecki (Kazania); Moraczewski Fel. 
(Powieści). 

M. J. Przyozdabiania wiejskie. Pismo wy- 
chodzące w Lesznie służące gospodarzom. 
Poszyt I. przez J. M., 1837, w 4ce, z 8ma 
tabl. rycin. 1 złp. 

M. J. Obrazki rachunkowe czyli Pierwsze 
początki rachunków na obrazkach, wykonane 
ku nauce i rozrywce pilnych dzieci, opraco- 
wał J. M. Gniezno, J. B. Lange, 1872, w 8ce, 
str. 63. Kartonów. 10 sgr. 

M. J. Lituanika Artura Grottgera. Obrazów 
sześć. Recenzya przez J. M. Lwów, nakład 
Gazety narodowej, druk K. Pi llera, 1871, w 
8ce, str. 28. 15 cent. 

— Lituanika Artura Grottgera. Obrazów 
sześć, przez J. M. Kraków, nakład Towarzy- 
stwa przyjaciół sztuk pięknych, druk Czasu, 
1872, w 8ce, str. 32. 

M. J. D. (Minasowicz?) polskim Orła bia- 
łego orderze , rzecz historyczna przez 

Warszawa, 1820, w 16ce, str. 40 i 1 rycina. M. J., obacz: Chen-Usi (1819); Mftteeki J.; 
Miklaszewski J ; Motty J. 

, M. J. (ksiądz). Drogowskaz dla młodych 
wędrowników na rozstajnych drogach. Głos 
do młodzieży przyjętej do Stołu Bożego. Prze- 
łożył z niemieckiego X. J. M. Warszawa, w 
drukarni Missyonarzy Londyńskich, 1882, w 
8ce, str. 27. 

M. J. X. Ołtarzyk Najświętszej Maryi Panny 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zbiór nabo- 
żeństwa poświęcony szczególniejszemu uczcze- 
niu i uwielbieniu Najświętszej Maryi Panny 
w Wilnie w obrazie Ostrobramskim, poprze- 
dzony historyczną wiadomością o tymże cu- 
downym jej wizerunku, przez X. J. M. Wil- 
no, Orgelbrand, 1860, str. 604 i rycin 2; na 
szarym papierze 1 rub. ; na białym papierze 
z rycinami 2 rub. 

M. J. X. Wyborek różnych nabożeństw, 
z przydatkiem niektórych pieśni, prawd i prze- 
pisów wiary Św., przez X. J. Al. Przemyśl, 
1840, w 16ce. 50 cent. 

— Obacz. Settegast; Wentura (Kazania). 

M. J. S. (Piar). Zbiór krótki nabożeństwa 
do św. Józefa Kai a san tego, fundatora Szkół 
pobożnych, przez X. J. M. S. P Warszawa, 
druk XX. Piarów, 1837, w 16ce, str. 59. (Ozy 
Mętlewicz?) 

M. J. G. Schreiben eines Suddeutschen ans 
WarBchau, auf yielfaches Yerlangen in den 
Druck gegeben von J. G. M. Tubingen, 1831, 
w 12ce. 12 sgr. 

M. K., obacz: Kapelli (1815); Magłerskf K. 
(1845): Marmier K. (1859); Mikoszewski K. 
(Spowiedź, 1862). 

M. K. i., obacz: Marcinkowski Kajetan Jaxa 

(Zabawy, 1818). 

M. K. Przepisy jazdy konnej, krótko zebra- 
ne przez amatora K. M. — Kurz gefasste 
Regeln der Reitkunst, durch einen Liebha- 
ber. (Po polsku i po niemiecku.) Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1860, w 12ce, str. 63. 
30 kop. 

M. L, obacz: Mierosławski Ludwik (1848); 
Mieroszewska Lucyna (Nauka). 

M. L M. D. L' Heritiere polonaise; obacz: 
Dubois L. 

M. L. Obliczenie czystego dochodu z gorzel- 
ni czyli Wiadomość o zyskach lub stratach 
z gorzelni wynikających, stosownie de zmie- 
niających się cen zboża, kartofli i okowity. 
(Podpis: L. M.) Warszawa, druk St. Strąb- 
skiego, 1853, w 8ce, str. 28. -f 

— Spostrzeżenia nad wagami i monetami 
w Niemczech, na wzór metryczny oh francus- 
kich zaprowadzonemi i wskazanie sposobu 
poprawienia ich etc. (Odbitka z Tomu XXXII. 
Roczników gospodarstwa krajowego.) Warsza- 
wa, 1858, w 8ce, str. 24. + 

M. Ludwik. Wiadomość gospodarska o Tłu- 
sce siewnej (Ala di a sativa), dla użytku gospo- 
darzy rolnych przełożył z francuskiego Ludwik 28 M. Ł. - MACĆ JAN. M******* Warszawa, 1841, w 8ce, str. 28. 

1 zip. 10 gT. + 

M. Ł. (Groman Karol). Zjazd polski we 
Lwowie, przez L. M. Lwów, skład a K. Gro- 
mana, 1871, w 8ce, str. 14. (Jeden z Seryj 
Pamfletów znaczonych dwu literami abeca- 
dła A. B., C. D., E. F. i t d.) 10 oent. 

M. Rusin. Zgoda. Lwów, 1848, w 4oe v str. 2. 

M. M. La Pologne, obacz: Mayer (1881). 

M. M. Wiadomość o ustawach i odpustach 
nadanych Bractwu św. Trójcy przy kościele 
XX. Reformatów w Żurominie egzystującym, 
z dodatkiem nabożeństwa używanego w tym- 
że kościele. Zebrał i ułożył Promotor tegoż 
Bractwa ks. M. M. Warszawa, drukiem XX. 
Missyonarsy, 1861, w 12ce, str. 54. 

M. M. X., obaoz: Mioduszewski. 

M. N., obacz: Lam J. M. (1869). 

M. R. Constitutions - Weise und Amnestie 
den Akademikern gewidmet. (Wiersz.) Lwów, 
3 Kwietnia 1848, % ark. 

— Grass an die Freiheit. (Wiersz.) Lem- 
berg, 1848, w 8ce, kart 2. 

M. 8. Zbiór umiejętności kucharskich dla 
użytku oszczędnych gospodyń miejskich i 
wiejskich, z dodaniem praktycznego porad- 
nika we wszystkich domowych potrzebach i 
Srzygodach, przez S. M. Warszawa, nakład 
l. Nowoleckiej, druk F. Baumrittera i J. 
Rotblatte, 1867, w 8ce, str. 111, 864 i HI. 
1 rub. 

M. 8. Htimme eines Polen; obacz: Miero- 
szewski Sobiesław. 

M. Stanisława z Pochowskich. Kucharka do- 
bra za 9'/, kopiejki, to jest 19 groszy, uczy 
tanio, smacznie sporządzać potrawy, przytem 
w anonsach wskazuje osoby i zakłady w War- 
szawie, o których matki i gospodynie wie- 
dzieć powinny. Warszawa, nakład i własność 
autorki, druk J. Psurskiego, 1868, w 16ce, 
str. 72. 9 1 /, kop. 

M. 8t Alty., ob. Mysłowski (Poezye, 1842). 

M. St., obacz: Morozewicz. 

M. T. Pologne (La). Une allegorie, 1' espó- 
rance. Essai en vers sur les malheurs d' un 
grand peuple, par T. M. Paris, 1846, w 8ce. 
50 cent. 

M. W. Zasady gorzelnictwa teoretyczno- 
praktycznie wyłożone, przez W. M. Poznań, 
1859, str. 62. 4 złp. 15 gr. 

M. W. Demokracya polska i jej przeciwni- 
cy, przez W. M. Paryż, 1856, w 8oe. 1 frank 
60 centim. 

M. W. Miesiąc Maryi. Książeczka do nabo- 
żeństwa dla dzieci przez W. M. Warszawa, 
nakład Klukowskiego, druk Ungra, 1857, w 
16ce, str. 109, z drzeworyt. 1 złp. 

M. W. Modły prawego Polaka za swą ojczy- 
znę przez W. M. (prozą). Lwów, 1848, w 8ce. 

M. W. Z dwustu wyrazów 600 zdań łatwych 
w językach polskim, francuzkim i niemie c " kim, dla użytku dzieci początkujących, przez 
W. M. (Tenże tytuł po francusku i po nie* 
miecku.) Warszawa, druidem J. Jaworskiego, 
1847, w 16ce, str. 70 i karta 1. 

M. W., ob. Czajkowski M. ( 1857 ); Kocka- 
nowoki W. (Teorya). 

M. W. (Pani), ob. DenoJi (Warszawa, 1868). 

M. WaL., obacz: Kompan. 

M. Władysław, obacz: Marehal; Miaiewokl 
W. (Życie, 1822). 

MABLY Gabryel Bonnot do (uroda. 1709 ł 
1785). O moralności, w trzech Księgach. Tłó- 
maozenie z francuskiego przez Aleksandra 
Gajeckiego. Lwów, 1827, w 8oe, str. 157. 
75 cent. + + + 

MAC-CAUL ( Missy onarz ). Księgi rodzaju 
Mojżesza wydane w dyalekoie przea Żydów 
w Polsce używanym. (Wydał przed r. 1880 
w Warszawie.) 

MacCulłoch John Ramsay, obacz: Cudach. 

+ + + 

MAC • FARLANE Karol. Tnrcya europejska. 
Konstantynopol i jego okolice uważane pod 
względem topograficznym i wojskowym. (We- 
dług przekładu francuskiego synów Nette- 
ment, tłómaczył Dmochowski F. Sal.) War- 
szawa, druk przy ulicy Rymarskiej, 1829, 
w 8ce, str. 176. 8 złp. + 

(Maeartney Jerzy Lord.) Wypis z podróży 
do Chin i Tartaryi w orszaku poselstwa an- 
gielskiego cod naczelnictwem Lorda Maear- 
tney odbytej. Wilno, nakładem i drukiem 
Manesa i Zymela, 1829, w 8ce, str. 98. + 

(Redagował M. N. Aleksander. Przekład 
ttómaczenia francuskiego Holmesa z objaśnie- 
niami L. Langlesa). 

— Obacz: Staunton (Podróż, 1801). 

MACAULAY Tomasz Pabington (urodź. 1800 
f 1859). Dzieje angielskie od wstąpienia na 
tron Jakóba II. Tomów II. (Przekład Włady- 
sława Bętkowskiego.) Poznań, Żupański, 1861, 
w 8ce ; Tom I, str. VIII i S31 ; Tom II, str. 
462. 5 tal. + 

— Toż. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk 
J. Bergera, 1878, w 8ce; Tom I. z przed- 
mową Adama Pawińskiego. Tom I— III. prze- 
łożył Władysław Bentkowski ; Tom IV. Adam 
Pepłowski; Tom V. Ernest Świeżawski ; Tom 
VI. Narcyza Żmichowska; Tom VII. Herman 
Benni. Tom I, str. XXXI i 224; Tom II, kart 
2, str. 318; Tom III, kart 2, str. 320; Tom 
IV, kart 2, str. 218; Tom V, kart 2, str. 271; 
Tom VI, kart 2, str. 241 ; Tom VII, kart 2, 
str. 244. Za 10 Tomów 7 rub.; z przesyłką 
8 rab. 

— William Pitt Atterbury. Przekład z an- 

Selskiego (A. Cwierciakiewicza . Oddruk z 
siennika powszechnego). Warszawa, 1864, 
w 8ce, str. 141. 50 kop. 

MACĆ Jan (urodź. 1815). Arytmetyka dzia- 
dunia czyli Historya dwóch młodych sado- MACH — MACHNOWSKI. 29 wuików. Przełożył oa język polski Antoni 
Eger. (Z 15 drzeworytami.) Kraków, J. Gura- 
plowicz, druk K. Budweisera, 1869, w 8ce, 
str. 153. Na papierze zwyczajnym 12 '/ ? sgr.; 
na welinowym 25 agr.; z kolorowanemi drze- 
worytami 27 agr. 4 

— Historya kęsa chleba. Listy do młodej 
osoby o życia człowieka i zwierząt. Przełożył 
z francuskiego Alojzy Kaczyński. (Dzieło prze- 
znaczone przez Komisya, uniwersytecka w Pa- 
ryżu na nagrody szkolne.) Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1864, w 8ce, str. II i 352. Kar- 
tonów. 1 rob. 20 kop.; oprawne 1 rub. 50 
kop. + + + 

— Powiastki dla małych czytelników. Prze- 
kład J. Chęcińskiego. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk Ungra, 1874, w 12ce, str. 256, 
z 15 rycinami. Kartonów. 1 rub. 

MACH Władysław (ksiądz). Zasady dzielenia 
słów polskich i niemieckich na zgłoski, do 
ażytko w elementarnej klasie Szkół normal- 
nych, ułożone podług Nauki języka polskiego 
przez H. Sucheckiego. Lwów, autor, 1851, 
w 8ce, str. 12. 8 cent. 

Mschabeusze, obacz: Cuvelier. 

MACHALSKI Maksymilian. Wykład popularny 
o Towarzystwach zaliczkowych czyli Bankach 
dla ludu, w Sali Rady miejskiej w Krakowie 
17 Grudnia 1869. (Stenografował H. Meiss- 
ner.) Kraków, czcionkami drukarni Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego, 1870, w 8oe, str. 19. 
+ + + 

— Wykład o Stowarzyszeniu między naro- 
dowem (L* Internationale). (Osobne odbicie 
z Przeglądu polskiego za Luty 1872.) Kraków, 
nakład autora, u 8. A. Krzyżanowskiego, w 
drukarni L. Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 
30. 20 cent. f 

— Obacz: Dziennik praw państwa, 1850. 

MACHARZYtiSKl. Głos Polaka i rolnika 
Województwa Sandomierskiego przed Sej- 
mem nadchodzącym w miesiącu Styczniu roku 
1818 napisany, w 4ce, str. 15. 1 złp. + 

— Głos rolnika Województwa Sandomier- 
skiego względem zaprowadzenia Banku naro- 
dowego z pieniędzy papierowych i razem po- 
zbycia się zbytków 1 poprawy obyczajów, w 
r. 1820 przed Sejmem nadchodzącym napi- 
sany. Bez wyr. m. dr. i r., w 4ce, str. 13. 

MACHCZYteKA Antonina (urodź. 1837 r). 
Młoda nauczycielka. Dziełko poświęcone za- 
kładom wychowania płci żeńskiej. Poznań, 
L. Merzbach, 1863, w 8ce, str. 102. 25 agr. 

— Kilka obrazków, kilka nauk zebranych 
przed wiejską chatą. Warszawa, Gebethner 
1 Wolff, 1868, w 16ce, str. 78. 1 złp. + + 

— Księga złota, w której zawarte sa przy- 
kłady cnót chrzesoiańskioh, ludziom ku na- 
uce 1 zabawie. Lwów, nakład Komisyi Wyda- 
wnictwa Towarzystwa gospodarskiego, 1861, 
w 8ce, str. VIII i 175. 42 cent, — Toż, edycya druga. Poznań, 1870. 7 ł / t sgr. 

— Powieści dla młodooianego wieku. Po- 
znań, Ł. Merzbach, 1868, w 8ce, str. 267. 
I tal. 

— Szkółka wiejska. Warszawa, nakładem 
G. Ł. Glucksberga księgarza, 1856, w 16ce, 
str. 222. 50 kop. 

MACHCZYŃ8Kł Edward Stefan. Han Akmet, 
powieść kaukaska. Janczar, przez War- 
szawa, A. No wólecki, 1857, w I6ce, str. 103. 
8 złp.; zniż. 15 kop. + 

— Obacz: Lermontow. 

MACHCZYŃSKI Konrad (urodź. 1828 roku). 
O listach żelaznych ożyli glejtowych i o for- 
mie odwoływania się od wyroków i posta- 
nowień sądów karnych. (Oddruk z Biblioteki 
warszawskiej.) Warszawa, druk Gazety co- 
dziennej, 1861, w 8ce, str. 62 i kart 2. 

— Pogląd historyczny na sądownictwo lu- 
dowe jako źródło instytucyi przysięgłych, 

napisał Warszawa, Gebethner i Wolff, 

druk J. Ungra, 1869, w 8ce, str. 62. 50 kop. 

+ + + 

MACHER Jacobus (Galicianus Biajensis). Dis- 
sertatio inauguralis medico-practica de Ra- 
phania etc. Yindobonae, typ. Congr, Mechit, 
1834, w 8ce, str. 24. 

MACHiAYELLI Mikołaj (urodź. 1469 f 1527). 
Traktat o Księciu (II principe) przełożył na 
język polski Antoni Sozaóslu. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1868, w 16ce, str. 192. (Prze- 
kład całego Machiawella przez Konstantego 
Marburga jest w rękopisie.) + + + 

— Ob. Potocki 8t ; Siemieńaki L ; Żychliftski. 

Machiawel polski. Bendlikon, druk Dzien- 
nika Ojczyzny, w Komisie E. Ł. Kasprowicza 
w Lipsku, 1865, w 16ce, str. 63. 8 sgr. + 

Machiny (Za następne) i narzędzia ręczy się, 
a tychże stałe ceny na miejscu we Lwowie. — 
Nachstehende Maschinen und Gerathe wer- 
den unter Garantie geliefert etc. (Po polsku 
i po niemiecku.) B. w. r. i m. (Lwów, 1861), 
w 4ce, z 1 ryc, kart 4. 

— Ob. Babbage K. ; Be« J. (1829) ; Biliński 
D. (parowe); Gregory (Przewodnik); Kongrew 
W.; Meltaer (do siania); Miechowiez (Teo- 
rya, 1827); Mile J. (Pneumat, 1822); Odczyty 

(parowej; Raczyński J.; Rychlicki; Wroński 
Hoene; Zieleniewski L. (Cennik rolniczy). 

Machmud Sułtan, obacz: Tołstoj (1829). 

Machnicki Antoni. W. Klemensowi Korowio- 
kiemu; obacz: Przybylski J. (1814). 

MACHMKOWSKI. Odezwa do ogółu zjedno- 
czenia demokratycznego polskiego w Anglii, 
wzywając o podpisy do centralnego narodo- 
wego Komitetu polskiego w Warszawie. Lon- 
dyn, 1862, w 4ce, str. 2. (Gratis.) 

MACHNOWSKI (podoficer, tłómacs). Le- 
szczyński czyli Wtargnienie Szwedów ao Pol- 
ski, Romans historyczny, przełożony z języka 30 MACHWITZ - MACIEJOWSKI. polskiego na rostyjaki przez Maohnowtkicgo. 
Petersburg, 1830 (po rossyjsku). 

Machwitz Edward (urodź. 1808 f 17 Kwie- 
tnia 1853), ob. Bronikowski Al. (Zawieprzyce). 

— Statystyka Gubernii Wileńskiej. Malory- 
ały z r. 1832. (Rękopis. O tem Wizerunki, 
1854.) 

MACHWICZ Bergiaaz Łukasz. Jubileusz w 
roku 1826, od Pasterza Dyecezyi Podolskiej, 
Kamienieckiej i Katolików Bessarabii , pa- 
miątka. Bez ra. druku., w 8ce, str. 136 i 2 
z ryc. (Na stronie 8, List pasterski Borgia- 
Bzą Łukasza Machwicza Biskupa Podolsk. Ka- 
mienieckiego.) 

MACHZOR. Okrąg modlitw świątecznych. 
Część I. Berdyczów, 1818, fol. (po hebrajsku?) 

Macica, obacz: Cohnstein. 
Maciejowice, obacz: Fayot (1821). 

MACIEJOWSKI Bolesław. Klassyfikacya grun- 
tów i uwagi nad artykułami o oczynszowaniu. 
(Oddruk z Korrespondenta rolniczo* handlo- 
wego.) Warszawa, druk Gazety warszawskiej, 
zaś tytuł u A. Ginsa, 1862, w 8ce, str. 25. 

1 złp. 

— Wypracowania o oczynszowaniu. War- 
szawa, druk tytułu u A. Ginsa, tekstu druk 
Gazety warszawskiej, 1867, w 8ce, str. 57. 

2 złp. 

(Zawierają: a) Porównanie Ustawy o wło- 
ścianach na Wołyniu, Podolu, Ukrainie obo- 
wiązującej , z projektowanemu u nas zasa- 
dami oczynszowania; b) Porównanie zasad 
klassyfikacyi autora z klassyfikacya gruntów 
p. Oczapowskiego; o) Rozbiór rozprawy pana 
A. F. rod tytułem: „Odpowiedź na uwagi nad 
artykułem o oczynszowaniu u ; d) Rozbiór roz- 
prawy p. Wilanda pod tytułem : „ Kwestya 
oczynszowania włościan w Królestwie Pol- 
akiem"; e) Wyrachowanie cen zasadniczych 
do oczynszowania z plonu i zbioru.) 

— Późniejsze wypracowanie o oczynszo- 
waniu. Warszawa, druk tytułu A. Ginsa, textu 
druk Gazety warszawskiej, 1862, w 8ce, str. 
32. 1 złp. + 

— Zdanie mierniczego ekonomika o zasa- 
dzie oczynszowania włościan w dobrach pry- 
watnych. Warszawa, C. Lewicki, druk Alex. 
Ginsa, 1862, w 8ce, str. 15. 5 sgr. 

MACIEJOWSKI Felix Erazm. Dissertatio inau- 
guralis medica de scrophulosi. Viennae, typis 
Pichler, 1826, w 8ce, str. 88. + 

— Prawidła ochrony prywatnej w czasie 
zbliżania i pojawienia się, cholery azjatyc- 
kiej z obecnego stanowiska umiejętności le- 
karskiej i według licznych własnych postrze- 
żeń w epidemiach tej choroby na ziemi ojczy- 
stej. Druga poprawna edycya. Lwów, Wild, 
1866, w 8ce, str. 41. 20 cent. 

(Edycya pierwsza, obacz: Ludolub.) 

— Kilka słów spowodowanych przez ob- 
wieszocony program czasopisma : „Homeopata polski," pod redakcyą Pana Dra Antoniego 
Kaczkowskiego wychodzić mającego, (Doda- 
tek do Nru 89 Dziennika literackiego, 1860, 
w 4ce, kart 8.) Lwów, drak Winiarza. + 

(Na to Kaczkowski wydał: Odpowiedź 
homeopaty polskiego (t. j. Kaczkowskiego) 
na Kilka słów F. Maciejowskiego. (Dodatek 
do Nru 95 Dziennika literackiego, 1860.) 

MACIEJOWSKI Franciszek (urodź. 1798 t 24 
Grudnia 1873). De condictione. Dissertatio 
inauguralis. Varsaviae, typ. Barycki, 1830, w 
8ce, str. 63. + 

— Nabywanie skradzionych rzeczy z wie- 
dzę, ze z kradzieży pochodzą, bez poprze- 
dniego wszakże porozumienia się z sprawca- 
mi kradzieży, w prawie karzącem Królestwa 
Polskiego nie podług art. 295, jako zaciera- 
nie śladów przestępstwa, ale wedle art. 408 
—411 uważane i karane być winno. Rzecz 

krótka napisana przez Podprokuratora przy 

Sądzie kryminalnym Gubernii Płockiej i Au- 
gustowskiej. Na korzyść sali ochrony Towa- 
rzystwa Dobroczynności. Warszawa, 1839, w 
8ce, str. 24. 

— Opis dzieła o małżeństwie w dwóch 
Tomach przez Narc. Wiszniewskiego. War- 
szawa, druk J. Bergera, 1873, w 4ce, karta 

1. + 

— Wykład prawa karnego w ogólności, 
z zastosowaniem Kodeksu kar głównych i po- 
prawczych, z dniem 20 Grudnia (1 Stycznia) 
1848 r. w Królestwie Polski em obowiązują- 
cego, tudzież Ustawy przechodniej i Instruk- 

cyi dla sądów, przez W końcu dodany 

jest abecadłowy spis przestępstw i wy kro : 
czeń , tudzież różnych przedmiotów prawa 
karnego dotyczących. Warszawa, nakładem 
autora, u Natansona, druk rządowy przy K. 
rz. Sprawiedl.*, 1848, w 8ce, str. XV i 542, 
nieliczb. kart 9. 15 złp. + 

— Zasady prawa rzymskiego pospolitego, 
podług Insty tucyj Justyniańskich, wraz z krót- 
kim wywodem dziejowego rozwoju prawo- 
dawstwa rzymskiego, skreślił.... Magister Oboj- 
ga Praw. Warszawa, u Gebethnera, drukiem 
Karola Kowalewskiego, 1861, w 8ce, str. VIII, 
641 i VII. 20 złp. + 

— Toż, wydanie drugie, poprawione i zna- 
cznie powiększone. Tom I. i II. Warszawa, 
G. Gutwein i J. Breslauer, 1865, w 8ce, str. 
XV i 476; XXVI i 440. 24 złp. + + + 

MACIEJOWSKI Ignacy. O plantacyaoh bura- 
ków napisał Warszawa, A. Nowolecki, 

1858, w 16ce, str. XII i 168. 4 złp. 20 gr.; 
zniż. 35 kop. 

MACIEJOWSKI Michał J. (urodź. 27 Wrze- 
śnia 1770 t 27 Czerwca 1832). Mowa miana 
na pierwsze m posiedzeniu akademickiem w 
Gimnazyum Białostockiem d. 1 Grudnia 1802 
roku, wraz z przyłączonemi urządzeniami i 
planem całkowitym nauk w tymże Gimna- 
zyum na rok szkolny 1803 etc. Białystok r 
w 8ce, str. 60. MACIEJOWSKI. 31 — Mowa o istotnem postanowienia Szkoły 
uczonej Gimnazyum nazywającej się, i sto- 
sunkach jej z innemi Szkołami. Krzemieniec, 
1816, w 4ce. 

* — Mowa nauczyciela języka niemiec- 
kiego i geografii w czterech pierwszych kla- 
sach przy rozpoczęciu lekcyi w Gimnazyum 
Wołynskiem d. 3 Października 1605 miana, 
w 4ce, kart 3. 

— Kurze Nachricht i t. d Wiadomość o 

o naukach, nauczycielach, popisach publi- 
cznych i uczniach Białostockiego Gimnazyum 
z roku szkolnego 1805/6, przy której Rek- 
tor wszystkich .przyjaciół Szkół tutejszych na 
popisy publiczne naj pokorniej zaprasza. Bia- 
łystok (po polaku i po niemiecku). 

— Na publiczne całoroczne popisy uczniów 
Gimnazyum Białystockiego w d. 27, 28, 29 
Czerwca 1812 r. zaprasza Dyrektor. Bia- 
łystok, 1812, w 4ce. 

— Tpż, lata 1813 i 1814, w 4ce. 

— Na publiczne całoroczne popisy uczniów 
Gimnazyum Podolskiego w dniach 27, 28 i 
29 b. m. Czerwca 1815 r. w mieście Winnicy 
etc. odbywać się mające, imieniem nauczy - 
cielów, prześwietnych obywatelów Gubernii 
Podolskiej najpokorniej zaprasza Dyrektor 
X. Maciejowski, w 4ce. 

— Projekt do polepszenia Gimnazyum Po- 
dolskiego. Kamieniec, 1817, w 4ce. 

— sposobie uczenia języka greckiego. 
Białystok, około r. 1815. 

— RectorJB Gymnasii Białystocensis in mo- 
dum tradendarum disciplinarum praefatio, 
cbaracteres ac notas optime docendi viae 
generatrm complectens , omnibus GymnaBii 
Białostocensis patronie, ephoris et praecep- 
toribus institutionis puerorum publicae ami- 
cissimis occasione literariorum ludorum, qui 
IV. et III. Nonas Aprilis publice instituentur, 
dicata. Białystok, 1605, w 4ce, str. 23. 

— Wykład nauk i sposobu tychże dawania 
w Gimnazyum Ppdolskiem przez nauczycie - 
łów w tymże Gimnazyum ułożony, a ku po- 
wszechnej obywatelów Gubernii Podolskiej 
wiadomości przez Dyrektora tegoż Gimna- 
zyum i Szkół Podolskich, księdza Kano- 
nika katedr. Kamienieckiego do druku po- 
dany. Berdyczów, u XX. Karmelitów, 1816, 

* 4ce, str. 96. 

— Obacz: Groza J. (ksiądz); Grou (O duchu 
pobożności, 1830). 

MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (urodź. 
1793). Dopełnienia Historyj prawodawstw sło- 
wiańskich, nakładem zapisu ś. p. Michała 
Konarskiego opracowane i w kilku artyku- 
łach, osobne dzieła stanowiących, drukiem 
ogłoszone. Artykuł I. zawiera: Dzieje Polski 
praedchrobrowej aż do początku panowania 

* niej rodziny Piasta, zaczerpnięte ze źró- 
deł pomnikami tychże dziejów od Augusta 
Bielowakiego wydanemi nie objętych, i opo- 
wiedziane z uwagą na ościenne kraje, na Ruś, 'Litwę i Czechy, a osobliwie na staroda- 
wne i dcisiejsze Niemcy. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk K. Kowalewskiego, 1872, 
w 8ce, str. YII i 190. 1 rub. 20 kop. 

— Dyplomata tynieckie przez Króla Bole- 
sława Chrobrego i jego następców od roku 
992 do 1272 wydane i Rzut oka na akta urzę- 
dowe polskie najdawniejsze. Warszawa, w 8ce, 
b. r. f str. 39. 

— Pierwotne dzieje Polski i Litwy, zewnę- 
trzne i wewnętrzne, z uwagą na ościenne 
kraje, a mianowicie na Ruś, Węgry, Czechy 
i Memoy, wyłożył i z dorobioną do nich 

chronologiczną mapą wydał Warszawa, na* 

kład autora, druk Komisyi rządowej Sprawie- 
dliwości, 1846, w 8ce, str. IV, 632 i nisl, 4. 
21 złp. + + + 

— Essai historiąue sur 1' eglise chretienne 
primitive des deux rites chez les Slaves, par 

Doct. et Prof. en droit, membre corresp. 

de la Commis. archeogr. de Saint Petersburg, 
etc. Traduit du polonais en francais par Lou- 
is Francois de Sauvó, Medecin de Dmsion 
de la ci-devant Armee polonaise, Prof. de 
langue et de litter. francais e, Cheyalier de 
V Ordre de 8 te Annę Sme Classe, decoró du 
signe d' Honneur pour le seryice militaire. 
Leipsic, J. C. Heinrichs, 1840, w 8ce, str. 
285 i kart 4. 6 frank. + 

— Kxcur8us ad Yirgilii Aoneid. IX. v. 74 
sqq. Inest disąuisitio de origine stipulationis. 
Varsaviae, typ. Gliickaberg, 1827, w 8ce, karta 
1, str. 21. + 

— Getb-Daki, Nadwiślańskich i Naddniepr- 
skich Polan przodkowie, ich cywilizacye i 
mowy ich pomnik z czasu między pierwszym 
a pięćdziesiątym rokiem po narodzeniu Chry- 
stusa upłynionego pochodzący. Warszawa, 
1855, w 8ce. 45 kop. 

— Historia JuHb Romani, scripsit J. U. 

Dr. Lycei, Univ. literar. Varsav. Prof. etc. 
Secunda editio. Varsaviae, 1825, w 8ce, str. 
246 i VII. 10 złp. + 

(Pierwsze wydanie, obacz niżej: Principia 
Juris Romani. Tom I.) 

— Historya włościan i stosunków ich poli- 
tycznych, społecznych i ekonomicznych, które 
istniały w Polsce od czasów najdawniejszych, 
aż do drugiej połowy XIX. w., napisana przez 

Warszawa, Gebethner i Wolff, 1874, w 

8ce, str. 409. 2 rub. 

— Historya dawnych polskich miar i wag 
w zarysie od czasów najdawniejszych aż do 
końca XVIII, wieku przedstawiona. (Odbitka 
z Ekonomisty.) Warszawa, Gebethner i Wolf, 
druk Gazety polskiej, 1868, w 8ce, str. 16. 
1 złp. 15 gr. + 

— Historya prawodawstw słowiańskich, 
przez Dra Prawa i Professora w Aleksan- 
dryjskim Uniwersytecie Warszawskim. Tomów 
IV. Warszawa i Lipsk, w księgarni Brzeziny 
i Heinriehsa; Tom I. i II. głoskami J. Węc- 
kiego; Tom III. i IV. druk Komisyi Sprawie- MACIEJOWSKI. dliwości, 1882—36, w 8ce. Tom I: Wstęp do 
okresu i prawo polityczne, historya •oświaty 
i prawodawstw słowiańskich aft do wieka XIV., 
str. XII i 292; Tom II: Zasady prawa kar- 
nego, cywilnego i postępowania sadowego 
Indów słowiańskich aft do wiekn XIV., str. 
XII i 820; Tom III: Wstęp do okresu U., 

Srawo polityczne, historya oświaty i prawo- 
awstw słowiańskich aft do wiekn XVIII., str. 
VIII i 518; Tom IV: Zasady prawa karnego, 
cywilnego i postępowania sadowego lodów 
słowiańskich aft do wiekn XVIII., str. VIII 
i 613. 32 złp. + + + 

— Historya prawodawstw słowiańskich. Z 
rękopismów i druków snpełnie przerobiona 
i na VI. Tomów podzielona. Wydanie dra- 
mę. Warszawa, nakład autora, w 8ce; Tom 
1. r. 1866, str. IV i 600, obejmuje: Wstęp do 
całego dzieła, tudzież Obraz prawodawstwa 
czasów przedchrześciańskich ; Tom II. r. 1868, 
str. VI i 278, obejmuje: Rządy słowiańskich 
narodów, stany narodu i ludu, kościół, gospo- 
darstwo narodowe: Tom III., druk S. Orgel- 
branda, 1869, str. IV i 431, obejmuje: Prawo 
cywilne i karne, tudzież praw obu postępo- 
wanie i organizacyą sadową w przestworze 
IX.-XIV. wieku; Tom IV, druk K. Kowa- 
lewskiego, 1862, str. III i 629, obejmuje: 
Prawo polityczne Słowian w przestworzu XIV 
— XVIII, wieku rozwinięte; Tom V, 1866, 
w 8ce, str. 3, XIV i 804, obejmuje: Prawo 
cywilne i karne, tudzież praw obu postępo- 
wanie i organizacyą sądowa od XIV— XVIII, 
wieku ; Tom VI, druk rządowy przy K. r. Spra- 
wiedliwości, 1868, str. VI i 424, obejmuje: 
Dawne pomniki prawodawstwa (r. 992— 1573) 
z rękopisów starych wyjęte. Tomów VI. 86 
złp. 20 gr. 

CR, 1884 — 1885 Sawinicz student moskiew- 
skiego Uniwersytetu wytłóroaczył pod prze- 
wodnictwem Prof. Pogodina, Tom I. i II.; 
Maciejowski w liście do Redakcyi Dziennika 
Ministeryum Oświecenia r. 1836 donosi, fte 
sam wraz z Tadeuszem Hizdewem z Bessa- 
rabii, drukuje teraz drugie poprawne i po- 
mnożone wydanie tychże Tomów w języku 
rossyjskim, i fte Tom III. i IV. ukaże się w 
języku rossyjskim pierwej nift w polskim i 
fte odtąd tekst rossyjski ma się uważać za 
oryginalny, fte te IV Tomy, jako też Tom V. 
i VI. obejmują Pamiętniki. W układzie tych 
Pamiętników uczestniczą Paweł Szafarzyk i 
Wacław Hanka. Tom I. wyszedł r. 1836 po 
rossyjsku.) 

— Istorija perwobytnoj christiańskoj cer- 
kwi u Sławian, iz knigi Maciejowskago : 
Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i pra- 
wodawstwie Słowian, pereweł Orest Eweckg 
(Jewiecki). Warszawa, w typogr. Kaczanow- 
skiego, 1840, w 8ce, str. 887. 

— Istorija slawensky prawa od Dra..... pre- 
wed i 8i swoim primjetbama, koje se na 
srbsko prawo odnose, popnnio Dr. Nikola 
Krstió. U Bndimu, pismeni o. k. Sweuczyliszta 
pesztanskog, 1856, w 8ce, str. 7, Xlv, 866 i 6. (W narzecza serbskiem, grazdanką. Pre- 
numeratorów było 664, gdy oryginał polaki 
miał tylko 140.) 4- + 

— Jadwiga i Jagiełło 1574—1418, opowia- 
danie historyczne przez Karola 8zajnochę, we 
Lwowie nakładem Karola Wilda 1866 i 66, 
w III. Tomach wydane, ocenił..... Warszawa, 
druk Gazety codziennej, 1866, w 16ce, str. 24. 

— Kozakach. Kraków, 1886, w 8ce. lOsgr. 

— Kronika polska pierwszych dziesięciu po 
Chrystusie wieków, przez zebrana. Z map- 
ką. Warszawa, nakład autora, w drukarni rzą- 
dowej, 1848, w 8ce, str. 44. 2 złp. 20 gr, + 

— Legendy i pieśni ludu polskiego nowo 
odkryte. Podał do druku..... (Odbitka z Bibli- 
oteki warszawskiej, z miesiąca Maja 1860 r.) 
Warszawa, druk Gazety codziennej, 1860, w 
8oe, str. 16. + 

— Mazew. Przyczynek do historyi wiejskich 
i miejskich osad w Polsce. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk Gazety codziennej, 1867, 
w 8ce, str. 22. 22'/, kop. 

— Normandowie i Germanowie, z uwagą 
na dzieło p. A. Muncha: Der norske folka 
historie, tudzież poglądem na Germanią przez 
Tacyta opisaną i jei u polskich pisarzów 
wziętośó. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej.) 
Warszawa, druk Gazety codziennej, 1866, w 
8ce, str. 24. 30 kop. 

— Opusculorum Sylloge prima. Varsaviao, 
ex Offic. publica, 1823, w 8ce, str. 129 i VII. + 

(Mieści: 1) De vita et Constitutionibns G. 
Q. M. Trajani Decii; 2) In M. T. Ciceronis 
lopica animadyersiones guaedam proponnn- 
tur; 3) Legum 8olonis et Decemyiralinm oom- 
paratio; 4) £xcursus ad Liyii Historiarum 
lib. III. caput 34.) 

— Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie 
i prawodawstwie Słowian, jako Dodatek do 
Historyi prawodawstw słowiańskich przez sie- 
bie napisanej, wydał..... Doktor Prawa i Pro- 
fessor, Członek korresnondent Komissyi arche- 
ograficznej połączonej z Ministerstwem Oświe- 
cenia narodowego w Cesarstwie Rossyjskiem. 
Tomów II. Petersburg i Lipsk, Eggers i Hin- 
richs; Warszawa, druk P. Baryckiego, 1889, 
w 8ce, str. 868 i nieliczb. 6; str. 894 i niel. 
8. 28 złp. + + + 

(Pamiętnik I. obejmuje: Wstęp do tych 
Pamiętników, Pierwotne dzieje chneściaósŁe- 

So Kościoła n Słowian obojga obrządku, tu- 
zieft Ułamki historyczne. — Pamiętnik II. 
obeimuje : Rys dziejów piśmiennictwa i oświa- 
ty słowiańskich Indów aft do XIV. w. ( Wyjątki 
historyczne, tudzież akta urzędowe i pomniki 
języka polskiego z wiekn XIII. i następnych.) 
— Toż, przełożył r. 1840 Piotr Dubrowski 
na rossyjskie. 

— Piśmiennictwo polskie od czasów naj- 
dawniejszych aft do r. 1880, z rękopismów 
i druków zebrawszy, w obrazie literatury 
polskiej historycznie skreślonym przedstawił 
W. A. Maciejowski. Tomów III. Warszawa, MACIEJOWSKI - MACfcfiNZlfl. tó S. Orgelbrand, 1863, w 8ce; Tom I, str. Viii 
i 813; Tom U, str. II i 986; Tom III, str. 
III i 876 ; Dodatki, str. 403, XXIV i 17. (Tom 
I. i II. zawiera: Wstęp do dzieła, tudzież 
zwroty piśmiennictwa i literatury, zewnętrznie 
aż do r. 1650 rozważone, z 4 litografiami; Tom 
III. Dopełnienia poprzednich Tomów , tudzież 
resztę dodatków do dzieła.) 84 złp. ; zniż. 
3 rub. + + + 

— Pobieżny pogląd na kodyfikacyą praw 
w dawnej Polsce, z uwzględnieniem głównie 
pracy jej najnowszej i napomknieniem o jej 
stosunku do prawa cywilnego pruskiego, au- 
striackiego i francuzkiego. (Osobne odbicie 
z Czasopisma prawniczego. Zeszyt I.) Kra- 
ków, a Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 
1868, w 8ce, str. 25. 22 l / t kop. 

— Pogląd na stosunki majątkowe małżon- 
ków według dawnego prawa polskiego powi- 
ślickiego, z uwzględnieniem takich że praw 
reszty Sławian, tudzież sąsiadujących z niemi 
Germanów dawnych. (Od druk z Czasopisma 
prawniczego.) Kraków, druk Uniwersytetu, 
1864, w 8ce, str. 25. + 

— , Poliati iii Poljani namsepomogose ra- 
tarstwom cnrilizaciji zapadnę £vrope, a oso- 
bito njemache i sjedinjeni s Teutoni pod i me- 
nom Sveri izadjose na glas u syjetskoj histo- 
riji. Zagrzeb ; u Gebethnera i Wolffa w War- 
szawie, 1872, w 8ce, str. 12. 25 kop. 

— Polska aż do pierwszej połowy XVII. 
wieku pod względem obyczajów i zwyczajów 
we czterech Częściach opisana. Tomów IV. 
Warszawa i Petersburg, u G. Sennewalda i 
Eggersa i Spółki, w drukarni P. Baryckiego 
w Warszawie, 1842, w 12ce; Tom I, str. 
XXVI i 420 ; Tom II, Btr. 468 ; Tom III, str. 
383; Tom IV, str. 470 i nieliczb. 30. 24 złp. 
+ + + 

— Principia Juris Romani soripsit J. U. 

D., Lycei et Uniyersitatis litterariae regiae 
Varsaviensi8 Professor. Varsaviae, ex officina 
publica, 1820, w 8ce, str. 498 i XIV. 12 złp. 
+ + + 

— Toż, edycya druga ; obacz : Historia Juris 
Homani. 

— Przegląd najnowszych prawodawstw Sło- 
wian, w kilku odrębnych artykułach przed- 
stawiony. Artykuł pierwszy zawiera: Przegląd 
historyczno - krytyczny prawa cywilnego ru- 
skiego dziś obowiązującego, z uwzględnie- 
niem tak nazywanych Dygestów ruskich. War* 
szawa, Gebethner i Wolff, druk Kowalewskie- 
go, 1871, w 8oe, str. VII i 162. 1 rub. + 

— 81avische Rechtsgeschichte in IV. Thei- 
len. Ans dem Polnischen ubersetzt von F. J. 
Ton Buis und von N. Nawrocki und von dem 
Ersteren mit Anmerkungen aus der yerglei- 
chenden Rechtswissenscnaft begleitet Vier 
Bandę. Stuttgart, Rieger, 1835—89. 5% tal. 

— Roczniki i Kroniki polskie i litewskie 
najdawniejsze przez W. A. Maciejowskiego. 
I. Roczniki i Kroniki Polski Jprzedlechickiej, z uwagą na wszystkie ziemie pierwotnej Pol- 
ski najdawniejsze. II. Roczniki i Kronika 
Lechów i Leonii. Warszawa, S. Orgelbrand, 
1850, w 6ce, str. V, 281 i nieliczb. 6. 13 złp. 
10 gr. + + + 

— Rzut oka na tak zwane Dygesta rossyj- 
skie: „Swod zakonów rossyjskoj imperii," 
z króciuohnem spomnieniem stosunku ich do 
Dygestów rzymskich, tudzież do prawodawstw 
dziś w Europie najznakomitszych. (Odbicie 
z Czasopisma prawniczo-politycznego.) Kra- 
ków, druk. Uniwersyt., u Gebethnera i Wolffa 
w Warszawie, 1868, w 6oe, str. 28. 22 */, 
kop. -f 

— De vita et constitutionibus C. Q. Mesii 

Trajani Decii scripait Gottingae, imprim. 

Christ. Herbst, 1818, w 8ce, str. X i 114. + 

— O Swe wach, Słowianach, starodawnych 
Francyi mieszkańcach, z krytycznym* poglą-ł 
dem na dzieło: „La ooutume de .Niyernais, 
par M. Dupin." (Oddruk z Biblioteki warszaw- 
skiej, z miesiąca Stycznia 1865 r.) Warszawa, 
druk Gazety polskiej, w 8ce, str. U. 

— Zarysy dawnej statystyki polskiej w celu 
dopełnienia : „ Historyi prawodawstw słowiań- 
skich" i sprostowania pisarzów ojczystych 
wiadomości o kraju dziś opracowujących, na- 
szkicowane. (Odbitka z Ekonomisty za Kwar- 
tał II.) Warszawa, w drukarni Gazety pol- 
skiej, 1666, w 8ce, str. 31. ■+ + + 

— Obacz: Dutkiewicz Wal. ; Eichhoff (1856); 
Kapelli (Rozbiór, 1826); Kucharski J.; Ohryzko; 
Sawfnicz J. ; Szwaynic; Wałujew (Historya 
praw). 

MACIEJOWSKI, SUCHODOLSKI, STARZYŃ- 
SKI. • Ulubiona śpiewka Warszawiaków pod 
tytułem: Kacapa itd. Warszawa, 1831, w 8ce. 

Macierzyństwa Instytut, obacz: Układ. 

Macioś, historya na Ziemi Michałowskiej, 
skreślająca, jak to matki wychowują swe 
dzieci i jak te im się odpłacają. Brodnica, 
1856, w 8ce. 1 złp. 15 gr. 

MACKAY W. Podróż czyli Wiadomość o 
rozbiciu okrętu na brzegach Aracan w Indy- 
ach Wschodnich, podług Pamiętników mło- 
dego poruoznika w służbie morskiej angiel- 
skiej. (Wybór podróży, wydanie Mostowskie- 
go.) Warszawa, 1805, w 8ce. 

MACKENZIE (Dr.). Już po hemoroidach, 
czyli najpewniejszy i najprostszy sposób lecze- 
nia onycnże, oparty na zbadanej, prawdziwej, 
dotąd niedocieczonej istocie i przyczynie 
wszystkich rodzajów krwawnic, za którego 
użyciem ta niemoc środkiem najniewinniej- 
szym i w najkrótszym czasie, bez rady lekar- 
skiej, gruntownie i nieoohybnie uleczoną bę- 
dzie. Z angielskiego, podług ostatniego, po- 
prawnego i pomnożonego wydania. Łwow, 
Milikowski, druk Breitkopfa i flartla w Lip- 
sku, 1843, w 12oe, str. 69. 

— Niema hemoroid, ożyli Doświadczenia ozy* 
nione nad właściwą, dotąd niepoznaną przy- 

5 84 MACKIEWICZ - KACZYŃSKI. czyna, chorób hemoroidalnych, z wskazaniem 
środków najpewniejszego i nąjspieszniejszego 
wyleczenia t zapobieżenia takowym bez ła- 
dnego uszkodzenia, z angielskiego, podłóg 
aiódmcj poprawnej edycyi. Warszawa, S. Or- 
gelbrand, drak M. Chmielewskiego, 1843, w 
12ce, str. 128. (Przedruk edycyi lwowskiej.) 

— Obacz: Herfflbstidt 

Mackiewicz J. Szkic badań choroby. War- 
szawa, 1849; obacz: Swoboda. 

Macleod, obacz: Zieliński W. 

Macpherson Jakób (arodz. 1788 ł 1796), ob. 
Ossyali. 

MACOUER Filip (arodz. 1720 f 1770). Dzieje 
Rzeczypospolitej Rzymskiej od założenia Rzy- 
mu aż do Cesarzów krótko porządkiem lat 
opisane, z francuskiego na polskie przeło- 
żone, potrzebnemi przypiekami objaśnione 
(przez X. J. Albertrandego), a w tern nowem 
wydaniu mianowicie co do przypieków po- 
prawione, przez tegoż, który pierwotne tłó- 
maczenie przed 40 laty wykonał. Z przydat- 
kiem potrzebnej wiadomości o klasycznych 
autorach, co w tym przeciągu czasu kwitnęli. 
Tomów II. Warszawa, Zawadzka wdowa, 1806, 
w 8ce; Tom I, str. XVII i 617; Tom II, itr. 
11, 598 i LVII. 86 zip. 

(Pierwsze wydanie: Warszawa, 1768. +) 

Macąuet Aug., obacz: Dumas Al. 

MACRI Michel Angiolo. Memorie istorico cri- 
tiche intorno alla vita .ed alle operę di Mon- 
signore fratre Paolo Piromalli Domenicano, 
arciyescoTO di Naxivan, aggiuntayi la Sidero- 
grafia. Napoli, nella tipogr. delia Societa filo- 
matica, 1824. (Piromalli, urodź, około 1692 
f 1667, był w Polsce za Władysława IV.) 

HACUDZIŃSKI W. (Dr.). Wiadomość o Bóbr- 

ce, podał Dr Jasło, druk Ludwika Dy oni - 

zego Stoegera, 1871, w 8ce, str. 24. + + 

M ACZAKIEWICZ X. A. Mowa przy złożeniu 
w grobie Niedźwiedzkim przywiezionych z 
Krakowa zwłok ś. p. J. W. z hr. Wodzi ckich 
Tekli hr. Małachowskiej wojewodziny kra- 
kowskiej, przez Plebana w Górce Kosciel- 

nickiej w d. 28 Grudnia 1829 r. miana. Na 
korzyść ubogich. Kraków, drukiem Cieszkow- 
skiego , 1830, w 8ce, str. 12. + + + 

— Nabożeństwo do św. Wiktoryi Panny i 
męczenniczki , z dodaniem innych modlitw 
ułożone i wydane dla pożytku i wygody para- 
fian Koniuszy, przez X miejscowego pro- 
boszcza. Warszawa, w drukarni XX. Missyo- 
narzy u św. Krzyża, 1856, w 8ce, str. 21. 

MACZUSKI Andrzej. O przyjaźniach i przy- 
jaciołach, Andrzeja Maczuskiego Pismo wy- 
dane w Dobromilu według wszelkiego do 
prawdy podobieństwa między r. 1530 a 1540, 
na jaw ogłasza z dodatkiem tekstów orygi- 
nalnych S. F. Żukowski. Wilno, Zawadzki, 
1817, w 8oe, str. XX i 208, z 2ma rycinami. 
7 ałp. -r I (Są tu przekłady z Cycerona, Plutarcha, I 
Teofraita, Hekatona.) 

Mączka, obacz: Otta. 

Mączyaska Maryaana z Dziaaotttw, ob. Łasi- 
oockl Jizef; Mączyńaki Jozef I Wajdach. 

MJŁCZYftSKI Józef (urodź. 1805 f 14 Paź- 
dziernika 1662). Archiprezbyterowie i Kapłani 
kościoła Maryackiepo w Krakowie. (Oddruk 
z Dodatku Czasu.) Kraków, druk Czasu, 1857, 
w 8oe, str. 47. 2 złp. + 

— Cracoyie et ses enrirons. Description 
historique, geographique et pittoresaue de cet- 
te vi Ile et de ses contrees, illustree de plu- 
sieurs plans et litogr. Cracorie, J. Czech, 
1846, w 12ce, str. IV i 878. (Skrócenie przez 
Fel. Wrotnowskiego.) 18 złp. + 

— Cudami wsławiony Obraz Najświętszej 
Panny Maryi w baszcie bramy Floryańskiej 
w Krakowie. Kraków, czcionkami Czasu, 1859, 
w 8ce, str. 15. + 

— Kościuszkowskie czasy, z księgi wspo- 
mnień Wojciecha Mączy oskiego pułkownika 
kommend. Milicyi Rzeczypospolitej Krakow- 
skiej. (Oddruk z Dodatku miesięcznego Czasu, 
Sierpień.) Kraków, druk Czasu, 1867, w 8ce, 
str. 72. + 

— Kraków dawny i teraźniejszy, z prze- 
glądem jego okolic, opisał Z rycinami. 

Kraków, druk i nakład J. Czecha, 1854, w 
12ce, str. XXIV i 286. (Z pamfletem prze- 
ciw Biskupowi L. Łętowsaiemu.) + 

— Pamiątka z Krakowa, opis tego miasta 

i jego okolic, przez Z rycinami i planami. 

Tomów 111. Kraków, J. Czech, 1846, w 12ce ; 
Tom I, kart 2, str. 227, karta 1, rycin 3; 
Tom II, kart 2, str. 402, i rycin 5: Tom 111, 
kart 2, str. 818 i 2, rycin 5. 24 złp. + 

— Kilka podań i wspomnień krakowskich 
ze zbioru wiadomości o Krakowie. (Oddruk 
z Czasu.) Kraków, Czech, 1855, w 8ce, str. 
120. + 

(Treść: Duchy na Krzemionkach; Podzie- 
mny zamek krakowski ; Stopka królowej Jad- 
wigi; Pamiątka po królowej Jadwidze; Wieie 
kościoła Panny Maryi ; Statua N. Panny przed 
kościołem 00. Kapucynów; Widmo w Krzy- 
sztoforach; Cudowna obrona Krakowa w r. 
1768; Wąsy Króla Jana III.) 4 złp. 

— Pojawienie się Eleonory Lubomirskiej 
spoczywającej w grobach kflfcuoją św. Trójcy 
00. Dominikanów w Krakowie. Wydane aa 
dochód podzwignienia z gruzów tegoż ko- 
ścioła, ze zbioru podań. (Oddruk z Czasu.) 
Kraków, Czech, 1858, w 16ce, str. 88. + 

— Powinszowanie imienin W. J. P. Mary- 
annie z Dzianottów Mąozeóskiej d. 8 Lutego 
1817 r., fol., V, ark. (Wierzą). 

— Rady i zwady niewiast o wielozeństwo. 
Ze zbioru wiadomości o Krakowie. (Osobne 
odbicie z Dodatku do Czasu na miesiąc Kwie- 
cień.) Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 
1868, w 8ce, str. 68. 50 cant + MĄCZYŃ8KI - MADEJSKI. 85 — Sikoła kucharek czyli Łatwy sposób 
wyuczenia się różnych potraw mięsnych i 

Sostnych, na wzór dzieła Carem e kuchmistrza 
apoleona, ułożył L. Z. Kraków, J. Czech, 
1848, w 12ce, sir. XIV i 207. + 

(Oryginalnie ułoży) z notat matki swej. Dla 
żartu zaś położył pierwsze litery nazwiska 
znanego paleontologa.) 

— Toż, inna edycya. Tamie, 1848, sir. 219. 
4 złp. 

— Wiadomość historyczna x> cudownym 
obrazie K. Maryi Panny Różańca św. w ko- 
ściele 00. Dominikanów w Krakowie. Kra- 
ków, druk Czasu, 1868, w 8ce, str. 63, z 2 
rycin. Htogr. 1 złp, 6 gr. + 

— Włościanie z okolic Krakowa w zarysie, 
z rycinami Michała Stachowicza. Kraków, 
nakład i druk J. Czecha, 1858, w 12ce, str. 
122 i 12 rycin kolorów. + 

— Wspomnienia historyczne Krakowa na 
każdy dzień roku. Kraków, J. Czech, 1834, 
w 8ce, str. 30. + 

— Założenie Biskupstwa krakowskiego. 
(Odbitka z XXIX. Tomu Rocznika Towarzy- 
stwa naukowego.) Kraków, drukiem Uniwer- 
sytetu, 1862, w 8ce, str. 32. + 

— Zbieracz umysłowych rozrywek. Tomów 
II. (Ułożył J. Marczyński z przedruków powia- 
stek z różnyoh czasopismów i tłómaczeó.) 
Kraków, J. Czech, 1839, w 12ce. 

— Życie i śmierć Józefa Chłopickiego (Czas, 
dodatek miesięczny, Lipiec i Sierpień, 1858). 

(Mączynski Józef.) Odpowiedź na zarzuty 
Kapitule katedralnej krakowskiej poczynione 
przez pana Józefa Maczyńskiego w Notatach 
jego z Wędrówki po Krakowie, w części lite- 
rackiej Dziennika krakowskiego Czas umie- 
szczane. Kraków, czcionkami Karola Budwei- 
sera, 1869, w 8ce, str. 82. + 

— Obacz: Zbieracz. 

(Mączyńslci Wojciech.) Wojciechowi Męczeń- 
skiemu powtarzającemu ślub uroczysty z Ma- 
ryanna) z Dzianottych w 50 roku szczęśliwego 
małżeństwa w Krakowie d. 15 Lipca 1813 r., 
wnuki, w 4ce, str. 4. (Wiersz.) + 

Madagaskar, obacz*. Beniowski A.; Parny; 
Pleszczewski L (Język). 

(Madalińska Joanna.) Summaryuss dowodów 
w sprawie Prokura tory i W. ł. P. na rzecz 
Skarbu Królestwa przeciw Joannie z Krakow- 
skich Madalińskiej o częśó dóbr Mierzyć, 
Łaszowa i Toporowa. Warszawa, drukiem J. 
Jaworskiego, 1856, fol., str. 86. 

— Obacz: Przeszkodziński. 

Madalinsky Albertine.foder das M&dchen ans 
Polen. Aus dem Englischen. Łeipzig, 1801, 
w 8ce. 

Mado), obacz: Wąsik. 

MADEJSKI Edward. Dyetetyka dzieci oparta 
na wskazówkach przyrody. Przewodnik w zdro- 
wem pielęgnowaniu dzieci od przyjścia na świat aż do dojrzenia, skreślony przez Przy - 
jaciela dzieoi. Lwów, Wild, druk £. Winia- 
rza, 1869, w 8oe, str. XVI i 150. 1 złr. 15 
cent.; zniż. 60 cent. + 

— Gimnastyka racy on al na, jako częśó dye- 
tetyki ze stanowiska lekarskiego historyczno - 
krytycznie i praktycznie opracowana przez 
autora Dyetetyki dzieci. Dwie Części, z 96 
w tekście umieszczonemi drzeworytami. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, drukiem J. Ungra, 
1871, w 32ce; Częśó I, str. VIII, 174 i rejestr. ; 
Częśó II, str. 116 i rejestr. 1 rub. 20 kop. + 

— Plan i cel Zakładu gimnastycznego (t. z. 
organopatycznego). Lwów, Wild, 1871, w 8ce, 
str. 15. 20 cent 

— Kilka słów o migrenie przez homeo- 

patę i organopatę. Lwów, 1874, w 8ce, kart 2. 

Madejski Jan, obacz: Korzeniowski Leon. 

MADEJSKI Leon. Nekrolog § 998 Ustawy 
cywilnej, przez (Osobne odbicie z Czaso- 
pisma prawniczego politycznego.) Kraków, 
nakład i druk Uniwersytetu Jagellońskiego, 
1869, w 8ce, karta 1, str. 7. + 

— Zdania ze wszystkich gałęzi prawa i 
umiejętności politycznych, których w celu 
otrzymania godności obojga Praw Doktora 
etc, podejmuje się publicznie bronić Kra- 
ków, druk Uniwersytetu, 1862, w 8ce, str. 
7. + 

MADEJSKI Marceili (urodź. 1822 r.). Krako- 
wiaki do śpiewu z towarzyszeniem fortepianu ; 
Nr. 1 : Wiosną o zaraniu, słowa L. P. 40 cent. ; 
Nr. 2 : Zapomniane skrzypki moje, słowa Ed- 
munda Wasilewskiego. 30 cent.; Nr. 3: Oj 
pada listek pada, słowa J. Zacharjasiewioza. 
70 cent. 

— Pieśni. Słowa Bohdana Zaleskiego uło- 
żone w muzykę z towarzyszeniem fortepianu. 
Lwów, Kallenbach, 1862, w 4ce (nuty z teks- 
tem). Nr. 1: Niffdyż? 80 cent.; Nr. 2: Tryo- 
lety. 45 cent; Nr. 3: Zakochana. 45 cent.; 
Nr. 4: Go ja widział. 60 cent. 

— Piosnki na głos „mezzo s oprano," z to- 
warzyszeniem fortepianu, mianowicie: Wspo- 
mnienie; Modlitwy moje; Kukułka. Lwów, 
K. Wild, w 4ce (nuty z tekstem). 1 złr. 6 cent. 

— Tajemnica. Pieśń z 8go aktu komedyi: 
„Drzymka pana Prospera." Lwów, K. Wild, 
w 4ce. 45 cent. 

— Obacz: Zaleski J. B. 

MADEJSKI Maryan Mikołaj. Satze aus sammt- 
lichen Rechts- und politischen Wissenschaf- 
ten eto. Lemberg, Druck von Sznajder, 1846, 
w 8ce, str. 8. 

MADEJSKI Jerzy Stanisław (Dr.). Podręcznik 

sądowzk ułożył i wydał Adjunkt sadowy 

w Podgórzu. Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1870, w 8ce, str. XXXV i 72. + 

— Podręcznika sądowego Częśó II. Nie- 
miecko-polski słownik prawniczy cywilny, na 
podstawie dzieł prawniczych Królestwa Pol- 86 MADONNA - MAGAZYN. slriego ułożył i wydał Adiunkt sadowy 

w Podgórni. Kraków, drukiem uniwersytetu, 
1870, w 8ce, str. IV i 72. + 

— O urządzenia sadów powiatowych w 
Galrcyi, przez (Osobne odbicie z Czaso- 
pisma prawn. politycznego). Kraków, dru- 
kiem Uniwersytetu, 1869, w 8ce, karta 1, str. 
16. + 

— Zdania ze wszystkich gałęzi prawa i 
umiejętności politycznych, których publicznej 
obrony etc. podejmuje się. Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1866, w 8ce, str. 8. -i 

Madonna, obacz: Hajwonowskl. 

Mądrość do ludzi, aforyzmy moralne. Wro- 
cław, nakładem Wilhelma Bogumiła Korna, 
1808, w 12oe, str. 202 i IV. 4 złp. 

MADUROWICZ Matheus. Theses, quas exa- 
mini etc. Piller, 1819, w 4ce, str. 7. 

MADUROWICZ Maurycy. Miednica ścieśniona, 
niepomiarowa w skutek zniekształcenia krę- 
gów lędźwiowych po sprawie zapalnej. (Od- 
bicie z Przeglądu lekarskiego.) Kraków, druk 
Uniwersytetu Jag., 1860, w 8ce, str. 49. + + + 

MAHLEN (Dr.). Polens Kampf und seine 
Wiedergebung im Jahre 1831. Tomów II. 
(Oddrnk z Geschichte unserer Tage.) Stut- 

fart, 1831—1832, w 8ce, z portretem. 2 tal. 
sgr. 

Maerchen, obacz; Mlnarski K. (1868). 

Maerker F. A., obacz: Hanka W. 

MAERLAN Jakób van z Damne. Awantury 
powszechnie znanego, w Niemczech urodzo- 
nego Sowizdrzała, na polski język przetłó- 
maczone. Grudziądz, przed r. 1844. 

— Sowizdrzał i awantury jego. Nowe po- 
prawne wydanie, z niemieckiego. Brodnica, 
G. A. Kohler, 1849, w 12ce, str. 116. 1 złp. 

— Toz, nowe poprawne wydanie, z niemiec- 
kiego. Brodnica, Kohler, 1857, w 12oe, str. 
124. 

— Toż, nowe, poprawione wydanie, z nie- 
mieckiego. Warszawa, druk J. Psurskiego, 
1863, w 12ce. 6'/, sgr. 

— Toż, nowe poprawione wydanie, z nie- 
mieckiego. Brodnica, nakład i druk C. A. 
Kohlera, 1867, w 8ce, str. Ul. 

— Nowy Sowizdrzał, figlarz jakich mało, 
z Ziemi Pomorskiej rodem. Wrocław, Schlet- 
ter, 1847, w 12ce, str. VI i 161. 8 złp. 

Maertirthum, ob. H. i. E. (Mieczysławska, 
1846). 

MAGALON J. D. (urodź. 1794). Campagne de 
Prusse et de Pologne, 1806 — 1807. Paris, 
Chaumerot jeune, 1827, w 32ce. 75 cent. 

Maoazin fur Heilkunde. Warschau, J 828- 
29; obacz: Leo. 

Magazine (The polish Monthly). Nr. I. Octo- 
ber 1838. London, by Wilczewski, printed by 
A. N. Dybowski et Corap., 1638, w 8oe, str. 
64. Wyszło Nrów 8. Obacz: Dybowakl. MASAZHIEI Marat, JAftOtfLEWHSZ. Lo»- 
con medicom eastrenee portatorium, a. in- 
dex alphabeticus morborum freąoeatis-time in 
nosooomiis militaribus occurrentiuin, nec non 
medicaminum illia quadrantiom, quod secun- 
dum Pbarmacopoeiam caatreaaem ruthenioam 
Jaeobi Wylie elaborarit, usoique tironum me- 
dicinae militari operam narantium accommo- 
davit, additis recentibus experientia probatis 
remediis..-. Yarsayiae, 1836, w 16ce. 

— Tablica toxykologiczna czyli Zbiór naj- 
nowszych postrzezeń o truciznach i przypad- 
kach przez nie zrządzonych, ze wskazaniom 
sposobów leczenia onych, służąca jako pora* 
dnik podręczny ku użytkowi J. 30L próbo • 
szczów y właścicieli dóbr, wójtów gminy i in- 
nych przyjaciół ludzkości, od których na wsi 
włościanie rady zasięgają. Ułożona w języku 
rosByjskim przez Dra Radcę Stanu, Sztab- 
ie karzą wojsk cesarsko-rossyjskich, Członka 
Komitetu tymczasowego lekarskiego w War- 
szawie i Kawalera j na język polski przeło- 
żona przez Antoniego Haniokiego Doktora 
Medycyny, Lekarza w Instytucie Dzieciątka 
Jezus. Bez wyr. m. druku i r., 1 arkusz. 

— Ueber die Eisaugungskraft der Venen, 

von Dr. der Medizin, k. k. ruas. Kollegien- 

Rath beim Haupląuartier der actWen Armee 
in Warschau, Assessor der Allerhóchst. etc. 
ond decorirt mit der Medaille fur die Ein- 
nahme von Paris im Jahre 1814. Warschau, 
1633, w 8ce, str. 44. 

Magazyn duohowny ku zasilaniu duszy d%z%- 
cej do wieczności, złożony % pism Starego i 
Nowego Testamentu, Doktorów kościelnych, 
Autorów klassycznych, Katechizmu. Począiów, 
druk Bazylianów, 1810, w 8ce, str. 106 i 78 
(Od str. 69 wiersze X. Baki o śmierci wydane 
1805 r.) 

Magazyn dla dzieci. Dziennik użytecznych 
i przyjemnych wiadomości, z ryo. Tomów III. 
Warszawa, J. Glucksberg, 1835, 1836, 1646, 
w 4ce; Rok I, str. 416; Rok II, str. 417— 
832; Rok 1845, str. 388. (W r. 1835 redago- 
wał L. Rogalski.) Po złp. 10. + 

— mód, obacz: Widulińska (1835—1859); 
Gregorowicz J. K. (1860-61). 

— powieści dla dzieci. Tomów IV. Poznań, 
Bracia Scherkowie, 1836-37, w 16ce; Tom 
I, str. IV. 228 : Tom II, str. 228 ; Tom III, 
str. 240; Tom IV, str. 228. — Tom I. zawiera: 
Kanarek; Kaplica w lesie; Robaczek Świę- 
tojański. — Tom III. zawiera : Nagroda cno- 
ty; Niezapominajki; Starzec z gór; Józef, 
młody jeniec tatarski etc— Tom lv. zawiera: 
Ludwik, powieść; Zuzanna; Moc cnoty; Pię- 
kny sposób myśl. (Wiele wzięto z Szmida 
Krzysztofa) 16 złp. 

— Obacz: Los RJ08. 

Magazyn powszechny wyd. przez Hektora 
Bossange. Parys, 1838, w 8ce, Nrów 2. i W lym 
Nrze jest: Świątynia Sybilli i artykuł Grzy- 
i mały o kanałach w Polsce.) MAGAZYN - MAGIER. 87 Magazyn powszechny. Dziennik użytecznych 
wiadomości. Rok 1— V. Warszawa, J. Glucks- 
borg, 1834-1838, w 4ce, po Nrów 62; Rok 
I: str. 416; Rok II: str. 4 i od 417 do 832; 
Rok Ul: od str. 838 do 1248 czyli od Nra 
105 do 166, to jest str. IV i 322; Rok IV: 
Poczet nowy L Warszawa, J. Olucksberg, 

1837, w 4ce, Nrów 62, str. 413. Redaktor 
Laon Rogalski. — Rok V. Poczet nowy II. 

1838, Nrow 62, str. 42 U (Nr. 62gi stanowi: 
Spis rzeczy w Magazynie z pięciu lat.) Redak- 
tor Leon Rogalski. Pierwsze lat trzy Redak- 
cji Kazimierza Brodzińskiego. Rocznie 18 zip. ; 
komplet z lat pięcia 76 złp. + 

Magazyn wesołych i moralnych zabaw czyli 
Zbiór gładkich wierszów, dowcipnych powie- 
śoi, żartów, anepdotów, aryj, pieśni świato- 
wych i innych ciekawych wydarzeń. Tomów 
II. Wilno, 1812, w 8ce; Tom I, str. 237; 
Tom II, str. 189. 6 złp. 

— Toż. W drakami Jasnej Góry Często- 
chowskiej, bez wyr. r., w 8ce, str. 188 i kart 
2. + 

— Ob. Beaumont (dziecinny 1806, panień- 
ski 1806, ubogich rzemieślników 1774) ; Cukier- 
nictwo; Loa-Rios (powieści, 1816); S. 8. (ane- 
gdotów, 1803). 

Magdalena, obacz: Kawanagh (Powieść); 
Laearoer. 

(Magdalena.) Nocy św. Magdaleny pokutu- 
jącej. Przekład z włoskiego. Wilno, Zawadzki, 
1862, w 12ce, str. 129. 6 złp. 

Magdeburskie prawo, ob. Girtler i.; Index 
lectionnm; Roepell. 

Magellan J. H., obacz : Benieweki. 

(Magelona.) Historya o Magielonie króle- 
wnie neapolitańskiej. Warszawa, 1817, 1818, 
1627. Obacz: Historya. 

— Historya o szlachetnej i pięknej Mage- 
lonie, córce Króla z Neapolu, i o Piotrze 
rycerza hrabiom. Różne przygody, smutki i 
pociechy, nieszczęścia i szczęścia przy odmia- 
nach omylnego świata reprezentująca. Dla 
zabawy i pożytku pospolitego lądu z moraw- 
skiego języka na polski przełożona za stara- 
niem Tomasza Nowackiego. Za pozwoleniem 
Zwierzchności miejscowej przedrukowana. 
Mikołów, T. Nowacki, 1851, w 12ce, str. 96. 

— Toż. Tamże, wydanie drugie, w 12ce, 
str. 186. 

— Toż. Mikołów, Nowacki, 1861, w 12ce, 
Sft ark. l»/ t *gr. 

— O Magielonie królewnie neapolitańskiej. 
Warszawa, J. Breslauer, 1861, w 16ce, str. 
150. 

— Toż. Wadowice, nakład i druk Fołtyna, 
1870, w 12ce, str. 88. + 

— Obacz: Wolter (Historya). 

MA8ENDIE Franoiazek (Dr., uroda. 1782 f 
1866 r.). O piasku i kamieniach ury nowych. 
Dziełko ..... z języka francuzkiego przełożył 
Sylwester Pleszkowaki, Dr. Med., Lekarz 48 I pułku Strzelców pieszych. Wilno, nakładem 
i drukiem A. Marcinowskiego, 1828, w 12ce, 
str. 116 i 8. + + + 

— Toż, drugie wydanie. Warszawa, druk 
Gałęzowskiego, 1884, w 8ce, str. 188. 

Magia, obacz: Bosko; Funko i.; Nowosielski 
T. (1861). 

Magla i Neoplatonizm, obacz: Dworzaozek. 
Magiczne kwadraty, obacz. Janicki J. (1830). 
Magielona, obacz: Magelona. 

MAUER Antoni (urodź. 1762 t 1837). Este- 
tyka miasta Warszawy. (Obszerną treśó i 
wyjątki tego rękopisu podał Julian Bartosze- 
wicz w Dzienniku warszawskim 1865 roku, 
Nr. 299—313 i Sobieszczański w Bibliotece 
warszawskiej 1848.) 

— Fizyka dla dzieci czyli Łatwe i proste 
tłómaczenie niektórych tej nauki części, przez 
A. M. na dochód Instytutu Dobroczynności 
w Warszawie, którego dziełka przedrukowa- 
nie tegoż Instytutu jest własnością. Warsza- 
wa, w drukarni Łątkiewicza przy ulicy tSena- 
torskiej Nr. 467, 1625, w 12ce, str. 157. 2 złp. 
+ + 

— Karta meteorologiczna stolicy Króle- 
stwa Polskiego. Warszawa, 1829 (litogr.) Obja- 
śnieuia po polsku i po francusku. (Odbito 
nie wiele egzempl.) 

— Objaśnienie potrzebne do użycia Karty 
meteorograficznej stolicy Królestwa Polskie- 
go, wydanej w Warszawie r. 1828, w 4oe, 
1 arkusz tekstu po polsku i po francusku. 
Na końcu przydana Karta me te orograficzna 
stolicy Królestwa Polskiego czyli Obraz od- 
mian powietrza, wystawiający graficznym spo- 
sobem najważniejsze wypadki z dostrzeżeń 
meteorycznych czynionych w Warszawie od 
1803 do 1828 roku przez Antoniego Magiera 
Członka Towarzystwa królewskiego warszaw- 
skiego przyjaciół nauk ułożony i zmianami 
długości dnia obliczonemi na szerokość jeo- 
granczną warsz. pomnożony przez Wojciecha 
Jastrzębowskiego. Z dołączeniem osobnego 
objaśnienia potrzebnego do użycia tej karty. 

— O próbach czyli sposobach próbowania 
mocy lub tęgości wódek, spirytusów, piwa 
lub innych napojów. Za pozwoleniem Zwierz- 
chności. Bez wyr. m. druku, 1801, w 8oe, 
str. 16. 

— Toż, i innych napojów. Edycya druga, 
pomnożona wiadomością o sposobie próbo- 
wania piwa, z nowych w tej mierze czynio- 
nych doświadczeń, przez Prof. Liceum, 

Członka królewskiego Towarzystwa przyjaciół 
nauk. Warszawa, 1808, w 12ce, str. 23. + + 

— próbach czyli sposobach próbowania 
mocy wódek i spirytusów, dobierania ich 
wodą, ocenienia niedostatku ich mocy i do- 
chodzenia ilości dolanej wody do piwa. Edy- 
cya trzecia, przez..... Prof. Liceum, Członka 
Towarzystwa król. przyjaciół nauk w War- 
szawie, Warszawa, 1814, w 8ce, str. 82. + f ! MAGIERSKl - MAHŁ. — Toł, s przydaną tablica procenta, uła- 
twieniem niektórych zadań rachunkowych, 
porównaniem areometrów w innych krajach 
używanych do ekonomicznego i opisaniem 
lutrometru. Warszawa, 1820, w 8ce. (Tę edy- 
cya podaje Katalog Biblioteki Kijowskiej zda- 
je się, ie mylnie.) 

— Toł, edycya ci warta, z przydana, tabeli*) 
procenta, ułatwieniem niektórych zadań ra- 
chunkowych, porównaniem areometrów w in- 
nych krojach używanych do ekonomicznego 

i opisaniem nowego lutrometru, przez 

Prot. Lycenm, Członka Towarzystwa król. 
przyjaciół nauk. Warszawa, 1817, w 8oe, str. 
29, kart 2 i 1 tabl. + 

— Toz, wydanie piąte, z przydaną tablicą 
do próbowania mocy wódek w każdej tem- 
peraturze, ułatwianiem niektórych zadań ra- 
chunkowych, porównaniem areometrów w in- 
nych krajach używanych i opisaniem lutro- 
metru, przez Prof. Liceum, Członka Towa- 
rzystwa król. przyjaciół nauk. Warszawa, 
1822, w 8ce, str. 80. -f + 

— O próbach czyli sposobaoh próbowania 
mocy wódek i spirytusów, dobierania ich 
woda, oceniania niedostatku ich mocy i do- 
chodzenia ilości wody dolanej do piwa. Wyda- 
nie szóste. Kraków, S. Cieszkowski, 1880, w 
8ce, str. 80 i kart 2. 1 złp. 

(Wydania z r. 1812, które Gazeta polska 
r. 1868 Nr. 178 wymienia, nie było. Takie 
jest podawaną w Katalogu Rafalskiego Edy- 
cya szósta w Krakowie 1842, ale mylnie.) 

— O używaniu barometrów, termometrów 
i innych instrumentów metereologicznyoh. 
Warszawa, druk pod Nr. 646, 1802, w 8ce, 
str. 82. + 

— Toz , edycya druga pomnożona opisa- 
niem tychże narzędzi, oraz z krótką wiado- 
mością o ich wyborze, przez Prof. Liceum 

warszawskiego, Członka Towarzystwa król. 
warsz. przyjaciół nauk. Warszawa, drukiem 
Wiktora Dąbrowskiego, 1615, w 8ce, str. 47. 

— Tabella do zamiany wielkiej ilośoi spi- 
rytusów jakiejkolwiek próby na próbę 10- tą 
wedle probierza Magiera. Warszawa, druk 
Jaworskiego, 1846, w 4ce. 

— Obacz: Jastrzębowski; Wójcicki K. W. 

Magierski K., obacz: Hirscher A. (Żywot 
Chrystusa). 

MAGIERSKI R. i WNUKOWSKI Jan. Dzieci 
wdowy, powieśó moralna dla dojrzałej mło- 
dzieży, z niemieckiego na polski język prze- 
łożona. Gniezno, Lange, 1860, w 8ce, str. III 
i 100. 1 złp. 16 gr. 

— Toz, z niemieckiego na polski język 
przełożona. Wydanie drugie, 1870, 

Magistrat, obacz: Lange K.; MecberzyAski 
Karol (1846); Postanowienie (lwowski). 

MAGNE J. H. Hygiena gospodarczo -wetery- 
naryjna czyli Nanka zachowania zdrowia zwie- 
rząt gospodarskich, ułożona przez autora I „Wcterrnaryi popularnej 11 J. N. Kurowskiego, 

szczególniej wediup dzieła Profeesora przy 

Szkole weterynaryjnej Lugduńskiej, a na ję- 
zyk niemiecki ze stósownemi uwagami prze- 
łożonego przez £. J. Fuchsa, Prof. Badań* 
skiej 8zkoły weterynaryjnej. Tomów II. War* 
ssawa, autor, druk J. Ungra, 1867, w 8oe; 
Tom I, str. 162 i 2; Tom II, od str. 156 do 
827, z dwiema tablicami rycin kolorowanych. 
2 mb. 26 kop. + + + 

Magnes, obacz: Podolski I. 

Magnetyn, ob. Baodeia (zwierzęcy); Fraak 
J. (1822); Kaczkowski K. (zwierzęcy); Kacz- 
kowski T.; Kuczyński (ziemi); LacWcki J. 
(Pamiętnik)- Mesmer; Nick (zwierzęcy, 1818); 
Rektor (zwierzęcy, 1816); Semeitenke; 8aa 
(1802); Sieradzki H.; Skiba (Zboczenia, 1870); 
Stobiecki (ziemi); Urbański Wojciech (1888); 
Weiss Maksyniiliafi (Spostrzeżenia). 

MAGNIEN. Sierota i Dunkierowie. Tłóma- 
ozenie z francuzkiego. Tomów II. Wilno, 
1880, w 8ce. 

Maaouski Władysław (ksiądz), ob. Debreyna 

(Semiotyka, Teologia) ; Gaume (Woda, Życie) ; 
Marschai (Ostatnie chwile); Oda (Spowiednik 
dzieci). 

MAGNUSZEWSKI Dominik (uroda. 1800 t 
1845). Dzielą. Wydanie pośmiertne. Tom I, 
z portretem autora. Lwów, nakład Seweryna 
Hoszowskiego , druk Kornela Pillera, 1867, 
w 8ce, str. XXX i 818. (Mieszczą,: Rozbójnik 
salonowy, Barbara, Inkwisycya.) — (Miały 
wyjśó IV. Tomy w cenie prenumeracyjnej 10 
złr.) + 

— Dzień 29 Listopada (Wiersz). Warsza- 
wa, 1880, w 8ce. 

— Niewiasta polska w trzech wiekach, przez 
D. M. Poznań, nowa Księgarnia, 1843, w 8ce, 
str. XXI i 810. 9 złp. + 

— Poezye. (Skarbczyk poezyi, Tom trzeci.) 
Petersburg, nakład Wolffa, 1866, w 16ce, str. 
108. (Tu umieszczono: Dramat w naturze.) 

+ + + 

— Obacz: Album na pogorzelców; Wądry« 
chowski W.; Ziewonia. 

MAGUELLONE. Les vrais pelćrins. (Gorre- 
spondance de Romę 1882, Październik.) 

MAGY Alfred (Ludwig?) Sekretarz dla mło- 
dzieży obojga płci czyli Nauka praktyczna 
pisania listów, z dołączeniem powinszowań 
Nowego Roku, urodzin, imienin i t. d. (po 
polsku i po francuzku). Warszawa, Merzbach, 
1888, w 8ce. 6 złp. 

— Toz samo, wydanie drugie. Tamie, 1846, 
w 8ce, str. 222. 5 złp. 

— Toz, wydanie trzecie. Warszawa, 1869, 
w 12ce, str. 206. 75 kop. 

MAHL M. Upominek troskliwych rodziców, 
zawierający rozprawę o fizycznem (cielesnem) 
wychowaniu dzieci podług zasad medycyny, 
tłómacsył J. I. Szczepański. Lwów, drukiem MAHOMET - MAJCHROWICZ. 89 Józefa Jana Pillera, b. w. r. (1821), w 8ce, 
atr. 111 i 8. 38 kr. + 

MAHOMET. Koran (Przekład Sobolewskie- 
go?). Poznań, nakład Bernarda Potockiego, 
1828, w 8ce, str. 852 (nie dokończone i bez 
ty tuła). 

— Koran (Al -Koran). Z arabskiego prze- 
kład polski Jana Murzy Tarak Buczackiego, 
Tatara z Podlasia, wzbogacony objaśnieniami 
Władysława Kościuszki, poprzedzona życio- 
rysem Mahometa z Washingtona Irvinga, 

Comnożony poglądem na stosunki Polski z 
urcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Pol- 
sce osiadłych, na przywileje tu im nadane, 
jako tez wspomnieniami o znakomitych Tata- 
rach polskich, Juliana Bartoszewicza, z doda- 
niem wiadomości o Arabach przed Mahome- 
tem, o ich his tory i, religii, nauce, zwycza- 
jach, o obrządkach religijnych, o stanie Juda- 
izmu za ozasów Mahometa, o środkach prze- 
zeń użytych dla zaprowadzenia jego religii, 
o okolicznościach, które się do tego przyczy- 
niły, o przepisach Koranu w sprawach cywil- 
nych, o sektarzach między wyznawcami Isla- 
mu, podających się Proroków pomiędzy Ara- 
bami za Mahometa lub po nim, wyjętych z 
dzieła tłómacza Koranu G. Sale uczonego 
angielskiego, oraz Kalendarza arabsko -turec- 
kiego, przez Adryana Krzyżanowskiego, i zbio- 
ru modlitw codziennych i świątecznych, prze- 
łożonych z arabskiego przez Władysława 
Kościuszkę. Tomów II. Warszawa, nakładem 
Aleksandra Nowoleokiego księgarza, w dru- 
karni J. Jaworskiego, 1858, w 8ce; Tom I, 
str. X i 608, spisu str. IV, listy prenumera- 
torów IV; Tom II, str. VIII i 402. 6 rub.; 
zniż. 4 rub. + 

— Koran (Le). Traduction nouvelIe, faite 
sur le tezte araba, par M. Kasimirski, inter- 
prete de la legation francaise en Perse. Nou- 
velle edition arec notes, commentaires et 
próface du traducteur. Paris, Charpentier, 
impr. Bethun et Plon, 1841, w 8ce. + 

— Toż, nouyelle ódition revue et corr., 
ausmentóe de notes, commentaires et d'mn 
inoex. Paris, Charpentier, 1852, w 16oe, 16 
ark. 8 franki 50 centim. 

— Toż, precede d' un Introduotion par M. 
G. Paulin. PariB, Charpentier, 1662, w 16ce, 
str. XXIV i 539. 8 franki 50 cent. 

— Obacz: Sobolewski J.; Sokolnicki li. 

Mahoń (Mac-) Marszałek, ob. Znakomitości. 

MAJ (MAY) Andrzej. Kurzer Ueberblick der 
wichtigsten astronomischen Leistungen von 
Copernicus, w 4ce, str. 84. (W Programie 
gimnazyalnym Rzeszowskim, 1858.) 

Mtj Angolo, ob. Ciampi Sebastyan; Cycero. 

MAJ (MAY) Jan (Redaktor, urodź. 1788 f 
1881). Gazeta krakowska, wychodziła od roku 
1796 pod Redakcyą księgarza i drukarza Jana 
Maja, dwa rasy do tygodnia po 1 l J t arkuszy, 
W 4ce, z dodatkiem, rooznie Nrow 104. — (Maj redagował do r. 1831, poczem Majera- 
nowski Konstanty.) Obacz: Gazeta. 

— Kalendarzyk na rok 1800. Kraków, druk 
Jana Maja, w 24ce, str. 80, 129 i 2. (Miesoi : 
Opis dawnej Grecyi i Egipcyan.) 

— Toż, na r. 1801, w 24oe, str. 80 i 146. 
(Dzieje Kartagińczyków.) 

— Toż, na r. 1802, str. 14, 129 i 8. (Apophte- 
gmata dawnych Polaków i o filozofii Kanta). 

— Toż na rok 1808, str. 30, 112 i 2. (A po- 
phtegmata.) 

— Toż, na rok 1804, str. 30 i 113. (Apo- 
phtegmata i Statystyka.) 

— Kalendarzyk dla płci pięknej na rok 
1803. Kraków, druk Jana Maja, w 82ce, str. 
40. (Miesoi wiersze i anegdoty.) 

— Toż, na rok 1804. Tamże, str. 80. (Aneg- 
doty i zagadki.) 

(Maj.) W dzień uroczystości imienin J. M. 
P. Jana Maja d. 24 Czerwca 1800 r. (Wiersz), 
w 4ce, str. 2. 5 gr. 

— Obacz: Tom I. Wstęp, tyk Katalogi. 

Ma] (Trzeci), Miesięcznik wychodził po pół 
arkusza. Pierwszy numer 10 Grudnia 1839 r., 
ustał w Marcu 1848. Za 12 Nrów 2- franki. 
Redaktor Ludwik Orpiszewski; Współpraco- 
wnicy: Michał Czajkowski, Jełowicki Miko- 
łaj, L. Bystrzonowski, H. N. Bońkowski, Tom. 
August Olisarowski, X. Adam Czartoryski, 
Teodor Morawski, A. Poleski, Wacław Jabło- 
nowski. Obacz: Orpiszewski Ludwik; Weronlcz 
Janusz. 

Maj trzeci (Wiersz). Warszawa, 1830, w 8ce. 

Maja (Trzeci). Paryż, 1833, w 8ce, str. 16. 

Maja (Trzeci) 1791 r., obacz: Kołłątaj; Kra- 
szewski J. I. (Dramat); Wegner L (Dzień); 
Wiestnik (1864). 

Majątki, obacz : Bielski Adam ; Burzyński P. 
(Małżonków) ; Franklin (Droga do] ; Kopff (Mał- 
żonkowie); Leśniewski P. E. (Dorobienie) ; Skła- 
daniu (0)) Uwagi (Upadek). 

Majątfcowośó, obacz: Horodyski A. (Podział, 
1802). 

MAJCHERSKI M. (Proboszcz w Jasieńnicjr, 
urodź. 1833). Katechizm do zrozumienia dla 
dzieci wiejskich sposobiących się do pierw- 
szej Spowiedzi i św. Kommunii wielkanocnej. 
Warszawa, Glucksberg, 1874. 10 kop. 

MAJCHROWICZ Szymon (Missyonarz, urodź. 
1727 f 1798). Początki życia niebieskiego na 
ziemi, przez złączenie się z Bogiem i Świg- 
temi jego, na każdy dzień w tygodnia roz- 
łożone. Przemyśl, druk Biskup., 1834, w 16ce, 
str. 16 i 388. 4 złp. 

— Toż. Lwów, Piller, 1835, w 12ce, str. 
842 i 4. 2 złp. 20 gr. 

— Toż. Bochnia, 1848, w 12ce. 

— Toż, wydanie trzecie pomnożone. Bo- 
chnia, Pisz, 1867, w 16oe, 1 rycina, karta 1, 
str. 222 i VI. 46 MAJDROWICZ - MAJER. (Inne edyoye: Kraków, 17&7; pierwsza 
r. 1778 i po rusku bez wyr. roku.) 

MAJDROWICZ F. (ksiądz). Historya o śmierci 
Najświętszej Maryi Panny i jej wniebowzię- 
cia, z legie nd ludowych wierszem napisana. 
Kraków, w drukarni Czasu, 1864, w 8ce, str. 
30. + 

MAJER Józef (urodź. 12 Marca 1808). Aka- 
demia umiejętności w Krakowie przez J. M. 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego. Kraków, 
1871.) Bez wyr. m. i r., w 4ce, str. 8. + 

— Badanie plam krwawych sądowo -lekar- 
skie, ze szczególuem uwzględnieniem w tej 
mierze heminy i użytku wodanu potasowego. 
(Oddział II. Tomu XXVI. Rocznika Towarzy- 
stwa nauk. krakows.) Kraków, autor, 1859, 
w 8ce, str. 87. + 

— Commentatio medico-practica ezhibens 
Synopsim methodorum tractandae sypbilitidis 

ope hydrargyri, auctore Med. et Chir. Dr. 

Cracoyiae, typ. Friedleini, 1883, w 8ce, str. 
188. + 

— Dostrzeganie wielkości przedmiotów wi- 
dzialnych. (Osobne odbicie z Tomu XXVII. 

^ Roczników c. k. Towarzystwa nauk. krak.) 
Kraków, 1860, w 8ce, str. 74 i tabl. 8 złp. 

10 gr. + + + 

— Fizyologia układu nerwowego, wyłożona 

przez Prof. Fizyologii. Kraków i Warszawa, 

nakładem D. E. Friedleina, druk Czasu, 1854, 
w 8ce, str. V, 3, 487 i 9. 4 rub. + + + 

— Fizyologia zmysłów, wyłożoua przez 

Kraków, D. £. Friedlein, 1857, w 8ce, str. 
XIII i 621. 4 rub. 50 kop. + -t + 

— Głos Rektora Uniwers. Jageł. oraz 

Prez. Towarzystwa nauk. krak. , miany na 

Sublicznem posiedzeniu tegoż Towarzystwa 
. 4 Listopada 1848 r. Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1848, w 8ce, str. 16. 4- + + 

— List otwarty do K. Sząjnochy. Kraków, 
w drukarni Czasu, 1866, w 12ce, str. 16. 

(Odbicie z fejletonu Czasu i odpowiedź na 
„Przegląd krytyczny księgi pamiętnie z ej J. 
Michałowskiego, przez K. Szajnochę." Bro- 
szurka ta nie była w handlu.) Gratis. 4 

— Literatura fizyografii ziemi polskiej. (Od- 
druk z Rocznika Towarzystwa naukowego 
krak. Tom XXX.) Kraków, w Komisyi u Fried- 
leina, drukiem Uniwersytetu, 1862, w 8ce, 
str. 186. 1 zJr. 60 cent. + + + 

— Nowopolski Wojciech (Noyicampianus) 
pod względem tożsamości tegoż imienia teo- 
loga i lekarza. Wiadomość podana przez J. 
Majera. (Oddruk z Tomu I. Rocznika lekar- 
skiego.) Kraków, 1840, w 8ce, str. 10. + + 

— Obraz postępu nauki lekarskiej, o ile 
nań wpłynęły prace lekarzy polskich, w trzech 
latach ostatnich wydane. (Odbitka z Tomu 
III. Rocznika w. lek.) Kraków, druk Giosz- 
kowskiego, 1840, w 8oe, str. 189. 

— Porównaj: Ripelli. + — Toż. Tamże, trzechlecie drugie. Kraków, 
druk Uniwers., 1848, w 8ce, str. 482. + 

— Pamiętnik pierwszego zjazdu lekarzy i 
przyrodników polskich odbytego w r. 1869 
w Krakowie, skreślony w imieniu Wydziału 
gospodarczego. Kraków, druk Uniwers., 1870, 
w 8ce, str. IV i 130. 90 kop. + + + 

— Pogląd historyczny na Towarzystwo nau- 
kowe krakowskie z czasu Jego związku s Uni- 
wersyt. jagiellonsk. Kraków, D. E. Friedlein, 
druk Czasu, 1858, w 8ce, str. 144. 5 złp. + 

— Pojawi u zraku (Zjawiska), pucka kngi- 
żica u poljekom jezikie spisana, hrwatski iztu- 

macena po Agram, 1860. (Przekład po kro- 

atsku przez Iwana Perko woa.) 

— Postać Kazimierza W. według wymiarów 
dokonanych przy przekładaniu szczątków jego 
w dniu 7 Lipca 1869 r. oznaczona. Z 2 tabl. 
litogr. (Oddruk z Tomu XXXIX. Rocznika 
Towarzystwa nauk.) Kraków, druk Uniwera., 
1869, w 6ce, str. 28. + 

— Projekt urządzenia służby weterynar- 
skiej w kraju wolnego miasta Krakowa po- 
dany i poprzedzony historyczną wiadomością 
o urządzeniach rzeczy weterynarskiej w kra- 
ju naszym dotyczących. (Oddruk z tłocznika 
w. lek. Tom IV.) Kraków, 1842, w 8ce, str. 
62. + 

— Przegląd potworów rybich, z 2 tablic. 
Kraków, drukiem Uniwersytetu, 1841, w 8ce, 

str. 118. + 

— Przemowa przy objęciu urzędu Prezesa 
c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego 
w dniu 25 Lutego 1860 r. (Osobne odbicie 
z Tomu XXVII. Rocznika c. k. Towarzystwa 
nauk. krak.) Kraków, drukiem Uniwersytetu, 
1860, w 8ce, Btr. 16. + 

— Przyozynki do optometryi. (Odbitka s 
Tomu XXXI. Rocznika Towarzystwa nauk. 
krak.) Kraków, drukiem Uniwers., w 8oe, str. 
38. + 

— Rozbiór fizyologiczny przyzwyczajenia, 
wprawy i nałogu. (Oddruk z Rocznika Towa- 
rzystwa nauk. Tom XX.) Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1850, w 8ce, str. 87. + + + 

— Rozbiór objawów żywotnych należących 

do sprawy wychowania, napisał na publi- 

cznem posiedzeniu Towarzystwa naukowego 
krakowskiego d. 18 Października 1836 r. od- 
czytał. Kraków, 1837, w 8ce, str. 37. (Toż 
w Pamiętniku nauk., 1837. I.) + 

— O różnicy osobniczej jako przyczynku 
do nauki o temperamentach i konstytucyach. 
(Oddruk z Rocznika Wydziału lekarskiego. 
Tom I. Kraków, 1838, w 8ce, str. 52. + -f + 

— Skutki ciśnienia powietrza pod wzglę- 
dem fizyologii i patologii rozebrane przez..... 
(Oddruk z Rocznika Wydziału lekarskiego 
Tom VII.) Kraków, druk Uniwersytetu, 1844, 
w 8ce, str. 212. + + + 

— Spis Doktorów Medycyny i Chirurgii, 
którym te stopnie udzielono lub potwierdzono MAJER. 41 w Uniwersytecie Jagiellońskim od roku 1800 
do końca 1845. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1845, w 8ce, str. 80. 

— Spostrzeżenia fizyczne we względzie 
wsysanie i wydzielania (Wyjątek z Roczni- 
ka Towarzystwa nauk. krak.) 1845, w 8ce, 
str. 8, bez osobnego tytułu. + 

— Sprawozdanie Towarzystwa naukowego 
krakowskiego o nagrodach z fundacyi nauko- 
wej Księcia Jerzego Lubomirskiego, przyzna- 
nych za prace dokonane w ciągu pięciolecia 
pierwszego 1865 — 1869 r. (Osobne odbicie 
z XLI. Tomu Rocznika Towarzystwa nauko- 
wego.) Kraków, w drukarni Uniwersytetu Jag., 
1870, w 8ce, karta 1, str. 50. + 

— Stan Wydziału lekarskiego w Uniwer- 
sytecie Jagiellońskim od poozątku tegoż do 
r. 1847. Wyciąg z zagajenia posiedzenia pu- 
blicznego Towarzystwa nauk. krak. w Lipcu 
1849. (Odbitka z Tomu XX. Rocznika Towa- 
rzystwa nauk. krak.) Kraków, 1851, w 8ce, 
str. 20. 

— Stanowisko c. k. Towarzystwa nauko* 
wego krak. wobec nauki i kraju. Rzecz mia- 
na przy publicznym obchodzie 50 -letniego 
istnienia tegoż Towarzystwa w d. 16 Maja 
1868 r. (Odbicie z Przeglądu polskiego.) Kra- 
ków, drak U ni wers., 1868, w 8ce, str. 21. + 

— Szczegół historyczny w przedmiocie ba- 
dania budowy nerwów, przez (Odbitka z 

Rocznika Towarzystwa nauk. krak. Tom XX.) 
Kraków, 1851, w 8oe, str. 13. + 

— O temperamentach. Wykład publiczny 
miany w d. 11 Marca 1867 roku na korzyść 
Stowarzyszenia wzajemnej pomocy uczniów 
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, w 
drukarni Uni wersy tetu, 1867, w 8ce, str. 60. 

+ + + 

— Uwagi w przedmiocie zasady pierwszych 
wyborów do Akademii. (Osobne odbicie z 
Przeglądu polskiego.) Kraków, w drukarni 
Leona Paszkowskiego, 1872, w 8ce, str. 7. + 

— Uwagi w przedmiocie zasad słownictwa 
lekarskiego w ogólności, w szczególności zaś 
w przedmiocie zasad tworzenia wyrazów le- 
karskich polskich. Kraków, 1849, w 8ce, str. 
71. + + + 

— Wiadomość o życiu i pracach naukowych 
Jana Innocentego Petrycego, podana przez 
Prot Dra..... (Osobne odbicie z Tomu IV. 
Rocznika Wydziału lekarskiego Uniwersytetu 
Jagellońskiego.) Kraków, 1841, w 8ce, str. 80, 
z ryciną. + + 

— Kilka wiadomości o Walentym z Lublina 

i Walentym Fontanie zebrał (Oddruk z 

Tomu VIII. Rocznika Wydziału lekarskiego.) 
Kraków, 1845, w 8ce, str. 28. + + + 

— Kilka wiadomości z dziejów Wydziału 
lekarskiego w Uniwersytecie krak. podanych. 
(Odbitka z Rocznika Wydziału lekarskiego 
w 20 egzempL) Kraków, druk St. Gieazkow- 
ekiago, 1889, w 8oe, itr. 58. + — Wiadomości z życia Professorów Wydzia- 
łu lekarskiego w Uniwersytecie Jagieł, zaczer- 
pnięte z Archiwum i ręjcopismów Biblioteki 
tegoż Uniwersytetu, przez..... Prof. Dra. Bez 
wyr. m. i roku (Wilno, 1861), w 8oe, str. 66. 
+ + + 

— Wpływ stanu meteorologicznego na 
śmiertelność, oceniony według dziesięciole- 
tnich spostrzeżeń w Krakowie. (Oddruk z 
Tomu VIII. Rocznika Wydziału lekarskiego.) 
Kraków, 1845, w 8ce, str. 124, z 2 litogr. tabl. 
+ + + , 

— Wspomnienie o życiu i zasługach nau- 
czycielskich W. J. Boduszyńskiepo, z portre- 
tem. (Oddruk z Tomu VI. Rocznika Wydziału 
lekarskiego.) Kraków, 1848, w 8ce, str. 16. 
+ + 

— Wspomnienie o życiu Krzysztofa Naj- 
manowicza. (Odbitka z Tomu VII. Rocznika 
Wydziału lekarskiego.) Kraków, druk Uni- 
wersytetu, 1844, w 8oe, str. 16. + + + 

— Wspomnienie o Janie Wincentym Smo- 
niew8kim. (Odbitka z Czasu.) Kraków, druk 
Czasu, 1868, w 8ce, str. 10. 

— Wykład nauk dla ludu staraniem Wydzia- 
łu rozpowszechniania oświaty Towarzystwa 
nauk. krak. z Uniwersytetem Jagiellońskim 
złączonego. Tomik I. pod napisem : Zjawiska 
napowietrzne. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1849, w 16ce, Btr. 136. 18 gr. + 

— Zjawiska napowietrzne. Część I. wyda- 
wanego niegdyś przez Towarzystwo naukowe 
krakowskie Wykładu nauk dla ludu. Wydanie 
drugie. Kraków, 1862, w 16oe, str. 139. 15 kop. 

— Zagajenie posiedzenia publicznego Towa- 
rzystwa naukowego z Uniwersytetem Jagiel- 
lońskim złączonego, w d. 13 Lipca 1850, obej- 
mujące Pogląd na znaczenie Uniwersytetów 
w stosunku do Państwa i innych naukowych 
zakładów, przez Prof., Prezesa Towarzy- 
stwa. Kraków, w 8ce, str. 19. + 

— Zakłady Uniwersyteckie w Krakowie. 
Przyczynek do dziejów oświaty krajowej, po- 
dany i pamięci 500-letniego istnienia Uni w. 
krak. poświęcony przez c. k. Towarzystwo 
naukowe krak. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1864, w 8ce, str. XIV, 561 i 4. (Redakcya 
całego dzieła Prof. Majera, a w szczególności 
jego pióra Przedmowa i Rzecz o klinikach.) 

•»- Zawód lekarski Jana Broscyusa, skre- 
ślony przez (Odbitka z Rocznika Wydziału 

lekarskiego, Tom V, r. 1842.) Kraków, druk 
Uniwersyt., 1842, w 8ce, str. 40, z ryc. + + + 

— Zdanie sprawy z czynności Towarzystwa 
naukowego krakowskiego, z Uniwersytetem 
Jagiellońskim złączonego, dokonanych w r. 
1848/49. (Odbicie osobne z Rocznika). Kra- 
ków, D. £. Friedlein, w 8ce, str. 48. 1 złp. 
15 gr. + + 

— Toż, z r. 1849/50, w 8ce, str. 42. 

— Toż, z r. 1850/51, w 8ce, str. 48. 

— Toz, z r. 1861/52, w 8ce, str. 52. 

6 42 MAJER - MAJEBANOWSKI. — Zdanie sprawy z czynności c k. Towa- 
rzystwa nauk. krak. dokonanych roku 1860, 
odczytane na pnblicznem posiedzeniu tegoż 
Towarzystwa w d. 28 Lutego 1861 r., przez 

Kraków, druk Uniwersytetu, 1861, w 8ce, 

str. 82. + + + 

— Toż, z roku 1861. (Odbicie z Rocznika 
Towarzystwa naukowego.) Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1862, w 8ce. + 

— Toz, w trzech latach ostatnich, odczy- 
tane na posiedzeniu publicznem w d. 4 Marca 
1865. Kraków, drukiem Uniwersytetu, w 8ce, 
str. 86. + + + 

— Zdanie sprawy Kommissyi z Oddziału 
nauk przyrodniczych i lekarskich Towarzy- 
stwa nauk. krak. celem sprawdzenia doświad- 
czeń Dra Dropsego, we względzie jego spo- 
sobu użycia elektryczności w zastosowaniu 
lekarskiem. (Oddruk z Tomu XXVI. Rocznika 
Towarzystwa nauk. krak.) Kraków, nakładem 
autora, 1859, w 8ce, str. 13. 4 

— O zębie jeżowca jako przyczynek do 
porównawczej histologii zębów. (Odbitka z 
Bocznika Towarzystwa nauk. krak. Tom XXI.) 
Kraków, 1852, w 8ce, str. 24, z tabl. + 

MAJER Józef I SKOBEL Fryderyk. Objaśnię- 
nia spostrzeżeń nad wyrazami lekarskiemi 
umieszczonych w Tomie Ul. Kwartalnika 
nauk. Kraków, druk Friedleina, 1886, w 8ce, 
str. 66. + + + 

— Słownik anatomiczno-fizyologiczny. (Od- 
druk z Rocznika Wydziału lekars. Tom I. 
Oddział U. str. 1 - 882.) Kraków , Giesz- 
kowski, 1888, w 8ce, str. 820. + + 

— Słownik podręczny niemiecko-polski po- 
dług Lindego, Mrongoviusa, Bandtkiego i in- 
nych ułożony, zawierający oraz Słownik nie- 
miecko-polski wyrazów lekarskich ułożony 
przez Dra M. i S. Wydanie tańsze. Kraków, 
Friedlein, 1840, w 12ce, str. 836. 6 złp. 

— Słownik niemiecko-polski wyrazów le- 
karskich, ułożony przez J. Majera i Fr. Sko- 
bla Drów i Prof. Med. w Uniwersytecie Jag. 
Kraków, nakład i druk Friedleina, 1842, w 
16ce, str. 92 i VI. + + + 

— Uwagi nad niektóremi wyrazami lekar- 
skiemi (podpisani J, M, i F. S.) Kraków, 
głoskami Gieszkowskiego, 1835, w 8ce, str. 
47. Obacz: Trojański (w Kwartalniku nauko- 
wym, 1885). + -f + 

— Obacz: Bętkowski Jan. 

MAJER Wojciech (Dr. Praw, Prezes Trybu- 
nału krakowskiego, urodź. 1805 t 6 Września 
1861). Rzecz o instancyach sądowych i Sądzie 
kassacyjnym. (Odbitka z Rocznika Towarzy- 
stwa naukowego krak.) Kraków, druk Uni- 
wersyt., 1849, w 8ce, str. 64. + + + 

— Theses juridicae, quas, ut in utroque 
jurę honores rite sibi concedantur, defendet 
..... Gracoyiae, typ. Friedleinianis , 1640, w 
8ce, kart 2. — Ustawa cywilna austryacka. (Przekład.) 
Wiedeń, 1868 (z datą z r. 1811). 

— Kilka uwag w przedmiocie dotyczącym 
części rozrządzał nej i zachowku. (Odbicie z 
Rocznika Towarzystwa naukowego krakow- 
skiego, 1845. Tom XVIII.) Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1845, w 8ce, str. 55. + + + 

— O zastosowaniu ustaw nowych. Kraków, 
Friedlein, 1840, w 8ce, str. 78. + 

— Obacz: Koczyński M. (Żywot). 

Majer i Choquet, obacz: Mayer. + 

MAJEBANOWSKI Konstanty (urodź. 1790 f 
16 Lutego 1851). Bałamut, wieczornik z pod 
Wandy. Bez wyr. ro. i r., w 8ce, po 1 kartca, 
Nrów XI. (Dodawany r. 1822 do czasopisma 
Krakus w Lipcu i Sierpniu.) + 

— Burmistrz oberżysta, krotoohwila w 2 
aktach, z francuskiego (Braziera) wierszem 
przerobiona przez wydawcę Pszczółki kra- 
kowskiej, wystawiona pierwszy raz na Teatrze 
narodowym krakowskim 6go Grudnia 1821. 
Kraków , w drukarni Mateckiej , nakładem 
Redakcyi Pszczółki i Krakusa, w 8ce, str. 60. 
40 kr. + 

— Flora polska, obacz: Rozrywki. 

— Gazeta krakowska od r. 1880 do 1849 
wychodząca codziennie w Krakowie, drukiem 
Gieszkowskiego, w 4ce, a od roku 1849 fol. 
Redaktor od 1830 do 1848 roku Majeranowski 
Konstanty, zaś od Kwietnia 1848 r. Władysł. 
Iżycki. 

— Obacz: Gazeta. 

— Goniec krakowski, dziennik polityczny 
historyczny i literacki. Redaktor Konstanty 
Majeranowski r. 1828—80. (Od 1 Października 
1828 do końca Września 1830 r. Tomów VIII.) 
Kraków, druk Gieszkowskiego, Rok 1830, w 
8ce; Rok 1831, w 4ce, Nrów 322, str. 2130. + 

— Obacz: Goniec 

— Historya zon, z najpewniejszych kronik 

wiernie zebrał Tomów II. Kraków, Czech, 

1842, w 12ce; Tom I, kart 2, str. IV i 279; 
Tom II, Btr. 236 i kart 2. 9 złp. + 

(W Katalogu Rafalskiego mylnie rok 1846 
podany.) 

— Jan Kazimierz na łowach. Obrazek dra* 
matyczny wierszem, w 3 odsłonach. Kraków, 
druk i nakład J. Osecha, 1855, w 8oe, str. 
91. 45 kop. + + + 

— Kazimierz Wielki i Brózda ożyli Król 
chłopków. Opera w 3 aktach wierszem napi- 
sana. Kraków, nakład Redakcyi Pszczółki, 
drukiem J. Mateckiego, 1822, w 8ce, atr. 70, 
z ryciną. 3 złp, 15 gr. + + 

— Kościuszko nad Sekwaną, opera naro- 
dowa w dwóch aktach, oryginalnie wierszem 
napisana, z muzyką F. S. Dutkiewicza. Kra- 
ków, nakład Redakcyi Pszczółki krakowskiej, 
1821, w 8ce, str. 60 i nieliczb. 1. 2 złp. 4- + + 

— Krakus, towarzysz liberalny Pszczółki 
krakowskiej. Pismo poświecone narodowością 
polityce, tudzież zdarzeniom w Stolicy kra- MAJERAN0W8KI. 4a kowakiej. Od 1 Stycznia do końca Grudnia 
1822. Tomów IV. Kraków, drukiem J. Matec- 
kiego, 1822, w 8oe, Nrów 271. 80 złp. 

— Kronika codzienna. Kraków, 1823 do 19 
Kwietnia, Nrów 97, w 8ce. 8 złp. + 

— Kronika czterdziesta dni Krakowa 1848 
roku, poprzedzona Prologiem dziejów Polski 
i Krakowa w dziewięciu obrazach i epilogiem 
wypadków po dniu 26 Kwietnia zakończona, 
przez XX. Poszytów V. Kraków, nakładem 
autora, druk Uniwersytetu, 1848, w 8ce, sir. 
171. + 

— Pierwsza miłość Kościuszki, scena liry- 
czna napisana z powodu uroczystości zało- 
żenia mogiły Tacie usz owi Kościuszce przy 
Krakowie 16 Października 1820. Kraków, w 
drukarni Macieja Dziedziokiego, 1820, w 8ee, 
str. 85. + 

— Muza nadwiślańska. Dzieło poświęcone 
pięknej literaturze w następstwie Pszczółki 
Krakowskiej. Tom I. (Nie wyszło więcej.) 
Kraków, druk Macieja Dziedziokiego, 1822— 
28, Nrów 6, w 8ce. 4 złp. 

— Niedowierzanie i przekora, czyli Wet 
za wat Komedy a w jednym akcie, wierszem 
z francozkiego przerobiona przez wydawcę 
Pszczółki krakowskiej, wystawiona pierwszy 
raz na Teatrze narodowym krakowskim 1818 
roku. Kraków, w drukarni M. Dziedziokiego, 
nakładem Redakcyi Krakusa, 1823, w 8ce, 
str. 48. 30 kr. -f + 

— Opis święta narodowego założenia mo- 
giły Tadeuszowi Kościuszce w d. 16 Paź- 
dziernika 1820 r., na górze Bronisławy pod 
Krakowem. (Z Pszczółki krakowskiej.) War- 
szawa, 1820, w 8ce, str. 24. 1 złp. + 

— Pamiątka z Krzeszowic czyli Zbiór wszys- 
tkich opisów tego ustronia wierszem i pro- 
za* ze wspomnieniem Artura br. Potockiego 
połączony. Dziełko przyozdobione czterema 
rycinami na stali. Kraków, nakładem i dru- 
kiem St. Cieszkowskiego, 1846, w 16oe, str. 
178. (rycin nie dano). + 

— Pielgrzym z Tenczyna czyli Obraz do- 
broczyńcy, komedya oryginalna w 3 akt a eh, 
wierszem, wystawiona pierwszy raz na Tea- 
trze narodowym krakowskim 9 Marca 1823 
roku. Kraków, druk M. Dziedziokiego, 1823, 
w 6ca, str. 88. 4 złp. -f + + 

— Pielgrzym z Tenczyna. Dzieło poświę- 
cone obyczajom i starożytności narodowej. 
Tom I. Kraków, w drukarni M. Dziedziekiego, 
1823, w 8ee. 

— Pomniki Aleksandra, scena liryczna przez 

Kraków, wyciśnięto u Dziedziokiego w 

Krakowie i Radomiu, 1820, w 8ce, str. 45. 
30 kop. + + + 

— Przeszłość i teraźniejszość. Prolog napi- 
sany na otwarcie teatru pod nowa, entrepryzą 
w Krakowie, przedstawiony d. 11 Listopada 
1848 r. Kraków, drak J. Czecha, 1843, w 16ce, 
str. 84. + — Przewodnik krakowski na rok 1836 r., 
obejmujący w sobie Kalendarz rzymski, ruski, 
żydowski i mahomet.; genealog, panujących 
w Europie; Szematyzm wszelkich władz kra- 
jowych W. M. K. ; Rys historyczny statysty- 
czny tegoż kraju, z opisaniem topograficznym 
stolicy ; Wykaziciel ułatwiający przyjemny po- 
byt w Krakowie i Rozmaitości krakowskie. 
Rok I. Kraków, nakład i druk Gieszkowskiego, 
w 24ce, str. 838. + 

— Przypadki pana Czerwonki, Warszawa, 
druk przy ulicy LeBzno Nr. 660, 1829, w 8ce, 
str. 36. 

— Pszczółka krakowska. Dziennik history- 
czny i literacki. Wychodziła od Października 
1819 r. ćwierórocznie I. Tom; od roku 1820 
do 1822 rocznie po IV. Tomy; razem XIII. 
Tomów. W r. 1823 wyszedł Ci§g dalszy pod 
nazwą: Muza nadwiślańska. Kraków, w 8ce. 
Tom po 6 złp. + 

— Pszczółka polska, wychodziła od 22go 
Kwietnia do 7go Grudnia 1828. Tomów Iii. 
Ogólnego zbioru Tom XV— XVII. Kraków, 
1823, w 8ce ; Tom I, Nrów 30, str. 238 ; Tom 
II, Nrów 39, od str. 239 — 577 ; Tom III, 
Nrów 30, do str. 626. Zniż. 8 złp. + 

— Rej z Nagłowic, przysłowie polskie w 
trzech aktach wierszem napisane, w myśl 
przyłączonej powieści: Młodość Zygmunta 
Augusta, powieść polska. Kraków, nakładem 
i drukiem J. Czecha, 1843, w 16ce, str. 94. 
3 złp. 15 gr. + + + 

— Rozmaitości krakowskie. (Wydawca Tom. 
Ujazdowski). Kraków , u J. Czecha , 1834 
w 4ce, od Nru 1 do 1 8 po jednym ark., a od 
14 — 48 po '/, ark. (Mieści przedruki najwięcej 
pióra Majeranowskiego Konstantego.) 

— Rozrywki przyjemne i pożyteczne. Dzieł- 
ko poświęcone literaturze, poezyi i roman- 
som, prsez Konstantyna Majeranowskiego. TI. 
Tomików. Kraków, wydawca, druk Józefa 
Mateckiego, 1826, w 12ce; Tom I, str. 84; 
Tom II, str. 88; Tom III, str. 72: Tom IV, 
str. 72; Tom V, str. 72; Tom VI, str. 72. 
Tomik po 2 złp.) 

(Tomik V. do IX. wychodził pod napisem: 
Flora polska, -f) 

— Sen i przeczucia Kościuszki w latach 
1790, 1814 i 1815. Kraków, 1848, w 8ce, kart 
4. + 

— Śpiewki narodowe ze Studni Artezyj- 
skiej i Krakowiaki z Wesela krakowskiego. 
Kraków, J. Wildt, 1848, w 16oe, str. 8. + 

— Wesele na Pocieczce, opera narodowa 
w 1 akcie oryginalnie wierszem napisana 

przez wydawcę Pszczółki krakowskiej, 

z muzyką Wygrzywalskiego, wystawiona pierw- 
szy raz na teatrze krakowskim 14 Lipca 1822. 
Kraków, w drukarni M. Dziedziokiego, 1823, 
w 8ce, str. 44. 2 złp. 

— 24 Widoków miasta Krakowa zdjętych 
podług natury przez J. N. Głowackiego. VI. 
Poszytów. Kraków i Paryi, 1832—36, w 8oe 44 MAJEHBEER - MAJEWSKI. poprzecznej, rycin 24 z tekstem. 36 złp. ; illu- 
minowane 108 złp. + 
(Tekst pióra Majeranowskiego.) 

— To*, wydanie (tytułu). Tamie, bez w. 
roku. 80 zip. 

— Obacz: Głowacki. 

— Wybór Pszczółek z lat upłynionych 1820 
i 1821, zawierający pisma poświęcone naro- 
dowości, z VII. Tomików na trzy Tomy ob- 
szerne złożony. Kraków, 1823, w 8ce; Tom 

I, Część I, str. 288, Część U, etr. 280, Część 
III, str. 248 ; Tom II, Część I, str. 286, Część 

II, str. 802 ; Tom III, Część I, str. 800, Część 
II, str. 249, z 7 rycinami. 6 złp. 

— Zamek Ogrodzieniec, powieść history- 
czna z XII. wieku, przez XX Kraków, J. 
Czech, 1847, w 12ce, 1 rycina, kart 2, str. 
II i 216, kart 2, z ryciną ruin Ojcowa. 6 złp. + 

— Ob. Delavigne (Nieszpory); Hein (Mimili); 
Pauli A. (Wódka); Soczyński Karol. 

Majerbeer J., obacz: Pawłowski. 

MAJERCZAK Maciej (Kanonik). Mowa żało- 
bna na pogrzebie ś. p. W. Maryanny z Lubo- 
widzkich Bocheńskiej, dziedziczki dóbr Ha- 

lenieckich, przez W. Księdza Kanonika, 

Proboszcza Stopnickiego miana w kościele 
Szanieckim d. 6 Lipca 1839 r., w 8ce, str. 
14. — Do tego jest przydana: Przemowa przy 
złożeniu do grobu zwłok ś. p. W. Maryanny 
z Lubowidzkich Bocheńskiej, przez W. Księdza 
Sylwestra Grzybowskiego Plebana z Zborówka 
w kościele Szanieckim pisana d. 6go Lipca 
1839, w 8ce, str. 10. 

Majestat w ubogim domu, Najjaśniejszemu 
Panu nagórze Tabor przemienionemu. Poznań, 
nakład Reisnera, 1830. 15 gr. 

MAJEWSKI. Wyszczególnienie dowodów uży- 
tych do uzasadnienia obrony za Wojciechem 
Grzymałę byłym referendarzem Rady Stanu 
o odbyte usiłowanie spełnienia zbrodni stanu 
obwinionego, fol. 

— Obrona Wojciecha Grzymały byłego Re- 
ferendarza w Radzie Stanu, o oddalone usi- 
łowanie spełnienia zbrodni etanu obwinione- 
go, fol., str. 84. 

MAJEWSKI A. Satze aus sammtlichen RechtB- 
und politischen Wissenschaften. Lemberg, 
1882, w 8ce. 

MAJEWSKI Adolf. De substantiarnm, quae 
liguoribus amnii et allantoidis insnnt, ratio- 
nib. direrais vitae embryonalis periodis. Dis- 
eertatio inauguralis. Dorpati Livonorum, typ. 
Schumann et Mattiensi , 1858 , w 8ce, str. 
44, tabl. 5, karta 1. + 

MAJEWSKI Benedykt (ksiądz). Kazanie w 
dzień Niepokalanego Maryi Poczęcia, to jest: 
dnia 8 Grudnia, o przyczynach upadku naro- 
dów i o sposobach zabezpieczenia ich stało- 
ści, w kościele XX. Bernardynów warszaw- 
skich, przez Prof. Teologii tegoż Zgroma- 
dzenia miane. Za pozwoleniem Zwierzchności 
duchownej. (Warszawa), 1806, w 8ce. MAJEW8KI EraiH (Dr. Med.). O grzybach 
jadowitych krajowych. Wyciąg z rozprawy 
uwieńczonej nagrodą. Kraków, druk Fried- 
leina, w 8oe, str. 59. + + + 

MAJEWSKI Franc. (Dr.), KULESZA i ROSĘ 

(wydawcy). Pamiętnik Towarzystwa lekarskie- 
go warszawskiego, za upoważnieniem Rzędu 
wydany. Serya II. Tom I. i II. (Zbioru ogól- 
nego Tom XXV. i XXVI.) Warszawa, Natan- 
son, 1851 r., w 6ce f str. 146, 167, 158, 168. 
Przedpłata za Tom I. i II., ożyli za cztery 
Zeszyty. 20 złp. 

— Toz, w latach 1852—1858. Tom III. do 
VI. (Zbioru ogólnego Tom XXVII — XXX), 
w 8ce, str. 161, 169, 132, 150, 870 i 882. 

— Więcej obacz: Pamiętnik. 

MAJEWSKI Hipolit Krople amerykańskie od 
bólu zębów i Elixir amerykański. (Po polaku, 
rossyjsku, francuzku i niemiecku.) Wiedeń, 
(Erste Wiener Vereins-6uchdruckerei), 1873, 
fol., 1 karta. + 

MAJEWSKI Karol. Zasady rolnictwa. War- 
szawa, Redakcya Biblioteki rolniczej, 1873. 

Majewski kupiec, ob. Wyczechowsfcl Antoni. 

MAJEWSKI Leou (Dr. Praw). De potestate 
maritali. Dissertatio inauguralis. Kraków, J. 
Czech, 1640, w 8ce, str. 31. + 

MAJEWSKI Ludwik. Z krwawą łuną od Za- 
chodu. (Wiersz.) 25 Maja 1848. Lwów, w 8ce, 
str. 2. 

MAJEWSKI Macie] (Rektor Szkoły wydziało- 
wej w Kaliszu, f 1880). Fizyka dla Szkół wy- 
działowych. (Rękopis.) Pisał takie w tej na- 
uce wiele uczonych rozpraw. (Tak donosi po- 
wszechny Dziennik krajowy 1880, Nr. 286.) 

MAJEWSKI Stanisław I. Książeczka humo- 
rystyczna pocztowa na rok 1886, przez listo- 
nosza w Przemyślu. Bochnia, druk W. Pisza, 
1865, w 8ce, str. 28. + 

MAJEWSKI Stanisław II. Przewodnik do 
gimnastyki higijenioznej, zastosowany głównie 

do użytku domowego, przez Dyr. Instytutu 

leczn. szer. i gimn. w Warszawie. Z tablicami 
litografa w anem i. Warszawa , Wydawnictwo 
Opiekuna domowego, 1874. 40 kop.; z prze- 
syłką 50 kop. 

MAJEWSKI Teodor. De Iectione bibliorum 
in lingua polonica. Gracoviae, typ. Uniyers., 
1815, w 4ce. 

— Kazanie na Trzy Króle o zjawieniu sio 

Chrystusa miane w Włocławku 1814 roku. 

Warszawa, w drukarni XX. Piarów, w 8ce, 
str. 20. 

— Kazanie na pogrzebie s. p. W. Estery 
z Kretkowskich Bogatko wej Pułkownikowej 
miane przez..... w Świerczynie d. 28 Lutego 
1815 r. Warszawa, w drukarni XX. Piarów, 
w 8ce, str. 19. 

MAJEWSKI Walenty Skorochod (urodź. 1764 
f 1885). Brahma-Waiwarta-Puranam, osnowa MAJEWSKI. 45 z rękopismu Biblioteki król. Berlina, przepi- 
sana , z przydatkiem przekłada łacińskiego 
przez Adolfa Fryderyka Stenzlera Pomorza- 
nina etc, w r. 1829 ogłoszona, a przez..... 
Podlaaianina na polskie brzmienie wyrazów 
Samakrytu przepisana i do znaczenia w języka 
narodowym zbliżona, w zamiarze porówna- 
nia trzech tak odległych języków i ułatwie- 
nia nauki czytania, pisania i obeznania się 
ze brzmieniem tej tak starożytnej mowy za 
niewymawialną w oboych językach uważanej, 
szanownym spółziomkom i innym Słowianom 
poświecą. Warszawa, drukiem Łątkiewicza, 
nakładem i postaciami Samakrytu wydawcy 
własnemi, 1880, w 4ce, str. XII, kart niel. 
3, str. 55. + 

— Gramatyka języka tureckiego, w 4ce, 
str. 92 (litografowana). 

— Gramatyka mowy starożytnych Skuthów 
czyli Skalnych górali, Indoskythów, Indyków, 
Budny nów Herodota, Samskrytem czyli do- 
kładna, mowa zwanej, z oryginału samskryt- 
akie go, przekładu Colebrooke, Carey, Wil- 
kins, Yates, Forster i innych, a szczególniej 
podług popraw niej szego wydauia pana Bopp 
w Berlinie jui ukończonego , do dyalektu 
polskiego i innych sławiaóskich zastosowana 
i ulepszona. Z przypisami z całego' dzieła 
zebranemi, naukę pisania, czytania, wyma- 
wiania i zrozumienia obejmnj%cemi, z 18ma 
tablicami odmiany części mowy, wyciągi z 
różnych dzieł przedstawiającemi. Warszawa, 
nakład autora, 1828, w 4ce, str. VIII i 80, 
tabl. 14. 13 złp. 10 gr. + 

— Toż, w r. 1833 kartę tytułową przedru- 
kowano, ze zmianą w tytule: Odmiany pisa- 
nia i rytów anią głosek języków wschodnich, 
odmiany części mowy, wyciągi z różnych dzieł 
przedstawiającemi, dalszy ciąg. Reszta bezpo- 
średnio ogłoszoną będzie z przypisami od 
prawidła £38 aż do końca tejże Gramatyki. 
Warszawa, w drukarni Łątkiewicza, 1833, w 
4ce, str. 166. Odmieniono tekst od str. 21 
i Części II., str. 167 -—262 i przedmowy str. 
X i tablic fol. 2. 

— Kodeks handlowy ze zlecenia JW. Mini- 
stra Sprawiedliwości przełożony przez Wal. 
8korocnoda Majewskiego. Warszawa, drukiem 
Wiktora Dąbrowskiego, 1808, w 8ce, str. 286 
i 16, nieliczb. 8. 5 złp. + 

— Kodeks handlowy, wraz z powodami z 
polecenia J. W. Ministra Sprawiedliwości 

C rzez „W. S. Majewskiego I*. A. X. W. T. K. 
7. P. N. przybranego Członka przełożony. 
Bdvcya II. poprawna. Warszawa, drukiem 
Dąbrowskiego, 1811, w 8ce, str. 223 i kart 
4 nieliczb. 4 złp. + 

— Kodeks handlowy, wraz z Powodami z 
zleoenia JW. Ministra Sprawiedliwości przez 
Walentego Skorochod Majewskiego, główno- 
krajowego Archiwistę i Pisarza aktów Króle- 
stwa Polskiego, b. deputowanego na Sejmy, 
Orderu nieskazitelnej służby publicznej Eme- 
ryta, przełożony. Edycya trzecia poprawna. Warszawa, w drukarni Łątkiewicza przy ulicy 
Senatorskiej pod Nr. 467, 1634, w 12ce, str. 
288. 4 złp. + + 

— Powody do ustanowienia Kodeksu han- 
dlowego, z wyłożeniem ducha tegoż Kodeksu, 
z zlecenia J. W. Ministra Sprawiedliwości 
przełożone przez Warszawa, druk Dąbrow- 
skiego, 1811, w 8ce, str. 222. 3 złp. 

— Przedmowa do drugiej części Grama- 
tyki Samskryckiego języka, oraz do zarysu 
dzieł dotąd ogłoszonych i do ogłoszenia przy- 
gotowanych, autora tejże Gramatyki. War- 
szawa, 1833,. w 4ce, 1 '/, arkusza. 

— Rozkład i treść dzieła o początku licz- 
nych sławiańskioh narodów, tudzież każdego 

w szczególności, we IV. Tomach, przez 

Deputowanego na Sejm z gminy VI. M. S. 
W., Członka czynnego Towarzystwa królews. 
w ars z. przyj, nauk, Archiwistę i Pisarza akto- 
wego Królestwa Polskiego. Warszawa, w dru- 
karni Dąbrowskiego, 1818, w 8ce, Rtr. ĆXXXX 
i nieliczb. 4. 6 złp. +■ 

— Rozprawy o języku samskryckim ; patrz 
niżej: O Sła wianach. 

— O Sławianach i ich pobratymcach. Część 
I. obejmująca czytane na posiedzeniach dzia- 
łowych w latach 1813, 1814, 1815, tudzież 
na posiedzeniu publicznem Towarzystwa kró- 
lewskiego przyjaciół nauk d. 30 Kwietnia 
1816 r. , rozprawy o języku Samskrytskim , 
tudzież o literaturze lndyan w tymże języ- 
ku, z przydatkiem wyciągu gramatyki tegoż 
języka, tablic rycin czyli piąma i liczbowa- 
nych postaci osnowy wiersza bohatyrskiego 
pod nazwą: Rama* Jana, wyciągów z tegoż 
wiersza, słowniczka, niemniej dwóch poprze- 
dnich rozpraw o Archiwach i umiejętności 
dyplomatycznej, przez Archiwistę i Pisa- 
rza aktowego królestwa Polskiego Towarzy- 
stwa królews. przyj, nauk przybran. Członka 
Podlasiauina. Warszawa, w drukarni Wiktora 
Dąbrowskiego, 1816, w 8ce, str. 180 i kart 2, 
dalej następują poprzednie ze rozprawy: Rzecz 
o Archiwach, str. XXXII; następnie : II. Rzecz 
o sztuce dyplomatycznej, od str. XXXII— 
LXIV (ostatnie dwie są ponowne odbitki z 
Rocznika Towarzystwa przyjaciół nauk.), tabl. 
fol. 2, z tych: Tabella trzech głównych obra- 
zów postaci rycin i pisma Samskrytu, bywa 
i osobno w obiegu. + + + 

— Zbiór rozpraw podług działów nauk i 
umiejętności, historyą wędrówek, przesiedleń 
i przenosin ogólną i szczególną ludów i naro- 
dów odrębnych rasB czyli plemieni, z jednej 
do drugiej krawędzi kali ziemskiej wyjaśnia- 
jących i za przypisy do tejże historyi rozbio- 
rowo i chronologicznie zebranej służących, 
w miejsce wstępu do obszernego dzieła roz- 
poczęty. Tomów II. Warszawa, druk Łątkie- 
wicza, 1827—28, w 8ce; Tom I, str. XI i 
235; Tom II, Częśó I, str. XI, 256 i 1 mapka. 
13 złp. + 

— Obacz: Brahms; Ohryzko (Batowski A.: 
Biografia); Rozenblatt i. (1846). 46 MAJEWSKI - MAJSTER. MAJEWSKI Wiitoeirty (uroda. 1806). Odpo- 
wiedź na skargę restytucyjną syndyków upa- 
dłości Salwiana Jakubowskiego ze strony Her- 
mana Epstein, Majera Bersohn i Maurycego 
Biura, właścicieli fabryk cukrowych w Her- 
manowie i Łyszkowicach, co do wyroku rzą- 
dzącego Senatu w całym składzie wydanego 
w dniach od 10 (22) do 18 (80) Stycznia 1867 
roku. Warszawa, fol., str. SI. 

— Skarga wzajemna i odpowiedź na skar- 
gę Prokura tory i do rządzącego Senatu w Dep. 
ogólnego zebrania ze strony Alezandra Pru- 
szaka etc, przeciwko Prokuratoryi królew- 
skiej etc, co do wyroków dwóch Sądu admi- 
nistracyjnego 1843 etc. przedstawiona przez.... 
fol., str. 28, Summaryusz str. 4 i kart 2. 

— Skarga oppozycyi trzeciego do IX. War- 
szawskiego Departamentu rządzącego Senatu 
z strony domu handlowego Edwarda Steg- 
mann et Comp., przeciw Samuelowi Robert- 
son, Salomonowi Brunner etc. na wyrok rzą- 
dzącego Senatu z r. 1867, fol., str. 18 i Sum- 
maryusz str. 4. 

— Obacz : Rosenblatt i. (Uwagi). 

MAJEWSKI Wincenty (ksiądz), IWASZKIE- 
WICZ (ksiądz), 8. KOZŁOWSKI, X. FELIŃSKI. 

Cztery mowy pogrzebowe po ś. p. X. Igna- 
cym Hołowińskim Arcybiskupie. Wilno, nakł. 
i druk J. Zawadzkiego, 1856, w 12ce, str. 
135. 75 kop. 

MAJEWSKI Władysław. Zdania ze wszyst- 
kich gałęzi prawa i umiejętności politycznych, 
których w celu otrzymania godności Doktora 

Sra w etc, publicznie bronie podejmuje się. 
raków, drukiem Uniwersytetu, 1865, w 8ce, 
str. 6. 

MAJLATH Jan (urodź. 1786 f 5 Stycznia 
1855). Isabella. Erzahlung (w Almanachu Iris, 
wydanym we Wiedniu 1843.) 

(MaMath Szekely Jozef, ur. 1787 t 1810 r.) 
£xcellentissimo ac illustrissimo DD. Josepho 
Mailath Szekhely, Magistratus regius Craco- 
▼ienais obseąuiose appl audit, 1800, w 4ce, kart 
2 (wierszem). + 

Maillart A., obacz: Cormon. 

Majmon Salomon (urodź. 1754 f 1800), ob. 
Posiedzenie; Urmowski KI. (1821). 

MAINARO Edmund (piszący pod pseudoni- 
mem FontiUe). Adam Mickiewicz, sa vie et sa 
croyence, esąuisse biographiąoe, irapressions 
et souTenirs par £d. Fontille. Mirecourt, 
Hnmbert, 1862, w 12ce, str. 159. + 

•-- Toż, w drugiej edycyi pod tyt. : Le Pro- 
pbete aational ae la Pologne (esąuisse tur 
la vie et la croyanoe d ł Adam Mickiewicz). 
Paris, 1863, w 16ce. 2 franki. 

(Tutaj opuszczono przedmowę z pierwszej 
edyoyi na żądanie roaziny Mickiewicza). 

— Adam Mickiewicz, rys biograficzny zło- 
żony ze wspomnień i wrażeń. (Przekład Ł. 
Siemieńskiego), Kraków, Grzybowska, 1863, 
w 8ce, str. 137. (Oddruk a Caaeu.) 1 słr. + MAINERI B. E. V ultimo Boja. (Poemat 
o Murawiewie.) Milano, tipogr. A. Gattiooni, 
1869, w 12oe. 

Mainoei, obacz: S. J. K. 

Majoraty w Polsce, obacz: Kieł A. 

MAJORKIEWICZ Jan (urodź. 1820 f 1847 r.). 
Historya, literatura i krytyka. Literatura pol- 
ska w rozwinięciu historyoznem. Warszawa, 
nakład autora, drukiem Kommissyi rządowej, 
1847, w 8ce, str. 349. 10 złp. + + + 

— Toż. Wydanie drugie pomnożone. (Pisma 
pośmiertne. Tom I.) Warszawa, G. Sanaewald, 
1850, w 8ce, str. 455. 12 złp. + 

— Historya serca i rozumu (uczucia i wie* 
dzy). Rękopism pośmiertny. Dwie Części w I. 
Tomie, z popiersiem autora. Warszawa, Sen- 
newald, 1851, w 8ce, str. 490 i nieliczb. 2. 
(Ogólnego zbioru pism Majorkiewicza Tom 
II. i III.) 20 złp. + 

— Nowa metoda uczenia się jeografii. War- 
szawa, nakład i druk Gazety codziennej, 1841, 
w I2ce, str. XII i 156. S złp. 

— Pisma pomniejsze. Tomów II. (Ogólnego 
Zbioru pism Tom IV. i V.) Warszawa, Sen- 
newald, 1852, w 8ce, str. 403 i 814. 20 alp. 

(Obejmuje : I. Rys historyi jeografii^ O poj- 
mowaniu jeografii jako nauki od czasów Rit- 
tera; Rzecz o historyi powszechnej; Nowy 
zwrot naukowości ; Rzuty filozoficzne ; Sta- 
nowisko, jakie obrać należy dla pokazania 
rozwoju literatury naszej; Powaga w myśle- 
niu i życiu; O pierwszej zasadzie filozofii; 
O filozofii w wiekach średnich ; O zyoiu 
duchownem; Rys historyi loiki; O znaczę - 
niu mnemoniki w pedagogice; Księga Job; 
O Szyllerze ; Religijność w Ealderonie; Pierw* 
szy zawiązek literatury w pieśniach i poda- 
niach ludu ; Słówko o Krasickim i dachu pism 
jego; Słówko o ks. P. Skardze. — II. Mło- 
dość moja i przejażdżki po kraju; Wspo- 
mnienia z podróży po Litwie, Rusi czarnej 
i białej ; Ogląd dziejów ludu prostego na 
Ruti i w Rossyi ; Uczony a nieznajomy natu- 
ralista polski Wojciech Zborzewski ; Rozbiory, 
przeglądy i krytyki dzieł polskich.) 

— Pisma pośmiertne. Tomów V. (Tom I: 
Historya, literatura i krytyka; Tom II. i 111: 
Historya serca i rozumu ; Tom IV. i V : Pisma 

pomniejsze.) + 

— Rys historyi geografii. (Oddruk z Prze- 
glądu naukowego.) Warszawa, druk Chmie- 
lewskiego, 1843, w 8oe, str. 68. « 

— Obacz: Gliszczyński M.; Gromadzki P. ; 
Wnorowski X. Z. 

Majowe nabożeństwo, obacz: Wielogłowoki 
Walory. 

Majówka, ob. Czajkowski P. (1818) ; Śpiewy. 

Maison des inyalides polonais en Suiaso. 
Appel auz artistes. Zurich, 1864, w 4co. 

Majster od przyjaciela ludu, obaeu: Danie* 
lewoki Ignacy. MAI8TER - MAKOWISKA. 47 — Kalendarz majstra od Przyjaciela lądu 
na rok zwyczajny 1865. Chełmno, J. Danie- 
lewski, w 16ce, str. 262. 6 sgr. 

— Powiastki i opowiadania majstra od przy- 
jaciela lada. Numer II. Chełmno, J. Danie- 
lewski, 1865, w 12ce, str. 86. 5 sgr. 

Matster kanszta szewskiego, pogadanka przy 
warsztacie. Lwów, 1864, w 8oe. 10 cent. 

Majsterstuk (Nieudany) diabelski. Wielkie 
dzieło sceniczne napisał Ulicznik krakowski, 
w Smoczej jamie 2681. Kraków, 1862, w 8ce, 
atr. 16. + 

MAISTRE Józef Maria (br., urodź. 1755 t 
1821 r.). Gesprach uber den Krieg, aus den 
Petersb. Abenden herausgegeben von Eug. 
Breza. Berlin, 1851, w 8ce, str. 85. 7 1 /, sgr. 

— O Papieżu. Według wydania paryzkiego 
przełożył Julian Miłkowski. Kraków, Wyda- 
wnictwo dzieł katolickich, 1853, w 8ce, str. 
300. 15 złp. + + + 

— Obacz: Breza E. 

MAJSTRE Ksawery (urodź. 1764 f 1862 r.). 
Trędowaty z miasta Aost. Tłómaczenie J. Z. 
Wedle wydania pomnożonego przedmową, 
poprawami i dodatkami Pani O. C. Wilno, 
druk Jfeumanna, 1880, w 8ce, str. VI i 82. 
3 złp. 15 gr. 

— Trędowaty z miasta A osty, z francuz- 
kiego tłómaczone przez J. F. Burzyńskiego 
FiL kand., w L W. U. Wilno, druk i nakład 
Zawadzkiego, 1816, w 12ce, str. 58. 2 złp. 

MAJTYKIEWICZ Wawrzeniec (afiszer). Powin- 
szowanie Nowego Roku 1845 od afiszera. Kra- 
ków, w 4ce, 1 karta. 

— Toż, z lat 1846, 1847, 1848, po 1 kartce. 

Mąka ziemniaczana, obacz : Buchner C. 

Makąbnnda, organ reakcyjno • arystokraty- 
czny. Ćwiartka I. Program. Lwów, nakładem 
Wacława Słuckiego, druk K. Filiera, 1868, 
w 8ce, atr. 3. + 

MAKARÓW. O dostopamiatnostiach Czerni - 

gjowa. Soczinenie (izwleczenie iz periodi- 

czeskago soczynenia o uspiechach narodnago 
proswieszczenja.) Sankt- Petersburg, b. w. r., 
w 8ce. 6 kop. 

Makartney, obacz: Staunton. 

Makarega 730 obiadów wielkich, średnich 
i małych, mięsnych i postnych, z opisem śnia- 
dań i wieczerzy, tudzież spiżarni, sklepu i 
kuchni dla chorych. Poznań, 1867, w 8ce, 
str. XV i 282. 1 rub. 20 kop. 

Makay, obacz: Mackay. 

MAKAY Józef Karol (Radca Magistratu, f 
samobójczo r. 1855 we Lwowie). Adressen- 
buch fur Handlongsgremien und Fabriken im 
Konigreiche Galizien und Lodomerien mit 
Bukowina fur daa Jahr 1826. Lemberg, Druok 
▼on Sznajder, w 8ce, str. 154 i VI. 1 złp. 

— Yerancfe einer Erlauterung uber daa fur 
Lemberg erlaasene hóchate Patent in Aus* ziehsachen, von Lemberg, Sznajder, 1826, 

w 8ce, str. 122. 

— Opusculum de sessionibus oralibus, seu 
de methodo assuraendorum processuum sum* 
mariorum a Josepho Carolo Makay. Le opoli, 
typ. Sznajder, 1826, w 8ce. 

Makenzie, obacz: Mackenzie. 

MAKOLONDRA Andrzej. Powin?zowanie No* 
wego Roku 1855. — Gluckwunsch. — Czuw- 
stwia (w 8 językach). Lwów, druk Stauropig., 
w 4ce, 1 karta. 

MAKÓLSKI Franciszek (nauczyciel fizyki i 
zoologii w Szkole wojewódzkiej w Kielcach. 
Rozprawa o Aerolitnch czyli deszczu kamien- 
nym, podana Wydziałowi Filoz. Sekcyi mat, 
fizyczn. Uniw. Jagiell., przez w celu dostą- 
pienia zaszczytu Dra Filozofii. Kielce, w dru- 
karni Jana Nepomucena Wodziczki, 1820 r., 
w 8ce, str. 88. + + + 

— Obacz: Argens d\ 
Maków, obacz: Bericnt. 

MAKOWICKA Franciszek (urodź. 1814). Offe- 
ne8 Sendschreiben an meine Landsleute von 

Bup. Prof. der juris. polit. Encyclopedie, 

Statistik etc. Prag, Druck von Haase, 1848* 
w 4ce (datowane z Krakowa). , 

MAKOWIECKI Aleksander. Banki zaliczkowe 
dla rzemieślników. Warszawa, Kowalewski, 
1873, w 8ce, str. 18. 5 kop. 

— Do czego nauka doprowadzić może czło- 
wieka? Odczyt popularny dla rzemieślników. 
Warszawa, nakład Gazety przemysłowo-rze- 
mieślniczej, 1873. 5 kop. 

— Gazeta przemysłowo - rolnicza. Pismo 
tygodniowe. Rok I. Wydawca W. Sommer. 
Redaktor A. Makowiecki. Warszawa, 1872, 
fol. 4 rub. 

— Przyszłość naszego rolnictwa. Warsza- 
wa, H. No wólecka i Spółka, 1865, w 8ce, str. 
36. 2 złp. 

— Rodzina, pismo tygodniowe, poświęcone 
literaturze, naukom i sztukom. Warszawa, 
Redaktor A. Makowiecki. Wychodziła od Igo 
Lipca 1865. Ustała 26 Czerwca 1866 r. Roku 
1865, w 4ce, Nrów 26, str. 208; roku 1866, 
w 8ce, Nrów 26, str. 416. Rocznie 20 złp. 

— Rzemieślnicy i robotnicy w Niemczech. 
Warszawa, 1874. 5 kop. 

— Jakim sposobem może być lepiej rze- 
mieślnikom? Warszawa, 1874. 5 kop. 

— Snółki spożywcze. (Oddruk z Gazety 
polskiej.) Warszawa, 1866, w 16ce, str. 35. 
22 ! / 2 kop. + 

— Obacz: Kalendarz illustrowany. 

MAKOWIECKI Stanisław. Szczęśliwa expe- 
dycya pod Kamieńcem z Turkami r. 1674. 
Obacz : Wójcicki (Biblioteka starożytnych pisa- 
rzy polskich. Tom III. Warszawa, 1854.) (z) Jan. Zbój (wiersz). Lwów, 
1848, w 8ce, str. 4. 48 MAK0W8K1 — MALCZ. MAKOWSKI Adam X. Obraz W. O. Fabiana 
Birkowskiego z Zakonu XX. Dominikanów Św. 
i Dr., wystawiony na kazaniu pogrzebowem 
w Krakowie 1686. Kraków, 1869, w 8ce, str. 
38. (Biblioteka polska wyd. Turowskiego.) + 

— Obacz: Birkowski F. (tfazania). 

MAKOWSKI Aleksander (urodź, w Grodnie 
1804). Praktyczne objaśnienia co do bandlu 
zbożowego dla właścicieli ziemskich, ułożone 
przez Dom kommissowy polski Makowski, 
Kendzior et Comp. w Gdańsku. Kraków, 
nakład Towarzystwa gospod., drukiem Czasu, 
1851, w 8ce, str. 40. 1 złp. 

— O obrocie handlu zbożem i innemi pło- 
dami ziemskiemi w r. 1849. Gdańsk, 1850, 
w 8ce. 5 sgr. 

— Sprawozdanie z obrotu bandlu zbożo- 
wego etc., w r. 1850. Gdańsk, Bertling, 1851, 
w 8ce. 5 sgr. 

MAKOWSKI (ksiądz). Modlitwy i pieśni do 
Pana Jezusa miłosiernego cudami w obrazie 
słynącego w kościele Tarnorudzkim, (Edycya 
powiększona) przez ks. Makowskiego, kra- 
mieniec, w drukarni rządowej (Michała Grej- 
ma), 1860, w 12ce, str. 42. 

Inne edycye, obacz: Tarnoruda. 

MAKRAJ Alad. (Poseł sejmowy, wydawca). 
Kossuth Lajos Levelei Bem altabarnagyhoz 
1849. Marz-juniusig, kiadja Makraj Aladar 
kepuiseló. Pest, 1870. 

— Obacz: Kossuth (Briefe). 

Makrobiotyka. ob. Hufeland (1828); Ostro- 
żyński J.; Tryplin (Hygiena). 

(Maksymilian Arcyksiążę.) Kratky spis o po- 
rażce a zajeti Max. voleneho krale polskeho, 
arcik. rakauskeho. (W czasopiśmie Muzeum 
czeskiego, 1834 r.) 

Maksymilian Arcyksiąźę, ob. Annibai ; Ciam 
piS.; M. F.; Małkowski; Markiewicz; Woj- 
Ciechowski T. (w Czasie Dodatk. miesięcz.j. 

MAKSYMOWICZ Michał Aleksandrowicz. Ma- 

łorossyjskija pieśni, izdał Moskwa, 1827. 

— Ob uczastii i znaczenii Kiewa w obszczej 
żizni Rossii, riecz. Kiew, 1837, w 4ce. 

Maxymy z filozofii moralnej wyjęte. Edy- 
cya nowa. Warszawa, druk Tomasza Łebrun, 
1805, w 8ce, str. 83. 2 złp. 

— moralne dla młodzi, po polsku i po fran- 
cuzku. Wilno, Zawadzki, 180., w 8ce. 3 złp. 
10 gr. 

— wyjęte z historyi świętej i świeckiej, 
z francuzkiego. Lwów, w 8ce. 1 złp. 

— życia chrześciańskiego w 31 uwagach, 
na każdy dzień miesiąca ułożone. Kraków, 
w 8ce. 1 złr. 

— Obacz: Rochefoucault (i uwagi, 1812). 

Makulski, obacz: Makólski. 

MAKUSZEW W. Italiańskie archiwy i chra- 
niaszczyje sia w nich materiały diia sławiań- skoj istoryi. Florenrinsku hosudarstwonny ar- 
chi w. 1870. 26 kop. 

MALACARNE V. Commentario delie operę 
et delie ricende di Giorgio Blandrata. nobile 
Saluzzese, archiatro in Transilvania ein Polo- 
nia. Oon ritratto. Padova, tip. Bettoni, 1814, 
w 8ce, str. 122 i portret 26 sgr. 

Malachiasz Św., obacz: Rennew. 

MAŁACHOWSKI Edmund Napoleon Alezander. 

Question8 des theses tirees au sort Mont- 
pellier, 1840, w 4ce, str. 24. 

MALARME Karolina i domu hr. Bournon (nr. 
1753). Staniałaś roi de Pologne. Roman. To- 
mów 111. Paryż, syn autorki, 1812, w 12ce. 
7 frank. 50 cent 

Malarstwo, obacz: Chromiński (Przewodnik); 
Głowacki J. (Stan); J. W. (1856); Kraszewski 
J. I. (Legenda); Piwarski; Pliniusz; Posiedze- 
nie (Szkoła) ; Raczyński At ; Sypniewicz ; Statt- 
ior; Waten (Nauka). 

Malarze (Uistorya), ob. Oąsiorowskl (Cechy) 
w Krakowie) ; Grabowski Ambroży ; Łuszczkie- 
wioz Wł.; Rastawiecki E. (Słownik malarsy); 
Buszard (francuzcy). 

Malarz czyli Zabawka pożyteczna i przyje- 
mna w obrazkach dla młodzieży wynaleziona. 
Zawiera krótką naukę dla zaczynających illu- 
minować, z 12 wzorami illuminowanemi i 
tyluż czarnemi do przerysowania i koloro- 
wania służącemi. Nr. 1 i 2. Wrocław, u Wil- 
helma Bogumiła Korna, 1817. Numer każdy 
po 5 złp. 

— Toz. Tamże, 1827 (nowy tytuł). 

