Skip to main content

Full text of "Hēphaistiōnos Egcheiridion peri metrōn kai poiēmatōn. =: Hephæstionis Alexandrini Enchiridion"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| Ν «,βί? ς)^ 8ί*ι+ο 1^ αΗΕΚΤΙίΙ. ΐ ΗυΝΤ ίΙΒΚΑΚΥ ^Ι.Π!3,Ϊ..ΜΙΤ, •3 δίίΐΜΚ• αΗΙΚΠΧΙ, ί ΗΠΝΤ ίΙΒΚΑΗΥ ^Μηχή6ίηΜΆ )« ΗΦΑαΤΙΩΝΟΣ ΕΓΧΕΙΠΔΙΟΝ ΠΕΠ ΜΕΤΡίΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΛΝ. ■^ ν - ^ ' ^ ΗΦΑΙ5ΤΙΩΝ05 

ο 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ 

ΠΕΡΙ • 

ΜΕΤΡίΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤίΙΝ. ΗΕΡΗϋΕ8ΤΙΟΝΙ8 ΑΕΕΧΑΝΟΚΙΝΙ 

ΕΝΟΗΙΚΙΒΙΟΝ 

ΑΟ Η88. ΠΟΕΜ ΚΕΟΕΝβΙΤυΜ 

Ν0ΤΙ8 ΥΑΚΙΟΚυΜ 
ΡΙΙ£ΟΙρϋΕ Ι^ΟΝΑΚΟΙ ΗΟΤΟΗΚΙβ, Α. Μ. 

ΤΗΟΜΑ ΟΑΙδΡΟΚΟ, Α. Μ. 

ΧΟΙ8 εΒΕΙ8ΤΙ ΑΙ.υΜΝΟ• 
ΑΟΟΕΟΧΤ 

ΡΚΟΟΙ-Ι 0ΗΚΕ8Τ0ΜΑΤΗΙΑ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑ. ΟΧΟΝΙΙ, 

Ε ΙΎΡΟΘΒΑΡΗΒΟ 0Ι.ΑΚ£Ν1>0ΝΙΑΝ0. 

Μ90€0Χ. 3Β5«Βί£νΒΒ9Β9αΒ9Β99Β«9ΒΪ&ΒαΒΒ! ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. Α.' ■ υΑΤυΚ ύ\}\ Ίη ιηαηαβ^ ΙίβέΙοτ \χχί&ίοϊβ, Ηβρίι»• 
Αίοηίδ Αΐβχαηάηηί, 6Γαάίϋ βί ρβτβίε^ηϋβ Οηαιτηζτ' 
ϋοί, θ(ϋϋο ηον&9 ίοηρίοταιη οοάιαοαι^ ψιοίοριοί Λη 
ΑηφΛ Γ6ρ6ηή ρο(χΐ6ΓαηΙ> ίαΙ>ίΐ(1ϋ8 ΐϋλταέΐβ^ νίΓΟταιη 
ίηΤυρβτ άο61οηιιη οοιηηΐύηΐ&τϋβ ΓαΙ>ίη<ΐ6 ϋΙοΑταΙβ. 
Ιη οοηΐβχίτι &αέΙοή8 άβίοήΐχχϊάο, ΐ6<51ίοη68 εαβ ρο- 
^^£^Iηι1Iη αάορίανί, ςα&δ ορϋιηί ςυί(}ΐΐ6 οοάίοββ γ6» 
ρτ£ί6ηϊ&1)&η1• ΈιηβηάαϋοηβΒ 6χ οοη)661αηι ρβΓ*-. 
ρ&ιΐ038^ ηαΙ1β8 εβΓϊβ ίηοοηΓαΙίο ΙβέΙοΓβ, Η<1τηί1ί6η(ΐ3• 
]αάίοανί. Ιη ηοΙηΚ^ αά ΐπίβηοη^η οιι3αίΗΙ)6ΐ: ρ^ΐΡ'» 
η» 0Γ3Π1 Αι1>)6θ;ί5 (&ιη ΜαηυίοπρΙοηιιη^ ςπαιη βάί*^ 
ϋοπΰπι ΡΙοΓεηΙ:. βΐΤΰΐΏβΙ). ΙθέΙίοηββ α Γβοορίίβ άίίΚ* 
άίκηΐβδ^ ί11&5 ςιιίάβιη ρίβηιπκιαβ ιηβηάο&β^ Γβά πιβ- 
ιηοΓ&Ιυ Ιαιηεη Η&αά ΊηάιφΒΒ, βχΐιίύαί. Ιη υΙ>6τίσ* 
ήΙ)ΐΐ8^ ψί3& 2ίά €αΙο6πι αρροπαηίοΓ^ Ηηηοΐαϋοίήύηβ^ 
άαο ρΓ86€ίρα6 ίρείΐ&νί : ρήπιηπι, υ1 ΟπιηηπϊΒΰοοπιπι 
I^α^^ηο^απ)^ 6χ Οτβ^άΒ £οηϋΙ>υ5^ ηΐ ρΐΌΐ)&1>ίΐ6 €&, Γυα 
οτηηία Ιιααηβηίίηιη^ αη&οήΙεΛβ ΗβρΙιββΑίοηίβ ηοΑπ 
ρΓΒΒοβρία οοηβηηΕΓεηΙαΓ, βΐ ΙοοοΓυτη βιηίΗιιπι ιηίβτ 
Γο £ϊβα ςοί1αϋοη6 (ϋΐαοίάίρτα βν8(1^:^(, Αάάο 
^τιοά 1)&η(1 ραόο&β ιηβίΓΟπιπι ίοπη&β^ (}ΐι» 6Χ ΝοΑιό» 
ίηνίάΕπι θρίΙόηι&Ιοηβ χηαηηπι ροίϋπι ^χγ&^ο, ιήοΐβ 
θχιι1&1)&η*;ι €Χ ίοηρ1οηΙ)ΐιβ ίίϋδ ροΑΙιιηίηίρ Γ^Αί* ϋ ΡΚ^δΡΑΤΙΟ. ηβΒ ήάβΐη ίβΓβ ΓβιηρβΓ οί(:ανί ; ηυΐΐοδ βηίιη ααΐ Μ88. 
βυΐ 6άί1ίοη68 νβΙβΓββ ρΓ^^ίΙο 1ιαΙ)6ΐ>αιη^ & αη&π) βχοί* 
ρί&8 Οίοιηεάίδ Ι^^οίβηβηίβΐη• Ρί&ί: ^ίςοαιιάο^ ηΐ 
ίη^βηδ Οία 6πιιηιη3ίίοοηιιη νβίβηιιη οοΐΐεέ^ίο^ οαιη 
οοΐΐαϋοηβ Μ58. &ο. 6χ ΒίΜίοΙίίθοα Ρβϊή Βοηάαιηί^ 
νίή οάιϊο νΑπαΓαιη ΙεέΙίοηυιη 1ίΙ)6ΐ1ο οΙϋΓ^υβ Γοηρ1ΐ8 
θ6ΐ6ΐ)6τηιηί^ ίη ραΜίοαιη ^ Αοβάβιηί» Ι^είάθηίιβ Πΐαΐβ^ 
οοηιη^ιιηίΐ^υβ βηκίϋοταπι ιιβϋιιβ^ ίγροξταρϊύοδΒ σρ^ 

5»ιυ:ν]θ9 ορβτφ ρηείίαπι ί&βατμβ ιηϋιί νίόοΙιαΓ^ 
β βχ Ρςοώ» 8α(ίςαί8> ιηρΙτοΓοιη^ ςυ^ε ιηαχίηιβ 
ίτ«ίΐαΜΐ»ΐΒ €0^1:, ίραηϋηίηα ηοηιιιι11& €χοβτρ6τ«ιη» 
Ιΐ«ΐα€ ΤΓ^ί03Πΐιη> (Οοιηίοοηιπι^ βΐ Ιι^ηοοηιιη Ιοοα 
ηοηηιιηςιιαιη ίηΙι^Γα ιη ηοϊββ (τ&ηίΙαΗ^ ηοηηαη» 
φιβφ^ τβιΑιαιη Ι^ηΐιιχηπιοιίο ^ηυιηβηδ άβίι^ιι&ϋδ, 
8^ Βη&οχ€» ίρ(θ6 ΐ6έΙ(Η:€ΐη βΒΙβ^νβ* ιη&ΐαι» Ρίηάα* 

φΐοά νίτοταιρ ίη οιηηί ΗίοτΒΠΐιη ^ηβΓΟ^ Ιαιη ρη6οί- 
ριΐΦ ίη ΐΰ πι^Γίο8, ρβηΐίί&πιοηιαι Ηβπη&ηηί ΒυΓ* 
ηβίίςηβ ορβτα α)»ίπιο οηπι ίίηι&η ϋτοηίΐιιιβ 9άιή 
ρο0€ οβηΓΰίΙκαη• 
. Εχοβτρία 0χ ΛτίΑίιΙίβ ^ι1ίη1^1ί«ηί άβ Μιι£οΐ( ΙΙΙιιίβ^ 
ΐΧΌητίΙΙίί )\χΰύ, ΓαΙ))ΐμ)χί. ΙΡ'^/ΙΓ ΝαηαίΙο ί$ Βάηα Αοοάε- ^Άλ (ρηΒ(€Π][υ&ιιι ίη 4• ρήοΗ• 
Μτ Ι«|^έ/. Β<#. ι8θ2. 8¥0. ρ. ^08 &Ιηι1ί8 & Ροτίοηο βιηβηάϋχ . ί^^ίχάέ ίτΛ&ηΙηίη ΡτοοΙΙ μϋίιί&ιηυπί^ αρρβηάιοιβ 
Ιοοο^ Εηηβόΐβικίνιιη αχαή, απη ηο(ί8 83^11>ιιτ^η^ 
δοΗοΙϋ^ 6( Νιιηηβΐϋ• Ιη ςαίύαβ βΐίι ιηι^ίλ ίήηηα- 
ίαή^ ιηύΐβ» βϋβΐιΐ \ί&ίιά χΐηβΐβ ι^ί^Η ρόββ ίηίβΙΚ^ 
ξώοχη, ιηβοαιη ϋιιηεη οοΑίΚίιιί ηιΗιΙ ιηηον^τε^ ^ 
ηοηι^ιιΐΐα οχαρΊαδ αρβτίβ ορβΓ&πιιη \ιύα Ηιηο ίηάβ 
Γαϋΐαώ^ 6( ρααοα ίοΓϊαίΙβ αΠα ίη1:6Γ ιαιρΗαιβικΙαιιι 

ΙάΙιβ ύίιιβ ύόϋοοαίβί ί&νοάβ^ Ι)οηί€[υ6 οοηΓαΙαβ. β *ΒΐΒΒΜαΐΜίΙ«#^ !$ηί/ίάία Ηα^ια Εάίίϊοηι^, βύβξηονηιη €χρΙιοαύο. 

Β. ΙϋΙ>η Μ85. 1Γ68 ΒΙ1>1ίοϋιοο« £ίο<11β1αη{6. Βατοοο. 7^• 
ιΐ5• 165. Μ8. ητιιη. 74• £ρί(οιηβη 1&η(υπι οοη- 

ΰ. Οοάθχ Οοΐΐβςίΐ 0&ιίο-6οηνϋΰοηίΐ8 αριίά 0&η<Βΐ>ή- 
(|;!6ηΓ68^ οιι]τΐ8 ηίιιιη ιηιΐιί οοιίθ6ί1ι1: νίΓ Ιιυπιαηί(Ιιιηιΐ8 
Μ&Γΐίηιιβ 1)&νγ^ Μ. ϋ. οοΐΐο^ ίίίίιιβ ιήίΐ^^ίίίβΓ. 

η• 0()<ΐ6χ Ηατίοίαπηβ, ίη ΜιιΓοο Βρί<:αηηιοο ίβιν&ΐτίθ. 

Ν. όοΑβχ ΝοΓίόΙοΙβηϋβ^ ΒΜΙοίΗβο» Ββ^. 8οο. Ιιοηάίηΐ. 
Ηοήυη άύοΐτυιη οοάιοιιιη οοΐΐαίιοηοιη ιηίΗί Γυρροάί- 
Ιανΐΐ: ίη^ηυαηιιη Ετίιυιη άυιη αρτκΐ ηο8 βταΐ ϊ^\χΧ.οχ 
ορΰχητχβ^ ΟγτιΠιΐδ Ιαοί:ίοη^ δ. Τ. Ρ. ίη(Γ& ρααοοδ ιηοή- 
ΐΰ&Μδλ% ΟΗήίΗ ΰβοαπαβ. 

Μ. Οοάβχ ΡαΜίο» ΒΜιοίΗεοαϊ αρυεί ΟαηΙαΙ^ήςΙβηΓβδ^ 
οΙμϊι νίπ αάίηοάιιίϊι ΚβνβΓβηάί, ^οαηη^8 Μοπ, ΕρίΓο. 
ΕΗβηββ• Ιϊυ)υ8 1ι()η Ιβέ^ίοηθβ %ά βάβιχι οοΐΐαΐίοηίβ ίγ ΡΚ^ΡΑΤΙΟ. 

Ο. ΈΔιύο ΤυτηοΙ>ίΑη& ουιη Μ8. οο11&(&5 <}ΐι&]η ιη Υαιιιιο 

ΟήύοΒ, ]Α\χάΒ.ί ΒΌπτιΠΐαβ. Ηιι]α8 \ιΓιιιη ιηιΜ οΒίιιΙίΐ 

. Υίτ άοέ^ίβϋιηαβ 0&γο1ιι8 Βϋτηβΐαβ Ι<• Ιι. Ό. (3τ€ησ- 

Τ106Ιΐη8• 

Ββφ(1• Ν(Ηχ1« φι«ά&ιη Βά ιη8τ^€ΐη «χβηιρίΑΗβ Τυτηο- 
ύίαηί ΒΔίοήρίΒ^ πιαηα Κίο&Γάΐ Βοηΐΐβϋ^ ίη ΒίΙ>Ιΐοϋΐθο& 
ΰοΠ. 88. ΤΗη. ΟαηΙ. αεΙΓοπταΙ». Ηαηιιη άβίοΗρϋο-^ 
ήβϋι ίηάαΑή» (ΐ6ΐ>βο Ρ. Ρ. ΟοΪ)γ<βϊ Α. Μ. ς]ιιΓ(ΐ6ΐη 
ΟοΗβ^Ι 8οο. 

1». Ηοίο1Λί8. ΗβρΗβϋίοηίβ ΕηοΗίή^οη 6χ Μδ8• βιηβη- 
άαΐυιη, 6ΐ οοιηιηβηΙ&Ηο ίΐΐυϋτ&ίαιη, ηοηάυιη (απίϋη 
. ΐγρίβ βχΓοΓφΙαιη» Αιιάίο Ι^6θηαΓ(ϋ Ηοίβΐιΐώ Α. Μ. 
όοΐΐβςϋ δ. ^ο&ηη^8 Βαρ(• αρικί ΟαηΙ&Ι). οΕιη Γοοϋ, 
ηβοήόη δοΗοΙφ Κο^^β δαίορίβήίΐδ Ηαυά ίΐα ρχιάοιη 
ιη&ςΐβΐΊ. ΥΐΓ ΰηκΰ^αβ οα]ΰ8 ίηάιιΑίΊ» Ιιοο 6]η6η(1&- 
Ιυιη Η6ρ1ΐ£ίΒοηί8 βχβιηρίΕτ ά6ΐ)βηιυ8^ Μδδ. οιηηββ 
Αηςίίοαηοβ Αϋιίϋυϋπιΐ:, ΙοΙηηΐφΐβ ορυβ^ ίροοίιηίιιί- 
1)υ8 νβΗυιιιη οχ ΡοθίΕτιιιη νβίοηιιη Γ6ΐί<ιιιΰ8 υηάο* 
ουη<][υ€ αΐΐ&ϋβ^ ϋΙυ(ΐΓ&Γ&(. Οιι&η(υιη οχ ϋϋαβ 1&1χ>η« 
1)υ8 ρΓοίβοβΓίπι^ οιηηίιιιη ορώηβ ροΐβΐΐ ΑαΙυβΓΟ 2»ηΙ- 
όιίϋπηίδ ΒαΓηβίιιβ^ <][τιί^ ρΓΟ Γυα ιη Ηΐοταβ Ογ£0&8 νο- 
Ιυη^αίο^ Ηίβ οορηβ ηο(Ιτ&ιη οάίϋοηβιη Αυ^οτβ ο( Ιοου-^ 
ρΐθίαιί (ϋςηΕίυβ βΑ. ΙΠαά ΐηΙβΓΪιη ΙβέΙοΓΟίη ιήοηιΐνιιη 
νβΠιη, πιο ΗοΙχ^ΗΙάβί ηοιηοη^ (^υόϋβίοιπκ^υο νοΓϋα ίρ- 
βαβ ίηΐ6ςρΓ& ρΓοίβΓβηάα, 9μΧ. ειηβηά&ϋοηββ ίη νβΙθΓϋΐη 
αϋςυβπι ζχχθίότ^χίί ρΓοροϋΐ» ηιοηιΟΓοηάβ^ 6Γ&η1^ ϋάβΐί- 
ί6Γ αάΓοΗρδίΓβ : πιιιΙί& ίαιηβη αΐία ΠΗηο πιυ(ιιο ίΐαηρ- 
£06^ (|ΐί» ϋ'η^ϋΐαώη ΓΟοοηΓβΓΟ ηπΗι ηοη ηΙ>ί(][υο Ιιοαί(« 
ίαλχάάοί ί{£κ|υ6 Ιαύοηιπι αά θΓ&ιιιπΐΑ(Ιοιιιη ηοΑπΰη 
6χρΗοαηάιπη ϋ&ΙιοίίβΓ ΓιιΓοβρίοηιιη ρβΓ ιηβ ίηίβ^ταιη 
ΚοΛβαί /βϋύτη^ βτνβί^ιιβ βρηίοτο, 

Ί^ηνίιίίΐ. ΝοίυΙϊΒ ςαβΒθ&ηι ηΐΛήα ΤΗοπΐ» ΤτηνΗίΐτΰ ε(Ι 

' ' ιηαΓί^ηβπι 6:&€ΐηρΙ&ή8 βά. Ραυνν. ροηοδ οΐ, Βατηοίαιη 
οάΓοήρΙ». 

ΑτηαΙάΜ$, βοοτ^ι ΒΆπιαικί δρβοίιηβη ΑηίχηαάνοΗιό- 
ήυηι Οήϋοαηιηι ΗανΙίηξζΒ. Ι7^8• 8νο• 

ΪΪΟΐΓΰχϊΙιη$. Οήΐίολ ΥΕΤίηύδ Ιη ίηαηβ» ϊ. Ο.ΊΡανοηΙβ Ρλ- 
ΙοΑΒ ΑτηββΙωάαηιι 1 737• 8νο. ^ ΡΚ-θδΡΑΤΙΟ. τ 

¥1. ΤίΛβοάατοΒ Θλζα, Ο; Ιιβοιφβαυβ^ Σαι. ΜοΓοΙισρυΙηι^ 
61; ΗβρΗβΑίοιιίβ £ηο1ώπΙ(ϋοη^ ΐΙοτβηΑβ ροΓ Ιχαγο^μ 
Ρΐιίΐίρρί ^ι1η^« ΐ526..8νο• χηΐη. 

Τιιτη. Η. £• βριιά Αάιί&ιιυιη Τυτηβϋιιιη Ραηβ%$ 1553^* 
4ΐο. 

Ρατιν• Η. Έ. ουιη αηίιηβ€ΐνθΓ£οη11>α8 1. 0, άο Ρααν. ΤτΦ' 
^€&ι αά ΚΙιβηηιη τη 76. 4^ο• 

Η. Β. Αά ΡγοοΙοηι οιηβηά&ικίιιιζι &άΙιίΙ)ίϋ Γιιηΐάιιο οοάά. 
Μηίβο ΒήΙαηηίοο Γβτνβΐί^ Ηατί. 559^• ρ• 46ΐ• Κο^;• 
ι6. Ο. ΧΙΙΙ. ΡήοΓοηι Ιιαυά άαΐοίο ιιΑιτρ&ηϋ δγΐ- Ιηίβχ Ματηι/οτφίσηιηι, €χ ΡαΙτίοη ΒϊΰΙ. Οτ. Τ. VI. ρ. 099• 
β(}. €ά• ΗατΙβ8. φί03, ηΗ ^ρ€^αηάί^ηι φ^ βιΛηηα βάίίοτ 
ιη οοηβΙίΐΜη αάυοοαίίΐ. 

Ηίβ>αηία, 
ΒΙΒΠΟΤΗ. ΚΕΟ. ΜΑΤΚΙΤ. η. XI. £ο1. 56. ΗβρΙΐίΒΛ. 
βηοΠίΓ. ά& ΜβίΐΊβ : ΐηοίρ. «2 |(Μλλοι/χ«ν Ιμ,μΛλως, Βοά ηοη 

οοηΓβηϋί ουιη βάίϋβ. Ιη οοάοιη οοά. Γιιηί αΐία άο ιηβ- 

» 

1ΐΊ8 ίταρηοηίΆ αηΐ βχοοΓρία^ βώαη ^ιιαηΐυιη 6(}ιιί(ΐ€ΐη 
^ηΙιη&άνθΓϋ, άίνβΓΓα 8,1) βάίΐίβ ΗβρΗβ&Αίοηΐβ^ ατιΐ £ογΓ&ιι 
φΰ^άΒΐη {}]ίηί αΐ) αΐϋβ αά ΗβρΗιβίΰοηβίη Γοηρία ΓοΙιοΐ!& : 
ιίΐ ίοΐ. 38. ανβΗο^ 6( £ο1• 41• άβ ιηβίτο ί&πιΗοο : Ιιιιη £ο1• 
51 • ά• βοάθΐη ιηοίτο, οΐ άο 1σιι^^Ι>Γ6νί, ^ίιφχ^^ οοιηιηιιηί 
ίγΆΒΛ^Λΐ £ο1. 68. άθ- ιηβΐή^ρΓβοιρμο 46ρ€<ϋΙ)υ8• ίβΧ. 
Ι05. <Γ6 ρθ<£1)ν8 ιηοίΗ. Α1> Ιιοο! οοά• ιηυΐώ 1οοΐ3 θίΐ 
<ϋνθτΑΐ8, ηοο νβτο οωίτ βάίΐίβ οοϋΓρίταηδ οοά. η. ΧΟΥ. 
£όΙ. 192. οαιη ΟοηΙίΕηΐίηΐ Ι^αΓο&ηβ ηοώ^ αηίιηαάνοΓήο• 
ιύΙ)ΐΐ5^ ΓοΗοΙϋβ, αιιέΙ&ιίΗςιΐΰ. Υιάβ ίήατίβ €α(. ΟοΑά• 
Ογ. ρ. ΐ4?. βί 38θ• ί^ί- ' 

Ιίαΐϊα• 
Κ0Μ^9 ΐη ΒίΙ)ϋοΐΙΐ6σ& Β2τΙ)6ηηα, ^ρά. οΙιατΙαο. Γι60. XIV• 
ΜΕΟΙΟΙχΑΝΙ^ ίπ ΒίΜ. ΑφΙη-οΓ. ^ο% Μοιιΐ£9ΐιιοοη. ]>28Τ• 
Ιΐβΐ,ρ. 17• ΝβΑΡόίΛ ιη ίΜ. Η^. οοιΙ. ^ΜΛ. ή. Ι^Ονίβ. έ1 Γοοιίιτ- 

^ο&η. άο 0&Γΐκ>η• Αϋ^ΐιΜΙιιίΐΕΐη. 

1ΤΕΝΕΤΙΙ9, ία ΙπΙΰΆόύΙβοίί ϊ>. Β^&τοι ϋ. όΟϊΛΟΙί. ύί 
ΟΟΟΟυίΧΧΙΙΙ. ουη ςΐ]ΐ1>ιιΓ<1ιιιιι ίοΐιοΐϋ• χιίΑΤ^η&Η- 
ϋιιβ, ρΜηΐΗδβ' ρΓοΙβ^οιιιβιΐι» Ι/Μξίηί 6ϊ βρίΐοηιο ηονβιίι 
ηΐθϋΌπιιη^ ίβςιιι(ιΐΓ βχροβίίκ^ !ιι ΗβρΗβ^Ι^• ύΐιοΜήάΐοη 
βπ€^ ΑόιϋΐΑβ Αΐιβίοηί; άβηιιιηΰ ίαΙ>ίε(}ϋΐΙιι1* ορηίΐ^ιύΐύη 

* & ιΐιβίτί^ £ηβ Μηιίπύ αιιέ^ηβ, οιχιιι ηοΐ8 ρΓάί&Γα, ίγραίριι 

ορυΓουΙα (ρτ&χηπίΑΐΐοα. Ιη Οοά. ΒΧΧΧΙ^ ΗορΙΐιι^Α• άβ 
πιβίτίβ α £ρί1οιηβ ηονβηι πίθίτοηιιη βχ ΟΚι» οηο1ηιί<ϋο• 
ΟβΛβΙ. Οσάά» Οη ρρ. 130. 254• ^^7* ^^^^^ θ€>άά. Ναη- 
ηίαηοβ η. €0X01. ΓιιηΙ £Γ8|^οη(& βχ ΗορΙιβΑ• ΐοά ΐη 
όσϊϋρι^ιΐάίΐιηΐ ι^0<]&^ ^ Λύβί&ί ύΛίΒίο^ ΏίοΫίίΜ (ίοάά. 
γ. 4Β9ί. όόϋαά ο6ά. αϋη βά. Ρααι»ϋΙ νύχιβα βϊΐο(2ΐνΐ( Ιβρ- 
ϋοηββ. 
Π^ΟΒΕΝΤυε ΐη ΒιΜ. Μβάίο. Οοά. XXI. ρΐιϋ. Χ. η. 6. 
Οοά. XXXIII. ρΐυΐ:. 57• η•3• Οο^• XXXIII. η. ζ. ψίνΛ. 
5^• (Βαηιΰη. Οαί. βη Ι. ρ. 489• Ιΐ• οοΐ* 3^5* ^^ 4^0.) 
Ιη οοά. νΐϊ. ϋ* 35* Ρ^^^* 55* ^^ ίτ&ι^βηΐυιη αάΤοήρΙο 
φΐιέΐοηι^ αϊ α ιηαην τ^οοηύοτ^, ηοιηίηϋ ΰορΗβίΒοηιβ^ 
ί6(Ι €]ιΐ8 Ιοχίαβ, ηιήα «ΠνβΓΓαβ ο Α αϊ» οίϋΐο, Βαΐίιΐιιίο Ιοο. 
€ΐί• ΙΙ.οοί. α(ί4• ^ αΐίαιη ^αιηιηαϋσιιιη ρβΓώΐθΐΦ.νί- 
(ϊβΐιιτ. 

ΟύΙΙία. 

ΡΑΙϋδΙίδ ΐη 1>ίΙ)Ι• οίηη ηρΑ, ΗορΙι«11. αηΐ βζΰΟΓρΐ^^ θχ 
ϋΙο Γηηΐ'ίη ΧΙΥ^οοάά. Νοιηρβ ια^ο. 2θο8• 2674• 2676. 
υηβ. οιιηι ίο1κ>1η8 <}α» αϊ» 6<ϋϋ8 άίίοτβρΑηΙ;^ υΰ Ιη Γβ- 

φΜηϋ €οά. 2677• ^7^^' ^7^3• ^7^7• ^75&' ^75^• ^757• 
οιιηι &1ίοΰΐ8 2847• ίη ηοηηυΐΐίβ άιΰκί α1> οάίΰδ. 288 1 • 
ιη (}ηο θϋΑπι Γαη( Σιθη§ίη% ρΓοΙβςοηιοηα, α ^Ό&ηη6 Βοί- 
νΐη ρηπιιιηι θάίΐα : αηοιτ^ΐχίι άβ ηονοηι ηιείτοπυη ^η6«> 
ιΛιΑ^^^^ ^ ι^τΐ^ϋήι €<χα&ηί ίή ΜάΙΗ^ 8ά Ή^ψϋ^^,^ά. 
ΤίίίαΛί ρ; 83; Ιϋίϋ^ η^3• Αηοη^. άβ τίιηί^ ιή6ΐ^ότΜύι 
2€ηβηΙ>υ89 &υ£ΙθΓ6 (|αοάαηι ΟΙιηίΗ&ηο ; ηβΚι (ρ; 173•) ΡΚίΛίϊΡΑΤίρ. τι» 

8ΐτ1)ίΐΓ&(ιΐΓ : ίηοίρ. Λο«$9^§ι^ βοο>^(μ^9ηι) Χ\• 7* Ληοχι^ιιιι 
ϋ-α^ιη• άο οαπηίηιβ ρ€€ϋΙ>ιΐ8, αι|ιΐ8 αυ&ΟΓ ίηίΐίο ρ^η» 

6ΐ ΑηϋΟΓ^οηΐίςο ηι^ίτ^ : ά^ηιφιβ ίη οοθ, 997'« ΗορΙιβΒίΙ. 
βηοΠίτΐά. €ΐ &ηοΐ). ίΓ&£1. 4^ ι^^Ιτίβ 6 γβΐ^ηιιιι ίρΐίρ^ 
οο}ΐ6Αμ9• 
ΜΟΝΤΡΈΙΧΙΡΚ ίη ΒΙΙ)Ι. ΡβΙΚςίβη ίφ^ ΜοιΚ&υροη. 

Ο&Γίηαηίο,• 

ΜΟΝΑΟΗΙΙ ίη ΒίΜ• £1οέΙ. ΒανβΓ. Οοά. 1 75• ΗβρΗβϋ» 

οαιη 2ΐά4ίΐΑη)βηΙο ΌβτηβΙτη ΤήοΙίηη. Ο&,ϊ,Οοίίά. Ογ« ρ. 6^^ 
ΒΚΕδΙΛνΐ^ ίη 1)11)1. ΚΗοιΙί^βη (βββ Κγ&πζ ίη φβπιοΓ^- 

Μ. \)ΐ\Λ. £1ίζαΙ)6(. \ν'πιίί(1&ν. ρ. 88. 
Η£ΙΟ£ΧΒ£ΚΟ^ε ςυοηά&ιη ίη 1>ίΙ>1. ΡαΙαΙ. η. 132. 6<;^ 

ααη ρτοΐ^ζ. Σοη^ηά η. 314• ί^• ΗφΗέΒ/Ι. βί Ι[.Ατξί/ηΐΛ 

άβ πιοίτίβ η• 3^6. ίη δγΐύητ^ οαΐαΐ. 
ΑυουδΤ^ε ΥΙΝΟΕΚ ίη ΜΜ. ραΜ. ν. Κοίίβη ε&(&1. 

ρ. 88. 

ΙιΕΙΟ^Ε. Ιη ΒίΙ)1• ρα1)1. ίηΙοΓ οθ€ΐ(1. Ιβ^αΐ! δο&Ιί^Γ. (}υ«• 
ά&ηι 6Χ Η6ρ1)8Β(Ιίοη6. ΟαΙαΙ. ρ. 343* ^' ^^* ^^^^ 0θ(1(1• 
ΙΓ. Υοβί η. 3^• £ν6 Οαΐ. η. 2704• Τββίτηοηία νβίβτητη άβ ΗβρΚαι/Ηοηύ• 

£χ δυίάα. 

'Η^βΜΓτίβνν 'Αλί^οίνδ^ιυ; γραμ,μ,ΛΤίΗος ίγρα^^βν ίγχΒίρΙ^Λ ΐϋτβρί 
μίτ^ζον, χ«} μετξίϊίοί ^Μφοξα^ ντΒρί των Ιν «τοι^|καθΊ τ«Γ^';](;./3ν^ χα;- 
/χΜ«ν ^πτορη/χατοϊν λύαις, χού των μέτρων του^ ^σ^^^*'^ αουζ, κοϋ 

άλλα σλιιστα. 

ΙηΙβΓ ρτδΒΟβρΙΟΓβΒ ΙιηρβΓαίΟΓίβ Υβπ Ηβρ1ι&/^'^•ηί^ιη γο- 
06η&1 Ιηΐίϋβ €&ρί(οϋητΐ8 ο. 2. ρ. 4^9* ^^ί Οώί<ι\ιΙ}οηιι» ; νϊΗ ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ. 

'' ΗβρΗβίΚοη Ηίο ν1ύ€(υΓ οβο Αΐβχαηάηηυβ ΟπυιιιηΒ,ΐι- 
^^ 0118^ οα}ΐΐ8 οχΑαί Ηο<ϋ6(]ΐιο άβ γο ιΐ)€ΐηο& οΐβ^ηβ 1ιΙ>β1• 
^ Ιαβ. ΑμΑοΓβιη οβιΐβ ϋΐυιη αηϋςυίβϊιηυιη βϋο ηιιΐΐι» 

• Ρπίοίαηί νβΛα ρ• 132^7• ®^ 13^9• ^^ Ι^^ί* άβάυηυβ. 

ΗορΗβ^ίΙιοηίβ Γκρο ίηβιηιηίΐ: δοίοΠαίΙοβ ΑήΑορΙιαηίβ 
Τγα^οοΠιπι 6( ΡΙηάαή ιηβΐηοτιβ ; ΓοΗοΙίαΑββ Ηθπηοςοηϊβ 
ρ. 381• ό &β ^υ^μ,ός Ιστιν^ »^ ^ΟΊν ^Αριστίζ^νος καΐ ΉφΜσΎΐϋον, 
χρίν(ον τόιξίζ, Κζόνος 8β Ιστι /χοριον «τοδον^ ^ ^βονη^ μίι'ρον ελά- 
χιστον^ ^ /ΧΤΓ^ν Χΐν^βΟ);. 

ΙΙ>Η. 387* 'ΙοΎβον δ( %Ί Ή^αιστ/βν φ(;σιχά (χη-ρα γ»νιχά 
βούλίΤΜ §ΙναΛ Ιννβα^ ίαχτυλιχον, άναχαιστιχον^ Ιΰίΐφίκον, τροχοί" 
χ&ν^ άτΓ<σταοτιχον^ χορίΛμ,βιχον, Ιωνιτάν &πο μείζονος, ιβονιχον άιτ 
Ικόψ-σ-ονος, χρητιχώ^* τ4 $β «ταρά ταυτο(, &συνίρτψ•Λ, χα) συ^χβ- 99Β ϋ ϋνΒ. Ραξίηοί €άά• ΤητηβΙ. βί ΡοΛίΐν. ηιιιηβη$ τηατξίτη 
€φροβ%8 άββξηαη αιτανιιηη8η Α [β ΗΦΑΙ2ΤΙίΐΝ02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. ία£ΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. 
ΠΕΡΙ Π030ΤΗΤ05 5ΤΛΛΑΒ12Ν< 

Λ. βΡΑΧείΑ ίντι τυλλαβίη ή ίχαυν» βξΛχα φίί»ΐιΤί 

οναι μτΓΛ^ τβντβυ του φανη^^ >^ ^^ ** ^ *ζί^ 
ηλλαβ^ί ννΐ^ψαοΛ "βλίίβνΛ έίος ΜτλΜ, «λλ' ψβί ί¥, ^ 
1^^ ». ^ ιΜΐ. ϋ.^ηι^ι :§ΧΟΛίΑ. 

2. <^ 'ί(η(ό9 ^ί τί ΒΡΑΧΥΝΟΜ£ΝΟΝ •?^«ιν ως μη ι7»«ι μίταξυ των 
^^η^ψΤΜ, η σύμφωνα η ^ινΑονν* τ^ Α^ ΜΗ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΑΕΗΕΠΣ^ 

νλΐΐΐ^ Ι.ΕθίΐΟΝΕ8. μ««ο»6|ΐΑΐΝ». 8εί1ιε6(νο€&ΐ€8 ιηο- 
^138 ύν€ :υιείρι(ύ8^ Α. Τ. Τ. (^αββ 
νβΐ 1)Γ6νο8 νϋΐ 1οη§96 ρΓΟ κ ηίΐΙΛ 
«βΐοί [ΑίΕηΐ. Σ. ΗοίΜίί. 

ϋ. Ν. Αΐϋ τίλιι. Μοχ Μ( 
«»λβδ 01Π. Ν. « •ΐ<Γπβ» ίχ•» «Χ Ο. αίάίί». 
1<ΐ€ΐη Οοά€χ ροίΐ κοιΛ* Ιΐίΐ^Ι τί 
^^ύσϋκον <νλ)ί$ο(. Ν. Β. δοΗοΗ» 
ήίΐχ Ιύ(ΐΆ ΐβχΐυιη ΓιιΙ)]ΐ€ίηη1ιΐΓ, 
€1 ςύίΒ βχ Μ8δ. ΓοΓίΛίΓΰ ΡΛπβ- 
11Ϊ8 ρΗιηιΐ3 ϋνιίΐ^ανίΐ Τυπΐ£ΐ)υ8, 
Α εοάί€ίΙ)τΐ8 ηοίΐήβ οιηηίηο βΙ)* 
ΓιιηΙ. ί. ΗΦΑί^ΤΐηΜ €. Ι. 2. β. ΙΜαΚΡΑ ί^ί ανλλα0ι ί\ ^ουσ-Λ μ^κρορ φόύνήεν, 
η Ιλ^ήκυψίΐΑΐνον^ ι/1 [μλυ ^ των ΚΛλου/Λίνων ίίψΒ'ογίων, οα- (!(•<• ι Ι μίίνσα σνσηλλομίρον φωνηίψτος* καΙ τί$ιτ«ι ν μΛ9 μΛΚξα ίΐς ^;^ροΜΐτ ίκ• 

δίχρονο» συησΤΛλμί*ύ9, οΧύ9, ίγίΛίτατος^ οχυξνΤΛΤος^ άγλΛντΛτος. [' ίσ• 
τίο» ΟΤΙ τα ^« τον ότιρο; χα» ότατο;, ιί ^ι» ιχονσ» τΐ}» ν^ το? ο σνλλα" 
βΐίΡ βρΛχ»Τα9, ^Λ τον ω 8 7Ρ^"^^*• Β^βχια ως Ινίνα» •»^« νι^^κ' α. ι. 
ι. ο. ν. ιί'ρισχο/ΜΜΡ ^^ ^^ο σνμφω9ω9^ Ικτι^ΗΤαι το «τρο " τον ^»μ•»« οίον 
«0ρότατο( χα* λα/χν^τατο^. Ιχτ«Ινοι;αι^ 7^^ '^^ ^* '^^' '^'^ ^• "*^ "^^ /^ρ• 
ό/Αθία>ς ^ι χα( ΐ»ο( τ^^ν Ι^νΛϋ;» ινρ»0'χο/χί»ον ιχτι»Μται> οΤο» "^^άψότι^ος ιτομ «|ι- 
ότιρο;» ά»τ« 7^^ ^^ συΐΑφΛ>9ν9 ί\σΙ ίίττλα,^ '^ τ» ^ι α^σχ^Μμίνα Ι» τοΓ$ 
β^χί(η μΛΗξΛ ΤΑτν φω9ΐη*9Ύω9ψ α χαι ρ^α^ρ^^ ^α' σν^ΐΑ^»*;» χα» ^«νλϋίιτ Ιχ^ 
τιίΐΌη:α>> ταντά ίατ» ιρατα στΜχοΓο». Αχρατ•^) ΜΜαρο(^ ανίατοζ^βΜσο;, 
«προσιτός. Βονλ»/4θ(, βο^9ος, βξυχι^, βρί^9, βρί^ν» Γλί^»« νλ*^^*^» 
7ρ(^«ο(, 7Ρ^^^ [ο^νί^ΐ Ό.^ Δυ^νρΒΒ^^^ ^Ιϋοηηρατοφ. *^νάρατο^« 

§ν^ν9ω, θία^^(ΑΛψ. "ίσος,'ΐίσχνζος^ ^φ^^μος* Κιιτ2;> χΐ}λ•(/ χηντο;^ 
)ί^(το(, χριθ^^( χ/ι^ννο^, χν^> χνρο(. ΑΓνο;> λ»|ο^^ λ»μο<9 ^ Τίίτος^λνμν}. 

^αΐ0$4 μ«»3<^• Νιχΐ). ΚίΜ^^^^έ'^• Οιζ/Οξος^ ^ιλθ(<• Ηραο^ 
9-1 ο ν, νηράσω,- πραγος, νν^^* ννρα, νν^. Ρά$ν/Αο;^ ξΛω9^ ρ^9ος, Ρ^Υ'^» 

ρν^τν». °* ΤίΐΑος^ σΟ\Μ9^ σιρι^ο^. Τ*μ.ιι» τρανο^^ τ&φο(« *Τλ9ΐ. 

Φανο^, ^9ίΐΆ^> ^ν^^' φΧνΛ^Μ, ΧαλΑΜ^* χρ<νο(^ ^ξ^^μΛ^ί χ^λ•^^ Τ<»ροΓ» 
ψ»λο(^ Ψ^χν• ταιίτα /χΐν ^ Ύω9 «Όΐ^«ν χρ^^Κ (ΛΛηξοί ^/χιτα** οσα ^ 
κ^τ' αν^ω9^ γγΛφ9Ύ0ίΐ ^α τον ^τιρος χ»» ότατο;*- ["^ Α^αλα^ι^βάνι* νιρ^ ^ Τα;» χαλον^ιΐ'Α;» ^^δοτΤ^'* 
$Ιθ ο* ΤΰΓη-. ^> φ^ γγ99 9 χατλον/κβ* 
να;» Ν. τι;» χαλον/Αΐνη» ^ί^$0779'. 

η. βΐ Μδ8. Ηΐίί. 

νί(ΐ6 νϋΐοίίοοΐ Ρι^1^[οηΐ€η& &<ίΙ: 
ϊίοιηβηιιη ρ. νίί. ςυοδ, η€ Ιΰχ-' 
Ιυί ηοίίΓΟ ίηΓΰΚΓϋηΙυΓ, ν€(υ€- 
ηιηΐ Γ3.ΐίοηο8 Ιγρο^τίίρΥάοχ» Εί 
Βΰτηο νεί Ιονίιΐΐιηο Η^βήβ ίιηΐ)!!•^ 
Ιυ&άίΙαΓα^ υΓμιη^ ηΐί ίρβι?θ,<ΐ6* 

^ Υ^ήίΆ ηηοίπίβ ίηοΙιιΓα Γαρ- 

^€(1ίΐΕΐ Μδ. 3ρύα ΒΡΓΫΐΙΗΰϊΧ). 

Β !-€§€ Ροιϊοηί ηοί33 1)Γβνβ8 
ίη Χοηορίιρηίίβ ΑηαΙ). ρ, χ\ϊ\\^ 
(οο. 1. 3•) νίάβ €ΐ ΕιιβαίΜμπι 

Π. Ρ. ρ. 1 1 14, 40• ==" ^^5^».5ί 
^ τά» ϊχπνίιίΐΐυβ. ^ τα 01 ^01}/Α•»Δ;/ΑI»α^ τα χατ 
ίίτΙχΤασιν σ%σιημϋΜμ,%9Λ τα χα« ^α 
ΤΟ0 οτνροβ ^ιχΜ νο»ον^^«• ι»β9 ^< 

* λ*το< Ο. 

"'' σ»μο(χ σίλλ;, σ. «τιτ*. στξα^ 
τηγοί. 1). *' Υοχ στρατν^ο^ ηϊΗΙΙ 

" Ηβεο ΓυρρεάίΙ&νίΙ Ι>. Αά 
9ΐιΙά3ηι τ. £^^κ»)9 ρΓονοεαΙ: 
Ό*θΓνί11ίιΐ3. όπιςο δίΓ&Ιοηί- 
€€υ8ΐ (ίο Μβΐηβ ΡοοΙίείβ οοεπιτί^ 
ίη(6Γ Οοου. ΟοΙΙ)£Γ(• 1η £ίΙ>1, 

Β^Γϋιεηίϊ Ν. 1^15* ^^^"^ ^^^^^ 
Μδδ. Λ% Μ. ΐ€ ΡΓέΓιάβηΙ <!« 
ΜβΓπαο. ν. βίΙ>1. ΒΙΜ. ΜοηΙθ- 
&1οοηϋ ρ. 1326• €• Ηιιηο Π£ΡΙ :£ΤΛΑΑΒηΝ. » Αλ^Γ, η τίίς ^ς ά^κηκορ, Μ¥, '^Β'ης, Β-ως, νΜς, Όοίς* 
ϊ\ ^€ μ^, ουκ ίΙΰΊ¥ Απίκ^ς μ^ΚξΛΐ^ αΧλί κανΛί, μ 
^^ ρΐΒ'ησ'ΒΤΛί. 

θΜΰΠί ^^$ μαχζΰύ γίηηΟΛ, στΛν βξΛχίος ίντος» ^5 
^Α'χρνΰμ&αυ φωνί^^ηος σνμ,φωνΛ τίίπν^ μέτα^ ^ φ/γΛ 
η ^Λί τΛ τ^ €^$ σνλλΛβης φΰύνη$ηο^, ΌλίΙονΛ ίνος 
ίί^λϋυ^ η €¥ διπλούν. * Γ/νιται 3$ τόυτο κλτφ τίίντΜ τρί• 
τους κΛί αά ^α^ίας. '^Άτα γοξ ' ληγα ύς 3υο αν/ι^ καί ^ Κα2 »>Μ0( ι» σ&Κίσ%9 «/μμ^ μακβίξς Μξ• "*•-*• 


2(1 Μ<£Ηη• ρ. 70* ν&]ΰ](€ηΕ€Γ 
Βΐ3ΐήΙ)6 Εαιίρ. ρ. 227. Κοέη 
ρηεί. αά Οκ^ογ. ρ. χχϋ. ΒΓυικ:1(• 
Ργ. δορίι. ΚΡΙΣΙΣ, β1 Ι^χ. δορίλ. 
ν. φά^. ο£. Η^ΓΠΐ&ηηαιη ά^ 
£πι. πιΐ. Οπυηιη&Ι. ρ. 443* ^^ 
&οΐ3 ίη ^εί^Η7ι^ ίι^πιβηΐο 7^ον 
β&Ρ«»« άυο8 Μδ8. ΒίΙ>1ίο11ιβε3Β 
Βοϋθί&ηοΒ Η^^^}ά^&η^ οριΐ3 εοιη- 
ρΐβέίβηΐεβ, β1 ίη ηοηηυΐΐίβ Ηογ- 
ιη<ιηηΐαηο ΐηΐ6$τΙοΓ€8, Γείίηβκ. 

ιηοη€Εΐη Ιη Κίβ ΓεΗοΙϋβ, ρτοαΐ 
ηαης ΐ€^αη1ιΐΓ> ιητιΗ& €Ηβ ίαΐ- 
ΰίΠιηα; ίΰά ίη βπιβπάαηάίβ ίί8 
!Ηΐ( κίυΐαηάί» οΐΰαπι Ε^<|υ6 ορε* 
Ι^τη εοηΓατπΰΤβ νίχ Χζύύ ϋχ«- 
ίίΐίπια 

^?( $<?(. Ρ1. Β. .««Η» χα•' 
•ανς ΤαχΏ . ΗΜ ΝΗ^ οπιίβο ψούϋζ €. 
' )ί ά«6α Ρ1. Ο. Β. Η. 

^ 8ί€ Β. Η. Ρ1. Λύτον Η9ά Τθ9 ^9ΐίι»τ« Ο. €ΐ ιήοχ οηιίαί£ η $$ 
' γ. λ τ. χα) ά»1 }α^Μς Μδ8«. 

Τυπι* υΐηιη]ςιΐ£, ΏΌητίΙΙίο 
οΙ)ί£εα(υ8, €οη3ιιηχί. 

• λίξη Ο. 

* Υψίρς, ου^ τ», βίο ΤϋΓ». 

οαιη Η. Ν. €. Τ(ρν»( χβι2 
ονΐί/τ» τ•ιχο( ί«η^ΐ( ΙϊΙ. Β. Ώύ 
Η&ο ηΓΐχ Ηοπιβηΐ5 II. Β. 559* 
ΎίξυΜ η τι»;^οι^9νιιτ• Ηυ)αβ 
ηΗκηίΑ α Ο^οίορίΐιυβ οοηάίΐ» 
ΡαηΓαηίββ πιίΓαηάίΐ υΐ Ρτπιπιί'* 
€ΐ&3 Βοθοί. IX, 35• Ρ* 7^3' ^^ 
ΑΓ^νοβ άίηιίβΰ ίΓβάίάίΐ, Οο« 
Γίη(1ι. Π, 17• ρ. 14Β. θβ ςηο•* 
τηχη άβηιοΐίϋοηβ ' ρθ£ΐα Ιι»: 
ίαίρββΤο τίάοΙιΐΓ• Χ. ΗοίείΙάί• 
" Κα»' xι^ιο^ 8ί€ Ρ1. Η. Β. 
χακιΓμ^ Τιιηι. Ο. ρχΌ ψ^^ος Τιιγ^ 
]ΐ£ΐ)ΐΐ3 ίϋ εαΐοο ρπ> ναή& ΙβέΙίόηύ 4 ΗΦΑΙΧΤΙΛΝ ' Αλί ινα^ν ρίννσιψ, α^ς μίης ιιίλλβ^ο-** 

^Η §ν τ? $§>ις Βάτι * ταυτΛ σνλ2<αβ!ή, οίον, *'Έ-ιμ*«^- • Λν κπ/Ακο; €χ1ιίΙ]ΐ6ί. Ηοε ίΓΕ^ιηβιτ- 
Ι^ϋΠλ ΑΙοΐΏ^πίβ οίΤο (^(ΙεΙιιγ Α-» 
ρο11οηίιΐ3 Β/Γεοΐυβ ροίΐ Μαίΐ- 
Ιαίπί' Ιι^ιητ άκ Ι)ί&1ΰ61Ί5 ζ 
Κϋίΐζίο £άίΐτΐ8 ρ. 4^3• Αί Ιι»- 
λιχτο» αψΛίξονσί κλΙ νλίονό^ονα» 
ίορττι, δ^τ^, ηλίως, λίωζ' τ^/αο^ι 
'ί'ίτρο/ΐΑΟΐ' 17*^, ι^β^^ν• Αλλ» ιεα* 
Αλχ/καν> αμα χα^σ• ΙκίΤνης ψ'ησ'ί» 
(αμάκαρς •χι5ο( €0η3ί€ίΐ Ι)*Ογ- 

νί1Ηυ8^)•ε( ιηοχ^ Δω^αΤς τ?»ο(. . 

κα^Υ/ρημίρος ^γ.ν κλ) τίιΐΌί ννο τα; 
^ξοψω.' . Σώφρων. ΣνανΙως ^*α τοί; 
χ. Κα* χίΐίος Ι» σαλίαψ ντολλοΤς 
ίημίνος, Αλκμάν, Ργο σάλί<η 

ϋ*0ΓνίΙΓΐϋ3 οοηίΐςίΐ τάιπ>α», β* 
Ιοουηη ϊϊλ εοη{);ί(αίΦ, ΚιαΜΐνος %9 

αήρ, Ραάν^τΐαβ^ \ΐΐΛΪίΑ3ί\ιτ σά- 
>Λσση4 Ηαηιητ ^ηΐϋΐκίαΐΐοηιιιιΐί 
Ββα^ΓΑ ιηίΐιί (^ιιίάθπι 2χτιάοΧ, ηβ- 
<}υ€ ςυί(1(]τΐ3Πΐ ϊηΙβΓβΕ ιηεΗυ» 
1ΐ2ΐ>βο ^υοά ίρΓΰ ρΓοροη^ιχη. 
νίάεΙιΐΓ ίαιηβη βίϊο νεΓΓυβ Ιεπι- 

ςιϊΕΐη φθήϋΐη αΐ^ αηΐίςυίβ Ι.^- 
ηάβ ηοηηηηςΐΐ3ΐη υΓοΓρ^ή ριι« 
ί«( €Χ ΝοΑγο 'ΐϊΐΐνζ, €3ρ. V. ΙίοοΙ 
«1> ΰα Τη^εί «( Οοηιίεί €οη>« 
ΑαηΙΰΓ αΙ)ίΙίηιΐΰΓίηΙ. 

* Τ*μοχρίθ9Τθζ %κ Ύα/9 Ινιγράμ-»^ 
ματν» ΤιίΓη. Ο. σίρς αη-^ ». ^ ^. 
ΡΚ Β. Η. χιρ(η» σ Α•Ό Ο. σι^α 
βίψηίι^Μς ^ Ν. χ^ρσ» ^ ΤΐΧΓη. 
ΈΔιάϊ 6 νβήίΐΐιηα Τουρη εοη* 
3β£ΙαΓ» Αρρΰπά. αύ ΤΗβοοπΙ. 
XVI. 34• ν€τ\)Λ ΤουρΗ ΓααΙ ί €€ Μ ητοίρα. 1\Λ ΓθΗΙ)6η(1ΐ1^ ίίΐΰ νβΓ- 

" £ου1ιΐ39 ςΌΪ ναΐάβ βχοΐΐί^» 
" 1ι&1)υίΐ νΪΓοβ €Γυάίΐο8. ϋίοΐ- 
*' ΙυΓ ΕΐιΙϋΐη χ<ρ(9 η^ <3&ρ(» μάήα^, 
** β1 ίΐ ςυ8£ αΙΐΕ €]αΓ<3€ΐη ίαήη» 
" νοοδΙίαΐΕ. Οα3Γ€ 'ίίηιοοΓβ- 
" οηΐίβ Υ€Γβαι1υ3 ΊίΆ θβιηιχιη 
" ν€Γΐ€ηάα8 βίΐ : ^η^ 7Μη{£ΐη αί 
" άδΙίΒβταηάατη ΒαόδΙ, 'υΊτ£5 αά 
" ρν^αηώίτη ηοΐρΒαΙίί, Ουοά 
'* άβ ΒβπΙοτβ 2\\<\μο ίηίοΙΗ^θη- 
" άιιιη νίάδΙυΓ." ΟβΙοΓυηι εΐο 
ΤίπιοεΓβοηΙΰ εοπΓυΙ Α Μειιιϋυιη 
ΚΙκκΙ. II. 13. 

5^ *Αλί. •' Ματ6 Βοκ9ε ιτηραιι 
'^βΐίί αοτκ^τείητη, ώηΐ€θ νΐί 8οΙίχ 
" ΗΗκΙ ΓοΙνβΓβΙ." δκ ^ηβ ίηΙβΓ- 
ρτ^ΐΕίτΐΓ ΟστνίΙΙΙιιβ. •Φ-αν'• ΡΙ• 
οΐ Μδ8. ειυίάαιη. ίω: μΛ»ος Ρ1. 
Ιωσμίης ΤΐΙΓη. Ιωσμηνως Ο. 

' ταντα € Μδ8. 2(1(1ίάίπ3ν3. 

* " Ηαηε Ιοεαιη ΓΕηί&ιπΰΐη 
" ίπριτίΛ ΙιιΛεΙ €1. Οοηι.. 
*' ΡίΐινίΓ. Αά <ιυο<1 ρΓοΙ»η(1αιη, 
'' 3η Ιβ οιηηία Ιοοί ΓβηΓηιη βχΐιί- 
" 1>ΰί)α. -^αί ί» βςη^ηύ βιηί 
**']^ΙΙαΒα (<1α3Β οοηΓόΐΜπΙβδ) «/, 

** "Είίτορ ^' ί» η>Λσντ,α•ιν, ^00 ίΤί 
'* ΓΛ^/ οίτβτϋαηάηιη ββ^ πύ ρήοτ 
" ΰοη/οηωαβί ιηηία,ροββήοτ *υ€το 
ΙιφιΗα \ ίαΙΰ$ ίπίτη β^ΙΙαΒα 
ί:ο?ηηΐΐίηα/αη{, ηί ιηβφίβηήΒτΐί 
άίαίίΐΓ, ^ίκί Γ^ΙΙ&έίΐ ^£^«2/ ιη 
** ηηαιη αοηίόΐίΛηΙ^ΤΏ,βςηεηίάΜ 
** Όβτο ΒαΙβί αΒ αΐία ΊπΰΒοαίαηι : 
*ΐ ία άλλος. Οιιο ΓοηΓα ηί^ίΐ βίΐ 
** οΙαΓίιι» :. ηΕΐη ίη νοοβ "Εκτο^, 
'■ άα£ εοηΓοη&ηΐς» ίΰουηά^ιη « €ί €€ ΠΕΡΙ 2ΥΛΛΑΒΏΝ. 6 

^£κ3'4 κοίι ϋί χΰΛξΛΤΨΐξΒΪν, μη το [ΐΐ4 ΌροτΒξον Λψωνον ^, €. Ι. ζ. 
η Μ ίίυτίροψ ύγξον* λΙ γΛξ ^όίαΖτΛί κοίνΛί, ΐύς ί^ς ιί- 
γψΐΤΛί. Η λίτγ^ ΐΑί¥ ϊΐς ην, Μχα οί κολ την $^ς άρ- 
χοιανην απβ ετεξον, 2>Τβν, αλ-λος. '^Η «ί" ίίττλβυν ληγα^ 
βίβν, £ζ. Η τψ €ζης $χ/Η α^β ΛπΛ» α^ομίνην^ οίον, ^ " ΊηεΙιοαηΙ ίγ1ΐ3ΐ)Επι, 1η (}αίΙ)Ώ8 
''εαδΙ>ΰ8 ρ1ϋΓαπΐ(|ΐΐϋ^ βΐ ίϋ» 
" ΓειηρβΓ, ρΓΪΟΓ οοηΓοηαηβ «ίΐ 
" τηυΐα, ροίΙΰήοΓ Ιίςυίάα. 1η 

" αλλο«, ρΓΙΟΓΰΠΙ ί}ΊΐΕΐ>ΕΠ1 €οη- 

'' Γοηαηβ ρήιη& είαιιάίί, ε( 
" ροίΙΰΓίοκπι ίηε1ιο&1 Γβεηηάα^ 
'* ςικκΐ πίΑπίίοίΙο νυΐι ΗβρίβΒ- 
'' Αίο. Ηαίηβ Ιοεί ίηΐβς^ίαίο 
*' νίηάΐοαία» νίή<]οέΙΐ,εοη]€^η- 
" ηηι €ζαηιίη&1)ίηιη8. Ιβ Ιο- 
'' εαπι ί(3 4Χ>ηίΙί1ηίΐ. *Η » τη 

" Η λ«7ΐ* μ,ι» ικ «#> •χ» 21 χ•ί 
*' τν ίξης α^χομίηΐ9 απί Μξον' 
" οίον *£«τορ χ. τ. λ. £χ€ηΐρΐ3 

'' &1) ΗβρΙιχίΙίοηθ &11&1α Ηοο 
'^ραέΐο ιη&Ιβ βίΐϋ ρο£4& η^ριο 
" ΰίΐ (}μί ηοη νΐάβ^Ι ; άλλος 
"βηίιη ηοη Ιιαίχΐ: ί^τΐίαΒαηι λ 
" άιΐ3ΐ)ΐλ8 οοηΓοη&ηΐίέυβ ίη<:]ιο- 
'* &ΐ2ΐη 3 ίοά ΑΗΰΠΙ ο3ιΐ8 ί^^Ι^^^ 
" εοι^ίοη&ηΐβ ϋαίΐΰΓ^ &1(6γα ίη- 
" ο1ιρ3|ΰΓ> ιιη4ε ραίο^ ηοη ίάο- 
'' ηβιιιη £1 Ιοεηηι (ΓίΙ)υ€Γο V. 
" 01. Αίΐοηιηι ϋ^οηιρίυηι 'Έκ- 
" τορ &ε. Ίΐίάΰηι ηοη 4€ΐ)ί(Ε Ιογ 
''/!^1ηΓ ΐη ίεάΰ; θΐεηίπι ίη νοοβ 
" *Ε»ιτβ^ ρήπιαπι ί^1ΐ2ΐΙ)αηι οοπγ 
" 0Ι1μΊΐ ι^ ηΐΐίηιαιιι «τορ ; α 
** (^ιΐΕΐηνίΒ εοηοΰάΰΓοΙιΐΓ ρΓο- 
** ηυηΐίΛΐί ροίϊο εκ-τοξ, £Χ€ηι- 
'' ρΐηηι Ιιοο ίη οΓάΙηο Ιοεηηι 
" 1ΐ3ΐ)6Γβ ηοη ροί&Ι : ς^ηοηίαηι 
** ί\χ\>}\ΐΏ^Ώΐιιτ ίΐΐα, βχ ΐρβαβ 
'* νΐή ρο6ϋ ΓβηΙβηΙΪΗ, ηΒα χλΙ 
" ίίΐ &ο. η^ηι ίη τοοίύυδ 1)ε• α €ί « α ** 1)βηΗΙ)υ8 ίγΙίΕΐ)»»^ Ληοιρ'ύ^τη 
ρΓορΐ£Γ ιηαΐαηι νβΐ 1ί(ΐηί<1&πι; 
υΐ Λχξος, Μτλο^ &ε. ρΓίΟΓ οοη- 
'* ίόηΕη» ηοη είαυάίΐ ί3Γΐ1ϋΙ)3η]« 
" ηοο ροίΙϋΓΪΟΓ ΓΰςυβηΙοηι ίη- 
*' οΗοαΙ, Μ Έίτη\)χ ζά ί60]υ€η-• 
** (βηι ΓβίβπιηΙιΐΓ, Ιιοβ ρα6^ο ; 
'* «-χ^ο», ο-ιτλοΐΓ 5 &1ίθ(]ηίη ί^Πίί• 
'' \)ζ, ηιυΐαηι €ΐ ]ί(}αϊθΕπι ρΓ85•* 
εβάοηβ, ηοη ροίΤβΐ €{Τβ 1>Γ€νί8« 
9ηο(1 άοοβΐ ίρΓΰ ΗερΗβΒίΙίο 
'* ρ. 6 " ΑτηαΙάα5^ Εχοηιρίηπι 
τ(&( ίη νοοϋ *Ε-«ΤΛίρ. ίΐαςηβ Γβ-* 
3€€ί "Εΐίτο^^' Ι»Λλιαιν»? ΤυΓΠβΙ)!. 
Ε βΐ Ιοη^ ΗΠΐβ ΚΤ. Ρ4Γ3 ΓβΙί- 

ςυα νθΓΓη8 οηιίίΓα €11 ίη οά, ΡΙ. 
£( Μ5δ. 2(ςυο υ( εΙΙε βχ Ηο- 
ηοβπ) ρΐυπαια ί1ιρρ1ΰηΐΰη(| εΒ 
ε1Ϊ60ε ηΐΕΠ,η ΕεΙάίΐΕ ίαίίΤβ νί- 
άΰηΐιΐΓ. Ζ/. ΗοΐΜΐί. Κ£έ1β 
ίΐΕΐυίίΤβ νί(}£ίαΓ νίΓ £ηιθίΐιΐ8 ;• 
€ΐίί «ά. ΒΊ. ^ Οο(1ίε€8| <}ηο5 ν.ίθί, 
οηιη^ (οΐίάΰΐ^ί) 1ίΐοτί8^6χ^ίΙ)€Εη1 

^ ΡγΟ, *«Γΐ)ί8 αξχΑμί*Λ9 <{. Ι. 
«. <»• % •• ^. λίγ%^ Ο. ΙϊΕΐίβΙ α«^ 

Ρ *' ϋοώίίδιηΑΐ» ΟοΓη. Ρ^υν 
'*^ ϊ|« £;«ηυίηϋπι είΤΰ (ΙηΗΐΕΐ:, 
*• ςηΐΕ ηοη ΟΓβάίΐ να^τ^Β ί-ξ^; 
*' ρΓοηυηΐίΕίΤθ, ρΓΟ ίκ-σω ; Γβρο'- 
" ηίΐ ί§ίΐυΓ «ξ;», δβά ηυΐΐϋβ άη•- 
" 1>ί(6πι ν€ΐβΓ€8 §|« ρΓοηνιηΐί- 
" ΕίΓ€, ρΓοιιΙ Υάο ηοΐΕΐ Ηβρ1ΐ3Β«- 
" ύίο) οοηίΐΕπβ ϋηίηι κ^ιιΙε 
" 6ίΙο, ρπΓοοδ ίη ρΓοηυηΙχΕηίΙο 
'' ΕηΕΐθ£;ίΕΠ1 Γ60υΐ03 €ββ> ε460- β ΗΦΑΙΙίΤΐηΝ 0:1. 3 ' 7• ΚοίΝΗ γίνετοΛ σνλλΛ^η καχΛ τξίτάυ^ τρίϋς* 
^ογ/ω ίτηφίξητΜ φωι/ηίν, Μν (Οά. Λ. ι .) 

"Αρ^Ιν» ^^» •»»•«• ΐΜονβ» [® «Όλι^τ^ΜΓ0»9 ο( μολ» «ολλα] 

(χβί^ II. ^. 100.) Ι. Κοιμ] Κο*ν«ι» τ«ί» σνλλβ|9«ν αμφ£^1$9 »ιλ•£^% 1^ το «^^|3ολο^ 
^Τν»» τηΡ νιρ «ντη« βο<«> νιΐ μ*9 γα^ «ττι ρκιφβκ» «ν 9ι ανη ρρ«χ>»« 
«( α^«ρ«^«ρ^3«»•ται* ^ ο^ι> οΗ^τίίί ονκ ίχθιτιο»* •ν ^^ ίστι»^ αλλ» ^ί- 
»ιτ«ι, "Οτ»» 7»^ ^ ΧΡ**'* χΑλβ^ι η ^Μυφ»> ^ βξΛχ•^» ι^τμ• *£» /αΙ^αι 
Χ βψφοη ΛΜμίη» ΛΟ^ηι νροσβτορινιται. 7^ Κ^βι] Τ^ (» μακρό* 

ι^ΤλΡ, α«τ^ συψΛίξίσ'^ γ%*^μ%}Λ9, μϊακΚΛ9 1\ •« «^«^Μς• ύ< >α^ «^ια* κ^ι* 
#το^ κα* κρίΜΐ^ χα* κρίατΛ, χριά•, χ«* χ^•α• χα/ ι^τ» τον χ^κ» τ• α 
00X00». το Τας ^^ α» ΐ(( α μΛ*ρ^9 χ•^»ατ«ι• μ;τμ χαι το ήρας λ•>ο- 
μι»ο» τον χί^ατο; ΧΟΛ κίξΛος, χαΐ χί^» τ« «•ίρ•τ• χα* χι^* χα» χ•^α> 
χαι ιστ» το ρα μακ(»ψ ιχ κ^άαΐΜ;» λ« τοντό ο^ττι το ρα μ%κνψίμ»9ον. 
8« 'Ραον μϊν] *Η 7<χ^ ακκνανσκ τον λΒ^ον τα^ σνλλα^3α^ α'ν «ίλλί* " ςαβ οηιη ίη ρΓφίεηϋ ρΓοηυη- 
*' Ιίακηΐ β-χ•;, ίη £υ(ΰΓο <ϋοβ- 
'' Ιι&ηΐ ί-ξΛ». Έαάΰΐη απαΐο^^ΐεα 
•' ρΓοηιιηΐίαηάί τέΛλο ΓβΓνβΐϋΓ 

*• ίη τί-χη», τι-χ»», ν•«•Λί, χα- 
" νιοί, Αίγν-ιττιοί, Ι^•-τ^Ρ4 ί^ι- 
'^ τμ^9, €ΐ ΠπιίΓώυβ ; Ιιίηε €ΐί&ηι 
'< £1:^ υΐ ν(κ:&ΐ68> ίίΐαβ οοηΓοη&η- 
** 168 ρΓχοθάΰηΙοβ, ίυϋήηΐ 3ηά- 
" ρίίββ Ιι&1:)ίΐ8Β. ν^Γϋπι ύ οοπ- 
•' εθ(1οΓ6Πΐυ8^ V. Ό, νβίβΓββ ηοη 
'< ι-{*τ Γοά ιχ-σ» ρΓοηιιη(ί3(Ιβ ; 
^' ϊξ» «Ιίαηι Ιιοίο αρηά ΗορΗκ- 
'* ίΐίοηΰηι Ιοεηπι ηοη ΗαΙ^βκ, 
'' ρΓοΙ>αΓί ροίΐ€(. ΝίΗίΙ ΰηίπι ηοβ 
'' ίηάυοίΐ ηΐ £Γ(<ΐ£ΐπηΐ8 νβΙ^Γΰβ 
■*' ιη&^8 ϊ'ξω, νβΐ ΓοΙα(& άυρίίοί 
*' ϊ-ί<τ«, ςυαπι ίξ'ω νύ ί^-σ« ρΓΟ- 
*' ηυηΙίαΐΓβ. Υίκ) Βο61ο ίπι- 
'' ροίηίΐ ίοΓΐ&0€ νιιΐ£Εή8 νοο^β '* χϋζ» ΰβΰκηάΐ 1^(10, ςιια ο^ο» 
" ρη}ηιιη1ί3πια8 ίκ-σν, οΐ κ^μ 
« ϊ-1ΐ7•τ/* ΑτηαΙώυ, 

* £χβηιρ1υηι (ΙίρΗίΗοη^ί, 
ςυβΒ Ηίε 6ΐ οοπιπιυηί3, €(1 ΜΟΙ. 
Υοο&Ιίβ Ιοης;» βίΐ Η ίη νλά^χθη• 
ΥοοΑίίβ ρΓοάαέ^α οίΐ Α ίη χίρα. 
Κιρ« βηίπι α χι^«α ί&έΐυηι Ιιε1)6Ι: 
Α ρΓοθηέΙηηι, ιιΐ ^1: νοε&ΐοβ 
€οηΙπι^86 ρΐΌθυεαηΙϋΓ οπ)η€8, 
ςη» (3ΐη€η &η1ΰ &ΗΰΓυηι £6ηΙ 
ΰοπιπιιιηο8. Ζ^. ΗοίΜη. 

^ Ιιοεα υηοίηίδ ίηΰΙαΓα ί^ο- 
τ^χίϊ εοάίοββ ςηίά&πι. 8εΙιο1ίοη 

*ί^Λ''^^μ%χυήμΛ909 €Χ Ώ. 3χ1άίΐιιιιι 

' χο»»ί. 8ίο Ταπί. ο. Αΐιί 
Οοάίεββ ουηι Ρ1. 2(1<1αη1 «^νλλα- 
/9«• Μοχ ι! ρπ) ιίιι Ο. ΠΕΠ 2ΤΛΑΑΒΩΝ. 7 

ύς /Αψς λαγού ύη ταιη^α/Μη, ωζ ίν τοίς ταξοκαμί^Ο. Ι.3• 
νοίς νία^Λ^ίίγ/ΛΛΠ* ΰτττΛνί^^ον ^ ίττ) μ^ίστ^ς λίζίως. 
Ου /4Λΐν ίλΧ όμως ίύξίοΊίίΤΛί^ ΚΛι μαΛίοτΛ ^ίν τοίς 
Αλλοις μΤΓξοις' §ν μ^ν ΪΛμβίκω, Αίο-χιίλος ίν ϋιοβ^ 
(Ρ. 642. οά. Ραηντ.) 5 

^"ΐατ^ το*•^τ»( ψΛ^ίψονζ λβχι^ιται» βτι η χο•»ί σ<;λλ«|3^ στα» χαταλιί{«ι ικ ^^^ο^ λίγου καΧλί^Π) Ι^τί>* Εν• 
^»0ΐΕΜΜΐ {& μνι ίΐς /Λίρος λίγου νίτη^τωμίηι» 6. Ιατρ•( τομι^««3 

Κοινί ίσπψ » ^Αίσν τ^ ΤΟΙ. Ο γα^ ϊ»ΐΑ.0ος §» τ«Γ( ίξτίαις χνραίς λιτό Ιι&1)£( |ρ τ^/Μτροκ• £χ€ΐηρ1α 
ηοάρ αΐΐαΐα ίιιβηιηΐ ίη νΰΓίϊΒυβ 
Ερίάβ Ηοτη€η. Νηηο &ί( το- 
αϋ68 Ιοη^39 τβΐ άίρΗίΙιοηςο» 6- 
€ή οοίηιηιηΐΰβ^ ίχρι\ΐ8 ίη αΐϋδ 
ν€Γίϋ>ιΐ8 ςη&ιη ίη £ρίεί8. Σ. 

^ Ιΐα €. Μ. €ΐ ί€Γο Ν. αιιη 
ΡηΓοί&ηο Ι. ρ. ^62, Ρ1. Τυπι. 

θ1 &1ίί Οθάίθ68 οΤ^τ^ο^ τοίΛνηις 
9Λ(^ί9ου. β^ά ΡΗΓοί^ηί Ιοευβ, 
ΙίΓοηυιη ρηεαριΐΰ ίη ςπι(ί&ιη, 
άβίηοΰρβ α(1ΓειιΙ«ηάυ8 €ίΙ. Εχ, 
£€ ςαίθΰΐη ίβ 1ι&1)€ΐ €θίΐίο, ςυ» 
ΓοΙα ί€Γ6 πΐΕηίΙ>ιΐ8 ίΙαάίοΓοΓαηι 
ΙϋήΐιΐΓ, ΡιιίΓοΗίαηα : Ιηνίηητιτ 
ίαηΐΜ ίαο άΐρΒίΒοη^χ ίη ιηίάία 
άίβϊοη^ νοττίρία ίηιΐΰ, ^ηαηάο 
(χηιψίβία άίβίοτάί αηίκαίβηίη ίη 
βία €β βί^ηεηίε ΌοοαΙί, αί ρΓ»- 
ύίίΐίβ. Ρίτ^ίΙ, τη VII. 8(ίρίΐίΙ)υ8 
άυηβ Λξ;ιϊ\ιτ, ΓιιάίΙηιΓνΰ ρΓ8ΒΐιίΙΐ3. 

Ηοτη, βίι>•ντόνολς χαμαηνρΜ, 

βοηί Λιατη Ιοπ^α νο€αΐ€5 βοίβηί 
€οτημ, Ηΐ άΜίοο, νίΐξΙϊήι$ ίη 
V. Ιη€ηάϋη1 ραή(€Γ Γυΐοοδ, 
ΙοΙηηκ^ιιβ άοΐιίίείΐ εοηνιιΙΓυπι 
κηιίλ, ΓοίΙτίβ ίΙπάβη1ίΙ)υ84 8β- 
^νοη ίΕ φέοφα ίάαη ραίίίητ ΤΜαύτας «α^ίνου λοχ^νιτβ». ϋη* 
άε φάάαηι ηοη βη$ ταύσΜ ηηηηι 
ίεη%γυΛ η β&ηϊί βη^ηίαί ΒΟί Βα- 
Ββτβ άίΟίτα, Ιά£θ<^ηίβ €οηβ(ΐΐία* 
ίητ €οηβηιαη5, ^ηα άίτηίάίηηι ίεηι* 
ριΐί ΒαΒβί, οΜίήηοάο ρτοάααιηίντ, 
]λχά νϋΓο ΙίΙίΓοηιπι (^αοηιηά&πι 
ναή€ΐ8ΐβ8 οηοΐΰΐηιιβ. Αε ρή- 
ιηαπι ϋάίΐίο 7ιιη(ίη& &ηηί 15^5- 
(Ηαηε €ηίπ) Ιοπιροήβ ηοίαπι ϋΧ" 
ΰΐΏρΙ&Γ, ([ΐιοθ ίρ(€ ρσί&άΰο, ίη 
€&1ύ6 €χευΓ&πι ^τ\\.^ (^ηαπι αΐΐβ- 
ταπί 1554 ^" ίτοηΧ& ρχΛΐ^ηΧ^ 
ζά^ο υΐ κ\\χΛ Ιιυο υΓςυβ ρΓΟ άί- 
ν6ΓίΪ8 ]ι&1)ί(8Β ΓαηΙ, χχΐί^Χΐϊ ΰίΐβ 
ΰ&ηάΰπιςυβ Ιυευΐΰηΐο Γαΐίδ οοη- 
ίΪΓπι&ΙιΐΓ ΙΰίΙίπιοηίο) ροίΐ Ηοχη. 
&ά(1ίΐ ίη VI. ΙΙίαάοί σο) >αΜν( 
ύιτο^τα* αηντοιτο^κ χαμα^υκα, 
Ιη Γθοηηάο νϊΓ^ίΙίί Ιοο), ιηβ- 
ΐΓϋΐη ε€Γΐ6 ί&Ινπηι ρΓχίΙίΐί^ 
Ρΐχ^Γ€Ηίιχ8 Εο/Ιήί βτΊάέηΜηχ β- 
(3ϋη(3ο. ^ιιη(ίηΕ νοΓο ϋχ1ιίΙ>ε( 
εύπι ηοηηαΙΙίδ νϊΓς^ΙΗί ΓεηρΙίβ 
ϋΧ€ηιρΐ2ΐπΙ)υ8 τοβήβίΐ'Μ βύάίπύ" 
Ιηΐί, ηΙ)ί πιοΙοίΤυβ ά^έΐ/ΐί ίΰάΰπι 
οοεηραΐ. 8&ηί(βπΐΰ ΑΙ(1η8; τοβ 
ίήβ^%ί$ ίήάαιύΙη5, Ιη ^ΓοΙι^Η 
£πι§^βηΙο^ βά. }αη(. (ίο : Λστξος 

»4 Η»ΑΙ2έΤΙΩΝ ίν^ΰς ε.ι. ^. ««Μ 'Χο^0ΐ6^ (Α|. 1118.) 

α$ύ /Λήψ ΚΛί 'Αξίστοφάιηις (Καη. ΐ3.) 

%ψ ϋ άι^ίοΊΤΛσηίΜ 'ΑρΛκξ^ηΰς, (Οά. 1χ• €ά• Βατηοβ•)^ 

χοίν ^Ιτ τητ Ιτιη ^Τ€»^ΜίΓ£|ον μ^αι^, Λίς το τον 'Α^χβλΜυ βξ/Β^Χ'^ί &(χτβΜ* Ύΐ ^, ΤΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ, ^ΣμταΑμτ ί^τι^ο» 
χιί«^^ τί» ΤΙΝΑ, Φαξίλαβίβ πα) » τ^ ^1^9* *^' *^* «νλ^β/Ββί^ βς«*^ χοΜ^νιις^ «τ«ρ$/»οιν λοχιέιτ•. £ά. 
ΑΜ. οΤστρο« ΎοίΛντας να^ίψονς 
μαηίίΤΜ, ΑΙάίηβΒ ΰάίΐίοηίβ νοί^ 
ύ^Λ ΓοςυιιηΙυΓ €(1(1. Αί(χη£αη& 
ΡατίΓ, Μ.χχνιι. (ύο) £οΙ. €ΐ Βα* 

ίΐ1ί€η£8 1545* ^°• 

* Ιχχ:ο9 δορΗοοΠβ β1 ΑΗίΙο- 
ρΐι&ηίβ βχΙιίΙ>ΰη1 ΓοΠ 0• €ΐ Μ. 

* τζ άββΛ ΤυΓπ. 

1 οΓχον Ρ1. £. Η. Ν. ί*Λν €. 
" &•|Α« άοοβ Ρ1. Β. Η. 

* Σοφοχλί»^. Οβ 8ορΙ)οεΐ€, Α- 
ηίΐοηΐβ £Ηο, Τη^οί οβ1οΙ)€ΐτίιηί 
ιΐ€ρο(6, ςυί €ΐΰ^38 εοηάί<ΙίΙ, 
εοηΓΰΙοηάυβ Μ3υ&0ϋ8 ^ά Η&γ- 
ροοηιΐΐοηοιη ίη ▼. αρχ«ι «νΐ^ρβί λ(χ-* 
Μίσι. δΙη^ΐ3ή& νιαέΰϊϋΐΓ £ιιίΐ2'• 
Ιΐιϋ τοΓίη &<1 II. Β. ρ. ί6^^ ΐρ. ξ^ηαψ μίτ^' ϊ^ον» το ««ΐλΛίΜ^! 
τβιοντο» 1^ 1ΜΜ τ^ 'Α^ιχΙλίΡί μ Τ^«« 

χι»(ακ• Η«ο τοχ ίη δορΗοοϋ^ 
06ΐΐ6 ΤΓ&(:1ι1ηϋ8 ηοη εχίΐβΐχ 
Οτιίά £ λα Ιοοηιη » ΝοίΙιρ βϊτ 
Ι&ΐΰΐη ΓβΓρβχβιίΐ άοέϋ^αιι^ 
ΡπεΤαΙ } Μοχ οί^ ικ ^ οντ' 
•λι^ΐΜίν οχΙιίΙ)€^Τιιηι. ςοοΔ ρ»» 
β0€ΐ νβιϋ» ΗϋΐΌΐοί» ϊιηρΓοΙΐΜΐΙί^ 
1>ΐ3β Ρ&ιι^ό 9ί ΒΌΓνϋΙίο• 

^ 7^ν» 9 Σβ^Μίλνς Ταπί. 

Ρ Σ#τ«λν. Ρ1η(«ΐ€ΐι. ΙΙ«. ψ. 
1 1 . Α. Τον γη^ Φθ^»ίί>φον.γίψΜ9Τ 
το( τν9 αΗ>^9 Αξηβόην, Σ*^^«ς 
η«νι^ " Εκ ονχ ίσΐΛ» τξ1ψβΑη^^$^ί 

λον( ««Ιιβ^αιηι χξ^ρονς, ηλΙ τ^ ««•(• 
^ν λαλ*α< ον ^«ιμνηί» Ι31η» ΚιμιΙ* 
Ϊ9α α γί>ι»ηΛ :«α^«ίτχ}ΐ (ηοηιΐΰ 
^α^Λ^χ^'}) τοκ αλλοκ# «ύτ)^ ΠΐΠ ΠΑΛΑΒΩΝ. Ο ίλτ/ίίΛΚον, τον τίλβστΛΪβΐ' μορΰν στίχοψ Λκη ίλνγίίου 
ϊ(ψβίΚ0ν*ί7Τοίηα•$ν, ίν ω το ίνομ/ι ' ίξϋν ψ$λλ€¥, 

Άμυ^χ/^9 οννομ^ ίσσιτ Ά^χιλββ^. ^ 

Αλ τΛτο χμ ΌΛξ Όμ^ζω (II. £. 489.) σνστίλλόμίν τ9[¥ 
*'Ρίν^ΰΰ¥ /αν 7^ κοίι ίν ϋμβω ίτησ^ΐΜΛσΊας ηζίύύπ τα λα»(^ χαΐ το Πηηλάοίοι το λ« ίκτ^τα^νον ίστί* 7^'*'>'β(* ο:/» χοινί^ Λΐΐιεηχυιη XIV. ρ. 02X3. Ρ. α 
£υ(ΐ2ΐΙιίυπι αά II. Π. ρ. ιοόρ» 
<= 1090,32• Οά. Ζ. ρ. Ι5^5> ^- 
•:= 206, 27• Βΰ 1ιυ^η8 ίοήρΧοτίΒ 
1\Μ^, ου^υβ ίη&& ιηβηΐίο, νίάβ 

δ(Γ2ΐ)οη«ιη VIII. ρ• 345* ^' ^* 
ΡαήΓ. €ΐ εορίοΓ Η€Γπιο^€η€ΐη ρ. 
.247• <^• ^ήφίο* ΡβιηοίΗυιρ 

.3ά11. Α. ρ. 12. := 10| 10. 
*Ι το σνμ.μ*τ^9 Ο. 
' 0?«Φ" Ρ1. Η. Β. ΡδΓΐΙ^ΟΓ 

;ιΊα8, βΙΰ^ίαΓυιη €ΐ αΙίοΓαιη οαγτ 
ιηΊήιιιη ίοήρΙοΓ, νίχίΐ, 16% 
δυίά&, ιιΓςιΐθ 3ά ΤίΒβΓίΙ (ΰΐη- 
ροη. ΡΙβηίοΓϋΐχι 6)υ8 ηοΐίΐίίΐιη 
ρβΐω βχ νοφο <1β Ρο€ΐί8 Ογ3β- 
αβ 0. νίϋ. ρ. 7Ρ. β^ Ρ2ΐΙ>ποώ 
ΒΛΙΟγ.ΙΠ, 27. 

^ δίε Μ88. ]Ρ1. τίρΗ^οΐβ 
Τυηι. ραυίΐο αηΐ^ σνστιλλιτ«« 
Τ)|ΐι μιν Ν. " Νθϊ<1 σνστ$λλ$σ^ 
" ροβίιιιη ρΓο €θτήρβτ€ψ ςυ» β ^- 
" ηΙΗς&ΐΊοηο ίά αριιά Οπιιηιηα- 
'' (1008 ιιΐ ρΐιιπχηιιιη κρβη&β^ 
*' ιι( 3ριι<1 ΑΐΗβηχιιηι IX. ρ. 
'' 5^^• -Ρ• Πιρ^Ι. τοντ«» «τολλο* α €ί α •< *' η};• Τον ^1 οΜ^ατο^ αντ«|τ 
'' ΐΜοι ΣΥΣΤΕΑΑΟΥΣΙ τ^» /[λίαν 
συλ}ίαβή»* ύς ΑξχΙλοχρς,ΤΙτνσ"* 
σονσαρ «ιττι ηίρ^κα, Ι^ίΒ. Χ• 
ρ. 44^• £• 'ΐί'ηόη ίί ««ι ΣΥΣ* 
ΤΕΛΛΟΥΣΙ το » (ςιιοά θίΐ ίη 

^' <νΑ0|Μ«ι) «V Πλ•τα;» η τοη αφ 

ί*•~ ^>•ν•' »*«» / % 

*' »ιρ6;ν^ Ονο οστ^ς αντ>}; ιχνϋτα( 

'^ ΎΛ χρν/ΑΛΤβ. Κα^ ίν Σνρ^ΑΧ*^ 

Κα« «τΐιο'θ* ίΙ^α;^ «τολι/. οβΗο• 

ΗεΛ. β. ^ΕίοΙι^Ι. δΰρΐ. ΤΙχΛ, 

509.• Ω^Μλι ^1 το ^νσ)ζ}μ,οψ 

του χ$ίμω909^ ψνν Ιΐ ίι^Λγκασ^ια 
^Λ Ίομίτξον,κΛ) ΣΥΝ£ΣΤ£Ν 
ΛΕΝ αντο, Ικτος γαξ ίστ^ «τοιίς• . 

V 4>ραά ΟοπηίΗυιη» Γΰΐι ροΐίυβ 
.^^ Οτΰξοήτιπι ΟοήηΐΗϊ ΜοΙγό- 
ροΐίΐαηυπι Οΰ ΌίΕΐθ6^ο Οοπ^• 
ΟΆ ηιιιη. 86. ΗβρΙιχίΙ• 8εΙχο1» 
*' ρ. 2. ?ι1ίοΓ<ιαο." ΑνηαΙάίΐί, 

" •?»»$*>». ϋβ ΚΙιίηΐΗοηβ^ 
ψλυακνψ, ίΐνβ ί&1)α1αΓαιη \ιΙ)Ι Γ€8 
ΙΤΆζίοχ ΙαάίοΓρ ΓβΓΐηοη€ ΙΓ&£121- 
1>3ηίυΓ, ίοηρΙΟΓβ, οοηΓαΙω Ρα- 
1)ήε)υιη ία ηο1ί1ί& Τηςίοοπιπι 
.άορ£Γ(Ιί(οηιιη Β. 6. )Ι. χίχ. οΐ^ €€ €ζ *< α β< « €< ί€ €€ 10 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 0••|• 3• *Ω( ^* Δι»»ινο( αντίψ Ιξύίαι βιίη* 

$ Ομως /ιίντοί κλϊ εν ίπξΟΊψ Έυ^ίτκντα^, ως τδΑΜ Θί0* 
ΚξΙτω (Ιά• χί. 18.) ' ίη ΚΙιίηΐΗοηοιη ΕρίςηπιΐΏα 
Νοβΐάίβ ίζΧχ& τύηνίίαιη ίη 
ΑηϊΗοΙο^. Η. δΐ€ρΗ. ρ. 2θ8. 
ΑηαΙβέ^. ΒηιηοΙε. Τ. Ι. ρ. Ι0. 

^Ρίιι^ένν ιιμ.* ο Σν^βηέβΊο;» ΜονσκΑτν 
£χ τ^αγ^ίίΜν »^ο» χ(^αο» υ|ρ€ψ«/χι- 

^<χ. Βίο ^ίτη Ιοευιη «χΐιίΐ)^! 
Μδ. ΥαΙίεαηηβ. Εάά. Αηΐβ 
^ηιηθ!εΐ3η&πι ν. 3• ηιαίο ίίίΐιιηί 

καλνκωψ, ([}1Χ Ιβ^ίο νΪΓΟβ ΙοΠ^ΰ 

άοέΐίί&ιηοβ, ίη (]ΐιίΙ>υ9 Του- 
•ρίυιη, ςιιί <}€ Ηοο ΓοήρΙοκ 
ρτχαΐζκ νη^ήί\ΐ8 ^ύ Ετη€ηά. II. 
ρ. 136, ιπίΓαιη ίη πκκίυηι 6χ•- 
/^τουΛί, 8βά (}μΐ)ηι Νοίΐίάίβ ίη- 
χ^ίάβηΐ πίθηΐίο, λ ηΐ6 ίηιρΰΐΓ&Γ6 
ϋβςυΰο, ςυίη αΐίηά ΰ}ΐιΓά£πι Ρθ6- 
ίνιχ Έρ'ίξγ^ταπϊΛ ίη €ο11ΰ6^ίο- 
χΐ6 £ηιηο1ίί&η& ρΐΌχίηιο απίβεβ- 
άβηδ, €ΐ Λ πίΕ^ηο Βειίΐΐοίο ίη 
ΒίίΤβΓί, ΡΗαΐΕπά. ρ. 355• πιίηυβ 
ίοΗοίΐβΓ ί€ηΙ&Ιυπι, βχ Οοά. Υαΐί-. 
ϋΕπί νοίΐί^ϋβ & νίΓο ϋπκΐίΐίίΐίπιό 
Κ. ΡοΓίοηο (1υοΙ>ιιβ ίη Ιοοίβ ΓβίΙί- 
ΙηΙηπι εηπι Ι.οέ):οΓίΙ>υ9 τηύΒ αηη- 
'ΐηηηίοβηι. Ω ζίΐ» «> τό 7> «νλ^^ν 
'ίσνη κΛλλίχρ^ψ Μιτολ^ναΜτ^ τα» 
Σ«4Τ^^ ΧαρΙτϋΡ αιβος Ινοψό/κινοί^ 
'£Γν<Γν> 4τ$ Μουσα,ΐσί ΦΙΛΑΘΗΝ^ Α 
^ΓΕ Αοκξίς 7» Τι«τι»> ΙΣΑΙΣ θ' ί?η 
/Αοι τονηίΑΛ Νό^σκ, ί^». ΟβΙΰΠίτη 
ίη ίΓα^πιβηΙο ί^ιιοά Γ€<|υίΐυΓ &τη- 
ί)ΐ€χη3 ίηηι ΙΰέΙίοηββ Ο. ^^ Μ. 
-3 Βοηΐΐ6ίο.ρΓοΙ>αΐ2ΐ3. Ο. ΐ2ΐπι«η αντος •|θλ« $119};• (?^' ΐννβ^ραχτο; 

το ράτ^9 Ον ^1 ^«^λ\Μ. Μ$8. 

ηοηηυΐΐί ο σί-^ΙξάληΒίηιςν^Ι ψκτ 

Ηαο κΓρίοίΐ ΗβΓοάίαπηβ Μδ. 
ίη ΒίΙ>Ηο1)ΐ€εα Ί^άΛβηύ, ςηβπ] 
ρίβηίαβ νοΗπι βχΓεήρϋβΰΐ ΥαΙο* 
Ϊ^^η3^^ίυ3 αά £ηΓίρί(Ι. ΡΗ<εη. 

Ί^οδ. 7ολλ»κ»(— •^ρ<Γχο/»ιν το Μ!<7 
ίΐ6ΐτοτιλο«;» χο»»)}» σι/λλα/^η^— ο^ομ^ 
«Λ* τβ ΠΤ— ««ί το ΚΤ, »ί ^Λξα 
Τνρί^ν, ΙτητϋΨΛΛΤΰς το μ^τ^ον' «ύ^ 
μο• μί7«»' ^^ί 0θΓη£;€ηθΐ2Πΐ πη>- 
ηβΐ νίΓ €§τ6|;ίηΒ «α^' τμ *Ρι»$«ι>ν 

*Ι. τ. μ, οΐ^ιρ μ«• μ.{λ«ΐ, 6( ΝοίΙΗ 

Ιοοοηι ίηάίθ2ί(. Υ^γΑιπι ί^ουη* 

€ίιιπι> ρΓοηΙ ηαηο βάί(ιιτ, ίαΐΐβ 

<ιΓρβηιπι αΐιςυβ ΙιοΓΓΪάιιηι είΐβ 

ί&ΙΰΟΓ, 6ΐ ςυθγη έαίΐκΐίοίβ: Ακί* 

εοΓαηι &αΓ£β ρΓοοηΙιΙυΒίο ηοη 

ΊοΙβΠίύβηΙ ; 3 δίεηΐίβ ίθΓ(3(Γβ 3(- 

{^υο Ιΐαΐίδ ραηΐΐο ρΐηβ Ιίοΰηΐίββ, 

ροβίίδ ρΓ3εΓ€Γΐίπι Ιηάίοπ ξβηβηβ, 

ίαίΙοοηε^ίΤυπι. ΥίΓΓαπι οχ Εα- 

τ!ρί(1Ϊ3 ΗβευΒα Γοΐί βχΐιίΐ^βηΐ Ο. 

6( Μ. Γΰά ίΙ>ί ^σΐ}ί, π)6(ή ε&υίά, 

«(ϋ<1|1 Ροτίοηυβ, (^υ^ηι ίΌΓπΐ3πι 

Ι6§ί1>υ3 Επαΐο^ίβε ορίίηΐΰ οοη* 

ν^πίΓϋ άοεοΙ: ΕηίΙαίΗίυβ II. Γ. 

ρ. 411. ίηίί. = 3ΐι> *8• ΕίΙί- 

ΐίο Εηηρίάίδ Β<ιι6Η«ηίΪ3 Χ544• 

«αηι Ιβί^ίοηίΙϊυβ ο Μδΐίβ ηΐ3§^- 

Ίΐ2ΐηι ρ&Γίβηι άηέ\ί3> ίη ΒίΙ)Ι. 

Έοβί. Λάί'^ννϋϊΛ, Ιοουηι ίΐ& οογ^. 

'Γ&£Ιηηΐ ά^ί, ζ^^ς] ο ως «τιτ/ν ΌτηΑ, οι;τ6; χΛΐ ΠΕΡΙ :^ΛΛΑΒί1Ν. II %Λΐ Όί^ ^0(Ληξω (11. V. 275.) 

Μι τΛξ Άν^χρ/βνη ίν ιλχγηίΛκ (Ργ* εχχί. θά» 
Βαπιβδ.) 5 

ί^/ /ιΐΕΐ' 7^ ^^^ '^^ο^ουταν (Ηοπΐ* II. τ• 235.) 

ΐίΟΛ ^τίΛλίν (Οά• χ. 243.) 

^ ια-ΰΰς ^Μ το ζρΛντΛα-ία,ν ηνΛ Όο^ίχβίν τ$υ ^ Λττηξτίσ'Β'αΛ 
ττιν λί^ίν ίν τω χΛ(ΐΛί, ως μίϋίβ η χΛ/Μ^ι ΛΚουετΛί' τ^ 
ρκΓΟί γ€ ^ υι ί^φΒ'ίγγω €Λ¥ ΊΰΛξΟβΚολουΒ^σΊ^ το τοίΐΖτοι^, 
τΟ^έίως τ^Λγμς ο στίχος γίνετφΐ' μ¥ (II. ι;. 47•) 

ίίώτψς ' ίί &Γη τροτΓος, οτλ¥ βρΛχίί, η βξΛχμνομίνω 
φωνηΒντι ζτΓ^φί^ψΛί €ν τη ^ζ σνλΛόΐβη ονμφωνΛ ίυο, 
(ά^ί ΤΟ μΒ9 τίρωτον οιψωρον €ττι, το 0€ όίση^ί» *ύγρο¥' θίθ¥, 
^οττλον, ΛΚξον, (11^ Τρ 287.) ΙΟ 1 6. Διντβρο^ ίστ»] Δι^τι^ον Τξ$ιτο9 ψψισ) τνς κοινές σνλΚαβίίς, οτα» το 
μ,α «Γ|ΐ^ο9 α^α;»οιτ -η» το ^ ^6ντ$^» υγ^ψ' χ«( οταιτ κΛτα. σ-ι/λλϊίψιι» νταξ^ 
χω^α. Έΐκότως, Το γα^ ίφω^^ίψ ναρτως ϊστίψ ασ^Βης^ ως χαχίψωνοί' 
το ^Ε ^τι^οιτ ινόλΜτδο» Κ») τρίχ/>9• Αί» */ον9 Ή}» Λσ^ί»αα69 τον Λφωρον, 
χ»( το ίΐικιηΐΎον τον νγ^ν ουκ αΙσ^Λ¥*τα% ^ α'χοη τΐ}» μ,χχ^ν, κα» γηντΛί 
χο»)) ονλλ»|9ι!. ΠοϊονσΊ Χ χοϊνη» σ-νλλα^^ιτ Ι^ο συμφω^κ^ ίπ» Ιχοίστί» 
0^:;λλα^ ιχι» τ» να σι^ν^ι^' νί ον» ασ^ιήσηζΛ νλ<(ν χ^νο» Εποίόνι» Ιι τ«ι ηιιΐΐί. Μοχ '/Λξ ίνίί ο. δβ- 
<}υοη8 ΰχ Ηοιη€Γθ ΰχοιηρίιιιη 
οιηίιιίι Ν. 

^ Λΐ»ίστως Ρ1. Β. 

^ «τβλιν άοείΐ Μ88. Ρ1. 4 »ιί•$Ι ο. ατΐ)ρτησ$α• Ρ1. Β. αταρτ/- 
93«( 0. 2 χα» €9Λλί9 ζά $9 τς» ;^α•- χα/χαι αχο ^βτοί» ^ΙιαΙϊοΙ: Ο. 

* δίο Οοάά, ρ1υΓ€3. τ5 μι»τόί 
^ Ρ. τη μ»Τ0( 7* ΤυΓπ. "Εχτ^ρ Ο. 

ί ίί'άδβίΐ ΤϋΓΠ. 

8 α/ΑΐταΙ^ολο» Β3Γ0€ε. 7^• ί^^ 
ί(ΐΗο1ϋ8 ρΓο ττλΒίω χρόνον Ραιιινίαβ 12 ΗΦΑ125ΤΙΛΝ 


,^•^^ ^ >■' 2. Ή^ί^νκ»] θΤο»| {", ξ, ψ^ λ, ^> »| ρ» ^• «< <« «« €* «Ι «< «^ *» τέά€βίΙΤιΐΓη. "8€9υ!ΐαΓ 
νξοτάσσΨΤΛΐ ί^ ΐϊμίφωιηρ νγ^ΰ : 
ιιηάβ 3ρρ&Γ£(, ιηβηοΙβιη ίη 1ιΐ3 
** Ιι»Τ€Γ6 : η&ιη υηυιη €νΰΓ(ί( 
** 3ΐ(ϋηιιη,€ΐ ΗβΒο ^ιηυΐ «ίΐΰ τΰΓα 
'' ηοη ροίΤαηΙ : άιΟΛτη ςηοά 
** ΓβηΗο^ Ιή1>ΐ28 νβΛίβ : ΕυΙ ίη- 

'^ ϋηχίΐ Η6ρΙ)86ίΙΊο, &υ( Ιγξ» €( 
ψιμίφω»Λ ρτο ίϊίάβηι ϊίζ\^νΛ% ι ύ 
ρηυβ Γυηΐ33^ Ιΰ^βικίιιπ) οτ^ψ 

" ί4 νξΐ»ι^9ύμ%999 Ιγ^Ιν *?,' ο^χιη 

τιλίΑΐς μαηξΛ, οτροτάσο^ιται ^ι 

'' €οηΐΓ2 ί(:Γίΐ3€η(1υιη 'ότα» ^ 

'' νρο9ΐγονμ»ο» ψιμίψννον ζ, ρνκίτι 
" κοιψίι ιστϊψ 19 νροχΐίμίπί, αλ^ 
** Ύβλίίύς μακρΛ* νροτάσσίταβ ^ 

" αφωροψ ν*/ξ(,ν, ΤέΓΐίυιπ ηοη 
/' θϋΙυΓ Ηίϋ : 1υ €ΐί§^6, (^υοά οα- 
*' ρίδ : ροΐ€3 βηίπι ; φιΪΛ ηοη 
'* ίοίπιιιβ «Γίο ςηίά άβ »ρΙιο• 
'*' ηίβ, ΗβηιίρΙιοηίδ^ β* Η()ΐιί<1» 

Ραυκϋ. 

** ΙίΟοηιη Ιιπηο, Ηε^Ι ηιίηίηιβ 
" οΙ)ίουπιπι, ΙΐΕΐιά νίθβΙυΓ ίηΐεΐ- 
^' Ι^χιίΪΛ Υ. Β. Εγγογ 0Γΐη3 ββ 
'' £χ ί§;ηοπιϊί8 ημιφωροα, ν^1 ίο- 
'' ηιίνοοαΠΒυβ^ ςιίΕβ (αΓάβηι 
'^ εΓϋάίάίΙ: εηηι αψωνοις, νοί ουηι 
*' έ^ρο'ί 5 ίάβο^υο ^υρΗεοπι Ηυ- 
3113 Ιοεί €θ]€ηά»ίίοη£ηι ρΓο- 
ΙύΙΙί ; ίϋά η€υϊΓ& ν€Γ3 ΰίΐ ; 
'' Αιητϋΐπηιβ βηίηι Ηίο €ίΙ Ιοουβ, 
*' υΐ 33Π1 (ΙΰηιοηίίΓΕΗηιυβ. *Η- 
μΛφνίΐ» νεί Γβηιΐνοεαίοβ ρΐβ- 
ηιιη(|ηΰ βίΐβ άίεάηΙυΓ ίίΐ» Η• 
ΐ€Γ9Β> ςιΐ2β ίη ρΐΌηπηΐί3η4ο α 
'* νο(:ΕΐίΙ)ΐΐ8 ίηοίρίαηΐ:, (ΐιιο<1 Ια- •«< €€ €ζ €€ α " πΐΰη ί&ΙΓυπι ϋίϋ κΛβ (Ιβ- 
" η)οη(Ιτ3νίΐ η^ςίΜΐβ ^. Ο. 
" Υοίδυβ Ι,ιΒ. Ι. άο ΑγϊοΟγηπι- 
•' Π131. ο. 14- 8<ΛοΗΗΛε8 Ηβ- 
*' ρΐιβίΐ. ίοή^ίΐ: *Η^«Μ»- οΙο», 

" ^» ίί Ψ» λ> /*> »> ^ β•• δβά ίΙ)ί 
" €ϋπι ίβηιίνοοΕΗΙηιβ εοηίυηθίΐ 
. *' Ηςαίά33. ^Ιυίεςυίά €]α8 ύΧ, 
*' ϋίΠιιπι είΐ, Γΰοοηθιιπϊ Ηΰ- 
'* ρΗχί^ιοπβηι μ οηπι τοοηΓο-^ 
** ηβηΐί ρΓβρροηίΐϋΓ Γβπιίνοοϊ- 
" Ιίπι εβίί, 31 ουηι ροίΙροηίΐυΓ 
" \ϊ(\νίϊά^η\ ; ρΗΰ3 Ηπε ίη ρ3§;ί- 
*• ΠΛ, ροίΐ€Πΐΐ8 ίη ίβςηεηΐί άο- 
" €βί• ΡτΛίοΓ ^, Γβευηάυηι 
•"«υηάβηι, σ είΐ ΓβηηίνοεΕΗβ. 
•* Ηβε 3υΐ6ηι (1υ9Β ΓβηιίνοεΗΐβδ 
** ίϋΙθΒ Γ«ηί, <)υ« ίη €9άαη ί}4- 
*' ΙεΙ)^ 1ί(|υίά36 ρΓίΒροη3ηΙυΓ. 
" δβπΓοβ €Γ§ο Ιοοί ΗβρίΐδείΙίο- 
'* η\9 Ηίο ββ : 86ΰηηώΐ5 ηοίίαί 
'* (ί7ΐΐ3ΐ)86 Ηηείριΐίδ) ^, ^ίζ« 
*' ηαίίίτα Βτ^ί, νεί εοττ^ρία όο* 

^' ϊμΒα 4ηο οοη/οπαπία, ςηατητη 
'' ρτ'ίοτ εβ Ιβςΐίάα, ροββτϊοτ τπίΐΐα 
" &ο. Οηηι Όβτο ρήιηο ίη ϊο€0 
" Φ βτηνϋοοαΙίΒρ ηοη αηύβρε ββ 
'* ρνα€εάβη5 νοο3ΐί8, ^6^ ρτοτβιι 
" Ιοηξα. Ηηηο βΠο Ηυ)υ3 Ιοοί 
'* νβΓίιπι βί ^εηηίηιιηι ί^ηΓυπι, 
** Ηςυ'κίο ρΕίεΙ, βχ εο, (]υοά 
" ηιοχ Γοπέ3ΐ ΝοίΙβΓ, ξ^ ^ότο» 
*' ^ ^ια Τί,υ ΜΝ συψταζίς ΐνοίγι^'ί 
" νου κλΪ βραχ%Τα9^ €[α8Β είΐ €Χ- 
" οβρίίο ΓΡ§η1« πιοάο ά^ϊχ» ά^ 
" νοοαί'ώυβ Ηςαίθββ ρΓ3Εε€<ΐ€η- 
" ίίΒιιβ." ΑτηαΜ. 

'* Νοη ΓεηΓοπΙ άίνβΓΓ» 3!> 
*' ϋίοη^βο ΤΙΐΓ3ε€ ίη θΓ3η?πι. 
*' 3ριιά ^. Α. ΡΕΒηοίηπι Β. Ο. ΠΕΡΙ ΧΤΑΛΑΒΗΝ. 13 η ϋ^χαμίνη^ Λλλα, ηλίως μακξΛ' τίξοτάσ-τηΛί ^βΟ. Ι. 3' 
ψίφωρορ νγροϋ, το μ€¥ μ^ τοϋ ν, Μ¥ ίψ,ψος' το ^ ίο 
9• τ£ μ, οίον^ ίσ-μος* ΧΛί το (Τ τ(Ζ λ, κλτλ τΰάτ- 
^ος' ως εν τω ^ μΛα-λης' ΚΛί σπανίως του ν, ως ίν τω α ί( »! "Τ. VII. ρ. 27. βΐ: ΑΗΛίαβ 
*' ΟΰίηΙίΙίαηο Ι.. Ι. ρ. 44• ^^ 

** γοηϊί, ΗβρΗβκίΙίοηΰΐη ηοη άϊΓ- 

*' Ιίηχίίίθ ίηΐ6Γ αφάνα £( ημ^ψφί' 
'' Μ, νβΐ ηοη ίη(6Γ ι/γρ» €ί ^μΛ» 
** φ»ηΛ, 80(1 ηϋίοίνίΐ ηοιηοη 

" 5ίε 1ίΐ£Γ2Β Μ. £. 1)10 νοε&ηΐιΐΓ 
'* {^ναΐγοοΆΐβΒ : (^η^Ιεβ Γβ τβπι 
" Γιιηΐ ; ϋ1 Γ|ΐιαΐ68 ίιιηΐ Α. Ν. Ρ• 
'* Ζ. £. τ. ίβά ίΠ» ηιτΓυβ άίίΐίη- 
" βϋΐιηΙιΐΓ ίη Η(μιϊάα$ βΐ άηρΓι* 
" ίί5, Ετζο οιηηββ Ηςιιί<ΐ8Β 
" ίυη( ίβιηινοοΕίββ^ Γϋά ηοη 
** οιηη€8 ί€ΐηίνοο2ΐΰ8 Ιί^ηΙάβΒ, 
" 61 Η(]υΊά33 (ΐηο νίΐίο ίβωίνο"•. 

α\ζΛ 21(1ρ€ΐ1&ΙΏ118• Ή/;α(^α;»« 
ΟΧΤ&;, α'ΐΐ ΌΊθΏγβ\ΧΒ (Ββ 

" δίΓϋΛ. Ογ. €3ρ. χίν. ρ. 96. βά. 
" ϋρίοη.) ξ, ι, ψ, λ, μ, ψ, ρ, β•. 
'' Ηίε ' 2ΐιΐ6η3 ΗορΙιχίΙίο άοεεί:^ 
** (^ιιοιηοάο ί^1Ι&^ ρίοάυοί ά€- 
" ΐΐΰαΐ, ()ΐ]3η(1ο (βιηίνο€2ΐΗ9, ()υ^ 
" ύιηιιΐ Ηςΐΐί€ΐ& €ίΙ, ρι^ιηίΙΙίΙιΐΓ 

'' Η(11ΐίά3Β) €ΐ νβΓΐ» βΤΛ» ίί 1»^- 
*' ν^άσβΊτα» ^ νΐ4Λφω»οψ ίά^ΧΙΛ 

** ηοϊ^ϊ, 61 {Μ Ιηοβιη &(](1υη1 
" ίανίοβιη. £χ€πιρ1ϋ αάάααΐ 
'* το£ ΜΝ. τβϋ ΣΜ. βΐ Τ0& ΣΛ. 

*' η3Π1 Σ ίηΙβΓ ί€ΙΙΐίνθ€3ΐ68, βά 

" ηίε Γίςαΐίΐα, ηίο άαρίίχ, \χΙ πιο 
"άοοαίΐ νοίΤιυβ, οΐ ΣΝ. Ηί 
" Γιιηΐ αηίεί ^ΆίνΛ^ \χ\)\ ί<!Πΐίνο- 

*' άχ. £( Γ^ΙΙαΙ)» Ιιίβ ΓΰΐηΊνο- 
** €3ΐί1ηΐ8 ρηκιηίίϊοβ Ιοη^^ββ ΓιιηΙ, 
" ηίύ (|μοά. ηοχ .6Χ€ίρΜΐ(> η2!« « «( «4 «Ι *ί α α ** μίηοί ^ λ« τον ΜΝ σνηα(*^ 

*^ ίνοίιι^ι νον χ»} 0^χιΠ»?, ν^κΜ^• 

^ 1(2 Ιιίο 100118 ίηΐτϋΐΐί^ηάιιβ, β« 
*' ηυΐΐϋ αιυΐαΐίοηβ ιηάίς^βΐ. Ηο* 

*' ΐηο ροΓαίΐ ΥΟΟββ •^/Μί> αμάα-- 

" λΐι^, νάσψΐΛ οοηίρί ίη ρπΐϋα» 
** Μίηίπιο ςβηΐίυηι. δ7ΐΐ3ΐ>» 
ίιικί Ιοηςί^ηι»: ηηίοα ΜΝ 
οοπιροΰΐίο βχείρίΐυη Ηβεσ 
ΓεήρΓβηπι €αηι νίάί ΑΓη^Ι- 
*^ άαηι ΗΊο 1)θηβ ςηοςυε ΓθίΊι- 
'* Ιαίΐθ Ραυ^νΙοηι, άίΙΏπιΠί αΐί* 
'' 9^«ι(ιιπι πιοάο. δθά ηοΒίβ 
" ί&οίΐϋ οοητβηβηϊ. ΌίοιΙ ρΓ«- 
** 16Γ€& (Ρ2υνίιΐ8 ίο.) θ& ί^ιια 
** ηοη εο§ίί&ν€Γ2ί[π, ρΗπιαιη ίη 
ΐΓλ^Φ ρΓΟ ισ3λο« οοιτίρί : <1ο 
(]τιο ηεο ίρΓο ΗβρΗβεί^ίο οο^-• 
(ΑΓ&Ι. Ναπτι αΐίοςηίη ηοη 
*' ΓοΙαηι ΜΝ αθάυχίίΓβΙ:, ηΙ ίάβηι 
'* αηίηιαάνβιΐΗ. Μοχ ΑηΐΕΐ(1η8 
'^ (1θ€€ΐ, ηιαίο τ^ μ%ψ Μ τον Ν' 
*' π)ΐιΙαΓΐ & Ρανοηο ίη Γ τβνΝ• 
Ναπι ρήυβ Γβ 1ιεΙ)€1 ορίίιηβ• 
Υίθο ςιιοςηο Μ.ΜΰίΙ)θηιΙιιπι 
^' αά Αήί1ί(ΐ6ηι ΟΐΐίηΐίΗ2ΐηυπλ 
« ρ. 274." ΰΟτνίΠίηί. 
' τ^ ^^ Σ τον Μ άβΤυπΙ Ο. 
^ μάσλυς Ο, οΐ Πο €οη3ίεί(: 
Ραυνίυβ^ •χ«τ« «τβ$ο^, ίά ^ύ, 
ρετ ωπίβοηετη Ιίίετα θ, πιοτ© ϋο. 

Τηπι• ουπι πι^]οΓΰ ρΕΓίο ΟοέΙί- 
ουπι, Λΐ Ηαηο ΙοέΙίοηβπι €ΐ€ί€η- 
άαηΐ ΑΓη&1(1ιΐ8 €ΐ ϋΌΓνίΙΗη3.> 
Ιχχ:υ8 ΡοΠϋοίβ VII. 93. » ΟΌγ*' 
νίΐΐίο Ιααάαΐη» ί(& Γο 1ΐ2ΐΙ>6(: τβ»<• <{ €€ 14 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 


κΛίύ» ΐίρτον. «Μ }%αϊ3βηηαιΐηΫ 

"ΣΛ^τφονς- μίίαχ}<Ίΐς «α»χ»λο« ν€β1)ί9 

Οΐϋάΰΐαο» α61ϊ11ΐ6( : τακ /»^^^β^ 
μζΐίσΒ?Λις (^ά ΟΠίηΐ μάλχς) «νικί*^ 

χοΛοι* βίργρι^- Τουρίιιβ £οαί6η(}* 

Τ. IV. ρ. 23*• ΓοίίΠΐίί^ ΤΛ-μίψ" 

Ηβλρρ ΙΙ^ι^. 5ΐ)(ϋ€ίιιιη ηΐύΐιιη» 
Ιιαυά ΙηΙθΓροηο ; €ΐίΐ ρΓο ταΓίν 
ΐ£611οηβ |ΕΑάλ)}$ ηοη οηαηΐηο ίη- 
ςοιηιηοάυπ) 0Γϋάί<1«ηιιι μασλικ. 
$ίιηίΙϋΐη ΙίΐβΓΒΒ θ οιηίίΰοη€ηι ία* 
Υ006 Ιο-λος Γβέ^β ηοίαΐ: Ρ2ΐανίιΐ9, 
4^ ου)ΐ28 ίοΓπιβΒ γεΙϊοοο εοηΓιι- 
Ιβηά^ οίί ΗεΓΠίαηηί (ΙίΓριιΙαήσ 
&(1 Ρίη<]αιί ΟΙ)πηρ. ΓΙ. 34* 

^ δίο Ο. ΧΪΛση^ς χα2 Α^νιιβ' 
Τΰπι. Μ»νη}« ΐ3ΐι(ιιιη Ρ1. Η. Β. 

Δασλ^ξα, ΔιΓ γίψωσκα* «η το 
4^ΙίΜ'λ9(!ΐβι Μβ^α ιστ^ λίμΜ}(* (Ν. Β. 

ρπ), άτ» Μ8. Ό'ΟΓν* 1ΐΕΐ)βΙ 12 

τοντο) χαι "^υσμο^^ **^^ ^ αημβρ 

Μθ^Τ!» €ητΛμοίρ* κα* Οσ|09Μ}» 

α χΖρα οντΑΤ ΗαλΛομίηι » Σϋ^^* 
τ^ σ »* 01/λλίψι» ΕΟ'Τΐ ^τ« τϋίιι 
^ίψί^μίρωΛ συμφωνών, 8ΐΐηΐΙΐ& 

λα^ΐ Οοάβζ Μ8. Βεγοοο. 50. 
ίοΐ•. 3^9• ^ ^ ^^^ ί86ρία& £κχ^ ιιιο}θ|;ΰ8 κίΐααηυΐ β1 «α^ή 
ροΙϋΑ : Μητ<9λη; Ιβ^ι» Λα»^ ο ιν- 
μιάλαΐίτος' ^αίσληξα^ ονμΛ λίμιης* 
^οΛ/τννς λλ) μΛηκ (β^) οήμβη» 
^νταμϋρ* βνρηος οι^ομα βασύ^ίως* 
ββ'ρηηι 99%^ τίηι 7\ίγουσ%ν ο^/ηι 

Υίχ (ΙαΗΙΕη ροΐβίΐ <]θίπ £χ: 
ΧααΙ;Κί Ιήϋοήα ν€Η92 ι»1> Εϊγ' 
ηοίοςρο ηοΙα^Α άεήνα^α ϋη(. 
Χαηϋιί Γΰϋ(ΐιιί38 εοΐΐο^ΐ; Ρηώ-' 
η<3Κΐ €τίηζ&Γ χώΧ^τ Η^οήΰοτηιΗ 
Οταάοτηηι αηίνρμβηιοτηηι /ταξ' 
ΡϋΜία, ΗαάβΙΒβτ^ύΒ ι8ο6. 8νο. 
ΝοΑπιπι Ιαιηοη, ηοη ηιβ «χ 
ΡαΙ)ήεϋ ίηάίεβ οο^ίΐυπι 1ιε• 
1>υίΦ : '< ϋίπιιη (][νιί ϋό Η^ρΒα' 
^^βιοΜ VI Εη€ΒΐψΊ4ίο ΙααάαΙυβ 
** ΧααίΒίΐί Ηίο Ζ^^χ^ι^ £(, απ 
'* ίΐΐβ Γβπαη βηρίοτ 5 οηπι χίΐο 
'* Μ\χχ αά ηΐΑηιιβ ηοη ύ(, άβ- 
** οβΓπβκ ηβί^αοο." -Ρ. ι ^6. 

»" 8ίο Ο. ΤιίΓη. €ΐ ίΐα οίΐΕίΤ 
Α1(!τΐ3 ίη Ιηίΐίΐ. θΓ2ηιηΐ3(. ρ. 
α5ο. €(1. Κ. δίθρίι. 153^• 
0ΐλλο7ρ«•7'<^Μ*( Ινιλ^μο^» Ρ1. Η. 
Β. Ι^€^6ηιΐ1»ιη εοη3κ:Ιΐ: ΑηιαΙ- 

^οσ»* /ΑΗΐμ,οΗχοκ ΔΕ-"^ ίόηίίι α 
ί£φΐβη1ιΙ>ιΐ3, ()υ« ηοΙ)ί3 ίηνί* 
άίΐ Υ6ΐιιίΐΕ&, ροηάβηΐβ." Άλ- 
λοΐγΜ>τ«/ΕΑθ( οβΓίβ ϋη&Ιο^ίβΒ ρΐΊ«• 
ϋ4ίο αι^6(» υ1 €χ ηΤα νοονιηλ ιν- 

γη»μΜ*$ (τνγ/νωμηψ^ μαίΚαΗογΗίμωνί 

€ΐ ϋπαϋΐιιιη <}τιίί(}τιε Αάΐίπι ίη- 
((ΒΐΙί^ΐ. Ικ>η£ΓΪιΐ8 ΐ3πΐ6η&Μ88. {< €€ ίί Π&ΡΙ ^ΔΛΑΒίΐΝ. 15 ηίνμιης Ο. Ι. 5. 

κϋ) ΊΰΑΐ^Λ ΚΛλΛιμΑχ/α (ν. Υτ2ί^. Βέηΐΐ* χχνϋ.) 6 ΜΜ τ^χμΐον, £» γοξ. τοις νψτταΤς το Ύ^^οϋηοί •υ ^ί;^ιτα> 0'ΐτο»^, 
^(Γορ/ αλλ' {» τ»Γ( α^»αι$• Ην οι>ρ ιι;ί;/Αΐ>ος το ν μαχρόν' ΛΊπψίξομίίίοΌ 
ΐάη» το» /;£9 ν^'Τ^'* χοΑ»ί. 6. Το β^ννον] ^Ώντι •7να> αί'Τ^ χ«τ«^ " ΕρίοΙϊ3ΓΐΒί γ^ή^^, άι^τώχΛ 
(]ΐιοτηο(1ο νοίυίββ νίάεΙοΓ δρ&η- 
έΰΐηίαβ αά 0<ι1Ηηΐ3€ΐιί Η. ΑροΙΙ. 
31. Αηι&1(Κΐ9 €ΐιιη 8εΙιοΗ&(1β 
ιηοΙηιιη ραΐαΐ ΤΓΟοΙίδίοαιη ^ΰ'^, 
βΐ ίΐΐαά όχ^* ςυοά ίη ΤΓοεΙΚίίεΐ 
ε£ΐΐ6 ίηίΐτο ίϊαΐηΐ πϋςυίΐ^ ηοη 
ώ Εριο\Άττηο ρτοίβένυιη. Εογ- 
ΙαΗβ Γ€61&!, Ο^ιιπι βηίπ) ά^ νο- 
€13 ι&ι/ρο; Ι^ηΙιιιη ς\»η1»ϊ0ί6 
3^(αΓ, ουίΐα εαυία €ίΙ <}υ&Γβ 
2ΐ(βήυ8 ν^τΰοηΠ ίηίΐίυιη, ηβιη- 
ρβ ιιϊ Γΰηίυβ €ν&(ΐΕ( ίη(β^6Γ/ α 
(χηιηιηΑΐίεο ηοίΪΓΟ ρΓοΙ&Ιυιη 
€χί(1ίιη£ΐηυ3, ρΓβείΰτΙίιη ςυυι» 
εοηΓκϋϊηάο ϋ}ΐΐ8 ίβΓΟ ρβιρθ^α 
£ΐ ίπιρβιτίβέώ ίόηίβηϊίβί Ιοεοβ 
2(1 η§;πΐ39 οοηίιηιΐ3ίη(ΐ38 αάΐΐι- 

οιηηββ, ψγχίαί Ν, ηΙ>ί Ιοειιβ οιη- 
ηίηο ά^οβ, ^χί» Γείίηοηΐ, ίχονσ* 
£ΐ ^<λόλΐ|^( ΡΙ. Β. Η. 

<* Ηοο €3ΐΗηΐ2ΐε1ιΐ ίίτα^οη- 
ίαιη οίΐΕί ΡπΓοί3ΐίυ3 Ι. ρ• 54^• 
551. Λ II. ρ. 57^• Ρτ'ιοΓβπι 
Ιοαιιη 3(1Γεή)>2ΐη : βνηί βτηΐΐτίβτ 
η οοφηαηίίΒηί αηάρΉα νέΙΓί" 
φάάα^ ία ι. ^/ ε^ ^«^ ^^'^ϋί' /(?»- 
'^ΟΜ ιαοάο ^ίν^τη, ύοβ τηηίαχ ρο^ ΙαΙατη. ΙΤιχ φάάατη αάάαηΐ ηοΛ 
ίτταΐΊοηαΗΙΊΐβτ τλ€{ ν, ^ηια ίρ/α' 
^ηοφιε €0τηηιηη6$ βαάαηί ^ΙΙαίζα 
ροβ ιην^αΒ ροβία : ρηοά έΰπ/^β•- 
ηιη ΰοτφηηαίητ αηδίοτίίαίβ ίατη 
Οταί&ηιιη^ φιατη ΐΜηοτηιη, Ο- 
νϊάηα ίη Χ. Μ^ϊατηοτρΙί^βοη» 
Ρϋί;*οί&τη(]ΐΐ6 Οηιάοη» ςτϋνίά^ιη- 
<|οβ ΑποαίΗηηΐα πκ^ηΐΐίβ. Ειιτί• 

Αρηά ΟταϋΌί νη^ίιάίη^ ίατηεη ίη 
αηί€ η ρο/ίία, ικο ρτοάαΰβηί αηΐε 
β ηχΛαίειη η$οτ£ ηιηίαηιτη, ΟαΙΗ" 
ήίαοίηίί : τύς /Αη ο Μ9ΐ^αγχ^9ίος 
1^ {ίΜ^> ν^ σν9Μ92, υ\)ί £(!• 
ΑΙύ, ]\2}χί ωλίηψ β((>«1»^ ίη άϋο- 

1)128 &1ίί3 1θ€ί8 ωλίσίψ λΙψΖ^. Εά, 

ΡΙοΓ. Βιιήρίίΐί» νβΓΓϋθ οοΓταρΙίΓ- 

βίΒβ βχΗίΙκΐ οτ> τ» ^ηττΛ ξιί9 
ΛΛΤ «ρι^^ν ω^κΤί, €( θ(7«λλο^*σ$βΐ 
η;9 ηΛκ•Τς μητ^ς τιχνον* ηβ(}η€ 

ιηοΗηδ ΟαΐίίηιαοΙιί : τνς μΛ9 ομ- 

9η9' Λξγΐΐός {φνΐ |ΐΐΌ$, θλλ(/0Ί» «»• 

95ς. Ιπ ροίΐβποκ (αιη^η ρ. αΗ- 
(^τΐΕΠίο ιηοΗυβ Ισότης ίταξί κμ 
χϋίΐα αρ^μον ί'ΐίί^ίσ'ί— β'9Γθλλο]Λΐσ^α. 
9ίω χαηωσ^ον^ίς τιχην. τωζ /κιι>ο- 
ΙΛ9νς »ργ§7ος ίψιι |β»ο?« Α/^ν* σν9»ίνω, 

9 χα9 Τύχη. <}€άή€ΐ« αρχ7>χ^Ον 16 ΗΦΑίΧΤΙίΙΝ V « \ » χ ο. Ι. 3/ ^?^ ^* ίίυτίξΛς αρχ^κο¥ το ϋγ^όν, ούχηι γίψετΛΐ χοίνη 
ΰνλλΜ,βη^ άλλ' ' αντίκξυς (Ιλκ^λ, ως τίΛξλ *ΑλχΛίγ, 

(Ργ. υΓίΙηί ρ. 105.) 
5 (χβώ τίΛξ Ό/»^^, Οά. ρ. 90.} 

ΦηοΊ ^€ 6 ^ Ήλίοίωξος το μ, ίΐηφερο/ίενον ' ϋυ^ωνω ρρττον 4• "εκ μί λΛσ»ς] Μαχρ^» γαρ ι/αι»»ι» ^ ι* χβίτο» ι^ΐ)^ ογγο; οψωΜ» 
«α« &7ξ^^' ^^^^ χΛΤ» Ααβττασιν. 7* ^^^^ ^( ο ΉλΜ^βο;] '£τι•' 

7Λμ$»ηΎΛ^ ΗΛιο^&^ρον /χΐ| «ίο^Ικν «ρομΓ» «οι»*;», οτα» /εαιτ« το αψννοί το 
μ •αΤ4»* θ»ο» ΟΓΜΟΣ, κΛί Ινιφίρα τα ναξα^ίΐγ^τα. 4 8Ιο ΓβέΙβ όίίΐίηχίΐ £€η(- 
Ιβίηβ ροΑ ΗθΓ&(ίιιιη ρ. 7®9* 
ΙπιίίαΙΰΓ Β€ΐηρ6 Αίεβ&υβ Ηοιηο• 

ήουΐη 1% ^ί μ,Β 9^οί^^ω1^ Ανί^αηί, 
Ζσσ ίπα^•Ρ9 ^^^ ΛΜψίΊά ίΐΐηίΐβ. 
Χιίύη οιηηββ οιαίβ ίκ ^' ιλάσαί<. 
' ** Η6ΐίοάοηΐ3 άίχΰΓΕί Μ 
. ** ραΓςϋΕηιο εύΙεΓαηιιη 1ί(|υί(1α- 
*' τατη ροΛ ιηαΐΕΐη οοχτίροΓο 
" ί)τ11&1)Εΐη ίη £/»;νΐχ : ϊά60()ΐΐϋ 

ιλνλν/Μ*» ρΓΟ Ιληλ&^μιΐ'» <}ΙΚΧΐ 
ρΐΌ ιλυλι/θ^ν^ΐ' 3ΐί38 ροηίΙυΓ. 
£επι ορίηίοηβιη κίηί&ί Ηβ- 
ρΐιββίΐίο ούεηάβηβ ρηιηο €Χ- 
ΰΐηρΗβ νοουιη €χ ίρΓο ΟΓαΐίηο 
'' άχ^9ψ αξί^ίΛητο)^ Ύ^ΗμΛρ7ο»^ ίη 
*' ^&^^02^^π^€θΓΓ6ρΙαΓαηι. Ββίη 
'' €ΐ ιη3£^ί3 €ΐιιη ιΐΓ^£(^ αιιη 
<ϋθ2^( ίη νοεβ Ιλι!λν/Αΐν ίά ηοη 
"5 Γρε^αίΤβ ΟΐΉΐίηυηι, ίη ΕρΙάί, 
ςυί& Ηαο νοο6 υΙυηΙιΐΓ €ΐί&πι 
'' ίη £ΐ1ϋ3 ηΐ€(η3> υΐ ίη ΐήιηείΓο 

*^ μονς Βλήλυμ,ίί. €1ιιίη Ηαηο 
** Βγηοοροϊ βΐ υίηΓραΐΕΠί ίη 
^' Εΐϋβ ροΓίοηίβ, ιιΙ>ί Μ Ιοοιιπι 
" \ίΛ\χκ ηοη ροΐΰήΐ^ η! Ιη (ιοο *ί *< €€ €< <Ι <^ Κ Μ ^' ΤηπίΰίΓο ΙαηιΙ^ο. Τοιο^^ ^ 

τορ «τρος ^μ,ύνς ίλ^λντι, ρΐΌ 

ιλϋλνθατι. Αά Ηβεο δοΙ). ρη- 
ιηο 311^ «ν»λαμ/3«»ιτα» Γ^Γ^ 

'.* Βάηάίί Η^Ιίοάοτητη, ^ηί ρηίαΐ 
**/βΙάΒαηι ηοη ζ/β οοιηηηιη&αί 
'' αηΐ& Μοηιη ηινία, Μοχ αηΐβιη 
" ίη αΐία ηο(& αά νοΓΓυηι Σχηψ»». 

'' ανρ%γοξω» Ηλιο^^ύ; ^ί9$ιν ταντά 
*' ψησ». Οΰαϋ άίοΛί : ραίτοά- 
" ηαίιΐί Η6Ϊίφάοτ9 ϋ:ίΙίθ£ΐ ^^^^^ 
έ/Μπ/. Ναηι κ νοΓα ρηιη<ι 
Γρΰοίΰ Ηοο 2(1 ΗεΙίοάοΓΐ Γεη- 
'' (6η(ί&ηι £Γπΐ3η(ΐ3πι ίαοίϋΐ)^^ 
*' βχβιηρίυπι, ηίϋ ο^ϊ^η, αΓ^ιι- 
'' πιοηία ίη εοηΐΓ&πιιπι αάγο-' 
ΟΕίΙβ-Ι : ςυίΙ)υ3 ηοηιρβ γζ^ά2X 
βυηι ίη ζιΐίίβ υΓυπι ρούΐίοπθ 
*' ά&\))\ι αηΐο Μ, €( ίη αΐϋβ 
" £ΐίαπι πΐ€ΐη8, ηοη Ερίοίβ Γο- 
'^ Ιίβ οοευιτοΓβ έλ^λν^» εΙ ίλιί- 
" λυτι. * » * ΗβΗοίΙοΓΟ Γβ ν€Πΐ 
" σν»ί»7«ξ«** ΑήίΙίάΰβ ΟΙηίηΙίΙία• 
'* ηιιβ \α\). ι. ρ. 47• ^1>ί ^νίίΐβ 
" Μ. ΜβίΙϊΟΠίίαπι/' ΠΟτϋίΙ^ 

» 8ίο ΤΰΓη. Ο. Λλλ« Ρ1. Η^ 
Ν. Β. £1: ιηοχ ^^» Ρ. Β. €€ Ιί « €€ ί€ Κ €€ ΠΕΡΙ ΙΤΤΑΑΑΒΩΝ. 141. η2ν &>^ννγξαν Μίνας χααΜ ίν τΛς έη^ *^νΛΛιί0βίτ^ Ο. Ι. $. 

γοξ τω μν^ία» ύίνοί τ^ιν χρίην τία^ία τοίς ολλΛί^ ίΑί* 5 
1/ιμ£9 ίτί ΧΛί τ$Λ^ ούτω τω Κξατίνω χα^λλΟΜς ϋ1^0ίΐ^ 

%σΎΐ9 Λκμωψ %βύ *σψύρα ηλψΙλ ιντ^ιχ• «ι!λ•ι. 3• Σχηψ»» μΛ»] Σιηηγοξίί* Ήλίοίύ^ Κ^ί9 ταντά φιισ*9• ΉΙΙ^μκτο γα^ 
ίλ^νθμι» ιΤμιι; η ^^9 ΙκωλίΜ* λ»ύλ βτ^λλοψ»» γα^ ΙντίψίξΜ τ^ £φ•ηο9- 
ίίΜ νγ^9' ψ•ν^ο( ^ τοί/το• Αττικό» γά^ Ιση ύΙ Ιλιίλν/Αΐ»* ον γαξ λ» τ^ 
/κίτρο» α^^ι$ΐ) το $> βίλλβ σ(;»η$ι« αντ« οντΑ; λίγί», 8• *Εστ»» ά»• 

μ»η] Έ* τβν^ 7^ «^ιλονσι» /3ρ«χιί« «Τναι Ιιπ^ΙριτΜ τ^ /χ* (Μ Λ» 
οψνΜ» οιτο( Κ 9ξο τον μ 7^»ιτ«* κοΜίί• Ονχον» ονΜ» φλαιττι ιμ2 •ΐ( τ) 
{λήλ^θ/κ•» ιί ί^ι^•^ τον άφω9ου ηα) 1ό0 μ. ° Χιί^Μπ. δίε Εχΐά. €( Μ88. 
ρπΒίβΓ Ν. ρο^ΗτΙακ^ ιηβ^Γο. 
ν{(ΙιΤ }υιι^;6πηαηηη1η &ά Ροΐΐη• 
€ίλη•Χ• χ 86. Η«ιηίΐ€Γΐιιιβιιιη 
9ά Ιιΐιοΐαη. Τ. Ι. ρ. 55^• ^^ 
η3§;ϊαιη ΑάΟίοςβηβιη ΙοΛτύναα, 
1.62. Ιΐ&(ΐαβ ιηΪΓΟΓΗβπη&πηαιη 
2ά ΛΓίίΙορ1ΐ3Χ]ί3 ΝαΙ). 8οΗοΙ. 920• 
ρην&ιη οάορΙαΕό Ιβ^ΐόηοιη Χιί- 

ρο0>». ΥθΓϋΐβ €Γ3(ίΐνί ΖΌΌά Ιιΐΐ' 

ςίαηΐ δςΙιοΗαίΙοη, α(α(ι οΐίαιη α 

δοΐιοΐιαίΐϋ Ρΐαΐοηΐβ ρ. 5• ^• 
ΗιιΙιηίΕβη* ί(2 άϊξι^x^ηάϊ, όίςΤί» 

μί^ίΟΊΌς οξΛος 'αναντι ?Μγφ Κ.ν«ν 
<ΤΜΤ« χΐ|9, 9ιου( ^ §σίγων, ΡγΪΟΓ 

βίΐ ΙαιηΙ)ϋ1ϋ£ρα8, αΙΐοΓ ΙαιηΙιίοιιβ 

' Σκνψιν. ΑπιαΜαβ ρα(α( 
Σχίίψ»» Γαιηί ρτο βιο/»/»^ ιιΙ 2ΐρυά 
•£<οΙι. Ας. 895• Το(«1ίι ^ιιτο» 
^»)ψκ ο ν &λΛ9 φι^ι. ΝΰΓοίο 1&^ 
ιηοή αα Σκηψκ ιή Κ. 1. Α( ηο- οίτί(Αΐ€ 8ΐη1χ> XIII. ρ. όο7• 

Σ«$ψ•» ^# Χείρωνος ^}^^ 

μ•» *ρ$ υ9ο9η»Λ9• 
ηοΙ^οιη. ΧιίρΑ^νικ Ρ• Η. Β. ΧιΙρ*»• 

Ν. σκίτψ» |ΙαΛ ΑΤ Χΐ»ρΜΝ« Ο. Ιλ4• 

λο$/&ιι» Ρ1. Ρ€Γ νοοοιη ννο9«•α« 
αΐΐυάίΐ ίοΓίι^ο Οοιηίοιΰ βά ορίΰ» 
(}ΐιοά οΗηι, διιΐάλ Ιθ^β^ ΓιιΙ> 6ΐιι- 
Γοηΐβ ηοχηίηβ εΐπηιιηίθκΙκιίαΓ, 

ν«ο^χα(» «( οοιντα» ν^ *Αχ^ 
Πΐΰη Χη^νύς νν<Αή*ας ίηίοηρ• 

(ιιΐΏ, ({ίλοά Ηϋβοάο ΐΓίΙ)αυηΙ 
€0ΐηρ1υΓ68^ ζ\} ΑηίΙορΗαηο ία 
Λα(ταλ<νσιΐί άβπΓιιιη αα&ΟΓ βΑ 
Ρ1ιΐ7ηίε1ιιΐ8 £€ΐ. Α((. ρ. 32. 

