Skip to main content

Full text of "Claudii Ptolemaei geographia"

See other formats


Μ 5^ 


^/'^^ .^ ί 1- 


Ι 


Ιί* ^ 1^^^ ο. Ρ<ί 


ΟΕΑϋΟΙΙ ΡΤΟΕΕΜΑΕΙ 

ΟΕΟΟΚΑΡΗΙΑ ΕΒΙΌΙΤ ΟΑΚΟΙϋδ ΡΚΙϋΕΚΙΟϋδ ΑϋαϋδΤϋδ ΝΟΒΒΕ, 

ΚΕΟΤΟΒ δΟΗΟΙ.. ΝΙΟΟΙ,. ΕΤ ΙΝ ΠΝΙΥ. ΙΙΤΤ. ΙΙΡ3. 
ΡΚΟΡΕ530Κ. ΕΟΙΤΙΟ 8ΤΕΚΕ0ΤΥΡΑ. ΤΟΜ. Π. Ι. Ι Ρ 8 Ι Α Ε ΒϋΜΡΤΙΒυδ ΕΤ ΤΥΡΙδ 0ΑΚΟΙ.Ι ΤΑϋΟΗΝΙΤΙΙ. 

18 4 5. ίη 2010 ννιίΐι ίυη€ΐϊη9 ίΓΟΠΊ 
Βοδίοη Ι_ϊΐ3Γ3Γν ΟοηδΟΓίίυιη Μθπίοθγ 1_ϊΐ3Γ3ηθ5 ^^' ΐΊίίρ://νννννν.8ΓθΐΊΪνθ.θΓ9/άθί3Ϊΐ5/οΙ&υαΙϋρίοΙθΐη3θϊ02ρίοΙ (• ρ. 133, 6(1. ΒεΓί.) (*) Κλανδίον Πτολεμαίου 
Γεωγραφικής "Τφη χη σ εωζ 
ΒνβλΙον έ. Τάδε ενεατί'ν έν τω ττεμτττω βνβλίω, 

^Έκϋ^εσις των μέρων της μεγάλης Ασίας. 5 

§. 1. [Πίνοίξ ττρώτος] 
α. Πόντον καΐ Βί&ννίας, 
^ . Της Ιδίώς ααλονμένης Ασίας — Φρυγίας (§§. 5. 

ά 14.), 
γ\ ΑνκΙας, ίο 

δ". Γαλατίας (Παφλαγονίας), 
8. ΙΤαμφινλίας, 
ς . Καηπαδοαίας, 
ζ\ Αρμενίας μιν.ρας, 
•η . Κιλικίας. ΐ5 

§. 2. [Πίναξ δεύτερος] 
'&'. Σαρματίας της έν Ασία. 

§. 3. [πίναξ τρίτος] 
ί. Κολχίδος, 

ια . Ιβηρίας^ 2ο 

φ . Αλβανίας, 
ιγ . Αρμενίας ^ιεγαλης, 

Ρτοι.. Οεοοκ. II. Α 2 Ι.ΙΒ. V. Ο ΑΡ. Ι. 

§. 4. [Πίναξ τέταρτος] 
ίδ'. Κντΐρον, 

ίε . Συρίας κοίλης (Φοινίκης §§. 4. 8€[(^. )» 
ις . Παλαιστίνης Ιουδαίας^ 
3 ίζ. Αραβίας ΣΓετραίας, 
νη . Μεσοτΐοταμίας, 
ί& . Αραβίας έρτμον, 
ν. . βαβυλούνίας. 

§. 5. Γίνονται έηαρχίαι ι-θ; πίνακες δ. 

^^ Κεφ. α . 

πόντου καΐ Βιβ-υνίαζ ΰέοις. 

[1-4σίας ττίναξ «'.] 

§. Ι. πόντος καΐ Βι-Θ^ννία περιορίζεται αηο μεν 

δνσμών τω στοματι τον Πόντον, τω καλονμένω 

15 Θρακίο} Βοσηορω, καΐ μέρει της Προηοντίδος, κατά 

ηεριγραφην τοιαντην της παραλίου. §. 2. Βι&ννίαζ 

το προς τω στοματι τον Πόντου άκρον, έφ ω 

Ιερον "Αρτέμιδος νς ιβ' μγ ζ 

Χαλκηδών νς ιβ' μγ ι^ 

20 Ακρίτας άκρα νς -^ μβ -£5 

Ταράριον τι Τραριον νς .Ιί-γ μβ .Ιίγ 

§. 3. Αστακός νζ γ μβ £-γ 

Ολβία νζ μβ γο 

Νικομήδεια νζ Ζ μβ -^ 

23 §. 4. Ποσείδιον άκρον νς -Ιί μβ γιβ^ 

Ασκανίον ποταμού έκβολαί .νς δ μβ δ 

Ασκανία λίμνη νζ -ίίδ μβ 

Προνσιάς νζ γ' μβ ιβ ('ρ.ΐ34.βά Β.) ΡΟΝΤυδ ΕΤ Β1ΤΗ1ΝΙΑ. 3 

^ασπΰλιον νς -^γφ μβ ι^ 

(*) ΑηάμΒία νς Ζγφ' μα ^^,γι^ 

""Ρυνδάκον τΐοταμοΰ εκβολαί.νς γ μα ^5 

α\ ττηγαΐ τον ττοταμον . . . .νζ μ £. 

§. 5. αττό ^ε άρκτων μέρει τον Ενξείνον Πον- 

τον, ον Ύ] ηεριγραφη • μετά το στόμα καΐ το Ιερον 

της Αρτέμιδος, 

Βίϋ'ννίας ακοα νς £.δ 

Αρτάκη χωρίον νζ 

Ψνλλίδος, τον καΐ Ρηβα, πο- 
ταμοί) έκβολαί . . - νζ δ 

Κάλττα ηοταμον έκβολαί . . .νξ γο 

§. 6. Σαγγαρίον ηοταμον έκβολαί νη 
η ηρώτη έταστροί^^η τον ηο- 
ταμον νη Ζ 

η δεντέρα έηιστροφη ξα γ 

η τρίτη έηιστροφη ν η -βδ μα 

αϊ ηηγαΐ τον ηοταμον .... ξ -^ μ -ΙΙγ 

§. 7. Υηηίον ηοταμον έκβολαί . . νη -ίί-δ μβ δ 

Ελατα ηοταμον έκβολαί . . ,νη -ίί-γιβι μγ 2ο 

Αιοσηολις νη £.δ μγ γ 

Ηράκλεια Πόντον νϋ• μγ γ 

Ψνλλειον νι9• ^ μγ -^ 

Τίον ξ ^Τ "^ 

Παρ&ενίον ηοταμον έκβολαί^ δ μγ -ίί 25 
αΐ ηηγαΐ τον ηοταμον. . . .ξβ •& μβ γ 

Αμαστρις ξ γ μγ •ί 

Κρωμνα ξ -ί^ιβ' μγ Ζι^ 

Κντωρον ξ Ζδ μγ Ζι^ 

§.8. αηο δε μεσημβρίας ττ) Ιδίοις Ασία, κατά 3ο 

Α2 η 


Τ 


μγ 


δ' 


μγ 


δ' 


μγ 


'ί^ 


μβ 


ζδ 


μβ 
μβ 

4 Ι.ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 1. 

την αηο Ρννδακον ποταμού γραμμην μ^χρι τΐέρατος, 

ον 7} -θ-έσις ξα μα δ\ 

§. 9. αηο δε ανατολών, Γαλατία κατά ΙΙα- 
φλαγονίαν, δια της ατΐο τον είρη- 

5 μένον πέρατος, τουτέστιν. ζα μα δ' 

έπΙ το Κντωρον πόλιν τον Πον- 

τον γραμμής ξα μγ -ίίδ 

§. 10. Των δ εν ττ] χ(ύρα ορών επισημότερα 
εστί, το τε Ορμίνιον, ον το μέσον 

10 επέχει μοίρας ν^ γο μ β γο 

καΐ ο Μνσιος Ολνμπος το ορός νζ μα Ζ. 

§. 11. Κατέχονσι δβ την απο τον στόματος 
μέχρι "Υππίον ποταμον παραλιον 

Χαλκηδόνιοι, 
15 την δε απο Ηράκλειας πόλεως μέχρι Κντωρον πόλεως 

Μαριανδννοί, 
νπο δέτο Ορμίνιον ορός Κανκωνες η Κνκλωνες, 
§. 12. καΐ νπο μεν τονς Χαλκηδονίονς παρατείνει 
η Τιμωνίτις χωρά, 
20 νπο δε ταντην η Βογδομανίς, 

ης προς ανατολάς Ζνγιανοί. 

§. 13. Πόλεις δέ είσι μεσόγειοι των Βεβρνκων αΐ^β' 

Αίβνσσα νζ γ μβ δ 

Ερίβοια νζ γο μβ γ 

25 Γαλλικά νζ Ζδ μβ γιβ" 

Παταονϊον νζ -Ιί-δ μβ 

Προνσα προς τω Υππίω πο- 
ταμοί νη ■Ιί' μβ ^ιρ 

Αηδακανα νΌ' μβ γ . 

30 Πρωτομάκραι νη δ μβ (•ρ.ΐ3δ.6Ϊ.Β.) Α81Α ΡΚΟΡΚΙΑ. 5 

ΚλανδίοπολιςηκαιΒίϋνηον ν-θ• γ μβ Δδ 
§.14. Φλανίοττολις η καΐ Κράτεια.ξ ' μγ 

Τίμαια %''& Ζγ μβ γ 

Κλίταί ξ .^ μγ 

Αατανεία ξ -ί^ι^ μβ γο' 5 

Νίκαια νη Ι-Φ ^ 

Καισαρεία η καΐ Σμνραλεια η 

Σμνρδιανη νζ γο' μα γο' 

(*) Προνσα 7] προς Ολνμηω τω 

βρει νζ μα γο ίο 

Αγρίλιον νζ ^ (.α γο' 

Ααβλείς νη γο μα γο 

Ααδαστάνα νΌ- .£ μα -^δ 

Ιονλιούηολις ξ ς' μβ 

§.15. Νήσοι δε ηαρακεινταιτί] χωρατών Κνανέων ΐ5 
η ανατολικωτέρα, ης η '&έσις , . . .νς £, μγ γιβ' 
καΐ η Θννιας ΐ] καΐ Ααφνονσία 

νήσος νζ γο' μγ γ 

καΐ οι Ερί&ινοι σκόπελοι \νϊΐσοϊ\ νη -11 μγ ^ 

Κεφ. β^: 2ο 

Της Ιδίας Ι^σίας ϋέσις. 

ΙΆϋίας πίναζ α .'\ 

§. 1. Η ιδίως καλούμενη Ασία περιορίζεται αηο 
μεν άρκτων Βιϋννία, κατά την έκτε^ειμένην γραμ- 
μην, αηο δε δνσμών τω τε λοιπω μέρει της Προ- ι% 
ποντίδος, καΐ "ΕλληςπόντοΊ και πελάγεσιν Αιγαία}, 
και Ικαρίω και Μνρτωω, κατά περιγραψΊ^ν τοιαντην 
της παραλίου. 6 Ι.ΙΒ. V. €ΑΡ. 2. 

§. 2. "Εν ΙΙροττοντίδί ΜνσίαςΜικρας της εφ Ελ- 
ληςηόντω, 

Κνζικος νς μα Ζ 

Αισηττον τίοταμον έκβολαί. . ν ς μα γ 

5 Ιΐάριον νς μα ς 

Γρψίον η Γςψίκον τΐοταμον 

έκβολαί νε ς μα •& 

Λάμψακος , νβ μα γφ 

"Ελληςηόντον 

10 §. 3. Αβνδος* τε ς μα δ 

Σίμόεντος ποταμού έκβολαί. νε γ μα ς 

Αάρδανον ** ίε δ' μα ιβ 

Σκαμάνδρου τΐοταμου έκβολαί ν ε δ' μα 

Σίγειον άκρον νε ς μα 

15 §. 4. Εν δε τω Αίγαίω ηελαγει, 

Φρνγίας μικράς η Τρωάδος 

Αλεξάνδρεια Τρώας νε γιβ' μγ γο 8ο1ιο1. &ά §. 3. ^^Αβνδον γ.αΐ/ίαρδάνον μεταζίι εν 
Χίρ^οννοω το κοίνώς λιγόμενον Σήμα, ο φαϋν της 

αο Εκάβης ίίναντάψον. ο£. δίΐ'αΐ). ΧΙΙΙ, 595. Μδ. Ρβγ. 
1401. 2. ηι&Γ^. 

** Μίτά το Αάρδανον ίατί το ^Οφρ{ο)ΰνίον, εφ 
φ το άλοος Έκτορος' εφίξης δε λίμνί] Πτίλέο^ς' είτα 
'Ροίτενον (^Ροιτίον Μδδ.) πόλις ΙηΙ λόψω, -/.αϊ τοντω 

25 αννεχης ηϊών άλιτενης Λΐάντιον (Αϊαντος μνήμα) γ.αϊ 
ίερον γ.αΙ άνδριάς' είτα το Σίγείον, εν&α το ναν- 
αταϋ-μον ν.αΐ λίμνη Στόμα καλούμενη- εν δε Χε^^ο- 
νήαω τον Σιγείον το Προ)τεοίλαίθν •/.αΐ η ^Ελαιονοα, 
(^Ελεοΰαα Μδδ.)• εν δε τω Σνγε'ιω ΙοτΙ το^Αχίλλίως 

30 μνημα' μετά δε τοϋτο εατί της Τενέδου περαίας το 
ανχένίον. (^Λχάϊον οοηί. Μαηοδ.) ΑδΙΑ ΡΚΟΡΚΙΑ. Αεατον άκρον νε γο 

Άσσον νς 

Μνσίας μεγάλης 

§. 5. Ιαργανον νς ς 

ΙΓαλαισκηψις νς δ^ 

Αντανδρος"^* νς -^ 

Αδραμνττίον νς -2 

Ποροσελψη νς ς 

Καικον ποταμού εκβολαί. . .νς -Ιί. 
ηί τΐηγοίί τον τΐοταμον . . . .νη (^ 


γ^? 


μα 


7 


ί* 


ΐ 


μ 


Τ 


μ 

Ιϋ-^δ 


Ιβ 


^ ς 


/^ 


^ δοΐιοΐ. αά. §. 4. ^'ΥτζΙρ δε το Αεκτον Σανδρης (τ} 
ΙΥεανδρΗς) και Κίβρήνοοι^' μίτά δε το Αίατον Πολν- 
μήδοον (ίλαος' Ητα Γάργαρα. Μδ. Ρ&Γ. 1401. βί 2. 
ιηαΓ^. Όΐ. 8ίΓ&ΐ3. XIII, ρ. 595. 

Αά §. 5. ^* 'Υπο ^'Λντανδρον ορός ^Αλίξάνδρΐνα, ΐ5 
εν '^ Πάρίς τάς -Θ-εάς εκρι^εν. (δίΓαΙι. ΧΙΙΙ, 606.) 
Θ'ήβη ν^χοηλακίη -/,αΐ Αν ρνηϋϋο ζ (Α^ρνιΌ- 
οός' Μδδ.) δνεγονΰίν "Αδραμνττίον η μεν |' οτά^ί-α, 
η δε π ' (δίναί). XIII, 612.) περί δε το Αδραμνττίον 
εϋτν γ.αΐ Κίλλα τόπος, ν.αΐ ποταμός ΊίΊλλανος ν.αΐ 2ο 
Ιίίλλαυον οοος' μεταξύ δε Γαργάρο)ν καΙ^Αντάνδρον 
{"Ατάνδρο)ΐ: Μδδ. δίτ&Ι». XIII, 612.) πόλενς δε Κίλλα 
γ.αΐ Χρναη' περί δε ΑδραμνττιονΆατνρα ν.αΐ Αν- 
γενρα {}]^Ανδενρα Μαηοδ)• περί δε ταντα Τίαλαιά' 
ο δε "Αδραμνττι-Λος κόλπος περιέχεται^ νπό τε Γαρ- 25 
γάρων {Γο ργ ο)νο)ν Μδδ. 1401.) ■/.αΙ τηςΠνρ^άς (Πυ- 
ράςΜ.?8.) άκρας ' τ^ς μέρος εοτΐ καΐ ο^Ελαίτης (δίταΐ). 
XIII, 606. 615.) νπέρ τηνΆύμην και ΑάρΐΌΟα Φρί- 
κο)νος' και ετί νπερ αντην καΐ ττ^ν Φο)καϊκην καΐ 
Σμνρναίαν όρεννην ΑίγαΙ και Τημνος κα^ Κύμη και 30 
Αέαβος, των Αίολέο)ν μητρόπολις. (Μδδ. 1401. 2. 
ηι&Γ^. οΓ. δίΓαΙ)θ XIII, Ι. Ι.) 8 1. 1 Β. V. Ο ΑΡ. 2. (*ρ.ΐ36.6ά.Β6η.) 

Λίολίδος * 

§. 6. Καινή άκρα . . . .ν^ ς λ-θ- δ' 

Πιτανη' ηεριρρεϊ αντψ τΐο- 

ταμος Ενψος νς -^ λ& ^ 

5 ^Ελαία νζ λ^ ιβ' 

Μνρίνα νζ δι 1-9• δ' 

Ύδρα άκξία νζ £. Ιβ- ι^' 

Κνμη νζ γο λ& 

Φώκαια νζ γ λη Ζγ 

10 Ερμου τίοταμον*^ έκβολαί. .νζ £. λη ίίδ 
Ύ] συναφή αυτού καΐ του Πα- 
κτωλού νη Ζ Ιϋ• γ 

αϊ πηγαΐ του Ερμου τίοταμου ξ μ 

(*) αι ττηγαι τοΐ) Πακτωλού . . . νθ" λ& 

15 Ιωνίας 

Σμύρνα *** νζ γι^ Ιη -ίίφ' 

Κλαζομεναί νζ ίη Ζιβ> 

ΛργΒνον άκρον νς -Ιί λη Ζδ' 

εν Ικαρίω πελαγει 

20 Ερυϋ^ραί νς γο λΎ[ γιβ' 

Τέως νζ ς' λη γ' δοΐιοΐ. αά§. 6. Τϋ. ^ ΛΙολΙδος. "Ενταϋθ-α λεγει^ ηναι 
την ΛΙολΊδα 1401. ίία ηί ε ν6Γΐ)ί8 Καινή ά/.ρα δβΐιιιι- 

25 ** δοΐιοΐ. 7£αί έτερος τΐοταμος οννάπΧίν τω"Ερμφ, 
ηρόηρον μεν'^'Υλλος καλούμενος, νατερον δε Φρύγνος 
κλη&είς. Μδ. ΡαΓ. 1401. ηΐ3,Γ^. 

*** 8€ΐιθ1. Ταντην (Σ μνρναν) περιρρεΐ Μέλης 7Ζ0- 
ταμός. Μδ. ΡαΓ. 1401. βΐ 2. ιη&Γ^. οί. δίΓαΙ). XIII, 

30 ρ. 626. — καΐ ενταν&α η ^Ιοίνία 1401. ιηαΓ^. ί ΑδΙΑ ΡΚΟΡΚΙΑ. 9 

Αέβεδος νζ -& Ί,η -^ι^ 

Κολοφών νζ γο Ί,η ς 

Κα'ϋ'στρον ηοταμοΰ έκβολαί νζ γο 7.ζ -Ιί^γ 

αϊ ηηγαΐ τον ττοταμον .... ξ ο λ& γ 

§. 8. ΕψΒσος νζ γο 7.ζ γο 5 

Τρωγγνλίον άκρον νζ ς ϊζ γο 

Μαιάνδρου ττοταμον εκβολαί νζ γο' Χζ -Ιί 
7} σνναφη τον Λνκον ττρος 

αυτόν νϋ' λη γο 

αΐ ηηγαΐ τον Μαιανδρον . . .ξβ -^ λτ9• .^ ίο 

«4 ηηγαΐ τον Λύκου ξ Ι.ζ -ί^δ- 

§. 9. Καριάς 

κατά το Μυρτώον πέλαγος, 

Πνρρα νζ -Ιίγ Ιζ γιβί 

'Ήράκλεία ττρος Λάτμοι . . . .νζ Ίί 7.ζ ς' ΐ5 

Μίλητος νη 7.ζ 

Ιασσός -νζ -^ λς -Ιίγ 

Βαργνλία νζ -^γ λς γο 

Μννδος νζ γο' λς γιβ' 

§.10. Αωρίδος 

Σκοττια άκρα νζ γ' Αγ γιβ' 

Αλικαρνασσός νζ ^γ λς ς' 

Κέραμος νζ λς 

Κνίδος ττολις καΐ ακξίΰί^ . . . .νς δ' λς• 

^.11. Αττο δε μεσημβρίας 25 

τω "Ροδιακω ττελάγει, έν φ 

Ονον- γνάθος ακξ>α νς γο' λε ^ 

Αωρνμα νζ γ' λε Ζι^ 

Κρησσω λιμψ νζ γο λε Ζγ 

Φοίνιξ χωρίον νη λς ς' 30 20 10 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 2. 

Φονσκα νη δ' Χς ς 

Κάλβιος ποταμού έκβολαί. .νη Μ,δ λς ιβ> 

Καννος ν-Θ- ς 1ς 

§. 12. ατιο ^£ ανατολών Ανκία τε αηο του 
5 μετά Καννον ττέρατος μέχρι τον 

έιτέχοντος μοίρας ν& -^ 7>ζ -^γ 

αφ ον και άηο μεσημβρίας ορίζεται τΐ] Λυ- 
κία κατά Μιλυαδα ττολιν μέχρι ηέ- 

ρατος, ου η '&έσις ξα λζ .^^ 

10 καΐ Παμφυλία κατά τψ αηο τον είρημένου τΐέρατος 
γραμμψ, εως τον επέχοντος μοίρας ξα γ λη •1ί 
κο(^ Γαλατία κατά την εντεΰ&εν επΙ το κοινον 
της Βι-&ννίας πέρας γραμμην κνρτονμένην προς ανα- 
τολάς κατά τα μέσα πως, ων η -θέσις της κνρτο- 

15 τητος επέχει μοίρας ξβ δ λΌ" δ. 

§. 13. Ορη δε ονομάζεται εν τ[] Ασία τάδε, ών αι 
μέσαι εποχαΐ εκκεινται όντως ' 

η τε ΙΟη ορός νς 

και το Κίμαιον η Κίμων ορός νς 

20 καΐ το Τημνον σ^ος νζ γο 

και ^ιδνμον τα δυτικά . . . .ξα 
καΐ του δίδυμου τα ανατο- 
λικά ξβ 

καί ο Σίπυλος ορός α-θ" 

25 καΐ ο Τμώλος ορός νη λη •& 

και η Μισητις — {Μεσίτης, 
Μεσίτις, Μεσάτης, Μεσώ- 
της, Μεσωγίς) ορός . . . .νη γο Κη γ ο 

καΐ η Μυκάλη ορός ν7] 7•.ζ γο 

30 καί ο Κάδμος ορός ν'& γο 7.ζ γο μα 
μ 


γο 


μ 


Ζ 


μ γο 


μα 


ι 

7 


λ-Θ- 


.^ (• ρ. 137 6.1. Β.) Α8ΙΑ ΡΚΟΡΚΙΑ. 11 

ααΐ ο Μίμας ορός νζ £. νη Ζ 

και ο Φοίνιξ ορός νη λς •1ί 

§. 14. Πόλεις δέ είσι μεσόγειοι Μυ σ ία ς μεν Μια ρ α ς 
της εφ Ελλησττοντο), 

(*) 2κτ(ψις ν ς μα 5 

"ΐερα Γέρμη νς -Ι:, μα δ' 

Φρυγίας δέ ήτοι Τρωαδος πολις μεσόγειος 
^Ίλιον νε -Ιίγ μα 

Μνσίας δε τ'ης Μεγάλης μεσόγειοι 

^άγοντα . . ,νζ ζ μα γ ίο 

Αηολλωνία προς Ρυνδακω 

ττοταμω νζ 

Τρα'ίανόπολις . . .νς 

'Άλυδδα νζ 

Πρεττενισσός ν ς 

Πέργαμος νζ γιβ' Ι-θ• ^δ 

§. 15. ΚαΙ δήμοι αρν,τι- 

'/.ωτεροί μεν Ολνμττηνοί, 

δνσμικώτεροι δέ Τριμενο&ονρΐίται, 

ών έστιν η Τραϊανόπολις, 2ο 

μεσημβρινώτεροί δέ Πενταδημϊται, 

μεταξύ δέ Μνσομακέδονες. 

§. 16. Ανδίας δέ της ν.αΐ Μαιονίας πόλεις 

Περτίέρη {η Περμέρη) νζ Ζγ μ 

Μοστηνοί νη γ' 1,^ Δι^ 25 

'Ίεροκαισαρεια νζ δ^ λ& Ίί 

Νακρασα νη γ λ-θ" γ 

Θυατειρα μητρόπολις νη }.■& •& 

Μαγνησία προς Σιπνλοί . . .νη γο Τ-Ό• ς 
"ΐονλιόγορδος ν-θ- λ& Ζιβ' 

μα δ' 


γο 


μ δ' 


^ 


μ δ' 


Ζγ 


μ 15 30 12 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 2. 

Αίγαρα νζ ^γ λη Ζγ 

Υηαιηα ν)} Ιτ] -Ιί-γι^ 

§. 17. Σάρδεις . νη γο λη £,δ 

Φιλαδέλφεια ψΌ- λη Ζγ 

5 ^ιΌς Ιερον ψ'Θ• γο λη γιβ' 

Μητρόπολις νη 1η 

§. 18. Καριάς δ^ 

Τρίηολις ν& λη Ζ 

ΛαοδΙν,εια έτη Ανκο) ν^ δ' λη γο' 

10 Αντιόχεια ττρός Μαίανδρο) . . νθ• £■ λη -ϋ, 

Ιτωανα νθ• δ' λη γιβ^ 

Τραηεζοηολις ν'& Μ, λη δ' 

Ννσσα ν-θ- λη δ' 

Αφροδίσιας νΌ' γο' 7.η ς 

15 §. 19. Τράλλεις νη γο' λη ιβ' 

Μαγνησία η τΐρός Μαιάνδρω νη Ζ λζ Ζγ 

"Απολλωνία προς "Αλβανω . . νΰ• γιβ' λζ Ζγφ' 
"Ηράκλεια προς Ιέλβανφ . . . ν'θ• Ζιβ' λζ Ζγιβ' 

Πριηνη νη Τζ γο' 

20 ^ξίττασα νη ιβ' 7.ζ Ζιβ' 

Ορ&ωσία νΌ- λζ Ζιβ' 

Νεάπολις νϋ• γιβ' λζ Ζδ 

Βοίξί^Όίσα νη γ' Τζ γιβ' 

Αμνζών νη δ' 7.ζ γ' 

25 Αλαβανδα νη γο' 7.ζ γ' 

§. 20, Στρατονίκη ν& 7ζ ς' 

Αλινδα νΌ• ς' λς Ζγ 

Αδησσός νη 7ς δ' 

Μνλασσα νη λς Ζ 

30 '^'Υδισσα νη £■ λς Ζ •ρ.ΐ38.6α.Β.) Α8ΙΑ ΡΚΟΡΚΙΑ. 13 

'Ίδνμος ν& \ς γι^' 

Θτ^^α ν& λς δ' 

Πνστος νϋ- ϊς 

ααΐ δήμος τίρος τβ Φρυγία Ερίζηλοι. 

§. 21. Μάιο νιας 5 

έν με&ορίοις Μνσίας καΐ Λυδίας καί Φρυγίας 

Σίτται η Σαετταί νη ς μ ^δ 

^αδαλεϊς νη μ γ' 

κάδοι νη Ζ μ γιβ'. 

§.22. (*) Φρυγίας μεγάλης πόλεις ίο 

Συναος νη 

Λορυλλειον (η Λορυλαειον) . νη δ' 
Μιδά'ίον η Μιδάειον ...... νθ- Ζ 

Τρικωμία ξ 

Αγκυρα Φρυγίας νη γ' μ ■^γιβ' 15 

Νακόλεια νϋ' 

Τρίβαντα ν^ γο 

§. 23. Λίόκλεια ξ 

Αμόριον ξ -2 

Αβρόστολα ξ Ζ 

Κοτυαειον νη γο 

ΑζανοΙ η Αΐζανίς ν^ 

Κόννα νΌ^ δ' 

Λυσιάς νϋ^ Ζγ 

Κερκωηία νΟ- γι^ μ 

§. 24, Ευκαρηία ξ 

Ιίρνμνησία | γ' 

Λοκίμαιον Ι ^ 

.ΣΊίϊ^αία ξ Ζγ μ 

Γαμβουα η Γαμμαοΰσα . . .ξα δ' μ γο 3ο μα 


δ' 


μα 


τ 


μα 


τ 


μα 


ς 


μΖγιβ; 


μα 
μ 


ζδ• 


μα 


γιβ' 


μα 


δ' 


Η' 


Ζγ 


^ 


γο 


μ 


Τ 


μ 


Ζ 


μ 


ζ 


μ 


δ'- 


μ 


ι? 


μ 


γο 


μ 


Ζ 


μ 


ιβ' 


μ 


γο 25 14 Ι^ΙΒ. V. €ΑΡ. 2. 

Μελίταρα |α ^ μ γ 

Ιονλιόηολις ξβ μ ς' 

Ακμωνία ξα ς' λ& γ • 

§. 25. Ενμενία | ς-' 7.^ γο 

5 Αρονζον . ξ γ ΤΌ• -^γίβ' 

Τιβεριονηολις ξ δ' Χ-θ- Ζ 

Βλέανδρος | ^ 1^ ς' 

Στεκτόρίον ξα 7.-0- δι 

Σίλβίον ξα γο λ•& δ' 

10 Φιλομηλιον ξβ δ' !■& γ 

ΠεΙται ξβ γ Ιϋ• ^ 

Μψρόηολις ξα δ' 1ϋ• ιβ 

Απάμεια Κιβοηος ξα ς λη^γιβ' 

§. 26. "ΐεράτϊολις ξ λη Ζδ 

15 Κίβνρα Ι ς Ι/; ^ιβ' 

Αίοκαίσάρεια ξα λη -Ιίιβ' 

' ΣανΙς ξα λη -^ 

Θεμισώηον Ι ς' λη ς' 

Φνλακείον (η ΠνλακαΊον) . . ξ γ λη ς 

20 Σάλα ξ -ίίδ λη γ 

Γαζηνα ξ γο λη. 

§. 27. ΚαΙ δήμοι ττα^α μεν την Λνκίαν 

Λνκαονες, 
κα\ Θ εμοσωνιοι, 

25 πάρα δε την Βί-Θ'ννίαν Μ ο κκ α δη ν οι, 

καΐ ΚνδισσεΊ,ς [η ΚνδδησεΊς) 

νφ ονς ΙΤελτΐηνοί {η Σηιλτηνοΐ) 

είτα ΜοξιανοΊ, 

είτα Φνλακηνσιοι, 

3ΰ νφ ονς "ΐεραττολϊται. (•ρ.ΐ39.«ά.Β.) Α8ΙΑ ΡΚΟΡΚΙΑ. 15 

§. 28. Νήσοι δ& ττ^ Ασία, τΐαρακεινταί ηρος 
μεν τω Ελληςπόντω Τένεδος νήσος 
ααΐ πόλις ομώνυμος νε μ -Ιίγι^ ' 

§. 29. ίν δε τω Αυγαίω ηελαγει Λέσβος Αίο- 
λίς, ης η περιγραφή έχει όντως ' 

νήσου Λέσβου η περιγραφή ' 

Ζιγριον άκρον νε 

Πνρρα νε δ 

Ερεσσος νε γι 

Μανία άκρα νε 7.& γι^ ίο 

Μιτνλψη νε γο 

Αργενον άκρον νε γο 

Μη&υμνα νε -^ 

Αντισσα νε δ' 

§. 30. Εν δε τω Ικαρίω ηελαγει νήσοι, ΐ5 

^Ικαρία νήσος νς δ' 

(*) Μυνδος νζ γο' 

Χίου τΐολις νς γ 

η Φαναία άκρα νζ γ 

ΊΟ Ποσείδιον . « νς γι^ λη γιβ' 

Σάμος νήσος καΐ ττολις. . . .νζ 7.ζ Ζιβ' 

Αμπελος άκρα . . . .νς γιβ 7,ζ ς. 

§. 31. Εν δε τω Μυρτωο) ηελαγει νήσοι, 
"Αμούργου πόλεις• 

Αρκεσίνη νς 7.ζ 

Βεγιαλίς νς ς' 7,ς Ζγ 

Μινν'ί'α νε -^γ 7.ς Ζγ 

Κώ νησον η πολις νζ 7.ς γιβ' 

Αστυπάλαιας νήσου η πολις νε γο . 7.ς γιβ^ μ 
λ-δ- 


γο 


λϋ• 


Ζ 


7& 


ρ? 


7& 


Ζ 


λϋ- 


Ζγ 


μ 


γιβ 


μ 


7' 


λζ 


γι? 


Ις 


γιβ' 


λη 


ΖιΡ' 


λη 


δ' 25 10 16 1. 1 Β. V. Ο ΑΡ. 3. 

§. 32. εν δε τω Ροδίακω, καΐ τω ΚαρτΐΚ'&ίω ττβ- 
λαγει, 

Σνμη νήσος νζ γο 1ζ γ 

Κάσον νΊ]σον η ττολις νς -Ιί- Χ& δ\ 

5 §. 33. Καρτίά-θ-ον νησον η περιγραφή, 

Θοαντειον άκρον νζ 1ε γο 

Εφιαλτιον άκρον νζ γο λε ς 

Ποσείδιον ττό/ας ^ί ^' ^^ε ?'^1^ 

§.34. Ροδον τη<τον η ττερίγραφη, 

Πάνος άκρον νη γ λε £.γιρ 

Κάμειρος νη γ λε δ 

Λίνδος νη γο λς 

Ιηλνσσός νη γ 7.ζ. Κεφ. γ' . 
15 Λυκίας ϋ-έοί ς. 

{^ΛοΙας τζίναξ α'.] 

§. 1. "η Λνκία ηεριορίζείαι απο μεν δύσεως 
καΐ άρκτων Ασία κατά τας ίκτεϋ^ειμένας γραμμας' 
απο δε αν ατ όλων Παμφυλίας μέρει τω απο του 

20 προς τΐ] Ασία πέρατος μέχρι Ό'αλασσης δια του 
Μασικντον ορονς, ου το έπΙ τ[] '&αλασσ]] πέρας 

επέχει μοίρας ξα -^γ 7-ζ' -^ 

απο δε μεσημβρίας τω Αυκιακω πελαγει κατά 
περιγραφ-ψ της παραλίου τοιαυτην 

25 § 2. μετά Καυνον, Κάλινδα. .νΟ• γ λε -^ιρ (•ρ.ΐΊΟ.εά.Βειΐ.) ΙιΥΟΙΑ. 17 

Χνδαι τι Λνδαι ν& γο' λδ •ί!γΐ^ 

Καρνοί ν& Ίί-γ λε -Ιίγι^ 

ΑαώαΧα τοηος ξ λε £•γίβ 

Τελμησσός | ς' 1ε Ζγ 

Χαν&ον ηοταμον εκβολαί . .ξ γ λς 5 

(ϋΐ ττηγαΐ τον ηοταμον .... ξ 7.ζ γο • 

§. 3. Πάταςα Ι £. \ζ 

ΑντίψΒλλος ξ -^ Ι.ζ γ 

Ι4νδριάκη ξ -ίί-δ λς γίβί 

Αιμνςον ηοταμον εκβολαί. .ξα Ι.ζ γ ίο 

'Άηιραί η "Αηέρραι ξα ς' λς γΐβ' 

"ΐερα άκρα ξα -^ λς δι 

Ολνμηος ηόΐις ξα γο' λς δί 

Φασηλίς ξα -ΙΙγ λς γι^ . 

§.4. ΚαΙτον μενΚραγον ορονςτο ΐ5 

μέσον επέχει μοίρας | λς γο' . 

§. 5. πόλεις δε είσιν εν τ?; Ανκία μεσόγειοι αϊδε' 
ηερϊ μεν τον Κραγον το ορός 

Κνδνα νϋ• Ζ 7.ζ ς' 

Σνμβρα ν& γο λς -Ιί^γ 2ο 

Οκτάηολις ν-Ο' γιβ' 7.ς Ζι^ 

Κόμβα ν& -ί^ λς Ζ 

2ίδνμα νϋ- Ζγ λς γο' 

Πινάρα ν& Ζγ Ι.ς γιβ' 

"Αραξα νθ• Ζγ 7.ς ιβ' 23 

(*) Τλό (η Τλίος) ξ λς γο' 

Ζάν•&ος ξ ^ λς ς' • 

§. 6. ηρος δε τω Μασικντει ορει ηολεις αίδε' 

Κορνδαλλα ξ δ' 7ς Ζγ 

Σαγαλασσός{Ί]Σαγαλασσοΐ)% γο' 7,ς Ζγΐρ 3ο 
Ρτοι.. Οεοοκ. II. Β 10 18 I^IΒ. V. ΟΛΡ. 4. 

'^Ροδία ξοί ς 7.ς Ίί,γ 

Τρεβένδαι ξα ς' 1ς Ζδ 

Φελλός ξ ^φ' λς Ζ 

Μνρα ξα λς γο 

5 Αίμνρα ξα γιβ^ λς -ΙΙι^. 

§.7. ΜιΙνάδος 

ΠοδαΙαία ξ λζ ^ 

Ννσα ξ λζ δ' 

Χώμα ξ γ λζ γ 

Κονδνκοί Ι γο λζ ς', 

§. δ. Καβαλίας μέρος ' 

Βονβ(ύν ξ γ λζ γο 

Οίνεάνδα ξα 7.ζ γ-ο 

Βάλβονρα | γο' 7.ζ Ζ. 

15 §.9. 'Ν'ΐγιοι δε παρακεινται τΐ] Ανκία, 

ΜεγίστΊ] ξ γο λε δ 

^ολίχίστη ξ -ί^δ 7,8 Δδ 

Χελίδονΐαι σκότΐελοι ξα -^ 7,ς. Κεφ. ^. 
*^ Γαλατίας -Θ-έσις' 

§. 1. Ή Γαλατία περιοριίαταί άηο μεν δύ- 
σεως Βΐ'&ννΙα καϊ μέρει ττις Ασίας κατ» τψ έκ- 
τεϋ^ειμένψ γραμμψ, αηο δε μεσημβρίας Παμγυ- ΟΑί^ΑΤΙΑ. 19 

λ/α ατΐο τον είρημύνου τΐρος τ// Ασία τΐέρατος ΐως 
τον κατά παράλληλον έχοντος . . ,ξα δ Τβ γι^ 
απο δ& ανατολών Καητταδοκίας μέρει τω απο τον 
είρημένον ττέρατος μέχρι τον Πόντον κατά '&έσιν 

έηέχονσαν μοίρας ξε ς ί^Υ '^ 5 

απο δε άρκτων μέρει τον Ποντον κατά περιγραψψ 

τοιαντην • 

§. 2. Μετά Κντωρον ττολιν ηαράλιον 

Κλίμαξ χωρίον ξα ς μγ -ίγ 

Τ&υϋ'ρανία η καΐ Θνμαινα . ,ξα -βδ μδ ίο 

Κσ.ραμβις άκρα ξα γ μδ γιβ' 

Ζεφνριον ζα -Ιί μδ γ 

Καλλιστρατία ξα Ζδ μδ ^ 

Αβώνον τείχος ζβ μδ 

Κιμωλίς ξβ Ζ μδ ΐ5 

Αρμένη ξβ Ζγιβ' μγ -ίγιβ' 

Στεφανή κώμη ξγ -ίίγιβ' μγ ^ίγ' 

§. 3. Σινώτιτ] ξγ -Ιίγ μδ 

Κνητασία ξδ μγ γο 

Ζαλίσκον τΐοταμον έκβολαί .ξδ Ι^Τ -^ ^° 

ΓάΙωρον ζδ δ μγ γ 

^Αλνος ηοταμον έκβολαί. . . .ξδ Ζ μγ <^' 
η περιστροφή τον ηοταμον . ξδ δ μα ^ 

^Αμισός ξε μγ ιβ'. 

§. 4. Ορ7] δέ εστίν εν τ?; Γαλατία αξιόλογα ο τε 25 
Αίγας (η Γίγας), ον το μέσον επέχει ξγ μβ γο 

καΐ τον Αιδνμον τα ανατολικά . . .ξβ μα γ 

και 6 καλούμενος Κελαινών Αοφος, ον το μέσον 

έηέχει μοίρας . . . .ξβ Ζ 7.^ Ζ. 

§. 5. Και κατέχονσι τα μεν ίπΐ '&αλασστ] οί 30 

Β 2 10 20 Γ^ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 4. ('ρ.Μΐ.εά.Β.) 

κατά τψ Παφλαγονίαν, εν οίς ηόλεις καΐ κώμαι 

μεσόγειοι• 

(*) Ζάγειρα ξα γο μγ γο 

Πλέγρα 1(5^ ^ Ϊ^Υ -^ 

Σακοροί ^7 Τ Ι^Τ Τ^' 

Ηλονοί (η Ηλονί'α) ξα. γο μγ 

Τωβατα (ι] Τόβατα) / ί^γ 

Γερμανοηολις ξχ μγ 

Γηλακα η Σηλκα ξχ γο' μγ δ' 

ΑΟανα η Ζόλκη ζ/ δ' μγ 

^(χκασνη ξα γο' μβ γο' 

Μόσιον ξα ιβ' μβ <Υ. 

§. 6. Σάκορσα ξβ (^β γ' 

ΠομπψοποΙις ξ^ -^ Πβ ^ 

15 Κον'ικα ξβ ^δ μβ -^ 

Ανδρατΐα η και Νεοκλανδιό- 

ηολις ξγ ^ ί^β Τ 

Σαβανίς ξγ -Ιί,γ μβ γ 

Τιτονα ξδ δ' μβ ^ 

20 Ενσψη ξδ γο' μβ γο' . 

§. 7. Εντός δε της Παφλαγονίας, δυσμικώτεροι μεν 
Τολιβωστοί, εν οίς ττόίεις 

Γέρμα η Θέρμα κολωνία . . .ξα -^ μ β 

Πεσσινονς ξα μα Ζ 

25 Ονϊνδία , . . .ξα γο μα γο 

Αναρος τι Ανδρος ξα -^ μα γ 

Τολαστάχορα . . .ξα δ' μ -^γΐβ^ 

Ονέτεστον ξα γο μα. 

§. 8. Με& ονς ηρος ανατολάς Τεκτοσαγ αι, ει 
30 οίς πόλεις ΟΑΙ.ΑΤΙΑ. 21 

ΑγγνραηΑγν.νραμ7ΐτρο7τολιςζβ (ΐβ 

"αλενος ξβ δ' μβ 

Κορβεονντο^ ξβ γο μα γο 

Αγρίζαμα .ξβ μα -^ 

Ονίνζελα ζβ -^ μα γ' 

Οροσολογία ξχ μα γιβ' 

Σαρμαλία ^7 Τ ^^ 'ί^ 

Αικτίς ξβ γο μ 2ίγ 

Καριμα ξγ ί* 2'^ 

Αανδοσία ξχ γο μ Ζδ^. 

§. 9. Τοντων δε ετι ανατολικώτεροι Τρόκμοί, εν 
οίς πόλεις 

Ταν'ίον ξγ Ζι^ μα γο' 

Αασκωρία ξχ δ μβ 

Ανδρωσία ξ^ γ' μβ ι^ 

Κλανδίονπολις ξχ ^!/γ μβ γ 

Καρισσα ξδ γο μα γο' 

Φονβάτηνα ξ^ $"' μα -Ιί 

Αονδονσα ξγ Ζγ μα γ' 

Σάραλος ξ(5 ^ μα γ' 

Ονκενα ζδ ς' /^ Ζγι^ 

"Ραστία ξδ -ίί. μα. 

§. 10. Υτΐο δε τα είρημένα εϋ^νη διηκονσι 

ΠροσερλίμενΊται μεν συνημμένοι αντόίς. 

Υπο δε τοντονς οί βνζηνοί και μέρος της Αν- 25 

χαονίας, εν οίς πόλεις 

ΙΓετενησσος ξβ δ' 

Εκδανμανα ξγ γ 

Σειονατα ξ^ ^ 

Αρδίσταμα £5 α ^ 30 15 20 Ι" 


^ 


μ 


γιβί 


μ 


γιβ' 


^ 


ς 22 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 5. (»ρ.ΐ42.6ά.Βο 

Κίννα ?/ ^ ί* 

Κόγγονστος ξ|§^ ^ό' Τ-Ο' -Ι^ 

Τετράδιον ξχ !& -ϋ, 

ΑαοδΙκεια κατακεκανμένη - -ζγ γο Ι-Ό" γο 

5 Ονάσαδα ξδ Τ,-θ- γι^ 

Πέρτη ξδ γ λ& Δ' 

§. 11. (*) είτα νπο τοντονς απο μεν δνσμων Πκτι- 
δίας μέρος καΐ πόλεις 

Απολλωνία ξβ λϋ- 

10 ^Αντιόχεια Π ισ ιδίας ζβ -^ ΙΜ δ' 

'^μβλαδα . . ξα ^γιβ' λη Ζγι^ 

Νεάπολις ξβ γο λη -ί^δ' 

§.12. απο δε ανατολών ΙσανρΙα καΐ πόλεις 

Σανάτρα ζδ γ' λ& δ 

15 Ανστρα ξ5 1& 

Ισανρα ξγ -ΙΙγ λη γο ' 

μεταξν δε Ο ρ ον δικοί ε&νος καΐ πόλεις 

Μίσ&ιον ξχ λ-θ- δ' 

Πάππα ^/ Τ ^'^ί -Ι^γι^ . 20 2?εφ. ε'. 

Παμφυλίας Ό• έ σ ις. 

{Άαίας πΊνα% α'.] 

§. 1. Η Παμφυλία περιορίζεται απο μεν δνσεως 

Λυκία και μέρει της Ασίας κατά την εκτε^ειμένην 

2δ γραμμην απο δε άρκτων Γαλατία πάρα την είρη- 

μένην της Γαλατίας πλενραν αττο δε ανατολών ΡΑΜΡΗΥΕΙΑ. 23 

Κιλικία καΐ μέρει Καητταδοκίας κατά γραμμψ τψ 
αττο τον ττρος τ?/ Γαλατία ττέρατοζ μίχρι τον Παμ- 
ψύ,ίον ηελαγονς, ης το εηΐ ■&αλασσΐ] τνέρας επέχει 
μοί'^ας , . . . .ξχ Ζγ λς ^ίδ 

αηο δε μεσημβρίας αντω τω Παμφνλίω τίελαγει 5 

κατά ηεριγραφην τοιαντην 

§.2. μετά Φασηλιδα ττόλιν Ανκίας 

Παμφνλίας ηαραλιοι 

"Ολβία ξβ_ λς_ ^ιβί 

Αττάλεια ' ζβ δ' λς -Ιί, ίο 

Κατηρρακτον τΐοταμον έκ- 

βοΐαί ξβ £- λς ^ιβ" 

Μάγν^ος ξ^ γο λς ^γ 

Κέστρου ηοταμον έκβολαί. .ξβ -^ λς Ζγιβί 
Ενρνμέδοντος ηοταμον εκ- ΐ5 

βολαί ξ/ λς -ΙΙι^ 

Σίδη ^'/ Τ ^'^ Υ' 

§. 3. Κιλικίας Τραχείας παράλιοι 

Κορακησιον ξχ ■^ιβ' λς γο' 

Σνσδρα ξχ Ζγ λς Ζδ ίο 

§. 4. Πόλεις δε είσιν εν τ// επαρχία μεσόγειοι" 

Φρνγίας μεν Πισιδίας 

Σελ&υκεια Πισιδίας ξ^ λη -ίί' 

"Αντιόχεια ξβ -^ 1η ■& 

§. 5. Παλαιον Β&υδος ξα •Βγ λη Ζγι^ 25 

Βαρις ξα -Ι^γ λη γι^ 

Κονάνη ξα -ί^-γ λη ι^ 

Ανσινία . "ξ,α δ' λη ιρ 

Κόρμασα ξα ς' λί Ζγιρ• 10 24 Ι^ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 5. (»ρ.ΐ43.ε(ΐ.Β.) 

§.6. Καβαλίας δε ηολεις 

Κρητοτΐολις ξα δ' ΤΖ -ϋ 

Πώγλα ξα γο Ιζ γο 

Μενεδημιον ζ(^ γ' ^-ζ γ 

Ονρανοπολις ξα γο 7.ζ γ 

ΤΙίσίνδα ξα γο λζ ζ 

"Λφασσόζ ζβ ''β' ^^ ^ 

Μάνας ξβ Ζ Ι; γιβ' 

Τερμησσός ξβ ζ' ^ζ δ 

Κόρβασα ξβ ?' ^Ζ ^^ ' 

§. 7. Παμφυλίας δε μεσόγειοι 

Πέργη \ . .ξβ_ δ' 1Ζ ^γι? 

Σίλονον ^β γ' λζ Ζγ 

(*) "Άσηενδος ξβ ^ Ιζ Μ.. 

15 §. 8. π ισ ιδίας δε 

Προσταμα ξβ δ' λη γ 

'^^α^α ξβΖγιβ' Ιτ] δ' 

Ολβασα ξβ γο' λη 

^νρζηλα ξ/ ζ λη γ 

Ορβανασσα ^7 Τ ^-ν 

Ταλβόνδα ξγ Ζδ' λη 

Κρημνα κολωνία ξχ λζ -^γ 

Κόμμακον ξβ -Ιί-γ Τζ γο 

ΙΙεδνηλισσός ξ/ -^ λζ Ζγ 

Ονΐνζελα ξχ δ' 7.ζ -^ 

Σέλγη ξχ λζ £^• 

§. 9. Κιλικίας Τραχείας μεσόγειοι 

Ααέρτη ξ/ γο λζ γιβ 

Κάσαι ξ/ Ιίγ λζ Ζιβί 

Λνρβη ξ/ δι Ίζ ιβ' 20 30 ΟΑΡΡΑΟΟΟΙΑ. 25 

Κολοβρασσός ^'/ Τ ^^ ^' 

Κίβνρ,α η Καιβνρα . ξ5 Τζ δ^ 

§.10. Νήσοι δε παράγ.εινται ττ} Παμφυλία 

Κςάμβονσα ξβ ^ Ιε -ίίγ 

"Απέλβονσα ξ/ (5' λε -^^, 5 

Κεφ. ς . 

Καηττ α δ 07. ία ς ϋ• έσ ις. 

Ι^Αοίας τζίνα^ α'.] 

§, 1. Η Καηηαδοκία ηεριορί'ζεται απο μεν δύ- 
σεως Γαλατία, ν.αΐ μέρει Παμφυλίας κατά τνν εκ- ίο 
τε^ειμένην αττο του Πόντου γραμμψ μέχρι πέρατος, 

ον '&έσις επέχει μοίρας ξ^ λζ γο' 

απο δε μεσημβρίας ττ} τε Κιλικία κατά την έν- 
τεν&εν δια του Ταύρου ορούς μέχρι του Αμανοΰ 
ορούς γραμμην εως τον πέρατος, ΐ5 

ον '&έσις επέχει μοίρας ο '^-'ζ γ' 

καΐ μέρει Συρίας τω εντεύθεν δια του Αμανου 
ορονς επΙ το τον Ευφρατου τμή- 
μα το επέχον μοίρας οα γο' 7.η 

απο δε ανατολών Αρμενία Μεγαλί] πάρα μεν 2ο 
τον Ευφρατην απο τον είρημένου τμήματος τον 
Αμανον ορούς μέχρι της αρκτικωτάτης αυτόν προς 
ανατολάς επιστροφής, η επέχει 

μοίρας οα !-'β '^ 

μετά δε ταύτα ττ} τταρα τα Μοσχικα ορη γραμμτ} 25 
μέχρι πέρατος, ου '&έσις επέχει 

μοίρας οβ -^ μδ Ζγ 

καΐ τΐ] εντεΰ&εν έπιζευγνυονσι/ το είρημένον πέρας 26 Ι.ΙΒ. V. €ΑΡ. 6. (*ρ.144.ε<1.Β.) 

γραμμί], απο δε άρκτων μέρει του Ευξείνου ΙΙοντου 
τω αηο Αμισού μέχρι πέρατος, ου 

Ό-έσις οβ -Ι^ μδ Ζγ. 

§.2. α μεν ουν ιταρηλιος τούτου του τ μνήματος έχει 
5 ηεριγραφην τοιαυτην 

Αευκοσυρων 

Αευκοσυρων Αγκών ξε γο μγ γ 

Ιριος ποταμού έκβολαί ξς μγ 

η πρώτη έπιστροψΊ^ του πο- 
ιο τσμου ξζ δ^ μα γ 

ν] δευτέρα επιστροφή του πο- 
ταμού .Λ ξ<^ μα γ 

αί πηγαΐ του ποταμού ξη μα ' 

§. 3. Πόντου Γαλατικου 

15 περί την Φαναγορίαν το πεδίον 

Θεμίσκυρα ζζ γ Ι^Υ ^^ 

Ηρακλέους άκρον ζζ γ μγ ^γ ' 

§. 4. πόντου Πολεμωνιακου 

Θερμωδοντος ποταμοί) έκβολαί ξζ μ.γ δ 

20 αί πηγαΐ του ποταμού . . . . .ξη ■& μβ ο 

(*) Πολεμωνιον ξζ δ' μ/ ιβ' 

"ίασόηον άκρον ξζ -^ ί^Τ ^ 

Κυτέωρον ξζ -Ιί-ιβ μγ ιβ> 

"Ερμώνασσα ξζ -^γι^ μγ ^' 

25 §. 5. Πόντου Καππαδοκικου 

πάρα μεν την Σιδώνην 

Ισχοπολις ?^? Τ' Ι'Τ 7 

Κεράσους ξη -^γ μγ γ 

Φαρνακία ξϋ' γ μγ ιρ 

30 '^Υσσου λιμην . . . ο -ίί μγ ΟΑΡΡΑΒΟΟΙΑ. 27 

Τραττεζονς ο £.γ μγ ι^' 

§. 6. τταρα δε τους Κυσσίονς 

Οτΐΐονς (η Πίτνονσα) οα μγ γιβ^ 

"Ρίζονς λιμψ οα μτ '' 

Α'9'ηνων ^ακοον οα μγ £.δ 5 

Χορδνβη η Χορδυλη οα γ μγ -^δ 

Μόρ&ονλα οα -Εγ μδ -Εγ 

^Αρκάδίος ηοταμον έκβολαί . . οα ■^γΐ-β' μδ 

ΞνλΙνη οβ φ μδ ς 

Κισσα ηοταμον έκβολαί . , . ,οβ ς' μ^ γ ' ίο 

§. 7. "Άινορρος οβ γ' μ^ ?'θ' 

Αψόρρον ηοταμον έκβολαί. .οβ γ' μδ -Ιίδ 
καΌ' ο σχίζβται εις τον Γλανκον ηοταμον, 

καΐ εΙς τον Ανκον οβ -Ιί μγ ■^δ' 

αί ττηγαΐ τον Αψορρον ηοτα- ΐ5 

μον οβ ■έ^δ' μγ 

αΐ ηηγαΐ τον Ανκον [οβ μγ 

* αϊ ηηγαΐ τον Γλανκον ]. . .οα δ' μγ 

Σεβαστόηολις οβ γ' μδ Ζδι. 

§. 8. Ορη δε αξιόλογα διέζωκε την Καηηαδοκίαν, 20 
το τε Αργαϊον, ον τα ηέρατα έηέχει 

μοίρας ξε -^ μ -^ 

ϋαί ξς 7.& γο' 

ο&εν ο Μέλας καλονμενος ποταμός ρέων σνμβάλ- 
λει τω Ενφρατί] τΐοταμω κατά -θ'έ- 25 

σιν, έηέχονσαν μοίρας οα Ι.-θ' γ 

και 6 Αντίτανρος διηκων απο τον Τανρον ορονς Αάηοί. §. Τ. Υδ. 17. δς. ν€Γΐ)α ίηοΐαδα ίαΙ)ΐι1ί8 αοοοιη- 
ιηοά.&ί6 δάίβοί. 28 Ι.ΙΒ. V. ΟΛΡ. 6. 

μέχρί τον Ενφρατον τΐοταμον εν διαλείμματι,, ου το 
μεν τΐρος τω ΐανρω ορει τμήμα εηε- 

χει μοίρας . ξε -^ λη -^ 

καΐ ξζ δ' !■& δ' 

5 το ^ε ηρος το) Ευφραττ] ττοταμω επέ- 
χει καί αντο μοίρας ξζ ^ Χθ- γι^ 

καΐ οα £■ μα δ 

χαΐ ο Σκορδίσκος το ορός, ον τα 

ττέρατα έηέχει μοίρας ξη μα 

10 καΐ 1^ ^^β -^ 

έξ ον ο Θερμωδων ρε7. 

§. 9. Πόλεις δέ εισιν έν τ// Καητίαδοκία μεσόγειοι 
και κώμαι μετά τους έν με&ορίοις της Γαλατίας Αεν- 
κοσνρονς ' 
ΐδ Ποντον Γαλατικον μεσόγειοι" 

Βοίνασα . . |ε ^ μβ •1ί.δ' 

Σεβαστοηολις ετέρα ξς μβ γ' 

Τέβενδα ξς γο' μβ ς 

Αμασεια ξε ^ μβ 

20 "ΚολοΎ] η Χολογί ξς μβ 

Ετωνία ξε μα ς' 

Πίαλα ξε -ϋ-δ μα γο 

ΠλενμαμΙς η Πλενμαρις . . . .ξβ δ' μα γ 

Πίδα ξζ ιβ> μα δ' 

25 Σέρμονγα ξς γ μα γιρ 

Κόμανα Ποντικά] |^ μα -Ιΐ,' 

* * 
§.10. Πόντον ΙΤολεμωνιακον αεσογειοι 

Γοζαλψη η Γαζαλίνη ξς -^ μβ γο 

80 ** ΑΛη. Ευάοχίϋηα 68, 30. 40, 15. Ιηίρρ. βιαβοα άβδτιηί;. 10 (•ρ.ΐ4δ.6ά.Β.) ΟΑΡΡΑΒΟΟΙΑ. 29 

Ενδιφος ^ζ γ^ ^β '^' 

Καρονανίς ξ? ^Ό μβ ς 

Βαρβανισσα {η Σαρβάνισσα) ξη μβ γ 

Αβλατα • - -ζη γ μβ 

Νεοκαισαρεία ^. ..... ξ^ γ' μα ^ί.γ 

Σανναρία ' ξη μα -^δ 

Ο Μεγαλονλα , . . . .ζζ γο μα γο' 

Ζηλα ζζ -^ μα γ 

Κανάτι (η /ίηναη) ξη μα 

Σεβάστεια ξη μ γο 

Μεσορώμη ξη -£■ μα -Ιΐ-δ' 

Σαβαλία ξη γ μα γο 

Μεγαλωσσος .ξΐ] ς μα γ • 

§.11. πόντο ν Καπηαδοκικον μασόγειοι 

Ζεφνριον ζν Τ Ι^/ ΐδ 

'ίΑζα ξϋ- μβ ^ί 

Κωκαλία ξβ- ^^. μβ -^δ 

Κορδνλη ο μχ 

Τραττεζονσίη ο -^ μ/ ^β' 

Λσιβα οα γ μγ δ 2ο 

Μαρδαρα . οα ^ μχ γο 

Καμονρησαρβον οβ Ι^/ •^' 

§.12. Στρατηγίας Χαμανης 

(η Χαμανηνης η Χαμαννησίας?) 

Ζαμα ξε μ -ϋδ 

Ανδρακα ξε μ γ' 

Γαδάσηνα ξε -^δ μ Ίί-γιβι 

Οναδατα ξε γ' μ 

Σαρονψα ξε γο μ -^ 

^Οδώγίρία ξς μ γ' 25 30 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 6. 

§.13. Στρατηγίας Σαργαρανσηνης 
(η Σαργαβρασηνης) 

Φίαρα ξζ μα 

Σαδάγψα ζ? "/ /^ -^^ 

5 Γανραίνα ζζ μ -^ 

Σαβαλασσός ζ<^ ?' μ -^^^ 

Αριαρα&ιρα ζζ ')^ μ ^ 

Μαρωγα Ι? 5" μ ζ ' 

§.14. Στρατηγίας Γαρσαονρίας 

10 Φρέατα ξε μ 

Ιέρχελαί'ς ξε -^δ Ι.ϋ• γο 

Νανεσσός ξε -^ Ι-θ- .^«5 

Αιο'/,αισαρεια ξε -^ λτ9' -Ι^ 

Σαλαμβρία η καΐ Σαραβρακα ξε δ 1& γ 

15 Τετραπνργία ξς 7.-Θ• γ ' 

§.15. Στρατηγίας Κιλικίας 

Μονστιλία ξς μ γ 

Σίονα (η Σείονα) ξζ -^ μ ί^ 

Κάμηαι ξς δ' Ί.ϋ- Ζδ' 

20 Μ.αζα 1] Μαζακα η και Και- 
σαρεία ξς -2 Χ^ -Ι^ 

Κνζιστρα ζζ /.■& γ 

Εβάγψα (η Σεβάγψα) . . . , ,Έ,ζ ς μ δ 

"ΆρχαΙΙα ξ^ -^ μ 

25 Σοβαρά ξ^ ς λ-θ• γο ' 

§.16. Ανκαον'ιας 

^Αδοηισσός ς<5 γο' λβ• δί 

Κάννα ξί^ -ίίδ λ-θ• 

"ΐκόηον ζδ ^ 1η ^δ 

80 ΠαραλαΊ'ς . .ξδ ^δ Ιτ] -^ (•ρ.ΐ46.6α.Β.) ΑΕΜΕΝΙΑ ΜΙΝΟΚ. 31 . 

Κόρνα ξβ 1η -ΙΙι^ 

Χασβία |ε / λη ^δ 

ΒάραΤ'&α ξβ ^ λη •&' 

§. 17^ Αντιοχειανης 

^έρβη ζ5 γ' Ιη δί $ 

Αάρανδα ξδ £.5 7,η ι^ 

Όλβασα ζ8 γ' 7.η ς' 

Μονσβανδα ξ(5 ^ο' 7.ζ -^γ ' 

§ 18. Στρατηγίας Τνσ,νίδοξ 

^ραται ξε ς λ-θ" ίο 

Τνανα ξς 7.η -^γψ 

Βαζίς ξς δ' λη ^γιβί 

Σίαλα ξς -β 7.η ■^γιβ'. 

Κεφ. ζ. 

(*) ^Αρμενίας Μΐ^κράς '&έοις. ΐ5 

Ι^Λαίαζ ττίναξ α'.] 

§. 1. Της δε Μικράς Αρμενίας η μεν αρκτικω- 
τατη καλείται Ορβαλισσηνη, 

η δ νπ αντην Αΐτονλανη, 

είτα Αίρετ ικη, 2ο 

και νττ αντην υρσηνη, 

«αΐ μεσημβρίνο3τάτη μετά 

την Ορσηνην Ο ρβισηνη. 

§. 2. πόλεις δέ είσι τΐαρα μεν αυτόν τον Ενφρατην 
αϊδε • ^ 

Σίνιβρα οα μβ -^ 

Αζίρίς οα μβ 

Ααδανα οα μα γο' 32 ίιΙΒ. V. ΟΑΡ. 7. 

Σίσμαρα οα -^ /ΐ/α γι^ 

Ζιμαρα οα -ί μ γο 

^ασκούσα οα μ τΦ'" 

§. 3. Εντός δε καΐ ηαρα τας ορεινας• 

5 ^ΌίΤΟίλα ξβ- ^ μβ ς 

Αομανα ο μβ ιβ' 

Τάπονρα ο ■£ Ι-Φ '^' 

Νίκόπολίξ ξϋ• 

ΧορσαβΙα .ξϋ• γό 

Ιο 'Κάρα'ξ ο -Ιί 

Ααγωνα ^ύ\ γο 

Σελεοβερροια ξϋ- -^ 

Καλτιορισσα = . . . ξβ- -Ι^ 

§. 4. "Ανάλιβλα ο γ 

15 Πισιγγαρα η Πινσίγαρα . . . .ξη -Ιί 

Γόδασα ξϋ• 

Ευδοίξατα ξη δ 

Καραηη ο γ 

Μασόρα ο -ί^ 

20 Ορόμανδ{ρ)ος ξΒ- γο μ 

'ίσηα ο -ίί 

Φονφηνα |5• 

Αράνη ζΒ• ^δ 

Φονφάτψ'α .ξη γο 

25 Μάρδαρα ξΒ ι^ 

Ουάρσαπα ξζ -^γ 

Ορσα {η Ορσάρα) ξη -ί 

§. 5. Μελιτηνης 

ηαρα μεν τον Ενφράτην ηοταμον 

Αάγονσα , , .οα μ ιβ μα 


γο 


μα 


^δ' 


μα 


^δ' 


μα 


Τ 


μα 
μα 


δ'- 


μα 


Τ 


Η^ 


£γΐβ' 


μ 


^δ' 


/" 


γΐβ' 


μ 


^γ 


μ 


γο 


μ 


Μ, 


ί* 


Τ 


μ 


5' 


Η' 


ς 


λ& 


V 


λ& 


ζδ 


λ& 


ζ 


ΙΌ- 


ζ- 30 (•ρ.ΐ47.6ά.Β.) ΑΚΜΕΝΙΑ ΜΙΝΟΚ. 33 

ΣινΙς κολωνία οα Ι,-θ^ £.δ 

Μεληψη οα λ-θ" ^ • 

6. έντος δε τοντων 

Ζωτταριστος ο μ 

Τιταρισσός ξε ^δ λ& ^δ 5 

Κιάηκα ζΒ• γ λ-θ- -^ 

Φονσιττάρα ο ^ λ-θ• γο 

Ενσιμαρα ο ς' ).■& ^ 

"ίασσός ξ^ 1& δ' 

ΚιακΙς ξθ- ^ Ι^ δ' 10 

Α&υγαίσα ο δ^ λ•θ• ς' 

Καρμαλα ο γο' 1Μ γ 

Στ^μισός ο Ζ Ι.Ό• 

Λαδοινερίζ ξ5• ^ 7.η Ζγ• 

7. Στραττιγίας Καταονίας ΐό 

Καβασσός .ξζ δ' 7.η -ί^ιβ" 

Τνννα ξς Ζγ Ι.η ^ 

Τιραλλίς ξζ 7.η γ' 

Κνβιστρα ξς λη δ' 

Κλανδιόπολι^ ξε γο' λζ 2ίγ 

Ααλισανδόξ ξζ Ύ 7.ζ Ζγ 

ΙΙαδνανδος ξζ 7.η 

) Κομανα Καητταδοκίας ξη Ιτ; 

Βΐό-ψον Κρψη ξζ γ' Ιζ ^δ' 

Ταναδαρίς ξν γ 7,ζ ^δ' 

Λεανδίς ξη γο' 7.ζ γο'- 

8. Στρατηγίας Μονριανης 

Σίνδίτα ξζ Ζ ΙΒ- ς 

Κόταινα ^ . . . .ξη δ" λΒ- ς' 

Ζοροπασσός ξη γο' λΒ 30 

Ρτοι.. ΟΕοακ. II. Ο 20 25 34 Ι^ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 7. 