MALAT Carl. Satze aus den Rechts- ttnd 
StaRtswissenschaften u. s. w. Krakau, Bach- 
druckerei der Uniyers., 1872, w 8ce, str. 7. + 

MALAWSKI Alojzy. Zdania z różnych gałęzi 
prawa, umiejętności politycznych, których po 
odbyciu egzaminów ścisłych w celu otrzy- 
mania stopnia Doktora Prawa w c. k. Wszech- 
nicy Jagiellon aki ej w Krakowie rodem ze 

Starei wsi w Galicy i, d. 17 Lutego 1872 r M 
o godzinie 12 w południe w Kollegium pra- 
wniczem publicznie bronić się podejmuje. 
Kraków, druk Dni wers. JagieU., 1872, w 8ce, 
str. 6. + 

MALAWSKI Antoni. Mowa JMP.... nauczyciela 
języka niemieckiego i jeografii w czterech 
pierwszych klassaoh, przy rozpoczęciu lekcyj 
w Gymnazyum Wołyńskiem d. 3 Października 
1805 r. miana. Bez wyr. m. i r. Krzemieniec, 
1805, w 4oe, str. 3. 

Malborg, obacz: Bobrzyfiski; Obchód. 
Malbork drukarnia 1846; ob. Zaświadczeń. 
Malcz Bogumił, obacz: Rapport. 

MALCZ Jan Frvd. Wilk. (urodź. 1795 f 1852). 
O cholerze indyjskiej epidemicznej, rzecz 

napisana przez Warszawa, G. Sennewald, 

druk Gałęzowskiego, 1831, w 8ce, str. 161. 
8 złp. + + + MALCZ - MALCZEWSKI. 49 — Dissertatio inauguralis de spinae dorói 
distorsionibus, novaque ad eas sanandas ma- 
china Graefiana. Berolini, typ. Unger., 1818, 
w 4ce, z ryc. 

— De nova machina Graefiana ad distor- 
siones spinać dorsi sanandas, neo non disąui- 
sitio deformitatum istaram. Berolini, apud 
Dumlerum, w 4ce, z* ryc. 

— Toż, tertia editio. Berolini, 1821, w 4co. 

— Komitet centralny zdrowia. Warszawa, 
1831, w 4ce, atr. 4. + 

— Rady dla matek, obejmujące przepisy 
pielęgnowania i hodowania dzieci w pierw- 
szych latach tycia. Warszawa, G. Sennewald, 
1834, w 12ce, str. III i 195. 3 zip. 15 gr. + 

— Typhus, po polsku Dar, pojmowany i 
opisany. Warazawa, drukiem St Strąbskiego, 
1847, w 8ce, atr. VI i 135. 5 złp. + + + 

— Pamiętnik lekarski, wydawany przez W. 
Malcza. Tom I. i IL (każdy po IV. Zeszytów). 
Warszawa, druk Gałkowskiego, 1828, w 8ce; 
Tom L, str. 556 i 4 odciski litogr.; Tom II, 
r. 1829-30, str. 573. Tom po 20 złp. + 

— Pamiętnik Towarzystwa lekarskiego war- 
szawskiego. Wydawcy, Członkowie tegoż To- 
warzystwa: Malcz, Janikowski, Koehier, Le- 
brun, Leo i Lebel. Warszawa, druk Maksy- 
miliana Chmielewskiego, 1837, w 8ce, str. 718. 
24 zip. + 

(Wydawany był w ówierćrocsnych Poszy- 
tach; od roku 1837 do końca 1839 wyszło 
Poszytów VIII. czyli Tomów II. Od r. 1840 
-1842 wychodziły ówieróroczne Poszyty od 
10 do 12 ark., wydawca Dr. Lebel. W Tomie 
III. z r. 1840, na tytule dodano: .Wydawany 
za upowainieniem rządowem." Tom IV. do 
Tomu XXIV. od roku 1841—1850 włącznie. 
Rocznie po dwa Tomy. Nakład Towarzystwa. 
Od r. 1851 Serya druga. Ob. Pamiętnik. + +) 

— Wiadomość o wodach mineralnych i spo- 
sobie zastosowania się przy wodach. War- 
szawa, 1825, w 8ce. 

— Ob. Brandt (Cholera); Lagneau (Wene- 
rya) ; Otto L (1853); Strawę A. 

(Maloi W.) Uwagi nad pismem Dra Malcza 
o cholerze indyjskiej. Warszawa, 1832. 

MALCZ Mieczysław L Cholera, jej istota i 
leczenie (wraz z opisem ostatniej epidemii, 
1865—1866). Warszawa, druk J. Cotti, 1866, 
w 8oe, str. 1 i 90. 1 rob. 

— Listy o wystawie powszechnej paryzkiej 
w r. 1867 pod względem lekarskim. Kraków, 
druk Uniwers., 1868, w 8ce, str. 88. + 

— Pogląd na przyczyny, historyą i rozwi- 
janie sig chorób zaraźliwych u zwierząt w sto- 
sunku do człowieka. Przyczynek do patologii 
porównawczej. Warszawa, skład główny uH. 
Natansona, druk A. Łiefeldta, 1865, w 8ce, 
str. 94. 3 złp. 10 gr. 

MALCZEWSKI Antoni (urodź. 1793 t 1825). 
Marya, powieść ukraińska, przez Warsza- 
wa, drak N. Gluoksberga, 1825, w 8ce, atr. II i 96. (Dedykacya Niemcewiczowi.) 4 złp. 
15 gr. + 

— Toż, z popiersiem autora, tudzież wia- 
domość o jego życiu (przez A. Bielowskiego). 
Lwów, nakład Kuhna i Milikowskiego, druk 
w Lipsku u Breitkopfa, 1833, w 8ce, str. XXX 
i 84. + 

— Marya, powieść ukraińska, wierszem. 
Lwów, druk Piotra Pillera, 1838, w 8ce, str. 
71. 3 złp. 

— Marya, powieść ukraińska. Londyn, na- 
kład i czcionki Bansemera, wytłoczono w dru- 
karni T. R. Druzy; Lipsk u Brockhausa; Lon- 
dyn u Ridgway, 1836, w 8ce, str. 6 i 10 

(pisownią dziwaczną drukowane). 1 złp. + + 

— Toż. Agen, druk Quillot, 1837, w 12ce, 
str. 54. 1 frank 25 cent. 

(Kapitan Józef Zieliński ułożył jako zscer 
i sam wydał w 200 egzempl.) 

— Marya, powieść ukraińska, tudzież dro- 
bne jego pisma zebrał, dokumenta objaśnia- 
jące osnowę. Maryi przyłączył i żywot pisa- 
rza skreślił August Bielo wski. Wydanie po- 
prawne. Lwów, Milikowski, 1838, w 8ce, str. 
150. 5 złp. + 

— Marya, powieść ukraińska. Lipsk, Brock- 
haus i Ayenarius, 1838, w 8ce. % tal. 

— Toz samo. Tamże, 1844. w 8ce, str. 140. 
4 złp. 15 gr. ; oprawne w płócienko 6 złp.; 
w wytwornej oprawie 7 złp. 15 gr. 

— Toż samo. Tamże, 1848, w 16oe, str. 
88. 3 złp.: oprawn. 4 złp.; ozdobnie opra- 
wione 5 zip. 

— Antoni Malczewski, jego żywot i pisma, 
ozdobione popiersiem, wydał August Bielów - 
ski. Lwów, Milikowski J., 1843, w 12ce, str. 
165 i VII. 6 złp. + 

— Marya, powieść ukraińska. Poznań, Merz- 
bach, 1850, w 16ce, str. 66. 5 sgr.; w ozdo- 
bnej oprawie 15 sgr. 

— Toż, z 12 drzeworytami. Petersburg, 
Wolff, 1851, w 16ce, str. IV i 118. W opra- 
wie ozdobnej 1 rob. 25 kop. 

— - Toż, z ryciną. Wrocław, Schletter, 1851, 
w 12ce, str. VI i 68. 10 sgr.; opraw. 15 agr. 

— Toż. Poznań, nakładem J. K. Żupań- 
skiego, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1856, 
w 16oe, Btr. 67. 20 kop. + 

— Toż, wierszem. (Biblioteka polska, Zeszyt 
I. Oddział poezyi. Wydanie Kazimierza Józefa 
Turowskiego.) Sanok, K. Pollak, 1855, w 6oe, 
str. XIX i 50. 2 złp. 6 gr. f + + 

— Toż. Petersburg, Wolff, 1856, w 16ce. 

— Pisma. Tom I. Marya, powieść ukraiń- 
ska. Tom II. Pisma pomniejsze, z życiorysem 
autora i objaśnieniami historycznemi do Maryi 

Srzez K. Wł. Wójcickiego. Warszawa, nakład 
[ichała Fruhlinga, czcionkami A. Ginaa, 1657, 
w 12ce, str. 63 i 107. 

— Toż. Warszawa, nakład Karola Bern- 
steina, druk Aleksandra Ginaa, 1857, w 12ce, 
str. 63, z ryciną. 

7 M MALCZEWSKI - MAŁECKA. — Toż. Tamże, nakład Nowoleckiego, drak 
J. Jaworskiego, 1857, w J6ce, str. 63. 16 gr. + 

— Marya, powieść ukraińska. Lipsk, Brock- 
haus, 1857, w 16ce, str. 88. lOsgr.; oprawn. 
15 sgr. 

— Toż. Poznań, J. K. Żnpański, 1862, w 
16ce, str. 68. 6 sgr. 

— Toż. Warszawa, nakład i drak N. Schrift- 
giessera, 1862, w 16ce, str. 67. 25 gr. 

— Toż t wydanie illustrowane, z 12 mie- 
dziorytami i 5 drzeworytami kompozyoyi A. 
Zaleskiego, rytował J. Łukomski. Poznań, 
Żapański; Lipsk, druk Zoerna, w 4ce, str. 
64. 15 tal.; oprawn. w skórę 18 tal. ; w płó- 
tno 17 tal. + 

— Marya, powieść ukraińska. Warszawa, 
K. Breslauer, druk J. Psurskiego, 1864, w 12ce, 
str. 63. 10 kop. 

— Marya , powieść ukraińska , przez 

(Wydanie trzecie, czwarte, piąte.) Z przed- 
mową Ad. Mickiewicza. Paryż, Księgarnia 
Luzemburska, Nr. 16 ulica de Tournon, druk 
braci Kouge, Dunon et Frcsne, bez wyr. roku 
(1866—67), w 32ce t str. 48. (Biblioteka ludowa 
polska Zeszyt VII.) + 

— Toż, wydanie nowe. Lipsk, Brockhaus, 
1867, w 16ce, str. 68. 10 sgr. ; opraw. 17 1 /, sgr. 

— Toż. Poznań, Żupański, 1870. 2'/, sgr. 

— Toż, wydanie zwykłe (?). Poznań, w księ- 
garni polskiej we Lwowie, 1871. 15 cent. 

(Nadto są edycye r. 1840 w Galery i pisa- 
rzów polskich i r. 1845 w Nauce poezyi Cegiel- 
skiego.) 

— Maria, eine polniscfae Sagę von her- 

ausgegeben von J. Macholn. Wien, bez w. 
roku, fol., 1 ark. i 8 fotografie. 2 tal. 

— Maria, Ukrainische Erz&hlung ubersetzt 
von Conrad R. Yogel. Leipzig, 1845. 1 tal.; 
zniż. ł / 3 tal. 

— Maria. Ukrainische Erzahlong in zwei 
Ges&ngen. Aus dem polnischen ins Deutsche 
me triach sammt den Anmerkungen des Dich- 
ters ubertragen und mit sprachlichen und 
sachlichen Zusatzen erlautert von Ernst 
Schroll. Krakau, Druck und Yerlag von Karl 
Budweiser und Comp.; Berlin, bei F. Schnei- 
der u. Comp., 1857, w 16ce, str. XXIV i 135. 
+ + + 

— Marie, povest ukrajinska, z polskeho 
prel. Frantiśek Ylasak. Prana, u F. ftivnaóe, 
1852, w 12ce, str. 85. 80 kr. 

(W r. 1841 na czeskie przełożył Purkinie.) 

— Przekład Maryi na chorwackie r. 1870, 
w czasopiśmie „Wieniec." 

— Toż, przekłady na rossyjskie roku 1844 
Pobiedonoscowa, roku 1857 przez Aleziejewa 
z Brześcia Litewskiego, w roku 1672 przez 
Klimowskiego. 

— Marie, poeme Ukrainien, traduit de..... 
par Boyer Nioche. Paris, P. J. Challamel, 
1845, w 8ce, str. 148. + — Toż, przekład francuzki r. 1835 przez 
Roberta Clemence. 

— Obacz: Goszczyński 8. 

— Maria, poeme d' Ukrainę, traduit du 
polonais par S. M(anget). Nerac, impr. L. 
Durey, 1868, w 12ce, str. 92. 2 franki 

— Ob. Merzbach Henr.; Nitscbmana; Pefcie- 
denoecow. 

MALCZEWSKI Antoni II. (Proboseci w Kie- 
mirowie). Homilie na całoroczne niedziele i 
święta uroczyste. Tomów II. Lwów, Piller 
i Spół., 1838, w 8oe, str. 198 i 158. 6 alp. 

MALCZEWSKI Franciszek 8karbek (Biskup 
Kujawski, urodź. 1754 t d. 18 Kwietnia 1819 
jako Arcybiskup Warszawski). List pastereki 
do Iohmości XX. Plebanów dyecezyi Kujaw- 
skiej, wydany r. 1816. Warszawa, 1816, w 8ce, 
str. 16. + 

MALCZEWSKI Jan (listonosz w Wadowicach). 
MixedPickies (Raahaama). Wyciąg z nąjsna- 
komitszych autorów anglo- indyjskich, według 
starożytnego rękopisu znalezionego na udsie 
Bramy, wydał i własnemi uwagami wzboga- 
cił na rok 1866. Kraków, druk Czasu, 1866, 
w 8ce, str. 15. + 

MALCZEWSKI Kornel. Poezye. Warszawa, 
druk A. Ginsa, 1858, w 8ce, str. 142. 

MAŁECKI A. Pomysł ratowania od śmierci. 
Wilno, 1847, w 8oe, str. 16. 

Małecki Br., obacz: Baczyński R. 

MAŁECKI Klemens (f w Warszawie 185.). 
Godziennik polski polityce, rolnictwu, han- 
dlowi i przemysłowi poświęcony, i Kronika 
Srzemysłu narodowego (Prospekt). Warszawa, 
L Gificksberg, 1828, w 4ce, Nrow 5. 

— Ob. Codzlonnik; Delille (Wiersz, 1618). 

MAŁECKA Wanda z demu Fryzę (uroda. 1800 
ł 1860). Bronisława czyli Pamiętnik Polek 

przez IY. Zeszyty. Warszawa, drukiem N. 

Glucksberga, 1822, w 8ce, Nrów 4, str. 221, 
z dwiema kolor, rycin. 6 ałp. 

— Rozrywki dla dobrych dzieci, przez 

Warszawa, nakład A. Brzeziny i Komp., 1829, 
w 8ce, str. 148, z kolorowanemi rycin. 4 zip. 

— Wanda, tygodnik nadwiślański, wyda- 
wany przez Wandę Małecką. Tom I. War- 
szawa, w drukarni J. Wróblewskiego, 1828, 
w 8ce, str. 236. 5 złp. 

— Wybór romansów, przekład Wandy Ma- 
łeckiej. Tom I— XIII. Warszawa, nakład Brze- 
ziny 1826—27, w 8ce; Tom I. i II. (Moore: 
Lalla Rukh); Tom III. (Skott W.: Pan dwóch - 
set wysp); Tom IV. do VII. roku 1827 (Cot- 
tin: Amelia Mansfild); Tom XIII (Mazepa, 
hetman Kozaków.) 

— Obacz : Byron (Powieści, 1828) ; Campan 
(Rady dla dziewcząt, 1827); Chateaubriand 
(Wspomnienia, 1827); Cottin (Amelia); Dash 
(Ekran, 1846); Deneix (Rozmaitości francus- 
kie y 1859); Jacob (Pojedynek); Kock J.; MALECZYŃSKA - MALINOWSCY. 51 KaJusjb; KrOdoner (Walery a, 1822); Moore 
(Lali* Rukb, 1826); Muzeum domowe; Scott- 
WaJter (Panna Matylda, 1826) ; Souvestre (Czło- 
wiek, 1845). 

MALECZYftSKA J. Mała ąrammatyka Polska 
rozłożona na pytania i odpowiedzi. Kurs I. 
Warszawa, 1873, w 8ce, str. 50 i VII. 15 kop. 

— Pan Bóg pobłogosławi mej szczerej chę- 
ci, albo Dobra i pilna Wiktosia, książeczka 
dla dobrych i pilnych dzieci. Warszawa, druk 
J. Ungra, 1866, w 8ce, str. IY, 56 i 2, z 3ma 
drzeworytami. 20 kop. 

HALEK 6. Epidemia choleryczna w War- 
szawie w r. 1867. Sprawozdanie ułożył 

p. o. Inspektora lekarskiego miasta Warszawy. 
Warszawa, druk Gazety polskiej, 1869, w 8ce, 
str. 36. + + + Germ., obasz: Gerini. 

MALE8ZEWSKA Joanna. Notice sur M. Pier- 
re Maleszewski. Paris, imprimerie £. Duver- 
ger, 1829, w 8ce, str. 43. (Toż przedrukowano 
na czele jego Essai.) + 

— Obacz: Chotfźkowa. 

MALESZEWSKI Klemens. Nauka krótka fel- 
czerska, przez pytania i odpowiedzi ułożona, 
z przyłączeniem wiadomości o sposobach ra- 
towania od pozornej śmierci, od rozmaitych 
otruć i ukąszenia od wściekłych zwierząt, 
z przydaniem sposobu utrzymywania pijawek, 
z tablica rytą na kamieniu, wyobrażającą ciało 
człowieka w przecięciu, z odznaczeniem ar- 
teryj, żył i muskułow. Wilno, J. Zawadzki, 
1845, w 12ce, str. X i 117. 70 kop. 

— Obacz: Adamowicz A. 

MALESZEWSKI Piotr Paweł (urodź. 1767 f 
1828). Mowa na obchód pamiątki Ignacego 
Zaborowskiego ze Zgromadzenia XX. Piarów, 
Członka Towarzystwa przyjaciół nauk., miana 
na Seesyi publicznej d. 5 Maja 1803. War- 
szawa, 1803, w 8ce, str. 16. 

— Essai bistoriąue et politiąue sur la Polo- 
gne, depuis son origine jusqu'en 1788, ecrit 

en francais par publió par sa veuve. Paris, 

cbez Fournier, impr. E. Duyerger, 1832, w 
8ce, str. 501 i portret. 7 frank. 50 centim. + 

— Toż, wydanie drugie, z wizerunkiem 
autora. Paris, chez M. Cardinat, impr. Duyer- 
ger; Berlin, chez Schlesinger, 1833, w 8ce, 
str. XLVII i 503. 

— Obacz: Maleszewska. 

MALESZEWSKI Władysław Józef (ur. 1833). 
Dziecię Żmujdzi, powieść. Warszawa, G. 
Gebethner i R. Wolff, 1863, w 8ce, str. 802. 
1 tal. 5 sgr.; zniż. 50 kop. + -f 

MALET8KA z Krasińskich K. Rzeczywistość, 
powieść oryginalna przez Karolinę z Nie- 
mierzyniec. Tomów III. Warszawa, drukiem 
Ungra, 1843, w 8ce; Tom I, str. 215, niel. 5; 
Tom II, str. 261 i nieliczb. 1 ; Tom III, str. 
226. 2 rob. — Obacz: Oliphant. 

MĄLEWICZ Hilary (z Rosy i na Litwie). 
Essai sur V bepatite aigue. These presentće 
et publ. soutenue a la facul te de Montpel- 
lier. Montpellier, 1834, w 4ce, str. 16. 

MĄLEWICZ Marc. Ootav. (Lithuanus). Dis- 
sertatio inauguralis medico-practica de fre- 
quentioribus cerebri morbis in Instituto Cli- 
nico Yilnensi obsenratis, quam etc. Wilno, 
typ. Dioecesan., 1829, w 8ce, str. 81 i 8 kart. + 

MALEWSKI And. (Polon.). Quaedam de cam- 
phora, carboneo sesąuichlorato, cumarino, va- 
nillaąue meletemata. Dissertatio inauguralis. 
Dorpati Liyonorum, typ. Yiduae J. G. Scbun- 
mann et G. Mattiesen, 1855, w 8ce, str. 32. + 

MALEWSKI Franciszek syn Szymona (t 10 
Kwietnia 1870 r.). Tygodnik petersburgski. 
Petersburg, w 4ce. (Założył to pismo wspól- 
nie z Mikołajem Malinowskim. Następnie 
Redakcy§ ustąpił Przecławakiemu.) 

— Obacz: Daniłłowicz. 

MALEWSKI Max. Jean. Syntbeses de Phar- 
macie et de Ghimie prósentóes et soutenues 
a V Ecole de Pharmacie le 11 et 18 Fevrier 

1854, par nd a Staszów (Pologne). Paris, 

£. Thunot et Gomp. impr., 1854, w 4ce, kart 
3 i od str. 3—8. + 

MALEWSKI Szymon (były Rektor Szkoły głó- 
wnej wileńskiej, urodź. 1759 t 24 Stycznia 
1832 r.). Rozbiór dzieła o przedawnieniu 
(w Dzienniku Wileńskim 1815 roku). Zaga- 
jenie posiedzenia publicznego Cesarskiego 
Wileńskiego Uniwersytetu miane w r. 1820. 
(W Dzienniku wileńskim 1820 roku. Tom II. 
str. 477.) 

— Zagajenie publicznego posiedzenia cesar- 
skiego Uniwersytetu Wileńskiego d. 15 Wrze- 
śnia 1819 r., przez Rektora Szymona Malew- 
skiego, Radcę Stanu i Kawalera. Wilno, w 
drukarni A. Marcinowskiego, 1820, w 8ce, z 
przodu 1 karta nieliczb., str. 5. (Na końcu: 
Wyjątek z Dziennika Wileńskiego, Tom I, 
Nr. 4, Rok 1820.) 

Malfattf Jan, obacz: Ostrowski J. Kryst. 

Malfilatre, obacz: Anet P. (1803). 

MALGAIGNE J. F. de Charnus. Goup d' oeil 
sur la módecine et la chirurgie en Pologne 

durant la derniere reyolution, par (Extrait 

du Nr. 6. Tome III. de la Gazette módicale 
de Paris.) Paris, impr. Dezauches, 1832, w 8ce, 
str. 15. 

Malhomme L, obacz: Pamiętnik rolniczy. 

MALINK0W8KI August, (kais. k. Kameral- 
Bezirks-Kommissar). Die allęemeine Yerzeh- 
rungs-Steuer Oesterreichs m ihrem ganzen 
Umfange, zum Gebraucbe fur k. k. Beamte, 
Gewerbsleute, Dominien, Steuerbesirksobrig- 

keiten, Aemter u. s. w., bearbeitet von 

Wien, 1839, w 8oe. 1 złr. 30 kr. m. k. 

Malinowscy bracia, obacz: Mectszcwski H. 
(Wizyta, r. 1831). 52 MALINOWSKA — MALINOWSKI. Malinowski Gabryela, obacz: Fdrtter H. 

Malinowski Antoni (Biskup), obacz: Jarocki 
Fel. P.; Moliki Marc. (Wiersz, 1814). 

MALINOWSKI Franc. Ksaw. (ksiądz, uroda. 
1807). Krytyczno - porównawcza grasematyka 
języka polskiego z dzisiejszego stanowiska 

lingwistyki porównawczej napisana przez 

Plebana z Komornik pod Poznaniem, Członka 
Poznańskiego Towarzystwa przyjaciół nauk. 
Zeszytów IV. Poznań, staraniem Ludwika 
Rzepeckiego Dra Filozofii, 1869—70, w 8ce; 
Zeszyt I, str. V, karta 1, str. VIII, 78, VIII 
i tabl. 2 fol. ; Zeszyt II, od str. 81 — 261 i 
karta 1 ; ZeBzyt III, od str. 265-488; Zeszyt 
IV, od str. 489 — 660, karta 1, str. V, XII 
i VIII. 7 rub. 20 kop. + + + 

— Dodatek do Grammatyki języka polskie- 
go, obejmujący uzupełnienia i sprostowania 
niektórych usterków dostrzeżonych przez au- 
tora. Poznań, 1873, w 8ce. 1 rub. 20 kop.; 
na papierze welinowym 1 rub. 60 kop. 

— Grammatyka Sanskrytu porównanego z 
językiem starosławiańskim i polskim, na pod- 
stawie sanskryckiej grammatyki F. Boppa. 
Zeszyt I. Przedpłata na całe dzieło 4 rub. 
80 kop.; na papierze welinowym 6 rub. 

— Krytyka pisowni zawartej w Części VI. 
Grammatyki języka polskiego większej, Pro- 
fessora Antoniego Małeckiego. Poznań, 1873, 
w 8ce, str. 76. 1 rub. 20 kop. 

— Odpowiedź na rzecz Prof. Małeckiego 
o spółgłosce „j" oraz odpowiedź na przypiski 
Professora Małeckiego do tejże odpowiedzi. 
(Obie zamieszozone w Szkole lwowskiej.) Po- 
znań, u N; Kamieńskiego, 1868, w 8ce, str. 
54 i 1 karta. 7 1 /, sgr. 

— Krytyczny pogląd na zasady głosowni 
znanych autorowi gramatyk polskich, wraz z 
uzasadnieniem ilości brzmień i głosów pol- 
skiego języka. Przydatek do krytyczno -porów- 
nawczej Głosowni języka polskiego i staro- 
sławiańskiego, stanowiącej I. Część krytyczno - 
porównawczej Gramatyki słowiańskiej. Poznań, 
w komisie E. Ł. Kasprowicza w Lipsku, 1863, 
w 6ce, str. 109. 20 sgr. 

— Krytyczne uwagi nad rozprawą ks. Cho- 
ińskiego: „8łowo o języku polskim, wydaną 
w Poznaniu 1870. Poznań, 1670, w 8ce, str. 
26. 30 kop. 

— Zasady i prawidła pisowni polskiej przez 
Deputacyą od król. Towarzystwa warszaw- 
skiego przyjaciół nauk wyznaczoną^ podane 
w dziele pod napisem: Rozprawy i wnioski 
o ortografii polskiej, w Warszawie, 1880, wraz 
z krytycznym rozbiorem i zmianą niektórych 
prawideł Deputacyi, z wytknięciem niektórych 
błędów od czasu ks. Kopczyńskiego i później 
powstałych aż dotąd język polski każących. 
(Z Rocznika Towarzystwa przyjaciół nauk.) 
Poznań, 1859, w 8ce, str. 92. 1 rub. 20 kop. 

(Malinowski F.) O krytycznych badaniach 
nad językiem polskim ks. Fr. Ks. Malinow- skiego. Kraków, druk Czasu, 1868, w 16ee 9 
str. 13. + 

— Obacz: Kantecki; Rzepecki L 

MALINOWSKI iakób I. (uroda. 1808 t 1869). 
Bibliografia Emigraoyi polskiej, przez..... ze- 
brana. Od roku 1827 do 1850, fol, kart nieL 
24 (litograf.). + + + 

— Caloul ehinois, ou methode pour faire 
les operations de V aritbmetique sana P em- 
ploi des chiflres ecrits. Dole, Pointuyier et 
Pillot, 1833, w 8ce. 

— Gasimir I. roi de Pologne moine de Clu- 
ny au onzieme siecle, etude historiąue. M&con, 
imprim. Em. Protat, 1868, w 8ce, str. IY i 60. 

— Discours prbnoncó k la dietribution des 
prix au college de Semur (Cóte-dor). Semur, 
chez Odobć, 1847, w 8ce, str. 8. 

— E8sais litteraires et scientifiques de M. 

J Licencie ós sciences naturelles de l 1 Dni- 

versite de France, Maitre es architecture et 
geodesie de V UnWersite de Varsovie, Ancien 
Professeur d ł architecture rurale et de* meca- 
niaue a V ecole d' agronomie a Mariemont 
pres Yarsovie, Charge des cours d' allemand 
an Lycee imperial de Dijon, Membre de la 
Socióte historiąue polonaise de Paris eto. eto. 
etc. Dijon, Peutet-Pommey imprimeur librai- 
re, rue des Godrans, 1860, w 4ce. (Zawiera 
następujące rozprawy : a) Pourąuoi Lafontaine 
qui n'a point inrente le sujet de ses fablee 
est-il ne aumoins le plus original des Fabu- 
listes? str. 4 (1857); b) Essai de vers latins. 
Quintus Horatius Flaccus mortem Publii Vir- 
gilii Maron is deflet., str. 4. — In 8abaudiam 
sua sponte cum Imperio Gallioo junctam sum- 
mis auspiciis Napoleonis III. Caesaris Augu- 
sti anno Domini MDCCCLX, str. 2; c) Con- 
siderations sur le meilleur systeme k suivre 
dans les tracós des nouveaux chemins de fer 
en Russie (1857), str. 4; d) Tableau genealo- 
gique de Casimir I. Roi de Pologne. (Lito- 
grafia arkuszowa) ; e) Tableau synoptique de 
la geologie de la Cote-d' Or, dresse pour 
l' usage deB eleves du Lycee imperia! de 
Dijon et des autres personnes, qui veulettt 
etudier la geologie et la paleontologie de cetto 
partie de la France, fol., 1 arkusz.) + + 

— Nouyelle methode pour apprendre les 
racines allemandes par la consideration de 

leur origine, de leur filiation eto., par 

Prof. d' allemand au Lycee im per. de Dijon, 
Dijon, 1858, w 8ce, str. 25. 1 frank. + + 

— Une proTince de Cluny en Pologne ou 
la deecription de six abbayes de eet ordre, 
qui existaient au moyen age dans ee roy- 
aume. Memoire faisant suitę a celni de Casi - 
mir ler roi de Pologne et moine de Cluny 
vers le milieu du Xl. aieole. Mioon, 1869, 
w 8oe, str. 47. 

— Rzecz o pobycie Kazimierza I. Króla 
Polskiego w klasztorze Benedyktynów w Clu- 
ny, w końcu pierwszej polowy XI. wieka, 
przez Magistra Budowu, i Mieroiot. Uni- MALINOWSKI. 58 wersytetu Warszawa. (Osobne odbioie z XL. 
Toma Rocznika Towarzystwa naukowego kra- 
kowskiego.) Kraków, drak Uniwersytetu, 1869, 
w 8ce, str. 99. (Do str. 8 Sprawozdanie Al. 
Przeidzieckiego o tej pracy.) -f 

— In 8abaadiam 8ua sponte cum Imperio 
G*ltioo janctam sammis aaspioiis Napoleonis 
III., Caesar. Augusti A. Domini 1860. Paris, 
typ. Martinet, 1860, w 4ce, kart 2. + 

— Stanislaa le lancier de V ile d' Elbę. 
Roman, impriroó k Toalouse, Editear Xaver 
Brzozowski, 1835. 

— Obacz: Exlłe\ 

MALINOWSKI Jacqss II. Essai historique snr 
1' origine et le dĆYÓloppement progressif de 
r ezploitation da cbarbon de terre dans le 
bassin houiller da Gard. Alois, libr. Aaguier, 
1869, w 12ce, str. 63, z mapą. + + 

— Toż, 2de edition revue et augment. , 
avee une carte. Paris, libr. Savy, 1869, w 8ce, 
str. 63. 

— Toż, 3me edition. Alois, iznpr. Martin, 
1869, w 8ce, str. 64. (Extrait des Annales 
de ohim.) 

— Traite spec i al des pbosphates de chaux 
natifs en generał et principalement V etude 
des gisements de cette matiere, oni out ete 
nouvellement decouverts dans le Quercy, par 

(Prospekt). Paris, Cabors, impr. Plantade, 

1872, w 8ce, str. 15. + 

— Tenże tytuł. Paris, 1873, w 8oe, str. 222. 

MALINOWSKI Laayaa. Beitrage zarslayisohen 
Dialecłologie. Ueber die Oppelnsche Mund- 
art in Oberachlesien. Leipzig; u Wendego 
w Warszawie, 1973, w 8ce, str. 55. 40 kop. + + 

— Zar Lautłehre der Lehnwórter in der 
polnischen Sprache. Bez w. m. draka i roka, 
w 8ee, od str. 277-306. (W końcu : St. 
Petersburg, 1869. Beitrage z. Yergl. Spracbf. 
VI. 8. Odbitka w kilka egzempl.) 

MALINOWSKI Ludwik (Kanonik katedralny 
lwowski, urodź. 1822 f 1872). Theses ex uni- 
?ersa Theologia, quaB in Gaes. Reg. Franci - 
scea Scientiarura Universitate Leopol. pro ob* 
tiąendo Doctoris in S. Theol. gradu aeade- 
mico d. 17 Julii 1856 publice defendendas 
tuscipiet..... Presbyter Leopol. r. 1. Praefect. 
Seminar. Arehiepisoop. , Profess. Paedagog. 
in lnetrtat. domestico pro I^egularibus, neo 
non supplens Seminarii Professor Tbeol. mo- 
ralia et raedagogiae in G. R. Univers. Leopol. 
Leopoli, typ. Cornelii Piller, 1856, w 8ce, 
•tr. 8. + 

Malinowski Mar. Józef, obacz: Ponsard. 

. MALINOWSKI Michał (Kanonik greckokato- 
licki lwowski, urodź. 1612). Izjasnenije na 
bożestwennuju liturgiju. Lwów, typ. Instyt. 
Stauropig,, 1845, w 8ce, str. 2 i 216. 

•—Die Kirchen- und Staats-Satzungen be- 
augłich des griooh. kath. Ritus der Ruthenen 
u* &ałizi«i, dargsttellt von..«. gr, kath. Gre» i mial-Domherrn, Konsistorialratbe nnd Dom* 4 
pfarrer von St. Georg. Lemberg, Staoropig. 
Instit., 1861, w 8ce, str. 890. 

— O objawienia Jezusa Chrystusa. Lwów, 
druk Piotra Pillera, 1846, w 8ce t str. 23. 

— O wełykom boziem miri, napisał 

Lwów, Stauropig, 1852. 1 złr. 

— Toż. Tamże, 1865. 

— Słowo na prazdnyk Pokrowa Preswia- 
tyja Bohorodyoy. Lwów, 1844, w 8ce. 

— Stówo w den soszestwia św. Ducha ska- 
zannoje. Lwów, typ. Staurop., 1857, w 8ce, 
str. 90. 

MALINOWSKI Mikołaj (urodź. 1799 f 29go 
Czerwca 1865 roku). Dzieje dobroczynności. 
Wilno , 1823 - 24. Współredaktor M. Mali- 
nowski. 

— Sprawa jeneralnego Prokuratora massy 
po Księciu Dominiku Radzi wille pozostałej, 
W. Mik. Malinowskiego z JWW. Michałem, 
Józefem, Janem i Benedyktem hr. Tyszkie- 
wiczami, Joanną hr. Tyszkiewiczówną i JW. 
Ludwikiem Kamieńskim, o powrót dóbr Birż 
nieprawnie zagarnionych, stosownie do Pozwu 
edyktalnego 1833 Października 10 i Deklara- 
cyi Prokuratora w 1835 Września 2 uczynio- 
nej, na skutek Ukazu imiennego. Wilno, 1837, 
fol. 10 złp. 

— Zapiski Wilenskoj archeologiczeskoj 
Kommissyi, izdawajemyja pod redakoieju diej- 

stwitelnych człenow i A. K. Kirkora. Nr. 1. 

Pamiętniki Wileńskiej archeologicznej Kora- 
missji, wydawane pod redakcy% rzeczywistych 
Członków: M. Malinowskiego i Adama Kir- 
kora, Nr. 1. (Po polsku i po rossyjsku.) Wilno, 
drukiem A. Marcinkowskiego, 1858, w 4ce, 
str. 26; a na str. 4—7 Mowa Malinowskiego 
(po francuzku). 

— Ob. Albertrandy; BuźeńskiSt. (Żywoty); 
Csmmendoni; Grabowski Michał; Janicki Kia* 
mens; Kirkor; Łaski Stanisław; Stryjkowski; 
Tasso (Jerozolima, Słownik archaiz.); Wapow- 
ski; Wilczyński (Herby). 

(W rękopisie pozostawił przekład Listów 
Załuskiego J.) 

MALINOWSKI (Notaryusz poznański). Opieka 
podług Kodeksu Napoleona dla Księstwa War- 
szawskiego. Poznań, druk Deekera i Komp., 
1811, w 8ce, str. 96 i tabl. 2 złp. -f 

MALINOWSKł Norbert Eugeniusz. Heraldyka, 
to jest : Nauka o herbach, zawierająca wykład 
teoryi heraldyki powszechnej z najlepszych 
źródeł zebrany, teorya, heraldyki polskiej, 
teoryą genealogii i sfragistyki, tudzież rzecz 
o orderach; rozprawy o szlachectwie, tytu- 
łach i godnościach honorowych, rycerstwie, 
jako też rys literatury i słownik technicznych 
powyżej wymienionych umiejętności. War- 
szawa, 1841, w 4ce, str. 136, z 35 tablicami 
(w litografii J. Wemholda). 1 rub. + 

MAUN0W8KI Mathaeus (ksiądz z Zakonu 
Reformatów). Direotorium dirini offioii ac mia-. 54 MALINOWSKI - MALISZEWSKI. serum oelebrandarum juzta rubricas breyiarii 
ac missalis Romano -Seraphici ad usum F. F. 
Minoru m Reformatorum provinciae SS. Vir- 
giiiis Mariae Angelorum in Polonia p. A. D. 
1665 conscriptura per..... Varsaviae, łypie J. 
Tomaszewski, w 8ce, str. 53. 

— Porządek majowego nabożeństwa w ko- 
ściele katedralnym Kamienieckim. Z przydat- 
kiem pieśni żałobnych śpiewanych na pro- 
cessyach rannych w czasie dziesięcin piątków 
na cmentarza katolickim. Kamieniec, w dra- 
kami rządowej (Michała Grejma), 1860, w 
12ce, atr. 84. 

MALIN0W8KI Sewer. (Artysta dramatyczny, 
urodź. 1777 f 17 Maja 1850). Grafowie Wall- 
bergowie, drama w 6 aktach z niemieckiego 
na język polski przez Seweryna Malinowskiego 
przełożona, grana pierwszy raz na Teatrze 
Żytomirskim dnia 19 Junii 1809 roku i do 
druku podana. Żytomierz, druk A. Statkie- 
wicza, 1810, w 8ce, str. 153 i kart 2. 3 złp. + 

MALINOWSKI Stanisław. Do Redakcyi Orła 
białego, 29 Października 1841 (przeciw J. 
Dybowskiemu). Poitiers, druk Depierris, w 
8ce, str. 8. + 

Malinowski Teofil Marya, obaoz: Ponsard. 

MALI8CH Johann (ksiądz katecheta, urodź. 
1793 f d. 7 Lutego 1855 w Krakowie). Am 
Bestattungstage der irdischen Hulle Sr. Ex- 
cellenz des H. Joh. Woronitsch Erzbischof 
und Primas des Kónigreichs Polen etc., in 
derKrakauer Dom-Kirche den 9. Janner 1836, 

von Krakau, gedruckt in der Akademischen 

Buchdruckerei, 1830, w 4ce, kart 2. 

— Obacz: Kropiński; Woronicz. 

MALISZ Henryk. Satze aus sammtlichen 
Rechts- und Staats - Wissensohafben. Lem- 
berg, Piller, 1861, w 8ce, str. 7. 

MALISZ Karol (Adwokat, urodź. 1808 f 14 
Maja 1873). Begrussungsrede bei der Ankunfb 
der Deputation aus den osterreichisch- polni- 

schen Landem durch Dr Mitglied dieser 

Deputation, an d. Wiener Kaiser-Ferdinands- 
Nordbahn am 31. Mars- 1848 gehalten. Wien, 
1848, fol., str. 2. 

— Nasze barwy i nasz sztandar. Improwi- 
zaoya na biesiadzie sławiańskiej w Wiedniu 
d. 9 Kwietnia 1848. (Wiersz.) Wiedeń, fol., 
'/, ark. 

— Odezwa do obywateli. Lwów, 1848, l / t 
arkusza. 

— Pieśni na cześć narodu czeskiego poświę- 
cone. Praga, w c. król. nadwornej drukarni 
Synów Bogumiła Haase, 1848, w 8oe, kart 2. + 

— Powitanie braci Słowian i braci Niem- 
ców w chwili przybyoia do Wiednia deputa- 

cyi z krajów austryacko - polskich , przez 

tej Deputacyi Członka, w dworcu kolei żela- 
znej Ferdynanda, d. 31 Marca. Wiedeń, 1848, 
fol., '/, ark. 

— Der Slaven-Kongress und die neuesten 
Ereigniase in Prag. Eine Boilage aur Ver- st&ndigung der Vólker. Erato undzweiio 
Auflage, 1848. 

— Sobór sławiański i najświeższe zdarza? 
nia w Pradze. Przydatek ku oświeceniu ludów 
i pokoju wiekuistemu, przede wszyBtkiem Im* 
dowi niemieckiemu i parlamentowi poświe- 
cone przez Dra Członka Soboru sławiań- 
ski ego, przełożył z niemieckiego W(ołańaki) 
F(ranc) Lwów, druk Zakł. im. OtsoUńakiph, 
nakład tłómaoza, 1848, w 8ce, atr. 22 i karta 1. 
8 cent. 

MALISZ Karol, SZEDLER Aleks., MENKE8 
Oswald. Protestacya Rady narodowej oentral- 
nej przeciw wcieleniu części Wielkiego Księ- 
stwa Poznańskiego do Rzeszy, 15 Sierpnia 
(po polsku, po niemiecku i po francuzka). 
Lwów, 1848, fol. (całoark. plakat). 

MALISZEWSKI Antoni. Opis statystyczny 
Wolnego Miasta Krakowa łącznie z Okręgiem, 
w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci, skre- 
ślił..... nauczyciel Szkoły początkowej miej- 
skiej Wszystkich Świętych. Kraków, druk S. 
Oieszkowskiego, 1845, w 12ce, str. 24. + + + 

— Rys statystyczny dzisiejszego Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi, przez pytania i odpo- 
wiedzi, dla dzieci skreślił nauczyciel Szko- 
ły początkowej miejskiej w parafii Wszystkich 
Świętych. Kraków, druk St. Oieszkowskiego, 

1848, w 8ce, str. 88. + + + 

— Spiewniczek pieśni nabożnych dla dzieci 
rzymsko-katolickich. Kraków, S. Cieszkowski, 

1849, w 8oe, str. 82. 1 złp. 

MALISCHEWSKI Henryk syn Honorege (anci- 
en módecin en chef de 1' hopital militaire en 
Russie). Essai sur les miasmes et le oholera 
asiatiąue. Paris, 1866, w 16ce. 2 franki. 

— De febrę flava amerioana, Brasilia© at 

Juidem in Rio-Janeiro an. 1851 obaervata. 
>issertatio inauguralis. Petropoli, typ. Keane- 
wit, 1854, w 8oe, str. 42 i karta 1. 

— De la Fievre jaune dite Americaine, 
obsenree a Rio-Janeiro en Bresii V an 1651, 
par le Docteur en Medecine..... Gonseiller de 
la Croiz de S. Stanislas. Varsovie, imprime- 
rie de J. Unger, 1857, w 8ce, str. 19. 

MALISZEWSKI Józef (Doktor Med. a Kra- 
kowa). De regimine diaetetico. Dissertatio 
inauguralis. Herbipoli, 1840, w 8ce, str. 74. 

MALISZEWSKI Macie] Józef Kalasanty Kazi- 
mierz (Pijar, urodź. 1799 f 13 Maja 1870). 
Descriptio terrae Łucoviensis historica mazi- 
me et physica. Bez wyr. m. i roku. (Między 
r. 1821—24?) 

— Zapowiedz wydania nowego dzieła pod 
gramotem: Dzieje rodzonych braoi Lecha, 
Czecha i Mecha, toż ich bratanka Ruaa. 8traa- 
burg, druk Silbermana, 1852, w 8ce. (Pro- 
spekt.) 

— Dzieje rodzonych braci Lecha, Macha 
i Czecha, toż ich bratanka Rusa, trzech zało- 
życieli państw nowych Polski, Czech, Rusi, 
na plemiennościach ludów sławiańakioh w lej MALtSZKlEWICZ - MALT. 06 połowie II. wieka po narodzenia Chrystusa 
Pana, które z rzeźb pozostałych na widawie 

Trajana w Rzymie zdiał i objaśnił W Stra- 

towie (Strasburgu) ziemi dawnych Trybuza- 
nów ? roku wremki mini 786) czyli sławiań- 
akiej od sozdania roku zbawienia 1852, w 8ce, 
atr. 200 (niedokończone). + 

— Obacz: Pentan J. (Wojna gram., -t) 

MAUSZKIEWICZ Adam. Pyłki. Zbiór wier- 
szy. Kijów, nakład Leona Idzikowskiego księ- 
garza, n Gebethnera i Wolffa w Warszawie, 
1860, w 8ce, str. 142. 76 kop.; zniż. 26 kop. 4 

Mallety obacz: Pareat (Abrege). 

MALUAN Juliusz (nr. 1805 t 1851) i C0R- 
MON. Włóczęga, dramat w 1 akcie, z fran- 
cnzkiego prze tłómac zony przez Antoniego 
Riedla. Warszawa, Merzbach, 1837, w 16ce, 
atr. 52, z rycin§ (Teatra warszawskie. Oddz. 
II. Nr. U). 1 złp. 16 gr. 

Malliaa i Denoery (Marya Joanna i Philippe), 
obacz: Dramat 

MALLY G. Wyjaśnienie cesarskiego Patentu 
s d. 5 Lipca 1858 względem regulacyi i spła- 
ty praw poboru drzewa, paszy i produktów 
leśnych, tudzież względem niektórych służe- 
bności i praw wspólnego posiadania i uży- 
wania. Tłómaczenie polskie ma szczególny 
wzgląd na potrzeby właścicieli dóbr w Kró- 
lestwie Gahcyi i Lodomeryi, tudzież w W. 
Księstwie Krakowskiem. Kraków, Wildt, 1854, 
w 8ce, str. 65. 65 cent. + 

(Dodano tu z Schópfa: O prawach laeo- 
wych.) 

MaJo, obacz: Podymowlcz. 

Malowanie kościołów, obacz : Brzostowski P. 

Malowidło, ob. Malarstwo; Barrot (wodne); 
Stoger J. (olejne). 

Matowsky, oder die verscbworenen R&uber 
in den polnischen Wildera. Hochst interes- 
santer Raober-Roman. Tomów II. Leipzig, 
Schreck, 1841, w 8ce, ark. 10'/,. (Stanowi 
Część X. pisma: Bibliotek von Ritter-Rau- 
ber- und Criminalgeschichten, bearbeitet von 
mehreren Gelehrten.) 

Malta (Podróż), obacz: Brydone; Wiszniew- 
ski M. (1847). 

Maltańskie prawa, obacz: Hiżdew. 

Maltańczycy, obacz: Krzyżanowski Adryan 
(Album warszawskie, 1847); Porter. 

MALTE-BRUN Konrad (urodź. 1776 t 1826). 
Kurzer Abriss der Geschichte Polens bis auf 
die neueste Zeit. (Ans dem Franzostschen nach 
Maltę Brun: Tableau de la Pologne ancienne 
et modernę. Nourelle edition par L. Chodźko. 
Paris, 1880.) Stuttgard, Lofland und Sohn, 
1831, w 8ce, str. IV i 220. 20 sgr. + 

— Tableau de la Pologne ancienne et mo- 
dernę, contenant la description de ce pays, 
de sea montagnes, plaines, fleures, marais, 
climat, atumauz, ▼egetauz et minerauz. La 
topographie de la haute et basse Pologne, de la Prasse, la Courlande, la Lithuanie, la 
Russie Blanche, Noire et Rouge, la Wołynie 
et TUkraine, avec indication de villes, bourgs, 
edifices et mónuments. La description politi- 
que ou apercu de la Constitution Polonaise, 
des religions, de lois, 1' administration civile 
et judiciaire, des moeurs, de l' armee, de 
la population et des revenus, des systemes 
des poids, mesures et monnaies en usage, sait 
en Pologne, sait a Dantzick. Un precis de 
V histoire de la Pologne depuis les tempa 
le plus anciens jusqu'a nos jours, des recher- 
ches sur 1' origine des Slavons et des Sarma- 
tes, et des details sur les restes de la langue 

Sarmatiaue, par Pour senrir de comple- 

ment a r histoire de la Pologne par M. de 
Rulhieres. Paris, chez Henri Tardteu libraire 
a la librairie Stereotype, chez H. Nicolle et 
Comp., 1807, w 8ce, str. XII, 498 i niel. 
karta 1. 15 złp. + -f + 

— Tableau de la Pologne anoienne et mo- 
dernę. Tomów II. Paris, 1880, w 8ce. 15 frank. 

— Obacz: Chodźko L + + 

— Toż. Bruzelle8, Louis Haumann, impr. 
C. J. de Mat, 1881, w8cedużej, str. IV, 160 
i od 161 do 859. 

MALTE-BRUN i CHODŹKO L. Relazione sto- 
lica delia Polonia, 1830. Obaoz: Chodźko L 

— Polen in geographischer, geschiohtlicher 
und culturhistorischer Hinsicht, von Dr. Karl 
Andróe. Leipzig, Ludwig Schuman, 1831, w 
8ce, str. 8 i 426. 

— Obacz: Andres; Suchodolski Julian. 

MALTEN Heinrich, Carl, Gottlob, Mueller 

(wydawca, urodź. 1795 f 1856). Bibliotek der 
neuesten Weltkunde. Aarau, bei Sauerl&nder, 
1830, w 8ce. VII. Theil: Instructionen Suwa- 
rows an die russische Arroee nach dem Feld- 
zuge in Polen. — IX. Theil: Fortschritte der 
Industrie in Polen. — XII. Theil: Zeitungen 
und Zeitschriften in Polen. — 1881. I. Theil: 
Ausbruch der Revolution in Polen und Ursa- 
chen derselben. 

MALTITZ Frani Fried. (urodź. 1794). Deme- 
trius, ein Trauerspiel von Schiller. Nach dem 
hinterlassenen Entwurfe bearbeitet. Episode 
ans der russischen Geschichte im Anfange des 
17. Jahrhunderts. Gratz, 1819, w 16ce. 

— Toż. Berlin, 1836, w 12oe. V 4 tal. 

MALTIZ Gotthilf August (urodź. 1796 + 1837), 
Polonia, ein Gedicht. Paris, Heideloff, 1831. 
w 8ce, str. 35. 12 sgr. 

MALUESCHEW. Bei der Abreise einer Ab- 
theilung des russischen kaiserlichen Garde- 
Corps nach Kaliach (Gedicht, ubersetzt von 
H. A. G. Pott). Petersburg, 1885, w 8ce. 

Malwiną, ob. Scrlbe; Wirtombergska Księ- 
żna (Powieśó). 

MAŁY Jan Nep. (Polonus Lipoyiensis). Dis- 
sertatio inauguralis pathologico-therapeutica w MALT — MAŁECKI. da herpete etc. Yindobonaa, typ. Stokholzer, 
1881, w 8ce, Btr. 21. 

MAŁY Karl. Satze ans dem Gebiete iftmmt- 
licher Hechts- uud StaatswissenschafteD. Kra- 
kau, 1859, w 8ce, str. 7. 

Mała, obaez: Gucia; Wojkowska Jul. 

Małachowscy, obacz: Peremyaziiaoin. 

Małachowska Anna, ob. Wspomnienie (1862). 

Małachowska Katarzyna z Działyńskich, ob. 
Nowiejski J. H. 

Małachowska Tekla z Wodziekich, ob. Łato w- 
ski Ludwik (Mowa, 1830); Maczakiewicz X. A. 
(Mowa); Wężyk F. (O życiu). 

Małachowski, obacz; Wangenheim F. 

Małachowski Adam, obacz: Bartoszewicz J. 

MAŁACHOWSKI Hyacynt (urodź. 1737 t 21 
Marca 1821). Mowy i pisma polityczne, z por- 
tretem autora. Wrocław, Korn, 1809, w 4ce, 
str. 214, nieliczb. 2, rycina 1. (Nadto jest tu 
drzewo genealogiczne Małachowskich.) 25 
złp. + 

— Obacz: Chodkiewicz AL; Molski Mar.; 
Sposoby (1810). 

MAŁACHOWSKI Jan Nepomucen (Senator 
Wojewoda Królestwa Polskiego, uroda. 1764 
f 18 Lutego 1822 r.). Współ wydawca pisma 

Srzy Gazecie warszawskiej pol. Korrespon- 
encya w materyach obraz kraju i narodu 
polskiego rozjaśniających. 

MAŁACHOWSKI Kazimierz (urodź. 1765 t 5 
Stycznia 1845). Opowiadanie działań wojen- 
nych i wypadków zaszłych od 1 Sierpnia do 
10 Września 1831 r. Wydacie W. Zwierz- 
chowskiego. Ogłoszenia niektórych opisów 
dotyczących obrotów korpusu II. armii pol- 
skiej 1831 r., wydał W. Zwierzchowski. Dal- 
szy ciąg ogłoszeń. Paryż, 1844, w 8ce. 

— Kilka słów o rozkazach wydanych kor- 
pusowi Generała Ramorino przez naczelnego 
wodza wojsk polskich po ustąpieniu tychże 
z Warszawy, jako materyał do his tory i kam- 
panii r. 1831. — Quelques mots conoernant 
las ordres donnes par le generalissime Kasi- 
mir Małachowski au corps d' armee du gene- 
rał Ramorino, apres 1' eracuation de Yarso- 
vie. (Pour servir a V histoire de la campa- 
gne de 1881.] Paris, 1832, w 8ce, str. 25 (po 
polsku i po irancuzku, w połowie litograf o - 
wane). 1 frank. + + + 

— Toż, osobne wydanie francuzkie, 1882. 

— O legionach. (Z rękopisu wyjątek w Cza- 
sie Dodat. miesięozn., Czerwiec, 1856). 

(Małachowski K.) Esquisse sur la vie de Ca- 
simir Małachowski generalissime polonais en 
1881. Paris, imprim. L. Martinet, 1847, w 8ce, 
str. 40 i portret. 2 franki. + 

— Ob. Hoffmanowa ; Kajsiewicz H.; Żywot 

MAŁACHOWSKI Piotr Nałęcz. Zbiór nazwisk 
•slachty, z opisem herbów własnych familiom 
zostającym w Królestwie Polskiem i Wiei- kiem Księstwie Litewskiem, przez..... urodzo- 
nego Ziemianina Województwa Czernichow- 
skiego ułożony, poprawiony, pomnożony i 
powtórnie do druku podany. Lublin, druk 
XX. Trynitarzów, atr. 717. 4 ałp. + + + 
(Pierwsze wydanie 1790 r. 4) 

MAŁACHOWSKI Stanisław Nałęcz (ur. 1786 
t 29 Grudnia 1809). Discours de 8. E. M. 

le Comte President du Senat, prononoe a 

1' ouverture de la premierę sóance le 2. De- 
cembre 1808. Warszawa, druk Gazety korre- 
8pond., r. 1808, w 4ce, str. 2. 

— Redę S. Escell. des H. Grafen Praai- 

den ten des Senats, bei Erófinung der I. Senat - 
sitzung den 2. December 1808. Drak Gmaety 
korrespond., w 4oe, str. 2. 

— Ewaluacya pieniędzy pruskich i fran- 
cuzkich, 23 Stycznia 1807, fol. (po polaku, 
po niemiecku i po francuzku). 

— Manifest przeciw związkowi Targowic- 
kiemu 25 Lipca 1792. Kraków, 1809, w 8ce. 

— Odezwa Kommissyi rządowej do obywa- 
telów i t. d. 21 Stycznia 1807 r. Warszawa, 
1807, fol. (Plakat całoark.) 

— Pamiętniki, obacz: Slemietiski Lucyaa 

(1863). + 

— Uchwała Kommissyi rządowej względem 
donatory uszów i t. d., d. 26 Sierpnia 1807. 
Warszawa, 1807, fol. (plakat a pieczęcią). 

— Uchwała Kommissyi rządowej względem 
wojskowych i t. d., 81 Marca 1807. War- 
szawa, 1807, fol. (półark.) 

— Uniwersał donoszący o ustanowienia 
Kommissyi rządzącej i o rozpoczęciu jej urzę- 
dowania, 18 Stycznia 1807. Warszawa, 1807, 
fol. 

— Obacz: Lipiński Aug. (Kazanie, 1810); 
Niemcewicz J. (Mowa, 1810); Prażroowski A. 

(Małachowski Stanisław.) Do J. W. Mała- 
chowskiego Prezesa Kommissyi rządzącej , 
Kawalera wielu Orderów, d. 8 Maja r. 1807, 
w 4ce, kart 2. + 

MAŁACHOWSKI Władysław (ur. 1800 f 4 

Marca 1870 r.) i PRZEŹDZIECKI Aleksander. 
Odpowiedź egzekutorów testamentu 6. p. K. 
Swidzińskiego na zarzuty Margr. Al. Wielo* 
polskiego. (Oddruk z feuletonu Czasu.) 1860, 
w 8ce, aart 4. 

MAŁACHOWSKI Z. O najwłaściwszej i naj- 
korzystniejszej porze wykotu owieo cienko- 
rannych. Warszawa, 1866. 15 kop. 

Małaszewicz Józef (Proboszcz w Wierzcho- 
wicach) wydał Pamiętnik Jana Odrowąża 
Cedrowskiego ; obacz: Baliński M. 

MAŁECKI Antoni (urodź. 1821 w Obiezierzu). 
De Academia vetere. Dissertatio inauguralie. 
Berolini typ. Nietackianis, 1844, w 8ce, atr. 
Xli, 102 i 1 karta. 7 sgr. + 

— Andrzej Frycz Modrzewski, przez ..... 
(Odbitka z Tomu V. Biblioteki Ossolińakiołu) 
Lwów, 1864, w 8ce, str. 87. + MAŻ.ECKI — MAŁOLETNI. 67 — Co rozumieć o ranach słowiańskich i o 
autentyczności napisów na mikorzyńakich ka- 
mieniach, napisał..... (Przedruk z Rocznika 
Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego.) 
Poznań, nakład Towarzystwa przyjaciół nauk., 
czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 1872, 
w 8ca, str. 23. 

— Gram maty ka jeżyka polskiego większa, 
przez .... Prof. języka i historyi literatury pol- 
skiej w Uniwersytecie lwowskim. Dzieło przez 
Stany galicyjskie w roku 1845 zażądane, a w 
r. 1863 przez Wydział sejmowy uwieńczone 
nagrodą. Lwów, nakład autora, druk Winia- 
rza, 1863, w 8ce, str. XXII i 427. (Edycya 
w 2000 egzemplarzach całkiem wyczerpana.) 
1 tal. 10 sgr. + + + 

— Grammatyka języka polskiego mniejsza, 
dla użytku Gimnazyów i Szkół realnych uło- 
żona. Dzieło przez Stany galicyjskie krajowe 
zażądane i uwieńczone nagrodą. Lwów, na- 
kład autora, druk £. Winiarza, 1863, w 8ce, 
str. XXIII i 298. 25 sgr. 

— Toż, edycya druga. Lwów, 1866, w 8ce, 
str. XX, 311 i 1 tablica. 1 złr. 25 kr. 

— Toż, wydanie trzecie. Lwów, nakładem 
autora, 1869, w 8ce, str. XIV, 310 i 1 tabl. 
90 kop. + 

— Toż, wydanie czwarte. Lwów, autor, £. 
Wiuiarz, 1872, w 8ce, str. XIV, 310 i 1 tabl. 
1 złr. 25 cent 

(Edycye 1 do 3 wydawane po 6000 egzem- 
plarzy, edycya czwarta w 10,000 egzempla- 
rzach.) 

— Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła w 

stosunku do współczesnej epoki. Tomów II. 

Lwów, nakład autora, druk Zakładu imienia 

Ossolińskich, 1866 — 7, w 8ce; Tom I, str. 

XVI i 269; Tom II, str. 348. 4 złr. + + + 

— Karta z dziejów uniwersytetu krakow- 
skiego. Rzecz na posiedzeniu publicznem Aka- 
demii Umiejętności Krak. dnia 4 Maja 1874 r. 
w skróceniu odczytana. (Odbitka z ligo Tomu 
Sprawozdań wydziału his t.- fil. Akad. Umiejęt.) 
Kraków, w drukarni Uniw. Jag. pod zarządem 
Ignacego Stelcla, 1874, w 8ce, str. 64. + 

— List żelazny, tragedya na Dodaniu histo- 
rycznem osnuta w 5ciu aktach, przez..... 
Poznań, J. K. Żupański, druk Deckera, 1854, 
w 8ce, str. 116. 9 złp. + 

— Toż, wydanie drugie przejrzane przez 
autora. Poznań, J. K. Żupauski, 1856, w 8ce, 
str. 108. + + + 

— Prelekoye o filologii klassycznej i jej 
encyklopedyi miano w półroczu letniem ro- 
ku 1850 przez Prof. Uniwera. Jagelloó- 

skiego, Członka Towarzystwa naukowego kra- 
kowskiego. (Biblioteka naukowa wydawana 
przez Towarzystwo naukowe z Uniwersyte- 
tem Jagiellońskim złączone.) Kraków, D. £. 
Friedlein, 1850, w 8ce, str. 252. 6 złp. + + + 

— W sprawie pisowni polskiej i o naturze 
spółgłoski j, i praktycznych ztąd następstwach 
Ola ortografii polskiej. (Odbitki ze Szkoły.) Lwów, druk £. Winiarza, 1868, w 8oe, str. 
32. 5 sgr. + + + 

— Grochowy wieniec czyli Mazury w Kra- 
kowskiem, komedya w 4cn aktach przez 

Poznań, nakładem księgarni J. K. Żupańakie- 
go, czcionkami N. Kamieńskiego i Spółki, 
1655, w 8ce, str. 145. 1 rub. + + + 

— Wybór mów staropolskich, świeckich 
sejmowych i innych, zebrany przez . i opa- 
trzony rozprawą wstępną. (Biblioteka polska 
wyd. K. J. Turowskiego, Ser. V. Zesz. 6 — 8.) 
Kraków, nakład Wydawnictwa Biblioteki pol- 
skiej, 1660, w8ce, str. XXVIII i 227. Zniż. 
75 cent. + + + 

— Obacz: Biblioteka Ossolińskich; Deszkio- 
wicz J. (O grammatyce); Malinowski Franc; 
Ohryzko; Rzepecki (O jocie); Sofokles. 

MAŁECKI Kajetan. Socyalizm i uwagi nad 
jego zasadami. Lwów, nakład autora, w Kom- 
missyi u K. Wilda, druk E. Winiarza, 1849, 
w 8ce, str. 30. 15 kr. m. konw. + + + 

Małecki Klemens, obacz: Oelille J. 

MAŁGOCKI F. M. Dwie śpiewki z komedyo- 
opery: „Stoliki magnetycznej (Nuty z teks- 
tem.) Warszawa. 30 kop. 

Małgorzata Marya, ob. Aiacoaue; Bractwo 
(1871); Daniel (1871). 

Małgorzaty psałterz, ob. Baudouin; Bandt- 
kie J. S. ; Borkowski Stanisław; Kopitar ; Nehring: 
Papłoński J. 

Małoletnośó, obacz: Badeni J. (1857); Gem* 
barzewsfci (1669); Opieka; Słoniński (De patria 
potestate, 1829). 

MAŁKOWSKI Konstanty (Rz. R. Stanu). Pro- 
jekt ustrojstwa sudebnych miest w Carstwie 
Polskom. — Projekt organizacji sądowej w Kró- 
lestwie Polskiem. Bez wyr. m. i r. (Warsza- 
wa, 1865?), fol., str. 45. 

— Przegląd najdawniejszych pomników ję- 
zyka polskiego, sporządził Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, w drukarni J. Ungra, 1872, 
w 4ce, kart 2, str. 191. 3 rub. + -f + 

— Przepisy postępowania sądowego w spra- 
wach karnych : Wykład zasad procedury kar- 
nej; Dodatki historyczne; Prawo obowiązu- 
jące ; Ordynacya kryminalna pruska i później- 
sze prawodawstwo. Warszawa, w Komisie G. 
Gebethnera i Wolffa, druk Gazety polskiej, 
1865,. w 8ce, str. V, 894 i 7. 12 zip. + 

— Wyjaśnienie projektu organizacji sądo- 
wej w Królestwie Polskiero.— Objainitelnaia 
zapiska i t. d. Bez wyr. m. i r. (1864?), fol., 
str. 93. 

— Wykład prawa karnego podług obeonego 
stanu nauki, na podstawie niemieckiego ory- 
ginału. Warszawa, drukiem Gazety oolskiej, 
1866, w 8ce, str. X i 327, spisu nieliczbow. 
15 (Skróć. zBernera Albina Fryderyka). 1 rub. 
50 kop. + 

Małoletni, obacz: Miklaszewski W. 

8 tó Małopolska — manastyrskl Małopolska, ob. Mizierowicz Al. (Pomniki, 

1858). 

MAŁOPOLSKI Maksymilian (ksiądz Domini 
kan, urodź, w Koninie 1820 f w Listopadzie 
1864). Kazania na niedziele całego roku, ze- 
brane z francuzkiego. Tomów II. Warszawa, 
nakład autora, druk Tomaszewskiego, 1852, 
w 12ce, str. 806 i SIO. 12 złp. 

— Kazania parafialne świąteczne, zebrane 

przez S. P. D. Z. K. (z francuzkiego). 

Warszawa, druk J. Tomaszewskiego, 1860, 
w 8ce, str. 325 i regestru 1 . 

— Kazania passyjne i przygodne, przez 

S. T. Prezentata Zakonu Kaznodziejskiego. 
Warszawa, nakład autora, druk Tomaszew- 
skiego, 1854, w 12ce, str. 320. 8 złp. 

— Kazania świąteczne, zebrane przez 

Prezentata Zakonu Kaznodziejskiego. War- 
szawa, nakład autora, druk Tomaszewskiego, 
1853, w 12ce, str. 273. 7 złp. 15 gr. 

— Miesiąc Józefa św. czyli Miesiąc Marzec 
poświęcony wyłącznie czci Józefa św. War- 
szawa, 1853. 

— Obacz: Józef św. 

— Odpowiedzi na zarzuty względem prze- 
znaczenia boskiego. Warszawa, autor, 1861, 
v 8oe, str. 180. 75 kop. 

— Obacz: Bohomolec J. 

— Zbiorek nabożeństwa dla Tercyarzy i 
Tercyarefe Zakonu św. O. Dominika, zebrany 

przez X S. T. D. Zakonu Kaznodziejskiego. 

Warszawa, w drukarni Ignacego Kro koszy ń - 
skiego, 1863, w 8ce, str. 140 i U. 

Małoruś, ob. Awsienko (1764); Delamarre C. 
(1869); Diaczan F. (Grammatyka, 1864); Gram- 
matyka; Kamiński Bantysz (Historya, 1830): 
Koniaki G. (Istoria Russów, 1846); Kostecki 
Platon (Poezye); Kulisz P. ; Lewicki (Gramma- 
tyka) ; Lutskaj (Grammatyka) ; Łoziński (Gram- 
matyka); Maksymowicz (Pieśni); Markiewicz 
M. (Istoria); Miller (1847); Padura (Poezye); 
Riedelmann (1847); Swidziński Konst. (Matę- 
ryały, 1852); Szafoński A. (1786); Tarnowski 
W. (Rodziny w M.); Wagilewicz (Grammatyka); 
Wałujew (w XVIII, wieku); Węgliński L. E. 
(Poezye); Wiestnik 1856 i 1863 (w XVII. i 
XVIII, w.); Wyjaśnienie (DyalekŁ); Zakrewski 
J. (Pieśni m. i halickie). 

MAŁOWIESKI Bonawentura. Pisma różne, 
patryotyczne moralne i ekonomiczne, i listy 
w ważnej materyi, przez obywatela wyszo- 
grodzkiego w r. 1794 zebrane, teraz na nowo 
do druku podane. Warszawa, druk XX. Pia- 
tów, 1800, w 8ce, str. 100. (Pisma polityczne, 
mowy, a od str. 93 poezye.) 2 złp. + 

— Uwagi polityczne moralne, przez dla 

dzieci swoich napisane w r. 1804, do druku 
podane 1810. Warszawa, druk XX. Piarów, 
w 8ce, str. 32. 1 złp. 20 gr. 

Małp teatr, obacz: Kazanowa. 

Małpa w wesołym humorze, powiastka za- 
bawna dla małych dzieci. — Xe Singe en belle humeur, histoire plaisante. Warszawa, 
nakładem S. K. Merzbacha księgarza przy 
ulicy Miodowej 486, w drukarni Józefa Węc- 
kiego, 1835, w 12ce podłużnej, str. 35, z ryci- 
nami. 

Małżeństwa mieszane, uważane według za- 
8 d Kościoła rzymsko-katolickiego. Lipek, 
nakład i druk Breitkopfa i Haertla, 1639, 
w 8ce, str. 95. 15 sgr. 

Małżeństwo, obacz: Burzyński P. (Stosunki 
majątkowe); €. J. D. (Rozkosze); Cyrkularz; 
Detert ksiądz (1860)- Dobrowolski i. kaiądz 
(1827); Dupanloup; Florkiewicz J. (domnie- 
mane); Hammer i. (Prawo w Austryi); Heyz- 
mann; Holewiński; Hubę Romuald; Kainko łL M. 
(1834); Kasperek (Ustawy); Kaiflge (Pożycie, 
1817); Kopf W. (Donationes); Koszaśski A. 
(Zdrowie); Lubelski (lekarskie); Lub li ner (Usta- 
wy, ]84()); Mendel ohn (u Żydów); OkęcJri W. 
(Prawo, 1867); Okulicki (Matriraonium); Otto; 
Potocki St. (1818); Prawo; RosenWum (lekar- 
skie); Skimborowicz H. (dni piętnastu, 1644); 
Skarszewski (1818); Stark J. (Śmiertelność, 
1870); Totvarad (w Brazylii); Treutowski Br.; 
Urzędnik (zdrowia); Walewski Julian (Majątki, 
1871); Wiśniewski (1866 r.); Woronicz I P. 
(Prawo). 

Mamelucy, obacz: Toka. 

MAMOT 8tanisław (tłómacz). Jak i gdzie 
Ros8ya jest straszną , tłómaczył z niemiec- 
kiego Stanisław Marnot. Kraków, 1848, w 8ce, 
1 ark. 15 gr. + 

Mamut, obacz: Adamowicz. 

Mamy (Co) z tym fantem robić, co go trzy- 
mamy w ręku? Paryż, bez wyr. r. (Warszawa, 
26 Sierpnia 1861 r.) w 4ce, str. 13. litograf. 
(O wyborach.) Obacz: Korzeniowski Apollo. 

MANASSE Ben Israel. Obrona Izraelitów 
przez Rabbi Manasse Ben Izrael czyli Odpo- 
wiedź tegoż dana uczonemu i dostojnemu 
Anglikowi na kilka jego zapytań względem 
niektórych zarzutów Izraelitom czynionych, 
oraz Rozprawa o czynionym ludowi staro- 
zakonnemu zarzucie potrzeby krwi chrzęści- 
aóskiej do jakiegoś obrządku religijnego, czy 
też do innego jeszcze użytku. Przekład J. 
Tugendholda. Warszawa, 1831, w 8ee, str. 
146. 5 złp. 

MANASTYRSKKMANASTĆRSKI, MONASTYR- 
SKI) Antoni (ksiądz, urodź. 1803 f 1870). The- 
ses e disciplinis theologicis. Viennae, 1829, 
w 8ce, str. 12. 

— Mowa przy wprowadzeniu Ochrony ma- 
łych chłopców pod opieką św. Antoniego 
zostającej do domu na ten cel przeznaczo- 
nego, d. 21 Października miana, przez 

Wikarego katedralnego obrządku łacińskiego, 
katechetę i Prof. w Zakładzie głuchoniemych, 
Dyrektora Zakładu ochrony małych chłopców. 
Na korzyść tego Zakładu. Lwów, z drukarni 
M. Poremby, 1858, w 8ce, str. 15. 

— Obacz: Pertak H. (Głos); Ścłbor$W J, i MANCEL - MANIEWSKt. 59 MANCEL Pietra de Bacilly. L' Empire da 
Rhin et le rćtablissement de la Pologne ou 
des coodiiions de P eąuilibre enropeón. 
Paris, Bailly, Divry et Corap., 1860, w 8ce, 
str. 40. 1 frank. + 

— Toz. Tamie, 2de edition, 1860, w 8ce. 

- Obacz: Bacilli. 

MANCHE8TER. Rozmyślanie o śmierci i nie- 
śmiertelności, z angielskiego języka na pol- 
ski przetlómacsone przez fi. Wiktoryna Eu- 
tanazyusza S. 8. T., 1648. Wydanie powtórne 
z ntektóremi odmianami według egzemplarza 
odkrytego przez Wiktora hr. Baworowskiego. 
(Wydał Aleks. Batowski.) Lwów, druk Zakładu 
imienia Ossolińskich, nakład i własność tegoż, 
w 8ce, str. VIII i 217. 6 złp. 

Mancy, ob. Chodźko L (Esąuisses) ; Jarry. 

Mandaltóski Albertine oder das M&dchen 
su* Polen. (Roman.) Prag und Leipzig, Joa- 
chim, 1801, w 8ce. 16 sgr. 

ffondarytt, obacz: Dzieduszycka L 

Maadaryni, obacz: Znbewski Kasper. 4 

Mandat od wyborców dla wybranych do Rad 
gubernia] nych, powiatowych i municypalnych. 
oez wyr. m. i roku. (1862), w 4ce, (litograf.) 
str. 1. + + 

Mandawa, obacz Wagilewioz J. 

MANDE L J. Daguerotyp i dyorama, czyli 
Do Wady i autentyczny opis postępowania i 
apparatu mojego do utrwalenia obrazów cie- 
mnicy optycznej (Camera obscura). Poznań, 
Scherk, 1840, w 8ce, z tabl. 2. 2 złp. 

MANDELBL.OH Cark Satze »us den Reohts- 
und Staatswissenschaften eto. Krakau, 1856, 
w 4ce, str. 8. + 

MANDZELOWSKI (Pastor). Myśli religijne 
oootalne. Wilno, 1845, w 8ce. 

Mandżu, obacz: Kowalewski J. 

Maaes (Aux) des brayes de tous les pays, 
qui out peris yictimes de V amour de la pa- 
trie et de V independance nationale (depose 
sur les tombeauz des generaux Grochowski, 
Jasiński, Grabowski, Sułkowski etc). Bez 
wyr. m. druku i r., w 8ce, kart 2. Cena r. 
1669 u Ashera w Berlinie 2 tal.; wartość 
zaś rzeczywista 2 ceut. 

MANĆ8. Notice ge*ologique sur la Silosie et 
la partie limitrophe de la Pologne. (Umie- 
szczone w Ąnnales des Minee, Tom XI. z roku 
1826, str. 3 do 70. Następnie w osobnem 
dziele p. t: Memoires gćologiques et mótal- 
lorgiąues sur V Allemagne, comprenant le 
gisement, 1' ezploitation et le traitement des 
mineraiuc d 1 etain de Saze etc. II. Części. 
Paris, Mme Huzard, 1828, w 8ce, z 10 z ryci- 
nami. Część ii. str. 190.) 

Maneibon, obacz*. Potocki Jan. 

Manewra, obacz: Czuniow; Kalisz. 

MAMGELSDORF Carl Ehragott (urodź. 1748 
t 1802). Geschichte von Polen. Halle, 1802, w 8ce. (Geschichte der europaischen Staaten, 
IX. Band.) 4 złp. 

Manget S., obacz: Malczewski Antoni. 

MANGIN Artur (urodź. 1824). Człowiek i 
zwierzę, tłómaczył W. Niewiadomski. Tomów 
II. Warszawa , nakład Redakcyi Przegląda 
tygodniowego, 1878, w 16ce; Tom I, str. 140; 
Tom U, str. 116; Tom III, str. 48. 

Mania, obacz : Piron ; Pol W. ; Ziembicki J. 

(1832). 

Maniacki Konstanty, obacz: Skarga. 

Manieokf Makary, ob. Westermaier (Kazania, 

1855). 

MANIECKI Wojciech (drukarz, wydawca). Ka- 
lendarzyk damski toaletowy na rok pański 1852. 
Rok I. Wydanie W. Maniackiego. Lwów, na* 
kładem wydawcy, w 8ce, str. 64. 35 cent. 

— Toż, na rok 1853, Rok II., str. 144. 

— Toż. Rok TU. Wydanie Wojciecha Ma- 
nieckiego. Lwów, druk Zakładu nar. imienia 
Ossolińskich, w 8ce, str. 160. 

— Ziemianin. Kalendarz polski , ruski , 
astronomiczno- gospodarski i domowy na rok 
1853. Wydanie W. Manieckiego. Lwów, na- 
kład wydawcy, w 8ce, 4 1 /, ark. 

MANIEWSKI Konstanty (Kaznodzieja przy ko- 
ściele Ś. Ru pr ech ta w Wiedniu, ur. 1825). Kinga 
polska niewiasta, przez Podtatrzanina. Wie- 
deń, u 00. Mechitarzystów, 1868, w 8ce, str. 
62 i U. 15 sgr. + + + 

— Łza Chrystusowa, przez Podtatrzanina. 
Wiedeń, K. Czermak, 1871, w 8ce, str. 116. 
2 złr. 50 cent. + + 

— Oda na uroczystość 50-Ietniego kapłań- 
stwa, która, obchodził w dniu 15 Paździer- 
nika 1871 J. Eksc. JW. najprzew. J. ks. Józef 
Alojzy Baron Pukalski, ozdobiony wysokiemi 
o. k. orderami etc, Biskup tarnowski i t. d. 
Tarnów, druk A. Husinowskiego, nakład au- 
tora, 1871, w 4ce, półark. + 

— Sto dwunastu chwalebnych męczenni- 
ków Zakonu św. Dominika, policzonych w 
poczet Świętych podczas uroczystości Święta 
Książąt Apostołów, Świętych Piotra i Pawła 
w Rzymie 1867 r. Z stalorytem. Tłómaczemo 
z niemieckiego i wydanie X. Dra Konstan- 
tego Maniewskiego. Wiedeń, 1869, w 8ce, 
str. 196. 17 1 /, sgr. + + 

— Tatry, poezye przez Podtatrzanina. Wie- 
deń, Mechitaryści, 1866, w 8ce, str. 122 i 2 
staloryty. 1 złr. 60 cent. + + + 

— W upominek oddania pośmiertnej czci 
religijnej bohaterowi Polski z upłynionego 
wieku Tadeuszowi Kościuszce, w kościele św. 
Ru pert a w Wiedniu , pod przewodnictwem 
słynnego tutejszego polskiego kaznodziei wie- 
lebnego Jegomości księdza Konstantego Ma- 
niewskiego, w obecności licznie zgromadzo- 
nej publiczności z Polaków, Rusinów, Moraw- 
ców, Czechów, Słowaków, Kroatów, Serbów, 
Dalmatynów, Bułgarów, Bośniaków, llliryj- 
60 MANIFEST - MANN. czyków, złożonej d. 15 Października 1661. 
Wiedeń, i drukarni i papierni Leopolda Som- 
mera, 1861, w 8ce, kart 2. 

Manifest Najjaśniejszego Cesarza Austryi, 
Króla węgierskiego i czeskiego. Lwów, 1813, 
w 4ce, str. 8 (przeciw Napoleonowi). 

— części Zakładu Aweniońskiego. Awenion, 
18 Listopada 1830 (zamiast 1832), w 8ce, 
str. 8. + + 

— Obudwu Izb sejmowych Królestwa Pol- 
skiego uchwalony na wiekopomnem posiedze- 
nia z d. 20 Qrndnia 1880 r., w 4ce, str. 8. 

— beider Reichstags-Kammern des KÓnig- 
reiohs Polen beschlossen am 20 Dezember 
1880. B. w. m. (1880), w 4ce. 

— głównego Komitetu francuskiego w Pa- 
ryżu do Narodu polskiego, z dnia 12 Lutego 
1881 r. Warszawa, 1831, w 8ce, str. 12. + 

— Toz, 1831, w 4ce, str. 8. 15 gr. 4 

— Polaków znajdujących się w Belgii (1837), 
w 4ce, str. 2. 

— Rządu narodowego do ludu Polski, Li 
twy i Rusi. Warszawa, 1865, w 4ce. 

— Towarzystwa demokratycznego polskie- 
go 4 Grudnia 1836, Poitiers. Paris, Bourgo- 
gne et Martinet, w 8ce, str. 30. (Podpisów 
str. 14.) 

— Obacz: Polonait. 

— Zboru słowiańskiego do ludów Europy. 
Poznań, 1848, w 8ce. 

— des Adels und der sammtlichen Bewoh- 
ner Kurlands, in Anerkennung ihrer Ans tren - 
gungen zur Bekampfung der polnischen In- 
aurgenten. (Deutsch und russisch.) St. Peters- 
burg, 1882. 

— of the polish democratical society. Lon- 
don, 1837, w 8ce. 

— der pol ni? eh en demokratischen Verbin* 
dung (in der Schweiz), 1838, w 8ce, str. 23. 

— Toz. Bez w. m. i r. (Leipzig, 1848), 
w 8ce. + 

Manifestas lenkun rieda pri wisun giwen- 
toju, lenku Karalistes, Letuvos, Rusijos ir 
Żemajcziu. Warszawa, 1865, w 4ce. 

Manlfeste du Comite central franco -polo- 
nais de France et adresses des Comitćs polo- 
nais de Suede, de Suisse et de Belgiąue, sui- 
vis des reponses du Comite central franco* 
polonais. Paris, £. Dentu (1868), w 8ce, str. 
24. -f 

— du peuple polonais, sanctionne a la só- 
ance du 20 Decembre 1830, par les deus 
Chambres de la dietę du royaume de Polo- 
gne. (Paris, 1881), w 8ce. 

Manifesto of the polish nation to Europę, 
▼oted by the diet of Poland, on the 20th 
of December 1830; translated from the ori- 
ginal polish, with the names of the mem- 
bers of both committees appointed by the 
diet to dra w up, and report on, this natio- 
nal manifesto; and address of the polish re- fugees en France to the British Houee of 
CommoD8, da ted 29th May 1882. London, 
printed for the Literary Association of £ri- 
ends of Poland ; and Sold by Messrs Hat- 
chard and Son, and James Ridgway, Pieca - 
dilly; F. C. Westley, 165, Strand, and £. 
Wilson, Róyal Exchange, 1882. Price One 
Shilling, w 8ce, str. 23. + + 

— Obacz: Polen; Polish; Polnisch; Polo- 
nais; Polski. 

Manifestaeyo, ob. Chmielowski Robert (1837). 

Manlfostatlons des Anglais en faveur de la 
Pologne, a la fin du 1837, w 8ce. 1 frank. 

— Obacz: Pologne. 
Manipulacya biór, obacz: Borecki. 

MANITIUS Gustaw (ksiądz). Agenda dla zbo- 
rów ewangielicko-luterskich w Rossy i, zapro- 
wadzona w zborach ewangielicko-augsburg- 
skich w Królestwie Polskiem. Tłómaczył z 
niemieckiego ks. Gustaw Manitius Pastor pa- 
rafii ewang. augsb. warszawskiej. Warszawa, 
druk Józefa Ungra, 1874, w 8ce, str. U i 123, 
Dodatek muzyczny litogr. u J. Mullera, atr. 
12 i kart 11 białych. + 

— Obacz: Irmischer (Przewodnik). 

MANKIEWICZ Ludwik (z Poznania). De me- 
thodo adstringente. Dissertatio medico-the- 
rapeutica. Berolini, typ. Nietackii, 1827, w 8ce, 
str. 42. 2 złp. + + + 

MANIKOWSKI F. Bóg i ludzkość, kobieta i 
męzczyzna, przez prawego Chrześcianina , a 
imię jego 44 (przez autora Filozofii prakty- 
cznej). Poznań, druk N. Kamieńskiego, 1844, 
w 8ce, str. 124. + 

— Filozofia praktyczna wiejskiego gospo- 
darstwa, przez prawego Chrześcianina autora 
dzieła: Bóg i ludzkość. Poznań, nakład au- 
tora, u Kamieńskiego i Sp., 1845, w 12cc, atr. 
XT i 163. 4 złp. 24 gr. -f 

— Pomysły o harmonii muzycznej, napisał 
Jan z Wygnańczy c Dąbrowa. Poznań, Nowa 
Księgarnia, 1845, w 16ce, str. 76. 2 złp. 

MAŃK0W8KI Wacław. Karolina, powieść. 
Tomów II. Wilno, drukiem J. Zawadzkiego, 
1844, w 12ce. 12 złp. 

— W kraju i zagranicą. Wydanie J. N. 
Bobrowicza. Tomów 11. Lipsk, Księgarnia 
zagraniczna, 1847, w 8ce; Tom I, str. VI i 
201 ; Tom II, str. 228. 12 złp. 

— Toz. Bruxella. Gerstmann, 1862, w 8ce, 
str. 201 i 228. (Biblioteki domowej Tom 
XXXV — XXXVI — nowy tytuł do starej edy- 
cyi.) 4 franki. 

MANN Alfons. Spis i cennik narzędzi i przy- 
rządów chirurgicznych, znajdujących się w 
Zakładzie i fabryce Alfonsa Manna w War- 
szawie. Warszawa, druk J. K. Psurskiego, 
1863, w 8ce, str. 19. 

— Toż. Warszawa, druk Psurskiego, 1867, 
w 8ce, str. 28. MANN - MANNSDORP. 61 — Toi t w Warszawie pray tiKcy Bielań- 
skiej Nr. 601. Warszawa, w drukarni F. Kro- 
koszy oskiego, 1872, str. 27. + 

MANN Maurycy (urodź. 1814). Biskupi fran- 
cuscy w sprawie Państwa kościelnego. (Od- 
druk s Dodatku Czasu, 18 r >9, Listopad.) Kra- 
ków, nakład Wydawnictwa dzieł katolickich, 
1860, w 8ce, str. 32. + 4 

— Egoizm, narodowość i Liga. Poznań, 
Żupański, 1849, w 8ce, str. 28. 5 sgr. 4 4 

— Liga i doświadczenie. Poznań, Żupań- 
ski, 1849, w 8ce, str. IV i 79. 12 sgr. 444 

— Listy o walnem zebraniu delegowanych 
Ligi polskiej w Kórniku r. 1849. Leszno, Gun- 
ther, 1849, w 8ce, str. VII i 132. 15 sgr. 4 

— Podróż na Wschód przez Tomów III. 

Kraków, Księgarnia katolicka, w drukarni 
Czasu, 1864—55, w 8ce; Tom I, str. VIII i 
566; Tom II, str. 610; Tom III, str. 665. 36 

*łp. 4+4 

— O sprawie Państwa kościelnego. (Odbi 
cie z Doaatku do Czasu.) Kraków, Wydawni- 
ctwo Księgarni katolickiej, 1859, w fcce, str. 
105. 3 alp. 4 

— Do sprawy Państwa kościelnego. fOd- 
druk s Czasu.) Kraków, nakład Wielogłow- 
skiego, 1860, w 8ce, str. 84. 

— Szara godzina, powieść. (Oddruk z feu- 
letonu Czasu.) Kraków, nakład i druk Czecha, 
1854, w 8ce, str. VI i 127. + 

(Przełożono ia, w „Posener Zeitung } tt 1654, 
od Nru 145 pod tyt.: „Die unverhangnissvolie 
Stande.) 

— Sztuka i miłość, dramat w 2 dobach 
rzeczywistego życia. Poznań, Żupański, czcion- 
kami Kamieńskiego i Spółki, 1849, w 6ce, str. 
XI i 162. 

MANNERT Cenrad (ur. 1756 t 1334). Kartę 
▼on Oit- und West-Galizien etc. Nfirnberg, 
1804, fol. kolorów. 

— Der Norden der Erde von der Weich- 
sel bis nacb China, mit 2 Karten. Leipzig, 
1820, w 8ce. 

Manna dla łaknącej duszy i wonne kadzi- 
dło dla Boga zastępów na cała. Bożego Ciała 
uroczystość, tudzież na niedziele i świętu inne, 
na 40-godcinne nabożeństwo, a co do Mszy 
św. i na codzieó. Bochnia, druk i nakład A. 
Sonka, bez w. r. (1830), w 8ce. 

— dla Chrześcian Katolików czyli Zbiór 
nabożeństwa starannie zebrany i do druku 
podany. Nowy Sącz, nakład i druk J. Pisza, 
1866, w 12ce, str. 318 i VI. 4 

— dla Katolików Chrześcian czyli Zbiór 
nabożeństwa, starannie ułożony i do druku 
podany. Wydanie powtórne pomnożone. Nowy 
Sącz, J. Pisa, 1868, w 8ce, str. 354 i VI. 4 

— czyli Zbiór osobliwych nabożeństw i 
pieśni, z dodatkiem gorzkich żali i nieszpor- 
nych psalmów, na pożytek serc bogobojnych 
zebrany, oraz 36 rycinami mszalnemi i 14 stacyjnerai przyozdobiony. Wydanie drugie. 
Wadowice, F. Fołtyn, 1869, w 8ce, str. 536 
i VIII. 4 

— duchowna czyli Nabożeństwo dla pobo- 
żnych Chrześcian Katolików, z najlepszych 
przez św. Kościół potwierdzonych książek 
zebrane, na pociechę i pożytek wiernych do 
druku podane. Bochnia, druk Pisza, 1870, w 
12ce, str. 330 i VI. 4 

— Toż. Tamże, wydanie drugie pomno- 
żone, 1871, w 12ce, str. XIV i 820. 4 

— niebieska dla dusz prawdziwie pobo- 
żnych czyli Wybór różnego nabożeństwa. 
Wydanie czwarte pomnożone. Tarnopol, dru- 
kiem i nakładem Józefa Pawłowskiego, 1871, 
w 8ce, str. 428 i IX. 

— czyli Zbiór osobliwszych nabożeństw i 
pieśni, z dodatkiem gorzkich żali i nieszpor- 
nych psalmów, tia pożytek serc bogobojnych 
zebrany, oraz 36- ma rycinami mszalnemi i 
14 stacyj ozdób. Wydanie trzecie. Wadowice, 
F. Fołtyn, 1871, w 16ce, str. 636 i VIII. 
35 cent. 

MANNHARDT Wilhelm. Die Gótterwelt der 
deutschen und nordischen Vólker. Berlin, 
1860, w 8ce. 

— Prośba. (Warszawa), w drukarni Gazety 
polskiej, 1866, w 8ce, str. 7. 

— Obacz: Łasicki J. 

MANNHART Ksawery Franc. (Jezuita, ur. 1696 
t 1773). Thebaida. Pustynia Bogu w ciele 
ludzkiem cierpiącemu poświęcona, osobliwie 
na Wielki Tydzień, w łacińskim języku wy- 
dana 1769 roku, na polski język przełożona. 
Poznań, w drukarni pojezuickiej, 1801, w 8ce, 
str. 261 i kart 8. 7 1 /, sgr. 

MANNI Jan Baptista. Aziomata filozofii chrze- 
ścijańskiej z rozważania czworakiej wieczno- 
ści. Przemyśl, 1801, w 8ce. 

(Innaedycya: Kalisz, 1746. 4) 

MANNING Edward Henryk (ur. 1809). Ceza- 
ryzra a katolicyzm, przełożył Wł. Małkow- 
ski). Kraków, nakładem Wydawnictwa dzieł 
katolickich, 1874, w 8ce, str. X, U i 51. 4 

— Spowiedź albo Serce Jezusa grzeszni- 
kom w Sakramencie Pokuty otwarte (The 
Love of Jesus to penitents), nakreślił Arcy- 
biskup Westminsterski (w Anglii), tłómaczył 
z angielskiego ks. St. Ulanecki S. T. i 0. P. 
Dr. Warszawa, w drukarni Jana Cotty, 1867, 
w 16ce, str. 170 i XII. 20 kop. 

MANNSOORF J. 0. F. Actenstucke uber die 
aristokratischen CJmtriebe der neuesten Zeit 

unter den Polen, von Doctor der Weltweis- 

heit, Baccalaureus der schonen Wissen9chaf- 
ten und Magister der freien Kunste. Leipzig, 
Yerlag von Johann Ambrosius Barth, ge- 
druckt bei Friedrich Nieś, w 8ce, str. X i 196. 
(Pismo to stanowi VIII. Zeszyt dzieła pod 
tytułem: Oeschichte der geheimen Verbin- 
dungen der neuesten Zeit.) 25 sgr. 4 


62 MANNTEIFEL - MAPPA. MANNTEIFEL Sej. Gustaw (Polak). Inflan- 
tuziemies lajkogromota aba Kalendera uz 1862 
godu. Ryga, w 8ce, str. 2, 96 i 2. 15 kop. 

— Polnisch-Livland. Riga, 1869, w 4ce. 

— Obacz: LMand: 

Manoeuvres, ezercices et psrades efiectuós 
en 1835 Aa camp de Kalisz. Si Petersbourg, 
1837, w 8ce. 

MANOURY Umonadłer. Łe jen de dames 
a la Polonaise, par.... Nouv. óditiou. Paris, 
Deutre, 1868, w 12ce. 

(Inne edycye : Paris, 1770, 1787.) 

MANSCH Phllipp. Satze ans s&mmtlichen 
Rechts- and Staatswissenschafben. Lemberg, 
Druck von Piller, 1861, w 8ce. 8 sgr. 

MAŃSKI G. S. Der Feld- Wiesen- und Gar- 
tenbau, so wie auch die Fracht- und Forst- 
baurazucht. Siidpreuesens, oder fiber die Cul- 
tur und Natzung aller in dieser Proyinz vor- 
kommenden Gewachse. Ein Handbuch fur 
Stadt-und Land-Oekonomen, bo wie auch far 
Forstmknner, Gartner und alle diejenigen, 
welcbe Sudpreussen Hinsicht naher kennen 
lernen woli en. Posen und Leipzig, bei Johann 
Friedrich Kuhn, 1805, w 8ce, str. XXIV i 
279. + 

MAŃSKI Johann Gottfried. Leben, Reisen und 

Schicksale des eines geborenen Danzigers, 

von ihm eelbst beschrieben. Breslau, C. Fried. 
Barth. jun., 1803, w 8oe, str. XVJ, 232 i ryc. 
1 tal.; zniż. 5 sgr. + 

Mantuy oblężenie, obacz: Biblioteka Ossoliń- 
skich; Godebski Cypryan. 

Manuale caeremoniarum romanarum, ex li- 
bris rumanis mszime authentiois et authori- 
bus in hac materia versatissimi8 , studio et 
opera Presbyterorum Congregationis Missio- 
nis gallico primnm idiomate conecriptum, 
recens vero in latinam sermonem conversum 
et ad usum ecclesiarum Poloniae accommo- 
datum. Editio secunda*. Varsaviae, typ. Con- 
greg. Missionis, 1842, w 16ce. 1 rub. 

— devotionis ad usum ecclesiasticorum edi- 
tum. Varsaviae, typis et sumptibus Congre- 
gationis Missionis, 1859, w 12ce, str. 503. 
1 rub. 

— ecclesiasticam pro usu Fratrom Minorum 
S. Pa tri 8 Francisci Capucinorum Provinciae 
Polonae. Varsaviae, 1832, w 8ce, str. 99. 

— precum et spiritualium ezercitiorom, 
sacerdotibus et alumnis Seminarii utilissi- 
mum. Vilnae, typis et sumptibus Josephi 
Zawadzki, 1855, w 16ce, str. VIII i 348. 
75 kop. 

— Toż. Tamże, 1869, w 16ce, str. 302. 
*75 kop. 

— pharmaceuticam. Yolumen alterum. Ad- 
jumenta varia cheroica et pharraaceutica, at- 
que subsidia ad parandas aquaa minerales. 
Leszno, 1861, w 8ce, str. 869. 2 rob. 80 kop. — des Yerfahrens bei Anmeldung sn den 
Eben behufs des Trau ungsrap talara. Przemyśl, 
Druck von Dzikowski, 1869, w 806, str. IV 
i 81. + 

Manuallk dla użytku Członków ustanowio- 
nego od Ojca św. Piusa IX. Bractwa trzeź- 
wości pod opieką Najśw. Panny Maryi Gro- 
mnicznej , zawierający w sobie społeczne i 
Srywatne nabożeństwa Bractwa, modlitwy do 
Iszy i Kommunii Św., z dodaniem wykazu 
przyjęcia do tegoż Bractwa i do związku 
nadziei ŚŚ. Aniołów Stróżów. Wydanie dru- 
gie. Niemieckie Piekary, nakład J. X. Biskup- 
skiego, druk T. Heneczka, 1867, w 8ce, str. 
VIII, 170 i II. + 

— Obacz: Czeioweki J. 

— historyczny, obaoz: Marczyński Wawrzy- 
niec (1815, 1817); Rozwadowski. 

Manuel de lecture, obacz: Plansen. 

MANUEL Huan (urodź. 1273 t 1347). Rady 
Patroiiiuszowe Księcia Don Źuana Manuela, 
czyli Historye i przykłady opowiadane hrabi 
Lukanorowi. Z hiszpańskiego wydane po pol- 
sku przez L. S(iemieńskiego) autora Wieczo- 
rów pod Lipa^ Tomów II. Poznań, nowa 
Księgarnia, w drukarni nowej, 1847, w 8ce, 
str. VII, 156 i 148. 6 złp. + 

Manuoiewicz Mikołaj Jan (f 25 Czerwca 1834), 
obacz : Porządek. 

MANZONI Alekaander (urodź. 1784). Piąty 
Maja, oda z włoskiego przełożona przez Lud- 
wika Kamieńskiego, Członka Król. Warszaws- 
kiego Towarzystwa przyjaciół nauk , Puł- 
kownika, Podszefa Sztabu głównego Wojsk 
polskich podczas ich pobytu w Elblągu 1631, 
w 4ce, kart 4 (litografowane). + 

— Narzeczeni, przekład Placyda Jankow- 
skiego. Tom I. Petersburg, 1846, w 8ce (wię- 
cej nie wyszło). 

— Oblubieńcy medyolańscy, historya z XYIL 
wieku, znaleziona i przerobiona. (Tłómaczył 
Wojciech Szymanowski.) Tomów V. Warsza- 
wa, S. Orgelbrand, 1848, w 12ce; Tom I, str. 
269; Tom II, str. 297; Tom III, str. 224; 
Tom IV, str. 293; Tom V, str. 309. 20 złp. 

Map rysowanie, obacz: Kolberg J. 

Mappa Guberni i Kaliskiej. Kalisz, 1871. 

— ścienna do naocznej nauki miar i wag 
metrycznych (po polsku i po niemiecku). 
Ostrowo, J. Priebatsch, 1869, fol. 7 1 /, egr. 

— kolei, obacz: Kozłowski. 

— Polski w dawnych jej granicach, wydana 
dla użytku Szkół w Krakowie. Kraków, na- 
kład Adryana Baranieckiego, litografia Czasu 
M. Salba, 1871, fol., ark. 6. + 

— widowni wojennej w północnych Wło- 
szech. — Carte du theatre de la guerre, dV 
pres les cartes speciales du theatre de la 
guerre dressees par Berthe et publieea par 
Garn i er freres k Paris. (Dodatek do Gazety 
warszawskiej) y fol, karta 1. + MAPPOGRAFIA - M ARABSKI. 6S — Galicyi i Krakowa, ob. Bełcikowski K. 
(Krakowa, 1828); Benoni (Atlas 1873); Benedicti 
Lucas (West- Galizien); Gross (Ost- and West- 
Galizien in 14 Sectionen); Kocziczka Al. (Plan 
▼on Krakau, 1847); Kraków (1862); Kummers- 
berg (Atlas, 1656); Liechtenstein J. M. (Ga- 
lizien 1806, West - Galizien 1808, Bochnia 
1804, Słomniki 1804); Liechtenstern Max. (W. 
Księstwa Krakowskiego); Liesganig (według 
Liesganiga Galicya Wschodnia, 1803); Mannert 
Conrad (Galizien, 1804); Mezburg i Zanoni 
(West -Galizien, 1803); Mollo Tramjiiillo (Ga- 
lizien, 1803); Scbmidburg G. R. (Galizien, 
1801-4-22); Wyszkowski P. (Plan Miasta 
Krakowa, 1831); Zebrawski T. (Krakowa). 

— Europy, obacz: Europę (1836); Fielitz 
(1838); Herkner J. (Kolei żelazn. 1861, Atlas 
1850); Kośmlński (Europa 1828, Ameryka, In- 
dye, Azya, 1829); Reichard; Strojnowski 8. 
(1866). 

— Kaukazu, obacz: Bouturlin 8. 

— Krakowa i jego Okręgu, 1831, w lito- 
grafii Wyszkowskiego (tylko dwa czy trzy 
exemplarze odbito). 

— Palestyny, ob. Ozieduszycki M. (1862). 

— Polski, obacz : Atlas (Banzemer i Zaleski : 
Poland 1837, Kolberg 1826-27, Dufonr 1860); 
Benedicti (1804); Bystrzonowski L (strategi- 
czna, 1840); Carte (1812); Chodźko L (Atlas, 
1831); Chrzanowski (Atlas, 1869); Oufour (pby- 
sique, hydrogr. d' apres Dufour, 1860); Egloff 
(pocztowa, 1846); Engelhardt (1812 do 1862); 
Engelhardt i Oleszczyńskl Seweryn (Królestwa 
Polskiego, 1824); Fielitz Th. G. (1829, 1831); 
Goldschmidt (vor der Theilung); Hutter F. X. 
(Kónigreich Polon, 1820); Karta (topogr.); Knit- 
tel J. E. (Polen und PreusBen 1812, Carte mi- 
Iitaire) ; Kolberg Julian (Królestwa Polskiego, 
1817); Korzeniowska R. (Atlas historyczny); 
Lelewel J. (do Historyi polskiej) ; Łapie P. 
(Russie d' Europę, Varsovie 1812); Lohse 
(Kartę, 1831); Nichaelis E. H. i C. Schach 
(Altes und Neues Polen, 1831); Miklaszewski 
(do Historyi polskiej); Mollo (Polen, 1816, 
1817); NipaniCZ (Królestwa Polskiego, 1863, 
1867); Nordmann A. P. H. (Pologne, 1830); 
Osiecki (1861); Parthees Karol (Województwa 
Rawskiego 1806, Płockiego) ; Plater S. (Atlas 
historiąne , 1827) ; Polen (Verwandlungen, 
1807); Polszczą; Rendziny (Pologne, 1810, 
1811, 1828); RodeckiF. (Obraz jeografiozno-sta- 
tystycsny, 1830); Rodecki Franciszek i Ole- 
szczyński Seweryn (Królestwa Polskiego, 1830); 
Sandor (Warszawa, 1811); Sotzmann F. (1800, 
1809 i 1830); Streit (1831); Stolzmann (Par- 
tyzantka); Topelnicki I. (1862): Uz (1811, 1831); 
Warsofaaa (1807); Widulińskl K. (Królestwa 
Polskiego, 1827); Wrotnowski (Atlas, 1850); 
Zakrzeweki Aloz. (Królestwa Polskiego, 1831); 
Zanoni (Polen nach Rizzi-Zanoni, 1807). 

— Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus 
Polskich; obacz: Giliy (Sildpreussen, 1602—3); 
łtepfyarten I Sotzmann (Posen, 1804) ; Jaetting Carl (Danziff, 1807); Kurnatowski (1843-61); 
Peschell E. (Posen, po rok 1803, kart 18) ; Posen 
(Kammerdepartem., 1804); Richter K. (Dan- 
zig, 1810); Sotzmann (Posen, 1815). 

— przemysłu, ob. Miku licz Andrzej (Volks- 
wirtschaftliche des Hcrzogthums Bukowina, 
1873); Rossya. 

— Rossyi, obacz: Danielow; Oufour; Fry- 
drychs (i Polski 1827); Marę C 

— do starożytnej historyi, obacz : Nendzyń- 
ski (Orbis antiqui, 1825); Pa płoński J. (Sło- 
wiańszczyzny z X— XII. wieku, Prus z XIII. 
wieku). 

— Księstwa Warszawskiego i Warszawy, 
obacz: Bach (Plan Warszawy, 1809); 6otZ 
Marcelli (Królestwa Polskiego, 1673); Guess- 
feld F. 6. (Warschau Herzogthum, 1810); Hantl 
Mart. (Herzogthum Warschau 1812; Kartę von 
Grossherzogthom Warschau (Berlin 1808); Kol- 
berg W. (Plan Warszawy); Lekarczinsky (War- 
schau nebst Umgegend, 1831); Perthśe Karol 
(Okolice Warszawy) ; Schropp (Carte de la par- 
tie raeridionale du Grand Duche de Yarso- 
▼ie); Sotzmann 0. F. (Herzogthum Warschau 
18U;;TardieuP. F. (Varsovie); Teztor (Topogr. 
Kartę vom nordlichen Theile des Herzog- 
thums Warschau, Atlas). 

— - Więcej obacz : Atlas ; Benoni (Atlas geo- 
graficzny). 

Mappografia, obacz: Rastawiecki Edward. 

MAQUI0. Patty , powieść z angielskiego, 
przełożyła Zofia Grabowska. Warszawa, Red. 
Przeglądu tygodniowego, 1873, w 16ce, str. 
160. 

MARAMAROS Deodat. Positiones ex unńrer- 
sis disciplinis theologicis. Leopoli, typ. Pil- 
ler, 1804, w 4ce, str. 4. + 

MARAMAROS Antoni (ksiądz). Powinszowa- 
nie w dzień imienin J. £xcallencyi J. W. 
Frano. de Paula Pischtek, Arcybiskupa lwow- 
skiego i Prymasa Królestwa Galicyi i Lodo- 
meryi, J. W. O. i najłaskawszego dobrodzieja, 
z najwyższem uszanowaniem i w najgłębszej 

pokorze ofiarowane przez ks. Archikatedry 

lwowskiej ormiańskiej, d. 2 Kwietnia 1836 
roku. Lwów, druk J. Schneidra, 1836, w 4ce 
półark. 

— Laur z samych cnót i dostojeństw uwity, 
aJ.Excell. JW.MX. Franc. de Paula Pischtek 
Arcybiskupowi lwowskiemu, Prymasowi Kró- 
lestwa Galicyi i Lodomeryi, Panu i najłaskaw- 
szemu dobrodziejowi na uwieńczenie instal- 
lacyi jego ofiarowany przez ks. Archi- 
katedry katolickiej lwowskiej. Lwów, druk 
Schneidra, 1836, w 4ce, str. 8. 

MARAŃ8K1 (ksiądz). Co się stało w Kaszu- 
bach za dawnych czasów, opowiedział przed 

sto laty stary Skiba, a spisał Chełmno, 

Danielewski, 1863. 2'/, sgr. 

— Obacz: Masoński. 64 MARASSĆ - MAECHIA. MARASSĆ Adam. Thezy z prawa i umieję- 
tności politycznych, których..... publicznie 
bronić zamierza. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1865, w 8ce, str. 7, + 

MARASSĆ Mieczysław. kredycie ziemskim 
w Austryi. (Odbitka z Czasopisma poświęco- 
nego prawu i umiejętnościom politycznym, 

1865, Zeszyt XI. i XII.) Kraków, Friedlein, 

1866, w 8ce, str. 46. -«- 

— O pojęciu i zndauiu statystyki skreślił 
..... Dr. O. Praw, Członek Berlińskiego Semi- 
naryum statystycznego. Kraków, wydanie Ka- 
rola Langiego, druk Czasu, 1866, w 8ce, str. 
142 i II. 90 kop. 

— Przegląd polskiej literatury ekonomi- 
cznej, z uwzględnieniem stosunków ekono- 
micznych Królestwa Polskiego, skreślił Mie- 
czysław Marasie Doktor Obojga Praw. Kra- 
ków, czcionkami drukarni Czasu Wincentego 
Kirchmayei-8, nakładem autora, 1864, w 8ce, 
z przodu 2 kart niel. i 73 stron, omyłek 1 
karta nieliczb. 

— Rzecz o podatkach i ich reformie. (Od- 
bitka z Przeglądu polskiego.) Kraków, 1867, 
w 8ce, str. fc4. 64 centy. + + + 

— Tezy z prawa i umiejętności politycz- 
nych, których publicznie bronić zamierza. 

Kraków, drukiem Uniwersytetu, 1864, w 8ce, 
str. 6. -+ 

MARAT Jean Paul (le conventionel , urodź. 
1744 f 1793). Aventurcs de Potowski. Paris, 
1850, w 4 cc. 2 franki. 

— Obncz : Korday (Corday). 
Maraton, obacz: Ujejski Kornel. 

MARBACH. Historya o Gryzeldzie i Mar- 
grabi Walterze. (Z książek dla ludu przez 
Marbacha wydanych.) Tłómaczenie Józefa 
Lompy. Mikołów, druk .1. Nowatskiego, 1847, 
w 16ce, str. '66. 

— Toż. Wadowice, czcionkami i nakładem 
Fr. Fołtyna, 1809, w 12ce, str. 36. + 

— Życie, sprawy i wędrówka do piekła Dra 
Jana Fausta, osławionego czarnoksiężnika, 
astrologa, astronoma, mistrza magii i hu- 
morysty , z niemieckiego (wyd. Marbacha) 
tłómaczenie J. Lompy. Bochnia, Pisz, 1858, 
w 12ce, str. 114 i III. 1 złp. 10 gr. + 

MARBURG Konstanty (z powiatu Mińskiego). 
Przekład całego Machiawela. (Rękopis).— Prze- 
kład Drnpera : Dzieje umysłowego rozwoju 
Europy. (Rękopis.) 

MARCADĆ Wiktor Napoleon (urodź. 1810 t 
1854). Traktat o przedawnieniu, podług Kode- 
ksu cywilnego w Królestwie Polakiem obo- 
wiązującego. Traktat Adwokata przy Sądzie 
kassacyjtiym przy Radzie Stanu i przy Mini- 
b tery urn Spraw wewnętrznych w Paryżu..... 
jednego z założycieli dzieła: Revue critiąue 
de Legislation. Obejmujący krytyczny rozbiór 
autorów i jurisprudencyi, czyli teoretyczny 
i praktyczny wykład tytułu XX., Księgi III. Na język polski przełożył Antoni Wrotnow- 
slri, Adwokat przy Sądcie appellacyjnym Kró- 
lestwa. Warszawa, druk Gazety codziennej, 
1657, w 8ce, str. 412. 2 rub.; zniż. 1 rob. + 

Marcel Stefan, ob. Kraszewski J. I. (Jermola). 

Mareollin Ammian, obacz: Lelewel J. 

MARCET pani, (zona Alexandra Marcet). Po- 
wieści dla dzieci, w trzech Częściach, prsez 
Nak wąską K. z Potockich. Lipsk, Micbelsen, 
1846, w 8ce, str. 8, 168, 168, XVI i 157. 
Cześć I : m Powieści dla małych dziewczynek 
i chłopczyków. 8 7, złp. — Część II : Powieści 
dla starszych panienek i chłopczyków. 8 złp. 
15 gr. — Część III: Powieści dla dorastającej 
młodzieży. 8 złp. 15 gr. 

March W., obacz: Metsenhaoser. 

MARCHAL Karol (pseodonym Bossy, urodź. 
1822). 1/Empereur Napoleon III. et la Polo- 
gne. Paris, 1868, w 8ce. 1 frank. 

MARCHAL 0. Ostatnie chwile rewolucjoni- 
sty na śmierć skazanego podczas samachu 

stanu Napoleona III., przez Missyonaraa 

apostolskiego. Z 19go francuskiego wydania 
na język polski przełożył ksiądz Władysław 
M. Kraków, druk Władysława Jaworskiego, 
1871, w 12ce, str. 64. 25 cent. + 

MARCHAL P. Wiktor. Kobieta, jak) być po- 
winna, z wydania dziewiątego francuskiego 
przełożył ks. Joachim Dębiński. Nanmbarg, 
nakład Zawadzkiego w Wilnie, 1869, w 16ce. 
20 sgr. 

— Sumienie, fokiem być powinno. Przekład 
z francuzkiego X. K. Ej. Wilno, J, Zawadzki, 
1872. 

MARCHAND E. Essais poetiąues publiós bu 
profit des Polonais. Alenęon, de V imprimerie 
de Poulet-Malassis, 1881, w 8ce, str. 88. 

MARCHANO Ryszard Feliks (uroda. 1813 t 
1850). Chemia organiczna, przekład s nie- 
m ieckiego przez Andrzeja Radwańskiego. 
Warszawa, 1841, Część I. 

— Obacz: Weehler. 

— Zasady chemii z języka niemieckiego 
wytłómaczone przez Andrzeja Radwańskiego. 
Warszawa, druk Aug. Dietricha, 1889-, Caęśó 
II., w 8ce, str. 176 i nieliczb. 1. 

— Obacz: Lutze L. 

MARCHESELLE Józef Antoni (Franciszka*). 
Theorema et prazis, to jest: Rozważne i spra- 
wne ratowanie chorych, pomaganie umiera- 
jącym, posilenie konających. Dla informacyi 
kapłanom poczynającym koło chorych praco- 
wać, przedtem włoskim przez księdza a te- 
raz in theoretica łacińskim, in praotica me* 
thodo ojczystym językiem przez jednego Fran- 
ciszkana konwentu krakowskiego opisane r. 
p. 1754 w Krakowie, w drukarni Księcia Imci 
Bis. K. Kraków, nakład Wydawnictwa Jawor- 
skiego, 1871, w 8ce, str. 135 i YI. 60 cent. + 

Marchia, obacz: Płtchon; Riedel A, MARCHOCKA - MARCINKOWSKI. 65 Marchocfca Petronella, ob. Wojewódzki M. 
Marcbocki 8., obaoz: Stażewski Stanisław. 

MARGH0CK1 Ignac/ Ścibor (t około 1829). 
Prawo szlacheckie. Minko wce, 1804, fol., str. 
10. + 

— Ustawy rolników. Mińkowce, 1804, fol., 
kart sig. A— D2. + 

— Prawa miasta Minkowic. Bez w. roku 
(po 1819 a przed r. 1829), fol., str. 80. 

MARCHOCKI Mikołaj Ścibor (z Marchocic). 
Historya wojny moskiewskiej, przez Wy- 
dana przez Redakcyą Orędownika. Poznań, 
Nowa Księgarnia, druk Orędownika, 1841, w 
8ce, str. 175. 1 tal. -t- 

MARCIEJEWSKI Augustyn (ksiądz pleban 
Urdomiński, f 19 Października 1827). Mowa 
duchowna przy wprowadzeniu ciała do ko- 
ścioła katedralnego ś. p. J WJX. Michała Fran- 
ciszka Karpowicza, pierwszego Biskupa Wigier- 
skiego, Orderu św. Stanisława Kawalera, przez 
miana d. 11 Grudnia 1803. Za pozwole- 
niem Zwierzchności. Warszawa, 1805, w 12ce, 
str. 24. Na str. 25—27: Wyjątki z listów 
Króla Stanisława Augusta do X. Michała Kar- 
powicza. Na str. 28—32: Mowa przy usta- 
wienia do grobu ciała ś. p. Karpowicza Bisku- 
pa Wigierskiego, miana przez JP. Michała 
Karpowicza synowca , podstolica by wszego 
Powiatu Prenskiego, d. 12 Grudnia 1803 r. 

— - Kazanie za duszę Stanisława Małachow- 
skiego. Wydane z woli czterech północnych 
powiatów, 1810. 

MARCIEJEWSKI Stanisław (urodź. 1801 1 17 
Lipca 1865 w Marsylii). Luźne wierszyki sa- 
tyryczno - polityczne ,' bezimienne, antografo- 
wane. 

Marcin Polak (t 1279), obacz: Ciampi 8. 
Klimas Philip. (Pragae, 1859 +); Martinus 
Schdflbern. ; 

MARCINKIEWICZ Hieronim (w Witebsku). 
Pisemka dorywcze. Wilno, druk Józefa Za- 
wadzkiego, 1857, w 16ce, str. 108 i rejestru 
karta 1. 75 kop. 

— Poezye. Wilno, 1845, w 12ce. 

— Toż. Tomik I. i II. Wilno, Zawadzki, 
1848, w 12ce. 50 kop. 

Marcinkiewicz Kandyd, obacz: Exauvillez. 

MARCINKIEWICZ Wincenty Dunin. Ciekawy ś? 
Przeczytaj ! Trzy powiastki i wierszyk ulotny. 
Mińsk, 1856, w 16ce. (Obejmuje: Kupałła, po- 
wieść po białoruska; Błogosł. rodzina po- 
wieść; Sławianie XIX w. pow. wierszem.) 5 złp. 

— Dadarz białoruski, czyli wszystkiego po 
trosze. Mińsk, 1857, w 16ce. 

— Hapon, powieść białoruska, z prawdziwego 
zdarzenia w języku białoruskiego ludu napi- 
sana. Ozdobiona 4 rycinami, przez..... Mińsk, 
nakładam księgarzy mińskich braci Bej linów, 
drukiem Jokiela Dworca, 1855, w 8ce, str. 
126. 1 rab. (Od strony U do 71 idzie sama powieść narzeczem białoruskiem, wier- 
szem pisana; od str. 73 do 76 w ternie na- 
rzeczu: „Powinszowanie Wójta Nauma"; od 
str. 79 do końca wiersze polskie.) 

— Lucynka czyli Szwedzi na Litwie. Opo- 
wiadanie historyczne w 4 obrazkach (wier- 
szem). Wilno, nakład i druk A. Syrkina, 
1861, w 8ce, str. 90 i 1. + 

— Wieczornice i obłąkany, poezye. Mińsk, 
nakładem i druk. Jokiela Dworca, 1855, 
w 8ce, str. 134, 1 rub. (Wieczornice, w bia- 
łoruskiem narzeczu, obejmują stronnio 52, 
a resztę melodrama wierszem w pięciu obra- 
zach po polsku, p. n. Obłąkany.) 

— Obacz: Mickiewicz Ad. (Pan Tadeusz). 

MARCINKOWSKI Antoni. (Nowosielski Albert 
Gryf). Stary biuralista, przez Ant. Nowo- 
sielskiego. Kijów, 1860, w 8ce, str. 92. 3 zip. 
10, gr.; zniż. 25 kop. -+• 

— Ideały i karykatury, zarysy fantazyi i 
rzeczywistego świata. Etiudy nakreślone dwo- 
ma tępemi ołówkami. Kijów, 1848, w 8ce. 

— Lewiathan, książka składkowa, wydana 
przez Alb. Gryfa. Kijów, 1848, w 8ce. 10 złp. 

— Lud ukraiński, jego pieśni, bajki, po- 
dania, klechdy, zabobony, obrzędy, zwyczaje, 
przysłowia, zagadki, zamawiania, sekreta le- 
karskie, ubiory, tańce, gry i t. d. Tomów U. 
Wilno, nakład i druk Teofila Glucksberga 
księgarza i typografa wileńskiego naukowego 
Okręgu, 1857, w 8ce; Tom I. str. XII i 380, 
omyłek 1 k. n., z portretem autora; Tom II. 
z przodu 2 k. niel. i str. 282, omyłek 1 k. 
n. 4 rub. 50 kop.; zniż. 2 rub. 25 kop. + 

— Pamiętniki kuratora magazynów. War- 
szawa, u U. Natansona, 1858, w 8ce, str. 156. 
1 rub. 

— Pisma krytyczno filozoficzne, przez No- 
wosielskiego. T. U. Wilno, T. Glucksberg, 
1857, w8ce, str. 212 i 195. (T. .1 Treść: Li- 
sty o istocie i celu mądrości chrześcijańskiej ; 
Chrześcijańska filozofia życia z porównaniem 
z filozofią naszego wieku panteistyczną p. M. 
Jakubowicza ; Uwagi nad Estetyką Libelta ; 
Co jest żywiołem literatury XIX w.?; Excen- 
tryczność; Humor; Znaczenie romansu hi a to- 
ry cz. ; O charakterze ironii w Dziwadłach Kra- 
szewskiego ; Tegoż Powieść bez tytułu ; Dzieła 
histor. Dziekonskiego i Rogalskiego. T. II. 
Reszty ręko pis mu Paska; Tomira p. Deotymę ; 
Słówko o trajedyi klasycznej i dobrym sma- 
ku; Myśli o powieści i jej formie; Trapezolo- 
gion Kraszewskiego; Dusza człowieka; Nowy 
i zupełny wykład nauki o duszy p. Łysiń- 
skiego; Myśli z powodu projektu wyd. dzieł 
kompl. Kraszewskiego ; O próbach poematów 
dantycznych z powieści ludowych.) 20 złp. ; 
zniż. 1 rub. 20 kop. + 

— Pogranicze naddnieprzańskie. Szkio spo- 
łeczności ukraińskiej w wieku XVIII, przez 
Antoniego Nowosielskiego. II Tomy Kijów, 
nakładem Leona Idzikowskiego księgarza, 
w drukarni Gazety Polskiej w Warszawie, 

9 Marcinkowski — KAscntsKi. 1863, «(Bw,i przodo i k. ui*l. i 310 .-.1 
Tom IŁ z prioaa B k. met. i ttO stroa. 
8 rob.*. ui» . 1 rab. 60 kop. 

— Dwie fclorttr, obrazek t poWstechneRO 
■j«B, nakreślił A. Newostełeki. U Tomy. Ki 
jów i Wilna, seklsdera i drukiem Józef. Za 
w«Ukt»f o, 185*, w 1 lot ; Tom I et*. 260 ; Tom 
II. itr. 332. 3 rab. 25. kop. 

— Stepy, mona i góry. Sikica i wspomnie- 
nia ( podróiy. II Tomy. Wilno, T. Glacksbenra 
nakład i drak, l«*4, ar 8ca, atr. 248 i 276. 
22 itp.; cna. 1 rud. SO kop. 

-k Obaec: Dubois H.; Ukorłer; l.eires. 
MARCINKOWSKI Feliks, (dr. 1627). De ty- 

6 ho abducoinali, dias. inang. medica. Bero- 
wi, Łyp. G. Sohade, 1856, w 8ce, atr. 81. + 
MARCINKOWSKI Kajetan lau f* 1830). Ro- 
zrywka w samotności, tlómaczenia wierszem, 

przez Warszawa, w druk. Zawadzkiego i 

W et ki ego uprzyw. drak. i księgarzy Dworu 
Kroi. Pola., 1821, w Bee, atr. 48 i ni*], k. 4. 

— Rzeki potikie, poema, pomniki sławy 
narodowej opiewające, napisane roku 1821, 

prań Warszawa, druk X. GKioktberga, 1826, 

w flca, atr. 88. 

*- Rznt oka na (tan tegoctesny oświecenia 
i sposoby d nisz ego rozwinięcia initrakcyi 

krajowej w Polsce, przez Inspekt, szkoły 

Wejew. Płockiego. Warszawa, druk w rynka 
Starego miasta, 1823, w 4ce, itr. 34. + 

— Upominek dla młodzieży polskiej płci 

obojga, przez Warszawa. Zawadzki i Wecki, 

1819, wfice, atr. 16 (wiersz). 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa, 1819, w 8ce, 
atr. 23 i niel. 6, '16 gr. 

— Wierszyki ofiarowane Kaj. Koźmianowi. 
(Waraaawa, 1819), w 4ce. 

— Zabawy wierszem dla płci pięknej po- 
świecona, własne i tlómaczenia, przez. — .. 
Wanaawa, 1818, w 8oe, przed m. 2 atr. 76 
i Biel. 9. (Mieści przekład'- '■ dzieła Demou- 
atlera O mitologii; oryginalny poemat : Gorset; 
Bajka łtp.). 

— Obatiz: Pop* (O tary ty ca). 
MARCINKOWSKI Karol (Dr. mad., '1801+1846). 

De fontibus iodjcatinnum generatira, disaert. 
inaug. med., ąufnu uosr^^nau et suotor. grat i osi 
Medic. ordn. in Unir. liter. Berolinensi, ut 
abmmi in Medic. et Chirurg, honores rite sibi 
coocedereutur dir> ci pa lun defensurns estauc- 
tor....PosoRnie]i'H iii nilim.formisBrflschckia- 
nis, 1823, w 8ce. itr. 31. 15 arg. + + + 

— Uwagi uad yo, i oatnr% kołtuna, 
ze wzglądu na prayazjuy i sposób leczenia 

tego fenomenu, Banlaftł Df. Med. i Cbir. 

Kraków, 1836, w 8ce, str. 56. 2 iłp. + 

— Toz, po niemiecka (w Diefenbaoba Zeit- 
ichrift fur Medizio). 

— Pobyt u preyjaoiela w Lublinie. Na do- 
chód Sióstr miłosierdzia w Lublinie, w 8o«. 
(W Katalogu Bib), Raozyń.) (jlar ci akowski Karol.) Wiersza do Marcin- 
kowskiego. (Poznań*), w 4ee. (Czy drakan- 
nef Jest w katal. Bib). Raczyń.) 

— Au/ruf dnrch den* erfolgtea Tód des 
Dr. Karl Marcinkowski. Plan znr Grnndung 
eiaer Stiftang zum Ged&cbtnies de* Dr. Mar- 
oinkowski. 1846, fol., k. i. + Marcjnowa, ob. Ciyfeki Im [Bajki 1845). 

MARCINOWSKI Antoni (1781+1865). O cola 
roeayjakiego Towarzystwa biblijnego i i rodkacb 
do jego oaiejgoienia. Wilno, w drukarni pism 
peryorfyozuych, 1816, w 8ce, str. 8. (Napisał 
Antoni Marcinowski, jako Sekretarz Towarzy- 
stwa eaniaaanego w Wilnie 1018 rokn.) 

— Dzieje dobroczynności krajowej i zagra- 
nicznej, z wiadomościami ku wydoskonaleniu 
jej sluŁacemi, plamo peryodyozne z polece- 
nia JW. łtimskiego Korsaków a. Gubernatora 
wojennego litewskiego, na docbód Duma 
ubogich Towarzystwa wileńskiego dobro 
czynności wydawane. Wilno, l&iO— 1824, 
w 4ce i &ee. Rok 1820 Kr. 1 — 12, w 4«e, 
Tomów 9; Rok 1821, Nr. 13-24, w 4ce, To- 
mów 3; Rok 1822, Nr. 2ó— 36, w 4ce, To- 
mów 3; Kok 1823, w 8ce, Tomów 2; Rok 
1824 Tomów 3. Rok po 30 złp. ; później po — Dciennik wileński, (Redaktor 1818—1831.) 

— Kuryer litewski. (Redaktor od r. 1817.) 

— Opisanie żałobnego obchodu po wi&kop. 
pamięci Najj. Ces. Aleksandrie 1. K. Pol. o<U>. 
w Warszawie, w ra. Kwietnia 1826. fol. (Wy- 
danie Marcinowskiego.) 

— Układ ćwiczeń mogących ełtiłyó aa 
praygotowanie i jako wstęp do nauk począt- 
kowych, laatosowauy do wieku dziecinnego. 
(Wilno) 1861. 

— Ustawa Towarzystwa wspierania niedo- 
statnich aczniow, założonego przea Kontrym*. 

— Zbiór dawnych dyplomatów i aktów 
miast Wilna, Trok, Kowna. Części a. Wil- 
no, 1843, w 4oe. (Zbierali razem Narbutt, Ja- 
cbiraowicz i Koaakiewkz X.) Obaea: Wilno. 

— Zdanie sprawy a ToWaraystwa biblijne- 
go Wileńskiego. 

— GbtoJi: Cha*unes (Metod. PeaUloaaogta); 
Frisbs (0 owcach, 1810); CsloMiil (Hiator. 
Rzym. 1813). 

— Narbutta: Dzieje nar. litewe. Tomów 9. 
(Nakład Marcinowskiego). 

MABCIN8KI Antoni X. K. S. T. Droga do po- 
zyskania apokojności suzaienia i wwknietfgo 
szczęścia w niebie, preaz X. A. M. K. S. T. 
Warszawa, druk XX. Miaiyoaaray, 1657, wBce, 
k. 2, atr. 179. 

— Toż, wy dani o drugie poprawione i o po- 
łowę •omnoaone. Warszawa, nakładem i dra- 
kism księży Mlasyonaray u iw. Krayte, 18*0, 
w Bce, atr. 18 i 416 60 kop. MARCIŃBKI - MARCZEWSKA. 67 — Toł. Kraków, nakład XX. Miatyonarsy 
św. Krzyża, drak Jaworskiego, 1871, w 8oe, 
str. 437 i 1I> 1 złr. 50 cent, + 

t ~ Drom do prawdziwego spokoju sumie- 
nis> i doskonałości moralną}. Wydani© trze- 
cia. Warszawa, autor, Gebethner i Wolf, druk 
Czerwińskiego i Spółki. J873, w 8oe, str. 
XXVII i 603. 2 rab. 60 kop. ; wydanie skro* 
eona 1 rob* 60- kap. 

— Popularna przysposobienie dsieei do 
pierwsaej spowiedzi i do kommanh' św. War- 
szawa, anfer, 1873, w Sce, sir. VIII, 141 
i II. 45 kop. 

MARfHtittCI Franc Maciej. Gramwatyka pol- 
ska dla Litwinów ucząeyoh się języka pol* 
akiego, ułożona podług óśmió części mdwy 
polskiej. Suwałki, w drakami wojewódzkiej, 
1699, w 13oe, sir. VIII i 94. 2. zip. 

— Toż. (W Katal. S. Orgelbranda także rok 
1835 zapewnie mylnie podany.) 

— Gramatyka Hteweko -polska — (łracnatłka 
arba apasabaś iszsimokinimo łenkiszkos kal- 
bos. Warszawa, druk XX. MisSionarzy, 1861, 
w Sce, str. 152. 30 kop. 

MARCISIEWIGZ lali. Do JW. I mc. P. Mich. 
Wrońskiego, 6edzi«£o pokoju obwodu mo- 
gił a kiego, w dzień imienin d. 29 Września 
r. 1817, w 4oe, k. 2. + 

HIARCiSZEWSKA z KrzywkOwtktch Marya. 

Kucharka szlachecka, przytem zbiór najpo- 
trzebniejszych wiadomości gospodarskie*, ja- 
ko to: urządzenie wędliny, solenie ogórków, 
zasiewanie ogrodów, urządzenie nabiału, pra- 
nie bielizny, różnych kolorowych rzeczy, rę- 
kawiczek, bielenie płócien, wypieranie plam, 
konserwowanie różnych rzeczy na zimę, ho- 
dowanie malin i kwiatów wazonowych, a ta- 
koż o różnych kosmetykach należących do 
toalety damskiej, i wiele potrzebnych wiado- 
motci, a takoż oyBpozydya obiadów na cały 
kwartał 1 zastawienie stołów, wszystko opar- 
ta na rzetelnem doświadczeniu, przez Ki- 
jów, J. Zawadzki, 1657, w 12oe, str. 806. 

— Toż. Wydanie drugie poprawne, z dodat. 
bardzo wielu, pożyteotnemi. Kijów, druk J. 
Zawadzkiego, 1861, w 8ce, str. 910. 2 rtfb. 

— Snohe konfitury sposobem kijowskim. 
Kijów, 1859. 3 zip. 10 gr. 

— Przepisy pieczenia ciast wielkanocnych, 
to jest: bab różnego rodzaju, placków, mazur- 
ków, oraz różnych Innych ciast drożdżowych 

niadrozdaowydt, a tako) legomin, lodów, 
sznażema konfitur, robienie wędliny i wiele 
innych sekretów pewnych i doświadczonych, 
Z bardzo pożytecznym i nowo doświadczo- 
nym dodatkiem przepisów ciast i suchej róży. 
Przez Litwinkę, zamieszkała w Ukrainie. Wy- 
danie drugie. Kijów, w drakami uniwersy- 
teckiej; żytomierz, K. Budkiewicz, 1869, 
w 8ce, str. 85. 75 kop. 

MAIICISZEsYSKI Józef. (fl888) Myśli o spo- 
sobach podniesienia rolnictwa i przemysłu 
krajowego, dążące za wprowadzeniem stałego kredytu. Warszawa, druk K Gluaksbarga* 
1820, w 8ce, str. 24 i niel. 2. 1 alp. 15 g». + 

«~ Rejeetra i tabele dochodu i rozchodu 
kreacenoyi, jako też propinacyi, inwentarz* 
i pieniędzy. Dzieło zawierające tablic aara- 
bry kowany ob 75, mogące ełuiyó aa waó* re- 
jestrów ekonomicznych folwarcznych i eto 
używania, z dodatkiem o gospodarstwie* (War- 
szawą, 1808.J fol., tablic 75, str. niel. & fi alp, 

— Wzór opisania raeczywistago stanu dóbr 
ziemskich., azyli dalsze rozwinięcie aasad 
do ocenienia dóbr ziemskich , z tabelami i 9 
rycinami. Warszawa, w drukarni Piasta, 1$80, 
w 4ce, kart 2, str. 92. 4 zip* 

— Przydatek do rejestrów folwaicznyok 
zawierający w sobie niektóre doawiadoawaer 
praktyki w wielu okolicznościach i przypada 
kach mogące być pod ręką bardzo asytetotone, 
mianowicie gospodarzom i gospodyniom wiej* 
skim, zebrane przez autora Rejestrów* War- 
szawa, druk XX. Mission , 1809, w 8ca, str. &9. 

— Zasady do ocenienia dóbr ziemskich, 
przez byłego inspektora dóbr i lasów rząda- 
wycb. Warszawa, druk XX. Mieaionarcy, 1820, 
w 8ce, str. 79. 1 złp. 15 gr. + 

— Toż, wydanie drugie, poprawniej*** i 
obejmujące wzór rzeczywistego opisania stanu 
dóbr ziemiańskich, z 2 ryc. t. j. planem za- 
budowań i mappą dóbr. Warszawa, Orgel- 
brand, druk przy ulicy Rymarskiej, 1839, 
w 4ce, str. XIV i 82. 5. złp. + 

Marciotawaki, obact: Sokolski K. 

MARC-MfCHEL (Michel Marek nr. 1812 r.) 
i Wiktor MAHGIN (fl867). O chlebie i wo- 
dzie. Krptochfija w jednym akcie ze śpiew- 
kami, przełożona z niemieckiego (plagiatora 
Jacobi) przez Jul. Miłkowskiego, przedsta- 
wiona po raz pierwszy w teatrze Rozmaito- 
ści dnia &9 Października 1888 r. Warssawa, 
nakt. 6z|eiftteina, druk A. Gin aa, 1909, W Sce, 
str. 94. 1 ałp. 

Marconi, ob. Markoni Henryk. 

Marcucci E., ob. Lenartowicz T.j Kraszewski 
J. I, (La spia). 

MARCUS. ConversatioHB guide, or usuful 
and familiar dialaguea in tha finglish, French, 
Gema*, Rassian, Polish and Swedish lan- 
gueiges. London, 1885, w 16co. 

MARCZEWSKA Aleksandra. Odczyt publiczny 
podtytułem: „Kobieta kobietą", wypowiedzia- 
ny w sali Warszaw. To w. Dóbr. na korzyśa ubo- 
gich tegoż Tow., w dniu 11 Marca 1670 r. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, w 8oe, str. 19. 
10 kop. 

— Słówko o odczytaeh ludowych i odczyt 
o Dziewicy Orleańskiej, wypowiedziany w Za- 
kładzie nauk, sztuk i rzemiosł dla kobiet, 
dnia 26 Marca 1871 r. Warszawa, 1871, wBoe, 
str. XII i 26. 20 kop. + 

— Terenia, Skowronek i Sierotka. Dwfe 
powiastki, przez przyjaciółkę dobrych daiaci. 68 MARCZEWSCY - MARĆS Warszawa* Czoion. Aug. Liefeldta, 1865, w 
12ce, str. 04. 

— Wyjątek z powieści p. t. Żyd Chrze- 
acienin. Warszawa, druk. J. Ungra, Gebethner 
i Wolff, 1868, w 12ce, str. 51. 30 kop. + 

MARCZEWSCY Bronisław (ar. 1828) I Witold. 
Dziennik politechniczny. Zbiór postępu in- 
źynieryi, budownictwa, mechaniki i techno- 
logii; wydawany przez Warszawa, druk. 

Pśarskiego 1860, w 4ce, Zeszytów 6, str. 
52. z rysunkami fol. Prenumerata za 12 ze- 
szytów 6 rub. 

— Toż, oraz nauk, związek z niemi mają- 
cych, wydany przez B Marczewskiego Inży- 
niera kommunikacyi i W. Maczewskiego, 
Inżyniera drogi żelaznej. Rok 1861. Zeszy- 
tów 6. Warszawa, J.Okoński, 1861 — 62, w4ce, 
z tablicami i drzeworytami. Przedpłata na 
rok cały 6 rub. 

— Obacz : Morin Art. 

MARCZEWSKI Ludwik (Dr. med.) O kąpielach 
płynnych i parowych tak pod względem 
utrzymania zdrowia, jak również o użyciu 
ich w 8 z tuce lekarskiej, przez lekarza wolno 
praktykującego. Kalisz, druk Hindemitha, 1852. 
w 8ce, str. VII, 244 i 2. 4 + -» 

— These pour le doctorat en medecine, 
soutenue le 10 janv. 1840 etc. I. Qu' est-ce 
que le psoriasis? etc. Paris, impr. Rignouz., 
1840, w 4ce, str. 32. 4 

MARCZYKIEWiCZ Franciszek (Dr .med.) Hi- 
drografia miasta Krakowa i jego Okręgu, skre- 
ślił. ... w celu otrzymania stopnia Doktora Medyc. 
w Dniwer. Jagiellońskim. Wyciąg z rozpra- 
wy uwieńczonej nagrodą przez Wydział lekars. 
w Uniw. Jagiellońskim. Kraków, J. Wildt, 
druk Uniwersytetu, 1847, w 8ce, str. II i 103. 
4 złp. + + 4 

Marczyńska Mar., ob. RaYfałowski S. 

MARCZYŃSKI Wawrzyniec (1779 t 1845) 
Dzieje od stworzenia świata aż do r. 1816, 
czyli rys historyi powszechnej wszystkich na- 
rodów chronologicznie ułożony, z przydat- 
kiem wynalazków uczonych ludzi i opisaniem 
dokładnem batalij w ostatniej epoce zaszłych. 
Poczajów, 1817, w 8ce. 

— Manualik historyczny, zawierający wa- 
żniejsze wypadki, począwszy od początku 
świata aż do pokoju paryzkiego na d. 14 Ma- 
ja 1814 r. zawartego. Wrocław, Kora, 1815, 
w 8ce, str. 124. 3 złp. 

— Toż. d. 20 Li a top. 1815 r., t. i. do czasu 
podpisania w Paryżu traktatu pokoju między 
Francyą i mocarstwami sprzymierzonemi. Ber- 
dyczów, 1816, w 16ce. 

— Toż. Wrocław, Kom, 1816, w 16ce, str. 
8 i 126. + 

— Toż, tamże, z datą r. 1817, w 16ce, str. 
2 i 126. 8 złp. + 

— Podróże z części RoBsyi do Niemiec, 
Franoyi i Hiszpanii w latach 1810 i 1811 

dbyte, a do teraźniejszych odmian zastoso- wane przez...-. Berdyczów, 1816, w 8ce, 
str. 136. 

— Statystyczne, topograficzne i historyczne 
opisanie Gubernii Podolskiej, z rycinami i map- 
parai, przez kaznodzieję katedralnego ka- 
mienieckiego i kapelana szkoły powiatowej. 
3 Tomy. Wilno. druk. Józ. Zawadzkiego typ* 
imperat. Uniwersyt. 1820—1822, w8ce; T. i' 
kart niel. 7, str. 349 i 2; T. II, kart nieL 3' 
str. 302 i 2 oraz 3 Tabl. druk. ; T. III, str. X* 
316 i 2 i 4 Tab., z Atlasem, fol. z 4 krajobr. 
i 5 ryc. 126 złp.; 80 złp. bez atlasu; zniż. 
10 złp. 4 + + 

— Wybór różnych gatunków poesyi t. i. 
Bajek, Satyr, Sielanek, Tnwriedyi, Komedyi, 
Psalmów Dawida, Pieśni, Elegii, Epigrama- 
tów i Nagrobków, przez Wilno, w druk. 

XX. Pijarów, nakładem Aleks. Żółkowskiego. 
1818, w 8ce, str. 157. 

— Obacz: Kowalewski Jul. 

MARĘ C. Carte de la plus grandę partie 
de la Russie, de la Pologne, de la Prnsse etc 
Berlio 1813, fol. 1 złp. 

MAREK z Dąbrowy. Obrazki obyczajowe i 
historyczne dla ludu wiejskiego. Radom. 1862, 
L. Liebermann, 1863, w 16ce, str. 79. 1 ztp. 

MAREK (Karmelita.) Księdza Marka Karme- 
lity, Konfederata barskiego, Przepowiednie 
o losach Polski i Europy. Lwów, nakładem F. 
Twardowskiego, druk. K. Groraana i apół. 
pod zarządem A. Skerla, 1870, w 12ce, str. 13.4 

— Obacz: Słowacki lal. 

MAREK Sty. Święta Jezusa Chrystusa Ewan- 
gelia według S. Marka, wydrukowana dla 
ociemniałych. Tomów 2. Warszawa, druk Inatyt. 
głuchoniem. i ociemn. (wypukłym drukiem\ 
1870, w 4ce, kart 63 i od 64—125. 2 rub.; 
z oprawą 3 rub. + 

(Marek Śty.) Żywot Śgo Marka Ewangeli- 
sty, Śgo Ryszarda biskupa, Śgo Symeona bi- 
skupa, Ustazana i wielu innych, oraz Sgo 
Floryana, męczenników, w 16ce, str. 89. 2sgr. 

MAREK Ambroży. Herby polskie z XVI w. 
(prawie same ryciny). Staraniem Tyt. Dzia- 
ły ńskiego, 185.. 

MAREK Andrzej. Zdania ze wszystkich ga- 
łęzi prawa i umiejętności politycznych. Kra- 
ków, druk Uniwers., 1864, w 8ce, str. 7. + 

Marek Aureliusz, ob. Thomas. 

M ARENGO Karol. Treśó tragedyi w 6 aktach, p. 
t. Pia z Tolomeidi. Warszawa, druk J. Ungra, 
1856, w 8ce, str. 67. 30 kop.; zniż. 15 kop. 

MAR&S. Wielki geometryczny wynalazek 
celownicy trzy ram iennej, najważniejsze dzia- 
łania (dotąd za pomocą tylko trygonometryi 
rozwiązalne) na tablicy pretoryanskiej me- 
chanicznie zastępującej, w r. 1797 przez P. 
Mares inżyniera francuskiego, teraz w pol- 
skim jęz. przez T. Siłę Nowickiego jeometrę 
ogłoszony eto. Warszawa. 1806, w 8ce, str. 
67 i tabl. V. 2 złp. MARE8C0TTI - MARKIEWICZ. 69 Maraacetti fialeara 11111167082,(162711726), 
obacz: Rykaczewski Relacye, II, 361—410. 

MARET H..L C. (ur. 1804). O godności ro- 
zurnn ludzkiego i potrzebie objawienia bos- 
kiego, przez. dziekana fakultetu teologii, 

wikaryusza generalnego Paryża. Przekład Ele- 
onory Ziemięckiej. Warszawa, nakład J. Błasz- 
kowskiego, w druk. Gazety codziennej, 1859, 
w 8ce, Napisów i przyp. kart 6, str. 448, k. 4. 

MAREWICZ Ignacy Wincenty (urzędnik Stan. 
cyw. f niegdyś Rotmistrz wojew. trockiego, 
1755 f w Warszawie 5 Marca 1822). Nefe- 
lonikones, urywki z ociemicielstwa. Zbiór oso- 
bliwych obrazów, z rękopismu Marewicza 
między powieściami tegoż autora ku wiecznej 
pamięci zachowany. Z przymówieniem się do 
uczonego rodaka I. H. W. przepisane i wy- 
dane przez L. K. (Królikowskiego?). Paryż 
druk Maulde i Renou, 1836, w 12ce. 

MAREY Etienne Ju|es(prof. Kolleg.fran. czło- 
nek akademii medycznej, ur. 1830.) Machina 
zwierzęca, ruch przenośny na ziemi i w po- 
wietrzu. Przełożył Wincenty Niewiadomski. 
Warszawa, druk. Przeglądu tygodniowego, 
ulicaCzysta N. 2. 1874, w 8ce, str. 111 z drze- 
woryt, -h 

Margel obacz: Jaroszewski L. 

Marginalien zur Geschichte des Herz. War- 
schau obacz : Polens Untergang. 

MARRERET Jacaues (Capitsin au service de 
Ja Pologne et de la Russie.) Estat de 1' Em- 
pire de laRussie et la Grandę Duche de Mos- 
corie, avec ce qui s'y est passe de plus me- 
morable et tragiąue pendant la regne de 
quatrea erapereurs: a scavoir depuis 1' an 
1590 jusąues en Y an 1606 en septembre. 
Nouv. edit- preoódee d' une notice biogr. et 
bibliogr. par. Henri Chevreuc. Paris, Potier. 
1855, w 16ce. 

MARGOLIŃSKI Marcus (Borussus Occid., ur. 
1839). De chi orosi. Diss. inaug. Rerlini, 1865, 
w 8ee, str. 32. + 

MAR6UERY Wilhelm (pseud. Prosper tl864). 
Lee Polonais, evenements nistoriques en 4 
actea et en 12 tableaux, reprćsentes a Pa- 
na le 22 Dec. 1831 sur le theatre du Cirąue 
Olympiąue. Paris, 1832, w 8ce. 1 fr. 50 cent. 

MAR6UERYE Fryderyk Gabryel Marya Franci- 
szek (biskup ur. 1802). List pasterski prze- 
najwieL biskupa augustoduńskiego, przyka- 
zującego modły za Polskę. Wydawca L. 
Kiedźwiedzki. Paryż, w księg. pols. Króli- 
kowskiego, 1864, w 4ce dużej, k. 2, str. 12 
(tekst polski i francuzki). + 

Marła obacz: Marya. 

MARJA. Trzy obrazy Sybiru, tekst do rysun- 
ku F. Tępy, przez Kołomyja, 1870, str. 9. 

— (Maria.) Die VIII Deoembr. in festo im- 
maculatae Conceptionis B. Mariae V. duplex 
II Claasis cum Octava. Varsaviae, typ. A. Lie- 
feld, (1864?), w 8ce, str. 36. — Die VIII Decembr. Immaculatae Concep- 
tionis B. Mariae Yirginis. (Podpisany :)Micbael 
Episc. Dioec. Ylad. seu Calissiensis. (Warsza- 
wa, 1864), fol. 1 karta. 

Maria Hilf ob. Antoniewicz K. s 

MARIAN A. (Laskownicki). Rusini, powieść. 
Lwów, K. Wild,1869, w 8ce, str, 235. 1 zlr.20c. 

Marian Edward, pseudonim ob. Galii E. 

Maricourt Rśne (Renę Du Mesnil de Mari- 
court, ur.> 1829), ob. Msszczerska (Wiwia 
Perpetua). 

MAVIE Piotr (Jezuita 1 1646). Nauka Ukrzy- 
żowanego w sposobie rozmyślania na dwie 
części podzielona, przez Jezuitę. Na wyra- 
źny rozkaz X. Arcyb. Gniezn, z fran. na pol- 
ski język przetłumaczona. Poznań, Decker, 
1803, w 16ce, str. 259. 3 złp. 

Marienbad, ob. Betze (1847); Franki J. A. 
(1844). 

Marienburg, ob. Eokerdt;(l86B). 
Marienwerder, ob. Leszczyński St. 
Marivaux Piotr Carlet de Chambelein de 
(1688tl758), ob. Jankowski Oycalp (Przeczucie). 

Markefika Ludwik, ob. Czeźowski J. 

MARKI de Anton (Kreisschulderektor.) Auszug 
au* der fur Norraal-uud Hauptschulen vor- 
genchrieben deutachen Sprachlehre, in deut- 
scher und walachischer Sprache. Czernowitz, 
g«druckt bei Peter Eckhard, 1810, w 8ce, k. 4, 
str. 719 i k. 7. + 

MARKIEWICZ. Geschichte der Gesandscha/t 
Kaisers Maxirailian II. im J. 1567 an die K6- 
nigiu Elisabeth v. Kngland, w 4ce, str. 12. 
(W Progr. Oymn. Tarnopol. 1857.) 

MARKIEWICZ Andrzej. (Prof. Akad. krak. 
t około 1814). Do JW. Imci Pana Andrzeja 
Horodyskiego, Refer. cywiln. wojskow. w dzień 
imienin w Krakowie (wiersz), 1808, w 4ce, 
stron 2. (Według notatki Amb. Grabowskiego 
on jest autorem, według zaś Bandkiego, Czer- 
miński.) 

— Merces litteraria alumnis Gymnasii a- 
cademici Cracoviensis, promotione ad scholas 
superiores anno 1800, in amph. Gymn. pu- 
blice impertita, fol., kart 4. 

— O miłości ojczyzny, z aprobowanego do 
druku przez Zwierzchność d. 22 Lipca r. b. 
rękopisma: O obrzydzeniu występków, wad 
i przesądów, a zamiłowaniu prawdy, cnót 
i przymiotów towarzyskich, do ukształcenia 
młodzieży na dobrych ludzi, obywatelów i 
urzędników stosownego. Przez autora dzieł- 
ka świeżo wyszłego: Moralność w wykładzie 
prawa przyrodzonego eto. Kraków, druk. 
Maja, nakład Gaertnera, 1809, w 8ce, str. 
16. 1 złp. 6 gr. t 

— Moralność w wykładzie prawa przyro- 
dzonego, stosownie do przepisów Kommissyi 
edukacyjnej w klasie IV. Szkół przygłów- 
nyeh krakowskich podczas przerwania by- 
tu Polaki dawana przez A. M. Kraków, 70 MARKIEWICZ - MARKIEWICZ. drak. Józ. Jan. Trassltra, 1809, w 8oe, itr. 
186. 6 zip. 

(Autorem jest właściwie Sołtykowicz, z któ- 
rego skryptów Markiewicz korzystał bezpra- 
wnie.) 

m — W drukarni Groblowskiej, dziś Matec- 
kich wychodzi w tym miesiącu dziełko : Mo- 
ralność o obrzydzeniu występków i wad, a 
zamiłowaniu cnót i przymiotów towarzyskich, 
stosownie do przepisów Kommissyi eduka- 
•yjoej, w klasie III. Szkół przygłównych ko- 
ronnych, podczas smutnego przerwania bytu 
Polski dawana przez A. M. w 8ce, str. XIV. 