^ Κλ•ο0ονλ»Ν»κ• 1)6 Ιιαο &- 
1)ώ13 ΐζία^ηί νΐή άο&Ι 9ά Ηβ- 
ίγΜητη ν. Αί9ιι«. 

« αφνξοί (6ο) οάίάϋ Τιιπι. σφν- 
ρ* Β1. ΟαιιΓα ιι1ιυ& ϋπιΐ• ςυΑΓβ 
(1ιιΙ)1(3ΐκ:( 0'Οτνιηίιΐ8 3η υΙΐίιτΜ 18 ΗΦΑΙΙβΤΙΩΝ 7 μίτξοίς αννηΒ-ως ύώτίΐς λτ/ομ£¥ον, ως τυΛξ Άχαίω $ψ 
' Κνκνω, 

Ίΰα,ξ ω ΚΛί το ί$υτ§ξθ¥ ετην ακολουΒ'ΰύς τίζύΟΌητορ, 

ΙΟ ΤΜονλ φ•^ο| «ροι ^μους ίλίλνη. 

Τ^/τβί" ^(ί £ατι ^ Τρίτος, οτα,ν β^χϋα συλΛαβη τελική 
^λί^ως^ί ΙΜ\ ετΓίφεςομίψαν των της Β-εο-εως (ΐακ^ 
^τΰοίητικω¥ συμψωρων, ίλλ* ψτοί ενός, η μη^ος* ως ε¥ 
τω (Ι1• ζ. 421.) ίη σψν^Λ οοΓΠΜΚΐΌΓ. ΑΗίΙορΗ. 

λΛμΜ^ο• νιψ βΐ» ί{α»«'λ«0'/Αίιη). Μΰΐίΐΐβ 

Ιβιηΐϋη οΙ>Γ6πτ&1 1ο<ηϋίοη6ΐη Οη• 
Ιίηο 3<1Η8Β6ίΐ6 €χ ΗοιηοΓ. Οά. Γ. 

434* *Κ/**>^ '''*» Οψν^ψ τ •νν6»Ι}- 

τ^» τι ονρβ^Ρ^'* ^''^ ν»λΑτ Ρ1• €ΐ 

Μ88. Β. Η. 4Τ4^«;. ο. «ΕτόλΑΐ. 

■ «Γ»λ»> άϋϋίΙ Ρ1. Β. Ό. Η. 
ΤοΙιιιη βχΰΐηρίιιιη Ν. 

* δίο Ο. Τυπί. Λξάναα ^^σσά* 

φοΜ-'—Λ^Ι/ΛίΤΟί γ1. Β. £1. 

^ ««λ«ν (ΐ€ΰίΙ Ρ1. Β. Η. 
ονΐί» ν. τ. Ο. 61 ριιΐο Μ. α^' ον» 

οέΐΐί» Τ• 4νρθ(Γ(^0»ΤΙ( Τ. Ρ. Η. €( 

6ο, νβΐ τβ• Β. Ιη ΑπΠορΗ. Αν. 

482. ρΓΟ αλλ' οξρ^ίζ, καβασίλίνοψ^ 
«τθλλ' ιατι τιχ/Α^ρια 'ζοιηων ^όλόλΧ, 
Β€€ΐ(ίΐ19, αλλ* ορι>((, ΗΛβΛσί^^ηνο», 
ν^λλ' ίττι» τικκΑ«^(« τοντΛ». "Μυ- 
'• ί^νί/' ίηςυιΐ, *' Ημ Ι661ίσηβ8 
** ιηοΐη αιτιΓΑ." Ιιηιηο ίνοβρία ΙβέΙιο υηίοο νοΓα οΑ. Μυΐ&ία 
ιηοίηιιτι ρ^ΰύνηάεΧ, μ^ 

« ίλ«λι;$/Μ» ΡΙ. ίλήλι;$* ύο €• 

1ΐ26η5 ιλί>.νμ§9.^ υϊτΆτη(]μ^ 1ΰ- 
6^ίοηβιη οοηίυη£;€Γ6 νίά€ΐΐ2Γ Ρ1. 
άοίικίΰ χα» οηΐ• Ρ1. Μ. αντοΐς λι* 
τό/ΕΑίνο» (ΙΰΓαηΙ Ο. 

' Κ;/χνΑ;. Ηοε ηοιηοη Α(1ΐ€• 
η3Β0 VI. ρ. 270. Ε. «61© ΓείΙί- 
ΙιήΙ θ2Γ3ηΙ>οηυ3. £ΐ &ΗΙ)ί ρβΓ- 
ηιυΙαηΙυΓ χι;χ»ο( ϋ1 χνχλο^• δίο 
ίη £ιιήρί(1. Ιοη. 163. Αΐάυβ άβ- 

άίΐ 0^ νρος ΒνμίλΛς άλλος ί^σση 

Κ^χλο^. έΐγπιοΐο^β Μ. ρ. 544* 
4* ίηΐ£Γ αΐί&β τον χέχΐΓ0( οη^ίηβ3 
ροηίΐ χ^χλο;• 

ε }6μΑ9 Ικηλϋ^μΐψ Ρ. €( ρ&αΐΐο 

ροϋ Ελ9λν$Ι. 

. ^ Ύξόιτος χοιιρίν; συλλαβικ ΤυΓΠ. 
> λβ^ς Ρ1. Β. Η. ^ίση»ς άκΑ 

Ο. 

^ «οιιιτ»ιμΙ» άΰοΑ ΡΙ. Β. Η, •ι ΠΕΡΙ ΠΑΛΑΒΩΝ. 19 •Ι 1ί μίγ» Ιάχι^νης Μ^ξΛμ^ί «— Ο. Ι. ^« 

'^(ΙΙ. μ. 144. 0. 306.) 

«ντ«^ »πΛ Αα9βΜ9 γίητ• ΐΛχη τι "Τ" 
ΧλΊ (Ι1• ζ. 1 .) 

(0(1. Λ 109-) 
(II. ζ. 194.) 

χ«^ ^ι> •? Α^χιοι Ύίμ9ΐΛς τ»/χο> — « 

ίηανΒ-Λ Κΰίι $1ς μίξος λόγου ι} χβϋ^ έλ^^ζΐ» Χβΐ^ " ^«^ 'ημ ι^ 
τής λ^ίως λ^ικηκή, λίγω ί$ η ΜΕΝ. ^ η άκίΐ Τυπι. ςυί ΙιαΙχΙ 
βΐίαιη $^( τι 1η 6η€ νΰΓΓιιβ. 

" Ρηίόίαηυβ Ι. ρ. ^6^, α- 
ί3ηΐ€ ΒΌΓνιΙϋο : ^ίρηά Οταοοί 
Ιατααι ^ηοφίΰ » βφαηϋ ρτοάη€€Τδ 

Ά<ηα, ίη 1>οο Όίτβι^ Νιστοςα V 
•^χ &α$ι> Ιαχή ψΐπψτβί ψπξ ψ" 
«ν. " ιΓ^ τ;» (ΙΰΰίΙ Ο. 

* νοί)ί( τιλινίΊΝτ ιλνΐι» Ταπι. 
ίΡνηξη (\\χθ(\Μ^ ζάάιί Ο. 

Ρ 99^^ Ταπί. Ο. 

4 χΑ^ 'ης λίζίνς οίη. Ο. λι^ν 
^ψιμίν θϋίηηΐ ΤηΐΏ. ρΓΟ !)Ι8 χβ« 
/ΜΙ» ίι»1κη1 €. Μ. ρπ> λνκηκιι Ν. € α 50 . ΆΦΑΙ^τίΟΝ ΚΕΦ. Β. 

ΠΕΡΙ :§ΤΝ£ΚΦίΐΝΗ:§Εα:& 

]ι^ΤΝ£ΚΦΩΝΗ:[ίΐ:ζ ίατίν, οττστΛν ^νο ανλλαβΰύ ύνμ^ 
ψωνον μη ίχ^τΛΐ μετα^^ ΛλΛηλΜν, Λντϊ μίΛς τχα^Λ- 
λ^φ^ωοΊ. Ύξίποι ίί ίϊοΊ της ανν$κφωνίι<ηως όΐίί* 
η γΛξ ' ^0 μΛκρζύ άς μίαν μα,κξαν ΌΛρΛλΛ/αβζίνοηοα, 
5'βΣον (II. £. 349.) Τξ99 ιχοντι; 'ηί» συν^%σΐ¥, ^»» τ?ς συψ%χ<ρωΛσ*ως το» τις μιτρονολΐβ^ χόσ' 

ν^» /α)» ^'ββ) 3βΓι« Όλι;/»4Γΐ« )«?μ«τ ί^Λτης^ 

ι» χοΐΜΜ τκ λ«0οι> ΐΜγιστο» ιγμ9^<• ιναντία;^ τοΓ; νροίψιίΑΒΨοις, Φ«0Ί 
μ.1» 7^ρ κόσίΛΟΨ ι7»«» χοιί'ΐ;, ι^ βκ φΑΊί)ΐ» λ}!7β»» χβ(( τΐ}» 1|^ί <;(;£ΐ «νο ^α;- 
»ίί9Τος. αρχ<»(Αίηί9φ 'ΕντΛν^Λ ίί κλύ» τον ^ίύπξον ιγο^λ τγ οι σνλλα^η το 
^0* *7ηφί^ΐΑ§909, σκαζαν νοιιΓ το» στ^χον» ε» /ια>ι τδ; τ^ς σν»ίκφωρίσίως $ε- 
^αήηνθιίιι λό^Α^. Σνηκ^Α;»*; γοξ τ^ ι^ χα* γίψίται σνον^ίΤος, /χι» $<οί. 
Αντϋ ί συη%φωΐβΐη9%ς λίγητοί χμΙ συνίζι^σίς* Ώάηνς ^ι τιτν;^χ• τωψ 
9»ομΛΎν9, οτ» « ^Α^»)} ν9το$λί0ο(/(τα χβ< ύνοΗλίττΎονσά τ» τα>» φ«η}ί»ΤΑ;»^ τα; 
χαχο^ιτ^ίβκ «φαιριΓ τα;» στί;^Α;»* οτα» 7^^ ψωρηί^των γ\ιηι^τΛ% αλλιν'άλλιΐ'- 
λο( φορα^ σνη*φωηκης 7*Μ/χιη}« χβ* ύφ»^»»»» βλλ^λοι^ νοΜί/σ» τα φωνί- 
ι»τ«> τ»{ ^0 σύλλαβος ιί; ^/α» ^νναιρι*^ ο7ο» Ινι τον «-^χΗ/ιανον νβκρα• 
ίίίγμΜτος τ^ ^ιοι^ ί'»^λλα|9ο» ^νοχλίψασ» ^α τ^ Χ^^^^' ^ σν»ιχφ4^»«ισι;> 
το μΐρ ι σνη^ιθλιψι' τ^ ^ οι ττ^ίηγκονσα, ΐΜ9οσνλΚαβθ9 αντί ίί^υλ" 
,λάβον «ΐ«Όή)χι τον9ομα^ μμ γίγονί 9ο4 τρόΐτο» τ»»». Διαφίρι» 1ί σι;Μχ« 
φνηισκ σνίΌλοιφνς* χλοιπι γάρ Ιση χ^»Α^ αντί}» 7^/'^^'''*'' ονσικ τ?ς 
0-νΝ»λο»φί9(* «^( 1} /Μ.Ι» σνιροίλο»^^ ^( γ^ΛφίΤΛί χλ) βαίΐΊΤα», οίο»» ύ; ιφβ»^*, 
ο* ^' οίξΛ' ον γάξ ολοχλίίρα;; |?α!»0|χι», ο?ο»> νς ίψατο, άλλα ως γροίφίτα^, 
ηψί^', *Η Α σνηχφύ9η<τ*% ολοχλήρ»ί μβ» γξάφιται^ /3α»ιται ^ Ιλ« 

χ^ινβ^ Λ9α 0χ^ιττξβ»^ ««} ίλιν^βτβ ιτά9τα{ *λχαΜύ(, 

χοικ» ^^ ιχατίρας τ^ «ταρατιι^ιΓν, /ιαϊ ΰτνμφω909 ! μ^ταζυ, Ήφαιβτίνιρ ^ 
ητρολα/Α^άΐΊΐ χα^ το» λό/ο» τ^» νβ^ σι;»βχφ«»ί0ΊΑΤίχ «$ αυ/^Α^αλλβ^»•» αντάΤ 
Ι(( το» 9Γΐρ< τα;» 9ό^α;» ^ό70^• 

' ^^Ό άβοίΐ ΡΊ. • «« τ^ Τάπα. Π£Ρΐ 3ίχιινΐφοοι<ρΕείΐχ. 1 1 

ι 

\ •νχ αλκ 9τη γηβΧΛΛζ Λ ίί ^ ίΐΜ η$ηξΜξ$ίηζ, 

ηύ " υΛλιν ((Μ, υ. 2%7.) 

^ β^χίΙίΛ ΧΟΛ μΛΚ(ΪΛ $1ς μίΛ¥ μά^ψ* (Οά• «^ ι•8.) 

^ ^0 β^χ/ΜΛ άς μίαν μΛκρΛΡ (Οά• ι. 283.) 

η ίυο β^χίΙίαΛ όί μίΛ9 βξφχβίΛ»* οπξ $¥ τ£ί «Μμ^ 
€ύμα%ίτα4 μίτξοίς, ως ττΛξΛ Χόίτα^ *$¥ τ^^ΐλ^ί. Ο. II• 9• Έν τί» Ίλ>«1ι] 'ΐλΑΐΰβ •Οΐρβψ• Εμτμ^Κ |«ιτα9•ΐ| Τίλ ι^ νοΗΐτον |»( <" ν«λι» θΰβΑ Μ88. Ρ1. 

' δοςυβηΙίΑ ιη οΒίηίΙηιβ^ (}ιι8Β 
ν»ϋ, βχβπιρί&ήΐηιβ εοιτυρίϋ Ιο- 
{[ΐΐΒΐιιη Ρ1. Β. Η. ΜυηΙ ί γά^ 

βοΜη/Οφ οΙατ> % ον;^ «λι; «τι ^ν*- 

βουηίλ ηηΐ οίη καπί, η βραχ»» 
ΧΟΜ μακ^α ιΐ( ^»αι> μΜκρ»9, 9ία μ*» 
μΛ% ηφηβίξΛ νο^ΐβ»» »« «^?τ«. 

χιΓα» ι, /χ. ^• €ΐ ίΐο ίΐκη Ο. Ν. 
Ιη €. ζχΛοοϊ οτηιΧύΐητ νοΓΓιιβ 
η» ^9 ^ «ατέβ{§, ίη Ν. άΰβΑ 
βνϋηιό9^ ΙνηΙ ονη μολ», ΌίνβΓίο 

ιηο^ ίη Χ &η1>ΗιΐΓ: « >αί^ Ι^ο 

βοΜντβ»^ ιν( τ^» ^ ονχ <2λκ οττι 

ναλΐ9^ Βθ0«άλ «ιτιι «ντ• ««ηφ «ν^ 
αφ^> φ•ιτ2 ίφϋίΛς* η βξ^χύ» χμ) 
μβμίξύ» «Κ .ι4λ9 μΛΜξώ* '£νΜ^ 
^ ικ ηΛ{ .η «•) λ^ήτνν^Γο» &ο»τ•« 
««< ιναλ»^ ΠλΜΡ? ητι ύνν^τ• «^ 
Τϋ• ^ λ» ^|ρβιχ«2α»;ι •«( /4•» Α*βΜΐ? 
ΜΤ• Μι• μ» μ»^ ιι«τ•βκ{ΐ Ποσίλ" 
«η» •Ν ψύηψ. ^ Η», β. β. μ. β. 

βηιΑι ίΐΑΐ|ΐΐ€ ρο&φηΐ€^ ύο 10 ίΑτέα θλΙιίΙ)βΓ6(υΓ ΟηιΪΜ6(Μί 
ΓοΐΜΐη» 84 ί€(|ΐιβα1ειη ηοηηΑΐη 
αοοοιηιηοά&ΐυιη. ι^^,ΌηΛΪοη- 
^ ίη υη&ιη Ιοη^η οοηΐηιΐιοΐι» 
ΙιΐΓ. 2°*^, Βκνίβ €ΐ Ιοη^^Α ία 
υη&πι Ιοη^&ιη. 3^% ^"® ^^^ 
ν€8 ίη ηηαπι Ιοη^^ηι. 4^®* ΒιϊΜ 
1)Γ6Τ€3 ίη ηηαπ) Βκν€η, Οαο-' 
πιοάο €ΐ Ηίο οΐίπι ίεηρίηπι ίυ• 
ί(& βχ £υίΙ&(Ιιίο Λά II. Α. ρ• ΐ2. 
= ΙΟ, ζ. εοΙΙί^^ΰΓο ηιίΗί νΐάΰ^τ. 
£ηίΙ&ΐΙιίμπι ιηίΓΕ ΰχίεήΐΜΐιΑ• 
Οηοά αά Ηοπι. Οά. Ι. 283. &(- 
Ιΐπ€(^ Νΐαι μή /Αο» χ. ηοη ίηαιίΐο 
€Ηΐ πιοηϋκ €οά. ΗεγΙ. 5^74* ^^ 
οοηΐίρχίιι 1ΐ8ΐ)€Κ Νίίβ, βΐ ήιρη 

9{φ μ/ί* μΛ% ο&τι»$ βρίστβ^;^»^.- Υο- 
€€ΐη ψί» η111>1 αρυά Ηοπίϋηιπι 
ΙΚΗΙ Γβρβήο. Ονιίά ί^ίΐιΐΓ Ιιίο 
ίΙ&Ιηοηάυπι ? δί νοΓίηπι & Τιιγ« 
ηοΐχ) ύάίΐυηι, €χ Ηοη. II. τ. χ. 
ί0τν9η4ηπι 3αάίαιΙ>ί8, Ιβ^βηάαηι 
ρΐ2η€ οηοι Ατη&ΙέΙο οΐ ΒύΑίΙθΙο^ 
'^ΒηιΚ ϊ β»ί ήΛς τι. €Ιυ€Πΐ Χλ» 
ηιςη> Μ88. οηιηίΙ>ι» &άΑίρα- 
1&ηΗΙηΐ8>τ(!^ί€θΓ€ ηοη 4ηΙ>ί(3.νί• 

7 ηοα\^•ΐ9 ρΓΟ ίη νυτ» Ηο* 
ιη^ή €^4• ΡοΜυ, 

^ ί» τϋ 'ΚΜάλ «ϊβΓιηιΙ ϋ! :ί.Η. 

* ■> 

€3 34 • • ΗΦΑΙΪΤΙΟΝ ΚΕΦ. Λ. 
12 ΠΕΠ ΑΠΟΘε2Εί22 ΜΕΤ¥ί2Ν. 

« 

ΑκΑΤΑΛΗΚΤΑ ΚΛλντΰΐΛ μετξα, οο'Λ το¥ ηλχυτΜον 

Όο^Λ ολοκληρον Βχ€ί' ^ οΙον, ως ίτη ίαχτυλίκΛ^ 

ΙΑΜσ «ΟΤΙ Κάλλιο ν« ^ι^τ^τι^-Δ»^. Ι. *Ι^θν ονιτ* ΟΤΙ ία» τ» ίακτυλικ» 4 βΝίναιστικβ /^βιν^Τ'»• κ«τ» 
Αιι«τα!λΐ}κτο9, ίγ^ν» ^ΐι •χο» τ^ τνχο» ι^ι/α/α»» «( το» 

Καταλιιΐίτιχο» ιΓ; ^»0νλλα/?ο9> «τ^ι;» Ιιΐΐίο» τον τιλιίον (αμ σν>λΛβγ, ίκ 
Ιν» τον αντον να^α^ίΙγμΜΤος, 

ΙΑωψ Αγί ΚϋΧΧιήτΛ ΒύγΛΠξ Δι. 

Κατβ(λΐ)«ΤΜο» •κ «νλλαΙ^^ν^ ηγουψ ι>1)ίο» λ^ 0νλλβ]3««ν« 
Μ£τ' &γ* ΚΛλλίΦψΛ ΒυγΛΨ^, 

^ *¥ιηρκαταλ9)κτο» ίϊς σνλλα^η»ι ^νι> ο ν^^( τ^ τιλιΓί}» μιι γ4ΐίρο( ιλα/?€ 

αϋτ ίγι Κ«λλ4ΜΓ« ^ν^β. 
Β^χνχατβληχτο» 1ί, ύ( το^ 

τβκΐ^τα μ%9 οντνς » τ» ^αχτνλικαΙ χα« αραναιστικω μίτ^ ινρ»0ΐκιτ«•• Εν 
^ το»( άλλοις (ΜΎξ^ις αυτά^Μΐς αϊ τίσσα^ς, πλν* τ«; καταληκτικίΐς •κ ^* 
ψ-ύλΚαβορ, καί ννιρχβιτβληχτοι; ιίς ^0'ΐ;λλα0οΐ'• 1^^ΐ/λλα0*τ» τ^αρ ογγα;» τατ» 
«Γοΐ^νν» τ^ /ια)» χβρταλίίχτιχο» ίΐς ^σνλλαβοψ «χαταλιιχτθ» ιστΓ το ^ ννί^' 
«»ταλ«κτο» ιις ^ιο^λλα/^ο»^ ^αχι/χατάλιιχτοι. 'ΐ^τιο» ^ί «ττι τ» αυτ9 
Ι^τ» «νό&ισΐ( χαι χαταλο^κ* καί γίηηό* Ιστι» α^^ι τον βίνό^ΜΊ^' χ»* 
«ί^ιχον αντ* τον ιΚάττωσις. Άιτο τοντον ον» τον ιίλχον Μμαστα^ το 
αχΑταλυχτο» χαι χαταληχτιχ^ν. το γαρ ννιρκατβίλνχτο» ^>αται ««υ τον 
γίνίκον. 'ΐστιο» ^* ΟΤΙ <α» ί ^σνλλ«]9ο( ο 9ους» 9Τβξ χα« β»«ιλιτ ίφαμ.»» 
χα* κιλΓ^ια σνλλα^ιί, λίγίΤΜ ιΤναι χατοιληχτιχο» ιΓ; σνλλα|3ί»* μ $ τρ~ 
0ΐ;λλα/?ος η δ ιτονβ, και »^ιΓ μια σνλλα]3η» λί^ιται ι7»α» χαταληχτιχον ι*( 
λ/ο σνλλαβίίς• ^ οΤο» Μ( χαι 0• ως ονα, Ν. 
*^ δοΐιοΐ. " Ιιοουβ εοιτυρίιιβ 
€(1, ςυ€ΐη \ϊλ Ιΰ^βΓο νοίΐΰΐη : 
'Υνι^χαταλιιχτοΐ' ιί( σνλλα/^ην» 
ίΑ^( ό νρο^ τω τιλίΜ;^ χαι ΐΑίξύς 
" ν^ο0'ίλα1?ι ^ιιοσνλλαΙ^ο», Μϋα•* 
** αγί Καλλιόνα. ΙΙΙΐΐά Βνγ» « η " ηβ^ί ο *' ΟΓίτιηι οίΐ €χ ίΰςιΐϋηΐί εχϋΐηρίο 
" ΒπιεΙι^οαΙ&ΙϋέΙοηιιη. Ηοο ν€- 
*' το 6Χ6ΐηρ1ΰΐη> υ( }ζτα βηοΰπ- 
*' <1&νΙιηιΐ8, ϊάιηοάαιη 2ΐρ(ιιιη 
" €ίΙ : ρ1&η€ ϋηίιη τΰΓροηάϋΙ βί, 
" ςυοίΐ &ββι1 ΗΰρΙΐδεβίο, Έ» ίι ^ξος ΊΚΟΧ « --ν 

' ν - ν» { 

ι 
^ %^ ν 4 

9 
' - - V , 

^ - - ^ . 

ίΤΑϊΐ 
ΤΑΤΤΟ! 

ι 

XηIΑ^^ 

ίίΤβΠΑ 
ΟΠΟΔΙ| λιΓτβι^ ^^« το ίψ τίλι• »«μ/3ο 
'λοχιι ητξάσιψοί* ««• ^ν9/Μ 
ΓΤΐκά ί^τι. 15. Π«Μν>] 

Ιστίο? ^ οτί Ι«ν η τιλιντα 

' νξύηΐ9 βς»χΜί9 Βχη, ο ί» 

τίι$ ««τ' α|ρχ«» σνλλ«/^( λ« 

Η») τη; τρίτιιι λΛμβΛημίρ^ 

»ΓΓ»0ναστιχ«;», τ^ ΐν/^ικτο» « υΐι ιιβςιιιίΐ€(. Οαίά? 
■σο< ηοη νόλ*; ? Αη Κ^νη 
ΐ€Γεί8 ίηίρίοο €&Γ2ΐιΙχ)ηιΐΕ 
6. ο1 Ι)€ΐί3αι ιη ΜίΓοβΙΙ. 
ΕΙΙιοάίιιβ &υΐ€ΐη €ΐ Οαήειι 
Γ ϊί'^ο ρα^ηα. ΡβιΙϋβ Ιι 
ηίιηίβ. Αη οααίιι&ΐ άιΑ 1 9 ρν^μοΐί, η 

^«» του μ9» 

ρ ι;(ονη» ο» 

» > • '- 

9^ •ν»«λοχί9 
,ί« 0νλλβ)£ι 

* ^^( ΙΤβΜν» 
, ΧΜ Τ^ βίν- 

,ΙίΛβΛημίιηις, 

ΐ}<ι τλ βίιτ»- 

«γομΓ ο ^ αη ίνης 
,ς ηοη εοη- 

01)Γ. νοί. 

9 ίΠί ρ€άΰ3 

3η1εί^ Ογ€- ΠΕΡΙ ΑΠΟΘΈΧΆίϊΧ ΜΕΤΡΩΝ. 25 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ίί, υτΛ μψηαρ»» ίχ^Η το» η- Ο. IV. 

νηοΆΒΌβ γΛρ η ΒΡΟ!£ πλ^ΒυτΛίΛ σνλλα^ αντί %λ^ 
ιτο^ος ϊα,μβίκου κντΟΛ. 5. 

ίυνΛΤΛΐ χα*ι Ίΰε^Λ.ίάΰ ανλλαβιΛς ϊίνΑί το χΛταληκτίκον* 
άον, επί ίακτυλικΛ, 

ιντίω^Λ γΛξ ^ ΔΗ]$ σνλλΛ^ ίντ) τρισνλλΑβου κίίτΛί ίο 
"^ΰΛκτυλίΚου. Έ^^ ^£ των τοιούτων τϊ μίν π€ίξΛ συλλοί^ν- 
καλείτΛί κατΛληκηκον εΙς ίίσνλλΛβον' το ίΐ τυχρί ίυο ^^ 
^?0^χίβΛς κΛΤΛληκτικον ύς σνλλαβην. 

ΒΡΑΧΤΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ^ί κΛλίίτΜ, ο<τλ αττο ίίττο- 
Αλτ 5^/ τίλους 2λ« ττο^ι ΐΛ/είλ,ζΙωητΛί, οίον, ίτη ίΛ^-ι*5 
βικόυ, 

Ι " Αγ αντ %ς οιχο» το» Κλιν^'ΐ^ν*;• 

ίηαυΒΌί, γΛξ ο ^ΙΠΠΩ 'ττους ίντι ρλης ΪΛ/φικης κίίτΛί 

ΪΠΕΡΚΑΤΑΛΗΚΤΑ ^έ, 'οσ-Λ ττρος τω τΒλΜίω Ί3γο<Γ- 2ο 
Ο^αβε ΐΑΒοος Ίΰοίος' οίον, ίτη ΪΛ/4.βικου, (ιΐΓ ριοαΐ βεΐίάί 6χΙιιΙ)βΙ Βοηΐ- 
Ιδίνιβ ροβ ΗοΓΕίίοΒΐ ρ. 709' 
€\ιιη €(1ά. ΡΙ. Τηγπ. «Ι ηοηηιιΐ- 

ξοκ ίίνμ/^ΰ^ Β. 2, Μ. χ«»ρο*$ <ί 
Τιιπΐ6ΐ>ι^9 ίη 0Λί€& εοηΐΓ» ίηβ- 
^ιη. χ»(^9»? 'τν Δπλ&ΐάοδ. Νοη 

δβπΓι^ ρ€η46ΐ βΙ> αη(α;ο(Ιΰη(ί7 1>ιΐ8. Αά Ιιαηο γβΓο ροοΧύ» Ιο- 
€ΐΐϊη κΓρβχίΐ ίοΓί^ίΤβ ΤΗροοΗ- 
Ιιΐ8> Η. XVIII. 49• χ»ψ*ί ί 

Μοχν*^ άβίΛ Ρ1. Μδδ. 

»» ^ακτν^κΜ}. δίο Β. ,ΡΙ. Η. 
ί»)ί^ύ\ου ΤιΐΓπ• νοε^ιη ριηί((ί( 
Ο. άάηά^ ροίΐ ^ο σν?\Κ9β»ς, χλ* 
λ»Γτή(» 1ΐ2ϋ6€ΐ Τυηι. 

•» Λ^ΛΎ {( .0. Μ. Μοχ νψνς ^6 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ α IV. ί, 

3• ά9 χΛί ίίονλλαβω τΐίΒξητβίαψ, ίτ^τα» ίχ^ηξο^ τύίψ ίν 

Τ9υτ^ γμξ τίξος τη ίλοκληξω ονζυγίΛ, ί^ηλλαβο» ίσχί 
τοψ ΎίλΜΤΰΜΐΐβ, ίττίξ ΜβφΤΓΰώττοϋ μΜ ίνίίί συλλαβή» 

14 β• ΏοΛΠΓος μίτξου ά^ίάφο^ $στΐ¥ ιί τελΜυταία 

ΙΟ συλλαβής ωση ίύ^Λο-^Μ Μα$ Μτη¥ ΚΛί βξΛχ/ίίΜ, κλι 

/ΙΛ9ί^¥' οίον (11. β. 1.) 

"Άλλοι (ΛΛί ζΛ 9ιο( η κλ) απρΛς ίνητοΜ^στΛί 
•£1μ «βη^χίΜ' Δία ί* ονκ ϊχ* ψϋύμΛς ννΜ(• 

$ν /Μ» γΛ0 τω Όρστίρω, μΜί^ά, ίστιν η ηλχνταίύίβ ζτυλ-' 
ι$λχίβή^ ίν α τω ίίυτίξω βξΛχίΐΛ. 

γ. Ώλ¥ μίτξον ΜΪς τίλίία» τ$$ξΛταϋΤ€α λίζιν, οΒ'εν 
ίττΙλψΓΤΛ ίοΎί ΤΛ τωΦ/ΓΛ Χίμ,ωνί^ εκ των ε^ίγξΛμτ 
μείτων, %ο 


^ ΙΐΑ ΰοττβχϋ Ββηΐΐβίυβ ϋχ 
νοίΙΙ^ϋβ ΰοάίοηιη Ο. €ΐ Μ. IV 

4 τα» ιτνσσα κΜλΐΑ&ιΓ(τα» ΰίίΑΠβ 
(Η€ί)Τθ1ΐίί νοτΐ») "Τσ^αχος' »•^- 

β^αλο^. Υοηιιη ραΓίιιη νιά^ηΐ 
Ρ&ιπ¥ίυ$^ ραηίιη ΒΌΓνίΙΗιιβ 
αιιη Η€ΐηπ€ΓΗιιϋο ίη ηοΐΑ &ά 
ΗβΓχοΙιίιιιη II. ρ. Χ089• Ιη Β. 
€χΙιίΙ)€ΐυΓ α ννσ φιοά εΛ τοηπι 
ΐ€6ϋοη€ΐη ρΐΌχίιηο ΑοεβθίΙ. €€• 

ίϋΤΪ Οίηηββ^ ΐίμ ωατ ανο «ντα»- 
λ« λνιΓσ-α. ΒβηΙΙϋΐΑΐι» βΐίαιη 
βπΜΐΐίΙαΙιοηί ίαν€ΐ Μ8. ίη 0&• 
ί«1ο£ο ΙιΙ>ΐΌηιιη &ριιά Ν&ηηίοι ρ. 488• •ν ^^ «ΜΠνίλΑκλ*» λν 

' σι;λλβ/9ί| «ΒτλιίοΜ Τυπί. Ο. 
ΜΟΧ Α^ΜΤβΙ 1^ ΡΙ. €1 ΛαίΟΤα, 

ο. 

4 «ορ ΡΙ. Β. δ«1 ά€ Ιιοο 
€Χ€ΐηρίο οοηίβΓ ίηίη €&ρ. χι. 

' φ^ άΜΑ ίη ΡΙ. Β. Η. Ο. 
Ηιιηο δίιηοηίάίβ Ιοαιπι οΙ> ιιΓαπι 
▼οείβ ^( €ΐίΛΪ }. ΡήοΒαβ βά 
8. Ι^ιΚΑπι Ι. 79* ΡαηΠο ίυρα 
ριο ίνίλιιντ» ΕαΑ&ΙΙιίιιβ ΝοΓ- 
ΐΓΗΐη οοηιρίΐ&ηβ &ά II. μ. Ρ' 
984, ύ. ^ 975> 2• ^^^ *^^ ΠΕΡΙ • ο]:ι^ ΜΕΤΡβΝ. 2Τ χύ τίαλιν ^ΝίΚομΛχζυ τ£ ^ττιψ τα^ι ζωγράψωρ ίλτ/ύϋ^Ο* IV. ^. 

τβίΐτΑ ^ οι/κ ίγίητο 3ίΛ τψ των ο^ϋμάτΰο^ α»Λγχψ* ^ 
ου γΛξ ίνίχωξϋ. ^'^Σ^ΐΛ ^ κλ) ^α4ζουτί¥ οί κω/ΑΛΚο), 

«ίλλ* ονχΐ ίνψαΎ$9 ίση»* ον ^μ^ ^ αλΚ» π^ >!ιι^ψα, ΕηίΙ&ΙΙιΗ Ιοεαιη ΙηΓη 
^Μιηιιβ. 

' ]>€ Ν1οοιη»:1ιο νίθβ ΡαΒΗ• 
εη ΒίΜ. Ογ. IV. 22. 

^ 51ο €. Μ. τον «Ί^ι {"• Τ4» Ι. 
Τυπι. ΎΎΐψ οιη. Ι^• Η. Β. 

> »ιοι η. Β. 

Ιιιβπινίΐ Β€η11«ίυ• 2ά €»1Ηιη&• (±1 Ργ. Χαΐ. «ϋΐΑο £άι1. Μ88. 
ΑΗβορΙι. £ς. 1205. α«ί^*• οό 
γα^ αλλ» τον ν«^$I^^ο^ 4 χ»ζ^ί• 
€Ιαο κΓρβχίΙ δαιά&β» ιη&ΐΰ ζ 

ΚΰίΙβΓΟ Πΐυΐ€3ΐΐ28, "Ανιθ* ον 

Τβι^ι «>τ< τον κ«) ^^^. ΑηίΙο* 
ρΠαπίβ ϋ( δηίάβΒ Ιοοοηιιη ηο• 
1ί(ί3Πίΐ νΐχί οιηηίυπι 1οη§6 βηι* 
άϊΗίΕιηί ΚίοΑΓάί ΡοΓΓοη ίη(ϋο&• 
(Ιοηί ^€ΐ)6ο« 28 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΚΕΦ. Ε. 
ΠΕΡΙ ΙΑΜΒΓΚΟΤ. 

Χ ο ίΛΙΑβικον * ^ίχντοΛ ΚΛΤΛ ^ν τοί 'ΤΓί^ιττΛς χ/ω^οίς, 
τουτΓ ίτη ττ^ωτην-, τξίτην, * πί/ιτττην, ΪΛ/φον, τ^ξ^β^Λχρν, 
<ηΓονί€Ϊον, ίΰίκτυλον, Λνϋίπα4στον' κλτλ ^ τίυς Λζτίοι/ς, 
ταύτ ίση ίίυτίξΛν, τετοψηιν^ ϊκτην, ίαμβον, τρίβ^α,χμγ^ 

Ι. Αη-θ \αίιχβον νρΖτο» ο Η^αιστί»» ν^ζατο, ονχ βτι τβίί £λλιη τψΜ* 
Πζος, αλλ* οτί τ09 αΜΛί9 βΡΛχνηο9ς' ανο ^ τ{τ» /^ΜχντΜν» Ητ2 τα μπζ•» 
$ί9Λραιηί9 ί^ος' »λ τοντο γ»^ καί %ξ »ξχηί ^ψ ρραχΜίας, ητλ «ίι^ /λλ" 
ΜξΛς το» λόγο9 ίνο»ή^»το^ Ιαμβ^χον νιμ,ΐί νροιινιΓ» βουλ»μ9»ος, "ίαμβος ^ι 
•ν ψ£ς Ιση λοίΐρ^ς* » ιμ^^Ιλ μ*9 •/α^ σηβμυλλ»ύ$ΤΜ ιμρα ^Ιβ^Γ, η 
Τξαγψ^ία ^ι νϋν^ι^ ϊσ^ οτι ^ μμ ?/αμ• γ^Φ^*^** τοι^^> ίση κ^ί ίΰ" 
αβίς. Ίστιο» Ιί ΟΤΙ τα/» ««ταλιιχτιχΑτ» ία/κ^ατ»^ ότα» ΐ»^ΐ| μ,Μκ σνλλα/?ι|) 
9 "αμβος ψΓΛξ»λήγα, »βά μΛΤ αύτέ9 §στ» « ρ» σνλλ•^^^ ΐι πΑιιτταία* 
νοτ^χΜτα* ^αρ ο τιλινταΓος «τον^ μ1)ιΓ» ^(« ανλλβ^ιί' « ό Τξ^β^Λχνς οβ»^- 
λ«7*'• Αλλ* •» ^ι» β ίαμβοι 9α^ιη^% ^τ« τ5ί ΤίλιντΛίβ^ βνλλίΐβν, 
λίγίΤΛί το τέλος τον 1»^ον αΐΑφίβ^χυς, %» τ«( β^χηίας τον Ιοψβου ηαί 
τ?ς μακράς αντον, κλ\ 'πίς β^χίΐας της τιλινταία; σνλλο^ς* ιί % ό 
ψξίβ^χυς να^λήγα, ν^^τί^ι/ΑIν χαι τοντ^ τη9 τιλινταία» συλλβ^ί»* 
ίί») βΙ μ\» (ΑΛΗξ» /Αΐν ι»ΐ} αυτίΐ, νοιησοί α» το» τίτβγτΜ ψταίω9Λ' ιί ^ /3ρβ- 
χιΓα, 'ΐίξοχύΛυσματ%%09' τα 1ΐ αντον νιρ» «ντον »1^{Λί»α, ν•» /αοι>9( τι; 
τον ιάμβου ηταξΰίλήζηως ΜίζητΛ^' ** ο^ σνον^ιΓο; ι?ΐ} ναροκλί^'^», ιί μΛ9 μα• 
αρα ι?υ η λήγουσα, γΜταί μολοττο;* ι» ^ β^χίΐα, ^ ναλ</Μ|3αχ;^•Γο(* 
ΐταλϋτ^ ι! »0ί/Α0ο( νταραλιτ/Η, της ί9ηφ9ξομίηις μαχρας ούσης, γίρζται βα*' 
χ»*ος, Ί^τιο» ^ και τοντθ> οτι πίηάμΛτξα ^ βραχυχατάληχτα χαλ»ΐταί. ΟΙΟ» το> "'ενιι ^1 ονχ ΙνϋχΛται στιχον τ%τρασημΑ9 ι7ια•, »λλ' ιί ιν^ιθιίΐ}, «Ίρολ^ 
χαλιΓτα», αχ^» τοντον Ισ'τιιτ ό χβ»*;». £» ^ι κά^οξα $» τα Ιαμβικά, *ύί• 
^ιτο χαί τ«( αλλάς ^• τταραυζησΛ^ς' Ινι« ^ ονχ Ι9ίίχιται συζυγία Ιντά" 
σημος κα) οκτάσημΛς, ίας αΰτω9 ίστησα9, τιι» μίση» ταζ$9 οίίύσα9ης, ίόο 
ψο\ησα9Ύ%ς Ιντασήμαυς, χα< τΐ3ΐ^ χαταχλιΓα» ίνΎΰίσημΛ9. 

* Το ». μιτ^ον ^χιτα» ΤτίΓη. τ^ίτβί τίταρτος, 

κατά μΐ* τάς νρωτας Ο. ^ αχατοίλ^χτοτ 6ΐη. ΡΑυνίυβι 

* χαι νίμντη» ΤΰΠΐ. ^νον^Γο» €ΐ ιηοχ ρΓο πτ^ασημΛ» ί^£ΐη 

ίβΜΤνλον Οηΐ. Ο. τ{Μ*Λ»Ψ(ΜΛ09ΤβίσημΛ9, €ΐ ρΓο όχ* 

^ δείιοΐ. ναλίμβακχ%7ος, δκ: τάσημ^ίί οκτασήμους. 
€ΐη• Ρ&ιι\(τίιΐ8. νιι1^1)3ΐΰΓ !«Γ(- ΠΕΡΙ ΙΑΜΒΙΚΟΤ. Λ§ τΒλίυταίας το¥ ϊΰψβον ^χεται μίΐί$ν^ η τοι^ ιτυ^ίχ^ον ίίΛ 
νρι Λ^ιάφΰξον^ * ση ^ κΛταΛηκηρΜΦ, τον ΐεψβον ^ 5γλ- ^ 
ξολΥίγοντΛ, η αντΛηως 1'^ί)0|^Λχ^ν, ^«ττί γίνίτΒ'Λί τψ χλ* 
ΤΛκλίΙίΛ ψΌί Λμψίβρα^χιυψρ η βΛκχίΙον. "^Εστι ίί ίττί^ 
^(ΐΛ €ν Λίττω ΛΚχιηπΛλβμίΤΛ μίβ ! ίψΛτ^^ βΐ« τί *ΑΡ€^ 
ψίντΒΐΛ ολΛ 0,σ:μΛΤΑ γίγ^Λ/τηΛ^* οίβΐ', (Ργ. χον.) 

.9ξ«$τ%ζ^Ληο^Λψ^ψ • .10. 

τζ<]6^βΓζ« όε^ α^ς το ^ 

"^ τει'^ΰψ^τξΛ α, οίον το τά * Αλκαίου (ϋΓίιη. ρ. 102•) ι6 ^ δίοΒ. 1,3. Ο. Η. τοί/τοΒ. 

ΤϋΓΠ. 

' ΑΙίί «Γί, &ΙΗ ^Ατ. υΐηιτη- 
<}ΐ» €οη]ΐιηχί• Ββίηάβ ριο σν»- 
*%*^ 1^^( σι^Τ^ν&,βΙ Ηίε^6ΐ χηίτΕί 
ρρ. 17. β4 2θ. Τ. ΗθπιΑθΓΐια• 
Γιΐ]3 &ρύά ΟΕτβΠιιτη ίη 01>&Γν• 
ΜΊΓο. Νον. ΐν. ρ. 236. 

^ δοήρΙοΓεβ ίαϋβΙΙί^Η (^ιιαίοβ 
«ηηΐ Ατέΐιίΐοοίιυβ, δοίοη, «^ 81- 
ιηοηίάββ^ τίάβ ιηίτΛ Αά Ρ<ο• 
οΐϋΐη, 

^ ίττ»» Β. ζ• Η. Ο* ΡΙ• οτα» 
)2 Ιοτ\ Β. ^. 

Ύξήοη^ Η. Β. Ό• τ^|χιθρβ 
Ρ1. βΜ^ Ν• 
>« «τ• Ο. 

^ τ^^α ΤίΕτη. €. &Τ»• 11- 

Μ» ιίλίχ^ς ΐΜκ^νκ Ρ1. Β. Η. 2«^ 
τ« ()αο()ΰ€ Ο. Ρ]«ιΐ8ΓθΊιιιιη βά*• 
ΚΓΑιβ δΐοΪ€ο• Τ. II. ρ. χο68. Β. €χ ϋάίΐΐοηο ΑΜιπα οΐΐαΐ: 

ΜΜΟΤΊφ Στί^ί /ΙΑΟ^Ι'ΟΙ' χ«» «ν^ί ««^ * 
τα [υλϋ] ξίγω. ΌϊΑ ΠΙΪΓΟΓ ήοη 

νίάιίϊβ άοβίίΚτηΰηι "^Λ^^τίίβη- 
Ιηοΐιίτιτη ΙβηΚΰτη^ ιη«(ΐ6ΐ« άαοβ' 
Γοη^ηοβ ροϋβ ^6(^^ι11^/ε^Γ^« |μ- 

μ9ΰ9ο9 κλΙ ιτυ^ς Λ»^ρ^ψοις% Αά 
Ηιρροηα6Η8 ν€τ\Μί, ςα» ραιήΐο 
ρΐΰηίηβ Ι^ικΙεΙ Ρΐαΐατεΐιιιβ, ρ.* 
1058. Β. ΑήύορΙίΑηβΐή ίη Αν.' 
935• ΓβίρίοβΓβ άοουίΐ ΙσίίρΗιιβ* 
δ€Εΐ%€Γ Βά ΥΙτξϊίη Ολ^λΙ^^λ, 
ρ. 232. Οοηί«Γ Ιηϋϋτρνοΐββ Ηβ- 
ί^ροΐιη ίη ν. Ββ/κ^αλ^^». βο ΗΦΑΐ^ΤΙίϋΤ τξίμηξΛ ίί, ΛΜβ το τον Ά^λοχβν» 
τηξίμετζΛ ί$, ύΐο» τ• τα! ^Ιιττωνακτος, 

ΙΟ ]3• "^ΕστίΜ ίττίσ^/ι^ $¥ τΰς άκΛΤΛληκτοις και τα κ^ 

ΆνΛνίου &ίξη/4Λ ιφαοΊΥ $Ί¥αί. Αίοφίξίΐ ^ τΛ Ι^Β'ου, η 

ίκίί^ο μ4ν τον ηλΛυτΛίον ΪΛμβοψ ίχβΐ, η %υ^^ίχμ» ^ ^ 

Ύψ Λοίάφοξοιτ ταυτο άε η σΊτοψόααψ ι^ τ^ϋχοΛ^»* ΧΛΐ 

^^'οτί ίκίΐνο μ$¥ €7π τω¥ ΊϋΛξαλ^ιγίηων μετΛ τΖν ίΜνλλί- " καΤΑλοχτιχ)» ϋ ϋμ,ίΎ^ψ το 

Νολο^^ινον Ο. Τυηι. τ^ί^τ^• Ν• 
ο7«» ά^ίΐ Ο. Ταπί. Ηηο κΓρί- 
οΗ 8€ΐλθ1ί&ίΐ68 ΑηίΙορΙι. ΡΙυΙ. 
3θ2• υΙ)ί ΓβέΙο οΙιΓϋΐΎΑΐ Ηΰΐη• 
ίΙοΓίιιιΰιιβ αΐΐοηιιη Αηαοκοη- 
1» νετΓιιιη εαπι ρποτο ηοη ίη• 
βρΐ6 €οη)ϋη^ί ροϋβ ; {^ηοπιοβίο 
Γϋη(ί6ΐ>&( €ύζχίί άοέΙΙί&ιηιιβ Βοη-* 
^Αΐηυβ ίη Υ&ιϋ• Ιι6έΙίοοίΙ)ΐιο, 
Ρ^ 35^• Ρ^^ίιιηι €ΐηβη(ΐΑη• Ώ^ 
ηιϋήί, ρ, 2643. Ι^ιπηίΑΐα ίΑ» 

•<ΐμ0μιθ( Τ(•/»•τρο( ««τ«λ9ΚΤ•«•( 

ΰμιη ρΐηήιηίβ €}ΐιΓιηο€ΐί ςυ» ίη 
€^. Τιιπι. ρ&Εΐιη €οηίρί€ίιιη- 
ΙμΓ, Μ&ηιιΓοτίρίοηιιη αν^οή• 
ΧβΧ^ άβΐΰνί. ^11οά ί€ΐη€ΐ ιηοηη- 
ίΰβ ΓαΙίδ οβ. δοά>ιιΙ.&άΛη&€Γ6- 
οαΐ€ΐη .Γ€ν«ι1&Γ, ιηίΓΑή ί«(ίβ η^- 
ςτΐ€θ Βηιηείκίΐίπι ίη Αηβϋΐβέϋ» Τ. Ι. ρ. Ι02• ΙίάβπΙβηι να^ην 
ΜΛΛ ^χ^9$», <|ΐιυιη €Χ Η€ρΙΐ8Β* 
ίΙίαΐΜ €ΐ δείιοΐ. ΑηίΙορΙι• νοπιπι 
ΐ€^ιοη€πι άυάαπι Γοίΐίΐηοηΐ Βαγ- 
ηβϋηβ• Μοχ τ^*μη^, €Χ τιτ^** 
μ»τ^9 Τύχη. Ο. 
• ι>ι ο. Μ. 

Ρ ΜΤΙ^ Τ. ^• Ί• ΤΙ9Ι( ϋ *ΑΜί»(βν 

φασ«• ύψψΛ. Ταπί. 0• ΙΜί-^ 

ιηαβ €χ Ρ1. Β. Η. Ν. Ώ. 
"^ ^νΐη» Λ^ίίφ•^ οϊη. €« 
' η τ^χ«Ηον &1>βίΙ Β• 2. ΙιίλΙα 

Ιαηιβη ϋ^ΐίέ^ο. 
. * λ<α «τι Ιχ•5ο . εαηι Γ(1ί(]αΐ§ 

ικ} «ΑΙ το» βναγΑΐστΜ &1>Γηη1 β 

Ο. 
'^' δίο Ν. ςϋοπκκίο βηιβηάΑνίΙ 

Ρ&ανία•. ΈΔά. €ΐ Μ88. «Ιϋ 

Ιαμβους ««ι ανο»^*•»;• : πιηη ίΑΜΒίκοτ. 81 το ϋ χ/»)^¥ Λ ϋχιηαΛ τοντ ϊτβ(^«λιτ/οιτ4^ τ^ΐ0*«λΛ^. 
ίοην, ως το, 5 »•5^' ίτί χ«ι σ^βκ άί το. ' ό ΪΛΐιβος ϋί^Λτο * €1^ άρχ? τον σντονίίίον τούτου 9ο χοι- 
ν&ιν^σ-ο&ντο^* τω μοτρω, ΚΛί οί λτγ Λυτόυ λί/Β'ίηος ^ ίκοί* 
νωνηο-Λν* ^Λκτυλος, ^/Δ, Κΰύ ίνΛτταιστος' ο γοξ χο- 
ξίιος τΛ ΪΛ/4^βου ίστ) λύο-ις. Ει τοίνυν τον οττονίίίϋν 0¥ 
ταΐς άρτία4ς ου ^χετοα, ούϋ τον λτγ ζώνου Χχ&ιηΛ τ^ 

ίΐ^ΰίτΰίΜΎΟν οψοίλΒί ίίχΒτΒΌΛ. ΏΛροί /10¥ (Ζν ΤοΊς ίΛμ^ 

βοπΌίοΤς τόυτο στΰζεΓΰί4* τΐίοίξΛ ίο κα/ακοΤς, ου λία^ν αν-- 
τατοίουίΛονοίς σν/ιμ^τρία^, ουκέη. Ίον ^€ τροχα^ον, ος . 
ίηβποίΒΌΐ τω ϊοψ^βω, ττοψ^τηα'ατΓΟ. Έύξίο-κετοΐΛ Χ 
ΤΓΟΜ ^ τοΐτ κω/ΜΚοϊς αννιχμς ο άνάατα,ιστος^ τον γα^ ^φ 
βίο¥ ητΓοι /^Μ/Μυι^ίνοι, Β'ίλουο'ί ίοκίίν ίίΛλ^λυ/^ίνως ίίοι^ ■ τραχντι^( ΤΐΐΓΠ. 

* *' νβΠϋήιη : Ιη αΐίηηι ίτα- 
" Ιίτα, Μβ/'ήξ6^αατ€ί ΒοίνΙητη. 
'Ύνχιι» ί«ρβ ά€ βάυΐίίβ (\μχ 
" ίΓΪςοβΰηΙ ιιΓαιρ&ΙιΐΓ: ιιΐ 8ρα<) 
" ΑΛϋηκαπι IX. 383. Ε. Ρμβ- 
" ί^ΚΛ αίΛχα α90ίΛ9ης ΓοΓΫκΙί «( 
** ίη ίηιίΐα ΛέΙί «ΐ€ηάί 3ρρο• 
" ηβΙ»ιι1ΰΓ. ΡΙιβκθΓαί68 αρ. 
" ΡοΙΙυο. VI. 5^• φύσηΛί η κβά 

•* Αΐΐϊβη. V, 268. ΈΓ^ίτηαΙάΗ$. Ιη Ρ1. Β. Ν. Η. ^ηωψ. 

^ μίτ^ρ Τιιπι• ΤοΙαιη Ιι&ησ 
ΓβέΙίοηβιη οιηΐΐΐιιηϊ Ο. Μ• 

ΓλΙΐΰΐη Ία^Αβος Ιαίο ν^τίχχτη ί&ηι• 
Βίοαιη, ηοη ροιίϋΐη, άβηοΐαΐ. Ζτ• 
ΗοίΜίί, 

• ί»ά6€ίΙΒ. ζ. ΕΙ. Η. αρχν 

βπΜ μίτ^. Ταπί. 

* τβΤί οιη, Η. »2 Η«ΑΐΧΤΙί2Ν 


* ητρασψίΐΜΡ. 8ίθ κΑϋ Μ8δ. τρκΓνλλ«/3ο». Μοχ ου οοήΐπΐ Γΰη« 
ΜαΙθ €ΐΐ3ΐη ΑπιαΙάαβ €οη3Ιεί( ϊλ ΙιαΙμω! Ταπί. Ν. Η. ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΚΟΤ. 88 ΚΕΦ. <ΐ. 18 

ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΚΟΤ. 

1 ο τξοχμ,'ίΜψ ΚΛΤΛ μ^ χμ νίίξίττΛς χ^Λς ίίχβΤΛί 

ΤξΟχΛΙΟν, ^Τ^ίβξΛχί^ν, ΚΛί ^ΧΠβλον' ΚΛΤΛ ϋ ΤΛς Λξ^ 

τίους, τούτους τ§, ΚΛί σντονίΜν, χαί Λ^ΛττΛίαΎΰΨ. '*'θτβ 

ίί €στί ΚΛΤΛλβΙΚΤίΚΟν, Τ0¥ ΤΰΛ^ΛληγΟΥΓΛ μβίλΛΤΤΛ μ^¥ 

τ^ϋχ/ΧΛον Λχ/ηΛί, €στι Λ νη ΚΛί τξΐβξΛχμν* ^ $Λν οα^ ^ 
βξΛχμκΛΤΛληκτΰν, ου βουλίΤΛί τΰψ τία^ΛληγοντΛ τετ^Λ^ 
07ΐΐΜ¥ ίχείν. ^Εστι ϋ ίπίτη/ΐΛ ίν αίτω ΚΛτοΛηκτικατ 
^ιΐιετρον μ€¥ ΚΛΤΛληχ^τίκον, το κΛλού/44νο¥ Ευρίττί^αον, η 
ΑηκίΒ'ίοψ' οίον ίστι, (Ρΐιοεη. 250.) Ι. Ακολο^Αΐΐ ο λ^γοφ μΛΤΛ τ^ Ιαμβ^κύψ ι^χη ΙψτΙ το τροχαϊκό»* αμψφβ 
γαρ μΛ»ς ινΐ«λοΐΒ»( Λ^ί, της κΛλ»υμάικ Τξίσίμου ν ίξασίμον Κα^ίκϋς* 
αλλ»( η κλΙ ΛτηντΛ^ής ίβτ** αντϋν, κλλ ιν«-ριιτ^( ίκατίξ» τομ,^' *^ησΙς 
τι ΐβΎ•» ίκατίξω ^ αντή' λλΙ γαρ τν ΪΛμβίκν §1 ΨΤρο^Βίήκ λλτ «ρχην 
μΛη^9 σνλλαβη», τροχαζχΛψ νύνήσας' ι» ^ τω Τζύχβϊίκω β^αχηΐαρ, Ιαμ^ 
6*Μψ* ϊ«ηι$* ο ίαμβος κβτ» τας «ν^•ττ«( τοο^ νίψη ΪΙχίΎΜ^ %ΛΤα ϋ 
τα( βρτ/«Ρ( τους τρ•ΐς' τ^ ^ τξοχαϊ*1ίψ τονί'αη'ίο»• 6. Τιτρβ^^ν] 

Σΐ}/Μ^(αι ο* χρ^Όΐ ναρα τοκ μιτρΜΟΜτ χ«ΒλονιτΓ«ι• ΙΟ. Νί/ν ί( μοι] 

Τ^χαΐχο» ϋμβτρον ιτ«τ«λΐ|«τιχ^»» τ« καλον^ινο» Βνρ»τ(^ιιθ99 ν ΑηχυΒιοψ, 
«τλ»» νοίν» τρίΑτν» ΧΜ /μμ»^ σνλλα/^^• Α«}χ^ιο» ^ φασι>9 αντί» % λ 
Άριατο^αη}» ^τίάηητοντ» τΐ μ^Τξο• τί ι^9ΐιμ»^ιρις £ν^»ν»^» το^ [Κ&η. 
1264.] 

θΜίΓη» ΐ9ηΤΜ$, Α. λΐΙΧΜί&ΜΙ' «<Γ«λιη»• ' ΡοίΙ τΐξΐβξαχνψ ΐ3ΐη ίη βάά. 
ςυατη ίη Μ88. ςυίΙ>ιιί<1αιη Γο* 
({αίΐιΐΓ "κ^μβον, Η&ηε νοοβιη 
(Ιΰΐΰηάαιη ΰίΐο ΓβέΙο ΰχίίΐίπιανίΐ 
Ρ&ηνίιΐ8,£ΐ6οΙ&ηάθΐη οπιίϋ &»€- 
ΙοήίΕίβΝ Ο. Μ. ΟοηίΓΕ ΑπιεΙ- 
<1α8 ιη&Ιϋ ΓΰΠη^ηθ^οη άυχίΐ, ροΌ- 
νοαιη* αά ΑήίΙορΗ; ΝιιΙ>. 518. 6ο7• δΰά ΙιΙ νοτίΜΒ ίηηί Εαρο* 
Μά^ϊ ρο\γ{ο\ϊ€ΤΏ9Χΐ^\9 ά^ ςιιίΐ)!» 
ϊηίτΛ ΐτΆ&Λϊ ΗβρΗβκίΙίο^ο. ι6.4• 

λι^τα |ΐΑΐι τί» ναραλ^Τοι^Α ^• ^^ 

ίη ρήοΓΪΙηιβ Τιιπι. 

8 χμ2 ίβί» ί ΤιίΓη. Ο. ιηοχ «ν^ 
τοΓ( €ΐ λ«ιιν•&ιιο» Ν• 34 ΗΦΑΐ:^ΤΙΩΝ Ο. VI. τ^ί/ιηξΰν α ΚΛΤΑλήχτίκον, ^ μρ εστί το Ά ^χιλοχον, β 
^ ^ Τίν€^ Λκίφαλον ^ Ια/4βίΚον ΚΛλόυσΤ 

τ$τρΛμ>εΓρο¥ ί€ κΛΤΰίληχτίΜΡ, Ζον, 

5 ' Έςζίιι 9η ^ητ »Μλ|?ο( άΒ(οίζ*ταί στρατός• 

τοίτϋ Λ τβ "* τ^τξύ^(^ί;Βτρο¥ γίψίται κού χ«λοΐ' τΛ ° τγλ^- 
ηλίυτου Ίϋο^^ος (πτονίειον γίνοίΜνου^ οίον ίατι ΧΛί το, 

)Ι ίΛ το9 βόμβ99 το» τργ**^* β^ί^β^ 9^ 7^**^** ^ΗΡ* ^ λΐικ^9ΐ»•» μ τ•ν 
•μνιρλίχο/Αΐνοι; βντα; αί^ς χ»νοι;/Αί«ον, % νιτο «7Μΐ//ΜίΤο^ α9^ρος η νψτ άλλον* 
;^ ΗΜ "^ΚαλλΙ/ΑΜχ^ ΜΟΤΣΑΝ ΑΗΚΥβΙΑΝ Τ9» τξαγ^ι^ν λτ)^ι. 
3• Ζ{&> ν«τιρ3 Τροχ/Λ^κον ΎξΙμηρο» χΛΎάΚηχηκορ^ « α«ι^αλο9 Ιαψβ^ορ, 
ητίνη ^όίας ιχο» χ«« σνλλαβή»* οΓκίφαλο» λ φασ%9 αύτο •»«ι <&; νρος 
1^«μβο»* Ι»» 7<^ ^'Ικτβ• ι{ϋ^ι» |3ρ«χι2α9 «νλλα/3η9« ίαμβος γί^ηΜ. 
*ΕιγηΆ 1ί α^ύνα,τόν Ιού» ν9ηρβιίρΛ% στίχρν οίον^νοτι τον^ λβ χ^^ονς, μο 
βραχ^%7*9 ίψαμίψ ^(ρ^ισ&αι. 6. Χ^λο»] £ί ««ροκλ^ιι ο σνοψ^ίΤοζ τοΓς ** βΤο^ τ^ ΤυΓΠ. 

* Ιαμβ^» Μ88. ΡΙ. ν. ΡοΓίοηί 
ηοίαιη ζά Εαπρ. ΟΓϋίΙ. 141 • 

ϊ' δίο Ό. Ο. Μ. €ΐ Ν&ηηί- 
αηυβ. (3€ΐ6ή ειιιη ϋάά. ιίί»σά- 

1 '£ρ|^ οιηίΐΐιιηΐ Μ. €. «^ 
ρτο ίίτ 1ι»1)€η1; ^ ηιττ*. Όβ ηο- 
«ηίη€ '£ρ|/ΐ} ηίΗίΙ Η&Ιχο <]ηοά 
€οηβά€ηΐ6Γ 2ΐίΗπη€ΐη. Εΐ^ιηο- 
Ιο^ιη άΐΑΐ Ό'ΟτνίΙΗυβ^ Έρ^ία; 
%»ομΛ κ«^»οι»> ρ. 37^' 5'* Βοηΐ- 
161118 Γϋΐηίϋίΐ αά > ΑΐΙιοηβηιιη 
XIII. ρ. 5^<• Ρ^• ^^^ &1ΐ6§;2ΐ(τιτ 

£ρ|*βΚ <* Κολο^6Μ»ιαχοκ. ΗΰΓΟ- 

άοΙηΒ νετο. VI. 9Β. ^νατβ» ^ 
κατ» την £λλά^« ^λαίέτσ-αιτ Δα• 
^Γο( ί^|ι/9]«. υΐ>ί 'νν'βθίβϋη^ΪΌβ : 
*^ Αάν^τύί Αηίιηυιη ιη€υπι '£ρ- 
'' ξΐηί Ατ€ΐ), αιί ίαείΐο ρΓΐιη&β 
^' ΙτίΙηιο οΙ> 1ιΐ6€ νοίοηβ ροβΐ» 
** 3ριΐ(1 Η0ρ1}αβ. Έηείιιήά. ρ. 

^ α^^οί^ιται στρατός, Οιι» ςυί- 
'* άβιη 8ίιηοηίά5 ύ ϋη(, /^ι^. ί^• 
^ίΰΜ «Ε οοηί,βό^ιίΓα,ροηάιιβ αά- " ϋαη! Ιι&ηο ίη Ογκοοβ βχρο- 
*' άίΐίοηβιη : Γϋήίβηΐία ηαπι^αθ, 
" Ώατίο /αηύ η^^Ιίΰεί ^οτηρατα»- 
" ύίΐτ ΰορια. ΗδΒΟ νίΓ θοΛαβ 3ά 
" Όίοηχβιιτη ά^ 8ΐΓυ£1. Ογ. δοέΐ. 
" ϋί. ρ. 23." Οοιηιηοάαιη οΐϊ- 
ί«ΓΤΕΐ Ζ«. ΗοίϋΒΙάί ϋιηίΐϋ ηοιιι^η 
ϊη Αη&€Γ€οηΙί8 ίη%νΜχΛο Ιχχίϋ. 
βθ. Β&τη6$. βχ ΑΐΙΐ6ηβ6ο XI. ρ• 
498• ^• οοουιτοΓβ : *Ζγω ϊ ίχ*»* 
σκνιτφο» Έρξίνψί Ύω λιΙ/χολόφ» 
μ»στοψ ί{^«Ίνο». Όΰίηάβ ο στρβ' 

τέ$ 6χ1ιίΙ)6ΐ ΪΊ. ουιη ρίΐιΐο οοάί- 
αιτη. Μδ. Ν3ηηί&ηιΐ8 ϊξξας Ιν' 
φί) ^' ίν χβτ* αρολβος α^ξοίζη»* 
στρατός» 

°* /χίτ^» ΤΐΙΓΠ. 

*> ταρατιλιντον'. δΐεΜδδ:αιιη 
ΡΙ. υ( οκάο, οπιη68. «-«ρατιλιν- 
τ«/οι; ΤυΓΠ. δίιηίΐίβ ε Α Ιιεπιπι 
▼οουιη οοηίϊιΰο ίη Μδ8. Μο^" 
ήάΐΒ ρ. 191» 19*• ^^ ΑΛβηβεί 
ΙΪΙ. ρ. ιο6. Ο. τιΙ)ί οοηίαΐβ 
δεΙιν€ί§Η86ΐΐίβηιπι. Οήηάύ οΐό» 
Ιστ* χα» τί α1>ΓιιηΙ & Τυπι. 

• νίαο δοΗοΗΕίΙβη ΡίηοΙδΠ ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΪΚΟΥ. 35 χίχ^ΒΌΛ ονμβ6βηκ€γ\ ί^0¥ εστί ΗΑΐ το ΚΟβλλα/ίΛχου 

(Ργ. Βοηΐΐ. οχν.) 

Εστί ίέ $ν Λυτω ίττΙοΊ^ΐΜν και το ίί/ιηγον βξίΐ^χμκφτΰί^ 
?^κτον, το κΛλ^/Λ$νον ΊΒ'υφΛλλίκί¥, ω πίξωτος^ μεν 
'Ά^λοχϋ^ ΚΒχ^α4^ σνζεύζΐίΐς Λυτω ίά^τυλίΚ0¥ τι« 
τξΛ/ιεΓξογ^ ούτως. χατϋΛΒηκτνκύΧς^ γωΪΛ9 αβτοτιλιΓ το μΛΤξΛψ* η γα^ ιτρο •ης η.ΛΎα\η^ύσης 

«κΐ9Τ«^ιτρο» ιι«τβ>λιμ(Τ»χο#9 '^ο χαλον^ΐΜ» Κλιο^χΐΜ», «7ο^£> ««τλίίί» ^^^ 
χβΜ ^(ο^ <7Ί;λλα^«• χαλΑ'^ οΕ (»9η Η«ί9ηρ οιτ« υτηξμΛΎξω, (;(ο>τ( ^ιχ« 90- 
ο!»(. Ενρ^οιητ*• χ<»< ητρήχροψ^*^ κ«ι ντη^βαΐρουσί τον^ λ0 χρόν^νς^ 
ΙΟ. Κ4^ιτα»3 Τ^χ^νχ^ι» ^ίμίΎ^ορ βγΛχυκΛτάλιικτοψ, ο καλιΓτβίΐ »$0- 
^αλλιχο», τρικ ^χο" Ύ^οχοΛους^ ^ο χα« /?^αχνχατα(λ«ιχτο» «^το λλ^κ* λ/« Ιβίνιπι 3(1 βαΙΗιηίΙοΙιί Ρη^πι. 

εοοχιχ. 

ρ Μη «τΜτ»/χ«. Ηίο 1ιΙ)η 
4ίΓοκρ&η^. Μ«τροτί/Α» Τυπι. Ο. 

ΰ/ί, μίτροτ/μφ Β1• /(ι^ί ΐίτροτίμί^' Η. 

Ν. Β. δαιηο μη ν^τίμα, ηε ρναε- 
ίη(1\αα, £ οαΐεβ βά. Τϋπι. οΐ δάΐ)θ1. 

ρ. δρ. ^' ΐίίτί μ» Η. ίίΐ2τί μι Ν. 

ο. ^• 5» τ/ ^ Ρέ. Β. 2. [ρΓο 
ί^Μΐ, ^' λΙ Ό• ^τ Τ«ηι. ίη 
€4ΐθ6 ειιιη δοΐιοί,] ρυίο ^* ©ίτ* 
ιι( νοτίνιβ 6ΐ ίβηίβηΐίΕ (ΐΐ 1ιυ3υΓ•- 
ηοάί : ^«/^ πΒ άαηηίαί^^ ηοα φ 
ίηάΛΰοηάιιτη ίη ώ/οντο. Ι,, Ηοί^Β^ 
^«. Ηυ]ΐ28 νβΓΓϋδ ΓοηρΙυΓίΐ 
άίίρΗο6Γβ νίάοΙιΐΓ ΑάΓΪΑηο Ηε- 
ήη§3Β ΟΒΓοΓΥ. ο. ΧΜ. ρ. 178. 
ριιί ηίΐιίΐ (Εΐη«η χηβΗιΐδ ίι^ φΰ- 
αίιιιη ρΓοίοΓί. 

^ ^Ίψψιίτ^^. Ιη<]ΐιΙΙ νΰΓΓνιη 
£ άαοΙ)ΐΐ8 ΰΐ (Γίςιπία (6ΐΐ)ροήΙ)α8 
€& ΓυρΓα ιη€ΐπιπι, (^τιοά ηοη υΙΐΓίΐ ίη^ίηίΛ €χ(ΰη(ΐ€Γ€ θ6ΐ)€ΐ:. 
Ο^ρ. Χ{ΙΙ. ρ.'44• Ββη^ΐβίτιί 
&ά ΡΓ3§ΐΏβηΐ3 όαΠίιηαεΙιί Ργ. 
ΟΧν. ρΓο λαΐίίίαί €χ ΑηΐΗο- 
Ιο^ία ΙηεάΙΐΕ ιοίΐΐΐαίΐ ίίαη;μίιξα$^ 
()υο(1 ιηβΐηιιη ροίΐιιΐίΐΐ, ζϊ(\\ΐ6 
ϊιηηο νοΓΓιισι 2(1(ΙΙ(1ί(, Άμφο^ιν^» 
<νολιΙ$ ^ Αίσβίνις οΛηορ »ιχτακ^ οί- 
ν»»9ιβ ά^ι*. ίοτ(6 τ α*^*;!». Ζτ• 

ΗοίύΒϋί, Μ$. Ν&ηηί&ααβ •^ 

χ•τ«ι «ίνολν^» «ί^^ο' ^^ »ηζΛ4 Λ9 

^ Α^ί}Λχος μΜ9ΐχιμκταΎθΎ}\ΤϊΙβ 
€( ΐηοχ α»το ίάΛΊνΤ^Μψί ΤίΟ'ρβψΛΤξφ 

ΤϋΓπ. ο. Ν. 
ρ. Β. Η. 

' χαρ(ριται. Α(1 ΠΙΐί^ Ηοηΐ€Γΐ 

Γβίϋΐτβ νίάεΙυΓ Οά. Ν. 4^®• 
χ«^ι /4ίΐ> οΓ )θξί» χ«λο? <^»* ^ΐ'^* 

03 36 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 

€. VI. 3. Μ ^ μ$ΓΛ ΤΦπΛ ΚΛί ίπήγ^ν^ αύτο Ια/Λβ^ίω, &ηΓίξ β 
ΚΛ?<λί(ΐΛχο^, (Ρτ. οχνη.) 

5 ΰμϋίΰύς ^ Κύύ το ητξά/ΛΛτ^ρ β^χμκατ^ίληχτ99 ίταιιΐΜ 

ύίθ¥ τουτί τΛ *Αναχ^οηος, (Ργ• οχΐχ.) 

20 /8• Τ«^ ^ ονΐ' ίχΊσ^μ^ΛΎΛ $9 ^ αιιτω τμτλ ίστί. Ία 

^(ί ^Λκτυλω τω ΧΛτ» τας ταψττΛς Βματίτττοντί ;^ρ^, 
ηκίστΛ οί ΪΛ/ιβΰττοίο) ίχξησ-Ληο τίοίητΛί* σΊταηως ^^ 
ΚΛί α τξΛγικοί, οί ^ κω/Μκοί αν¥§χ/ίίς, ωα^πξ χλι (ν 
^ίτω ΪΛ/φίκω, τω ήπ τ^γ ^Ι^/ου «τββ/τοώτΑΐ* ίκΰίηξ^ 
γΛξ * Λλαγ^* βυη γοξ $¥ τω ΪΛμβίκω ίχρί^ Μβύοταιττύ» 
ΟΤΙ τ^Γ ά^/ον Χ/Β^^, ίφ* ¥ΐς ού^ τχΌΐ4ηος ίγχ^^ίί, * ον 
λώ-ΐΓ ίστιν ό Λ^άοΓΛίστο^ ουτί $¥ τω τξοχ/ΛΛκω, ί7< 
τνΐί χΰίρητης το¥ ίάκτυλορ, εφ ί^ς ουϋ σντονίΐεϊος ίγχω^ι^ 
'ο ου ο/ιοίως λυτίς ο ίΐίχτυλος. ^£η μίπα ΚΛί ί» τϋς Ι4• Ο» ^1 κωμΛκά'\ 'Ότψηξ ι«) τον Ιαμβον κατ» τας βίρτίον; το» απτ 
νβι^Τον 9ΚβίμβΛ90» ο* ΚΑΤΟΧΟΙ, Ο» 3) τροί^Μοι «Ο• Ιβψβ«ψοΜ σψΛΡΜς' οντν 
««Μ •ηαυ^Λ ίίχΗΎνλψ κλτ» τας «ηριττοκ φνι χρί^^Μ τονς χ«|ΑΜον; ^ 
το ^ΐΜλνηηΛΨ, κα2 τ^ /3οι^λισ<&«ι ΙΙβχιΓ» το ^τρο» ιινμ λ«λβλν/Μ•»ον. τ«( 
)«*ρ «]ριήΊΚ τον ^νοΜλίον μοΛ^ ίΛ9 ^ |3^;^^ 1ιαλνο^ηκ> ανανοκστο; 
)^ητ•»* ^^Μ»; ^ χα» τη( ^ιΜτ•|ρα« ^^«λνορι/ηκ» ο Ι^τνλο^^ - " ΟοτηιρΙο Β1. ^ &Τ6 Η, χο» 2ΐίτ' » ^μίί•» 

αΙηΤ θ•^• ι/χ/μτμΙ * τ» ψνγαίσχ^ ¥ τοντ^ Ο. 

^. «ιμΙμ» ο. μ. ν. * Ργο «λο)«ι> ίοΐΐο αΜκΛοτβί. 

* *Εατ» ί»^ο»' οΤβ» ιβτ• τ& Ι*. Ηοίοίΐύί. 

τον Ά. Ταπί. Ιάβιη ίη οοηί- * ον Ανσπ— ό^^* άβΓυηΙ Ρ' 

{βη& ριιιιΐΐο ίίιρπι οχΙιιΙμΙ ηηΐί• Η. Β. ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΚΟϊ. 87 

ΧΛΤόίλήκηκΛς μι ο τρίβξΛχμ^ ^Τ^ξ'^» ΚΛ^ίρη^ τΐίξ^ Ο. VI. 

της γΛξ χΛταχλίΙίος ουσι\ς ΑΠΟΦΑΝΩ, X^λΛψ ως ί& 
ΌΛ^ίίμ^ος Ίΰους ΑΠΟΦΑ ίστ) τρίβ^Λχμς, * ως τ^ξοά* 

ρΊΤΛί• 0Π1. ρ. Η. Β. V. Η. Β. ^» 38 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΚΕΦ. 2. 
ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΤΑΙΚΟΤ. 

21 Χ Ο ίακτυλίχ^ν ίίχηοΛ δάχτυλους ΧΛΐ οντΰν^ΐο^ 
ΚΛΤΛ τ3Λ0•Λ¥ χ^ξΛν, 'ϊδΓλίκ της πλΈυτα,ίΛς* βτϊ. ταύηΐζ 
^Β, €ΐ μίν ίκΛΤΰίληκτον ίίη, δάχτυλον ίζεί, η ίύί, τψ 

ΙΑ6ν καλίΐτΛί κΛΤΛληκτίκον εΙς σν?0^αβην, το ίε κατλ- 
ληκτί3θον εϊς ίισνλλΜ,βον. ^*ΕπιτημίτΛΤΛ ίε εστίν ίκ 
(ίώτω, το τε ε^Λ/^,ΒΤξον, κατΛλ^κηκον εϊς ίιανλλΛβον, το 
ΚΛλουμενον ί'ττος* οίον, 

€9Π γΛξ της ίίτχΛτης λέξεως της ΛΗ05, λείτει ο Λίχ- 
' τύλος μΜ σνλΛΛβη. Κλ) το τ5εηΛμ,η^ο¥ ΚΛΤύυληκη^Μν 
ε\ς ίισ-ύλλ,Λβον, το κΛλου/44νον Χί/Α,μίειον* οίον, 

χα,Τ^ Μ9αζ ^ 'ίτΛ^Ββ ^«θία( μάκοξ νβας, 

*5^Κβώ ΤΟ τετξοίμετξον ΚΛΤΛληκτικον εΙς ^ισυλλαβον, ω 
22 τΰξωτος μεν εχςηο'Λτο Αρχίλοχος εν 'Έ.Ίτωίοίς, οίον, 

Ι. Ύου ΨίρωΧκοΰ μιτρον ιί^Ί» ^ημασίαί νιιττι* Δα«τνλ(xο^, ««-^ τον «το* 
^$ τον οξίΛοζοιίτοί αντω' Η^νο», ανο τον τας νΰάζας των ^Ήρω^η τ^νΐα 
γίγροψ^Λί τω μίτξω' ν οη ίνρωστον τοντβ τβ μίτ^ψ ως καί ο» *Η^Λ>ΐί. 
ΤΙυ^ίΜΛΡ, »νο τον το» Πν3ιοι> τοντ«; χιχ^^σθαι τω μίτοω, "Έ,ητοζ, χατ' ({ο- 
χη9ί «νο τον ιν»0-$α• τα$ βάσίΐς β(λλήλακ« καΙ τω* α>λω9 ά^χα^Ίψι 
ΜΛ^, 'ΐί^»ζ%^μΛ9, »νο του οξΐΙ^μΛΛ»^ τω* βάσίω», 

^ ηγον» Λμφίμακρον ϋάάήηί Ρ1. ^ ίτόίρα Μ. Β. χαΤςι α. »{ 

Η. Β. άβΐηάο §1 & χΛταληχτΜΜ ίτί, ^βιξίθι, ασμάκΛξ, Ο. άΰ ^ο- 

οτη, Ο. Ιίοο ϊταρι νίά. ΟΓβ^οΗτιιη^ ρ. 

* Ιτησιιμότατο» Τυπι. ίί οηάο 286, 

°"*''• Ο. Η. ιηοχ .Τ«, άθβΛ Τϋπι. Ο. ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΤΛΙΚΟΪ. 39 υστψ¥ α ΧΜ ΆνΛΚξΒΰΰν ,τνίτω τ£ (^ίτξω ^ βΛ^( ασ'ματΛ 
σν^ί^ηκίΡ' (Γγ. οχχϋ.) 

ΧΛ/, ' 5 

ΎαίίτΛ /4Λ¥ ου¥ των $ϊς ΑσνΛΛβΐ^ ίίΟΤΛληκτΜαΐί ίΜ^. 
ίείγ/ίΛΤΛ* τού¥ ίί ίίς σνλλαβήν, τω μ€Κ τ59^ΒΊ/ιΐΜΐβ$^ 
Ίΰξος ίύο τίοοΊν ουτων των σνλλαβωρ *Αξ}^οχ9ς κίχξή•* 
704 ίν €πωόω, οίον, ίο χΛΛ άλλα άσματα σνψίΒιικίί 
€. σν9η^ηη§ψ Ρ1. Η. Ν. σνττί• 
3)}χ» Β. ΧΑ« ολα Τυπι. 

* ^ντ% ΤυΓΠ. Α<1 ν. χα^ίίσ" 
σα χ^λΛ^οί &ηηο(3τΗ ΒϋπΗϋίτιβ : 
** δίο δορΙιοεΐ€3 Λ3&€β ρ. 3^• 
'' (αϊ. Η. δίβρίι. ίο. ν. 638. Βγ.) 

" ον^ ύίητρας γοοψ ορ»ι3ο( αη^ΐονς. 
'* δεΚοΙ. 4 αη^ν ^ κατά Μιτνλη-* 
"ναίον^. ΌηάΛ ίΐΐιιά €3τιίΗ£ΐη 
" δΛοΙ,ρ.β;. (β^^€ί^. Ι49•)'η- 

" ρο( «ΤΤ'^^ £^ιρό^«ΐΌ( αιι^α;» £ογ• 
'*ίμΛξόφΛΐ9' αϋΙοΓ. ΥβΓίυβ 82ρ- 

'< ρΐιίοαβ." Υίάβ Εηίΐαΐΐι. II. θ. 

^ ίν*^ Μ58. ρΐΰή^υβ. (ν^^< 
% Τιιηι• •Ρ1. *' Ηηηο Ιοουιη 
'' νίϊϋ ίνιΓρΰέΙαιη 1)3ΐ)βο, β1 ςυί• 
"άβτη ίη ϋοβ» ιιΙ)ί βί αΐίςυίά 
'' άβΰί& εο11ί§6Γ6 ΙίεεΙ ^x δείιο- 
'Ή^ββ Αήϋορίι. ΝτιΙ). 274• 
'' αϊ])» ΎαΛ>* βά Ιιοηο ΗβρΙιβΓ- 
'' ΐίοηί• Ιοαιπι οίηηΐιιο Γιιΐλΐ: κ- 

** ΜΗίτνλ«χα νί^ίμΛμΛίϋβ & χαλίΛ'* 
** τα* Άξχιύ\όχβί»$ ως Ηφα*σ*/α/» 
" ^Ι, ί^ τί-το» *ΑξχΙιλοχρ9 τ•ν- «< «ί <« « €€ ΗΙη Λρηά Ηΰρ!)8ΒίΙ. ηιιηε 1β* 
^ΙΐυΓ Ι)αέ^7^^^^ ΡβηΐΗΰΐη. άίο- 
" ίΛ ίυΐίΐο ΑΓεΗίΙοοΗΐεα. Ηίηο 
*' οοη3ίοίο Ηηηο Ιοουιη οΗιη ϊΧα 
** ί€Γ6 €οηίΙΙΐιι1ιιιη ίαίίΐο &1) Ηο• 
" ρΙιβΒίΙίοηο. Τ«τ ^1» ν•9^μψ§^ 
Ρ•*^ Ά^χ»λβχ•ί ϋίχρντα» •» Ιιτ«» 
^> ό Α^ το&Γο Άρχιλ/;(ζΗ0Ρ κ»• 
'' λιΓται* Λ^ το, Έ» ^• Βατοΐ^^ϋί• 
'* 1^«•" ΑτηαΙώα* 1>β ρήοη 
ΓβέΙΰ ιηοουίΐ δεΙιοΗο^ρΗΏβ, 
Άμομι η^ίλỀ0<ί ΑΓεΙιίΙοεΙίΝΐιη. 
ν€ΐί*ιΐ3 2\ιΐ€πι ίβεΐΗκΙυβ 6Χ(0Ιΐ6ί( 
ίη 1)6χ&ιη€ΐηιιη. Ά^ωμΛ$ φα» 

ηραΐ ^ροσΛρα» φΙοΊΨ »ναιγιττο9, ^ϊ 

νν. 2θ4> 285* α)ηη66ΐ€η(1ί ΓιιηΙ 

ίη 8ίπΐηΐίβΙΙΠΐ ^μμα γα^ αϊ$ί4ξ99 
απαμίαταν ίΠλαγατΜ. ΏνίΟ€Α βΑ» 

60 ί&Πλεββ ΓιιηΙ (Ιο βα ^ηΐΐφ 

ρΗβείΙίοη^ Ιι&ιιήίΐβ ρΓοβίοαηΙαη 
Χ^. Ηοΐώ]ί%5, 

Ηοςβ Λκΐιίΐοοίιί νβιϋαιίαβ ^Α-* 
Ιιυε (ΙΰΗΐείεΗ ίη οοιτηρίο Ϋήί^ 
άαηί /2ί ΡαηώτίΙηυ ϊίΙ)ίθ, ρ. 
1350• ςιιοηι ΒΐίΚί οΗιη ίηάί^;!- 
Ιανίΐ Ροτίρηιιβ. Χχκ»» Αα&ίφη} 

»4 40 ΗΦΑΐ:£ΤΙΩΝ Ο. VII. τγ ^ ίφ^μΛμ$^{1 *ΑλχμΜ, (ΙΙγ&ω. ρ. ββ.) 

κβϋ των ΛΚΛΤΛληκτων ϋ, το τ$τξΛμ€Γξ9¥ ^ΑρχΙλοχρς &- 
ίοζ/αΐβ ίιτώ^ί, 9μ0 το τ$^ΰΐζ/Μ ^ αντί τ^Λυίοϋ τΛ χλ- 

*Αλχ/ΐΜΤ ^ ΚΟΛ ολΛς ΟΎξοφας τούτω τω μΛΤξίΛ χαυη- 
μίτψΐη. (ϋΓίιη• ρ. 65.) 

Τ0μ;γ<( /駥 ουν κανΛ ^ΛΚτυλαχΑ• 
23 β. Ίλ α ΑΙΟΛΙΚΑ ""χΛλουμοΨΛ, τοψ μη Ίΰρατοι^ 

ίχοι τίο^Λ ^χΰάντως Ϊ¥λ των δισυλλάβων άίίάφο^ον, Ίΐκ «βκρ« 'ΡωμΛίοίς αραλογίας Τ, 
Ιωης κλΙ Άτηκοί, τ« ^ο ίμισυ^ 
ϋίμΜη τ^ίτο» φβ^σί, λλ\ τα β| {/α•90 
ΤΑλαιτα> *βίομΛ¥ νμΛταλΛΨΤοι^, ηλΪ 
τ•ν( τίσσαρας νμΛσυ «ήχρκ^ νΙ/Αν- 

Η^^οτο( ν^ικ το ηνΗΜΛΎους, 'ΐα- 
λ( ί* τ^ €Ρψ ^ν^Μΐϊί. '£ίηφίρι« 
τρίτο» «μινοΛον, αιττ» τον» ονο )}/ια»- 
σν «^Ιΐ(. υΐ)ί ρηιηο ηο(&ηάυιη 
Τ€γΙ)& χομ τον( τΙσσα^Λς ημΛσν 
νήχας, «*. 9. αά ΗοΓοάοΙαιη ηοη 
ρ6ΧΐΊη€Γ6, υ1 \χώ^ οΙ)ΓϋΓν&^ >νΰΓ- 
ίβϋη^^υβ 8x1 Ι. 50. Οτιίεςτιίά 
&η1οιη άβ ΓυρβηοΓίΒιιβ ΙΙ&Ιυ&β, 
€βΓΐίβιιηυιη βίΐ ηοηηυΠ& ροΑ 
*ΗρόΙ^οί €ΧθίάίίΙβ, 61: ρΓο ροΓ- 

κ&ίΐυί (1οΙ)6Γ£ Έ» ^1 £«τον0Ίάλ«. 

Ββ ΙοΟΰΐίοηβ ^0 ζμισν, ρΓ8Β(«Γ 

βηέ^ΓΟβ εΙ> >ν«ίΓ6ΐίη^ίο λϊΙλΧοβ, 
νίάβ Η^ίγΜηνα ν. "Η/χι^ι/τριτο»^ 
(Αχτίιίΐροΐιιιιη ςιιί 2ΐ> Ηβί^τοΐιίο 
Ιΐιμά&ΙΐΜΓ ροΙρΓβιΐ ςμο^ΗΦ ΌΊάγ* ιηΏΒ' κΓρίοϋη) υΐρί&ηιιιη 3<1 
ϋειηοίΐΐιεηβιη ο. ΛηάΐΌΐ. ρ. 
386, 3θ. βά. Ρ^ΗΓ. 6ΐ Ββηϋβίιιιη 
ίη £ρίίΙοΙ& Β,ά Όανίΰαιη Αη- 
^Ηοβ ΓεήρΙ& ροΑ Όϋ&Γΐ. ΡΗα- 

ΪΑήά. €ά. 1777* Ρ« 444• 

«" 8ίο Ο. Ν. Η. αντί το» τρ. 
Τυηι. α^τον τρ. Ρ1• 

" ν/ΑΡβτ Ρ1. Τυηι. Μδδ. νμ»η 
ρήιηιιβ κίΐίΐιιίΐ Ρ. ΙΓΓύοαβ &ά 
Ιαγτίοοτηϊη Υοίξΐη&ΛϊΛ ρ. 6$. 
^x δε1ιο1ί&^ ΗβπηοςβιιΙβ ρ. 
40Ο. υΗ ΐ6£[ίΐτΐΓ μγ2 ^' ««ρο» ν/*- 
Μ». Αά Ιιυηε (|ΐιος\ΐ€ Ιοουιη 
ριονοοιΐ Βϋηϋβίι»• Κο6^€ οοα* 
^ίΐΏ^ί ιφί^ι^θ» ν/ΑΜ» Απι&Ιάυβι 
οίίΛΧϊΒ Ύ\ι&οαήί. 1. 02. ΤΙΐΰο§;η. 
987• Αάάο εοτηιρίιιιη ίη Οι&- 
η&ιη ο&ηΐιοαιη αρυά ΑΐΗοΐΜΒυιη 
XIV. ρ. 6^6. Ώ. δϋοΓυπι νο- 
€18 τ&» οζρΗο&Ι Τοιιρίιιβ £ιη. 
Τ. II• ρ. 295• 

* ΜΚλον^ΙΜ» μίΤ^ ΤΟ μίν Ο. 

Ρ να^Γ»^ (ΙββΑ Ρ1. Η. Β. ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΪΛΙΚΟΪ. 41 

& ίΡ /ιίσ-ω, ^Λκτνλους ΐαίντας* τον ίΐ τΜλίυτξΜΨ χαξος 
την αητο^ίτιν ίακτΌλον μϋν, η Κξηη)ίον, ίίΛ το της τί- 
λειπΛίΛς άίίάφοξον, Βαν Λκατάλ^κτοψ η* ία^ ^ ΚΛτα^ 
ληκτικον, καί τί α/ττο τούτου μ,ίΐΜίωμίνΛ, ίϊς ίκτυλλαβον 5 
Μι ονλΛΛβην. Το /Αίν ουν Αίολίκον ίπος το κατΛληΚ' 
ηκον τοιούτον ίση* 

χίλομαί τίΜ» τΙ» χαφητα Μί^ηα ^ ιαΟάσσΰΛ^ 

τΰ&ιτΛ/ΐίτξΛ ^ ΚΛτοΛηκτϋίΛ άς ί^λλάβον* (υΓ£η• χο 

ρ. 286.) 

* τίΛ0 σ', ν φίλ$ γΛμβξ•, κβιλίίς Ιικβσλτ } 

ΤΟ α τΐΓ^άμ$Γξον* 

1 2. τιίν σ ν] Αΐολικο9 νιντά^ιτρορ τον ι|α^τ^ν ^χτνλ^ ^μΐΜ#• 
^»90Ρ, Το ^ ΒΡΑΔΙΝ^, άττΐ τον ραίίψψ ίση, ν\»09ασμΜ τον β «(ολ«- 
κϋς, Ι5• ^^ξ*^^ ΑίολΜ^ιτ τιτρβ/χιτρον> τον ίζαμίτξίυ ίυσΊ ^«χτν• 

λοι; μΛίΜΜμίίΟί' το 1& *£ΠΤΑΘΟΡΓΤΙΟΙ, α^^« τον ινταο^Γοι. 

^ *αλίσα$ ΈΔά. ΰ1 οΓβάο Μ88. Οκ^οήυιη (]€ Οί&ΙβέΙίβ ρ. %^ο, 

ραιιΐΐο &ηί€ χίλλορ»» Ρ1. Η. €ΐ &ιι61&ήιιιη &ά Ηΰί/οΙιϋ Τ. 

' ίχ^» Β. 2. Ιχρ» Β. 3• •»ό- Ι. ρ. 759» 4• 
Νκη» Η. Β. ΡΚ "^ θν^ο^κ Ρ1. 

• 8ίο οίί&Ι δοαΙί^βΓ ζά Οαΐτιΐ- * ίίττβρότνιο». Μβίπιπι Γβοα- 

Ιυιη ΣιΥΠ. ρ. 4^. τ€^;=τ^ι>ι Ηβ- ία( ιτταθόργι^ιο» ΎητηΜ, ηβε ιν- 

ΓχεΙι. ΙΧΟτνϋΗηι, γίάϋ Ευίΐ&ΐΐι. τ^ρτ^'ίοι ο ΰ&ΐεο, ιιΐ ϋΐ Γροηάοαβ 

Οά. Α. ρ. 1695» 2ΐ• ΐ'^<' £<1^^• ν^^ άΒ,^γΙο, τοάρϊ ροΐοίΐ, 6ΐβ 

Μδδ. Ναηπίαηαβ τί ^ ω. δοΗοΗαίΙβδ οοηίπι αιι6^0Γ€ΐη αΐΐ» 

^ " Όΐ6(ίοη68 οΐηη€8, <|ΐΐ8β α Ρ ΐ9η^;^ιτ«ι ύσαντα^^ τμ χο»»» τονς 

'ΊίΐβτΑ ίηοίρίιιηΐ» ^υΐα ίόΐϋΐ &Γ• τι ^«χτνλον; χα< σνο»^ί«ον(. Ιι6€*' 

" ρίπίή> .£λ>163 Ιοοο αίρίτ&ΐίοηίβ Ιίο βά. ΡΙογ. €( Μ88. ροηβ οιη* 

" Β ρΓκροητιηΙ» ηαιη ιη 6&ιη Η- ηίαιη βίΐ νβήϋιηίΗοΓ, ΐττταξόγιοί 

"Ιβηιηιηυ^αηοοηΓιιβνίΐϋΙοηιιιι {ίψττα^οξξόγνΜ^ Ο. Μ,) ϊλ&λ &1> 

" (Ιί^ιηιηα, Ηίηο ^ρόλ» ρτο ρό)^» Ι«το^>ν»ο«, (^ααιη νβηιη ριιΐο. 

'' άίεαηΐ^ |9ρντ^ρ ρΓο |ν;τ%ρ^ 0^χο? £ί7ΐηο1ο^8 Μ. ρ. 633, 5• 

'' ρχΌ ράχος," 8αΙιη&ϋιΐ9 αά Οοη- Όρό^νια* όρίγν το ιχη»»»* ό μίσ^ς 

ίϋΟΓ. ΙβιηρΗ ίη α^ιό ΗβΓ^αΗβι «»^χιί|ΐΑΐιτο( ωρβγ». « ^•το;;^ΐ} ύρι- 

ρ• 45* ^^ ^• ΡΗίοΐ^η. ρ. 547* Ύ'^' *'^ Β^ιλυκον ωξίγνΐα* σνστολί! 

Χ»* ΗοίΛΙύί• νί4€ Κοοηιαιη «1 ««ι τςο«^ όρότνΜ•. δίιχιίΗβ €πογ 42 ΗΦΑΙ1$ΤΙΑΝ ο.νπ.!». 24 


φίκον τί^ΛρΒο-κΛίίίίΚΛανλλΛβον, ω το 
ίφΛς βΛϋν γίγξ€ί/η•ταΛ, (ΙΓΓϋη• ρ. ιο•) 


ΙΟ ίΐ^ΛμΛ9 ι*}» ίγω σίίί», * *Ατ&^» «7«λβ• «ομι• 

ΤΟ ^^€ ητξΛ/κτξθ¥ ά9(ΛΤύίληκτον ίστί τοκ!υτύ9* (υΓίΐη. 
ρ. 10.) «τό)^< 0νλλΛβΐύ9 10. χ«ι οντν η/^ΨΤΤΛ% ΤΟ ολο» •^ συλλαβύρ, Παητβχον <3€ίοηη&( ΐ2ΐιηΙ)Ιοτιχη ΑήίΙορΗα- 
ηίβ ίη ΑνίΒυβ ν. 1 130. Έχατο»- 
Ύοξγνιοψ, υΙ)ί Ιο^ϋΐκΐυηι ριιΐο 

*£χατ0ηΌ^07^Ίθ»' «3 Ποβ^ιΐΌ» τον 
μΛκξονς, Σ. ΗοίώΙΙί. νί<ΐ€ 

Μβηβηιαιη ΙίΒτοταιη οετιβιταη^ 
(ΜστϋΒΙγ Είνίέκν, ΥοΙ. XXVIII. 
Ν. 8. ρ. 43^0 ν^^ οήΐίοιιβ εηι- 
ίίίΐίΠΐιηυβ οί(α( ΡΗοΐίαιη Μδ. 

ο^ογνί»ς ^γονσίΡ (ΐ. ΰ. Αΐΐίοί) 
οί/χι οργυίας, Αρ^ίττοφάπις, Οοη- 

ίμΐ£ (}ΐιθ(][ΐΐ€, 6 Η 18 ηοη εοηίοη- 
1ΐΐ3 ύδ, 8(βρ1ΐ2ΐηππι Βχζ&ηΐίηυιη 
ίη γ. 'Λ^ι^μι» Μ8. ΝΑηηίαηιΐ8 

Ι«ταό^|Φΐο(. 

^ σύμβολα νί»ΤΛβό$ια ΤϋΠΐ. 

«ιντι0ο))(κ Ο. Μ. " Ηυηε Ιοευιη 
θχρΓβίϋΐ ίοΓίΕίΤο Β€πι. ΡΗα- 
ΙοΓβαβ {» τΑ?«ηρ< Έρ^• §. 167* 
<' ΓεπΙ>£η8 : ίλλ^ ^ <τχμγγι» 
" (ΣβΜΤ^ι^) το» αγοοΜΟ* νυμφών, 

*' Μ«» Τ09 ίΤν^ξΟ» ΤΟ» Ι» 7^/^*^• 

ντβηηί, σαίμβαλΛ' σάρίά^Λ Ηβ• 

ήτςίι. Π»^ί;7>οι. ΡοΠαχ VII. 8». 
το^( 12 τα ύνο^^τα ξάττΎΟίτας 
ΠΙΣΥΓΓΟΥΣ Μίοι τ«» κωμίχύ» κα^ 
λον^»' «β» 7« ι^αστιίρΜ» Λντϋρ €ζ €< ΠΙΣΤΓΓΙΑ. Ιη ΑΐΙιβη«ο XV. 
ρ. 699• ^• ίπβοηίοίό οοΓπ^ίΙαΓ 
ίγξαφ» ^ ν»^ρ Έ,υ, 9Λξ 'Ο^ιιριίνν 
«7^**)* ίκ'ίοτν^ Ώίσύγγονζ, η φϋρας 

β»α»^)ία( — . Όβίοηρίίο οά Ρα- 
ΓοάΙ εοΐ6ΐ)χΐ3 ΗοιηοΗοοηιπι οατ- 
ιπίηυηι ^[πιηάίΙοςηεηΙίΑηι ζά 

ΚΒ γϋΐ^ΙΠΑβ (ΐ€(0Γ(}11ΰη1ΐβ. 
' Ολοι Σα^ονς Ο. Η. 

• Άτθί. ΡΙ. Τυπι. Β. Η. 
Ν. αιηι ΡΙοϋο ρ. 3636. €χ1ιί- 
ΙιβηΙ ατι. Ο. Μ. ν€Γθ ρπ>ρίιΐ3 
άτ». (^ιιοά 6άί(1ίηιιΐ8 θ1ο^η(€Γ 
6ΐ ορίίπιβ εοΒΪϋΟβτβ Τ^τνΙιίΙΙυβ 
^ί Βΰηΐΐβίυβ. υηίυβ ΙίηοοΙχ 
αάάίΗοπΰ ίΆηαηι Ιΰέ^ίοηβηι ρηκ- 
ίΙ&1)ίΐ Μ8• Ν&ηηί&ηυβ, (|αί ϊά» 
\κ^ ατο*. 

^ «ίρο* ^* αίτι μ.* ολλΰαϊ |Α•λιί^ 

^Λ»» ι» ΡΙ. ΰΐ ύο £ίΓβ Μδ. ΡβΓ' 
ηβΓ. αρηά υιύηηηι ρ. 285. ψ^ 
6(Ιεπι Μ8δ. Εραά Κοβαίαιη 9ά 
Οκ^οτ, ρ. 286. "ΕζΑ/^ ΤαΐΏ. 

^ ορνιτο». Κ.ιι($6γ£ιι3 ν&Γ. 
Ιι€^.* IV, 6. οοηίςίΐ ορ^τίΓΜ. 
Μ&ΐ€. ν. Κοέηίΰΐη αά ΟηβοΓ. 
ρ. 284• Ιπ ίΰΐιοΐ. Γ^οβΙιμ ίατα ΠΕΡΙ ΔΑΚΤΤΛΙΚΟΤ. 43 γ. '^Εστι ίί τινΛ }Μι ΛΟΓΑΟΙΔΙΚΑ ΚΛλουμίνΑ 
ΜΚΤΤΛΙΚΑ, '<ίπ€ξ ίν μίν τίΐίς Λ?^ΛΛς χ/ίξΟΛς ^λκ- 
τνλους εχα' τελευτΛίΛν ίί τξοχΛίκψ σνζυγία,ν' ίτη ^ ^ 
(ώτων ^ ΒΤΓίσ^μΛΤΛτα, το τ$ Ίΰξος ^ιίο ^Λκτνλοίς ί%•ιι 
τξοχΛίκην σν^ίαν, καΛου(^νον ϋ 'Αλχα,'ίκον ίίκοτ- 
ίτυλλαβόν* 

χα» τκ Ιν ΙσχαπαΤσί» 'ο»χι%. 

ΚΛί ΤΟ Ίΰξος τριΟΊ, ΖΛλουμενον^ ΠρΛ^/λλίΐον, (ΪΙγΙιΠ• ίο 

ρ. 03.) 

2 λ« τ*Ι» ^ξί^9 χΑλθ9 ^|Λβ?^νοισα^ 
4Γαρ9όί τα» χι(^βλΑ»^ τ» ^ »ι^ι ρνμφα. ο. VII. 3. .3• Λθ7αο(Λχ« ταί/τα κη^Γτα»^ οτ» ό μ» 1»χτι;λο^ άοιλ»( /χαλλρ» Ινι- 
Τ)ϊ1Ί(0(* ό ^ τ^χαΓο; λο^ο^ρ^^οκ• Λο^β^οι^^χοι^ ον» χΑλβΤτ** τί /ΜΤρο» 
βτ( ίχ Ιίχχτι/λον χ»« τ^χοίίον σν/κίΙμίΗν, ί•ί^ικο9 [μ» ^λ ύο9 ^ΛΛτυλι>9ρ 
ινη^ {ν^ί;θμο{* λο^ιχο» ^ι α»α το» τ^οχαΓον. Δμ χα^ ο» 9β6λ«»ο2 χί• 


οΰΓίΕΐη ΗοΙοΙιΙκίίϋ €θθ)€^«Γ3.ιη 

ρτο νυ1§. τίσσαςι; ΠΎρασύλλΛβοι 
ν, 

^ ^ Άτδί. δΐ€ Μ. Ο. αΐίί ιηβΐθ 
*Ατ$ίί. ΙτΟ^θ €»ηοη€ΐΏ α Ρογ- 
ίοηο ρΓοΙαΙυπι Ια ηο(3. πά £υ- 
ήρίάίδ Οκή. 614. Ιη νβΓΓα 
ίβ^υβηΐΰ ΗΐΰΠί8 τΏίΐΙο ΓΰραΓ&Ιαβ 
^ρο»τκ ^' η» ΓΕ§Ε£ίΐ1ΐΐΏ€ εοη- 
^αηx^ι Ββηΐΐϋίιΐδ. ^^ο^τ/σλ» ^- 
οΐίεο ρΓΟ ^^οιττί^ιι». Βΰίικίΰ 
«βη ίάοιη €χ Ο. Μ.* Ο^ΐβτί 
τθτΙ. 8ϋρ€Γ6ίΙ υ1 χηοηΰαΐΏ, 
ί^υοά οΙ»Γ€Γν»Γυηί ΰΙίΕΓπ νίπ. 
(1ο6ϋ£πιί Βΰηΐΐείαβ οΐ ΗοΙοΗ- 
Ι^ίίΐιιβ^ 3ΐ1 Ιιυηο Ιοευιη ΓςΓρίε€Γ0 Τβκηΐί^ηιιπι Μ&ιίΓαιη ρ. 24^1. 
^ΕοΙΐΰΐιτη βχ ιβο ξβηηΗ άοάΗβτηα 
8αρρΒο, ^οά βί ςιιΊηΐ}ΐΐ€ ρεάαη 
νίΐηί Βοί ιηοάο ρίτ/ρίάί : Νομ 
ρτιτηητη αάάιάίΐ ίΠα άί]^11αΙ>οη ιιί 
Γώ^Ι 5 ^ροηάεηηι ηβα βηιιη ααρΊύ 
Ιοοαί οτητάίΐιη: Βί^ά ςηία ηιοΐΊΤα 
Ι'ίΰ ϊο€ΐα, δι ΰΙ)οτΊοη /οίεί Αάπιιβ- 
ΰβτέ, άάη ςηαίβτ αάάβη άαδ^Ιοη : 
Οοτάί (ΐΊΐαηάο βάββ βΐη οαηϊί Αί" 
ύϊάα Ρατνατη, βότβα ηήτξίτάίαί 
βια (ΐηηηβοηΐ, Πίϋ Μταηιείτο άα- 
ΛζΓ αηίβ άίβΙΙαΒπί, 

* νίησνιμΛτατονΈΧ, Μ88. 

' ο1χο»ί ο. Μ, 44 ΗΦΑΐ:6ΤΐαΝ ΚΕΦ. Η. 
ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑΙ^ΤΙΚΟΤ. 

25 Χ Ο ΛΫΛτοΛσηκον κλτλ τΰασ-Λΐβ ^ξΛ9 ϋχβτΛΐ γτοκ- 
ίίίοψ, Λνά/ΤΓΛίΟΎΟΨ, ΟΊΤΛ^ίας^ ίί ΚΛί Ίΰροκίλίυσ'μΛτικοψ' 
νϊαξΛ ίί τοίς ίί^ΛμΛτνίΤοιοΤς, ^χλι ίάχτύλΛν. Έλτι ϋ 
^ ύίλ/τΛ ΰΐ/πΆίΟΉς ί^ κλτλ σνζνγίΛΡ ' ίϊΛίξου/ιβιου. 

σνλλΛβίην, ΰυοΛΤΛληκτίς' ΚΛΤΛλιηχηχη $1ς ^^σν?^λαβοψ^ 
ΧΛταβλήκτΐ)ύι ίίς αν?^Κοί^ν^ βξα^χμχαταλήκτος. 

^ΕτΓίσ^/ΑοτΛτον ϋ ί¥ αίττω $στ) το ητξΰψΛΤξον μλτλ- 
ληκτικον ζίς ^τνλλαβίηψ το καλΰυμ4»09 'Αριστο^βίτβιοτ, 
χο(ΝΐΐΙ). 959.) 

*Ότ' *γύ ΤΑ ϋκαΐΛ λίγ^η $»&ον»> και ^ωψξίσίψη ΜΐήΐΑΜΤο. 

χβχΛίΓΤΑΐ α *Αρίστοφύ^€ίον, ουχ *ΑρίοτοφΛ¥ους ολτγο <ύ- 
ροηος ' τι^ξάΰτου, ίπε) και ταοΜ Κξοτίψα ίστι* Ι. "ίΐίηηρ τ^χαΛΛΟΡ νοϋΓτ^ΐι&•1^ ο Ίαμβος, οντιτ μλλ βΝίνβΝσηίΜ» 
λιχον ^ι;λλα/3^ι>4 το χαταλιινο^οο» ιμι ψτάτηίς αΜΜΤβΗ0Τΐ»ο»• οίον τον> 
Λφ9λψίηις της το» σι;λλαΐ3ίϊ(» 0(»«νβΐ9ΤΜ^» γίητΜ, 

Ρ. Τηπι. €ΐ ρΛΓβ οοοιαιιη. Ελβ ^ „ 

Τ0€€8 άβίβνί 8Ιΐ£1θήΐ&(0 ο. Μ. ^μίη» Η. 

€ΐ5εΗοΙ.Ληίλορ1»ιιί8Ρ1ιι1.487. ^ ^' ^^^ ηοηηαΐΐ» Μ88. 
ιιΜ τίάο ΗβιηήΰΓΐιυύιιιη.^ Α1ί& }:)Λ\ίρί ντι^κατΑλϋχτο» — οημτ»; 
ϋΛ ηΐίο Ιοοΐ Ακίιίΐοείιή, αϊ]»• λΐι»το»^-ιιατβλΐι«τ»«^»— ΐ3|ρ•χϋ«ι- ιηίη πΐ€η(ιο ρ. 47« '^• τβλιικτο». 

>^ αυτψ Ρ1. £. ' «-ρΜτο» Ταπί. «( ρΑυΙΙο ροίΐ 

^ ^Μ^έ^Μν Ν. Μ• €• λα*- »ντ9^ «ιχ|ρΐ}τ&«• «ολλ^. ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑΐ:ίΤΙΚΟΤ. 45 αΚΚί Λ« ΙΌ Τύψ 'Α^ιστο^ι^ι^ τίολλω Μτω ΜχξΙ^^Λί. ^• VIII. 
ΚβΜ Ό^ ΚξΛτίνου νίοι^ '^'^^ΧΛξ/Αω, ος Χΰύ ολΛ ^ύ 
ίξΰψατΛ τούτω τω μίτ^ 7^Ρ^^> ^^^ ^' Χομύοηα^ς, 
χλ) το9 *Ε^Γί¥ίκ§9¥. Ά^ίστοζ§νος ί$ ο ^Λυ^ουιτΜ^ Έττι- 
ΧίΛ^/ιου ίΰξίο'βυηξος 9γί»^ύ «901^^» Λ κΛί ούτος ^Εατί'* $ 
χ/Βΐ^ΙΜς μνημονουα ίν ™ Αίγω χβύ ΑογίψρΛ, 

ο* τον; Ιϋψβονς ^^ λλύίοψ α^χαίοτ Τξονοψρ 

κλ) τούτου τβ/η/ν τοϊ! Ά/$οτοζιίνου /Αρημονούηοίί τί¥Λ τούτω 
τω ιιετξω γογρΛ/ι/ι,ίνΛ' χ ο 

τκ ^βλα^ογΜκ» Φλι/ατβ» ναζίχ^η τ*Ι» ΛίΆξΐίνη»» } τβ2 ^ιηκ• 
ΤΟ /16ίΙΤ0Ι Τβν σνΤΟνί'Μν €χθ¥, ΛλλΛ (ΛΛΙ ΤΟΥ ΟΛ^ΟίΙΤΛίσΤΟ» τον ΟΙ ΤΟΥΣ ίαμβους, τ»>κ ^^ λ/^ονσι τ(9ι^9α» αντ^ ίίς |^^49 τμ " ΙΐΛ Ιΐΐΐ)α3 £<ιΙ)αΐ£ Ιίΐιιΐυπι 
ΓεήΙ)ΰα<1αηι βββ ιη€ ιηοηυΐΐ Ρογ- 
Γοηιιβ. ΑνγΙννα £(Βΐηίηίηιιιη βίΐ 
τον Αόγοζ. Μ88. ΙιαΙ>ϋη( λαγί»», 
Ανγ/ίης Ταπι. Λί 8οΗο1. Ια Α- 
ΐΙιβηβΕο III. ρ. ιο6* £. Μ8. 
Υβηΰΐο-Ρϊήϋΰηΰδ άζΐ λο^ΐΜ» οΐ 

VIII. ρ. 53^• ^• ^"' *^^*• 
Μ8. Ηϋίχ€ΐιϋ 3 δοΗονίο εοΙ1&-> 

1118 Αό^ΙΜΜ. 

^^ καττο» αρχαίο». £ΐ 1)860 ΙΰΟ- 

ίίο ΡοΓίοηί {ΛξΛοΊίΛίϊ άο\χΧ\ιτ, 
ϋΙ>ή οιηηββ 1ΐ2ΐ)οηΐ χα» το» α^οτ• 
τοι. Ρήιη& νοχ 6Κ ΒογΙο» άία• 
ΙεέΙυβ ί^οπκίοηο ίπείΐβ οογ- 
Γυιηρι ροΐιιίΐ, άπιστο» βχ Άρ»στο• 
|•»ο( ραιιΐΐο ρο^ ί€(}υ€η1ΰ ρΓΟ- 
ειιΜαΙ>ίο ίηΓβρίΙΐ• χατα το» β^β*• 
τοι Ι^οώαί Ι•. ΗοΙολΙίίβ, χαΐ το» 

Λ^ον^Λ^στω9 Βοηΐΐβίΐΐβ, χατα 7* 
το» ανίατο» ΗϋΓΐηαηηυβ. Ιη ν. 
ί€(]. «Γ^το< ΓιιρρβάίΐϋηΙ ρΐΌ ιτρ»- τος Ο. Μ. ύξίστόξίψος Μ8δ. ιΐΐ 
οηάο, οηαηββ. Ιιοοαϋο α^χαΤ•» 
«^«0» οαοαπίΐ ίη ΡΓΕ§^ιιΐ€η(ο 
£υρο1ί(1ί8 αρτιά $τιί(ΐΑΐη τ. βατ 
στάσ-Λζ, ίΐ€ ίοΓίΐιη εοηίΐΐΐιιοηάο. 
"Ατι Χι ν^τιρα βούλί^Βί τιϊ» ΝΥΝ 
λα9<9Ί» ! ωΑι^ αχοΐΜ*», Ι» το» ΑΡ* 
ΧΛΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ; *Αμφ6τ9ξ ίξίΐς* 
ίγββ ^' άκύύο'ας τα>» τρ^ννρ, (τβΙ τοΓ» 
τρόνο»») ο» α» ^οχί ^» β^βτάϋΌς 
αίρ4αο/Ααι.— 

® αλα{ο»/α». δίο Ηΰπη&ηηυβ. 
£ά<1. 6^ Μδ8. αλα{ο»ιια»• ^υI8 
ηοη ίΐαΐίιη ίη χηβιηοήΕΐη Γβνο- 
ΟΛΙ ΑήίΙοΙ. Εΐίιίο. IV. 7 ? Οί 
^1» ον» ^|ικ χ«^»» ΑΑΑΖΟΝΕΥΟ- 
Μ£ΝΟΙ>τα το«α£τα «'ροβΓ«'β»θ9»τΑΐ, 
ι^' ο7; ίναινος. ν ιν^αΐ/Μ0»ΐ7/Μ(* ο• 
^1 κέξίύυί, 2» Λ9ολανσ•Ις ίστ» τοΓς 
νίλαςρ κοΛ ά ^^αλβδιΓν »ση μη 
ο»τα, οίο» ιατ^ο», ) ΜΑΝΤΙΝ αό: 
φο». 46 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ "0^^ ^κϋτΑΐ ιμμ ιν τω 'Αξίατοφαηίω "^ κΛλΛν(Α$¥ω ϋ^Λ^ 

τούτω τω μίτξω ίχ/ξίατ^το* 

ίστοίήσ'Β 3ί τίνου ατίχον κΛί σ-ττονίίΐω τω ττΛξΛλίΊγοπί 

"ϋΟ )αχρημ,ί)^0¥' 

' Π^^^/ μεν ονν τΛ τεΓρΛμέτξου ταΖτΛ. Ύω ίΐ τξΐ(ΐετξα 
%/ψ4Λς ο ^Ψοίιος ολοψ ^οιη/ίΛτίον βγρα;γ€ν, ως το^ 

15 Το Ά Χ/4^€Τξον ΚΛτα,ληκτίκον, καλίίταΛ μ^ν ^ΛξοφιΟτ 
κον, ίΐΛ το ττΛξα/ΜΛς τινα,ς ίν τούτω τω μίτξω ώΛΐ' 

ΟίΟ¥, 

20 α,λλλ 7ΓΛ^οι/4^ία4 $ϊθΊ ΚΛί ίτπχ^ί Μΐ ΐΛμβίΚφί, καί 9υ 
τούτου του (ΐίτρου ' {Αονου, ωση ουκ άκοτως ^ Λντο [ΐονοι 

ι 

ονίί» γοξ ν^βίγ(4Μ, να^οι^α^κ^» αντί χα(λ<Γ<79«ι> Λ ηης •^^^ανης ντοξ- Ρ Άριοί χ^ψνσιρ Ό, 

' ^ καλονμίνω ΟΙΏ. Ν• 

* Ύω ^ τρίμΛΤξω^-^ς το 0Π1. 

Ρ1. «ί^ί-^τΛίτ•» οιη. ΤΰΓη. 
Λιη(χ> 1ι&1)ΰη1 Μ. Ο. 

^ 8ίθ €(1. Τΐιηΐ. ^σα τοι ^χω9 
ΕΙ. Β. ισ•τία— /χίσβ το/χα;» Μ. Ο, 

Ιοοαιη οοιτηρίαιη ρΌ(2ηΙ ΜΙ- νΐθΰ δοΐΐοΐ. ΝίοαηοΙη ρ. 41• ^* 
Οοΐοη. δοΐιοΐ. ΑπΛορΗ. ΥΰΓρ. 

^39- 

* ^^Μΐ; Ρ1. Μδδ. μορο9 ΤΐΐΓΠ, 

^ 9Γβ^οιμ4αρχο» το&'το μόνοΜ ΤτίΓη* 
ϋΰ Ιοοο ΟΓΕίίηι νΜο ΗΰπιίΙοΓ- 
Ιιαίΐιιιη ϊΐά ΑηίΙορΙϊ, ΡΙιιΙ. ρ. 
197. ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑΐ:$ΤΙΚΟΤ. 47 #ν ) Α# 9 5 ίχβί (ώτώ ίχρησ-Λτο* 

αγάν »ν» αψΤΛς Γρ^ι σιγά** 

ΤΓ^ατος ί' ^Αξχ^λοχος ίχ^σ-Λτο τω ' ι^αγΒ3'€ί τούτω, Β¥ 
τόίς τίτξΰί,/ιετξοίς ττξοτάζΛς «μτο του ΐΒ-υφΛλλέκΛ. Το 

£^ασ^ν»^ Χαρ/λαι ΙΟ 

ΒφΒ'η/ΐίΐιΐξρες ετη¥ Λνα/7Γα4ΤΤίΚ0¥. ^ΕχξησΆΤο ϋ τω 
Ίδξάτω ττο^^ χα/ Ιΰίμβω, ^ ως καί εκ του ΌΟ^αΛίγματος 
εστί ^ϋίλον' ΚΛί οΊΤονίείω, 27 ϋί«ι^ ΜμΛος, χαηχςίσΛ9το τω μίτ^, καΐ Ιαι^βίκΰψ, και ηηκων οίσων β'«^οιμι2^• 
Ω( 7«ρ το 'Α^»στο^ύτ»ι»ον μίτξοψ, καίψίξ Α(ΐσΎοφΛ»ους μ,τι ηςι^χίτο^^ 0^( 
ΤΑ) κΛταχήσ'ασ^Λΐ τοντο» αντ», ωροι/,ΛσΒΰΜ ουτν το μ^τρο> να^ήτχιτο* 
ίκταί/τως χίττΛυ^Λ' ωση μάτψι» • Ηψαιστίωρ ι/«ι^ψατο. 12. χα* 


' Ρη)^•7ί3»εοη3ϋ(:£πιΐΜαΓΐί- 
Ι&ηάκ» Ιβ^ηάιιιη μ<τρ»• δοά 

Οαρ. άο Ιοη. α'χηίη. τα;» ^^ ί» τ«; 
^^ν|α>«θίΐΜ', το /Μ.» ηησιιΐΛ&τατό» 
Μτ» τ4 ητξάμιτγ0» κ, τ. λ. " Ρ1• 

*' /Μ>434. 5αρ€ ί(» II ε1 «) €( ο» 
"οΐ ν ιηίίοβηΐυτ ίη Ρ1. α( ίη 
" οη)ηιΙ>ιΐ8 1ίΙ>ή8. Ριό χβι^ίλα• 
** ΗίΐΙ)βΐ χβ^»λβί/* υΟτϋ. Ιλο- 
ΐίο οά. ΡΙοΓ. νίάΰΐατ ιπϋηιβ Χγ• 
ροηιιη οπΓΟΓ ^ (^ιιαιη ΐΑίπεη, πιο• 
^0 ιηβΐη Ιϋχ ρΑ(ϋΓβ(ιΐΓ, αάιηίΐ- Ιΰηάλΐη βίΤΰ ρυ1ο£ £οΓ(&ίΓ6 αΐΐ- 
ςαΐβ ρΐΌρίΒΓ Αϋιοηβεηιη Χ. ρ. 

415* ^' '^ΡΧ*^Χ^^ ^ '^' ΤΙΤΛΟΙ* 
^χιτ^οκ, Χ^^^ΐ' <Κ τα ο/Αοια ^α« 
βίβλναν, ως ο» Μΐ/χ»λονοΜ• Κλι»• 
ιτν/ίΐο» χα* Π•ί9α»^|ρο». £χ Αΐΐΐσ• 
Ίϊχι £ρίΐοιη& £ηίΐ3ΐ1ιίιΐ8 Λά Οά• 

Ι. ρ. ι63θ,8.=:.35^>46. ♦ί* 

χα^»λα( χατα αξχ^χΜ, ΑάΟΛ 

^ΙΐΕηιιιη V. Η. Ι. 37• 

* ως κΛί Ιχ τ. δίο Ο. ωί ιχ τι 
ν• Ρ1. Β• Ώ, Η• ι&( χα* Μ τ. ν. 

Τατη. 48 ΗΦΑΐ:£ΤΤΩΝ 

0,\ίΙΙ.2.α¥αατΛίστω ^ τω νίξίτω ίπι 36ο ^ μί»€» ϋτΙχμ9 χ<%{η- 

Τΰΰυτίΐ, α ΰψφίπξΛ χατΛ σν¥9χφβίψηα'ίρ ϊΰψβον ίχα το¥ 
Ίΰςωτο¥ ιαί^Λ. 

β. ^Ύω 3% ΛΨΟ^ΟΜηκω ύτοστίλλοίτο ίν Κ€ίί το ΠΡΟ- 
ΚΕΛΕΤΪΜΑΤΙΚΟΝ ύτ ίνίωψ κοϋ^/Μοψ, οίορ το τ€- 
τοτρΛ/ια•ξθ¥ τμό το *ΑξίσΎοφα^€ίθ¥, 

γίνοτΛί ^γΛξ» ίΚΛΟΎου τω9 τίξύτων τξίΣν 7Το3ω¥ ά^Φ- 

ΤΓάίατωψ λΜλν/ιίνου §1ς τον νίξΟΚίλΜυτ/ιΟΓίΚοψ, ^ Χμη^ον 

ΛΚΛΤΛλήκτορ Λ»ΰΐ/?τα4αηκθ¥. Τί¥θί 3$ βάτο κλτλ 7γο3λ 

ι$3ίΛίξύυιηης τιίυ^^ίχμϊκον ΚΛλάυσ'ί' τοίς & χμξίίστίξοίς 6. ^ίαμβορ ιχι»] Τοντό ψηβηρ^ ση τ^ εΡ£Ω χα2 τ^ ΦΙΑΕΕΙΝ ΙαμβίΛ 
γΐροηαι κατ» συψΙζησΊ* χω9 Ι^ο » γίψομίψνψ, ΕΡΩ» ΦΙΑΕΙΝ. Καί ίστ», 
ως ιρι«ι> Ιν»Μη λ«^ισκ« ι«ί» ^μ» τ*ν» αΐτίαν ί«-» μόρΜ νο^«» χα$«^( 
ίχησαΐο τψ «Ά^αλί^/Αατι τον αΒοναΙστον ίν *ρχ,ί• 8. 'Τ^^στίλλοίΤο 
Λ9} ΆρτΙ τον ντύψίντοι, κα9ότ» τη< αναναιστον ^ύΛνθιί^^ μακράς ο 
ψροκΛλΛνσμΜΠΜος τ^νιτ*!. Ι^. ΕΙ( τ^ν «-ροκιλιΐ/^/Αατλκο»] Έ« γα^ 

το;» νρωτων Κό νροxιλιν^/ιΑ«τικ«^^ ^ίητιιι μ/α σν^ν^Μ» αΜίναισηχ^, χβ* 
•κ τον ι{«$ ν^οχιλινσ/Αατιχον^ χα* τον τιλιίον ν^1Ι»(^ οιττο« βνβναίατον, 9 
^ντ<^ σνζνγία' ίση γί9»σ^αί αυτό λ^ατρο» β«αταλΐΒ«τ•» χατα 2^νο1ί«» 
μΛΤρούμιη^^ τοντ* ι^τιν ίχο» τιλιίονς ΎίσσΛρας αψαναίστονς. Είχντακ )ί 
ί» τοκ «^κ•λιν^/χατ»χο«ν λήγοττα ιτα^ι» βναιταΜτο», στ• ^ώτνλο» α» *σ•ν 
ϋ' ο Ααλν^ΜΟ V αλΚ»ς ι^νχρονο^, ονχ« ο β*ανβΗ0Τθ(. 

^ δίε €. Ιϋίο ^Μτ» Τυπι. ' ^ιμίτροψ. 8ίε Ο. Μ. τιτ^'- 

μόπη ίύο Ρ1. πιοχ νάλι» ά€€ϋ Ρ1. /ατρο» Ρ1. Τιιτη. 6( αΐϋ. Μ&ηιΐ3 

6ί 3ΐϋ8. Ββ ΙιίΓοβ βχβιηρΗβ ρΙο- Υίαοήηιιβ ρ. 354^. Λίη» ίχ 

01118 2{^οΙυΓ ίηίη ίη ε&ρίΐβ Οβ ΏίΐηατοΑηαραβϊΰοΤίνιΐέί£τ(}^ 

ΜγηζχΧΛύΆ. Τίίταηαίίτ) ΡτοΰίΙηι/ηαΟκιΐί β" 

^ ^1 ϋΐ ιηοχ αρ άβίΐιηΐ ΡΙ. Β. ξηταΒιίητ νατ/ηι^ Ιοη^α φα ίη 

Η. Βτ^να/α^ΐίία^ ^^^»ν^^ ϊηβηρίί' 

^ Μσσυτο ΡΙ. €ΐ Μδ$. €€$ }€άα ώηή/α. 

^ ^ Ρ1. 6. ο( ιηοχ λ^λνμίψνρ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΑυΤΙΚΟΪ. 40 ίοκϋ ϋΟίΰΜ'αίσηχΛψ ίϊνοΛ, αηι Έκαστου Λνα/η-Λίατϋυ ττξο^Ο.ΥΙΙί.Β* 
ΧίλίνοΓ/ίΛΤίκΛ τΛξα,λΛμβΛνοΐΛ^νου ίτΓΐ των ίλλων χω-- 
ξΰΰν' ίτη ^Β ΊΎΐς τίλευΤΛίΛ^ ^υλΑΊΤο/^/νοι; αυτού κα^Οτ^ 
ρου, και μη ?^Βλυμάου. 

γ. 'ΏοΊΤΒξ ίί ίν τω ίακτυλικω ψ τ/ ΑΟΓΑΟΙΔΙ-5 
ΚΟΝ^ ουτ^ ί(Λν τοίς ΛΫΟ/ττοίσηκόϊς, το $\ς βακχβ!ο¥ 
Ί3ίραίοψ£¥θ¥* ά ίτην ίηηβΊΐιμίΓΛίτ^» το μ4τα τίατσΌξΜ 
ίϋϋας ΜΛ/Γ0¥ ^$χο¥ τϊΐ' βακχίίύΜ, ων ο τίξωτος γίν$τΛί 
ΧΜ {ΤΊΓονΟίος κ<ύ ϊαμβο^. Κ«Λι7τ4ι^ μίν άν 'Α^;(;^- 
^)\Α^^ν^ 0ΐί^ο *Αξχ^βουλ$υ του Θ^Μου χαοίψτΛ %^<^- ίο 
(Μνου αύτ^ καα-ακοξω^' γτ/^Φίττοί & καί Καλ/αμαχψφ 
(Γγ. οχίνί.) 

ΤΜΌ μ^ ουν α/κο ΟΛ^αστοίΛστου" ϊκ/πο ^β τττον^ίον, 

Νν/Μ^«4 συ μ» αστί^Ιαρ νψ αμαζαψ ϋη, 15 

α/ΡΓο ίε Ιαμβου, 

'Τους ίΐ μετά τον πξωτον * τυο^α τρεις, οί μεν εν σννεχεία 
γξάψα^η-ες το μίτρον, τδαντως ανα/τταιοτους εψυλα^αν 
Αλχμαν ^ τίου και ΟΊτονΜους Ίΰαραλαμβάνα. αο 28 8, Εχον το» /?«χχηΌ»] ΈνξνισΐΤΜ ονν νξος τω τέλι» ίαΐΑβος μμΙ μία 
σνλΚοιβι^, ίνα «ι χαταλι^κτίκο» «κ ^σνλΚαβο^' ίν» κα) χοΛ^α τα; ΐΛ^/βψ ο 
αψάιταίστος, ως άνο β^αχ/ίΛς α^χρμίνω* ωσνίζ Ι ^ΛκτυΚος τω τ^χαίω 
«Ιια Τ^9 ΐΛαχξάν, β •χύ9τα Ο. 

1" ΤΑ^^ΜίαΒεηΙΙβίυβαάΟΕίΙΙ- 
ιηαοΐιιιιη ρτο ΗΙϊΐΌηιιη ΐ6έΙίοη€ 
τ»9^\ Μοχ «ιΰ^ ιη&ντιΐΐ £γ« 
η^&η», ΡαυΙΙο ροΑ^ Ιλίϊ^Ιιιβ νί- Ιαηάί ο&υίΓα, φ%%ίη%^ α^^ςτ* γοζ 
ο* Γβροηβηθαιη ΓυαάοΙ ΈπιβίΙιιβ, 
ΓθΐηϊΗβηβ 3(1 δοΐιοΐ. Απϋορίι• 
Ρΐιιί. 388• 
> 99ί»ς ¥ϊ. Η. 50 ΗΦΑΙ^ΤΐηΝ ΚΕΦ. Θ. 
ΠΕΡΙ ΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΥ. 

"ίτα;» ί$, ^ 'οτί ΚΛΤΛληκηκον ίστιψ €Ϊς την ΪΛμβίκψ κατΛ- 

5 χίίον ίΐΛ την α^άφοξον. Πί^ΜουτΛί μ^ν γα^ χ«» ίίί 
τφ Ι^ίΛν, τον ίακτυλον^ η κξητίκον, οίον, ^ίμΛΤξον /αν, το. ίίτι ίΐ ΚΛΤΛλιιικτικοψ Ιστι, τότι τον Τΐλινταιο» βαχρ^ιΓον, η Λΐ^^βρ»χν9, η 
^άχτνλοι*, η κξηηκοιι, τΐί χα» Λμφψακ^ο^ , σν»ίχ(στίξ09, Τιψλτλι ϋ χβ< 
ίίΛλυοίΑ,ίρηζ τΐίΐ ν^ης μακξύίς ίΐς ^ο βξαχ§ιας "* νι>τ«^λλα0ο( [ικ %(ί- 
ρήοΰ χΑ» ϊάμβου' οθι» »σΑ;ς χα* χρρ^αμ,βίΜψ ίχλ^^η. Μΐ} ^αλβλν/Α{η)( 

λνιταΐτ ^ ττρντη /ΧΛχρα, χύξ^αμ,βικ^ χνχΛοτα». *0 7^Ρ χύρΙαμβο{ ίχ τρο' 
χοάου κλΙ ιάμβου σνγκπτΛΐ, ΐηγονν μακράς κλΙ ίνο βραχαω» χα* ^χρα;•] 
2. ε^ί^ίχτον] Ε'^ίμίΛΎ» χαλιΓ^ τ«» ΐχοι^τα ίνι/ΐΑίχτον^ βν^ν^λα;* ίνί* 
/χ*χτα ^1 χα^ο χαθ Ιαντο» μιατος ο χοξίαμβος, ωζ χα* ο* άλλοι τβτρασύλ- 
λαβοί, Ιχ ^0 9ΓθΙ&;ν άπ'λΑ^Ί' οντι;. £» ονν χα^* αντο» /χιχτο;^ άλλο νροο^ 
λάβω» ίττίμικΎος βάτα». 7• Ίί^τονο»©»") Το ΊΧΤΟΠΟΝΟΙ Μ£ΙΡΛΚ£Σ, 
χοξίαμβικο» ^ίμίτςόρ •στ»' /χιτριΓτα» 1^ χατα ^*9Το^^α» χα* το^ο» ^^ιλαΙν 
τ^ χοξ^αμβΜΟψ• ΜοίΌ» 7^ 'ΐ'^ ^ακτι/λ»νο> βαίρΗ χατΛ μοροτη^'α*»» Έν» 
ονν ο» ΤΕτρα^-χ/λλα^ο* 9Γέ^ΐ( ονχ ιίσ*» ά^λοΓ^ άλλα ^νλοΓ^ ωσνβξ χα* ο χο* 
ρίαμβος* ^ν^^ονς ^άξ Ισπψ ιχ τ^ο^^αίον χα» Ιόίμβον' ου ^»αντα* χατα /αο- 
»070σίαι μίτρϊΐσ^Λΐ ωζ τ^ ^αχτ(;λιχό*' ι^α* το^Τον βιίχειρ^ ψαίημη α» ιιια» 
το ναρο9 χορίΛμβίκορ, το 'ΙΣΤΟΠΟΝΟΙ Μ£ΙΡΑΚ£Σ> ^ΐμ^τζο» χαταληχτι- ^ χα» 3€ΐ<1ιιηΙ ^. Β. Η. 