Ννσσα ξη γ 

Αράσαξα ξζ Ζ• 

Καρναλίο ξη ιβ 

Γαρνακη ξη ς 

5 §. 9. Στρατηγίας Ααονϊνιανης 

ττρος μεν τω Ενφράττ] ποταμω 

Κορνη οα 

Μέτειτα οα 

Κλανδιοζς οα 

10 §.10. έντος δε τοντων 

Καηοίρκελίς ο ^ 

Ζιζοατρα ο 

Πασαρνη ο -ίί 

Κίζαρα ξθ• γ 

15 Σαβαγηνοί ' •ζη -^γ λτ; ζ 

"ΝοσαΚψΎΐ ξ^ ς 

Αανστασα ξϋ- γ 

§.11. Στρατηγίας Αρανηνηζ 

ηαρα μεν τον Ενφράτην ποταμον, 

20 Ιονλίόπολις οα 

Βαρζαλω οα 

§. 12. εντός δε τοντων 

Σεραστερη ο γο 

Αακριασσος ο ^ 

2δ Εντέλεια ο 

':Λδατ&α |^ ^ λη 


γο 


λη 


Ζ 


λη 


Φ' 


λη 


ϊ ' 


λϋ- 


δ' 


λϋ- 
λη 


ζδ' 


λθ- 
λη 


δ' 


λη 


ζ 


λη 


ζ 


λη 


/ 

ζ 


λη 


7 


λζ 


V 


λη 


γ4 


λη 


ζ' 


λη 


δ' 


λη 


Ι 

ζ 


λζ ^δ 


λζ 


Ζ. €ΠΛ€ΙΑ. 35 

Κεφ. η. 

Κιλικίας ■& έ σ ι ζ. 

\^ΑαΙ<χς ττίναξ α'.] 

§. 1. Η Κιλικία ηεριορίζεται απο μεν δύσεως τω 
έκτε&ειμένο} της ΙΙαμφν?^ας μέρει, αηο δε ίχνατολών 5 
Συρίας μέρει πάρα τον ^μανον, τω αηο τον ηρος τ// 
Καττηαδοκία πέρατος πάρα τον Ισσικον κοληον διη- 
κοντι κοίί τας Αμανικας Πνλας, ου 
πέρατος η '&έσις επέχει μοίρας. . . .ξΒ- Ί^ λς γ 
απο δε άρκτων, τω έκτε&ειμένω της Καππαδοκίας ίο 
πάρα τον Ταυρον ορός μέρει, απο δε μεσημβρίας, 
τω τε Κιλικίω ανλώνι, καΐ τω Ισσικω κολπω κατά 
περιγραφην εχονσαν όντως ' ιαετα Σνεδραν πόλιν της 
Παμφυλίας έξης παράλιος. 
§. 2. Σελεντίδος Τραχείας χώρας ΐ5 

Ιωτάπη ί^ λς Ζδ 

Σελινονς ^δ γ λς ^δ 

Αντιόχεια έπΙ Κραγω ξ^ γο' λς -Ιί-γ 

Νεφελίς \δ .Ιίγ λς Ζιβ' . 

§. 3. Κητίδος 20 

Ανεμονριον ζε ς' λς Ζγ 

Αρνμαγδον η Ορυμαγδού πο- 
ταμού έκβολαί ζε γ' λς -Ι^γ' 

"Αρσινόη |ε ^ λ.ς -^γ 

Κελενδερίς ξε -^δ λς Ζγ 23 

Αφροδίσιας ξς λς -Ιίγ 

€2 36 Ι^ίΒ. V. Ο ΑΡ. 8. (*ρ.ΐ48.6ίΐ.ΒοΓΐ.) 

(*) Σαρηηδων ακξ)α Ιζ" / λς Μ,δ' 

Καλνδνον ποταμον έκβολαί . . ξς* γ' λς Ζγ 

Ζεφνριον άκρον . . . ζ? / λς γο • 

§. 4. τ'ί]ς ιδίως Κιλικίας 

5- Κώρνκος ζς -^ λς Ζγ' 

Σεβαστή ξς -^δ λς ^δ' 

Αάμον τίοταμον έκβολαί . . . .ζζ \ς Ζδ 

Πομπψονπολις η και Σόλοι . .ξζ δ' 
Ζεφνριον ξζ ς 

10 Κνδνον ηοταμον έκβολαί. . . .ξζ -^δ 

αϊ ηηγαΐ τον ηοταμον ζς 

Σάρον η Σιναρον ηοταμον έκ- 
βολαί ξη 

Πνραμον ηοταμον έκβολαί . .ξη δ 

15 αί ηηγαϊ τον ηοταμον ξη -Ιί. 

ΜαλΙός ξη ^ί. 

Σερραίηολις κώμη ξη Ζδ Ις Ζ 

Αίγαί ξϋ- λς Ζ 

Ισσός 1^ ^ λς γιβ' . 

20 §. 5. Μεσόγειοι δέ είσι ηολεις έν τ;/ Κιλικία, της μεν 
Τραχείας Σελεντίδος, 

Κάνστρος ξδ £.δ λζ ς' 

Αομιτιόηολις ξε γι^ λζ ιβ^ 

Φιλαδέλφεια ξς λζ γιβ' 

25 Σελεννκεια ΤραχεΊ,α %ς ? λζ ^γιβ 

Αιοκαισαρεια ξς γ λζ ς ' 

§. 6. Κητίδος δε 

"Ολβασα ξδ £. λζ ^^, 

Α αλασίδος δέ 

30 Νίνικα {η Νψικα) 'ξε Μ. λζ -^ λς 


γο 


λς 


ϊ 


λς 


γο 


λη 


Ζ 


λς 


Ζ 


λς 


^ 


λη 
λς 


Μ, 8ΑΚΜΑΤΙΑ ΑδΙΑΤΙΟΑ. 37 

Χαρακηνης δέ 

Φλαονϊόηολις 1$" -^ 7.ζ ^ 

Ααμώτιδος 

Αάμος ζζ λζ 

Αακανίτιδος 5 

ΕίρψότΐοΙις %ζ -^γ Τ-ζ γ 

Βρν/Λίκης 

Ανγονστα . . . ^ζ -^ 7.ζ ς'. 

§. 7. Της Ιδίως Κιλικίας μεσόχΒίοί' 

Ταρσός ζζ γο \ς -Ιίγ ίο 

"Άδανα : \ύ[ δ' Ις Ζδ 

Καισαρεία τΐροξ Λναζαρβω . .ξη -ίί- Ιζ 

Μοψονεστία ξ»? -^^ Τς Ζδ 

Κασταβαλα ζ-θ" λζ-. 

ΝικόποΙις ζ,-β- Ζ Ιζ δ' ΐ5 

Επιφάνεια ξ^ -^ λζ γο 

καΐ αΐ ΑμανικαΙ Πνλαι ζ-Θ• -Ιί ϊζ γ . Κεφ. <&'. 

Σαρματίαζ της εν ^σία ϋ-έαΐζ. 

ΐΑοίας πινα% β'.'] 2ο 

§. 1. Η εν Ασία Σαρματία τίεριορίζεται ατίο μεν 
άρκτων άγνωστοι γι}, αηο δε δνσεως ττ} έν Ενρωπη 
Σαρματία εως των τιηγων τον Τανά'ίδος ηοταμου, 
καΐ αντω τω Ταναίδι ηοταμω ϊο)ς των εκβολών αντου 
εΙς τψ Μαιωτιν λίμνψ, καΐ της Μαιώτιδος λίμνης τω 23 
ατίο τον Τανάίδος ανατολικοί μέρει μέχρι τον Βοσ- νγ 

νβ 


^. 


νβ 
να 
να 


γο 


ν 


ζ 


ν 

38 I^IΒ. V. Ο ΑΡ. 9. (• ρ. 149. 6.1. Β.) 

ηορον τον Κιμμερίου, ου μέρους η '&έσις εχεί ουτωζ' 
§. 2. μετά τας τον Ταναίδος ποταμού έκβολάς, 

ΙΤαηαρδίς ζζ -^ νγ -ϋ- 

Μαρονβίου (η Μαραβίον) πο- 

5 ταμον εκβολαί ξη 

(*) Παταρονη ξη 

§. 3. Ρομβίτου Μεγάλου ποταμού 

εκβολαί ξη -Ιί 

Θεοφανίου ποταμού εκβολαί. . ξη ■& 

10 Αζαρα πόλις ξη Ζ 

§. 4. Ρομβίτου Μικρού ποταμού 

εκβολαί ξϋ' 

ΑξαβΙτις Ταινία ξη 

Κνράμβη η Τνραμβη ξϋ• γο' μ& -ί^γ 

ΐδ Αττικίτον ποταμού εκβολαί . . ο μβ" γ 

Γέρουσα ποίΐζ ο μ^ 

ψά&ιος ποταμού εκβολαί . . .ξϋ• -^ μη -^δ 

Μά,τητα ξβ• 

§. 5. Ουαρδανον ποταμού εκβολαί . ξη 

20 Κιμμίριον άκρον ξζ -^ 

Απάτουργος ξς -ΰ. 

Αχίλλειον επΙ τον στόματος. . ξδ £• 
§. 6, εν δε τω Βοσπόρω τω Κιμμερικω, 

Φαναγορία ξδ -2 

2δ Κοροκονδάμη ξδ ^ 

§. 7. απο δε μεσημβρίας τω τε έντεν&εν μέρει 

του Ευξείνου Πόντου μέχρι Κόρακος ποταμού, ετι τε 

Κολχίδι καΐ Ιβηρία και Αλβανία μέχρι της Υρκανίας 

της καΐ Κασπίας βαλασσης, ης πλευράς η περιγραφή 

30 εχει όντως ' μη 


Ζ' 


μη 


τ 


μη 


ζ 


μη 


δί 


μη 


ζ. 


μζ^ 


μζ 


ζ. \ 8ΑΚΜΑΤΙΑ Α8ΙΑΤΙ0Α. 39 

§. 8. μ8τα την Κο^οχονδαμψ εν τω Ποντω τίαλιν, 

"Ερμωνασσα • . . . . ξδ μζ -^ 

Σινδικος λιμην ξβ -ίί μζ -^^ 

Σίνδα κώμη ξς μη 

Βάτα λιμψ ζ'^ ^ μζ γο 5 

Βάτα κώμη ζ<^ ^ ί^^ζ -^Υ 

Ψνχρον Ίϊοταμον εκβολαί . . .ξς γ ο μζ •1ί.γ 

Αχαΐα κώμη ζζ μζ -ί^' 

§. 9. ΚερκΞτίδος κόλττος ζζ ^ ί^ζ Τ 

Ταζος πόλΐξ ζη μζ •& ίο 

Τορετικη άκρα ξη μζ 

'Άμ'ψαΙις ηόΐΐξ Ι»? -^ μζ δ' 

Βονρκα ηοταμον εκβολαί , . .ξ5• μζ δ' 

ΟΙναν-6-ία ξΒ• γο μζ δί• 

^.ν). ΘΒσσνριος ηοταμον έκβολαί. . ο ς μζ ΐ5 

Καρτερον Τείχος ο 1^? -^Υ 

κόρακος ηοταμον εκβολαί . . ο -^ μζ 
το εντεν&εν έηΐ την ηλ&υραν της 

Κολχϋος ηέρας οε μζ -^ 

§. 11. Το έφεξης έηΐ το τέλος της Ιβηρίας, εν ω καΙ 20 

αί Σαρμ^τικαΙ Πνλαι οζ μζ 

το εντεΰϋ^εν εηΐ την Λλβανίαν μέχρι της "Υρκανίας 
'&αλασσης ηέρας, έφ ον 

Σοανα ηοταμον εκβολαί ης μζ 

§.12. αΉο δε ανατολών τω έντεν&εν μέρει της 25 
Υρκανίας χταλασσης, εν ω μετά την τον Σοανα ηο- 
ταμον εκβολψ, ης η -θ^έσίς ης μζ 

Αλοντα ηοταμον εκβολαί ης Ζ μζ γο 

Ονδωνος ηοταμον εκβολαί ηζ μη γο 

Ρα ηοταμον εκβολαί ηζ -Ι^ μη Ζγ 3ο 4» ΕΙΒ. V. Ο ΑΡ. 9. ('ρ.ΐδο.βά.Β.; 

καΐ ττι Σαν^ία τΐαρα τον Ρα ττοταμον μέχρί της έτΐΐ- 
στροφης, ης η Ό-έσίς επέχει μοίρας ηε τδ 

ν.αΐ τταρα τον έντεν&εν μεσημβρίνον μέχρι- της άγνω- 
στου γης. 

5 §. 13. Εστί δέ καΐ ετέρα τον "Ρα ττοταμον έκβοΐη 
ττλησιαζονσα τΐ] τον Τανά'ίδος, ης η 

'&έσις επέχει μοίρας οδ νζ' 

νπέρ ην σνμβαλλονσι δνο ποταμοί ρέοντες απο 
των Υπερβορείων ορέων, ν.αί η μεν της συμβολής 

10 '&έσις επέχει μοίρας οϋ' νη •& 

(*) αί δε τΐηγαΐ τον μεν δντικωτέρον 

αντων έπέχονσι μοίρας ο ζα 

τον δε ανατολικωτέρον 9 |α 

§. 14. ^ιέζωκε δε καΐ έτερα ορη την Σαρματιαν 

15 καΐ ονομάζεται τα τε Ιππικά, καΐ τα Κεραννια, καΐ 
ο Κοραξ ορός, εις ο περαιονται τα δια της Κολχίδος 
καϊ της Ιβηρίας ανιόντα, καλονμενα δε Καυκάσιο, καΐ 
έτι η υπέρ την Ιβηρίαν αντών επιστροφή, Κανίασος 
και αυτή καλούμενη. 

20 §. 15. Τα μεν ουν των Ιπτΐΐκων 

ορέων άκρα επέχει μοίρας οδ ψδ 

καΐ τΐα νβ 

τα δε των Κεραννίων πϋ• μ& -2 

καΐ πδ νβ 

25 τα δε του Κόρακος ξϋ- μη 

καΐ 08 μη 

τα δε του Καυκάσου 08 μζ -^ 

καΐ 7Γ6 μη 

επέχουσι δε και αΐ μεν Αλεξάνδρου 

3: Στηλαι μοίρας π να -Ιί 8ΑΚΜΑΤΙΑ Α8ΙΑΤΙ0Α. 41 

αϊ δε Σαρματικαϊ Πνλαι .πα. μη £, 

Ιέλβάηαί δε Πνλαι, η μζ 

§. 16. Κατανέμονται δε τψ Σαρματίαν έν μέντόϊς 

Ίΐρος τ/; αγνώστω γΐ]• 

κλίμασιν οΐ Υττερβορειοι Σαρμαται, 5 

νπο δε τοντονς οϊ τε Βασιλικοί Σαρμαται, 

καΐ Μοδοκαι ε&νος, 

και Ιτΐττοφαγοι Σαρμαται, 

καΐ ετι νηο τοντονζ Ζακαται, 

κα\ ΣοναρδηνοΙ ίο 

και Ασαιοΐ' 

είτα πάρα μεν την βορειον τον Τανα'ίδος ποταμού 

έπιστροφην ΙΙεριέρβιδοι, μέγα ε&νος, 

πάρα δε τψ νοτιον Ιαξαμάται εϋ^νος. 

πόλεις δε ΐ5 

"Εξάπολις οβ νε γο' 

Ναναρις ο νε 

^ Τάνα'ίς %ζ νδ γο 

Β §. 17. "ΥπΌ δε τονς Σον- 

αρδηνονς Χαινίδες, 20 

και «71 ανατολών τον Ρα 

ποταμον Φ^ειροφαγοι, 

καΐ Ματηροι, 

και 7} Ι^ησιώτις χωρα' 

είτα νπο μεν τονς Ιαξα- 25 

ματας Σιρακηνοί' 

μεταξν δε της Μαιωτιδος λίμνης και των ^Ιππικών 

ορών μετά τονς Σιρακηνονς Ψησσιοΐ' 

είτα οΐ Θεμεωται, 

νφ ονς Τνράμβαι. 30 42 ΕΙΒ. V. €ΑΡ. 9. Γρ.ΐ5ΐ.«α.Β.) 

είτα Αστονριχηνοί' 

§. 18. είτα, μέχρι τον 

Κόρακος ορούς Λριχοι, 

καΙ Ζιγχοί' 
5 νηκρ δε τα είρημένα του 

Κόρακος ορη Κοναψηνοί, 

«αϊ Μέτειβοί, 

καί ΑγορΊταί' 

§. 19. μεταξύ δε τον Ρα ττοταμον καΐ των Ιηπί- 

10 κων ορέων νπο μεν τονς 

Σιρακψονς η Μι-θ-ριδατον χωρα^ 

νφ ψ οί Μελαγχλαινϋΐ, 

είτα ΣατΐοΌ'ρηναι, 

νφ ονς Σκνμνίται. 

15 είτα Αμαζονες' 

§. 20. καΐ μεταξύ μεν των "ΐηπικων ορέων και των 
Κεραννιων ορέων Σονρανοί, 

καΐ Σακανοί' 

§. 21. μεταξν δε των Κεραννιων ορέων κα^ τον Ρα 
20 ττοταμον Οριναϊοι, 

και Οναλοι, 

(*) και ^ Σέρβοι. 

§. 22. μεταξν δε τον Κ<χνκασον ορονς και των 
Κεραννιων Τονσκοι, 

25 καΐ ^ ίδονροΐ' 

§. 23. κα2 ηαρα τψ Κα- 
σηίαν -θάλασσαν Ονδαι, 

και Ολονδαι, 

καΐ Ισ ονδαι, 8\ΚΜΑΤΙΑ Α8ΙΑΤΙ0Α. 43 

§. 24. ντΐο δε τας ορεί- 
νας ράχεις ΒοστΐορανοΙ 

μεν έφ εκατέρα τον Κιμμερίου Βοσπορον 

^.25.7ΐαροιδετ6νΙΙόντον Αχαιοί, 5 

καΐ Κερκέται, 

καΙ Ηνίοχοι, 

καΐ Σοναννοκολχοι, 

ντΐέρ δε την Αλβανίαν Σαναραίοι. 

§. 26. πόλεις δ^ ονομάζονται και κώμαι ίο 

πάρα μεν τον Μικρόν Ρομβίτην 

"Αζάραβα ο ν Δ* 

§. 27. ηαρα δε τον Ψα&ιν ηοταμον 

Ανχίς οβ γα μ& γο ' 

§. 28. τταρα δε τον Ουαρδανην ττοταμον 15 

Σκόπελος ξη 

Σονρονβα οβ 

Κορονσία ογ γο 

Εβριαπα οε γ 

.Σεξίακα οζ μη γο' 2ο 

§. 29. και ηαρα μεν τον Βονρκαν ηοταμον 

Κονκοννδα ο 

§. 30. πάρα δε ταν Θέσσνριν ηοταμον 

Έατραχη οα 

§. 31. ηαρα δε τόν Κόρακα ηοταμον 25 

ίνααίΌί ογ £. 

§.32. έν δε τοις ορειναίς ράχεσι ηόλεις 

Αβοννίς ογ 

Νασοννία ο^ 

Λλμία 06 μη 3ο μη 
μη 
μη 


Τ 


μη 


γο 


μ^ 


Ζ' 


βζ 


Ζ' 


μζ 


Ζδ 


μη 
μη 
μη 

44 Ι,ΙΒ. V. ΟΑΡ. 10. 

Κεφ. ι. 

Κολχίδος ϋ• έ σ ι ζ. 

[1-4οίθ6ς πίναξ /.] 

§. 1, Η ΚολχΙς τιεριορίζεταί ατίο μεν άρκτων τω 
5 ύρημένο} μέρει της Σαρματίας, απο δε δύσεως τω 
(χηο Κόρακος τΐοταμον μέχρι τον τίατα Φασιν μνχον 
μέρει τον Ενξείνον Πόντον, κατά τιεριγραφην τυιαν- 
την 
§. 2. Μετά τας του Κόρακος ποτα- 

10 μον έκβολας ο -^ μζ 

^ιοσκονριας η καΙ Σεβαστο- 

ιτοΐις οα ς μς ^5 

Ιτΐτΐον Τΐοταμον έκβολαί . . . . οα μζ -^ 

Νεάηολις οα Ζ με -^δ 

15 Κνανέον ττοταμον έκβολαί . . . οα ^ μ? δ 

Σιγανεον (η Γιγάνεον) οα -ίί μς ζ 

Αϊάηολις (η ΘιάττοΙις) οβ με ^ 

Χαριονστον (η Χαρίστον) τΐο- 
ταμον έκβολαί οβ με δ 

αο Φασιος ττοταμον έκβολαί . . . .οβ -ί με 

Φάσις τιόλις οβ -Ι^ μδ Ζδ• 

§. 3. ατΓο ^δ μεσημβρίας τω έντεν&εν Κατΐτια- 
δοκικω Ποντω τιάρα την έκτεϋ-ειμένην γραμμην, και 
τω έξης μέρει της Μεγάλης "Αρμενίας δια της αντης 
25 γραμμής μέχρι τιέρατος, ον η '&έσις 

επέχει μοίρας ο5 μδ γο (•ρ.ΐδ2.6ά.Β.) ΙΒΕΚΙΑ. 45 

§. 4. (*) απο δε ανατ όλων Ιβηρία, αατα την έηι- 
ζενγννονσαν τα έκτε&ειμένα ττέρατα δια των Καυκά- 
σιων ορών γραμμην, 08 μζ Ζ. 

§. 5. Κατέχονσι δε τα μεν 
έηΐ ■&αλαττ?] της Κολχίδος Λαζαι, 
τα δ υπερκείμενα Μάνραλοι, 

καΐ οΐ κατά την Εκρηκτικών χωράν. 

§. 6. Μεσόγειοι δ εν αυτί] λέγονται πόλεις καΐ κώμαι 

Μεχλεσσός ο(5 ^ μς ^^δ 

Μαδία οδ 5' μζ δ' 

Σαρακη ογ με 

Σοΰριον ^ϊ Υ ^^ Τ^' 

Ζαδρίς οδ μδ γο' . Κεφ. ια. 

"Ιβηρίας Ό έ σ ί ς- 

[1.•4ο/ας τΐίναί γ'.'] 

§. 1. Η Ιβηρία περιορίζεται απο μεν άρκτων τω 
έκτε&ειμένο) της Σαρματίας μέρει, απο δε δύσεως 
Κολχίδι τταροί την είρημένην γραμμην, απο δε με- 
σημβρίας μέρεί της Μεγάλης Αρμενίας τω απο 2ο 
τον προς τ?; Κολχίδι ορίου μέχρι 
πέρατος, ον η Ό'έσις επέχει μοίρας . . ος μδ γο ' 

απο δε ανατολών Αλβανία κατά την έπιζενγννουσαν 
τα έκτε&ειμένα πέρατα γραμμην. 

§. 2. ^ίσ^ (5δ εν αυτί] πόλεις καΐ κωμαι αϊδε' ι$ 

Λουβιον κώμη οε γο μς .Ιίγ 15 46 ΙιΙΒ. V. ΟΑΡ. 11. 12. 

Αγιννα οβ μς -^ 

Ονασαιδα ος* ί'^" ^' 

Οναρικα οβ γ μς 

Σονρα 08 /'£}''* 

§. 3. Αρτάνισσα, οε γο μς 

Σονρρα οε Μ'^ Τ 

ΒΙεστλητα οδ γο με 

Ζάλισσα ος μδ γο 

Αρμάπτικα οε μδ Ζ. 10 Κεφ. ι^ . 

14λ β α V ί α ς & έ α ι ς. 

[_Αοίας πίναζ /'.] 

§. 1. "ΐί Αλβανία περιορίζεται αττο μεν άρκτων 
ταί έκτε&ειμένο} μέρει της Σαρματίας, αττο δε δνσμων 
15 "Ιβηρία κατά την αφωρισμένΐ]ν γραμμην, αττο δε με- 
σημβρίας Αρμενίας της Μεγάλης μέρει, τω αττο τον 
προς τβ "Ιβηρία πέρατος μέχρι της Υρκανίας -θαλάσ- 
σης κατά τας έζβολας Κνρον τον 

ποταμοί)) αϊ επέχουσι μοίρας ο& γο μδ £.' 

20 απο δε ανατολών τω έντεν&εν μέχρι Σοανα ποτα- 
μον της "Υρκανίας '&αλάσσης μέρει κατά περιγραφην 
τοιαντην • 
§. 2. μετά την του Σοανα ποταμον 

έκβολην πς μζ 

25 Τέλαιβα πόλις πε Ι^'^ -^Υ 

Γέρρον ποταμον έκβολαί. . . .πδ Ζ μς -Β (•ρ. 153. 63. Β.) ΑΙ.ΒΑΝΙΑ. 47 

Γέλδα τΐόλις η/ μζ ζ 

Καισίου ηοταμον έκβολαί . . ,ττβ •& μζ 

Αλβανα ττόλις πα γο με Ζγ 

Αλβανού ηοταμον εκβολαί. . .πα γ μβ £■ 
(*) Γάγγαρα (η Γαίταρα) πόλις . . οϋ• Ζ με 5 
μεϋ• ην αΐ του Κνρον ποτα- 
μού έκβολαί ό^ γ μδ Ζ. 

§. 3. Πόλεις δε είσιν έν τΐ] Αλβανία καΙ κώμαι, 
μεταξύ μεν της Ιβηρίας καΐ του ποταμού τον απο 
του Κανκασον εις τον Κνρον βμβαλλοντος, ος παρ ίο 
ολην την τε Ιβηρίαν καΐ την Αλβανίαν ρεϊ, διορίζων 
την Αρμενίαν απ αυτών, 

Τάγωδα οζ Ζ μς Ζγ 

Βακχία οζ μζ ς 

Σανονα οζ γο μ<ζ γο )5 

Αηγλάνη οζ γ' με Ζγ 

Νηγα οζ γ με δ : 

§. 4. Μεταξύ δε του είρημένον ποταμού καΐ του 
Αλβανού ποταμού, ος και αντος απο τον Κανκασον 
ρεΊ, 20 

Μοσηγα ο^ μζ 

Σαμοννίς οθ• μς γο 

ΐόβονλα οη μ'^ Υ 

Ιοννα οϋ• μς 

Εμβολαία οη μ^ Υ ' 25 

§. 5. "Αδιάβλα ο^ με -Ζ 

Αβλιανα οη με δ 

Μαμεχία οθ• -£5 με γο 

Οσικα οζ -^ μδ Ζγ 

Σιοδα οη δ'^ μδ γο 3ο 48 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 13. 

Βαρονκοί οϋ• γ μδ γο . 

§. 6. Εηέχονσί δε καϊ αί Αλβάνιαι 

Πνλαί μοίρας, ως εΐρηται, . . ,η μζ 

μεταξν δε τον Αλβανού καΐ τον Καισίον ττο- 

5 ταμον 

Χα^αλα ττ μς ^δ 

Χοβάτα η -^ μς Ζδ 

Βοζίατα (η Μοζίάτα) τΐ Ι^^ γ' 

Μισία πα μς γ 

10 Χαδαχα ηα μς 

Αλαμος πβ μς δ' 

§. 7. Μεταξν δε τον Καισίον ηοταμον ν,αΐ τον Γέρρον 
τίοταμον 
Θίαννα ηβ δ μς γο 

13 Θαβιλάκα ηβ Ζδ μς ^γ• 

μεταξν δε τον Γέρρον ηοταμον καΐ τον Σοάνα 
ηοταμον 

Θιλβίς ηδ δ' μς ^δ. 

§. 8. Νήσοι δε ηαρακεινται ττ/ Αλβανία δυο έλώδεις, 

20 ών τα μεταξν εηέχει μοίρας . .ηζ -^ με Ζ. Κεφ. ιγ . 
ΙΛρμενίας Μί/άλης '&εσις. 

{Άοίας ττίναξ /.] 

§. 1. Η Μεγάλη Αρμενία ηεριορίζεται απο 
25 Ι^εν άρκτων τω της Κολχίδος μέρει κα\ Ιβηρία και 
Αλβανία κατά τ7]ν έκτε&ειμένην δια τον Κνρον τον 
ηοταμον γραμμην. (•ρ.ΐ54.β3.Β.) ΑΚΜΕΝΙΑ ΜΑΙΟΚ. 49 

§. 2. αηο δε δνσεως Καητίαδοτιία τϊαςα το εκτε- 
'&ειμένον τον Ενφράτον μέρος καΐ τταρα ι6 έκκείμενον 
τον Καηπαδοκικον Πυντον μέχρι Κολχίδος δια της 
των Μοσχικων ορέων γραμμής• 

§. 3. αηο δε ανατολών της τε Υρκανίας '&αλάσ- 5 
σης μέρει τω απο των τον Κνρον ποταμον εκβολών 
μέχρι πέρατος, ον η ϋέσις ..... οθ" ■Ιί.δ μγ γ 
ον μεταξν καΐ τών τον Κνρον ηοταμον εκβολών 

Αράξον ηοταμον εκβολαί ο θ• -Ι^δ' μγ Ζγ' 

καΐ ΜηδΙα τίαρα την έντεν&εν γραμμην καΐ ηαρ αν- ίο 
το το Καστΐίον ορός, ον τα ττέρατα 

επέχει '(*) μοίρας ο& μβ Ζ 

κ.αΧ η λϋ• ^• 

§. 4. απο δέ μεσημβρίας τβ τε Μεσοποταμία 
τταρα την τον Τανρον γραμμην, ήτις τω μεν Ενφηάτυ ΐ5 
ποταμω συνάπτει κατά '&έσιν επέ- 

χονσαν μοίρας οα Ζ• λη 

τω δέ Τίγριδι ττοταμω κατά '&έσιν 

επέχονσαν μοίρας οε £■ λη ■& 

καΐ τ[] Ασσνρία πάρα την δια τον ΝΊφατον ορονς 2ο 
γραμμην εως έπ εν θείας τι] ε^ρημέντ] μέχρι τον είρη- 
μένον πέρατος τον Κασπίον ορονς, δι ης γραμμής 
διατείνει ο Τ^ιφατης οοος. 

§. 5. Ορη δε της Αρμενίας ονομάζεται τα τε κα- 
λονμενα Μοσχικα, διατείνοντα πάρα το νπερκείμενον 23 
μέρος τον Καηπαδοκικον Ποντον, 
καΐ ο Παρναρδης, ον τα πέρατα 

επέχει μοίρας οε ^Τ 7 

ν.α\ .^ οζ μβ 

χαΐ Ονδακέσπης ορός, ον το μέσον 3α 

Ρτοι.. ΟΕοακ. II. Ό 50 ΙΙΒ. V. €ΑΡ. 13. 

έτΐέχει μοίρας οη £. μ 

καϊ τον Αντίτανροντο έντος τον Εν- 

φράτον, ον το μέσον έττέχεί μοίρας οβ μα γο' 

χαΐ 6 καλονμενος Αβος, ορός, ον το 

5 μέσον έττέχει μοίρας οζ μα 

καΐ τα Γορδναΐα ορη, ών το μέσον 

έτΐέχεί μοίρας οε 7.& γο . 

§. 6. Ποταμοί δε διαρρέονσι την χωράν ο τεΑρα- 
ξης ηοταμος, ος τας μεν εκβολας έχει κατά &έσιν της 

10 '^Υρκανίαξ Ό'αλασσης, η επέχει μοί- 
ρας οϋ' Ζδ μγ Ζγ 

τας δε πηγας κατά &έσιν έηέχονσαν 

μοίρας = ος -ί μβ •£ 

αφ ών ορμηθείς προς ανατολάς μέχρι τον Κασττίον 

ΐδ ορονς καϊ έηιστρέψας προς άρκτους, τί] μεν εΙς την 
"Υρκανίαν έκβαλλει, τι} δε συμβάλλει τω Κυρω ποτα- 
μω κατά '&έσιν έπέχουσαν μοίρας . .οη -^ μδ -ίί. 
καΐ τον Ευφρατον ποταμον το απο της είρημένης 
προς ανατολάς επιστροφής μέρος μέχρι των πηγών, 

20 αϊ καΐ αυταΙ επέχονσι μοίρας οε γο μβ γο . 

§. 7. Εστί δϋ και έτερα αξιόλογα [ορ7]] απο της τον 
Ενφρατου ποταμού εκτροπής, το μεν σνναπτον τω Ευ- 
φράτη] ποταμοί, ον το πέρας επέχει 

μοίρας οα £, μ Ζ 

23 το δε κατά τας πηγας τον \ο\ρον\ς\ 

πέρας οζ μα 

καΐ το απολαμβανομενον τον Τίγριδος εν ττ} Αρμενία 
μέρος απο τον γινομένον νπο της μεσημβρινής πλεν- 
ρας τμήματος μέχρι των πηγών αντοΰ τον Τίγριδος, ('ρ.ΐ3δ..α.Β.) ΑΚΜΕΝΙΑ ΜΑΙΟΚ. 51 

αϊτινες έηεχονσι μοίρας οδ γο 7.& γο 

τίοιονσαι λίμνψ την καλονμένην Θωστητιν. 

§. δ. ΕίσΙ δε ααΐ ετεραί λίμναι η τε καλούμενη ΛνχνΊ- 
τΐζ, ης το μέσον επέχει μοίρας . . . ,οη μγ δ 

καΐ η Αρέησα, ης το μέσον επέχει 5 

μοίρας οη £■ μ -^δ. 

§. 9. Χωραι δέ είσιν εν τ?; Αρμενία εν τω απολαμ- 
βανομένω μεταξύ Ενφρατου και Κνρον και Αραξου 
ποτ. τμηματι, πάρα μεν τα Μο~ 

σχικα ορη η Κοταρζηνη ίο 

νπέρ τονς καλουμένους Βοχας, 
παξ)α δε τον Κνρον ποταμον η τε Τωσαρηνη, 
καΐ η ΙΙτηνη, 

πάρα δέ τον Αραξψ ποταμον η τε Κολ•&ηνη, 
και νπ αντην η Σοδονκηνη, ΐδ 

(*) πάρα δέ τον Παρναρδην το 
ορός η τε Σιρακηνη, 

και η Σακαπηνη. 

§. 10. ΚαΙ πόλεις εν τω αντΜ τμηματι, 

Σάλα ογ -^ ^^^ Τ "^^ 

Ασκονρα ο5 

Βαραζα οε γ 

Ααλα οζ ς 

Σαντοντα οζ γ 

Σαταφαρα οη 

Τώγα (η 'ΐΐτα ?) οη ^γ 

Οναρον&α η Ονα&ονρα . . . ,ογ 

Αζάτα ογ δ 

§. 11. Χολονα οδ 

Ζί^δαλα οδ γο' μγ ^δ 30 

ϋ2 μδ 


7 


μδ 


ί" 


μδ 


ζ 


αδ 
μδ 


7 


μ δ 


Τ 


μδ 
μγ 
μγ 


δ'• 


μγ 


ς 


μγ 


:^δ 52 Ι.ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 13. 

Σονρτα οδ \& μγ γο 

Τατινα η Ταστίνα οδ γο μγ 

Κοζαλα η Κοζολα οε γ' ^γ -^ 

Κοτομανα οε -^δ μγ γο 

5 Βατιννα οζ ς ί^Υ γο 

^/ί^ακα ος -ΙΙγ μγ ς 

Πτονα οζ μγ -^δ 

Γλίσμα οη γ μγ γο 

Κολονάτα, οη -^δ μγ γ 

10 Σαν.αλβινα ο-θ' γο μγ δ 

Αρσαρατοί ο& ^ ί^Υ '^' 

§. 12. Καν πάρα τον Ενφρατψ ηοταμον ττόλεις οίϊδε• 

Βρεηος οβ δί μβ Ζδ 

ΗλεγΙα ... ογ γ μβ ^^δ 

15 Χασ/ξίοί οδ μβ γο 

Χορσα οδ γο μβ -^γ 

Θαλίνα οε γ μβ -Ιίδ 

Αρμαονρία οζ γο μγ -^δ 

Αρταξατα ο?; μβ γο' 

αο Ναζ,ονανα οη -^γ μβ -^δ' 

§. 13. Εν δε τώ αττολαμβανομένο) τμηματι νηο το 
είρημένον μέχρι της απο τον Ενφρατον έκτροττης αρ- 
χτικώτεραί μεν είσιν αϊ χώραι 
αρχομένοις απο δνσμών η τε Βασιλισηνη^ 

25 ν.αΐ η Οβορδ'ηντ], 

καΙ 7) Αρσία, 

νηο δε ταντας η τε Ακίλισηνη, 

χαΐ η ΑσταννΊτις, 

χαί προς αντην την εκτροπην 
50 τον ποταμον η Σωφηνη. (•ρ.ΐ55.6ά.Β.) ΑΚΜΕΝΙΑ ΜΑΙΟΚ. 53 

§. 14. Πόλεις δέ είσιν εν τοντω τω τμηματι αϊδΒ' 

Αϋ-ονα (^ι Ζά&ονα) οδ ^ ^β -^ 

Τίνισσα ογ ς' μβ ? 

Ζωριγα οα -^ μβ 

Σανά ογ ^γ μβ 5 

Βρίζακα οδ Ζγ μβ -^ 

^αρανισσα ος" μβ γ 

Ζογοκαρα (η Ζογάρακα) . . . .οζ ^ μβ γ. 

§. 15. Κονβινα οη -^ μβ γ 

Κοδανοί οα •£ μα γο ίο 

Καχονρα {η Ιαχονρα) οβ μα ^ 

Χολονα ογ -^ μα 

Σογοκαρα οί μα 

Φανσνα οδ δ' μα -^δ 

Φανδαλία οδ -Ιί,γ μα -Ιί. ΐ5 

Ζαρονανα 06 γο μα £.δ• 

§, 16. Κίταμον ος μα £- 

Αναριον ος ς' μα ς 

Σιγονα ο'ζ μα 

Τερονα οη μα -^γ 2ο 

Ζονρζον[ρ]α η Ζουργονα. . . .ο// ^ μα γο' 

Ματονστανα οη μα γο ' 

§. 17. (*) Αστακανα οη μα 

Ταρεινα οβ γ μα 

βαλίσβίγα (η Βαβλιστίτα) . .οβ γο μ γο 2» 

Βαβίλα σγ δ' μ ^δ 

Σαγανάνα οε δι μ ^δ 

Αζόρα η Οζαρα ος -^ μ γο ' 

§. 18. "Εν δε τω λοιπω καΐ μεσημβρινωτέρω τμη- 

ματι μεταξύ μεν τον Ενφράτον καΐ των τον Τίγριδος 3ο 54 1ΛΒ. V. ΟΑΡ. 13. 

ηηγων η τε Ανζητηνη (η Ανζιτηνη) 

χαΐ ντΐ αντην η ΘωσπΊτις, ^ 

είτοί Κο ρ ίνα ία. 

§. 19. ν.αΐ ηολεις ομοίως έν αντω τω τμημαη 
5 "ϋλέγερδα (η [Κ]λέγερδα) . . .όβ δ^ μ δ' 

Μαζαρα οα γ Ζ-θ" -Ιίγ 

Ανζητα οβ ).& γ 

Σόειτα οβ ^γ 1& Ζ 

^ελκαί^/α . ^ ογ Ίί 7.^ γο 

10 Σελτία ο5 μ 

Θωσπία ο(5 γ Ι-θ• -ΰ,γ 

Κολχίς ΟΒ ^ 7.-8• 

Σίανανα οα ^ 7.η 

Αρσαμοσατα ογ 7,η γ 

15 Κορρα οδ ^ λη γο * §. 20. Απ ανατολών δε των τον Τίγριδος ττοταμον 
τίηγων η τε Βαγρανδανηνη (η Καγρανδανηνη) 
χαΐ νη αντην Γορδνηνη (η Γορδννη), 

20 ης ανατολίκωτέρα η Κωταία, 

καΐ νη αντην Μαρδοι. 

§. 21. Πόλεις δέ είσι 7ΐα\ εν τοντω ομοίως αΐϊδε' 

Τάσκα οε -β μ γ 

Φωρα ος" μ ς 

23 ΜαΊηα οζ γ μ γ 

Βονανα οζ δ μ 

Χολίμμα ος -Ιίδ μγ γ 

Τερεβία. οζ γ' μ Ζγιβ^ 

* * * §. 19. ροδΙ Κόρξα ΙηίβΓρρ. βίΤ&Ι^ί). Ιιοο ηοηιβη Ι&ΐιβηί: 
30 Αι-Ιίΐδί^Εΐΐ'ία 7δ, 20. 38, 45- 

€111X18 νει-δΐΐδ ηιιΐΐυπι νβδίίςίιιιη βδΐ ία ιηβΐδ οοάά. θΓ&βοΪ8. 10 (»ρ.ΐ57.«(ΐ.Β.) ΟΥΡΚυδ. 55 

^αν^νανα οζ γο μ γ 

Καποντα οη γ μ ς 

Αφίίμιτα οη γο μ •& 

Θελβαλάνη (η Τελβάνη) . . . .ος δ' Ζ-θ" -^γ' 
§. 22. [καί ντι αντψ η Γο^δννη[σία] 

η ΓορδυψΊ] οε δ' 7^-8- γ'^ 

Σίαι 06 Ζδ 1ϋ• γο' 

Φερενδίς οδ γο 1^ γ 

Τιγρανοκερτα ος -ί^δ !& γο 

Σαρδηονοί οε £•γ λΌ' ς 

Κόλσα οη !<.& -Ιίγ 

Τίγρανοαμα οϋ' δ μ 

Αρταγιγάρτα οβ γ 7.η Ζδ. 

Κεφ. ιδ'. 

Κύπρου Ό^έσις• ΐ5 

Ι^Λοίας πιναί δ' .'\ 

§. 1. Η Κντίρος τΐεριορίζεται ηαντο&εν ηελαγει, 

κοίί αηο μεν δύσεως τω ΙΙαμφνλίω ηελαγει κατά 

ττεριγραφψ τοιαντην 

Αααμας άκρα ^δ ς Χε Ζ 20 

Ιΐάψος Νέα ζδ γ' λε ς' 

Ζεφνρίον άκρον ζδ ς λε -^φ 

ΙΙαφος Πάλαια . . . .' ζδ -^ λε ι 

Αρέηανον άκρον ϊ,δ Ζ λδ -Ιΐγ' 

§. 2. ατιο δϊ μεσημβρίας τω Λίγντίτίω ηελαγει 25 
καϊ τω Σνριακω κατά περίγραφ7]ν τοιαντην 

( ) μετά δε το Αρέτΐανον {καΐ Ζεφύριον) άκρον 
Φρονριον άκρον ξ8 δ λδ Ζγ 56 Ι.ΙΒ. V. Ο ΑΡ. 14. 

Κονζίον ηόλις |β ς-' Χβ 

Ανκον ποταμού έκβολαί . . . ,ζε γ λε ς 

Κονριας άκρα ξε -^ λΒ -^δ 

ί4μα&ονς ξε -Βδ λε 

ΤετΙον ηοταμον έκβολαί . . . .ξς ς λε 

Κίτιον ποΧις %ί δ λε 

^αδεζ άκρα Ιί" -^ λδ 

Θρόνοι ηόλις καΐ άκρα ξς ^δ λε ' 

§. 3. αηο δε ανατολών τω Σνριακω πελάγει αατοι 
ηεριγραφην τοιαντψ ' 
μετά τονς Θρόνονς την ακραν 

Πηδάλιον άκρον [^1μμοχωστος]ξζ λε γ 

Πεδιαίον ηοταμον έκβολαί . . ζς' -Ιίγ λε γ 

Σαλαμίς 1$" ^ο λε -^ 

Ελαια άκρα ζζ λε γο 

Ονρα βοός η Κλείδες άκρα . .ξζ -ίί• λί -Ι^γ' 

§. 4. αηο δε άρκτων τω Κιλικίω Ανλώνι τ^αταπε- 
ριγραφην τοιαντην' 

Καρπασία 1$• -Εγ λε -Εγιβ 

20 Αχαιών ακτή ξς* γο λε -ίί-γ 

"Αφροδίσιον ζζ -^ λε γο 

Μακάρια ξζ- λε -ί^δ 

Κερωνία η Κεραννία ξε γο λε -^δ 

Ααηη&ον ηοταμον έκβολαί . .ξε -^ λε -^γιβ 15 25 δΛοΙ. Άά §. 2. Άμα&οΰς ίη ιη&Γ^. Μδ. ΡαΓ. 1403. 4. 
'η Νΐμεαόζ, 

Αάη. αά §. 3. Πηδάλιον α/.ρον. ΡαΙ. αρ. Βενί. Οοίδΐ. 
βί Ρ&Γ. 1402. οτηΐΐίαηί αυίειπ Ειαδίη. ΟοίβΙ. 1402. ει 
'^μμόχο)ατος ίη ίεχί. ΕΓαδίη. ίη ιη&Γ^. ααίειη 1403. 4. 

30 Άμόχοοτος 1401. ΟΟΕΙ^Ε-δΥΚΙΑ. 57 

Λάττηΰ-ος ηόλις %^ γ λβ Ιί/^ι^ 

Κρομμνων άκρα ^β ς λς ς 

Σόλοί ξε λς 

Καλλίνονσα ακξ)α ^δ γο λε Ζγ 

Αρσινόη ξ^ γο' λε Ζφ . 5 

§.5. Τα μεν ονν ανατολικωτερα 
της νησον διείληφερ η Σαλαμινία, 

τα δε δνσμικα η II α φ ία, 

των δέ μεταξν τα μεν μεσημβρινά τ] Αμα'&ονσία, 
και ο Ολνμηοζ το ορός, ίο 

τα δε αρκτικά η ΑαηηΌΊα. 

§. 6. πόλεις δέ είσι μεσόγειοι αΐδε• 

Χντρος ?? -2 λς Ζ 

Τρεμη-&ονς . ξς* γι^ λε γφ' 

Ταμασσος ζ^^ γ' λε γφ' 15 §. 7. ΙΝ'ησοι δέ ηαρ αντην αϊ τε καλονμεναι Κλεϊδες, 
ών το μέσον επέχει μοίρας . . ,ξζ γ' λε -Ι^δ 
ΚαΙ των Καρηασων νήσων . .ξδ φ λε •Ζδ. 

Κεφ. ιε. 2ο 

Συ ^ ία ζ κοίλης Όέσις. 

\_^Αοίας πίναξ δ'.'\ 
§. 1. Η 2νρία περιορίζεται απο μεν άρκτων ττ] 
τε Κιλικία καΐ τω μέρει της Καππαδοκίας κατά ττμ^ 
έκτε&ειμένην τον Αμανον γραμμην, 25 

Αάηοί. Αά §. 6. ίΐηβιη 3,ά8€ΐ•ίΙ)ί<; ΡαΓ. οοά. 1401. Αεν- 
κουοα> εν αΰτ^ -/.αι ποταμός Πίδνάΐος. 58 Ι-.Ιβ. V. €ΑΡ. 15. (»ρ.ΐ58.6<3.Β.) 

§. 2. απο δε δύσεως τω Σνριακω τΐελαγει κατά 

ηεριγραφην τοιαντΐ]ν' 

μετά την Ισσον καΐ τας Κιλικίας Πνλας, 

Αλεξάνδρεια η κατά Ισσόν . . |θ• ^ λς δ 

5 Μνρίανδρος . ,ξ-θ- ^ λζ 

Ρώσσος ξΌ' γ λε γο 

Σκόπελος ο "Ρωσσικός .... .|^ Χε -Εγ 

{*) Σελ&{)κεια Πιερίας Ιη -Ιίιβ' λε -ίίιβ'• 

§. 3. Οροντον ηοταμοΰ έκβολαί. . .ξη ^^ 7.ε ^ 

10 αΐ τΐηγαΐ τον τΐοταμον ο ^'Τ Τ 

Ποσε'ιδιον ξη -^ λε δ' 

Ηράκλεια Η^ ^ λε ς 

Λαοδίκεια ^η •^ 7.ε φ 

Γάβαλα ^ν Τ ^^ ■^γιβ' 

Πάλτος ^ν Τ ^^ "^7 

Βαλανίαί ^ν Τ ^^ "^^^ ' 

§. 4. Φοινίκης '&έσις' 

"Ελενϋ-έρουτΐοταμονεκβολαί. ,ξη λδ γιβ^ 

Σιμνρα ξζ Ζγ λδ -Εγ 

"Ορϋ-ωσία ξζ ς λδ Ζγ 

Τρίπολις ξζ Ζ λδ £. 

Θεον - πρόσωπον άκρον ξζ γ λδ γ 

Βότρνς ξζ Ζ λδ ιβ' 

Βνβλος ξζ γο λγ Ζγΐβ' 

25 Αδώνιδος ποταμού εκβολαί . .ξζ γο λγ Ζδ• 

§. 5. Βηρυτός ξζ £> λγ -^δ' 

Λέοντος ποταμού εκβολαί . . .ξζ ■& λγ γο 

Σιδών ξζ ζ' Τ^γ γο 

Τνρος ο 1^ λγ γ 15 20 30 "Εκδίππα ξ^ζ ζ λγ δ' 0ΟΕΙ.Ε-8ΥΚΙΑ. 59 

Πτολεμαίς ξς ^γ Τγ 

Συκάμινων ξς Ζγ 7.β -Ιίγ 

Κάρμηλος ορός ξς -Ιίίβ 1β Ζγι^ 

Αωρα ξ? -2 Ιβ γο' 

Χο^σέον (η Χερσέον) ποτά- 5 

μου εκβολαί ζς γ' Ιβ -^φ ' 

§. 6. αττο ^δ μεσημβρίας τβ τε Ιουδαία κατά 
τψ έντευϋ-εν γραφομένψ γραμμψ ως έη ανατολάς, 
ητίς επιστρέφει μεν προς μεσημβρί- 
αν και κατά ■&έσίν επέχει μοίρας . . .ξζ £. λβ γ ίο 
περατονται δΐ κατά '&έσιν, η επέχει 

μοίρας ξη λα δ' 

καΐ μέρει της Πετραίας Αραβίας τταξία την απο τον 
ειρημένον πέρατος αναφερομένην γραμμην, ως έπΙ 
την Ερημον Αραβίαν μέχρι πέρατος, ΐ5 

ου '&έσις επέχει μοίρας ο •£ 7.β' 

§. 7. απο δε ανατολών τ?; έντευ&εν γραμμτ} 
τταρα την Ερημον Αραβίαν εως επί την κατά Θάψα- 
κον του Ενφράτου ποταμού διαβασιν, ης το επΙ του 
Ευφρατου πέρας επέχει μοίρας . . .ογ γ λε ς 20 
καΐ τω εντενΟ'εν μέρει του Ευφρατου ποταμού, πάρα 
τψ Μεσοποταμίαν μέχρι του προς την Καππαδοκίαν 
πέρατος του ποταμού, ο επέχει μοί- 
ρας .οδ γ λη. 

§. 8. Ορη δέ εστίν αξιόλογα εν τΐ] Συρία η τε Πιερία 25 
ορός, ου το μέσον επέχει μοίρας . . .ξ& γο' λε -^δ 
καΐ το Κασσιον ορός, ου το μέσον 

επέχει μοίρας ξη £.δ 7.δ Ζδ 

καΐ ο Αίβανος, ου τα πέρατα επέ- 
χει μοίρας ξη -^ 7.δ 3ο 60 Ι^ΙΒ. V. ΟΑΡ. 15. ('ρ.ΐ59.6ά.Β) 

και ο λχ δ 

καΐ 6 Αντίλίβανος, ον τα α'/.ρα επέ- 
χει μοίρας ξη λχ γι^ 

γα\ \ϋ• γο λβ Ζ 

5 ν.αΐ τταρα μεν την Ερημον Αραβίαν 
ο "Αλσαδαμος, το ορός, ον το μέσον 

ετίέχεί μοίρας οα λχ 

τιάρα δε την Ιονδαίαν 

ο ""ίππος το ορός, ον το μέσον έπέ- 

10 χεί μοίρας ξη ζ' λβ. 

§. 9. ^άιαρρέονσι δε την χωράν καΐ ετεροί ποταμοί 
ο τε τταρα Παλμνραν ρέων, ον τα 

πέρατα επέχει μοίρας οα λο -^δ 

(*) και οα ■& ^/ / 

15 και ο τταρα Ααμασκον ρέων, καλούμενος δε Χρυ^ 
σορροας, ον τα πέρατα επέχει μοί- 
ρας ξΰ- δ' Ιγ Ζ 

καΐ ξϋ- ^δ λβ 

καΙ τον Ιορδανον το προς ττ} Γεννησαρίτιδι λίμντ] 

20 μέρος, ης το μέσον επέχει μοίρας . . .ξζ δ λβ -Ά 
και 6 καλούμενος Σίγγας, ος απο τηςΠιερίας τον ορονς 
ενεχ•&εις προς αρκτονς, και έπιστρέψας προς ανατολάς 

κατά '&έσιν, η επέχει μοίρας οα λζ γ 

καΐ συμβάλλει τω Ενφρατί] κατά 

23 '&έσιν έπέχονσαν μοίρας οβ λζ γο' . 

§. 10. Πόλεις δέ εισιν έν τι} Σνρία μεσόγειοι αρχομέ- 
νοις απ άρκτων, Κομμαγηνης μεν αϊδε • 

Αρακη ο λΖ γο 

Αντιόχεια προς Τανρω ορει. .ο δ λζ γ' 

30 Σίγγα οα λζ γο 00ΕΕΕ-8ΥΚΙΑ. 61 

Γερμανίν.εια ο λζ 

Καταμανοί ο γο λζ 

/ίολίχη ο γο λς -Ιίγ 

ΑΎ\βα ο γ λζ γο 

Χαονία ο ^ λς γ' 5 

§. 11. καί ηρος τω Ενφρατί] ηοταμω 

Χολμαδαρα οα δ^ λζ Ζγ 

Σαμοσατα Λεγίων οα -Ιί λζ ύ,δ' 

§. 12. Πιερίας δε τιόλεις αϊδε• 

Πίνηρα ξϋ- £,γ λς £. ίο 

Πάγραι ο λς £.δ 

καΐ αϊ Σνοίαι Πνλαι ζ,β• γο λς Ζ' 

§. 13. Κνρ\ο\ΎΐστίΥ.Ί]ς δε πόλεις αΐδε' 

Αρισερία οα λς 

"Ρηγίας οα δ'^ λζ 

Έονβα οα γ λς γο 

Ηράκλεια οα λ,ς Ζ 

ΐν/αξ)α ο -^γ λς ς' 

"ΐεράηολις ο (^' λς δ^ 

Κίφρος ί] Κνρος ο ς λς ς' 

Βέρροια ο -Β λς ς' 

Έαίνα ο -Ιίγ λς ς 

Παΐραρα οα -ίί• λς ς'• 

§. 14. ν.οΧ πάρα τον Ενφρατΐ]ν πόλεις αΐδε' 

Ονριμα οα Ζδ' λ^ Ζ 

Αρονδίς οβ λζ δ' 

Ζενγμα οβ λζ 

Ενρωπος οβ λς Ζγ 

Καικιλία οβ λς γο' 

£η&αμ[μ]αρία η Βΐ]ϋ^αμανΊα οα -Ιίγ λς -ίί- ζο 15 20 23 62 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 15. (»ρ.ΐ5ο.βα.Β.) 

Γέρφ] . . . , οα ^γ λς δ' 

Αρίμάρα οα ^γ λς ιβ' 

Εραγίζα η Ερρασίγα οα -^γ λς ' 

§. 15. Σελενκίδος δε πόλεις αϊδε• 

θ Γέφυρα ξβ- ^^ λϊ Δ 

Γινδαρος ο λε γο 

"Ίμμα ξβ• Ζγ λε γι^• 

§. 16. ϋΓασσίωτί(^ο? 5ε ηόλεΐξ αϊδε' 
Αντιόχεια η έηΐ τον Ορόντον 

10 ττοταμον ξθ• λε ■£ 

/άαφνη ξΒ• λε γ 

Έαν.τα'ίαλλη {η Βαν.αταϊλλοί) ξ3• λε 

Ανδεια η Ανδία ξϋ^ Ζ λδ 

{Σίλενν.ος ύ\) Σελ&υκεια προς 

^ Βηλω ξΟ- ^ί λΒ Ζγιβ' 

Ααρισσα ξχ)• γο' λδ -Ιί-φ' 

Επιφάνεια ξυ• Ζι^ λδ γι^ 

Ραφανέαι ξΒ• δ^ λδ δ' 

Αντάραδος ζη δ' λ^ δ' 

20 (*) Μάρα&ος ξη γο' λ§ γιβ" 

Μαριάμη ζΒ γ λΕ 

Μαμονγα ξΒ- γ λγ Ίίδ' 

§. 17. Χαλνβωνίτιδος πόλεις, 

Θέμα οα •& λε ■& 

25 Ακορακα η Ακοράβα οα δ' λδ -^ 

Αέρριμα οβ λε 

Χαλνβών οα γ' λε 

Σπηλονγκα ηΣπηλονέκα. . . .οα γ λδ Ζγ' 
ν,αι τΓΟίξία τον Ενφράτην, 

80 Βαρβαρισσός . . . '. οα Ζγιβλε Ζ'δ 00ΕΙ.Ε-8ΥΚ1Α. 63 

ΐ4^ί? οβ λΐ Ζ' 

§. 1^.Χαλν,ι8ικ7ΐς δε πόλεις, 

Χαλχίς ο Ζ Ιβ γ 

Ι^σαφειδάμα ο Ζ λδ ■^γιβ' 

ΤολμΙδεσσα ο νιβ' λδ γο' 5 

Μαρωηάς . .οα λδ -β 

Κοαρα ο -βγ λδ ς'' 

^.19. Αηαμηνης πόλεις, 

Ναζαβα ί] Νάζημα ο •£ λ8 ι^ 

ζαΧ απ ανατολών τον Οροντου ποταμού, ίο 

Θελμεησσός (η Θελβενισσός) ξϋ• γο' λε 

Λπάμεια ο λδ Ζδ 

Εμισσα ξΒ• γο' λ^' 

^.20. Αα ο δ ιαη ν ν ς πόλεις, 

Σπαβίωσα Ααοδίκεια ξ5• γο' λχ £.δ ΐ5 

Παράδεισος ξ3• Ζδ λχ ■^ιβ' 

Ιαβρονδα ο λχ ς'- 

§.21. Φ ο IV ι κ η ς μεσόγειοι πόλεις, ν 

'!Αρκα ζ^ Τ ^^ 

Παλαιόβιβλος ξη -ίίδ' λδ 20 

Γάβαλα .' ξζ δί λχ ς 

Καισαρεία Πανιας ζζ γο λχ' 

^.22. Κοιλιάς Συρίας Α εκαπόλεως πόλεις αϊδε• 

Ηλίου πολις ξη γο λχ γο 

Αβίλα έπικλη&εϊσα Αυσανίου ξη Ζδ λχ γ' 25 

Σαανα ζ^ γ' λχ γι^ 

Ινα ζη -^ λχ 

Ααμασκος ξθ- λχ 

Σαμονλίς ξζ Ζ λβ Ζ 

^Άβιδα ξη Ζδ λβ δ' 30 64 ίιΙΒ. Λ^ Ο Α Ρ. 15. ('Γ.ιβι.οά.Β.) 

"Ίτττίος ξη λβ £. 

Καηιτωλιας ξη ^δ' λβ ^ 

Γοίδαρα ξη λβ ς ' 

§. 23/^^ρα ξη γο' λβ ς' 

5 Σκν&οηολίς ξζ γο λα -Ι^γι^ 

Γέρασα ξη δ' λα -Ι^δ' 

Πέλλα ξζ γο λα γο 

/άΐον ξζ -ί^γ λα γο 

Γαδώρα ξΐ -Ι^δ λα Ζ 

10 Φιλαδέλφεια ξη λα γ 

Καναδά ξη ■ΙΙγ λα -Ιίδ' 

§. 24. ΙΤαλμνρηνης δε ηολεις είσΐ)^ αϊδε• 

"Ρησαφα οβ δ' λ§ Ζδ 

Χολλη οα Ζδ λδ £. 

15 "Οριζα οβ δ' λδ Ζ 

Ποντεα οα γ λδ ■£■ 

"Άδαδα ^β γ' λδ δ' 

Πάλμνρα οα ^ λδ 

^Αδαχα οβ λδ 

20 /ίαναβα ο -ί^γ λγ -Ιί-γ 

Γοαρία ο -& λ/ •& 

Ανερία (η Ανειρα) οα -ϋ λγ γο 

Κάσαμα ο γο λγ γ 

Οδμάνα ο ς λγ ς 

25 "Άτηρα οα ς' λγ δ ' 

§. 25. (*) ν.αΙ ηαρα τον Ενφρατην πόλεις αϊδβ' 

ί4λαλίς όβ γ' λε δ' 

Σονρα οβ γο λε γο 

"Αλάμαϋ'α ογ λε ιβ^' 

30 §. 26. ^αταί^α/α^ /ώξ>αί, ης αττ ανατολών η Σ ακ^ ΡΑΕΑΕ8ΤΙΝΑ. 65 

καία, καΐ ταντης νηο το ^Αλσαδαμον ορός οι Τρα- 

χωνΊ,ται Αραβες" 

Γέρρα ο ^β -^Τ 

^Ελέρη ο λβ γο' 

Νέλαξα ο ς λβ ^ 

"Αδραμοί ξθ- ^δ λα Ζδ. 

§. 27. Νΐ]σοι δε. τιαράκείνται τν, ^νρία 

η τε^Άραδος έηέχονσα μοίρας. . . .ξη λδ ^ 

καΐ η Τνρος η ηρόςγειος ξζ ^'Χ Τ • 10 Κεφ. ις' . 

Παλαιστίνης ϋ• έ σ ι ς. 
{^Άαίας ττίναξ ό'.'\ 

§. 1. "η Παλαιστίνη (Σνρία), ψις καΐ Ιον- 
υαια καλείται, ττεριοριί,εται αηο μεν άρκτων 2.ν- 
ρία κατά τψ έκτεϋ^ειμένην γραμμην, αηο δε αν α- ΐδ 
τολών καΐ μεσημβρίας Αραβία Πετραία κατά 
γραμμην την απο τον ηρος τ[] Συρία έω&ινον ορίον 
μέχρι τον ττρος τι} Αίγνητω πέρα- 
τος, ον πέρατος η ϋ^έσις ξ5 ύ λ γο 

απο δε δνσεως τω τε έντεν&εν μέχρι Ό-αλασσης εκ- 2ο 
τεϋ-ειμένω της Αίγνπτον μέρει, καΐ τω εφεξής μέχρι 
τον ορίον της Συρίας πελάγει κατά περιγραφην τοι- 
αυτην ' 
§. 2. μετά τας τον Χορσέον εκβολας' 

Καισαρεία Στράτωνος ^5" ^ λβ Ζ 25 

Ρϊοι.. Οεοοκ. II. Ε 66 1.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 16. 

Απολλωνία ξς λβ 5^ 

Ιοππη ξβ γο λβ ιβ^ 

Ιαμνειτώρ λιμψ |ε ^ι^ λβ 

Άζωτος ξβ δ' λα -ί^γ 

5 Γαζαίων λιμψ ^β ί^' λα -Ι^γ 

Ασκαλων |ε ί' λα γο 

Ανθ-ηδων ξδ £γ λα γο' . 

§. 3. ΑίαιρεΤ. δε τιρ Ιονδαίαν το ηρος τ^ Ασφαλ- 
τίτιδί λίμνί] Ιορδανού ποταμον μέ- 

10 ρος, ης το μέσον έττέχει μοίρας . . . .ξς Ζγ λα ς • 
§. 4. χαΐ ηό-λεις είσΐν εν αντί} μεσόγειοι αϊδε' 
Γαλιλαίας 

Σαπψονρεί {η Σαττφονρίς) . . .ξς γο λβ Ζιβ' 

ΚατΐαρκοτνεΊ (ηΚατΐαρναονμ) χζ δ^ λβ ■^ιβ' 

13 Ιονλιάς ζζ ιβ' λβ Ζίβ" 

Τιβεριας [λίμνη] ξξ δ' λβ £.' 