— Nauka obyczajowa o obrzydzeniu wy- 
stępków, wad i przesądów, a zamiłowaniu 
prawdy, cnoty i przymiotów towarzyskich, 
do iikształcenia młodzieży na dobrych ludzi, 
óbywatelów i urzędników stosowana. Kra- 
ków, druk J. Maja, 1818, w 8ce, str. *221, 
nieliczb. 7. 6 złp. -* + 4 

— Przedmowa, której cenzura roku 1809 
w Krakowie odmówiła umieRzczenia na czele 
dzieła: o Moralności w wykładzie prawa przy- 
rodzonego, stosownie do przepisów Kommis- 
syi edukacyjnej w klassie IV. szkół przygłó- 
wnych krakowskich, po dc z aa przerwania bytu 
Polski dawanej, przez A. M. Do J. W. Wybic- 
kiego, Wojew. Sen., Ord. Orła b. i Legii hon. 
Kaw. w 4ce, k. 2. + 

— Do rycerzów odrodzonej Polski, Kraków 
oswobadzających, d. 5 Lipca 1809. p. A. M. 
w 8ce (dwie edycye). 

— Wiersz na obchód rocznicy oswobodze- 
nia Krakowa dnia 15 Lipca 1809 roku. B. w. 
m. dr., 1810, w 4ce, 4 karty niel. 

— Wierszyk na obchód rocznicy oswobodze- 
nia Krakowa w dniu 15 Lipca 1809 r. B. w. 
m. dr,. 1811, w 4ce, 2 k. niel. 

— Wiersz na trzeci obchód rocznicy oswo- 
bodzenia Krakowa dnia 15 Lipca 1812 roku 
nastąpionego. B. w. ra. dr, w 4ce, 2 karty 
nieliczb. 

— Wiersz wiekopomnej pamiątce przyby- 
cia Najjaśniejszego Fryderyka Augusta Króla 
Saskiego i Ksiązęcia Warszawskiego do Kra- 
kowa dnia 7 Maja 1810 roku, poświęcony 
przez Kraków, w 4ce f 1 arkusz. 

MARKIEWICZ Marek Eugeniusz. Zdania ze 
wszystkich umiejętności prawniczych i poli- 
tycznych. Kraków,druk U u i wers., 1864 w 8ce, 
str. 7. + 

Markiewioz Michał, ob. Pueti. 

MARKIEWICZ Mikoła). Istorja Małorossii. 
Tomów V. Moskwa, izdanie knigoisdawca O. 
U. Hrustalewa, 1842—43, w 8ce. 8 rub. 50 kop. 

— Obacz : Czarnowski l 

— Obyczai, powieris, kuchnia i napitki 
Małorossyan, i z wlec z. iz oinieazni&pro narodn. 
byta. Sgrawioroja. Kijew, 1&GQ. \ rub. 50 kop. 

Mnrkiewici Onufry (Woj$ki halicki t 1807). 
O ftofmowaain natury w otyy vre0O i a C£ | . 
wi$H. Wilao, 1806. (Oddr. m, j), /oJ1 . wifcń.) MARKIEWICZ Roman (1770. f 1849). Pary* 
uważany ©o do nauk roku 1811 w miesiąca 
Styczniu. Wilno, Zawadzki, 181 J, w 8*e,str, 
120. (Od str. 117 — 180 Rej*st* kaifttak*} 
2 złp. + 

— Początki fizyki, z kursu tej naulri <H- 
wanej w Uniwers. Krakowskim wyjęta. Kra- 
ków, druk Akadem. 1819, w 8oe, str. 20T i 
tab 1. 6 złp. + -f + 

— Toz, dla szkół licealnych lub prywatnego 
uczenia się. Część I. Kraków, drak J. Ozeehi, 
1884, w 8oe, str. 400 i 2 tablice. + 4-4 

— Rozprawa o naturze i zasadach flrytó* 
przy otwarciu nauk akademie znych dnia 4 

Października 1814 r. przez Dra Fil., rrof. 

fizyki w Szkole głów. Krak. czytana. Kraków, 
z druk. akademickiej, 1814, w 3ce, str. 61. 
1 złp. 15 gr.+ -t + 

— O ruchu ondulacyjnym we wszystkich 

stanach skupienia zachodzących, przez 

Kraków, 1831, w 8ce, str. 82 i 1 tabl. 3 zip. 

— Rozprawa II. o własnościach fizycznych, 

przez Kraków, druk Akadem. 1818, w 8ca, 

str. 50. 1 złp. 

— Rozprawa III. o uatorze i gatunkach sił, 

przez Prof. fizyki. Kraków, druk Akadsm. 

1820, w 8ce, str. 142. 

— Tabula dilationem metali orum ac de* 
pressionem metalli fluidi in obsenrationibtw 
barometriois corrigens, mensuris metriwe ap- 
plicata. Gracoviae, 1823, w 8oe, str. 17 i X. 

— O związku i stosunkach między ciepłem, 
wod% i powietrzem w działaniach natury. 
Kraków, nakł. T. N. Krak.,druk Akadem., 1893, 
w 8ce, str. 69. 3 złp. 

MARKIEWICZ R., CZAPSKI Adam, WOOZłCKł 
St, MIEROSZEWSKI Jan. Glosy ty*z«oe sie 
XIX. artykułu Konstytucyi Wol. M. Krakowa. 
Kraków, wydawca Adam Czapski, druk Ak** 
dem. 1828, w 8ce, str. 81. + 

— Obacz: Makartnej (Podróż); Staufitw; 
Wolnej (Podróż do Syryi, 1803). 

MARKIEWICZ Seweryn ( 1 839 1 30 Li stop. 1869). 
Rys postępowania przed Sadami przysięgłych 
w Anglii. Warszawa, J.J. Okoński, 1862, w 8ce» 
str. 68. 

MARKIEWICZ Stanisław (Dr. med.) Kweatye 
kanalizaoyi miast. Warszawa, 1869, w 6ca* 
20 kop. 

— Regulamin oholeryczny, ułotony dla •• 
żytku władz lekarskich, lekarzy i publiczno* 
sci. Przekład z niemieokiego przez Dra Mar* 
kiewicza. Warszawa, 1873. 80 kop. 

— O suchotach płuoowych. Dodatek i° 

Sisma: „Klinika". Warszawa, 1867. Obaff : 
iemejer. 

— O użyciu środków lekarskich przez 
wstrzykiwania podskórne. Warazawawa, }8$8> 
10 kop. 

— Ob. Mommsen T. Markiewicz _ markwa^t. fi MARKIEWICZ Władysław. Zdania ze wszyst- 
kich umiejętności prawniczych i politycznych. 
Kraków, druk U ni wers., 186J, w 8ce, str. 7. + 

MARMEWITSCH Hi ller Aron. Die aue Polen 
tmd Lithaoen vor dem Feinde gefluohteten 
and hier sich aufhaltenden Hebraer feierten 
den 26 Angust ihr gewóhnliches Neujahr&fest. 
(Redę.) Petersburg, 1813, w 8ce. 

MARKMANOWICZ. Inwalid rnski (wydawał 
po polsku w Petersburgu do r. 1622), w 4ce. 

MARKI Jaa. Zdania ee wszystkich umiejęt- 
ności prawniczych i politycznych. Kraków, 
drak Cni wers., 1806, w 8ce, str. 7. 

MARKOM (Marconi) Henryk (1792 1 1$63) Po- 
rządki architektoniczne. Warszawa, 1828 - 32, 
fol., str. 46 i 66 tablic rysunkowych. 

-*- Toi pod tyt.: O porządkach architekto- 
nicznych. Warszawa, druk przy ulicy Rymar- 
skiej, 1857, fol., str. 46 i tablic LXVI. + 

— Zbiór ozdób starożytnych (ornamenta), 
dodatek do dzieła o porządkach architekto- 
nicznych, fol., 20 tablic litografowanych u 
Viviera, 1828. 

— Zbiór projektów architektonicznych. — 
Recaeil des projets, z tekstem polskim i fran- 
cuzkim wydany. Warszawa, w litografiach 
Bu/akowskiego i Herknera, 1838—45, wyda- 
ny vf 12 poszytaoh i obejmuje 96 tablic ry- 
snnkowycn, rytowanych na kamieniu przez 
Sławińskiego. + 

— Saggio sugli ordini di archittetture, da.... 
Arofcitetlo del gerernodi Polonia. 1831, w 4ce 
i Atlas foL 8 tar. 

-~ Obaoa: Skarbek Frya. 

MARKÓW 0. A. Łychwa i szcso za neju śli- 

dnje. Opowiadanie narodne, mtpysaw Ko- 

łoenyja, ezerenkamy i nakładom M. J. Biłou- 
sa, 1871, w 24ce, str. 35. 

Matkowski et ses salons. £squisse parisien- 
ne. Parts, Marpon, 1860, w S2oe. 1 frank. 

Markowski łakeb, ob. Bentkowski F. 

MARKOWSKI Jozef (1758 f 31 'Maja 1829). 
Dits*rtation sur la colique, preseutee suivaat 
lesfonnespresorites par V article Xl. de la loi du 
19 Veotose an XI. du 29 Fructidor an XUI. S 
et soutenue a P Ecole de Módecine de Paris 

le 13 Brumaire an 14, par nom me Prof. de 

Pathologie etterne dans P (Jniv. de Cracorie 
en 1785 et Medecin de toutes les prisons de 
Paris en 1793. Paris, impr. Didot jeune, 1805, 
w 4ce, str. 16. + + + 

— Rozprawa o wpływie chemii na nauki 
lekarskie, czytana r. 1819. Kraków, w 8ce. 

MARKOWSKY Karol Wilhelm Oswald (ur. 
w Poznaniu 1825). De uteri prolapsu, adjec- 
tis obsenrationibus. I)issert. inaug. Berolini, 
1864, w 8ce y str. 32. + 

MARKOWSKI P. W. P. Rozprawa o luda pol- 
skim, przez..... Warszawa, Olnoksberg, 1820, 
w 800, et* 6Q. 2 afe. MARKS (Marx) Hermann Wzef (175711834). 
Opis życia i czynów Pana Jezusa i t tychże 
wyprowadzone nauki dla młodzieży, z 15gO 
wydania niemieckiego przełożył X. Paweł 
Rzewuski. Warszawa, nakład i druk Orgel- 
branda, 1846, w 12ce, stron XIII, 873 i TL 
6 złp.; z 8 obrazkami 9 złp. 

— Toi. Wydanie drugie, a 8 rycinami na 
stali. Tamże, 1848, w 12ce, str. 985 i TL 
6 złp.; z 8 rycinami 6 złp. 

— Toi. Wydanie trzecie. Warszawa, 8. 
Orgelbrand, 1863, w 12ee, str. 264 i 1T. 10 sgr. 

MARKS lotaryusz Franciszek (1764 f 1831). 
Książka do nabożeństwa dla młodych katoli- 
ków płci obojej, z niemieckiego na ojczyet* 
język przełożona. Z ryciną. Wrocław, W. B. 
Korn, m 12oe. 7 opraw, w safian 10 źłp. 

— Żywoty św. rzemieślników, tudzież ksią- 
żeczka do nabożeństwa dla rzemieślników; 
podług dzieła w języku niemieckim wydanego 

przez ułożone i pomnożone. Warszawa, 

nskł. i druk J. G łucka berga, 1848, w Sloe, 
etr. 236 i niel. 6. 1 złp.; z rycinami. 2 złp. 

— Toi, wydanie drugie. Warszawa, nakład 
i druk J. Glucksberga, 1651, w S2ce t str. U, 
233 i niel. 6. 2 złp.; z rycinami 8 złp. 

— Toż, podług dzieła w języku niemiec- 
kim wydanego przez ułożone i pomnożone 

(przez Leona Rogalskiego ). Wydanie trzecie. 
Warszawa, nakład i druk S. Lewentala, 1864, 
w 12ce, str. III, 245 i V. 

MARKSTEIN Michał. Kilka słów o szkołach 
izraelickich. Brody, J.Rosenheim, 1873, w 800* 
str. 19. 

MARKULL C. C. Der Bau der altstadtisehen, 
evaaffelischen Kirche in Thorn. Ein Beitrag 
zur Geschichte des eheraals polnischen Preas- 
sen im XIII. Jahrhundert von..... Pfarrer 
der altatadt. evang. Gemeinde. Festschtift 
mit 11 dokumentar. Beilagen und 2 Lithogr. 
Thorn, Druck Lambeck, 1856, w 8co, str. X 
i 134. 1 tal. 

MARKUSFEL0 Samuel (Krakowianin, Dokt. 
med. ur. 1812). De exantematum et cutts 
afiectionum diagnosi. Dissertatio inaugoralis 
medica. Berolini, typ. Kietackianis, 1836, w 80*, 

str. 60. + + 4 

MARKUSZEWSKI Michał (z Obodówki na Po- 
dolu). These pour le Dootorat en Medecine. 
Des pansaments a V air rarefie a V alcool et a 
V eau. Paris, Rouge freres, 1867, w 4ce, 
str. 32. 

MARKWART (Marąuart) iózel Joachim. Duae 
odae, prima in calumniatorem Polonorura, 
altera poetae Kpisoopam Varsaviensem remota 
aduiatione salutantis. Varsavise, prelo Thorn. 
Le Brtfn haeredis Petri Dufour, 1800, w 8oe, 
str. 20. 

— Gramatyka niemiecka, stosowana do po- 
jemności umiejących swój język, a uozaoyoh 
się po niemiecku Polaków, praca..... aswatłgr MARLŹS - MAROCHETTI. raz wydana i na wielu miejscach polepszona. 
Kraków, druk Szkoły głównej, 1812, w8ce, itr. 
202. 2 złp. 15 gr. 

(Dawniejsze edyfcye 1778, 1780?; Warszawa 
1782; 2gie Warszawa 1786; 3cie 1788; 4te 
Warszawa 1789; 5te Warszawa 1797. + 

— Obacz : Ehrenberg G. (Krasicki.) 

MARLĆS M. i LACR0IX J. Histoire de Pologae 

par Nouvelle edition. (Biblioth. de lajeanesse 

chret., approuvee par Mr. 1' Eveque de Ne- 
ws.) Tours, A. Marne et Cie imprim. libr. 
1851, w 12ce, str. 240 i 2 ryc. + 

— Toż. Tours, 1861, w lice. 1 frank 50 cent. 

— Toż. Noavelle edition, revue et corri- 
gśe. Tours, imprim. et librairie Marne et fils, 
1865, w 12ce, k. 2, str. 236 i ryc. 2. (tidy- 
cya przerobiona przez M. A. Kubalskiego.) + 

MARLES (de). Ciekawe zjawiska przyrody.— 
Phenomenes curieux de la naturę. Z 4 ryc. 
litogr. Warszawa, Merzbach, druk Strąbskiego, 
1853, w 12ce, str. 111 i 171. 6 złp. 20 gr. 

MARLIŃSiCI (pseudonim : Bestużew Aleksan- 
der f 1837). Przekład wielu powieści w Ro- 
zmait. lwows. ; nadto : Rzut na stara- i nowa, 
literaturę w Rossyi (Linde: Liter, rossyj., 1823); 
Fregata nadzieja, powieść (Warsz. 1840) ; Czer- 
wona zasłona; Dziennik Wady mowa (w brzegi. 
warsz. 1840—41); Wyjątki z opowiad. o Sy- 
beryi przekład 0. Chodźki (w Atheneuml843 
T. V); Ammalat Beg, powieść (wRozm. lwów.) 

MARUTT E. Złota Elżunia, powieść współ- 
czesna. Warszawa, J. Unger, 1868, w 8ce, 
str. 292. 1 Ul. 10 egr. 

(Jest to dodatek arkuszowy do Tygod. zilu- 
strowanego.) 

MARMAROSS Józef (ze Stanisławowa). Dis- 
•ertatio inaug. medica de ohlorosi. Viennae, 
typ. Ant. Haykul, 1813, w 8ce, str. 48. 

MARMOROSZ Kajetan (k. k. Auskultant). Satze 
aus dem Gebiethe sammt. Rechts-und Staats- 
Wissensohaften. Lwów, druk Ossol., 1861, 
w 8ce, str. 7. 

— Obacz: Maramorosz. 

MARMIER Ksawery (ur. 1809). Łato na brze- 
gach Bałtyckiego i Północnego morza. Wspo- 
mnienia z podróży, przez 1856 (Gdańsk; 

Oliwa; Marienburg; Brzegi Pomorza ; Wyspa 
Rugija; Hamburg; Ujście Elby; Helgolandya), 
tłumaczył z francuzkiego K. M. (Bibliot. po- 
dróży i opisów, Serya IV.) Wilno, J. Zawadzki, 
1858, w 12ce, str. 336. 6 złp. 20 gr. 

— Letters sur la Russie, la Finlande et la 
Pologne. T. II. Paris, Delloye, 1843, w 8ce. 
7 franków. 

— Toż, tamże. Nouv. edition, 1851, w 1 Oce. 

— La Russie, Varsovie et la Pologne. (Odbit. 
z Reyue de deux mondes 1841, 1842, 1813.) 
Paris, 1843, w 8ce. 2 franki. 

— Ruasland, Finnland und Polen. Schil- 
derungen uberAdel, Łeibeigenschaft, Polizei 
(Sohul-und Unterrichtswesen etc. aus dem Frauzóńscheu. II. Bandę. Regensburg, Manz, 
1844, w 8ce, str. XII i 553. 11 złp. 

— Toż, 2te (Titel) Ausgabe. Tamże, 1854, 
w 8ce. (Die heil. Mission Yereinesammluag 
in 6 Lieferung, Abth, III. Russland, Fi ni and 
und Polen, geschildert von ) 

— Obacz: Rafn. 

MARMOL D. P. iosś. Amalia, ustęp a wojny* 
domowej w rzeczy pospolitej argentyńskiej. 
Przekład z oryginału hiszpańskiego przez G. 
Tomów II. (Odbitka z Bibl. warsz.) Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk Bergera, 1»73, 
w 8ce, str. 261 i od str. 265—456. 16 złp. 

MARMONTEL Jan Franciszek (1723 f 1799). 

Belizar, przez przekład z francuskiego. 

Poznań, 1865, w 16ce, str. 4, 212 i 8. 

— BelizaryuBZ, przez Akademika wymo- 
wy frano. napisany, z francuzkiego wyłożony 
przez Kaj. Węgierskiego, i ozdobiony 4 ko- 
persztyohami. Edycya nowa. Warszawa, w drak. 
poł. Gazety Warszaw, i Sukcess. Tomasza 
Le Brun, 1805, w 8ce, str. 268. 6 złp. 

(Inne edycye: 1769, 1777, 1787.) 

— Szczęśliwa familia, historya moralni 

przez Edycya nowa, Warszawa, w druk. 

połączonych Gazety warszawskiej i Sakceas. 
Tomasza Le Brun, 1805, w 8ce, str. 70. 

(Wydania wcześniejsze: 1769, Warszawa, 
1779. Znajduje się razem przy Bslizaryuśzu.) 

— In kasy czyli Zniszczenie Państwa Peru, 
napisane przez tłumaczenie przez Stani- 
sława Kłokookiesro. Tomów II. Edycya II. 
Warszawa, w druk. uprzyw. Jejmś. Pani Za- 
wadzkiej, 1801, str. XXIII, 290 i 313. 12. złp. 

(Inne wydania: Warszawa, 1781 ; Lwów, 
1794.) 

— Poranki wiejskie czyli Przypadki nie- 
winności. Warszawa, Zawadzki i Węoki, 1803, 
w 8ce. 3 złp. 

(Pierwsza Edycya p. t. Śniadania wiej akie, 
przekład Tomasza Walickiego, r. 1794.) 

— Powieści moralne, z franc. na polaki 
język wyłożone przez K. Węgierskiego. Tomów 
III. Edycya nowa. Warszawa, w drukarni 
wdowy Tomasza Le Brun, 1805, w 8ce, T. 1, 
str. 362; T. II, str. 267; T. III, atr. 390. 
24 złp. 

(Inne wyd. 1777.) 

— Nowe powieści moralne. Tomów II. War- 
szawa, druk Tomasza Le Brun Sukcesaora, 
Piotra Dufour, 1802, w 8ce. 

— Toż, edycya nowa. Warszawa, 1804, w8ce, 
T. I, str. 514; T. II, str. 679. 13 złp. 

— Zabawka wieczorna, zawierająca dzie- 
więć historyjek, przez Warszawa, 1804. 

3 złp. 

— Toż, przekładania W. R. Kurczewskie- 
go?). Edycya nowa, Warszawa, w drukarni Ga- 
zety warszawskiej, 1811, w 8ce, str. 262. 4 złp. 

MAROCHETTI M. Dostrzeżenia nad wodo- 
wstrętem czyli wścieklizną. Rozprawa... lekarta 
operatora, czytana w Tow. lekarsko-naycanem MAROKO - MARSEILLB. n w Moskwie dnia 4 Października 1820, a wy- 
tłoczona w drukarni departam. oświeć, publ. 
w St. Petertb. 1821; z francuzkiego oryginału 
tłómaczona prze* Adama Rudnickiego, Dra 
Med. i Chir. Fizyka m. stół. Warsz. i Keler. 
do rzeczy lekars. w urzędzie municy palności 
i policyi tegoż miasta, Towarz. nauk w Kra- 
kowie, królewB. w Kopenhadze i lekars. Człon- 
ka, był. publ. zwycz. w Warsz. prof. chorób 
oczu i ust, tudzież weterynaryi w Uuiw, 
Krak. Warszawa, druk S. Dąbrowskiego, 1822. 
w 8ce, str. 21. 1 złp. + 

— Edycya r. 1830, obacz: Rudnicki. 

Maroko, obacz: Beauclere, Brisson. 

MARON E. W. Regierungs und Forstrath. 
Auleitung fur Pmatwaldeigentniiiner. Posen, 
1841. 

— Nauka leśnictwa dla prywatnych właści- 
cieli lasów, obejmująca zasady ustanawiania 
pewnych dochodów z lasu, tudzież zagospo- 
darowania go według pewnych praktycznych 
prawideł, z dołączeniem krótkich przepisów 
wykonać się w tym celu mających robot ge- 
ometrycznych, przełożył z mem. P. E. Leś- 
niewski. Warszawa, Sennewald, 1843, w 8ce, 
str. 281, niei. 6 i tabl. 9. 10 złp. ; zniż. 60 k. + 

— Prawidła leśnictwa, wskazujące środki, 
jakie mi sam właściciel lasu wynaleść może 
trwały dla siebie z lasu swojego dochód i 
proste regały onegoż zagospodarowania, z do- 
łączeniem kolorowanej mappy zarządu i ska- 
zówki do czego geometra winien być użytym, 
poświęcone prywatnym właścicielom lasów. 
Poznań, uŻopańskiego, druk Deckera i spółki, 
1843, w 8ce, str. XXII i 249. 12 złp. 

— Reisebilder aus dem Kdnigr. Polen in 
Bez ag auf den Kulturzustand des Łandes im 
Allgemeinen und den Zustand, die Bewirth- 
schaftung und die Organisation der obigen 
Fora ten insbesondere. Posen, 1841, w 8ce, 
str. 120. 

MARON J. C. Lese und Sprachbuch nebst 
einer kurzeń Anweisung im Rechnen. Zweite 
vermehrte Auflage. Warschau, Druck. Mission., 
1843, w 8oe, str. 127. 

— Toż. Edycya S, tamże, 1845, w 8ce, 
str. 128. 

— Toż. Edycya 4, tamże, 1847, w 8ce, 
str. 136. 

— Toż. Edycya 5. Warszawa, druk Missyon., 
1850, w8ce, str. 136. 

— Toż. Edycya 6. Warszawa, druk Mission., 
1852, w 8ce, str. 128. 

— Toż. Edycya 7. Warszawa, druk Mission., 
1863, w 8ce, str. 128. 

— Toż. Edycya 8. Warszawa, druk Aleks. 
Ginsa, 1869, w 8ce, str. 128. 

— Toż. Edycya 9. Warszawa, druk Aleks. 
Ginsa, 1862, w 8ce, str. 144. 

— Toż. Edycya 10. Warszawa, druk Aleks. 
Ginsa, 1666, w 8ce, str. 144. — Toż. Edycya 11. Warszawa, druk Aleks. 
Ginsa, 1868, w 8ce, str. 144. 

Maronici, obacz. Gondek F. 

MARON SKI Stan. Pieśń o narodzie cierpienia. 
Gniezno, (Gunther), 1848, w 8ce, str. 39. 
1 złp. 16 gr. 

— Die stammyerwanschaftiichen und po- 
lit. Beziehungen Pommerns zu Polen bis zum 
Ende der ersten polui. Herrschaft in Pom- 
merellen im J. 1227. w 4ce, str. 54. (w próg. 
gymn. Neustadt 1866.) 

MARQUERT K. Das Copernicus - Denkmal. 
Thorn, 1853, w 8ce. 

— Obacz: Markwart. 

MARQUESSAC Urban. Napoleon et TAngle- 
terre. Campagne de Pologne. Tomów 11. Paris, 
Coquebert, 1842, w 8ce, z portretem. 6 frank. 

MARRENE Walerya (MORZKOWSKA z Malet- 
8 kich). Bożek Milion, powieść. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, 1872, w 16ce, str. 275. 
1 rub. 

— Nowy gladjator , powieść oryginalnie 

napisana przez Warszawa, Gebethner i 

Wolff, druk Jaworskiego, 1857, w 12ce, str. 
192. 1 rub.; zniż. 30 kop. 

— Nemezys, powieść. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, w drukarni J. Uugra, 1872, w8ce, 
str. 294. 5 złp. 

— Róża , study um małżeńskie. Poznań , 
nakład Tygod. wielkopolskiego, w drukarni 
J. 1. Kraszewskiego, 1872, w 16ce, str. 239. 
1 tal. 15 sgr. 

MARRYAT Fryderyk (ur. 1 792 f 1848). Jafet 
szukający swego ojca, tłumaczenie z angiel- 
skiego W. N. Tomów II. Warszawa, Natan- 
son, 1853, w 8ce, str. 263 i 266. 1 rub.; zniż. 
76 kop. 

— Kain rozbójnik morski, romans z fran- 
cuzkiego tłóroaczył J. S. Jasiński. Tomów Ul. 
Warszawa, S. Orgelbrand, druk Dietricha, 1844, 
w 12ce, str. 174, 169 i 148. 8 złp. 

— Stary Komodor, romans morski. To- 
mów II. Warszawa, Merzbach, druk Chmie- 
lewskiego, 1844, w 8ce, str. 335 i 1 rycina, i 
364 i 1 rycina. 12 złp. 

— 8narley yow czyli pies djabłem z an- 
gielskiego. Tomów III. Warszawa, 1840, w 
12ce. T. I, str. 268; T. II, str. 251; T. III, 
str. ... 12 złp. 

Mars Anna Franc. Hippolita Boutet Monvel 

( 1 779 f 1847), obacz: Beauvoir. 

MARS Józef. Uwagi nad czynnościami ka- 
tastralnemi dla użytku mających zakładać 
rekursa od ostatecznych wyroków wypośrod- 
kowanego(?) dochodu z gruntu, łąk, lasów i 

domów, skreślił Nowy Sącz, druk J. Pisza, 

1862, w 8ce, str. 16. + 

MARSEILLE. * Notice historiąue sur la Po- 
logne par Impr. Ganąuoin, 1863, w 8ce, 

str. 15. 50 centim. 

10 u MARSKI - MARTINOF. MARSKI Władysław i Roiożaa. Quae fontes 
ad bistnriam erregui post mor tern Jobaonia 
HI praecipue pertineant, dissertatio. Typ. G. 
Lange Hall.- Ba*., 1370, w 8ce, k. 2, str. G3. 

MARSOLLIER deVivetier6 Benoit Jozef (1760 1 
1817). Adolf i lulia, komedyo-operu w 1 ak- 
cie, z frauctiz. Warszawa, 1889, w Sce. Ł 2 zip, 

— Jan z -.ia, 0;>ere, ob. Bogusławski 
Woje; Jasiński j.S. 

Marsylia, ni,. Pol en ais (Sympatye); Rakoiis. 

Marsz. Śpiew na głos altowy z towarzysz, 
iortepianu. Madryt. Warszawa, a Ii. Fned- 
leini, 1861, w !■ e, itr. 3 (nuty.) 

— tryumfalny, obacz : Aleksander I. 

— polaki. Warszawa, 1831, (wiersz?) 10 gr. 
Marszałkowie, obaoa: Dzięki nshJ T. 
MARSZEWSKI Ml chat łan (Biskup kujaws. 

kaliski). List pasterski, z bolej i ew. Stolicy 
apost, łaski biskupa kujawsko kaliskiego z po- 
wodu objęci* rządów swej dyecezyi kujawsko 
kaliskiej. Warszawa, druk XX. Miaayonarzy, 
1867, w Sce, atr. 21. 

— List pasterski o poście. Warszawa, druk 
XX. Missyunarzy, 1859, w 8ce, str. 22. 15 gr. 

Marta, opera, obacz: Friedrich. 

Marlelli Fr, obacz: Ciampl 3. 

MARTENS F. Gymn. Lehr. Ksiaika elemen- 
tarua jeżyka riiemieckiego dla młodzieży pol- 
skiej, zawierająca: 1. Krótką nauk^ o odmia- 
nie wyrazów; 2. Przykłady do tłumaczenia 
ku ćwiczeniu eie. w formach; 3. Łatwiejsze 
wypisy i krótkie powiastki; 4. Wykaz wyra- 
zów do tłumienia tychże potrzebnych. (Ele- 
mentarbuch dat deutschen Sprache fur die 
poln. JugonJ). LeszDO, Gunter, 1(456, w Sce, 
atr. XIV i SOS. i złp. 

— Toż. Drucie poprawne wydanie. Tamie, 
I865(?), w Sce, str. 303. 15 igr. 

— Materiale! zurEinubung der potnisohen 
Aussprache nelist einem kleinen mit den De- 
klinationen und Konjugationen gnordneten 
Vocabularium. Leszno, Gunter, 1856, w 12cs, 
str. 47. 1 słp. 

— Ueber eitiiga besonders schwierige Pnn- 
kte der polnischeu Conjugatton (w Próg. gymn. 
Leszneńa. 18U4j, w 4ce, atr. 18, 

MARTIALIS Mercus Valeriui (ur. około 40r. 
fokułu 1<J0 r. po Chr.) Epigrammata, po 
większej czgld przełożył Minaaowicz J. E. 

MARTIN. Lin uoanra Sophoclearum epecimen. 
Posnaniae, 1832, atr. 24. 7'/, Igr. 

MARTIN Annę Ludwik (Prof. hist. i liter. nr. 
17«(if 1846). U u kształceniu dnszy. Psycholo- 
gia i filozofia dla kobiet. Wyjątek zdziel 

przełoiyla .UUryn) B(rzezina) (później Sado- 
wska). Wilno, A. H. Kirkor, 1861, w 16ce, 
str. 115. 61) kop. 

— Listy do Zofii o .fizyce, chemii i hi sto- 
ry i naturalu.-j, napisane po francusku przez 

objaśnione Mitami P. Patrina, s uajuowazego 
•HHil na palaki język przełożone. Tomów 9 zapowiedziano pod V. (Druk wo W 
piwna,) 

Martin Aleksander, obacz: Gwozdecki B. 

MARTIN Anaii. Posłannictwo kobiety, prze- 
kład F. Trebickiej. Lwów, Milikowaki, 1847, 
w 12ce, str. Iii i 190. 1 ztr. 60 cent. 

— Powołanie kobiety, przekład z angiel- 
skiego. Warszawa, 1648, w I2ce, str. 182. 

— Obacz: 0. Piwtr. 

— Uwagi młodym panienkom poświęcone 
przez....- przekład U. Warszawa, nakł. P. H. 
Merzbacha, druk J. Ungra, 1866, w Sce, atr, 
IV i 125. 4 zip. 

MARTIN Hanri (ur. 1610). Pologne ot Moi 
Co»ie. Paria, Furne et comp. 1863, w Bce, 
itr. 63. 1 frank 50 centim. + 

MARTIN d' Ingrands G. M. Sophie Lińska 
on lea crimea de 1' ambition, melodrame en 
3 actes et eo proso. Paria, Fages, 1808, wSce. 

MARTIN Konrad. Dogmatyka ezcaegółowa 
dla VI klasy, spolszczył W. Jachimoweki. 
Lwów, 1869, w Sce. 1 str. 

— Etyka katolicka, przetłumaczona przti 
Ku. Łukasza Soleckiego. Lwów, 1863, w 8ce, 
str. XI i 307. I rub. 6 kop. 

— Nauka religii katolickiej dla wyŁazycb 
zakładów naukowych, głównie dla wyiaaych 
kia* gimnazjalnych i realnych, przetłumaczył 
z niem. Ks. Stan. Kubowicz. Tomów II. Tom 
1 : Katolicka nauka wiary. Poznań, Leitgeber. 
1871, w 8ce, atr. VIII, 387 i XL 1 rub. 40 kop. 

— Toż, Tom U: Katolicka nauka obycza- 
jów, przetłumaczył z niemieckiego Ks. Stan. 
Kubowicz. Poznań, Leitgeber, 1871, w Sce, 
str, 197 i VII. 25 agr. 

MARTIN -MERRIER. Ohenson a i* ocewioo. 
des braves Polonais, qui eouffrent le marłyre, 
etc. et Cbansou a 1'occasion du diacoure pro- 
nonuó par S. M. Pempereur des Frangais k 
l'ouverture de la session legislative, le G no- 
vembre 1863; par Martin- Merrier rentier a 
Montmarault. Moulim, Impr. Fudez freroa, 
1864, w Sce, itr. 6. 

MARTINEAU Harriet Miss. (ur 1802). La me- 
reenchantóe on los eziles Polonois. Hiatoire 
dediś a la jeuneise. Stuttgard, chez Pani 
Kefft libr., 1846, w8ce, str. VIII i 1 19. 1 frank 
75 centim. 

— Obacz : SneJka F. 
Marłinelli Jul., obacz: Baslial. 
MARTINET X. Antoni (nr. 1602). Filozofia 

katechizmu katolickiego przez przwkład 

z franenzk. języka na polaki przez X. Steni- 
słswa Snanktego D. Wilno, nakład i druk 
Zawadzkiego, 1861, w 8ce, str. 456. 10 alp.: 
zniż. 5 zip. + ■ 

Martini Karol Antoni {1726fI800), ob. Sło- 
Iwińaki Fel. ; CeMle-r (ZeiUer, Prawo natury.) 

Marti nof Jan X. 8. J. (ur. 1821), ob. Susza 
Jakób. MARTWO V — MARYA. 75 MART1NOV P. De la langne russe dans le 

culte catholiąue par le de la Comp. de 

Jesus. Lyon, 1874. 

MARTINUS Polonus. Codex saec. XIII Te- 
plenus, collatus cum codice Nicolai Hane, 
edito per Joannem Caesar Coloniae Agrippi- 
nae 1616 evalgatusque in usum studiosaeju- 
yentutis pro adotnandis in codicem commen- 
tariia a P. Philippo Klimea ord. praemostr. 
Cao. Reg. etCanoniae Teplenae bibliotheoario. 
Pragae sumptibus F. A. Credrer, G. R. Au- 
lici librarii, tvpis C. R. aulicae typographiae 
filioram Amadei Haase, 1859, w 8ce, z przodu 
3 kart niel. i atr. 160. 80 cent. + 

(Inne wydania kroniki uą: Bazylea 1559; 
Antwerpia 1574; Kolonia 1616.) 

— Des Martinns Polonus Chronik der Kai- 
ser und Pfipste in deutscher Uebersetzung aus 
der altesten Handschrift dea XIV Jahrhuu- 
derts zam len Małe herausgeg. von Sao -Martę 
(A. Schulz). (Jest w Archi w. f. d. Studium d. 
neueren Sprachen herausgeg. L. Herring. 
Bronswik, 1858, w 8ce, Tom XXIV.) 

— Więcej obacz: Ciampi; Gallus (Historya 
Bolesława III) ; Marcin. 

MARTU8EWICZ Edward. Kilka poezyi i prze- 
kładów. Warszawa, 1873. 

MARTUSIEWICZ Ks. Jozef. Mowa pogrzebo- 
wa śp. Waleryana Rusinowskiego d. 31 Maja 
1858 w Tarnowie zmarłego. Tarnów, druk 
Aoast Rotinowskiego, w 8ce, str. 15 + + 

— Mowa pogrzebowa przy zwłokach śp. 
Antoniny Rusinowskiej zmarłej w Tarnowie 

dnia 1 Kwietnia 1859, przez Tarnów, druk 

A. Rotinowskiego, 1859, w 8ce, str. 15. + 

— Mowa pogrzebowa przy zwłokaoh śp. 
Ks. Antoniego Siemińskiego. Tarnów, druk 
A. Rusinowskiego 1857, w 8ce, str. 16. + + 

— Mowa pogrzebowa miana przy zwłokach 
śp. Jegomości księdza Dyonizego Klimaszew- 
skiego Poddziekaniego Tarnowskiego, Pleba- 
na Jurkowskiego, Członka Akademii rzym- 
skich Kwirytów, zmarłego 17 Października 
1865 r. przez Prof. Starego Zakonu i ję- 
zyk, wschodu., oraz zastępcę Prof. Teologii 
pasterskiej w Tarnowie. Pamiątka. Tarnów, 
Kasino wski, 1866, w 8ce, str. 16. + 

— Szkaplerz Najśw. Panny Maryi z góry 
Karmelu. Tarnów, autor, druk. A. Rusinow- 
skiego, 1869, fol., k. 1. + 

— Obacs: Tupalski Ant. 

MARTYNOWftKI Hieronim (1806 f 2 Listop. 
1861). De la constrnction des norm aleś dane 
les conrhes du Second degrćs. Liege, 1844, 
w 8ce, str. 34. + + 

— Lecona de calcul differentiel et de oal- 
cal intćgral. Liege, 1858 (autografowane), 
w 8ce, str. 44. •+ + 

— Memoire sur la resolution dea equations 
Dumeriąnts. Liege, Imprimerie de Felix Ou- dart, 1844, w 8ce, 8 zeszyty, str. 58, 45 i 

32. + + 

— De la resolution des equations numeri- 
ques. 

— Des transformations des l'equations du 
2 degres et 2 variables. 

— De la construction des aornalea dans les 
courbes du 2 degró. Liege, 1844, w 8ce, str. 
34. + + 

Martyre de Mieczyslaska par E. B(reza?) 9 
obacz: Mieczysławska. + 

Martyrologium rzymskie, wydane z roz- 
kazu Grzegorza XIII, potwierdzone powagą 
Urbana VIII i Klemensa X, wreszcie roku 
MDCCXLIX pracę i staraniem Benedykta 
XIV poprawione i z błędów oczyszczone. 
Tłómaozenie niniejsze dokonane według wy- 
dania rzymskiego z r. 1845. Lwów, druk i 
nakład Winiarza, 1862, w 8ce, str. XVIII 
i 372. 2 złr. + 

Marucci, obacz: Lenartowicz Teofil. 

MARUSZEWSKI Feliks (f 1853). Uwagi w ma- 
teryi wydobycia włościan w Polsce z teraź- 
niejszego ich stanu, czyli odpowiedź na puo- 
kta podaue w tej mierze do Komitetu księ- 
stwa warszawskiego. Warszawa, druk XX. 
Piarów, 1815, w 8ce, str. 69. 1 złp. 15 gr. 

— Obacz: Medeksza P. 

MARX Emil. O substytucyach, ich znaczeniu, 
dziejowem rozwoju i uznaniu w prawie obo- 
wia*ujacem. Warszawa, 1669, w 8ce, str. 47. 
50 kop. 

MARX Gustaw. Almanach de la Pologne 
(1865) contenant Phistoire de la Pologne. 
Par A Vemar (pseudon.) Paris, Cournol, 1864, 
w 16. 50 centim. 

— Obacz: Marks. 

(Marya Teodorówna). hlegia na zgon wie? 
kopom uej pamięci Najj. Cesarzowej Maryi 
Teodorównej matki Najj. Cesarza Wszech 
Rossyi króla pols. i Wielkich Książąt Kon- 
stantyna Cesarzewicza i Michała. Warszawa, 
nakł. Brauna i korap., druk N. Glucksberga, 
typog. Uniwers., 1828, w 4ce, str. 7. 

MARYA Gertruda. Cztery chwile z życia 

Polki, pisała Kraków, druk Czasu, 1870, 

w 8ce, str. 44. + 

Marya z Gniezna, obaoz: Springerówna. 

Marya Kazimira Sobieska (ur. około 1635 
tl716) ) obacz: Sobieski ian. 

Marya Klementyna, obacz: Borkowska Al. 

Marya Ludwika Gonzaga de Nevers (1611 1 
1666), obacz: Noyers P. (Portofolio); Plebań- 
ski J. 

(Marya Magdalena). Nocy świętej Maryi Ma- 
gdaleny pokutującej. Z dodatkiem wylania 
uczuó pokutującej duszy, w parafrazie psal- 
mu „Miserere". Z włoskiego przetłumaczył 

Ks Wilno, Zawadzki, 1862, w 12ce, str. 

129. 3 złp. 

— Obacz: Ostrowski J. Ch. 76 MARYA - MARYA. . t 
Maryt Małgorzata, obacz: Daniel W. (Histo- 
rya 1671); Languet (Żywot 1872.) 

Marya Meżykowna, obacz: Lafonten (1818.) 

Marya Mikołajewna ob. Rogowski Xi. 

Marya Stuard (1 542 1 1587), ob. Schiller; 
Słowacki (tragedye). 

Marya w Szkaplerzu, ob. Osiński Onufry 
(1861.) 

Marya Teresa Cesarzowa, ob. Bauer J. ; Mi- 
ehiels A.; Pruszakowa Sew. 

(Marya Najświętsza Panna). 

Marya Gidelska w słynącym łaskami obra- 
zie csyli pobieżny opis znalezienia cudownej 
kamiennej figurki Matki Najśw., z dołącze- 
niem niektórych modlitw i pieśni właściwych, 
zebrany przez ks. M. Dominikanina. Warsza- 
wa, 1871, w 16ce, str, 62 i II. 

Marya, ucieczka nasza. Dwie nowenny na 
cześć niepok. Poczęcia N. P. Maryi. Z przy- 
datkiem nabożeństwa mszalnego, litanii lorę- 
tańsk. i modlitw niektórych. Z ryo. Lwów, 
Piller i spółka, drak Pichlerowej wdowy w 
Wiedniu, 1845, w 16, str. 116. 1 złp. 15 gr. 

(0) Maryo bez grzechu poczęta módl się 
za nami. Modlitwa z drzeworyt. Lwów, Pich- 
ler, b. r., w 12ce, str. 1. 

— Toż. Módl się za nami, którzy się do 
Ciebie uciekamy. Wilno, druk Marcinowskie- 
go, 1858, w 8ce, str. 4. 

— Arka pociechy albo godzinki o pocie- 
szeniu Najśw. Panny Maryi. Warszawa, 1823, 
w 8ce, obacz: Arka. 

— Bądź pozdrowiona Maryo. Rycina z teks- 
tem. 1850. 4 gsr. 

— Himn do N. Panny Bogarodzicy od A- 
nioła przy jej zwiastowaniu pozdrowionej 
z języka greckiego na różne inne dyalekty 
przełożony, nakoniec w r. 1746 w Rzymie 
w języku łacińskim wydany, z ogłoszeniem 
odpustu 50-dniowego za każdy raz zmówie- 
nia, a zupełnego w dzień zwiastowania tejże 
Najśw. Panny dla spowiadających się i kom- 
munikującyoh, udzielonego przez Benedykta 
IV. Papieża, teraz na język polski przełożony 
i wydrukowany. Warszawa, 1842, druk XX. 
Pijarów, w 24ce, str. 78. 

Marya. Hymn na cześć N. Panny Maryi 
ułożony z myśli i wyrażeń wziętych z Po- 
zdrowienia anielskiego, zHomilii ś. Jana Chry- 
zostoma i ś. Bernarda, z Antyfon: „Salve Re- 
gina" , „Sanc ta Maria succurre miseris" i z hi- 
mnu : „ Ave Maria stella tt . Kraków, druk Czasu, 
1867, w 8ce, str. 8. + 

— Koronka o Najśw. Maryi Pannie szka- 
plerznej, w niedzielę i święto śpiewana w ko- 
ściele parafialnym w Kościelnej wsi, a teraz 
powtórnie do druku podana. Warszawa, druk 
J. Wróblewskiego, 1882, w 16ce, str. 24. 

— Koronka, litania i akty pokłonu Naj- 
świętszej Maryi Panny Szkaplerza. Warsza- 
wa, nakł. M. Orgelbranda, druk J. Kroko- 
ssyńskiego, 1866, w 12oe, str. 80. — List Najświętszej Panny Maryi matki 
najboleśniejszej, do wszystkich chrześci&n ka- 
tolików, jej sług i służebnic. (Z włoskiego.) 
1874, w 8oe, str. 7. 

— Litania do niepokalanie poczętej N. Pan- 
ny Maryi, którą można odmawiać jako No- 
wennę przez dziewięć dni po sobie następu- 
jących. (Przemyśl, 1865?). Półark., fol. 3 gr. 

— O opiece N. Panny Maryi. b. w. m. i r. 
(około 1850), w 8ce, str. 4. 

— Litanie i pieśni do Najśw. M. Panny. 
Warszawa, druk Oazety Codz., 1861, w 16ce, 
str. 82. 

— Nabożeństwo dziewięcio-dniowe do N. 
Maryi Panny używane przed świętem Bożego 
Narodzenia i nona podczas oktawy Bożego 
Ciała. Za pozw. zwierzch. b. w. m. i r. (o- 
koło 1800), w 8ce, kart 7. 

— Nabożeństwo dziewięcio-dniowe i ucz- 
czenie przebłogosławionej Panny i Matki Boga 
Maryi królowej dobrej rady, z włoskiego na 
polski język przełóż, której święto corocznie 
dnia 26 Kwietnia przypada. Za pozwól, zwierz. 
Warszawa; 1802, w 12ce, str. 72. 

— Tenże tytuł i Boga Rodzicy Maryi, kró- 
lowej dobrej rady. Warszawa, XX. Missiona- 
rze, druk XX. Pijarów, 1844, w 8ce, str. 58. 
20 gr. 

— Toż, z włoskiego na polski język prze- 
łożone, której święto corocznie d. 26 Kwiet- 
nia przypada. Na pomnożenie funduszu dla 
ociemniałych. Warszawa, druk S trąbek i ego, 
1845, w 12ce, str. 72. 

— Toż. Warszawa, XX. Missionarze, 1856, 
w 8ce, str. 56. 

— Dziewięcio-dniowe do N. P. Maryi Ma- 
tki Boga i Królowej dobrej rady. Warszawa, 
nakł. Maur. Orgelbranda, druk S. Orgelbanda, 
1867, w 12ce, str. 42 z drzeworyt. 10 kop. 

— Do Najśw. Panny Maryi. Warszawa, 
przed r. 1810, w 12ce. 2 złp. 20 gr. 

— O Najśw. Maryi Pannie Pocieszenia, ku 
wygodzie i potrzebie ludu strapionego, łaski 
pocieszenia Najśw. M. P. wzywającego. Lwów, 
druk Mich. Poręby, 1857, w 8ce, str. 57. + 

— Do błogosławionej P. Maryi, obacz: 
Dziadek Ig. 

— Do Najśw. Maryi P. Wilno, 1859. lOkop. 

— Nabożeństwo do N. P. Maryi na 7 dni 
na każdy dzień w tygodniu, z przydaniem 
innego nabożeństwa do Serca Jezusowego, 
godzinek, modlitw różnych i pieśni naboż- 
nych, za staraniem W W. 00. Bernardynów 
w Rzeszowskim klasztorze. Rzeszów, druk 
J. A. Pelara, 1861, w 8ce, str. 846, II i IV. + 

— Obacz : Nabożeństwo (Marya N. P. w Tar- 
takowie 1851); Nowakowski X. Jakób. 

— Nowenn pięć, służących ku dobremu 
przygotowaniu się do pięciu uroczystości N. 
Maryi Panny podług Nowenn odprawiających 
się w Rzymie i obdarzonych przez Ojca św. 
Piusa VII odpustem zupełnym. Warszawa, MARYA — MARYA. 77 XX. Mission., drak S. Krzyża, 1851, w 12ce, 
str. 66. 20 gr. 

— Toż. Tamże, 1855. 

— Pięć do N. Maryi Panny. Berlin. 1 złp. 
10 gr. 

— Nowenna czyli 9- dniowe nabożeństwo 
do N. Maryi P. Piekary, druk i nakład He- 
neczka, 1847, w 12ce, str. 24, z drzeworyt. 

— Do Najśw. M. P. oraz zbiór pieśni i na- 
bożeństw odpustowych na cześć i chwałę 
Boga, na honor Św, Pańskim, a ludziom po- 
bożnym na użytek. Bochnia, Pisz, 1850, w8ce. 

— Toż. Tamże, 1851, w 8ce. 2 zip. 

» 

— Ku czci i cbwale N. Maryi Panny. Na 
pamiątkę oczekiwania przez dziewięć mie- 
sięcy zbawiennego narodzenia Boga oraz i 
Człowieka Jezusa Chrystusa, dla uszanowania 
tej niewypowiedzianej Tajemnicy wcielenia 
cyna Boskiego postanowiona, dawniej w ko- 
ściele krakowskim dominikańskim pod tytu- 
łem Trójcy Przenajświętszej przez najwyż- 
szego Pasterza Kościoła rzymskiego Benedy- 
kta XIV, a teraz przez Piusa VI. w kościele 
Toruńskim W W. 00. Dominikanów z odpu- 
stem zanełnym pozwolona. Z modlitwami 
niżej położonerai, z włoskiego na polskie 
przetłumaczona i po raz czwarty do druku 
podana. Warszawa, druk Józefa Ungra, 1850, 
w 8ce, str. 24. 

— Na cześó niepokal. Poczęcia Maryi 
z powodu cudownego medalu ułożona. Kra- 
ków, druk i nakł. Wł. Jaworskiego, 1870, 
w 8ce, str. 55. + 

— Do Najśw. Panny Maryi szkaplerznej. 
Z włoskiego, staraniem JW. Pani z Potockich 
hr. Dzieduszyckiej przetłumaczona. Lwów, 
uakł. M. Szajny, 1858, w 16ce, str. 72. 25 cent. 

— Toż. Wydanie 2. Lwów, Wild w kom., 
1867, w 16ce, str. 90. 25 cent. 

— I pieśń do N. P. Maryi bolesnej. Lwów, 
nakł. M. Szajny, 1860, w 12ce, str. 12. 

— Ku czci i chwale N. M. Panny. War- 
szawa, druk XX. Missionarzy, po r. 1840. 15 gr. 

— Na cześć niepokalanego poczęcia Maryi, 
z powodu cudownego medalu, z ryciną. War- 
szawa, 1888, w 12ce. 1 złp. 5 gr. 

— Toż samo, w 64ce, str. 16, w księgarni 
katol. w Paryżu. 15 centim. 

— Toż. Warszawa, 1859. 15 kop. 

-7 Na cześć niepokalanego poczęcia N. M. 
P. i aa cześć ś. Wincentego a Paulo, wraz 
z opisem życia tego Świętego Pańskiego. Po- 
znań, nakł. Rajznera. 1 złp. 

— Nowenny do Najśw. Panny. Berlin, Behr, 
1853, w 16ce, str. 86. 6 gr. 

— Obraz cudowny N. P. N. w kościele Ś. 
Michała, obacz: Opolski Wł. (1867). 

— Odpusty udzielone bractwu sodalisów 
niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny i objaśnienia takowych. Warszawa, 3. 
Sennewald, w 16ce, str. 54. 1 złp. — Pieśń nowa o Najśw. Pannie Maryi Czę- 
stochowskiej. Warszawa, M. Orgelbrand. 
6 kop. 

— Nowa o Najśw. Pannie kalwaryjskiej, 
z morawskiego języka na polski przełożona. 
Bochnia, 1850. 4 kop. 

— Nowa na wszystkie uroczystości N. P. 
Maryi. Bochnia, 1847. 6 kop. 

— Idźmy, tulmy się jak dziatki. Litania o 
sercu N. P. Maryi; O Maryo bez grzechu 
poczęta (pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 1862, 
'/, ark. libra. 6 gsr. 

— Kto chce Pannie Maryi służyć ; Królowa 
Polska od Boga obrana; Tysiąc kroć bądź po- 
zdrowiona o Maryo, Maryo; Honor Marya. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, '/, ark. libra 
6 gsr. 

— O Maryo pełnaś łaski; Mój pasterzu 
rozraiły; Szczęśliwe Szląsko, kiedy Jezus 
w Tobie. Mikołów, T. Nowacki, 1862, 7 t ark. 
libra 6 gsr. 

— O Maryo moja radość, moje pocieszenie ; 
Na całem okręgu ziemi ; Modlitwa do Najśw. 
Grobu P. J. Mikołów, T. Nowacki, 1862, »/, 
ark. libra 6 gsr. 

— Maryo co narzekasz, a tak żalem 
smutnie wzdychasz; Niech Jezus Chrystus 
będzie pochwalony (wiersz.) Mikołów, T. No- 
wacki, 1 ark. libra 6 gsr. 

— O! Maryo Matko Boga ; Najpotężniejsza 
najmocniejsza Pani; Ach me miłe pociesze- 
nie (pieśń.) Mikołów, T. Nowacki, 1862, >/i 
ark. libra 6 gsr. 

— O Maryo matko moja; Ciebie na wieki 
wychwalać; O tern Św. Walencinie; Polska 
korono, co słychać o tobie; Z onej strony 
pola; Zachowaj Boże nam Ojca ludu. Miko- 
łów, T. Nowacki, 1862, </, ark. libra 6 sgr. 

— Marya! O Marya matka ma; Chwal - 
myż Boga imię Jego (pieśń). Mikołów, T. No- 
wacki, 1862, '/, ark. libra 6 gsr. 

— O Najśw. P. Maryi Leżajskiej; Gwiazdo 
śliczna wspaniała (pieśń). Mikołów, T. Nowa- 
cki, 1862, 1 ark. libra 6 gsr. 

— O Najśw. Matko Boża; Najśw. Ro- 
dzico, Matko P. Jezusa. Mikołów, T. Nowa- 
cki, 1862, 7, ark. libra 6 gsr. 

— Pieśń ku czci niepok. serca Panny Ma- 
ryi itd. Lwów, 1846, w 16ce. 

— Do Najśw. Maryi Panny. Lwów, druk 
Pillera, 1846, w 8ce, V t ćwiartki. 

— Do Najśw. P. Maryi łaskawej. Lwów, 1848. 

— Do Najśw. M. Panny. Wadowice, 1858, 
w 8ce, kart 2. 

— O Najśw. Pannie Maryi. Wadowice, 
1856, w 8ce, kart 2. 

— Na dobranoc Najśw. P. Maryi. Wado- 
wice, 1858, w 8ce, kart 2. 

— Do najśw. i niepok. serca Maryi. Kra- 
ków, u Wielogłow. 2 gr. MARTA K. PASKA - MARYNAEKA. — O sercu Najśw. Maryi Panny. Lwów, 
druk F. Poremby, 1661, w 8ce, kart 1. 

— Pieśni, obici: Krzeszowice (1866); Mu 
rowianka (1860). 

— Pieśni Htf obchodzie uroczystości Najśw. 
P. Maryi , Wd/.ieczna obrono ludzi u trapio- 
ny eh; O prześliczny obrazie. Mikołów, T. No- 
wacki, 1062, ', ark. libra 6 gar. 

— Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie o Ma- 
ryo; Serdeczmi matko; Każda żyjąca dusza; 
Duszo moja słuchaj; W Sakramencie utajony. 
Mikołów, T. -Nowacki, 1862, '/, ark. libra 
5 gar. 

— Witaj, witaj a zawitaj; Marya obrona; 
Najśw. Pa u rui O jakaś piękna panienka opie- 
kunka; Przed Tou% klękamy (pieśni). Miko- 
łów, T. Kowocki, 1862, V, ark. libra 6 gir. 

— Witaj malko uwielbiona (pieśń). Miko- 
łów, T. Nowacki, 1 ark. libra (i gar. 

— Wityj iruitucbno cudowna; Zdrowaś bądź 
Marya ild. (pieść). Mikołów, T. Nowacki, 
1862, 1 ark. libra 6 gir. 

— Zawitai matko różańca 8w; Boże Ma- 
rya! itd. (pieiii;. Mikołów, T. Nowacki, 1862, 
1 ark. libra (i gir. 

— Zdrowaś Maryo Bogarodzico j Nie opu- 
szizaj nas iiiHllio; Modlitwa do Najśw. języka 
Jezusowego (;<ieani). Mikołów, T. Nowacki, 
1662, '/, ark. libra 6 gar. 

— Podanie [krótkie) biatory i obrazu Boga- 
rodzicy Maryi na Jasnej Górzo przy Często- 
chowie, isju, w Sce. 

— Przykłady na każdy dzień Maja ożyli 
Łaski odebrane od przensjśw. dziewicy Ma- 
ryi w różnych miejscach i czasach. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, 1861, w 16ce, itr. 62. - Sposób używania kiego, pri latkiem nabożeńswi 
1823, w 8ce. 

— Sposób odmawiania koroneczki o Nie- 
pokalanym Pui-zgcia Najświętszej Maryi Pan- 
ny. Kraków, J liensdorf, 1862, w 32ce, str.4. 
(odbito 11HK) egWBpl.) 1 cent. 

— Wiaoeczek majowy na cześć najświęt- 
szej i Najczysl-iej Panny Niepokalanie po- 
czulej Maryi. Warszawa, drnk XX. Missiona- 
rzy, 1855, "w 12ce, atr. 24. 7 i pił kop. 

Marya N. Panna, obacz : Agreda (życie, 1860); 
AnUniewicz K. (Wianeczek); Arka; Badaniowa; 
Beck (miesim Maj, 1839]; Bernardyni; Damroth 
(Żywot, I870)j !) wiechowski P. (Matka bole- 
sna, 1872); Dziadek Ig. (miesiąc); E.L. (mie- 
siło, 1859); Feliński SI. (nowenna); Fryszko- 
wski W. (NflLoicń., 1860), firzegorzak W. (uie- 
pokal .j; Herouville d' (o naśladowaniu); Jęło 
wlekł (miesiąc, isSO); Kleczkowski I. (miesiąc, 
1861); Kolert (Żurowicka); Legenda (1872); 1849, Nabożeństwo, 1873); Łe patyn ; M. W. 
(miesiąc, 1827); Majdrowicz (wiem, 1864); 
Marla; Miedniewice; Nabożeństwo (1871); Ni- 
colas (niepokal., 1858); Nowakowski X. Ja kat 
(Nabożeństwo, 1B53): Nowenna (1871); Odpa- 
Sty (1864); Otficium (1829); Ołtarze; Opolski 
(obraz); Osiński On. (w szkaplerzu, 1S29); 
Pacyfik (Miednie wieka j; Pawłowski Paw. (1870); 
Perkowski I. (ucieczka); Piątkowski 0. (w Ja- 
rosławiu); Piątkowski S. (korona, 1861); Pie- 
cbaczeb (modlitwy); Pieśń (1847); Plebaakie- 
wici (w Częstochowie, 1845); Podarek (przez 
A. K., 1872); Pohl ). (czestocbi.ws.); Prekep 
X. (Leszczyński); Pruszakowi! S. (miesiąc); 
Przygotowanie; Radziwiłł Alb. (Żywot); Reaal- 
ski L; Rozporządzania. ; łtoianiec; Skirfa 
(Żywot. 18641; S. T.; Siarp. (1'reis, Chehnm- 
ska); Silberl (Życie, 1845); Skarb (modlitwa); 
Spnaob (loretańska); SL A.; Swiątnica (1829); 
Triompho; Uoiecika; Ulanecki (Domek, 1862. 
Niepokal, 1858); Uwag. Wiadomość [1813|. 
Wianek; Wielogłowa ki Wal. (Żywot, 1656). 
Zbiór Pieśni (1854 6); Zdziarska Jfe. (Mie- 
siło); Życie (1857). 

Maryacki kościół, obact: MąctyAski Jozef. 

Maryan Edward (pseudonim), ob. Galii E. 

Marysi Fryd., obacz; Marryal. 

NARYAłlOWSKI X. Kazanie na uroczystość 
Ś. Józefa Kalasantego, fundatora ergomadte- 
nia Szkól pobożnych d. 4 Lipca miano w Wi 

atreniu przez proboszcza Starokrzepickie- 

go. w 8ce, atr. 16, bez rok* i m. druku (lecz 
w Warszawie około 181.. r.) 

Marysi Fryd-, obacz: Marryat 

Maryoki Szymon z Pilznu, obacz: Jeżowski 
Mac; Popis bonw. Pijar 1825; Weciewaki. 

Maryenbad, obacz: Marisnbad. 

MARYLSKI Eustachy (1604 1 * Sierpnia 1871). 

Wspomnienia zgonu zasłużonych w narodzie 
Polaków, przez Członka Tow. król. geo- 
graficznego w Paryżu itd. Warszawa, nakł. 
i druk Zawadzkiego i Weckiogo, 1829, w Sce, 
str. XIII i 315. 1 sir. 40 cent. + 

— Pomniki i mogiły Polaków na cmenta- 
rzach zagranicznych, zebrał i opisał >7ma 

kolorowauemi rycinami. 

Kto silnie wierzy, kto duchem pracuje, 
Brzydzi się czczością żywota, jak grzechem, 

Kto myśli i czuje, 

Ten nie spogląda po świecie z uśmiechem. 
W. Pol. 
Warszawa, nakł. i druk S. Orgelbranda księ- 
garza i typografa, 1860, w 4oe, atr. 56 i 7 
rycin. 2 rub. 25 kop. + 4 

— Obacz: Krutta A. (Dziennik przyjęcia, 
1860). 

MARYLSKI Juliusz. Libtairie Polonoise, 
maiaon de Commision pour Petran^er. C*t»- 
logue de la librairie poloneine de Julea Ma- 
rylski et Cie. 1 Novembere 1839. Paria, Im- MARYNIA — MASSACH. 79 pritnerie poloaaise, rue des Marais SŁ. (ier- 
main, N. 17 bis, 1839, w 8ce, str. 16. -t- + 

Marylski Wład., obacz: Kajsiewicz Hier. 

Marymont, obacz: Stan Szkoły. 

Maryna Mniszchówna (fl614), ob. Mniszech. 

Marynarka, obacz: Gołębiowski Łuk.; Kar- 
powicz Eug. (1858); Żegluga (Świecki). 

Marynia, obacz: Mieroszewska (1854) Woj- 
kowska (1844, 1846). 

Marysia święta. Obrazek dramatyczny osnu- 
ty na tle wydarzeń nad Narwią w r. 1861. 
(Dla Jada). Lipsk, T. A. Brockhauz, 1862, 
w 16će, str. 71. 6 gar. 

Marzanna, Noworocznik literacki i genea- 
logiczny dla pici pigknej na rok 1834 wyd. 
Wolniewicz. Wrocław, W. B. Korn, w 12ce, 
str. 208, 68 i niel. 68, z 4ma rycinami. 

Marzenia o pojednaniu się Polski z Moskwą 
przez S. B. Lwów, K. Wild, 1872, w 8ce, 
30 cent. 

— Obacz: Bronikowski A. (1840). 
Masaniello, obacz: Rogalski L. 

MA3CH Antoni (ur. 1809). Polyglotton roedi- 
cum. Eine Einleitung zur Verstandigung des 
Arztes mit dem Kraaken, in sechs Sprachen, 
mit Ruckaicht auf die Hauptsprache der Vól- 
ker dea dsterreiohischen Kaiserstaates deutsch, 
bóhmisch, polnisch, ungarisch, franzósisch, 
italienisch enthaltend: eine sistematische Zu- 
sammenstellung von Fragen and Antworten 
and anderen kurzeń Ausserungen nach den 
Forderungen der Diagnose, Pragnose und The- 
rapie. Ma język polski tłumaczy! Nikodem 
Bętkowski. Wiedeń, Sollinger, 1839, w 8ce 
po przecz. 

•fasfciewiez (Maszkiewicz) Bogusław Kazim. 
Dyaryusz 1642-49, obacz: Niemcewicz (Zbiór 
Pamiętników Tom V.). 

MASKIEW1CZ Samuel. Pamiętniki do histo- 
ryi Rosyi i Polski wieku XVI i XVI. Pamię- 
tniki początek swój biorą od r. 1594 w lata 
po sobie idące. Wydane z rękopismu Biblio- 
teki Szczorszowskiej hr. Chreptowicza przez 
Jana Zakrzewskiego Radcę Dworu, naucz. 
gub. gymnazyum. Wilno, (T. GlucksbergJ, 
1833, w 8ce, str. 112 i niel. 4. 6 złp. 20 gr. + 

(Przekład na rossyjskie w Ustryatowa : Pa- 
miętniki z różnych epok kistor. rocznik 1834. 
Jest tu i dziennik Maryny Mnischównej w T. 
Y. dziejów Dymitra Samozwańca). 

— Obacz: Darowski Aleks. (1862); Podgór- 
ski A. 

Małkiewicz Stan., obacz: Bułharyn. 

MAŚLAKIEWICZ Adam b. administr. dru- 
karni Ogółu, wychodź, polek. Do ogółu wy- 
chodźtwa polskiego. Zurich, 24 Marca 1868, 
w 4ce, str. 1. (Litograf, z powodn procesu 
sa to, iz druk Niepodległości przeniósł do 
Genewy i o zdaniu drukarni w administracyą 
Józefa Kossobudzkiego). + MASŁOM Wacław Directorium div. off. et 
miss. juxta rubrum Breriarii et Missalis aty. 
decreta S. Congreg. Rituum ad usum univ. 
Cleri dioec. Gulmensis jusau et auot. Rev. ac 
Jll. D. Anastasii Sedlag miseratione di vi u a 
et S. Sedis Apost. gratia Episc. Culmen. S. 
Theol. Dris etc. editum pro a. 1850 per Yen- 
ceslaum Masloy conscriptum. Gulmae, ty pi a. 
Lohdrannae, w 8ce, str. 82 i 53, nadto No- 
mina Cleri str. 44 i kart niel. 6. 

Masło, obacz Maszyna; Sroczyński J. 

MASŁOWSKY Alexy w Charkowie. Einige 
Beobachtungen uber das Knochengeruste der 
Fische Cyprinus Yimba Pallas und Cyprinns 
Carinatus Guldenstadt. Moscan, in der Buch- 
druck. der kaiserl. Gnnrers., w 8ce, str. 7. 

— Neue Beitrage zur Bestatigung der 
Fischart Aspius Owsianka Czernay und neue 

Beobachtungen uber dieselbe von Moscau, 

in der Buchdruck. der kaiserl. Univers., 1854, 
w 8ce, str. 13. 

-- Izsliedowanie ryby owsianki (lenniscus, 
owsianka, czernay). Kazsużdenije dlia połucz. 
step. maristwa zoologii. Charków, 1854, w 8ce. 

MASŁOWSKI Ksawery (t 1868). Redaktor. 
Chwila (czasop. polit. wydawane w zastęp- 
stwie wstrzymanego wydawnictwa Czasu). Kra- 
ków, 1864, fol., obacz: Chwila. 

— - Spis książek, rękopisów, dokumentów, 
obrazów, rycin i rysunków i innych dzieł 
sztuki, stanowiących zbiór ś. p. Ksawerego 
Masłowskiego. Kraków, 1870, w 8ce, str. 
115. + + + 

MASŁOWSKI Ludwik. Biblioteka umiejętno- 
ści przyrodniczych pod redakcyą Kraków, 

1872—73, w 8ce, obacz: Tyndall (Eger). 

— Prawo postępu. Studyum przyrodniczo* 
społeczne przez (Odbitka z Kraju). Kra- 
ków, Ad min. Kraju, czcionkami Kraju, 1872, 
w 12ce, str. 205. 75 cent. + 

— Obacz: Darwin; Haeckel E.; Lewes 6. H. 

MASŁOWSKI Walenty (urodzony 1828 w Krze- 
winie w W. K. P.) De vita et poesi Cle- 
mentis Janicii dissertatio inaug. Vratislaviae, 
typie Niszkowski, 1857, w 8ce, str. Viii i 
63. 10 gsr. + 

MASOCH Franciszek (Galicianus Leopolien- 
sis f 23 Grudnia 1826). Dissertatio inaugu- 
ralis medico-practica ae Hydrothorace. Yien- 
nae, typ. Mechitaristarum, 1824, w 8ce, str. 
32 i 4. + 

(Masoch Franc. II.) Am grabę des hochverd. 
k. k. Rathes Med. Dr. Franc. Masoch. Lem- 
berg, 1845, w 4ce, str. 4. 

Masoch (Dr. der Medicin). Zur Jubelfeier 
seiner 50-jahrigen arztlichen Laufbahn am 
30 Mai. Lemberg, 1838, w 4ce. (pieśń). 

— (Pieśń przy złożeniu puchara Franc.) 
Masochowi etc. w 50-letnią rocznicę jego do- 
który żacy i. 1838, w 6ce. 8 gr. BO MASSACRES - MASSON. ('i MASSA (Isaac), de Haarlem. Histoire des 
guerres de la Moscorie (1601-1610), publiee 
pour la premierę foia par le prince Michel 

Obolensky et M. de Dr Yan der Linde. T. 2. 
Bruxelles, 1866, w 8ce. 30 frank. 

Massach (0) czyli wpływie rocznym na 
ubiór wojska, remontę i wosy. Warszawa, 
1809, w 8ce, str. 57. 1 złp. 15 gr. 

— Toż. Edycya z liczba, 47 sir. 

Massaeres de Yarsovie. Lettre a 8. M 

l'£mpereur Napoleon III. Paris, K. Dentu 

Impriemerie de L. Tinterlin, 1861, w 8ce, 
stz. 31. + + + 

Massalski Biskup, ob. Knisiewicz. 

MASSALSKI Edward Tomasz (Kamiński Ar- 
tur Odrowąż pseudonim). Grammatyka języka 
polskiego napisana przez Wilno, Marci- 
nowski, 1858, w 8ce, str. 262. 90 kop. 

— Toż, skrócona, napisana przez Antonie- 
go O. Kamińskiego. Wilno, Marcinowski, 
1858, w 8ce, str. 190. 60 kop. 

— Grammatyka języka polskiego do wy- 
magań i natury brzmień jego zastosowana. 
Paryż, druk 8. Martinet, 1867, w 8ce, str. 
IV i 120. 1 rub. 5 kop. + 

— Pan Podstolic, albo czem jesteśmy, czeni 
być możemy, romans administracyjny. Tomów 
II. a Części 5. Petersburg i Wilno, R. Daien, 
1831—33. Część I — III druk Marcinowskiego 
w Wilnie, 1831. Część IV i V. druk K. Krają 
w Petersburgu, 1832—1833, w 12ce, str. XX, 
142, 268, 197, 286, 178. 25 złp. + 

— Pan Podstolic, roman ujezdnyj (przekład 
Pawła Gajewskiego na rossyjskie). Tomów IV. 
Petersburg, w typogr. Karła Krają, 1832— 
1833, w 8ce, str. XII, 139, 281, 188. 

— Przestrogi dla mówiących i piszących 
po polsku. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 
1857, w 8ce, str. 78 i kart 2 niel. + 

— O skarbach słowiańskich a szczególnie 

o gram maty ce języka polskiego uwagi przez 

Mag. pr. i fil. Warszawa, nakł. autora, druk 
J. Ungra, 1853, w 8ce, str. 95 i II. 

— Srawnitelnyja tablicy wsiech izwiestnych 
monet, wiesow i mier priwedennych k. mon., 
wieś. i mier. rossyjskim, nowym francuzkim 
i polskim. Cost. Petersburg, 1834, w 8ce. 

— Tablice porównawcze wszystkich wiado- 
mych monet, wag i, miar, wyrachowanych na 
monety, wagi i miary nowe francuzkie, nowe 

Solskie i rossyjskie. Petersburg, nakład R. 
'aiena, druk K. Krają, 1834, w 8ce, str. 124. 
6 złp. 20 gr. + + + 

(Jestto wyciąg z dzieła o 100 ark. druku 
w r. 1829 napisanego p. t. Monety, miary 
i wagi wszystkich narodów handlujących, z 
obszernemi przypisami, opisem monet, wia- 
domości o bankach, jarmarkach, kursach, we- 
kslach itp. Tomów II. w 4ce). 

— Wyciąg z grammatyki polskiej przez A. 0. Karaińskiego. Wilno, druk Zawadzkiego, 
1849, w 16ce, str. 29. 

— Żywoty Świętych ze Skargi skrócone, 
o bacz: Nicolśs. 

MASSALSKI Józef (t około 1850). Poezye 
Tomów II. Wilno, druk B. Neumana, 1827 
—28, w 8ce, str. 148, niel. 4 i 126. (Bajki, 
powieści, listy, wiersze różne). 8 złp. 

— Karnawał, wiersz pisany roku 1823 dnia 
22 Lutego. Wilno, w druk. dyecez., w 8ce, 
kart 4. 

MASSE Etienne Michel (ur. 1778). Ossoliński 
ou Marseille et Saint- Domingne aprea 1794 
et en 1815. Memoires contemporainea, recuel- 

lis et publies par Tomów IV. Paris, Jule* 

Lefebure et Com., 1830, w 12ce. 

MASSILLON Jan Chrzciciel. Kazania adwen- 
towe biskupa klermonckiego, z francuz kiego 
na polski język wytłumaczone przez X. J. K 
Szelewskieco prefekta szkoły wojewódzkiej 
Warszawskiej XX. Pijarów. Warszawa, druk 
XX. Pi arów, 1827, w 8ce, na początku: Wit- 
doraośó o życiu i dziełach Maesilona, bisk. 
klerm. str. XLV. Kazauia str. 422, nlb. 5. + 

— Toz, wydanie drugie, przejrzane i po- 
prawione. Warszawa, R. Friedlein, nakład 
F. Spiessa, 1847, w 8ce, str. 363. 12 złp.; 
zniż. 90 kop. 

— Kazanie na popielcowa, środę, o pobud- 
kach nawrócenia, napisane oryginał nie po 
francuzku, przez przetłumaozone na pol- 
ski język przez ks. Michała Olszewskiego. 
Wiluo, nakład Aleks. Żółkowskiego, druk 
XX. Pijarów, 1818, w 8ce, str. 40. 1 złp. 15 gr. 

— Kazanie o małej liczbie wybranych na- 
pisane oryginalnie po franc. przez bi»k. 

klermontskiego, jednego ze 40 członków A- 
kademii francuzkiej, przetłumaczone na pol- 
ski język przez X. Michała Olszewskiego ka- 
pel. Gimn. Imp. Wileń. Uniwers. Magie, filo*. 
Wilno, nakład Aleks. Żółkowskiego, druk 
XX. Pijarów, 1818, w 8ce, str. 47. 

— Kazanie o zachowaniu wielkiego postu 
przez Kraków, (Grobel), 180., w 8ce. 1 złp. 

— Mały post wytłumaczony z franca zk i eg o 
przez Ant. Dyon. Meleniewskiego magistra 
obojga praw. Warszawa, w drukarni przy 
ulicy Senatorskiej Nr. 477, 1826, w 8ce, str. 
XII i 369, niel. 3. + 

— Obacz: Bogusławski J.; Szelewski. 

MASSON Maurycy. Die Weisheit des Volks. 
Einiges aus dem Sprichworterschatz der Deut- 
schen, Russen, Franzosen u. a. von Si. Pe- 
tersburg, 1868, w 16ce, str. 390. 1 rub. 75 
kop. (Sa, i polskie przysłowia). 

MASSON Michał August Benoit Gaiufichot 

(ur. 1800). Szyld czyli sierota z placu Cha- 
tellet tłum. Dmochowski F. Warszawa, 1835, 
w 8ce. 3 złp. MASSON — MATECKL 81 — Szyld czyli sierota s płaca Chatellet, 
powieść Mich. Massona; Młoda dziewczyna 
z Malinea, powieści pana Bulwera z angiel- 
skiego przełożone przez F. S. Dmochowskiego, 
Warszawa, w druk. przy ulicy Nowo Senator- 
skiej, 1835, w 12ce, str. 132 i 58. 3 złp. 

— Zawsze i wszędzie, czyli głos sumienia, 
Powieść przełożona z franc. przez F. S. Dmo- 
chowskiego. Warszawa, 1834, w 12ce. 3 złp. 

MASSON Michał A. B. G., Saint-Hilaire i Vii- 

leneuve. La yieillesse de Stanislas, dramę 
vaudeyille en un acte. Paris, Quoy, Barba, 
1831, w 8ce, str. 40. 1 frank 50 centim. 

— Obacz: Balzak; Dmochowski. F. S. 

Massonia (Frankmassonia , Wolne mular- 
stwo), ob. Aksamitowski ; (Azamitowski); Akt 
ogłoszenia; Barruel; Besson (1812); Benedykt 
XIV. i Klemens XII. (1751); Brodziński K. (Wiersz, 
1815); Budziszewski ; Cantate (1811); Chodźko 
Ignacy (Obrazy, Serya VI.); D. L. (Śpiewka); 
Discours (1818); Dłuski Michał; Dmuszewski; 
Elsner Józef (1819); Frankmassonia; Gawdzicki; 
Gutakowski L; Jabłoński H.; Janowski Ludwik 
(1820); K. F. X. (1810); Karoli (Caroli); Kol- 
berg I.; Kossecki F. (1810); Krzywoszewski 
Dominik; Labrousse (1832); Ledochowski Ant 
(Do Biskupów, 1816); Leon XII. (1827); Lista 
(1820); M. (Mowa, 1810); Matuszewlc T.; Matu- 
szewski Wincenty ; Mędrzecki ; Merzbach (1866) ; 
Miklaszewski Józef (Głos); Minasowicz J. ; Mis- 
sya; Nowakowski St. (1820); 0. J. (1808); 
Objaśnienie (lb21); Obraz (1811); Ojczyzna 
(Czasopismo 1865, Nra 26, 64, 65, 66); Opis 
(1820); Pękalski Wojciech (1811); Pieśni (1616); 
Poczet (1821); Peaiedzenie (1812); Potocki St. 
(1813, 1820); Projekt; Projekta; Przemowa; 
Śpiewy; Spis (1821); Surowiecki K.; Swidziń- 
iki; Tableau; Uwagi (1820); Ustawa Benedy- 
kta, Ustawy; Yerzeichniss (1821); Wolański T.; 
Wschód; Wyciąg (1820); Wykaz (1819); Wycze- 
chowski. 

(Masseńskie broszury z XVIII, w.; Ustawa 
Benedykta XIV. r. 1751 ; Discours funebre d ? An- 
dre Mokronowski, Varsov. 1784; Mowa przy 
obchodzie pamiątki Stefana de Rieule, 1786; 
Mowa na Zgromadzeniu, 1786). 

Massoodi, obacz: Charmoy. 

MASTELSK1 X. Jan (Prof. Liceum sw. Anny). 
Nabożeństwo do św. Anny, Matki najświęt- 
szej Maryi Panny, a Babki Pana naszego 
Jezusa Chrystusa , Zbawiciela świata. Dla 
użytku Bractwa św. Anny, które w akademi- 
ckim kościele pod tytułem św. Anny istnieje. 
Kraków, druk Uniwers., 1847, w 12ce, str. 
56. + 

— Toź. Tarnów i Jasło, czcionkami Anast. 
Rasinowskiego, 1863, w 8ce, str. 37. + 

(Edyoye pomnożona wydał X. Tylkowski 
P- t. Ustawy i nabożeństwo. Obacz : Tylkow- 
•ki Marc) 

— Obacz : Program ; Popis. 
Mastolegia, obacz: Belkę. Mastrilii (Annato) zwany Szaboloni czyli 
Rozbójnicy w Trosignone, wielka historyczna 
pantomina w 2 aktach. Kraków, S. ciesz- 
kowski, 1841, w 8ce, str. 7. 

Massylon, obacz: Massilon. 

MASZEWSKI Adam. Próbki poetyczne. War- 
szawa, druk Krokoszyńskiego, 1862, w 8ce, 
kart 2, str. 33. + 

— Piosnka Aliny, wiersz Adama Maszew- 
skiego, z poematu -Alina." Muzyka Ignacego 
F. Dobrzyńskiego. Warszawa, nakład Gebeth- 
nera i Wolffa (Nuty z tekstem), w 4ce, str. 6. 
2 złp. 

— Mój śpiew wiosenny, z towarzyszeniem 
fortepianu, słowa A. Maszewskiego. (Muzyka 
An. Teichmana). Warszawa, J. Kaufmann i F. 
Hósick, w 4ce, str. 5. 1 złp. 

MASZEWSKI Tadeusz (urodź. 1781 f 1843). 
Opis Syberyi. Pamiętniki. (Rękopis. Wyjątki 
w Miesięczniku połockim, 1812). 

Maszkiewicz Sam., obacz: Darowski A. W.; 
Maskiewicz S. 

Maszkowski, obacz : Matzek (Logarytmy) ; 
Odczyty. 

Maszyna (Atmosferyczna) do masła. (Cliffons 
patent). Główny skład u Jana Schumanna we 
Lwowie. Kraków, druk Czasu, w 16ce, str. 
14. + 

— do szycia, ob. Instrukcya; Nauka; War- 
chalowski Jakóh (1869). 

— rachunkowa, obacz: Słonimski S. 

Maszyniści, obacz: Gregory. 
Maszyny, obacz: Eliaszewicz (Cennik) ; Zie- 
leniewski (rolnicze, Cennik). 

MAT Stanisław. 38 powinszować, napisał 

Tarnów, druk i nakład Anast. Rusinowskie- 
go, 1869, w 16ce, str. 31. 5 cent. + 

MATAKIEWICZ Antoni (Sekretarz Komissyi 
organizacyjnej trzech dworów, Członek T. N. 
krak., Notaryusz i Prof. Uniwers. krak., urodź. 
1787 f 1844). Dissertatio juridica in thesim: 
Lex divortia admittens et in lega naturali 
fundatur, et in legislatione cmii desideratur. 
Kraków, druk Mateokiego, 1817, w 8ce, str. 
46. + + + 

MATAKIEWICZ Feliks (z Łańcuta). Disser- 
tatio inauguralis medica de hypochondriasi. 
Yiennae, typ. Mechitaristarum, 1616, w 8ce, 
str. 80. + 

MATALĆNE P. (Pleban w Auch). L' anti- 
Copernic. Astrometrie nouvelle, suiyie de plu- 
sieurs problemes par lesquels ii est prouve, 
de la manierę la plus claire, que les systemes 
de Ptolemee et de Copernic sont ógalement 
faux. Paris, Mansut editeur, 1842, w 8ce. 

Matczyński Marek, obacz: Koimian Al. 

MATECKI Józef (wydawca, f 1819). Kalen- 
darzyk krakowski dla płci pięknej. Kraków, 
1 1806. 2 złp. 

11 82 MATECKI — MATERIAMI???. — Toż, 1807. 2 złp. 

— To*, 1810. 3 złp. 

— Toż, 1811-1812 i następne. Od r. 1809 
druk Grobla, nakład Mateckiego i tegoż pió- 
ra niektóre prace, z rycinami. W latach 1811 
—12 ryciny Stachowicza. 

— Kalendarzyk krakowski na rok 1811. 
Kraków, a Grobla, w 16ce, sir. 26 i 266, 63 
i 3, z rycin. 

— Toż, na rok 1814, z wielu koperszty- 
chami i interessowanemi powieściami, w 12ce. 
11 złp. 

— Kalendarzyk polityczny wolnej i niepod- 
ległej Rzeczypospolitej krakowskiej pod opie- 
ką trzech Najjaśniejszych i najpotężniejszych 
Monarchów zostającej na rok 1819. Kraków, 
w drukarni Józefa Mateckiego, w 16ce, str. 
131, z 2 rycinami. 

— Krótkie wspomnienie o starożytnych gro- 
bach i celniejszych pomnikach Królów pol- 
skich w kościele krakowskim na Zamku znaj- 
dujących się, które za staraniem itd. itd. sta- 
wny artysta krakowski M. Stachowicz prze- 
rysował. Kraków, 1818, fol., 2 kart. 

(Jestto opis 32 grobów i pomników jako 
ogłoszenie prenumeraty). 

— Ob. w Tomie I. na wstępie: Katalogi, str. 
XXXVIII; Kalendarz; Kalendarzyk; Kocebue. 

MATECKI Teofil Teodor (urodź. 1810). Domo- 
wa apteczka, przez Dra Poznań, J. K. 

Ż u pański, druk Zoerna, 1860, w 8ce, str. IV 
i 61. 3 złp. + + + 

— Die neuesten Heilmethoden der Ver- 
krummungen des menschlichen Kórpers und 
des Schielens, 1840. 15 sgr. 

— Operacya fistuł pochwo - pęcherzowych. 
(Osobny oddruk z Roczników Towarzystwa 
Przyjaciół nauk Poznańskiego, Tom III.) Po- 
znań, nakład Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
w Komisie J. K. Żupańskiego, 1865, w 8ce, 
■tr. 28, z drzeworytami. 10 sgr. + + + 

— Poradnik dla młodych matek czyli Fizy- 
czne wychowanie dzieci w pierwszych sied- 
miu latach, napisał Poznań, Kamieński i 

Spółka, 1848, w 8ce, str. XVI, 284 i XIV. 
9 złp. + 

— Rady i nauki . starego lekarza dla nie- 
lekarzy. Poznań, Żupański, 1867, w 8ce, str. 
218 i VIII. 15 sgr. 60 kop. 

— Słownictwo chemiczne polskie. Poznań, 
Żupański, 1855, w 8ce, str. 144. 25 sgr. + 

— Słownik lekarski. Poznań, 1872, w 8ce, 
str. 8. (Próba edycyi od litery A. do Aedoea.) 

— Obacz: Mueller (Pomoc, 1865); Reu- 

mond Al. 

MATEJKO Franciszek (urodź. 1828 f 1873). 
O początku i rozkwicie literatury starosła- 
wiańskiej w Bułgaryi. (Nadbitka z Biblioteki 
warsz., 1864, w 8ce, str. 86-107, 269—291 
i 380-413. + + + — O prawach i sądach czeskich, z uwzglę- 
dnieniem polskich w dobie żupańskiej. (Od- 
druk z Biblioteki warsz.) Warszawa, drukiem 
Gazety polskiej, w 8ce, str. 47. 50 kop. + 

— Przegląd rzeczy sławiańskich. (Odbitka 
z Przeglądu polskiego). Kraków, druk Uniw, 
1869, w 8ce, str. 35. + 

— Satze aus den Rechts- und SUaiawis- 
Benschafteni Krakau, Uniy. Buchdruckkerei, 
1860, w 8ce, str. 8. + 

— Słowo o narodowej epopei serbfkiej. 
(Odbitka z Przeglądu polskiego). Kraków, drak 
Oni w., Ib67, w 8ce, str. 23. + 

MATEJKO Jan (urodź. 1838). Ubiory staro- 
żytne polskie (od XIII. do XVIII, w.) Kraków, 
litogr. Czasu, z tekstem, 1860, fol., U tabl, 
u J. Zawadzkiego w Wilnie. (Wyczerpane). 
6 rub. + 

— Matejki Jana Album (około sto rycin i 
tekstem objaśniającym). Warszawa, nakładem 
Lewenthala^ 1874, fol. 7 rub. 50 kop.; dli 
prenumer. Kłosów lub Tygodnika romansów 
5 rub. 

(Matejko Jan.) Matejki Jana Stefan Bator?. 
(Odbitka z Kraju). Kraków, nakład Wydaw- 
nictwa Kraju, 1872, w 16ce, str. 13. 10 ceot. t 

— Ks. Piotra Skargi kazanie przepowiada- 
jące upadek Polski. Obraz J. Matejki. Krakó*. 
druk Czasu, nakład Ochronek, 1864, w Sce, 
str. 2. + 

— J. Matejki: Unia Lubelska. (Odbicie i 
19 Kru Kaliny). Kraków, druk Czasu, 1869, 
w 8ce, str. 4. 1 sgr. + 

— Porównaj: Szczepański Alfred (Unia) 

— Notice sur le tableau de Jean Matejko, 
eleve de 1' eoole des Beaux-arts de Cracovie, 
expose au Salon de 1865 (sous le nuroero 
1461) et rócompensó d' une medaille par le 
jury de peinture, par L. S.. Paria, 1 865, w 
8ce, str. 16. + 

— Obacz: Kapliński L. 

Matematyka , obacz : Algebra; Arytmetyka; 
Bartoszewicz A. (1822); Chrześciński (lega 
ritmibche Aufgaben); Dąbrowski A. (Metoda); 
Duczyński J.; Eymontt (Proporcye, 1802); Fol- 
ki ers ki (Rach. różniczkowy, 1873); Frączkie- 
wicz; Gołuchowski J. (Wpływ); Hubę Karol; 
Hubner (Nauka rachunków, 1873); Kochański 
Adam ; Kodesch (Mathesis) ; Konkowski Al. ; 
Krauze A. ; Łęski J. ; Mertens ; Ostrowski Fr. 
(w XVI. w.); Pamiętnik Towarzystwa nauk 
ścisłych, 1873—4; Rachunki; Sapalski Franc 
Sągaiło (Algebra, 1873); Skolimowski ; Słotwin- 
skl Fel. (Metoda); Słuźewski S. (Początki); 
Steczkowski J. (Wykład); Strauss J.; Strze- 
lecki F. ; Tetmeier J. (Analiza); Turno W.: 
Walicki J. (Spór, 1870); Wroński Hoene (Filo 
zofia); Zajączkowski Wł. (1867); Zawadziński 
(Arytmetyka); Zebrawski (Bibliografia); Zmor- 
ko (Wykład, 1862-4). 

Materialien zur Geschichte, obacz: C. H. 
(1811). + MATERYALISTYCZNA - MATERIAE. 83 Materialien zur Geschiohte polniscber Lan- 
[ destbeile unter preussischer Yerwaltung. Nach 

authentischen Quellen u. Darstellungen preus- 
I siseher Beamten and deatscher Gesehicbts- 
l forscber. I. Heft. Aeltere Zeit bis zom Frie- 

den von Tilsitz 1807. Leipzig, libr. etrang., 
| 1861, w 8ce, str. 236, kart 2. 1 tal. + 

Materyalistyczna teorya, obacz : Szujski Józef. 

Materya medyczna, obacz: Freyer (1817). 

Materyalizm, obacz: Haffner; Pawlicki S. 

Mater/dł kaznodziejski, ob. Golański (1808); 
Stąpi (1529). 

Materyały do klimatografii Galicyi zebrane 
przez Sekcyą meteorologiczną Komissyi fizy- 
ograficznej c. k. Towarzystwa nauk. krak. 
Rok 1869. (Odbitka ze Sprawozdania Komis, 
fizyogr.) Kraków, drok Uniwers., 1870, w 8ce, 
str. 249 i 1 karta litogr. 1 rubel. 

Materyały do komentarza nad organizację 
£ądu kassacyjnego Księstwa Warszawskiego. 
(Bez karty tytułowej, około r. 1880), w 8ce, 
str. 96. 

— do projektu ustawy Towarzystwa kre- 
dytowego ziemskiego dla gubernii litewskich. 
Wilno, Kirkor, 1861, w 4ce. 

— Więcej obacz: Obraz Polaków i Polski, 
Tom 15 (do hi b tory i Stan. Leszczyńskiego); 
Rolle J. (do topografii lekarskiej Podola, -+); 
Świdziński K. (do historyi Malej Rossyi, 1846, 
4); Morawski S. (do konfederacyi) ; Sobmitt 
Henryk (do bezkrólewia). 

Materye z nauk, w szkole powiatowej laty- 
ciowskiej w Migdzybożu od 1 Września 1820 
do końca Czerwca 1821 r. wyłożonych, na 
popisy publiczne uczniów tejże szkoły, osta- 
tnich dni Czerwca zebrane 1821, w 4ce. 

— z nauk w publicznej powiatowej szkole 
litewsko -brzeskiej pod dozorem XX. Bazyli- 
anów r. 1818/19. Wilno, 1818, w 4ce. 

— z nauk, w szkole powiatowej lubarskiej 
XX. Bazylianów, w przeciągu roku szkolnego 
wyłożonych , na popisy publiczne uczniów 
tejże szkoły, w ostatnich dniach Czerwca r. 
1818 podane, w 4ce. 

— z nauk, w szkole powiatowej łuckiej w 
przeciągu roku szkolnego wyłożonych, na po- 
pis publiczny uczniów tejże szkoły, w dniach 
ostatnich Czerwca 1824 r. podane. W Łucku, 
w 4ce. 

— z nauk, w gymnazyum wołyóskiem przez 
ciąg roku szkolnego wyłożonych, na popis 
publiczny uczniów tegoż gymnazyum, w mie- 
siącu Lipcu 1806, porządkiem klas i kursów 
wystawione, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipcu 1807, porząd- 
kiem klas i kursów wystawione, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipcu 1808, porząd- 
kiem klass i kursów wystawione, w 4ce, sign. 
ark. kart 2. 

— Toż, na popisy publiczne uczniów tegoż 
gymnazyum w miesiącu Lipcu 1609, porząd- 
kiem kUa i kursów wystawione, w 4ce. — Toż, w miesiącu Lipcu 1810, porząd- 
kiem klass i kursów wystawione. Berdyczów, 
w 4ce, kart niel. 50. + 

— Toż, w przeciągu roku szkolnego itd. 
w miesiącu Lipcu r. 1811, porządkiem klas 
i kursów wystawione. W drukarni krzemie- 
nieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipou r. 1812. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipcu r. 1813. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Lipou r. 1814. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, na popisy publiczne uczniów tegoż 
gimnazyura, w miesiącu Czerwcu 1815. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1816 r. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce, karta 1, str. 
129. + 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1817 r. W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4oe. 

-~ Toż, w miesiącu Czerwcu 1818 r, W dru- 
karni krzemienieckiej, w 4ce, str. 141. 

— Toż, z nauk, w Liceum wołyóskiem w 
przeciągu roku szkolnego wyłożonych, na po- 
pisy publiczne uczniów tegoż Liceum, w mie- 
siącu Czerwcu 1819 r. W Krzemieńcu, 1819, 
w 4ce. 

— Toż, w miesiącu Czerwcu 1820 r. W Krze- 
mieńcu, 1820, w 4ce. 

— Toż, w Czerwou 1821 r. podane. W Krze- 
mieńcu, 1821, w 4ce. Czyli: Kwestye licealne, 
na rok 1821. 

— Więcej obacz: Wzór f porządek nauk, 
1805-6.) 

Materiae publici ezaminis mediae gramma- 
ticeB classis in Caesareo rejjio Zamoscensi 
gymnasio primo semestri anni 1805 proposi- 
tae. Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— Toż, altero semestri anni 1805 proposi- 
tae. Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

~ publici ezaminis supreinae grammatices 
classis in Caesareo Regio Zamoscensi gymna- 
sio primo semestri anni 1805 propositae. Typis 
Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— publici examinis in suprema grammati- 
ces classe in Caesareo Regio Zamoscensi Gy- 
mnasio altero semestri anni 1605 propositae. 
Typis Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— publici ezaminis infimae grammatices 
classis in Caesareo Regio Zamoscensi Gymna- 
sio primo semestri 1805 propositae. Typis 
Zamoscianis, w 4ce, 2 kartki. 

— publici ezaminis in infima grammatices 
classe in caesareo Regio Zamoscensi Gymna- 
sio altero semestri anni 1605 propositae. Ty- 
pis Zamoscianis, 1805, w 4ce, 2 kartki. 

— publici examinis Rhetoricae in Caesareo 
Regio Zamoscensi Gymnasio primo semestri 
anni 1805 propositae. Typis Zamoscianis, w 
4ce, 2 kartki. MATEUSZ - MATUSZEWIC. — publici eiaminis Poeticae in Caesareo 
Regi o Zamoacensi Gymnasio primo Semestri 
anni 1805 ■ positae. Ty pis Zamoscianis, w 
4ce, 2 kartki. 

— Toi, altero Semestri anui 1805 propo- 
sitae. Typis Zamoscianis, 1805, w 4ce, 2 k. 

— Więcej obacz: Berezwek; Boroń; Kowno; 
Krzemieniec; Lałyczow; Lu bar; Mohylew; Wil- 
no; Żyro wici'; Żytomierz. 

Mateusz herbu Cholewa (+ 1116), ob. Bi«- 
lowski (w i: Miot. Ossolińskich, 1863); Kadłu- 
bek; Lelewel. 

Mateusz z Krakowa, obacz: Muczkowski I. 

MATEY Karol. Najnowsze wzory i ornamen- 
ty dla stolarzy, snycerzy , cieśli, ślusarzy i 
tapicerów, , ile własnego punktu widzenia, 
zasad upiększającej architektury i starożytne- 
go gustu. Zeszyt 1. Warszawa, S. R. Mera- 
bach, 18T4, fol., Ubl. 4 i tekst. (Zapowiedz. 
12 Zeszytów). 36 kop. 

MATHEY GUENET. Nowe auatryackie miary 
i wagi ownie do rozporządzeń urzedo- 

wych podług oryginalnych modeli c. k. korni- 
syi miar i wag w Wiedniu. Duża tablica, na 
której kolorowo odbite są wzory miar i wag 
w naturalnej wielkości. Oradec, 1874. 80 cent. 
Ta sama tal. lica z napisami ruskie mi 80 cent. 
(W większych ilościach brane, taniej.) 

Mathieu du Donbasie Krzysztof łozef Aleksan- 
der, obacz: Oombasls (urodź. 1777 f 1813). 

Mathilda, obacz: Dethter. 

(MATHY). Katalog der polnischen Monzen 
ini'1 Mednillen der Mathy'schen Sammlung, 
dereń óffentliche Yersteig. am 2. August 1858 
stattrmdet. Catalogue des monnaies et medail- 
les polonaises compoaant le Gabinet Mathy 
a Danzig, z 1 ryciną. Danzig, impr. E. Gro- 
ning, u Kohlera w Lipsku, 1868, w 8ce, itr. 
164, VI i tabl. 25 sgr. + 

Malica ruska we Lwowie, obacz: Sprawo- 
zdań i ja. 

Matka, opowiadanie dziecinne, z 12 rycin, 
litogr. Warszawa, nakład i litografia Dawon- 
kowskiego, 1862, w 8ce, kart 12. 2 zip. ; zniż. 
1 alp. 

Matka rodu, obacz: Grillparlzsr. 

Maiki w .Lima, obacz: 6. A. (1847). + 

Matki Boskiej cndowny medalik, 1832 roku 
w Paryżu wybity itd. Z medalikiem mosię- 
żnym. Toruń, Lambeck, 1843, w Bce. 1 zip. 
15 gr. 

— Ob. Medal; Wiadomość cudowna o me- 

Matki, olucs: Kształcenie. 

Matkom przestrogi lekarskie, obacz: 8auvan. 

— Poradnik CO do dzieci, obacz: Hufeland 
(1810); Malcz W. (1834); Małecki ł. 

MATKOWSKA Pelronella. Pożegnanie, wiersj 
na śmierć ś. p. Stanisława Bogusiewicza Mat 
kowskiego, przez ułożony przez kochającą MATKOWSKI Adam WIĄZU UCZ. Bajki i po- 
wiastki dla młodzieży wiejskiej, napisał rol- 
nik od Pogranicza Ukrainy. Kraków, drukiem 
Czasu, Grzybowski, 1863, w Bce, str. 52. 2 

MATUŃSKI Jskob. Krawiectwo damskie, 

przez Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 

1868, w 8ce, str. 8. 2 tablic. 

Matrimoninm, obacz: Informatis (1862). 

MATTEI P. (Pascal di 3. Jeans). Łe sera- 

5hique S. Stanislas Kostka de la Comp. de 
esus modele de la saintetć propoaó aox fi- 
delea, traduit de I' Italien. Le Hans, Julita. 
Lassier, 1857, w 32ce. — Hohenzollern, Habsburg nnd Frankrcitb 
fur nnd gegen Deutschland, und welobe Ge 
stalt wird Deutschland erbalten. Ein offena ' 

Wort eto. von Yerfasser von: „Polnisch. 

Netionalklfinge" „Deutsche Lieder." Erinne- 
rnngen aus Pol en etc. Lubeck, D. Wollrnth 
in Leipzig, 1866, w Bce, str. 51. + 

— Polnische Nationalklange. 
MATTHIAE Jan Henryk (urodź. 1769 1 183S). 

Układ systematyczny formy czynnej, biernej | 
i środkującej w konjugacyach greckich, podług 
grammatyki Hathiae, Butmana i Bournonffa 
wykonany. Wilno, 1840, fol., kart 3 w arku- 
szach. 1 ztp. 

MATTIS Karol. Olbrzymie góry s widokami 
nsjsnakomitszemi. porządkiem po sobie idą- 
cemi w dwudziestu dwóch rycinach wysta- 
wione, wrsr. z mappą, ułożone przez w 

Szmide bergu, a wyłożone na polski język przez 
ui'. J. Ko lud ziej owakiego. Druga poprawna 
edycya. Poznań, w 4co. 26 sgr. 

Matuszewiez Andrzej (urodź, 1760 f 1816), 
obacz: Plenk (Położnictwo). 

MATUSZEWICZ Roman. Pamiętnik patryo 
tyczny czyli Poezye w czasie odrodzenie się 
Polski. Warszawa, 1830, w 8ce. 

MATUSZEWIC Tadeusz (urodź. 1766 f 1819). 
Mowa J. W. Ministra przychodów i skarbu 
miana w Izbie poselskiej przy wprowadzeniu 
projektów skarbowych d. 17 Grudnia 1811 r. 
Warszawa, b. r. i m. dr., w 4ce, str. 20. + + 

— Tortrag uber das Finanzgesetz fur das 
Herzogthum Warschau, gebalten auf Befebl 
Sr. Majestat des Kónigs in der Landboten- 
stube am 17. December 1811 von Sr. Ezcell. 
Finanz- Minister. Dresden und Leipzig, Hart 
knoch, 1812, w 8ce, str. 39. 6 grp. 

— Posiedzenie nadzwyczajne Wgo Wschodu 
narodowego. Pamiątka w d. 1 Grudnia 1811 r. 
zmarłego Ludwika Guta kowskiego. Warsza- 
wa, w 4ce, str. 19. MATUSZEWICZ - MAUYATS. 85 — O bacz: Potocki St. (Pochwała); Rząd; 
Tomasz a Kempis; Wysłouch Z. 

— Tłómaczył Horacego Ody, Delila o ima- 
ginący i. 

MATUSZEWICZ W. Skazanija o bytie i pra- 
wach Sławian. Petersburg, 1861. 1 rub. 50 
kop. 

MATUSZEWSKI. Zbiór wierszy i bajek prze- 
łożonych z różnych autorów obcych. Część I. 
z dwoma kopersztychami. Za pozwoleniem 
Zwierzchności. Warszawa, w drakami wdowy 
Zawadzkiej, 1803, w 8ce, str. 119 i spisu 2 
kart nieliczb., ryciny roboty Ligbera. 

— Toż, powtórnie wydrukowane. Lublin, 
E. Szczepański, 1810, w 8ce, str. 108. 2 złp. 

MATUSZEWSKI Aleksander. Kalendarzyk kie- 
szonkowy na rok Pański 1863. Daj nam Boże 
najlepszy, przez Warszawa, druk K. Kowa- 
lewskiego, 1862, w 8ce. 

— Kie nowego, powieść, napisał Wilno, 

nakład i druk J. Zawadzkiego, 1853, w 16ce, 
Btr. 138. 

— Zabawne przygody Niemca. Warszawa, 
aa tor, drak Braci Hindemith, 1862, w 16ce, 
str. 122. 2 złp. 20 gr. + 

— Rys systematyczny gramatyki francuz- 
kiej. Warszawa, druk J. Baryckiej, 1843, w 
4ce, kart 6. 1 złp. 20 gr. 

— Wykład praktyczny języka francuzkiego, 
czyli najłatwiejszy sposób szybkiego naucze- 
nia się, po francuzku mówić, wydał.... nauczy- 
ciel praktyczny języka francuzkiego. (Ze sło- 
wniczkiem znaczeń wyrazów w III. i IV. Czę- 
ści zawartych). Warszawa, autor, druk 8. Or- 
gelbranda,* 1849, w 8ce; Część I. i II. str 

Część III., str. 84; Część IV, str. 66. 15 złp. 
10 gr. 

— Znaczenie wyrazów zawartych w III. i 
IV. Części wykładu praktycznego języka fran- 
cuzkiego, wydał..... nauczyciel prywatny ięzyka 
francuskiego. Warszawa, nakładem wydawcy, 
druk S. Orgelbranda, 1849, w 8ce, str. 52. 
2 złp. 

— Obacz: Dumas Al. syn; Levi. 

Matuszewski Hippolit (ze Lwowa). Tbese 
pour le doctorat en Medecine. Du cholera 
morbus. Paris, Rignoux, 1852, w 4ce, str. 59. 

Mataszowski Wincenty Topor (urodź. 1788 t 
w Sierpniu 1862). Do najwyższego Sądu Sej- 
mowego Królestwa polskiego. Obrona za Frań* 
ciszkiem Majewskim kapitanem pułku I. uła- 
nów o zbrodnię stanu obwinionym, fol., str. 
39. (Materyał do dziejów massonów w Polsce.) 

— Duplika w sprawie Franciszka Majew- 
skiego kapitana I. pułku ułanów o zbrodnię 
stanu obwinionego, fol., str. 33. 

— Summaryusz dokumentów ze strony Fran- 
ciszka Majewskiego o zbrodnię stanu obwi- 
nionego w Sądzie tutejszym Królestwa Pol- 
skiego, przez jego obrońcę powołanych, fol., 
str. 11. — Wywód uciążliwości w sprawie Kata- 
rzyny z Gostkowskich Dembińskiej naprze- 
ciwko familii, przez Sąd apellacyjny Króle- 
stwa Polskiego wyniesionej, fol., str. 39. 

— Obacz: Kerner A. (Jasnowidząca). 

Matuszkiewicz A., obacz : Cegliński (Widoki 
Warszawy). 

MATUSZYŃSKI P. Ai. Stan. (ksiądz). Hi eto- 
rya kościoła Orłowskiego wydana na 6001e- 
tnią pamiątkę jego założenia. Z obrazkiem 
łaskami Błynącej Matki Boskiej w Orłowej w 
c. k. Szląsku. Praga Czeska, druk K. Bell- 
mana, 1868, w 8ce, str. 24. 

— Obacz: Herouville. 

MATUSZYŃSKI Jan (z Warszawy, f 25 Kwie- 
tnia 1842 w Paryżu). Ueber die Natur und 
Behandlung des Weichselzopfes. Eine Inau- 
gural - Dissertation. Tubingen , Ossiander , 
1834, w 8ce, str. 38. 

— De 1' influence du Nerf sympathiąue sur 
les fonctions des sens. These. Paris, Rignoux, 
1837, w 4ce, str. 44. + 

Matuszyński L, ob. Barbier ; Cormon ; Cre- 
mieuz (Orfeusz); Skribe; Yaccai. 

Matyca ruska, obacz: Głowacki J. 

Matylda Szwedzka, obacz: Dethier. 

MATZEK Franc. Siedmiocyfrowe pospolite 
logarytmy. Tablica I. zawierająca logarytmy 
liczb od 1 do 100,000. Tablica II. zawiera- 
jąca logarytmy wstaw i stycznych od 0' 0' 0" * 
do 4°, potem dostaw i dostyoznyoh od 86° 
do 90° rosnących sekundami. Tablica III. za- 
wierająca logarytmy funkcyi trygonometry- 
cznej wszystkich kątów ćwierci koła od 10 
do 10 sekund wszystkie części proporcyonal- 
nie obrachowsne. (Tłumaczył Maszkowski.) 
Berno, Karol Winniker, 1862, w 8ce, str. XIV 
i 619. 1 złr. 50 cent. 

MATZKE (ksiądz). Wiersz (łaciński) na imie- 
niny X. Ludwika Łętowskiego. Kraków, druk 
Uńiwers., 1846, fol., str. 1. (Wybito 30 egz,, 
zapłacono za druk 10 złp.) 

MAURICE Justyn. Emilie Plater, elegie (ex- 
trait de la 9me livr, du Polonais). Paris, 1834, 
w 8ce. 

Mauritius Antoni, obacz : Jochmus Dr. + + ; 
Mflller Johann. 

Maury (de Ponthieu, L. Tenre*), obacz : Kro- 
piński (Adolph, 1824, 28, 88). 

Maurv Jan Siffrein (urodź. 1744 f 1817), ob. 
Chodani (Zasady wymowy). 

Maurycy Hr. Saski, ob. Taillandier; Weber 
(1863). 

Maurycego Ś. włócznia, obacz : Przeździecki 
Aleks. 

Mauss Józef (Prof., wydawca, urodź. 1774 
f 1856). Pielgrzym lwowski na rok 1823. Rok 
drugi. Obacz: HOttner. 

MAUYAIS J. M. N. La Russie au pilori de 
V opinion publiąue, ou un dernier Mot aur 86 MAVOR - MAZADE. la malheureuse Pologne. Paris, impr. Pinard, 
1868, w 8ce, str. 8. 1 frank. 

MAYOR Wilhelm. The history of Russia, 
Polan d, Sweden, Denemark and Prussia. (T. 
XXII. of the (Jniversal history). London, 
1803, w 12ce. 

Max, obacz: Maks. 

Maxymilian Arcyksiczę, austryacki , obacz : 
M. F. (Po w., 1844 + ). 

Majcymowicz Andrzej, obaca: Maksymowicz. 

Mazymy, obacz: Maksymy. 

MAY A. Der Kon igr der Steppe (Mazeppa), 
drama. Munchen, 1849, w 8ce. 

MAYER. La Pologne et la Russie par M. 
M. ancien officier francais; precede d ł un 
coup d' oeil sar la situation actuelle de la 
France relativement a la Pologne par M. A. 
Jullien de Paris. Paris, Sedillot libr., 1831, 
w 8ce, str. XIX i 24. 2 frank. + 

MAYER A. Carte von WeBt-Galizien. Sek- 
cyi 12. 1808, w 4ce. 

MAYER Edward (Edler von). Des Olmutzer 
Bischofes Stanislaus Pawłowski Gesandschafta- 
rei sen nach Polen aus A n las a der Kdnigswahl 
nach dem Ableben Stefana 1. (1587—1598). 
Nach den handschriftlichen Quellen des k. k. 
Oeh. Haus- Hof- und Staata- Archi vs za Wien 
. and des Olmutzer furstbischoflichen Archiva 

za Kremsier, bearbeitet von Wien, Druck 

von Slawik, 1861, w 8ce, str. X i 483. 5 zlr. 
+ + + 

MAYER Peregrinns. Ezcellent. Illastr. ac 
Rever. D. Audreae Rawa Gawroński Episcopo, 
Ode Scholarom Piaram nomine, ejusdem In- 
stituti alamnus. Gracoyiae, typ. Trassler, 1805, 
fol., str. 3 

MAYER i CHOOUET. Zasady algebry prze- 
łożone na język polski przez W. Wrześniów - 
skiego. Warszawa, S. Orgelbrand, 1845, w 8ce, 
str. 423, VI i nieliczb. 3. 9 złp j na welino- 
wym papierze 10 złp. + + + 

MAYNE Reid (ar. 1818). Na spodzie okrętu 
czyli Podróż małego marynarza wśród cie- 
mności. Tłómaczenie J. Chęcińskiego. War- 
szawa, nakład G. Senewalda, w drakami J. 
Ungra, 1871, w 8ce, str. 349, karta 1, drze- 
worytów 12. 8 złp. + 

— Pobyt w pustyni, przełożył St. Rzęt- 
kowski, z 24 rycinami Dorego. Warszawa, 
nakładem Gebethnera i Wolffa, 1873, w 16ce, 
str. 887 i II. 8 złp. 

— Puszcza wodna w lesie, z angielskiego. 
Warszawa, nakładem Gebethnera i Wolffa, 
w drukarni J. Ungra, 1872, w 8ce, str. 262, 
z 12 rycinami. 8 złp. 

— Wygnańcy w lesie, przez Mayne Reid, 
kapitana. Przekład z angielskiego przez J. 
B(elejow8ką), z 12ma rycinami. Warszawa, 
nakład Gebethnera i Wolffa, w drukarni Gaze- ty polskiej, 1869, w 8oe, 2 kart tyt, str. 192 
(II). 1 rub. + 

MAYR Otto. Das Gestutte des ósteireichi- 

. schen Kaiserstaatea. Erates Heft. Koropiec 

Stanisławower Kreises, Eigenthumer Anton 

Ritter von Mysłowski. Bez wyr. roku, w 8ce, 

str. 16. 

M AYZEL Bronisław. O ubezpieczeniach. Rzecz 
o istocie i systematach ubezpieczeń, z dodat- 
kiem krótkiej wiadomości o działających w 
Królestwie Polakiem Instytucjach ieekun- 
cyjnych. (Odbitka z Ekonomisty). Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk A. Pajewskiego, 1S72, 
w 8ce, str. 37. 2 zip. 20 gr. 

MAYZEL Wacław. Poszukiwania nad powsta- 
waniem ropy. Rozprawa konkursowa uwień- 
czona medalem złotym przez Wydział lekar- 
ski b. Szkoły głównej warszawskiej, napisał 

student medycyny ces. warsz. Uniw. Warsza- 
wa, drukiem Jaworskiego, Gebethner i Woli, 
1869, w 8ce, str. IV i 92. 40 kop. + + + 

— Obacz: Budge (Anatomia); Darwin; Et 
mert; Niemejer; Pappenheim. 

Mąi życzliwy ukochanej żonie. (Wiersz 
w 4ce, 2 karty nieliczb., bez roku i miejsc* 
druku (lecz około 1800 r. Żona była Anni 
z domu Lipska). 

MAZADE Charles. Alezandre Ier etleprin- 
ce Czartoryski, correspondanoe particuliere *t 
conversations 1801 — 1823 publieea par lepnn- 
ce Ladislas Czartoryski avec une introdac- 
tion par Charles de Mazade. Paris, Michel 
Levy freres libraires editeurs. Soissy, typ. ^ 
ster. de Aug. Bouret, 1865, w 8ce, str. XXXV 
i 368. 

— Le comte Andre Zamojski et le Mir 
quis Wielopolski. Deux portraita de la Poło- 
żne contemporaine. Paris, Naumburg, cbez 
G. Paetz, Libraire-editeur, 1863, w Se, str. 
43. 12 Bgr. + 

— La France et la Pologne au seiziem* 
siecle (napisane z powodu wyszłego świeżo 
dzieła p. t, Henri de Valois et la Pologn« 
en 1572 par le Marquis de Noaillcs). Paria, 
1867, w 8ce. Tomów III, umieszczone w Revu* 
de deux roondes. Paris, 1867, w 8ce; Tom 
70, str. 201 do 232.) 

— Memoires sur la Pologne. Le Marani? 
Wielopolski et les reformes du Gouvernement 
Russe en Pologne par le Comte Roger Raczyń- 
ski. Deux portraits de la Pologne eon temp * 
raine le Comte Andre Zamojski et le Mar- 
quis Wielopolski par Ch. de Mazade. Libraire 
B. Behr (E. Bock). Berlin, 27. Unter den Lin- 
den; .Posen, imprimerie Ch. Koepsel a Ber- 
lin, Wilhelmstrasse, 1863, w 8ce, str. 96. 

— Polen i vara dagar. ófrersattning •» 
Gustaf Tbomee. Stockholm, 1864, w 8ce, str. 
2 i 396. 95 kop. 

— La Pologne contemporaine, recits et 
portraits de la revolution polonaue. Paris. 
Michel Levy freres, impr. Simon Racon, 1863, 
w 8ce, str. XX, 339 i 1. -r MAZAS - MAZURKIEWICZ. 87 — iiossya za Cesarza Aleksandra 11. przez 
Przekład z francuzkiego. Drezno, Księ- 
garnia L. Wolffa, nakład Redakcyi Przeglądu 
powszechnego, 1866, w 8ce, str. 48. + 

— Obacz: Girardin ; Necludow; Raczyński 
Rog. 

Mazas, obacz: Niedzielski J. 

Mazeppa Jan (urodź. 1632 1 1709). Mazeppa, 
ein Geaicht. Spremberg, 1644, w 8ce t obacz : 
8. 6. E. 

— Mazeppa cbef des Cosaąues de PUkraine. 
Koman historiąue sous le regne de Pierre 
le Grand Emper. de Russie et de Jean Casi- 
mir roi de Pologne. Tomów III. Paris, impr. 
Piltar, 1830, w 8ce; Tom I, str. 202; Tom 
11, str. 188; Tom III, str. 207, imprim. David. 

Mazeppa. Z we i Kupferstiche nach H. Ver- 
net von Riepenhausen , mit Text, aus den 
AJJgemeinen Unterhaltungs-Blattern. Góttin- 
gen, w 4ce podłużnej. 

— Ob. Bogdanko J. (Tragedya); Bułharyn 
(Powieść); Byron (Poemat); Gołota P. (1832); 
Grabowski M. (Inforroacya); Kameński N. B. ; 
Krasiński H.; Leopold (Mimodrame); May J. 
(Tragedya); Muetzelburg A. (Powieść, 1861); 
Rieppeohausen ; S. G. E. (Gedicht, 1844); Sło- 
wacki Juliusz (Tragedya). 

Pisali o nim : Czomber (w Bibliotece warsz., 
1855, Tom 57); Kamiński i Markiewicz (Histo- 
rya Małorotsyi); Przeździecki A. (w Athene- 
um, 1842); Ra Ilkowski (w Dzienniku warszaw., 
1854); Sołowiew Serg. (w Wiestn. Ewropy, 
18GO, Nr. 15); Bibliot. Ossol. (Tom IV, str. 
] 60, pióra Padurry); Czas (Dodatek miesięczny, 
1856); Księga świata (1666, Części 11, str. 162; 
Przegląd polski (1867, Zeszyt 10. i 11.) 

Mazew, obacz: Maciejowski W. A. 

MAZILLIER (ur. 1798). Paąuita czyli Cyga- 
nie, balet w 3 aktach, pana przerobiony 

i ułożony na tutejszą scenę przez Romana 
Turczynowicza Dyrekt. Baletu, z muzyką PP. 
Delotewes (?) i Józefa Stefaniego. Warszawa, 
drak Józefa Ungra, 1854, w 6ce, str. 16. 

— Korsarz, balet w 5 obrazach pana 

ułożony na scenę warszawską przez R. Tur- 
czynowicza, Dyrekt. Baletu, Muzyka Adama, 
de kor. pędzla P. Sachetti dekoratora Towa- 
rzystwa warszawskiego. Maszynerye P. Bań- 
kowskiego, Wodotrysk urządzenia P. Ziwolki, 
ubiory damskie z pracowni Ewy Gwozdec- 
kiej, męzkie Kostiumy z teatrów Gutha. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1857, w 8ce, str. 23. 

— Marco Spada czyli Córka rozbójnika, 

balet w 3 aktach pana ułożony na scenę 

tutejszą przez R. Turczynowicza, Dyr. Baletu, 
Muzyka P. Aubera. Warszawa, diuk J. Ungra, 
1WS8, w 8ce, str. 24. 

— Obacz: Leuven. 

Mazowiecki Tomaszów, obacz: Ostrowski. 
Mazowieckie powiastki, obacz : Wójcicki K. W. 

( 1 ***). Mazowsze, obacz: Kodeks dyplomatyczny 
wydania Lubomirskiego; Kownacki (w Pam. 
warsz.); Kozłowski; Orpiszewski. 

MAZOYER Yital Benoit. Eloge des braves 
Polonais. Au puy de V impr. de Pasąuet, 1882, 
w 8ce, str. 4. 

Mazur eksdyktatora. (Parodya na Chłopi- 
ckiego). Warszawa, 1831. 5 gr. 

MAZUR, nauczyciel główny przy katoliokiej 
Szkole miejskiej w Kępnie. Materyał do prac 
piśmiennych w Szkołach elementarnych z 
uwzględnieniem grammatyki polskiej. Wro- 
cław, JE. Gunther, 1869, w 8ce, str. 144. 10 sgr. 

— Rachunki pamięciowe. Stopniowo upo- 
rządkowany zbiór zadań do rachunków pa- 
mięciowych , dla użytku Szkół miejskich i 
wiejskich ułożył Mazur nauczyciel w Kem- 
pnie. Priebatsch w Ostrowie (po r. 1860), str. 
160 i 72. 22 '/, sgr. 

— Rozwiązania do rachunków pamięcio- 
wych. Ostrów, u Pr i e ba ta cha po roku 1860, 
str. 74. 12'/, sgr. 

MAZUR. Poezye Mazura. Broxella, u J. N. 
Młodeckiego, 1844, w 8ce, str. 135. + 

MAZUR Andrzej. Nasze obecne sprawy na 
wsi i „wrogowie Tellusa." Watszawa, w Kom. 
u Gebethnera i Wolffa, nakładem Redakcyi 
Gazety rolniczej, druk J. Jaworskiego, 1862, 
w 24ce, str. 79. 2 złp. + 

MAZUR Jan. Nasi Ultramontanie czyli Uwagi 
nad broszurami : Nasi Moderanci ks. Z. G(o- 
liana) i Przegrana Francy i ks. Kalinki. Kra- 
ków, druk Kraju, 1871, w 8ce, str. 31. 

MAZURANICZ Jan (urodź. 1814 r.) Śmierć 
Agi Izmaela Czengisa. Poemat napiBany po 
serbsku. Z czeskiego tłómaczenia Kolara prze- 
łożył Władysław Syrokomla. (Oddruk z Kur. 
Wileńskiego). Wilno, 1862. 75 kop. 

Mazurek, wiersz. Warszawa, 1831, fol. 

Mazurek Skrzyneckiego. 6 gr. 

— Obacz: Dąbrowski J. 

Mazures, ob. Le Laboureur (1846); Mireoki 
Fr. (Milion). 

MAZURKIEWICZ Andrzej. Mowa Marszał- 
ka przy zagajeniu Sejmiku gminnego w mie- 
ście obwodowem Janowie, miana d. 28 Listo- 
pada 1817. Lublin, druk Jana Karola Pru- 
skiego, w 4ce, kart 4. 

MAZURKIEWICZ Józef. De Pelagianismo. Di»- 
sertatio, quam exaravit Dr...., pretium 60 
cent. v. a. in conimodum summi Pontificis 
Pii IX. Tarnoyiae, typ. Anastasii Rusinowski, 
1873, w 8ce, str. 66. 50 cent. + 

MAZURKIEWICZ Kazimierz (z Krakowa). De 
signis ex urina in morbis. Berolini, typ. Nie- 
tackianis, 1836, w 8ce, str. 40. 2 złp. + + + 

MAZURKIEWICZ Wacław. Program pensy- 
onatu dla młodzieży męzkiej w Dreźnie. Dre- 
zno, druk J. I. Kraszewskiego, 1869, w 4ce, 
1 karta. + 88 MAZURKIEWICZ - MECHERZYNSKI. MAZURKIEWICZ Wincenty. Annuaire des ve- 
terinaires po ar 1858. Ire annee. Paris, Labę, 
w 16ce. 1 frank 76 cent. 

— Toż, 2de annee, 1859. 

— Toż, Sme annee* 1860. Tamże. 1 frank 
75 oent. 

— Centralizacya Towarzystwa demokraty- 
cznego polskiego do ogółu Towarzystwa. Pa- 
ryż, 12. Marca 1848, w 8ce, str. 1. 

— Demokracya polska i jej przeciwnicy 
przez W. M. Paryż, 1856, w 8ce. 1 frank 50 
centim. 

— Toż, wydanie drugie. (Stanowi Biblio- 
teki Mrówki Tom IX.) Lwów, 1869, w 16ce, 
str. 128. 6 sgr. 

— Emigracya polska w 1862 r. Szkoła ge- 
nueńska. Zjednoczenie. Paryż, druk Marti - 
neta, 1862, w 8ce, str. 79. 2 franki 20 sgr. 

— Głos wolny, czasopismo, 1868? 

— Question polonaise. Lettre a M. le Cte 
de Montalembert Pair de France 31. Janv. 
1847 au nom de Comite de la Societe demo- 
cratiąue. Paris, 1847, w 8ce. 

— Zasady i przepisy do Prawa karnego 
wojskowego podług francuzkiego ułożone, z 
przypiskaroi L. Mierosławskiego. Paryż, 1864, 
w 12ce. 1 frank 50 centim. 

MAZURKOWSKI Józef (f 6 Sierpnia 1859). 
Zasady geometryi napisane przez Kandy- 
data Filozofii C. S. Pet. Umw., naucz. Mat. 
w Gimn. realn. w Warszawie. Część I: Pla- 
nimetrya (Epipedometrya). Z 8 tabl. figur. 
Warszawa, nakład autora, Natanson, 1853, 
w 12ce, karta 1, str. 809, tabl. 8. 6 złp. 20 
gr. + 

— Część II: Solidometrya (Stereometrya). 
Warszawa, nakład autora, druk Ungra, 1853, 
w 12ce, str. VIII i 336, z 7 tabl. figur. 6 złp. 
20 gr. + 

MAZUROWICZ Fronc. Theoph. de Wroński 

(aus Posen). These pour le Dootor. en Mede- 
cine du tremblement mercuriel. Paris, impr. 
Rignoux, 1840, w 4ce, str. 44. (Dedykacya 
po polsku z wielu błędami). 

Mazury, obacz: Kętrzyński W.; Toeppen (Ge- 
schichte, 1870). 

Mazza, obacz: Scelta. 

MAZZINI Józef (f 1872). Alliance republi- 
caine universelle. Lettre de Josef Mazzini 
adressee au departement polonais. (Ognisko 
Re. polskie) 1868. Bale, 1868, w 8ce, str. 4. + 

— Sojusz republikancki powszechny. List 

do Wydziału polskiego Ogniska republi- 

kanckiego polskiego, 1868, w 8ce, str. 8. + 

— Obacz: Obchód; Worcell. 

Mąż mimo wiedzy, komedyo-opera w 1-ym 

akoie, t franoutkiego tłómaozona. Warszawa, 
1833, w 8ce. 1 iłp. 15 gr. 

— Obacz : Jasiński J. S. 
Mąż dobry, obaot: Mysi. M' CAUL Alex. Dawne ścieszki czyli Poró- 
wnanie zasad i nauk dzisiejszego Judaizmu 
z religią Mojżesza i Proroków, przez w Kol- 
ie gi u m św. Trócy w Dublinie napisane, a te- 
raz nakładem XX. Missyonarzy angielskich 
po polsku wydane. Zeszyt I. Warszawa, 1843, 
w 8ce, str. 63. 1 złp. 10 gr. + 

Mchy, obacz: Rebmann. 

M' Culloch, obacz: Cul loch (Rozprawa). 

MECH Rudolf. Motyl na małoruskim jazy- 
ciu. Lwów, drukiem Stauropig., 1841, w6ce, 
str. 39. 

— Słowo donarodahałycko-ruskoho. Lwów, 
druk Instytutu Stauropigiańskiego, 1845, w 
8ce. 1 ark. 

— Wdiaczno radostnoje Stych w den wy* 
Tezoimenstwa Jeho Preśw. Kir. Joanna Soi- 
gurskoho Kpyskopa premyskoho itd. Lwów. 
druk Stauropigii, 1841, w 4ce. 

Mechanika, obacz: Armancoult; Bernom! ; 
Cegielski (rolnicza); CzackiT. (Szkoła): D«p» 
K. (1825); Gosiewski (cząsteczkowa); Jastrzft- 
ski (1837); Kluger (analityczna); LangsA 
(1806); LiwCzakJ. (Mechanik, 1861); Morini 
(stosowana, 1858); Morozewicz (Mechanik wiej- 
ski); Niewęgłowski (Statyka); Puchewicz (pr»^ 
tyczna); Weisbach J. (1855). 

MECHERZYNSKI Hieronim (f 1863). Wiado- 
mość o języku i literaturze roBsyjskiej. (Od- 
druk z Programu Liceum św. Anny). Kra- 
ków, 1836, w 4ce. 

MECHERZYNSKI Józef. Urządzenia dla dróg 
żelaznych niemieckich, obowiązujące przybu- 
dowaniu dróg nowych, jako też przy znt- 
czniejszem rozszerzeniu lub przebudowania 
każdej drogi do związku dróg żelaznych nie- 
mieckich należącej. Kraków,, drak J. Bens- 
dorffa, 1865, w 8ce. 

MECHERZYNSKI Hieronim i Karol. Ad cli- 
rissiraos, praeclaros et cl ar os, rec torem, pro; 
fessores, praeceptores et collaboratores Lycaei 
Academici Cracoy. a discipulis. Grac. 1S17. 
fol., półark. (Wiersza autor Kudrewicz X. F.) - 

MECHERZYNSKI Karol (ur. 1804 r.) du- 
chu i dążności literatury polskiej wieku XVI 

przez (Odbitka z Rocznika Towarzystwa 

naukowego). Kraków, w 8ce, str. 18. + 

— Historya literatury polskiej dla młodzie- 
ży opowiedziana w krótkości przez b. Frof 

literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiell 
Kraków, nakład J. M. Himmelblaua księga- 
rza, druk Czasu, 1873, w 8ce, str. IV i 40< 
1 zfr. 80 cent. + 

— Historya języka łacińskiego w Polsce 
(Z Program mat u). Kraków, w 4ce, str. 24. 
+ + + 

— Toż. Kraków, D. E. Friedlein, dra* 
Uniwers., 1833, w 8ce, str. 3 i 169. 2 # 
15 gr. i- + + 

— Historya wymowy w Polsce. Tom 1— W 
Kraków, drak Czasu, 1856—1859, w 8ce; To* MECHTYLDA - MĘCIŃ8KI. 8? I. ttr. XVI i 641; Tom II, str. XI i 659; 
Tom Iii, str. X i 408. + + + 

— O magistratach miast polskich, a w szczo- 

fólnośei miasta Krakowa, napisał Kraków, 
>. E. Friedlein, 1845, w 8ce, Btr. IV i 288, 
9 ryciną. 13 alp. + + + 

— Hi* tory a wymowy kaznodziejskiej w Pol- 
sce, obejmująca wiadomość o najcelniejszych 
ro owcach Kościoła polskiego w czasach Zyg- 
munta wekich. Kraków, nabyć można u M. 
Himmelblaua, 1864, w 8ce, str. VIII i 659. 
12 złp. 

(Jest to Tom II. dzieła pod n.: I lis tory a 
Wymowy w Polsce. Okładkę dodano nową, 
zmieni wszy tytuł i rok 1864.) 

— De philosophiae in poesi primordiis. Dis- 
sertatio, quara anctor. incl. philosoph. ordi- 
nia in ahna Uniy. studior. Jagę U. et Juris 
publici facit. Kraków, 1825. w 8ce. str. 46 
i IV. + + + 

— O poetach czasów 8tanisława Augusta. 
(Odbitka a XXXII. Rooznika Towarzystwa 
naukow.) Kraków, druk Oni wers., w 8ce, str. 
63. + + + 

— Prawidła pisania. Kraków, druk i nakł. 
D. E. Friedleina, 1841, w 8ce, str. 83 i 17. 
2 zip. 10 gr. + 

— Przegląd literatury ludów wschodnich, 
poezji greckiej, średniowiecznej, polskiej XVI. 
1 XIX. wieku. Odczyty publiczne. Kraków, 
L.. Łukaszewicz, 1851, w 8oe, str. Ul i 292. 
6 zip. 20 gr. 4- 

— Przykłady i wzory z najcel niej szych po- 
etów i prozaików polskich zebrane i zastoso- 
wane do Historyi literatury poUkiej opowie- 
dzianej w krótkości dla młodzieży przez Dr. 

b. Profess. literatury w Uniwers. Jagiell. 

Kraków, nakład i własność Księgarni J. M. 
Himmelblaua, drukarnia Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego. (Dedykowane Andrzejowi Rydzow- 
skietno)* 1874, w 8ce, 3 kart niel. str. 803. + 

— O reformie Akademii krakowskiej w roku 
1760 przez Kołłątaja. Rzecz historyczna z 
archiwalnych źródeł zebrana i na uczczenie 
500- letniej rocznicy wydana. Kraków, F. K. 
Pobudkiewicz, 1864, w 8ce, str. 47. 50 kr. 
+ + + 

— Stylistyka czyli Nauka obejmująca pra- 
widła dobrego pisania. Do użytku młodzieży 

szkolnej ułożona przez Kraków, nakład 

i własność Księgarni J. M. Himmelblaua, 1870, 
w 8ce, str. 202 i 1. 60 kop. + 

— Świadectwa uczonych krajowych i po- 
stronnych o kwitnącym stanie nauk w Polsce 
w wiekach dawniejszych. Rzecz czytana przy 
obchodzie rocznicy założenia Akademii krak. 
na posiedzeniu publieznem d. 2 Czerwca 1818 
rokn. (Z Tomu XIII. Rocznika Towarzystwa 
nauk.) Kraków, 1823, w 8ce, str. 63. 8 złp. + 

— Uwagi nad dziełem L. T. Rycharskiego. 
Literatura polska w historyczno -krytycznym 
zarysie. Kraków, Friedlein, 1868, w 8ce, str. 
.6 — Wiadomość o Wetach Parnąskich. Wecł. 
Potockiego, w bezimiennym rękopiśmie zna- 
lezionym w Bibliotece Uniwersytetu Jagiell. 
Kraków, druk Uniwersytetu, 1868, w 8ce, 
str. 9. + 

— Wypisy polskie dla Szkół żeńskich z naj- 
celoiejszych pisarzy krajowych zebrane i uło- 
żone przez był. frof. literatury polskiej 

w Uniwers. Jag. Kraków, nakład i własność 
księg. J. M. Himmelblaua, druk Czasu, 1872, 
w 8ce, kart 2, str. 567. I złr. 80 cent. + 

— Obacz : Długosz J. ; Gąsiorowski W. ; Pro- 
gram; Rjfcbarski L. T.; Skargą (Kazania). 

Mechtylda, obacz: Skarb. 

MECHWALD (wydawca). Kalendarz polski, 
ruski i gospodarski dla Królestwa Polskiego. 
Kalisz, u Mechwslda, 1816, w 4ce. (Wyle- 
wany do 1838 co roku). 

— Neuer und alter Astronom, Kalender. 
Kalisz, Mecbwald, 1888, w 4ce. 

(Mecińscy.) Wywód Appellacyi w sprawie 
hrabiów Męoińskioh przeciwko Zgromadzeniu 
JJ. XX. Paulinów klasztoru Jasnogórskiego, 
oraz Prokurat ory i Jeneralnej na rzeea Insty- 
tutów duchownych czynionej, fol., str. 28. 

— Obacz: Kojsiewicz (Obrona); Pietrusiń- 
ski L (Odpowiedź). 

MĘCIŃSKI Józef (urodź. 1743 f 1813). Doda- 
tek do Dzieła homilijno- świętalnegb w nau- 
kach religijnych i obyczajnych, do okoliczno* 
ści świąt rocznych stosownych, przez Refor- 
mata, złożony ; tegoż Dzieła homilij no -odświę- 
tnego Część III. w liczbie wydanych tego 
autora dzieł Tom XXVII. Kraków, druk Gro- 
bla, 1808, w 6ce, str. 844, niel. 6. 4 złp. + 

— Obacz niżej: Dzieło. 

— Dzieło homilijno -kaznodziejskie niedziel- 
ne, objaśnienie Ewangelii, nauki wiary i oby- 
czajów, także wytłómaczenie świętych kato- 
lickich obrzędów w sobie zawierające, przez 

Reformata kaznodzieję zebrane. Tomów 

IV. w liczbie wydanych tegoż autora dzieł 
Tora XXI, XXII, XXIII, XXIV. Kraków, druk 
Tekli Gróblowej, 1807, w 8ce; Tom I, str. 
418; Tom II, str. 408; Tom III, str. 406; 
Tom IV, str. 399. + 

— Dzieło homilijno -odświętne, objaśnienie 
Ewangelii, nauki wiary i obyczajów w sobie 
zawierające i Dodatek czyli Część III, przez 

Reformata kaznodzieję, na dwie Części 

podzielone. W liczbie wydania tegoż autora 
dzieł Tora XXV, XXVI. i XXVII. Kraków, 
Grebel, 1808, w 8ce; Tom I, str. XXIV, IV 
i 419; Tom II, str. 382; Tom III, str. 344. 
12 złp. + 

— Dzieło homilijno kaznodziejskie niedziel- 
ne, objaśnienie Ewangielii, nauki wiary i oby- 
czajów, także wytłómaczenie św. katolickich 
obrzędów w sobie zawierające, zebrane za 
pozwoleniem Zwierzchności. IV. Części. Kra- 
ków, w drukarni Tekli Gróblowej, 1807, w 8ce ; 
Część I, kart niel. 5, str. 418, rejestru 6 i 

12 MĘCIŃSKI - MECISZEWSKI. 


Ltełć II, itr. 408, rejestru 8; Część III, itr. 
406, wjeetru 9; Część IV, etr. 399, rejestru 8. 

— Kuuia i mowy przygodne w róinych 
nabożeństwa okolicznościach, przez Refor- 
mata kaznodzieję złożone i do druku a dotwo- 
],;niem Zwierzchności podane, w liczbie wy- 
denycb tego anton dzieł Tom XXVIII. Kra- 
Iłów, w drukami Gróblnwukiej, 1809, w oce, 
■tr. 605 i 6. 4 tłp. + 

(Inna edycja 1789 r.) 

— Kazanie o nauce tycia i śmierci, tudzież 
o długach należących lię amartym od tyją- 
cych, w czaaie pogrzebu i. p. Józefa Konopki 
i owczego Sanockiego bywizego, w kościele 

Modloickira d. 27 Września 1811 r. przez 

Reformata miano, na zadanie familii zmar- 
łego, z dozwoleniem Zwierzchności do diuku 
podane. Kraków, druk J. Maya, 1811, w 8ce, wortkich Dembińskiej. Kraków, 
itr. 28. + + 

— Katanie podczaa pogrzebowego obrząd- 
ku i. p. J. W. Zofii i ftomJMowzkicb nr. 
M ot cynik i w kościele krakowskim kollegial- 
nym i parafialnym św. Anny na dnin 6 mie- 
siąca Października w 1812 r. prus miane, 

z dozwoleniem Zwierzchności do druku po- 
dioe. Kraków, druk Dziedzickiego M., 1812, 
w 8ce, itr. 88. + 

— Katanie podczas pogrzebu ś. p. Macieja 
Solika w kościele Stopnickim XX. Refor- 
matów d. 81 Maja 1S02 t. miane. Kraków, 
1802, w 8oe. 1 alp. 10 gr. 

— Mowy kaznodziejskie w róinych nabo- 
żeń • twa (osobliwie parafialnego), okoliczno- 
ściach dla wygody JJ. Mości księży Pastę- 
nów i ich pomocników. Dla łatwości alowa 
Bo tego opowiadaczów, dla duchownego ludzi 
świeckich czytających pożytku i tbudowania, 

przet Tom: I. i II. w liczbie wydanych 

dzieł tegoa Tom XVIII, i XIX. Kraków, T. 
Gróblowa, Czech, 1808, w 8ce; Tom I, itr. 
368; Tom II, itr. 400. 7 ałp. 

— Nauki wiojskie, do oświecenia prostego 
Udu w powinnościach wiary i obyczajów, dla 
łatwiejszej wygody paeterzów i ich pomocni- 
ków, złożeniem duiz Chryitaiowych zbawie- 
niu zatrudnionych, stosownie do Ewangielii 

niedziel całego roku, przez zebrane. Tomów 

III. Kraków, Gróblows, 1802-1806, w 8oe; 
Tom I. 1802 r.j Tom II. i III. 1806 roku. 
(W licibia wydanych przet togot autora dziel licibowaoych, 

— Nauki wiejskie iwietalne, do Ewangaly 
świątecznych tajemnic i okoliczności świąt 
cało-roeznych, w stosownych do wiary i oby- 
czajów katolicko -ohrzeecie.nl kich wykładach, 
dla oświecenia i uwiadomienia prostaczków, 
dla wygody XX. Pasterzów i ich pomocni- 
ków , zniżeniem zbawieniu dnaz wiernych 
Cbryaluaowych zatrudnionych, dla duchowne. dziel Tom XX. Kraków, druk Tekli GK 
wej, 1806, wSce, itr. 447 i nie liczb, a 3 ily 
+ + + 

— Kazania..... w tym porządku idą: Tom 
I. i II. Kazania odświętna Tomów II. r. IW 
(Zbioru Tom XI. i XII); Nauki niedziela 
wiejakie, III. Tomy r. 1796; Mowy kazno- 
dziejakie, Tomów Ii; Nauki wiejakie świe- 
talne, I. Tom; Dzieła homilijnc-niedaielne. 
Tomów IV; Dzieło borni I ijoo- odświętne, To- 
mów III: Kazania podwójne, na niedzielę. 
Tomów IV; K&zania i mowy przygodne, Tom 
XXVIII. Autor po wydaniu dziel kaznodziej- 
skich, które kończy Tomem XXVIII., obie- 
cał wydać: Dzieło dogmatyczne polityczno- 
moralne doczytania osobom tak duchownym 
jako i świeckim, ciekawe, potrzebne i wielce 
pożyteczne, w dwóch Cz 

MĘCIŃSKI Mzit. Szkoła pszczelnie twa. Wj> 
danie Józefa Męcińłkiego. Część I. z ryci 
nami. Przemyśl, nakład autora, drak A Ls- 
vaya, 1867. (Na okładce ruk 1868), w 8m, 
karU 1, itr. 27 I od itr. 3-34, (ule Dzier- 
żona) i' 2 tabl. drsewor., w 4ce. « 

(Keeiń)ki Walenty.) Żal służących nad zmar- 
łym panem (Walentym Męcińakun). Bez w. za, 
dr. i r. (Z początku XIX. w. wiersz), I atr. • 

MECISZEWSKI Filip (t 1830). Fortyfikacja 

polowa, przet pułkownika inżynierów, 

Stefa Sttabu korpuau arh.l.ryi i inżynierów 
orderu św. Anny drugiej klassy z brylantami złotym 
i N. Gluckś- 
wakiego U ni- 

i 336, oiel. Kawalera, ozdobionego KM 
skowym. Warazawa, w iii i 
berga księgarza i typogral 
wersytetu, 1826, w 8ce, m 
13, ryoin 31. -+ + -t 

— Obaoz: Altemand L' (Wykład działań, 
1830); ValMtiui (0 wojnie) 

MECISZEWSKI Hilary (urodź. 18(12 f l&ó). 
Do Szanownych Abonentów dziennika „Pol- 
aka" i watystkich światłych i prawych Pola- 
ków. Uwiadomienie, ie zecery tego dziennik* 
akłtdaó nie będą, d. 26 i 2G Września. Lwów. 
1848, w 4oe, 1 ark. + 

— Ad rei mieszkańców Galicyi przeciw po- 
działowi Gilicyi na dwie [irowincye. (Prze- 
druk Kru 37 i 38 dziennika „Polska. ") Lwów, 
w drukarni A. B. Winiarza (własność i nakl. 
Redakcyi „Polski"), 1848, w 8ce, atr. 24. 16 
kr. m. k.; 1 zip. + + 

— Bombardowanie miasta Krakowa dnia 
26. Kwietnia. (Oddruk z ddennika Narodów 
krakowe. Nr. 22). Kraków, 1848, fol., atr. 4. 

— Do czytającej publiczności polakiej iti 
Lwów, 1848, fol., '/, ark. 

— Dyarynaz Sejmu Wolnego Miasta Kra- 
kowa aa rok 1887/8. Kraków, 1638, w 4c* 
10 tłp. + 

— Dziennik narodowy. Reduktor H. Meci- 
azewski. Kraków, druk Gierkowskiego, 134?. 
fol., Nrów 28. + MECISZEWSKI. 91 — Erwiederung des Yerfasaers des in Nr. 
105 der Breslaner Zeitung veróffentlichten 
AafBatzes „Kraksa am 11. April 1846." aaf 
die Antworten dar Allgemeinen Zeitung und 
ihres Correspondenten. 1846 (Litografia), w 
4ce, sir. 49. (Pismo to Meciszewskiego było 
także drukowane w l. Dodatku do Nru 192 
Breslaner Zeitung z 19. Sierpnia 1846 roku. 
Obejmuje cały arkusz, atoli odlitografowano 
je we Wrocławiu daleko obszerniej. Artykuł 
ten Meciszewskiego stawający w obronie mia- 
sta sprawił, że zabrano mu cały transport 
tego wydania tak gazety jak i litografii, a 
nadto uwięziony był przez kilka miesięcy). + 

— Do pana Ferdynanda Kojsiewicza obojga 
Praw Dra, byłego Sekretarza sejmowego Rze- 
czypospolitej krakowskiej w latach 1833 i 1844, 
byłego Sekretarza Towarzystwa naukowego 
krakowskiego, byłego Dziekana i Professora 
Wyd. prawnego , byłego Wizytatora Szkół 
wydziałowych i początkowych, byłego Człon- 
ka Komissyi emerytalnej i Członka wielkiej 
Rady Uniwera., narzędzia Bożego, najgorliw- 
szego reprezentanta hierarchii nauczycielskiej 
i urzędników cywilnych. Słów kilkanaście od 

Redaktora dziennika „Polska." Lwów, 

z drukarni A. B. Winiarza, 1848, w 8ce, str. 
146. 3 złp. + + + 

— Do historyi ustawodawstwa karnego, tu- 
dzież Sejmów prawodawczych byłej Rzeczy- 
pospolitej krakowskiej. Odpowiedź na obja- 
śnienie artykułu wstępnego w Nrze 200 Czasu 
z strony Redakcyi dane. (Oddruk z feiletonu 
Czasu Nr. 225—230 i 232). Kraków, J. Wildt, 
1849, w 12ce, str. 32. 1 złp. + + 

— Historya Rzeczypospolitej krakowskiej 
od 3 Maja 1815 r. do Listopada 1848. Obja- 
śnienia wyciągami z akt rządowych korre- 
spondencyj dyplomatycznych, tudzież Pamię- 
tników osób, czynny udział w publicznem 
tyciu tego kraju mających, z wizerunkami 
medalów i monet w epoce jej bytu wybitych. 
Tomów III. Rozpoczęto -druk roku 1850—1 
w drukarni Czasu, nakładem Ad. hr. Potoc- 
kiego. Wytłoczono Tomu I., w 8ce, str. 368. 
(Nie puszczone w obieg). + 

— Do historyi projektu budowy i zarządu 
kolei górno -szlązko- krakowskiej, przez H. M. 
(Oddruk z Czasu Nru 195-7). Kraków, druk 
Czssu, 1849, w 16ce, str. 28. + + + 

— Józef hr. Wodzicki. Wspomnienie po- 
śmiertne. (Oddruk z Gazety krakowskiej, 1847), 
w 4ce, str. 4. + 

— Szstc lat bytu politycznego Rzeczypo- 
spolitej krakowskiej. (Epoka czasu od Gru- 
dnia 1827 do Marca 1833). Zeszyt I. Berlin, 
nakład J. Cypcera, druk Hayna, 1846, w 8ce, 
•tr. XXIV i 80. 6 złp. + + + 

~- List i odezwa do Redakcyi Gazety na- 
rodowej 81 Lipca. Lwów, 1848, w 4ce, pół 
•nrasza. 

— Listy galicyjskie czyli Rozbiór krytyczny 
ustawy zaprowadzającej w Galicji Wschód- 
D1 *J galicyjski stanowy Instytut kredytowy odnośnie do Patentu dnia 13 Listopada 1841 
roku. Supraśl (Poznań), nakład autora, 1843, 
w 8ce, str. IV i 161. 1 tal. 10 sgr. + + + 

— Memoire historiąue et politiąue sur l'e- 
tat actuel de la ville hbre de Graco vi e a Pap- 
pui de P adresse presentó en Octobre 1839, 
par ses habitans auz gouyernements de Fran- 
ce et d'Angleterre suivi d'une collection de 
pieces justificatfres , par Louis Królikowski 
(właściwy autor Meciszewski). Paris, libr. Du- 
lart, 1840, w 8ce, str. 275 i V. 5 frank. + + + 

— Supplement aux pieces justificatires de 
Memoire sur Gracovie par L. K. w 8ce, str. 
54. 

— Memoryał historyczny i polityczny o sta- 
nie obecnym W. M. Krakowa i Jego Okręgu 
na poparoie Adressu obywateli krakowskich 
podanego Rządowi francuzkiemu i angielskie- 
mu w Październiku 1839 r., z dołączeniem 
Zbioru dokumentów. Paryż, u Piotra Dufoura, 
drukMaulde i Renou, 1840, w 8ce, str. VIII, 
196 i Zbioru dokumentów str. GLII i 6. 8 złp. 
10 gr. + 

— Pan Józef Dzierzkowski i odezwa jego 
do Ziomków. (Wyciąg z Nru 6 dziennika 
Polska). Lwów, drukiem Pillera, 1848, fol., 
1 ark. -f 

— „Polska," pismo poświęcone wiadomo- 
ściom politycznym, gospodarczym, przemy- 
słowym i handlowym, tudzież rozprawom poli- 
tycznym, ekonomicznym, historycznym, lite- 
rackim, krajowym i zagranicznym. Lwów, druk 
Winiarza. Wychodziło od 1. Sierpnia 1848 r. 
po 1 ark., w 4ce, Nrów 89; od r. 1849 folio 
codzień; przestało wychodzić w r. 1849 na 
Nrze 48; nakład Stów. Ziemiańskiego, Nr. 17, 
druk Pillera, Zakładu narodowego imienia 
Ossolińskich i Winiarza. (Na zapowiedzi o 
wydawnictwie tego pisma z d. 22 Lipca 1848 
roku (w 4ce, 1 kartka), są podpisani H. Meci- 
szewski i Antoni Walewski). + 

— Posag Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. Wiadomość historyczna napisana 
wedle aktu urzędowego pod tytułem : „Memo- 
ryał o stanie lik w idący i pretensyj, między 
byłą Rzeczpospolitą krakowską z jednej, a 
trzema dotyczącemi wysokiemi Dworami Au- 
stryackim, Pruskim i Rossyjskim z drugiej 
strony, w moc traktatu datowanego z d. 3go 
Maja 1815 wszczętej i dotąd nieukończonej," 
z dołączeniem allegatów, t. j. 1) Noty hr. 
Nowosiltzów do hr. J. Załuskiego z d. (9) 21 
Lutego 1830 r. 2) Noty hr. Nesselrode do hr. 
Nowosiltzów z d. 29 Stycznia 1830 r.; 3) 
Memoryału Rządu Cesarstwa Rossyjskiego , 
do ostatniej noty dołączonego, a sprawy ma- 
jątku Uniwersytetu krakowskiego dotyczącego. 
(Ód dni k z Feulletonu Czasu z r. 1849, Nr. 
240-9 i 1850, Nr. 1—28). Kraków, Redakcya 
„Czasu," 1850, w 8ce, str. 192. 5 złp. + + + 

— O potrzebie i użyteczności zaprowadze- 
nia Banku publicznego rządowego w Wolnóm 
Mieście Krakowie z Okręgiem, przymówienie 
się Członka Komitetu Banku z grona Izby MECISZEWSKI — MECNAROWSKI. i ■ prezentacyjnej do rozpoznania projektu o 
■■ inku delegowanego, na posiedzeniu tegoż 
Komitetu w d. 16 Grudnia 1834 odczytane, 
oraz z eonezein akta sejmowego etc., nska- 
:. ec uwagi JW. Hallera deleg. z Senatu nad 
tymże projektem pray ogłoszeniu go drukiem 
czynione. Kraków, druk St. Gieszk owakiego, 
le35, w Sce, str. 40. 1 złp. + 

— O potrzebie i sposobach uposażania Ran- 
ku publicznego rządowego w Woloem Mie- 
ście Krakowie. Wtóre przy mówienie sig...., 
Członka K. B. do rozpoznania projektu do 
Banku rzędowego przez Izba reprez. delego- 
wanego na posiedzeniu Komitetu bankowego 
w d. 1!) Stycznia 1035 odczytane. Kraków, 

. iklad autora, druk Gieszkowskiego, 1835, 
w Bce, »tr- 38, a 1 Ubl. 