* Μι*ραχκ. Ηοο 6Χ€ΠΐρΙΐΐηΐ 

ίυΙ>}ιίη£[α8 1^ϊ6ΐ:ΓοηΊ ηοΙ% ζά 
ΜοΒΓίη ρ. 202. Ιη νβΓ^Μ Ογε- 
ΐίηί εΐΐ&ηθίδ πιβΥΓυηι 3υ§;α1ΐνίί 
ΥΐΓ άοΛϋΠιηιΐδ. Κοροηο (ΐυ€ΐη- 
Αθιηοάιιιιι αρυθ 8υίά&ηι Ιο^ίΐιχτ; 
Ώ•^7Γονς νμας ι»»α* ψασκνΐ), 2 
μ»1ρακίς, ουκ α» ίμαρτΜ* ΒΐΐϊάΛ Ιοουηι Ιαηξίΐ ΗοιηίΙβΓίιιιίΐυβ 3(1 
Ι«ιΐ€ί3ηυπι Τ. Ι. ρ. 26ο. υΙ>ί α&- 
τοΓ< οιηηίηα ΓβΙίηοηάιιιη «ίΐβ 
ευίνίβ ίΐαΐίιη ραΙβΒίΐ ίπΓρίοίβηΐί 
ΝΌ^ΡΪηη ρ&τίΐΐο Γύρη ρ. ιΒ, 
6. 

Γ6(|ΐΐΰη1ΐα ιιηεΐηΐβ ίηοΙίλ^Ι. «»« 
τα^άκτνλος €άά• ΠΕΡΙ ΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΥ. δ1 

Τβ& ^1 ίΐς τον ίμφίβξο/χμν η βία^χϋον, ίίμΜΤξΟ^ μΜ¥, Τ4 
<^ ^ Αίολοο'ίκωνο^ ^Αξίστοφάνους, (Ργ• χϋί.) 

ονχ Ιτο;»*» γυψα$χίς, 

παη ηααύΐσ'ίρ νίΛοίς 30 

φλωαη9 ιχάβτοτ* α»^|ρις* χ Ο 

ψμίτξα Λτ, οίον τβ Ανακρέοντος, (Ργ. Ιχχχνί.) 

χοι, ικ τροχα/ον χαΐ Ιάμβου, καΐ α!$κ τροχαιον χ«* /?ρ«ρ^ιία( ^νλλα/^; 
τι^(ττ9(. ΟνΤΑ; ^•» ονν οτ«ι »ζ Λττλους α&το^ς Βίω^ωμίν, Ι«-ι2 Γν γ* τΐ| 
ννι^ίσι%, άλλως ι|ιι τ» χ«τ' αΐ'τοι;;. Αντίκας γαρ ^ το 'ΙΣΤΟΠΟΝΟΙ 
ΜΕΙΡΑΚΕΣ, ^ι7Τ( χοξ^αμβος δ ψΓ^ϋτος ιτονς' Ι ^ τιλιι^τ«Γρ^ νι^ιοντβ» 
ι>$ ο^'χτνλο». [^ Ά^»«^ορο»3 Ή 7^ρ ΤίλινΤΛ^α α^βί^ορο^ ο!σ«^ »^α ταΙ 
ίβ/Α^ βακχμΐ•9 «όμΓ^ »τι μακ^ Ιση», ν άμφ^β/^χ^*» •τι /?^«χιΓ« Ιστι»» 
Μ( την χ»ξ»αμβΜη9 κΛτααλίΐία. [Δ«χτνλον] *0 γοξ ίιίκτνλΛς "«ιρ• 
ΤΙ}» τιλιντΑΜκ» /ΜΜί^«ιτ, χ»ρΙ»μβος ίστΛν' βίο» Μ*η xα^^«ν3» το Μ£Ι• 
ΡΑΚ£Σ. 2. 0&^ λιόττ«»] Το ΟΥΔ£ ΛΕΟΝΤΩΝ ΣΘΕΝΟΣ ΟΥΔΕ 

ΤΡΟφΑΙ^ αμφίμακ^Λς §στ» αηΐ δακτύλου ^υλονότι• 4* Αιι/««ι• 

λίΜϋ] ΟρΜΜ^; χ«« το ΩΑΕΝΟΥ αμφίμαχ^ρ αηΊ ^οίκτόλαν, Είς γαξ 
Μχτνλοι γιρβταί ^ χατακλικ» τ«» ν^αίτ*;» χομαμβων %ψνω», 8. Γν• 

'«Γχι;] Πραίτος^ χ/^μαμβος' χαΐ ο τιλιι;τ«(Γο$^ ' ίΛμβοί Ιν^ΐίαιρ μ%Λ σνλλαβγρ 
τη μα*^ Ι^οΜΤΐ» το^ντ ιοΎΐν οί/ΤΑ^ς μ( •χ«»> ΛμφίβξΛχ^ς, 13 • Τ^^ 

/Αίτρβκ ^§3 Τα» τρΙμΛτρα ^νο ίχον<η χοξ^α^/^ους, χαι *9» ίαμβοψ, μμ) ονλ• 
λα,βηρ' τ« ^£ ητρημίτρα, Τξίΐς χοξ*οΙμβ•υς χβι ϊ»» ίαμβορ, κλ\ 0νλλβ/3ΐϊ»* 
'ίξψντξοψ χοξίαμβΜο», 

Ααχξνάί^ΰτάν ν ίφ!λ9ΐβ•ί9 «/ρζμβ»* 
τιτραριιτ^ν^ 

** οΤο» οηι. η. Η. ϊϊϊοχ ηοη- Αϋΐΰη^ιιιη III. ι^. IX. 6. 
ΐιυΐΐί 1ι&1χη( ΎξίμβτρΛ €ΐ τιτρ«- ^ τον ιηανυΐΐ Ι^αντίυβ• 

(ΜΤξα, ' νοαβ3 υηοίηίβ ίηοΙυΓ» Ραα• 

^ ΚνΒίρήας €• ο1 πιοχ, οίο» νϋ ιηοηίΐα ΐηΓΰΠ^κ ΓαηΙ. 
^ίμΐΎξΛ, * Ιι. ηταραί Ρ2ΐι>νίυ3. 

Ρ Αίολο0>»χ«ιτο(. Ββ ϋΐϋΐο ύιι- < 1,, ίιίαμβος ^\χτη Ρ&ιινάο. 
]ιΐ8 ίαΙαΙβΒ νί^€ €&Γαιι1χ>ηιιχη 9,Λ 

1 3 α ΗΦΑΐ:(1ΓΙΟΝ Χάνους, (ϋΓίΐη. ρ. 7•) 

Ιχχχνϋ.) 

^^Πβλί) Λ' ίστι ΚΛί το Ίαξος τ^ κΛτακλϋ^ τψ Λντ^^Λν 

(Ργ. Ιχχχγϋί.) 

IX «ΤΟΪΤ'βμοδ ^*νΛ9ύξΧψΜί ^ϋΟΤΛ ψίξβσσΛ ΚψΛψΙ • ■^■•^Μη^ι^Ι $ξΛχ%\ας, αα% τί»« 1{ί^ ονίηκ ^ρ»χΐΜ((• Γ^ΜηΜ ον» τ^κ ΑΝΑΠΕΤΟΜΑΙ 
Α^ί«^ το ΤΟΜΑΙ ΐτξϊβρΛχνί» η€ ΜΑΙ σ9λλβι|8βί τον ίαμβίΛΜ^ λκλΜ- 
^Ιη}( *Ιγ ^0 βρηχ^Ιας* Κ«« «τΑλι» ίχ τον ΑΗ ΠΡΟ£ 0Α1ΤΜ ;0θ(Μί)κ|3σν4 
λ«λνιτ«« 4 ΑΗ ^κ(*κ» χΐι^ γ*ΗΤΛ^ 2ίτιρ»ς ν^^χι^> «α« ^ι τ• ΟΑΥΜ *» ΙφίλησΛΡ Ν. 

* οΤβ» Γ1• Η. 

^ ^ντί ηίρ Ο. ^ιντί ννρ ύΐΐ, 

♦ 

νν» α Ι ϋιηίΐίδ €η( ΗογεΙϊεπο^ Τι; 

ατηαηάο, 

< Ηοο ίκιςιηβηΐηιη ιιηο 
τβΓήειιΙο ΕαέΙΙυβ ΙεςΙΙυΓ 3ριΐ(1 
δοΗοϋαίΙβη ΑηΛορΗ. Αν. 137^• 

ύ%Λ Τ9» |£α;τ ον γα,ξ €/χο» τιλμ ρι/»- 

«1?αν• υΐ)! εοΓη£;6η(Ιυιη €ίΙβ άοεαΗ €ηιάίΙίίΠιηυ8 ΡοΓίόηιιβ. 

* Όταξίξχΐύμαι Ο. Μ. €}α3ε ηοη 
ναπΕ ίύ Ιΰίίΐο, ίβ(1 πΐΰηιβ Γοή- 
\χβ ίΰ11Ιη3η(ΐ3 ογγογ^ οΐ ρ ρΓο ^ 

* *Αμφκ1^ιω. 8ΐς Π. Β. Η. 

ΑΐΑφΰί^ Ο. ΑίΑψ^α^άω Χυτή. 

Β€ 1)30 Αηίΐ6|)Η2ΐηί3 Ϊ3\άι]α 

νΐάβ ΗΰχηίΙΰΓΐΐυβυιη «ά ΡΙυΙ. 

ρ. »33• ΠΕΡΙ ΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΤ. 49 Μι τω τΐί€ηαιζζτ^ω ϋ ΨίαΛλίμαχος Ιίλ^ ΐ9^ίιιμΑ γοι^ ' 
^'&ξίγχοψ σνν^ΒΊΐκί, (Ργ. χχχνί.) 

ΜψΛΨΒς ιιΙ</^»ότατο» ΦοΓ]9ί τι χα* Ζιί7 ΰ^Λύμω* γ%ίΛ^χμ%• 

ίΙλ4ΚΛς ^έ ο ΚίξκυξΛίος» ϋς ων της ^ ΤΙλΒίΛ^οί» ^ (^β^ 5 
τοίΐτο ^ χ^Ι Λλΰ^ζο¥$υίΤΛί ίύξηκίνΛΐ ^ΦίλΛΚός λέγων , ^ιτοναβ-*» ο&το»« οξίοΎΟΛ τρΛγίχοΙ' *ΙσΙ ^ «ντοι, "Ομιη^ς »ι»τ•^(^ Σ«σ-ίΰΐθ$9 * άρχΛΠ?» ΤΙ 3^5». 8ίο ΡΊ. 
ουιη Μδ8. ά^χαΓ-'^ τ" ίί«ιτ ΤιΐΓ- 
ηεΙ)ΐΐ3, Ιγροηιιη {οτίζη €Πόγ6, 
ΠΕίη ίη οοιτί^εηάιβ κίΐβ ΰπιρη- 
^δΙιΐΓ, Ηόο (3πΐ6η υί€ΐιη<^ιιβ 

δί, ρΤΕΥΕΙΠ ΤΐΙΓΠβΙίίΗΤίΐ Ιβχΐυβ 

Ιο^ίοηβιη ίη ΛπίΙορΙΐΗηβοηιπι 
ίΓϊρίίβηΙοηιιη οο11β^ίοη€ αάορ- 
ίϊϊ ΒτΐίηΜΜΒ. 

^ Β^γχο9. 8ίς Ρ1. βί Μ98. 
Βαχχο» ΤυΓΠ. Ι^β^ΰ ΒρηϋΙείυτη 
αά ΟΕΐΗπίίΐοΗί ίΓδ^τηοηΐΗ. 3ΐΓα- 
Ιχ) IX. ρ. 42 1 • ^• β<1. ΡπήΓ, 

ΒΡΑΓΧΟΝ το» ντ^στΛτνο'αη'» του 
" ΔΙΔΤΜΟΙΣ »ί>ι/. νίάβ βίίαιη 

XIV. ρ. 6.34• ^• Ι>• 

** •Β€ ΤΓΕ§ίοοηιιη• ΡΙβΪΕάβ 
νίάβ ΡαΜοίιιιη ΒΛΙ. Ογ. II. 
Χίχ. ρ. 688. ΡΐΌ Κίμνξαΐος Ν. 

"^ ίξάμΛτ^ορ ΡΙ. £( αΐϋ. 

' Φίξσίφόνγ ΤιΐΓΠ. ο. Κίχλη* 

Ρ'« Ν. ρΓΟ ΚΛί ΚλνίΑ,ίνψ, 

( Φίλ»σκ9< Ρ• δαΙηι&ίϊιΐΒ ^ 9€ 4€ €« Αίαβ ρ. 244• '' Ρβηρβιτ&ιη 2ρΰ(1 
*' Αΐίίίηιη ΡθΓ(υη8(ίαηυηι ίη. 
ΑγΙο ρ. 2678. ΡΒαΙαάηηι τηβ^^ 
ίταπι ρΓΟ ΡΜΙίαιιηί ίοΓίρίιιιη 
βΛ. 8β<1 εΐ ΡΒα1ααΐ3 βρτιά 
πιηθβχη πι»ΐ6 ρτο Ρί^ίϋπΐί 1β- 
*' §ίΙαΓ, υΙ)ί άΓοίΙ Ρ1ι&ΐ06ϊ:ιιι1ι 
*' οοηίοΓίρίΐίΤβ Ιΐ7Π!ηοβ €6ΐ«ή 
*' βΐ 1λ\χτχ ϊλΜ §;ίηβΓ* ηιβίΓΐ, 
*• ΡΗϋίς\ΐ8 βηίτπ, ηοϊΐ ΡΗάΙβΜΐι•, 

"ΙΐΟΟ ΙΠΰ^ΓΟ <ί3ΓΠ1©ΤΙ ΐη ΗΟΒΟν 

" Γβηι ΟβΓβήδ €* Ι<!ΐ7€Π£ όοηι- 
" ροΓχι^χΆϊ, ευ} 113 ίηϊΐίαιη Τί 

'* ςυοιη ν€ΓΓυπι ίϊο ίΙ>ί(ΐ6πι Χε- 
'' (ίηο Γ6(1άΐ(ϋ(^ ΕΐιΙ ίιηί1:Ε(υ8 €ίΙ 
'' ΡοχΙυηΕίίΕηυβ : Έτνξΐβτα/α• 

** ]ηη£^α^η0 ^ονΊ ηε/αβο. Ρηι• 
" εί^ο. Βία θίΐ Αημνηίξ» . ^ίΐ" 
** ρίί€τ ηφιβη5, ο χλυμ§9ος, Ηοο 
" βίΐ, ΡΙυΙο. ^ιιτι^α ^ρνί λ^- 

''/2;έί?, ΡΓοΓϋΓρίΠΕ.•* 

^^ χα*»θ7ρβ(^ο<^ς Μ88. £ΐ ΠΙΟΧ 
νμΜς• ΚΛΐ»β75»9^ί— ν»ί ΤαΓΠ, 

«3 54 ΗΦΑίΧΤΙίΙΝ & η τω Πβλ/χιι, σβντβ. 9γΛ^ι^ €Ϊ μαι ίξΛ ο ΦιλΛΜ^, ου}^ ως ττξωτος ίΰ^κως το 
μίτξον λίγα, αλλ* ως ττξωτος τούτω τω μ£Τξω τλ ολΛ 
^αηι^ι^τα γράΛ^Λς. 2. Ε9 τω ΠιλΙχι»3 Σίι'^γ^ίΛμΜ • Ώίλ»κυς, £«ίι κ«τ« μ^μα^ην «* 
%ΛηΌ9ς σνηΊθιιται* μΜκρα» γα^ ικατίρ•^!» τίλιχι»* §(^τ« ^ί χ«ι Τφαι>ξα» • ΟΤΙ χ«ι ο τον ονρβιρον ως ψ ' χοΑ^ι^ιτβ; Ν. 
^ *λωψ ρΓχίεη δΕίπίλ^υβ. 
^ κΛ^σί μί 8Εΐιη&ϋιΐ8. 
"> βα$ι;(ΓηρΝ» Μ. €. Β. 

ΤαΐΌ. δβηβίδ βίΐ ιη(€ΓρΓ€(6 8&1• 
ΐη&ύο : νΐάφ ηι$ ςηί Ιαία ίίττα 
τ€χ βιη^ φάίΐ'Μ ΟαΙυ,ηι ίη αΚα 
βώ αηφηηί. ΗοΓ/οΙιΙιΐβ : 'Α»- 
'^νίλκ ο Χλ^9 κ»^ ο ονραρός* Αητ 
μηος γά^ ιμμιγ• £τιίΙ&11ιΙυβ II. Σ. ^»3« λ•7•τβΜ νβτ^ ^ ΤΟ αηΛματ 

Τ•» Τί}^ 0νρ«Μ0ν Κίνίο'ΜΡ;^ βί^' 1Κ ί^ 

ιτοΜκ^ και ό Ατλβκ ιΤλιιντα•» χα» βτ* 
αχ^νί^αι» ο* ον^αι^«}αι^ ^^9λα»σ^9 » 
ναλαίύί, ωζ,ίί ΑχμΛ9ος ο 9νςα90ί» 
ο ΑλαμΛ», ψασί», Ιστομΐ» Ε^- 

ιηοΐο^. Μ. ρ. 49> 4^• "^Ψ^ 

σιψΛίηί το» τι σί^^ΐ'^ ί^ ο» •* 
χαλχ<% τν«τ•νσι^ χα» τον ονραΜί; 
τ2ν νατίξα' ηντω γοξ αντο» γ<ιι- 
αλ•7Μ'0'•• Καλλ«^χος* Τ«Ι «ΐ(»* 
1)»ι^ι»τ' αχ/Μ»ίλιν %βαλίψ» ΤΙνΧΛ 
ηοη €χίαίΙ»ιη• ΠΕΡΙ ΑΝΤΙ^ΠΑΙίΤΙΚΟΤ. 55 ΚΕΦ. Ι. 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΙ2ΠΑ5ΤΙΚ0Τ. 32 

1 ο ΛνησντΛσηκον τ^ν μεν προύτην σνζνγίΛ» εχα τξί^ 
7Γο/ι$νην, χ,ΛΤΛ τον ΤΓ^οτίξον 'ΤΓΟ^Λ, %1ς ® ΤΛ τίσ-α-ΛξΛ του 
οίονλλίβου (τχη/^ΛΤΛ' τΛς ϋ ίν /ιεσγ, κΛΒ'Λξίς άηί• 
(ΠΓΛστίΚΰίς' την ^β τΒλΒυταίΛν οττ^τί ΒΟΎΐν ΛΚΛτοίληκτον, 
Ιοί/ιβίκψ' Μν ίί^ττου ΛνΛίΑΛογυΛί τόίίς ΪΛ/ιβίΚΛίς, ούί 
μόνον την ττξωτην συζυγίαν ίχα τζίττοι^^ίνην κατλ τον 33 
Έίξ(Γη^ον τίοίου, Λλ\ου κλι την τολ^ ΙαμβίΚΛ^ς εττομίνηι^. 
Σστί ίέ 'ίτξ κΛί λυετΛΐ ο ΊΰροτΒξος τΰονς εΙς τρίβραχυν, 
Κλι Βο-Τίν ίττίοΊ^ιμ^Λ ίν Λυτω τλ^ε' ταν^ηι^ιι^ί^ς μίν, το 
καλου/4.ενον ^ ΔΟΧΜΙΑΚΟΝ, ίιον, ιο Ι. Το α,ψτισψταστϊΐΐίοΐβ] Τ^ άντι^ηταστιχοιτ ^ιχιται ύοψ νξωτύ* «τό^ 

μΛσας, άψτίσναατπΛΛς ΙαίΛβίκας' ηοψ ^ι ηλίντΛίαν οτι Ιστϊ* ακατάλτίκτον, 
\Λμβϊη.νί9* ΟΤΙ ^Β χ»ταλΐ]χτιχοΐ'^ Τ)}» ταΓ( Ιαμ,βίκαΤς ίττομίηί» ανζυγία», τρι- 
ΦΌμ£Μ}» κατά τον φτ^Ζτον «τό^» ίΐς τίσσαξ» τον ^συλΚάβου (τχ^νμ,αταί, 
5• £αι> ^ί ^ον] Τοντο φησ)*, οτ* ιαι> ανΛ(ΑίσγήΤΜ ταΓς ΐΛ(Λβ^*αΐς ό αιτ- 
τίσνοι^τοί, ον μο^ο» ϊγί^ 71^9 νρωτι^ψ σνζυγία» τρι^το/χινηι» χατα το» νξότΒ" 
^ν Φο^α ι»( τον( τίασαρΛς νό^οίς τον; ^ίοΊ^λάβονι;, αλλ» χοα μίτα την 
^βί^βΜΐ}» σνζυγίαψ, Τλ&ιτα» ό »η-»9νο(^τος* χαχ <οτάλ»ν ο νρΐτος α^τον 
ΐ!ην( 7ξίψΓΛΤ»ί <»( τονς τεσσάρας Ύους ^^συλλάβους» "Εστ» 7^^ ^ νρ^ντη 
Α»β^ίβ αρτίσναστος, ή ίιρτί^α »»/«ΐ9*χί» χα* η τρ.ίτυ ατάλΐ!» αντισναστος^ 
χα< τρ«νβτα» χ«τα τον ττροτι^ο» νο^α* τοΐ/το χατ« 70^α σνμβαίια, ^ο 
^άς ι^τ«* χ&>λα ^£, «ο^^ι* ^7λ«Ι.« ^0^ χα* νυΤ^λΛβ'ης• " τα θβΰίΐ Ταπί. Μοκ τι- 
'Τ^ΜΌ'ΚΚχβου Ο. αΐΐη ^σχ;λλά|3ο(; 

Ρ «οϋ άβββ Π. Η. Β. βΐ £οΓΐ€ 
βΐϋβ. 

^ λχ/ΐλαίχ^ν €ά(1. £ΐ Μδ8. 
ηοηηΰΙΗ. $6(1 αΙΙβΓυιη ρι%ί1αη{: 
ϋ. Μ&ήΐ28 Υίέ^ηηιιβ/ρ. 2534• 
Ρίοϋμβ^ ρ. 26|7• Αϋί^νβ; βΐ ίΐο άυάυιη €ΐη6ηά&νΐΙ ΜϋίΐΜίηίτιβ 
2(1 ΑπίΙίά. ΟυίηΙ. ρ. 206. €Χ 
£ΐ7ΐηο1ο§ο Μ. ρ. 285» 25* 4^ί 
ϋο ίβ ΙιαΙκΙ : Δο;^αχοβ» ιΤ2ο; 

ιήμΛΤΜ9 ννΜχάταλιιχτο»* 

£^4/ Ο ορτισοί-^ 
2^^»^^ Ενρινίλν Φοι^σσΑ»». (357*) 
Πολλά ξνΆμ4»9 ΟΜ/Αατα χ;^> ίλλα* 

154 56 \• ΗΦΑΐ:ίΤΙΑΝ το» ν^ωξΜψ* 

ΜφΒ'ημιμ^ίξίς ϋ^ το ΚΛλούμ,ενον ΦΒξίΚξΛτείον, 

' α»Ι|ριςι ν^αχιτι το» ψον» 
σνμ«Ύνκτ•«< ««««αί^τοκ• 

^ί/ιετξον ί$ ΛΚΛτοί»ληκτ0ψ, το χβιΛ^^ον ΓΑι;)Μ»ι«ιβκ« 
ΰΐυτοϋ * του Τλύκωνος άξί/η^ς μλτγο* 

Κνν^»σο{ ^άλο( Μλισι. 

ίίμετ^ον ίβ ύτΓΒ^κατΛλνικτον, το ΚΛλουμί9§ι^ '^αατφικον 
$γν€Λσν?<λΛβον, II ΊπτΓζΰνΛΛταον* οίον, 

χα> κίίσσγ τ«ι» ^ ^νμι^σΛς• 

ι$Τΰύν ίί τξΐ/Λ,εΓξων, το /Μ¥ κΛΤΛληκηΐίοψ^ το (Αονφ τφ 4• "Αιτ^ρι;] '£^ ΚθξίΛ9ηυς, ως κατ» ανλον» ^ ντό^Λ βαΤ^ον, Ιφ^μΛ' 
μΛ^ίς §1ξητ»*» ιίί^Γ» ^ ^οο^Σίν άττλων τρινν, *αί συλλαβές, ίση ^ ό «τρίτος 
«ο(/(, τίτα^τος Ινίτξίτος, Ικ τ^ίωψ (ΛΛαξϋ* «α* βρΛχ^^Λζ» ^τα αρτίσναστος' 
μτΛ Ίαμβος κα\ συλλαβί, Ι4• Και κρίσ-στί] Μετά ^ττο^ίαν, σνλλβ- 

^1} Ιν) τω* ντηξϋΛΎαληχτωψ ιί/ριαχιτα»• £»σ1ι> οι/» ^<^ο α^Γίσναστοι> χ«* (βίτβρ λ ΧΑΐ ταντ»^ ίαμβος, Ιαμβί-' 
$ί6ς* ίοΜ'Τνλοςί ^αχτνλιχοβ* Φ«ί«»^ 
Μτίτριτθ^'. οντοι ι^ί» οίν όρ^ο» ιΐσ» 
^ϋ&μχίί, 19 Ισότητα '^Λξ χιΓ»τα»* η 

Ύρ^όΛα, τι τρ»Α$ νρος τριάδα* ΐ} τ^»α; 
ινλιοηχτιΓτ«« /μ»«1ο^• Ιν τ^ ^χ• 

^9ς' Ιαλίβϋΐ το»»ι;» ίά;^ίθΜ^ρ ν ψ 
το τ«^ α»»σοτΐ}Τθ( !«»$»» χ«τ» τη* 

^νδίΓβΙτ χρ*Ι>βΤΜ, ΙΜΗ Τ^ μίτ^» ΟΡ» 

Ι^οχμΜΜ9, νς ψΛ%νΤ9ηρ9 Ι' «Μψ ' ΡΗβηεηιΗβ νβΓΓιΐδ, (νΗβ ίη- 
£γ2ι XV, 15•)® ΝοΛγο, όΙ νί<3€- 
(υΓ, οιίαϊ δοΙιοΗ&ί^οβ ΑΓΪίΙορ}ι. 
ΝιιΙϊ. 563. «τ^ίχιτι Ο. Οοάά. 
ηοηηυΐΐί βν^νηχτοκ• ΡΙ. ^|κιι^χ• 
τοι;. Ο. ανμντίκτο^ςψ ΗοΓίχιαη- 
Βΐιβ &ί( : " Ρπ> »9ατΛΐστ:ης ν€- 

ΚΟΤ ηβ ύί α»τισ«^'σ^ΐ| 1&|;6η- 

άιιιη^ ύ (]αίάΰΐη ΡΗβηεπΚββ 
άό Ιιοο ίρίο ιηβΙ^, ιιΙ νί^β- 
*^ ίνίτ, 1ο<)αιι1υ8 €ίΙ.*' δβά Ιηβο 

Γοιηρίΐ:. 

. » τϋν <1βββ ΤιίΓη, ρ. <ί << ί€ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΪΠΑ^ίΤΙΚΟϊ. «^ βικΛί, Φ€6λα4καο9 ΚΛλΜηύΐΛ* £ον. λαίχιιον. Αίχνταί ^ ι»« α^τίσναστορ^ ^τοι τβτβ^οιτ ιιτίτριτον^ ««2 τρικ χΐΐι Η. 

ιηοΐοξο Μ^ι^ηο^ ρ. ι83> 4^• 

Πα». Κρατίνος, ΧβΓρι γ/ξυσόκιςω 

χήλ. Ε. Η. Β. βαβάκΎξα χίι\ω9 Ν. 
βΛ^άκτα χί}λ»9 Ο. βοίβόίκτΛ γΛ\* 
λβιΤυπι. ϋβ νο€6 «ίλ»» οοηίυΐαβ 
ΕηίΙ&ΙΙιίηιη Σΐά II. Β. ρ. 258. ροη. 
= 196, ι^. 0<1. βί. 1597» ^8• 
:=3ΐο,2. Εΐ^πιοΙο^. Μ. ρ.5ΐο> 
50, Ι^ΰό^ίοηΐ γ»>λα9 3ΐί(^αΕ ίιΐ- 

ΐ6ΐη €Χ ρΕΓίβ ρΗίΓΟθίη&1)ίΐΐΙΓ Εΰ- 

ίΙ^ΐΙι.Οά.Δ. ρ. 1494*^^• ^^ *^^> 

1 8. τα|Μβ»Το• |9α^^4» τον αβαιαΧψ, 
βαβζίξ, ίΐτο* λΑλος> /Λ«ι»ό|κι»ο$, α0«* 
το^; )^'Χλο^> καΤΛ τον^ ιτ»λ«*οΐ/(. ον 
χρί)(^Κ ««< «Γαρα ΛνΜ^^^Μ (47^*) 
• ^' αντ«( χλΙ βαβαπτ^ζ ίκ Το»^ ^«• 

ζα9, 8ΰ(1οιηη€8Μ88.£()ά. ίιαΙ>6ηΐ 

χ*Γρ' ν χιρυύ^Χίρωί, Μίί€Γ6 ίθ ΙΟΓ- 

(ΐαβί ΡαΐΓκάυβ ίϊκταβηΐβιη ίη ιηο» 
άαηι & Β^ΟτνϋΙιο ο&Αί^Ιιιβ : 
'* ιϊηοη όρΐΐ5. Χ^^Μ^ν ύ^ααΐΰ» 
"▼0(»(ίν\» »ύΐι άβΐθήοτ. £( 
" λ^λ«τν ρΓΟ Τώο^ρ ρΓκΑ^ΠΒ ρ?ο« 
" ηιιη€ί«νί^ 3^111 ΙΓ. ΥοΩΐυβ αά 
" €»1ιιϋΰηι, ρ. ι<53» (}αί όχηττψΐ» 
** ίη{€τρΜ3ΐυΓ> €λ ρΰίΐ^ βχρ)ί•^ 
'* ααίθ3 Ιΐν^ΰ^ΙίΜ^ιη ^ Ι^ίηβ'• 
" ί&ήαίιι Αΐιΐοηίηι ρ. <54^• ^^ 
" ΐ€Γρι«ιΐ8ΐιΐΒ» ^ϋηάυιη 8ΰί^ 

" VI. 480. νο<:&8> αρίυπι άρ- α €< *^ αιίΐ. Ει Ιΐ28 1β61ίοη69 6ί& 
** ν£ΓχοΓ68^ ηση Γοΐυπιηκχίο Ε- 
'' Ιγϊηο\οξα9 βάίΐυβ Α€ΐ£ηη&1 : 
" (^υοουιη οοάΰχ ιηΰΐιβ £)ΐιβ 
*' Οηιηπι&Ιία τϋΐηίΐίβιιηη» €( 
'' αΰευηΐΐ^ιηαβ οοηίβηΐι^ ; ίβά 
'' 6( \ϊ\κτ ΕΙοΓθηΙίηυβ ΗβρΗφΓ- 
'< ύοοΜ <|»€ΐη ΙαικΙιι^ Υο^β. 
'' Εί ύο ΙαυάΕνίΙ (^υοί^υϋ Ό. 
'' ΗβίηΠυβ 2(1 8ί1ίυηι Ι(&1ίοιιηι 
*' XIII. 329• <ΐη3Β οιηηί& ίΗβ 
*' ί^οηνίΐ ; ίιηο ]οη£;ΰ ρΐυπι. 
" Ν» πι ηα; ΓοίνίΙ €1Ϊ€ 0Γ2ΐ(1ηί 
ίπι^πιβηΐιιιη ; . (^αοά Εΐ^ιηο- 
1ο^8 («ίΐΕΐιΐΓ: ηοη ΟΊρΙιιΗ, 
'* Μί πιαίβ Ηΰίηίΐιιιη Ιαιιά&ίΐο 
" &ηίη[ΐ2άν6Γΐίΐ\ν€^ίη^Ιαί$ 6( 
'* Οπιΐίηί ςυίάοιη Μ^^ογϊβ» ίβ*- 
** οαηάυηι ΤΗύοά. €Εη(€ηιιη ίη 
'* εοΙΙθ^ίΒΟοιηίοοηιιηίη^βη- 
'' ΐίβ. Ι πιο Η^Βϋ ηοη ίο1ιιπ)> ί€<1 
'* ηβ €0^ΐ3νίΐ: <)ηί(]βηι ίηφίί- 

'* ηο9 ^Ά^ος : θ[ηοά €[ηί(]£ηι ηο• 
'* ίπϊΐί €χ Ηοπιβη II. Β. ν. 6βι. 
61 6^υ8 ίπ(£ΓρΓκ(ϋ)τΐ8. υηάβ 
ροϋβηιυβ Ιιίε ίηηιιί €τ^^ν6 
'' Ανκαία νβΐ {ΐηιί1ί& ίβΐΐα ηοη 
** ΰ^υπιηιοάο ίη ΑΓχιαάί;^ ίη Ρα- 
'* ηΐ3 ΗοηοΓβηι^ ίοά οΐ ίη ΤΙϊβΓ- 
'^ί&Ιία 0€ΐ€ΐ)ΓΑ(9ΐ ; ηίύ πιίηη» 

ί* Οοηιίοηπι ΟΓ^ΐίηηιη 1ιιι6 Γβ- 
<'Γρί(»ιΐ3, Α( (ΠΙΠΙ ΡΑηθ8 «η- 
** (ΐΌΐη «( Γάΰβΐΐυπι ηοη ρϊοεηΐ 
'* Αΐ> Αετόροϊί Α(^Ιι«ΐΜηβ ίαίίΤ^ 
** «Ιικκϋΐ }. ΜβΐυινίίϋΒ βι Αΐ1ΐ«ηΙ& 
ν Αηίο» ΙΙ« ο. β» «χ Ι^ηΑιιί» <€ <« 9β ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 34 το α ίχΛΤΛλ9ΐκτΰ¥, το (ΐον9ΐ¥ τίρβ τίλΜταίΜ ίχΐί¥ ΪΑμ• 
βίΚψ, ΚΛλίίτοίΐ *Ασ'χληπίάίαο¥, θίθ¥ *το *ΑΛχ0ί/α/> 

(ϋΓίΐη. ρ. 105.) 

Τ0 ^ι )Μτΐ(π;κ (ΐίν ίχον την ΛνηοΊΤΛτηκψ^τ^^τΓομίνην κατά 
τον ^ΊΰξοτΒξον Ίΰοίοβ ί\ς τλ τίτσΌξΑ του Ασυλλοίβου 
σ^/Μίτα, €ΚΛΤΒξωΒ'€Ρ ^ τας Ια/φίβίΛς, ων η τΐίξωτη 
ιοκΛί άτΓο αντον^Βίου ΛξχετΛί, ^*Αλκ/4ΜΜν κοΛβΙγμ ^1»- 
^Βκατόλλαβον, ίιον. 5• *Ηλ^ΐ(] Ά9ησψΓ0ίση»ί^9 Ύ^ίμΛτρο9 ακΛταλαιηοψ, ο καλιΓτα» Άβνλ*• 
νΜΒ^Μΐ* •στι ^ νο^ων ανλ«;ι» ίζ, τ«ιτ τιλιι/ΤΑΜκν μΛ9η» <χ•9 *α^ιχ4») την 
ΑΕΦΑΝΤΙΝΑΝ. Προ< το αί^ Ι• το^ τ« /αι» κΑΤαλι^κτΑχον^ το ^ αχατβ* 
λιΐΜτον» ίνίγαγί το Ά^Νλ)}νΜ»λ»οΐ', ικ ο^ο τ^χ/χιων, κμ αψπσνάστνο^ 
χ«» ^(;ο ίαμβων τιλίΜ»* ακαταλιιχτο» 7^ ^*' '^'^^ '^^ *ζης ναλ*», τ^ίρΜτρβ' 
Λΐί»ταληΛΤ09, »κ ^νο ΑΚΤ^στίΜΎο;» χα« Ι« ^ΐ/ο ίαμβων* •' Α«. ο. 28. €ΐ ΗβΓοάοΙ;. VI. 
'' 105• 6ΐ£υήρΙ<ϋ9 Ιοηΰ 93 8•6ΐ 
^ 493• ^^^ ^^ οΙιοΓΟΓαιη ιη€η(ίο 
^* ύί : (}αίη Ι•ιιεί&ηΙ Ιοαιιη €Χ 
" ΒίΛ Α€ϋίΐ/αίο Τ. II. ρ. 219. 
'' ί(ΐ€ΐη Μβυιύυβ 3άάυοα(, ιιΗ 
** Ρεπ άίοίΐιΐΓ τί» ϋίΓο τ5 ακ^ονό- 

" (ίΟΓίβ Λίτο) τον ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΤ. 

<' £ΐ δείιοΐ. άι^ζ!ί «(Γο τό«^ο» 'α$ιι- 

** 9α%ς ανο Ώ*λασγω9 ΐ» αντ» οιχιν* 
'^ σάντίύν. ροΗΰπιυδ ΓαΓρίοαή ίΐ•• 
" Ιτιά ίρΓυπι Τϋΐηρίιιιη Ρ&ηοβ 
'' ίηάίεαή ηοη ρΐΌΟΐιΙ ζ Ιοοο 

*^ ΟΓαΙίηυβ Ιιίο 3οεο Οοιηίοο νο• 

'' άβ Γ€ ιιΐίηαιη άο^ί&ίηιιβ Τί- 
*' Υχχ'νχ» Η€ΐηίΐ€Γΐινϋτΐ8 ίβηίβη- 
'' Ιί&ιη Γααιη &Η(][ΐι&ηάο αρβήαΐ, 
'' υΐ ίρ€Γ&τ6 ίϋείΐ; λνοίΓβΙίη^υβ, 
^4!|ΐΐ€ΐιι οαιηίηο οοηΑιΙΗο βά " ΑηΙοηίηιιιη, βΐ ΥΥ. 01. ν^ζί- 
" ϋυχη £ΐ Όυΐίϋηιιη ζά ΤΙιιι- 
'' ο^ά. Ιί. ι6Γ ΠΟτνϋΓηί!, 

^ 9μβατ9νω9 ίΠυίΙπίΙ ΑπάΙ' 

ά\χ5 είΐ2ΐη8 8ορΙι. ΟΒχΙ. €ο1. 679* 
(710.) ΕυΓίρίά. ΚΙιβΓ. 225. 
ΜίοϊίγΙ. ?^ή, 447• 

' το' Αλκαίου άοΑιιϋ Ρ1.Η.Β. 
παοχ Μ•9 Ρ1. Η. ηλθο» Β. 

* «ατβ» τον «προ» £<1(1. Μ55. 
Ιηιιηο οοηίΓα οιηποβ 1ί1>Γοβ ροΓυί 
ν^τιρον. Ρ« ρήοΓ ίΰευηά» ^ί* 
ροάίβΒ ροΐοίΐ €ίΓ€ (^αΐνίβ άίΓ7ΐΐ2ΐ- 
Βιιβ. ΥβΓΓμδ οηίιη οοηίΐΕΐ £Χ 
ΐΒχα\>Ϊ€Λ. άϊροά}Λ, 3ΐη(£ ΟΙχοο- 
χιίαηι, 6ί ίη ίηίίίο ΟΙ^οοηϋ ρββ 
ρποΓ Αη1ίίρ&ίϋ€86 βΑ ΰ (^υονίβ 
άίίχΠ&Ιχ)• Χ. Ηοίΰίΐάί. Ργο 

^ Άλ«/χΜΜ%. Ν. Ιιαίχίΐ ύ^* ΠΕΡΙ ΑΝΤΐ:δΠΑ^ΤΙΚΟΪ. 199 ΤΟ τοιούτον, 

ΤΟ ίο τηρ ίζυτίξΛν ίΛμβίκψ ίχον, χ^ΛλϋτοΛ Ώξΐάαταοτ ^ »_ / Λ • •ίρνυ ί' 1{ι νιο» ^ «βίλ»' 9ν» ί^ αβ^ ΐ^ι^σβ» 

Ί!!ολυΰΤ(;ΐΙΐΛτιατο¥ /4,Βν ουκ ολτγο ττοιο/υοΊν* Λλλί τογ$ ΙΟ Ι• ΚόλνΜ β"*] Ά^ησ«'α0τιx^1' τ^ί^ιτρο» «χΑτβλ))«τοΐ'> ο χαλιΓτοΗ 
Αλχ^ϊχβ» ^^Ιιχβκσΐ/λλα/ίονι πο^»9 ανλϋ» §ζ, της μΛσ%ς μ»»ηζ αη'»0'να0τι- 
«ν; ονσ«(, ίχβτβρατθι» ^ »«/ια0»χ?(. το σΐτον^Γο» ιΐξξατό τον ΚΟΛΓϋζΙ. η 
/Α«0ΐ9 ^ Ληισνασηκη χμΙ αντη α^ΐΛφοξον ίχιαυσ» τον ν^ωτοψ νό^' σνο»- 
^Το» γάο, 4* Κβτ^ιταίιτχι»] Το ητ^οίμίΤξον ΚΛΤαλήκηαόψ ίστ», ιχ 

τ^ια)» ά^τισττοίστω», χλ) Ιάμβου ΧΜί σνλλαβίΐς. ϊση ^ι νοΧί» αίτλΜ Ιοττβ• 
ΧΛ* σνλλαΙ^ς. 5• Καττνϊττβσθι] Τίταρτος ί9τίτ^«το(ι •Τί α»τίσνα«^ 

το(, ιΤτα αΐτίσβΆστο^^ κα) ίαμβος, χμ συλΚαβ^ί' ι7τ« ναΧίν μττ* τον ΟΙ- 
ΝΟΤ> τιτα^ο( ΙττΙτ^ϊτος, ιΓ( αη^σναστος^ «Όίλι» βΓΤίσνβατθίι ίαμβος χαί 
συλλαβή. ^ ΡοΓυί κατΆηίσχα ρΓΟ χ»τ«- 
^&Ι»9ΧΙ» νΐ Ρθθΐ8£ ίΓ€ςΐ16η(€Γ, 6ΐ 

τι( τΰΓίυβ Ιιίε ροΑμΙα^• Ι^α ^η- 
νί(6Γ ΓοιίΗ ίοΐΰΐ χ^^χιι. Σ. 

Ηοπιΐ:. ρ. 7 ΙΟ. ΚυΙ^ρι* ΗλΙ»* Ο. 

' χατιριίχισ9ι. δίο ορίΐΐηο 
Ραανίηβ, ρΓοΙ>3ηΐίΙηΐ9 τίπΒ άοα* 
ΗίΒιηΙβ "^οΟβΗη^ίο €ΐ ν&ΙΛβ- 
ηχήο αά ΗοτοάοΙιιιη ρ. 23 ο. 
Ηίο ίςίΐιΐΓ Ραιινίυιη ίηιπΐ€ή1ο 
α^ίζΛϊ ϋ'ΟητίΙΙίΐΜ, «ίή ίη ρΐβ- 
ήΓ(}ΐΐΰ Γ&ΐίβ ευΙρ2ΐ>ί1οηι. ΡβΐοΓ 
κΑ ΒοηΐΙΰίί βιηβηάΕΐίο χατα- 
ήτ'νσλ^ €ΐ » ΠΙ>Γοηιχη ΙζέΙΙοηΰ, χατι^χια^&ι (0« |ΐ«ηρν0'χισ$»ι) 6Χ- 
ΙιΙΒϋπΙίιιηι^ κιηοΙίοΓ. 

^χΛλ>ί. δίοΝ.Η.Ο. οιιιη Α- 
Ιΐιβηχο XI. ρ. 47^• ^• ^^^^ 
ιηαΐς xα^λ^. Ζ/. Ηοίώίίί, 

β ^^4 »' α)9ρη Ρ1. Η. Β. Ι . ροϋι» 
«ο^'ι ν (ύο, νοίυίι ΓοΓίΰ «:ο<7-»») αΐ9^Μ(. 

Γοά ^αι^Ι αβζν τ. 0( Μ8δ. &1ϋ, 

χο^ βί^^η. Ζ/. ΗοίνΒϊίίί, 9το3ί βίΐ^ΐρ^ 
οί^αΐ δοαΠ^βΓ <^(1 Οαίιιΐΐυιη ρ. 
1 6. οΐ Υο^υβ αά ΟαΙυΙΙαιη ρ. 
344• Ι^^ ίΓ3^€η(υπι ΙηΙβΓ 
Αηαοΐΐοηΐεα ΓβΙυΙίΙ Βαηιοίΐμβ 
η. ΙιΧΧΧ. 6Χ Αΐ1ΐ€η3εο ΧΙ. 

ρ• 47*• Ρ• XIV. 646. Ο. ΡοΙ- 
)ιιοο χ. 7ο• 6ο ΗΦΑΐ:6τιηΝ ^ΰρ κΛΐ το τψ ίωτί^ μίηρ^ ίιατηΰτπαατίί^ ίχ<ιιιτ ψ μί- 
τρω ίγξΛ'^ν ΛΟ'/ΜτΛ ΚΛί ΧΛττψω, ^ ίτη τ!^ς τ£ ^ϋ- 
μ,ου^ (υΐϋη• ρ• 0.) 

5 ' ητ>»*9ία μαπξ, νν το• Η9ΛμΜί κ^ίκιι» Τον {07^« 

το ^Β ΛΚΛΤΛληκτο¥ ΚΛλιίτΛΐ '^Λττφικον ΒΚΚΛίίέκοσνλ- 
λαβον' ω το τξίτο¥ όλον Χα^ψους γίγρααττΛί* πολλί 
35 α κΛί * Αλκαίου ΛΤ[4,ατα, (υΗιη. ρ. 103.) 

" Χί/ι/ιΙοί,ς ^Β ΧΜ τω ύτηρκαταληκτω κίχξΐιταΛ. 

Ύ09 στι^γ**^* Μιλανίννον φ0909 βι νατξοφόρω» ίξΑοί. 5• ΤλιηοΛοΙ Δρο θαμβοί, αρτίσταστος, τ^ιΓς ίοψβοι, συΧΚχβιΐρ χολ τβ 
Ι{?; τοιοΐ/το». ΙΟ. Νι/^α»ς] Ποίίνιρ ανλατν όχτ(^> 7?( τιλι</τ•*«; ^λ- 

12. Το» στν^'οΟ '^οί'το ΛΡπσψΛστικύρ ΙσΠι τιτρ«/Μΐτςο» ννιρ«ατ«λΐ}χτοΐΊ 
ο «βλ•Γτ»» ΤίμμΙί^οΡρ νΛφ9 αντλωρ όχτ«ι> κ»» σν>λαβίίς μΛος, '£ν« τ^^ 
ΤΑτ» νίΤίξκαταλίκτνρ, τ^ιτ«• συλΚαβη |κ/«. £*σ* λ^ Ι» το^τα; τμ ^'τ^^ 
τριΓς α»τκΓ9τα0Το»^ χ«4 μία συΚΚαβ^ι» ^ {»* τβί; Ιβ^'ί/Λον Ο. Μ τι τον 

Ι^^^ον Ρ1. Η. Β. Ηη νο(Χ9 
οπιηίηο θβΓηηΙ Ό, " δβίΛυάί• 
*' εηάΰΐη ϋή «Κί. /» Οώ ΗΜ 
**βρύηη. ϋΐ νί(1β5, ηαιηβηιβ 
** Οά» οπίίηίΐιΐΓ : βί 1ι«η€ 5ΐά- 
«' ΓοΓίρΓιΐ ίοίΐο ΗβρΗίΒίΙίο, Γβά 

*' ηίβ Γοτί&Β : οοιηιηοίΐβ ρκ>- 
*' ίεβο \^ζ^ ροββΐ Ηίο, ίιτι Τ9( γ 
'' τον ίβ^ΐΛον, ριβχία Οάα Ηίή 
^^βρύηη. ϊί» ρβοββίηηι πΗΙ- 
*♦ Ιιβδ : Ώΐΐιίΐ ΐ2ΐιη€η &ίΗπηο.*' 

* γλνΗνα*^^ιΐ(\ιη9 Ο, ^ οηοχ 
Ι|χοτ»^α^^λ)ι«Ι§οΐ'. ΡΓ{ΌΓ6ΐη ν«Γ- 
ίυιη ίϊηβ &α61οηβ αοιηίιιβ ϋ&ΐιΐ £ΐ7ηιοΙος;ΐ]β Μ. ρ. 505. υΐί. 
*' Υκΐβ "ίΥοίίιιιη ίη οαρρίιίΰίβ 
''ρ. 230. νοβ&ηνι 9ά ΟζίχΛ- 
** Ιιιιη ρ. 345* Υτοηβπι Υϋ- 
^^ ΗοιπΑΤοιη ίο Ιχκο» €οη1ιο- 
'^ νβΓίόβ Ε. Τίΐϋ Ι-. V. ρ. ίοι. 
'* €(1, Οοχηιηϋίη. ΥΐΑοτ. IX. 
" Υαο ΙλΛ, ΧΥΙΙΙ> ΰ'Οτ- 

Ρ^τ οξϋέξπ νϊααηηι, 8ραιιΙ)οηι. 

€«ρ. ΥΙΙ. ί,,Ηα^Λίίί. 

^ 'Τ$ηΗμί9ί^Η ΡΙ• β• ητν9Γ^ιί9Λ» 
Η. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙ^ΠΑΪΤΙΚΟΤ. βΐ 

ι 

ΠίηΛμίτξω Λκατοίληκταί €χ^σ•Λτο, (ΧΙτίίη. ρ. 105.) 3* *Αν»λλ/«3 '^Ι ίλοΜλίζον, 70 ΑΧΙΛΛΕΑ» Ϊψλ γίηττΛί βίχατκλνκτοτ• 
*]£» τι^^ ^, 1Γ0 7ίλΛς *ΛΤΛ σνρ^ίζΐίσ» τ^ ΑΧΙΛΛΕΑ Γνβ ^^'^'Τ^* κατΛλ^ιχτι- 

συΜαβ^, ιί χβταλιιχτιχό»* ιί Α αχΛτάληκτορ, ^ο ίΛμβϋί, 

^ ΜΗ €χ Ο. Α^Ημαι. 3€ΐ ΗοπιΙίιιηι» οΐ ίοϋαίΐβ αΐη. 

° «τβΙ' Άχίλλία. ΙϊΒ, άχχάηϊα Μδ8. ν^Γ^' *Αχ»λλία. Τυηι. «όΙ^' 

«οιτβίΓΜν νίΓΐ άο6ϋί£ιηί €2ΐΓ»α- *Αχ»λλια. Υΐάβ ββ Υ&ΐοΐιβη»- 

1)οη• αά ΑΐΙιβη. XV* ΐ;5• ^οΠτιβ ΓΪιιιη αά £ιΐΓίρί4Ιβ ΡΚαβη. ιο^4• 
3ΐά Ι^ττίΰοβ ρ. 1 82. Βΰη(ΐ€ίιΐ8 62 ϊΐΦλΐ%τιαϋ ΚΕΦ. ΙΑ. 

» 

36 ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΠΟ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΙΩΝΙΚΟΤ- 

±0 ^ Λ'ΤΓΟ /Μίίζονος ϊωνίκον, σνντίΒ'ίΤΛί μεψ κΛί κα!^Α' 
γ9¥, ονηΑντΛί α Κ€ίϊ τα^ος τα^ τξοχΛΪκας ετίμίκτΰ^' 
οτ$ ΐΑ,ντΓΟί ακατΛληκτο¥ ίση, καΒ'ολου οΊτα,νΙως €Ϊς ^ νι^ 
ΜύΗκηψ τΰΒξΛίουτΛί, ^ΐΛ το ά/?ΓξΒ7ηί ϋνοΛ τψ \ωνίίϋί9 ίκ\ 
5 τέλους ουοΆν* ίση τόίνυν ^ ίττΙσ^μΛ ίν τω Ιων^χ^, 
§φΒΊ^ΙΛ4ΐ4,€ξη /4^¥, τΰί τοίοΙυτΛ ύΐς ίι Ύιλισηλλα, ίχρητατο, 
(ϋΓίιη. ρ. 49.) 

"Α^' "ΑξΤίμίς, Ζ κόρΜρ 
φίύγοίσΛ 709 Αλψή», 

ιοΚΛί Χμηςον ίκΛΤΰίληκτον, το κΛλου/ΐ€νο¥ Κλεο/ιαχίΐον, 
$¥ ώ ΚΛί οΐ ΐΑολοσ-τοι ίττι των άζτίων ^^ρων Β/ΑττίτηουοΊ, 
ΗΛί οΐ χοξίαιυίβοί, *οίον, 

Κ τη» &0ρ(ΐ}9 νμΜΨ 6. 'Έ,φΒ$ιμΛΐ4Λ(!η /»ΐι>3 Το {«νικον ίψ^μίμί^Ις τριΓ( ΐχιι νόίάς χβ( 
σν^λχβίρ' ΚΜ Ι ν τοντ^ « νριάτη Λ^ίΛφοξος* η Ιΐί καΎΛΗλης, τροχαΐχν• 
ΙΟ. Ο» ΐΑολοσσΌΥ} Έ,'ίχότνς & ΙνΙ τϋρ άςτίν* οΐ /Μολοσσοί. Το£^ γαρ /Αβ* 
λοσσον τ«θι^»ον κΛΤ Λξχοίί, κΛί ΤΟ» Ιωηΐίου /αλτ «ντο»^ ΛνρΙσχορτο «τίιτι 
μΛΧξΛΐ Ιψίζης» καί α^ρυ&ΐΛία «τολλη Ιγίητο' τον ^ μίτ^υ, ο ιητι^ιρκι • 
ντρωτος, Ιω9ίκος, χαΐ μΑλοσσος, ι»τα η^ρόχ^κ^9ςβ λλ) <νβλ«» /χολοσσός. το γβξ 
ΗΝ ΉΜΩΝ χλΙ το ΓΩ ΠΙΝΩΝ^ ^ολοττο« »9ύΙ ολοκλίρω» Ιωρικω» Μ»» 
Ή γαξ τιλινταΐΑ μαϋξ» ^^ξουμίρη ικ ^ο βραχ/ιάίς «οίβΓ το» λΑτνΜκο» αν^ 
^ι»^ο*ο(* 1^1^ χα« τω9 %ψΐ\ Ίίλονς δύο βρα^αω9 σν9αίρί^$Μ'ϋ9, ο μολβττοζ 
γίητΜΐ• 'Έση9 ου» το (χίτροψ, ^ι^ΜΎξο» «κ«τάλ)ΐχτο», το χαλο^μι»ο» Κλιο' 
/^ρ^Μο». το ^^ ΕΥΟΦΗΣ' £ ^τροχαίος* βΤνι 7^ρ «νι/Αί^'^σθΑ» <ν^( τ«( 
*τρο;^Λίκάς, το αύτο «ληρκ^ ιψο^σβ»* ι»τ« αμΛ%βΛ^09, £ΓΩ ΠΙΝΩΚι 
κατ» «τβΐ'σι» χα2 α9τόχ^»σ»». 

Ρ Το ^1 ΤΰΠΐ. €. €( χα) ΙΰΓρΓείΕΐυΓ χαδόλον στανία;;, //ζ 

αΙ>οίΙ. νηννίτ/ηηι τατο, 

^ τον ί*^Μχο» Ρ1. Η. ΙηΙΰΐ*- ' Ι» τμ ίΑ;ΐΊχ«Ι Ιν/ιτυ/Μ» Ρ1• 
ρυηχϊ ΑηΐΕΐάο αιι£ΙθΓ6> (^ιιι ίη« * οΤο» οιη. Τυπι. ΠΕΡΙ ΙΠΝΙΚΟΤ ΑΠΟ ΜΕΙΖΟΝΟΧ. 63 

ίλλίίΛ' & την (άψ Όξύτριν ίχα ϊωνίκηρ, την ϋ ^Ικητιρ^ν 
τξοχαΧκψ* οίΛ ίση τΛτααΜΤΛΧΰΜ-φα^ς* (υΓίιη. ρ. 15.) 

α» ^ ως «τις» /3α^/ιμ» ί^ταΒησα9. 5 

ΤΛ ^ ^τ^ίμετ^Λ ΛΚΛΤΛληκτΛ, Λ%Λ/$• οννίΒ'ίαΆν οί Αίο- ^7 
λίίς' ΤΛ μ€ν γΛξ, ίκ ίύο Ιωνίκαν κλι τξοχα,Ίκης ίττοίη- 
οΆν βάτζως* οίον, 

^ ΜρχΜ/»^ άντοίλοΐς αμψ ιρόιιτα βω^ΛΟ», ΙΟ 

ίνΐΛ ίε ΚΛί ίκ ι^ίος Ιόονικης κΛί ίυο τξογ/ΐΙκΜν' οίον, 

* Τξΐβαλίτίξ' ου γ»^ Α^ιωΛησν^ λωβα, 

τω¥ ίί τετξαμα-ξΰΰν, ε^ττια^ι^ίΛτατον €(τη ^ τ'ο βξΛχιυκου'Λ' 
λήκτον, το καλΛυ/Μνον ΧαπαΛιον τΛτο ίΐ κλτλ τξίίς 
'χμ^Λζ ϋχμΛΐ \ύύνί)^ν σνζυγίΛν, η τξοχΛίκψ, η την ε^ιζ 
ίνΰ(/ΤΛίστον ΚΛί Όυ^^ιχΙου, η την ίκ τ^ίβξοίχίος Κϋίί τρο^ 
χαίου, η την £κ (Α,ΛΚξιους κοα τεσ-σ-οίξούν βξΛχειων^ η την 
ίκ β^Λχαοίν €^, οίον. 4• Πλ)ίξ«);3 ^»'^^^'' τρψ§τρο9 β^χυχαταλνικτορ, ο χαλιΓται ΏξαζΙλ" 
λϋο>* βξαχνκΛΎοίληχΎΟΨ ^Ιρ ^ότ» ^ο σν>>λαβαΐς ίρ^ίΐ «ρο^ τον τίλαορ τ^ί- 
Ι4ΛΎ^9 Ιν9ίκό», 1 6. ΑρΛΤταΙστον] Δ»ότ• >^νομ.ΐ99ΐ9 ταίι> αχξΛΐ9 Τον »*>Μ- 

χύ^, ^ίνιται α90ί7Γαιστος, Ιχ βυο /^ρα^ιια!» και μαχροίς, καΐ πυρρίχιος Ιχ ^ο 
βρΛχαν9' τον Οί τροχοΛου λίλυμίνον γί9Βταα ο ΎξίβξΛχνς, "Σνγγίη/ις οι/» • 
"τρ^χαΤοί τω ΪΜΐηχ«# Ύω9 γοίρ ^ο ΐ4ΜΛρω9 τω» αχρω9^ λν^ασω9 ηΐς τίατσα•* 
(Λς βραχιίας, χλΙ Ύω9 Ηο βραχ^^^ω9 μηνουσων, εζ γΐ90»Ύαί αΐ νοίσαι* αΐ ^ 
1^ βραχίΐαίβ α^^09, β?τι τον ΙνΡίχον λ<;$<»το;, κτι τοί; τρορ^αίον γ»'^906σ'ί9, 
ΐρ. *Ήρη9^ 'ίω9ίΧ09 τίτράμίτρο9 βραχνκ»τάλιΐίκτο9, ο χβ»λ•Γτα» Σωτά^αοψ, 

^ ^ίμχτρΛ Έ\. βάσιως άοϋίΐ €. νίάΰΙιΐΓ οοιταρία^ ηθ<)υϋ ΓυεοιίΓ* 

* νίάβ δραηΚειηίυιη &ά Οαΐ- - ύΧ. ^οη]^&^^X2ί, αι)υ8 ορβ Ιοοαβ 

1ί(η. Η. ΟϋΙ. ^ο6, άξχ^υντ αν ίηίο^ήοτ €χΙιίΙ>«ιΐιΐΓ. 

«λΜί; Ρ1. Μ^χηίντ Η. ωρχΛ^ Ο. 3τ το άοοΑ Ο. Ιάβπι ιηοχ κ•τΛ 

' 'Τ{ΐ<8Μλιτΐ( Ρ1• Η. Β. Υοχ τα( τ^ιΓ$ ΗλΙκΙ. 64 Η*λΐ%τιαίχ Λχ/τω εχξηοΆτο* οίον, (ΙΐΓίΐη. ρ. 13«) ικ Ύ^ίω9 «α^νιΧΑ»», »«» §Ψος τυχαίου ινοιι Λ μ;ο σνΚΚβφα^ζβ ης ν («^μμτ 
•Τι*» ««ΛΤΛλϋκτο». 6• 'Λσβροτίίρα^] Το ΑΣΑΡΟΤΕ ίίνηρος ναΐαψ. 

Σν^τιλλοι><Γ• 7^^ ** ΑΓολικ το α, ι^ς Ι» τ*ί^ 0Ί;ητί^λ)^αν Ρ1. Β. Η. β'νηί^ιικηίΡ 
Ό. Βΰίηάϋ η γαξ Ο. 

χητιΐΐίβ εοάίαΙ)ΐΐ3. Τν^Ιννω Η. 
Ιιοη2;ΐηί Ργ. ρ. ι 73• ^^γτηοΛοξ. 
Μ• ρ. 243 > 5^* Γΐ'^^'ΐ'^» θ^θ/Α• 

χ^^ιοι» Αίζ^βίας Μ^ς* ιι^ται «τα^ 
«»ήμ^;, «^^ το >«^Μ( Ι λιΛοΓ τ^ 
βάτξΛχύψ, ως ί^ατος, Έ^ατω' κλΙ 
ηλίος, *λίω κλ) Κλ»«5. Τνρίνω 
Τυηΐ. γνξίψω ΡΙ. γ^^ίνως Ο. (ν€ΐ 
γ^ζνω %Λ%, οοΙΙ&Ιίοηί ϋπίπι ιηβφ 
1ι. 1. αΐί^υαηΐυιη άίϋκίο) αψρ»• 
ξϊψ^ω Ν. Γι/^»»Μνς εοιτεχϋ Τοα- 
ρίτχ8. δβςυβηίβιη υογΓώπι οιιιη 
Αηι&ΐάο εοΓΓυρϊηιη ριι(ο. άσα- 
ΜΠξΛ ' σον ο αμ »ν»ρα9α9 «τι- 
Β» τνχ^ονσ» ΡΙ. 6. Η. ηΐϋ ^υοά 
ΐη Ιΐόο τνχίίΐσα \^ζ\Χ\ΧΤ, ασαξο^ 
τίζΛ σον ^* £ΐΛ Ιν ωξΛ9$ σί^ί9 τν- 
γόζσα, Ν^. ασαξωτίξ» σον^α(ΑΛ ιτν- 
ύα9Λ σί^ί9 τυγΐί^σα9 Ο. £χ1ΐίΙ)υί 

ιΐαςυβ, ρΕΓίιπι βχ ΑΓΠ&ΙίΙί οοη- 
3β61υΓ3, υΐ ΓοηΓυδ €χ ΕπΙοοβςΙβη- 
ΙϊΒυβ, (}ΐΐ3Β (€ΐηροη3 ιη]ιιή& ίη- 
ΙΰΐτίάβΓο, ρβηάο&Ι, Ιι&ο ίόηΐεηΐίϊ : 
/αβίώφβ ίηα^5, ηβφα αά^»α€ Ηΐϊ, 
9 Οίηαΐή&ί, ύοηιροί /α^α βαη, 
Οηαιη ρβηετιΙοΓαιη ίΐΐ Ι^οβήβ 
^ρβπϋΐοηιπι &υ£1(ΜΊΐιη £»§;- Ιαηιιη ρΓχίϋΓΐίιη ^οΗοοπιιη, 
ςυοηιιη ικ υηυ$ (^ιιΐίΐΰηι ίηΐΰ- 
§0Γ ^ ηοΑησι υίφιβ 9(&ΐ6ΐη 
ρ€Γάηπινί(. ΟΰοεΪΓΟΕ 6 ςυ'ιά 1η 
Ιιίίοβ «άβιΐιϋβ ΑΐιΙ οοιτΐςβη^» 
ρΓοοίΐΥϋΓίιη, νβηΪΛηι, υΐί Γρο- 

Γηιάίϋοτ 1β6Ιογ. δοά, ιι^ 3^ 
ΝοίΙηιιη κνοΓ^αΓ^ ϋ ίβαιικίυιη 
ΡοείπβΒ νΰΗΐαιΙυχη αιιη ρή• 
0Γ6 ΑΓέΙβ €οα3υης€ΐιάιιιη Αϊ- 
Ιααβ, ίοΓί&ίΙο Ιβ^^βηάαιη β^σα^ 
-τίρβ τ*. 

^ υΐΐίχηα οοηταρίΐ^ιηβ οάίάί^ 

αισ»». 8&ρρ1ιυ8 ΥοΊ» φίΒεάοχα 
6χ ΰ&άΰΐιι 0<1& Η&αά ιηίηιιβ εοτ- 
ηιρίο ΐ6|;ιιη(τΐΓ αρυά £(7ηιο1ο• 
§αιη Μ. ρ. 485» 4^• Κβλ«(«τ^ 
χΛΤΛ ^ΜλΜχτο9. ΟΓ ΑίολιΓ( τα τι; 
ν^ΐύπης σνζνγίας, ^ια τον ΐι νροφί' 
^υσ», α^κην» *ηψ»τ «λχ^ΐ}. 5^^ 

£άά. ΑΙΙςυαηΙο ιηοΐΐιιβ οοάα 
Ώ'ΟτνιΙΜζηιύ,Ζ^αφ' Άκίη, Ρτο- 
ειιΙάϋΗο ίηηιιΙΙιΐΓ 1<θ(1>ί86 Ροβ- 
Ιγ!» νβΓίϊεηΙιιβ 6Χ <Χί\€\κηϊηίΛ 
ΟάΛ (^οαιη ηοΐϊΐβ εοηίβιτ&τίΐ 
ΏΙαηγύνΒ Η»1ίε»τη• κ-ιμ Σι/ρ^μτ. 

^νο^• δβέΐ. 23• Τκ ^' ϋ; Χβίνφόίφ 

αΐιοί ', Ργοχιβιο βά Μ8. ΒΌρτ. ΠΕΡΙ ΙΩΝΙΚΟΤ ΑΠΟ ΜΈΙΖΟΝΟΧ. 6$ 

ζίΛξΛνίξίΐψ ϋ χ^, €Τί την νί^ύτψ ρνζυγία^ Χΰϋ ά/το Ο. XI. 
βξΛχ/ίος Λξχομίνην ΐΰοΐ(!υσ'ί¥, ωτπίξ ΧΛί 9¥ τοίς τ^ι- 

<»&Κ ν^' ί&9ς ^μΑμμ» ^ μΑτ9^Λ%, 

ίνίζΤΒ ^ ίψΛλΛΛ^ τΛς ΙωνίΚΛς τους τροχΛίκΛίς τίΛξΛ^ 5 
^Λς τίΛίωι^ιΚΛί νΜ^Κΰψβάνοιτης* «ντι Μ των ^αατη/ιω¥ 

(ΙΤιβη. ρ• 10,) 


ΙΟ "♦•■ Τΐ» φ^τη» μΛκρΛ9 τον »α;ηχο() βξαχ^ύ1β^^η^^ τ^ψ τον τιλιντα^αν «ρηοΙί»; /?ρ«• 

νςι^ος ύΖ '^^^^ζρ^!ω, 7< Πα^«λ«μ^«Μΐ!Τΐ«3 *Ονοι; μΛ9 Ιζ.ΐϋψβκΛ^ν 

ανο $ξΛχ*Μς άρχ•μί9ον, οτ§ρ Ιση ««ι«;ι»«ον λντι^ν^ *αΙ τ^οχΑΪκοΰ ϊν- 
7β^9^(;« ΙΙ70« ίνντξΛΤΛν β» νί το «^τοι*» 

ονον Μ( νξοίίρτται, Ιζ ίωΗΛ59 κα&«^«?ιτ ««« ΎροχΐχίΛ«9, Το ονν Α ΣΕΛΑΚΑ^ 
ιντα^^ί ΐ^τ» τρο;^ανχ4. Ύ^γ^ης γα^ $ση ««ι σ^τοκΙ^Γοβ» ^ιι^» 7^Ρ 
•οτ> κβΜ το τιλιι/ταΤο» α. £^τι» ον> το Α 2)ΕΛΑΝΑ> Ιν/τ^»το( ^ντ•^ο(> 
τ«( α τύ^ΛυτΛίας αντί [ΐφίξας ναραλβψβ»9ομί9ηζ» ή€ιηΑ Γ&ηβ οΑ θίρΗίΙιοη^ί οΓ 
({ΐιΜβιιι Ιονί (ΓοηΓροϋΙχοηο ία^ 

βο «ΙίββΤβΚ, Σαβ^οΓ, ΤΙς β•* β^ί^- 

χ)ίιΐ4 Γβά Ιιοο αΗΰΗ ηοη Ιβχηβκ 
ΡΓ«ΐα1οπιη. Ν. Β. 1η ρ. ία- ^ /Α»το»σα* ύο Ο. Η. μάτοισΑ» 
Ρ1. Β. μάτασαι ΤυΧΏ. Ο. δοΑ- 

Ιί^βΓ αά Υαιτοη. ρ. βο. οίίζϊ 
ματΛνσΜ, χΛη ΥβΓΓιιιη £ηηϋ ϋ<; 
€ΐη6ηά3ΐαηι, ΙΒαηί τηαΐαΰάνι νίίτΛ 
ναιετιαίΛ οοτοΐίατη, 6χ ΝοίίΓΟ 
1ηη(1&(ιιιη•£χίίΙίιηα1. 38 ι 66 ΗΦΑΙΪΤίαΚ ΚΕΦ. ΙΒ. 

ΠΕΡΙ τοτ ΑίΓ ςΑΑ::ί2θΝθ:2 ιονικοτ. 

39 χ ο ^ ίΐΡΓ ίλασ-ΟΌ^ος ί^ι^ώι^ τίΛτΙΒ'ηΛί μα χ«ι κοτ 

ΚΜ όιτΓοάίΛς ούτως, ωτη τηρνί^ της τξοχμΛΚίιις αα 
γίνίο'Β'Λί τ3§ηασΎΐ/4Α¥, τϋη ίττί τξίτην χαοΛωψιχψ, μλ 
5 την τ^αχΛΪχην, ϊττσΓαιν ΌξοτάττοοΌ της Ιωνιτα^^ γίψί- 
ο'Β'Λΐ ΒΤΓΤΛΟΊΐμύρ τροχΛί)(^ψ, Τ0Κ χΛλου/ιί9ύ¥ ίέάηρύ¥ ίττί' 
τξΟΌν* "^Εσ-Β•* ση ^ η (ΐί¥ τ^ίτη ^α4ωνίχίι σννα4(ίΊτΛί 
άς τΓΛλίμβάχχ^ΐΰ», -ηίς ίί ίιηφίξομίνης τξβχ,Λίχί^ 
ττξϋΠξος λύηΛί ίΐς τξίβξΛ/χρν. ^Ε/λ/η-ίπτουα-ί ίί χλι ά 
ιομολΰττίί ίτη των ττεξητων ^ξωψ $¥ τοις α/τ €λΜτσ•θ¥€ς 
Ιωνικοίς, ωσντίρ ^ $¥ τοις απο μεί^¥ος μίγ) τω¥ ΰψΊω¥. 

Κ«< %λΛ μ€¥ ου¥ ίο'/ίΛΤΛ γίγξΦΤΓΤΛΐ Ιω¥ίΚοΰ, ας 
' ττα^ *Αλχ/Λ€ί¥ΐ, (ϋΓβη. ρ, 67•) 

£«ατο^ μίρ £αιος νιο»• 

^ κΛί τΓΛξϋί Χα/ττφοΊ, (ΙΐΓίιη. ρ. 1 3.) |τ•σ$«* ή ^0 μακ^*»9 χΰά |3^«χ•Μτς* τον Ιί \ωηκ«^ Τβύ9 π^Μ9 ^ βξΛ' 

' Τ^ ^1 ΤαΐΌ• ^^ «^«»«. Ριιινίιιβ ρΓοίΜΐ 

^ ζπιζυγίας Ν. ωξαΧα Ο αΐΙ(Χ ΤΰΤηβΗ. Απί&Ι- 

^ Ιιτι τοκ Ρ1• Η. Β. άιΐ9 ΰ1 ΟΌΓνί1Ηιΐ3 ί '^9ψά, ςιιο• 

^ «; «ταρ' Άλ«/ΑαΜ Ο. λ\ϊϊ ιηοάο 6ΐ Υο^υβ αρυά Κοέηίυιη 

ίσψΓίξ ΆλΛμΛΗ. ζά Οκ^Γ. άβ Οί&ΐΰ^ίβ ρ. 279• 

β «οΜ «αςα Σβι^οΓ Ο. &Ιί| 8ο1 «ρβ»α κΐίηβΐ Β€η(1βία8 3(1 

Σαν^Γ^)ί. Ηοηΐίυιη Ο&Γΐη. III• 12. Ηβ- ΠΕΡΙ ΙΩΝ1ΚΟΤ ΑΠ' ΕΛΑ^Ι^ΝΟΪ. 6/ Τ&ίί' ^ί βκ τω μίτ^ μΛγ$Β'ω¥ το /α» ίπίοτιμίτΛτον 
ιστι το τηξΛ/ιηξοψ ΚΛΤΛληκηκον, οίον ίση Τ9 του Φξυ^ 
ήχ/Μ του τξογίκου τβχη*), 5 

ΧΑι τΓΛξί Φ^νΙχάί τω κωμΛχω' 

"ΤίΪΓβ ρ»Γβ* ΙΜ< ΓΑΛΛΙΑΜΒΙΚΟΝ, κμ ΜΗΤΡίΜΑ- ίο 
ΚΟΝ, χα< ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΟΝ ΚΛλίΊχΛί' 'ύτπρον & 40 6. Το 7* /^ΐ"] Έχ τίσσάξω* Ιωηχϋρ' ί»λΓ ^ ^λλα|?)ΐ, λα τ^ χατβ• 
λϋχτιχό». Τορόντο» καΐ το ^τ' αντ^, *αί το ?τιρο»* το ^ *Α Δ' ΑΝΑΓΚΑ 
ον^ίτι^ν Ιστ(ν αξ^^•9, ίψ (τνστολγ το α '^χ»*» λψτΧ τον ^ τινβι. 1 1 . άν«• 
χλατ^ιον] Τα ιίρ/ΑΐΐΌΐ άνακλατ/ι^ινορ ονχ ιίΰ-ίν. Ονη γα^ ΐ ισχάηι τον 
(««ηχον ΐΛχηοΛ ονσα γίγοη βρΛ^ίΤβ^, ονη ί% τροχαϊκή» ιχονσ»», οιλλα χα- 
^αγ« ι»αλ». "ΐο-Α^ς ^ί «πξ) των ίζης δ λό^ο;. Γβκλλ»α/ΐΑ|?»χοΐ' ^& 2χλήθΐ)« μ\)\ Υοβΐαβ, " ίίριιά δαρρίιο ρο- 

" ηίΐυΓ «ρανα ρΐΌ ω ΐρα^Μκ. Υίάΰ 

*' Ιαπιοη ηιιπι νράια ύϊ νατηα &1> 
'' «ρα ν^^ : ιιηάβ 63ά€ΐη η^»α 
" ΑήΑορΗαηί.** Ιχκαιβ Αηήο- 
ρΗϊηίβ βίΐ Ρ210. 8οο. οτα» ή^»α 
^ι> Φνήί χ•λ«^' *£{ο/Α<ηι χ•λα^. 
^1)1 δούοΐίαίΐοβ : χα« αί/τκ «λοχ9 
Σινιχοριΐό^* φ9ΐσ* τ^ροντοί* οτα» 

οΐιϋ 61ο(& Ιιαυά άαΙ>ί6 οοηιιρ- 
(2 οίΐ, €ΐ άαρίίοί ιηοάο (βηίαΐ 
Τοιιρίαβ Ειη. Τ. III. ρ. 5»8. 
^• ρ. 1 1 6. χ•λ»Ι(9» ίη ίιηβ €ογ- 
ηχίΐ Υοί&ιιβ. Β€ΐ)€ΐ)&1 &1(6ΐη 

^ «αχοτατοι» «σι^' ίχαισα» Ο. χ» /*» » Τηπί. χαχαηιτα «ομ9 ι* 

Π. Β. Η. νβΓΓυιη ροίΐ 0&6α. 
^ϋΐη 6ΐηΰη<ΐΑν6Γ€ 5ΐ&ηΐ€ίνιβ &ά ΛΙΓοΙι^Ι. ΟΗοορΙι. 587. €ΐ ΒβηΝ 
Ιοίυβ 3ά ΗοΓΕίϋ Ο&ηη. III. 1 2. 

^ χάνοτιμιΓ» €ΐη€η(1α(ίο οίΐ 
ΒΌΓνίΙΗί. χαι «οτί ρν οάά. θ1 
ΟΓΰύο Μδδ. 

* δίο Τ7ην1ιιηιΐ8 βΐ ίοΓ€ ^. 

Ο. δθαϋ£[€Γ Ρθ6ΐ. II. 21. £$ ^* 
άναιγκαΤ* Ραυνίυβ. α^' ά^άγχα^ 

^ Οοηοίηηίιιβ 1)«ε ζά &- 
<][ΐΐ€η(£ΐη ιηοάυιη Γθ£η§Η8: Τ 
το μ•ιτο( χα» Γαλλ*αμ,1?«χο>» χα* 
Μντ^ναχο» χαλ<Γτβ* (ι/0τι^ο» ^ι 
α9ΛΛλΑ/μί9ο» •χλ«$τ,) λα το χ. τ. λ• 
Μαπυβ νίέΙοήηυ3 ρ. 2602 : 
(^Ηοά φίΐάαηι ΜΰίΓοί^νιπι» €0 
ψΛοά άφηηι ηιαίήί €αηΐίΙηΐ5 άρρητη 
βί^ τΜηίοφϋ Φαη ΟαΙΗΕίηΙηιιη 
α ΟαΙΠί τηιιύβηί ά$α αγρ€ΪΙάτίαα. 
Μοχ τθ^^ τότ ^ιτρ^ ά^ίαηΐ 11. 
κΧ Μ 85. ςη11)ΐιί<1»ιη. 

Έ 2 β» ΗΦΑΐ:£τΐϋκ την μψίξΛ τωρ Β^ψ γξΑ^Μ Ϋοίτω τω /μ^^* * ί^ οίς 
χ«ι τ» Τ9ος χ^ΰος «ΤΜών^ητ ίχ,ιιιηΜ, μμ τοι^ νίΛλιιφΛΜτ^ 
χΜΡ, ΧΛά τίΰς τξ^ί^ίίίίΰί άύ^ρί^ τηΐιξΛλΛμβά¥99η 
$ Ίΰξοί ΤΛ κοΒ'Λραβ, ως χ«ώ τλ τΰολίοΒ'^λλφ'Λ τνΣτΛ «»- 
ρα^ίίγ/ΛατΟβ ^ ^λόί, 

' ΚΛί τω βξΛχρχΛτΛλ^κτω ί$ ΆνΛΚξίων ίλΛ &τμΛτα 

ΙΟ** ηνί^Μ. (Γη Ιχχχίχ.) ί«Ί« λιλν^ίνο» Ιοττ) τΐ μίτ^Ρ' ο* ^) Γάλλο• ^»α0«λλο»τα» «ν ^^ $ίλ•Μΐν μ- 
^0» ιχοιττ•(' ^»2 Μ«» σ^μΜΊΛ ^^ φο^ον.ιτβλον» Ρ*;μα»οΐ( ιΣί τοντο* ο? το»ον- 
το» ^1 «ιριΓί %\σί ^ήμητ^ος. 7* Γαλλ«( ] Ο ν^ΐ/τος μολοττ»; Ιστ^'. 

£(ΐη 7^^« ^τι ^ι;ι^ιται /ΜΑλοττ^» ι» τα^; «τι^ιτταΓ^. Α» ^ Ι^ν» *«»*χα^' 
^ηλοΜΤ» ι^ημι^ν^οϋσι τ« «ροιι^^ν» τομϊ κβ($«ροΜί* !^ον γο^ ΤΑ^ν «λλΑ» 
κβ^αρϋν οντΑ;» τ^ ^ιν «ρίϋτοι ι;^ι» το» ινρ^ττο» μολοττόν* «ι^<ττ« γα^ ^ 
χί^ρα* τ»< ^1 ί^ζ Ινψίηα§ κοΆβίράς' τ^ ^• ίαύ*η^ψ, οΐΛοΙνς Ί^β ^ζΐήτ», μα• 
λ^ττίψ^ ααΎ» ανίιΐζή^ψ τν» ^ο βξύιχΜΜ*, Τν» ^«τοί τικ 2^ο (Λέίκρύς, »ί 
μ\Λ9 λΛμ0αημί9Λη* Α1Σ ΕΝΤ^Α^ ΑΐΣ ΕΝΤΗ' δ^«ο$*^ ^* ^ ^^^ ^^^' 
ΚΕΑ, ΙΚΑΛΚη. Άναχλ<νμΐνο» ^ χ»λιιν«• Το μίτξοψ, ίία τιιν «»ο««» τον 
μίτ^ν ^(/μνά^ιιαν' ^ 7^ τιλϋττύ^β τν» «σροτ^ρν» «σοΑν», α»α«λ£τΑ« τ|ΐ 
^ν^^ '^'^' ^(τι^Α^ν, λα το ι» οξχ^^ί 6ί>βκκλα^^» ^λν» τ^»•^^• 
21. Μ^/άλΑ;] Ταΰτβ μι» ι^ •^(μ^ζίΛς ίίσ^ψ »ι>«χλλ//ΑΐιΜΐ βγ»χυ»ΐατά* 
ΧηκΎΛ, "Εχι^υ^ί *γ{ίρ τ%» ίσχοίπα* το? *ΐιτ»(ΐί•(; βρΛχτΤβη αΡτΙ μΛκ^» £(- 
ρίτα» ίί χΑτ' »ρχΐ!»> ΟΤΙ θτα» Ιν^/χΙ^τ^Ται τ«! ^^οχαητίί, «ά»%«κ ^ '^ρο βατ * ΑΓη&1(1ιΐ8 ρϋίαΐ Ιιυηα 1ο- 
αχνη ίΐο ΰίΤΰ οοηίΐίΐυΰηάιιιη € 
ίοΗοΙ. ΑΓΗΙορΗ. Καη. 326. *£» 

βΤς χα« τα τους ΔΕΥΤΕΡΟΥΣ ΕΠΙ- 
ΤΡ1Τ0ΥΣ καί τρίτον; ναΐωρος 
§^οηα, Ργο χα^οξα, χαθα Ρ1. 
μακ^ Ο. 

° διο ο. ιη ήΐΕΓ^τ. <|υοιηο<1ο 
€η)6ηάΕνΐ( ΡΕα\νία5. ίολο» Ο. Ια 
(όχΐΰ. €οΐ6Π ίηλα. 

Ρ <Γΐ;η•ίθιιχι Π. Ν. ϋ. Β. 1 νί<3€ "^ϋϋϋΙΗϊ^ίαηι ο1 ΙΛΓ- 
οΗβΓυηι ζά ϊι^Ϋοά(^ί. 1. ιο^. «^ 
ήοΐαβ 3ά Ικ>η§^ηιί(ίι ο. χχνϋί. 
Αάίΐο ^οί^ιηΊ Εέηατίίί ση Ε^- 
ίτ/ζ/: ίξ/ί. Τ. II. ρ. ^6ι. ^' 

' ΙιαιηρΓίθίιιιη ίη ΑΙολ^ΐβάίΟ 
δενείΌ ο. ^4• ^^^^^ Ι)Όι*νι11ία8. 

ΜΟΧ ρΓΟ Δή/ΐΑηΤ^ος 8<Τ2ΐί^Γ 3^ 

£ιιΓ6ΐ)!ιιπιρ. 122. ύοΓίί^ίΐ'ΙίΙ»*• 

«5 /ΛίϊΤζόί. ΠΕΡΙ ΙΠΝΚΟΪ ΑΠ' ΕΛΑΖέίΟΝΟΪ. 69 

τώ ^^Ψ^ψΛ^^, η μίί άΜίΑΤφίλΛΙΙ^ηι^, (ϋΓίΐη. ρ. 16*) ^• ^*^' 

μάτιττοΛ^ (βν. Ιχίχ.) 

ατό μοι ΒαρίΤρ γ•»ο2τ'* ον γα^ α9 ίλλ>ι ^ 

ΤΟ ^β χβί^τΑΛι^^βηχοκ* (Ργ. οχχνί.) τΐ^ «(Γταιι «βιτβσ«/Α0(, ? Ιβτι ναι^»χ%> ι&( ή» ΚΟΥ£^ ΏΣΤΕ τροχ«ιχη 
^»{Ί7^ οΖ^'», ι^ϋ 'τη» ^ξ^ Λοτίίς τί» ΤΕ Μ* ΕΡΩΣ £ νβΜίΨΜη»* το 13 
ί|ν$ το ΠΡΟΣΕΑΕΙί ΑΜΑΝ Κιατα^ χα» «ΜκΛβ^μιΐΌ» ιΤ»α•, ίΐ^νβται χα) 
2η/*(κτο» <ιρο( τ«; τ^οχ/χΧχας, 'ης νααίίίΛνίς νζοκαμίηις, ό/ΐΑ0»ατς τθ7( τρο* 
λιχ.9•Μ7ΐ?. "Εστί 7Αν ^ ί*"^* νξάηιι σνζυγία, ΠΡΟΣΕΛΕΗΛ, ναί^ψ τ^ίτοβ* 
91 1| ^ντίρα, ΜΑΝ ΟΝΑΡ ΚΤ μααρβίς νΐΜ^^>ν λα τ^ Ινιφίίρι^^α» τ^ 
ΠΡΟ> 1^} τρονοΑκιι ΙψτΓΛσιιιμο^, 7?( νξύτιις μΛ*ρ»ζ α9αΐξλωμίηις ΐτι τ%» 
τιλιι/τβίαν /9ρα;^ιΓα» τί»^ ν^Τ9}$ σν^ι^ία;. Β^αχιΓβ» 7^^ ^^'^'^' '*'^*> ^^^^ 
Ο0« ίτοί» τ^ «Μ»»χόν* χο»»?^ 1ί σ*Ρ^α0%( γίη^ίηις 1^^ς ΚΤ λ» τ^ ίφ^ηψ 
<*Μΐ χβ|4 ά/ΑΓτά)?ολο»^ Τ» ιζης ισται η ντοοα^μίηι Ιπ^μ,ίζίΛ. ^. Διο- 

91/ύΓον] Ό 1ι&η^ο( σΐτίχ/Λζ μολοττός ι^τι» ?»ν«^« μ 9λ»σσο9θί^ τϋν ^ζω- 
τ*τ9 Ιϋ^ ΒρΛχίΐ«ί9 ίΐς μίαν μΜΗοα* 9νΜ»^ι$ι»α«^»' Ι ^ τραΪτο^ ^ίνκ ια;- ιιχό<: «•^«Τβί ρτί^ΐιζβς ίί^ϋμΛν Η. ^ ρ< ΐη. ν^σ4λαί94^ 

/Α»» Ν• {β(•λι{α/Α^» ^ίΐ ρΓο ^<<? 

Ιοβίιβ Μ. ρ. 407* 7• Ο* 7«ρ Αη 
βλικ ν^ ^> ζ» φΛ^Ι' χα» τθ> λα• 

ςρά^Βΐ φ ί!|(}μ^ΗΙ>ΐ)9, ρπ) ^-^ 
^ΛΕτνς 41(^1^^ ζαφλί^, ρΓο 
ΐίΛς^»3^ χ«κ0{α> ρκ> λα/4»^> (!«•» 

^Ι^> ρΓΟ «ΜΜ(9^(> ζ4ΡΧΡξ9(. Υίά^ 

βάλλιιι, €( ρΓκαρυβ 'ύη €ί(^ΙιιΐΒ 
Ο. }. ΥοΦαπι^ ίρ £(7πιο1ο^. ν, 

7<Ηία Τμτη. 6ΐ ΜδΒ, ρΙβπ(}αο. 

χ&ν^ο)«Μ^ Ο. ί&αυηΐ β'αίΐλα» Μίε^Π^^ Ρ• 9^? 
6( Ρ»ιι^ίιΐ8^ ίιηρΓθΙ>»ιΐΙΙ>υ3 Ατ•* 
πΕίάο €ΐ ΒΌγτΙΙΗο. Εΐ/ιηοΙοι• 
ξ{ΧΛ Μ. ρ. 27θ> 38. Α»ασαλαχ«γ 
νι^νΐ) άητ» 9Γ0& 2ΐ^α/^^ι;ψα»> 1^* 
γαυψίασΌ9. *Αρ•9το^αι«(> [νεΓρ. 
ΙΙΐ54•} ^ξνψίξί* τ• λασαλαίΕβ^Μ•• 
σ•ι• Σβ^ΧΑΐ»α9 7^^ Ιχάλονι τονβ 
λα^ριινΤ6/Αέ*ον(> α«^ τον ^αλοϋ^ 
#Βα»> ο ίστι» ά^<3( {ϋο €ηίηι 
Μ8* ΟΌΓνίΙΗαηιιβ, ιβ&^ο Η:- 
ΙβΐΌΐυιη ηοίΐΓ&Γΰΐη βιηοΙαιηβιΚό 
ίη(€Γ ΐΚΰΓ^αΓοβ ΒίΙ)ΙΙο11ιβε« Βοά* 
ΐ6ίΕη2& Η&ΰά ι\Λ ρπάοιη Γβροίΐ*• 
.Ιιΐ8, ρτο νυ1§. Λκξίβϋς, ςΐίΐοιηο(1ο 
€(1201 8ΰ1ά&8|) ^βαία^ίί, λλ) οίτ 
οη» ^«Ιιαθα»» «αρα το» 9θ»λο^* *0ρ£ 
Τα^ <^ ο^αχα* Αβι^αι;Λο</^*ο|τ. 
Ά^στο^ανκί. (Ργ. εν. ΰΙ>ί ]β§6η^ 

Ρ3 70 ΗΦΑίΧΤΙίΙΚ €. XII, >β ^ ' άχΛΊτΑλϋκτΜ κατΛ ΤΟΤ ΜΛΧλά/Μ» χΟξΛΧΡψΙ, 

•αο?Λ» τίΛΜ τα 'ΑνοΜ^ήηί μτι, (Ργ. οχνΐίί.) ■^«1 οοοιιτηΐ ΝαΙ>. 1370. ή»ιη V 
ψΛΗα ίύουηάαπι εοπτίρίΐ, ηιί ΙοΓ« 
Ι&ΙϋΓ ιά^τη ΑοΗαπι. 35^• ^^ 
ΡΙαΙο €οιηί€θ8 αραά 8ο1ιο1. Ί1>ι<1. 
δυΐάαιη ντ. Ι)»»^». ο^α{. (|ΐιβιη 
1θ€αιη υηίειιπι Ηοο οοηΠΗο ρΓΟ- 
ίΐίηιηΐ Οπιιηιηαΐίοί, ΡΙΐΓχηίοΙιηβ 
£ο1ο^. Αη. ρ. 1 6. (Αρρ&πΚ. 

8θρ1ΐίίΙ. Μ8• τα« Ιμ/ρ^Λας $ΐ|λν- 

«*;( ιΤνιν Πλάτϋτ») £υίΙ&(ΙιΊυ8 Οά. 

Α. ρ. 139^»* 54• = ^9» 37• »^^ 
ομφαξ £;€ηβΓΰ ίοΒίηΐηίηο » νοίο- 

πΙ)ΐΐ8 υΓυφΑίαιη ΓαΙίΤο οίίβη- 
ά&ηΐ. Ηϊο οα:&Ποη€ 11ε€3ΐΙ οΙ>- 
ΓΰΓν3Γ€ ΰΐϋ^^ηίοιη ΒαΙ)Γϋ οΚοΗ- 
&ιηΙ)αιη αρυά £(3ηηο1θ£;υη[ΐ^ ρ. 
625> 53• "^^«π* ^€Γβ νοΛίδ ία 
ΪΜδ. Β θΓνί1Η»ηο οχΗίΙκΓΐ, ςηΐ- 
1)ΐιβ ϋυιη οοΓΓοχΰΓΕί ρβΓΓρίεΕοίΓ- 
ίΐηαυβ ΜιιΓ^πινίυβ αρυά Τ^τ- 
^νΗίΐΙυιη ίη Αρροηά. ΌίίΤοΓί. άβ 
£2ΐΙ)ηο> ρ 53' "^ηΨ^ ^ βότ^ς, 

μηος$ αβ^ήμβ^ος, κλΙ ^α^^(;«το• 
^ μίΡΟί' οοΕ^ το» σαυλθ9 τ^» τρνφ•- 

0ΟΚ, Κα» σανλα βαί^νν Γ«πγο( ν« 
Μ^>/ηκ. ΑήϋορΙιαηίβ ίτζ^- 
ιηοηίυιη ροίΐ νοεβιη Ι^ρνντό- 
μ»»ο$ €ο11οο&ηάιιιη νίάίΐ Βηιηο- 
Ιίίαβ, Γοά &ηΐ6 Βηιηοΐιίιιιη ίάθΐη 
. νίάοπιΐ Α11)ΰηιΐ8 αά Ηβί^οΗίυιη. 
1η νβΓρί8 1 164. ρ€Γρ€ηάί ιηβ- 
κηΙυΓ ναη» ΙοέΙίοηεβ &ριιά 
δοΗοΙίΑίΙβη ίίαλυ»ω»ίσο9 6ΐ λιλά• 

ΐΜΜσι». ΟοηΓυΐ€ Η. δίβρΗ. Αρ- 
ροηά. ΤΗίΓΛίΐΓ. οοΐ. 743• ^• Ι^• ^• 

£(3Γΐηο1ο£υ8 Μ. ρ. χρι»^• Βασ« 

σβ^ΐΐΐιο ** Βάκχβι» «ατρα το ^* 
<}^«» ο» βίΐ^ίταίς, • ι^τι» «ρι»»ο«( το- 
«Τθκ' % 90&ρ« το βασσάξη τ^ λ«70- 
|Αΐνο» νττόίτίίΛΛ' ονι^ ιΓ^ητβ» ««(ρα τ^ τ? /Ι«^• «^ρ^»α•. λή«9Τα« 
βΛονάξΜ α* θρ^κΜ» ΒαχχβΗ. χ•- 
τ*ίΜΐ( οι>» ι^^ν» «νο τον ββαχΜ 
ΔΜίναον* ανο τοΙ» βν^σσνν, Η3Κ 

ίϊηεβπι «Πίο η€ηαο ΑέΒπη&τβήΐ^ 

η€(}υΰ Γ&ΐΐβ ίΰΙίαΙβΓ οχρβάίνΐΐ 
δ7ΐΙ>ιιιρη8• ΗβΟτοΙιίιιβ : Βα^- 
σάρ€η, χίτΰηί ονς §φόρου» αΐ θρα* 
ΧΜ»» Βάαχοί. $0ΪίΟίΐΛϋία Ρβΐύί 

8&(. Ι• ΙΟΙ. Βα/βηάα, ΒααΒα, 
ρίάϊηίβίαηι νιάαντ α ξίηηεΗ)φί% 
ψΜ ΙλΒ(τ ραίατ ηύίητ, άακιβι αά 
ίαΐοίρ ^ιιαηι ΊΤη-α^^ Βα&πη. 
Οηϊάαιη α νηΐρίΐηυ, ςηαηίΜ ρέΐ' 
ΙιΙηα ΒούΰΙία /πίήηξεΒαηίντ, 
νηϊρ€$ Τ}ητα€€ί Β^ιίΠίΓεβ ώαιηί. 
Ηίηο ΓοΓίαϋϋ Έ,\γταο\ο^% ραυί- 
Ιο νοήίΐιηιΗυβ €θΐτί|;ί ροΐοίΐ: 
Αίγ9ηΛ% βασσα^ί χντϋη^ ονς 2^- 
^νψ α» Θρα«»αι βά*χα%, ανο τον 
ΒβΜτσΌ^ν Δ»ο»ν9ον^ ιι αικτο Ύνψ βη<Τ' 
σ»η, Ηιιίο οπίΰΐκΐ^ιΐίοηί ί&Υ€( 
»1ί<]υ&(€ηυιβ Μδ. ΟΌΓνίΙΗ&ηιιβ^ 
ςυί ρο(Ικιη& ίχο, ^χ\ίΐ\χΧ ανί το» 
/3• λο». II ατ^ τ;;» βησννν. Υοοβ 
^ατ^άρον Δ»ο»^σον Γερ€ΗιιηΙυΓ 
οοη3ηηέΙ« βριιά Οΐβπΐΰηΐίβ Α- 
ΐ6Χ2ηά• ΟοΗθΓ(. ρ. ιρ» ϊ^• β^ 

7*0» Δ•ονν0Όν βασ^β^ν, $ΐά ΠΟ- 
ςυ€ Ιοοοίίο βάκχαυ Αίοψύσον, Η- 
εβί 3ΐ> 1ι. 1. &Ηβη3» Ιοχη^κ ύΆΤΠ' 
Ώ3Χίάζ ϋίΐ. £ιιί1α(1ιίιΐ8, Οθ. Ζ. 

Ρ• 155»» 55• = Η7> »9; /3««; 

χΐ(Α;-^|χΦ^( τη» «λΪΛ», ατο ΤΟ0 

βακχαυ Διοννσοι;. Ηΰήτοΐΐίυβ V. 
ΒαχχΛν Δμ»ικ• ο» ^Ι» βακχέντι^• 
^Μκ« Σι^λη(* ο» ^ ΒΛχχαν τον Δ)« 

ονιίσΌΐ;, χα» Αφρο^ίτ^ις τ^ς Δ»»ιΐ)^ 

ΑΐΗβηβΒυβ ρ. 78. Ο. 6ϊ 6χ €Ρ 
£ΰίΙαΐΗίυ3 Οά. Ω. ρ. 19^4» '^' 

=^ 839» 8. Βαχ;^/&;( Διον&σον. νί(1β 

ϋ1 ν^βίΓεΙΐη^. λ<1 ρίοάοΓ. δίο. IV. 
5• ΡαυΙΙαχη άΐγοΓΓα ^ύ 8ορ1ιο€ΐ. ΠΕΡΙ ΙΩΝΙΚΟΤ ΑΠ' ΕΛΑ^ΧΟΝΟΙζ. 71 

τω ^ ^ κοΒ-Λξω ίφΒ^ι/44μ$^1 ολο¥ Μ'μΛ Τί/Μ»ρ(ωΡ ανψ^ €Ε<(1. Οο1• 678• βακχαντας Δ*ό• 
»νσΌς, £ιι4οοία ίη Αηεαίοΐί• 
6Γ3Β€ίβ νίΠοίΓοηί, Τ. Ι. ρ. 8;. 

^^ά ιΐ ββίσι» Ητ' «^ 9ΜΐΠτδαι τΐ 
ΐιανιΣφί^ς, ΈιιίΙαίΗίυβ βά II. Η. 
ρ. 989• 38 983 • <1^ί βζ βοάβιη 
ίοη^ϋ, €χ' (}αο £ιιάοοΐ3^ Ιΐϊΐιύΐ^ 

οηιίαΗ ΡΙιανοηηι», ρ. β^6, 2%, 
€ά. ΒΛύ\. ΟοπιιιΙαβ, ε. 30. ρ. 
319• €<1. Ο&ΐΰ. ύο ίόΓί&ή άίίΐιη- 
Ι^υβηάιιβ ^ύ : κ»2 τί» μλύτλ», ως 
λ«λο» ^ιηον αφ%ί^νσ» αυτω. Κοα 
Β««Ί9«^« «αλοί/^ι» ««^ τον β»ζί%» 

χ. τ. λ. Β20€ΐιιΐ8 ΓείΗοβΐ γοοαΙιΐΓ 
ΒαίΙάκυΒ, ηοη ρίεα, υ1 ιηΐηυβ 
Γ£6ΐ£ ίη(ΰΓρΐΓ€8. 8βά υΐ αά Βασ- 
σιψ^Λς ην^ήΆΤ, Ιιοε ηοιηίηο 
ίηΓεήρΙαιη ίΕΐ)αΐ3Πΐ οοιηροίαίΐ 
Μΰώγ\νίΒ^ 0Ό]}ΧΒ ιηαιιίηΰπιηΐ €(; 
Ηΐϋ, ΰ( £Γ&(οβΗΰη€3 1η ΟαΙαίΙΰ- 

πΓιηίΒ, ρ. 9• €<^• Ρ^Ι^• ""^β 
ηοηηιιΐΐα €χΓεήΙ}2ΐη 2ΐΓ£;ιιΐΏ€η- 
Ιΐΐιη 1ί1ί\ΐ5 Χτ2ίξ€βάΪ2β €χροη6η- 
(13. Οιρ1ΐ6ΐΐ5 το» Δλόννσο» ο&κ 
ιτίμα* Τ09 ί\ *Ηλ»ο» μΛγισΎ09 τω» 
λ«ιρ Ιμ^^κ» βΐΜΐ^ ον χα< Άνόλλια- 
'« ν^ύσνιγόξίνσίρ' Ιτηγαρομίψος τι 
τι; η/χτ^ς «»τα Τ9» ίΑ^&^ν1)ι^ ΙνΙ τ^ 
$ςο( το ««λο^/Α<η» ΤίΜγγΜΜψ, νροσ"- 
ίμ,ίψί ΤΛζ ανατολάς, ίΡ» ίογ το9 
Ηλιον «Γ^0το». ^ΌΒι» δ ΑΜννσο^ 
όρ7*<Γ$ΐΐ( αντΑ», «νι/Αψι τ«$ Βο^οά* 
Ρ^^;« #( ^^«Ι' Αΐ^ύ^ος δ «:οιΐ}Τ%$^ «Γ ηνκ οΜν ίίίσΐίασΛν, ιίβΛ τβί 
^λ9 ίίίξζ*^»9 χι^ς ιχα^το»* αϊ 1^ 
Μο&σα* 0ΐ;»β>β7θ£>^βΜ •δβψαΐ' Ιν* 
ΤΜ( >Λη^μ&90ϊς Αι«0ό3^κ-'*ν&ΐ€- 

λΰπχήυβ ίη €&ΙΗηι&€ΐΐ€Ϊ8 ρ. 
1 86. β Μδ. €0Γή£;ι( ιιτι^ο^η'»^ 
Ινι τ^» ?ιν, β( ρ3ΐιΗο ρο^ € οοη- 

* «ΐίαταλ)}κτ»«2ι> Ο. 

* Πι^ρ»»^^» βο Ρ1. €( Μ8δ• 
ρπ>1)«ιηΐ€ Βΰηΐΐΰίο ζά Ηογ2(. 
Ολπη. Ι. 2.9» 5* Πν^ό/Αΐ»^» Ο. 

«νθό^» ^ Ταπί. (τΡ^ΐ'^'^ ^<^''* 
Γ&η 6ΠΌΓ6, η&πι &Η& Ιβέϋο 3(1 
ο&ΐοβηι οοηπηβηιοηΙαΓ. 

^ χα&οξως Τιιηι. (^αί Γΰ(ΐυοη- 
1ΐ& ΰε €χΗίΙ)ΰΙ, Τ»/Αθχρί«» 0Ί;ι>*^κί 
σιχιλο(^ χο^ψο$ α»ΐ}ρ' άβίηάβ ιι( 
νοΓίαπι Ποτ2 τ«» /«ατίρ' ιφ«. 
Η860 νοΓο ρπιν3 ΥΰΓΐχ)Γυπι άίΓ• 
(1η61ίο αά £η£ηι ΗΙ}Γί Γβ61ο 
ΰηΐΰηάπΙιΐΓ. €Ιιιο<1 (^υίοΐβπι 
ίιΐ£;1(ΐ€ νίάΰΙνίΓ ϋηιάίΐίβιηιυπι 
ΜϋΟΓίΙαηι ΚΙιοά. II. 13. ιι1)ί 
€Χ Ιιοο ΝοίΙπ Ιοοο ΤίπιοοΓοοη- 
ΐ€πι 8ίαιΙηηι νοοαί. Οΰΐοηιηι 
ζΛ ΗοΓοΰ ίρΓο3 γΰΠαβ ΓοίρίεϋΓβ 
γί<ΐ€ΐϋΓ ΡΙεΙο ίη ΟοΓ^ί» ρ. 300. 
Α. βά. 11>£πιαη ««^ τοί/το αρα τι; 
^(^9ολο7&/)'> κομ,•^ος αηιρ> »0'*ΐ( Σ»* 
«ιλ{( τκ 9 Ίταλ»χο(% ΙηΙθΓ Απ3• 
€κοηΐ€3 η. €υΊ. ιηαΐα ίηίόπιϋ 
Β&ηΐΰϋιιβι ίβευΐαβ ίοΓί&ίΓο δολ* 
1ί^€ηιη) Ρθ€(. Ι]^ 21. »♦ 72^ Η*Αΐ:ίΤΙΩΝ Κ Έ Φ. ΙΓ. 
41 • ΠΕΡΙ ΠΑΙΟΝΙΚΟΤ. 

' Το α τ;ίύΜΰνίΚύ¥ $ϊ^ /λ$¥ ίχα τ^, τί, η ΚΡΙΓΓΙΚΟΝ, 
ΚΛί το ΒΑΚΧείΑΚΟΝ, κλ) το ΠΑΛΙΜΒΑΚΧΕΙΑ- 
ΚΟΝ, ο καί Λΐ/ίτηηίίαοψ ίστί τ^ξός μίλοτόίίΛν. Το ίί 
κξ9τηκο¥ ίπίτηίαον. ΑίχετοΛ ϋ χΛί λιίσ-ας τας άς τμ 
5 3ίΛλΜνΐ4,ίνους 7ΤΜανα4. Κβ&ΛβΐτβΜ ί$ Κΰύ ύττ ΟΛίτΣν των 
τΓΟίψϋψ κρψηκον, ωττηρ ύττο Κρατίνου ί¥ ΤςβφάΦηα, 

ΙΟ ί' {λ9ΐ(> ^ ού «^ν ■λ&Η» Ϊ^Β* ΰ'Λφίί' Αλλ* οκνς. 

ΒτητΨΐ^ΒνονοΊ ^Β ίνίοί τω¥ ττοΐί^των τ^ς ^ροΰτους καλ(Λί^ 
μένους ττΑΐωνας ττΛραλΛίΛβΰίνΒίν, ττλ^ιν της τΒλεστΰάΛς Ι• Το τι.χρτιχο»3 *0 «τρΑ;το( νοάων τας Ι» τιΧιι ^νο βξ»χ§ίΛς συρίλ»» 
Λ*ς μίαρ /λακ^ν^ νοαΐ το» χ^τ^χο»» το£^ %ση το» άμψίμακ^ο^' ο ^ΐ(^ΐ|^( 
«Γβίλ»» τ«( τιλιχ/τβίαβ σΐΊΊλι^» «σοιιΓ Τ0» 0αχχι*ό»* • ^« τρίτος ««λι»» τβ< 
Φ^ωτας ίνο βραχίίας σνη\ν9, «ομΓ τον «ταλ*/ΐΑΐ?άχχι»ο». 3• Μιλο- 

νοϊΜΐι] Ι,υ^^αιιομ,ίνω* γα^ ίύο μακ^ρ ίφ%ζ^ς κάΙ ^ ^ο β^χαϋ» <ΕΓΑλ»ν> »ξ• 
ξύΒμί* νολλψι γΐρίταί χαι §9 τιτρανλασ'ίοιη λ^^^ ι^ρίίσβτΑΐ. *£ν« ^'»το> 
71 τον α(Αφρ{Αθίηξον ^ ^πλασ'ΐ4ί9 ο λόγος γΙρη-Λΐ, 4* Αι^*κ] ΑνΤ6< 

οντο* οΓ «ο^( λ««»ΤΛ» ΐ(( τον( 9αΙν9ας* ^ ^^ρ ν^ύηη συΤΐΚαβη του χςητ^' 
χ•ν λΜομΜ9η Φθ(ΐΓ τοιτ τιταρτο» ναΜΡα' ν ^ ισ;ς»τιι> το» ν^αίτο»• 

* ^ >0» ευιη ΤιΐΓη€ΐ)θ οιηίΐΓι^ ίΰήρϋίΐβΐ Τουρϊι» 3<1 Ή^ίγώ' 

Μοίίνβ ρ. 2ύ6ι. ΡαηΙΙο αη^ Τ. ΙΠ. ρ.4^• 

χλΙ το «τ«λ»^«χχι>»ον οΐΏ. Ρ1. ® /^»£( βςΛχ9\ας ^νκλϋ» €οη3ίεί^ 

*^ δίο €(1<1. Μ3δ. οΐΐ^ιη ΡΙοΐίό Ρ&αντίνιβ. 

1. ο. ΗβΓίηαηηιιβ ρ. 355• ί^^ί- > ^ Ι.€§6η<1υιχι νίάβΙιΐΓ ί^»όλ«•?ι 

1}6η(1αιη ρυΐαΐ ^* ίλ$κ^ οντοι «τρ^ν νίάβ ίυρΓίΐ δοΗοΙ. 3(1 εαρ. 3- 

ίλΒονίτα β•α(ρίς• αλλ* οττ^ί. ΥΰΙ- ΜΕΓίαιη ΥίέΙοπηνιπι ρ. 2485• 
Ι^πι \ί\χχχο Ιοοΰπι ρΐΰηίυβ €χ- ΠΕΡΙ ΠΑΙΟΝΙΙ^ΟΤ. 7» γου¥ το τοΛΐΛ9'^(Λλλΐ|τοΜ τη^μηροψ σνηίΒ'ίασ'ίν, ου ^ιτφ^ 
ξάί(ίγΐΐΛ ίκ των *ΑξΜΤΰφά»οος Τίωξγωι^' (Εγ• νϋι.) 

Ζ ^ «^ φί^ Κίχ^ηρ^ς, βιντο^( *Ατηκν, 

χαίρι ληΓΟξ^ ίΐ»ψί^9, Μύίξ •7«ιθ9τ Ζ^^' 5 

««2 «ολν ^γ\σΊ αγού/ά' ταύτα ΐ αΐξΜ^Λ^Λΐ• 

ίμως ίβ ίν τοίς ΓίαξγοΊς Άρ/στβ^άι^ί• ί^οίητε τον τβτλ^οψ 
Τ€ΜνΛ ΛίΤΛ. του ττξΰίτου, ου τί^^ας το 'ττ^ο» ττΛξΛτ^^ 

^(ΙΛ, (Ργ. ίχ.) 4• Ω «όλι φίλ)ΐ3 ^Ολοι ναιω9ί$ «τρΜΤο» χο>ιγ?( οΐ^^ικ τ?( ΚΕ ι» τ2 ΛΗ 
Κ£ΚΡΟΠΟΧ τη( τιλκτταίας ^η}( το» κ^τιχον ίχούσικ* Ζστι ^ τ^ /ιαι* 
τροι ναΜανιχο» τιτρβ/χιτρον. 1 5* '£» <)^ν^Ρ^] "^^ 7^Ρ ^^ ΛΓΟΡΑ τι- *> « «ολ». νί4« ΗοπιίΙβΓίια- 
£ηιη Εά ΛήΑορίι. ΡΙαΙ. ρ. 36ι< 
Τοΐυ&1)ί€ Ιοςαβ ναΐ^ 1αΓΐ>α(ιΐΓ 
ίη €(]. Τ«ιπΐ• ον^^ρ «ί7«9η( χ^ο"• 
Μ{• , *Ω μΛΛβψ ΑΜμΛης Ζς σι 
μ«χβ{ρί^<γ4ΐ»' τοντω μί9 ριί» τ^ ν^• 
τατΜ χί^ζΐρρ:α$ Α^ίστοφαηΐζί κοα ρ 
Α^λοι^ Ι^^Μίσι» και Ι» Σ^«(»* αλ- 
λβί χα) £ν«Γ•λ»( •» Κ^^«ι{»* ψι^οτΐ 
γονι οντ«(. Ό«άίπΐ118 £Χ Ρ1. ϋΐ 

Μδ8. 
^ ^ΐηττ/ρακ• Οιηη€8 ΙίΙ>ή «τ^ο* τ•^κ• £χΓοήΙχ> Ληι&ΙάΙ ηο•• 
ΐαιιι. " Υϊν οβί. Τ. ΗβιηββΓ- 
" 1ιΐ3ίΐα9 81(1 ΙυΙ. Ροΐΐιιο. Χ• 
152. 3υΓ6 πΐΰΓίΙο ρτα α-ροτβρ»•^ 
Ιιίο Γ€ροη6η<1υιη βίΓβ οβοΓο^ 

άΑύο Γνρ€Γνα€&η€& €ίΓ6ΐ ^ ^β<1 
<|ηι ΤΙιοΓιηορΙιοΓί&ζΰΓ», <)νι» 
'' Αά ηο8 ρβΓΥΰΐΐΰηιαΙ, ίαβήηΙ 
*' ίόοαηάβ, ειιιη οιτιηί& Ιοεα βΐ 
'< νοθ€8, ςυ» α νοΐ6ΐίΙ»υ8 €χ ϋβ 
** οίΙαηΙαΓ^ ίη ηοίΐτίβ ηοη ίηνβ• 
'* ηίαηΙμΓ ? Ιΐα αριιά ΑΐΙιβη. Ι• €ί €ί €€ €ί €< 74 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 43 . πολλάκις $¥ μίτΰΐς τΛς ητξΰψίτξόίί ιΤΛξίλΛβί, (Ργ. 
χχϋ.) 

^μ/αΜ* ίί ίτηηίΐηβη¥ ίν ησ-ί τοιηματί τους τλΜτοας 

ΙΛΛΤίξ ί «^ΙΜΙ> Ιίλνθ•^ •ν^«φ•Ρ ββ^». 


νβΜίνα ΛΡτί τον ν^«7•ν ίΐί^βτ»* τον( κ ' τΙσσΛξΛς Ιζίς 9ξίτ¥ΐ{ 

(. 4• ^^^ %^0 Πάλ4» το ΤΑΣ ΒΟΑΝ κρττίΜ» 9ΓαμΚβιί§9 » 
ΟνίΛψνΜί» 99ΓίφθξΛ9φ €4 €€ ** 29• Α. €ΐ Η&Γροοια(• ν. Πι/λη; 
'' υΐ ϊεπι ηοΙ&νί( νΪΓ «ηκΐίΐΰβ 
" Ι.αά. ΚυίΙΰπιβ, <1υο Ιοοε €Χ 
" Γβοιιηάίδ εί(2η(αΓ ΤΗβΓιηορΗο- 
** ή&ζυίιβ, 'ι^υοηιιη ηοαίπιπι ΐη 
" ηοΑήβ Γ6ρ€Γί&8. ΙίΙο, (^υι &1> 
*' ΗαΓρ(ΚΓ3ΐίοη€ οίΙαΙΰΓ, ρΐ€• 
ηίυβ €χ1&( αρυά δείιοΐ. ΑήΓ- 
ΐορίι. ΝυΙ). 633. ίϋά ίΙ)ί ΰιη- 

*' ρ1ία(6Γ «Α » θι^/Αθ^ορΐα{•&- 

" ^«ι;. Αθάί ροίΤυηΙ άυο 8ιιί- 
'* άτβ \<ΛΆ πόΧζΧλ λ νΪΓΟ αρρΗ- 
** πΐ€ (ΙοΑο }. Α. Ρλ\>τι€ιο ΕΜ, 
** Ογ. II. 21. ρ. 677• ^^"ΟΓϋΐη 
*' 1θ€οηιιη &Ιΐ€Γ €(1 ίη τ. Α«κ«- 
»ί^ν> αΙΐΰΓ ΐη Α<;χο( ιχαην. 
Ελιτι νοοοιη ίά<ιυβ ρΓον€Γ- 
1)ίηιιι, ςυο 6(ίαηι υΓυ8 €ίΙ £\ι- 
'* ρΗΐΌη ΐη ΑάΰΙρΗίβ αρ. Αΐΐιβη, 
IX. ρ. 380. Β. 8υί(1α8 €χ(3Γ6 
311 ίη Τ1ΐ6ΓτηορΙιθΓίΕζαβ8 Γΰ- 
ευη<1ί8 : ιιΐήιιΓςυο (αιπΰη Πϋο 
** υοΙα η€€ νθίΐί^ίΰΐη ίη ηοίΐπβ 4€ *€ β€ €€ 
€4 «< " €(1 ΤΗβΓπιορΙιοΗ&ζΰίιβ. δ(2• 
'' Ιιΐϋηάυηι ίΐ&ςυ^ οπιηίηο, €28, 
" ψΛΜ \ί9\»τα\χΒ ΊΙιβΓιηορΙιοή• 
*' Λτ\χ(98, ρηηι&8 οΩ€ ; βοςυο 
πΐ8^β <)ΐιοά Α. Οβίΐίη» Ν. Α. 
XV. 3θ• Ιοαιπι όΐβΐ €χ ρή- 
πιίβ Τ1ΐ€Γηιορ1ιοη&ζαθ8, υΐ 
ίειτΒίΙ* άβρΓοηιρΙυηι : ςυί ο- 
ΙΐΛΠΐ ίη ηοίΐήβ ΓορβηΐηΓ. Ιη• 
** 06 οβΠο Η()ν€( ρκ> νρβτί^ίς, 
" Ιιίο Ιΰ^βηάηπι ϋίΐβ ^^ίρβκ : 
'' τΰΓϋοΰΗ βηίπι^ ()ηο8 Ηϋρΐιχί- 
" (ίο οίΐ&Ι, ίη ηοϋτίβ ΤΙιεΓπκ)- 
*' ρΙιοη2ζ\ιϋ8 ηοη ίηνΰηί«ιιι(ιΐΓ.'' 
τ. 03Γ&υΙχ>η. &ά ΑΐΗεη. Ι. 35• 
Κυίΐ6Γ. &ά ΤΗϋΓηιορΙ). ίηί(• 
ΒΌγυΠΙ. Οηΐ. V. ρ. 533- 

^ "Ηρα ΤιίΓη. ;^, ΒΙ Μδδ. 
^ρ/ ΙΰέΙίο €(1 δ&ίπαϋί 3<1 δΐΐΏ•^ 
ίηϊχ ΚΗοάϋ δοεηηπι ρ. 207• 

™ 8ίο ΡΗυΜτίηβ ρΓΟ τ• β. « 4€ 44 •β β< ΠΕΡΙ ΠΑΐηΝΙΚΟΤ. 75 

Ι 

^1» αίχμαρ £»ν«λΜ( ινσκονο» ^χ»»• 

τίς ίκατίξωΒ'ίν τοϋ κξητικου μΜΟξΛς λύοΌς τύ¥ ^$κ$ 
ηντΜ β^Λχμων ττα^Αλα/ιβΛναν, 7τλή¥ 'η^ τίλΜυταίΛς, 

€^' Η^ τον ΤΒΤΛξΤΟΙβ 7ΓΛρΛλΛ/ΐβάν$ί ΤΓΟΜΨΛ' ίο'Β'* 'ίτί ίί 

κοΛ ίπϊ τ^Γ ^ ^Λ(Λτίλ»ύτου κίχ^Λί, 

ονηΑίΰΜΤί ^ί τιης χαί ττίξω τξέτω τύ τηξά^ιττΜΥ, 'ο 
αατί τξίΐς $ΊηΐΛ τους ΚΛλου/ιίνοος τοτάξΓους τταίω^Λς• 
ύτΛ τολίυτΜΐ^ τον κξ^τηκον, 

ω ^^ ίφΛμξν τξίπα σνν$χ^ Κίχ^α'Β'Λί Λυτούς ίπ) * τ£ 
τετξΛ/ιηξου, ωατί τοΙς τξίΟΊ ^Λίωσ'ί τοίς ττςωτοις ίττάγαν 1 5 ' 9* '^' νοτι] *Ι^ον »1 μ\9 τ^κ β»^ης •» τ«ν 9η9Τ»βξάχβοζ' ΐ) ^| η» 
τβΙ^η » τον τ»ΎΛξΤΰ9 9Γαίίηρς, ης ΝΕ VΑλι^> ί» τω ΝΕΒΡΟΧΙΤΩΝ «^^^ 
β^χίΐας ν»ραλαμ0αι«μί»ΐ|(. 14* *4(& ^«] Ένι τ« ντρωτΛ /ΜΛΤξίχα, 

•νον ί^, ήηπι^^^νσ» λαμβανη» τον; ιτρ«τον( ^'αίωψος^ χβΐ τα ι^;^ ««2 
^Ο"» το ο^Μ» χβι ί«τ* τνν ^ τιτρα^ΙτρΜ» «ηνοι^ΜΝί• Θι^ο/Ανο». 

' £νν«;λο(• 81ο Οΐηη63 Εάά. ηκΐ, Β^μΜ, ^οξατόφοξ', ΙρναλΜ, 

«X δορίιοοίίδ 0£ά. Οοΐ. ^ιι, ευιη Ηοο ηοχηίηο νίκϋ ΓαΓροο• 

£χ ΡααιτίΓϋ οοηίϋέΐυη ιΐίχ*»λο« • Ιαιη ΗαΐΜο. 

£(ϋ(ϋΐ Ηϋπη&ηηιιβ. ημωλος ® αμψοτίρας άβ^ίΐ Ρ1. Β. Η. 

^οη^^^^1 Τουρίυβ Εχη. Τ. III. ν |« «-/ι^ι β^αχηω* ιτΛ^αλαμ' 

ρ. 55ΐ' βοάΰΐη ρΐαηβ ιηοάο ς\ιο βίψ*» ναΙωψΛ Ο. •. ν. 0. να^^κ- 

2(1 $ορ1ΐ(κ:ΐ6ηι ΜυΓ^νιυβ. Ιη λαμβά^η ψτλίΐν τνς ηλίνταίας, ίφ' 

ητΓΰ &<|ΐΐ€η(€ ΤαηιοΙ)υ3 \^?Λ)^^ ζς το» ^. «-αίο^α ΡΙ. 

'νηο^ν γ\ κ^αοά πΐύΐηιιη ρβί^ *ι «-«^«τιλβντα/ον ΤϋΓπ. 

ίαπκίατ, Ενναλιο; βηίιη Γοευη- ' ΒίμίλΜκΛΡ Ο. 

ύίΐη ρπχίαοίΐ• Βίοη/βιΐδ (^ιή- • τωρ ητραμίτξΐη Ρ1. Β. Η, 

ό»• €. χνπ. ρ. 128. ΰά. υρίοη. νΐυβ. 
^\^ξ2Λ ρπ> βζ€Πΐρ1ο ρΰάΐβ €Ιιο• • . 76 ΗΦΑΙΧΤΙΛΝ 44 €. XIII. χξίρηκορ• τούτω χαί μί τοϋ χηηΛμίτ^ &^ψ§^ ο 
χαλίίΤΜ, 

$ 9&¥ΛταΛ α ΧΛί μΛχι^ τΑ ίζΰί/ιηξου * ντξοκοπηιψ το /α- 
τ^οψ, Χίί το τξίΛΚΟΥΓΛΰτη/ΜΨ (ΐη ύτη^βΰίλλαρ^ χα< »9 
&^ ίζΛ(ΑΤΓζϋ¥ ΚΛΤΛληκηχύψ τΰ χΛλΜ(Λ^ψ9 τΛ *ΑΛκρ6- 
ψος, ίκ /ΑΟΥϋύΡ ί/ιψιιΐΛκξξ^ν, (\]τύη. ρ« 65.) 

ΛΛτΑμγ3'Μ ^Ιτ» ΟΤΙ ΙΜ) «λ# «Μ^ΓΜ 1^41(0 β^ντ»^ 

τοα, βύσντΒξ ΧΜ χΰΛξΛ ΒΛκχμλίίι/, (ΙΙγ&ΙΙ• ρ. 202•) ^. Δυνατά»] Ο γοίξ^αΐαψ νίψτάχ^οιιίς Ιση, καΐ ο» ι»; αντί τΙ μΛ» 
Ύ^9 ψψτίνΎοψπς^ ο τι χ^Μ^^ χβ« Ο 0««^ιΓο(* «0ΤΙ «ιν«• το Ι{«/Α•τρ 
τριάχοιττ» χ^ρόψν9' «^ι^^αxκ 7^ '(> τριάχοιττα• *£«>« το^ον 1^ νρο/3α/Μΐ 
ί νο^τνί ΤΜ« •» τοΓ{ βτ(χοΐ( χξΙ»9•η χ«τ» *ΗφβίΚΓτ{«ν#' Ιν•^ «α3>* ιτι^ 
««» !*)( λ0« 'Βι^ι• τί ντίο τ• τρτοι» γίι>ο« τί' «τ^» ^( ίχ4>Τ^ Η χ^" 
»ον(4 ο^^ινοη νο«ιΓ ΐ^Λμιτ^ον νν^(«ηρ•ΐΎ« τον λ• ι^Λμ 9ΐι/αΜΜΓο»β $τα τβ 
κ^4Τ»χθΐτ λαφΐ|ρϋ 9τ^ τ» οΜΒί. μίτρα. Τ• μ^^' γα^ζ αΛλ« «α(Τ <κ^*ρ^ 
να αβηναΐ^ονίτ» βντοΓ( μίτρβ^ τμτ»' ίβιηρ το Ιαμβ^η»» ιμ^τ* αφ»*^•^ 
'πίί ίρ τ«} αρχονσιι βζΛχίΙας τ*χτ» το τ^χαΐχον* τροχαΐχο» ^ κατ« αφβί- 
ρι^ι» τΐ( ί» τ! α^ούση μααξας τμτ•ι το μκ^ιχο»* ταντο «α« ίιτι τον 
^ίκχτνλίχον χοι* ΑΜίνοΗ^ΤΜίον. Το ^Ίτοι χξΐιτιχο» χβτ' αφΛ^ζ^σ^9 ης ί' 
τ! οίρ^Ισνι μαχ^Λί, νοιιΓ τ^ βοΕχχιιβκχ^ν μίτςοψ, ο * μοΜΐ»^^ αντό• Αν|ι* 
τ«* ^ τοντο χα» /Μ^χρι ίζαμίτρον. ο. 

Ββηΐΐβίο Τουρί\ΐ3 £ιη. Τ. ΠΙ. 
ρ. 385. οΤ4 «•0ί(Γ^4 Ρ1. Β. Ν. Η. 
«ταίσει» Ο. €( Ταπί. εοη]. ίη 
ε^Ιοβ. ιτα7( ^9 ΤιίΓη. Ιη ί«ς. 

ο. ΕιιίΙ&ΙΙιίί \ο£Λ II. 5. ρ. 9^9* 3Ρ 954> ^^• ^• ϊ5^39• = ϊ|*8» 

21. €ΐΐ&νί( Β*θΓνί11ίμ8• Υ'νί^ 

Λ,οέηίνιιη αά ^^€^^τ» ρ. ιΐ5' 

αΗΙ χνατ^ρί^χ^. 

' τ* αλλ* ΤυΓπΛνιβ ίη ςαίο^. 
* ο^ιοΕ»^^ ςοη^ίάΐ Ραιιντία*/ 

ο(ντ{! Βΰη^ΐ€ίμ$. ΠΕΡΙ ΠΑΙΧΙΝΙΚΟΪ. Γ7 

β. Το α ΒΑΚΧείΑΚΟΝ, αντώ^ΜΨ ίστί¥* ωαη, ά ε.ΧΙΙΙ.2. 
χλΙ πίου χΰστί βμ/ττίοΌΐ, ίτη βξΛ^ §ύξίτΜα'Β'α4, οίον, 

709'βΜΪτ^ ΐδ€ξί τω¥ ίννΜ των /Λονοαδών κλϊ ίμΑίοαίων μΛ^ $ 
τξων. 9 ΛΙΤΟ ιΐ^Ιις «Μΐφ/ριτ«• «Λ<ίθΜ* ρΙο», δνο τ) αιη^ν^υτίΜ^»» το Φιριχρά- Μ^ψ«ιν Ο. »ι/^^»ν Ταπί. ίη 78 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 45 Κ£Φ. ΙΔ. 
ΠΕΡΙ Τί2Ν ΚΑΤ ΑΝΠΠΑΘΕΙΑΝ ΜΙδΕίΙΝ. τΐίαξΛΒ•Ψΐσ^6μ$Β•Λ. ΕΠΙΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΝ /4^¥ μ, το 
:]$ΑηΦΙΚΟΝ καλουΐΜ€νον ^ΕΝΔΕΚΑΧΤΑΛΑΒΟΝ, οΐοκ, 

<ηι/4.ον, ^ ετΓΤΛτη/ιορ' την ίί ίίυτΒρΛν, χαξία,μ^βικψ' ιψ 
^ ΚΛΤΛΚλ^ί^Λ ίζ Ιά/ιβου, κΛί τ^^" Λίίαψοξου^ ωστι ά- 
¥04 τα ΌάηΛ ϋύ σ-χηματΛ τίψ την τετΛξτην συλλαβών, 
ΊΟη /αν βραχίίΛ¥ γιρο/ιίνψ, ΐΰη ϋ μΑΚξΛ¥. θΛηξ 
χο/ΐί¥ βΖν α^/ΐΛ, το, 

τΰξοκίΐταΛ* Β'λτ€^ο¥ ^€, 

άλλα ^ τνΐ^' ΐΧ&' αί νοχ« κ«τι^τβ• 0¥ ωση αναα τον κα,νονΑ τοίόυτον. ^5 β»βα βααβ αββ 
βαββ βοΛβ αβα ^ ίζάμητ^ο^ Ρ1. Β. 

** τνΐ^' ίλθ' αϊ «Γβτι ΚΛΤ ί^ωτα 
Ρ1. αΐ 9τότα Ο. τβί ^* •λ$* αίιτοηη 
κ. ί. ΤΐΙΓΠ. Ικ)€Ι18 €χ1ιΊΙκ(ιΐΓ 
Γβουηάυτη Υοίΐιί βπιβηάϋΐίοηβιη 
&ά ΟϋΙιιΠαιη, ρ. Ιΐ6. δϋά ρΓο 
χαη^ωτα ΎίάϋΧΏΤ ίϋήΙκηάΜτη 
9(Λτ§ξυγα. Υίάϋ Κθ€ηίιιιη Λά 
Οτ6^τ, ρ. 374• Ιιι ΟΕηοηίΒιιβ 
πΐϋΐήείβ βάΰηάίβ £άί!ίοηιιιη βϊ 
Μ^πυΓοηρΙΟΓαιη ηυΐΐα Η2ΐΙ)£η<1α 
€ΤΛΙ Γ3(ίο. υΐ)ί()υ€ 90 ΗορΙλβκΓ• Ιίοηίβ πΐΰίΐΐβπι, ηοη ιηοηίΐο ]Κ' 
^οτ^, ΓοΓοΓχη^νι. Ηοε 1&η(υηι 
ηοΐΰηΐ (ΪΓοηβδ, ί}τ11&1>3ηι 1)Γ6- 
νβιη ΙϊΧ&Λ α, υηυιη ΐ€ΐηρυ5, 
Ιοη^ιη ΙίΙβπι β, άυο ίβιοροη 

ηιτη Ιιυηο Ιοεαιη ^ξ^ξΐ^ ίΠιιΓ•* 
(πιΙ)αηΙ οΒΓοΓναΙα ροΗΐιί&ιηί η- 
ηιιη ιηυϋε&ηιιη ίηΐβφκΐ» Οι- 
ΓοΓι ΒιίΓηοίί^ Ηίβοτ^ ο/ Μφ» 
Τ. Ι. ρ. 74• ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΚΑ^ ΑΝΤ1ΠΑΘΕΙΑΝ ΜΙΗΕΛΝ. 79 
ίτα α κΛί ΌΛξ ^*ΑλχΜω, κΛί ϋήΚί» ίτσηξοο βατιιΌ. XIV. 

τοιούτοίς χ^ηοΛ ΤξΐσΊ¥ $\ς ίκάτηιψ στξ^¥* ύτ ^ίτη- 
φίρουσ-ί 70 τίτΛξτον τΐίΜηΛσνλλαβορ, χοξίΰψβίκορ τΐίίν^ί 
Β'ψί/ιεξίς, σνρίι^/ητπΌν ίακτυλΛκω τΖ $\ς ίίάπξον τ^ο- 
35Λίβκ• οίον Βοτί το, 

τ£τδ ι^ν <Ζν ^0 τξοχΑί)αίς €στΐ¥ ίττίχορίΛμβίκον. 

β. 'Α^0 ^ άηιτπΛστικιΙις, το καλουμινον ΠΙΝΔΑ- '^ 
ΡΙΚΟΝ " ΈΝΔΈΚΑ2ΪΑΑΑΒΟΝ, β την /ιεν τΰξύτην 
^ ίτηττταστικψ ίχ$ι, τλ ϋ λοιττΛ όμοιας τω 2βΜ-«- 
φιχ,ω χόξίΛμβίκη¥ ζού $οίμβί)ίη¥ κλτλκΜΙ^λ' ^ οίθ¥, 

(8ο1ιη6ίά€Γ. Ιχν.) ο ^ ΙΛονσαγίταζ μ§ καλιΓ χ^ξησοί^ ϊ5 γ. ΕΠΙΛΝΙΚΟΝ Λέ ΑΠΟ ΜΕΙΖ0Ν05 τξί/^^εΓςο¥ 
ΚΛΤΛλβΐκτικο¥ ίστι, ΤΟ κΛλου/ι§¥θ¥ ΑΛΚΑΙΚΟΝ 'ΕΝ- 
ΔΕΚΑΙδΤΛΛΑΒΟΝ• ο τφ μ$ν τΰξωτην ονζυγίΛ¥ ίχα 
Μ(φί)ύΐ¥, ψοι ίζοίο^μον, ί ΐΤΓ(ίσ^μο¥' τ^ν ίΐ ίεντΒξΛν, ^ο 
Ιωη)(αΐ¥, ίιτο με1ζο¥ος, ί\ ^€υτίξΛ¥ ΌΜωνικψ' τψ Μ κλτλ^ €ΐιιη Ρ&1)Γί€ίο ΒίΒΙ. Ογ. VII. ρ, 

Μ8$. ΆκμΛΗ (^υίάβιη Ο. Γοά 
Γΐαΐίιη άοΐοΐ. 

' ^'^»( ύε Μ88. θ( ^^$1^ η. 
/«ί^> ΤιίΓη. 

η. Β. Η. 

οΓό> Μτι το τοιοντο» ΤΐΙΓη. 

^ βΜΚνΟΜΟΤΜηΐι ρ, Η. Β. ΑροΙΗηίβ (^αί \Χά νοεαΙυΓ 3 
Ρ1&(οη€ Ι^£:^. II. ίηίι. 8(γεΙ)ο, 
Χ. ρ. 4^8. Λ. Απί1ί(ΐ€5 Ουίη- 
ΙίϋΕΐιυδ ρ. 4• ίπνοεαΐ τίψ πρόσά§ 
$•6> Μονα»'^ίνη» ψχι 'ώϊ β(1 Άνόλ- 
λν9 Μον^Μΐτ ίιτιστατίϊί. Ζ». ΗσίύΒ• 
^ίί. νίάβ Ββηΐΐςίαιη αά Ηογ. 
Οαηη. IV. 6, 25. Ρίηά»Γ. 
Νβιη. V. 45• ΑπβορΗ. Αν. 
2ΐη. ΕυβλίΚ. II. α. ρ. ίο. = 
8, 45- 80 ΗΦΑΙΧΤΙΩΝ ρ. 104.) 

° ΜίλβγχξΛς ^ άϋϋί αζ,ίος ικ νοΛ•ν. 

αβαβ ββ»» βοΛ 
ββαβ ββοΛ βαα 
αβαβ αβαα βαα 

ββ^β 4φΛΛ βΛΛ 

^. ΎφψψΓξΰ» α ΛκατΛληκτον το τούτου τκξΐττ€ϋθΐι 
σνλλοΐβ^ ΤΙ) τΈλίυτΛίΛ, κΛλου/ΛίξΨον ϋ ΛΛΚΑΙΚΟΝ 
ΔΩΔ£ΚΑ:$ΤΑΑΑΒ0Ν, ο1ο9, (ϋΓδη• ρ• ιθ2.) ΙΟ "* αψοίζ-^ΊΑίγαλοΜ Ρ1. Η. Β. 