§. 5. Σαμάρειας δε 

Νεάττολις ζζ -^γ λα -Ιίγ 

Θψα ξζ φ' λα -εδ- 

20 §. 6. της δε Ιουδαίας, 

ατΐο μεν δύσεως τον ποταμον, 

'^Ράφεια ξε λα -ίί 

Γάζα ξε ί|3' λαΖδ 

Ιαμνεια ζε γο λβ 

25 Ανδδα ξς λβ 

Αντιπατρίς ξ? γ λβ 

Αρονσιάς ξζ -^ λα -^γφ 

Σεβαστή ξς γο λβ γ 

Βαιτογηβρεί {η Βαιτογαβρα) ξε -Ιί. λα Ζ 

30 Σεβονς η Βεβονς ξε γ' λα -Ιί-ί^ ' (' ρ. 162. 6(1. Β.) ΡΑΕΑΕ8ΤΙΝΑ. 6Τ 

§. 7. Εμμαούς . ^ε -^δ λα -ϋδ 

(*) Γονφνα ζζ ?' λα -^δ 

1.4ρχελαις ξς -^ λα -Ιίδί 

Φασηλίς ξς Ζγι^ λα ^ι^ 

"ΐεςείκονς (η Ερικός) ξς δ' λα γι^• 3 

§. 8. Ιεροσόλυμα, η ΐ'ΰν '/.αλονμένη 

'Αιλία Καπιτωλίάς ...... .ξς λα γο' 

Θαμνα ζ<^ δ' λα -Ιί 

"Εγγάδδα ξς -^ λα δ' 

Βηδωρώ Ιί" -^ λα ^ο 

Θαμαρω .ξς γ λα' 

§. 9. αηο δε ανατολών τον ηοταμον Ιορδανού, 

Κόσμος (ι^ Κορμός) ξΟ δ' λα Μ,ι^ 

Λιάνας ^ ζ' λα γι^ 

Καλλιρρόη ξζ ιβ" λα ς' 15 

Τάζωρος ξζ -^ λα δ' 

Επίκαιρος ξί λα ιβ'" 

§.10. Ιδονμαίας, 

ήτις έστΙ ττασα αηο δνσεως του Ιορδανον ηο- 
ταμον, 20 

Βερζαμμα ξδ -ΐ^γ λα δ' 

Καηαρορσα ξε -^ λα δ' 

Γεμμαρονρίς ξ^ -^γ λα ς' 

Ελουσα ζε ;•' λ ■^7''ί^ 

Μαψ |ε γο^ Ι Ζγιβ. 03 Ε2 68 I^IΒ. V. Ο ΑΡ. 17. Κεφ. ιζ . 

ί^ραβίας ΤΙετραίας ϋΊοίξ. 

[Άαίας ττίνα^ δ'.'\ 

§. 1. Η Πετραία Αραβία περιορίζεται αηο μεν 
5 δύσεως τω έκτε&εψένω τΐ]ς Λίγνητον μέρει, αηο δε 
άρκτων ττ] τε ΙΤαλαιστίνι/ Ιουδαία καΙ τω μέρει της 
Συρίας κατά τας διωρισμένας αυτών γραμμάς, 
αηο δε μεσημβρίας το) μ'^Χ^'^ του 
Αραβικού κοληον, ος έηέχει μοίρας ξχ -^ χ& -ΙΙγ 

10 τω τε κατά τον Ηρωοηολίτην κοληον αηο του εκτε- 
'&ειμένου ηρος τ?/ Αιγνητω πέρατος μέχρι του κατά 
Φαραν ακρωτηρίου, ο έηέχει μοί- 
ρας ξε κτ; ^ 

και τω εντεν&εν Ελανίτι^ κολττω μέχρι της έηιστρο- 

15 φης αυτοί), η έηέχει μοίρας ξς κΒ• 

έηέχει δ& καΐ η μεν Φαραν κώμη 

μοίρας ξε κη γο 

η δε Ελανα κώμη κατά τον μυχον κειμένη του ομω- ■ 
νυμου κοληου έηέχει μοίρας ζε /ο κΒ- δ • 

•20 §• 2. αηο δε ανατολών τι] έκβαλλομέν]] γραμμτ] 
έηΐ το έκτε&ειμένον της Συρίας έω&ινον ηέρας, ηαρα 
μεν την Ευδαίμονα Αραβίαν μέχρι ταηματος ταύτης 

της γραμμής, ο έηέχει μοίρας ο Χ ^ 

ηαρα δε την Ερημον Αραβίαν έηΐ το λοιηον της 

23 γραμμής. 

§. 3. ^ιατείνει δέ έν ττ} χωρά τη καλούμενα Μέ~ 

λ3' 31 ~< 11 ~€,•ν1 

α^α ορη αηο του κατά Φαραν μνχου ως εηι την ('ρ.ΐ63.6Λ.Β. ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΤΚΑΕΑ. 69 

Ιονδαίαν. Καί αηο μ^ν δύσεως των ορέων τοντοίν 

ηαρα την Αίγνητον η τε 2•αραΗην7) 

τταρψεί 

καί υπ αντην η Μονννχιατις, 

νφ ην ηρος τοι κολττο) ει,σΐν οΐ Φ αρανϊται, 5 

5ταξ)α <5ε την ορεινην της Ενδαί- 

μονος Αραβίας οΙ^Ρα'ίϋ-ηνο Ι. 

§. 4. Πόλεις δε είσιν ίν τΐ] έτταρχία μεσόγειοι ν,αΐ 

κωμαι αϊδε• 

"Εβόδα ξε δ' Ι Ζ ίο 

ίΜαλιάτϋ-α ξε Ζδ Ι Ζ 
Καλγον'ί'α ζζ γ' λ Ζ 

Ανσα |ε -βγ Ι 5' 

(*) Γονββα ξΙΖδ ι 

Γνψαρία Ιε γο' κθ• Ζδ ΐ5 

Γέρασα ^ε -^ κθ• Ζ• 

§. 5. Πέτρα ξς -^δ λ γ' 

Χαράκωμα , . .ξς ς' Χ 

Αναρα ξς ς' κΟ• γο 

Ζανααβ-α ξς Ζδ κΒ• Ζγ οο 

ΐ4δρον ξξ κΒ- Ζγι^ 

Ζωαρα ξΖ γ' λ Ζ 

Θάνα ξζ Ζ ι Ζ 

Νέκλα ξξ Ζ Ι δ' 

Κλη&αρρω ξζ -Ιίγ Χ γ οά 

Μόκα ξΐ Ζγ ι ς- 

§. 6. Εσβοντα ζη -^γ Χα 

Ζίζα ξη ^γιβ λα 

Μάγονζα ξη Χ Ζδ 

Μηδανα ξη Ζ 7. ^δ 3ο 70 Ι^ΙΒ. V. ΟΑΡ. 18. 

Λνδία ξϋ- Χ γο 

'Ραβ[μ]α'θ•μώμ ξη £> Χ_ ^ 

Ανι&α ζ'ί] γο λα δ ' 

§. 7. Σονράτ-&α ξϋ• δ' λα ς' 

Βόστρα Αεγίων ξθ• -^δ λα ς 

Μέσαδα ξϋ• γιβ' λα γ 

^Άδρα .ξθ• γο λα γ 

Κοράκη ξη λα ιρ. Κεφ. ιη. 

10 Μ εσοΊΤοταμίας -θέσις. 

{^Ααίας τιίναξ ό'.Ι 

§. 1. II Μεσοποταμία περιορίζεται απο μεν άρ- 
κτων τω έκτε&ειμένω μέρει της Μεγάλης Αρμενίας, 
απο δε δνσεως τω έκτε&ειμένω τταρά την Σνρίαν του 

15 Ενφρατον ποταμον μέρει, απο δε ανατολών τω 
τταρα την Ασσνρίαν μέρει του Τίγριδος ποταμού τω 
απο του προς τΐ] Αρμενία τμήματος μέχρι των του 
Ηρακλέους Βωμών, οϊ έπέχονσι μοί- 
ρας π 7.δ γ 

20 απο δε μεσημβρίας τω λοιπω μέρει του Ευφρατου 
πάρα μεν την Ερημον Αραβίαν μέχρι πέρατος, ου η 

'θ'έσις επέχει μοίρας ος" δ λχ γ 

τταρα ^ε την Βαβυλωνίαν μέχρι της προς τον Τίγριν 
συναφής και τ(η}ς είρημένους Βωμούς, ου τμήματος 

25 η -θ-έσις επέχει μοίρας π λδ γ . 

§. 2. Ορη μεν ουν εν τϊ] Μεσοποταμία κατονομά- 
ζεται το τδ Μάσιον ορός, ου το μέ- (•ρ. 164. 6(1. Β.) ΜΕ80Ρ0ΤΑΜΙΑ. 71 

σον έηέχει μοίρας ο5 λζ γ 

κοί ο Σίγγαρας ος" γο λς δ\ 

§. 3. Ποταμοί δε διαρρέουσι την χωράν αηο των 
είρημένων ορέων έκτρεπομενοι, αλλοί τε και ετι ο κα- 
λονμΐνος Χαβώρας, ον αί μεν ηηγαΐ 5 

επέχονσι μοίρας ο5 λζ δ 

η δε ηρος τον Ενφρατην σνναφη . . ,οδ λε 

ν.αΐ ο Χϋίλονμενος Σαοκορας ηοταμος, ον αί μεν ηη- 

γα\ έττέχϋνσι μοίρας οδ λζ ■& 

η δε ηροζ τον Ενφρατην σύναψη ίο 

τον ττοταμόν έηέχει μοίρας ...... 0$" λδ. 

§. 4. Κατέχει δε της χωράς 
τα μεν ττρος τί] Αρμενία η ΛνΌ'εμονσία, 

νφ ην η ΧαλκΊτίς, 

νπο δε ταντην η τε Γανζανϊτιςί ΐ5 

καΐ τΐρος τω Τίγ'()ίδι ηοταμω η Ακαβηνη, 
(*) νηο δε την ΤανζανΊ,τιν η [Τ]ιγγηνη, 
καΐ έπΙ τΐολν τΐα^α τον Εν- 
φρατην η Αγκωβαρίτις. 
§. 5. Πόλεις δε είσιν έν τι} Μεσοτίοταμία καΐ κωμαι, 2ο 
' ηαρα μεν τον Ενφρατην ηοταμον αϊδε ' 

Πορσίκα οβ λζ ^ 

Ανιανα οβ γ λς γο 

Βαρσάμψη οβ γ' λς δ' 

Σαρνονκα οβ ς' λς 25 

Βέρσιμα οβ γ' λε -Ιί-γ 

Μανβαι οβ Ζγ λε γο'' 

§. 6. Νικηφοριον ογ ιβ" λε γ 

Μαγονδα ογ δ λε ς 

Χαβώρα ' οδ λε ς' 30 72 Ι,ίΒ. V. €ΑΡ. 18. 

ΘέΙδα 0(5 δ' λ8 ^δ 

Ιέφφαδάνα οδ ^ί λδ -ϋ-ι^ 

Βαναβη οδ ^δ λΒ γιβ' 

Ζείϋ^α (η Ζψ3α) 06 ς' 1δ γ 

5 .Βέϋ-αννα ος λδ δ 

"Ρεσκίφα ος λδ• 

§. 7. '^2''^ι"*'^ οζ £• λ/ -^ 

Ενδραπα οζ ς'^ λ/ γο 

^Αδδαία οζ δ' Ιδ 

10 ΙΙακορία οζ γ^ λΒ -Ιίδ 

Τηρίδατα οζ -^ λε γ' 

Ι^ααρδα οζ γ€ λε -Ιί- 

Σιπφάρα οη ^ λε γο . 

§. 8. '^Η τον Ενφρατον ^έσις, κα^ ην σχίζεται. 
Ιό εΐ'ς τε τον δια Βαβνλώνος ρέοντα καΐ τον δια Σελευ- 
ν.είας,ών ο μεταξν καλείται Βασίλειος ττοταμος, 
[ον '&ίσις της έκτροττης μοίρας^ . . . οθ" λε γο' 

Σελενκεια τιόλις , ο& γ λε γο . 

§. 9. Πάρα δε τον Τίγριν ηοταμον τΐόλεις αΐδβ' 

20 ^ορβητα (η ^ονρβητα) ος λη 

2αηφη οζ λζ γο 

^ηβα ος λζ γ' 

^/^^'^ξ'^ 05" λζ 

Βητοονν (η Βητοονσα) οζ λς -Ιίδ 

25 Αάββανα οξ -^γ λς -^ 

Βίρ&α . . .οη -^δ λς γ 

Καρδάρα οΟ• λς δ 

Μαγχάνη οθ" ς λς 

και μετά την Σελενκειαν 

30 Σκάφη οϋ• Ζδ λδ Ζ 10 (»ρ.ΐ65.6ά.Β.) ΜΕ 8 ΟΡΟ ΤΑΜΙΑ. 73 

Αηαμεια οΌ• Ζγ λδ γ' 

§. 10. νφ ψ> η τοΐι Βασιλείου ττοταμον τίρος τον 

Τίγ^ιν συμβολή, έγγυς \_η\ Μέση χ(ύΐ^α ' 

εν 8η ττ} αλλί] Μέστ] χωρά πόλεις αίδε • 

Βιϋ^ιάς οβ γ λζ γο 

"Έδεσσα οβ ^ λζ ^ 

Ομβραία ογ- λζ ς' 

Αμμαία , . . .ογ γ^ λζ £γ' 

Σούμα ογ Ζ λΐ' γο 

"Ρίσινα ογ -ϋ. λζ ^ 

"θλιβερά {η Οξιρα) ογ £- λζ 

Σαραρρα (η Σαρρανη) ο5 λη δ' 

Σα'/.ανί] {η Σανάχη) ο5 λζ -ίί-δ' 

§. 11. Αρξαμα (η Αρωμα) οί ^ λζ γο' 

Γιζαμα οδ γ λζ δ' ΐ5 

Σίννα 0(5 ^ λζ ς' 

Μαμβοντα οδ ^δ λζ γι^ 

Νίσιβις οε ς λζ Ζ 

Βί&ιγα οε ς' λζ γ' 

Βαξαλα η Βααλα οε γ' λζ 20 

Αυλαδίς ογ λς γο' 

Βαλλα&α ογ -ί^δ λς ς'' 

§. 12. (*) Κάρραί ογ δ' λς ς' 

ΤιρΙτΌ-α ογ Ζγ λς δ' 

Θεγγονβίς οδ γο' λς -Ιί 23 

Ορϋ-αγα {η Οργανα) οδ γο' λς 

Ελψα οδ γ' λε ^ίδ 

Ζάμα οε -^ λς γ' 

Σίννα ος γ λς γο' 

Γορβα&α. (η Γαρβα-θ-α) . . . .οζ γ' λς. 3ί 74 1.ΙΒ. V. €ΑΡ. 19. 

§. 13. ^α|5αυσα (η Βαδαυσα) οζ λς 

Βαρίανα οζ γ λς 

Ακράβαί ογ ς λε -ί^γ 

Αηφαδάνα οδ λε -^ 

Ρέσαινα οδ γο λε γο 

Πελίάλα 08 Ζδ 1ε -ί^γ 

"Άλονανίς οδ γφ' λε -^ 

Βίαάτρα .ος δ' λε γ 

^άρεμμα .ος γ λε. 10 Κεφ. ιϋ^'. 

Αραβίας Ερήμου '&έσίς. 

§.1. /Ή" Ερημος Αραβία ττεριορίζεται ατιο μεν 
α ρ ατών Μεσοποταμίας μέρει κατά το έατεϋ^ειμένον 

15 μέρος τον Ευφρατον ττοταμον, ο 

έηέχει μοίρας οζ δ λγ γ 

απο δε δνσ μών τοις διωρισμένοις μέρεσι της τε Συ- 
ρίας καΐ Ιουδαίας καΐ της Πετραίας Αραβίας, ατίο 
δε ανατολών τ^ τε Βαβυλωνία δια της ορεινής της 

20 απο της έρημου του προς τω Ευφρατρ πέρατος μέχρι 
τοΐι μυχοί) του [ΐίερσικου] Μαισανίτον κόλπου κατοί 

'&έσιν έπέχουσαν μοίρας ο& Ζ ς 

καΐ τω έντευ&εν μέρει του Περσικού κόλπου μέχρι 
του τϊέρατος, ου η '&έσις επέχει μοί- 

25 ρας οϋ' κθ" 

απο δε μεσημβρίας τι} Ευδαίμονι Αραβία δια της 
ορεινής της απο του έκτε&ειμένου τίρος τΐ] Πετραία 10 Γρ. 166. 6(1. Β.) ΛΚΑΒΙΑ ΟΕ8ΕΕΤΑ. 75 

•πέρατος ίηΐ το κατά τον ΙΙερσικον Μαισανίτψ κόλ- 
τΐον διωξίσμένον πέρας, [ο επέχεί 

μοίρας αθ• α-θ:] 

§. 2. Κατέχονσι δε της Ερημου [ταύτης] Αραβίας 
τα μεν πάρα τον Ενφρατην πο- " 
ταμον Καυχαβηνοί, 

τα δε πάρα την Σνρίαν ΒαταναΊ,οι, 

τα δέ πάρα την Ενδαίμονα Αρα- 
βίαν Αγουβι^νοί, 

μ8& ονς Ρααβηνοί, 

τιαΐ προς τω ΙΤβρσικω κολπω Ορχηνοί, 
τα δέ πάρα την Βαβνλωνίαν, νπο 
μϊν τους Κανχαβηνους Αι,σείται, 

νηέρ δέ τονς "Ρααβηνονς Μασανοί^ 

μεταξύ δέ, Αγραίοι 

μεν πάρα τονς Βαταναίονς, 

ΜαρτηνοΙ 
δέ πάρα την Βαβνλωνίαν. 

§. 3. πόλεις δέ είσιν εν τ// χωρά καΐ κωμαί πάρα μεν 
τον Ενφρατην ποταμον αϊδδ' 

Θαψακος ογ •Ιί' λε ι^ 

Βίρϋ'α ογ γο λε 

Γαδειρδα ( η Γά&ειρ&α ) . , .ογ £γ λΜ -Ι^δ 

Ανζαρα οδ ίβ" λδ -^ 

Ανδάτ&α οδ δί λδ γ' 

^θ(5αξ)α οδ γ λδ ς 

(*) Βαλαγαλα (η Βαλαγαια) . . . οδ λδ 

Φαργα ^ οε γο' λδ 

Κολάρινα 06 -^ λ/ γο 

Βελγνναια ος λγ Ζ. 3ο 15 2δ 16 ΕΙΒ. ν. ΟΑΡ. 19. 

§. 4. τΐαρα δε το τον ΙΙερσικοΰ κόλτΐον μέροζ πόλεις 
αϊδε • 

Αμμαια οϋ• Χ ς' 

Ιδίκαρα , οε κ& -Ιί, 

5 Ιοκονρο. {ύ\ Ιονκαρα) ο& ν.& δ . 

§. 5. έν δε τη μεσόγεια ηολεις αίδε • 

Βαρα&ηνα '^β Υ ^/ 

Σανη ογ λχ 

Χ6κη οβ -ίί λβ ^ί 

ίΟ Γανηρα ογ γο λβ γο 

Ανρανα ογ δ' λβ γ' 

'^Ρηγαννα οε γ λβ γο 

"Αλατα οβ -^ λβ 

"Ερονπα οβ -^ λα δ ■ 

13 §. 6. Θέμμη οε λα γο 

Λονμα οε γο λα 

Θανβα η Θανα οβ £δ λ Ζ 

Σιρν'ία ογ -ίί- Χ -<ίί 

/ίάψα, Ααφνα, Σαφα ο5 ό' Χ Ζ 

20 Σώρα 06 Χ γ' 

^Οδάγανα οζ δ Χ γο 

Τεδιον οζ Χ ^ 

Ζαγμα'ί'ς ος £- Χ ς' 

Ιίρράδη ος Μ.δ Χ ^• 

25 §. 7. "Οβαιρα οα κ& γο' 

"Αρτΐμιτα οβ Ζδ ν.^ Ζ 

Βαναχα ογ γ κ^ Ζγΐβ 

Αονμε&α η Αονμαί&α οε κ& γο' 

"Αλατα οε γο κϋ- Ζ 

30 Βέρτ] ος γο' κ& Ζ \ ('ρ.ΐΰΤ.βά.ΒβΓί.) ΒΑΒΥΙ.ΟΝΙΑ. 77 

Καλα&ονσα η Καλα-θΌνα . . .οζ -ϋ• ν.^ -^ 
Σαλμα οη γ α-θ" ■^. Κεφ. κ. 

Έ α β υ λ ίο V ί α ς -& έ σ ι ς. 

[Μοί'ας ττίναξ ί'.] 5 

§. 1. II Βαβυλωνία περιορίζεται ατίο μεν άρκτων 
Μεσοττοταμία κατά το έκτε^ειμένον τον Ενφρατον 
μέρος, αηο δε δύσεως τ[] Ερημοι Αραβία κατά την 
εϊρημενην ορεινην, α^ο δε αν ατ όλων Σονσιανί] ηαρα 
το λοίττον τον Τίγριδος μέρος μέχρι των εΙς τον Περ- ίο 
σικον κολπον εκβολών, αϊ εηέχονσι 

μοίρας τΐ •11 λα 

αηο δε μεσημβρίας τω εντεν&εν εηΐ ττ/ Ερημο) 
Αραβία πέρας τον Περσικον κολπον μνχω. 

§. 2. Αιαρδέονσι δε την χωράν ο τε Βασίλειος πο- ΐ3 
ταμος, [καΐ] 6 δια της Βαβνλώνος ρέων, καΐ ο καλον- 
μενος Μααρσαρης, ος τω μεν Ενφρατί] συμβάλλει 
κατά ■&έσιν επέχονσαν μοίρας . . . . οη γ λε γο 
ο δε δια Βαβνλώνος, \ος καλείται ο Βασίλειος ποτα- 
μός], σννάπτων οθ- λδ .ί^γΐβ'- 2ο 

ποιονσι δέ οΐ ποταμοί οντοι καΐ αΐ απ αυτών εκτρο- 

παΐ λίμνας καΐ ελη, ων κα\ αυτών 

το μεταξν επέχει μοίρας οη -^ λδ -ί^. 

§. 3. (*) Παράκειται δέ τω 
μεν Ενφρατί] η ΑνχανΊ,τις χώρα, 25 

τΐ] δέ Ερημω Αραβία η Χαλδαία χωρά, 

περί δέ τα ελη ν]^Αμαρδοκαία, 78 Ι.ΙΒ. V. ΟΑΡ. 20. 

νποκειμένονς έχουσα τόνς καλουμένους Στροφας (η 
Στροφάδας). 

§. 4. ΙΙολεις δε είσιν ίν τ[] Βαβυλωνία καΐ κωμαι 
ηαρα μεν το μέχρι •θ-αλασσης του Τίγριδος ττοταμοΰ 
5 μέρος, υτΐο τψ Ληαμειαν ηόλιν, 

Βίβλη Ζϋ• λδ 

^ίδίγουα 0τ9• -έ^ λγ γο 

Ποΰνδα οϋ^ γο λγ 

Βατραχαρτα οϋ' γο λβ γο 

10 Θαλα&α τι λβ ς 

'Άλ&α οϋ- Ζ λα δ"- 

§. 5. καΐ μεταξύ των τον Τίγριδος εκβολών, ων το 
ανατολικον στόμα έηέχει μοίρας. . .τι -Ιί λα 

το δε δντικον ο-θ- -ίί, λ δί 

15 Τερηδων ττ λα ς'• 

§. δ. Πάρα δε το του Ευφράτου ττοταμοΰ μέρος αϊδε' 

'ΐδικαρα οζ ^/ Τ 

/ίουραβα οζ γο λδ 

Θάκκονα οζ -^δ λδ Ζ 

20 Θελβεγκάνη οη -ί^ λε Ζ ■ 

ν.αν εηΐ μεν του δια Βαβυλώνας ρέοντος ττοταμοΰ 

Βαβυλών ο& λε 

ττρος δε τω Μααρσάρτ] ηοταμω, 

Ουολγαισία οη γ λδ Ζ 

25 Βαρσντα οτ] -^δ λδ γ'• 

§. 7. υπο δε ταύτας καν τιάρα τα ελτι καΐ τψ> Ερημον 
Αραβίαν, 

Βέανα η Βίανα οΌ" λγ γο 

Χουδουκα οη ^7 Υ 

30 Χονμανα οϋ- ^/ ί Ι ΒΑΒΥΤ.ΟΝΙΑ. 79 

Καίσα ός" γο 

Βηρκνδη (η Βεραρίνδα) . . . ,οζ -^ 

Ορχόη οη -Ιί- 

§. 8. Βέ&ανα οϋ• 

Θέλμη οζ γο 

ΣΟρϋ•ιδα οζ 

Ιαμβα . . . .οη 

ί^αγΗΟ. οη γο 

Χιρίφη (η Χηριφη) οϋ• δ^ 

Ραττα ο& δ λβ 


Ζγ 


λβ 


Ζ 


λβ 


γο • 


λβ Ζγι^ 


λβ 
λα 


Ζ 


λα 


Τ 


λα 


ι 

^, 


λα 


ζ 


λ 


Ζγ. (" ρ. 168. εά. ΒϋΐΙ.) (*) Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γ ε 03 / ρα(^ ικης 'Τφη χη σ εως 

Βίβλίον ς. Τάδε ϊνίοην ίν τω ίν.τφ' 

5 Εχ'&εσίς των έφεξης μέρων της Μεγάλης Ασίας ' 
§. 1. [Πίναξ ηέμπτος] 

α. Ασσνρίας, 

β'. Μηδίας, 

γ . Σονσιανης, 
10 δ\ ΙΙερσΐδος, 

ε . Παρ&ίαζ, 

ς . ΚαρμανΙας Ερημου. 
§. 2. [πίναξ ί'κτος] 

ζ. "Αραβίας Ενδαίμονος, 
15 η . Καρμανίας. 

§. 3. \Πίναξ ϊβδομος'\ 

Ό- . Υρκανίας, 

ν . Μαργιανης, 

ια . Βακτριανής, 
2ο ιβ> . Σογδιανων, 

ιγ' . Σάκων, 

ίδ\ Σκν&ίας της εντός Ιμαου ο ρους. Α88ΓΚΙΑ. 81 

§. 4. [Πίναξ όγδοος] 
18 . Σαν&ίας τ^? έατος Ιμαον ορονς, 
ις'. Σηρικής. 

§. 5. [ΙΙίραζ εννατος] 
ιζ. Άρειας, δ 

ιη. Παροηανισαδων, 
ι-θ^'. ^ραγγιανης, 
κ'. Αραχωσίας, 
κα . Γεδρωσίας. 

[§. 6. Γίνονται εηαρχίαι κα, πίνααες ε.] ίο Κεφ. α. 

ΙΑ α α ν ρ ί α ζ -& έ σ ι ς. 
\^ΛαΊας τίίναξ ε.'] 

§. 1. Η Ασσνρία ττεριορίζεται αηο μεν αρατων 
τω είρημένω της Μεγάλης Αρμενίας μέρει τΐαρα τον ΐ5 
ΝΊφατην το ορός, απο δε δνσεως Μεσοηοταμία 
κατά το εκτε&ειμένον τον Τίγριδος τΐοταμον μέρος, 
αηο δε μεσημβρίας Σονσιανί] κατά την αηο τον 
Τίγριδος γρσμμην μέχρι πέρατος, ον 

η '&έσις μοίραι ηδ λς ίο 

σ.ηο δε ανατολών Μηδίας μέρει ηαρα την έηιζεν- 
γννονσαν τα είρημένα δνο ηέρατα γραμμην, εφ ης 
έστιν ο Χαβωρας το ορός, ον τα 

ηέρατα έηέχει μοίρας τι Χ& -ίί 

καΐ ηγ λη. 25 

§. 2. Καλείται δε της χωράς 
η μεν ηαρα την Αρμενίαν ΑρραηαχΊτις, 

Ρτοι,. Οεοοκ. II. ί" 82 Ι,ΙΒ. VI. ΟΑΡ. 1. (»ρ.ΐ69.6α.Β.) 

η δε ηαρα την Σονσιανην Σιττακηνη' _ 

τα δε μέσα αατέχονσι Γαραμαϊοί' 9 

καλείται δε χαΐ ΐ] μεταξύ της Αρραηαχίτιδος καΐ των 
Γαραμαίων Αδιαβηνη' 

5 (*) η δε μεταξν των Γαραμαίων 
καΐ της Σιττακηνης Ατΐολλωνιατις, 

ης νηέρκεινταί Σαμβαταί ε-θ^νο ς, 

νηέρκεινταί δε καΐ της μεν Άδια- 
βηνης η Καλακινη' 

10 των δε Γαραμαίων η Αρβηλϊτις χώρα. 

§. 3. πόλεις δε εισι καΐ κωμαι της Λσσνρίας 
τταρά μεν το τον Τίγριδος μέρος ' 

Μαρδη ας λη δ 

βαυαρά ας δ' λζ δ' 

15 Βέσσαρα οζ λζ γ 

Βελκίανα ο^ ^ λζ 

Ν7νος οη λς γο 

^Σίχκα^α οη -ίί Ζς• -^ 

^Όροβα οΒ• γ λς γ ^ 

20 Θέλδΐ] ϊτ 1ς 

Κτησιφών π λε -&. 

§. 4. έν δε τ[ι λοιηι} χωρά μέστ], 

Βηϋ'αβα η Βί&αβα οζ γο' λη γο 

Αάρβ-α οη γ λη -ίίδ 

23 Ζίγίρα οϋ• γο λη £-δ 

Αάρνα . .ττ £, λη -β 

Οβανα ηα λΒ- δοΐιοΐ. 3,ι1 §. 3. ν. 17. ΤνΤί'ος. αντη εατίν η 1\ίι/ι>ενΐ. 
Κ«'3,8ΐη. βί ιη3,Γ§. 119. Αη. Ι^ίρδ. Α8§ΥΚίΑ. 83 

Θησαροί ττα δ' λη ■& 

Κορκονρα οη γ' Ιϊ] ς' 

^Όροβα οϋ• γ' λη ς- 

§. 5. ^ηγία π £.γ λη ς 

Κωμόηολις ηα Ζ λη ς' 

^όσα ο& λζ Ζδ 

Γαυγάμηλα 0τ9• £. λζ δ' 

Σάρβψα οϋ• λζ 

'^Αρβηλα ττ λζ δ' 

Γόμαρα ττ γ' λζ -^ 

ΦονσΙανα ττβ ς' λζ γο' 

Είσονη (η Ισονόη) τιβ ζ' λζ γ'" 

§. 6. Σοΰρα ττγ Ις γο' 

"Κατραχαρτα η Χαιτραχαρτα τι ^ λζ ς' 

Αηολλωνία . ττα ς' 7.ς -^ 

Θηβονρα ηβ γ' Ι.ς Ζ 

Αρραηα ηγ ί.ς Ζ 

Κίννα ηγ γ λς ς 

Αρτέμιτα ηα δ' λς 

Σί,ττάκη ■ . . .ττβ λ'ε Ζ. 

§. 7. Ποταμοί δε διαρρέονσί τψ χώραν συμβάλ- 
λοντες τω Τίγριδί ττοταμω, ο τε Αυκος, ου αί μεν 

ηηγαΐ επέχόυσι μοίρας οη λθ- 

η δε προς τον Τίγριν συναφή μοί- 

ραζ _. οϋ• Ι.ς Ζ 

ν.αί ο Καηρος ττοταμος, ου αΐ μεν 

πηγαΐ έπέχουσι μοίρας οϋ• λΒ- Ζ 

7/ Οε τιρος τον Τιγριν συναφή μοί- 
ρας .^ οϋ 1ς ς' 

χαι ο Γοργός, ου αΐ μεν πηγαΐ εττε- 

^2 20 84 Ι.ΙΒ. VI. Ο Α Ρ. 2. (•ρ.ΐ70.βά.Β.) 

χονσι μοίρας τ( γ λη 

η δε προς τον Τίγριν σνναφη έηέχει 

μοίρας . ,ττ λε γ . 

Κεφ. β'. 

5 ]Μ η 8 ί α ζ ϋ• έ β ι ζ' 

Ι^Λαίαο, πίναζ ί'.] 

§.1. Η Μηδία ττεριορίζεται άπο μεν άρκτων 
μέρει της Υρκανίας Ό-αλασσης κατά ηεριγραφην τοι- 
αντην " 

10 μετά το είρημένον τϊρος τ^ Αρμενία ττέρας τον Αρα- 
ξαν ττοταμον, 

(*) Σάννινα . 7Τ μγ 

Καμβνσον ηοταμον ίκβολαί πα μβ Μ.δ 

αΐ τΐηγαΐ τον ποταμον η μα 

15 Ταζείνα πα γο μβ -^ 

Σαβαίοι Βωμοί πβ -ί^ ^β -^ 

Κνρον ποταμον ίκβολαί . . . .πγ -ϋ. μβ δι 

αΐ πηγαΐ τον ποταμον πβ λϋ- Ί^' 

§. 2. Καδονσίων 

20 Χάραξ πδ γό' μβ 

Κνρόπολίς ττε ■£ μα γο 

(^Α)μάρδον Ποταμον εκβολαι πς ^ μα -ΐ!- 

αΣ πηγαΐ τον ποταμον πε Χτ] ^ί 

το μέσον της σνναπτονσης 
25 αντω λίμνης, καλονμένης 

Μαρτιανης πβ Ζ Ι-θ• γ 

Αμανα πζ £- μ γο 

^Ακολα . πη δι μ δί Μ Ε Β Ι Α. 85 

Στρατώνας η Σταωνος ποτα- 
μού έκβολαί 9 γ μ 

αΐ ττηγαΐ τον ηοταμον ητι λη -2, 

Μανδαγαρσίς 9β μ 

Χαρίνδα ηοταμον εχβολαί. . .9γ μ -ί 5 

το ηρος τ?/ Υρκανία χωρά 

τΐέρας 9δ μ ■^• 

§. 3. αηο δε δνσεως τΐ] Μεγαλτ^ Αρμενία ααΐ τγι 
^σσνρία κατά τα^ έκτε&ειμένας αντών ανατολικας 
γραμμας, αηο δε μεσ7]μβρίας Περσίδι κατά την ίο 
έηιζενγννμένην γραμμην αηο τον ηρος τΐ] Ασσνρία 
καΐ τν Σονσιανί] ηέρατος μέχρι τον 

έηέχειν μοίρας 9δ λδ ^ 

καΐ ρα 7.γ 

εφ ης εστί το δντικον μέρος τον Παραχοα^ρον ΐ5 
ορονς' αηο δε ανατολών Υρκανία καΐ τι} Παρ&ία 
ηαρα την Ιηιζενγννονσαν τα είρημίνα ηέρατα μεσημ- 
βρινην γρ<χμμην, ης το δωρίζον μέρος την "Υρκανίαν 
αηο της Παρ&ίας έπέχεί μοίρας . . .9δ Ι-δ: 

§. 4. Ορη δέ έστιν ονομαστά της Μηδίας ο τε Ζά- 2ο 
γρος, ον το μέσον έηέχει μοίρας. . .ηε λη 

καΐ ο Ορόντης, ον το μέσον επέχει 

μοίρας ηη -^ λη 

ν.α\ το Ιασονιον, ον το μέσον έηέ- 
χει μοίρας 9 •& λς 05 

και τον Κορωνον το δντικον μέρος, ον το δντικον πέ- 
ρας έηέχει μοίρας 9β λη 

καΐ ρα λ&. 

§. 5. Κατέχονσι δέ της Μηδίας τα μεν δντικα 
ηαρα την Αρμενίαν Κάστίιοΐ' 3ο 86 Ι.ΙΒ. VI. Ο Α Ρ. 2. ('ρ.ιτι.βά.Β.) 

οίς νηοκειται η Μαρτιανη, 

τταρ ολην την ηλενραν της Λσσν^ίας • 
τα ίί έηϊ ■θ'αλασσυ κατέχονσιζαΙΚαδονσιοι, 
οί χαΐ ^ηγαι, 

5 χαΐ ^ρίβνκες' 

μεϋ- ονς διατείνοντες μέχρι της 
μεσογαίας Αμαριάγ.αΐ' 

κα* Μαρδοΰ (τι Αμάρ- 

δοι?)' 

10 κατέχονσί δε καΙ τα μεν έντος 

προς των Καδονσίων χωράν Καρδονχοι , 
ναΙ Μαροννδαι, 

μέχρι της Μαρηανης λίμνης" 
τα ύί έντος της των Γηλων Μα ργ άσοι. 

15 με& ονς η Τροπατηνη, 

διατείνει δε μέχρι των Αμαριααων. 
§. 6. ΚαΙ τα μεν ανατολικω- 
τερα τον Ζαγρον ορονς Σαγαρτιοΐ' 

με^ ονς εκτέταται μέχρι της 

20 ΙΙαρ&ΐας η Χωρομί'&ρηνη, 

αρκτικωτέραν ϊχονσα την Ελνμα'ίδα • 
(*) ης τα προς ανατολάς κατέχονσι Ταπονροΐ' 
απο δε μεσημβρίας εϊσι της Χω- 
ρομί'&ρηνης 6ΐ τε Σ ιδικές, 

25 καΐ η Σιγριανικη, 

καΐ η "Ραγιανη, 

καϊ έπΙ τοντων νπο το ^Ιασόνιον Μ 

ορός όϊ τε Ονάδασσοι, 

και η ΑαρεΊτις χώρα, 

30 κα* παρ ολην την Περσίδα η Σνρομηδία' Μ Ε Β Ι Λ. 87 

§. 7. έηέχονσί δε χαΐ <χϊ μεν τον 

Ζάγρον Πνλαι μοίρας ηδ -^ λζ 

αί δε Κάσπιαι Πνλαι ϊιδ Χζ. 

§. ^. πόλεις δέ είσι καϊ κωμαι μεσόγειοι τ^? Μηδίας 
αϊδε ' 5 

Σκάβινα ό& ^ μβ £ 

Γαβαλη τι μβ 

Όνκα 7ϊ γα μβ -^ 

Οναρνα ττα μβ 

Εάνδνς ηγ Ζ μβ ίο 

Γκβρίς 7Τ μα γα 

Σαζόα 7ΐ μα ς • 

§. 9. Τονζάρμα πα ^ μα -ίίδ 

'^Αζαγα ηα δ μα ς' 

Μοροννδα ηα γο μα II ΐ5 

Τιγράνα τΐγ ^β -^ 

Φαραμβαρα ηα ς μα γ 

Ταχασαρα ηδ γ μα' 

§. 10. Ζαλάκη πς δι μα '■ 

"Αλονακα π γο μ ^ 2ο 

Τανζανία ηβ μ γο 

Φάζαβα τΐβ £, μ ς 

Φαράσπα ττε -^ μ -^ 

Κονρνα .τις δ μ -Ιί 

Φανάστΐα .ης -^ μ 25 

Γαβρίς ηδ γ μ γ 

Νανδη ηα γο λϋ• γο 

Ζάζακα ηε γο λθ- -^ 

Σαρακα ηε δ λΒ• γ * 

§. 11. Μανδάγαρα ηζ Ζδ λΒ• Ζ 3ο 88 Ι,Ιβ. VI. Ο ΑΡ. 2. ('ρ.ΐ72.οά.Β.) 

ΐΛγάνζηβα ηθ- λΒ• Ζ Ι \ 

Γάλλα 9 ς λΒ- δ' ' ' 

Οράκανα 9α λ8• Ζ 

Αλικάδροί η Αλιδράκα 9/ ς' λΒ- 

Φανακα 9γ λΒ -ί 

ΐνά^αία τίχ λη 

Αλίνζα η καΐ ορός ηδ λη ' 

Αρσισακα ττδ λη γο ' 

§. 12. Αλίσδακα ης γο' λη Ζδ 

Ααριανσα ηζ -Ιί λτι Ζ 

Σίγκαρ πη λη Ζγ 

Βατίνα ηΒ Ιη γο 

Ονεσασπη ηΒ γο λη γο 

Νίγονζα § δ' λη 

Σαναίς 9β λη γ 

'^Ραζοννδα ^Τ Τ λη γο ' 

§. 13. Ονένεκα ^Τ Τ ^ν ^ 

Βί'&ία ηβ ^ λζ γο' 

^Αλίνζα ης ς λξ Ζδ 

Ζαρανις ης λζ 

Γάβηνα ηζ λζ -& 

Λαρασα ηζ ς Χ^, ς ' 

§. 14. "Εκβάτανα ηη λζ Ζδ 

Χόκαστροί ηΒ• λζ γο 

25 Νίορανανδα ηη Ζγ λζ ς 

(*) Γονρίαμνα 9α λζ γ 

Τραναξα 9γ λζ γο' 

ΧοαϊΌί 9β λζ δ'" 

^. 15. Ανραδίς 9γ γο' λζ δ' 

Τιβρακανα ης γ' λς 15 20 30 δ υ 8 Ι Α Ν Α. 89 

Θηβάργα τΐδ ■& 7.ς γ 

Καρίνη ηε ς 7,ς γ 

Καβηρασα ττς Ί.ς -Ιί 

Παράχανα ττζ γο Τς' 

§. 16. Αρσακία ηη γ Ι.ς ς 5 

Γαννα η-η -^δ λς -Ιί 

Ηράκλεια ηθ• 1ς γο 

Ζανία 5 ς Ις ^ίγ 

Αρονζίς θα 7>ς γ' 

Ζαράμα ^β Υ λς -ίί' ίο 

§. 17. Ταντικη ^7 Τ λζ δ' 

Ένρωηος 9/ γο 1ς γο' 

Αβά-καινα 9/ λς 

Κίγβηνα πζ λε -Ιίι^ 

Αόβ'&α ηη γ λε γιβί ΐ5 

Τέρετΐα ηΒ- γο λε γ' 

§. 18. "Ράψα 9 ς λε γο' 

Ανδρίακα 9α λε ς' 

Κλονακα ^β Τ' λε ς' 

Αργαρανσδακα ^/ 2' λε γ' 2ο 

Κάναϋ-α 9 Ζ λΐ Ζδ 

Αραδρίφη ^/ Τ ^^ ■^^• 

Κεφ. γ'. 

Σουσιανηζϋ'έαις. 

[^Αοίας ττίναξ ε'.] 25 

§. 1. Η Σονσιανη ηεριορίζεται από μεν άρκτων 
Ασσνρία κατά την διωρισμένην αντης ηλενραν, άπ'ο 
δε δνσεωζ Βαβνλωνία ηαρα το έκτε&ειμένον τον 90 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 3. 

Τίγρίδος μεχ§ί '&αλασσης μέρος, αηο 8 ανατολών 
ΤΙερσίδι κατά την έηιζενγννμένην γραμμην, αηο τον 
Βίρημενου ηρος τΐ] Ασσνρία και ττ/ Μηδία πίρατος 
μέχρι των εις τον Περσικον κολττον εκβολών του Ορο- 

5 άτιδος ηοταμον' αττο δε μεσημβρίας τω απο τον 
Τίγριδος μέρει τον Περσικον κόλπον μέχρι των τον 
Οροατιδος ηοταμον εκβολών, αϊ 

έηέχονσι μοίρας ης Δ λ ■& 

κατά ηεριγραφην τοιαντην 

10 §. 2. Το δντικον στόμα τον Τίγριδος εν τΐ] ηερι- 
γραφιι της Βαβνλωνίας εκκειται . . . οϋ• ^ λ δ ' 
το ανατολικον στόμα τον Τίγριδος 

ηοταμον εκβολών η -Ιί, λα 

Χάραξ Πασινον ηα λα 

15 Μωσαίον ηοταμον έκβολαί ηβ Χ γο 

αΙ ηηγαΐ τον ηοταμον ηβ £> λχ 

Πηλώδης κόληος ηχ λα 

Ενλαίον ηοταμον έκβολαί ηδ •& λ γο 

αΐ εν τΐ] Σονσιανί] ηηγαΐ τον ηο- 

20 ταμον ηχ λε 

αί εν τγι Μηδία ηηγαΐ τον ηοταμον ης λη 

Τέναγος Αμμώδες ηδ ■£ Χ ^ 

Οροατιδος ηοταμον εκβολαί ης £- λ £■ 

αΐ ηηγαΐ τον ττοταμον ηη -^ λδ γο . 

25 §. ^. Κατέχονσι δε της Σονσια- 

νης τα μεν ίηΐ -θ-αλάσσί] Ελνμαίοι, 

τα δε ηρος τ// "Ασσνρία Κοσσαΐοΐ' 

καλείται δε καΐ η μεν ηαρα τον Τί- 
γριν χώρα Μελιτηνη, 

30 η δε ηαρα την Περσίδα Καβανδηνη, (•ρ.173.6Λ.Β.) δϋδΙΑΝΑ. 91 

(*) η δ ντΐέρτον Χαρααοί Χαραχηνη' 

μεταξν δε νηέρ μεν τονς Ελνμαίονς η Κνσσΐα, 
νηέρ δε αυτήν τ) Χαλταπ^τίς^ 

ης μεταξν καΐ της Κνσσίας ττεδίον ^άεηρα. 

§. 4. πόλεις δέ -είσιν εν τ// Σονσιανΐ] καΐ χωμαί 5 
τΐαρα μεν τον Τίγριν ηοταμον μετκξν τονς Ηρακλέ- 
ονςΒωμονς, οϊ έηέχονσι μοίρας. . .τι λβ γ 

^Άγρα τί Ζ Ιγ Ζδ 

Άρακκα τΐ ς λβ γο 

Ασία η ς λα γο• \ο 

§. 5. "Εν δε τι} μεσόγεια ηολεις, 

Παλίνζα 71/ Ζδ λε Ζ 

Σακρόνη . τιβ Ζδ λε 

Βέργαν πδ δ' λδ -^δ 

Σονσα τιο λδ ο ΐ5 

Σανρα ηε λγ -ί-δ 

Αηοα ηβ Ζ λγ γο 

^Αγάρρα τίχ γο λγ γ 

Ι4βίννα τΐΒ ς λγ ς 

Ταρείανα τίβ λβ -Ε. 2ο 

Σ^λ^] 7γ5 λβ Ζ 

Γραάν τιβ λα Ζ 

^Ανονχ^α ηγ Ζ λα γο 

Ονρζαν τιδ γο λα γο . 

§.6. Νήσος δε τίαράκειται τ^ Σονσιαντι 25 

Ταξίανα ηδ »Β• δ\ 92 Ι.ΙΒ. VI. Ο Α Ρ. 4. Κεφ. δ'. 

Π Ε ρ α ί δ ο ς & έ σ ι ς. 

['^ο/ας πίναξ έ'.] 

§. 1. II ΙΙερσΙς ττερίορίζεται αηο μεν άρκτων 
5 Μηδία καχα την έκτεϋ-ειμίνψ δί(χ τον ΙΙαρχοά&ρα 
ορονς γραμμηρ, απο δε δύσεως Σονσιανί] τιάρα την 
είρημένην αντης ανατολικην ηλενραν, αηο δε ίχνατ ό- 
λων Καρμανία απο τον ηαρα την έκβαλλομένψ με- 
σημβρινψ γραμμην ηρος τ[] Μηδία καΐ ττ] Παρ&ία 
10 ηέρατος μέχρι των εΙς τον ΙΙερσικον ν.οληον Βαγραδα 

τον ηοταμον εκβολών 9δ ν.& δ 

αηο δε μεσημβρίας τω αηο τονΟροατιδος ηοτα- 
μον εκβολών μέχρι Βαγράδα μέρει τον ΙΙερσικον κολ- 
ηον κατά ηεριγραφην τοιαντην 
15 §. 2. Μετά τας τον Οροάτιδος ηοταμον εκβολας 

Ταοκη άκρα ηζ Δ λ ς 

Ρογομάνιος ηοταμον έκβολαί ηη £, λ 

α,Ι ηηγαΐ τον ηοταμον 9β λε ~ 

Χερσόνησος «κρα ηϋ- γο' κϋ• -Ιί- 

20 Ιωνακα ηόλις 9 κϋ- -ϋ-δ 

Έρισοανα ηοταμον έκβολαί 9β κ^ γο 

αΐ ηηγαΐ τον ηοταμον 9γ^ λδ Ίί- 

Ανσίνζα 9γ κ& γ 

Βαγράδα ηοταμον έκβολαί . . 9δ κ-9• ο 

25 αί ηηγαΐ τον ηοταμον 9δ λε δ . 

§. 3. Καλείται δέ της Περσίδος 
η μεν ηαρα την Μηδίαν ηάσαν Παραιτακηνη, (' ρ. 174.6(1. Β.) ΡΕΚδΙ8. 93 

ης είσιν αηο μεσημβρίας Μεσσαβαται, 

ν.αΐ "Ρά'ψιοι, 

νφ ονς η Τεμισδία, 

χαΐ μέχρί '&αλασσης η Μαρδυηνη 

κα* η Ταοκηνη, 

ν,αΐ οΐ Ιηηοψαγοί, 

ν.αΐ οΐ ΣονζαΊοι, 

ααΐ νπο μεν την Μαρδνηνην Μαίτορες, 

(*) νηέρ δκ τους Σονζαίονς οΐ ΓαβαΊοι. 

§. 4. Πόλεις δέ εισιν έν τΐ] Περσίδί ν.αί κωμαι μεσό- 
γειοι αΐδα' 

Οζόα ,πε -ίίδ λε γ 

Τανάγρα ης λδ £■ 

Μαρράσιον 9β -ί λχ ^ 

Λσηαδανα ηζ λχ -Ιί-γ 

Αξιμα ης ^δ λχ Ζγ 

Πορνοσηανα η& λχ ^γ 

Περσέπολις 9α λχ γ' 

Νισέργη 6ο( δ' λδ. 

§. 5. Σνκτα 9β -^ λδ ω 

Αρβονα 9β δ' λχ 

Κοταμβα . . .9γ -^ λχ γο 

ΤΙοτΙν.αρα ηζ ^ λβ δ' 

Άρδεα ηη λβ -ίί 

Κανφίακα ηϋ• λβ Μ.. 25 

§. 6. Βάτϋ^ίνα 9 ^β Τ 

Κίννα 9β γο λβ γ 

Παρόδανα 9γ Ζγ λβ δι 

Ταηηα η Ταίσηα ηζ λα Ίίδ 

Τραγονίχη . . . .ηζ γο λα γο 15 30 94 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 5, 

Μαίτονα ττΒ• ς λα Ζγ 

Χορόδνα ^ λα δ' 

Κορ^α 9α γ' λα γο 

Γάβρα .9β δ' λα Ζ 

5 Οροβάτις πόλις ηζ 1 £.γ• 

§. 7. Ταόκη πΒ- Ι γ 

Παρτα 6 Χ γ' 

Μάμμιδα .5α λ γ' 

Ονζία 9α γο λ 

10 Πασαργαδα (η Πασαρραχα) ζγ \ Ζ• 

Γαβαι 9γ γο 7. ς . 

§. 8. "Νιγιοι δξ, τταρακεινταί τ?/ Περσίδι^ 

Ταβίανα ηδ κ& δ' 

Σωφ&α ητι κ,& δ' 

15 Αλεξάνδρου η καΐ Αρακία ... § κ•^. Κείρ. ε'. 

Π α ρ ϋ• ί α ς ΰέσις. 

ΫΑαΙαζ πίναξ ε'.] 

§. 1. II Παρ-Ο-ία τΐεριορίζεται αηο μεν δνσεως 
20 τω έκτε&ειμέΐΦ} Μ7]δίας μέρει, αηο δί άρκτων Υρ- 
κανίψ χωρά κατά ηαραλληλον γραμμψ τψ δια τον 
Κοροη'ον ορονς ί'ως του ηρος αυτό 
πέρατος, ου η -Θ-έσις επέχει μοίρας ρα λ,& 

απο δέ ανατολών Αρεία κατά την αηο του είρημέ- 
25 νου τΐέρατος γραμμψ δια του Μασδωρανον ορούς 
μέχρι πέρατος, ου η Ό-έσις επέχει 
μοίρας ρα Ζ λγ Γ ρ. 175. βί. Β.) ΡΑΚΤΗΙΑ. 95 

(χπο δε μεσημβρίας τι] Ερημω Καρμανία κατά την 
έπιζ&υγννονσαν τα εκκείμενα πέρατα, δια της τον 
Παρχοα&ρα ορονς γραμμής ί'ως . . ,ρα Ί.γ 

τιαλεΊχαι δε της Παρ&ίας η μεν τταρα την ΥρκανΙαν 

η δε νηο ταντην 

είτα 

καΐ 

μεϋ^ ην τΐαρα την Καρμανίαν 

τΐαρακειμένονς εχονσα Κομισηνη, 
Παρ^νηνη, 
η Χοαρηνη, 
η ΙΙαραντικηνη, 
η Ταβικηνη, 
τονς Σ ω βίδας. §. 2. {*) πόλεις δέ είσι της Παρϋ-ίας και κώμαι αϊδε- 

"Αμβρωδάξ 9δ Ζ 

Οίνοννΐα (η Σινοννίά) 6'β 

Καρίηρακα άκρα ^ζ δ' 

Ροαρα 9η Ζ 

Σονφ-9-α ρ 

Αρακίανα 9δ δ' 

^ορδομάνα 9δ δ' 

Εκατομηνλον Βασίλειον . . . .9ς 

Σίνδαγα 9ς ς 

Παρβαρα 9η -Ιίγ 

§. 3. Μνσία ρ ^ 

Χάραζ 9δ δ' 

Λπάμεια 9δ δ. 

Ασηα 9ε γ 

Σημινα 9ς 

Μαρρίχη 9η 

Ταστάχη 9Β• 

Αρμίανα ρα 

Χόαρα 9ε δ η £ 

η γο 

η γο 

η δ' 

η Ζ 

V 

γο 

ζ ^γ 
ζ 
ζ ς. 

ς γο' 

ζ Τ , 

γο 

γο 

1ς ς 
Λ6 ς'• 10 15 25 20 5 96 ί.1β. Λα ΟΛΡ. 5. 6. 

§. 4. ΙΙασακαρτία 9Β δ' λε δ' 

"Ρονδα 96 λε 

Σίμψιμίδα 9ς -^ λε γο' 

Αρτάκανα 9ς λδ -^ 

Απφα 9η λε γ 

Ράγαια ^ν Τ λδ γ . Κεφ. ς . 

Καρμανίαζ ^Ερημου ϋ-έσις. 
\^Αοίας τζίναξ ί'.] 

10 §. 1. Η Ερημος Καρμανία περιορίζεται αττο μεν 
δνσεως Περσίδος μέρει τιαροι τον Βαγραδαν τιοτα- 
μον, τω απο τον Παρχοα^ρα ορονς μέχρι ττέρατος, 

ον η ■&έσΐζ έηεχει μοίρας 9δ λα 

αηο δε άρκτων ΠαρϋΊα κατά την εκτεϋειμενην 

15 γραμμην δια τον Παρχοα&ρα ορονς, αηο δε ανα- 
τολών μέρει της Αρείας κατά την ηροςεκβαλλομένην 
τ// είρημέντ} γραμμτ) μέχρι ηέρατος, 

ον η '&έσίς έττέχει μοίρας ρα κ^ •2.γ 

απο δε μεσημβρίας τη λοιπτ} Καρμ^'.νία πάρα την 

20 έπιζενγννονσαν τα ειρημένα πέρατα πλενραν. 
§. 2. Κατανέμονται δε της 
Ερημον τα μεν μεσημβρινά. Ισατίχαι, 

κα\ Χον^οι, 

τα δε μέσα Γαδανωπνδρες' 

25 η δε προς αρκτονς και ανατολάς 

πλενρα καλείται Μοδομαστικη. (•ρ.ΐ76.β<1.Β.) ΑΚΑΒΙΑ ΓΕΙ.ΙΧ. 97 Κε^ρ. ζ. 
]Αρα^ίας Εΰδαί^ιονος &έσΐζ, 

{'ΛαΊα,ς πίναξ ς-'.] 

§. 1. Η Ευδαίμων Αραβία τίεριορί'ζεται αηο μεν 
άρκτων τοις ^κτε&ειμέναις μεσημβριναΊς ηλενραΐς, ι 
τηζ τε Πετραίας -/.αΙ της Ερημου Αραβίας καΐ τω νο- 
τίω μίρει του Περσικού κόλπου, (*) αηο δέ δύσεως 
τω Αραβίω κοληω, αηο δε μεσημβρίας ττ/ Ερυ&ρα 
Ό-αλάσστ}, αηο δε ανατολών μέρει του Περσικού 
κόληου καϊ ττ] αηο του στόματος αντοΰ μέχρι του ίο 
Συαγρου ακρωτηρίου θαλασσί]. 

§. 2. Η μεν ουν ηαράλιος αυτής ηεριγραψην έχει 
τοιαυτην • 

μετά το εν τω Ελανίττ] μυχω οριον τον Αραβίον 
κοληου, ΐό 

Οννη ξς κη -^ 

Μοδίανα η Μοδοΰνα ξς• γο' κζ -ί^δ 

Ίηηος όρος ξς ^γ κζ γ 

Ιηπος κώμη ξζ κς γ • 

§. 3. Φοινίκων κώμη %ζ γ ν.ς γ 2ο 

Ραννα-8-ου κώμη ^ζ δ κε γ 

Χερσοννησος ακ^ια ζζ κε γ 

Ιαμβία κώμη ζη -^ κγ γ . 

§. 4. Ταύτης δε της ηαραλίου 
τα μεν ηρώτα κατέχονσι ΘαμνδΊται, 25 

και εφεξής Σιδηνοί^;, 

είτα ^ άρραι, 

Ρτοι., Οεοοκ. II. β 98 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 7. 

μεϋ" ονς Βανονβα^οι, 

είτα Αρσαί. 

§.5. Κιναιδοκολπίτών χωράς 

Κθ7ΰαρ κώμη ^η -Ιί 

δ Αργά κώμη ξ& 

Ζαβραμ Βασίλειον ξ-^• γ' 

Κέντος κώμη ξϋ• γ 

Θηβαί τΐολις ξΌ• γο 

Βαιτίον ηοταμον έκβολαί . . . ξ-θ• •1ί 

10 αΧ τΐηγαΐ τοΐι ποταμού ος" 

§.6. Κασ σ αν ιτών χωράς 

Βαδεω Βασίλειον ο 

Αμβη πολις ο γο 

Μάμαλα κώμη οα ^δ 

15 Αδηδον κώμη οβ δ' 

§.7. Ελισαρων χωράς 

Πονδνον τΐόλις οβ -ίί 

Αΐ'λον κώμη ογ ■& 

Ναηηγονς κώμη ογ -^ 

20 -ΣΌίκατ/α ηολις οδ δ 

Μονζα έμηοριον οδ -β 

Σωσίππον λιμην οδ £,δ 

Ψενδόκηλις οδ 

Οκηλις έμηοριον οδ 

25 Παλίνδρομος άκρα οδ -ίί 

§. 8. ΕρνΌ-ρας '&αλάσσης μετά τα στενά 

Ποσείδιον άκρον οε 

Σανίνα τϊόλις οβ -ί 

Καβονβα•&ρα ορός 05" 5 κγ 

κβ 
κβ 


δ' 
γο 


κα 


Ζ 


κα 
κ 

κδ 


γο 


κ 


^ 


ί> 


Ζ 


ιη 


ς 
ζ' 


ί? 


Ζ 


Γδ 


ζ 'δ ς' 
δ 

Τ 

■β ζ γο ' 

α Ζ 
α Ζδ 
α δ^' (•ρ. 177. 6(1. Β.) ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΐ:.ΙΧ. 

§.9. Ο μη ρ ιτ ων χωράς 

Μαδόαη πόλις οζ 

Μαρδαχη ηολις οη 

Αέες κώμη οη γο 

Αμμωνίου ακρωτηριον ο^ γ' 

Αραβίας έμηοριον η 

Ατμανίσφη κώμΐ] η γο' 

Μέλαν ορός . ηα ^ 

§.10. Αδρά μίτων χώρας 

Ηβισμα τιόλις πβ 

Μέγας Αίγίαλός πβ ^ 

Μαδά ν.ωμη τίχ 

Ερισϋ^η πόλις πχ Ζ 

Μικρός Αίγιαλος πγ γο' 

Κάνη έμποριον και άκρον . . . πδ 
Τρονλλα λιμην πδ 

(*) Μαίϋ-άϋ- κώμη πΒ γ' 

Πριώνοτον ορός πδ γο' 

Πρίωνος ποταμού έκβολαί. . .πβ 

αι πηγαι τον ποταμον πβ 

Εμβολών κώμη πε ■Ιί- 

Τρητος λιμην πς γ' 

Θιαλληλα κώμη πζ 

Μόσχα λιμην πη -ϋ 

Σναγρος άκρα 9 

§. 11. Σ αχαλίτών 

* Μέτακον κώμη πη 99 ία 


ζδ 


ία 


ζδ 


<α 


ζ 


ία 


ζ 


ία 


ζ 


ια 


ζδ 


ια 


ζ. 


ια 


ζδ 


ία 


ζ 


ια 


ζ 


ια 


ζδ 


ι α 


ζ 


'Φ 


ζ 


Φ 


ϊ 


ιγ 
ιγ 


ζ 
ζ 


ιγ 

ιγ 

ϊδ 


ζ 
ζδ 


7δ 
ϊδ 

κ, ζ δοΗοΙ. 3,4 §. 11. Σαχαλίτών.'Ι (οϊ) εντώΣαχαλίττι κόλ- 
710), ίν ω κολνμβηΟίζ ηνχν/.ον, έπΙ άογ,ών δι^απλίονονν. 

02 100 Ι.ΙΒ. VI. €ΑΡ. 7. 

Ανσαρα ττόλις ιτζ γ' ις ^ίδ 

Αγγη κώμη τιζ Ζ ίζ -^ 

Αστόα κώμη ττη -^ ιτ^ Μ, 

Νεογίλλα Εηίνειον ηϋ• ιϋ- 

5 Ορμανονηοταμον ^κβολαί. . .ηϋ• ι-θ• £■ 

Αίδνμα ορη 9 δ' ιΌ- γ 

Κώσαρα η Κωσεΰδη ηόλις . . . &α κ 

Μαντέίον Αρτέμιδος 9α γο κ 

"Άβισσα ττόλις ^β Υ ^' ^ 

10 Κοροδαβον άκρον 9^" κ (5 • 

§. 12. έν τοΊς στενοΊς τον Περσικού κόληου 

Κρωητος λιμψ 9β γο κα £- 

[Ορη τίαραλια Αραβίας ΕνδαΙμονος' 

"Ίητίος ορός Έ,ς -ίίγ κζ γ' 

15 Καβονβαβ-ρα ορός ος δ' ια δ' 

Μέλαν ορός ηα -^ ια -Ιί 

ΙΙριωνοτον ορός ηδ γο ιγ 

Αίδνμα ορη 5 5 ιΌ' γ ] 

Μέλαινα όρη καλονμενα Ασαβών, ων το εηΐ Ό-αλασσί] 

20 μέσον έηέχει μοίρας 9γ ^'β Τ 

"Ασαβων άκρον 9β -Ιί κγ γ • 

§.13. [ηοταμοί τταραλιοΐ' 

Βαίτιος ηοταμος Έ,-θ" •^ κ γο 

αι ηηγαΐ τον ηοταμον ος κδ -ίί 

25 ΙΙρίωνος ηοταμον έκβολαί. . .πε ιγ -Ιί 

αΕ ττηγαΐ τον ηοταμον ηβ ϊζ -^ 

Όρμανος ηοταμος τΐϋ- γο ι& •& Αάηοί. αά §. 12. δη. ΥβΓΐ)» υηοίδ [] ίηο1νΐ8£ΐ οοάίοί 
Οοίδΐϊηίαηο άεΙϊβιιίαΓ. ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΙ.ΙΧ. 101 

Ααρ ττοταμος ττς' γ ν.γ Ζ 

αΧ ττηγαΐ τον τιοταμου πα ιη 

Κωσαρα ηολις ζα κ •] 

§.14. Περσικού κόλττου' 

Ιχθυοφάγων 5 

κόλποι εηΐ τΐολν διηκοντες, 

ων έντος εισιν οΐ 3Ιακαι, 

ειτκ Ν αρειτών 

"Ρεγμα ηολις πτι '^Υ γ' 

Ιερά Ηλίου άκρα ττζ γ' κγ -Ιί-γ ίο 

Λαρ Ίίοταμου εκβολαί ης γ^ κγ ^ 

αί πηγαΐ του ποταμού ηα ιη 

Καηψα ηολις ης Άγ γο' 

Καβανα (η Κανανά) ηολις . .ηε ν.γ' 

§. 15. είτα Λτταίων ΐ5 

Σαρκοη ηολις ηδ δ' κγ 

Κάραδα ηόλις ηγ γο κγ -Ά 

Αττα κώμη ηβ κγ δ ' 

§. 16. είτα Γερραίων 

Μαγίνδανατα η Ματιντανα 2ο 

ηολις ηα 

Γέρρα ηολις η 

Βίλβανα ηολις η 

§. 17. είτα Θαιμών 

Ειϋ-αρ ηόλις η 

Μάγων κόληος η 

"ίστριάνα ηόλις η 

§. 18. Αεανιτών 

Μαλλάβα ηόλις η 

Χερσόνησος άκρα ιη ν κς -ίί- 30 

κγ γ^ 
κγ / 

κδ ς• 
κε 
κε γο 
κε γ • 


ζ 

ι 

τ 


ν.ς γ 

κς Ζ 102 I^IΒ. VI. ΟΑΡ. 7. (»ρ.ΐ78.βα.Β.) 