— Projekt do ustawy regulującej stosunek 
prawny właiciciuli domów i realności w d. 
18 i 26 Lipca 1850 w Krakowie pożarem zni- 
szczonych, względnie Rządu jako dającego 
pożyczkę, tudzież względnie wierzycieli mm 
na tychże domach i realuosciach przed d. 26 
Lipca hy po teków any eh, wraz t objaśniającym 
go wnioskiem przez Członka Komissyi za- 
ufania z grona właścicieli domów zgorzały eh 
zawiązanej, na posiedzenie tejże Komissyi d. 
7 Sierpnia 1660 wniesiony i przez nią osta- 
tecznie przyjęty. Kraków, druk Czasu, 1850, 
w 4ce, str. 32. -f + + 

— Szeoz do historyi majątku Uniwersytetu 
krakowskiego, tudzież prawa młodzieży pol- 
skiej uczęszczania do niego na nauki. Jako 
odpowiedz na uwagi p. Jac. Mieroszewskiego 
dane nad pismem, p. t. : Posag Uniwersytetu 

w Krakowie, napisał Członek Towarzystwa 

naukowego krakowskiego z Uniwersytetem 
Jagiellońskim połączonego , z doł%czeniem 

Legatów: 1) Hiatoryi ukarania Jana Wazon(a) 
w Krakowie w r. 1822; 2) Liatu Stanisława 
hr. Wodzickiegc, Prezesa Senatu; 3) Odpo- 
wiedzi ze strony J. V. Sobolewskiego Mini- 
stra. Kraków, u J. Wildta, 1850, w 8ce, atr. 
76. 2 złp. + 

— Oflenes Sendscbreiben an die Redaktion 
der Presse. Wicti, Sollinger, 1849, w Bce, str. 
34. + 

— Kilka słów do Redaktora Gazety poznań- 
skiej. Kraków, nakład autora, L. Łukasze- 
wicz, druk St. Gieszkowskiego, 1845, w 8ce, 
str. 118. (Odpowiedź na korrospondencyą Ka- 
zimierza Kalinki). S zip. + 

— Słów (Kilka) do Franciszka Gąsiorów- 
ekiego. Wrocław, druk Gieszkowskiego w Kra- 
kowie, 1634, w 4ce, atr. 4. 15 gr. 

— Stowarzyszenie Ziemiańskie. (Odpowiedź). — Tygodnik krakowski, pismo poświęcone 
literaturze i wiadomościom politycznym. Sty- 
czeń — Marzec. Redaktor początkowo: Frau- 
cfizek Gąstorowski , następnie Meciszewaki. 
Kraków, druk Akademii, 1834, Nrów 60, fol., 
■•.-. 244. + — Obacz: Tncdilk. 

— Uwagi o teatrze krakowskim. (Oddrui 
z Gazety krakowskiej). Kraków, Gieaakowiti, 
1B43, w 8ce, str. 19u tłp. + 

— Uwagi nad projektem do ustanowienia 
w Wolnem Mieście Krak .wie z Okręgiem Bin- 
ku pnblicznego i pry» aitiogo, z akcyonerja 
szów złożonego, wniptiiPiivm do Izby repre- 
zentacyjnej w d. 18 Września 1835 r., z H 
ny delegowanego z Srtialu Senatora J. Ub- 
iera, przez C. K. B z grona Izby rsprst 

do rozpoznania projektu Banku publicznego 
rządowego delegowanego poczynione. Krakó". 
druk St Gieszkowskiego. 1835, w Sce, str. W. 
1 zip. + 

— Wiadomość do hiatoryi negocyacyi po- 
życzki przez wysoki Rząd krajowy e 
dowanie spalonej części r 
lić sie mianej, zawiera. 
negocyacyi ; 2) Menu : | 
roku j 3) Projekt do r& 
miocie pożyczki ; 4) Pr> 5] Uwagi Kadcy C. Fel: 

brat i ogłosił Czl 

pogorzelców do Wie i: 
druk Czaan, 1851, w 8c Krakowa udiit- 
1) Historyczni rji 
: d.9 Grudnia loW 
ządzenia w pitri- 
;t do rozporządzi- 
*arzyszenie kiatj; 
SłotwińskieKo, w- 
[ Depulacyi pr»' 
rysłanejj. Kraków, 
itr. 124, + 

— Wizyta braci Malinowskich i Widuk;, 
odbyta w Krakowie d. 17 Grudnia 1830 roku. 
(Ustęp historyczny z 1'amietników. Oddml 
z Czasu). Kraków, Wilde, w drukarni Cum. 
1851, w Sce, str. 65. 50 cent. 

— Wyciąg z Nrii 5 dziennika „Polska. 1 
Stowarzyszenie Ziemi«n6kie. Uiurpacya, |T) 
wykazuje uzurpowanie sobie władzy pis" 
Rade narodową lwowska). Lwów, druk Fil- 
iera, 1848, fol., I ark. 

— Obacz ! Wyciąg. 

— Zapowiedź na Gazetę: „Polska," 22g° 
Lipca. Lwów, 1848, w -ice (ćwiartka). 

— Zjazd polski w Wrocławiu na dniu ~p 
Maja 184B roku. Uslęp historyczny z Tamie- 
tników. (Przedruk z dziennika: -Polaka" rolta 
1849, Nr- 5-17.) Lwów. K. Wild, druk Wilii- 
rza, 1849, w Sce, itr. 86. 2 tłp. 12 gr. -t 4 + 

(Meciizewskf H.) Do czytającej publicmosci 
polskiej. (Świadectwo obywateli dane Mmv 
szewskiemu). Kraków, 1848, fot., str. 3. + 

— Obacz: Błzaański F.; DzierzkowMi i 
Kojsiewlci Ferd.; Laube; Mieroszewsil I. 

MECKELURB F. A. iDr) Die Kónigabenjflf 
Chroniken aus der Zcil des Hei-9-.oga AlbrecM 
nach den Handschrift<>i> , zure ereten Malt 
herauagegeben, mit einer literar.- hislor. £m- 

leitung vom Dr koti. jireuss. proT. ArcSin' 

und stSdt. Bibliotbekar i.u Kóuigsbprg. Kóii'|* 
berg, bei W. Koch, HiiS, w Sce, str. VV\ 
i 391. 1 Ul. 10 sgr. 4 

MECNAROWSKI Ignacy. Tezy z różnych *»- 
łfizi prawa i umiejętno- i politycznych. Kn- 
ków, druk Uniwen., lUfi", w Soe, str. 7. - MĘCZEŃSTWO - MEDYCYNA. 93 Męczeństwo trzech Litwinów: SS. Antonie- 
go, Jana i Eustachego, umęczonych w mie- 
ście Wilnie r. 1342. Tłómaczenie ze sławiań- 
akiego. Wilno, 1840, w 8óe. 

MĘCZYŃSKl Piotr (ksiądz). Dwie mowy 1. 
na nabożeństwie za duszę ś. p. Tekli Skar- 
żyńskiej, tudzież mowa przy otwarcia wysta- 
wy apparatów kościelnych na wsparcie ubo- 
gich kościołów. Warszawa, 1861, w 12ce, atr. 
24. kart 90. 

Nedaile en souyenir de 1' emancipation des 
paysans lithuaniens. Obacz: Koehne (1865). 

— polonaise. Medal polski. (Na pamiątkę 
powstania Polski w r. 1863). Bez wyr. roku 
(1865), w 4ce. 

— polonaise pour la reyolution lithuanienne 
et des terres russiennes. (Paris, 1832), w 4ce, 
atr. 3. + + 

Medatłłes (Qtfeloues) rares ou inedites en 
bronie, de la colleotion da Baron Staniałaś 
de Chaadoire. (Geneve), 181 7^ w 8ce. 

Merfaftter polon , obacz : Ledochowśki Afi. 

Medal cudowny, obacz : M. (ksiądz, Wiado- 
mość). 

Medale, obacz : Albertrantfy (polskie i rzym- 
skie); Bentkowski (Spis); Beyer; Ciampi (Uni- 
wersytecki); Daniłłowicz J. (Radziwiłłów); Li- 
piński J.; Radziwiłł; Sammlung; Tyszkiewicz 
EusL 

Medali gabinet, obacz : Gołębiowski Łukasz ; 
Raczyński Edward. 

Medalik cudowny 1832 r. w Paryłu wybity, 
również hiatorja, opis i cuda jego, jako też 
dzdewięcio - dzienne nabożeństwo do Matki 
Boskiej, z niemieckiego* Toruń, Lambeck, 
1843, w 12ce, str. 46. 2 zip. 

— Toż, również historyczny opia i cuda 
jego, jako tśż dziesicciodzienne nabożeństwo 
do Matki Boskiej, z niemieckiego (załączony 
jest medalik mosiężny). Toruń, Lambeck, 
1840, w 12ce, str. 46. 2 złp. 

— Obacz: Matki Boskiej St. A. (Uwiadomie- 
nie historyczne o początkach, 1840). 

MCOfeKBZA Piotr. Wianek z paproci czyli 

Zbiór poezyi, wydany przez Wilno, 1842, 

w 12ce, atr. 134. (Mieści wiersze: Jana Ono- 
azki, Januarego Filipowicza, Feliksa Mara- 
szewskiego i t. d.) 

Mettert psendonym, ob. Faieński Feltcyan. 

MEDEM (de) Stefan (Reformat). Kazanie z 
okoliczności uroczystego wprowadzenia reli- 
kwij św. Katarzyny p. J. M., z prawćj Jej 
Ręki w kościele krakowskim XX. Reforma- 
tów złożonej, do parafialnego kościoła Raćie- 
chowskiegO udzielonej, 1803 powiedziane, do 
drako podane. Kraków, druk M. Dziedzic- 
kiego, w 8ee, kart 8, str. 40. 

— Kąsanie w dzień pogrzebu J. W. Mary- 
tony a Morsztynów pierwszym ślubem małżeń- 
stwa Stecki chorążyny W. koronnej, powtór- 
nymi Mai Khiazrewiczowy, jenerałowy wojsk polskich, w kościele krakowskim XX. Refor- 
matów d. 28 Listopada 1812 r., przez Z. 0. 

S. Franciszka Reformata, S. T. L., Kustosza 
prowincyi powiedziane, a za dozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane. Kraków, 
druk J. Maja, 1812, w 8ce, str. 36, karta 1. + 

Medtci, obacz: Ciampi 8. 

Medicina pastoralis, obacz: Buresch. 

Medicine pratiąue, obacz: Kossakowski St. 

Medicunt, obacz: Magaziner.. 

Medizin, obacz: Kobuzowski (Gerichtlichę). 

Mędrcach (0 siedmio), ob. 6. S. (1847). + 

MĘDRZECKI Brat. Śpiew na obchód instal- 
lacyi Urzędnika Spr/. Dod.\ A p. n. Świętym 
nia Minerwy, 1819, w 4ce. 

-*- Do s.\ i d.\ □••. sw.\ stałości, matki 
od s.\ i d.\ □.-. sw.\ Minerwy córki, pray 
uczcie braterskiej d.\ 5. m.\ XII. r. p.\ s.\ 

5819, poezya muzyka B.\ Elsnera, w 4ce, 

kart 2. + 

MĘDRZECKI Jędrzej (urodź. 1786 t 1830)- 
O prawie rzeczowem polskiem opartóm na 
jawności ksiąg ziemskich lub grodzkich, a w 
skutku tego o ważności zapisu i przeniesie- 
nia ad forum proprium recognoscentis. Wyją- 
tek z ustaw dawnych polskich, przez War- 
szawa, drukiem Gałęzowakiego, 1828, w 8oe, 
str. 86. 2 złp. 15 gr. 4 

Mędrzeoki Mikołaj. Odpowiedź ńa rekttrs 
przez Stanisława Zgliozynskiego. Ob. Krzy- 
woszewski. 

MEDWECKI Z. Związek, czasopismo. Lwów, 
1874. 

MEDYCY Franciszek. Hydrotberapia zasto- 
sowana do słabości akutycznych czyli gwał- 
townych. Lwów, autor, w Komisie K. Wilda* 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, 1&64, w 
8ce, str. 149. 20 sgr. + 

Medycyna, czasopismo tygodniowe dla leka- 
rzy praktycznych. Warszawa, Redaktor odpo- 
wiedzialny Dr. Karol Benni, wydawca Dr. J. 
Rogowicz, druk Jaworskiego, w 8ce, Nrów 
arkuszowych 52 rocznie, 1873. Tom I, 1874 
Tom 11. 

Medycyna, obacz: Arnold G. (Dzieje w Pol- 
sce) ; Bętkowski Nik. (w Polsce); Delill K. (histo- 
ryczna) ; Dworzaczek F. (Filozofia) ; Gluziński 
J. (ludowa); Gołębiowski (Dzieje i bibliogra- 
fia); Haeser (historyczna); Jabłoński E. (For- 
mularze); Kowalski H. (dla nielekarzy); Le- 
karz; Lekarski; Lubelski (grecka); Paulitzki 
(ludowa, 1828); Raciborski; Sawiczewskr Flo- 
ryan (Historya w Roczniku Towarzystwa nauk. 
krakow.); Simon A. (ludowa, 1861); Stecher 
(Hist. theoria); Sttrok; Szczucki B. 

Medycyna sądowa, ob. Brinktnann (Obduk- 
cye, 1811); Gelink (Gflhłing) K. (po rossyjsku, 
1842); Gromoff (sadowa, 1837); Hechel (Histo- 
rya); Janikowski A. (Dochodzenia lekarskie, 
1845—59, chorych umysłowych 1845); Kobu- 
zowski (Hechell); Majer J. (Badanie plam, 1859); 


94 MEDYKA - MEIDINGEB. Menda (Hechell); Puczniowtkl (do renenis, 
1858); Rolffa (Badania, 1835); Smiałowskl 
(Dissertatio, I64«); W oj de (Przepity doohods. 
na trapnth, 1840). 

Medyk*, obiec Błażek J. (Spis roślin, 1634 
-41). 

MEDYŃSKI Napoleon (z Krakowskiego). De 
la morpbologie den corpe bśturogenes. Theae. 
Montpellier, 1839. 

MEDYŃSKI Napelun Władysław. Opis fizyo- 
logiczny karlic; Teofili Lewandowskiej. (Ód. 
druk s Kwartalnika nauk). Kraków, 1834, w 
8ce, atr. 8. 13 gr. + 

— O błonie teozowśj oka. Kraków, 1333, 
w 4oe. 

Madyłacya krótkie o ostatecznych sprawach 
człowieka na kałdy dzień miesiąca dla użytku 
wiernych. Leszno, 1645, w S2ce. 1 iłp. 

— Toi, drugie wydanie. Leszno, 1847, w 
16ce, atr. 64. 

— Toi, trzecie wydanie. Leszno, Gitather, 
1848, w 16ee, atr. 50. 15 gr. 

— Ob. Breza E.; Hirnheim; Roolhan (1864); 
Su» (1858); Swiraiczawakl I. 

Mefford H., obacz: Bjron (Mezeppa). 

NEGE I. B. (Dr. Med., nrods. 1787). Com- 
ment ii fant ae conrir les Polonaie. Tours, 
1663, w 8ce. 60 centim. 

Meoilat Ester, pierwotny tekst dziejów kró. 
lowej Estery i króla Abaawerota w prsekla- 
zie hebrajsko -niemieckim. Lnów, drak M. 
1'oremby, 1668, w 8oe, atr. 48. 

MEGRET S. Kościuszko ou la Pologne en 
1794, dramę en ąuatre notes et en vera, re- 
prćsentć, pour la premierę fois, sur le CM- 
:-i frangais de Bordeaux, le 2 »vril 1868 
1'aria, 1838, w Vice. S franki. 

MEHEE de la Touehe Jan Klaudyusz Hippolit 
(uroda. 1760 f 1823). Memoires particuliert 
ejctraits de la correspondence d 1 un Toyageur 
vic fen M. Caron de Beanmarchaia sur la 
1'ologne, la Litbuanie, la Russie Blanche, 
Petersbonrg, Moseon, la Crimće etc. pnbliće 
par M. D.- Parts et Hambonrg, Gnlland, 1807, 
w 8ce, atr. XII, 210 i 172. + 

— Obaci: Napoleon (Bekopis). 
MEHLISS E. G. C. Listę de 16,000 mi) i tai- 

res franca i s fait" priseonniera de goerre de 
1810 i 1814 et qni eont morte en Bossie, 
en Pologne et en Allemagne. Pani, 1826, 
w Bee. 

MEHOFFER Joseph (Edler von, t 1644). Gali- 
zia, Zeitechrift sur Unterhsltnng, zur Knnde 
des Yaterlandes, der Kunst nnd der Industrie, 
nnd des Lebens. Lemberg, Piller, I. Jahrgnng 
1840, w 4ce, Nrów 77, str. 308; II. Jahrgang 
1811, Nrów 79, atr. 316, Redaktor Joseph E. 
Mehoffer. 

— Mnemoeyne, galiziacbee Abendblatt fur 
ebildete Leaer. 28. Jahrgang 1839, in 4-to, 

Nrów 104, sir. 420. h — Obaca: Mneanosyne. 

— Der Sandecer Kreii im ffUnlgrnJoai Gi 

lisien, dargestellt von. Mit I. topogriforhn 

Kartę und 5 Chromolitngr., nach Odginał- Li- 
chen von Jaoob und Budolf Alt. Wiea. lwi 
Muller, 1842, w 4ce, str. 31 i 13 map. (W]* 
tek z „Das pittoreseke OeBlcrreich oder Al- 
bum der óiterreicbiscben Mi 

_ Der Wadowicer Kreis im Konigreiclit 
Galizien. Wiedeń, 1843, W 4ce. (Daapitt.0*. 
iterreieh oder Albom. Tenże w Pstionni 
der 5sterreichischen Monarchii'. Zesiyt XII., 
atr. 228 i 267, opisy: Lemberg, Podgórni. MEIDINGER Jan Walenty (nr. 1 756 t I8H 
Praktyczna trancuzka grammntyba, u piws- 
c% której można się nowym i liardzo lst*r» 
sposobem w krótkim czaiie gruntownif ■ 
francusku nauczyć, ułotona dla Kiemcó*. 
przełożons dla nzytku Polaków, podług <i*»- 
dzieatej trzeciej poprawionej i p«wiensfl)| 
edycyi oryginalnej. Wrocław. Koro, 1810,* 
8ce, str. X i 528. 9 rfp. 

— Toż, za pomocą któK-j nowym i bardl 
łatwym sposobsm w krótkim czasie grunto- 
wnie po francuzku nauczyć sie. można, uło- 
tona dla Niemców, przełożona dla użytki 
Polaków podług 26 poprawionej i powijlńio- 
nej oryginalnej edycyi, prze ■ .... przelożon' 
dla użytku Polaków. Edycvn druga popra- 
wiona. Wrocław, W. B. Korn, 1813, w Set, 
str. 621 i X. 8 etp. + 

— Tot, wydanie trzecie. Wrocław, ISIS, 
w 8ce. 7 ałp. 

— Toi, nłoiona dla Niemców, przez...- 
przełożona dla użytku Polaków. Wrocla*, 
1620, w 8ce. 2 zip. 

— Toi, podług najlepszych dotąd wynfeo) 
grammatyk, a osobliwie podług .Mosina i Sin- 
guina, przerobiono przez J. .Takóba Deutert 
nauczyciela francuzkiego i włoskiego, prti- 
łotona dla użytku młodzieży polskiej uo<W»( 
edycyi oryginalnej „Grammniie. frsncaise i* 

explique en polonais." Tomów II. bwtpjj 

nakład Piana, 1820—1821, w Kce; Tom 1, 
str. X i 462; Tom II, sir. 174. t 

~ To*. Grammaire polonaise - francai«- 
Breslao, Korn, 1825, w 8ce. 8 alp. 

— Tot, ułożona dla Niemców przez... 
nauczyciela języka francoakiego i włoskifF 
w Frankfurcie nad Menem, przełożona »il* 
użytku Polaków podług 26 poprawionej ljl 
wiekszonij edycyi oryginalnej Edycja m 1 ' 
podług 30-tej edycyi oryginalnej poprswioo* 
Berdyczów, 1629, w 6ce, str. X, VI nielieib- 
398 i 296. 4 

— Toż, przełożona dla użytku Polak"' 
podłng SSćj poprawionej edyeyi orygin»ln»j 
Wrocław, Korn, 1°29, w 8ce. 7 iłp. 

— Praktyczna francuzka jiminmatyks. » 
pomocą której nowym i bardzo łatwym spinu- MEJER _ MĘKI. 95 bero, a to w krótkim czasie po francusku 

gruntownie nauczyć się można, ułożona dla 
iemców przez..... Avignon, w drukarni wdo- 
wy Guichard, 1833, w 8ce, 26 ark. 8 frank. 

— Toż, przełożona dla użytku Polaków 
podług 34 poprawionej i powiększonej edy- 
cji oryginalnej. Wrocław, Kora, 1833, w 8ce, 
rtr. XVI i 640. 6 złp. + 

— Toż samo. Tamże, Kora, 1838, w 8ce, str. 
XVI i 636. + 

— Tenże tytuł, nowe wydanie przejrzane 
i poprawione. Wrocław, 1860, w 8ce, str. XVI 
i 632. 6 złp. 

MEJER (MEYER) Jan Fr. Popiel Konig von 
Polen nacb Andreas Gryphius. Frankfurt am 
Main, Kórner, 1803, w 8ce. 

Mejer Jonas, ob. Frank (Jahrbucher, 1810); 
Hufelasd (Radia, 1808), obacz: Meyer. 

MEJER Kazimierz. O sposobach obejmowa- 
nia tronu, rzecz z prawa państwowego. War- 
szawa, nakładem autora, Gebethner i Wolff, 
drak Przeglądu tygodniowego, 1872, w 8ce, 
str. 86 i rejestr. 4 złp. 

NEILHAC, H. i L HALEYY. Piękna Helena, 
opera w S-ch aktach, tłómaczenie z podkła- 
dem pod muzykę J. Chęcińskiego, muzyka J. 
Offenbacha. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1870, w 32ce, str. 149. 2 złp. 

Meine Reid, obacz : Mayna Reid. 

MEIRING M. ( Dr. ). Grammatyka łacińska 
dla średnich i wyższych klas gimnazyalnych, 
na podstawie języka polskiego opracowana 
przez Ignacego Znamirowskiego. Lwów, Wild, 
1869, w 8ce, str. 566. 2 złr. 30 cent. 

Metal Karał (urodź. 1776 t 1863). Karoliny 
dramat, obacz: Jarocki F. 

MEISNER August Gottlieb (ur. 1763 t 1807). 
Klara Alben, z francuzkiego podług przero- 
bienia..... (Przekład Ferdynanda Bakowskiego). 
Lwów, druk Józefa Sznajdra, 1826, w 8ce, 
•tr. 177. 4 złp. + 

— Lebensgemalde aus denkwurdigen Zei- 
ten. Zweiter Band. Wien, 1800, w 8ce, str. 
791. (Jest tu i biografia Kościuszki). 6 sgr. 

MEIZNER (MEYZNER, MEISNER Józef kapi- 
tan 9-go pułku liniowego, urodź. 19 Marca 
1603 f 23 Października 1841). Bronisława 

w upominku na rok 1827, przez Magistra 

obojga Prawa. Warszawa, druk i nakład J. 
Wróblewskiego, przy ulicy Krzywe Koło Nr. 
185, 1826 r M w 12ce, str. 144. 30 kop. + 

— Elegia na zgon wiekopomnej pamięci 
Aleksandra I., Cesarza Wszech Rossyi, Króla 
polskiego etc. etc., przez Warszawa, w dru- 
karni J. Wróblewskiego, 1826, w 4ce, str. 8. 
10 kr. + 

— Krakowiaki historyczne. Paryż, drukiem 
Maulde i Renou, 1841, w 12ce, str. 2, 97 
i 3. 10 sgr. + 

— Pismo wydawane w Besancon 1833 roku, w 8ce, Nrów 8, Redaktor Józef Meyzner. 
10 frank. 

— Que!ques pensśes sur V education et 
V instruction par un refugie Polonais. Paris, 
1840. 

— Poema religijne z okoliczności Jubile- 
uszu odbytego w Królestwie Polskiem 1826/7, 

Srzez..... M(ag) 0(b) P(rawa). Warszawa, druk 
. Wróblewskiego, przy ulicy Krzywe Koło, 
Nr. 186, 1827, w 8ce, str. 49. 1 złp. 

•— Traduction des vera polonais composós 

Sour le 2de anniyersaire de la rćvol. polon, 
u 29. Not. 1830 celebree a Besancon, par 

traduits par M. Yictor Rochetin oapitaine de 
Cavalerie polonaise. Besancon, impr. de Deis, 
1833, w 8ce, str. 7. + + 

— (Tygodnik Bazansońskl). Besancon, druk 
Puthenin Chalandre, 1833, w 8ce, Nrów 10, 
każdy po 16 str.; Nr. pierwszy 13 Stycznia, 
a 10- ty w Kwietniu. Wychodził pod osobnemi 
tytułami: 1) Agaciński Józef; 2) Bliżniakow- 
ski Jędrzej; 3) Sobczak Wojciech; 4) Cybul- 
ski Jędrzej; 6) Stępak Wojciech; 6) Oeter- 
mann Maurycy; 7) Kalinowski Eliasz; 8) 
Gruda Michał; 9) Doboszyński Michał. + + 

— Wiersz ku wiekopomnej pamiątce d. 29 
Listopada 1830 czytany na obchodzie drugiej 
rocznicy tejże uroczystości we Francyi w 

mieście Besancon 29 Listopada 1882, przez 

kapitana 9-go pułku liniowego w Polsce. 
Paryż, druk A. Pinarda, 1832, w 8ce, str. 8. 
+ + 

— Obacz: Byron; Glom; Rochetin W. 

MEISSNER Karol Julian Edward (Pastor ewan- 
gielicki). Ruckblicke an Feste des 200-jahri- 
gen Bestehens der evangelisohen Kirche in 
Bojanowa. Rawicz, u F. Franka, 1841, w 8ce, 
str. 117. 

MEISTER Johann Christ. Fried. Ueber die 
Aufnahme und uber die fortwahrende Gultig- 
keit des Saohsenrechts in Schlesien etc. Bre- 
slau, 1808, w 8oe. 

MEISTER Georg Ant. Poetische Wiesenblu- 

men von Schauspieler. Lemberg, Druck 

von Piller, 1816, w 8ce, str. 10 i 163. 

MEITZER ( Oberlandes - Gerichts - ABsesor ). 
Oeffent liche Stimmen edeldenkenden Deut- 
schen aus dem Grossherzogthume Posen. Po- 
sen, u Faudricha, w 4ce, str. 16. 10 sgr. 

Męka bolesna, obacz : Emmericb (1844). 

— Pana naszego Jezusa Chrystusa podług 
sw. Jana Ewangelisty napisana, na antyfony 
i hymny podzielona w kościele XX. Franci- 
szkanów w niedzielę zapustna i w piątki wiel- 
kiego postu podczas nabożeństwa passyonal- 
nego od r. 1800 śpiewana. Kraków, w dru- 
karni Anny Dziedzickiej, 1800, w 8ce, '/, ark. 

— Tenże tytuł, podczas nabożeństwa pas- 
syonal nego śpiewana. Kraków, nakładem Bra- 
ctwa, druk Czasu, 1857, w 8ce, str. 8. + 

Męki (Słodkie gorzkiej) Jezusa Chrystusa 
rozmyślanie podczas Wielkiego Postu od wiar- w MEKLEMBURG - MELUZYNA. nych śmierć Zbawiciel* swojego żaJomiam 
, niem roipamietywajłcych, po różnych ko- 

■ iłach odprawiać sig zwykle. Ze pozwole- 
niem Zwierzchności przedrokowane. Poznań, 
1807. 1'/, mb. 

Makleattwg (Archaol), obtos ■ Useh (1837). 
Meksyk, obawa; Awpare; Bogusławski (Kolo- 
ni tacya). 
Melanokton, obecs: Kętrzyński. 
MELAYE J. Stefana. La polonaise oantate 

■ ifiaque. Paris, do 1' impnm. de Carpentier 
lericimrt, 1631, w 8ce, itr. 8. 50 centiro. 

MELELON Slanislai. Diicours de sur le 

iiblinemeot de la republiąue de la Polo- 
one adresee a 1' sssernblće nationale le 27. 
Norembr* 1888, a I' oeoation du buitieme 
nniTertaire da ta rćrolntion polonaise. Paris, 
oiirim. Bailly, 1838, w 4ce, aŁr. 16. 1 frank 
GO oeiitim. h + 

— Mowa o wskrseszeniu Rzeczypospolitej 
eolskiej miana do Zgromadzenia narodowego 
w d. 29 Listopada 1838 roku, t okoliczności 

sinej rocznicy powitania Polski. Paryż, Ksig- 
.niia polska, 1838. (Czytał jł kasztelan Pla- 
ter na Zgromadzaniu Towarzystwa literac- 
kiego.) 

— Odes politiąues, par Paris, Oossolin, 

libr. impr. J. Bailly. Paris, 1838, w 8oe, itr. 
IG. (Zeszyt 1. ściąga lię do rzeczy polskich.) 

Meleniewskl Aalonl Dyonizy, obacz: Kromer 
M. , Mmilan (Post). 

(W ręko pi imię miał przekłady : Kromera 
■Iske, Krays stan o wiozą Status Begni Polon, 
i Tbuana Poloniae deacriptio). 

MELE8VILLE (pseudonim Duv«yrler). Bole- 
■ las ou lea ruinę* do 1' abbaye, tnelodreme 
en 3 aote*. Paris, Fagas, 1816, w 8ce. 76 cent. 

MEL£8VILLE8 A. H. J. i DELESTRE Pririon, 

nyluie znś MELLERILLES). Kaplica W czar- 
nych skataoh ciyti San okropny, drama w 3 

uktsch, a diieła P , naśladowana przez A. 

0. jHomiński?) Wilno, w drukarni Zymela 

auhimuwicta i Komp., pod Nr. 185, 1826, 
w 8ce, str. 77 i nieliesb. 2. 

MELESVILLE Aana Honcryuw Jozef Ouveyrier 

■ iudouym Maltnille, Adwokat, uroda. 1787 

t IB60), Lucya, komedya w 2 aktach, a fran- 

; kiego. Warszawa, 1835, w 8ce. 2 złp. 

— Obacz: Seria*. 

HCLESWLLE i CABHOUCHE. Dwa pojedynki, 
■ '■-ledja w 2oh aktach, a francuskiego Uó- 
iiiauaona pnea L. a D. Zabłocka. Warszawa, 
druk Chmielewski ego, 1838, w 8oe, str. 108 
i rycina (Toatra warszawskie, Oddział UL, 
-Nr. 2.) 2 lip. + + 

MELESYILLE I rliiafelrł LEMHIX. Zachód 
słońca, k oni ed jo- opera w 1 akcie, ■ francus- 
ko tłćniacaona przez Fr. Szymanowskiego , 
Warszawa, drak J. Wockiago, 1837, * I6m, | itr. HO, z rycinami. (Teatr* waruawakie, Ud 
dział I., Nr. 1.) 

— Obaos : Błotnicki ; Jasiński J. 8. 

MELICHEN Ludwik Józef (z Rzeszowa). Dis- 
sertatio inaugaralis medico-practioa de ano- 
plezia. Yindobonae, typ. Ueberreitor, 1840, 
w 8ce, str. X i 11—212. 4 

Melitale, ob. Bobrewicz; Odyniec A. E. 

Molituria, obacz: Głogowski Fel. 

Meller Jan, obacz: Popis Szkół łęczycki cK. 

Helllan M., obacz : Doenery. 

MELLEROWA Zofia. Grochowe wianki, opo- 
wiadanie. Warszawa, Hedakcya Opiekwu ; 
mowego, druk tegoż, 1874, w 12ce, Tom 1, 
str. 126. 

— Obacz: MuiaeL 

MELLIH Jaz Frano. Erazai. Sposób ao«.v 
tani, trwały i od ognia bezpieczny póki 
iiia domów wiejskich, całkiem zastąpić i 
gacy tyle na po*ar wystawione poszycia 
słomy lub trzciny, napisany w niemit 

jeżyku przez budowniczego w Neot 

Łberawald. Warszawa, nakład Brzeainy, : -.. 
w 8ce, str. 16, i rycina,. 1 zip. 15 gr. + 212 i 4, sUIóryt 30, mapp i planów 9. ! 
90 kop. 

HELUM Krzysztof la Mb, Lekarstwo domowi wia ludzkiego, oraz zapobieżenia chor 

w przyzwoitym czasie, przez zasłskoi 

doktora, po długiem doświadczenia nm i i 
tło wydane. Kraków, nakładem Franc . 
Gertnera, 1802, w 8ce, itr. 174, spisa 2 |asj| 
nieliczb. 

- Toż. Edyeya droga. Kraków, nakład I 
Fr. Gertnera, 1813, w 8ce, str. 174 i 5. 3 - L 

Meladye do zbioru pieśni nabożnych hal 
Hckich dla nżytka kośoielnego, utoiot j 
grania na organach i śpiewania na 4 tfłoei 
Lipsk, Breitkopf, 1871. MelodłB, obaos: AllmaaaW. (awangel.) Gra 
ski Auó. (1857); M. August (nowazycb h 
; Pieini; Ronge (1945); Rudkmaki ; U.. bowski •ki K. (biblijne); Walsoa M. (Polskie). 

HalaatyDiki Spylko, obacz: Baliński HL 

kłELUH Armand (wice -hrabia, uroda. 1807 
Zycie Rozalii Siostry Miłosierdzia, a fr*\ 
kiego oryginału prtetłómaczył E. G. (Kij sj | 
Glass). Warszawa, drak J. Jaworskiego, IBM 
w8ca, atr. 6 i 302, tndsieś dedykacyi i tossa 
przedmiotów niel. str. 2, a portretem. 1 rub 

— Życie Siostry Miłosierdzia Roaalii, U 
maczenie Dominika Chodźki. Wilno, 1881 
w 8ce, str. 245. 

Meluzyna, balet fantastyczno -e**rod miejski 
w caterech aktach. Warszawa, drak Culi 
1872. MELUZYNA — MENDELSOHN. 97 Meliuyną, romans historyczny, z niemiec- 
kiego na język polski przełożony, w r. 1768 
powtórnie, a teraz po raz trzeci z poprawą 
i niektóremi odmianami wydany. Warszawa, 
drak Józefa Weckiego, 1822, w 12ce, str. 168. 
(Pierwsze wydanie 1569 r. ; drugie 1768 roku.) 
2 złp. + + + 

— Historya o Meluzynie. Wydanie drugie. 
Mikołów , Nowacki, 1861, w 12ce, ark. 6. 
2 sgr. 

— Obacz: Lampa; Portenach (1847). (Pierw- 
sza edycya Melnzyny, napisanej przez Jehana 
d' Arras około 1360, oryginału francuzkiego 
wyszła r. 1478.) 

Melzel, obacz: Rota. 

MELTZER Adolf Henryk. Opisanie i wyobra- 
żenie nowej machiny do siania zboża wyna- 
lezionej przez Doktora Filozofii, a roda- 
kom do wiadomości podane przez Wojciecha 
Gutkowskiego, Imper. wolnego Tow. ekon. 
Petersb. Członka korrespon. Warszawa, Dą- 
browski, 1806, w 4ce, str. 10, z ryciną. 2 zip. 

— Opisanie i użycie nowej machiny do sia- 
nia zboia, wynalezionej przez a rodakom 

podanej do wiadomości przez autora Obra- 
chowania korzyści i rolnictwa (Gutkowskiego). 
Wydania drugie. Warszawa, 1826, w 8ce, str. 
11, z odciskiem litogr. 2 złp. + 

MELZER Romedius. Das k. k. ósterr. Mili- 
tair-Spital-Oeconomie und Yerrechnungs-Sy- 
•tern nach den nenesten Formen, oder Anlei- 
tang snr richtigen Spitals-Yerrechnung und 
Manipnlation etc. Zeszytów U. Wadowice, 
autor, 1856, w 8ce, str. XX i 360. 8 złr. + 

MaoHniaa Konrad, obacz: Weiaert Aleks. 

Measoire prćsentć a la commission de la 
Chambre des Pairs chargee de 1' examen dn 
projet de loi da 21. Avril 1832, relatif a la 
residence de Ref agi es. Paris, imprim. Trous- 
ael, 1838, w 8ce, str. 13. (Draga edycya wy- 
szła % mapami Platera). -f + 

— sur la sitnation des Israelites en Polo- 
gne. (Extrait des articlea insóres anx jour- 
nanx en 1856 et 1858). Paris, typ. Lacour, 
1858, w 8oe, str. 32. + 

— preaente le 29. Arril et le 21. Mai 1888 
aux commissions des chambres de pairs char- 
gees de Y ezamen da projet de la loi du 21. 
April relatif a la residence des Refugies sui- 
▼is de quelques mots snr la derniere discus- 
sion de la Chambre des Pairs au Sujet de 
cette loi (par Lad. Plater). Paris, impr. Trons- 
sel, 1838, w 8ce, str. 16. (Pierwsza edycya 
wyszła bez uwag). + + 

— sur la participation d' un certain nom- 
bra de Polonais k la guerre cmle de la Com- 
mune, preaente a 1' Assembleó nationałe par 
la comite de V eraigration polonaise. Paris, 
typ. Renou et Maulde, 1871, w 4ce, Btr. 19. 
(Podpisani: Wład. Czartoryski, Barzykowski, 
T. Morawski, £. Januszkiewicz i inni.) -r Mśmofre, Memoires, ob. Kruszyński J. (Pas- 
kiewicz, 1832 r.); Mazade (Pologne, 1863 r.); 
Mehśe (Pologne, 1807); Ministre (et actes au- 
thentiąues, 1810); Pistor(Revolat., 1813); Polo- 
gne (relatifs aux negotiations 1810, Officiels 
1832, Trois 1861); Posen (Historia ue, 1848); 
Umiński J. N. (Operations, 1813); Wielopolski 
A. (Presente a Palmerston). 

Memoiren August des Starken, nach dem 
Franzosischen. Berlin, Verlag von Reinhold 
Schlingmann, bez w. r. (około 1870), w 16ce, 
str. 195. + -t- 

Memoiren, obacz: Galizion; Polen; Posen. 

Memorandum der polniscben Deputation an 
das lobłiche Central -Comite der Wiener Na- 
tional-Garde. Wien, 1848, fol., ark. 3. ■+ 

Memoriał (Le) Polonais contenant des actes 
publice et secrets historiques, politiques et 
diplomatiąues relatifs a la Pologne jusqu'& 
ce jour, publie sous les auspices du Comite 
Central franco -polonais, Ire livraison. Paris, 
au Comptoir des imprimeurs - unis , Comon 
et Ce, w 8ce, str. 40. (Przedmowa podpisana 
w Paryża d. 29 Listopada 1846 roku. Mie- 
szczą się tu akta w liczbie 12, głównie z cza- 
sów Stanisława Augusta.) 

Memoriale vitae Sacerdotalis a Sacerdote 
Gallicano Dioecesis Luigonensis ezule, secunda 
editio aucta et emendata cum permissn et 
approbatione Snperiorum. Lubiini, typ. 8. C. 
R. M. P. P. Trinitariorum, 1801, w 8ce, str. 
421. 6 złp. 

MENAULT Ernest. O zmyślności zwierząt. 
Warszawa, nakład Redakcyi Przeglądu tygo- 
dniowego, Gebethner i Wolff, druk Jawor- 
skiego, 1872, w 16ce, str. 166. 40 kop. + 

Menażeria, obacz: 6. F. 

Mendę, obacz Hecbell: Badania początku 
Medycyny sądowej (która jest tłómaczeniem 
Mendego: Handbuch. Leipzig, 1819.) 

MENDĘ J. (z Warszawy). De hypertrophia 
cordis. Pissertatio inauguralis. Turici, 1839, 
w 8ce, str. 25. 

MENDELSBUR6. Pamiątka Jubileuszu czyli 
Krótki obraz znakomitych czynów Jaśnie 
Oświeconego Księcia warszawskiego hr. Pas- 
kiewicza Erywańskiego Jenerał- Feldmarszał- 
ka, Namiestnika Królestwa Polskiego, w dniu 
6/17 Października 1850 r. kończącego 50 lat 
wiernej i walecznej służby oficerskiej, przez 
Mendelsburga tłómacza 'pism hebrajskich w 
Warszawie. (Ułożona po polsku, po rossyjsku 
i po hebrajsku, prozą.) Warszawa, w drukarni 
J. Lebensohna, 1854, w 4ce, 14 kart nieliczb., 
z ryciną. 

MENDELSOHN Mojżesz (urodź. 1729 f 1776). 
Fedon o nieśmiertelności duszy z Platona, 
w trzech rozmowach przez sławnego Filozofa 
M. Mendelsohna, przełożony na język polski 
przez J. Tugendholda, Członka Sekretarza 
Kommissyi Cenzury do ksiąg i pism. War- 

13 MENDELSOHN - MERCIER. *:iiva, i -W, w 12ee, kart 2, *tr. XIV, 29, 86 
i 294, z 2 rycinami. + 

~ Toż, przekładu J. Tagendholda, nowa 
powiększone wydmie. Warszawa, drukiem P. 
• ,:o, 1842, w 12ce, »lr. 280 i nieliczb. 
24, z popiersiem autora. + 

— Obrzadowe ustawy Żydów co do spad- 
ków, opiek, testamentów i stosunków małżeń- 
skich, u ile sie t« dotycz*, własności, prtes 

z -.-iiia Dwora Pruskiego po niemiecka 

ułożone, tlóinaczyt Jan N. Janowski. War- 
szawa, nakład tłómacza, drak Gałkowskiego, 
OHO, w 8oo, atr. XVII, 176 i IV. A ilp. + 

Itaki Jul., obacz: Mickiewicz; Różycki. 
MENDELSSON Bartildi Filii (arodz. 1809). 
Faulu°, oratoriom eto. Lwów, 1812, w 8oo. 

— Paweł, oratoriom, przekład W. W. (Wło- 
dzimierza Wolskiego.) Warszawa, drukiem J. 
fngia, 1869, w 12oe, itr. 12. 

UCHA H. Krótki rya stenografii pol- 
sWj podłóg przekłada J. Polińskicgo, napi- 
HJ .... Członek korrotp. centr. Tow. stenogr. 
w ,.;u etc. Lwów, w Komisie J. Mili- 

kuwakiego, 1866, w 8ce, itr. 48. (Autografo- 
wnł .1. Kostki* wici.) 3 iłp. + 

Mendog, ob. Słowacki Jul. (Poezye); Srjpiyń- 
eki J. Utomoni, 1825). 

MENGER Carl v*n Wolfeniarun. Satze aut 
dem oiathe der Rechti- und Steatswissen- 
scbaften. Krakao, Drack der Dnireriitat, 1867, 
w oce, atr. 8. 

Menkell J., obaca: Niarotławikl L 

■ ES Barach. Satze łub dem Gebiethe 
der hu- und Staatuwieseuicbaften. Kra- 

kau, Druck der Duił., 1862, w 8ce, atr. 7. + 

Menkes Oswald (Adwokat), obici: Hallu K. 

Mennica, obaca: Ustanowienie. 

ctwo w Police, obici: Honorni ki K. ; 
Monety: Numizmatyka. 

Mennonicl w Oalicyi, obaoi: Goehlert A. 

MEN0CHIU8Z Jan Stlfan (nr. 1676 f 1666). 
Biblia z Komentarzem Menocbioica i obja- 
śnieniami Wujka. Wydanie X. Kozłowskiego. 
Tomów IV. Wilno, X Zawadiki, 1862— U. 

- Obacz: Dawid; Wujek. 

Mensdorf Poullrj, Aleka. (arodz. 1813 1 1871); 
obacz: Vollflnder. 

Menstruatio, obaci: Pacikowikl S. (1866). 

MENoCH J. Chemia w zastosowaniu do ty- 
cia codziennego. Poznań, nakład Franciszka 
i-go, o J. H. Daszkiewicza, 1872, w 
Bce, str. 186. 16'/. igr. 

- .mość Szkoły z Kościołem. Słów kit- 
ka d la obrońców i pnyjaciól Szkół konfeeyj. 
nycb. ■ :nnń, 1871, w 8ce, itr. 42. 6 igr. 

—. Nowe miary i wagi, a aaitóiowaniem 
do obecnie używanych, wraz a krótką nauka, 
o ułamkach dziesiętnych. Gniezno, J. B. Lan- 
ge. lbTO, w Bce, itr. 118, kart 2. + KMttr nowy dla młodzieży czyli MakiTfflJ 
moralne. Wilno, 1826, w Sce. 2 alp. 

— polaki czyli Nowy aposób, ułatwiając! 
naukę o formach mowy polikiej, z lekcyssi 
do przekładania a niemieckiego na polska 
i na odwrót, 1821. 6 igr. 

— Obaci: Hrangowluu (1821): Waidelii»- 
courł H. (1809). 

Me nt orka. Pytania i odpowiedzi nk«i( 
dla młodzi ety obojga płoi. Z różnych uaizyd 
piurty zebrane i ułożone podług wzoru >ti 
rój Sybilli. Kraków, wydawca księgarz Gra- 
bowski, wytłooiODO u Z. J. Wywiał kowskieg'), 
1862, w IGco, atr. 66. + 

HEHTZEL L 0. O hodowli owiec. Z H> 
mieckiego tłómaozyli Akademicy Polacy * 
Pruszkowie. Z Semettrn aimowego, 1660- (1 
Poznań, 1866. 2 rob. 

— Toi, wydanie nowe. Poznań, Towanr 
itwo rolnicze, 1868, w Sce, sir. 274. Znii 
20 egr. 

MENUE Jan (ksiądz kanonik, f 8go Lipa 
1866). Chrzeioianin o atóp cudownej statui 
Pana Jeznaa Chrystnia na wzgórzu anipiakien 
w Wilnie. Książki do naboteńatwo i sbuda- 

wania dla Katolików, przez ks Wiln, 

nakład M. Orgelbranda, druk Syrkioa, 1861, 
w 16ce, itr. 386. Na papierze białym 86 kop. 
oprawna w safian 1 rub. 40 kop. ; na pól- 
białym 65 koc.; oprawna w skórę z złoco- 
nemi brzegami 1 rab. ; na Bzarym, w ikóff, 
braegi nakrapiane 40 kop. 

— Ołtarzyk N.Maryi Matki Boskiej Ostro- 
bramikiej. Zbiór neboieńetw. Wilno, 18W 
w 12ce, atr. 604. 

— Obaca: Odyniec A. E. 

— Katania pogrzebowe. (Druk zapowiedz, 
w Wilnie, nakład M. Orgelbranda, 1860 r.h 

NENZEL Wolfgang (nrodz. 1798 t 1873 H 
Taiohenboch der neoeiten (ieschichte, b«r- 

auigegeben von III. JahrgHng: Geacbiebw 

dei Jabrea 1831. Tomów II. Stuttgart, Cotn, 
1833, w 16ce, z 10 portr. I Vi tal. 

— Obacz: fiodabłkl Ki. 

MERCADANTE Ksawery (w. 1793 t W°\ 
IV Ginrameoto (Przysięga): Kr. 1. Któż nu 
Uk irodie, 16 kop.; Sr. 2. Ach w tej osta- 
tniej obwili, 16 kop.; Nr. 3. Ronina próżno 
gorzkie łzy, 16 kop. Warszawa, Gebethner, 
166. (Nuty z tekatem). 

— Obacz : Cbęeiitkl I. (Brawo). 
MERCIER Ludwik SflbulT&n (urodź. 1740 ł 

1814). Dziki człowiek, mitorya przez — 
z franonzkiego na polskie tłumaczona. Kra- 
ków, w drukarni GróblowBkjLj, 1811, w Sm, 
■tr. X i 169. 1 ałr. 

— Olind i Sofroni, drama heroiczne ™ 5 
aktach, wiewem polskim przez Jedrzeji Bwl* 
derskiego ułożona (naśladowana z J. F. Cr»- 
negka). Wilno, drak XX. Bazylianów, (866, 
w 8ce, itr. 161. 8 iłp. MERCURIUS — MERY. 99 — De V imposaibilite da systeme astrono- 
miqoe de Copernic et de Newton, Paris, 1806, 
w 8ce, sfr. 818. + + 

Mercttriiis (1819), obacz: Steuer. 

MĆRĆ Guenard Elżbieta (Baronowa de, ar. 
1751 f 1829 roku). Święty Wincenty a Paulo, 
Apostoł strapionych, założyciel Szpitala zna- 
lezionych dziatek, panien miłosiernych i Ka- 
płanów Missyj eto. WyjaUri z dzieła Pani..... 
przez Wincentego z Ferrary K***. Tom III., 
z Dodatkiem kilku słów o księdza Bodae, 
założyciela szpitala Dzieciątka Jezus w War- 
szawie. Wilno, w drakami B. Keamanna, 
1829, w 12ce, atr. 95, nieliczb. 9 i 111. 

MĆRIC (Le R. P. Ćlle, pretre de 1' Oratoire). 
La Persecution en Pologne. Discoars pronon- 
ce en fayeur des emigrls polonais le 29 mars 
1866, en P ćgłise de la Madełeine a Paris. 
Paris, 1866, w 8ce, str. 16. 1 frank. 

MeredHii Owen (pseudonim), obacz: Bulwer 
syn. 

Meriei, śp. Aniela, założycielka Zakonu św. 
Urszuli. Poznazi, Leitgeber, 1874. 

MĆRIMĆE Prttoper (urodź. 1803 1 1870). Boh- 
dan Chmielnicki. (Jour. des Savants, 1869). 

— Łes Gosaques d"autrefois. Paris, M. Lóvy 
freres, 1865, w 8ce, str. '865. 8 franki. 

— Łe fanz Dómćtrius, scenę dramatiąne. 
(Eztrait de la Revue des Deuz-Mondes d'avril 
1855). 2 franki . 

— Les faux Dómetrius. Episode de 1'histoi- 
re de Rossie. Paris, 1852, w 16oe. 8 franki. 

— Toż, 2 toI. Bruzelles, Kiesling et Comp., 
1853, w 12ce, str. 180 i 191, z drzeworyt. 
2 Ul. 

— Toż, dwie inne edycye. Tamże, 1859, 
w J2ce. 

— Toż. Bruzella, u Melinę Oans et Comp., 
1853, w 12ce. (Przekład polski F. Łobeskiego 
w Dzienniku literackim lwowskim, 1854.) 

— Der falscbe Demetrins, Episode aos der 
Geschichte Ruaslands. Ans dem Franzósischen 
von W. C. Dragulin. Lipsk, 1853, w 8ce, str. 
323. (Stanowi Tom IY. Zbioru: Modernę Ge- 
schiohUschreiber). 1 talar. 

— Toi, tamże. Zweite (Titel) Ausgabe, 
1865. 

— Toł. Tamże, dritte (Titel) Ausgabe, 1869, 
w 8ce. Y» Ul. 

— Obacz: Steadhal; Zbiór powieści. 

Morknr, tygodnik przemysłowo -handlowy, 
połączony organ pisma wywiadowczego. Re- 
daktor Wojewódka Ferdynand. Lwów, druk 
Pillera. 1849, w 4ce, Nrow 4, ark. 2»/ t . Wy- 
chodził bez przerwy co środa raz na tydzień 
od 3 Stycznia 1849 we Lwowie. Egzystował 
jeszcze w Lutym t. r. Cwierćrocanie 1 złr. 

Merfcary , dziennik polityczny, handlowy i 
literacki. Warszawa. Od 17 Grudnia 1830 do 
7 Września 1831, fol., Nrów 259. Redaktor — Dodatek do Ekonomisty. Wychodził w 
każda. Sobotę. Warszawa, druk Gazety pol- 
skiej, 1865, w 8ce, Nrów 9; każdy Nr. po str. 
4; Nr. pierwszy d. 4 Listopada 1865 roku; 
Rok II. r. 1866, Nrów 52 ; Rok III. i IV, 
r. 1867, 1868 po Nrów 52. Od r. 1869—1871 
wydawany w 4ce, pod Redakuyą, Antoniego 
Naff ornego; od Nru 32 roku 1869 Redaktor 
Wiktor Sommer; od Nru 36 r. 1870, drukiem 
J. Psurokiego; od Nru 21 r. 1871, drukiem A. 
Pajewskiego. Ustało pismo na Nrze 39 d. 16 
Września 1871. Prenumerata aa 52 Nrów po 
ł / a ark. rocznie 4 rab., a wraz z Ekonomistą 
8 rub. 

— Kalendarz dla handlu na rok 1871. Lwów, 
1871. 

Merkuryuai (Lekarski), obacz: Aleksandro- 
wicz Al.; Hreczyna; Kaczkowski M.; Sierzpu- 
towski; Yerderamo (SypbiliB). 

MERMILLOD Gaspard (V abbe, urodź. 1824). 
La Pologne. Discours en fayeur des pauyres 
malades polonais, prononce dans 1'eglise Saint 
Clotilde le 20 Ayril 1863. Paris, Ruffet et 
Gnie, Lyon, Perisses freres, 1863, w 8ce, str. 
31. 1 frank. 

— Toż, 2de ódition. Paris, Bruxelles, Lyon, 
1863, w 8ce. 

Merrler, obacz: Martin. 

MERTENS Franc. Kar. Józ. (ze Szrody, ur. 
1840). De functione potentiali duarum elli- 
psoidium homogenearum. Dissertatio inaugu- 
ralis. Berolini, typ. Georg. Reimer, 1864, w 
4ce, str. 13. 8 sgr. + 

— Obliczanie potencyału dla wielościanów 
jednorodnych. (Odbicie z XXXV. Tomu Rocz- 
nika Towarzystwa nauk.) Kraków, drukiem 
Uniwersytetu, 1867, w 8ce, str. 9. + 

Merum, obacz: T. M. 

MERUNOWICZ K. Fokorenie Nowogroda , 
powiest i8toriozeskaja izdanna. Lwów, 1852. 
1 złp. 10 gr. 

MERUNOWICZ Teofil. Gminne kassy pożycz- 
kowe i połączenie z niemi kass oszczędności. 
2 Przerobiono z Tygodnika niedziela.). Lwów, 
. Wild, drak PilTera, 1868, w 8oe, str. 62. 
50 cent. 

— Pamiątka 800-letnićj rocznicy Unii lubel- 
skiej. Lwów, 1871. 

MERWART Karol. Erster Zasammenstoss 
Polens mit Dentschland, seine Bedeutung 

und seine Folgen, von Gratz, Druck von 

Leykam-Josefsthal, 1874, w 8oe, str. VIII, 118 
i karta 1. 

MERY Józef (urodź. 1794 t 1867). Andrzej 
Ghenier, powieść historyczna z czasów rewo- 
lucyi francuskiej (1792-1794). Przekład J. I. 
Kraszewskiego, z przydaniem wiadomości o 
życiu A. Ghenier. Wilno, Zawadzki, 1852, w 
8ce, str. IV i 348. 12 złp. 

— Dusze odrodzone , powieść z francuz - 
kiego pana Mery przez W. O. Wydanie Kazi- MERYNOSY - MESSO0LA. mierzą fótefa Turowskiego. Sanok, nakładem 
i drukiem Pollaka, 1866, w 8ce, itr. 69 i 1. 
(Dodano do Zeszytów Kroniki Bielskiego przy 
Bibliotece polskiej. Ssnok, 1856.) + + + 

~ Hews, romans i Antonina, powieść i 
francuskiego W. Teniuta. Tomów II. War- 
szawa, Orgelbrand, druk Dietricha, 1844, w 
12ce; Tom I, atr. 191 ; Tom U, atr. 259. 
6 ztp. 

— Piza, Uomacaenie przez W. O., wyda- 
nie J. K. Turowskiego. Sanok, 1856, w 12ce, 
str. 24. 16 gr. + + + 

— Wojna w Nizam, romans historyczny 

.ay, ■ francuskiego. Tomów II. War- 
szawa, 1846, w 12ce; Tom I, atr. 280; Tom 
II, itr, 268. 8 cip. 

Merynosa, ob. Oma; PelrJ B. (1823); Wag- 
ner J. F. 

MERZ Hłfchlłr. Dissertatfo inangoralia de 
crilica, .|iiam annuento incljto inedicorum 

ordine imperatoriae Vilnensis Acad., pro 

Vilnae, 1807, w Bce. 

MERZBACH. Ad waisuDg(Kurzgefaaste,tbeor. 

be) aur grundlichen hrlernang der 

polniaehen Sprache , besonders far Scholar, 

bearbeitet von einem praktischen Lehrer. 

Posen, 1846, w 8ce. 2 atp. 

MERZBACH Henryk. Lutnia. Poniań, nakład 
J K. 1 1 Śliskiego, druk M. Zoema, 1868, w 
8ce, napisów i przypisów kart 3 i atr. 114. 

— Strzaskana lutnia. Z wspomnień z osta- 
tniego powitania. Poznań, nakład Tygodnika 
wielkopolskiego, 1871. — Antoni Malczewski, Obraz liryczny w 6 

ustępach , oryginalnie napisany przez 

Dochód przetańczony na pomnik dla śp. Ign. 
Komorowskiego. Warszawa, autor, 1868, w 
Sre, str. 79. 6 ztp. — elgoea mota sur la mittion historiąno 
des peuplei. (Adieu i Michel Berend). Brnzel- 
les, 1867, w 16oe. 2 franki. 

— Poezye ulotne,' priea Salwatora Henri- 
colo. (Na kartkach litografowane). Wrocław, 
1854, w 4oe, kart 6. — Toast wygnańców w rocznice, powstania 

. -go. Bruksella, druk J. H. Dehou, 

1858, w 9ce, 1 karta, + 

— Z wiosny, wydanie drugie. Bruksella, 
w S2ce, str. 286. 1 tal. 10 sgr. 

MERZBACH Ludwik (wydawca). Kalendarz 
domowy na rok 1864, 1866, 1866, 1667, 1868, 

1859, 1860 do 1863. Rocznik po & sgr.; papie- 
rem przekładany po 6 igr. Poznań. — Kalendarz domowy na rok Piński IW. 
Rok dziesiąty. Poznań, Me rz ba eh, 166S, sr \ia, 
■tr. 106. 6 agr. 

— Tos, 1866. Sok trzynasty. Pomsó, U 
Harzbaoh, 1866, w )2ee, str. 124. 6 igr. 

— To*, rok XV. Poznań, L. NenkcŁ, 
1868, w 16co, itr. 181. 6 agr. 

— Kalendarz gospodarski na lata 1864-53, 
Posnsń L. Merzbach. Rocznik po 1 do 1 lii 
12'/, sgr. 

— Kalendarz poznański na rok Pański 18M. 
Poznań, Ł. Merzbach, 1364, w 8ce, str. 111. 
69, 183 tekitn i atr. 17 uwiadomień. 

— Toż lata 1866— 18(5(1. Na rok 1863 M 
X., w 4ce, atr. 71, a drzeworyt. 

— Toi, na rok Pański 1866, mający dn; 
366. Rok trzynasty. Poznań, Ł. Menbid, 
1866, w 4ce, Itr. 71, I 1 drzeworyt. 10 tgr, 

— Toi, na rok przestępny 1868 mający fó 
366, z drzeworytami. Rok piętnasty. Potnia, 
w 8ce, itr. 72. 10 sgr. 

MERZBACH 8. H. Striuschen von Etkansl 
Engel, nebst Blomohen, von S H. Menbscs, 
Wsrscbsu, Drnck von Ulucksberg, 1620, s 
6ce, kart 2, str. 138, rejestru atr. III i 1. t 

— Obacz; Lelewel J. 

Marib (miasto), obacz: Gaebel. 

Meimer Fryderyk Antoni (urodź. 1733 t 18UI, 
obacz: Bau dciii n. 

Mutaga poloneis aui parlementa d' Es- 
ropę. Centieme znniveraaire de la confeden- 
tion de Bar, contanant le Memorandom, qsi 
avait ślś publić en 1770, a Paria, Bom Is 
titre: Mamfeste de la republiąue confedem 
de Pologoe, avao les acte.i et documents ofb-: 
d. 16 NoTombr. 1769. Pnris, libr. Luzem- 
bonrg, 1868, w 16oe, str. VIII i 242. 

— Toi. Tamte, 1868, w Sce, str. VIII, IM 
i 344. + 

MES8A6ER (La) Polonais. Journal 
zawa. druk. przy ulicy Ryi 
4ce, Nrow 1-34, str. 142. ■ 

Menager de Vilna, 1803, w 4ce. 

MESSEHHAUSER Weniel Fryderyk C. Marti 
Wacław (urodź. 1813 . 1346]. Jak i gdiia — Polengraber, Roman. Leipzig, Tbonst, 

1848, str. IV i 171. 24 sgr 

— Toi, sweite Auflsae. Leipzig, Tharnu 

1849, w 8ce, itr. 171 i IV. (Tylko tytuł nony.) 

— Kundmschung, obacz: Bem 1. 
Meugatlnge und Gebethe. Przemiał, Drotk 

von Anton Matiaizowaki, (bez wyr. rokal. 
w I2ce, kart 12. 

MESSNER. Koszula damska. Z rossyjskieg" MES8YASZ - MĘTLEWICZ. 101 res (1648 — 1652). Persecutions des' Israelites 
de li Pologne. Traduit de 1'bebreu par Daniel 
Levy ancien Direet de P Ecole Israelite 
d' Alger. Sam de les Schobatniks en Russie 
(1800—1814) par Israel Joseph Benjamin au- 
teor; editeur Israel Joseph Benjamin. Thle- 
meen, imprim. des Ayeux, 1855, w 8ce, str. 
68. + 

— Schilderung des polnisch kosakischen 
Krieges nnd der Leiden der Juden in Polen 
wabrend der Jabre 1648 — 1658. Bericht eines 
Zeitgenossen. Nach einer v. J. Lelewel durch- 
gesehenen franzdsisohen Uebersetzung. Han- 
nower, 1863; Lipsk, a C. J. Fritsche, w 8ce, 
str. XV i 75. 15 sgr. + 

IWflR, obecz : Berthonie ; Chricionowici ; 
Łaski M. X.; Rzędy; Sepp; Tymieniocki Kazi- 
mierz. 

NESZGZERSKA z Rebinderów (księżna). Glos 
duszy. Zbiór nabożeństwa katolickiego, mie- 
szczący w sobie: Kilka sposobów słuchania 
Mszy świętej ; Nabożeństwo na Wielki Tydzień; 
Nabożeństwo do Trójcy Przenajświętszej, do 
Najświętszej Maryi Panny, do świętych Anio- 
łów Bożych; Nowennę o śmierć szczęśliwą; 
Modlitwy na glówniejsze Uroczystości roczne, 
oraz Pieśni kościelne. Wydanie nowe popra- 
wne i pomnożone. Naumburg; Wilno, Zawadz- 
ki, 1868, w 16ce, z ryciną i tytułem na stali 
12 zip.; oprawne w safian 20 złp.; oprawne 
w płótno angielskie za granicą ze zlotem i 
wyciskami 20 złp.- na papierze welinowym 
z dwoma rycinami i tytułem chromolitogra- 
fowanym 15 złp. ; oprawne w szagren paryski 
26 złp. 20 gr.; oprawne w szagren za granicą 
ze zło tern i wyciskami 38 złp. 10 gr.; opra- 
wne w aksamit 40 złp. 

— Wspomożenie wiernych. Książka do na- 
bołeńatwa^poświęcona czci i chwale Najświęt- 
szej Maryi Panny, zawierająca w sobie : Cztery 
sposoby słuchania Mszy św. ; Siedm sposobów 
przygotowania sie do Kommnnii św. ; Rozmy- 
ślania na każdy dzień tygodnia o radościach, 
boleściach i chwale Maryi; Nabożeństwo na 
jej wszystkie większe i mniejsze święta; Róża- 
niec z rozmyślaniami i modlitwami ; Rozmaite 
Koronki z odpustami: wiele do Matki Bożej 
li tani j i modlitw ; Officinm de Beata po łaci- 
nie i po polsku; Pielgrzymkę do Częstochowy; 
tudzież Pieśni kościelne. Przez wydawczynię 
książek: »Qłos duszy, Ogień miłośoi Jezusa 
Chrystusa, Źródło Ży wota* i innych napisana. 
Warszawa, druk XX. Missyonarzy, 1856, w 8ce, 
str. XII i 760. Na papierze welinowym 2 rob. 
70 kop. ; oprawne w szagreu 4 rub. 20 kop. ; 
na papierze białym 1 rob. 80 kop. ; oprawne 
w safian 8 rub. 70 kop. 

— Wspomożenie wiernych Kościoła cier- 
piącego. Warszawa, XX. Missyonarze, 1856, 
w 12ce, str. XXXV i 290. 2 złp. 

— Źródło żywota czyli Przewodnik do Sa- 
kramentów świętych, zawierający w sobie na- 
uki o Sakramentach i modlitwy stosowne; 
Sześć sposobów słuchania Mszy Św.; Trzy godziny adoracyi; Nabożeństwo kompletne 
na Boże Ciało ; Odwiedziny Pana Jezusa uta- 
jonego w Sakramencie Ołtarza, na każdy dzień 
tygodnia ; Czterdziesto -godzinne nabożeństwo 
i pieśni kościelne. Warszawa, 1852. 1 rub. 
50 kop. ; oprawne w płótno angielskie 2 rub. 
30 kop. 

— Toż, wydanie drugie. Warszawa, 1860, 
w 8ce, str. 559. 

— Ob. Autorka; Maricourt (Wiwia); Nauka 

rozmyślaniu; Pinard; Ravignan (Rekollek- 
cye); Rogalska Józefa (Ta wydała kilka dzieł 
swej siostry Meszczerskiej, ztąd uchodzi za 
ich autorkę.) 

Meta, czasopismo ruskie, miesięcznik poli- 
tyczny. Lwów, 1863. 

Metafizyka, obacz: Czacki M. (Rozprawa, 
1821); Dowgird A.; Erdmann (1844). 

METASTASIO TRAPASSI Piotr Bonawentura 

S urodź. 1698 t 1782). Demetrio, dramma in 
lue atti. Parigi, Barrois figlio, 1819, w 16ce. 

1 frank 20 centim. 

— Dzieła święte wybrane z dzieł prze- 

tłómaczone z języka włoskiego przez X. B. 
Popiela. Łowicz, 1818, w 12ce, str. 168 i k. 1. 

— Łaskawość Tytusa, drama napisana w 
włoskim języku. Przekład Pauliny Siwickiej. 
Wilno, druk XX. Piarów, 1817, w 8ce, kart 
nieliczb. 4, str. 88. 1 złp. 

(Inna edycya 1779 roku. Przekład Skrzetu- 
skiego.) 

— La passione di Oesu Cristo, azione sacra 

del da esseguirsi dai dilletanti in benefi- 

zio dei poyeri sotto la direzione di Oioyanni 
Manarelli, colla musie a del celebrę Psesiello 
nel gran Teatr di Yarsayia ii mercoldi delia 
Settimana santa primo Aprile. Warszawa, 
1801, w 8ce, str. 16 i nieliczb. 4. 

(Inne edycye w r. 1784 i 1785.) • 

— Obacz: Pope; Scelta. 

Motecrolity, obacz: Drzewiński F.; Kratter 
Henryk; Pułtusk (1868); Uebersicht 

Meteorografia, ob. Jastrzębowski W.; Obja- 
śnienia (1828). 

Meteorologia, ob. Beobachtungen ; Domojko; 
Dostrzeżenia; Foissac P. (1858); Ganot; Janic- 
ki K. (1859); Kisłowskl (1818); Kuczyński L. 8. 
(1868); Kunzek; Lekcye; Magier A. (Karta); 
Majer Józef; Odczyty; Piejkiewicz A. (według 
Kamtza, 1872); Popis Szk. Woj. war. (1828); 
Pouillet; RohrerM. (Galicyi); 8ch5dler (1872); 
Skrodzki (1818); Traktat (gospod.) 

Meternioh, obacz: Metternich. 

MŚTIYIER J. B. Aux Polonais. Cantate. 
Paris, 1868, w 8ce. 

— Aux Polonais. Cbant. Paris, 1868, w 8oe. 

MĘTLEWICZ Józef Kalasanty (urodź. 1808 
f 1858). Alleluja, rocznik religijny, ob. Rogal- 
ski Adam. 

— Głos duszy. Zbiór nabożeństwa katolic- 
kiego. Warszawa, 1846, w 8ce. 9 złp. ^m METODA - MKTODYKA. ..J — Toż, wydanie nowe poprawne. Wilno, 
Zawadzki, 1862, w 16ce, itr. 736, z rycina 
i tytułem na stali. 11 zip. 

— Toż., mieszczący w sobie: Kilka sposo- 
bów słuchania Mszy Św.; Nabnże listwo na 
Wielki Tydzień ; Nabożeństwo do Trójcy Prze- 
najświętszej , do najświętszej Maryi Paony, 
do świglyeh Aniołów Bożych; Nowennę o 
śmierć Bzczęśliwa,; Modlitwy na glówniejaze 
uroczystości rut mc , oraz pieśni kościelne, 
Wydania nowe poprawione i pomnożone. 
Wilno, Zawadzki, 1557, w 16ce, Blr. 901 i ryo. 

— Toż, wvdanie nowo, poprawne i poiooo. 
aone. Wilno' J. Zawadzki, 1861, w 16ce, itr. — Toż. Wilno, Zawadzki, druk w Naum- 
borgu, 1868. 1 rub. HO kop.; na papierze 
weliuowym 2 rub. 25 kup. 

— Obacz: Meszczerska, 

— Godzina adoracyi, nabożeństwo dla Ar- 
cybractwa nieustającej udoracyi Przenajświęt- 
szego Sakramentu, ułożone przez Kapelana 

tegoż Arcybrectwa. Warszawa, w drukarni 
XX. PiarÓw, 18-17, w 12ce, »tr. XXIV i od 
25-115. — Kazania i mowy pogrzebowe przez 

Magistra nauk i sztuk pięknych, Kanonika h. 
Kaliskiego. Tom Iszy zawiera: Kazania na 
Koralach i Passyach. Tom II: Mowy i Kaza- 
uia pogrzebowe. Warszawa, nakład i druk 
S. Orgelbranda, IS-lli, w 12ce, sir. 245 i 17!. 
12 zip. 

— Kazania oa wszystkie w roku niedziele 
i świata (w Tomie IV, dodano: Kazania świą- 
teczne i przygodne), przez Magistra nauk 

i Sztuk pigknycb , Kanonika h. Kaliskiego, 
Proboazcza L^czvckiej>u. Tarnów IV. Warsza- 
wa i Petersburg. M. B. Wolff, czcionkami K. 
Braja, 1853, w 8ce, etr. VIII i 264, IV i 237, 
IV, 293 i 239. + + 

— Kazanie na żałobnym nabożeństwie za 
duszę św. pamięci Stanisława hr. Grabów- 
akiego, b. Ministra Oświecenia, Jeneralnego 
Kontrolora Królestwa Polskiego, miano w ko- 
ściele PP. Sakramentek d. 19 Listopada 1845. 
Warszawa, 1846, w 8ce. I tip. 

— Kazaniu na żalobnćm nabożeństwie za 
duszę ś. p. Heleny z Tarczewskieb Kadwa- 
nowej, miane w kościele 00. Kapucynów d. 
25 Września 1845. Warszawa, w drukarni 8. 
Orgelbranda, 1845, w Sec, etr. 12. 

— Kazanie na żalobnem nabożeństwie za 
duszę ś. p. Aleksandra hr. Colonna Walew- 
skiego, Prezesa Heroldyi, przez X Kanonika 

honorowego Kaliskiego, Warszawa, druk Or- 
gelbranda, 1845, w 8ce, str, II. 

— Książka do nabożeństwa ułożona dla 

dzieci przez poprzedzone wizerunkiem 

Jezusa Chrystusa, oraz wiele innych rycin. 
Warszawa, 'Merzbacii, 1841, w 16ce, str. 122, 
kart nieliczb, 3. 2 złp. 20 gr. — Książka do nabożeństwa dladzi' 
szawa. Orgelbrand, 1843, w IBce, 
oprawna w papier BftfiłJ 

— Toż, ułożona dla u* 
Warszawa, nakład S. II. Merzbac! 
w I2ce, sir. 124 i kart 2. 

— Toz, nowe wydanie, ozdobna 
r. 187!, w 32ce. str I 
wie w plócieuko nrigieltkie M kop ; 
ze z lutym brzegiem lK> kop ; ozi 
skórki; 75 kop. 

— Mowa miana nad grwbetl F 
Boguszewskiego d. J:l Moja 1846. Wai 

— Mowa na żalobnem nabożeńs 
»zę ś, p. Ignacego Czenipińtkieg 
darta Stanu , Prezesa Dyrekcji 
Towarzystwa ogniowego, Kawale! 
mima przez X. Kanonika Mfllet 
.- i ■ i h ■ I h ■ (ii) Kii 1 1 ui ■vii'' w w Wnrszawied.il 
Paździ-rnika 1812 r. Warszawa, w drałal 
S. S. K. Ragoctegn, Nr. 617, ' 

sir. II. 

— O relikwiach św. Feliksa 
sprowadzonych z Rzymu do kościo'la • 
alnego w Ci cc lian uw ie roku 1840 

śnią za staraniem ,1, W. lir. Wincentego 
tiTukit^o, Jenerała Jazdy. Warszaw*, « 
karni Jana Glucksberga, 1845, w 8ce, ii 

— Wiadomość o Biskupach Kujawski 
lOddruk z Pamiętnika religijnego). 4^^H 
m. i r., w 8ce, itr. 32. 

— Wiadomość o Biskupach Kruś«rifłBs»J 
Warszawa, 1843, w Sce, sir. 11. 

— Wiersz ofiarowany J. W. WilenWS* ] 
Bończa Tomaszewskiemu, Bisku] 

zyi Kujawsko -Kaliskiej, Orderów « UJ 
i św. Stanisława I, Hassy Kawalerowi, minii 
jego imienin d. 14 Lutego 184,'. 
druku, w 4co, kart nieliczb. 4. 

— Obaoz: Dzieci; 

Metoda mechaniczna, słnż|cai^^^^^^H 
się pisma charakterem czytelnym i ***V^| 
li.:znvm, w Vii. Zeszytach polska, w VŁ b*J 
.niecka. Poznań, nakładem E. Morge w l "^ 
1865. Poszył jeden 2 Bgr. 

(Metoda ta jest używaną w Szkołach *"C J 
Pralicyi i Królestwa Polskiego, i stuły "**! 
dzieci, jako i dla dorosłych pragnących *J*"J 
skoualić cbarakler swego pisma.) 

— praktyczna języka francuskiego p»«*ł 
ósmego wydania niemieckiego ptijjulazwffj 
ii*^vkoznaWBlwa. Warszawa, Gebethner i "*•■ 
1870, w lGce, str. 72. 20 kop, 

— Obacz: Ahn (nowa jeżyka niemieckieCi J 
Elkan; lażwiński; Michalski ; Wisimewib '*■ 

Metodologia, obacz: Plebański Ł 
Melodyka nauki rachowaniu z pamŚjBjJJ 
ticznemi ćwiczeniami Dla użytku naurtfiW 

i kandydatów sianu iiniiijy.iii ' 
deń, w c. król. nakładzie ksia .'■■ ■:■ 
1957, w 8ce, (tr. 196. 18 kr. . METODYUSZ - MEYER. 103 — Obacz: Chojnacki W. 

Metodyusz S., ob. Biełowski A.; Holly (1835); 
Rettei ; Richter Fr. K. 

Metronom, obacz: Rode. 

Metropolici, obacz: Prawa. 

Metryczność języka, obaoz: Brodziński K.; 
Elsner J. ; Królikowski J. 

Metryka domowa. W krzyża zbawienie. Bło- 
gosławieństwo dla domu Chrzescianina Kato- 
lika Lwów, drak M. F. Poremby, 1863, 

w 8ce, str. 12. + 

Metryka, obacz: Bentkowski Fel.; Daniłłowicz 
J. ( Litwy); Guliński A. (koronna); Pogodin A. 
(Litwy). 

MtttonteHor, obaoz: Kazimierz św. 

(Metternfck Klemens Wacław Nepom. Lotar, 
urodź. 1778 f 1859). Metternicba zmartwych- 
wstanie. Lwów, 1848, w 8ce, pół ark. 6 gr. 

— Odpowiedź na list szhichcica polskiego 
(Wielopolskiego) do Metternicba, z daty 15 
Kwietnia 1846, co do ustępu od str. 36—45. 
Paryż, w Księgami katolickiej, 1847, w 8ce, 
str. 30. 75 centim. 

Mettisko, obacz: Lebmn; Pigault. 

Metz, obacz: Fay; Roeder. 

METZBURG F. Westgalizien auf allerhooh- 
aten Befefal astronom, trigon. aufgenommeu. 
Wien t 1800, fol., na ark. naklej, na płótnie, 
n doi a rycina mierzących, między tymi dwie 
osób w polskim stroju. 2 złp. 20 gr. ' 

— Toż, unter der Leitung des Freiherrn 
von Metzburg, herausgegeben von T. Mollo 
et Corap., geseichnet darch Johan n von Lich- 
tenatein, gestochen zu Wien von Gh. Junker, 
1803, fol., str. 8. 

— To*. Wien, 1815, cor. fol. maj., obacz: 
Moll* T. 

METZGER Jan Daniel (Dr., Prof. Medycyny 
w Uniwersytecie Królewieckiem). Zasady me- 
dycyny afdowej Dra Z piątego wydania 

niemieckiego przełożył Mikołaj Mianowski, 
Radca kollegialny, Filozofii, Medycyny Dr. 
Wilno, Zawadzki, 1823, w 8ce, str. VIII i 412. 
11 ałp. + + + 

METZIG Johann (Dr., urodź. 1804 f 1 Paź- 
dziernika 1868). Gegen das Amputiren gleich 
nach schweren Yerletsungen. Ein offenes 
L>eok- und Dankschreiben dem Herrn Pro- 
fessor Sentin zu Brussel uberreicht. Liasa, 
1357, w 8ce, str. 61 i 1 tabl. 1. + + 

— Etn Beitrag zur Yerstandigung uber die 
Reformen des preussischen Militair- Medici- 
Dal-Wesens. Lissa, 1845, w 8ce. 

— Faktische Berichtigunsren und person - 
licbe Bem er kun gen in der Redę des H. Ab- 
geordneten von Koder, die polnische Frage, 
insonderheit die Demarkationslinie betreffend. 
Lifisa, Ernst Gunther, 1849, w 8ce, str. 63. — Offener Brief an den H. Abgeordneten 
Nerreter zu Frankfurt am Main. Lissa, 1848, 
w 8ce. 

— Das Kleid des Soldaten. Lissa, 1837, 
w 8ce. 

— Candidaten-Rede fur seine Wahl m das 
Haus der Abgeordneten gehalten in der Ver- 
sammlung des liberalen Orwahler-Yereins su 
polnisch LisBa, 1861. 

— Die Polen -Frage im wahren Interesse 
Enropa's im Geiste der Cmlisation. Hamburg, 
Hoffmann uud Campe, 1863, w 8ce, str. XII 
i 132. 15 sgr. 

— Offenes Sendschreiben an Herrn Schul- 
ze- Deli tsch. Posen, 1862. 

— Suum cuiąue. Die rechte Antwort auf 
die Polen und die grosse Zeitfrage. Zur 
Beherzigung fur die europaischen Staatsman- 
ner. Hamburg, Hoffmann und Campe, 1856, 
w 8ce, str. XVI i 208. 20 sgr. + 

— Die Wiederhers tellu ng Polens darch ei- 
nen neuen europaischen Gongress, ais Noth- 
wendigkeit fur die fried liche Zukunft Euro- 
pss, fur die Einigkeit Deutschlands, fur die 
Ehre und Grosse Preussens und des Hauses 
der Hohenzollern dargethan. Hamburg, Hoff- 
mann et Campe, 1862, w 8ce, str. V i 141. 
15 sgr. 

— Vive la Pologne! Ein Weckruf an das 
trąumbefangene Europa, 1867. Polnisch Lissa, 
1667. 5 sgr. 

— Worte der Yersohnung an die Bewoh- 
ner des Grossherzogthums Posen. Lissa und 
Gnesen, Gunther, 1848, w 8ce, str. 25. 5 sgr. 

— Noch ein Paar Worte uber das Gross- 
herzogthum Posen. Posen , Wojkowskische 
Buchbandlung, 1849, w bce, str. 20. 2 sgr. 

— Die Zusammenkunft in Warschau und 
der europaische Kongress. Ein Nachtrag zu 
der Schrift: Suum cuiąue. Die rechte Ant- 
wort auf die polnische und die grossse Zeit- 
frage. Hamburg, Hoffmann, Druck von Poutt 
und Bohren, 1861, w 8ce, str. 2, VIII i 142. 

— Obacz: Bericht (1860). 

Meuriee Paweł, obacz: Dumas Ai. 

MEYENDORFF A. (urodź. 1795). Les finan- 
ces de la Russie. Lettre a M. Wołowski de 
V Institut en reponse a un article sur cette 
matiere insere par lui dans la Revue de Deux 
Mondes. Parie, Dentu, 1864, w 8ce, str. 24. 

Meyera Universum czyli Opisanie najgod- 
niejszych widzenia i uwagi przedmiotów na- 
tury i sztuki po całej ziemi. Tomów II. War- 
szawa, Glucksberg, 1835—6, w 4ce podłuzn. ; 
Tom I, str. 104, rycin 45; Tom II, str. 136, 
rycin 48. 20 złp. 

MEYER ALTENBURG. Przechowywanie mierz- 
wy stajennej. Metoda szwajcarska F. A. Fel- 
lenberg-Zieglera, objaśniona przez Dra Mey- 
er- Al te nburga. Tłómaczył Kohn Albin, 1868, 
w 8ce, str. 98, z rycinami. 60 kop. + +. MEYER - MIĄCZTŃSKI. MEYER D. H. De pooiache halliuger. Hen 
famiLielafereel ontłecnd aan den joogaten wor- 
itelatrijd van Folen met Bualand. Tiel, D. 
Mija, 1669, w 8ce, str. VIII i 215, i. 4 litogr. 
(Wygnańcy polacy, obraz familijny). 

MEYER J. B. Popularny wykład społecznych 
kweatyj filozoficznych. Tłóniaczyl E. Sulicki 
i Szczerbowicz Wieczór. Warszawa, drukiem 
Gazety polskiej, 1873, w 8ce, atr. 469. 2 mb. 

MEYER Karol Wilhelm. H y dropi. obi ae rabi- 
oaae historia. Disiertatio iunuguralis. qoain 
in Caea. lilter. Univere. Viln. pro gradu Doct. 
Medic. rite et legit conae<|. publico medie. 

judic. subraittit Lithuanua Phi!, et Medici- 

nae Mag. Yiinae, typia Scholeram Piarum, 
1816, w 8ce, atr. 57. 

Meyerbeer, oliacz: Carre; Skribe. 

Meyerowna Urszula (urodź. 1570 t 1635 r.), 
obacz: Magnuszewaki D, (Niewiasta); Majera- 
nowsfci K. {Dramat). 

MEYERSOHNOWA Malwina. Dawid, obrazek 

z życia Żydów tegoczesnych, przez (Od. 

bitka * pisma tygodniowego: „Izraelita:') War 
aiawa, uaktad 8. Silberateina, druk J. Guid 
manna, 1868, w 16ce, atr. 132. 30 kop. 

Meyzner iózef, obacz: Meisner. 

Mężczyzna. Rya obyczajowy. Kraków, 1850 
w 8ee. (jest odpowiedzią na artykuł: Kobieta, 
w Dodatku lileraokira do Czasu, 1850, Nrów 5.) 

ME2IERES M. L Ekonomia czyli Środek 
przeciw ubóstwu. Dzieło uwieńczone praefc 
Akademią francnzką, przez Rektora Eme- 

Zta. Przekład z francuzkiego, z przedmową 
■rola Forstera. Berlin, u B. Behra, czcion- 
kami Juliana Siltenfeldu, 1862, w 8ce, atr. 
XIV, VI i 4, str. 243 i 1 karta nieliczbow. 
(Stanowi Tom VI. Biblioteki podręcznej nauk 
moralnych.) 1 mb. 80 kop. + + + 

— Obacz : Forster X. 

Mezkość, obacz: Curtis. 

MEZLER J. Przewodnik w praktycznej na 
uce stylu dla Szkól początkowych i niższych 

realnych, według dzieła ułożył i do potrzeb 

Szkól zastosował M. Bugno, Dyrektor Szkoły 
ludowej w Rzeszowie. Rzeazów, druk i nakł. 
J. A. Pellara, 1870, w 8ce, atr. 271. (Odbito 
1500 egzempl. do roku 1872 rozeszło sie. 300 
egzempl.) -r 

i, 1853), ob. Garnier H. ; 

Męiowie zaufania z grona obywateli mia- 
sta, po rozwiązaniu ostatniego wydziału miej- 
skiego. Wyciąg z protokołu posiedzeniu z 
magistratem spoinie z początkiem Listopada 
1848, do zawiązania się nowego wydziału wraz 
z aprawozdaniem ich czynności do 24 Marca 
1849 roku. Lwów, w Kwietniu 1849 r., fol. 
ark. 3'/,. 

Kciiftika władza, obacz: Majewski Leon. 
MEZOWYI W j. Idbbograficz 
halicko-ruaskoj literatnry, soatawlennjji »► 

świaBzczennyj J. T, Hołowickoma. Pste»- 

burg, Tiblen, 1862, w 8ce, atr. 38. 26 tof. 

Mszula, obacz: Messoula laian (!<*!■ 

Mężyków Aleksander, obacz : Krilter f< 

Mglista obrazy, obacz: Hammer. 

MIACZYŃSKA Ch. Veuve. Eazai 
ence des nioeurs du premierę age, tarlak* 
góvite, pour faire suitę auxqueatiom pnę 1 
sćee par Jobn Sinclair. Paris, Monory, IM 
w 8ce, atr. 30. 60 centim. 

MlflCZYŃSKI Ignacy (urodź. ok. 
Lutego IKliłj. Olos na posiedzeniu knlf* 
skiój Arcbikrjnfrnternii Miłosierdzia d. 1 a» | 
siąca Września 1H15 r. miany. Kraków,«ł» 
karni Akademickiej, 1816, w 4ce. - 

— Mowa przy Installacyi Rady wiahl 
Uniwersytetu Jagiellońskiego d. 19 C 

1818 r. miana przez Kommia. P<" 

Najjasn. Cesarza Wszech Rosąyi 1 
Polskiego, Ord. ew. Stanisława pierwszej U 
ay Kawalera. (Bez oaobnego tytułu). ■ Rozpruwa c esicoinach, z projeH* Hc|)i.rt. Kaliski^ t"m |.i* B ua w roku 1812. |W' 
druk z Rocznika Towarzystwa nauk krakoftl 
Kraków, w drukarni Akademickiej, !81fi,» 
8ce, atr. 260, meliczb. 3 i 2. 3 

— Toż, napisana r. 1812. Kraków, W 
Akadem., 18)6, w Pce, atr. 272. ^ 

— Uwagi nad projektem utworzenia (j* 
matu kredytowego w celu umorzenia Jłńf** 
prywatnych: ciążących dobra ziemski* pn" 
Wyczechowakiego. Warszawa, 1811, * *» 

— Uwagi nad teraźniejszym stanem roba- 
kn pod względem ceny zboża i wydatki* 
jego, Radzie departamentowej kaliskiej pn* 1 
Członka tejże, podane w Lntym 1810. w* 
azawa, 1811, w 8ce, str. 38. 12 gr. - 

— Zdanie o powszechnem moratoria" ' 
systemacie kredytowym, tudzież Myśli do** 
jektu ratowania zadłużonych w Lutym «U» 
Warszawa, 1811, w 8ce, atr, 2 i 66, 1 ak> 
15 gr. + 

— Porównaj: Węorzecki. 
(Miączynski.) Pismo z powodu oryginała*!* 

listu Ignacego Miaezyńskiego d. 10 StyeatJ* 
816 z Krakowa, w I2ce. 

— Obacz: Przybylski J. (1818); Rząd. 
(Miączynski Ignacy II., urodź. 1702 - 2"j° 

.ażdziernika 1809.) 

— Wiersz JW. JP. Ignacemu 
Miączyńskiemu, Staroście Kamenopo!ak(**J* 
kollatorowi funduszu na Uolobicy do kia**- 
ni Bazyliańskiego Podhoreckiego należąc*!*' 
od tegoż klasztoru napisany 31 I 
Lwów, druk WicŁmanna, w 4ce, atr. & 1 MIANOWSKI — MIASKOWSKI. 10$ MIANOWSKI Jezef (urodź. 1804). Dissertatio 
inaugaralis medioo-chirurgioa de tetano, ob- 
serrationee tres oum epioriai ezhibena eto. 
Yilnae, Gluckaberg, 1828, w 8ce v sir. 51. + 

— O złamaniach kośoi. Tomów II. Wilno, 
nakład autora, drak Zawadzkiego, 1887, w 
8ce; Tom I, sir. 4, 18 i 210, z 3-a tablicami; 
Tom II, itr. 270 i tabL 10. 

— Obacz: Alicut A. 

MIAN0tV8KI Mikołaj (t 1848 r.). Dissertatio 
inaoguralis medioa therapiam febris nervoaae 

ezhibens, quam in Yilnen. Univere. pro 

gradu Drie in Medioina et Chirurgia obtinendo 

uefendet aoctor Yilnae, typis Josephi 

Zawadzki, 1807, w 8oe, kart 2, itr. 40. + 

— Nauka 8ztaki położniczej dla niewiast, 
przez..... Nad. Kona. w Imper. Uniwersytecie 
Wiloeńa., Prof. Med. Wilno, nakład i druk 
Zawadskiego, 1818, w 8ce, str. VI, XII i 290. 
2 tir. 80 kr. + 

— Nauka Sztuki położniczej dla niewiast, 
preez.~.. Radcę kollegialnego, Filozofii, Medy- 
cyny i Chirurgii Dra, w Cesarskim Uniwer- 
sytecie Wileńskim Sztuki położniczej Profes- 
sora p. z., Towarzystwa Cesarskiego medy- 
ctnefo wileńskiego i królewskiego warazaws. 
przyjaciół nauk Członka. Wydanie powtórne. 
Wilno, Józef Zawadzki, własnym nakładem, 
1825, w 8ce, str. VIJI, tyt. nieliczbow. 2 i 1 
—464, rejestr, alfab. do 474. + 

(Jest to przerobienie Siebolda.) 

— Ob. Metzger (Medycyna s%dowa, 1828). 

MIARKA Karał (urodź. 1826). Głos wołają- 
cego na puszczy górno -szlazkiej. (Oddruk z 
Gwiazdki, 1865). Poznań, 1866. (Przełożone 
na morawskie i serbołużyokie). 

— Górno-Szlazak i Wielkopolanin. Wspo- 
mnienia z podróży, 1806. 

— Husyci w Górnym Szlazku czyli Powieśó 
o zamordowaniu kapłana Walentego, założe- 
niu kościoła Jankowskiego i oblężeniu Źorów 
w roku 1483. Z ustnego podania ludu zebra- 
ne i napisane. Poznań, 1866. 20 kop. 

— Katolik, oaasopismo. Królewska Huta, 
1871-73. Obacz: Katolik. 

— Odpuść nam, powieść z wojny francusko - 
praskiej z r. 1870, przez Redaktora Katolika. 
Królewska Huta, K. Miarka, 1872, w 8ce, str. 
146. 6 agr. 

. - Pius IX. Pamiątka lOgo Kwietnia 1869, 
jako dnia Jubileuszu 60-letniego Kapłaństwa 
Oica świętego. Dochód jest przeznaczony na 
ofiarę dla kościoła Piusa w Berlinie. Stara- 
niem kilku księży górnosslaskich i nakładcy. 
Królewska Huto, nakład Księgarni K. Miarki, 
1868, w 8oe, str. 86. 4 agr. 

— Porównaj: Toauezeweki. 

— Poradnik gospodarczy. Tygodnik prze- 
nyałowo-rolniczy dla górnego 8sl|ska. W. Ks. 
Poznańskiago, Prus, Anstryi i Galicji. Kró- 
lewska Huta, wydawoa K. Miarka, Redaktor t Teodor Werner, 1872, w 4ce. Rocznie 20 Bgr. ; 
oena w Auatryi kwartalnie 60 cent. 

— Przyjaciel górników i robotników czyli 
Wskazówka, jakim sposobem się z niedoli 
ratować i przed grożacóm niebezpieczeństwem 
ocalić mogę. 10 cent. 

— Szwedzi w Lędzinach, powieść górno- 
szlaska z 80-letniej wojny, ftowe Piekary, 
nakład autora, druk F. Heneczka, 1868, w 8ce, 
sn*. 138. 6 sgr. 

— Żuawi, dramat w 2 aktach. 10 cent. 

Miary i wagi (Ustawa Senatu). Kraków, 
1836, w 8oe, str. 28. 

Miary i wagi, obacz: Bakka; Chodkiewicz 
Aleks. (1811); Florkiewicz; Górski W. (Zamia- 
na, 1849); Hamilton A.; Igel 6.; Jagielski M. 
(1869-1872); Jamrugiewicz (1874); Kolberg J. 
(1829): Lange A. (1806); Lelewel J. (staroży- 
tne); Maciejowski W. A. (polskie); Mappa 
(1869); Mathey • Guenet (auatryackie , 1874); 
Menach J. (Gniezno, 1870); Modrzynski; Pie- 
trzycki (w Auatryi); Porównanie; Pryliński 
(nowe auatryackie); Sapieha Al.; Tabelle; 
Thourin (francuzkie, 1840); Wolett (niemiec- 
kie, 1871); Zaręba (niemieckie). 

Miaskowski, obacz: Grabowski M. (Dyaryuaz). 

(Miaskoweki.) Dowód przywiązania oficerów 
pułku piętnastego piechoty W mu Miaskow- 
skiemu pułkownikowi pułku tegoż, Krzyża 
wojskowego Kawalerowi, w dniu jego imie- 
nin dnia 6-go Stycznia roku 1810 publicznie 
oświadozony. Bez wyr. miejsca i roku, w 4ce, 
kart nieliczb. 4. + + 

MIASKOWSKI August von (Dr.). Die Gebun- 
denheit des Grund und Bodens duroh Farai- 
lienfideioommisse. Dissertation zur Erłangung 
der yenia docendi bei der philoaophiaohen 
Fakultet der Unireraitat Jena..... Jena, Druck 
der Friedrich Mauke'schen Officin, 1873, w 
8ce, str. 98 i 2 kart nieliczbowanych. + 

MIA8K0W8KI Felix (urodź. 1809). Du cre- 
dit foncier et de aon avenir en Russie par 
..... Conseiller d' etat, membre de la Societe 
imperiale geographiąue. St. Peterabourg, impr. 
Bellisard, 1860, w 16ce, karta 1 i str. 48. + 

— Korrespondent , przy te m Rozmaitości , 
Gazeta oodzienna wydawaua dwa razy w ty- 
dzień; do tego raz na tydzień Rozmaitości. 
Wydawał te pisma w Warszawie roku 1838, 
w 4ce. 

— O przedsięwzięciu żeglugi parowej na 
Wiśle. (Oddruk z Biblioteki warszawskiej). 
Warszawa, druk Strabskiego , 1846, w 8ce, 
str. 26. 

— Rzut oka na wystawę płodów przemy- 
słu krajowego i rossyjskiego w Warszawie 
roku 1845 odbyta,. Warszawa, 1846, w 8ce. 
4 złp. 

— Zarys projektu założenia Banku zbożo- 
wego. Warszawa, 1859, w 8ce. 

— Obacz : Mickiewicz (Konrad, 1880) ; 8amoi- 
łdw. 

14 HIASKOWSKI — MICHALSKI. MIA8KDWSK1 Melchior Kaspar (urodź. 1549 

f 1622). Zbiór rytmów mowa przez aato- 

ni popr»svionych, rozszerzonych i na dwie 

',icL podzielonych. Cum gratis et priviiegio 
S. R. M. W Poznaniu w drukarni Jana Ros- 
n owaki ego roku 1622, teraz do druku po raa 
trzeci podany, przejrzali}', objaśniony i wia- 

□mosciaj o iyciu i pianiach M makowskiego, 
upatrzony przez Jana Rymarkiewicza , Dra 
filozofii i nauczyciela wyższego przy Gimna- 

i. ti świętej Maryi Magdaleny w Poznaniu. 
II. Części. Poznań, nakładem Księgarni Kon- 
ntantego Źupańskiego, 1865, wSce; (Jzgśó I, 
itr. XXVI, VI i 158; Caaic U, atr. 216 i spis 
rzeosy. 1 rub. 80 kop. + + + 

(Pierwsza edycy* roku 1612 n Bazy]. Skal- 
skiego.) 

— Zbiór rytmów (wedla wydania a roku 

\.-:l w Poznaniu, w drukarni Jana Roaeow- 
akiego; Biblioteka polaka wydania K. T. Tu- 
rowskiego). Kraków, nakładem i cacionkami 
Izaiu, 1861, w 8ce. str. 3(17 i IV. (Na końca 
aa. wyjątki i hymnów Jana BiałobockiegoJ. + MIASK0W8KI T. Rzut oka na iustytucya 
kredytu ziemskiego w Roaayi. (Odbitka z Eko- 
nomisty 1865). Warszawa, druk Gazety pol- 
skiej, w 8ce, itr. 25. + 

Miaikmikl Wojciech, obacz: Grabowski M. 
i Przezdzleokl A. (Źródła); Niemcewicz J. lir. 
(Zbiór Pamiętników, Tom V.) 

Miasta, obacz: Baliński N. (Starożytna Pol- 
ska); MMherzyński K. (O magistral ach) : Okoi- 
ski A. (1867); Raulanstrauchowa (Góry i doli- 
ny); Rosuya; Surtwiacki W. (O upadku); Wa- 
grzeekł St. 

Miasto ucieczki. Rozmowa między uczonym 
rabbinem a pokutującym chorym. Warszawa, 
1830, w 8ne, atr. 36. 

— Toż, a pokutującym izraelitą chorym. 
Warazawa, druk Miaayonarzy, 1818, w boa, MICCIARELLI Leopold. Treść opary komicz- 
nej, w 3 aktach, pod tytułem: Doktor Bor- 
| indio czyli Płaszcz i lekarstwo, przez L 82. 

M1CHAELIS Zygmunt Jdzof (z Grodna). Quol- 
il-h consideratione aur 1' Eryatpele phleg- 

'ii.eui. These soutenuo a la faculte de 

liinine de Montpellier le 25. Aout 1884, 

Mv Montpellier, chez Jean Martel ainó, 

1831, w Ice, atr. 15. + 

Michaiłowicz Andrzej, obacz: Iwanlszew. 

Michaiłowaki, obacz: Zieliński 6. 

MICHAIŁOWSKIJ DANIŁOWSKI) Alekaander 

(urodź. 1790 1 1818). Opisanie wtoroj wojny 

Imperatora Aleksandra a Napoleonom w 1606 

i 1807 godach aoczyaennoje. St. Petersburg, — Opisa 
la aoczyne 

Petersburg, w typografii Sztaba Oddialnago 
Korpus* Wnutrennich Stran., 1818 goda, w 
8:e. 8 rub. 67 kop. 
Michaiłów* ki M., obacz: Kondratowicz L 
Michalczewski Max., obaoz: Lewicki Ludwik. 
Mlohalda. Probostwo Hiohaldy Sylilijoe 13 
Królowej aeSaby albo Mądra rozmowa Kró- 
lowej ze Saby « Królem Salomonem około 
roku 875 przed narodzeniem Chrystusa Pana 
Nowe Piekary, druk i nakład Teofila Nowac- 
kiego, bez wyr. roku, w 8ce, atr. 80. + 

MICKALEWICZ Mikołaj (urodź. 1790 t 23go 
Stycznia 1846). Redaktor. Gazeta lwowska, 
1827-1881, fol. Rozmaitości, 1827—31. 

MICHALEWSKI Julian (ks. Bazylian). Mowa 
na pogrzebie Grafa Stanisława Szczęsnego 
Potockiego, Generała od Infant, roesyja. Bei 
wyr. m. diuku, 1806, w Ice. 

— Wiersi żałobny po śmierci J. W. Stan. 
Lewińskiego, esarchi biskupa cerkwi ej unit* 
akich w guberniach kijowskiej, wołyńskiej i 
podolskiej, łuckiego, Orderu iw. Stanisława 
Kawalera, w dowód niewygasłej pamięci i 

wdzieciności , prtea kaigdźa Bazyliana, 

Szanownym zmarłego cieniom ofiarowany. 
Bez wyr. roku (1806), w Ice, kart 6. 

MICHALON (Lithuanus). De moribua Tarta- 
rorum, Lithuauorum et Moschorum. Moskwa, 
1851 (z przekładem rossyjskim obok, umie- 
szczone w Archiwum histor. prawu. Edyoya 
pierwsza, 1615). 

MICHALSKI Andrzej. I. Quel1ea sont les ma 
ladies de la pean, qai consistent dana une 
coloration? Ktablir les caiauteroa de ces ma- 
ladiee; II. De I' imperforation du rectnm.; 
III. Indio ner les principales especes d'eicnr- 
Tationa de 1' ópine, ou deviatious posterieu- 
ree et le caracteres distinctifs propree a cha- 
cuoe d' elles; IV. Qnello est P action des 
matieres animales aur les sełe de mercure? 
These de doct. Paris, Rignouz, 1812, w Ice, 
str. 17. + 

MICHALSKI Antoni (były Professor Szkoły 
warszawskiej). Coura publiąne et npporta 
fait sur la methode polonaise perfectionnee. 
Paris, 1837. 

— Methodo polonaise apnlitjuee ań calcul. 
8 Tableau*. Paris, Firm. Didot, 1837, w Ice 
poprzecznej, tabl. 8. 

— Reaneil den materiauz, qui ont acrri 
dana P enseignement de 1' histoira et do 
oaloul par la methode polonaise. Paris, Didot, 
1837, w 8co, str. 148. 8 franki. 

— Tableau ohronologiąue de 60 principaui 
eta te de P Europę pour eeriir a 1 ótude de 
P faiatoire modernę. XIV, XV et XVI ai-acles. 
Paris. MICHA Ł8KI - MICHAŁOWSKI. 107 MICHALSKI Antoni (Urzędnik praski). Raut 
oka na ttotanki gospodarcze w W. Księstwie 
Poznańskiem przed uregulowaniem włościan. 
Be* wyr. miejsca draka (Lwów), 1844. 

MICHALSKI Artur. De la methode hypoder- 
mique on des injectiont souscutanees. Paris, 
Hbr. A. Delahaye, 1869, w 8ce, str. 96. 

MICHALSKI Franciszek (Posnaniensis, urodź. 
1808^. De epilepsia. Dissertatio inauguralis. 
Vratislaviae, typ. Kom, 1880, w 8ce, str. 81. 

+ + + 

MICHALSKI J. Regulacya stosunków wło- 
ścian. Bez wyr. miejsca druku (Lwów, Mili- 
kowski), 1845, w 16ce, str. 123. 4 zip. + 

Michalski (pseadonym), ob. Massalski E. T. 

MICHALSKI Jan Józef. De inflammatione 
tunicac mucosae tractus alimentarii follicu- 
losa. Grypbiae, typ. F. G. Kunike, 1889, w 
8ce. 

Michał (Król), obacz: Kochowski; Wiśnio- 
wiadri. (z Krakowa). Piast, powiastka o pro- 
stym chłopku, co na Króla wyniesioii. Opo 

wiedział na pamiątkę i ku pocieszeniu 

Kraków, Ź. J. Wywiałkowski, 1863, w 8ce, 
str. 32. 12 cent + 

(Michał iw.) Nabożeństwo do św. Michała 
Archanioła, szczególnego patrona Królestwa 
Galicyi i Lodomeryi, oraz do św. Joachima i 
świętej Anny, Rodziców Najświętszej Maryi 
Panny. Lwów, Bartłomiej Jabłoński i syn, 
1838, w 12oe, str. 24. 12 gr. 

— Pamiątka Arcybractwa świętego Michała 
Archanioła i świętych Aniołów Stróżów, istnie- 
jącego przy kościele XX. Karmelitów Bosych 
w Warszawie. Warszawa , w drukarni XX. 
Missyonarsy, 1867, w 8ce, str. 168. 

— Sposób odmawiania Koronki Najświęt- 
szego Żywota Jezusa Chrystusa Pana i Zba- 
wiciela naszego przez Bł. Michała Pustelnika 
Kamedułę wynaleziony, a od Stolicy świętej 
Apostolskiej przez wielu Papieżów potwier- 
dzony i obfitemi odpustami udarowany. War- 
szawa, w drukarni XX. Missyonarzy u świę- 
tego Krzyża, 1859, w 12ce, z przodu 2 kart 
sieliczb. i str. 58. 

Michała iw. kościół, ob. Cbełmecki ; Ntrya 
Ncjtw. Panna. 

— Ob. Piwnicki M. (błogosławiony) ; Godzin- 
ki; Nowenna. 

(Mfchtłczewsfcl.) Snmmaryusz Dokumentów 
w sprawie z powództwa Maksymiliana Michal- 
czewskiego przeciwko Karolowi Wojnie. 

MICHAŁEK E. Gazeta wielkopolska. Redak- 
tor £. Michałek. Poznań, od 27 Marca 1872. 
Wydawca M. Jask owaki, Dyrektor Kazimierz 
Szulc Kwartalnie 1 tal. 5 sgr. 

(Młctałśw.) 8ummaryusz dokumentów ty- 
czących się interesu kupna i przedaży dóbr 
Michałowa w czasie toczącej się sprawy zło- żony. Bez osobnego tytułu. Bez wyr. miejsca 
i roku (1819?) (W sprawie Giżyckich i Komo- 
rowskich), fol., str. 30. 

— Obacz: Piątkowski Paweł. 

MICHAŁOWICZ Teofil (z Warszawy). De la 
machinę de sauter. These. Montpellier, 1837. 

MICHAŁ0W8KA Angelika. Jej poezye i po- 
wieści po niemiecku nie należą do naszej 
literatury. 

Michałowska Celestyna, obaos: Wiscmann. 

Michałowska Justyna z Jeiiiczdw, obacz : Jer- 
licz Jan. 

MICHAŁOWSKI Adam. Trzyletni pobyt na 
Wschodzie. Londyn, 1857, w 6ce, str. 4, 4 
i 284. 2 rub. 56 kop. 

Michałowski B., obacz: Rzewuski Henryk. 

MICHAŁOWSKI Er. Trochę praktyki, trochę 
teoryi na praktyce opartej, w zadaniu polep- 
szenia bytu włościan, podniesienia gospodar- 
stwa i przemysłu. Petersburg, 1860, w 8ce, 
str. 99. 30 kop. 

— Za i przeciw przymusowemu óozynszo- 
waniu, z poręczeniem zarobku, w celu ogól- 
nego wykupu grantów gminnych. Żytomierz, 
1862, w 8ce. 

— Obacz: Wielopolski Al. (Biblioteka). 

MICHAŁOWSKI Feliks Władysł. (z Lublina). 
De quelques difheultes relatives aux theories 
actuelles de la circulation. Montpellier, (1859?) 

— La be a u te signe de san te. Conference 
a Photel do yille de Saint- Etienne, le 3 Mars 
1867, par..... Vice- Prosi d. de la Soc. impr. 
dn depart. de la Loire Saint-Etienne, impr. 
Theolien, 1867, w 8oe, str. 25. + 

— Notę sur les plus ancien nes langues de 
la France lue, au Congres .scientifique de 
France pendant la Session de 1862, a Saint 

Etienne, par membre du Congres et Vice- 

President de la Section des lettres. (Extrait 
de la Ręyue du Lyonnais Janyier 1863). Lyon, 
imprimerie d' A. Yingtrinier, w 8ce, str. 15. 

— Origines celtiques par Yice-Prósid. 

de la Societe, imper. d' agriculture et Presi- 
dent de la Societe de Medicine du departa- 
ment de la Loire. Saint- Etienne, impr. de 
Ve Theolier et Cie, 1870, w 8ce, str. 44. + 

— De la parole. Dissertatio inauguralis. 
Montpellier, chez Henr. Rath, 1835, w 4ce, 
str. 44. + 

— Unito et 1s confusions des langues. Saint- 
Etienne, impr. Theolier aine, 1857, w 8ce, 
str. 202. (Estrait des Annales de la Societ 
lmp. d' Agricult.) + 

— Le Slave et le Breton, par (Extrait 

des Annales de la Societe imperiale d' agri- 
culture, industrie, sciences, arts et belles- 
lettres du departement de la Loire.) Saint 
Etienne , imprimerie et litographie de Ve 
Theolier, 1861, w 8ce, str. 122 i spisu karta 
1 nieliczb. MICHAŁOWSKI - MICHELIS. MICHAŁOWSKI Fidells (Gwardyan 00. Refor- 
matów w Płocka, potem Prowinoyeł Prowiu- 
cyi|. Zbiór pieśni nabożnych, i przydatkiem 
lnześoiaiiBkiej, co powinien kaidy ohrze- 
ścianin wiedzieó, wierzyć, umieć i otycie, 
sby był zbawiony. Piock, drnkiem Edwarda 
Pnnlego i Spółki, 1835, w 8ce, z wizoruukiem 
■■tszej Panny Maryi Lek owi kie j. (Ob. 
Pum. rei, mor. Tom XVIII, itr. 297.) 

MICHAŁOWSKI Jan (z Brteien). De plioa 
Polonica. Diaeertatio. Vieiinae, 18*4(5). 

MICHAŁOWSKI lakdb. Kaifga pamiętnie aa..... 

wojskiego lubelskiego , a później kasztelana 

go. Z dawnego rckopismu bgdacego 

■ ■■■ił L. tir. Morsztyna, wydana stara- 
nirm i nakładem Towarjystwu naukowego 

iskiego, przez Z. A. Helila. (Wydane 
im iniąlkg 500- letniej rocanicy założenia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków, w 
kornime D. E. Friedleina, 1864, w 8ce, rtr. 
XLVIII i 856. 20iłp.; 3 rub. 10 igr. + ą + 

— Obecz: Majer J.; Szajnocha Karał. 
Michałowski Jónf, obaes: Łełswski Ladwib. 
MICHAŁOWSKI Ludwik Skarbek. Sohieaciada 

nlho ,lan III. pod Wiedniem, poema hiatory- 
M»e, Lwów, cicionkami Piotra Pillera, 1836, 
w Hce. ■ praodu 2 kart niel., alr. 112, omyłek 1 
kuria nieliezb. Przypisał Helenie z Gurakich 
Ponińskiej. 

Michałewabi Piotr (uroda. 1801 t 1866), ob. 
Gredler J. (Uwagi, 1831); lełowlckl Al. 

MICHAUO (Miron). Fantazye: Bez Boga; 
Ostatni aen Taaaa; Ze smutnych powieści. 
Warszawa, 1870, w 8co, atr. 46. 60 kop. 

— (sięga pieśni. Zbiór poezyi. Redagował 
Miron, Serye I, Zeaaytów VI. Warszawa, 

'-.i i Unger, 1870, w Boe; Zeaayt I, itr. 
1— 82; Zeaayt II, atr.33—64; Zeazyt III— IV. 
Zeszyt po 20 kop.; na welinie po 40 kop. 

— Pisani. Warozawa, L. Grotamann, 1867, 
w 12ce, atr. 81. 60 kop. 

MICHAUO (ksiądz Pleban z Sablea). Przed 
mioty rosmyalań dla młodych osób w twiś- 
cie żvj%eyeh. Toruń, F. T. Sakowicz; Poznań, 
ii Leitgebra, 1868, w I2ce, str. 391. 1 Ul. 
MICHAUO JeielFranc. (urodź. 1769 1 1839). 
ya akrócona krucjat, a francuzkiego 
■.■vt ka. Kazimier*. Przyałgowabi. Tomów 
11 : no, Rafatowict, 1849, w 12ce, atr. IV, 
{HM i 276. 2 rub. 

— Obrazy Jeruzalem i świętych okolio. 
W\'jątek a listów o Waunodate, praez Prze- 
łożył ks. Ladwik Adam Jneewioz. Wilno, R. 
Dnjen, drak B. Neumanns, 1840, w 12ce, itr. 
158. 3 zip. h 

— Wiara prawa i obyczaje Indyanów, prze- 

■ .-one z francuzkiego przez Fr. Karpiń- 
skiego. Łipak, 1803, w 6ce. 2 ałp. 

— i ■■bace: Fałll {Rogalski Leon). 
MICHELET Juliusz (nr. 1798 t 1874). Legen- 
dę de Kościuszko. Parii, 1861, w 16ce. 1 frank. — Legenda o Kościuszce. Tłómaoieuie ■ 
francuskiego. (Oddruk a Feullelonn Gońca 
Polskiego). Poanań, 1861, w 8ce. 12'/, agr. 

— Kościuszko. Legenda demokraty 

Z egzemplarza pnejrsanego i poprawie _ 
przez aatora, przełożył Ksawery Godehiki. 
Paryt, drukiem Maaldo, 1861, w 8oe, atr. 38 

2 franki. + 
Legendea demoeratiqnei da Nord. {Polo- ~| 

gne et Russie. Les martyra do la Rusi ' ' 
par Parii, Garnier frerei, 1864, w I6ea 

3 franki. 

— The Martyra of Rnaaia. London, 16! 
w 12ce. 

— Poiand and Rnaaia. A legend of Ko* 
ako. Tramlated by W. J. Linton. London. 
1869, w 12ce. 

— Dot lidande Polen. Anteckningar. St* 
ofreraattning af C. W. Stockholm, 1868, w 
8ce, itr. 120. 42 kop. 

— Pologne et Russie. Legendo de Kos 
izko. Paria, typ. Schneyder,lihraire nouTelle, 
1852, w 12ee, itr. 144. + 

— Toi. Paria, 1661, w 12ce. 6 agr. 

— ToŁ. Paria, 1863, w I2ce. 60 centic 

— La Pologne martyr. Russie- Danube. Paris, 
E. Den ta, librairo óditeura palaia royal; 1--: ■ 
zeilea et Leipzig, a Lacroii, Vorboecku ■ ■■ - 
nt Cie librairea-editeors ; na końca : Paria, imp. 
Simon Raoon et Comp. roo d' Erfurth, 1 

w 8ce, itr. XVI i 366. 3 franki 60 centim. + 

— Ptak. Z francuzkiego wydania przejr = 
nego i pomnożonego przełożył Wincenty Ste- 
powiki. Z godłem: .Skrzydeł." (Rock 
Warszawa, w drukarni J. Jaworakiego, 1869, 
w 12oe, atr. 296 i III. + 

— Ptak. Przekład Wacława Praybyiakiego 
c piątego poprawionego wydania. Wilno, J. 
Zawadzki, 1859, w 8ce, itr. LXXIX i 240. 
1 rab. ; anil. 2 ałp. 20 gr. + 

— Ryl historyi nowozytnój. Dzieło przyjęte 
praez Rade królewska, Uniwersytetu i prze- 

Kiiane i do wykładu historyi nowożytni ■ w 
oliegiach królewskich i Inatytntach wycho- 
wania pnhiieznego, praełozył Oakar Stani- 
■ławaki. Wararawa, Lesiinann, nakład Redak- 
cyi Gazety warazawakiej, 1844, w 8ca, atr. 344. 
9 złp. + 

— Obaca i Libelt ; Popis Szkoły Wnjewoda- 
twa Warszawskiego, 1827. 

MICHELIS lakdb Feliks (f 1820). Krótka 
nauka dla akuszerek po prowincjach, za naj- 
łaskawsza approbat% i zezwoleniem Departa- 
mentów lekarskiego i skarbowego J. K, Moi; 
p. N. M., praettómacaona i wydana przez Chi- 
rurgii Doktora Konayiieraa JKM., pierw- 

aeego Aiaeinra Chirurgii w Depot loedycy- 
nalnej i Sanitatia, Kamery Pros Nowo-wectto- 
dnich w Białym Stoku, i Chirurga Lekarza 
JO. a XX. Poniatowskich Branickiej Kaeeta- 
! ano w ej krakowskiej. Snprail prsy Białym 
Stoku, 1600, w 8oe, itr. 146 i IX. S str. + + + MICHELL - MICKIEWICZ. 109 — Nauk* położnicza, napisana przez..... 
Radcę nadwornego, Dyrektora Instytutu pierw* 
izego w onymze nauczyć. Sztuki położniczej, 
Ord. św. Wodzi mierzą IV. stopni Kawalera 
Tomów II. Wilno, Zawadzki, w drukarni 
nowej, 1819, w 8ce; Tom I, str. IX i 268; 
Tom II, str. 275. 10 alp. 

— Kró*ka nauka dla pospólstwa w czasie 
panuj%cej ospy eto. Supraśl, 1801, w 8ce. 

— Krótka wiadomość dla pospólstwa w cza- 
sie panującej ospy, za szczegół niejszem zez wo- 
łaniem Najwyższej Władzy krajowej, N. K. 

Jmci pruskiego, napisał i wydal Konsy- 

Harz Jego Królowa. Mci i pierwszy Assessor 
Chirurgii. Supraśl, drukiem XX. Bazylianów, 
1803, w 8ee, str. 65 i nieliczb. 2. 1 zip. 20 gr. 

— Rozprawa historyczna o sztuce położni- 
czój, jej wzroście i potrzebie wydoskonalenia 
onej, w dzień rocznicy wstąpienia na tron 
Najjaśniejszego Aleksandra I., Imperatora i 
Samowładzcy Wszech Rossy i, dnia 12 Marca 
1811 przy otworzeniu nowo erygowanej Szko- 
ły akuszeryi miana przez Nadwornego 

Sowietnika, Członka Białobrzeskiego lekar- 
skiego Wydziału, Dyrektora Instytutu akusze- 
ryi. Wilno, druk Józefa Zawadzkiego, 1811, 
w 8ce, str. 54. + 

MICHELL T. Handbook for travellers in Rus- 
sie, Poland and Finland. New. edition, revi- 
led. With map and piane. London, J. Mur- 
ray, 1865, w 8ce, atr. V i 282. 4 tal. 24 sgr. 

MIGHIELS Alfred (urcdz. 1882). L' Autriche 
dans la ąuestion polonaise. Paris, Dentu, 1863, 
w 8ce, str. 82. 10 sgr. 

— Histoire de la politique autrichienne 
dspuis Marie -Tberese. Paris, £. Dentu, 1861, 
w 8ce, str. 15 i 529. 7 frank. 

— Obacz : Amonit. 

MICHlftSKI Jan (de Cracoyie). Dissertation 
sur 1' hydropaie en genóral. Tribut academi- 
que. Montpellier, imp. X. Julien, 1883, w 4ce, 
•tr. 16. 

MICHNA Wojciech. Jeografia powszechna ze 
szczególnym względem na nowy administra- 
cyjny podział Galicy i, ułożona tokiem skła- 
dowym dla użytku młodzieży w Szkołach 
ludowych miejskich. Kraków, Wielogłowski 
i Jaworski, 1867, w 8ce, str. MII i 319. + 

— Pogadanka o Towarzystwie wzajemnych 
ubezpieczeń od ognia i gradu w Krakowie. 
Dla nauki naszego ludu napisał ksiądz Woj- 
ciech z Medyki roku Pańskiego 1866. Prze- 
myśl, drukiem maszyny pośpiesznej A. Leyaya, 
1866, w 8ce, etr. 29. + 

— Pofl%d na Wschodnią Eurooę i Azy a,, 
i wyjaśnienie stosunków, jakie miała Moskwa 
s ludami eławiauakiemi od pierwocia bytu do 
czasów naszych, przez księdza Wojciecha F. 
i Medyki. Przemyśl, Bracia Jeleń, 1864, str. 
71. 60 kr. 

— Pogląd na Zakon Krzyżowców w Polsce 
od początku do końca, przez ks. Wojciecha z Medyki. Przemyśl, w Komisie K. Wilda we 
Lwowie, 1864, w 8ce, str. 27. 24 grp. 

(Dochód z sprzedaży tego dziełka przezna- 
czony na kościół XX. Franciszkanów w Prze- 
myślu). 

— Pogląd ua rozwój wiedzy ludzkiej filo- 
zoficznej od pierwocia do czasów naszych* 
przez księdza Wojciecha z Medyki. Przemyśl, 
1864, w 8ce, str. IV i 111. 4 złp. + + 

— Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki 
z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych 
czasów. Skreślił podług Kronik ks. Wojciech 
Michna. Kraków, nakładem autora, w dru- 
karni Uniwersytetu Jagielons., 1873, w 8ce, 
1 kartka tyt., str. 171, omyłki 1. Na odwro- 
tnej stronie tytułu : „W. Frann. Ksaw. Konop- 
ce kollatorowi Probostwa w Zaleszanach po- 
święca autor. + 

— Przemyśl i jego okolice, opisał history- 
cznie ks. Wojciech z Zaleszan. Nowy -Sącz, 
autor w Zaleszanach, drukiem J. Pisza, 1871, 
w 8ce, str. 35. 30 cent. + 

— Włościanie ze wsi Dzierżanowice, przez 
Wojciecha z Zaleszan. Kraków, nakład Wł. 
Jaworskiego, 1871, w 8ce, str. 15. 

— Życiorysy uczonych mężów, mieszczan, 
kmieci i panów. Cześć I. spisał i podał do 

druku ksiądz (Czytelnia dla ludu Dział V. 

Książka 5.) Obrazki historyczne z życia świą- 
tobliwych, błogosławionych i zasłużonych kra- 

i'owi cnotą, nauką, odwagą i męztwem Pola- 
ców i Polek. Książeczka 5. Kraków, Wyda- 
wnictwo Czytelni ludowej. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1871, w 16ce f str. 83 i I. + 

MICHNIEWICZ Antoni. Moje marzenia. Pisma 
zbiorowe w wierszu i prozie. Tom I. Kowno, 
1845, w 12ce, str. 67. 

MICHNIEWICZ Mieczysław. Podczas Sejmu. 
Fraszka sceniczna w jednej odsłonie ze śpie- 
wami, osnuta na tle niemieckiej komedyi. 
Tarnów, nakład W. Gazdy księgarza, druk 
Ed. Klimka w Bielsku, 1872, w 8ce, str. 30. 
40 cent. 

— Próba, komedya w 1 akcie, naśladowana 

z niemieckiego przez Kraków, u Nowolec- 

kiego, czcionkami Paszkowskiego, 1874, w8oe, 
str. 32. + 

MICHNIEW8KI Józef. O przedawnieniu we- 
dług dawnych praw polskich. Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1852, w 8ce, str. 58. + + 

MICHNIEWSKI lan Chrzciciel (z Wiślicy). Da 
placenta en generał. These. Montpellier, 1837. 

MICIŃSKI Wacław (z Czudca). Zdania z Umie- 
jętności prawniczych i politycznych. Kraków, 
druk Uniwersytetu, 1861, w 8ce, str. 7. + 

MICKIEWICZ Adam Bernard Poraj (nr. 1798 
t 1855). Alpuhara. Przekład Oelsnitza Edw. 
(Poseoer Zeitung, 1830.) 

— Manfred przełożył Alpuharę w Zeitschrift 
Kunst - Literatur, Theater und Modę, 1883. 
n, 69. MICKIEWICZ. 
— Alpohara, ballada z poematu Mickie- 
wiczu: Konrad Wullenrod. Na roiayjakie tłu- 
maczył J. 1'oznańskij. Podśniezuik, 1829, str. 

-- Biblioleka dla cztemja, ma Alpuhary 
przekład. Poteraburg, 1857. 

— Arljkuly i Pielgrzyma polskiego. Biblio- 
teki ludo*ej Zeszyt IV. Paryż, Księgarnia 
Luxemburgska, druk Kouge, b. w. r. (1866), 
w 32co, str. 0-1. 25 ceotim. + 

— Les Ayeus ou la fetę de tnorts, traduit 
du polonais par Boyer Niocbe. 2de et 3me 
Parties. Paris, 1834. 4 zip. 

— Las Ayoui. 3me partie. Traduit par Bur- 
gaud MaretB. Taris, 1831, w 12ce. 

— LesAyeui, la presbytere, Imductinn en 
ven franca ia pnr 1'. Dubois, preeódee d' une 
jirefacii par fl, I)nvid. 1'aris, Gabriel Jnme, 

1851, w 8cc. 

— Ballady, romanse i sonety z daieł 

Podług edycyi paryskie;. (Biblioteka klasy- 
ków |wdskicb,) Wadowice, S;doii>ki, tN.id, '■» 
16ce, «tr. 151. 40 kr. m k. 

— Ballady i romanse. Lipsk, Brockhaus, 

1852, w llice, str. V i 112. 15 agr. ; oprawne 
20 igr. ; w płótno ozdobne 25 sgr. 

— Z dziel Ballady, romnnse i sonety. 

Wydanie 11. Wadowice, mikład i druk Franc. 
Fołtyna. 1871, w 12ce, str. VII, 157. II i por- 
tret. + 

— The books and (he pilgiimage of the 
poliacb Nai.mii. tranalad. from the polisch of 

Ł Przekład Lacha Szyrmy). Londyn, w James 
:idgwaj, 1833, w 8cd, str. 95. 

— Die Biichcr des polnitchon Yolkos nnd 
der polnischen rilgerstoliaft. Ann iii-m Polni 
schen ubersetzt von P. J. B. (Jauger. Paris, 
bei Heideloff, gcdrnckl bei Smitb, 1883, w 8cc, 
str. 122. 4 

— Dei Cauti Popolari lllirici. Discoiao del- 
to da Adamo Miekiewiun nei Coltegio di Fran- 
cja a Pnrigi, e tradatto da Orsaltn Pozza, 
eon una appendice dci tesli illirici citati dal- 
autore, Zara, fratelli Batsara tipographi edi- 
tori. Zara. w Księgarni Luxemburgskiej, w 
16c.e. 12 frek. 

— Le chnnl du Chnusseur. Traduit par M. 
Boyer-Ntocbe imiaique de Kotkowski. Paris, 
1833 (Nuty z tekstem':. 

— Oliwiła zemsty, ubacz : GodellSki I. 

— La Comedie inluruale, eaaminee par M. 
Mickiewicz (Inna ses legona du College da 
France. (Z Kcvue independaule du UJ Mira 
1843.) Paris, w Sce. 2 franki. 

— Dramei polonais, ler lea Confederes de 
Bar; 2e Jasiński ou Ie« deus Pologncs; publi- 
ea pour la premierę foia, a\ec preface de Lad. 
Mickiewicz, avec ona eauforte. Paris, librai- 
rie do Luseuibourg, 18t>7, w 16ce, str. XVI 
i 85, z portr. K. Puławskiego. 1 frank 50 cen tim. — Dziadów Część III. Paryż, autor, 18W, 
w 12ce. str. 285. 10 zip. 

— Toż. (Tom IV. paryzlciej edycyi poMji; 
Wydanie drucie, ozdobione popiel 

podług medalionu P, Dawida, przez Anto- 
niego (lleazczyiinkiego. Pary*, druk PinanU, 
1833, w I2ce, str. 288. 5 frank. T - - 

— Dziady (Litografia potajemna pmei ucz- 
niów Uniwersytetu). Kijów, około 1860 roki 

— Dziady. Nowa wydanie zupełne. Wn> 
cław, Szlr-tterowskB Księgarnia, !t*62, w ftt* 
■tr. III i 272. I tal. 10 sgr. 

— Dziady. Drugi syn Księcia Lippe Srbsan- 
btirp, tlómaczyl r. 1862 na niemieckie Piiath 
Mickiewicza. (Rękopis). 

— Dziadi ou la Fole des morti. Pocme tn 
duit du polonais. 2de et 3mo Partita. Parii 
Cletienue, 1831, w ICce. 

— Dziady. Część II. i IV. Przekład Bm* 
dykto wa, w wydaniu Bakala zagraniczni! 
pisarzy klasycznych, w i., -i| ■'.- 

— Praotcy (Dziady) Czgśó II. Z |iilliluM 
M. W. (Wronczenko). Newski Almanach, IS» 
itr, 134 — 171. 

— Dzieła Wydanie zupełne, przez tłcM 

autora dokonane. loirnu i\ r 

nia Lusemburgska, 1868, w 8oe 
VI i 42H; Tom II, sir. 478; Tom I 
Tom IV, str. S79. 14 frank. 60 cent. 

— Tożsamo. Tamie, 1868, w!2ce; Tom t 
fitr. 41J; Tom II, sir. 475; Tom III, tir. 351 
Tom IV, str. 370, z I portr. 

— Toż, edvcva druga [tytułu), I 

T-.in I, tir. XII i 455: Tom II, *Łr. 175; Tob 
III, Btr. 354; Tom IV, sir, 379 (r. 1868). 4 

Treść; I. Ballady i romanse ; Si 
!y krymskie; Wiersze różne; 1'owiaatai 
bajki; Tłómaczinia ; Zdania i : 
śnienia. — II. Grażvna; Konrad 
Dziady, — III. Pan Tadeusz; Objaśnienia 
Warianty. - IV. Księgi roiro.lu , pielgrzym 
alwa poiskiepo; Artykuły politj 
kuły literackie; Hymny N. Panny i ChryftiM 
Pana ; Pierwsze wieki bittoryi polskiej ; I>zi«ji 
mityczne Stawian pod Lechami; Dodatek. 

— L' F.gliae officielle et le MescianMM 
(Cours de lillćrature du College de Franca 
1842-1343, publiee d" apris les i 
graphióes. II. Części. Paris, au i 
IniprimuTira-Cnis, Quais Malaquaia, II — 1S 
1845. w Hce; Ciięść I, atr. XII. '» i 

Część II, (tr. XV i 304. + 

— Iiltudes de Cours de la literatur* »!«>* 
Bok 111. Paris, 1842-3. w 4ee (»utogrtJ"o»-! 

— Farya. Graiyna. Lipsk, druk i nakłtd 
Brockhnusa, 1052, w lOce, str. \ MICKIEWICZ. Ul •ki Telegraf. Część XXIX. Lipsk, 1828, sir. 
460-467. 

— Farys, kaBsyda..... Tłómaczyt W. Szcza- 
atnyj. Podsneżnik, 1829, str. 17—27. Tłóma- 
czenie zrobione z rękopisom, nim utwór zo- 
stał wydrukowanym po polska. 

— Ruskaja Biesieda. Poemat Farys. (A. So- 
kołów.) Tom I. Lipsk, 186S, w 8ce. 

— Farys (Bułharyn). 

— Farys 9 Powrót taty, Rybka, Alpuhara, 
umieszczone w III. Tomie „Zbioru poezyi 
W. Benedyktowa," wydanie 1856 r.; Oda do 
młodości, zamieszczona w „Nowych poezyach" 
tegoi autora, wydanie 1857 r. 

— Sebera Alojzy, w Zbiorku Gedicbte. 
Lwów, 1858. (Mieści przekłady Farysa i Al- 
puhary.) 

— Wurzbach, w Zbiorze poezyi Cameen, 
1857, Dusseldorf, mieści przekład Farysa. 

— Farys, kasida ke cti emira Tadz-ul- 
Fechra, od A. Mickiewicza, preloźil Josef 
Kolif. narodu i Knihtiskarna: I. L. Kober w 
Prasę, nakładem ylaatnim, 1866, w 8ce, str. 8. 

— P. Rito między poezyami swoje mi ogło- 
sił w roku 1842 tłómaczenie Farysa po an- 
gielsku. 

— Le Faris, poeme suivi de deux frag- 

mens de Conrad Wallenrod par le mórne au- 
teur. Tradait par Michael Borch. Petersbourg, 
1683, w 8co, str. 47. 

— Kurze Gedichte. Leipzig, 1835, w 12ce. 

— Drei Gedichte von ^Mickiewicz in Musik 
gesetzt von Moniuszko. Berlin, bei Bote und 
Book, 1889. 

— Grażyna, powieść litewska. Poznań, na- 
kładem L. Merzbacha, 1851, w 32ce. 

— To*. Poznań, w drukarni Bernarda, 1851, 
w 4ce. 

~ Toż, a 5 illustracyami Antoniego Zale- 
skiego. Poznań, T. K. Żupański, czcionkami 
M. Zoerna, 1861, fol., str. 59. 6 tal. 

— Grażyna, die schone Furstin, eine litau- 
isckaSage; Farys, ein besclireibendesGedicht; 
Alpuhara, eine Balladę, uberaetzt von A. J. 
Bolek. Teacheo, 1860, w 16ce, str. 76. 4 złp. 

+ + 

— W Zbiorze poezyi Krystyna Ostrowskie- 
go, Nuits d' Exil, 1835, umieszczone tłóma- 
czenie Grażyny, powtórzone w drugie tn wy- 
daniu tychże poezyi, pod tytułem Semaine 
d' £xil, 1887 roku, z dodaniem tłómaczenia: 
Farysa, Reduty Ordona, do Matki Polki i 
l)udarza. 

— Grażyna, przekład czeski Wacława Stul- 
ca w roku 1865. 

— Grażyna, przekład na rossyjskie prozą 
przez Ałabina Piotra w Kiaohcie r. 1862. 

— Toż, tłómaczył Benedyktów roku 1862 
w Pwczob północnej, Nr* 1. — Grażyna, przekład całkowity na serb- 
skie Stojana Nowakowicza, drukowany w Cza- 
sopiśmie Dubrownik, 1874. 

— Hymn do młodości. Warszawa, drukiem 
Stereotyp., 1831, w 8ce, str. 6. 

— Histoire populaire de Pologne, publiee 
avec notes et chapitres complementaire, par 
Ladislas Mickiewicz. Paris, Hetzel, 1867, w 
16ce, str. XXIV i 617. 2 złr. 93 kr. + 

— Historya polska w głównych jej zary- 
sach, z notami i przedmowa, tłómaczy, i do- 
daniem poglądu na ostatnie wypadki, przez 
Władysława Mickiewicza. Tom I. Paryż, na- 
kładem Księgarni Luksemburgskiej, drukiem 
Rouge freres, 1871, w 8ce, str. XXIII i 853* 
2 złr. 50 cent. 

— Do Joachima Lelewela z okoliczności 
rozpoczęcia kursu historyi powszechnej w 
Uniwersytecie Wileńskim, dnia 6go Stycznia 
1822 roku. Wilno, w drukarni A. Marcinkow- 
skiego, 1822, w 8ce, kart nieliczb. 6. + -f 

— Konrad Wallenrod, powieść historyczna 
z Dziejów litewskich i pruskich, przez Ada- 
ma Mickiewicza. Petersburg , druk Karola 
Kraya, 1828, w 8ce, str. VIII i 96, rysunków 
litogr. 3. + 

— Tenże tytuł, w Petersburgu za pozwo- 
leniem Cenzury wydana. Kraków, nakładem 
Henryka Bogusza i Mieczysława Darowskie- 
go, druk Braci Gieszkowskich, 1823, w 8ce, 
str. VIII i 96. + + + 

— Toż. Lipsk, druk Brockhausa, 1846, w 
16ce, str. 117. 3 złp. 

— Toż, wydanie miniaturowe. Lipsk, Brock- 
hauz, 1858, w 16ce, str. IV i 117. 3 zip.j opra- 
wne wyzłacane 5 złp. 

— Toż, z illustracyami Antoniego Zale- 
skiego, wykonanemi na miedzi przez S. Łu- 
komskiego. Poznań, J. K. Żupański, czcion- 
kami M. Zoerna, 1864, fol., str. 79, z 8-ma 
illustracyami. 10 tal. 

— Toż, z Przedmową Aleksandra Chodźki. 
Wydanie drugie. Paryż, Księgarnia Luxem- 
burgska, ulica de Tournon 16, druk Braci 
Rouge, 1867, w S2ce, str. 60. (Biblioteka lu- 
dowa polska Zeszyt XVI.) 25 centim.j na 
papierze welinowym 5 frank. + 

— Konrad Wallenrod i Grażyna, z prze- 
kładem francuz kim Krystyna Ostrowskiego 
i angielskim Leona Jabłońskiego. Wydanie 
ozdobne za upoważnieniem autora wykonane 
pracą, nakładem* i staraniem Jana Ty sie wi- 
eża. Z 22 -ma większe mi drzeworytami, popier- 
siem autora, 4 kart nut muzycznych i wielu 
drzeworytami w tekście. — Konrad Wallen- 
rod et Grajina. Traduotion francaise par 0. 
Ostrowski. Traduction anglaise par L. Jabłoń- 
ski. £dition illustree par Jean Tysiewicz. 
(Pseudonim Niewiarowicza). Paryż, 1851, w 
4ce, str. IX i 268. 26 frank. 

— Panna Jenisz przyjaciółka Mickiewicza 
zamieściła wyjątki z Wallenroda w Leipziger 
Jahrbucher, 1828 ozy w 1829 r« ł\ - Konrad Walleurod. Gesohichtlioho Ertah- 
luug sus Litthauaua und Preusseni Vorzeit 

laaT 'we TU " K * *" K " nae « ie9aer - Lo 'P"k. 

- Elkan J. M. Przekład Wallenroda na 
niemieckie. Druk zapowiedziano w Warsaa- 

nT-C ?™ 11 V0U Wal 'e"rod. Kin episches 
Gedichtim Veraniasse des Orig., uberaeUt von 
Otto Koniecki. (W Bluten der alaviacben 
Poesie.) Berlin, 1855, w 32ce, itr. XVI i 130. 

— Konrad Wallenrod. Uebertragen von D 
Alb. Weiss. Bremen, Kuthmanu et Como 
1871, w 16ue, atr. XV i 104. 18 sgr. 

— Konrad Wallenrod, roiuan hialoriaue 
traduit du polon., par un anouynie (Bour- 
gaud de Maret). houyellu traductiou Paris 

2 Voltaire Nr. 10 Donain, 1830 r., w 82eV 

3 franki. 

— Konrad Wallenrod, poeme. Trąd. du po. 
lonais par Loisou (A. H.J Paris, Lodoyen, 
1B3C, w 8ce. 4 franki. ^ooyen, 

— Conrad Wallenrod, recit bistorioue, tire 
des annales d' Litliuanie et de Pruaae. Le 
łan*. Hennela de Crimee. Traduit du polo- 
nam par Fel. Miaskowaki et Onslav Fulgence 
Olmer. Fam, liuraire Sedillot, A. BaFbier 
1830 r., w 8ce, atr. 7ó, z portretem autora! 
3 franki 5it oentim. + 

— Conrad Wallenrod, legendę historiuuos 
d aprea lea chrouiques de Li tli umie et de 
Prusie, traduotion de 1' un dea fila de V au- 
teur (Ladialaa), avec inlroduction d' Armand 
Lcvy et 9 gravurea sur acier d' aprea Antoine 
Zaleski. I'ana, libr. Lusembourg, 1866, w 4ce — Gerbel Mikołaj tłómacayl na roa.yjaki. 
ustępy* Wallenroda: Wilia, Alpuhara it d 
Przekład Konrada priea S. na roisyjakie w 
Czasopiśmie Zona, Petersburg, Listopad 1 
Grudzień, 1871; Styczeń, 1872. 

— Konrad Wallenrod. Trąd. di Kapclaoa 
Giotti (paeudonym Juchauda). WRiviiu.Coo- 
temporanea, Lnty i Kwiecień, 1861, 

— Conrado Wallenrod, novella storic* 

vennone itatiana di Bottesini Arcbimede pf. 
ma, tipografia di G. Ferrari, 1866 r. (Prosm 
1 wierszem.) 

— 1 Lituaai (oper* Wallenrod, 1 murka 
Pouchieliego). 

— Przekład Wallenroda prtez Daniła, Medi- 
cza na serbskie. Nowy Sad, J873. 

T Konrad Wallenrod, poweit deiepŁaoa « 
dejuw Iilewskych a pruskych. Preloiyl r*r~ 

nakład W acława Spinky, 1837, w 12ce, atr, SB. 

— Kaubak Jan Prawoalaw miał w r 1831 
przekład Wallenroda, ballad i lonetów tu 
czeskie. 

Cielakowaki przekładał Wallenrod* na 78. . 

— Urywek z Konrada Wallenroda. W Ru 
■kaja Bieaieda umieścił N. W. Berg, 185S r 
II, Btr. 7—10. 

— Przekład Wallenroda przez J. Szersze 
nie w 1 cza wyszedł r. 1857 w Sowremieuuiku 
Tom LIK, atr. 374-451. 

— Konrad Wallenrod. Grażyna. Poemy 
Perewod W. Benedyktów*, z rysunkami Tysie- 
wict*. Petersburg, M. Wolff, 1863, w 4ce 
atr. 191. 2 rub. 50 kop. 

— Około roku 1830 Kaiużua Wolkońaka 
Zoneida przełożyła w Rzymie Wallwiroda na 
roasyjskie. 

r ^ y M Bk * P° eniatu Mickiewicza: „Kon- 
rad Wallenrod." Tłómaczył na roasyjskie 
Wronczeuko. Odeiki Almanach, z 1831 ; roku 
atr. 74—104. ' ' 

— Konmd Wallenrod, proza. Szewvrowa 
przekład, 1830 r. 

— Konrad Wallenrod, po rossyjaku tłóma 
CMnie z polakiogo Atanazego Szmgockiego, 
(W Czaaopiamio Swietosz). MoBkwo, 1832, w 
8ce. W roku 1860 przekład Wallenroda przez 
A. Garbunowa; zaś pnekładT. Millera w Cza- 
foniimie: „Buskie Słowo." - -onrad Wallenrod, tragedya , obtwc: 
Mikoarec. 

— Conrad Wallenrod >n hiatorieal poem 
fouuded on eveots i u the annals of Lithuaait! 
and Fruisia. tranalaled from the poliicb by 
Leon Jabłoński Captain in the Tato pólimh 
Army Kdmburgh, fra.et et Crawford ; Lon- 
don, Henr. Waihboiirne; Dubliu, W Curry 
Printed Thorn. Constnble, 1641, w I2oa atr* 
XVIII, nialiczb. II i 132. + 

7" Teni e przekład w wydaniu Tysiowici*, 

— Konrad VaIenrod an hiBtorical Ula froan 

tlie pohsch of trauBlat by Caltley Heor 

I,.. ml-. 11, ia4i ; w gee, atr. I6S. 

- Korczma w Upitie i Grażyna. Dwie po. 
w|eBti w slichach. Perewod z poUkawo W 
Liubica-Romanowicza. Peteriburit. tyn Ł 
Praca, 1862, w 12ce, itr. X i 216. 

- Korrespondeucya Mickiewicza. Studytwa. 
Tom I. Paryż, Księgarnia polska; Berlin, K»i D - 
garnia Bebra, 1861, w 8ce, itr. VI i 98. t 

(Julian Klaciko zużytkował liaty i oaobao 
JO wydał.) 

— Korreapondencya. Tom I. Paryż, Kaie. 
garnia Luiomburgska, 1870, w 8ce atr 3*0 
3 i portret. + + + 

r, 1°£- Tom '■ w y Ja "ie drugie. Pąryi. 
uakład Księgarni Luksemburskiej. 1871 W 
I6ce, str. 111 i 363. 2 iłr. 60 cent. 
n~ To i' Tow "• T "nże, drukiem Rou-b 
Uunon Fresue, 1872, w 8ca, str. 292. Z* dwa 
1 omy b złr. 

— Toż, na welinie ze Btalorytarai. 6 r«b. 

- Księgi narodu polskiego i pielgrzyma tar a, 
poUkiego. Paryż, uakladow autora, druk Ą. Mickiewicz. 113 Pinarda, prsy Qnai Voltaire, 16, roka Pań- 
•kiego 1882, w 32ce, str. 123. 2 złp. 15 gr. 

+ + 

— Toż. Tamże, drak A. Pinarda, 1832, w 
16c6, itr. 93. + 

— Toż, wydanie drugie. Paryż, Hektor 
Bossange, Janoszkiewicz i Spółka, 1833, w 
32ce, str. 128 (właściwie trzeoie). 1 frank. 

— Toż, wydanie drogie. Ayenion, drukiem 
Guicharda ainó, 1833, w 8ce, str. 70 (wyda- 
nie właściwie czwarte). + + 

— To*. Niemcy, 1833, wydanie piąte? 

— Toż, trzy edycye w r. 1838 we Lwowie, 
w drukarni Stawińskiego , Korytki i inne, 
lecz s zatajeniem miejsca i druku. 

— Księgi narodu polskiego i pielgrzyrostwa 

Solskiego. Wydanie ostatnie z Dodatkiem 
księgi innego autora (Hofmanowej) pod tyt/ 
„Nowy Job." Paryż, wydanie Jełowickiego, 
1884, w 32ce, str. 168. 1 frank 50 cent 

— Księgi narodu polskiego i pielgrsymstwa 
polskiego. (W Bibliotece lodowej. Zeszyt 1.) 
Paryż, druk Rouge, 1866, w 3200, str. 64, 
a przedmową Władysł. Mickiewicza. 25 cen- 
timów. + 

— Przekład w Wyjątkach z Ksiąg pielgrzym - 
■twa polskiego, umieszczony był w piśmie: 
„Danica ilirska" w r. 1838. 

— Wyjątki po litewsku przez Ludwika Wil- 
czyńskiego drukowano na ulotnych kartkach 
w r. 1836. 

— Kurs literatury sławiańskiej (1840-1844) 
wykładanej w Kollegium francuzkiem. Tłó- 
maczyt z francuzkiego Felix Wrotnowski. 
Wydany przez Redaktora Dziennika naród. 
Tomów IV. Paryż, 1841—1844, w 12ce. 26 złp. 
20 gr. 

— Kurs pierwszoletni (1840 — 1). Paryż, 
1843, w 16ce, str. XVI i 389. 

— Kurs drugoletni (1841—2). Paryż, 1842, 
w 4ce. 

— Toż. wydanie drugie, 1842, w 16ce, str. 
276 i XII. 

— Kura trzecioletni (1842—3). Paris, impr. 
Boorgogne, 1844, w 16ce, str. XV i 218. 
4 franki. 

— Kurs ozwartoletni (1843 — 4). Paryż, 
1845, w 16ce, str. IX i 126. + + + 

— Literatura słowiańska wykładana w Kol- 
legium francuzkiem. Tłómaoaenie F. Wro- 
tnowakiego. Wydanie trzecie, nowo popra- 
wione, w 8ce, zastosowane do dzieł Mickie- 
wicza wydania paryskiego, zaś w 12ee do 
lipskiego, wyszłego w Bibliotece pisarzy pol- 
skich F. A. Broekhausa. Tomów IV. Poznań, 
J. K. Żupańala, 1865, w 8ce; Tom I, str. XL 
i 468; Tom II, str. X i 325; Tom III, str. 
IX i 268: Tom IV, str. VI i 212, ze wska- 
zówka, abecadłową. W 12ce; Tom I, str. 
XLVIII i 538; Tom II, str. XII i 381; Tom 
III, str. X i 301 ; Tom IY, str. VII i 248. 
7UL + + + — 11 libro delia nazione polacca dal prin- 
cipio del mondo fino al martirio delia Polo- 
nia. Tłómaczył Alb. Redenti w Annotatore 
ligo Stycznia, 25 Lutego, 3 Marca: Mądre 
Polacca, Ode alla glovinezza, Parma 1860. 

— Die Lilien, Balladę ubersetzt von Ign. 
Payersfeld. (Oddruk z Ost- und West.) Paryż, 
1841. 

— List do Księcia Władysława Czartory- 
skiego. Londyn, 1855, w 8ce. 50 centim. 

— Listy do Konstancyi. Poznań, Merzbach, 

1863, w 4ce. 

— Liyre des pelerins polonais, traduit du 
polonais.,... par le Cte Ch. de Montalembert 
suivi d' un Hymne a la Pologne par F. de 
La Mennais. Paris. nakład Januszkiewicza, 
u Eugeniusza Renouel, 1833, w 16ce, str. 
LXXV i 176. 10 frank. + 

— Toż samo. Bruxella, 1834, w 12oe. 

— Toż samo, wydanie trzeoie. Tamże, 1834. 

— Toż, Eyangile de nation polonaise pen- 
dant son pć lćrinage. Przekład Ludwika Lemai- 
tra. Paryż, imprim. de Bruo, 1833, w 8oe, 
str. 32. (Skrócił ze 124 stronnic.) 

— Le Livre de la nation polonaise et des 
pelerins polonais. Traduction nourelle par 
Armand Łevy, avec une introduction et oom- 
mentaires de Ladislas Mickiewicz. Paris, Den- 
tu, 1864, w 16ce, str. XXIV i 480. 7 frank. 
50 centim. + 

— Przekład angielski uskutecznił Lach 
Szyrma. 

— Les M&nes, poeme de Suivi de quel- 

ques poesies fugitiyes du meme auteur. Tra- 
duits par le Gmte Michel Borch. Vilna, J. 
Zawadzki, 1859, w 6ce, str. 176 i 2 ryciny. 
10 złp. 

— Do Matki Polki. (Wiersz). Drezno, 1832, 
w 8ce. 

— Ein Wort an die Mutter von Polen..... 
ubertragen aus dem Polnischen in die deut- 
sche und franzosische Sprache von Rafael 
Mora Ritter von Korytowski, k. k. Rittmei- 
ster in der Armee. Wiersz do Matki Polki 
przełożył z polskiego na francuzki i niemiecki 
język B. M. K(orytoweki). Na korzyść inter- 
nowanych. Tarnopol, druk J. Pawłowskiego, 

1864, w 8oe, str. 8. + 

— Przekład poezyi : „Do Matki Polki" jest 
w Gurowskiego powieści Stanislaus of Cra- 
cow, London, 1840. Przekładu francuzkiego 
dokonał St. Plater. 