ηηηυβ α Ρί((2ΐεο ΙηΙβΗΐείΙτίΓ. 
Τ)νοζ. Ι»36Γ(. Ι. 74' δυκίαβ ίη 

ν. ΠίττβΚΟ^. Αΐ€Χυ9 ΡίΐΐΑΟΟ 

ίηίιηίουβ Ιιχο ϊη Ι&ικίΰΐη Μβ- 
ΐ3Α(^η ίατίρίΐΩβ νίάβίΐΐΓ. νΐ(1« 
ΌΌΓνίΙΙη Υηπ. Ογ. ρ. 459• «^ 
Ββηίΐΰίυιη Ό.ίίΤοΓί. ΡΙίΕίλήά. ρ. 

53* '^' 1 699• •^• Ησί^Ηκ^ 
ΒΰηΐΙβίαβ ίη ηοΙιιΠβ Μ88. ηο- 
ίοΛο <}»& <)€ <!&ϋΓα9 ίοτίρίθπι^, 

*'τ•ρ» Αττίκ»• μάλλον ϋ Αα τοι» 

»*»ί. ΚρβίτΓίος. ΡΙκΛϋ Γεχ. Μ8." 
ΕιιίΙβίΗϋ Οθ. Π. ρ. τ 799» ιβ.= 

6ο Ι, Ι, *Αττ«ο5 ^• β»»ηρ •σν7*'^^? 
αν ιΤίΓβ μίΐροίκίον, ΜβΠΗΠίΐΓί 1θ- 

ουΛ^ ηί ί&ΙΙοΓ, ϋΐβήοιπιι οίΤυ^ίί. 
ΑηΐίρΗ&ηοβ Αΐ1ΐ€η8ει IV. ρ. 
ϊ6ι. Α. Εαβδίΐι. Οά. Τ. ρ. ^ αΐ^ωί ¥\. Ταπι. ΑπιαΜοβ 
α»^ο£ν Ιΰ^ηάΰΐη Αιαάοΐ, (|ΐιο(1 
βΑ νοπβπήΐϋ, νβΐ ρΓο Ηΐο αί^. 
Ι^ Ήοίίίΐάι. ΈΔιάϊ αΟ^ ίϋΟΰΐΗΐ 
Υοίεηιη ζά €2ΐ(υ11αιη ρ. 1 1 8. 
ρ^ο1^&ηι^ Β*Οτν€ΐ1Ιο. 

Ρ ^υλιχ^*^. Ηαης νοοοη 
3(1 οοΓπιρίΗτη Η€ί)Γ<ήιϋ §1ο1Γεπι 
1)£η€ κΙΐΒονίΙ ΤουρΐοΒ Ειη. ΗΙ• 
ρ. ^%6, 61 ίΐ !α ν6Γΐ>ί8 Ιΰχίεο^- 
ρΐιί οοΒ^ΙΐοοΒ^ίβ, Μ&ΐί ορβ 
άβΑίΐΌΐιιβ, & ν£Γ0 &1ί(}υ3η(ιιπι 
»1)«τ3Γν€Πΐ. Οοά€χνβη€ίυ8ίΐρΰ<1 
βοΗονίυιη γτο Μιιίνη3ηί5 Μη- 
λ»%ό|Λΐιτκ, ί^)ς, βχΚίΙχΙ Ιληΐυηι 
^ι<λ»χβ/χιτί^ς. ϋιΐΛ τ ΗΐεπιΙί 
άβΙβίΕ οχηηία ρΙαπΑ «τβ^ΐΰηΐ: 

«^ιΓα, «ν^νΜο;. Νοη 1τ3τη€η ηβ- 
^ήιη νοοβιη τιΐΐίιη&ιη τ^ /ια»ι>»- 
χ^^ΐίτ»5 αρίΐυβ οοηνϋηΪΓβ. 0)Π- 
ίοΓβΒάαβ Η.δΙβρΗ. ΤΙιβΓ&αΓ. Π• 
ρ. ι6ΐ2. Α. ν ΠΕΡΙ ΤίΙΝ ΚΑ^ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΝ ΜΙΒΕΛΝ. 81 

' ου χανωρ ουτο^, ^• 1^^• 

5,6. 

αβαβ ββοΛ β^β» 
ββαβ αβοΛ βαββ 

η. Ύ€τρΰίμ4τρον ϋ κΛτο^κτικον ξτίίίνίκον, ο την /ΐΒν 

ίί ί€υτέξΛν Ιωνικην, η ίΐίυτίξΛ» τΰΛίανίκφ, την , ϋ Τξίτην 
τ^οχΛίκην ίζΜΊΐμον η ΈτττΛσιιιι^ν' ίϊτα^ την ίκ τζοχοΛου 
Μι της Λ^ιαφίξου κατΛκλίίί^' ίιον, 

Τθ•οντο( ιί( Θήβας νχίς ' άρμάτισσ όχή/αιος. 

ΚΛ¥ων α ΛΐίΓου (ηπος, 

αβαβ ββοΛ βαβα βχΛ 
ββαβ αβα» βαββ βαβ. 

^. ΑΠ' ΕΑΑ5^Ν05 α ΕΠΙίΙΝΙΚΟΝ τ^ι>ίΓ^βτ 
ίκΛΤΛληκτόν ίτη ΊΰΛξ 'ΑΛχ^νΓ ο την μεν νίζώτην €χΒ(^$ 
1(ψβίκην Μ^Λϋτημον η €7ΓΤΛ(ΓηΐΜν^ ΤΛς & ί^ς ίυο Ιανίκίς 
^^{Μος ΚΛΒ'ΛξΛς, οίον, (ΙΤίβη* ρ. 66.) 

νι^ισσο». «» γα^ Ανήλλω» ο * Αι;κι»ο^• 

καναν ^Β αιτΓίΖ ούτος, 2ο 

αβαβ ααββ ααββ 
ββαβ ααββ ααβα, 

. ΚασΛξου (ΐεν οντος του ίωνίκου, τούτο* ΛνΛκλΰύ/ΐίνου 23. Α9αΐί7ΜμΛ99ν] ΑραηλιαμίΗΡ καλ»7τα* το μίτξο*, οτ• «τολλάχκ ό 
λιΗ^«^ χρΟΜ( !ιτ τ»νί /3»σιι ανβκλΑτα» ι2( αλλΐ}> βάσι», ωσιηρ τνς ί^υτίξας 

^ ηαΐ Ισπψ Ι ηαψνν οντο; Ρ1. 6. ά^^ύ Τηπί. 

Β. Η. * Λύχνος Ο. Αί/χιοί ΤτίΓΠ. ΡΙ• 

α^μαησσ οχημΛ9θζφ σΐ€ " ^ρω σάλας ο /ΐΑΐοοισα» αιτομάσ" 

Ββηΐΐβΐιιβ. όχο&^•ιο( ΑπίΕΐάυβ. λν» Ι*Ί. Ιρωσα\ασσομΑ^ο%^αρ αν^ 

Λ^μαησσί χ^μίΡος ΤΐΙΠΙ. Ρ1. ;^ι(- μάσ^ωρ Ο. 'ΐ»«) 0'άλα&( ό^^ο»0'α» 

ί^'οί Ο. αν^μάσ^νρ ΤΐΐΓΠ. σΛ>^ασσα ρΓΟ 

' μαλις Ο. *Έ?»β Τουρίυβ ϋά θάλασσα ΌοΗϋηήΙ)υ8 ΐήΒτιίί: 

δαιθ. Τ. Ι. ρ. 1 68. Ο&ηοη £(7Πΐο1ο^3 ^48. Ραπβ. 3ρηά 

άκίΐ ίη «ά. Ταηι. «««τάλιιχτοιτ Κοέη. ζά Οκςοη ρ. ι^/• Α * Ζί ΗΦΑΙΧΤΙΩΝ 

6. Ά «της βύτΜ, τΐϊξΰΤΛχΒ•$Ίβ•Λ ΪΛμβ^ίάΐ ^Φα%ι»»β 
ΤΛΠιμΛί ιλμΙ το τοιβντβν' ά» νΛ^ ΧΛΜψόί, ( 
ρ. 10.) 

καΛ^§Φ¥ Λ Φπ9ϋ ούτος, 

αβαβ ακβ» βο^ββ 
ββ»β αα/3• βαβΜ, βάσ*•τς τον λντ/ροι; να^α^ιγματος λανούσΐίί χ/^*^' 90Λ•ηα γα^ *χ» 
τρίτον νίηάσνμύ», ο λιί«τΜ> Χ^*^ ά»Λκ)ί»σ^ •$ τμ ΑΦΡ0ΔΙΤΑΝ> ητη^ 
σιΐίμο9 γαρ ιχ•» ^«ό^μ» τ^χαίκνι^ »χ^^ ^^ οντνς ν; ννβτέφκντβΗ ννο τον 
ΤιχΜκον. *Η 7^^^ τιλιι/ΤΜΜΐ τις λντί^( όφιίλΜ»^» ιΖϋο» ^κ^» βξ^' 
χίΤά ίστ»' η ^ι ο^μτιι τ^β τ^ίτη^ ό^ιίλονβ'α β^χ»7α ιΤηκ», μΛΛ^ ιστ»> 
« η( «ΜΜλϋίτβι {*} τ«> «^^ «ύτ9( σ«Μβ|/$^ΐ!» «»« «κτ» |κ^^|β^ηββ^<ο»- 

ΤΜ• 

"" « ηττάιημ^ς οη». ΡΙ. Ϊτμ ψ«^ Ρ1. φοΗτ^ Β. Η. Ο. 

ΖΧίΧ.^ ίξάσιΐμος ]ΐ9ΐΙ>θ( ΤΐΙΓη. ' οντο«. οΐίΐ ΤϋΠ). 

^ Άρίξομί^ΛΡ Μίλα ΛμΛίβί$ Ο. ΠΕΡΙ Α^ίΤΝΑΡΤΗΤβΝ. •« ΚΕΦ. ΙΕ. 48 

ΠΕΡΙ Α^ΤΝΑΡΤΗΤβΝ. 

1 ΙΝΕΤΑΙ ^ί ' κΰύ ΛοννϋψψΛ, οττοταν ίυο κωλΛ μη 
ίύνΛμενΛ οΛληλοις υννΛζηιΒ'ψΰα, /ιη^ ϊνοΰαν ίχ^^ν, 
Λντι ίίος μόνον ^ Ίΰο^ΛλΛμβΛνψτΛί στίχου. Π^αττο^ ^ 
ΚΛί ντϋΤΌίς ^Κξ'χίΚΰχρς κιχ^Λΐ' 'χΰη με¥ γΛξ ίττοιηο^ρ 
$κ ΤΒ ανα,τΓΛίοΎίκω 6φΒΊ>ιμιμ€ξους κλι τΑοχΛίκοο ημιο^ ί 
^^, τβν ^ίΟτλόυμενίαν ΐ3νφΛ?0\Μου, 

Τβυτ^ ^ ^ μ4τ λμ:ο¥ Μυχ ομοίως χίυιω βγ^ψΜΐΤ ουΐΰ^ 
μί¥ γΛξ τί η τομ^ Λ' όλου χεχρτιτΛί του ίψΒ'ημίμίξους, 
Μί σ^ονίΐύουί τΐίΛξίλαβξψ ίρ τω ανα/η-Λ^τηκω ^ κωλχΛ ^^ 

σίο, θ\θν. %• Μ)ί^ ΙΜΤ01»] ίΐς ΤΛ ιλΐ7ΐΓ«• Το 7^Ρ ν^^το» μ4^ τον ιλι^ιίον 
«{0( ^0 ^ντβ^ι νο% Ι9»ατα% Ιψ τ^ {^'ΐχν» ^^°* ^^ κο»ιτ•ι»»α> ιχο>τ«, «λλ^ 
«σνιβρτιιτα ο^^α. 'ΐίττίο» ^) οτι »0ν»α^«τα 7^"*^*^ ι*^ 9«ΐΎα $^. Τ» 
>αρ θΐίΤΜ μΛΤ^Λ τοΓ( όκτ*» ^τ^ιο 7οντ ιστι» Εα<;τθΓ(9 ΐ9Γ•«'λ£χομΜ'β»^ τα ^^ 
ταντβ 7^'^^*• *•^*^ ^^'ΐ' ^^Λ^^ψ-Λ^* ί*Λ'» V <{»«»€ 7«^ τα γ» Χγ. Τα;» 1^ 
τη^ασψψίΛ/Μ ^ ^ΙσΙ» α^, χμ* τίσσ-αρα τα λί'^μ**» ην*σν»^ηα, α καΐ αυτί 
ί^τι τί»» ά^νναρτίτΑ»»• £τι «α< •&ατι^9 Ί^όπον^ τοντβύ* μο»οα$^ /αι» ιστιι» 
Μτ»* ^Μ•»^ς ^1 λίγίταί ασνία^ΤΒΡ, αοψ το Ιλίγαακό»* ο/Αοιοβ»^ ^ 
Μτν^ οΤον, στα» τα Ιαμβίκα μ,ιη τίλιια ο»τα ^οξίαμβικοΤς ν αψΤΜΠΡΟίστϊχνΧς 
ηηιΐρί^ΜΛψ ) τ^χαΧηΜ «νηιΐΜν» 4 ίι>αλλα{' Ι«'»9'Βΐι9ιτα ^ι «!> α*»τ(τα^? 
κ^ι «« το /Α«» «^βτη}( οΜΤΜίιαλΜΚ» οσοψ μΛο,ς σνλλα|9ίϊ( Ιχτ»$ιμ/Μΐτ, το 
βλο» ι» φομΓ^ ΑΧΓΕΙΟΓΕΑΩΣ. Έ» γα^ τω ΑΩΣ ιλι»{ι το μί^ του λο- 
7Β0* τ^ ^1 ι^/Μΐ/κιρ^ ί^η» η τ^ *0, ««ιΙ •ημί το 'ΟΜΙΛΕ. 5* '^Ζ*** 
ολίον] *Ημ«^λ«οι> ΐΜΠ τοιν( τ^ΐΜΓ ανλοο^ ^^λ^, ίγαθ9 το {(Μ^ν τον τ^ι• 
μΛΤξΜί, ρ. *ε^$•)^•/Αΐροΐ)>(] Έφ^ιψίμ$ξίς 9στ% το ο^νά^^ το τον 

λ^ ^ι^ρος μ•τ» τρβ«1ί άτλουίί «όλκ ««^ βι>λλα|9ί»• 

* Κα« άθβίΐ Τοηι. εκβίο Μ58. 

^ «αςαλα/ΕΑ^νοντΜ ΤιίΓη. ^ Ι(α βιηβηιίαγίΐ ΡϋΐιινίυΒ. 

' «ώι^ν Ρ. Ν, Μ. Β. η&Κω & Τυηι«1)ΐΐ8 «ΙίάίΙ τν» ϋ τιτ^βτ- 

^ιη λ^Ταπι. ^νοά άθοίΐΐή. €( ν^» τίσγΛ^ τλ λ. ι. ιΐσ» ^{^. 

6 2 84 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 5 ^ ν*'''^Ρ*< οοφίβΗ «ρ»τικ β|(•^τ> Μη*•»» 

ίντΜ^τΛ γΛζ ομοίως ^ το τρίτον τέτμητοΛ τοίς 'Α^χίλβ- 
χ/ίΐοίς' τα ϋ τ3ξο αυτόυ ίύο, Όξο ονλλαβίίς. Και /αιι- 
τοί ΚΑΙ τους σντονίέίους τίοψ^ηίο^Ληο τους Β¥ τω ματω ά 
τομετΛ τον Άρχ/λβχον, ουχ ως Μ^α/ταισηκον ηγουμ&οι^ 
^ 9 ΛλλΛ ΠΡΟΙ^ΟΔΙ ΑΚΟΝ^ το ί^ Ιω9$χ^, χοίί χορΜμβι^ύΙις, 
της Ιωνικής κοίί βςΛχβίΛν την τχ^ωτην ^Ιεχομίνης. ΑυνΛται -^ 2. Ο» ^1 (ΑΛΤ λΜ»] *Ό ΙοΎΐψ ονχ ικ ΤΟ Ι^η/ΐΜ/Αΐ^κ τ^ /Μρος τον λο- 
στοί; ΛΨα^ΙζοΠ^ξ, αΧλ* τι νρο, η μίτά* •Τ•» ν^ τον'λ«|βΜ •!; μί^ς λβγον 
•^(μτο Ιφ^$ιμιμ§ρίς* 6. ΕύίαΙμ»9*^ Έ.υ^ΛΛμΛ9 νηκτι, 0νο»1)ιΓοί> α>α- 

«■•»9το(* « ΚΤε 0νλ?^ΐ3η ^«1 λ^τ^νσΛ •κ μίξ^ς λ^ιτ* ίαμβος, Τξοχαΐοζ, 
ΪΛμβος. 7* '£ι^«^«1 '£#τ«»£ί3βι τ•^ •ρΜ««> νι η τΖ ίφΒημψΛξΐ^ 

ά«τή^τ>9ται το τον λόγου μίξος' §ρ ^ί ^τη νρο α^ορ «σρο σνλλχβηί τον 
ιφ^υ/χ»/χ•^οί;(^ 9| το/Λ)} του μΛ^ους τον λίγου γίγοψί, 12. Δ&ι«ται ^ μ» 
ι Κ 7ξίΐΛ6Ύρον] θΧύ9, ως α^ΛναιστΛο», τρ(Γ; ιίχ»* α9ΛΐτΛίστοχ»ς* και δ 9ρ&τ" 
το( στίΟί^Τος, Συνάμα αίΛτταίστός \στ%, ηαΐ ο ^ ϊ^ω «τΑλι» Ιν ύΖ αντΰ» 
£/ς συψίμνΓΤώσί9 ι^κα» τω νροσο^ίακω 9^ ά»χψΓΛ%ση»09 ^^ιτρον β^χν• 
Ηατάλγ,κΎον, το, ΑΥΤΑ ΔΕ ΣΤ ΚΑΑΑΙΟΠΑ* ^^Λτα^ίί^ χλΙ ^ νμτη( 
Ιωηχος α'κΐ μίϊζ^ψος ιΤ»»», \λ9 νοΙ^^$! 0{Ιτα;(, ΑΤΤΑ ΔΕ ΓΤ« και 1^ χο- 
(ίΛμβος, ^ιηρ ΙστΙ οροσΌ^Λκόν, ^ ΚρατΓίΡΟφ Η τοΤς τοίοάτοίς 
ΤιίΓη. 

^ ΆχξαόγΜ>ως* 8υ*κΐ28 Άά 
Ιιυηε Ιοουιη ίοΓίβίΙΰ κίρίοίΰηβ^ 
ΆχρίΜ^ιλν; »ι>$^«Ό(' ο Ι VI τοΐ( 
«κχρί0το»( ΧΜ ^ ανοι/Ι^αίοκ ^λίΐΙ» 
χαι χ»ίξΛ!9, 1^ο({^^ί^τ^ά^ ΤΛ,ύο άο• 
Αυχί( βχ Οθ. Σ. 102. αρ^ιΓο» 

ΚιιΙιηΙιέηίνιτη αά ΎϊτηΛητη ρ. 

ΙΙ9νΙ20. νβΓίΐΙΐη ΙΠΛίβ Γβρι»^ 

Γϋπί»! ΤιιηΐΰΙ)ΐΐ8 ΧαιΓρ' «Ι ^μτ» Χρι»ον^•ν Ιμι^Λτης ΙνΙβίώ^ς.' »' 

Ο. 

β »χτ§σ% τι— ψβφυβ•*» Ρ1. ^τ 
αντα» Αρχίλοχο» Ταηΐ• 

»> τΌ τρίτο», δίο ΪΊ: €ΐ Μδ8. 
τρ>μιτ^ Τιιπι. .τρίτο» ^τρο» εοα- 

* τοΓί ΡΕίι^ηδ. 

^.•βί νβΐ οΐ Ιξης Ραιινίϋβ. 

* 8ίο Ρ&ανϊα3 ρχΌ ίάρΛτ» ^' 
το χ«. . ΠΕΡΙ ΑΧϊΝΑΡΤΗΤίΙΝ• 85 ^/άΐν Λξχ,οηο, οΐΰν το ΧααΓφΛς, (υΓίΐη• ρ. 7*) 

αυτά ϋ συ Καλλιέν», 

του ττρ^οΰΐβίχου IV κΛί τούτο ααος, το βς ίούρικου κολ χο^ 
^ίΛ/ιβίκου σνγκΜί(ΐί¥ον. 5 

Το τοίνυν α;»αΛΓύ(4αηκον $1 ης Ατω ^ ί^Μ^οίτο, ιύρι^ίΐ 3. Αυτά] άν• σνλλα|?αί. τ^ ΑΥΤΑ ΔΕ ΣΥ ΚΑΑΑΙΟΠΑ ^ο^λτλφ 
Μαί σ«Ό>^ιο(9 *ΛΛ 9 ί»ύηξθί ΜΛητ»%στοι' ^ί/ατα* ί» κα) Ιν9ΐκ^ς ανο 

£σ^ ΟΤΙ 7^ρ **1 τας ία^0ιχα( Ινι/Αΐ^ΐ'^^βνσ* τβΓ; Λαταλίγμίναις συζν* 
^ίαΚ) Τ)| τι ϊύΐίΐκγ^ χα) τη χο^ίαμβίκη^ νάλίρ νξοσοί»α*^9 καλονρπίβ ωσ" 

Ιφ^/»»μΐζΐ; 7^^ ΙαμβίΗΛ» Ύω νροσοίίακω τω κα^αρω Ϊ9$μαμι*ταί, κβΜ 
τ^οΙιαχον ομοΐας χ«λιΓται. Ίστιο» ^ οτι το ιτροσβλαχο» ϋχικτα^ ία;νιχον 
«νο /χιί(|ονο(9 ναίώ;»» ^ιι^ι^ον» % μόλοττον, χ«( χοξίαμβονρ ον/ρ ανοβολη 
τον νρντου ν9^ς νοαΐ ά»Ληταίστ^κ6», Το ίξιίς ΤΟΥΣ ΔΕ *£ΗΗΣ ΑΝΑ- 
ΠΑΙΣΤΟΥΣ βονλίτα^ ^ίΐζαί το» αβοίναίστον «χι«Α;μ.ι>ο» τω τοιο^^τα; νροσ" 
οβ^αχΑτ. £«ί2 7^^ '^^ ψτροσο^¥ακο9 συγκί^τα^ ίζ Ιω9ΐχοΰ απ^ μ•>^οΐΌ( κα\ 
χαριαμβίκον, φιιΐσΐ9 οτ»^ %»9 τι ο νξωτος νονς σ^οί^ιΐος, οΐ Κ ίζη( α^αί" 
να^στα, προστί^νιμί τας ^ύο βξΛχ^ίας τον α9αναίστου τω σνον^ίΐω, χα\ 
7(>£τα« Ιωνιΐί09 ανο μΛίζο»ος, Ι« ^ύο μαχρω9 χαί ^ο βραχίίω», καΐ λοίττο» ^ 
ιςης ινρίσκίταί χορίαμβος, »χ τι τ^ς μακξαίς τηί χβταλι»φ^ΐΜΠ]ς τον Ίτρί^-^ 
του αίατταίστου, κα\ ί» τα7» λ;ο β^αχαω» καΐ τ^ς μακράς τον ^ίντίξου 
ανΛΤΓοίστου, *" τρί^ιτρο» ' αναποΒί^Τθ» Τ. 

τρίτο» αναναιστο» Ρ1. Ν. Η. Β. 

€χΙιίΙ>6η1, τιΙ)1 ηιιΐΐυβ άαΙ)ίίο 
^υίη ΓεΗρΙυχη ίαΰήΐ ι»^ Γ. α»β- 
«»»0τοιν αΙ()υ« έχ γ ϋΐΰπι ηιι- 
ηίθηΐί τριρΑΐηρο» ο( τρίτον 0Γΐ3. 
€ίΓΰ. ΑυέίοΓ ν«]1ΐ, ΡΓοίοάίαοιιιη 
ΰχ Ιοαίεο α ιη3)0Γ£ βΐ Ο^ιοή- 
2ΐηΙ>ίε2 4ιρο4ίΑ ροίΓο 4>ί^ιάί ίη 
ΑηαρκίΙίουιη € δροηάορ €ΐ άιι- 
οΙ)αβ ΑηαρχΑίβ^ 

° σνο>^)ιίον ΤΐΙΠΙ• 

€ζ«ιη6η<1. λ«»5ΐΓ Ρ1. Β. Ν. Ή. 
€« λ ρ« οι. Ρ α» Λι^ν. 8ί€ ρΓοοιιΜιιΒΙσ 
εοΓΓί§£η(1ιιιτι βίΐ» (^ικκΐ 6( ναέ 
ιηοηοίΐ ΌοΙ}Γ8£ΐΐ8. « λβτΑ' ΤυΓη. 
Ρ&ΓΐίοαίΕ «ίν Εΐίίΐβ τιοηηυη(}υ3ΐη 
α ΠΙ)Γ3ηΊ8 οιηίΚίΙιΐΓ. δίο ίη 
νβΓΓιι £ιΐΓίρί(1ί8 δυρρί. 73<^• υΙ>1 
€άά. ΓοόΙβ 1ιαΙ)€η( *λι» σ-ν τυγχά*. 
9^ζ^ Ρ1υ1αΓεΙιιΐ3 II. 1 0^6. 0. (]υο<' 
ιηοάο ίείΓΰ Όίοξ^εηεβ Ι.α6Γ(. IX. 
71. ΰ^ 8αί(ΐ33 ν. Πνρρ^ιιοι, α- 

Ι2ΐ1 » 0*» . τνγχανας. Αίγομΐ9 Ο 
εοη36£ΙαΓ3, Ραυντϋ ^ Γβοβρίΐ ΗβΓ• 
ιη^ηαιιβ, ςαοά ιΐ€(|υ€θ ριού&Γβ^ 
<}ΐιί2ΐ ΐΕπι δείιοΐίαίΐββ (|\ι&ιη £«ι• 
ροΗάίβ ίρ(ϊιΐ8 ίβηίβηΐί» αάν^τ- 
ίΆή νιάςΙυΓ. 

©3 8β ΗΦΑίΧΤΙίΙΝ 

τον τΰξωνο¥, τους ϋ ί^ς άνΰΜΤβΜΓτοοί, ΤΛς τΛ ίΐΜ^ 
ΛΡα/τΓάίατου ίυο βξΛχβίΛί ^ ΤξοαπΒ'Μ τα σττονίΐΜΛ, 
' τε^ιη^^η ϊωΜΜΐ ίττί μείζονος, ' αίς ^ς χΰ^αμβος, 

λΛμβα^Μσ'Β'Λ^, ^τοϋ ϋ ί^ς χψϋψβαυ γ^νψ^νουτ ίΐΛ 
τΛτο ΗΜ αατο Ιοίμβου α^χοντΛΐ $¥ τω Μα/ιτΛίστΜω^ 
ωσΊΠβ *Αρ)^λοχος ίν τω, 

ως ^υνΛΐιίνου κλι του ΌΛίωνος ίέυτίξου, αη) ϊωψίχ£ τ«^ Κ» Κα» βΜΤΟ ίάΜτύΚίυ] Κλ) ν»λ»ι> Ινι»)^ λόης τβο ^νο»λ^ν Ιστί ^ααιτ 
η/λος χΛί ανΛΐίαιστος, %λ9 ι ν Λξχ^ τι%^ΐι ο 9Λ9ΐτυ>Λς, τβη ίξης ο»τ«ν αιβ- 
ναΐστβύψ, το αντ^ 7*''''^'**' ^*^* 9<τη9 ο ^ητνλ9{ »κ μΛΛ^ς χα* ίό• βζα• 
χΒΐω9, νΙρίΤΛΐ ί»υ9 θ Ίί^ωτοζ Χνηπος, 'Λς ^ίντίξος σν'Κ^βη^ λίλυμίκΚί ί* 
μαη^ς καΐ ησσαί^ωψ β^ο^αϋψ τωρ Κο τον αύτου, »αί τϋψ ίύο τον ανβ* 
ναίστον, καΐ γίν^τα* νξϋτος τταίω»* λοινν» ο ίξϋί ινρίβ^Ηται χο^ίαμβος, 
Ι« τν( μακράς τ?( μαΡΛσιις τον «»αΐταί^τον κα^ μ τον άλλον ανανανατον. 
Παλιοί ιοί» ίν ΤΙ) α'ρχί) «) • α%αιτα»0το(, ^^ι^ιτα^* ΐ«Μ«οί, ι;^νι> τ^ ν^η' 
λιλν|χι»ΐ9» μΛκρα,ψ, καΐ γινίτα^ ^ίύηρος ^λΙμψ, χα2 ό ι^^ χοξ^Λμβος Ιη τν; 
μΐίίάσης μΛΚξίίς χλ) τον αναναιστον. Διο «α^ αιτ^ Ιάμβων αβχοηΛ* 
ισπψ ΟΤΙ ΙΦΊ» 0τ^77(''ί( ^ ^Λμρος το; αναναιστ^. £α» ^βι^ λαρν/χι» οτι- 
;^οιι ί^οηΛ ΊθμΎί9 ίψ^μίμίξη^ «Κ /■Α'^^ λοιχον λή^ον^α», το ^ιτ' αντο μ/** 
0»χον $ΐ)ξ1σκίταΐ, χαι λοιπό» α»ανα«στοι ι{ αντον* οΤον^ 

<^«) νο^α( ύχν$ *Αχιλλ.%ν$, 

λοιττο» το £ΦΗ, »α/Α^3ος' το ^ι ΠΟΔΑΣ Ω α^αίΤΛίστας* μμ ΚΤΣ ΑΧΙΛ*- 
Λ£ΤΣ αναΐτα^στος χα» σνλλα|9ΐ9* ^ναται ^ι χα* ο*νο α>α«»*9Τθν, Γμ» η 
μ» ανανα*στοι ι*ΐ)σα» α* «τ^ντα^ Αε/ο ΐ9^χι»α*4 Ζσψίξ ίχ τον *«ηχον Ι^β* 
λιλν^£Μ(»' «αϊ ^1 ανο ^^αχτνλον» «τα'λ*» α* ^ιτβ* τη» μΜΜξΛψ ^ο β^χΐΜ^ 
ως τον Ινηκον ίίύ^λΛλνμίην, χα* « σν^ν^ίβ «τ«η«σνλλα^ο# λα^»/3α>•τα•• 

^ «τ^$ιΓ$ ο. Τυηΐ. < τον ^2 ίξϋς χομάμβη γκ* 

^ ψτοίήσίίς.Ο» Τυπι. μΒ9ον. &'β ΡΙ. (|ι13^αIη εοηίρί* 

* Λ ίξϋς χορΙ»μβ•ς. 8ίο Ο. πιηΐ Ν. Η. Β. ίη Ν. νϋΐυ « 

•7( β(η€ χορίαμβο» ΡΙ. Η. 0*0» άοΰΐΐ. τωψ *|?« χο^μβ^ γιη- 

ΙξΗχ9^ΐΛμβηο9Ύ\χτη. ΑΗ(}ΐι&η- ^ν*;» €• ίβά τί#» οπι. Τιιπι. 
άο ^^ι\]&Λ ο^^ο^ ΐ^ χομάμβο»^ » *£^»*^ Ρ1. Β. Η• 

ΡθΙ>]:ύ6119 χα* το» ΐ{^( χόξίαμβθ9, ^ ΠΕΡΙ Α2ίΤΝΑΡΤΗΤί1Ν• 87 

«^0 μ$ίζύ¥ο< ΏΛρΛλΛμβάι^ί<τΒ'α4, %λ μ^ α/ηοικος τω Ο. ΧΥ. 
Όγ^οΌ^ίΑκω. γ^ητΰ^ το ίνα/ΐΓζΜαηκίν. ΤΐΛ^ΛίτΛηοΛ 
τοίρι/ν ΤΜίς ίν μίο'ω σντον^βίους, 'ίνΛ μ^ ίλλοτξίον γ6νητΛ$ 
το Λνο/ττα^&τίκον του τίροσΌαίΛΚΰυ, οτηρ ύτην €ζ ίοΰνίκου 
30ΛΙ χοξίΛμβίκου' ϋνατοΛ ίί τις βίΛ^/44νος ΚΛί (ζης^ 
οντ6ύ¥ ίυο τΛ-ονίέίωγ, ως Ίΰο^ Άρχ/λοχα»» 

^ το¥ Ίΰξωτον οΊΓονίβΙον Χΰϋ την τΛ ίίευηξου ονλλΛβην 
(ΐϋλοσ'ζΓον τίοίησ-Λς, κλ) λαβών ΟΛΤτον λ¥τ) Ιωνικού τοϋ 
ίτΓΟ [ΛΜίζονος, τον $^ς χο^ίΛμβον άοιησ'Λΐ' ίΐ μη ΛξΛ ίν ίο 
τω τΰροοΌ^Λκω, η αννΟΛξεσΊς του ιωνικού, τόυτ οτνιν 6 50 
μολοσν^ος, μ^ ίμττίτττοι. 

^ΧττονοητΜ ί" Λν τις κλι τξίτην ^ιοιφοζίν $ίνΛΐ τω 
*Αξχιλύχ/ίύ τίξος τους μετ Λίττον, κλΒ'* ην ά,νατηίίστω 
οοκίϊ τω Όξάττω χςηα'Β'α4, 1 5 «οι^ΰ»!, οψταν τωβ ^0 ίζης σττοψ^ί»», Άστϋν οι ι맻 κΛτόνΜΤ^Βν, αχξΐ ίνα 
σνοΜνν. ΆστΜ> ^ ο» ιΔίβ χ»τό«ησ^ιν» κλΙ άνάνακτΐοψ, κλΙ τι}> σνλλα- 
βηψ τον ίφ5ιψΐΛ[Λίςονς^ ΐ»» νίο%ίίσ»μΛ9 το» ά^Λίτακττον μοΚασσον^ \κ τρ»Α/ιτ 
μαχρν9, καΐ λάβνμι» αντο» α»τ« \ν»ίΛον τον αιτο μΛίζονος' σννα»ρι^»( γα^ 
αυτοί^ Ισηιι' χα» λοινο» '^9ΤΤΰΗ ο ^&9% χοξ^Λμβος, Χοξίαμβός Ιση, το 
Μ£Ν ΚΑΤΟΠΙΣΘ• Άλλ' ον τ^ «τ^σο^χ^ ψνίντΗ ί σνναίρισκ τον 
«Ατνιχον) τοίήτ' ιστ** ο ^λοον^φ^ ^^ ίΐνί, βίοίζόμίψος, Ι^• Τρίτη» ^α- 

^ρα» ιΤι»ι} ΟΓ 7^ άλλο» οναιηΌΤΐ το» «τρ^το» βναναι^'το» ναξβύ^Λμβά•^ 
ηνη,βουΚίμΜΡΟί τ^ ν^^οΐλαχο» ι»»βίΐ^ χαι β» Ιαμβίκο9 ?Μμβά9ονσί, το» %&• 
τιρο» 9αΜ)»β νοί9ΰηίς, η στο»ί)ι<«»> το» •α;>ιχο» αχτσ /»ιί^ο»ο; Φθΐον»τις. 

' {Μκον Ρί. ^ Μ38. Ιαμβί-' τΐ» ^' 04 ^ΰΛηί ιηο1ο(Γιιβ, α(χ)ΐΐ€ 

βονΤίιηι. μι» ηατύίησ €Ηοή3ΐηΙ)ΐ28. δβά 

^ »^ ι ■ >< κ» ιι>^άι<. Ιΐίίΐ ΡΙ. Β^ Ιοοίευβ οΕΐη €οη(πι6^ίοηθΐη ίη 

Η. Β. ςΐ ϋε ίβΓβ Τηπι. ζΑ οΑ» ιηοΙοίΓϋΐηιηίηίι&βκοίρΐβΙ. Τιιγ* 

<χηι• τ^β»β(«^»στο»/Μολο90^»ΦΌ»- η€ΐ>ιΐ8 1ΐ£κε ρ€}α8 το» β»<έ«'αΐ0το» 

49Χ( ΤυΓΒ» Ο. €( Π10Χ βίντί^, μΛϊ>Λσβη9 νοίήσας• £*» Ηθίϋί1ά$• 

το» νρίίΐτοι» Ι^ ΡΙ. ηβηαρο Άβ^ 

«4 88 Ϊ1ΦΛΙ:$ΤΙΩΚ Ο. XV. » *£ρ4> «Λυ φΙλτΛ^* ϊτΛΛξϋ», τΙρψιβΜ }* «χονν»• 

ώ ούΐ6 ίχξήΟ'Ληο ίκίίνοί' φάίγίταί ^' ού^ ούτος Χ£%^- 
/ιακο^, ^υνβ&τύΜ 7^ ίμφίτΒΟΛ κατΛ ΰν¥$χφωνηο'α ύς 
ίΙίΛμβον τιίερηστα^Β'Λΐ. Ή ^ί του ' άι^β^^Αίστου φ(Μ- 
τασ-ία» γεγονί ίΐΛ την Ιωνίκψ ίν εκατίρω ίιΟΛ^εβΊψ* ωττι 
τΛς τΰξΟϋξη/Α,ίνΛς ίυο /Μνας ^ιαψο^ΐΛς $Ίνα4 τίίς ηωτψίζ 
τΰΜς τον ΐΛ[4βο^οίον *ΑξχΙλοχον. ΚξΛτΙνος ίε οτΛν λίγη 
ίν τοΤς ^'Α^χβλοχοίς, 

τόυτο το {^ετξον ίγνοίϊ, 'οτί ^ ουκ ίντίκξνς μ^/ΛίΤτοΛ του 
Αρχίλοχου τον ΈξΛΟΊΜνίίη.^ 

β. '^Εν μ^ν ^ τΛτο των νίοξ Άξχ^λίχω ααννϋψή" 
^ων. ΑΛΛο οί, το ίκ ^Λκτυλίκης τετξΛίτο^ίϋί^, κλϊ 
ι$του Λυτού ^ΐΒ'υφΛλΛίΚου, ^ οΜν ίστι το τοιούτον. 8. Προς το» ίαμβο νοιο»] Τρίτο» η^ νητοίΐι«ι» ϊβψβ•* δ Κρ«τΓ»ο<> κβύ 
ο^κίτι συμψωηΤ αΐτψ το «τροοΌ^βχο»» οπξ Ιστι» 2» τ« 'Α^χιλο;^Μ. Δο• 
κω» οι;» τοί/το μι/ΑίΠτθβ», ιλαθι μΛμ^ισάμΛ^ος ΤΩΝ ΑΩΡΥΛΑΕΙΩΝ• 
'Αο'^^λλϋο»* ο» ι|α; ιη^ ωξας λιιο^^Μΐ» οΤο» Ι» 7^^ χ«λλ«νι^μΐΜΐ• 
14• Το ί« ^«χτνλιχίΐί τιτ^α9Γο^ί«(3 Το ίχ τισνα^οτ» ύάχτν>Λη καΙ τριίϊ» 
τρορζ,αίβ;». * αψΛ^ταιστΜον Ο. ΐηοχ τ^Τ^' 
»/»«» Ρ. Ν. Η. (^αοά οχίαιη ^x 

νΐ 

* Άρχιλόχοΐί. Βϋ 1ίί:υΙο Ιιυ- 
3118 ί&1)\ιΐ26 νίάΰ ΟαΓαυΙηηΰΠΐ ε(1 
ΑΐΗεηχαιη III. 9• Μΰηαςίιιιη 
αά Ι.Η€Γ(. Ι. 12. Η&ηε νοοϋΐη 
ΗβΓ7€ΐιίο ν. ίυ^οηι αάπκκίαιη 
ρΓΰέ&ΙϊίΙίϊθΓ Γ€(1ί(ιιίΐ δορίη^^ίυβ. 
Βο ίπΐξΐηβιιΐο Γΰ()ΐΐ6η(6 »άί 
δοριη^ίυτη &ά ΗβίγΌΐι. ▼. Ιρ»ν• 

|«Ιον. Βο ▼()€€ βΜ^ρολίίν», ρΓ8£(βΓ 

$υίάαιη> εοηί. 6&Γ&ιιΙχ)ηυιη ζά 
διΐ€(οη. Ι. 47* ^^ Τοιιρίυιη Αάθ. ΤΠιοοοΓ. V. ρο• Αά ολΙ* 
εβιη ΤιιπΐΰΙ>ΐ &Ιία ^οIηIη^Iηοπι•' 
1\ΐΓ ΙΰέΙίο αωξνλ^ϋΜψ, ({νΆτη )ΐ2• 
1>ϋ1 ςυοςιΐΰ 8ο1ιο1ΐ3ίΐ€8. 

** ονχ αηίκ^ς. Ηοο «Α, Ιΐ1 

ΗβππΒηηί νβΓΗβ ιιΙαΓ, ^' ρι^ο 
** ΏΛ&γΙκο οΓϋηβ Ι•ο|^Αα9(ϋ- 
** αιιη βάΐιΐΐ)»!^," ^τβΐ αά Νοί- 
ΐΓΪ Γαΐίοηββ &(χ:οιηιηοά3(ίΰβ» 
ί2ΐηΙ)μπι ρτο ΑηαρκίΙο ίιι.ί€(ΐ0ΐη 
Ιθΐ^ίαιη ίη(πκ1ιιχί(. 

^ οΤό» ίστ» γ^ τοιοντο» άοΓιιηΙ 
Ρ1. €1 Μ88. €( ιηοχ οίο» ί^τ»ι βντθί* ΠΕΡΙ ΑΪΤΝΑΡΤΗΤΛΝ. 89 γίν£τα4 ^€ ο τίλΛυτΛίος τ^ς πτξα/ττοίίΛς, ίίΛ την ίπ) τι- 
λους α^ίΰίφοξον, και κρίκος, οίον €σην οΐίτος, 

καί βησσας οξίν* λσιτ»ι««λοι;( οίος ί» ' ιφ* ίβης. 

τοϋτο ^τΓΛρΛ τοίς νίωτίξοις ^ρλυ το μίτξον ίοτϊν, ωττπξ^ 
χλ) τΓΛ^α, ΙϋαλλίμΑχ^α, (Εγ. εχοί.) 

τβΒ^ύ^ Λ ΚξΛτίνω ίν τοίς ^ ΧΒριψίοίς, ουκίτί ΛΚΛτάλίηκτον 

ίατί τ)ί ίΰίκτυλίκον το ίγγούμ^&ον του ΐΒ'υφΟβλΛίΚου, ίλλΛ δ 1 

ΧΛτο^ληκτίΧΰν ίΐς ίίονλλαβον, χα 

;^α(^.*τι ΊΤΛΨΎΐς 3ιο)^ ιτολυβ»ηοψ, ποντί»» Σίριφο» — 

7• Τ^/τον ^Β ίστί τΓΛρ' Άρχίλοχςί ΜννΛζτητον, $κ χο« γοξ ^οχιΓ ι7»αΐ9 ι^ 71 ^ο σνη%γημΛ^Λ% ιΐσΐ' «α» μΜΚξΛ «ολλαχ»( αντ« 
7«7«»* Μ ^(^0 ΧχχτνΛ^ν^ χ«» συλλαβή»» λλΙ ίυο Ιάμβων, * ί»* ηβηζ ϊ*1. βΤο»— ίίτίβΐίί 0• 
^ νοξα μ,Ιψ τ• Ταιπ. χα» άΰοί^ 
Τατη. 

^ Βο Ηοο ΟαΙΙΙιηιοΙιί Ιοοο 
2§ί( ναΐοΐεΰηβετίιιβ ίη ΟίίΤΰΧία- 
ιΊοηβ ά€ ΑήίΙοΐΝΐΙο ρ. 125• οιι* 
3\ΐ8 υ^Λλ €χρίθίαζϊα : '' £χ 
*' οιηηίΙ)ΐΐ8 αΠίβ Ροβίίβ υηα» 
" ιηίΐιί ΟαΙΙηη(κ1ηΐ5 ν'νάβΧΧίΤ, ίρ• 
^' βαβ 861^16 Οτβκοο οοηνβΓίΌβ» 
'* ΙίΒη» βνοΐνίβΰ ηοίΐπ» ί^ύΓοβ^ 
Ιιίηε οΐί&ιη ίπαιίΤνιηύίΓο ηοη• 
ηυΙΙϋ, (}ΐι1η ίβρίίηΐΰΐη <)ΐΐ0()υ5 
" άίθΐη χηιιαάο η»(&1ΰηι 1&α(1αΓβ 
** ροϊηί0£> ηυηαβή <ΧΓ16 ίβρίο- 
'' ηαΗί ΙαυάαίοΓ Η. ίη Ό$1. ν. 
"251. βΐ ίβς. ΗφΒί^ρ/ϋοη Ιιτιηο 
*' ά&ΐ νβΓΓιιιη ΟαΙΙίίοαώϊ ρ. 50. 
" Τό» /Μ «'αλαι^τρίταΐ' ομόσας $ιο» 
" ιντβχλ^φι;^*^»». πΰ οΓαιΙα. (^ηί- 
** άβιη Αΐ)ί<)ΐΐ6 Νΰαιίηο ΓβρΙί^δ 
" ίηί&ηΐ ηρ€ϋ1& : Οβιΐο Ιΐ06 « « << «< €€ ίρ^&χνίί ΑρηΙάίϋ Μα. ΧΙ. 
ρ. 238. ιηαηηο ΙαηίΟΰτο βίτα• 
άΐάβήίβρίία/ηΐηηηββη^ίηα 

8 Σ•ρ»^^οκ• £<1ά. €( €Γ€άθ 

Μδ3. Η&ΙχηΙ Σιρί^οκ. 86(1 &1- 
Ιοηιη ΐ66ϋοη€ΐη ρΓκΙιιΙοκ Υΐή 
άοόϋίϋιηί ζΑ Ροΐΐιιοβιη VII. 6^. 
Χ. 156. ςυβιη&άηκχΐιιιη Οοάοχ 
ΌΌΓνϋϋαηνβ Είχιηοΐο^ί Μ. ρ. 
75ΐ> 5* ^^ νβΓία Οηΐίηί «-ο- 

λυβντον πο9τΙας ΣίξΙφου €ΐη€ηά&( 
ΗβιηίΙοΓΕιυύαβ ζά ροίΙΰΓίοκηι 
ΡοΙΙυείβ Ιοοαιη» ίιη6 η€06&(&(ΰ» 
υΐ νίάΐΐ Ρ3α>νΙη8. Ργο νο9τ(α§ 
Ρ1. πιεΙο ΙΐΕΐχΙ ΐΓβ»τοΓ«»• Ιη Ο. 

^ δίο Ρ&ιι\νίυ3 : €ΠΐΙ στίχος, 
στίχοψ. 

^ ΟοΓη§;Ι( Ραυνίαβ τοίτον ιΐ- 
λς α. ί. 1*. ^. χ. ^. »«» ^. 1ΐ• ο. ^ Η«^Αΐ:(ΤΙΙΙΚ 


αλλά ^* 2 ^ Χυημ&αις, Σ 'ινΜρτ» ίάμ^ατβα 

Λ ^Έ^ίοζρν ίστι ^χλ) ίΐησνν3'ίτο¥, ΚΛί το ^ιττερΒημι- 

ί/ΜξΗ, το ΕΓΚΩΜΙΟΛΟΠΚΟΝ κΛλου/ΐ£¥θ¥, ίτέξ ^)9 

$κ ίακτυλίΧΜ 7Γ$νΒ^μ4ΐιΐ€^(ίυς, χαί \Λμβικ£ τ£ ΐπίυ, α 

Χίχ^Λί (Μ "* κΛί ^ΑλκοΛος $¥ ατ/ίΛΤί, ου η αραη» 

(ϋΓίΐΠ. ρ. 104.) ϊ] ρ ιτ• " ΔίΜ^Μΐ Ύψ ΤυρρΛΛίιψ ίο »ο ί' ?-. η 

ΛΛβψνΐ οχχ.) 


1^ λι;0>ιτιλ9«Μ88. ΨβΒος ΤαΐΏ. 
' και οιη.ΤιίΓη. ΰΐ ηαοχ ί^τιν 
ΡΙ. Η. Β. 

^ 1ΜΜ οιη. ΤιίΓη, βΙ: ηιοκ £^ 

β• μΐψτί»ω Ρ1. Ο. Β. |ΜΙ»^0^ΜΑΙ ο. 

Βΰηΐΐθίαβ ίη £ρίί^ΐ2ΐ ώ ηιβάί- 
€ΐιιη οβΙεΙ}ΰΓΓίιηιιην ΚίοΑΓάλΜΠ 
Μ€»1, ρ. 250. Γρίοηάίάι ορβ•» 
ήβ <}ηοά ιηυηί£(%α(;ι» νίή άβ 
Ιηιιη&ιιίοήΒιιβ Πΐβήβορίίιηβ τηϋ- 
ήύ, €, ΒυηιβΙί, άοώιηαβ, '^ • 
ί^ «Μ» ιααγ Ιε £ίίί£Τ ρτοηοϋηοά 
αηά ηια1ί£ α^γιιαί1^ -, οτ Βί αώ^ 
**^ίιηΒι^ηι, (ίΒαί 2^, 'ίοία βιΒ/οήρ" 
^' ίητη,) VI ώ$ ^οΐίαη ιηαηη^ ; 
α$> Ι τβτηβηώ&τ ύφ *οαβί ο/ 
ΒαρρΙίο (ίϊς) Ίη Η^ϊαβοη!* « «« <# <« ΐη ΙΰζΙΰ Ιβ^ηΙιΐΓ. Ιη ηοΙπΓ» 
Μ38. ίιΐ6ΐη ίηϋοανίΐ «οιτύρ- 
^αιη Α(Ιΐ6Π«ί ΙοαιιαΧΙ• ρ. φο^, 

»αρ(^ΐ!νι». βοά ^ββε ίη§6ηϋ» χηΰΟ 
ίά§αάοήΙ>υ8 ρθΐώπαοάβ.^ οοιη•• 
ιοβικίο. Β*0^^1ϋ βΐ ΑΐΙοπιατ 
Γιιρβτ Ηοβ τβΓΓαβ <1ϋριιΙαΐ»»ΐ€^ 
ΟΜίιιηοάΐόΓβ Ιοοοί ίαί«^ ά&)>ιιη^ 

** χ^χ^τ«*•*^&0ίμ4ΐτι• οηΐί Β. 
Ρ Όρ^^ο< 6ε Ο. βΐ Οοάβ< 

634» '^• φΐ6ΐη2(1αΐ£ίάιιιη ΐΰ^ 

Η. β^νολιιττο^ Β., ό^* όλ•*"^ 
Τυπι* ^ιλ^ι»^ ΡΙ. Η» Β. /κΜ^αΙχ^ 
(Κ»» £ά(1. Μ8δ. ^ι«ι;^«» νυΚ ΠΕΡΙ Α35ΤΝΑΡΤΗΤηΝ. &Ι ζ. ^ΑνΓΒΟΎξΛ/ιμενον ίί ίστι τούτω το Ήίν^Λξίκοψ κΟτ 
λχη(ΐ6Ρον, (Είτ. Ιχνπί•) Μ ος χα* ^ Ύΐηη)ς αγ^ω νιλιχι» τίχιτο ζανΒοί» *Ά^Λ9α9, 52 Ι* Αττ%σΎξαμ^}η9\ Το ^^ άψηστ^μ^ηιψ, το ^ά* «"^ΰτο» \* τον νο« 

ιχιία. Τ^ ν^ΜΤο» γά^ Ισηψ » ^ο »»/*ΐ3«;»> κβι« σνλλα|3?(* το ^ι ^ντιρο» 

^ς χα» τι^ος ΜΤΛς, τίσσαρης ία/^οι κ»ί ^ο σνλ?^β^αΛ καί τίσσοί^ίς ^«χ• 
τΐ;λοι ΐΰίύ Ηύ σν?>λαβαΙ, Τ^ μ,Ιρ $^99ΜσΜ9, £> τ*^ *κ λσνλλ«/?•υ ιμι» 
•Ρ δυνατοί»* Τ^ ^ιβίρ ^ντι^ ^*( 1^β^^*V ^ϊσυ>9Μβνυς αϊτιΓ. ^ τβ5τβ Ταπί. 

ίη(6Γ Ρίη^αποοηιιη οαηηίηυιη 
ίΓ3§;ιη6η(& η. Ι.ΧνΐΙ. βάίάίΐ 
δοΐιηβίάβηι». ΡτΙοΓΰιη νΰτΓαπι 
ΡίικΙβΓο άίίβΓίβ 1:ηΙ)Ώί1: ΟΙβίΏοηβ 
Αΐ£Χ3ίηά. 8(Γ0ΐη. VI. ρ. 73 1• 
{Ργ. ο.) λν$ι»τκ Ο. 

' ΡΐΌ&»χτνλ»χ»0. 1)αΙ)οΐ9τλ«• 
τνηχβί. Οιιοά ζά. {^\χ\χ> Ρ1&« 
ΙοηίοβΒ ΰρί^τι^ρΐΐΰη αΐΐίηβ^, €0-* 
^υη ρ]&η€> ()\ιο Ηίο βχ1ιίΙ)€ΐυΓ, 
ΐηοάο ίοτίρίαιη αΐΐβ^ΐ^ αυέΙοΓίβ 
Πθ6ΐ ηοιηίηο οιηΐίΐύ» £ΐχπιο1ο• 
ρ» Μ. ρ. 595» 4^* ^^'^'^ ^^^ ρ. 755* 43• ^^• ΌΌΓνίΙΗαηι» 

ρΓ3ε(ΐ3ΐ ΠλατΑ^ |τ (ί. 6. ξάντα%ς) 
η9 ^ ^ρ/ΜΜ τιντα^ιτατ». 8ΐ1ΐ(ΐ33 
βΐΐ&ΐη {βι^α($ νν. ΠλβίτΑητ. τιν* 

ταί^κρ. Λάάϋ Ειιάοκ:ίϋΐη ΥίΙΙοί• 

ΓοηΙ ν. ΠΛάτ«Τ9. 

^ ΙνΛλο^ν Ν. ΐΡοασ^ΐ9 0• 
** τι «:«« Ρ1. Β. τνίΓύίς Η.' 

' σοφοί, Ηΰηε ν^ΓΓιιτη ίηίβτ 
ΡΙπά^ήοα η« χχΐχ. Ρ1αΐ3π:1ιί 
ΐί\ι&οτύΒΧ& II. ρ. II 6. Ώ, Γ6ΰ€^ 
ρΐΐ 8ςΗη€ίάβηΐ8. 92 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ α XV. 8. ίΐ. Τϋυ ίί ^ ίΛκτυλΛΜϋ νί§νΒ^μ4μ$ξΜ^ ^^ λΛ/ιβά»^ 

54 /Αίνου γΙνηοΛ το ΕΛΕΓΕΙΟΝ» ίλλΛ το /μ ίΐΜ^ξον φι- 

τΛ μίςος {ΐίταανλλΛβΰΨ μ) μίρΜί, ίκ ϋο $^τυλΜ¥ κΛί 

ανλλαβίΐις* το ϋ τ^ξοτί^ν, κίψουμίνουί^ ίχα τους '^υ• 

^τ^ϋάς, ωατο ιγ δάχτυλους οώτους γίροοτΒΎίί, η σντύ*- 

ίΐιίους* η το¥ /αν τΐίξΣτο», ί^κτυλον* τον ^β ί^ψρ 

9ΊΤ0νί£ίθ»' VI Λνά/ΤΓΛλΛν^ ΤΟν /Μ¥ τΐίξόύΤΟν, ΤΤΓΟνίϋβίί' ^ο^ 

^)ί ίέύτί^ον, ίακτυλον. Π«(^' $κ οίτίΛν, το /ιεν ί^ΐ^ 

ΜΙ ^ΙΉ-λΜΊΛζο/ΐΟνον 1ψ Ολίγοίο» νίΟίΒΤ ΤΟ ^€ νίρίτί/Ο» 

>^ ονκίη, ία¥ /4ίι ίκ 3υο^ ^Λκτυλαν ανν$στηκΐ}ι* οίοκ» 

^ Νίϊλ^ 01 Μούσΐίζ ον* ι>^»οιτο> φίλοι. 

ΤΟ /Λεν ίίητΒξον ίίτλΰίσ'ίαα'Βτν τΐίοκΊ οΛι/ιιατ» το ^ ψ^ 
τΒ^ον ου. '^Ωστε οιμγο ίαση /αν τετο'ΛξοτκΛίίοκαανλλΛ' 
βον, ΊΰοΓΟ ^ ^ τ^αα-χΜ^α^αανλλχφον, χΰστο ^ ίω^εκοτ 
^ίσνλλαβον εΙνοΛ. 

Κοίί του /ΐΒν τεσ-σ-Λρεσ'κα^ιί'εκΛσνλΛοίβου, εν ϋ^/ΑΛ" ^ Ρη> ΙίΜτνλιχον €. 1ι&1>ο^ 
ΜΛταλΛίκηκον. Ργο ^( Ρ1. €Χ« 

' ^ύο οηι. Ο. ιηοχ αντονς οπΐ• 
ΤυΓΠ. 

* ^ακτνλίκίύί Ρ1. Β. σι/νιστίχο» 
Ύυηΐ. συψίσ^ίηα Ο. 

^ Ν4»^•(. Ηαηο νοΓΓαιη βχ 
£ΐ6§Ίβ 0ΑΐΠπι&ε1ιί <1ΰρΓ0ΐη(απι 
«ββ ϋΒΙ ρβιίΙΐίίΓυπι 1ΐ3ΐ)υίΐ Ηϋΐη• 
1ΐ€Γΐιιιϋη8 αά ίίΐίυβ Ροεί» Ργ. 
ΟΧΙ. (^ιιί οοηβηιΛΙοπϋΐη ϋο ογ- 
άΐη^Ι : φίλοι, ο» ουκ Ιγί»ο9το ρί'ί^ς 
Ίλούστ,ς. 0\ΐ3Χ\Χν ΰΙίΕΓη Ιΐίο ΥΰΓ- 

Γυ8 Γιηβ &αέΙοπ8 ηοιηίηΰ ίη 
ΟΓατηΐΏαΐίεο Μ8. ^υοιη ίηίΓα 
€χΓοήΙ>2ΐιη. Όίίΰΐΐϋ ϊιηίΐΕηΙαΓ 
Λυ61θΓ€8 £ρ1§Γαιηιη&(ΐΐιη αραά Βηιηοΐε. ΑηαΙ. Τ, ΙΙΓ. ρ. 265• 
η. ΒΧΧΧ1Χ. *Ω φίλος, ιι' «Γοφ^ 

ϋ, λα^ι μ* Ι( χίξΟϋ* •ί ^1 ΐΓ>φι/χβ( 

ο( ρ. 269. η. ΌΟΙΓν. Έι' ^ ^ι 

φιλατο Καλλιόνιΐ} λαβ^ (λ Ή ;)^- 
^ς* ιί )ί Νηιβ ιφν( Μονσί^ιτ, ^(ξΐΑ 
β»ξύζ φοριικ. 

^ Ιΐ2ΐ Ιοςβηάηιη ^τάϊ ροβα- 
Ι^ηΙϋ ΓοηΓα. Μδδ. α ¥\. 

βον. Μοχ ρΓο ϋρΜ <^υο(1 άΰΰίΐ 

Ρ1. γί¥ίσ'^αί Ν. Η. 

** Ηιιηο νβΓΓιιπι, € ρο6(2 νο- 
ΙυίΙο, ίοΓΓ^η ΟαΙΙίηΐΕοΙιο, άο- 

ΒΓμηςΚ. ΑπεΙ, III, ρ. 40. η. ΠΕΡΙ ΑΧΤΝΑΡΤΗΤίΙΝ. ©8 

ί/Μίά^ α του ίώίέκααν?<λαβου €¥* ^• XV. 9* 

^τ&τι^θα»* β^•η»ψ ^* ο&ί }μ&»» βίλΛι» Διότ• 

νίξωτος ο $Λκτυλΰς* - 

7Γ0Γ£ α ^υΤΒγΟ^* 

Αίί ίε το ίλ£γΒίον τίΐΜΐσ-ΒΌΛ τίΛντως ^ κλΒ'* ίίτεξ^ 
των 'αενΒ'9|(^αι^ί'εξων' εϊ ίε /μι, εοτοΛ τϋεττληιχ^/ιελη/ιενον, 
ίίον το Κα^^λί/Μχου, (Ργ. €Χ€}1.) *^ 

ί(^α» 9νψ λ Δμτ«ρ0|ιι}|μι γ*¥9η• 

θ". *Άλλβ ίοννΰίξΐψΌν ομοίων κλτλ την 'ΤΓρωτην ίν^ 8. ΔβΙ ^ το ιλβ^β^ο'] *Α»τ* τον ικ ^/^ος λ^ον χαταλίί^κ»* ία» ^ τ^ 
λντί^ο» μψς τον Ιλτ/ίΙοϋ, οΤοιτ το, ΟΥΚ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΦΙΛΟΙ, ^νλΛσΜ<ηι 
Ί^ς, νοα7 ιλεγίΤον* ίνκλ χ«2 τ^ ν^βηοί μίρος χαι το ίίύηρορ ^^χ^ίτα^ Ϊλητ 
7υλονς' το ^ι νρΖτον Ιλ9 ^ΐΐτλοκΤΑβίΤΐ} τ«ί> ον νάψχως «ό»ιΓ Ιλΐ7ΐ«όν• Έαν 
7<κρ ^χΊ το «ραίτο» /»<^ος β^ον^ιΓον, ον η^ίνατα^ ον^ι 7^ Ι^ι^ατβ» αντ^ν 
τά|αι ι» τν ^ιχηιρω ΐΜξϋ, (αιι ^χο(Αί»ου τον ^ιντίρου μίξουί* σνορ^ίΐορ' Ιλψ 
^ί το π^«το» μ>/ρο; ίχ ίαχτυλΑ;» «}» ^υψΛΊον' ^ο β ϋ^ιι ον ν-αηως, ΔιΓ Κ 
τοΐ^το Ιιηση(Λ9)9ασ^Λΐ, οτι Ια» ΐ τβλινταΜ» τοί) ^υτίζου ^ρους σνλλα^ 
βξαχΐί» ίίιΐρ ον^9 αυτο νοηΤ Ιλίγφν' ι^ρησιτα» ^ η ηλίνταΐ» συλλαβή 
ί' τα λ9τλβ»^»αζ§σ•9β» τον οτ^τοι; μίξονς βρχχΛΤα' οτηρ ί^τ(ν αΐ^νατον, βΙ 
μη αξα τ)ς β?9Το» οτ» τω λόγω τ^ς τιλινταίας. II. ΔΜ^^ονρί^Α;] *Η 

γ%^ Ύομ,ν Ύον νξΐίτου 9Γΐι^υ/ΐΑ»/χ£ρο</ς ονχ α^ρτ9}(τιι «»« ι^ίξος λργον, Αηγη 
7Λξ »( τ2 ΔΙΟΣ* το ^£ Ολο» μψς §1ς το ΔίΟΣΚΟΥΡΙΔΕΩ. 12. Κ«τ« 
τη» νρωτην Μψηττά^ϋΛν} Π^τκ α»τ»«-ο&$ι»ά, ^ Ιχ τα;» ί*σνΜΜ0ω9 ταή 
ιιαιττηΰν (τνν^εσκ, τ^ος τον; ^ανλλα^ον^ % ιχ τρ^συλλα^ψ, τοντ' ΐΰτι ταΙ* 
«ίτηλά;!*, οτα» εζ ανηστροφ'ϋς ναραλαΐΑβάνωηα^' οΓο»^ ι» α»τ2 αττο βρΛ^ί^Λφ 
αξχ^ς ΙαΐΑβον ο απο μαχξοίς τροχοίΐος 7ΓαραΙΚιΐ)φ^§ίνι' χαι α»τ» άνο μακξΛφ 

•ν 

XX. *ϋ ρα^»9 Μιλίτΐ} τα»αον {«-ι ΙΙ« ρ. 54* ^* *^Ψ^^ί (^/εή 9Το»ι}Τ%( 

7^ζαο( ονί<^ Τ)|» ανο τ?( 9}0>)4 ονχ χα< ^τίχο» ον ^ανλοτατο» γξοίψωί* 

ά)τι3ιΐχι χα^ι». 'Αλλ' ιτ* ι^αο^μ•* ΒΡΟΝΤΑΙΝ δ' ΟΤΚ £Μ0Ν, ΑΛ- 

(ονσι VΛξI9^ς^ όμμα ί^ί ^ίΧγθ9 Ον ΛΑ ΔΙΟΣ. 

λ»δΓ ΤΠΝ Δ* ΕΤΕ«Ν Ή ΔΕ- ' χαθ* ιηρο». Ν. ΙΐΕΐκί χα^' 

ΚΑΣΟΥΚΟΛΙΓΗ. ιχα<ΓΤο». Ζτ. ΗθΐΜΐ5 οοη^ίοϋ 

* ΡΙαΙ&ΓοΗιιβ, ^ηοτηοάο. Αάη* χατα «•ρβτ•^ο». 

/β^ΟΓ β^ ^/π/ν^ ίηΐίΐΐίοβαίιιτ, Τ. • ε •Τ«ιο» ΡαανΙηβ• 04 Η»ΑΙ35ΤΙβΝ 5 <• '^ΑΛΛο το/ίτΓ9(λ ΒλΛττ9¥ ΜιΟ^ ί^ιρ ηλΛυτΛίΛν βνλ- 
λαβίΐν, το ΚΛλουμ$»ο¥ ^ Εύξίπϋειον τΰτα-ίΛ^ατΜ,ΛώΜΜΜΓ 
σνλλαβον* οίον, τταρί ^¥ ούτω £«ςιΐ4Τ^}|, (Γγ. ίηε. 

οχονϋί.) ίξχηί δάκτυλου ιιαΐ ϋο βξΛχ^ΛΜη, ο ανο βραχΜς α^χο^νοβ βακχ^Τος, 
ηλΙ ί^ς ίχων ίνο μακράς «ά^αΛκ^ιμι, £^^-4 ^ ^ «ηρ»να$Μ« « 2» -τμΙγ 
€Γν»διτοις ΙνΑντίΑΐσΐζ* λι^«» ίψ τοΓ( ητ^συλ>ίαβοι$, *" οΤό» ι^τ» το αναναί^ 
τοκ* ^^ •7»α» /ΑΙ» τρ^Μΐτ /[Αΐ^» τΓ» ΙνΙ τίλους τροχαίω»,.ΐΑΐ9 ν^οσονσης τί)( 
η;λΛα|9?(* το^το 1/ ιστ» το ΙΙ^χ^φαλλίκον, συγ»ί§'ψΛ909 Ι« τριαΙ» τρ#;(Αί«Ρ• 
ρ. '£«0( ^'^χΐ Β'^ιμ' 7^^ ^ ^νλλ«^ τον ΐ^$ΐ}^μι^ον{* ««» τ• Ιζηί 
•^•Μ»> χ«(» το γ. ^ ίβββχχοκ. " Ρ1. ρίβη&ιη 
•? βίήίπΛίοηβτη 2ΐηΐ€ Η^ηο νο- 
•• •€€ΐη \ϊζ)χί, €1: Οοά. 'ΐοβ»κχκ 
" 1ι^1)6ΐ ιη ίηίΐίο νοΓΓυδ. ηβε 

•* Α^ηοΓοΐΐ νΟΟϋΐΕΠΙ χβί, Γϋίΐ ΓβΟ- 

" Α. ΡαΙ)ηείυιη ΒίΜ. Οτ, Ι• ρ. 

•* 57*• ^^ ^08 *ΙοβΛκχουζ ιη 

" ΒβεεΙιίεΙδ ίββιβ εαηι ίοΠίοβ 
•* ΓβΓρίείί: ΡοΙΓιιχ IV. ο. νίί, 

** «ταρΜνια, Ιοβακχοί, νΰΓΟ β- 

^' ιηίΐο &υ(€ΐη ήϊ, ΑΓοΗΠοοΙιυιη 
<' ίοιίβ ρήιηιιιη *ΐ6βακχ/η εοιη- 
'' ροΓιαΩο: χΐβίηάύ &1) ^Ιϋβ ρο6- 
118 &]ίθ8 Ιιγιιιηο& ί^ηίάαη ζχ* 
^χη^ϊϊύ ΓυίίΤβ αάάΐΐοβ: ί^ο^ 
** βχη οηιηϋβ ιΐΐοβ Ιη ιιηιιιη &Γ- 
'' οίειιΐυιη οοΐΐοέ^οβ α1 αά υηαιη 
«* 3υ61θΓΰΐη Γΰΐαίο^ βΟβ. δις 
'' Τ^Γί\ζι\ιΛ ΥϋηρχίΒ άηο ίη «« €ί " υηυιη Ιοευιη εοΐΐ&ΐα οοαίαϋτε, 
" υΐ ρΓθΙ)2ΐΙ>ιΐ€ αάιηοάυπι ηυροΓ 
" τ^άάιάιί ΠΙιιίΐΓΐβ ], ΒιιΗβηυι 
** Ιη 3άηο((. αά 111 υά ε^πηϋη, 
" Ροίτοηϋ θβ Ικΐΐο οίνΐΐι Ρο8• 
« ιηϋιο Λι1)3υη£1νιιιι.*• Ώ'Οτ-^ 
φί/Ζτ. Ι>ο Ηίβ ϊηίΐϋ αά Ρτοείαιη. 
^ * Ενξίνΐ^^ορ. νίά€ δοΗοΙ. Α• 

ηίίορίι. Εςιιίΐ. 753• ^^^ β<1• ί^• 
τηή\^ ϊλΛμ^$9, 
^ Ιη Ο. Ιοοαβ ύο ^χ}ύ\)^^ΛX 

της λ«ρΐ|( γσ^μη!^ §ση χ*»ν^λλΜ 
ΛψξΛηΐ' ΥογΙμι •κομτ ιμη τ«» 
Ι^«» ίΙ)κ1βπι αι&πιι Αία ΑιρρΙο^ 
νίί Ββηϋΰίίΐδ. 

^ ν β, αηΜοΒοΛ Ρ&ιι\τΐυ9. 
Ιιβ^βηάυοΐ νίάβΗΐΓ οίο» ίσχ» η» • ίίηΙαιτΛντύς ΠΕΡΙ Α^ΜΑΡΤΗΤίΙΝ. ^5 

τιπ^€ία»^ €Χ τγ$ί(μϊί(ί£ ίψίτ^ αχατ^ίληχταυ, και 
γίνετΛί τξοχΛίκο¥ πξοκΛτιΛλίίχτυίί^. 

Μμψίξη Γρ^οισβ μο^αρ. Κλικ αγα^ΛΤΛ, 

αιτ» ταίς Ιγω ον& Αυ^ίχ» νασαψ, ονί'* Ι^αηΛΨ. Ο Ο 

τούτων ^β το [ΑΛν ί)ενηρον ** ^?λον ίατιν λίγο της τίψΰης α» 
άτως σνγκίίΤΛί, ^ως ττξΟίίξητΛί, €κ τΛ τξοχ^ίκόυ ^ι- 
μίτξου ίίκΛΤΛ?^τ^, χαί τ£ ύρΒ^/ΐί/ΐ€ξους ΐΛμβίκου* ίο -•-»^^•-»»•••—^ ••^-β-β*^•^•••— ^»""»•*»-~••"»^»"«»•"^•^«••""»•*«Ρ•*" Ι. Ό^>Αΐς ΗΛτα Ύ1Ι9 νρΜΠ}»] Ώ^ντη» Λ»τ^πά^αα9 λ^ι το α τμ* ϊύο 
ασνΜψτντ»», νων συγχαμίνων Ιζ ΐ9Ληίω9 νο^ΣΐΨ ίίσνλΚαβω9, Το μί9 γαίς 
■Ι ίάμβω9 σντχιιτα*» το ^ Ικ τ^χαίωρ, οΓ ι»σι» ίι^«^^ίο». 4• Γ»ιίτ«ι 

τοΦ* ίίωττος φρνον τ)9» το/α^ι*» «σςοχβταλιιχτλχον^ ^λ το> χ«τ« τοιτ οΙμι^γ» τιίς 
ι«τβιλ9|Η»€ ^ΜΤθ* 9νμβαΐ9Μ9 τη» τομη9, ως ί^ ύνόχητ•ι. 

^ Ηί τ6ΓΓτΐ8 οαιηββ εοηίΐ&ηΐ Ιΰηιιη 8&ρρΙιοηι κ&^, ηί νίάβ• 
€ ΤτοάίΒΪοο ΌίιηβίΓο βΐ Ι&ιηΗ- Ιιιγ, 1ηΙ)υί1 Ότύηια, ρ. 287• εο ΗΰρΙιΐΗβιηίιη^ή. 5€<1 Γοΐυβ . ** ί?λβι^— οτ» όντως. ίΛΜ οιη- 

βοηιιη Γβεηικίιΐδ 2^χΧζ 6&ιη ίοΓ« ώμ α^ηοΓεαηΙ οι;τα>^. Τυπΐ€ΐ)α« 

ιηοιη οχίητΒΧΆ Γοοίρίΐ. ψφ$ρη νΰπ> <}υΐ2ΐ Κλικ ΗαγβηηηΛ ηοη 

■χοΜΓΛ μο^Μψ ^ΐί ί^ΙΙιΐΓ Τγο- ίηιΐ: Η6ρΙιΙΙΐ€ΐη1ηΐ6Κ3 ΙαιηΙ)!- 

εέ&ίεαβ άιχη^ίηί9 ΛΟΛίίΑ^είΏΒ^ <ηιιη, μΐ (ΐ€ΐ)ΐιί(, ου ροΓιιί^, ϋΐ 

Γυίιιβ γαη ηΥιψχΛ ά6)χί βίΐβ 2(1 εαΐοεπι I^^ι)^^ 3ΐ>ί€εΗ οκττνς. 

Η0ρΙ)(£^ιηίιχ»το8 1&πι1)ί(ηηη. Ραυνίαβ^ υ( ίη ΰΓτοηΙιαβ ίοΙεΧ, 

δβά χλι^( αγανητ» Τβΐ αλάς χα- Ηιΐηε Ιϋ^ιιίΐΌΓ. ΜίΐΌΓ νβΓΟ 

ΤΛνντα ηοη ϋΛ Ιιιΐο. Οοη^ίο- ΌΌΓνϋΙίυπι,οιιι ΗερΗβκβίοΙίΐη- 

^ιπι ί^Ιιχτ ίυρρ]ΰ&ΙυΓ χλΑ ΤΕ ίιιτη ά^ΙχΙ, Ιϊοο ρΓθΙ)Ε06: Σ. 

ηαγατητΜ. Ζ/. Ηο{Μ%5» Ητιπο ΗοίΰΙΙ'η, ΤυΓηοέιΐδ ΐΐα Ιοευηι 

νεΗίιιη βΐΐ! ιχιβηάοίιιπί/ ρτουΐ ίη ' ϋχΙ)ϋ)€^ : τοιύα;» II το ^» λ^τιρο», 

Μδ8. ίαίΙϊίΐυΓ, ΓβΗςίιΐ. Βϋηΐ• λλα% το ιψ^^μψ^ξϋ ϊχοψ μο^ν, 

\ήα& (ίο : Ιβ^β Κλιι^ 'αγανατβ» Κλικ Λγα^ητα ^λο» Ιστι» βΐ. τ., τ. 

«1 Ιοίϋΐη {οΓίβίΤβ Πο, ί(7τ{ μόί οη ον συγκαταί, Ώ, (|ΐΐ€ΐη ιη&ΐο 

«Ολα οα'κ Ι ;^σιοΓ<Γ»9 άΑίμΛΐσ%9 εβρίΐ Ο'ΟτνίΙΗιΐΒ, Ηοο ιηοάο : 

£^ι^ <χοΐ0-Λ ^0^ Ι ^αν^ ΚλιΙ'ς τ&ι^ατ» ^ι το μΐψ ίίύτί^», ^ηλΛ^ τ& 

αγανντΛ Άητι τα( ^' Ι7<ν •ν $βλΑτ ΐ^$ΐ)/Μ«^ι^ί(« το Ιμψιρη ί^ονσα μο^ 

\ Ανϋα9 «τ»σ•» ον^' ΙρΑ»ιτα»• ^ν. 

ΐΥπτΙΐίΐΙΐΐβ νο1«ί(> ΙμψηςΙη μί" 9 Ργο ατ^«Γροι$^ΐΜ €. 1ΐΙΐΙ}Η 

^^^ βχο«σβι Ι μο^ρΛ9 ΚλΜ^ »/«- Αηπρ πριτα*. 06 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 

Ο. XV. τβ ^ ^ξοιίτο», ίίΛ το ^τρο ανλλα0ης $χβ0 τψ το/αίιψ, 

ΚΛί ί^ΙΜΤ^ ΛΚΛΤΛλ^ίυ^ τβυ, 
70 α τρίτον $^ νΤΒξΚΛΤΛλ^ΚΤΟυ, 

κοίί βξΟ,χμκοίΤΛληζτου, 

ιρ *Αναχξ€ω¥ ^ί ουκ ϊοψβίχω ίλλί χορίΛμβίκω 6^#- 
μίχίτω 7Γ^ τα4 ΪΛ/Αβ^Μς §7Γηγύΐγ§ το ΐΒνφΛλλίκον, 

(Ργ. οίνϋ.) 

"τΙψ λι/^0109 ίί^μ'919 ^ Στρ«ττ»ν ι» χομΐ}7•(. 

ιγ. Τούτου Ά /^ζ^^ ^^ σνλλΛβή τη τ^λΛϋτβίΜ το 
15 κΛλούμίνον ΚρΛτίνείον. Εστί γίρ ίκ χψζψ^ικάϋ ίττι- 
/ιίκτου, ταυ τψ ίευτεξο,ν ΪΛ/φίκην εχοηος^ χοίί τξοχαϋκΜ 
ίφ^ι/ΙΙ^ί/ΐί^άυς* 5• Χ^σίοίσίψ α»Βψ,οισί¥] £«? ικ το ΧΡΤ γίνητβα ν τομ,τ,, ηυ^ίσχοντΜ 
νίσσαξ%ς ΤξοχοιΧοι^ κμ τ^ιΓς ϊα^βη, μμι σνλλα^ι», κ»1 ^ τομ,η ον Χήγα,^ 
λίζί»• Ελ9 ^ι η τομή 7<'*)Τ«* **( τ^ παις, κλ) ίΐς λ•|» λίγα, χαϋ ιυ*• 
ξίσχίταί το όλον ΎροχαΪΜ9, Τα*λ;/ο τα ιφ(|ΐϊ(> ίχ Ύ^χαίν9 χαΐ Ιάμβακ 
Τΐ μη» το?το> το £ΜΦΈΡΗ ΕΧΟΥΣΑ ΜΟΡΦΗΝ Ι^' τ^ Τξίνύλλαβο9, 
ν^ μΜς συλλαβής ίύκ ^ίουσης ΐ' ταΐί ΠΑΙΣ. "εΙί* γα^ μι^* ιτίρ»» σ&λλΛ- 
βί9 τιτμησ$αι. 6, 'ϊ,ζ ^«ΓΐρχΑταλνκτον] ΤνίξΚΛταλΛίΛτό» Ιση, το 

μΐΎΛ τιλ<ιότ))Τος ισ<ρ«ττινον σνλλαβί, ι» λσι/λλα^οί ικν ο» «όλ;* (ί ^ 
τ^ίσνλλαβοί χλ) ^ο. 8. Κα^ β^;(;νχ»τοιλ9»τον] Ώα^α σνλλα0η9 

γα^ ιύρίσχιτα» το ίφ^νιμιμίρ^ς, ωση γΐ9$σ^Μ ^ΙμΛτρο9 βξΛχνχΛΤΛλΐ9%το9• 
13 • Το» λι/^ττοιοι*] £στι γ»^ χρ^(αμβος ΚΜ ίύ9 ^αμβο», καΙ τ^<*^ τρο- 
χαΓοι, το ίθι/^αλλιχο», §»ς τον ΚθΜΗΣ£Ι• 

^ Στρο^τιν ΰί κΛμίσ%% ΤυΠΙ* ' ίψησκί Φαι>τ»%ΐ( ΤΰΠΙ. Μαΐβ. 

ΣτρτΓΐΌΐτ «ί χο/ΑΜΓΐι ΒοΛίΐζ^τ Ρθ€ΐ, Μαυά&αιβ ίη άΙίΓβΓί. Οήΐΐε. ρ. 

II. 23. ηοη υ1 ηοΐαΐ ΒαΓηβύμφ 4^2. ΗαΓροοπιΙ. 6ά. Βίαπαιτά. 

βά ΑιίΕοκοηΙ. ρ. 305. €χ.€ΪίΑΐιοη6 ΟΌπτϋΙϋ: ** Εο- ΠΕΡΙ Α^ΤΝΑΡΤΗΤίΙΝ. 97 ^α»ΤΛ ψψιΤΜ» 9βύηΛ τολ/χΐ|τα τ2ί^ 'Λ χρρψ» Ο.Χν.13. " ρΙΐΜΐίβ τΰΐ £ερΗ8ΐι1ίθ68 Ροβ* 

" (2 Οοπιίεαβ ίαχΐ ΐξαοϊηΙΐΒ, ϋ1 
•^ραπιπϊ οΙ> νΰΐυϋ&ΐϋΐη €ΐ ίη- 
" Γαΐί&ιη ηοΐιιβ : ο €υ}ιι# Χατύ^ 
" ροκ Ιλοο £πι^€η(ιιιη 1ι&1>6ΐηιΐ9 
" &ρυ(1 ΑΐΙιοηβΒυιη III. ρ. ^6. 
" 0. ^^Λς τι ι» ^01 ν^ίομΛην 
" χαταψβη^» ΐψ^^ς νίς*' (ΗΰΓ- 

ιη2ηηιΐ8 οοιτί^Ι ««){»« ιτ' ι» υ( 
νοΓΓιιβ £ΐ ΤτοοΙίΑΐεοβ &β1πιι瀕 
16Γ. 8οΙ>ν6Ί£;Ιΐ86υί€Γ τ. XIII. 
ρ. 414•) '' δ€ΐιοΗΑίΐ€9 Οοιηίοί 
'Ύΰίρ. χι82. Φ^βκΓ»^» Ηηηο 
"νο€&1; ίοά ιι1 »η1ιη3€ίνβι:!6• 
*' ηιηΐ άο^ι νίή, ϊΐϊϊα Ιΰ^^βηάαιη 

" υ1 ορΐίιη€ ΗεΙχΙ ΡοΗώχ II. 
" ΐ97•' ΡΗιπι 1ΐ3ΐχ( ιϋίίΐβιη 
νΐί βηΐ(ϋ(ϋΕιηιΐ8 Μ 1οη§τίοπι 
<1ιΐ3ΐη α( Ηίο οοπαιηοάβ ΰχΓαί* 
ΐάηΙυΓ. Υίή ρηβήχηύ^ϊηι ψιΟΑ 
τερκίΐΰΐκϋΐ ίιιηΐ }οΓ6ρΗυ& δοα- 
ϋξ£Γ »1 ΥίΓ^Ηί Οορκτη, ρ.26ι. 
£ΐ Ρ1θΓ6η8 0Η]ίίΙί&ηυ9 ζά ΑηΓ- 
ίορίι. ΥβΓρ. 151. νίάβ 611301 
ΟαΓ&τιΙηηυιη 3x1 ΑΐΗβηχί 1. εί(. 
Η€Γ3τοΙιΊη8τ.'£ΐϋί«χο»ριΛ*)/ΐΑΐΜ]' τον 
Ζ«ι^ίλοιτ οναα, 'Ζηψαντί^ γαρ τν 

Κν^ΙΧΜ Χθ$ρ«λθ( $ΐρ«1Τ«9 9)'» 0$ <'^** 

ινοΜπ-ο «Μ^Μ^βκ* β^ Χο^ιΧον Έκ- 
φ«η'»λ^ Κ^«τ?»ο« τ•» '£χ^άιτ»^ς 
ο&ΤΑ»; ιινι», βντορ τ^ν Χορίλλο». 
£ιη€ηοί3η1 Χοίριλοιτ. υΐ>ί ήάΰΐη 
^£Γ6 άΰ οαυία £ερΙΐΕηΐί(1οιη 
^ηάη 0Γ&1ιηιΐ8, (|ΐΐ3 £ιιΗρί- 
^ιη Αηϋορίι&ηββ Καη. 975* 

£»τ ά»Ιτρι^ο» ^»»}ίβΐί« Κυ^ιαο- 
φΜΤβ α•7κΙ(. δοΐΐοΐ. ΟΤΙ ί^χΐ! 

ρΗ^ηΐίθβΒ (}ΐιθ(|τΐ6 πίθΐηίηιΐ Α•* 
ΗίΙοΐ€ΐ€$ ίη ΡΰΙίΐ, VIII. ρ. 227, 
15• 6<1• δ^ΙΙϊΐΐΓ^. 8οά οιηηΐηο 
Ι^^α άιςαη, ίαηΐ ΑΓραϋΙ -ναήΛ 
ίη εοιηηιοηΐ. «α Αήβοΐ. £ΐ1ιίο. Νιο. ρ. 53• ^• **^ ΜΜμψΆψ χο* Ι %ί*'. •. * χ ταΰ'μ,ΑΤΛ 0ΐ^^•κ ναα» ου «τορ- 

^ΐγί^^ν ^4νρΤΐλθ( ι» ΤΙΤΜίόνΑΐσ» τ3» 
^^•Ι»ίΓ( άχονίΚ «ραχλίΚ• ΤΟΙ>ΤΙ0Ύ» 

σοι το ξΤχνμίΑΛ άσβλγης και μ,ηγα^ 
ξίη,ηρ ΛβΛ σφ^Λ ψνχρο' 7*^^» 
όρα^ τα 9»*Χαι• ίί€ίσνζ99ΤΜ γοξ ο« 
ρΜ^Αρι^ν ί' >Μΐ'^^^> ί*"•^ >(βΜ ά.^^ι• 
«οιοι/ντβ» «ντί>^. ^ <να^' αντοκ 
«ρ^άττον ινρι9ι»^(, ι? 7' ^"^ ^ου^β* 
ρ/ίν» ό κατάρζας χν^λα^ μΜγοξίύς» 
ως φορτικοί το(>ι/ν χαΐ ψνχ^) ^* 
/3άλλοιτ«•• χ«« «ορ^^ίλ χρι^/ΜΜΐ 
ιν Τ9} «αρό^. χα2 7^^' αρι^το^άι^ς 
Μησχώττνν «ντον^ λίγ•! «Γον> ^η 1^ 

αν ^λΑΤΓ0( ρϋ^Α^Μ* Χ1Χλ)|ρΜΜ». 

«λλα χα< Ix^^^ί^^ «παλαιότατος 
τΰν άρχαί*» «οι«)Τ^ φ)ΐσ/. μν/χ* 
^ης ηνμ^/ίίας ασμΛ ^ϋΜίμα^ αί* 
σχύψΛμβϋ ν^ ^ρ&μ» μΛγχξΜΟ» «οι•• 
ιΓν. ^ιιχ»ντα» 7^^ ^^^ «ΤΛρτων τον•• 

τα(. 6οάθχ Μ8. Ο.Ο/Ο. οΙ>ίΐ€Γ 
3 1X16 ίηΓροόΙυβ ηίΗίΙ άίί<:Γΰρ3(; 
Ά νηΙζΛύ», ηϊύ ςαοά ι. ^ήίρικ ίη 
ΙύχΙΰ ΟΗΐιΙΙαΙ» Αιρηίοτίρίο (3« 

ΐηοη ^βρι<. 2. 1ΐ3ΐ>63( «ορ^ρας. 
5• ^•»?( 3 ρ. ΠΙ• ίΰά 1^ΐΐταί( €Χ 61X1. 

6( 4• ^^|Μ* ίί^χηόμιηψ• ΌίνοΓίυιχι 
6Χ6η1ρΐ3Γ νίάβΙϋΓ ί6(ηι(ιΐ8 Ιο. 
Β6Γη3η1. ΡοΗοΪΕηιιβ ίη ΥβΓύσηύ 
1>3ΐίη3 νίπϋΟί 6(1ίΐ3, 15^9- ^^^* 
^' 8ρ2Μάοτ€ηι αιιϋιη α τηΗηίβαίΐ» 
ΐίατη αΒ/οΜ αβίβαί, ^ηί βοηΐ 
ίη^ηίί, ΌίΙ Ιρ«ΜαταΓ?, ίά €β'^ 
^ ΰοηίήΐϊΐίαήα βάαϋΒίΐί ΰοηνί" 
** 'υιιιηι αρραταίη ηηρύαΐί /άβατη 
^^ ίχΐήόίί, *υβΙ €οιη(χάθ5, Βοα €β 
** Β\βτΊοηβίαηΐΜθ5,ριιτρυτ6ίίβΓα' 
" ξηΐύ ίηβίηαηι ιηάαάί, €ηΜ ία• 
** ίη^η ίη ΰοηκχάία ηοη € ρητρυτα^ 
** βά ε άΐκηί βτα^ηία βατί €οη• 
*'/ΐίευ^Ίηί, ΟατρίέηΗΐτ αηίί/η 
** Μί^αηηβί ϊη οοηκχάία (^ηοά 

Η α ί< 99 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 57 ^• ΪΙύλυτχ^μάηβτ$ρ ϋ «μ^ «ιοπι^ΐΜη» οι Κμ/μ- 

κοί. Τ^( γλρ ϋτπονίίΐ^υς τ^ ίμττίτΓΤρηφς $¥ ταίτ 4• ΤΛς γβί^ #«ο»λ(βν«] οίο» ό τύΒς ίψΛ•Η 3ΐίχη«ι «4« φφφύύίΜ ι« 
Ύ^νχ^ηήι^ ο3τοι 2* Ιν τβΓ( «π^ττμ ηθίβΜΠ* μ^ ν) ι* Ι^μβηιηβ §ϋν$ί Ιί '* Χχίίάΐ4 ά€ ΜηΓ. ρ« ιι$Λ. Ο. 
'' ίηΙβΓ »4/««ον ΐϋΐΗβηιιη ηρβηΓβ- 

*' ΙΐΙΓ £χο»ί«ρ. £Τ ΧχΜ»(Η» βρίκΐ 

'* Ηβ^οΙι. ()ΐΜΚΐιιβ &ΗΙκιι4ιΐΒ. 
^'ΟηΙίηαβ βραά ΗβρίΜΒίΙ. ρ. 
** $6, ηλ«» (. κ. «.λ. βΐ ^ Ικκ 
'* βοεϊρίβηάαιη €&. Νοβ κ^ 
<' ί^ϋιΐΓ 1Γ. Οι&ηΙχ». «ά Αΐ^βικ 
<' XIV• ρ. 894• «Ιί^ηοΐ ρ»^ 
** ςνοά ίπιΑλ «ι ο&ιηΐΐΜΐ» θ( 
'' Γ&Ηιι Γαο/' &^μ^ι «ί Ηϋ- 
Γ/οΙι• ν. ΣχοίΐΜτ. ΥμΙο €( Ροΐ* 
Ιΰοβηι IV. 6^, 79• 

' Άστ^βτιντοκ• '' Ια λΐίίι 

" (ΤΰπΐΰΙ». ίη οεΙο. β. Ο.) δβά 
** ϊιοο ΓρίΗτΙαιη «Α } Γλίίβ «οίοι 
** ίκ(]ΐιβηΐ6Γ. 1ι\ι]ι» £Β^η3ίΛ τβ• 
" ηχτα ηοιη€η9 (^ηοΑ ηίί Άστ^' 
** η^ο», (κ:οηιτί£ ; ιιί 3ρτκ1 
'<δ€ΐκ>1. Αη^ρΗ. Λτ. 8ο8, 
*' ΗϋρΙιβκίΙ. ρ. 6χ. ΑΐΙιβχι«ιιΐ& 
<< €. Όϊο^ηιβιη Ι^ββτΐίυιη ^ 
<< 3υίά&ιη. Υκΐβΐιιτ £ιιρ<^ί•ύοο 

** άίΒΛΩΛί^ ρ€Γ&Η8ΧίίΙα ^ΙπΐοβΙ 

** ιηοΐΐεβ, ιηί1ί(ήΒΐ)ΐΐ€ οΙ> ηίιηί^ 
'^ υιη οία ΑικϋιιΐΒ ο( ιηοΐίσι* 
** Ιο&ιιη ιηςβηΚιιη ιη€|χΙθβ. Ι<1 
** ηοιι )έύΧ!η ίχααΧ Λη ^ ** Ιφοηί, φιοάψα ίιΗροτίΐαά, ή^^» 
'< ίη^ί^ϋό ίη €α ία^ίοηίΜτ, αιβα 
*' η»υ£ηίίοηΜΐβΒ'ί η^έη^^αηί, 8η• 
**/ατίοη αητη^ ςηί αηη(έ£αίη απ/ΐ 
*' ρκαίηχ $β^ βάβ$ Μη^^€ηβ$ 

<* Αί^ηϋΗί ίη €Λ/ασηΙα ψιοΜ Τ> 
*' {οηοΜβΓιοίΐηΙσ^ί,ίίαίΜφίίίι 
«« ΟπινίΙΰΓ &ηιϋ•Ήβη:αΐ€8 : Ηαΰ 
** οΑ 1ίΙ>ι ιΐίέΐβήυιη ρ€ΐιι1«ηβ 30 
'' Μθ^Ηεαηα. //<ι» ΑηβορΙ)αΛα 

'* άαηι ϊΐήόχΜχ ριιβταΐοβ &Γρίΰί•| 
*' Βεΐχΐιβ βιιρβϊ^Γβ ηυηο ηίΙ 
** ΐΏΕΧιιιηαιη Α «Μ : η€ε ιιΙ ά« 
*' Μ€£;2ΓΚ0 Ιιιιο ήίαιη &£€ΠΗη 
*' Καρίιιηι ίοΐο &ά νοβ. ΕφΒαα* 
** ίίάα ςηο^Μί, αηίψά/βηηα να^ 

** ί6Κ0, ίηφάί^ οπίΜη Μο^η•^ 
'< €9 €οιΐΐ0Βάίβ, Νλΐη ηΐϋ ρικίύΐ 

!' ΟαίΒΐίΐ ΟΜηί&ηι ίη/Ήί/α Μ^α^ 
** η?ιβιΐΜ ίηφοτίίοιίέαί νίάϋατ 
<' ηοίαή'* Αίρ&ίίιΐ8 ί^αΜΰ^ €ΐ 
ΑιβϋοηΙηιβ Μ8β. &Η<)ΐιαΒάΦ Μ^^ 
«ι(βςΓ&1)ί(ΐ2Γ } Ηιΐοηιη ΰοηΓυΙ^ 
Απ&ορίι. νβίρ. 57* ^^ ^η ίόΐιοί* ΠΕΡΙ Α^ηΤΝΑΡΤΗΤΛΝ. 99 ^ ατΛκτΰΤΛΤΰίίς^ βνι4Β^9 τ# ίϋΐκ' ^ μ«ν 7^ τΰίΜΤΛΟΧΥ.ι^. ΙΛΌΟ», μΙ Ι^Μ^τον^ ΚΑΙ |Α« τι μίίζοί νξκΊΤηνΛ τνγχ^ΛΗ$* & ^ 0€ ΤόέΜΤΛ, τη» τττάξηιν, η ί^τιν βλι ΔΕΤΡ* Η ΔΗ. Κ«2 Ιν τ! τροχ«»«!ι Λζ τ^^ «•ρτ• 
τον, Μ^Ατ Μ *Ά9 ^ηάτν ί ίση ΤΗΝ ΤϋίΙΜΗΚ. « 

II 
Μ 
« 
Μ 
(Ι 

(Ι 
<Ι 

α 

Μ 
(Ι 
Μ 
« 
Μ 
Κ 

α 
« 

Μ 
Μ 
Μ 

¥ 
Η 
Η 
1* 
<« 3ιΐ8 ^ηηηλϋβ ΐίΐοΙίΜ } άαρΗοΙ 
βηίια ηοηίηβ νοελίΜΐιΐΓ Ά- 

8αίώι ΐη V. Ει^λ««. Ι^ιη 
6ϋ«ιη, (ΐιιοά άβ άΓΜΠΕίΙ» Ιιιι- 
3υ8 ΜριιηβηΙο άίχί^ ίβηηβ 
εοΙΗ§ί ρο^βΑ βχ ίπιι^ιηβηΙίΒ, 
ςιΐφ Ιιίηο β1 ΐΏά€ ί»ρβηιι€^ 
Αρυά 8ϋ1ιο1• ΑήΑορίι. Αν. 
1555• «χ^ΐ 6Χ Ιιοο άηαΆζΧύ 
\οα»Β, ιη ςαο ρβΓ&ήηι^Ι Η- 
ίΐιηάηιαι, ΙιοιηΙΐΜΐη ιηβΗβιι• 
1ο££ιπΐΗη, (|υ€ΐη αΐη €(ηιη 
Οοιηί€Ϊ Ι»ΐ€ ΟοιηΙοο ρβτίιί- 
αΐ€ΓαηΤ, 6ΐ ΑΐΙιβηίβιιύΐΜ» ίη' 
ί£ΚΛΖ άβήάααάανΛ ρΓοριη^-' 
ηιπί;. £ιιροΗιΙ» Ψ€ή3Λ ϊα^ 
ίαηΐ : ηιΙ^«4^( λη ΪΙακνωΧά» 
ΐ9Τ0«τΐΜΤο' Κα»ταί«9ι» τ^ 9ΐίς 

ΥβτΑιαι ί«€ΐιπάι»η, Γβπία «ΐ 

Ηιη : ηαντΛ^Λ της «λί»* «τ^-' 
Τΐ£( >»ΧΜ<ΤΟ(ί $»• ΑΗΐΜ βίτ 

θίβϊβιη ΑϋπιΙΰΐιΙ»- Ιοσα» βίΐ 
&ραά ΛίΙκηβΒαιπ IX. ρ. 39Γ• 
Ο. Η««€ τφγΙ» ί!» αά ΐ€^βηϊ 
ζηβ^αιτΒ ίαΑΙ ΓβλιοβιιάΑ :' 

ΤΟ•^»!^ ΤΑΜ» ^Ο» το^ς Ι»Α>»Τ#ί$ 

1>•$ρ••• ΥβτΙνβ ίαηΐ• Αηβ^ 
ρβΒίΙίβΙ» ^Ηβταιιΐ ριήη>ι» «ϋ 
ρο^αίΐΜ ϊη{€ζαΐ€α άίαι^ή 4ί €* €€ <' ^ ΒκΒ€ΐ«τ Λη&ρβίΐΙΐοΐϋ; 
''Τ€τ(ίιι•> Βίιη«(6Γ ε»ΐ&1β^. 

*' άυηΐ ίβηίβηΐίαιη ; αρυέΙ ^(^ 
οΙι^Ιαιη ί€ΐ« Γβιηρβτ• ΤβτΐίιΚ 
<1βηί(]ΐΐ€ βχ Α&η^ηΐίβ 1οαΐ5, 
ιιοΙ>ίβ {^νηΧ'ύΛ €ίΙ ζ Βίο§^οη6 
'' ΐΑβη. III. 7• ίη ςυο ΡΗϋσ- 
'^ ίορΗοβ Ιαη|;ίΐ. Έ» •ΜηιίΒ•• ^^* 
'' ^*^»» Άχαλίμον $ι«ν.** ΑτηαΙ* 
4ηι, ** Ευροΐιάίι ίη^ηΜη^ηι 
^^ ϋ» ίΰπίκη^ιιιη 6ϋ, άβίβίο «^(^ 
*' <}ηοά«χ αΓίίοιΙο τί»« ίη νίοίΐιϊα 

•* ΤΜΗ ΜΜΜ^βς ητ α^.** ΡοτΓο- 
ΒΜ ίη Λρρβηϋ. βκΐ Τουρϋ Εια» 
Τ. IV. ρ. 467• δβεηηόαιη €)ιιΓ- 
<1βιη ρθ6<« £πΐ|;ρκκιιΙαιη ύο Η» 
^βηΐΐαβ οοηΑϊΐιιβήηι, υ( ρα^€Β:« 
ηΗΜίαη ρνοχίιηβ Μΐ<βε€άα<: Ι^α^ 
ή» ΛπΑρβΑκα : Μ^ «ότι 3^/ψ«τ 
«η^ Φιρσ'•^»• ΤοίθΐΊ^ ται& '^Ος 
τι»νρ ι^οητ•( ί)«ίριι• 

Ραιιν!ΰ8. 

' β»νΐ«ΙΙΤ«Τ*Τ» Τΐΐηΐ• βίτΜΕΤ••• 

τιΐίτοκ Ο* 

1ΠΙ9. Ι*ίΙ>Η ΐί3ΐ)βηΐ «τρΦίίί^ιη^— ^4 

Τ»ί• βΐ τν^^ιτί) "ΡΙ . 

* $ίθ Ρΐ^βνίτίΐΙΒ ρΤΟ τη» 1*ΛΡ• 

Χ 2 ^ 100 ϋΦΑΙ^ΤΐίΙΝ Ο.Χν^ΐ4^ ΐιβΜ * ^ι>•*•^^«ΐιτ »ά Τ9Κ •7•9•2( φίγ^ο»9^9> ίφ Κύά {ι/ι>•))Μ^/αιν] ΤοΙ^ μμ τ) *{«{ Άυί^ιηι»» 'χ•Μ^ τ•ρ /*» β ΠφΗυβ Λά ΡΙκοκη. 3^• {'•^»•- 
ΤίΜ^ιι* Μ88. Ρ\, Και {νΜ7ΐν• 

««». Τιιηι. «' Το1ΐ€ άίίΐίηέϋο- 
** ηβιη <ιυβ βίΐ ρο& αγ«»9οΓ^> «( 
'' Ιιοο ]Χίηζ^ €Λϊα ψαγ^, ρβτ 
*' ςυοβ, ηοη Ιιοιηίηοβ» υ( ναΐΐ 
" €1. Ρ&ην, Μ ρίί06& ίηΚβΙΗ^ 
*' νϋΐίιη. Ιίΐ77^^» ^^ σνγγΐ^ 
'* νισδβΜ ρ€Γ ιη€(Αρ1ιοπιχη ροηί- 
** ΙυΓ ριο ΰΟΜβάβΠ^ χΛ α Τοίο- 
^. οϋϋβ αρικί Λϋι«η. II. ρ. ^6, 
** νί<ΐ€ ά€ Η&€ 6§τηΙ£αι(ίοηο 
** το» «τα»ι; (Ο&ί&ΰΙκιηιιιη) Αηί- 
«' πίΛίΙν. II. ι^. III. 34• ^β- 
^' 7^* ν^^ ^ ν€(ΰή1ιτ28 ίη άοΐί- 
'< οίίβ Ιι&ΙχΙ)^!)^!!]:, Ιιϊαο Μ€ΐΑ$6- 
'' ιΐ€8 αραά ΰυηάΰοι ΛΐΗβη. VI. 

'^ ρ. 2(^. Ρ. ί€ήΙ>ί(, Τα ^Ι μΛΜξΛ 
'* ταντί νοτα^ ι» μΙ* ί^τινδι» 
*' ^1» Ύη^ϊσ» οιηταίς χα» ΦΑ- 
^' ΓΡΟΙΣ ηλΙ μκ^οι(• Ράοκιη 
** ναίατη παίτο ρρβυΐΑηΙβ 6ΐ 
" ίοηΓη 14^0 ί(α : Τα ^ι μίΛξΛ 

(18 μίν ι», <ΐΰ» 0Γ(Ε ΓαηΙ 6χ 
ρήοΓο νθ€Ϊ8 ιηΓΐν$ι» ί^ΙΙ&Ι»• 
Ιίΐβιη, <|υοά <1« ρ1ΐΑ£ρτί• άίχι, 
\\(\\ιαΧ «χ Μηβύιηαοΐιί Ηίρ- 
ροίΓορΗο Αρυά ΑΐΗ^η. IX. 
*' ρ. 403• Β. αΐ)υβ ίΐΐί νβΓΓιιβ 
** οιηη€8 ίη Αη^ρβείΙίοοβ ιΐΐιηβ- 
** ΧχοΒ {χχώΧ, άιΓρΰΓοΰηάί. Οαηιβ 
" νβΓε6ΐ>&η1ιΐΓ ρΙ>α§ή Ι^ίΙβ Ηα- 
*' (οηΰ ίη ΟΙϋορΗοηΙΰ αρικί Α- 
« ίΐιβη. VII. ρ, 3ΐ5• ^• Σ• >α^ 

*' ^'ραν ^ν>χατ»ι»σι σαϊτών 'ο^ 
φθΓσι σιλαχίοκ τι «αι φά^ροίς 
β9ξΛ9, Ιιοείϋβ Ηίο ραιιΐΐο αΙΗβΓ 
ΐ£^6ηάα8 ^ύ, «Ι £ο (^ιιίάΰΐη : κί €€ €ί <€ €€ €ί €€ η €€ 

α 

Λ€ 
€* 

Μ 
•€ 
€€ 
€4 
β€ 
ί€ 
€€ 
€( 

« 

α 

ί€ 
9* 

€€ 
€1 
4€ 
<€ 
€ί 
€( 

α 

(« 
4€ 
€€ 

€« 
€€ 

€< 

ι* «ΜΤ^ '9Ρ^^ ^ΐλαχ^Μ^ τι ΜΗ 

^>ρο»« $•ρα». Νσ(& Ιιαηο ρο« 
6ΰΗθΓ6ηι τβιίυηι €ί(&Γί αΙ) Α- 
ϋιαι«> VII. ρ. 3^7• ^ο1ι^°>» 
Ιιοο ρ&^ 'Ο^^ σιλαχίβκ τι 

Ιυά §σγ ζ ΟΙοάαΙοκ ριοΓΰέ^ιη 
βίΐ» ηί'&ά ίβηΓηίΑ Γιΐ]φ1ΰη<1ι»η 
£( ίρ&ΐΗ ΑΐΙιοηκϊ : ςνίεςυίά 
β|υ8 ύί, 6Χ ίη^ΰ^το ίπι^β&ΐο 
ϋ<|υβΙ« ηοη ίρβηβ ίθ, €^ Ρο&• 
(86 $ ϋτ€ £( ίΙΙβ ΡΙ&ΐο, Υϋΐ Α•* 
ιιΐ€ίρύ38 : ίά οηίηι βΙΪΑηι ίη- 
0€Γ(ιιιη } η«ιη ρήοΓκ ίη Ιοοοι 
ΰΙ)ί Ιιυηο νβιύαιίιιηι €ΐ(3£ 
ΌίρηοΓορΙλίύΑ» οηιη Ρΐαΐοηί 
(Ηΐίηί(> ίη ροϋφτίοΓε Υ€π> Α- 
ηΐϋίρϋβ. Ορ(ίπιΐ ΡΒα^ ιε* 
ρβήβΙι&ηΙιΐΓ ίη ΕηίήΆ, ίηάβ- 
ςυο "^ριτ^κοι άίοαηΙιΐΓ Αη(ί- 
ρΙΐ2ηί ί» Προΐ^ατΜ Αρτια Αϋιαι. 

VII. ρ. 295- Ο. ϋοΡΛ^ίί 
πιαίΐα αάέικ: 1ι&1ΐ£( (|ΐι» άίχί• 

ηιαβ £Γη)αη1ί&, Αΐΐιοηχιΐδ, ρ. 
3^7• -υΐ>ί ίη(€Γ αία €ί(2( 
8(πι1(ίάί5 Ιοουπι βχ Ρΐιίΐοε- 
1β(6> ^ηί ΙΐΛ &ά ΑηβρβείΙΊα» 
άΐηι«(]Ό8 ΕεΜαΙβέΙίοοδ οίΐ Γε- 
άίςοηάηθ : Κατ •κ α>«^'» •λ- 

λον( τβ φά^ιροιν» Κα« ΚΜταί^ 
άναλϋν τι^χϋ Στ^ο7)τ«λινλιιτ 

Ηίο ΙοςηίΙυΓ €1 ΙιβΙΙυο — ^ιιί Γ^ 

ίλέ^Αΐ ίβηΐρβΓ ά^^αθοΓς ψβίγ^ς 
σνγγ^ίίσ^Λ^ψ ηβπίρβ ΤΜς *£ρι- 
τ^ακ•»ν. £θ8 οηίαι Ιη άβΐκ 
άίβ ίηίίΤΰ ραΐβΐ «χ Αϋιβηβο 

VII. 395• Ι^> '>'« •7«^• ^»Ρ^ 
(ΐ€ €Χ(^ιιί&(ί• ίοτειιΐίβ άίςί ιιο- ΠΕΡΙ Α^ΪΝΑΡΤΗΤίΙΝ. 101 ^ Σιγαλό» ι71^ΐ) Ιψ χο^ αηΐΜτΙα ίχρντα παλίρ, 

τττι ^^ ΧΛΐ Αλλοις ίχοησ-Λτο λία» άτάκτοις ο^ίλΜΟ'ί. 

ίε, Κού το ίκ των ΛνησντΛτηκων ^ί ^ καίΤΛλ:ηκτίΧΜν 5 
οι/ιεΓξϋύψ ^ ^ίΚΛΤΛληκτον, ο Φίρεκξάτης ίψωσ-Λς, (τυ/Λ- 
ττυκτον Ανα/7ταΛστο¥ ΚΛλίί, ίν τη ^ ΚοξίΑννόϊ, χοζ^Λμβα»^ ιΤτ» Ηο Ιάμβους* ««ι ναλ»» χοξ^ΰψβο9 ηοΛ ^τροχαίύ» χΰά 
ηλλαβην' κ»ϊ το ιχ τν» αψπσνάστνί' (ϋντΙσιτατΎος ^ί ίση» Ιχ βξΛχΜς 
χαι ^1^ μαη^ων ««ι βξΛχλας, £ι|ρΐ}Τβι ^ι οτι τι;» 9Τξωηηηψ σνλλΛβην τ^ν» 
Τξος τους τίσάρίξας ^ίσν^αβονί, *βά Μλ» η^ίητΰΐι η ' ν^^ντν ΛννΙ β^^ 
χΜς, γ'^ητα^ ο τίτα^τος ίιτ»τριτο(> νσνιρ ΐΨΤβΛ^α, Τρία το»»!/» νΙψοηΛΨ 
IX )νο ^ αραναίατϋρ 9ηξ) τν» τιλιντα/α» 'σνλλΑ/?ί»• Κατβκλιιχτιχα ^^ΐ'Ρ 
Μτι» >7»αι αυτά, 6. ΔΜ«τ»λΐ|ΐίΤθ» • Φιρικ^τΐ}(] Έ«ηι τ^ ίχ 3^0 

α»τΐ9ταοΎΐ«<ϊτ» χ«ταλΐ}χτ»χΑ?» Ι^χατβ^χτο» ι»νι. 6. Σ&^ντνχτο» «»α• 
ΤΜ^το»] Ο&χ ΟΤΙ ί| άνανβ/^τον σι^^κίλται» άλλ' ιοιχι» ί» ναρ«|3«σι*. 
αί!τν χι;^σ•&α» 2 Φιριχρατΐ!< /μιτμ το χομμΜΠο*, ί» τ» χ«λο&|Μ»ΑΤ αι«• 
νβκβττΜι χαι ι» ^3} α9Λ7τα%σηκο9 ιιί} το /ΐΑΤτρο». •< (ιιη, υΐΐ αρπά Ι«αΙΙηο8 £0»^ "γ«.- ΏΟτϋΟΗηί. *» βντβ» Τυπι. Ο. 

"^ Σίμαλο». 8ίε Τυτη. Ο. βΐ 
ίοΠϋ Η. Ν. Σί/Αβλλο» Β. Ί^μΛ" 
τρβι Ρ1. 

<)ηοπιοάο οιηοηάΑτίΐ Ηβπη&η• 
ηο8• Ο^Χχή χβΜ Ι» «λλοι^^ (|ΐΐ96 

ϋααί ροΐβπιΐ• 

' χατβλιιχτιχο» ίψΛΤΜ η. £• 

Ν. ^ 

ΙλχαταλόχτίΜ Ο. 
Β '' Κ«ρΜ»»οι. ΑΐΙΐϋηχυδΧΙΙΙ. 

3* νολλα ΦΜκ/ΐΑατ» ανο ται» 

ιτχι^» Ι^;^• τ«{ ινιγΫοφα^• 

" ^η^νηΰς Κψαηω. ψί&ΰα Ιο- 

'' εαιη ^άνοο^Ι δ^ΙΙ)!!!*^;!!!^ 3(1 

" Εΐ^Γίη. Μ. ίη 'Τοάχυαμος. χΛλ «« 4€ ** Ι» Κορι«»»οΜΓ. Αι αρυά ΑΐΙΐ£>• 
'' ηβκυηι ΓοιηρβΓ Ι» Κορια»»οΠ 
*' νίάβ άιιΙ>ί(&ηΐ€ΐη Ιιιη^ϋπη&η• 
ηυπ) 2Λ Ροΐΐΰο. Χ. 179• ^^ΐ 
Οοά. Κο^»α»»ο^ ΡΗοΐΐιιβ νίΗ• 
*' οίθ. Ινι Α αρ0Ί»•χον Κο^ια»κ 
'' Φιριχραη;. να»ΤΜ» ^ρ ι»σι τν» 
<< φΙλΜ» ί»ο( 7* '!'•<'• V. άο61ί(Γ. 
** ΑΙΙχιΙί Ιηάίοοιη. βΐ ΜοιίΓίϋ 
** £ίΙ>1. ΑΐΙίο. ηβαιοη &ά Νίοο* 
** τλ^λΥάτλ ρ. 1 75• β^ Ρ»1>ήο. 
** ΒίΒΙ. 6γ. ΜίΐΌΓ 1&ιη€η 1ο- 
1ίΰ8 Κο^ΜΒ»»οΓ( οεοΰηπ6Γς. Αη 
ρΙυπιΗβ ηυιηβηιβ άο ε»υΠι 
ηοΗβ ίςηο(& Ιι^ιΙιυίΐ Ιοουιη. 
" 111 ίη ΜβηανΒηΜ ΡΙ&υΙί, «Ι 
«' ΑτΜΙο€ΐή5 Οχκύχή ?•* Ι)'Ογ- 
νίΙΗηί. 

• >» «α/Α^ο» Ραυνίυβ. 
' /««χρα Ρ&ιινίυβ. 
^ ΛντκητΛστνρ ψρψί Ρων^ωβ• 

Η3 « <« «< ι 103 ΗΦΑΐ:εΤΙΩΝ 

1^• ΚΛί το ίκ τ^ν ίΛ/ιβιχω» ίφΒ^μιμ§^ ίίΚΛτί- 
ίτπξ χροίτΑ^ιν ίτΓίσνίβΒ'ίΓΦυ, του ίκ ίΐαχτνλΐίοίς ητμ^ 

ιζ. Κβύ ΤΟ «ζ ί5υ^ο(λΛιχαί^ ^0, η ;$49Γ^ "Τ£- 

ϊθΐΓβίν»ί (ϋΓίιη• ρ. 7.) 

5 8 λΐΙ^ ° ^Μ^Ι ΜΟΜΤΜ %^Ι0» λίνΟΜΓΟΗ. 

ιιη. Κλι το $κ χοξίΛ/ιβίκαΙψ ίφΒτίμιμίξωψ των όί 

Τφ ΪΑ/ΐβίΚν^ ΚαΤΛΧλίίίΑ» η ^^ντ^ ^ΰΙψ'ξΛΛ, (ΙΐΓ&η. 

ρ. η.) 

χβί!ι ό ^ους οτΛ^ψί τ^κ λιζικ, (ϋΓύη. ρ. ΐ3.) Ι. "Αν^ιι ορ^ιτι τ«ι> 99^"] *Η 71^ τιλιννβίΑ ΤΕ ΤΟΝ ΝΟΤΝ ««' 
β^χΜΨ» ηΤΗ λ•/νΐΐ. 1 1• Δ•Ρ^ λντι] Χο^'Μμβος, ΗΜ* ΪΛμβοί *«' 

^νιΐψ* Τ*" ^(*Ί Ο^ϋ ιτ•^ >»ρ το μίζος τον λόγου Λίς τν ΜίταιιλΛ 

' «^00-1 γιτι ο. ί|ινρί^τ« και• ^ ^^« Τιμϋημης £Ϊσ«ΤΑ τ^' 

^^ (ΙβηΐηΙ γ1. Μζ^νν ^ηαπύ^Λτα, χα» 7^ί '^ 

"* ΙηΙβ^ΐη ΟϊΐΙΙίΐΙΙΕοΙίί ΕρΧ- ^α^' οντνς. 
^ΓΑΠίτηα βίΐ : Δέ/χητ^ι τ5 ισι^- " αη^οΜίται Ο. 

λαίΐ}» τίϊ τβντο» ό^χ Πιλα^ν^ΐ' *Α- ** ί^οτι ΡΙ. Μ88• 

κρ(σιβ( τ^ΐ' ηι^9 ί^ίλματο^ τα^$* ό Ρ ι^; α^αϋ Ο. βΐ ΐηοΐ α'^ 

Ν«νιτρ«τ1τ«( Κα» τϊ; «άτ*; ^^/^«'τρ^ ^• Β. α» α^αθ Ο. Π£ΡΙ Α2ΤΝΑΡΤΗΤΩΝ. 1θ3 

τοτύΰυτΛ ^ίξί των άονψζψ-ψ-ων. « ♦ 


Η4 104 ΗΦΑΙΧΤΙΟΝ 59 ΚΕΦ. Ιΐ'. 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΤ5ΧΗΜΑΤΐ5ΤβΝ. 

• 

ΠΟΛΤΪΧΗΜΑΤΙΧΤΑ ίί ΚΛλία-Λΐ ^οο-λ χλτ 'ίτι- 

ΚΑΤΛ πξ0Λίρ$τί9 α Λλλως των * χξίί^ί(ΐωτΛτω¥ τοίηταν* 
τούτων ί^ ίτητημίτατΛ ^ ίατι τίίη. 
5 Το ΠΡΙΑΠΕΙΟΝ, •ύ (Μνον Ιαμβική 77 ί^ευτίζΑ χξ^ 
μ^νογ, ΛλΛΛ ΜΛ χοξίΛμβίΚ^' χώ τον άηίσ^αατον ίτΒ'^ 
'ίτί, τον ττρωτον τΛ ττα,ντος /ιίτξου, εΙς οΊΤονί&ον τ£^Λί- τί^ιηται •* «^1^(. •Το» α» α^Μΐ τον Ιαμβου 1)(χοιτα• βτιτονλΓοιτ» % ^τν- 
λα»* <^«» ον» τκ τ£» Κ«τ/χ•««τνι $ι(ΐ| Ιίκχτνλο» % σιτονλΓο», Ι» ταΓ( α^ίακ^ 
τον %Λμ$%ιαυ, %1ύ ονν Ιν τοιΓ( «ηριττοΜς τον τρο;^αιχον, το τοιοντο» λιγίται 
«ολν0^^τ(9το»* ιΙ)ι» ^1 νάλ»ν μπα τλ ασνψΛζηιιτα, νιρι σν/Λίγνμίηη 
ι»νιΓιΤ| χ«ι ι^^Ι*» «»ρι ανι/ΜφαΐΜ»τ*>ιτ' συ^ιΐΜχνμΛ^ον ^ί Ιστι», στα» αν^ντ*• 
τίΜ •τ^ συζυγία ίΡαιττία Ινιφίρτβι' Α«Ί/χ^α(ι>οητ« ^^ οτβ» ί» τ«μ /αι" 
Τξν, χαΛϋ^ρ τοντί^τ» ν«^ τ^νο*» »%7ται Φη;ς, οΓο» ιΙ Ιν Ιαμβοι •νρ•$ΐΜ| ίι 
αρτΜκ β«σι• σ^ηρ^*ΐο9, % ίν τροχαία •» νιριττίί• τ^ι 7^ρ τον οΧον μονοα* 
ίου^ οντοο /^^• ^ηΐ Χ*^ρ* •0^»» αρωμαλος, Ι. Κατ* •ιτ»λθ7ΐ^μον] 

Κβίτα ΛΟ70» τ»»« και χο•»οτ»(αΐΊ χα» ταΙ» «το^αΙ» συγγίναα*. 2. Πλν^β^ 

ΐιη1'ι;ζΐται σχιαματνψ] ΟΤο» χ^η^σι» χρόνν», χα< ιχ τοντΜ» " ^ϊαφό^ωρ νο^«» 
€τγίσ%9, σχήματα γαξ ιλιγο», Τ4> «οιαν τ*>9 «θ1ν»> χα» τ<ί» χρόνν* σ</>- 
$•σ•»• 5* "^^ ν^ΜΜΠιο»] Τ^ χάβαρο» «τ^νιιο», α'ιτισναστιχόν ί^η 

τιτρα/Αίτρο» χαταλιιχτονι τϋν ^ντιρα» Ιαμβμιτί» ιχο»» οίοι» 

*Η^4«^«-«^ν }τξί»» ΧίΨΤβν μ*Μζί9 ΛίΤ0»λΛί, 

5• *ΙαμβίΛγ τγ λντιρα] 'Τιηξτι^»μί96υ γα^ τον τίΐ( /«αχ^α^ χρόην, ί' τα> 
Ιαμβική, γΐρίταί χο^^αμβίκορ σ^μα. ο γαρ ^ιΙ^μβος, ν«ιρ$Μ( τ^κ Ιι τ* 
^ντίρα σνλλαΐ^η μακζάρ^ φο»•Γτ^ χο^ια/Μ^3»xό»• 7• Τον «ταντο^ /κίτρον] 
Πιρ* αντον τον «νρ»α«Ίίον ό λο^ο{* ό γοξ «ροη^ον/ΑΐΜ^ τον «ριανιιον ί^*" 

' Ινιλοτ*^^», ΐ9Τ0• χατα λό^ο» σψίη Ν. χια^οΜμίΜη 0• ΤηΠΙ. 
τ»ι>α« χα» χοϋ'Μνιαιτ, χα» νό)"*;» συγ^ ^ μτ» Οίη. Ρ1. Β. 

γίηΜ9 Ν. /ΑΙ» οιη. Ο. €ΐ ιηοχ ** Ι^α^ρ•» Ρλιινίυβ. Μοχ 

1)&1)ϋ1: 2ί;^ιται. * Τυπί. ΙΐϋΙ)€ΐ τιτ^ά^λττρ•» αχβτά^ 

' χξ/ίσιμωτάτω» ΓΙ. Β. Β. χρη• λιρχτο» β1 ίη ΟΧϋΐηρΙο άνόχλα^/Α^• ΠΕΡΙ ΠΟΛΤ^ΧΗΜΑΤίΧΤίΙΝ. 105 γ Μ-ιν^ ίαν ΤΒ Λίτύ ιάμβου ΛξγρττΛί, Ιά^ τ§ αατο τξθ)^ου,0•Χνΐ. 
ΧΛΤΛ ΤΟ ^ίί^ο/Μνον^ ίά^ η άτΓο σττϋίΜου* οίύ9 τγλ^ 6ο 
Σύφψωνι τω Χ^ρ^οι^σ-^ίτΐ)* 

' ον βίβη'^ος, 2 ηλιτΛί τον νίύν Αί09Ρ€Τ90, ^ιντΕ^ν ΤξοχαΓοψ αΙηΤ, ΐ^α η τιλινταία »/ίη^α% βραχίΐα' ναλίψ οΖν μΛ* 
χρ γ§99μΛ»ιιι ή ηΧηντα^α, ηα) σνοί^Λν τύ σ^μΜ ηλίσασα, τλ * ασυψά^ 
τΐ)Τθ» τομΓ. 4* ^ 0ιΐ3ηλο(] £»ς τ^ ΟΥ ΒΕΒΗΛΟΣ %στ% νξντο* αν- 

το$ ανο 9ροχ«ίον ηρχόμΛης' •»ΤΑ τιτβρτοιτ, «1»τίθ•ναστος κβτ«ίλ«χΤΜθ( 
τ«ρ« σνλλαβην, ΔΙΟΝΥΣΟΥ' το Κ ΚΑΓΩ (ητον^ιΐο^ ί^ι. 7 ε^^^Μ^η τ«! χ»ξάοηισ*ωτι/ι, 

'* ηΐϊτη ώφ(ψω9 θξαψΛ Β'ΐί Ιανάα" 
** ίίΐτ, [\3Χ Αηηοίβνίΐ Μβυιτίϊτιβ 
" ζά ^ΗΓ^ί^οIη3(Η^αIη ΗβΙΙαάϋ 
" ρ. 967. Τόπι. Χ. ΤΗοΓ. Ογο- 
" ηον. ίη νγηοΛΛ «1 α,σβντϋς] 
^'/αΙΙατ αη ίάίΐη οραβίΐίητη εβ, 

" ^Η^ [^^έ] ®^ χί}ροηισίύτηί 
" Ραηκυ, \ϊ2Β€ ΓιιΓρίοίο ίρΓο Ρε- 
'* νοηβ ΙβνίοΓ^ η2ΐηι ΗβρΗββίΙίοη 

" ΐΕΐίοηίΙ>ΐΐ3 ηοη Γοίβηΐ Άάά^τ6 
*' ΑΓίιοΌΐυτί]. Οτιίά! ηοηηβ ρπ) 
" ιηβο 3υΓ6 θ1 ρΓθΙ)&1)ίΗιΐ3 άίοΑίη 
" ίοΓίϋ Ηοδ νοτΤυβ €χίΙίΐί1Γβ ίη 

" βίΐΙΒ ΔΛΟννσα, αΧ}\Χ& Ι&Τ Π1€Πΐί- 
*' ηίΐ δ(€ρΗ. Άητί. Λύκα-ί/ος. €ΐ 

" <^^(^χ<«». (|η3η)νί8 ν€τύαχ\\ι$ 
" ΓυΙ> νοοβ ϋΐιήηα €χί3η3 ρο- 

" Ιίνΐβ νίάβΕίΐΙΓ ΗβΧ2Π1€ΐϋΓ. δβά 

" ψΐίΒ ηόΙ>ί9 άίχΰηΐ ΙοΙο ρο€- 
" πίΛίβ πΐ£ΐΓθ εοάβιη ηΓαπι Εα- 
'* ρΗοτίοηβπι/ Π0τνίΙΙηί5, 

* ον βιϊ3υλοί. Ηηπο βΐ Γβ- 
<}ϋ£ηΐ€ηι νβΓΑιιη είΐαΐ Όίοη^• 
ΰτΐ8 Ηαΐ. «*ρ Σ<^»^• ρ• 4> '9- ιχΙ)ί »< λΐ7ΐτ«» ρηείιεηΐ €άά. ρι«* 
Χ€Τ Αΐάίη&ηι, ςιιβε εηπι ΝοϋΐΌ 
τιλ•τ«) 6χΗί1χ(. Ιη &<). ινιρ^•• 

«τηΐ^ 1ΐ3ΐ)β( Αΐάυβ, ΟβΙβΓΙ %γγα^^ς: 

τιλισταί Ρ1. δοΗοΙίαίΙββ Η€ηηο- 
^βηίβ ρ. 393* ιηοηβοΐβ «ΒύηΙ- 
Ιύίο^-φΐίσι τ•τρ<ίμιτ^ τ»νη» ιΤναι 
9γύάω'ί^Λα, χλ* ομΜΛ τοκ Π^« 
«η(•Κ, ννο τ»*>» ^ι Ί$ν^«λλΑΐκοΓ< 
ΛαλονμΛ$θίς τ«Γ<4^' Σνμβ•βιΜί λτ^ 
λΐ7•τ«ι τον Ηον Διονν^ον Κ»7<^ 

*> " τ•λ/*α. ΡΙ. λαΤτρΜ. 1κ)0 
^' ΰϋ ηαΐΰΐη € ^1. λάΣτμΜ ^αλασ» 
" σης ηούβίταναη βηΐ : ηοη 
ζάίο τ/λ|ΜΒ. Νεπιρβ Ευρίιο- 
Γΐϋοη πβΓρίείΙ ορίηίοηβηΐ) ς\ι& 

*' ΠηλονβτΜ» απύ τον «>|λον (Ιίο- 

'* Ιυπι νοΐ6ΐ>3η1. Η€Γ7€Η. Τβλ- 

*' μΜ τόνος «ηλαί^)}Τ> ιλα^ο; £εΙ> 
'* ■λο<] <9λι|> ίλό(. Τιλ^Γνος μο' 
" ΤωβΊΑΜτης νιαλω^ονς, ΤίλμΛΎΛ 
'* ΤΛ νηλύ^ια *Μ τιλινταΓ» τον 
^' ν^το(. ΎίλμΛΤωρ, «π}λα^ν« 6( 

** ςηοά•€χ(πι άαΚηπι Ηαηε κπι 
*^ ροη«(, οη δίπιΐιοηίβ ΙοίΙίηίο- 
*' ηίηηιΧνίΙ. ρ. 1 1 54• Μιτβξν 
^* ^ί τον Τ«»ιτ»κον ΐίΛΐ Τον Π^ιλον- ί« « ιοβ ΗΦΑΙ^ΤΙΟΝ (ΙΐΓίιη. ρ. 4β.) ι ι >1Ι****— *ϋ*^^1^^ι^^>Μ>^Μ^^ ζ. Κα) 9ΐη τω9 γΚιηιωηΜν] Τ^ ηαΙ^Λ^ν γλι/ΐΜηΜ»», αρπσΐίασηΑ 
ίση, 1«^τ^, «Μ«τ#ίλΐ}»τ•»« •χΜ ίΜμβίΛη» τΐ|» 1^^» συ ζν γ ί Λρ' «1•»^ 

σνζνγΐΛ ΚΑΛΑ Ι'έΡΕΙΑ* •7τ«, £1£0Μ£ΝΑ^ ' μπ^ι» τϋν ί» τ^ 1<ψ' α 4€ " *λΙ σνρ§^ς$, ηιψΛυι νήλλας •χΜ* 
Ββ^(ΐ9^ «β9Μννι ΜΙ ΤΕΑΜΑ- 

*' ΤΑ. Μίν^ΜΙ^Ταΐ ί& ««0 ΥΜ/ «ν« 

'' λοΰ ΜΜ Ψω9 ΤΕΔΜΑΤαϊί* £α- 

'^ρΙιΟΓίοηί• «αΐβΐη ίη^βηίιιΐιι 
*' ϋη% ΐιοη αΐίβηαιη ύ\ί ί^Α 1ιιύ• 
'^ ΙκΜ. Η€ΐ1»(ΐυ8 1οα> ιηοάο 
^ Ηυάβϊ/^ €ΐιιη ζϊί 1ι»1)βι« οιοΙ« 

^4η«η ΙόουΙίοΜίη ιηί€τ Ημ 
" ηοη ι^ΐιιίοτΐια• Βοηί ΡοβΙα 
5' ^ΐΕΐη ίίι Ηίβ ϋΙ»ί ίοάυΐίβηιηΐ. 
" Ροτιο 2ί( 8ΐπι1κ> ι11& Ιοοβ τΙλ• 

*' μφτΑ β1 Βα^μί νΟΟΕΤί» &{ ίη 
*' μ\\\» Ούάά, %ϊτά\»χμ ΙιαίΜΐυΓ 
" ΒβΆ^, βω^ά^ τβροαίΐ πίΕ^^' 
<< Μ18 ΟαΑιιΙμιιιμ Εά Ι.. XVI. 
«'^Ι XVII. ρ. ιο;^. €( ιΐ54• 
^ «χ ϊήΐηιβ 1θ€ίβ ΐΗοάοτί» €ΐ βχ 

" λα «τΐνν ι»κ;^)»ο»τ Υόολή €ΐίεηη« 

*' υ( ηίΐιΐΐ ά\ιΙ>1(ο» ΐΐΐα βΐίληι 

*' τΑ'€χρϋ€βιιΙιιτ0α»&|«. £οά€ΐη 
'* ιηο(1ο »ριι4 ΡΗαΐίυιη. £| ίά 
νβΓΟ €ηιί1β : φιί& ΰΙ ΎίίψΛ 
ψρίΛξ β^ Άί^αΒ^ρ χρ^μΛ ψξβΛ* 
τΆς 6χρ!ία3ΐιΐΓ 3οί(1»• ΑιίΓ- 
" (9ρ(ι* Αν^. Ζ59^• "Ομί^^Μ» ν^«ρ Μ ^< «< «# '' αηί ΤΜϋ •» τ•Γ« φ^^Λη* Κυ^ 

'' 8βά Ι)ΰ3οβ τύ 2τ1>ίΐηιιιη ΰίίο 
'* ρ€α€9 (Ιο^ΐϋΜτίΒΐ Λν^βΰΚη- 
" §;ί»ιη : <|ΐιί Βίο(]οΓο 6;1ιιΐΕη5 
" Ε(1ιηονΐ( ηι&ηυβ, €ί 6 <|ακ1 ίη 
*' ε(χ1ά. β) ι» ΥΑΤΜ^ατ ηο» ηο" 
** ηεκ ηοα £ΠΐηιΙ>ΐ(ιΐΓ. ΚιιγΓιμ 

^' ΟβΓίβ &ρΐκ1 €11ΙκΙβΙΒ 1$. 1. ρ. 

'^ αό. [ιδ.] <|£ Ιιίβ Ιοοΐβ τβιΐΜΐ, 

** μυίίΜψΛ βϊί^ξα βπηαηΐ ΐ€^- 
** οηβιη £ιιρΗθΓίοηΐ8, (3( «οαβη^ 
** ά&ΐΐοηβιη ίη δαίά» 6( ΡΒόΙΐο. 
'< (Ιιώι ΐΕίοΰπ Είχιη• Μ. βά^ 
'* ίη Οοάίεβ ιηβο ςικχ^ιιβ, 8^* 
^* ηοΓείΙυΓ, ΰΙ ρχ^βκΕ άβΰηίΐιιτ 

*' ικ||;Αη8 ρΑηίευ1& ίηΓβτ€η^8, 
•* ΐϊί ηβ Ρ0Ι7Η0 ΰΐ ^ΗοΙ. Αίίί* 
" 1ορΙΐ2ηί8 «άν£Γ&€αη ββΆξα 
** ραίΤβηΙ ^^^ροηά^η νοΛί, ςυ» 
*^ άτΟί Ρβΐΐλάχεαιη Ιίΐιιβ Γυη( : 
'' Μ άβ ίΐΐίβ €0^ΐ3ΐΓί ηοΐίχη.** 

' τα ΦΜο&τα ΤηΠΐ• 
Τηηι. ΠΕΡΙ ΠΟΑΤίΧΗΜΑΤΙ^ΤΛΝ. 107 


ο.χνΐ4, βαΐΛ^ μαηξΛ ι»( το χο^^0Μο» ^Χψ^' ^ γίγ^η 9βλ9σχΐίμάηστ99' «βι 
τι» •{ίί( ^ »σβντ*»(• 

αηΙσνΛστός ίσηψ, ίχαν τη* μ\α9 λιλν/αΜ^»* κτβ • ίηιη^^ρ χ^^^ΛίΛβος 

ΟΙΛΜ»ί, 

»4* )-) ηρίτον Ιντι, 

μΛγ» V Ιμ»ι 'γίγΛ^• 

χ«< το *ξίταζτο9, 
«κ» το ιήματΤϋ», ναςαβίβίασταί ^ τοιττο, ιχο» μΑκρα» τΐ}» τιλιντακΒ»! το Κ09ί' τ>^^ 7<^' 
φρ«τη» ^ιάφο^ο» ιχκ. 3* Αιτον^κο'τ/λικ] Βο»«ιτι«χί) ^ το& ο ττ^σ- 

$ήηι χβ) βράχνα μη, ν νο, *ιηάα9 ^9 ο* ιτ^μγτο• ««λ^ ικ τ^•|3|ρ«;ι^ οιμ• 
λ^^θησβιι* ^»^ χ«« ψ»»τασνλλαβα αΐ ν^τα» σν^ν^^'^* ιίσιν» οίσυιήΑως τ^ β Χινχοιτίτλοϋ; Ρ1. 
^^ μΛ^ά^' Ιμν μίγαί^ Ρ1• ^7* 
^1 0-1 <τολ<( ύο Ο. Γρ&ΐίο 

Γ6ΐί6ίθ. 