Αεανίτης κόλττος ο& -Εδ χζ 

Ιταμός λιμψ ο^ γο αζ γ 

Αδαρον πολις ο& δ ν.ζ γο' 

§. 19. Αβονκαίων 

5 Ιερός κόλπος οϋ• ^ κΐ] δ' 

ΚορομανΙς πόλις οϋ• αη Ζδ' 

(*) με& ην το είρημένον προς τΐ] Ερημω πέρας, 

καΐ ο Μαισανίτης κόλπος οθ- Χ ς . 

§.20. Ορη δ ονομάζεται της χωράς τα τε είρημένα 

10 έπιλαμβανοντα έπΙ πλέον καΐ της μεσόγειας, καΐ ϊτι το 
καλονμενον Ζαμης, ον το μέσον 

επέχει μοίρας 05* κδ 

καΐ τα Μαρι&α π •& χα ^ 

καΐ η Κλίμαξ ος* ^ ίίΤ 

15 με& ο η πηγή το καλονμενον 

Στνγος νδωρ οη ιε 

και άλλα ανΐύννμα, υπέρ τε τονς Κι- 

ναιδοκολπίτας οα -Ιί κβ 

και νπερ τονς Κατανιτας ογ κ 

20 και νπό τα Μάρει-&α πδ -^ ιζ γ 

και νπέρ τα Ασαβών πη κβ -Ιί. 

§. 21. Κατέχονσι δε την μεσόγειαν ηαρα μεν τας 
ορεινας τας προς αρκτονς ως 
επίπαν ΣκηνΊται, 

25 κα\ ετι νπέρ αντονς ΘαδΊται, 

μεσημβρινώτεροι δε τοντων Σαρακηνοί) 

χαΐ ΘαμνδηνοΙ, 

είτα πάρα τον Ζάμητα το ορός 
απο μεν δνσεως αντου ΑπαταΊοι, 

30 καΐ Α&ρϊται, ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΓ^ΙΧ. 103 

κα) τίρος (χντοί ΜαισαιμανεΊςί 

και Ονδηνοί' 

§.22. αττ'ο δε ανατολών Ααικηνοί, 

καΙ ΐΛστατΐηνοί, 

καΐ ΙολΒίσΊταί' 5 

§.23. ατίο δέ μεσημβρίας Κατανϋται, 

είτα Θανονϊται, 

τοντων δ απο δνσεως ΜανΊται^ 

ντΐέρ ο'νς Αλαττηνοί, 

ααΐ τΐαρα τονς Κιναιδοκοληίτας ΜαλΊχαι, ίο 

χαΐ νηο τονς Μανίτας η εντός Σμνρνοφόρος, 

είτα ΜιναΧοι, 

μέγα ε&νας, νφ ους Αωρηνοί, 

καΐ ΜοκρΊται, 

είτα ΣαβαΊοι, ΐ5 

καΐ ΑγχΧταί 
νηερ την Κλίμακα το ορός, 

πάρα δε τα Μάρειϋ-α ορη ΜελαγγΊται 

μεν απ άρκτων, καΐ Α αχαρηνοί' 

§.24. ΖείρΊται^ηΕίρΊται) 2ο 

^δ άπο μεσημβρίας, καΐ Βλίονλα7οι, 

καΐ ΟμαγκΧται, 

ών ανατολικωτεροι Κοτταβανοί, 
μέχρι των Ασηβων ορών, 

νφ ονς η Αιβανοφορος, 25 

είτα προς τοΧς Σαχαλίταις ΙωβαρΧται, 

νπο δε τους Βλιονλαίονς Αλονμεωται, 

είτα Σωψανϊται, 

καΐ Κν&ηβανΊται, 

καΙ μέχρι της Κλίμακος Ραβανίταΐ' 30 104 Γ.ΙΒ. VI. ΟΑΡ. Τ. ('ρ. 179.6 Λ. Β.} 

§. 25. νηο δε τοντονς τταντας Χατραμωνίται 
ατΐο ττις Κλίμακας μέχ^ί των Σαχαλιτών, 
οίττο δε μεσημβρίας της Κλίμακας Μ ασονίται, 
είτα ΣαρΊ,ται, 

5 καΐ ηαρα τονς Ομηρίτας Σαπφαρϊται, 

καΐ ΡαΌ-Ίναί, 

νπέρ ονς οΐΜαφορΙταί^ 

§. 26. ων τΐρος ανατολάς πάρα 
μεν τονς Χατραμωνίτας η έκτος Σμνρνοο^ρος, 
10 (*) τιάρα δε τον Σναγρον το ορός 

μέχρι '&αλάσσης ΑσκΊται. 

§. 27. πόλεις δε λέγονται της Ενδαίμονος Αραβίας 
καΐ κωμαι μεσόγειοι αϊ νηοτεταγμέναι αϊδε' 

Αραμανα |^ ^ κϋ• ς 

15 "Οστάμα ξ& -ίί κ& 

Θαττανα οα γο κ& 

Μάκνα η Μαίνα ϊζ κη -ϋδ 

^Αγκάλη ζη ^ κη -Ι^-δ 

Μαδιάμα ξί^ κη δ • 

20 §. 28. Αχρονα ο κη ■ϋ' 

Οβράκα οα -^ κη -^ 

'^Ράδον κώμη ογ -^ κη -^ιβ 

Φαρά&α ογ γο κη γο 

Σατονλα οζ -^ κη ζ 

25. Αάβα ξη ς κζ γ^ ' 

§. 29. Θοίί^α οα κζ 

Γαία ηόλις οα δ κζ γ 

Αινα 08 γο κζ γ 

Αονγανα η Ζονγανα οζ -Ιί κζ δ 

30 Γαίσα ο^ϊ ?*' ^ζ ^ ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΙ.ΙΧ. 105 

Σοακα ξη γς δ' 

Εγροί ο ^ νς 

Σαλμα οδ -^ γ.ς- 

§. 30. Αξφ] κώμη οε γο' κς ς' 

ΑΙγημα η Αίσιμα οζ κς ^ 5 

Σάφβ-α οη δ' κς γ 

Φιγία οΒ• κς 

Βαδα'ίς ξη ■^ί' κε ^ 

Ανσαρα ο(χ κδ ^ 

"ΐίχβρί οδ ^ κε ίο 

Αλατα ττολις οζ γ κβ ^• 

§. 31. Μ^χονρα ξϋ- γο κδ Ζ • 

Θονμνα ο κ^ -^γ 

Αλονάρη ο κδ δ' 

Φαλβίνον ογ δ' κδ 

Σαλμα ^7" Τ >ί^ ^' 

Γόρδα ος ς' κδ -^ 

Μαράτα οΟ• γ' κΕ γ 

"ΐβίρϋ-α οϋ• γ' κδ γο 

Αα&ριτΐττα οα γο' κν γ 

Κάρνα ογ ς κγ δ'- 

§. 32. Βιαβανα ος -Ιί. κγ 

Γοιρα&α οζ γ' κ/ 

Κατάρα 019" -/ί κν γ 

Βαίβα 7/ Ραίβα οα ^ κβ ^ 

Μακοράβα ογ γ' χβ• 

§. 33. Σάτα ηα ς' κβ ς' 

Μασϋ-άλα ηά ^δ κβ ^ 

Αομανα ττγ κβ £■ 

Αττία ηε κβ δ' 30 15 2δ 106 Ι.ΙΒ. VI. ΟΑΡ. 7. ('ρ.ΐδο.εά.Β.) 

"Ραβανα βασίλειον ηζ κβ 

Χαβονατα ηθ- δ' ν.β 

Θονματα οδ γο πα γ ' 

§. 34. Ολαφία ο^ γο' κα -^δ• 

5 Ιναφα οϋ" ς κα γο 

Τιαγαρ ττε κα γ 

Ατίτια 9α, κα 

Αγδαμον ογ -ίί κ γ 

Καρμαν βασίλειον οε δ^ κ δ' 

10 §. 35. Ιραλα ττ γ κ δ' 

Νασκος μητρόπολις ηα δ κ γ 

Ααβρίς ττβ κ £■ 

Αατβα ηχ γ κ δ • 

§. 36. Ιερακων κώμη πδ ^ κ -Ιί 

15 (*) "Άλβανα ~οδ Ζ Ί^ δ' 

Χάργα-&α ος' ς ι^ δ 

Αα-Θ^ΌΌί ο& ς ι& γ 

Ομανον εμποριον τιζ γ ι& δ 

Μαράσδον οδ £, ιη -Ι^• 

20 §. 37. Μάρα μητρόπολις ος• ^ν Τ 

ίνα^αρα μητρόπολις ηδ -^δ ιη γ 

Ιονλοί ηε γ ιη 

Αμάρα οη -^ ι^ν Τ 

Μαγουλανα οε Ζ ιζ 

23 Σιλαιόν οζ γο ιζ 

Μαριάμα οη Ζ ιζ ς 

Θονμνα ο& ιζ δ • 

§. 38. Ονόδονα π ιζ γ 

Μαριμάϋα πε ς ^ζ γο 

30 Σαβη ογ γο ιζ ζ ΑΚΑΒΙΑ ΡΕΙ^ΙΧ. 107 

Μεναμβις βασίλειον 08 £-δ ις -^ 

Θαββα τΐη γ' ις -Ιί-' 

Σαββα•0•α μητροηολίς ττζ ις -ϋ^' 

§. 39. Σαδασαρα ηα -ίίδ ις γο 

Γορδα πβ ^ ΐζ 5 

Θαβανη πε γο ΐ-ζ γ 

Μείβα οδ γ' Γε ^ • 

§, 40. Στνγος νδατος τΐηγη οη ιε 

Αράγα οϋ• ς ιε δ' 

Σαρονον ττ γο' ιε δ'• ίο 

§. 41. Μαίφα μητρόηολις ττχ δ' ιε 

Σαράγια . οε -Ζ ιδ £. 

Σάηφαρα μητρόηολις οη ιδ ^ 

Αρη βασίλειον η ^ ί^ 

"Ραίδα ττχ γ ιδ ς ΐδ 

Βαρνονν {η Βαινονν) ηδ -Ιί ιδ δ 

Θονρίς οε δ' ιγ 

Λαχερη οζ -Ιί ^Τ Υ 

Υαιλα 0τ9• ιγ -Ι^γ 

Μακααλα πα ιγ -ίίδ ίο 

Σαχλή ηβ γο '-γ γ ' 

§. 42. Σάβη βασίλειον οζ^ ιβ γο 

Αηονα , . . . ^ οζ γο ιβ -^ 

Σόχχορ οη £■ ιβ γο 

Βάνα 7ΐ γ ιβ γο 25 

Αέλα ηβ ίβ γο 

Κώα η/ ^ ϊβ -ε. 

§. 43. Νησοί δε ηαράκεινται τι} χωρά 
κατά μεν τον Αραβικον αολπον 

Αίνου ξε -εδ αζ γ' 3ο 10 108 Ι.ΙΒ. Λα. Ο ΑΡ. Τ. ('ρ. βι.βά Β, 

Τιμαγίνονς ξς ζε -ί^δ 

Ζνγαινα . ζς δ' κδ γ' 

^άαιμόνων ξς -ίί-δ ν.γ δ' 

Πολυβίου ξζ γο ν.α γο 

"ΐεράκων ξι9• -^ ί&• 

§. 44. Σωκράτους ο ις γο' 

Καρδαμίνη οα ίβ" 

Αρη οοί 18 γ 

Κατ ακεκαυ μένη . ο -2 ιδ ^ 

Μαλιαχου δυο οα γο ίδ 

^Αδάνου δυο οβ -^ ιβ Ζ. 

§. 45. ^Εν δε τ?} ^Ερυ&ρα '&αλάσσί] 
Αγαθοκλέους δυο, ών το με- 
ταξύ ίτΐέχει μοίρας ηα γ ι 

ΐδ Κοκκοναγου ς, ών το μεταξύ 

έπεχει μοίρας ιτγ 3• 

Αιοσκορίδους ηόλις ττς γο ■θ' -2 

το δυτικον της νήσου τιέρας . ,τιε ιβ -ί^ 

" Τρητη πς -Ζ ιβ 

20 §. 46. (*) Καϊ τΐαρά τον Σαχαλίτην κόλπον 
Ζηνοβίου ετττα νησία, ών το 

μεταξύ έττέχει μοίρας . . . .9α ις £. 

Οργανα 9β ι& 

Σαραττιαδος, εν ]] Ιερον . . . .9δ ι £>' 

25 §. 47. εν δε τω Περσικω κόληω 

Αττφανανησος,τμις επέχει μοίρ.ηα γ κη γο 

Ιχαρα ηβ κε 

Θαρρώ ιτε δ' χδ Ζδ 

τύλος 9 κδ γο' 

30 Αραδος 9α γο χο γο . ΟΑΚΜΑΝΙΑ. 109 

Κεφ. η. 
Καρμανίας -& έ α ι ς. 

§. 1. '^Η Καρμανία ηεριορίζετοιι αηο μεν αρν.των 
τ[] έκτε^ειμέν]] μεσημβρινΐ} ηλενρα ττις Ερι^μον Καρ- 5 
μανίας, 

§. 2. απο δε ανατολών Γεδρωσία ηαρα Περσι- 
κά ορη γ.ατα την δι αντων ίηιζενγννμύνψ μεσημβρι- 
νψ γραμμψ, αηο τον ηρος τ?/ Ερημοι τΐέρατος μέχρι 
τον Ινδί'/.ου πελαγονς κατά '&έσιν ίο 

εττέχονσαν μοίρας ρδ κ* 

§. 3. ατΐο δε δνσεως τω μέρει της τε Περσίδος τω 
απο τον τΐρος ττ} Ερημοι Καρμανία τΐέρατος μέχρι 
των τον Βαγραδα ηοταμον εκβολών και τω εντεν&εν 
τον Περσικον κοληον μέρει καλονμένο) καΐ αντω ΐ5 
Καρμανικω κοληοι κατά ττεριγραφην τοιαντην 
§. 4. Ααρα ηοταμον εκβολαί . . . .9ε ^ κη γο' 
Κά&ραηος ηοταμον Ικβολαί 9ε Ζ κζ γο' 
Κορίον ηοταμον εκβολαί . . .9ς κς 

Αχινδανα ηοταμον έκβολαί . .9ς γο κς ς 2ο 
Λνδανιος ηοταμον εκβολαί . .9ς κε 

Σαγανον τΐοταμον εκβολαί . .9ε γο κδ ■^' 

§. 5. Αρμονζα ηόλις 9δ -^ ν,γ Ζ 

Αρμοζον άκρον 9δ κχ γο 

Καρηέλας άκρα 9δ κβ ■^• 25 

§. 6• αηο δε μεσημβρίας μέρει τον Ινδικον ττε- 
λαγονς τω μέχρι τον είρημένον ηέρατος, ον η ηερι- 
γραφη έχει όντως • 110 1. 1 Β. VI. Ο Α Ρ. 8. ('ρ.ΐ82.6Λ.Β.) 

§. 7. Μετά την Καρπέλαν ακραν εν τω ΣΤαράγοντι 
κολττω, 

Καν&ατις πολις Ος κβ Μ,γ 

ΑγρΙς ηολυς ^ζ γ κγ 

5 Κόμμανα 9ζ ς' ν.γ 

"Ρογανα 9ϊ\ ς' κβ •&γ 

Σαράλον ποταμού έκβολαί . .9η ς' αβ γ 

Μασίν ^Β- κβ ^ 

Σαμνδάκη 93- ς' κβ -^δ- 

10 §. 8. Σαμνδακονς τίοταμον έκβολαί ρ -ί κβ γ 

αι πηγαΐ τοΐ) ττοταμον ρδ ς κε 

Τείσα ττολις ρα ς κβ 

"Υδριάκον ττοταμον έκβολαί. .ρα^ κα γο 
(*) Βαγία (η Βασία) αν.ρα . . . .ρα κα 

15 Κνίζα λιμην ρα δ κ γο 

Αλαβαγειον άκρον ρα κ* 

§. 9 μέχρι τοντον καλείται Κόλπος Παράγων, 
είτα έφεξης, 

Αερανη Βίλλα ρα ^ κ ς 

αο Κωφαντα λιμην ρβ κ 

Ζωρομβα (η Ζο^ραμβον) πο- 
ταμού έκβολαί ζβ "^ '^ 

Βαδαρα ργ κ ς 

Μονσαρνα 9Τ ^ ^ ^ ' 

25 §. 10. μεϋ- α το εϊρημένον μέχρι τον Ινδικον πελα- 

γονς πέρας επέχει μοίρας ξ>5 κ. 

§. 11. Ορη δέ έστιν έν τί] χωρά μετά τα είρημένα 
τΓΟίξία τε την Ερημον καΐ την Γεδρωσίαν το,τε καλον- 
μενον Σεμιράμιδος καΐ Στρογγνλον απο τον σχημα- 
30 τος, ον το μέσον επέχει μοίρας. . . .96 £, κγ ΟΑΚΜΑΝΙΑ. 111 

και έτερα τίαραλληλα τοις ΙΤερσικοΊζ, αφ ών οΙ δντι- 
'/.ωτεροί τον Σκμνδακονς ρέονσι ττοταμοί, ών το με- 
ταξύ ετΐέχεί μοίρας ρϋ• τις. 

§. 12. Κατέχονσί δε τα μεν 
ηρος τΐ] Ερημοι Κα μηλοβοσκοί, δ 

καϊ οι καλούμενοι Σωξόται, 

νηο δε τοντονς είσΐν αττο '&α- 
λασσης εκτεταμεναι η τε Ρονδιανη, 

καΙ η Αγδηνϊτις, 

είτα Παραιηαφίτις, ίο 

νφ ην Αι ρ α ι, 

καΐ Χαραδραι ε&νη, 

είτα η Καβηδηνη, 

και 7] Καν^ωνικη, 

καϊ έτίί Ό-αλασστ} Πασαργαδαι ΐ5 

χαΐ Χελωνοφάγοι. 

§. 13. Πόλεις δε καΐ κωμαι μεσόγειοι λέγονται της 
Καρμανίας αϊδε' 

Πορτοσηανα 9ς κη γο' 

Καρμανα μητρόπολις ρ κ^ ίο 

Θάσηις » 9η κζ γο' 

Νηπιστα 9ζ -ίί- κς 

Χοδδα ρα ^ κε 

Ταρσίανα {η Ταρονανα) . . . .9ς κδ -ί^' 

§. 14. Αλεξάνδρεια 99• κ<8 25 

Σαβίς 9ζ ^ κδ 

Θροασκα 95• γο' κ/ γο' 

Ορα ζβ Τ ^Υ 7^' 

Κωφαντα ρβ δ' κ/. 

§. 15. ΙΝ'ησοι δε ηαράκεινται τΐ] Καρμανία 3ο 112 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 9. (»ρ ΐ83.«ά.Β.} 

έν μεν τω ΙΤερσικω κοληω, 

Σαγδανα, έν ;) Μίλτος 9ε »ζ -^δ 

Ονοροχ&α 96 γ' κβ •£' 

§. 16. έν δε τω Ινδιαζ) ηελαγει 

5 Παλλα η Πολλά ύη ι-θ" 

Καρμιννα ρβ ιη 

Λίβα νήσος ρ5 ίτ9•. Κεφ. ■&'. 

'^Τ ρ κ α V ί α ς ϋ• έ σ ί ς. 

10 Ι^Αοίας τΐίναξ ζ'. ] 

§. 1. Η Υρκοινία περιορίζεται ατίο μεν άρκτων 

μέρει της Υρκανίας '&αλάσσ7]ς τω αηο τον ττρος τ^ 
Μηδία ηέρατος μέχρι των εκβολών ΙΙξον τον ποτα- 
μού, αϊ έηέχονσιν μοίρας ρ μγ' 

15 §, 2. (*) έν ω τμηματι ν.είνται πόλεις αϊδε' 

Σαραμαννΐ] πόλις 9δ δ' μ -Ιί 

Μαξηρα ποταμον έκβολαί, . .9ζ γ μα -ϋ 

αι πηγαι τον ποταμον 9η ^ν Τ 

.Σ'ωκαϊ'(5α ποταμον έκβολαί . .9ζ γ μβ 
20 Ιίξον ποταμον έκβολαί , .... ρ μγ ιβ • 

§.3. αττο <5? δνσεως τω έκτε&ειμένοι μέρει της 
Μηδίαςεως τονΚορωνον ορονς, [έν φ μέρει της Μηδίας 

Σαραμαννη 9δ δ μ -^ •] 

§. 4. απο δε μεσημβρίας Παρ&ία ν.ατα την έκ- 

25 τε&ειμένην αντης δια τον Κορωνον πλενραν, απο δε 

ανατολών Μαργιανΐ] δια της έηιζενγννονσης τα ει- 

ρημένα πέρατα ορεινής. Μ ΑΚ ΟΙ ΑΝ Α. 113 

§. 5. Κατανέμονται (5έ τίτ^ς'^Υρ- 
κανίας τα μεν έπΙ Ό-αλασσί] ΆΙαξηραι 

ν.αΐ Αστ αβηνοί, 

καΐ νηο μεν τους Μαξ-ηρας Χρηνδοι, 

μεϋ• ους η Αρσϊτις 5 

ηρόςκείταί τω Κορώνω, 

νηο δε τονς Ασταβψους η Σίρακηνη. 

§. 6. Πόλεις δε μεσόγειοι Ιν ταντί] φέρονται 

Βαραγγη 93- μβ 

"Άδρα-ψα, ^τ] Ζ μα -ϋ- ίο 

Κασαπη 98• -ί^ μ -^ 

Αβαρβίνα 9ζ μ ς' 

Σορβα 971 Α^ "^ ' 

§. 7. Σινάκα ρ λΒ• γο 

Αμαρονσα 9^ λΒ- -^γιβ ΐ3 

Υρκανία μητροηολις 9η Ζγ μ 

Σάκη (?; ΣάΙη) 9δ 8 18 Ζ 

Ασμονρνα 9ζ Ζ 18 Ζ 

Μαίσοκα (η Μανσοκα) . . . .98 λ8 -Ζ' 

§. 8. καΐ νήσος κατ αντψ ηελαγία 2ο 

καλούμενη Τάλκα 98 μβ Κεφ. ι. 
Μ α ρ γ ι α V η ς Ό• έ σ ι ς. 

ΫΑϋίας ηίνα% ζ'.] 

§. 1. Η Μαργιανη ηεριορίζεται αηο μεν δνσεως 
Υρκανία κατά την έκτεϋειμένψ ηλενραν, αηο δε 
άρκτων μέρει Σκυ&ίας τω από των εκβολών τοχ> 
Ρϊοη. βΕοακ. Ιί. Η 114 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 10. ^ρ.1&^.^ά.Έ.) 

^Ιζον ηοταμου μέχζί τον τίρος ττ} Βακτριαντ} αντον 
τμήματος, ον η 'θ'έσίς έηέχει μοίρας ργ μδ 

ατίο δε μεσημβρίας Αρείας μέρει κατά τΐαραλληλον 
γραμμην ττρ' απο τον προς τγι Υρ:ιανία καΐ τ[] Παρ- 

5 '&ία ορίον δια των Σαρίφων ορών μέχρι τίέρατος, ον 

Ύ\ ■&έσις έηέχει μοίρας ρϋ• λΒ- 

απο ^δ ανατο?^ών Βακτριανί] κατά την έττιζενγνν- 
ονσαν τα είρημίνα πέρατα ορεινΊΐν, διαρρεί δε την 
χωράν ποταμός αξιόλογος ο Μάργος, ον αί μεν πη- 

10 γαΐ έπέχονσι μοίρας ρε λ^• 

η δε προς ^ον "ίΩ-ξον σνναψη μοίρας ρβ μγ £,. 

§. 2. ΚαΙ τιατέχονσιν αντης 

τα μεν προς τω ^ζω ποταμω /ί ερ^βίακαί 
οΐ χαΐ ^ ερζέβοι, 

15 τα ^ε νπο τοντονς Μασσαγεται, 

μεϋ- ου? Παρνοι 

καί /άααι, 

νφ ονς η τε Ερημος αντης 

(*) καί ανατολικωτεροι αντης Ταπονροι. 

20 §. 3. πόλεις δέ είσιν αντης αϊδε • 

Αριακα ργ μγ 

Σίνα (η Σηνα) ξβ -^ ^β Τ 

"Αρά&α ξΤ "^ !^β "^ 

Αργαδίνα ρα γ μα γο 

25 Ιασόνιον 97"^ μα ■^. 

§. 4. Συνάπτει δέ τω ποταμω τω Μαργω έτερος 
ποταμός ρέων απο των Σαρίφων 

ορέων, ον αΐ πηγαΐ ργ λϋ" 

'Ρηα ρβ μ -^γ ΒΑΟΤΚΙΑΝΑ. 115 Αντιόχεια Μαςγιανη* ρζ μ γ 

Γονζίανη ρί μ 

Νίσαια η Νίγαια ^6 δ λθ- ς . Κεφ. ια. 

Β α κ τ ρ ι α ί' η ς -& έ σ ι ς. 5 

γΆϋιαζ τΐίναζ ζ'.] 

§. 1. Η Βακτριανή περιορίζ^αι αηο μεν δνσεως 
^Ιαςγιανί] κατά τψ έκτεϋ^ειμένην ττλενραν, απο δε 
άρκτων καΐ ανατολών Σογδιανί] ηαρα το λοιττον 
τον αξου ποταμον μέροξ' απο δε μεσημβρίας τω ίο 
τε λοιηω μέρει της Αρείας τω αηο του ττρος ττ} Μαρ- 
γιανί] ηέρατος, ον η '&έσις επέχει 

μοίρας ρΌ• 7,Ό• 

ν.αΐ Παροπανισαδαις κατά την έντεν&εν προςεκβαλ- 
λομένην παραλληλον γραμμην δια της επιστροφής του ΐ5 
Παροπαν'ισον ορονς μέχρι των ΙΙξον 
πηγών, αϊ έπέχονσι μοίρας ρί& -Ιί• 1.^. 

§. 2. Αιαρρέονσι δε την Βακτριανην ποταμοί συμ- 
βάλλοντες τω .Ω.ξο} ποταμοί ο τε •Ω.χος ποταμός, ον 

αΐ πηγαϊ έπέχονσι μοίρας ρι 7.-& 2ο 

και ο Ααργαμανης, ον αί πηγαϊ 

έπέχονσι ρις <11 λς γ 

και ο Ζαρίασπις, ον αί πηγαΐ έπέ- 
χονσι μοίρας ριχ 7.& 

* 8ο1ιο1ϊοη 3.3 §. 4. Λυτή κύταί μίταξυ των όνο 25 
άρχων τοϋ Μάργον ποταμον. 

Η2 116 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 11. (»ρ.ΐ85.6α.Β.) 

χαΐ ο Αρταμις, ον αϊ 'ιΐηγαί εηέ- 

χονσί μοίρας ριΒ 7,& 

καΐ ο ^αργοιδος, ον αΐ ττηγαΐ έηέ- 

χονσι μοίρας ρις Ι.-θ- 

5 οντος μεν συμβάλλει τω ^2ξ^ύ κατά 

Ό-έσιν έηέχονσαν μοίρας ριζ Ζ μδ• 

§. 3. των δί- λοιηων ο μεν Αρταμις καΐ 6 Ζαρία- 
στΐΐς σνμμίξαντες ττροτερον αλληλοις 
κατά '&έσιν μοιρών ριγ μ γο' 

10 σνμβαλλονσιν εις τον 'ΐΐζον ν.ατα 

'&έσιν έηέχονσαν μοίρας ριβ £> μδ• 

§. 4. ο ^ε Ααργαμανης ν.σΧ ο >ίΙχος ν,αΧ αντοι 
ηροτερον σνμμίξαντες αλληλοις κα- 
τά '&έσιν έηέχονσαν μοίρας ρ-θ" μ ■£■ 

15 (*) σνμβαλλονσιν εις τον ΐΩ.ξον έηΐ 

μέρονς έηέχοντες μοίρας ρϋ• μδ • 

§. 5. τον δε Παροηανίσον τον ορονς '&έσις 

το δυτικον μέρος ρια -^ Ι-θ• 

καί [* το αϊ^ατολίκοϊ'] ρι& -ϋ, 1.&. 

20 §. 6. Κατέχονσι δε τΐ]ς Ι^ακτριανης τα μεν αρ- 
κτζκα κα£ ηρος τω ΙΙξω ηοταμοι Σ αλατέραι, 
κα\ Ζαριαστΐαι, 

τοντων δε απο μεσημβρίας νπο 
μεν τονς Σαλατέρας Χομαροι, 

25 νφ ονς κώμοι, 

είτα Ακινακαι, 

είτα Τάμβυζοι, 

ντίο δε Ίονς Ζαριάσηας Τόχαροί 

μέγα ε&νος, νφ ονς ΜαρνκαΊοι, 

30 κα* Σκόρδαι, ΒΑΟΤΚΙΑΝΑ. 117 

χαί ϋυαρνοι, 

καΐ ετί νηο τοντονς Σαβάδιοί, 

τίοΐ Ορείσιτοι, 

καΐ ΑμαρεΊς. 

§. 7. Πόλεις δε είσι της Βακτριανής τίρος μεν τω 

'ΐίξοι τίοταμω σΧδε' 
-■ Χαραχαρτα ρια^ 

Ζαρί(α)σηα η Χαρίσηα .... ρ•-ε 

Χοανα . ριζ 

Σονρογανα, ριζ -ί 

Φρατον ρι-θ- 

§. 8. ηρος δε ταϊς αλλαις τΐοταμίαις αϊδε 

Αλιχορδα ρζ 

Χομαρα ρς ^ 

Κονριάνδρα ρ& -Ιί. μβ ζ ΐ5 

Καναρίς ριη γ 

Αστακανα ρφ 

Εβονσμονανασσα η Τοσμον- 

ανασσα ρη ^ 

Μεναπία ριγ 

Ενκρατιδ'ια ριε 

§. 9. Βακτρα βασίλειον ρις 

Εστοβαρα ρ& ^ 

Μαρακανδα ριβ 

Μαρακοδρα ριε γ μδ 
-μδ 
~μ? 
μ 


Δ 


κ-θ- 


τ 


η 


ζ 


μγ 


ζ 


μβ 


ζ 


μγ 
μβ 


τ 


μα 


τ 


μα 


7 


μβ- 
μα 
με 


ϊ 


ι& 


δ' 


Ιϋ- 


Τ 20 118 Ι^ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 12. ^ρ.ΐ86.^ά.Έ.) Κεφ. ιβ". 

* Σο γ διάνων & έ σ ι ς• 
[^ΛαΙαζ πίνα% ζ'.] 

§. 1. ΟΙ ΣογδιανοΙ ττερίορίζονται αττο μεν δνσεως 

5 Σκν-Θ^ίας μέρει τω αττο τον ττρος τ?/ Βακτριανβ ααΐ ττ} 
Μαργιαν]] τμήματος τον Ώ,ξον δια των ΙΙξείων ορέων 
μέχρι τμήματος Ιαξάρτου ττοταμον, 

ος επέχει μοίρας ρι μϋ• 

αττο δε άρκτων ομοίως μέρει Σκνϋ-ίας ηαρα τω ίν- 

10 τεν&εν τον Ιαξαρτον ττοταμον τμηματι μέχρι του 
της επιστροφής αντον πέρατος, ον 

η &έσις επέχει μοίρας ρκ Ι^ν "^ 

αττο (5ε ανατολών Σακαις τταρα την έντεν&εν του 
Ιαξαρτον μέχρι των πηγών έπιστρο- 

15 φης, αϊτινες έπέχονσι μοίρας ρκε μγ 

και τ// αττο τοντων προςεκβαλλομέντ] γραμμΐ] μέχρι 
πέρατος, ον η '&έσις επέχει μοίρας ρκε λη -^ 

αττο 5ε ανατολών καϊ μεσημβρίας καίετι δνσε- 
ω ς ττ} τε Βακτριανί] πάρα το εκτε&ειμένον τον Ώ,ξον 

20 τμήμα, και τοις Ιδίως καλονμένοις Κανκασίοις ορεσι 
κατά την έπιζενγννονσαν γραμμην το τε είρημένον 
πέρας καΐ τας τον Ώ,ξον πηγας. 

§.2. ^ιατείνει δε όρη μεταξύ των δνο ποταμών 
καλονμενα Σογδια, ων τα. πέρατα . . ρια μζ 

25 καί ρκβ μς -^ 

§. 3. αφ ών ποταμοί διαρρέονσι σνμβαλλοντες έκεί- 
νοις πλείονς ανώννμοι, ων είςποιεϊ την "/Ιξειανψ λίμνψ, δ ο 6Β Ι ΑΝ Α. 119 

ης το μέσον έπεχει μοίρας ξ»ία ^ίε ' 

ααΐ άλλοι δβ. δνο <χπο της αντης ορεινής, αφ ης τιαΐ ο 
Ιΰΐξάρτης, φερόμενοι" γ.αλείταί δέκαΐη ορεινή Κωμή- 
δών • σνμβάλλονσι δε &ατεροι τω Ιαξαρτΐ] • ονομάζε- 
ται δε 6 μεν έτερος αυτών ^ημος, 5 
ον οίί μεν ηηγαΐ έπέχουσι μοίρας . . ρκδ μγ 
η δε προς τον Ιαξαρτην ηοταμον 

συναφ-η ρκχ μζ 

6 δέ ετΒρος ΒασκατΙς, ον αΐ μεν 

πηγαϊ ίηέχσυσι μοίρας ρκγ μγ ίο 

7] δέ ηρος τον Ιαξαρτην ηοταμον 

σνναφη ρκ<χ μζ ^. 

§. 4. Κατέχονσι δε της χωράς 
τα μεν ηρος τόϊς ΙΙξείοις ορεσι Πασκαι, 
τα δέ ηρος τω αρκτικω τμηματι ΐδ 

τον Ιαξάρτον Ιατιοι, 

και Ταχοροι, 

νφ ονς Ανγαλοί, 

είτα ηαρα τα Σογδια ορη Οξνδράγκαι, 

καΐ ^ ρνβακται, 2ο 

και Κανδαροι, 

νηο δέ τα ορη Μαρδνηνοί, 

καΐ ηαρα τον ΐΩ,ξον ϋξειανοί, 

και Χωρασμιοι, 

τα δέ τοντων ανατολικωτερα ^ ρεψιανοί 23 

αέν εηιζενγννοντες αμφότερους τους ηοταμονς, 
ετι δέ τούτων άνατολικωτεροι Αν ιάσεις 
μεν ηαρα τον Ιαξαρτην, 

Κιρραδαι 
δέ (η Κιρροδεεΐς) ηαρα τον 'ΐίξον, 30 120 1. 1 Β. VI. Ο ΑΡ. 13. ('ρ.ιδτ.εΛ.Β.) 

Χ(χΙ μεταξν τον τβ Κανκασον ορονς ααΐ τον Ιμαον η 
καλούμενη Ονανδαβανδα. 

§. 5. (*) Ορεινοί δε είσι τίολεις των Σογδιανων ηαρχ 
τον Ιαξαρτην αϊδβ' 

δ Κυρεσχατα ρκδ μγ γο 

ηαρα δε τον 'ΐίξον 

>Ω.ξείανα ριζ -^ Ι^δ γ 

Μαρονκα ρίζ δ μγ γο 

Χολβησίνα ρκα μγ ' 

10 §. 6. Μεταξν δε καΐ ανωτέρω των ποταμών 

Τρνβάκτρα ρφ δ' με Ζ 

Αλεξάνδρεια ΙΙξειανη ρι/ μδ γ 

Ινδικομορδανα ριε μδ γ 

Αρέψα μητροτΐολις (η Ρέψα) ρκ με 

15 Αλεξάνδρεια Εσχατη ρκβ μα. Κεφ. ίγ\ 

Σ α χ ώ V ϋ έ σ ί ς. 

ΐΆοίας τίΐναί ς'.] 

§. 1. Οί Σακαι περιορίζονται απο μεν δνσεως 

20 ΣογδιανοΊ,ς κατά την έκτεϋειμένην αντών ανατολικην 

ηλενράν, απο δε άρκτων Σκν&ία κατά παραλληλον 

γραμμην τί} απο τον Ιαξάρτον ποταμον έπιστροφτ] 

μέχρι πέρατος, ον η '&έσις επέχει 

μοίρας ρλ μ-θ" 

25 «ττό 5έ ανατολών ομοίως Σκν&ία πάρα τας έντευ- 
■&εν έκβαλλομένας γραμμας, διά τε τον εφεξής ορονς, 
ο καλείται Ασκατάγκας μέχρι τον κατά το Ιμαον δΑΟΑΕ. 421 

ορός ορμητηρίον των εις την Σηραν 

έμττορενομένωι^, ο επέχει μοίρας . . . ρμ μγ 

και δια τον ηρος άρκτους ανιόντος Ιμαον ορούς μέχρι 

ηέρατος, ο επέχει μοίρας ρμγ λε" 

απο δε μεσ7]μβρίας αντω τω Ιμάο) ορει κατά τψ 5 
επιζενγννονσαν τα εκκείμενα πέρατα γραμμην. 

§. 2. Ύΐ των Σάκων χώρα Νομάδων έστί' πόλεις 
δε ουκ εχονσι, δρνμονς δε και σπήλαια οικονσιν. 
Εστί δ εν τοις Σάκαις ή τε είρημένη των Κωμηδών 
ορεινή, ης η μεν ανάβασις απο των ίο 

Σογδιανών επέχει μοίρας ρκε μγ 

τα δε προς ττ/ φαράγγι των Κωμη- 
δών μοίρας ρλ 1& 

καΐ ο καλούμενος Αί&ινος Πνργος 

επέχει μοίρας ρλε μγ. ΐ5' 

§. 3. Καλούνται δε αυτών οί 
μεν πάρα τον Ιαξαρτην Καραται, 

και Κομαροι, 

οΐ δε υπέρ την ορεινην πασαν Κωμηδ αι, 
οί δε πάρα τον Ασκαταγκαν Μασσαγέται, 2ο 

οί δε μεταξύ Γρυναϊοι ΣκυΌαι, 

καΐ Τοόρναι, 

νψ ονς πάρα το Ιμαον Όρος Βνλται. 122 Ι.ΙΒ. VI. Ο Α Ρ. 14. (•ρ.ΐ88.6ΐΐ.Β ) Κεφ. ι5^. 

(*)Σκυ'Θ'ίαζ της εντός^Ιμάον ορούς ϋέσις. 

ΫΛαίας πίναζ ζ^'.] 

§. 1. Η εντός Ιμάον ορούς Σκν&ία τΐεριορίζεταί 

δ ατΐο μεν δνσεως Σαρματία τι} έν ίΑσία κατά την εχ- 
τεβ-ειμένην τιλενραν, α,πο δε άρκτων αγνώστω γτ}, 
αηο δε ανατολών τω τίρος τας άρκτους ανιόντι 
Ιμαω ορει κατά μεσημβρινην ηως γραμμψ την αηο 
τον ειρημ&νον ορμητηρίου μέχρι της 

10 άγνωστου γης ρμ ξ/ 

αηο δε μεσημβρίας καΐ ετι ανατολών Σακαις μεν 
καΐ Σογδίανοϊς και Μαργίανί} κατά τας εκτε&ειμένας 
αυτών γραμμας μέχρι των του ΙΙξον ηοταμου εΙς την 
Υρκανίαν '&αλασσαν εκβολών, ετι δε τω έντεν&εν 

15 μέχρι του Ρα ηοταμου μέρει της Υρκανίας -θ-αλασ- 
σης κατά ηεριγραφην τοιαυτην. 

§. 2. ^Η δ έηιστροφη τον Ρα τεοταμον, εν ^ το 
οριον της τε ^αξ)|αατ/ας καΐ της 
Σκνϋ^ίας ηε νδ 

20 μετά τας του Ρα ηοταμου έκβολας, 

αϊ έηέχουσι μοίρας ττζ ■& μη £^γ 

Ρυμμου ηοταμου έκβολαί 9α μη -^δ 

Αοίίκος ηοταμου έκβολαί 9^ μη .Ιίδ 

Ιαξαρτου ηοταμου έκβολαί Οζ μη 

25 Ιαστου ηοταμου έκβολαί () μζ Ζ 

Πολυτίμητου ηοταμου έκβολαί ' -ρ/ με -^ 80ΥΤΗΙΑ ΙΝΤΚΑ ΙΜΑυΜ. 125 

ί4σ7ΐαβωτα τΐόλις ρβ μδ 

ϋΐεϋ'^ ην αΐ τον <Ω.ξον ποταμού έκβολαί. 

§, 3. "Ορη δέ ονομάζεται της έντος Ιμαον ορονς 
ΣκνΌΊας τα τε άνατολικώτερα των Υπερβορείων 
χαΐ τα καλούμενα Αλάνα, ών τα δ 

πέρατα επέχει μοίρας ρ8 ν-Θ" 

καΐ . ^ ριη νϋ- £.• 

§. 4. καΐ τα Ρυμμικα, ών τα πέ- 
ρατα επέχει μοίρας 9 νδ 

καΐ .^...' 5θ• νζ £^^ 10 

αφ' ών ρέονσιν ο τε Ρνμμος καΐ άλλοι τινές εις τον Ρα 
ποταμον έκβάλλοντες, συμβάλλοντες τω ^α'ίκι ποτα- 

§. 5. κη)> το Νοροσσον ορός, ου 

τα πέρατα επέχει μοίρας 9ζ νγ -Ιί ΐ5 

καί ρζ νβ -Ιί» 

άπο δε τοντον ρεΊ ο τε ^α'ϊξ και άλλοι τινές συμβάλ- 
λοντες τω Ιαξαρττ] ποταμω ' 

§. 6. χαϊ τα καλούμενα Ασπίσια 
ορη, ών τα ττδξίατα επέχει μοίρας . . ρια ν8 ■&. το 

καΐ ριζ νβ ■&■ 

και απο τούτων δέ τίνες ρέουσιν εις τον Ιαξαρτην 
ποταμόν 

§. 7. καί τα καλούμενα ορη Τα- 
πουρα, ών τα πέρατα επέχει μοίρας ρκ νς '25 

καΐ ρκβ μ-Ο" 

αφ ών πάλιν εις τον Ιαξαρτην ρέονσί τίνες ποταμοί^ 

§. 8. προς δέ τούτοις εν βά&ει της ποτάμιας τα τβ 
Σνηβαορη,ών τα πέρατα επέχει μοί- 
ρας ρκα νη 30 124 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 14. ('ρ. 189.6.1. Β) 

καΐ .^.ρλβ ξβ 

χηΐ τα καλούμενα Αναρεα οςη, ων 

τα ττέρατα εηέχει μοίρας ρλ νζ 

καΐ ρλζ ν 

5 μεϋ" α εστίν η ττρος τας άρκτους ανατεταμένη τοΰ 
Ιμαον ίττιστροφη. 

§. 9. (*) Κατανέμονται δε ταύτης της Σκν&ίας τψ 
μεν ττρος άρκτους πάσαν εγγύς της 
αγνώστου οΐ κοινώς καλούμενοι ΑλανοΙ Σκυϋ-αι, 

10 καϊ οι Σουοβηνοί, 

κα\ Αλανορσοί, 

την δε υηο τούτοις Σ α ιτ ι αν οι, 

καϊ ΜασσαΊοί, 

και Συηβοι, 

α καΐ τιάρα το Ιμαον το έκτος Τεκτόσακες, 
ετι δε τΐαρα μεν τας ανατολικω- 
τέρας του Ρα τΐοταμου πηγας Ροβοσκοι, 
νφ ους Ασμανοί, 

§.10. είτα Πανίαρδοι, 

20 νφ ους ηδη ττρος τω ποταμω ή τε Κ αν ο δίψα ς 
χωρά, καΐ υττ αυτήν Κοραξοι, 

είτα υ ργασ ο ι, 

μεϋ- ους μέχρι της χ)• αλασ σης Ερΰμμοι, 
ών τίρος ανατολάς Ασιώται, 

25 είτα Αορσοι, 

μεϋ^ ους Ιαξάρται 

μέγα εϋ^νος τιάρα τον δμωνυμον ποταμον μέχρι της 
ηρ'ος τοΙς Τατιουροις ορεσιν επιστροφής, τταλιν δ& 
υπο μεν τους Σαιτιανους Μολογηνοί, 

30 υφ ους μέχρι των Ρυμμικών ορών Σ αμνΊ,ταΐ' 80ΥΤΗΙΑ ΙΝΤΚΑ ΙΜΑΗΜ. 125 

§. 11. νηο δε τους Μασσαίονξ 
καί τα Αλάνα ο§η Ζαραται, 

ααΐ Σασονες, 

και ανατολικωτεροι μεν των Ρνμ- 

μικών ορών Τνβιαχαι, 5 

με& ους νηο τονς Ζαρατας Ταβί'ηνοί, 

ν.αι Ιασται, 

χαΐ ΜαχαίτηγοΙ 

ηαρα το Νοροσσον το ορός, 

νφ ονς ΝοροσβεΧς, ίο 

•/.α\ Τ^ ορο σ σοί, 

χαΐ νηο τούτους οΐ Καχαγαι Σκυ- 

'&αί 
ηαρα τονς Ιαξαρτας. 

§. 12. ΕίσΙ δ& καΐ των Ασηι- ΐ5 

σίων ορών δυσμικωτεροι μεν οίΑσηίσίοι Σκν- 

'&αι, 
ανατολικωτεροι δε οϊΓαλακτοφαγοι 

Σκν^αυ, 
ομοίως δε καΐ των μεν Ταηονρων ορών ααΐ των Συη- ίο 
βων Σκν'&ων ανατολικωτεροι κα- 
τανέμονται Ταηονρεοΐ' 

§. 13. των δε Αναοέων ορών καΐ τον Ασκαταγκα 
ορονς υηερκεινται οΐ ομώνυμοι Σκνϋ^αι, 

Αναρεοι 25 

μεν νηο τονς Αλανορσονς, 

Ασκαταγκαι 
δε ανατολικωτεροι των Ταηονρέων καΐ μέχρι τον 
Ιμαου ορονς ' §. 14. τα δε μεταξύ των Ταηονρων ορών 
χαϊ του ηρος τοις έκβολαϊς κλίματος τον Ιαξαρτον 3ο 126 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 15. (»ρ.ΐ9ο.6<ΐ.Β.) 

χαΐ της μεταξύ των δυο ττοταμων 
παραλίας κατέχονσιν Αριακαί 

μεν τιάρα τον Ιαξάρτψ, 

νηο τοντονς δε Τίαμασται, 

5 είτα Σαγαραντίαι, 

κα\ ηαρα τον 'ΐίξον τΐοταμον 'Ρίβίοι, 
έν οίς ηολις 

^αναβΰί ρ5 μΒ. 

Κεφ. ιε' . 
10 ^)Σκν'&ίας της έκτος Ιαάου ορονς'&έσις. 

[Άϋίας ττίναξ η'.'Ι 

§. 1. Η έκτος Ιμαον ορονς Σκνθ-ία τίεριορίζεται 

αηο μεν δύσεως τ/; έντος Σκν&ία καΐ Σάκαις τταρ 

ολην την ηρος αρκτονς έκτροηην των ορών, άπο δε 

ΐδ άρκτων τι} αγνώστω γ^, απο δε ανατολών Σηρικί] 

κατ ευ&είαν γραμμην, ης τα ηέ- 

ρατα ίηεγει μοίρας ρν ξ/ 

καΐ ζ>^ λε 

απο δε μεσημβρίας μέρει της έκτος Γαγγου ποτα- 
μό μου Ινδικής κατά την έπιζενγννονσαν τα έκτε&εψένα 
τίέρατα κατά τταραλλιβον γραμμην. 

§. 2. Κείται δε έν τούτος τω τμηματι το τε των 
Ανξακίων ορών δυτικον μέρος, ον 

ττέρατα επέχει μοίρας ρμΒ" μΒ• 

25 ϋοΐ ρξε νδ 

καΐ το των καλουμένων Κασίων δυ- 
τικον, ου το πέρας επέχει μοίρας . . . ρνβ μα 
καΐ ρξβ μο 10 δΕΕΙΟΑ. 127 

χαΐ το των Ημωδων ομοίως δυτικον, 

ον το πέρας επέχει μοίρας ρν/ λς 

καΐ ξ)ξ6 λς• 

και προς τοις Ανξακίοις πηγή τον 

Οίχαρδον ποταμον επέχουσα μοίρας ρνγ να. 

§. 3. Κατέχονσι δε ταύτης της 
Σκν &ία ς τα μεν αρκτικά Αβιοι Σκν&αι, 

τα δε νπο τοντονς Ιπποψαγοι Σκν- 

'&αι, 
με^ ους η ΑνξακΤτις 

έκτέταται χωρά, και νπο ταντην ετι πάρα το εϊρημέ^ 
νον ορμητηριον η Κασία χωρά, 

νφ ην Χαται Σκν&αι, 

είτα η Αχ α σ « χωρά, 

καΐ νπ αντήν πάρα τα Ημο)δα, ΐ5 

ορη ΧαραυναΊοιΣκν- 

'&αι. 
§, 4. Πόλεις δέ είσιν εν τοντο) τω τμηματι αϊδβ' • 

Ανξακία ρμδ μΌ" <Υθ' 

Ισσηδων Σκνϋ-ικη ρν (^ν -^ ^® 

Χανρανα ρν λζ δ 

ΣοΊ,τα .... ρμε λε γ . 

/ 

Κεφ. ις' . 

Σ η ρ ί ν. ή ς ϋ• έ ο ι ς. 

\^Λοια(; πίναξ ί/'.] 25 

§. 1. Η Σηρική περιορίζεται απο μεν δνσεως ττ] 
έκτος Ιμαον ορονς Σκνϋία κατά ττ/ϊ' έκτε-&ειμένην 
γραμμην, απο δέ άρκτων αγνώστω γτ} ηαρα τον 128 Ι.ΙΒ. VI. ΟΑΡ. 16. (-ρ.ΐ9ΐ.«οΐ.Β.) 

αντον τω δια Θονλης τταραλληλον, ομοίως δε καΐ 
(χηο ανατολών άγνωστοι γΐ] κατά μεσημβρινην 
γραμμην, ης τα ηέρατα έηέχει μοί- 

ρ(χς ρ^ ξχ 

5 ααΐ ρττ λε 

αηο δε μεσημβρίας τω τε λοίττω μέρει της έκτος 
Γαγγον Ινδιγ.ης δια της αυτής παράλληλου γραμμής 
μέχρι πέρατος, ον η '&έσις επέχει 
μοίρας ροχ λε 

10 (*) ααΐ ετι Σίναις δια της προςεκβαλλομένης γραμμής 
^έχρι του έκτεϋ^ειμένου προς τ?/ άγνωστοι γί] πέρατος. 
§. 2. Ορη δε διέζωκε την Σηρικην τα τε καλούμενα 
Αννίβα, ων τα πέρατα επέχει μοί- 
ρας ρνγ ξ 

15 καί ροα νς 

καΐ των Αυξακίων το ανατολικον 

μέρος, ου το πέρας επέχει μοίρας . . ρξβ νδ 

χαΐ τα καλούμενα Ασμίραια ορη, ων 

τα ττε'ξίατα επέχει μοίρας ρξζ μζ Ζ• 

20 %αί ροδ μζ ^ 

ααΐ των Κασίων το ανατολικον μέ- 
ρος, ου το πέρας επέχει μοίρας . . . ρξβ μδ 

καΐ ροοί μ 

και το Θάγουρον ορός, ου το μέσον 

25 επέχει μοίρας ρο μγ 

ετι δε καϊ των "ΐΊμωδών και Σηρικών καλουμένων το 
ανατολικον μέρος, ου το πέρας επέ- 
χει μοίρας ρζε λς 

κα\ το καλουμενον Οττοροκορρας, 

30 ου τα ηέρατα επέχει μοίρας ρ^Β- λς δΕΚΙΟΑ. 129 

χαι ρος λθ: 

§. 3. ^ίαρρΐονσί δε δνο μάλιστα ηοταμοί το πολν 
της Σηρικής, ο τε Οΐχάρδης, ον η μεν ηρος τοίϊς Αν- 
ξακίοις ττηγη εκ,τέϋ^ειται, η δε ηρος τοΙς Ασμιραίοις 

ορεσιν έττέχει μοίρας ροδ μζ -^ 5 

ΎΙ δε ως έτη τα Κασια ορη εκτροηη ρξ μ& •& 

71 δε εν τούτοις ττηγη ρξα μδ δ 

χαΐ ο καλούμενος Βαντισος ττοταμος, ον ααΐ αντον η 
μεν ηρος τοις Κασίοις ορεσι ηηγη 

έηέχει μοίρας ρξ μγ ίο 

7] δε ηρος τω Οττοροκορδα μοίρας ρος λ-θ* 

η δε ηρος τα Ημωδα έκτροηη .... ρξη Ι-θ• 

η δε εν τούτοις ηηγη ρξ Ι.ζ. 

§. 4. Τα μεν ονν αρκτικωτατα 
της Σηρικής κατανέμονται ίϋ^νη αν&ρωηο - ΐ5 

φάγων, 
νφ ονς Αννιβοί &&νος 

νπέρκεινται των ομίοννμων ορών, 
μεταξύ δέ τούτων καΐ των Ανξα- 

κίων Σίζνγες εΌ^νος, 20 

νφ ονς ^αμναι, 

είτα 

μέχρι τον Οίχαρδον ηοταμον, ΙΙιάλαί{ηΙΤιάδδαή 
καΐ νη αντον οματννμοι Οΐχάρδαι. 

§. 5. Πάλιν δέ ανατολικώτεροι 25 

μεν των Αννίβων ΓαριναΤ,οι 

καΐ "Ραβανναι η 'Ραβ- 

βαναΐοι, 
νηο Οε τοντονς η Ασμιραια χωρά 

νηέρ τα ομωννμα ορη, 30 

ΡτοΓ,. Οεοεκ. II. Ι 15 20 130 1. 1 Β. VI. ΟΛΡ. 16. (»ρ.192.εΛ.Β.) 

νηο δε ταντα μέχφ των Καισίων Ισσηδονες 

μέγα ε&νος, 

ν.αΐ ανατολικωτεροί αυτών Θρό ανοί, 

είτα νπο μεν τούτους οί Ιϋ^άγουροι, 

αττο ανατολών του ομίοννμον 

ορούς, υπο τους Ισσηδόνας Ασττακαραι, 

και ετί υπο τούτους Βατ α ι, 

καΐ μεσημβρίνωτατοι πάρα τα 

Ημωδα καΐ Σηρικά ορη Οττοροκόρραι. 

§. 6. Πόλεις δε ονομάζονται της Σηρικής αϊδε' 

^αμνα ρνς να γ 

Πίαλα (η Πιάδδα) ρ| μΌ• γο 

Λσμιραία ρο μη 

Θροάνα ροδ γο μζ γο ' 

§. 7. Ισσηδων Σηρική ρζ^ με 

Ασηακαρα {η Λστιακαία) . . . ρξβ -^ μα γο 

(*) ^ρωσαχη (η^Ροσάκλα) ρξζ γο μβ -Ιί 

Παλιάνα ρζβ -^ μα 

Αβραγάνα ρξγ ^ Ι.-θ' -^ " 

§. 8. Θογαρα ροα γ Τ.-θ' γο 

^αξατα ξ)θ5 λ& •& 

Οροσάνα ρξβ 7^ζ -^ 

Οττοροκόρρα ρξε λζ δ 

Σολάνα ρξό- Κ -Ι^ 

Σ)ΐρα μητρόπολις ροξ λι^ -^φ- Α Ε Ι Α. 131 Κεφ. ίζ. 

^Α ρ ε ί α ς '& έ ο ι ς, 

§. 1. Η Αρεία ττερίορίζεται αηο μεν άρκτων 
Μαργιανί] καΐ μέρει Βακτριανής πάρα τας εκτε&ειμέ- 3 
νας αυτών μεσημβρινας πλενρας, αττο δε δύσεως 
Παρ&ΐα καΐ τ[] Ερημο) Καρμανία κατά τας διωρι- 
σμένας αυτών ανατολικας γραμμας, απο δε μεσημ- 
βρίας Αραγγιαν]] κατά γραμμην, ήτις αρξαμένη αηο 
του ειρημένον ττρος τί} Καρμανία πέρατος και κυρτω- ίο 
'&είσα προς άρκτους επιστρέφει δια του Βαγώου ορούς 
προς ανατολάς μέχρι πεοατος, ου η 

'&έσις επέχει μοίρας ρια 7.δ 

η δε της κυρτότητος του όρους ■θ'έσις 

επέχει μοίρας ρε . Ι.β ΐ5 

απο δε ανατολών Παροπανισαδαις κατά την έπι- 
ζευγνυονσαν τα εκτεθειμένα ττερατα δια τών δυτικών 
μέρων του Παροπανίσου, '&έσις κα- 
τά τρία σημεία νότιον ρια λς 

βορειον ρια ^ 7.& 20 

καΐ το ανατολικωτατον ριΒ' -^ !-&. 

§. 2. Αιαρρεϊ δε την χωράν αξιόλογος ποταμός 
καλούμενος Αρείας, ου αί μεν εν τω Παροπανίσω πΐ]- 

γα\ έπέχουσι μοίρας ρια, 7.η δ' 

αΐ δε προς τοϊς Σαρίψοις μοίρας . . ριη λγ γ 23 

το ^έ κατά την υπ αυτούς γενομένην λίμνψ μέρος, η 
και αυτή καλείται Αρεία, επέχει δε 

Ι 2 132 Ι.ΙΒ. VI. Ο ΑΡ. 1Τ. (•ρ.ΐ92 εά.Β.) 

μοίρας ρη γο λς. 

§.3. ΚατέχονσίδέτηςΑρΕίας 
τα μεν αρατιν.α μέρη Ν ισαΤ,οι, 

καί Λστανηνοι η Λ~ 

5 σταβψοί, 

τα δε τταρα τιρ^ ΠαρϋΊαν ίΐαΐ 
την Ερημον Καρμανίαν ΜασδωρανοΙ η 

Μαζωρανοί, 
τα δε ηαρα τψ ^ραγγιανψ Κασειρώταί, 

10 τα ίέ πάρα τους Παροηανισαδας Πάραντοι 
νφ ους ϋραρεις, 

τα δε μεταξν ^ ραχαμαι, 

νφ ονς Αίτνμανδροι, 

είτα Βοργοί, 

15 νφ ονξ η Σκορτΐΐοφορος 

χώρα. 
§. 4. Πόλεις δε είσιν εν ττ} Αρεία κα* ν,ώμαι αϊδε ' 

Αίστα 9β "^ λη δ 

Ναβαρις ρε γο λη γ 

20 Τανα ρ5• λη -^δ 

Ανγαρα ρ8 λη 

Βίταξα 97 Υ^ ^^ν 

2,αρμαγανα 9^ Τ Λ?] ς" 

Σιφάρη ρζ δ λη δ 

25 Ρανγαρα ρΒ- -^ λη ς ' 

§. 5. (*) Ζαμονχανα ρβ λζ 

"Αμβρωδάξ 9/ -^ λζ -11- 

Βογαδία ρδ δι λ~ γο 

Οναρηνα ρε •ίί λζ 

30 Γοδάνα ρι -ί^ λζ Ζ \ ΡΑΚ0ΡΑΝΙ8ΑΒΑΕ. 133 

Φορανα ρι 

Χατρίσχη ρ/ 

Χανρίνα ρ^ 

§. 6. Ορ•&ίανα ρε δ 

Τανκίανοί ρς ζ 

Αστανδα ρζ γο 

Αρτικανδνα ρϋ• γ 

Αλεξάνδρεια εν Αρείοις ρι 

Έαβαρσανα η Καβαρσανα • - ρ/ γ 

Καηοντανα ^5 ■& 

§. 7. Αρεία ηολις ρε 

Κασκη ρξ γ 

Σωτειρα ρη γο 

Ορτικάνη ρΒ- γ 

Νίσιβίς ρια λε γ ΐ5 

Παρακανακη ρε £ 

Σαριγα ρς γο 

§. 8. Ααρκαμα ρια 

Κοτάκη ρζ Ζ 

Τριβαζίνα ρς 

Αστασανα ρε 

Ζιμνρα ρβ ■& Κεφ. ιη. 

Παροπανισαδώρ ϋ' έσ ις* 

ΐΆοίας πίναξ θ-'.] 

§. 1. Οί Παροηανισάδαι ηεριορίζονται αττο μεν 
δνσεως Αρεία ηαρα την είρημέντιν ττλενραν, αττο δε λξ 
λς 


ϊ 


λ^ 


Τ' 


λς 


τ 


λς 
λς 
λς 


ι 

ς 


λ~ς 
λ~ε 


Τ 


λε 


Ζ' 


λε 
λε 


γ 


λε 


ζ 


λε 


ζ 


λ~ε 


ψ 

ϊ 


λδ 


^ . 


λδ 


γο' 


λδ 


ϊ 


λγ 


γο 


λγ 
λγ 
λγ 


δ'. 20 134 Ι.ΙΒ. VI. ε ΑΡ. 18. (»ρ.ΐ94.6ά.Β.) 

άρκτων τω ίκτεϋ-ειμένω μίρει της Βακτριανής, αΐϊο 
δε ανατολών Ινδικής μέρει τι} αηο των ηηγων του 
αξον ηοταμον δια των Καυκάσιων ορών έκβαλλομένΐ] 
μεσημβριντ] γραμμτ] μέχρι πέρατος, 

5 ου η &έσις επέχει μοίρας ριΒ• Ζ λΒ" 

αηο δε μεσημβρίας Αραχωσία κατά. την έπιζεν^νυ- 
ουσαν τα εκτεΌ-ειμένα ττερατα γραμμην δια των Παρ- 
συητων ορών. 

§. 2. Εμβαλλουσι δε εις την χωράν ποταμοί ο τε 

10 /άαργαμανης ο έπΙ της Βακτριανής, ου η '&έσις των 

πηγών εΐ'ρηται, καΐ ο προς τω Κωα συμβάλλων, ου αΐ 

πηγαΐ έπέχουσι μοίρας ριε λδ Ζ. 

§. 3. Κατέχουσι δε της χωράς 
τα μεν αρκτικά Βωλίται, 

15 τα δε δυσμικα Αριστόφυλοι, 

καΐ υπ αυτούς Πάρσιοι, 

τα δε μεσημβρινά Παρσυηται, 

τα δε ανατολικά Λμβαΰται. 

§. 4. πόλεις δέ είσιν εν τοΊς Παροπανισάδαις καΙ 
20 κώμαι αϊδε' 

Παρσιανα ριη Ζ λη -Ιίδ 

Βαρζαυρα ριδ λζ Ζ 

Αρτοάρτα ρις Ζ λζ Ζ 

Βαβορανα ριη λζ ς 

2ό Κάτισα ριη γο' ϊ^ Ζ 

ΝΊφάνδα ριθ• λζ 

/ίράστοκα ρις λς ^ 

Ταζακα η Γαυζακα ριη Ζ λς δ ' 

§. 5. (*) Ναυλιβίς ριζ λε Ζ 

30 Παρσία ριχ Ίϋ. λε ΒΚΑΝΟΙΑΝΑ. 135 

Αοχαρνα ριτ} λδ 

Ααροακανα ριη ^ λδ γ 

Κάρονρα η και Ορτοστΐανα . . ριη λε 

Ταρβακανα ριδ γ λχ γο 

Βαγαρδα ρις γο λχ γο 

Αργονδοί ριη Ζδ λγ Ζ. Κεφ. ι&'. 

/Ιρα/γιανης ϋ• έ α ι ζ. 
\^ΑοΊας τζίναξ θ-'.] 

§. 1. "η Αραγγιανη τνεριορίζεται απο μεν δνσεως ίο 
και άρκτων Αρεία κατά την έκτε&ειμένην δια του 
Βαγωον ορονς γραμμψ, ατΐο δε ανατολών Αραχω- 
σία κατά μεσημβρινψ την απο τοΐι ττρος τοΊ,ς Αρείοις 
καν Παροηανισάδαις πέρατος έκβαλλομίνψ μεσημ- 
βρινψ γραμμψ μέχρι πέρατος, ου η ΐ5 

'&έσις επέχει μοίρας ρια £■ κη 

απο δε μεσημβρίας μέρει Γεδρωσίας κατά την επι- 
ζενγνυονσαν τα εκτεθειμένα πέρατα δια των Βαιτίων 
ορέων γραμμην. 

§. 2. Αιαρρεί δε την χωράν ηοταμος απο του 20 
Αράβιος έκτρεπόμενος^ ου αϊ π')]γαΙ 
έπέχονσι μοίρας ρθ λβ £. 

§. 3. Κα} κατέχουσι τα μεν 
προς τΐ] Αρεία Α αρανδαι, 

τα δε προς τΐ] Αραχωσία Βακτριοι, 25 

7} δε μεταξύ χωρά καλείται Τατακηνη. 136 Ι.ΙΒ. VI. ΟΑΡ. 20. (•ρ.ΐ95.6ά.Ββιί.) 