— Melanges posthumes publies avec in- 
troduction, prefaces et notes par Ladislas 
Mickiewicz. Jere Serie. Paris, libr. Luxem- 
bourg, impr. Gh. Noblet, 1872, w 8ce, kart 
2 tyt., 6 kart dedykacyi, str. XXIV i 368. + 

— Nordliohter. Eine Sammlung polnischer 
Dichtungen. Ins Deutsche ubertragen von 
Ludwig Kabielak und J. B. Werner. Mit Bil- 
dera von F. Fellner. I. Bandchen. Farys. 

15 Konrad Wallenrod. Graiyna. Stnttgard, IB84, 
w 6ce. 

— Od* do mtodoeoi, ■ tlómacaeniem obok 
nietniackiem Karol* Maliaia. Przemyśl, drak 
SUuropigiańaki we Lwowie, 184H, w 6ee, itr. 7. 

— Od* aa dio Jugeud aberaetat von C. 
Wurzbach. (Z tekstom polskim). Przemyśl, 
1844, w 8ce. 

— Ode, do młodości umieściło czasopismo 
.Kwoty," 1834 r., n. 28. 

— Ad Napoleonem 111. Caeiarora Angustu m 
Ode in Bomaraunduio oeptum. (Oddruk i 
ConeŁituUonela). Paryż, 1854. 60 centim. 

— Do Napoleona III. Na zdobycie Bomar- 

anodo oda Z łacińskiego przez Wiktora 

lir. Buworowakiogo. Tarnopol, druk J. Pawłów 
•kiego, 1863, w 4ce, tir. 4. + 

— OeuTrei, traduotion nonyelle par Chri- 
atien Oatrowaki. Tomów II. Pari*, Delloye, 
1841, w 16ce, a portretem. 7 franków. 

— Oeurree poetiaue* completei. Tmduc- 
łion nouyelie par Cbr. Oatrowaki. II. Edition 
2. Yol. Paria, Cbarpentier, 1842-44, w 12ce. 
7 franków. 

— Toł, de Profeaaeur de litteralure et 

de laogue alave na College de France. Tra- 
duotion nourelle d' aprea 1' edition originale 
io 1844, par Chriatien Ostrowski. Troiuema 
idrtion ornee de deus planchea en taille- 
dotice. Tomów II. Parii, Plon freres, imprime 
par Płoń frerea, 1849, w flce ; Tom I, kart 2, 
atr. XXH i 874; Tom II, kart 2, atr. 423 i 1. 
+ + 

— To*, de . Ancien profeaaenr de litte- 

ratur* et de langue alave nu College da France. 
Traductioc du polonaia, d' aprea I' edition 

Soethuroe de 1858 par Chriatien Oatrowaki. 
Ijatrieme edition, ornee de deox planchea 
en taille-doa.ee. Tomów II. Parii, Li bramo 
de Firjnin Didot frerea, 1869, w 8ce; Tom 1, 
itr. XXXIII i 482; Tom II, atr. 468. * + 

— Toż, treduitei du polonaia par Chriatien 
Oatrowaki, Ci nq niemo edition, oruee de dau* 

glanchea en taille-douce. 2 Vol. Paria, Firmin 
idot, 1869, w I2ce, 

— Pan Tadeusz cayli ottatni zajazd na 
Litwie. Hiitorya szlachecka a r. 1811 i 1812. 
W XII. Kaiegach, wieraaem. (Poezyi Tom V. 
i VI.) Wydanie Aleksandra Jutu wic kiego. 
TomÓw II. Pary*, druk A. Pinarda, 1834, w 
12ee, a portretem autora; Tom I, atr. 266; 
Tom II, itr. 304. 20 ałp. + 

— Pan Tadenaz. Przekład przeć Mikołaja 
Weailewicaa Berga naroatyjakie r. 1858—60. 
(W Moekwity&ninie i w Oteczeitwenyja Za- 
piekł, 1862). 

— Horr Thaddeui oder Der lełzU Sajacd 
in Litfaauen. Eine Schlachtichjtz-Geichicbte 
sua den Jahren 1811 nnd 1812. In 12 Bficfaera 
aua den Polniicben in Getneinsohaft mit dem 
Dichter nberaetst von R. 0. Spaoier. Łeip- 
zig, Lorek, 1886, w 8ce, 41 ark- i portr. 8 tal. — Pan Tadenaa. Przekład na niemieckie 
praez Pindera, byłego 1'rezTdrnta Salaika 
(Rekopia). 

— Pan Tadeusz w liiabini»kiem narzecza. 
(Bylica pierweja, prsez W. Mfarciakiewicz** 
Wilno, druk Syrkina, 1859, w 8ce, atr. 11* 
i IV. (Bez tytułu wyztła piein I. i II 

— Pana Tadeusza przełożyła na język ci* 
aki Elżbieta Kraanoboraka w pinuio zbioro- 
weni: „SvietOfa poezye," 1874. 

— Pani Twardnwaka, ballada z illoatn 
A. Zaleskiego , c 5 miedzior. 2 tel. i agr. — Parna* nowy polaki zawierający poecie 
różnych autorów. Oddział I. Puecye. Raw 
powiękazona i przerobiona edycya. Poidłu, 
wh dwie kolumny, w nowej drukarni pou* 
pejuaa i Spółki, nakład Heinego, z portretem 
autora, 1832, w 4ve. 16 złp. 

— Der poloieche P .: oder die Aus- 
wahl der aehÓoaten Gedirhte aui den vorzug- 
lichaton poluiachen Dichtern ina Drutach 
ubertragen und berau.<^<fgi<lj'-D vnn Julim 
Mendełaobn. Erato Lirleruujr. Kurze GedicŁte 
von Adam Mickiewicz. Leipzig, Kohler, 1SSS 
w )2ce. '/, Ul. 

— Perewody ia Mickiewicza N. B Berga. 
Warszawa, w ty pogra Bi woje u no -policyjnej 
Zarządu, 1866, w 8ce, sir. 380 i 1 kartu mr 
liozbowana. (Mieaei ustępy z Tsdeuazn, Wsi 
lenroda i Sonety.) 

— Pierwinenek, poezya Adama MicbiVwi 
cca z muzyki Lubomii-Rki^go Kaiimierza 
Dzieło 63. Waraaawa, nakład 'i sztych G Ba> 
bathnera i R. Wolffa (Koty lit. W. Otto), .ir 
11. 3 zip. 

— Piania na nowo przejrzane, dopełnić 

ne i za zezwoleniem jego w tein sfóUmćn 
x kolei wydaniu dodruku podane. (Z przed 
mowa Al. Chodźki). Tomów IV. Parye, dr 
Bourgogne et Martinel, 1S-I4, w I6ca; Ton 

I, atr. XV i 396; Tom 11. atr. 318; Tom III 
atr. IV i 426; Tom IV, str. 308. 

(Po raz pierwazy Ogłoaiona tu zostały 
Rozum i wiara, Aroy-.Vl.slr/, Mędrcy, Rai 
mowa wieczorna. Do M. Ł., l>o Bogdan: 
Zaleakiego, Do Matki Polki, Keduta Ordoni 
(która ukarała aie była z pnezyami Garcsyti 
■kiego), smioró pnłkoiM 

— Piima, wydanie nowe znacznie po*jcV 
aione, a portretem antora i oemiu rycinaiu 
na atali, a dodaniem wspomnieiiia o iycii 
autora, prze* Wladyał. In ójoickiego. Toino- 
VIII. Waraaawa, S. H. Merzbach, drokiem J 
Jaworaktego, 1868—69, w 8oe; Tom I, Łam 
S niełiezb., atr. LXXXIV, I,XXIV i 246 ; Torr 

II, atr. VIII i B20; Tom 111, str. II i 2"i 
Toro IV, atr. 283; Toro V, itr. 284; Tom VI MICKIEWICZ, 11* str. Xl i 209; Tom VII, itr. XIV i 816 ; Tom 
VIII, str. XXVII i 874. 66 złp. 20 gr. + 

— To samo na papierze welinowym, a 8 
rycinami na siali. 100 złp.; zniż. 7 rub.; zniż. 
5 rub.; zniż. 4 rab. 

— Pisma, wydanie zupełne. (Staraniem Eust. 
Januszkiewicza i Juliana Klaczki). Tomów XL 
Paryż, nakład B. Wolffa w Petersburga, druk 
Martineta; Tom III., V. do XI. roku 1860; 
Tom I. t II. i IV. r. 1861; Tom I, str. 600; 
Tom II, str. 380; Tom III, str. 270 i IV; 
Tom IV, str. 480; Tom V, str. 432; Tom VI, 
•tr. 326; Tom Vii, str. 420; Tom VIII, str. 
450; Tom IX, str. 876; Tom X, str. 510; 
Tom XI, str. 304. Za XI. Tomów 60 frank. 

(rierwsze VI. Tomów obejmują utwory 
Adama Mickiewicza polskie, a od VII — XI. 
Tomu „Cours de literaturę slare," z r. 1840 
nową tylko okładkę i tytuł „dodano. Za pierw- 
»ze VI. Tomów 46 frank.; zniż. 6 rub. (Rodzi- 
na otrzymała honoraryum około 12000 frank. 
W tej edycyi opuszczono wiersz : „Niepe- 
wność." Dołączono po na osobnej kartce. 

To wydanie zawiera 3 większych niezna- 
nych utworów oprócz tego waryanty. Nowe 
utwory obejmuje te: Królewna Lala i Król 
Bobo; Golono, strzyżono; Pan Baron; Dzwon 
i dzwonki; Pchła i Rabin; Przyjaciele; Zając 
i żaba; Koza, kózka i wilk; Król chory i lisy; 
Lis i kozioł; Trójka koni; Tchórz na wybo- 
rach; Żaby i icb króle; Osioł i pies; Chłop 
i imija; Pies i wilk; Żona uparta; Widzenie; 
Nocleg; Pieśni żołnierza; The meeting of the 
waters; Zaloty; Dwa słowa; W dzień od* 
jazdu; Do mego Cycerona w Rzymie; Gdy 
ta mój trup; Te rozkwitłe świeżo drzewa; 
Do samotności ; Polały się me łzy ; Kochanek 
duchów; Nad wodą wielką; Do Maryi P. ; 
W imionniku U. Mofowińskiój: W imion- 
niku ** ; W imionniku *** ; Do imionnika A. 
S. ; Jastrząb; Dziadów Część I; Wiersz wstę- 
pny do Pana Tadeusza; Goethe i Byron; 
Piśmiennictwo polskie Maciejowskiego; Uwa- 
gi nad Jagielloni dą Dysmasa Bończjr Toma- 
newskiego. (Drukowane w Pamiętniku war- 
szawskim 1819 r. miesiąc Styczeń.) Korespon- 
dencya.) 

— Pisma, nowe wydanie zupełne. Tomów 
V. Lipak, F. A. Brockbaus, 1862, w 8ce; Tom 
I, itr. VIII i 271 ; Tom II, sfr. V, 230 i VI; 
Tom III. str. 264 i VIII; Tom IV, str. 312 
i VIII; Tom V, str. 284. (Z Biblioteki pisa- 
rty polskich. Tom VIII— Xli Jestto przedruk 
edycyi paryzkićj, w którym również pomi- 
nięto wiersz: „Niepewność.") Stal.; egzem- 
plarze oprawne w płótno angielskie, z naro- 
dowym stemplem w zlocie, są do nabycia po 
10 sgr. aa Tomie dopłaty.) + + + 

— Toż. Tamie, Tom VI. Pisma pośmier- 
tne, 1889 (Biblioteka pisarzy polskich Tom 
LIX), w 8ce, str. 199. 1 Ul. + 

— Poesies de Traduits du polonais par 

M. M. P. Miaskowskl et G. Fulgence. (Kon- 
rad Wallenrod, Sonety, Farys.). Paris, Sedil- lot Grand, 1830, w 8ce, str. 80 i portret po- 
ety. 3 franki 75 contim. 

(Rozsprzedauo od razu tak, ze księgarze 
nie zdołali nawet kilku egzemplarzy przesłać 
do Warszawy. Tutaj Sonety Krymskie i Farys, 

Erzełożone prozą przez Mickiewicza dla rzeź- 
iarza Dawida.) 

— Tamże miano bió r. 1830 wydanie dru- 
gie w mniejszym formacie. 

— Poezye..... Tomów III. Wilno, druk 3. 
Zawadzkiego, 1822-1823, w 16oe ; Tom IH-ci 
pod prasą, Tom I. r. 1822 str. XL, II, 140 i 
kart 2; Tom II. r. 1823 str. 214, nielicab. 2; 
(Tom III. nie wyszedł.) + 

(Pierwszy Tom zawiera: poezyi roman- 
tycznej. Ballady i romanse : Pierwiosnek, Ro- 
mautyczuośó, Świteź, Świtezianka, Rybka, 
Powrót taty, Kurchanek Maryli, Do przyja- 
ciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardow- 
ska, Tukaj, Lilie, Żeglarz, Dudarz, Hymn do 
najsw. Panny Maryi, Warcaby, Przypomnie- 
nie, Sonet.— Tom II: Grażyna, Upiór, Dziady 
Częśó II. i IV.) 

— Poezye Tomów Ul. (Z poprawką Tom 

I. i II.) Paryż, Tom 1. i II. wydanie Leon. 
Chodźki; Tom 111. nakład hr. Ostrowskiej z 
Sanguszków, druk Barbezata i Delarue (Roret) f 
druk J. Pinarda, 16$8—29 i 1832, w 12ce; Tom 
I, str. VII i 236; Tom II, str. 216; Tom 111, 
str. 204, z popiersiem autora. 15 frank. + 

(Mieszczą proca znanych : Pożegnanie Child 

Harolda z Lorda Byrona; Do M wiersz 

napisany w r. 1822. Wiersze ogłoszone po 
raz pierwszy w Dzienniku warszawskim na 
rok 1826- 1829. Tom III. zawiera: Konrad 
Wallenrod, Odę do młodości, Sen z Lorda 
Byrona (wyjątek z Dziennika warszawskiego 
na rok 1826), Nowy rok 1826 (wyjątek z Bibl. 
polskiej), Panicz i Dziewczyna, Wiersz do 
imionnika Ludwiki Mackiewiosównej, Do Ale- 
ksandra Chodźki, Wiersz w imionniku K. R., 
Basza, Chór strzelców (wyjątek a Gazety pol- 
skiej, 1827 r.), £uthanasia fz Biblioteki pol- 
skiej), Toasty.) (Do tego należy Tom IV. wy- 
dany 1832 r. obejmujący Dziady.) 

— Poezye. Tomików V. Poznań, wydanie 
J. Muczkowskiego, własność autora, drukiem 
Wilhelma Deckera i Spółki, Tom V. druk 
Pompęjusa i Spółki, 1828, w 16ce; Tom I, 
str. XXXVII, 134, kart 6 i popiersie autora; 
Tom II, str. 211 ; Tom III, kart IV, str. 5— 
139, karta 1, kart muzycznych 2; Tom IV, 
kart 6, str. VIII i 111; Tom V, kart 2, str. 
XL i 96. 20 złp. + 

— Poezye, wydanie nowe pomnożone. To- 
mików II. Petersburg, autor, druk K. Kraje, 
1829, w 16ce, str. 624. 24 złp. 

(Zawierają : jako przedmowa : Do recenzen- 
tów warszawskich, z nowych ballad: Rene- 
gat, Czaty, Trzej Budrysowie. Nadto: Na 
pokój grecki, Popas w Upicie, Farys, Szan- 
fary, Do Doktora S., Pożegnanie, Ugolino, 
Ciemność, Podróżny, Pieśń myśliwska, Mor- 
lach w Wenecyi.) L — Poezye. Tomów V. w jednym. Wirm- 
wa, 1833, w 8ce, atr. XXVII! i 200, nieliclb. 
2, rycina 1, nuty 1, 

— Poeiye. Tom IV. (Driady). Parył, 1882, 
w 8oe, sir. 286. 

— Poezye, nowe, pomnożone i zupełne wy- 
danio. Tomów 111. Warszawa, S. H. Mam- 
bach, 1833, w 12ce, a popierałam autora i 2 
rycinami. 20 itp. 

(Tom I: O poezyi romantycznej, O kryty. 
kach warszawskich, ballady i romanae. Sonety; 
Tom II: Wallenrod. Grażyna, poezye mniej- 
sza; Tom III: Driady, wiersze różne.) 

— Poezye, nowe wydanie przejrzane i po- 
prawione przez autora. Tomów VIII. Paryt, 
nakładem Aleksandra Jełowickieco. i Spółki, 
1833—44, w 12ce; Tom I; Ballady, romanae 
i wierszo rolne: Tom II: Konrad Wallenrod 
i Grażyna; Tom III: Dziady, Cześć II. i IV. 
Sonety: Tom IV: Dziady, CzeaćIII; Tom V, 
i VI: Fan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na 
Litwę, biatorya szlachecka z r. 1811 i 1812, 
w 12 Księgach; Tom VII: Poezye Lorda 
Byrona: Oianr. tłumaczenie przez Mickiewi- 
cza i Korsarz, tłumaczenie przez Odyńca; Tom 
VIII ! Wiersze rółne, z dodaniem zdań i uwag 
z dzieł Jakóba Bema, Anioła Ślęzaka i St. 
Martina. (Jeat to zbiór w jedne, całość Tomów 
róinych wydań. Tom 1 — 111. wydania a roku 
1826—1829, Bsrbezata; Tom IV. roku 1833; 
Tom V. i VI. a r. 1834 i Tom VII- r. 1885; 
Tom YIU. z r. 1836, tylko dat« kart tytulo- 
wych zmieniono). 

— Poezye. (Wiersze różne). Tom VIII. 
Parys, nakładem Jęto wieki ego, 1836, w lGce. 
6 frank. 

— Poezye. Tomów III. Paryt, 1836, w 12ce. 
( Prze drukowano pierwsze III. Tomy, aby utwo- 
rzyć cały zbiór.) 25 zip. 

— Poezye. Pan Tadeusz. Tomów II Toruń, 
nakładem Ernesta Lambecka, 1859, w 12ce. 
2 tal. 

— La politioue dn dix • nenrieme siecle, 
publiee avec preface et annotationi, par Ladis- 
laa Mickiewicz : I. Pol itique polon eiae. (Arti- 
cles du Pelerin polonaia). II. Politioue fren- 
caiae (Articlea de la Trihune dea Penplee). 
III. Politioue europćenne. (Le tzariame, la 
Pologne et Napoleon, avec I' image de Napo- 
leon pleurant sur la carte d' Europa). Paria, 
1868. w lfice. 3 franki 50 contim. — Reduta Ordona. Opowiadanie A dj u ten ta 
Generałowi Cmińakiemu poświecą..... Drezno, 
1932; Lipsk, 1883, w 8ce, str. 7. + 

(Inna edycya w działach Garczyńskiego St. 
Paryt, 1833.) 

— La religi on et la politioue. (Bok V. 
prelekcyi). Paria, typogr. de 1' l*nivers., 1645, 
w 8ce. 

— Rozmowa i Sen, poeaya Adama Mickie- 
wicza, muzyka Lubomirskiego Kazimierza. Wydanie drogie. Rozmowa 6 atr., Sen 6 atr. 
Waraaawa, nakf. i sztych G. Gebethnera i B. 
Wolffa, litogr. W. Otto, 1863, atr. 6 i 6 (Nuty 
a tekstem). 2 zip. 

— Rost land. Eina Schilderung von A. Mic 
kiewioa P. L. et F. N. Pana, 1833, w eca. 
'/, tal. 

— Raeoz o literatnrze słowiańskiej wykła- 
dana w Kollegium francuikiem. Bok I. 1840 
—1841. Wydanie drugie poprawne. Poznań, 
Stefański, 1850-51, w 8ce, str. XIV i 302 
1 tal. 15 igr. 4 

— Tom II. do IV. 1842-1844. Tamie, 1851. 
w fice, str. 250, 196 i 119. + 

— Les premiera 'siecles de 1' biatoire da 
Pologne. Traduits du 1'olonaia par les fila de 
V auteur (Ladialas) sur le manuacript inedit. 
Paris, Kaiegarnia Lnzeinburgska, 1867, w 8ce, 
str. 164. 1 tal. 

— Toi. Tamże, I8GB, w 16ce, str. XV i 
178. + 

— Les 8Iave*. Cours profeaae au College 
de France, 1840—1841 et publie d' aprea lei 
notes atćnograpbioues. Tomów V. Paria, 1649, 
w 8ce. Tom I: Les pays alavea et la Polo- 
gne; Hiatoire et littera Par; i, aa Corop- 
toir dea imprimeura nnis, Comon editear, 1849 
w 8ce, kart-ll, str. III i 419. i — Ton. II 
1841—1642: La Pologne et le Messianiame. 
Histoire, litteratnra et politiąue. Paria, le 
meme, 1849, w 8ce, kart 2, atr. 450. + 
Tom III: La Pologne et le Meaaianiame. Hiatoi- 
re, litteratnra et pbiloaophie, 1849, w 8ce, 
kart 2, atr. 376. — Tom IV. i V : Egliaa. Keli- 
gion, Conra 1842—48, 1843—44, 1849, w 8ce: 
Tom IV, str. XII i 618; Tom V, str. XV 
i 304. 87 frank. 50 centim. 

(Pierwsze III. Tomy drukowane podczas 
mebytnoeci autora w Paryżu, wyszły w Maju 
1849 r. Dwa Tomy poprzednio wydane w 1845 
roku stanowią, Tom IV i Tom V. edycyi.) , 

— Lea SlaTea. Hiatoire et litteratore dea 
nations polonaise, Boht-me, Serhe et Rasae 
par..... Conra profess. 1 nu follcpe de France 
(1840-42). Tom I: Introduction par Ladisl. 
Mickiewicz, str. VIII, 1'n-face sir. IV i 419 
Tom II: atr. IV i 460; Tom III. str. IV i S7e! 
Paris, libr. dn Luitembonre, 1S66, w 8ce. 

(Tytuły dorobione do edycyi z roku 1843 
i wstęp Władysława Mickiewicza). + 

— Lea SI eros, 1'eglise ofiirielie et le Mes- 
sianiame par Conrs Prof. au College da 

France (1844—44). Paria, libr. Luxembonrs 
1866, w 8ce, str. IV i 510, ■ i 304. + 

— Lea Slarea. Cours profeaae au College 
de France. Tom 1- V. Ucz wyr. m. i r., w 4c» 
(litografowane). 

— Sonety. Moskwa, autor, druk Uniwersy- 
tetu, 1826, w 4ee, atr. 48. Na czele 2 kart 
litograficznych z napieem : Sonet V. Widok 
Czatyrdacbu ze stepów Kozłowa, z polskiego 
na wiersz perski przełożył Mirza Dziafar Top - 
czy Basza, Professor Adjunkt w Uniwereyte- MICKIEWICZ. 117 eto Petersburskim , tłómacz w Kollegium 
szyatyokićm i Kawaler Orderu św. Włodzi- 
mierza klany IV. (Niektóre egzemplarze sa, 
bez tych dwóch kart.) + 

— Sonety, z notami kompozycji Karola 
Lipińskiego. Lwów, nakład Kuhna i Milikow- 
ikifsfo, w 16ce, str. XII i 50. + 

(Edyeya trzecia jett w Polyhymnii Juliana 
Szczepańskiego we Lwowie). 

— Sonety Krymskie. Warszawa, 1867, w 8ce. 

— Die 8onette von deutsch von Peter 

Comelins. (Universal- Biblio thek, 76). Leip- 
zig, Yeri. PhiL Reclam Jan, bez wyr. roku, 
w 16oe, etr. 46. 2 sgr. 

(Sonety tłómaczyli do czasopisma Mnemo- 
syne, wychodzącego od 1 Stycznia 1824 r.: 
Stroppel i Adolf Siwiński. Ostatni przełożył 
„Pieszczotkę," a r. 1884 w swoje „Liry ech e 
Blatter," wcielił przekład sonetów. — Schwab 
Gaataw przełożył sonety : Cisza morska, Cza- 
ty r dach, Ruiny Haremu. Podobnież umieścił 
kilka sonetów w „Deutsch er Musen Alma- 
nach/ na 1834 r.) 

Blatter fur literarische Unterkaltung 1830 
mieszczą przekłady sonetów: Poranek i wie- 
czór, Widok gór i początek Dziadów Część II. 

— Przekład niemiecki Franciszka Horna 
dowolny wyszedł w Berlinie 1872. 

— Sonety. Przekład czeski J. Rotha (w Cza- 
sopiśmie: „Złota Praga, 1866.") 

— Paszka przekładał ballady i sonety na 
ruskie. 

— Sonety Krymskie i Farys. 8 ćeskim pre- 
kladem Josefa Kolare. Biblioteka polska I. 
Praga, Kober, 1868, w 16ce, etr. 58. 20 kr. 

— 8onety. Przekład francuzki Rogera Ra- 
czyńskiego. (W Revoe de Faris). 

— La Crimće poćtique. Traduction des 
Sonnets (Juliana Klaczki). Livraisons de la 
Reroe Contemporaine des 30 Avril et 15 Mai 
1856. 

(Ksiałę. Erystawi przełożył r. 1848 Sonety 
Krymskie i im pro wi żacy ę. „Samotność" na 
gruzyjskie. — Wiazemski Książe: Sonety krym- 
skie (w Czasopiśmie Telegraf, moskiewski, 
1827 r., Nr. 7). — Droitriew: Sonety poroś- 
syjaku. — Diczewski A.: Sonetów kilka w 
rosa.: Kwiaty północne na rok 1828. — Wol- 
koóska, Księżna Zenobia: Sonety. Przekład 
na roesyjskie.) 

— Krymskie Sonety Adama Mickiewicza. 
Tłómaczenia i naśladowania Kozłowa Iwana, 
wydal Nepeicyn. 8t. Petersburg, 1629, w 8ce.— 
Ługowski przełożył Sonety Krymskie w fej- 
le tonie Odeakieffo Wiertnika 1868 r. — Pogow- 
aki U. wydał Krymskie Sonety w Odeskim 
Wiestniku 1828—24. T/óroaczenie Omulew- 
akiego Sonetów wyszło w St. Petersburgu, 
1857, w 8ce. 

— Sonety Krymskie przełożył na język ros- 
ayjslri B. Petrow. Wyszły w Petersburgu roku 
1874. — 8onetów siedmnaście. Tłómaczenia B. 
Borunowicza. Petersburg, 1829. 

M. S. w Czasopiśmie Petersburgskim Zorza. 
Przekład 15 Sonetów na roasyjskie. Sonety 
tłómaczył także Werderewski. 

W. Szczastny tłómaczył na roesyjskie Cza* 
tyrdaoh, Ałussta w nocy, Spotkanie, w piśmie : 
Album muz północnych, 1828. 

— Śpiew Strzelca z poezyi A. Mickiewicza 
ułożony na gitarę hiszpańską przez K. Kot- 
kowskiego. Wilno, w litografii Uniwersytetu 
Wileńskiego, 1880 (Nuty). 

— Śpiewnik domowy VI. i VII. Moniuszki, 

złożony z poezyi, ballad z portretami 

poety przez Thoulliona i kompozytora. Wil- 
no, nakład Zawadzkiego, 1859. 

— Świtezianka- Ballada z polskim i nie- 
mieckim tekstem ułożona na fortepian przez 
Dra Loeve. Poznań, Stefański, około 1845 r. 
1 % tal. 

(Przekład na niemieckie roku 1824 przez 
Pola Pollenburga w Mnemozynie). 

— La Tribune de peuple. Journal quoti- 
dien. Redaktor od 15 Marca 1848 do 10 Lut. 
1849 Adam Mickiewicz, Geraut Carpentier i 
Hermann. Spółpracownicy: Xawery Godebski, 
F. Grzymała, Xawer Bronikowski, Edmund 
Chojocki, K. Kunaszowbki. Z llossyanów, Sza- 
dzonów, z Niemców Ewerbeste, nadto Fran- 
cuzi. 24 frank. 

— Ucieczka, ballada. Warszawa, Merzbach, 
1832, w 12ce. 1 złp. 15 gr. 

— Toż. Tamże, 1838. 1 złp. 

— Pierwsze wieki his tory i polskiej. Dzieło 
pośmiertne. Paryż, Księgarnia Luksemburg- 
ska, 1868, w 8ce, str. XXXIV i 119. + + 

— Wiersze różne polityczne, zdania i uwa- 
gi przez Paryż, Księgarnia Luxemburgska, 

druk Rouge, Dunon i Fresne, 1867, w 16ce, 
str. 82. (Biblioteka ludowa polska, Zeszyt 
XXVI). 25 centim. + 

— Sammtliche Werke des Adam Mickie- 
wicz. Erster Theil. Gedichte aus dem Polni - 
schen tibertragen von Karl Blankensee. Erstes 
Heft des polnischen Parnasses. Berlin, 1836, 
w 12ce, 17 ark., mit 2 Steindrucken. 1 tal. 
12 sgr. 

— Obacz: Gedichte. 

— Vorlesungen uber slavische Literatur 
und Zustande, gehalten im College de Fran- 
ce in den Jahren von 1840—44, von..... Deut- 
sche, mit einer Vorrede des Verfassers ver- 
sehene Ausgabe. (Tłómaczył Siegfried Towi- 
ańczyk i Kazimierz Kunaszowski). In zwei 
Theilen oder vier Abtheilungen. Leipzig^und 
Paris, Brockhauz i Avenarius, 1843, w 8ce; 
str. XXX i 651, VI i 447. + 

— Vorlesungen uber slavische Literatur 
und Zustande. Neue Ausgabe. IV. Theile oder 
VIII. Lieferungen. Leipzig, Brockhauz, 1849, 
w 12ce t str. XXX i 651, XIV i 447. XXVII 
i 357, XIV i 229. 4 tal. Nowy tytuł do da- 
wniejszej edycyi. 
— Wybór plam. Lwów, 1837, w Bce, itr. 
179. (Stanowi Tom IV: Polihymnii wydani* 
Jol. Secie pań (kiego. Mieści: Oda do młodości, 
Daiedy Cscśc II. i IV, BalUdr > romanee, 
Wybór Sonetów, Sonety Krymskie, Romanty- 
ciooać. Ballada). 

— Zsrecsyny Zoai. Lwów, drak Winianta, 
1862, w 4ee, karta 1. (Ostęp s Pana Tade- 
usza. Dodatek do muzyki tegot tytułu priei 
Kory ty na ki ego). 

— Żywiła, legendę lithuanienne, retroutee 
et publice, teite et trsduction en regard, 
a»ec eau-forte de Broniilaa Zaleski. Żywiła, 
powiastka a dziejów litewskich, odszukana i 
wydana i tłumaczeniem francuzkiem przez Wł. 
Mickiewicza. Paryi, Księgarnia Luxamburg- 
łka, 1866, w Itke, itr. 31, z rycina. 3 franki, h 

Tegoi samego dzieła odbito egzemplarza 
na papierze welinowym, z tytułem kolorowa- 
uym. 7 frauków. 

— (Tłómacae pojedynczych pieśni lub ustę- 
pów na niemieckie ta. : Panna Jeniszowua 
1829 r.; Śliwiński r. 1634; Harro Ilarring 
(Wiener Zeitung 1831, Sonet (ioJcioa); Mau- 
ritius r. 1843; Manfred r. 1833) Schwab Gub. 
r. 18;;3; Nitachroann 11. r. 1860; A. Wojke 
r. 185!); Sebera Al., 1858; Blanckeneee K. 
(w Schulza: Grosa - Pulp ni National - Sagen 
184o, ballada: Pani Twardowake); Na sło- 
wackie, 1860 roku. — Narotiyjikie: Puszkin 
r. 1830 {Wstęp do Wallenroda, Czaty, Trzech 
Budrysów); Gerbel Mikołaj; Alabin P.j Po- 
auański J. (Kurchan Maryli w „Moakiewsk. 
Telegr." 1626, Cześć IX, atr. 4-9; Soko- 
łów. — Na Białoruskie : Artemowaki (Pani 
Twardowska, 1829); Padure, lo36; Wierni- 
kowiki. - Na hebrejskie : Julian Klaczko roku 
1840. — Na czeskie: Chmeleński roku 1830; 
Sttulc W., r. 1834; Peszka; Kamenicki Jaro- 
■ław (w Czasopiśmie „Kwotv" r. 1834, Widi- 
eni r. 183G, Znelka) : Kalina Frane. J. (Powrót 
tuty). — Na illiryjekie: 1838. — Na francus- 
kie; Wincenty Budzyński, r. 1800. — Na an- 

Sielakie: Gnorowski r. 1840; Eleonora Orle- 
ach, r. 1837 (Taru n Niemnowej rozłogi); Bite 
r. 1842; Tochmann W Ameryce.) 

Mickiewicz Adam, J. U. i Niemcewicz. Osta- 
tnie rvmy: Treny wygnańca. Obacz: Niemce* 
wica i. 

(Mickiewicz.) Demonetratinn deo Floreotint 
tu honneur d' Adam Mickiewicz et des Avi- 
■ea Polonaia, 1848, w 4ce, atr. 4. 

— Diseoun prononce a V initallatioo de 
M. A. Mickiewicz, contro e profeseeur ordi- 
naire de liltórature Utine dsns I 1 Academie 
de Lauaanne, le 26 Juin 1840, par MM. de 
la Harpe, presideut du Coneeil de P instruc- 
tion publiąue ; C. Monnard Rectenr de 1' Aca- 
demie, A. Mickiewicz recipiendaire. Lanianne, 
imprimerie et Hbrairie de Maro I>uclouae, 
1840, w Bce. 

— Galerie dea conternporaini illuatres. 29. 
lirraison M. Mickiewicz. Peris, 1841, w 8ee. 

— Inanguretion do monument d' Adam Mlokiewioa i Montmonncy , aveo tona lei 
ditooura. Paria, 186?, w 12ce. 1 frank. 

— Le menie, aT«o tezte polonaia en rtgtri 
et 1' image du tumbę* u et du mćdaillon. (tao- 
forte de Bronialaa Zaleski). Paris, 1867, w )6cs. 
S franki. 

— Sóparement: L' allocalion de M. Wolow- 
■ki, membre de l 1 Inttitul. 1'aris, 1867, w 8ce 
60 oentim. 

— Komitet do zebrania funduszu narodo- 
wego dla daieci Mickiewicza. Paryi, druk L. 
Martinet, 1865, w 8ce, karta 1. (Wea*inis 
do składek). .» 

— Lista druga składki na fundusz azro- 
dowy dla dzieci Adama Miebiewicta. Paryi. 
drak L. Martineta, 1856, w hce, itr. 8. + 

— Tot. Lista trzecia,. (Zebrano 102560 
franków). Paryi, druk L. Martinet, 1657, w 
8ce, atr. 4. 

— Monument d' Adam Mickiewicz a Mont- 
roorency. Notice et discours t«xle frengiii 
et polonaia, avec vignelti cl eauforte dc Brd 
nisfai Zaleski. — Pomnik Adama Mickiewi- 
cza w Montmoreney, pog .i i mowy, a tłu- 
maczeniem na język frac ■■■ i akwa forls, 
Bronisława Zaleskiego. Paryi , Księgarnia 
Luzemburgska, 18G7, w 16 sir. 95. -t 

— Souecription pour la dolation de* en- 
fant* de Mickiewicz. Paris, impr. Martini 
(1866), w Boa, ttr. 4. + 

— Weiwanie do składki na fundusz naro- 
dowy dla dsieoi Mickiewicza. Paryi, L. Mar- 
tinet, 1855, w 8ce, atr. 4. (Pierwsza lilta przy- 
niosła 74814 franków). + 

— Zdanie sprawy (czwarle i ostatnie) Ko- 
mitetu funduszu narodowego dzieci Adama 
Mickiewicza. Paryi, druk I,. Martinet, 1857, 
w 8ee, atr. 3. (Ogół składek wyniósł 103797 
franków 55 centim). + 

MATERYALY 

ODNOSZĄCE BIB; DO MICKIEWICZA BĄ : 

Alabin Piotr. Prelekcye o Mickiewiczu w 
roku 1862 w Petersburgu po rossyjsku. 
Alliey Fryd. (Warcaby, wiersz). 

— Blattar fur litterarische LTnterhaltnog 
w r. 1830, u. 200, podały biografio Mickie- 
wicia i przekład prozą Ody do młodości. 

8efcikowiki Adam (Wallenrod). 

Bluelen (Roniecki, 1855). 

Budzyiskl W. (Paul de Saiut-Vincent). Een- 
vaiui et poeles modernę* de la Pologne. Revne 
Contemporaine, LiTraiaon deB 15 Noretnbre 
1859 et 29 fevrier 1860. 

Byron. 

Caror*. Znr Beurtbeiłun^ der Buch er dea 
polniechen Yolkee nnd der polnischen Pilger- 
acbaft,1834. Zdanie o tern w Litteraturlilatt, MICKIEWICZ. 119 Chftrdefl I. Łitterature polonaise. Etude sar 
Adam Mickiewicz (1796—1856) par JacąueB 
Chardon. Yersailles, imprim. Anbert, mars, 
1866, w 8ce, atr. 23. (£xtrait des roómoires 
de la Societó des sciences morales, des lei* 
tres et des arts de Seine et Oise). 

Cbłopteki Edward. Notatki s podróży po kra- 
ju (Litwa). Warszawa, 1863. 

Chmielowski P. (Kobiety, 1873). 

Chodźko M. Siedm listów o legionie pol- 
skim we Włoszech przez Poznań, 1850, 

w 8ce. 

CfaojecfcJ IL E. La Pologne captive et ses 
trois poetes: Mickiewicz, Kra piński, Słowacki. 
Rzecs o Mickiewiczu zawiera str. 86. 

Cybulski W. Dziady Mickiewicza, krytyczny 
rozbiór zasadniczej idei poematu. Pozuań, 
1863 roku. 

Na pamiątkę pobytu B. Dawizona w Pozna- 
niu, Alpohara Mickiewicza, Gawęda o doro- 
azu W. Pola. Poznań, 1854. 

Eia polnischer Dichter und Mystiker. (Bio- 
grafia Mickiewicza. Europa 1863, Nr. 12). 

Dmochowski F. 8. Odpowiedz na pismo P. 
Mickiewicza o Krytykach i Recenzentach war- 
szawskich, 1829. 

DolzhiO P. Lagę e monte Race on U due. 
Con nn Saggio su Adam Mickiewicz. Milano, 
1858, w 8ce. (Od str. 133-156 jest o Mickie- 
wicza). 

Dąbrowski Piotr. A. Mickiewicz z oczerków 
polskoj literatury. Petersburg, 1858. 

Erittaernngao aus Puławy, przez E. 6. Lipsk, 
1829, w 8ce. (Mieści przekłady z Mickie- 
wicza). 

Erwun Alex (peeud. Jaeob). Les mystiąues 
polonais (Towiański, Mickiewicz, Wroński). 
Paris, 1851. 

Estreicher Karol. O Mickiewiczu, w Rozmai- 
tościach lwowskich, 1859, w Postępie. Wiedeń, 
1862 i osobno Wiedeń, 1863. 

FentiHe, 

(tarczyński. 

Gąsierowski Alezander (Pisma do roku 1829. 
Kraków, 1872). 

GiottJ. 8tudyum o Mickiewiczu w Riyista 
di Firenae, 1846. 

GetawbJewski (?) Mickiewicz, de la littóra- 
turę stare. Pary*,* w drukarni Boorgogne i 
Martinet, 1845. 

GołimhieinkL Mickiewicz odsłouiony i To- 
wtańszczysna, 1844. 

Grwszczyftski 8. O Mickiewiczu ze stano- 
wiska narodowego. Poznań, 1860. 

Halek. 

Harboltt Notice sur la vie ot les poesies 
c? Adam Mickiewicz. Revue encyclopediąue. 
~ i, Mai, 1830. 

JewrasJistes (1857 r.). Kalina J. 

Kasnachich Giovanni. Adamo Mickievich. Una 
lezione del Professor Mickieyich. (W czasopi- 
śmie: La Favilla. Triest, 1842). 

Kazinczy Gabryel (w Czasopiśmie wggier- 
skićm). Uj magyar muzeum, 1856, Nr. 2 (Adam 
Mickiewicz). 

Klaczko. La poesie polonaise au XIX. sie- 
cle. (W Revue des deux Mondes, 1862 r., 
Tom XXXVII.) 

Kolarz Józef. Adam Mickiewicz, s podobi- 
znou Adama Mickiewicze. Maj, almanach na 
rok 1862. W Praze. 

Korotyński W Kilka szczegółów o rodzinie, 
miejscu urodzenia i młodości Adama Mic- 
kiewicza. Wilno, 1861. 

Kozłów J. 

Kozmian X. Jan. 

Lebbe A. Mouvement des peuples Slaves, 
ieur passe, leurs tendances nouyelles. Cours 
de M. Mickiewicz, str. 43. Rerue des Deus: 
mondes du 15. Decembre 1853. Tegoż samego 
autora kilka artykułów w dzienniku le Semeur. 

Lechevalier. 

Lemaitre L 

Lermontow. 

Libelt Karoł (Tom VI. Pism pomniejszych, 
o prelekcyach). 

Lomenie L Biographie universelle des con- 
teiuporains, oraz Biographie des contempo- 
rai na, par un homme de rien. Paris, 1826— 
1833. 

Loubens Charles. L' Źgliee officielle et le 
Mesaianisme par Adam Mickiewicz. Revue 
Independante du 25. Mai 1846. 

Łubieński Edward. Mickiewicz w Rzymie. 
Odpowiedź na list bezimienny umieszczony 
w Dzienniku polskim. Poznań, 1850. 

Mainard Fontille (i żona jego Ksawera z Dey- 
belów z Wilna Towiańczyczka). Le prophete 
national de la Pologne, esquisse sur la vie 
et la croyance d' Adam Mickiewicz. Paris, 
1863. 

Martin M. (W Revue de Paris 30 Octobro 
1842.) Adam Mickiewicz, poesies. 

Mazzini. (Monthly Nagazine z 1838 roku, 
Nr. U.) Rzecz o Mickiewiczu, a w trzecim 
Nrze artykuł Stanisława Worcla. 

Moy L 

Michelet. Paris- Guide, par les principaux 
ecrirains et artistes de la France, premierę 

Sartie, str. 189—141, o Mickiewiczu w Roz- 
ziale o College de France i Chojeckiego 
w Rozdziale : La Colonie polonaise par Char- 
les-Edmond. Paris, 1867, str. 1093-1097. 

Mickiewicz A. (w allgemeinen Augsburger 
Zeitung, d. 5 Marca 1848 roku). 

— Mickiewioz Adam i Legion polski we 
Włoszech, czterdziestego ósmego lata wspo- 
mnienie, z dwoma portretami! wzbogacono MICKIEWICZ — MICZYŃSKI. pianiami urzędowomi Francji i Włoch, życio- 
rys Ignacego Borcjki Cliodakiewicza, pogląd 
na wypadła w kraju, w 1848 r. Paryż, 1862. 
- Eiamon den oeuvres de Mickiewicz, bi- 
bliotbeque Univer9eile de Geneve, Octobro 

ibso. 

Noailles w Le Correspond., 1860, p. t. Foe- 

Oelsnitz. 

Paumann Jan Adam Mickiewicz: Eine bio- 
grapliische Skizzu. (/. I.ucyaua Siemieńskiego). 
J.fiip/ig. 1857. 

Pielgrzym polaki ogłosił te artykuły Mickie- 
wicza * roku 1833: O Pamiętniku Różyc- 
kiego, O partyi iJtilskiiJj, O konstytucyi po- 
wstańców, Wielki Tydzień, Cu nam wróża, 
wypadki na Wschodzie, O dążeniu ludów w 
Europie, Konstytucya 3go Maja, O hazpoli- 
tykowcach i polityce pielgrzyma, U ludziach 
roisaJnych i ludziach szalonych. Niezgody 
Emigracyi naszej, O starej taktyce stronnictw, 
O dążeniu ludów ku nowemu systematowi 
ustawodawstwa, O przyszłym wielkim czło- 
wieku, Wyjątek z listu do jeduugo z Reduk- 
torów Pielgrzyma, O dziennikach katolickich 
francuskich, Pologne. 

Potocki L. Wspomnienie o Kownie, przez 
Bonawenturę z Kochanowa, Poznań, 1664 r. 
(Przedrukowane w Pamiętnikach Pana Kainer- 
tona, 1869 r.) 

Prusinowski A. Mowa żałobna na nabożeń- 
stwie za duszę Adama Mickiewicza. Grodzisk, 
1856 r. 

Robert Cypryan. Lee ijuatre litleratures sia- 
łeś. (W Rptuo des Peui-Mondce du 16. DA- 
cemlire 1852 r.) 

Rochelin (Kable*). 

— Rocznica rewolucyi polskiej, 1830. Do 
matki Polki. Przekład adwokata Base. 

Rolh J. 

Sand G. Itevuo des dem mondos 1 doceni- 
hro 183U. Esbm sur le dram-; f»iita»tique, 
Goethe, Byron, Mickiewicz. (Przedrukowany 
w Impressioas lillórttircs. (Przetłóm. w Biblio- 
tece warszawskiej). Paris, Helzel, 1862. 

Blatter fur K. Unterhaltung 1833, o. 290. 
O sonetach Mickiewicza przełożonych przez 
Schwabn. 

Siemieński Lucyan. Adam Mickiewicz, wspo- 
mnienie pozgonue. Kraków, 1 SBC. 

- Tenże. Religijność i mistyku A. M. Kra- 
ków, 1871. 

Thomas Alex. La Propagando domocratiąuo 
en Pologne. (W ltevue des Deux Mundes , 
1849, sir. 64-82. Mickiewiczu, Mistycyzm, 
Dziady,) 

Truuillc (Biografia, 1863). 

Turczyński Jul. Rozbiór dzieł M. Stanisła- 
wów, 1871. 

Willibald A. Krytyka Pana Tadeusza. (W Lil- 
lerat- Uulorkal. Blatter tur liUerarische Untor- baltung, w 1836 r., n. 194-4, jest roabwr 
poezyi Adama Mickiewicza wydanych w Pary- 
J.u w U. Tomach i ocenienie wydanego w 
Krakowie Wallenroda. tretem Ad. Mickiewicza. 

Wójcicki K. W. (Żywot). 

Woycke A. 

Zaleski J. B. 

Zalhey Hugo. Pan Tadeusz. Poznań, ID7I 

Żedzianowski I. Adam Mickiewicz i bata- 
lion artystów. (Wiersz). Stanisławów, IMS. 

MICKIEWICZ Aleonder (urodź. 1801 f M 
Listopada 1871). De juris romani indole Ora- 
li., etc, habiU ab Charcov, 1848, w Sec 

(Jest w Akt. w Imper. Cbarkowakotn Cni- 
wersitetie, 30. Amgosta 1848). 

Mickiewicz Jan, obacz: Le»y Arm. 

MICKIEWICZ Jozef (ux. 1744 t 181 'ł- O pie- 
cach półeliptycznej figury, Wilno, 1801, w 8ca. 

— Uwagi o meteorologii i o sposobie robia- 
nia obserwacyj meteorologicznych. Wilia, 
1813, w 8ce. 

MICKIEWICZ Władysław (urodź. 1838). Coa- 

S-cs de Mosuou. Lettre a MM. Palacky et 
iegtr Dćputćs llobemes. Paris, libr, Luiea 
bourg, 1867, w 8ce, sir. 4. 80 centim - 

— Congres de Geiieve. Prolestation poto- 
naise runlre la paii. Lettre a M. le prtiidwt 
du Congrea. Paris, 1867, w 8ce. 50 centim. 

— 1'zarłoryj.ki, Wielopolski et MierosUw- 
ski. Pana, impr, Renuu et Maulde, 1868, w 
12ce, str. 00. 1 frank 10 sgr. + 

— Lettre au cumie dc Montalembert w 
V insurrecliou polonaise. Paris, impr. TinUjr- 
lin et Uomp., 1863, w 8ce, str. 15, 1 fr»ok. . 

— Kole sur 1' ćtat des cbosea en Polognt. 
Denlu, 1802, w 8ue, etr. 32. 1 frank. 

— Opis bibliograficzny wydań dzieł Adama 
Mickiewicza. Paryż, Księgarnia Lusetnburg- ' 8ce, i . 48. — La Pologne et ees provincea nićridioaa- 
lea. Manuscrit d' un Ukruinieu, puhlie arec 
prefa.ee do Ladisl. Mickiewicz. ParU, Dsnto, 
1863, w 6co, sir, XXIII i 167. 3 franki. 

- La guestion polonais. ParU, Dentu, 1863, 
w Sce, atr. Xl i 152. 3 franki. * 

Bon Compagni : Buszczyniii St MICZOWSKI Slan. Szela, der galizieobe 8*n- 

ernchef, oder die Biut und KchreckenicsnM 

ni Galizieu wahrend des polniscbeu iaiaUa< 

des 1846. Grimma, J816, w 8ce, atr. 273. 3 zip. 

MICZYŃSKI Władysław. Galicy* i Lodów 

ryu z Księstwami Bukowina,, OBwiyciiucu, MIECHOCIN - MIECZNIKOW8KI. 121 Zatorem i W. Ks. Krakowskiem, dla Szkot 
ludowych, ora* i pogląd geogr. statystyczny. 
Rzeszów, Polar, 1672, 1 ark. (Mapa wydana 
w 2,000 egzempl.) 50 cent. 

Miecfaoein, obacz: Jachno. 

(Miechów.) Wykaz alfabetyczny wsi i atty- 
nencyi w powiecie Bfieohowakim z oznacze- 
niem, w której gminie, parafii i okręgu sądo- 
wym położone. Bez w. r. i m., w 8ce, str. 
36. + 

MIECHOWICZ Franciszek (ar. 1783 t 1852). 
Teorya machin do łatwego ich wyrachowa- 
nia zastosowana, dla użytku gospodarzy, me- 
chaników praktycznych i konstruktorów ma- 
chin, napisana przez..... nauczyciela Mecha- 
nik^ Architektury i rządcę Instytutu Mecha- 
ników w Lyceum Wołyńskióm. Krzemieniec-, 
w drukarni N. Glucksberga księgarza i typo- 
grafa Lyceum Wołyńskiego, 1827, w 8ce, str. 
liczbow. 109, z dodanemi dwiema tablicami. 
+ + + 

— Teorya machin podająca łatwe ich wy* 
rachowanie dla gospodarzy, mechaników prak- 
tycznych i konstruktorów machin. Warszawa, 
drak Banku polskiego, 1828, w 8oe, str. II 
i 99. 3 złp. + + + 

MECHOWITA Maciej (urodź. 1466 t 1623). 

De duabus Sarmatiis. Przekład na rossyj- 

skie R. Kajetana Kossowicza. Petersburg, 

1855. 

— Obacz: Justinus. 

MIECZKOWSKI Antoni (ksiądz, Dominikan, 
urodź. 1789). Kazania niedzielne przygodne 
i mowy pogrzebowe. Wilno, Zawadzki, 1852, 
w 8ce, str. 304. 10 złp. ; zniż. 6 złp. + 

— Kazania świąteczne i przygodne. Wilno, 
J. Zawadzki, 1848, w 8ce, str. VI i 436. 12 złp. 

MIECZKOWSKI August (z Prus Wschodnich, 
nrodz. 1843). De jurę aceresoendi et de suo- 
cestione in ąnerela inofficiosi testamenti. Dis- 
sertatio inaaguralis. Berolini, G. Lange, 1667, 
w 8ce, str. 72. -f 

MIECZKOWSKI Domicyai!. Dzieje ludu izra- 
elikiego pod sterem Naczelników z rodziny 
asmonejskiej, z przedmową do synów Izraela, 
skreślone przez..... Lwów, u Milikowskiego, 
drak Stauropig., 1860, w 8ce, str. V i 113, 
nieliczb. 6. + + + 

_— Nabożeństwo na cześó św. Stanisława 
Biskupa krakowskiego, Patrona polskiego. 
Kraków, druk. Budweisera, 1866, w 8ce, -str. 
30. 20 cent + 

— Obrazy historyezne z czasów Stanisława 
Leszczyńskiego, Króla polskiego, z odcieniami 
obyczaju i charakteru ludzi. Kraków, nakład 
i drak Redakcyi Czasu, 1861, w 8oe, str. VIII 
i Ul. I złr.*, zniż. 2 złp. + + + 

— Opis życia i cudów św. Jana Kantego, 
nauczyciela Akademii krakowskiej, Patrona 
polskiego. Podany rodakom w stuletnią rocz- 
nicę kanonizacyjną, z przydaniem szczegółów dotyczących się przewodu tej kanonizaoyi, 
wraz pierwszego jej obchodu w Rzymie i Kra- 
kowie. Kraków, w Komisie Grzybowskiego, 
1867, w 8ce, str. 214. 1 złr. 25 kr. + 

— Reforma stroju Polek, z uwzględnieniem 
okoliczności teraźniejszych. Lwów, A. Miecz- 
kowski, drak Zakładu imienia Ossolińskich, 
1864, w 8ce, str. 15. + + + 

— Rocznica siedmsetna ośmdziesiąta siód- 
ma św. Stanisława, Biskupa krakowskiego, 
Patrona polskiego. Uczczona przedłożeniem 
jego żywota i pośmiertnej w Cnrześciaństwie 
chwały, z przydanemi dowodami historycz- 
nemi przeciw wznawianym od tegoczesnyoh 
krytyków zarzutom. Kraków, Budweiser, 1866, 
w 8ce, str. IX i 65. 50 cent. + 

— Sielanki ziemianina polskiego, napisane 
przez . .... Lwów , nakład autora, Seyfahrt 
i Czajkowski, druk K. Budweisera, 1871, w 
16ce, str. 231 i VII. 1 złr. + 

— Ostatnia wojna Judejczyków z Rzymia- 
nami i zburzenie Jerozolimy przez Tytusa 
wodza, później Cesarza rzymskiego. Kraków, 
nakład i druk Redakcyi Czasu, 1861, w 8ce, 
str. VII i 143. 70 oent. ; zniż. 46 cent + + + 

— Zmiana polityki Cara Piotra w układaoh 
dotyczących się Polski: Pobyt Cara w Paryżu. 

Obraz historyczny prze* Kraków, druk 

i nakład Czasu, 1861, w 8oe, str. 40. 25 sgr. 

+ + + 

— Żywot błogosławionego Jozafata Kun- 
cewioza, Arcybiskupa Połockiepo, obrządku 

rusko* unickiego, przez Kraków, nakładem 

Księgarni i Wydawnictwa dzieł katolickich W. 
Wielogłowskiego i W. Jaworskiego, czcionka- 
mi Karola Budweisera, 1866, w 8ce, str. VI 
i 90, z portretem Kuncewicza. 8 sgr. + + + 

MIECZKOWSKI Leon (Dr. Med. i Chirurgii, 
z Prusa Wschodnich). Cichocinek pod wzglę- 
dem hirtoiycnym i leczniczym, z uwzjlc- 
dnieniem niektórych ważniejszych wód mine- 
ralnych używanych powszechnie przy kape- 
lach Ciechocińskich. Warszawa, Unger i Ba- 
narski, 1873, w 8ce. 75 kop. ; oprawne w płó- 
tno angielskie 1 rub. 20 kop. 

— Funfzig Falle von Eclampsie. Disserta- 
tio inanguralis. Berlin, 6. Lange, 1869, w 8ce, 
str. 39. 

MIECZKOWSKI Leopold Hippolit Cassianus 

(z Ciborza, urodź. 1833). De casu rariore 
paralyseos etspondylo myelitiole carcinoma- 
tosa. Dissertatio inauguralis. Berolini, typis 
B. L. Berdix, 1857, w 8ce, str. 37 i 1 karta. + 

MIECZNIKOWSKI Aleksander (urodź. 1837). 
Przewodnik dla giserów. (Biblioteka rzemieśl- 
nika polskiego). Warszawa, nakład ks. Lubo- 
mirskiego, druk Gazety polskiej, 1864, w 8ce, 
str. III i 153. 90 kop. + 

— Przewodnik dla kowali, ułożył (Bibli- 
oteka rzemieślnika polskiego). Warszawa, Ko- 
missya u C. Lewickiego, 1862, w 8ce, str. 128 
i Xlv, z drzeworytami w tekście. 6 złp. + 

16 MIECZYŃ8KI - MtfiCZtSŁAWSKA. (Jest to draga książka Biblioteki rzemieśl 
nita polskiego, nakładu J. T. Księcia Lubo 
minki ego). 

— Obacz: Armanusull. 

MlECZYASRI Adam (urodź. 1828). Gospo 
darstwo mleczne wedle najlepszych £ ród et 

praktycznych, skreślone przez Cztonka 

wielu Towarzystw rolniczych. Warszawa, na- 
kład Zakładu rolniczo - przemysłowo - leśnego 
Ostrowskiego et Cotnp., druk Gazety codzien- 
nej, 1859, w 8ce, etr. 111, 316 i IV, ae 134 
drzeworytami w tekście. 1 rub.20kop.; znit. 
60 kop. 

— Gazeta rolnicza (przy Gazecie codzien- 
nej). Warszawa, od 1858—1874 redagował 

— Kalendarz rolniczy wydauy staraniem 
na rok 1371. (Z 20-a drzeworytami w tekś- 
cie). Cześć II. (Hok II.) Warszawa, drnk Ch. 
Kellera, w 8ce, str. 221, XLIII i kart 4. + 

— Kalendarz dla ładu polskiego na rok 
zwyczajny 1863, wydany staraniem Redakcji 
Gazety rolniczej. Kok I. Warscawa, 1863, 
w 8ce, str. 16, 112 i TUI. 

— Kalendara dla ludu polskiego na rok 

S-zestfpny 1864, wydauy staraniem Redakcyi 
azoty rolniczej. Kok II. WarszaWa, nakład 
A. Miecs; oskiego i J. Jaworskiego, 1863, W 
8ca, str. 162, z drzeworytami i rycinę Matki 
Boskiej Częstochowskiej kolorowana;. 1 złp. 

— O poznawaniu mleczności krów. War- 
szawa, nakładem Redakcyi Gazety rolniczej, 
1865, w 16ce, str. 60, z 28 a drzeworytami 
w tekacie. 1 alp. 

— Dobry pazczolarz czyli Wykład zasad 
wyro sumowanego postępowania t pszczołami, 
zalecany przez Piotra Prokopowicza. War- 
azawa, 1860, w 8ce, str. VIII i 281, 60 rycin 
w tekście. 1 mb. 35 kop. 

— Przegląd rolniczy, dodawany do Kro- 
niki redagował od 1860 r. Warszawa. 

— Pszczelnictwo polskie czyli Zbiór pism 
nąjprsktyc z niej szych pszczolarsy polskich i 

amatorów pszczelnie twa, wydany staraniem 

Członka Towarzystwa rolniczego. Warszawa, 
druk J. Jaworskiego, 1859, w 16ce, etr. XVIII 
i 168. 6 złp. 20 gr. + + 

— Toż, wydanie drugie, z 40 drzeworyt. 
Warszawa, nakład Kaufmanna i Rosika, druk 
At. Ginta, 1862, w 8cc, str. XVI i 264, X! 
j 184. (Tu przedrukował W. A. Kąckiego: 
Nauka około pasiek 1613. Biblioteki rolniczej 
Zeszyt V-VI1I.) 

— Rolnik początkujący czyli Wykład po- 

Sularny praktycznego roluiclwa, zastosowany 
o potrzeb kraju naszego, opracował czło- 
nek wielu Towarzystw rolniczych. Warszawa; 
autor, w Kommiasyi u J. Okońskiego, 1861, 
W 16ce, str. VI i 259, 124 rycin w tekście. 
1 tub. 6 kop. 

— Toz, wydanie drugie, poprawne i po- 
większone. Wartzawa, J. Błaszkowski, t863| 
W 8ce, str. 436 i VIII. — Rzeczy gospodarskie, napisał Redak- 
tor Gazety rulmcjsej , członek wielo Towa- 
rzystw agronom icznych, Warszawa, autor, drak 
J. Jaworskiego, 1859, w 8ce, atr. *02 i episs 
rzeczy cielic, I 2. 1 rub. 60 kop. 

— Zasady I uśnie twa dla obywateli aiann 
skich, lasy posiadający oh, skreślone przez. ... 
członka wielu Towarzystw roln. (Z Biblioleii 
rolniczej). Tomów 11. Warszawa, druk A. 
Ginsa, 1661, w Hec ; Tom 1, str. 298; Tom 
II. r. 1862, od str. 299-545. Mieczysław z Poznania (pseudonym), obacz 
Leitnełrar Mieczysław (Czesław, Połączenie 
Litwy). 

Mieczysław I., ob. Jaroszewicz F. ; Prati- 
dziecki Alek*.; Raczyński Edward (Kaplicai; 
Woiański Tadeusz; Zeisberg H. il86S). 

— Życie pobożnych Mieczysława Księcia 
polskiego i Bubiłkwn Chrobrego 1. Króla i>i>1- 
akiego, z rycina i opisem kaplicy, w której 
spoczywają. Poznań, nakład itajsnera, «w< 
12 grp. 

Mieczysław || , obaoa: Dolhier. 

WECZYSŁAWSKA Makryna. Autentiscber 
Bericht der...,, oder Gescbicht* eiuer 7-jab- 
rigen Yerfolgun jr, erlitten wegen des GUn- 
bens von ihr und iliren Nunnen, auf Befehl 
dea Papatea Gregor XVI., von ihr zura Proto 
coli gegeben. Aus dem Franzósischen von J 
Szadkowski). (Jera und l.cipzig, Armbruater, 
1846, w I6ce. ', tal. 

— Toi, bearheitet von J. N. Szadkowski. 
Freiburg i. Br.. 1864, w Soe. 

— Marlerlhum der Oborin Ireua Macrina 
Mieczyslawska und ibier Leideuagefahrlinneii 
fz rycinami). Ans dum F ran z obiec hen von J. 
E. H., mit eincin Yorwort der Oberin Mie 
czyslawska. Augsburg, 1846, w 8ce, 3 a-rku- 
sze i portret, 6 sgr, 

, — Brzahlung der Muller Aebtissiu dar- 

Basilianerinnen zn Mińsk, herausgcgeben von 
Ryłło Hazimilitiii. Jełowicki Al. und Leitow. 
Straseburg, 1846, w 8ce. 

Opowiadanie Makryny Mieczysławskiej, 
ni Bazylianck Mińskich, o ich siedmio. 
letniem prześladowaniu za wiarę, z woli Grze 
iorza XVI. Papież, przez X. Mska, ftyl? e , 
Rektora Propagandy rzymskiej, X. Al. Jeło- 

Jickiego Reki. św. Klaudyusza w Rzymie. 
. Alojzego Leitnera Teologa z Propagandy 
rzymskiej, spisane yv klaaztorzn Trojeckiei 
Góry w Rzymie przez X. Al. Jełowiukiego 
Pary*, Księgarnin katolicka, druk Hourgogne 
et Martinet, 1846, w I2ce, str. 66. 2 złp. * 

— Recit de Makrena Mieczyslawska abtea- 
te des Baeiliennes de Mińsko ou histoiro d'ime 
jłenćoution do sept ans aoufferte pour la łoi 
[lar elle et aes roligicnses ecrito sous ra dic- MIECZYSLAWSKA — MIEROSŁAWSKI. W 
Jełowic^i 

de 8£. Clande a Romę, i 1 abbe Alois Leifner, 
Theologien de la Propagandę a Rqme, pre- 
cede d' oni« preface par Mr, le Mis de Besuf- 
fori, comrrienće le 6 Noyembre et termjne le 
6 Dębem bre 1645 dane le Conyeńt de la Tri- 
niię a Roroe. Paris, 1846, w 8oe, str. 84. 

Pierwsze wydanie. Paris, A. Siron Desquers, 
w l^ce. Inqe, wydacie. Paris, A. Renę, 1846, 
w 12ce. 

— Toi. Louyain, 1846, w 12ce. 

— Toł, Sme edition. Bruzelles, C . 6. V og- 
ier, 1846, w 8ce, str. 44. 

— Martyre de soeur Irena -Maori na Mie- 
czy fiaska et de sei compagnes en Położne. 
2de edition (par £. B.) Paris, Gaume freręs, 
imprim. de Beau, 1845, w 8ce, str. 56. + 

— Toł, 4e Edition, avec portrait. Parit, 
1846, v Ipce. 1 frank. 

(tjiafizyafajirska). Das entjaryte Martertbum 
der sogepannten Aebtissin Mieczyslawska und 
ibrer yorgeblicben Leidensgenossen. Muncben, 
Franz, 1846, w 8ce, s / 4 ark. 2 sgr. 

— Toł, po francusku. Muucben, Franz, 
1846, w 8ce, 8 / 4 ark. 

— Obacz: Rheal; Rfaneey; Rytło; Słowacki 
JsjJ. (Poemat); Szadkowski L N. 

Młedleeie, obacz: Kumelski N. 
Niedola, obaoz: Dobrzycki. 
MJedoJc*? obacz: Madurowicz (1866). 

(MMniowioe.) Koronacya obrazu Pana Jezu- 
aa, Maryi i Józefa swigtego w Miedniewicach. 
Warszawa, 1868. 5 kop. 

— Źródła cudów i łask przeoajdostojniej- 
■zej Maryi Panny z cudownego Mieduiewic- 
kiego obrazu. Warszawa, 1841. 

— Obacz: Ulanecki 8. 

Międzybórz, obacz: Kowalewski J.: Pacyfik; 
Trwid (Szkoły); plan ec ki. 

Międzynarodowy kodeka, obacz: Wrotnowski 

(Mifjdzyrzecze.) Programma Szkoły realnej 
w Mi^lzyrzeczu z lat 1839, 1840, 1841, w 4ce, 
co roku Zeszyt 

Miejski Stan, obacz: Rozbiór; Sełtykewict. 

— Wydział, ob. Mężowie (1849); Ustawa. 

ffUpClASKI Maroni. Carmen Onomssticum, 
quo0 111. ezcell. ao Bever. D. Andreas Rawa 
Gawroński, Dei et A post. Sedis gTatia Epi- 
scopos Crac, sacratissiroae caes. reg. A post. 
Majestat, diem nominis 30. Nov. 1806 cele- 
brant! obtulit. CracoWae, typ. Uniyers., 1806, 
w 4ce, kart 4 nieliczb. + 

— Ad Andream Gawroński diem anniver- 
sarifzti introduc. celebr. Cracoviae , 1806, MIELCKE Christ. Gottlieb. AnfengsgrĄnó;* 
einer litthauiscben Sprachlehre, worin zwar 
die von dem jungern Ruhig ehemals heraus- 
gegebene Gram mat i k zum Gru n de gelegt, abęr 
mit starken Znsatzen und nenen Ausarbei- 
tungen yerbessert und yermebrt wor4en yon 

Cantor in Pillckallen. Kónigsberg, Drucfc 

und Yerlag der Hartungechen Hofbuchdruk- 
kerei, 1800, w 8ce, z przodu 10 kart nieliczb. 
i 208 *tr.. z przedmowami autora, następnie 
Jenischa Heilsberga i Kanta. Do tego dodane: 
Litthauisch-deutscbes Wofterbuch, w 8ce, str. 
352, w 2 kolumny. Deutsch-litthauisches Wor- 
terbuch, w 8ce, str. 576, w 2 kolumny. 3 tal. 
15 sgr. + 

Mielecki (Mielyeski, Mieleciut) Mikołaj, ob. 
Łasicki. 

M1ELESZKA S. Knigele apej Zinias Drau- 
gistas nuosituriejimo. Petropilie, 1846, w 12ce, 
str. 36. 

Mieleyczyce, obacz: Szantyr. 

Mfejżyńska, obacz: Śtablewski. 

MIELZIŃSKY Ignacy (hr.). Memoire sur nne 
larve, qui devore les Hel ix Nemoralis et sur 
insecte auquel elle donnę nsissance, par le 

Comte membre de la Societe helvetique 

des sciencea natur., correep. de V adminjstra- 
tion du Mueee academiaue de Geneye et męm- 
bre de la Societć de Pnilos. de Geneye. (Luę 
i la Soc. de phys. et d' hist. nat. de Geneye 
le 4. Sept. 1828). Cześć II. Recueil de la 
Societe de Phys. et d' List. natur, de Geneye 
1824. (Odbitka). Geneye, J. J. Pascboud, impr. 
Paris cbez Paschoud, 1823, w 4ce, kart 2, 
str. }2 i tabl. + 

MIELŹYŃ8KI Maciej (urodź. 1799 1 w Marcu 
18^0). Bemerkung zu den Werken des Herrn 
Dr. Spazier: Dembińskie Feldzug nacb und 
in Łitthauen, und: Gescbichte des Aufetandes 
des polnischen Yolkes in den Jahren 1830— 

1881, yon Aus dem Polnischen ubersetzt 

yon A. Z. 8trassburg, 1888, w 8ce, str. 76, 
z 2 mappami. 

Miar Wojciech (f 1881). Tłómaczył: Rasyn 
(Adromaka); Tasso (Jerozolima, przekład kil- 
ku ksiąg); Lafonten (Bajki). (Wszystko w ręko- 
pisie). 

MJERNICKI Fr. Elementarz do ćwiczenia się 
w polakiem czytaniu. Wydanie 22. Świeć, W. 
Moeser, 1869, w 8ce, str. 70. 

— Tablice ścienne do czytania. Berlin, 
1852, fol., 32 ark. 

Miernictwo (Geometrya, Geodozya), obacz: 
Jarmund (1861); Muklanowicz (1852); Schod- 
ling; Wrześniewski W.; Zaborowski Ignacy. 

MIEROSŁAWSKI Ludwik (ur. 1618). Appen- 
flice a la n-lation de la Campagne de Siecle. 
Sain Cloud, Bettin Mundar, 1849. 

— A perć u rapide sur l 1 bisioire uniyer- 
selle. Paris, 1836. 

— Beri eh te u ber den Feldzug in Baden. 
Zweite Auflage, mit 1 litogr. Kartę in fol. 
MIEROSŁAWSKI Bero, Jonnt Sohn, 1849, w 12ce, itr. 53. — Le camp roulant de (Lyon, detant le 
miniMere de la guerre, Ib commiasion des 
marchea et 1' Assemblee nationale, avec une 
planche sur l' emploi du sac boaclier, par 

le General Paris, impr. et libr. Dumaine, 

1873, w Sce, «tr. 127. 2 franki 50 centim. 

— Kritisclie Darstellung des Feldzugea vom 
Jahre 1831 imd hieraua abgeteilete Itegehi 
fur Nationalkriege. Aul dem Poltiiicben Ober' 
aetzt mit Anmerkungen veraehen v>n einem 
preussiBchen Officier R. von K II Bandę. 
Berlin, Behr, 1847, w Sce, Btr. 671 i 11 pla- 
nów. 4'/, tal. 

— Dćbata entre la róvolution et la contra- 
reroiution en Pologne par quelqu'un, qui ne 
dit que ce qu'il penso, maia qui ne peiil pan 
dire tout ce qu'il uenae. Leipztg, Erneet Keil, 
iroprim. Alei. Wiede, 1848, w Sce, str. 120. 

— Defenae de prononcee le 6. Aout 

1847 devant la Cour Criminelle do Berlin. 
Parit. 

— Piecours pronooce derant le Tribuna) 
a Berlin le S Aout 1847. Poaen, Scbimier, 
1847, w Sce, str. 16. 1 alp. 

— Proces de» Polonnia. Diacours prononce 
le 5. Aout 1847 devant In Cour crim. de Ber- 
lin. (Eitrait de la: Zeitungshalle). Bruzellea, 
Vofrler, typ. Marchal, 1847 — 8, atr. II i 48. 
6 egr. -f 

— Dokument* urzędowe do dziejów Orga- 
nizacji Jeneratnej Powalania narodowego w 
latach 1863, 1864. Paryi, druk Maulde i Re- 
nou, 1864, w 8ce, karta 1, str. 166 i karta 1. 
3 franki. + 

— Les fananairae polonaiaea. Proteetation, 
■ree prićre d' inaertion int«gra1c ou parti- 
elle daris toiis lea io umai ix, ecrita en fran- 
caia. Paria, 1870, w 8ce, Btr. 16. 1 frank. + 

— Gra strategiczna, z kartami geografiez- 
nemi. Paryż, 1860. 

— Iliatoire de la Coinmnne polonaiae du 

X. aa XVIII, aićcle par le General Berlin, 

Schneider et Cie, impr. Gust. Lange, 1856, 
w Sce, atr. 2 i 66. 50 oent. + 

— Hiatoire de la rćvolution de Pologne pre- 
cedee d' une apecu rapide sur 1' hiatoire uni- 
yerselle et d' une etude delaillće des moeurs 
da cornctere et de la servitude du peuple 
polonaia depuis 1815, ju«qu'en 1835, avec car- 
tea et piana topographiqueB. 3. Vol. Paris, 
EuBt. JanuHzkiewicz, impr. Laurent, 1836— 
88, w 8ce, Btr. 338, 474 i 692, z mapa,. 16 frank. 

— Toi, 2de edit. 8 Vol. PariB, 1838, w Bce, 
18 frank. — Jen itrategique. Bern, 1648, w 12c*, 
atr. 38, a mapa Węgier. 13 frank. 

— Jeu g£ographique et »trategique, par.. .,. 
General Profeateur de hiatoire et de geugra- 
phie na\ ecolea militairea, foreatiera de la 
marinę, z kartą kolorowana. Paria, Depot ołm 
M. Antony, impr. Martinet, litogr. pruć Ada- 
ma Pilińakiego, fol., kart nie). 2 i 1 mapa.. » 

— Inatrukcya powBtańcza, Tom I. Pani, 
1862, w I2ce. 

— W kraju a za granica. Paryi, druk L. 
Martinet, 1661, w Sce, atr. 4. -t 

— Kura puhliczny Sztuki wojskowej. To- 
mów 11. Kura I. i II. Rozbiór kampanii 1631, 
przez Ludwika Mierosławskiego, wydal Jozef 
Wysocki. Paryż, nakład Jana Led och owakie- 
go, n Królikowskiego, 1842 — 1845, w 8ea; 
Tom I, atr. 277 i 5 tabl.; Tom II, atr, 21*, 
2 kart i VIII tablic. 8 tal. 20 sgr. + 

— Kura Sztuki wojskowej. Rozbiór kryty- 
czny kampanii 1831 roku i wywnioskował* 
z ni<-j prawidła do wojny narodowej. CnW 
111. Oddział I. Tom I. Pa"rvż, druk Bourgogne 
et Martinet, 1845, w IGce, atr. 511 

7, mapp 3. 10 frank.; zuii. 6 frank. + 

— Obaca: Powstanie; Rozbiór. 

— Lettrc do L. M. au General Pfuel. Pomo, 
1848. 8. 

— Lettre dn General aa Major Braza- 

wicz en reponse a cełie de M. Joa. Cwiereaa- 
kiewicz dit Card en datę du 29. Janir. 1866. 
Geneve, impr. Pfeffer et Puley, w Sce, nr. 
16. + 

— Żelazna Maryna. (Wierae). Paryż, drak 
Bourgogne, 1836, w 16ce, atr. 84. 4 zip. 

— Mćmoire juatificatif dans le debat entre 
1' organiaation generał dea forces polonaiaea 

cl aea adyereaires, par le Gi-neral SL G»r- 

maiii, impr. Toinon et Comp., 1864, w 8e«, 
atr. 31. 1 frank. + 

— To*. Bez w. m. (London), Dumioerai, 
1864, w 8ce, atr. 96 (?). 1 frank 50 ceutim. 

— Mćmoire Bnr la ąoeation polonaiBe adrea- 
eć a la naiion Hri(annique. Lond 

neray, 1855, w Sce, str. 24. 1 frank 66 centim. 
'/, tal. 

— A monaieur le redactenr de la Gaietta 
de Cologne. (Odpowiedź na list Breutano i 
8 Nov. 1849). Paris, 1849, w Sce. 

— Mowa która miał w jgzykn francui- 

kim przed Senatem kryminalnym Sfdu kame- 
ralnego w Berlinie na dniu 5 Sierpnia 1847. 
Poznań, druk Reyznera, 1847, w8ce, str 22. + 

— Mowa miana na po«iedzeni>i Budowem 
d. 3 Sierpnia. Lipek, nakład Erneata Keila, 
druk Breitkopfa, 1847, w 16ce, str. 21. 4 

— Mowa przed Sądem kameralnym w Ber- 
linie, miana w d. 3 Sierpnia 1847. (Z tłóma- 
czeniem obok niemieekićm : \'erlheidigiingi- 
rede vor dem Kaimnergerichte zu Berlin ano 
3. August 1*47, in polnischer Sprache gehal- 
ten. Mit gegeuuberetebender dentachen Ueber- MIEROSŁAWSKI. 126 setzung. Berlin, Hayn, 1847, w 8ce, str. 17. 
12 gr. 

— Toi, dritte Aufłage (po polsku i nie- 
miecka). Berlin, 1847, w 8ce. 

— Mustra kosynierska. Pary*, 1861, w 12ce. 
1 frank. 

— De la nationalitć polonaise dans V eaui- 

Hbre earopeen par le Gćnóral Paris, Gna- 

mer ot, impr. L. Martinet, 1856, w 8ce, str 
XV i 531. 26 alp. 20 gr. + + + 

— Kie dopuszczona do dziennika „Niepod- 
ległość* Odpowiedź Jenerała Mierosławskie- 
go , na napaść wymierzona, przeciw niema 
Nr. 99 i 100 w tejże „Niepodległości" przez 
Zygmunta Miłkowskiego. Paryż , czytelnia 
Towarzystwa demokratycznego, 31, Chausee 
du Maine, 1869, w Qce, str. 20. 1 frank. 

— Notę sur le licenciement de l' Ćcole 
rnilitaire polon aise en Italie, ou rćponse au 
Compte-rendu insćre dans „l 1 Opinion natio- 
nale" du 1 Juillet 1862. Paris, 1862, w 4ce, 
atr. a 

— Notiser, Historiska, geografiska och sta- 
titieka, hemtade ur Miei oslawskis arbete: „De 
la nationalite polonaise dans l T equilibre Euro- 
peen.* Stockholm, C. M. Thimgren, 1863, 
1 ark. fol. med. karta Ófver Pohlen, fore dess 
delning, of J. Mankell, lith. och tryckt hoe 
Abrah-Lundquist et K. 

— Notice sur les sacs bouoliers. (Eztrait 
des journaux le Temps et Y Opinion natio- 
nale). Paris, Kbraire Dumaine, 1869, w 8ce, 
atr. 16. 

— Okólnik z dnia 10 Stycznia 1861 roku. 
Genua, 1861, w 4ee, str. 4. 15 cent. 

— Okólnik pod datą Igo Listopada. Genua, 
1861, w 4ce. 15 cen tira. 

— Pogląd historyczny na rewolucyą 1831 
rokn ze strony wojskowej. Paryż, 1845, w 12ce. 

— Powstanie narodu polskiego w r. 1830 
i 1831 od epoki, na której opowiadanie swoje 
zakończył Maurycy Mochnacki z mapą teatru 
wojny i czterema kartami topograficznemi 

przez Wydane nakładem posła Jana Ledó- 

chowskiego (z 4 mappami). Paryż, druk Bour- 
gogne et Martinet, 1845—46, w 8ce; Tom I, 
atr. VII i 725; Tom II, str. VIII i 631. + 

— Powstanie narodu polskiego w r. 1830 
i 1831 od enoki, na której opowiadanie swoje 
zakończył M. Mochnacki. Tom III. do V. Tom 
III. a mapą wybrseźów Wieprza. Paryż, w 
Komisie K. Królikowskiego, 1865, w 12ce, 
atr. X i 703. 10 frank. 

— Tom IV. Tamże, 1867, w 8ce, str. XII 
i 591. 3 Ul. 10 sgr. 

— Tom V. Tamże, Księgarnia Łuxemburg- 
ska, 1868, w 12ce, str. XX i 788. 3 tal. 10 sgr. 

— Obacz: Kora Sztoki wojskowej ; Rozbiór. 

— Powstanie Poznańskie w r. 1848 w kształ- 
cie objaśnień do Jędrzeja Moraczewskiego 

powieści, opisał Paryż, druk Martineta, 

1853, w 12ce, str. III i 255. 1 tal. 15 sgr. — Toż, wydanie pomnożone, z mapą obja- 
śniającą. Paryż, w drukarni L. Martineta, Księ- 
garnia polska, 1860, w 8ce, str. 482 i karta 
operacyjna. 6 frank. + 

— Precz z maskami. Paryż, 1870. 

— Protestation contrę la politiąue polo- 
naise des Czartoryski. Bruxelles, impr. Dehou,. 
1855, w 8ce. 1 frank. 

— Przemowa na XXVIII, rocznicę powsta- 
nia Listopadowego do młodego pokolenia. 
Paryż, w 12ce. 5 frank.*, zniż. 10 sgr. 

— Przemowa na XXIX. rocznicę powsta- 
nia Listopadowego „Narodzie przebudź się.* 
Paryż, 1859, w 16ce. 4 franki. 

— Pugaczew, wiersz. Paryż, 1836, w 16ce. 
4 złp. 

— Rapports sur la campagne de Bade. 
Berne, 1849, w 8ce, str. 50, z planem. 5 frank. 

— Redę gehalten yor dem Criminal-Senat 
des Kammergerichts zu Berlin ara 5. August 
1847, sus dem Franzosischen. (Berliner Zei- 
tungshalle vom 13. August 1847). Posen, Druck 
von M. Busse, 1847, w 8ce, str. 24. 2'/, sgr. 

— Regulamin piechoty, jazdy, artylleryi i 
służba obozowa. Paryż, 1861, w 8ce. 2 franki 
50 centim. 

— Regulamin artyleryi. Paryż, 1861, w 12ce. 
1 frank 50 centim. 

— Regulamin jazdy. Paryż, 1861, w 12ce. 
1 frank 50 centim. 

— Re lat i on de la campagne de Sicile en 
1849 par un aide de camp du General Mie- 
rosławski (podpisany J. J.), avec un appen- 
dice du General Mierosławski. Paris, Garnier, 
Dutertre, 1849, w 8ce, str. 64. (Mierosławski 
sam ma byó autorem, podpisawszy J. Jerz- 
manowskiego). 5 frank. 

— Reponse aux depeches de M. de Circourt 
charge <T affaires de France a Berlin. Paris, 
impr. P. Renouard, 1848, w 8ce. 1 frank. 

— Derniere reponse du General Mierosław- 
ski a M. Michel Bakounine. Paris, imprime- 
rie de L. Martinet, 20. Janvier 1868, w 8ce, 
str. 4. (Gratis rozdawano). 

— Rodacy t (Odezwa Dyktatora w Lutym 
1863), fol., 1 str. + 

— Rozbiór krytyczny kampanii 1831 roku 
i wywnioskowane z niej prawidła do wojny 
narodowej. (Tytuł ogólny pierwszy: Kurs 
Sztuki wojskowej Część III.) Paryż, drukiem 
Bourgogne et Martinet, 1845, w 6ce; Oddział 
I, str. 511, kart 3, mapp 3; Oddział II, str. 
813, kart 3 i mapp 3. + 

— Szachy polskie. Berlin, 1848. 

— Objaśnienie gry szachów. Berlin, W. 
Bothe, b. w. r., w 8ce, str. 16, tablic 5. 

— Szuja, wiersz. Paryż, 1835, w 12ce, str. 
57. 3 złp. 18 gr. 

— Tableau de la premierę epoąue de la 
Revolution de Polognej orne de i portraits 136 MIEROSŁAWSKI - MIEROSZEWSKI. et np plan. Bes*ncon, Deii typogr. Grandę- 
Bue, 1B33, w See, atr. 349 i I plan. fi frank. + 

— La taohe de Caine par Notte de Vau- 

Fleaii* Ips bu (Innym od swej matki). Tomów 
1. furia, Souyerain, 1841, w 8ce. 16 frank. 

— Obaea: Bcleslai. 

— Taiikaakritl ófver poUka fragan, tille- 
(rnsd engelska nstionen Ófrersattning Med- 
forord sf .7. Henkel). Stockholm, C M. Thim- 
gran, 1863, w Bce, str. VII i 60. 60 ore. 

MIEROSŁAWSKI Ludwik I Józef WYSOCKI. 
Okólnik a dnia 23. Lutego 1661 r. Psryi, 
1861, w 4ce, Itr, 4. 16 oentim. 

— Okólnik obejmujący: „Przegląd Danych 
•tanowUk," a dnia 10 Maja 1861 roku. Faryi, 
1861, w 4ce. 60 centim. MIEROSŁAWSKI Lud. I SZNAJDE (Jenerał) 

Bflgulamin piechoty, kswaieryi i artylleryi 
wraz a instrukcyą dla powstańca i stuibę 
obozową. Paryi, 1846. 

— Toi, druga edycya. Lwów, 1848. 
(Miorojławski L) Declaration de 1' associa- 

tión demouratiąue polon&ise , prósidee par 
le General Louis Mieroalawiki, relatireroent 
a 1' attentat Berezowski. Paris, 12 Juin 1867, 
w 8ce. I frank. 

— Generał Mierosławskij generalnyi orga- 
nizator naoionałnoj zagranicznoj polak, armii 
i Achilles Bonoldi, wilenakoj fotograf, tano- 
meictcr, pieweo i gławnyj agent nacionaln 
pranit. oddiela Litów. Prowincyi. (Odbitka 
■ Wileńskiego WiesŁnika). Wilno, tip. Kir- 
kora, 1864, w 8ce, atr. 10. 

— Mana Mi ero sławskiego przed bitw% pod 
Miłosławiem. Drukiem Karola Kirscba w By- 
tomiu, w 8ce, i karta. 4 

— Obacz: Baczność; Bakunin; Bri»e;Bne- 
iański; Chotomski Wł. [Żale kosyniera, 1863); 
Chodźko L. (Hist. de Pologne. 1846); Ćwier- 
citkttwlezi. (L*ttre);D.G. (Kilka słów, 1861); 
Garibaldi ; Goehrlng C. ; Janowski J. H. ; Jerzma- 
nowski (Relation); Klaczko 1. (Katecbitm nie 
rycerski, 1869); Komfiaya (1870); KMlilkl Wł.; 
Mazurkiewicz W. (1864); Miłkowski Zygmunt 
(1863); Ofberg (Beleuchtuug, 1648); Rybiński 
M. ; Sprawozdanie Komissyi (1870); Sprawy; 
Wiśniowski T. (Wtył); Wysocki lozef (Kura). 

NIEROSZEWSKA Lucyna. Albo katolicyzm, 
albo dzicz pogańska, łtsut oka na stan Eu- 
ropy z powodu wojny wschodniej. (Przekład 
i franouzkiego Lucyny Mieroszeaskiej). Parył, 
druk L- Martinet, 1866, w 16ce, str. 84. + 4 -\ 

— Ksiąiectka (Mała) dla małych dzieci 
prsez L. M. z drzewor. Kraków, Wydawni- 
ctwo dzieł katolickich, 1861, w 16ce, str. 80. 
20 agr. 

— Marynia (Mała) czyli Przygotowanie dzie- 
ci do pierwszej Ko mm u ni i , z angielskiego, 
dziełko matkom poświecone. Warszawa, druk 8. Orgelbrand*, 1864, w lfloe, itr. 127, nici. 
3 i 169, nieliczb. 3. 8 słp. 

— Hanka czytania ułatwiona. Nowy ele- 
mentarz dla takołek i ochronek polakach, MM 
L. M., ozdób. 2 litogr. rycinami. Wari 

u Dzwonkowskiego, 1662, str. 167. I atr 

— Rady praktyczne o początkowo]., wych- 
waain dzieci. Epoka od' I. do V. roku pi 

L. M. Warszawa, druk Al. Ginss, 1866, w Bu 
atr. LVIII, 630 i II. 1 rub. 80 kop. + 

MIEROSZEWSKI lacek (były Senator Rze 
csypoapotitej krakowskiej, uroda. 1771 + 1861 
Uwagi nad pismem pod tytułem: Posag Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego prze* J. M. Kra- 
ków, dmk St. Cieszkowskiego, 1650, w - 
atr. 41. 4 

(W Katalogu Baumgardtena mylnie Mul; 
kowaki Józef za autora podany). 

— Obacz: Heolaztwiki; Woraniu ,;>,.. 
z powodu pogrzebu, 1830). 

MIEROSZEWSKI Ignacy (t 1864). A u i Bear 
nai* & 1' occaaion de 1' inauguration de i> 
StHtue de Hecri IV. (Poezji). Pan imjr 
Yignanoourt, 1648, w 8ce, str. 12. 

MIEROSZEWSKI Ju (uroda. 1789 ł 9 Lut- 
pada 1867). Hymn powitawcsy zwłoko w i. \ 
Księcia Józefa Poniatowskiego przowi. . 
do Krakowa w dnin 22 Lipca 1817, w cm 
1 karta. 

— Nowy Komeniusa. Wiedeń, autor, druk 
L. Sommera, 1861, w 8ce, str. \l i 432. 5 |E 

— Nekrolog odczytany przez Pi •; . ! 
cego na posiedzeniu Towarsystwa Dobroczyn- 
ności dnia 16 Listopsda 1823 r. w Kra kow fa, 
(o X. Jerz. Mieroszewskim), w 4o«, pół ark 

— Obrona Stsnisława hr. Wodzie]*. [w 
Lutym. Z Gońca krakowskiego, Nr- 42.). Kra 
ków, 1831, w 4co. 

— Raut oka polityczny na obecny ajaa 
Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. Ki » 
ków, 1828, w 8ce, str. 62. 4 

— Wokabulara polityczny. Wiedeń cack.i: 
kami J. A. Massanitza, 1862, f Bce, atr. tu - MIEROSZEWSKI Snbieiław. JUul oka obj 

watelski po za siebie i przed się. Bertn Księ- 
garnia Abad, nakład ksie,g. Grosa i B 

, w 6co, atr. 80. 20 sgr. 

Tuz. Ciąg dslszy. Lipsk, w Komisie ) 

A. Brockhauaa, 1864, w See, str. III i liz*. 
"1 agr. 

— Stimme eines Polen uber diagegenn a."- 
gen inneren Yerhaltnisse Oesterreichi roj 

B. M. Wien, Verlag der Mochitaristen Cou 
gregBtion, 1865, w 8ce, str. 40. 4 

— Szkic dwuwiekowej polityki polskiego 
narodu. Wiedeń, Czerniak, 1867, ji 8ce, atr 
""" i 13-260. 2 «tr. 60 kr. + 4 + MIEROSZEWSKI — MIERZYŃSKI. W MIERBSZEWBKI Stanisław (uroda. 1756 f 

1824). Głos JW Reprezentanta W. M. kra. 

kowikiej Gminy IV., na Sessyi sejmowej d. 
10 Grudniu 1818 r. rniany, w 4ce, kart 2 nie- 
liczbowanych. 1S gr. + 

— Mowa i ubiór pism powstania Królestwa 
Polskiego. Kraków, 1812. 

— Mowa JW Sędziego Pokoju Powiatu 

i miasta Krakowa, d. 25 Lipca 1812 roku da 
Sejmiku akceasu do Konfederacyi generalnej, 
w amfiteatrze głównej Szkoły krakowskiej 
miana. Kraków, w 4co, atr. 2. 

— Prayniówienie sie J. W Reprezentanta 

W. M. Krakowa Gminy IV., na Sessyi sej- 
mowej d. 12 Grudnia 1818 r., w 4ce, kart 2. -, 

— Obaez: Kriyi. 

(Mleresz«wski Stanisław.) Ha śmierć JW, 
iw. pnia. Stanisława Mieroszewskifgo Ordy- 
natu Mysłowskiego na dain 15 Lutego 1824 
roku zapadła., w 4ce, kart 2 (wierszem) 

MIERÓ8EEW8KI Stanisław II. Z Dalmacji. 
(Osobne odbicie z Przeglądu polskiego). Kra- 
ków, drak U ni wers , 1871, w 8ce, sir. 34. 

— Kilka uwag do Rozprawy Lelewela o 
Herbach, napisał Stanisław brabia Mieroszów - 
aki. (Osobne przebicie z „Przeglądu polskie- 
go.") Kraków, nakładem Kedekcyi, w dru- 
karni L. Pasikowskiego, 1873, w 8ce , atr. 
36. + 

— Wydział Rady powiatowej krakowskiej. 
(Okólnik o zachowaniu przepisów policyj- 
nych), w 4ce, karta 1. + 

Miemnki, obaoz: Łepkowtki 1. (Dziennik 
górtto-aslaaki, 1648-9), w 8ce. -t- + + 

Mienb łan, obacz: Brak F. (Służba kawa- 
leryi). 

MIERZEJEWSKI Feliks (tłómacz). Dziecię, 
Ginx'», przełożył F. Mierzejewski. Warszawa, 
lledakcya Przeglądu tygodniowego, 1862, w 
16co, itr. 122. 

— Pogadanki ■ ekonomii społecznej, prze- 
łożył z francuskiego Feliks Mierzejewski. 

MIERZEJEWSKI H. Taryfa bypoteczna nie- 
ruchomości w mieście Warszawie i na Pra- 
li ze m rok 1870. Wnmawa, Okoński, 1870. 
S7'/» kop-; "»*• 15 kop. 

MIERZEJEWSKI Wład. Badania nad błoną 

dziewiczą, dokonane przez Dra Med Matę- 

ryal do rozalrzygiiiccin kwest vj sodowo lekar- 
skich „o (gwałceniu, ■ z 40 rysunkami, pomie- 
t/i_-(Oi>aitu na 2 ebromolit. tablicach, podał 
Tadcosz Żlobikowski. [Odbitka z Gazety lokar- 
■ kićj) Warszawa, Gebethner i Wolft', druk 
Guaif lekarskiej, 1872, w 8cc, itr. 29. 1 rob. 

— SadJebnomodiciujkoje izsleijuwarijadiew- 
ttwirnacj plewy. Petersburg, 1871. 

12 EWKI niba literackiego). Lwów, w Komisie K. Wilda, 
1665, w 8co, itr. 144. 4 cip. 

— Podole, Wołyń i Ukraina. Lwów, 18G2, 
w Sce. 2 franki 50 centiin. 

— Dwie powiastki dla ludu. Lwów, w Komi- 
sie J. Milikowskiego, 1864, w 12ce, str. 82. 
12grp. 

Mierzwa, obacz : Bickes (Ziarna) ; Fellen- 
herfl; Plater Z. (1848); Więckowski T. 

MIERZWIŃSKI Bonawentura (ksiądz, urodź 
1762 f 18-10). Jeograna ogólna zamykająca 
krótka, wiadomośó o figurze i obrocie ziemi, 
o globie ziemskim, liniuch kreślonych na kar- 
tach jeograficznych, podziale czasu i t. d., 
tudzież o pięciu Częściach świata, na która 

dzieli się ląd zamieszkały, zebrana przez 

Cześć I. Warszawa druk XX. Piarów, 1811, 
w Hce, atr. 87. 1 złp. 4 

~ Tuż, z potrzebnemi początkami o pie.- 
ciu Częściach Świata, zebrana przez War- 
szawa, druk XX. Piarów, 1817, w 8ce, str. 
93 i Dieliczb. 5. 1 złp. 15 gr. 

— Książka do czytania dla początkujących, 
po polsku, niemiecku i franouzku, pomnożona 
i poprawiona. Warszawa, 1802, w 8ce. 

— Obacz: Zaborowski (Geometry*). 
MIERZWIŃSKI J. BI. DisserUtio inaoguraljs 

dogmatico-theologica de ortn, progressa et 
fructu indulgentiarum eto. Vilnae, 1841, w 8ce. 
MIERZYŃSKI Anloni. Izsliedowanie o Per- 
seje u drewnyzh epików, logografow, lirikow, 
tragików i komików. Warszawa, w typogr. 
Iw. Jaworska go, 1872, w 8ce, karta 1, atr. 
VI i 166. + + 

— Jan 2>asicki, źródło do mitologii litew- 
skiej, ocenił Dr Prof. Szkoły głównej war- 
szawskiej. (Osobno odbicie z Rocznika Towa- 
rzystwa naukowego krakowskiego, W 50-citi 
egzemplarzach). Kraków, druk Uniwersytetu, 
1870, w 8ce, 1 karta, atr. 102. + 

— Przyczynki do mylologii porównawczej. 
1. Podania wobec oświaty. II. Bocian księ- 
dzem Wojciechem. (Oddruk z Biblioteki war- 
szawskiej). Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1867, w 8ce, atr. 38. 80 kop. 

— Przykłady do ttómaczenia z greckiego 
na polskie i z polskiego na preckie, ze sło- 
wniczkiem, zastosowane do Grammatyki Ce- 
gielskiego. Tom 1. Poznań, 1662, w 6ce, str, 
TV, 92 i 65. t 

— Toż, edycya druga, przez Żupańskiego 
zrobiona, bez zawiadomienia autora, pod tai: 

datą, z błędami ztąd pozornie jestjedućm 

i ternie wydaniem, rzeczywiście z»ś około 
r. 1864 na nowo przedrukowane. (Za pierw- 
azą eriycyą autor dostał 100 tal., za drugą 
50 tal. honorarium). 

— O dzisiejszćm stanowisku filologii. Roz- 
prawa czytana publicznie dnia 9 Maja w War- 
stwie. Warszawa, w Komisie G. Gebethnera 
Wolffa, 1865, w 8ce, str. 43. 1 złp. 10 gr, MIERZYŃSKI - MIESIĘCZNIK. — De vitti. uiurtbus, suriptis-jue latmis auli. 
Fab. Aeemi, (accedit carmen Roxolania.) Dis- 
sertatio inauguralis. Berolini, 1867, w 8ce. 
(Roxolania nis do wszystkich egzemplarz;' 
rozprawy dodana). (Rozpr. str. 88 i kart 3.) + 

MIERZYŃSKI Stanisław. Die Fabrikalion der 
aelharischeu Oele utid RiochstoiTe. Mit 21 in 
den Teal gediuckten Holzschnitten. Berlin, 
Springer, 1871, w 8ee, str. VI i 186. 1*/, tal. 

MIESES. Scbreiban oines Krakauer Israe- 
lilen sn seinen ebrintlicbeu Fiennd auf dem 
Lamie di ("hasidim betreffcnd. Brenlau, 18*2, 
w 8ce, sir. 8. r 

MIESES Hermann, Programm ciner atlgn- 
meinen Ru.'kvei*icberung - Bank Sn Wian. 
Leroberg, Druck von Poretnba, 1861, * 12ce, 
itr. 8. 

— Galicyjskie Towarzystwo zabezpieczania 

na akcye, napisał Lwów, druk E. Winia- 

rza, 1862, w 8ce, atr. 14. 15 cent. 

— Obacz: Mises. 

Miesiąc Czerwiec, 1857— 18C2, 1871, o baon : 
Ulanecki Si + 

Miesiąc Czerwiec poświecony czci najslod- 
azego Serca Jezusowego. Prteklail z francus- 
kiego. Wnrszswn, Gebethner, diuk .1. Jawor- 
skiego, 1857, w 8ce. 

— Toż, wydanie czwarte poprawne i po* 
mnożone. Kraków, nakład \V1. Jaworskiego, 
1871, w flce, atr. 287. 60 cent. 

— Jozefa Św., obacz: Małopolski. 

— Moj poświecimy ku czci Najsw. Panny 
Maryi. Lwów, Piller i Spółka, 1P60, * lHoe, 
1 alp. 15 gr. 

_ Toż. Jasło, nakład L. 1>. Sio. gi ra, drak 
A. Kusinowtkiego, J8Ó9, w I2oo, atr. 183. 

— Toż. Jasło, J. M. Stoeger, 1872, w IGce, 
■tr. 211 i 5. 

— Porównaj: Nowakowski X. Jakóo. 

— Toż, zamykający w sobie modlitwy, pis- 
ani, uwagi i litanią, dla używania przy majn- 
wetn nabożeństwie. Poznań, mklad Kejzuera, 
1858, 1850. 1 zip. 

— Obacz; Ciełowski J. (1849); Hołowinski 
Ignacy (1857). 

— Maryańaki Maj, obacz: Dziadek Ignaty; 
Nabożeństwo. 

— Maryi, Rozmyśl miii nu kuJdy dzień Maja, 
tak o taj-mnicach najśw. Maryi Panny, jako 
leż o nabożeństwie na Jej cześć. Przekład 
z francuskiego . Warszawa, nakład i druk XX. 
Missyonarzy, 1861, w I2ce, str. VIII i IOU. 
30 kop. 

— Maryi, poprzedzony modlitwami poran- 
nymi, wiec tomami i pomnożony rozmaiłem 
nabożeństwem przez L. E. Poznań, L. Merz- 
bach, 1873. 10 agr.; na welinie 16 agr. 

— Obacz: lełowicki Al. (czyli Rozmyślanie, 
1860, 5] , 63, 60', Ifldł!) i Kloczkowski X. J. (Nowy mieniąc, Nabożuuitwo lot.li; La Unia (prac* 
M. B. Cieioniewaka, 1837, 1868, wydanie oma 
1859) ; Uiserre (do Matki Boskiej z Lourdes, 
1873); Leszczyński Pr. X. (Pierwsza edycjra 
1853 r., szósta edycya r, 1862) ; M. W. {Knątka 
do nabożeństwa, 1867 r.); Nowakowski lakt* 
(Poświecony Bogarodzicy, 1865): Pr ima kaw a 
Seweryna (U stóp Krzyża, * francuskiego, 
Warszawo, 1859); Zdiarska I. (Warszawa, 
1802). 

— Marzec czyli Książka do nabożeństwa 
poświęcona wyłącznie Józefowi Św., zawie- 
raj ąca : sposób słuchania. Mszy Św., Kaboicti- 
siwo na wszystkie dni miesiąca, UnfCzyitą 
Nowennę, Przygotowanie du Spowiedzi i Ko- 
munii Św., Psalmy na imię Józef, Godzinki 
o św. Józefie, 31 Modlitw a rozmyślaniami, 
oraz pieśni 5 o św. Józefie Warszawa, Jótei 
Tomaszewski, 1853, w 16ce. 6 złp. 30 gr. 

— Toż, 1861. Obacz: lozef iw. 

— Sierpień czyli Miesiąc Serca Maryi. Ob. 
Ciemniewska M. B, (Warszawa, 1860). 

Micsiacosłow hospodarskij Iwowskij na bod 
1857. Lwów, typ, Inst. Staurop., 1866, w ftee, 
kart 16 i od str. 32—108. + 

— na 1861 bod. w lito-tipogr. J. Ctirzc-o- 
szcza i Komp. w Żilomirie, w 4ce, I karta. ♦ 

— hoziaistwennyi na 1863 god. Wilno, typ. 
Romma, 1862, w 4ce, str. 72. 

Miesiacesłow ehołinskij greko- unia takij na 
hod 1866. Warszawa, w 8ce. 

— Toż, nn 1867 liod. Warszawa, w dra- 
kami rządowej przy liommissyi rządowej 
Oświecenia, l*fi7, w Hce. str. 346. 50 kop. 

(Na rok 1867 mieści miedzy innemu Szaj 
nochy Karola: Jak sic spolacayła cbelnaaa 
Kus? Kojałowicza J. : l'ma lubelska r. 1549. 
Jiiłojeiiskicgo Prof. : O obrazie Matki Hoskify 
chełmskiej. — Przedruk z dzieła Biskupa Sa- 
s/y : Pbucniz z r. 1684 w Zamościu wydanego: 
Parafie Dyecezyi chełmskiej; Kościół prawo- 
sławny w We^-i zech i narodowy 
nów węgierskich ; Biografie Unitów ktiazy: 
Bobrowskiego, Tupalskiego i HunioliekiegwL 

— (Cłiołmskii greko unialskii) na 1SG8 Ini 
(wysokoanyi) s prilożeniem portretu gosnda- 
ria Imperatora rinunka , izobrazajuszczawo 
bielawieskuju stołplenskuju baszni, karty pri- 
wiglenskawo krają (10. G u ber n ii Carstwa pol- 
skawo) i Katknwo adres* kalendaria. War- 
szawa, w typogr. Jaworskiego, lt*tl8, w Sce, 
str. XLV, 142 i 190. 

— Toi, na 1869 bod. Tamie. 
Obacz: Duchnowicz Al. (1868). 

Miesięcznik Cieszyński. Obraz dziejów bie- 
żących. Rok 1851, Nr. 1-6, od 26 Lipca do 
31 Grudnia. Rok !s52, Nr. 1 — 5, 
cznia do 29 Maja. (Stanowi ciąg dalszy Praa- 
gladu wypadków politycznych), Cieszyn, drak 
K. Prohazki, Redaktor Stalmach P., r. 1851, 
w 4ce, str. 48; r. 1852. w 4ce, str, 36. Kwrnr. 
talaie 1 złp. 20 gr. • MIĘSO - MIKA. 129 — Polooki. Tomów 111. Połock, druk Aka- 
demii, 1818, w 8ee, Krów 12, atr. 806, 806, 
312 i 15; w r. 1819 nie wychodził; roku 1820 
NN. Styczeń i Laty. Miesiąc Marzeo przer- 
wano w druku. + i, ob. Kułakowski J. (1818). 

Mięso, ob. Kbozycki 8. (Wędzenie) ; Littich ; 
Podręcznik (Przedaż). 

Mięsopust abo tragio-comedia na dni mie,- 
sopustne nowo dla stanów rozmaitych zabawy 
podana. Roku Pańskiego 1622, w 4ce, bez 
miejsca druku. Przedrukował Wójcicki w Bibl. 
etar. pisany polskich, 1854, Tom VI, str. 849 
do 409. 

Mieszczanie, obacz: Miejski; Staluta. 

Mieszczanin polski (Tygodnik dla nauki i 
zabawy). Wychodził we Lwowie co Sobota 
po jednym arkuszu. Wydawca Karol Wild. 
Odpowiedzialny Redaktor Lucyan Tatomir. 
Bok 1868. Lwów, z drukarni E. Winiarza, 
od 9 Listopada do 26 Grudnia Nr. 9. Styczeń, 
1864, w 4ce, razem str. 100. 1 złr. + 

(Treść: 1) Artykuły wstępne, Rozprawy 
ekonomiczne i soeyalne \ 2} Rozprawy histo- 
ryczne, Życiorysy ; 3) Rozbiory ; 4) Poesyo ; 
5) Powieści (J. Zach ary asie wic za i Władysł. 
Łozińskiego); 6) Zapiski handlowo -przemy- 
słowe, Różności, Rocznice historyczne). 

Mieszkania nawodne, obacz : KJrkor (w Spra- 
wozdaniu Akademii Umiejct, 1874); Libelt; 
Pawlicki 8. 

Mieszkaniec Krakowa, obacz : Wężyk Franci- 
szek (1828). 

Mieszkania, obacz : Lette. 

MIETELSKI Teodor. Kazanie o wolności pod- 
danych przez X przy ogłoszeniu prawa 

nadającego wolność poddanym w Księstwie 
Warszawakiem. 1808, w 8oe, str. 81. 1 złp. + 

— Kazanie miane na pogrzebie JW. Im ci 
księdza Michała Franciszka Karpowicza pierw- 
szego Biskupa wigierskiego, Orderu św. Sta- 
nisława Kawalera, przez w kościele kate- 
dralnym wigierskim d. 12 Grudnia 1803 r. 
Białystok, a drukami Jana Appelbauma JKr. 
Mci Kowowsehodnich Prusa nadwornego dru- 
karza, w 8ee, str. 55. 

— Kąsanie o różnych odmianach świata, 
a szczególniej tych, które sie stały w wieku 
XVIII, w Narodach, Rządach, charakterze i 
opinii ludu, w naukach i świetle rozumu; 
a uwagą nad przyczyną tych odmian i oo 
przedsiewziąść ma rodzaj ludzki, aby wiek 
nowy byl dla niego szczęśliwym, miane przy 
saeagcia XIX. wieku i obchodzie stóletniej 
pamiątki założenia Królestwa Pruskiego, przez 
~ w Goniądzu 1 Stycznia 1801 r. Źa po- 
zwoleniem Rządu i Zwierzchności duchownej, 
w drukarni XX. Bazylianów w Supraślu, w 8ce, 
str. 48 i przypisów historycznych £5 kart nie- 
liczbowanych. 

Migdały ziemne, obacz: Christ 
Migae (Krzyż, 18J0) 7 obacz : Bbsiile. MI6NET M. Życie Franklina, spolszozył An- 
toni Nalepiński. Warszawa, Redakcya Prze- 
glądu tygodn., 1878, w 16ce, str. 196. 40 kop. 

Mignet Fr. Marie Aug. (urodź. 1796), obacz: 
Bignon; Bourienne. 

Mignon (Opera), obacz: Thomas Am. 

MI6URSKI Winc. (t w Wilnie 1863). Pamię- 
tniki z Sybiru. Lwów, Karol Wild, 1863, 
w 8ce, str. 250. 2 złr. 50 cent. 

Migrena, obacz: Madejski E. (1874). 

.MlłłANOWIGZ Jan (ur. 1788 f 1814). Prze- 
kład Eurypidesa: Orestes (w Miesięczniku 
Połockim, 1818); Sofokfesa: Edyp i Homera: 
Illiada są w rękopisie, tudzież Eurypida, Phoe- 
nicii. 

MIKA Jan (ksiądz, uredz. 1795 w Willamo- 
wicach, f 1868). Ćwiczenia się, w nabożeń- 
stwie dla młodzieży katolickiej obojga płci. 

— Toż, wydanie wtóre, poprawne i pomno- 
żone. Za pozwoleniem Zwierzchności. Bochnia, 
druk i nakład A. Sonka, 1829, W 16ce, str. 
127. + 

— Porównaj: ćwiczenia. 

— Dziennik albo Krótki sposób nabożeń- 
stwa codziennego, przez X. J. M. P(roboszcza) 
P(odgórskiego) poprawiony i pomnożony. Za 
uchwałą duchownej i świeckiej Zwierzchno- 
ści. Bochnia, druk i nakład Antoniego Sonka, 
1831, w 12ce, kart 10, str. 258 i karta 1. + 

— Groszówka dla dzieci niechodzących do 
szkół. Bochnia, druk i nakład Antoniego Son- 
ka, 1830, w 8ce, kart nieliczb. 16. + 

— Toż. Tarnów, nakład X. K. J. Miki, druk 
J. Karnstadta, 1886, 12 kart nieliczbowanych. 
6 kr. m. k. 

(Także p. t. Nauka czytania pisma pol- 
skiego). 

— Hymni et preces in asem studioeae ju- 
ventutis in G. R. Gymnasio Bochniae. Editio 
prima. Bochniae, 182.. 

— Toż. Editio seounda. Bochnia, typ. A. 
Sonek, 1830, w 12ce, str. 519. + 

— Książka kalwaryiska czyli Uwagi, modli- 
twy i t. d. Bochnia, risz, 1842, w 8ce. 

(Jest to przedruk dzieła: Prowiant podró- 
żny. Kraków, 1702, z poprawą stylu). 

— Nabożeństwo do św. Jana Ewanielisty 
Patrona swego, w którćm żywot jego chwa- 
lebny się zamyka. Bochnia, druk i nakład 
Antoniego Sonka, 1630, w 12ce. + 

— Ojcze nasz określone. Bochnia, druk A. 
Sonka, bez wyr. r. (1880), w 4ce, 1 karta nie- 
liczbowana. + 

— Najnowszy Złoty Ołtarz wonnego kadze- 
nia przed Stolicą Bożą, t. j. Modlitwy i Pie- 
śni rozmaite, które duch gorący na wonność 
Panu Bogu słodkości chwały Jego ofiarować 
może Za dozwoleniem świeckiej i duchownej 
Z wierzch u ości. Bochnia, druk i nakład A. 
Sonka, 1828, w Sce, kart 6, str. 325 i kart 2. + 

17 MIKA - MIKLASZEWSKI. — iifficyura codziennie kn potrzeb duszy 
zaspokojeniu ułożono przez X. J. M. Za uchwa- 
leniem obojga Zwierzchności na nowo do 
druku podane. Bochnia, Fisch, 1843, w 12ce. 

2 zip. 

— Najnowsze offieyum kn lepszemu potrzeb 
duszy zaspokojeniu, ułożone przez X. J. M. 
Bochnia, druk i nakład A. Sonka, 1830, w 
16ce. + 

— 1'usteloik na Podkamieaia otyli Dziesię- 
cioro Bożego przykazania przez niego wykła- 
dane i bibliowemi opowiadaniami objaśnione, 
a przez X. J- M. K. T. do druku podane. 
Lwów, PMer i Sp., 1839, w 12ce, z rycin. 
1 zlr. 10 gr. ; zniż. 18 gr. 

— Wybór nabożeństw różnych na poiytak 

ludzi pobożnych, przerobiony przez Za 

dozwoleniem C k. Cenzury. Bochnia, druk 
i nakład A. Sonka, 1830, w 12ce, kart 6, etr. 
280 i kart 3. 2 złr.; na papierze welinow. 

3 zip. 18 gr. + 

— Zabawa duszy młodocianej czyli Modli- 
twy na rano, do Mszy, Spowiedzi i Kommn- 
nii św. w powszechnej potrzebie i na wieczór. 

Dla dzieci, przez Proboszczu Willamow- 

akiego. Bochnia, druk i nakład A. Sonki, 1830, 
w IGce, str. 67 i karta 1. + 

— Zabawa święta duszy mlodociannej czyli 
Krótkie nabożeństwo dla dzieci. Wydanie 

drugie poprawne i pomnożone, przez 

Bochnia, Piscb, 1841, w 32ce. 12 gr. 

— Toz, wydanie nowe poprawne i pomno- 
żono. Bochnia, druk Pisza, 1854, w IGce, etr. 
72 i 1 rycina. + 

— '! oż, wydanie nowe poprawne i pomno- 
żone przez Tamie, 1858, w IGce, etr. 72. 

Od do 16 kr. 

— Toz, wydanie nowe pomnożone. Tamże, 
1809, w 24ce, itr. 106 i II. + 

— Obacz: Chmielowski Joachim (Bieg roku, 
1831). 

(Mika). Mowy pogrzebowe miane przy zwło- 
kach ś. p. X. Jana Kantego Miki, Kanonika 
katedralnego Tarnowskiego, Radcy Konayato- 
rza i Sądu Biskupiego małżeńskiego, exami- 
natora, wice -dyrektora c. k. Gimnazyum Tar- 
nowskiego i Rektora Seminaryum Biskupiego 
wysłużonego, obywatela honor. m. Tarnowa, 
zmarłego w Tarnowie dnia 26 Marca 1868. 
Pamiątka. Tarnów, druk i nakład A. Rusi- 
nowakiego, w 8ce, str. 23. (Obejmuje mowy 
Michała Króla i Józefa Marto aiewicza). + 

— Obacz: Paschalis; Szmld Krzysztof (Hen- 
ryś z I ■:.chenfal», 1831); Wujek; Zabawa (Sanok, 
1858). 

Mikiewłcz Antoni, obacz : Antoniewicz K. 

MIKIEWICZ Andrzej (ksiądz). Krótkie Homi- 
lie na niedziele w ciąga roka przypadające, 
oraz i na wszystkie uroczyste Święta. Lwów, 
PillŁ-r i Spół., 1827, w 8ce, str. V i 182, 1 
i 161. 12 zip. — Toz, dla wygody początkowych Kaplj- 

nów, napisane przez księdza Plebana Stri- 

szęcińskiego. Drogie poprawne i powiększeń 
wydanie. Tomów II. Lwów, nakładem Fran- 
ciszka Filiera, 1829, w Sce, str. 884. 2 zfc t 

— Toż, napisane przez księdza Karni- 

nika Scholastyka Kapituły Tarnowskiej, byle 
go Plebana w Straszęcinie. Wydanie trzecia 

C zwiększone homiliami na święta uroctyH'. 
omów III. Lwów, 1840, w 8ce. 2 tal. 

— Katechizm parafialny dla użytku W- 
chrześciańako-katolickiego. Wydanie trzeci-' 
poprawne. Lwów, Milikowski, 1840, w Set 
str. IV i 88. 

— Kazanie O męce, śmierci, zmartwych- 
wstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Zbitt 

cielą naszego, napisane przez ks Lwó«, 

Piller et Comp., 1851, w Sce, str. 119. 3 ilf 

— Kazania na Święta uroczyste , wedlac 
obrządku Kościoła katolickiego w całym roli 
przypadające, napisane przez Lwów, Fran- 
ciszek Piller, 183.', w 8ce, str. 259. + 

— Toż, wydanie drugie poprawno i powie- 
szone. Lwów, Piller i Sp., 1844, w Sce, itr- 
248. 5 ztp. 15 gr. 

— Kazania przygodne, z dodatkiem ino* 

Ejgrzebowych wiórowych, napisano pns>- 
ziekana Pilźnieiiskiego, a Plebana 8tMM| 
cińskiego. Lwów, Piller i Spółka, druk Z»U 
naród, imienia Ossolińskich. 1834. w Sce, *'■'- 
235. 5 złp. 16 gr. 

— Książka do nabożeństwa dla obojga ple 
chrześciańako-katolickiego wyznania, i " 
uchwaleniem Najprzewielebniejazego X. Wo;- 
tarowicza, Biskupa Tarnowskiego, do druta 

Eodana przez...,. Kanonika i Scholastyki, 
yłego Plebana w Straszęcinie. Wydanie m 
prawne. Bochnia, Pisz, 1850, w Sce. 1 rif- 

— Nauki parafialne na wzór krótkich Łszi^, 
na każdą niedzielę w ciągu roku przypis 

jącą, napisane przez Plebana Straszy 

skiego. Lwów, Piller i Spółka, 1830, w N 
str. S38. 6 zip. 

Miklaszewski Franciszek (Sędzia). Lustrwy* 
Skarbu koronnego, 1770, obacz: Niomcew- 1 
]. U. (Zbiór Pamiętników, Tom III.) 

MIKLASZEWSKI łózef (f 1833 roku). «W 
przewielebnego i najpoważniejszego B.-. ^ 
mówcy W.-, wsoh.-. naród. 1 , pols.'. e powoJu 
tak uroczystości św. Jana letniego, jako hj 
stallacyi W W. Urzędników podług 1 nowj 
ustawy konstytucyjnej, miany na posiedzenia 
W.-, wsoh.-. nar.-, d. 27 mieaiąca IV., r. ft 
5820, w 4ce, str. 19. (Znaczy 27go fJaotM 
1620 r.) 

— Jeografia ogólna czyli Krótkie opis*" 1 * 
ziemi i czyści mieszkalnego świata, dla zaei;- 
nającój się uczyó krajowej młodzi wydane, 
przez J. M. Warezawa, 1819, w Sce, str. ""■ 
1 złp. + 

— Rys Historyi polskiej, od wzniesienia aSJ 
Monarchii aż do ostatniego upadku i r *bx>' MIKLASZEWSKI — MIKOŁAJ. 131 ru kraju, z 3ma herbami, wizerunkami i 5 
map., przez..... był. R. D. A., teraz R. K. G. 
L. Warszawa, Glucksberg, 1821, w 8oe, str. 
VIII, 138 i 7 nieliczb. 4 złp. + 

— Toż, edycya draga poprawna i waźnemi 
dodatkami powiększona. Warszawa, 1822, w 
12ce, sir. 231, nieliezb. 9, map 5. 4 złp.; na 
lepszym papierze 5 zip. + + + 

— Toż, edycya trzecia, ważneroi dodatkami 
powiększona. Wilno, druk J. Zawadzkiego, 
1623, w 8ce, str. X i 146. 1 złp. 10 gr. 

— Tenże tytuł, z trzema herbami, wize- 
runkami Królów, z sześciu mappami i obra- 
zem Polaki, przez byłego R. A. D., a teraz 

R. K. C. L. Edycya czwarta, na nowo przej- 
rzana i znacznie powiększona. Warszawa, au- 
tor, druk J. Węckiego, 1829, w 8ce, str. 478 
i XXXII. Zarazem dodany Atlas. Na papie- 
rze wodnym 8 złp.; na papierze pięknym 11 
złr. + 

— Toż , z trzema herbami . wizerunkami 
Królów, z sześciu mappami i obrazem Polski. 
Wydanie piąte. Poznań, L. Merzbacb, 1865, 
w 8ce, ttr. XVIII i 264. 2 Ul. 15 sgr. 

MIKU8ZEWSKI Walenty (ur. 1839). O mało- 
letnich przestępcach osad rolnych i przytuł- 
ków rzemieślniczych, szkic ogólny. (Odbicie 
z Przeglądu sądowego). Warszawa, nakład 
autora, M. Glucksberg, druk S. Orgelbranda, 
1872, w 8ce, str. 83. 60 kop. 

— Mowa przy zagajeniu dysputy doktor- 
skiej w Moskwie 11 (23) Lutego 1872. War- 
szawa, Okoński, 1872. 10 kop. 

— O pozbawieniu wolności obwinionych o 
spełnienie przestępstwa. Rzecz publioznie 
w sali ratuszowej dnia 31 Marca 1871 roku 
wyłożona. Warszawa, 1871, str. 23. 20 kop. 

— Kilka słów o wykonaniu kary. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, str. 44. 40 kop. 

— Sprawozdanie krytyczne z dzieła A. Prins 
i H. Pergamini : Instruotion oriminelle. Refor- 
mę de V instruotion preparatoire en fielgi- 
que. Warszawa, 1872. 20 kop. 

— O sredstwach predstawlenija obwiniaje- 
mawo w snd i pereeieczenija jemu sposobów 
ukłoniatsia ot sliedstwia i suda. 

— O stanowisku prezydującego w sądzie 
przysięgłych. Warszawa, autor, 1867, w 8ce, 
str. 90. 17% sgr. + + + 

— O Towarzystwie petersburgskiem osad 
rolnych i przytułków rzemieślniczych, oraz 
jego Zakładach. (Odbitka z Ekonomisty). War- 
szawa, 1873, w 8ce, str. 35. 30 kop. 

— znaczeniu sądu przysięgłych. War- 
szawa, druk Gazety polskiej , 1867, w 8ce, 
str. 37. 30 kop. + 

MIKLOSICH Franciszek (urodź. 1812). Ver- 
gleichende Grammatik der slayischen Spra- 
chen. Erster Band. Takie tytuł: Verglei- 
chende Łautlehre der slayischen Sprachen. 
Von der kais. Akademie der Wissenschaften 
zu Wien gekronte Preisschrift. Wien, Brau- muller, 1852 r., w 8ce, str. XVI i 518. 7 złr. 
m. k. -f 

— Die Rusalien, ein Beitrag zur slayischen 
Mythologie. (Aus dem Sitzungsberichte der 
k. Akademie der Wissenschaften abgedruckt). 
Wien, in Gommission bei Gerold's 8ohn, 1864, 
w 8ce, str. 20. 4 sgr. + 

— Die Yerba impersonalia im Slayischen. 
(Aus den Denkschriften der k. Akademie der 
Wissenschaften abgedruckt). Wien, in Com- 
mission bei K. Gerold's Sohn, 1865, w 4ce, 
str. 48. 1 złr. 20 kr. + 

— Obacz: Nestor. 

MIKOCKI Leon. Verzeichniss einer grossen 
und sehr gewahlten polnischen Miinz- und 
Medaillen-Sammlung, dann einer Sammluug 
von Munzen und Medaillen aller Lander. Zum 
Behufe der óffentlichen Versteigerung, wel- 
che in Wien am 1. April 1850 beginnen wird, 
yerfasst von.... Mit 4 lithogr. Tafeln und 1 
Manzmesser. — Catalogue d' une grandę et 
tres belle Collection de monnais et medail- 
les polonaises, ainsi que d' une Collection de 
monnaies et de medailles de diyers pays. 
Redige pour seryir a V enchere publiąue qui 

aura lieu a Vienne le 1. Avril 1850 par 

Gheyalier de F ordre pontifical de St. Gre- 
goire le Grand, agent public, ciyil et mili- 
taire, et interprete jurę de la langue polo- 
noise pres les Tribunals de V Autriche infe- 
rieur a Vienne. Avec 4 tableau litogr. et une 
echelle numismatique. Wien, Beermann in 
Commission, Druck der Mechitaristen, 1850, 
w 8ce, atr. XII, 188 i tablic 5. 1 złr. m. k. 
+ + + 

MIKOŁAJ I. (urodź. 1796 t 1855). Discours 
prononce par Sa Majeste* L' Empereur et Roi 
a la Seance de deux Chambres reunies a 
V ouyerture de la dietę le 28. Mai 1830. War- 
szawa, Glucksberg, 1830, w 4ce, str. niel. 7. 

~ Toż, a la cloture. Tamże, str. 4. 

— Manifest po wstąpieniu na tron do wszyst- 
kich mieszkańców dnia 12/24 Grudnia 1825, 
fol. kart 8 i 5 alleg. + 

— Manifeste de V empereur de Russie, 

ecrit par (?) la reyolution polon. 1830, con- 
c era ant les droits, impots etc. de V ancien 
royaume de Pologne. Coutresigne par Stefan 
y. Grabowski (Russe et Polonais). 

— Manifest. Moskwa, 20 Października (Igo 
Listopada) 1831 (po polsku i rossyjsku), 1 
ark., fol. 25 sgr. 

— Manifest de P Empereur Creation de 

la Banque de Pologne. Varsovie, 1828, w 8ce. 

— Mowa Najjaśniejszego Cesarza i Króla, 
miana na I. Sessyi sejmowej w Izbach złą- 
czonych d. 28 Maja. Warszawa, 1830, w 4ce, 
str. 7. 

— Uniwersał Gara z 29 Kwietnia 1828. 

Bank polski, w 8ce, str. 6, 2 i 52. 

— Wypis z Protokułu Sekretaryatu Stanu 
Królestwa Polskiego. Z Bożej łaski My Miko- MIKOŁAJ - MIKOSZEW5KI. y I., Ceaan Wazooh Bossy i, Król polski 
■tg. eto., w Kwietnia 1837, str. 14. (O uata- 

mnin Sadu sejmowego przeciw obwinio- 
n\ ■ o zbrodnie, stann). 

~ My Mikołaj I. (Statut organicsny dla. 

ileatwa Polskiego id. 14 Lutego 1833 r.) 
[go polaku i rossyjsku), fol., etr. 14. 

i Mikołaj). Oatatnie chwile tyci* Cezarea 
Mikołaja I. Przekład i rossyjskiego. St,. Peters- - Hymn i modlitwa w dniu koronacyi 
Mikołaja. 1., Cesarza i Króla polskiego, Spie- 
OWM we wszystkich świątyniach starozakon- 
iiji-h w Królestwie Polakiem, dnia 24 Maja 
L8B9 r. Warszawa, w drakami Gluokaberga, 
w 4co. 

— Miech iyje Króli etyli Polskie Ood tara 
Qh king. Śpiew na koronacya Mikołaja Igo, 
w 4ce. 

Mikołaja. (Do Ni||.) Cosaraa Waaecb Rosayi 
i Króla Polskiego. Kraków, J. WUdt, drak 
Uniwers., 1848, w 8ce, itr. 13. + — Obrzęd koronacyi Najjaśniejszego Cesa- 
rza Mikołaja. Warszawa, 1826, fol. 

- Obaci : Potocki 8t 

- Uozncia pewnego obywatela w dnia koro- 
iiaoyi Mikołaja I. Warszawa, 1829, w 4ce. 

- Obacz: Ancelot (1826); Antoniewicz M. : 
Beaumont (1855), Bloudofl (Życia); Choinki 
T. (1B31); Desvuux; Boldmann I.; Grabowaki 
J. (1848); Hołowczyc; Jamiołkowski (Wiersz, 
1*12); Jastrzębowski Wojciech (My Mikołaj, 
IStll; Rodziewicz A. (Wier.*); Kołakowski 1. 
(I8«)j Korff M. (1867). 

(Mikołaj). My a łaski Naj łaska witego Miko- 
łaja I. nejasaleńai buntownicy polacy, uajaa- 
t-ii.-tsi nieprzyjaciela Królów, najzapamietalsi 
burzyciele praw Boskich i społecznych, naj- 
■agonalai Jakobini, demagogowie eto. etc. etc. 
narzucamy najzuchwalej wszystkim monar- 
chom i narodom europejskim następujące w 
■ jcU zapalonych głowach wyległe i nasae- 
iii i krwi chciwe mi rękoma skreślone prawa 
a zagrożeniem najstraszniejsza zemstę etc. etc. 
Kimstytucya dla Europy. (Na końcu dan w 

idowanej Warszawie dnia (21go Kwietnia) 
9 Maja roku naaaego krwawego panowania 
[go itd. itd. Za zgoda, z oryginałem (podp.) 

■ 'liecli J.... żołnierz prosty. Sekretarz agrai 
ii i jszaleńsaych buntowników polskich, w 8oe, 
sir. 17. 

- Obaoz: Kranatick; Lublinar; Luba mi raki 
Józef; Potocki SŁ; Protastation ; Radzinkkwio* 
S. (Wiersz); Rodziewicz; Sagę; Sprawozdanie; 
Slern A.; Tugendhold W.; Tesaarczyk (Życie); 
Ustriiłow; WołckhauMn; Wołowski Fr, (i kon- 
stytocya polska); Wroński Noetre (1860). 

Mikołaj z Maćkowie, obaoa: Przód rzjniraki. Mikołaj ow. (z ToIontyuD), ob. Wiifontit 

Mikołaj z Mikołajowa. Cieniom Mikolsji 

Szaszkiewicza. ( Wiersz polski i rutrnski I 

Lwów, drak Stauropig., 1848, w bce. »tr. U 

Mttełtj z Pokucia (paet;<l<<^vm Antoniewic 

Mikołaj). 

MIKOŁAJCZYK Antoni <z Chromiec w w.s 

Poznańskiem, urodź. 1847). Ceber dic E;n 
wirkung der schwefelsauren Alkalieu ■ 
kohlensauren Baryt und koblenssaren Bktl 
tian. Inaugunl Diasertation Berlin, U™ 
der Gebroder Fischer, 1674, w 6ce, str. 13. 
MIK0R3KA (Comteste nee de Ro<rig»). I* 
&mes mauditea par..... Paris, typ. Allnard r 
KaeppeKn, 1862, w 8oo, sir. 311. 3 fro* 
, w czasie. ^ 

Poniatowiln«p 

N. W. Wojak polskich, prowadzone były e Lip 
ska do Warszawy, miana w Orłowie fo«i« 
oie Orłowskim przea..... K. U. S. S. dnii 1 
Sierpnia 1814, w 4oe. 1 złp. 

— O bacz: Potocki B, 

MIKORSKI Feliks. Bajki. Cześć I. i II. w« 
azawa, drak J. Jaworskiego, 1868— 69, «*' 
atr. 64 i 1 karta i str. 42. 

— Toz. Csośeill. Wemawa, UngeriBanu 
aki, drak Jana Jaworskiego, 1878, w Sce, 
64 i 42, i 7 drzewor. w tekście. Na papie" 
lepszym 2 złp. ; na gorszym 1 złp. 15 P- 

Nikflrzsn, obacz: Estreicher i W Kalsnow 
Ungra, 1873) ; Małecki A. ; Przeżdziecki II. 

MIKOSZ Antoni. Skarbona duchowe* *l» 
Sposób pobolny ratowania dusz w melu 
czysoowych. Kraków, Klasztor Jv-i: --■ ■■ ■ 
00. Bernardynów, druk Czasu, 1870, fol., 
ark u be plakatowy. ■+ 

MIKOSZEWSKI Korol. O Boskości &JP 
dzi, z przykładami histor^oziiemi. Wyj*'" 
Biblioteki przeznaczonej dla parafii i ragi 
Przekład a francuskiego przez ks. K. M(w 
szewskiego.) Warszawa, XX. Missyonant 

1862, w 16ce, atr. XVI i 157. 30 kop. 

— Kazania o pijaństwie. Warszawa. auW1 
w Komissyi u A. Ńowoleckiego, 1863, ■&' 
atr. 135. 8 złp. 10 gr.; zniż. 20 kop. 

— Odpowiada na ariykoły umiesscwo 

w Głosie wolnym (Nr. 179 z 20 Czerwca W 
i Niepodległości (Nr. 70 z d. 10 Lipca im 
Paryi, druk braci Hoage. lbG8, w 8ce, «" 
21. + + + 

— La Pologno et la Russie dans ls Sl» nt 
par..... ancien membre du Comiić ceniru a 
du gonrerneraeut provisoire de Pologoe Dl 

1863. 2mebrochare. Gen<ve, inipr. caWl 
Puky, 1872, w 8co, atr. 23. 3 sgr. + 

— Polska i Rossya w Stawiańsiczi« ,e 
Genewa, u Calliera w Poznaniu, 1872. 'T 

— La reformę da P Óglisc comme nne 1°^ 
ce de la Pa:x du Monde par, ... (Jencve, iwp r 
Pfeffer et Puky, 1869, w 8ce, atr. 16. + 

— Sprawoadanie s funduszów aobrwj'^ MIKOSZEWSKI - MILE 133 prt.es ki. Karola Mikossewskiego i ioh użycia. 
Fary i; drak. Braci Roage, Dunon i Fresne, 
ulica Da Four- Saint- Germain, 43, 1868, w 8ce, 
atr. 7. + 

MIKOSZEWSKI Leo. De sinus morbomm 
ex lingua* conditione petendis pro summis 
in Me<fic. honoribus rite sibi concedend. Cra- 
coviae, typ. St. Gieszkowski, 1834, w 8ce, str. 
52 i nieliczb. kart 4. + + + 

MIKOYEC Ferd. Brzet. (urodź. 1826 f 1862). 
Dimitri Iwanovio. Tragedie v sesti jednanich 
a ćaatednym poużitim Sohiilerova ziomka, sep- 
saL... Praha, Jar. Pospisil, 1866, w 12oe, str. 
150. 35 cent 

(Konrad Wallenrod, dramat w rekopiśmie). 

Mikroskop, obacz: Piotrowski G. 

MIKSZEWICZ Jul. Ueber das leitende Prin- 
cip der Wirthschaftslehre, insbesondere der 
Nationalókonomie, in Bezug auf Morał and 
Reoht. Eine sar Erlanguug der Magisterwurde 
yerfasste Abbandlang eto. Dorpat, Glaser, 
1852, w 8ee, str. III i 77. + 

— Der Thee hauptsachlich ais Handel s - 
und Consumptions-Artikel in ges chich tli cher, 
politisch-ókonomisch-statist., di a tek und cul- 
tnrhistorischer flinsicht betraohtet. Dorpat, 
bei Łaakman, 1862, w 8ce. 

— Ueber das Yerhaltniss der Consumption 
aur Prodoction. Eine zur Erlangung der 
Doctorwurde bei der historisch-philologischen 
FacaJtit der kaiserliohen Univeraitat za Dor- 
pat Tsrfasste Abhandlung von Dorpat. 

gedruekt bei J. C. Schumann'* Wittwe ona 
C. Mattiesen, 1866, w 8ce, str. 76. + 

MtKUCKI 8tanisław. Korrespondencya. Ode- 
zwa do miłujących mowę ojczysta;. (Oddruk 
z Biblioteki warszawskiej). Warszawa, 1861, 
w 8ce, atr. 4. 

— Nabliudenya i zamieczan^a o lieto-sła- 
wiańakom jazykie srawnitelno s proczimi arij- 
skimi jazy kami. (Zapiski R. J. Geob. Obszcz. 
po Otd. Etngr. 1867). 8t. Peterb., typ. Kukol- 
Jaanopolakawo, 1867, w 8ce, str. 78. + 

— Ostatki jazyka Poliabskich Słowian so- 
breł diejstwitelnyj czlen imperatorskago ru- 
skago geograficzeskago obszczestwa S. Mikuc- 
kij. St. Petersburg, topografia Majkowa, 1871, 
w 8ce, z przodu 1 karta nieliczb. i II stron, 
omy tek 1 karta nieliczb. 

— Otcziety wtoroma otdieleniju iroperat. 
akadiemii naak, o filologiczeskom putesze- 
stwii po zapadnym krajam Rossy i. Tietrad 
I— IV. (Odbitki z Izwiestiej Akad. Nauk.) 
Petersburg, 1866—56, w 8ce, str. 27, 39, 42 
i 69. + • 

MIKUCKI Wincenty (zarządzający Diieceziią 
(tak) Wileńską r. k. za najwyższym ukazem 

Suieraloy Officyał, Prałat Kustosz, św. Teol. 
oktor, W. J. X(ieżom.) (Okólnik o zbiera- 
nia wiadomości o pomnikach starożytnych 
twierdz, min i gmachów, i ochranianiu ich 
od zniszczenia). Wilno, 1827, fol., karta 1. + Mikuli Karol (arodz. 1821), obacz: Pol W.; 
Ujejski Kornel. 

MfKULICZ Karol (z Bukowiny). Dissertatio 
inauguralis medico - practica de empharaxi 
hypochondriorum etc. Vindobonae, typ. Ue- 
berreiter, 1843, w 8ce, etr. 28. + 

Mikulski, obacz: fianot A. 

MIKULSKI Frano. Katalog dzieł polskich 
Księgarni Józefa Czecha w Krakowie, uło- 
żony bibliograficznie, 1869, w 8ce, str. 297 
i XXII. 3 złp. + 

— Opis Krakowa i jego okolic. Kraków, 
J. Czecn, 1862, w 8ce, str. 146, ozdobione 
trzema drzeworytami i jednym miedziory- 
tem. + 

— Toż, drugie poprawne wydanie.' Kra- 
ków, druk Czasu, 1869, w 12ce, str. XII, 139 
i kart 2. + 

Mikulski Leopold, ob. Przegląd tygodniowy; 
Zachariae (1874). 

Mikułowska Paulina , patrz : Rautenstrau- 
chowa. 
Mikułowski Stanisław, ob. Sand J. (Kałuża). 

MIKUSlftSKI Kor. (ksiądz, wydawca). Wia- 
domość historyczna o obrazie naiśw. Maryi 
Panny w kościele 00. Dominikanów w Gid- 
lach w Gubernii Kaliskiej, Powiecie Radom- 
skim, cudami słynącym. Czwarte wydanie 
staraniem księdza..... Kraków, druk Budwei- 
sera, 1867. Obacz: Gidle. 

(Milatyn). Cuda i nabożeństwo wsławionego 
obrazu rana Jezusa ukrzyżowanego, znajdu- 
jącego się w ko ściele parafialnym Milatyń- 
skim, z wizerunkiem obrazu Pana Jezusa. 
Lwów, druk Pillera, 1830, w 8ce. 12 kr. 

— kościół, obacz: Zubrzycka St 

MILBACHER (Hofrath). Do hi e tory i Galicyi 
(po niemiecku). Wien, 1848, w 8ce. 

— Toż, przełożone na polskie. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

Milbacherówna Urszula, obacz: Jakubowski 
Gabryel. 
Milbank, obacz: Lotz. 

Milczenie ozy jawność? Lwów, nakład Wł. 
Rapackiego, druk Winiarza, 1863, w 8ce, 
str. 12. + 

MILCZEWSKI 0. Prakticzesky uczebnik pol- 
skago jazyka. Sost dlia russkich na osnowa- 
mi niemiecki eh soczin. i grammatiki polskago 
jazika Smita. Petersburg, 1863. 60 kop. 

MILDE (Prał.). Gedenk - Blatter ans dem 
Leben des Benediot Pociey von Niepokoy- 
czycki, ebemal. Prasidenten der polnischen 
National -Bank etc, eines polnischen Patrio- 
tę u. Leipzig, W. Gerhard, 1866, w 8ce, str. 
31. 6 sgr. 

MILE Jan Bernard (urodź. 1789 t 1839 r.). 
Mowa pogrzebowa, którą miał przy pocho- 
waniu zwłok ś. p. F. Dybka, Prof. Chirurgii MILEJOWA - MILEWSKI. w Uniwersytecie warszawskim, Dr. Medycyny, 
Prof. w tymże Uniwersytecie, dnia 8 Lutego 
132S. Warszaw*, drak J. Weckiego, 1826, w 
Sce, str. 18. 20 gr- 

— Opisanie nowych narzędzi: I. Machiny 
reumatycznej; II. Apparatu do wydania 
i iokieco stopnia ciepła, wynalezionych przez 

Dra Hed. i Chir., Prof. Fizjologii Uniw. 

król. warazaws,, Członka Towarzystwa Król. 
warta. Prs. Nauk i Tow. lek. wam. War- 
szawa, drak XX. Piarów, 1823, w 8ce, atr. 
00 i tablic 2. 

— Projekt nowej machiny obrotowej 

Professora przy kr. Uniwersytecie wsrazaw- 

rim, Członka kr. W. T. P. nank. Warszawa, 
druk J. Wgckiego. (Przedrukowane a Izydy 

niskiej na rok 1827/28, Tom I, Nr. S), 1828, 
w Sce, itr. 86, z I Ubl. 4 + + 

— Rozprawa o achromatyzmie oka ludz- 
kiego. (W Posiedzeniach Uniweraytetn war- 

■ uwskiego, 1821 r.) 

— Rozprawa o nowym apoaobie zniesie- 
nia w soczewkach wad łamalności i kulistości. 
i W Posiedzeniach Uniwersytetu warszawskie- 
go, 1822 r.) 

— Obacz: Bentkowski Fel.; Pot i ed zenie. 
Milejowa (z) Maciej. Cuda błogosławionego 
Mindoty, ob. Gładyszowie* M. (Zycie Pran- 

doty, atr. 95—192). 

MILER (MILLER) Wawrzyniee. Pamiętniki 
kierowe do panowania St. Batorego, Króla 
Polskiego, W. Ks. Litewskiego, Rn*., Prus., 
Mazow. , Żmodzijskiego, Inflant, a Księcia 
Siedmiogrodzkiego ku pospolitemu pożytko- 
wi na ojczysty język wyłożył 1. I. Lipiński. 
Poznań i Trzemeszno, Stefański, 1840, w 12ce, 
str. II i 169. 3 zip. -t i 

MILEROWICZ Alojzy. Hasło, dziennik spo- 
łeczno -ekonomiczny. Stanisławów, druk J. 
Dankiewicza, Nr. I., dnia 4 Stycznia 1874, 
w 4ce, itr. 6. 

— Kuryer lwowski. Lwów, drak Poremby, 
1869, w małej 4ce, dwa razy na miesiąc od 
Wrzetnia, ustał w końcu Grudnia. Wskrze- 
szony od 3 Kwietnia 1870, w 8oe, po 1 ark. 
co niedziela. Czcionkami H. Jasieńskiego. 
Rocznie 3 złr. ; w roku 186S rocznie 1 złr. 
20 cent. — Trzy trupy, powieść. Kraków, druk K. 

"Budkiewicza; Lwów, komisowo Karol Wild, 
1863, w 8ce, str. 72. 1 alr. 

MILET-MUREAU Marya Ludwik Antoni Oesloul 
(baron, uroda. 1756 f 1825). Podróż P. La 

'Toutie na odkrycie nowych krajów w latach 

1785, 1786, 1787, 1788, wydana przez tło- 

maczona z francuzkiego (przez W. 8.), z przy- 
danemi uwagami P. P. J. 11. Forster i C. L. 
Sprengel. Tomów III. Kraków, w drukarni 
Antoniego Grobla pozostałej wdowy i Suk- 
cessorów, 1801—1803, w Sce; Tom I. r. 1801, MILEWSKA Anna. Anna, dramat w 4 ech 
aktach, przez A. M. Wydanie Redakcyi Bil'!. 
warsz. (Oddruk z Biblioteki wamiawski<r. 
Warszawa, drukiem J. Bergera, 1879, w Bce, 
karta 1, str. 66. + 

MILEWSKI Ignacy Kapica (urodź, około IW 
ł 1817). Herbarz. (lJ...|.t-luiejik> .Niesieckiegol. 
Wydanie Biblioteki XX. Czartoryskich w Sit- 
niawie. Kraków, druk Czasu, 1870, w Sce, 
atr. XIX przedmowy Zygmunta Glogera i 504, 
(Wydaniem aejmowul się Józef Łepkowiki) 
2 rub. 4 4 4 

MILEWSKI J. Ostatnie rozporządzenie YM- 
marszałka Dybicta. (Wiersz). Warszawa, 131. 
w 8ce, atr. 8. + 

— Rycerz polaki w olszynie pod Grocho- 
wem, ballada i t. d. Warszawa, 1831, w 8et- 

(Milewski Kajetan ) Wyrok Trybunału cywil- 
nego Kaliskiego w sprawie konkursowej do 
massy Kajetana Milewskiego, 1824, fol. 

MILEWSKI Karał (nr. 1799 t 1853). Pamiąt- 
ki historyczne krajowe, przez Cztonn 

Towarzystwa naokon-eiro z Uniwersytetem 
Jagiell. połączonego. Warszawa, S. Orgel- 
brand , 1848, w 8ce, str. 369 i nieliczto*. 
8. 13 złp. 10 gr. 4 

— Rozprawa o His tory i powszechnej, ztt- 
tączeniem krótkiemu obrazu kolei, jakich U 
nauka doznała a różnych narodów i w ró!- 
nych caaaach. Warszawa i Suwałki, nakład 
i drak Fr. Swierozew^Mjro, 1*23, w 8ce, itr, 
105. 3 *łp. + 

— Ogólny rya eneyklopodyi czyli Główni 
wyobrażenie o umiejętnościach, naukach, sztu- 
kach pigknych, kunsztach, rzemiosłach, od- 
kryciach i wynalazkach dla płci zeńikiej. 
Tomów II. Warwami. G. L. liliicksberg, 1840, 
w I2ce; Tom I, str X, 384 i nieiiezbow. 3; 
Tom II, str. 343 i niel. 4. 12 złp. 

— Wiadomości z His tory i powszechnej dis 

użytku Instytutów j < ło i żrnskiej, przez 

Sekr. Dozom Pensyj i Szkól wyższych płci 
żeńskiej, Profeaaora Instytutu rząd. wychów. 

Ełci żeńskiej, Członka Towarzystwa oaok. 
rak. połącz, z Dniw. Jag. Tom 1. zawiera- 
jący Historyą starożytną. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1827. Tom II. obejmujący Wia- 
domości z His tory i nowszej. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1829, w Sec; Tom 1, kart nieb 
39 i str. 531; Tom II, str. 468 i nielicebo*. 
6. Po 3 złp. 15 gr. + 

— Wyniosłości »iemi czyli Opisanie naj- 
znakomitszych gór pięciu czesei świata, z illu- 
minowaną kartą, porównywnjącą tez wynio- 
słości, z niemieckiej; o jirzez K. Milewskuyi'. 
Członka Towarzystwa nauk. krak., połączo- 
nego a Uniwersytetem Jagiellońskim. War- 
szawa, nakład i diuk Zawadzkiego i Wec- 
kiego, upraw, drukarza i księgarza Dwora 
Królestwa Polskiego. 1825, w 8ce, atr. IV 
i 78. 2 złp. 4 MILEWSKI - MILNE. 135 MILEWSKI Konstanty. Wyohodziec, czaso- 
pismo. Redaktor Dr. Milewski Konstanty, 
Pary*, 1860. Wychodziło od Września 1860. 
w 8ce. Zeszyt po 90 str. miesięcznie. 3 franki. 

MILEWSKI Korwin Oskar. Uwagi nad kwe- 
stya, włościańską na Litwie, przez właści- 
ciela w Gnbernii Wileńskiej. Paryż, drak L. 
Martinet, 1858, w 8ce, str. 109. + 

MILEWSKI Oskar II. Krawiectwo damskie. 
Warszawa, druk K. Kowalewskiego, 1859, w 
8ce, str. 9, tablic 3, miar 2. 

MILEWSKI Witold syn Dominika (z Poznania, 
nrodz. 1817 r.). De ramia infinitis currarum 
algebraicarum ordiniB IV. Dissertatio inau- 
guralis mathem. Berolini, typ. Nietackianis, 
1842, w 4ce, str. 81 i kart 3. 20 sgr.; u Lis- 
nera w Poznaniu 25 sgr. + + + 

— Wykład rachunków praktycznych, szcze- 
gólnie dla klass niższych. Poznań, 1859. 75 kop. 

— Obacz: Brettner (Arytmetyka literowa). 

Milicja, obacz: Statuta. 

Milion żartów. Dzieło poświęcone rozrywce, 
zebrał i wydał Humor. Warszawa, G. Cent- 
nerszwer, 1878, w 16ce, str. 80. 20 kop. 

Milion (Dragi) żartów. Dzieło poświęcone 
rozrywce, zebrał i wydał Humor. Warszawa, 
G. Centnerszwer, 1873. 20 kop. 

M1LL 8tif art John (nrodz. 1806 f 1873). Pod- 
daństwo kobiet, napisał Tłómaczenie upo- 
ważnione przez autora. Toruń, nakład Rako- 
wicza, drak J. Bnszczyńskiego, 1870, w 8ce, 
str. 183. 1 rab. + 

— O Rządzie reprezentacyjnym, napisał 

na język polski przełożył Gustaw Czernicki. 
(Tom 111. Wydawnictwa tanich książek). Kra- 
ków, 1866, w 8ce, str. VI i 264. 1 złr. 70 
ceni •+ + + 

— O wolności, przełożył z angielskiego 
Juliusz StarkeL Lwów, w komisie K. Wilda, 
druk £. Winiarza, 1864, w 8ce, str. 242. 1 złr. 
w. a. 60 kr. ; zniż. 1 złr. 

— O sasadzie użyteczności. (Utylitarya- 
nizm). Przekład z angielskiego upoważniony 
przez autora. Warszawa, Redakcya Przeglądu 
tygodniowego, 1873, w 16ce, str. 132. 40 kop. 

— Zasady ekonomii politycznej z niektó- 
re mi zastosowaniami do ekonomii społecznej, 

napisał po angielsku tłómaczyli R. P. 

i l3(ańkowski ?). Petersburg, nakład jednego 
z tłómaczy. druk J. Ohryzki, 1859. w 8oe, 
str. 428 i V, XIII, 659 i VIII. 16 złp. + 

MILLER 6. F. Istoriczeskya soczinenia o 
Małorossii i Małorossijanach..... bywszawo isto- 
riografa rossyjskawo. Moskwa, 1847. 60 kop. 

MILLER K. Doktor. Domowy Lekarz Home- 
opata czyli Poradnik, jak leozyó zwyczajne 
choroby homeopatyeznemi środkami w nie- 
obecności i do przybycia lekarza napisany. 
Tłómaczenie z niemieckiego. Lipsk i Peters- 
burg, Wolfgang Gebrard, czcionkami Juliana Sittenfelda w Berlinie, 1868, w 8ce, str. IX 
i 234. 2 mb.; zniż. 1 rnb. + + + 

MILLER Józef, K08SOWSKI St, GAJEW8KI 
Leonard. Kopia Dziennika Rządu rewolucyj- 
nego z czasów powstania w Krakowie d. 22 
Lutego 1840 r. i rezolucye o zaszłych wypad- 
kach wydane nakładem Józefa Millera. Kos- 
sowskiego Stanisł., Leonarda Gajewskiego, 
dodane przez tychże uwagi nad wypadkami 
w kraiu i obecnym stanem emigracyi. Paryż, 
druk Maulde i Renou, 1846, w 4ce, str. 24. 