' λΐ7θνροχοτ»λΐ}( ΡΙ. θ1 Μ88. 
λιγουξοκωτίΚης. " νίά& ΜβίΓΪοί 

" (Ραυνίί ΓοΠ.) ί§ηοΓδη1ί&πι 
*' αιιη ίάζί οηηι ΤαΓηβΙ» λΤ^οΓ- 

" 10 ρήιη& νοο6 ρχοάυεΕί^ ί§• 
'' η3ηΐ3 Β(ΒοΙοηιιη θί&ΐΰέΐο άίεί 
θοιτ^ηιρ» β^ ΙαΐΒοη οοΓΓίρί 
Γ7ΐΐλ1>2.πι. Υιθθ (ϋβ Ιιαε Γβ 6ΐ 
*' ά6 1)όο τεγΑι δαΙοη&ΰΐΗη &(Ι 
*' ΙηΓεηρΐ» ρ. 1 7•6• βίο η)οχ 
" ρπ) 7λοΜν ΓεήΙ>£η(1ιιιη γλονκου 
" ϋΐ ΓβέΙϋ ίη Ρ1. Ηίηο £ογ16 
" ν&πΰΐββ Ι1ΐ3 Ιη νψ(0(«(^ ιιΗ 
" ίοι1« ΑΠ ονψ•|84α( ίοήρΐιιπι αΐ^ 
" Μλ €οΓίινη&. Ηίηο Γιιο )\χη 
" θΓ8ΒθΙΡ2^ίί»ι«ί ροΐιιβηιηΐ νοΓ- 
" (οΓϋ ΠοίΓτον/Μο^, ηοα ίαιη«η 
" ρΓοάΰεοΓκ Γ)τΙ1&ΐ>2ΐη. 8α1 12- 
^ ιη«η ρ. ΐ59• ^ δοΐιοΐ. Ιιος άί• €Λ <« €ί α «( « <« <ί ρβτεΰρβταΐ. Νϊπι 1ΐο€ &^ ϊρ* 
ϊίιιη ΐ€Χ(υιι» ιηοη1(ιιιη οροΓ- 

Ταίαγξί^ίσσ^ ίαέΐυΐη οροιίτΐϋ- 

'* ΓΕί. ΡΟΓΓΟ ϋΓίΐίουΐΙΙ ΤΟζΆίΜΐΤί 

" νβϋπι ςυίί άβ \\οο νοΓίϊοΰΙο 
** ί€ΏΧ\3ϊ ; ύΧη^ ϋοηηηχ αη 
'' αΐιαλ ΙΜηι» εΙ \¥ο16ιι» ίη 
Οοηαηχ {ηξτη^ηΐΊ» ηοη &<1- 
^ηονβτοηΐ. £ς;ο ΟοηηηβΒ ρυ- 
'' (Ατίιη, ΐ|α4& ίψιΐίία, «τι Μ 

"ρΐίοαί." ΠΟΐηΛίηηί. €Η»1 
<)νί(1βιη δαίπι&ίιαβ Χΐ7ονρ«κ*ττ«λΐ)ΐρ 
•Μ^τίί^ (7Ρ^^"^ ίοπΤαη νίΐΐο. Ββ 
Β(£θ1ίε« άί&ΐοέΐί υΓυ, ον ρΓΟ ν 
2ΐάορΙαϋ(ί8» οοηίίι^^β γβΐίπι Υϋ- 
ΙοιΓοηιιιη ίη Ρβοΐβι^οιη• αά Ηο- 
βκηιαι ρ. ιΗχ, 6ΐ Κ€)6ΐιίιιιιι• «4 

βΓ€§;0Γ. θ« Βί&ΐ€&ί8.ρ. 1 79• ιοβ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 7• Τ^%Α ^ >^^< ^0 κω/ΐίκον, το ΚΛλουμ^οψ ΕΠΙΩ- 

ΙΟ ΝΙΚΟΝ ^ολυα^ημοίτίσΎον αννίΒ'€σ'α¥. ΜαλιοΎΛ ί Β9 

ΰΐΛίτω ατΛ^ίοβ τταλλη, η τους τίΤονΜαϋς ίχτϊ αξτίους χμ" 

ξος ίχοι/σ-Λ των ΪΛ/ιβικων ανζυγίΖν, οίον :τΛξ ^ ΕΛ/πολ^^ 

Έ9 Χρυα-ω Γίηι, 6. Πάλ»» ^' •«τ^Μ&ο^ι»] Κα» τβντα αη'ΐβναστικ• Κμβτρα, βξΛχαχΛ' 
ταΚηΗΤΛ, '^ολνσχ^μΛπσΤΛ* ο γαρ ν^ΜΤΗ αντί^νακ^τος» «μι στ^'ψβτ τ»» 
ηλιντ«Γ«» τ^οχ«Γο»9 «ΜΓο/ιικι «ΐΜίΐι^» Χ^^Μΐ/ιίΑ»» ΤΒΟ 91(1^1; ΟΓΤΡ; ν^ 

ίηίσιησΎος χβ^β^^ χαι Ια/Λβος^ ίία τ^» Λ^ίΛψρξ^Λ•* το Ιι» 
»ιτ(0'παστβ(, κ«< χ^^/Αβος, κα$ βνλλα^η* το ^ι^ > '* νί(ϋΙ }. Ο. ν^ΤοΙβϋβ ίη 

*^ ΡΜΐήίβ ρ. 45' *§»^ ^^ **^^ 
** ίόνρΛτίω Ε^υο Τγοϊεπο ςυο 
'' ίηείϋίί Όαηαί Ιιίο ά'ιευη^, υ1 
'• Ιέ^θηάυπι ΰβ, υΐ ρυΐο, άονξα• 
^ τίω τ' 1^ ΐπνω χατα μίν βρ^μΑν^ 

"* χ«< τα Ο. βρ%ιΐόμ*ν^% 0• 

- ■ ΓλΜίον ΤιΐΓπ. ΓεεορΙαηι Ιιι- 

«ΒΐΐΙΓ Μδ8. άιΊ^ω^ Ο. α»Χ» Ρ1. 

Μοχ ηη>^ίη»^ΐ9 Ληιαίάΐΐβ. 

^^ Ρήίείίΐηιΐδ, ς αϊ Ηιιηο ίρίυιη 
ΗβρΙιββίΙίοηίβ ΙοαιίΏ Γ^ΓρΙείΙ Ιη 6ηβ Η1)η <1β Μβΐήδ Οοιηίοΐδ, 
ρ. 1329• ρΙεηίοΓο ^ί ιηβΙΙοΓβ 
νΐάοΙϋΓ ιιΓαδ Οπιιηιηαΐίεί Νοβή 
€χεηηρ1ο« ςυ&ιη (|υο<1 ίη ηοίΐηβ 
ηΐΕηυδ άβνεηίΐ. ν€Γΐ)£ΐ 6}υ$« 
€ΐΠ ίη ϋθΐΐίοη'ώυδ ϊηΠ^ηίΐβΓοοΓ- 
Γαρΐ3, ΙιβέΙοΓί ύ\<\\χζ, ΓαΙίοπι έχ 
ραχίο ίηΐε^ποπι ρΓοροη&πι. Ηδ• 
(Ιαβίοη φιοψιε τηείήωα οβεηΜ 
ΰοηάαΐΜ ερΊοηιαιτη /ροηάεοί ρα' 
τ'ώιΐί Ιοΰίί ΙαΒβηίετη ίατηΒΐ€αηιηι 
συζυγιών, ίά ξ/?, €οη]αξαίίοηητη, ιιί 
ξβ αρηά ΒηροΓιτη ιη/αΐηιία ςιια 
άίύΉηΓ χ^νσος γί^ος ο καχίττγ ιτά• Π£ΡΙ ΠΟΛΤ:£ΧΗΜΑΤΙ^ΤΩΝ. 109 

^Ι Κΰύ ΤΟ ΈΛηΓολίίΜ¥ το καΛούμ^νο» ί^ηχο^ίομβίκώ 
τολυοτχ^μΛτιστον $ση¥, ίν ω τας τ^^χ/Λίκας ^τλ/Ϊλ 
ταζί9 ττοίουσ-ί ίίχίσ'Ο'α^ τοκ ΟΊΓονίηον* 9»ί9^€ ϋ ΧΛί 09" $ 
ΤΜ^αστικον χα3'Λξθ¥ 'ΧΌΐΰυην* οίον, 

»νφ^9Λς ημάς «ιτοοΊ^ν ο!*Λί* άλλο» αλλ•σι• 
' « σωφ^ψ τι χω κΛΤΛίτνγν» άριστ ηκβνσατη9> 

$. Καί το ΚξΛτίναον ϋ τ'ο ααννίξτψον ίκ χοξΜμβί* α XVI. 
6ι ΙΟ. Και τ^ ΚξΛτίηίύρ] Το ηλ^λ^9 ιφατιηιν πτξοίμΜΤζί» Ιστι, ηατα* 
λφίτίλο», Χγ/>9 την ατ^<άτιιΐ'9 χοριαμβίκί^' τη» ί^υτίξΛΡ, Ιαμβμίήρ' τη» Τζί* 
τη»ι τ^ο^ι^βικη»* την «βταχλιΓι^Ικ, τ^ο;^ανχη»* καΐ Ι» ταΓ( ΙαμβίκαΤς το^νν» 
«α< τα»( τροχαικοΜν νοι^« τα{»» η^ίρης τον^ σνονί^^ν^^ νύΚυαχ^ψΛ" 
τι^το» αντο «ΓΟΑονσ»»» οΓ« Ιστ*» η να^βοίης ηί^, 

η 9^ων»ί, χορΜμβίχη$ ΑΝΔΡΕΣ '£ΤΑΓ η ί^ντίξΛ Ιαμβίται ον^ι», η τ3 
α^τϊν ί^χη τον σνοολΤον^ 'ΡΟΙ ΔΕΤΡ* Η* ιί Τ|ρ•Τ«# τ^%«ν«« Λ^», Ι» τη *ν^Λψν9 ψτγίηξΜ 7• ίτνηη Τ9 μαΐ^ 
νηζξχα9 να»ΤΛ>9 Ισηγοξία» ψη^^ ον», 

ΟνΧ »•Τ4$ οίρΜλο* χβ^» ΤΜ βίλ ν^- 

λι«; ην ίζίστι ν»»ν^ Ιν τ« ιμμιμ 
γι τη» υΐίβν. ίβ 0Μ«^ Λμ:» ^^- 

^ΰΐη Ραΐ&Ηϊιιβ ΑΜίηυιη «χβιη- 
ρΙ&ΓρΓεϋ^ Γΰ€υΐΏ8. ΜεΙίοΓαιη 
νβΓο Ι^έΙίοηιιιη υΜ^ιλ Γυρρο- 
4ίΐ2ΐ ϋάΐΐιο Ιιιηΐίηα : χ^^σο», 
>Ιτο< ωηαμ,ίστη ιτοΧιι 7ο»σΆΐ νοοΆ»; 
«λ(ν»ι ^|ΐα»ο»^ 9.υ^μΜ9 νρότι^ο» 7** 
9αη»τι /Αολλο» ι^τίι• Ιάίΐη: •λ» 
ν^ο» ^ν υνΛγχιΐ9 ιτα»τν» σητ•* 
^ίαι ννσον »ο(; μμ9Τ^ ο/Α*λο» χβιρ/« 
ν<**«λ νολίΐ•» ί{ι^τι» να» νλι» τ2 
««XV 7» τη» ίΐΐίβ». υηάΰ 4ΐιίνΪ9 Ιιη Γιιί, ίη ΒίΜίοΙΙιβαι ΒοάΙβΙ* 
Λϊίζ ίεπτ&(1, αρροΓυβηΙ ηια^^ιη 
δο^Ιί^βΓ, χξυσβυ• >•»ο^» ι» κβλ- 
λ^ττη νόλι νααίΐ» όσας Κλ^Μ» ι^ο- 
^ Ω^ ίν^Ι(Λω9 νρτιρο» τ' ηα$» 
«ν» τι ^Αολλο» /σιι« Ιάβηι: Έλ» 
νρϋτΓο» /χι» νιτέί^ιι» νβΜΤνν Ι0117Θ• 
^*«». Πα>(- οι;» ονχ α» τκ 2μ*λΑτ» 
χ»ί^ το»«λ Τθλιι *ϊ»* ι{ΐ0τι• 

Ρτο εοΓπιρΙίβ νβί»ι/ ^ Ι» ΓοήρίΤί 
ΥΙγ 6^€§ίυ3 να» λιντΜ υηάβ ηί- 
Ιιίΐ ΰχΐήεο. Ββ ί&1>αΐ2ΐ £υρο« 
Ιίθίδ νί(ΐ€ €2ΐΓ2ΐυΙκ>ηιιιη »! Α« 
11ιοη«αιη IX. 17. βΐ ΗβιηίΙΰΓ* 
1ΐΰίι\ιπι 3(1 ΡοΙΙαοοχα IX• %6• 
Χ. 63. 

Ρ Κχση Ο. &1ϋ Γτ'η. 
^ ντα^τάξας Ν. 

τ ^ σωφ^9. Εχ ΑηβορΙι• 110 Η*ΑΙ3ίΤΙίΐΝ 

ι 

Τΰΰτο ίέΤζίΒ^ η τβίξαβαα'ίς η $ν τ£ς *ΑστξΛηυτοίς £ντ»- 
λ/Λτ 7«ηι» ΙΜ μ^ ιΰκ /ΜηπιύηβμίΨ ιτΛζΛίύγμαίΐΛ ιγα- 

5 μ^ος ^ς ^οψ. 9ψτΛ, ί^χί τίν 0νο»λΓορ> ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΠΡΟ' κβύ Τ^νη η χατβ* 
ηλίΐς τ^χ^ϊκη, ΙΧΧΕΤΕ. 

• «ιΡΑτΤο; χοξίαμβος, £1 ΔΥΝΑΤΟΝ* ό )ιντι^> ίν Μ|ΐΑ|3Μη γηίσία, ΚΑΙ 
ΜΗ ΤΙ ΜΕΓ ιϊ τρίτο» τροχ«ν«« οι/οά •» τί νιριττί• ιχιι το» 0νονλΓο»ι 
ΖΟΝ ΠΡΑΤΤΟΤΣΑ* Ιι χαταχλικ «-«λι» 'τροχΛΐκη, ΤΥΓΧΑΝΕΙ* Ι&ς 
Ιμοίνς ταΤς ίαμβίκαΐς, κβΜ ταΙ$ Ύρ^χαΧΜίοΤ^ νταξ» τβ»{ι> • ^νον^•ιο« ι««μι^< 
τι&Μ# τί »•λν7;ζΐΐ]Μίτΐ9Τ•Ρ> 1^ «ίλι ι»ϊρΐιτ«• «ντο $9 τ«Ι Λσυ^Λψτνιω, Π£ΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 111 • ΚΕΦ. Α. 
•ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 

[Ιων ΌοΐΨΐίΑΛτωψ ΤΛ μίρ ίση κλτλ οτιχύν^τα, ϋ 

Κλτλ στίχαψ (ΛΛν οοΆ ύτο ταυ αυτΛ μίτξου κοτλ/μ•* 
χρίηοΛ^ ως τλ *0^η(ου ΚΛί τλ των ίττοτοίων ίττη* ^ χ^ 
ΤΛχξηστίκως ίί ^(αν ύττο κω^Λυ ΐ} κομματΰς, ως τ^5 
Καλλί/Μίχειον τάυτο τυοιη/ΜΠον, < \ λουμίνου Φ€ξ€κρΛτ$ίου. ίο 

β. ΧυτηιμΜ'ίΧ^ ϋ %τ^ ύιτο ταλίίΛνωψ μίτξων ίΐς 

Τ0ίμντζούΐ44νον9 ^ξος ίί σν^τημΛπκίν. ΐ5 «^^ΐίΐ Ι Ι^Ι. ^ ψΐ^β' '^ ] || Ι * Ια βάΙ(. ΤαηιβΙ). ίηΓεπρΓιο 

Ιοίΐλΐη Υιοε εαραΐ εαπι άαοΐ^υβ 
ί£(Ιιΐ6ηΙίΙ>υ8 ν^ Ι9&1& βρΊ^οιηαΙςΜ- 
ηβ ύν«ίη1οτρο1ιιΐοτί8 χραηΰ ρπ>- 
ίΰέΐιιιη ατΙήΙΐΌΓ. ΝίΗίΙ ΰηίπι 
οοηΐίρβηΐ ςμοά ηοη Ιοοςβ ιηο- 
Ηιΐ8 &ΐ(}υθ άΐ1ΐΐοίάίιΐ3 ίη χαρ. ίτ. 

£ΐ Γ6Η(}Ιΐ!8 6Χροη&1ΐ|Τ. ϋΐ»&Γ6| 

Γι τ«1 ηηί\ΐ3 ρΓοΙιβκ ηο(« οοάίαΐ• Ι6ΐΐν( ρχΌτΠχι βΙίιηίηαίΙοιχι. Ιϋ 
ηιιηο 6(1, εοηΓυΙΐίιΐβ ρυΐανί Η&ησ 
ιηβ&ηι ίίιΓρίείοηΰηι €ΐο61ίοηιιη 
^αά^^^ο ρΦΓΐηίηοκ; ί(1οος[υ€ ηη-* 
οίηοι (2η(ιιιη &άΙιίΙ)α1. 

^ χ«τβΒχ^ύΓτιΐ{«ί( ^ οιη. Ρ1. 6ΐ 

^ «ορραΤ^^ιιττΑ;». δις (}, ν«• 63 112 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 

ΤΛ $¥ τω ί^υτίρω Χύύ τρίτω ^πφ£ς, §9 οίς κλτλ/ιβ- ΚΕΦ. Β. 5 Χ Α ^ μίν ΚΛΤΛ σχιεαν, τλ ίΐ ί'ττΰλΒλυ/ιενΛ, τλ ^ ΐ^ 

0/ΜΙ£ΰν, ΤΛ Λ μεΤξίΚΛ ΛΤΛΚΤΛ, Τ Λ ΟΒ [ΑΙΚΤΛ, ΤΛ 0£ ΧΟί¥Λ. ^ » ψ/ Μ « \ Κλτλ σχίΟΊΡ μί¥ εατί, οτλ μετξατΛί νττο ατυατη/ιοτ 
τος, ΚοΛίίΤΛί ^ ϋίπως ^^^ το έχεϋ' τ^^^Λ Ίΰξος ί/ίληλΛ 

^^(Γχετιν ΤΛ ίν τω ΌοιηιιίΛτι ανστη/ίΛΤΛ εν τω κλτλ/ι6' 
τρίία'Β'Λί. 

ρ. £ζ ο/4.οιων όΒ οσ-Λ * $κ του Λυτού τιίοόος εστία, η 
Ίτις ΛυτΎΐς ανζυγίΛς, ί τγις Λίττης τΰεξίό^ου Λρχίκης, βντί 
ντο στίχου, ουτί ύττο σνστψι/ΑΛτος ΧΛΤΛμ£τρου/Λ^Λ• 

'^ γ. ΜίΤξίΚΛ ^ ΛΤΛΚΤΛ, οσΛ 6Χ μετξων μ,Ιν * ό^Λ^ 
γαυμ^ίνων αννεστηκΒ, ΤΛ^ιν ίε ΚΛί ΛνΛκύκλ9ΐσΊ¥ ουκ εχα, 
€υτε ΚΛΤΛ οτίχον, ούτε ^ κλτλ ανατψιιιίΛτΛ, οίος ίατιν *ί 
ΜΛ^ίτης ο Βί^'Ομ^ξον Λναφε^/Λενος, εν ω τΐίάρειπΓΛξ' 
τΛΐ τοίς εττετιν ΪΛμβίΚΛ, ΚΛί ταΖτΛ ου κλτ ϊοΌν αν^- 

^^τίΐμΛ, Τοιούτον εοη ΚΛί το Χίμοη^ιίειον εττίγξΛμ^, ^ συστημαηκοψ ι^τ» Ρ1. ΰί αΐϋ• Ν. ΐποχ «ρχη; Τυπι. 

* β»στο»χίαί €ΐ ίκττοιχία Ο. ' ' δίο ΤΐΐΓΠ, Ο. ομολοη^ονμηΛ 

^ δΙο Ο. Τα (Δι, άΰΓαηΙ ΡΙ. ίτννίίτηι Ρ1. Β. 
Τϋηι. 61 αΐ. ει πιοχ 1ΐ2ΐ)€η1 λ ^ Ργο κλτλ σνστίιματα Ο» ^- 

^Ι Λ'7Τολίλν(Α.£¥Λ ΤΛ /Α(» ι| Ο/Α. " ^, Ηίΐΐτεί σνσ^ητπμΛΤίΚΛ, 

β IX οιπ. 0• ^ ο οιη. Ο. 

^ η τνί Λντηδ συζυγίας Οίη, Ρ. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 118 

ον «λάτΜ $%ηΛη 9•ιμβντ9%$ αλλΑ τΙχΜΐ» ΙΠ•Χ,2• 

μέξος α τι ύτταλΒλΛβμ^νοι^, η ί^ ομοίο^ν. 5 

€. Κ9ί¥Λ ϋ, οσ-Οβ ΧΑ^' ίτί^α¥ (44ν ΐί^ΛΨ γίγξΛτττΜ 

τ£ ^ σντηιμΛτ^* ίύνΛΤΛί ί$ "χ«ώ κλΒ'" ίή^ν γ$» ΚΕΦ. Γ. 
πβκ. ΤαΪκ 7^ ΧΛτΟβ <τχΐία'ίν, τλ μίν ίΰτί μο¥^9Τξ0^ 

ψίΧΛ, ΤΛ ^€ ίχ'ψ^ΚΛ, Τ<^ ίί ΧΛΤΛ ^ ΊΙίΜξΙΚ^ν ίνψΑΙβ'- 

μί^, τα, α άηιΒ'ηίΚΛ» τα, ^ μικτά χα^0 ο^τιν, ^ τφ 
ίί χοΜ^ ^ίατ^^ αχίτιν. 
Τ« μΛ9 ο?ν ^ μονοττξοφίκά όαν, όττοοΌ, ύιτί μΔ(ι$ 

β. Τλ ^β ίττω^ίκοβ καΛϋτοΛ * * ία,ν 9ίί^ τ^ Ρΐίξ^, 
Ώ/οωίίΧΛ» Μα¥ ίξ Μν ^μεστ}^ μίσ-ωίιΧΛ. ΎαΖτΛ μίν ^^, " ^ύμαιτος ¥1. Β. Ό, 1)ΜΒ οροΐαηάΐδ ιη ροΑΰΠίπι ορε- 

^ ίΐφσ^α Τυο^ Ο•^ ^ τ» ^ Μ»9ύί μλτλ σχ^Ισν» οιη. 

Ρ νψκονίψ, οίο Ο. Ρ1. να' Ρ1. Β. Ό. α ίοηβ 3ΐϋ. 
^χονην ΡΚ €Ϊ &1ϋ. ΡΓΚροϋΐΙο- ' μΜοστζοφΜ μΙ» οα» Ρ1. Β. 

η€3 νί^'^ϊ 9€ψί ν& ^Μ58'. ςυαιη Ρ. 
ίκρί^ίιο^ οοηίίιη^οιιΐνΐΓ ; ί^ο- ' » ^ίσω »^κα Ρ1. Β. 114 . ΗΦΑΪΪΤίβΝΓ 

€. ΙΠ. 5> κΰύ ί¥ τξίασ-ίν ο^λτλι' μκ ίΐ ^ ύττΒξΒζΛγάγτ] τ^ν τξίαίΑ, 
γί¥9ντ(Μ κλ) ίλλοα ιίία4 ίυο. '^Ητοι γαρ τδΒξίωίίΚΑ 

'ληλά,ίς μΛ¥ ο/ιοΐΛί, τΰΓις ϋ τϋραχουτΛίς ανο/ιοιαι. 

'^οίίΛΐ ΰίΛΛίύί,ί Ζατίν, ^ ΚΛί αί ίν (Α^τω ταΤς τΰεξίεχου- 

ϋΌ,ίς ΛνΟ/ΜΙΛί. 

γ. Ύλ ^ ΚΛΤΛ χΰερίκατην ανο/ιαο/Α4ξη τας ι^ίξΐκο- 
ττα^ ό/^^οίΰίς ΛλληλΜ,ίς ίχει' τας Μ €¥ τΛ$ς ζίεξίκοπΑίς 
ιοτΠξίοίους ίνομοίαυς' ΧΛλίίτΛΐ ^, τλ μ&β ίύΰίίίΚΛ, 'οΰΆ 
ίυο Τΰίς ί¥ τ? τίψκοτί^ χα$ξίο3ί»υς ίχα* τλ & τρίΰίίΐΜ^ 
οσ-Λ τξίΐς' ΤΛ ϋ τετρα^ικΛ, οοά τΒσΌΆξΛς* κλι βτπ τω 
ί^ς ΚΛΤΛ τβκ ΛίτΓον λογον. 

Λ ^Αντί^ττιΚΛ ^ί, ο(ΓΛ ΚΛΤΛ * σ%ίχη¥ μ€¥ γεγ^ιτ' 

^5'^Λ^9 Ον /44νΤ0ί ΚΛΤΛ την Λυτην ^ΤΛζί¥ ^ ΊΰΛ^αβάΛλιτΛΐ 

05 ΛλΛηλοι^ ΤΛ ΛνηστξίφοντΛ' ^ ΛλλΛ το τΐίρωτον ίπο τβί 

τέλους τω νχρωτω ΊΰΛρΛβοΛλετΛί τω λτγο της Λ^χ^ί* 

κλ) το ^εύτεξον λργο τέλους τω ίευτερω τω λττ λ^^ 

το Ιίε τξίτο¥ Λτο τέλους τω τρηω' χλ< βτγι των λοίττω^ 

%οουτω. ΎΛίΑτης ίε της ΙίεΛς εατί το ^ίΐορ Τ(Ζ ^ί/ΐ[ΐΙοο 

ΚΛί ΛλλίΛ νίΰύγ¥ίΛ. 

$. ΜίκτΛ ίε ΚΛΤΛ <Γχβσ'ί¥ εϊσΊ¥, οο-λ εκ μεΓξω¥ εατα, 
€Κ χαοΑττων ιύν κλτλ αχεα-ίν, ο/Μίως ^ε Λλληλοίς κλτλ 
την 1^εΛ¥, ΒΚ τε ετωίίκΆν, κλι (ΐονοστξοφίκων, η κλτλ 
^5 Ίδεξίκοπην. ^ νπψξαγάγνι ύο Ο, νψί»ρ ι{ Μ£ΐΙ)θΐηϋ ζά Αή^Ιάοα Ουίη- 

αήγη ¥\. ύν^ρ ι| Ινάγγ ΎνίΛι. ίΐΐ. ρ. 282. ύάά, €ΐ Μδ8. Πα- 

^ ΚΟΛ ««-— άνΟ/ΑΟΜΚΙ Οίη. ΡΚ ^ «Γ«ρ«/9άλλθ>Τ«* Ρ1. 0. 

Β« . ^ αλλΛ Οίη. ο. 6ΐ ηοχ Μ Π£ΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 115 

5*. Κοινά, ίί ίοη χλτλ ο^ρίυ, 'όσ•Λ ίίοΒ'* ίτίξαιν μίν €. III. 6. 
Ιο6Λ¥ των κατΛ σ'χίοΊν γεγξΟ/ιτταΛ, ^ΨΛΤΛί ί^ καα 
Μ&' €τίρΛ¥ γίγράφ^Λί ίοκίϊν, οίον, (ϊ μονοστροφίΚΜς 
γξϋΐ^, ^να,τα^ τοϋτο χΛί ίτταίικως γίγξάφΒ'Μ ^οκίίν.^ 

* ΙίΜ9 ΤϋΓΟ. χ 2 η6 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΚΕΦ. Α• 
«ΠΕΠ 2Τ1Χ0Τ, ΚΙΙΑΟΤ, ΚΟΜΜΑΤΟΥ 

ΚΑΙ :£τ2τηματο:ε. 

!ΣτΐΧΟ^ ίστί ΐΰΰΛν μίγίΒΌς μίτξου, οτίξ ουη ίλΛΤ- 
το¥ ίστί .τοιω¥ ο-υζυγιων, ^ βυη μείζον ησνΰίςων. Τα Λ 
ίλΛττον 09 ^τ^ιων σνζνγιων, ϋν /ιεν ΐ!ίληξ€ίς €χ>ι τα^ συ- 
ζ^ίΛς, ΛΚΛτοίλήκτον ίστι, κΛί ΚΛλΰτοΛ ΚΩΛΟΝ» ί(»Μ 

5 α η ίλλί/τπι, ΚΟΜΜΑ. 

β. ΧΤ^ΗΜΑ Λ ίση μηρών ονναγύ/γη, ψα ίυο η 
ταλαίνων, ψ^ ομοίωψ ^ Λνομοίαν' ά^ομοίων μ^¥, ως τλ €Λί- 
γΒίΟΤ ίζ^μίτρου γΛ( ίστι τίξος τι&ιτάιιβτξον ^ κοιναήα' 
Ρίΰίί οί ίπωίοί» Το ^€ ίζ ομΛίων, ας το ίεση^ν ^4Τ- 

ιοψους, ώς τΰξοίοντες ίίίζομέν. 1φ ΣτΙχρς μύΪ] 'Ι^τιο» μγ« το μ»ψ Ιση μΛΤξΒΛί9, ως η συλΚαβί* τΐ )< 
μΛΤ^9 ίΐαΐ ΐΛΛνξούμΛ9θ9, νς ο» «πόλ^. Μιτ^ιΓτβ» μΛ» γα^ ν«& 'ηίς σν}Μ• 
βίς 9»ς ψούς* μικΤξΐΧ ¥ αντος τ» (Αίταχ' τΐ Η /κιτ^/Μΐό» ίση, «ς τα 
^τ^Αματα, . Δ§αλΛβν9 οί» ο τιχτ•ΐ(0( «ΐξ« μόνον μττ^ψης, λλΪ μΛτξύ^ΠΗ 
Λίά μντζουμίηυ^ Λ* νιρί μΛηυ μΛΤρουμίην ^Λίσιαι, ο Ιση «ηρ νοιί' 
μΛΤος• 8. *Ε|αμ^τρον ψς^ «ίρτ.] Τί Ιξαμβν^ρ *λ\ τΑ ίΛ§7•»»^ <* 

«τβ0μ)> ιχοινι τη» Αμ^ρ»• ^• ΤΑ 1ί Ι( ό^ίοτ»] Άϋ^Μΐ α Μ»» 
οτα9 ο* ^2» σύγκηηαί ίζ αρησ^ΛοηκΆν, ο» Ιϊ, ι» τνχιη, ικ χψβψβίηνι^ 
ν9 λΙ Τξαιγ»Λία%9 » μ^9 αυτΖν τον; ίαμβικιου^ ^ιι ντίχο<< α II χορικά» 
7Λ η Μωλαν σνγκύμΜΛ• 

* ΙηΓοηρίΙο ιη €ύ, Τιιηι. άίνΐΰοηβιη, Ηο(€ΐι1ιΙ&! ιιιοηί(α> 
Τον «ντον 'Η^ΜΤτίονοφ σβψατΗ^ 3€ΐορ(&7Ϊ• 

7«θ ^ «νρ< «οιη^τος• £( ϊιχο ΡΙ• £. 

£ΐηΰ ίηίοΗρίίο ιηίΐιΐ &Η€ΐη Γυ• β ^ο Ταπί. Ο. 

ροήοηιιη €Αρί(ιιιη ίηΐ€Γρο1&1ισ- ^^ κοίΜτηΐΜ Ο. €( ο» ιιτ«λ« ι^ι* 

ηοιη ϊηά\<Άτ^ τΐάβΙνΓ. Οϋίβηιιη Αβπι άοΓαη^• 

ηοΥΕίη αιρΗιιπι οΐ ίβέΰοηνιη ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑΝ. 117 ΚΕΦ• Ε• 

Οντων ^^ χ^ωι^ τον 4μιπγλτ6» γηίίη^, κλτλ τϊ\ν τού^ 
7Δ)^ μίζίψ ύφίστατΰ^ τλ η ΜΙΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΐΰ^οτα/γο^ 
ξίυο[ΜΛ, χΛί ΤΛ ΚΟΙΝΑ :$Τ:]^ΗΜΑΉΚΑ* κάϋ /ΐίκτΛ 
Ιΐί¥ γί¥ίκα, ως (ύ τξογωίίΛί, κύ αί τδΛλΛία) κωμω• 
ίία4. Μιρβ^ μί¥ γαξ τούτων γίγξα/πτΛΐ κλτλ στίχον, £ 
(ΐΒξος ^€ ΚΛΤΛ ανστημα. 

β. Κα¥Λ ϋ σντΓη/ίΛηκ^^ ίτΒξ κλι ο κλτλ στίχον 
γίγξοιφΒ'α4 φΛΤκων, ύγ^ως ίν λεγα^ κλι 6 κλτλ σνα-^ 
τ^μΛ* ως το ίίίτη^ν ΧΛί τ^ή^ ^ηφΛ^ί'. Αμ /Οκ 
γΛξ το $» τοΤς νταλοΜς άηιγ^άφοις χμ^λ ίυο οξίν χαο^- ίο 
^ΐγ^Λρψίνον ίκα>9τον οϋτμα, χΛΐ βη ίίΛ το /χ^ηϋν ιύ- 66 
ρίΟ'Κξο^Β'αα Λξί3'μ£ τίοξητξίυ, χατοί σνστηματΛ νομίζω 
μ& οώτΛ γογξάφΒΌΛ. ΠαΛικ ίί, τω ο/μιομ ί^τίξο» 
^904 των εν τ^ ' ίυαίί ατίχαν, κοίί τω ίονΑο-^Λΐ τψ ΰΤοι- 
ΨξίΛν χατΛ τυχην Τίνοί οζτίου Όοίντα, άξΐΒ'/Αου χΰΜποίη- χ^ 
ίανοΛ, φ^η τις ίν κλτλ στίχον αυτοί γίγξ/ίφΒΌία^ 

7• Αί^οίγμίνοο ^ ^/ΰίίν τί τ€ οστί στίχος, κλι τί 
χίΐιμοί, Χΰύ τι κωλον, κοίί τ) σύστημα, όμως Ίΰ^φηος 7• ΚοΜίλ Α 909Τ%ι».λχ\}»μ\ ΣυατίίμΛΎΐχί ^^ α» ί^ν, κοΐ)ΐ»9ονηα το^ί 
Μτη» στίχι^». ΔιΑ μ^9 γαρ το Ι» τοκ ναλΜοΤς- αηιγ^άψοις, κατβί ^υβ 

τί μαίΙ^ άρίσΜΜσ^Μ βψΒμιου «ι^ιττον ^^ ί» ταντη, ίσιηξ » «τλέ^» κα) 
Λψησν^φοηα αλληλοι; ιν^σιτβι. 1 1 . Κα) ιτι ^ το /ι«ΐ}^»] Ο&^ι 

7αρ «οι^τντο β(^ι «οσοηιτι ί^αψίρι* χατα ^νάία ϋ ^ιιί^τ«• ναρ^ί τοΤ; 
νβλαΜΜϊ• Χ4• ^^ "^ί ίύνασ^Λί τη» «οιίτριβν] ΤοίΤτο νξος το μτα;, 

ΜΜ ^ τί (Λ^9 9νρίσιασΒοα ΛξΑμΜ «ι^ιττον, ψασΊ λι»τ•ν αντο κ«τα( 

^ λάλ ί^στίχ^ Ρ1. Β. ^ 1$ ηίτω Υ€ΐ •» τοντοι; Ρ&υνίιΐ5* 

13 ηβ ΗΦΑΙΪΤΙίΙΝ 

^ τ%» ο» φβ^Ι ^ι^^^^^I( ΚΕΦ. τ. 

ΤίΙΝ 3ί ΚΑΤΑ 2ΤΙΧΟΝ τλ μ$¥ εστί /^ακτΛ, τα Λ? 

€υ. Κλι ΜΙΚΤΑ μεν, ως αί ΜίΨΛνίξο^ καμω^ίοΛ* τίη 

τομ^ γα^ τετρίμετΡΛ εν τω αυτω ταοιτι/ίΛΤί, Όη ίε τ^- 

μιετ^Λ ευρίσ-κετα^. Τ λ ϋ ΑΜΙΚΤΑ, ως αί τΛ ^Ομι^ξο^ 2. Κατ» 0Τ»χο» γν/^άφ^ι] Ένι^ν•^ βτ^χ^ν» μόνου ^, κόμμαχα λί« 
γ9ΐ Ιζη^* ««{ τα κατά χόμμα γηγραμμί»»» ααταχξύμίψοι ψασί κατ» σπ' 

ΤβΛνχτιχ» ταντβ τ» κομμάτία, 

^ ίχαψ. ΈΔά. β( οΓβθο Μδδ. ηιαοί)! εχνϋί. Ιη ΕΙ. οΙ Β. ρΓΟ 

$«(1 ιχ^Μ €Χ 8εα1ίξ^€η οΙίαΗο- ιννβίονς οαρισ-μου^ ΐη&Ιΰ Ιβ^ίΐΐΐΓ 
00 αά Ο&ΙΐΐΙΙΐΐΐη ρ• 73* β^ί^^ί^ Λνη09νς αρί^μους, δ€&1ί|;οΓ ροΠΌ, 
^€η(1θίυ8 ίη(6Γ Ρπι^ιη. €&11ί- α ναΐί α--τ»ψ^ασί. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. ΙΙ^ί ΚΕΦ. Ζ. 

ΤίΙΝ ^€ ΚΑΤΑ :$Τ:δΤΗΜΑΤΑ γεγρΛ/ιμίν&ίν, τλ μίι^ 
ίττι ΚΛΤΛ σ-χέοΓίν, ΤΛ ^6 ΛΤΓολΒλυμένΛ, ΤΛ ίί (ΑετρίΚΛ 
ΛΤΛκτΛ, ΤΛ ίε €^ 0/^οίύΰν, ΤΛ ^€ μΛΚΤΛ ονοτη/ΜίηκΛ, ΤΛ 
αΐε κοίνΛ (τντηιίΑ,ΛΤίΚΛ' Ίΰίρϊ ων ερου^, 

ΚΑΤΑ ^ΧΕΣΙΝ ι^€ν ουν εστ^ν, λ "* ίουλίνοντΛ λκγλ- $ 
'Π'οίοηι ΚΛΪ ΛνΛκυκλησ-ξΐ ο τΰοιητης γΡΛψεί. 

β. ΑΠΟΛΕΛΤΜΕΝΑ ^έ, λ εΙκη γεγξΛίττΛ^, κλ) Λνευ 
Ιΐίτξου ωξ^(^(^ί^νου* ο\ον εΐο'ίν οΐ νο/4,οί οί κιΒ'Λρωοίκοι Τ/- 
(ΐοΒ'Βου. 

γ. ΜετξίΚΛ ^ε ΑΤΑΚΤΑ εσην, Λπερ (4,ετρω ι^εν γε- ίο 
γξΰί>7ΓΤΛί τινί, ούτε ίε ομοιίτητΛ έχει Ίΰξος Λλλι/λΛ, οίπε 
ίναχυκλησ-ίν^ ύϋν εστί το τΛ Χί/ι^ίωνί^ου εττίγξΛΐυ^/ΛΛ, 

ορ Ίρλατι» η)ίω9 σαμΜΎος» άλλα τ•;^^, Ι. Ύω9 ίι ΗΛτα ανστίματαΐ Το σύσΎΎΐμΛ Ικ στίχοι; χ»« χομμΛΎν^ 
χα< κάλΐύψ γνηΎΛ%, ^ , Τα ^£• χοι»<κ συσΎ•ημ.^ηΐία\ Τοντο ε» ιΤ^; <(Γγι^ 
το(( κατΛ σγισ\ι» «λλ«ιλοκ> %μΜ%υι»Λ»<; Ύω τσροα^ίΑΛνω' ωση κλτλ (Αίζ^ν, 
ΤΊ» τι χατΛ στίχο», χα< ανστ^ΐΛατικνιν, υψΙσΊτατα^ το χοίρο» σνστγιμΛΠχό», 
7• Α ιίκϊ γίγ^Λ'τται,^ Ω,ς ίτνχη^ κλΙ αηυ τίϊί βτοσρτίϊτοί τω* στίχβ/ΐ', 
τβί; ίν αυτοΤς μίτ^ου ορον ονκ έχοντος, αλλ Λα^Λ(ρόρ^ύς ψΐναμΒην άρ/Αοσα», 
ο»χα ιλΒ^χΑ/»* οί/τι ^« οΐλΟίοτνιτ» ιχι» «τρ^ί 4^λ*9λ^> ωατι «"τιχί^ Τ'"*" 
^^Λ»• βϋτι αναήίϋξλι/ϊσ», ωστι κατά σγίσ\ν γινίσΒαι,. αλΚα α^ιάψϋ^ον ττί9 
7α» μίτξω» ίζαλλοίγνί* οντι ^ τα οίιτολίΚνμΛνα, φι^σΐ», ανΜκύχλήαρ βχι•» 
Αλλ* ($υτ6^ί9 ΐζττίν ομολογονίΛηα, οΓον το ΤίμνρΙ^ον Μγ^μμ», "ΐσ^μί» 

™ ^9υλίνο»τ ανο^ωσα Ρ1. Β. ρ. 4^8, εά. ίβο. ευί αάί1ίρυ1&η• 

λ>ι/λι:ίβ;ι> αιταίτοίόσ*» ΤαΓπ. Ο. ΙιΐΓ Ββηΐΐβίιΐδ β1 ΌΌΓνί11ίνΐ3.. 

" Εά(1. βΐ ίβΓβ Μ88. Άρκττό' ΙρΓο οίΐαηΐβ ΡΑυΓαπΙ^ VI. 3• 

^ομος $ρα0-ν( αλιΓο; ναίλα. Ουοά ρ. 457* ^^^χ<*ται ^2 χαι ι$ αντνς 
^ £ηί«1>1ΐ)η39 ρ. 266. £4* ρΓ• ΐ^Λς Θξάσύοζ, - 

14 


120 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 

^7 Λρί3'/ιΖ ίτω¥ το ΐΛμβίΚΰΡ ίιηφί^νΛί. 

λ ΕΗ ΌΜΟΙίΙΝ Χ ^<Γ^ι^ Λ«ρ ώτβ • ίΤβΛτ, η ^ 

ίμοίων, ΛλλΛ ΚΛΤΛ σ^ίσΊ¥, ως $¥ τω χϋΛ^ ^Αλχαίω ^/τ- 
ματί, βυ η Λξ)$ι, 

ίπτϋΜ {Μ γΛξ τις ων ^ι^ιιικ ίν αίττο <^ ύ/Λβίωψ α¥Λί, 
<^ίζ ιωψίίυίς άατ ίλΛΟ-α-ονος συζτ/ίΛς κατύψΛΤξΰυμ&α/" 
^μ§7ς ^ ^ ίτταϋι ροΛτί ίίκΛ οξωμη αίτο ονείας 
*" ΧΛΤΑμίΤξουμΜ»^, κλτλ (τχβζΤίΡ Λν^Ό γ$γξάφΒ'Λί φα-' 
μίν. Αίοτηξ χμ τλ μο¥οστγοφίΛΰί ΛτμαχΛ^ ϋκΛ οντΛ 
σν^ίων, Μω νίΜτωψτΒ'Λΐ ρομίζομίν• ^£βτι ίί τι»Λ τλ ΜΛΤΛ ^Γ»χΒ>> κ«) 9μΛ*» «λλίλΜ(, οντι κατ» σχ/^η «ρτμτο^^»»• 
Υ• Ον γαξ ητ^^μήψ βί^^ Ιτίί»] Άλλ' «τάχτ*ν ο«•» «ρβτιι το 
ΛΤΛκηψ ΐνο^υ^ι /μτ^χ^»' βν 701^ τντΛγμίψψ «ίξΐΙ^μψ' μίτά 7*ρ )ΐίχ* ^* 

Ιΐί ίση] Πι^ι ΤΛντω* «μ ύ τ! Ησ/3ολίι μπ^^μτ•* τ«ίτ 7*Ρ />*>τ^> τ» 
^» ^ν^ «Γοΐ'^;» ΤΛ Α ΐήΛ ^νζυγ^α^^ ύς τα »«^|?»χ», *α$ τβ ο|μοΜ»* τ« ^ι 
ιΜ «ι^ιόλϋ χΑταμιτ^ιτβ** νψοί^ Ιί Ισηψ, η •« ^φόξωψ «ο£ίΙ» » τ&) 
^Τ^χΑ» σι/»$ισκ* οΓον> λικτνλοΐ/ι τρο;^«»βν, αΜκιτΑ»0Τον, Ιβψβον^ και η τ» 
Τ•ιοντο»* ακολοΐΑ^»» μίντοι 2^^«» χ«1 τΐ>» ίζης' οΙο»> χα» το «τ^οσολαχό» 
Ιντ»• 3• *Η σνζυγίοί, « ιπξΐ^λι;] Πι^ιοΐι»^ ίστ* νοί^χ^ι ί» τ^2 νοσι 

ΜητΑ^Ο/Αη^Κ* «σνι^ γα^ ^^ /^' 1Iκxτι;λιxο^> ^ί νο^; ρΐτ^•Γτα4» τ» ^« 
νν) συζυγίας, τοντ/στι £ο «οοίν» «νλ£ν, οντΜ χβ« ντο «π^λόΙίΒν» τοντι^ττ» 
τ^μΙ» «οΙίΙ») «τ( » σν^&ν^Κ χατ«^τριΓτα• «ην βριΒ^ν τ»>λ ύξίσμίηιο, 
«6ι {«Ίφιρο^'ηκ τι»ο( ανηστ^οψύυ' αλλ' «σιηρ άλαφοί^, ι• τέχο», τρ»- 
μίτ^ Η• χ«ι Ινο< ΠΎξαμίΎ^ χβμ (ΜΟΡομΙτρον, χ«« ι{η( β^1•ν> αλαφο• 
^ οι;σΐ}( τη^ «ντοΠ νο0'ότΐιτο$* ψη^ίβίας γοξ η ίκ ^ι»φόρν» χνΛι^ ν•^*- 
κον«» Μ( Ιν τμ νας' Αλχαή» α#^«τΓ βη*«όλα%( 7^Ρ 7^'*^** συ^νψΛ" • «ο2«ν Ϊ1. Β» 9 ητρ^ΙΐΜ Τνη. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 121 

^ ψάύί9 ψη τηοΓΗψΛΜ, 0μτ τ^ 'Ε^μώυ, όομ^ιλλΟ. VII. 0ΤΙ»> ' *£««ηί μοι ]ί< τιι^ΜονΤ» /3«0ΐλ»« ^ιΙ&ι• χ«ι Τ6( ^ς. £. Ύ^ολβί'ττΒτΛί Λ ι1^7ν «»§* « τακ 'μΛκτων σντηι^^ 
μΛτικων ύτηΐν, κύίί των κοινών αντηιμ,ΛηκΜν. Αν/ομ^ν 
τ«η;ν Λ-ι ΜΙΚΤΑ μ£ν €τη 2ΤΓ5ΤΗΜΑΤΙΚΑ, άπτί^ ι? 
τις ιψ τΐίξΰύΤίΐν ω^ν ίκ τω τίξωτω 'ΑλίΟΛίου, κού την 
ί&πίγ«νν συνοΛ^ίϋ, σντη\ιΐΛηί^ς άϋτης αί/των ίκΛτΒξΛς, 

^. ΚΟΙΝΑ Χ ίτΓί ΊίΤ^ΚΜΑΎΙΚΑ, τΛ ^0 Μίίέα'ίν ^ 
υπ^ΒπτΒίκίτατ Μν αν/φίβιμαν §τϊ τ(υ. '^ }ίντί^9 σνζυγίΛ9 ίχη συνη^μΛίπι», ΈΩΤΑ ΜΟΙ ΔΙΣ ΤΡΙΑ* ιστ» 
γοζ ο ν^ο$ νους, τακ ΉιλιντβΙκΗ ^νηλ^^x ιμ^ μ^ιιΤ•ιμιτ ^ηΑτ»^, 
ίκ — <^— , και ά^^« ^ β^χ^ίΖ» μαη^ μ^βη* ιί 1^ τριπί ιμμ ητάξΓήΒ 
ό^(β( ίχοοιττ τ» «γ&ττοιτ νβ^ίωνα, ΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΑΕΤΓ ΣΧΕΔΟΝ. 

οοίαΛτ» τα 01 ι» 9γ^99%^ ω^ ι» τ»; ηιν νρβη^ιΐ' ^μ?ιιτ ιχατνρα μ,ιν γο^ τοιν 
ψ^9 Ηβη» 0^στιψΛ γέγΐιοριττα^, λβί^ο^ι ^ ίχΐίΐ μ£τξα9, ως η 9Τ^{ΰτιιι ψτξος 
'τη» ίίοτίξα»* η μΛ9 γά^ π^ωτη *λ το0 ναΐϋΗχον «ν^ΐΜίτα», η 1^ λντιρα 
η τον χ(ψ»ΐΑβΜον.' •» τις ον» ^ί|•»ι» άμφοτίςοα 'ΐας ψβα$ρ ούσης σνστνί' 
μΛτπΜοίρ ι»4Τ•• ΛΡ ΤΟ /ΜΤ^ο» Ιχ ^ΜΤ^ρ βι^οτϋ^ΤΗΜ» ^νγχι&δοΤ «αι ιίτη 
της μί9 ν^άπα Αίο^ης α^% 

ΙΟ. ΚοΗ^α λ^ β^νστυ^τιχα] Τα Ι^Μ^υ» ήηλ'^ασθα* το» ^ β»λ' τ» 
^ ^ 1»}^ ιΙ^ρ ^4τ•«τ•«ηΜί^τ*» τ2 τι Ι{ 2^ο(«ι^ χα* τ^ χαιηι^ ^χ^9 ί| 
ό|*•«Μ• Λαηΐι^ μη βνν ^ν^κιι» ιΐτοκ άσμα, ^ το ίχ τμ» αντνν Ιτο^ν τί^ρ 
»ΜΝ«Μτ χατα/ΑΟΤ^ι^θΒη' τί! ϋ «νιί'ηιτ» ίΜΕλλαττ•»»* ό ϋ ι^ρΜΠίρος^ χατβί 
9χρ#ι>* Μη« ανταιιό^)ΐ9Κ τ^'**^ ''*'*' 0*3^ς•^«ί>* ιίχ^τνρ ^ •νχ ΐιττ»» ί^ατ* 
«οιτ τν» Τρι»ρ ο^^/ΑΐνΗ τ^ 7*ϊ? 0|Ρ(^» τα» »ρλ τί* Τ4•< 9^ ο/κοι•». ιτροτί"^ 
διμβ» >»ίρ κα^ τ^ αΜ^κοΜΤ. χαί νοήτα^ ^^'ιτ'μ ^ τ^ιτο;, •χτο(, Ι» οΤί τ» 
μί» 9ίξίίχΐί9ΤΛ ν ιιί|ρχΙι μη τ^ι> ^ν^π^^ΤΜΗ»-*^ τιΐ 16 9%μ§χ^ηΛ τάΰ» 
τ•> ) ίτ τηΰΆρ η Ι» ιηττήλ* οΰ γΛο λ;»ατ^ ί» ^οιαλ» Ινιι γί^ται μασώ* 122 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ €. VIII. α/7ταζ9ί μΜ¥^ γίξ τις ων τίις ταϋ οΜί^βν τίξρΒ'^^ως, ^ 
οίΑοιωψ ψησ^ίίν ΰυ$ ανοΛ το ΛΟ'μΛ' ο ά$ Βμαηίξος μτα 
α^ίτιγ, ως κΛι μψ τοΤς ίματξοτ^^ν ίιηίΒίζΛμ^ν. ΚΕΦ. Η. 68 χ ΩΝ ^0 κατΛ αχ^τιν, τα μίν ίση μονοστροφίΚΛ^ τί 
5 ^^ ίττωίίΚΛ, ΤΑ α ΚΛΤΛ τΰίξίκοτηιν ά¥ο/4Μοιυί£^, ΤΛ α 
ΛνηΒ'εηκΛ, ΤΛ α /44ΚΤΛ κατΛ (τχβπν, ^τλ ίί ΚΟ^Μ 
ΚΛΤΛ σχίσ-ίψ, 

ΜΟΝθ:?ΤΡΟΦΙΚΑ μ^ν ουν ίΐίην, "ογλ ώτβ μ^ς 
στξοφης χ,ΛΤΛμη^Γιτΰϋΐ, κοΒ'οί'ηξ τλ ^ΑλχΜΛΟυ^ χΛΐ τλ 
ιοΧαατφ$υς, χ^ι ϊτί τα Ά^ακξίοντρς. 

β. εΠΩ/ΔΙΚΔ ίί ίσην, εν οίς σνατημασ-έν ίμοιας 

άνομοιον τι ίττιφίξηται. Του ίε ίπωίικου γένους τα; μ& 

ίστιν ομωνυμως Ολ/τω καλούμενα ίττωίικα, * τα ίί ττρβ- 

ω^ικα, τα ^ μετω^ίκα, τα ^ε Όεριωίίκα, τα ϋ Ίΰατ 

15 λινωί^ικα, 

^Έ,τΓωίικα μεν ουν εατιν εν ο\ς ^ ανστ^ματιν ομοΐοΐζ η. Β. 

" όνοσ» Ο. ΤαΓη. 
Εχ €. 34)εέί&. ΟααΙ οπαίΝ 

Μ88. Αηΐ£ Ιιτ' ίλαττο» Μ85. 
^Ι €<1(1. Ιΐ2ΐΙ)€η1 ί^ίλο»βτ•. '* ΧΤηί- 
" σαί(}Ό6 1ΐ86€ ίιι^ίοηΐΰ Ι&ηΐιιιη 
οοιιΐο ίηΓρίοίβηΐί ϋ()«ί(1ο εοπ- £€ " ύΜί €α 1ηΓΐ>&(& «ίΤο. Ια 
" Ηοο Ιοοο ίαπΑπάο^ 6ΐ ψΛ 
** ίραΓία Γιιηΐ: οχ βο €ΓΗ<ΐ€η(1ο> 
ηοη Ιβνοιη οροιη ηοΐ^ίβ οοη- 
ιηο<1&1>ί( δ€ΐιο1ί&ίΙΰ9 £υπρί- 
άίβ Η€€ΐιΙ>36 629. Ηίο ρπ- 
Π10 οιηίΗιΙ συοΎίιμΛσ^^ ίη ()ΰθ 
εύιη ίβςυίΙιΐΓ ΤήοΗηίυβ, ίη 
ηΐΰΐηβ δορίιοεί. Α), ρ. χί' 
Ύζνη^η, €ΐ6 ίκΐυβ άυρίία ϋΐ^ «< «^ (( <« «( «( €€ ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 128 ΛίέμΜΟΡ τι βίΓΐφί^Μ. Έπ' ίλΛΤτβ» /μίτοι τβν τΜ^Ο.νΐΙΙ.3. 

τ^ΐά^ιτ (ίψσμΛϋ ουκ Αν γένοιτο η τοίοττοψ* οτί Όλίίον α$ 
οί/^ν ΟΛΤΓο κοΛλυα $κηίν§σ'Β'α4' γίνηοΛ γοξ^ όΰτηύ τ^ιμ* 
ίτωίίχϊ^, άνω χ«ώ τπ*^^^ κλι νίίντας, κϋίί ίττί νίλίϊονρ 
ως τΛ γε ΌλίίστΛ Ώινία^ου κοα Χί/ιωνίίου ΐδίΐτοίψ'Λί. ^ 

ΠΡΟΩιΔΙΚΑ ^£ $στίν, $ν οίς το α^ο/ΐΜίον ΐΰξττίτΛκτΰΐΛ 
των ομοίων. 

ΜΈΙ^ιΔΙΚΑ ^(κ, ην οίς τίίξΐίχίΐ μίν τα ο/ιοίΛ, μίτον 
α το Λνομοιον τέτΛχτοΛ* 

ΠΑΛΙΝίΙιΔΙΚΑ ϋ, ίν οίς τα, μίν τϋψίχοντΛ άλΛιί- χο 
λΑίς εστίν αμοΐΛ, ίνόμοΐΛ ϋ τοίς τΰίξαχομίνοίς" ταί ίί 
τίψίχομενώ Λλληλοίς μίν όμοιοι $ατιν, άνομοίΛ ^ τοίς 
ΌΒξίεχουη• 

ΠεΡΙίΙιΔΙΚΑ ίο, εν οις τοί μίν 'ττψεχρμενΛ ίλληλοίς 
ίστιν ομοΐΛ, τλ ^ε "πεξίεχοντοί, ^τε ά,λληλΛίς, ούτε τοϊςι^ 
ΤΓζξίεχομενοίς. 

γ. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΝ ΛΊίΤΤίν ΑΝΟΜΟΙΟΜΕΡΗ, Ι4• ΏίρΜ^Μ» οϊ] Ω^τι τ^νο» ΠΡΟ. καΙ «τ«^ι&>^»χα β*»α», χα» Ινω- 
^αια, ίκάτΛρο» §9, καΙ λα τοίϊτο χα* «ΐ|*^λχβ χαλιΡτα*. Ι^, Κατά 

^Τ, ^Μφόρν9, % οσν» βούλίταΐ τκ* χα* ΙνάγίσΒαί Α/Μτθ»α μ\9 Χγ, 'νωψ 
μΛ(ν9 αυτΦύ» ΛΡομοίων οντά», ο^οιτ » σνσΎτι^σ% τρσ^ι*» ν οσο^ς /?οι/Λιτα» " νβηιη €3πι νο€€Πΐ βίϊβ (Ιείεη- 

" άΕΐη. ΤοΙ&πι Ιοουπι ϊΙε ΰχ- 

*' ΗίΙ)€ΐ πιοάο Ι^υάίΐΙυβ δοΐιοϋ- 

" αή€8 : ΊίννίίχΛ ^ Ι^»» ως Ή- 

ψΰΜτηωψ ψησ*9, ιν οΐ( ο^οιοκ 

ανο^ιον τ» •7»^£^ιταΓ κν «λατ- 

" το» μίιητο^ τον τ<?» τρία/ν «ρι^/Μον 

" ήτοι στρο^ΐ(> ΛΡΠστροψης, καΐ 

ιννβον, οι/χ α» γίνατο το τοιον- 

'' το»* ίτΐ «τλιΐό» ^1 0&1&» )ς«;λ(;ιι 

ιχτ«»ΐ9^9α» γ^9ίταί λ ωσπίξ 

Ύ^ας ΐΨτωοΜΠβ οντω χα» τιτ^ας, 

Λβί ψιψτα^^ «α» Μτι νλ•ΐο». 

.'' ΙΙηάε ρΑ(€ΐ αριι^ ΗβρΚβείΙίο- '^ η€ΐη ίβΐ, τβΐ/ ίί ΐ9ΓΑ;λχον — 
^ηλό»οτΐι ςτι» ίΰπΓαηι ΙυΓΐ>αη(, 
ΰχριιη^ϋΐκία ΰΙΓΰ ; ΟϋΙΰπι ίΐβ 
ΓεΙι» άϋυεΐάα Γυη(. Ν6(}αο 
€ηΐπι ε£Γΐυηι €(1 \ί2^^, ητοί 

^0^^ ςυ» ζρΜά Ειιήριά'α 
'* δοΗοΙίαίΙβη Ιβ^ηΙυΓ, Ηβ- 
ρΙ)3κίΙίόηί8 ΙοχΙυί βίΤΰ ίπΓθ- 
Γΰπθα ^ ίαάΐο €ηίιη λ\> ίρίο 
'' Οηπιιηαϋοο, ηΐ3}οή8 Ιυείβ 
" (άώΓλ, Λάάϊ ροΙυ€ηιη(.*' Αγ^ « «< <€ <ί €ί €ί €€ €€ 124 Η«ΑΠΤΠΩΝ 

€. VIII. οτ9Γξ»9 ί)ώ^μ0β^ 6 χ•ι^τΓ^ 0ΤΟΜ ϋρηη τυηίψΜα^ 

ί. ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ α $στί¥, ηίτΛίβ ί τ^^η^ γμΐ^ή 

οττοοΆ ίψΓση κωλΛ ως ά^ί/Λ^ΐΛ, καί ως βουλΜΤΜ* ΙΜ 

τ$υτω¥ άΛίΤΰΜΌ^ώ^ τω ρίΜψ ηλΛσταίψ τ$ τςωται^,, τω & 

ίΐυτίξω ί/ττο τίλ^υς το ίίυηξα¥, ιιμ ύτω νβιτΑ χατί 

^τύ9 αντ0 λίίγ99, Ύλττο Λ τι» ηΛς ίγλ^ μί» τιως ιτοτ 

ίστίψ €!ίτω ^μπιιτ^μ ί^τω^ ψιτιγ^α/ρομΜηΛ Άατ. 
^9 £. ΜΙΚΤΟΝ ίί ίτη ΚΑΤΑ :!ζΧε2ΐΝ ττοίψΛ^ ω α ι «ομΙ^ ΐΜΑΐλθΓ«| \ ση^^ς* Λον, Η» η «λιί«Μΐ> ακ^ΐΑΐτ «^βΙοίΧοκ^ «^ 
μ.\9 »*ό/Α0Μ» ΐατι»* αίντανο^^^Μΐ ίί ΤΜς ψξύΛίψίρο^ς συστήματα, ο»« « 

»>> ^Μ • * Ι •Ί^ Ι ^^ ΙΙ # > Α «ΙλΤΟΑ^ §^ΜΑίΐΙΙ^ 7^****^ ^^ «ΑΤΑ. «ΐρίΜΤ*• «Ιβ* 

μΛΜμΛ^ς' τοΛοαηβί ^ %σχ%9 Ι» λκ»!^, τα ί> τακ «ϋ^ακαιίτ 9•αζ€φ»σίσΐ9' 
«Τον το ^Χθ{ κα2 τί ίνίρρϋ/Λα 1{ί}( μ^^ιμ^ «λλίλοκ (^τ^' «ι^/μομ* β&λ* 
ιναΤΟ/ΐΑΐΜν αντ•κ τον τι αψπστ^ίφοηύς τΖ μίΚη, και τον αντηΐξ^/ΛΛη/ζ 
γί9•ΙΑΛ99ν, το χατα νιριχονν» αη/Μίο/Αΐ^Γ, τν» /α» «ΐι^ΐίοννρ Λτηστξίφνι•* 
σβύΡ Λλλίλαίς% τ*1ν Χ /^ιραΙν ανταΙτ αΜ/Μο/^» ο»τ«»» αμφύΐτίξΐη β&χίΧβκ' 
«στι τα ίν ταΓς ναοα0ασισ» τ«ν κ«/α«Ι^^ χοτα ^Ι0τι;ΐζ(α9 οΛΛ^λβκ αηβ* 
ιτο^^^^να, η χατα τ^ αντ» μίτ^*, Αχχτνλιχον^ 9 αλλ• ο^ριο*•»» «ναΐΜ• 
τατά Ιστιιτ. 13 • '£' ^^ *^ Ι^'ρι τι»β(} Οίο»» μΙ^ τ»9 ν^ίήμαΤΗβ <% 
2^^α τ*1ν χατα σγίσνι. η» γοξ χατα σχί^\9 %%Ιΰ9 τ& ιπ^μΪϊχοι'^ χ» ίν- 
*;1'»χοιτ, χα» ταλλα. ι» ον» τα μάςη τίϋ» χαταί σχ/ίσ^ν Ιχ λα^^ ι{^ ^ν)τ 
χ<οιτο χατα ταντο»^ το χατο^ σ^ίσ%ψ ^ι»9«βΊτα• ^ϋχτον χ»τα σχέη>• 

Τ•ν9Λ(»ΜΛ /, Ιλ«^/Ι«λ•9 

{Ι^ΗΤΜ»* Άξπ/α Ι^(«ίν, 

1ΤΜ/ΜΙ^ΝΙ| ΐΤ#λ4ΐ|««ί. 

* λα^ο^α οιη. ΡΙ. Β. Ο. ^ %α9Μ(αρ^ ε«Ιχ Τιιηχ•!». ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΛΝ. 125 

ίϋπ μίρη ΠΨΛ, αα-ίξ ίφα/Μν ΒίνΛΐ του κλτλ αχίσ'ί¥ ^ βΪ^Ο.ΥΙΙΙ.Ο. 
ίζΜς^ Μν, λίγου χ/ίρ^ν, το τε ί^ω^ίκον, κού το μοτω-^ 

^. ΚΟΙΝΟΝ ίί ίστί ΚΑΤΑ ΖζΧΕΧίΝ το ίυο <π;- 

ηςΛτμΛ, (04. 1χ•) 

^κοίίτΛ ι^ς. ^ ΙΟ 

Τί^ΛΤΑμίν γνί^ τψ νυν 6κίΌην οκτΛκωλος εστίν η ΟΎξοψη^ 
Κΰίί Τ0 οίτμΛ ίστί ιιονοτΓ^οφίΗΛν. Αυνατΰϋ ϋ κοίί ετ/- 
^ ^ιβΜρώτ^Άΐ, εις τε τ^μ^λ. κοίί νίεντοίία,, η οτ^οψ^ 
ίύοτε Φεξεκξάτείον είνοίΐ το τελευτΛίον του σνοτηματος, 
τοΰ εκ τίύ¥ τξίων κωλ^οΛν, ^ των Όεντε^ χ^ Ι4• Τί τιλ#μπ•Γ(# τον συ0ΐΛμίΐ>τ^ ^Ο Ι^τι» α^^«1^α^»^^ιιΜ^ «φ^/α• Ι2β ΗΦ)(Ι2ΤΙΩΝ ΚΕΦ. Θ. ΔεΔΕϋΓΜΕΝΟΤ ^ ημίι^ πψλ ίση τλ άατϋλίλψ»Λ, 
φΛ/4Λ¥ ίΐΑι τούτων ιΓκβΜ τλ τ$ ΛΟΎξοφα, ΚΛΙ ΤΛ ^^- 
μοίοστξοφΛ, κολ £ίτ/4^ητφ. 

Α^ΤΡΟΦΑ /Μ^ν ουν $αη, τλ η^λ/χοντοι; μ^γίΒ'ους οπΛ 
5 ί^* ίλαίχ^ατον, ως μηίε οτξοφης ϊλης ίίνΛί λιπτλ άτβκο^- ΤίΚΛ, 5• Ώ( μαύ^ στ^οφνς ολιας ιΐνβΜ^ Ω( •» τνχοι, τ^ι^» χ^Λα;»* «Ιση μι 
λ;»α^$«» ΙΚ σΎξνφάς ^ιβι^ίΗτ^Α», χλιγμ ιί«ΐί γβγ^ΛμμΑΗί, * αλλ* ονΐ' κ» τι 
λκατον τον ^«α»ριΓαθα( έχοντος αμοφοΛον, ωστη^ Ήλίχτρα Ι^βκλτ^τ** νρο; 
τ^ι* χο^» να^ Υ,οφοκΚίϋ' 9 χ«τα ΙφύμίΜΠ, το ίνα^/Α•»ο» μΑτζ» ίΖ ν^* 
καμίρω' ν χατβτ ίναι^οι*, το ίνα^ό^η» μ§τ^ τ^ «Γροχιι/χίΐ'&>, 9 ΤθΓ( τ^ 
ΜίμΙροϋφ ίΐς ίνο ^«»ρ•σ•κ> «ν; το, Φιν ^ιν» Ιον Ιού' ϊση τοιοντον» ίτι^* 
στ^οφ^ψ ψξοα^μ£»9ν τον τ«< ^β*^•0Ί«« τ^όνον. »ν« τ^ ^ Ιτι^ΜΎ^β) 
κ«$' ο Ι*"! 1^0) ιτι^ο^' !«■« ^ νοΛλάίιτ^ «λλο^' «ίβ'τι ^Μσθβ* ^ «Γοσότιττ* 
ΐΜ^λο^ιτ νλιιήν» ι^ψτωψ, το »«ΐΓΤΐον τη αιηστ^ω' το» τηλικοντον /ατί^οΰ; 
οιτ«> ^σ'^ν, ίττ ίλ»;ζ»στοΐ', ιν; ^η^ ^τ^^; ολιι^ ι» να» ννονοντ»»»» βξ^χ^ 
χΛτβίλΐίχτ», βξΛχ^υτί^ν χ»λον ίν•^^. τοντο τ^ Μβιηρ•* τιχ/μ9^» ιοτ» 
μΜκροΐς ι«^Νχ^^•ρ* χβτα «τι^ιορισ/Αον; ^ αρίσους, οΓα ίοτι» « Μσ/^ολν τίί( 
® Αίνκαϋας ΝΙίράρ^ρου* ο7ο>^ βρ^χί^ς χο/λον ίνι^ορα' οΤον^ ον νάττα ^)ί/α- €€ α 4< €€ « ^ *Αρομοίόστροφα, 'ΉβΚ 2ΐρυ(1 

δοΚοΙ. Αηίίορίι. Καη. 1295• 
" ιη&χίχηΕ 6χ ρ&Πΰ οοηΓρίοίιιη- 
(ιΐΓ. Ιχ;§ί( ατι(€ΐη ρΓΟ «μ- 

μοΜστξοφα, οίλλοΜΟτροφα. δοά 

ιη&ΐΰ : ο(λλο»ό(7τ^οφ« ΰηίιη Γαη( 
ΙΒ^βηυβ ΙαηΙυιη Λ»ύμΜοστξόφω9, 
'' ΕοΓίαίΙΰ ϊΐΒΧ ΗϋρΙΐ£ίΙίοηί8 
'* νΰΓΐ)& αεοοιηιηοάανίΐ αά ΑήΓ- 
'' 1ορΙι&ηί5, ς\ΐ£πι ίΠοίΙπιΙκιΐ^ 
*' Ιοουπι : ίη οο ϋπίτη ΓυηΙ Ιηα, 
α;^Ι}, σνατΎνιμΜ, 6ί ωΆ^ φχ ΙΜ 
ίη8Βςα2ΐΗ& βιηιιΐ ίτιηιρία ΓυηΙ 
αλΚοΜστξοφ»» ΗϋρΙιβε^ίοηιβ, 
ςα» ρΓ3β ιη2ΐηίΙ>υ8 ΓιιηΙ, ν€Γΐ)2ΐ 
'^ βΐίαιη 3άάιΐ€ίΐ ΤήοΠηίιιβ άο « <« «< « €( €ζ *€ €€ ηΐ6(Γ. δορίι. Α), ρ. 13• «^ ρπ> 

9 χατβ άλλο ίιη^ι^ηιμα^ ϊοΛχί 
** 9 ΐΜτ* οίλλο αροψωηιμΜ. Μ 

ΗορΙιβείΙίοηίβ ΙψπφβίηιμΛ ιη&• 

'' 6ΐηρ1ιιηι βίί &ρ. £αήρ. ίη 
" Ηοαιΐ). ν. 687. ζά ςαοά 
'' δοΗοΙ. Ιλχο ιηβίηοΐ υογΙ»; 
*' {(βΛ €ζ ραχίο ΐϋηΐιιιηιηοάο 
ηίιη. υΓ(]ΐΐ6 λα ϊΜλ : « μκτ» 

® νίάβ ίη^ΰηΐυιη Μβη^η- 
<1η 6χ 8(ΓαΙκ)ηθ ρ. 452• ^Ρ^^ 
Οίοήουχη ρ. ΧΙΟ. «( £πΐ€η<2. <• #< ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΛΝ. 1127 

β. ΑΝΟΜΟΙΟΪΤΡΟΦΑ Λ' ίστη, 'άτ* νΐάηβκ Λ- Ο. IX. 3. 

ύΐΓ0Κ^ιτη¥ ΛΤοχ^ιΟΊν, η κλτλ ίφυ/4,νίον, η κλτλ ίπω^θ¥, 
^ ΚΛτ ^ίΛΛ0 71 ^ ίπιφωνη/ΐΛ. ΑίΰαξΒΐΤΛί ^$ ψΌί $1ς 
Μο, ίι $1ς νίλαίω. 'Έμ μί¥ ουν €ΐς ίύο ίίΛίξηΒ'^, κλ- 5 
λ$ίτα4 άηρέστξοφον* $Λ¥ ^ νς Ίΰλ€ίω, Λλλοίοστξοφΰν. 

γ. ΑΤΜΗΤΑ ^β ίση, τλ τηλίΚΜΤΛ, ωτη ^ΛτΒ'Λί 
Ιΐίν τί/Λ,νεο'Β'Λί, (Α^η μ^ντοι ηκμιίΐξ^ίν τι ύ7Γαρ)^ΐ¥ του τον 
Όοίητψ αίτΓΛ ^τετμψικίνΛΐ, /ιψτε ^ βξο^χιυκΛΤοίληζίν, μητ$ 
τι Βτίρον τω¥ ' ίιορίζΟ¥τω¥ ΤΛ τΰοίηΐΛ,α,τΛ, οίθ¥ §φυΐΛ,¥ΐο¥, η ΙΟ 
ί)ΐϋΐ/(ρωνηΐ4,οί,. Κ£Φ. Ι. 1 ΩΝ ίΐ £Β Όμοιων^ τλ ΐΛί¥ ί<η•ΐ¥ Λπψο^^ατΛ, τα 
οε κατΛ 'α€ξίορι<Γ/Λ^ ανίτους. 

ΑΠΕΡΙΟΡΙ^Α /^έκ, νττοσ-Λ ύττο τΛ ΛντΛ τίοίος η 
ττ\ς Λίπν^ς (τυζυγίαίς κΛΤΛία^εΓρού/^ΒνΛ, η χΰΒξίοίου, Ίΰερί* ι^ 

γ^αψην 0ν^Β/44Λ¥ ίχΒί ΙΑ€ΓΛ^, ΟλΛΛ /^Χξί Της ΤΒλΒΌ' τΰάΛς Ό/4,οίΰί Βοη, β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡβΜΟΤβ ίί ΑΝΙ50Τ:§ ί&τί¥. τα ^»βΜροί/ΐτβ^ χ«* ^*' ϊα•ηβ γίροίτ^ 9αί?^ρ, γΜτα* συστη(Λ»ταίΛ κατ» 

Β£ηΐ1. ρ. 45• ^- ΟΑηΐ. Αάά^ νλΜίο^α Ταηι. 
Βε2ΐϋ§6Γΐιιη ζά ΥΐΓ^Ιϋ €α1α- β τιτ/Λΐ9χί»«ι <ΐ€ο(1 ΓΙ. 

1595• * Ρ^όη*^» Ο. 

^ ΜΛψύ,ηίΛΛ ¥1. £. Μοχ 128 Η*ΑΙ%τΐ(ΐν[ ΚΕΦ. ΙΑ. " ΕΦΪΜΝΙΑ, ΛΤΓίξ ΎΜΤΨΐς τ^γ νίξοα^οξίας τηνχ^» Κΰίΐ, ΐ5?τΛν Λ το ίφυ/ινιον μίι μετΛ ΟΎξοφην, άλλα [ΜΤΛ ση- νκϋΐηιψ ικτο ι^κ] ΟυτίΗ ««λιΙ«αΗ β ψγύηι των $βψί9 ί«« ^ 
9φύμ»ία] ΎοΛτ» %Λί ΤΛ μΛΤξα ΑβΜρΛ %Ι^Λσι. 1 5• Μ« μΛΤα σψ- 

* βραχοκατύ^ξ^Ρ Ό. €€ΐ€η «* ί^ί^»••. Υΐάο Βριπίκ- 

1 ναβώλκ Τηηι. 9β. Ιβ δοΐιοΐϋβ ριο μ^ 

οη. Ρ1. ινθέί ομοΜ ί*ί»τ«ι τΛ χ•^> βχ ΗορΙίΛΛ. ρ. Γβς. 
7• σ* Ο. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤηΝ. 129 ΝΙΟΝ ΚΛλίίτΛΐ το ταοίημ^, μ¥ ίϋτί το νίΟΜ Χο/ττφοί, 
(ϋΓβη. ρ. 11.) 

^ 0ψ< Μ το μ^αΒ^9, 

Τ(Λί9Λί09^ • 

αίρριτι τιχτομ; α*ορίς ΚΕΦ. ΙΒ. \ € » » € £3^1 ϋ €¥ τύίς '&οιίιίΑΟία'ΐ ΚΛί οι ά^ρ$ν$Κΰΰς ούτω κλ- 
λΰάμενοί ΕΠΩ/ΔΟΙ, οτΛν [ΐ^γίλω στίχ/:ΰ τίψττίν τι ι© 

^^φί^Ι^ΟίΛ, οίον, 

τ»( σας «τα^ιι^ι ψφΛς ; 

«5 Μ»* ΟΙΟ» Τ^ μ» ίί70^μ4Μν> λ/ΑΐΤ^Ο» αΧΜτάλϋΧΤΟ»* το ^ Ιΐτό/ΑΙΙ'ΟΙ'^ ΠΎΟΛ" α «< *' Ρυΐνίιιβ ΙΐΓίΓηυβ ^ψ» ^ €ΐ 

Ερμα Ηΰί/οΐι. διιίά. €( ύο 
'Ήρυά ρο€ΐ33 ίβερΐυβ. 'ΡοΓίυβ 

" άίΐ ννοίθηβ. δίο βχίΕΐ Ηρϋά 
*' ΒβηΐΰΙήυιη ΡΗαΙβΓβυιη θο 
'^ £1οε. §. 0x1 νίϋ. ςιΐΰπι ί^ηοπι- 
νίΐ Ρ^νιιβ^ ςνι ρΓο αιτέ^οή- 
1&ΐ6, ^φ•Γ ιάΛϊΆ ()αο(1 «4^0(7. 
'' ΡοΓΓΟ Οβιηΰΐήι» <|υο^ιΐ£ γ€€- (ί α α Ρ1. Τυηι. αβίριη Ο. Ηιιηο ν€Γ- 
ίυιη, νο€€ *Τμί9αίοψ €}6έΐ3, ΐη 
€Χ6ηιρ1ιιιη ΗοχΕίηείΗ ^οΐϊεί 
αθάιιαίΐ Ββηΐΐοίαδ ροΛ Ηοπι- 

ίίΐΐΐη ρ. 710. Ύψι Ι ^ΐ το μίΚα• 
3ροι> αίρρίπ» ΤΒκτορες αρ^^ίς, ΈΔ,ά, 
Μ88. 1ι&1)6η( νμ,ηναοψ, 

Ρ Έ.νη, 8ίε οίΐαΐ Β€η11βίτι$ 
αά ΗοΓΕίίΐ Ερ. Ι. χίχ^ 29. £<1(1. 
οΐ Μ88. ρ1εή(}υο ι! το*. Ο. 1ΐ2• 
1>ΰΙ IV Τ)* κ 130 ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ 

ε. XII. β. *Όγ«,τ ^ ί/Μΐίτ^ϋαρ η ταξίς ^, ΠΡΟΩ^Δσ2^ Μ• 

ΧΙΠ.ι,2.λΛΤΛΐ, ως τίΛξ 'Αναπξίαηί, (Ρη 1 28.) 

5 7* Ώ^9Γ(ς ^1ί ταυτΛ ώξίσ-κβτοΛ, άτω γίηατ ^ 
τΛ^υ ϋ το ΐΛίίον η τν:Λγμίΐβ9ί9• ΚΕΦ. ΙΓ. 

ΈμΧϊΙ ίί ηνΛ ΚΛί ΤΛ κΛλού/ΐίνΛ εΠΙΦΘΕΓΜΑΉΚΑ, 

ί ίίΛψίρίί ταντνι τω¥ ^βυ/ι^ίων, ΰτί τλ μ£9 ίφύμνίΛ Μ^ 

ιοΊΰξος νΛν σνντ$λ£, τλ ϋ ί'ττιψΒ'ίγμΛτικΛ ' καί ε» ηΐί* 

ξητου, ως Όξος το λιγομίνοψ, τι στξοφ^ ΰΤ^οσχ^ιτ^ι' οίον 

το ΈΛκχρλίίΰυ, (υιϋη. ρ. 203.) 

ΚΛί 7ΓΛλΛ¥ τΓΛξΛ τω ΰίντω Βοκχρλίίί^, 

/Ι Ι^ συ ΐ ί* χιτ«ΙΐΊ μην^ω νοψί τ%» ψίληψ τ^ναΤίΜ φίύγας, 

β. "Ογ«μτ μΛ¥ άν βξΛχβΛ η ^^ ίττ^ρΒ'βγμαηκα, 
τ£το τΓξοητΓΐν Μτοίς * (Μνο¥* Ϊλψ ϋ χοίί τηλίχαΐυτα ωβη Ι . *ΌτΛψ Λ ίμψΛλι*] ΟΙο9 οταψ το βξΛχ^ «τροτβττητβι. 6. "Οτα» 
^^ξ*'Χ? Ι***^^"] ^( '^^ ^Μ^«λχ«9 Χ«^ '>'^ ίφύ/Α9*»' ^ιαψό^ ταύτα τ• 
ί^ν/ΜΜ σνήχ,%Μν ψυλάττονη, ν^ος τ»ς στ^ας, τ» ίΐ ίπαφ^ίγίΛΟΤί^ί 
ου, 

<> τ»η( €. Τόπι. αΙμΑ ζ, 06- «1 Β€ηύ6ίΐλ8. ο^ ^άά. Μ88. 
ΐ€ή5. * ^»•». ΗύΓΐη&ηουβ αΗΐ)ία^ 

' κα) ά€€ίΙ Ρ1. Β. 'ίηψΛ. Ρπ> τ«λΜΜ7» Ρ1. ηοχ ίίΕΡΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. 181 '^Γολϋβ ΤΛ, ΐσΆ ΚΛΤΛ τον αΙτ9¥ λάγον, ίτνοΛ τί τ^Λτοΐβ 

σνΤΤημΛ ΚΛΤΑ ΤΤίξίΚΟχίΐν Λ90/Μίΰμ9ξ8ς. «ι ΚΕΦ. ΙΔ. Γ4^ΤΙ ^£ ης ίν τους κωμωίίΛΐς κλι η κΛλουμ€¥$ιί 
^ίη$ς εΙς το Β'Βοο'ξον, Κ€ίί Ληιττροσ-ωττοι ^άλλήλοις στίν-^ ** ΟητηιηαΙιοο Νοβτο Ιυεοιη 
ΙΐΕΐιά 6χί§υ2ΐιη Ηίε Ιοοί αίΤαπάΰί; 
ΡοΙΙαχ IV. III. άείηοΰρβ €Χ- 
ί(:τίΙ)6η<1ιΐ3 : Τα;!* ^« χο^ιχατ» «9- 

ναξοβασίςρ οτλ» α δ φοιι!Τ)}( ν^ος 
το ^ίΛΤξοιι βούλνιτα^ λίγα»^ δ χ^ξ^ 
Φβρβλ^^ιτ λίγα ταντα, Ε^μιχα;; 
01 βντδ «τοιοΣ/^*» ο» χωμωαόνοίνιταίρ 
τ^Α7»χοιτ ^ ούχ Ι9Ύ(>4 αλλ £ν^«9τί" 
^ηί Λντο «τινοίιιχι» ίν νολλοΤς ^^ά- 
μασά, '£» μίψ γ% ταΐς ΑαΜ^σί, 
76» χΐΛξ09 τας γνροίΤκΛ^^ ννίο Λντοο 
η νοίήρΆς «ρ«ρ»νιΓ»> ίχλαίόμ,ίψος, 
ίς ΟΛ^^ς λίγ»» ίίΓΟΜίίτι ται σχί- 
ματι τΐ$ λίζίως τας γυναίκας, Κα) 

'Σοψοηλνς ^ α^το ^χ 'τΐΐ «^ρο^ ^χ*^" 
'οι ίμίλλτίς ατοιιΓ σΐΓαΐΊαχ»^> &;<7ν(^ 
" 'ΐνννί'Α;. Τ?ί /[«ΐ'το» ναξχβά' 
ηνς της χνμΛκ^ς, Ιτττα α» ι»«ι μί^^ 
*Λμμάη99, ναράβασις, μΛΧξ09, 
στξοφιι, Μ^ζη^ΛΛ, αρτίστξοφος, 
ατητΙ^^ΙΛα» Ό» τδ μΐψ χομ" μίλονς, Η ^2 ναραβορ-ίί, «< το 

ό οι;» χα* ι» αλΛΑ;. ανανα^στα τ^> 
Ιν/χλ«ι» ιχ•ι. Το ^ Ιηομαζ6μ»»οί 
μακξον^ >«:» τ^ ^τα^αβάατα βξαχυ 
μ*λύίρΜ9 Ισ-τι»! αΦην<Γτι αίύμίηψ» 
Τί ^ στ^οψ^ ί» ΧΜλο»; «τρασ^ιίσιι» 
το «ττίρ^ί/χα^ Ι» τΜτοαμίτξο^ς νπα* 
^ιται. Κα» της αιτιατρβφον τη 
στροψιΐί »ρτασ•7ί\σης9 το αι^τηπρ^• 
μα> τιλίί/ταΓο» ον τη; ιισΛςαβάσβύ^^ 

αρί^μορ του ίν^ρρηματος, " ΟίΐχηΤίΙ 

" Γαο ηοιηίηΰ ρορυΐηιη βΙΙο^ιιι 
" ρο6ΐι νϋΐΐ, ρ€Γ ΟΗοπιηι ίά 
ΐαοΐΐ, 6ΐ Παξάβασίς άιο,ΐΪΜΤ, 
ευ] 138 ^6η6Γΐβ ρ1υΓ68 6χ(1αη1 
ίη Αή(ΙορΗ&η€. Νυη(ΐιΐΕΐη 
'* ευΐθΐη Ιυπι ί&ιηΐϊίοίβ ηΙβέαίιΐΓ 
*' ε1ιοηΐ8^ Γβά ΓβπιρβΓ αηαρδ^ίΐίβ, 

** νβΐ ΐ€ΐΓ21ΐη€ΐΓί5." ΒβΠΐΙϋίΐΐΑ. 

ΒίίΤβΓί. ΡΙιλΙ&γ. ρ. III. ^ά^ 
Ιτοηηβρ. ρ. 204. όά. 1699• 
« /χί^ίί Ρ1. Μ88. 

κ 2 


132 ΗΦΑΐ:έΤΙΩΝ €» XIV; ης οί χοζίνταί 'ΤΛξίβΛίψΰ», κλι ύς το %ηα,τξύ¥ κιτο* 
βλβη-οιτης ίλτ/ίν πνΛ. 

Τλ ^ ^ ύ^ τικ ^Λξαβοα^ς ίστι ταΖτΛ" ΚΟΜ- 
ΜΑΤΙΟΝ, ο ΚΟΛ ^ΛξΛ τοΊς τταλΜΰίς νοηρ-αίς ούτως 
5 ' ωνο/Μζίτο* ^σί γαρ Έχίπολίς, '* * Έΐω9^ος το κομίΜίτ 
*' τιθ¥ τβιτΓβ•" ίίΜ'ίρον ίί ^ ίΐίος ίοΎίΨ^ ί ο/ιωνυμως τα 
^γίνα ΚΛλου/44ηι ΠΑΡΑΒΑΣΙ^' χμ τρίτοι, το ΜΑ- 
ΚΡΟΝ τΓξοσ'ΰ^γορίυο/Λίνον, ο μι φΛ/ι$¥ ιΤν^ι ^£τιρ^- 
κΒοτίξον ου /4^ν ΛλλΛ, Κΰύ ^ίΛτο Λπηυοτί λέγίο-ΒΆί, 
τοίίοκα οΙνοΐΛ ΜΚξοτΒξον. 

ΎϋυυτΛ /Μν ουν ίατιν ατολΒλυμίνΛ. '^ΕτίρΛ ^ί ίση 

ΤΛ ΧΛΤΛ σχί(Γί¥ γΒγξΛ/ι/Α^νΛ, το τί ΜΕΑΟ% χβώ τβ 

* ΕΠΙΡΡΗΜΑ, οτπξ ως ί^ι Υο ττλίίστον ίκκύάίεκΛ ψ 

στίχων, ΧΟΛ το τω μίλα ΑΝΤΙ5ΤΡΟΦΟΝ• χοά τβ χλ- 

^ΒλβυμΛ¥ον ΑΝΤ£ΠΙΡΡΗΜΑ, 'ό^οξ ψ των ϊσ'ωρ χωλΜντί τ ^(η Ρ1. Β. 

* ωροίΑΛίτ^ Τιιηι• ο. 

>> Μς ίσπρ ονη. ΡΙ. 6ΐ Μ8δ. 
« 7"•»• δίο ΤυΓΓΐ• Ο. ολ^ 

.^ ΜΌ'ίηχίσΠξΟψ Ρ1. Β. Ο. 

* ΈΧγτηόίο^8 Μ. ρ. 363, 

4^. ΈψίρρίίΑΛτα, Εψ τοΐς χ/Λ" 
ρ«χρΓς» ΟΤΙ σνστροφιιΐ9 ασαα» μίλοζ, 
Ιιηλι^ιτο «τθίν/ΜατΜίτ »γ στίχνρ' ίνιλιτιτο <να» τιτρα/ΜΤ^ο» νοιιι- 

λονιτο ^^ τ«ντ« •«"«ΙΙ^^τα. υΐ>ι 
ουιη 87ΐΙ)αΓ£ίο Ιΰ^οηάυιη, ατ* 

«τβίλι» *ητξαίμ*τροψ «οιν^ηον τ. ^• 

αρηά Αι^ιηβηΐιιιη ΑΓίίΙορΙ)• 
ΝιιΙ). νίάΰ βΐίίΐιη Ροΐΐαοίδ Ιο• ΠΕΡΙ ΪΗΜΕΙΪΙΝ. 133 Κ£Φ. Ι£• 
'ΠΕΡΙ :ίΗΜΕΐαΝ. 74 1 Δ ^ (ΠίμΜα Τύίβ ΤΓΛΡΛ τοίς τταΐΊΤΛίς οίλλως ττΛξ ίλ" 
λ«^ ΚίΐτΛί' λίγω α, οποΪΛ ίττιν η η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 
~, ΧΛΐ ί ΚΟΡΩΝΙΧ -^, κΰίί η Ε5ί1 ΝΕΝΕΤΚΠΑ 
ΔΙΠΑΗ <, ΧΜ η ΈΧα >, χλ ο Α:ίΤΕΡΐ2ΚΟΧ »:, 
κύ Βί τι λ/Λο τοί9υτον. 5 

Πα^Οβ μ^ψ βνν τοίς λυξίκοΊς, ^ /ι^βν > ιαανίστξοφον το 
β^ρ( ^, Χύ^^** ίκάατφ τίΒ'ετΛί στροφην η ^Λξάγραφϋς, 
ντΛ &η τίλους τΛ ίίτμ^τος η κοξωνίς. Έαν ^6 ΚΛταί 
ΤΒξίκοτηιν ΤΛ ατ/ιατΛ ^ γεγξΛμ^/ΛίρΛ, ώστε εινοΛ ΰττ^Ο"^ 
φ^^ ΧΜ ^ίντίσΎροφην, καίί ίττωίον, η ττΛράγξοφος μεν ίο 
Βτ) τω τ€λα τής στξοφης Κΰύ ' αηίπγίφου κίΊτΛΐ, ίτί 
& 7^ ίτωί& η Χύ^ίς* Κΰύ άίτωξ ί\ ταραζ/ξαφος, «) ^ιο^ 
ρίς^ι τρί ΤΒ ϋμοίΛ Κΰίί τλ ανομοίΛ. 

Ετι μίηο^τω τ€λα ο αστΒξίσ'κος τίΒ'ίτοΛ, γνωξίο'μΛ 
τ^ ,τ&τί?^(τΒ'^ίΛ το ύίτμα^, ίττίι ^ κοξοαϋς έ;π ττΛΟ'Ζν π- 1 5 
^ηύΐΛ των ΒΤΓψ^ων. Κού μΛλίττΛ Ί&οίΒ'Βν ο άοηρίσ-κας 
τι^Β^σοΛ, Βαν ΒΤΒξομετξον η το ζΜ'μΛ το Βζη^' ο ΧΛΐ. ^ 1>6 Ηίβ ίίξηΐΛ θηιάίΐΙίΠιηο 
ζζΐϊ νϋΐοίίοηυβ ίη ΡΓθ1β§οπΐ6- 
ηίβ ζά Ηοιη€ΐιιηι« ρ. χίϋ. ί6(|(}. 
ςηί €( Ιιοε εαραΐ ^άϊάϊχ ο Οοάίοβ 
ΫοΜίο ρ, ϋχ. νίά€ ρΓκάρτίΰ^ 
ςαοηιπι ηοη οΙ)ϋϊυ8 βίΐ ΥΠΙοί- 
Γοηιιβ^ νίΐΌ8 «ΙρέΙοβ &ά €κ:&- 
Γοηίβ.Ερ. βά Αήίοΰΐη VIII. 2. 
ρ. 75ΐ• -β^• θΓ3Βνη. ΟεΓ&ιιΙχ)- 
ηαιη βί ΜβπΑ^ιιπι Λά Βίο^εη. 
Ιι&€τ1• III• 65• Ι^&Λ αΧίΛχα άϊξΏΐβΐχηΒ. Νό1ΐ€ηίυ3, ίη γ6 ηοη 
ιηιιΗιιιη άίίΙΐιηΙΗ^ \ϊ3\κί ίη Σμ* 
ίΰο ^ίηήΒατΒατς ρ&Γίβ ΟγΙΙιο- 
ξπίρΐι. ν. 8^ηα άΙβίηδϋοΜί, ' 
Β Τ« σνψΛΪΛ νβρβ τοΓς νοιηταΓίτ 

. ^ ΐίτί τ* τ^ν$ Ρ1. 
* ανηστρφης ΡΙ. 

^3 134 ΗΦΑΐ:£ΤΙΩΝ 

& XV. %. μίλλον Ι9ΓΙ των τοίη/Μχωψ των μονοοΎξοφιχων γίνετία^ 
^Φίτφάϋς η, κύίί *ΑΜΛΚξίοηο^, κολ * Αλκαίου" νη & 
^ τω¥ 'Αλχαίου Ιίίως, κλτλ μεν την ^ ^Αξίστοφαναον &- 
^00-/1^, αστψτκ^ς ^ι έτεςϋ/ΜΤξίο^ ίη9'εΓο μονής* κογλ 

ίϋτψ Μ Ίψ *ΑριστΛξχ€οψ, χαι ντί ττοιη/Μτων μετΛ- 
βολΙίς. 

"^ Κοίί η μεν ίιπλνι, η ^^ βλίττουοΆ, ^'ΛξΛ μ^ τίίί 
ΚαμικοΊς κοίί τοΊί Ύ^αγίΜΐς, έτη ττολΜ* ^βιρ^Ι ^)ί τόίς 
Αυρίκοϊς αντανία: ψτΛξΛ .*Αλκμίνί γοον οορΜΤχετΑΐ. 

ιο'^^ΕγξΛ'^ε γοξ εκείνος ίεκατεοΌ'Λξϋν τίγοψων α^μΛΤΛ* 

ων το μεν ημ»ον, του ειΙτ£ μίτξοϋ ετοίητεν 9πτΛθΤξο(ρο¥' 

ΤΟ όε ημίον, βτιροι/. Κΰϋ ώα τούτο ετί ΤΛ^ς εητΛ «τ^β* 

75 φα^Ις ^ ταίς ετερα,ις τίΒ'ετοί. *Η ϋ &^9^ α^μαίνε^ το 

μεταβολίκως το ατμΛ γεγξάρΒ^Μ. 

15 β' Ύούτοίς τοίς <η\μίίοις τϋς τί^οείξ^μενοίς, ίβτλ^ν γα/ 
αστε^σ'κου, κΰίί ετίξοίς τέΟΊ, χίε^ί ων λί^ομει^, έν τϋς 
ί^μ€ΐυτ% χ^μεΒ^. Ύη μεν μ Αθξωι4ίΐί^ κοι^τλ τξίπους 
τςεΊς' ήτοι 'ότΛν των υττοκξοίίν ύιιτοηων ΠΜΙ» κύίί ί^^Λλ'' 
λχυγεηων^ ^ κατΑλώτητία ο χοξος" ε/ ίμ^είλίΡ" ή οτα;» 

^ομετύβοίηε ϋΐατο τουτοα ε^ς τόπον γίνεσ-Β^Λ ίοκ^ Τής α-χ^' 

1^. Τη ϋ ιαο^ατ/^άφω^ ψοι κλτλ χ^οτωτ^Λ ίμοι^ 

βΛΜ^ εν τε τοις ίΛμβικοίς κλι τοίς χοξ^κοίς, μεταΙ^ 

της τε ατροφης κοίί της ' Λντιστ^ίφου. *ΈΜν μεηοι η 

^ ΟΎξοφη ίξ ίμοίβαίων τυγχά^ σνγκειμενη, αυκ ε^α^κϋ ^ 1>β ΑήίΙσρΙΐ3ΐΐ€ Ε^τχαηΐί- <> 7ρ»ψ«? €. 

Ζξϊΐ, Ρ. Α. νί^οΐϋυβ ίη Ρροΐΰ^ο• οιιμΛΐ9ονο•Λ το μ,, Τϋτη. 

ιηϋηίβ ζά ΗοιηϋΓυιη §. χΐίν. 4 χ»ταλι(νιται Ταπί. χβτν- 

ρ. οοχνί. €ΐ Γβ<}(][. Οβ ΑτίίΪΕΓ- λ(ιη}Τ«ι Ο. 

εΗο νί^ο βηηάύΐη ε3{ήΙ« ίβτ» ^ «πΗ^τ^^ Έϊ. Β. «. ΠΕΡΙ :$ΗΜεΐΩΝ. 135 

ίκΛττύν χβίλβυ ΰίϋν ψΤΦΐ^ τίΒ'ίΤΛί' Λ?ίλΛ χίίτΛί χβύ η 

Λνίτΰυς ΜΛττΛίστίΜ γίγξΛ/^/ιίνΛ, λ (^ ίν τΰο^ω ο 
χο^ς λίγα, ίψ εκάστου ΊΰψοξΜ'/ιου τίΒ'ετΛί ^ ΌΛ^άτ- 
γξΛψος. 10 

Τ^^- ^€ ΊΰΟξΛβΛσ'ίως /44ξων ύηων ίπτΛ, ί^Ί €1^ ίΚΛο-- 
τον των ΛττολελυίΜνων τξίων τίΒ'ετΛί η ταο^ύγραφος, του 
χομ,μΛτίου, ΧΛί τ^^ ταΛξοβΛΟ'ίως, ΚΛί του ΐΑΛΧ,ξόυ* ου- 
^εν ψτον ίί Κύύ ίπ) τΛ /ΐίλτυς, κλι τΛ ίπί^^/Μίτος, 
Λν μη^Βν ^ ΛντΛΤΓοίιίΰύΤΛί. ^ Έ^ ίί ίϋ^ ' Τΰί άνοχυ-Ί^ 
κλου/ιενΛ, το τί ά,ντίστξοφον του μελονς ΧΛΐ το Λντεττί^-- 
'ΐ^^^9 ίττ^ του ίτΓί^^/Μίτος τίΒηοΐΛ η ίσ-ω Ηνευκυία, ίίττ)^, 
υττερ του ^ηλωοΆΐ οτι εστί τλ Λνταατο^ιίομενΛ' ίτη ί$ 
τά ίντετΓί^^η^ιατος η εζω νενευκυία,. 

ί• ΈϊωΒ'Λσ'ί τοίνυν οώτο) οί ίξΛ/ίΛτοτΓΟίοί, μενΛ^%ο 
Μ(ΐβεΙων τίνων, γξάφειν ετεξω /ιετρω οποτΛτουν στρο- 
<Ρ«^* εΊτοί, τΰοΜν τίεξοναντες ίί ΪΛ/4βείων το τείξοκεί-- 
μενον, ΚΛτοί ^ ί^εχαουν ίντοί^οίϊ^νΛί τας στ^οφάς. *Εφ* 
εκαοτης οΖν οτ^οφης τίΒ'ετοι,ί τΰοι^άί/^α/ρος* εν ϋ τοΓις 
Όξοτε^Λίς στξοφοίΛς, εττϊ του τεΧευτϋάου κώλου ίυο τ«^25 
ΒεπΛί ίιτΓλΰΓιτ ί\ μ€ν κατ οξχΛς ζω βλεττουσ^α," ΐ} ^1ε γβ * ν^^ιίλΛίσΛί ο. ΚψΤΛί Ρ1. αντα; ανο^ΑΤται ΤΐίΠΙ. 

' γζοίφΐί Ο. 3^ ιί ίί ιΤη ΙΠ, 

° στ^βφϋς ΤΐίΠΙ. ' τα αναχλωμη» Τΐ2Π1. 

>14 136 ΗΦΑΐ:^ΩΝ ΠΕΡΙ ^έΗΜΕΙΩΝ. 

Ο. XV. 4• ΜΤΛ το πλΛς ίσ'ω ηηυχυίΛ' ίηλούηων ημών ίίΛ τί\ί 
εα-ΰΰ βλΜΤΓουσ^ς οη άηα/ττο^ίσΓΛί ηνα, ΜτΛς* . Β¥ ^ τϋ/ζ 
βίντααΓθ^ίίομ€νοίς^ ΌΛλι» ίψ &ίΛστ%ς στξοφής, ττα^άγ^Λ- 
φοί" Βτη ^ . τΛ τζλΛυταίου κωλαυ, ϋο ίιχλΑί* η {ά» 
5 ΚΛΤ άξχοί^, ^ ^Β κΛτΟβ τΰ τίλος* ΰψφίηρΛί μ£ηοι ί^α 
ν$¥ενχυίΛΓ ίίΛ τοίτοΰψ ί^λούηων ίιμων , νη άηύίητοίΐ* •ΕΚ ΤΩΝ 

ΛΟΓΓΙΝΟΤ ΤΟΤ ΦΙΛ020Φ0Τ ΤΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΧ ΤΟ ΤΟΤ ΗΦΑΙ5ΤΙΛΝ02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. «. ΑΑΑ' ^μΙπ νβα των μ^ρων η ^βοορίοι^ εϊτε Μουίτη^ ΈυρψΛ 
ναλΜοίς^ Ιχατίρον ίζίΐ χαλίος. 'Αρ^αία (άν γαρ ουσ•α^ Ιχ τ^; 

Μβτρου ίί «Γβητ^^ ρυ^μ^ς χα) ' θβο^* άτο ^υ^μΛυ γαρ β Ισχον τ^ν 
άςχήν^ θ»ο^ $6 το /χβτρον ατεφ^εγξατο. *■ Ηαο ίπίβ^ρτΐαβ εχ1ιίΙ)€ηηιτ βχ 
Ιοηςίηί βιΐ. ΗυάΓοηΐΕηΑ. ΜαΙίΙ» 
ίαη( ίη οάά. £( Μδ8. ΗΰρΙι^είΙίοηίδ. 

** Ρΐ90β(ΐ€πι( οϋΐηρΰ &1ίςιιίά ιΐβ 
νϋβ χηΰ(πε2β 9ΐη(ίςυί(α(ε. Βοίνίη. 

^ ΟάγΚ, «.351• Βοίνίη, 

^ Ιη να1§;2ΐ(ί§> ηοη «τβνπί» ίειΐ 

« λΛηητα Οο^χ ν&ΐίοαηυβ : ί(€ΐη 
Οοάεχ ΑιηΙ)Γθίϊ&ηα5. Βοίνίη, 

^ ΥίάεηΐυΓ 1ι«ε ρεηίηαΐββ λα 
ίπιςιηβηίαπι (ίί Μείή οή^ίπί άνυ'ιηα^ 
ςυοά ίηίΓ& ΰζΙιίΙ>ϋΙ)ίηιιΐ8. Βοίνίη» 
Η«ε εοΓηιρ£& ^η{, &(ςαο ί(Α «πιοη- 
ύϋίάΛ : Μ•τ^«ι/ & 9-«τ^( ^νθ/ΑΟί »«2 

;(:ην, ^ι«ί Η τ» μΧτ^η ΑΝ£ΦΘ£Γ9Α- »ι<» 9^«» /Μν^*» «ν• τ•ύτΛ» ηΑ{ Μλη^9»έ 

ινί ΊΤζίίτΦί λΜ ΑΝΕΦΘ£Γ3ΑΤ0 
μΜΗΛί, ΙΐΕ Γοήϋβηάαβ ιΑο Ιοοιιβ. 
€οη£ΒΓ Είγηιοΐ. ν. ΈχιγΛηΜ. Αίςυο 
1)ίη€ ί&είΐ6 οιηοικίληάυβ δΰΗοΗ&Α. 
ΗοΓίηοξβη• ρ. 3^7• ^*^ *<*< /κιτ^βν 
«την/ΐΜβ τ•» ρυ^μβ9 ψη^» ί Α«γγι»Λς, 
Ιιηιηο, μίτξβν νατίξ». Εοίΐβιη κη 
ίρΐοίί δοΐιοΐ. ΑπίΙορΗ. ΝαΙ>. 638. 

ΠΑΤΗΡ Μ£ΤΡΟΤ 'ΡΤΘΜΟΧ. βυβΙΧΙ 

Ιοουιη χηίΙιΊ ΓαΙ>ίη<1ίε&νί( αιηϊοίίβιηαβ 
ΚϋΗη1ίεηία$. Τοαρΐμί. ΗβΓχεΗΐαβ» 
&1> εΓα(1ί(ί£ιηο ΡτβΓυΙο Αί&ρ)ΐ€ηβ ι«« 

ί^χ*, Μοζ ίη Οοάίοβ Υ&ϋο&ηο Ιο• 138 ΑΟΓΠΝΟΤ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. β. Του δ§ νβ^} μ^ραον >^γου «τολλο) νολΚ^χώς ^ρξοα^η* ύ 
μ,Ιν άπο στοίχίΐων, ως ΦίΧ/ίξ^νος* οι δ§ οαΛ του μέτρων οροο, ας 
Ήλιϋωρος' ι^μ^ΐς ϋ Ή^αι<Γτ/(ονι χατΛχοΧου^^ομΛίβ, ίαη συλλα- 
βης &ρξίμ,ίνοί, ΙΙρόόταν Ζβ 6λίγΛ νροϋην ίίχαίον. 

γ. Τίχ/χί}^ιον μίτρου άχο^• "Ενιοί γοΰν οχίτζος άρσ'ύϋ/το* ΜΕ- 
ΤΡΟΝ Ε2Τί ΠΟΔί2Ν Η ΒΑ^ΕίίΝ 5ΥΝΤΑΒΙ2, ΑβΘΗ- 

:$Εΐ ΤΗι ΔΓ ακοη:$ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ. €ΐ ϋ η 

χρίνον ΙστΙν αχοί), το χοοΊ^ιοΟν 9στι φωνή» *Ωις γάρ τον ηχοψ τί}^ 
9υρΌ^μ»Ιοίς ίχη/νοικτά ,τβ χα) ΟΌστίλλουσ-βί φρ»ι^ ^^^μ,ατίξει τάς 
συΚΚχβ&ς^ ουτοος Βΐ^^Λξαμίντι χρίηι ή άχο^}• 

δ. Διά τούτο νολλβ^ Τ€»ν μίτροβ^ νυμβίβφαν οαηχρύττ&Γ^αι 
σιαητώμΜνΛ &ν τ^ 'χατά νβζον ^^ση* χα) ου νάλιν κολλάς ντωο-ξΐς 
ίχΛί ντρος ίλλ» μίτρα. Εύροι γουν αν τι; ναροί Αήμ^σ^ίνα τω 
Ρ^ορί στίχρν ήρβοΐχόν χνίξομ,μίνον, ος Ιβυνη^ λαθιιν^ ίιά τί «τε- 
^ι)ν ο9σ:αν τ^)ν «τ^ο^^άν σνινριτ^βη τ» λ,Ίγγ τ^ν άχο^^ν. ^ι 
^ουν• 

1» Τμ Ο"*^^ <ν 'Α^Μν^ «^λν«^» λ* ;> ι« '£λι(τι««ν 

στίχος βοτίν ^τρφο;• 'Αλλβί /ιιί^ν χα} Ίβονιχίν^ όταν λβγ|, 
τοίίτο γάρ οίντιχρυς ^ 'Ιατνιχον ίστιν «9Γ& μΛίξονος^ ψοίον τγ. ^ ΠοιηοΑΗΰηββίη Οπι(. «1ε Οογο- 
η&, ρ. 333* ^^^(• Β&βΙ. Βοίνίη, 

νήη, 

^ 1(1 «Α, 9ίβ»οη4€ο ίηοίρίβηβ. Ιο• 
Μσ«Μ αυίβηι α ι/ιίηοτί ίΐΐυά βΑ ςαο(Ι 
& Ρρ'τΜνΜύ ίη€ίρί( ; ΰΓ> ΜίβτΛτηίΛ 

ΨΜ. δαρρΚοηίβ Ιοοοβ λμΒλοτ )«ρηΐΓ 
Αρυ<1 ΗβρΗβΒΑ. ρ. 37• 8€ΓίΙ>βη(1υπι 

€( €ΗοίτοΙ>ο(οϊ βηιηιη&ιΐοί Τυζίψϋί 

ίΐνε Τνςηνϋς, Ε^γΐηοΐ. Το^ίνιιω, ίημΜ 
««} «λέβι, ΚλΜν χ«} ΚλΜ«#. ΟΙΐΟΕΓό^' 

Ιχ>Γ£υ8 «Τλ^ί «ΤΜ *1{ ω, ρ. 268. &ρΰ4 
ΑΜ• ο/ δι Α/βλι7ν »«} ΛάίΜΜί*^, Μτινίι 

2«ΐτ^Β«ν« χ«< ή Λιτή», ^η# Λ•}«ί«ί|* «4ϋ «■2| ΑιΤΒλδ; ΤΙυξίψΰί, 1^^ζ^ ητ^ΐΝ»; 
€Χ Ε(}ΊηοΙο^, νί(1» Γκ^<*Μ &ΰ€Γβ 
Τι»ξΐι>ϋ(, ΰ( Ι^βΐΤ^λ^ Χ««η^*^. «ι ηο- 
1&η(1& ν&τΑ Ιΰβίο Βρυά £1ΐϋΒΐο()θΓ• 
€υΐη Εΰμβ^φβτψί ΜψΛίί^ί. [δίε Ρο^• 
νί(ι$ υιίΐηηβ.] 8«(1 νηΐ^αϋη ιΐ( ζηϋ- 
ΐΓυητ (βοβ&ιη, ίΑ^ϊβ βππΑΐ 1/>ηςίιιΐ0. 
Κΰβο αυΐϋΐη βπκικΙ&νΊηΐτιβ Χψνζ^ϋί^ 
8ί0τ^ ΰΑ ηοπιηι ιηιιΐΐύηβ^ τι( 52ρ- 
ρΗο, 6( ΟγΓίηο, ηίβ ρτ«Ακ( Γβ^Λ 
βατςο «ήιη 6χ $2ιρτρ1ηΐ8 «ιη&6». 
Μ3Χ. Τ^η ϋίίΤΰΛ. XXIV. 9. ^ 

(}αα Ιιίΰ ι^μ^ ίττο^'ν^• «ϊιαηΐΓ, 
Γο^/νκη τοο&ΐ Μ^ιχΐιηιη. ^ « τ*^ ΑΟΓΓΙΝΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. 139 Τας ^€ την μίτρζον ΰνημ/πτά^βις 2ν τοΙς ίξν^ς ¥ίίΛ§ΙξομΛ¥• 

ί. Α$Λφβρ§ι α μ^ςον * ^μ/Μ^ "Τλη " /*ϊν γάρ τύΐς |χΙτ^ι; 
ϊίονλλοίβ^, χα) χ»ρί^ β-ολλαβξ; οάχ β(ν γίνοιτο /ϋΐβτρον• 6 *^γιλρ 
Ρΐιθ]χ3( γΐψβτΰα ράν καΑ Ιν συΧΚοφαις^ γΙνηΜ Κ χ«) Χ^^Ρ^ «τυλλα-» 
/3^;* χβ^ ')<άρ ίν χρίτω, "Οταν μ,Ιν γάρ τους ^αλχίας ίίωμ^ τα^ 
σφύξοίς χαταφίροντας, αρ,α Τίνά, χα) ^υθμ^ον ^ άχούο/ί^βΐ^* χ«) 7«ιταν 
^ε ντορείοί ρυθμός ΆομΙα-^, χλ) χίνησις βαχτνλβρν^ χα). ^ μ^λων χα) 
^/οιατα^ χα) χορδβον χκνημΜτα, χα) τβον οζνΆΰΜ τά ντηρΙσ'ματΛ, 
Μετρον $β ουχ Λν γίνοιτβ χββρ)^ λβ^β»; ινοια; χα) «τοσ^ί, 'Έτι 
τοίνυ/ΐια^Ιρβι ^μΛυ τΙ• μίτραν, ^ το μίν μέτςον νΜτηγίτας ίχο% 
νΑζ χρίρους^ μΛχρ6ν τέ χα) βροιχίβν^ χα) τίν μβτά τούτον^ τίν χ•ι- 
70» χαλΟΌμΛΡον, ^ χα) αυτσ^ νΤΛντα>ς μαχρίς \Φη χα) βραχύς* Ι 
9ε ^|χο; ΰΰ^ βούΚίταί 2λχβι Τόν^ χ^νον;* «τολλαχι; γοδι^ χα) Τ9Τ 
βραγνν χξίνον βτοίη μαχςίν. *Όγι δϊ τούτο οντα^ ^βι, χα) τ^ 
δια^ράν 7(ΓαθΊν οΙ 'ΰτοιψ'αΐ' λίβωμβν ΐΒταξϋ&ΒίγμΜτα ^Λΐζού<Γης 
ίίΐψ^Λ^ς έ>ι/ ^ν&ΰΙ^Λξϋόσγι ψίλύΟΌφΙ», ^ Ό γουν 'Αρίστοφανν^^ βν 
ΙάΤϊ Νδ^ελαι^' 9ΐ)ίτ) ^Λχράτη;, βΙ χα) τββθά^βι 'Αρίστοφάνηζ' ιτο- 
προν ΦΒρ) μέτρων, η «Γ«ρ) Ιτ»ν^ ΐ} «ιρ) ρυ^μω» ; άντι$«^0Ύ€Αλκ 
γαρ ίχιΤνο; βΜΓΟ ρυθμών τά μίτροί. ' Έ»\ς Ιχάτβρον γοΰν το '&αρί'^ 
^ίνγμάί τιΐμ^ίοοτίον^ 5η τέ ρυθμός μίτρου δια^βρ», χα) οτ< ίατακην 
ίν Βλ^ασχαλιςύ ^^ οΙ «ιαλαιο) τ^ν τών μέτρων ^εω^Ιαν, 

Γ. Το δβ μ^τρον λβγβτα< •8Τθλλαχβδί. Κα) -^ρ τήν • ΒυμέτρΙαν 
μίτρον νροα-ΛγοςΒυομίν, ώς 6 ηΐνων^ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙ5ΤΟΝ• βΤτβ 
σβ^ον * ανίφ^εγμα, είτε θβΤον ανα^μΛ, ^Ανίλλωνι μεν γάρ άρμο^ ΗΓ" ^ Τι4β ^υίη&ίΐί&ηυιη ία Ιη(1ί(• 
Οη(. 1ίΙ)ς ίζ. ο. 4. β( Ιιυο κίεΓ ε& 
ςα£ 3ΐ) ΙΠο 46 ΙϋιγάίΗζ 61 Μαή (1ΊΓ. 
ιβκηΐί& ^ίοααίιΐΓ. ΒοίνΊη. 

Υλ(ίε&αο. Β^ίνίη. 
' Ρτα ^«^ Ιϋςβηΐΐιιηι δι. Βοίνίη, 
^ Ι(& ίη €ο<1. ν&(. ^Μου^ψίν ίη 

ω ίη ίώί. Οχοο. Βίήνίη. ΟΌητίΙ- 
1»« νιήη. όήί. ρ. ^4^. ΙβδίΙ «"ίγ- 
Ρ^μ^Λ, δ€ά ίΐίυίΓίι νφχ 0Γ9β€4 ©Λ. 

υΐ & Ψ'^ν^^ββ ντύγμΛ^ (ίο 91 «Τιτι^ι/^^Μ 
**ί^ί»«, ηοη 9Γτίξν^μα, ^}1ΛΤ6 ΓοΗ- ηφίλαις φηβ) ΊωχξΛτας^ &0. νεί ίϊΰ 
ντίζ) {«τ«7», 1} «τις) /»ι;3/Μνν ; ΟοεϋΓΓίΙ 
&\](€πι ίίΐβ ν«Γ6ου1υ$ αραά ΑΗίΙορΙι. 
ΝυΙ>. 638. υΙ>ί τεέΐο ΙβςίΐαΓ : Π«τ•^α 

' ' νο€β3 «ι ίΤβλα/Μ &1)ΠΐΩ( & Οοάΐΰύ 

ΥΕηο&ΒΟ. Βοίνίη, 

( Ιΐ» Ιοοαίυ» εϋ ^ι11^1η. Ογ. 2. 140 ΑΟΓΠΝΟΤ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. ίίόοτατΰν^ ΙτΛ χα} μΛτρααρ βυριτ^^• Αίγ&ΤΜ ϋ μίτρη χαΐ ΰΜ 
τΐ /Μτ^ΐΙν^ καύ το /Μτρον{Μνβν* ώς Ιταν ΜτωμΜ τον μΙ^μ;ιηΐ9 ρ• 
τ^ον, χα) το 1ν αύτ(^ /εμτ^^^ μίτρ^^ ίμφότΜρα ϊ% χαλιή-«< |ηι£- 
διμ^νο^* χα) αν «τάλιν ι» * ιΐίτοι χά» το ο^κΰο^^ ^^ ? μ^ηραο «οσο- 
τΐ|τά τίνα* χα) α! νάλιν αντ^ν π)ν «τοα-οη^τα χοίχ «τ^οβ'αγορινο- 
|Μν• ' [χα} αϊ «άλιν αυτί το (ύλον^ 8 μόνον Ιρ^βι ^ήχνν^ ο%^ 
«ροσαγοροϋθ/Μ4ν.3 

{• Οιίτ» μίν ονν χα} Μ ταύπ}; τ^ θηορ/α^ νολλβχά^βν λί/ί- 
ται /Μτρον. Μιτ^ν το γ<^ χαλοΰμβν «αν το μ.^) νβζον* όταν (Τ* 
τ«, Τ£^ /αν Πλάτβονο^^ ^*ζΐ^9 ^^ ^ 'Ομ^Ρ^» μίτρα. Μή-ρον χα- 
λοΐτολ χα} §}δο; Ιχάστου* ώς ^ταν •ΜΤβο, /χοτρον 'Ιοονιχον, χο» μβ- 
τφον Ίαμ]3«χ&ν) ^ χα} μίτ^ν Τροχαΐχόν• Μέτρον χαλβΐται χαΐ 
ττίχος ϊχΛ^ος* άς ίταΐβ ιηηο ή νρώηι 'Ομ,Ιφοίβ ^οψ^δΑβ μ^τρα 
9^11 χ* τούτο δι 'ΌδιχτοΌν^ 6 μοτ^ιχο^ ίση/ΜΜοο'ατο• ^ΕΣτοάυν 'ΙΕΡΟΝ ΑΝΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΙΟΝ Μλψ- 
^£{ τΛ μΛγ$^τ4» ^Μν. Ι(1οιιι &ρυ(1 
δαίί. ▼. * Αμφίων, Ή γΛ^ •υχ) τβντ•ν 
«ντο ΓΑμψίπ») Λ»*η κηψίΜγβϋ^Λ, 

ψαΐί ΙζιυζίΤν την λνςΛν, ΕΙΤΕ Ιμ^φμ»- 
ψίξψ χξη0Λμΐ9§» ί*ί9φίψ, ΕΙΤΕ ΤΙΝΙ 
ΘΕΙΑ/ ΔΟΣΕΙ» λ« ηι»« ^υμμαχίαν 
ΜμήχΛ*η, ΟχϊΛ ρΐ&ηο ςεπΐ€ΐ1& ΓυηΙ. 
όοτί^ι ΡοΓρ1ΐ]ΤΓ. 8ρα(1 ^ο&ηη^π1 8(ο- 
1)8Βυηι 8εΓΐη. XX ί. ρ. 185• Ουοά 

(αιη νί<ΐ€(0Γ οχ Ρ1ιι(&τεΙιο άο Οηουΐ. 
ΟΰΓΰέΙ. ρ. /^ι6, Άλλ^^ μην ««χιΓμ ^^ 
Λ»ιτ» τβ 9ΓΟλλΜ*α το ΜΕΤΡΟΤΝ ΚΑΙ 
ΤΑ ΜΕΤΡΟΤΜΕΝΑ τβΓ; Λντοίς 00. 

χβίνιχα, ΧΛί άμφοζί», »») ΜΕΔΙΜΝΟΝ. 
ΤαηρΊπί. $ΐπιί1ΐ(€Γ ΕυΑαίΙιίυβ ε(1 Π. 

Β. ρ, Ι9<5, 29• ^^ 149* '• Ί•"»"•*" 7*β 
?τ/ ω^ητίξ μ'ίίίμνάί '*'* ^* «'«(&'«; τ« /«ι- 
τ^βί;», ηα* τί Ιμτ αντβυ μιτ^ύμίνβν, ίη 
Μ κλ) χαΤνίζ ομαίωί, Χίγβμιν γίς μίτξον 
η φοίνικα, κλ) 9τηχν( οϊ Λυτός τι λ μι- 
τρΛ*, χα) τ» υ τ αΙτ»Ζ μίτρουμίνον^ ού- 
τω χα) ΤΛλΜντΜψ βν μόνον $ νταΒ-μος 
7ι βυ ΤΛ βάξη ^ΐΛ^ρΊνιται των νωμίτων 
\ντι!^μ%νων τα^ς τλβίβ'Τί'^ζιν, αλλ» χλ) 
Λντφ τβ βάςος το ^ΤαΒ^μωμίνον. Ου2Β 

ρ3Γ(ίιη κρείίι Εά Οά. Ο. 17Β2, 57• 

= 577, 4• 

» Έ.1τοίμΛ υίβΓςυβ Οο<1. Υϊί. α 
Απι1}ΓθΓ. ΒοΊν'ιη, 

^ υηοΊε ΙηεΙυΓα &1>€Γ&η( ζ €θ(Ιϊθ€ Ηβειο: (χΑ&ΐκ &ηΐ6βι ίη νιϋοιιιο. 
νϊ4ϋ ΗορΗκ&ίοηίβ ΕηεΙιΐήάίοο, ρ. 
76. €(Ιί(. Ταήΐϋΐ)!, υΙ>! Ιιαο €λΑκιλ 
ηέΗυι. Βοτοίη* δίο 1β|;ιιιιΐΒΤ. λΙ- 

γ»τΜ μίτ^ν χβά οΜτί τφ μ%τ^Λν μμ η 
μίτ^ύμηη, μ §τ«9 Χ^ωμίν *ηχ9ΐ^ 

Μϋ 0ντΛ τ•μΛΤξΦ9^ ι» ψμΛΤξΛμΛ» ΙΡΟβό- 
τητΛ Τίνα' χβά Λ» ^άΧη κΰτί τ• /Μ* 

^^μί9*9 ξνλΟι • /ΜΜ» ϊ}ζ$» ^Τηχ^ «V- 

χιη }Λγ•μΛν, 

Υ ΚοΜ 8ΐ>ε<1 & Οοάίοβ ν&ϋοηο. 
Βοί^ίη. 

> Πϋ υΐ^£ί ηΐ€ίτίΰ9 ^χ^\ά<ίχη. ηίΐιίΐ 
ςτιίάςοΕίη 1ιεΙ)€ο εοχηρειΥαιη. ^ο- 
&ηαΰ3 ΡΕΐ)Γίείυ5• νίΓ άο^ίί&ιηυ5, Ιβ- 
ςΰΙ)&(, *θ1»9ηΙ$ 'Ομηξίχίί. Οηοά 
ιηίΓΟΓ. Οΰΐΰπιιη Ιϊχο υογ^ε ηοη Ιε- 
|;υη(αΓ ίη ίεΗοΙΗβ Εά Η£ρΙΐ8ΕίΙίοη6ΐη. 
ΟυΕΓϋ £χ πίΕτςΐηο Ιιαε ίητεέ^ τΐ- 
(ΙεηίαΓ. Ουοά ζί οΐ. Μότο γϊίιιιη. 
Τοκρ'ίΗί, ΗΕΐ)ΰηι 1ι. 1. Ιχ>η£;ίηί Μ$8. 
τβί/τβ 3ι Ό^Μ^βΥνί ι μιτζΐχ9( βτΟ. ΙιΕ- 
ςΰηάαιη ραίο, η νξωτ η *Ομ9ψ§β ^χ^α- 

λ• μίτρ» ϊχα ΤΜΔ, τοντο ΪΙ Όδι«'• 
η/«( ί^^^/«ί^«^«. δείΐίεοί ίη ϋΙ)Γ0 
ρήιηο Οάγ0<ΐΕ8€βε πιοΙγε, ί.ο. ν£ΐία$ 
444* ^^ ^>^ ΓεπΙ)Ε ιηίηίιηϋ ρΰτίοιι 
ίΕεϋο ιηιιίΕνίι Τ ία Χ, Ε(ςιιο οχ ΜΔ 
β μιτζίχύί Εΐ)1)ΓενίΕΓί ΓοιηηΪΕνί(, (υπι 
εΙ) 'οίυνβηΐΛί ςυΕίη Οοά, ΓοΓνΕνίί» 
'όίν^β'ίυς ίΐΐο ηονιΐδ ιηε(η£ΐΐ5 ίοποα- 
ΙαΓ. ί. ΗοίαΗ'α, 
* νχο ιΐ τοίνυν, Ιοςοηάαιη τί(1οίΰΓ» 
ΒοίνΐΗ. !« «{/ν. ΑΟΧΤΡ^ΟΥ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. 141 Ιϋώ-ρον χ0ίλο&|Χ2ν τι^ σνξνγία»} τουτίτη τ)ΐν ίητΛΙα», ^ ίτοα το 
Λαμφίϊτάν, τί β!»Γο %ξ ΟΌδβοί» ανγχ»ΙμΛνον, τ(ΙμΛτρ(η^ χαλβ^/χητ. 
Μίτρον χΛλΛυμ^ χαί τίν χζίνον* 2ν τινβ; τβρν ^ ρυ^μΛχων σημΛΪοψ 
τιροσΌΒγορβύουαν, "Οη ϋ τούτο ουτίος ίχ^ί, ιτβράδιιγμ^ τίθ^^•• 
τΛΐ, ο τΐ¥€ς ιϋν Όξφϋος, τίνίς δι τη; Πυ^α; ναραλοίμβάνΰυο'ΐ* 
^βρ) γάρ των έτβον λίγοον, ^ λβγουο'α^ 

Ό^Μν, •ξ«μ•^#, ψΛψίζβη Μο} ι7««Μ μΐ4γ«ν* ^ 

χα) ταΟτα οδτοο; ^ίΐ^ ώο^ίρ ϋρψ,α, Μίτρον ϋ χα) το μ,ίτροιίν 
χαί το μ,8τρο6ρ.Βνον' ούτω χοΛ Μ των ^ ντροΒίρημάνων αύτο 'το 
μετρον, τουτεστι το ^ΰτοίγιμ,α^ (ΐίτρον 'ϋτροσ'αγοξίύίΤΜ^ ' [καϊ 2κο((Γ*> 
τον τών μ,βτρούντων τγις ίμ,οίοις τιτί^κβν όνομΜτΙας. χρί^ος γάρ 
(τυλλΛβην «τοιβι^ σνλλαβη ϋ ^61α^ ττοχίζ δβ συζιτγίαν^ ανζυγία, δί 
(πτίχον^ (ΤτΙχοζ δβ ΐΓοίημΜ. ιτάντα ουν ηΐχίτως μίτρα «τροσαγορβν*• 

η. Γβγονβ δΙ ά^Γο του /Λί/ρο) ^μ,ατος^ ο Ιστι μβρίξω* αφ* ο2 
σβί^ά τώ «Γοιητίί, 

2 Ίο» ι/κα) βΛ9•!λίνί, χμ} ημίτο /Λίίζί» ημ>ηΐ• 

άζ δε τταρά το (πΙω (πΤατρον γίνίταί, χα) τααρά το δΙρβο Ιίρτρον^ 
χα} παρά το φίρω φίρτρον^ οιτα) χα) τταρά το μ,§1ρω μίτρον• ^Ονο- 
μΛ γουν β(ΓΓ<^ χϋίί Ιχ τη; ετυμολογίας^ τοϋ μερισ'μοΰ, 

θ. Πί^Ι δί ο^βον μίτρου νυν βίπίΐν ούχ άναγχαΐον. Αύτο; γα^ ό 
Ή^αιστ/βον αιτιάται τον Ήλιο'δαρον, οτι τοΤ; * νκαρχομίνοΐζ γρί- 
?6ί' το7; ο^ά^ άιτβίροις^ χα) το7; ^χη^τα) τη; μετροττοιίαζ * γεγευμίνοις, 
αΐύνατον νοη(Ται τον ο^ρον. 

ι. ΈίΤίγεγρα^ται δβ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ^ οτίχ αί; τίνε; ώηθηο-αν 
ϊίά τί ^/ρο;^ "^ άλλα δια το όξυναν των ' μετιόντοον τάς ψνχά;, χα! 
το Ιν χβ$<''}ν^.^β^ν του; βουλομίνους τά χεφάλαια των μίτριχων ^ '£ΐ£ ΖτΛψ ίη 6(1ί(. Οζοη. ΪΒβχι- 

τί». 
^ Μ«τρ»Μί €>0(1. ν«1. Βοτν'ΐΗ, 
^ Ρ^ 'αυ#«Μ^ΐ)/Μ$ι»«ΐ'> τίΓ£^ΐ3^ ηοη 

ρυηέ^ιιιη. Βοινΐη, 

μ*9η» 8θ1ιο1. Λά ΗΰρΙικΑ. ρ. 7^• €<1• 
Ρ2η¥Τ. ψ• Ά /Λ€ΤμΛΐΛψ . ^^^/, ώ$ τλ 
ν44ήμΛΤΛ, ΤοαρΙϋί, 

^ υηοίι ίηοΙιιΓα &1)Γαη( & Οο^οβ 
νκΊολήο. Βοίνΐη. 
> Ροκ. 1^99, €( ροΑ ^/Μπ^, ΓαΙ)&α(1!• (ιΐΓ μΛΤξ•9, ΐ€8ςαϋ ροπηά€ οΑ &ο β 
Ηοπΐ6Γα8 άίζΐ0£(, 7^«» 1/εμ< /κίτ^β» )3«ι* 
ίτίλίνί, ΛΛί η/Α4^» μ%τ^9 μίίξίβ ψίμϋς, 
1\\Βίά. Ι. νβΓ. 1 6. Βοίνίη. 

•» *ΎιΤΛξ^Λμί99ί(» Οοά, ν»1, Ββ/- 

> Γ^. >Ίν^«^ΐΜ<;. * Βοίνίη, , 

^ Ργο «λλ« ΐ€£;ο ««ί, ΰΐ ηιοχ ρΓΟ 

ΛΛί Ιεςο «λλά. Τγ&ιο^ο ηι&ηίίείΙ&. 

Βοίνίη, 
' ΙΌηβ /κη ίΐ^τβ**. Ζ.. Η9(Μίί^ 142 ΑΟΓΓΙΝΟΤ ΠΡ0ιΛ£1 «ί.\Μ' •Α* "^ ΐ0»ρ«γγ•λμ«την• "Οτι δβ τ«ντ« " »νη»( ^ι^ ^Ηλι^δηρ^ το» 
'£γχιΐ(ΐ£/ον άρρ^ήχ«νο( ονται λίγιι* τοί; βο(*λίψΛ¥ο*ς Ιψ χιρΛί 
ΐΡ)ζΐιν τά χβψΟίΚβααΒίασηρα τη; μηραής γίγ^βατΜ τ» /ίι^ον 
τβδτβ• 

Μ. ^Ηρ^βτο ϋ αυτού 6 Ή^στιαν^ β»; 1^^ άνο σνλλαβ^^ 
νλη γαρ τοΤ; μΛΤξΟίς ίι σνλλαβί^* χοί ανβυ ταύη^ οδχ «ίν σναταό} 
τ2 μ,ίτρον. Το νοιοον «τρί τοα νοη^ίντος^ Άην α^ατ^αι 8/χαιον. 
Οΰχ αιτο' τον γινον; ίί ^ ^^ί^ίντο^ «λλ' άιτο το& ιιδο»;• Δμι^( 
$ί ΐΐ^ς χα\ γίνος, Ι γίν^ς ^ Ιστι τ& ντρβηίτυτην, ΒΪς Έΐίη διβυρε- 
θηΚ0(ΐ ίΐβνάμΛνο»* $[6ος ϋ, το άπο του γίνους Ιηιριμ^ν, οίον β! πζ 
λΛγοί ζάόοψ γίνος^ ιβη £ι αύτοΰ^ ανθρβριτον^ Ιτηο», χοκ) τά λοιτά^ 
Ονιιοΰν γινο; |χ<ν Ισηψ η συλλΜβ^' οΐ^η δβ »Μίς, β^αχΛί, χαϊ 
μΜκ^, χαΐ ΧΜ)^ χαλΛυμΛνη• Ούχ ιίο^βν ονν αύτψ ααη του γ&ην$ 
«Όΐ^σ-ακσ'θαι τ^ν αρχ^^* τβχνιχο; γαρ οιίτο; 6 λαγος^ χύ ου νάνν 
τοΤ; μίτ^ις σνμβάλληΜ^ οντ^ ορορ τΙ^ οιιΛλ0ί||3^ 9€ρ$}^ΛβΛβ, οντε 
τίν νιρ) αύτη; ιιιτιΐν λογον τ^; ίτυ^λογίας*, Κβιίτοι Ιι^ τοΐ^ τβχ* 
νιχοίς Ρ Ιλ^γρ^ον Χνχ'ν 6 θ|^ο;• 

φ. "ΐ'^Εοτιν ή (Γυλλα/3^ ιγ• '^Έτι ή ΟΎλλαβ^ 'ΟΓΟίςά τούτο ώνίμΜστομ^ νοψΛ το «τοσ-ο- 
τΐ]τα στοιχείων ΒΪς ταυτίν σνλλοψβάναν, ύν ' ^βστιιτ υ^ έψλ ^^* 
γον ^αραλαβϋν^ ^ £» μ,^ι •7τοι τις τάς μΛνογραρψάτους. 'ΑλλΑ 
ταΟτα ρΛν ξψ-Βίτωσαν οί Τ€χνιχο[» 

ι9• Έν 82 το7; ρατριχοΊς βίδβναι δίΤ^ οτι ν&τα βρβιχβΐΛ ιση^ χβ< 
«ταο'α μ^ρά κπ}• Κβ^ολου γάρ αϊ μ^ν Αη ^Ιχρονοί, αΐ ίβ |χονο- 
χρονοι* έιτίΐ»θβν τον |χίν Δάχτυλον χοίλουραν τβτραχ^ον^ τον $β 
Πυ]3^ίρ^ιον δί^ρονον^ ού νολυττραγμ,ονουντΈς τη; νοιΐ}Τΐχη; λβ^βββ; 4 
σνλλα]3η; τά οττοιχέΤα^ ούδβ Ιν «τοο'άτητι ^ χαταριθ/χουντβ; το&ί 
χξίνους, αλλά βν δυνά/αι τη; «τοοΌτητο;• Ίιη£&5. 

° Ι(& ία Οοά, ΥβΛ, ίη αΐϋβ ζηαΐβ 

ο "Η^ξβτ• Οοά. ν»ΐίο. ΒοίνίΗ. 