ζ. 4. πόλεις δε καΐ κωμαι φέρονται της ^ραγγιαιης 
αϊδε • 

Προφ&ασία ξ>ί ^β Ζ 

"Ρονδα ρ? -^ λα -^ 

"ΐννα ρΒ' λα -^ 

Αρικάδα 9'' Τ λα γ • 

§. 5. "Άστα ριζ •^' λ γο 

!Ξ^αρξιάρη ρς γ κθ• δ' 

Νοστανα ρη κΒ^ γο 

Φαραζανα ρι λ 

Βιγίς ρια κ3 γο 

ζ, . > - τ - / 

Αριαστΐη ρη γο κη γο 

Ιέράνα ρια κη δ'. Κεφ. κ'. 

Ιό Ιί4ραχωσίας ■& έ σ ι ς. 

[14οίας ττίναξ θ•'.] 

§. 1. "η Αραχωσία περιορίζεται αηο μίν δνσεως 
Αραγγίαντ], άηο δε άρκτων Παροηανισαδαις κατά 
τας έκτ8•&εψένας αντων ηλενρας, αηο δε αν ατολών 

20 ^Ινδικής μέρει κατ« μεσημβρίνην γραμμην την έκβαλ- 
λομένην αηο τον ηρος τοις Παροηανκταδαις ορίου 
μέχρι ηέρατος, ον η Ό^έσις έηέχει 

μοίρας ριΒ• κη 

άηο δε μεσημβρίας τω λοιηω μέρει της Γεδρωσίας 

23 (*) κατά την έηιζ&υγννονσαν τα εκτεθειμένα ηέρατα 
γραμμην νια τον Βαιτιον ορονς. 

§. 2, ^Εμβάλλει δε εις την χωράν τΐοταμος αηο του 10 ΑΚΑ0Η08ΙΑ. 137 

Ινδον εκτρΒτΐομενοξ, ον αΐ πηγαΐ 

έπέχονσι μοίρας ξ)ΐ^ λβ ^ 

η δε εκτροπή ρκα -^ κζ ^ 

το ^ε κατά την γινομένψ νττ αντον λίμνψ, ήτις κα- 
λείται Αράχωτος κρψη, μέρος επέχει 

μοίρας ριε κη γο . 

§. 3. Καλούνται δε οΐ μεν τά 
αρκτικά της χωράς κατέχοντες ΙΙαρσνηται, 
οι δ νη αντονς Σνδροι, 

με& ονς 'Ρωτΐλονται, 

και ΕωρΊται. 

§. 4. Πόλεις δε καΐ κωμαι φέρονται της Αραχωσίας 
αϊδε • 

'Οζόλα (η 'Άξολα) ριδ_ δ' λ3_ δ' 

Φωκλίς ριη δ' λβ ς' ΐ5 

Αρικακα ριχ λα γ 

Αλεξάνδρεια ριδ λα γ 

Ριζάνα ριε λα -^ 

Αρβακα ριη λα γ 

Σιγαρα ριγ δ λ 

Χοασττα ριε δ λ ς 

§. 5. Αράχωτος ριη λ γ 

Ασιάκη ριβ γ κΒ' γ 

Ταμμακη ρις γ κΒ' γ 

Μαλιανη ριη κΒ' γ 

/άαμμανα, ριγ κη γ 20 25 138 I^IΒ. VI. ΟΑΡ. 21. Κεφ. κα . 
Γεδρωσίας Ό- έ σ ι ς. 

§. 1. '^Η Γεδρωσία ττερίορΐζεται αηο μεν δύσεως 
5 Καρμανία κατά την έκτε-θ-ειμένην μέχρι '&οιλασσης με- 
σημβρινην γραμμψ, αηο δε άρκτων Αραγγίαντι και 
"Αραχωσία τΐαρα τας διωρισμένας αντων μεσημβρινας 
γραμμάς, αηο δε ανατ όλων Ινδικής μέρει ηαρα τον 
^Ινδον ηοταμον κατά την έκβαλλομένην γραμμην αηο 
10 του τίρος ττ] Αραχωσ'ια ορίου μέχρι του έπι -θαλάσ- 
σης πέρατος, ο εηέχει μοίρας ρΌ• κ 

αηο δε μεσημβρίας μέρει του Ινδικού τίελαγους, ου 
η ηεριγραφη έχει ούτως ' 
§. 2. μετά το ηρος τ/; Καρμανία ηέρας 
15 Αραβιος ηοταμου ίκβολαί . . .ρε κ δ 

αΐ ηηγαΐ του ηοταμου ρι κζ ^ 

η εκτροηη του εις τη;ν Αραγγι- 

ανψ έμβάλλοντος 9^ / ^^ 

Ραγίραυα ηολις ρς κ 

20 Γυναικών λιμην ρζ κ δ 

Κοίαμβα ρη κ 

Ριζανα ξ•^ 7* ^ ^ 

με& ην το είρημένον έπΙ -θα- 
λασσί] ηέρας ρθ• κ. 

2δ §. 3. Αιατείνει δε δια μέσης της Γεδρωσίας ορη 
καλούμενα Άρβιτα, ων τα ηέρατα 
έηέχει μοίρας ρξ ν.β \ ('ρ.ΐ96.6ά.Β.) ΟΕΟΚΟδΙΑ. 139 

και ριχ ν.ς ^ 

αφ ων εΙς τον Ινδον έμβάλλουσί τίνες τΐοταμοί, ών 

τον ενός η ηηγη ρια κε ^ 

(*) ομοίως δε καΐ αηο των Βαιτίων διαρρέοντες την 
Γεδρωσίαν. 5 

§. 4. Τα μεν ονν εηΐ '&αλάσ- 
σ?] της χωράς κατέχονσιν Ι4ρβιτών κώμαι, 

τα δε πάρα την Καρμανίαν Παρσίδαυ 

{η Παρσίραι), 

τα δε τταρα την Αραχωσίαν ΜονσαρναΊοι, ίο 

η δε μέση της χωράς πάσα κα- 
λείται ΙΙαραδηνη, 
καΐ νπ αυτήν Παρισιηνη^ 
με& ην τα προς τω Ινδω κατέ- 

χονσι Ραμναΐ' ΐδ 

§. 5. Πόλεις δε καΐ κωμαι της Γεδρωσίας καταλέγον- 
ται αϊδε' 

Κοννι ρι 

Βαδαρα ριχ 

Μονσαρνα ριε κζ ■& 2ο 

Κοττοβαρα ριη 

Σωξέστρα η Σωκστρα ριη -ίί 

Οσκανα ριε 

ΙΙαρσΙς μητρόπολις ρς -Ιί- 

Ομιζα ρι κγ ^ 25 

Άρβις πόλις ρε γ 

§. 6. Νήσοι δε παρακεινται τ?/ Γεδρωσία 

Ασϋ'αία ρε 

Κοδανη ξ)| -^ ^ζ 
κΐ 
κΐ 


^ 


κζ 


^ 


κε 


ζδ 


κς 
κγ 


ζ 


κγ 


ζ 


κβ 


ζ. 


ιη 
ίΐ 

(* ρ. 197. εά. Βειΐ.) (*) Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεωχραφικης "Ταρηγησίως 

Βίβλίον ζ'. Τάδε ϊνεοτι^ν έν τω ίβδόμω' 

θ Έχ'&εσις των έσχατων μέρων της Μεγάλης Ασίας κατά 
τας νηοκειμένας έτταρχίας η σατραηείας. 
§. 1. [Πίναξ δέκατος^ 
α. Ινδικής της έντος Γάγγον ποταμον' 
§. 2. [Πίναξ ενδέκατος^ 
10 ^ . Ινδικής της έκτος Γάγγον τΐοταμον' 
γ . Σινων 

§. 3. \^Πίναξ δωδέκατος^ 
δ . Ταηροβανης νϊ^σου καΐ των ττερί αυτήν 

§.4. δ . '^Υπογραφη κεφαλαιώδης του της οικον- 
15 μενης πίνακος' 

ς . Κρικωτης σφαίρας μετά της οικουμένης κατα- 
γραφή- 
ζ . "Υπογραφή του έκπετασματος. 

[§. 5. Γίνονται ετταξί/ί'αί ^, πίνακες /.] ΙΝ01Α ΙΝΤΚΑ &ΑΝΟΕΜ. 141 Κεφ. α . 
Της εντός Γάγγου ^Ινδικής •Θ-έσις- 

γΛΰΐας ττίναξ ^'.] 

§. 1. "Ή" έντος Γάγγον τΐοταμον Ινδική τιεριορίζεται 
απο μεν δνσεως Παροττανισαδαις καΐ Αραχωσία και 3 
Γεδρωσία τταρα τας έκτε&ειμένας αυτών ανατολικας 
πλενρας, απο δε άρκτων Ιμαω ορει τίαρα τονξ νηερ- 
κειμένονς αντον ΣογδίαΙονξ καΐ Σάκας ' απο δε ανα- 
τολών τω Γαγγΐ] ποταμω, απο δε μεσημβρίας καΐ 
ετί δνσεως μέρει τον Ινδικον πελαγονς, ον η πάρα- ίο 
λία έχει περιγραφψ τοιαντι^ν 

§. 2. Σνραστρψης εν κόλποι, καλονμένω Κάν&ι, 

νανστα&μον όρμος ρΒ• ^ κ 

το δνσμικώτατον τον Ινδον ποταμού 

στόμα, ο καλείται Σαγατία 9'' Υ ^^ -^Τ ^^ 

το εφεζης αντον του Ινδον, ο κα- 
λείται Σίν&ων ρι γο' ι5• Ζγ 

το τρίτον, ο καλείται Χρνσονν .... ρια γ ιϊϊ -Ιίγ 
το τέταρτον, ο καλείται Χαριφρον ρια. γο ιΒ" ■^γ 
το πέμπτον, ο καλείται Σαπαρα . . . ριβ Ζ ιΒ -Ι^γ 2ο 
το έκτον, Ό καλείται Σαβαλάεσσα ριγ κ δ' 

το Ι'βδομον, ο καλείται Αωνίβαρε . . ρι/ -Β κ δ ■ 

§. 3. Βαρδάξημα πόλις ρι/ γο ιθ γο 

Σνράστρα κώμη ριδ ιϋ- -^ 

Μονόγλωσσον εμτΐοριον .... ()ί^ ς ιη γο. 25 
§. 4. Ααρικης, 

Μωφίδος ποταμού εκβολαί. . .ριδ ιη γ 142 Ι.ΙΒ. VII. €ΑΡ. 1. ('ρ.ΐθδ.βα.Β.) 

(*) Πακιδαρη κώμη ριΡ ιζ Ζγ 

Μαλεω άκρον ρια ' ιζ Ζ' 

§. 5. ίν κόλποι Βαρνγοιζηνω 

Καμανη ριβ ιζ 

5 Ναμαδον τίοταμου Εζβολαί . . ριβ ίζ -^δ 

Νονσαρίττα ριβ ^ ις -Ιί 

Πονλιηονλα ριβ ^ ις• 

§.6. Αριακης Σαδινών 

Σοντΐαροί ριβ ^ ίε -^ 

10 Γοαριος τίοταμον ίκβολαί . . . ριβ δ' ιε ς 

Αονγγα ρια ^^, ιε 

Βψδα τίοταμον εκβολαί . . . .ρι ^ ιε 

Σίμνίλα έμτίοριον και άκρα . .ρι ι^ -^δ 

Ιηηοκονρα ρια -Ιίδ ι5 ς' 

13 Βαλτιτΐάτνα ρια -Ιί- ιδ γ' 

§. 7. ανδρών Πειρατών 

Μανδαγαρα ριγ ιδ 

Βνζαντειον ριγ γο ιδ γο' 

Χερσόνησος ριδ γ ιδ £■ 

20 Αρμαγαρα ρί^ γ ιδ γ 

Ναναγοννα ποταμού εκβολαί ριδ -^ ιγ -ΙΙγ 

Νίτρα εμποριον ριε -ί ώ γο . 

§. 8. Αιμνρικης 

Τννδις πόλις ρις ιΒ Ζ 

25 Έραμαγαρα ρις -Ιίδ ιδ γ 

Καλαικαρίας ρις γο ιδ 

ΜονζιρΙς εμποριον ριζ ιδ 

Ψενδοστομονποταμον εκβολαί ριζ γ ιδ 

Ποδοπέρονρα ριζ γο ιδ δ 

30 Σέμνη ριη ιΒ γ' 143 


ιδ γ 

ϊδ Ζ 
ίδ γ• 


ιδ γ 


Ιδ 
ϊδ 
ϊδ δί ΙΝΒίΑ ΙΝΤΕΑ ΟΑΝΟΕΜ. 

Κορέονρα ριη γο 

Βακαρεί ρι& ■& 

Βαριος ηοταμου εκβολαί. . . ,ρκ 

§. 9. Α'ίων 

Μελκννδα ρκ γ 

^Εϊαγκων (}] Εΐάγχωρ) ψηό- 

ριον ρκ γο 

Κοττιαρα μητροηολις ρκα 

Βαμμάλα ρκα γ 

Κομαρία άκρον καΐ πολις . . . ρκα Ζδ ιγ Ζ' ίο 

§.10. Καρέων, 

εν κόίπω Κολχικω, εν φ κολνμβησις ηινικον, 

ΣωσΙκονραι ρκβ ιδ Ζ 

Κόλχοί ψηορίον ρκχ ιε 

Σωληνος ττοταμον έκβολαί. . . οκδ ιδ γο ' ΐ5 

§.11. ΤΙ αν δι όνος χωράς, 

εν κολπω Οργαλικω, 
Κώρν άκρον το καΐ Καλλιγικον ρκε γο ιγ γ 

Αργε'ιρον ττολις ρκε δ ιδ Ζ 

Σαλονρ εμποριον ρκε γ ιε -Ι^' αο 

§.12. Βάτων 

Νίκαμα μητροηολις ρκς 

Θελχείρ ρκζ 

* Κονρονλα τίόλις ρκη 

§. 13. της Ιδίως καλούμενης ΙΙαραλίας, 25 

Τωρίγγων 
Χαβηρον τίοταμοΰ εκβολαί. . ,ρκϋ• 

ΧαβηρΙς εμποριον ρκη -ί 

Σαβούρας εμποριον ρλ ις• 
— 


^ 


ις 


ζ 


ίς 
ιε 


δί 


ιε 


γο 


Ίδ 


Ζ• 144 Ι.ΙΒ. νπ. ΟΑΡ. 1. (»ρ.ΐ99.β<ΐ.Β.) 

§ 14. Αροναρνων 

ΙΙωδονκη ψτίορίον ρ7. δ' ιδ ^δ 

ΰίελαγγη εμτΐόριον ........ ρλα ιδ γ 

(*) Τννα ποταμού έκβολαί ρλα γο φ -^δ 

5 Κόττις ρλβ γ φ ς' 

Μαναρφα (η Μαναλιαρφα) 

εμηοριον ρλχ ς φ' 

§. 15. Μαισωλίας 

Μαίσωλον τΐοταμοΰ έκβολαί ρλ^ ια γο 

10 Κοψτακοσσνλα έμτϊοριον .... ρλδ <£ ία γο 

Κοδδονρα ρλε ια Ιί, 

Α?Λοσσυγνη ψποριον ρλε γο ία γ 

καΐ το αφετηριον των είς την 

Χρυσην έμπλεοντων Φ^^ ϊ '-^' 

Ιό §. 16. Εν Γαγγητίχω αολτΐοι 

Παλονρα (τ] Πακονρα) πολις ρλς γο ια γ 

ΝανΙγαινα ρλς γ φ 

Κατικαρδαμα ρλς γ φ γο 

Κανναγαρα ρΐ.ς ^ ιγ -^ 

20 Μαναδα ττοταμον έκβολαί . . . ρλζ ίδ 

Κοττοβαρα ρλζ δ ιδ γο 

Σίττπαρα • . . . ρλζ γο ιε £■ 

Τννδιος Ίίοταμον έκβολαί . . .ρλη Ζ ις• 

§. 17. Μαηονρα ρλ& ϊς ^ 

2δ Μινάγαρα ρμ ιζ δ"^ 

/άωσαρωνος ποταμού έκβολαί ρμα ιζ γο 

Κωκαλα ρμβ ιη 

Αδάμαντος ποταμον έκβολαί ρμβ γο' (η 

Κωσαμβα η Κωσαβα ρμ/ ^ ιη δ\ ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟΕΜ. 145 

§. 18. τον Γα^'γον ηοταμον το δνσμικωτατον , ο 

χαλεΐται Καμβνσον στόμα ρμδ £■ ιη δ 

Ιΐόλονροι ττόλις ρμε ιη -^ 

το δεύτερον στόμα, ο καλείται Μέγα ρμε γο ιη -ί 

το τρίτον, ο ζαλείται Καμβηριχον ρμς -^ ιη γο 5 

Τιλογραμμον ηολίς ρμζ γ ιη 

το τέταρτον, ο καλείται Ψενδοστομον ρμζ γο ιη Ίί• 
το τΐέμητον, ό καλείται Αντιβολη . . ρμη ^ ιη δ ' 

§. 19. Ορη δε ονομάζεται εν τω καλονμένω τμη~ 
μάτι της Ινδικής τα τε Λπόκοηα, α καλείται ΠοιναΙ ίο 
Θέων, ών τα ηέρατα επέχει μοίρας . ρις κγ 

και ργ^ κς' 

§. 20. ν.αι ο Σαρδωννζ ορός, εν ω ο ομώνυμος 
λί&ος, ου το μέσον επέχει μοίρας ριζ κα' 

§. 21. και το Ονίνδιον ορός, ον χδ 

τα πέρατα επέχει μοίρας ρκζ κζ 

και ρλε κζ' 

§. 22. και το Βηττιγω, ου τα πέ- 
ρατα επέχει μοίρας ρκχ κα 

καΐ ρλ κ' 20 

§. 23. και το Αδείσα&ρον, ου το 

μέσον επέχει μοίρας ρλβ κγ' 

ρ §. 24. και το Ονξεντον , ου τα 

τίέρατα επέχει μοίρας ρλς κβ 

και ρμχ κδ' 05 

§. 25. και τα Ορονδια ορί], ών 

τα πέρατα επέχει μοίρας ρλη ιη 

καί ρλγ ις. 

§. 26. Η δ& τάξις των εΙς τον Ινδον ρεόντων πο- 
ταμών απο του Ιμάον ορούς ούτως εχεί' "53 

Ρτοι.. βΕΟΟΚ. Π. Κ 146 Ι,Ιβ. VII. ΟΑΡ. 1. Γρ. 200. 0,1. Β.) 

Κωα τΐοταμου τΐηγαί ρκ λζ 

Σοναστου ποταμού ηηγαί ρα^ Ζ λς 

τον Ινδον τίοταμον ηηγαί ρν.8 λ^ 

Βίδασηον τΐοταμου ηηγαί. ..... .ρκζ £, λς γό 

5 (*) .Σ'αί'5θ{(9άλ ηοταμον ηηγαί . . . .ρκΒ^ λς 

Αδριος η Ροναδιος ηοταμον ηηγαί ρλ, λζ 

Βφασιος ηοταμον ηηγαί ρλα λε Ζ • 

§. 27. Ζαραδρον ηοταμον ηηγαί ρλβ λς 

σνμβολη Κωα καΐ Ινδον ρκδ λα 

10 σνμβολη Κωα και Σοναστον .... ρκβ -Ιί λα γο' 

σνμβολη Ζαραδρον καΐ Ινδον .... ρκδ Χ 

σνμβολη Ζαραδρον καΐ Βίδασηον ρκε λ 

σνμβολη Ζαραδρον και Βιβασιος . . ρλα λδ 

σνμβολη Βίδασηον καΐ Λδριος . . . ρκς -Β λα £- 

15 σνμβολη Βίδασηον και Σανδαβαλ ρκς γο' λβ γο ' 
§. 28. εκτροπή αηο τον Ινδον 

ηοταμον εις το Ονίνδιον ορός .... ρκχ κΟ• -Ιί 

η ηηγη της έκτροηης ρκζ κζ 

εκτροπή του Ινδον εΙς την Αραχω- 

ίτα σίαν ρκα Ζ κζ •£■ 

εκτροηη τον Κωα εΙς τονς Παρο- 

πανισάδας ρκα ^ λ/ 

η ηηγη της εκτροπής ριε χδ ■£ 

εκτροπή τον Ινδον εις τα Λρβιτα ορη ριζ κε ς 

25 εκτροπή τον Ινδον εις τονς Παρο- 

ηανισαδας ρκδ -Ζ λα γ 

εκτροπή τον Ινδον εΙς το Σαγαπα 

στόμα ριχ γο κχ δ^ 

απο δε τον Σαγατία εΙς τον Ινδον ρια κα Ζ 

30 εκτροηη του Ινδον εΙς το Χρνσονν ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΕΑ ΟΑΝΟΕΜ. 147 

στόμα ^ιΕ Ζ κβ 

εκτροπή τον Ινδον εΙς το Χαρίφου 

στόμα ριχ Ζ χβ γ 

αηο δε τον Χαρίφον έττΐ το Σαπαρα ριΒ -^ χα -^δ 
εκτροηη τον αντον Χαρίφον ποτά- 5 

μον εΙς το Σαβαλαεσσα στόμα .... ρίχ κα γ' 

εκτροπή απο τον Χαρίφον ποταμον 
εις το Λωνίβαρε στόμα ριγ γ κα γο' . 

§.29. Τίον δε τω Ταγγτι συνημμένων τταταιαω»» η 
τάξις όντως εχεί' ίο 

^ιαμοννα ποταμον πηγαί ολδ Ζ λς 

αντον τον Γαγγον αΐ πηγαί ρλς λζ 

Σαραβον τΐοταμον ηηγαί ρμ λς 

σνμβολη ^ιαμοννα καΐ Γαγγον . . . ρΙς 7.δ 

σνμβολη Σαραβον καΐ Γαγγον . . . ρϊ.ς Ζ \β Ζ- ΐ5 

§. 30. εκτροτΐη απο τον Γαγγον επΙ το Ονίνδίον 
ορός τον Σωα ηοταμον εκβολή .... ρΤ.ς ς λα Ζ 

αΐ πηγαΐ τον ποταμον . ρΐ.α κ7] 

εκτροπή τον Γαγγον επ} το Ονζεν- 

τον ορός ρμβ κη 2ο 

αϊ ττηγαΐ της εκτροπής ρΐ.ζ κγ 

3 \ 1, \ ~ / 3 1 

εκτροπή απο τον Ι αγγον εις το 

Καμβνσον στόμα ρμς κβ 

εκτροπή αηο τον Γαγγον εις το 

Ψενδοστομον ρμζ Ζ κ 25 

εκτροπή απο τον Γαγγον εις το 

Αντιβολη στόμα ρμς Ζ κα 

εκτροπή ατΐο τον Καμβνσον ηοτα- 
μον εΙς το Μέγα στόμα ρμε κ 

Κ2 148 Ι.ΙΒ. νίΓ. ΟΑΡ. 1. (»ρ.2αι.οά.Β.) 

εκτροη-η ατΐο τον Μεγάλου στόμα- 
τος εΙς το Καμβηριχον στόμα .... ρμε ^ ιΒ• Ζ, 

§. 31. Καί των άλλων δε ποτα- 
μών αί '&έσεις ϊχονσιν όντως ' 
5 ΙΥαμαδον ποταμοί) αί πηγαΐ απο 

τον Ον'ίνδίον ορονς ρκζ ας •ίί 

(*) Ύ] κατά Σηριπαλα τον τϊοταμον 

ετϊίστροφη ρις ^ κβ 

ν,αϋ^ο σνμβαλλβί τω Μωφίδιποταμω ρΐ8 ιη £.' 

10 §. 32. Ναναγοννα τϊοταμον πο]- 

γαΐ αηο τον Ον'ίνδίον ορονς ρΐ.β ν.ς £, 

κα-&ο σχίζεται εις τε τον Γοαριν καΐ 

τον Βίνδαν ξ)ί(5 ις' 

§. 33. Ψενδοστομον τϊοταμον ττη- 

15 γαΐ ατίο τον £ηττιγω σρονς ρκγ κα 

ίτΐΐστροφη του ττοταμον ριη ^ ιζ δ' 

§. 34. Έαριος τϊοταμον πηγαι εν 

τω Βηττιγω ορει ρκζ ν.ς -^ 

Σωληνος ποταμού πηγαΐ έν τω Βητ- 

20 τιγω ορει ρκζ 

επιστροφή τον ποταμον ρκδ 

§. 35. Χαβηρον ποταμον τιτ^γα), 

έν τω Αδεισά&ρω ορει ρϊ.β 

§. 36. Τννα ποταμον πηγαΐ εν 
25 τοΊς ΟρονδΙοις {η Αρονέδοις) ορεσιν ρλγ 
§. 37. Μαισωλον ποταμον πηγαΐ 

εν τοΤ,ς αντοΊς ορεσιν ρϊΜ Ζ 

§. 38. Μάνδα ποταμον τΐηγαΐ έν 

τοΙς αντοΊς ορεσιν ρλς Ζ ις -Β' 

30 §. 39. Τοννδιος ποταμον τΐηγαΐ κ 


Ζ 


ιη- 
κβ 
^ζ• 
Τζ 


Ζ ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟΕΜ. 149 

ίν τω Ονξεντο} ορει ρλζ γ,β Ζ' 

§. 40. ^ωσαρωνος ηοταμον ηη- 
γαΐ εν τω αντω ορει ρμ κ^• 

§. 41. Αδάμαντος ηοταμον ττη- 
γάι εν τω αντω ορεί ρμβ ^,δ. 5 

§. 42. Η δε των εν τοντω τω τμηματι χωρών καΐ 
των εν αντω ηόλεων η κωμών τάξις έχει τον τρόπον 
τοντον νηο μεν γαρ τας τον 
Κώα πηγας ϊδρννται Ααμβάται, 

καΐ η ορεινή αντων άνατεΐνει μέχρι της των Κωμτ,δών, ίο 
νπο δε τας τον Σονάστον η Σοναστηνη, 

νηο δε τας τον "ίνδοΐι Ααράδραι, 

και, η ορεινή αντων νπερκειται ' 
νπο δε τας τον Βιδάσπον καΐ τον 

ΣανδαβαλκαΙτον^Άδριοςπηγας η Κασπειρία, 15 

ντίο δε τας Βιβάσιος κα\ τον Ζαράδρον καΐ τον Αια- 
μοννα και τοΐι Γάγγον η Κνλινδρινη, 

καΐ νπο μεν τονς Λαμβάτας καΐ 
τψ Σοναστψψ η ΓωρναΊα, 

χαΐ τΐολεις αϊδε' 

§. 43. Καΐσανα , ρκ 7.δ γ' 

Βαρβοράνα ρκ δ' λγ γο' 

Γωρνα ζγ.β 1§ £3 

Τ^αγαρα η καΐ Αιοννσόπολις . ρκα -^δ Ιγ 
Αράστοκα ρκ ^ 1β Ζ- 

§.44. μεταξύ δε τον Σονάστον καΐ τον'Ίνδον Γαν- 
δηραι και πόλεις αϊδε' 

Προκλαϊς ργ.γ 7.ν 

Νανλιβί ρα^ γ ΐγ ^• 20 25 150 1.ΙΒ. Λ^Ι. Ο ΑΡ. 1. ('ρ.202.6ά.Β.) 

§. 45. μεταξν δε τον Ινδον ν.αΐ του Βιδασηον τΐρος μεν 
το) ΙνδοΊ η Αρσ α χωρά χαΐ πάλεις αϊδε ' 

Ι^αχονρος Γ . . . ρκε γο Τγ γ 

Ταξίαλα ρκε λβ δί' 

5 §. 46. ηερ), δε τον Βιδασηψ τι ΣΓανδοονων χωρά, ιν τ] 
ηολεις αϊδε' 

Αάβααα ρνΖ -ϋ, λδ δ> 

Σαγηλα η καΐ Εν&νμηδία . . . ρκζ' γ λβ 
Βουκέφαλα ρκε -^ Ί, γ 

10 Ιωμουσα ρκδ δ Ι. 

§. 47. Τα δε έντευϋ-εν ηρος ανατολάς κατέχονσι μέχρι- 
του Ον'ίνδΙον ορούς ΚασηειραΊοΐ) 

καΐ έν αυτόϊς ττόλεις αϊδε' 
§. 48. Σαλάγισσα . ρκ& ^ λδ £■ 

15 (*) "Αστρασσός ρλα δι Ιδ δ' 

Αάβοκλα ρκη λγ γ 

Βαταναγρα . ρ1 \γ -Ιί- 

Αρίσηαρα ρΐ λβ Ζγ 

Αμακάτις ρκη δ λβ γ 

20 Οστοβαλασαρα ρκΒ• λβ' 

§. 49. Κάσηειρα ρκζ λα δ 

Πασικάνα ρκη •1ί> Ια δ 

Ααιδάλα ρκη 

^Αρδόνη ...... , ....... . ρκς δ^ 

23 "ίνδάβαρα ρκΧ δί 

Αιγανείρα ρκε -ϋ- 

Χονναμαγαρα ρκη 

§. 50. 3Ιόδονρα η των Θέων ρκε 

Γαγασμίρα ρκς γο' κζ -Ιί 

30 ΙΙράρασα μητρόπολις ρκ/ κς ι 


£- 


λ 


ζ 


ι 
νΛ 
κΌ• 


τ 


χ^ 


ζ ΙΝΟΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟΕΜ. 151 

Κογνάνδανα ραύ κς • 

§. 51. τοντων δ& %τι ανατολι- 

κωτε^ί είσιν οΐ Γνμνοσοφισταί, 

χαΐ (},ετα τοντονς ττερί τον 

Γαγγτν αρκτικωτεροι μεν /ίαιτίχαι, 5 

έν οίς -χόλεις αϊδε' 

Κοντοί φ^γ ^ί Ι.δ γο 

Μνργαρα ρΐ.6 λδ 

βαταγκαίσσαρα ρλβ γο 7.γ γ 

καΐ ιιπο ανατολών τον ηοταμον , ίο 

ΙΙασ(τάλα ρ7.ζ 1δ δ 

"Ορζα ρΙς ^γ γ- 

§. 52. νηο δε τοντονς ΑνΊχαι, έν οίς ηολεις αϊδε' 

Περσακ^α ρ7.δ λβ γο 

Σανναβα ρλε 1β •£ ΐ3 

καΐ αηο ανατολών τον ηοταμον 

Τοάνα ρΤς £, Ιβ' 

§. 53. νπο δε τοντονς η Πρασ ιακη, εντ] ττολεις αίδε • 

Σαμβαλάκα ^Χ^ ό λα -^γ' 

Αδισδάρα ρλζ 7α Ζ 2ο 

Καναγόρα ξ>ΐ8 Ι γο 

Κινδία ρϊ.ζ Ζ γ 

Σαγαλα ρί^-Ο" λ γ 

καΐ αηο ανατολών τον ττοταμον 

Ανινάχα ρ7.ζ γ Ια -Ες 25 

Κοαγκα φ.Ύΐ γ Χα ^• 

§. 54. ί'τΐΌ ίδ ταντην η Σαναραβατις^ έν τ] ηολεις 
αίδε' 

"βμηηλά&ρα ξ>Χ Χ 

'Ναδονβανδάγαρ ξ»Χί^ γο κΌ" 3ο 1 

152 Ι,Ιβ. VII. ΟΑΡ. 1. (-ρ.203.€ά.3.) " 

Ταμασις ρίγ κθ- 

Κονροιπορεινα ρΧ ί<&. 

§. 55. Πάλιν »/ |Μ£ν τταρα το λοιηον μέρος τοί /ί'- 
ίοΰ ττασα καλείται κοινώς μεν Ινδοσκν&ία, 

5 ταντης δε 7\ μεν τταρα τον διαμε- 
ρισμον Ίων στομάτων Παταληνη, 

καΐ η νηερκειμένη αντης • Αβιρία, 

η δε ηερί τα στόματα τον Ινδον 
καϊ η ττερί τον Καν&ι κόληον Σνραστρηνη' 

10 Καϊ πόλεις της Ινδοσκν&ίας α'ίδε ' 

άτΐο μεν δνσεως τον ηοταμον αηοϋ^εν ' 

§. 56. Αρτοάρτα ρκα Β λα ο 

Ανδραηάνα ρκα δ λ γο 

Σάβανα ρκβ γ 

^5 Βαναγαρα ρκ^ρ δ 

(*) Κοδράνα ρκα δ 

§. 57. και ηαρ αντον τον ηοταμον 

Εμβόλιμα ρκο 

Πεντάγραμμα ρκδ 

20 Ασίγραμμα ρκγ 

Τιανσα ρκα γ 

Αριστοβα&ρα ρκ 

^Άζικα ριΒ• δ' 

§. 58. Παρδαβά&ρα ριζ 

25 Πίσκα ρις ■£ 

Πασιπηδα ριδ Ιί 

Σονσικανα ριβ 

Βωνις ρια, 

Κωλάκα ρι -2 Ιβ 
λ 

κ& 


γο 
Τ' 


λα 
λ 


τ 


κϋ• 


^ 


κη 


Ζγ 


< 


Ζ 


^ζ' 
κγ 


Ζ 


κβ 
κδ 
κβ 


ψ 

τ 


κα 


ζ 


κ γο ' ΙΝΟΙΑ ΙΝΤΚΑ βΑΝΟΕΜ. 153 

§. 59. έν νησοις δε τάϊς νπο τον ποταμού γινομέναις 
ηολεις αϊδβ' 

Παταλα ριβ -Ιίγ ν.α 

ΒαρβαρΒί ριγ δ' κβ Ζ' 

§. 60. «7Τ0 <5ε ανατολών τον ττοταμον αηο'&εν ηολεις 5 
αϊδε • 

Αοδρακη ρις κδ 

^άρ^αί^α ρις κβ Ζγ 

Ανξοαμίς . . ,ριε £■ ν.β γ 

Ασίνδα ριδ δ κβ ίο 

Ορβαδαρον η Ορδαβαρί .... ρΐ6 κβ 

Θεοφίλα ρι§ δ κα ς' 

Αστακαττρα ριδ γο κ δ . 

§. 61. Παρ αντον δε τον ττοταμον τΐόλεις αϊδε' 

Πάνασα ρκΕ -Ιί κΌ• 15 

Βονδαια ρκα δ' κη δ^ 

Νααγραμμα ρκ κζ 

Καμίγαρα ριΒ" κς γ 

Βιναγαρα ριη κε γ 

Παράβαλι ρις ■& κδ Δ 20 

Σνδρος ρι^ κα γ 

Εηίτανσα ριχ Ζδ κβ Ζ 

^οανα ριγ ^ί κα Ζ. 

§. 62. Τ7\ξ δε Ινδοσκν&ίας τα αηο ανατολών, τα 

μεν απο Ό-αλάσσης κατέχει η Λαρικη χώρα, εν {ΐ με- 25 

σογειοι αηο μεν δνσεωζ τον Ναμάδον ποταμον ηό- 

λις ηδβ• 

Βαρνγαζα εμποριον ριγ δ' ιζ γ' 

§. 63. αηο δε ανατολών αντον τον ποταμον 

Αγριναγαρα ριτι δ' κβ Ζ 30 154 Ι.ΙΒ. VII. ΟΑΡ. 1. (*ρ.204.βά.Β., Σίρίηαλλα. ρις £. χα •& 

Βαμμογονρα ρις κ ^δ 

Σαζαντιον ριε -^ κ £. 

Ζηρογερεϊ ρις γ ί& -Ιί-γ 

5 Οζηνη βασίλείον Τίαστανον . . ριζ χ 

Μινάγαρα ριε ς' ι-θ- £■ 

Τιατονρα ριε Ζγ ιη -Ιίγ 

'Νασίν.α ρι^ ίζ. 

§. 64. Τα δε νηερ- 
10 χείμενα κατανέμονται ΙΙονλΊνδαί Αγριοφάγοι, 
καΐ νηερ αντονς ετι ΧατριαΊοι, 
εν οίς απο δύσεως παΐ απ ανατολών τον Ινδον ηο- 
ταμον ηολεις αϊδε' 

Ν ίγοανίγραμμα . 15 Ανταχαρα . . 
Σονδασαννα . 
Συρνίσικα. . . 
Πατισταμα . 
Τισαηατιγγα ρκδ 


κη δ^ 


ρκβ 


κζ γ 


ρκγ 


κς Ζγ 


ρκα 


κς Ζ 


ρκα 


ε 


ρκγ 


ν.δ γ . 20 §. 65. πάλιν δε μεταξν του τε Σαρδωννχος ορονς 
ααΐ τον Βηττιγώ κατέχονσι Ταβασοι 

ε-&νος μέγα, (*) τα δε νηέρ τοντονς μέχρι του ΟνΊ/ν- 
δίου ορονς τταρα μεν τον Ναμα- 
δην απ ανατολών Πραπιωται, 

25 έν οίς οί '^Ραμναί) 

■Κ(η πόλεις αϊδε' 

Κογναβάνδα ρκ ^ κγ 

Οζοαβίς ρκ Ζ κγ γο 

"Οσ&α ρκβ Ζ κγ Ζ 

Κώσα, έν ν αδάμας ρκα γ κβ Ζ. 30 ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟΕΜ. 155 

§.66. ΙΓερΙ δε τον Ναναγονναν ΦνλΧΙται 

καί βηττιγοί, 

εν οίς Κάνδαλοι 

μεν τΐαρα τους Φνλλίτας καΐ τον ηοταμον, 

Αμβα^σταί 5 

ίε τΐαρα τονς Βψτίγους και το ορός, 

ζαΐ ηόλεις αϊδε' 

§. 67. Άγαρα ρκ^ γ χε 

"Αδείσαϋ'ρα ρκη -ίί κδ -^ 

Σοαρα ρκδ γ χδ ίο 

Ννγδόσορα ραε κ/ 

^ίϊ/αρα ρκβ -^ ^-β Υ ■ 

§. 68. Μεταξν δε τον Βηττιγω ορονς καΙ τον 

Αδεισά-Θ'ρον Σώραι νομάδες, εν οίς ττολεις• 

Σαγγάμαρτα ρλγ κ^ ΐ5 

Αρκατον βασίλειον Σωρα . . .ρλ κα• 

§. 69. πάλιν τα μεν ατΐ ανατολών τον Ονϊνδίον 

ορονς κατέχονσι {Βιολίγγαι η) Βωλίγγαι, εν οίς ηολεις 

αϊδε ' 

Σταγαβαζα η Βασταγαζα . . . ρλγ κη -^ 2ο 

Βαρδαώτις ρλζ Ζ κη ^. 

§.70. Τά δε νηο τοντονς οίκονσι Πωροναροι, 

εν οίς πόλεις αϊδε' 

Βριδαμα ρλδ Ζ κζ •ίί 

Θολονβανα ρλς γ κζ 25 

Μαλαίτα ρ1.ζ Ίί κε -Ιί^γ' 

§. 71. καί νη αντονς μέχρι 'ίον Ονξέντον ορονς 

Αδείσαθ-ροί, εν οίς ηολεις αϊδε' 

Μαλειβα ρμ κζ γ' 

^Ασηαϋ^ίς ρλη Ζ κε γ 3ο 156 Ι.ΙΒ. VII. Ο ΑΡ. 1. (»ρ2θ5.οά.Β0 

Πάνασσα, , ρχζ γοί κδ -ί 

Σαγηδα μψροττολις . ρλχ ν.γ ^ 

Βαλαντίπνργον ρλς* ^ ν.γ ^• 

§. 72. τοντων δε ανίχτολικωτεροι (ΐέχρι τον Γάγγον 
3 Μ αν δ άλ α ι, έν οις ηόλις 

Ασ-&άγονρα ρμβ κε' 

§. 73. Και ηρος αντω τω ηοταμω ηόλεις 

Σαμβαλακα ρμα κ3' -ί 

Σίγαλλα ρμβ κη 

10 Παλιμβο&ρα βασιλέων ρμχ κζ 

Ταμαλίτης ρμδ -Ιί. κς Ζ 

Ορεοφαντα ρμς' ^ κΒ -ί• 

§. 74. ομοίως δε τα μεν νπο το Βηττιγώ όρος κα- 
τέχουσί Βραχ μάναί μάγοι μέχρι των Βάτων, έν οίς 
13 ηόλις ηδε • 

Βραχμη ρκη ι& • 

§. 75. τα δε νπο το Αδείσα&ρον μέχρι των Αρον- 
ραίων Βαδιαμαίοι, έν οίς πολις 

Τάϋ-ίλβα ρλδ ϊη £γ' 

20 §•76. τα δε νηο το Ονζεντον Α ριλοφνλλϊται, έν 
οίς πόλεις 

Σίβριον ρλΒ- κβ γ 

"Οποτονρα ρλζ ^ κα γο' 

Οζόανα ρλ)ΐ δ κ •^• 

23 §. 77. (*) ων ανατολικωτεροι μέχρι του Γάγγον 
Κοκκονάγαι, έν οΐς πολις 

Αωσαρα ρμβ -^ κβ -ίί' 

§. 78. ΚαΙ προς τω ποταμω δυτικώτεραι 

Καρτίναγα ρμς κγ 

30 Καρτασίνη ρμζ κα γο ' 10 1ΝΟΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟΕΜ. 157 

§. 79. νττο δε τονς Μαισωλονς Σαλακ7]νοΙ μεν 
προς τοις Ορονδίοις (»/ Αρονραίοις) ορεσιν, εν οΐς 
πόλεις• 

Βηναγονρον ρμ κ δ' 

κάστρα ρΧη ιΌ- £. 

Μάγαρις ρλζ Ζ ιη γ• 

§. 80- Ίΐρος δξ. τω Γάγγτ] ποταμω Σαβάραί, 
παρ οίς πλείστος αδαμας και πόλεις αϊδε• 

Τασοηιον ρμ Ζ κβ 

Καρικαρδαμα ρμα κ δ^. 

§. 81. Τψ δε περί τα στόματα του Γάγγον πά- 
σαν κατέχονσι Γαγγαρίδαι, εν οίς πολις ηδε' 

Γαγγη βασίλειον ρμς' ι-θ' δ . 

§. 82. Αοιπον δε της μεν Αριακης είσι μεσόγειοι 
πόλεις καΙ κωμαι, απο μεν δνσεως τον Εηνδα ποτά- ΐ5 
μοΐι πόλεις αϊδε' 

ΜαλΙππαλα ρΐι')• ^ κ δ' 

Σαρισαβ'ις .' . . . ριΌ• ^ κ 

Ταγαρα ριη ι-θ^ γ 

Έαί&ανα, {βασίλειον [^ίξ)ο]- 2ο 

πτολεμαίον ?) ριζ ιη -Ιί, 

Αεοπαλι η Αεοπαλα ριε γο ιζ -Ιίγ 

Ταμαλιβα ^ ριε δ' ιζ γ 

Ομψογαρα ριδ ις γ ' 

§. 83. μεταξύ δε τον τε Βψδα κα\ τον Ψενδο- ΐό 
στομον 

ΝαγαρονρΙς (ί] ΙΥαγαρονρα- 

ρίς) ρκ κ δ' 

Ταβασω ρκα ^ κ. γο 

Ινδή .*..,. ρκχ κ -ίδ 33 158 Ι.ΙΒ. VII. Ο Α Ρ. 1. 

Τιριτΐαγγαλίδα ρκα δ' ϊ^ γό 

Ιπηοκονρα, βασίλειον Βαλεο- 

κονρον ριϋ• ^5 ι^ ς 

Σονβονττον ρκ δ' ι& ς 

5 Σίριμαλαγα ρι& γ ιη £. 

Καλλιγερίς ριη ιη 

Μοδογονλλα ριϋ• ιη 

Πετίργαλα ριζ £,δ ιζ δ" 

βανοίονασεί ρις ις Ζδ. 

10 §. 84. Των δε ανδρών Πειρατών μεσόγειοι τΐό' 
λεις αϊδε' 

Ολοχοιρα ξΐίί ιε 

Μονσοτταλλη μητροηολις . . . ριε £■ 18 -βδ. 
§. 85. Αιμνρικης μεσόγειοι, αηο μεν δνσεωξτοΰ 

13 Ψενδοστομον, πόλεις αΐίδε• 

Ναρονλλα ριζ £.δ ιε £γ 

Κονβα ριζ ιε 

Παλονρα ριζ δι ιδ γο' 

§. 86. Μεταζυ δε τον Ψενδοστομον και τον Βά- 

20 ριος πόλεις αϊδε • 

Πασαγη ρκδ Ίίγ ιϋ- Ζγ 

Μαστανονρ ρκα £■ ιη γο' 

Κονρελλονρ ρι& ιζ ^ 

ΖΓονννάτα, εν ]] Βηρνλλος . . . ρκα γ ιζ -^ 

25 Αλόη 9^ ϊ ^ί 

Κάρονρα, βασίλειον Κηροβο- 

Ό-ρον ρι& ις γ' 

Λρεμβονρ .ρκα ις γ' 

Βιδερίς ριϋ" ιε Ζγ 

30 Παντίπολις ριη ιε γ' Γρ. 206. εΛ. Β.) ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟ. 

Αδαριμα ρϊθ- ^ 

Κορεονρ «κ 

§. 87. (*) Α'ίών μεσόγειος 

Μοροννδα ρκα γ 

§. 88. Κα ρέων μεσόγειοι 

Μένδηλα ρκχ 

Σηλουρ ρκα -ίίδ 

Τιττονα ρτιβ 

Μαντιττονρ ρκ/ 

§. 89. Κανδιονων μεσόγειοι 

Ταινονρ ρτιδ Μ,δ 

Περιγγ.αρεί ρκγ γ' 

Κορινδιονρ ρκε 

Ταγγαλα η Ταγα ρν,γ -ίί 

Μοδονρα, βασίλειον Πανδί- 

ονος ρχΒ 

Ακονρ ρκδ -^δ 

§. 90. Βατών μεσόγειοι ηόλεις 

Καλίνδοία ρκζ γο 

Μ. Βάτα ρτίς £. 

Ταλαρα ρκτ] 

§. 91. παραλίας Σωρητών ηολεις μεσόγειοι 

Καλίονρ ρκϋ• 

Τενναγορα ρλβ 

Εικονρ δκΒ' 

Ορ&ονρα, βασίλειον Σωρνα- 

γος ρλ 

Βέρη ρλ γ' 

Αβονρ ρκΒ- 

Καρμαρα ρλ γ' 159 γο δ γ'' 

Χ γο 

'ς ^ 
ε γ 
6 ς . 

η γο 

ζ γο 

'ς ^ 

> / 
6 γ- 
ι ^ 

Χ 

'ς Ζδ• 

ι τ 

ν• 

ζ γο' 

'ς γ 

'ς δ' 

'ς 

ε γο 160 1. 1 Β. Λ II. ε Α Ρ. 1. 

3Ταγονρ ρλ Γβ 5'• 

§. 92. Αροναρνων ττολεις μεσόγειοι αϊδε' 

Κερανγτι ρλγ ις ^ 

Φρονριον ^. ,ρλβ ϊε 

5 Καρίγη ρΧβ γο ιε 

'Πολεονρ ρλα ^ ιδ γο 

ΙΤικεΐ'δάκα ρΐα ^ ί^ 

Ιατονρ ρλβ £■ ϊδ 

Σκοηόλονρα ρλδ δ' ιδ Μ,ιβ 

10 Ικαρτα ρλχ ^ ιγ γο 

Μαληγγα, βασΐλείον Βασα- 

ρωναγος ρλγ ιγ 

Κανδίηατνα ρλν ^ φ Υ * 

§. 93. Μαισώλων μεσόγειοι ηόλεις, 

Ιδ Καλλιγά ρλη ιζ 

Βαρδαμάνα ρλς ^ ιε δ' 

Κορονγκαλα ρλε ιε 

Φαρντρα η Φαρέτρα ρλο γο ιγ γ 

Πίτννδρα μητρόπολις ρλε ■& ιβ -ί. 

20 §. 94. Κησοι δε παράκεινται τω Ικκειμενω της Ινδικής 
μέρει, ίν μεν τω Ιΐάν&ί κόλπω, 

βαρακη ρια ιη' 

§. 95. έν δε τι} μέχρι του Κολχικον κολτϊον τταραλίω, 

Μίλιζηγυρις {η Μιλιζιγηρίς) . .ρι ιβ Ζ 

25 Επτανήσια ριχ ιγ 

Τρικαδίβα ριγ -ίί ια 

ΙΙεπερίνΐ] ρίε ιβ γο 

Τρινησια ρις' γ ιβ 

Λ&νκη ριη ιβ (•ρ.207.6ά.Β.) ΙΝΒΙΑ 1ΝΤΚ. ΟΑΝβ. 161 

Ναηγηρίς ρκβ ιβ' 

§. 96. εν δε τω Αργαρικω κόληοι, 

Κώ§ν ρκς Ζ ιγ. Κεφ. ^. 
(*) Τηί; έκτος Γάχ/ου ^Ινδικής &έσίς. 5 
\^Ααίας πίναί κχ.~\ 

§. 1. Η έκτος Γαγγον Ινδική ττεριορίζεται ατΐο 
μεν δνσεως το) Γαγγΐ] ττοταμο), αηο δε άρκτων 
τοις έκτε&ειμένοις μέρεσι της τε Σκν&ίας και της 
Σηρικής, αηο δε ανατολών τοις τε Σίναις κατά την ίο 
απο τον προς τ?; Σηρικΐ] πέρατος έκβαλλομένην με- 
σημβρινην γραμμην μΐχρι τον καλονμένον Μεγάλον 
κολπον, καϊ αντο) τω κολπω, απο δε μεσημβρίας 
τω τε Ινδικω πελαγει καΐ μέρει της Πρασώδονς Ό'α- 
λασσης, ήτις αηο της Μενον&ιάδος νησον διατείνει ΐ5 
κατά παραλληλον γραμμην μέχρι των αντικειμένων 
τω Μεγάλο) Κόληο). 

§. 2. // μεν ονν καΐ τοντον τον τμήματος παρά- 
λιος έχει τον τρόηον τοντον έν τω Ταγγητικω κόληω 
μετά το στόμα τον Γαγγον το καλονμένον Λντιβόλει. 2ο 

Αίρράδων, 

Πενταπολις ρν ιη 

Καταβηδα ηοταμον έκβολαί. . ρνα γ ιζ 

Βαρακονρα έμηοριον ρνβ ^ ις 

Τοκοσαννα ποταμον έκβολαί . ρν/ ώ -Ιί' 25 
Ρτοι., ΟΕοβκ. II. Ια 20 25 162 Ι.ΙΒ. VII. Ο ΑΡ. 2. 

§,3. Αργυράς χώρας, 

^α|ΐί(9ξ>α τΐολίς ρν/ -Ιί ιγ Ζδ 

2άδα ηολις ρνδ γ ια γ 

Σαδον τΐοταμον εκβολαί .... ρν/ -^ ιβ -^ 

Βηραβοννα ίμποριον ρνε -ίί ι γ 

Τημαλα ηοταμον έπβολαί . . .ρνζ -Ιί ι 

Τημαλα τιόλις ρνζ -^ ^ 

το μετ αντην ακρωτηριον . . . ρνζ γ η ' 

§. 4. ΒησνγγΒΐτών ανϋ-ρωττοφαγων εν κολπω Σάρα 
βακω, έν ώ 

Σάβαρα τΐόλίς ρν5• ^ η ^ 

Βησνγγα ηοταμον εκβολαί . . ρξβ γ ι^ γ φ 

Βησνγγα ψττόριον ρξβ Β- 

Βηραβαι τΐόλις ρξβ γ ς 

το μετ αντην ακρωτηριον . . . ρνϋ' δ γο . 

§. δ. Χρνσης Χερσονήσου, 

Τάκωλα ψηόριον ρξ δ δ 

το μετ αντην ακρωτηριον . . . ρνη γο β γο 
Χρνσοανα ηοταμον εκβολαί. .ρνΟ' α 

Σάβανα έμηοριον ρξνοτον γ 

Παλάνδον ηοταμον εκβολαί. .ρξανοτ. β 

Μαλεον κώλον άκρον ρξγ νοτ. β 

Ατταβα ηοταμον εκβολαί . . . ρξδ νοτ. α 

Κώλι ηολις ρξδ γ Ισημερινός 

Περίμονλα ρξγ δ β γ 

Περιμονλικος κόληος ρξϋ• -^ δ δ • 

§. 6. Αϊ] στων χώρας, 

Σαμαραδη ρξχ δ Ίί-γ 

ΙΙαγρασα ρξε δ Ζγ (»ρ.208.βά.Β.) ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟ. 163 

Σωβάνον τΐοταμον εκβολαί . . ρξε γο' δ ^ίδ 

* -χ- * 

π υϋ• ων ο β άστη έμπορων . . . .^ζς γ ^ Μ,δ 

^κάδρα ρξζ δ •ίίδ 

Ζαβαί η ιτολις ρξη γο' δ Ζδ' 5 

§. 7, (*) Μεγαλον κολπον το κατά 

την αρχήν Μέγα ακρωτηριον ρξϋ- -^ δ δ' 

Θαγορα ρξη ς 

Βαλογγα μητρόπολις ρξζ ^ ζ 

Θροάνα ρξζ η ^ ίο 

^οανα ποταμού εκβολαί .... ρξζ ι 

Κορτα&α μητρόπολις ρξζ φ Ζ 

Σινδα ηολις ρξζ δ' ις γο' 

Παγράσα ρξζ -ί^ ιδ -ίί ΐ5 

Χωρίον ποταμού εκβολαί . . . ρξη ιε Μ. 

* * * * 

Αγαναγαρα ρξ^ ις γ 

Σηρον ποταμού εκβολαί .... ροα -Ιί ιζ γ' 

1-1-1-1- ίο 

*** ΑΛ. §. 6. Ιηίβΐ'ρνβδ Ει&Ιίιιηδ »(1(Η1:: 

ΓοηΙβδ ίϊιινϋ 162, 30. 13, 0. 

οιη. 1^1^1-^ ί3ι•αβοί, βί; δοηρίϊ, βΐ βιΐίΐί. 

-(--{--ί- Αιΐ. §. 7. ΙηΙβι-ρΓΡδ Ι,ίΐίΐηιΐδ αΛΛΐ!;: 
Ροηίβδ ΰιινϋ 153. 27. 25 

**** Ιηίβνριβδ ΙίαΙϊηιΐδ: 

ΓοηΙβδ βιινϋ 163. 27. 

(νβΐ 1621 28. ΤβΙ)]). ι^βο^Γ.) 

-5--|--(--ί- ΙηΙθΓρΓβδ Ι^αίΐηιΐδ: 

Ρηηΐβδίΐιινϋ 170. (-| βΛΛ. ΤαΙ)Ι).) 32. 30 

Αΐΐϋδ £οη5 173. (^ ίκΙΛ. Τ&];1ί.) 30. 

ΟοηΐυαοΙίο 171. 27. 

1.2 164 Ι.ΙΒ. VII. €ΑΡ. 2. 

το Ίΐρος τονς Σίνας τον Μεγά- 
λου χόλττου οριον ροχ ϊζ γ\ 

§. 8. Ορί] δε εν τοντω τω τμηματι κατονομάζεται 
το τε Βηττνρρον, ον τα ηέρατα έπέ- 

5 χει αοίρας ρμη Τ,δ 

χαΐ ρνδ χς 

και ο Μαίανδρος, ον τα ηέρατα επέ- 
χει μοίρας ρνβ κδ 

χαΐ ρξ ις 

10 τιαι τα Ααμασσα (η ^οβασσα) ών 

τα ηέρατα έηέχει μοίρας ρ^β κγ 

και ρξς λγ 

και τον Σημαν^ινον το δυτικον μέ- 
ρος, ον το πέρας επέχει μοίρας . . .ρο λγ 

15 και ρπ κς. 

§. 9. Αηο μεν ονν τον Βηπνρρον εμβάλλονσιν εις 
τον Γαγγην ποταμοί δνο, ών τον μεν αρκτικωτέρον αϊ 

πηγαΐ έπέχονσι μοίρας . ρμη λγ 

7} δέ προς τον Γαγγην ποταμον σνν- 

20 αφη ρμ δ' λ γ 

τον δέ μετ αντον αϊ μεν ηηγαι εηέ- 

χονσι μοίρας ρμβ κζ 

η δέ προς τον Γαγγην ποταμον σνν- 

αφη ρμδ κς. 

13 §. 10. Απο δέ τον Μαιάνδρον ρέονσιν οΐ μετά τον 
Γαγγην μέχρι τον Βησνγγα ηοταμον ηοταμοϊ, ο δέ 
Σηρος ποταμός απο τον Σημαν&ινον ορονς απο δυο 

πηγών, ών η μεν δντικωτέρα ρο -^ λβ 

V} δέ ανατολικότερα ρο/ -^ λ 

30 σνναπτονσί δέ περί μοίρας ροα κζ' Γρ.209.6ά.Β.) ΙΝΒΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝΟ. 165 

§. 11. απο δε των ^ί^αμάσσων ο τε ^αονας καΙ ο 
Μωρίας" (εκτείνεται δε καΙ μέχρι τον Έηηνρρον ο 

^οαναξ') καΐ ο Μωρίας ρξά ^ αη 

ο δε^οανας, αηο μεν των ^αμάσσων ρξβ κζ -^ 

αηο δε τον Βηηνρρον ορονζ ρν/ αζ -^ 5 

ααΐ σνναητονσιν αί ρνσεις περί μοί- 
ρας ρξ γ 0-5• 

ο δε ^ω|?αί^α? ττοταμος, ος ρετ εκ 

τον Μαίανδρον ορονς εις μοίρας ^ . ρξχ ^ ιγ ' 

§, 12. καΐ οΐ την Χρνσψ Χερσονησον διαρρέον- ίο 
τες, καΐ αλληλοις σνμβαλλοντες ηροτερον, απο των 
υπερκειμένων της Χερσονησον ραχεων ανωννμων ο 
εΙς ρέων εΙς την Χερσονησον πρότερον αποσχίζει τον 

Αττάβαν περί μοίρας ρξα β γ 

τον δε Χρνσοαναν περί μοίρας .... ρξα α γ ΐ5 

(*) ο δδ λοιπός γίνεται ο Παλανδας. 

§. 13. Κατέχονσι δε τοντον τον μέρονς τα μεν απ 
ανατολών τον Γάγγον παρ ολην την τον ποταμοί) 
πλενραν, αρκτικώτεροι μεν ΓαγγανοΙ, δι ων ο 
Σαραβος ποταμός ρεί, εν οίς πόλεις αϊδε' 2ο 

Σαπολος ρλΒ- γ λε 

Στόρνα ρλη γο λ§ γο 

"Εορτα ρλη ^ λδ 

"Ράπφα ρλζ γο λχ γο ' 

§. 14. νπο δε τοντονς Μαροννδαι μέχρι των 25 
Γαγγαριδών, εν οίς πόλεις προς τω Γαγγΐ] ποταμω, 
απ ανατολών, 

Βοοαιτα , ρμβ γ κ& 

Κωρνγαζα ρμγ -^ κζ δ 

Κόνδωτα ρμε κς 30 166 Ι.ΙΒ. VII. €ΑΡ. 2. 

Κέλνδρα ?«$■ "^ κε ^ 

Αγαναγορα ρμς ■& κβ ^ 

Ταλαργα ρμς γο κα γο . 

§. 15. Μεταζν δε τον Ιμαον ορονς και τον Βη- 
5 ηνρρον ορονς ΤακοραΊοι 

μέν είσιν αρκτικωτεροι, Κ ο ρ αγκ αλοι 

δε νπ αντονς, 

είτα Πασσαλαι^ 

μεϋ• ονς νττερ τον Μαίανδρον Τιλάδαι, 
10 '/.αλονσι δε όντως του Βησείδας • είσΐ γαρ κολοβοί, κα} 
τΐλατείς, κα* δασύς καΐ τιλατνπροσωτΐοι, λενκοί μέντοι 
τας χροας. 

§. 16. Υηερ δε τΐ]ν Κιρραδίαν, εν ?; φασι γίγνε- 
σθαι, το καλλιστον μαλαβα-θρον, τιαρηκονσι μεν τον 
15 Μαίανδρον ορονς Ζαμιραι ανθρω- 

ποφάγοι. 
§. 17. Της δέΐίργνρας χωράς, εν ι) ηλετστα λέ- 
γεται είναι μέταλλα ασημον, νπέρκειται ττλησιάζονσα 
τοΊς Βησνγγείταις η Χρνση χωρά, καΐ αντη πλείστα 
20 μέταλλα εχονσα χρνσίον, καΐ τους καπανεμομένονς 
αντην ομοίως λενκοχροας τε και δασεΐς, και κολοβονς 
και σιμονς. 

§. 18. Πάλιν δε μεταξν τον Βηπνρρον ορονς καΐ 

των ^αμασσων ορέων τα μεν αρκτικώτατα κατέχον- 

25 σιν Αν IV αχ αι (τ] Αμι- 

νάχαι), 
νπο δε τοντονς Ινδαπραθαι, 

με& ονς Ιβηρίγγαι, 

είτα Ααβασαι(η ^α- 

30 μάσσαι'^), ('ρ.2ΐο.οΛ.Β.) ΙΝΡΙΑ ΙΝΤΚΑ ΟΑΝα•. 167 

γ.οα, μέχρι τον Μαιάνδρου Ν αγγαλογαι, 

ο αημαίνει γυμνών κόσμο ς' 

\. 19. γ.αΐ μεταξύ των ^αμασσων ορών και τον προς 
του( Σίνας ορίου αρκτικωτατοι Κακοβαΐ' 
καΙ νπο τουτονς Βασανάραΐ' 5 

§. 20. είτα η ΧαλκΊτις χωρά, 

εν 7] τύείστα μέταλλα χαλκού ' 
υτΐο δε ταυτψ μέχρι του Με- 
γάλου κόλπου Κουδουται 
καΐ Βαρραι ίο 
μεϋ^ ους Ινδοί, 
είτα /ίοαναι 
πάρα τον ομωννμον ποταμον 

§. 21, και μετά τούτους ορεινή συναπτουσα τβ 
των Αϊ] στ ων χωρά, τίγρεις έχουσα ααΐ ελέφαντας" ι$ 
αυτούς Οε τους των Λτ^στων χωράν κατανεμομενους 
'θ-ηριωδεις τε είναι λέγουσι και εν σπηλαίοις οίκοΰν- 
τας και το δέρμα έχοντας παραπλησιον ϊππων πο- 
ταμίων, ως μη διακοητεσ&αι βέλεσιν. 

§. 22. (*) Πόλεις δε κα^ κωμαΐ τούτου του τμη- 2ο 
ματος ονομάζονται μεσόγειοι μετά τας τταξία τον 
Γαγγην ποταμον έκτε&ειμένας αϊδε' 

Σηλαμπουρα ρμη £■ 7.γ γ 

Κανόγιζα ρμγ 1φ 

Κασσίδα ρμς Τα ς 25 

Ελδανα ρνβ λα 

Ασαναβαρα ρνε λα -^ 

Αρχιναρα ρξγ λα 

Ουρα&ηναι ρο λα γ 

Σοναναγουρα ρμε ^ κ^ ^ 3ο 168 1. 1 Β. VII. Ο ΑΡ. 2. 

Σαγωδα η -Σα^ώ^οί ρνε γ 

Ανίνα ρζβ 

2(χλ(χ&α ρξβ γο 

§. 23. Ραδαμαρκοττα, ερ ?/ ηολλη * 

3 ναρδος ροβ 

Λϋ-ψαγονρον ρμς γ 

Μανίαινα (η Μανιάταια) . . . ρμζ δ' 

ΤωσαλεΊ μητρόπολις ρν 

Λλοσαγγα ρνβ 

10 "Λδεισάγα ρνβ- Ζ 

Κιμαρα ρο 

Παρίσαρα ρν&• 

Τονγμα μητρόπολις ρνβ -^ 

Αρισαβίον ρνη -^ 

15 Ποσιναρα ρξβ δ' 

Πανδασα ... ο ρζε 

ΣιηιβηρΙς (η Σιττηβηρίς) . . . .ρο 
ΤρΙγλνητον, το καί Τρίλιγγον, 

βασίλειον ρνδ ιη 

20 εν ταντΊ^ αλεκτρυονες λέγονται είναι πωγωνίαι, καί 
κόρακες καΐ ψιττακοί λευκοί. 

§. 24. Λαριαγαρα ρζβ •£ 

"Ριγγίβηρι ρζς 

Αγίμοΐ'8'α ρο γο 

25 Τόμαρα ροβ 

Αασανα η ^οανα ρξε 

Μαρέονρα μητροηολις η καΐ 

Μάλϋ-ουρα καλούμενη .... ρνη 
Λασιηηα {η Αασνηηα) .... ρζα 

30 Βαρενκορα {ί] Βαρενά&ρα) . . ξ»|ί ^ κθ- 


Τ 


κΟ- 
κη 


ϊ' 


κη 
κζ 
κδ 


γο 


κ) 


Υ 


χδ 


δ' 


κγ 
κγ 


δ' 


κα 


Ζ 


κβ 


δ' 


κβ 


ζ 


κβ ^γ 


κα 


γ 


κγ 


δ' ιη 


δ' 


ω] 
ιη 


γο 


ιη 
18 


Υ 


^β 


Ζ 


'? 


Ζ 


? ^Υ ('ρ. 211. 63. Β.) ΙΝΒΙΑ ΕΧΤΚΑ ΟΑΝΟ. 169 

§. 25. καΙ ίν ττι Χρνσΐ} Χερσοννησο) 

Βαλόγγ.α ρ|^ ^ γο 

Κοκκοναγαρα ρξ β 

Θαρρα ρξ^ νότ. α γ 

Παλανδα ρζα νότ. α γ . 5 

§. 26. Ι^ησοι δε φέρονται κατά του εκκειμένον της Ιν- 
δικής τμήματος αϊδε ' 

Βαζακάτα ρμβ• Ζ ^ ^ί 

[Χαλίνη ρμζ ϋ• γ] ' 

έν ταντί] κοχλον τίνες ηολυν γίνεσϋ^αί φασι, τους δε ίο 

κατανεμομένονς γνμνονς διατελεϊν, και καλεΊσ&αι 

Λγιννατας. 