Miller Wawrzyniec, obaoz: Miler; Mllller. 

MILLERET. Kartę von Ost-Galizien. 7 1 /, sgr. 

MlLLES Marc Antoine. Annonce d ł un no- 
veau Oenre de Moulins et d' nn noveau syste- 
me de montnre. Warszawa, druk Glucksberga, 
1827, w 8ce, str. 11. 

Millet, obacz: Coste. 

MILLEYOYE Karol Hubert (ur. 1782 f 1816). 
Miłośó macierzyńska, poema przełożone z 
dzieł z przypisami przez Jana Zawadz- 
kiego. Warszawa, Merzbach, druk przy ulicy 
Rymarskiej, 1883, w 12ce, str. 128 i 1 litogr. 
5 złp. 

MILLIEN Achille. Pour la Pologne poesies. 
Nevers, imprim. fiegat, 1863, w 16ce, str. 7. 
1 frank. 

MILLIOT Benjamin (a raczej MILLOT z Ukra- 
iny). Etablissement hygienique. Maison de 
Sante. Institut climatoloąiaue prive. 9, Bon- 
levard des Hes d' Or, 9, Irayeres (pres Tou- 
lon). Hyeres, impr. H. Souchon, 1873, w 8ce, 
str. nieliczb. 4. + 

MILLOT Klaudyusz Franc. Ksaw. fur. 1726 
t 1785). Historya francuzka od Kloaoweusza 
aż do Ludwika XIV., przez X. Millota, Aka- 
demika francuzkiego napisana, przez P. Mil- 
iona Prof. w Wydziale nauk Akad. Paryzkiej 
do śmierci Ludwika XVI., a przez P. Delisle 
de Sales, Członka Instytutu do dnia korona - 
cyi Napoleona doprowadzona podług dzie- 
wiątej edyoyi paryzkiej 1814 r., przełożona 
na język polski przez ks. Michała Olszew- 
skiego. Tom I. Wilno, nakład Alex. Żółkow- 
skiego, w drukarni XX. Piarów, 1821, w 8ce. 

— Historya rzymska, 49-a kopersztychami 
najważniejsze czyny wyobrażającemi przy- 
ozdobiona. Dzieło pośmiertne, z francuzkiego 
na język polski przełożone przez Józefa Girt- 
lera. Tomów U. Kraków, nakład J. Matec- 
kiego, w drukarni Groblo wskiej, bez w. r. 
(1816), w 4ce; Tom I, str. 146 i nieliczb. 6; 
Tom II, str. 144 i nieliczb. 6. 20 złp. + + + 

— Toż. Tamże, 1824, w 4ce (nowy tytuł). 

MILLY Adolf. Hommage a S. M. Nicolas I. 
a P occasion de son couronnement comme 
Roi de Pologne. (Poezya). Paris, impr. Gaul- 
tier-Laquionie, 1829, w 8ce, str. 8. 

Milman, obacz: Dumas (AlohimiBta). 

MILNE Edwards. Zoologia, przetłómaczył na 
polskie Antoni Waga. (Wykład hi story i natu- MILTNER - MILKO WSKI. ' 12oa, 

— Obaw: Beadant; Uśnlmaki P.; Wllsw- 
aki HippoiiL 

MILTNER Henryk Ottokir (Polizei-Concepts- 
Adjuokt). Dio archao logie che Ausstellung in 
Krakau, ekizzirt Krakau, J. Wildt, 1868, 
w 8ce, str. 40. + 

— Der Fubrer dnroh Krakau and Umge- 
gend. Krakau, Wildt, 1SS1, w 8ce, itr. 61. 
60 wnt. 

— Toi, 2te, yeranderte Auagabe. Taechan, 
Druck von K. Prochaaka, u J. Wild ta w Kra- 
kowie, 1872, w lGce, str. 77. 

— Przewodnik po Krakowie i jego okoli- 
cach, i dodaniem lnstrukcyi do Szczawnicy, 
Krynicy, Swoszowic i Wieliczki. (Z niemiec- 
kiego przełożył Mieczysław Czernicki). Kra- 
ków, J. Wildt, druk Wywialkowskisgo (w 600 
egzempl.), 1861, w 8ce, itr. 69. 75 cent. + 

MILTON iohn (urodź. 1608 t 1674). Łycidai, 
L' Allegro, ii Fensiero i inne poesye mniej- 
sze, tłómaczenie z angielskiego X. B. Lenar- 
Łowicza. Wilno, 1831, w 8ce. 2 1 /, złp. 

— Wybór Sonetów Szekspira , Miltona i 
Lorda Baj r ona, z dodatkiem hymnu' Miltona, 
Przekład z angielskiego FI. Piotrowskiego. 
Wilno, T. Glucksberg, 1850, w 16oe, str. 72. 
2 zip. 10 gr. 

MIŁAD0WSK1 Flajs/an (urodź. 1820). Śpiewy 
polskie. Serya I. Mazurek. Warszawa, nakład 
Walickiego, 1867, str. 80. 

— Obacz: Łapicki M. 

MIŁADOWSKI M. Bł Ant libickL Solution da 
próbie me de la ąaadratare du cercie. Mont- 
martre, imprim. de Pilloy (Paris ans Bati- 
gnolles), 1852, w 8ce, pół ark. 

— Teuze tytuł. Paris, impr. L. Martinet, 
b. w. r. (18S0), w 4ce, str. 18. 

Miłakcwski Innacy (pseudonym Tymowskiego 
KonsŁ), obacz: Amelia księżna) Baer; SkriGs 
(Uczony). 

MIŁA3ZEWSKI Adam. Sprawozdanie Dyrek- 
cyi Teatru polskiego za rok teatralny 1864/5. 
Lwów, druk Poremby, 1867, w 8oe, str. 16. 

— Toż, za lata 1664-1869. Lwów, nakład 
Dyrekcji Teatru polskiego, czcionkami Dzien- 
nika lwowskiego, 1869, w 8ce, str. 16, ■+ 

MIŁKOWSKI Felicyan Paweł (Artysta drama- 
tyczny T. krakowskiego, nr. 1807 + w Lipcu 
1859 r.). Dzień 29 Listopada, rys historyczno- 
draraatyczny, ze śpiewami oryginalnie, wier- 
tłem, w 1 akcie. Warszawa, nakład anton, 
1881, w 8ce, str. 60 i 6. + + + 

— Ferdynand i Ewelina czyli Miłość i nie- 
ufność, komedya w 1 akcie, oryginalnie wier- 
szem napisana przez.... Kraków, w drukarni 
Józefa Małeckiego, 1829, w 8ce, str. 65. -t- — Goniec krakowski. Redagował od Gru- 
dnia 1681, od chwili, gdy K. Maje ran o w (i:-, 
nciekt z Krakowa. 

— (Jninze ans a Pa™. Ob. Forster Kinl. 
Pisał to dzieło z materyałów d os tarciu njrt 
mu przez Forstera. 

— Firlej, powieść (arkuszami wychodiili 
niedokończona, r. 1831, przy Gońcu krato*- 

— Zmiany stosowne do okoliczności •* oj*' 
rze p. t. „Krakowiacy i Górale," przez Atwn 
T. krakowa. przerobione. W oswobodzę* 
Warazawie, 1831, w 8ce, str. VI. 

(W latach 1847-48 był współprncownitisi 
czasopisma: .National,* gdzie w feuletasł 
umieścił powieść Zawisza). 

MIŁKOWSKI Julian syn Pawła (urodź. 21|» 
Stycznia 1829 r. w Krakowie). Bóg i auru, 
legenda (wierszem). Kraków, 1846, w 6ce, W — Droga Ciociu! i Wiersz). Bez w. ni. if. 
(Warszawa, 1867, wydrukowane w 2cb eg** 
marżach. Do P. Audy Kiouesównej w Kra- 
kowie), fol., 1 ark. plakatów. 

— Imiennik. Obrazek z końca zeszłego ■*'- 
lecia. Tomów IL Warszawa, druk Gawlj 
codziennej, 1657, W 16ce, atr. 156 i 166. 1 rak 

— Matka i macocha, obrazek przez..... "«.* 
szawa, II. Nstansor, 1857, w 16ce, str. IJl 
8 złp. ; zniż. 60 kop. 

— Kaliazanin. Od r. 1874 Redaktor J. Mii- 
kowski. Kalisz, 1874, w 4ce. 

— Obowiązki Polki (wiersz), 1648, w **. 
jedna kartka. + 

— Obrazków 24 ze świata zwierzęcego, J!i 
małych dzieci ujmująco objaśnione. Wsr 
szawa, Maur. Orgelbrand, 1870, w Sm, * 
24. 60 kop. + 

— Ojcze nasz, Zdrowaś Marya (wieruV 
Kraków, 1848, w 8ce, 1 karta. 6 gr. - 

— Prawidła obyczajności ku zaeho"* 
uprzejmych w świecie stosunków według d**" 
ła francuzkiego prze/. ,1. Milkowskieuo ar 
ków. Wydawnictwo dzieł katolickich, IW 
w 16ce, str. 176. 2 złp. 

— Prawidła wymawiania i czytania po fr*° 
cuzku, zastosowane ilo uxvtku szkolnego. l - •■ 
pierwsza. Warszawa, nakład autora, drok 
Kottego, 1666, w 8ce, str. 46. 25 kop. 

— Przygody lalki czyli Hislorya o Wyrwij* 
duszce , naśladowane z francuzkiego, ofW' 
bione 12 kolorowan i- mi stalorytami i 14 w# 
worytami. Warszawa, nakładem MsuryW 
Orgelbranda, druk (i. Paetza w NinvbtJP 
1870, w 8ee, str. 185 i II. 1 rub. 20 kop- 

— Rocznica, komedya w 1 aki ii 
napisana w 16ym roku życia, przez,..- n" MEŁKOWSKt. 187 ków, autor, drak St Cieszkowskiego, 1846, 
w 8ce f itr. 32. 2 złp. -t- 

— Kilka słów o kusie oszczędności i Ban- 
ku ubogich. Kraków, w drukarni Czasu, 1862, 
w 8ca, atr. 16. + 

— Niezawodny zdobywca eerc czyli Sztuka 
przypodobania się, praktyczna i przystępna 
wskazówka ko pozyskania szczęścia w każ- 
dem towarzystwie, okazania się w niem oby- 
czajnym i dobrze wychowanym człowiekiem, 
nadewszystko stania się ulubieńcem płci pię- 
knej. Najpożsjdańszy podarunek noworoczny 
dla kawalerów, w którym załączony Kalen- 
darz na rok 1667 ogarnia imiona wszystkich 
kandydatów i kandydatek do małżeństwa. 
Warszawa, nakład Braci Szlejfsteinów, druk 
J. K rokoszyńskiego, 1867, w 8ce małej, str. 
XX i 46. 

— To*, najpozsjdaóssy podarunek noworo- 
czny dla kawalerów, w którym załączony 
Kalendarz na rok 1868 obeimuje imiona wszyst. 
kich kandydatów i kandydatek do małżeń- 
stwa. Wydanie drugie. Warszawa, 1866. 25 kop. 

— Sztuka pozyskania w krótkim czasie 
Oblubienicy, jakiej kto sobie życzy, z posa- 
giem albo bez posagu. Praktyczny i pewny 
przewodnik do zawiązania znajomości, zdo- 
bycia serca i utrzymania go. Warszawa, na- 
kład Braci Szleifsteinów, druk Al. Ginsa, 1867, 
w lice, str. 32. 20 kop. 

— Sztuka wydania się aa maż w jak naj- 
krótszym czasie. Praktyczny i niezawodny 
przewodnik, dający każdej kobiecie możność 
zdobycia sobie takiego męża, jakiego pragnie. 
Najpoifdańtzy podarunek noworoczny dla 
dani, w którym załączony Kalendarz na rok 
1868, obejmuje imiona wszystkich kandyda- 
tów do małżeństwa. Warszawa, nakład Braci 
Szleifsteinów, druk Ch. Keltera, 1867, w 12ce, 
str. 30. 20 kop. 

— Toż. Tamże, wydanie drugie, 1868, 
w 12ce. 20 kop. do Karoliny Fryben(ownej). (Od- 
bitka z Caaaa). Kraków, 1849, jedna kartka. 

— Wiersz na urodziny córki Wacława Szy- 
ma now a kiego, Redaktora Kuryera warszaw - 
■kiego (odbity w kilku egzemplarzach). War- 
szawa, 1868, fol. 

— Wiersz czytany na posiedzeniu publi- 
czne* Towarzystwa naukowej pomocy w d. 
29 Listopada 1848 r. Kraków, 1848, w 8ce, 
atr. 4. 6 grp. + 

■UJC0W8KI Mian I SORG Kwiryn. Orzeł 
Biały. Kraków, druk Uniwersytetu, 1848 r. 
Wychodził dwa razy w tydzień od 20 Maja 
do 15 Lipca 1848, po '/, ark., w 4ce, Nrów 
15, str. 60. Kwartalnie 4 złp. + 

— Obaci: Bakunin; Breton Piotr (Ciężka próba); Deoay A.; Dupanleop; Maistre; Maro- 
Mft*W (0 dJebie); PBtz, 

MWUMMlCI Ludwik (urodź. 1797 t 6 Wrze 
jnia 1867). Deklaracya wystąpienia a Towa- rzystwa demokratycznego polskiego. Paryż, 
druk Bourgogne, 1838, w 8ce, str. 10. + + 

— Odpowiedź na recenzya, pisma : „0 naro- 
dowości polskiej. u Paryż, druk Bourgogne 
et Martinet, 1840, w 8ce, str. 16. + + + 

— Obacz: Dąbrowski J. (Pamiętnik); Mul- 
lois (Poradnik) ; Roux Lavergne (Czytanie Ewan- 
gelii) ; Sułkowski J. (Życie). 

MIŁKOWSKI Stanisław. Opis Królestwa Pol- 
skiego pod względem geografii, statystyki i 
bistoryi. Warszawa, Lewiński, druk J. Glucks- 
berga, 1861, w 8oe, str. 153. 

— Obacz: Gerstaecker. 

MIŁKOWSKI Władysław. Albert Branden- 
burgski, pierwszy Książę pruski katolikiem. 
Przyczynek do dziejów krajowych, wedle po- 
szukiwań 0. Theinera. Warszawa, 1870, w 
12ce, str. 64. 30 kop. 

— (Do wszystkich!) Go nam po zakonach! 
przez Wł. M. Kraków, druk Korneckiego, 
1872, w 12ce, str. 29. 10 cent. 

— Porównaj: Ł. J....I, 

— (Do wszystkich l) Wierzyć ? czy nie wie- 
rzyć? przez Kraków, druk Wincentego 

Korneckiego, 1874, w 12ce, str. 38. + 

— (wydawca). Krótki elementarz do samo- 
uctwa w pisaniu, czytaniu i liczbowaniu. War- 
szawa, 1872. 10 cent. 

(Jest to elementarz warszawski z r. 1845, 
potom w Paryżu drukowany 1864, a przez 
Seredyńskiego raz trzeci wydany). 

— Obacz: Haffner; Laforet (Filozofia) ; Man* 
niitg; Segur (Wiara); Stoeckel (Logika); Val- 
der (Klerykalny). 

MIŁKOWSKI Zygmunt (pseudonym Tomasz 
Teodor Jei, urodź, po roku 1820). Assan. 
Ustęp z dziejów Słowian bałkańskioh. powieść 
historyczna, przez T. T. Jeża. Biblioteka 
Mrówki Nr. Tli. Lwów, nakład Wydawnictwa 
Mrówki, Gubrynowicz i Schmidt, czcionkami 
Dziennika lwowskiego, Dr. H. Jasieńskiego, 
1869, w 16ce, str. 212. (W r. 1869 przełożono 
ją na serbskie i bułgarskie). 60 cent + 

— Siostrzane dusze, powieść przez T. T. 
Jeża. Warszawa, nakład M. Dzikowskiego 
Redaktora „Kolców," 1872, w 8ce, str. 204 
76 kop. 

— Emanoypowana , powieść. Warszawa, 
1878, w 8ce, str. 204. 1 złr. 50 cent. 

— Handzia Zahornicka. powieść przez T. 
T. Jeża. Wilno, J. Zawadzki, 1860, w 12ce, 
str. 808. 9 złp.; zniż. 6 złp. -f 

— Helena, powieść współczesna. W dwóch 
Tomach. Warszawa, druk J. Ungra, 166. r., 
w 4ce wielkiej. (Dodawana do Tygodnika 
illustrowanego). 

— Toż, edyoya druga. Poznań, Leitgeber, 
1869, w 8ce, str. 846 i 361. 2 tal. 

— Historya o pra-pra-pra....wnuku i o nra- 
pra-pra.... dziadku. Powieść w dwóch Czę- 
ściach. Wilno, J. Zawadzki, 1864. Część I. 

18 MIŁOBĘDZKI - MIŃASIEWH / Pra-pra-pra.... wnuk. Tomów II, w 12ce, str. 
615. 13 zip. 10 gr. Cze.SĆ II: Pra-pra-pra.... 
dziadek. Tomów II, w 16ce, str. 639. 13 alp. 
10 gr. 

— Hrjhor serdeczny, powieść przez T. T. 
J. Poznań, J. K. Żu pański, druk Łebińskiego, 
18T4, w 8ce, str., 200. 1 tal. 10 ugr. 

— Ludwik Mierosławski naszkicowany. Pa- 
ryż, Księgarnia Luzsmburgska, 1870, w 8ce, 
str. 38. 

— Maż z rezerwy. (Z Przeglądu tygodnio- 
wego). Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1867, 
w 12ce, atr. 32. 3 1 /, agr. 

— Ofiary, powieść w dwóch Tomach przez 
T. T. Jeża. Warszawa, M. Glfloksburg, 1874. 
t rab. 80 kop. 

— Opowiadania Stasia, powiastka. Lwów, 
nakład Wydawnictwa „Mrówki," czcionkami 
H. Jasieńskiego, 1870, w 16ce, str. 173. 1 zlr.; 
zniż. 25 cent. + 

— Jubileusz serbski. Pogl%d na dzieje Ser- 
bii z ostatnich lat 30, przez T. T. J. (Odbitka 
z Dziennika literackiego). Lwów, K. Wild, 

. 1866, w Bca, str. 64. 60 cent. 

— Standor Kowacz, szkic. (Oddrnk z Gaze- 
ty warszawskiej). Wilno, J. Zawadzki, 1861, 
w 8ce, atr. 847. 1 rub.; zniż. 6 złp. + 

— Udział Polaków w sprawia wschodniej 
(1663 — 66), t przypisem o powstaniu ludo- 
wem na Ukrainie w 1866 r. Paryż, drak L. 
Martinet, 1866, w 8ce, str. TU, 221 i 1 karta. 

— Urocza powieść, przez T. T. Jeża. War- 
azawa, nakład F. Blumenthala, druk Józefa 
Ungra, 1670, w 8ce, str. 472. 8 zip. 

— Wrzeciono, powieść. Warazawa, Redak- 
cya Przeglądu tygodniowego, 1871, w 16ce, 
atr. 164. 40 kop. 

— Toż. Lwów, K. Wild, 1865, w 8ce, str. 
173. 4 zip. 15 gr. 

— Żarnica, powieść bułgarska T. T. Jeża. 
Warazawa, 11. Glucluberg, 1874. 1 rab. 

(Powieści : Wasyl Hołub (w Dziennika lite- 
rackim, 1858); Krwawe dzieje (w Gazecie 
warszawskiej , 1862 r.) ; Uskoki (w Kłosach) ; 
Narzeczona Harambaszy (w Tygodniku illn- 
■trowanym); Dabijszczyzna (w Gazecie war- 
szawskiej); Derslaw z Rytwian; Pamiętniki 
starającego Big (w Tygodniku ii lustrowanym) ; 
Pierwsze Boże przykazanie, Drugie Boże przy- 
kazanie, nie wyszły osobno z druku). 

— Obacz: Mierosławski Ludwik. 
MIŁ0BĘDZK1 Jan Korwin (ksiądz). Do JW. 

Imci X. Andrzeja Gawrońskiego, Biskupa kra- 
kowskiego, Koosyliarza tajnego Jego Cesar- 
sko- Królewskiej Mości, w dzień wjazdu jego. 
(Wiersz). Bez wyr. m. i roku, w 4ce, str. 4. 
16 gr. + 

— Do X. J. W. Górskiego, Biskupa Kate- 
dry Kieleckiej, z powodu konsekracyi Jego. 
(Wiem), w 4ce. Włość czy ojczyzna, ustęp z dziejów Alu- 
cyi 1870-1S7I.' przełożyła z francnikieg., 
Joanna Belejowska. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, 1873/ 80 kop. 

Miłość Ojczyzny, dyssertseya. Kraków, 180 
w 8ce. Ob. Markiewicz Andrzej; Raorwańłfci 

— Ojczyzny i nikcztmnoać.. Brodnica, Koh- 
ler, 185.. 3 egr. 

— własnej ziemi. Śpiew z towanysKeniem 
fortepianu, ofiarowany Polakom i Polka* 
zagranicą. (Huty i (ekst. Kraków, Wildt. 1 slp. 

Miłość (Wielka to) Boga Ojca była. *a 
mój Jezu mój kochany, toć to twarde lok. 
(Pieśni). Mikołów, T. Nowacki, 1662, 1 sst. 
Libra po 6 egr. 

— Obacs: Rosenblum (lekarskie). 
Miłostki Mirtyla, obacz: Wyżycki (1816), 
MIŁOSZ Franciszek (urodź. 1828 f 180% 

Wiadomości z Chemii rolniczej, z najlepaq|t 
wzorów zebrane i ułożone przez F. M ■ l 
czyciela agron. i nauk przyrodzonych pc 
Szkole niższśj rciilnu.iLgrononiiciuej w Płock*. 
Płock, 1851, w Bo«, kart 4 i 87. 

MIHARSKI Karol. Weichsel-Marchen fur ok 
Jugend nach biiber unbi:kannteii Qneli-r. 
erzahlt und hem u ?£,'■'£ '-ben mit Abr. Brom- 
berg, 1855, w frce, str. 6 i 228, 3 ryciny. 

MINAS Medici. Iter in Poioniam et deacrip. 
tio Ani. (Po orminuaku). Wenecya , 16S0, 
w 4ce. I 1 /, Ul. 

MINASIEWICZ Floryan Ed. Gegenstande der 
offentlichea Tertheidigunc aus allen Thoile 
der Rechte- orni polii. Wibseuschaften. Lem- 
berg, Piller, 1830, w 6ce, str. VII. 

MINASIEWICZ Franciszek. Baczność Polacy! 
Nowy kusioiel cywilizalur migdzy nami. Z go- 
dłem: Potrzebny tu jak bies w Częstochow i». 
Zabłocki Lwów, druk Poremby, 1862, w Sce 
str. 16. 

— Toż, Tamże, wydanie drugie, 1862, W 8oa 
12 grp. 

— Systematiscbe Ilaretollung des Tabolau-- 
besitzes nach dem allgemeiuen ósterreiołi 
schen burgerliclit-n Rechto. l.emburg, Pille. 
w 8ce, atr. VI i 166. + 

— GegenstŁn-iri cl i^i* óffentlichon Verthei ■ 
digung ans Reclii-- Wi^-Mi^kiiieu. Leinboro. 
Piller, 1831, w fce, str. 8. 

— Glos katolicki do Ojca św. Papieża Pitna 
IX. w Marcu IHJO. Lwów, druk Inetyt. Slai 
ropigiańskiego, w 4ce, karta 1. ■+ 

— Głos czci i wdzięczności do Przewiele- 
bnego J. M. X. Zygmunta Odelgiewicza ] 
ukończeniu kazań jubileuszowych dnia 29g 
Czerwca 1858 lpie.e zwrotek). Lwów, drtik 
Instytutu Statirnpig., 1358, w 4ce, 1 karla. 

— Upominek z uroczystości poświęceń 
nowego Zakładu Stowarzyszenia katolicki 
czeladzi rtemieśluiczej , przez nąj prze wiele- MINA80WICZ. 139 Dniejącego Arcybiskupa obrządku łaoióskie- 
go, JW. JM. księdza Franciszka Ksawerego 
Wierzchlejskiego. Lwów, drak Instytutu Stau- 
ropigiańskiego, 1860, fol., 1 karta. + 

— W dzień świętych Apostołów Piotra i 
Pawła słowa czci i miłości dla Ojca św. Papie- 
ża Piusa IX. (Wiersz). Lwów, druk Stauro- 
pigiański, 1860, w 4ce, 1 karta. + 

— Die Zivil - Gerichtsbarkeit in Streitsa- 
chen uber Auslander in Oestterreich ausser 
Ungarn. Lemberg, Druck von Filier, 1835, 
w 8ce, str. 71. + 

WNASOWICZ Feliks (Mechanik, t 29 Lipca 
1866 we Lwowie).. 8łownik wyrazów techni- 
cznych polskich, dla użytku rzemieślników i 
przemysłowców. (Rękopis miał r. 1827 Magi- 
strat wydać). 

MINASOWICZ Jan Klemens (urodź. 1797 f 
1854). Śpiewy duchowne i inne poezye reli- 
gijna, a najznakomitszych francuzkich poetów 
wierszem przełożone . przez Jana Klemensa 
Minasowicza Ar(tystę) mal(arza) b. U(niw.) 
Kr. W. D. Wydz. N. Warszawa, druk J. Un- 
gra, 1852, w 8ce, str. XIV, 91 i nieliczb. 2. 
3 złp. 10 gr. 

MINASOWICZ Józef Dwnizy. Mowa przy 
obchodzie żałobnym po BB.\ Członkach spr.\ 
i dosk.*. Q .-. S. a . Jana pod nazwiskiem BB.*. 
Polaków zjednoczonych w przeciągu las sied- 
miu przeniesionych do wieczności na posie- 
dzeniu tejże □-*. w dnin U Mca X. r.\ p.\ 

*V. 5816 odbytym, miana przez B.\ mówcę 

i wiersz obrzędowy ułożony przez tegoż do 
mazyki B.\ Karola Kurpińskiego na dzień 
powyższy przeznaczony. — Est aliąuid et iu- 
mulis animas placare fratemas, parvaque in 
exstructaa munera ferre pyras. Ovid. Fast. 
podano do druku z polecenia spr.\ i dosk.*. 
rj .-. BB.% PP.\ Zjedn.-. pod Wsoh.\ War- 
szawy 5816, w 4ce, str. 19. 

— O polskim białego orła orderze. Rzecz 
historyczna przez J. D. M. P. P. O. P. G. 
w Warszawie r. 1820 napisana i umieszczona 
przy Nowym Kalendarzyku politycznym na 
rok 1821 w Warszawie, J. Netto. (Osobna 
odbitka), w 16ce, str. 40 i rycina. 

— Othello czyli Murzyn w Wenecyi. Tra- 
jedya liryczna we trzech aktach z włoskiego, 
ściśle- miarowo przetłómaczona i pod muzykę 
podłożona przez Jozefa Dyonizego Minaso- 
wicza, wystawiona pierwszy raz na Teatrze 
narodowym warszawskim, d. 14 Czerwca roku 
1828. Warszawa, przy kassie Teatru narodo- 
wego, w drukarni Banku polskiego, 1828 r., 
w 8ce mniejszej, str. 67. + 

— Pamiętnik rolniczy warszawski, wydawca 
J. D. Minasowicz. Kwartalnik, Zeszytów IV. 
Warszawa, nakład Ordynatu Zamojskiego, 
1817, w 8ce, po 6 i 7 ark., z rycinami. 

~- Pienia nabożne na coroczne tajemnic 
świętych obchody i Modlitwa Pańska w hym- 
nie, przez-, oraz pienia do Mszy św. przez 
Alojzego Felińskiego napisane, wszystkie do śpiewania z organem przez Karola Kurpiń- 
skiego skomponowane i tak śpiewane w ko- 
ściołach PP. Kanoniczek i XX. Piarów war- 
szawskich, teraz ku czci i chwale jedynego 
w Trójcy św. Boga a użytkowi rzymsko-kato- 
lickiego Chrześcijaństwa w Polsce wydane. 
Warszawa, drukiem Lutkiewicza przy ulicy 
Senatorskiej Nr. 467, 1825, w 8ce mniejszej, 
str. 58, nieliczb. 2. 4 złp. + 

— Pieśni nabożne dla rzymsko-katolickiego 
Chrześciaństwa w Polsce, napisane oryginal- 
nie przez oraz pieśni do Mszy sw. do śpie- 
wania przy organie przez Alojzego Felińskie- 
go w Warszawie, w drukarni Lutkiewicza, 
1825, w 16ce. 1 złp. 20 gr. 

— Rekurs z strony Prokurat oryi general- 
nej w Królestwie Polakiem i t. d. przeciw 
Sukcessorom Jana Bakałowicza niegdy Puł- 
kownika Wojsk Rzeczypospolitej polskiej, tj. 
Dominikowi Bakałowiczowi b. Wojsk polskich 
kapitanowi i t. d. i Helenie z Bakałowiczów 
Eustachego Przygodzkiego obyw. małżonce 
etc. od wyroku Sądu apcel. kr. p. w d. 21 
Lipca roku 1824, w przedmiocie formalności 
restytucyi in integrum od wyroku Sądu tegoż 
z d. 27 i 28 Czerwca 1821 r., dobra Pęcław, 
Grobice i częśó na Dąbrowie Sukcessorom 
Bakałowiczowskim przysądzającego, do Sądu 
Najwyższego Królestwa Polskiego, przez..-. 
Bez osobnego tytułu, fol., str. 19. 

— Odpowiedź Prokuratoryi generalnej imie- 
niem skarbu publicznego Królestwa Polskie- 
go na Ezcepcyę Sukoessorów Jana Bakało- 
wicza, fol., str. S. 

— Summaryusz dowodów powoływanych 
w sprawie instytucyjnej Prokuratoryi gene- 
ralnej i t. d. przeciw Sukcessorom J. Baka- 
łowicza, fol., str. 6. 

— Śpiew na dzień imienia najdoskonalsze- 
go B.\ Jana Ant. Nofoka przew.'. M.\ K/. 
Spr.* i dosk/. □ .*. Bogini w Eleusis w imie- 
nin tejże □ .'. ułożony przez z muzyką 

Br.'. Jana Kaszowskiego 58 29/4 17, w 4oe, 
kart 2. + 

— Świątynia nadziei w początku r. 1814. 
(Wiersz). Bez osobnego tytułu, w 4oe, kart 2. 

— Twory. Tomów IV. Lipsk, nakład Księ- 
garni zagranicznej, 1844, w 8ce; Tom 1, str. 
XII i 255; Tom II, str. 259; Tom III, str. X 
i 307; Tom IV, str. XVI i 263. Każdy Tom 
z ryciną. 45 złp. + 

(Treść: I. Pieśni nabożne; Wrażenia i 
dźwięki ; Pamiątki dla przyjaciół: Ona; Rodzi- 
na; Śpiewy stołowe; Bajki. — II. Kilka rad 
dla piszących poezye; Przekłady wierszem; 
Zagadka, z niemieckiego Kontessy; PreciÓBa, 
z niemieckiego ? Wolffa. — III. Przekłady; 
Othello, z włoskiego ; Niema z Portici, z fran- 
cuzkiego; Fraszki własne i naśladowane. — 
IV. Poezye F. Szyllera, z niemieckiego). 

— Toż, wydanie trzecie. Tomów IV. Lipsk, 
1872, w 8ce; Tom I, str. XII i 255; Tom II, 
str. 258 ; Tom III, str. X i 807 ; Tom IV, str. 40 MINASOWIOZ — MINISTRANT [IRA. 288. (Przedrukowany tytuł dawnej edycyi). 
1 rub. 80 kop. 
— Wiersz ob dziuń Imienin Przewielebne- 
o M. E. spr. i dosk. Q Św. Jana pod nazwa: 
Astrea. Nąjd. Br. Earola Woydy w imieniu 
l.ejze złożony przez Br. Członka honorowego 
r. harm. B. Karola Kurpińskiego. (Wierszem). 
Ben w. m. i r. (Wmim), w 4ce, kart 2. 1818 f.) Delavlgne; Gelbel; Krasicki (Bojki 
M. J. D.j Skribe; Szyller; Wołt A. MIKASOWICZ Tomasz. Bajki , powiastki i 
wierszyki moralno dla daiatek rotnego wieku. 
Warszawa, nakładem Z. Szteblera, druk. Al. 
Ginsa, 1857, w 12oe. słr. 206 i kart 4. 

M1NDERER J. Qeschichtt> der Peet iu Wol- 
binien im Jabre 1798, nebst emiaeo Be mer 
kungen uber die Eigenecbaft dea Pest-Couta- 

■ ii, von in Moskwa, zur Publiaitat befór- 

dert von Ch. Bnnge in Eiew. Berlin, I80G, 
w 8ce. 

Mlndow (Ksiaię Litewski), obuci: Bonnel; 
Kraszewski I. I. (Poemat). 

Mineralnych wód rozbiory, obacz: Czyrniań- 
ski; Hałatkiewkz ; Newleki E. (1813); Sawl- 
czewtki Fel.; Stopczsnski ; Toroslewicz Teodor. 

Mineralna wody, obacz: Bełza (1829); Die- 
tal; Domaszewski (1845); Koch; Lesińskl T. ; 
Lilpop Karol;' Lulostanskt (Zdrojowiska); Rei- 
sig; Rudnicki; Sawicki Im (en i'olo K ne); Soko- 
łowski ; Studencki M. ; Struve A. ; Stuermer F. ; 
Szahin; Trembecki 0.; Wilcks (Zamość); Zie- 
leniewski Michał. 

— Więcej obacz pod miejscowościami, jako 
to: Botki Druskleniki; Iwonicz; Krynica; Rabka; 
Szczawnica; Swoszowice i inne. 

Mineralogia, ob. Alt ; Bsudant; Brand (1827); 
Domejko l.i Drzewiński F. (1816); lakowicki J. 
1 1827) : Jastrzębowski W. ( 1861) : Kluk K. (1666) j 
Pacewicz(1865); Patrykowski J.;RaeeG.; Rze- 
pecki L; Scbeedler; Werner; Wolian (po rusiń- 
skn); Zeiszner L (1861); Zlppe (Hałatkiewicz). 

Mlneralogischa Reiss, obaci: Ferbers (1804). 

Minerały, ob. Barzellusz; Bltde; Bogatkę; 
Eichwald; Puławski F. (Wiadomość); Sewer- 
gin (w krajach zabranych); Symonswicz R. ; 
Zeiszner L. 

Minerałów zbiór, ob. Estreicher Al. (w Rocz- 
nikach Towarzystwa lekarskiego krakows.) ; 
Rejestr; Zepberewicz (w Krakowie). 

HINGHETTI Marco (w. 1818). De 1' orga- 
nisation adininistratiye du royaume d' Italie. 
Traduction et preface d' Alei. Mickiewicz, drzeworytnia J. Minheimera, druk K. Kowa- 
lewskiego , '/> arkuiia podłużne. (Rysował 
K. Semraler). 80 kop. MIMEWSKI Władysław (urodź. 17S3 1 im 

Bajki. Czeio I. Waraaawa. druk Gsteiowii*- 
go, 1828, w 8oe, atr. 86 i nielictb: 8, t a> 

— Dytyramb. Warazewa. 

— Filozofia w Bajkach, przez Tomót 

TI. Lipsk, Księgarnia zagraniczna. ISoT.wBn; 
Tom I, atr. 192; Tom II, str. 179. itp 

— Toi, wydanie nowe. Tomów U. Bn- 
zella, Z. Gerstmann, (z Biblioteki demowi. 
Tom X. i XI., nowy przedruk tytułu), 1«1. 
w 8oe; Tom I, atr. 192: Tom II, itr. 1S- 
4 franki. 

— Kamma, tragedya oryginalna, wiensai 

w Scb aktach, przez wystawiona rai piw- 

szy na Teatrze warszawskim dnia 22 Wn>< 
łni* 1822 r. Warszawa, K. Gluckiberg. IB. 
w 8ce, str. 42 i rycina litogT. * 

— Pisma do tony, wierszem i prosa,. In' 
ków, druk Czasu, 1962. w 8ce, ttr. 76. • 

— Siedmioohwilowe -tycie Sieciecha, pt- 
wieió ellegoryczna wyjęta z niewiadoma? 
autora. Warszawa druk N. Glucksberg»,la1 
w 8ce, str. 48 i III. 2 złp. + + 

— Obacz: Ducange (Zycie Taulera): D* 
roiyński Damazy.' 

Minister. Zbiór korrespondencyj dyplont 
tyotnyoh i akt autentycznych Dworów Prtłfl 1 
burgskiego . Berlińskiego i Wiedentki*P> 
tyozaOTeh się negooyaeij i układów wtględw 
podziału Polaki w r. 1772 wieziony w Anki 
wom dawnego Ministra XVIII, wieku. mWł 
cuzkiego przełożony. Warszawa, 1831, w** 
str. 183 i 8. 

— Obacz: Goerz J. E. 

Minister* des afiairea etrangoree. Documw! 
diplomatiąnes. Affkires de Pologne. Pań 
1863, fol. 

Ministrant Kapłana przy Ofierze Mszy ■■■ 
Wilno, nakład R. Rafałów i ,:?. n , 1865, w 16e 
Tl, kop. 

Mlnfslrantura ożyli Sposułi służenia do Mi: 
iw. Wadowice, drak i nakład Józefa Poka 
nego, 1830, w 12ce, kart (i. 

— Toi. Tamte, drak Fr, Fołtyna, 187 
w 18ce, str. 12. + 

— czyli Sposób słuSt ii do Mszy Swiet" 
z tłómace. polak. Lwów, 1839, w 8ce. 2 I 

— czyli Sposób sinienia do Mszy iw. kii 
łom Świeckim i zakonnym. Lwów, Jabłoutl 
1849, w 16ce. 2 kr. 

— ożyli Sposób sinienia do Mszy suist* 
wydanie trzecie poprawione. Bochnia, u W* 
Pisza, 1849, w 12ce. 2 kr. 

— Toi, wa Lwowie, u Fr. Galiński*! 
1649, w 16ce. 

— Toi, wydanie czwarte poprawione. B 
ohnia, drak i nakład Pisza, 1864, w Ift 
2 kr. 

— Toi, oraz słowniczek eolsko - łacina 
Bochnia, Piach, 1891, w 12ce, str. 24. G 1 MINI8TRANTURA - MINSBERG 141 — Toi. Bzeaaów, drak i nakład Franciszka 
Skielskiego, 1845, w 8ce, str. 15. -f 

— To* samo. Rzeszów, drak i nakład Pel- 
lara, 1867. 

— Toz. Rzeszów, Pellar, 1871, w 8oe, str. 
16. (Wydawana w 1000 egzempl.) 

— Toi. Kraków, Frano. Ksaw. Pobudkie- 
wicz, 1862, w 16ce, str. 16. 6 cent, + 

— Toi, drak i nakład Jaworskiego. Kra- 
ków, 1868, w 16ce t str. 16. + 

— Toi. Tamie, 1670, w 16ce, str. 16. + 

— Toi. Bielsk, nakład i druk R. Zawadz- 
kiego, 1866, w 12ee, str. 12. t 

— Toi, s tłómacceniem polskiem. War- 
szawa, 1873. 

ttinistrastera z dwoma pieśniami nsrodo- 
wemi Chicago w Ameryce, W. Dyuiewicz, 
1874. 16 cent. 

— czyli Sposób sinienia do Mszy świętej. 
Wilno, J. Hnssarowski, 1860, w 8ce, str. 15. 
3 kop. 

— czyli Sposób służenia kapłanowi przy 
ofierze liazy iw., dla użytku młodzieży uło- 
żył jej przyjaciel. Biała, Feitzinger, 1860, 
w 12ce, str. 22. 18 kr. 

MMI8ZEWSKI Józef Aleksander (urodź. 1823, 
zamordowany d. 2 Maja 1863). Ciernie kwi- 
tnayce. Obrazek z iycia warszawskiego. (Prze- 
druk z Dziennika warszawskiego). Tomów U. 
Warszawa, nakład Redakcyi Dziennika war- 
szawskiego, 1865, w 8ce; Tom I, str. 232; 
Tom II, str. 204. 8 złp. 10 gr. 

— Galerya obrazów szlacheckich opowia- 
dania Czeanikiewicza. Tomów III. Warszawa, 
nakład i druk 8. Orgelbranda, 1860, w 8ce; 
Tom I, str. 304; Tom II, str. 310; Tom III, 
str. 321. 3 rab. 60 kop. + 

— Grzechy powszednie. Obrazek z now- 
szych czasów, skreślony przez Olesia. Poznań, 
Źnpaóski, 1850, w 8ce, str. 281. 9 złp. + 

— Hypoteka szczęścia małżeńskiego. Stu- 
dyom /. Czeanikiewicza. (Przedruk z Gazety 
codziennej). Warszawa, drak Gazety codzien- 
nej, 1860, w 12ce, str. 106. 60 kop.; zniż. 
30 kop. 

— Jadiwingowie , powieść historyczna z 
dxi«jów. Tomów II. Warszawa, G. L. Glucks- 
bergi 18*ói w 12ce; Tom I, str. 267; Tom 
II, str. 185. 13 złp. 10 gr. 

— Jan Pieniążek, powieść historyczna z 
dsawjów XV. i XVI. wieku. Tomów III. War- 
ezawa, 8. Orgelbrand, drak Chmielewskiego, 
1*43, w 13oe; Tom I, str. 312; Tom II, str. 
366 ; Tom III, str. 348. 15 złp. 

— Kojamnnały. Wiązki III. Warszawa, druk 
J. Ungra, 1860, w 4ce; Wiązka I, kart 4; 
Wiązka 11: Listopad 1862, str. 12. Po 20 grp. + 

— L e g e nda o Królu Lechu. Opowiadanie 
Oleaia (wierszem). Poznań, u Żupańskiego, 
drak W. Deokera, 1860, w 12ce, str. 24. + — Listy Czeenikiewioze do marszałka przez 
(Nowy oddruk z Gazety codziennej). War- 
szawa, druk K. Kowalewskiego, 1858, w 8ce, 
str. 306. 10 złp. + 

— Toi, Serya draga. Warszawa, druk J. 
Jaworskiego, 1859, w 8ce, str. 850 i nielicz- 
bowanych 2. + 

— 8tanisław Żółkiewski. Obraz historyczny 
z czasów Stefana i Zygmunta III. Króla, przez 
Józefa Alojzego Starzę. Tomów II, z 2 

r>opiersiami. Berlin, Behr, 1851, w8ce; Tom 
. str. CXXII i 170; Tom II, str. 246. 4 tal. 
15 sgr. 

— Ruch polski z roku 1861. Rzut oka na 
rozwój polityczny i społeczny w Królestwie 
Polskiem, od roku 1831 do naszych osasów. 
Lipsk, Gerhard, 1862, w 8ce, str. 74. 15 sgr. 

— Toi, drugie niezmienione wydanie. Tam- 
ie, 1863, w 8ce, str. 30. + 

— Domowa zagroda. Rysy dziejów polskich 
w opowiadsnio powieściowym dla młodzieży, 
napisał Józef Aleksander Starta. Tomów II. 
Warszawa, Klukowski, druk Strąbskiego, 1847, 
w 8ce; Tom I, str. 282 i nielicsb. 2; Tom 
II, str. 220 i nieliczb. 2. (Napisane w dwn 
tygodniach w Bibliotece pnblicsnój warszaw- 
skiej). H złp. + 

— Życie w parafii. Opowiadanie Czesni- 
kiewicza Justyna. Tom I. i II. Kronika Ple- 
bana. Tom IV: Okienko na poddaszu. Tom 
Y. i VI: Szlachecka dussa. Warszawa, drak 
J. Jaworskiego, 1860—1861, w 8ce; Tom I, 
str. 235; Tom II, str. 213; Tom III, str. 196; 
Tom IV, str. 281 ; Tom V, str. 832; Tom VI, 
str. 320. 7 rab. 20 kop. 

MINI8ZEW8KI (TRETFUL Jac.) I 80JK0W- 

SKI Z. Powieść zlepiana przez Warszawa, 

L. Zwejer, 1846, w 12ce, str. 176. 6 złp. 

— Obacz: Niewiarowski At.; Ohryzko. 

MINK A. (tłómacz). Zarysy ogólne botaniki, 
z języka niemieckiego przełoione i pomno- 
żone przez A. M. Tarnów, Mink, w Komi- 
sie u J. Milikowskiego, 1849, w 8ce, 4'/ 4 ark. 
15 kr. m. k. 

MINKIEWICZ Jan (z Humania). De febrę 
intermittente ejusque exitibus in Caucaso 
praecipne Dagestano. Dissertatio inauguralis, 

2 nam gradns D. M. etc. Mosquae, typ. UmYers. 
laesar., 1850, w 8ce, str. 81. + 

Mińkowce (drukarnia), ob. Szahin M. ; Szek- 
spir (Hamlet). 

MINKUSIEWICZ Maryan. Rękodzielnik, pismo 
dwutygodniowe. Rok IV. i Y. Lwów, 1870 — 
73, w 4ce. 

— Obacz: Rękodzielnik. 

Minotaurus, obacz: Szwajnic. 

MIN8BERG For. Das alte 61aventhum ?er- 
gliechen mit den Zust&nden anderer alt* euro - 
p&isohen Volksstamme. Glogau, 1849, w 4ee. 
7'/, Bgr. MIŃSK - MIODUSZEWSKI. — Uubnngsbnch zmn Uebersetzeo. aus dem 

Dent*chen ins Polnische. Glogau, 1834. 7 igr. 
6 pfen. 

— Obaw : CuJkowskI Michał. 

(Mińsk.) Pmniatnaja knitka Mińakoj Guber- 
ni!. Mińak, 1864, w 8ce, itr. 204. 

— Tot, na 1870 god. Mińsk, 1870. t rab. 

— Trudy Mióskago Gubernskago statiticze- 
akago Komitet*, letoriko-elatisticzeskoje opi- 
sania de wiaty ujezdow Mińakoj Guberni i. 
Minek, 1870. 1 mb. 26 kop. 

Mińsk (szkoły), obaci; Diwód (1811); Treść; 
Ustawy. 

Mińska oblężenie, obact: Nowiński Kajetan 
(Tragedye). 

— dyecezya, ob. Hołowlński Ignacy ; Nicolai 
(Eparchia). 

— Gubernia, ob. Falk I. (Mnppa); Żeleń 
ski I. (Opia, 1864). 

MINTER Karol. Cennik zabawek dla dzieci, 
gier towarzyskich, zabaw optycznych, mate- 
matycznych i innych, oraz przedmiotów zło- 
żonych na podarunki dla młodzieży wyrabia- 
nych i sprzedających ei§ w składzie fabryki 
C. Mintera. Wars Kiwa , drak Jaworskiego . 
1846, w 16ce, str. 16. 

— Przewodnik prawidłowego ubycia higie- 
nicznej gimnastyki pokojowej, według cyste- 
rna tu amerykana ki ego. Przyrządy do takowej 
wyrabia fabryka w Warszawie, Skład głó- 
wny w Składzie fabrycznym tej te fabryki pod 
firmą L. Knoll. Do przewodnika dołącza się 
6 tablic litogr. kolor, ze 141 ryaunkami. War- 
szawa, druk A. Pajewskiego, 1874, w 12ce, 
itr. 32. + 

— Wiadomoić o odlewach pamiątek krajo- 
wych wydanych staraniem i nakładem fabryki 

Warszawa, druk J. Jaworskiego, 18G8 r.. 

fol., 1 karta. 

MINTER Wilhelm (Podpułkownik Inżynie- 
rów). Opisanie nowego sposobu nakrywania 
dachów blachą cynkową. Warszawa , drak. 
wojskowa, 1822, w 8ce, etr. 32 i tablic 2. 
ł złp. 15 gr. -j- tangen von Lemberg, Druck von Poremba, 

1860, w 8ce, str. VI i 48. 

— Słowo w czasie, o stosunkach i nieprzy- 
zwoitotciach Żydów galicyjakich w skutek 
wezwania c. k. Urzędu obwodowego lwów- 

; k "f 

w 8ce, str. 80. 12 gr. 

— Ein Wart znrZeit. Gatachten Ober die 
Verhaltnisse und Uebelstande der galiziBchsn 
Juden in Folgę einer lóblich k. k. kreieamt- 
lichen Aufiorderung von M..r,M..tr. Lemberg, 
Staoropig. Drnckerei, 1848, W 8ce, etr. Tl 
148. + MINUT0LI J. Statirtik des Rreieei Potm. 
w 4ce. 10 sgr. 

Miodobore, obacz: Giżycki F. 

MIODUSKI Jan. Mowa J W..... Deputo«»r.\- 
miasta Warszawy z Cyrkułu VIII., Czlonk-, I 
Kommissyi prawodawatwa cy wilnego na psw 
dzeniu aejmowem. d. 13 Grudnia 1811 min 
fol., etr. 2. 

MIODUSZEWSKI. Do kollegó* gospod 
Bez w. m. i r. (po r. 1800), w 4ce, kar: 
nieliezbowanych. + 

MIODUSZEWSKI Michał Marcin Onat/b, 
1787 t w Czerwcu 1868). Pastorałki i ku' " 
z melodyami czyli Piosnki weiołp ludu 
sio świąt Bożego Narodzenia po domach i| 

wana, a przez X. M. M. M zebrana. 

ków. druk Staniatawa Gieszkowskiego, UD 
w 8ce, etr. 221. S złp.; na papierze kleić 
6% złp. Dodatek do tychże 2 złr. 30 gr 

— Tot, wydanie drugie znacznie pon- 
zonę, z Nowenną. Kraków, druk Jaworski.. 
1868, w 12ce, itr. III i 910. t 

— Toi, bez melodyi w formie kantrcr- 
Kraków, druk St. Gieazko wek tego, l&il. ' 
16ce, «tr. 478. 1 złp. 6 gr. 

— Tot, czerpane z rękopis mów oi roki 
1695. Uwaga: Piosnki te w kościołach 
wana być nie powinny. Wydanie III. pomal 
ione a Nowenną do Bożego Narodzenia. Ku 
ków, u ke. Miaayonarzy, 1871, w 12ce, * 
723 i XII. Oprawne w półek i - 60 eant. 

— Początki jeognifii słaroiytnej. Wirwi 
wa, druk ke. Mieeyonarzy, 1815, w 8ce, it 

— Śpiewnik kościelny czyli Pieśni netu 
tne z melodyami, w kościele katolickim 
wane, a dla wygody kościołów parafiatnjt 
zebrane. Tomów II. Kraków, S. Gi'.'- 
1838, w Sce. 20 złp. + 

— Tot samo bez nót Tamże, rokn 1- 
w Sce, itr. 378 i 3. 4 

— Dodatek do Śpiewnika kościelne: 
melodyami. Tamte, 1842, w 8ce, str. od 
do 760 i 6. 10 złp. 

— Dodatek II. Kraków, 1853, od str. P 
do 960. 7 złp. + 

— Dodatek III. Kraków, drak Breii> ■■ 
i H&rtla w Lipsku, 1853, od ttr. 961 do i 

i 4. 3 złp. + 

— Uzupełnienie Dodatku III. do Śpiew: 
kościelnego pieśniami narodowe mi w róir. 
czasach i okolicznościach kn iju Motani 
Wydanie J. N. Bobrowioza. Lipsk, Ksic: I 
zagraniczna, 1854, w Sce, od str. 1025-1 
12 sgr. 

— Śpiewnicsek kościelny Nr. I. obejm 
Msze i Nieszpory wyjęte E e Śpiewnika k 
nego, a dla u tytka kościołów paraf 
wiejskich, w których lud wszystek zbjk. - 
wad, wydrukowane prze/...... Kraków, A 

Czasu, 1868, w 8ce, str. 72. + MIODUSZEWSKI — MlSCELLANEOBtfM. 143 — Spiewniczek kościelny Nr. II. obejmu- 
jący Msze i Pieśni za umarłych, wyjęte ze 
Śpiewnika kościelnego i t. d. Kraków, drak 
Czasu, 1854, w 8ce, str. 32. 

— Toż, obejmujący Msze, Nieszpory i Pie- 
śni nabożne przez X. M. M. M. Wydanie 

drogie. Kraków, nakład i drak K. Budwei- 
tera, 1862, w 8ce. + 

MIODUSZEWSKI N. J. Jaśnie Oświeconej 
X. Konegnndzie Giedroyć(owej) damie hono- 
rowej Dworu Cesarzowej Józefiny przypisane. 
(Na str. 2: Tęsknota za krajem). Paryż, druk 
J* Martinet, 1857, w 8ce, str. 8. + 

HIOT Jules. 2me ćdition avec musiąue. Au 
V^)Łt des Polonais. L* Alerte chant national 

^edie anx peuples, par ancien repres. du 

peopl. Paria, impr. A. E. Rochette, bez wyr. 
roku (183..), w 8ce, str. 3. 20 centim. + 

HIGHE (De). Discours de M prefet du 

dópartement de la Meurthe, en reponse au 
discours de M. le General Sokolnicki lors du 
Serrice, qu'i2 a fait celebrer a Nancy, en 
V eglise de Notre-Dame de Bonsecours, le 
i' 11. Join 1814 en memoire de Stanisias le 
Bieafeisant. Nancy, chez Guirard, imprimeur- 
Jibraire, w 8ce, str. 3. 

MIRAH Carelus Eduard. Curonus. De ossi- 
Iftu nasi. Diasertatio inaug. anatom, physiol. 
«tc. Yilnae, typ. S. Blumowicz, 1842, w 8ce, 
lurta 1, str. 28 i karta 1. + 

MRECKA (SZEU6A) Marya. Dla ideału, 
: powieść oryginalna. Warszawa, J. Kaufmann, 
. • J473. 60 kop. 

— Pieśni i piosenki. Warszawa, Gebeth- 
i Wolff, 1873, w 8ce, str. 259. 76 kop. — W przeddzień , powieść współczesna. 
Tarnów II. Warszawa , Gebethner i Wolff, 
j ££73, w 8ce, str. 213 i 237. 1 rub. 50 kop. 

WRECKI Franciszek (urodź. 1791 t 1862). 
tOacert 8zkoły śpiewania na dniu 8go Gru- 
. "jj* 1839 r. w Amfiteatrze Kollegium Nowo- 
•*^orikiem. Kraków, w 8ce, str. 23. 

- JT* Drugi koncert Szkoły śpiewu zostają- 
j-^*37podDyrekcyą, a to na jej własną korzyść 
**** d. 20 Grudnia 1840 o godzinie lii pół 
. południowej, w Amfiteatrze Kollegium Nowo- 

o^artkiejo. Kraków, druk J. Czecha, 1840, 

w 12ce, str. 30. 15 grp. + 

p ~*- Krakowiaki do śpiewu. (Nuty z tekstem), 
twa, 2 złp. 15 gr. 

„r^» Milion Mazurów czyli Sposób układania 
?** iyj Mazurów dla tych nawet, którzy muzy- 
ki' ^aa inąją, % objaśnieniem przez Dyrek- 

XOTS j! 0rkie » tl 7 Teatru w Lizbonie. Własność 
*"5^*»cy. Warszawa, w Magazynie muzykal- 
ny*. Ł L. Magnusa, w 4ce, tablica z pocię- 
5^ lłtt **rtkami nut od A. do Z. w porządku 
IxM J'j aadto 1 karta objaśnienia po polaku 
P^.^aauka. Każda paczka na 12 karteczek 
f* at > t jtst 21 paczek. — Nocleg w Apeninach. Opera komiczna 
w dwóch aktach słowa A. hr. Fredro (sic). 
Muzyka F. Mireckiego. — Una notte negli 
Appennini. Opera buffa in due atti. Parole 
del Sigr. A. Conte Fredro. Musica del M-o 
F. Mirecki. Milano, Giovanni Ricordi, 184., 
fol. poprzeczne, str. 227. + + + 

(Wiele scen przerobionych Jest na wiersze 
przez Napoleona Ekielekiego, jak autor muzy- 
ki pisze w dedykacyi do Hr. Adama Potoc- 
kiego). 

— Pogląd na muzykę. Praga, czcionkami 
Rohlicka i Sievieraa, 1860, w 8ce, str. 78, 
z 4 tablicami. (Odbito 200 egzeml.). 1 złr. 

+ + + 

— Trattato intorno agli istromenti et alP 
istromentazione. Milano, presso G. Ricordi, 
1825. 

MIRECKI Stanisław. Tęsknota, śpiew z towa- 
rzyszeniem fortepianu. Op. 3. (Nuty z teks- 
tem). 1 złp. 18 gr. 

— Czegóż się pytasz? Śpiew z towarzy- 
szeniem fortepianu. (Nuty z tekstem). Kra- 
ków, u Wildta, 1850, w 4ce. 2 złp. 

Miron (pseudonim), obacz: Michaud. 

MIR0SZEWSKI Wasyli. Historische Erinne- 
rungen von Kalisch, ubersetzt von Heinrich 
von Yietinghoff, genannt Scheel. Kalisz, 1835, 
w 4ce. 

— Toź, tylko Vietinghoff- Schell, jako au- 
tor wymieniony. Warszawa, 1835 r., w 8ce, 
str. 18. 

— Istoriczeskija wospominanija o Kaliszie. 
Kalisz, w wojenno-pochodnoj tipografii gła- 
wnago Sztaba diejstwujuszczej Armii, 1835, 
w 8ce, str. 16. 

Mirotworcew, obacz: Hildebrand. 

MIRSKA Marcyanna de N0STITZ JACKOWSKA 

(Księżna, urodź. 1807 f 1853). O kobietach 
przez M. z N, J. X. S. M....ą. Warszawa, 
w drukarni Jana Jaworskiego, 1846, w 8ce, 
str. 129. 4 złp. 

— O mężczyznach przez M. z N. J. X. S. 
M....ą. Warszawa, druk J. Jaworskiego, 1846, 
w 12ce, str. 118. 4 złp. 

MIRSKI książę ŚWIATOPEŁK PIAST de MIR. 

Discours prononce par — sur V installation du 
comite organisateur de la compagnie chreti- 
enne pour la colonisation agricole et la civi- 
lisation du Nord de 1' Afrigue. Marseille, 
imprim. Marius Oliye, 1836, w 8ce, str. 7. + + 

Mirtyl, obacz: Wyźycki J. 6. 

Miscellaheorum Cracovensium Fasciculus pri- 
mus et secundus. Gracoyiae, typ. Univers., 
1814, 1815, w 4ce, str. 113 i 110. 9 złp. + + + 

(Fascic. I. obejmuje: Bandtkie G. S.: De 
7 missalibus Grac. Dioec. ab anno 1487—1532 ; 
Josephus Łęski : Observ. astronomicae ; Jaroń- 
ski Fel. : De Michaele Vratislaviensi ; Hubę 
Carolus: De integratione functionum rationa- 
lium fractarum; Maciejowski W. A.: De Svę* MiSCKLLANEA - MISZEWSKI. boldo Fioła et Joannę Hellera ; Kosiński L. : 
Bibliornm polon, por editionom familiaa con- 
spectua). — (Fancie. II. obejmuje: 1. De mit - 
sali a. 1499; 2. Araold: HiiL medic; 3. Jaroń- 
ski: Vita Fabronii, Habi et Scargae; 4. Ex- 
cerpta a codice Pauli de Praga; 6, Scbugt: 
Obserretiones in Herodoti loca ; 6. Skotnicki : 
Da ruaticorum origine; 7. Strzelecki: De Cr»- 
oovia a. 1257; 7. Koricki: De philosophia in 
Polonia; 8. Czajkowski P.: De antiąna polon. 
poeai et de edit. Senecee a. 1511 ; 9. Cier- 
roińaki J.i Da Fauli Fr. Pariaii 8. J. operi- 
bue; 10. Trojański Cąj.: De Alberto advo- 
oato Cracorienei a. 1311; 11. Krzyżanowski 
P. : De nem element, erithmeticorom ; 12. 
Saaoieoki: De linguae Czechieae in Polonia (Óbejmnjo: I. De episcopstu Lnbusenai ; 

II. Philenon arae, carmen Sim. Simonidis; 

III. Jaakowiki J.: Logices in polon, acholia 
hiatoria; 1T. De arte moriendi Mathaei da 
Cracovia; V. Schugt: Animad. in Sophoelia 
Trachiniaa; VI. De Mart. Galio ; VII. Literae 
Big. I. de Jare Saxonico 1535 et obeervatio- 
nes 0. Sam. Bandtkie ; TUI. Tmjański Cai. : 
De codice juria rounic. Magdeburg, 1389; IX. 
Trjplin Frid.: In partie, epistolae Ciceronia 
ad Atticom; X. Bandtkie J. S .: De Sueboldo 
Fiolo). 

Miscellan (Polniocho), ob. Bronikowski Ksa- 
wery (1832) ; Dracke (1826) -t ; Jarząbek (Lwów, 
1820). 

Mlaogon II., obacz: Deathier (Mathilda). 

MISCHKE LaurtnŁ Ordo officii di vi ni ad 
neum Archidioss. Poenanienits pro a. 1822, 
authoritete Tbimot. Górzański Arcbiep. eto. 
propoaitue. Poananiae, typ. Mech w al di ani*, 
w 8oe, kart 4, atr. 88. + 

MISIEWICZ Antoni (ksiądz, Pleban w Przy- 
byaaówce). Przyjaciel pszczół. Ksiatka dla 
po diwigmgci a krajowego pszczelnie twa, napi- 

aana przez Rzeszów, drak Pelara, 1863, 

W 16ce, atr. III i 241. (Wydane w 2000 eg*.) 
1 atr. + 

MISIEWICZ SL (listonosz w Bochni). Kto co 
lubi. Z pism mieszanych wierszem i proza,, 
na rok 1S60. Bochnia, Pita, w 8ce, atr. 10 
i 14, a rycina, (w polowie po niemiecka). + 

M1SIURSKI Edward. Krótki rya łuatoryi ro- 
ili n pod względem geograficzno -botanicznym, 

przeć wykładającego zoologia, botanik; 

1 teorja. goapodarłtwa wiejskiego w kursach 
Instytutu technicznego krakowskiego. (Z Pro- 
gramu Inatyt. techn. Rok II.!. Kraków, w dru- 
karni Akadem., 1836, w 4ce, itr. 35. + + ■* 

Miskowskl Piotr, obacz : Tronus. 

MI8KY Władyaław. Rozprawki treści gospo- 
darikiej. Rzeszów, 1871, w 8oe. (Wyd. w 600 
egaempl.) — Uprawa roślin gospodarskich dla U 
tek wiejskich. Rzeszów, 1671, w&«. lOdbitw 
600 agz.) 

Niania, obacz: ŁBiyee; Serbia, 

Miota novissima de Imacul. Concep. Gm 
dontis. Wydal X. Józef Pawlicki. Wirm-i 
u XX. Misayonarzy, 1854, fol., pólatk. 

Misaae propriae Patronorum et fnlonir. 
fiegni Poloniae et Saeciae ad normam Hb 
■alit romani accommodatae, acceduut Ilu 
ąuaedam noviasiniae. Taraariee, I. ;■: 1] 
1843, fol., atr. 27. — in agenda defonotonun tantum iw 
Tientea ex Missali romano etc. Yilou, - 
typographeo Dioeceaano ad mon te m Rh 
Salvatoria, 1806, fol. 

— Toż, ex Mi siali romano recojrniw -" 
anmptae cum ordinario et canone, nt l« M 
eerretur, ad omnium ecoleriaram mnn 
commoditatem cum seąnentiis et oratioi 
oiteasin. Tilnae, in typogr. di'.--.- ■■ 
domum montia Salntorea Con ■.:: . 
editio aeounda, 1841, fol., atr. 42 i 1 b 

— pro defnnetia juxta uanm eccleaise ri 
nae cum ordine et canonae sxUni F. ~ 
preaiom typia Clari Montia Czeal id ■ ■' 
a. D. 1860, fol., atr. 40 (w dwóch sspui- 

a wizerunkiem Chrystusa. 

Mit lale romanum cum Featia Patronon- 
Regni Poloniae at Sneciaa. Mechliaiae, 1 m 
Miasyonarzy w Warszawie , 1866 , W W 
18 alp. 16 gr. 

— Obacz: Appendiz. 

MISSES (MISE8) Izaak (naucayciel relif 
na Kaaimieran). Beitrag aur Won (Bi 
Wirren im Judenlbume von J, 1! e. L"I 
zig, in Comraiaaion bei C. L. Fritascbe, LI 
w 8ce, atr. 70. + + 

— Zophaaat paaaaeach. Dera te II a M I 
kritiache Beleachtung der judiacheu Si 
nistlehre. Krakan, 1862, w 8cs, atr. VI i I 
III, 79 i Xl. (Pisał według rękopisu Jot 
Eibutchutza). + + + 

— Obacz: Miau. 
Mitsyauarie, obacz: Reczaik. 

Mlisy* cayli Przyaposobianie ai| do ra:;'^ 
Obacz: Perkowski Józef. 

Mittyt lożowego apostola, ob. Sur:-. 
Karat. 

Mlitya, obacE: Aałoniewicz,; Findacjia. 

Mlitrze krzyżaccy, obacz: Bsohem. 

Miatrzew (Do), obact: Kainiu SL 

Mlttycyzm w Polsce, obaea: Erdan; Mi 
anizm; Slemieriikl Looyan (Mickach- 

MISZEWSK1. Projekt do aalotenia hul 
wapólkowego, ku aapobieienin wywU»ci< 
nia posiadających niarnchomoaci. Ponn 
1848, w 4ce, 1 karto. MlSŻKAf 0Vl(5 - MlŻlBlBOWlCŻ. 14$ »■»■ « ■■»« ■ «. NSZKATOWC J. Nad Wisłom (po kroacku, 
przekład z L. Kaptińskiego. Posielo iz Pozo- 
r* I -VII i traak). Agram, Svetozar Galac, 
1865, w 8ce, str. 122. 60 cent. 

HłttBl, obacz: Neufeld. 

MTCHEL Donald 6. (pseudonim j. K. MAR- 
VEL). Zycie marzeń. Powieść amerykańska, 
spolszczona przez A. B. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, 1858, w 8ce, str. 262. 1 rub.; 
roii 50 kop. + + 

H1TCHEL ORMSBY M. KN1GHT (uroda. 1810 
t 1862). Ciała niebieskie albo Światy plane- 
tarne i gwiazdowe. Wykład popularny wiel- 
kich odkryć i teoryi najnowszej astronomii 
przez autora „Popular A stron omy , tf tłóma- 
czył i angielskiego Apolinary Pietkiewicz, 
sotor Meteorologii. Podług^nowego wydania 
londyńskiego, 1868, z licanemi drzeworytami, 
oraz dodatkami tłómacza. Warszawa, drak 
l hwonkiago, 1871, w 8ce, kart 2, str. IV, 
403 i I, x 2 tabl. 2 rub. + + + 

OTCHEL 6etrge (urodź. 1796). Affaires de 
Pologne. Lettres adressees aa comte Russell, 
•ar les erenementa da 16. Octobre a Yarao- 
ne. Pani, £. Denta, imprim. Laine et Howard, 
1862, w óce, atr. 32. 10 sgr. + 

— Letters addrossed to Earl Russell respe- 
cling tbe late e^renta at Waraaw, and in 
Poland. London, Bidgway, 1862, w 8ce, str. 
32. 1 ihilling. 

WTKIEW1CZ Im (orodz. 1804 t 22 Czerwca 
186G). zlocie. Bez w. m. i roku. (Oddruk 
2 Biblioteki warszawskiej), w 8ce. 

Hitkawski, obacz: Muchanew. 

Milełejia, obacz: Bender J. (Pruas); Colłe 
(1809); OemMttier (Listy); E. J. (Lamó-Fleury, 
1846); Eckermana (Sławian, 1848) ; Fleury (dla 
(hieci, 1846); Gergowicz (slawiańska); Hanusch 
'sUniańsk*); K. F. (1889); Kayssarow; Kasto- 
narów (slawiańskaja, 1847) ; Lepitre (grecka 
i rzymska): Liebuseb 6 (Skythika, 1838); 
tuk*ij. (litewska); Mierzyński A. (litewska) ; 
•triti (1820); MeusUer (1808); Nolret (Wen- 
dów, 1833); Notitia biws: Osiński A. (Sio- 
»»»*, 1806); Pietraszewski B.; Peczątki (1806); 
wwaóikiJ. (polaka): Ramsay; Saint-Yictor; 
Wtwsik; Srtzaiewski I. (Sławian, 1848); Świe- 
^mki L (1861); Szyc J. (Sławian); Thany 
«awian f 1827); Wandelainceurt (dla Szkól). 

WTSCHA Arnold. Satze ans allen Zweigen 
°sr Rechts- und 8Uatawissenachaften. Kra- 
km, UuTereitate-Buchdnickerei, 1864, w 8ce, 
itr. 6. 4 

BITTELSTAEDT J**- Uwagi nad gospodar- 
stwem wiejski em. Poznań, druk Stefańskiego, 
l »l, w 8ce, atr. 210 i 2 Ubl. 1 tal. 7 1 /, sgr. 

— 70 miliardów rubli dla Rossyi, napisał 
— Warszawa, 1874, w 8ce, atr. 216. 1 rub. 
W kop. 

--Zarysy ekonomii politycznej zgodne z 
jebgia, chraeściańaka, zastosowane do gospo- 
Urstwa wiejskiego. (Dochód przeznaczony na dobroczynne cele). Warszawa, druk J. Ungra, 
1869, w 8ce, str. 139 i 2. 6 złp. 

— Toz, wydanie drogie. Warszawa, Redak- 
cya Biblioteki rolniczej, 1873, w 8ce. 

— Obacz: Piątkowski R. (Gorzelnictwo). 

MITTERER Hermann. Zasady budownictwa 
cywilnego. Z niemieckiego przetłómaczył i 
potrzebnemi dodatkami pomnożył Tadeusz 
Jakób Wagner. Tomów II. Warszawa, druk 
A. Krethlofa pod firma, J. Dietricha, 1846, 
w 12ce, str. 198 i atlas fol., z 20 tablicami 
rycin. 12 złp.; zniż. 60 kop. 

Mittheilungen der landwirthschaftlichen Ver- 
eine zu Bromberg und Wirsitz. Bromberg 
(Bydgoszcz), 1847, w 8ce. 

MITTLER. Nauka czytania. Części II. Poznań, 
1837-46. 7 sgr. 

MITTWOCH Juliusz. Katalog Czytelni pol- 
skiej przy Księgarni, składzie nut, ekspedy- 
cyi gazet i pism peryodycznych w Kaliszu 
i w Kole. Kalisz, druk Hindemitha, 1871, w 
16ce, str. 66. 

MITURZYŃSKI Szczepan. 67 przeciw 65392 
czyli Mędrsze jaja niź kury. Chateauroux } 
1839, w 8ce, atr. 16. 60 centim. 

— Wiersz po Miturzyńskim. (Do Zmar- 
twychwstańców). Paryż, Księgarnia słowiań- 
ska, 164.. 10 centim. 

Mityng przyjaciół Polski w Londynie. Paryż, 
druk Maulde i Renou, b. w. r. (1889), w 8ce, 
atr. 32. + 

— przyjaciół sprawy polskiej, odbyty dnia 
16 Czerwca 1839 r. w Freemasoris Hall Lin- 
colna inn fields, pod przewodnictwem J. K. 
M. X. Sussek, nakład Towarzystwa literac- 
kiego przyjaciół Polski. Londyn, druk S. 
Milewskiego, 1839, w 8ce, str. 74. + 

MIZERSKI Anastazy (z Borowa, urodź. 1837 
f 6 Kwietnia 1871). De chloroformu usu inter 

S ariom. Disaertatio inauguralis. Berolini, typ. 
ioaenthal et Soc, 1861, w 8ce, str. 28. 1 tal. 

— Patologia celi ul arna wobec nowszej kry- 
tyki. Poznań, 1866, w 8ce, str. 59. + + 

— Obacz: Lebert (Choroby). . 

MIZERSKI Ludwik. De crimine plagii potia- 
simum ex jurę romano. Dissertatio inaugu- 
ralis. Berolini, typ. Schade, 1865, w 8ce, str. 
77. + 

MIZGALSKI M. (nauczyciel panien w Inno- 
Wrocławiu). Elementarz polski albo Książka 
gruntowna początkowego czytania. Innowro- 
cław, druk Marc. Lattego, 1843. 

MIZIEROWICZ Alex. Album augustowskie. 
Zbiór miejscowych widoków. Serya I. Wilno, 
u J. Zawadzkiego, 1857, 6 widoków. 3 rub. 

— Pomniki dawnej Małopolski podług osta- 
tniego prospektu radomsko - krakowskiego. 
Album malowniczo - historyczne rysowane 

19 
MLEKO - MN1SZCHOWA. pnse* Rok I. Warszaw*, 1858. 3 rnb. 

60 kop. 

Mleko, obacz: Lullifl (Wyrób); Mieczyński 
(Gospodarstwo, I9S9); Mokryckl (Leczenie). 

Ml. K. (MŁODECKI?) Biad.) P(ref.) D(»p ) 
(Rad.]. JOsw. Xclu Lubeckiemu aktual- 
nemu Radcy Stanu Cesarstwa roasyjskiego, 
Namiestnik,) Jego ces. król. M. w Rządzie 
uajw. Królestwa Polskiego, Kawalera roz- 
maitych Orderów, w dzień linieniu duia Sgo 
Grudnia 1616 Warszawa, w lee, itr, 2. ductinn par Parii 

1809, w Boe, T " MŁOCH0WSKI de BELINA Apollo i tforreapoti- 

dent Dziennika warszawskiego od r. 1H6SI. 

Va centenairc. Reunion dii grand duche 

de Lilthuanie a 1' ancien royaume de Polo- 
gne. Etude biaror-iijno pieećdee d' une intro- 
. Serriere el Cotnp , 

laiae et le liudget : 38. 

— L' emigration polr 
fmnęaia. Pana, 1869. 

_ Les Polouais et la 
par R«lina. Paria. 1871. i |>n|.i ImmI [do 

potwarcze) Paris, 
8ce, '. £. Donnsud, 1869, 
i odatępcze broszury, li de 1803 par ui 
diilrictdeYsreovio).(l'i 
libr. Dentu, ' 
•tr. 90. + 

(Pisał i ir, 
imienni*). 

— Obacz: Molier. 

Młocin, obacz; Zgierski Wincenty. 

MŁOCKA Julia. Aspazya i Perykhsa, opera 
w dwóch aktach, wii-r^em napisana. Muzyka 
pani Milnszewskiej. Lwów, w drukarni Pil- 
lera, 1824, w 8ce. 

Młockarnie, ob. Biernacki A.; Rolbiecki N.; 
Uwagi; Wilchelm. 

MŁOCKI Alfred. Krótki rys walki zasad w 
Europie, przez Prnwdzica z Kosarzewa. Lipsk, 
1806, w 6ce. 

— Rzut oka na rozwój narodu polskiego, 
jego upadek i wpływ, jaki ten wywiera na 
stan Europy, przez Prawdzie* ■/, Koasarzowa. 
Paryż, druk L. Martinet, 1862, w 8oe, str. 
46. + 

— Obacz: Rękodzielnik; Zbrałek. 
Młocki Włodzimierz, ob. Estreicher Karol. 
Młódź polaka, 1838—40, obacz. : Polska. 
MłottBcka Hor., obaei ■ Pierożyński L. 
Młodecki I. N., obacz: Kamieński H. 
(Młodecki Józef.) Kopia dziełu podkonior- 

skiłgo w sprawi" ^rnniczin'! JJWW. tir. lllu- 
deckicb z JJWff! Ilr, Draniekiemi dnia 2R 
Kwietnia 1828 r., wydana przez Józefa Hr. 
Młodeckiego. (Tytuł pisany, dzieło autopra- 
fowane r. 1870), fol., str. 71 i nieliczb. ti. 4 
MŁODECKI Kazimierz. O polepszeniu tera- 
źniejszego stanu włościan polskich. Uwagi 
czytane na posiedzeniu Rad) departamento- 
wej w Radomiu d, 30 Października 1811 r., przez Radcę Prefektnry IV[.irm»eaai 

Radomskiego. Radom, u M. Diiedmfaajfc , 
1814, w 12ce, str. 01 (własciwi< druków* 
w Krakowie). 2 alp. + 

- Tenże tytuł. Warszawa, druk XI Pijt- 
rów, 1816. w 8ce, atr. 08. + 

- Obarz : Mł. K. 

Młodość pierwsza, obae?. : Jaraczewiki 
Młodzian, obarz: Ulanecki S. 
Młodzianowski Józef, ob. Głaźewłki krtną 
MłoJziejowski St., ob. Wójcicki Władjih* 
MŁ0DZIE10WSKI Korneli ( z i 

ii-tfi-i>. hiisertalii.i in:< ui_'iir:il I ■- 

qoam pro gradu Dria Mad. conscripłit Itol 

defendet Mosquae T tvp. Unir. * 

str. 58. ^ 

- M"dicinskije zamietki o putesieitwn : 
graniceju. .Monkwa, typ. Uniw., 1854, w Bi 
str. 69 i kart. 2. 

Młodzież rlirr.F6i'iflń<-ko-katolickaiaalH 
Sakramerit.W Kościoła Bożego. Kraków, U 
kład i druk Budweisera, 1856. w 8ce, ttt. 
i 4 karty + 

— Tnz, r. 1S57, w 16ce, atr. 286 2 ii 
Młodzi wychowanie, obacz: Hufelaad. 
Młodzież, ob. Kramer J. {O zadaii 

Posiedzenie. 

Młodzieży (Do), wiersz, fol., 1 kartki. 

- pismo, obacz: Saucerolte. 

— powołanie akadem., obacz: 
Kazimierz; Kromer Józef. 

— wychowanie i niedowiarstwu, ob. Fm 
sinous. 

~ Instytut, obacz: Hcnnig (1«2] 

— Więcej obacz: Euukarya. 
MŁ0KOSIEWICZ Franciszek |KapiU« l 

pułku W. Księstwa Warszawskiego, ar. i 
t 23 Marca 184M- Mea souyenirs d'Esp»L 
en reponse buk ecrits et relatifs a l' att« 
du fort Fuengirola. Varsovio, !^!3, * 9 
sir. 36. z dodaniem listu Geuer V 
(Po polsku jest w Atheneum i Bil 
ezawakiej.) 

Młoty, obacz: Podolski Antoni, 

Młyn parowy, obacz: Akt (l 82" 
rykański, I865); Zegrzynek. 

Młynarka (Ładna), powiesi- z Pamiętnika" 
Doktora. Z francuskiego. iudl. 
rocznika Wileńskiego na roS I8S.' 
szewskiego Józefa: .Raj i Piekło 
tu. dr. i r., w 8ce, atr. 29. + 

Młynarstwo, obacz: Ł. A. |1S67). 

Mnemonika, nbnrz: Dawid W. 

Mnemosyne, ob. Mehoffer (lssy.i ; Schweili* 

Mniński Piotr, obacz: Salomon I 
I859). 

Mniszchowa z Zamojskich Urszuli M-'"' 
obacz: Koimian A. E. (Wyciągi PiotrowieU*)' MNISZCHOWA - MOCHNACKI. 147 Maiszehowa (1787), obacz: Roczniki. 
Nniszehraie, obacz : Biblioteka Ossolińskich 

(1863). 

Mniszchówna Maryna, ob. Abrantes (1834); 
Ctayrew; Dymitr; Godefaoki Ksawery; Guria- 
now (Romans); Maskiewicz 8.; Potocki Artur; 
Raczyński (1834); Szajnocha. 

MNISZECH Karol Filip Hr. (urodź. 1794 t 
1816). Herbarz rodzin, na wielki rozmiar uło- 
iony w rękopiemie. 

MNISZECH WandaUn Michał Jerzy (ar. 1748 
f 1806). Kazimierz Wielki, przez Mar- 
szałka wiefltiego koronnego. Warszawa, druk 
przy Nowolipiu, Nr. 646, 1805, w 8ce, str. 
66. (Toto I.: Życia sławnych Polaków, wyda- 
nia Mostowskiego. Pierwsze wydanie 1777). 4 

— Krótki rys dziejów panowania Kazimie- 
rza Wgo. Kraków, nakładem Józefa Czecha, 
1863, w 8ce, str. VI i 62, z portretem. 50 kop. ; 
Mii. 20 kop. + 44 

— Obacz: Czacki Tadeusz; Osiński Al. 

Mniszek Stanisław, obacz: Gazdowicz A. 

» 

MM18ZEK Szymon. 8zematyzm Sióstr św. 
Ojca Augustyna Klasztoru krakowskiego św. 
Katarzyny P. i M. fundowanego w r. 1565, 
rrzez ks. Szymona z Łowicza Mniszka, św. T. 
' Dra, Prowincyała XX. Augustyanów sporzą- 
dzony, wedłng obiorów dokonanych na Kapi- 
tale klasztornej odbytej dnia 6go Kwietnia 
1869, pod przewodnictwem W. ks. Zygmunta 
Wołka Ezprowiaeyała , Komisarza jenerał - 
. . skiago Zakonu Aogustyanskiego. Kraków, druk 
*' K. Budweisera, 1870, w 8ce, str. 16. 4 

■niszkowa Helena, obacz: Gazdowicz A. 
Mochacz (Bitwa), obacz: Liske Ksawery. 
MechUeyiensJS Archidioec, obacz: Mohilew. 
■eeaaacka Marya, patrz: Wlsemann. 

MOCHNACKI Bazyli (ur. 1774 f 1844). Tra- 
ctatos de legi bas romanis in Polonia. Leopoli, 
bez wyr. r., w 4ce. 

— Sprawa Birnbauma jako dowód jednej, 
z wielu innych uciążliwości przez Polaków 
wycierpianych, w krótkości z akt sądowych 

wyciągnioua, przez Warszawa, w drukarni 

Stereotypowej przy ulicy Królewskiej, 1830, 
w I2ce, str. 113. 4 4 4 

. MOCHNACKI Benedykt (Dr. Med.). Disserta- 
tio ineaguralis medico-politica de pharmauo- i 
aolis, qoam anauentiUus Ulmo ac Magnifico 
Dno Prsesjde et Directore, nec non clarissi- 
mia Dft. Professoribu8 pro rite conseąuenda 
in antigoisiima ac celeberrima Uniyersitate 
Vindobonensi Medicinae Doctoris laurea pu- 
blice disąuudtioni submittit Polonus Banica- 

Sandecsnsis in theses adnexas disputabitur 
ia aedibns Unhrersitatis dte 2. Augusti 1814. 
* Vieans*, typia Antonii Schmid, 1814, w 8ce, 
itr. 54 i 1 karta nieliczbowana. 4 

MOCftMAttU Jeans* (Notar). Satze sussammt- 
licheo Beebts- uud Staats - Wisse&scbąfteo. Lemherg, Druok des Ossolińskischen Institute, 
1861, w 8ce, str. 7. 

— Zadania ze wszech umiejętności prawni- 
czych i administracyjno- politycznych. Lwów, 
druk Zakładu imienia Ossolińskich, 1861, w 
8ce, str. 7. 

— Ein Wort an meinen Kaiser. Staatsrecht- 
licher Beitrag zur Losung der ósterreicbiscben 
Tagesfrage aus der Feder eines Polen. Bre« 
siau , Ferdinand Fischer, 1861, w 8ce, str, 
22. 4 

Mochnacki Kamil (ur. 1806 f 1833). Sprawa 
Jenerała Jankowskiego w roku 1831, obacz: 
Mochnacki Maurycy (Pisma rozmaite). 

MOCHNACKI Ludwik. Czy może być kontr, 
rewolucya w Warszawie? B. w. r. i m. (1830), 
w 12ee, str. 8. 4 

MOCHNACKI Maurycy (urodź. 1804 f 1834). 
Pierwsza broszurka: Co rozumieć przez rewo- 
lucya w Polsce? Warszawa, 24 Grudnia 1830, 
w 8ce, str. 15. 4 

— Dzioła. Wydanie jedynie prawne, ogło- 
szone z wiedzą matki autora. Tomów V. 
Poznań, J. K. Żupański, 1862, w 8ce; Tom 1, 
str. IX, 388 i IX; Tom II, str. 887 i VIII: 
Tom III, str. 445 i VIII; Tom IV, str. 290 
i VIII; Tom V, str. 154. 6 rub. 4 4 4 

(Zawierają: Tom lszy: Listy Maurycego 
Mochnackiego i brata jego Kamila, wyszłych 
z wojskiem polakiem we Franeyi roku 1831, 
pisane z Paryża, Metz i Avignion do rodzi- 
ców swoich w Galicyi; Tom II. i III: Powsta- 
nie narodu polskiego w r. 1830 i 1831 ; Tom 
IV: Pisma rozmaite, Oddział porewolucyjuy ; 
Tom V: O literaturze polskiej w wieku dzie- 
więtnastym. W pierwszym Tomie jest portret 
autora na miedzi, rytowany z fotografii przez 
S. Łukomskiego, a w Tomie czwartym także 
na miedzi przez tegoż rytownika, podług 
popiersia W. Oleszczyńskiego). Każdy Oddział 
sprzedaje się osobno: Listy po 2 tal. 15 sgr. ; 
Powstanie po 3 tal.; Pisma rozmaite po 1 tal. 
20 sgr.; O literaturze po 25 sgr. 

— Easai historiąue et politiąue sur le royau- 
me de Pologne (1815 — 1830), traduit du polo- 
nais par J. N. I. (Jean-Nśpomucene Janow- 
ski). Paris, w 8ce. 

— Faut ii une Pologne? Parie, Lebrnn, 
1854, w 12ce, str. 48. (Wyjątek z tłómacze- 
nia dzieła : Powstanie narodu polskiego z uwa- 
gami H. Lebruna). 4 

— Kraj i Emigracys, pismo czasowe. Paryż, 
wydawea Maurycy Mochnacki, 1835—1839. 

— Kuryer polski założony przez Mochnac- 
kiego. Warszawa od 1 Grudnia 1829—1831. 

— O literaturze polskiej w wieku XIXym. 
Tom I. Warszawa, druk J. Węckiego, 1880, 
w 8ce, przedmowy 1 kartka (która przy więk- 
szej części egzemplarzy wycięta), w 8ce, str. 
226. 6 złp. 4 

— Toż, wydanie drugie dopełnione. Poznań, 
Stefański, 1845, w 8ce, str. 220 i 4. 6 zip, 4 MOCHKACKl - MOOKIK. — Toi. Poznań, Źnpanski, cicioukami N. 
Kamieńskiego i Spółki. 1863, w 8ce, itr, TUI 
i 164. (Sranowi Tom V. dziel), -t 

— Pisma rozmaite. (Wstęp M. Podoiaszyń- 
skiego). Paryż, Jełowirki i Spółka, druk Bour- 
gogne et Marti net, 1830, w 8ce, etr. XVI, 
4SS i poitret. 8 frank. + 

— Toż. Oddział porewolunyjny. Drugie 
wydanie. Tomów II. Berlin, Zygmunt Schlet- 
ter (E. Rock), drak Korna we Wrocławia, 
1660, w 12ce; Tom I, sir. XX, 243 i kart 2 ; 
Tom II, etr. 232. 3 tal. + 

— Pismo okólne oficerów, podoficerów i 
iolnierzy Zakładu Auxerres do rodaków w 
Emigracji. Paryż, druk A. Pinard, 1834, w Sc*, Itr. ( ein Recht. — Polen, seine KevolatioD 
Leipzig, 1846, w Sce. 

— Toi. Brunswick, 1847, w Sce. 

— La Poliliąue oriento - merridiotiale du 
Cahinet de Saint- Petersbourg. tradnit du polo- 
nais, par .1. N Janowski. Poitiers, 1836, fol. 
60 centim. 

— Powstanie narodu polskiego w r. 1880 
i 1831. Tomów II. Paryż, nakładca Cbeł- 
micki, druk Bandonin, 1834; Tom III roku 
1835; Toro I, atr. 698; Tom II, etr. 816. 
24 frank. 4 + 

— To*, drugie wydanie. Tomów IV. Wro- 
cław, Schletter, 1860, w 8ce; Tom I, str. IV 
i 268; Tom U, itr. IV i 280; Tom III, atr. 
IV i 363; Tom IV, str. 343. 6 tal. + 

— Do rodaków bawiących w Paryżu. Pary*, 
druk Pinarda, 1831, w Sce, atr. 8. + 

— Uober die Revolution in Deutschland. 

Ans dem Polnischen des Glogau and Leip- 

zig, bei Carl Fr. Balker, Druck von A. Pinard, 
1833, w 24ca, str. IX i 106. 1 ztp. + 

— Obacz: Dembiński I. H.; Jełowicki Al.; 
lanowski ). H. (1836); Mierosławski L; Nabie- 
lak L ; Podeiaiiynski M. ; Sołtyk Roman ; Usąue. 

MOCHNACKI Maurycy i PODCZASZYŃSKI 
Michał [wydawcy). Dziennik warszawski. Tom 
X. od r. 1825; Tom I— VI. roku 1826 sam 
Podczaszyński redagował. Dalsze cztery Mo- 
cbnacki. 

MOCHNACKI Maurycy f BRONIKOWSKI Ksa- 
wery. Gazeta polaka (pismo codzienne). Później 
Redaktor Tomasz Gguka. MOCHNACKI Maksymilian. Theses, quas ex 
jare universo pro cons. Dris Juris laurae 
suscepit. Leopoli, Filier, 1828, w Sce, str. 8. 

Moclejba wyssą katoliszka. Potock, Bazy- 
lianie, 1805, w Sce, str. 160. 

— Eysa ap. audziejszonn biszn wyzim bey- 
linskitn etc. Wilno, druk Dworca, 1832, w 
16ce, str. 65. 

— Ęysa del Okszo. Wilno, XX. Misiyona- 
rze, 1839, str. 24. — lyagszonas un ApdomoazoDit ip mtl 
Miszu. Wilno, 1643, w I2ee, str. 4B. 

— lassiszanas prieks Motiem Berniem .W 1 
na. Pi Bazniekungiem Misaionieriem l 
1824, pi bazoieas Swata. Kazimiera, »8o 
kart 20 nieliczb. + 

MOCHIK (MOCZNIK, MOZNIK) F. (Dr). Ant 
metyka do użytku c. k. nifcstego Giron ■ 
galicyjskiego. Na I. klassę. PrzeMyl ■ 
nastego niemieckiego wydania S. Kra<^ 
kiewict. Lwów, w Komisie J. Jabłoni; 
1864, w 8ce, str. 134. 70 kr. 

— Toł, z piętnastego wydania, tłossl 
nie 8. Krawczykiewicaa. Lwów, Vogcl. •-'' 
w Sce. 60 kr. 

— Tot, ■ piątego wydania niemi"! : 
przełolyl S. Krawczykiewicz. Na II!. i IV 
klaseg. Lwów, 1857, w 8ce, str. 2 i l£ 
70 cent. 

— Tot, na U. Hassa. Z dwunastego *>'• 
nia niemieckiego przełożył S. Krawi."' 
wicz. Lwów. komisowo J. Jabłoński. 

w Sce, str. 92. 40 kr. 

— Tot, na III. klasse. Lwów, kwini 
J. Jabłoński, 1864, w 8ce, str. 74. 50 b 

— Toi, na IV. klaase. Lwów, korni-" 
J. Jabłoński, 1864, w Sce, str. 70. « rt 

— Arytmetyka do ntytka wyższoj s 
zyi na I. klasu ułożył Omelinn Deinicki, ! 
1872. 

— Arytmetyka i Algebra dla klan '■ 
a zy eh gimnazjalnych i realnych. Podłnu M 
ła niemieckiego opracował Dr. T. Su - 

Z figurami w tekście pierwsza połowa. ■ 
K. Wild, 1870, w8ee, str. 112. 1 złr »«■ 

— Toi, dla wyżętych klas gimiiuyiłjf 
i realnych, opracował Dr. T. Stanecki L** 11 
nakład Et. Wilda, 1872, w Sce, atr. IX I ■ 
tablic 27 w tekście (Nakład 2500 Sgs* 

2 złr. 20 cent. 

— Geometrya dla klasa wyższycb j 
zyalnych , t ósmego wydania niemi' - 
przełożył i nzupetnił Dr. Tomasz S' 
Lwów, 1867, w Sce, str. VII i 365. i ' 
80 cent. 

— Pociotki Geometry i sposobem ■*■] 
wiajacym wyłożone. Według siódmi : ' 
nia niemieckiego przełożył T. Stern al. T : ■ 
II. Oddsiał I. z 153 drzeworytami w tft* 
Oddział II. z 109 drzeworytami w t*W 
Lwów, 1867, w 8ce; Oddział I., str. 1«" 
nienura.; Oddział II., str. 102. Za oM' 
1 złr. 20 kr. 

— Pocz%tki Geometryi t siódmego «Śj 
nia niemieckiego, przełożył T. Sternsl. '' 
dział I. ■ 163 drzeworytami w tekście P/ 
gie wydanie poprawne. Lwów, 1863, * ■ 
str. 101. 45 kop. 

— Toż, e niemieckiego przełoży) I. * 
nal. Oddział I. ■ 163 drzeworytami « w 
cie. Wydanie trzecie, poprawne. Lwów, 

w Sce, atr. 102. 46 kop. 1 MOCZ - MODLITWA. 140 — Toż. Oddriał II. s 109 drzeworytami 
w tekście. Wydanie drogie poprawne. Lwów, 
1873, w 8ce, itr. 103 (Nakład 8000. egzem pi.) 
50 cent. 

— Początki Geometryi w połączenia z rysun- 
kiem dla *iżytku Szkół niższych realnych i 
wyzuych lądowych, z czternastego wydania 
przełożył £. Bączalski. Lwów, nakład Sey- 
ftrtha i Czajkowskiego, 1871/2, w 8ce, str. 
238 i III, z 225 drzeworytami w tekście. 1 złr. 
20 cent 

— Nastawienie ku czyslenyja dlia drnhoj 
i tretoj klassy nczyłyszczcia. Wideń, drak L. 
Granda, 1850, w 8ce, str. 190. 25 cent. 

— ftaaka rachowania z pamięci na 1. klas- 

3 Szkół lodowych w o. k. Państwach. Prze- 
ad z niemieckiego przez A. Stokowskiego. 
Wiedeń, c. k. Adroinistracya przedaży ksiąg 
szkolnych, 1850, w 8ce, str. 93. 12 gr.; upr. 

Mgr. 

— Nauka rachunków na pamięć, na pierw- 

f^ klatę, przez Lwów, 1847, w 12ce. 

24 gr. 

— Toż, Szkół narodowych w c. k. Pań- 
itwtch. Wydanie drogie. Lipsk. F. A. Brock- 
bios; Lwów, Milikowski, 1650, w 8ce, str. 98. 
1 iłp. 20 gr. 

— Toż, dla pierwszej klassy niższych Szkół 
realnych. Wiedeń, c. k. Administracya prze- 
daży ksiąg szkolnych, 1852, w 8ce, str. 170 
i karta 1. 80 cent. 

— Nauka rachunków na drugą i trzecią 
Hassę 8skół narodowych w c. k. Państwach 
aastryackich. Prsetłómaczona na język polski 
przez Apollinarego Stokowskiego. Lwów, Mili- 
kowski, druk Brockbauza w Lipsku, 1850, 
w 8ce, str. 212. 6 złp. -t 

— Toi, dla 8zkół para6alnych i głównych. 
Wiedeń , nakładem Administracyi przedazy 
ktiag szkolnych, 1850, w 8ce, str. 194. 24 gr. 

siecz, obacz: Neubauer C. 

MOCZARSKf Joseph. Die Kaltwasser Heil- 
tattalt Preutzen in Oesterreich oh der Enns, 
nebtt eioem Anhange : Die Burgeo und Schlos- 
•«• des unteren Mub)viertels. Linz, Pink , 
1^50, w I2ee, str. XII i 120, z ryciną. 10 sgr. 

.MCrrtiSKI Micbał (urodź. 1825). De a tre- 
fią padendi. Dissertatio inauguralts roedico- 

ckirargica, qoam defendet Berolini, typ. 

Scblesinger, 1850, w 8ce, str. 28. + 

(■•tftia). Kilka słów o sprawie Modlińskiej. 
Poznań, J. K. Żupański, 1861, w 8ce, str. 8. 

MKtewnik czyli Zbiór modlitw do nabo- 
żeństwa domowego i kościelnego, dla użytku 
chrześeian ewangielickich. Warszawa, Orgel- 
brand (1862). 87% kop. 

— kalwiński, obacz : Sezaftski Antoni (1859). 

— ewangielicki, ob. Glntz (1851); Heczko; 

— dla izraelitów, obacz: Elsenbero; Hoge 
(HM); U sMJM Henryk (1846) ; Neufeld Daniel 
(1865); ■tW. Modlitw zbiór, obacz: Przewodnik. 

— siedem, obacz: Tugendhold. 

Modlitwa. (Boże coś Polskę). Bez w. m. i r. 
(1863?), w 8ce, 1 karta. Zarazem: Pieśń (Boże 
Ojcze), w 8ce, 1 karta, + 

Modlltwa. Orędowniczko Szkaplerzn sw Kra- 
ków, nakład A. Józefa Nowaka Proboszcza 
w Brusniku, druk Czasu, bez wyr. r., w 8ce, 
kart 2. + 

Modlitwa. Lwów, druk K. Pillera, bez wyr. 
m. i r. (1861), w 8ce, karta 1. 

— do Bogarodzicy , obacz : Czeźowtkl J. 
(1662). 

— dla chorych, z przydatkiem aktów miło- 
ści Boga i Jezusa w najświętszym Sakramen- 
cie utajonego. Warszawa, 1806, w 8ce, str. 82. 

— za Cesarza. Lwów, nakład Galińskiego, 
1853, karta 1. 

— codzienna majowa do najświętszej Maryi 
Panny. Warszawa, druk Gazety codziennej, 
27 Kwietnia 1861, w 12ce, str. 4. + 

— w czasie wojny. Bez m. dr. r. (Kraków, 
1846), w 12ce, karta 1. + 

— Toż. B. w. r., w 4ce, kart 2 niel. + 

— Toż, 1831, w 8ce, str. niel. 4. 

— na grobie matki na rozburzonym w cza- 
sie rzezi cmentarzu pragskim; Do Bohdana 
Zaleskiego po przeczytaniu jego przenajświęt- 
szej Rodziny; Dobra nowina I hosanna. (Poe- 
zye). Paryż, druk L. Marti neta, 1860, w 8ce, 
kart 2. + 

— do przenajświętszego Grobu Pana Jezusa. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, '/, ark. Libra po 
6 sgr. 

— do przenajświętszego Języka Jezusowego. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, półarkusz. Libra 
po 6 sgr. 

— wielce nabożna do Pana Jezusa. B. w. 
m. i r., w 12ce, kart 6. 

— do Pana. Jezusa. Wilno, M. Orgelbrand, 
186., z ryciną. 1 egzemplarz 2 1 /, kop.; 100 
egzempl. razem 1 rub. 50 kop. 

— za Kościół i naród polski. Paryż (bez 
daty), w 32ce. 50 centim. + 

— do Krzyża św. Kraków, druk Uniwers , 
1845, w 8ce, karta 1. 

— o łaskę śmierci szczęśliwej. Kraków, 
druk Uniwers., 1846, w 16ce, karta 1 (wyd. 
w 1000 egzempl.) 

— do najśw. Maryi Panny. B. m. i r. (1863), 
w 8ce, 1 karta. — Na drugiej karcie: Do 
Boskiej Opatrzności. Bez w. m. i r., w 8ce, 
1 karta. + 

— do najświętszej Maryi Panny. Wilno, 
M. Orgelbrand. 1 egzemplarz 2'/, kop.; 100 
egzempl. razem 1 rub. 50 kop. 

— do najśw. Panny Różańcowej. Wilno, 
nakład Maurycego Orgelbranda, druk Brock- 
bauza w Lipsku, bez w. r. (187.), w Sce, str. 
4, z ryoiną. + MODLITWA - Moni.ITWY. — do hjijjw. Maryi Panny, którą Kaptan 
iwyklo odmawia po Mszy sw. przed cudo- 
wnym nhrazem N. Maryi Panny na Piasku 
w Krakowie w kaplicy XX. Karmelitów. Kra- 
ków. XX. Karmelici, druk Uniw., bez roku 
(1878), w 24ce, kart 2. + 

— ojca przy Chrzcie syna. IWiersz Ujej- 
skiego?) Lwów, i woIdpj" prasy Zakładu Slau- 
ropigiańskiego, 1848, w 8ce, 2 kart. grp. 4 

— Ojca iw. za lud polski. (Wierszem). 
Kraków, 1848; |Lwów, 3848), w 8ce, 2 kart. - panien zadających męża (około r. 1800). — panien zadających meza, jako i męża 
tek i wdów. ukoi,-, r lSitfi (wi-i^eml w hec 
24 gr. 

— P:iń»ka czyli Ojcze nasz, wyłożone dla 
małych dzieci stosownie do ich potrzeby i 
pojęcia. Warszawa, w drukarni Kommiasyi 
nad. Sprawiedliwości, 1847, w Sce, str. 117 
1 zip. 

— Pańska : Ojcze nasz. wyłożona dla małych 
dzieci, stosownie do ich potrzeby i pojęcia 
Warszawa. 1801. 35 kop. 

— Porównaj: Leonhard. 

— pielgrzyma. B. m. i r. (1848), w IGce, 
str. 4. + 

— Polaków do Boga. (Proza). B. m. i r. 
(Kraków, 1S48), w 8co, atr. 4. + 

— To*. B. m. i r. (1830), w 8oe, 1 karta. + 

— Polki (wiersz), Kraków, 1848, w Sce, 
atr. 3. + 

— za Polskę, obacz : Niewiadomski. 

— powszechna (proza). Warszawa, 1812, 
w 8ce. 

— powiscdnyn do Troyce swyetey przeciwko 
nyeprzyacyelom Kościoła Rwyętegó. (Z drze- 
worytem z dalą 1532 roku') W Krnkowye 
u Wdo. Hyero Viet., w 8ne, atr. e. (Podobi- 
zna litogrolbwana około 1843 r.) + 

— przeklinacza czyli Przekleństwo jego 
wyjaśniono wydana przez Towarzystwo w 
Sazonii niższej, rozszerzaniem pism pobo- 
inych najmujące się, a teraz z języka nie- 
mieckiego na polski przełożone. Warszawa, 
druk XX. Missynnarzy londyńskich 1834 
w 8c«, str. 8. + 

— Toz, i roku I84G i pieśń. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

i. Bez 

— wieczorna. Kraków, nakład I,. Górskiej, 
w drakami „Czasu," w 16ce, 2 kartki. + 

— Wieczorna. B. w. m. i r. (Kraków, druk 
Budweisera, 1862), w 8ce, karta L + .,..: — więźnia (Ujejskiego?) Lwów, Fr Galii, 
ski, druk P. Pillora, 1848, w 8ce, kart 1 + 

— wojenna (pruska), 1815, fol, 

— do Serca Jezusowego. Lwów, lf"!5 t, 
w 8ce. 

— nabożna do III. upadku Pana Jurna. 
(Pieśń). Mikołów, T. Nowacki, 1862, póJuŁ 
Libra po 6 gr. 

— o zachowanie czystości B. r. i m. dr, 
lecz około 1810 r. (Warszawa, w drukmu 
XX. 1'iarów), w Sce, atr. 24. 

Modlitwie (0), oLacz* Dekerf. 
Modlitwy, 1802. 1 zip. 15 gr. 
Modlitwy. Wilno, 1823, w I2ce, itr. 6. 

— do św. Brygidy, w Sce, I ark ust, li 
roku i miejsca druku |lecz około lanurr 1 - 
|ii'7.«]'fi!.iir>ii(> ?. następnego pisemka: łfodt 
św. Brygidy o Męce Chrystusa Pana, « 
kiemi przywilejami ud samego Cbrysta, 
odpustami od Kościoła Św. udarownue, 
je nabożnie odprawnwać będzie. O c»em 
resolut. S. Brigit.roku Pańskiego 1731, w H 

— chrześriańskie. Wilno, Aleiauder t 
kowski, n XX. Piarów, 1818. 15 kop. 

— dla pobożnych Chrzeacian. Waruswa, 
1828, w 12ce. Oprawne 13 zip. 10 gr. ] 

— dla pobożnych Chrztśrisrj Katolik*!, 
z cel ni ej szych dzieł w literatnrae ^tsJstB 
zagranicznej zebrane Warszawa Q L GkłctW 
borg, 1851, w I2ce, str. XXIV i 5*4 2 n* 

— cbrzeBciańskic, friinciizkim jeżykiem "I- 
dane w Wiedniu, na polski priltfónwrMM. 
i t przydaniem aktów wiary, nadziei, nukasi 
iskruchy, przedrukowane. War-- 

XX. Missynnarzy, 1813, w 24ce, atr. 60. lip. 

— codzienno dla uczących się Lwów PA- 
', 1823, w 16ce, str. 61. 20 kr. 

— w czasie zaraźliwej-) powietrzu War 
iwa, 1873. 

— Pod Twoja obronę. Modlitw 

i ułożone na chwalę Boga, a <•?■■■ 

i niepokalanej Maryi Pziewioy 

drukarni a. p. C. D. N , i, ■ 
dryi Kr. 2708 p, lfif,7, w 24ce, 
wierzchniej okładce rok 1868). 

— dla górników. Piekary, druŁ Teodora 
lleneezka, w 16co, atr. 4. 

— Izraelitów, 1822, obacz: Hoge E. 

— za konających. Wadowice, druk i nakl(4 
J. Pokornej wdowy, b. w. r., w 6co, aur. i "■ 

— za konających. Tarnów, druk i naUaa 
A. Rusinowskiego, 18f>y, w Sce, ■• 

— krzyżowe Karawaka. Warszawa, u Ko** 
leckiego. 6 kop. 

— zt Kościół i naród polaki. I'»ryi, bat »yr. ! . 32. — dla młodzieży w Szkołach PijariŁich. 
Bez roku i miejsca druku. (Wamawa okuł* 
1815 r.), w I2ce, str. 24. MODLITWY. 151 — missyjoe na pamiątkę Missyi w r. 1858. 

— missyjne. Brodnica, o Kohlera, w 8ce. 
6 grp. 

— podczas Mszy Św., przez Piusa VI. War- 
luws, 1800, w 8ce. 

— do nabożeństwa w sobotę odbywającego 
h$ dla nawracania Żydów, przez Towa- 
rzystwo Missyonarzy angielskich wydane. Tłó- 
maczenie z angielskiego. Warszawa, w dru- 
karni Towarzystwa Missyonarzy- angielskich, 
1829, w 12ce, str. 27. + 

— aa czterdziesto - godzinne nabożeństwo 
i odpustami przez Papieźów nadane. Poznań, 
nakład Rsjznera. 15 grp. 

— nabożne, 1802, obacz: P. F. X. + 

— nabożne, których wierny Chrześcianin 
każdego dnia używać może, niż pocznie spra- 
wy swe, każdy podłóg powołania swego. 
Gdińik, A. Hunefeldt, w 8ce. * 

— i obchody, obacz: Wieloołowski Walery 

(1851). 

-do odmawiania i śpiewania pospołu w 
kościołach parafialnych dla użytku ludu wiej • 
tlriego, staraniem i nakładem ks. Fr. L. S. 
Czysty dochód z rozsprzedaży tej książeczki 
przeznacza się na odnowienie cudownej stu- 
dzienki w Jarosławiu. Kraków, druk Czasu, 
1871, w 12ce, atr. 95. + 

— odmawiane i śpiewane pospołu w kościele 
parafialnym w Liszkach dla użytku parafian 
do draka podane. Kraków, druk S. Gieszkow- 
'faego, 1844, w 12ce, str. V i 60. 

-Ob. Sktrfcowski AH. (1851, 1854, 1868). 

— odpastowe. Bochnia, druk A. Sonka, 
1331, w 8ce, kart 2 nieliczb. + 

— odpustowe na korzyść powszechnego 
Sobora. Wrocław, 1860. 

— Obacz: Krajniki W. 

— na pięcioty rodnio wy czas pokuty niby 
jubileuszowej w Dyecezyi Tarnowskiej od 27 
Listopada aż do ostatniego Grudnia 1858, 
lob w inna) uroczystość odpustową do uzy- 
skania odpustu. Tarnów i Jasło, druk A. Rusi- 
sowskiego, b. w. r., w 8oe, str. 8. + 

— za Ojca św,, które się czytają podczas 
&sy św. Kraków, czcionkami Wywiałkow- 
•kiego, b. w. r. t w 8ce, kart 2. + 

— i pieśni na pomnożenie społecznego na- 
bożeństwa. Wrocław, Schletter, 1810, w 8ce. 
* agr. 

— pieśni i treść nauki chrzęści a oskiej. Bez 
roku i miejsca druku (lecz w Warszawie około 
182. r.), w 12ce, atr. 46. 

— i nieśni a dodatkiem do cudownego obra- 
*■ miłosiernego Pana Jezusa w kościele Tar- 
norodzkim. Co chcesz Boże niech się stanie, 
l«az i &a wieki. Warszawa, w drukarni J. 
Glocksberga, 1860, w 8ce f atr. 39. 

7- i pieśni , oraz porządek nabożeństwa , 
które sie w kaplicy arcybraotwa Męki Pań- 
skie; i w kościele św. Franciszka w niedziele zapustną i w piątki wielkiego 40- dniowego 
postu, oraz w uroczystości św. Krzyża Zna- 
lezienia d. 3 Maja i podwyższenie dnia 14go 
Września uroczyście odprawia. Kraków, druk 
Wywiałkowskiego, 1860, w 8ce, str. 36. 

— Obacz: Ptechaczek Er. (1845). 

— i pieśui z dodatkiem, obacz: Tarnera- 
sto (1860). 

— wyjęte z Pisma św. i do rozmaitych 
przypadków w życiu ludzkiem wydarzających 
się przystosowane. Z francuzkiego na polski 
język wyłożone. Z wizerunkiem ukrzyżowa- 
nego Zbawiciela. Berdyczów, 1818, w 8ce, 
str. 328 i 8. 

— w czasie zaraźliwego powietrza. War- 
szawa, 1873. 

— i Rozmyślania. Rawicz, nakład, i typ. 
J. £. S. Ludwiga, 1805, w 8ce. 

— - i Rozmyślania pobożne w prawdziwym 
duchu i pokorze chrzęści a oskiej. Lwów, 1802, 
w 8ce. 2 złr. 

— rozpoczynające i kończące posiedzenia 
Rad gminnych. Kraków, Wielogłowski, druk 
Jaworskiego, 1867, w 12ce, str. 8. 6 kr. + 

— trzy wielce skuteczne przy umierających. 
Mikołów, T. Nowacki, 1862, '/, ark. libra po 
6 sgr. 

— do Spowiedzi i Kommunii św. Warsza- 
wa, XX. Missyonarze, 1834. 1 złp. 

— Toż. Tamże, 1842. 1 złp. 

— Świętych, 1860, obacz: Liguori Alfons. 

— do przenajświętszej Trójcy. Warszawa, 
1857. (Na drugiej karcie wydrukowane : Ascen- 
siones piae moutis ad sanct. Trinitatem per 
distinctos ad ąuaralihet personam orationum 
gradus dispositae. Varsaviae f typ. 8. Rep. 
Maj. et Reipubl. Schol. Piar. — Wzniesienie 
pobożnej duszy do przenajświętszej Trójcy 
przez osobne do każdej z Osób Boskich mo- 
dlitw ułożone. Warszawa, druk Rzeozp. XX. 
Piarów, 1735; Warszawa, 1837). Warszawa, 
druk 8. Orgelbranda, 1857, w 8ce, str. 41 
(tekst łaciński i polski, tłónmczył ks. Aleks. 
Suzin). — Inna edycya. Warszawa, 1837. 

— do użytku Chrześcian Katolików. Leszno, 
1835, w 8ce. 6 złp. 20 gr. 

— i westchnienia chorego do Boga. Kra- 
ków, Wydawnictwo dzieł katoliokich, 1850, 
w 8ce, atr. 16 i rycina. 12 grp. + 

— Toż. Tamże, z wizerunkiem Chrystusa 
na krzyżu, 1852. . 6 kr. 

— krótko zebrane , poranne i wieczora 
pacierze. Poznań, w 12oe. 3 złp. 15 gr. 

— Toż i wieczorne dla dzieci. Kalisz, 1820, 
w 16ce. 2 złp. 

— dla Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
(wedle wydania warszawskiego z roku 1697 
oddrukowane). Warszawa, XX. Missyonarze, 
1860, w 8ce, str. 96. 

Modlitwy, obacz: B. W. (1831); Belejowska 
(1869); Barnard M. (1867); Chmielowski (1826 MÓDLMf SIĘ - MOELLER. —61); Droga (1652-67); Duchnowlcz At. 
(roikio); Ekartsbauzen (1802); Felicja (1861); 
Sąsiorewski An. (Zbiór); Guilloi* (Świętych) ; 
Harmonia (1850); Klan (Ewsngiel. , 1838); 
Książka do nabożeństwa; Krainaki W. (odpu- 
■ towe); Liabkind H. (Izraelitów); Malinowski 

Ł Wacława, 1876); Łodira (dla dzieci, 1870); 
Isnfald (Żydów); Odyniec (Ołtarayk); P. J. F. 
(I8U); Perkowski ł. (miiayjne, 16311; Piecha- 

czek (Wybór. 1845); Rogalski L. (S*ietych>; 

S. M. (Żydów); Saulionowa (Żydów); Selbt; 
Skarb; Skarbiec; Skórkowskl A.; Suchecki H. 
(Wacława, zabytek mowv); Tarnorod (IWO); 
Tugendnola J. (Żydów); Wolff (Żydów); Wybór; 
Zbiór; Żrł-lło. 

Módlmy sia czyli Zbiór krótkiego nabożeń- 
stwa na wszystkie wigkaze uroczystości. Wyda- 
nie czwarte , ozdobne , na najpiękniejszym 
welinie. Drezno, cioiunkaroi J. 1. Kraszew- 
skiego, 1871 r., w L6ce, itr. 480, a tytułem 
i rycina chrmnolitografowana.. 1 rab. 20 kop. ; 
w oprawie za 2 rub. 26 kop., 3 rab., 8 rob. 
60 kop.; 4 rab.; 5 rub.; 6 rab.; 10 rab. 
i drożój. 

— Obact: Skin borów I czowa A. 

Modły miłe Rogu, obact: Piasecki X. Sz. 
(1661). 

— pobożnego Chrzęść i ani na przed obliczem 
Boga. Wrocław, Rom, 1826, w lGce, atr. 158, 
a rycina.. 7 złp. 

— Toż, przed obliczem Boga czyli Wybór 
najuiywańsaych modlitw, tak podczas publi- 
cznego nabożeństwa w kościele, jak i domo- 
wego użycia. Nowe wydanie, z ryciną, Wro- 
cław, G. W. Kom, 1835, w 24eo. 4 zip. 

— j.a Panującego Monarcha, i Najjaśoiejizy 
Dom Jego, w dni uroczyste Dworu, większe 
i mniejsze, czyli tabelne w rzymsko- katolic- 
kich kościołach. Wilno, 1834, w 12ce. 5 grp. 

— narodu po Irki ego. B. w. m. i r. (Cie- 
szyn? 1861), w 12ee, kart 8. + 

-- w czasie nawiedzania przedwielkano- 
cnego Grobu Chrystusa Pana, oraz Nabożeń- 
stwo rezurrekcyjne z Litania do Zbaw. Zmar- 
twYchwst. Warszawa, druk J. Toraaszewskie- 
go, 1856, w 12ce, atr. 41. 

— nauki i pienia. Książka do nabożeństwa. 
Rzeszów, Pellar, przed r. 1871 (wyd. w 1600 
egzempl. do r. 1872, eprzedano 900 egzem- 
plarzy). 

— prawego Polaka aa *w% ojczycnę,, 1848, 
w 8ce, atr. 8. 

Modły, obaoz: Chęć (1860); Fenolon (1668); 
PiUOCki S. (miłe Bogu, 1861) ; W. M. (Polaka) ; 
Zawadzki B. (i pienia). 

Modrzew, obacz: M. B. (Wilno, 1651). 

MODRZEWSKI Andrzej Frycz (urodź. 1603 
ł około 1669—70). O poprawia Rzeczypospo- 
litej. Tłómaczenie Cypryana Bazylika. Zeszy- 
tów V. (Biblioteka polska). Przemyśl, nakład Michała Dzikowskiego, 1867, w des, itr. 349. oryginału po łacinie, Kraków, 1551; Dragi 
edycya, Bazylea, 1654). 

— Ob. Biblioteka Ossolińskich ; Małecki Ani., 
Nowicki Stefan; Posiedzenia; Szaalawsli F X 

MODRZYnSKI A. (nanczyciel w Powanin). 
Wykład ułamków dziesiętnych w zaatóiuit 
niu do nowych miar i wag Zwia. ii ■ . polar 
cno niemieckiego. Poznań, M, Leitjr»l" r i >; 

1870. w 8ce, str. 41. 4 sgr. 

— Wykład rachunków dziesiętnych ■ *> 
stołowaniu do nowych miar i wag. flHaat, 

1871, w 8ce, atr. 41. 

— Zadania do rachunków ułamkami d;;-- 
ei ginem i, zastosowane do nowych miar i ąjj 
Związku północno -niemieckiego. Tamże, tflt 
w 8ce, itr. 23. 2 sgr. 

Modus rite serriendi Sacrificio Mi ■■■> ■■ Kaw 
ga religijna czyli Nauka dokładnego tłu**u I 
do Ofiary Mizy Św. Kraków, Pobudki^ 
1868, w Ijtce. 6 cent. 

— Tiaitandi infirmos ad usnm sacpr,: ibit 
sive Vade mecum, ad infirmos. (Ex libro Ba* 
ali cum praescriptis contractia). Posnsniw. 
1668, w 16ce. 80 kop. 

MODZELEWSKI Ludwik (uroda. 1 - ; I ■ IM 
Bajki, powiastki i obrazki. 3 n wałki , M 
Fr. Pileckiego, 1854, w 16ce, atr. 69, bMwI 
bowana I. 

MOOZELEWSKI Michał (Obywatel tratw] 
Radomskiej). Uroczystość zaflabin J. W. Oni 
rzewiesa W. X. Alewndra Mikolajewim < 
Ceserzowoa W. X. Heeko-Darmstadzka, M«łł 
Alesandrowtu) odbyta 4 (16) Kwietnia IM 
(Wierszem). B. w. m. (Warszawa, 1641), *4c«. 

— Lengnich. Hiatorye Prus. Tomów 1S. 
(Przekład w rgkopiśmie). O Janie Kochani" 1 
skini (Biblioteka warszawska, 1842 Tum IV 

MOEHLER J. A. (Dr.) Symbolika czyli Wj*fl 
dogmatyczny niezgodności pomięci ty fcnH 
kami i protestantami, podług ich publ 
wyznań wiary. Z siódmego wydai ' sir. X, 601 i IV. 2 rab. 

MOELLER F. B. (kaznodzieja w Osterode) 
Praski Kancyonał wojskowy. Królewiec, 1855 

MOELLER Henryk. Podręcznik praktyem? 
zawierający drodki poznawania i lecienn 
chorób psów , tudzież capobieaenia t tadj 
wraz ze sposobem stosownego chowu, op» 
trywBnia i karmienia tychże nu 
strzelców, ekonomów, pasterzy i t. d. pno 
łożony na język polski podług traeiaego p<" 
prawnego wydania niemieckiego, pi .-■■ J. ćfl 
zewskiego. Wrocław, 1638, w lGce, str. IM 
8 złp. 16 kop. M0EŁL ER - MOJŹfiSŻ. 163 MOELLER Johana Wilhelm. Reise von Wol- 
bynien nach Herson in Russland im Jabre 
1787, Mit Kupfern und einer Landkarte. Ham- 
burg, bei Aog. Kampe, 1802, w 8ce, karta 1, 
tir. XVI i 168 i karto 1, tabl. 3. 6 złp. + 

— Reite yoo Wanchau nach der Ukraina 
im Jahre 1780 and 1781. Sie beschreibt die 
Lebensart der Einwohner, die Naturproducte, 
den Handel des Landes und a. w., und die 
daselbst goherrschte Pest - Epidemie. Herz- 
berg am Harz, 1804, w 8ce, str. 16, 348 i 4, 
i karta drożna. 5 złp. + 

MOELLER Krzysztof. Skjaebne. (Polens fra 
1763 indtil Ojeblikkek da det erklarede sig 
for unafaengigt. Oversat of Christ. Molier). 
Kjobenk, 1831, w 8ce. 

Moerl Marya, obacz: Laxa X. J. 

M0rs Julian (z Poradowa), ob. Tuszowska. 

MOESER Ignacy. Die Bauvorschriften syste- 

matieoh zusammengestellt von Kreis-Inge- 

nieur. Stanisławów, DruckTvon Sollinger in 
Wien, 1843, w 8ce, str. XXVIII i 1690. + 

Mogilna, obacz: Łepkowski J. 

MOGILHieiCI Jan (Kanonik). Nanka christi- 
ańikaja po riadu Katychyzma normalnaho. 
Typom w fiudyni kralewskiej wseuczyliszcza 
Peszczańskaho, 1615, w 8ce, str. 6 i 166. 

— - Rozprawa o języku ruskim, przez..... 
Kanonika, Kustosza Katedry Przemyślskiej , 
obrządku greckiego, Radcy Konsyst., J. T. D. 
Lwów, druk Stauropig., 1848, w 8ce, str. 26. 
15 cent. + 

(Mogiła). Monografia Opactwa Cystersów we 
wsi Mogile, z drzeworytami i 1 tablicą auto- 
grafów, opracowana i pamięci ubiegłych w 1864 
pięciuset lat istnienia Akademii krakowskiej 
poświęcona przez Towarzystwo naukowe kra- 
kowskie. Dzieło w II. Częściach. Kraków, 
druk Uniwere., 1867, w 8ce; Częsó I, str. VIII 
i 167; Część II, str. XIX i 251. 4 rub. + 

(Piekoaiński, Gorczyński, Szujski, Łuszcz- 
kiewicz, Seredyński, Hoszowski, Łepkowski 
i ks. Janota składali się na to dzieło zawie- 
rające : Historyczną wiadomość o wsi Mogiła, 
O uposażeniu klasztoru, poczet Opatów, o 
mogile Wandy, o grobowcach i kościele mogi- 
leckim, i zbiór dyplomów mogileckich). 

— Obacz: Jaoota Eugeniusz. 

Mogiła, ob. Ekielaki Napoleon; Hoszowski. 

Mogiły, ob. Grabowski Michał; Uppomann J.; 
ftogawsil Kazimierz. 

MOSIŃSKI K. Kazania passyonalne, to jest : 
O Męce i śmierci JezuBa Chrystusa. Warsza- 
wa, 1843, w 8ce. 5 złp. 

Moyoły, obacz: Mongoły. 

(Mohilew). Materye nauk na popis publiczny 
uczniów Gymnasyum Mohylewskiego. Mohy- 
lew, 1812, w 4oe. v 

-*- Wiadomość statystyczna o Archidyece- 
śy\ Mołfółewskiej rzymsko-katolickiego wyzna- 
nia. Z Ukazu rzymsko-katolickiego Kollegium I. Departamentu, przez Konsystorz Metropol. 
Mohilewski sporządzona i za pozwól. J. W. 
Metropolity rzymskich w Rossy i % kościołów, 
Arcyb. Mohil., Admin. Biskupst. Wileńskiego, 
Prezyd. rzymsko • katolickiego duchownego 
Kollegium w I. Departamencie, Orderów ros- 
6syjskich i polskich Kaw. Mohilew, 1823 r., 
fol., 6 % ark. 

— Zebranie nauk, z których uczniowie Kol- 
legium Mohylewskiego Towarzystwa Jezuso- 
wego dadzą dowód rocznego postępku. Połock, 
druk S. J., 1819. 

— Propositio metropolitanae ecclesiae Mohi- 
loyiensis. Romae, 1872, w 4ce, kart 2. 

— Ob. Collegium ; Krzyżanowski St. (Kościół) ; 
Laski J. (Arębidyec. Refer. Ant. Fijałkowski, 
1839); Popis publiczny; Spisok (dyec); Szan- 

tyr St. 

MOHL Robert. Encyklopedya umiejętności 
politycznych, przełożył Dr. Antoni Białecki, 
p. o. prof. zwyczaj, itd. Warszawa, S. Orgel- 
brand, 1864-65, w 8ce, str. XXV i 479. 6 tal.; 
zniż. 4 tal. + 4 + 

Mohnike Gotlieb Chrystyan Fryderyk (urodź. 
1787 f 1841), obacz: Rafn ; Sastrowen ; Tegner. 

MOHR Michał Edward. De medicamentis neo- 
tericis illorum yirtutibus usu et modo prae- 
parationis. Dissertatio inauguralis. Kraków, 
druk Mateckiego, 1829, w 8ce, str. 84. + + + 

— Przepisy przyrządzenia i użycia wielu 
nowszych lekarstw dla użytku lekarzy, apte- 
karzy i chirurgów, wydał Fizyk wolnego 

miasta Krakowa, oraz Szpitalu rządowego 
syfilitycznego. Kraków, druk Gieszkowskiego, 
1836, w 8ce, str. VIII i 122. 4 złp. + + + 

— Obacz: Torosiewicz T. 

MOHR Karol Franciszek Xawery (Prof.). Uwia- 
domienie o wodzie mineralnej Źegiestowskiej. 
(Po polsku i po niemiecku). Kraków, druk 
Gieszkowskiego (około 1850), fol., 1 arkusz. 

— Pierwotne prace uczniów Instyt. techni- 
cznego krak., w drzeworytach w II. półroczu 
1844/45, pod kierunkiem Prof. F. X Mohra 
wykonywane. Kraków, w drukarni Uniwers., 
w 4oe, kart 12. +. 

— Obacz: Cybulski Al. 

Mohylew, obacz: Mohilew. 

MOYCHO Karol. Rocznik religijny wyznań 
chrzęści aóskich w Królestwie Polskiem na rok 
1847, przez Karola Moycho. Rok I. Warsza- 
wa, 1847, w 8ce, str. 378. 

Moje godziny, obacz: Wybicki J. (1819). 

MOIMIR Marta. Wielki los. Kraków, 1871. 

— Obacz: Lisicka. 

MOJŻESZ. Pięcioksiąg, dla żydów Polaków 
(Chamissach Chumsze torach). Tom I. Księga 
rodzaju, Genesis (Bereszyt). Tłómaczył z 
hebrajskiego i objaśnił kommentarzem Daniel 
Neufeld. (Or. Torach) Światło Zakonu; Uwagi 
i objaśnienia grammatyczne, leksykografie* ne, 
historyczne, geograficzne i obrządkowo reli- 

20 
MOJŻESZOWE - MOLIERE. B"jne, do tłómactenia polskiego Piccioksięgo 
ojiesza. Warszawa, autor, drak Ginsa, w 8ce, 
itr. 6, XIII i 114. 

— ToŁ. Tom U. Księgi wyjścia, Exodus 
(Bzemoth); tłómaczył z hebrajskiego i obja- 
śni! kommeutarzem Daniel Neufeld. Redak- 
tor Jutrzenki, Warszawa, nakładem tłómacza, 
1863, w 8ce, str. 104 i 44. (Tekst hebrajski 

— Ob. Golariski F. (Prawodaw.]; Janas* A. 
(1665); Kramstlkk (Religia* ; Pawlicki; Rappa- ■ort; Rotsini (Opera); Rzewuski Paweł; 
tom (Religia). Sffi: MOKE H. G. Bitwa pod Nawerynem czyli 
Odstgpca, powieść z teraźniejszych czasów, 

7. pism tłómaczył Kajetan Niezabitowski. 

i, druk N. Gluoktberga, 1829, w 12ce, Mokotów (wiersz). B. m. i r., w 4ce, itr. 8. 
Obacz: Orański. 

Mdkronowtki St, ob. Dzwonkowiki I. (1823); 
Kotowski An.; Koimlan Kajetan. 

■OKRYCKIT. (Dr.). Mleko .jako środek prze- 
ciw otyłości. Dwa spostrzeżenia. Warszawa, 
1873. 

MOKRZECKI F. H. (ksiądz). Kazania w róż- 
nycb uroczystościach powiedziane w Wilnie, 
przez X.F. M. Poznań, Stefański, 1815, w8ce, 
str. III i 192. 8 złp. 

MOKRZECKI Onufry. Kijcwianka czyli Dzie- 
wica Dniepru. Nowy utwór poezji II. Czę- 
ści. Wilno, 1817—1848, w 8ce, str. 96. MOKRZYCKI Norbert. Tneses, quai e: 
unirers. snacopit. Lwów, 1'iller, 1886, ■ 8re, MOKRZYCKI Paweł (z Podola). Dissertatio 
inaugnralis medico-obstetricia, eihibens ob- 
lerratumem par in convulsione» puerperarum 
cum epicrisi etc. Viluae, typ. Manes etZymel, 
1824, w 8ce, str. 27 i karta 1. + 

Moksłas Kriszczionisko istatiino est. Nauka 
chrześciańska Nowego Przymierza czyli Zako- 
nu O tern wszystkiem, cokolwiek każdy Chrze- 
ecianin wiedzieć, wierzyć, czynić i zacho- 
wać powinien, albo czego się, wystrzegać, 
unikać i wstrzymywać ma dla przyprowadze- 
nia nieumiejętnych na drogę bojaźni Bożej 
i zbawienia, Wilno, druk XX. Miasyonarzy, 
1821. 

— Skaitima raszta lietuwiszka diel mazu 
wajka. Wilno, druk XX. Bazylianów, 1828, 
W 12ce. 

— skajtyma diet maiu wajku sn moksłu 
kry kszczjony szkn yszdufjssu pritarimn wire- 
suibya dwHsyezkos. Melasy, Kyrmelu Menesej, 23 dyjno' 1838 ; Wyluiuje, spaustunciej Juipi 
Zawadzky, 1833, w 8ce, str. 42. 

— skaytima raszta lietuwiszka diet mm 
wayku. Kuremi padieti ira wisoki M ^ 
krykscioniszki leypo ir trampa). Nobs»ii- 
Itwas koznos dienos airams ir nioterim! stu- 
tiaucias. Wilnuje, Rafałowicz, 1862, kart 3 
na 10 egzemplarzach daje się, 11 beiplsluit 

— Toi. Wilno, Zawadzki, 1863, w Het, 

— Toż Wilno, Zymelowicz, 18G0. w ta 
łtr. 32. 

— Toż. Wilno, Zawadzki, 1860, w Bce. A 
40, 2 1 /, ark. 

— Tor. Wilno, druk Komma. 1861), wir MOLDENHAWERA. O przeprowadzeniu ■■■: 
nsotinienia w Zakładach więziennych. ; 
II. Warszawa, druk J. Krokus zyńskieg' 
w 8ce; Część 1, str. XIV, 222 i XVII; Cif 

II, str. 222 i XL. 2 rub. + 

Mole tępić, obacz i Doświadczeniem. 

MOLF iona hr. Ludwika Mathieu MOLE i 
ttra). Barbe Grabowska par Mme li ">™ 
de {tt auteur de „Rachel." Paris, MortB 
dier, 1828, w 12ce. 3 franki. 

— Toż. Paris, Moutardier, 1890, « 16(1 
sir. VIII i 190, kart 2 i str. 135. 6 frant 

M0LEKDZIŃSKI Józef. O uszkodzeniach ejał 
pod względem sadowo-lekarsktm, skrf; 
Dr. Med. i Chirurg., Adjunkt Kliniki ci 
gicznej W Krakowie. Warszawa, druk '■'■ 
pols., 1867, w 8ce, str. 160 i kart 3. 1 "■■ 

— Cieśń cewki moczowej, a*łz*yin*flił 
czu, gwałtowno rozszerzenie (catli'i i-n. I 

ci) wyleczenie, podał Kraków, druk Dat* 

1868, w 8oe, str. 16. + 

M0LICKI A. Z. Wykład systematyczny M 
monlogii czyli dotychczas tak zwanej ■ ■ 
zofii ." Część przygotowawcza. Wstęp dr 
monlogii. Kraków, druk Korneckiego, I"' 
w 8ce. + 

MOLIERE lan Chrzciciel Pokelln (ur. ifl 
■f 1673]. Amfitrio, komedya w 3 aktach. P:« 
kład Kr. Zabłockiego. Wilno, Żolkowik: .' 
XX. Piarów, 1818, w 8ce, str. 90. 30 koj- 

— Doktor z musu, komedya w 3 iWi 
tlómaczona wierszem przez Franciszki Ki ' 
■kiego. Warszawa, N. (Jliicksberg, 1822, w c 
str. 77 i nieliczb. 3. + + 

— Dzieła w VIII. Tomach, tlómaczone ^, ■" 
szem przez Franciszka Kowalskiego. rv ; " 
T. Gliicksberg, w 8ce; Tom I-III- r. '■" 
Tom I, str. XIX i 275; Tom II, str. 305; ! ' 

III, str. 327; Tom IV, r. 1848. str. M6i 1 
V, str. 369; Tom VI, r. 1850, str. 3«< 

(Mieszczę: Tom I: Życie Moliera; Tr;.; 1 ' 
komedya w 5 aktach ; Przekory miloiur 
dya w 3 aktach ; Wykwintnisie, komedya " 
akcie; Urojona niewierność, komedya ' ■ MOLIER - MOLYTWENNYK. 156 akeie. — Tom II : Don Garcyasz , Ksi%ze. 
Nawarry, albo Ksifze, zazdrosny, komedya 
heroiczna w 6 aktach; Szkoła mężów, kome- 
dya w 8 aktach; Natręty, komedya w 3 ak- 
tach; Szkoła zon, komedya w 5 aktach. — - 
Tom III: Krytyka szkoły zon, komedya w 1 
akcie; Improwizaeya w Wersalu, komedya 
w l akcie; Małżeństwo przymuszone, kome- 
dya w 1 akcie; Księżniczka Elidy, komedya 
w 5 aktach, z baletem ; Alcydor, czyli Bez- 
bożnik ukarany, drama w 6 aktach. — Tom 
IV: Miłość doktorem, komedya w 3 aktach; 
Mizantrop, komedya w 5 aktach; Doktor 
z mnsn, komedya w 3 aktach ; Miłość mała* 
nem, komedya w 3 aktach, z baletem. — 
Tom V: Świętoszek, komedya w 6 aktach; 
Amfitńon, komedya w 3 aktach; Grzegorz 
Fafuła, komedya w $ aktach; Melieerta, Sie- 
lanka w S aktach. — Tom VI : Sielanka komi- 
czna, operetka z baletem ; Skąpiec, komedya 
w 6 aktach; Pan Gapiełło, w 3 akt., z bale- 
tem; Kochanka wspaniała, komedya w 5-ciu 
aktach, z baletem. — Tom VII. i VIII. nie 
wyiiły). + 

— Elenntr, fraszka w 1 akcie, z prze 

łożona. Kalisz, druk J. K. Mechwalda, b. r. 
(około 1800), w 8ce, str. 64. 

— Grzegorz Fafuła, komedya w 3 aktach, 
tłómaczona wierszem przez Franciszka Kowal- 
skiego. Lwów, drak J. Pillera, 1824, w 8ce, 
«tr. 94. 30 kr. 

— flryc Maznycia abo maż zamanennii , 

komedya w troch distwiach iz francuzkoho 

na jazyk mało ruskij perełożena Iwanom Nau- 
mowiczem. Lwów, druk Winiarza, 1849. 

— Górno uczone kobiety, komedya w 5 -u 
aktach przez Ferd. Chotomskiego. Lwów, 
układ i druk J. J. Pillera, 1822, w 8ce, str. 
U0 i 1 karta pomyłek. + 

— Kobiety filozofki, komedya w 5 aktach, 
podłng — przez Leona Borowskiego. Wilno, 
druk Zjmela i Komp., 1826, w 8ce, str. 120. + 

— Kto kocha, ten się kłóci, komedya w 2 
aktach, przekładania F. D(mochowskiego) i D. 
L(iiieckiego), wystawiona po pierwszy raz na 
Teatrze narodowym d. 15 Grudnia 1820 r. 
Wmzawa, nakład Glucksberga, 1820, w 8ce, 
&tr. 45. 

— Sympatyczne lekarstwo, komedya w 1 
rtcie. Kalisz, Mechwald, b. r. (około 1800), 
* &*, str. 52. 

— Małżeństwo przymuszone, komedya wier- 
szem wolno tłómaczona przez Franciszka 
howahkjego. Warszawa, nakładem i drukiem 
Glócksberga, 1821, w 8ce, str. 48. 2 złp. 

j- Mieszczanin szlachcic, komedya w 4 eh 

■«•*», z baletami, tłómaczona wierszem i 
przerobiona przez Franciszka Kowalskiego. 
Warszawa, druk N. Glucksberga, 1823, w 8ce, 
*. 125. 4 złp. + 

"~ MiłoJft doktorem, komedya w 3 aktach, 
wómaczona wierszem przez Franciszka Kowal- 
skiego, ucznia L. Wołyńskiego. Warszawa, nakład i druk N. Glucksberga księg. i typ. 
król. wam. Uniwers., 1821, w 8ce, str. 43. 
2 złp. 

— Natręty, komedya w 2 aktach przez F. 
S. Dmochowskiego, wystawiona pierwszy raz 
na Teatrze narodowym d. 6 Sierpnia 1820 r. 
Warszawa, nakład Glucksberga, 1821, w 8ce, 
str. 39. 1 złp. + 4- 

— Urojona niewierność, komedya w 3 ak- 
tach, wierszem, przekładania F. 8. Dmochow- 
skiego, na Teatrze warszawskim 19 Listopada 
1819 wystawiona. Warszawa, N. Gluoksberg, 
w 8ce, str. 37. 2 złp. 15 gr. 

— Pan Gapiełło, komedya w 3oh aktach, 
z baletami, tłómaczona wierszem przez Fran- 
ciszka Kowalskiego. Lwów, nakład i druk 
J. J. Pillera c. k. typografa gubernialnego, 
1824, w 8ce, str. 93. 2 złp. 15 gr. + 

— Wykwintne panienki, komedya w 1-ym 
akcie, tłómaczona wierszem przez F. Kowal- 
skiego. Warszawa, nakład i druk N. Gluoks- 
berga księg. i typogr. król. uniwers., 1822, 
w 8ce, kart 2, str. 52. 2 złp. + 

— Skąpiec, komedya w 5 aktach, tłóma- 
czona wierszem przez Fr. Kowalskiego. War- 
szawa, druk Glucksberga, 1822, w 8ce, str. 
1G6 i 6. 6 złp. + + + 

— Szkoła kobiet, komedya wierszem, w 5 
aktach , tłómaczenie G. Maurycego Witow- 
skiego. Warszawa, druk Glucksberga, 1819, 
w 8ce, str. VII, 101 i 5. 

— Obacz : Zaleski Hilary Leon. ( Szkoła ) 
Zdżarski Aug. 

Molier H., obacz : Czyński (Ciarewitz). 

MOLIĆRE. Gegenwartiger Kriegsschauplatz, 
oder neue Kartę von Polen, nebst den angren- 

zenden Landem, entworfen von , 1807. 

5 sgr. 

M0LIŃSKI J. (nauczyciel]. Kurzgefasste Dar- 
stellung der Geschichte der polnisch-lateini- 
schen Poeeie in Polen bis Klonowioz. Trze- 
meszno, 1853, w 4ce, str. 43 (z progr. gimn. 
Trzemeszno). 1 frank 50 cent. 

— Grammatyka łacińska dla trzech niż- 
szych klass gimnazyalnych. Trzemeszno, na- 
kład i druk G. Oławskiego, 1858. 4 złp. 

— Toz, wydanie drugie uzupełnione. Tam- 
że, 1866. 80 kop. 

— Przykłady do tłómaczenia z łacińskiego 
na polskie i z polskiego na łacińskie, prze- 
łożone z przykładów Fr. Spiessa, z dodaniem 
słownika łacińsko - polskiego i polsko łaciń- 
skiego. Część I. dla Seksty. Trzemeszno, druk 
i nakład Oławskiego, 1856. — Vocabularium 
łacińskie dla Seksty, Qointy i Quarty. Trze- 
meszno, druk i nakład Oławskiego, 1857 r. 
2 1 /, złp. 

— Obacz: Popliński A. 

Mołytwennyk dlja dietej. Lwów, Stauropig., 
1863. 20 cent. i 

J HS MOEITtTOSŁOW - M0L8KI. — Toż, dla junoszestwia. Pnanjyśl, w pe- 
czati ruakoho krytosa, 1656, w 600, str 152. 
20 kr. 

— - Toi. Tamte, typom mak. Sobora, 1S58, 
w 16ce, str. 21B i IV. -t 

— Toi. Tamie, 1868. 

Mołitwaiłow Mirskij. Lwów, typom Instvt. 
Stauropig., 1855, w 16ue, itr. 384. + 

— iii sobranijo wsiakomn Cbriati&ninn po- 
trebnich molenij. Peremyii, drak drukarni 
ruskiej Kapituły, 1863, w 8ce, łtr. 240. 

— dla dętej. Lwów, drak Btanropig., 1860. 

— Sokr&nzeuyi dla Mirian. Lnów, typ. Inst 
Stanrop., 1862, w 12ce. + 

— O tolkowiem dla Mirian. Lwów, druk 
Stauropig., 1860. 

— w upotreblenii tnirskim czełowikom. 
Lwów, nakład Andrzeja Gergowicza, 1961, 
w 12ce, str. 278. + 

MOLL Henryk (Poznańciyk). De natura furii 

- ■ Jureromauo. Diiaertatio inauguralia. Bero- 
liiii, 1865, w 8ce, kart 4, atr. 76. + 

MOLL Jan Ignacy (t 26 Grudnia 1866). V- i n z 
z okoliczności powrotu do zdrowia Jędrzeja 
Śniadeckiego. Wilno, 1807, w 8ce. 10 grp. 

— Wiersz na obchód pamiątki wstaj lenia 
na tron Najjaśniejszego Monarchy Aleksan- 
dra ]., napisany przez Wilno. 

— Zabawki, wierszem. We 2ócb Częściach. 
Wilno, u XX. Piarów, 1806, w 8ce: Cześć I, 
kart 10, Btr. 165, Cześć II, od atr. 166 do 342. 

— Dbaoz: Rujlt (Berenika, 1832). 
M6LLER Aleksander (Pułkownik). Rndica- 

I.unu ruase et liberalieme francaia en Poto- 
mne. Paris, impr. Towne, 1864, w Soe, atr, 29. 
(Przełożył r. 1865 na roaayjakie kwestys, » to- 

- iań&ka U ruskiego). 

— Situation de la Po logo a aa I. Janvier 
1P6S. Paris, E. Dentu, w 8ce, atr. 450 i 248. 
(Pisana przeciwko nam, za udziałem Apol- 
lona Młocb owakiego). 7 frank. 60 centim. 4 

MOLLER Volonoios-Charl(i9 (kaiegarz). Point 
do paix aolide et durable sana la reataura- 
tion da la Pologne ou reflesiona snr les vuea 
qu'a mises en avant le cii P. D. de Hericy, 
du Calvados, dana une brochure intulee : Vi.. ■ 
but lea negociation que le gouvernernent 
francsis pourrait emplorer pour forcer 1' Au- 
tnche a la Paix etc. Paria, Deseuoe, 1800, 
w 8ce, atr. 34. 60 centim. 

Mollet liiel. Gnomika rysunkowa podług 
układu..... przez W. Karczewskiego. Ob Kar- 
czewski; Snianecki Jan (Jeografia). 

MOLLO T. West-Galizien auf Allerhfichsten 
F , e f e b 1 , astronom, trigon. aufgenommen. (Juter 
dar Leituug des k. k. Rathes und óffenllichen 
Lehrers von Metzburg, herausgegeben von — 
Wiun, gezeichnet dnrcb Joseph Lichtenetein 
803. 1 karta. > MOLNAR. Uwagi nad instytutem powne 

■nego zaopatrzenia połączonym z pierw- 

istryackł kaasa. oszczędności, następnie i> 

kaz procedury potyczki z kassy osr.cijaV:' 

Dziełko poświecone Galicyauom chcscyr . 

siebie złożyć fundusz na starość, albo 

swoich dzieci zabezpieczenie utrzymsuii I 

■zysztosć przez Jana Juliana Szczppsiisti . 

*-ów, druk Sztiajdra, 1827, w 8ce, str. 1k 

złp. + 

— Zarysy główne Instytutu powis«bn*it> 
zaopatrzenia i pierwszej naslryickie : 
oszczędności, z objaśnieniami. tabelU 4) 
dend i przykładami przez Jana Jul. tai 

ińskiego wydane. B. w. m. dr. i r. (Lłi 1 *. 
127), druk Sznajdra, w 4ee, str. 17. 1 lip 
MOLSDORF Aleks (z Mazowsza). Tbeiepi"-' 
Doctorat en Medecine pieaentee etc. to 
imorrhagies uterines pendant les dfm ,-n 
ois de la grossesso et devant la trs 1 ' 
iris, Rignou*. 1S51, w 4ce, atr. U. 
Molska Aniela. Bukiet w dzień imienin J" 
irbary z Chłapowskich Dąbrowskiej. 01; 

Mokki M. 
MOLSKI Marcin (urodź. 1751 t 182*1 li 

[)0/»<lnne przvbvne N. Aleksandra I,, Cs*" 1 

Wszech Ko>8vi,'K'ról. Polskipjro, do Wsrs;. 

Stolicy Królestwa, 1815 12 Listopada (31 ■■■■ 

dziernika), w 4ce, kart 2. 

— Na obchód imienin NnjjaśniejszeRC 
sandra Pawłowicza Imperatora Wszech Ii ' 
ayi, d. 30 Sierpnia (11 Września) 1814 wt 
B. w. m. i r., w 4ce, kart 2 nieliczb. 

— Na dzień imienin Aleksandra 1. B 
m. (1820), w 4ce. 

— Na dzień imienin Najjaśniej? zen" ( '■'■ 
rza Wszech Roseyi, Króla Polakiec" ffu 
ssawa, d. 30 Sierpnia (It Września). IBH 
w 4ce, str. 3. 

— Z powinszowaniem imienin JW.Wtl 
nowi Badeniemu. Senatorowi, Wojswol: 
Ministrowi Sprawiedliwości, Orderów pri 
Kawalerowi, d. ligo Listopada 182(1. w I 
kart 2 nieliczb. 

— Do dziedzica Pęcie w dzień imien ii 
Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sgdr «.■_■ 
rn i wyżs/ego Trylmnatu Królestwa PoIfi-: ■ - 
Orderów św, Stanisława Kawalera, d. . 
Czerwca 1820, w 4ee. 

~ Do JW. Antoniego Korwin Kwtfcol 
skiego, Sędziego najwyższego Trybunt' 
Królestwie Polakiem, Orderu iw. Staoi-"" 
Kawalera, w dzień imienin d. 13go Om " 
1816, od przyjaciela, w 4ce, kart 2. ł 

— Kolgda obywatelska na rok 1814, no W 
Antoniego Korwin Bieńkowskiego, BpiH* l 
appellacyinegoXięBtwa Warazawskiego, ■ I 
atr. 8. 

— Z powinszowaniem imienin JW. I 1 ' 
nikowi Borakowskiemu, Sedziemn nsj»: 
mu Trybunału Królestwa Polskiego, Ks** 1, 
rowi Orderu św. Stanisława, d. 4 B«I> 
1819 r., w 8ce, 1 karta nielipsb. M0L8KL IW -r- Do Jaśnie Oświeconego Ksiąięcia Imci 
Adama Czartoryskiego, Vice -Prezesa w Rzą- 
dzie najwyższym, Senatora, Wojewody, wielu 
Orderów Kawalera, d. 24 Grudnia 1815 r., 
w 4ce, 1 karta nieliczb. 

— Do Generała Dywizyi Jana Henryka 
Dąbrowskiego, na powrót jego z Paryża w 
dzień imienin 24 Czerwca 1814. Dawny pod- 
komendny, w 4oe, kart nieliczb. 2. + 

— Bukiet w dzień imienin JW. Barbary 
z Chłapowskich Dąbrowskiej Generałowej i 
Wojewodziny, ręką dziewięcioletniej Anieli 
Moltkiej uwity d. 4 Grudnia 1818 r., w 8ce, 
2 karty nieliczb. 

— Na przyjazd Najjaśniejszego Pana (Króla 
Fryderyka Augusta) do Warszawy przez kraj 
nowo nabyty, d. 17 Maja 1810 roku, w 4ce, 
kart 2. 

— W dzień Nowego Roku ruskiego 1814, 
do JW. Senatora Państwa Rossyjskiego gene- 
ralnego i gubernialnego warszawskiego, Orde - 
rów wielu Kawalera Łaóskiego, w 4oe. kart 2. 

— Do J. Ośw. Teressy z Książąt Lubomir- 
skich Księżnej Jabłonowskiej, dnia 24 Lipca 
1814 r. B. w. m,, w 8ce, kart 2. 

— Wiersz na obchód weselny JW. Imci 
Pana Hermolausa Jordana, majora Wojsk pol- 
skich 2 JWną Panną Martyną Zaborowską 
Sędzianką Czerską, dnia Listopada 1818 r., 
prze* X. J. S. P., w 4ce, kart 4. 

— . Na dzień imienin do J. C. }£. Konstan- 
tego Pawłowicza Warszawa- 1821, w 4ce. 

— Do J. Cesarzewiczowej Mości Konstan- 
tego Pawłowicza W. X. Rossyjskiego najwyż- 
szego Do*wódzcy Wojsk polskich, na przyjazd 
do Warszawy <L 14/26 Września 1814, w 4ce, 
kart 2. 

— Z powinszowaniem imienin JW. Xawe- 
temu Kosteckiemu Generałowi i t. d., dnia 
4 Grudnia 1814 r., w 8ce, 1 karta nieliczb. 

— Do JW. Kajetana Koźmiana, Radcy Sta- 
nu, Kawalera Orderu sw. Stanisława w dzień 
imienin d. 7 Sierpnia 1818 r. B. w. m. i r., 
w 4ce, karta i. 

— Na dzień imienin J. 0. Magdaleny z hr. 
Raczyńskich Księżny Luhomirskiej. Wiersz 
posłany na Wołyń do Krzywina, 1819 r. Bez 
w. m. i r., w 8ce, kart 2. 

_— Do JW. X. Antonina Malinowskiego, 
Biskupa Cynneńskiego, Opata Kommendatorą 
przemęckiego, w dzień imienin 10 Maja 1814. 
(Wiersz), w 4ce, kart 2. U Ashera w r. 1869 
1 tal. 10 sgr.j wartość istotna 1 cent. 