ρυηςο, τΐ€ ροΑ ί^;^^ν ίυΙ}&α(1ί&(υΓ Ή- 
φαίβ-τίΛ/ν, α Μΐ Φ όζφς ίηίιίιιιη ίι( νοί 
&Γ§;απΐ€ηΐυιη Γβδίιοηίβ άαο^εείηίδκ, 
ςυ» άϋϋείΐ. Βοΐνίη, 

^ Οε&ηίΐίο {γΙΜ^χ οιηί(Γ& α Ώ- ιη*ιΙί& 1ηι(ί& ίη αηοητα ίηάοΧϋηιηΐ* 
Βοίνίη, 

*" 1(Α Ιβ^ηΐΓ ίη Οοά. ν&ΐίο. ίη 
&Ιϋδ ία-η η ^νλΚαβ^. Ηίηο ρ&ιοί (Ιΰ- 
ϋηίΐίοηειη ρΓβεβΙ&ίΓβ. ΒοΗίη, 

* Ιη Μ$• βν» ^ι^τ4ΐτ. ρϋΓρΰπιπα. 
ΒοινΪΗ* 

< Ι(& 1ϋ^, ίη Μ5. %!ιΤΦί ψα» £η€ 
^Ιν/Α^. ΒοΊνίη, 

" Κ«τ«^ιτ(•ν»τί; ίη €ο<!• Υδί» 
Βονν'ηι, ΛΟΓΠΝΟΤ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ. 14β II. 

ΆρΚΤΕΟΝ 8ί ΑίΛ β^ΛχηίΛς. <Λτω τοίννν 6 ΉφαΗηΙ(ύ¥ λΜ^ 
ΙρΙζ^Μ' ΒΡΑΧΕΙΑ Ε5ΤΙ 2ΤΛΛΑΒΗ Ή ΕΧ0Τ5Α χ ΒΡΑ- 
ΧΤ φάΝΗΕΝ, Η ΒΡΑΧΥΝΟΜΕΝΟΝ, ΜΗ ΕΠΙ ΤΕ- 
ΑΟΤδ Λ£ΗΕί22, 0ΤΤ05 'ίΐδ ΜΕΤΑΕΥ ΑΤΤΗ5 ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΝ ΤΗι Έ£Η2 ^ΥΑΑΑΒΗι ΦΩΝΗΕΝΤ02 ΜΗ 
^ΠΑΡΧΕΙΝ 5ΥΜΦ12ΝΑ ΠΛΕΙΟΝΑ ΈΝ05 ΑΠΛΟΥ, 
ΑΑΛ' ΗΤΟΙ ΈΝ, Η ΜΗΔΕ 'ΕΝ• 

Πάηι ο&ν Είραίναο αξαος ^ ^ροζ^ ώς νάττα ίχοον !τλ δβΤ ύγιί] !ρα^ 
^6ΐν• 'Όρο; * χΰΙ\ τοις φίΚοτόφοίς * ίΤναι^ 6 /χ)]δτν Ι^ΰΟ^Βν των 6ρί* 
ξομ,ίνοον σ-υμΜβριλχμφάνων^ ^ 6 |Χΐ)8ιν τβρν 6ρίζομ»ί^ω¥ χατοίλητύν^ 
Ιζ όατηστρίφα ντρος τί κηφοίλΛίω^Βς* τουτβστιν βάν άλλ^^^βον ύτ-> 
ά^ακΓΐν 01 οροί αύτο^ τβ 6 ορο; χα) το 6ριζο/χβνον^ ουτβο; »^ ητ) 
τοιοΰίβ «Όί^αδβ/γμ.οηΌ$* αν^ροονόζ ιοτι ^οοον λογ^χον^ θνΐ}τ&ν^ νον 
χα2 ^ιηστί^μης ^ηα-ιχίν• Έϊ η οίν ίστι ^ώον Λογιχον^ θηιτίν, νον 
)^α} ηηστι^/οΜ;; (ιχτιχον^ τουτ^ Ιστιν ίΐν^ροΰ^ΰς ντάντως^ Κα) βιί 
«τ«λ<ν^ ^1^ Ιστιν ά^ νψπλα/γμίνο^. Ε7 η ο3ν ^ 5στ4ν ά^^ «βη•• 
ΐίληγμΛνος, τουτο φοβινη πάντως * Οντης οίν χ«(} βπ) του ιιγ^χιι* 
μίναυ οξου^ βΊΒφραν το αντκΓτρίφ^» Ει τι βστ) β^χν φαη^ιν^ ^ 
Μ ^^λον$ λ$βα)$ χ§1[ΐαΐΗίν, ^ μ,ηά τ^ς «λλι^; σ{ΐλλα]3ή; ονχ 1^ο« 
ιτψφ($νΛ ένο( «τλί/οιν^ τούτο «τ«/π»( ίστ) νυλλΰφίΐ βραχΰα. 
ΤΙρ^^ΙρψΜ 8ο τ2 μ,^ Μ τβλον; λίζ9»ς χΒΐμβνον, &ά τΐ}!^ χοιν^ν λβ• 
γομή^^ν. ^ \^ΰηί§ρ €]ς μ^ζος άννρτίζρ λ^γον, τ^ τ^ χοΜ^ί]; ύτο• ' Ιη Οοάίοβ Κ€ςίο> υηάβ Ιιοο {τ&ς- 
πΐ€ηΐαιη 1ι&1>ΐ2ίιηιΐ8, ρΓΟχίπΐΰ ΓυΙ}ίΰ- 
ςοπηη]! <εϊκ>1ή ίη (1ε£ηί(ίοη6ΐη ί^^• 
1&1)χ ΒΓονίβ. 8ιιη( Αϋΐβιη €& ςυοςυβ 

ηΐηιιιι^ο ίη ΟκΙΊοβ Κΰ^ίο . α^ΙΙαι. 
νβηιιιι «Μπΐλ Ιηβο άυο ίη }αο€πι 
«(ϋ(1ί( ΤητηνίΝΧΒ εαιη £ηε1ιίή4ίο Ηβ» 
{ΙικίΙκΜίίΒ. Α( ί11& άα ψάΙκΛ Ιοΐ]υί- 
ΒΜί ίοΙιοΗα ηοηάαπι, ςαοά ίοίΛνα, 
νιιίςχϋι Γαηΐ. ΑάάκηηΐΓ ίΐ&ςϋ« Γα- 
ρη &11λΐίΒ> Ι8πΐ€(ίΐ ίηηκ πΐθη<1οί&» ^ί, 
ιΐ( ρα(ο, ίηΐ€ί|κ>1&<&. Βοτνίη, 

Τ^ Ιά «Λ, νβΐ 1)τϋτεηι, η( / €ΐ • ; 
νβΐ €0ΓΚ{κ&πι, ιΐ( Λ, ι, ν, <ι\ΐΜ χηοάο 
ΐΝ«νβ9, πκκίο )οο0• ίιιη(. βηίη β( 
νοολίΜ Ιοη^ η «( ω, €ί ίρΓ» βΐί&ιη 
<ϋρΗ(1ιο]ΐςί, «ΙίςηΜκΙο οοιτίρίιιηιυΓ» 
κ ίο •ν{»ιΐ^ Ι#«4(4^ Μέξΐΐρ «( ίΛ^Μ$ άεηι ίη 6ηΰ (αηΐιιηι άΐέΐΐοηίβ, ιιΙ)ί 
άϊβίο ίοςηΰπβ α νοο&ΐί ίπείρί( : όκο 
(&ηΐ6η 1>Γ6τειη ρβΓ Γβ Γ/ΙΙαΙιαπι ί&. 
είυη(. ΙΙηάε ορίηοΓ ΗβρΙΐδΒΑίοη &ι1- 
ά\ί, ηοη Ίηβη€ άι^Ίοιύι. Βοτνίη, 
' Ι^οςοηάυιη γ«ζ, ΒοίνίΜ» 

^ £Τμμ ΟΤ8Β€0'έ{ΙΓΐ)&Γ6, ρίΟ Ιττ/• 

" ΡΙαίατεΙίϋβ (1ε Μηϋαι Τ. II. ρ. 

1Ι3Ι•ϋ• ί«Γ&)3* βξίξόντβα τνν ^«ν^» #1 

««2 τη{ &λλ.9ΐί «νλλ. Βοίψΐη, 

^ νηοή ίηεΙαΓα ηοη 1>ΰηο οοΙολ• 
ηηΐ9 Γ«1 ίοΙιοΗαπι ίοΗοΙίο βκΐάίίαηι 
Γ&ρίυηΐ, Εο νίάεηηΐΓ 6 ηινςίηβ ίη 
ιηβάίΑΐη ρβ^ηΜΠ ίικρββο. ΜοηΪΛ, 2 χ ο Λ Ι Α. κε*. Α. 

ο ΜΕΝ τβχνίχΐς τζ§1ς μ/νους Λτη τρίπους χοινξ^ συλλοφης, ^ *] 
»^ σρο; ΒΐϋΌίγοίβ^νους τον λίγον ναούμΛνος. οί Ιί •2σι ίυοχα/ίνχα' 
ϋο μ^ν, οί τήν μΜκράν §ϊς βραχίίαν χαΤΛφίξονης' Ζίκα δβ^ οι τ^¥ 
βρο^^Ίαν ΒΪς μ,αχροίν αναφίρονης' χοΛ νρώτ6ς Ιστι τρο^ο^ τοον τ^ν 
μακρά» ίΐς βραχηα» χοιταφ$ρόντω¥, Λτος' (II. γ. 164.) 

Τ^ί7; δβ λίγ^ί ττοίξοίφυλΛχάς ϊχΒΐν* το βΙ; μ^ίρος λόγου χατοίληγ&ν^ 
το 9ΐς φ»ιήβν, χα\ το τΐ^ν ιττι^βρο/χβνην λί^ιν άττο ^βονηβντο; οίρχβσ- 
θβυ. Θάτβρο; δβ τρίπος τών την μΜκράν Β\ς βραχΛαν καταφΒρίνζ, 
τ<0¥ ίστίν^ οτοοβ Ιύο (π/μ^βονα νκ^φίρψαι Ιν συλλ^^ψβΓ τ2 /χβν ίβυ-.. 
τίρον^ ίψΛτ&βοΧον^ το δι ^οήχ«νον^ ίν τβον ά^ών«ν* οΤον^ 

τρίτος τροτΓΟζ χοιντις αν>^Μβνις, όταν βρα'χίίοι. οδο-α χατοαηρΜοΙί 6ΐ$ 
μίρος λίγοίΑ, χα) την ^ζ ίχα ορχο φοονηΈντος ορχρμΛνην* οίον^ 

τουταη» ο3ιτ τον τρΜον τρό/ίίοαν, ί Ι^ν φάτβι^ φαΙνβτΜ ίρ τψ^ 

1 Βε^ ^^ί», Ιν Τ^^ 

^^βραχΡζ,ίντω, 

ρ/ 1ί μι^ο* *^Χ*ΜΤΗ Ιιτ*^ξΛμ«9» Ι. 2 148 :εχολια. 

Γ 

^* ^* %ί^μΛΐ(ύσ^Λΐ δι !η χαν τ^ ^^ς ίχ^ άτο 0τι/χ^ώνου άρχομΛίψ^ λ^ 

άλλΑ ΤΛ η^ ίι^9§ψτΛ »«} ίίΨη^Λ μλλτλ ψύφττβα* 

ττζοΰτος οϋ^ο^ τρίπος, !ταψ βξύΐχ^ΐα οίσα χατητι^ιοί βΙ^ μίρος λί- 
γου, χαι τήν ίξης ίχ^ οοά φωιψΐί¥Λζ ^φχ/ψίνην, ού του τυχίηοζ 
φω¥η9ντο$ αρχομΑβου, &λΧΑ τοΰ ι^ »^ βν τ», 

ίίύτΒρος δι τρίνος τ£ν τ^ν βροίΐ^ΒΪαν η]; μΜκςάν άναφ€ρ£ντοαν, ο ΙΛ 
ττις ^Βίο^ς. Αυτή οδν ^ ^^βια ^(χβι/4^ ην! τόον βρα^ίφΐβ η |3^- 
χυνομ,ίνων Ιιχ^ξόνούν, μηκύνα' ώς Μ του, (11, |ΐ/ί« 208.) 

ΙΙού 6 ηλαυτΛίος ίσους, τιυ^^ίχίος μίν μτα^βι* ήκιδ^ δβ τ^ ό^εΐκί' 
^ίΐ ητιχαμ,ίνψ ξΐΛ το Ο, άντ) τ^οιτ^ς νίΛρΒίλψιτοα τη; ό^β/«( ρ^ΐί- 
χννο^ΐ}; το Ο^ χλ) ουκ ΛχαΙξως' ί(ηα1 γαρ ή ^βΐκ άν^τεινοι/.εη] 
τ|} τβ ^£ον{[^ χα) αντ§ τ^ ^<ηι χα) ^ΜτυιτάχτΒΐ του ^αραχΤΎΐρος έαυ- 
1% τήν βρα^ζίαν άναχαλβ7(Γθαι §{; ΐτίραν τάζ^ν, Ή ουν ο^εΐα 
το^ούτψ ^βι ^^<ην χα) δύνβ^ιν^ α>$ /χΙ) ^ονον Ιπιχε^Ινί) έταν» 
βροΐίχΒϊΛς^ /χηχένβιν αδτ^ν^ άλλα χα) νροχειρΑνη, χμ μ^ταχβιρνί)^ 
δυνασθαι τ^ βροίχ^ίΛ χρίνον χαξίίίσ'^Μ* ώς Μ τοΟ^ (11. &. 7^*) 

^ ΡΑ2 συλλαβή, βραχεία οίσα δ<ά τζ; «Γροχβι/χίνη; β^βία; Ι|χΐ}- 
χι/κθΐ]• Μβταχιι/ΐΙνί} ϋ, ώζ ΙψΛ τϋύτου τοΟ ίιτους, (II. ^• 62.) 

τήι^ • ΠΟ βραχείαι^ οτίβ-αν ή ό^εΤα τοδ ΈΘΕΝ ίμ,ηχυνατ β» ό 
<Γτ/χο; δοχβν «κ»^ ^ι« τί ΛβΤ^^^ λήγαρί^, άι^Μ^ς, ζ&ί οϋ* 
Τ8^ γίγοη, διά τη; ατιφοζάς της οξβίας'^ βνΐ ΰ τβϋ £«Γβ^ον ^οζ^ 
μ,^ Ισχηχως μφίρ^Ιαν βοίι^ααν, Βρ^ινβ το «τ^ολ^τθίν .«»ί^; νο 
λαγαρόν. ρ Τοδ 7<λ§ ΠΑΡΕΙΠβΝ το Α^ οίδι^/α; τίν δβχΛ τρο- « $ίε Γββθ Ρ&ανίάβ. Επι( μ^• ι/ί μ»ΜξΛ9, <8τη# !«-; τ«ν '£ΘΕΝ ί^'• 
Ρ δαίΙ)ΰ τ•ν 7^^ ΠΛΡΕΙΠΑΝ τ# «;ι»;, * ' 3(Χ0ΑΙΑ. 149 άνηβρ Μ το£^ 'ΒΘΒΚ, ΙνίφίρομΛηις τ^ <|#/«^ Ιρι^χένθιτ χΛ γ Β 
ι^ίστι τοντοι^ τοΐ; 8βχα τρόποις χΐχ|^θα«' ^Μί Βν τμτ Ι•»» τ^^ 
ναν Μ μόνΰο ϊξβση χβχρί|0-θα*^ δΐί μΛΤ ολίγον Ι^υ^Κτίν• 

Τρίτο; τρίπος, 6 δια τη; σβρκτπβο/χβνη;. Αυτή το/νυν ΌΤροχαμ^νη 
χ«1 μ^οίχίΐμίνη* ου γάρ τίθεται Ι*άνα» βραχείας* τη; γά^ «τβρι- 
(Γτωμ,Ιντ^ς Ιχ δυο τοτβ σνγχίΐμ,ίνης, χοά «τιζητουσ-η; τ^ν <Γυλλα/3ην, 
$ύο χρόνου; Ϊχ9υσ•ί φ&ηι, ου θβ<Γβι. ΟΙ γβ^ρ το^^οι^ <ο; ^υ<Γίΐ οντ«;^ 
χα) τά; ρύσ-ίί (Μΐχξάς 7(Γ«σΊ^ χα) οΰχ) τάς ^ίά συμ^νου θβο-ίΐ /ϋΜ- 
χράς γιγνομ,ενας, τη; βξαχίΐας χρΛον βχουο^;, χα) /χη 5υνα|Λίιη); 
δτοϊί^Λίτθαι τ»ν δίο χρίνο»ν την τοΜχήν δυνα|χιν. Αυτή τοίνίΛ^ «Λ* 
ριστοομ,Ένη τγ ττρο οωττις, ή Τρ μ^τ αύτην, ίύναμΛν χαρΙζίΤΛΐ τινά, 
χα) άιτο βρΛ^ίΙοίς 6Ϊς μ^χξάν άναφίρει* χα) την /χβν σρο αύτη;, βο; 
ΐΛ•)τοΰ, (11. ζ. 81.) 

του γάζ ΠΡΙΝ το Ι ανσηλλίρίΛνοΫ Ιμ/ι^χύνΆηίίά τη; «ιτιφίρο/Μνι^Ι* 
την δβ /^τγ' «ύτήν, βί( Μ του, (II. ^ 366.) 

• « 

νάλιν 7^ τ^ Αϋ ^υσΤ9λλίρΛν99, ΙιΛ Τη| «ν^ϋ^νη; ^4ρί9Ψω» 
|κ.8νη; μψάνβτω^ 

ΊίτΛρτος τρ{$τ6ς 6 Μ τη; Ιατ^οξ. Αντη ^/ι«ιτ ή[ ^α^•Μ^, ^η 
^ΐ]»ΐ€νη^ χα} ρυβταχνμ,ίνιΐ,χίύ «τ^ΜΐΜ»|»έΜ}^ ΙΤ^ν/^βιχ^λΑν «ι^ μΜχρ^ 
^ε9&γη* §ιηχ$ίμίψή μΛΨ, ά$ Μ τον, (II. «. 19*3•) 

«τροκε^άλου *^άρ οντο; του στίχου^ το |Μ-βν Ε Ιν' άρχί} ου [ΜτρδΙταΓ 
το δε *Ω2 Ό, άντ) σ^ονδί/ου Όταροιλοίμ.βάνΒται, τη; ^βύτίρας συλ- 
λα/3η; το Ο μ/νον ^ουση;, χα) /χη Έ/έαψίρομίν^Βηβ %ίο (τυ/χ^ώνβον* 
άλλ' ή δασβιία ι^τιχιι/χβνη, β/ι&ηχυνη/ αίτΙ^ τφ «τνιν/χαττι, χα) Τ||. δΜ» — 1• > τ^η■^'" "•" ■ — — Α•»...-..•^»-.^» .^ 1. « . ι ■*-!»*■ ^ βιΗ&ιίΙιΗ» ηΡ. Α. γ, 8ό; :£: 6θ, 
5Ρ- τ; ^'£ϋ1*α ΤΛΤΦ' ΑΡΙΙΑΝ 
ΝΕ ψ^$ς ϊχμ ιη^ «^ν τ«0 ^χ•ν 

*•νί Μχίί ΛμφίβΛΛχνί *£ΩΧ Ό. Ό ΜΛΨΛλΦγίζτβί μΛίήΐΛν Φυλλβφ^ τ» ^ 
^( Ι» τβν ΤΛίταψΜματβ/ τι^ς βξΛχιίβ^ί 

Λ9Λ^νΛ^Λ^ ^Μ9|ννΜ|Μβΐνΐν 1X0» ΟΓ•^ ΧΛΙ 

)«μί;ι'*τ«ι, «•) τ•Μ» ί^ϋ «ζίιν, ««» 4 
-#«» #τ^«#'&«Α* ίχ4ί )ΙΙ Μί «•£ τ' ΐΝηΙ><- 

^3 150 :§ Χ Ο Λ Ι Α. 

νροψύρ^ του νλΒίονος νιηυματος• Προχη^νΐ} '8ί> 'βί^ Μ Τ05^σνρ* 
^ντ»; τοντονί στΙχΜ, (Η. η. 353.) 

τον γ«^} ΊΝΑ τξν ΝΑ συλλβί/ίήν βραχΛβοβ ουσβη^^ι ή Ιιπ του ι^ Μ- 
σ§Ία «Γροχβΐ|χ•νΐ) Ι/4^)χυνιν• 'Αλλ' ιητοι τϊς οτι το ΜΗ ΐ)η^€ρ^]χ€νον 
^/x^^x<;νι τι)ν ΝΑ συλλβί/3^• 

' *Ιστίον δβ 3τι οίλλβο; λαμβαψουνι τον χρίην οί /χβτριχο}, ^υν οί 
ιγρΛμ,μΜΠΗο), κα) Λλλ»$ οι ^/χιχο/* οί γ^/χμ^ΕΤίχο) «χ»νον ρκ- 
χ^ίν χρίψον ^πΙατβατΓΜ, τ2ν Ιχοντα ίνο χρονον;, χβκ} ού χαταγίνον•• 
τοΛ ηΐζ μΛίξίν τι* οι $β ^μ,ιχο) λίγονσ-ι τ^νδ§ είναι μΜκρίτψν 
νουδι^ ^άστίοντβ^ τ^ν |Μν τβον συλλάβων ιΤναι δυο ^ΟΊβο^ χρόικο^ί 
τ^ν δι τριβον^ τ^ν δβ «τλβι^νΰρν* οίον τ^ν 122^ οι γρΰψ,ιιαηχοί λβγου- 
σιν ιΐναι δυο χρίνων' οΐ δβ |5υθ|χιχο) δυο Ι^/χ{(Γ€α);* δυο /χίν ταυ ίί 
μΛΧζοΰ, ημ.Ισ'ίζος δβ χ^νου του 2• Παν γβ^ ο^/χφα»νον λβχηνι 
'ί^βιν ^|χισΰν χ^ονον* Ίστιον %-ι «ταρά τοΐ; μβτρικοις ή όξιττονοι;- 
/ι.ίν)} 0Ύλλα/3ι) |χβ/ζ»ν Ιοτ) τη; βίΐψννομ^ς, οΤον ^^ Α02 συλλα|9^ 
^^ Ιν τι^ ΚΑΛΟΣ, /χβί^βον §στί τξ; βν τώ ΦΙΑΟ^' γίητβα γάρ βρΛ- 
9ύτης τ)ς του χρΑβου, ώς ' χα} Ιν τρ δα(Γβ/α λβγβται, διά τξ^ ο^^^^' 
^ δβ νβριτπωμΛνιι Ιατ) τ£ν δυο, τη; /χβν μΜκρας βραχυτίρα, 'ήζ ^ε 
βροΒχΐΛ*ί ρΜΧξοτίρα, Πάλιν ή ^^ονου/χίνη <Γυλλα/3ΐ9, βΐτι^ρο* 
μ^νου βγχλιτιχου χα) νροανανβ/χνοντο; Ιν αΰτρ τη; συλλα/3^; τον 
τή'ον, ραΐζων Ιστ) τη; άνλβο; ^^ονουρκνη;, χα} |χη ίπίφ§ριψΛ¥θο 
β/χλιτιχου, οίον, (Ι1• ι. 457•} 

ζ»; η, 

(Οά•ψ•Χ3.) 

'Τγρά στοιχιΤα λτ/βται* τά αμ^&βολΛ. 

'Ιατίον 2τι όταν αΙ δι^ογγοι χαθα^ιβυοοσ-ι, χαι τβΐ μοΜρί^ τβ» 
^ίβονηέντοον «τ^; τ^ν 1^; 0^λλα|3ην* ψνι ίταν . φαονηβν βηφίρψα* 
τβρ διρθβγγβρ,^ τα |καχρ« ^νήβντι^ ^ τ» Ρ• Ιττβιδ^ καΙ-το5το «ί; £(1. Ρ1. Ιβ^ιιαοιτ ροΑ τοεβχη ^β^- 4ΐρρίιΐ|;1(αΓ• 
λΛμ^η* ρ. 9>• ώ. Ταη. ςνιί ηα- αϊ ΧΟΛ Ι Α. 151 χοινη; συλλαβή; ή 8/^ογγο( χα] Το μΛκρον Λ^μ <ρβϋνηίν. ' }α^ιν«ι. νί<1β68 ΡίΓοΗβηιιη ίη ήί ρ. 114• δοΙιοΚ νβηβί. ζά Ηο. 

Αηίπι&άν. Λά ΜΓβΙΙϋτϊ 0Γ&ιηιη&(. Ογ. πίβΓ. Π. Α. 56. ΡοΓρΙιγπαπι ίη ΥίΙ^ 

Τ. Ι. ρ. 244» >(45• ^' &α^0Γ€8 ίΙ>ί ΙοϋοηΊ Αηοοάοίίβ' ρ. ϋ4•' ΥΠΙρί^Οι• 

Ι&υ(Ι&ΐ08, νίζ. Δηοηγιηυπι «ί^ι η»ιν• ηϋιη ίη ΡΓθ1ϋ§οιη. &ά ΗοιηοΓ, ρ. 4* 

Ι^'η»9 ρο^Ι Λΐηαιοιιίαιη ΥλΙαΙκοηβ^- Δηκάοΐ. Ογ, ρ. ι^;. 14 1β3Γ 2ΧΟΑΙΑ. Κ£Φ• Β* 
ΠΕΡΙ ^ίΤΝΙΖΗ^ΕίΚβ. 

γραν^ ί^ δυο |3^β^βιβον ιΐ^ μ,Ια» βραχΜίαν, ξ βραχΒίοίς χα2 μ^χρα; 
§ί; |χ/«ν βραχΛαν^ % των αύτάόν ΒΪς μίοι» μοα,ξΛν, ^ μαχςας χαι 
βραχείας ζΐς μΙα» βροίχΛαν, ^ τβον βκντάΐν βΙ; μ,Ιαν μΜΚξ&ν* ίύο ^ 
μαχρΛν ΒΪς μ^αν μΜκροίν, ώς ίν τγ, 

^αΰ^α γαρ χα} το Η χα) τί ΟΤ αμφίτ§ρΛ μΜκ^ ορτα^ Βίς μΐΰ^ 
ϋ^υ?^\αβ^ μαχροίν χο(ταλογ(|ονΓ0ίΐ• Δνο 8β βραχ€Μΐβ §1ς μΐο» (μ- 
χρΛν^ »ς Ιν τίρ, (II. γ. 237•) 

τ^^ς Κε χ«} Α συλΧφί^^ ηοϋ &μφοτίροηβ βραχ§ί&β ο6σ'όόΐ0, ΈΪζ ρ^α» 
μακράν σνναίρουμ»ί¥οαν. ΤοΟτο δι ηης ου φα/ην ηΐνοί σχίνίξψ»^ 
άλλα ίίολ»^» ΊΎ^ς πλΜίηαΙας του ονονίιιου μαχρας• ^Η Τΰβ» βΟ' 
τβον ηΐς μΙα» βραχϋαν, ώς Ιν τι»^ 

ίντανθα γβίρ ή ΤΕ χαί ΟΝ συλλβί^^ §!; μ^/αν βςαχΛα» σανιζά- 
νοηαι* τίΆς 1\ μάλλον τ^ν ΟΝ χα) ΟΤ ΒΪς μίαν μαχρα» συλλ»ρ•' 
/ΒανοΐΜΓΐ• ΒραχΒίαί ^β χ^^ μαχρας βί; /^/«ν μαχξαν^ ώς ίχίΐ τβ ί 
βίν» χρξοΊ^^ χα) ^ν τ», (11. ΐ}. 159•) 

τη^ Μ£ χβΜ ί2Ν έΐς μίαν μαχραν ϋνναιρουμίντις• Και τ»ν οΛτα» 
$]ς μίαν βραχ§1αν, ώς Ιν τω^ (II. γ. 152.) 

τη; £ χα] 12 Βίς μίαν βροαχΛαν. Μαχρας δί χα} βραγύας άζ 
μίαν μαχραν^ ώς Ιν τ^, (Ι1• ». 7^•) 

τη; ΔΑ χαί Ε §ί; |χ(αν μαχραν. "Οτι Ιβ το ΔΑ μοιχρίν Ιστι^ νί^ 
Ισταν ίχ τοδ, (II. γ. 180.) 

Δ«ιτ^ η6τ 1(14$ — — 9Χ0ΑΙΑ. 1Μ 

«ί, (II. ξ. 136.) Ο. Π. 

\ τα» ΰΛτ&ν Λς μίαν βραχΛίν^ ως «ν τγ, 

ϋνατΜ γάζ χα) οντβο «/ινίσθαι σννίξψης του ί2 χα) Ε β!; ^/«ν 

ρΜ> &» λ!^ βρφ^ίΐοξ •\ς μ,Ιαν μακράΐβ σηιταιρήσβοσΊ. Αιαφίρη δί 
σοναλοι^ (ΠΝ/Φχ^ιοι^σβα»^ ^ουν <η»νιξψΛζαζ. Ή /οιίν γ^ «ι/να- 
Λβι^ ώ( Τ^^αφιται^ μτγιιι ιμμ ΙκφωνΛτΛΤ Ι) δι (παβίζήρης ουχ «ί( 
γ(ύψηοϋ ηφαη^βίταμ* άλλ' ιν τ^ /3α/νιιν τα^ &;ο σνλλα/3^ ό/4θδ 
Μρ «% «ΤΑ^ μίτψΜ θ^οΝτώι^ Γυνβχ^βΐτ«ι* &ο χα) συνίζ/^ις λ«- 
γβται. ννηξάηηβ γάρ Λτ/ιτμ το ίχ τινο; μΛίζονος Λς Ιλβητταν 
^μνίντϋ»• «ργτκι ίβ ^ μτΓβί^^ του «η^) του^ χαθιζο/χβΜΐι^ 

«ν^ν^'ΜίΤΗ' «τμΗ ««^οι χαθνσ^&ίίΡΤΗ σνστβλλουσι- το μίγ§^ 
«νταή*; 4Μ ;|](ΘΑΙ4ί. ΚΕΦ. Γ. 
ΠΕΡΙ Π0Δί2Ν. 

£χΟΤ2 ίστι «Γοιων χα} νοσβον σιιλλ«|3β9ΐ' σώκθβτι; βΙ; «υτρητί; 
σχξμ^* ατοιβοκ /Μν^ 2γι 8βι τά; ^ μΜκράς ώαι^ τά; £ι β^αγύαι^ 
^οσ»ν $β^ 3τ< διι δυο βίναι^ ^ νλβ/ον;* •Ι; βντρβιτί; 8ί 0χίί|ίΐ^> ^ 

% 'ήίζ μαχρας Χυομχηις €ΐς ίυο βραχ^Μς. Ύινβς ϋ ουτ»ς ώρίσοαη^^ 

νους βστι τίξίς συλλοφόοΐβ Λρσίψ ^ θβΟΊν «ηριβχουσα. ΟΙ &< οντ»;^ 

«τοϋ^ ίστι /ΜΓριχ^9 ονλΚίφ&ν (τχίο'^ς ΙοΛ &;ο «οβ; ΤΜΟτν&ροΒ» ^ 

^^ νίνη• 2ν οΛς γψωρΙξομΛΫ τί του μίτρου §1^ς ηηάϋί /χβ^βθο;• Ύλ^ 

Ιί νΰί&¥ ίτυλλαβα) ιν «τοβ'άηιτ/• η κβί) «νι^ητι ίάιτρβιτ&ς χινου- 

|Μναι• Αι γβί} ίιλ 0ηλλΑ|3α}^ βραχίΐί τβ χ^ μΜκρα, «λλ^λακ 

€νμΛτλΜχίμ^Μ του; τ§τροίσυλλΛβ9υς άχοτβλουσι• Παι^ γαρ $ι^^( 

Μρφ * ίι^ιι (Γυ]Μτλβχ^μ^ον τίσναρα σχήματα άνοτιλβι^ βο; βΐ' η^ 

«ηρ) ^Μ/ΜΤΓ«ν ιιιτομ^ν* χα} ή άριθμ^ιτιχΐ} δβ δνα; Μ τί^ &Μ($β( 

«ολλ«9Τλασια^ο/Μνΐ| τον 8 «ομι• Είσ-}» ουν οί 8ισ^λλα/3οι άιτλοί 

ν^«; τίτνας»^ Ιχ τη; τβον δυο ανλλαβΑβ, τί}; μακράς τβ χα» /3^- 

χ^Ιας^ συ/ΜΤλοχ^; βητοτιλον/Μνοι. μ«τ' αντου; δβ 6Μ-ιν οι ηρισέλλα- 

/3οι Μτλοΐ χα} αύτο} οντι;^ βίς 6χτω ϋ τους νίηΌς απαρτιξίμενοι, 

Κα} οατλΛ /Μν «σι^ οτι οδχ Ικ συνθίο'βοο; τβον ^ισνλλαβω» γίνονται, 

οΛΛα 0ΐιλλα/3βον ν^οτη^ημίνων αυτοί;• Έτβ} ουν δνο βίσ-ιν α! 

^νλλα|3α}^ μοοίρά χα) βξοχΛί, νροττι^ίμενοα τοΙς & δΐ0Ύλλά/3ο«;ι 

του; &τώ τρίσυλκίβους «τοιουοΊ• $); γαρ τα δ^ ^χτώ• Έχχει»- 

/Μνα>ν γαρ τάΙν " τβο'Ο'ά^βον ίκτυλΧίβοοιν, του τβ «χΐ|3|&ιχ/ου> του 1^- 

/3ου^ του τροχαίου, χα) του στονδβίου^ ίκατίρα τύν δυο συλλα/3«τ> 

τξ; μΜκρας τβ χα} τη; βραχείας, ίκάστφ «τροοΊοίχτα δύο «τοΐα; 

'9Όΐβι• Κα} γουν ή /λβν βραχΒΪα τψ νυ^^ιχίω «τροοΊουσ-α τον τρ/- 

βροίχ^9 ^ουν τον χορΜν, ΌΓΟίβι* η δί μακρά τον δάχτυλον* τ» δι 

ϊάμβω 4 ;Μν βξοχΛα τον άνάναιοτον^ η δβ μακρά τον ομψΙμΜκρον* 

* τ^ δβ τροχα/βρ η μ.βν βραχεία τον άμφίβραχυν^ ί^ δβ μακρά τον 

«Γαλιμ^3αχχβιον* τά» δβ στονδιί» ή /Μν βραχεία τίν βακχε^ον, η δβ ( ψνμψνΐί Μ$8. ' Μλΐιευβ €»( Ιοουβ ία «Ιιΐ• €ΐικ»# 

" 7*^ των % ^νλλΛβϋν Ρ1. τ*1ι> η^. <1&τίιηα8 β Μ$$» μβκρλτίοβ μόΧοσ-σίν. Οι $ί πτρΜύλλΛβόϋκ ^υΛΙνικος τιλιίββν Ο, ΙΠ«' 
τω¥ ησ-α-άροΰ» δισνλλά/θββν γ/νονταΐ' $ιο χοΛ ίκ^ίΛ[6§χΛ^Ι, τ§*^ 
τράκίζ γοφ τά δ^ ί^καίζ. Κλ) γάρ 6 νυ^^ίχιρξ Μψ' ίοατην• σνντ*• 
^ίμΛ¥ος τον νροχ0λ(νσΊΜτηχον «04•7* Μ τίν 7α|»^ δβ, τίν.τίτ«ρ« 
τον «ταί»να* Μ §• τον τροχαίον^ τίν τρίτον νΛίωνα.* βπ) δβ τον 
(Γτον$»ον^ τον 'κΰΗχίν άΐτ' βλάσσονο;. Ό $ι ϊοψβος Μ μΜτίννυ^ 
^Ιχίον, τον δβίτβρον ναΐοονά* Μ Ά τοντροχαίον^ τον ΑντΙτηιατορ* 
1^* έβκ/τίν δ«, τον ^ΛΛ^ίβον Μ α τον ο'πονδιιον^ τον ν^οθτον ««^ 
τρίτον. Ό δβ τροχαίο; Ιπ) (χβντίν νυ^ρίχιον, τίν νρ&ην ΦοιίβοΜ 
«ΓΟΙΕΪ* Μ δβ τον Τι9ί|Χ/9ον^>τον γορίοψ^ο^ β^' ίβίατίν δί, τον δ<τρ^ 
χβκον* Μ δβ τον «τνονδηον^ τον δβυτβρον ήτ/τριτον• Όδβ (πτονδιιο; 
•τΙ|Μν τον νη^ρίχίον, τον ίιονΑχίν άνί μΜίξονοζ* Μ Ζβ τίν ϊαμ,βον^ 
τον τρίτον ητ/τριτον* Μ δβ τον τ^ορ^τοαον^ τίν τνταρτΦν Μτρηοΐτ 
^ βάντίν δβ^ τον δισττή'δβιον. Όη ^δβ Ιχαστος τούτοο» • σννθκτ/ι; 
«στιν έχ δυο «Γοδδν δ<συλλα/3αίν^ δί^λον Ιχ του λβγ#<ΓθβΗ ?χβ»*Ροτ 
βύτ»ν 4£βύ δι^οδ/αν^ ^ χα) > συζυγία». ΠοοΌΰνται το/ηιν 'οδτθΐ^ ο7 τι 

λ(π!λλα|3θ» ΎββΤίΓΟψΒς, 0$ ΤρίΟΤυΚΚοφΟί όχτώ^ Χβί} οι Τ«Τ^Μ«^λλΑ|3•Ι 

Ιχχα{δβχ«^ βΙ; §Ιχο<η ^χτ«. Κα) μ'β;^ρ} μτβν οίν τοντβον οι $ίηρ^ 
βίτηροί τβον μΛΤξΐκό^ν Ιστόχη τους νίίΛς* χοίί <§ί ντου ϋ βυρα^ 
τηντασυλ?^£φος ντους^ λυομά^ς^ ψΜ-)^ τξ; βν Τ4ν) * ^-ΤΈτραα-υλλάβίΛ 
σο8) μ4άζ μΜκραίς «ι; δυο βροιχ€ΐας, γΐιηά^ΰα τοΰτον. "Άλλοι δέ 
^1^ του; τητρασνλλίφους 'ΰτροσ-λΰψβάνοντας Ιχατβρβν' * τ«ον <Γνλ• 
><αβα9,νβντΛανλΧίφουζ άιτογβννοΕν τριάχοντα δέο, χβΒΤβίτήν όνοι• 
λογιαν τβον δΐ0Ύλλα|3οθν χοε) τριοτΰλλάβοον. ύσνΒρ ' ^^^, φάοΊν^ «« 
$κη!λλα|3οι τίσΌΌΐρχς οντβς ΤΛς< δυία (τυλλάβάς νρο&λΜμβάνονης τους 
^τω τρκτυλλάβους Ιποί^ισ^χν^ ομγϊο χο» οι Ιχχα/δβχβί τοτρασύλλοίβη 
τοζ τοιαύτοίς ^ ίκατίρά/ς νξθ€λαρφάνοντΒξ^ τους - λβ • Όσνντβκτυλλα• 
β(^»^ ΐίτοιονην* οΐ; ονίμΜτα μα¥ ουκ Ι^βντο ιδ/βο; 8χάστα<;, αλλ* άπο 
τη; των ^ροβιρι^/χβνβον μ^ττα * συλλίχ/Βη;^ υνν^σηως ϊκαστον δι^λονοτι, 
χβυ τα; διαιρβσ^ι; αΰτοον δινλα; Ότοιουι^αι^ ^ τρΜνλλάβους ^άσχον-^ 
τβ; βινο» |χβτύΙ δισυλλά]3«ν^.^ δισυλλάβου; [ΐΒτά τρισνλλάβοον. οΑ^ 
τίχα.^^^ (£ϋΓΪρ. ΡΗ<£η; 2.) Υ βντβίί Ταπί. *> Ικατίρα» ΕΙ, Μδδ. 

' •ητ^Μ'νλλβί/}«ν «"«δι»; η Β.' Ι. *^ 8ίε €ΐηοηά&νίπιιΐ5 Ραα\ν^ίαιη ίίΓβ 

Ρ»αιτκΐ9. ^ ^ ^^ • Ι5β 3ΙΧΟΔΙΑ: 

Μηρό» Ζμ^ιτ τ^φχΛίκΛξ Κ, τίκ ^ «τ^δνητ ^τΛλ «ο«μτκ•$ λ« 

τψ σνοιΜ»» Πβλιτ ϋ τοντΜ^ ψώς ?φ «•νΓβνυλλα/9«^ έχϋτί^ 
81 να» α• σηλλαβα» (* «ρ•ττ*5ήπη^) Ι^Μη;λλΑ|βΜ^ «βιοοβιι {8. χα) 

'Άλλοι $§ Τ0&; 1/3 ΜλΜίι^ ιτϋβίς, Ιίγφορ τΛς τίτ&αγΛς 8ιτνλλά/3ον;^ 
ηαί τΛς οκτύ τρΗΤρΚΚίιβοος Ιφ»' ίϋωτύ»ς ^ νοληπλονιΔζονης, ?7«ν» 
&Β8ιΐίάχΐ( &•8•χ« ^τοΜΛτης^ φί ««ιομγγ ι^ μ; ^ Λϋθβιιτ ^ 
δαχοδσ-Α 2ν τνίηις ΙΐΛΐ^ωιΛα \ 9η Μοτα μα» τ^ τ^οτβραν /4β3ο$οιι^ 
χαθ' ^ οί τηραί90λλΛβθί ίχ ιτ|ΜΓλ^ίφ€αι^ έχαηϊρβι; τ»ν &!α σνλλΑ* 
βΔ¥ τΰίβς 99ΐ^τΛηβλλΛβοιο§ «Μοδ^ι^ λ/3 $1σίν οι «ητβΒ9ολλα|3ο«* 
ΐΜΤβΙ ί« τ^ ίΜίτ^ρβ» ^Μ^οΙον τ^)ι» ίχ ΐΝΓνλλάβ»ψ ποϋ τρ»Όλλα|3ο0ν 
^υττΜΙσΜ αντ«ίκ>^ Ιχ τ^ισολλά|3«Β» χαΐ δι^λλάβατν^£$ γίνοηα, 
ΠολΜτΛ«η«ξ^ρΜΜΐ γΐ0} οΙ 8ι•^λλα^ι ήτ) τον; ^κηί τρΕσ^ΑλΑβαος^ 
λβ• χΛ ιτβλιν ο! ίαιτ^ τριτύλλα/βοι Μ του; τήτοΌίρα; λσι^Λλί•* 
/3ου;^ ΙλλΜ»; Λ/3• ηΛ ΙψΑο ξ6. ίς ουν τ9^ςα^α^ύ)^Μβσ^^ χβύίβ'η*^ 
τασύΚλαβοί < (χα) £$ 1$8ΐθ'ώ^λ0ί/3θ4) ρ|Ε&& ιτοιουτι τοο; σνν^ίτονς χΛι 
άκλΜΨ• Δίζλον τοοτ' Ιττι τβη^ ηβ-σά^ 8ισυλλά/3ιο)^^ χβΑ τβητ όχτβ 
τρισνΧΚίβων μ^ σννΒΐ}ΐ3|»ο«ηΚ'νΜτν^ ϋώτΛς• Έϋ γ$ψ σν9οψ^μ;ι^^α9 
κΔ οδτο* βώνΐ^^ ρι^ Ιτοιναι οΙ νίαβπς• ΎΟϋτά τομοτλ των αηλ« 
λΜ^δι* ((ιι^|ΪΜηΊΧ «Αβι; άημάζισ-^^, /ΜΤβ^ιχαί; ώιαρρηΛ οαΑ τ»ν 
Μ' το^ |ώο«; Όννίαν^ (<' βίι^ «υιουνηα ι^ιτ χίρΐ}0^»ν• ^'ίΐσ^πρ γα^ μ' 
τΛ» ξ/ίω^ ιτ4$§ς Αλλ^λοι; άΜ-ιχν^ΜΜΐ τι^ νορίί» ίργάξαψΤΜ^ ώτα 
ϋώ οΐ μΛΤ^Μά ιτϋές άλλ^λοι; άττηντΓ^^ηβνοί τ^ ί$2)^ τοο λ^ο 
βχη(Μΐτί|ονθΊ^ χα) την βΕ&Γοίί ηΐηιιτνψ Λρο^μ/ίν τν χβύ ί^οψμόψιβ* 
^ όαη/ηλο^ι» ΑίγβτΛΐ ϋ τί τον ^η^; ίΐίψα χΛ Μ «ολλβν «ΙίΑ•» 
λ0¥, Αίγιψβ9 γβφ τρβατίξιΐί ιτίίας, χλ\ Μ «η8κλ&ν νηί^ τίΛ 

Τ0& ίψμίΐβΟΙί α ^Ιντνρον μ^; το ΙΤζίς Τ^ Μ)}^ Μ^ Χ€Χλΐ}Τ4Ν* 

^£χβ{ατο; /ωι^τοι τάτ τοιοιίηΒΐτ ιτΜ» 1$ί0νν»τνχΐ)χβρ ^ι^ιο/κατο^ι^ Ι) 
άιτί ^μων^ ^ ^ 2θά)ν^ ^ στ/ι^ίσ-ββοι» τ»# Ι|^ ΑλΑΐ|λΒηι> ΐ9 <ι $10 οαια ΫΛ\χπ. Ύνϋξ. ^^• 1» νοοεηι σΜ88• κΑίοιίι&ιιι. 

β Υοεοιη Γυρρίϋνίΐ Ραυνίιΐδ•. ί Ι9ν4?ν οοη]• ΡΕΗΐνν^ οχ ι^(βι0 

κ δυρρίονίηιαβ Γοοιιϋ ΡααττΙαιχι. μίνων» 1<1αα ιηοζ <ί ΜξίΒ^4άιΐί, 3»ΧΟΑΙΑ* 157 χλΐ}7ΐιτ ^δν χ^ί^ύ^ν, Λνη^ ««} 4 ΐΜλ0ΐΐ||Ε*ίνΐ9 νυ^χή^ Ιι^λιο; ορ- 
;^ι; οίτα. ^Αλλοι ϋ ά«ρ& τοδ ΠήΙ|$Φο «3νιρ»Μ/λ«σ'3«ι ^ασ/• 
Πρ»τΗΐ γικ| ^^^^ ίη ηυ Δον^ίον ϊιητον «η^^^ην^ Ιβην/χισν ν]»* 
νον (π/νβθβΚΓΟ τοιοΟτον ίχκη-α ψΛτγ9¥. ΕμΚϊϊτμ α «»^ τισ-ι χα} 
*" να^1β(φί^^ ΙτΑ νοίζά τά τίΚη τώρ ΐΛμβ§Ιων μάτψοίν βύ^/σχβτ«ι* 
η οΓΐ νηρ^χίος χαϋ ίϋψβρς να^ τι 3μοιο/ ηκη, ντ^ρί τι^ν ίσχάτΐ|ν 

"Άλλοι £• χα) ^Άγ^μίνα φαα•\» αυτόν, ίττά ί£ αυτόν ο] βίλλο^ νοδί^* 
ο&Γο; $6 χατά ψί^ μίν ού βοάι^ητοίΐ, $ιά το " χατΜτυχι^ον γίνβν^αι 
χψ βίατΐ¥} ηαί ψνγχύτ^ία τ^¥ οΙσΒψτητ κκτά ίίποΆοοβ ϋ σνντι* 
^ίμ0νο§, Ηοί τ^ν «τ^οχιλβυο'/ΜττΜον οΌΐάητ, τά καλούμΜα «τροχι•- 
λ«^|Μ#τυΐιί^ % Ρ «ν^ιχ^αχά |(Μτρ« '»ομ!, αήτ να^§Ιγμ,οιτα, 

δ 'ΒτροκξΧΒυο'μαηχίς, 

δεύτερος ΙΑΜΒΟ^^ εκ βξοίχίΐοίς χα) μακράς σνγχείμενος. 
'£χλ^ Ϊε οΰτως ^ άπο Ίά]χ/3ΐ}^ τί}^ Κβλιου ^εξοτταΐνι^ς, ίη η Αη• 
(ί'ψϊΐρ ατερΙλυ^9ς ο5σα 1^* τρ άξτταγ^ ττις ^αυττις ^υγατρος^ καϊ 
όλανοΰμ^νΐ} φ-αρβ^Ενώθΐ} τιν» Ινομαη Κίλ?^^ χαΐ τ^ αδτοί; γαμέτη 
^ Μετανβ/^* χα) το^ίτου ^ ^ερίναινα, ή χα) *1αμβη καλουμεντι, ως ^ ^* ζ}χΛ Ψϊ, Μ53. Βο ί&Ιΐ&Ηοηο 
Ρ)η^» τΜΙ« Α(Ι»«»9ΒΐΗΐι XIV. ρ. 
^29, 630. ΕΐίΛζϋΛ. ^ά η. Ν. 957> 4^• 
= 938> β. Εΐι^ηηοΐο^. Μ. ρ. 634» 

^(φ. ΜάΜΜΤΛΛ ά€ ΐΛΗίταίΗΤ9 Τ. Χ. 

Ρ• 119. Ηίβοίτί άβ ΓΑοαάέηιΊί άα Ιη- 
β^ίρϋ^ Τ. XXXV. ρ. 26ί. 
»?• )'. «•ί^ Πιίρ/^ Β. 2. 

" ν*ξίαμβ«ς. ΡαηαηΒΐϋ ίά^ο {Αιο- 
(11$) £βοί ιηίιιιτχ Λαίίαί ηηνιη ί€ηήηα 
^ ΙαηΛο : 9^» βηίιη Οτ^ά ιμμ 
*««Λ ΜΕΓίββ νί£^ίηυ9 ρ. 14^• 

" λ«λλ«^Μ««# ?1. ΤητΒ. 

Ρ ψβ^^ΜΚΛ ¥1. Μ9δ. Εχ€ΐηρΙυηι 
φΐο4 ίόςιτί«η? Ακίβ ρΐΌΜ>ϋί(βΓ βκραι- 
<1ϊκ Βϋςα«ο. Ρηιιιή«5, οηί ΒάίΙίριι. 
ΐΜοίΤοορΗκ Ειη. III. 426. εοπίιρ^ 
ίτι ΐίτμ», (6(1 ίη οβίβήβ ηΙ|>11 5βν&(. 

^ ΪΛά, α Μβ8. ΗΜίΙβ 9η α^ΐ'«α γ»' 
Ρ<^ %. Βάΐ^ίιηηδ «ΕβικΙ Ηβΐη- Μϋ<ΐΓ(ΪΏΐη €0ΐ!ηρί1«νΐί ΑίΗβη. Α«. 
111. Ι. (ΙαεείΜβ ΙΙιιΙΐιιΙύΕηίο »ά Ηο• 
ιηςήά» Η. ίη 0:τ. ι6ι. δεΙιο1ί3ίΙς8 
ΝιοιιηΜ λ Κιιΐ^ηλκηίο ΙειμΙαΙι» ϋο 

ήςχίΐΌ νη^πί ζητΜ/^» αντήν, 'Τιη<- 

«ΊΤΤ «^ Κ||^>ΜΙ Μ Ι« ^ ΙΝΤ» ««Κ ^ »Μ ί Ι ί! ί | «ΗΝ 

«^ «Χμ» &ν2 «^ »λ/<«^ι/. *Η )ΐ :»•^ 

ΒνμΛβ'Λ* τη* &*•» ^ρ***"*» 9^λ•Μ^ι« λ•• 
^«ν;^ ιού ΦΆΛψ,μΛού ναΛ 9^ ψΙ 7*^ 
Χέ9Λ^ Τ0Ι» ^^ΙΜ Ιλ<7Μ• *'Η^«^ )Ι «έ Ι5β :ΙΧ0ΑΙΑ; « ϊϋ:ι Ο. III; ίΛβατΜ$ίί§ΐί^ύ¥ηαίΐΜμβα£ς,ΐί€Ατρίχ$£^ίω^ !ΐι 

Μηρύ9 ^ψβο^ τ|•χβώην Ι#^ τίν μί» ν^Λη» ^τΛλ «οΜντηι Ιι# «ι,^, 
€^ίλ£φ•ψ, τ^οχΛτ τ^9 ϋ Μη|ροιτ^ «ΜΜτβϊτΜίν Ισο^ηβφΛηΛ ν^ι! 

81 τητ ίΰφ σηλλαβΑβ (• «ρθστ»»ίντ«$^ 4^Μτνλλ«|ββο( «Γ•ιοοσι £8. χβί .^^, 

Μ» 6μΛ^ 9ΐ ιηαβπς ί, ι^ ιγ> λ0^ $8^ ^^υγκρβτ^άμηη §1ς ρί* ίζ^^; 

'Άλλοι $§ τοό; 1/3 Μλουι^ ιτοίβ;^ ^ομ τ9ο; τΜτσ'βί^ &ΤΗλΛα/30(ΐΤ9 Γ^^ν 

Μοϋ τΛς οιντύ τρ*συ\λίίβοος ^^ ίοωτώς ^ νολίΜτλασΊβζοηΊί^, φρι ^;^:; 

ίοχο^Λ ^¥ τοίτοις ίίοφαί^ΐΛ ; ίη κατά μΜ τ^ ιτροτβραιτ /μιΜμΙ) 

/3μ^ τον; «ΐΜΊβιτ»λλά/3οο; «οιο50Ύ> λ/3 «Μκ οΙ ««ιτβιρηλλα|9ίτ ^^^ 

ΠΝηΜο-βη^ α^υ^^^ Ιχτ;ιβνλλά/3αΜτ χβί) ΙισυΧΧάβο^,ξ^ γΙνοηαΆ, 
Πολ(Μτλ0ί0Ίβ(ζή(Μνο< γιβ} ο2 8ΐΓυλλα/3οι Μ του; βχτβί ηρΜπιλλά/Βον;, 
)φ• χϋί ιτ«λιν ο! Αιτώ τριτυλΛα/βοι Μ τού; τήναρα; δισνλλκ* ^^"^ 
βο^$ ΙλλΜ»; Λ/3. χα) 6μΛΌ £&• ΙΓ οίν τκ^ασυλλα^^ κύ ξί «ν^ ^'^•' 

ΤΜΤνλλΜ^Ι < (χα) Ι^ ί^αΐ0τίλλΑ|9Μ) Ρ]Εβ2 «βΙΟΜΓΙ ΤΦΟ; ΟΊΙ^^ΪγΜΙ; ΤΜ 

«9Τλ£ΡΤ• Διίλον τοοτ ΧίΓΓΐ τ»ι^ πο'σαρωίβ ^1^>^^^β^ο^^ χα) τόητ όχπί 

κώ 03τμ €ύτΛ$, ρ^ ίτοϋτα» ο1 «αν•;• Το 8ι τ« φομμτ» ηη^ «ιιΑ« Γ^?; 
Λϋ^βοιι Μ]|μβτ)χ «^ίβιρ λτορίζιιτθΜΐ) μ/τηφψΜ&ς Λύρηαι οαη τΑ Ί^^ 
ίΐβ πΛς ξώπς ν ηίύ ^, &' Αβ «υιουηνι 71^7 χ&9^»ΐί• ^120^ γαρ οΙ ι 
Μΐ^ £ιόιοι^ ΐί469ς Αλλβ^λοι; άνηχι^|ΜΜΐ τι^ ιηριίΐΒτ ^ργίξ^ηα^, ύτΛ ^\ 
ηβύ οΐμ^τριχο) ν^ίβ; άλλ^|λοι; οΒηηκτνίμΛ^^ι τι^ βίι^ τοδ Λ^ 1:^ 
«χη|Μίτ(^•ν9Ί^ χ«} *ημ οοΜϋ ϊΛηΐ/Τίΐ^ ^ρο^μίψ τ» χΛ ί9ΰψμίηη 
^ ΜΓΟΤβλοΰβΊ. ΑίγητΛί δ• τι τον ^ιί&»; &ο|η« χύ Μ «"ολλβν ^λ^» 
ΛβΝ'. Αίγψ» γαρ τρνήξια ιτΑα;^ χα) Μ «ηίαλίον νΐ}4* χ^ 
Τ0& Λ^μί»«υ ϋ ^Ιντνρον ^ίρο; το ίτ^; «^ μ)»^ Μ&; χΙχλΐ}τ«ι. 
^Εκοίττας μίηοι τατ τοίύυτοΛί ΐτΛΑ ι$ί0»νηνρ^χ9 Αιο/Μβη^Ι 1^*^ 
άιτ^ Ι^υθρον^ η ^ ίθ»ν^ ^ <Γνν^ί<绥 τ»$ ^ Αλ»ίλ»Τ) η ' '^ " ' ' 1• ^ 

^1 Μ., « νοεοιη ΓαρρΙβνΚ Ρ&υνίυβ• ϊ Ι^«» οοη> Ι^«γ, βχ βΐΜ» 

( δαρρίϋτίιηαβ Γβοαϋ ΡΑαιτίιιηι. ^ν^ν» 1<ΐ€πι ακα « ι&^^4ηΐ^ 


^ 5λ; 

ι 


3»Χ0ΑΙΑ• 157 ΐ}(Γΐ; οίο-α* ^Αλλοι ϋ ί^Λ τον Πή(|^ «Μ(ρ»Μ||Βΐασ'<3ηι ^ασ/• 
Ιρβτ» γικ^ ^<τ0ντ^ Ικ του Δον^ίον λητοο «η^^ί^ννην^ Ιιτιιτ/χιον 2|»« 
)ν (π;νέ3βντο τοιούτον ίχίίΡΤΛ μίτρα^• ΚμΧμΊτμ 8• ν«}α τισι χ«} 
πζί^ίβμβο^^ ηηί «»^ τά τίλΐ} τάίν ΐΛμβ§Ιων μίτραηβ §ύ^/σχιτ«ι* 
ΟΤΙ «π^|&/χ4θ; κβι) ίαμβρς να^ τι 2μ«ιο/ «(γα, 9ΐρ) τ^ «<Γχάτΐ|ν 
»λΛα^ΐ}ν "&Αλλβίθ'σωπΓβ;^ ^/^ ϊστίν ο&Μ^ρ^ς Μ ν«ιτο; μΛτ^υ* 
^ο< $β χα) Ήτ^/χόν» φασ)!^ αάτον^ ^β) β^ αύτον οΐ &Κ>Λί «γο$ι(* 
ίτο; $8 χβίτά ψ^^ μίν ού βαΐνβτοί^ &ά το ** χατβατυχνον γ/νισθαι 
^ν ^«ν^ χα) ^ν^^χώτθαι τήν βίΐίτθι^ΟΊν* κατά ίητοίία^ & σννη- 
ί/»ίνο;^ να) τ)ν «τ^οχιλβοα-μ^τιχον «οιβοιτ, τΑ τιοίλαύμΛίβα «ροχβ* 
Η^|[Α«ίηχ(κ^ 9 Ρ «ν^ιχιαχα |^ρα «ομι^ ών να^β/γματα^ 

«Γροχελ8υ(Γμ«τικί|?. 

^ίτΒρος ΙΑΜΒΟ^^ βκ βξοίχίΐας χα) μακράς υνγχίίμβψος, 
ίκλ^ Κ οϊτίοί ζ άπο 'ϋμβίήζ τ^^ς Κβλχόυ ^ΈξοαταΙνι^ς^ ίτι ή Δΐ3- 
ίτϊ)ρ τατερίλι^Γορ οδσα 1^5 τρ άξ^αγ^ ττ^ς έΛίητί^ ^υγατρος', χα) 
>^ωμίνη ναρ^ξινώ^ ην) ^νόμαη Κβλβα, καΐ τ§ αύτοΰ γαμ^ 
Μετηνδ/^' χα) τοίΛΤον ^ ^βράναινα^ ή χαΐ *ΐΛμβη ΧΛλουμίιηι, άς ^ ϊί* εΙχϊΛ Ρ1. Μδ3. Πο ίΗΐΐΕΐίοηΰ 
νγ^οα τΜΐ9 Α(ΐΜθ8Β»ιη XIV. ρ. 

9) 630. ΕνιίΙ&ιϊΙι. &(1 η. Ν. 957> 4^• 
: 93^» β. Εϋ^ηηοΐο^. Μ. ρ. 634» 
ϋρ. ΜέυΐΜΤΛ* ά€ ΐΑϋίταίαπ Τ. Ι. 
π 9• Η\βοΐΥ€ ά€ V ΑοαάέιηΊ€ ά€ΐ Ιη- 
'φίί^Μ Τ. XXXV. ρ. 262. 

" νβΐξίαμβφί, Ρανίαηι^ί ΐ'Λβ (άίο- 
^«0^ }η<»»χ ΗαΒίαί ηηνΜ ίίψηρηί 

■««Λ Μ&ήν» νίββτίηαβ ρ. 14^• 

' τ«ρ/ι«»« η. Μ^. Βχ«ιηρ1ιιηι 
ιοά ίόςοίΜΓ («119 ρΓθΙ)«Μ1ί(βΓ Μρα- 
ΐΐ Βϋςοΰο. Ρ&ιιιιηιΐδ, οϊΐί αάλίριι- 
«ΓΤβορκΒ Ενα. ΠΙ. 4*^• «©«"ίβ»* 
' ϊί'^, ίεά ίη €6«€ΓΜ ηΙ&ΙΙ )β^ΐί. 
^ Ε<1ί1. βΐ ΜΒ8. Βΐ*νβ ψγ αίίψΛ ^β- 

ιιη β4 Οτίά. ΓίΛ. IV. 5ϊ?• <!"> ΜϋυΗΐΰπι οοιηρί)8νί{ Α(1ΐ€η. Α((• 
111. Ι. άαεβίΜθ ΙΙαΙίιιΙκηίο «ά Ηο» 
τίί^ήάΆ Η. ίη Οογ. ι6χ. δοΗοΗ&ίΙςβ 
ΝίΰλίΜΜ λ ΙΙιιΙιη](£ηίο ΙλίκΙλϋΗ ββ 

^ξχ^*τβ νη^πί ζψτΛντα «νην». 'Τιη- 
η;^1^ ^ Ιν τηΪΓ «/χμ; «νν *ΙιηηιΙ^ήπ^ 
τ•;, β'ί ^9 νιος του ΤΙοηΐί£9»ί Ιξ Άλό- 

ΤΜ> Μ««ΐΜ«4^• η τα ΜΜψάναξΛ «κ^ 
«'4•7» αντί}» «Τμ» ί«τ} τγ 3λ/^ιι «νι 9«* 

γϋΨξΟ^^ ΛΧφίΤΛΜβ % «ύτ«» ΚΜΜΜΜ» ΙΐΙίί. 
λβνΜ ΙΜ{7««»•Μί#ΙΙΙ, Ι^ν ^ΐζοί^λΜΙ, ΙβΊΜ. η» :$ΧΟΑΙΑ. *1άμβη^ χαλοίφίίηΐί, 9 νλννο^ίσ]) σνντυχίίν ό.'Ιιηιώναζ^ 9μ4 4ψβί^ 

ξ ?Γ< τ3 λοιϊορΛ ΙαμβΙζίΐν Ιλί^ττο, άπο του '' Γον βίξαψ^ τϋοτ εγγ» 
λ^ου; μβστου; 'σιχρίας λρ/βιν* 2(Γτι 92 το μ,βτρον λοι^οριχόν. 
82 Τρίτο; 6 ΤΡΟΧΑΙΟ^^ έχ /χαχρα; χβ(} βραχείας^ ονηο λεγόίΜνο; 

οχ μ^αφορας των τρβχοντΒον^ ο7 τινο; Ιν τ^ νροίίνΜ οαη μΜκρντί' 
ρ»; &ρχίμ.€νοι ί^ου^ χατά μΛχρ^ν βςαχύνοτΗην αατην, 

Ύίτοψτος Β !δΠΟΝΔΕΙθ2^ όχ ίύο μΜκρ&ψ συγχοί|ΕΜνο$. 
Έχλ^θΐ] δβ οΤτϋο;^ 3τι ίν ταΤ; στονδαι;^ ^; Ιζίτοιουντο «τρο; τον; 
θβου;^ τοιούτος μίτρω ^ςόοντο ' «τολνρ^ρονίί^Γ^^αι^ ητββ'θοιι τ^ |«^ 
«ύτο7;^ χα) τά &λΧΛ τβον άγβκθβον ίυ/όμ^νί^. 

Ίων 1\ τρκτυλλίβων, ντςωτος μίν 6 ΧΟΡΕΙΟ^^ 6 χοί} ΤΡΙ- 
ΒΡΛΧΤ2^ Ιχ τ^ιών βραχείών. οχλί^θη 8ί χορΛς, ρτ* ο* «το τ»ν 
χρξίυίνταον οΒόμ^νοί Ιν τοίίς χοξ^Ιάς υ/χνοι^ «ι^ Μ το νλειστον ΐ» 
τοιοιπ'ύον (ΤυνΙαταντο μΛτρων' ο χού τροχαίος χαί βροιχυ(Γύ){λαβος, 
ΑίότΒρος 6 ΜΟΛΟΤΤΟ^^ 6 τοι^βρ άνπχβίμ^νο;^ βχ τ^ιοον μαχρν*^ 
Έχλί]θΐ] δβ άτο ΜολοοΌΌΐ; του υΐον Ώύ^^υ χα) ΆνΒςομ^^ς ω^ 
Ιν τοιούτα) μ,ίτρω ίί\'κοντος * βν τώ \$ρω Δβοδώνΐ};* ό ** χα) τρίμαχρος' 
$ διά το μ^ίγιστος βΤναι «τάντα^ν /χολοσσο; χβχΛητου• ' του; γαρ 
μηχίστους οΙ τοβλύΜο) μ^ολοσσου; βχάλουν. Τρίτος 6 ΔΑΚΤΤΑΟΣ> 
2χ μΜχρας χοΛ ίυο βρΛχΜίων^ (ηίτω τίΜχΧ'ψίνος ίτκο μυεταφορας τ»9 
άρμΛίγων των ττίς χ^^ρος ίακτύλοον• &π^ γάρ μ^ίξονος άρμΜγϊ^ς \ί\ 
τάς δύο Ιχάττους 'σροίαατιν* ^ ανί των ίαχτύλχον ους Έΐτιλαβομίηι 
της- γ^^ς άνί}χ«ν η *Ρία^ ου; χαΛ Κουρψ-ας ίχάλ^αν, διά το «τβρ) το» λί^β'^'• Αάάο £α&&(Ηίαιη 8<1 0<1. 
Α. ρ. 1684• = 435* <)ΐκιη ίη£Γ& (1&* 
1>ίιηιΐ9 αά ρ. 87• 

* 1•* βαζιικ δίο βιηϋηά&νίΐ Τ]ττ- 
νΐιΐηυβ ρΐΌ ναΐβ;. Ιβέζ%η' £(3ΓΠΐο1ο- 
(05 Μ. ρ. 4^3> 23* 'ΐ«^/}«>• Τ4»ί( •Τ4 

βςίιοΐ. ΝίΰΕαάΓΐ Ιοο. ίαρίΕ οιΐ,) τνιψ ^^• «τ^ΜΜ*•^ {«νόι^κ ο<^•«»4* «μ ΐα^τ 
^ιΓμ «Τ^ΤβΜ» Λ9Τ0 Τ»¥ ΐΛ/φίζα» τί »βζί• 

μ$ηι$• α ίψΰ τΛ <«ν βάζα»* η ^ 

* ιτ§λνχ/ζ§νίφ9 Β. 1> 

^ 4^ ι» «'^ 4. Δ. Β. ι. 2• 

" $16 Β. 4. τ^'/ΜΜ^ 31 π. Ταπί. 2Χ0ΛΙΑ. 151 τές χα} Ιξχ^όμΛνοί, τον Κρή^ον φτάταιττ ΚμΛρμπ δβ ΐΌντον κ$Α 
^^ρηον^ ^ιά τ& δι* αδτου γινιά^ ή^βΜον ιβα) νράξίΐς ζαταλίγΜ» Τί- 
ταρτο; ΑΝΑΠΑΙΪΤΟΧ^ ά τοντφ άνηχιί/Μνο^ι ίχ δάο βραχπΑβ 
χα) μΜίρας, <Λ χίφ*^ Λΐ^ίατοαστος χιχλ^ται^ οίοΐ'β} άνα^ητοδιο'/Μνο^,ι 
τουτίστιν άντίστρύφος "* δαχτυλ^ιρ^ 1 χα) «ιτι&ίχτυλο;. Πί/ιιττο; 
• ΑΜΦΙΒΡΑΧΤ^^ IX βραχΜίας χαί [ΜΟίςας, χα) β^οιχΜίΛς, ουη» 
κεχλίίΐμΛνος, ίιά τί Ιχ«τ•^»θ9ν τη( * μΜκροξ ϊχ$ιν τάς βραχι^Ιας' ί 
χ«1 Μτβρθβτιχο^, ΟΤΙ ύττψΓΐ^βμΛνν^ν ίχ^α ΐΊ^ν ^3ραχ^7αν^ '^Έχτο; ά 
ΑΜΦΙΜΑΚΡΟ^^ τοντβρ άιτιχβΙίίΜνο^, ^ Η^^κρας, χ(ύ βξοχϋας, 
κύ μαχρας, διά το Ιχατβρβοθιν τη^ βρ^Λας ίχαν τάς μ,αχράζ^ ί 
χα) ΚΡΗΤΙΚΟΥ χα) * νοΜΜΊχ^' ^^ μ^ΐ' 0^ι ύνο Κ^^βον βνρβ* 
^β(ΐ δοχβΐ' το α, ΟΤΙ «Γ^ο; τά ««Μονιχά χο(λοΰ/ϋ&ιν« |χ•τ^α 9^• 
{ί^σται. '^ΕβΙ&ομΛς 6 ΒΑΚΧ£Ιθ2^ Ιχ βραχείας, χόΛ δυο (ί^χρων* 
'£χλ])3ΐ} δβ οντβο^^ >9Κ'δΐ} 01 τ6ον ^ώυραμβοχοίω¥ ιτρος Διονυσον 2/4- 
»< ο; Μ το «τλβΐΐοτον βχ τοντου τοΰ μίτξου ήσαν* 6 χοΛ ύιηβαχ^ 
χώ^ "Όγδοο; ί ΙΙΑΛΙΜΒΑΚΧ£Ιθ:έ^ τούτφ ανηχβΐμίνος, •χ 
&!ο μαχρών χοΛ βραχ€ΐας, ουτ» χΒχΚήμ,ίνος ^μ τ3 οαηΊαττροφος Λ" ^ 

ΐΛί τίρ βοακχ^Ιξ^• ό χα) Διονώ^ο;^ χβιθβΐ χΛ ούτος ντρος τλ διοηι* 
^Μχα |Χ£λ)} ιηττοίψοί' 6 χαί «τροσοδιοΜΟ^^ χο(} νομιτβιτηχϋς, δ<ά το 
«ν ^τροσοδιοι; υμ^νοι; οντ» χαλου^νοι;^ χαί Ιν ταΐς ίίονυοΊαχοίίς 
νψταΐς ^ βϊτιτ^δβιο; βίνο»• Τβον δβ τητζοανλλίβοον μηία» οι ^ιχο* 1^ λΜτνλ«ί Ρ1. Β. ι« 2. 

^ «ΆΜτηΐΜί—- «ΆΜίΜΜ. δίο ύυ(1υιη 

Ρ• 6. 1). 1$ηιχίς—ίβ0ηΛα Μ8$• £ά(1• 

^ *Λί$ιΐ Ρ1. νόϋοα Β. ι » 2. 
^ ΙητίϋαΜ Ρ1. Β. 1. Μοχ φίΧΛΧξί^ 

ρτ6{6 ΤουρΊο £πΐ6η(1• III. ρ. 428* 
Κίίοίο ςαοπκκίο 8£εϊ(]ί( ιικ Ιιικ νετ- 
1)αιη ΊΊιαο^άίάΰό ιιΓα Γ&ΐίδ ρΓθΙ)&(αιη> 
ε( & ΒυιΙβΒΟ ίη εοπιιηαιί&ποβ ίΐ<ΐ€ΐί(βτ 
Γ6ΐ&(αιή, £χ Η. 8(£ρ1ι&ηί ΤΙΐΰί&αΓΟ 
ρΓΟΓίυε ΰχυ1ΰ{. \\ά^ \ν&£Κί ίηάίοοιη 
ίο ν. (1 ΑΙ>κΓοΗη Οίΐαείά. ρ^ 5^1* 
ΑαβϊΓ. ρ. 373* Φ*>^»ζηΜ νβΐ ^«λ«• 
«(<η<ν Γβκρΰ ηίιίΓρΑΐ £α&&(1ιία5, ^υ^υ8 
Ιοο, ΐΒ βοηιιη ρΓβύίρυε §;πΐ(ίαιιι ςυί 
Ιΰχΐεΐδ οοη(ΐ€η(1ί8 ΌρεΓ&ιη άοχαή ίαη(, 
<)03η(& ίύίΐϊοΰΐ Ε(1 η&ηυιη βηοΐλία 
^^Βΰο, ]&ιη (Ιϋίηοΰρβ Ίπιηίοή5&ιη. 
^• ■• Ρ• 339» 35• = *ί7> ΙΟ. Τη»» λίγαν, τ• 'ηίί *Ιλι«}β# λ(4^«λΜν ι^»» ; 
•ντΜ »βύ ΤΜ9 »ξίίττ•α$ ψύν 7«ΗΓ«ν, «Γα 
νι «Μ^ «ντ«ν; «ίτλ*» φίΧΜψιηΐ, ι, 773* 
= 68ΐ, 25• *Ι^7•«* ^ ««^ «ν/ «υΐΆ 

λίγφς ιΤΛξβί ΤΜ$ ψαλΜί»7(^ ύί λλ* γ%9β$- 

Λντβυ φνλΛΗβΐηίν. α ρ&υΐΐο ροΑ 'Ι•*- 

9ν€Λί μίγΛλβν$ φ»λ•»βί9Φν^». Α. 865» 
12. ΐ=: 8ΐΘ, 35* *'* *^ ^*•^« ^«λ««^^.. 
Ή^ντν* Σ• 1154* '7• = 1209• 4^' 

Τ1λβντ»ξχ»{. Τ. 1212,52.•= 1 29 1• 

27» ^'λ•»ΜΜ•νΤ«Ι )έ ΤΜΙΤ ηξ•*^έ ΨΛ Ψ•*^ 

λΖτμ αν μ•*•9 ^τ^ατηγΜΛ'ί» Αλλβί 4Μβ2 

λ« ψΛλνμΛ^Μν, χ. 1262» 5^• ^^ 
13^1» χ 4* ** '^'^^ ^"^^^ ζ'^"* φνλΰκζίηι* 
9Λψτ%$, 0(1. Θ. 159Ι9 4^• ^^ 301» 

46. ΜΜ» «IV αλχΜς ΤΛί ξ(7ν« λα»^/νι/ι «'• 
«'?/κ« Λμφ«φόω9, Ιίγ«υ9 ^ηξίορύ/ΛίνΗ ΙΜ 2Χ0Δ1Α• 

ψίΚύκ^ίνουμΜβ. Τίως $ί(Λ¥ Ληι^ νρωτος 6 ΠΡΟΚΕΛΕΤ^ΒΙΙΑ- 
ΤΙΚ028^ οντβο χαλούμΛίβΟζ, ίιηιϋΐ 9ρ«0Τ^ βστι τ»ν βητΑον^ » 

ΤΝπτ^ίρΜτ βραχ$Μν^ σύι^^ηος β(ι^ Ιχ &μ ^η^ρ^Ιαβ/. άήτ^ρος ό 
«τπχι{|[(&βνο^ «ύτώ, ΔΙ]£ΠΟΝΔ£ΙΟΐ£5 ^^^ τ^σνά^οο» μοαφάη, σύ»- 
^βτύς.Λ» ίχ 909 <πηι»$Ιﻥ. Τρ/τκ» ^ ΔΙΙΑΜΒΟ:^ «χ /3ρ(^ίία$ 
χα) μοϋΐρϋίζ^ Χΰύ βραχ9ΐοί$ κοΛ μααα^^ (ΠΑνθβτο^ «ίν Ιχ 8»ο Ιίφβααι^ 
Α χ«} ναρ«λλΐ)λο; Χοψφ^^ \ ΙςψβιΧΛΐ ταναρ/ηΙ&ΐΛ» Τ^τά/τος ο άκ* 
τιχ•/μ«ι^ο; τοντβρ^ ΔΙΤΡΟΧΑΙΟΣ^ βχ μαοφας κοά βραχώίς^ ηύ 
μΜκρας χα) βραχ€ΐΛς, Ι χοΛ χ{ΐ)ηχο^ χα) Διχ^ρβιο;, ^ Τρο* 
χ«ιχ;^ Τ«υτοΐΓθί<α• Πί^Μτο;^ < ΑΠ' ΕΑΑ:$2θΝθ:ζ ΙίίΝΙ* 
ΚΟ$, Ιχ ίυο β^αχβιόον χοϋ ίυο μΛχρων^ σνί'θβτο; οίν βχ «υρι&ι* 
χίου χα) σνονδι/ου^ ^ χα) ύιτοχνχλιο;. Έχτ^^ 6 ΑΠΟ Μ£Ι- 
ΖΟΝΟΙδ ΙΑΝΙΚ0]§^ άνηχι//χ<»ο$ τοντα»^ Ιχ $νο μαχρών, χω ίή 
βρΛχηΙαιν, Ιχ τβον βκδτβΰν νοδβνν άΐβόαταλΜ ανγιαψΜβος^ 6 χα) «φ- 
σνχ^ι^* κΜ'ίχο; μίν, ίτι οΙ "Ι^ιης βώτω ιχίχ/ψτο* ««ρσΊχο; 3ί, 
€ια το τίίς ΙοΎορίΙας τα^ ιηρσΊχας τούτφ τω μ^τρψ γβγρίφΙ^αι• 
33 "Έβ^ομύζ 6 ΑΝΤΙΙ&ΠΑ^ΤΟ:^^ Ιχ βραχ^ΐΛ^ χοϋ ^ύομαχρό»^ 
βραχΈΐας, Ιξ ίάμ,βον χαί τροχαίου ονγχ^ΙμΛψος^ 6 χαί σνον&ΜΧο;) 
χα) βαχχΜς χατά ίαμβον. "Όγδοος ο ΧΟΡΙΑΜΒΟΖΒ^ άηααΐ- 
μΛ9ος το6τφ, Ιχ ρΜχρας ΐύο βραχαων χαί ρΜχρας^ Ιχ τάη οώτΑ 
νο^Μβ &¥Οατοιληβ ανγχΜίμ,ίν^ς^ 6 χα) χνχλιο;^ ^ νποβάχχ^ιος, 
^ )9Λχχβ7ο; χΜτά τ^οχαΐον. Έ^β^ί}^ $1 τοντοον οΙ τίοΌΌρίζ 
βίσι ΠΑΙϋΝΕ^^ χοιν^ /Μν ΜμΜτι οατβο χαλοήχβνρι^ μ^Λΐ' $£ 
^μΑ)ψ σνλλαβ^ ίχονης ϊχαοΎος /χαχ^^ τας ϋ λοηας τ^ΐζ 
βροιχείοίζ- ΤίΒρίερχομ^ντ^ς ^ ϋ τ^ς μαχρας τας τίσ'σοξας τούτου 
χώρΛς, διαστέλλονται ϊχαστος τω ^ροότος λίγ^^Λί^ χαί ίάηροζ^ 
χοί τρίτος^ χβά τίταρτος. "Εση το/νυν ντρωτος χαΐων^ 6 Ιχ ρκ- 
χρας χα) τριών βραχΒίων ανγχεΙμ,Βνος, 6 χα\ παίωνιχοζ, $ια το Ιν 
τοϊ^ «ομβοο'4ν υμη^οις ΐίαραλαμβαησάοί' ί^νηρος ό ίχ βραχίΐας χα^ 
μ^χρας^ χα) ΐυο βξαχ^Λνχ 6 χοΛ σ'υμβλγτοζ, χαί χρι^τιχο^ Κρ/ο- 
μβνος, &ια τήν αΜίν αηίατ τρίτος έ Ιχ δυο βραχΜίά» μΛχφζ χα) ι6ΐ9> ζ€, ζ:ζ 34Ί ^9• ^^"^ *^ ^^^ Ιμ^^μιψ, Ω. 19579 ΐ7• = β^^^» '' 
« αΤΜίΐηΐΓ ^ιλ•»^<ιηΓ. Χ. 19 1 Β, 57• ^ ** μ«90^»λλάβ§9 Ι. Ιμβττ» Ρ1. Μδ8. 

773» 32• '^'^ «ί;7*'Χ''Α*^'"'' *''* Ε«|^• ^ Μ άκΑ VI, Μ$8• ιηοχ ΙοΜτιλ^ ι 2 χ ο Δ Ι Α. 181 

βραχ^Ιας^ 6 χοΛ ίΛυμΜίος^ ^ χουριγηκος, η ίΒλφίχος, ^ ^ίρίμ,ιος* 0• ΙΠ• 
τΒταρτος 6 Ιχ Τξΐών ]3ραχβ<ά)ν χα) μαχρας^ 6 χοΛ υτιορχγ^μ^ιτιχος^ 
χα) χρψΊχίς. Ό/χοία»; τοάτοις Ιρ^ουτι χοΛ οί χ^λου/χβνοι ΕΠΙ- 
ΤΡΙΤΟΙ^ τ€(Γσ•Λρ€ς ονγ€ζ χοίί ο&τοι^ χοΔ ίχα^ος τρϋς μ,αχράς χοΛ 
μ,Ιοοί βρζχχίίαν ίχονης* ντ^ραρχομΑντ^ς 8β χα) Ιν οώτοίς τη$ /3ρβ(- 
^ζίίβί^ συλλαβής, χατά, τήν θββΊν αύτη^ διβΕστβλλονται άλλ^λβον τ» 
τβ νρ9ψος Κίγατ^, χ«) ίβντι^ο^^ ^^^ ΤξΙτ^^ χλΙ τίταξτος. "Έβ-» 
τη^ Λνυ^ρόΰΤΟί ίιτίψρντ^ζ^ 4 Ιχ βραχ^Λς χοΛ τξίων μΜΧξίον^^ χβά 
ίπ^α^, 1ΐ χ^ρ$$Λς^ ^ (^ΰ^'ΐΜΓ 8«^^^ β Ιχ μαχξόί^ χΛ βραχΒίαξ, 
κΛί α^ μακρών τρίτος Ι §χ ί6ο μο^ρ^, βρύΰχΐΐ^ χβϋ μαχρ&ς, | 
ΚΜ Ι ^οηρ4ο^^xο$' τίτΛίξτΟξ 4 Ιχ τρίφν μ^χρών χοΛ βραχ^Ιας^ • χα) 
β^ογ§ν^. Ίστίύ¥ ϋ ίη Μ το^α»ν Ιΐ'νία |χ^ι«ν ϋ^6§$ ^υ¥ΐ<ΓτΛα^ 
ψάί μίτρα" Ι Ίαμβος^ α^ Λ τ) ΙαμβνκΔ^' 4 τρ&χ^Μς, ά^ ρ2 τ2 τρο« 
χαϊχώτ έ δέχτϋΛ•;^ ά^' ο3 ▼) ίάίχτυλιχον^ ψ/ουκ τί ή^αιΊχον' 4 
Ανάποίστϋξ, α^ Λ τβ Αν«ΐταιντιχ»μ< 6 ^ϋρίαμβ^ς^ α^ ού το χο^ι- 
Λμβίχίν' ί άντ/(Γ9Τατ?•^^ ά^* ο3 το οίνπΰτνατηχίν* & Ιμυιχο^ άν) 
μ§Ιξόΐβος^ αφ* οι τ& ΙηΐΜχοΐ' άττ^ μ^ίξ9ν9ζ' 6 ΙωψιχΙς άτ Ιλ«Φ(Γονο^^ 
Λ^' οδ τλ Ιαη^ιχίι» άιτ* Ιλά(Γ0-οι^^* χα) ό χρψ•ιχ<>ς^ ίγουν 6 ΛμφΙμΛ» 
χρο^^ ύ^ οβ τ) «τ«ιβ9νιχ^ν. Οι δι λοητο) ^ο$ί; αννίρ^οντΛΐ μβτΛ 
ταίτβον «$ί (τυμ'Λλίιςοοα'ίν τ&ν μίτρων^ χαθ* Ιοϋτοδ; ίβ Ι^ετρα ού σνν- 
ιστόοβ•!. ^ ^ζί/ΜίΛς €( ιηοχ νιτβρι^^/κβτιχ^ Ρ1. χξνμανί»η α Οτααΐι άίοΊίνν, 1•β£[€ 10» :ίΧΟΛΐΑ. Κ£Φ. Δ. 
ΠΕΡΙ ΑΠΟΘΕΣΕϋ^• 

ΑΑΤΑΛΗΞΙ12 κα) Μ^νί^ς ταητίν ίττκ ΚατΛΜλύίί φψη ηι 
νρο 'ής χοΡΓολ'ήκηχτ^ς συλλαβή ^{6λ μ^τταί Να« «δτ% τ% «νλλ«• 
/3^(• Δακτυλιχίν τ^//μτ^οιτ χ«τ«λΐ]ΧΤΑχίν «ι; συλλ«/3Ι}ΐτ το χαλού- 
^νον «τινθη/ι^ι/Μ^;, «το$«ν δυο χα) σνλλοίβη^ Ιστι /εμοΙ^* ^η^ψ' 
\ίΛρϊς δί χοίλβΙτΜ^ ίη τλ 8υο ^μ,ισυ &ναλοίμ£¥α .«τή^ |Μρΐ} βτοίΟΟ" 
θ'«ΐ'• 'Ωα'«ύτΜ$ χοΛ το ίακτυλΛχίν τ«τ^άμβτ|ρον χαταληχτιχον «ί 
^νλλαβηββ, τ& χα) ίφ^μ,ιμβρίς^ ατο&οι^ ύιτά^ον τριβον ^/χισυ^ ^' 
ιηρον ?η ^^ ίητα μ^β^ ^«(• Ύτίρχοττάληχτον^ ιΐ; δκηίλλα|3ον /ΐΜν^ 
οτβν μΛτά Ίψ (τνζυγ/αν &!ο <Γνλλα|3α} ααταλ^ΛσΊν* 'είς σϋλλα|3^ 
ί#, όταν μΤΓΛ τήν σνζνγίαν σνλΚοφη /χ/α χο^'^λ^ί^• 'Αχ^^χ* 
τον δ«^ οταν"^ σ-υξιτ/Ια ανοΛξΤίίτ^ §\ς την ΐίατά>άι£ιν• Κ«τ«λΐ}χ- 
τιχον §1$ ίκτύλλα/Βον, Α-αν ^(ΐίτβΐ «να ν^δα (Γυλλ«/3β(} δυο χβττ«- 
Κηξω<Γίν, &ση «αρα <π;λλα/3^)ν «τίτλΐ)ρόρ«Γθαι τψβ ονζυγΙαΤ κλ" 
ταληχτ^χον δβ 9ΐς συλλαβί^ν, όταν /Αβτ«1 «να «τ^ «Ι; ονλΛβι^ν 
λί]£]ΐ, λιιίΓουσόον δΐ}λαδή δυο (Γυλλα/3ά»ν. Βραχυχατάλΐ}χτον δβ^ 
Ιταν ι{^ ίνα ντϋα 6λιίχλήςος χατάληξις γίνψΛΐ. ^ Χψψλ μ*ξ£ψ 9μί^¥ Τυπί. ίψτφ /ΛΪξΐι ϋμιη Ρ1• :$ χ ο 4 < Α. ΐ£3 ΠΕΡΙ ΒΠΙΠΛ0ΚΗ2. 

επη^νΟΚΗτΙτη τον μίτρΘυ τ) ΛιιΑτβατον γίνβ^ ίξ ^ς τά μι-» 

τρα γΙ»βτΜ, ΈίΑ.μβ» ου» ΙνηκλφίΜ) Ήατά μ,ίν τίν«; χα) ίΚλΜ* 84 

^υβ^ιχίϋ^,μ^ 7ρ#σ^|(Μν •β!$ΐ9 δνο^ το. τ» ««/λ^ικαΐ' κοϋ το τροχαίκίίΐ*, 
τ^ $β τ9Τξα(ηΐ(Μυ δνβίίιχη;^ δυο^ τ^ τβ ίαχτυλιχον^ χού το άνα- 
ταιστ^χον* τ^$ & ^ξαα-ίιμΜ» τιτ^α&χ))^^ τίνα-οφα, τ6 τβ ]»|ΐχον άτο 
^Ιξονος, το χοριοψ,βίίάν, το οαί ΙκίσσΌνος, Ιωνικον, κοΛ το άντιβ*- 
ταοτ«χον. *Ω,νομ^ίσ'^ψΓάξΐί δι }9η«'λοχα}^ ητβιδι) τά Ιχ μΛοίς «ιτιπλο- 
χ^ ιΰΐ| άγ' άλλ^ίλβον βί; οίλλιΐλ4( τ«1 Μΐ^ μίτοατίντΗ, ΈρουιμΛν ϋί 
χλΪ 9ίώττιι^ς τ) 4^101^• % μίν γάρ ^ράτ^, τρΙσι^μΛς κ»λ$1ταί $υ«- 
διχ^}V τρ{0^ιμο^. :μΛη^ άζ τ«ν «τοδάΐν τ^ίχ^όνοον οντην* 9υοίιχ^ δ^ι 
ίτι €%! ίύο 10 αύ(ΐ% γΙνντΜ, το ιβι/χ^ιχον^ χοί) τ& τι^οχβίΜον* χα) ί} 
τηρίντψΛζ $0 %;0(διχ^ βίο'βιύταί^^ ^ ^^ ό^^^; τττρίχ^νοΐ. βίστ δύο 
£« £%9 ϋ^«ντη^ ΛποηλΛίτΜ^^τί τβ δαχτνλιχίν^ χα) το άνοητακτη-* 
χον, Κα) ή ίξάοΊΐμ,Οζ, ϋ τβτρύ^ιχ^- άσ'^βίλ»; βψιγτΜ'^ ίάν μ^ν γά^ 
χατά «Γοδα /3α/να7|χβν άτλουν^ ΎξΙσημΑς ωνομΜΟ'^ ^ο^ιχη' βάν δβ 
χατά (τυξ^ιγίαν^ ^ξΛ<ηιμος τβτραδιχ^* μΛΤΟΡΤτΙΐΓτα δ* άπ αυΤόοιι βΐ; 
αλλΐ}λβ( τά βΐδΐ} τ^νδ^^^ τρόπον* ^χτίθ)}]»! Χάιθαρον ιοίμ^ν τονδβ^ 

τΰύτίηί β! άφβλο<; τϊ^ν «τρώτην οι;λλα/3ί9ν^ τ3 χαταλβινήχβνον γΙνίΤΜ 
τροχρϋχον^ άτΓΟ τοΟ τρίμερου ^ ^Ιμττξον, άπο όοίαταλίικτοίΐ χατα» 
ληχτιχ^ν* χ^ α3 «Γάλ;ν βι άφίλοίς, Ιαμβιχον γΙν^τοΛ τΐ τρρχοϋχίν• 
Ού μ^νον δ* Ιν ταΐ^ ά^ρβΟ'βο'ΐν^ αλλά χαι έν ται; «τροσ'θβΟ'βσΊ το 
τοιούτον τξ; «τινλθχ^ διασ-ώ^βτου. φίρη γάρ^ τώ ινροβίξτιμΛνγ στί-* 
χ» 61 ττρο(Γ^8ΐψ χατά τι)ν Αρρ(^^)ν μΜχράν ονλλΜβην, «τάλιν γΙνίΤΜ 
τροχαίχΑ• 

^ ^Γε1ΐ]τ1υ8 Αραάδίτ&ΒοηοιηΧΠΙ. > τξίμίτξύψ ΡΙ. Β. Ραυ^ΐυβ Ιΰ^ιβη.- 

ρ. 9ΐ6. = 884• ^• Οζοα. Μ»εΐΌ• ^αιη εοι^ίεΐί, ««■« τβί/ τξίμίτζβυ «««• 

Μ 2 104 3 Χ Ο Λ Ι Α. 

Ο. IV. σνμβαίνα οΖν χατά τάς «τροσθίβ'βι^^ 9 &ρΛ*ρίαις:ΤΟ£Μ άλληλοι; 
* Ιπιτλίχισθαι. Ταύτα Φίρ) ^ρ<0'^9/xου δναδιχη;• Ή $β τβτράσηρ; 
δυα^ιχΐ) δυο μ«ν §<$ΐ} γιννα^ Ιαχτνλικοί^ χα) άι^βηταιστμίον* χα) Εω 
ΤοΣίτο χαλβιται δυα$ιχΐ} πτράίΤήμΛζ, οτι 6 δάχτυλο; χα2 ο άνίατΛίσ- 
τος ΊντράίΓημΛΐ β!σιν, Ι^γύϋν τίΤξίχρονοι* Κλΐ}θβ/)} δ* ^ χα) οχτί- 
<η^Ιίος, §1 χατά σνζυγίαν μΛτροΙτο, χα) βαίνοηο ώς τΑ άναταιστι- 
χά. Έιτιττλβχιται δί άλλίφλο»; ά« τ•^ Χ^^ ^οι>Τοιή ΑγΠ» (Γγι- 
χ•( !λος δαχτνλιχο^ι (Οά• ι« 39•) 

ΐΤ)ίΓου το/ν»ν 'ίΤρΛτην άφηλάν σ«λλ«/3ήν, το λειίτή^ιροιτ γίνεται αη• 
νβι^ιχΑ• χαι αί «τίλιν, Ιάν τά; Ι^ζ ; Λρίλ}; βρΛχβΙας ϋύ σολ- 
Χαβάζ^ γίνίται δαχτυλιχόν. 

^ χατά τϊ}ν ά§χ^ν^ Ιάν Ότρον^» δυο βρ^χ^^Λς^ άναιταΜΤίχον το ει* 
δ•; γΙνίΤΜ, 

Τί αυτί θ3ν ΌΌϋΙ χα) «Βτάσχϋ το άνατπαιστιχον, ττλί^ν ση τά$ ίυβ 
βραχίΐοζ χατΛ τ^ ^χ^ν ύφοαρΛτΜ, % νροσλύψφάΐβ^ι μίαν μΑ- 
χρέίν• Δβι ουν Ο"», όταν Καρφάηιις δυαδιχ^ν τ^ράστψΛν, έαν [ώ 
μΜχραν ίΟρΙσ^ζ, μΐοίψ αψμιρ^ίι^' ϋν δί βραχ$1ας δυο, μίααβ ττ^ντ* 
τιθίνα» μοοίςάν' χαΐ οΣττβο ^ο^ το |ϋΐίν δαχτνλιχον γΙνίται ααβο^ο^' 
ηχονι το δ« άνατταιβΤιχον δαχτυλίχον. *£«1ν ^βντοι 6 ^/ρ«β1xο; (γγ<- 
' ;|ζο; χοΛ (Γ^ονδβίον ^(ΐ| (τνγκατοψΛίΜγμ^νον^ ττάλίν το ^»ον Ο'ν/^'* 
βαΐηΐ' έν 7«^ Ται; άρμοζούαΛίς «τροσθί^ισ-* Τι χα) οΐφαψΙνί(Γΐί 
το εΤδο; εί; άναπακτηχον είδο; ύγιβ; άλλαοΌ-ίται, »; Μ το%ι 

(II. )». 1.) 

'ίΐγ ίίίτων ντολίΛβψ νζίβ'^ν^Λ ^αί^ίμΰί *Έ«<^αι^. 

• » 

ύγάζ Β7ΓθΙη(Γα άναπαιστιχον^ ντξοο'^άς βραχ^Ιοίζ δυο^ 

8μ τ) "ξί βν τοο; ^ρώτΛίς ««Ίτληι^κ χαηα /κ^αν ά ψΜρο ψ η % 
9^9σΤί^9μΛν^ Ιν δι τΟιίτοι; «τθ* ^ κατά δυο ; μκί^ιατΛ μ«ν, «ιη^ 
' ίχβινα Ιζ άνλβον δυο συγχβιται (τυλλαβων^ ταύτα δί Ιχ τρητ* χαι 
ωατΓΕρ εν τ^ 'Ετερ} καταληζΜως δ*βσ4|Η«ίΐνι^ το χαταιλΐ}χτιχον χ«^ 
85 όπε^χαταληχτιχ^ν* χαταληχτιχον ]Χ6ν^ το χαταλί5γον Βίς δίοτίλλΛ- 
|3{αν* ύπ^χαταληχτιχον δε, το χαταληγον ΜΪς μΛνοσυλλαβίΛν' 
(Ζτοο χίνταυ^α οΟ χατά μιαν μόνον, άλλ' Ινιοτε χΰΛ χατά δνα» 
^Ετι ϋ ΧΛκη9Λ ΐΗ^^ν» ^ «ι^α /χεν έν ια*» χειται λόγα»^ ταυί« ^ 2(ΧΟΛΙΛ. Ι6δ 

Ι^ΙηΚΛ^Ιορ' ιπρίί ο!ν τηΐί μ,Ιβίν μΛ^^άν^ τα^ δυο δ<ι αρβα^Λν^ 4 Ο. IV• 
«Γ^τιθΜΐ βραχ»{Μς, Ινα Ιν ϊα-ψ 6 Κιίγο$ διαπ^ρΐ)•^. *Η ϋ τρίηι 

ηηί%£χβτα»9 βντ^ττταατιχον^ χύρίϋψβίίύ»^ μλ) {«πχΑ $μ• '£|«•^ 
αΐ]μ.»; ίβ^ ιοτι ΜΜκττο; τοιίηον ίζάχρ^ψίς ιστιν, '£«-ιιτλίχ§τβ(ΐ δ§ «( 
άλλ^^^αητ τΜτον τον τ^ήτον* τι^μ4 μΛΤρο¥ Ιβονιχίν άνυ μβ/ζονο;, 

ΒλβτηΓ^ Ιβτί ^ί Κν9^ι« ΐΤβντβΓβ φ^ητ», 

τοΐΐτο άπο /χίίζονο^ Ι^^νιχον τετραμετρον βραχυκοίτίλι^χτον' άφαιρΑ 
οΜ) τ^ν ίσρωτψ <τυλλΜβην^ το χοιτοίλξίτΓομ,Βνοψ γίνβταί γορ^οψ,- 

ίφΛίρώ κοίί τ^ν ίβϋ^Βραν, τί χο(ταλβ<πο)χινον γΙνετΛΐ Ιουνικον ουκ* 
Ιλάσσονος^ 

Μ γ^$ }•ιι. 

αφαΐΫ» χοϋ την τρίτην, το κΛταλΒίνίμΛνόν Ιοτιν άντισποίΟΎ^χον, 
<ι $6 χα) τϊ^ν τβταρτην αφε?^οις, ανΛ^ραμ^Ιται ίΐς το αρχαίον το άιτο 

ού ]ϋΜνον $6 Ιν ται^ νροίίρημ^νΜζ αφαιρίσησίν^ άλλα χα) Ιν ταΤ; 
ντροσ^ίασιν αί βίρΐ]|Χ€ναι (τώξοντοίΐ Ιττιπλοχαι* το χίρίΒν ϋ τύ^ 
ναξατνιρϊΐσ'ΒΜζ Ιο'τι τοιούτον* βν |χβν ταΤ; άφαιρίσ-βΰτι μ,ετά το {«ονι- 
χον γίνηαί χοριοψ,βίκον, βιτα άπ' ΒλάσΌΌνος, βΙτά άντκΓττοίσΎίκον, 
ιΐτα «τάλιν το άτο μείζονος* Ιν ίβ ταΐ^ «τροσθβο'βΟΊ, το άντισνασ- 
ΤΜον^ βΤτα Ότάλιν το άΐΓ* έλαο'σονο^^ βίτα το χορ^αμβίκον^ βΙτλ ττά- 
λιν το βητο μΛίξονος• 

Του |χβν ήρα>7χου μίτρου (Γχτιματά βιΟΊ τριαχοντα δυο. ^λων γάρ 
οντ»ν δαχτυλβον^ εν ο'χημΛ γΙνετΜ^ χαι ολβον σπονδειων, βν* δάχ- 
τυλος δβ μ,Βτοί σπον^ίΐων^ ί. (ΠΓονδβΙος δ* λΖ μετά δαχτύλβον^ β. δυο, 
δ^ (ΤτονδβΤοι μβτά τριβον δαχτυλβον^ ι. χα) δυο δάχτυλοι μ,Βτά τρι»ν 
οττονδίίαν, ι. χα) Ιστ)ν ή ιοίεθοδος ουτας* Ιχάστη τών β χοορόον, δυο 
δίρ^ϊται νό^οίζ^ δάχτυλον τβ χα) σιτονδβιον. καταγράφω το/νυν -Βτβν- 
τάχις τϊ^ ^υαΐα β> β. β* β. )3. χα) σολλαπλασιάσας τί^ν τρώτην 
«Γ» την /3, ήγουν δι^ δυο^ ντοιώ τίσναξας* είτα τά άττο της νςώτης 
χα) β γ^γονότα^ ήγουν τά τεσσ-αρα, μτ) τήν τρίτην, τουτ κττι τά 
δίο δ)^ τεσ-σαρα λίγων , χα) ττοιβο^ η. χα) ταύτα «τ) τ^ν δ, 5γουν 
τά 8υο^ χα) γίνονται Ι5". δ)ς γά§ τά όχτ»^ ιγ. χα) ταύτα «τ) τ^ν ε, 

Μ3 Ιββ 3 χ ο Α Ι Α. 

Ο. IV• χα) γΐροηοί λ/3• 81^ γβρ ίς, τζίαχοντα $ύο• ίλ&οο/Μν χα) «τ) τον 
ϊΰψβίχίν' η νροοτη χίρΛ ΟχίΤΜ νόίας ί, Ιαμβον^ ΧΙ'^^^^9 ^' 
9Γαιοτον^ δάχτυλον^ σνονίιιον• ή διυτβρα τ^'^, ϊΰψβον, χοριΐον^ 
άΜΜταιστον* ί^ τ^ίπ} «νέην^ 4^90^ > 'Πί *'"'¥^* 4 τβτάρπ} τ^βΐ^, 
ΙμοΙως τξ ίβυτίρατ ^ νίμ^ίτη^ νήτβ. χα) ίχτ(3ΐ|μ4 ονπΒΰ; β^ γ^ «^ 

τήν /3. «Γίντάχι; ΤΛ γ, ιβ. χα) ταύτα βιτί τ^ γ, ηηντίχις ιβ, 7'' 
νονται οβ. χα) ταίϋτα Μ την $• τ^^ ο^^ <'^<• >^^ ταΟτα Μ τ^ν ί. 
νηντ&χις τα σχβ^ ^'^• '^^'^ '^^^' ^^ τρίμερου ϊοψ,βιχου αγίΐ' 
ματα, αρχΒ• Αμ τ) ουν την βχτην χωράν ού μ^τρίΛμ^ν ; ίτι τία• 
τωζ Ιστίν Ίαμβος, χάν γαρ ^η^ρ^Ιχιος ζ, τω ά^ιάφορον ύναι τ^ν 
Ισχάτην^ ίοιμ,βίς Ιστιν. Ό αύτο; ουν αά (τχήμΜ ίηρ^ν ού «τοιιι* 
χα) ήτ) του ή^'ίχου δβ όμ^Ιοος, ΣΧΟΛΙΑ. ιβ; ΚΕΦ. ς^. 
ΠΒΡΙ ΙΑΜΒ1ΚΟΤ. 

1 ϊοψβίκον ^ίτ^ρν^ κατά [Μν το ντιριφαι/ίστατον αύτου μ^^χρί 
του τξίμ,ίτρου «τροβισι* κλτλ $β τά τταρά τοίζ ψαλΜίοίς ^υροις 
κίρψΛ^ χα) μ^%ρ) τον νατταμ^τρου ^αραυξίταί, Δ^πάι ίβ ΧΛτά. 
[άν ν%ρηταίζ χωρΛς τους νίντβ τοι/του; νίΐας^ Ίαμβον, χορβίον, 
(Γτον$β7ον, δάχτυλον^ άνάπαιστον* §ίς ϋ τάς άξτΐ9ΐ^^ τον; οητί βροί- 
χίΐας άρχρμ,Ινους, Ίαρφόν ^/χι^ ^^^ Χ^Ρ^^^ί ^^ ανάιΤΛΚΓτον'^ 
χατά $β τΐ^ν «χτην χοοραν, Ίαμ^βον μίνον^ ^ νυ^^Ιχ^ιον, ΎςΙμ^τρον 
II ϊφαμ^, το %ξ ίχρν ισίΐοίζ^ η χοορΛς' χαθο κατά Ζιττοϋαν βαΐ• 
ΜΙΤΟ το τοιούτον μ,ίτξον, *ΎφΙ<ΓταντΜ $ί άττο τοντον του μ,ίτ^υ ββ 
ΧΛτά αφαΙξΒσΙν τ» χα) «Γ^οσθίσΊν μονόμ^τρί τβ χα) ίΙμ,Βτρα^ χα) 
τετρίμ,ίτρα, χα) ^ίντάμ,ΒΤξα. Άτοθί^-βι; $• αυτών αΊττβρ χα) 
νίατΓοαν' χα) γάρ α μίν αύτόον Βστϊν αχατί>^χτα, α $β ύτβρχατί^ 
λιιχτα^ α $8 χαταλ)]χτιχα, α $£ βξαχυχαταληχτα, 
Μονίμ.Βτρον μ,Ιν οΖν Ιαμ,βίχον βραχυχατάληχτο¥*τοΰτο, 

λείττα γάρ όλος ντους ντρος το μονόμβτρον άναξτίσ'αι, Άχατα- 
ληκτον δβ τοντο, 

ψίυ φίυ. Μ, 

χαταληχτιχον δβ τουτο^ 

Αξ«ξΑ9* 

ίΐς ανλλφην γάρ η Τ€λ»υταΙα χίρΛ λ^βι. 'Τιηρχαταληχτον δί ΤΟϋΤΟ, 1^ γάρ ίί^οϋα νυν μια «τλβονάζβι αυλΧαβ^. Δ//χ€τρον δβ βξαχυ» 
χατίλα^χτον μ.ίν τοντο^ 

λίΐνη γάς οΚος νους §1ς άιτάρτισιν τη; ίίΐτο&ίας. Άχατ«λΐ)χτον 

β οοζ τοντο^ ΜΜ /ΜίίψφμΛί Μβΰ /»«/μ^4. )ίατβ(λΐ2χτιχοΐ' δβ ώς ταίυτο, 

«4 Ιββ :ί χ ο Λ Ι»Α. 

€. VI• μ,Μ γΛζ α-υλΜβ^ λικτ» ν^ς το ίιτοίία» οΛοψτίνΛΐ. Ύηρχα- 
τ«λΐ}χτον 8ι ώς τ^δι^ 

λβίττ» γάρ οΚορ «τοίι. 'Αχατάληχτον δβ^ βό^ τί^ 

καταλ])χτ<χον δβ> »^ το, 

ότί^χβίτάλΐ)χτον &ί, οό; τ^β^ 

Τίτράμ,ΤΓξον δβ, βραχυκατόί>>,ηκτον μϊν ώς τοΐΐτβ, 

Λβ/πίΐ γβ^ρ ολο) «Ετοδ» νρος τβτρά/χβτρον. Άχύττάλΐ}χτον δβ^ »; 

τοδί, 

ττληρας γάρ ίχ^ι τάζ 8 δΐ9Γθδ/α$• Κατβιληχτιχον δβ, ίό; χοίί, 
λβ/τίΐ «^«^ μ.ια συλλοφ^ ντρίς ητράμ,ίτρον, ^Τττερχοο'αλψτον ίί, 

'9^ί1τά/x^Γ^ον δβ ^ρβ^χ^τταληχτον ;/ΐίν τοδβ, 
ίχατίληκτον δί, 

/ 

χατβίλ)2χτ<χον δβ τοδί^ 

'Τ7Γβρχύ(ταλΐ}χτον δβ ούχ βίττιν, οίτου χα) αυτί ι'ί άχύττάλι^^Ι^ον 6^-* 
νίύτατίν Ιτη, δια το /χι) /3ονλβ(Γθαι τ2ν Ίαμ,βον βΙγ) ντλίον των )φ 
χρί¥0» Μ§χβ(τθΑΐ• ι » Μ « ΐΛ\}ον2Λ νϋΓΓυβ : η&ιη ίη ϊΰηΓα ίρΓΰ ^ί(ΐ€ΓίΙ. Φ»ττβ» 1ΐ2α(1 Α\ι• 
*' ςυ&ηο Ιοοο Γροηάοαβ ΓοϋίτίΙΰΓβ ηοη υιό α)Γχα|Κ% οΑ ϋοχ^ ςυνη ^αί4βαι 
** ροΐβίΐ. Αη ΐ€β;ΰηάϋΐη τη» φίτ^αψ ίη ρΓ^Ιίεηΐΐ οοί'Ηςβκ ηε^υοο. :£ χ ο Α Ι Α. ί(ΐ9 

^θθ9 τόίτΛ ίρΛρίρη. Τί ρΛ» γαρ ^ρθίν τ)ν ηλιοταίκν /ίέπν 

μ4χγ9Κογο6μ»ν9¥ ττιρί τ^9 9«»ν συί^ίΰφΛν νοσάτητκ* το % χ»λ^ 
ιι|ν |Μν Χ0κτ«χλΐ4β«, $τοι τι|ν βίιην^ σκ9ν^αΛχ,ίρ^ /αταΡπΊ, 1^ τροχ«««• 
χ^ τάκτο0^^ δια το άδιά^ορον τη; Τ8?\βυταΙαζ (τυλλαβη;* τον ίί ιΤ4ί• 
|αλ^^ο)τα «το$* •ϋ /Μ^'νΦν ^ίΟ'ύΚΚύίβον, άλλα κΰΛ ίαρβον ντάντ(ος, 8 7 
η (πτονδίΐον ίοψβον μΛν ώς το6β, 

ίτονδβϊον δί ώς τοϋτο, 

•«τ «χ^ο •λ««»ν ω^Τίζ άλλΖντΛ >ΡνχΛ>9, ΕΠ ΠΕΗ ΪΑΜΒΚΟΤ. 

Το Ιοψβιχον μΛτρον Ιοτ) ]χβν ^ξάμ^ετρον δ<αιρβ7ται δβ βΐ^ δνο. το 
μίν γαρ αύτοΰ χαλβιται τραγικον τβ χα) χα)|Μ.ιχον^ (2 χα) τβυν «τα- 
λαΐύον ο1 «Γο^λοι ϊΐχρησ'ΐχντο. ίβχβται ΐβ τοΟτο^ ίν μίν τ^ «τρώτ)], 
χαΐ τ^/τ}}, χα) ντίμ,ττγ βάα^ι ιιτϋας β, ΐάχτυλον^ τπτονδειον^ ρ^ο- 
^εΤον^ άνάται^τον^ ίίοίί τίν ΙιιωνυμΛν Ίαρφόν, βν ίί τ§ ίειπΊρα χα) 

χο^6ΐον^ χα) 7«|Β*|3ον* 4ν % τ^ ίχΤ]}, ΐΛμβο¥ ^ ητυρ^χΐϋν• ^1 γίφ 
αύτην βΤναι 0-άντα)^ δκΓυλλα^ον* χαι την /Μν «τ^ο τίλουζ βιναι 
βξοχζίαν^ την δβ Μ τΐλοι;; άΐιάφορον» Το δβ ίτβρον του Ιαμτ]3<χοΰ 
μέρο; χαλΒΪτοί χα^αρίν τβ χο() ΤξΙμ^τξον, ταύτορ %ί Ιχΐγ^ι των ά^* 
;ΐ^βΕΜον «χρη<Γ«ντο* ΙίχηΜ δβ^ ^ ^ τ^ *^Ϋ^^ |Βά(Γη, ίαμ,βον χβΑ 
(ττονί^ίον, ΰμ,οίως χοίΐ βν Τ^ τρ/τρ χα) βν τ^ ισίμ/ίπ^' Ιν δϊ τρ δβν- 
τίξα χαί ΤΈτάρ^ Ιαρφον ρ^νον* 'ίν δβ τρ ^χττι Τ«|χ/3ον ^ '&τυ^^χιον• 
Έχληθη δί Ίαμβος^ ά/^ οιί το μ,ίτρον %^αρθ¥ομΜζίΤΛΐ ίαμβ»άι¥^ 
Ιτβί^ρ οΐ νβρΙξΒ(ν χοά λοιδορίΐν τινά^ βουλίμ^νοι^ τουτφ βχρόοκπ» 
τ^ μίτρορ• ^έοψφίξδΐν γαρ βλβγον οΙ «ταλαιο) το ΐββρΙζΈ$ν, !π§ρ —ΛΛ» • νίίΐβ ΑίίΑοίβΙειη ίη ίθ€ΐ. Λ€1. πόίβά Γι^δΙ. 37* ΕϋΛ3Λίυ3 8ά Οά, Α. 
7• ϋΚ ίΙ>ί Τ}ΤΜΓ]ιΐααιη, ςΐΐ€χη βήαπι ρ. ι^4• ^ 435> 4• Ί^^^«' ^^ '^< 170 ΣΧΟΛΙΑ. Ο. VI. Ιστ) χλ) νίχρίας ία^ίψΛστΛ ρ^μύΐτα λβγ*»*• <| ΰοΛ Ίβ^λ|%|ΓθίΓ0 
ΐΜίλου/Μίοκ >^^9 ^Η ο^Λοχρόός ν/3ρια'θ§ΪΓ« άγχίΐβ^ ηατίλαη τον 
βΙθ9, Αηρ χα) αΙ Αχηίβψφ^Βί Μ τοΙς 'Αρχίλίχον ^τΗψβοη. Κα! 
διβ^ τοντ^ φβΜΓΐ συιηθηΜΜ τον ΐ(0κ/χ|3ον •χ βραχΛίας χμ μα»^, 
ίίά το τΙ^ υ|8ρ<ν ίχ β^ουχ^ΐΛς οφχρμΛίηιν οΛτΙας §1ς μ^γα λΐίγβ» 
χαχον. Μαρτυ^ιι δι τ^ λ£γ^μ^ν^ρ ^0/»ΐ}ρο^ 6 σοφίτατος^ (II. δ• 
442.) 

Ώ{!6$ί ουν τον ί«μτ/3ιχον ι£* 2χ|χ/3ο;^ Χ^ρβΐο;» σνονίβίο;^ δάχτοΜ^ι 
άνάπΜίττος, ντυ^^Ιχίος• μ^τρ^ιτζα δ§ τί Ιβφι/Βιχίν χατά ίιτοδΜΠ'^ 
£&§ν χα) τξΙμΛτρον χίγ^τΜ* •Ι γά.γ χα) ^ξάμ^τρον ίφή[Λβ9 αύη οι 
τρ άρχ^, άλλ* ά«λ»; $!χομΛν, άτΛ του έ^βητοδον. 

Τοδ δβ {«μοιχοί; /λίτρου χαραχτηρί; βΙοΊ τ•(Γ(Γα^;, τραγηος, 
χωμΛχΙς, ο'ατυριχο;, χα) οιττοο «τ»; !δ/α>; λβγο/Μνο^ ϊαμβίχίς, Καΐ 
ίοτ) τ^αγιχοα /χβν ίδιον^ το Μ «νλβΐστον /μυ βχ σνονδιίοον χα) Μί|Ηί- 
/3α)ν συτοΜΜτθαι, (ττανίοος δι χα) !να τ^ισνλλα|9οΐί ένιδίχβσ^θαι, 
οίον^ (Εΰπρίά. Βαοοί. 1 .) 

^Μ ά*4$ ιΤΛΐ$ ηίν^ι θΐι/3«/«ν ;(;^«ΐ'« . 

χβομτίχου δβ ιδιον^ τ2 χα) βχ τρισύλλαβα» ως Μ το «τλβΐστον σνγ- 
χ«Ϊ0-θαι^ οίον^ (ΑηΩορΙι. Βαη• 101.) 

1 «διον δί σατυ^ιχοΟ^ το μΑσ•θ¥ βίναι τραγ<χοΟ χα) χβο^ιχοδ, ^ον 
^ « δίχβο-θαι χαι του^ τρίσνλΧίβοι/ζ μ^ χαταχίρως, οίον^ λ«Μί(Ι> ί^ΤΛζίβί» »«< «/ ΑνχΛμβίίΛί Μ 
Ψβ7ί *Α^}^ίΧ»^ύν ιΤβίκμΛ^ί, μη ψί^τίς 
(ΐ€^ «Μ Λι/χα^ί^ι^ — τ ^(^βΐΜΐκ/) την 
ΙβΜ^«^» τ»» κιίνι/ 0»ωμμΛίν»η' ^ν γΛξ 
ι Λ9η^ ^%ίνοί νβ^4ζί49, "Οθ^ιν κβύ νταζ- 
Μμί» (ιτ} 9^9 βϋτΛί ^^Μ»«■^ιι» ιίψυϋψ, τ•, 
*Αζ}ζίλβρζ09 ιη9τάτηχ*{, λ^ %ί τα •^'Τ^» 
σκοξ^ίβ9 η οφΐ9 η Λ»κη9 &χΛ9^»ν, Κβύ 

Β^^» ί^»ψίλ'ν^ί τη βι•9 αγχΛΜΐ» ^ιί 
»βΐ4 • 9ΤΛξ•>99μΛ0μί9Φ$ Λ«τγ ία(φ«ί Ιμ 
βξα^ίίαί &9 »«) μαχξβίί, Λ$9ίττίτβα ύ$ 

ΜΜ ΛλλΛχφ» \}ρΪΒη% Τβ ««Μ ΤΗΨ 9β^9ρ 
$1$ •71β; ΚΛ4 ΤΦ 9»ωΤΤν9^ «νβ νΐ99$ ι / ββΛχίΛί Λίτίβν έίζχ•μΛ99Ι99 %1{ ΜΜ» 

τίλ»ς ύ^ΡβντΜ »ιτ•ν φη^49 φ «ΤΜ«ηΐί• 

"ΟΤί 2» ^ΧΛΜΤτ6Χ9Ι{ τ» ν^ϋτΛ β ΪΛμβΛίί 
)ΐ|λΜ ΜΛ4 Φ ΫΓΙΚ^ *Ι«Γ«ΐί»Μΐζ| Χ«^<^ 

τιης 9βφ9ΤΦ ίΜ/φφ» Ι«λ«Γ « Ι^τφ^λ^ «$ 
Αημύτη^ Χ»ιτφυ/ά9η ι<γ) ηζΤΦίγ/άνη ή 
χΛζγ, ναξίζ*9ύΒ•η Κίλίγ χβϋ τη γιηβ»»* 

ΜίΤΛ9ίίφγ Ϊ9 Τγ 'Ατηχγ' ΒίζΛΙΤΛίΜΙ ^ 

Φ^ντω9 Ιάμβη «τμ^κ^ιγγ• Λ»τη9 ψ 
χφυμΐ9η τΦίΦυτψ μίτξψ, }ίϊά€ (( Βκη* 
)}οη€ΐη IX. ρ. 422. Α• = 6ιι»2θ. 
6ά. Οχοα. 3ίΧ0ΔΙΑ. 171 

4 

ίδιον ϊί ϊοίμ.βίχου^ ^^ ίίσνΧΧίβους μ,ίνουξ β^ιίίχισθβΜ νίίοίς, χαϋ 
μΛλίστα ίαμβοψ, ύον, α\)ί ςυίάβιη \^$ϊίιιτ, ^9 Τ ίγ»Λ$ «/«- οΗοι (Ιρουίΐ ΡοίΓοηα•. ι • 17* 3(ΧΟΑΙΑ. ΚΕΦ. Ζ. 
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΟν. κα) ακΛτίΚψτον^ !π6ζ χα) 6κτοίσν?<Καβόν ^9Τ^ν^ ^Αεχομενο^^ 
χατά (Δν την «τ^ώτην χαί τςίτην χβοραν, ίαμβον χμ στον^ειον^ ως 
ί^ος' χατοί δι τ^ν ίβυτβραν ίαμβον μόνον* χΰρτά $ί τ^ τβτάρτην 
ϊαμβον ί) 'βτυ^ρΐ^ίον, Ιίά το ό^ιάφορον ττ^ς τΜλΜυταΙας σνλλΛβτ^ς. 
88 01 ίβ νβοοτβξΟί ^ίαιροΐΜην αύτο έί; τβ χβολα ί^, χα) β»; δύο* χαί τά 
|χβν ίξ χωλά ψονην Ρ οίχοι;^, τά £ι δνο χουχουλιον χα) ^κ^^ίχοντοα 
01 /χβν οίχοι άνάπαιοτοι^ χοΛ δυο Ιαμβουζ^ χοΛ «η^Ατϊ^ν συλλα/^^^ν* 
οίον^ 

χα)^ 

««Γ« τη; φ»Χη( ΐ()$μ«ν. 

. ΤΟ δβ τοντϋον χουχούλιον σνγχατΜ ίχ τβ του βλάοΌΌνο; τόόν δκτυλ* 
λάβοον «τοδοϋν^ τουτΕστι του Όυ^Ρί'χΙοί)^ χΛ βχ τοίϋ /χε/ζονο^, ^οι^ 
τοΰ στονδβ/ου* χα) ^βι Ιν /^ν τοίίς ιτΒξίΤΓοίίς χίροίΛζ τον ελάσσονα* 
βν δβ ται^ άρτίοις τον μ,ηΐζονα* οΤον^ 

χα)^ 

Ζα;^»ξΜυ μιιγάΚΛΌ βΤΛγαλνη »μ7^ι• 

Τινβ^ δβ συντάττοι/σιν αύτοΤ; χα) ρτίρον έ£ Ινο; τςον τντξοίίτυλλίβοαν 
«Γοδών τ^ν (Τυσ'τροφην ίχοντα^ ήγουν ϊζ ι&ονιχοδ άχ* βλασσονο^ τρ/- 
μ,ίτςον άχατάληχτον^ ον χα! άναχλώ/χενον ^ασι^ βπιδεχό/χενον δε 
το/χϊ)ν Ι^θ)}/Α<]Μ.6ρη, τοϋτεστι |Χίτά τά^ τ^εΤ^ τοΟ Ιεντίρου ττοΒος ττε- 
ρΜνοράνην την τομην βίς μίρος λίγον' οίον, 

Λξίτης ίζγ» φίξΐη ϊμτΰνΰς ϋβίΐ. Ρ 6ϊκΰ{. Ηγτηη'ι ςβηαβ, ίη Οβί νεί 
δαη61ί &Γιευ3υ5 Ιζιαϋοτη, ΐ(& οοηίίΓυε• 

/αίκκαΜ^Μ νΐπυιυιη €]α5 α ςίοπφ 
νίάε&ΐυΓ οοπιροηεΓε : €( ίάεο «»ν•τ«- 
«/<^ ορροηϊΐϋΓ, υ( εο Αΐηρίίυβ £( άίΓ- 
ίυίΐΰβ. ΙιεΙοπιπι ςυοςυΰ ροειη&ΐΑ 
]ιαΙ>εη( 8ίαηζί, '\ά ζ{ί Όο/ααί βνβ Ηα• ϋίαοίΐα, 1(3. Οοατνί &ριιά 2>« £^4«• 
^/«ίβ ίη Ο/οβζήο Μ ρΐυι^. Μεηι 
«(ί&ιη ίη ν, κονίΜύλ^*» ΝοίΙίο υΐϊΐυΓ, 
οι εοηιρ&Γ&( Αηοηχπιυηι Μδ<υιη 
ιτίξί μίτζΛψ^ νίχ (&π)(;η άΐςηιιιη ς\ιί « 
ηοΙ>Ϊ8 ΐΐ€Γαιη ίΙεΓεπΒ&ΐοΓ. 

4 κόνμοψ άύ •ν Μδ. Β&Γθ€€. 9Χ0ΑΙΑ. 173 *Εστι &( ίη χμ ανί χρρΜμβου ΑρχβτΛΐ 2 τοιοΟτο; οτίχος, %1τα €. ΥΙΙ, 
^χ^^^ τον ία»νιχ2ν βητ* ίλβίβ'ΟΌΗ^^ ^^ ^^ άδ^Α^ορον τη; τίλΜυταΙοις, 
χαθά τώ άγ/αι ^οοφρονίω χοΛ ίλ/Λΐς αζχαιοτίροις δοχιΐ* οίον^ 

Κα) οντ» μίν Έκ τρίων ΊντρασυΚΚαβίαν* ηΐ δβ βούΧχι ίχ δισ'υλλ^τ 
βίβν ί^, Ιν μεν Τ} τ^ρβίηί χίρα, τροχαίου* Ιιτ δβ. τρ ίβίΛ-ίρΛ, ίά/*- 
βοϋ• Ιν δί τί} τ^/τΐϊ, ^Βτυ^^ιχΙοΌ* Ιν δ? τΐ) τντίρτι;, (τπονδιιβιι' Ιν ίΙ 
τ^ «τεριντρ, Έταλιν Ότυ^ριχίοο* Ϊ9 ϋ τρ ίκτζί^τξοχαΐου^ ί σνον- 
}έ/οι)^ διά τ^ν ίΒιάφορον. 174 :ίχοΑΐ'Α^ ΚΕΦ. Η. 
ΠΕΡΙ ΤΡΟΧΑΙΚΟΤ. 

βηξψΜ$, χβ) τάζ τομάς^ ηαί ίη τάς ΑβΜηίς' βαΐηηα & «α- 

91μΛτρον χΰΡταληητίχίίν, χβΛ'ίη τί τρΙμΛΤξον χατοίΚήχηάν^ οτηίξ 
χλ) Λχίφοίλον Ίαμβον χαλαυσ'ΐν, ίη μΛψ συλλαβ;) λιήτίΐ χατ ίγχβί 
Ιαψβίχον τρΙμΛτρον ιΐναι* χϋϋ ίτί τί τψτρίψυη^', 

Μονήχη'ρον /μυ ο9ι^ τροχαϊκοί^ βραγυχΛτάληχην, ύς πητο, 

αχαταλαιχτον, 

ΑτηρχΛτάλήχτον, 

ΑίμΛτροΫ α, βραχυχαταλν^χτον μίν, 

ι χοΛ 2θυ^αλλιχον• ύίχαταλφίτοψ ϋ, 

Χΰΐταλήχτίχίν α, 

4 χΛ Εύριν/ίιιον• ύτιρχΑτ^ιιχτον 8§9 

ΤρΙΐΜτροψ α, βραχυχατάλήχτον μ}ψ, ύς τούτα, 

ΛχατάλΛ^χτον ϋ, 

ηη )Ι μβί Ψ(λ ψαχίωρ ^§»ξί»$ "Αξία, 

ιιβιτβίλιιχτιχον δ<^ 6 χα} "Ιαρφον άχί^αλον ίψβψαρ χαλβ!τθ«ΐ9 

ΰπίξΧΛτάΚηχτ^ν ^ί, 

Ύίτραμ,Βτρον ϋ, βραχυχαταληχτον ρΛν, 

ι ::&'χθαιά; 175 

αηατίλίρνηρ δι^ ' €. VIII. 

υτίρχατάλιιχτον δβ^ 

ΙΙνιτΙψ^ρον δί |3ραχυχαταλΐ3χτον ]χ§ν τοδβ^ 

αχαταληχτον δβ^ το αύτο^ νροσ'χίιμ,ίνου τώ τίλχι του Χ/ου. Κα- 
ταλΐ)χτ<χίν δβ^ το αύτο «νάλιν λβ/^οντο; του δβ του σννίίίτμΛΌ, 

νκΒξκαταΚηχτον ϋ ουκ ϊστιν, ωατπζ ούδβ Ιν τ^ Ια/ΐ4)3ιχ(^• 

Εστί δβ χα} χβΰλον τροχαίχον τετραμΛΤξον χαταλήχηκον, ο τον 
ναραλγ/ΟΫΤα ισίία σιτον^Βίον ίχΒΐ, ώς τοδβ^ 

Χαλον δ( λβγΜ^ 2^η τίν «ταραλιζγοιτα «τ^δα σνονδβιον ζΐ^βι». δΐ' 
ά»οστρβ^βται τά χαταλήχτιχά τροχαίχά^ ταύτα γάρ ^ιλβΤ την κα- 
ΤΛχλίΙία, ή χοριιον^ ή τροχαϊον φίραν τξοχαίον. Λ 199 2ΧΟΑΙΑ. 

Ι 

ΚΕΦ. Θ. 
ΠΕΡΙ ΑΑΚΤΤΑΙΚΟΤ. 

χ Ο ΐΛΧτυλίχίν, βαΙν§ται /ϋΐβν χατοί μ^νοτοδ/αν, ανξετΜ II [ίίχξ^ 
νοΒβον Ι|^• *Έχ« }ι ^^^ίφορ^^ς τρΛς' το μίν γΛρ αυτού ίατ) χοινον, 
τ^ α αίολιχον^ το δι λογαοιίιχίν. ΎΙ μ$ν ουν χοινοι^ χατά νφτα» 
χωροοβ δβχιται άδια^οβο; δάχτυλον κοΑ σιτον^ειον* ύ^'στησι $ί 
χατά αφαΙζ§<ην ^Ιμ^τρά η χα) τρίμ^ετρα* (ίονόμ,Βτρα $ί ούχ Ρ)^ί<) 
τω /χί) /3α/ν<σθαι χατά δινοδ/αν* οννίμ,τΓ(Μ'^¥ γαρ &» νκύ^χ τίν 
τοιο^ο)* μίτςοον νΓρ6$ τ§ τα τροχαίχα χα) ϊαμβ^χίρ "^χ^ ^^ 
άτοθβσ-ιΐί τρ§7^, χαταλΐ]χηχον βΤ; τβ ανΚΚΰ^βίΐΥ, χώ ?ί^ διοτίλλβί^ιΐι 
χα) άχατάλΐ)χτον. ΚαΙ δι/^πγοί' /χβν ά^ατ^λ^ΐ^τονι το^ 

ΤρΙμ,ίτροψ α, χ«ταλ]}ΧΓλνον /^ιν «2; σνΛλβ^ν^ δ χ«} ΐ9;>ν9ΐ||Ν^ 
χαλ£7ται^ χα) Άρχι?^^$ιον, γο, 

χαταληχτιχον δβ ϋ*; ίιανλλαβον, ως το, (II. α. 2.) 
άχατάλΐ}χτον δβ το^ 

ΤίτραμΛτρον ϋ, χαταληχτιχον /Κτίν βΐ; σαλλα^ϊ^^^ ^^ χα) Ι^%Μ/&ί- 
ρίς, ω Άλχ/χαν χίχρΐ}ται^ 

χαταλιιχτιχον ^β ηίζ ίισ-ύλλαβοψ, το χα) 'Α^ιλαρζβιον^ 

άχατάλι^χτον δβ^ το *Αρχίλί^Βΐον, ο χα) Ιίμ,οίρον ίπους λίγετϋα, 

Ώ^ντάι^ετρον ϋ, χαταληχηχον ράν Β\ς σνλλαβίιν, (II. |3• 441.) 

χαταληχτιχον $β βϊς ίκτυλλαβαν, το χαλοήίΜνον 'Χιμ,μ,Ιδίον^ 

αχατίληχτον ϋ, (II. β, 2.) 

Έξάμ^τρον ϋ, χαταλι^χτιχον /Μν §ϊς σνλλρφήν ίχ τοον Ό/ιΐΐ}$<χάΓν 
ονχ βχομ^ν' βίττου δβ τι^ ^ντύχρι, §ατ) τί ]κ-ια συλλα|βρ «τδ^ιττενοί 5ΧΟΑΙΑ. ϊ77 

Ι 

τδ, (Οά. 4. 347.) 

Το δβ ίΛητυλίίΐ^ν το Αίολιχ^ν, χβτβ^ μίν τάζ ίλλΛς Χ^^ ^άο'ας 
Ινι^ίχηβίί ώητοίύτοο^ τω ΗΟίνω τον; τ§ ίοα/τόλαυς η§Α ϋΐηιΛβΙύυς, 
^[ΐοΙζΟξ κύ χατά τοις ^&ιη^ί<ηίς* τ^ν 8β ΐπ'ρώτον «^ ίχα Ϊ¥Λ τ»ν 

λον ^ αμφΙμΜχρον ίχηι τον τβλ«ντβ(7ον «τοία* Ιάν ϋ χ«ταλΐ))β7ΐΧ9ν, 
(Ι; ^κτύλλΛβον μ,Ιν, στον$€ΐον ^ τξοχοϋον ίχ%ι τον τβλβυται^ν* ιι; 
<π;λλα|3ην δβ, ^^διά^^ν• Τ^ίοΥανΤΜ Κ χαΐ «ν τ^τφ χατά ά^αι- 
ρσ£<; δι/χβτρά τβ χα) τρίμ^ίτρα, χα) ίτι τβτρά/χβτρα χα) νβντά/Μ- 
τρ«• μονίμ,Βτςα γοίρ οόχ ϊχεΓ χα2 ταύτα χαταλι^χτιχά Τβ: ιΐί <Γ«/Χ- 
λβ^^^^ χ^ εΙ; &(Γΰλλα/3ον^ χαί άχαταλ)]χτα• 

ΕΤΙ ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΑΤΤΟΤ. 

ΤοΉ^ίΛκϊν ρΑτςον Ιζίμ,ετρίν Ιστιν ί]^ γοίξ χώροις ΙτιΟχίΤοα^ 
και χατά |κ^νθ7θδ/αν μ,ετρείτΜ. Κατά μ,ίν οίν τά; 'βοτβντβ ;^οΰρα; 
Ιι^ιΙίρ^ιται ^ίχτϊ/λον^ χα) σ^αν$«ον ϋίι&φ9ρον, Ιν/οτβ ^β χα) '8ηχλΐ]Χ'• 
^άχχ«ον χα) άμφΙρΜχρν' χαθα^ου; |χΙντο4 χα) Ιν τά^βΓ βαχτέλοΗ^ 
χίΐμ^νοίν;. Καθαροί $β β{<Γ<ν^ ^αν άιταρτίξαχτίν ίΐς |χβρο; λίγ^Οψ 
χα) 1^ ΙΐηφΘρομίιψ^ \ίξιν ϊχαιτιν &ιΛ φ(ονηψντ9ς οφ^ψίψήν* ηλΪ 
^Λλ^ΐφάχ^βιον /χβν, 09$ Ιν τ(^ (Οά. α. 2.) 

ατήρτατ^οΗ γάζ βίς μίρος λίγ9^ τϊ ^Κίγχ^^ χΰίΐ- ^ ίξι^^ ίρχιη'Λ* 
«70 φοονηδντος του €, Άμ^ΙμΜχρον ^β, οος Ιι/ τ^ (ΙΚ γ, 1θ4.) 

χιά 6|^^ν Ιν τοί^ τρβι^ ά|(ΐιφί/4αχ^ο)) & ^ε ^ Μ^Ι ^^ΚΚΛβΙι Μ»^ ^}^ 
χα) Ιν τ§ αίτ/]}• αιτψησμίνον γοφ 6ί<Γ)ν βί; /ι^β^Οί λογου^ χα) τά^ 
^? ζ)ζ^ασϊν άττδ ^««τ<}ενΓσ5^ άρχ5/*ίναί; ^ ^ ΙχΐΡί)" ;ρ&/ΓΛ' ^νσΛΛϊί ^ 
ί^9ΓΜ χα) τρορ^α(9^« 9τη ^όίντϋζ γάρ μ^^ ϋΛιίιψη^ξ ^νι^ ί} 
τιλευτα/α ^τυλλαβψ Ήροοίχον $6 χαλεΤτοΜ το μ.έτρ9ν, ε^ιίΑ'ε^ 'Ό« . 
]Λη^β^ ό '^τοίητίΐξ ταξ τόύν Ήρώίον 'ΰτράξΒΐς διβ^ιρον, τοίτ» ^ίχφ(ΤΜ 
7^ )ΐ^βτ^φ« Χ/ί^ ί^ γιν^νσχΜν οίτι ό «μΛ4/Κι^χ;^«40( βι'^ τ^ιτ ί•»τ«^ 

■ — • | . . .1.1... . ι » • | ι ι ' ΐ • ' " ' "' "" • " '■"■-■ ■■ ■ Γ Ι υ |- 

ηιιη Ιιφβ δαίιοΐϋ Γ6ΐίφ»αηιϋιιΐ|Χ•ι ίορ9ΐί«ίο. 178 :§ΧΟΛΙΑ. & IX. ροοβ συ)Ο^Βφήν Ι^§ραιηό§ΤΜ, τουτ' Ιτην, Ινα ζ «νπ) Ι) Ιητίμι ^ύΚ- 
λαβή τοϋί ναλίμβαχχΛίαυ §1ς μ^ρος λόγου, χα) η β^^ ^ψχ^^ ^^ 

ό $ί άμφίμακρος χχτά τ^ν τρ/την, λγ/ονσ-αν χοά ταύτψ ομαίως ι!; 
μΛρος λίγου, καί ΐΊ}ν Ι^η^ ίχουσοα^ απΛ φοΜτ^ηΨΓος ίφχοίΜνψβ, οίον^ 

Ιπ) $β λί/οντίΝ χυρίζος οι τον ήρ«»χον τούτου μίτρου χσ ι ξ^αμ^τ^ου 
^τ/χοι* 

ΠΕΪ>Ι ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΗΡΩΙΚΟΤ. 

Αίαφοροίί II τω¥ ί^ρώίχων ϋτίχοαν οΜν ίντά' χατβνήτλιον^ 9ί- 
^ιοδιχον^ /3ουχολιχον^ σαπ^ιχον^ ύτο^υθ/χον^ τβλβιον^ χα) «τολιτι- 
χ^ν. Κ^τΓΐΐ'άη'λιον /ϋΐβν οδν Ιστ) το ^ον δνο ^αχτύλοο; χαι Ιμ 
. ητοκδίΐον^ οίον^ (II. α. 357•) 

Ιΐβ^ιοδιχον δβ Ιστι^ το ^ον ίνα ίάχτυλοι^^ χαί ίνα σποΛβίον, οίον, 

Βοϋχολιχίν δβ ΤΟ μΛτά τρείζ νϋας ίατα^τίζον ίϊς [ΐίρος λόγου, οΐβν, 
(II. χ. 475.) 

ΙββΕΐτ^Μον %ί ιστι το άρχόρανον &κο (ττοι^οΐου, χαί λξγον βΙ; ητο»• 
ί^ΐον, (II. /3. 1.) 

*'Άίί^ρυ^μ,ον Ιί ΜΟΎΐ, το χαθ' ιχοκβτον ντϋα άΐίαρτίξον εΐζ μίρος λί' 
'/ου^ οίον^ (11. α. 214.) 

ν ϋβξ»Η *ίηΛΛ ψΜλ^ #^ ϊ *€χί•ρ νΐΑ^ 3* ημίκ 

Τίλοον $0. βστι τι ίρ^ον «Γ«)τβί τά μίρη του λόγου, οίον^ (Π. χ* 

^9) " £υΑΕ(Ηίυ9 •ά II. ΐ• ρ. 74^> ίαί(• ««} τη» ^χΛ τ•μη9, ηγ•ν9 τηψ «V ^^* 

μιμπίν, φδτ *ΑγΛμΙμψνν, ΟίΙτΜ Κ ««^ 
τη» ψμχη ΜΛί Μ νλβΜ» 3μμ^'>• %%ΟΑίΑ, 179 Πολίτιχον δί Ιστι^ τί ίνϋ) νί^ουξ ^ τρίιτου «τητοιημ.ίΐ'Ον^ οίοψ, (II* 
λ. 6790 χ Πβ (ϋβί^βηιϋ• €( &ββ£ΗοηίΙηιβ 
Τϋτίαυιη Ιιβτοίοοηιιη ρΐυπι τΊάε ίηίΓ& 
ρ. 1 8 1. Γβςς. Ιηΐβππι ηοη ίηορροΝ 
(αηυοι ορίηοΓ Γβςιΐ€ηΙί& οχ ΕαΑ«- 
(1)ίο λα Οά, Φ. ρ. ι899=74^> 9* 

ΨΜ μιτΜ» νζ,0/Λ•ίβνμί9ό{ τη ΨτάβΊΐ τ#» •νιΤη, ι ΜΜτ Ιν^ιτλαν ^ι^μη νι«'βΐΜτ μί»β§ ^χΗί »ί μίμνίτΛΐ ηβύ « Μ»μί» 
«β«. (ΑπΑορΗ. Να^. 651•) *Ο9'0Ϊ§§ 

τυλ»¥ί ^Χ*»9 Ψ9η%ύ*9 ΜΛτίί τί ΜάΧίψ 
χα) ιτάλ49* άΤβψ^ '£1( φάτο ^ΛΛξυχίβηψ 
ψΛ 2* ί»Χν% νΦΤ94« μ4τηξ. Αίγ§ίψ0 Τ 

μλν ^ν^μη ΨΜϋτ»* χ«) ΤΜί &ΧλΜί «4• 
99νμίψ9ίί μίτίί ^ιητΦνίΜί* Μ 9•λίύψ Κ^ 
ψ§4$ μ$$^ |«•λ«ν ημψϋς ^ηίίΰ^ί, »βί 
μΛ^λ ιτιγ^ιχίζβνη, Οί, €ΐί&χη II. Β. 

ρ. 282. ιη€(Ι.=2ΐ3> 48• Α. ρ. 83(14 
ΐ5=77ο» 3>• Οά• Χ« ρ. 1923* 4β' 
=78β, 3>• ι^α 1Β0 :&Χ€^ΑϊΑ< 

ΚΕΦ. Ι. 
ΠΕΡΙ ΛΝΑΠΑΙ2ΉΚΟΧ*. 

Το » ί^α^^, ^, Ι^!^ μ, /3«Ι,„«. ^έ .Λγ.. 
Ιί^'χώξα» ΙίχΈΤΜ &ί»οίφίρωζ (πτονδιΤόν χλ\ άνάΐίαιστον, στοαιωξ 1\ 
7ίώ «ΐ|ρ#ΝΐλιΐΜ^^Μνηιι^' «ϋβιριΐ ϋ τη^ {ρβ/ΜίτβητοιοΙ^ ηΛ Ί^μβ»* 
Κα), ΜχτυλΛν* Έχβι Κ χα} άτΤ^ΙοΊΐ;. 2^' ^β^υχβίτάλιίχτον^ 

λΜ0οιτ. Δ/|(>&«τι^ /Βΐίν χ«ηΌ(λΐ}Χ7ΐχ2ν βΙ; 0νλΛ«/9^^ } χα) «τοίροί" 

1ΐΜίτ(|ρ Κ Μκ};Κ|αΤΙΜ; ΧΟ^ Ά^/λθ;(#< Ι^ ^ ^Μ Β-0» Τρ^ρΜ^ϋ 

χαί Άρσ'τ^Μνος χομ *Έ/κ1^αρμΑζ χα) Κ^ατΐνο^ β;^;^αντα, το^ 

•τ* Ι)!** τ« λ««ι« λί^Μ» ^ν^•ν9^ ΜΛί 0ωφς•^ν»η η»φμ40ΤΦφ 

02 άνατΓΟίΐστηών ϋ τβτραμ,βτρον^ το ίίά «'^οχβληκτμ^η'ίχη^ {χλνο'ββ^ 

^£στ» δβ χα) λογαοιίιχίν ά^απαιστ»χον^ ^βρ 2ν |Η>ίν ται^ βίλΜ»^ 
χοοξοας τοό^ αύτου^ βιτιϊβχβται Φ^δα; τ^ άνβηταιστιχφ χαθα^^ Ιν 
8β τ^ τβλβι Ίαμ^βον κοΑ σνλλαβην α^Μψο^^ τοΰτ' Ιστιν^ η ^^ 
χΛον, ^^ άμ>φΙβςοίχΐίν* 'Έτη ϋ ΙτΗΤ^ΐΛότατον αυτάν^ το χαλοέ|Εί£- 
ΐβον *ΑρχββούλΜΐθ¥, ω χοΛ Καλλί/Μ^ο; Ιχρησ-ατο,- ϊχο¥ τον «τρορτον 
«Γοδα άνάναιστον^ ^ σιτονδιιον, ^ Ίοψ^βον* τΛ^ ϋ β^β^; «τακτοί^; 
ΑνβΜταιστον;* οίον^ 

*Αγίτ0 ^«•Γ •ν 7<^ 1;^» }ίχΛ τβηΐί ««/)μ** 
' ΦίλΛη-ίζΛ βί^έ γαρ ίι Χ/«ιλΑ /άν "Εηα, 

Ιν το7^ διοί μίσ-ον /χβντο» άνβΜτβιίοτο»^ 6 'ΑΧκμΛν κοΑ (ΤϊΤονδίΐον^ 

Χ Ηοπηαηηιι» 8x1 Ο^ρ&ίοΑ ρν ^89. '' €Χ *^ η&ϊυιη €ίί, ςαο(1 ΓοΗοΙίβϋββ 
'< Ιη 6&1ϋηι&ε1ιί ίι&ςαιοηΐο, ςαοά '* ΗορΗκίΙ• Ιιοο τάίυ 1ΐ8ΐ)€( ρ. 92•" 
'*' ΗερΙιβΒίΙ. ρ. $8. Γϋΐνανί^, ΓεΓίΙ>ί άβ- Ιιηηιο •* €Χ • πιαΙο βχ&πιίΑ άΰήν&ηΐΓ• «ΧΌΑΙΑ. 141 ΚΕΦ. ΙΑ. 
«βΠ 1»ΙβΝ ΧίΙΑϋΝ. 

Γίνονται τά Λη ΐχ<α<Α» % χ«τ^ νΚΜ*»μίΐβ, 4 κιπ' ΐΛνβα. ημμ•μ •νξ•9( ιη€ΐηοχ&( ΑϊΗμι»»» XIV. ρ• 
632. Ο. δδΒρίυβ ΕαΙΙαϋ^^β' ^\ζ^ 
II. Α. υ. ΙΧ4=3?86, 2/6. τ• Μ νι^# 

τη9 ΑΟ ^νλλα^ν, λ« τ«| {^ιξ?ί ^ι^ί'- 
9ηιμΛ^ί^ς, Τίης μίψΤΜ Ιτίλμη^Λν γς»- 
'φΛί Ιλΰίψβη ψζί^ίν^ Υμκ ύατω$ Λ^βάης 
ύη • ^*9ύ^^ ϋί Γ. ρ. ^^1ο», 
5Ι• Δινα^^; ?) ΧΛγΛ^ΜίΜίς Ι ^η^*ίί 
^'Χ*ί νπξ) τ• μΛ0•9 ϊ$ Τ^) ψ'ύΛ ^ΜΜ^^ 
^α9\ ^«1 ΜΓβτι 0»(ίζ${» ΤίΧ» ^ /»^« ΐ/'ΐ»- 

7«( ΑΕ βΊ/λλοί/^}) «Ι ^«^ λ«^Μ«• 
^ϋ'*) λ«' η τη* ντξΛχαμίνίΐψ βξιΓβν χ«) 
τ• ΐΜΤΛίηρΜβνΐβ ^ηγμίϋϋί^ λολ ^Α την 

*Η 21 ί^{ξ?| ΡΕ ^(Ιλλβ^ΐΐ ^^ΜίΤ Ι«η4Μ. 

Α^Ί} Τζίχϋί λόγω χανηί ^νλλβφης, 2 Α 

βννβμ«Μ« ««) αΙ/Ψίΰ τ%ρ^$»α% \»τ%ίηΐί9 

7•}ιχ)| ΙκΒ•*ρα^ίνίταί χωΧΛψ&α, |1. Ζ» 
641=^50^^9 ϋ1ί• Τ• II /κ«μ; ΪλπΊμιι 

#τ•τ/^Μ» «ί)^ ψνψ^ί λ«ν^ ««ιμ;# «'ΐ/λλ^β- 
/Κ$. *Αλλ^ν( Κ ^ Ιμ να^Μν ΰ^^ΐξ 

^9 ψ^ *Ομη»Μίίί ϊνη^η ίντ^ν, ^νοί 
ίά9, 9αΨΛ μίγ%^$$ ίίτβνν «τλΜίτβν'^^, δ 
Η ν^ΜΜ/λ/Μ Ι» μ^ταψβξΚί των ηίουν$ιν 

4τ9ί Ιλλι^>^/ν, # ^^ΐ}χ«τΙίί νι »λ) ^η• 

^Λψ ^绣9, ίτί II '»«} λαγα^ψ τβ «ντ« 
^ «^ «Ατ^ λικ/^ΜΚΓ Α«^«VIΜΒ^. ΕΤΐν 
^* Ι ^ι^^ξβ*^ *^*χΉ τ«7 ΤΛίΛυ'ηυ ΐΤΒβι/;, 

»•« «^«νΙκΜΜν;, 9 Ι«»ητλι»*τ; «; ^;^^|' • 

Λίύ μ^ »ΜΨΛ ίΛμβ•Ρ9 «λλ' ϋί9 ¥«τ« 

ϊ1^Λ•ίλίόν }\ ιΤΛξΛ}$ίγμΛ τβ, *£1 Ά- 
χΛΜ^ η9ΐΧίΛ( ΙΜ*(. Ό γΛξ ΨξΙτΛί <Γ•ν# 

ν|Ρ^ #«9-49«#«ί. «•/ •Μ .9^4^ 4» Γ^ 

9*^ 9Τ.ξίΐΤ»9 ί9Τ$9 1%{ *ίΚΐ^ϋ9(, I^«Ε) τί 

^ξβ ολίγων ^ιιΒΙν, Βιλλί^09Τ9ΐ( ϊϊ χ/υ- 
η•9 |ίιι«# άμφΛ/ίίιηΚΚΛίι, λλ) ψί^ 4Π**. 
ψξόχλφν «ΤΑ^ί^ι* άνίξότητ»• Κμ4 όυτω 
μ%9 χα) ν£ίί, ο! η τ§ νξβκβίλίορ λΛ^ 

γΛξ09 ««Λί•««ΤΊ« 3ί4 νβ ίΜ^*9 110Ψ$ 

λΛγζΐξ99 ίΐναί η τβ »άχΛί 1»»ίχί9Λ0ΤβΜ 
ίί{ 9'λάψο{, •Ικ Λ* ύξία'ΚΛίίν ΤΦίί ιτΛ' 

λβΜβΤί• 11. Μ. ρ. 900^^5^ 20* '£^ 

Ιΐ ψ£^ Τ^^νι; 8* ι^οίγα^αν ο^ηας »069 α7β- 
λ«» ίφίψ^ ^^»νρζηζ*9 Ιτη ιιτ^Λί « \λ2>Ί• 
ΤΑΐ ««/ μυβυξία^ Χια ^ίχξρνόν νν χλτ 
«*« τ^ν αξχνιν, Μα) μ$ίΛ»ξίΛ ^/λ τ^ίς %$ 
^«^^9^7^ •>9 ^ '^ «'ίλιι ίη^^ίχ^ν^ί9τ 

»ατΛ μυο^ •νξα9, η κΛτίί μιίω^ίψ βν- 
ξ»ίβν, ^ΤΝ τίΧβΜ Λ»ζ9», ^ΨΙΗξ ^μΐΗί^Ψ 
άχίφαλβς λίγΐΨΛί ^τίχβ(ρ • τΐξΐ τ^ν 
4ξΧ^'9 **' **^*^ Μίφβίλ^9 #Ί/^^Αλ»^, 

λ)7•'«'4»τ0ΐ' 11*09τ•. Λ}ν40ν Μ τ«ν ^ι^^-I|Ν. 

φν^ιχγ βζ*χντ9ΐηρ ί{ ίί{ τζόχϋίόϋ &. 
ντΛζΨΐβ^ί9ψ "Αλλα ίΐ ««φ/ΐ' μ^'^^γξ^Μ9^ 
«Τλ ΰ»9ίΙν9Τί:( %ίτλάί•αι τβ ψ^ Β/« νί «Ιχ 
ΈΧΧνιν4»Λ9 Ύ^ίγμ^φ^ί, 'Ανίΐζ γάς^Έ.Χ' 
λ9ΐν ου %(9τΧάΧ%ί τί 3«0^ιε: 'Τ^αι^βν- 
μ\νον τοϋ οφφίΐίίοίβ, νίητί ΙΙ 0ν γΚάβΟτ^ϋ^ 
*Ε\λ^9»ι>9 Ιύττί. άίο »α) τί Μ^α* φ^λ»- 
ξΛ (ίντ) τβΐί ΧΛΤΛ φά,Χκξα, ιηςΙ §α «Ικ) 
ϋΤζοίίζηΤΛΐ, ΜοικΙ (Ιβιη^β χού γίζ 

~ ητ λΙόΧφι ιϋβ9^'^μοη "Ομτ(ξΦ$ τη *Β^- Ν3 181 2 Χ Ο Α Ι Α. ^^* ο3( χ«) νόάη των ατίγοον φαατί. 

ΠΡ0ΚΕΦΑΑ02 οίν ^(τΛν, !τλψ Ιν ί(^ νλιονήπ) σνν^» 
^; Ιν 7^^ (0(1. 9. 682.) 

Ή «ν;^ ϋλ4# »τη γν»Λί»Λ9 ίαάΧΛίί^ς ηνηξΜπύϋί• 
ΐνλβονάζβι γ(2ρ Ιν το^τοι^ άμ^τίροις το ΐ]• 

ΑΚΕΦΑΑ02 ϋ, στβΐί βν τρ άρχ^ Ιλλι/ιτρ χρΜ^^ βρί Ιι^ τφ, 

;(«} Ιν τ^^ (11. α. 70•) 

λι/ιηι γάρ Η τούτοις τ» νρύτω νο8} χρ£ψρς Λς νρος τ^ του |(Μ- 
τ^υ ανστασιν. 

ΠΡΟΚΟίιΜΟ^ $β^ ^αν Ιν τ4» /χ«τβρ νλβονάοΊ; ^ (τυλλ^^ 'γ 
χρβνβρ• σνλλβί|3|} μΛν, ώς Ιν τ^ί, (Π. β. 544.) 

θιν^«««( /^ι<» 2ΐ|ΪΜ» ίί^ι ^^ή^^#^ιι!. 

νΚηνάξ» γΑρ & ΔΗ10Ν 1^ Ι, χρ^νφ δι (<; Ιν τύ, (II. «. ΐ;.) 

^λΜονίξί» γάζ Ιν τώ ΚΑΙ χρίνος. 

ΑΑΓΑΡ0£ ^§5 ^ ^'ΐ'β^ *^ ίτφήχοαίη χβλονοΊν^ 6 χ^τά το μ^ 
σον ΐΛλιπή; χρβνψ ί σνλλα^, «^ Ιν τ», (0<1• *• βΟ.) 

Ιλλι/πιι γάρ χΛτά το Ο χρο'νβ^ ή συλλα^Β^. τβ5 ϊβ-Λΐν «ν βξ^***β Τ|λ•Ιίτί>Τ•ί Λ/λ- 
λ«/3«ί. Ϊ1. οΓρ. 1012, 33 = »οΐ3» 

$49, 'Λί μ) ι» τ^, "Αλλ*! )« ^'ικΛ, 

^^^<ν»Μ9 «ίί «••«» *Ρ««> «««•« «»« ''•^ 

«1 Ϊ1• Ρ. 11Η, 4*= "54» 8• »• ?• 1274» 5ο^Χ37β> ». Ρί. Γ. 14^ 
,6χ=:ΐ23> 39• 0<1• *• 1647» 23- 
38ι, 3^- 0(1. Α. 1676, 15=422• ιιΙ<• 
0<ϋ.0.ϊ775>35=56^»»ο. Ι)€ΐη6ΐΓί« 
Ρ1ι«ΙΰΓβα5, }. 255• *^^' ^ ^«^ ««Μ^^ 

&9Τ•Μίίμ$9Φψ ψΤξαγμα Ιίι^ ΤΜ«νηΐ{. •*'' 

V ηιϊηεί&η(1υιη ««-^«ν. Νβςιΐϋ εΑ ^'' 
** •ΜΜ# #-τ/;^•; ςαοά οπιηΐϋυδ νβίοί• 
*< ϋηιηίΒ 0Η(ΐεί9 ρϋΓΓα&Γηοα Αιί(•" 
δε&ΐίςΰτ 2(1 £αΓ€ΐ)Ίιιιη ρ. ιιι=:ΐΐ9• 
Α<1ί £• Μλήαιη νΐ^ήηυπι ρ• 25^^* ι.• » « \ 2 χ ο Α Ι Α. 1^ 

ΔΟΑΙΧΟΟΤΡΟ:^ 22^ ^ χατά τ2 τΐλας νλΜύνάξαη^ συλλα/Β^, Ο. χ 
«1θ9, <0(1•β. 231.) 

τονηοθν (χβν οδν τιί»ν $0 τρίιηίν, -Κτοι δώ^ακτβ»^ ξ ίιά χοινη; συλλβί- 

ζι^τ^ϋβ δ" βκμ η; Όπρί τ• τοΟ^ {ΤΙ. ι. 5.) 

χα} τοΰ^ (Οά. σ. 246.) 

κώ τον ομοίων^ νίηρ9ν αχΒφίλους χρη λτ/βσθαι^ ^ μ,η, σροχν-τ ' 
^αλοι /Μν γάρ ούχ ^ΙσΙν* ουτ§ γάξ χρίνω νλΜονίξουο'ίν οΐ Ότρόοτόί 
νί^ίς^ βπ€ΐ^η ητρίχρονοί ύνι^ χα) Ισο^υνα/χοίκΓΐ το7; δάχτυλο;;• 
^α/χίν ουν χατά λ^ον αύτου^ άχβ^άλοι;; χαλίίν, βΙ χα) μ.ή βλλβί- 
τουη χζόνγ ^ (Γυλλα/3^' χβ^αλι^ν γάρ &ου; χαθάλον τ^ αρχοί/σ-αν 
|»Μ(χ^νχρι^ νομ.ι^«ιν βίναι. βάν ο9ν αυτή τ^^ οΐχίΐας χαοζΛς ΐχττβσ^, 
χα) άντ' αύττις βραχεία τβθρ, άχίφαλον Ιζ ανάγχίΐς το ίτο; γ/νβται. 93 
χαι το(!τβον τάίν σροτίθίντίον στίρ^βον^ ό |χίν^ 

ίυνάται 8ία σννίξίισ'βως ΆΒρ»ιηυ^αι της πλί, χα) ο^ συΛλα|3η; β!; 
μ^Ιαν μΜκςοοβ• ό δί ίλλο^ ίΛιρ&νι^ός Ιστιν, ύσπζ χα) ΙιΛ του^ 
<0(1. η. 119.) 

φοοΛ Ιί τινβς'χΛ σβ^Ι το^α>ν^ οτι 6 «τοιητιζ^ ίύφωνίας μάλλον, ^ 
^ρου φροντίζων, ί«τιν %του τ^; του μίτρου αχξΐβΒίας νπ^ρορατ 
χύ τούτο δηλον ίχ του^ 

Τ^*ίι; 2* Ιψγη^τΛψ, Ινι) 7^0» «Γβλ•» νφιψ. 

^δννατο γάς «^Ι^βΙν^ 

\ ΟΤΙ Ινταυ^α 6 %τοιψηξ |[σ•θβτο τη^ του δασίο^ Φ Ιχφωνη(ηως, 
τλβον τ) ίχρύσης Βιά τ^ν (τφο^ρίτψτα του ηη^ύματος^ ως χα) Ήλιο- 
δώρβρ δοχβΐ τ§ ΖασίΙα «τλίον τ) νΙ/χβιν. τ) αυτ^ ^αοΊ χαι «τβρ) του 
Ζα^ρ^Ιψ, αΚΚά, χατά τούτον τον λ^ον δ^0»βν αν χάν τούτο τ^ν 
ΖΕ συλλαβών μΜχράν βίναι διά τϊ^ν του δαο-βο; Φ Ιναγο^^ν^ άς 
χα) Ιν το ΟΦ1Ν. άλλ' η Ρ£Ι συΧλαβνι Μ δι^ογγου γςαφορΑηι 
ουχ ΙάΙ τον λογον τρυτον ^^«μ^ομ τ^ροβψοί, ο\β γάρ δύναται δ<ά 

Ν4 184 2Χ0ΔΙΑ. 

Ρ£1 σνλλοφνιν δ»ά τον Ι φί;σβι* γρα^ίσθαι. ^ΐ| βέ ηκβ; μ) τΛ 
Β0ΡΕΗ:§ τϊ^ν ^ΒΟ, χαΛ ΡΕ, οιιλλιήβ^, Ιν§χ•1^^«ΐί $μ^ σννι^ιί' 
σΐ(0^ ιί; |χ/β(ν μΜχράν ανναππίν, λίγο^ης ώς μβΐοί τ^ ΒΟ ^νλ^Α* 

γαρ χοΛ ίΰίσννβτΛ» βν ««ο^ ^<ΡΧ9 ^^^'ί) ούδκν ίσΎοι €|(ΜΤοδ>ον χο»- 

(ίς ίν τφ^ (11. «• 19^') 

ίίοί Ιν τγ, (Οά. δ. 90.) 

ουδβ/χια γαρ μ^χ»^ ύΰη ^Λ (πην^ι^β'βα)^, «υη Βμ( χΗΐβτ^ς συλλφιζ 
ίύνΛΤΛί θφβητιυθηνβΜ' χαί §1σ\ν ΌμΛλ^γοιψ,ίηΰς νί^. τήτρίί 
![ίθί6ν §τη χ$ίί τί, (Ηοαι• Οά• /4• 423•) 

χοβιδ^9^9 χΛχίφοινος χα) λογοβΛης, ΐ20ΧίΡ0Ν03 ^ «& ιπ^ι^^ 

Τζάν Μσχάτων τά «ύτά ^^^^ ^ονν ^ £^«ι^^ «««νΜοΜΤ ^ν^Μ^^Μΐ«(9 
ώ$ το, {Οά. φ. 15.) 

ΑΠΗΡΠ2Μ£Ν02, 6 $»«νο»ν αντοιν;^ ξ^ ί» οώτω' Λ^, 

'ίΐί ΙΙΨ09 ννλί•ητ ΙξΜ'λΤντ• ^Ι•#2^4| 'ε^ΤΑΙ^• 

ΤΡΑΧΤΖξ δί έστιν^ 6 τον /Η^θ/χον τ«ν φ^ίγγο»^ ίχ τρο^ίρ^» 
λΐξίοαν σννΜτών* οίον, (II. γ. 363.) 

ΜΔΛΛΚ0£ΙΔΗ:§ δβ ίβ-τιν, ό λ(/(ο^ ^/ττ^ τ«;^ Ομμκ^' 
οίον^ (11. ς. 51.) 

ΚΑΚΟΦΩΝΟ^ Ιί Ιστ»ν^ φ «τολλβ^ φαονηΐντμ ^(οηστ^ α»9^ 
(Οά. λ. 127.) 

Ι)έβλβη λάγον χα) λ»γ(αι^• >■■.»« II Γ Ιλ^ «^ιι» ^ ιιιι9 Β£ ΜλΜ^• Ι>«ννηΜ. 2ΧΟΑ1Α. «β« 

ΈΙς βίν ΤΎΐς ΌΤλαα£ος) 'ΈλΛ τών χξίνων ΏτοΡαμ,αΙου του Φίλα- €. Χί• 
^ίλ^υ ««τα αςκΓτοί γΜγίπαη τγαγίχΛ, ους νλαϋας βχαλβσαν, 
${ά το λοψΛΤξους βΤναι Ιν τί; τραγική, ω<ΠΓ€ρ ίοΎρα τά βν τί] αλαί^ 
δι• βίσ) 8β ο5γογ "Ορ,ηροζ^ υυχ 6 «τοιητι^^, άλλ* υϊος *Όμ,•ηροΰς της 
Βοζαντ/α^ «τοιητρ/δο;* χ,α) ^ίζοσ'ΆΜος, χα) Λνχο^ρςνν, χα) 'Αλ«£ιικ* 
δρο^, χα) Αϋαντιαίηζ^ χοΛ ^αχηφαννις^ χμ Φιλ/(Γχο^• 

ίστιν^ Ιν γ^ρ^ χΛλλοητίξομ,^νοί» 186 1ί Χ Ο Λ 1 Α 

Κ£Φ. ΙΒ. 
ΠΕΡΙ ΤΟΤ ΕΑΕΓΕΙΟΤ. ' 

^ ΊΓΟ δι ΕΛΕΙΈΙΟΝ ^ή-ρον^ ηνίς /αν νηττά/Μτρον βώτί φαιτ» 
βΙρΜ, υνντΛίτΓΒς, τάς μίν $ϋθ χίξΛζ οιυτοΰ^ τ^ν χτξάτψ χαί τψ 
ίβυτίραΐβ^ οατο δάχτυλου χαί «πτονδιιΌυ ΰΑιαφόρως, ^ οψυφιμάχρου^ ΐ| 
ναλι/»^30(χχι(ου^ χοί^αρων /μίτοι χμ $¥ τόξα δαχτι/λβητ -χαμΜο»^ 
ώς χα) ΐν τ^ ή^ϊχφ ηίμψοα* τήν δί τρίτήν, βχ (πτονδβιου* 'τ^ δβ 
Τ•τ«ρη)ν ί^ άι^ανβί/στου ^ χορείου, διά ^^ άδιά|)ορον τξ^ τβληπΌ/α; 
συλλβί/3^;• β^ΚηΟ¥ δί ο^βο μ^τρ^ίν* ίπά χαί $1ς δυο διιί^αι σεν- 
^μΛμΛξη, μ\$ μΛρος λά^ου ίατ€ψηζίμΛνα χατά τϊ^ν τομ,ήν ιτινθί)^- 
μ«ρί( δί «<ΓΠ τι ίχ δύο «Γοδοον χα) συλλ^η^. «ιτιδβχβται ουν χατ^ 
τ^ ν^άτην χαίί δηη'ίραν χωράν δάχτυλον χύ σιτονδών άδΜ^^ββ^) 
^ χα) ναλ4]χ/3άχχβιον^ ^ αμ^Ιμαχρον, ^ίραιηυομίνους, ώς ϋρψνχ' 
ΛτΛ συΚλοφνρ^ μΜΧ^ν αποιςτιξομ^ν ΜΪς μΛρος λά/ου* χαί //ίπν 
ταηπΊ^ν ναλιν ίτιρον ν§ν^μ.ιμΛρίς βχ δυο δαχτύλββν χα) συλΚφίΐί 
άϋίοφίρου, οίον, 

τούτου γάρ ή το/α^ ^οτιν βν τι^ μ^ύσ^ς. άλλα το μίν «τροοτον «πν- 
^μ,ίμΛρίς Ιοτιν βχ δαχτύλου χα^ στονδβιου, χα) συλλβ(|3η^ μΛχφ^^ 
οπ$ζ Ιστίν, "ίτη χΛ αμφοτίρους του; «τοδα; βτιδβρ^βται δαχτύλου; ^ 
στονδβ/ου;, ^ χα) τον νραότον σνονδβΐον χα) τ2ν δβύτβρον δάχτυλον* 
το δβ δβύτβρον «Γβνθη/Μμτβρβ; «τάντβο; ξι^βι δύο δαχτύλου; χα* ονλ- 
λα/Βϊ^ν άδιά^ορον. 

Ίστβον ΟΤΙ οΙ ΛρχοΜί βνοίουν στίχους δύο μ^Ιξους, χοΛ βνα βλάτ- 
τονα. τβον ο3ν /χβιζονβον τον ντρίπξον στρο^^ν βχαλουν^ «τάρα τον 
βωμάν βν ται; ίορταΐ; αδοντβ; αύτον χα) χορηύονης* τον δβ δίύτβ^ΐ' 
αντίοττξοφον, ίναλλά^α/Γβ; τι^ν χορ§Ιαν' τον δβ βλάττονα^ βτο^ον, 
φ^ονης οΛτΙν ^τηχίτΒς» βδηλου δβ^ «ο; ^οί^ ή ριεν στρο^ τ^ν τίί 
άνοΰτάτω σφαίρας χΐνψην ή δβ αντίστροφος, τ^ν των νΚανοομ-ίναΤ 
ή δβ ίταϋς, τήν τη; γη; ηρψίαν. 


ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙ2ΤΕΙΔΟΤ ΚΟΙΝΤΙΛΙΑΝΟΤ 

ΠΕΡΙ 

ΜΟΤ2ΙΚΗ2. — ΑρΧΗ ΙΛ4¥ ουν η ΤΎΐς (ΐεΓξΐκης ο Ίΰ$ξί αταχίΐων λσχβ^• 
άΒ^ ο τυίρ) ΰτυλλαβΰύν' εΙΒ"" ο Ίΰίξΐ Όοίύΰν' ίΊΒ"* ούτως 
ο ΊΰΒξί των μίτρων' τΒλίυτΛΪοζ^ ^β ο τα^ι τΰοιη/Μ/τος, Όξος 
ϊνίβίζιν τίΖ σ'κοπου της μετρικής τίΛξΛτιΒ'€μΒνος. 

Χταχίϊον (άν άν ίαη φωνής ίναρΒ'ξου (Α^ξος ίλά/χ^σ^ 
τοί'. Των ^ στοιχείων τλ μεν τοξον Κ€ΐι ίζΛΚουστον σ^οϊ- 
ίίτ^ τον ηχον, φωνψιεντΛ λίγίΤΛί' τλ ίί Λ/Λν^^ξως της 
Λκ^ς κοώΊκνουμξνα,, ημΙφωνΛ' τλ ί§ μικξον κΛί ίμαυ^ 
ξθ¥ ηχαυντΛ τΰΛντΰίπΛσ-ιν ΛψωνΛ, ^οίον ο/^οψωνΑ, νίροτ•- 
Λγορίυεταα. Ίων μίν ουν φωνηίντων τλ μ£ν ίλΛχίίατω 4Ψ 
χξονω τιΤξοενΒχβ'ηνΛΐ ίυνίμενΛ^ βρΛχίΛ λέγετΛί' τλ ^^ 
ίζ ανάγκης μίίζονι, /ιλκ^λ' τλ ^^ ίτΓΛμφοτεςίζοντΛ τω 
Χ^νω, ΚΛλίΐτΛΐ ^ίχξονΛ. Των ί\, ημιψωνων τλ μίν ίυο 
ρνμφωνοίς ίν τοίς μετροις ΙοτοίύνΛμόυντΛ, λίγετΛΐ ίι^ 
7λαΙ* ΤΛ ^ί ΒλΛττον ένος σνμφωνου ίυνΛμενΛ κλτλ ανμτ- 
ττλοκΛς, ύγξΛ ΚΛλίίτΛΐ* ΤΛ ίΐ μηίετίξΛς τούτων κοινω^ * ν€Γΐ)'2ΐ οίον όλν/όφού»Λ ά^Γηηϊ ίυτ, φκηύαιη ηιβ ίΙΙΐί νοΰάΐβί α]"" 
Μ8. Μ3§ά• Μ6ίΙ)ριηία8 αΐ&ΐ /οάαία βιοου,ττ&ηιϋ^ ίηίτα οηί β* 188 ΕΚ ΤίΙΝ ΑΡΙ2ΤΕΙΔΟΪ 

νουντΛ ίιαφο^Λς, ίίίοζρντωψ /ιίντοι γί άφωνων^ τα, μΛ9 
ίτΓίττολαίς κινουντΛ το ^νϋμΛ, \|/ΐλ^' τλ ί$ ίνίΰΒ'&β μεΓΛ 
σψ^ίΐζοτητος ίζάγοντΛ^ ^λο^λ* τλ Χ /ιετΛ^ νίοιωηΛ^ 
μΛΤΛ ταρόο-ΛγοξίυηΛί. 

Τούτων συη^ίΐλίνων γίηντΛΐ σνλλοίβΰίί, ταΐς των 
φανηίντων ί^αφοβΛίς, ω¥ νηχουτίν, ομώνυμοι. Κ«< (ά 
(άν ίζ ίνος ίχ/ουτι τΛς ^οί/ιιεί^ αί ϋ ίκ τιλΜνων. Υμλ 
τούτων αί μίν ίΐρ φωνηίντων^ ως 0λ ^ίψΒΌγγοι, άί ψ-οι 
ΧΛΤΛ Κξοιχην^ ν\ ΚΛΤΛ σνμ/τλοκην, ^χλτ ίτηκραίτααν γί- 
νητ^Λΐ φΛμίν' ίύ ϋ ««ι ^^ ννμφωνων, ως ολ Β'ία^ις 
(τχηματι^μξνΛΐ. ΑΙ μΛν ουν μΛκ^ον ίχρυσ-Λΐ ^στοίχείον, 
η ϋχρονον ίκτανομενον, η ^βξΛχρ στοιχίιον ί^χρονω ον/ι- 
τλαχίν, η δίχρονα, ^ο άλληλοις σνμπλΛκεντΛ, χΛλουν- 
ΤΛί μΛκροίί* Μ ϋ βζΛχρ ψωνηεν, η ^ίχρονον σντηλλΰ- 
μενον, ψιτοί κλ^* ζώτο^ η μετά, α/ττλου σνμψωνου^ βξΛχίίαι 
4.$ λ^ντΛί. Κλ) ΟΜΤΛί μεν φυτικού των σνλΛαβων ίιαφ^ 
ξοί. Τίνοντοί,ι α Τίνες ΚΛί κλτλ τΰξοσ-Βτην των σνμφωνων 
μο^κξού ανλ^οίβοΐί* ήτοι ίια, την Ι^οίν Β'ίτιν Ίχτροτλοίβόυσ-ϋα 
μήκος, ως η εΙς ίύο συμψωνοι, λήγουσ-οίβ" η εϊς εν ίίττλβυν' 
η Λ7Γ0 των ε^ς, ως η ίχουτΛ 3υο σνμφωνοΐβ ετηφερομε- 
νου, ί εν Λττλβυν' η Ινπ ίμψοτεξων, ως η ληγουτοί τε άς 
α^η-Χίον, ίχ,οοα-Λ τε ετπφεξομενον άχλβϋκ. Ύουτων συν ού- 
τως εχρντων ϋί^ικτΛΐ τλ μεγέθη των στοιχείων τϋς 
' ίίοίστημα^ίν Ισ'ΛξΐΒ'μΛ τΛ τόνου. Ί% μεν γΛξ ελίχιστοί^ 
Λυτών του μεγίστου^ τετΛξτημοξίίν ετην, ως ί ^ίεης τΖ ^ % κΛΤ Ινηκ^, Ιβ^βηάυιη εϋχι- ςυΰχιΐΐβ νβΓΓυβ €Χ6πιρ1& ίϊιηΐ, 

ί€0. ΜάΙοΜ, α», αυ^ ι/ι, ιη ηοιηϊηίουβ αΤ/χ») 

^ ΡΜ» στ^γ^ Ιιίο «1 ίνΑτ. βΛκβ^, βί^πη», Ηΐ9& άηοΒ νβτΓΐΰ 

1)& 61 ίη οίκος, ύο ινρο^^ οίρο;• §€« ΜόίοΐΛ. ΐΙ^Ρί ΜΟ^ΧΐΧίί^^ Ϊ90 βξοιχμΛψ η ^'λ^Χί ννμφωνου τ^ΛξΦ^9Ά^νΓ^ς^ η άίος φύΗ 
νίΐίηο^, γ$9ία^ΰ^^ (μμ^* '^Έχ^των^ σύλλαβων ι» )Μ€μ Μί 
χό(3'' ίουτΛί ΒΉβ^£ιη•Λ4^ τοίαϋΓΜ χ«τ τμγ τταίξίΛΒ^σ'-Βαα 

τ»¥ ^ίϋ^$ ΙΛβύΚξϋΐβ^ »Μ6 τ^ Χ9ΐν^ ίση σνιηΑΊι^, 'Εη 

ξΛΐ αυνί&τΛίΤΛί τ£ρ λίγψ,ΒΜ^ Ηοϋ^ωΨ ^ (Λί^ζ^ ίν τοΊ^ 

^ τ^€ φωνής ^^«λώο^^^ $ντ$νίΛ^ η η ^μ>ηΒξΛ αντ»)^- 
^ τψ ίέ^ξΛ¥ ^αΛ<^7κ ^^^ τήν τ^ φώ9!ΐί' αν^Βΐύαΐί, 

*ώ της ά^)^ τω ^ίεντίξου^ μήκος ^ της ανλΧοίβης ΊΰΛξ$•^ 

Ι^ν ^νμφαναν, το μ$¥ ίφωνίν ίση* το ^, ύγξον' ώτ^ 
7*ρ του κοίΒγ/ουμξνου τιίς σνμττΑοχιΙίςτηιχβίου, νΜχρ* 
' ^ΐΰν(ίΤΒξ§ύ. τν^^γμ^οηος^ ^οτρυ Δατ/^ου λί^ηατερος ών « ι^ΜΜ^ ' τ^σ9Λλ«ΐ3ί! Μ88. Οχ. Μο- η;ι^οο Ηοοί μα ρηβεβ&ήΐ* Α** 190 £Κ ΤΩΚ ΑΡΟΤΕΙΔΟΤ 49 χω¥ φυα-Μί /ΐΛΚξω¥ ψτο» ΧΛίναίι γίρφηΛί, ύτα¥ η φωηΐίΐΗ 
τω¥ ταάα-χμοα'Λ ανλλαβη ^υγ^ψυτα^ ός με^ος λαγ^ η 
ληγϊί, κΛί ίίο^ ^φΒ'ίγγωρ γίνητΛί τϋ» χοτλ συμιτλοχην, 
λίγω ί$ τύΰρ ίί αύτων ανηί3'$μ$ραν" ' ώταιροηί^»^ ψυ( 
άνως ίαΜοηοΛ τβντ ηχαυς, άμφίτ^Λ φΰΜ^ίξίϋς ίχβοα- 
^04 τΛ φωρίβΥΤΛ. ' Άτο α τωψ βξΛχβΜΡ» οτλ¥ ός ι^ψς 
Αο^ον Λ^«ΐ0-«& σν?<λΒίβίη φώηι$ηω¥ τ$άτχ]\ σν/ίψυνα 
λίαν ΛΟ'Β'ηης' μ^κος ϋ ιτ^οτλΛμβΛΤουα-Λ χΛιοτ η κατί 
κοίνην, το ΛξκτίΜΡ ττίς μη ΟΛτηΐΡ ανλ^ΚΛ^ϋ^ ττοίγμ^» 
σνμβάίΐ} ία^ίο-ΒΌΛ» Αί ^ άττο τω¥ Β'ίτΗ μοΛ^, 
'ίη ΚΑΒιτ/ησ-Λμίρου ΚΛΤ κηψρ^ρ άφωνου "το μ ταν 
Λμ9ΤΛβολΜ9 ονμττλίχηΛί. Τϋρ γοξ λοέπων ύγξων κο^λ 
79ξί$σ'ί¥ Όηυματος ίκφωρουμίρωρ, τούτο μονορ ομφ^ττ^»- 
τ$ς *" ψιμων τους τίο^ους οκψωρίίρ βιαζομίΒ'Λ. Κλτλ γάί^ 

Τ0¥ ύώτΟΨ ΧΜρθ¥ ΜνΟΛΤΓίΟΤΤΛΟ'ΟυΡ ΤΟ φωνψηΚΟΡ Ο^ύ^ΜΙτ φίΐ, 

άστακίτως ^κολουοί την τ^^ φωηίς ομαλίτίίΤΛ* Ύοίγα^ 
Μ¥ ^ ίμοτάβο?^θ¥ ϋώτω ίτυμτΓλζωμο», ΛμφίτΒ^ το τξΟτ 
νως ίΒ-ίλοίμον ίχιφωνϋν, ουκεη κοίνην, Ο^ίτοι ίο μαχξοί» 
ιίιν ονλλα^ν τ9θίίΐτομο3'€^• *Αμίλα κο^ί τϋν άςχ/ώίν ^ ^νγγνψ] 8€ΗΙ)€η<1ιιιη οΰχι- 
ί€θ ^ηιΙιττΜίτ. Οιΐΰ ροΓ ίοηο§ 
ιηΙΰΙΗ^η ά€ΐχπιιΐ3 νοαϋΰΐ. 
δΐιη( &ιι(ΰΟΐ φ•ηή%ντα κατ» σνμ• 
«λοκ«» τοοΑίοβ ρβΓοοηηοχίοηοιη, 
€Χ ςυίΐ)!» θίρ1ι11ιοη£;ιΐ8 ίΐ€η 
ροΐβίΐ^ υ1 «ι, αν, ιι> «ι^• Μά^ 
ίοη» 

^ίξονς, Μέϋοηι, 

^ όντως] Ιϋ^. € Μ83. βίτΜ Ιΰΐη 1ΐ1 (ίΐρπΐ φύσ%% βοαχίΛ9 ίτη» 
κοι»α« γί9•9ΤΛ». ΜάϋΟΜ» 

^ υ€ΐη ίβηδΐ Η€υο(1οπ]5 
Αριιά ΗϋρΗββΑίοιιβπι ρ. 7• ^^' 
τακάΧο ιΠόπ» κρκίιβηάΐΐ Ηο" 
ρΙιβΒβΙο. ΜάΒοη, 

1&1)Ιοηιιη υιμ ? ΜάΒοΜ. . 

« «Μλι^ι Μ88. 

ηΐΑίψωη». Ιάβιη άοοεί Ηΰρΐιβ&ϊο 
ρ. 5* ΜάύοΜ• ΙΙΕΡΙ ΜΟΤΧΙΚΗ:^. Ι9ΐ 

>Αγμ!ί ΌοαΤίβ, το¥ μί¥ τΛ ]ί ΊΰΛρατξίχβυτί ψΒ'ίγγο^, τορ 
ϋ τ£ 'ψ μίνοψ ίζ/ΛΚουοΎον Λποατίλλουα. Χ^ ϋ ΧΛκίϊρο 
^Η^ίΐν, ως ά μ$ρ /ιορην τηρ ρνΡΟ^βϋΐΡ ίΒ'ίλΛψίΡ ^ ΚίΡίΊρ, 
ίχ των ΜΦ/ηίς ΟΎ^ίχίίωρ τβ μν/ηΒ"^ ΰίΛητης ριμιν ίττί" 
γναττίϋρ* ά ίί §ρ τίΰ^ίκω σ^μαχ^^ ^^^ ^^ ^^^ Όξοτ^ 

ΚιηίκΛ νϊϋνρτύς /ιίτοΰν την τηλα/τΰίΜΡ α^Μ/ρ^ορ Λττοφβΰΐ^ 
ήΐαΒΌ,, μηίέμΜς αιη^ ονλΛαβΙης ίτηψίξ^μΛρης^ ίί ης- 
ίιφωξίσ'/ιενως €Ρος μργίΒΌος αίτηρ λρ όιτίίρ Ό^ότηκα. 

Τούτων ί^ σνρτίΒΈ/ιιίρωρ ίλληλΛίς γίρορΤΛΐ τύί^ς* 
'ΰΛ^ ΧΛί αντΓΡίίΛΛταβ σνλλΰίβωρ " βΪ^ολ. Αυο μ€Ρ ουρ 
(τνηώ'ίΙσ'Μ γίροντΛί τίταΌςίς' η γας ίμψω β^χμας 
^ν γΐρΐτοί νη^^Ιχ^ος, ό ΚΛί τΜξίΛ/χβος' η μακξΛς, 4* 
^ονίίίος' η βξΛχίΐΛν κΛΆ^ϋυ/Αίνην, έττψίρφ & μΛ^ 
^^, ΪΛΐ^βΰς* η ίρΛΡτίως, τξοχΛίος. Ύ^ίωρ ϋ σνγκαμΒ" 
^ύίν, οκτω* η γα^ τας τξίϊς βξαχίία^ ' ί)^ί, χαί τΰ^ίΐ 
Τΰ^ίΊϋΡ* η τας τ^ίίζ μΛΚ(ίΛς, ΚΛί ΐϋοαΐ μολοστορ, άττο 
ώι^ους άτω τιϊξοταίγοξΜμίΡύΡ' η μίΛ» μΛΚραν, τας ^ 
^πας βραχβίΛςκατα τας τ^Ίς χ/ύ/ας, και ΐΰοίίί ίά^Μτ- 
τνλον, αμψίβραχυρ^ αρατοΛστορ' η μίαρ βξαχ/ίίαρ καί 
^ ΙΜΜ^ας α/Μίβαί)ς, και γιρίται βακχϋος, αμψί^' 
Ι^'^ί^ξϋς, ΌΛλίμβΛκχίΙος. Ίί(ττάγωρ ίί ονλΛαβωρ βχ- 
τί^Ησ•$ρ γίρορταί νχίίίς ^ίκα $ζ, ώς ίυψατορ ίια τωρ- 
ομοίων Β-βαξϊίΡ μΛ^οίων* η γαγ τίτταξος ίχ/αν βρα^-^ νοίχατιλϋτ. ΜΜοίη. ίητ: τοί οηύο β(1 αψαη&ΚουΒος. 

' ι(^μ] ΜΜίχη ύ^ηηαί. ίο. €Ιιιο αιίιη κΓρίοίΙ νβτΐηιιη ί%η? 

ο» «όί^. ΙΙιίάΰΐη Ο. σνττβΙ^ ΚοίΗΐτίθήιη ηοη ^ «οίο ^^ « 

^Μ. ριο (^υο οιηηϊηο Ιβς. ^ν λίξπ• Μέϋοη, 
ν^ανϋ», ηΐ ρ. 48• Μό(ίηη. 19» ί:κ τηϋ ΑνοτίΧΛβν ;ΐ;ΐΜΤ ιτ ίψΛϊηίως ίχρί», ίώψβ^ η μία» μΙ» μΛΚ^ 

ρβ^, ^σ φα! τ^βν τ^^" μ0κ'^ Ίψ ίι^ομ0ίσία¥ λα/Λ^ 
¥ΰη€ίΓ τ4¥ μί^ 'ο& ιδξύτψβ ίχη^^ τΰρββΤΜτ* τον ϋ ίέυ- 
τίμίΛΐ, ί$ϋτ$ξΰν^ Μ^ ΤΛς ί^ άΜλογαβ, ΈΙ ϋ μίΛν μ^ 

άτβτΜλίί^ Φττό τιίς χύξος, 9» ^ 7ίΒτψβ¥ 'Τηψ βξα^ϋ^^ 

'£9Γ^^<Γ0Τ ^ί ΚΛλίίτΛΙ'Τύ ^^μΛ, ίΐΤίί (ΜΚ&Τ9ΙΜ0 9Κ ^0- 

^^ λογ» ίχρηίύν ΜίΓίΤξίτύν, ΰ9 ίχμ ΤΗΜ-^ρβλ ιΰ^ τρίβ^• 
Ό μ£ν 7<Μρ των ίΐανλλΜβΰύ^ ίν αοτω τ^^μ^ς' ο ϋ χ^ 
τζάσ^μης. Ύ€ύτύύ¥ τ^λιν βνηιΒτ^μίνβίν^ '^ονΦΜ ΐ3ί^, 
ίίξηΛλάβωι^ μ9¥ λλι τμηλλάβαν ^9^^ίΜλίΚ0ΐΙ$9Α^ ?0 

ΗΜίτΜς, χ^Βΐί ^Μ€τρβιβ, $ΙΛ ^ιϊ|κ τόί άψ^μί^ τ^πίτήτΛ, ^ ονν ΜΒδ. άοίηάβ χαΐ τον; \)ΐϊ, ίι ίΐηςυΠβ <]ι23Γΐ1έΙ)οηιιη ο61ο 
^^, Ολίαΐη οηίηι* ςιίλΙΐίοΓ άο ίΐη^Ηβ* ϋίί^2ΐ1χ>ταιη 2Α ΠΕΡΙ ΜΟΤΧΙΚΒΧ. ιρ3 ρίας λίγους. 

'£χ ^ των τίοίων ανησΎΛΥΤΛΐ τλ μετξΛ. Μίτρον /μ» 
ου» ΙτΓΐ σνστ9ΐ/ΐΛ Όοίων ί^ ά^ο/ιοίαίν σνλλαβωψ σνγκίί'- 
μ$νο¥^ ίτΓϊ ιδικός ανμ/ιετ^ρν. Αίαφ$ρίί¥ ί$ τΛ ^υΒΊ^υ 
ψασ-ίν, οΙ μϊ¥, ως (Μ^οί όλου* τομφ γαξ ^μου φαοΊΨ 
α^ο^ Όοΐβξο Κΰύ μετξον Βΐξησ'.$'α4, ί/Λ το μίίξαν, ο ση^ 
(ΜΛΗί, μερίζέΐν' 01 ^€ ΧΛΤΛ την 'ύλην. Ύω¥ γοξ γινο/Αονων 
ίκ ^οίν ίνομοίων τοΰλοίχ^στορ ^ γεννωμίνον, τον /4£¥ ρυΒ"•* 
ΙΜ¥ εν ί^α-ίί ΧΛί ^ίοΌΐ τ^ν ουτίΛν ίχαν* το * ^1τ μίτξον ίν 
ονλλαβΛίς, Κζύ τ^ τούτων ίνομοιίτητη. Τβ&ώτ) τοι ρυΒΊΐΜΡ 
Ι^εν οννίοΎΛΟ'Β'ΰίΐ κλ) ίίο, των ομοίων σνλλο/βων, χλ) 
σίΛ των άντίΒ'ίτων ταοίων* μετξο» ίί ίίΛ μίν των τίΛΤΛς 
ομοΐΛς * οχρντων μηίετωποτν ^μ ίε των άνπΒ'εΓων οΛι- 
γακίς. Των ^^ μέτρων πρωτοπ/τΛ μεν εστί κοίί ίπλΛ 
™ ΛρίΒ-μον εννΜ' ^Λκτνλακον, ΛνΛττΛίοτίΚον, ϊαμβίκον, 
τροχΛΪκον, χοξίΛμβίκον, αντισ^οίσηκον, ΙωνίΚΛ ίύο^ 
ΤΓΜωνίχον. Τούτων τα, μεν Λλλα μεχξί τεσ-ίτοίξων ΐΰοίων 
ίυπξεττως ηυ^^ΟΛ' το ^ε ^Λκτυλίκον, οτε ΚΛταληκτίκον 
γινΐΤΛί μίχξί 4 . *Τβ μίν 7*^ ^^ ^^Λ βαίνετοΐΛ "ίτο^Λ^ 
χβ(4 ττροχ/ωξίί αννεγγυς κί χξοαων, Ισ'α,ξίΒ'μων ταίς εν τω 
^« Όοατων ίίεσ-εσ-ι' τα, ^ε, κοτλ ^^^'ΤΤοίίΛν η βαίνοντος 50 οαιηβΓο εοη^η&ηΐίυιη ίηΐ^ΙΙί-. 
ςεηάυιη, ςιίΕΠίιη ί€χ ουιη Αή- 
Ιίοχβηο ρ1βή()υ€ οτηηββ Η&Γΐηο• 

Τΰΐη Βΰΐη^Γαηίΐ, οοηΐη Υγύι^ί» 
ζοήοοπιηϊ ί<;η1βηΐί3ΐη4 άΪ3, ρ&• 
ίοη €ΐ άΐ3, ΐ€ΐΓ&τοη οοηΓοηΕηΐία. ρβύμ,ίψΜτ, Οχοη. γ%9¥μίηΐ9. Μοίίιι• 

νο^ϋρ μΐίΗ 9<ύιτοτι.. 8βι1 ιιΗϊιηιιηι 
ηκΐίαβ £οη]ΰη61ίιτι. ΑϊέίΒιηη» 

* το ΐΜ9^ δετΐΐΐο τα μί•» Μή* 

Οχ• ^^ο^ία» « συζυγίαν »α\ «τρο• 
χ^(^ χ^ζ9»ίύ», η 9^1γγ «τλιιο»^!!» 194 ΕΚ ΤίΙΝ ΑΜίΤΕΙΔΟΤ 5» Τϋ Όξοείξη/ΐίνον των χιονών ίπ^Βό^ ^ίΛίρ^ντΗ Μ 3υ9 
οννΒ'ίΤΛ τίροοΊΤ/ορίυσ'Λν» Των ίε μΛΤβωψ ύλ μίψ λχλτλ- 
?^κτΛ ΚΛλίΙτΛί, ΌσΆ τΛΐς ίνουσ-αις ονλλύίβΛίς οννοτ 
ΤΓΛξτίζα τους Όοίΰί,ς* λ ϋ χατΛληκί'ίΚΛ^ ίοΆ ανλλατ• 
βίη¥ Λφα4ξίΙ τόο ηλευτΛίου τίοίίς^ α-ε/Α,νστψΌς 'ίνεκυι τνις 
μΛΚξστίξίΐς κΛΤΛλίζϊως* τλ ^ βξΛ^ΚΛΤΰίλίρίτα, οϊς 
τΓους ίίονλλαβος ίλ?^ίπ€ί' τλ ^^ ύτηρκΛΤΛλ^ικτΛ, ίν 
ΰΐς (ΜΟβ ανλλ,αβ^ 'ΤΠξίσ'σ'ΐνει. Εϊ γοξ ττονς ^λεονάζα^ 
ταμπόν γίνΐτΛί τω βξαχμκαταληκτω. Κού μ^¥ λ (ΐΕνοΛΗ 
των €τη ίίμετξΛ, ϋ ίί τρί/ΐίτξα, λ ίί τετξΛμετξΛ, ίως 
(ζ. £η τα μεν όίΛ /Μνων των ια-οχρονων γινετΜ τίοόων 
ΤΑ ίί, ίΐΛ "Λ-λίοναζοντων τϋς χξονοίς. Κλι τλ μεν ί^χε- 
ΤΛί τους ι^οχρον^X^ντΛς, εΐ ίυνΛ/το την Λυτών ^ΐΛτηξεΙν ^ 
Λν' ΤΛ ^\, ου%/, ο(ΓΛ ^ΐΛ τΛυτην την ΛίτίΛν εΙς ετίξου 
μετξου ψΑντΛο-ίΛν ττεξίίστΛΤΛί. Ώΰίλίν τλ μεν^Λχ/των ί^ 
ολοκλήρων ίξχετΛΐ των ττοίων, ων τΛς εττωνυμίΛς Ι%£Γ 
ΤΛ 3ε (| ελΛττονων, ως τλ λαγίΜίίίΚΛ. Κΰύ τλ (ΐίν 
παεΙτΛΐ αννεκφωνητεις ονλλΛβων, χρείίΐς ένεκεν μέτρου* 
ΤΛ ίε ουχί. ^ Χυνεκφωνησ-ις 3ε εαην, οτε 3ιλ την του σβ- 
3ίς σνμμετξίΛν, 3υο σχιλλοφοίς ονμψωνον ουκ ^χουοΆί 
μετΛ^, ητοί 3υο βρΛχείΛς, Λντί μιας βξΛχείας η βξΟτ 
χείΛν ΚΛί κοινην Λνη κοινής, 'οπεξ γίνετΛΐ ΟΊΤΛνίως* 'ΰΟτ 
λίν 3υο βξΛχείΛς, η βξΛχεΜ» κλι μΛΚξά,ν, η κοινην Χύϋ 
μΛΚξοίν Λντί μΛΚξΛς τίΛξΛλαμβΛνομεν. ηβΐΏΟ ηοη νίϋβΐ. 8εήΒο ^ί;^» 
τά;» αντίύΡ χ^96ύν» ^» ΜίίΙπίΐη, 

^ Ό^ ΙΐΕε £§αΓ<ι νίάΰή ()υο- 
ςιΐ€ ροΐοίΐ ΗβρΙΐθ&ίΙίο. ΡΗΐΏΐιηι ίοιίβηι 111ίη8 ιηοάυιη, ςυΐ ^^ 
ευιχι (1ιΐ3Β Ιοη^ ρΐΌ υη^ Ιοη^ 
«άίαιηιιηΙυΓ, ηοΒ ΙιαΙχΐ ΑήίΙΐ- 
ά€8: ροΐβϋ (&πιοο, ίόειιηάαιη 
ΗορΙΐ8ΕίΙίοηί8 6Χ€ΐηρΐ2, ζά 11- 
Ιϋΐη ΓεΤβιτί, ςαο 1)Γ€ν€ΐη «Ι Ιοη• 
§αιη ρχΌ 1οη§4 βάίαιηίιηιιβ• 
ΜήΒοτη, ΠΕΡΙ ΜΟΪ5ΙΚΗ5. 195 

Ι^ττωμ^ ^ βξΛχΜ 'Χ'ίξ) ίκΛοτου^ ττοίΨΐτοί/ΐίνόι την 
ίρχην ά/7Γ0 τβ? ίάκτυλίκΛ* σ-ίμΨοτΒξοΫ γΛξ ΛίτΛηωνΙ 
Λλ το τψ /ιακξΛν Λίί 'η'οτΒ ΚΛ^ι^γουμίνψ ίχαν. Τβ ^ 
ΔΑΚΤΤΛΙΚΟΝ ίτη^ίχίΤΛΐ ί'Λκτνλον, σ^ονίίιον, ωζ Ιτο^ 
χ^ονον' 7Γροκ€λ€νσ'/Μηκον ^€ ουίΆ/χως* ίχ^εττϊς γα,ξ ίίο, 
το των βξαχίων ττληΒΌς. "^ΑξχετΜ ίί ίπο ίιι^ίτξου, χαι 
ΤΓ^οΒίσ-ίν ϊως έ^Λμέτξου* οτί μίν ίκΛΤΛλ:ηκτον' οτί ίί 
κΛτα,ληκτίκον, φίκΛ ΚΛί του τξοχμίου κλτλ τΒλος ίέκ- 
τικον γινο/ιενον^ ηρωον χΛλντΛί. . Μόνον ίί το ίζείμετρον 
τΛζτηις τυγχμηι της ηξοατιγορίΛς, αμνοτΈξον γοίξ γίνίΤΛί 
ίΐΛ τ€ το μεγίΒΌς, κΛί ίΐΛ το ονλΛαβϊην /ΐ€Ρ κατΛ^χαν 
Λίπάϋ (λ,ΛΚΡΛν^ ληγ€ΐν ϋ εΙς κΛΤΛληζίν ϊυμίγίΒΌος ίίΟτ- 
ΟΎημΛτος. Ύο{Μΐ ίε ευπρεττϋς αυτού, ττξόύτη μ€ν η μετΛ 
^υο Όο^ας ύς ανλλα^ν, η κΛί ί^πλατίΑζοίΛ^ ττοιϋ το 5» 
ίλίγξίον" ου ^εψυκίν Λρετη τό την μεν της 'ττξοτεςΛς αν- 
ζυγία0ς σν?^λΛ0ην τΰεξίττην ε^ Ανάγκης μΛΚξϋίν ίχειν* 
την ίε ^ευτεξον σ-υζυγίΛν ίναμ/ρίβόλοΰς ε^ ΛμψοΊν ανγ-* 
κεΙίτΒ'Λί ^Λκτυλούν. Αευτε^Λ, η μετΛ ^ίυο ττοίας. Τρίτοι 
ίε, η μετΛ τςείς ίΐς σνλλΛβην. ΤετΰψΊΐ κλτ ενίους, τετ- 
σ-Λξες ίαΧτυλοΓ η, Όττεξ ΰίμείνον, ^ τετΛξτος τροχαΊος' η 
γίξ εϊς ομοίΛ μίξη, ^ΐΛίξεσ-ις μάλλον η τομή καλείται. 
Ύομη ίε εστί μοξίον μετξου το ττξωτον εν ούτω λάγον 
ίτΓΛξτίζον, ύττες συο ττοσας εΙς ανόμοια μεξη ίιαιρόυν το 
μίτξον. Του ^ γενικού δακτυλικού 'ΖΓετΓοιηκαο'ΐν οί μετά 
τοωτα εϊ^* ^ίμετξον, τρίμετρον, τετξάμετξον, τενταμε- 
τ^ον, ΤΙαραβαίνουοΊ ίε τίνες Λντο, κα) κατά ανζυγίαν * τίτοξτος τξοχαΐος, Ηοο βίΐ, υΐ ΓοΓίΙϊΐΐ ΗορΗοίΟΐο. ΜάΒοτη, 

ο 2 196 £Κ ΤΩΝ ΑΡΙΧΤΕΙΔΟΤ 

ΧαΛνης ΠΤξΛ/Λη-ρΛ ΧΛΤΛληΧΤίΚΛ. Ύίνί^ ί^ ΧΛ» ΤΛΐζ 

ιτξάτΛίς χμξξίΛς μ^Λΐς αμίίβονης τοψ ίαχτνλον, μα 

Τν ^ Ληίστξοφ^^ τοάτφ ϋο ΑΝΑΠΑυτΠΚΟΝ £?£»- 

7«ι) »Λί τύ¥ ίσ^χ^οψ σ^ονίΰΰ», καϋ το¥ τ9ξοχ€λΛυσρΛη•' 
κοτ. Και Λξχ/ηΛί'/ιίν μγο ^ι/ατρου κλι τξθ)^ίΙ μίχ^ί 

τηξΑμίτ^. Κ«ί4 μ /44¥ ίΰΠΨ ΛΤΤλΡΟ» Χ^' $¥Λ Ίδο^Λ 

γίνίΤΛί* €τ$ ^1 ανψΒ'ηο», ίί ψ ιτξρ^ιτομ§9 Λίτία,ψ, μ,τλ 
ανζυγίίίν η ίίποι^ίφ^. ΑνίΓοίίΛ ί^ ίατι ιγφκ ητραανλ- 
53 λαβος' η ^^η ΰτνζίΤ/ΐΛ χα^ίί^κΑμσ» Καϋ τλ β^ ϋ 
Ύω¥ ϊΜΓζί^^ηων ίτηίίχ/ηύΛ ιταοϋ^. Κλι τψ τμ λογΑ" 
^ίήίϋι» /ιίΒ'όίον τί κΛϊ χρίην* ου κλτλ τα4 ττψη^^ 
%0ρρ^ μΛ¥θ¥ ττί^Λς ^ισνλΛβί/3οντ βξοχρστιμσνί^ους ιγφ^ 
ξΛλΛ/φί^ον, Λλλοτ κύίί ΚΛτα τΛς ΎίλΜυτίάΛς τοψ βοΛ- 
χβΊο¥. 

Το ^Β ΙΑΜΒΙΚΟΝ ^ίχηοΛ ^Λκτυ^^ν, τξίβξΛίσ^, 
ά»ά/7Γα4θτο¥' τξοχ/ααύΡ ίί ού^^ ολίος' ύς ϊτ$^¥ γΰίξ τ^ 
τίίια-ίΓΰΜ μίτρον. ΧττΦνίίίοΫ ίί ϋχιηα4 μί» ίν τους τη^ιτ- 
ΤΛίς' ί» ^ τΛΐς α^ίοί^ ούίίΛμΑ', Ό γαρ χ/Βΰ^ίο'Λς αύτο 
της -τΓ^ο^ 70 ^ββχτολιχοκ ο/Μ*οτψΌς, ο ΚΛτί τψ αψΜ 
χΐίγα» ΐα/ιβίς ίστί. Δμ »Λί τους ϊοΌχξορους τω ο^οΐβ^ώ» 
λχΛί^ α"3Τΰί¥ίας )Μύ κλτλ τας ^τπ^ιττΛς ττο^αλΛμβίι^ί' 
Αίχ/ΡΓΟΛ ί$ οτη ηλα/της ίν τ£ίς άκαητΛληκτοις κλι χΰυ^^" 
χ^ον' (πτΰνίίίον ίί, οτ€ 70 ΚΛλουμί¥θΨ ^χαλΰψ γίνετύΐΛ* ίΡ 
ίί τϋς ΚΛΤΛληκτίκόίς, ΛμψίβξΛ^ΰ^, η βαβΚχίίο¥ ^μ ' Υοχ € Μ8δ. ΛάάιΧζ. β 8ιο βιη€η^2ΐτίΙ ΜΰΙΙ^οιηίιιβ' 

Ο. «ΐλοι# ΙΤΕΜ ΜΟΪ5ΙΚΙΒ5. ί9Τ 

^ίχΐτΛί ^ ^ ΚΛί τφ τω¥ ΚΛΤΛληζίων $ίίη ττίιιτΛ και τό^ 
μας άπΡβττΗ^' την η μη'α ίυο 'ίτοίας ης σνλλαβφ, $ 
τ^<&ι^/4ΐ^£^ καΛίΙτΛί, ΚΛί τ^ν μετίι, τρΜρ ψπί 1^3^* 

Το Λί Λντίκ§ί/Μ¥ον τούτω ΤΡΟΧΑ1ΚΟΝ ΛχετΛ* τξί- 
βξ^Τΰ^» ^ΛΚτυΧύΡ, ίνάατΛίατον* τττονΟίοίβ _^ ί¥ ταϋς οξ^ 
τίΜ ^¥€ας, ίίί τϊ τΛς νη τΛ ^ ΙΰίμβοΐΦ ρξο^^Β'Μ'α>ς 
ίΐμίν αίτίΛς, κΛί οη ίψε^ς τΐίολλάίν ΚΒψίναν /ΐΛΚξΖν, η 54 
της ψωνης σνηχϋΛ τό!ς ίτταλληλοις μίγίΒ'ίπ τ^ν ανλ" 
λΛβω¥ ^ίΛχίπτετΛί. £ί ϋ $ίη κΛτοίληκτίκο¥, Κΰύ ίμψί- 
ΙΐΛκρο¥ η ίΰίκτυλο¥. Και αρχίτΛί μΜ¥ ά/το Α/ΜΓρου* υτ^ 
ατι α ΰίχ^ί τηξΛΐ^^ΤΓξου. Γί¥$ΤΛί ϋ ΚΛί χω/ίορ οταψ τις 
ί¥ τη τίλΐντΛίΛ τω¥ τίρίττω¥ χ/ύξΛ (ΠΓΟρίίίος ί/Α/η-ίατιι. 
ΧΛραστίξΛ ^ Λυτού τό/4^ ός τξίίς τ^οχούους^ ίτηίίχί^ 
ΤΛί ^€ κΛί τοις Λλλοίς^ 

Τα ί$ίκ τουτΰΰ¥ σνγκηιΐΛ,ί¥α χοξΐαμβικο¥ τί ϊοτί κού 
Μτηαντασηκο¥. Το /ΐί¥ ο5ν ΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΝ ίτηίεχεται 
ίίίΓοίίοί^ Ια/φίκψ κοΒ'αραγ, κοϋ τ^ν Β7Γτάο7ΐμο¥ οΊτα-^' 
νΙας ^σν^ία¥, και τ^ν Ισ'ίχξθ¥θ¥ αυτω. "^ Αγεται ϋ αττο 
^ιμίτ^ου, και ^ροασ-ιν €ως τετραμ^τρου, ίτε εση¥ αΊτΧοΟ¥* 
ετι ϋ και τω¥ καταληζ€α¥ τας ^ίαψοξας Βυτιίίχηαι. Το 
^ ΑΝΤΙ^ΠΑ^ΤΙΚΟΝ βίοτρίίται ιΔ¥ τω ο/ιω¥ν/^ίω ττοίί' 
νίοΡ^λαυίΐς ^ τον ^ξοτ€ξΰ¥ Ασνλλαβθ¥ και Βίς , τ^ αλ^ 
λους ίίονλλαβους μεταβάλλει* ενττξίχίσπξορ μ€¥ ψ 
Κΰύ ύς σηΌ¥ί$!ο¥, (ηταγίως ϋ εις τους λοιπούς. ¥ία) α^ * £}£ Μ88. Ιη ^. ηαΐΛ τωκ Ιβνί. 

03 108 ΕΚ ΤΛΝ ΑΡΙΧΤΕΙΔΟΤ 

ρη(ΐ6¥α4 7ίξΆ^^$ "^ου κατ ίξί(^ν ποίος &ί νΧΛσι^ χ^ς^ 
τΓΛ^Λλαμβό^νον, τψ ΧΛΤΛλήζ/ίν $υ7Γξ$'?ηίΛς ίνεκη ίΐζ 
Ιαμβίκηΐβ^ κα^ΆρΛ^ ττοιίίτοα. 'Οτε ϋ κατοι^ληκτίχά, γίνί" 
τΛΐ, ίεχετΛί καί τον ίμφίβ^χυν, η τον βακχβίον. Καί 
οτί μεν τΛίς πεξίττοίΐς ττξοκείμ&^ς ίντίΟΊΓοαπιαις €Τ4- 
55 Ψ^ξ^^ '^^ ΪΛμβίκην* οτο •ί$ τουναντίον ττοιείί. ' Ομοίως μ^ 
τ^ς Ιαμβίκη^ τ^ν ττξοτεξον ττοίοβ τξεττον εϊς τους λοιτους 
ίιανλλύίβους' ενίοτε ίε εΙς τξίβξο,χμν, .ί\ ϋ^ΛΤΓβμ^ον^ $ίί 
ττίν τΓξος τον ΐο^μβον σνγγενειαν. • ' 

Τ2ν ίε ΙΠΝΙΚΏΝ το μεν ΑΠΟ. ΜΕΙΖΟΝΟ^ί σνγ- 
κευο^ί ίια, α-πονίείου κού πυ^^ί^ύ^' τρίττεί ^ παλλΜος 
εν γκ 'ΤΓρύύτη ίίτΓοίίΛ τ^ν (ΡΆΌν^Ιον είς ίαμβο», χο^τλ τταν 
μέγεθος μίτξου. Ώξοε^σΊ ^\] α'ττο ίιμετρου μ^ίχξί τετ^ 
μίτξου, και τα των μτ αλιέων είίη ίεχεται» Τρ^αϊκην 
ίε δέχεται ίίττο^ίαν^ κατά μεν τ^ν πεξίττφ χ^α/ν, χλ- 
- Β'αξάν' κατά ίε την ίξηον, κ,αι ετττάστιμον» ΠολλΛΧ4$ ^ 
χα) τον μολοο'τον ττοι,ραλαμβάνεί, σννάγον τας'β/αχβίΛς 
ξϊς μακξον η σνζνγίαν ΙαμβιχΛ^^ ττεντα^λλαβο» τε χαί 
ε^αίτυλλαβον' λύον το^ μακράς εΙς βραιχείας. ΊΟ ^[ 
ΑΠ' ΕΛΑ^ΣΟΝΟ!^ μετρεί μεν ί π»)ς ο ομωνυμος' 
τολλάκίς ^ε κα) ο ίίτξίχαίος- ον οτμ,ν παςοΛαμβάνοΗ 
μεν, τφ πξοκειμενην ίίτοίίαν τξίτον 'χ-αίωνο^ :τοίουιΐ6ν^ 
Ίνα μη τξίων εψε^ς μακρών κειμίνούΐ^ σχληξο» γίνηται τβ 
τΓοίημα, Αεχ^Μ ίε κα) τοί της καταλίιζεως είΆι, καί 
'η'οίκίλλεταί τάς τε βξαχεία,ς εΙς μακράς αννά//ον^ κβ^ 
λύον τας μακξος.είς βξ^χείας. 

Το ίε ΠΑΙίΙΝΙΚΟΝ κ^λβΐτΛ* μεν και ΚΡΗΤΙΚΟΝ, 
ίια το ττΰτε μεν τόΙς τταίωτί . κα^αροίς* 'π-στει & τοΊς 
Κ(^ίΚοίς μετρεΙοτΒ'αί. Αυ^εταί ίε μεχζΐ τεΐξαμετξβυ» ΠΕΙΡΙ ΜΟΤ:ίΙΚΗ:$. 199 

■ 

ηης ίε και πίντά/ιετρΑ ττΒτοιηκΛΟ'ί* ΓίνετΛΐ ίί ταϋπΛ 
Κζά $ΐΛ του τΒτ^ψΓου παΐωνος κοΒ'ΛξΛ, ον ττολλΰίκις ί6 
ψοι ΤΛς ^νο μία-Λς βξΛχείας σννρίγοηες εϊς μ^ικξοίν, 
ίΐΛ βζϋκχίάϋϋ κα^Λξου ττόιόυσ'ί βΛκχαΛΚοΡ' η την τί- 
λευτΛίαν ι^ΛΚξαν εΙς ίυο βρΛχίία^ λνοηες, ίί οΛα^ν βροτ- 

τΓΰίίωνΛ τηξουντΒ^, ίΐΛ το της /Μΐ,Κξοίς ε\ς ίνάττανσΊν €ιη 
ΤΓξξπες. Ύλ μεν ουν ά/^λί μετξΛ ΚΛί ττρβΰτοτυττΛ ταΐηί 
εατι. 

ΤίνετΜ ^ε εκ τούτων των Φηων (ΐεν ίίπλα^ια^ζο/Α^νων 
μίτξωρ σννΒ•ετΛ' των. ίε ίνοι^οΐων Α2ΤΝΑΡΤΗΤΑ. Τού- 
των ίε τΛ ΐ44ν εκ ίυόίν μετξων εν αποτελεί κωλον' τα ίε 
εκ μετ^οΌκαι το,μηξ^ψι /ίετ^ου και το/Μΰν, η εκ τυατων 
το/ιων, η ά^άπαλ^ν τη^ς ΚΛί άμετρου κλι /Α^ετξων. ων 
Ίΰοικιλη μ,εν ητεχ^σ-ίς, κο^ι η εττ ΛΚξίβες τεχνολογίοί,' 
Βνχερης ίε τοίς ετηστη^τίν εϊς ΚΛτα,νοησ-ίν, Τί^ετα,ι ίε 
καα ΚΑΤ' ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΑΝ /4^τ(λ ίυο, ων το (^ν ΕΠ- 
ΙΩΝΙΚΟΝ καλείται^ ογ£ άίττο^ίας Ια/ιβικης χΰρ^κε^/^,ενη^ 
Ιούνικψ επι^ερεα-Β'ϋΐΛ σνμβαίνε^, ητίς οΙκειοτψΑ ζΰρός τξο- 
χόύκον, ως επεαείΡοΜεν^ εχουτΛ, δεόντως αν αη^ποία^ει» 
τί ίίψβίκ^ λη^βΐτο:,\)ί:ίε, ΕΠΙΧΟΡΙΑΜΒΙΚΟΝ, 'ότ§ 
τξοχαίκης προκείμενης ^ιψοίίας επιφέρεται χοριαμβίκη, 
οικειότητα ΊΠξος την εναντίαν- τοίΐ ^ τροχομου την ιαμβικην, 
οίς προείξηκααεν, εχ^φα. 'Έ^πιφεοτται ί^ αύτ^ τ^ολλακις 
κοίι ΙωνιΚΛί^ η ονμπέπονΒ'ε τίί τρο^α'ίκη' επι^εξετΰμ ίξ ^7 
και τί Ίϋξο^ αυτήν αντικειμεντ^^ λέγω ^έ, τη αντιοτπαστι- ™ ^τρον χλ\ μίτ^»] Ρμΐο 1β• ° ΡΐΌ τ^οχ«ίοι; Γβέ^Ο Οχοη, 

|[&η<1ΐιηΐ μίτ^υ^ η τομωψ χ«< μΛ' τξοχΛίκου, τιΊύ Πΐ3ΐίηιιΐ8 τνς τ^- 

θ4 200 ΕΚ ΤίΙΝ ΑΡΠίΤΕίΔΟΤ 

/4,ίν ΛΙΤΤων ΛΚΛΤΛληΚΤΛ' ΤΛ ίί ΚΛΤΛλήΚΠΚΛ γα€Τ(ΙΛ. 

Μίτου α ΧΛλϋταί /ιίτρΛ, 'ίη ίυο Χδοίωψ άνπΒ'έΓωιι ίΐζ 
ΙΜΤΛ^ ΐΰίπτων, οίκεύη^ΤΛ Όξος Λ/4φΰτ$ξους Βχ^αίν, ίοτ- 
ίΐΛΚξίτον ιααίί την βίαν* μ¥ ίκκα/ιίνου (λ^ ϋος ^λκ- 
τύλου, ίίμέτρϋυ ίί ΛνΛττΛίτηίοου, κατΛ /Αίσ-ον ττίη 
(ΠΓονίίΙος' ΰίίηλον τΒίίτί^Λ ίύο φητομει^ ίίνΛί μετξΛ. η 
μ^κ ίΐΛΚτυλΛκίρ' το ϋ άναπΛίατίΚον^ Αμψω ίί/ιεΓξΟ,, ^ 
το ανίΑ/ττα» τη^Λ/ιηρον ΛνΛπΰααηκόν. Κΰύ ίττ ίλ?^¥ & 
μίτζοΰ¥ ταΑπ\ Β'ίωρείτΛί. %υγκ€χιυμενΛ /\) ίστί τλ ^μ 
των ΰννσετων γινό/ΐίνΛ νοαων, ΰταν των μεν μΛκ^ων λνο' 
μίνων, των ίί βοαιχ,ίίων οννΛγομίνων ίν αντ^ ίΊ^ο^Μ, 
ίυτχζ0€ς ν[ 'ΤΓύτίραν αττοψΑντίον. €Άάν εΐτις ίίΛλυζπα /ιβ9 
την ^ξωτην μΛΚξίν τΛ α/ττο μείζονος ϊωνικου, ανναγαίγοί 
α τας βξΛχ€ίΛς, ίίήλον ΐΰίπξόν & μίΖ,ων ^ίψυκίν Ιωη- 
κος, η ο ίλΛττων. Ύλ μίν ουν τοιάΖτΛ των μέτξων, ήτοι 
Βκ των ΚΛ^α^ων ίίττοίίων, Λίς τΛξΛτίΒ'ίΤΛί, κΛΤΛλΛίΐ' 
βοίνετΛΐ* η εκ των ίπομίνων κωλχον, η $κ των ταϋς Λτη- 
στροψοις Λττοίίίομίνων. ΚαλείτΛΐ οί τίνΛ κού Άτ£/^ 
φΟβίνοντΛ, ϊτΛν ίν τοίς σννΒ'ίτοις '^τοοίρ, '^ττου χρείΛ βξΛ^ 
χεία^, μούκρΛ τΓΛ^ΛληψΒ'^. ω τηνες κλ) των ά^χΛίύίν 
κίχξηντοΛ ίΪΛ την των ονομΑτων ίνά/γκψ. 
58 Το α εκ τΖν μίτξων άττ^εττες σνστημΛ καλεΙίτΛί 
ΠΟΙΗΜΑ. Τούτων ίε τα, μίν γίνετοι,ί κλτλ στίχον^ ίίς 
ΤΑ *Ομηξοο' τα ϋ εκ ίυο μίτςων, ως τα ελίγεία' τα 
ίε, εκ τξίων, ως οτΛν ελεγείω ττροστίΒ'^ ης ΐΛμβεΊον ΐ| 
ΑλΛο τι* ΤΑ ^\) εχ Ίΰλειίνων. Κοώ τούτων το^ μεν αιτοΜ- 
? ^ — 

« Ργο νοσίρ {^^^η^ 1(ξ^€ΓΊιη ΗορΙιβΒίΙΙο^ §€ηυίηιιπι Ιιίο δί 
•ψόμΜσ^ψ, Μΐ ίΐΐυά €Χ 8ίιηοηίά^ (χβιηρίυχη. η /μ^• Άλ κ• τ• λ• 
βρί^^πιοι. ςίλοά ρ. 14. 1ι&1>€^ ΜΜοηι. ΠΕΡΙ ΜΟΤ^ΙΚΗί. 201 

Χυιΐί9Λ' ΤΛ ^, ΚΛΤΛ ο^Βοπν» ΆττολίλυμίνΑ /αν, ως 

τα^ τοις κωμικοίς ολ τια^Λβάσ'€ΐς' κατΛ σ%€<πκ ίε, 
ας ΤΛ ΛντίστξίφοηΛ. Και 'ΤΤΛλαν τούτων & {ΜΥ ίί/ΐΒξη, 
Λ α τξίμ€ξη, ως τλ κλι την Βττωίον τΰξοσ'λΛ/ΛβΛνοηΛ. 
ΚΛί τα ι^ν ομοίως τη τΛζίΐ* τλ όί, ΒνΛντιως Βχβΐ, ομοΐί" 
μ$ν, ως όταν το πξωτον της ΛΥηστ^ου τω της ΟΎξοφης 
ΦίΓοίοΒη ^ξωτω' το ίο ίΐύτοξον, τω ίίυτίξω, κού τα 
ί^ς ομοίως. ονΛντίως ίο, ως οτΛν το ττρωτον τω τ€λ€υ^ 
ΤΛίω' το ίε ίευτί^ον, τω ^'ΤοίξΛΤίλευτΛίω. κού τα λοίττα 
ΚΛΤΛ τον ΟΛίτ'ον λογον. οξκίΐ καύ ταΖτα ττίξΐ μίτρων κοί 
τΓοιιιματος, ίκανως γοξ ημίν ο τίχνικος της μονοΊκης 
τίΐτί^ανταί λίγος. 

' 8ΐο Μ88• ««^«τιλάτΜ €ά, 9»^ηλ§ντν οιη. Μ€ΐ1χ)ΐηίυι. ■«■■■■■«■ΗΜΒ*•* ΝΟΤ^Ε. ΟΑΡυΤ ΡΚΙΜΠΜ. 
Όβ ΟμαηΗίαίβ Βχ/ΙΙαΙατητη* 

ϊ.ι.ρ.ι. Ι-)εΡΙΝΙΤΙΟΝΕΜ Γ^ΙΙεΙ)» ηΙ) Η&ρ1ΐ3ΒίΙίοηβ ρΓΛίβΓ- 
ηιίίΓ&ιη, ΗΒπιηοηιιη ςιιοςυο ίηαιηα 6Χ Ι.οη^ίηί ΡΓοΙΰ^οσίϋηΐβ ρ. 
142. 6χιιΐ3ηΐ6πι, ιΧζ ΙπιθηηΙ ΟΓαιηπι^Ηεί I^&(^η^. ΡήΓοίαηυβ II. ρ. 
565* 8^^^^^^ Φ οοηιγτεΙ)€ηβο Ιιατατητη οοηβηηβη$^βώ ηηο οΰΟξηίη, $1 
ϋηο/ρίτίίιι ρτόΐαία, Αΐ>ηβν€ Ιατηβη αϊατη βηξμίαήατη 'ϋοΰάΐιηηι βηοί^ 
βΙΙαΙοί ηοηιιηαΜηί, ΡοβΤητηηχ Ιατηετ^ Η βο άφτύτε : 8βΙαΙ>α εβ νοχ 
ΪΜεταΙΪ5^ ^ιιαβίΒ ηηο αΰΰεηίη Η ηηο/ρΐήίη ίηάίβαηίετ ρνφπντ. Ιάΰΐη 
ρ. 671. ΒβΙαΒοί ηοτηίηαιηηί, ηοη <ιηοά οτηηε^ εοτηρτεΐίεηβοηε Ιίίετα» 
τητη ΰοηβεηί, βά ςηοά ρίεταςηε, ΰίοιηΰάΰδ II. ρ. 422. ββΜα εβ 
ρτορτ'ιε εοηξτεξαί'ίο, ααί ΰοηφτεΒεηβο Γιίετατηηι εηηηίίαία. (δίο βηίχη 
Γ6^ 6(ϋΐ. Μθάίοΐαη. ΐ497* Ρ^^^^^ί^β ™^1β εηητκήαύο.) Πί αη- 
ίίτα εχ οτητηΐηΐί νοεαίίΐηίί, εύαηι εχ βηριΤη,βΙΙαΒα ίαιη Ιτενίί ςαατΛ 
Ιοηξα, εΐ εχ €ορύΙαύοηε νοΰάΐϊητη εοηβηαηύηψη^ηε^ ίετηροτιηη εαραχ, 
8)11α1>α αηίεηι ώαιηίΐίτ Οταεε^ παξο, το συ>θΜμβάρΗ» τα γξάμ,ματαΐ 
ίαΐνιε εοηη6χΙοη68 'νεΐ εοηεερίΐοηΰβ άιεί ροβηηί, φιοά Ιιίεταί εοηά• 
ρίαηί αί^ίΐε εαηηεά^αηί* δεΓ§;ίιΐ8 ίη Οοη&Ιί €άί(. ρήιη&ιη ρ. 1829• 
8βΙαία ^βα εβ εχ ϊηίετρηίαύοηε Οταοα^ μ[\ τ» ονΤ^λαμβάνΗΡ τα 
'/μίψΛτα, εο ςηοά οοτπρΙεβΗηΓ εΐ εοη^ϊΐίύηαί Ιΐίεται ; αηιΐε εί ίη ^ηα• 
βιοηεηι ίΙΙηά νεηιΐ, ^ηατε ηηα *υοοαΙΐί βΙΙαΒα άιάίιιν, ΙηίεΙΗξεηάηηι 
φ ίαηιεη, ςκοά ΒοεβΒί ηοη ταύοηε^βά αΐυβνε άεροβΗ, Τβκηΐίαηυ» 
Μαυηιβ ρ. 241 1 ' 

ϋηα νοααΙί$ ]ιΐξαία οοηβίηαηύ αηΐ ρΐηήϊηα 

βγΙΙαΒαηι τεάάαΐ ηαεβε εβ : βΙΙαΒαηι Οταά νοεαηίφ 

Οτε φωάβπιηίρτφέία εορηίαηί ηηατη/οηνηί $ 

νΐηαιίηηί ηατηβξηαΐ ϊβα ΰοηξτεξάίε ώάΗο. 

Εί ίατΗ£η νοεα1ί5 ηηα ηαατίάο ραη βτηκηάι εβ, • 

ΒβΙαΒαηι άιά ηεοεβε εβ^ ^ηητηβί ηηα Γιίετα. 
£ΐ ίη ϋί<ΐ£ΐη ίβΓΟ ν6Γΐ}ί8 ρΰπηυΐΐί ζΥη. £χ ί7ΐΐ3ΐ)ΐ3 ύιοί ΙΐΓβΤο• 
Γαπ(, βΙιχ ίοΏξχ, ΌιοηγύιΐΒ Ηαΐίεαηι. φη^< Συρ^ίσ. Ό». 8€£1. χν. 

Ρ• 104• ^' υρίοη. Έίί ^η τϋψ γξαμ,ίΛΛΤβύν ^ λΙ χαλοζ^/ΑΐΐΆ» γ^ροντα^ 
0'νλλαβαί. Ύοιηωρ ^ι ι»0Ί χα< μακροί {/λρ οσ«( σ-υρίσΎ^χαΐηρ Ικ τα;» 
Ρ»ι*ιΐί9Τνρ ύΖρ μακξωΡ^ η τν» ^ρ^^ό'^'^ οτ»» μακ^Ζξ Ιαψύξηταίρ χαΐ 306 νοτλ:. 1.2. 

9ω9 ΚΛί άψωψνψ* βξΛχ§ΐ»ί Ά^ οσΛ% σιρηστίχασ'ίν %κ βξαχιος φνιιί}ητος 
9 βξΛχίως λαίΛβαΡομ,ίρου, κ») οσΛΐ λνγον<ηψ ίΐς ταύτα. Μηχονζ βί 
κα) βξαχντνίΎος σνλΚαβων •υ μ,ία φύ^ς, «λλα κα) ^αχρότι^αί ηής 
*1σ•ί των (Αακ^ωΐ!, καί βξαχνπξα^ τϋν βραχαοίΐτ. ΡοϋΓΟΠία ϊιχο (]νΐ£ 
άο&Λ ΓαϋΐΠίΐαΐΰ οχρΙίεαΓθ ρ€Γ§;ί( ΓεήρΙοΓ (ΙΙΓβΓίϋΒιηυβ, ςυυπι ύ 
ητη πιοίποαπι νίχ (}\ιίά(}ΐΐ3ΐη 2ΐ(1}αιηβη(ί εοηίϋΓαηΙ, Ιαΐίιΐδ ρΰΓΓεςιιί 
ηοΗηι. ΟοηΓαΙΰπάυβ (απιοη Οτκι^οήιιβ άϋ ΌΙαΙεέΙίβ ευπι Κθ6π11 
ηοΐΑ ρ. 282. δ€χ(η8 £ηιριπευ8 Λάν&τΰα3 ΜαίΙιβιηΕήοοδ Ι. 6. ρ. 
242! Ώασα ον» σι/λλαΙ^ιι» η μ,αχρα Ιστ^ψ, % β^αχιΤα, ι^αχρα II ψ^*-* 
ταΐ| (^ασί, ^»χΜ(> ^υσ%% η χ«< δίβΊ». ^ι;σϋ ^β» τ^»χά/(' *} οτα» {χΐι 
0ΓΤο*;^•Γον φ^σι» μ,ακρορ, ως Ιιη τ^ς ΗΩΣ λι^ΐΜ^. Ικατίξα γοξ τοντνι 
των συλλάβω» &στ> ^κξα, ^ια το τν /«§' το Η> τη» ^ι το Ω φύσα ίχα^ 
μ,αϋξον. % οταν ίχ ονοΓν ^«ΐΊ}ίιΐτ«>ιτ σνηντΎιη.'η, ως ινι τίι; ΑΙΕΙ λ/Ιίο'ί• 
α* 7^Ρ ^^^ ^νλλα]3«» μΛΚξα), τω ίχ«τι^«κ έχ ^ι/οΓ» φω^^^(^^ω9 νναξ" 
χ**ν' $ όταν κοίλον ΐ;ρ^η το στοίχεΓον μαχ^οτό»6;ς ΐίτα^αλιιμ.μίνο)ι, νς Ιτ( 
της ΑΡΗΣ' το γίξ Α ^ίχςονοΐ'^ ΐ'ί/ι• μακξοτίνως ίκφύξίταν. ύύκονι ^νσα 
Τξίχως (ΛΨίκύνΐται συλλαβή, Βίσ-α ίϊ νηταχως' ητν» οτλ» «ίς «τϋ/Λφ*•»* 
Τβ;ι» ανλων λίγη ^υο, ί οτλι» ίι μ,ίτ αντίίν ονλλαβ^ άιτο σνμ,ίρωναι ύνο 
α^χηται, ΐ| οΤαι» ίΐς σ-ν^φωνο» λ^τ^ι χαι άιτο συμ,φωτιύν ^ 1|>}ς α^χ^ίται' 
ί οται» ίΐς Λνλονκ λί^*» ατο»;(;ιΓον, 5» όταν /χετ* αντηκ ^^ττλονιτ ιιτ\^ίξτ,' 
τβι. ϋίοιπΰάΰβ 1θ€θ οίΐΕίο : ΞγΙΙαΒατηιη τηοάιβιηΐ (αηι ίίηο, ηαίητα Λ 
ροβύοηε^ ςνατη ίτ6ί ςηαΚίαίίί, ΑΓια ίηΛτη Βτβνεχ, αΐια Ιοη^α, αΙΊα 
ϋΰνητηηηβί βιΜ, Βτενεί βιηΐ η^αα €0ττ6ρΐατη νοααΐβτη ΒαΙεηί^ (Ι ηοη 
όαβηηηΐ ίη άιιαί ΰοη/οηαηίει^ νά Ίη αΤιφύά ψιοά βι ^τό άηαΒηι ΰοηβ-^ 
ηαηύΐηα. ϋΒί αϊ. Μ€θ. Η&1)β*, νβϊ Ίη αΐίηά φιοά ροβίΐ Ιη 1)κνί 
^11&1>α Ι6ηιριΐ8 τιηαιη «(Ι, ίη 1οη§;<ι άαο. 

Ι. 2. ρ.3• Κατά «Γίντι τ^ΡΛΌί/ς. δ7Η&1)απιπι ροίΗίοπδ ρΓοθϋβί- 
Γϋΐη ρ1ιΐΓ63 οοηιιηΰπιοΓΕηΐ Γρ©οί€3 ΟΓ&τηιη&ϋοί Ι•3(Ίηί ; Γβά ηίιηίδ 
ΓοτΓ3η αίΓίοΓβ. ϋίοηιβάβί ρ. 4^3• Ρ^β^ΐοηε Ιοη^α βί ^Ηώα ηιοϋί 
βρί€Μ. Ρνίτηο, €ΐ(τη οοτηρία νοοαΙΐ5 ιη άηαί άφηιί: €οηβ)ηαηίε5^ νί» 

ΕίΙ ίη ίβθ€ίΓυ Ιοη^ο Ιοουβ. 
ΑΙΐβτο, ΰητη ΜΰΊρΗητ α άΐίαΙ?η5 ΰ07ΐ/ΌηαηΐΐΒιΐ5, ιϋ, 

Α-οπΰοηβίδ Όαη^ϋ. 
Τίτίίο,β ώβηαΐ Ίη οοηβηαηίετη^ α ίχάρ'ιαίητ α οοηβοηαηΗ^ ηί, 

ΑΓ-πια. 
^ηατίο,β άββηαί ίη άηρΙΊνειη ΙΊϋταηι, ηί, 

Νοχ βΓα(. 
^Ίηίο,ββςνίη^α άηρϊίά ΊηαρΊαί, «/, 

Λ-χίβ.. 
Εβχίο^β άεβηαΐ Ίη ηηαη ^οη/οηαηίετη, €1 εχάριαίητ α νκαΗ Ιοοο&ιη' 

βοηαηίίί ροβία α νεί ί, α/, 

Αι Υβηυβ. Αι Ιαηο. 
δίρήτηο, ειιηι €θττ$ρΐα νο€αΙΊ$ ά^βηαί, εΐ, Ίηίηροβία ί, εχάρΊαίητ α'^'^ ΐί^ο τ λ; ι. 3. ά; α, 

1ί ' ' ■ ΤΓο-ί-8(ΐυο ηηηο (ΙλΡββ. 

Οοη&Γ Μ&ήυιη νίΑοΗηηιη ρ. 247 1— ^474• ναΐςτίιιπι ΡΐΌΐιιιηι 
ρ. 1431* 8οΰρ&ΙπΙιΙι Οΐι&ηΰηιη ρ. $. αΠοΓ^υο. 

Ι. 3• ρ. 6. Οίοιηβάοβρ. 4^3• (^ηιιηηηηι £^11(Λαηιιιη ιηοΛ βίηί 
βψίαη. Ρήααα £^« Οί» οσττίρία νοαύύ €χ(^ντ α άαφια ζοφηοη^ 
ήΐηυ, ψίοτυΜ ρτϊοτβί ίπηία^ βςιαηι Ιί^νιάα* Βτρυί^ Μίηι Κΰ ^^ 

^^»•^ ιιοβτοΓ<ιιΐ€ Λ πιρ€ Οχοίοραβ. 
Λ, 

Α11)&ιιί<ιυο ρ&1»»« 
ΐΜ^α ϋί, 

^ Α( £[βηυ9 € ί^Ιτίι Ο^οΐο^ϋΐη β ιηοηΗΒιιβ. 

ί/, , .• » ί , ^ '* . . 

Ροιρβΐηίθ ίοΗΗ ρ3ΐΓ68 οοηϋάβΓβ ιηοηύβ. 
^^//α3β ^019 ηηαβηβ ϊαο οΙβτναίίΟΜ ροίίταί εβϊ ροβύοηό Ιοτψα, Βη* 
να φαίΜτ. Ρ φίοςΗ£ Ιιίηα, β ρταροβαβατη Μ^ίίΙα, ψίαηνοηβ' 
ΛνοοοάΆί βίί ηαιία ίαιηαι οίώαηχ Ιοίΐΐίη, ΒτβνοΛ /αΜ φια ροβύοΜ 
β&τϊ Ιοη^α ροϋταί, ηί εβ, 

...- οη ίκιιΐ€ΐ»η!• 

ΒίβψΛ^ φ^ αα» ΙοοηΐΛ Βτηηί Ιοη^α οοηφίΛ βϋαία, ^^ γτοάιιΒαίΛ 
νοοΛεη Όά ά^ΛίΙαιι^ιη, βιαία ψέη^ οταίΜί, ^η^^οΒα ίηί€τροβία 

Τϋ Οοτγάοη ο Αΐβχί. 
Λ, 

., ^[ηΓιιΙ^ Ιοηίο ίη ηιας;Βο. 

Τι^ίίι^^ ^χ» Χ» ^:η^ /4Γ^^ οταίίΟΜί, νετ/α ν^^£, Ιοη^α ροιύντ νοζοΚι 
€οτη(ία, νηα ίηφτροβία οοφηαηϋ^ ιιί, 

. Γ.Μ) £ιηίο»1 £αΓ|τ&1νΐ9^ οΙ ιηυηοΓο Ιχΐιιβ αιηία• 
>^ε ΟΑεηΙληβ ΑΓίοιη -ραήΐοΓ^ απηιαίφίο Γοηληΐβιη. «ι • 1 )ν » Λ Οιηηίϋ νϊηείΐ ΑΐηοΓ^'ϋ! ηο• <»(1&ιηυ8 Αΐηοή. 9%* ΝΟΤ^Β. 

νηΛ (οη/οηαηϋί αηύίάέ, Ιηϋτώαη €9Μη ΙίψάάαηΐΜ Μΐϋαί Ι^α». &- 
φάάίΜ 'ύΐα ίυ,Ιραιδα Μΐα$$, ίατοΛίφα ροϋβαϋΜ ροβΛαι$, Β^ ναο 
ρΙιαηΗΐΜΛβίί άφηώέ. Νοη ^τομ /οίνΜ βΐ^νηρίατ^ νεηΐΜ «ώ» 

Ροηΐΐβ Γρ€β £1» ^οίΓςιιβ. 
€ί αρνά ΐΜΛνα»9 

Ιη&ηΐΐΙ»ΐ8 ρ^Γτίβ. 

(^αηίια ε/Ι, «μ» ϋοη^ίοΜ νοοαίίΐη βφψί Ζ άαρϊεχ,φια φι»Μ ρφ- 

8εά ϋΰ ΜοΛίί ηβιι ίοί» ταίιοηάβΠαί^ οηιηιααΜ αώ/ά/βα $β, φάΜ 
ηοηΜί ΐϋΰφίαϋ βφίρηα^ νί0β\ 

βεχηα εβ, ααη γτοησ9ηΐηα, Κα νά &ν, ο ίϋτα ϋηιαηαία, ηίοοαΒίβΛ^ 
Λλ βώβφάίίΐτ, φέοηάο ίη Ιή$ ρτοιιοιηηάΐηα ^ Βφτα €ταβΐΜ Η ριαβ 
ξϋΐάηα^ιη οοηάηα βηιαηι, νί, 

Ηίο νίΓι λιο €Α^ ΙιΙή <|θ6ΐιι ριοιηιΐϋ ϋβρίΜ «ηάΐβ. 
^ ΜΗ» ήι Ι»0 ίΟΜ ρτήηα ]β^11αία Ιοαξα, φίοΐΛ ϋτάα Ιτ»οη. 8έρΑ* 
«η» €β, ααΐί άατηρία νοϋάΚί 'ιη ιμομ άεβ^ ΰαφηαηϋηί^ βφΕ0ηα 1ι, 
ρίαρίτί/ρϋ α}ρ9τα$ίΜί ηα(α νίώηίτ, μ$, 

Ιϋηι^ 

^Εηο&η Ιιοιηίηυιη (|ΐιΙΓςιΐΑΐιτ. 
δέά ιηοώα βρεηοτ φάΐηιβαηι βιραβηια νίβα (/Ι, ρτααρΜ ΟΗϋΜ ίκ, 
φιοτάοΜ βνίβάί βτάίαηι ε/β ρατϋηι οταίίατώ, Εχ Ιη$ οηαάΒΜί ιαο£ί 
αηο όαηίαχαί ηή αάηάϋηηί φά ιηατοηΐία τα^οηιιτη βοΛ αάιηοάιΐΜρίτ* 
^αα$, Ηίβ ΰιηϊΗΕ νΙάο &ριιά ΟπιιηχηΕ(ί€08 ιηοάο είΐαΐοβ. Οηοά 
ΑΐιΙβιη αά 8 ΙηύθρίΙνβΒ ροΐϋίΙ&(€ΐη ίρο^Ε^^ ϋ βχοχηρία Τΰκηώαιί 
Μαιιή Γ6(;υ1« ζ&ί^τΐζχϊΐχζ ]μ^ο οχαπιίηβ ροηάβπιΒίβ^ ρβιιιαί6ιη& 
οηιηΐηο κρβήΰβ^ (|υόηιιη 2Μ&οήΧ?Λ\ ίόμ Μ89. ί«η ηΐΐοηϋβ αήϋ• 
€8Β 3<1ίΙίρα1&η(ιΐΓ. Τΰΐ%η(ί&ηι νΰΓΐ)& Γιιη^, ρ. 2406. 

ζ^αα βϋ ίη$ ίαηίηιη ροίεήί βώριη^ατ ιη»έαι, 
δίςααηώ δΟηΙυιη, δΡαιη&β^ «β/ δΤ&ιηΐη» £αί. τ—τ• ΗοΐΜ 1ι«1>οιι( ιτ<λλιί : ηοηηηΙΗ Ι»- ΟιοηιοΑβ• Ηθ]τηϋ άϋί^οηΐίκιιι β1υ6(. 
«^Β, .ιιοη»Μ«ιϋιη £4ί^ Ι^. Μ8. <» νίιΙ^ Ρνρρί. ΜίΓε. €κϋ ρ. 9«• κ ο τ Μ. ί. Β. 209 

Βρ<ηι3αιΐΗ ξξηάηα ροβηίβτηατββηοτα. 
ΕχάηιρΗί αη ρταναβ^ιιαΓ, ν^Ι τ^δία ρτοίαίί^, 

Λ η (6 (Ιακ άέΰ^ί, ΰπιη άί€θ, Ηβρατΰ ν€τΒηΐη ι 

Αηΐ€ 8ΐ€ίιεΚοηιηι ναίίτη ιιαίντα £Τ€ανί{ : 
υΐύτηα 'υίκαΓα Τ€τηαη€η5 ^ Ίη βηε ίτοώαϊ 
ΕχάρΊίητ ξέτηίηιχ ^η(ΐί ρτοχίτηηχ εχοτΗπτ ρϋί 

8ιφ€ίΔηί τΗτο νιτ€$ αο ί^ηρηί οϋοτΜ. 
Ββηΰ 2υ(ϋΐη οΙ>ί€Γν3( Οίΐινοϋυβ^ << βαιη ηιιηαβ χχλΛ^ηχΛ ίΰΓναη να 
*' ίΙΗδ ΗοΓ3(ϋ ΓοΓΪρΐίβ, ίγΛΖίβττηοηί ρτορήοτα ίρΓβ ϋΛ ρΓοίβίΤαβ.' II- 
" Ιϋά ροητο ιηοιίϋηάιιιπ βίΐ Ηλπο άκρίβααρ, ςυ» ηραθ Ογ3βοο3 ρ€ΐ^- 
*' ρύ!υ2 €(1^ αριιά Ιτ&(ιηο8 ηοη ηίβ ροίΐ Ι.υοΓ6(ϋ Ιϋπιροπι οΜι* 
" ητιιίΓΰ/' $οά Ιιαηο ςυχίΐίοπΰΐη ρο(1 ΑΜυπι ΜΕΠίιΐίαιη, Μί€7ΐ- 
Ιυιη^ αΙιοΓςνιβ^ υΙ)€ήιΐ8 ίτΛ^Άνιΐ ΙυΑιιβ ΖίηζΰΓΐίη§;ίυ8 ΐη ϋία(ΓίΙ)ο 
ΓυΗίιιη^ Ιίΐ^ΰΐΐο, ευί Ιίΐυΐυ»^ Ιιι/Η ΖίηζετΙίη^Η ΤΒηήηξΐ Οή^ϊο&ηήίΐ 
^ΗVίη^ι^ΐ41Η Ρνοτηνίβί» ΐΜξάηη, ι6ιο. ρρ. ΐο8. ΐ2ΐηο. 

" Αη ιι1(ίηΊ& άίέϋοηίβ ίη τοοαίεηι π^Ιηγα Ιικνεπι ^(ίίΐηΰηΐίβ ί3τΙ- 
*' ΐ3ΐ)α (ΐ£ΐ>€&( τί ρο^ΐίοηίβ, ύ τοοαΒυΙιιηι ί^(\\ι^η% & (Ιυαίιιιβ Ιιίβ εοη- 
** ίόηίβ,^,^,^, ίηοΙιοΰΙιΐΓ, ρποάυοί, οοπίΓονβΓίϊδ €ίΙ ηοη ί^^ηοΒΙΙΓβ. 
'' Οΰ ΠΙα νΐΓυηι ϋίΐ ίηρΓβείόηΐίαηιηι 3§βΓΰ ; ίία (απιβη, α( ^ηΓαίπ 
" ιη2§;ί3 ά^να &Ηί8> φΐ)() Γ€(]ηί ε1ςΒ6&πιιΐ8, θΰείάϋηθί, {\\χΆτη ίρίό 2α 
'' άϋΰάίαηι εοηιροηαπι. Α((]υ£ Ηβηε ΰςηίάΰπι νΐ&πι ίηύίΐαηι, υ( 
*^ ςυίά θΓαιηπΐ3ΐίοί, αΐϋηυβ νΐη άοΛι, Ηαο Λ^ Γ€ ΓοπΓΰπηΙ, ρήηΐο 
'' ίηάΐεβηι ; ροίΙβΑ ΰχεηιρία 6Χ νοί6ΓίΙ)υ3 Ρο^(^3 ^ύχζ, ίη υΐηηΐ- 
" ςαο ρ&Γΐΰπι ΓυΙ>}αη^η]. 

*' ΑίΗπη&ΐίν26 ΓεηΙΰπΐίβκ εβιιίΠιηι, υ( Οινεοβ Ιίίεβίίπι, άβίβπθηηΐ 
" ρήηοίρββ^ Βίοη^ΰάββ, Ρηί(:ΐΕηυ84 ο( Τΰκηΐίαηυδ Μαηηιβ ^ ςοΐ• 
" 1)118 ηοήΓο Γϋουΐο εαΐεηΐηηι 3ά)6θίΐ ηιαχίηιυβ ΟβΓπιαηίβΒ ηοήιΐ» 
** ν2ΐΰ8« 6( Ρπιηεί^β ίη» ^Ιοηα, Μ£Ι.Ιδ8υ8, ςηί ίη €3πηίηίΙ)α8 
" Γυίβ ίΙυάίοΓϋ Ιιοο Γΰηιρ€Γ ΓΰΓναγίΐ, αΠοΓι^ηο υΐί ΓοΓνακη! πιοηυίΐ.. 
** Ραήα αιηι Ηοο ίβοίΐ Τ2ΐυΙ)πΐ2ΐηηη8, (^ηβπι άίίΐοκηίοηι νίάο ρΓ»• 
^ ίαΐΐοηο Γηοηιηι ΜβΙοάχΰοΓυηι. Νοςυο αϋΙιοΓκηΙ αΙ> Ηαο ορί-. 
'' ηίοηβ Ιιίρίΐυβ €( ΟηιΙΰΓυβ^ <1ηο βηιάίΐοηιηι 1υηιίη3 ; (|ΐιοηιπι ίΙ« 
" Ιυηι νίάΰ ίη ηοΐίβ νΛ 8£ηοθ86 Μβάΰαπι τ. 393* ^^"^ ^^^ "^^^^ ^^ 
"ί&πΐ(ΐ€πι ν. III. αά ΤΗΛ. 44^• «^ Η6Γου1. Οοΐ. ν. 1038. ϋά 
'* 6ΐ ΟίρΗ&ηίυβ ίη ηοΐίβ ηΐ3Γ£;ίη2ΐΗΙ)υδ πά Ιιΐιεκίίυηι. 

" ΑώηηΙ ΥΰΓο αΙ) Ιιί8 Ιηΐ., ΟχΓ. 8ε3ΐί§ϋΓ ίη Ροΰΐίοα Γη&^ υΙ)ΐ 
*' ΟαΙυΙΙηηι, (^υοά ΘΓχεοβ Ιι&ο ίη Γβ ίπιίΐαη αηιανοπίι ΓερΓβΗεη• 
" <ϋ( ; Κ&άεηΐΒ ίη 0)πιηι. αά ΜΕΓίίαΙβηι V. 66. ναηιιηι νοε^ηβ 
" ΤοΓεηΐίαηιιπι» <}ηοά ίβεαβ (βηΓβηΙ; €ΐ ηονίίΒπ)€> Ηοηηίη^ίηβ 
" Κβπηοηιαηυβ ΙΟ. οΙαήίΤ. απιίεαβ ηοίίΰΓ ϋη^ΐαήβ, ίη ρΓοΙ>ΐ€πιαΐί9ΐ. 
" ρΓοίοάΐαείβ. Αίςυβ Ιιοβ νίάβτθ εοηΐί^ίΐ:, ϋΐΐ]η8 (Ιΐί&άίί ιη^ηιί- 
*' η€ηΐ6β. ^απ1 Γρ3ΐί€πιυΓ ρ€Γ απΐ(£η& ΡοοΙαηιηι νίηιίαήα, €ΐ (^υοά β 5ί€ Ι}α¥Γ€8. *' Ρθίΐ€ ^10 ΚόΤ^Β. ΙΛ. 

** ϊη Η&ηο κη;ι ίΐή «Α ίηνοήΐιι^ €ηο(€ηιιΐ8. Ρ^κιοηοη^ο τοιο^ ηκ, 

" ιηοάί ίγΆί^Λτα ^Χ ρτσάαοί 6ΐ οσπτίρΐ ροιβό ιιυΐηπιβιη» ιί&οάο ρ&ηχ 
" £ϋ(, ρ&αΐΐο ΙϋποΜΐ ίο Εβπη&Ιίν&ιη ρ^ιΐΰΐχι θίΐβ ριοοίίτίοκιη, 
'< οιιιη άορκΙιβηάΰΓίιη Ιιαιιΐ ρ&αοίβ Ιοε» οοΓΠίρΙίβ αΐίβηιη ίι^ίή, 
'' (|ηίΙ>α3 ηοηηυΐΐα Ιιοο εαρίΐο 6β1 χηΰάΐοίηΑ. 

'* Ρήηοίρβιη Ιοεαιη ΙϋΠΰΕΐ ρηηοορβ 1λ\χλοτ\ϊϊά Ροΰίαππη, Ιη 
" (^αο ιιηο 1&α1αιη> <|νιί οβΓίι» ί1(^ Ιοεο υ(Γ2(}ΐΜ ΓβαΙοηΙ» ηΗίΙατ. 

** ΡηοΓ χΠο, ΙίΙ). ίχ. 37• 

" ΓβΠ^ άύβττιαη, άαί€ ίβία,βαπίϋίβ ψητο$, 

^ ΟΙυ&ιηςα^ιιη ααχΙΙίβΙοΓεβ ηοη (ΙΰΓυβτιιηΙ^ (^ιιί 1&η§;ΐ}€Γβ ϋΒί νΙΓαπι 

*' ρΰά€πι ΥοΚιβΓυηΙ νΐ^οή Γαο Γ£βίΐιΐ€Γ6 : εΠιβ η ίηίι&ΓεΪ€η(ί1>α5ι 

'' αάβ€ηώί€ 1<:ή(>€αΐίΙ)τΐ8 αΐϋβ. €ηΙ αά<1α(υΓ ^\\χχ νϋΗΊιβ, ιιΙ €ίΙ £Χ 

'' οηιοηά&Ιίοηβ 8€2ΐ1ί£;€ή ιη €&(1ί^(. ΟαΙιιΙΠαηίβ &νί. VI. 687. 

*' νΐαύβϊ ΙαηάβΜ Ιιιαψα βεδίβία ρατβηίί, 

2Χ(\(ί\ΌΛ, ίη ςηίΒυβ €2ΒΓυΓ2& Ηοο 3£ΐΓεήΙ>ί1ιΐΓ, ηοη ρούΗοηί. 

*' Ροίΐ€ηοΓίβ ΓβηΙΰηΐίοβ ίοηάαβ ϋίΐ ίη ΙίΙο Ιοοο ^ή. XI. 309* 

Βρεηιβ ςαατη αα^ίΐίί ^ίοίηηι ΒαΒηιβκ ίη αηαη 

νίά«η ροΙοΓΑϊ €ΐ ίίΐβ ν£ΓΓιΐ8 ρΓο εοτπίρΗοηβ ί/ΙΙ&Ι)» ύέκ, <\\ά ίη 
•' 9υίΙ>υΓά&ηι βάά. νίΐίο& ίί* ίοΓίΙ)ΙΐυΓ, Λη. V. 153• «^ ^111. 

. , *' 0>ηη)η1βιηι ταιη5 τοβήβιη€ βηάβηύΙη$ αψιοτ. 

" Βϋά 3αηιάιιάυηλ βχρΙοΓα ϋίΐ Ι^ΐβεε ΙϋέΙίο εΙ> ΕιγίΙίΓδεο^ €( ίηώηΗ^^ 
** ΓύροβΙυπι ίρΓϋ ίη αΙΐοΓο ί/ΙΙ^Ι)» ίηίΐί2ΐ1ί$ ςιιαηΐίΐΣΐΙο Ηοε ρούυ- 
'' Ιϋηΐΰ. δαοοβάζιϊ Ηιιίο ίη§[βηίο6ί&ηιιΐ8 ΝεΓο, ίη ί^ηο ΰΐίαιηύ ηυΐ* 
^* Ιιιπι ρτοάυί&Λ {γ\\9.\)χ ηούτχ οχοηιρίιιηι ηοΐ^ήη}, ρΓ8&(0Γ αηιιιη 
'< <ΐυοά 6Χ Μ8. εηιίαηι αΙίΒί ίη(1ίθ3.γί ίη Ηίβ 1ίΙ>Γί8, ρΐυη τβτο 
'^ οοιτορί»: ίΐΐα Ι^ηιοη, ρααοίβ βχοβρίίβ, ΐϋ'ΐΛ ΓηηΙ^ τι1 Ώοη υ2ι14& 

πιονβΓβ. ροίΐίηΐ άεΐιίηο αΐίοβ^ ύ ^29 ϊα&3Λ &<1 ΰίΐ οοΐαβ ίηΓρίεβίβ 

ίηβήηΐ άί^αΐί. ΜβΙ. VII. 44^• 

*' Οΰΰ'ιάΗ ίΐΐ^ 8άηί5, ηιαξτύί τηαΐί νίήΐηί ν/Ήί. 
" δθά 8ίηί$ ίί€Γί ά£ΐ}ο(, Μ3. €ΐ ΡΙυΐΑΓοΙιο ροίεβηΐίΐ^αβ. Ηοπι Αε1• 

"II. 671. 

*' ΑμΙ ηιατ€ ηαηή^ίί, αηί νοτηετββιηάϊί^ ί^τταηι• 
" 8θ(1 0Τ& €ά. Β^τΓιη3ίύΛΏχ τ^ί&τί ίη ςτιίΙ>υί(1απι ΰΠο βηάΛίε, ςιιοά 
•' ίη ηοβΓί3 6ΐί2η3 ΓβΓνΛΒαΙηΓ πιβπιΙϊΓΕπίβ• Ν€(ΐυ€ Ιμβο ναπιΐάο 
*' 1)100 Γοΐΰΐη Ιοεο βίΐ. £ίΙ €( ίη £ρ. Μβ^ΰ» ^11. 94• 

*' Ει /οΐιάαηι ]η/β νοτΜτεβηάΛί ΙηιίΛηΜ. 
'^' υΐί €ΐ ίΙ)ί ίη πΐ3Γ^ίη6 νίάββ. Ιη ΤηΛ. V. ^62, 

" £/ Β^^ΛΊΰίΐτη ρτο^αξα βίηά&Γβ ρηρρββείιιτη, 
'''ΜβηιΙ>Γ&π2ε : βηάβη ριιρρβ, Ν6(|υ€ ίάοο (}ΐιίά(}υΑηι Ιιηίο κί 
'' άίΓοοηάαοίΙ: ίϋΰ νοΓΓυδ^ (^υοά ηοη Εμίβεοάίΐ (^τϋαΐ)» Βκνίβ. £ο 
*' βηίοι άίοο> υΐ ςοη&Ι άο ναήοΐΕΐΰ Ιιαπιηι. νοοηηι. ΈλΑινπχ ίρΓ^ 
** €|ΐιοςυβ οΛ ίη δβη. Η€Γο. Γυη 335• ^^"^ ΒβίΓ. Ι.ιιογ6(:. ρ. 17. «^ 
** 01αα(1. ί. 454* ^^ ΕτιίΓορ. όΗ ίη ίάΒ.Έ^χβαίβηώχ β^ττύοκ ηβνα- 
** Ιί3• Ρηιάοηΐίηβ ςϋ^πι ηααεϋΐ^ΐηβ ^αΐί ηΐΕοπΙα, ίη ευΐυβ Ρίγοίιο- 
^^ χηαοΐιία αϋαιΐΑΐϋ£;ί1ιΐΓ3 φάαβί]β νοίηηίαί, ςιιο Ιοεο ηκιηέηο» 


ΝΟΤ^Ε. 1.3. 211 ^ ¥6(6Κ8 βοάβιη ναοάο Μ\αίηϊ, Ι^ραάο β^β, δβά ρβϋ^Φ ίη Ν»* 
« Γοηβ ΑΛ. III. 72<5. 

** Μδ. ευιη ίΠίβ ί&είΐ, ςιιί Ιι&ΙϊβηΙ βτνίίΐα ρηί/αέ αφίο* Ο,ιιοά ςαο 

'' ^3ΐηη3ΐΙυη!ΐ. 

"Εοά. ΗΒγ. 74ΐ• 

" Νοτηίηβ βι/ρ$^ηι ηι3ύ]ρίή(*α €χίί τη ααταητ, 

** ΝοηΛηε/ί^ρί£Ια$}αΜ/ριηΐ»3 άίοίίίηαια^^ 
** ί-Λ. II. ^άβ Ροηΐο II. 34• 

'' Βαρ6 ϋτβοί ΐΒοΙΙβί 4^^α/ρίηα το/αχ, 
** δΰά Πιο τβτύιβ ιιη& οαιη ρτοκίτηβ «πΐοοοάϋηΐβ νί<ίΐ£ΐιΐΓ ιηίΐιι Αιρ- 
ροϋΐίΊΐΙιιβ. Μ3χίιη6, <{\ϊ\^ αΐϋ •<1υο, ίη φλαηιιρ ϋ^^εια Ιιί ίοτ£ΐ3η 
ίη^ΰέΐν ^° ^χΓαΙαηΐφΙ ; <}τχο3 Θΐη6η4&ΐ08 ναΐιϋάί άη Ργοβ^ηΙΓ. ζ, 
44• 9110 νί6 *. • 

** £οά. ΗΙ)Γ. Εΐ€5. ΙΟ. «8. 

'* £ί ^βΜίαβα^ηα Ραϋά, 
** "ΜίοναίοτΛνίχ, .0ί οίεηάίβαξηα Ραϋίί. £ρί(1.. €ΕιηΦη€8 V. 2 '. 

'* ϊβα Μ^^^καα Ηιεταβτψία ^τηαα», 
'* ϋΐοΓςηβ Μδ. Ι'αβταβί&α τηατίΗ, 
*' £ρίΑ. ΑηαάηβΒ, Χ. ιο6* 

** 8ίηααηΐίβ Ότβ^οΜΛ ΒίίΐΗΛβτανΐί Βαιηαιη. 
** Νοη ι1)ΐ( '1)ί€ Μδ. φΐ6ΐη ίιΐίρβχΊ. υ.Ι)6Γΐίηιΐ8 Ί^τικα ηρίβΐ 
ςιιοΓάΐίΓη Ιβ^οκ /ι'η^/ν. ΌίνβΓ^ΐαβ Γαηβ ρ£Εΐη^§η& ίηΐβτ Ιιβκο 
άαο. Αη (οη ίυβΓαΙ: .Λινί/, 6ΐχ|α5 βχρο6ΐίο ύ^ ύηχίί ? Η2ΒΓ6ο« 
^* ]^α^αΙ ρΐΌ κΦβρΙα Ιβ^οπΰ βχβηηρίιιιη Ρ£άοηίβ ΛΗΐλΐιον»ιΙ Ια 
^' οίΗΦαιη Μθοββηαίίβ : 

^' Ματώτα ηεο ίηβταΐαβετη&τβ .ώβαί Ιιαιαο. 4« Λ( {€ €ζ « ^ ΟχΙά. ρΐ6ΓΚ}ϋθ &ρυ(1 Ηοίηίΐιιπι, 
Μδ. ΒοάΙ. £( Εά. Ργ. 1ΐ3ΐ)εη( ραΐ/αέ. 
Ρυο Η€ίηϋ&ηί Λινί/. ^αΙεΰίΙεΜαβ 
ϋά Ι,υθΓ€(. ίν. 77* <1β ^^^ ^^ οοηΓα•. 

. β Ροηί.,ΙΙ. ;ι- 
" έ2»< καρ'ί/Μτ /αί'α, ρίί4ρκαί€τ/α•' 

*' &^ρί βηαί Μ^Ια φ^ηα ^ίήα 

*^ ΰίιία εαίηρ» 
*' Ρ^τήξίί αά ]ρΊηα5^ άπΠ^ββ/α" 

** χα βταπΜί* 
" Ρΰΐ^Γαηΐ ίη 1χί$ ναϋΙ>ιΐ8 ςοΑ 1ι%ιι( 
'' (1αΙ>ί6 βιιίνίβ Ιοςβηΐί ίεηφυΐυρα ίη- 
** ϊιοίνοΛΧ. Κβρείίΐίο. εαπλ ίηίΐϋ, Οκ< 
** ταρίΗίΤ^ Χλίτά νοοίδ ^ίβα : €ΐ άίίΤο- 
" ΙιιΐΙο τεΚαβ ςυ&Πΐ. %ο ρπβΐϋΓ <' ςαίοήβ 1)οη!«2ΐ(Ιβ !ιοο Ιούο «οηίυ*^ 
** Ιυί ; ςαοηιηι ' &1(£γ οαιηίηο ΰαιη 
^* ΒβΓίιη^ηί €4ίϋοη€ οοηΓ€η(ΐ(, βχ. 
^* β€ρ(ο ςιιριΐ ρη» ^^ΐβ^'. 1ι&1)£ϊ ιμμ//. 
" ΑΐΐβΓ ίηερίβ, 

*« βΑ ίη ίςιιΐία, .1χ)ηίΐίΐΐ£ ρΓΐιηρ, 1ί- 
" 1>Γθ ; 

*' ίταοΙιΊα ααΐίίΐ 

ηοβτΊ Ιΐί€τα /οτ\ρία ρηιΤΗΟΥ, ..ΕΐΊ01|ϊ 

Μ3δ. ςμο8 ίηίρβχί, (κηης8. Βιιηνΐ2α- 

ηιΐ5 (4ΐη€η.&(1 ν. ζ. Ιϋο κβ^ιη ///^ΐ|# 

^^ιι Βΐμΐϋ» χο<1ίςβ8 αφίΐιβιτβ 3^6Ε|^- 

ΠΙΕΙ. ^ 

ρ 2 212 νοτλ:. Ι.3Τ. ** (Ιαοιη 06ί1ιΐι» βίΐ Ν&ΐοηΰΐη βιρΓϋβίΧβ ία Γοΐβ εαηηΐηΐΐην, βΙ 
'' βνίικηιιιΐ ίίΐί Υ6ΓΓιιβ : 

" Οαα^ύηίίηρίίβ ίηρΪ€χ ναάώιαίοτ όρια. 

^ \Κ\ ςηηίαιη βΐίαιη Ηοε &Γ£^ιηοηΙο ρϋπηοΐί Ονιάΐο ΙήΐΗκηηΙ 
'' 6)ιιβ £1β^ι&ιη ίη ο1)11ιιιη ϋτυΠ• Ιάοιη ί^Ιυτ ρο^ίΐ βΐ Ιιίο οββ 

««ίβέίαιη. V. ΤγΙΛ. 13. 35• 

'' Οατηάηαβήρία ηάΒίβιηέ ηηΙΙα, 
** ΙίΛ ρΐ&πΰ ϋΐί&ιη ιηϋπιΙ}πυΐ8Β. δβά Γαίρο^ οίΐ ηιιΗί 1ι»ε νοχ> 
'* αιιη νίάβΓίιη ίΐΐ&ιη λΙϊλ ^ύνη \<χλ οοαχρ&ίΐΰ ίη ιηϋΐηΙ>πίη3€βΐ8 
^* \ϊ\)χ\β, ζ^τπίΛΏΪΒ €ΧΐηιΓΐ8. αα3ΐί& ύιηΐ IV. Ύή&. £1. II. 2ο. 
'' Ορρίάαβηρία Ι^ξ^ί» ιιΙ>ί Γ66^€ οχ Αΐϋβ βάίΐιιτ^ ζαρία Ι^^, V• Τήϋ. 
" Ι^ 7• ^'^'^^ ^ ]νν€7άΙία βήρβ^ ν^η Ιηβ. Ι. <]€ ΡοηΙ. £1. ν« ι. £^ 
^* βιαβήρία ΐ€ξα5, τιΙ>ί «^3^. €Ιιιοά £ Ιιοο ηοη Αοεΐάίΐ Ιιηιε νβΓ- 
'' Γυί, ίϊιίρίοίο 1αιη€η €06 ροΙοΑ άο ΙτΑηΓρο£ΐίοηβ« ϋχ ^ιΐϋ ύιηϋβ 
^< ^^Ιά η&ΐηιη ηο1>ί8 ΜοΙ&ιη. ΙΙΙ« 66, υΙ)ί ΟΙοΓ. Ιο^Ι^ 

** βχιΐίΛ Ιίηία αιτναηινηε /ρτη^ β, 
'' Ουιη κέΙε ϋάαΙιΐΓ /ί»/^ ^ί'ΐ^ αατυαηύΜ βχυα»^ ςυοά ίη ορίίιηίι 
'' ιη6ΐηΙ>πιΐΗ8 ί(& &<Ι &ρί(»ιη €χρΓ6£Γηχη νΐάί. Τάΐο €&, <)αο(1 ίη 
** ιηβιηΙ>Γ3ηί8 ίηνβηί αρυά ΟΙ&ιιά. ίη Κη£η. II. 230• 
^' ί^ηοτβΐΜ οαάΗβηο Ι^^ζΐ ίτηροηβτίβηβο. 
** υ\Λ η^ ίπ)ρΓ€01ιπι^ ΐ€^0ΐ νϋηταίο ίηιροηίτβ βττο, Αϋ» ρηεΙΰΓ- 
^* 6θ, ςηη ί&ηα ίη τηΐ^ϋβ 1ίΙ>η8 ίη υπίβ ΑΗοήΓςηβ Π)βπι1>ΐ'αηί3 άΰ- 
** ρπιν8ΐΐ8ΐ ίηνοηί. Όβ ίΐΐο βχβπιρίο, (|υίη ^βηαίηαηι Ον1<ϋ 6() 
*' ηυΗη&άτιΙ>ί(ο^ ίη Αγ(. 

*' Αΐΐίτα δν^ΙΙα ιηαήι ψηοηβηηη, 
" Αη ρΐηπι («ιΐίηηι ίη €)α8 Γατίρΐίβ ίπν^ηί^ηΙνΓ, ηοΓοίο^. ΟγΙ» ίη 
€3 113 ΙΰέΙίοηβ, (Γβά αΙΙοηάί αά Ηοο) ηοη οΙ>Γ€ητ&νί. £^ο ίεοραη 
ρΓ2κ£ηί(υηι ηαίΐιί (β(ί|Γίίΐ6 ί^πι νίάβΟΓ, εαί αηίπιυ3 ίηίΐ βάοιη 
ρΙεχΌΠΐηκιηο βχϋππρίοηιπι αηΙ>ί3σι ίαεβκ, (}α« ροΙβΓαηΙ ίη ίΠ^ιη 
ραιΐβπι Αάάΰοί εχ ΝαΓοηε. ΙιοεκΙίνιβ ραηΐΐο αηιρίίηβ £ειτ6( ίίϋ 
ρ&Γΐί• Ηοβ βηίπι ίη ίΠο \ί2^χΆ νοΓΓαβ• 
*' ^ι^έζιη Ιβόϋ ιηοΙΓια βταία, 
** !ξιμάςη€βιρατΙήα/ρητάίία, 
** ΙΜίίτα]ροηΗβία. €4 α 


4€ 4*1»• Λφ. /«τ ηαάίο/ρίηΛΒ ΟΗτναηίΛββχΗΐη, 
^ Ιη Μ£(2Πΐ. Ι. 38. ε9<1. Ρτ. οιιιη 

Μδδ. ΒούΙ. £χ1ιίΙ)(ϊΐ]ΐ, 
Μ£Μ/ €ί /όηΐ€ί €ί βαξηα Ιααηέη/α 

Μΰ(. ίν. 48ο. υΐ)π νο((. ευιη 8ΐε- 
ρ}ιαηο Β3'ζ&αΐΐηο, 8ί/^•α, 

Μ6^. XII. 43^•^ Μδ. Βο(11. Αΰέ^αη 
ρ. 4• ϋ• -Κ' €χρήίΐίΙ(Λτ ρβΓ ηαίΐία /ά- 
^οί^ίηα άιηβα, Ιη (ΙυοΙ^υβ &1ϋ5 Μ8δ. 
ϋ^ΰϋίΐβιη Βίϋΐίοιίιβς» (Ρ. ι. ι;. 4• 50.) Ιιίο ϋ( ΑΐκβΓ ΤϋΓΑιβ άβββ. 

ΑγΙ. Αιύ. III. 489. Εάά. ρήοκβ €ΐ 
Μδδ. «Λ/. 

ΑπιοΓ. ΠΙ. 3. 6. Αιϋκ βαί, Μ5. 
Βο(ϋ. €Κ (ίο οάίΐί &η(6 Ηΰίηβαιιι. 

ΡαΑ. ν1. 305• ΙβΚ^άαιη, βοηοά* 
οοηβά€Τ€ Ιοηρι, υΐ Νεαροί», ε( υηαβ 
Μδ. Βο(11. Ιη (η1)υ3 εΗ» (Αηβν. 
ρ. 4* 24*) Ιοηξίί—'βαΜηηϊ, (Ρ. 4* 
2$.) βαα/ηά Ίη χαϋχι, βαβοιά ριο Ψ* 
1. €1 /-ΛΛίι^ί ρΓΟ δΐ. δε(!(Ρ.4.»ί1 
ΪΆ\>6ίβαίβηίί, Ν στ ^ε. 1.3. 213 

«β . £τααίί ηΜηαηίίΙηΐί βϋΐαηίφ 
'* Τύηαία/ριϋα ΐΛίτηϋα, &ο. 

^* ΑΐίοφίΒ φ αΙΐ€τα ηαία 
•*. ΕηάοβαίΗ. 
** ΜβιηοΓΗΐ ι^ΧχΛ ΙαρΑιβ ίαίΐ οΗιη νίΓ <1ο^8^ ροΓρβΙυο Ιιοο νϋα* 
'' ίαιη Ο&ΓΟ αάίβτκηβ. 

" Νβο άβΓιιηΙ Ιβηιβη &ριι<1 ουιηάβιη, ςιι» ία οοηΐηήιιιη ρο0]« 
" Α(1<1α€6]:«. ΟιιηΗα Γιιηΐ Ηβεο : 

*^ Εχ/ρίταφΐ€ βται ίη αρΦτία ρτοηιίαφιε οαΗ. 

*' ϋΙηήιηα^ΐίΦ ρϊϋί 
*' ΜοηϋΙηα ίηβιηιιηίί ν^βί^ ϋίπηηιια ΐξηΐί. 
** Ηίηύ ίΠαρηηιηιη Γαΐάήί ώ^ίίίΰηίί ία ΰοτ 
« ΒϋΙΙαηηί ξηϋα. 
*' Εη 1>ού ν/φα ηιατε /ρίΐηηΰα^ &€. 
** Νϋίυ ϊη αβαίί {τί/αί^ &ο. 
** Οοηιρΐ0τ$ /ραήηΜ, 
** €Ιιιοά (3ΐηεη ροίΐηπιηηι «Α βχ οοη3β3ιΐΓ3 ΟΙίαηι : ν&η&η((ΐιι« 
" ίη υηο αίςυβ &1(βη> ΙίΒή. £( Ιιοε ύ, νΧ τίάοβ, 3<1ιηίίΠιιη ίη ηου- 
'* (3^ επί 1ί()υι<1& ΓυΙ)}υη^ί!τΐΓ, ιη&§^β αάβροί ίη ςβιηίηαΐίβ ιηιιΐί• 
** ηοίΐΓίβ &(1ηιίΐ(6ΐιΐΓ» ςυ» ρο(6ηΐίθΓ69• 

'' ΟαΙιιΗιιβ οιηηίηο ίΐαΐ &1> ίΠοηιιη ρατίχ, ςαί ρπ)άνΐ€ΐιηΙ ; ςιιο4 
" Ηβεο ρΓοάυηΙ βχειηρία ? 
'' Ιη ρΐιαίΰΐο : 

** Ρτοροηύάα Ιπίοηνυΰ, &ο• 
" ΙΗά. 

" Εί ϊλΛ ίοΐ ρ€τ ίτηροί^α/ηία. 
" Εί Ρηαρβίο ζά Οοΐοηίαηι, 

*' ΒίροϋβοΓίάαΜ τ^ρεηίβ εχοιίατε να^τηΛίνι, 
" Ιη ΜαιηυΓ. 