§. 27. ΕίσΙ δε νήσοι τρεΊς Αν&ρωηοφάγων, Σίνδαι 
καλονμεναι, ών το μεταξύ επέχει 

μοίρας ρνρ νότ. η γο ΐ5 

^ΑγαΌ^ον ΑαΙμονος ρμε δ' Ισημερινός 

§. 28. Βαρουσαι ηέντε, έν αίς άνϋ-ρωτιοφάγονς 
εΙναί φασι τους κατανεμομένονς, το δε (.ιεταξν των νή- 
σων επέχει μοίρας ζ'^βτ νότ. ε γ 

Σαβαδεΐβαι νήσοι τρεις Αν&ρωπο- 2ο 

φαγων, ών το μεταξν επέχει μοίρας ρξ νότου η Ζ • 

§. 29. Ιαβαδίον (η Σαβαδίου), ο σημαίνει κρι&ης, 
νήσος ' ευφορωτατη δε λέγεται η νήσος είναι καΐ ϊτι 
πλείστον χρυσον ποιεΊν, εχειν τε μητρόπολιν , όνομα 
Αργυρην, έπΙ τοΊς δνσμικοΊς πέρα- 25 

σιν αυτή μεν ουν επέχει μοίρας. . ,ρξζνότ. η Ζ 
το δε έώον της νήσου πέρας ρξΒ-νότ. η ς'• 

§.30. (*) Σάτυρων νήσοι τρεις, 
ών το μεταξύ μόΐραι ροανότ. β Ζ' 170 ίΙΒ. VII. Ο ΑΡ. 3. 

ταύτας οί κατέχοντες ονρας εχειρ λέγονται, οηοΐας 
διαγράφονσι τας των Σάτυρων ' 

§. 31. φέρονται δε καΐ αλλαι συνεχείς δέκα νήσοι, 
χαλουμεναι Μανιολαι, ίν αίς φασι τα σίδηρους εχον- 
5 τα ήλους ηλοΊα κατέχεσ&αι, μηηοτε της "ίίρακλείας 
λί&ου περί αυτας γεννώμενης, καΐ δια τούτο ιη ουροΊς 
ναυτίηγείσ'&αι, κατέχειν τε καΐ αυτας αν&ρωτΐοφαγους 
καλουμένους Μανιολας, καϊ τούτων 
δε το μεταξύ έηέχει μοίρας ρμβνοτ. β. 10 Κεφ. γ . 

Σ ι V ώ V ϋ- έ ο ί ς. 

[14σ/ας πίναξ ια.'\ 

§. 1. Οι ΣΊναι ηεριορίζονται απο μεν άρκτων τω 
έκτε&εψένο) μέρει της Σηρικής, απο δε ανατολών 
ΐδ καΐ μεσημβρίας αγνώστω γΐ], απο δε δύσεως ττ} 
έκτος Γαγγου Ινδικτ} κατά την διωρισμένην μέχρι του 
Μεγαλον κόλπου γραμμην, και αυτω τω Μεγαλω 
κόλποι και τοΊς εφεξής αυτω κειμένοις, τω τε καλού- 
μενοι Θηριωδει και τω των Σινων, ον περιοικουσιν 
20 Ιχ-Θ'υοφαγοι ΑΪ'&ίοτίες, κοίτα περιγραφην τοι- 
αυτην ' 

§. 2. ^αετά το τΐρος τΐ] Ινδικί] του κόλπου οριον, 

Ασπΐ&ρα ποταμού εκβολαΐ ρο ις 

αι πηγαι του ποταμού απο των εω- 
25 Ό^νών του Σημα&ινου ορούς μέρων ρτί κς 

Βραμμα πολις ροζ ιβ -^ 

Αμβαστου ποταμού έκβολαί. . ροζ ι 8 Ι Ν Α Ε. 171 

αϊ ΊΐηγάΙ τον τΐοταμον ^οϋ• -ίί ιε 

Ραβανα πολις ροζ η Ζ 

Σαίνου ποταμού έκβολαί .... ρος γ ς Ζ 

το Νοτιον άκρον ροΒ δ' δ 

τον Θηριωδονς κολπον 6 5 

μυχός ρος β 

Σατνρων άκρον ροε ισημερινός 

§. 3. Και εν τω των Σινων κολτΐω ηεριοικονσιν 
ΙχΌ-νοφάγοι Αΐ'&ίοτΐες. ίο 

Κοττιαριος ποταμού εκβολαί ?^^Γ νοτον ζ 

αι τΐηγαΐ τον τΐοταμον ρΐϊγο νότ. β 

καϋ• ο σνμβάλλει τω Σα'ινω πο- 

ταμω ρπ Ισημερινός 

Καττίγαρα, όρμος Σινων ροζνοτ. η Ζ. ΐ5 

ί §. 4. Κατέχονσι δε της χωράς 
τα μεν αρκτικωτατα Σημαν&ινοΙ 

νηερ το ομωννμον ορός, 
νηό δε τοντονς και το ορός Ακαδραι, 

με& ονς Ασπί-θ-ραι, 20 

είτα πάρα τον Μέγαν κολπον Αμβάσται, 
κα\ περί τονς εφεξής κολπονς Ιχ'&νοφαγοι Σί- 
να ι. 
§. 5. πόλεις δξ των Σινων ονομάζονται μεσόγειοι 

αϊδε ' 2ο 

Ακάδρα ροη γ κα δ' 

Ασπίϋ-ρα ροε ις 

Κοκκονάγαρα ρο-θ• -ΙΙγ νότ. β 

* " §. 2. βχίΓ. Ιηί:βΓρΐ'68 Ι&Ιΐηιΐδ: 

δίηαηιηι δίηυδ 178. ίΐηδίΓ. 2, 20. 30 172 Ι.ΙΒ. VII. Ο ΑΡ. 4. (* ρ. 212 .ά. Β.) 

(*) Σά^(xτα (ΐτίΖ νότ. ^• 

§. 6. καί Ύΐ μητροττολίς Σΐναι η 

Θΐνοίΐ ρτϊ γο' νότ. γ 

ούτε μέντοί χαλκά τείχη φασϊν αυτήν εχειν, οντε άλλο 

5 τι αξιόλογον ηεςιέχεται δε αηο των Καττιγάρων 
Ίϊρος τας δνσμας άγνωστα) γτ}, περιλαμβανονστ] την 
Πρασώδη '&αλασσαν μέχρι τον Πράσον ακρωτηρίου, 
αφ ου άρχεται, ως εΐρηται, ο της Βατραχείας 
'&αλασσης κόλπος, συναπτών ττβ> γην τω τε Ρατίτω 

10 ακρωτηρίω καΐ νοτίοις μέρεσι της Αζανίας. Κεφ. δ\ 
Τ απ ρ Ο β άν η ς ν η σ ο ν ϋ- έ σ ι ς. 

Ι^Αοίας πίνας, ίβ'.'] 

§. 1. Τω δε Κωρν ακρωτηρίω, τω της Ινδικής, αν- 
ΐδ τίκειται το της Ταπροβάνης νήσου άκρον, ήτις έκαλεΐ- 
το ηάλαι Σιμουνδου, νυν δε Σαλίκη • καΐ οΐ κατέχον- 
τες αυτήν κοινώς Σάλα ι, μαλλοΊς γυναικείοις εις 
άπαν αναδεδεμένοι. Γίνεται δε παρ αντοίς όρυζα, μέλι, 
ζιγγίβερι, βηρνλλος, υακιν&ος, μέταλλα παντοία χρυ- 
20 σου κα\ αργυρού καΐ των άλλων γέννα δε καΐ ελέ- 
φαντας καΐ τίγρεις. 

§. 2. Το μεν ουν είρημένον αυτής ακρωτηριον, καΐ 
αντικείμενον τω Κωρν επέχει μοίρας ρκς ιβ ^ 
χαΐ καλείται Βορειον άκρον. 
25 §. 3. ^ϊ 5ε άλλη περιγραφή έχει τον τρόπον τού- 
τον 10 (^ρ.2ΐ3.(;ύ.Β.) ΤΑΡΚΟΒΑΝΕ. 173 

μετά το Έορειον άκρον, ο έηίχει 

μοίρας ρκζ ιβ ^ 

Γαλιβα άκρα ρκδ ια ■&■' 

Μαργανα τΐολις ρκγ £. ι γ 

Ιωγανα ηολις ρκγ γ η .Ιίγ 

Αναρισμοννδον άκρον ρκβ ζ -ίίδ 

Σο αν α τίοταμον έκβολαί .... ρκβ γ ς δ' 

αΐ τΐηγαΐ τον ττοταμον ρκδ ^ γ 

Σινδοκανδα ττολις ..... ... ρκβ ε 

Πριαηίδος λιμψ ρκβ γ γο' 

§. 4. Λνονβιγγαρα ρκα β γο' 

Αιος άκρα ρκ •^ α 

Πρασωδης κόλπος ρκα β 

ΊΝΌνβαρ&α ηολίς ρκα γο ϊσημεριν. 

Λζανον ττοταμον έκβολαί. . . 'ρκ/γ νοτον α 

αν ττηγαΐ τον ττοταμον ρκς βορ. α 

Οδωκα ηόλις ρκγ νότ. β 

Ορνέων άκρα ρκε νοτ. β -Ιί' 

§. 5. ^α^αί'α τιόλις Ιερα Σελ-ψης . . ρκς νοτ. β 

Κορκοβαρα ττολις ρκζγο νοτ. β γ 

Αίοννσον άκρον ρλ νοτον α -^ 

Κηταων άκρον ρλβ .^ νοτ. β γ 

Βαρακον ττοταμον έκβολαί . . ρλα -^ βορ. α 

αι ττηγαι τον ηοταμον ρκη βορ. β 

Βωκανα ττολις ρλα βορ. α γ 25 

Μαρδον λιμψ η Μαρδονλαμνη ρλα βορ. β γ ' 

§. 6. (*) "Αβαράϋ-α ττόλις ρλα βορ. γ δ' 

Ηλίον λιμψ ρλ δ 

Αίγίαλος Μέγας ρλ δ γ' 

Προκονρι τιόλις ρλα ε γο 20 30 174 Ι^ΙΒ. Λ^ΙΙ. Ο ΑΡ. 4. 

Ριζαλα λιμψ ρλ γο' ς Ζ 

Οξεία άκρα ρλ ζ £. 

Γαγγον ηοταμον εκβολαί . . . ρκϋ• ζ γ 

αι ττηγαΐ τον ποταμού ρκζ ζ δ^ 

5 Στΐατάνα λιμψ ρκΒ- η• 

§. 7. Ναγαδίβα πολις η Ναγάδινα ρκ& η -ίί 

ΠατΙ κοληος ρκ7] ■& -Ο- -ί 

Ανονβίγγαρα ττολις ρκη γα -θ" γα 

Μοδονττον έμποριον ρκη ία γ 

10 Φασιος ποταμού έκβολαί . . . ρκζ ια γ 

αί πηγαΐ τον ποταμον ρκς η 

Ταλακωρν (η Αακοτη) έμπο- 
ριον ρκς γ ια γο 

με& ο το Βορειον άκρον. 
15 §. 8. Ορη δε έστιν αξιόλογα της νησον τά Τ8 κα- 
λονμενα Γαλιβα, έξ ων ρΐονσιν ο τε Φάσις καΐ 6 
Γαγγης, κα\ το καλονμενον Μαλαία, έξ ον ρέονσιν ο 
τε Σοανας και ο Αζάνος καΐ ο Βαρακης' και εϊσιν 
νπο τοντο το ορός μέχρι '&αλασσης ελεφάντων νομαί. 
20 §.9. Κατέχονσι δε της νησον 

τα μεν αρκτικώτατα Γαλιβοι, 

και Μονδονττοι, 

νπο ό& τοντονς Λνονρογραμμοι, 

καΐ Ναγάδιβοι, 

25 καΐ νπο μεν τονς Λνονρογράμ- 

μονς Σοανοι, 

νπο δέ τονς Ναγαδίβονς ΣεννοΙ, 

ίτι δε νπο τοντονς Σανδοκανδαι 

μεν τα προς δνσμας, 
33 και νπ αντονς μέχρι των νομών Γρ.2ΐ4.6<ι.Β.) ΤΑΡΚΟΒΑΝΕ. 1Τ5 

των ελεφάντων . Βονμάσανοι, 

Τάραχοι 
δύ τα ηρος ανατολάς, νφ ους Βωκανοί, 
^'^'- ^ ίόρδονλοι, 

καΐ μεσημβρινωτατοι ^Βογανδανοί, 5 

^"^ Τ^ίαγειροι. 

§. 10. Πόλεις δέ είσιν εν τί] νήσω μεσόγειοι αιδε • 

Ανονρόγραμμον βασιλέων . . . ρκ§ ς τι γο' 
Μααγραμμον μητρόπολις . . . ρκξ ξ γ 

Ιίδείσαμον ρ^^β• ^ ίο 

Ποδονκη ρκ^ γ γο' 

Ονλίσπαδα .....' ^κς- / βορ. γο 

Νακάδονβα ρκη ^ ισημερινός. 

§. 11. Πρόκειται δε της Ταηροβάνης στίφος νή- 
σων, ας φασιν είναι τον άρι&μόν α τ ο η. \Ω.ν μέντοι ΐ3 
τα ονόματα φέρεται, εΙσ\ν αϊδε' 

Οναγγαλία (η Ονάγγανα) . . .ρκ δ' ια γ' 

Κάνα&ρα ρκα γο ια δ' 

Λίγιδίων ριη ^ ^ 

^Ορνιων ριβ- ^ ^ 2ο 

Μονάχη φς § §' 

'Αμμίνη ριζ ^ ^. 

§. 12. Καρκός ρι^ϋ^ γότ. γο' 

Φίλψος ρις^νότ. β γο' 

(*) Ειρψη ^α γότ. β Ζ 

Καλανδαδρονα ργ,α νότ. ε ^ 

^Αβράνα . . . ξ,κε νότ. δ γ' 

Βάσσα ργ,ς γότ. ς Ζ 

Βαλάκα ρκ8- νότ.ε Ζ 

Λλαβα ρΐα νότ. δ 25 176 1. 1 Β. VII. Ο Α Ρ. 5. 

Γονμαρα. ρλχ νοτ. α γο • 

§. 13. Ζάβα ρλε ισημερινός 

Ζίβαλα ρλε βορ. δ δ 

Ναγάδιβα ρλε ί] -^ 

5 Σονσονάρα ρλε ια δ'. 

§. 14. Η μεν ονν των της οικουμένης ίηαρχιων τβ 
τιαΐ σατραηιων κατά μέρος νφηγησις τοντον ημΐν 
έψωδενσ&ω τον τροττον. ΕπεΙ δέ νττεδείξαμεν εν ο:ρχτ} 
της συντάξεως, ηως αν καταγράφοιτο το έγνωσμένον 
10 της γης μέρος επί τε σφαίρας, καΐ ετι εις έπίπεδον 
έττιφανειαν, ομοίως τε καΐ σνμμέτρως ως ενι μάλιστα 
το7ς επΙ της στερεάς σφαίρας καταλαμβανομένοις, αρ- 
μόζει δε ταΐς τοιανταις της όλης οίκονμένης έκ-θέσεσιν 
νηογραφην τίνα κεφαλαιώδη τταρα&έσ-θ-αί τίρος &ν- 
15 δειξιν των κα&ολον '&εωρονμένων γένοιτο αν καΐ 
αντη κατά τον προσήκοντα λογον, ει όντως έχει. Κεφ. ε . 

Υτΐογραφη κεφαλαιώδης 

του της οίκου μένη ς πίνακας- 

20 §• 1• Της κα& ημάς οϊκονμένης εν ηπείροις διτ}- 

ρημένης τρισίν νηο των αρχαιοτέρων κατά μέρος εη 
ακριβές Ιστορησαντων αναγραφάς τε καταλ.ελοιηοτων 
τοις καΌ• Ικαστον, ως εν ιστορία, καΐ αντοί προσε- 
ηενοησαμεν, τα μεν εωρακοτες, τα δε καΐ τταρ αυτών 

25 ακριβώς έκλαβοντες, πίνακος ώσηερ τροττον πάσης 
της οικουμένης υποτντϊωσαι, ως άν μηδέν τοΊς φιλο- 
μα&έσιν άπειρον /; των κατά μέρος χρησίμων με& (•ρ.2ΐ5.οά.Β.) ΤΑΒ. ΟΚΒΙ8 ΤΕΚΚ. 177 

ιστορίας ψνχψ αοσμείν, καΐ διεγείρειν εις οξίψοιαν 
φυσικψ δυναμένων. 

Ψ §• 2. ΤΊ]ς γης το κ«τά τψ ημετέραν οίκονμένην 
μέρος περιορίζεται απο μεν ανατολών άγνωστοι γη 
τ// παρακειμένΐ] τοΙς άνατολικοΊς ε&νεσί της Μεγάλης 5 
Ασίας Σίναις τε καΐ τους εν τ// Σηρικτ}, από δε με- 
σημβρίας ομοίως αγνώστω γτ} τι} τιερικλειονσΐ] το 
Ινδίκον πέλαγος καΐ τΐ] περιεχονστ^ την άπο μεσημ- 
βρίας της Αίβνης Αΐ&ωηίαν Άγίσνμβα χώραν καλου- 
'μένην, απο δε δνσμών τι] τε άγνώστί] γι} τι] περί- ία 
λαμβανονσΐ] τον Αΐ&ιοπικον κόλπον της Αιβυης, και 
τω εφεξής δντίκω 'ΐΐκεανω, παρακείμενο) τόΐς της Αι- 
βνης καΐ της Ευρώπης δυσμικωτάτοις μέρεσιν, απ" 
άρκτων δε τω συνημμένοι ώκεανω, τω περιέχοντι τ ας 
Βρετανικας νήσους και τα βορειότατα της Ευρώπης, ΐ3 
καλούμενο) δε Αουηκαλυδονίο) τε και Σαρματικω και 
τΐ] αγνωστο) γΐ] παρακειμένΐ] ταΐς άρκτικωτάταις χώ• 
ραις της Μεγάλης Ασίας, Σαρματία και Σκνθία, καΐ 
Σηρικτ], 

§.3. ( ) Των δε περιλαμβανομένων υηο της οΐ- 2ο 
κουμένης Ό-αλασσών 

η μεν καν τ,μας μετά των συνημμενοη> αυτί] κόλπων, 
πάρα τε τον Άδρίαν κόλπον, και το ΑίγαΊον πέλαγος, 
και την Προποντίδα και τον Πόντον, καΐ την Μαιώτιν 
λίμνην, ανεστόμωται προς τον 'ΐίκεανόν δια μόνου τον ι-> 
Ηρακλείου πορϋ^μοΰ, Χερσοη'ισου δίκην ισϋμ'ον ώς- 
περει ποιούσα του πελάγους τον πορθμόν. 

β. 4. // (^£ 'Υρκανία η καΐ Κασπία '&άλησσα 
παντο&εν υπό της γης περικέκλεισται νησο) κατά το 

ΐτοΣ, ΟΕοακ. II. Μ 17δ I^1Β. νυ. €ΑΡ. 5. 

αντικείμενον παροιπλησίως' ομοίως δε καΐ η ττεξίί το 
Ινδικον πέλαγος ηασα μετά των σιη'ημμΐνων αντί} 
κόληων τΐαρα τε τον Αράβων κολτζον καΐ τον Περσι- 
κον, κα\ τον Γαγγητικον, καΐ τον ιδίως καλονμενον 

5 Μέγαν κολπον, περιεχόμενη καΐ αντη παντοϋ^εν νπο 
της γης. 

§. 5. ^10 και των τριών ηπείρων η μίν Ασία συν- 
άπτει ττ] τε Αιβνΐ], καΐ δια τον κατά την Αραβίαν 
ανχίνος, ας καΐ χωρίζει την καϋ• ημάς Ό-άλασσαν απο 

10 τον Αραβικού κολπον, καΐ δια της περιεχονσης το 
Ινδικον πέλαγος αγνωστον γης. 

§. 6. ΚαΙ τγι Ενρωπτ] δέ σνναπτει δια του μεταζυ 
ανχένος της τε Μαιωτιδος λίμνης καΐ του Σαρματικου 
>Ω.κεανου έπΙ της διαβάσεως του Τανά'ϊδος ποταμού. 

15 §. 7. Η δέ Αιβνη της Ευρώπης απείργεται μο- 
νω τω πορ&μω, κα& έαντην μεν μη σνναπτονσα μη- 
δαμώς, δια δέ της Ασίας πάντως, έπειδη κα). αντη 
τοντων εκατεξ^α συνάπτει, αντιπαρηκουσα κατά ανα- 
τολάς αμφοτέραις. 

20 §. 8. ΚαΙ βτι τϊρωτη μεν των ηπείρων μεγέ&ους 
ενεκέν εστίν Ασία, δευτέρα δέ Αιβνη, τρίτη δέ Ευ- 
ρώπη. 

§. 9. Ομοίως δέ καΐ των είρημένων έμπεριέχεσ&αι 
ττ} γΐι '&αλασσων, πρώτη μΐν εστί μεγέ&ει πάλιν η 

25 κατά το Ινδικον πέλαγος, δευτέρα δέ η κα& ημάς, 
τρίτη δέ η Υρκανία η καΐ Κασπία. 

§. 10. Ετι δέ καΐ των μεν άξιολογωτέρων 
κόλπων 
πρώτος μίν κα} μείζων ομοίως ο Γαγγητικος, δεύτερος 

50 ίε ο Περσικός, τρίτος δέ 6 Μέγας, τέταρτος δέ ο ΤΑΒϋΙ^Α 0ΚΒ18 ΤΕΚΚΑΚϋΜ. 179 

^Αραβικός, πέμτΐτοζ δε ο Αϊϋ-ιοπικος, Ι'κτος δε ο τον 
πόντου, έβδομος δε ο τον Αίγαίον ηελάγονς, όγδοος 
δε ο της Μαιώτιδος λίμνης, εννατοί δε 6 Αδρίας, δέ- 
\ χατος δε ο της Προηοντίδος. 

§. 11. Των δε αξιολογωτέρων 5 

νήσων 
η χερσονήσων ηρωτη μεν Ταττροβάνη, δεντερα δε των 
Βρετανικών η Αλον'ί'ωνος, τρίτη δε η Χρνση Χερσό- 
νησος, τέταρτη δε των Βρετανικών η Ιονερνία, πέμ- 
πτη δε η Πελοπόννησος, Ι'κτη δε η Σικελία, έβδομη δε ίο 
η Σαρδω, ογδόη δε η Κνρνος, έννατη δε ο] Κρήτη, 
δέκατη δε η Ιΐνττρος. 

. §. 12. "Ορίζει δε το μεσημβρινον της εγνωσμένης 
γης πέρας παράλληλος ο νοτιωτερος τον ισημερινού τον 
μοίρας ιςγιβ', οίων έστΙν ο μέγιστος κνκλος τξ• όσαις ΐ5 
μοίραις καΐ ο δια Μεροης του Ισημερινον τυγχάνει βο- 
ρειότερος" το δε αρκτικον πέρας ορίζει παράλληλος ο 
βορειότερος του ισημερινού μοίραις ξγ, γραφομενος 
δε δια Θονλης της νησον' ως γίγνεσ&αι το έγνωσμέ- 
νον αυτής πλάτος μοιρών μεν ο9• γιβ', η καΐ όλων π, •30 
σταδίων δε τετρακισμνρίωνεγγιστα' ως της μεν μιας 
μοίρας πεντακόσιους περιεχονσης σταδίονς, όπερ εκ 
των ακριβέστερων ανααετρησεων κατελήφθη, της δε 
όλης γης περίμετρον μυριάδων ιη. 

§. 13. Πάλιν δε καΐ το μεν ανατολικον πέρας 25 
της εγνωσμένης γης ορίζει μεσημβρινός ο γραφομενος 
δια της των Σινών μητροπόλεως, απέχων τον δια Αλε- 
ξανδρείας γραφομένου προς ανατολάς έη} τον ισημε- 
ρινον μοίρας ριΒ• -β, οκτώ δε ώρας εγγιστα Ισημερινας' 

§. 14. το ^ε δντικον πέρας ό γραφόμενος δια των ^^ 

Μ 2 180 Ι.ΙΒ. νπ. Ο ΑΡ. 5. (»ρ.2ΐ6.ο<ΐ.Β.) 

Μακαρίύν νήσων, αηεχων και οντος τον μίν δια Αλε- 
ξανδρείας μοίρας ξ ^ τεσσάρας τε ώρας Ισημερινας, 
τον δ ανατολικωτατον τας τον ημικννΜον μοίρας ρττ 
ζαΐ ί^ ώρας Ισημερινας' 

5 §. 15. ώστε σννάγεσϋ-αι το Ιγνωσμένον αντης 
μην.ος σταδίων, ίηΐ μεν τον κατά τον Ισημερινον τμή- 
ματος έννα'/.ισμνρίων, έτη δε τον κατά τον νοτιωτατον 
αντης τταραλληλον μνριαδων οκτώ ςτΤ, γ εγγιστα, 
έηΐ δε τον κατά (*) τον βορειοτατον, μνριαδων τεσ- 

10 σαρων καΐ πάλιν έτά μεν τον δια της "Ροδον, εφ 
ον μάλιστα γεγονασιν αι αναμετρήσεις, απέχοντος τον 
Ισημερινού μοίρας λς, σταδίων μνριαδων έπτα β 
εγγιστα' επΙ δε τον δια Σνηνης, ος απέχει τον ιση-' 
μερινον μοίρας ν.γ -Ιίγ, μέσος πως κείμενος τον ολοι^ι 

ΐί πλάτονς, μυριάδων οκτώ βτΤς, κατά την των είρημένων 
παράλληλων προς τον Ισημερινον αναλογίαν, ως γίνε-] 
σ&αί τον πλατονς της οϊκονμένης μείζον το μήκος, εν 
μεν τοΙς αρκτικωτατοις κλίμασι το) πεντηκοστοί εγγί-\ 
στα τον πλατονς, εν δε τοΙς δια. της Ροδον τω ημίσεα 

20 πως κα\ τρίτοτ, εν δε τοΙς νπο τον δια Σνηνης τιο \'σω\ 

καΐ ετι τω οκτωκαιδεκατω εγγιστα' εν δε τοις μεσημ- 

βρινωτατοις μέρεσι το) Ι'σιη καΐ ετι τω ίκτω εγγιστα' εν 

δε τοΙς νπο τον Ισημερινον τω Γσω καΙ ετι τω τέταρτοι ' 

§. 16. το δε μέγε&ος της μεγίστης ημέρας η ννκτος, 

2.5 εν μεν τω νοτιωτατοι των ειρτμένων παράλληλων ωρών 
Ισημερινών ι•/, ωσαντως κα), εν τω δια Μεροης, εν δε 
τω ισημερινό) ρμ ιβ', εν δε τω δια Σνηνης ιγ ■Ιί, εν δε 
τω δια της "Ροδίας δεκατεσσάρων -Ιί, εν δε τω βορει- 
τοτατω καΐ δια Θονλης κ, καΐ ετι την τον όλον πλατονς 

3ί) διαφοραν εννέα ποιείν ώρας Ισημερινας. 8ΡΗΑΕΚΑ ΑΚΜ1Ι.Ι.ΑΚΙδ ΟΓΜ ΤΕΚΚΑ. 181 Κεφ. ς . 

Κρι,κωτης* οφαίοσ.ζ μετά της οίκον- 
μένης χατα/ραφ?]. §. 1. '^Η μΐν ονν ντίογραφη της κη&ολον διαΌ-έσεως 
μέχρι των τοσοντο^ν αν ΐχοί σνμμέτρως' ονκ άτοπον 3 
^ε προσ&εϊναι, τίως αν το φαινομενον 'ημισφαίριον, έΐ' 
φ η Οικουμένη, καταγραφοιτο έν έττιττέδοι, ηεριεχόμε- 
νον ντιο σφαίρας κρικωτης. Εηειδη ηλείονς μεν έηι- 
κεχειρηκασι τΐ] τοιαντί] δείξει, ηαραλογωτατα δε φαί- 
νονται ταντί] κεχρημένοι. ίο 

§. 2. Προκείσϋω δΐ] κρικωτην σφαίραν εν έηιηέδο) 
καταγραψαι μέρος εμπερύ.αμβανομένψ της γης, ώς 
της όψεως Ό'έσιν έχονσης, κα& ην η έη εν&είαςεσταΐ 
\ τοίΐς κοιναΐξ τομάϊς του τε δια των τροπικών σημείων 
{μεσημβρινού, υφ" ου υηοκείσεται καΐ 6 το μήκος της ΐ5 
καθ- ημάς οικουμένης διχοτόμων και του δια Συψης εν 
ττ} γΊ] γραφομένου παράλληλου, δίχα καΐ αυτόν τέμνον- 
τος της γης το πλάτος της οίκονμένης. * δοΐιοΐίοη αά. Τϊί. οαρ. 6. Σημίίο)ααο' Ιίρνν,ωτη 
αψαΐρα εοο/.ΐν ίΐναι η όίά •ΑρΊ•/.υ)ν κα,Ι μη οτιρίά {γι^νο- 20 
μένη 119.) γινομένη, ήτις αν ν.αΐ ν.οίλη λέγηται {γρ. λέ- 
γηταν Μδ. 119. ηΐ9,Γ§. Ιβχί. λέγίται). 182 1.1 Β. VII. Ο Α Ρ. 6. 

§. 3. Οντω δε έχέτωσαν οΐ λόγοι των τε μβγε&ων 
της κρικωτης σφαίρας καΐ της γης και τον της ο'ψεως 
αποστήματος, ώστε έν τω μεταξύ διαστηματί του τε 
κατά τον Ισημερινον κρίκου καΐ του κατά τον ϋερινον 
5 τροηικον, όλον ίμφαΐνεσ^αι το εγνωσμένον μέρος της 
γης, του νοτιωτέρον των ημικυκλίων του δια μέσον 
των ζωδίων κυκλον κα&εστηκοτος νηερ την γην, ϊνα 
μηδ νηο τοντον τις έηιτίροσΌ-εσις γένηται της οίκον- 
μίνης ηρος τω βορείω τι&εμένης ημισφαιρίου. 

10 §, 4. Οτι μεν ονν, τούτων υποκειμένων, οΐ μεν εΐ- 
ρημένοι μεσημβρινοί μιας ευ&είας της κατ αυτόν τον 
άξονα ηοιησονται φαντασίαν, ατε της ο'ψεως έν τω δι 
αντων έπιπέδω πιπτουσης και ετι ο δια Σνηνης πα- 
ράλληλος ορ&ος προς έκείνην δια την ομοίαν αΐτίαν, οίδε 

13 λοιποί των εντασσομένων κύκλων επεστραμμένοι κατά 
τα κοΊλα φανησονται προς τας ευθείας, οι μεν μεσημ- 
βρινοί προς την δια των πόλων, οι δε παράλληλοι 
προς την δια της Σνηνης, κα} μάλλον οι πλεϊον αυτών 
έφ έκάτερα διεστηκοτες, αυτο^εν εστί δηλον. 

20 §. 5. πώς δ αν με&οδενοι μεν την καταγραφην\ 
ομοίαν ως ενι μάλιστα ταΊ,ς οπτικαΊς διατυπωσεσι, 
προχειρον ημίν εσται τονδε τον τρόπον Αάηοί;, Βεδίιηί ίη β^τίΓΟ, αθίπηοία 8ί£;Ιαβ ςυ&β §§. 7. 

8. εί 9. ιηβηιοΓ&ηίυΓ: αν φ ;^ ψ ω, <ιυ&8 δΐιίδ Ιοοϊβ 

25 άβ οοηίεοίαΐΓβ, (ΐααιηο[ΐιαιη ραΓίίιη. οβΓία α88ί§•ηαΓβ ηοη 

ρΐ&οαίί. Ορ.2ΐ7.βά.Β.) δΡΗ. ΑΚΜΙΕΙ^. Ο. ΤΕΕΕΑ. 183 
§. 6. (*)'£'στω ο 5ίά τυ^ν ισημερινών σημείων έν ττ} 
κρικωτΐ] σφαίρα μεσημβρινός 6 α β γ δ περί κέντρον 
το ε καΐ ^ιαμετρον την α ε γ, τον μεν α κατά τον βο- 
ρείον τίολύν νοονμένον, τον δε γ κατά τον νοτιον. 
Αηειληφ&ασάν τε αϊ μεν β ζ και δ η και β ■δ' καΐ δ κ 3 
ηεριφέρείαι έν τοας των τροπικών απο τον Ισημερινον 
διαστασεσιν, αί δε α λ και α ιι καΐ γ ν και γ ξ, εν 
τάϊς απο τών πόλων τον αρκτικον και ανταρκτικον, 
και τεμνέτω η τον Ό-ερινον διάμετρος την α ε κατά το ο. 

§. 7. ΕπεΙ το'ιννν τον δια Σνηνης παραλληλον εν ίο 
ττ] μεταξν της ε ο έδει την -δέσιν εχειν, λόγος δε της 
μεν απο τον δια Σνψης έπΙ τον ισημερινον περιφέρει- 
ας προς το τεταρτημόριον τών τεσσάρων εγγιστα προς 184 I^IΒ. VII. Ο Α Ρ. 6. / 

τα 18, της δε ημισείας της ε ο τίρος την ε αο των αντωι 
τεσσάρων ϊγγιστα τχρος τα τρία, επίτριτος εσται η ε χ 
της ί'/. τον κέντρου της γης. Αηειληφϋ^ω δ η εη τοιοχ- 
των τριών, οίων έστΙ τεσσάρων η ε α• καΐ κέντροι τω ε, 
5 διαστηματι δε. τω ε ττ, γεγράφ&ω 6 εν τω αντω έττιπΰοί 
περιλαμβάνων την γην κνκλος ο η ρ. Και διαιρε&εί€ης 
τίνος ενϋ^είας Ισης τ;/ ε ττ εις τα ενενψ.οντα ΐσατμημοτα 
του ενός τεταρτημορίου, άπειληφ&ω η μεν ε ο τμημά- 
των ξ/, η δε ε γ τμημάτων ις γιβ , η δε ε υ των «ν- 
ιο των ξ/' και διηχ&ω η φ σ χ τίρος την ε τί, ορ^η 
ηίπτουσα δηλονότι κατά τον δια Σνηνης τταραλλτιλον. 
§. 8, Εσται αρα το μεν τ , δι ου γραφησεται ο 
αφορίζων το νοτιον πέρας της οικουμένης παράλληλος 
καΐ αντικείμενος τω δια ^Ιερόηςζ. το δε υ, δι ου γρα- 
15 φησεται ο αφορίζων το βόρειον πέρας παράλλ'^λος 
κα\ γραφομενος δια Θουλης. 

§. 9. Ειληφ&ω τι σημεΐον βραχεί νοτιωτερον του 
τ, ώς το ψ, καΐ επεζενχ&ω η ψ δ, καΐ εκβλη&εΐσαι αί 
σ χ, καΐ ψ δ, συμπιπτέτωσαν κατά το ω. £αν τοί- 
20 1/νν τους τε εκκειμένους κύκλους νοωμεν εν τω δια των 
τροπικών σημείων καΐ των πόλων επίπεδοι κατά την 
Οψιν επΙ του ω δια τα υποκείμενα, αΐ μεν απο του ω δια 
του μ καΐ η καΐ δ και κ και ξ έκβαλλομεναι έπΙ την κ 
γ ποιησουσιν έπ αυτής τάς τομας, δι ών γραφησε- 
25 ται τα προς τί] όψει τμήματα των πέντε παράλλη- 
λων, ως την ψ, δι" ης γραφησεται το του περί το δ 
ισηαερινου' αΐ δε απο του ω έπΙ το λ καΐ ζ και β 
καΐ -& και η έπιζευγνυμεναι , ποιησουσι τας προς την 
α γ τομας, δι ών γραφησεται τα πέντε της γης τμη- 
30 ^ατα των αυτών παράλληλων. δΡΗΑΕΚΑ ΑΚΜΙΙ.Ι.ΑΚΙ8 Ο. ΤΕΚΚΑ. 185 

§. 10, Ομοίως δε καΐ των εν τ;/ γτ} γραφησομένων 
παράλληλων λαμβάνοντες επΙ της π ρ τας οικείας τον 
ισημερινού αηοχάς, ως τας ν καΐ τ, τάς τε γινομΐνας 
τομας νηο των έη αυτας έηιζενγνν μένων εν&ειων αττο 
τον ω τον ττ χ ρ ημίκνκλίον, καΐ τας αντικειμένας αν- 5 
ταΧς κατά ηαραλληλονς '&έσεις, Ι'ξομεν, δι ών γραφη- 
σεται τα είρημένων παράλληλων Τ|α?^|αατα, ως το τε α 
τ μ καΐ γ λ δ. 

§. II. Αφ" ών απολαμβάνοντες τας των (νταχ^η^ 
σομένων εφ έκάτερα της τ ν μεσημβρινών ατΐοχας, ίο 
καΐ επί της φ χ ενϋείας ίν τοις οΊκειοις των τριών 
παράλληλων λόγοις γράψομεν δια των ομολογούν τρι- 
ών σημείων Τιαί^^αατα τών νποκει μένων μεσημβρινών, 
ως το)ν αφοριζόντων το μνκος το τε ζ ζ η και -θ" 
και ε. ^5 186 Ι.ΙΒ. νΠ. Ο ΑΡ. 6. 

β 
Γ ρ. 218.6α. Β.) δΡΗ. ΑΕΜΙΕΙ.. Ο. ΤΕΕΚΑ. 187 

§. 12. (*) Το μεν ουν πληϋ^ος των έγγραφησομενων 
νί ϊΐΐ ^§ος το μέγε&ος της καταγραφής αρμοστέον 

§. 13. £71^ <5δ της των κρίκων ηαραβολης εκείνα 
ηαρατηρΊ]τέσν, οηως Ι'ρχηται μεν έκαστος δια των ει- 
ρημένων τεσσάρων σημείων, σχηματι δε ωοειδεί καΐ μη 5 
ε^5 οξυ ληγοντι εν τί} προς τον έξωτάτω κνκλον τομΐ^ί 
ϊνα μη καταματος τιαράσχτ] ψαντασίαν, άλλα καν- 
τα'υι9"θ£ την σνμμετρον ηερίστασιν τι} εφεξής απολαμ- 
βαν]], καν έκτος τον περιέχοντος το σχήμα κνκλον 
πίπτωσιν αϊ την ελλειψιν ατταρτίζονσαι κυρτότητες^ ίο 
ο κα\ επΙ των αλη&ίνων φαίνεται σνμπίπτον. 

§. 14. Προσεκτέον δε, όπως μη γραμμαΐ μόνον 
ώσιν οί κνκλοι, μετά δέ τίνος πλάτους σνμμετρον και 
χρώματος διαφέροντος, και ετι τα πέραν της γης τμη- 
ματα σκιερωτερα τίεριεχτ] χρώματα των προς τ// όψει, Ι5 
καί των συμπιπτόντων τμημάτων τα πορρωτέρω της 
Οψεως νηο των έγγντέρω διακόπτηται τάΐς των αλη- 
'&ινων έπιπροσϋ'έσεσιν ακολουϋ'ως επίτε των κρίκων καΐ 
έπΙ της γης, καΐ ο ζωδιακός έπέρχηται μεν τ/} γτ} κατά 
το νοτιωτερον ημικυκλιον καΐ δια τοΐι χειμερινού τρο- 20 
πικου, διακόπτηται δ νπ αυιης κατά το βορειον και 
δια τον -άεοινον τροπικού. 

§. 15. ΪΣαραγράψομεν δε καΐ έπΙ τοντων εν τοΊ,ς 
έπικαίροις τόποις τάς οικείας ονομασίας, και ετι επΙ 
μεν των εν ττ] γΐ] κύκλων, τους υποδεδειγ μένους εν ττ] 25 
καταγραφί] της οΙκουμένης αρι-θ-μους αποχών τε καϊ 
ωρών, περί δέ τον εξω κνκλον τας των ανέμων προση- 
γορίας ακολον&ως τοις έπι της κρικωτης σφαίρας 
παξίοί τους έκκειμένους πέντε παράλληλους καϊ τους 
ηολον': διασημασίαις. 3ο 188 Ε ΙΒ. VII. Ο ΑΡ. 6. (*ρ. 219. €ά.Β.> 

* Σφαίρα κρικωτη, 
ίειτ&Γπτα 0Γΐ)βηι Λ^εηίοΓαπκιυβ Γε^ϊοηεδ οοηιρίεοίβηβ. 
απαρκτίας 

■θ-ρασκίας ((Ζ~— — '—— ^^ βορέας καΐ'/.ιαξ 
ενρος ρονοτος νοτοζ ο ρ. 220. βί. Β.) ΕΧΤΕΝ8Ι0. 189 ^νδφ. ζ. 
* Τπο/ραφη του έκπεταΰματος- 

§. 1. Ύτίογραφη δ εσται καΐ της τοίαντης εκηε- 
τασεως αρμόζουσα τε καΐ κεφαλαιώδης. Η τοιαντη 
ττ;^ αρί'/.ω'/.ης σφαίρας εν επιπεόίο καταγραφή μετά $ 
της εμτιεριλαμβανομένης γης νπογ.ειται '&έσιν έχουσα, 
καβ• ην η οψις έη εν&είας εσται τοις κοινοίΐς τομαΊς 
του τε δια των τροηιν.ων σημείων μεσημβρινού, υφ ον 
ν.είται ααΐ 6 το μήκος της κα& ημάς οΙκουμένης δι- 
χοτόμων, καΐ τοΰ δια Συηνης εν τι] γτ] γραφομένον ίο 
παράλληλου, δ'ιχα κα), αυτού τέμνοντος ϊγγιστα το 
,ηλατος της οΙκουμένης. 

§. 2. Οντως δε εχονσιν οΐ λόγοι των τε μεγε&ων 
της σφαίρας καΙ της γης καΐ τον της όψεως αττοστη- 
ματος, ώστε εν τω μεταξύ διαλείμματι του τε κατά τον ^3 
Ισημερινον κα\ τον κατά, τον ■&ερινον τροττικον όλον 
διαφαίνεσϋ-αι το εγνωσμένον μέρος της γης, τον νο- 
Ίίωτέρου των ημικυκλίων τον δια μέσου των ζωδίων 
κρίκου καϋεστηκότος υηερ την γην, 'ΐνα μηϋ υηο τού- 
του τις εηιτϊροσ&εσις γένηται της οίκονμένης ^) ηρος 2ο 
τω βορειότερο) τιΌ^εμένης ημισφαίριο) , διότΐερ οΐ μέν 
είρημένοι μεσημβρινοί μιας ενθείας της κατ αντοντον 
άξονα τιοιοννται φαντασίαν, ατε της όψεως εν το) 
δι αυτο:)ν έτιιττέδο^ ηιητουσης. 

§. 3. ΚαΙ ετι ο δια Συηνης παοάλληλος ορ&ος 23 
ηρος εκκειμένην μένει δια την ομοίαν αΐτίαν, οι δε λοι- 
ηοΐ κύκλοι εηεστραμμίνοί κατά το κοίλον φαίνονται 190 ΕΙΒ. VII. Ο ΑΡ. Τ. 

^^^ος τας ευ&είας, οΐ μεν της μεσημβρινής δια των ττό- 
λωι^, οί δε τιαραλληλοι τΐρος την δια της Σνηνης, χαΐ 
μάλλον οΐ πλίον αντων έφ έκάτερα διεστηκότες, ώς ο 
μεν αρκτικός μάλλον τον -θερινού τροτίΐκου ττρος τάς 

5 άρκτους ανακεκλιμένος, ο δε χειμερινός τροπικός μάλ- 
λον τον Ισημερινον προς μεσημβρ'ιαν, καΐ ετι 6 ανταρ- 
κτικός τον χειμερινού τροπικού. 

§. 4. ^ιατέ&ειται δε καΐ το έγνωσμίνον της γης 
μέρος, ως μη περιρρέοντος τοΐι Ώ,κεανον μηδαμοϋ^εν, 

10 κλλα μονοις παρακειμένον τοις προς Ιαπνγα και -θ-ρα- 
σκίαν γεγραμμένοις πέρασι της τε Αφνης καΐ της 
Ενρωπης ακολου&ως ταϊς των παλαιοτέρων Ιστορίαις. (* ρ. 211. εΛ. Βεη.) (*) Κλαυδίου Πτολεμαίου 

Γεω/ραφικης "Τφηχη σεως 

Ένβλίον 71 . Ταδί ενεοτίν ίν τω όγδόω' 

§. 1. Μετά ποίας ττρο&εσεως δεΊ ηοιεΐσ&αι τψ 5 
κατά τονς πίνακας διαίρεσιν της οικουμένης; 

§. 2. Τίνα καϋ• ί'καστον των ηινάκων νπογράφειν 
αρμόζει; 

§. 3. Εκ'&εσις πασών των νπογραιφων, αίς περιέ- 

Χονταί ^ _ ^ _ „_ , _ 10 

Ευρώπης πίνακες ι, χωραι λδ {η λε) πόλεις ριη, 
Λιβύης πίνακες δ, χωραι ιβ, πόλεις μβ, 
Ασίας Μεγάλης πίνακες ιβ, χωραι μϋ; πόλεις ρ9. 

§. 4. Γίνονται ίηΐ το αντο της οικουμένης πίνακες 
κς, χωραι πζ, πόλεις τν *. ΐ5 ** Αά Ιιοο δυτηηιαΓίαηι Βάύβηάβ Ιιαβο δΐιιιί;: Οαρ. 

XXIX. (** ΈκθέΟί-ς χο)ρών της οικουμένης.) βί Οαρ. 

XXX. "Εί'.ϋ-ίΟίς μψ/,ονς ζαΐ πλάτους ίκάοτου τΐίνακος. 192 1. 1 Β. VIII. Ο Α Ρ. 1. Κεφ. α . 

Μβτά ποίας προϋ-έσίως δ^Ι 

Ίΐοΐίΐσϋ-αι την κατά τους πίΐ'ακας 

δισΛρεσιΐ' της οίαουμένης; 

5 §. 1. Οσα μεν ονν ^χ^1]V εις την γεωγροιφιν.7]ν νφη- 
γησιν συνεισενεγκεϊν εκ τε της συνεχεστέρας διακριβώ- 
σεως των τας ίκτετοτησμένας ημϊν χωράς ηεριελ&ον- 
των καΐ της εΙς το τίροχειροτερον αμα καΐ οίκειοτερον 
των χατοί^'ραφών επιβολής, αντάρκως ϊχειν ηγονμαι. Το 

10 γαρ έηιΐέγειν κατά τον αντον τρόπον τοις προ ημών 
ωσπερ έπίκεφαλαΐον, διατίνωντοπων έκαστος γράφεται 
των εντασσομένων τι} καταγραφί] παράλληλων καΐ με- 
σημβρινών, — μη καΐ γελόΐον ΐ], πάντων απλώς των τό- 
πων καΐ των μη πιπτ όντων εις τονς εκτε&ειμένονς κν- 

15 κλονς παρακειμένας εχόντων τας έποχας των δι αντων 
γραφομένων παράλληλων τε κα) μεσημβρινών. 

§. 2. '£πειδη, τις αν γένοιτο της οίκονμένης νπο- 
γραφη σύμμετρος , όλης κα& ενα ττί^ακα λαμβανο- 
μένης, νπ Οψιν ημίν γέγονεν ακολον&ον εστί προεκ- 

20 Ό-έσ&αί τας Ισομένας νπογραφας κεφαλαιώδεις, εΐ 
διαιρονμεν αυτήν εις πλείονς πίνακας, ένεκεν του δν- 
νασϋ'αι πάντα τα έφοδενομενα καΐ μετά της προς το 
ευδηλοτερυν συμμετρίας κατατάσσειν. ΕπΙ μεν γαρ 
της νφέν καταγραφής αναγκαίον γίνεται, δια το δείν 

23 συντηρεΊν τους προς άλληλα των μερών της οίκουμέ- 
%η]ς λογούς, τα μεν στενοχωρεΊσ&αι δια το συνεχές (»ρ.222.Β.) ΟΕ ΟΚΒΕ ΙΝ ΤΑΒΒ. ΒΠ^ΒΕΝΟΟ. 193 

των εντασσομένων, τα δε τταρέλκειν ατΐορια των εγγρα- 
φησομένων. Οηερ οΐ ηλεϊστοι ηεριίσταμενοί ηολλα- 
χτ} δίαστρέφειν ηναγκασ&ησαν τα τε μέτρα καΙ τα 
σχήματα των χωρών νηο των ηινακων αντων, ωσηερ 
χαΐ μη ντΐο της Ιστορίας χειραγωγη&έντες' κα^αηερ 5 
όσοι το μεν ηλέϊστον μέρος τον (*) τίίνακος απένειμαν 
τΐ] Ενρωη7] κατά το μήκος και κατά το ηλατος, δια 
το ττολνχονν και ττνκνον των εντασσομένων, το δε ελά- 
χιστον τι] μεν Ασία κατά το μήκος, τ^ ^^ Λίβνΐ] κατο6 
το ηλατος δια το εναντίον. §. 3. Πάρα γαρ ταντην ίο 
την αΐτίαν το μεν Ινδικον ηέλαγος μετά την Ταηρο- 
βανην επΙ τας άρκτους απέστρεψαν, ένσταντος αντόΐς 
τον ηίνακος προς την επΙ τας ανατολάς ηροχωρησιν, 
έπεί μηδέν είχε τοιούτον έηΐ της υπερκείμενης κατά το 
βορειον Σκυ&ίας αντιπαραγραφειν. ΐ5 

§. 4. Τον δε δντικον ΙΙκεανον εττΐ τας ανατολάς 
αττέστρεψαν τταλιν, ένσταντος αυτόϊς του πίνακος ετιί 
την μεσημβρινην διαστασιν, εηεΐ μηδ ένταυϋ'α το της 
έντος Λιβύης βαϋ-ος η το της Ινδικής εϊχέ τι δννάμε- 
νον κατά το συνεχές αντιηαραστα&ηναι τ?/ δυτική 2ο 
τταραλίω• ως καΙ δια τα τοιαύτα την ηερί τον τίεριρ- 
ρε7σ&αι την γην ολην τω ΙΙκεανοι δοξαν αρξασ&αι 
μεν ατίο γραφικών αμαρτημάτων, καταστρέψαι δε εΙς 
ασυστατον Ιστορίαν. ΕηΙ μεν τοιαύτης κατά ηίνα- 
κας διαιρέσεως έκφυγοιμεν αν το είρτμένον συμητωμα, 25 
εί τίοιοίμε&α τας διαιρέσεις ούτως• ωςτε τάς μεν τΐο- 
λνχουστέρας των χωρών, η μονάς, η μετ ολίγων άτΐο- 
λαμβανειν τον πίνακα κατά μειζονς των κύκλων δια- 
στάσεις, τας δε αηνκνονς καΙ μη διειλημμένας ολας 
μετά πλειόνων ομοίων υφ ενός περιέχεσ&αι πίνακος 3>) 

ΡτΟΕ. ΟΕοακ. II. Ν 194 Γ.ΙΒ. VIII. ΟΑΡ. 1. ΒΕ ΚΕΒϋδ 

εν ελαττοσι των κύκλων δκχστάσεσιν. §. 5. Ουδέν γαρ 
Ι'τί δει καΙ τΐαντας τονζ ττίνακας αλληλοίς είναι συμ- 
μέτρους, άλλα μονά τα έν ίκαστω διασωζειν τον προς 
άλληλα λογον, ωςηερ όταν μονην κεφαλήν υτΐογράφω- 
5 μεν, τα μονής της κεφαλής, η όταν μόνην χείρα, τα 
μονής της χειρός, ουκ ετι δε καΐ τα της κεφαλής 
τοις της χειρός εΙς εν, ει μη όταν νφ εν σχήμα 
•τΐοιωμεν όλον τον αν&ρωτϊον. Αλλ όνττερ τρότΐον 
το τταν ουδέν κωλύει τΐοτέ μεν αυξειν, ποτέ δε μειονν, 
10 ούτως ουδέ των μέρων, όταν ι} κα-θ•^ αυτά, τα μεν 
αυξειν, τα δέ μειουν προς τας των υποτιθεμένων πι- 
νακών ευρυχωρίας. 

§. 6. Ου Λαξία πολύ δέ εσται της αληβ-είας, κα&α- 
περ εν αρχί} της συντάξεως εΐπομεν, καν ευ&είας 
15 γραμμας αντί των κύκλων, έηΐ γοΰν των κατά μέρος 
πινάκων παραγραφωμεν καΐ προσέτι τας μεσημβρινας 
μη συννευουσας, άλλα καΐ αυτας παράλληλους αλλη- 
λαις. ΕπΙ μεν γαρ της όλης οΙκουμένης οΐ του πλά- 
τους και του μήκους οροί, κατά ^αε^^αλας λαμβανόμε- 
νο νοι διαστάσεις, αξιόλογους ποιουσι τας των άκρων 
κύκλων παραλλαγας , επΙ δε έκαστου των πινάκων 
ουκ ετι. §. 7. ^ιο καΐ κατά τον λογον του δίχα τέμνον- 
τος τον ττίνακα παράλληλου προς τον μέγιστον κυκλον 
έλέγομεν δειν ποιεΐσ&αι τας μοιριαίας παραβολας, 
25 ϊνα μηδέ το παρ ολην την διαστασιν του πίνακος εν- 
δέον έπιζητωμεν, άλλα μόνον την απο του μεταξύ προς 
το έτερον πέρας των πινάκων. (•223Β.) ΙΝ δΙΝΟ. ΤΑΒϋΕΑδ ΠΕδΟΚΙΒΕΝΒΙδ. 195 Κεφ. β". 

Τίνα κα-θ-' εκαστον των πινάκων 
υπο/ράφ^ιν αρμόζει; 

§. 1. Της τοιαύτης το'ιννν τίρο^έσεως επερχόμενοι 
τας διαιρέσεις, [τονς] της Ευρώπης εηοιησάμε&α πι- 5 
νάκας δέκα, της Αιβνης πίνακας τεσσάρας, της δε 
όλης Ασίας πίνακας δώδεκα. Τας δε καθ• εκαστον 
ντΐογραφας εζε&έμε&α, προτασσοντες μεν, τίνος τέ 
έστιν ο πίναξ ηπείρου, και πόσος, καΐ ποίας περιέχει 
χώρας, και τίνα Χογον (*) έχει ο δια μέσον αντον ίο 
παράλληλος εγγιστα προς τον μεσημβρινον, και τις 
όλου του πίνακος γίνεται περιορισμός" νποτάσσοντες 
δε των καθ• έκαστην χωράν διάσημων ηόλεων τα μεν 
εξαρματα μετειλημμένα εΙς τα μεχέ&η των εν αυτοΧς 
μεγίστων ημερών, τας δε κατά μήκος έηοχας εΙς τας ΐδ 
απο του δι Αλεξανδρείας μεσημβρινού διαστάσεις, 
ήτοι ττρος ανατολάς η προς δυσμάς μεγέ&εσι τών εγ- 
γιστα ωρών ισημερινών, καΐ ών ο ζωδιακός νπέρκειται, 
ηοτερον άπαξ η δις 6 ήλιος γίνεται κατά κορυφην, καΐ 
πώς διακείμενος προς τας τροπάς. §. 2. Προς- 2ο 
ε&ηκαμεν δ αν, και τίνας των απλανών εχον- 
σιν επΙ των κατά κορυφην τόπων, εϊ συντηρονντες 
έφαίνοντο τα τΐρος τον ισημερινον πλάτη, τουτέστιν, ει 
δια των αυτών αΐεΐ τΐαραλληλων εφέροντο. 

§. 3. Επειδηπερ απεδείξαμεν εν τΐ] μα&ηματικί} 25 
συντάξει, οτι μεταπίπτει και η των απλανών σφαίρα 
εις τα επόμενα του κόσμου τταρα τα τροπικά και Ιση- 

Ν2 196 Ι^ΙΒ. VIII. ο ΑΡ. 3. 

μερινκ σημεία, και ον ττερί τονς τον Ισημερινού πό- 
λους, άλλα ηερί τονς τον δια μέσων των ζωδίων κν- 
κλον, καϋαηερ και αΐ των ττλανονμενων • ως δια τοντο 
μη δννασϋ•αι τονς αντονς αστέρας των αντών τόπων 
5 αιεί γίνεσ&αι «ατα κορνφην, άλλα μεταχωρείν έζ 
«ϊΌί^κϊ^ς, τονς μεν αντών έπΙ τονς βορειοτέοονς τό- 
πους των προτέρων, τονς δε έπΙ τους νοτιωτέρους πα- 
ρέλκειν ημίν εδοξεν η τοιαντη προσ&ηκη της νπογρα- 
φης, έξον έπΙ της κατά την τοιαντην νηό&εσιν αστε- 
ίο ριζομένης ημίν σφο;/ξ)θ{? την εν τοΊς έπιζητονμένοις 
χρόνοις '&έσιν αντης προς τον δι αμφοτέρων των πό- 
λων κνκλον καϋισταντας και περιφέροντας ολην παρά 
την τον μένοντος μεσημβρινον δυ^ρημένην πλενράν 
σκοπειν το σημειον αντον, το τοσαντας απέχοντος 
15 τον Ισημερινοΐι μοίρας, όσας και ο δια τον ζητονμένον 
τόπον έπΙ τα αντα παράλληλος καταλαμβάνει προ- 
χείρως, είτε μηδ όλως τις ένεχϋ^ησεται δι εκείνον τον 
σημειον των απλανών, εΐ'τε είσΐ πλείονς, καΐ τις, η 
τίνες. 
20 §. 4. Τοντων δη προδιωρισμένων, αρκτέον της λοι- 
πής προ&έσεως εντεν&εν. 

Κεφ. γ . 
Ε ύ ο ώ π η ς Π ί ν α ζ α. 

§.1. Ο πρώτος πίναξ της Ενρώπης περιέχει 
23 τας Βρετανικας νησονς 

συν ταΊς περί αυτα^ νησοις• ο δε δια μέσον αντον 
παράλληλος λογον έχει προς τον μεσημβρινον, ον τα 
ία ϊγγιστα προς τα κ. (^ρ. 224 6.1. Β.) ΕϋΚΟΡΑΕ τ Α Β. Ι. 197 

§. 2. ΙΤεριορίζεται δε ο ττίναξ ττάντο&εν Ιΐκεανω, 
αηο μεν ανατ όλων Γερμανικω, αηο δε μεσημβρίας 
Βρετανικοί γ.αΐ τω καλούμενοι Ονεργιονω), απο δε 
δνσεο3ς τω δυτικω, άπο δε α ρκτ ων "Υττερβορείω καΐ 
τω καλούμενος ^ονηκαλεδονάρ. 5 

§. 3. υ μεν ονν Θονλη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών οσημεριρων κ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
δυσμάς ώρας Ισημερινας β. 

§• 4. Της δε "ΐονερνίας νησον 

αι επίσημοι πόλεις• η μεν ομώνυμος ττ} νησο) πολις ίο 
ΙουερνΙς την μεγίστην ημέραν έχει ωρών Ισημερινών 
ιη, και διίστηκεν Αλεξανδρείας προς δυσμάς ωραις 
τρισΐ καΐ τετάρτο). 

§• 5. Η δε "Ραίβα την μεγαλ7]ν ημέραν έχει ωρών 
ιη -^ιβ , καΐ διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς δύσεις ώραις ΐ5 
τρισι ααΐ πέμπτω. 

§• 6. 7^^^ δέ^Αλο υ'ί'ω νος νησον 

το μεν Αονδίνιον την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιη, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις ωραις 
δυσΐ και γο . 20 

§. 7. Το δε Εβορακον έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιζ ■Ιί.γ, (*) καΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ώραις β γ' . 

§. 8. Το δε Κατουρακτόνιον έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιη, καΐ διέστ7)κεν Αλεξανδρείας προς δυ- 25 
σεις ωραις β γ - 

§.9. Το δε Πτερωτό ν στρατόπεδον έχει την με- 
γίστην ημέραν ωρών ιη £■, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς δύσεις ωραις β ς' . 

§.10. Αούμν αδέη νήσος έχει τψ μεγίστην ημέ- 3ο 198 Γ. Ι Β. VIII. Ο Α Ρ. 4. 

ραν ωρών ιϋ; και διέστηκεν Αλεξανδρείας τϊρος δυσεΐζ 
ωραις β. 

§.11. Ή δε ΟνηατΙς νήσος έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ις γ , ν,αΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
3 δνσεις ωραις δνσΐ τρίτω. 

Κεφ. ^. 

Ευρώπης Π ί V α ξ β'. 

§.1. Ο δεύτερος ηίναξ της Ευρώπης περιέχει 
την Ισπανίαν πασαν 
10 εν τάΐς τρισίν ίπαρχίαις σνν τοις παρακειμέναις νη- 
σοις. Ο δε δια μέσον αντης παράλληλος λογον έχει 
προς τον μεσημβρινον, ον τα γ προς τα δ εγγιστα. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ απο μεν ανατολών 
τοΊς Πνρηναίοις ορεσιν, απο δε μεσημβρίας τω τβ 
13 Βαλλιαριζω καΐ τω Ιβηρικω πελαγει καΧ τω Ηρακλείω 
πορ&μω μέχρι της ε'ξω '&αλασσης, απο δε δνσεως 
τω δντικω ΙΙκεανω, απο δε άρκτων Κανταβρίω 
ΙΙκεανω. 

§. 3. Της μεν ονν 
20 Αουσιτανίας εττίχξ);^/^^ 

η μεν Νωρβα Καισαρεία την μεγίστην η μέρ αν 
έχει ωρών ισημερινών ιδ -^γφ, καΐ δίέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας προς δνσεις ωραις ΙσημεριναΊ,ς γ καΐ ΊΙ' 

η δε Ανγονστα Ημερίτα την μεγίστην ημέραν 
25 έχει ωρών ιδ Ζγ, και δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
δύσεις ώραις γ ^ί. 

§. 4. Της δε Βαιτικης 

η μεν ^ΙσπαλΙς έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ [ ΕϋΚΟΡΑΕ ΤΑΒυΐιΑ ΠΙ. 199 

γο', και δίέστηκεν "Αλεξανδρείας τζρος δνσεις ωραις 
γ Ζκ' 

η δε Κορδνβη την μεγίστψ ημέραν ωρών ιδ γιβ , 
καϊ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις ωραις γ γιε . 

§. 5. Της δε Ταρρακωνησίας 3 

η μεν ΑστονρίκαΑνγονστα την μεγίστην ημέ- 
ραν έχει ώρων ιε γΐ-^ ) καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας 
ηρος δνσεις ωραις γ γιε • 

η δε Νέα Καρχηδων έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ γ', καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ίο 
ωραις γ ς- 

η δε Τ αρρακων "έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιε εγγιστα, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας τιρος δύσεις 
ωραις β -Ιίγιβ' 

η δε Κλοννία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε ΐ5 
γ , και δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ωραις γ γ ' 

η δε Καισαρεία Αυγονστα την μεγίστην -ημέ- 
ραν έχει ωρών ιε ιβ' , κα\ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ωραις γ ιε . 

Γαδειρα δε η νήσος έχει την μεγίστην ημέραν 2ο 
ωρών ιδ ^, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
ωραις γ γ . Κεφ. ε'. 

Ευρώπης Π ί ν αζ γ . 

§.1. 'Ο τρίτος ηίναξ της Ενρωηης ττεριέχει 25 

τας Γαλλίας 
εν τετρασιν εηαρχιαις σνν ταις ηαρακειμεναις νησοίζ. 200 Ι.ΙΒ. VIII. Ο Α Ρ. 5. (»ρ.225.6ά.Β) 

Ο δε δια μέσον αντον τταραλληλος λογον έχει τίρος 
τον μεσημβρινον, ον τα β ηρος τα γ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πιναξ απο μεν ανατολών 

Γερμανία Μεγάλα], Ιταλία καΐ Ραιτία, αηο δε με- 

5 ση μ β ρί ας τ?/ Γαλλικί] ■&αλάσστ], (*) απο δέδνσ3ως 

τοΊζ Πυργιναίοις ορεσι καΐ τω Ακονϊτανικω γ.οίηω, 

αηο δε αρχτων τω Βρετανικοί ΙΙκεανω. 

§. 3. Της μεν ονν 

Λκον'ίτανίας Κελτογαλατίας 
10 το μεν Μεδιολάνιον έχει την μεγίστην ημεραν 
ωρών ιβ -^δ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
ωραις ΙσημεριναΊς β γ . 

§. 4. Η δε ΒονρδΙγαλα την μεγίστην ημεραν 
ωρών ιε -ίί, ν,αι διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρο^ δνσεις 
15 ωραις β -ίγ. 

§. 5. Της δε Λονγδοννησίας Γαλλίας 
το μεν Ανγονσταδοννον έχει την μεγίστην ημε- 
ραν ωρών ιε -^δ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ώραις β γιβ' • 
20 το δε Αονγδοννον έχει την μεγίστην ημεραν ωρών 
18 £-, κα2 διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωραις 
β ^. 