— Kolęda na rok 1819. Do JW. Hiacynta 
hr. Nałęcz Małachowskiego, Kanclerza Wiel- 
kiego koronnego, wielo Orderów Kawalera. 
Ba*. -w. m. i r, w 4ce, kart 2. 

— Na dzień imienin JWnego hrabi Jacka 
Małachowskiego^ Kanclerza Wielkiego koron- 
neyo, wielu Orderów Kawalera, dnia 16 Sier- 
p*ta 1818. Se* w. m. i r., w 4oe, kart 2. — Na dzień 17go Sierpnia 1819 r. Wiersz 
posłany JW. Hyacynt. hr. Nałęcz Małachow- 
skiemu, Orderów polskich i zagranicznych 
Kawalerowi. Bez wyr. m. i r., w 4ce, kart 2. 

— M. M. z powinszowaniem imienin J. O. 
Ignacemu Plichcie, Sędziemu Najwyższego 
Trybunału Królestwa Polskiego etc., dnia 8 
Sierpnia 1819. B. w. m. i r., w 4ce, karta 1. 

— Na dzień 19 Marca do JW. O. X. Ign. 
Józefa Poniatowskiego (1809?), w 4ce, kart 2. 

— Na śmierć Józefa Księcia Poniatowskiego 
naczelnego Dowódzcę Wojsk polskich, Mar- 
szałka Państwa Francuzkiego , poległego w 
bitwie pod Lipskiem w d. 19 Października 
1813, przez jednego z wysłużonych w wojsku, 
w 4ce, kartek 4. 

— Do J. 0. Książęcia Imci Ignacego hr. 
Nałęcz z Małoszyna i Raozyna Raczyńskiego, 
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, z dostojnością 
Legati nati, Administratora Dyecezyi war- 
szawskiej, Orderów Orła białego, czerwonego 
i św. Jana Jerozolimskiego Kawalera, na dzień 
imienin d. 31 Lipca 1814 r., przy ofiarowa- 
niu 153 obrazów na miedzi rytych, życie i 
dzieje Chrystusa wyrażających, przez X. Nata- 
lie kapłana Zakonu S. Jeau zebranych, Kle- 
mensowi VIII. Papieżowi poświęconych, fol., 
1 arkusz. + 

— Na dzień imienin J. O. Księcia Imci 
p. hr. Nałęcz z Małoszyna i Raczyna Raczyń- 
skiego, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, 1815, 
w 4ce, kart 2. 

— Toż, d. 30 Lipca 1816, w 4ce, kart 2. 

— W dzień rocznicy urodzin J. W. Kazi- 
mierza hr. Raczyńskiego, byłego Marszałka 
N. kor., wielu Orderów Kawalera, kończącego 
w tym dniu rok 80 życia w imieniu przyja- 
ciół Sollenizanta od przyjaciela domu d. 20 
Marca 1819 r. p. w. m. i r., w 4ce, karta 1. 

— Śpiew historyczny na obchód Sc. L.\ 
S.*. J.\ pod nazwiskiem BB.\ Zjednoczonych 
Polaków, w dzień imienin NP.*. B.\ Alezan- 
dra Rożnieckiego M.\ tejże Loży, d. 3 Maja 
1810 przez M.\ M.\, fol., 1 karta nieliczb. 

— Do J. W. Ignacego Sobolewskiego, Mini- 
stra Sekr. Stanu, wielu Orderów Kawalera. 
Wiersz na dzień imienin, posłany z Warsza- 
wy do Petersburga d. 20/8 Lipca 1819 roku. 
Bez w. m. i r., w 4ce, kart nieliczb. 2. 

— Podziękowanie Imci Panu Szulcowi Kreis- 
fizykowi mieszkającemu we Wrześni w Wiel- 
kiem Księstwie Poznańskiem, za utrzymanie 
przy życiu J. O. Księcia Arcybiskupa Hrabi 
Kaczyńskiego. Warszawa, d. 12 Marca 1819, 
w 8ce, 2 karty nieliczb. 

— Do Obywatela Franciszka Ksawerego 
Wyszkowskiego brygady er a. Bez roku i miej- 
sca druku (Warszawa, 181.), w 8ce, 1 karta 
nieliczb. 

— W dzień imienin J. Wżnego Tomasza 
Wawrzeckiego, Senatora Wojewody w Króle- 
stwie -Polakićra, Ministra Sprawiedliwości i 
Prezesa Sądu najwyższej Instancji, Orderów. >■! I li ht •* > « i 'X i 


/• '#' 
!'« MOŁTEE - MONETA. wiek Kawalera, 1818 r. d. 21 Grudnia, w 4ce, 
2 karty nieliczb. 

— Na dzień imienin JW. Józefa Zajączka 
Generała Piechoty, Senatora Wojewody, Kawa- 
lera Orderów, Namiestnika w Królestwie Pol- 
akiem, Najjaśniejszego Aleksandra I., Cenna 
Wszech Rossyj i Króla Polskiego, dnia 19go 
Marca 1816 r., w 4ce, 2 kart; nielicib. 

— Do J. Ośw. Księcia Jeg. Namiestnika 
królewskiego (Zajączka), w dzień imienin 
d. 19 Marca 1818 r. Bez w. m, i r., w 4ce, 
1 karta. 

— Toż, z r. 1619, w 4ce, kart 2. 

— Bukiet dla JW. Zofii z Ksiijiat Czarto- 
i. fik ich br. Zamoyskiej w oktawie imienia 
d. 22 Maja 1914, w 4ce, 2 karty nielicib. 

— Duma z okoliczności wojny 1812 roku, 
do moich współbraci. B. w. m., w 12ce. 

— Ogłoszenie dtieta pod tytułem : Ensida 
Wirgiliusza. Warszawa, 1801, w 8ce, str. 15. 

— Pi?ma Marcina Molskiego, z pośmiert- 
nych rekopismów zebrał Wiktoryn Radliński. 
Tomów III. Warszawa, nakładem wydawcy. 
drak J. Jaworskiego, 1856, w 8ce, itr. XVI 
i 256, spisu 2 kart nielicib., z portretem Mol- 
skiego; Tom II, tamie, 1666, w Bce, str. VIII 
i 308, spisa itr. IV; Tom III, tamte, 1857, 
w 8ce, str. 222 i spiso 1 karta nieliczb. + 

— To*. Serya II. Warszawa, nakład wydaw- 
cy, druk Al. Ginea, 1865, w 8ce, str. II i 
396. 10 złp. + 

— Stanislaida albo Uwagi nad panowaniem 
Stanisława Augusta, Króla polskiego, obej- 
mujące wydarzenia w Polsoe az po rok 1796. 
Warszawa (druk w Krakowie a Ś. Gi esików - 
ikiego], 1831, w 8oe, str. 62. 2 złp. 6 gr. 
+ + + 

— Święto narodowe z powodu przywróce- 
nia Królestwa Polskiego i ogłoszenia zasad 
konstytucyjnych d. 20/8 Czerwca 1615 roku. 
Lnblin, druk J. Praskiego, w 4ce, kart 4. -t 

— Toż. Tamte, inne wydanie, 1815, w 4ee, 
str. 8. 

— Właściciel domkn w Warszawie ucia,- 
zony kwaterunkiem od 1806 do 1815 rokn, 
w 4ce, kart nieliczb. 5. + 

— Tenie tytuł: Święto narodowe z powo- 
da przywrócenia Królestwa Polskiego i mowa 
Prezydenta miasta Warszawy Wegrzeckiego, 
miana na powitanie Najjaśniejszego Aleksan- 
dra Króla polskiego w czasie jego wjazdu 
1816 r., w 4ce, str. 22. 2 złp. 

— Do wojska narodowego powracającego 
do Warszawy po wojnie autłryackiej 18go 
Grudnia 1809, w 4ce, str. 6. 

— Wyjątki z pism Warszawa, 1868 r., 

w 6oe. 50 kop. 

— Obaw: Kamieński Jan Chriclolel; Wir- 
gil; Zbiór pism. 

MOLTKE H. Darstellung der inneren T«r- 
hiltnisze und des geselltohaftliohen Znatau- des in Polan, durch II. von Mollke. Serb, 
Terlegt bei G.*Fiaeke, gedruckt bei A. Petsch, 
1632, w 6ce, itr. 103. mmatyka, obacz: Błłiewici, 
Mołytwemilc, obacz : Molytwennik. Teodor (urods. 1817). Hisieni 

rzymska, przez Przełożył T. Dziekośtn 

emeryt. Tom 1— IV. Warsaawa, nakład i dri 
J. Ungra. 1667. w Rco; Tom I, str. 415; Tm 
II, str. 410 i V; Tom III, str. 416 i V;Tw 
IV, Str. 643 i XII. 8 mb.; zoiz. 6 rub. ++J 

(Zapowiedziano w r. 1667 dwa inne prM- 
kłady F. Leweslnme i S. Markiewicza], 

MOMUS. Tom I -111 Warszawa, drukpsf 
ulicy Gęsiej, 1620, w Rce; Tom 1, str.ff 
Tom II, str. 96; Tom III, str. 56. 

— Obacz: Żółkowski Alojzy. 
Monarchia, ob. Breza: Słuiewskl S., wH* 

nie* Iikibh. 

Manaater, o!>n Prądzyński lał.; Wigil<- 
wici i. 

MONASTERSKI ftnloni (ksiądz). Mowa pro 
wprowadzeniu ochrony małych chłopców fol 
opieką Św. Antoniego zostającej do donn u 
ten cel przeznaczonego, d, 21 P*£diieroit) 
miana. Lwów, 1868, w 8ce. 

Mońkach Jan N Ciesław, obacz: Bmw* 
Abraham. 

MOHCEBOYIC Julian. Nauka p»ovni feW 
wydana psea..... Lwów, K. Wild, litogrs* 
J. Koitkiewicta, sir. II. 10 kr. ■ 

(Tai pisownia wydrukował pieśni uaboinl 
kartek 24, czcionkami pomysłu swojego). 

Mande (La) Stave et P Occident. Paris, ;-" 
w 6ce. 1 frank 

MONDLICHTN. (Kurinspector nnd Badearil 
Kurort Wissowa. Leniberg, gedruckt U 
Manieoki, 1871, w 4ce, str. 4. + 

MOHDSCHEIN S. H. Der Genius Sr. k. k. ipo 
stolischen Majestat Krauz Joseph I. Die b* 
Gelegenbeit der im israelitischen BelhiW 
zu Bolechów, 5ber die om 18. Febrnar 18S 
von der gSttlichen Vorsehung gliicklicb. abg' 
wandten Attentnt ulipehaltene Andacht, uir 

gestellt von Lemberg, Galiński, '■■'-' 

w 8ce. 

MONETA Jan. Polnische Grammatik, hersW 
gegeben von Daniel Yogel. Aehte Auflip 
Breslau, 1806. 15 sgr- 

— Toz, wydai.ie dziewiąte. Wrocław, Kin 
1609 (1819), w 8ce. 1 Ul. 

Cześó II. i III., patrz : Vogel. (Pierwim ti} 
cye r. 1720; druga edycya r. 1736; Ga«M 
(jest i Toruńska z r. 1722); trzecia edjcys ttONETt - MONIUSZKO. 164 Wrocław, r. 1763 + ; et warta: Gdańsk, Wro- 
cław i Lipsk r. 1774; piąta: Gdańsk r. 1786; 
szósta r. 1794; siódma: Wrocław, r. 1798). 
15 igr. + 

■eoetf, obacz: Arnold J. (polskie); Bandt- 
kie J. S. (Pólgroszki); Bandtkio Kazimierz 
(Numizmatyka); Beyer, Karol; Breza (zagrani - 
C2ne); Centnerszwer (1842); Chaudoir (ruskie) ; 
Cztpeki (Catalogne, 1871); Friedhuber (Wyko- 
paliska z X. wieku); Friediinder J. (staroży- 
tne); FrietfleinD. E. (Katalog, 1873); Grabow- 
ski (Papierowa, 1852); Hoszowski K. (de re 
nommaria); Indez ; Jabłoński K. (Katalog, 1847) ; 
Ukos (rzymskie); Kolberf J. (1882); Koper- 
nik M. (Urządzenie); Kunik (Jarosława I.); 
Lelewel 1. (polskie, 1842) ; Lewezow (greckie 
w Poznańskiem); Ł. K. (Wyrachow. i zamiana, 
1858) ; Łubieński Fel. (Zamiana) ; Massalski 
(Zamiana): Matfay (Katalog, 1855); Mikocki 
Łeofl (CeUlogoe) ; Notbwanaer (Auction, 1850) ; 
Nsjniraafyfca: Ob rachowanie (1858); Orosmes 
(Monnaie); ostrowski W.; Pietraszkiewicz J. 
(machometaóskie) ; Pless (1865); Popliński; 
PetoekUu (Bicie); Przerachowanie; Radziwiłł; 
Reichel; Sajasslong; Sawaszkiewicz (wscho- 
dnie); S c ho ea : Siekierka (Zabiegi numizma- 
tyczne, 1873); SotiCOW (ruskie) ; Stecki H. (wie- 
luńska, 1860); StrooczyńskJ K. (Pieniądze Pia- 
stów); Stumaicki J.; Tablice (Zamiana) : Trause 
(Spis, 1865); Yillemard (Spis, 1869); Yossbera 
F. W. (praskie); Waga Antoni (Ewaluacya 
dawnej); Wołwzczyóski J. (ruskie); Wołowski 
L (In*ention); Wyrachowanie (Wartości); 
Zabłocki (Zamiana, 1842); Zagórski J. (1845); 
Zawadzki M. (1841); Żebrowski Teofil. 

Nadto monet dawnych ewaluacya, obacz: 
Czaefci: O litewskich i polskich prawach. 

M0M6E Saspar Hr. Pelouse (urodź. 1746 
t 1818). Wykład statystyki, dla użycia Szkół 
wydziałowych i wojewódzkich, przez Wyda- 
nie pwte przejrzane przez Haohette, przetłó- 
maesył Onufry Lewocki. Warszawa, druk 
Zawadzkiego i Węokiego, 1820, w 8ce, str. 
198 i tabl. 5. 8 słp. + + 

słownik, obacz : Kowalewski Józef. — 9 — jie, ob. Da Piano Carpino (r. 1252); 
Koafetz (1869) ; Sękowski ; Tynkowski J. ; Żmijew- 
ski (Bnriaci). F. M. Histoire de Pologne depuis 

son origine ja*qu'en 1795, epoąue da psrtage 

definitif de ce royaume entre la Russie, Prus- 

oe et 1* Antriche ; prócedee de dćtails exactes 

sur la geographie, r agriculture, le coromerce, 

V instrnction, les moeurs, les contumes et 

P ancien goorernement des Polonais par F. 

M. M. ftt- Tomów 11. Paris, Fain et Cie, 

Debray, Delannay, 1807, w 8ce; Tom I, str. 

395; Tom II, str. 352. 10 frank.; u Lissnera 

2 taL 16 egr. * + + 

(Mettfui iw.) Litania do sw. Moniki. Kra- 
ków, Wydawnictwo dzieł katolickich, 185., 
w 32oe* 6 grp. 

— Obacz: Weisseabacb. MONIKOWSKA Marya Karolina. Niezapomi- 
najki. Powieści moralne dla dzieci. Warszawa, 
G. Sennewald, druk J. Ungra, 1846, w 8ce, 
str. 150 i I. 5 złp.; zniż. 80 kop. + 

— Pamiątka dla moich dzieci. Warszawa, 
S. Orgelbrand, 1847, w 12ce, str. 149. 5 złp. 

Monitor na Rok Nowy 1803. Dla nauki i 
zabawy, winszując wszystkim poprawy, w 4ce. 

— warszawski. Warszawa, 1824—1828, fol. 
(Później pod nazwiskiem : Dziennik powsze- 
chny), Redaktor A. Chłędowski; r. 1828, fol., 
str. 549. + + 

MONIUSZKO Kazimierz (f 1836). Rzut oka 
na początek i upowszechnienie prawa rzym- 
skiego, z krótkim rozbiorem nowego wydania 
zasad prawa cywilnego, napisanych przez Hey- 
nekeyusza i z wiadomością o użyciu tego au- 
tora, przez (Odbitka z Dziennika Wileń- 
skiego). Wilno, 1816, w 8ce, str. 34. 1 złp. 

MONIUSZKO Stanisław (t 1874). Anioł-Dżie- 
cina. Śpiew ułożony do śpiewu, z towarzysze- 
niem fortepianu. Warszawa, u Gebethnera 
i Wolffa, 1862, w 4ce. 10 sgr. 

— Echos de Pologne. Melodie de Paryż, 

u G. Flazlanda, 1863. Zbiór 45 pieśni. Tekst 
tłómaczył na francuskie Alfred des Essarts. 

— Halka, partytura fortepianowa z testem 
polskim. Warszawa, Gebethner i Wolff. 10 rub. 
+ + 

— Toż, z testem polskim i włoskim, 10 rub. ; 
w pojedynczych Numerach, Nr. 2: Tercet, 
67 y, kop.; Nr. 8: Recitatiro i pieśń, 15 kop.; 
Nr. 4 : Pieśń i duet, 97 1 / 2 kop. ; Nr. 5 : Arya, 
22 V, kop.; Nr. 7: Recitativo i Arya, 87 1 /, 
kop.; Nr. 9: Arya, 45 kop.; Nr. 10: Duet, 
37 V, kop.; Nr. 15: Recitatiyo i Dumka, 52'/, 
kop.; Nr. 17: Duet, 30 kop.; Nr. 18: Modli- 
twa; Nr. 19: Cavatina, 37'/, kop. 

— Hrabina, opera w 8 aktach. Słowa Wol- 
skiego. Warszawa, nakład Gebethnera i Wolf- 
fa, w 4ce. + + 

— Śpiewy z tejże osobno. Nr. 4. Piosnka 
Broni: O mój dziaduniu I 87'/, kop. — Nr. 
5. Pieśń Chorążego: Pomnę, ojoiec waacin 
gadał. 15 kop. — Nr. 6. Arya Kazimierza: 
Od twojej woli. 52% kop. — ftr. 13. Piosnka 
Broni: Szemrze strumyk pod jaworem. 37 '/ t 
kop. — Nr. 15. Piosnka Broni: Gdy mi kto 
z boku wspomni Kazimierza. 2*2 V, kop. -- 
Nr. 16. Cayatina hrabiny: On tu przybywa, 
30 kop. — Nr. 17. Arieta Dzidzi: Po co się 
to myśl natęża. 45 kop. — Nr. 18. Arya Kazi- 
mierza: Rodzinna wioska już się uśmiecha. 
67 V« kop. - Nr. 23. Śpiew hrabiny : Zbudzió 
się z ułudnych słów. Warszawa, Gebethner. 
22 % kop. 

— Litania Ostrobramska trzecia, na cztery 
głosy. Paris, chez Flazland. 4 franki. 

— Melodies, traduction franęaise d' Alf* 
des Essarts. Paris. 7 frank. 

4 

— Obaos: Eono. Wwawi, , — — Motyl , prozy Syrokomli. 
Gebethner i Wolff. 30 kop. 

— Muzyk* kościelna. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff. Nr. I, Muza na 3 glosy (dwa 
soprany i all), z towarzyszeniem organów. 
Partytura 10 zip.; glosy oddzielnie 6 złp, — 
Nr. 2. „Intende Voci." Duet na sopran i alt, 
u towarzyszeniem organów, 4 zip. - Nr. 3. 
Pienia żałobna do Mszy Św., na cztery głosy : 
sopran, alt, tenor i b»s, t towarzyszeniem 
organów. 13 zip. 10 gr. — Nr. 4. Modlitwa 
na mezzosopran albo baryton z towarzysze 
uiem organów. Warszawa, autor, litografia 
W. Ottona, w 4ee, str. 6. 2 zip. - Nr. 6. 
„Ojcze nasi;,* na sopran, alt, tenor i bas. Par- 
tytura i płosy 3 zip. — Nr. «. „Zwiastowa- 

rzysseniom organów. 2 zip. — Nr, 7. Pieśni 
naszego Kościoła z harmonią ułożona, na 
organy, do grania przy Mszy czytanej prze- 
inaesone. 6 zip. 20 gr. - Nr. 8. Nieupnry 
i Pieśń OBtroliramska : „Witaj święta." Melo- 
dye kościelne, z harmonią na organy, 3 zip. 

— Nijota, kantata mitologiczna. Muzyka 
Stanisława Moniuszki. Warszawa, nakładem 
Instytutu muzycznego warszawskiego , druk 
J. Jaworski^o, 18G0, w 12ce, str 12. 20 kop. 

— Pamiętnik do nauki harmonii. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, sir. 88. 1 rub. 20 kop. 

— Pieśń Nai z dramatu: Cyganie Korze- 
niowskiego Warszawa, fiehithner i Wolff. 
46 kop. 

— Buta. Pieśń na jeden głos, z towarzy- 
szeniem fortepianu. Stówa .1. Prusinowskiego. 
Warszawa, nakład R. Friedleina, w 4ce, str. 7. 

— Sołtys, pieśń. 22'/, kop, 

— Krakuwinczek śpiewany w operetce Ja- 
wnuta (z trzeciego Śpiewnika]. 22'/, kop. 

— Cztery piosnki, słowa A. Kolankowskie- 
got 1. Serco moje; 1. Kwiatek; 3. Mogiln; 
4. Gwiazdka. Wilno, M. Orgelbrand, 1863. 
37 '/, kop. 

— Piosenki obce na swojski strój. Przekład 
Wl. Syrokomli. Nr. 1 ; Starość, 40 kop.; Nr, 
2: Stara kapota, 40 kop.; Nr. 3: Stary kapral, 
50 kop. Wilno, Orgelbrand, 1863, w 4ce. 

_ Piosnka bez tytułu. Śpiew z towarzy- 
szeniem fortepianu. Warszawa, u Gebethnera 
j Wolffa. 5 sgr. 

— Wieczny pnkój Lirnikowi I Słowa Sewe- 
ryny z Żocbowakich Proszakowej. Warszawa, 
G. Gebethner i R. Wolff, Btr. 5. 2 nip. 

— Powrót wiosny, poezya Gustawa Zieliń- 
skiego. Warszawa, Gebethner i Wolff. 30 kop. 

— Ubóstwienie, śpiew. Słowa Jana z Ple- 
ezowic (A. J. hr. Fredry). Lwów, K. Wild, 
1865, 2 zip. 12 gr. 

— Urzeczony, słowa A. Żeleźniaka (Walic- 
kiego). Warszawa, Gebethner i Wolff. 45 kop. 

— O Zosi sierocie, pieśń. Słowa J. Szuj- 
skiego. Lwów, K. Wild, 1865, w 4ae. 3 zip. łabędzi, 6 piosnek 
newiild. 60 kop. Nr. 1: Złota Rybka, l! ko*.. 
Nr. 2: Trzy kwiatki, 15 koj.,; Ni 

Soda, 15 kop.; Nr. 4: Dziewczyn:; 
r.6; Po wodę, 15 kop. ; Nr. 6: Czaruj ntj 
zyk, 22'/, kop. 

— Śpiewnik. Wilno, Zawadzki, 1844 Zwijl 
I. 4 mb. 

— Zeszyt II. Tamie, 1845. 4 rub. 

— Śpiewnik domowy. Drogie wydanie MM I 
ozdobne, powiększone zbiorem kilku ipi**** I 
z nowej kantaty, ze słowami Syrokomli. psi 
tytułem : „Rok w pieśni." Lipsk. 4 rub. (i 

— Pierwszy śpiewnik domowy. W »«!»«• | 
Gebethner i Wolff. Wydm' 

— Oddzielnie. Nr. I : Świtezianka, 1 
6 zip.; Nr. 2: Śpiew masek, ! 
czewskiego, 2 zip.; Nr. 3: Barkar 
J. Korsaka, 2 zip.; Nr. 4: Koc 
dziewczyno, J. Korsaka, 1 '/, złp.; I 
grzym, J. Korsaka, 1 zip. ; Nr. 6 : ! 
zya A. Chodźki, 1 z!p.; Nr. 7: Pieli 
rzów, Edmunda Wasilewskiego, 1 % ń 
8: Triolet: „Komu ślubny splatasz w 
1 złp.; Nr. 9: Panicz i dziewczynki 
Odyńca, 2'/. zip.; Nr. 10: Żal dii. 
poezya E. Stiłrraer, 2'/, zip.; 
bógże, J. Masnlskiego, 1 '/, złp. : 
czyna, słowa Stefana Witwicki 
Nr. 13: Zawód, 1 zip.; Nr. 14' Kukułki 
zip. ; Nr. 15: Trzy pinim-k wieśniaczych li 
Niemna, 2 zip.; Nr. 16: Dziad i Baba, <Pf 
wiadanie J. Kraszewskiego, 2'/, złp 

— Drugi Śpiewnik domowy: Magna* 
la, ballada L. Siemińskiego, 2 rub. I 
Piosnka żołnierza, J, Korzeniowskiego 
Kum i Kuma, J. Czeczotta, 
miał twój dar? Johna of Dycalp. I ruL . >■• 
Piosnki, A. Grozy, I rub. 15 kop.; OaM| 
rówieśniczka, I rub.; Mazurek K. f*"" 
skiego, 1 rub ; Tułaczka, I rub.; 
z Ukrainy, Tarszy, l rub. ; Czy powróci? 1 
szewskiego, 1 rub. 15 kop.; Skowronek, y— 
skiego, 1 rub.; Do oddalonej, z Got) 
I rub.; Dwa Krakowiaki, J. Korsaka, I f 1 
Moje bogactwa, 1 rub.; Pociąg do kr*M 
1 rub,; Podstęp, I rub. 15 kop,; Gdyby" 
kto kochał? J. Chodźki, 1 rub. ; Piosnki Si 
skie, Władysława Syrokomli, Komplet 1 
Piosnka 1: Pieśń poranna, 1 rub, 15 I 
Piosnka II: Ktosek, 1 rnb. 15 kop.; 
111 : Przepióreczka, 1 rub ■ Piosnka IV: 1 
wójta, 1 rub.; Piosnka V: Pieśń » 

1 rob. 

— Trzeci Śpiewnik domowy, : 
Oddzielnie. Nr, I : Jan*. Kocham 

Tren dziesiąty, 2 złp.; Nr 

2 zip.; Nr. 3: Duet.tino na s< ( 
15 gr. ; Nr. 4; Pieśń wschodnia, 2 fi 
Nr, 5: Księżyc i rzeczka, I zip. 
6: Dwie piosnki obłąkanej. 3 rtp.; 
Przaśniczka, 2 złp.; Nr. 8: Slowicze"- 
15 gr.; Nr. 9: Hulanka, I lip. 16 i 

■" gr,; NV. U: Wyjazd, 1 zip. IG a MONKIEWICZ - MONTALfiMBERT. 161 M tW«<lgMM IW Kil— iuoa, 1 Łiy. 15 gr.4 iSr. 12: Krakowiaczek, 
1 złp 15 gr.; Nr. 13: Luli. 22'/, kop.; Nr. 
U: Trzy piosnki Romuay, 30 kop.; Kr. 16: 
Pieśń drużek, 22V« kop.; Nr. 16: Pięó pie- 
foi pogrzebowych, 45 kop. 

— Czwarty Śpiewnik domowy. 1) Aniołek, 
£. Wasilewskiego, 3 zip.; 2) Zosin, A. Mic- 
kiewicza, 1 zip. 15 gr.; 3) Kwiaty. E. Wasi- 
lewskiego, 1 złp.; 4) Nad rzeką, Wolskiego, 
i złp. 15 gr ; 5) Czary, 1 złp.; 6) Dumka, 
i iłp.j 7| U ruina dziewczyna, 1 złp.; 81 Du 
Puczku,. 1 zip. ; 9) Śpiewak w obcej stronie, 
J- B. Zaleskiego, 1 złp.; JO) Piosnka dziada. 
1 złp.; II) Marzenie, b. Witwickiego, 1 złp.; 
U)lWy, W- Pula, 1 złp. 15 gr ; 18) Rybaczka, 
Z Heiuego. 1 złp.; 14) Entuzyasta, J. Fi u 
8ta«.ir ł «ki*go, 1 złp.; 15) Zi/a»z li ten kraj? 
tGoetegn 1 złp.: 16) Dzieweczka uad rzeczką. 
1 *!#*.; 17) Miłość, z Walter »scotta, 1 yłj..; 

18) Ugdrowna ptaszyna. Czeczotta. 1 złp.; 

19) taeitiiH) z opery „Cyganie, 4 * 4 złp. 

— Piaty Suiewnik domowy, w 4ce, 8tr. 40. -f 
»^Vi*ió Nroły, 3 złp. 15 gr.; b) Pieań Maryi, 
Wl. Sjrokomli, 2 złp. 15 gr.; c) Duethno, 
* Dziadów Mickiewicza. 8 złp. 15 gr.; d) Nad 
Sidą, Wolskiego, 2 złp. 15 gr. ; e) Piosnki 
mniejsza: 1) Wiosna, $. Witwickiego, 1 złp.; 
'i) Kukułka, J. Czeczotta, 1 zip:', 3. Wędro- 
wna ptaszyna, J. Ci eczotta, 1 zip. 15 gr. ; 4) 
Rada, W. Syrokomli, l złp.; 5) Rybka, Kor- 
saka, 1 zip. 15 gr.; 6) słoneczko, Czeczotta, 
1 złp; 7) Niedśiwiadek, tegoż, 1 złp.; 8) 
Wybór, tegoż, 1 złp.; 9) Dąbrowa, tegoż, 
1 zip.; 10) Dumka, tegoż, 1 złp.; 11) Sierota, 
tegoż, l złp.; 12) Wieczorny dzwon, 1 złp.: 
13} bznmi gaj, J. Czeczotta, 1 złp. : 14) Wyjazd 
na wojnę, tegoż, 1 złp.; 15) Chorągiewka, 
Brodzińakiego, 1 złp.; 16) Wróżba znachora, 
y Prusinowskiego, 1 złp.; 17) I 'rzy kądzieli, 
tegoż, 1 tłp.; 18) Przed zachodem, tegoż, 
1 złp.; 19) Stary hulaka, tegoż, 1 złp.; 20) 
Dola, Wt. Syrokomli, 1 złp. 

— Szósty Śpiewnik domowy, zawierający 
ballady i poezye Adama Mickiewicza, z por- 
tretem tegoż, w 4ce, str. 81. + — 1) Powrót 
Taty, ballada, 6 złp. ; 2) Rybka, 9 złp. ; 3) 
Czaty, 6. złp.; 4) Do Niemna, sonet, 3 złp. 
10 gr.; 5) Pieśń z Wieży, 6 złp.; 6) Sen-Pie- 
•aczotka, 8 złp. 15 gr.; 7) Wilija, 3 złp. Cena 
czterech Śpiewników (2, 4, 5 i 6). 10 mb. 

— Śpiewy wydane oddzielnie: Improwiza- 
cja Adama Mickiewicza, 1 złp. 10 gr. ; Lir- 
nik wioskowy, Sielanka Wl. Syrokomli, 12 
JJP*; Maciek, słowa T. Lenartowicza, 9 złp.; 
Mtjsek, Gawęda Wł. Syrokomla 3 złp.; Roz- 
5Jf WŁ > poezya Adama Mickiewicza, 2 złp. 
*°g*-; Swaty, 4 złp.; Trzech Budrysów, bal- 
25* Mickiewicza, 6 złp.; Trzy Krakowiaki, 
«mnaeU Wasilewskiego, 6 zip.: Sołtys, 1 
■** U gr.; Trzy chwile Krakowiaka, 4 złp. 

^.~ 0». Cfctsiiiski Ł; Czajkowski Ar.; Felin- 

£A»' ***•« «***»; Mickiewicz A.; Tro- 
***** 1; Walaki Włodzimierz. MONftlćWJCZ iozdf. Da laryngitide et tra- 
cheitide ulcerosa. Dissertntio inaugur. medico- 
practica, quam in Caes. Medic. Chirurg. Acad. 
Petropol., ut grad u s Dris sibi rite conceda- 
tur, publice defendet auctor. Pet ropo li, druk 
Kesnewila, 1857, w 8ce, str. 41 i kart 2. 

MONNEUSE Józef (nauczyciel języka fran- 
cuzkiego w Warszawie). Nauka pisHuia listów, 
ułożona dla młodzieży obojga płci. Dzieło 
w ogóle użyteczne wszystkim tiudniącym się 
wychowaniem, zawierające bilety i listy, wazel 
kiego r& <łju sposoby zakończenia listów, 
różne przedmioty do wypracowania dla uczą- 
cych się, jako też puwiusaowania prorą. wier- 
szem i inne m»ł>* poezye do imionników słu- 
żyć nio^ą-p. NapisMł po francuzku . ... tłńma- 
c/ył po polaku M. Sko nicki, zastosował do 
iiieiiiieckieifo J M Klkana Tomów 1(1. War- 
M/awH. Sennewald, 1847, w 8«-e : Tom 1. atr. 
147 i 7li ; Tnm II. atr 218 i 107; Tom III, 
str. 228 i 127. 13 zip 10 gr * 

— Poósies, dódies a Si M-ij*<t« Imperiale 
et Royale Nicolas ler Empereur de totiten les 
Ru<*siea. Roi de Pologue etc Varaovie, typ. 
Adam Krethlow, 1816, w ttce, atr. 28. 

Monnier, obacz: Monier. 

Monodram, obacz: Ładnowski Ależ. (Berek, 
Lokaj). 

Monomania, obacz: Karczewski. 

Monografia, obacz: Mogiła. + 

MONSKI C. Gustaw Theodor (Posnanienaia). 
De morbis tunicar vaginalium teatieuli et 
funiculi 8permatici nonnulla. Dissertatio inan- 
guralis medico -chtrurgica etc. Berolini, typ. 
Gust. Schade, 1848, w 8ce. + 

Monstra, obacz: Kostecki P. (1819); Suli- 
kowski T. 

Montagne do Kościuszko. Monument eleyó 
a la mćmoire da hóros polonais. Paria, 1886, 
w 8ce, str. 15. 25 centim. -f 

— Obacz: Kościuszko. 

Montagne Gors, obacz: Gore Franciszki. 
Montaigno, obacz: Lewandowski K. 

M0NTALEM6ERT Karol F0RBE8 de TRYON 

(urodź. 1810 t 1870). Der polnische Aufstand 
(mit Oenehmigung des Yerfassers na eh der 
zweiten Ausgabe, uberaetzt von Geo Winter). 
Leipzig, 0. Wigand, 1863, w 8ce, atr. 47. 
7'/, sgr. 

— Discours dana la discussion da projet 
de loi relatif aux fonds aecreta. Queation de 
Pologne. Paria, impr. Panokoucke, 1846, 
w 8ce, str. 16. + 

— Discussion du projet de loi relatif ank 
refngies etrangers. Ćvenemena de Cracorie 
et de Galicie. Seanoe dn 2 Juillet 1846. (Cham- 
bre des Pairs -session de 1846—6. Eztrait da 
Monitenr Univerael du 8 Juillet 1848). Pank- 
koncke, w 8ce, atr. od 81—62. (WnioaekMon- 
talemberta). 

21 MONTANELLI - MONTEZ. — Egy gyaszołó nemzet Lengyel hon 1861 
—ben. A Fraucia eredetiból forditotta Szabó 
Mihaly. Szegeden, 1863, w sce. 

— L' insurrection polonaise. Paris, Dentu, 
impr. Tinterlin, 1^63, w ftco, str. 32. 

— Toż, sdycya druga. Tamże, 1863, w 8ce, 
■tr. B2. ł 

— Toi, edycya trzecia, 1863, w Sce, itr. 32. 

— Toż, edycja ci warta. Tamże, IB63, w Sce, 6 doi. 

— Une nation en deuil. La Pologne en 
1SG1, par.... 1' nn des ąusraute de 1' Acadć- 
roie francaise. Paris . Charles Douniol , E, 
Dentu, ltttil. w 8c«, itr 43. 1 Iranie. . 

— Toż, 2me editioa. Paris, Daata, 1863, r 8ee, i . 82. — Naród w Żałobie Rzecz napisana przez 

tłómaczył ki. A. Prusinowski, (Oddruk 

% Tygodnika katolickiego). Grodzisk, Źupaó- 
ski, nakład antora, druk ^chtnedikiego, 1661, 
w Sce, Btr, 64. 

— Le Papa et la Pologne, par la comte 

1' un des ąuarante de 1' Academie francaise. 
Paris, Dentu, 1864, w Sce, itr. BA 1 frank. 

— Papież i Polska. Pomna, J. K. Żupań- 
aki, 1804, w 8co, str. 76. 15 agr. 

(Dochód a* rzecz Stowarzyszenia czeladzi 
katolickiej w Poznaniu). w Sce. 

— Powstania polskie. Rzecz tli 

Srzez ka. Prusinowskiego, i Przedruk z Ty go - 
nika katolickiego). Grodsisk, druk Tygo- 
dnika katolickiego, 1869, w Sce, str. 28. 10 sgr. 

— Powstania w Polsce. (Oddruk z Czasu). 
Kraków, nakład Himmclblaua, 1863, w Sce, 
itr. 40. + + + 

— Queation do Pologne. (Estrait du Moni- 
tem- TJniv. du 20 Mars I84i>). w 8ce, str. 16. 

— Jenerał Władysław Zamoyski. Poznań, 
J, K. Zupański, 1868, w Sce, str. 20. 

— Żywot św. Elżbiety Królowej węgier- 
skiej. Przekład (akrócum |'r^cz Klementynę 
z Tańskich Hoffninnowa, Wrocław, 1833, w 
Sce. 

— Ob. Delalot; Guedeoncw; Horrar (Vids- 
aitudes, 1848); lacowski ; Krasiński Zygmunt 
(Lettres, 181T) ; Mazurkiewicz Ignacy (1847); 
Mickiewicz Adam (Livre des pelerins 1833, 
Przedmowa); Mickiewicz Wł. : Plater Włady- 
sław (Nekrolog, 1370), Popiel U fc70) ; Theiner: 
Wielopolski Al. 

MONTANELLI lózef (arodz. 1813). Tresc tra- 
gedyi Camrnn, w 3 akiach, ptisi.,.,, Warsza- 
wa, druk i nakład dogra, lgfis, w 12oe, str. 
80, 9 złp.; !!!,;■. ] alp. I MONTBACH M. SUtoU Synodalni 
sana sanctae Ecclesiae Vratiilarmi»n, tdife J 
M. d» Monlbarh lir. SS. Theolojiisa sl 
utriusąiie. Secuuda editio. YraliilsTiM, ) 
w Sce, str. VI i 352. + 

Mont- Blanc, obaez: Hoppen 
An (Pi»D»). 

Montecchi, oliacz; Bsllini. 

MontBchrisło. ob. Dumas Al., Rot I. (Bi. 

MDNTECUCOLI Rajmund. Opera di rt 
illuslrate da Ugo Foscolo. Tomów U. II 
1807, w Sce. fuli,, wielkie. (Jest ta i 
wosci w Polsce os str. 96;. 

MONTEMONT Albert (urodź. 1783 t li 
La Nyrapbe de la Yistule dilhyramb" łeaw] 
libres), lu en seance publiąue de 1' Atar 
des arts de Paris a V hotel de TiUf I 
A'>0t 1831. Paris. de 1' imprimerie di Ki 
1831, w Sce, str. 8. 

— L' nffra ii chipsem ent de la Połogi 
ppiriotiąue dedie aa vengears da I 
paroles de M. Monlemoat, musiqne d 
Sowiński. Paris, 1831. 2 franki. 

Monlenegro, obacz: Krasiński Waterj 
MONTESOUIEU Karol Secondat baron * 

Brede et de (nrodz. 1689 t 1755>. Ans 

i Izmenia czyli Minister, jakich maH^^L 

rya wschoduia z dzieł Kraków, dzdH 

Grobla wdowy, 1804, w 12ce, et "" 

— Toż. Kraków. 1808, w I2oe, itr- 
2 złp. 

— Listy perskie, przettómac 
cuzkiegu l|ii/iv. kajetniia Węgierskiego].! 
cya nowa. Tomów II. W Dreźnie, (whieiwl 
w Warszawie u Lebruoa), 1801. 
I, str. 262*. Tom II, str. 282. H złp. 

(Inne wydaaia 1773 . i I78T 

— Poezye Józefa Szymanowslt.p^o :?»^ 
tynia Wenory Muatenkiego). W ii iw ' ' 
Nouinaana, 1822, w Sce, str. 164. 

— Świijtyiiia Wenery w Kuidoa, p««ł 
Siviimnowpkii?gn. Warszawa. Micbsf Mfltiuj 
1805, w 8oe, str. 91. 

— Toż. Parma, nakład Jana hr. TsrW 
skiego, 1807, w 4ce, itr. 63 i karu 1 (I" 
egzemplarze odbito folio, z tych jpden 

w Dzikowie). 60 złp. + 

— Toż. Lipsk, nakład Bobrowicza, 181 
w 12ce. 

(Pierwszo wydanie 1777; drugie lWS."«ł 
cvi Mi-nfowukiego; czwarte Wilno, 18M). . 

— Uwagi nad przyczynami wielkt 
upadku Kzymiaa, przełożone na j{iykj< 
przez Henryka E Izen berga. Stud. Wjw 
prawniczego. Warszawa, u B. Leasmana, !«■ 
w Sce, str. VIII i 132. I złr. 60 o " 

(Monłez Lola). Lola Montcz. szkic h 
ficzny podług najlepszych źródeł ikra 
Warszawa, w księgarni Al. Lewińskiego, • 
braci lliudemitbow, 1861, w 8re. i'r. »l t 

~ Obaoz: Wizerunki. MONTOAILŁAfiD - MOOkE. 168 t — x*». MNTGAILURO (de) Maorycy Jakób Roch 

(babia, uroda. 1761 f 1841). Sóconde guerre 

di Pologne ou considćrations sur U paiz 

pibtioue da contineDt et sar 1' independance 

airitime de V Europę.. 

Csstode rerum Caesare, non furor 

Cirilis, ant via ezimet otinm: 

• « • » • *«..>...<..• 

tyiia Parthum paveąt, quis gelidum Scythen? 

fibra*. 
Piria v che* Lanormand libraire me de Seine 
h. 18, de P imprimerie de Mamę rue da Pot- 
de-fer Nr. 14, 1812, w 8ce, z przoda 2 kart 
oielicib. i str. 380, omyłek 1 karta nieliczb. 
6 franki 60 centim. 

{Napisane i ogłoszone z rozkazu Cesarza 
Napoleona). 

MONTH0L0N • 8EM0NYILLE Karol Tristan 
dr. de LEE (Jenerał, urodź. 1782 f 1863). 
ffistory* niewoli Napoleona na wyspie a w. 

idlenj, praes. towarzysza wygnania i wyko- 

tttrcę testamentu Cesarza. Przekład z fran* 
uzkiego. Tomów II. Warszawa, 1846, w 8ce, 
ta. 311, nieliczb. 9 i 300, nieliczb. 2. 16 złp. 
10 ajr- + 

MOffTI Mfecofa (pistoiese pittore). Lettre 
Bfooaieer Joseph Bezzuoli maitre de des* 

an a V Academie de Beauz Arts a Flo- 

mce. VaraoTie, 1819. 

— Riposta d f anonimo alla lettera suddetta 
diretta ai 8igg. Kochanowski e Monti eon 

fpendice. Varsovie, 1819* 

— Riposta di Nicoolo Monti alla predetta 
ttera d' Anonimo. Varsovie, 1819. 

— Poliantea Laoca tipografia Bertini 1829. 
^*w ~.*i-j e Bibliogr. Ciampi'ego). — Obacz: Scafta. 

Maaifoc Jan (Biskup Walencyi, urodź, około 
»2 t 1579), obacz: Cboisnin las. 

atattfsssreacy, ob. Ceremonie; Rohn (1862). 

— Na grobach polskich nabożeństwo w 
patmoraacy. Dnia 22 Maja 1862 r. (Wiersz), 
■rył, druk J. Claye, 1862, w 8ce, str. 14. 
ifraak. 

jfDochód przeznaczony dla kassy: Stowa- 
jfisenia podatkowego Emigracyi polskiej). 

ftOKTOUEU Paolina-lzabella Polier de Bot- 
aaa, ieaa Beajamina de Crousaz, później baro- 
J*i MaTTOŁIEU (urodź. 1756 f 1838). Czło- 
nek tajemniczy czyli Córka kościelnego, 
*wi«4ć. Warszawa, 1883, w 8ce, str. 202. 

**p- + + 

— Diabeł czyli mniemany niemy, przez 

*ni% tłómaczone z francuzkiego przez 

1"tt- Warszawa, nakład Huguesa i Kermena, 
r ^ik Gałeeowakiego i Komp., 1829, w 12ce, 
*"*. 200 i nieliczb. 4. 1 złp. + 

^— Hrabia Ludwik, powieść tłómaczona z 
-*eł Pan! przez Panią Httt* Warszawa, 

ak Oałaiowakiego, 1827, w 12ce, str. 114. 
-^łp, 16 cr. + '■» — ■'■■■■- — ,. ■ HI.... I ...... ^ nU 4tfa<M. 

— Karolina Lichttield, romans tłóma- 

czony przez £. F. Gurskiego (Eman. Glucks- 
berga). Tomów IV. Wilno, Glucksberg, 1830, 
w 12ce; Tom I, str. 184: Tom II, str. 166: 
Tom III, str. 247 ; Tom IV, str 144. (Stenowi 
Tom V. Obrazów domowego pożycia. Zbiór 
romansów z najnowszych autorów tłómaozo- 
nych). 20 złp. + 

— Najładniejsza kobieta w Berlinie. Zrze- 
czenie się. Powieść. (Z dzieł panL... tłóma- 
czył z francuzkiego W. Ciechanowski). Wilno, 
druk B. Neumanna, 1626, w 8ce, str. 82. 

— Robinzon Szwajcarski, obacz: Wist. 

— Rycerze łyżkowi, romans z Kronik szwaj- 
carskich wyjęty , z francuzkiego Pani 

naśladowany. Warszawa, 1826, w 12ce, str. 
39. 1 złp. 15 gr. 

— Saint -Clair czyli Wygnańcy na wyspie 
Barra. Romans historyczny. (Przekład z an- 
gielskiego dzieła pani Helme). Tomów IV. 
Warszawa, 1825, w 8ce. 

MONTREUIL Alfred (Baron, urodź. 1812 r.). 
Żywot św. Zity, służebnej w mieście Luce 
w XIII. wieku , napisał w języku francus- 
kim, a na polski przełożył ks. S. J. Kraków, 
W. sWielogłowski, druk J. Czecha, 1854, w 
12ce, str. 132. 1 złp. 

— Toż. Kraków, Jaworski Władysław, 1871, 
w 12ce, str. 118. 25 cent. + 

MONTROUZIER (ksiądz). częstej Kommu- 
nii. Przerobi! z francuskiego X. Bartkiewicz. 
Warszawa, 1870, w 8ce, str. 100. 40 kop. 

Montucli, obacz: Ostrowski Fr. 

Monument, obacz: Rapperswyl. 

Monumenta ecclesiae, obacz : Siemioński M. 
(Gniezno, 1816). 

— historiae Warmiensis. I — V. Band. 
Mainz, Franz Kirchheim, 1860—1870, w 8ce. + 

— Regum Poloniae Cracoviensia. Petropoli, 
editore B. M. Wolfio, 1862, fol., rycin 24. 
20 rub.; zniż. 10 rub. 

— Patrz: Bielówski; Stachowicz. 

Monwid (Książę), obacz: Stadnicki H. 

MOORE. Podróż do Włoch, przez P 

Z przydatkami wyjgtemi z wojażów P. P. de 
la Lande, Adisson, Baretti, Coyer, Misson i 
innych. Z obrazk. illum. Wrocław, Wilhelm 
Bogumił Korn, 1807, w 12ce, str. 142. 4 złp. + 

— Obacz: Wraial. 

MOORE Tomasz (urodź. 1779 t 1662). Epi- 
kurejczyk, powieść przełożona z angiel- 
skiego przez Karola Forstera. Warszawa, druk 
Lutkiewicza, 1829, w 12ce, str. 273. 6 złp. 

20 gr. + + 

— Lalla-Rnkh, Księżniczk a Mogolska. Z dzieł 
poetycznych Tomasza Moore. P rzekład Wandy 
Małeckiej (ze Zbioru: Wybór Romansów). 
Tomów II. Warszawa, nakład i druk A. Brze- 
ziny, 1826, w 8ce mniejszej ; Tom I, str. 198 
i nieliczb. 4; Tom II, str. 180 i nieliczb. 4. 
1 rub. 45 kop. + •» fcS . »* 164 MORA - MORACZEWSKI. ^m — Baj i Peri, poemat wyjęty z Lalli Ruk, 

pani a je go popiersiem. Z angielskiego 

przełożył Alex, Rypiński. Londyn, w drukarni 
polakiej, 1652, w itke, str. VII i 40, i 1 ryc. 
20 agr. 4 

— Raj i Peri, z Tomaaza Moori. Ślepa 
dziewczyna z CMtall-Cllflle. Poemat sielski 
i Jasmina. Przekład Adama Pejeerta. War- 
azawa, nakład Bernsteina, druk Ginna, |r>60. 
w 12ce, itr. 2 i 54. -20 kop.; rai*. 10 kop 

— Zakwefiony prorok liornaanu. Przekład 
Alektsudra Rypińskiego Londyn, 1667. 

— Obacz: Byron; Koofc ; Korsak J, Kuła 
kowski i.: Ostrowski I. Ch. 

Mora A. M. Fundamenta budowy. Obacz: 
Konyoki. 

MORACZEWSKA Biblanna. Co aia atelo w pol- 
ice od pierwszego jej rozbioru ai do konin 
wojen za Cesarza Napoleona. Poznań. I Mu, 
w 8ce, atr. 6 i 143. 1 tal. t 

— Toż, Co się działo w Police od s umego 
początku al do pierwszego rozbioru kruju. 
Poznań, nakład M. Kamińsk i ego, 1353, w Sce, 
atr. 349. 1 tal. + 

— Dwóch rodzonych braci, powieść przez 

Tomów II. Poznań, 8. Kamiet^ki i Spal- 

ka, 1859, w 1-Jce; Tora I, atr. 247; Toni II, 
atr. 227. 18 ałp. 

— Obacz: Powieści pięć. 

MORACZEWSKI Fe I ix. Powieści (Twy) opra- 
cowane przez F. M. Wilno, druk Zyraelowi 
cza, 1856, w 16ce. 

(Treść: Zbrodniarz po utracie bonoru, 
z Szyllera; Dumna pewność siebie, powieść 

Eeraka z Kotzebuego ; Anioł Pański ; Obrazek 
istoryczny). 

— Obacz: Parczewski ■ i ■-."-; . Reichenbach. 
MORACZEWSKI Jednej (urodź. 1802 1 1S56J. 

Dzieje Rzeczypospolitej polskiej do XV. w. 
Tom 1. Poznań, nakład i druk Kamieńskiego 
i Spółki, 1343, w Sce, atr. VI i 266, nieliczb. 
2. 9 złp. + + + 

— Toż, drugie wydanie. Poznań, Kamień- 
aki, 1851, w Sce, atr. 304. 1 tal. 16 sgr. 

— Toi, z pierwszej połowy XV. wieku. 
Tom II. Tamże, 1844, w Sce, str. IV i 32. r ». 
9 alp. + + + 

— Toż, z drugiej połowy XV. wieku. Tom 
III. Tamże, 1846, w ttce.str. 322. 9 alp. + + + 

— Toż, z pierwszej polowy XVI. wieku. 
Tom IV. Tamie, 1847, w 8ce, atr. 341. 9 nłp. 

— Toi, * drugiej polowy XVI. wieku. Tom 
V. Poznań, 1SJ9, w 8ee, atr. 295. 9 alp. 4 -. + 

— ToŻ, z początku siedmuastego wieku. 
Cze.ec VI. Poznań, Kamieński i Spółka, 1851, 
w 8ce, atr. 322. 1 tal. 15 agr. -\ + T 

— Toż. Dalszy ciąć aiedmnastego wieku. 
Całego dzieła Częaó VII. Poznań, Kamien- 
aki i Sp., 1852, w bce, str 384. 1 tal. 15 sgr. - Toi. Tom VIII. Dalszy ciąg XVII. a 
oznań, Kamieński i Sp.. 1855. « 6ct. er 
367. ~ i - 

Tom IX , wydanie połmiertne. Poaaea, 
1S56, w Sce, atr. 213 i 34. - . Cana 1- 
VIII. Tomu 81 ałp. 

Dzieje Raeezy pospolitej polskiej. Tm 
U. Wydaniu drugie poprawione prsrł 
ni. Poznań, Kamieński i Spółka. ISO. 
w Sce; Tom I. atr. IV i 350; Tom II, iU 
Tom po I tal. 15 agr. 
Diieje Raecaypospolityj polskirj. Wyda- 
drugie, przerobione jeszcze przei afltdS 
io-.¥ IX. [>■ "muf irtiiiłi .[liieui Ir. ■ 
ik. Poznań, N Kamieński i Spółka, 1« 
do 1867, w Sce. Tom po 1 tal. 16 igr. 
- Jezuici w Polsce Bye historyczny. • 
i przypisami pomnożył J. X. J|aMI 
Parni, u wydawcv, w Kommiaayi n 1 
Brockheim w Lipsku , druk I *' 
w Paryżu , 1861 , w 8ce , tir. 

— Klucz do zadań polskich a 
w iirammatyce francuzkiej Jędrzeja 1 
czewnkiego "na wzór Olkndurffa 
Poinań, 1867, w 8ce, atr. ' 

— Obrazy starożytnej Polaki w '. 
(Pod tym tytułem przełożono ustęp 
dziełu w czasopiśmie Muz. Czeskiego, 1 
atr. 158). 

— Opowiadanie gospodarza Jędrzeja M 
starych ksiąg polskich, jaka to dawniej 
Pt, Inka i jacy byli starzy Polacy. Ksiai 
I. i II. Poznań. Kamieński i Spółka, I 
w 12ce, atr. 122 i 139. Po 1 alp. + 

(Podają także edycja, * r. 1850 u ! ~ 
128 i 148). 

— Opis pierwszegu zjazdu ałowiai 

przez Poznań, nakładem Kauiiei 

i spółki, 1848, w 12ce, str. 121. 4 alp. 

— Polska w złotym wieku, przedataa 
wyiiukami z daieiów Itzeczypospolitej pWj 
Kkiej. Poznaii , Kamieński i Spółka, 1SM.J 
w 8ce, str. XV i 334. 1 tal. If> »gr. • 

— Rok lozaaopiamo). Tomów III. Po* 
1343, w Sce; Toin I. str. 147; Tom (I, fi 
155; Tom III, str. 155; Tom IV, str. 1" 
Tom V, etr. 157; Tom VI, atr. 132; Rok U 
Zeszytów XII. każdy około 81 str.; Rok M 
Zeszytów XII, w r. 1846 Zesaytów IV, atr.* 

— Seudschwben an Harrn Heinrich fl 
ke, die polnische Frage betreffend Leipi 
18411. w 8ce, atr. 44 i 8. (Die polnische S; — 
[rugę i n Premsenl. 4 złp, + + ą 

— Toi, zweite Auflage. I.eipiig, 
w Sce. 

— Starożytności polskie. Ku wygód 
telnika porządkiem abecndlowym 
Tom I. Poznań. Żupuński , I84i 
■tr. 594. MORACZYŃSKI - MOBAW8lił. 16.^ — Tol. Tom II., z 1 tabl. i ,1 tabl. rycin. 
Poznań, Żapsńsłi, 1852, w 8oe, itr. 800. 6 tal. 
20 igr.; II. Tomy razem 10 tal. ■+ 

— Wypadki Poznańskie z r. 1848. Poznań, 
Kamieński i Spółka, 1850, w 8ce, str. VI 
i 193. 22% igr. + 

— Dwaj Zygmonci Jagielloni czyli Polska 
i pierwszej polowie XVI. wieku. Opowiada- 
nie skreślone przez autora Ukrainy i Zaproża 
(J. K. Czarnowskiego). Z 4- ma portretami. 
Tomów 1L Warszawa, nakład J. Breslanera, 
drak J. Jaworskiego, 1859, w 8ce; Tom I, 
itr. 248; Tom II, str. 258; w każdym reje- 
itru karta 1. (Jest to plagiat dosłowny skró- 
cony z Moraczewekiego: Dzieje Rzeczypospo- 
litej połekiej z pierwszej połowy XVI. wieku. 
Poznań, 1847.) S mb. 60 kop. + 

— Obacz: Jaroehowskl K. (1855); Lłbolt 
(Uroi (Biografia); Ollendorf; Tybullas; Wyrwicz 
Kara*. 

MUJMCZYMSKI Jan Chwalibóg (f w Zfinch.i 
1370). Psalmy o Imieniu Boiem na chwałę 
Najwyższego, Jan Chwalibóg od Wschodu. 
£uricb ? 1870, w 8ce, str. 93. + 

— Ein Wort an der Zeit. Zurioh, Loh- 
baaer, 1870, w 8ce. 

— Obacz: Parczewski Al. (Mowy pogrze- 
bowe, 1854). 

Morale, obacz: Principes (1819). 

Moralis, obacz: Pollaschek (1834). 

Macalaa aystemata, obacz : Szaniawski i. K. 

Moralność panien wychodzących na świat. 
Z fraocuzkiego (około 1600), w 8ce. 1 złp. 
» gr. 

— Ob. Abaadio (1630); B. J. (Ib08)- Bobrów- 
iki J. (dla panien, 1820): Bohuszewski; Cheł- 
wieki ; ezartsryjski A. K. ; Dziekoński T. ; Forster 
(.; Fraakłia B.j Garmeise (po hebrajeku); Bel- 
len (1804); Cfarand (Udoskonalenie, 1855); 
iaralaatfa (Myśli* 1829); firatry A. (1869); Hoff- 
saaawaKJ. (l841);Jacłiowicaowa(Naaka); Jani- 
:twski St (1838); Kampan (Edukaeya; 1828); 
loaeaarias L (Nauka, 1880); Kurpiński K. (Stan 
tioral&y); Mably (1827); Markiewicz A. (1809) ; 
Itaka; Nieaiirowski J. (i Ekonomia polity- 
zna); Hawiekl Tadeusz, (Bramin, 1808); Oby- 
tajawawc (Markiewicz); Owidzki Al.; P. J. 
hrawidte, 1831); Popis (Liceum warszawa., 
*2&); Popławski A. (1801); Potocki M.; Pra- 

tiwła; Pra w ie (0); Principes; Rapet; Renou- 

trtf; w a a w afaa caalt; Roslenkiewiczowa (Nauka); 

►kartek; Skotnicki (Nauka); Szpaderski (Nau- 

im. 2864). 

afer aseiia aj, obacz: Bieńkowski A.; Miączyn- 
ki; Owaejrsatiaas (1811); Stawiarski i.; Uchy- 
sala; Mrzaizeoie; Uwagi; Węjrzecki StanI- ■ (0) czyli Dwa sposoby uiszczę * 

aie> wierzycielom. Warszawa, druk W. 

ąbrowafctego Bokcesaorów, 1816, w 8ce, str. > 
7. Morawie, obacz: Boczek (Dyplom.); EłweH 
(Kroniki). 

MORAWITZ Alois. Satze aus den Rechts- 
und Staatswiesensehaften. Krakau, Druck der 
Uniy., 1859, w 8ce, str. 7. + 

Morawski, obacz: Krua W. T. ; Nick. 
Morawski A., obacz : Eiujer R. 

MORAWSKI Adam. Żuawi papiescy w Rzy- 
mie i w wojnie francuskiej. (Niektóre wyjątki 
z nioich wspomnień). Lwów, nakład i druk 
Al. Yogla, 1872, w 8ce, str. 221, rejestr 
i rycina. 1 złr. 50 cent. + 

Morawski Antoni rzeźnik, obacz : Yursk? J. K. 

MORAWSKI DZIERZYKRA1 Franciszek (urodź. 
1783 t .17 Grudnia 1861 r.l Bajki. Poznań, 
u Jana Konstantego Żupańskiego, czcionkami 
W. Deckera i Spółki, 1860, w 8ce, str. 205 
i III. * + + 

— Dworzec mego dziadka, przez autora: 
„Wizyty w sąsiedztwo." Leszno, nakład ks. 
Ordynata Ang. Sułkowskiego, w Kotnmisayi 
u Gunthera, 1851, w 8oe, str. 64. 20 sgr. + -t- + 

— Toż, wydanie drugie. Leszno, nakład 
Księcia Aug. Sułkowskiego , w Kommissyi 
E Gunthera, 1861, w 8ce, str. 64. 20 sgr. 

— Klasycy i romantyoy polscy, w dwóch 
listach, wierszem. Warszawa, N. Glucksberg, 
1829, w 8ce, str. 15, 4 i nieliczb. 2. 2 złp. 
15 gr. + 

— Mowa przy obchodzie pogrzebowym JO. 

Ksiąfeccia Poniatowskiego, miana przez 

Pułkownika Wojsk polskich w Sedan d. 23 
Grudnia 1813. Paryż, druk L. G. Michauda, 
1814, w 8ce, str. 31. + + + 

(Qućrard podaje: Eloge* funebre du prince 
Poniatowski en polonais. Paris, V iraprim. 
de Michaud, 1814, w 18ce, str. 72. Widać, że 
to inne wydanie, lub też przekład). 

— Toż, pierwszy raz drukowane na ojczy- 
stej ziemi. Warszawa, 1830, w 8ce, str. 27. 
15 kr. 

— Toż, przy obchodzie pogrzebowym ks. 
Józefa Poniatowskiego, miana w Sedan d. 23 
Grudnia 1813. Lwów, Piller i Spółka, 1848, 
w 8ce, str. 24 i 1 karta. + 

— Pisma. Tom I. Poezye. Wrocław, nakład 
autora, druk Fried land era, 1841, w 16ce, str. 
IV i 812. 9 złp. + 

— Poezye. Petersburg, nakład Wolfa, druk 
Wienbóbera-, 1855, w 24ce, str. 138. (Skarb- 
czyk poezyi).. + 

— Wisła i sima, bajka. (Przedruk z Gazety). 
Warszawa, 1841, w 4ce. 

— Życie Kajetana Roimiana, przez F. M. 
Poznań, Żupanski, 1856, w 8ce, str. 18. 
10 sgr. + 

— Ob. Byron; Czelakowski F.; Dom; Sie- 
mienski Lueyan. 

MORAWSKI I. Krótki wstęp do Sztuki fajer- 
werkowej dlą^yc^ którzy sami sobie .wały MORAWSKI. rwerk che| irobió, t różnych autorów 
*'y , ■ przyłączeniem dobrego sposobu 
robienia prochu etc. Wilno, w 8ee. 

MORAWSKI Jan (ksiad* Societatis Jem, 
urodź. 1683 f 1700)- Ambon* Dach* i wij tego 
do ierc» mówiącego, pustynia bogomyslna albo 
Ćwiczenie duchowne przez dzieaicd dni. Na 
wzór tych, które podaje iw. Ignacy, fundator 
Societatis Jem, Z przydaniem na końca tej 
■ ■;.'! materyi katan naboinych. Przedruk 
trzeci. Poznań, T. Daszkiewicz, 1869, W Bce, 
str. 239. 26 egr. 

( 
17< 

— Obacz: Czytania. 

MORAWSKI Ksiimlari (i Poznania) Quee- 
stiiraes Quintilianae. Dissertatio inaagaralis. 
nnmee, J. Leitgeber, 1874, w Sce, kart 2, 
■tr. 68. + 

MORAWSKI Seweryn <k»t*di, Kanclerz Kon 
■ ■■za metropolitalnego lwowskiego, otirz. 
(Miibkfcgo). Akta Synodu prowincjonalnego 
wskiego, w roku 1664 odbytego z aktów 
Konsystorza melrop. lwowskiego. Lwów, druk 
1 da narodowego imienia Ossolińskich , 
indem Manieckiego, 1860, w Sce, itr. 34. 
i 'lanie w oryginale łacińskim, z przed- 
mowę polską]. 48 kr. 

— Uwagi nadbroasura,: „Historio cne Skizze 
iiher die Dotation dea rutbeniicheD Elerna 
in Galizien. (Wien, J. B. Walliahauaer, 1861). 
Lwów. w drukarni Zakładu narodowego imie- 
nin Ossolińskich, 1861, w 8ce, itr. 38. 15 cent. 

— Tosi, tegoż roku w języka niemieckim. 
MORAWSKI Słaniała* I. (LiUmanni). Diaior- 

tatio inanguralia medico-prectica, caium dia- 
betis melliti cum epicriii ezbibens eto. Vii - 
nap, typ. Zawadzki, 1823, w 8ce, itr. 33 
i karta I. h 

MORAWSKI Stanisław II. (f około 1861 ). 
Kzccz o ustnem i jawnem postępowaniu sądo- 
wo karnem, w celu otrzymania atopnia Doktora 

obojga Praw, napisał Lwów, drak E. Winia- 

rza. 1850, w 8c«, atr. 47. 

MORAWSKI 8l0zainy. Album Szczawnicy 
czyli Nadbrzeża górnego Dunajca w 24 wido- 
kach, rysowane z natnry przez Jóaefa Sza- 
lują właściciel* Szczawnicy). Tekst, pióra 
Szczęsnego Morawskiego. Zeszytów TI. Kra- 
ków, w drukarni Czasu, 1858, fol. 10 zir. + 

— Materyały do Kunfederacyi Barakiej roku 
1767—1768, z uiedrukowanycb i nieznanych 

rekopiamów zebrał Tom I. Lwów, nakład 

Er A. Sozańskiego, K. Wild, 1851, w 8ce, 
■tr. VIII, 856 i VII. 1 złr. 16 kr. m. k. 4 + + 

(Toin II. i III. w ręko pi imię). 

— Plan sytuacyjny i t. d. Pleaniaka. Lwów, 
1847, fol. podłużne (drzeworyt). 

— Pobitna pod Rzeszowem. Po w ieió praw- 
dziwa a czubów Konfederacji Barakiej z roku 
1760. Kraków, druk Wywiełkowskiego, w' -■ Patacie i koitye podgórskie w wistich 
średnich. (Od drak a Czaeu). Kraków, drnk 
Caasn, 1866, w Sce, itr. 14. -t 

— S|deeciyzna, i mapkami i planami. Kr»- 
ków, drak Wy wiałkowa kiego, w komiiie D. 
E. Friadlaina, 1864, w 8ee. itr. 249 16 ilp 

— Sadecozyzna t* Jagiellonów t min:; 
Spiłkiemi i Księstwem Oiw ięcimikiem. Tom 
II. Braków, druk Uniwersytetu, 1865, w Bet. 
atr. XVIII, 422 i karta 1 3 rab 60 kop. j 

— Światek Boty i tycia na nim. Tom 1 
Rzeszów, drukPelara, 1871. w I2ce, itr. Ł»ł 
(wyd. w 600 egzempl.) 67'', kop. - 

— Obeoi- MORAWSKł T. Ueber die Mu.uHjhloriteml- 
slore. Wien, Carl Gorold, 1873, w 8ce, str. l 

MORAWSKI Teidor. Co .: d otul sur k 
Pologne, gśographiąue , histuii<[ue et littt- 
raire. Paria, 1843, w Sce. 

— Dzieje narodu polskiego. Rys dtiejóe 
porozbiorowych, 1796—1831 Poinań, Żupsń- 
ski, drak J. I. Krauewskiego w Dreźnie. 
1870, w Sce, atr. IV, 415 i karta 1. + 

— Dzieje narodu polskiego w krótkości 
zebrane dla matek i niieiyoh nauczycieli 

praea Tom I: Piastowie. Poznań. J. Zupin- 

ski, dmk 3. I. Kraszewskiego w Dreźnie, 1871, 
w Sce, str. nielicib. 8 i liczbow. 318. + + + 

— Tom II: Jagiełłowie 11386-1572 r.|. 
Tamie, 1871, w Sce, kart 2, str. 489. -t 4 I 

— Tom III. i IV: Królowie obieralni (1571 
-1796). Tamie, 1871, w Sce; Tom III, kart 
2, str. 608; Tora IV, kart 2, atr. 345 i II. 

— Tom V: Stanisław August ( 17S* — 1796). 
Tamie, 1872, kart 2, atr. 492 i tabl. f I I 

— Tom VI: Polska pod obcem panowa- 
niem. Dreano, 1872, w Sce. kart 4, itr. 480. 
Tom po 2 tal. + 4 + 

— Moje przygody, ustęp z Pamiętników 
T. H. (Osobne odbicie z Czasu). Kraków, 
autor, u Ko w oleckiego, w drukarni L. Pasi- 
kowskiego, 1673, w Bce, str. 61. 60 cent. f 

— Gazeta codzienna, Warszawa, ISIS do 
14 Czerwca 1819, fol. 

— Snr lei intentiona de In derniere rŚTO- Hie, 1832), w 8ce, str. & h 

— Kronika XIX. w. Redaktorowie: Morew- 
aki Teodor i Kiciński Bruno. Zeszytów VII. 
Warszawa, 1819, w Sce. 

— Letter* of Pol and (Morning Chronicie. fcOBDOWIEW - MORELOWSKI. Kwickfonm, z tnatcryałów Bronikowskiego, 
mejki t Witwickiego). Paris, imprim. Gui- 
rsndst, 1BS3, w 8ce, atr. 84. + 

— Odpowiedi na odpowiedz pp. Chełmie- 
kiema i Zwierkowskiemu , ogłoszoną przez 
p. F. D. Chotomskiego. Paryż, 1843, w Sm, 
■tr. 28. 1 frank. 

— Orzeł biały (czsaopiamo). Tom. XIII. 
Waracawa od 1 Września 1819 do 1 Paidzier- 
oika 1820, w 8ca. 

— Powstanie Kościuszki. Rzecz wyjęta 
> Kroniki Emigracji polakiej. Paryż, Jeło- 
wieki, 1838, w Sca, itr. 45. 1 frank. 

— Prtjanwienie łif w Towarzystwie lite- 
rackićm polskiem. Parył, drak Bourgogne 
et Martiuet, 1640, w 8ce, itr. 8. + + 

— Reclaination aa sajet d' une notiee sar 
le General Skrtyaecki. par M. Górowski (insó- 
re dana la Cabinet de lecture du 29 Mai). 
Paria, impr. Hignoui, 1833, w 8ce, atr. 8. + + 

— Aa redactenr de U Tribone. (Przeciw 
Krępowieckiemu względem włościan w Pol- 
ice). Parii, lBSn, fol., atr, 3. + + 

— Rozmowy tułackie Pary*, druk Maulde 
i Reoou, 1843, w 8ce : kart 2, sir. 99. 1 frank 
50 ceatim. -t 

acz. Gazeta codzienna; Malte-Brun; 
Orpiizewski L. 
MORDOWIEW D. 
Petersburg, izdanijs K. S. 
(Drugoje izdanije: 1'oliti- 
ruaskagu tisiroda). 2 mb. Mkij. d< 
I kop. 

, obacz: Hannah (1849). 
;łU C. F. I. 8. de COMMAGNY (urodź. 
t 18321 i Franciszek (baron O' ALLARDE) 

1EHS. Lc» liatclit-Tf du Nićmen, vaii. 

___e en I. acte en prose i I' occasion de 
i Ptix; auivi d' na divor(.iaaement. Parie, 

MOREAU Cezar I lub według innycli lmetido- 
Amaalego Lemaitrea, ur. 1795) i StOWA- 
■SKI A. Aunuaire Slalintiijue generale 
1' Europę. [' Asir*, i' Afri^ue, 
Amerique et 1' Ucćanie. Tomów II. Paris, 
'■■■nu. 1838, w I2ce, atr. III, 564 i 348. h 
- Obacz: Kubalski W.. Słowaczyński A. 
:au łan Wiktor (urod*. 1763 j 1813). 
I aa Seisyi Sądo kryminalnego dnia 5 
sn i. 1604 i Wywód Sprawy Jenerała 
i przez jego obrońców: (liellarl, Bon- 
wt, Pewi([noo) w Sadzie. (Odbitka ?. Pamie- 
jiika warszawskiego , wydanie 1''. X. Drao- 
chowalriego). Warszawa, w Hce, atr. 100. 

— Obar* Baczyński R. . Jusjkiewicz Karol; 
We(«a A. 

i Szknl warszawskich 

De signis morborum. quae es 

• petuntur. Dinertetio inaugura- lis aemiologica, quam in alma litteraram Uni- 
TBrsitato Friedrica Guilelraa , ut aommi in 
Mediciua et Chirurgia honorea rito aibi con- 
cedantar, die 10. mentis Augusti anno 1836, 
H. L, Q. S. pnblice defcndet auctor. .... Hel- 
vetua. Berolini, typia Nietackiania, w 8ce, atr. 
44. + + + 

Moreli P. Gall, obacz: Grzegorz XVI. 

MORELOWSKI Jan Kanty (urodź. 1800 f 19 
Grudnia 1856 r.). .Instrukcja dla nauczycieli 
Szkół początkowych, jak książki pod tytuł. : 
„Nauka dla Szkół początkowych, " przez J. K. 
Morelo wskiego, ożywać mają. Kraków, 1846, 
w 8ce. + 

— Nauka dla Szkół początkowych miejskich 
i wiejskich, z polecenia Władzy edukacyjnej 
W. M. Krakowa i J. O., zebrana i ułożona 

Erzez Dyrektora Szkoły wydziałowej. Kra- 
ów, nakład i druk Pni wen., 1846. w 8ce, 
atr. 340. (Wiele przepisuje z Wolskiego K. 
Odbito 5000 egzemplarzy ; za arkusz płacił 
drak po 98 zip.) 

— Początki połączonej nauki czytania a 

Eisaniem. (Naśladuje acialo Rakowicsa). Kra- 
ów, 1851, w 8ce, str. 70. + + 

— Praktyczna i łatwa nauka jeżyka nie- 
mieckiego podług metody Ałma, opatrzona 
ttóiownemi prawidłami dla użytku młodzi 

Eolskiej, przez Dyrektora Szkół wydzia- 
owych w Krakowie. Kurt I. Kraków, druk 
Uniwers., 1851, w 8ce, atr. 164. 15 sgr. 4 

— Początki jeżyka niemieckiego, zawiera- 
jące obok prawideł dobrego wymawiania, stó- 
sowne do nich ćwiczenia, oraz krótkie opisy 
różnych rzeczy, zatrudnień ludzkich, powie- 
ści moralne i t. d ., ałutące do ćwiczenia sie 
w czytania i tłómaczeniu na język polski, 
ułożył Dyrektor Szkoły wydziałowej. Kra- 
ków, druk Uniwersytetu, 1846, w 8ce, str. 
116 i kart nieliczb. 2. 45 kop. + 

(Wydano 1000 egzemplarzy, druk koszto- 
wał 234 złp.) 

— Obacz: Opis Krakowa. 
MORELOWSKI lózef (ksiądz Jezuita, urodź. 

1777 t d. 12 Sierpnia 1846). Alcyd młody, 
powieść dla uczącej się młodzi w Szkołach 
Tarnopolakieh. Poznań, druk Merzbacha, bez 
w. r., w 8ce, str. 16. 

~ Chronologia Książąt i Królów polskich 
w roku 1818 wierszem napisana. Kraków, 
drak Uniwert., 1848, w 8ce, str. 16, z drze- 
worytem. 1 zip. + 

— Latopitmo czyli Chronologia Ksiafcąt 
i Królów polskich. Lwów, Galiński, 1849, 
w 8ce, str. 15. 1 złp. 

— Chronologia Książąt i Królów polskich. 
Wydanie trzecie. Tarnopol, 1873, w 8ce, 
str. 15. 10 cent. 

— Poezye ka. Józefa Morelowskiego (1795 r.) 
Poznań, druk Pąwickiego et Gube, 1854, 
w 4ce, itr. 18. Ul MORBr/OWSKI - MORISONiANA. (Morelo wski). Wiadomość o nsukowćm tyciu 
księdza Józefa Morelowsktego, Zakonu Towa- 
rzystwa Jezusowego , zmarłego w Oaliryi , 
dawniej Wojewodztwi* Ruskiem, d. 12 Sier- 
pnia 184G. (OdoYuk z Przegląda poznaAs kiego). 
Poanań, 1664, w 8ce, atr. 9. 

— Obact: Perko Wikt i. 
Morena, obacz : Tjszynski Al. 

MORETTI Franciszek (a Litwy). Les ąuatrea 
■ ! lestious tireea na aort Tlieae. Montpellier, 
1833. 

— Traite pratique des econlementa des 
orfcanes genitauz dna femran et des ulce 
rations de la matrice. Parii, Bailliere, 1846, 
w 8ce, ark, 6*/,. 

Morfeusz, wyjawiaci anów. w aposohie alfa- 
betycznym, z dodatkiem o włssnościach pla- 
net i gry punktowej, dla zabwwy wesołych 
towarzystw. Wrocław, Korn, lt>13, w Itfce. 
3 z(p. 

— Toi. Tamte, 1823, w Ifce. 3 złp. 

— Teuze tytuł. Wilno, druk B. Ncumanna, 
1624, w lice, atr. 91, z tablic*. 3 zip. 

— Toi. nowa edycya. Wrocław, W. G. Korn, 
1344, w I6ce. 3 złp. 

— To*. Wilno, Daien, 1646, W 16ce. 20 gr. 

— Toi, r. 1848. 20 gr. 

— Tenie tytuł. Wilno, Maurycy Orajel- 
brand, 1851, w 12oe. 16 kop. 

— Toi. Warszawa, Uuger i Banarski, 1872. 
20 kop. 

Moriensz nowy i t. d. Warszawa, lirttblów, 
1 150, w 12ce, atr. 119 i tabl. 
Morfina, obacz: Doblemwfkt Zygmunt. 
MORGAN Lady Misi S. Owerion (orodz. 1783 

f 1859). O' Donnel, powieść Irlandzka, tló- 
msczyl z angielskiego A. Koaraińiki. Tomów 
lii. Warszaws, Orgelbrsnd, 1848, w Sce; Tom 
I, atr. 207; Tora II, sir. 244; Tom III, atr. 
263. 15 zip. 

— Francya w latach 1829—30. Tomów II. 
(Druk zapowiedziano w Warszawie 1830 r.). 

MORGENBESSER Ataandei-. Dumy history- 

czne, p Lwów, nakład Pnreinby, K. Wild, 

1856, w 12ce, atr. 102. 3 złp. 6 gr. 

— Toż, wydanio pomnożone i poprawione. 
Czeraiowce, Szegierakf, 1872, » Sce, atr. 126. 
80 cent. 

— Obrona Sokołowa, śpiew bohaterski, 
w dziewięciu pieśniach. (Osobny odcisk z 
„Nowin, 18'4,") Lwów, Kallenbach, druk K. 
Winiarzn, 1854, w Sce, atr. 161. 3 ałp. + 

— To*. (Oddruk ■ „Poatepu"). Wiedeń, 
druk L. Somtnera, nakład Redakcyi „Postępu," 
1362, w Sce, atr. 163, z drzewor. 1 złr. 

— Toi. Lwów, Księgarnia polska, 1376, 
w I6ce, str. 161. 50 cent. MORGENSTERN L li aj naw tu wie* y .»!*■ 
ine, narodowe polskie, z odpowiedni .-u. n.?! 
dyami, tłórnaezone na język niemiecki i ■■■;, 

t.e przez — Die neuesten religioson N . 

nal-Liader Poleca. Berlin, 1861, w ISK,* 
4 { 89. 

MORIERlanes (Sekretarz Ambasady na li": 
rze Perskim). Ayesaa dziewion z Kart. Rom. 
tłómsczony prtea V. C. Warszaw. M 
w 12ce, atr. 114. 

MOSIN Albert. Lea Mart.yrs de U NtftJ 
Roman lllastre (ineerf dans le Jnrml tt I 
Semaine). 1'aria, 1863, w 4ce. 3 franki. 

MORIH Artur (urodź. 1795). Przewodnik ■* 
tyczny dla inłenierów . mechaników. I 
wnlczych i artylerzystów, przelłóm««' ■ 
dopełniony póŁnie.f<zenii doś»ia<iei ' 
tudzież zastosowaniami dn dróg bity 

spławów, kolei żelsznyh i roli' - ' tsbli.- 


■topowe, p. Brnnisława Mari-zewkifo ' ■ 
niera Kommunikacyi. Zeszytów IV. łsfu- 
•«. nakład tłómarza. druk J. Jawnrsiwp. 
1859, w 6ce, str. 664 i XVII. 4 rub.: ■ 
3 ałr. 

— Wiadomoici z mechaniki. Poznać. '"' 
w 8ce. 18 frank. 60 cen lim (Tak stoi ■ i»; 
logu Władysława Mickiewicza). 

— Zbiór wiadomoici z mechaniki ■ 
wanej dla użytku iuzeriiorów, mecłinrf 1 
budowniczych, oraz wszystkich w ogól. '■■■ 
ków, ułożony na zasadzie dzieł i spu-"" 
najznakomitszych inzenierów. przez., 
ucznia Szkoły politechnicznej. Prr.f. 
niki i t. d. Przełożył i wydał własny* 
dem z ostatniej czwartej tdycyi Józ?f "-p n 
inienier (z drzeworytami w tekście «yW 
nemi w Instytucie drzeworyt niczym J»: i 
heymera w Wsrazawiel. Wftranw*. Hali 
1868, w Sce, atr. III, 690, IV i IV. 30 Ą 
mit. 1 rub. 60 kop. + + -f 

— Obacz: Deicberelles. 

Mori son iana czyli Dokładny poradnik ' ! 
wie na wszystkie choroby, podany prz- ■ '■■ 
lekarską angielska, wraz z wykazan - 
sobów używania tego tak zadziwiają, 
tecznego lekarstwa, szczególniej: w - 
tacb, obolerze i L d., z wyliczenia 
cudownych prawią uzdrowień. Przei-ls; ■ 
angielskiego wydania. Kraków, 1839, ■ - 
8 złp. + 

— Toi, wydanie drugie znacznie prM 
bione i nowemt aprostowaniami pomn< 
Tamie, 1840, w 12.ee, str. 104 i VIII. - 

— Wydanie trzecie poltkie wedfu; 
tniego angielskiego. Tnmże, 1843, « l " 
atr. 199. + 

— Toż, wydanie czwarte. Tam» 
w 16ce, str. 146. + 

— Toi, wydanie piata polskie, wedlu? 
tniego angielskiego. Kraków, J. Czech, irt 
w Sce, atr. VIII i 112. MORISOT — MORWA. 169 — Toż, czyli Poradnik domowy dla zacho- 
wania zdrowia i leczenia chorób według krót- 
ko zebranych pism hygienisty J. Morisona 
w Londynie. Kraków, w Komisie u F. Baum- 
girdtena, czcionkami K. Budweisera, 1863, 
w 8ce, str. 280. 1 złr. 60 cent. + 

MORISOT GabryeL Pierre on le refugie polo- 
n*is. Comedie-vaudeville en deux actes et en 
prow. Lyon, D. L. Ayne, V auteur, 1834, 
w 8ce, 

Isritz J., obacz: Śniadecki Jędrzej. 

MOfiITZ Karol Filip (urodź. 1757 t 1793). 
Mitologia starożytnych Greków i Rzymian, 
jak najdokładniej zebrana w niemieckim języ- 
ku przez przełożona podług czwartego 

wydania przez A* Kuszańskiego, z przyłącze- 
niem 63 na miedzi rytych płaskorysów, wzię- 
tych ze starodawnej rzeźby i innych staro- 
ivtnvch zabytków. Wrocław, Korn, 1820, 
v 8©e, str. 288 i XII. 1 1 złp. 

MORITZ Maurycy (ksiądz). Odpowiedź na 
list Jana Ronge(go), przełożona na język pol- 
aki przez Ł K. P. Kraków, druk St. Giesz- 
kowskiego, 1845, w 8ce, str. 29. + + + 

MeHott, patrz: Baildon ; Ozierżon. 

Moroiicef Ji Piotr, obacz : Pellico 8. 

Moreai Jan (kardynał, urodź. 1509 f 1580), 
obacz: Rełaeye Arcybiskupów. 

ROROSZKIN T. O znaczenii imieni Rossów 
i Sławian. Moskwa, 1840. 1 rab. 

Morowa zaraza, obacz: Czetyrkin; Dworza- 
czak. 

M0R0W8KI. Dao erste Stasimon aus Euri- 
pid. Iphigenia in Tauris, ubersetzt und erklart. 
(W Programie Gymn. Tarnows., 1853), w 4ce, 
itr. 26. 

Morazawiez Rufin, obacz: Rappaport Z. 
Moroz Alaks. (pseudonym), obacz: Hoszow- 
tki Aleks. 

M0R0ZEW1CZ Kalfkst (urodź. 1799 f 1 Kwie- 
tnia 1874). Lettre d' un Polon ais a MM. les 
Pairea et les Dćputós de la France suivie de 
deus ecrits savoir: 1) De 1' etat actuel de 
la Pologne; 2) Debats de la chambre des com- 
raunea dn 9. Juillet 1833, sur la motion de 
M. R. Fergusson. (Jest to przedstawienie 
ze atrony Towarzystwa literackiego, później 
wznawiane corocznie w czasie otwarcia Izb, 
P°d tyt*'- Qoelques mots sur la ąuestion polo- 
nmiee). Paris, impr. H. Fournier, 1833, w 8ce, 
str. 9, 18 i 7* 1 frank. 

— Manifestation des Anglais en faveur de 
U oatua polouaise eu 1887. Paris. 

— Hemoire sur P ótat actuel de la repu- 
bhqoe de CracoYie. Paris, 1836, w 8ce. 

—- Qw»lion (La) polonaise derant les Cham- 
***«*• Uttres addressees a MM. les pairs et 
a MK. let w putó8 de la France, en 1844, 
46, 46, 47 et 48. Paris, 1863, w 8ce. 1 frank. 

— <*•*: Fredro (Slaby panieńskie) ; Mota. MOROZEWICZ Stanisław. Dawno już temu, 

obrazek, wierszem skreślił Lul>!iu. diuk 

Kossakowskiego, 1866, w 8ce, str. 24. 15 kop. 

— Mechanik wiejski. Zeszyt I. Narzędzia 
rzemieślnicze pneumatyczne. Warszawa, 1870, 
w 8ce, str. 8 i 2 ryciny. 40 kop. 

(Morozowicz.) Grundzuge der Astronomie 
und mathematischen Geographie. Popular dar- 

gestellt von Lieutenint im kónigl. 40 ten 

Infanterie- Regiment. Berlin, Mylins'sbe Ver- 
lagshandlung, 1843, w 8ce, str. 170, 5 tabl. 
z figur. 25 sgr. + + + 

MORRIS 0. Pamiętnik Ojca Gerard, wydany 

przez Z angielskiego. Warszawa, druk 

Czerwińskiego i Spółki, 1873, w 8ce, kart 2, 
str. 222 i karta 1. 

— Obacz: Jackowski. 

MORSKA Magdalena z hr. DZIEDU8ZYCKICH 

(t 1847). Zbiór rysunków wyobrażających cel- 
niejsze budynki wsi Zarzecza, w obwodzie 
Przemyskim leżącej, częścią z natury zdjętej, 
częścią uprojektowanej z opisem budownictwa 
wiejskiego, w sposobie holenderskim i angiel- 
skim, i ogólnemi myślami o przyozdobieniu 
siedlisk wiejskich. Wiedeń, w drukarni wdowy 
Straussa, 1836, w 4ce, Btr. 46 i rycin kolo- 
rowanych 51 (odbito 50 egzemplarzy). 

MORSKI Tadeusz (br., urodź. 1752 t 1825). 

Lettre de M. le comte a M. P Abbe de 

Pradt ex - Archeveque de Melines cidevant 
chevalier de P ordre de la Reuniou de Hol- 
lande et ambassadeur - de France a la cour 
de Varsovie. Varsovie, 10. Septembr. 1815, 
w 4ce, str. 6. 

— Toż. Paris, Pelicier, 1815, w 8ce. str. 
16. 50 centim. 

— Toż. Leipzig, chez G. A. Grieshammer, 
1816, w 8ce, str. 16. + 

MORSZTYN Andrzej (mylnie Zbigniew). Poe- 
zye Zbigniewa Morsztyna, ze starego ręko- 
pisma pierwszy raz staraniem prywatnem 
( Kom i er owakiego ) wydane. Poznań, Nowa 
Księgarnia, 1844, w 8ce, str. XXIV i 174. 
6 złp. + 

— Póezye (nie wydane), objaśnił wstępem 
i uwagami Władysław Seredyński. (Osobne 
odbicie z Rozpraw Wydziału fiilologicznego 
w 26 egzemplarzach). Kraków, druk Uniwer- 
sytetu, 1874, w 8ce, karta 1, str. 144. + 

— Ob. Małecki A.; Mecherzynski K.; Sie- 
mieAski L; Tasso. 

Morsztynowa z Wielopolskich, obacz: Łań- 
cucki J. W. 

Morus T., obacz: Limanowski. 

Morwa, obacz: Hodowanie (1856); Kozubów- 
ski A. (1861): Krzeczunowicz W. (1859); Kuhn 
Fr. (1859); Kwiatek (1870); Sposoby (1861); 
TOrk. 

— O hodowaniu morw. Warszawa, nakła- 
dem i staraniem Spółki jedwabniczej, druk 
Gazety codziennej, 1856, w 8ce, str. 15. 

22 MORZE - MOŚCICKI. MORZE Franciszek (f 1862). O wpływie pra- 
wodawstwa rzymskiego na polskie i litewskie, 
rozprawa. (Dziennik wartnwaki, 1826, Tom 
IV. ■ V.) 

Morze i jego zjawiska. Obrazki i opisy dla 
dzieci. Lwów, K. Wild, 1870, w 8ce, str. 75 
i II. 25 cent. + 

Mona przy- i odpływ, obacz : Bronikowski A. 

Morzkowska Wal ery a. z Maletskich, obacz ■ 
Marenne. 

(Morzkowska). Wltmi weselny Maryannie 
Morzkowskiój i Józefowi Wielowiejskiemu , 
Szambelnnowi, w 4ce. 15 grp. 

Morzkowski Józel, ob acz: Petri. 

MORZKOWSKI Michał. Wspomnienia z podró- 
ży w Północnych Niemcach, przez War- 
szawa, druk J. L'ngra, 18.i(j, w 8ce, str. 87 
i kart 3. 75 kop. ; zniż. 30 kop. 

MORZYCKI A. M. (MORA A. M.) Fundamenta 
budowy społecznej, zastosowane do narodu 
polskiego, skreślił' A. M. Mora. Dział I. i II. 
Poznań, nakład i druk Stefańskiego, 1352— 
53, w Sce, str. 240 i 323. 2 tal. 20 sgr. + + + 

— Odpowiedź ze strony Antoniego Morzyc- 
kiego. właściciela dóbr Brzeino, na skargę 
Mikołaja i Jadwigi z Cieleckich , hrabiów 
Górowskich. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1864, fol., str. 36. 

— Obacz: RadgoHSki A. 

— Dawna Polska jako naród i jako pań- 
atwo. (Dzieje początkowe). Warszawa, autor, 
na dochód Towarzystwa naukowego krakow- 
akiego, 1868, w Sce, str. 172. 9 zip. + 

— Polska jako naród i jako państwo, jej 
posłannictwo w organizmie świata ludzkości. 
Wyjątek z fundamentów budowy społecznej. 
Wydanie drugie pomnożone. Poznań, Żupań- 
aki, 1359, w Sce. 25 sgr. 

— Rvs grammatyki jeżyka polskiego. War- 
szawa, autor, druk S. Orgelbranda, 1357, 
W Sce, str. 3S2. 2 rnb. + ■+ + 

— Sprawa przeciwko małżonkom Gnrow- 
ałdm i Bogusławskiemu. Warszawa, druk J. 
Jaworskiego, 1363, fol., str. 23. 

— Uwagi nad syste matem Fiiyologii po- 
wszechnej, przez Józefa Supińskiego ułożo- 
nym. Poznań, Żupański, 1363, w Sce, str. 55. 
8 sgr. - + + 

— własności. Poznań, Stefański, 18*9, 
w Sce, str. 111 i 93. 15 sgr. + + + 

— Obact: Katowski H 

Mosiiscbe Opfer. obacz: Htff (1S45). 

MOSBACH AigusL Bolesław Chrobry, przez j 

Poznań, nakład J. K. Żnpańskiego, druk 

J. Kraszewskiego w Poznaniu (Dr. W. Lebiń- 
afci), 1371, w Sce, str. 23. 7'/, agr. + 

— Ceber die Gefangnehtnung etc (Odbitka i 
■ Schlesische Jahmberichte). (?) 

— Ceber Godysław Paul, einen polnischen I 
CbronUleu des XIII. Jahrbnnderts. luauguml- I — Godyslaw-Paweł, dwóch imion, diie; 
pisań łacińBko - polski wieku XIII. Lwi" 
Wild w Komisie, druk E. Winiam, 1«: 
w 8ce, sir. 90. 1 ałr. + 

— Kilka kart z dziejów anstryacko-itlukc 
polskich, mianowicie za Zygmunta III., pM 
.... (Przedruk z Roczników TowarzysWi pw 
jaciół nauk poznańskiego). Poznań, cicioii 
N. Kamieńskiego i Spółki, nakładem To** 
rzystwa przyjaciół nauk, 1369, w Sce, 1 ki-"' 
oieliczb. i str. 72, omyłek I karta nitli:: 

— Piotr, syn Włodzirairzs, sławny óV 
nik Polski wieku XII. i Kronika opowiada . 
dzieje Piotrowa. Ostrów, J. Priehatsch, I- ' Sce, i . 139. 27 W- Początki Unii lobelskiuj. Poznań, l .■ 
J. K. Żupańskiego, druk M. Mana, i-.' 
w Sce, str. 169. 1 tal. + + + 

— Dwa poselstwa do Polski przez Set-' 
ków odprawione w latach 1611 i 1620. Pu: 
w komisie K. Ł. Kasprowicza w Lipsku, m 
w Sce, str. 131. 20 sgr. + 

— Serdeczna przemowa do Pana Wkll 
Bartoszewicza. Wrocław, H. Storch : Sp ttj — Przyczynki do dziejów polskich, z Ar 

wm miast* Wrocławia zebra! Oitr* 

i Poznań, nakładem Towarzystwa przy 
uauk poznańskiego, w Księgarni J. Pr. 
scba, czcionkami Storcha, 1860, w 8c * 
194. 1 rnb. 60 kop. + -r + 

— Dio Wahl des elfjahricen polniic 
Prinzen Carl Ferdinand cum Biacbof TOB RM 
slan 1625, von.... Breslau, Verlag des *« 
Matzer, Buchdruckerei deB F. W. Jnngfa 
IS71, w Sce, str. 51. 10 sgr. + 

— Wiadomości do dziejów polskich, z Ar - 

wum Prowincyi Sslązkiej zebrał Ostro* 

autor J. Priebatacb, druk Storcha w Wroełl 
wiu, 1860, w Sce, str. L i +03. 2 rab. 40 kor MOSCH K. F. (Dr.). Wody mineralne Sil) 
skie i Hrabstwa Glac kiego, tłumaczone ;■'-■- 
Al. Kub zań ski ego, z przyłączeniem opisu Si* 
szowic. Wrocław, Kom, 1821, w 8ce, itr. Cl 
443 i 12 rycin. 6 atp. + + + 

MOSCHKOWSKI B. Keine Sunde. Eir tj 
logisch-historiscbes Gedicht. Krakau, Pnie 
von Budweiser, 1870, w Sce, kart 16. L '' 
książka pO żydowsku). + 

MOŚCICKI Adam Hieronim (orods, 1826), D 
Pneumouia. Diasertatio inangoradia. Berolm 
typ. Schleainger, 1852, w Sce, str. 55. - 

Mościcki Melchior, obacz: Ossoliński J. 

HOSCM (Congres, 1867), obacz: Klaczko M08EŁE7 — MOSTOWSKA. 171 M08ELEY J. Roesya w swojem prawie czyli 
druga strona w kwesty i tureckiej. Tłómacze- 
oia z angielskiego. Warszawa, Natanson, 1854, 
w 12ce, str. 75. 30 kop. 

MOSEN Joliua. Die letzten Zehn vom IV. 
Begimente bei ihrem Uebergang nber die 
preussische Grenze im Herbsta des Jahres 
1832. (Fur Singstimme nnd Pianoforte). Fuhrt, 
Kora, 1832, w 8ce, str. 4. + + 

Mosenthal, obaoz: Jasieński J. 

10SENTHAL Salomon Hermann (nrodz. 1821). 
Treść dramatu w 4 aktach, pod tyt. Oebora, 

erzez Warszawa, nakład i druk Józefa 
ngra, 1858, w 12ce, str. 117. 80 kop.; zniż. 
15 kop. -f 

MOSER ian (Naczelnik powiatowy) i WYRO- 
BISZ Józef (Aktuarynsz powiatowy). Termi- 
nologia prawno-poli tyczna w języku niemiec- 
kim i polskim wypracowana do podręcznego 
użytku przez Juridisch-politische Termi- 
nologie in deutscher und polnischer Sprache. 
Kraków, Juliusz Wildt, druk Wywiałkow- 
skiego, 1861, w 8ce, str. 244 i kart 2. (Nakład 
1000 egzemplarzy). 2 złp. + 

MOSER Theodor. Satze aus allen Zweigen 
der fieckts- and Staatswissenschaften. Kra- 
kau, Druck der Uniyereitat, 1867, w 8ce, str. 

8. -ł 

M08ES Ben Abraham. Glos ludu izraelskiego 
do prawdziwych Chrześcian polskich przeciw 
fałszywym ich politykom, z okazyi projektów 
ku zgubie tegoż ludu rozrzuconych między 

Stany Sejmujące w Warszawie, przez 

duchownego synagogi L. B. Warszawa, w dru- 
karni Łowickiej, 1818, w 8ce, str. 48. 2 złp. + 

— Obacz: Żyd nie Żyd. 

H0SIN6 (MOSSING) Gotfried Henryk. Andeu- 
tangen uber die Anwendung und heilsame 
Wirkung der medicinischen Dampf- Bader. 
Nach eigenen aus yielialtiffer Beobachtung 
gescbópften Erfahrungen. Łemberg, Druck 
▼on P. Filier, 1838, w 8oe, str. 30. 15 kr. + 

— Diaaertatio inanąuralis medica de Metror- 
rbagia in genere et in speoie, quam submit- 
u't — Polonus 8andominensis. Wien, Druck 
ron Haykul, 1821, w 8ce, str. 98. + 

— Obacz: Torosiowicz. 

Moskale w Polsce, obacz: Witwicki Stefan. 

Moskali trzech, obacz: C. W. K. (Anczyc 
Władysław). 

Meskorzewski Hieronim, obacz : Ossoliński J. 

NOSKOWA. Discours de M. de la Moskowa. 

T&epr. d. n. (Moselle) dans la disoussion du 

tadget generał des depenses d. 1850 Ch. 

XXVIII, aeconra aux refugies. Paris, typ. 

Panckoneke, 1860, w 8ce, str. 6. 

M0ŚKOWICZ HANOWERSKI Natan. Opis bun- 
tów ukraińskich, z dzieła mieszkańca mia- 
st* Zastawia wydanego r. 1653 w Wenecyi. Przekład Abrachama Sterna. (Pamiętnik war- 
szawski 1823, Tom XI.) 

(Moskwa). Obraz spalenia i zrabowania 
Moskwy przez Francuzów w miesiącu Wrze- 
śniu 1812 r., oryginalnie po niemiecku przez 
pewnego oczywistego świadka napisany, a do- 

Siero na polski język przełożony, z planem 
[oskwy i kupersztychem. Wilno, 1814, w 8ce. 

— Odwrót Francuzów z Moskwy do Nie- 
mna w r. 1812. Z francuskiego. Wilno, 1812, 
w 8ce. 20 grp. 

— Beporte (the) of a bloudie and terrible 
Massacre in the Citty of Mosco. Obacz: Rous- 
sel Wil. 

— Więcej ob. Czaplicki (Rządy na Litwie) ; 
Fusil (Pożar); Gordon (Pamiętniki, 1811); 
Jasiończyk (Niewola); Marchocki M. (Wojna); 
Piolgrzymowski El. (1600); Roussel (Bzeź, 1606); 
Samoiłow (Gubernia); Sapieha J. P. (1861); 
Sawaszkiewicz ; Siemieński Wł. (nad Dunajem). 

MOSSĆ J. M. (MOJŻESZ, f 1825). Sztuka 
podobania się. Dzieło płci pięknej poświę- 
cone. Z francuzkiego pana L' Ami. Wrocław, 
Kora, 1824, w 12ce, str. VIII i 208, z ryciną. 
5 złp. 

— Obacz: Pradel. 

M0S00CZY C. Fryd. (Nobilis Galicianus). 
DisBertatio inauguralis medico - practica de 
chlorosi. Wiedeń, druk wdowy Pichlera, 1886, 
w 8ce, str. 18 i 2. 

Most, obacz : Jarmund (Budowa) ; Kolberg W. 
(Projekt); Pancer F. (żelazne); Rosenbuim; 
Sokolnicki M.; Zobrawski T. (wiszący). 

MOSTOWSKA Anna Olimpia z Książąt Radzi- 
wiłłów. Astolda Księżniczka ze krwi Pale- 
mona, pierwszego Księcia Litewskiego, czyli 
Nieszczęśliwe skutki namiętności, powieść ory- 
ginalna z hi e tory i Litewskiej. Tomów II. 
Wilno, Zawadzki, 1807. w 8ce; Tom I, Btr.... ; 
Tom II, str. 278. 8 złp. + 

■— Matylda i Daniłło, powieść Żmudzka, 

oryginalnie napisana przez Wilno, 1806, 

w 12oe. 2 złp. 20 gr. 

— Moje rozrywki, przez Tom I— III. 

VI. Części. (Tom I. zawiera: Strach w za- 
meczku; Posąg isalamandra. Tom II: Matylda 
i Daniłło; Cudowny Szafir. Tom III: Zamek 
Koniecpol iskich ; Nie zawsze tak się czyni, jak 
się mówi). Wilno , nakład i druk Józefa 
Zawadzkiego, Uniwers. Im per. typogr., 1806, 
w 8ce; Część I, str. 55; Część II, str. 151; 
Część III, str. 76; Część IV, str. 106; Część 
V, str. 160; Część VI, str. 105. 1 rub. 30 kop. + 

— Strach w Zamczysku, powieść prawdziwa, 
przez Wilno, 1806, w 8ce. 

— Patrz: Moje rozrywki (str. 55). 

— Zabawki w spoczynku, przez Kaszte- 
lanowa Raciążka. Zawiera w sobie : 1) Pokuta, 
powieść polska. 2) HiBtorya filozoficzna; Adela, 
powieść moralna; 3) Sen; 4) Miłość i Psy- 
che, powieść mitologiczna ; 5) Lewita z Efra- MOSTOWSKI - MOSZCZAŃSKI. im, powieść Izraelska. Wilno, w drakami dya- 
eezatuej, 1809, w 800, kart 4, itr. 252. 6 zip. + 

— Zamek KonieopolskŁch , powieść resku 

oryginalni, przea Wilno, 1806, w 8ce, 

ttr. 160. 45 kr. 

— Patrz: Moja rMrywki. 

— Nie uwiie tak aig czyni, jak sie mówi, 
powieść białoruska przez stóletnią damę, opo- 
wiadana przez..... Wilno, nekład i drak 
Zawadzkiego, 1806, w 6ce, kart 2, atr. 105. + 

~ Obaoz: Genlia (Sza8r); Wisland. 

MOSTOWSKI Adolf. Doktryna, komedya w 2 
aktach. Warszawa, nakładem Gebethnera i 
Wolffa, w drukarni J. Ungra, 1872, w 8ce, 
■tr. 94. 30 kop. 

— Komedye oryginalne wierszem. Warsza- 
wa, 1871, w 8ce, str. 195. 75 kop. 

— Kwiaty i chwasty. III. Czyści. Żytomierz, 
nakład autora, 1866, w 8ce ; Część 1, str. 207. 

1 rab. ; zniż. 50 kop. 

— Dwa węzły, poezye. Żytomierz, 1867, 
w 8ce, atr. V i 178. 60 kop. 

MOSTOWSKI Artur Emil. Esiate-t-il dea 
engorgeinents de 1' uterns. Montpellier, Bóhm 
impr., 1850, w 4ce, str. 44. + 

MOSTOWSKI Józef (urodź. 1763 f 30 Marca 
1817) współwydawca Dziennika wileńskiego. 

MOSTOWSKI Tadeusz Antoni (hr. , urodź. 

1766 t 1842). Discours prononce, par Mini- 

■tre de 1' interienr et de la police da Roy- 
aame de Pologne a I' ouverture de la dietę 
le 27 Mara 1818. Varsovie, w 8ce, itr. 70. 
(Jednego roku dwie edycje nieodmienne). 

2 alp. + 

— podobnież a 1' ouverture de la dietę le 
13. September 1820. Varsovie, w 8ce, atr. 
40. 4 

— podobnież, le 13 Mai 1825. Warszawa, 
1825, w 8ce, str. 34. + 

— podobnież, le 28 Mai 1830. Vamovie, 
Glucksberg, w Boe, str. 59. 1 zip. 

— Mowa Jaśnie Wielmożnego Ministra 

Spraw wewnętrznych i Policyi , miana na 
pierwszej Sessyi w Izbach złączonych dnia 
27 Marca 1818. Warszawa, w 8ce, str. "" 
1 alp. + Warszawa, w 8ce, str. 36. 

— Toz, na pierwszej Sessyi sejmowej w 
labach złączonych d. 13 Maja 1825 r. War- 
szawa, 1826, w 8ce, itr. 82. 7 '/, egr. + + 

— Mowa Senat. Woj., Ministra Spraw 

i Policyi, miana na pierwszej Seasyi sejmo- 
wej, w labach złączonych d. 26 Maja 1830 r, 
Warszawa, Glucksberg, str. 41 nieliczbow. 
20 agr. 

— Przymówienie sie. w Izbie poselskiej. 
Warszawa, 1825, fol., '/, ark. — Bachanek 1 Adraiciettacyi WeMf 
Kommisayi rządowej Spraw wewnetnotcij 1 
Policyi, za rok 1816. Warszawa, 1918, W. 

— Wybór pisarzćw polskich, Włdiwti 
Tadeusz Mostowski. Warszawa, 1S03-*.*--' 

(Składa sie z V. Oddziałów, z koj*"" 
chami, drukowanych literami DiJot». B 
obejmują Tomów XXVI. i zawierają:! I,!*** 
zupełne Adama Naruszewicza, 13D$t, * I' 
Tomach, to jest: Hietorja polaka, To«w» 
na papierze fraucuzkini : Tom ij.Mil 
Tom II, atr. 474; Tom III, str. 4('i". [J= ; 
atr. 591; Tom V, str. J86 i 224; Tm 
str. 419; z 6 portr.; 108 zip Puent U 
aaewicza, Tomów II, 1806 r.; Toni I, itr W. 
Tom II, str. 457; a port return; 36 th H:« 
rya Karola Chodkiewicza, Tomów 11; Tał 
str. 449; Tom II, str. 40* ; 1. portretem; Ku* 
Tauryka 1 Podrói Stauiaława Augusta, w 
z Gloaem pray założeniu świątyni OpimW' 
ści, str. 540; 18 z(p. Tacyta całego tla» 
czenie, Tomów IV; Tom I, sir. 500; Tpft 
str. 614; Tom III, str. 557; Tom IV, »Ł« 
i 68; 60 złp. — 2) Poezye Jana Kocia** 
skiego, Tomów II, 1803, "itr. 440, 30 rfp." 
3) Józefa Szymanowskiej! i KiijetaLin W-:r* 
skiego Poezye, 1803, atr. 465, 18 zła. —I 
Taoyt, przez Kojałowiczn i Gajuaa Jana 
Cazara, o wojnie fraricuzk!i'>j, przea Wir^» 
kiego, sir. 302, 18 złp. — 5) Kroniki pełg 
przez Stanisława Orz'i liwskiego i DWI 
w Koronie polskiej za Zygmunta Awp»" 
przez Górnickiego, 1S0'j. str. 4$2, 1S *'p- 
6) Juliana Niemcewicza Pisma różne, Toimli 
II, lb03; Tom I, str. 549; Tom II, str. tS 
36 zip. — 7) Sielanki polskie z rożnych pin 
raów zebrane, 1805, Ziraorowicz, Ga*idi> 
Szymonowicz, Wirgiliu?/, M złp. — 8) 2 
aławnych Polaków, Tomów III, 1805; Tora 
str. 496; Tom II, str. 461 ; Tom III, atr. 4Jj 
54 zip. Każdy z powyższych Tomów na papi 
rze p renu mer ano kim kof zttij ■: po 24 atp ; ' 
papierze welinowym po 30 złp. ; na zwykłj 
papierze Tom po 13 zip., czyli za XX* 
Tomów 468 złp. 

— Wyrabianie cukru z buraków epoaobt 
domowym, podłóg rękupismu nadesłana 
Wydanie drugie przerobiono i poinooza 
rozprawą o małej fabrjk u -j i cukru, napis" 
przez Antoniego (Podolski. ;;'>>[, prakt. paW 
fabryk we Francyi, w akntelt ogłoszone 
konkursu przes hr. Raczyóskiego uwiericio 
medalem złotym, z doduiiium o uprawie biz 
ków podług najnowszych sposobów przez 
N. Kurowskiego. Warszawa, G. L. Glficl 
berg, druk B ary c kie go , 1841, w 12ce, 1 
281. 10 złp. 

(Pierwaze wydanie. Tamże, 1838). 

MOSZCZfltłSKi Karol (f w Sierpniu 13 
Wody Iwonickie. Sprawozdanie z roku 15 
Kraków, czcionkami drukarni Czasu, 18 
w 8ce, atr. 22. ■+ + + 

— Toż, a roku 1858. Tamże, str. 22. Ą 

— Toz, 1 r. 1659, w Sce, str. 21. ł « MOSZCZAŃSKI - MOSZYŃSKI. 173 — Toż, z roku 1860, przez lekarza zdro- 
jowego. Kraków, druk Czasu, 1860, w 8ce, 
str. 20. + 

— Toi, z r. 1861, przez lekarza przy 

zdrojach. Kraków, druk Czasu, 1862, w 6ce, 
str. 17. + -f + 

— Toz, z r. 1864. Kraków, druk Czasu, 
1864, w 8ce, str. 16. + 

— To*, z r. 1866. Kraków, druk Czasu, 
1867, w 8ce, str. 16. + 

— Toi, z r. 1867. Kraków, druk Czasu, 
w 8ce, str. 16. + 

MOSZCZAŃSKI M. Mowa przy obchodzie 
pogrzebowym Edwarda Morgenbessera, wy- 
chodźcy polskiego dnia 24 Maja. Lwów, 1848, 
w 8ce. 

NOSZCZEtiSKI A. F. Rozmowa Roznieć- 
kiego z Żydem we wsi Koblance nad Bugiem, 
Nr. 1, 2, 3. Warszawa, 1830, w 8ce. 

M0SZCZEŃ8KI Adam (urodź. 1742 f 1828). 
Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich 
czasach panowania Augusta III. i pierwszych 
Stanisława Poniatowskiego. Poznań, nakład 
Włodzimierza Platera, Żupański, czcionkami 
M. Zoeraa, 1858, w 8ce, str. 180. 6 złp. 

— Toi, wydanie drugie. Poznań, Żupański, 
1863, w 8ce, str. 180. + 

— Pamiętnik do historyi polskiej w osta- 
tnich Łatach panowania Augusta III. i Stani- 
sława Augusta, i Kosmowskiego pamiętnik 
(Pamiętniki z XVIII, wieku, Tom IX.) Poznań, 
J. K. Żupański, 1867, w 8ce, str. 180 i 100. 
I tai. + + + 

Maszczaaaki J, obacz: Prądzyński J. 

MOSZCZEŃSKI Ignacy. Mowa żałobna na 
pogrzebie śp. Faustyna Radońskiego, miana 

w Rogoźnie d. 21 Grudnia 1869 r., przez 

Poznań 9 1870, w 8ce, str. 11. 

Moazczaóaki Stanisław (urodź. 1734 f 1790), 
obacz: Troć Abraham. 

(Moazezynskfo) Trzecie sprawozdanie Korni - 
eyi dla przyjścia w pomoc nieletnim pannom 
Moszczyńskim w Bordeaux, od 1 Stycznia do 
1 Sierpnia 1842 (litogr. w Bordeaux), w 4ce, 
I karta. + 

MOSZEGH Izaak Ben. Odpowiedź rabina 

Brzeskiego, Abrahamowi Lizbońskiemu. Wil- 
no, 1817, w 8ce. 

— Patra: Pobl. 

Maszyitcy Jan Aug. I Fryderyk, obacz : Bar- 
tai zewtez J. 

(Matzyaaka Anna). Uczucia i widzenia Polki 
w r. 1846. Kraków, 1848, w 8ce, atr. 12. + 

— Obacz: F. J. (1848). 

Moszyńska Zofia z Romiszowskich <t 1812), 
obacz : Macuukł I. 

MOSZYlkSKJ Adolf. Zdania z umiejętności 
i politycznych, których .obrony się podejmuje Kraków, druk Oni wersy tetu, 

1866, w 8ce, str. 6. + 

MOSZYŃSKI Antoni (urodź. 179.). Ca rm i mira 
manipulus, quera Domino Adamo Wojtkie- 
wicz fipiscopo Minscensi , die sui in hano 
Gathedram solennie ingressus nuncupat ac 
dicat. Vilnae, 1853, w 8ce, str. 12. 

— Kolęda dla dzieci na rok 1836. Wilno, 
druk Teofila Glucksberga, 1836, w 12ce, str. 
184. 6 złp. 

— Toż, na rok 1838. Tamże, w 12ce, str. 
163, z rycina,. 5 złp.; zniż. 2 złp. 20 gr. f 

— Toż, na rok 1840. Tamże, w 12ce, str. 
163, z ryciną. 5 złp. + 

— Toż, na rok 1841. Wilno, w 12ce. 4 złp. 

— Kazanie w czasie uroczystego akta instal- 
lacyi na Biskupa dyecezalnego Mińskiego, 
J W. X. Mateusza Lipskiego, przedtóm Biskupa 
Aurepolitańskiego, Prałata Proboszcza Archi- 
katedry Mohilewskiej. Mińsk, w drukarni J. 
Stefanowicza, 1833, w 8ce, str. 19. + 

— Kazanie na pogrzebie Karola Bylew- 
skiego, b. Podkomorzego Powiatu Pińskiego 
i Kawalera, miane w kościele Pińskim. War- 
szawa, druk J. Ungra, 1861, w 8ce, str. 12. 

— Kazanie w czasie pogrzebu ś. p. Bole- 
sława Skirmanta, b. Marszałka Powiatu Piń- 
skiego, miane dnia 2 Marca 1817, w kościele 
parafialnym Pińskim, przez..... S. T. D., Kano* 
nika katedralnego Mińskiego, Dziekana i Pro- 
boszcza Pińskiego, Członka Towarzystwa 
naukowego krakowskiego. Warszawa, drak 
Gazety codziennej, 1858, w 8ce, str. 20. 

— Kazanie na pogrzebie JW. Władysława 
Franciszka Czarneckiego, b. Chorążego W. 
Księstwa Litewskiego, rzeczywistego Radzcy 
Stanu, Orderów św. Stanisława i Orła Bia- 
łego Kawalera, miane w kościele Lubieszow- 
skim XX. Pijarów d. 14 Listopada 1828 r. 
Połock, druk XX. Pijarów, 1828, w 8ce, str. 
30. + 

— Kazanie na pogrzebie JW. W. Wojcie- 
cha rzeczywistego Radzcy Stanu i Marszałka 
Słonimskiego Powiatu, i Józefy z domu Księ- 
żniczki Druckiej Lubeckiej Pusłowskich, mia- 
ne dnia drugiego żałobnego obchodu w ko- 
ściele parafialnym Olszewskim d. 12 Lipca 
1833. Wilno, druk J. Zawadzkiego, w oce, 
str. 89. + 

— Łukasz Huebel, malarz. (Oddruk z Wize- 
runków). Wilno, Zawadzki, 1838, w 12ce, 
str. 16. + 

— Mowa w czasie żałobnego nabożeństwa 
za duszę ś. p. Aleksandra Bogórskiego, oby- 
watela Powiatu Kobryńskiego , miana dnia 
17 Września 1846 r., w kościele Lubieszow- 
skim XX. Pijarów, przez Wilno, w dru- 
karni T. Glucksberga, 1847, w 8ce, str. 28. 

— Mowa w czasie żałobnego obchodu za 
duszę ś. p. Nikodema Orzeszki, obywatela 
Powiatu Kobryńskiego, miana w kościele para- MOSZYŃSKI - MOTTT. fialaym Braszowic kim. Wilno, drak J, Zawadź- 
kiego, 1843, w 8ce, atr. 13. Józefa Ungra, 1855, w 8ce, str. 22. 

— Odpowiedź na recenzja, dzieła: Wiersz 
Horacego o Sztuce rymotwórczej, przekłada- 
niu X. Antoniego Moazyńakiego, S. P. Wilno, 
druk J. Zawadzkiego, 1836, w 8ce, itr. 66. + 

— Wiadomość o rękopismach Oddziału teo- 
logicznego w Cea. pnbl. Bibliotece w Peters- 
burgu. (Odbitkft w 25 egzempl., t Sprawo- 
zdania Wydziału filol. Akad.) Kraków, drak 
Uniweraytetn, 1874, w Bce, itr. 111. ■+ 

— Żywot Macieja Dogiela, z przydaniem 
wiadomości o sporze XX. Pijarów Wileńskich 
z Jezuitami Wileńakiemi, (roku 1723-1753). 
(Oddruk z Wizerunków). Wilno, drak Zawadz- 
kiego, 1838, w 12ce, atr. 78. + 

— Obacz: Horacy; Murat. 
MOSZYŃSKI Julian Albin (urodź. 1809 f 1857). 

Podróż do Prus , Saksonii i Czech, odbyta 
w r. 1638-39. Tomów II. Wilno, R. Dajen, 
drak Romma, 1844, w 8ce; Tom I, str. 290; 
Tom II, atr. 296. 13 złp. 10 gr. + 

— Pierwsze zasady Sztuki położniczej, które 
do potrzeb początkujących w tej umiejętno- 
ści kobiet zastosował, a dla łatwiejszej nauki, 

S-zez pytania i odpowiedzi ułożył..... Wilno, 
. Rafalowicz, 1865, w 8oe, str. XXI i 280, 
z 9 tabl. fig. na miedzi rytych. 13 złp. 10 gr. 

— Rady dla matek czyli Sposób utrzyma- 
nia zdrowia kobiety od narodzenia do późnćj 

starości, skreślił Dr. Medycyny. Wilno, 

nakład autora, u J. Zawadzkiego, 1850, w 12ce, 
■tr. XX i 650. 20 zip. + 

— Tot, wydanie drugie przerobione. Wilno, 
Rafalowicz, i 868, w 8ce, atr. XX i 591. 16 złp. 

— Tenotomia et Myotomia. Diasertatio inau- 
gnralia chirurgioa practica, quam in Caesar. 
Acad. medico-chirurg. Vilnena. od aaaeąuen. 
Dris Medicinae, Jura et honor. publ. defen- 
det Vilnae, typ. J. Zawadzki, 1841, w 8ce. 

MOSZYŃSKI Piotr. Odezwa Komitetu usta- 
nowionego do żywienia ubogich w Krakowie. 
Kraków, 1846 (ćwiartka). 

— Obacz: Ciaadajew; Tołstoj A. X. 

Mol (un) sur la queation polonaise en 1829. 
Paria, Ależ. Mesnier, impr. Duvergor, 1832, 
w 8oe, atr. 26. + 

— (Domiar) aur le Statut organiąue impose 
a la Pologne, 1832. (Na zadanie X. Adama 
Czartoryskiego pisał Karol Hoffmann). Paria, 
1832, w Bce, str. 14. + + — (Quelques) aur 1' etat actuel de la Polo- 
gne, sous la domination ruese, accompagnee 
de pieces juatificatWea officielias. A mesaieura 
les pairs et depnles de France (par Moroze- wicz Kai. , Wołowski et Morawski Teodor.! 
Paris, impr. Guiraudet, 1832, w 8ce, itr. 23. - 

— (Quelquos) en faveur des proacriti. Lso- 
aanna, 1836, w 8ce. 

— (OuBlques) aur le gouveruenient actn*l 
de la Pologne. Aout 1833, par un tCMHÓsl 
ooulaire. Leipzig, allgemeine : . ! ■ i ■ i 
Buchhandlung, imprimerie de W. Hst<~" 
Leipzig, 1833, w 8oe, z przodu 2 kart l- 
liczbowanych i atr. 28. 

— (Trois) auz mangeure de Poloneis, ; 
un indigere, traduit do 1' allemand [iw 11 
de R. S. Paris, 1861, w 8ce, str. 8. 

— (QualqU08) sur la ąueation polonii'?, 
adreaaćet & Mesaieura lee deputes ufiaM 
Paria, impr. Coaaon, 1837, w 4ce, str. 1. - • 

— Toi. Tamie, 1838, w 4ce, itr. 4. - 

— Toi. Tamie, także, 1838, w 4cs, '" < 
(Innój osnowy, nii poprzedni). + + 

— Toż, les Pairs et Deputes etc, f| 
w 4ce, str. 4. + + 

— Toi. Tamie, 1840, w 4ce, atr. 5. 

— Ob. Czartoryski A.; Labenski (Cnrinsfe 
Małachowski X. (sur Ramorino); Mom 
(aur lea Payaans, 1833) +; Olizar N. ■;>■ 
1846); Pologne; Polonaise; Ramorino [UW 
Slave (Olizar, 1846). 

Motto Fouque, obacz: La Motto (CdlI.;;. 
1826). + 
Motlwa kodekau (1811), obacz: Pękalski » 
MOTTY Jan B. I. (urodź. 1790 t 1855). Kai* 
żeczka do nabożeństwa, na której się isoriMi 
św. Jadwiga, a rodu Królów polskich, pojhj 
pierwszego rekopismu, wraz z załączeni"* 
naśladowania oryginału , wydana tUramtj 
i nakładem Jana Motty , nauczycieli '.■'■'. 
królews. Oymnazyom Poznani kiem. Ponni. 
a wydawcy i u J. A. Munka, druk 1' 
i Spółki, 1823, w 16oa, atr. 186 i 24 karni; 
przerysu. + 

— Obacz: Jadwiga Św. 

— Łeitfaden zura Yortraga in der Botur.iŁ 
Poaen, 1829, w 8oe, itr. 22. 6 agr. 

— Łeitfaden der Botanik, mit palniwM 
Terminologie. Poaen, 1836. 10 agr. 

— Mnzeum hiatoryi naturalnej i cnćo* 
stworzenia dla młodzieży, do użycia ukdMP 
i domowego ćwiczenia. Dzieło ozdotjii '. 
nami. Poznań, Porapejusz i Spółka, 18 
w 4ce, atr. 188, z XVIII. tabl. rycin. S 4 
20 gr. 

— To aamo. Poznań. T. Szerk, 1836. * (Mj 
atr. 188, z 12 rycinami. 6 ałp. 20 gr. 

— Prćcie de 1' histoire de la litteramre 
francaise a 1* uaage dea cloases auperiw' 
des Lyceoa et do toutee lea peraonue?- 'P : 
Te ul en t acąuerir la connaiaanae de U MWj 
rature francaise eaua entrer dans ia <"■',' 
grand details, p Posen, 1824, w 8ce. I «* 

— Pręcie de 1' histoire de la BiUrł*** 
francaise depuis son origine jusqu'a nos jwrJ, M(OTTY) — MOWA. 175 contenant des obsenrations sar le progres et 
sar le caractere de la litterature durant les 
differentes epoąues, des notices sar les ouvra- 
ges d' un tres grand nombre d ł ecrirains fran- 
cais, la biographie des auteurs les plus cele- 
bres, l 9 indication des editions les pląs bel- 
les oa le moins couteuses, celle des traduc- 
tions polonaises etc. (Extrait des oavrages 
des litteratears francais le plus celebres par 

) Posen, ches J. A. Mank, 1825, w 8ce, str. 

XII i 891. 1 taL 5 sgr. + 

"— Wstęp do historyi naturalnej, zawieraję- 
cy w sobie wiadomości poprzednicze, podziały 
trzech królestw natury i wykład wyrazów 
botanicznych, objaśnionych figurami, zasto- 
sowanych do potrzeby Szkół poznańskich, 

przes nauczyciela przy król. Gymnazyum 

Posoańskićin. Poznań, nakład J. A. Munka, 
1823, w 8ce, str. 46, z 4 tabl. 2 złp. 15 gr. 

H(OTTY) J(an) II. Wojna o pannę, obrazek 
z małomiejskich stosunków W. X. Poznań- 
skiego, skreślił I. M. Poznań, 1871, w 8ce, 
itr. 186. 90 kop. 

MOTTY Narcelli. De Fauno et Fauna, sive 
bona dea ejasąue mysteriis. Berolini, typie 
Friedlenderianis, 1840, w 8ce. + 

— Obacz: Aristofanes (Chmary): Horacy; 
Mfirgll (Bukoliki). 

— (Przekład Satyr Boalego w Programie 
gimnazjalnym Maryi Magdaleny, 1857 r.) 

MOTTY Marcelli i CEGIELSKI Hippolit Gazeta 
polska codzienna (Organ Ligi polskiej). Uka- 
zała się 25 Marca 1848, zaś z końoem Czerwca 
1850 ustała. Wydawca Cegielski H. i Motty M., 
fol., r. 1848 do Nru 158, Redaktor H. Cegiel- 
ski; od Nru 169 - 182 Redaktor Motty M. 
Poznań, drak W. Stefańskiego, fol. 

Vtt|l, pismo peryodyczne. Redaktor Wło- 
dzimierz Łabęcki. Wydawane tygodniowo od 
2 Marea, z rycinami. Warszawa, w drukarni 
rządowej. Rok I., Tomów III. Rok 1828-81, 
w dce, Tomów XII ; IV. Tomy na rok. Rok 
1828: Tom I, str. 168; Tom II, str. 190; Tom 
Ul, str. 192. Rok 1829: Tom I, str. 202; Tom 
U, str. 204 i rycin 12; Tom III, str. 196 i rycin 
12; Tom IV, str. 148 i rycin 7. Rok 1830: 
Tom I, itr. 98 i rycin 12; Tom II, str. 94 
oo 194; Tom III, od str. 195-208. Rok 1881 : 
Krów 1—5. 

-Obacz: Kftfkftwski (Nuty); Mech (Zbiór 
Poesyi); Newicki (Galicyi) ; Żebrawski (Owady) ; 
Zeciiwski Jtzef (Na wiązanie, 1843). 

HOTYLEWSKI P. (ksiądz). List pocieszenia 
do J. O. Księcia Ł. Sapiehy, z powoda śmierci 
Jego córki w Wiedniu. Lwów, K. Wild, 1861, 
w 8ce, str. 16. 

Ibtyłfoe, obacz: Opis. 

■OULLART A. La lśgalite en Pologne depuis 
1832. (Estrait de la Revue contemporaine). 
Psris, 1682, w 8ce. 2 franki. 

— Yieisaitndes d' une societe agricole en 
Pologne. Fant, 1869, w 8ce. Moustier, obacz: Demoustier (Listy). 

Mowa do Senatu Izby poselskiej, w 4ce, 
1 kartka. 24 grp. 

— kwiatów, zawierająca znaczenia symbo- 
liczne roślin, zegar i Kalendarz kwiatowy, 
mowę kwiatów wschodnią i t. p., tudzież zbiór 
poezyi i we wstępie dzieje skrócone kwiatów, 
przez miłośnika kwiatów. Lwów, Milikowski, 
1841, w 8ce. 

— miana w czasie położenia kamienia wę- 
gielnego w nowym Szpitalu wyznania Mojże- 
szowego w Warszawie, d, 24 Sywan (24go 
Czerwca) 5595. Wolny przekład z hebraj- 
skiego. Warszawa, 1835, w 8ce, kart niel. 2. 

— dnia 15 miesiąca Sierpnia 1801 j w dzień 
obchodu uroczystości rolniczej w Minkowcach 
miana. Bez w. m., w 4ce, str. 8. + 

— miana przy otwarciu □ w Krakowie na 
przywrócenie danej □ św. Jana, pod osobnym 
tytułem: „Przesąd zwyciężony na Wschodzie 
krakowskim. 11 Kraków, 1810, w 8ce, str. 23. + + 

— pogrzebowa podczas obrzędu za duszę 
Karola Antoniewicza. Leszno, 1853, w 8ce, 
str. 27. + + 

— Obacz: Antoniewicz. 

— w czasie nabożeństwa za Stanisława 
Jachowicza. Warszawa, 1858. + + 

— Obaoz: Jachowicz. 

— ku uczczeniu Jachowicza. Warszawa, 
1858. + + 

— Obacz: Jachowicz. 

— z powodu zejścia z tego świata, 1618. 
Obacz: Kościuszko. 

— na pogrzebie Łuszczewskiego, 1812 r. 
Obacz: Duchnowski. 

— na nabożeństwie za Karolinę z Wodzie - 
kich My cielska. Kraków, 1849. + + 

— Obacz: Skórkowski Alf. 

— przy spuszczaniu do grobu Rydzewskiej, 
1811. Obacz: Falkowski S. 

— do nawróconych i zapisanych w Towa- 
rzystwo Wstrzemięźliwości. Kraków, F. Baum- 
gardten, b. w. r., w 8ce, str. 16. 10 grp. 

— pasterzów przy narodzeniu Chrystuso- 
wem. Kraków, b. w. r., w 24ce. 2 grp. + 

— Toż, w 12ce, str. 24. Tuzin 24 grp. 

— przy poświęceniu orłów pułku nowo 
uzbrojonego. B. w. m. i r. (180.). + 

— Więcej obacz : Autor (Błędy); B. J. (i języ- 
ki, 1872); Berndt (niemiecka w Poznańskiem); 
Działynski (Zabytek mowy polskiej) : Hielke 
(Początek mów, 1858); Jezierski (Wiedza); 
Jocher A. (polska i fenicka); Język; Kapczyń- 
ski T.; Koźmfan 3. (polska, poezya); Krzyża- 
nowski Adryan (Sławian, nazwy miejsc) ; Mfll- 
ler Miko. (umieiętn. języka); N. J. (miana 
w Ameryce); Purkinie (człowieka); Radziejów; 
Siestrzyńsjfi Jan (Teorya); Suchecki H. (staro- 
polska); Święcicki J. (Budowa, 1873); Uwagi 
(polska i franouzka); (0) Widokach. M MOWITZ (tiómnez). Przyjaciel młodzi. 7. nie- 
mieckiego przełożył Mowitz. Królewiec, IS45, 
w 8ce. 

— Obacz: Preuss A. E. 

Mownictwo, obacz: Czarkowski P. ; Skrzy- 
piński P. 

Mewy na uroczyli iinn^innrvą wybranego 
ni. 1-i.ik isy.i Rektora c. k. Akademii teobni- 
ernej, Dra Feliksa Strzeleckiego. Lwów, 1872, 
w 8cb, sir. 21. 4 + + 

— pr«y inatnllacyi Kuratora Jeneralnego 
Instytutów naukowych w Królestwie Pniakiem, 
na dniu 16 Lipca 1823 r. odbytej, w dec, 
str. 66". I zip. + 

— ii wi h' miano przy uroczystem otwarciu 
głównej Kassy Oszczędności w Warszawie 
d. 21 Grudnia |2 Stycznia) 1343/4 r„ poprze- 
dzone krótkim opiseiu lej uroczystości. War- 
szawa, m drukarni Manisława Stręhskiego, 
1844, w See, sir. 20. I zip 

(Zysk ze sprzedaży niniejszego pisma prze- 
znaczony jest na składka w głównej Kasaie 
Oszczędności, na korzyść tego ko służących, 
jednej lub drugiej pici z miasta Warszawy, 
który wykaże, że najdłużej u jednych Pań- 
stwa służył,) 

(Mieści w sobie: a) Mowa przed otwarciem 
głównej Kassy Oszczędności, w kościele metro- 

Solitalnym Warszawskim, miana przez kaig- 
za Kotowskiego Nommatn Sjutfragana Łowic- 
kiego, od str. b do 1 1. — b) Mowa hr. Skarbka 
Prezesa Dyrakcyi Ubezpieczeń po odczytaniu 
Najwyższego Ukazu o Kasaach Oszczędności, 
od itr. 12 do 20). 

— na posiedzeniu pul>lkvm'-m Banku pol- 
skiego w d. 24 Września 1P30 r., z dołącze- 
niem rapportu Knmmissyi utworzenia? długu 
krajowepo do Najjaśniejszego Pana , oraz 
Reikrypla Ministra Sekretarza Stanu, jako 
tez zdania sprawy i obrazu czynności Banku 
za rok 1829, w 8ce, kart II i atr. 47. 

, 1855 r. Obacz: 

— miane w rocznieg rewolucyi polskiej 
d. 29 Listopada 1812 r. w Paryżu. |Bez tytułu, 
po polaku i po francuzku). Paryż i Wersal, 
1842, w 6ce, atr. 24. 

— przy rozpoczęciu i zamknięciu teraźniej- 
szego Sejmu, lniane przez N. Pana, tudzież 
Ministra Spraw wewnętrznych, Marszalka Sej- 
ma i Senatorów, z dodaniem projektu hr. Soł- 
tyka o pomniku wskrzesicielowi polski, b. p. 
Aleksandrowi I. i z dołączaniem listy Sena- 
torów. Postów i Deputowanych tenże Sejm 
składających. Warszawa, 1830, w 8ce. 

— na 1. Sejmie, za szczęśliwego panowania 
Najjaśniejszego Mikołaja L, Cesarza Wszech .... . . ! 

miano. Warszawa, 1830, w Bce, itr.ff. i iłp- 
15 gr. 

— sejmowe w r, ISji, piv ■ 
Sejmu wchodzących miano, ku 

stanu interesów kraju zebrane. Warnma, 
1325, w 8oa, str. 336 i XVIII. 

— wyborne, z różnych po U kich krwssi^ 
ców itziejopisów wyjęli, a ku ll^^^^^H 
kowi Polaków, z przydatkami listów mi« 
r. P. 1759. Lublin, druk S. J., w łc, *i Ł 
291 i 12. 

— E.ly.ya drrigil Lublin, 1 Sil i 
stoi w Browna: „Biblioteka Je; ■:. 
pewnie mylne). 

— Oh. Bogusławski (i wiersta, MB^H 
loryski fl. ). ; Demoslenos: Franciszek l; li 
bowski iiii9inllnflvj»ci: Hołowiński (PUB 
Jarmitsiewicz (do ludu, 1853): KosciuUitoT. 
(Zbiór): Małecki A. (staropolskie); IttlMl 
(kaznodziejskie): Piotrowski EL; PiraM« 
■r..i:Tvl. i. PohlikazunJzi^hkie. 1 8< >*' ■ W" 

Stanisław; Suwałki; Witkiewicz J. ipaaH 
iMM; Wymowa (Mecbeczyński Karol). 

Moycho, obacz: Moje ho. 

Mozaika, obacz: Gołębiowska M. (1S4I);W 
mieński Lucjan (Powiastki, 1853). 

Mozaikowy serwis, obacz: Estreicher MB> 

Mozart, obacz : Karasowski M. 

Mozejewski Mar ty niań fknadz 
prawdy, obacz niżej jiod ; Mozejewski. 

MOZIN (ksiądz, urodź. 1709 -f- I»40k 
de Dialogues lrnnęaiB, polona 
Auswahl polnischer, franzósiscbi 
Gespriiche. — Wybór rozmów [ 
cuiko -niemiecki eh, dla drugiego w 
czyli Dalszy cia.g małych ri 

Cierwszego wieka. Lwów, nakładem I 
fana, 1814, w 8ce, str. 358 i X. 

— Obacz: Meidinger. 
Moznik, obacz: Mocnik. 
Możdżeńska Estella. obaes: Varin. 
M02DŹYŃSKI Feliks. Do Emigracyi polikid 

Tours, dnia 12 List opadu 1652 
Bonrgogne i MarLinet, w 4oe, 1 k 
iriw prutestucyi Fel. Łubieusk 
Białym), h 

MOŻEIEWSKI Martynian (ksia, 
prawdy o pijaństwie i ti'zi>/«i-i-< 
i modlitwy dla trzeźwych Płock ■ 
lego, I8(i4, w 8ce, str. 320. 

MR. St. Syhilla czyli Zręczna wróżki, 
czająca sposobu wróżenia, w 82-órh kar"* 
tak jasno, iż każdy w bardzo ii l r 
bez obcej pomocy sobie i dru^ii 
U'nijć potrafi. Przedmiot ciekawie 
dla smutnych, pociecha dla cicr] 
Z trzeciego w języku niemieckim |«>f*»' 
nego i pomnożonego wydania 
jgzyk polski St. Mr. Lwów, i'. 
1845, w 12co, z 7 tabl. rycin. 2 iłp. ifttAZÓWirCŹ — MfcONGOVltfS. IW — Toż, ii każdy w krótkim czasie sobie 
i drugim kabały ci%gna/S potrafi. Przedmiot 
ciekawości, rozrywka dla smutnych, pociecha 
dla cierpiących, doradca dla kochających i 
zakochanych. Z trzeciego w języku niemiec- 
kim poprawionego i pomnożonego wydania 
przełożył St. Mr. Trzecie polskie wydanie. 
Lwów, Piller, 1853, w 12ce, str. VIII i 40, 
z 7 tabl. litogr. 

NHtAZDWYCZ. Prawopis sławiono ruskaho 
jazyka, izjataja iz hramatiki. Lwów, Instyt. 
Stauropig-., 1851, w 8ce, str. 18. + 

MRNIA1C Franciszek. Quaestiones Homericae. 
An Uias et Odyssea opus unius ejusdem aucto- 
rie esse possunt? (Program Gimnazyum Tar- 
nopolskiego, 1852). 

MR0CZK0W8K! Edward Koastanty (urodź. 
1822 t d. 18 Stycznia 1878). Ofiara chciwo- 
ści. Powieść. Tomów II. Warszawa, druk 
Kaczanowskiego, 1848, w 12ce; Tom I, str. 
276; Tom II, str. 304. 

— Obacz: Baczyśsfci E. 
Mroczkowski Jozef, obacz: Tybullu*. 

MRONGOYIUS Celestyn (urodź. 1764 f 1855). 
Abdruck (Wórtlicher) des durch Miobael Pon- 
tanut ins Kaschubische, oder (wie er nennt) 
81ovenische ubersetzten kleinen Katechismus 
Lutheri, mit einigen Anroerkungen begleitet. 
Stettin, bei F. H. Morin, 1828, w 8ce, str. 41. + 

— Ewangielie i lekcye (niedzielne i świe- 
tne), gdzieniegdzie przypiskami objaśnione. 
Z dodatkiem Agendy i Katechizmu, jako przy- 
datek do Bocznika kazań. Drukowane w Gdań- 
sku r. 1806, przedajne w Królewcu w Księ- 
garni Kikolowicza, w 8ce, str. 216. 4 złp. 

— Polnische Formenlehre, nebst Anleitung 
zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Pol- 
nische. I. Lieferung, welohe die Declinatio- 
nen begreift. Kdnigsberg, 1811, w 8ce. 12 sgr. 

— Toż, edycya druga, z dodaniem: Aus 
dem Polnischen ins Deutsche. Kdnigsberg, 
1887, w 8oe. 

— Polnische Grammatik. Edycya druga 
pomnożona. Królewiec, 1805, w 8ce. 

(Pierwsze wydanie. Królewiec, 1794). 

— Anafnhrliche Grammatik der polnischen 
Spracbe, nebst einem besonderen Anhange, 
mit Uebuojgastucken aum Uebersetzen. Dritte 
Anagabe. 0anzig, Anhaltliche Buchhandlung, 
1887. w 8ee, str. VIII i 384; Anhang str. 142. 
Vs tal. 

— Anleitung sum Uebersetzen aus dem Pol- 
nieehen ins Deutsche und aus Deutschen ins 
Polnische. Polnisohes Handbuch fur die Deut- 
schen, die polnisch erlernen wollen. Kdnigs- 
berg, 1808, w 8ce. 

— Polnisohes Handbuch, bestehend aus ei- 
nęr Spracalehre, Łesebuoh und Worterbuoh, 
1607, w 8ce. 5 sgr. 

— Toi, aus einem Lesebucb, Worterbuch und einer Sprachlehre. Kdnigsberg, 1603, 
w 8ce, str. 244. 12 sgr. 
(Pierwsze wydanie. Królewiec, 1794). 

— Nauka chrześciańska, obejmująca wykład 
prawd religijnych w dokładnym Katechizmie, 
z załączeniem wypisów biblijnych, w pyta- 
niach i odpowiedziach. Z niemieckiego na 
język polski przełożona. Gdańsk, w drukarni 
Wedelskiej, w Komisie Księgarza B. Kabuja, 
1851, w 8oe, str. 164. 

— Pieśnioksiag czyli Kancyonał Gdański, 
zamykający w sobie treść i wybór pieśni 
nabożnych, z większej części starych, tak teraz 
wyporządzony, iż może obok pruBko-polskiego, 
tudzież łącznie z nowym pruskim pieśnio- 
ksi egiem przy nabożeństwie byó używanym, 
oraz modlitwami , kollektami i dogodnemi 
trzema rejestrami opatrzone. Gdańsk, druk 
D. £. F. Mullera, 1803, w 8ce, str. 800 i 1 
arkusz na przodzie. + 

(8% tu i Psalmy J. Kochanowskiego). 

— Polnisohes Predigtenbuch auf alle Sonn- 
und Festtage des ganzen Jahres. Kdnigsberg, 
1808, w 4ce. 1 tal. 18 sgr. 

— Słownik niemiecko - polski , krytycznie 
wypracowany. Deutsch-polnisches Hand wor- 
terbuch, nach Adelung und Linde be ar bei - 

tet von II. Bandę. Kdnigsberg, 1823, w 4ce, 

str. VIII i 712. 27 złp. + 

— Dokładny niemiecko-polski słownik. Dru- 
gie pomnożone i poprawione wydanie. — Aus* 
fuhrliches, deutsch-polnisches Worterbuch, 
herausgegeben von..... Prediger etc. Kónigs- 
berg, Geb ruder Borntrager, 1837, w 4ce, str. 
VIII, 768 ii. 26 złp . + + + 

~ Dokładny słownik polsko -niemiecki, kry- 
tycznie wypracowany. — Ausfuhrliches, pol- 
nisch-deutsches Worterbuch, kritiach bear- 

beitet von Kdnigsberg, im Verlage der 

Gebruder Borntrager. Danzig, gedruckt bei 
Louis Botzon, 1835, w 4ce, str. XIII, II, 670 
i 2. 27 złp. + + -f 

— Słownik dokładny , niemiecko - polski 
i polsko -niemiecki, krytycznie wypracowany 

przez Tom I. niemiecko-polski, w III. 

Zeszytach. Wydanie trzecie bardzo porano - 
żonę i poprawione. Przejrzał i znacznie po- 
mnożył Dr. W. Wyszomierski. Kdnigsberg, 
Borntrager, 1853, w 4ce, str. VIII i 966. 
25 złp.; zniż. 2 rub. + 

. — Śpiewnik dla użytku Ewangie lików. Kró- 
lewiec, 1851, w 8ce. 

— Polnisch er Wegweiser, oder yersuchte 
Analyse des Verbi, nebst Materialien zum 
Uebersetzen. Kdnigsberg, 1812, w 8ce. 

— Toż, nebst Materialien zum Ueberset- 
zen aus dem Deutschen ins Polnische und 
einem deutsch - polnischen Kramerwaaren- 
Verzeichni8se. — Lekcye do tłómaczenia z 
języka niemieckiego na polski, z Słownicz- 
kiem. Królewiec, 1816, w 8ce, str. 384. 1 tal. 
12 sgr. 

23 MRÓWKA - MSZA. — Toż, edycy* t r. 1823. 

— Poluischer Wegweiaer enthaltend eine 
iieu versucl'ite Aufklarung der polnischen 
Sprachformen nebst Materialien zum Ueber- 
setzen ans dem Deutscbeu ins Poluische. — 
Mentor polski czyli Nowy apoaób ułatwiający 
naukę o formach mowy ł lekcjami do prze- 
kładania z niemieckiego na polukie i na od- 
wrót. Części II. Gdańsk, 1S2S, w 8ce, *tr. 232 
i 334. 

— Wybór niektórych piosnek nabożnych, 
między któremi nie mieszczą i takie, co z 

Eowodu uroczystego obchodzenia nowego ató- 
icia śpiewać się mogą.. Dla użytku Zburów 
poUkich, a w szczególności Zboru św. Anny 
i iw. Ducha w Gdańsku. Gdańsk, drak gocki, 
w dwie kolumny, w 8ce, str. 16. Na końcu 
podpisał aię C. C. Mrongowius, kaznodzieja 
polski przy kościele św, Anny i lektor pol- 
skiego języka przy Gimnazyum akademicznem, 
tudzież Członek Wielebnego Luterańskiego 
MinUteryiim w Gdańsko d. 20 Września 180(1. 

— Zbiór kazań podwójnych na Niedziele 
i Święta uroczyste całego roku. Części II. 
Cześć I : Królewiec, 1&34, w 4ce. — Część II. — Obacz: Biern (Wierzby); CebeS; Epiklel 
(Rękoksiągl; Faust 6. (Katechetyka zdrowia); 
Homer (Odysseja, w Przyjacielu ludu, 1848); 
Kant (O religii)^ Klonowie* iFlia); Ksenofont; 
Seren; Teofrasl (Chaniktery). 

Mrówka , czasopismu illustrowaue , wyda- 
wane co 10 dni. Redaktor TeoBl SzuniBki. 
Od Nru 4 Redaktor Liborat Zajączkowski j 
od Nru 19 Redaktor Aug. L. Skerl ; Nr. l-y 
dnia 5 .Stycznia 1869. Lwów, czcionkami H. 
Jasieńskiego, 186f, w 4ee, Nrów 37, itr. 596. * 

Mrówka Ł. (pseudonyin), ob. Grajnerl I. 

Mrówka poznańska, obacz* Królikowski J. F. 
(1621—2). 

Mrówka Wawelu (czasopismo, 1869 — 701, 
obacz: Witowski K. 

MROZIŃSKI Jozef I. (urodź. 1784 ■;■ 1855). 
Oblężenie i obrona Snragossy w latach 1808 
i 1809, ze względem szczególniejszym na czyn- 
ności korpusu polskiego. Wydal K. J. Turow- 
ski. (Bibl. Polska, Oddział historyczny. Zeszyt 
123). Kraków, 1858, w Sce, itr. 94. 

(Pierwsze wydanio w Pamiętniku warszaw- 
ikira, 1819 r.) + 4 + 

— Odpowiedź na umieszczona, w Gazecie 
literackiej recenzyę dzieła pod lyt. Pierwszo 
zasady Gramatyki języka polskiego. Warizawa, 
N. Glueksberg, 1834, w 8ce, sir. 300 i nie- 
liozbowanych 8. 6 zip. 20 gr. + 

— Zasady (Pierwsze) Gramatyki jgzyka pol- 
skiego, prze* Warszawa, druk N. Glucks- 

barga, 1822, w 8ce, 8tr. 97 i nieticzb. 1. 4 zip. 
16 gr. + + + 

— Toż. Lwów, Jabłońiki 
•tr- 78. 1 złp. 10 gr. ' Iflco, — Obacz: Rozprawy. 
MROZIŃSKI Józef II. Kalendarz goipodinki 

czyli Konijtatnik na wssystkie dcia roku 190, 

nłożvl Rok X Poznań, L. Menbtch, IW, 

w 12ce, atr. 200 i 177. Oprawne * slftu 
25 sgr. 

— Obacz: Rose A. 
M(ROZOWICKl) Michał. Przed ubruisi 

Rady Państwa. Lwów, Wild w Homilie, im 
Wiciarza, 1867, w Sce, str. 8. 

MROZOWSKI Juliusz Trost (i PounM 
Theie pourle Doctorat enMedecin, Del'ict*n 
Paris, Rignou-c, 1847, w 4ce, atr. 33. 

MROZOWSKI lózef. Zbratnienie, pismo p* 
święcone sprawie polskiej, wydawane itta 
niom Braci zjednoczonych. Wydawcl Ml* 
znwski Józef, Redaktor Ludwik Krulikoaiki 
Pary*, w Księgarni Slawiańskiej Impasie HM 
Collard. druk Mauld« i Itenou, 1848 lotfa 
giej okłndce rok 1847), w Sce, atr. IV i 16* • 

Mśclsławiez Dawid, obacz : Źurawiki ■ 

Msza polska, obacz: Rektor; Rose. 

— i processya żałobna. Warszawa, DiUl 
XX, Missyonarzy. 15 grp. 

— święta, jak odprawiana, bywa w Koic.iel 
Bożym, co znaczy i jak jej powinien iłach 

Sobożny Chrześcianin Katolik. Kiiaieml 
o nabożeństwa z przydatkiem potn^H 
iicellitw i świętych pieśni w i .■ 
używanych, z dodatkiem sposobu ilutmu i 
Mszy. Warszawa, M. GJucksberg, 1863, *DI 
. str. 156 i 4 spisu. 

' — świata i Nowenna na cześć Piasluua Jefl 
I snwego Oblubieńca N. Panny Maryi św. J'J"i 
oraz nabożeństwo i odpusty dla wszyilW 
którzy sic wpisali iub wpisBĆ pragua do Bn 
ctwa Józefa świętego. Przez autora K*HjH 
Szkaplerznej. Lwów , w drukarni Z*(M 
narodów. Imienia Ossolińskich, 1864, w I3< 
str. II i 134, a obrazkiem. 2 zip. 

— dla kościołów wiejskich do śpiewu *« 
sie Wielkiego Postu. Warssawa, druk InUj 
tutu głuchoniemych i ociemniałych. Iffl 

— z objaśnieniem ubioru kapłańskiego i 
Mszy św. używanego. Warszawa, Czerwina* 
i Spółka, 1872. 5 kop. 

— w obrzędach wyjaśniona, obaes : Siłw 
ksiądz (1841-61). 

— święta. Książeczka dla nabożnych zmoól 
f.wami, zawierajęca modlitwy poranne, *łl 
czorne, do Spowiedzi i Kommunii iw., roto 
Litanie i t. p. Lwów, Piller, 1828. Oprewi 
20 kr. 

— po łacinie i po polsku, jak ja, Kipi* 
przy ołtarzu odprawia. Bochnia, Pisob, JSeU 
w 8ce. 12 grp. 