§. 6. Της δε Βελγικής Γαλλίας 
το μεν Γησοριακον έχει τψ μεγίστην ημεραν 
25 ωρών ις -Ιίγ^ καΧ διέστηκεν "Αλεξανδρείας ηρος δνσειξ 

ωραις β ^δ• 

το δε ^ ονροκόττ ορον έχει την μεγίστην ημεραν 

ωρών ις, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 

ώραις β γιβ^. ΕϋΚΟΡΑΕ ΤΑΒΠΙ.Α IV. 201 

§. 7. Της δε 

Ν αρβωνησίας Κελτογαλατίας 

η μεν Μασσαλία τψ μεγίστψ ημέραν ϊχει ωρών 
ιε δ', και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ωραις 
β γΐΒ' 5 

7] δε Ναρβων έχει τψ μεγίστηνημύραν ωρών ιε δ", 
καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωραις β ^ιβ' 

η δε Ονϊέννα τψ μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε -^, 
καΐ διέστιμεν Αλεξανδρείας προς δύσεις ώραις β Ζ. 

η δε Νέμανσος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ίο 
ίε γιβ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ώραις 
β Ζιε. Κεφ. ς'. 
Ε ν ρ (6 π η ς Π ί ρ α ^ δ'. 

§. 1. Ο τέταρτος ηίναξ της Ενρωηης περιέχει ]5 

την Μεγ αλην Γερμανίαν 
σνν τοις περί αντην νησοις. ^0 δε δια μέσον αντον 
παράλληλος λογον έχει προς τον μεσημβρινον, ον τα γ 
προς τα ε. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ απο μεν ανατολών 2ο 
Ιαζνξι Μετανασταις, καΐ Σαρματία τΐ] εν Ενρωπτ], 
απο δε μεσημβρίας Ραιτία και Νωρικο^ καΐ δνσΐ 
Παννονίαις, απο δε δνσμών τι] δια Ρηνον ποταμού 
Γαλλία τ[] ΈελγικΊ], απο δε άρκτων Γερμανικό} 
ΙΙκεανώ. 25 

§. 3. Των δε εν τί} Γερμανία διάσημων πόλεων η 
μεν Αμασεια την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ις -^, 202 ΕΙΒ. νΠΙ. Ο ΑΡ. 7. (*ρ.225.6<1.Β0 

καί διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος δνσεΐζ ωραις δνσΐν 
Βγγίστα • 

η δέ Λονητΐία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ις 
ι^, ααΐ διέστιμεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ωραις α γ • 

5 το <5ε Εβονροδοννον έχει την μεγίσττιν ημέραν 
ωρών ιε Ίίγΐβ , καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ωρα μια χαΐ τρίτω. 

§.4. *ΐ? (^ε Σκανδία νήσος έχει τψ μεγίστην ημε- 
ραν ωρών ιη, και διέστηκεν Αλεξανδρείας και δύσεως 

10 ωρα μια. Κεφ. 'ζ. 

{*) Ε υ ρ ω 7ΐ η ς ΤΙ ί ν α ξ ί. 

§. 1. Ο πέμπτος πίνηξ της 
Ενρωπης περιέχει Ράιτ ί αν, 

15 καϊ Ον'ίνδελκίαν, 

καΙ Νωρικόν, 

καϊ τας δνο Παννονίας, 

καί την Ιλλνρίδα 

πασαν σνν ταΐς παρακειμέναις νησοις. Ο δέ δια μέ- 

20 σον αντον παράλληλος λογον έχει προς τον μεσημ- 
βρινον, ον τα μγ προς τα |. 

§. 2. Περιορίζεται δέ ο πίναξ απ ο μεν ανατολών 
Ιαζνξι Μετανάσταις καΐ Μνσία τι] ανω, απο δέ με- 
σημβρίας Ιταλία και Αδρίον κόλπου και Μακεδο- 

ο, νιας μέρεσιν, απο δέ δνσμών Γαλλίας και Γερμανίας 
μέρεσιν, απο δέ άρκτων τ/; Μεγαλί] Γερμανία δια 
τον ποταμον Αανονβίον. ΕϋΚΟΡΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α V. 203 

§.3. Της μεν ονν Ραιτίας 

το μεν Βριγάντίοΐ' την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιε γ , χαΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
ωραις β. 

§. 4. Ον'ίνδελκίας 5 

η δε Ανγονστα Ονϊνδελικων εχειτην μεγίστην 
ημέραν ωρών ιε γ', καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
δνσεις ωρα α -Ιΐ^γ. 

§. 5. Τον δε Νωρικον 

7] μεν Α ρ ελάτη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ίο 
ιε -^δ, ααΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωρα α γ * 

το δε Ιβνλιον Καρνικον έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών 18 -ί, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ωρα α γιε . 

§. 6. Της δε αν ω ΙΤα-ννονίας ιό 

το μεν Πατανϊον έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιε -^ι^ , ν.αΐ δίέστηκεν Ιάλεξανδρείας προς δνσεις 
ωρα α •£• 

η δε Σκαρβαντία έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιε -ίγ, και δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς δνσεις ώρα αο 
α γ ' 

η δε Ημών α την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε 
•^γ, και δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς δνσεις ώρα 
α -Ιίιε. 

§.7. Της δέ κάτω Παννονίας 25 

το μεν Σέρβινον την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε 
■^δ, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ώρα 
μια καΐ έκτον 

η δέ Μουρσία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε 
■^η, και δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς δύσεις ώρα α ς' 30 204 Ι^ΙΒ. ΛαίΙ. €ΑΡ. 8. (»ρ.227.6ά.Β.) 

το 5ε Σίρμιον ϊχει τψ μΒγίστψ ημεραν ωρών ιε 
Ίί, γ.αΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσείς ωρα α ιε . 

§. 8. Της δε'Ίλλνρίδος 

7] μεν Ιαδερ της Λιβονρνίας την μεγίστην ημεραν 
5 εχει ωρών ιε γ\ ααΐ διέστηκεν ^Αλεξανδρείας τΐρος δύ- 
σεις ωρα α ε • 

η δε Σ ίδρων α τ^ιν μεγίστην ημέραν εχει ωρών 18 
γιβ , ϋαΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωρα α η ' 

(*) αι 5έ Σαλώναιτης Ααλματίας εχονσι την με- 
10 γίστην ημέραν ωρών ιε δ',καΐ διεστηκασιν Αλεξανδρείας 
σιρος δνσεις ωρα α η • 

η δε Ν αρβώνα την μεγίστην ημέραν εχει ωρών ιε 
■ί, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωρα α ιε . 

§. 9. Η δε -Σ'καξ)ίώϊ/α νήσος την μεγίστην η μέ- 
15 ραν εχει ωρών ιε γ\ καν διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος 
δνσεις ώρα μια ε' ιε'. 

Κεφ. η. 
Ευρώπης ΤΙ ί ν α'ξ ς. 

§. 1. Ο έκτος ττίναξ της 

20 Ενρώττης ττεριέχει Ιταλίαν ολην, 

κα\ την Κν ρνον νησον, 

καΐ τας ττερί αντας νησονς. 

Ο δε δια μέσον αντοΐι τιαραλληλος λογον εχει ττρος 
τον μεσημβρινον, ον τα γ ττρος τα δ. 

25 §. 2. Περιορίζεται δε ο ττίναξ αττο μεν ανατολών 
Αδρία κολπω καΐ Ιωνίο) πελαγει, αττο δε μεσημβρί- 
ας Αίγνστικω πελαγει καΐ Τυρρηνικοί καΐ μέρει τον 
Αδριατικου, αττο δε δνσμών [τοΊς πάρα την Γαλλί- ΕϋΚΟΡΑΕ ΤΑΒυΐ,Α ΛΙ. 205 

αν] Αλττίοις ορεσιν,άττο δε άρκτων τοϊς τε νττο την 
Ραιτίαν καΐ Ονϊνδελκίαν Αλπίοις ορεσι καΐ τω νηο το 
Νωρικον Αλττίω ορει καλούμενο) τε Καροναγκα καί 
μέρει τον Αδρίου κοληον. 

§. 3. Των μεν ονν 5 

έν τΐ] Ιταλία 
έττισημων ηόλεων το μεν βασίλειον Ροιμη τψ μεγί- 
στψ ημέραν έχει ωρών Ισημερινών ιε φ , καΐ δίέστη- 
κεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ωρα α -^η ' 

η δε Νίκαια Μασσαλιωτών τψ μεγίστψ ημέραν ίο 
έχει ώρων ιε δ", καΐ διεστηκασιν Αλεξανδρείας ηρος δύ- 
σεις ώραις β ο] • 

αϊ δε Τα ρ ρ ακ ίνα ι την μεγίστην ημεραν εχονσιν 
ώρων 18 ιβ', και διεστηκασιν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
ωρα α ■Ιί' ΐδ 

§.4. η δε Ν εάηολις την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιΒ -^γιβ'ί κ,οΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δύ- 
σεις ωρα α γ ' 

το (5ε Βρεντέσιον την μεγίστην ημέραν έχει ύ}ρών 
ιδ -Ιίγ, καΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ωρα 2ο 
ας. 

§.5. "ο δέ Αγκών έχει τψ μεγίστην ημέραν ωρών 
ιε γ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ωρα α 
καΐ ιε ' 

η δε Ραβε,ννα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών με- 25 
σημβρινών ιε γιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ωρα α γιε ' 

§. 6. η δε "Λκονιλη'ια τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ιε -^, κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
ωρα α Ζδ' 30 206 Ι.ΙΒ. νϊΐΐ. Ο ΑΡ. 9. (•ρ.228.6(}.Β.) 

η δε Βενεονεντοξ έχει τΊ]ν μεγίστψ ^^εραϊ^ ω^ών 
ΐΒ φ, χαΐ δίέσττμεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ωοα 
α ίε• 

η δε Κατΐνη τψ μεγίστην ημεραν έχει ωρών ιε ιβ', 
5 καΐ δίέστψ.εν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ωρα α γ'. 

§. 7. Της δε Κνρνον νησον 

η μεν Λλερία την μεγίστην ημεραν έχει ωρών ιδ 
-^γ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ώραις β 
έγγιστα ' 
10 η δε Μαριανη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε, 
καΙ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ωραις β 
εγγιστα. Κεφ. &'. 
{*) Ε ν ρ (6 π η ς Π ί ν α ξ 

15 §. 1. Ο έβδομος πίναξ της 

Ευρώπης περιέχει Σαρδω, 

Σικελίαν, 


και, τας περν αντας νήσονς. 

Ο δε δια μέσον αντοΰ παράλληλος λογον έχει προς 

20 τον μεσημβρινον, ον τα δ προς τα ε. ' 

§. 2. Περιορίζεται δε 6 πίναξ παντο&εν πελαγε- 
σιν, απο μεν αν ατ όλων τω Αδριατικω, απο δε με- 
σημβρίας τω Αφρικανω, απο δε δύσεως τω Σαρ- 
δωω, απο δε άρκτων Αιγνστικω καΐ Τνρρηνικω. 

25 §. 3. Της μεν ονν Σαρδονς νήσου 

οί μεν Σ ολκό ι την μεγίστην ημέραν εχουσιν ωρών 
Ισημερινών ιδ Ζιβ, καΐ διεστηκασιν Αλεξανδρείας προς 
δύσεις ωρα μια ημίσει τρίτω και πεντεκαιδεκατψ ' ρ 

ΕϋΕΟΡΑΕ ΤΑΒ. VII. 207 

7] δέ Καραλλις την μεγίστην ημέραν εχεί ωρών 
ιδ Α καΙ διέστψ.εν Αλεξανδρείας προς δνσεις ωραις 

ο δέ Πνργος \^Λι'\βίσσωνος ΐχει τψ μεγίσττ/ν 
ημέραν ωρών ιΒ -^δ, και διέστψ.εν ^Αλεξανδρείας ττρος δ 
δνσεις ωραις β εγγιστα' 

η δέ Γονρονλλις η ΪΝΤεα την μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών ιδ γ , και διέστηκεν Αλεξανδραίας προς δύ- 
σεις ωραις β εγγιστα. 

§.4. Της δέ Σικελίας ίο 

το μέν Αιλνβαιον έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ ^, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δΰσεις ώοα 
α -ίίΐΒ• 

αϊ δέ Σνρακονσαι την μεγίστην ημέραν εχονσιν 
ωρών ιδ -ί^η, και διεστηκασιν Αλεξανδρείας προς δν- ΐ5 
σεις ωρα α γιε • 

η δέ Μεσηνη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 
£•δ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις ώρα α 
γιε- 

α\ δέ Κεντονριπαι την μεγίστΊ]ν ημέραν εχονσιν 20 
ωρών ιδ γ , κα\ διεστηκασιν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ωραις α γη • 
1 7] ίδ Σεγέστα την μεγάλην ημέραν έχει ωρών ιδ 
^, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ωρα α -Ειε' 

η δέ Κατανη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 25 
γο , και διέστηκεν Αλεξανδρείας πρνς δύσεις ώρα α 
γιε'. 208 'Ι,ΙΒ. VIII. ΟΑΡ. 10. (*ρ.οο9.β<ι.Β.) Κεφ. ι . 

Ε ν ρ ώ π 1-} ς Π ί ν α ξ η. 

§. 1. Ο όγδοος ηίναζ 
της Ενρωηης περιέχει την εν αντί] Σ αρ ματ ί αν, 

5 κοίί την Τανριαην Χερσονησον. 

6 δε δια μέσον αντον παράλληλος λογον έχει ττρος τον 
μεσημβρινον, ον τα ια προς τα κ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ αηο μεν ανατολών 
ΈοσπόροΊ Ιΐιμμερικω ααΐ Μαιώτιδι λ'ιμνί] καί Ταναίδι 

10 ττοταμω κατά την εν τη Ασία 2,αρματιαν, απο Οε με- 
σημβρίας ΠοντικΊ] Ό-αλάσσί] ααΐ Μνσίας της κάτω 
μέρει καΐ ^ακία, και Ιαζνξι Μετανάσταις, αηο δε 
δνσεως τοΊς καλονμένοις ΣαρματικοΊς ορεσι κα\ Γερ- 
μανία κα\ Ου'ΐστονλα ποταμοί, απο δε άρκτων Ονε- 

15 νεδικο) κόλπος τον Σαρματικον ϋκεανον, καΐ ετι άγνω- 
στο) γΐ], 

§. 3. Των δέ διασημότερων 

έν τΐ] Σαρματία 
τϊολεων η μεν Τ α μν ράκη την μεγίστην ημέραν έχει 

20 ωρών Ισημερινών ι^, καΙ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
δνσεις ώρας Ισημερινης πεντεκαιδεκατω. 

(*) Το δέ Ν αν άρον έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ις δ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις 
ώρας μιας ογδόον 

25 η δέ Ολβία η κα\ Βορνσ&ενΙς την μεγίστην 
ημέραν έχει ωρών ις ιβ' , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς δύσεις ώρας μιας ε. ΕΠΕΟΡΑΕ ΤΑΒ. IX. 209 

§. 4. Της δε Τανρικης Χερσονήσου 
η μεν Θεοδοσία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιε Ζγ, και δίέστιμεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς 
ώρας μιας ε'• 

Ύ] δε Παντιν,αηαία την μεγίστην ημέραν έχει 5 
ώρων 18 ■^/ιβ', ααι διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανα- 
τολάς μιας ώρας δ". Κεφ. ια . 

Ε υ ρ ω π 11 ς Π ί ν α ξ &'. 

Ι §. 1, Ό εννατος πίναξ ίο 

" της Ενρωηης περιέχει ^ΐάζνγας Μεταναστας 

ναι Αακίαν, 

καϊ τας δνο Μνσίας, 

και Θρηκην, 

καΐ Χερσονησ ον. ΐ5 

Ο δε δια μέσον αντον τϊαράλληλος λόγον έχει ηρος 
τον μεσημβρινον, ον τα μγ προς τα ξ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ απ ο μεν ανατ όλων 
Ποντίκι] -θ-αλασσί] καΐ Θρακίο) Βόσπορος κα). Προπον- 
τίδι και Ελλησπόντω, απο δε μεσημβρίας Αιγαίο) "2.0 
πελαγει και Μακεδονία, απο δε δνσεως Παννονία τι} 
κάτω κα\ Δαλματία, απο δε άρκτων Σαρματία ττ] 
εν Ενρωπτ]. 

§. 3. Το μεν ονν Βορμανον 

των Ιαζνγων ^ 

έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ις, καΐ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς δύσεις ωραις α ιβ\ 

Ρτοι. ΟΕοακ. II. Ο 210 Ε Ι Β. VIII. Ο Α Ρ. 12. 

§. 4. Της δε ^ατίίας 

αϊ μεν Σ α λίνα ι την μεγίστην ημεραν ϊχονσιν 
ωρών ιε -Ιίγ, ν,αΧ διεστηκασιν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
ώρας μιας Ζγ• 
5 η δε Ζαρμίσογέϋ-ονσα το βασίλειον έχει την 
ΐιεγίστην ημέραν ωρών ιε -^, και διέστηκεν Αλεξανδρεί- 
ας προς δνσεις ώρας μιας -Ιί-γ. 

§. 5. Της δε Μνσίας της αν ω 

ΎΙ μεν Ραιτιαρία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
10 ίε 5 , καΐ διέστηκεν "Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ώρας 
μιας -εδ. 

οί δε Σκουτί ο ι την μεγίστην ημέραν εχονσιν 
ωρών ιε ε , και διεστψ.ασιν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις 
ώρας μιας -Ιί και δ'. 
15 §. 6. Της δε Μνσίας της κάτω 

7] μεν Οδησσός έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιε -^, και διέστηκεν ^Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ώρας 
μιας γ ' 

η δε Οισκος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιε 
ΰϋ δη , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ώρας 
μιας £.ιβ. 

§. 7. Της δε Θράκης 

η μεν Αίνος την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε ιβ , 
καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ώρας μιας 
25 τρίτο) καΐ ογδοω' 

η δε Αηολλωνία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιε γιβ', και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρ'ος δνσεις μιας 
ώρας γ ' 

το δε Ένζαντιον έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιε 
30 5', και διέστηκεν" Αλεξανδρείας ηρος δύσεις μιας ώρας δ'• (»ρ.23ο.β£.Β.) ΕϋΚΟΡΑΕ ΤΑΒ. Χ. 211 

(*) '^ΙΙ δε Πέριν-θΌς εχεί τΐ]ν μεγίστψ ωρών ιε ς , 
ν,αΧ διέστηκεν Λλεζηνδρειας προς δνσεις μιας ώρας 

1 / 

το γ . 

η δε Νίκότΐολις τψ μεγίστψ εχεί ωρών ιε ς , καΐ 
διέστψ.εν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ώρας μιας Ζιε. 5 

Ύ\ δε Λνσ ιμαχία την μεγίστην ημέραν εχεί ωρών 
18 φ , καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις μιας 
ώρας το γιε . 

§.8. Η δε Π ρ οκοΐνίντισ ος έχει τψ μεγίστψ ημέ- 
ραν ωρών ιε -ε, καΐ διέστψεν Αλεξανδρείας ττρος δυ- ίο 
σεις ώρας μιας τρίτο) εγγιστα. 

§. 9. Τϊί]ς δε Χερσ ονησον 

η μεν Ελαιονς εχεί τψ μεγίστψ ημεραν ωρών ιε, 
χαΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις μιας ώρας 
τρίτω. ι. 3 

§. 10. Η δε Σηστός έχει τψ μεγίστψ ημέραν 
ωρών 18 •&, και διέσττμεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις 
μιας ώρας τρίτω. Κεφ. ιξ. 

Ευρώπης Π ί ν α ^ ι. -20 

§. 1. Ο δέκατος ττίναξ καΐ τελευταίος της Ενρωττης 

ττεριέχει Μακεδονίαν 

καΐ τψ "Ίίττειρον 

καϊ τψ Αχα'ιαν 

καΐ τψ Πελοηοννησ ον 25 

και την Κρητην 

και την Ενβοίαν 

02 212 Ι^ΙΚ. νηΐ. ΟΑΡ. 12. 

σνν τάΐς ττερί αντα νησοις. Ο δε δια μέσον αντον 
ηαράλληλος λόγον ΐ'χει, ον τα ζ ηρος τα ■&. 

§. 2. ΠερίορΙζβταί δε ο ηίναξ αηο μεν ανατολών 

Αιγαίω τιελαγεί και Μνρτωω χαΐ Καρηα•&ί(ο, αηο δέ 

5 μεσημβρίας Αδριατικω ηελαγει καΐ Αιβνκω, αττο 

δέ δνσεως ΙωνΙο) ηελαγει καΐ Αδριατικο), αηο δέ 

άρκτων Ααλματία χαΐ Μνσία τΐ] ανω καΐ Θρακτ]. 

§. 3. Των μεν ονν 

εν τΐ] Μακεδονία 
10 διάσημων ηολεων το μεν Ανρραχιον έχει την μεγί- 
στην ημέραν ωρών Ισημερινών ιε, και διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας ηρος δνσεις ώρας διμοίρω' 

§.4. η δέ Θεσσαλονίκη την μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών ιδ -^φ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
15 δύσεις ώρας μιας διμοίρφ • 

§.5. η δέ Αμφίηολις την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιε, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ώρας 
μιας γ η ' 

§. 6. η δέ Ηράκλεια τψ μεγίστην ημέραν έχει 
20 ωρών ιε η , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
μιας ώρας ημίσει καΐ γ' 

§. 7. η δέ Εδεσσα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιδ -βγιβ , χαΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ώρας 
μιας γη ' 
25 §• 8. η δέ Πέλλα έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ -^γιβ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ώρας το γ ιε' 

§. 9. η δέ Αάρισσα των Πελασγιωτών ϊχει την 
μεγίστψ ημέραν ωρών ιδ ^δ, καΐ διέστηκεν Αλεξαν- 
30 δρείας ηρος δνσεις ώρας -^ιε' (•ρ.23ΐ.6ίΐ.Β.) ΕυΚΟΡΑΕ ΤΑΒ. Χ. 213 

§. 10. Έί ^ε Κασανδζεια την μεγίστψ ημΐραν 
εχεί ωρών ιδ -^γιε', καΐ διέστητιεν "Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ώρας μιας -^η' 

§. 11. η δε Λήμνος νήσος έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιε, και διϊστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις 5 
ώρας μιας ημίσει. 

§.12. Της δέ^Ηττείρον 

η μεν Νικοτΐολις έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ίδ ^η , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος δύσεις ώρας 
ημισει και τριτω' ίο 

§. 13. η δε Αμβρακία την μεγίστην ημεραν έχει 
ωρών ιδ £δ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις 
μιας ώρας ημισει και τριτο) εγγιστα. 

§. 14. (*) η δε εν τι} Κερκνρα νησο) 
πολις ομώνυμος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ -ίίη, ΐ5 
καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ωρα α' 

§. 15. η δε Κεφαλήν ία νήσος την μεγίστην ημέ- 
ραν έχει ωρών ιδ £.ιβ, και διέστηκεν "Αλεξανδρείας 
ηρος δνσεις ώρας γε . 

§. 16. Της δέ1.4χα'ίας 2ο 

αί μεν Βοιώτιαι Θηβαι την μεγίστην ημέραν 
εχονσιν ωρών ιδ £δ, καΐ διεστηκασιν Αλεξανδρείας 
ηρος δύσεις μιας ώρας το Δ• 

§. 17. τα δε Μέγαρα την μεγίστην ημέραν εχον- 
σιν ωρών ίδ ^η' , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 23 
δύσεις ώρας το -ίιε' 

§. 18. α\ δέ Α'&ηναι την μεγίστην ημέραν εχον- 
σιν ωρών ίδ -Ιίιβ', και διεστηκασιν "Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ώρας μιας ημίσει. 214 Ι.ΙΒ. VIII. Ο ΑΡ. 12. 

§. 19. Ττις 8ε ΙΙελοττοννησον 

7} μεν ΜΒσσΎΐνη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 
γι^ , ^{ΟίΙ δίέστηκεν Ι^λεξανδρείας ττροξ δνσεις μιας 
ώρας γιβ'• 
5 §. 20. η δε Κοριν-θ-ος τψ μεγίστψ ημεραν έχει 
ωρών ιδ ■^ιβ', καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
μιας ώρας -Ιί-η• 

§. 21. η δε Τίγεα την μεγίστψ ημέραν έχει ωρών 
ιδ ^, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας τϊρος δνσεις μιας 
10 ώρας το -^ε * 

§. 22, το δε Αργός έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ ^, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις 
μιας ώρας -ίίη• 

§.23. η δε Αακεδαίμων έχει την μεγίστην ημέ- 
15 ραν ωρών ιδ -ίί, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύ- 
σεις μιας ώρας διμοίρω. 

§. 24. Της δε Ευβοίας 

η μεν ΧαλκΙς έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ 
Μ,δ, και δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρο'ς δύσεις μιας ώρας 
10 το ■^' 

η δε Κάρυστος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ 
Ί^η, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις μιας ώρας 
γιε . 

§. 25. Της δε Κρήτης νήσου 

25 η μεν Γορτυνα έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ 
δη , κοί^ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ώρας 
μιας γιβ • 

η δε Κνωσσος την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
μεσημβρινών ιδ γη , καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
30 δύσεις ώρας μιας γ . Γρ. 232. 6ά. Β.) Ι^ΙΒΥΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α Ι. 215 Κεφ. ιγ. 
Λιβύης ΓΙ ί ν α ^ α. 

§. 1. Ο ττρώτος πίναξ της Αιβνης τΐερίέχει, 

τας δνο Μαυριτανίας, 
τψ τε Τιγγιτανην 5 

καί την Καισ αρηνσΐαν. 

Ο δι δια μέσον παράλληλος λόγον έχει ττρος τον 
μεσημβρινον, ον τα ιγ ηρος τα ιε. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο ηίναξ αηο μεν ανατολών 
Αφρικτ], απο δε μεσημβρίας ττ} έντος Λιβντ] κατά ίο 
Γαιτονλίαν. απο δε δύσεως τω δντικο) Ιΐκεανω, αηο 
δε άρκτων "Ηρακλείω τΐορ&μω καΐ^ίβηρικω ηελαγει 
και Σαρδωω. 

§. 3. Των μεν ονν εν τι] 

Τιγγιτανΐ] Μαυριτανία ΐ5 

διάσημων ττολεων η μεν Τίγγίς τψ μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών Ισημερινών ιδ Ιί, και διέστηκεν Αλεξανδρεί- 
ας ηρος δύσεις ώραις γ -Ιί ιβ'. 

§. 4. "ΐΐ δε Ζιλία (η Ζειλία) την μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών ιδ γιε , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος 2ο 
δύσεις ωραις γ Ζι • 

§. 5. (*) η δε Αίξ έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ γιε ' και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ω- 
ραις γ -Ι^ιβ' 

§.6. η δε Ονολονβιλ\ς έχει την μεγίστην ημέραν 25 
ωρών ιδ γ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις 
ώρας γ -Ιί^. 216 τ^1Β. VIII. ο ΑΡ. 14. 

§. 7. Της δε 

Καίσαρηνσίας Μαυριτανίας 
η μεν Καρτινα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ίδ ^ , 
καΐ δίέστηκεΐ' Αλεξανδρείας ττρος δνσεις οίραις γ ■Ιίιε' 
5 §. 8. τ; ^ε ΙωΧ Καισαρεία έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιό δ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τίρος 
δύσεις ωραις μ ^γιε' 

§.9. αί δε Σαλδαι την μεγίστην ημέραν Ιχονσιν 
ωρών ιδ ς , και διεστηκασιν Αλεξανδρείας προζ δνσεις 
10 ώρας β Ζι&• 

§.10. το δε Οιχτίιδον Νέον έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ καΐ ιβ" , και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς δύσεις ωραις δνσι γ' καΐ ιε'" 

§.11. η δε Ζονγάβαρρΐ την μεγίστην ημέραν 
15 έχει ωρών ιδ ε , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ωραις β βγ' καΐ ιε'" 

§. 12. η δέ Τονβ ονσ ονπτο ς έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ η , κα\ διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς 
δνσεις ωραις μ Ζ. 20 ΖΓεφ. ιδ' . 

Λιβύης Π ί V αζ βΌ 

§. 1. "ο δεύτερος πίναξ της Λιβνης περιέχει 

την Αφρικην 
καΐ ταξ περί αντην νήσους. 

25 Ο δέ δια μέσου αυτού παράλληλος λογον έχει προι, 
τον μεσημβρινών, ον τα ιγ προς τα ιε. 

§. 2. ΚαΙ περιορίζεται δέ 6 πίναξ, απο μεν αν α- ΑΡΚΙΟΑΕ ΤΑΒυΐ,Α II. 217 

τολων Κνξψαϊκ]], ατιο δε μεσημβρίας τ?/ εντός 
Αίβν]] κατά Γαιτονλίαν καΐ τψ Εοιψον, αηο δε δύ- 
σεως Μαυριτανία τΐ] Καισαρηνσία, ατιο δε άρκτων 
Αφρικανοί ηελαγει. 

§. 3. Των δε εν τρ Αφρικΐ} 5 

διάσημων ηολεων Θαβρακα την μεγίστων ^ιμεραν 
έχει ωρών ισημερινών ιδ ς , καΙ διέστηκεν Αλεξανδρεί- 
ας ττρος δύσεις ωραις δνσΐν εγγιστα' 

§. 4. -)] δε Ιτνκη έχει τψ μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ ε , ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις ωραις ίο 
α Δδ' 

§. 5. 7] δε Καρχηδων έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ίδ ε , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δύσεις 
ώρας α -Ι^-δ ' 

§. 6. η δε Αδρονμητος έχει την μεγίστην η με- 15 
ραν ωρών ιδ ε , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύ- 
σεις ώρας α -ϋιβ ' 

§.7. η δε Μεγάλη Αετττις έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ η , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος 
δνσεις ωρα μια και ττέμπτω * 2ο 

§. 8. η δε Κίρτα Ιουλία έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιδ ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τιρος δύ- 
σεις ωραις δυσΐ και δ'• 

§. 9. η δε Σικ α Ονενερία έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ φ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος 25 
δύσεις ωραις 3' 

§;. 10. η δε Βουλλα Ρηγία εχεί την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ η , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος 
δύσεις ωραις β' 

§.11. η δε Ον^ινα έχει την μεγίστην ημέραν ω- 3ο 218 . Ι.ΙΒ. VIII. ΟΑΡ. Ιδ. (»ρ.233.εά.Β6η.) 

ςων ιδ ιβ , καΐ διεστψ.εν Αλεξανδρείας τίρος δύσεις 
ώρας α -^δ' 

§.12. η δε Θνσδρος έχει την μεγίστην τ^μέραν 
ωρών ιδ ς , ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
5 ωραις α -^ιε' 

§. 13. η δε Μηνιγξ ν7]σος έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιδ ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
δνσεις ωραις α γιε' 

§. 14. η δε Κοσσνρα (η Κοσσονρά) νήσος έχει 
10 την μεγίστην ημέραν ωραν ι^ γ , καΙ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας ηρος δνσεις ώρα μια και εκτοΓ 

§. 15. η δε Μελίτη νήσος έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιδ δ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις ωρα α γ καΐ η . 

15 Κεφ. ιε. 

* .Α ί β ύ 7] ς ΤΙ ί ν α^ γ . 

§. 1. "ο τρίτος πίναξ της Αιβνης περιέχει 
τιρ' Κνρην α'ίκην _ 

κα\ Αϊγντίτον -■ 

20 σνν τοις τΐαρακειμέναις νησοις. 'Ό δε δια μέσον αυ- 
τόν παράλληλος λογον έχει προς τον μεσημβρινον, ον 
τα νγ πρ ς τα |. 

§. 2. ΤΙεριορΐζβται δε ο πίναξ, απο μεν ανατο- 
λών Ιονδαία καΐ Αραβία Πετραία κα\ Αραβικω κόλποι, 

23 απο δε μεσημβρίας τ?; εντός Αίβνΐ] Ερημο) καΙ 
ττ] τίρος Αΐγνπτον Αΐ&ιοπία, απο δε δνσεως Αφρι- 
κτ] και τΐ] Μεγάλη Σνρτει και μέρει της εντός Αιβνης ' 
απο δε άρκτων Αιβνκω πελάγει καΐ Αίγνπτίω. ΑΓΚΙΟΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α III. 219 

§. 3. Των μεν ονν 

εν Ίΐ] Κνρηναϊκΐ] 
διάσημων ττολεων η μεν Βερ&νίν.η τψ μεγίστην ημε- 
ραν έχει ωρών ισημερινών ιδ δ', και διέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας ηρος δνσεις ώρας α Ισημερινης γε • 5 

§. 4. η δε Αρσινόη η '/.αι Τενχειρα την μεγί- 
στην ημέραν έχει ωρών ιδ ιβ', και διέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας ηρος δύσεις ώρας μιας διμοίρω καΐ πεντεκαι- 

§. 5. η δε ΙΙτολεμα'ϊς την μεγίστην ημέραν έχει ίο 
ωρών ιδ η , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος δνσεις 
ώρας Ζ δ ' 

§. 6. η δε Ατϊολλωνία την μεγίστην ημέραν έχει 
ωοών 10 η , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας μιας διμοίρω • 

§. 7. η δε Κνρηνη την μεγίστην ημέραν έχει 1 5 
ωρών ιδ φ , κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις 
ώρας μιας διμοίρω. 

§. 8. Της δε Μαρμαρικης Αιβνηζ 
η μεν Μεγάλη Χερσόνησο ς έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιδ ιβ', και διέστηκεν Αλεξανδρείας τνρος δυ- ω 
σεις ώρας α ιε . 

§. 9. Της δε Αιβνης 

το Παραιτονιον την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιδ ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις μιας 
ώρας τέταρτοι. 25 

§. 10. Της δε ΑΪγνπτον 

η μεν Αλεξάνδρεια έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ ιγ , και διέστηκεν τον δια τών Μακάρων νή- 
σων μεσημβρινού προς ανατολάς ώραις δ ' 

§. 11. Το δε Πηλονσιον έχει την μεγίστην ημέ- 3ο 220 Ι.ΙΒ. Λ^ΙΙ. Ο ΑΡ. 15. (*ρ.234.6ά.Β.) 

^(xν ωρών ίΟ ιβ , ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος 
ανατολάς μιας ώρας τΐΐ,μητω' 

§. 12. Ύΐ δ& Μέμφις έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατολάς 
5 μιας ώρας ογδοω. 

§. 13. Της δε καλούμενης Θηβαί'δος 
η ΙΙτολεμα'Ι'ς "Ε ρ μ ει ο ν την μεγίστην ημέραν 
έχει ώρων ι/ -^δ' , καΐ διέστιμεν Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς μιας ώρας ογδοω ' 
10 §. 14. η δε Μεγάλη Αιος τΐολις έχει την μεγί- 
στην ημέραν ώρων ι/ -ίη , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
ηρος ανατολάς μιας ώρας ογδοω' 

§. 15. // ^ε Σνηνη την μεγίστην ημέραν έχει 

ωρών 1/ ^, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 

15 λας μιας ώρας το ι , 6 δε ήλιος αηαξ τον ετονς εν 

αντί] γίνεται κατά κορνψην, όταν εη αυτας ?/ τας 

'&ερινάς τροηάς. 

§. 16. ^0 ^ε Αμμων "έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιγ Μ,γ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
20 ώρας γ . 

§. 17. (*) Η δε Μεγάλη Όασις έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ι•/ γ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
δνσεις ώρας το ιε' . 

§.18. "ο δε Μνος όρμος έχει την μεγίστην ημέραν 
25 ωρών ιγ -ίίδ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς ώρας μιας δ'• 

§. 19. η δε Βερενίκη έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιγ ^, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς ώρας μιας το δ' • ο δε ήλιος αηαξ τον ετονς έν ΑΓΕΙΟΑΕ ΤΑΒυΐ,Α IV. 221 

ανττι γίνεται αατα κορνφψ, όταν έπ α-υτά^ ι) τάς 
'&ερινας τροηάς. 

Κεφ. ις' . 
.Α ι β υ η ς Π ί ν αζ δ'. 

§. 1. Ο τέταρτος καΐ τελευταίος ηΐναξ της Αιβνης 5 
7ΐεριέχ8ΐ> την τ ε εντός Αι βνην, 

„χαι την Αΐ&ιοπίαν, 

Ρ την τε ντΐο Αϊγνητον, 

κ«ί τψ έντος 

συν ταΐς τϊαρακειμέναις ανταΐς νησοις. "Ο 5ε δια μί- ίο 
σον ηαραλληλος τον αντον έγγνς λογον έχει ττρος τον 
μεσημβρινόν. 

§. 2. Περιορίζεται 8ε ο ηίναξ ατίο μεν ανατολών 
Αραβίο) '/.ολτΐο) καΐ Ερνϋρα '&αλασσί] καΐ Βαρβαριν.ω 
τίελαγει καΐ μέρει τον Ινδικού ηελάγονς, αττο δε με- ΐ5 
σημβρίας αγί'ωστο) γι], καΐ αηο δύσεως αγνώστω 
γΐ] χαΐ δντικο} Ιΐκεανω, αττο δε άρκτων τάϊς τε δνσΐ 
Μανριτσ.νίαις καΐ Αφρικΐ] καΐ Κνρηναϊκτ] και Αίγνητω. 

§. 3. Των μεν ονν 

κατά την έντος Αιβνην αα 

διασημότερων ηόλ^εων αΐ μίν Αντολαλαι την μεγί- 
στην ημέραν εχονσιν ωρών ισημερινών ιχ -^, καΐ διε- 
στηκασιν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις ωραις τρισΐ καΐ 
τρΐτω ' ο δε ήλιος αηαξ τον ετονς έκεΐ γίνεται κατά 
κορνφην, όταν. έττ αντας ΐ] τας Ό-ερινας τροττας. 23 

§. 4. Η δε ΐάρζει&α την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιβ ΖγιΒ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δύ- 
σεις ώρας γ γ , 6 δε ήλιος δΙς του ϊτονς εν αντί] γίνε- 222 Ι.ΙΒ. νΐΐί. Ο ΑΡ. 16. 

ταί κατά κορνφην, αττέχων της '&ερινης τροιτηζ έφ 
εχατερα μοίρας μΐ] γ . 

§. 5. ^Η δε Θαμονδόκανα τψ μεγίστψ ημέραν 
έχει ωρών ιγ Α κα* δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δν- 

5 σεις ώρας β -2, λαμβάνει δε δΙς τον ετονς τον ηλιον 
κατά κορνφψ, όταν ατΐίχΐ] της '&ερινης τροηης έφ 
έ'λάτερα μοίρας νγ γ . 

§. 6. "// δδ Γ ει ρ α έχει την μεγίστην 7;αεξ)αϊ/ ωρών 
ιγ ιβ', '/.αΙ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις ώρας 

10 μιας Μ.η • λαμβάνει δέ τον ηλιον δΙς τον ετονς κατά 
κορνφην, όταν αηέχΐ] της Ό-ερινης τροπής έφ εκατερα 
μοίρας μ ς . 

§.7. "Ή" 5δ Γα ρ α μη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ δ , κσΧ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις 

15 ωρα μια ς ' ο δε ήλιος δΙς τον ετονς έν ανττ^ γίνεται 
κατά κορνφην, απέχων της αέρινης τροπής έφ έκατερα 
μοίρας κε. 
§. 8. Της δέ 

νπο Αΐγνπτον Αι-θ-ιοπίας 

20 τα μεν Ν άπατα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιγ δ , και δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς μιας 
ώρας ς ' ο δέ ήλιος δις τον ετονς γίνεται κατά κορν- 
φην, απέχων της '&ερινης τροπής έφ έκατερα μοίρας 
λα ς . 

25 §• 9. Η δέ Μ ε ρ 6η την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
. ιγ, κα\ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς ώρας 
μιας ιε , λαμβάνει δέ δ\ς τον ετονς τον ηλιον κατά κο- 
ρνφην, υταν ατϊέχτ] της '&εριν7]ς τροπής έφ εκατεξία 
μοίρας με γ\ 

30 §. 10. "η δέ Πτολεμαϊς η των Θηρών έχει τψ ('ρ.235.6α.Β.) ΑΓΚΙΟΑΕ ΤΑΒ. IV. 223 

μεγίστψ ημεραν ωρών ι/, καί δίέστ7]κεν Αλεξανδρείας 
τΐρος ανατολάς μιας ώρας το γ ' ο δε ήλιος δΙς του 
ετονς εν αντί] (*) γίνεται κατά κορνφην, απέχων της 
•ϋ-ερινης τροπής έφ εκατερα μοίρας με γ . 

§. 11. Η δε Αδονλη (η Αδονλίς) την μεγίστην 5 
ημέραν έχει ωρών φ Ζδ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
τΐρος ανατολάς μιας ώρας γιΒ' • λαμβάνει δε δΙς τον 
ετονς τον ηλιον κατά κορνφην, όταν απέχτ] της Ό^ερινης 
τροπής έφ εκατερα μοίρας ξβ. 

§. 12. // ^ί Α 7} ρ η την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ίο 
ίβ ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας πρσς ανατολάς 
μιας ώρας γ ααΐ δ ' τον δε ηλιον δΙς τον ετονς λαμ- 
βάνει κατά κορνφην, όταν απέχΐ] της '&ερινης τροπής 
έφ εκατερα μοίρας ξβ. 

§. 13. Γο ^ώ Λΐόσνλον άκρον έχει την μεγίστην ΐ5 
ο'ιμέραν ωρών ιβ Ζ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος 
ανατολάς ώρας μιας δ , ο δε ήλιος δις τον ετονς έκέί 
γίνεται κατά κορνφην, απέχων της -άεριντ^ς τροπής έφ 
εκατερα μοίρας ξη η . 

§. 14. Τα δε Αρώματα την μεγίστην ημέραν έχει 30 
ωρών φ γ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς ώρας μιας -^ • τον δε ηλιον δ\ς τον ετονς λαμβάνει 
κατά κορνφην, απέχοντα της '&ερινης τροηης έφ εκα- 
τερα μοίρας οε. 

Κεφ. ιζ. 2ό 

^Λ σ ί α ζ Π ί ν α ζ α. 

§. 1. *0 πρώτος πίναξ "Ασίας περιέχει 
Πόντον, 224 ΙΊΒ. VIII. Ο Α Ρ. 17. 

ααΐ Βί&ννίαν, 

κοα τψ ίδίως Ασίαν, 

Γαλατίαν, 
καϊ ΙΙαμφνλίαν, 

5 καΐ Κ αητΐ αδ ο'λίαν , 

κκ* Κίλίκίαν. 

Ο δε δια μέσον αντον παράλληλος λογον έχει ττροζ 
τον μεσημβρινον, ον τα γ προς τα δ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πΐναξ απο μεν ανατολών 

10 Αρμενία τΐ] Μεγάλΐ] καΙ μέρει Συρίας, απο δε μβ- 

σΐ]μβρίας πελαγεσι Καρπα&ίο) καΐ Ανκιακο) καί 

Παμφνλίω, τω τε Κιλικίο) Ανλωνι καΙ τω Ισσικοι κολ- 

πω, απο δε δύσεως Βοσπόρω Θρακίω και Προπον- 

τίδι καΐ Ελλήσποντος, και πελάγεσιν Αίγαίος καΐ Ικα- 

15 ξ)/ω καϊ Μνρτωοι, απο δε α ρκτ ων Ποντίκι] '&αλασστ]. 

§. 3. Των μεν ονν 

εν τ^ Έι•&ννία 
διάσημων πόλεων η μεν Χ αλκή δ ων την μεγίστην 
Ύΐμέραν έχει ωρών ισημερινών ιε δ , και διέστηκεν Αλε- 
20 ξανδρείας προς δνσεις δ μιας ώρας Ισημερινης' 

§.4. η δε Ν ικομηδεια την μεγίστην ημέραν 
έχει ώρων ιε ς , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύ- 
σεις δ' μιας ωρας' 

§. 5, η δε Απάμεια την μεγίστην ημέραν έχει 
23 ωρών ιε ιβ', και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δύσεις 
• ώρας μιας εκτω • 

§.6. η δε "Ηράκλεια την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιε ι^ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις 
μιας ώρας δεκάτον 
50 §. 7. η δε Νίκαια την μεγίστην ημέραν έχει Γ ρ. 236. βά. Β.) Α8ΙΑΕ ΤΑΒ. Ι. 225 

ωρών 18 η , καΐ διέστ7μεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
δ μιαξ ώρας. 

§. 8. Της δέΐδίως Ασίας 

7} μβν Κνζιαος ίχει την μεγιστην ημ^ραν ωρών ιε 
γ , χαΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς δνσεις ε καΐ ι 5 
μιας ώρας• 

§. 9. η δε Αλεξάνδρεια η Τρώας την μεγίστην 
ημέραν έχει ωρών ιε εγγιστα, καΐ διέστιμεν ^Αλεξαν- 
δρείας ττρος δνσεις γ μιας ωρας' 

§, 10. (*) η δε Πέργαμος την μεγίστην ημέραν ίο 
έχει ωρών ίδ Ζγιβ , χαΐ διέστην.εν Αλεξανδρείας ττρος 
δνσεις ε μιας ώρας * 

§.11, η δε Σμνρνα την μεγίστην ημέραν εχεί 
ωρών ιδ -ίίδ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τίρος δνσεις 
ογδοΜ μιας ώρας • ΐ5 

§. 12. 7} δε Εφεσος την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ γο , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
εκτο) μιας ώρας• 

§. 13. η δε Μίλητος έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ ^Ις , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις οο 
ς μιας ώρας• 

§. 14. η δε Κνίδ ο ς έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ Ζ, ν.αϊ, διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις δ' μιας 
ώρας• 

§. 15. αί δε Σάρδεις εχονσι την μεγίστην ημέραν 25 
ωρών ιδ Δδ, καΐ διεστηκασιν Αλεξανδρείας ηρος δνσεις 
η μιας ώρας• 

§. 16. η δε Μαγνησία την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ γ , καΐ διέστιμΒν Ακεξανδρείας ηρος δνσεις η 
μιας ώρας• 3ο 

Ρτοι., βΕοοκ. ίί. ρ 226 1. 1 Β. VIII. Ο Α Ρ. 17. 

§. 17. η δε Ατΐαμεια της Φρυγίας ϊχει την μεγί- 
στην ημέραν ωρών ιδ -ίδ, ν.αι κείται νπο τον αντον 
εγγιστα ττ] Αλεξάνδρεια μεσημβρινόν 

§. 18. η δε Κίβνρα την μεγίστην ημέραν έχει 
5 ωρών ίδ £-δ, και νπο τον αντον εγγιστα τ?/ Αλεξάνδρεια 
κείται μεσημβρινον 

§. 19. η δε Μιτνληνη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ Ζγ, και διΐστηκεν Αλεξανδρείας ττρος δνσεις 
ώρας μιας γ • 
10 §. 20. η δε Χϊος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ -ϋδ, κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος δύσεις δ' μιας 
ώρας• 

§. 21. η δε Ρόδος έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ιδ Ζ, και διέστηκεν ^Αλεξανδρείας προς δνσεις η μιας 
15 ώρας, 

§. 22. Της δε Ανκίας 

τα μεν Παταρα έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ 
■ί, καν νπο τον αντον τ?/ Αλεξάνδρεια κείται μεσημ- 
βρινον ' 
20 §. 23. τα δε Μνρα την μεγίστην ημέραν έχει, 
ωρών ιδ Ζιβ, καϊ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανα- 
τολάς μικρόν 

§. 24. 7} δε Ανδριακη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ -Ειβ, καΐ νπο τον αντον εγγίστα τ?/ Αλεξαν- 
23 δρεία κείται μεσημβρινον 

§. 25. η δε Α ι μνρα την μεγίστην ημέραν εχεί 
ωρών ιδ Ζιβ , και βραχν προς ανατολάς απέχει του 
δι Αλεξανδρείας μεσημβρινον. 

§. 26. Της δε Γαλατίας 

30 η μεν 2ινώπη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε (* ρ. 237. 6(1. Β.) Α8ΙΑΕ τ Α Β. Ι, 227 

δτ] , και δίέστηκεν Αλεξανδρείας τιρος ανατολάς δ' μιας 
ώρας • 

§.27. η δε Αμισός έχει τψ μεγίστψ ημέραν 
ωοων ιε δ' , καΐ διέσττ^'λεν Αλεξανδρείας ττρος ανατο- 
λάς μιας ώρας γ • 5 

§,28. 71 δε Αγκυρα τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωοων 18 7} , καΐ διέστψεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς 
η μιας ώρας ' 

§. 29. η δε Γέρμα τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ΐΒ ΐ] , καΐ, δίέστ^μεν Αλεξανδρείας προς ανατο- ίο 
λας ολίγον παντελώς" 

§. 3θ. η δε Πεσσ ινονς έχει τψ μεγίστψ ημέ- 
ραν ωρών ιε, και μικρόν διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς. 

§. 31. Της δε Παμφυλίας ΐ5 

η μεν Σίδη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ -ίίιε, 
καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς & ιιιας 
ώρας• 

§. 32. η δε Πέργη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιδ -^ιβ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος ανατολάς ιβ 2ο 
μιας ωρας' 

§. 33. η δε Ασπενδος έχει τψ μεγίστην ηυιέραν 
ωρών ιδ ^ιβ, και διέστψ.εν ^Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς ς μιας ώρας• 

§. 34. η δέ Τερμησσος έχει την μεγίστην η μέ- 25 
ραν ωρών ιδ γ ., και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανα- 
τολάς Ό• μιας ώρας. 

§. 35. (*) Της δε Κατίπαδοκίας 

η μεν Τραπεζους έχει την μεγίστην 7]μέραν ωρών 

Ρ2 228 1. 1 Β. νΐΙΙ. Ο Α Ρ. 17. 

ιε δ\ και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανατολάς γ 
μιας ώρας • 

§. 36. ί; δε Κ ο μάνα 7] Ποντική Ι'χει την μεγίστων 
ημέραν ωρούν ιε ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
5 ανατολάς τρίτω καΐ ογδοω μιας ωρας' 

§. 37. τα δε Μαζακα την μεγίστην ημεραν έχει 
ώρων ίδ -Ιίγ, γ.αί διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς γιε μιας ώρας. 

§.38. [ΤηςδέΜικρας'Άρμενίας] 
10 η Κο μάνα η Καττπαδοκικη έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιδ .^δ εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς ανατολάς -Ι^ μιας ωρας' 

§. 39. 0] δε Μελιτηνη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ -Ιίγ, ν,αΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανα- 
15 τολας ημίσει καΐ τέταρτο) μιας ωρας' 

§. 40. η δε Νικόπολις της Μικρας ^Αρμενίας 
έχει την μεγίστην ημέραν ωρών ιε η , καΐ διέστηκεν 
Αλεξανδρείας προς ανατολάς -ΙΙΐο μιας ώρας• 

§. 41. τα δε ^άταλα τηςΜικρας Αρμενίας την 
20 μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε η', καΐ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας τϊρος ανατολάς ημίσει καΐ ογδοω μιας ώρας. 

§.42. Της δε Κιλικίας 

η μεν Σελινονς έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 

ίδ -^φ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς 

2> δ μιας ωρας' 

§. 43. η δε Πομπη'ίοπολις, η καΐΣολοι, έχει 
την μεγίστην ημέραν ωρών ιδ -^φ', και διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας τίρος ανατολάς -Ιί. μιας ωρας' 

§. 44. η δε Μ άλλο ς έχει την μεγίστην ημέραν Α8ΙΑΕ ΤΑΒυΕΑ Π. 229 

ωρών ίδ •!ίι^ , ν,αΧ διέστψ,εν Ιΐλεξανδρείας ττρΌς ανα- 
τολάς ^ μιας οίρας- 

§. 45, η δε Ταρσός έχει τΊ^ν μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ -ί^ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανα- 
τολάς -^ μιας ωρας' δ 

§. 46. τα δε Αδανα έχει την μενίστψ' ημέραν 
ωρών ιδ -^ιβ , καϊ διέστηκεν Αλεξανδρείας τϊρ'ος ανα- 
τολάς -^ μιας ώρας. 

Κεφ. ίη . 
ί^σίαςΠίναζβ'. ίο 

§. 1. Ο δεύτερος ηίναξ της Ασίας περιέχει 
.ΣΌί^^αατ/αϊ/ την έν τ?; Ασία. 
Ο δε δια μέσον αντον παράλληλος λογον έχει προς 
τον μεσημβρινον, ον τα ζ προς τα ιβ. 

§. 2. Περιορίζεται δε δ ηίναξ απο μεν ανατολών ΐ5 
Σκν&ία καΙ μέρει Κασπίας ^θαλάσσης, απο δε με- 
σημβρίας Ενξείνον Ποντον μέρει καΐ Κολχίδι καΐ 
"ΐβηρία καϊ Αλβανία, απο δε δνσεως Σαρματία τ// έν 
ΕνρώπΊ] καΐ Μαιώτιδι λίμντ} καΐ Βοσπορω Κιμμερικώ, 
απο δε άρκτων άγνωστο) γτ}. 2ο 

§. 3. Τών δε ονομαζόμενων 

έν τΊ] Σαρματία 
πόλεων η μεν Ερμώνασσα την μεγίστην ημέραν έχει 
ώρων Ισημερινών ιε -Ιίγ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς ανατολάς γ μιας ώρας Ισημερινης ' 23 

§.4. -^ ^ε Οίναν-Θ'ία την μεγίστην ϊίαεξ)αϊ^ έχει 
ωρών ιε Ζγ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς διμοίρω εγγιστα μιας ωρας' 230 ΕΙΒ. νΠί. Ο ΑΡ. 19. ('ρ.οΒβ.εά.Β.) 

§. 5. η δε Τανα'ΐς τψ μεγίστψ ημέζαν έχει ωρών 
ιζ ς , καΙ δίεστψ,εν Αλεξανδρείας προς ανατολάς γ ί 
μιας ωρας' 

§.6. η δε Τνραμβη τψ μεγίστην ')]μέραν έχει 
5 ωρών ΐζ ε , καΐ διέστψ,εν Αλεξανδρείας ττρος ανατο- 
λάς ί μιας ωρας' 

§.7. η δε Ναναρις ^ην μεγίστην ημέραν εχεϋ 
ωρών υζ δ, καϊ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανατο- 
λάς γ μιας ώρας. 

10 Κεφ. ιϋ-'. 

{*) ΙΛ σ ί α ς Π ίν α ξ /. 

§.1. "ο τρίτος ηίναξ της Ασίας περιέχει 
Κολχίδα, 
καΐ Ιβηρίαν, 

15 κκί Αλβανίαν, 

καΐ τψ Μεγύλην Αρμενίαν. 

"ο δε δια μέσου αυτοΐ) παράλληλος λογον έχει προς 
τον μεσημβρινον, ον τα ιδ προς ιε. 

§. 2. Περιορίζεται δέ ο πίναξ απο μεν ανατολών 

20 μέρει της Υρκανίας '&αλασσης και ομοίως μέρει της 

Μηδίας, αηο δέ μεσημβρίας Μεσοποταμία καΐ 

Ασσνρία, απο δέ δνσεως Καππαδοκία καΙ μέρει του 

Ενξείνον Ποντον, απο δέ άρκτων Σαρματία ττ] εν 

Ασία. 

23 §. 3. Των μεν ονν εν ττ/ Κ ο λχίδι διάσημων πόλεων 

1] μεν Α ιοσκονριας έχει την μεγίστην ημέραν 

ωρών Ισημερινών ιε -ίίδ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 

προς ανατολάς γ και ιε μιας ώρας ισημερινης. ΑδίΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α III. 231 

§.4. η δε Φασις εχεί την μεγίστην 'ημέραν ωρωρ 
ιε -ίί, καΐ δίέστηπεν Αλεξανδρείας ηρ'ος ανατολάς 
ημΐσει και τρίτος μιας ώρας. 

§. 5. Της δε ^Ιβηρίας 

η μεν Αρτανισσα έχει την μεγίστην ημεραν ωρών 5 
ίδ -Ι^ιβ', ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τιρος ανατολάς 
ωρα μια • 

§. 6. η δε Αρμακτικα την μεγίστην ημεραν έχει 
ωρών ιε γιβ , και διίστψ,εν Αλεξανδρείας ττρος ανα- 
τολάς ωρα μια. ίο 

§.7. Της δείέλβανίας 

η μεν Γαγγαρα (η Γαίταρα) την μεγίστην ημε- 
ραν έχει ώρων ιε -ίί, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
ανατολάς ώρας μιας δ'' 

§.8. 0] δε Αλβανα την μεγίστην ημεραν έχει ΐ5 
ωρών ιε -ίί, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς μιας ώρας γι^' 

§. 9. η δε Οσσικα την μεγίστην ημεραν έχει ώρων 
ιε γη , κα^ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανατολάς 
ώρας μιας η . 20 

§. 10. Της δε ΆΙεγάλης'Άρμενίας 

η μεν Αρταξατα την μεγίστην ημεραν έχει ωρών 
ιε ε , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατολάς ώρα 
μια ς • 

§. 11. η δε Αρμαονρία την μεγίστην ημεραν έχει 25 
ωρών ιε δ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος 
ανατολάς ωρα μια και δεκατω • 

§. 12. η δε Θωσπία την μεγίστην ημεραν έχει 
ωρών ιδ γ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανατο- 
λάς ωρα μια και εκτω • 3α 232 Ι.ΙΒ. VIII. Ο ΑΡ. 20. (•ρ.239.β3.Β.) 

§. 13. 7} δε Αρτέμίτα τψ μεγίστην ημέραν Ιχει 
ωρών ιδ -ίίγφ , καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανα- 
τολάς ώρας μιας 8 ' 

§. 14. η δε Αρσαμοσατα την με'^ίστην ημέραν 
5 έχει ωρών ιδ, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανα- 
τολάς -^γ μιας ώρας. Κεφ. κ . 

1Λ α ί α ζ τι ί ν « ξ (5'. 

§. 1. Ο τέταρτος ηίναξ της Ασίας περιέχει 
Κνπρον, 
30 καΙ Σνρίαν, 

καΐ Ιονδαίαν, 

και ΑραβΙαν Πετραίαν, 

καΐ Αρα βίαν Ερημον, 

κα\ £ αβνλωνίαν, 

Ιό καΐ Μεσοηοταμίαν. 

"^0 δε δια μέσον αντον ηαραλληλος λόγον έχει τΐρος 
τον μεσημβρινον, ον τα ε τιρος τα ς. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο ηίναξ απ ο μεν ανατολών 
Ασσνρία καΐ Σονσιανί] και μέρει του Περσικού κολ- 
ιό που, απο δε μεσημβρίας τω τε μνχω τον Αραβίον 
κόλπου και τ[] Ενδαίμονι ^Αραβία, (*) απο δε δύσεως 
Κιλικία και τω Ισσικω κόλπα) καΐ πελάγεσιν Αϊγνπτίω 
καΙ Συριακώ καΐ Παμφυλίο) και Αίγνπτον μέρει, απο 
δε αργιτών τω τε Κιλικίο) ανλώνι και μέρει της Καπ- 
23 παδοκίας καΐ της Μεγάλης Αρμενίας. 
§.3. Τών μεν ονν ΑδΙΑΕ ΤΑΒ. IV. 233 

εν ττ} Κ ν ττρο) 
διάσημων ηολεων η μεν Πάφος έχει την μεγίστψ 
ημίραν ωςων Ισημερινών ιδ γφ , και διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς ανατολάς δ μιας ώρας Ισημερινης. 

§.4. η δε ^Αμα-Θ^ους έχει τψ μεγίστψ ημέραν 5 
ωρών ιδ γφ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανα- 
τολάς γ μιας ώρας καΐ ιε ' 

§. 5. η δε 2αλαμ\ς έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ Ζ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς γιε μιας ώρας. ίο 

§. 6. Της δέ Συρίας 

η μεν Ααοδίκεια έχει την μεγίστην ημέραν ωρών 
ίδ γιβ", καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατολάς -2, 
μιας ώρας και ιε ' 

§.7. η δέ "Αντιόχεια την μεγίστην ημέραν έχει, ΐ5 
ωρών ιδ Ζ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς -Ι^-ιε μιας ωρας' 

§. 8. η δέ^Ιεράηολις έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ -^, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος ανα- 
τολάς -^δ' μιας ώρας' 20 

§. 9. η δέ "Αηάμεια την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ γιβ" εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
ανατολάς .^η μιας ώρας' 

§. 10. η δέ Πάλμυρα την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ γο εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 25 
ανατολάς ημίσει και τέταρτοι μιας ωρας' 

§.11. η δέ "Ηλιο ν ηόλις έχει την μεγίστην ημέ- 
ραν ωρών ιδ δι , καΐ διέστηκεν^Αλεξανδρείας ηρος ανα- 
τολάς ■Ιί' μιας ώρας καΐ ιε' 234 Ι^ΙΒ. νΠί. €ΑΡ. 20. 

§. 12. η δε Πανιας Καισαρεία έχει την μεγί- 
στψ ημέξαν ωρών ιδ δ" ζγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας τΐρος ανατολάς -Ιί μιας ωρας' 

§. 13. η δε ^ αμασν.ος έχει την μεγίστην ημέραν 
5 ωρών ιδ δ , και διέστηκεν "Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς ημίσει και δωδέκατοι μιας ώρας. 

§. 14. Της δε Παλαιστίνης Ιουδαίας 

η μεν Καισαρεία τον Στρατωνος έχει την μεγί- 
στην ημέραν ωρών ιδ ς , και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
10 τίρος ανατολάς γιε μιας ώρας. 

§. 15. η δε Α σκάλων έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ η' εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς γ μιας ώρας. 

§.16. η δε Τιβεριας έχει την μεγίστην ημέραν 
15 ωρών ιδ ς , και διέστηκεν ^Αλεξανδρείας ηρος ανατο- 
λάς Ίί μιας ωρας' 

§. 17. η δε Νεάτίολις έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ η, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς γιβ μιας ώρας• 
20 §• 18. η δε Αίλία Καπιτωλιας Ιεροσόλυμα 
έχει ώρων ιδ η, κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
μιας ώρας γ και ιε • 

§.19. Της δε Πετραίας Αραβίας 

7\ μεν Πέτρα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ, 
23 κοίΐ διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω μιας ώρας τρίτοι 
καΐ δέκατοι • 

§. 20. η δε Μη δ αν α έχει την μεγίστψ ημέραν 
ωρών ιδ ιβ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω μιας 
ώρας ^ κσ} ιε' 
30 §. 21. τα δε Βοστρα την μεγίστην ημέραν έχει Γρ.2.ί.ο.οΛ.Β.) Α8ΙΑΕ ΤΑΒυΐ,Α IV. /235 

ωρών ιό η, καΐ δίέστ7]κεν Α?^εξανδρείας προς εω μιας 
ώρας διμοίρω ίγγιστα. 

§. 22. (*) Τΐ]ς δε Μεσοτΐοταμίας 

η μεν Έδεσσα τψ μεγίστψ ημέραν έχει ωρών ιδ 
•Ι^η , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τίρος εω -Ιίδ μιας ό 
ώρας• 

§. 23. ι; 5έ Νίσιβις έχει τψ μεγίστψ τιμέραν 
ωρών ιό γο', 'λαΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
ωρης μιας -Ιί. ' 

§. 24. το (5ε Ν'ικηφοριον έχει τψ μεγίστψ ημέ- ίο 
ραν ωρών ιδ γιβ": ααΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας προς 
εω ώρας το -^γ' 

§. 25. η δέ Ααββανα τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ιδ -Ιί• ϊγγιστα, καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας προς 
εω ώρας μιας ς ' ΐδ 

§. 26. η δέ Σελενκεια τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ιδ γφ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
ώρας μιας δ . 

§. 27. Της δέ Βαβυλωνίας 

η μεν Βαβνλών έχει τψ μετγίστψ ημέραν ωρών 2ο 
ί^ γιβ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ώρας 
μιας δ' 

§.28. η δέ Βαρσιτα ν/ει τψ μεγίστην ημέραν 
ωρών ιδ γ , κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανα- 
τολάς ώρας μιας καΐ τετάρτω εγγίστα' 25 

§. 29. η δέ Ορχόη τψ μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιδ ς' , και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωρα μια 
καΐ πέμπτο) ' 

§. 30. η δέ Τερηδών έχει την μεγίστην ημέραν 236 Ι^ΙΒ. νΠΙ. Ο ΑΡ. 21. 

ωοων ι8 ιβ" ίγγιστα, ν.αί δίέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 
εω ωροί ^ιια. καΐ τρίτο). 

Κεφ. κα . 
!Α σ ί α ς Π ί ν αζ ί. 

5 §. 1. Ο τΐέμητος ηίναξ της Ασίας ηεριΐχεί 

Ασσνρίαν, 
καί ^ονσιηνην, 

καΐ Μηδίαν, 

καΐ Περσίδα, 

10 Παρ&ίαν τε 

κα\ την ΕρημονΚαρμανίαν. 

"ο δε δια μέσον αντον παράλληλος λογον εχεί ηρος 
τον μεσημβρινον, ον τα δ προς τα ε. 