— Toż. Bochnia, druk i nakład W. PuW 
1863, w I2ce. 8 grp. 

— Ofiara Ciała i Krwi Pańskiej. PieM 
i hymny na każda część Mszy Św., * dodj 
nicni potrzebnych objaśnień o zneezentn MJ MSZALIK - MUCHLIŃSKI. 270 świętszój Ofiary. Wilno, w Komisie u Zawadz- 
kiego, 1850, w 16ce, ttr. XVII i 98. 8 złp. 

10 gr. 

— Św., w ozarie Wielkanocnym. Kraków, 
druk Czara, 1864, w 8ce, str. 4. + 

— Obacz : Benedykt XIV. (Obrządki) ; Bro- 
dzińtki K. (Pieśni); Cochen (1851); Dąbrów- 
iki 0. (Wykład, 1850); Galara (1858); Góral- 
iki 8. (Służenie) ; Janiszewski L (1843); Liguori 
(1862); Obraz (1860) ; Otewski H. (1869); Pin* 
met; Porządek; 8cłimidt X. (Wyjaśnienie, 1841 
-61); 8to*eb; Usługa (1860). 

HszaHk polski. Książka do nabożeństwa dla 
Chrześcian Katolików. Wydanie nowe. Miko- 
łów, T. Nowacki, 1871, w 16ce, str. 504. 

— polski, zawierający w sobie: Modlitwy 
poranne, wieczorne, do Spowiedzi i Kommu- 
nii, tudzież Msze i Nieszpory na wszystkie 
Niedziele i Uroczystości Chrystusa Pana, naj- 
świętszej Panny, Świętych Pańskich i przy- 
godne, oraz Nabożeństwo na Wielki Tydzień, 
x dodaniem pieśni nabożnych, w Kościele 
rzymtko - katolickim najczęściej używanych. 
Warszawa, druk XX. Missyonarzy , 1858, 
w 12ce, str. XII i 864. 10 złp. 

Mszał współ-kapłański. Częstochowa, 1848. 

— Obacz :*Keeaamens Marcin. 

— najdawniejszy krakowski, obacz: Wielo* 
głowsM Walery (Kalendarz). 

— rsrmski, dla użytku wiernych, obejmu- 
jący całoroczne nabożeństwo poranne. Kra- 
ków, druk L. Paszkowskiego, 1874, w 12ce, 
itr. XXVIII, 1388, Xl i rycina. + 

Mszały, obacz: Bandtkio I. 8. (z roku 1487); 
Miscellaaea Cracoviensia. 

■tek wytępienie, obacz : Hermbstfdt. 

Mueba. Szkice eatyryczno - humorystyczne. 
Zeizytów XI. Warszawa, J. Kaufmann, 1870, 

* 4ce. Zeszyt po 25 kop. 

Metka , pismo humorystyczne. Warszawa, 
Redaktor Zygmunt Wójcicki, 1871. 

Msoka. Tygodnik humorystyczny illustro- 
w *sy. Warszawa, nakład Kaufmann a, 1872, 
w fce, Nrów 52. 3 rub. 60 kop. ; z przesyłką 

* rob. CO kop. ; kwartalnie 1 złr. 25 cent. 
W końcu r. 1874 pismo to przeszło na wła- 

uoicFrysego współwłaściciela drukarni Kury- 
•*» warszawskiego. 

Micha warszasrska. Redaktor i wydawca 
k*. Bzelewski Pnar. Warszawa, d. 1 Lutego 
IM. Nr. 1, w 4ce, kart 2. 

l^ie wyszło więcej, zakazano pismo). 

— Obacz: Janiozewski; Kootrzewski (1868). 
***mmi (Mochasinied, urodź. 571 f 682), 

obacz: "" * _ MUOUROW Paweł (urodź. 1798 f dnia 28 
^dnb 1871). Rękopis Filareta o Samozwan- 
ek \beskrolewie w Rossyi po r. 1610. (Po 
^wj]***). Moskwa, 1887, w 4ce. — 8bornik. Moskwa, w drukarni Uniwer- 
syteckiej, 1836, w 4ce. 2 rub. 80 kop. 

(Jest to zbiór dokumentów do historyi pol- 
skiej i rossyjskiej, od 1898 do 1729. Obej- 
muje 221 dyplomów z Metryki litewskiej). 

— Czast I: Statia Desiderata napeozato-' 
sianaia w sbornikie Muchanowa. Czast II: 
Probawlenie k etoy statie czto zełatelno dla 
Russkoy Istorii. S. Petersburg. 1870. w 8ce. 
str. XII i 150. 

— Autentyczne świadectwa o wzajemnych 
stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską, szcze- 
gólniej za ozasów Samozwańców w Rossyi, 
zebrane i wydane przez Pułkownika Gwar* 

dyi (Obok tekst rossyjski). Także tytuł: 

„Pamiętniki XVI. wieku,* t. j. Świadectwa 
oryginalne, współczesne, o wzajemnych sto* 
sankach Rossyi i Polski, szczegół niój w cza- 
sach Samozwańców. — Pamiatniki XVI. goda, 
podliizczyja swideozelstwa o wzaimnych ot- 
noszeniach Rossyi i Polski preimuszczestwen- 
no wo wremia samozwannicew. Moskwa, 
w drukarni S. Seliwanowskiego, 1884, w 8ce, 
przedmowy 5 kart, str. 278, na welinowym 
papierze, z 8 prz ery sami. 4 rub.; zniż. 12 złp. 
+ + + 

(Właściwie jest to praca Miłkowskiego , 
którą sobie Muohanów przywłaszczył). 

— Toż, z przedrukowanym tytułem, jako 
wydanie drugie. Wrocław, Zygmunt Sohletter, 
1840, w 8ce. 12 złp. + + 

— Szturm Pragi 1792 roku (po rossyjsku), 
z objaśnieniem przez Falconiego (po fran- 
cuzku). Moskwa, 1885, w 4ce. 

— Obacz : Żółkiewski St. 

MUCHLIŃSKI Antoni (urodź. 1808). Chreato- 
matija Osmańska. (Po rossyjsku). Petersburg, 
1857. 

— Chrestomatya turecka mniejsza, wydana 
po turecka, pod tytuł.: „Przydatek do pra- 
wideł języka Osmańskiego. Petersburg, 1858. 

— Izsliedowanie o proizhożdenii i sosto- 
janii Litowskich Tatar. Petersburg , 1857 , 
w 8ce, str. 70. 75 kop. 

— Listy Władysława IV. do Krzysztofa 
Radziwiłła, pisane 1612—1632 roku. Lwów, 
Igieł, 1867, w 8ce, str. 136. (Przedmowę do 
tego zbioru listów napisał Kraszewski J. I.) 
15 sgr. 

— Zarys życia Doktora Emila Kracmana. 
Lipsk, 1868, w 8ce, str. 7. 

— Zarys dziejów Krainy TeinejskieJ (w Dol- 
nym Egipcie). Petersburg, druk B. M. Wolffa, 
1853, w 8ce, str. 25. 

— Zdanie sprawy o Tatarach Litewskich, 
przez jednego z tych Tatarów złożone Suł- 
tanowi Sulejmanowi w roku 1558. Z języka 
tureckiego przełożył, objaśnił i materyałami 
historycznemi uzupełnił A. Muchliński, Pro- 
fessor zwyczajny Literatury tureckiej w Cesar- 
skim S. Petersburgskim Uniwersytecie. Z do- 
łączeniem tekstu tureokiego. (Oddruk Teki 
IW Wileńskiej, 1668). Wilno, 1868, w Be., itr. 
137 i 24 litografowanych te kitu tureckiego. T 
- Źródłoałownik wyrazów, które przeszły 
wprost czy pośrednio do nasiej mowy z iezy. 
kow wschodnich, tudzież mijanych zobopolna 
analogią co do brzmienia lab znaczenia, 
z dołączeniem zbiorku wyrazów, przeniesio- 
nych z Polski do .jeżyka tureckiego. zebrał 
i objaśnił Antoni Wucbliński, Professor zwy- 
czajny Literatury i jeżyków wschodnich w 
Cesarskim S. Petersburskim Uniwersytecie. 
Petersburg, czcionkami ces. Akademii nauk 
1866, w flee, itr. VIII i 158. + + 4 

Muczfcowski Antoni (nrodz. 1807 f 1852) 
obacz: Bartoszewicz J.; Gliszczyński M. ■ Rzy! 
siczewski ; Tripplin L. 

MUCZKOWSKI Jozef (urod*. 1795 t 1868) 
Bractwa Jezuickie i Akademickie w Krako. 
wie. (Odb!tka z Dwutygodnika). Kraków, druk 
Uniwersytetu, 1846, w 8ce, itr. 104. + + * 

— Grammatyka jeżyka polskiego, zebrana 
przez. Poznań, nakład wydawcy, w Kaie- 

?R D i)L : ^ D H unk *i drak w 'H"Itn» Deckeru 
i Spółki, 1825, w 8ce, atr. 229. + 

— Toi, wydanie drugie przerobiono i po- 
mnożone. Kraków, druk Cieszkowskiego, 1 836, 
w 8ce, str. VIII i 328. + + + 

— Toi, wydanie trzecie przerobione i po- I 

— Toz, wydania IV. przerobiono. Petera- 
burg, nakład i druk Wolffa, 1860 
atr. 299 i VII. + *. + ' -Mieszkania i postępowania uetnio»bi, 
kowskieh » wiekach dawoiej.zych. Kntt*, 
i. Czech, 1842, w 8co, str. VI i 156. 6 its 
20 gr. + + -r 

,*7~. °^ ron *„ Krakowa przeriw Siwtii-a 
1655 roku. Us( e p hisłom 
(Oddruk z Dodalku do C 
ków. nakład J. Wild ta, 1; 
20 kr. + rc bo pi im ów 

i858 r), Kr* 
w Set, itr. U Paulus dc Prłfi 

iiiscriptum libnzt, 
BibliotecłPst - Mała Grammatyka jeżyka polskiego. Kra- 
3 zT U + ' l849, " 8cB * ,tr Vl " ' 216 ' 

- Mała Gramatyka jeżyka polskiego. Wyda- 
?!f n ,°™ e . 9te «otypowe. Petersburg, nakład 
. druk B. M. Wolffa, 1860, w 8ce, atr X i 218 

«,~nS ł? i n ł ,yl ? T?** 6 " 1 Jeżyka polskie- 
go Oddział I. Kraków, druk Uniwersytetu, 
1843, w 8ce, atr. IV i 76. 2 alp. * 

w ~S 6 Gramin . tttyka polska - Warstwa, 1866, 

- Grammatyka polska praktyczna dla Szkół 

narodowych, według J. Muczkowskiego i in 
nych, którzy niektóre szczegóły grammaty. 
czne jasno wyłożyli, napisana przez J. I. Szc/e- 
pańskiego Prof. publicznego. (Plagiat a Muoz- 
kowsbegol. Lwów. Winiarz, 1850, 
atr. 232. 3 złp. 6 gr. + 

— O Janach LeopolilacŁ w XVI. wieku 
fffK^ 'Bibliach Szarfenbergerowskich 
(Oddruk z Dwutygodnika literackiego). Kra 
kow, druk Uniwersytetu, 1845, w V- 

M D * ,e . k8 P llce , JaKie " ońBkio w Batedrze 
krakowsk.ej, op.sał. ... (Odbitka w 120 egzem 
pl.rncfa z Kocrcka Towarzystwa nsuiLw ,. 
Kraków, cic-junk-au Czasu, 1869, w 8ce, str 
78, t 4 rycinami, ♦ + t - Pauli Paulirini i 

vocitati, rigtnti artium 

cujus oodei membranaeens i 

versitatia Jagellonicae Cracoriae a**ei 

Iwardoyio »ulgo tribuilur, descripsit tiU» 

auctoria adjeoit acceasit tabula i toni 

>a. Cracoviae, 1835, w 8ce, str. 64 J tsj. 

Powieści z Starego i Nowego Ttfkt- 
raentu, według Wulgaty tłómsczenia WojtŁ 
z pytaniami, do każdej powieści itósooMsi 
naukami i zdaniami biblijoemi, d!a nłyfks 
1 t J"Sr k J, ch ', wl0 J«kich. Części II, Posili, 
9M ■ ™- M ? ch "»'<l'. '820, w 8ce, str.IJ 
i 251 i 222, rycin 2. 6 złp. + 

I „.w ^ 0ł ' ^ d ? n i° dru sTie przerobione. Potas*, 
nakładem , gikami Deckera, 18SI. «* 
str. 3io i | rycina, -t 

-■ Rekopisma Marcina Radymińskiogo do 
dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego odno- 
szące aie, opisał, niektóre sprostowania, WdtM 
w.adomoBc, bil.liograficzno.hi.toryczne przy- 
szył. Kraków J. Czech. 1840, ■;;:; : ; liedzioryt. 6 złp. -, 

— Statuta neo non liber promotioo 
. losophorura Ord.nia in UniyersiUUi 
I runi Jagellonica, ab snno 1402 ad arnii 
I 1649 edidit .. Kraków, nakład Tow.rzyTw 

?; ^ Uk r e ^vf rUk Dui "e"ytetu, 1849, wflM, 
str. 20, CCXL i 662. i; 7 .ł r . , 

- Rozmaitości historyczne i bibliograf- 
cznę, oapisał Prof. i Bibliot. Uniwersytets 
Jagiell, (Osobne odbicie z Dwutygodnika lite- 

r£'t\t°'i X k """'"'""■ ■•* 

(Obejmuje: O przysłowiu: Siedzi, jak U 
mamiMkiem kazaniu; Józef K. N. BogucioM; 
i*zku filantropijnym w Krakowie; Ber- 
z Lublina; Początek biczowania ii) 
sce; Wal. Ruczborski; Bractwa Jen- 

WenbV^ki c h B , OPOliUChi ° BibHi * 

iasJiS,:js. ze,, » t,Łiin - K " w *- 

— Zeszyt II. obejmuje : Wiadomość o ręko- 

.solach Hietoryi Długosz, jeg Bufa* 
^rutenoruni, tudzież Insignia eeu Ctenodił 
Regni Poloniae. Kraków, 1860. w Sce, str. 
160, i 17 tablic. 8 złp, + 
Zeszyt III : Wiadomości o zaloteiua 
Uoiwersytetu , Kollegium Włsdyslaw.ko- 
Nowodworskiego w Krakowie, napiwl .. 
Dodana wspominka o Mateuszu z Krakowa MOCKE - MtJLLER. 181 Krsków, Cseek, 1861, w *ce, str. tM. 5 rfp. 
+ + + 

— Wiadomość o założenia Uniwersytetu 
krakowskiego. Kraków, druk Uniwersytetu, 
J849, w 8ce, ttr. 103. 

— Wiadomoio o Władysławsko-Nowodwor- 
akiem Kollegium czyli dsisiejszem Liceum 
•w. Anny w Krakowie. Kraków, druk Uni- 
wersyteto, 1849, w 8ce, str. 52. -f 

— Pierwsze zasady języka łacińskiego, 

wydal . (Przerobił Ottona Schulza). Kraków, 

czcionkami Józefa Czecha, 1832, w 8ce, kart 
2, ttr. 182. + 

— Zbiór odcisków drseworytów w różnych 
dziełach polskich w XVIym i XVII. wieko 
odbitych, a. teraz w Bibliotece Uniwersytetu 
Jagiellońskiego zachowanych. (Tekst po pol- 
ska i po francusku). Kraków, nakład Muos- 
kowskiego, 1849, fol., str. 9, razem całego 
dzieła 171 ark., odbić drzeworytowych 2816. 
100 złp. + 

(Z całego nakłada wyratowano w cc ssie 
pożaru miasta 150 egzemplarzy). x 

— Żywot św. Wojciecha Arcybiskupa i 
Męczennika, z uwagami nad podaniem Cze- 
chow, jakoby zwłoki jego w Pradze spoczy- 
wały. Napisał X. Piotr Pękalski. Kraków, 
autor, D. E Friedlein, 1858, w 8ce, str. 188, 
z 2 rycinami. 8 złp. + 

(Całe dzieło napisał Józef Muozkowski na 
syczenie Kapituły Poznańskiej , wyręczając 
Pękalskiego za przyobiecanym, ale nie dopeł- 
nionćra wynagrodzeniem). 

— Obacz: Aarełłu* 8extns Yietor; Długosz; 
Dwutygodnik (1845) ; Indeft praelectionum ; Mic- 
kiewfe* A.; Starzyński 8ęp; Wfoarzyeki K. 
(Literatura czeska, 1834); Załuski J. (Biblio- 
teka poet.). 

MOCKE E. Walenty Duval czyli Jak osią- 
gnfó szczęście własnemi silami. Przekład 
z niemieckiego Br. Leśniewskiej. Warszawa, 
nakład i drak 8. Orgelbranda, 1859, w 8ce, 
str. 184. 4 złp. 

■068E Teodor (urodź. 1806 f 1861). Afraja, 
romans z niemieckiego. Przekład Gustawa 
Czernickiego. Tom I. i II. Zeszyt 1 — VII. 
Kraków, nakład J. Wildta, druk Czasu, 1858, 
w 8ce, str. 752. 

(Czytelni domowej 8erya druga). 

Mltosswam Ludwika (pseudonym), obacz: 
Mssdt war.. 

MJEHLFELD iolius. Unwsdbnt Zwei Zeit- 
geschichten. (Finis Poloniae). Leipzig, 1864, 
w 8ce. 

OUELMAUSEN Joseph Johaan Costenoble. De 
asthmete thymico intantum. Dissertatio inau- 

ffuralis medica etc., anctor Varsovianns. 

Łipsia, 1837, w 8ce, str. 32. 

MUELLER. Das Bdschen, oder Die sonder- 
bare Erboebaft. £ine wahre Geschichte, wel- 
che sieli vor der 8chlacht boi Jena zugetra- gea hat. Wartohau, Druok und Verlog von 

A. Liefeldt, 1868, w 8ce, str. 27. 

MOLLER. V AUemand et le Polonais. Bru- 
xelles, 1855. 

MUELLER A. Jak powstały pierwsze istoty 
organiczne i jak z nich następnie wytwarzały 
się gatunki. Warszawa, nakład Spółki Wyda- 
wnictwa Warszawskiego, 1875. 15 kop. 

MUELLER Bertholdus (Posnaniensis, urodź. 
1847). Yindiciae Plutarcheae. Dissertatio inau- 
guralis philologica. Vratislaviae, typ. Grass, 
1869, w 8ce, str. II i 27. + 

MOLLER E. H. (Dr.). Pomoc, jak? w nagłych 
przypadkach nieśó winni aż do przybycia 
lekarza cyrulicy, policyanoi, gminni urzę- 
dnicy i w ogóle ci wszyscy, których powo- 
łanie lub uczucie ludzkości zniewala do rato- 
wania nieszczęśliwych w pierw szej zaraz chwili. 
Na język polski przełoży/ Dr. Matecki z Pozna- 
nia. Poznań, L. Merzbach, 1865. Jeden wielki 
arkusz z 5 drzeworytami 7 1 /, sgr. 

— Toż, z polecenia rządowego napisał, 
a na język polski przełożył Dr. Matecki 
z Poznania. Wydanie drugie. Poznań, L. 
Merzbach, 1869, w 12ce, str. 20, z drzewo- 
rytami w tekście. 7'/, sgr. 

MOLLER Eugeniusz. Młodość sławnych ludzi, 
tłómaczył Jan Chęciński. Warszawa, 1878, 
w 8ce, str. 336 w oprawie.. 1 rub. 20 kop. 

MOLLER Frani. Mittheilungen fiber eine 
Reise nach Grodno in den Białowesoher* 
Wald und uber die Auerochsen. Wien, 1869, 
w 8ce. 

. Mflłler H., obacz : Meller. 

MOLLER J. Fizvka w streszczeniu opowie- 
dziana, spolszczył St. Kram 8z tyk. Warszawa, 
nakład M. Orgelbranda, w drukarni Brocb- 
mana w Lipsku, 1872, w 8ce, str. 48> z atla- 
sem obejmującym 10 tablic, z 455 figurami. 
1 rub. ; w płótnie angielskiem 1 rub. 40 kop. 

— Zasady Krystalografii, Dra Prof. Fizyki 

i Technologii Uniwersytetu Freiburskiego 
w Breisgau. Przełożył i przypisami powięk- 
szył Mikołaj Ludwik Brunner, Student Ces. 
Król. Warszaws. Medyk. Chirurg. Akadem. 
Warszawa, Rafalski, 1858, w 8oe, str. 44, z 4 
tablicami zawierając emi 113 figur. 4 złp. 
15 gr. + + + 

HOLLER J. A. Oesetze und Anordnungea 
fur Mitglieder des k. stadt Theaters in Lem- 
berg, unter der Leitung J. A. Muller. Lem- 
berg, 1825, w 4ce. 

MOLLER Johaon. Elementarz niemiecko-pol- 
ski i polsko -niemiecki .Brodnica, 1829. 26 cent. 

— Polnisch-deutsche Spraehlehre in geord- 
neten Denk- Sprech- und 8chreibubungen 
fur Yolksscbulen zunachst in Westpreussen. 
Eine Einleitung fur Lehrer, polnisch spre- 
chende Kinder, naturgemass sur Kenntniss 
des Deutechen su fuhren. I, Lehrgang. Fur IBS MtfLLER- MCncHHEIMER die Elementarkłasie. Grandom, Berlin, 16M, 
w 8ce. >'/,, Ul. 

HALLER lohann. Dziejów powszechnych 
Ksiąg XXIV., z życiorysem i przypisami tłó- 
macza (Lacha Szyrmy). Zapowiedziano druk 
u Gliickaberga w Warszawie 1822 r., lecz nie 
wyszło). 

MOLLER F. C. loannea (Radco regencyjny 
w Bydgoszczy). Polouis. eina lirische Dichlung 
in 3 Gesangen, von Johann Fr. Glfick. Leip- 
ii(f, 1832, w 8ce, itr. 24. 

— Fiir Polen und Freiheil. Hugeu Krug 
und die an die Gewalt Yerkauften. In Brii- 
1'en an Rerrn Professor Krug in Leipzig, 

von Redaclcur des „Pallas." Altenburg, 

Hoff-Buch-Drurkerei, 1832, w 8oe, str. 36. 

— Obaos: Mauritius Anion iJocLmus). 
MUller I., Kossowski Jozef i Gajewski Stani- 
sław Leon. Kopia Dziennika, obaw; Miller I. 

MOLLER Joaepn. AltraaaiM)ł>« Goacbichte 
nach Neslor mit Riiuksielil mil' Schlózors Rus 
eische Annalen. Berlin, 1842, w 12ce, atr. 
28*. + + + 

MUELLER K. L. H. Lndu.ky und Florbku. 
Eine polnisehu Fainiliengesebichte. Aus dem 
Franzosisuhen vod K. Muller. Laipzig, bei 
Tauchnitz, 1802, w 8ce, mil Kupfern. 4 tal. 

MUELLER Kajetan. Satze aua allen Zwei- 
een der Rechts- und Etaatawissenschaften, 
Krakau, UnWersilats - Buclidruckerei, 1863, 
w 8ce, atr. 7. + 

MOLLER Karol Ernesl Chrystyan (Radca 
Dworu Króla polskiego, Nadleśny w Wilnie, 
w Guberuii Wileńskiej, t 1813 <".). Wunsche 
aines Palrioten und Christon zor Auarottung 
des Strasaenbettebis und zur Befórderung der 
Industrie u. a. w. T durch Errichtuug eines 
allgemeineu Arbeitsnrmpnbauses in Lithauen 
und Kurlaud. In Worte gefasut von..... Loip- 
eig, 1802, w 8ce, atr. 4Q. 

MULLER Karol (Dr., urftdz. 1818). Świat 
roślinny. Dziele p^wi^i^Nu milośnikoin przy- 
rody, spolszczjl flijipoHi Witowski. Tom I. 
Przygotowanie do podróży. Kraków, Wyda- 
wnictwo dziel tanich i pożytecznych, druk 
Czasu, 1867, w 8ce, atr. VIII, 330 i 240, 200 
drzeworytów w tekście, a 4 osobne, według 
rysunków H. Lentmana i L. Hoffmanna. 4 zlr. ; 
zniż. na 3 ztr. + + + 

MULLER Leopold (z Warszawy). Practical 
and theoretical grammar of the german Lfln- 
guague for the use ofschools by Leop. Mul- 
ler Master of modern Languages in the 
madras College St. AndrewB. Edinburg, Oli- 
ver et Boyd Tweeddale Court. London, Simp- 
kin; Leipzig, Tenbner, 1858, w 8ce, str. 410 
i 1 karta wzoru pisma. 5 sziliogów. 

MUELLER Ludwig. Satze aua den Rechts. 
nnd Staatawissenscliaften. Krakau, Cniversi- 
tata-Buohdruckerei, 1861, w 8ce, str. 7. - MOLLER Ludwik (ksiądz). Kazania m na- 
dzielę i święta, popularnie i obrstowo op»- 
wiadane ludowi. Tom I. i II- Gniezno, J. B. 
Lange. 1864-68, w 8ce; Tom I, *lr. 277; 
Tom II, str. 281. Tom 25 sgr. 

MOLLER Maksymilian (urodź. 1823). OdctjtJ 
o umiejetnoici języka roiane w Londysis 
r 1861, podał w streszczeniu K I 
(Odbitka z Biblioteki warszaw-i 
azawa, autor, druk Gazety polskiej, IBM] 
w 8ce, str. 96. + t + 

- Religia jako przedmiot umtejcUioie: 

Eorówuawozej. Wykłady , tlómaczyl Adol 
lygasifiski. Kraków, autor, druk Cza.il), 187) 
w 8ce. atr. 129. 1 zlr. 20 cent. + 

- Umiejętność języka Prseklad \Ómmt 
I)v),'asiuskipgo. (Wydawnictwo Dra Ludwib 
Gumplowicza, Biblioteka Krakowska). Tomói 
II. Kraków, druk Kraju, 1874. w 8ce ; T*01 1 
atr. 870; Tom II, itr -, 

Muellar Maurycy (pseiidonym] 
mus D. 

MUELLER Stanisław (urodź 1 
Słownik nowy froucuzko -polski, pun aioaaaj 
ubiorom wyrazów uaukowych i technkŁąjsai 
Tomów II., 1826-28, w 8ce. 13 z(p. 10 fi 

- Słownik polsko rossyjski, wedle układ 
Słownika Lindego i Akademii St. Peterabu 
ukiej. Tomów III. Wilno. Zawadzki, 1838- 
1830, w 8ce; Totu I: A-O, str. XVI t CU 
Tom II. P— S, str. 514; Tom 111: T-Z, ;'- 
60i. 36 złp. ; u Józefa Czecha zniż. 24 zip. 

- Toż, drugie wydanie. Tomów III. Wilai 
R. Daien, 1841, w 8ce. 36 złp. 

- Toż. Wilno, 1864. 5 rob. 

- "in--. Jakubowicz Antoni. 

Muller Wawrzyniec, obacz: Miler (Pamij 
tniki). 4 

Mueller Wilchelm, nbacz: Draeuler. 

MUELLER Wilibald Satze aus den Rechfc 
und Slaatswiasenschaften etc. Krakau, L'a 
versitats-Buchdruckerei, 1861, w Ck-e, str. 8. 

MUELLEROWA Elłbieta. Don Kiszol dl 
dzieci czyli Najciekawsze przygody Don Kim 
la i Sansza, poprzedzone wstępem kie tor] 
cznym o pocz^iku rycerstwa, orBz rycerskie 
roinausów, a zakończone sensem moralny! 
po polsku i po frnncuzku. Warszawa, Men 
bach, druk Jaworskiego, 1855, w Jt-e, str. Xi 
i 106. 9 złp. 

- Tok, wydanie drugie. Warszawa, J8ł 
w 8ce, str. XII i 105. 1 rob. 

Mllllner Amadeusz Gotfryd Adolf (urodm. 171 
t 29 Lutego 1829). Przekład, obacz . Siarrc 
ski St. 

Muench, obacz: Bellinghausen. 

MONCHHEIMER Adam [ot. 1830). Pamfili 
z d. U Października 1861 r. Salve Reyin. 
śpiew żałobny wykonany w kościele iw. Jat 
w Warszawie, w czasie żałobnego nabołei f MttNCHHAUSEN - M0LLOIS. 18* •twa, u dossę s. p. X. Antoniego Melchiora 
Fijałkowskiego Arcybiskupa, Metropolity War- 
szawskiego. Warszawa, A. Dzwonkowski i 
Spółka, w 4ce, etr. 8. 8 złp. 15 sgr. 

— Pieśń góralska, z towarzyszeniem for- 
tepianu. Warszawa, nakład i litografia A. 
Dzwonkowskiego i Spółki, w 4ce, atr. 7. 
2 złp. 10 gr. 

— Obao* : Chęciński (Otto Łucznik) ; Woj- 
ctecn św. 

MOncbhausen Hieronim Karol Fryderyk (baron, 
urodź. 1720 f 1797), obacz : Albert P. ; Mynch- 
■sjseo. 

UDUCHÓW v. Kartę des Grossberzogthumes 
Posen, in phisischer, topograpbischer and 
adminiartratfrer Terwaltung, wie aach in mili- 
ttrischer, religióser nnd commerzieller Bezie- 
han*. 2?ach den besten Qaellen bearbeitet 
II. Blatter. 1 Ul. 

— Kartę det Grossherzogthaines Posen, in 
physischer, topograpbischer nnd administra- 
tor YerwaJtong, wie aach in militarischer, 
religióser and commerzieller Besiehang. Nach 
den besten Qnellen bearbeitet II. Blatter. 
1 tal 15 agr. — Beide Blatter zu einer Kartę 
rereinigt, aof Łeinwand aufgezogen nnd im 
Fntteral, 2 tal. — Regiernngsbezirk Posen, 
1 taL — Regierongsbezirk Bromberg. Posen, 
1849, 25 sgr. 

mtoWCH H. W. Polska frihetskampen 1868. 
Oefrersigt af de Polska Kriegsfaandelserna 
jemte en historisk inledning om Polens del- 
ning. 8tockholm, 1868, w 12ce, str. 280. 

MONNICH Wilhelm Jeny (t w Grudniu 1829). 
Geschichte der polnisohen Literatur. Tomów 
/I. Warszawa, 1828, w 8ce; Tom I, str. 150. 

— Geschichte der polnisohen Poesie nnd 

Beredsamkeit, Ton (Z dzieła Eichhorna: 

Geschichte der Knnste). Gottingen, 1828, 
w 8ce, str. od 1857 do 2014. 

— De poesi persica. (Dedykacya O. Wodzie* 
kiemo, Prezesowi 8enato. Z Bocznika Towa- 
rzystwa naukowego krakowskiego. Tom X., 
1825 r.) Cracoyiae, apod Grabosciom, 1824, 
w 8ce, atr. od 85—84. 

*7 M. Tollii Giceronis libri de Republice. 
Nbtitia codioie 8armatici facta illustrati, quan- 
tumejoe fieri potnit restitnti. (Dowodzi, ze 
Goshcki w „De optirao 8enatore a okradł 
Cycerona). Gettynga, 1825, w 8ce. 1 tal. 
10 sgr. 

~ O poezyi Perskiej rozprawa Dra nie- 
gdyś w Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra- 
kowie, daii w ces. Uniwersytecie Wileńskim, 
Literatury etarożytnei i języków wschodnich 
Professors. Przełożył z języka łacińskiego 
AIcł Groza. Wilno, nakład i drak A. Mar- 
cinowakiego, 1829, w 8ce, str. 40. 2 zip. + 

— Uiber di* Krakaaer Unrrersitat and die 
wichtjjgBten Lehranstalten in Polen. (Z pisma: 
: ArchiT for Philologie nnd Pedagogik,* 1824). 
Hełmstadt, 18*4, w 8ce. — Obacz: Cicero; Lipiński Józef; Rufus 
8extus. 

M0N8TERFELO Franz Brocbtrupp. Empfin- 
dangen am Tage der far Europa wohltnati- 
gen and erwunschten Friedens-Feier. Lem- 
berg, Piller, 1814, fol., 1 ark. 

MOntz, obacz: Dziekonski T. 

MONZ Jan Filip Chrystyan. Nowo wykryty 
sposób wypalania wódki z jęczmienia niesło- 
dowanego, na najpewniejszych doświadcze- 
niach, z dodaniem niektórych w gorzelnictwie 
świeżo poczynionych spostrzeżeń i co do 
innych gatunków zboża, przez..... w niemiec- 
kim języku napisany, a z drugiego poprawio- 
nego i powiększonego wydania na polski prze- 
łożony. Warszawa, A. Brzezina et Comp. , 
1828, w 8ce, str. VIII i 32. 2 złp. 

— O rozumowanej uprawie chmielu. Wolny 
przekład z niemieckiego przez J. N. Kurow- 
skiego), z dodaniem krótkiej nauki dla piwo- 
warów względem obchodzenia się z chmie- 
lem i wiadomości o niektórych roślinach 
zastąpić go mogących, z ryciną rzecz obja- 
śniająca,. Warszawa, nakładem Brzeziny, 1829, 
w 12ce, str. 72 i XIII. 2 złp. 15 gr. + 

MOntz Mayer, obacz: Minz; Pawlikowski Kon- 
stanty. 

MONTZELBURG Adolf. Mazeppa. Romans po 
niemiecku, r. 1861. 

MUJSZEL (MUYSCHEL) Henryk (Obywatel 
Powiatu Trockiego w Moknianach, ur. około 
1808 r.). Wandina, fantazya przez Henryka 
z Obsyngi. Wilno, autor, druk Marcinow- 
skiego, 1858, w 12ce, str. 199, a 8 rycin. + 

MUJSZEL (MUY8CHEL) Karol Gustaw (z Ryn, 
urodź. 1800 f 1848). Dissertatio inauguralis 
medica yeterinaria, Synonimiam myologicam 
eąuini generis ezfaibens , quam ad gradum 
Dris Medicinae obtinendum publico judioio 

submittit Liyonus Medicinae Magister. 

Wilno, druk Dworca, 1829, w 8ce, str. 71. + 

— De Medicinae et Veterinariae intra illud 
temporis spatium, quod ab anno 1825 ad 
annum 1886 effluxit conditione et ineremen- 
tis. (Collect. Medio. Chirurg. Vol.) Wilno, 
1888, w 8ce. 

— Obacz: Abicht K.; Ostrowski E. 

MUKLANOWICZ Henryk. Trójkontowanie dni- 
iego rzędu. Warszawa, Natanson, druk J. 
"nora, 1852, w 8ce, str. 157, z 2 tabl. rycin, 
9 zip.; zniż. 67 ł / a kop. + 

Mularze wolni, obacz: Massoola. 

Mularze, obacz: Hirszel W. (Przewodnik); 
Podanie (1848). 

MOller Elżbieta. Don Kiszot, obacz : Muelle* 
rowa. 

MULL0I8 Izydor (ksiądz). Głos miłosierdzia 
do dziatek czyli Nauki Kapłana prowadzące 
dzieci do wykonania dobrych uczynków przea 

Przekład z francuzkiego. Warszawa, G. 

Sennewald, 1854, w 8ce, str. 65. 5 złp. + «?, M MULLOT - MUNDT. — Ojciec sWi^ly l litym. >upia«J po Irau- 

cneku kniadz Kapelan Cesarza Francuzów, 

przetlómaczyi na język polski kłiadz M.N(owo- 
dworski?! Warszawa, nakład Celaa Lewic- 
kiego. 1861, w 12ce, str. 67, ?. drzeworytem 
Ojca świętego. 25 kop. 

— Poradnik chrześciańskiego miłosierdzia. 
Przełożył na jeżyk polski według dwudziestej 
edycyi Ludwik Miłkowski. Poznań, Żupański, 
1859. 20 sgr.; na papierze welinow. 1 tal. 

MULLOT Henryk de la LOSERE. La Pologne 
derniere insurrection, dernier Soupir. Paris, 
1647, w 8oe, >tr. 15, 

MULOCH Miss Dinach Maria (urodź. 1326). 
John Kalifa*, powieść w II. Tomach. Prze- 
kład. Warszawa, 186,. 

— Pani i służąca, powieść z angielskiego 
autorki John Halifax. Warszawa, 1869, w 8ce, 
sir. 52B. 1 tal. 5 sgr. 

— Synowa Pastora Garlanda. Z angiel- 
•kiego autorki „Johna Halifaia." Warszawa, 
druk i. Ungra, 1869, w 8oe, str. 153. (Doda- 
wana arkuszami do Tygodnika ilustrowa- 
nego). 29 sgr, 

Mulsfci L, ohacz: Buchner L. 

Mullan dzieje, obaez: Kogalnicean (10M); 
Kurkowski (Wspomnienia, ikWi ; Waśniewskl 
A. (ksiądz); Wolski K. (Rumunia). 

MUL20FF Andrzej (ksiądz, uroda. 1777 f 
1865). Kazania nu wszystkie Święta, które 
pospolicie Kościół katolicki uroczyście, mia- 
nowicie w A/ofaidyakonacio Kamieńskim (?) 
Arohidyacez.yiGoi '/uicnskiei obchodzi, % przy- 
datkiem niektórych innych świąt, przez 

Poznań, 1800, w 8ee. fi złp. 

MULKOWSKI Adolf I Bibliotekarz, nrodc. 1812 
t 27 Lipca 1867). Der Freistadt Krakau. 
(W K. T. V. Hoffmann, Europa, Tom VIII.) 
Obaca: M Oraczewski. 

— Przegląd Literatury greckiej. (W Pro- 
gramie Liceum św. Anny, r. r. 1842/3). 

— Przegląd Literatury rzymskiej. Tamże, 
1660. 

— De vita et seriplis Georgii Libaui Ligui- 
censia, pritni ordinarii in Academia Cracov. 

et in pol. graecae liuguao 1'rof., scripsit 

Phil. Dr. Praomiasa ttuut nonuulla de liuguae 
graecae in Polonia studio. Kraków, druk Aka- 
deraioki, 1836, w 8ce, str. 41. •» -i +- 

— Ob. Alberlra ndy ; Kadłubek. Otwinowski. 
MULKOWSKI Erazm i GĄSI0R0WSKI Wilhelm 

(Redaktorowic). Kuch Literatury polskiej w r. 
1862. frazyt I. i II. Kraków, nakład i druk 
Wywiał ko wa kiego, 13G2, w 8ce, str. 102. - ' 

MULKOWSKI Stefan. Kufstem, wiezienie (ta- 
nu i dola Polaków w nim osadzonych, przez ' 
więźnia skreślona. Poznań, druk N. Kamień- | 
ikiego, 1849, w 8ce, str. 77. 3 złp. + 

— Słów kilka do polskich rękodzielników : 
w Krakowie, z powodu lista do nich wyda- \ 1849, w 8ce, str. 22. 15 grp. 

Munch Piotr Andrzej (urodę. 1803 t 1W3 
obaczr Maciejowski Wal. 

MUNDE Karol (nauczyciel przy Sakole gian 
w Freibergu). Dokładne opisanie Zakład 
wodnego w Grefenbergu i me:. 
Pryśnica wraz ze sposobem gruntownym leci! 
uia przeszło 70 nadzwyczajnych chorób, Jsl 
to: slawołomuości, romatyimu, eytilia, hem 
roidów, hypokoodryi, febry, zapaleń, choler; 
influencyi i wielu innych chorób «M 
i chronicznych, a to wedle metody Gretei 
bergskjąj, przez używanie ziinu. 
Poradnik dla wpzyetkieh, którzy albo' do. Gn 
fenbergu jechać, albo kuracją w domu od*b; 
wać zechcą. (Z niemieckiego). Kraków, Aa 
J. Czecha, 1888, w 8ca, Btr. 222. + 

— Toż, wydanie wtóre, powiększane owi 
gami nad tymże Zakładem i kuracy% linu 
wodą, Kraków, druk J. Czecha, 1839. w fil 
sir. XIX i 192. * 

— Toż, wydanie trzecie. Kraków, J. Czoc 
1845, w lii,-,., str. XV i 173, z portnM 
5 zip. + + + 

— Obacz: Sauyan. 

MUNDT Teodor (ur. 1303 f 1361) Gesolush 
der Literatur dt:r Gagenwarl. Yorlowiag 
ii ber deutsclie, franzósiache. eugliscbe, tf 
uischo, italieniscbe, schwedische, danisel 
liulliiudiwhe, nnilirisclie, rupsi-cli 
hóhmische u ud ungarieclie Literatnr « 
Jibre 1769 bis zur ucuestuu Zeit. Zw«iu m 
bearbeitule AuHagc. Leipzig, Vnigt 191 
w 8ce, str. XIV i 897. 2 tal 15 agr. 

— Volkerschau aul Keiscn. budfmiutoM 
1'olen, Salnrvólker, Stuttgart, 1840. w & 
str. 359. . +■ 

MUN0T Klara z MULLERÓW, łona Te o* 
MUNDTA (pseudonim Millbachowa. t 2G Wn 
suie 1873 r.). Baron Kolbielski, powiat) 
historyczna. (<> Ibitka zo Strzechy). t,mb 
nakład F. II. Richtera, w drnkarni naród 
wej K. ,M H nieckiego, 1872, w 8ee, B !r I: 
z 18 illustracyumi (w 6tl0 egzem p 1. i. I : 
50 cent. 

— Hianka Maliginri. Powiastka histor-yrai 
z niemieckiego. Lwów, Richter. I87S, w & 
str. 87, z drzeworytami. 1 ?łr J 

— Johann Golrkowsky (Romaus, z. cx*«< 
Fryderyka II.) III. Bando. Berlin, 1850. 

— Graf Beniowski. llUtorischer Roma ci 
IV. Bandeu, von L. M. Jena und I,*inai 
1S06. 

— Hrabe z Henovskycli. Histoi 

Zćestil p'rant, 31av. Stópauok. Jedinn opl 
vene rydani ćoskó ■ mnohymi obrali i V ('ra- 
Bensinger, 1865, w 8oe. 

— Hraiić Benovsky. Uistoricky rosiin. Tł- 
rozmnożone Yydani, Praga, Beminpfr. i(. MUNGO-PAEK — MUBOWIANKA. 186 — Morio BenoYtkt* Historick^ roman. Prc- 
loiila Marina Bobnla. Peszt, nakład tłóma- 
ett, 1870. 3 sir. 60 cent. 

MUH60 PARK (urodź. 1771 f 1806). Podróż 
do wewnętrznej Afryki, w latach 1795 do 97. 
Warszawa, 1806, w 12ce. 2 alp. 

— Podróż w głąb Afryki w r. 1795 do 96 
i do 97. Wrocław, 1807, w 12ce, z obrazk. 

— Podróże Przekład O. Czernickiego. 

Kraków, J. Wildt, 1858, w 8ce, str. 210. 12 
zip. f 

(Wyazły tylko dwa Zeszyty. Stanowią 
ostatnie Zeszyty IX. i X. Czytelni wydawanej 
przez Wildta). 

— Obacz: Stecer. 

MUMC M. Nauka jeżyka polskiego dla Szkół 

ludowych, ułożona przez nauczyciela we 

Lwowie. Drugie wydanie zupełnie przero- 
bione i uzupełnione. — Der Unterricht in 
der polniachen Sprache fur Tolksschu^en , 

Yerfaset Ton Lehrer zu Lemberg. Zweite 

ganz amgearbeitete and ▼eryolUt&ndigte Auf- 
lege. Lemberg, i a Yerlage des Yerfassers, 
Druck des Ossolińskich en Instituts, 1871, 
w 8ce, karta 1, str. VI, 165 i III. 70 cent. 

— Toz. Uchwałą Wysokiej Rady szkolnej 
krajowej z dnia 25 Października 1871 do L. 
6578, dla Szkół ludo wy eh, z niemieckim języ- 
kiem wykładowym przepisana. Trzecie wyda- 
nie poprawne. Lwów, autor, 1872, w 8ce, 
atr. 174 i III. 46 cent. + 

MINKIEWICZ Antoni. O zastosowaniu siarko 
rtęciowego (Aethiops mineralis) i chininy 
w cholerze. Napisał Dr. ... w Rosławiu gub. 
Smoleńskiej. (Oddrok z Przeglądu lekarsk.). 
Kraków, druk Czasu, 1872, w 8ce, str. 18. + 

HURALT Edward (urodź. '1812 r.). Beitrage 
tut kirchlichen und klassischen Literatur etc. 
Neo entdeckte Inschriften Sarmatiens und 
Yasen-Bildar sum Achilles- My thos. Sanct. 
Petersburg, 1850, w 8ce. 

— Notiz uber die altesten polnischen Bibeln 
der kaiserlichen offentlichen Bibliothek. St. 
Petersburg, 1856, w 8ce, str. 3. 

— Oebersicht der in Corpus inscriptionum 
Graecorum noch fehlenden Inschriften 8ar- 
matiena. Petersburg, 1844, w 8ce. 

— Yerseichniss der aeit 1844 neu entdeck- 
ten Inschriften Sarmatiens. Petersburg, 1846, 
w 8ee. 

■URAT0W1CZ Sefer. Relacya. Obywatela 

Warszawy, od Zygmunta 111., Króla polskiego, 
do sprawowania rzeczy, wysłanego do Persyi 
w roku 1602. Rzecz z starego rekopismu 
wybrana, przedrukowana. Warszawa, 1807, 
w 809, atr. 40. + 

(Pierwsze wydanie : Warszawa, 1777. +) 

MURAWIE* Jędrzej. Głos Wschodu do Za- 
chodu, z przez Piotra Ławkowskieffo. 

Z*ujX L Petersburg, 1866, w 8ce, str. IV 
i 74. -f — Opisanie Mszy Św., odprawianej przez 
Biskupa Wschodniego katolickiego Kościoła. 
Tłómaczenie z rossyjskiego przez Emilia, z 
Romanowskich Aleników na Jaroczynie (sic) 
Jarocka. (Właściwie tłómaczył Prof. Feliks 
Jarocki). Warszawa, druk Chmielewskiego, 
1841, w 8ce, str. 85 i karta 1. 3 złp. + 

— Toż. Objaśnienie itd., jak wyżej. War- 
szawa, druk Adolfa Krethlowa, 1850, w 8ce, 
str. Ul i 102. 

— Kilka stów wschodnio -katolickiego Ko- 
ścioła do rzymsko-katolickiego. Przekład z 
rossyjskiego. Petersburg, 1861, w 8ce. 

— Vii na russe. Traduit du russe. Yilna, 
1865, w 8ce. 

Murawie* (Generał), obacz: Codę; Cyłow; 
Damour (1863); Dołgorukow (1864); Maineri 
(1869); P. J.; Regnault Eh; Rozkaz. 

MURCHISON R. i. Ueber die Gebirgsbau in 
den Alpen, Apenninen und Karpathen. Deutsch 
von Łeonhard. II. Theile. Stuttgardt, 1850 
— 51, w 8ce, 1 miedzioryt. 1 '/, tal. 

Murdelio, obacz: Kaczkowski Zygmunt 

MUROZIŃSKI Franciszek. Tygodnik szkolny. 
Nowy Sącz, 1868, w 4ce, Nrów 4, po dwie 
kart. (Odbijano w prywatnej drukarni po 50 
egzemplarzy, co kilka wierszy tłocz§c, z po- 
wodu małej liczby czcionek). + 

MUREAU M. L A. M1LET. Podróż pana La 
Perouse na odkrycia nowych krajów, w latach 
1786, 1786, 1787 i 88, wydana przez M. L. A. 
Milet Mureau, tłómaczona z francuzkiego, 
z przydaneroi uwagami PP. J. R. Forstera 
i C. L. Sprengela. Tom 1. Kraków, w dru- 
karni Antoniego Grobla pozostałej wdowy i 
Sukcessorów, 1801, w 8ce, 1 karta nieliczb. 
i str. 501, spisu 1 karta nieliczb., pod przed- 
mową do czytelnika, podpisany W** S***. 

— Tom II. Tamie, 1802, w 8ce, Btr. 470 
i spisu 4 kart nieliczb. 

— Tom III. Tamże, 1803, w 8ce, str. 370 
i spisu 4 kart nieliczb. 

MURET Marek Antoni (urodź. 1526 f 1586). 
Wiersz pisany do synowca, tłómaczył ksiądz 
Antoni Moszyński Pijar. Wilno, druk Marci- 
nowskiego, 1829, w 8ce, str. 23. 1 złp. 10 gr. + 

— Obacz: Gluzinski J.; Otwarcie. 

MURINIU8 (MURZYŃSKI?) Marcin (Domi- 
nikan). Kronika Mistrzów pruskich, na pol- 
skie z niemieckiego przełożona. (W Wójcic- 
kiego Bibliotece Starożytn. Tom IV, str. 7— 
264). + 

(Pierwsze wydanie. Toruń, 1582, w 4ce. + 
Drugie. Kraków, 1606. Jest to przerobienie 
Kroniki Jana Daubmanna). + 

MURLE8TERN Michał. Kilka słów o szko- 
łach izraelskich. Lwów, nakład K. Wilda, 
1872. 

(Murowianka). Pieśni o Najświętszej Maryi 
Pannie Anielskiej w Murowianoe, z dodaniem 

24 krótkiego nabożeństwa i litanią. Bochnia 
Piez, 1860, w 8oe, alf. 22. + 

MURRAY. Handhuok for travelłers in Rus 
aia, Poland and Finland. 2do edition. Lon 
don, ]S(i8, w 8ce. 

HURRAY Ch. A. Kwiat Proryi miedzy Indyj. 
czykarai, powieść z wschodnio -północnej Ame- 
ryki, przerobiona dla młodzieży praes J. Bęt- 
kowskiego. Toruń, nakład E. Lambekn, 1870, 
W 8ce, atr. 854, z 8 rycin, kolor. 2 Ul. 

MURRAY Emil N. (uroda. 1770 f 1822). De 
1' etat des etudes dos lettrea et des moeurs 
en Pologne, pour aervir de reponae a '1 Essaia 
critiąue aur 1' education polonaiae, par Deli- 
court. Vnraovio, chez le Brun, 1800, w 8ce. 
str. 282. + 4 -+ ie? Varsovie, 1807. 

— Pamiętnik odnoszący Big do czuów Kon- 
federacyi Barskiej i Krakowskiej, 1767-1772. 
(W Dzienniku literackim. 1857. Tom 1. Obacz: 
Szmill Henryk). 

— Obacs: Essai; Lowilh; Haleryafy. 
MURZAKIEWICZ Nicetor. Descriptio num- 

graeco ru m , atq u e 
MtTRRAY - MUSZTRA. ■ Ml,: Labtilisijui 
Odessa 


Odn < chronol. dif.pni 
1835, w Bce. 

— Descriptio Musei publi 
aa, 1841, w 8ce. 

— Istoria gubernskawo Gurnda Smoleńska 
ot drewniejszych wremen do 1804. Kn. I-V. 
Smoleńsk, 1804, w 8ce. 

niewolnik nawrócony. Przykład 
aaozerej i żywej wiary w Jezusa Chrystusa, 
przez Miasyimniw Hn-i,.].lii,:}< wydane. War- 
szawa, 1889, w 8ce, atr. 24. + 

Murzyni biali. Lwów, nakład drukarni K. 
Filiera, w Komisie J. Makowskiego, 18G5, 
w 8ce, str. 19. 24 grp. 

Murzynowski Aleks.. Książę Andrzej de Gon- 
zaga de Castiglione de Mantnye, akazany w 
Paryżu r. 1853 t~ ' 
Obacz: Pourrel. 

MURZYNOWSKI Adam Franciszek. Unpar- 
theiische Darstellung der Gegenrevolutiun 
in Warschau, am 15. August 1831, ihro Ursa- 
chen und Folgen, SchiMwnmg der patrioti- 
achen Clubbs und Benchreibung der Einnah- 
me Warschaus von einem polnischen Staba- 
Offiziere. Stutlgardt, E. Schweitzcrbartsche 
Verlagshandlu.ig, 183-1, w 8co, str. VIII i 
218. '/. tal. 

— Grafin Ąlbertiua von R oder die 

seltsamo Yermiihlung. Nov. a. d. neucsten 
Geechicbte Polens, mit uislfirisciioin Anknnge, 

▼<"i Obriatlieutnant in der ohemaligen pol- 

nischen Armee. Sluttgardt, Yoifasser, Druok von Schweitzer, 1834, w 8oe, str. VIII i 
8 ełp. + 

Musa latia, obaw: Aleksander I. 

Musee bietoriąue polonail en Suiase (a 
perawyl), 1870, fol., 1 karta (autografom 

Museo polacco del eonie Plaler. (Eai 
diilla Rivista Europea, Luglio, 1871), w 
str. 4. (Życiorys hr. Wl Platera, wykaz « 
nych dziel przez niego i wzmianka o Ma 
w Rapperswylu). 

Museum anatomioum Caeaareae Acadw 
medico - chirurgieae Vilnensis. Yilnae, 
Tb. Gliicksbergi, Cosareae Acndemiae I 
grnphi, 18-12, w 4ce, str. XV, 281 i 4L 

(W przedmowie powiedziano, ie spis 
rządzony jest według porządku mttureJi 
w jakim Muzeum to ułożone zostało i 
Professorów Akademii: F. Rymkiewicza, 
Adamowicza i J. Leonowa). 

Muskała Jan, oUcz: Hoszowski K. 

MUŚNICKI Nikodem (urodź. 17..;5 f i 
Puitawa, pofina epiczue, przez . .. napl 
Polnrk, druk XX. Jezuitów, IMS, w Sc* 
214. 7 ełp. 

— Zabawki teatralne. Tomów II Poi 
druk S. J., 1805, w 8ce. 

Drobniejsze poetyckie tabawki. Poi 
1804, w 8ce. 

— Dziwak, komedya eta. Połock, l 
w 8oe. 

— Obacz: Rieliardot. 
Musset-Pathau, obacz : Goldschmit. 
Mustafa, 1685, obacz: Cara. 

Muslasz. Pudel normandzki. Warszawa, I 
w 8cc. 15 gr. 

MUSTIANDWICZ Slefan (Paroch). N.l 
l>nija swiatyja Propowidi na wsiakij slui 
i prjkhic/ummsti smerti Snezyniw i kaza 
Lwów, druk Stauropig., 1855. 5 zip. 

— Nedielnjja swiatyja propowidv na 
nedili roka Soczyniw i Kazaw. Związek 
II., III. Lwów, druk Instytutu Stanroi 
1856, w Sce, kart 3 i str. 290, kart 3 i 
276, 2 kart i atr. 160. 12 złp. + 

— Propowiedi na eerkownaja torżeatw 
nykija okolycznosti Soczynenije. Lwów d 
Stnuropigii, 1855, w 8ce, str, 132. + 

MUSSET Alfred (de, urodź. 1810 t 18; 
Nie mof.na przewidzieć wszystkiego. Przys 
wie dramatyczne, w jednym akcie. PrzeV 
/'.(ii Mdli-rmn-j. (Teatry amatorskie I ) W 
szawa, Gebethner i Wolff, 1872, w 8ce i 
64, 30 kop, 

— Obacz : Przybylski W. 

Muslra, obacz: Dodatek (1812); Godebski 

I Przepis, 1808); Łos f . (1KJ8); Phbawlenl 

Przepis; Regulamin (1800, lao?); Tablit 

Zasady (Gwardyi); Zb(6r przepisów (1848). 

Muaztra knayniorakn. Pary/., Itenou J Mat 

i, w 16ce, str. 35, z 3 tabt. litoet MUSZKAT - MTHAI2.0. 187 — To*, w 8ce, str. 182. 

MUSZKAT Jakób (nauczyciel prywatny). 
Początkowa nauka języka hebrajskiego, ła- 
twym spoaobem wyłożona. Część I. Warszawa, 
nakład i drak S. Orgelbranda, 1858, w I2ce, 
str. 102. 40 kop. 

Muszkuły. ob. Brandt; Brillantowski (1846); 
Dubewicki P. (1841); Hegel K. (1846); Peli- 
kan W. 

Muszle, obacz: Ryciny. 

MUSZYŃSKI C. i PRZIHODA Edmund. Die 
Terrainlehre , mit 21 Holzschnitten und 1. 
Atlas. Wien, L. W. Seidel, 1872, w 8ce, 
z XXIX tabl. 5 złr. 

MUSZYŃSKI Piotr. Stenografia powszechna. 
(Rękopis). Praca dziesięciu lat, była r. 1859 
zapowiedziana we Lwowie. 

MUTHWILL E. F. W. Śpiewnik powszedni 
z dowodzacemi składami, czyli Melodye i Kan- 
cjonał zawierający w sobie pieśni na potrze- 
bę podczas nabożeństwa w kościele dla po- 
spolitego Indu katolickiego ułożony. Zeszyt 
I— III. Głogówek, Handel, 1847, w 4ce, str. 
141. 3 zip. 

Moyscfcel Car. Jus., obacz: Mujszel. 
Moza polska, obacz: Świderski J. (1808). 

— nadwiślańska. Dzieło poświęcone pię- 
knej Literaturze, w następstwie Pszczółki, 
1823. Obacz: Majeranowski K. 

Ufozsum domowe. Redaktor Dmochowski. 
Tomów Y. Warszawa, 1835—39, w 4ce ; Tom I, 
roku 1835, str. 415; Tom II, roku 1836, str. 
413, druk przy ulicy Nowo -Senatorskiej ; Tom 
III, roku 1837, druk Chmielewskiego, str. 
414; Tom IV, r. 1838, str. 274 i 286; Tom 
V, roku 1839, str. 286 i 286. 

— Obacz: Dmochowski F. S. 

— małe dla pilnych dzieci, czyli Wiado- 
mości początkowe wszystkich umiejętności. 
Tomów II. Warszawa, 6. Sennewald, nakład 
A. Brzeziny i Komp., 1830, w 12ce, str. 83, 
rycin 7 i str. 148. 6 złp. 15 gr. 

— Sztuki europejskiej, Redakcyi Stanisł. 
Krsyminskiego. Wydanie Michała Glucks- 
berga w Warszawie, druk S. Orgelbranda, 
1870—75 (Zeszytami), w 4ce. Prenumerata na 
XII. Poszytów 4 rab. 20 kop. 

— - Obacz : Baraniecki A. (techniczne, prze- 
mysłowe) ; Eicnwald (zootomiczne) ; Estreicher 
AL (bisiory i, naturalnej); Kurs; Lista osób 
(przemysłowe); Metty (historyi, naturalnej); 
Plater Ul. (historyczne w Rapperswylu) ; Wil- 
lardt (anatomiczne); Wykłady. 

Msza, obacz: Jasinkowicz (1824); Jffalewioz 
A. (Choroby); Żultński T. (Wielkorossyan). 

Mazi czestni i bratia. Lwów, 1848, fol., 
1% ark. 

MUŻIK Antoni (ksiądz). Kazatele sloyanfiti. 
Sesit I— IV. Praga, 1874—5. (Obejmuje : Kaza- 
nia Woronicza, T. Grodzickiego, T. Bojanow- skiego, ks. Kajsiewioza, Izaaka Izakowicza 
i Antoniego Dobrzańskiego. Ostatni przekład 
z rusióskiego. Zapowiedziano przekład Kazań 
Skargi i Kamieńskiego). Cena Tomu o XII. 
Zeszytach 4 złr. 

MUZOLF. Kazania na wszystkie Święta. 
Poznań, 1806. 

Muzy, obacz: Al bert randy (1801). 

Muzyczne Towarzystwo, obacz : Berfcht (we 
Lwowie); Franciszek Józef I.; Projekt (1817); 
Sierakowski S.; Sprawozdanie. 

Muzyczni artyści, obacz: Regulamin. 

Muzyczne czasopismo, obacz : Lebrun (1865); 
Sikorski J. (1857-62); Tiebe; Weiss. 

Muzyczny Słownik, obacz: Kozłowski; Schu- 
bert; Sowiński A. 

Muzyka kościelna, ob. Pol Wincenty; Pere- 
myszlianin; Zientarski R. 

— ludu, ob. Kolberg 0.; Lud; Rypiński A. 

Muzyki historya, ob. Brendel; Łada; Sikor- 
ski (w Ruchu muzycznym). 

— nauka, ob. FrOh (1860); Greulich (For- 
tepian, 1857); Holland (Harmonia); Jarmusie- 
wicz J. (System) ; Kwiszerat (Wykład) ; Studziń- 
ski K. (Zasady, 1869); Woroniec Ant (Początki, 
1806). 

Muzyka w ogóle, obacz: Elsner; Fortepiano; 
Harmonia ; Koncewicz Ł (u Greków i Rzymian) ; 
Korotyński W.; Kurpiński; Kwiszerat; Mireck 
Franciszek; Ordon; Perkowski; Pomarnaeki H. i 
Postępski L. ; Sikorski L ; Stupnicki J. (estetyczn; 
lekars.) ; Weber G. ; Werner Antoni ; Worodkie-. 
wicz (fur Schule). 

Muzykalna podróż, obacz: Kaiyńskl W. 

Mycie wełny, obacz: Kahler K. W. (1843). 

MYCIELSKA Karolina z Wodzickich (t 1849). 
Słów kilka do poczciwych ludzi. Leszno, druk 
Gunthera, 1848, w 8ce, str. 27. 

— Wczoraj, powieśó polska. Leszno, E. 
Gunther, 1849, w 8ce, str. 488. 2 tal. 

— Toż samo. Przedruk tytułu. Wydanie 
drugie. Poznań, Leitgeber, 1868, w 8ce, str. 
488. 1 Ul. 15 sgr. 

— Ob. Skórkowski Alf.; Zaleski J. Bohdan. 
Mycielski Erazm, obacz: Satryan J. 

Mycielski M., obacz: Kajsfewicz Hieronim; 
Koszutski J. 

MYCIELSKI Michał. De Juris offerendi ori- 

gine soripsit Berolini, typ. J. Draeger, 

1848, w 8ce, str. VI, 96 i karta 1. 12 sgr. + 

Myciu (0) i strzyży owiec, oraz gatunko- 
waniu i pakowaniu wełny na handel. Pismo 
ku pożytkowi producentów w Królestwie Pol- 
akiem, wydane staraniem Deputacyi jarmar- 
cznej. Warszawa, 1829, w 8ce. 2 złp. 

Mydlarz, obacz: Bierkowski L 

Mydło, obacz: Gospodarz; Sposób. 

Myhaiło i Pyłyp rozmawljajutsia tak. Lwów, 
1861, w 8ce. ■; Mfklla Ib, obacz- Goethe. 
Mykila Sofroniusz (pseudonym Jul. Starkla). 
MYLĘ K. W. Prasma Łotinfi kalbós. Petro- 
pilie, 1937, w Boa, rtr. 120, G3 i 42. 

M¥I_KE Wilhelm. Wyaliwatwo krajowe. War- 
szawa, diuk Jul. Kaczanowikiego, 1848, w 
I2ce, sir. 274. 8 zip. + ' 

(Na czele jest Terminologia myśliwska). 

MYŁO Fryd. Edward (urodź. 1794 f 1863). 
Da relatione mutua orgsnismi humani vivi 
ad mundum e*ternum, rerum medicarum car- 
dine. f>i,s?rtatin medico ■ philosophica, ad 
Pharmacologiam quodammodo profusio au- 
ctore..... Medic. Doctore, Nosocomii Fralrum 
Misencordiae Var*iiviens. Medico praepoailo 
Societ. mcdic. Vars»v. Kocio. Vare«viae, typia 
in plates Rymarska Nr. 743, 1839, w 8ce, 
str. 62. i * ~ 

MYNCHAUZEN nowy albo Uryjana dziwaczne 
podroż,- i lisie. Wydanie drugie. Brodnica 
Kohler, 1847, w 8ce. 

— Toż. Brodnica, 1861, w 8ce, alr. : 1 

— Toż. Brodnica, 1869, w 32ce, et*. 36 
12 grp. 

— Toi. Tamże, 1809, w32ce, atr.36. 12grp 

— Ohacz; Muerthauzen. 
Myologla, obacz: Pelikan W. 

Myriorama czyli Zbiór wielo tysięcy peiza. 
rzy. Warszawa, w litogr. Jul. Mullera b w 
rokn (1850), w Bce, 14 rysunków. 1 mb. 

Mysi do organizucyi Gwardyi narodowei 
Lwów, 1848, w 4ce. J 

, a T n "fi" ' P rawd y. P«-«« ***■ Wrocław, 
1849. 10 sgr. 

h m , piorvmn > ° '"cieniu Boga, ob. Tugend- 

— szczera, jak być dobrym mężem i ojcem 
każdemu z powołnnia nwego przystoi. B. w 
m. i r., w 8co, kart nieliczb. 22. + 

— pismo zbiorowe, obacz; Przyby sława ki. 

iHhf 41 ' "^ nkt ° m KoDrederft °y i Jeneralnej, 

.— wyjęto 7. dzida : .Prawdziwy stan ducho- 
wienstwa." Obacz; Skarszewski Wojciech, t 

— o następnym handlu do Gdańska. War- 
szawa, 1837, w 8co, str. IG. 

— niektóre i fakta. ua pożytek w terażniej- 
szem położeni.. Polaki. Chełmno, 1862 w 8ce 
1% agr. 

— obfitujące w nauki godne częstego roz- 
pam.ef.ywanin, wyjcie z książki do nabożeń- 
stwa dla Katolików Cbrzeacian. drukowanej 
w prężnie 1805. teraz z niemieckiego na pol- 
ski język prz.-it. .,„:,.■,.„„.-, powtórnie wydane 
aTr ar 4a aWa ' Ur " k XX ' Misa y° ahrz y< w 16c«, 

— bezstronnego obywatela w zdrowym roi 
sadku czerpane, których prawdziwa życzl wość udziela, pod Sad rodaków oddane, 
kow, 18.., fol., kart 2. 

— O organizacji w Emigracyi. Drugi 
Litwina, odbity z „OjczyznT." Bendli 
w drukami Ojczyzny, 1865, w 8ce, str. 1 

— i propozycye do Towarzystwa ser 
m,cznego w W. X Poznańskiem. Po* 
1834. 77, sgr. 

~r dorywcze o romantyczności i mana 
kach. Kalia*, druk Koszewskiego i Bari 
kiego, 1831. 1 iłp. 15 gr. 

— rozerwane w różnych przeciwno**; 
I zip. 10 gr. 

— o epo.nbie urządzenie Szkól ogoli 
wyższych. Obacz: Radwański A. 

— o stanowisko kobiety w praywali 
Poznań, Stefański, 184!), w 8ce, str. 40 1 
16 gr. 

— i uwagi nad Fermi zonami B U. P 
B, M. w Bi-tleem, za pozwoleniem 7,-wi 
chnoaci, w 8ce, str. 80. 3 e(p. 

— Obacz; Surowiecki K. 

— o zapobieżeniu bezcenności zboża w I 
lestwie Polakiem, w dołączeniu do Orf* ] 
lego. Warszawa, druk przy ulicy Gesió* II 
w 8ce, str, 86. + *' 

— Obacz: Bronikowski (względem ?■»<] 
1819); Ciarłoryski A. (dążaoe do Mm {» 
O Pismach polskich 1811); Ciartoryska |; 

fO zakładaniu ogrodów); Diieduszycka 
O wychowaniu. 1871); G f t du A (mor.1 
1826); Gdańsk 10 handlu, 1837)- Genlia iD, 
i Maksymy, 1805); Gillel fSto, 1803)- Giżł 
Ksawery (O poprawie bndowli, 1810); Grtjtfc 
Ski (filozoficzne); Groza S. W. (niektóre!- H 
martowa (moralne. 1827); lakubowski Ad 
(U podniesieniu fabrvk); lamin (O Mndi 
tegoezesnych. 1811); Kaczkowski |Q haaj 
1*18]: Krasicki Ignacy (i zdania, 1828)- Ki 
pmski K. (urywkowe, 1819); Lipsiusz J, fi « 
me); Lotz 10 domach rnhnf.v, 18251- LlOpn 
włości. 184!)); Mandzelowski (relieiino-mon 
«. 1945); Nowicki W., N...00 .0 L n ^ 
cyi kobiet, 1872); P. 8. (O sposobie nauc. 
n,a, 18231; Pellalier (Zbiór); Polak (polski, 
Posiedzenpe ( Związek h Rogiński I pol.ki* 
Routa (w samotności, 1843): S. J. (Stawiartl 
deputowanego); Szumski T. (O polep.**,, 
handlu 1811); Z. J. (Wycbodi-a dla dam 
Ziemięcka E. (O wychowaniu, 1843). 

HYŚLIBORSKI Sabin Józef. Czas. (Pw««- 
Władysl Zamojskiemu). 1'arj-ż, Jan Żokw 
ski, drak L. Martineta, 1856, w 8ce str I. 
1 frank. - f 

Mytłakowska Ignaca 2 Z. , obacz : Siwi 
Krzysztol. 

HrSŁKOWSKI (kaiadz). Dalszy i tó p™ 
datku do Kronik Braci mniejszych Św. Fra« -.bu uu niuiut nraci mniejaaycli sw. Kran 

iszka, czyli Rys genealogii reformy dwóc 

. . rowiocyj : Sw. Antoniego Padewskiego 

I HajawieUsej Maryi Panny Anislakiej. 1808 ■ MYŚLIWI - MYSZKOWSKI. 189 fol. (Tak stoi w Katalogu Biblioteki Raczyń- 
skich). 

Myśliwi, obacz : Kuniński. 

Myśliwiec, obacz: Sfsmieński Lueyau. 

Italiwstwe, obacz: Cygański Michał (ptaszę); 
Kozłowski (Łowiectwo); Korowski W. (w Pol- 
sce); Mylks W. (1843); Ostroróg J.; Polowa- 
nie; Puchalski F. 

Mysłowice, obacz: Luftig (1867). 

MYSŁOWSKI Antoni RAWICZ (urodź. 1802 
+ 18 Listopada 1872). Betrachtungen uber 
oen Getreidehandel eus Galizien nach Odessa, 
and uber die Einfubr einer Dampfschiffahrt 
auf den Dniestr einstweilen von Koropiec 
nach Odessa, nnd nach Regulirung des obe- 
ren Thsl dieses Flosses von dem Dorfe Roz- 
wadów, bis in das Schwarza Meer. Lemberg, 
Drack von Piller, 1844, w 8ee, str. II i 62. 

— Uwagi nad handlem zbożowym z Gali- 
cji do Odessy i nad zaprowadzeniem żeglugi 
parowej na Dniestrze, tersz od Koropca, a po 
sregalowaniu wyższej części tej rzeki od wsi 
Rozwadowa ai do Odessy. Bez m. dr. i r. 
(1844), w 8oe f str. 44. + 

— Toi, z dodatkami. Lwów, 8t Przyłęcki, 
drak Pillere, 1844, w 8ce, str. 62. 2 zip. 
20 gr. 

— Wiadomość o fabryce cukrowej w Tłu- 
macza; (Oddrak z Tygodnika rola. p.). Lwów, 
St. Przylepki, drak Pillera, 1844, w 8ce, str. 
20. 15 grp. 

MYSŁOWSKI Marysn Nałęcz. Dzieje miasta 
Brzostka od czasów najdawniejszych istnie- 
nia i założenia tego miasta ai po rok 1870, 
zebrał na podstawie dokumentów w Archi - 
wie miejskim, dja młodzieży szkolnej tego 
miasta poświecił ówczesny burmistrz... . Jasło, 
drak Ludwika D. 8tdgera, 1871, w 8ce, str. 
19. + 

MYSŁOWSKI Stanisław August Poezye Sta- 
nisława Aagasta M*. (Głównie przeważa tu 
poemat Córka Jeftego). St. Petersburg, druk 
Karola Kraya, 1842, w 8ce, str. 156 i listy 
prennmeracyjns kart 6 (około trzystu prenu- 
meratorów), a 2-a rycinami. Litografował R. 
ŻukowskL 8 złp. 

Mysterss (Las) de la Rossie tableau politi- 
qne et morał de 1! Empire Russe. Paris, 

Pagnerres, 1844, w 8ce, str i 80 rycin. 

16 frank. 

(W Redakoyi udział brali Polacy). 

Mystycyzm żydowski, obacz: Miesss Izaak 

(1862). 

MYSZKOWSKI Fryderyk de MIR0W syn Miks- 
łsja. Zbiór najkrótszy czynów i zasad pra- 
wnych, jako wyjątek z pism obrończych, dru- 
kowanych sto., w sprawie Mikołaja de Mirów 
Myszkowskiego itd. v o dobra Święto-Jeziory 
rtd., przeciw pozostałej massie po X. Domi- 
nika RadsiwiUe itd. (Warszawa, 1824), fol., 
10. MYSZKOWSKI Mikołaj (Podpulkow.). Pisma 
obrończe, to jest: Rekurs, Wnioski in merito, 
Replika i Snmmaryusz dokumentów Mikołaja 
de Mirów Myszkowskiego, byłego Podpuł- 
kownika Wojsk pruskich, w sprawie o dobra 
Święto -Jeziory i dalsze jako attynencye Pań- 
stwa Serejskiego, w Sadzie Najwyższym Kró- 
lestwa Polskiego toczącej się , rozpoczętej 
roku 1788 przez Karola Wojewodę Wileń- 
skiego t Hieronima Podkomorzego W. Księ- 
stwa Litewskiego, obudwóch Książąt Radzi- 
wiłłów, prosekwowanej przez Księcia Domi- 
nika Radziwiłła, teraz przez Jego massę pozo- 
stałości, oraz córkę Stefanią. Bez w. m. dr. 
(Warszawa), fol., treśoi str. 26 i 72, Summa- 
ryusza str. 54 i Zakończenia str. 10. + 

(Rozpoczyna: Rekurs podpisany przez Ign. 
Stawiarskiego, Mecenasa ze strony Mikołaja 
Myszkowskiego , str. 4. Poczem idą Wnio- 
ski in merito z tegoż strony, przez Michała 
Tokarskiego Mecenasa, str. 26 ; Replika przez 
tegoż, str. 72; Zbiór czynów i zasad praw- 
nych przez Fryderyka Myszkowskiego). 

Myszkowski Piotr, obacz : Ledochowski Antoni. 

Myszkowskich Ordynacya. Rozprawa nad 
sprzedażą dóbr z Ordynacyi Myszkowskioh. 
Tomów III. Warszawa, 1825 — 27, w 8ce. 
12 złp. 

— Ciąg dalszy nad sprzedażą dóbr z Ordy- 
nacyi Myszkowskich, czyli Część II. War- 
szawa, 1827. 

— Luźne akta processowe, w tej sprawie 
drukowane, są następne (folio): 1) Wywód 
ze strony Aleksandra Wielopolskiego, w spra- 
wie o uznanie za nieważne Umów zmniejsza- 
jących Ordynaoyą Myszkowską, z 12 kluczów 
na 8 klucze, str. 22 ; 2) Replika ze strony 
tegoż, str. 189; 8) Replika w imieniu Mar- 
grabi Myszkowskiego, 1885, str. 18; 4) Odpo- 
wiedź Józefa Jana Nepomucena i Joanny 
z Bielińskich hrab. Wielopolskich, str. 7; 5) 
Snmmaryusz dokumentów, przez tychże przed- 
stawionych, str. 21 ; 6) Odpowiedź tychże na 
skargę restytucyjną Alezanara, Adama, Pawła, 
Wincentego i Jana Kantego hr. Wielopol- 
skich, str. 12; 7) Replika ze strony hr. Wie- 
lopolskiego, w drodze restytucyi in integrum, 
str. 54 ; 8) Duplika J. J. Nepomucena hr. Wie- 
lopolskiego na replikę powodów restytucyi, 
str. 24 ; 9) Rekurs tegoż, przeciwko Aleksan- 
drowi hr. W., str. 36 ; 10) Prokuratoryi jene- 
ralnój Odpowiedź w głównym przedmiooie 
w sprawie Skarbu publicznego, str. 4; 11) 
Odpowiedź na restytucyą ze strony Prokura - 
totyi jeneralnej przeciwko hr. Wielopolskim, 
str. 10; 12) Duplika tejże, str. 15; 18) Histo- 
rya, prawa i dowody własności dziedzicznej 
tej części dóbr, która z fideikommissu Mar- 
grabiów Myszkowskich r oz sprzedaną została, 
zebrana przez Jana Olrych Szanieckiego, na- 
bywcę nsj znaczniejszej części dóbr rzeczo- 
nych, 1820, Btr. 41 ; 14) Sprawa o Ordynacya 
czyli Majorat Margrabiów Myszkowskich, z 
najwłaściwszego stanowiska uważana i roze- 
brana przez J. O. Szanieckiego, 1885 r. y str* 190 MYSZY - MYTH0LOGIE. 
36; 15) Replika w sprawie Szanieckiego prze- 
ciwko hr. Wielopolskim w apellaeyi interwe- 
nientom, a teraz zarekursowanym , 1836 r, 
atr. 14; 16) Glos powtórny czyli Replika ze 
Blrony Jana Szauieckiego na obronę Ąlekean- 
dra hr. Wielopolskiego 1835 roku, sir. 23 
17) Kekurs ze strony Jana Olrych Saaniec- 
kiego, atr. 35; 16) Odpowiedź ze strony Bar- 
tłomieja Byczkowskiego, na skargę reaty tu - 
oyjna, itr. 7; 19) O.Ipowiedi ue a trony tego* 
na otwory do restytncyi w sprawie Wielopol- 
skich przeciw Józefowi Margrab. Myszków- 
akiemu, tudzież nabywcom, str. 15; 20) Oioa 
powtórny tegoż na replikę w drodie reatylu- 
cyi Al. Wielopolskich, oraz innych, atr. 31; 

21) Spis dowodów w sprawie tegoi, str. 5; 

22) Odpowiedź za strony Andrzeja Bema Da 
akargę reatytiieyjna Al. Wielop., str. 3; 23) 
Dnphka ze alrony tegoż na. replikę hr. Wie- 
lopolskicb, sir. 8; 24) Narada prawników 
względem restytucyi in integrtirn w sprawie 
o Ordynacya. Myszkowskich, Warszawa, 1*36; 
25) Rekura od Wyroku Sadu apellacyjnego Królestwa Polskiego, w d. 2, 3, i, 9 
11, U, 15, 16, 17 i 21 Grudnia 1829, vi 
wie o Ordynacya Myszkowska upadł 
Margrab. MyBakowskiemn w d. 15 K«i 
1830 r. dorgczonego, in fol., 3 zfj,., M)H 
Sądu apellacyjnego Królestwa Pclski*) 
tiijże sprawie, 1829 r, str. nieliczb. 6S; 
Wyrok Soda Najwyższej Instant Króli 
Polskiego w tejże aprawie, 188G r. Ki 
1'ruknnitorj'i jeneralnej, str. 8; 23) ł 
Sądu Najwyższej Initancyi w tejże apr 
1836, atr. 8. 

- Obacz: Kojsiewicz; Krysiński A., 
niecki I. Olrych; Torostewiez Michał; I 
polski Aleksander (Wywód, 1826), Wołra 

Myszy gubić, obacz : Gloger (polne) ; Sp 

Myto, obacz : Stupnicki H. 

Mythos (slavisch), ol.aci: Hanusch. 

Mythologie, ohacz : Kayssarów |IHM);I 
SICZ; Mitologia; Schmenck (1853). 


K. — N. W. 101 :lt N. Wiersz z okoliczności ratusz dej wieży 
we Lwowie d. 15 Lipca 1826, przez N. Bez 
w. m. dr. (Lwów), w 8ce, kart. 2. 

N. Szkioe polityczne, skreślił N. Lwów, 
nakład Al. Yogla, druk Zakładu imienia Osso- 
lińskich, 1869, w 8ce, str. 33. + 

N. a. (tłómacz). Jesuici i ich stosunki do 
Bottyi. Przełożył z ruskiego A. N(iewiarow- 
•ki ?). Warszawa, drukarnia rządowa, 1867, 
w 8ce, str. 259. 22 »/, sgr. 

N. A. Pogląd na stanowisko obrońcy, ob. 
Nicaiirowski. + 

N. A., obacz: Lee W. (1856). 

M.Ł, obacz: Ahn (Metoda, 1867). 

N. C Pologne et Russie, par C. N. Paris, 
£. Dentu, 1861, w 8ce, str. 15. 50 centim. 

N. H. Obraz statystyczny głównego domu 
ochronienia ubogich, sierot i starców staro - 
zakonnych w Warszawie, przez H. N. War- 
nawa, druk Gazety polskiej, 1863, w 12oe, 

etr. 36. 

— Opis 8ynagogi przy ulicy Nalewki Nr. 
2250 pod względem zawiązania, rozwinięcia 
i otrzymania. Warszawa, druk Gazety polskiej, 
1864, w 4ce, str. 20. + 

N. H. rysowaniu planów pomiarowych, 
(nadbitka z Sylwana). Warszawa, 1842, w 8ce, 
od itr. 188 do 293. + + 

N. Henryk. Słówko w kwestyi reformy spo- 
łecznego stanowiska kobiety. (Odbitka z Blu- 
jtczn). Warszawa, autor, Księgarnia Glucks- 
b «K», druk S. Orgelbranda Synów, 1872, 
w 8c«, ttr. 24. 16 cent. 

N> J. Komedya, 1862, obacz: Narzymski J. 

. ■• I. Mowa miana w Ameryce do pososta- 
mch tam Polaków, przez J. N. Piekary, 
*« T. Heneczka, 1848?, w 8ce, kart 2. + 

"• J. Rocznik V— VI. Towarzystwa Dobro- 
czynności w. m. Krakowa, w skutku polecę - 
ma t d., przez J. N. ułożony. Kraków, 1822 
-23, w 8ce. + 

- Obacz: Rocznik. 

N. J. Wianeczek panieński i kawalerski na 
"«>* iw. Jana Chrzciciela czyli Tajemnica wykryta puszczania wianków, napisany przez 
J. N. Warszawa, 1861, w 8ce, str. U. 

N. J. Praktyczny zbiór listów na wzór pisa- 
nych dla życia we wszelkich stosunkach i 
okolicznościach, oraz Powinszowania i Imien- 
nik, przez J. N. Strassburg (Brodnica), G. A. 
Kohler, 1872?, w 8ce, 17'/, ark. 

N. J. Gramraaire. Początki. Lexicografie, 
obacz: Neve J. 

N. J. Poezye i Sonety, przez N. J. Kraków, 
1829. 

N. J. Sposób prosty oczyszczenia w jednym 
kwandransie, bez użycia żadnych środków 
chemicznych, ani przyrządzeń mechanicznych 
i cedzideł kału osiadającego na dnie kilszto- 
ka, tak, iż otrzymana ztąd brzeczka winna 
będzie czysta, zapdbieży się kwaśnieniu i zna- 
czne jeszcze inne otrzymują się korzyści, 
5 rzez piwowara Bawarskiego w Poznaniu 
. N. Poznań, Bracia Scherk, 1836. 4 złp. 

N. K., obacz: Nakwaska (Do matek, 1843). 

N. L. Sulietowie czyli 8partanie XVIII, 
wieku. Wyjątek z ich dziejów, w 5 aktaoh, 
z dzieła w ruskim języku napisanego w St. 
Petersburgu, przez L. N. r. 1810 tłomaczone 
Wilno i Warszawa , Zawadzki, 1812, w 8ce 
2 złp. 15 gr. 

N. M. Warszawa, 1861, obacz: Mullols X. 

N. N. Piekło i ludzkość, obacz: Polska. 

N. N. 0. Żywoty Świętych Pańskich, pier- 
wotnie wydane przez O. N. N. Dominikana 
w Krakowie, w siedemnastym wieku, wier- 
szem, teraz zaś wydanie powtórne, popra- 
wione i pomnożone przez A. Ł. Bochnia, W. 
Pisz, 1864, w 8ce, str. CVI. 6 sgr. + 

N. 8., obacz : Nowiński St. (Podarek, 1864). 

N. Hf. Jaka droga prowadzi do zamożności ? 
Warszawa, nakład Al. Mak owieckiego, 1873 
5 kop. 

N. Hf. Wiersz w dzień Imienin J. W. Jej- 
mości Pani Teressy Jondsiłłowej, Podkomo- 
rzynej Powiatu Grodzieńskiego, dnia 15 Okto- 
bra 1802 r. (Podpis : W. N.), w 4ce, kart 4. 

N, W., obacz: Dickens; Maryat (1853). N. W. L Knutala pizy KKWMttJ Imieniu 
Najjaśniejszego Fryderyka Augusta , Króla 
Saskiego, Wielkiego Warszawskiego Księcia, 
napisana przez W. L. X. śpiewana w Kra- 
kowie na Teatrze przez artystów dramnly- 
csnycb, d. 6 Marca 1811 r., fol., 1 karta. 

— Kantata z powodu rocznicy Koronacji 
Najjaśniejszego Cesarza Francuzów Wielkiego 
Napoleona, Króla Włocliów, l'rotek(ora Ligi 
Reńskiej, napisana przez W. L. N., śpiewana 
na Teatrze Krakowskim, dnia 2 Grudnia 1810 
roku. Bez .miejsca druku, fol., I karta, ni«- 
liczbowana, wierszem, 

Nb gwiazdkę, obacz: 0. JaOwiga 

Ha kolnniK.li, obaca: Kolana. 

NAAKE John T. Slavonic fair; ialea Colle- 

cted sad tmnslated Lv of Lbe British 

Museum. London, 1874, w 8ce. 

iKleclidy z Wójcickiego, Krbena, Broni- 
cyna i Karadzira). 

Nabiał, c-baoa: Lullin ; Sroczyński K. 

NABIELAK Ludwik (urodź. 1805). Tadeusz 
Kościuszko, jego odezwy i raporta uzupeł- 
nione celmejszemi aktami, odnoBzacemi nic 
do powstania narodowego w 1704 r. Wstęp 
i objaśnienia dołączył L. Nahielak. Paryż, 
Księgarnia l,uxemhurgska (Bibliou ku ludowa, 
Tom LXI -LXVI), 1871, w 16ce. Tom po 16 

— Konfederacya Barska. Paryż, 1835. 

— Do Maurycego M oałuaaakiego z powodu 
pism Aunerskich. Paryż, druk A. Pinarda, 
1834, w 8ce, atr. 23. 40 cent. + + + 

— Pieśń o wyprawie Igora (w łlaliczauinie). 

— Dnia 29 Listopada 1661 odbyta sio na 
cmentarzu w Monhnartre w Paryżu, na pa- 
mia.tkc ważnych wypadków, zaszłych w kraju 
naszym uroczyntość wzniesieniu Krzyża, zebrał 
Paryż, druk J. l.laye, w 8oe, atr. 4. + 

— Ob. Biblioteka ludowa; Biblioteka Osso- 
lińskich (1868); Mickiewicz A. (Nordlichter). 

NABIELAK Robert. Do rodzin natzych po 
powrocie ze Szpilbergu. (Wiersz). Lwów, 
Piller, 1848, w 8ce, 2 kart. 

— Kilka słów o sposobach powiększania 

dochodu z pasiek, napisał Lwów, 1874, 

w Bce. 60 kop. 

Nabożeństwie (0) do Królowej Serca .Jezu- 
sowego. Kraków, S. A. Krzyżanowski, druk 
Czasu, 1871, w 12ca, atr. 192. 30 cent. + 

Nabożeństwo i Akaphyst, wraz z innemi 
Modlitwami do św. Mikołaja Cudotwórcy, oraz 
Godzinki, Litania i Pieśni zebrane. Bez wyr. 
miejsca i roku. {Kamieniec, druk J. Wagnera 
przed r. 1849), w 12ce, str. 72. 

— do hiv. Anny Mufki Najśwti,rtszi'j Maryi 
Panny, n Babki Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa, Zbawiciela świata, Olu użytku Bractwa 
Św. Auny, klóre w Grgboszowakim kościele 
od roku 1731 istnieje. Wadowice, nakładem 
X. Ostrowskiego, czcionkami Franciszka Foł- tyna, 1875, w i/ce, *lr. 40. Na oktaw 
.Pamiątka poświecenia kaplicy świętej A 
w Gręboszowie, r. P. 1863. 4 

— do aw. Antoniego Padewskiego, wyai 
cy Zakonu św. Ojca Franciszka, cudam 
całym świecie chrzęści ań skini słyuacegt 
wszelkich potrzebach tak wiecznych , 

i doczesnych Patrona doświadczonego. 1 
ezawa, w drukarni u św. Krzyża, 1846, w '. 
str. 46. * 

— do św. Antoniego, z żywotem b 
Warszawa, Czerwiński i Spółka, 1871. 10 

— Obacz: Anloni aw. 

— Krótkie, z różnych autorów z«bi 
1812, w Sce. 2 alp. 

— Beraficzne do Boga w Trójcy Jed> 
i Niepokalanej Panny Boga-1. 

dla. potrzeby wiernych pobożnych, miai 
cie Braci i Sióstr Szkiiplerza PrKenajś 
szej Trójcy napisane. Wilno, 1857. SO 

— Toż. Wilno, Blumowici, 1858, w 
atr. 48. 

— na Boże Ciało i Oktawę. Waru 
XX. Missyonarze, 1857. I alp. 10 gr. 

— na Boże Ciało Jasło, nakład i ón 
D. Stógera, 1871, w Bce, atr. 286 i IX. 46 

— Bractwa Najsłodszego Serca Pana J 
Zbawiciela naszego. Kraków, nakład 1 
rtystwa Jezusowego, druk Czbbu. 1^72, * 

— podczas burzy i unwałności. 1 *] 

— dla Chrzescian Katolików Poanaii, 

— roczne dla Chrzescian Katolików. 
szawtt, lirenlauer, druk A. liiuaa, 1B60, w 
str. XXIV i 364, spisu modlitw nielic 

— Tenże tytuł. Warszawa, druk Alejt 
Ginsa, 1865, w 8ce, str. 354 i kart 3 di 
bowanycb. 75 kop. 

— ku najświętszej chwale Boga, ob. 
(1861). 

— patryolyczne w czasie wojny. Wari 
1831, w Sce. 

— Toż, w czasie wojny w roku 1794. 
■zawa, 1831, w 4ce. 10 sgr. 

— Toż, w czasie wojny w r. 1794 wj 
a teraz drukiem odnowione, Warsznwa, 
J. Wróblowskiego, 1831, w 16ce, str. 2 

— w czasie Jubileuszu od Ojca ów. j 
XII., na rok MDCCCXXVI-ty pozwoli 
Wilno, w drukarni dyeceaaliiej XX. M 
narzy, 1826, w Sce, atr. 46. 

(Jest tu wy jajek z większej jubilooa 
Książeczki na ten rok w Wilnie druków 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego 
Ojca św. Piusa JX-go pozwolonego , 
w Archidyeceeyi Lwowskiej o lir jad ku i 
skiego od dnia 4 Maja do 1 Czerwca 
obchodzić się bgdzie, wraz a nauka 
Jubileuszu. Z popiersiem Papie: auka o 
ii*. Lwó NABOŻEŃSTWO. 19* HJ lar, 1861, w oce, atr. 82. Na papierze bia- 
łym 8 kr. m. k. 

— Tai. od 10 Czerwca do 10 Lipca 1852 
roku obchodzić się będzie wraz nauką o tym- 
że Jubileuszu. Z popiersiem Piusa IX. Lwów, 
P. Piller, 1862, w 8oe, ttr. 82. 16 grp. 

— Toż, od 15 Października 1854 do 15 
Stycznia 1855 r., z dodatkiem nauk o Odpu- 
stach i Jubileuszu, i wyjaśnieniem kwestyi 
o Niepokalanem Poczęciu Najświętszej Maryi 
Panny. Lwów, Winiarz, 1854, w Sce, str. 52. 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego, przez 
Ojca iw. Piusa IX. Dozwolonego, który w 
Archidyecezyi Lwowskiej od d. 29 Maja do 
29 Czerwca 1858 obchodzić się będzie, wraz 
z nanka, o tymże Jubileuszu. Lwów, 1858. 
20 kop. 

— na cześć Boga, 1827, 1846, 1857, 1863. 
Obacz: Bonifacy św. 

— Na cześć i uwielbienie Boskiej Opatrz- 
ności. Z Pisma św. zebrane i w sposobie 
pacierzy kapłańskich dla użytku dusz pobo- 
żnych, na godziny podzielone, a dodaniem 
aktów cnót teologicznych. Kraków, druk 8. 
Cieszkowskiego, 1841. 16 kop. 

— na cześć Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Panny, z dodatkiem Litanii 
i Modlitw do świętych Jerzego i Wawrzyńca, 
Męczenników. Wilno, 1859. 3 złp. 10 gr. 

— ku czci Boga w Trójcy św. Jedynego 
i a wielbieniu Niepokalanego Poczęcia Naj- 
świętszej Maryi Panny, z różnych ksiąg ze- 
brane. Warszawa, druk Jana Jaworskiego, 
1668, w 16ce, str. XXI, IV i 374. 

— codzienne ku nieustającej nigdy czci 
i chwale Boga w Trójcy Jedynego, Najświęt- 
szej Maryi Panny i Świętych Pańskich. Dla 
wygody ludzi nabożnych i zbawienia dusz 
chrześciańskich pożytku. Z nowym rozmai- 
tych Modlitw przydatkiem. Wydanie drugie. 
Poznań, 1857, ttr. 405, kart 90. Oprawna 
w aaagrin ae złoć. 2 rab. 40 kop.; oprawna 
w płótno ze złoć. 2 rab. 

— kn czci Bogarodzicy Najświętszej Panny 
Niepokalanego Poczęcia. Bochnia, Pisz, 1859, 
w Idee, str. 168. 36 cent. 

— codzienne ku czci Najświętszego i Nie- 
pokalanego 8eroa Maryi. Mikołów, Nowacki, 
1862, V, ark. 

— codzienne, ku czci Najświętszego i Nie- 
pokalanego Serca Maryi. Bez w. m. i roku. 
Kamieniec, druk J. Wagnera, przed r. 1849, 
w 12ce, str. 68. 

— czterdziesto -godzinne. Godzina świąto- 
bliwie przepędzona na nabożeństwie przed 
Najświętszym 8akramentem, to jest: Pobożne 
anekta ku temuż Najświętszemu Sakramen- 
towi Z włoskiego na polski język przetłó- 
maczone, teraz za pozwoleniem Zwierzchno- 
ści przedrukowane. Z przydatkiem nabożnych 

* "den. Poznań, 1852. 12 1 /, agr. — domowe i kościelne. Łowicz, druk XX. 
Emerytów, 1Q19, w 12ce. 

— za dusze w czysou zostające. Bez roku 
i miejsca druku, lecz w Warszawie około 
1800 r., w 12ce, str. 24. 

— codzienne za dusze w czyścu cierpiące, 
dla wszystkich na śmierć pamiętnych. (Wier- 
szem). Częstochowa, 1844, w 8ce. 20 sgr. 

— za dusze ozyscowe. Za pozwoleniem 
metropolitalnej mohylewskiej, rzymsko-kato- 
lickiej duchownej Zwierzchności przedruko- 
wane w Połocku, w drukarni XX. Pijarów, 
1825, w 8ce. 

— za dusze w czyścu cierpiące, niegdyś 
pod tytułem: „Zegarek ozyscowy," wydane. 
Lwów, 1844, w 12ce. Na papierze welinowym 
oprawne 1 rub. 85 kop. 

— Toż, na zwyczajnym papierze 90 kop. 

— wieczorne, za dusze wiernych zmarłych 
w kościele 00. Dominikanów odprawiające 
się. Warszawa, druk St. S trąb ski ego, 1852, 
w 12ce, str. 14. 

— odpustowe, za dusze zmarłych i inne 
Modlitewki. Wilno, druk Zawadzkiego, 1849, 
w S2ce, str. 29. 

— za dusze zmarłych. Z różnych dzieł, 
zebrane przez ftf. Warszawa, Michał Giucks- 
berg, druk Synów Orgelbranda, 1874, w 8ce, 
str. 327 i rejestr. 8 złp. 10 gr. 

— dla pobożnych dziatek, ozdobione obraz- 
kami. Poznań, Kajzner, 1858. 18 grp. 

— codzienne dla pobożnyoh dziatek. War- 
szawa, W. Lange, Czerwiński i Spółka, 1872. 
5 kop.; oprawne w tekt. 10 kop. 

— oodzienne dla dzieci. Częstochowa, 1811, 
str. 86. 30 kr. 

— codzienne dla małych dzieci. Często- 
chowa, 1826, w 48ce, str. 141 i nieliczb. 3. 
15 grp. 

— Tenże tytuł. Tamże, 1846, w 48ce, str. 
141 i nieliczb. 3. 16' grp. 

— oodzienne dla małych dzieci. Wydruko- 
wane na Jasnej Górze Częstochowskiej, 1851, 
w 48ce, str. 141 i nieliczb. 3. 

— codzienne, dla małych dzieci służące. 
Przemyśl, w drukarni Biskupiej, 1830, w 12ce. 

— Toż. Tamże, 1836 r. 

— oodzienne, zebrane dla małych dzieci. 
Piekary, Heneczek, 1869. W oprawie 7'/ t sgr. 

— krótko zebrane, dla małych dzieci. Czę- 
stochowa, druk Kohna i Spółki, 1672. 

— dzienne, tygodniowe i roczne. Warszawa, 
1812, w 12ce. 1 złp. 

— dzienne, tygodniowe i roczne, które się 
odprawia w kościele parafialnym warszaw- 
skim św. Krzyża. Wydanie powtórne dla wy- 
gody Bractwa i Parafian. Warszawa, druk 
XX. Missyonarzy u św. Krzyża, 1844, w 16ce, 
str. 172, 104 i kart 2. 1 złp. 16 gr. 

25 IW — dzienne, tygodniowe i roczne, które od- 
prawia nij w kościele parafialnym warscaw- 
akim iw. Kriyła. Wydania trzecie pomno- 
żone, dla wygody Bractwa i Parafian. War- 
acawa, 1860. 60 kop. 

— driewigcio- dniowo, 1802 — 1867, obacc: 

Mirya. 

— do iw. Feliksa, obaoz: Wiator X. (1847). 

— do iw. Franciezka, obaci : Franci uak 
Saleij (1859). 

— do Św. Grzegorza, Oświecicie!* Arme- 
nii. Lwów, o Pillera, w Sierpniu 1621 roku. 
15 kr. n>. k. 

— do hw. Jacka, obacz: Jacek Św. (18G7). 

— do iw. Jana Eantego, 1802, 1828, obact; 
Jm Kanty. 

— do Jóaefa iw., obacc: Józef iw. 

— do iw. Kajetana, obnoi: Kajetan iw. 

— Kalwaryjakie. Bec wyr. m. i r. (około 
1800 r.), w 8ce, itr. 166. 

— katolickie. Za poawolenien Zwierzchno- 
ści. Bea wjr. m. dr. i r., w 8ce, str. 24. 

— do Kommnuii iw. , polskim wierszem 

riiane. Poznań, 1860, w 8ce, itr. 101. I złp, 
i gr. 

— do Krzyża iw. Dla pożytku wiernych 
Jego wyznawców. Kaifzeccka ta mieici w Bo- 
bie: Wiadomość o znalezienia i podwyłete- 
aia Krzyża iw. ; Godzinki, Litanie i Nowenug 
do Krzyża ; Godzinę uczczenia Krzyża iw. j 
Pieini i Drogę krzyżową, c dodatkiem Koronki 
do Mifosierd/.ia Bożego. Waracawa, nakład 
i drak Jana Panrakiego, 1862, w 32ce, str. 
130 i I. 1 cip. 10 gr. 

— całoroczne, dla ludu chrześciańekiego, 
eawieraja.ee: Katecbicmmiseyjny, Akty, Modli' 
twy najpotrzebniejsze, tudzież Psalmy, Godzin- 
ki, Różańce, Koronki, Litanie, na różne dnie 
iw., orać Pieini nabożne tak polskie i łaciń- 
skie, Hymny w czasie rocznych uroczystości, 
nakonieo Rozpamiętywanie Męki Pańskiej 
w Pianiach stosownych passyjnych, w Stacj- 
ach i w czterech Ewangieliach na Wielki 
Tydzień zebrane. Warszawa, w drukarni XX. 
Piarów, 1836, w 8ce, itr. 768 i nieliczbow. 
kart 10. 8 itp. 

— Indci przeinaczonych do nieba, albo 
Droga krzyżowa, krwawemi Zbawiciela i wiata 
stopniami uprzywilejowana. Pocnań , 1889 , 
W 16cb. 26 grp. 

— majowe. Wamawa, druk J. Jaworskiego, 
1862, w 12ce, atr. 20. 

— majowe czyli Miesiąc Maj poświęcony 
ko czci Boga - Rodzioy Najświętszej Pannie 
Maryi Niopokal. Poceeoia. Bochnia, Pisi, 
1859, w 8ce, atr. II i 163. + 

— To£. Bochnia, Piic, 1667, w Soe, atr. 
116. 30 kr. + 

— majowo czyli Miesiąc Maj poświecony 
ko ości Boge-Rodcicy. Bochnia, 1860, w 16oe. — daiewie/Cio-dniuwe do Najświętszej Min i 
Panny, Matki Boga i Królowej dobrej radj. 
Warszawa, 1862, w 12ce. 10 kop. 

Inne edycje, obacz: Marya. — do Nsjświętizćj Panny Maryi w Obnrit 
Leżajskim. Rzestów, Pellar, przed r. 1871, 
(wydanie w 2000 egzempl. do r. 1872, ipris- 
dano 1300 egzempl.) 

— do Najświętszej Maryi Panny Niepoki- 
lanie poczętej, w kościele św. Anny * w-.- 
szawie. Warzaawa, 1871, w 8ce, tr. 96. 10 kop 

— do KajSwteUaej Panny Maryi Ostrcbram- 
skiśj, orać Nabożeństwa codzienne, niedzielne 
i tygodniowe, z dolarzeniem Kroniki obraitt 
Najświętszej Panny Maryi Ostro brsmtkiej , 
ozdobione 12 wizerunkami rytemi na siak 
w Paryżu i Londynie, podług obrazów BUra- 
zytnjch^cnaj dujących sie w kościołach p"' < anielskie Paryż. Opra 
łoconemi brz«L . . 
paryzki 4 rab.; 'W takiż chagrin najleptieru 
gatunku, t podwójnym futerałem z plota* 
angielskiego. 

— do Najiwiętfiz Panny Maryi nieoitt- 
jaeej pomocy. Breslun, Franz Gorlich. 1874, 
w 8ce, atr. 80. 8 sgr. 

— do cudownej Matki Hu.-kiój, 1853, w fes, 
str. 86. Obaea: F. E. 4 

— do Matki Boskiej, dla wygody tych, kli- 
ny Jej miejsca iw. upodobane i cudami wili- 
wione odwiedzają, osobliwie dla nawiedtajs- 
cych obrać Niepokalanów Maryi Panny Pocz{- 
cia, cudami w Tartakowie ałynney. Z d™Ul- 
kiem nabożeństwa do św. Michała Arcbsniols, 
Patrona Gaticyi. Wydanie czwarte pomno- 
żone i poprawione. Lwów, Poremba, IBM, 
w 12oe, str. 411, z rycinami. 60 cent. 

— do Św. Michała, obacz: Michał iw. 

— paaiyjne, to jest: Nabożne męki i śmierci 
Pana Jezusa Chrystusa w pobożnych Pienitch 
rozpamiętywanie podczas PasBj-i w Niedii«l» 

Sostne około godjsin ni esz pomyć h. Wilno, 
awadzki, 1858. 3 kop. 

— do Miłosierdzia Boskiego. Warszara, 
autor, drak XX. Miaayonarzy, 1863, w 12ce, 
atr. 12. 

— To*. Wamawa, w drukarni C(zemin- 
skiego) i D(obiescewskicgo) N., 1867, w lice, 
atr. 12. 2 1 /, kop. 

— do Miłosierdzia Boskiego. Warszawa, 
Czerwiński i Spółka, 1871. 2'/, kop, 

— codzienne dla młodzieży. Wilno, 1825. 
Obacc: Karpiński Franciszek. 

— dla młodzieży. Leszno, nakład i drok 
Gflnthera, 1856, w 8ce, str. 224 i IX. 60 kop. 

— Obaoc: Wojkowska 1. 

— Tot. Tamto, 1S58. NABOŻEŃSTWO. 196 — domowe i kościelne, s modlitw w różnych 
potrzebach, wykłada Psalmów, Śpiewów litur- 
gicznych processyonalnyoh, Hymnów kościel- 
nych i Modłów za umarłych złożone. Pobo- 
żności wiernych do użycia drukiem podaue. 
Jbowicz, druk XX. Emerytów, 1819, w 12ce, 
etr. 240. 1 złp. 

— podczas Mszy Św., przed i po Spowie- 
dzi, łtommunii Św., do Najświętszego Sakra- 
mentu, do Pana Jezusa i do Najświętszej 
Panny Maryi, szczególniej w kościele 00. 
Bernardynów Rzeszowskich łaskawie słynącej. 
Tarnów, druk Rusinowskiego, 1864, w 12ce, 
8tr. 216. + 

— dziewięciodniowe za naród. Paryż, druk 
L. Martineta, 1864, w 4ce, str. 4. + 

— i nauki zbawienne podczas Missyi W W. 
OO. Kapucynów i każdego innego czasu do 
duchownego prawowiernych pożytku służyć 
mog%ce. Warszawa, w drukarni rzędowej, 
1816, w 8ce, str. 94. 15 kop. 

( Przyłączone do Zbioru: Modlitwy i Roz- 
myślania). 

— Toż, przedrukowane. Warszawa, druk 
XX. Piarów, 1843, w 8ce, str. 238. 

— Toi, siedmiu niedziel, obacz: Józef Św. 
(1860). 

— polskie w Niedzielę XXII. po Trójcy 
sw n o. 13 Listopada r. 1870, w kościele ewan- 
eielickim we Lwowie. Pieśń. Lwów, druk 
fi. Winiarsa, w 8ce, kar nieliczb. 2. + 

— podług obrządków Kościoła św. kato- 
lickiego, 1812. 2 złp. 15 gr. 

— rośne, według obrządku św. rzymsko- 
katolickiego Kościoła, zawierające Msze św. 
na wszystkie niedziele, uroczystości Pańskie, 
Bogarodzicy, Świętych Pańskich, przygodne 
i na Suchedni czyli kwartałowe, z dołącze- 
niem uwag na Lekcye i Ewangielie t Hymnów 
z Pacierzy kapłańskich, Ewangielij w czasie 
Proceesri, Nieszporów na wszystkie Niedziele 
roku* uroczystości Pańskie, Bogarodzicy, ŚŚ. 
Pańskich, na dzień Poświęcenia Kościoła, 
Zaduszny z żałobną Processyą i Jutrznią, 
a takie Modlitwy kościelne, Wykład Obrzę- 
dów Mszy św. v historyczne wiadomości o Uro- 
czystościach i Nabożeństwie kościelnćm, przez 
wydawcę wielkiego i św. Tygodnia. Tomów 
IV. Berlin, Behr, na Składzie o Walentego 
Kocka w Petersburgu, 1844, w 8ce ; dwa Tomy 
po 900, a dwa po 400 str. 36 złp. 

— podczas Odpustu Jubileuszowego, udzie- 
lonego od Ojca św. Papieża rzymskiego Piusa 
IX~, z powodu zajęcia Stolicy Apostolskiej, 
w/ ArcMoyeoezyi lwowskiej, obrządku rzym- 
srico-lacińskiego, od dnia 2 do 23 Maja 1847, 

Erzez Ordynaryat Arcybiskupi postanowiony, 
wów, druk Pillera, 1847, w 8ce, str. 82, 
* drzeworytem Piusa. 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego, przez 
Ojca świętego Piusa IX. pozwolonego, ztóry 
w Arehidyecesyi lwowskiej obrządku łacin- 
wJciego, od d, 4 Maja do 1 Czerwca 1651 r. obchodzić się będzie wraz s nauką o tymże 
Jubileuszu. Lwów, druk P. Pillera, 1851, w 
8ce, z popiersiem Papieża. 

— Toż, który w Archidyeoezyi lwowskiej, 
obrządku łacińskiego, od 10 Czerwca do 10 
Lipca 1852 obchodzić się będzie wraz z nauką 
o tymże Jubileuszu. Tamże, 1852, w 8ce, str. 
32, z popiersiem Papieża. 8 kr. 

— Toż, które się obchodzić będzie od dnia 
15 Października 1854 do 15 Stycznia 1855. 
Z dodatkiem nauk o Odpustach i Jubile- 
uszach, i wyjaśnieniu kwestyi o Niepokala- 
nem Poczęciu Najświętszej Maryi P. Lwów, 
1654, w 8ce, str. 52. 

— w czasie Odpustu Jubileuszowego przez 
Ojca św. Piusa IX. nadanego, który w Archi- 
dyeoezyi lwowskiej obrządku łacińskiego, od 
dnia 4 Czerwca do 3 Lipca 1865 obchodzić 
się będzie. Lwów, nakład A. Yogla, w 8ce, 
str. 60. 24 grp. 

— codzienne odpustowe. Berlin, w 12ce, 
z ryciną. 50 centim. 

— odpustowe, trzechdniowe na półroczny 
czas pokuty w Dyecezyi tarnowskiej, od dru- 
giej Niedzieli Adwentu 1867 aż do Niedzieli 
św. Trójcy 1868 i t. d. Tarnów, druk Kusi- 
nowskiego, 1867, w 8ce, str. 8. 2 cent. + 

— różne, od św. Ojców złożone, na polski 
język przetłómaczone, teraz dla pożytku dusz 
polskim liter ułożeniem, tóż i po słowieńsku, 
i po pohk'1 wydrukowane. Począjów, XX. 
Bazylianie, 1800, w 8ce, str. 351. 

— Toż, teraz dla pożytku dusz, polskim 
liter ułożeniem, też i po słowieńsku i po- 
polsku (tak) wydrukowane. Począjów, druk 
XX. Bazylianów, 1817, w 6ce, str. 419. + 

— Toż, przetłómaczone i przedrukowane 
obok z ruskim tekstem. Przemyśl, w drukarni 
Biskupiej obrządku greoko-katoliokiego, 1886, 
w 12ce, str. 431. 5 złp. 

— do św. Onufryusza, obacz: Onufry św. 

— dla osób do stanu małżeńskiego zabie- 
rających się lub w nim zostających, tudzież 
nauki i rady, celem otrzymania szczęścia i 
zbawienia w stanie małżeńskim. Wilno, T. 
Gluoksberg, 1852, w 16ce, str. II i 279, z ryc. 
9 złp. 

— codzienne na otrzymanie świątobliwego 
życia, szczęśliwej śmierci i chwały wiecznej, 
dawno od Zwierzchności pochwalone, a teraz 
pomnożone przydatkiem Katechizmu, znacze- 
niem wyrazów o Godzinkach i Modlitwą, 
zawierającą przedniej sze akty religii prze- 
drukowane. Wilno, nakład Rafałowioza, 1847, 
w 16ce. 

— Toż, tenże tytuł. Wilno, druk M. Zyme- 
lowicza typografa, 1851, w 16oe, kart niel. 
11, str. 162. 15 kop. 

— Toż, tenże tytuł. Wilno, druk Zymelo- 
wioza, 1858, w 16ce, str. 177. 

— Toż, tenże tytuł. Wilno, druk Romma, 
1858, w 16ce, str. 162. IM — codzienne do Pana Jezus* ukrzyżowa- 
nego, łaskami słynącego, w kościele war- 
szawskim iw. Jana, siódmy ran przedruko- 
wane, z przydatkiem niektórych nsboinych 
Pieśni. Warszawa, drak J. Pokezty, 1823, 
w I2ce, sir. 181 i kart 4, rejestr i ryc. S złp. 

— do Pana Jezusa i Panny Maryi i Ł d. 
Częstochowa, 1806, w 12ce. 

— codzienne, przed Panem Jezusem w ka- 
plicy w koić ie la Metropolitalny ni iw. Jana, 
oraz o Niepokalanśm Pocięciu Maryi Panny. 
Wanzawa, nakład i drok Baryckiej, 1848, 
w 12ce, str. 176 i Tl. 2 zip. 30 gr. 

— Tente tytuł. Tamta, nakład i druk Baryc- 
kiej, 1848, w 12oe, str. 177 i nieliczbow. 1. 

— godzinne do miłosiernego Pana Jezusa. 
Mikołów, T. Nowacki, 1662, półarkoaz. Libra 
po 6 agr. 

— passyjne czyli Gorzkie tale. Brodnica, 
184., w 12ce. 1 agr. 

— passyjne, to jest : NaboŁne męki i śmierci 
Pana Jezusa Chrystusa w pobożnych pieniach 
rozpamiętywanie podczas Passy i w Niedziele 
postne około godzin niaizpornych. Wilno , 
Zawadzki, 1853, w 16ce. 6 kop. 

— passyjne czyli Rozpamiętywanie męki 
Fańskiej wraz z Pieśniami podczas Wielkiego 
Poato uływanemi dla nżytkn Indu wiejskiego. 
Kraków, nakład i drak Czasu, 1865, w 16ce, 
str. 78. t 

— paaayjne, czyli Rozmyślanie męki i śmier- 
ci Jezusa Chrystus* Syna Bożego, Zbawiciele 
i Odkupiciela rodzaju łódzkiego. Wilno, Zyme- 
lowicz, 1860, w 16ce, Itr. 36. 

— paaayjne. Chełmno, Danielewski, 1860. 

— passyjne czyli Rozpamiętywanie męki 
Pańskiej (Gorzkie tale). Pelplin, J. N. Roman, 
1872, w 24ce, itr. 81. 1 igr. 

— do świętych Patronów i Patronek, i inno 
Modlitwy zwyczajne. Warszawa, 1826, w 16ce. 

— codzienno, w Piątek 1840, obanz; Dawłd- 
son; Radecki P. 

— na podziękowanie Pann Bogn za wizyit- 
kie łuki w oatem tyciu, a osobliwie w roku 
dziś kończącym się odebrane w dzień osta- 
tni Starego Roku w koiciele XX. Francisz- 
kanów w Warszawie, z Odpustem zupełnym 
wiecznie nadanym odprawiające się, przedru- 
kowane za dozwoleniem Zwierzchności. Bez 
wyr. miejsca i roku, w 8ce, str. 20. 

— na Post, Wielki Tydzień, Boże Ciało, 
Dzień zaduszny i w czasie słuchania Mszy 
Św. Kraków, 1838, w 8ca, karta 1, str. 107 
i karta 1. 2 złp. + 

— wielko • postne. Warszawa, nakład i druk 
Jana Psurskiego, 1859, w 8ce, str. 64. 

— Toż samo. Tamte, drnk Psurskiego, 1860, 
w 8ce, str. 71. 

— na pożytek zerc kn Bogn i Świętych 
pałających. Przemyśl, 1880, w 12ee. — O Przemienieniu Pańikiem. Wams**, 
w drukarni XX. Pijarów, I -•17. w 8ae, itr. 21. 

— Toi. Warszawa, w drukarni Stauttfam 
Nowakowskiego, 1881, w 8ce, str. 24. 

— do Przemienienia, obacz; HswlkMHklf.: 
Rleel 

— przywileje i ustawa istniejącego * wir- | 
szawskim 00. Bernardynów kościele Alty- > 
bractwa czci Najświętszego Serca Nsjiwijt- 
zzej Maryi Panny Warszawa, 1859, w 13c*, 
str. 2S5 i kart uieliczb. 2. 2 złp. 

" — nieazporns na cały rok Niedziel i Swizl 
uroczystych, tudzież Godzinki da Milki 
Boskiej, wraz a Psałterzem przy Bożym gro- 
bie. Sanok, K. Pollak, 1857, w 8ce, str. 76. 

— do ŚW. Rozalii, obacz: Rozalia. 

— rozmaite, krótko zebrano ku pożytków 
wiernych. Żytomierz, 1847. 

— w krótkich i poruszających rozmyśli- 
ni ach do Najświętszej Męki Jezusa Chryiiwi 
na katdy dzień miesiąca. Kraków, Gieiiio** 
ski, 1841, w 12,;. 2 złp. 

— kn czci Najświętszego Sakramentu. Wir- 
ssawa, n XX. Missyonarzy, 1830. 3 zip. 

— do Nąjiwiętszego Sakramentu w asi' 
czterdziesto - godzinnego nabożeństwa. Wir- 
szawa, u XX. Missyonarzy. 1 złp. 

— do konającego Serca Jezusa, zz knu- 
jących. Warszawa, u XX. Miaayouarzy, b. r 
(1866), w 8ce, atr. 4. 

— szozególne do Serca Najświętszej Msrr. 
Panny, Siedmiu Jrj boleści, tejże Matki Boabiej 
Pocieszenia, z Nowennę, do Je; Kiepokal*- 
nego Poczęcia, oraz Modlitwy do tego dli 
dostąpienia osobliwszych odpustów i otrij- 
mania szczęśliwej śmierci, zebrane i pabo- 
inych autorów, wydane w Warszawie, wdrt- 
karni XX. Piarów, 1838, w Sce, atr. 204. 30 kop- 

— do Najsłodszego Serca Jezusowego, wni 
z Bractwem wprowadzone do kościoła Panini 
Wizytek, mogące ił utyć i dla innych koteio- 
łów, gdaie takowtż Bractwo egzystuje. Wir- 
stawa, W drukarni XX. Missyonarzy, 1811, 
w 12ce, str. 13 1 i karla nieliczb. I. 

— Tot. Tamże, druk XX. MissyonsMJ 
a iw. Krzyża, 1850, w 12ce, str. 99. 

— do Najsłodszego Serca na miesiąc Serw, 
ożyli Czerwiec. Warszawa, druk XX. Miuj- 
onarzy, 1863, W 12ce, sir. 12. 

— dziewieoio - dniowe do Najświętszej" 
Serca Pana Jezusa, z francuzkiego. Lwiej 
Piller i Spółka, 1845, w 12ce. 16 grp. 

— krótkie do Najświętszego Serca Jiias* 
w katdy dzień miesia.ca. Wydanie pierwM- 
Warssawa, Gebethner i Wolff, w dmkzrai 
Knryem warszawskiego, J872, w IGce, itr. 73- 
20 kop. 

— do Najświętszego Serca Jezusa i do Kij 
droższej Krwi Jego. Wrocław, Frenoiitti 
Góriioh, 1874, w 8ce, str. 108. 4 igr. NABOŻEŃSTWO. 197 — do Siedmio Boleśei Najświętszej Maryi 
Panny. Rzeszów, Pellar, przed r. 187], (nakład 
600 egzemplarzy do r. 1872, sprzedano 430.) 

— codzienne ze Skmrba Modlitw odpusto- 
wych wyjęte. Berlin. 1 zip. 10 gr. 

— o szczęśliwa, śmierć. Częstochowa, 1826, 

w 8ee. 

— Obacz : Barbara św. 

— do Trójcy Przenajświętszej. Przemyśl, 
drak Biskupi, po r. 1830. 20 grp. 

— do św. Tekli, obacz : Tekla św. 

— do św. Tereaay, obacz: Tereesa św. 

— do Trójcy św. Mikołów, T. Nowacki, 
1862, % ark. Libra 6 grp. 

— do Najświętszej Twarzy Pana Jezusa. 
Warszawa, n XX. Missyonarzy, 1861. 

— studentów katolickich, zamykające: 1) 
Kościelny Katechizm ; 2) Rozmaite Modlitwy; 
8) Pieśbi polskie ; 4) Pieśni łacińskie ; 5) 
Słsibędo Mszy św. czyli Ministrantnrę. War- 
szawa, drak XX. Pijarów, 1819, w 12oe, str. 
69. 15 grp. 

— do Najświętszej Twarzy Pana Jezusa, 
tudzież Koronka do św. Maryi Magdaleny. 
Warszawa, Czerwiński i Spółka, 1871. 5 kop. 

~ na uczczenie Najświętszego Sakramentu, 
z róinyoh nabożnych książek zebrane, na dni 
ośtn, czyli Oktawę Bożego Ciała rozłożone 
i wydrukowane. (Wierszem). Grodno, w dru- 
karni Zymela typografa, 1827, w 8ce, str. VI 
i 140, nieliczb. 6. 

— dziewięcio-dniowe i uczczenie Przebło- 
Koślawionej Panny i Bogarodzicy Maryi Kró- 
lowej. Obacz: Marya. 

~ codzienne na oproszenie świątobliwego 
<7cia, szczęśliwej śmierci i chwały wieku- 
istej, podług ksiąg przez Kościół św. potwier- 
dzonych, z przydaniem Katechizmu na nowo 
Siane. Wilno, Zawadzki, 1863, w 16ce, str. 
IV i 156. 20 kep. 

~ na Uroczystość Bożego Ciała z Oktawą 
i inne obchody, z wystawieniem Najświęt- 
szego Sakramentu. Warszawa, w drukarni 
XX Missyonarzy u św. Krzyża, 1856, w 12ce, 
*tr. 105 i spisa 1 karta nieliczb. 

— na Uroczystość Bożego Ciała, z Oktawą 
i iana obchody, z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu. Warszawa, 1869, w 12ce, str. 
108. 20 kop. 

7- na Uroczystość Bożego Ciała, z Oktawą 
i inne obchody z wystawieniem Najświęt- 
szego Sakramentu. Warszawa, Czerwiński 
1 Spółka, 1871. 20 kop. 

— na Uroczystość Opieki Najświętszej Panny 
J£*fp Ostrobramskiej. Dla użytku pobożnych 
Nsjświętsaej Panny czcicieli, cudowny Obraz 
Jej odwiedzających, oraz inne nabożeństwo 
1 modlitwy do Matki Boskiej na każdy dzień 
tygodnia. Wilno, 1869. 15 kop. 

— dla otycia pobożnego wiernych, miano- 
wicie dla zostający eh w Bractwie św. Trójcy. Warszawa, w drakami Józefa Ungra, 1858, 
w 8ce, str. 40. 

— Toż. Warszawa, druk J. Ungra, 1864, 
w 8ce, str. 40. 

— dla użytku Bractwa Trójcy Przenajśw. 
Lwów, 1825, w 12ce. 

— Toż. Tamże, druk Pillera, 1826, w 8ce, 
str. 80 i 2. 

— Tenże tytuł, w kościele archikatedral- 
nym lwowskim. Lwów, Jabłoński, 1838, w 12ce, 
str. 62. 20 grp. 

— Toż. Lwów, tamże, 1841. 

— dla użytku Bractwa Trójcy Przenajśw. 
w kościele archikatedralnym lwowskim. Lwów. 
Jabłoński, druk Pillera, 1847, w 8ce, str. 82. 
15 cent. 

— wieczorne dla użytku po pracy dniowej, 
dziękując P. Bogu za udzielone dobrodziej- 
stwa. Za uchwaleniem obojga Zwierzchności. 
Bochnia, W. Pisz, 1845, w 8ce. 6 grp. 

— na Wielki Czwartek, do uwięzionego 
Jezusa Chrystusa w ciemnicy. Warszawa, w 
drukarni Gazety codziennej, 1854, w 16ce, 
str. 60, z przodu 2 kart nieliczb. i str. 83, 
spisu 1 karta nieliczb. 20 grp. 

— Toż. Przedruk. Warszawa, w drukarni 
Józefa Tomaszewskiego, 1858, w 16ce, str. 
80 i spisu 1 karta nieliczb. - 

— na Wielki Piątek, Zmartwychwstanie 
Pańskie, Zesłanie Ducha św. Warszawa, S. 
Orgelbrand, 184., w 12oe. 20 gr. 

— wielko- postne. Warszawa, nakład i druk 
Jana Psurskiego, 1860, w 16ce, str. 71. 

— Toz. Warszawa, druk Jana Psurskiego, 
1859, w 8ce, str. 64. 

— na Wielki Post, zawierające : Drogę krzy- 
żową, Gorzkie żale, oraz pieśni i litanią o męce 
Jezusa Chrystusa. Warszawa, Czerwiński i 
Spółka, 1871, w 32ce, str. 96. 10 kop. 

— wielko-tygodniowe czyli Modlitwy przy 
grobie Chrystusa Pana i pieśni o Zmartwych- 
wstaniu Pańskie m. Warszawa, w drukarni 
Braoi Hindemithów, 1858, w 8ce, str. 16. 

— podczas wojny w r. 1866, wyjęte z Rytu- 
ału prowincyonalnejro, z Dodatkiem. Tarnów, 
nakład i druk Rusmowskiego, 1866, w 8ce, 
2 kart. + 

— czterdziesto -godzinne podczas trzydnio- 
wego wystawienia Najświętszego Sakramentu 
ku czci obecnego w nim Zbawiciela świata, 
Jezusa Chrystusa, tudzież wyjaśnienie obrzę- 
dów Mszy św. Warszawa, w drukarni Xa. 
Missyonarzy u św. Krzyża, 1856, w 12ce, 
z przodu 2 kart nieliczb. i str. 60. 20 kop. 

— Toż, wydanie trzecie pomnożone. War- 
szawa, nakład i druk XX. Missyonarzy u św. 
Krzyża, 1861, w 12ce, str. 83. 

— czterdziesto-godzinne podczas wystawie- 
nia Najświętszego Sakramentu. Warszawa, 
druk Czerwińskiego i Spółki, 1871. 16 kop. NACH&ICHT - NACZELNIK. — Więcej obute: A. Z. (1847); Anten! tw.; 
Autorki; Baka Józef: Bernardyni; Brand J. 
(1834); Budziński J. ; C. M. B. (do Matki 
Boskiej Częstochowskiej)- Ciechanowski (cer- 
kiewce); Ciemniewska (C. M. B.) ; Cześć (1817) ; 
Czsiowtki J. (odpust. 1864, krótkie 1855); 
Duma (kn najświętszej obwale, 1846); Dawi- 
im i. (1840); Dzluzkowski D. (Zbiór, 1837 
—71); Dziennik; F. E. X. (do Matki Boskiej 
1863); Gacki I.; Glos; G rago rew icz M ; Grono; 
Hauber J. M (1834); Hoffmanów a Klementyna ; 
Ignac (Zbiór, 1848); Izyrfor iw.; Jan Ewangie- 
iista; lin Kanty (1802); Jan Nepomucen; Jerzy 
(1859); Józef iw.; Kozłowski S. (domowe); 
KrmińakiW. (dla Polek); Książka do nabożeń- 
stwa; Leszczyński Prokop (majowe, 1865); 
Łubieński. I. (1852); Małopolski (1802); Marya 
H. P. ; Michał iw.; Mika J. (do Św. Jana, 1830) ; 
Nowakowski Jakdb (za zmarłych. 1853); Onu- 
fry iw. ; Osmański (dla ludu) j Oszaeki K. (Kari- 
mierH Sw. Królewicz) : Paweł iw. ; Peal 0. 
(Zbiór); Perkowski J. (9-cio-dniowe, 1845); 
Piasecki J. (na zakończenie roku, 1844) i Pocie- 
cha (zadnssne); Podarek; Pohl J. B.; Polska; 
Redeckl P. (codzienne); Rousseau Antoni; S. 
W.; Skitnborowiczowa ; Stokłosiński (Odgłos); 
Tekla Św. (1835); Tohak W. (9-cio-dniowe); 
Wielogłowski Walery; Wieniec (Zbiór); Wille- 
wicz (Zbiór); Zacharek! X. (w ducha Ewan- 
gielii). 

Hachricht Na końca : Krakau, am 27. Mai 
1809, fol., I karta. + 

— liber die Cholera bekannt gomacht von 
dem Collegiom raedionm des Kónigreiches 
Polon. Ans dem Polniaohen ubersetzt. Kaliach, 
1831, w 8cs. 

— Toi. Dantig, 1831, w 8oe. 
Nachrichten uber die Missiona-Wirksamkeit 

nu ter dem Yolke Israel. Ein Auazug; ant dem 
36. Berichte der Londoner Gesellocbaft sar 
Befordci uug des Cbristentbnms uuter den 
Jaden vom Jahre 1844. Wanohan, Mtssions- 
Buchdrackerei, 1845, w 8ce, itr. 51. + 

— Toi. Wersehnu, 1847, w 12ce, kart 5, 
etr. 64. 

— Obacz: Krakau. 

HACHTMANN Jan. Uo Chapitre de la vie de 
Kalb, par..... Parie, imprimerie de L. Marti* 
net, Ene Mignon. 2, 1859, w 8ce, kart 2, str. 
64. + 

— Gtos na zebraniu Polaków w d. 6 Gru- 
dnia 1840 w Paryżu. Paryż, 1841, w 8ce. 

— La Pologne et lea interels anglaia par 

Kefugie polonsia. Paris, E. Dentu, librairo- 
editeur, imprimerie de L. Martiuet, 1861, 
w 8će, str. 32. + 

Nachtrag, obaez: Kalisz; Warsehau (1832). Nachwetsung s&mmtlicher Einnahm 


Ansgaben in baarem Geide , wie auch des 
Standes aller Fonds und Cassen dar erange- 
liachen Gemeinde A. T. in Warschau im Jah- 
re 1847. Warachau, 1848, fol. cywilny Województwa krakow- 
skiego, 1 Maja 1863, Nr. 12 (o powrOt do 
kraju), w 8ce, 1 karta. + 

— Rozkaz, dzienny Naczelnika Miasta. Ku 
ków, 19 Sierpnia Ńr. 3, 10 Listopada 1963 
Nr. 8, d. 2 Stycznia 1864, Nr. 10 w 4ce i Ił 
Stycznia 1804. Nr. 11 w 8ce, d. 19 Lotego 
1864 Nr. 18, fol., po 1 karcie, + 

— Miasta do Obywateli. Kraków, 26 WfJf 
Snia 1863 Nr. 6, w 4ce; d. 19 Pozdziera:.! 

1863, Nr. 7 (dwie edycye w 12ce, na welini*', 
d. 27 Listopada 1863; Nr. 9 (w 16ce, dwu 
edycye), po 1 karcie. + 

— Miasta Krakowa do obywateli Polakół 
wyznania Mojżeszowego, Kraków, d. 14 Lutego 

1864, L. 12, w 4ce, karta 1. + 

— do obywateli. 5 Marca 1664, L. 13, w4m, 
karta 1 ; d. 24 Maja 1804 Nr, 2, w 8cs, kaiti 
1 ; d. 26 Czerwca 1864, w Sce, karta 1. (Uwia- 
damia, ze składa swo dyguitarstwo eaganiitlł 
d. 1 Maja). + 

— Miasta Lwowa. Rozkaz dzienny, L. 215, 
d. 17 Stycznia 1864, w 8cn, karta 1; Nr 1 
do L. 221, dnia 22-go Stycznia 1864, w ta, 
karta 1. + — Powiatu Olkuskiego. (Do włościan). B«i 
daty, w 4oe, karta 1. + 

— Powiatu Olkuskiego. Wezwanie dowli- 
icicieli ziemskich, dzierżawców i t. d., d, H 1 
Maja 1863, w 4ce, karta 1. + 

— Policji Miasta stołecznego Warszawj, 
d. 6 Września 1803, w 4ce, karta 1. + 

— Miasta. (O domu Stanisława Janowskiego}. 
Warszawa, 22 Czerwca, 1863, bet Nru, w Met, 1 
karta 1. + 

— Miasta Warszawy, wydal pod d. 19 Liito- 
pada 1868 r, następujący: „Rozkaz dzienny," 
który Wydział miejski jiodaje do wiadomości 
mieszkańców Miasta Lwowa, w Sce, str. 2. • 

— Miasta Warszawy, d. 23 Listopada 1663, 
w 12ce, karta 1 (O loteryi), dnia 3 Stycnri* 
1864, w 12oe, karta 1 (O adresie). 4 

— Rozkaz dzienny Naczelnika Miasta Wsr- 
auwy, d. 4 Lutego 1863, w lice, karU 1. 

— Rozkaz dzienny Naczelnika Miast*, Kr, 
8, w 4co, po jednej stronie druk, 12 Luleg* 
1863 r. + 

— Tol, Nr. 4, d. 14 Lutego 1863 (gdu 
Wielopolski zdrajca, mianowany), w 4c*, *W- 
ta 1. + 

— Tot, Nr. 6, dnia 4 Marca 1863, * M 
karta 1 (O Lungiuwiczu). + 

— To*. Rozkaz dzienny, Nr. 7, d. 13 Marc* 
1863; Nr. 8, d. 4 Kwietnia 1863; Nr. 9 i « 
Kwietnia, w 4ce, karta 1 -i ; takie bez Nm. 
d. 21 Kwietnia 1863, drukowane po hebraj- 
ska; Nr. 10, d. 2 Maja ■+ ; Nr. 11 d. 10 Maja; 
Nr. 12, d. 21 Mrrja; Nr. IB, d. 15 Czerwci, 
Nr. 16, d. 3 Lipca; Nr. 17, d. 7 Lipca. KAC2ELNIKÓW - NA DZIŚ. 199 — Toć. Nr. 18, d. 23 Lipca, w 8oe, karta 
1 ; Nr. 19, d. 24 Lipca, w 4oe, karta 1 : Nr. 
20, d. 7 Sierpnia 1868, fol., karta 1; Nr. 21, 
d. 9 Sierpnia, w 8ce (o rocznicy Unii), karta 
1; Nr. 22, d. 1 Września, w 4ce, str. 2; Nr. 
24, d. 29 Września, w 8ce, str. 2; Nr. 81, 
d. 15 Lutego 1864, w 4ce, karta 1. (Wszystko 
Redakcji Wł. 8. , 8ekretarza Organizacyi 
Miasta Warszawy). + 

Naczelników (Do) Parafij i Starostów gro- 
madzkich. Bez wyr. m. i r., w 4ce, karta 1. 
(Odezwa w Stycznia 1863 r., zapowiadająca 

rochawkę). + 

Naczynia domowe i kuchenne, obacz: Woj- 
ezyśsU F. 

Nas Wiała,, obacz : KapHński. 

Nad ziemią, obacz: Beitard, 

NA0JEZ0IM. Herodotowa Scytia. Przekład 
Adams Podbereakiego z rossyjskiego, 1844. 
(Rękopis). 

Nsiiiyeie weterynaryi, obacz: Baliński W. 

Nadtzycfach (0) w stanie duchownym, pra- 
wa przeciwnych, a skarbowi publicznemu 
ukodliwych (autor ksiądz). Warszawa, 1831, 
w 8ce, atr. 47. 

Naiwiślułn, Kalendarz z rycinami na rok 
1652. Wadowice, wydanie Jana Sabińskiego, 
w 4ce. lin, Pamiętnik Literaturze poświę* 
eony. Tomów II. Warszawa, w Księgarni F. 
S. Dmochowskiego przy ulicy Miodowej Nr. 
497, w drukarni Maks. Chmielewskiego, 1841, 
w Sce; Tom i, str. 203; Tom II, str. 96. Razem 
Zeszytów YI. — Redaktor Antoni Filleborn. 
Zmorski R. należał tylko do ułożenia Pro- 
grama. Wydawane miesięcznie. 

(Obejmuje, Sierpińskiego Z. : Gierada, Her- 
gewet, Wiano, Posag, Dziedzictwo u dawnych 
mieszczan w Polsce ; tegoż : Adam Bursius ; 
feffoz: Miasto; Majorkiewicza J. : Grabowiec, 
Jakób Górski i Filozofia; tegoż: Rozporząd- 
kowanie dziejów Filozofii, Myśli i U waci; 
Keniga J. : Sztuka i Artyści; K.: Konik Zwie- 
rzyniecki (Powieść); Dziekońskiego J. B. : 
Moja fajka; tegoż: Pająk (Powieść); B. S.: 
Wojciech Piasecki aktor; Chałubińskiego T.: 
Cwagi nad Pisulewskiego Zasadami Botaniki. 

Umieścili tu poezye swe: Baliński K., Brzo- 
*owaki H. K.; Filleborn 8eweryn; Dłużniew- 
*ki; Korsak Jul.; Lenartowicz T.; Mazurkie- 
jjca L.; Pol Wincenty; Samuelina; Skotnicki 
JJ-; Szymanowski Wacław; Zieliński Gustaw; 
Ziehoaki Wikt.; Zmorski Roman; Ed. Żeli- 
gowski). Prenumerata półroczna 8 złp. + 

NaśwtŚtaaiB, czasopismo tygodniowe poli- 
tyczne. Od 1 Października 1850 r. Redaktor 
Iptcy Łyskowski. Chełmno, druk Gółkow- 
•ki*ge, 1850, w 4ee. 

Aastepnie do roku 1858 włącznie wydawał 
X. Koszt dwa racy w tydzień po pół ark. 

— Rok Ł 1869, wydawany co Wtorek i 
")tek. Redaktor odpowiedzialny J. Gółkow- 
iki. Chełmno, nakład i druk Józefa Gołków- skiego, w 4ce, po pół ark. Przedpłata ćwierć- 
roczna 22'/, sgr. 

— Rok 1861. Format nieco zwiększony, 
wydawany co Poniedziałek, Środę i Piątek. 
Taż sama Redakcya i nakład. Przedpłata 
ćwierćroczna 22 V, sgr. 

(Od Nru 50 r. 1861 d. 16 Maja podpisany 
Redaktor odpowiedzialny w zastępstwie Ignacy 
Danielewski. Od Nru 91 d. 19 Września odpo- 
wiedzialny Cypryan Wysoczyóski. Roku 1862 
Redaktor Danielewski. Po uwięzieniu Redak- 
tora wydawanie pisma wstrzymane było na 
czas pewien. Od 1 Października Józef Choci- 
szewski Redaktor. We Wrześniu 1863 po trzy- 
nastoletniem istnieniu pismo to wzbronione 
przez Rząd, ustało). 

NadwiśJanin, tygodnik handlowy, przemy- 
słowy i ekonomiczny, wychodzi co Poniedzia- 
łek jako bezpłatny dodatek do Gazety Toruń- 
skiej. Rok I. od dnia 6 Października 1873. 
Toruń, nakład i druk J. Baszczyńskiego ; roku 
1873 Nrów 13, fol. małe, Numer po pół ark.; 
roku 1874 Nu mera po 1 i po pół ark. + 

NADWIŚLAŃSKI Leon (Skorupka czy Zien- 
kowicz?). Listy polityczne. Obecne położenie 
nasze. Kraków, 1849, w 8ce, str. 16. 10 grp. 

NADWOROŃSKIJ Hryó. Hanił Wołodzin, po- 
wieść z Gór Kołomyjskich, napisał Lwów, 

druk Stauropig., 1860, w 12ce, str. 56. 20 kr. 

Nadzieja, w III. Częściach i inne poezye. 
Londyn, 1852, w 12ce, str. 6 i 125. 2 franki. 

Nadzieje zawiedzione, powieść niezmyślona. 
Tomów II. Wrocław, B. Kom, 1857, w 16ce; 
Tom I, str. 240; Tom II, str. 158. 16 złp. 

Nadziew, obacz: Domaradzki. 

Na dziś. Pismo zbiorowe, poświęcone Lite- 
raturze, naukom, Sztuce, gospodarstwu kra- 
jowemu, handlowi i przemysłowi. Redaktor 
H. Kirkor. Tomów III. Kraków, 1872, w Sce. 
(Obejmuje, Frank Józef: Pamiętniki uzu- 
pełnione przez Michała Homolickiego; Spiel- 
hagen: Naprzód! romans, z przekładu ros- 
syjskiego, tłómacz. K. Świdzinskiego ; Tren- 
towski Br. : Hegel i Kremer, studyom ; Liske 
Ksawery : Dziewica Orleańska, Katarz. Theot, 
Marya i Elżbieta, przerobione z niemieckiego ; 
Bielowski A.: O mistrzu Wincentym i jego 
Kronice: Malinowski L.: Listy z podróży etno- 
graficznej po Szląsku; Roszkowski Gustaw: 
O Kommunizmie i Sooyalizmie; Sadowski J. 
N. : Drori handlu zbożowego ; Zaleski Antoni : 
Przegląd artystyczny ; Kirkor H. : Aleksander 
Przezdziecki (Biografia) ; Estreicher Karol : 
Jan Kanty, Szlachtowski (Biografia); Tretiak 
Józef Daniel, powieść j Siemieński Lucyan: 
Wizerunek poety i Mistyka z XIII. wieku, 
Jazopona z Todi; Feliński A.: Listy, wydał 
J. I. Kraszewski; Majer Józef: Uwagi wstę- 

Ene do spostrzeżeń w przedmiocie języka; 
limanowski Bolesław: Plato i jego Rzecz- 
pospolita; Libelt Karol : Człowiek przedhisto- 
ryczny; Kolberg O.: O obchodach weselnych 
ludu, ze względem na dzieło Zygmunta GJo- Na d^ihiaJ - KakĘckI. gen; Godlewski E. : Spór botaników ; Sadow- 
ski J. N.: Józef Supińaki (Rozbiór pism); 
Poznańciyk: List z powoda prelekcji SUnist. 
Tarnowskiego o Warczyńskim; Bylicki Fr. 
i Kirkor A. H. : Przegląd literacki. 

— Poezje Fr. Gumowskiego, Wincentego 
Pole, Karole Swidzińskiego, A. E. Odyńca, 
K. Brzozowskiego, J. Tretiaka, Hugona Wró- 
blewskiego. Obacz: Kirkor. 

Na dzisiaj. Rapsod, obacz: Dzisiaj. 

Nadzwyczajne przygody, obuci; trwlna W. 

Nafalski Martynian (od sw. Wojciecha Pijar, 
□rodź. 1736 t 1309). Obacz: Gobinet K. 

Nafok Jan, obaci: Dmuszewiki B. 

Nafta, ob. Allłi (w Galicji] ; Statutu ; Sta 
tulsn; Ustawa; Wannasiewicz. 

Nagana pijaństwa, a pochwala wstrzemię- 
źliwości w wszystkich okolicznościach niyt.o- 
czna. Bochnia, nakład i drak 1'iaza, 1645, 
w 8ce, str. 47. 8 grp. 

— Toz. Bochnia, nakład 1 druk W. Pisza, 

1868, w 12ce. 6 grp. 

— Toz, wydanie trzecie poprawce. Tamte, 

1869, w I2ce, str. 86. + 

— Toż, wydanie 4 poprawione. Bochnia, 
1862, w 8ce, atr. 82. 6 cent. 

— Tob, wydanie piąte pomnożone. Tamte, 
1862, w 12ce, atr. 36. + 

— Toz. Lwów, drak Michała F. Poremby, 
1661, w Sce, atr. 24. 

NAGANOWSKI W. Grammalyke francuzka 
dla użytku Szkot polskich, podług pp. Noel, 
Chapsal, Sardou, Bod i face i innych. Poznań, 
Woykowski, 1849, w Sce, atr. 236. 4 zip. 

NAfiEL Ernest. Elementarbuch in der pol- 
nisehen Sprache. Bromberg, 1833. 8 sgr. 

— Die preuaeieche ProTinz oder dat Grosa- 
herzogthum Posen. Aus der U. Abtheilung 
des Atlasses fur Deutachlands Schulen. Lith. 
und lllum. Bresleu (Leuokart), Wielkie Księ- 
stwo Poznańskie, rysowana przez Leszno, 

1831, mapa, fol. 1 ztp. 

Haflte wypadki, obaoz: Polakowski. 

NAGÓRNY A. Imp6t des batiraents. Noto sur 
le reglement de cet irapót en Pologne. Var- 
sovie, imprim. Gazet* Polska, 1865, w Sce, 
atr. 23. 

— Kwestya wódki uważana ze stanowiska 
Ekonomii społecznej, a głównie pod wzglę- 
dem podatku. Warszawa, arak J. On gra, 1864, 
w Sce, atr. 66. 3 zip. 

— La ąuestion de 1' eaa de vis conside- 
ree hu point de vue de 1' econoraie eociale 
et principalement par rapport a 1' impót. 
Vartovie, impr. de J. Unger, 1864, w 8oe, 
str. 66. 16 sgr. 

— Znaczenie ekonomiki wcywilizacyi nowo- 
czesnej. (Odbitka z Ekonomisty 1866 roku). 
Warszawa, druk Gazety polskiej, w Sce, str. 
1S. + + + — Ekonomista, fisuio miesięczne, po>*i|- 
cone ekonomice, statystyce i ad mini stnc ji, 
i dodatkiem tygodniowym taioffBecyjnM |>» 
nazw* Merkury. Redaktor A. Nsgóror. W«t- 
szawa, Skład główny u li. Gebethner! i Woal 
Przedpłata roczua wynosi w miejsca SJ ilf 
10 gr. Pierwszy Okres: V. Kwtrtttón «ł 
Października 1865 do końca 1866 r. 40 al> 4 

— Obacz: Ekonomista 

NAGÓRSKI Jozef Izajasz. O chodu*"* 

czerwca przez prof. praktycznego ■ Siknał I 

agronomicznej » Marymoocie. Bez T- * 
druku, w Sce, str. 48. 

Nagroda, obacz: Dmochowski F. S. ll"~ 
Tokarska J. (1837). 

Nagrody za rozprawy, obacz: UslaniwiM* 

HA6R0DZKI Edward (z Warszawy, urafc 
1812). De NymuhumHiiia cjusqus enrstiW 
dissertatio inauguralis medica, quata esal 
et auctor. gratior. mcd. Ordinis in Parta* 
liter. Frid. Goi)., ul summi in Medic. etCk* 
honoresrite Bibi conoedantur, publice o>:= 
iurui eto. auctor nobilis Polonus..- Bsraafl 
typ. MietaokUnis, 1H34, w bco, str. SI. * * ! 

Nagurczswski Ostoja Ignacy (Jezuita, orsei 
1719 t l»H), ohacz: Homar; Kożmian K»|o» 
(Biografia w Boczniku Towarzystwa prtj> 
ciot nauk, Tom IX. r. 1816); Wirgiliusi 

NAHUMOWICZ lan. Nabumowicz L. C. fi* } 
optimo. Doctori Hedicinae eto. etc. Sileni)* 
verbis facundius. — O stosunkach cheniaf 

nych, przez kandydata Filozofii. Wdał I 

w drukarni dyecezalnej przy kościele i"*- 
tegii Kazimierza, 1820, w Sce, atr. 72. 

Mad). !*•*■ HAHUMOWICZ Izydir 
astrami di£formi-:i 
ralia chirurgica, nuazn 
rum FJuivoraitate Vilnc 
ris Hedicinae, rile obti 
det Lithuanus, M a Disi Caesarea Liuaa- 

io Magister »nw 
itKfD. vnnaa, ty pis ehoecesauis ad ecdetin 
3. Cutimiri, w 8ce, Btr. 42. + 

— Sposób leczeniu sig niineralnami wo&' 

mi wDrutkienikacli. opisał Dr. Medjrornj. 

Chaąue eau minerale dott avoir sou cods *• 
sa politique. Alibert. Grodno, nakład aultn, 
druk Zymela typografa i Schriftariessera, IS41, 
w 8ce, 2 kart nielir/b. z przodu i 140 i«. 
omyłek 1 karta nieliczb. 

NAHUHOWCZ Leo Casimirus. DissertsM 
inauguralis modico-practica cynauchii lii 1 
geae bina ezempla, addita epicrisi eihibeM 
etc. Yilnae, 1612, w Sce. 

— Rukowodzslwn h' leczenia ogniw"* 1 
nych ran, po prawiłam predłagajemyin •»"' 
mienitimi w Europie chirurgami. Pe< ■ ■■' 

w poboduoj tipogr. gławu. sztaba I. zruu' 

1822, w Sce. 
Nalnaaowicz Krzysztof, obacz ! Majer łot^ 
NAKĘCK1 Adam Napoleon. Słownik «w«c 

polski. (Bekopis 1862 r. w Wartzawie). NAKfcADt - NAKWASKt. 201 Nakłady (Znaczniejsze) Biblioteki Kórnic- 
kiej do 19 Lutego 1873 r. Paryż, druk Rouge, 
Dunon i Freene, 1873, w 8ce, kart 4 nielicz- 
bowanycb. + + + 

NAKtYASKA z KRAJEWSKICH Anna (urodź. 
1779 f 1851). Angelique ou V anneau nup- 
tiale nouyelle polonaise. £pisode de la der- 
niere róyolution, publice par Adolpbe Comte 
de Krosnomki, orać. superieur polonais. Parie. 
chez Charpentier, 1833, w 12ce, str. VIII i 
199, z ryciną. 4 franki. + 

— Toż, 2de edition. Paris, 1833, w 8ce. 

— Toz. Przekład niemiecki. 

— Aniela czyli Ślubna obrączka, powieść 
narodowa, przez A. Warszawa, 1831, w 12ce, 
atr. 134. 3 zip. 

— Czarna mara, powieść historyczna. Kro- 
nika dawnego zamku Książąt Mazowieckich 

i 1523— 1526). Warszawa, G. Sennewald, druk 
. Wróblewskiego, 1841, w 8ce, str. 294. 
9 alp. + 

— Trois nouyelles publićes par une polo- 
naise. Yaraoyie, Glucksberg, 1821, w 12ce, 
kart 2, str. V i 276, karta 1. 9 zip. + 

— Suitę des trois nouyelles publićes par 
nne polonaise. Yarsovie, Glucksberg, 1821, 
w Sce, kart 2, str. 238 i karta 1. 9 zip. -f 

— Obraz warszawskiego społeczeństwa w 
dwóch powieściach. Poznań, Stefański, 1842, 
w Sce, str. 108. 5 zip. 

— Odwiedziny Babuni czyli Powieści dla 
zabawy grzecznych dzieci , napisane przez 
Annę Nak(waskę). Warszawa, druk A. Gaię- 
zowskiego i Komp., 1833, w 12ce, kart 2, 
str. 161. + 

— Toł, wydanie drugie. Tomów II. War- 
szawa, G. Sennewald, druk J. Wróblewskiego, 
1843, Tom II. roku 1834, w 12ce, str. 155 
i 156. + 

— Wieczory niedzielne starego stolarza. 
Powieści dla rzemieślników. Leszno i Gnie- 
zno, Gńntber, 1843, w 8ce, str. 105. 2 zip.; 
na papierze welinowym 3 złp. 

— Tai, przez autorkę „Odwiedzin Babuni." 
Drogie wydanie. Leszno, Gunther, 1858, w 8ce, 
str. 76. 

— Powstaniec litewski.' Obraz romantyczny 
a czasów rewolucyi w Polsce 1831 r., przez 
Panią T(rza)ską. Lipsk, 1846, w 8ce. 8 zip. 

— Obaos: Olesn; Wirtembergska. 

NAKWASKA Karolina. Pamiętnik o Adamie 
hr. Potockim, Pułkowniku ligo Pułku Jazdy 
Księstwa Warszawskiego, skreślony przez jego 
córkę..... (Oddruk z feuletonu Czasu). Kra- 
ków, J. Wildt, 1862, w 8ce, str. 68, z por- 
tretem. 80 cent. 4 

— Do matek polskich słów kilka o przy- 
szłości wzrastających pokoleń przez K. N. 
Lipsk, J. N. Bobrowioz, druk Breitkopfa, 
1848, w 8oe, str. 808. — Obacz: Adanson; Audot (Dwór wiejski); 
Marcet (Powieści dla dzieci). 

Nakwaski Franciszek Ksawery, obacz : Rakiety 
Edward. 

NA