§. 2. Περιορίζεται δε 6 πίναξ απ'ο μεν ανατολών 

15 Αρεία, απο δε μεσημβρίας τν/ Καρμανία τε και τω 
Περσικω κολπω, απο δε δνσεως ττ} τε Βαβυλωνία 
κα\ τΐ] Μεσοποταμία καΐ μέρει της Μεγάλης Αρμενί- 
ας, απο δε άρκτων της τε'Ύρκανίας '&αλάσσης μέρει 
καΐ τΐ] χωρά Υρκανία. 

20 §. 3. Των ονν εν τ?; Ασσνρία 

διάσημων πόλεων η μεν ΝΊνος η καΐ Νινεν'Ι' την με- 
γίστην ημέραν έχει ωρών ιδ -^ιβ', καΐ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς εω ωρα μια καΐ δ • 

η δε Αρβηλα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 

25 Ζη ,καΐ διέστηκεν ^Αλεξανδρείας προς εω ωρα μια καΐ γ • 
§. 4. η δε Κτησιφών τΐιν μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ γιβ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς εω ώρα μια καΐ γ . (^ρ. 241. 6.1. Β.) Α81ΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α V. 237 

§. 5. Της δε. Σονσιανης 

1] μεν ομώνυμος αντί} πόλις Σ ο ν σα την μ&γίστψ 
ήμέραν έχει ώζών ιδ γ\ ν,αι διέσττΛίεν Αλεξανδρείας 
ττρος εω ώρα μια Ζ ν.αι ιβ'" 

§. 6. η δε Ταρείανα την μεγίστψ ημίραν έχει 5 
ωρών ιδ ς', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωρα 
μια καΐ ^ εγγιστα' 

§.7. \ο δε Πασινον Χάραξ την μεγίστην ημε- 
ραν έχει ωρών ιδ φ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
ηρος ανατολάς ώρας μιας γ'.] ίο 

§.8. Της δε Μηδίας 

η μενΚν ρόττολις την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
18, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω ωρα μια καΐ 
γο ■ 

§. 9. (*) η δε "Εκ βατ αν α την μεγίστην ημέραν ΐ5 
έχει ωρών ιδ γο , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος εω 
ωρα μια -Ιί καΐ γ'• 

§. 10. η δε Αρσακία την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ -ί^ιβ , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω 
ωρα μια -Ιί καΐ γ ■ 2ο 

§.11. η δε Ενρωττος την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ -ίίφ', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω 
ώραις β καΙ δ' 

§. 12. Της δε Περσίδος 

η μεν Αξιμα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδγ , 25 
καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω ώρα μια Ζ και γ' 

§. 13. 7; ίε Π ε ρσέηολις την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ δ , και διέστηκεν "Αλεξανδρείας ττρος εω ώραις 
β καΐ ιε' 

§. 14. το δε Μαρράσιον την μεγίστην ημέραν 3ο 238 Ε Ι Β. VIII. Ο ΑΡ. 22. 

έχει ωρών ιδ γ , καΙ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττοος εο) 
ώραίς β ααΐ ς * 

§. 15. η δε Ταοκη τψ μεγίστην ημέραν εχείωρων 
ιδ, καΐ διεστιγλεν Αλεξανδρείας ττρος εω ωραις β εγγι- 
."' στα. 

§. 16. Ττις δε Παρϋ-ίας 

7] μεν Ε'Αατο μτΐνλος τψ μεγίστιγν τιμέραν εχευ 
ίορων ιδ γο , καΐ διέστιγ/.εν Αλεξανδρείας τΐρος εω 
ωραις δνσΐ γ καΙ ιε • 
-Ο §. 17. ?/ ίε Αμβρο}δαξ την μεγίστην ημέραν έχει 
ώρων ίδ .Εδ εγγίστα, χαΐ διέστψ.εν "Αλεξανδρείας ιτρος 
εω ωραις δνσί και γ εγγιστα' 

§. 18. ?; ^δ Αρτακανα τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ιδ δη , καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας ττρος εω 
Ιδ ωραις δυσΐ γ καΐ ιε ' Κεφ. κ^. 

Ιί4 σ ί α ς II ι ν α'ξ ς. 

§. \. Ο έκτος ηίναξ της Ασίας περιέχει 

τψ Ενδαίμονα Αραβίαν, 
20 καΐ την Καρμανίαν, 

σνν ταΊς τταρακειμέναις νησοις. 

Ο δε δια μέσου αντον παράλληλος λογον έχει προς 
τον μεσημβρινον, ον τα ια προς τα ιβ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ απο μεν ανατολών 

23 Γεδρωσία καΙ'Ίνδικοι π;ελάγει, απο δε μεσημβρίας 

αντω τω Ινδικω πελάγει καΐ τΐ] Ερν&ρα θαλασσί], 

απο δε δύσεως ^Αραβικω κόλποι, απο δε άρκτων ('ρ.242.6α Β.) Α8ΙΛΕ ΤΑΒϋΕΑ VI. 239 

τοις δνσΐν Αραβίαίς τ?/ τε Πετραία καΐ ττ^ Εριψω και 
τω ΠερσίΥΜ κοληο) καΐ τ?/ Ερημοι Καρμανία. 

§. 3. Των ονν εν τΐ] Ενδαίμονι Αραβία διάση- 
μων Ίίολεων 

η μεν Α ονμε•0•α την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 5 
Ισημερινών ιγ ^γΐ^ ^ ν,αΧ δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς ωραν Ισημερινην μίαν. 

§.4. Η δε Βαδεοί την μεγίστην ημέραν έχει ο^ρων 
ιγ δ , κα\ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω μιας 
ώρας γ • ο δε ήλιος δΙς του ετονς εκεί γίνεται κοίτά ίο 
κορνφην, αηέχων της '&ερινης τροηης εφ" έκάτερα 
μοίρας λ. 

§.5. Η δε Πονδνον την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ΐΐρος εω 
μιας ώρας -^ καΐ γ • τον δε ηλιον δΙς τον ετονς λαμ- ΐ5 
βάνει κατά κορνφην, απέχοντα της '&ερινης τροηης 
εφ έκατερα μοίρας δ γ , 

§. 6. Η δε Μονζα την μεγίστην ημέραν έχει ώρων 
ίβ -Ιί-γ, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανατολάς 
ωρα μια εγγιστα• ο δε 7;λιος εν αντί} δΙς τον ετονς ίο 
εκεΊ γίνεται κατά κορνφην, όταν απέχΐ] της '&ερινης 
τροττης εφ έκάτερα μοίρας νγ δί . 

§. 7. (*) // ^£ Οκηλις έχει την μεγίστην ημέραν 
ωρών ιβ -Ιίδ, καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος ανα- 
τολάς ωρα μια• ο δε ήλιος εν αντί] γίνεται δίς τον 25 
ετονς κατά κορνφην, απέχων έφ έκατερα της '&ερινης 
τροπής μοίρας ν&. 

§. 8. // ^ε Αραβία το εμτίοριον έχει την μεγίστην 
ημέραν ωρών ιβ γο' , καν δίέστηκεν Αλεξανδρείας ιίρος 
ανατολάς ώρας μιας γ ' δ δε ήλιος εν αντί] δ]ς τον 3ο 240 Ι^ΙΒ. νΠΙ. ε ΑΡ. 22. 

ετονς γίνεται κατά κορνφψ, αηέχων εφ εκατερα της 
'&ερινης τροηης μοίρας ν& ^. 

§.9. "η δε κάνη την μεγίστην ημίραν ^χεί ωρών 
φ -Ιίδ, ν.αΐ δίέστηγ.εν Αλεξανδρείας προς ανατολάς 

5 ωρα μια ημίσει ααΐ δεκάτου ο δε ήλιος ίκεϊ δΙς τον 
ετονς γίνεται κατά κορνφην, αηέχων της '&ερινης τρο- 
πής έφ έκάτερα μοίρας ν-θ•. 

§, 10. "η δε Γέρρα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιγ Ζ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς ωρα 

10 μια καΐ τρίτος • ο 5ε η?αος εν αντί] άπαξ τον ετονς γί- 
νεται κατά κορνφην έπ αντης της '&ερινης τροπής. 

§. 11. "τι δε Μαρα την μεγίστην η μεραν έχει ωρών 
ιγ η , κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωρα 
μια καΐ ιε • ο δε ήλιος δΙς τον ετονς εκεί γίνεται κατά 

15 κορνφην, απέχων της -θ-ερινής τροπής έφ έκατερα μοί- 
ρας λζ Ζ. 

§. 12. Το δε Ο μανό ν την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών 1/ ζ' και κ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
ανατολάς ωρα μια καίε εγγιστα' ο δε ήλιος δΙς τον 

20 ετονς εκεί γίνεται κατά κορνφην^ απέχων της '&ερινης 
τροπής έφ εκατερα μοίρας λβ. 

§. 13. "η δε Μέναμβις την μεγίστην ημέραν έχει 

ωρών ιγ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας π^ος ανατολάς 

ώρα μια και εϊκοστώ • ο δε ήλιος δις τοΐι ετονς εν αν- 

23 ττι γίνεται κατά κορνφην, απέχων της ■&ερινης τροπής 

έφ' έκατερα μοίρας με. 

§. 14. 'Ή δε Σαββα-Θ-α την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ, ν,αι διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατολάς 
ώρα. μια και η ' 6 δε ήλιος δις τον ετονς εν αντί] γι- Γρ.243.6ά.Β.) Α8ΙΑΕ ΤΑΒϋΙ,Α VI. 241 

νεται κατά κορνφην, αηεχων της χτερινης τροττης εφ 
έχατερα μοίρας με. 

ι §. 15. ^Η δε Σαβη την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιβ -Ιί, ν.αι δίέστψ.εν Αλεξανδρείας ττρος εω ωρα 
μία ααΐ ιε ' ο δε ήλιος δις τον ετονς έζεί γίνεται κατά 5 
κορνφην, απέχων της -β-ερινι^ς τροπής εφ έκατερα μοί- 
ρας νη. 

§. 16. Η δε Σάπφαρ την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιβ -^δη , καΐ δίέστψ.εν Αλεξανδρείας προς εω 

•'ώρα μια Ζ και γ' καΐ λ'' λαμβάνει δε τον ηλιον ίο 
^ί? τον ετονς κατά κορνφην, απέχοντα της '&ερινης 
τροπής εφ έκατερα μοίρας νβ ζ ' 

Ι §. 17. "η δε Α ιοσκορίδους νήσος την μεγίστην 
ημέραν έχει ωρών ιβ γο' , και διέστηκεν "Αλεξανδρείας 
προς εω ώρα μια καΐ γ'' λαμβάνει δε τον ηλιον δ\ς 15 
τον ετονς κατά κορνφην, απέχοντα της Ό-ερινης τρο- 
πής εφ έκατερα μοίρας ξβ. 

§. 18. "η δε Σαράπιδος νήσος την μεγίστην ημέ- 
ραν έχει ωρών ιγ ι^ εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς εω ωραις δνσΐ δ καΐ ξ ' λαμ- 2ο 
βάνει δε τον ηλιον δΙς τον ετονς κατά κορνφην, απέ- 
χοντα της ■&ερινης τροπής εφ έκατερα μοίρας μα. 

§.19. "η δε "Απ φ άν α την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ -^γ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ανατο- 
λάς ωρα μια γιε . 25 

ί §. 20. (*) Τών δε τνς Κ αρ μανίας διάσημων πό- 
λεων 

η μεν Καρμανα το βασιλειον την μεγίστην ηιαέ- 
ραν εχεί ωρών ιγ -^δη', καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς εω ωραις δνσ\ καΐ γ ' 3ο 

ΡτοΓ* (ΪΕΟακ. II. ^ 242 Ι.ΙΒ. VIII. Ο ΑΡ. 23. 

§. 21. η δε Αρμονζα την μεγίστψ ημέραν έχει 

ωρών ιγ Ζ εγγιστα, καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας τίρος 

εω ωραις δνσΐ δ καΐ κ ' λαμβάνει δε τον ηλιον δις 

τον ετονς κατά κορυφψ, απέχοντα της Ό-ερινης τρο- 

5 ηης εφ εκατερα μοίρας γ. 

§. 22. II δε ΖΌίιΜ'υδακτ; την μεγίστην ημεραν έχει 

ωρών 1/ γφ , και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω 

ωραις δνσΐ καΐ γο εγγιστα • λαμβάνει δε τον ηλιον δΙς 

τον ετονς ;ίθ(τα κορνφην, απέχοντα της αέρινης τροττης 

10 εφ εκατερα μοίρας ι. 

§. 23. II δε Κάρμιννα νήσος την μεγίστην ημέ- 
ραν έχει ωρών ιγ η εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας προς εω ώραις δνσΐν -^δ και κ ' τον δε ηλιον 
δ]ς τον ετονς λαμβάνει κκτα κορνφην, αηέχοντα της 
15 -θ-ερινης τροττης εφ εκατεξ»οί μοίρας μ εγγιστα. 

Κεφ. κγ . 

14 σ ί α ς ΤΙ ί ν α^ ζ- 

§. 1. "ο έβδομος πίναξ της Ασίας περιέχει 
την "Υρκανίαν, 
20 καΐ την Μαργίανην, 

την Βακτριανην τε 
καΐ Σογδιανονς, 

καΐ Σάκας, 

καΐ την εντός Ιμαον ορονς Σκνθ'ίαν. 

25 *0 (5έ δια μέσον αντον παράλληλος λσγον έχει ττρος 
τον μεσημβρινών, ον τα β ηρος τα γ. 

§. 2. Περιορίζεται δε 6 πίναξ άπο μεν ανατολών 
ττ] ίντος "ΐμάον ορονς Σκν&ία, απο δε μεσημβρί- (*ρ. 244. 6(1. Β.) Α8ΙΑΕ ΤΑΒ. VII. 243 

ας τω τβ νττέρ τψ εντός τΒγ.οϊϊ έκτος Γαγγον Ινδικην 
Ιμαω ορει καΐ Παροπανισάδαις καΙ \4.ρεΐα τι] τε Παρ- 
'&ία χαΐ μέρεί της Υρκανίας -θαλάσσης, απο δε δύ- 
σεως μέρει τε Μηδίας γ.αί'Ύρκανίας Ό^αλάσσης καΐ 
τΐ] έν Ασία Σαρματία, απο δε άρκτων αγνώστω γτ]. 5 

§. 3. Των ονν έν τ/} ^Υρκανία 
διάσημων πόλεων η μεν ομώνυμος τΐ] χώρα "Υρκ αν ι α 
μητρόπολις την μεγίστψ ημέραν έχει ωρών ιδ -ί^γϊβ , 
καΐ δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω ώραις δνσΐν -^ 
και ιε • ίο 

§.4. 7] δε Αμαρονσα την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιδ -ί^δη, καΐ δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω 
ωραις δνσΐ γ και ιε . 

§. δ. Των δε έν ττ} Μαργιανγ; "πόλεων 

η μεν Αντιόχεια την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ΐ5 
ιε εγγιστα, καΐ δίέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
τρισΐ καΐ ιε • 

§. 6. η δε Νίγαια (η Νίσαια) την μεγίστην ημέ- 
ραν έχει ωρών ιε' &% και δίέστηκεν Αλεξαδρείας προς 
εω ωραις τρισί. 2ο 

§. 7. Τών δε έν ττ} Βακτριαντ] 
0] μεν Χατράχαρτα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιε γιβ' εγγιστα, και δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς ε'ω 
ωραις τρισΙ και γ ' 

§. 8. η δε Ζαρίσπα την μεγίστην ημέραν έχει 25 
ωρών ιε δη' , καΐ δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
ωραις τρισΙ και διμοίρω ' 

§.9. (*) η δε Βακτρα την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών 18, και δίέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
τρισΙ γο και ιε' 30 

α2 244 Ι^ΙΒ. VIII. Ο Α Ρ. 24. 

§. 10. η δε Μαρακανδα την μεγίστην ημέραν εχει 
ωρών ίδ Ζγ, ν,αί διέστηκεν Αλεξανδρείας προς Ιω 
ωραις τρισίν -^ ίίγγιστα. 

§. 11. Των δε εν τοις Σογδιαν οϋς ττόλεων 

3 η μεν ΙΙξείανα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιε 

Ζ εγγιστα, καΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας ηρος πω ωραις 

τρισΙν -^ ααΐ γ εγγιστα • 

§. 12. η δε Μαρονκα την μεγίστην ημέραν έχει 

ωρών ιε γ εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος 

10 Ιω ώραις τρισΙν -^ καΐ γ εγγιστα ' 

§. 13. η δε ^ρέψα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
18 -^, και διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς Ι'ω ωραις δ• 

§. 14. η δ§ Εσχάτη Αλεξανδ ρεία την μεγίστψ 

ημέραν έχει ωρών ιε, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 

13 εω ωραις δ καΐ η . 

§. 15. Της δέ έντος Ιμαον ορούς Σκν&ίας 

η μεν Ασπαβωτα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιε δη , και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις δν- 
σιν -Ιί- κα2 γ εγγιστα ' 
2^ §• 16• V ^^ Α άναβα την μεγίστην ημέραν ν/ει 
ωρών ιε ^, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
δυσίν •ί^γ καΧ ιε • Κεψ. κδ , 

"Λ σ ί α ς Π ί ν α ξ η. 

§. 1. Ο όγδοος πίναξ της Ασίας περιέχει 
την έκτος Ιμαον όρονς Σκν&ίαν 
καΐ την Σηρικην. Α8ΙΑΕ ΤΑΒϋΕΛ VIII. 245 

Ο δε δια μέσον αντον παοαλληλοζ λογον έχει προς τον 
μεσημβρινον, ον τα β προς τα γ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναζ απο μεν άρκτων χαΐ 
ανατολών αγνώστω γτ], απο δε μεσημβρίας Σί- 
ναις τε καΐ μέρει της Ινδικής, απο δε δύσεως τοΊςτε 5 
Σακαΐς καΐ τ// εντός Ιμάου ορονς Σκν&ία. 

§. 3. Των ονν εν τ// Σκν^ία 
διάσημων πόλεων η μεν Ισσηδών η Σκν&ικη την με- 
γίστην ημέραν έχει ωρών ις, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρεί- 
ας προς εω ωραις εξ• ίο 

§.4. η δε Ανζακία την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ις δ' εγγίστα, και διέστηκεν 'Άλε'ξανδρεϊας προς εω 
ωραις ε £■ και ί . 

§. 5. Των δε εν τί] Σηρικτ} 
διάσημων πόλεων η μεν Ισσηδών η Σηρική την με- ΐ5 
γίστην ημέραν έχει ωρών ιε -ίί-, καΐ διέστηκεν Αλεξαν- 
δρείας προς εω ωραις ς -Ιί- και γ εγγιστα ' 

§. 6. η δε ^ ρωσαχη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιε ς , και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
ζ και ς εγγιστα• 2ο 

§.7. η δε Οττοροκορρα την μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών ιδ γο' εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρεί- 
ας προς εω ωραις επτά ' 

§. 8. η δε μητρόπολις Ση ρ α την μεγίστην ημέραν 
έχει ωρών ιδ -ϋ-δ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω α5 
ωραις έπτα Ίί-γ η όλαις οκτώ. 246 1. 1 Β. VIII. Ο Α Ρ. 25. ('ρ.245.6άΒ) 

Κεφ. κε'. 
{*) ^Λ σ ί α ζ Π ίν α'ξ •θ-'. 

§.1. Ο εννατος ηίναξ της Ασίας τϊεριέχει 

Αρείαν, 
5 καΐ Παροττανισάδας, 

κηΐ ^ ρα,γγ ιανην, 

χαί Αραχωσιαν, 

■ααΐ Γεδρωσίαν. 

Ο δε δια μέσον αντου ιΐαραλληΧος λόγον έχει ηρος 
10 τον μεσημβρινον, ον τα ιγ προς τα ιε. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο ηίναξ απ ο μεν ανατολών 
Ινδικτ}, απο δε μεσημβρίας Ινδικω πελάγει, απο 
δε δνσεως τοις δνσΐ Καρμανίαις ν.αΐ Παρ&ία, απο 
δε άρκτων Μαργιανί] ζαΐ Βαζτριαν]]. 
15 §• 3. Των ονν εν ττ] Α ρ ει α διασημότερων πόλεων 
η μεν Α ρ ει α την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 
γΐβ', ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ώραις τρι- 
σίν 

§.4. η δε Β ιτάξα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
10 ιδ γο\ και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις β 
£γ καΐ ιβ ' 

§.5. η δε Αλεξάνδρεια η εν Αρείη την μεγίστην 
ημέραν έχει ωρών ιδ Ζ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς εω ώραις γ καν γ . 
25 §• 6• Τών δε Π αροπανισαδων 

η μεν Ν ανλιβίς την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιδ 
■^ εγγιστα, καΐ διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
γ Ζ και γ ■ Α8ΙΑΕ ΤΑΒυΐ.Α IX. 247 

§. 7. η δε Καρονρα η καΐ Ορτοσπανα την με- 
γίστην ημέραν έχει ώρων ιδ γι^ , καΐ δίέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς εω ωραις γ Ζγ γ,αΧ λ . 

§. 8. Της δε Α ρ αγ γ ι αν ης 

Ί] μεν ΠροψΌ'ασία την μεγίστην ημέραν έχει 5 
ωρών ιδ ς , κα\ διέστη'Λεν Αλεξανδρείας προς Ι'ω ώρας 
γ χαΐ γ ' 

§.9. η δε Αριαστΐη την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ -ίί-γ καΐ ι, καΙ διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος 
εω ωραις γ καΐ δ'. ίο 

§. 10. Της δε Αραχωσίας 

η μεν Αλεξάνδρεια την μεγίστην ημέραν έχει 
ώρων ίδ ι^, ααΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
γ Ζ. καΧ ι ' 

§. 11. η δε Αραχωτος την μεγίστην ημέραν έχει ΐ5 
ωρών ιδ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας τΐρος εω ωραις 
γ -Ιί και λ . 

§. 12. Της δε Γεδρωσίας 

η μεν Κουνι την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιγ και 
■ΰ, εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ώραις -ο 
/ και γ- 

§.13. ηδέ Μ-ονσαρνα την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών (γ ■^δ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω ωραις 
γ καΐ γο . 

§. 14. Η δε Α ρ βΐ ς την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 2δ 
ιχ £- εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
ωραις γ' ο δε ήλιος εν αντ^ι απ,αξ τον ετονς γίνεται 
κατά κορνφην, έπ αντας '&ερινας τροπας• και ταντα 
μεν δια το είναι έγγνς τών Ό'ερινών τροπών λέγομεν. 
Ιστέον δε, οτι απέχει τρίτω μιας μοίρας μεγάλης, όπερ 3ο 248 1. 1 Β. VIII. Ο Α Ρ. 26. (»ρ.24ό.6α.Β,) 

έστΙ τον Ζοίδίακον μόΐραί τρεις. §. 15. Καντενϋ^ν 
ονχ αηαξ τον ετονς, άλλα δις ανάγκη τον ηλιον γίνε- 
σ'&αί κατά κορνφψ, οτε απέχει δηλονότι της -Θ-εριιης 
τροπής ίψ έκατερα μοίρας γ, ως έν τάΐς αλλαις πολε- 
5 σι ηροεγραψη, ταΐς έν τΐ] αντ^ τον ττλατονς μοίρα 
κειμέναις. Κεφ. κς' . 
(*) 14 σ ί α ς Π ί ν αζ ι . 

§. 1. Ο δέκατος πίναξ της Ασίας περιέχει 
10 την έντος Ταγγον τον ποταμον Ινδικην 

σνν τάΐς παρακειμέναις αντί/ νησοις. "Ο δε δια μέσον 
αντον παράλληλος λογον έχει προς τον μεσημβρινον, 
ον τα ια προς τα ιβ. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο πίναξ αηο μεν ανατολών 
15 τι] έκτος Γάγγον Ινδικτ}, απο δε μεσημβρίας μέρει 
τε τον Γαγγητικον κολπον καΙ Ινδικο) πελάγει, απο 
δε δνσεως Γεδρωσία και Αραχωσία και τοΙς Παρο- 
πανισαδαις, απο δε άρκτων τω νπο τονς Σογδιανονς 
και Σάκας Ιμαω ορει. 
20 §. 3. Των δε εν ανττ] διάσημων ηολεων 

η μεν Σίμνλλα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών ιβ 

■^γι^, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις γ 

και γ • ο δε ήλιος έκεϊ δις τον ετονς γίνεται κατά κο- 

ρνφΐ]ν, οτε απέχει της ■&8ρινης τροπής εφ έκατερα 

25 μοίρας νβ. 

§. 4. '^Η δε ΜονζιρΙς την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιβ Ζγ , και διέστηκεν ^Αλεξανδρείας προζ εω Α8ΙΑΕ ΤΑΒΙΙΙ.Α Λ 249 

ωραις τρισίν ^ χαΐ γ ' ο δε ήλιος εκεί δις τον ετονς 
γίνεται κατά κορνφψ, οτε απέχει της Ό-ερινης τροηης 
εφ έκατερα μοίρας νδ Ζ. 

§. 5. '^Η. δε ΧαβηρΙς τψ μεγίστψ ημέραν έχει 
ώρων ιβ -^γιβ η ιχ εγγίστα, και διέστηκεν Αλεξαν- 5 
δρείας προς εω ωραις τρισΙν -2 καΐ ιβι' λαμβάνει δε 
τον ηλιον δις τον ετονς κατά κορνφψ, οτε απέχει της 
-&ερινης τροπής εφ εκατερα μοίρας μζ -Ιί και ιβι . 

§. 6. ^ί/ 5έ Παλονρα την μεγίστην ημέραν εχεί 
ωρών ι3 γο καΐ ν , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ίο 
εω ωραις ε καΐ ■& , τον δε 7]λιον δΙς τον ετονς λαμβά- 
νει κατά κορνφην, οτε απέχει της '&ερινης τροπής εφ 
εκάτερα μοίρας ξβ ^. 

§.7. '^Η δε Κασπειρα τψ μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ίδ ιβ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς ΐδ 
εω ωραις τέσσαρσι καΐ -Ιί εχγιστα' 

§.8. η δέ Βονκεφαλα την μεγίστψ ημέραν έχει 
ωρών ιδ δ' εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
εω ωραις ο γ και λ ' 

§. 9. η δέ Παλιμβο^ρα την μεγίστην ημέραν 20 
έχει ωρών ιγ -^δ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
προς εω ώραις & -Ιί καΧ λ . 

§.10. "α δέ ΙΙαταλα την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ γ εγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
εω ωραις γ και •£* λαμβάνει δέ τον ηλιον δΙς τον ετονς 25 
κατά κορνφην, απέχοντα της Ό'ερινης τροηης έφ έκα- 
τερα μοίρας κγ -Ιί- και γ . 

§. 11. "η δέ ΒαρβαρεΙ τψ μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιγ γΐβί , και διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω 
ώραις γ -ί και άκοστώ • 6 δέ ήλιος δις τον ετονς εκεί 30 250 Ι.ΙΒ. VIII. €ΑΡ. 26. (*ρ.247.6^.Β.) 

γίνεται κατά κορνφψ, απέχων τ^? '&ερινης τροτιης εφ 

έκάτερα μοίρας ιη γο . 

§. 12. Ιί δε Βαρνγαζα την μεγίστψ ημέραν έχει 

ωρών ιχ ιβ , καΐ διέστΊμεν Αλεξανδρείας ττρος εω ωραις 
5 χ -^ και κ • τον δε ηλιον δ}ς τον ετονς λαμβάνει κατά 

κορνφψ, οτε ατίέχει της Ό-ερινης τροπής εφ εκατερα 

μοίρας μα γο . 

§. 13. Η δε Οζηνη την μεγίστην ημεραν έχει ωρών 

ιγ δ εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
10 ωραις δ' λαμβάνει δε τον ηλιον δΙς τον ετονς κατά 

κορνφην, απέχοντα της χτερινης τροπής εφ εκατερα 

μοίρας λα' 

§. 14. (*) ^^Η' δε ]Βαί•&ανα την μεγίστην ημέραν 

έχει ωρών ιγ η εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας 
15 προς εω ωραις γ ^ και γ εγγιστα' ο δε ήλιος δΙς τον 

ετονς εκεί γίνεται κατά κορνφην, απέχων της Ό-ερινης 

τροπής εφ έκατερα μοίρας λη δ . 

§. 15. Η δε "ίππόκονρα την μεγίστην ημέραν 

έχει ωρών ιγ ς , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τϊρος εω 
ΊΟ ωραις δ εγγιστα' ο δε ήλιος δις τον ετονς έκεΊ γίνεται 

κατά κορνφην, απέχων της 'θ'ερινης τροπής εφ έκατερα 

μοίρας λε γο . 

§. 16. "^Η δε Καρονρα την μεγίστην ημέραν έχει 

ωρών ιγ, κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
25 τρισίν -^ γ' και ι ' 6 δε ήλιος δΙς τον ετονς έκεΊ γίνε- 
ται κατά κορνφην, απέχων της '&ερινης τροπής εφ 

έκατερα μοίρας με γ . 

§. 17. "η δε Μόδονρα την μεγίστην ημέραν έχει 

ωρών ιγ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις δ 
30 και γ ' λαμβάνει δε τον ηλιον δις του ετονζ κατά κο- Α8ΙΑΕ ΤΑΒυΕΑ XI. 251 

ρνφψ, απέχοντα της '&ερινης τροπής εφ εκατερα 
μοίρας μ& γ . 

§. 18. "η δί. Ορ•&ονρα η Σορνάγος τψ μεγίστψ 
ημέραν έχει ώρων ι/, χαΐ διέστψ.εν Αλεξανδρείας προς 
Ι'ω ωραις δ και γο ' λαμβάνει δε τον ηλιον δις του 5 
ετονς κατά χορνφην, απέχοντα τ-ης '&ερινης τροπής εφ 
έκάτερα μοίρας με γ . 

§. 19. ^Η. δε Πίτννδρα την μεγίστην ημέραν έχει 
ώρων ιβ -^δ, και διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
8 καΐ λ • λαμβάνει δε τον ηλιον δις τον ετονς κατά ίο 
κορνφην, απέχοντα της Ό-ερινης τροπής εφ εκάτερα 
μοίρας ξ. 

Κεφ. κζ 
ίί4 σ ί α ς Π ί ν α ^ ιυ! . 

§. 1. "ο ενδέκατος πίναξ της Ασίας περιέχει ΐ5 

την έκτος Γαγγον Ινδικην 
και Σίνας 

σνν τοις παρακειμέναις νησοις. Ο δε δια μέσον πα- 
ράλληλος λόγον έχει τον αντον εγγιστα, και τον με- 
σημβρινον. 2ο 

§. 2. Περιορίζεται δέ ο πίναξ απο μεν ανατολών 
αγνώστο3 γτ], απο δέ μεσημβρίας μέρει τον Γαγγη- 
τικον κόλπον καΐ Ινδικώ πελαγει καΐ Μεγάλοι κόλπιρ, 
ετι αγνώστω γι], απο δέ δνσεως τ^ εντός Γαγγον 
Ινδικ?], απο δέ άρκτων μέρει τε Σακών και Σκν&ία 25 
τγι εντός Ιμαον ορονς και 2,ηρικΊ]. 

§. 3. Των ονν εν τ?} έκτος Γαγγον Ινδικτ} διάσημων 
πόλεων 252 Ι.ΙΒ. VIII. ΟΑΡ. 27. (»ρ ο^δ^άβ ^ 

η μεν Τακωλα την μεγίστην 7]μΒραν Ι'χει ω§ων ι3 

δ', καΙ διέστψ.εν Αλεξανδρείας ηρος εω ωραις ς ν.αί 

γο ' λαμβάνει δε τον ΐ]λίον δΙς τον ιτονζ κατοί ζορν- 

^ρην, ατιέχοντα της Ό-ερινης τροηης εφ έκάτερα μοίρας 

5 οθ• ^. 

§.4. Αΐ δε Ζαβαι την μεγίστην ηαέραν εχονσιν 

ωρών φ δι,καΐ διεστηκασιν "Αλεξανδρείας ττρος εω ωραις 

εητα ττέμτττω καΙ ξ • λαμβάνονσί δε τον ηλιον δΙς τον 

ετονς κατά κορνφην, αηεχοντα της -σερινης τροηης εφ 

10 εκατε^α μοίρας οη -^δ. 

§. 5. '/Ζ ^ε Τωσαλεΐ την μεγίστην ημεραν έχει 
ωρών ιγ -Ιί εγγιστα, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς 
εω ωραις ς• ο δε ήλιος δΙς τον ετονς εκεί γίνεται κα- 
τά κορνφην, αττέχων της '&ερινης τροηης εφ εκατερα 
15 μοίρας δ γ . 

§. 6. Η δε Τονγμα την μεγίστην ημεραν έχει 

ωρών ιγ γιβ εγγιστα, κα} διέστηκεν Αλεξανδρείας 

ηρος εω ωραις ς ς'• ο δε ηλως δΙς του έτους εκεί γί- 

νεται κατά κορυφψ, απέχων της χτερινης τροηης εφ 

20 εκατερα μοίρας ιγ. 

§. 7. (*) Το δε Τρίλιγγον την μεγίστην ημεραν 

έχει ωρών ιγ η εγγιστα, κα\ διέστηκεν Αλεξανδρείας 

ηρος εω ωραις ς δ ααΐ ξ'• ο δε ήλιος εκεϊ δΙς του 

ετονς γίνεται κατά κορνφην, απέχων της Ό'ερινης τρο- 

25 ηης εφ έκατερα μοίρας ΙΌ•. 

§.8. Η δε Μαρέονρα την μεγίστην ημεραν εχεί 

ωρών ιβ -Ιίδ, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας ηρος εω ωραις 

ς £-' ο δε ήλιος δις τον ετονς εκεί γίνεται κατά κορν- 

φην, αηέχων της αέρινης τροπής εφ εκατεξία μοίρας 

30 κζ. Α8ίΑΕ ΤΑΒϋΕΛ XI. 253 

§.9. Η δε Ραδαμαρκόττα την μεγίστψ ημύραν 
έχει ωρών ιγ -ίί-γ ίίγγιστα, και διέστηκεν Αλεξανδρείας 
τΐρος εω ωραις ζ και -Ιί- εγγιστα • 

§. 10. η δε εν τ^ Ιαβαδίον (η Σαβαδίου) νησο) μη- 
τρότΐολις Αργνρη την μεγίστψ ημέραν έχει ωρών φ 5 
-&, καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας τον νοτίου ττολον νηερ 
γψ εξηρμένον τΐοος ανατολάς ωραίς ζ η και 9 ' ο δε 
τίλιος εκεί δΙς τον ετονς γίνεται κατά κορνφην, απέχων 
της '&ερινης τροηης εφ εκατερα μοίρας ο εγγιστα. 

§. 11. Των δε εν τοις Σίναις διάσημων ηολεων ίο 

η μεν Ασττί&ρα την μεγίστην ημέραν έχει ωρών 
ιγ εγγιστα, και διέστηκεν "Αλεξανδρείας προς εω ωραις 
ζ διμοίρίο και λ'• 6 δε ήλιος έκεϊ δΙς του ετονς γίνεται 
κατά κορνφην, αττέχων της Όερινης τροτϊης εφ εαατερα 
μοίρας μ& γ . ΐ5 

§. 12. ΑΧ δε ΣΊναι η Θΐναι μητρόηολις την με- 
γίστην ημέραν εχονσιν ωρών ιβ -^δ και τι, καΐ διεστη- 
κασιν Αλεξανδρείας προς ανατολάς ωραις η ' τον δε 
δια των Μακαρων νήσων του το δντικον πέρας της 
εγνωσμένης γης αφορίζοντας μεσημβρινού προς ανα- 2ο 
τολας ωραις ΙσημεριναΊς ιβ'' ο 5ε ήλιος δΙς του ετονς 
εκεί γίνεται κατά κορνφην, απέχουν της -αέρινης τρο~ 
πης εφ εκατερα μοιοας νη. 

§. 14. Ο δε των Σινών όρμος ταΚαττίγαρα την 
μεγίστην ημέραν έχει ωοων ι3 -^, και διέσττ,κεν Αλε- 25 
ξανδρείας του νοτίου πολον νπερ τηνγην εξηρμένον προς 
ανατολάς ωραις επτά -ΙΙγ και λ!, η ολ^αις η' ο δε ήλιος 
δις τον έτους εκεί γίνεται κατά κοονφην, ατΐέχων της 
'&ερινης τροπής εφ εκατερα μοίρας ο εγγιστα• 254 1. 1 Β. Λ^ίΠ. Ο Α Ρ. 28. (» ρ. 249. [253.] Β.) Κεφ. κη. 
Λ σ ί α ζ Π ί ν α ξ ιβ\ 

§. 1. Ό ιβ καΐ τελενταϊος ηίναξ της "Ασίας ηεριέχει 

την Ταηροβανην νησον 

5 σνν ταΐς ηερί αντην νησοις. Ο δε δια μέσον αντον 

παράλληλος λογον ί'χει τον αντον καΙ τον μεσημβρινόν. 

§. 2. Περιορίζεται δε ο ηίναξ ηάντο'&εν "ίνδικφ 

τΐελαγει. 

§. 3. Των ονν έν ανττ} διασημότερων τΐολεων 
10 η μεν Ναγαδιβα την μεγίστην ημεραν έχει ωρών 
ιβ -Ιί, καΧ διέστηκεν Αλεξανδρείας ττρος εω ωραις τέσ- 
σαρσιν ημίσει καΐ δωδέκατο)• τον δε ηλιον δΙς τον 
ετονς λαμβάνει κατοτ κορνφην, απέχοντα της Ό-ερινης 
τροπής εφ εκατερα μοίρας ο εγγιστα. 
ΐδ §. 4. Η δε Ταλάκωρν την μεγίστην ημέραν έχει 
ωρών ιβ γο , καΐ διέστηκεν Αλεξανδρείας προς εω 
ωραις δ γ καΐ ιβ' 6 δε ήλιος εκεί δις τον ετονς γίνε- 
ται κατά κορνφην, απέχων της -Ο-ερινης τροπής εφ 
έκατερα μοίρας ξβ. 
20 §. 5. (*) Το δε Μαάγραμμον μητρόπολις την με- 
γίστην ημέραν έχει ωρών ιβ γΐβ', καΙ διέστηκεν Αλε- 
ξανδρείας προς εω ωραις δ καΐ £■ εγγιστα' ο δε ήλιος 
δΙς τον ετονς εκεί γίνεται κατά κοφ^φην, απέχων της 
Ό-ερινης τροπής εφ έκάτερα μοίρας οβ και γο έγγι- 
ζα στα. ΤΕΕΚΑΕ ΟΟίϊΝίΤΑΕ ΡΚΟΥΙΝΟΙΑΕ. 25δ Κεφ. κ^'. 
{^^Έ'λϋΈαΐζ χωρών της Οί'Λουμένης.) 

Αΐδε είσΐν αΐ γνωσ'&εΊσαι έτΐαρχίοίί 7] σατρα- 
πίαι τηξ οικουμένης" 

§. 1. Ευρώτΐ7!ς• 5 

ηίναζ «'. 
ΐβερνία νήσος Βρετανική 
Αλονί'ωνος νήσος Βρετανική 
[Θονλη νήσος] ' 

§.2. τιίναξ β'. 10 

Ι ση αν ία Βαιτικί] ου λη γ 

ΙστίανΙα Λονσιτανια -η λϋ -ί^ 

Ισπανία Ταρρακωνησία ια μβ ■^• 

§. 3. ηίναξ γ . 
Γαΐλία Ακονίτανία ΐ5 

Γαλλία Αουγδοννησία 
Γαλλία Βελγική 
Κελτογαλατία Ναρβωνησία• 

§. 4. πίναξ δ'. 
Γερμανία Μεγαλη' 2ο 

§. 5. πίναξ 8 . 
Ραιτία καΐ Ονϊνδελκία 
Νωρικον * Αάηοί;. Τΐίαΐατη αά ιηοθ.υιιι δΐυηηι&ΓίοΓαηι ουίυδςαβ 
ΙίΙίΓΪ οοηιροδΐίαιη Ιιιιΐο δβ^ηιβηίο ρΓ&βηιΐίίβηάαιη οεη- 25 
§ιιί; "Έ/.ϋεαις — οίκονμένης. 256 1. 1 Β. Λ III. ε ΑΡ. 29. 

Παννονία η άνω 

ΠαννονΙα η κάτω 

ΙλλνρΙς η καΐ Δαλματία 

Αίβονρνία • 
5 §.6. πίναξ ς'. 

Ιταλία 

Κνρνος νήσος ' 

§. 7. ηίναξ ζ. 

Σαρδω νήσος 
10 Σικελία νήσος ' 

§. 8. ηίναξ η. 

^αξ)|αοίτ/α η εν Ενρωτϊΐ] 

Τανρικη Χερσόνησος ' 

§. 9. ηίναξ Ό-' 
15 Ιαζνγες Μετανασται 

Αακία ^ 

■71/»- ' Ο 3Γ 

Μνσια η ανω 

Μνσία η κάτω 

Θράκη 
20 Χερσόνησος" 

§. 10. πίναξ ι . 

Μακεδονία 

Ήπειρος 

Αχαΐα 
25 Πελοπόννησος 

Κρήτη νήσος 

Ενβοια νήσος. 

§. 11. "Ομον αΐ της Ενρωπης επαρχίαι λ§ ηΐνα- 

κες ί. (*ί>.[^2.]25ο.Β.) ΤΕΚΚ. 006Ν. ΡΚΟν. 257 • 

§. 12. (*) Αίβνης- 
ηίναξ α . 
Μανοίτανία Τιγγίτανη 
Μαν^ίτανία Καισαρηνσία ■ 

§. 13. πίναξ β'. 5 

Αφρική [?;] καΐ Νονμιδία- 

§.14. Ίϊίναξ γ . 
Πεντατίολις η καΐ Κνρψαϊκη 
Μαρμαρικη 

Αιβνη 10 

Αΐγντττος 
Θηβαί'ς ' 

§. 15. ηίναξ δ'. 
Αιβνη η έντοζ 

Μερόη ΐ5 

Αΐ-θΊοπία νηο Αϊγνητον 

η ίντος τούτων ηαντων καΐ νοτιωτατη Αΐ&ιοηίη ■ 
§. 16. '^Ομον αΐ της Αιβνης έηαρχίαι ιβ ηϊνακες δ' . 

§. 17. "Ασίας• 

πίναξ α• -ΐο 

Πόντος καΐ ΒιΌ^ννία 
η Ιδίως Ασία, ίν τι η Φρυγία 
Ανκία 

Παμφνλία, εν ?} Πισιδία 

Γαλατία, έν ?} Παφλαγονία καΐ Ισανρία -5 

Καππαδοκία 
Αρμενία Μικρά 
Κιλικία. 

§. 18. ηίναξ β'. 
Σαρματία η έν Ασία ' 3ο 

Ρτοι.. ΟΕοακ. II. Κ 258 ΕΙΒ. νΐΐί. ΟΑΡ. 29. (*ρ.25ΐ.6α.Β > 

§. 19. τΐΐναξ γ . 
Κολχίς 

Ιβηρία 
Αλβανία 
5 Αρμβνία ΜΒγάλη• 

§.20. πίναξ δ' 
Κντΐρος νήσος 
Σνρία κοίλη 
Φοινίκη 
10 Παλαιστίνη Ιονδαία 
Αραβία Πετραία 
Αραβία Ερημος 
Μεσοποταμία 
Βαβυλωνία • 

15 §. 21. πίναζ ε . 

Ασσνρία 

Μηδία 

Σονσιανη 

Περσίς 
20 ΙΙαρχ)'ία 

Καρμανία Ερημος" 

§.22. ηίνα^ ς. 
Αραβία Ευδαίμων 
Καρμανία ■ 

25 §• 23. ηίναξ ζ. 

Υρζανία χωρά 
Μαργιανη 
Βακτριανή 
(^) ΣογδίανοΙ' ΤΕΚΚΑΕ 00(5ΝΙΤ.\Ε ΡΚΟΛ 1Ν0ΙΑΕ. 259 

Σα-και 

Σ'/.ν&ία 7] ίντοζ Ιμαον ορονς' 

§. 24. πίναξ η . 
Σκν&ία η έκτοξ Ιμαον ορονς 
Σηρική ' 5 

§. 25. πίναξ '& . 
Αρεία 

Παροπανισαδαι 
^ραγγιανη 

Αραχωσία ίο 

Γεδροίσία ' 

§.26. πίναξ ί. 
Ινδική η εντός Γαγγον ττοταμον' 

§. 27. πίναξ ια . 
Ινδική Ί] βκτοζ Γαγγον ποταμον ΐ5 

Σινών χωρά • 

§. 28. πίναξ ιβ'. 
Ταποορανη η νήσος. 

§. 29. ^Ομον και αΐ της Ασίας επαρχίαι μ-θ; πίνα- 
κες ιβ • ως γίνεσ-θ'αί της όλης οίκονμένης επαρχίας 9ό, 2ο 
πίνακας κς. 

§. 31. Τα προγραφόμενα εξω&εν τον ζωδιακοί) έπΙ 
της κρικωτης σφαίρας, οσα ε&νη νποκεινται τω ζωδι- 
ακοί, τοντοις 6 ήλιος κατά κορνφην γίνεται κατιών 
απο βορρά έπΙ νότον, καΐ ανιών ομοίως ' και τοΊς μεν 25 
άπαξ τον ίνιαντον, τοΊς δε δις. §. 31. ΕισΙ δε ομοί- 
ως οι νπο τον ζωδιακον οίκονντες απο δνσεως μέχρις 
ανατολών άπαντες μέλανες τας χρόας Αΐ-Θ'ίοπες, και 
μάλιστα οι νπο τον ισημερινον κνκλον οϊκονντες, κα- 
τακοροίς εισΐ μέλανες. Οΐ δ έκτος της κα&έτον τον 3ο 

Κ2 260 Ι.1Β. VIII. ΟΑΡ. 30. (»ρ.252.6£ΐ.Β.) 

ζωδιακού οίαονιηες ανειμένοι τας χροας έπΙ το λενκο- 
τερον τΐρος λογον τον διαστήματος Ι'ως των νπερβο- 
ρείων Σαρματών. Ο δ' αυτός λόγος έφ" έκάτερα τον 
Ισημερινού νοείσ-Θ'ω, ίηί τε τα βόρεια κα\ τα νοτιά 
5 εω? των πόλων αμφοτέρων τον ζωδιακον. * Κεφ. λ\ 

(*) "ΕκΌ-εσις μψλονς καΐ πλάτους 
εχάστου πίρακος. 

§• 1. Ευρώπης. 

10 Της μεν ουν Ευρώπης ο μεν πρώτος έχει μήκους 
απο μοιρών ξ γο μέχρι μοιρών λγ' καΐ γίνεται μήκος * δοΚοΙίοη. "Οταν δε λίγ^ι ,,Ό δοα μέοον αντον ττα- 
ράλληλος λόγον εχεί' προς τον μεαημβρινον , ώς επΙ 
τον πρώτον πίνακας της Ευρώπης, ον τα ία γ,αΐ τα κ/^ 

15 περί των μοιρών λέγεν τοΰ παραλληλογράμμου πίνα- 
κος•, οπο)ς εχτ^ η μοΐρα τοΰ μήν.ονς προς την μοΐραν 
τοΰ πλάτους" δ γαρ δια μέοον αύτοϋ παράλληλος η 
ΒΥ.αοτη μοΐρα τοΰ μήκους εοτΐ, λόγον εχουαα προς τον 
μεαημβρννόν, ήτοι εκάοτην μοΐραν τοΰ πλάτους, ον τα 

20 να προς τά κ. ώοαΰτως δε και επί των λοιπών παραλ- 
λήλων την μοΐραν εκάατην τον μήκους προς εκάατην 
μοΐραν αυγκριτέον τοΰ πλάτους, ουχόλον το τοΰ πίνα- 
κας μ/ηκος προς όλον το τοΰ πίνακος πλάτος ' εκ δε 
τούτου ουμβαίνει, εν οίς μεν των πινάκο)ν πλεΐον γίνε- 

2δ θϋ•αι> το μήκος τοΰ πλάτονς' εν οίς δετό πλάτος τον 
μήκονς' ταΰιτα (ίέ ου στοχααμοΐς υπειληφότες γεγρα- 
φαμεν, άλλα πείρα, την άκρίβειαν είρηκότες της αλη- 
θείας. Ι.ΟΝΟ. ΕΤ Ι.ΑΤ. δΙΝΟα ΤΑΒϋΙ,ΑΚυΜ. 261 

μοιρών κε γ ' ιτλατος δε έχει απο μοιρών να -Ιί- μέχρι 
μοιρών ξχ, ααΐ γίνδται πλάτος μοιρών ια -Ιί. 

§. 2. Ο δεύτερος αηο μοιρών β -Ιί- εως μοιρών κα• 
καί γίνεται μψ.ος ιη' πλάτος δε απο μοιρών λ ς εως 
μοιρών μς -^δ, ως γίνεται πλάτος μοιρών ι -^δ. 5 

§. 3. Ό τρίτος απο μοιρών ιε εως μοιρών κδ -ΙΙ' ν.αι 
γίνεται μήκος μοιρών ιη' πλάτος δε απο μοιρών μβ 
εως μοιρών νδ, ως γίνεται πλάτος μοιρών ιβ. 

§. 4. Ο τέταρτος απο μοιρών ν.ζ -Ιί• εως μς' και γί- 
νεται μήκος μοιρών ιη -ί,• πλάτος δε απο μοιρών μς ίο 
γ' ί'ως μοιρών ν& Ζ, ώς γίνεσ&αι πλάτος μοιρών 
ιχ ς . 

§. 5. Ο πέμπτος απο μοιρών κ•& Ζ εως μοι- 
ρών μζ' γίνεται μήκος μοιρών ιζ ■^' πλάτος απο 
μοιρών μα εως μοιρών μη, και γίνεται πλάτος μοιρών ΐ5 
έπτοί. 

§. 6. Ο έκτος απο μοιρών κζ -^ εως μοιρών μγ' γί- 
νεται μήκος μοιρών ιε ^' πλάτος απο μοιρών λϋ• -ίγ 
εως μοιρών με δ' γίνεται πλάτος μοιρών ξ/ ι^' 

§. 7. Ο έβδομος απο μοιρών κ& γ' εως μοιρών μ ' 2ο 
γίνεται μήκος μοιρών ι γο ' πλάτος απο μοιρών λε Μ, 
εως μοιρών λϋ• -ίδ γίνεται πλάτος μοιρών δ δ^. 

§. 8, Ο όγδοος απο μοιρών μβ -Ιί- εως μοιρών οβ 
£.' γίνεται μήκος μοιρών λ' πλάτος απο μοιρών μζ 
γο εως μοιρών ξ/, γίνεται πλάτος μοιρών ΐζ γ . 25 

§. 9. Ο εννατος από μοιρών μβ ■£ εως μοιρών μζ 
■ί' γίνεται μήκος μοιρών ιε' πλάτος απο μοιρών μ γο 
εως μοιρών μη γίνεται πλάτος ξ -^γ. 

§. 10. Ο δέκατος καΐ τελενταως απο μοιρών μδ ς 
εως μοιρών ν ε -ίίγ' γίνεται μήκος ια γο ' πλάτος απο 30 262 Ι.ΙΒ. ΥΙΙΙ. €ΑΡ. 30. (*ρ.ο53,^Λ.Β.: 

μοίρωρ λδ εως μοιρών μβ γίν&ταί πλάτος μοίρώρ' 

§. 11. Της δε Λιβύης 

6 πρώτος απο μοιρών ε εως μοιρών χζ -Ιί-γ' γίνεται 
5 μήκος κβ Ζγ' πλάτος απο μοιρών ν.ζ εως μοιρών λγ 
γίνεται πλάτος μοιρών ι. 

§. 12. Ο δεύτερος απο μοιρών χς' εως μοιρών μ'ζ' 
γίνεται μήκος μοιρών κα" πλάτος δε απο μοιρών αε 
εως μοιρών 7.δ γο γίνεται πλάτος μοιρών ■Β' γο . 
10 §. 13. Ο τρίτος απο μοιρών μς Ί^δ εως μοιρών ζε • 
γίνεται μήκος μοιρών ιη δ' ' πλάτος απο μοιρών κγ, 
εως μοιρών λβ γίνεται πλάτος μοιρών &. 

§. 14. Ο τέταρτος καΐ τελευταίος απο μοιρών α 

εως μοιρών πε ' γίνεται μήκος μοιρών πε ' πλάτος απο 

15 ισημερινού προς βορράν μοιρών κς -ί^, απο δε τον 

Ισημερινού προς νότον μοιρο3ν ις γιβ' η όλων ιζ ως 

σνναγεσ'&αι τών τε βορείων μοιρών και νοτίων μοιρών 

§. 15. Της δε^Ασίας 

20 ο πρώτος απο μοιρών νε εως μοιρών οβ -^δ • γίνε- 
ται μήκος μοιρών ιζ -^δ' πλάτος απο μοιρών λε εως 
μοιρών μδ -Ιίδ γίνεται πλάτος μοιρών & -^δ. 

§. 16. (*) Ο δεύτερος απο μοιρών ξδ η δια την 

οπλοκληρίαν της Μαιώτιδος απο μοιρών ξ εως μοιρών 

25 πζ Ζ' γίν&ιαι μήκος μοιρών η κβ -Ε η κζ -Ιί' πλάτος 

απο μοιρών μς γο ϊως πλάτους μοιρών ξχ γίνεται 

πλάτος μοιρών ις γ' . 

§. 17. Ο τρίτος απο μοιρών ο -^ εως μοιρώιν π'ζ -Ιί-' 
γίνεται μήκος μοιρών ιζ' πλάτος απο μοιρών λη εως 
30 μοιρών μζ -Ιί- γίνεται πλάτος μοιρών ^ -ίί-. Ι.ΟΝΟ. ΕΤ ΕΑΤ. δίΝβΟ. ΤΑΒϋΙ,ΑΕυΜ. 263 

§. 18. "ο τέταρτος αττο μοιρών ξ/ -^ εως μοιρών ιτ 
Ζ' γίνεται μήκος μοιρών ιζ' πλάτος αττο μοιρών αη 
*ί ϊως μοιρών λη -Ι^ γίνεται ηλατος μοιρών ι. 

§. 19. "ο τΐέμητος αηο μοιρών 08 -Ιί^ ϊως μοιρών ρα 
Ζ' γίνεται μήκος μοιρών κς• πλάτος αττο μοιρών κθ• 5 
εως μοιρών μγ γ γίνεται ηλατος μοιρών ιδ γ'• 

§. 20. "ο ίκτος αηο μοιρών ξε εως μοιρών ρδ' γί- 
νεται μΐ,κος μοιρ'ών λ&• ηλατος αηο μοιρών Β• εως 
μοιρών λα γίνεται ηλατος μοιρών κβ. 

§. 21. 'Ο έβδομος αηο μοιρών ηε η δια την ολο- ίο 
κληρίαν της "Υρκανίας αηο μοιρών ο •& εως μοιρών 
ρκε' γίνεται μήκος μοιρών ξ η ξ ς ' ηλατος αηο μοι- 
ρών λε εως μοιρών ξ/ γίνεται ηλατος μοιρών κη. 

§. 22. "ο όγδοος αηο μοιρών ρμδ εως μοιρών ρη • 
γίνεται μήκος μοιρών μ' ηλάτος αηο μοιρών λε εως ι$ 
μοιρών ξχ γίνεται ηλατος μοιρών κη. 

§. 23. Ο εννατος αηο μοιρών ρα εως μοιρών ριΒ" 
γίνεται μήκος μοιρών ιη ■&' ηλατος αηο μοιρών ιζεώς 
μοιρών Ι-θ" γίνεται πλάτος μοιρών κβ. 

§. 24. Ο δέκατος πίναξ της Ασίας αηο μοιρών ρβ• 2ο 
εως μοιρών ρμτ] ■^' γίνεται μήκος μοιρών Λτ9• -Ιί^' 
πλάτος αηο μοιρών ια εως μοιρών λΌ" γίνεται πλάτος 
μοιρών κη. 

§. 25. "ο ενδέκατος αηο μοιρών λς η δια τας του 
/ίιαμοννα ηοταμον πηγας, ος συμβάλλει τω Γαγγτ} 25 
ρλδ -^ η με ■& πλάτος αηο τον ισημερινού ηρος βορ- 
ραν μοιρών λξ' αηο δε του Ισημερινού ηοος νοτον 
μοιρών η -^ η ϋ' γίνεται ηλατος μοιρών η με -^ 
7] ας. 264 Ι^ΙΒ. Λ^ΙΙΙ. Ο Α Ρ. 30. 

§. 26. "ο δωδέαατος καΐ τελεντάϊος αηο μοιρών ριζ 
εως μοιρών ρλε' γίνεται μψος μοιρών ι&' πλάτος 
αηο βορείων μοιρών φ Ζ η δια την Κώρν ακρωτηρίου 
καταγραφην ώς αν φαινομενον της- τίρος την "ίνδικην 
5 σχέσιν της Ταττροβανης έμφαίνΐ] μοιρών ιχ γ ' άηο 
δε νοτίων μοιρών ς -Ι^' ως υνναγεσ&αι ηλατος μοιρών 
ί& Μ.γ η οϊων €ΐν,ουι. βάίίΐοηίδ ΜοηΐΗηΐ 
οαιη ΝοΙ)Ιιίαηαβ ρ^,^ίηίδ βί νεΓδίΙιοδ οοΙΙβ,Ι&Γϋηι Εά. Μοηΐ;. 

11). Ι. Ρά§. 
2 


Νθΐ3ΐ3. 
Τοηι. ί. 

Ρ3§•. ΥθΓδ. 

3 1 


Εά. 

Γ^ίΐ3. Ι. 


ΜοηΙ. 

Ρα^. 
19 


Νοΐ3ΐ). 

Τοηι. Ι. 

Ρθ,^. ν6Γ8 

39 18 


3 


4 


29 
20 


41 


15 


4 


7 


7 
21 


43 


15 


5 


9 


11 
22 


45 


15 


6 


12 


1 
23 


47 


7 


7 


14 


3 
24 


50 


7 


8 


16 


13 
25 


52 


14 


9 


18 


26 
26 


55 


1 


10 


21 


3 
27 


56 


11 


11 


23 


9 
28 


57 


25 


12 


25 


5 


Ι.Ά.11 


. 29 


59 


1 


13 


27 


6 
30 


61 


12 


14 


29 


9 
31 


64 


1 


15 


31 


7 
32 


67 


1 


16 


33 


5 
33 


69 


7 


17 


35 


10 
34 


71 


25 


18 


37 


17 
35 


74 


11 266 εθΙ.Ι.ΑΤΙΟ ΡΑΟΙΝΑΡ.υΜ 
Εά. Μοηί. 


Νθ]3ΐ3. 

ΤΟΙΉ. Ι. 


Εά. 


ΜοηΙ. 


Νθΐ3ΐ3. 
Τοηι. Ι. 


1.11). π. Ρα^. 


Ρα^. 


νβΓδ. 


Είΐ3. III. Ρ&§. 


Ρε^. 


Λ^βΓ3 


36 


77 


2 
63 


144 


3 


37 


79 


10 
64 


146 


15 


38 


81 


28 
65 


149 


1 


39 


84 


13 
66 


151 


11 


40 


86 


26 
67 


153 


27 


41 


89 


4 
68 


156 


4 


42 


91 


7 
69 


158 


19 


43 


93 


"16 
70 


161 


17 


44 


95 


25 
71 


164 


4 


45 


98 


6 
72 


166 


19 


46 


100 


14 
73 


169 


δ 


47 


102 


19 
74 


172 


27 


48 


104 


24 
75 


175 


11 


49 


106 


28 
76 


177 


23 


δϋ 


109 


11 
77 


180 


20 


51 


111 


24 
78 


183 


13 


52 


114 


8 
79 


186 


3 


53 


116 


19 
80 


188 


18 


54 


120 


16 
81 


191 


12 


55 


122 


24 
82 


194 


δ 


56 


125 


10 
83 


196 


25 


57 


127 


28 
84 


199 


11 


58 


130 


21 
85 


201 


22 


59 


133 


14 


• 


86 


204 


δ 


Ι.ίΙ).ΙΙ1. 60 


136 


4 
87 


206 


18 


61 


138 


23 
88 


208 


27 


62 


141 


9 
89 


211 


12 ΕΟΙΤΙΟΝίδ 


ΜΟΝΪΑΝΙ 


€υΜ ΝΟΒΒ. 


267 


Εά. ΜοηΙ. 


Νοΐ3ΐ). 


ΕίΙ 


. Μοη£. 


Νο1οΐ3. 
Τοηι. Ι. 


Τοηι 


. II. 


Ι.ίΙ>.ΙΙΙ. Ρ&^. 


Ρε^. 


¥61-8. Ι 


Εΐΐί. 


V. Ρε^. 


Ρ姕. 


ν6Γ8. 


90 


214 


17 
116 


1 


1 


91 


218 


5 
117 


3 


29 


Είΐί, IV. 92 


220 


20 
118 


7 


1 


93 


223 


26 
119 


10 


12 


94 


226 


23 
120 


12 


27 


95 


229 


11 
121 


15 


14 


96 


232 


20 
122 


17 


26 


9Τ 


235 


13 
123 


20 


9 


98 


238 


1 
124 


22 


20 


99 


241 


17 
125 


25 


6 


100 


244 


4 
126 


28 


5 


101 


246 


18 
127 


30 


19 


102 


249 


5 
128 


33 


3 


103 


251 


14 
129 


35 


15 


104 


254 


2 
130 


38 


3 


ΙΟδ 


257 


3 
131 


40 


23 


106 


259 


19 
132 


44 


9 


107 


261 


25 
133 


47 


2 


108 


264 


4 
134 


49 


20 


109 


266 


20 
135 


52 


8 


110 


269 


10 
136 


54 


25 


111 


2Τ2 


26 
137 


57 


15 


112 


275 


12 
138 


59 


27 


113 


277 


23 
139 


62 


9 


114 


280 


4 
140 


64 


20 


115 


283 


1 
141 
142 


67 
69 


4 

25 268 0ΟΙ.Ι.ΑΤΙΟ ΡΑΟίΝΑΚϋΜ 


Εά. ΜοηΙ. 


Νοΐ3ΐ3. ι 


Εά. 


Μοηί. 


Νο1)1). 
Τοιη 


. ΤΙ. 


Τοηι 


. II. 


Ι,ίί}. V. Ραο;. 


Ρα^. 


νβΙ-8. 


^ίΙ).νΐΙ.?Β§•. 


Ρε§. 


νβΓ8 


143 


72 


9 
170 


146 


2 


144 


74 


15 
171 


149 


9 


145 


77 


3 
172 


151 


26 


]υίΙ>.νΐ. 146 


80 


1 
173 


154 


12 


147 


83 


7 
174 


156 


28 


148 


86 


1 
175 


159 


14 


149 


88 


28 
176 


162 


2 


150 


91 


14 
177 


164 


29 


151 


94 


δ 
178 


167 


30 


152 


96 


7 
179 


170 


10 


153 


98 


22 
180 


173 


3 


154 


101 


23 
181 


175 


22 


155 


104 


25 
182 


177 


30 


156 


107 


4 
183 


180 


16 


157 


109 


17 
184 


183 


10 


158 


112 


8 
185 


187 


23 


159 


114 


23 
186 


189 


9 


160 


117 


22 


Ι.Ι»Λ^ΙΠ. 187 


191 


1 


161 


120 


16 
188 


191 


9 


162 


123 


14 
189 


192 


1 


163 


127 


4 
190 


194 


6 


164 


130 


7 
191 


196 


14 


165 


133 


1 
192 


198 


25 


166 


135 


7 
193 


201 


13 


1.ί1).νΐΙ. 167 


138 


1 
194 


204 


7 


168 


141 


1 
195 


206 


25 


169 


143 


10 
196 


209 


17 ΕΒΙΤΙ0ΝΙ8 ΜΟΝΤΑΝΙ ΟϋΜ ΝΟΒΒ. 269 Εά. Μοηί. 


Νθΐ3ΐ3. 


Εθ. 


ΜοηΙ. 


Νθ1)1). 
Τοιη 


. II. 


Τοιη 


. II. 


Ι.Ι).νΐΙΙ.Ρ&^. 


Ρά§. 


νβΓ8. 


ι^ΐ).γηι.ΡΆξ. 


Ρε-. 


ν6Γ8 


197 


212 


6 
207 


239 


13 


198 


215 


1 
208 


241 


30 


199 


217 


7 
209 


244 


24 


200 


219 


27 
210 


247 


22 


201 


222 


8 
211 


250 


13 


202 


224 


15 
212 


253 


7 


203 


227 


15 
213 


256 


11 


204 


230 


11 
214 


258 


12 


205 


233 


11 
215 


260 


7 


206 


236 


14 ΟΑΤΕ ουε \Λ/ΕΙΙΕ51ΕΥ ΟΟΙΙΕΟΕ ΙΙΒΚΑΚΥ 3 5002 03099 5141 • 


σ 

113 

Ρβ 


2 


ΑυΤΗΟΡ 

Ρΐοΐβιη&θπδ. 
12β8β 


ΤΙΤΙ.Ε 
σ 

113 
Ρβ 

1 


ΟΑΤΕ 


2 
12β8β 
0ΑΥ1.0 

;^^-^. #^ "Τ^" ' -^ '^Λ Μ'-^^ί