'' {ΐ«7έ/ ΰοτηαία ΟαΠία 
*' ΗάΙβΙαί ηηβαιη βΐ ηΐΐνηα Βήίαηηία^ 
" Αά Ρηπάηηι ΤίΙ>αΓί€πι, 

'* Νίΰ άβρτΒοοτΐαΜβ ηΰ/^αηα /ϋήρία 

" Ιη Ο&ΗίαηιΙχ), 

" ϋί αριοί {τηϊβί) βτανΗηι ξ€Βάα.βα1ηίΙαβ)ΤΒτη, 
" Ιη Ναρ*. Ρβίοί, 

" ΝνΙΙαβίξύΒ ταύο^ ηηΙία/ρβ5. 
" Εύψιο ηηίαιπι, (^ηοά Ιιίβ ορροηί ροί&Ι, ίη ΝηρΙίίβ Ροΐβί, 

^* Τφί 6ΤίΡ ιηα^^άί νίτριαϋια ηηάα Βΰαηιαηάη. 
-* $6^ <|ηοά ίρ^ ^ύζϊΆ Ηοηαβηιβ ίηΓυρβΓ 1ι«ιΙ)η1ί« II. Β• 495? 

" «ι ιΜά. 467• 

" Οηιιχη Ι&ηιοη οοηίΐοΐ ΟΓδεεοιβ πΐΑ^ηα κΓιςΙοης οοηίηηίιπι ίβΓτ^ 
" 7&τβ• Αάβηχίΐ 3ΐ(€Γαηι €&Ιη11ο» <ιαί ίίι1)&ί):η1ι ίη Ιαςαηαηι ο&Γν 
^ πιίηίβ 3ΐ1 ^ίηηαη1^ €€ €« 214 ΝΟΤΑ* 1, 3. 

'' Ιη^ίβαϋίβχο €αήΛίίια ίνΜαί 
" $€ά ζ)} ΙΙΙαίΙή ΟΛίίι^ϊοη, μϊ θΰΙ>αίΙ,•αα:€ρΙαιη• 

'' Ιη ΗοΓΑΐΙ Οάίβ ^ί £ρίίΙοΐΜ, ριο Μνΐη <|^^<|α3ΐη Ιητβηίαι 
'' ϋεηί^ηύΆ, ΟΙαοά ολχά οροη ία^υηι, νίχ βΑ η! ηο^Γΐ ρα£(. 
'' Ιη δαΙίΓΐβ Γ€ζ Ιοοίβ Βκνί Γ)^]1αΙ)χ αίΓΓιιιη Γηυιιι ρβπηίΟΐ^ ηοα 
*^ ϋι1ιίΐΜ6ΙίΙ>ΐ» οοηΓοηίέ ίΑίβ ίβςηβΙιΐίΒιιι. Ορΐηβιί ροίϊ#,.υΐ6<η• 
'' ϋΙ>ί ίηάαΙΠί ίη ζΥιοά Ίην^}1^ηάι, ί(& οΐίαπι ία τοΓΓα φΐ&ηιάλιη 
'' Αιιηβββ ΙκχΒΐίαηα^ ςιίΑιη &ΓιΙή ϋΒί ηοη ρ€πηίΐΐ€ΐ»1. . Οτιία: ί3- 
" ΙΐΓ0£ρΓ3ρΙιί ϋίΐϋι υ( ςυαηάοςιιβ ίη Ιικο ο1 ίιιιιί1ί& ίιηρήη^Ι βι ίρ* 
*' (6 Ηοηΐίο €( ΟΙιΐ76ρρο ραΐεή <Ιοο€ΐ €&Γ&ιιΙ>. αΑ ΡκγΓ. &ι(. Ι. 

*' νβΓ. III. 

*' Ιανΰη£ΐ1ί3 οοηΐη ςιι&(€Γ Ιοη^ιη £•α1 Ιι&αε ίγΙΙ&Ιηηιι, 1>κτ€ΐη 
ηο Γοηΐΰΐ. ΙΙΐί ικςιΐϋ ΤίΙ)υ1Ιιΐ3, ςιιί ϋιηΐϋη ^( ίρΓο ίοήρύ^, 

'* Ρυο βξ€ίβ /ρΊ€α5^ ρνο ξΤ€ξ€βττβ άαρ^ιη. 
ΡΓορβιΐίυβ (^υαΙοΓ ^ οοΓπρυίΐ, ρΐΌάαχίΐ ηαη(|ΐι&&ι• $ί&(ί Ραρίοί 
" 1ΐ3Βο ίαηΐ ίη Η^ηο Γϋπι Ιοο» ΤΗΛ. II. 7θο• VI. 55 1• 
" Τι?/λ ηονα,/τα^ίϊβί ανο άτ€Ηνί/ρί€β ψηατοί, 
" •"^ αξ'ιΐε βηάίητη η ί£ηη\βΙτηα ιήτίηί* 
" ΡΐΌ 34τ6Ηε ρ&η€, (ΑοΗίΙΙ. Ι. 54^.) ^ 

** /ραφβΐίΐββίίάΗ οοηνροτατξ ανι^ί, 
" Ρο0Ϊ3 €ΐ ίΛυπι ν€ΓΓιιπι 2ΛΟΛ0€τ€ ΤΙιβΙ». ΥΙΪ. 733• 

"^χ α ΐΛΐ6ι]ρβτη9Τ€ ΡΒοβΙηΐΜρ 
*' ίΰά ηοήδ Μ88. Ιΐ3ΐ)€Γ€,^ ^/ τηβ/ρβτηβτβ ΡίοώϋΜ, 
*' Ιη 8ί1ίο 1ΐ26€ αάηοΐανί ϋχεπιρί^ι: III. 1 1 1. 

'' ξβϋίΐο/ηΰ βαώο-β ϋαιη 

«ΊΧ. 576. 

''ϋ1ΐ.55ΐ• 

. " ατνα 

" Ώινδτβι/ραίίο, 
" Β^ά οΐ Ιιίο υηυπι εΜΙ : XIV. 259• 

" ΜίΠε Αξαίί^τηα άίάίί, ρ€τβαΐαφ» ' Βΐ^οηρΙκ Αηβτη, 
" Ιη Υαΐϋηο Ρΐαεοο β€ νβίΗ^ίυηι ςαίάΰπι Ιιοηιιη νί^633• Ι(Ιβπν 
** άε ΟΙ&υάίαηο άίοο ; ηίΠ ίΐΐαά 2(1Γ6Γ38 ά^ ΜΙο 6-ίΜοηίοο ▼. Ι3^* 

" Γ^/^ *Γ£/?^χ, £ί/ρΊ€£α/ρατβηι 

" Δίΐαηΐΰη 1)οο Ιαηΐί ηοη<1υπι ίνάί χύιπϊΆίνίϊη, υϊ 'άίζίΛύ ίαβηηΐ 
'^ εοηΐ€χΙιι. Ιη οπι βηίπι ΙιχΙ'ϋί βά. ΒύΙΗβηβ. 5β6ρ€^ΰ6 ν&ήαίιΐΓ 
*^ ίη Ηίβ «ΙίέΙίοηίΙ>ιΐ3. Ταΐβ ϋΐυιΐ δβηβεκ ίη ΤΙκΙΐς 
'' Λί«β η^ίτα/ραφη/ρατ^. * ΡτοροΠϋ Λχ Ιοοϊΐ, ςαοηιιη ιηβ- (τΓοαονίαβ. 
ιηίιιί, Ταηΐ, Ιΐί. ίχ. 53• 59- ^ενϋ. 2ΐ. ' 1 δοά Ιιίο €χ ΜΒ. ΟοΠ. Κβ^ίη. 
ΐν/ί. 4ϊ. ίν. 46. ν. 17. Ό*6η. οι ΐ1(Λΐ>ιΐ8 '^άί. νεΙπΑίοΑι» ΝΟΤ^. 1.8. 21« 

*' 1]ΐΐ)υ& ΙϋέΙίοηΐβ^ Εΐ)Γ(]υ€ οΓιαπτ ΗΙ)Π8 ^ί&^^ 2ΐιιπΙ)α8 ίο ρτοάϊ\^ 
'* Αρικ) 0μα<ΐ£ΐη 1ιιι]ΰ3 ^«ηοηβ &ίΐ<][\ιί(1 ΓβρςΠυπι ίαΐΐ οΗαι ία 
'* Ύΐο&ά, ν. 31. 

*^ Χνο/ίξηΰ ψαηβ^, ηιιοά<ιιΐ€ ββύΐ αηί6 Ώίοη• 
" Βίΐ6ΐ5τ1ιιπι βπιιη ςυ^Γία ^Γοίδο ΓρβΓηίΐ, ηβθ€ίΓΕΓΐο<|υ6 ΙπΙ^ΓαοΙι/ι 
** ί3είηη4ιΐ8^ ^ίήοε 1>6ΐ1ί1Ιΐφ& 1.ίρΓι € νβΐ. ΓιΙ>. βιΐηΰηά&ΐίοηθ βίΤοΙ^ 
*' (}ηοβαϊίβαηί6 1ϊ\οη* 

'' {η ΜαηΙΙίο \ίθο, υηϊευιη νίάί (Χ)ΐτΰρΐ£ οχβηιρίυιη, 

<* πι Τβτίία /οττηαβ^ίΐί ]ηιηιηο ]αιη ρτοχίτηα ΰαίο, 
" ΡιχχΙαΛ» ίιι ΜΕΓίίδΙβ άαο 1Ι• ΐ56. 

*' ί^ 'άίξηα^ξοιίοβαί ιηια^ο ίαα. 

"ν.7ο. . .... 

*^ ΟαίάζΙαφηΜ ά^ηΐίηί Εοτηαηαβήή^ίί ίη οτα, 
^' Ναΐΐιιτη ςόχτορί^, 

*' Δΐςιΐ6 Η^ό^ίημβ 6Χ Ροΰΐΐβ ι11θ9 ΙυίίΓΕνίηιυβ, ςΰ03 αΚΰΐκΙΰηι 
** Λά Ηο€ ι;ηΙ1ιΙ()υϋ ΙεΙιε βηοΐ^ηβ Ιΰ^ί. ^αιη ςχ ΕΐΙίβ ραιιοα^ ςυοβ 
" αάβο ηοη |ΐιιρ6Γ ίηΓρβχί, η6(|ΐΐ€ οουΐίβ 1ια)ϋ9 νά οαύούΒ. ΐν^ΰ^ 
'' τηϊηχ (Εΐηβη (^μοηκη^αηι Εάί^αε. Ια Τ£Γβη(ιο ίΠαά Ιε^Ίπιυβ Ργο-» 

" ΟμίαβΊώαηι άΜαρι βοτίηηατη €][β ββηιοατη, 
'^ ΜλΓίίίφ. Οαρ. 

*' ΟτΊηαΙε /ρΊοιιηι ρΒατ^ίτη άίρτοηΐβ Οηρίάο 
'* Ζ,ίΒβτΐί €αρίΙΙηηι/οΙν6Τ6» 
" ?τ\Λά&ΆύμΒ ΓβερίΙΙιπίθ ρΓοκΙυέΐβ βχΐιιΐίΐ, (οά άυπ) Ιαχο ΓοπΙχ), ηοα 
'' 6ίΙ Ε(| ηι&ιίυβ : (^ααΐΏςτίΕΐη ίάειη ίβιηεΐ &1|οαΙ>Ί ία Η3ηι&Γίΐ£;&ιί. 
" ΟΟΓΓίριιίΐ, Εχ ίϊΐοΰίΏο ρΓΟ 1γ11&1)3ε ρΓοάυάίοηβ, ύ κΛο ιηβιηί- 
^' η'ι^ (^[υ£(Ιαιη αάίβΓΓΐ Γοΐεηΐ : ςαβιρ άβηιιο^ υΐΐ εΐ &1ίο3^ Ηυίιιβ 
*' ΟΕΐιΓα ρΐίπι^ταΓο ηοε 1ίε€( ηυηο, η^ς ΗΒβΙ : <)υΐ νίχ ΙυΐΌΐιΙΙιιαπ^ 
*' \ιχο Ιοηιροή^ ίηορία ςοηείρίο. ΕεοΙεΙ Ηορ αΐία»^ 6ΐ ηΐ€[11}μ$ Ιιι^ 
'* 1ίη€ΕΠ)€ηη3 ςρΓοΓ€$ 3(1(1ε(. 

** Ε§ο, β ιηοηΐβιη τηοαιη ΕρΰήΓβ ιηιΐιί ΙΐοβΙ, οιιπι, (^υια Οπεοί, β 
'^ (^ιιοηιιη ροού ρΙαπίΏΕ 1ΐΒυύ( ΙιΕίίηα^ Γ)τΙΐΕΐ}αηι, ά& φίΛ Ιο<|υοΓ, 
" ρΓθ(1ιιε€Γ6 ίΐιηαηΐ:, ν€ΐ6Γ6Γ<:ιη€ ΟΓΕίητη&ΐίοί Ι-ίΐΐίηί, ςαι βΐ ρΓορΐαβ 
" &1)ίυΰηιηΙ 2 ΙβιυροΓβ βοΓοηίίδ Ροβΐίς36, βΐ ρΙιΐΓββ, ίηάυ1)ί€0[α€ ιτιβ- 
" 1ίθΓ£8 ΡοβίΕΓυΐΏ ΙίΙ)Γ09 ΗαΒυοΓυηϊ^ ίάβπι ρΓβεοίρΐυηΙ : Ιυιη ({μιλ 
οοηίΓΕΓΪδβ οριηίοΏΐΒ ϊιζχιϊ ρΕίιοΕ ίυΙοΓ&,ορ^ νεΙοΓυιη 1ίΙ)Γθπιιη, άο-' 
ριοΙ[|Ιο$ Γιιρΐ| ί1]οηιρ(}ΐιο €χί§υιΐ8 3ρα(3ί ραυοοβ ίηνβηίΐτΐΓ ηαιηΰ• 
ηι$> Λρμά «^μοΓά^ιη γίχ μοτιπι> 61: ης Ιιοο (^ηίάβιπ ίη ΤΙΙ^ΰΙΙΐ^ ΥεΙ. 
Ρίαρςί^ ^ιιν6ηαι^$,^1αι1ά^Εη^, ΒύηβοθΒ ΤΓΕςοεάί, ΗοΓΕΐΐ(}υ6 (ρΓ3£(€Γ 
δαίίηδ) ν6ΓίΐΙ)α8 : νονοοτ ηΐ γ^^οΙε ίη Ιιβηε ρΕΓίερ ίιηηΕ ερηΑί• 
'^ ΙιιΙ ροόιΐ^ 6ΐ βχοβρίίο ρΕαοΙρΓΕ^ €χ ΟαΙυΙΙο ρΓ^εοίριιο^ ΙυνβιίΕΗ, 
δίΐίο, δίαϋο^ αΙϋΓ4α6 1)εΙ)Ίιιιγε ήί: οχείΏρίΕ. ΝβυΙηιιη ι§ί(ιΐ|: €ί 
(< 
{ζ 
€( (( ") ΜαηίΙϋ, ςιΐ3β νίάΐ, βάΗίοα€8 6ο £( ιηοχ ΐή 1όα> Μ&ηίαΐίδ ϋχευάοη- 
ΙΐΑΐ)6η( : III. 604. (Ιιιπι εαΓ&νί Κοηιαηα ρΓΟ αΓίίηα^ ςικκΙ 

Ρ4 4ΐβ ΝΟΤΛ. 1.3. 

" άίϋ ίβΓβ ρβοεαΙιΐΓ οοΓΗρίβηάο." 

Ββ οοπιιηιιηί ί/11&1>& £υύΕΐ)ιίιΐ9 «ά Π. Δ. ρ« 480=3^» 3^• 
Έ» ^1 τ», ΥΙΕ Π£Τ£ΩΟ> ιχηί»ιτ«« ^ Χίγονσα τϋς χλ^τιχ^ς, <^ χβα 
ιτίρ«>^ι ^ηλονΤΛΐ λό^α^ χοιι>η; (Τνλλαβιϊς, (οί, 11. Α. ρ. 8ο, ΐ=6ΐ; 
1 .) ^»ά τι τηΐ' 47^ο)}7^ν/Α•»«)» 9ΐ»^ιΓβ9> χ«< ^»« την •«'*χι»μ>ιηιΐ' ο|εΓα>, 
χαι 1»« τ^ν τ?ς λΙ^ι«^( κΛΤΛΨΠξΛίωα*, καί ^λ το Ηνασ^οΛ ^ψΚο^ιλ' 
,{|0'0«» το Ιναγό^ίΤβον αψωναιι. Ζ. ρ. 625 =47^^ 43* ^^ ^ ιν 'ΐ*^ 
ΠΑΡ£ΙΠΩΝ, Ιχτ•τ«/Αΐν»ν ουκ άν^λο^Α^^ τ^9 τις νρο^ισ-ι^ς ν^κ^αλίίτον- 
σΑ». ούτω ^ ■έ$ν( •<ρι$)}< χ»^ τί}( ΑΠΟ «Γ^οθΐ(Γΐ*>ς Ιχτιίνιται η Τοη^υ* 
σα ί» τί, Ο δ' ΑΠΟ ΕΘΕΝ ΩΣΑΤΟ ΧΕΙΡί. Τι«ί Λ 3ί^α«η^οιτι« 
Αντο, μΛταγζΛφονσ%9 ΑΠΑΙ ΕΘΕΝ, χ«< ο^αι το ιμύ^ορ άνανΧΐίξονσΐί, 
Ο* μίντϋϊ ίκξΐβίϋπρ^, 9κη%νου^ί9 ως ΐξξί^ τ^ Ο §9τ»ν^α τΐίς «τρο^ί- 
^ΐΑ^( λ«^ό^όκ λ07ο»( ^ης κϋΐνιίς σΊλλαβΐίίς' μίξους η γβΐξ Χνγ^υ χβτ«- 
νί^α^ωοΊς {ση, χ»« ^«σιΐα χοί< ό|ιΓ{Κ τον ΕΘΕΝ ηηψίξ^ψτβίί , λνά^νβ» 
τ^ΐ' >Λγουσ•Λ9 ιχτιίνϋ» τίκ «τρο^ίσια^^ «^ς οϊ 7Ρ*/^*'''^>'^^ ^ιχννονσκ' ΐ' 
ταΙ «τιρ» χοιί'η; ^ι;λλ«)3??. οί. ρ. 64 1 > 28=5^^α ^1^• ^54> 47^ 
519* ϊ5• Οά. Γ. ρ. 1465. ίηίΙ.= ΐ23, 44• Κ.• Ρ• 1665=407* ^9• 
Ί<Γτίο» 1^ ΟΤΙ %9 τω, ΟΤΤΕ ΠΟΙΗΤΑΩΝ, ο Λίωτίξω Ιγξ&ψν, ως β^»- 
χΐ^Τα ίλήφ^ΐή η &(χονσ», >Λγω ηΛοηής σνΧΚββι^ς, 0υΎω ^\ χα« ί» τω, 

"ίστρος τοΜκντ«( Ότα^ίνονς μνι^στινννϋΐΛ ^, 
ί λντ^^α Χ^^* βραχβΐαρ Γχι» τί?ι» χβτάρχονσ-^ν νΐ***• ^^• β^ί*0ΐ Οά, 
ρ. ρ. ιΒιΒ, 3.3=628, 4ΐ• ΒίρΗίΙϊοη^πι ο» ίη βΌΐιΓ» οΙε. «Ιο.® 
ρΤο(, το.ιοντο; ίβερε οοΓΓίρ! τηοηυίΐ Βηιηοίζίαβ ε(1 ΑήίΙρρΙι. 1*γ^^• 
128. δ'ιίλαΓοί ΥϋΓρ. 165. ΕυΙϊΐιΙο ΑΐΗβηχΙ IV. ρ. 559• ^• Εϋπρ. 
ΡΗίΕηίίΤ 1302. νί(1β ΡοΓΓοηυιη »ά 1319• 7*§«»'•ί *" "ο** Ηςπηίη- 
ηί αά Ευήρίάΐβ ΗΰουΙ). 64. ψιταϊος ΕυίΙαίΗ. 3ά Οά. Υ. ρ. ι89^> 
43=74•ϊ> 6. ΐΛΤοίΓον ^ίϋίι/Ι. δαρρί. 381. «1>ϊ νίθβ Βατηβίυηα. 
Τΐίίξαιως Αΐβχίβ ΑΐΗοηχί XIII. ρ. 562. Α. Οοηιίοιιβ ίηοβΠΰδ ζγηά 
©ίοη. ΟΗγ^ΓοΛ. Ογ. 64. ρ. 596• ροΑ ν&ΙοΙεβηΕβΓϋ οά ΕυΓίρί<1Ϊ8 
Ηίρροΐ. 210. Οαΐΐίηιαείι. ρ. 24• .€οη3πιίη2 ΐ6()α€ηΐ€ηι ΐη πιοίΐιιπι 
μ ΡογΓοπο ρβΓΓ»ηΛΐιΐ8 : ' 

Αισνοι* ανοίσ•ω9, ντοτη Α^-ηψαίωψ «τόλι^, 

ως χΛί χαλον σον ψαΐνίταί το ψηωριο** 

καλός γ ο ^αξΒίνων' χαλος ^ 2 Πιι^αιιι;;* 

&,λσι/ι 1^1 τκ *^*> το»ά(^' ίσχ αλλί} «τόλ»; ; 

ΧλΪ τονξανον γ , ως φασιψ, ίστ\ν ιρ χαλ^. 
νβΓΓυβ ί€Γΐϋ άίιηκϋυιη χαλός γ* β «ταρθι»»» ίεΓνανίΐ Βίο^ΰΠΰβ Ι/&- 
«ηί«8 VII. 6. 1η ΕΐΐΓίρΐ(ϋ8 ΕΙοοΙγ» 5^°• ρβ'^ ιηοίπιπι Λεγ© ροΐείΐ 
^αλ^ιο», ^υαηκ^υαιη ΐ1?ί ιη&ΐίιη εαιη δ€&1ί£;6Γ0 ϋΐ ΡίβΓίοηο «τολ^ν. 
Βΰ άίρίιΐίιοη§ο μ ηιιπκ^υαηι αρυά ΡοΰΙαβ ΑΚίοοβ αηΐβ νοού^τα 
οοΓΓορΙίΐ νίάΰ ΎίΐΙοΙίοηΗΰπιιπι αά ΡΙιφο. ΐ4ΐί*ί^οοα{Όΐ^ £(71110- 
Ιο^. Μ. ρ. 462. ίη ν. Θυσία, 

" ΝοΙαηάα (1ίν€Γ& Ιοοί Μ(ο\ϊγΙή ^τ«Γμ Εφιΐΐ. ^3• ΡΙ&ηο βηίηι Ιβξβη- 

Ιββΐο. νο£ΰδ οΤβψζβί €( Ίβ'τ^ ρβΓ- (Ιαπι ϋχ Ι&οιΙα ΡογΓοοι 6αχ^ηά»ήθΌα 

^ιι(&η(ιιτ Εαπρί(1. ΙρΗί^. Ταυη 395• ^^• 794* ^^«^^ ^^ νηίΖη ιη«»; Ιίγ^ 

' ^3111(111 Αυ(οιη ΒηιΑοΙκία» (Ιο τ. 7''^^*'*^^I 

.... ... ^ 5" €ί ΚΟΊΜ. 1.3. ρ. 11. 217 

Ρ. χι> χ6. Δινη^ο( τξέίΓΛζ. £χ€ΐηρ1& 013γ1(!ο ζά ΗοιηοΗ II. Β. 
531- ρπ>ΐ3ΐ3., ρ&ιΐίιη ηοη Ιιυο {ρ^^ζηί, ιρζηιτη πιβηθοία ίίιηΐ. 

ΐ£Γϋο. Ιη Τ1ΐ€οεΓί(ο IV. 5^• Ιβ^βηάυιη βπιΐ ίοιίβϋο^ οβΠΰ ρΓο• 
ΏϋηοΪΕΐκΙιιιη^ 

Ιη Εΰηρίάβ μΛΎΐΰων, ηαπΐ(|ΐΐ3ΐη μασηνΦ/9 ίόπΒΰΐκΙαπι είΐβ ηϋΐηο 
ί^οΓΕί. νί(1ϋ ΜαΓ^Ιαηάΐΐιη αθ έιιήριάίβ δηρρί. 87. 9^4• ^^^ 
€χ ^Γείι^τίο ΰΐ Έυπρΐάβ οίΐΑηΙιΐΓ νβτΓαδ άίΛτλακίμ,ατα ίμ,π^ΛΛω• 
ρηιη& \>χ^\\ €οη(ίηΰη(ΰ$ι 6θ8 ίαπκΐυάιιιη ϋτηΰηά&ηιηΐ νίή άο&λ :, 
£υπ)6ηίά. 93^* '^'^ 7^^ ί^ ηπξοτί^νν ά^τλαχί^τ» »(». 
ΑΙοϋίΙ. 245* όσης ίξίστι/ις ίνλακω» αλόχον, 
ΙρΙΐί^. ΑυΙ. 124* χ«« «'α'^ Άχιλιν; λίκτξω9 α^ίλΛκνν, 
ΑΓια θ(1 ΟΗιτΙίϋ ηξμΐζ αά II. Α. ^ΐ• ** ^γ^^^^ ηαΙυΓα Ι^ΓβνΙβ, 
'' ία *νοώΪ€Μ Βηνετη άβϋηθοβ^ ίΰςυβηΙίΒυβ ίη 'εαάίτη νοεΰ ίτοΑ/^- 
" ηαηϊώια άΐΛαΙ^ηί^ υΐ τί-κψον, ^ιλότι-χίος, ά-τιχι^ς, (ςιι« ίη ί7ΓΛ- 
" ήοΜ βΐηία, αΐ βχ 8ετιρ(οηιηι ΤΓΕ§ίοοΓαπι €ΐ Οοπιίοοπιπι /λλι- 
" Βίί εοηίΐαΐ^ Γ6πιρβΓ οοΓτίρίΐαΓ) ίη ΙιβΓοΙεο ΟαΓπιίηβ, ρΓορΙοΓ 
ροβίίοηβΜ χ^ζχίχ^ (ϋοηΐί ίη Ιι&ΐίηίβ νοοαΙπιΗβ ίεηίΐτα, ΌοΙηϋτίί, 
ΰΐ ϋηι 1111)115) ρΓοθιιοΐ ροΐβίΐ." Ηιιε ΓβΓβκηάί €ΐί3ηι ΒΕνΰϋί 
θ3ηοη€8, Μΐΐϊτβΐΐ• ΟπΙ. ρ. Ι97• Ι• " νοοβίίβ ^Γϋνίβ 3ηΐ€ Ιβ- 
'' ηυ€8, ςυ38 νοο3η(, εοηίοηβηΐββ ν, χ, τ^ νϋΐ 3ΓρίΓ3(39 φ, χ, ^, 
" Γ6(}υβη1β <ιυ3νί8 ϋςυίάβ^ ιιΗ (1 3η(ΰ ιηΰάί38 β, γ, ^, ίβκ^υβπίο ξ, 
" ί7ΐΐ3ΐ)3η[ΐ έΓϋνοΓη ρ€ΓρίΙυο οίΕυάίΐ." δβά 1ΐ3ηα κ§;ιιΐ3πι ΤΓ3§;ίοΐ 
ίχρ^ νίοΐβιιΐ. II. " νο€3Η8 1>Γίνί9 3ηΐ€ €οηΓοη3ηΐ68 ηΐ€άί38 β, γ, 
}, Γβ(]ΐΐ6η1ο ςιΐ3Υΐ8 1ί()υίά3 γτχί^τ υηίοΑπι ξ, {γ\\3\}ζτη ϊ)η\^τα 
η\ιη<\μζιη ΐ£ηηίη3(, Μ Γβί^υβηΐίυηι 'εοηίοηαΓυηι ορβ ]οη§3ηι 
ΓβπιρύΓ εοηίΐίΐυίΐ.'* Οο ςιιο 3α(ϋ ΡοΓίοηιιπι 3(1 Ειιηρίάΐβ Ηε- 
(:ιιΙ)3ΐη 298. " Όζντ^ύΜΒ εΕηοηβηι ρΒΐιΙΙο (βηιβηυδ^ ιιΐ ίόϊ^ί, 1ΐ3-> 
ΐΏΐί, ηιι1ΐ3πι Γ7ΐΐ3ΐ>3Πΐ 3 ροβία Γοοηίεο οοιτίρί ροίΤό^ ίη (|υ3 εοη•* 
ουτπιηΐ οοηίοηβηίββ βλ, γλ, γμ, γν, Ιμ., ^. Η«ο Γ€^ΐ3 ρΐβ- 
ηιπκ^υο ν€Γ3, ηοηηιιηΐ(|α3πι 3ΐ) ΙΕΧζΥιγλο, δορΗοοΙβ, ΑήίΙορΙίΕ- 
*' 06 νίοΐ3ΐιΐΓ^ 3ΐ) Εηηρίάβ, οκθο, ηυη(ΐυ3πι." 

Οικχΐ Νο1ΐ€Γ Π10Χ 3ϋΪΓΠΐ3(, νο€&1βπι Γείΐίεθΐ: εοηΓοη3ηΐΙΙ)η3 μ,ψ 
ρΓ8εροίί(3πι ηοηηυηςτΐ3ηι οοιτίρί^ <|υο<]ςυ€ ίάοηοίβ 3ΐ]61οΓίΐ3ΐίΙ>υ9 
εοπιρΓο1}3(, πιίηίηιβ ά6ΐ>αί( Τοαρίατη πιονίββ υΐ ίη Ε»Γίρί(1. ΒΕοεΗ. 
1 134» ΟΟΓΓίξβΓϋΙ, ή ^* »χ^οί Λΐηα7% ίξβύλαις' ΕΓΥΜΝΟΥΝΤΟ ΔΕ 
Πλι&'^α» σναξΛγμ,οίς, ν€Γ3πι 1ί3ΐκ1 <1υΙ>ί€ 1ιυ]υ3 Ιοοί €ηΐΰη(]3(ίοη6πι 
ρΓοΙϋΙίΙ, Γοά ί3α1β, ΡθΓί"οηα8 3ά ΕυΓίρίθί8 Η6ύ. 1042. ΓΤΑίΝΟΥΣΙ 
Δ£ ΠΛΕΥΡΑ σ^ΛζΪ3ίγμ.οΤς. Νβςιιβ ^1>ιιίΐ Βηιηε1(ίυ3 3ά 8ορ1ιοο1. 
Α^. ιο77• ίΐ3ΐιιί(Ι<:^ <' ΝιιΓρί3ηι βριιά ΑΙΗοοβ Γ(%η8&ρο6ΐ38 νοοΕίίβ 
" 3ηίβ 1ίΐ6Γ33 χτ^-τΓΓ, ΜΝ, σχ, σ/Α, οοΓτίρίίιΐΓ, πο (^ιιίάεηι ίη άίνεΓ- 
*' £3 νοε11)ΐΐ5^ ίΰά γοε3ΐί8 \>τ&νι» 3η(ο ί1ΐ35 1ίΐ6Γ38 ίβηιρ€Γ ρΓοάηεί* 
'* Χμτ, χχΧ. ίη Ιιοο Ευηρίάίβ ί^ηζήο,ΜΛά, 1046. λνιτονσα^ »ντ^» 
** ^κ τ^^« χτΛο^Μ χ^κά, Υίάο Α). 1360. Αηΐί^. 904. Κ3(3 ΰΠ: 
" Ηχο ρΓοίοθί» ί^χ, α ςηα άίίοβίΠοηεπι ηηπΐ(|ΐΐ3ϊη ίί^ή 1ίοαί0€ 
" οίΐϋπάυηΐ οίοι 3ΐίί> ι^υηι Μ3Γΐ£ΐ3ηάυ8 ζά 8υρρΙ. 646. 984• 8υε- 
*' ούτήί Ιαιηβη ΕιΐΓίρίάίβ &ιΐΛή\ΐΒ, φι νίηιπι άο&ί^ιιηιιιη ία£;ί(, ίη 


€( ^1|^ ΝίΟΤ ^Ε, 1.3. ρ« η. 9€ 
4€ €€ (^«ο ύ ηίΐιίΐ & 1ιΙ>Γ9τϋ» ροϋε^ΐιιηΐί ονίρ^αι ΐρΓο ροβία «οηιπ)€ΐ^ί(. 
.$«4 €Χβηιρ1υιη αηίαιπι ^ύ, (^ο Ιοχ ηοη Ιβϊ>^&ζ.\λχτ, Υνώα 
'' οΑ ιη Ιοη€ 1 198. οΐ¥'ηξ^ σΜνη ι^κξ», μίγαλΛ ^* Λίσψίξβί», Υβ- 
ηιπ) £(1, (]ΐιοά ΕΪΙ Μ4ΐυ«ιη(1υ3, αΐ) ΗοιώογΙ νΰΐύΐιιιβ Ιΐ£Χ3ΐη£ΐή& 
3(1 ΤΓ3§ί.€οηιιη ΓοπαΓΐοβ αΓ£;υιη€η(ΰΐη ιηβΐήουιη οοη Γ&61& (ιπηΓ- 
ίβπί. Ναπι νΐΐίαιη Ηιι)ιΐ8 ίΰηαπί ίηιίίπι άοίαιάβΓοΙυΓ ΰχϋΐηρίο 
*' Ιΐ£^ο<1ί, ()υί Ηαπο 1^^^η1^&ι^ ΓυηιβΓβ ροΐνιΐΐ ίη ϊίοο Οροηιιη να* 
^ ίμ : 1(1} 9κτ^Α*η τ« σχι», χα» βίβλΛ^ος ο^ης." ΤΓΕ^ίεοβ 2ΐί(|ΐΐ2η(1ο 
γο€Αΐ€ΐη 3ηΐ€ /«» 'οοΓ^ΙρβΓο οοηΐη Βηιηοΐιίυιη οίΐΰηάίΐ ΡοΓίόηιΐΒ ία 
Λρροηά. 3(1 Τονιρίαιη Τ. IV. ρ. 44^• ρΓοΙαίίβ «χ £υΓίρί<ΐ6 άιιο-. 
1)υ3 10018^ ^Ρ^• Ααΐ. 68. ϋ^ωσ ίλίσ^οΜ Βνγατρ^ μ9ΐΐ9^ξίΛ9 ι»«. ο( 
852. άλ^/ η «Γΐ^Γονθα 0^»?α' μ,ν/^σΊΤ%υΐ γάμονς» Ιη οΙΐΟΓΟ ^{^Γείΐγΐί 
δ. ΤΗΰΙ). 8^. ρ€θΐι]ΐίιη3αι νοςίβ Ιλί^ψί^ς \)Τ&ν£ϊ[ΐ ϊμάιο^ί Βιιπιβίαδ, 
υΐ: €ΐ ΗηΙορβηιιΙιίηι&ηι νοοίΒ ο^Αο^ψψ^Λί Ίη Α^ιη. ιιο8. Ι)1χΗ 
ςίί&ιη £αηρ1(ΐ€3 ΒαοοΗ. 73• ^ Διόιι^σον ΰ^,^ί^ια, ιηοφ> νεΓΓυ& ΐΩβ 
ΓιΙ ρ3Γ(£ΐηΐ3ου8. δορΗοςΙΰβ Τγ3οΙ). ι 136. βί«β» το χ^ξημ' ίμα^η, 
χςΐ)β-τ» ΐλ.9ύ>μΛ»ιι* νΛύ 130360 ΗοΑίΙιίο κροηβοΐΐ μαι^ίψ^ι νίή άο&χ 

Α(1βίρΐΐΐ3ηΙΙΙΓ. 

0.υα4 3(1 (:οηΓοη3η(€β Γ6ΐί(μΐ38 3ΐΐίη€ΐ, νβη ρ(1 ΓοΓίαίΓΰ ΒηιηςΙ^ϋ 
οΙ)ΓβΓν3ΐΊο ι οχεςρΐίοηββ Γ3ΐ1βιη 3ρυά ΓοΓίρίΐοηιηι νοί^ηιιη ΓβΙΙί^αίαι 
ίηνβπίαηΐιΐΓ ρ3ΐιείβιπι»• Τουρίο £ιτιαη(ΐ3ΐ. Τ. Ι. ρ. 4^4• Ι^^ΐ^ 
ηειη 8ιιί(ΐ£ ίη ν€ΓΓΐ| £υρο1ί(11& άβίβηφηΐί» - 

1)Γ6νί(€Γ ΓοΓροη4£ΐ ΡογΓοικι8 ίπ 3ρρ6ΐιάί€6 €χ ΡΗοΐίο €ΐ(απβ^ ςβοά 
αηΐ€3 εοη]€6ΐ3ηάο ιΐ6(6Χ6Τ3ΐ ΗρΙΚ:^ί6ιΐ8« νιαΜ'»0-ιιοι;ΐ'τ»ς. Ια ^^ 
ς1ΐ7ΐο 3ριιά 8ΐΓ3ΐχ)η6Πΐ IV. ρ. 278=252. Οχοη. ΐ€$ίΐαΓ, 

ηφ§λη9 ^' ννο^χω» 9ίφ»^ στρογγυλών νίτ^ω», 
\χ\>ϊ Μ83. ορίίπαοΓμηι αα^ΟΓΪΙ^^β γογγύλβ*» τεροαίΐ ΟΓοηονΙοΗ. Ιη 
Ιοπ6 1 198. οΙρι^Λ τ$άχ^ άηάηηι βαιβηά^,νίι ΡοΓΓοπαβ• 1)6 $ορΗο• 
€ΐΐ8 Τΐ'3ε1ιίη. 292. νΐχ <}υίε()μ3πι ρτοπιιαοί3Τ6 3ΐλύιη. £Γ(1ΓυΓΐΙτΜ 
Τουρίί £οη3€^αΓ3ηι 3(1ρρ(3ΐ τα ^< νίτησ^ίί^η» Β^ά ίη βλ^βίΆ 2ΐ• 
Ι^Β,νίά άυΙ)ίιο ^αίη Γ£(η.3€υ Ιοίί^βΓίΐ ΗοΙα1ι1ιίύα3 ηοίΐετ, 

ω% ινταν^ , ί9ψ 

Ονχ ι^τ*» 0ΚΜ4ΙΤ. χα>^(^ αλλ *^7^' αχ^η^ " 

€ΐι1 οοΓΓ£61ίοηί ίανεΓΰ ε[υο^ηιη)θάο νί(ΐ6ΐι;ΐΓ Οοάΰχ Μ3« ο1ίιΐ| 
Ι)ΌτνϋΗ3ηυ8Ρ. Ιη Βίρΐιίΐο ΛΐΙιβηβίί VI• ρ. 236. Ο. ν)ΐ1|;3ΐιιτ 

ι^ι* Ι ^1 ψτλ^γ} Ι ο( )(α« | λίντος 9ν^ | κατ^ | »ο»>,. 
υ1>ί πιίΓΟΓ δείι^νβίξΙίφυΓβηιιη ιΐ£ ιη£ΐηοΓ3ίΓ6 (^υίά^π) ^ϋβι» Οτου 
οοΓΓβέΙίοηοιη α» ^ «λα^κ»;• Λίβχίδ Αΐ^οη«ίΐν• ρ. 164^ 0• Χ»^ 
Ι»λο^^ *ΌΐΛ,'9ξος, '^Ψ^χ^ξί^ος, σνγγξαμ^ΜΧΛ, Ο.α30ΐ ί^ρί^αιβ ίη ρΓ0« Ρ Κ\ιηε ίη ΒίΙ>1. Βθ(11. Χ ι. 3> 1 4• ^|^&(^8. Ι.(χ:απι β1ο& ϋΰ ίυρηίοπρ- 

Βϋηΐΐείυιη Ερί^. αά ΗειηΑΰτΙιτιΓ. ρ. 9€. ιη νετίύ ^Βί^Ιι/Ιΐ 1&<κ1&η1επι Απ• 
ίΐξ ψντύξΛ ρ«η€ ο]3&ΰρο6ιβ]» Μίτοι. Ν ο τ ιΕ. Ι. 3. ρρ. 15. 18. ^9 

ριΓβ ηοιηίΐΗΐια8•€χ«Τ2ΐηιϋ9 ρβες»^ 1ϋ>ΤΕΓΐο8 νΐζ ηοτβίΤϋ €& ιιΐ ιοο• 
ηεαιη. 0.ιι1ά ίι ί^ιΙιΐΓ ρπ) ΈνίχοξίΛος ίυΙ)ίΙί(υΕΐηιΐ3 Έπίκράτης •' 
ΡοβΙαιη ίΐίαιη ηκ^ί» Οοιηοεάίχ^ άβ ςυο ηοηηυΐΐα Τοηριαβ αά 
δαίά. Τ. Ι. ρ. 193. 8€ά Ιιοο νΜ& Ιηοβηυιη €ίΙ. Ιη ΡΗϋοίΙΰρΗα-^ 
ηο Αΐ1ΐ£ηκί VII* ρ. 393• '^' ^^^ οοηίτονατίΐΛ κροη^Ώάητη Θί• 
β(ΛΐΡΛ, Μί 6Χ δοραίΓο ϊΒίά. VI. ρ. 2^ο. Ρ. ουίνίβ ρΕΐ€ΐ)ΐ1. Ι^^β 
ριηπίηο δ/ΙΒαΓ^ίαιη 2ίά ΑπίΙοΐ€ΐί3 ΡοΗΐ. VII. 14. βΐ "^είΓοΠη• 
ξίαιη ζά Βίεκίοηιιη 5ίο. XIV. 36. ΡΙιοΐίιιβ Ι^χ. Μ$. Θ»|?^<^»κ>» 
ιόρσ/Αβ άνο θΐβξίηος τ,οιί χ/Λξάζαντο^ ίΐξΐίσ^α*, ΤΓΟθΙΐ3ίεΐΐ3 ΑηΙι- 
ρΐκιηίδ αρτιά ΑΐΙιβη. Χ, ρ. 449* ^• »«>γ»'ον( «σ»ί^ιη}( ^' ι» »υτ^ 
νητίτ» γ»λΛκτο^ψμ,ο»α, ργοού\ά\ή)\ο οοΓΓυρΙυβ «Α, οι ηβίοίο &η• 
ηοη τ€Γ€ Οιοΐΐαβ ρΓΟ «τι»χτ<» Γα1){1ίΐυ€τί1 τίκρ», 1\>1ά. XI. ρ. 5^3* 
Β. 

Οχϊϊ ί€ϊ\3ίή\3Λ χΛχοΛΌΛρ μΧ ορίποΓ, ρ1αε6ΐ)ί(. Τοιιρίο Α(1(1βη(1. 
ΤΗΰοοήΐ. XXI. 26. 1>Τ£νίΐ€τ ΓβΓροηάβΙ ΡογΓοπιιβ αά Ευπρίά. Μβ4• 
284. Οείεκι Ιοεα ςηαηΙίΠιιιη ροηάβΓίβ ΙιαΙ)€»αΙ οαίνΐβ (ΙΙΙίςβα^ 
1ήΐ8 ίοίρίάβηΐΐ ϋ^ηι ΕρρατοΒΙΙ. 

Ρ. 15. Ι η υ£γΓιι £ριο1ΐ3ηηΙ αιιη Απιαίάο εοηεοΓάαΙ Τουρίυβ 
Ειηεηά. Τ. Ι. ρ. 117. 

Ρ. 1 8, II. Τξίτοί — Ύξόπος, ϋο ρΓοάηέΙίοη 11)118 οΐ) ί£1υπι ιηβ- 
Ιήουιη ϋνβ ατϋπ^ οΙ> Ιΐιούη, (1 οΙ> ε2βΓυΓ2ΐη πιηΐΐί ιηυΙ(3. ι νίάο 
ρΓ£€ίρυβ Η<:πη3ηηιιπι ευιη ?λϊ\}\, (υιη ίη ΐ4ίΙ>Γ0 άο Μοίπβ Ι. ^» 
21. ρ. 67. Βοπθ αηΐθΐη ο^Γ6Γν&( υΙγ ίάβτη άοέΙΊϋϊιηνιβ ρ. 66. 
'' Ηχο 9^ί^^ηι οιηηΐα, ς[υβΒ άο ρΓθ(1α6ΙίοηίΙ>υ8 οΙ> ιη€(Γυιη άίχί« 
ιηιΐ5, οοη ίη οιηηίΐηΐδ νβτβιιιαι ςβηβήΐΐΐΐβ^ ίβά ιη3χ1ιη6 ίη Ιιβχα^ 
π)£(η> ΙκτοΙεο βΐ αΐϋβ ι^ιιίΒηΓϋααι ε2ηηίηίΙ>ιΐ3 Ιοοιιηι ΙιαΙ^βηΙ.** 
Οϋοά ν6Γ0 αά νοεοπι αθάνατος ΓρβέΙαΙ, ευίυβ ρήηιαιη ηυηςυΕίη 
ίιι Υ£τ£1)ΐΐ5 ίαπιΒίείθ ρΓοάικί, Βηιηεΐ!:ίο 3ιι61ογ€, αίϊϊηηΕΐ^ ίά (Ιγ£- 
ηιιβ Π6§^1 ΡοΓΓοηυβ 2^ Εαήρίά. Μβά. 139- "• ί• ΝβΓοίο αη Ερί- 
008 ίοώηι Ρο6ΐ33 ο1) οειιΐοδ ΗΑΐ)ΐΐ£Γίϊ 8ΐΓ9ΐ)0 IX. ρ. 642=608. 
Οχοη. εηηι Ιιβεε ίεήΙ^ΰΓεΙ : ΤΙξάτιην ίκ Φη/Αονόνν 9^^^ 7^"^^^^^^ Π<^* 
^να9' κίΐΜσ^Ό^ ^1 χ«ι τ«» «σ-^β^ΐτιν βί/ΤΑ;« χα* τ^» 4σόλ»ν λίγΙ του ιτ&• 
θβσθ»»* Ιχητάΰ^^κΑ ί'^ *τ%9 α.ξντη9 (τυΚΚΛ^ν^ ως Ιν) τον άθανΑΤον. 
ΧΜ ίκΛμΛ'ζον, καί ^ακόνον, 8ϋά Ιΐοο ιιίεοπςνιο ϋΐ, €3<ά6ΐΒ ΰίΐ νο« 
€13 ΙσόΒίος ηύο : νίίΐϋ ΡοΓίοηυπι αά ΕυηρκΙ. Ογ6(1. 9• -^^0^7^• 
?&[£, 8ο. 8^6. 8ορ1ιοο1. Αη%. 837* Μίηίιΐΐβ Εΐιΐβιη 1ι. 1. ίίίβη- 
Ιίο ρΓ2^Γ£αη(1«ι Ιίίατκ ^ ίηοϋρΐίγ^ ροΐοίΐαδ, Ερυά Ροείαβ Εΐίθ3 (υπι 
ρΓκΓβΗίιη Αίΐίοοβ ήη^Ι^τα νοοίδ αηίβεβίίβηΐίδ 1>Γ6ν6πι ρΓοάιιοοηΐίβ $ ^-^^^ 
(1ε ςιια ε^^ετβ ΟΌΓνίΠΐαβ ΟΗί. ν^ηη. ρ. 334• Ό^^^βν^ ΜίΓοεΤΙ. 
Οήί, ρ. 1 6ο. Μ2ϋτ]ϋ2η(1ιιβ αά 8ιφρ1. 94* Τονφίαδ Επιεηά. Τ. Ι. 
ρ.^οο. £χαηε1ςί428 3x1 £ιιτίρί(1« ΟΓβίΙ. 857• ΑπίΙορΙι. ΡΙιιΙ. 1065» 
Α(ϊ(1&8 δορ^οεί. &7''' ^^* ^^* ^^ 81χ>1)Φ0 &γο(. ρ. 225. λβαττης ΙνΓ 
ξονίίβνιτ «^νφ뻣 ^«ι^βκ•. ΑπϋορΙλ. Β^ίΠ, 1091• ΗΟ^^" 7*"1'^^9 

κλ) ^^$^^^^9 *σα Μοί ^Λ^^ιμ^Τ» τίκτΑΐχ• 81ο £ηίπΐ Μ8. Β<ΙΓ0€€• 1 2 7* 

ΑΒΐίρΙ»η68 ΑίΙκΏ&ί Χ. ρ« 449* ^ ^^7* ^^'''* ^' ^' ^ ^ί'^'Ρ^^ ^^^ 


120 Ν Ο Τ λ:, π. 

χαυΆά ξίνων. Ερί^βΠββ €}ΐΐΓά£ΐη XI. ρ. 4^9* ^' '^'^Λ'^^ξΛ, >ίνβ^9*, 
ηί,μβϊΛ, ξυτ» τίτταρβ. Ειιπρίθββ Ετ^&\^^ο ζραά Ι^γοΌΤξμχη ίη 

Ιλοοτλϊ, ρ. 205. νς θιί;» τι β«ΐΛους, νατρ^^Λ τί ξυωμί^Λ, Εορο• 

Πβ ΡοΙΙιιείβ IX. 58. ΐ'υ» ^ϊ ^^«-οι; 7" λίο τάλβιτ» ^Λ^ί«ί. Ρπυάίδ- 
«-ολ»ν. Εϋπρίά. ΒαεεΙι. ζ^. τνμ^ΛΡ» 'Ρίβκ τ• ί^ιιτ^βί. Ηοίβη. 1 1 29. 
β< ϊ^ξΛίΑ* ξό^ίΛ, Οϋί ίη Αηΐίίί. ΓεΓροικΙβΙ •τ* ισντβ νΛΤι^ίλ)^. βΐ 
1 140. 'Λμ>φ\ ξνΎΛψ. 8βά ίη ΟΗοτί αιηΐι^υβ ίστίαϋό ιηα^οΓ Ηοϋηΐΐα. 
δίηι^Ιαδ $1οΙ)2βί ΡΙογ. ρ. 231. βά. ΟιόΙ. χξΐτίν> τ• ^«ι^ι» ΙυψίμΛηψ 
συνοζ^τάσαι, δίιηοηιθββ ίηΐ€Γ Οηοιηίοοβ Βηιηείεϋ ρ. 99. ονϊιΓ |ί- 
7*0» χαχ?(. δΰά ίη ο&ΓΠΐίηϋ «ηρ2 γυναίκϋψ, ν. 63. λοντα* ^ νβίσιις 

ύίρΗΛοη^οβ Λΐ β1 01 ηοηηυη(ΐτΐ3πι «ηΐβ οοπΓοηαηίοπι οοΓπρί 
«χίίΙίπ)3ηιηΙ νίη ρήηπαήί δαΙπιαΓιαβ »ά Αγ3Π1 Ι3ο6α<1« ρ. 24*• ^* 
€4βιαΙχ)ηο8 Ι,εΛ. ΤΗϋΟοηί. ο. χνίϋ. ςιΐ03 ρίβηβ βΐ οβηίβπϊβ Γβίυ- 
Ιαΐ Ββηΐΐύίυβ ίη ηοΐ3 3(1 Οαΐΐίιη&οΐιι Η7Π1Π. ίη Ιονοπι ν. 87. Τ. II. 
ρ. 5« €<!• ΕπιβίΙί. ΟΑΡ, II. 
Ι7β 8ι/ηί%β/ί. 

Ρ. 20. ΙΝΟΝ ίίηβ ίηιΛη Ηίο ΙβςβηΙπΓ ςυ» 6β σνίίξίσι» ύνβ βτ;Μ«- 
φ<ν»);0-ι» οοΐΐΰβίΐ ΕυΛϊΙΙιίιιβ »ά II. Α. ρ. 1 1, 21=9» «2. ^Οτ» τ* ΠΗ- 
ΛΗΙΑΔ£Ω ΑΧΙΑΗΟΣ ον ψναχως ίχα τον ίίξωΧκον μίτξου τον ίχ ίΐ»κ- 
τι5λ«» ΧΛ4 ο^ο^λί^ί» συγκαμίνου, άλλα «τβ^ος »^β» ο λί^ιΤΛΐ* σ»»ί^ΐίΛί. 
Α* 7*? τίαο-Λζΐί ο-νλλΛί^αι α» ^ιτ» τονς τίσσαξας ν6^»ς, ίγον» τ^ ΔΕ, 
χβι το Ω, ΧΛ< το Α, χΛί τΙ XI, ι»? λίχτϋλο» χΛΤΛλβ7»?ο»τ«ι, τοίτ ΔΕ 
'χλ) Ύον Ω λαμβανομίνωψ άψτ) μ^ας μαχξΛς. Κατ» ϋ τ>'βΚ « μ^» 
τουί «ΓΡ«τοι>ί τριΓί «τόί'Λς τιτζα^ϋλλβίβ»*, τδ ΑΗΙΑΔΕ, 1<κκτνλΜΜτ( 
«Γοίίί^βται, ^^ί τον Ι κα) του Α χΛΤΛλον»^^»^*•»•" «»^» βξΛχ^'^ |**«ί• 
Αίγιται ϊί το ισάθος σννίξνκτίς, χβώά ι^ν χ** ί <Γν»Λίρ•<Γ»ς «λ^* "^^ 
λα»ω, χατά μίμησίΡ τ2» ανψιζανόντων χλ) σνμ^ηντόντων σνμάτ9»9, ηαί 
^νκνονμίρύύί Ιξ ΜξΛίά-ηιτος, χλ* •χ «Γλι»ο>θί ΐίαηχόψτωψ ολίγωΤΜξύΨ τρ- 
ίτοι» ΧΛΤΛ σν/χνίλυίτί» ηνα, β ^^ χα» Ιιτϊ σι%ατμΜ9 «τβτί ^ί'ΤΑ•• Κβ^ 
Τα^ χα* ίΐ'ταν^Λ δ χΛταΧογισμ^ τω* ίυο <π;λλββ£ι §»ί /^ί•» σνλΚαβη* 
Α)χιΓ «Γο»η<7•α» «νταί σν«(ηβ•β» «λ* οΤοιτ καταΟΊΑΛκρυνΒ^ΨΜ χβϊ στίΜ- 
χ«^ΐ}$?ί»Λ» « «ΓλατνίΓ^Αον Λί στίΜτητα. Τ^ 9ίαΜ χα* <π;»ιχί»ΜΚΤΚ 
λίγητα^, Λοτι τα τ^ι» ^^β λ'φ»» ^«^ίι^τα « τ^ί ^τ^ιΓίτδα» »ββί?»τβ*, 
•νχ ιτ» «ς^νο, αλλ* ίσιηρ ία» τη ψωρη τον ί»βς σνψα9•κξΛ^ μμΪ ^ τ•δ 
ίτίζον, χα) ως ί» τ* αμφω σν99ξίφω9ί^ΐίσ•Λ9. Εΐ ρ8»11θ ροΛ,' ^»ιχτ 
φήί»»)β•»ς, 5τοι ΰν^^ζτκτίς Ϊ(γτ»», στα» ί^ο αν^λαβαΐ σύμφωνο» μτΝ^ μη 
ιχονσαί, ά»Τ* μιας ^Λξολαψ^ωο-ί. Α»^ «" «ϊ •*Γΐτ»* «^» ▼• ^«"«^ ΝΟΤ^. Π. 221 

μΛηκη^ ίζηγητΛ'ί* *Η γ»ρ ίύο ψνψιιίρτα ;ορόΐΌν ο^ο*ον« «ντ^ ιι^ «"«- 
ξολαμβανονταί, οίο», ^νο ^χρα «ντ^ /α»οκ /α»»^»< ^νλλΑ)?«0 ^^^^ ^<^α 

αιί^οΜ^ οίο»! ^αχρο> χα« β(»χν, ά,ντί ί»6ς, Κα\ χο»»η ^ι νοτι σι/λ• 
Λ«|99> Γ»α /Α9 «τλι»« Χ»γωμ.ίψ, μητα Ιτίξον ψΜψήίΡτος συρίζηαρ «όι•Γ, 
^^ ««< ΐΓΓβν^β Ιν τ^ ΠΗΑΗΙΑΔ£Ω> τ^ Ω ονη ΐΑ»χξ09 »9»9τίξξήτνς 
ί9τΐ9, αλλ ου^ί /κ^ν βξΛχ^, χο*ΐΊΐν ^ι σνλλ»0υ# «ύτο φασ^9 οΐ γ^αμμΜ^ 
τΐΛ,ο), οκίξ ^ιηΛηψωνι^^Ι» %αΙ σνρ^ζηίΤΛ» τω νξ^ αντον βξ»χ*Τ φωνηίν^Πβ 
ίλογίσ^ αν» ίχι»»^ άντΙ μίας μ,Λκ^»ς» ΐΙαξο^ΙγίΛατα ί^ τω» •*^ιι/α*• 
#«» ΤξόψΤΛί» της σ•ν9ίζη^»ίΐς μυρ» χ<ο^ιιγονσί9 οΐ «σοιητα»* μόρου ^ί τον 
7»ς «^0 βξΛχΛίΛς «^τ^ /^.ιβ»; ιόιΓ475«ι^ ολ^γάί ιίσ» τ« νο^α^ήγμαΤΛ• 
Ώξοφίμτοί ^ονν ι» /ΑΙ ν τοι; Σβατά^ί» ι ρ τ«^ 

• ΧΜ ΦΛξΛ Ύψ *Εξμογί9α χβΓτακ Το γ»ξ ΑΙ χα« το Α, ως μΙα λογί" 
ζοψτα^ βξαχιιΐ» συλλαβή ν^ίος αναςτίσμοψ ^η^ος τον ««-ο ^ι»^ο»ο$ »<#* 
ΐΜον• ^'Ετι^ο» ^ι ^Λξά^Λ^γμ» 0μ0ί09 IX ΠρΛ^Αλλικ» ίΐ' τ^« 

«λλα τ^ο» ονποτι ^υμ^9 Ι») στή5ίσσί9 ίψηί^ο9, 
το γα^ Τ£ χαι τ^ ΟΝ» ^^ο αντα* βξαχ§ΪΛί σνλλωβα), ά»τ« μΛος βζ»* 
}(}^Λς \!λήφ^ϋσα9, £ί ^1 καλΖς ίνόλσά» τ»νΐ( κλΙ το ΑΗΙΑΔ£ νς «τ^ο- 
ιίςντα•^ ί^ον ΧΑ4 τοντο τί*>$ τρίτο» να^ΰΟί^γμα. ΎοΜυτΛ ίί «-αρ' 'Ο/α^• 
^«9 χ«« τί, 

«στιρι ότΑ^ς»»^ ι»0Ελ(7κ*θ'# 
χ»ι το> 

^ί)Λο» ϋ χ«^ «ΚΓ4 ^ χατ« χο»»η» σνλλαβιΐ9 σν9ΐζ9ΐσίς η μαχξά Ι^τι», ι&( 
» τ«» Δ£Ω ΑΧΙΛΗΟΣ, % σν^σταλτ»» «ι Ι» τ^, ΧΡΥΣ£ΐ;ΐ ΑΝΑ 
ΣΚΗΠΤΡφ, κοΛ, Δ£ΝΔΡ£^^ £Φ£ΖΟΜ£ΝΟΙ. ΟοηΓοΓ ρ. 2^,21^ 

ιρ, 29- 5*> 8=39* ^7• Ι^• ^• Ρ• 5^4» ^9^3^9» *^• κ:• Ρ• 805, 
2ο=7»5»4• Ρ• 137** 7 = ^513. »»• Οά. κ. ρ. 1 653^393* ΐ• 
Ματίιιβ νΐέλοηηϋβ ρ. 2509• ΟΒβτναηάα ρτατάρηε Ίη ιηϋτΐί Κι^τα^» 
πΐΜ νοΰαίιηηί τηίατ β €θΙΙιβο^ φια ίηβτιαιη ^ν^ηίί, ίά ΰβ, ρατ σν»ά• 
λο»^ί'> •κ3λ*ψιΐ'« νν9Μ%ψω9ΐιισί9, νβΐ συ9αΛγί9%9, ^ηαηΐΜ ίηί^ β ^^^€^ 
ταιίία ίαΚι €β, Ναιη συ9αλοιΦ9ΐ φ αιη ϊηΐ6τ άααί ΙοψίεΙαί άηαηιτΛ 
ηίοοοΓιοΜ ϋΰηαιτββ αΙίετοΜ έΐίαίί \ ιά ίβ, αιηι άαα ραΗβί οταί/οηίι ίία 
ίοαιηί, ηί αΐίετα ίη *νο€αΪ6ΐη ώβηαΐ, £ί αΐί&τα ίήαρίαί α νοοαίί, νί, 
Ηίε ΙΐΑίΙα Μώλιά ίΙαΙ)3(, Ιίίτη^ ΡΓίΕΐηίςυΰ βνΰΠβΓϋ ^ϋπίοιη. Ν^^ 
ίαηΐίη ραίαη/^ηί ρηαηιΙίΒ^ί € άααίια ΰχίπη ρο/β. ΙΪΙα αύιη φια βί^ 
ρην^ηίί ρΊ0Τ£τη βτηρίτ Μΰΐϋ^ίί, ηοη ρηοτ βφίβηΐηη, "Εχ^^λιψκ <ζ«- 
ΙίΐΗ, Ηίύ Ικτ^ιψκ>^ί> ^ν,τη άαα ίηίίτ β άίάίοη65 άηη ύοηοίττίηία αΗ» 
^ΜΜ ρΐατίβυ^ Η)θ€αΰΜΜ ^ιοη νοηβηαηίί άΐίτιίαχαί ίχρήτταιια^ ηί, Μυ1« 
Ιιιιη ϋΐβ €ΐ ΙοΓτίβ 33έΐ3(ιιβ ϋ( &11ο. Ιίετη^ ΟΪΓευηκΙ&Ι ηοε^ηίεςιΐΒΐη' 
1)ΐιιη€Π8• €( ίηιιΐϋϋ ίοιταιη• Σι;Μχφ«ν«σκ 'ν^το, αιη άαα νοοαίεί 'ϊλ 
νηοΜ^ΠαΒαηί νο^ηίντ^ φίαρφιηί άααηηη βΙΙαΒΛτηηι ϊούπια άννί/Λ 
αηκρίίπ, άαηίαχαί ίηϋτροβία €οηβηαηΗ: ϋητη^ ΡΙ>α€ί1>οη, ίη ιη€ίτ9 
βο έηιααίαίατ ηί μ ίηββΙΛο ηοηάηζ άΐΙ^ΙΙαΒοη βιάαί, ίία, Οιιιη ίο 
&λ{[ΠΗκ(ί ά^}€ώί ίιιΐιηίαο Ρ1ι«11ιοη• Ε^ ίΙΙαά Μβτοηϊί, ΥΠΙιβ οης« Μ2 ΝΟΤ^Ε. Π. ρ. 22. 

ΓοΓαιη &((}ΐΐ6 \ι!ΐ^Ι!)υ8 ΑΐιιιεΙβ• Οπιόανι βχρίηοτΆηί ίηΐηα ψιατΜ 
/ρεάέΐα αώϋάΰΠίηί^ ριταηι Όταα άίοαηί κ^λοίτ, ί4 φ^ οατη νηηΐί Ιλιτλ 
νοΰαΐΐί ίη άϋοί βΊΙαΒαι βί εοηΜηηιο^ ιι(, Ααάη^ Λ ορβηκ ρηΐίνη 
ρΓοοβ^οκ τΰ£ΐ£. Ιίίΐη, ΟυβΒετπτκιαβ ίίί ΫοΠυηζ ιη6& ^. ^ξ«^ 
ν^ΙηΗ ρ€τ οοηίταήΐίτη συηχφίνν^σιν ίη,ιηαήί ίπήΐαίατ, 

Ηαηιπι σνψίζησαα», σννάλοίφίύψ, κξΛσαί» οοηηιιΐΐζβ λΐηρΙοΑαη^ 
*Ρθ€ΐ3Β Γεβηιεί, ηοηηιιΠαβ τβΓο Γβ^^^Κ1ιΛ. ΤβτπΓτε <»Γί€ ίβ»^» 
(|υ1 8οί&(1ί3, ηβοΐβτίο! ηΰηιιβ τι1πιί8 ρΓοΙηιΙι Ιοπρίοηβ, ΒοΛοηίιίε 
Λά ΑΙάϋϊϊΆχη δορίιοΰΐ. ΡΙιίΙοΑ. 1333 • Ιβ^ίοϋεπι ^Ασχλιιτηβ^Λ* ^ 
^ΰΐκίεηάαπι »1)υΙβΓ€ΐιΐΓ. Υίάο ιηοάο ΡοιΤοηηιη ίη Αρρΰπάίοβ βά 
Τουρίυιη Τ. IV. ρ. 444• ^^ ρί«ί^. ιί Επήρίά. Ηβο. ρ. χχχν. ΕΛ 
ΑΓρΰΠΓΪιηΕ ίγηιΤΛΓίΒ ίη δορΙιοοΤίβ Ο. Τ. 640. ^ασ-βι ^«χα>οΓ, λ;ο?» 
ανοχ^ίΐΌκ ικ«χοΓιτ, ςη2ηι άΰίΰηάΰΓο νΙάβΙαΓ ΡοΓίοηαβ ηΙ»ί Γηρη ρ. 
44^• βπιβη<]αηθί εοηαΐυ, ί<*ά ΙηΓαυβο ιΐΐο 2ΐΙ(^π€ ΐηίΰΚά, Ιοίΐ^ 
ΗβΓηιαηηαβ <1β Ειηβηθ, ΚαΙ. ΟτΆτηχηζί, ρ. 47• ^^ >* ά«•οιΐζί»βί 
χΑχοΓ». ϋΐ ν€Γ&, <|υο<1 ίοη(ΐ2Π), 1ο(^ιιεγ^ λ/βΓ» € ΟΙσίΒι ίη Ι€ϊ1ηπι 
ΙπΓβρίϊΙ ; βΐ ΓβΓ€ ρΓο οοπιρ€Γΐο 'ΙιεΙ)6ο πηίοο ρτΌΐ33πάΕΐη βίΤο ΟΟΓ- 
κέΐίοηΰπι^ ςυαπι Ιι^ιιά ιίΛ ρπάβηι πιβουπι οοπιπιιιηίοΕνίΐ ΕΗπί• 
Ιβίϋβ, ((ηοπκ^αε Ιη δύρΗοεΙβΕΓΰπι ί^αΐΕΠίηι ΰ^ί(ίοηΰ νίή ίίΐίαβ 
€ΐο61ίΟΐπιί αυΓρΙαΙδ ΙπεΗοαΙ^ ίΙ&1)Π11αιη ίή, £ί ίάοηρ» 2ΐΐ\έΙοηΐ2ΐί• 
ΐΛΐβ ^»η6ΓΠΐίΐΐΕΐη ί\>^το, τοΓίί* αττοκξ'ίΐβας χακοΐν, 3οά νιχ ειηβηθ*• 
ίίοηο ίηάί^Ι Εαήρΐίΐ. ΙρΙι. Τ. 93^• "^ί 'Έ,ξ^ψιινωρ ρβάβιη ΒβαΗίιπη 

βίϊΐοίΐ. Ργ3Β(€Γ€0 ν(Χ:€8 $Ι0(, νύς, 6ΐ ϋ φΙΦ 1)18 (ιαι1ΐ€8 ύΐϋ, ρνο- 
συλλαβως ρΓΟπυηοΐΕίΕΒ ; 8ΐ1ίΕ3^ υ1 ^ξυσίαν άι{'γνίζ\χ>η, ΕΰΓίρΉ)• 
ΗΰΟυΙ). 4^8• ίθΓΠ1&9 ΑΚίοαβ, βασίλίως, ΜίνίλΜως , επιΓΰβ % ον, /<« 
ον, 17^ ^^^^^> ^νβ ί^^ίί*» εί. ναΙοΙζοηαΰΓ. αά ΡΗο&ηί(Γ. 723• ^°' 
Αιΐο ΡοΓΓοηυπι ζά ΕυΓίριά. ΟιεΙΙ. 59 '• ΡΙ^οεπ. 903• 1^77• ^^5^* 
ΌίρΗίιΙιοη^β ίη τβι Λί^αϋηΙΰπι νοοαίϋπι 1)Γ€νβπι 1οη£;3τη ίίδ«ί 
Μβθ. 863. 8ίο ίη ΑπΑορΗ. Κ&η. ζ\2. \^ξ^ηά\ιΐΏ, ψιοά πιο δΗ- 
(^υαηάο ηιοοιιίΐ' νίΓ \ά&αϊ €Γα€ΐίΐΐ1{ίπιιΐ8 ινι^ιόψο/Α* άνιλ&Βντ ιιΐ 'ΰ^^ 
εΓαϋβ. ΡΙηΙο ΐΤοιι»τ? &ριι4 Αΐίιεη«υπι ΧΤΥ. ρ. 644• Α. — /ϋβ«ς 

Ρ. 2α. Άλ«»/9»αλιν. ΗαΙ)€ηιυ8 ίιηιίΐβ έχοιηρίιιιη ίη £'ρΐ]^πι• 
ηιαίο (ΒΓυηεΙζ. Αηαΐ. Τ. III. ρ. 3θ4•) 

Κα< Τ(»;^0( ίσον τι^η; ίΐνιχΛ τοί/τ γτο^οιτ^ 
Νΐ}ΐτ1ΐ)» ο^Ιί ^οΐν Ιτίοι» τ•λβ( Ιξανναοί^α, 
Φ^λτίσΊίΐ Π}» χλί^σ^ΐ'] Α&(γο»<( γένος, 

«Βί Ιη νοΓΓη.ςΰ&ΓΙο ηιιΛογ ρτο Ι)ε61)γΓιοο εχΗΙΒηΙΙ ΙαπιΙιΙοιιτη Λ 
εοο1ηηΐΕε€8 ί/ΙΙαΙ^Εδ γοοίβ ΦιλίϊσΙνι, ΌΌιύΙΠ. ίη ΟΙίΕπΙ.' ρ. 2^8=^ 
55^• '^' Ηρ(Μίί, Ν ο τ ^Β. Ιβ. 233 ΟΔΡ. ΠΙ. 

* 

θΥΙ/Ι/Α3ΑΙΐυΜ τ&ΗοηίΙ>α8 }ζψλ βζροίΐΐίβ, ί«αιιι^αιη ίηίΙΗαΙιηι 
ηοίΐηιχη ρΙοηίοΓ αΙίςιίΕηΙο άϋυοίάίοΓί^ιιβ 6Χ Οηχηαΐλΐίοΐ* «χΰοΐτ• 
ροηά» οίΐ ροΐιιιη ηοΐίΐία, Τ€κη1ί3ηα8 Μαιιηιβ ρ. 2412• 

ΈΜάρβάοη ηεΰ€0β Ββ,βηΐ Ιη-^^ί ατηία Για^ 
ϋν/ι Ιοηξα ηοη 'υαΙΜί ίώη €χββ ρβάβηι^ 
Ι^ίηίί ςαΐαβί άαοί^ια, ηωι ξ^τηβΙΙο ηηψοτ^, 
Βτί^$ ιατίηζίαβί Ιίϋ$1}Ή ; ΐίΐβήή ϋοην^ί, 
ΡάτΗ ηαίη αϋοΙίΗβηοτβιη, ρατ(ύ τ€ΐί^Ηα ώφηηίίίψ 
"βίξσιψ ίαηο Οταά ναοατηηί^ αΗεταιη βοηίτα ^ίσ%9% 
ΙΜα ^οηο Βίίββήή φιαηάο ροί&ηίβ^ΙΙαΒα, 
ΤίΡίρΰΤϋΜ ιηοΜΜίαβιηε Ιδ^β ΰ&Πα άϊνχάνηΐ^ 

Απί^πΐΜ ^ηάηίηηί εβ ίη οξσ^^^ίαηίύηί 'εήί ίαηρία ΰισι»* 
ΑΙίατα 'αηίβηίρίο νία^ρί ϋτηροήί άηρίυ,ηι άα1>Η, 
ΒφιφΙο ηκΐ ηηα νίηούί αΗ€ήιΐ£ βη^Ιντη, 

ΤΆοϊίγ^ΧΧΛ ΗαΗο. «τ*^» Χν^θ. ο. τη, ρ. 124. Παν ίψ^μΜ^ ηαΐ ξημΛ^ 
χα« άλλο ΐΛ9ξί09 λ(ζίό/ζ, ο τ> μη μο9οσν>ΧΛβΟ¥ •στ'*ν^ Ιψ ξΐΑμι^ τινι λί^ 

Μαηυβ Υϊ^Γΐηηβ ρ. 2485. Ρ^ί φ ατϋα ιηοάΐΗ β^ΙΙαΙαπίΜ^ ςϋο 
οοξηοβηηιΐί ίούΐέε ιηβίή /ρεάβτη^ €οηιροβΐη$ 'ιη βΜαύοΜ €ί ροβίίοτα : 
βναιΛ $τάηι ύχ ^ΙΙάΙηί ρώ$5 οτώΜ ίτκτατηεηίϋηηη,'Ϋηετη Οταά 0χ;λλ»- 
ί^χΐίψ ^ΛΡΛυξ,ηίτη *ξ^αηί : ίΐίίη (ίτηροηιηι,ςναηί Οη^εά χξοΜχ^ν να^ 
α^ξηαί» ηοψηΐηί^, 8^11αΒαηιηι αηί&τη ϊπύΤβψίηία βηηί φάηφίΑ, ίηά" 
ρίξίφα α ώ011αΒίΐ η/^ν^ αά 1»€χα/^ΙΙαΒηηι, Τβ^ροτηη ν&το ϊηΰτε^ 
'ιηααα ηάαφΒια αά άαοά&άτη ρτοαάιαα,^ ιά φ, α άιβτηο αά άϋοάξίφ" 
ΜίΜΐ. . Εί^τΛ ^ηαέίοηίί βί €υ^η[άαιη αά αΛΐξΐΜηΐν$η ,ρτΌροξαύοΜί^ 
ιμα ρ£ά$5 ακαΗίρΙίύαύ ηοβΰνηίυτ οτύ α άίβ/ΙΙαΒίί ςιι^αοτ, ταίιο ίαΐη 
(β, 8βΙαΙα φέα αά ίηϋτ^ηιεηίητη ρεάηιη αφΊάΐατ,• αηΐ ϊοη^α φ^ α»Λ 
Βτνού ; }>η}ΐϋ α^ε^Ιοηβ ίία ηητηεηα ρτορί^αΒ'ιίητ. 8ί^ ΡγττΟΜυ $ 
άιιαίημ Βτίνϋηΐί^ Βιιηΰ Βτ^νί^ ΤήΙτταώηηι, Ιοπξα ΌαφΙϋΐη ν€ΐ Αηα* 
ραβηηι βκήί. βία 8ροηά€Ηί, $, άηαΒια Ιοηξ'α, Βητκ; Βτ^'α Ρα1ίαώα> 
ίϋηιη, βίί ΒαοΰΒΊηΐβ, ίη ρ^ηια βάε ροβία Ιοη^α ΜοΙοβητη τδάώί» 
^0 ^€η6Τβ ίΓ'φϊΙαΙι α Ιείταββίάΐή νβ^ηε αά ΒΜαβΠαΒόί αάάίίατηβηίσ 
ί^Ηψηνη ρτοαφτατϋ, »/ άΐόίπηι φ α ώβτησ αά άιατάεαφηιηιη,,βιι α 
άΛβΙτοηο αά άποάβΰαοίτοηιιηι, Σιι^Γον αίΐίβΐη νεί&τα ^όιο* ί» ε, ίοη^ 
ρια ηοη αΒβιτάε άίχετητα, εχ €0, φιοά βξηα φιαάαπι αΰοηίιιηηι, ^η^ 
ΟτέΒα ^ζ9σ^^*Λς *νο€€αί$^]^ΙαΗ5 αά άά^Ιαταηάα ίβ^ηροπίΜ /ραύαβί'^ 
ρίτροηαηίατ, ΐίηάό ΙοιηροΓα, ϋ^ηα ^Οταά άίχαταηί. 8€ά! 6ί Βοο, Ιοοο 
Ρ^ξξ(Τβηί€^ 'Μη 'ρταίάττηίβτίτη, βο/ά^ιη βξυ,τα^ ρεάοη ./βαιηάιΐιη \Ι^ύα 
Ηηροηαηρβτ Γιίβτα5 'ϋα άφξηαββ^ ιϋ ΒηνίίβΙΙαΒα Ιοα?, φιαβν^ίτΛαί 3Μ ΝΟΤ^ε. ΙΗ. 

ίθ€ ιάάο, 1^ ρ€τ Ιίίίταί τ^^ΐα ρ4άηίΗ /αάΐ^ ιηίιΙϋξοΙαΓ, Ρα οαϋη 
ώβια $β βν€ ^ηύΒάοΜ ραη ίηαφιτα Η ηιοάία ςιιίίατη. δίηύΐίία- ρ€ί 
νούοίητ^β'Μ ςΐίία ίη ρ€Τ€μβοη€ ηιείήοα /α£χ ρηίβα ροηΗντ, ίοΠίϋιΤ' 
φα ι βίί ςίΛΪα, νί ηοί ρ€ΛΙηα ρι^ίά'ιηηΐΓ αίφα ρτο^τΰ^ηΐίΐτ, 'ιία ίί 
νττ/ηι ρατ Ιοί ρίάβί ηιφίΰοί ρτοαΜ εΐβαηάΛί, Ιηία- ρ^άίΜ αηίαη €1 
ΒίιγίΒηίΐΐΜ Ιοΰ ίηί^ββ, ςΐίοίΐ ρα βπύ Βί^Λιηο ι/β ηοη ροίξβ ι ΕΙ^Ι^ 
ΜΙ» αμίιηι βηε ρεάι άίϋυτηί \ τιρη μμ ξταώαηΐίατ Μ^ ρδάιΐίη ηχαι• 
βίηαΐηίί^βά Βί/^Β/ιώβίίηέ• 

. Ιλτϊϊ ν€ΐΌ άβ ύΏζο\ι& ζχχηηίΐίΧΒ &^(η<1αηι οΑ• Αο ρήιηυιη (1β 
ΡΥΚΚΗΙΟΗΙΟ. ΤβκηΙίαηιιβ Λίλυπιβ ρ. 2412. 

Ρήτηνχ ι/// €β, ΐνχ'ΐ ρήτηαχ, ψ/%μν9 αηί ώάΗα ιβ, 
ΑηδΙοτ α άηάοτ ηείοηΐίη, ^νι άηοί οτενιχ ΒαΒα, 
Αηί6 Μίΐ» Βτβνι €β ύτίαίηΜ, ηάάιΗΐΜ Ιομ^τη ώ$η .- 
δϊ^ηί ηηίΐηι ηαρηιταί αηί€ φωτηβαιηάανί ρΓοώώί, 
Ετξο ηαίητα τίρ€τίη$ίίΐη ρτρκιρί άίά(ΚΓ 
Αηί€ φΐ€Μ ηοη εβ ατιαίηί ; ηηαηβφιηηΐυτ ΟΛίιη : 
ΔίβξΛχνί άίχϋτι Οταά, φίοάβί αηώαΐηιι Βτίνκ : 
ΠυξζΙχίος 'ίάίηί νοοαηίτ, φίίρρι α αρίηι ρ^ητΒίο'Β^, 
ΤαΜ άίο ηιοίη τιαιτ/αί, ςηαηι Βτβη^α Βίβιηίβηί ,- 
ΤιτύίίΜ (ΐ€ίτ63ο ηοΜΟί, Ιΐξΐ ηαηι τηοτί νΐίοτι 
Πα^Ιβψβος ηαιηςια £αιΜ^β ρτοΒαή$ ίχτα^^ρ, 
Ατ5 ν€ίαί ρήηια ηίξατόβ^αίϋι ΒίηαβΙΙαΒα» 
Βιάό^ε αηίεηί ριώΒίΐί ϋ/ώτη ρίητα οοξοτ ηοτηίηα, 
Νβ ςη'υ ιττεί ρηαηάο ηοηαη αΐιαά αΙϊΒΊ ηνυοίΐήί, 
Αο ρηΐ€ί ρψτίηη^ νιΐ ατΗχ ^ζ<^ αά ίβα ηφηιη, 

Ηίφΐ5 €Χ€7ηρΙιιηι νΐάίΚί ιββ, ^ηνηί έϋίΐί ΙιοηοΓ. 
Οο Ρ)ητΙιίεΗ2ΐ τί^€*$&1ιη36ιιπι &ά δοϋηιιιη ο, χι. ρ. ιιρ• ΊαΒά 
άΙζαΒ, ΪΆ\}6ί Οίοιηβθββ ρ. 47^• ^^ ^^^ οοπταρ^Α α ΙαΓίβΙα. (£ 
Καββηιιη αά ΑτίίΙορΙι. Κ&η. 153• Η^βο &ιιΐ€ΐη &1ι1>ί η5η Ιΰπΐύκ 
ίηνβηβηβ. Αρη^ Ιΐαϊο$ νατο, (ί. €. ροβ ρ/ιτίιίεΐιίιιβ, νοο&(ιΐΓ) ΟΚΑ* 
Οίνυδ» α Οταάνυο "Α^ιος και Έννονς,ήίζ^, Μοτήί ϋ ΒεΙΙσαα β- 
Ιΐο, ςιΐΜί €0 ρητηαηι ριάί νβίΜ ροίία βτ^ηί^ ηηοά ϋηηι οαειΟΛχηΛ 
ηοηΐνιτη ίί ά^βάΆα βοίϋαηί ΰοηάίαίο ααβι οαρτα ηιοη βιρατατϋ, φω•. 
ήα ρταάαίοτία νίϋΐ ξταβατηατ^ άύρίάβΐη Ιηηο αιτβαη βΒι ηρ$ήβ 
ηβψοαηίυτ, Οίοη^βαβ Η^Γιο. ιιΙ)ΐ Γαρη ρ. 1 20. *θ ^μ ονψβ^»" 
γ^ζτύ>λαβος ΗΓ£ΜΩΝ τι κλ) 'ΠΥΡΡΙΧΙΟΓ χακλιΓτβ»> χομ ούτι /ικιγ*- 
λοηγηή^ Ισπψ, ουη ημ,νίς^ 0'χη/Αα ^ αντου τοιό»^•, 
λή^ι Μ σν κατ» «τό)ΐ» Μολντα /ιίλια• 

ΤΚΟΟΗΛίυδ ίοίΐο Μ»Ηο Υίό^οΓίηο ρ. 2487. Λ5^ α αφ α 
αΙίτΗαίδ, Ναηι τ^γ^ ΛνΙ τον τ^ιχη» ΐΗκαΜηιη βτηβί, α^ ^^ Ρ Νοιινίκ ΗβρΙιαΑίο ρςτ •» βΐ ^ ΰΤ. ρ. 7$• ^ ^ο οΰλοι Ιρ(€ ΥιΟοήΒία ρ. ΟΗοΗαι £ιΛ «ίί( χρ^ύα^. ΡίοΙίυβ ρ. 2625• ΤηκΙαοί ιχ Ιοη^α α 

ψιαηιβίο/οηο ίηύίαίηίτ, φια Οτα€6 τ^οχ^ ηηηαιραίντ* Αϋϊ χο^ιΓο» 

ύρρ€ΰαη(, ^αία αά αΒατοί αρίατη ιηοάιΛαιϊοιάί ΰοηίίη€( ηα'ίοη^ηι. ϋΐοτ 

τΜάϋΑ ρ. 474• ^^ (Ι3πι1χ> Γο.) οοηίΓοήαί φ ΤΐΌοΙιβΰβ, ψαηι γ^ 

^ιΓο> αρρ^ΐίαηΐ, Η:ϋηβαΐ €χ Ιαηξα ίί Βτ^νί, ϋηιροτηηί ίηιιιη, «/ •Κοιη3• 

ώέίια ^ Λνο τβί/ ίψηΎξίχο9ΤΛς λίγηψ. ζΜΡΡί β/ηι ιηοάηίαίίοη^ιη, ροβ" 

ίηαίητηβν^ τΜίτοτητη οοτηροβίίοηί οΰΰοτητηοααίατη, τοίαάιη α νοϊιώΐΐίίβτ 

άΪ€€ί?α7ΐί, Τνοώαηηι ίίίατη α Μ^ίαήο τβρβΤΙητη /αί'ιι €οηβαί, αηοά ν 

ρ^αάρίοτη βββϊηαϊιοΜτη €χ ΊηιρύΙη Ιοα^ο ίη ότί^^ίΡί ξτφιηι βτάή ο[• 

ίβη^τα, ϋηάβ ρΐβτί^ηβ Οταοοτητη βχ Ιοηξα 61 Ιηνϊ αιτα ρβάβη ΰοη* 

ρφί&ΊΜί ^ <ν€ΐ νοξ» τ^ τρνχκ^ ' Μ ώβητ/η, ίτονίοΗΐη /τ^φίβηίαν^ 

τν,ηί : α€ ιηηβά *ώή ο<^οή ιηέΐο ιιαίηύ^ £χ τοία βία €ί νοϊηΙήΗ ιηοάα - 

τ)ΐίΙ)7ηιύϋΜ ^Ηί α ίοηπτη άέβξηαηί \ ' ψιϊ €ί άύΟίτβοτάΒιΐί αρίηηι /ί^'- 

ϋατκ^ φωά Βί ^ια ίη ΜΙο Ιαίοταηί^ φιοίια αριίβοί οτίϋηβί τφαταηί, βχ 

Ιοηξο α φ[ρ6φ αηιΒΊίη ίη Βτδν€ΐη εί ατδίηηι οτάχΜηί οο^υΜητ^τοία 

/άΙίΰΗ βηΐίΆίηάτΜ \β νΜίΙαηία, ομίίΐίβιύί Ιαίη$ αο Βτεχήαίηί ααηίΐηί^ 

ταάίαίια Ιηιηΐηίΐηΐί ίη αηξίίβηηί ηιοάίοΗ άηηιΐκηί νοΒΙΒϋντ, ΑΙηηί Βηηΰ 

Ττοώ<£ηηι Αητηη€05 Κοίηΐυιη ηπΜΐιραΙ/β, ηίηιίηιηι βηύϋ ναίίοηβ, φια 

Οταά ° α τοία ίτνιήίαΐί, νίΐ άνο&τβα αρρ$11αύοη$ ρ^τβκιβ ; (^ΐΛοά αντη 

αώτη ωη/α^κύπηί ρτοΐαΐίί ρίίάίΒηχ β;ιαά Βταώίη ρτοίίηάετ^ηί^ Βτ€ηή• 

ϋτφιε άίχίήί βηοαάαιύΒχίί ρ^ίΗΙηίί νββξ'ια ββέπηί^ αο τεάπόϋί ηιοίά» 

ίηΐί, ίπξ^ή ΰΐαηιοτϋ^ φιά νιΒτανιταηί^ ΐέΐα ^αάβΒοΜ \ ψΜΒ τα Ιαάέ 

ιηβίο ιη^Μέητη ηοιη^η αν^ηί^ιή^, }^^^xηο^^ϊ\^5 ρ. 312. €<]. ΟηΓρίη• 

τους τροχ»Μν( χ»ι τας Ύ^χοΛχας (τνζνγίΛς ΌΤξοσΊίκα. *β^ τούτου γ» 
ηχμ,ίξ^Λ ηαξγ^ «ρολλ» κα) της τρΛγω^»ας, Μλ ίψηίγβσ-^α^ ο λ^^^' ^ 
^^^ ?τροχα\'»ως συψτί^ίψτα» (Υΐάβ Ετιηρίά. Οκϋ. '7^β- ιι^ί δοΗο• 
ΙίαίΙββ Η€ηη0§θηί8 ρ. 404• ^^ ΜμΐίΡ λ' &σηος, 6( ν. 730. θβινον»« 
ΎΛς ριο »τ99ου9τας,) αα) νΛξ» τα Μ»ψ»9^ξ»* ό ^^ Ά^Χ^χο^ «^^ ««} 
^Λφίστ9ρ9 ινοίιι^» κα^ γοξγότί^ν, ο« γοξ τιτ^«|(*ιτ^ο• αυτω ^» τοντ' 
(ο^μΛί) ηΜΛ γοξγότίροΛ χΛί 7Μγο«ί^9Ύ*ξθ^ τνν αλΚνί αιιαα «χο£'7ΐ ^ότ» 
'^ξοχΛΪΜΜς σύγΛα9Τα$, Τξίχα γ»ξ νς ίιητΛίς »> τοντο*$ ο ξν^μάς• 

ΙΑΜΒΙΙδ. ΝοηηαΙίΕ άο 1&ιη1χ> ρ^άβ αΙΙιιΗχηΰβ βά βοΗοΙ. ρ. 
157* 1 5^• ΑΗε άΒ\}ίΐ Τβκη1ίαηΰ8 Μανιηιβ ρ. 2413 * Μ^Γίαβ Υΐο* 
(οπητιβ 2487• Ρίοΐίιιβ ρ. 2625• ΌΊοχηοάβ» ρ. 473* ιι1οιιη()ΐΐΰ άϋ• 
ρηναΐυδ, άί^τηυθ βίΐ Ι&ιηβη <}ΐιί Ηίε ΐ€§^»ΙαΓ, ΙαπιΒαχ ςιά οοη^αί μ 

ίτίνί €έ Ιοη^α, ία Οιββ, ^ίτβιι ηιαίβάιρο ΒαΒίϋί, Ότοξ» το ΐΛμβίξηη 
^ταεε * αρρεΙΙαίητ, Ημ}ια αηίάτη οτΊξο ν6τΒι Μ ηοτηίηε ΙατηΒα βα^ 
ηηΐβ ΟύΙά ΎάάΤΡυαΗίτ, ηηα ΟβτβτειηίβΙίαηι ^ηατεηάο αά ΜδξαηίΓαηι 
(1ο§^« Μβίαηίταιη) οοη]ηξ6ηι ΟίΙά άεΐαίαηι, οντη νίάΐ/βί /οΙΙίάίατη, ηίαΙ§ 4 ΑΙ. ϋντί «*«» τζόχ»», ϋ. #. Γοία- ^ ΑΙ. ^ν^ηίΐΐαη/ίί. 

ί,ίρΗί, ΟτΛΟΆ ΟίαΙαΙί Μ^ά* " ΑΙ. ίΓοαΑο ηοτηΐηαη^ίΚ 

** ΑΙ. Λο« €/ί α ΟΗΨΤίηάιο. ^ ηοιηϊηαΐίΐτ Μβΐΐ. 

' ΑΙ. ^ΗΐΛ άηΐίτ(οτι^Ηί, Χ ηοηάπΑίητ Μβ<1. 

α 22β ΚΟΤΛ. ΠΙ. 

ίταίίαηήί, ^Ίάατη αηίαη /ίπιηί ίαηιΐηιιη φιαβ *ΤΓΚΐτηΙϊηιη α Τη- 
ηηιρΒαίοτβ ΙάΙ^ετο ζοξηοηύηαίηίη. 8ίά άΐη α Ματϋ οΠηηι Ιαηώαη 
^βτβηιιο άα€€ ίταάυηί^ ψά €ηψη ϋπΐήί&τ ρΗξηαχ ρητ^ί, α Ηΐηηι ομ 
ίΐαψΗοτί ίοτςιΐ€τίί, ναΰ» τ^ ^ μ» βάλλαρ ΙατηΒοί α^εΙΙαίητ, Ιάάτη 
Μ Ι/ηνι α Ιοηξα ρίύίτη Ι^ηηο €0$ οοηιροβίιΐίη } ςηοα ί'ι φιΊ /β<η^/»Γ 
4* ίτ€νί α^^φ^ ίη £χαη/ηηι ραβιτη ρτφπίΐϋΗΤ, «/ ρτοΜίΊοη ιφ Κ- 
ΙίΛ ί£Ηίΐη ζξηφτηαηί. ΑαδΙϋτ Βν^ηχ ΗΒηΚίοΜί Ατέϋηηε ^αΰΐα Ιηί 
νίτβΐηα ρ0τ1'ώίίητ, 

Ι{ ολίγον λ«|9»( ΌΤΜ^ρΜ 4Ρθ^ ο^^Οτ οι γηΛ 

ηί»6μ9ΐ>» ^«^»το Λ»* ινσ^ινίζ •Τ1(>( ιχ«ι<η. 
Ι^ίίητ }ηιηΰ ρ$ά€ΐη νεί Ιαηώιοίηί ξΤ€βηΜ ρή[ά ΑράΚ Ώβιαόπηι, λ 
1>ιΐΰ€ /ηο Ώαηηίο, ρτοάίά(τηΜ, φέοά α ρήτηη$ φιατη αώυηβα αατ^ 
ΌίοτηΛϋί ρηξτιαΜ ΟβΙΙηηι α/ροΊΐιη ίΐύί/βί, ^ξΤαάαΙι ρη^ηα βί05 άβά" 
€ατ0 ίη/ϋίηίί, 6ί σοΐΐαίο ρ^ώ, α/ΐ€ην0?αί ραηΙΙαώη άίχίετο ώβεηίο^ ϋ 
ρτοξτίίάΜηύ Ιανο Η Βτ^ βιοα^η, ^ Ιοπξο ώβαιίη ξταάοί βηαά ^ 
τηβα βηηατίΐΗΤ ', ηη^ί ηοη ηηηιεηίο ηαΐοη Ιηηο Ιαηώίπιηι^ ΟταάαΙίΛ 
^ηιάαηι ηαηοηραηί^ Οταώνο/^Μ Ματή αη^ητοΜ, ηηοά ξταάαήα ρηξ- 

8ΡΟΝΒ£υ8 η(Ηη6η 1ΐ3ΐ)6ΐ ΑήϋΜ. αιιίηΐΠ. ρ. 37* ^• '^^ '' 
5-«Όν^αΓ( ΛχηΙί «{^^«4. Βίοηΐύάββ ρ. 47^• ΙΛ&ια να^β, τν 0^^ 
ϋτν^ φήα Ίη ΐΜίρΙη Ιθ€ ρίάύ ^ναόαηι ΰαηηηια ΰοτηροηώαιοητ, ίαίια^ 
ίϋ Ιίίαηίίΐ βοτοίΐη νοαίί αΒοηιηιο/α {οηίηφε δ^ίπιαθοβ 3θ δοϊίη. ρ. 
88.) ανάΐτί ηοη ροβΜ. £( ρ&ηΐΐσ ροίΐ, €χ βπιβηά. 82ΐΙιη&6ΐ Ιοε. 
ΰίΐ. Οητη αηΐίί ραηΒη$ Ηίτ£ ιηοη/ίί αΐίαήΐηα ηιηβ€ηί ^Βοτοι ξίΐιώα5 
ξτφΒιΐ5 £χρΙί€ατβίί α αρπίρβώ /σηο ύΒΊοεη ]ρ&ηάαη&ιιιη ααατβ ]ηΙ&• 
τΗ, ηί άηαΐηΐί Ιοηρχ ηί^ϊοάαχ^ φιαβ άαρίίοιίιΐί, ϋ ^ηξίΐηυ νοώ ρτο' 
/ρετα άεοηιιη ΐΗ>Ιηηία$ βτηατοίητ, Ννιηαι» ΡοιηριΗοίη, ύνήάΐύα 
ρ>ταάΗηηΐ9 Ιηιηο ροώηί Ροη(ί£€ίυιη αρρβΙΙαβο ιηαηοταΜ^ αίΜ 8αΙίΰ( 
ριηίοτα α^ηίί ξτφΐηΐί άτοΐίΐαηί^ί ιηάαε&ηί βρσηάβσ Μάο ροήκ //β* 
€αη πιώξϊίεί, Τ€Γ€ηιί&]ΐυ8 Μ&υηιβ ρ. »4^3• 

- (^ά φιοά ίη ίίΐΗρΙΐί οαηοτηχ αβη» νοοί ψηαΐα 
ΑηήΙηίί ΜαηΙη οΒβαί, εΐ/ανεί^ «Ίτο»λΓο« οβ, 

Μαηυβ Υί^οπηυδ ρ. 2487. δροηάεηχ € άιιαίηϋ Ιο^^» ^ ^Ζ^* 
ίετηροτητη φιαίη&τ^ άίδΐια α ίταδίη εαηΐιΐί φα φιί ρβτ ΤοήξΟί ήΜαί Φ 
ί£τηρΙι$ /ιιρρΙιααηίΊΙηίί εώίντ. ϋηάε α ΞροηώιαΙίΡ {ήο βηίιη η&* 
δαίπιαίΐυβ ^ Ρΐανΐιιιη νορΙΓεαιη ρ. 824.) αρρεΙΙαηίατ φιί ϊηφί/- 
ΡίΟέΰ ήΒιαί ϊηβατε αβηεηίετηηί, Βίοη/ίΐυβ Η&Ηε&Γη3ίΐ€ΐΐ5 «-ι^ι Σν»$. 

-> ----- ■ - - ■ ^ . .. . . ■ 1^ 

^ ΗβΓγεΙίίυβ, θξΪΛμβρζ, ΔΜψν^ίΛΜί ητ^μίτ^, ^ ίιμίΜμβίΜ. 
ίμνύί, Ιαμβοι. ΡΗοΐίυΐ Μδ. θξίβίμ* * 8ί€ Μβά. βπΗΗΜ» 4μ€Μ Ρο(ίε)ί. 

ΤουρΜ Ειη. Τ. III. ρ. 2ψ, Είγναο^ μι) β^ψν. Αη Ιβ^. ν«φ ν• ίέν» ββϋη* 

Ιο^β Μ. ρ. 455> ^^' ^ξ^»ίΦ»ί ^*** *ζ Μ&Ηο Υί^Γΐηο ρ. 2487 ' 
)ΐ^'ί »ί«*}ί> 9Τ»μ^^ Λβύ τ• ημνύνί^Β-Λί» ^ ΑΗΛ/φβς Μοά. β( 5Γ«24>— Γχ^< 

Ιν ηβ^ί «Γβλίβτ/ν, 0ΤΛ9 ϋρΒ^όον Μ4 «Ί^ΑβΓ, ΙΠΟΖ ΟΙΏΙΐΗΐ. νοτλ:. πι. 227 

ρ. 126. α Ροτίοηο αά £αηρί(1. Ηΰο. ιόχ. βιηβηιΐ&ΐιιβ, Τ§η»ί$7ος 

οξίιβμΛ ίχα μ,ίγα χα) σι/χ»ότ*)τα νολλί». ΤΐΛ(ά^*ίγμ.» ^ «ντον τέ^^ί 

ΟυιηΐίΙΪΛη. Ι. ίο, 32. Ρ^Ιαξοτατη α€€$ριηιη5, €οη€ί(α{οί αά νίτη ρη^ 
άΐΰ£β άοΜίι'ι α^βτβηάαηι ^ηνεπίί , ^ηβα ηαϋαη Ίη 8ροηάαίΜ ηοάοί λ3#^ 
άηα, ΰοτηρφά/β, Ι«. Ηοΐΰΐιίςίβ οοηίβΓή ]αΙχΙ Αήίίορίι. Αοΐι&πι• 
336. Ραο. 43^• 1104* 

ΤΚΙΒΚΑΟΗΥδ. Όίοηι«ΐ€5 ρ. 475• ΤΓ'Λπιοίιχβ, ΤηΙ)Γβνίβ,>ί« 
Τΐια6ιΐ8, ^2^01 ^ηίάαηι '&χζ£Υίγίγ\\^\>Μηϊ^ αϊη ΤποτοΙίϋοη, ηοηηαΙΙϊ 
Ρ/ξΐηοηα^ ρΐεηφίά ΟΙιοΓίυιη ηοηιίηαηί. Οοηβαί €χ ίή}ηα Ι^^Βίυ, 

^ ^κχ^ι^ι »(7»ΐΜ αοΰφί, ηί, Ηΰΐΰπϋ. €Βοήίυ αιιϋηι 'ιά^ο άίέΗα, 
^ι»α €]ΗίΤβΐ3 Βη^ια ΰοτηροβίίο ΰοτνυβηίί. Νοηηυηςυ&ιη Τνοώαια νο• 
€Α(ιΐΓ. Οίαίηΐίΐ. IX. 4. 82. Τγ« ^ίν« ΤιχκΗχιιπι, ηηβτη ΙπΙϊγλ- 
€ΐΐ7η /ϋι^ί νοίιιηί, ^ηι €ΐ)0Τ€0 ΐΓοεΙιχί η^τ^η^ ίτηροτηιηί, ΤβΓβηιίαηα• 
Μαυηιβ ρ. 2414• 

ΝατηβΙα Ιοη^ατη τρβχβΓος^/ι/^^ /» /ί«Λί Ιτενα ; 

^»έ2? ^ αρρ^ΙΙαηΐ τξοχαΧ^α, ςπίτη νοΰατηηχ ίτΊΒτοΰΙ^, 
Οίοη^τήυβ ΗβΙίο. ρ. 128. ό ^ι> ι| κπασ-Αίιι βξαχαων συηστως, κλ^ 
Ιονμ,ίψος σι ννό τ»»»» ΧοριΓος^ ΤξΙβξαχυς €τούς* ον ναξά^αγίΛΛ τοιονλ^ 

Βξόμα, ^οξατοφόξΜ, ίψνόίλα, ΐ7ολ*^ο)£ΐλα^' 
ταιτκνος η, καΙ »σ*^90ς Ιση, καί ον^ι» Α9 ιζ αύτον γί*οιΤο γίηαΐον, 

ΌΑΟΤΥΙιϋδ. ΟίοΐΏΰθββ ρ. 474• Ι^2ΐ^3^ϊ«8» ^ί^^τη Οταα -ισολ•- 
πχοιτ αρρίϊΐαηί, Οοηβαί βχ Ιοήξα α άααίια Βτβν'ώιΐί, Ιβτηροτηιη ςνα- 

{ΐίοτ, ηί Κοτηυ1ιΐ9. α ίταβη άίξΊίοηιιη {ΙιΒια, ςα^τη αά βχρηηιεηάαιη 
οτξατά ίηοάηίαίίοηετη /αΒύτήηΐβ αββάίαίαηί ; *υ€ΐ αΒ ^ Ιάοιχ ΏαφΗχ^ 
^ηο5 €ίΐταα5 βνβ ΟοτγΒαηΙοί Ρο€ΐ^ αρρβΙΙαΒαηί. ΗΊ ηατηςπε ιη ί«- 
βιία ΟτΗα Ιοναη οηβοάϊετιάο^ ηε να^Ιη β ρατναΐηί ρτοάενβί, Ιηβα λτ- 
€0ξΗαίο ξύηετβ, εΐ^ρεοΐη αηάί ϊηΐίτ β €οη€υττ6ηΐ65^ ύηηιίη αή5 'ύΥιβ^ 
τΐ^ώτηκα εύαηι ρ$ΟΛ5 άα^Ιι €οτηροβύοη$ αία^&η *υο€6ΐη ΐη/αηΐίχ, 
Βεά ηαίρνιίαύ$ εοτητη οαη/αιη, 'νβΐηβα /αΒιιΙοβίΟί ώκα Βατιο βύββ, 
Αιηηί Ορετη ίη Ιάαιη^ ιηοηίετη νηβιία Οηία, βηξίβηάο Μαΐαηι^ τηαηηί 
βαί ίηφοΙηί][β ηι^τηοΓαίο τηοηίί, α βο ϊηβαηΐεη ίρβτη όάιάί/β, α εχ 
ηιαταιητη νηρτεβιοηβ ετηετβββ Οητεία^,βνε Οοτ^Βαηίαχ ; φιοί α τηοηί'υ 
ηοηήηε, ϋ α <ιηαΙϊΐαίε βαδϋ, 1ά<εο5 Ώαβ^Ιθ5 αρρεΙΙαηί, Ηοί ςηιάαιη 
ίτ£5 ριιίαηί, ^ηι 1μτ6$ 06 ΰηάηηίητ, ϋατηηαηιβηβη! , Αοτηοη, ΟεΙτηοη. 
ΏίάΗ »<πΙ ίΖρ χοξ«9, ία ββ, α βοττηοβί οουΐη^ ςηί κόξοα νοααηΐηΓ, ί4 
ίβ^ ρηρηία^ νβΐ α οοηο ^αΐεα. ΜαΓίαβ νί61οΓίηιΐδ ρ. 2488. Ώαίϊ^-τ 
Ιίΐί'^αβίη εί βηύΐίίηάίηβ άίξίίοηιτη, ςηί ίη τηαηίΒιΐί ΒαΒεηΐην, νοζαΒη:- 
Ιητη ίταχϋ, Νατη εχ «ίτα^ηε ρατίε Βτενίοτεχ ΙοηξΊοή ]ιιηξηηΙητ,. 
Βίοη^τύιΐβ ΗαΙ. ό ^ι ίνο τ^^ ΐί,ΛΧξοίς ίξχ^ΐΛίνος, λ^γω» Ά ίς τ»ς βξα* 

* νί(ΐ€ Μβαιίΐί €γ€(2Π1 ϋϋ. 1. ο. 4• 
α 2 


9Μ ΝΟΤΛ. ΙΠ• 

^ςίΜΚ» ΔΛΜΤυλΜος μίν καΛιΓτ•*, 9ΛΨυ ίί ίση 9ημ9^, κύ «κ «άλλΐ( 
ίίξμοίΐΛς ίζίάλίογιίτΛΎος, καϋ το ΨίξωΧκ^ν μ^Τξορ »ν^ τοντον κο^^Γτβ» Η 
•ν« τ^ ««λν. Πα^«^•»7^« ^ «ντον τόί)ι« 

'ΐλιό9ΐν /ΑΙ ψίξΜβ α9ΛΐΛ9ς Κ»Ε09•0'σ» «έλΑσ^ν. 

ΛΝΑΡ^Ε$Τυ3• ΌΊοπίίάϋΛ ρ. 475- ^^^^ €οηίηχηα$ $β Αηβ- 
|)86ίΙιΐ8^ ^«^ιη άντιίώιτνλο» Οταά ηΛηάηαηί, €οηβα$ €χ άαα}ηα Ιη* 

νι'^Μ ^/ Ιοη^Λ^ ί&ηροηιηι ίούάαη^ »ί, ΝβΙηιΙββ. ίίί^ι «τ•ρβ το «?«• 

•««ι»», ί. ί. να^α τ^ «^«ν«λ*» »ΤΓ•χρο^ι»> «^ος το» Δα»τ«^». ^κΐα Π" 
αητίηάο ηρετΰΐιΙΐΜχ Ώαδ^Ιηηι,βηο ηάρτοοο οΒΙοψάίητ ά ρετ αηΐ> 
βτορΒεη, Οίοηγύυβ Ηαΐ. *0 )) ^ξοΧΛ^βάη^ψ τας ^ ^ρ«χιίβκι 
Άρβί^ΤΛ^στος μ,η χ«λιΓτ«Μ, σ•/*»οτΐιτοι λ ι;^• ««λλΐ!»* κλ) Μα ϊ*ΐ ^»- 
>•$ο( «ι^•$ιΓ»•» τοΓ( νξΛ^μΛσ%9^ <ι «τ«$)0(9 ίν•τ«^^ ι^τ» ν«ρ«λβρ 
βΛ9$σΒαί• τοντον τ^ ^η/Α« τοιόν^^ 

/?«^ν ^ χ«φ«λί|ί$ Ιν*χ^«»ο» ίχ»'• 

ΑΜΡΗΙΒΐΐΔαΗΥδ. Ηϋ3υ8 ρϋάίβ βοαιηίΑΐη άΰΓετίρΙίοικπι 
«Ιϋάίΐ δ3η(€ηίυ8 ίη εοπιιηοηΐ&ήο 3ά Τβκηΐί&ητιιη Μ^απυη, ςυβηι 
€χ Ύγοϊιίύηη 1ίΙ>η> ρ3Γΐίιη ^^τταΛη^^^ οοηΓατΙρΙο ΒιΙϊίοίΜ άετ αϊ- 
ί£η ί,Ηίεταΐητ 1ι\κ: ΐΓαηβίϋηιηιιβ• 

ΑιηρΙιΐΒηοΗ/β νύ Αιηρ)ιίΙ>Γ&ε!ια8 ςυί πΰΐΐο άίίοΓΗπίηβ α 
Ιι&ΐίηίβ ΓεήΒίΐιιο Αηιρ1ιίΙ>Γ6νί8 ΰΐίΑΐη «ιιάίΐ αρυά ϋίοηαάίίηλ. 
** III. ρ. 475* ^'^ ^ ^^ Βη^ ι^τύΧΜΧ ίη ΑροίρΑΓιιΐ3ΐίί8 3/ιβ//ν 
^ ΓυΙ>)6έΙί3 ρ. 83. €1 ϋιηίΐί νΐιτίιιΐβ νιτίξθιτΜος 3 ^^οΛ ΗίρΙί, ρ. 8ι» 
22. Μεβία α νΐαοΓίηο άίεΐΐατ ρ. 195^• ^^ ^^^^* Μαβϋη, &6 αΠίβ 
5/^Ζ(2η αρρϋΐΐαΐυιη, ΓεΗρΓβΓαΐ αηΐβ 608 ΒαΙβα ρ. 2066. ιηοά. ιιΙ)ί 
ρΓο 8ΐοΙαη νίάο &η δΰοϊιοη χη&Ηβ : 5α>1ίη8 ΰηίιη άίίΰΐΐΰ ηυηαι•- 
** ραΙαΓ 2 Ώίοηΐίώ, ΙαηΙυιη ηοη ιιΙ)ί(]ΐΐ6 Βαβιιιη Γοειιΐο, 1. ο,,'ίώο, 
ϋάά^ηΐβ, ^χ/<β ΒαΒϊΙίίβτ οοτηροτάίητ 8οοΠο : ^ ^ζ//^;» άΐίατα ^ίάα 
νκτιβίίί : ςυ&ΐθχη άΐΙΐ2Γ2Πίΐ, ετιηι ^Γιαικίβ ηοη ηονϋππι, ίαίρίεοΓ 
Οίοηιβάΰπι ΓοήρϋΐΓΰ οαηΐίίαια : γχχ «τ«ρο»»•ο» 3υ<ϋ( ΡγοοΙο ρ. 
ΙΟ. «ταρο)ΐ»»ο( ωίίη Ηφώίο 6ΐ 8ηιάα ν. σχολΜ», 6ΐ ΓογΓ&π σχόλ»« 
'' /Αίλΐ) ΡΐΗίατΰί, ά$ Μηβοα ρ. 1 140. Ρ. σχόλια τ« ναροίνι» /αεΧ* 
** ^-ίζ&ι;/. ΑτιβορΙ. νβ[ρ, 1231. σχόλ»Λ ίσ/χατ* Ρο/ΛίΛ VI. ΐοδ. ιιη- 
<ΐ€ αυλιαμ.» ναςοίαορ ά^τη IV. 73• ^^ ίρΓαπι ροαιίηπι 8(Χ)Ηοηιιη 
οαηίοηβ ρΓδεπιίιιιη β^^ος <ϋε(1>»(υΓ : ν. ΑίΙβη, XI• ρ. 503. Ι^' 
•♦ £οά€Πΐ ροΓίιηΰΓο νίάβπ ροί&Ι ΒΰίοΙ, ΑτιβορΙ, Βαη, Ι337• *^ 
^^2^2^. υητομ,9ΐψΜ Ιί^^αψι» Τν^ανιίνν «οη^ί τον σχολιον, ο ^«σ^οιτιΒΐ} «ν' 
ύΖ υνΐ Ταίου Καίσ-α^, ({ΏΟ Ίη \(Χ0 οητη ηίΗίΙ ηιηΐΰΐ Οοά, Ι^ 
ίΐ^ηβί, ηίύ «τςοιταθυ^ ρΓΟ ίΠο ν^σ-ίτάχ^νι ΓυΙ>ίϋΐυ6ηπι. ΑιηρΙιί- 
1>Γ3€Ηο8 <χνί^ ηιη1(08 ίη δοοίίίβ ύ\Λ (1ΰρκ1ΐ€ηάί0€ νίΠ Γαη( 5^ία/- 
ίϊΐί €ϊ Νηηηεβηί &ά Ργ0^/; €Βτ(/ΙοηιαίΒ, ρ. ίο. Έςαίθϋπι ΙπιρΓί^ 
πι 13 Ηυο ΓβΓβΓο ιιηίοιιπι ίη Γαο ξ^οηϋκ ίΓΕ^πΐΰη(ΐΐηΐ4 ςυοά νβ! 
^^ αΐίοηυπι {^τνΒΥΐί, νθΐ ίρΓο θοεοη^ί ζτζϊΪΛ οοαιροΓηίΙ ϋϊω^ια 
^ Ηαϊίο. άβ ΟοΙΙοε. ν^τΒ. Τ. II. ρ. ι6, α8. #1 41 4-4 α 
α €< 
€€ 

€< 
€4 4€ €€ Οΰΐηΐ(|ΐΐ3ΐιι βηΐηι Ηίο ιη (βηβΒήβ ν^τί^τ, ηοΓοίο ίλτηβη, αη !ιίΰ 
ιΗ^ΐΗπίΰβ^ ηοη νβΓίϊιβ, βο υηο ρ€άΰ άίΓροηί (]τΐ63(, ευιη β^^β/. 

ΑηβορΒ, Εαη, 1337 ' ^^ ^^ ^^ 8ηίώυ Σκάλων μίλος η ολ^γόστ^χρν 

** 2ρρ€ΐΐ6ΐ. Μβαπ) ίη Βαΐΐο ΓΰβίΙιΚίοηΰΐη αίΠπη^ι Αΐίΐίυδ, ευί ρ. 
** ΐ68^7> 4*• ^^^^^ Απ3ρΙιίΒΓ3θ!ιί, ϋνβ ΙαιηΙϊυβ €ΐ Ρ^πΉίοΙιίαβ «1 
•* Τίοο^χυβ, Ώ'φοΗηχ άίοιιηΙηΓ : Κβπι Ώίοτηο^ΐ οαί 1. III. ρ. 478* 
•* ηιεί. ρββ βχ ΡγΓΓΗΙσΗϊο βΐ ΑηιρΙιί^Γ4θΗο ίινβ ΐΓίΙ)α8 1)Γ€νιΒυ8 βί 
** ΙοπξΆ β( 1>τΰνί^ ΗίξίτηοβόΙίηί 3ΐιάί(. Η(ξ4τΗοη ΑυΙεπι Ρ/ητΙιί- 

Ουοά 3(1 ΑηιρΙιιΙ)Γ3ε1ιί ρ3ΓΗΐίοη«ηι ο( €|υ8 βίΤΰέΙιιβ 3ΐ(ίη6(^ 
Αήβοχααα ίη Ε}>^ύ>ηύάί ρ. 302. άίχΐ( : δ ^ι* [λό>ο(] το£^ ς^ιτλα* 

σίοΐ; ονχ ιΐξξυ^μός Ι^ΤΜρ. Ιΐ3ςυ6 ίάβτη ρβάβΙ, (]υί ΠθΟ ίη 2Β(}α3^ 

ηβο ίη (1ιιρΐ3, ηβε ίη ΓΰίουρίΕ ρ3ΐ1ί3η{ιΐΓ, άτ^όγους ηοηπίη3Γ6 νί- 
** θΰίϋΓ ρ. 298. ψιβΧμ Αήβίά65 <ΐ€ Μηβεα 1. ρ. 35» *β• «<*'*'* *Ρ»^• 
'* μΛυς ^«αλλον % χ«τΑ ι»^ΐ) ξν^μ,^κ,α, σωζαΐτ τ«$ άναλοΤ^ας 3ί( : ίίτα-' 
** ίίοηαΙί5 νοθ3(ο8 3 Οαρ^ΙΙα II. ρ. 329• ηοη ντταίίοηαΒϊΙ^χ εεηΓβο. 
*' ΑηΙ^ίίτηοί νοε3( νΊβοήηαί ρ. 2485» 28. βχ ΑηΑοχβηο, €ΐ βίί» 
•'^/Ζ/λ IX. ρ. 328. ηοΐο 3ά ν. 1353 • β* ^η ββηβΓο (ϋβ Απιρ1ιίΙ>Γ3» 
'' εΗί εβεΓυη ε£. €ΐ£άοηίηη ρ. 1 8 86, 17. ΏσηαίνΜ ρ. 174^» ^8. 
" 8^ρηηί ρ. 1883, 1 6. ϋιοτηεάβτη ρ. 47^> ^8. ΝοΛηιπι ΰο βχι- 
^' ρΗθ3ΐ ν$^Ιοήηη5 ρ. 2483» 3®• ΑτηρΙίΒταεΙηχ ΐβ ^ί^ ίπΛ, ί« 
" ΤΒ^β ηηητη ίκάρια ; τητβφιαβ Ατβί ηηητη, ΤΒ^βχ ίήα βΒιτηβ^ νιη- 
" άίοαίηί, (ίη(€ΓΓβΓ&: ηοη βηξηΐι) ηοη άηρΙί,/βάββηρΓι η( ίη τίΙίζηίΜ 
" ταήοη€ όί^ιι^α; ςαψρ^ αιηι (τϋιΐί ίεηιροτΊΙηΐί ηηηηι, εί αοηΐτα αηιΐΜ 
" ίτίΒίϋ ίτφςαίηίίίιΐί τερνξηατε νίάβαίητ, ϋηάβ ηύηια αρίιΐί ίη ηιέ^ 
*' ίήί, Μηβάί αηίέηι εοηβηίαηεηχ αβϊιηαΐυτ \ ςυοηιηι υ1(ίπΐ3 ΒπΓ• 
^' ΓβΒΟ ο&ΙοςηηηΙυΓ, ίη 3ιι6^γ6 ν. ί4^^ Εχι^ηηί ροΓ αΒ^ίάαηί, 
** Μηβίαηί ρβΓ οταάβηβΜ ηηηατοβνη βχρ1ί€3ηΐί• Βταη€. ζχχΧκνα δα^ 
" Ιϊηα Μηβύ. Ιι^ V. ε. ι^• Εχιριηί βχροηίΐ ροΓ βχϋΐοάηηέ, ςιχβιη 
** 60 ηΐ3§;ΐ9 πιίΓ6Π8, (}ΰοά ίάβηι Γβςυβηΐί εαρί^β, Μυϋοδε ΑπιρΗί^ 
" 1)Γ3εΙιιιπι εοηνβηίΓβ, ο^οηά^Χ ; (^αοηαοάο 3ά ΜυΩε3Πΐ ηβίείο 
" 3η Λ4η™ίΐΐ3ΐ Αηξηβίηη$ ΜιιΓ. 1. II. ρ. 77• ^• Ρ• Ε^η<1βπί Ρβγ- 
" ΙίΙίοηβπι ίπ ε3υΓ3 ^&, εαΓ ΛπιρΙιί'1>Γ3θΙιυ3 Γοΐυβ, ηβο εαηι 3ΐίίι 
*' ^ναΧϊΜνα ΐ€πιροΓυηι ρ€<1ίΙ)ΐ28, ηοο ίόουπι ίρίο κρβίίΐο εοη3υα. 
*' ;^1ιΐΓ4 ΐ3ΐβ βχ ΕΓίβ οίίβηάίί ίάβπι Αιΐξΐιβ* ρ. 76. * ΑπιρΗΙΙϊΓ^'• 
" οΐϊϋβ ηοη ί3βίΙ ηυπιβηιπι/ 3ίί αηβοτ βταξηι, ώ 3/.ί/Γ. ο. 15. 
" £απι 3 ήιβίηβ ρβηΙ(ιΐ8 τβπιονβΐ Μ(ύΙνα$ ο. 3• Ρ- ΐ7* ΑροΓρ3Γηι. 
" ρ. 88. Όηια νντο ίαηίητη €β, ^ηι ΐήρία ρατύίιοηε (ϋνιώίιιτ, ςηα 
" ξ/ί, ηιαχίηια, ί^ο νάηιηΐβ ηΐόίήχ αάφ Α'^ηρΙί'ώταΛ^^ί '^'-ΙΙΙ ^-» 
" ΙΠίε βηίπι, ίίβηι 3ρη4 Ιίί(1θΓνιηι ρ. 83 1 > 4^• '^^^'"^ ρΓοΙ)3ΐ)ίΗοΓ 
"ΊβέΙίο, <][Ό3ηι ηιίηίηίίί, β3φΐβ άίνίήο, 4υ3πι ηο(3νί^ ρΓ^είβΓβηάα 
*' τίάβίυΓ, αϊ Σ3ΐίηνιιη άβίξηβί ΜβΊήεηβ ΑηιρΙιίί>Γ3οΗμ3, ωή Γβ- 
" ευηιΐυπι ορίίηίβηι ΒήβύΒΐ 3πήο(3ίίοηβηι ίη ' Ατδ ίΓΐ3 Γεηιρϋτ 
'' (ίιηροπι; ίη Τ&^ίϊ «ηιιιη ; Οι%οιΐ3 αη(£ΐη, ιΚ 'ΐΰιαηας, ηηυηι ίη 

«5 ' 230 ' Ν Ο Τ Λ. III. « 
«Ι «ι 4ί " ΑγΠ, ίη ΤΗββ ίήΆ Η&1)€(. Ουιη ι^ίΙαΓ ίη Ηοο ρβάε ιη&]οΓ ριη 
ρβΓ ΐοΐΏΐη ιηΙπιΐ8 εοαίίηΰ&Ι, ηιαίο Ια ίβΓουρΙο ΛιηρΙιίΙ>Γ2εΙΐ79 
ΡβΒοηυιη Ιοεαιη 0€(ηιρ&ν1( &ριΐ(1 νιδίοήηαηι ρ. 2483» ιύ. €€- 
Ιβηιιη ευιη οιηποβ Γοΐΐςυ» ΡαηΙΐίοη€5 ρτκΙοΓ ίοΐ&ιη ΑιηρΙιίΙ>η- 
οΐιί (ήρΐ&ιη, ΓβόΙί ύνβ ο^$μ νοεβηΙιΐΓ ΓΗγίΙιιηί, ν. Ε^ηιοΙ. Μ, ν« 
Δοχ^»«χο(^ οΐ (^1186 άΰ €Α νοοΰ εοιηρΙιΐΓϋ οοΐο &<1 ν. Ι55'* ^ 
1)0€ Οί^υίάθπι ορροίιΐί εο^ηοιηίηί87^έ7/» εαυΓΕοα Γερβίίνΰήιη^ ηοα 
&1) €ΐ}ΐίοηιιη τ&οίΙίΑΐίοηΰ εΰΐη Οτο αρυά ΕΛ/ηιοΙοξ%Μ ίη ν. ηβε 
^' & εοηγίν&ηιιη ίηοΗη&Ιίοηϋ €ΐιπι ΡτοοΙο ρ. ίο. πΰο &1) οϋϋ^υο 
^' ε&ηίαΐοηιιη ΟΓάΙηβ ευπι Όκαατ^Βο, Αήβοχβηο 6( ΡίηΙΙϊ &ρ»1 
" &;Μ. ΑήβορΙ), νφ, 1231. 5»ιν^α ΰ1 Απφιοομ ^ψΛ ΑώαιααΛ 
*' XIV. ρ. 694• ηββ ο»ΐϊη &:Βοίίο αά ΡΓοοΙυιη ρ. 49• βχίΑΊιπΕνβ- 
" πιη δεοΐίοη ορρυηΐ ΟγΙΗιο ηοιηο^ Γΰά ^^[«ηβή ροΐίτΐ5 τΐι^ΐΐιιηί, 
" υηάο ΟΓ^Ηίυιη (ΙνιχίίΓβ ηοηιβη ΙβίΐΕηΙαΓ ΡοΙΙηχ IV. 65. 73• ^^ 
"βώίίϋ, 8ηΊάα$ ν. ί^*β/ιβ^ο?, 4»ο<1 ^ ιπΗ^ίδ νΰή βΐ βπιίΐΰ, <ιυο6ΐ 
•* ΤβΓρΑπάϋΓ, 4ΐι1 Γβοϋπάυιη ΡοΠυεοιη ϋΐ δυίάιπι ΟγΙΙιϊο ηοπιςηάβ^ 
** άίΐ^ ίάοιη δεοΐιοηιηι ίιιΟΓίΙ ίηνϋηΙΟΓ Γβειιηάιιπι ΡΙηά^ιηιιη Εραά 
ΡΙηίατώ, άβ Μη/, ρ. 1 140. Ρ. 4^^ ΓΛίίοηε 6ΐ€§?ιηΐ6Γ Μαχίηαα 
ΤγτίΠί Ογ. 23* ρ• 28 1. Καλθ9 ιΔ» η νολψω τρ ο^^<ο», χαλο» ^ι » 
ΤΜ (τν/Ανοα-Ι^ Πα^οί»>ον. ΡΐΌχίΐΏβ Ε νΰΐΌ α1;)£υί1 ΕΓυάΙΐίίΤ. ΟΙΊΙ- 
*' ϋϊϋδ Β'ώΙΜεΙί ίίβτ αΐίβη Πϋέταίητ. Τ. Ι. ρ. 5^• ΜΐΗί, <ΐϊΐδπ- 
ςυαίΏ ηβο ίρβ (1^ 8οο11θΓυιη ΜείΓΟ εοπβαΐ, ΑΐΏρΚίΙ}Γ^Ιιαιη Ιι- 
ιηβη ίη ϋ& ΓοΙϊβ κ^η&ίΐβ^ ρεΓίααΓιιιτι €(1 : €ΐ ρΓβεΙοΓβΕ ϋΰΐη ρ6* 
V €ΐ€ηι, ρΓορΙεΓ ίηίοΓν^Πί Ιη ρΓοροΓίΊοηΰ ρ^Γΐίαχη ιηα^^ίΐυάίηβπι, 
" Μαβοχ 4^&ιη ροοάοβε &ρΐίοΓ&ιη €ίΓ6.*' 

ΒΑΟΟΗΙϋδ. ϋΐοπιβ(ΐ63 ρ. 475• ΒαοοΠιαδ, ΟΕηοΙπαβ, Τηρο• 
(ΙΙυβ^ δαίΐαηβ^ ^ιαηι Οναά ΡαΓίαιηίυιη ώαιιηί. οοηβαζ 6χ Ιητ£τ», ^ 

άηαΙηΐ5 ϊσηξ'ίί, ίβηιροτητη ηηνηψιε^ ηί, Αξ^Ώοτ, ΛΐΙιβηβκ. <2μ%^ ««ζ» 
.τ^ βάκχας, ^ηία Ιοΰώαηύίηί €οη'νεηίβηΐ€τ οοιηροτκΒαίυτ• Μαπαί 
νΐέ^ήηυβ ρ. 2488. Οηηι νετο ϊοηξίί άααίηα ρταροΜίυτ Βτ£νίί,β( 

Βα^ΰΗΐίί, ίβτηροηιιη ^ηίηςκβ, ηί, Οαΐοηοβ ί ςΜα α ΒμΜ οατηάιάΗί 
'βη οαηίίΐβτάί, ψια αρύβτηβ ϊ}0€ νίβίτο €οιηροηηηαίΤ» ηοηΐίη αεΰψΙ\ "^ 
ψάα /ατηχΐϊαήίβτ Ιήο τΒ^ίίτηηί ΒαίώαηΐΊΙιυ αρίια βΐ• Ρίοΐίυδ ρ. 
2626, Βα^ύΒίίΐί άίβιυ φ, ^ηοά ΒοΰοΙο, ίά εβ ΙΛίίηΌ ραίή αοαρίΛ 
ιηοώιία^ο Βη/ηι ρ^ώί βηο ΰοιηροηεΒαίητ. Αθάο ΟαίηΙίΙΪΕηυηι IX• 
4) 82. ΑαέΙθΓ68 &1ίί ρΰάοιη νοοΣίηΐ ΒαοοΗίϋΐη ςιιί άυΕΐ>ιΐ8 Ιοηςίι 
1>Γ€ν€ΐιι 1ιαΙ)6( ΓυρροβίΕΐη. Οίοηχβτιβ Η^Ιίε. *£«» }^ τ«ρ άρχ^» οί 
^νο /Μ»χρβρ< χ»τΛσ•ρ(^ωσί, τ^ρ ^ τιλιντ^ιτ βξΛχίΤ», οΙλ ιση ταντί' 

σο), ΦοΓ/?ι, Μο^^σ-βί τι^ σνμ,βω/ΑίΜ' 
Μν^ξΖ^ίς ^ ν»ρν το£'Το ο-χ^μΜ, κλ) ικ €ηΐΑ9θΚογίαΐβ Ιιητί^ιον. Το οϊ 
• «^τ^ σνμ.βίισ%ΎΛ\ κα* η β^αχίΐ» «τρ^τΐ) τι9^ τω* μ,ΛΚξωψ, Κβ» γοξ 
•υτος δ ^ν^|(Α^( α^\ωμ.Λ ιχκ χα» /χί^ιθο^• Πα^»λΐ7/χ« ^ αυτού το^ι' 

ΤΙ» αχτα»^ πψ νλΛ9 άραμω ; «ο» νοξίνσω ; 
ρ. 2414• ΝΟΤ^Ε. ΙΠ. 331 

^ηηι άΐίΟί ΙοπξΟί βηηϋιιτ νηα όηνίατβΒα^ 
Ρ€ί ΟΊί βακχι^ΐος, Μττ»0αΜχο< ααί€ηί ίηηΰ £Τίί 
^ηοΜ Ιη'ίναη ρηιηαηι ΙικαΙήί εί ώια$ Ιοη^οί άύη \ 
Νοιηϊηα ααί *Μτί€ί νκΐβΐΛ, ^ηημ ρτίατβη ώχ$ή$ 
ΆντίβααχΜ, ηοηιίηαίο φα πάίί ΟΜίταήιΐί, 
Αΐί1ίιΐ8 ΡοΠηη&ά&ηιιβ ρ. 3687• ΑηίϋιαίίΐΒίαί ί» Ιαηνί α ώΐζΛια Ιοα^ 

ΑΜΡΗΙΜΑΟΚυδ. Οίοιη€668ρ.475^ Ηιιί^(ΛιηρΙιί^ολιο&11) 
ΰοηίταήια εβ ΑιηρΙιίιη&εηιβ, Ρβίοβηηίυβ, ΑιηρΗίιηΑΓΟ»» φίεη αΐη 
ΟτϋΙίοίΗΐι α^άΙαΜ, Οοηβαΐ €χ Ιοη^α, ϋ ΒτενΙ, ϋ ^οιίξα., αηιροηιηι. 

ράηςηε, ιϋ Γ>€ηιορ1ιοη. £3α5 α άηαΒηί ίϋηξίί^ α ψά^ζ ηίηη^ν$ ^ε* 
^ ηιεάια αηιρίεάίίητ, Οπέίαιχ φιοηηε, ^νία Οτϋβχ /οΙίάηΑ), β]Μ$ 
νϊβΙίτίΜα οοτηροβύοηβ ηΐώαηίίΐτ. Τϋηηΐί&ηιΐΒ Μ&αηιβ ρ. 2414• 
ΟτεύϋϋΜ αρρεΙΙατΛ ηιηάεηι,βηε ΟηίίϋΗηι ξεηια 
Οΐκηηοάο Ιηάο$βιΙ ανηιη ΰοηξτηειαβί βινϋΐηαί» 
Ρήηιηϊ ίβ( ρί$ Ιοαϋητ Ηι ηίηςνε ίη *υ€τβΙηΐί, 
Ορύτηιΐί ρα ε( ιικίοί&ι €ί ρεάεβή ξϊοτία, 
Ρϊηήηιιιηι οταηία άεαίήί, (^ηαηάο ρηκ ίη νΙΗηΦ 
ΟΒίίπβί βάετη, Βίοίαη ίεηηϊηηβ οίαηβιίαηι 
Δαχτνλο;^ σνονλΓος, νηαηι, η€€ τξοχαΧοψ τε/ρηο. 
ηοΐία8 2625. ΑπιρΙίΐηαΰτνί ηοηιεη αοΰερί, φιοά μ ιιίταφί€ ρατΗ 
Ιοπξατη, ςηαρι Οταά (Αακραψ άίαιηί, ΙαΒα : ώβια ίαηαη ίβ Βΐΰ ρα 
βίίατη ΟΓ6ίίοα8, ςίΐοηίατη ίη Ονεία ίηβιία ΟοτγΒαηίίί, ηί νάρίηηι Ιο*• 
νίί ηαύ αίαηη^ 8αίηνηηιη,βηΙι$ βιίί βΰβηηετηηί, ^τανϋετ, ^γλ/ϊ/λ•, 
ξτανιέετ, Μαηαβ νίόΐοήοϋθ ρ. 2488. Ηοΰ ρεάε ί^οξχίιιιατα €οη-^ 
βαΒαηί, Όίοη^ϋιιβ Η&1)ο. μί^^ς γίνοΐΛίιηις ης βραχίΐας, ακρωψ Η 
γω9 μΛκρωψ, Κξητιχός Τ» λίγρταί, κμί %στ%9 ουκ βγβνρης* νιτό^ίγμ» Η 

οΐ ¥ ΙτηΙγο^το ^ω^ύτταΐς απήνιρσι χ/χλχβίΑβόλοίζ., 

ΡΑΙ,ΙΜΒΑΟΟΗΐυδ. Όίόιη€<ΐ€8 ρ, 47^• ^«'^ (ΒηοΛιο ΓοΠ.) 
ζοηίτατ'ίΐΐί ββ Ραΐίιηΐϊδςοίιίυ», Ι.2ΐΐία8, φά ε^ βαΙυΓηίυβ, ηΐήτηα Βτενϊ, 
^ηετη ^ηιάαιη ΡτοροηΓιοοη, αΐη ΠιβίΤαΙβοη νο^αηί» Οοηβαί εχ άνα* 

}ηΐ5 Ιοηξ'α ει Βτενί, Ιεπιροτητη ίούάεηι, ηί, ΝαΙυη. £άίη£ ΡαΙίτηί^αοΐ' 
ώ'ιια, ^ίΐΐα €οηίταήίϋ εβ Βα^ώίο, Αρηά Οτα^οί εφη νμΧ^ρ €οηΐτα'^ 
ήηηι βξηιβίαί, ιάεο, 

εοηοΒίίΛ ίίψτ /ε εοη^ναήμ. £ιιίΙ&(ΙιΙιΐ3 λΑ 04• Ζ• ρ• ΐ55'> 54^ 

νιιτάχ^ο»ο( νους, ιχ ^ο μΛΧξωρ ημΙ β^χ^ίας, οίο» ^φύάστος, ά»ά- 
«ΓΛλΑ» ^χ*/Ρ '^'ί β*^χ/^» νηΎΛχ^όίω 11»τ» ία βρΛχίΙας χαΐ ^ι^ο ΐΑΟΚξϋψρ 
οίον ΐβ1^μ.ω9, ίχονη τΐ)» χλνσλν ίητί του "Βάκχου ^^ο^ύσου, ^ ν/ΛΡους Ι4 
τοιούτου μίτξου ζ^ρ» οΐ Μυραμβονοίοί, Υίάβ Γιιρη αά Βϊοοίιίιιιιι. 

ΜΟΙ.058υ§. ΡΙοηΐ6(ΐ68 ρ. 475* ^^^ οοηΐταηια εβ ΜοΙοίΤυ•^ 
ΥοΓ^μιηηίιιβ, {^ΙέηΓιρ,ββ^ ^ιατη αΐη Ηίρρίιιιο, νεί Οολχϊ\^ϊά άπ^Ηπί, 

»4 331 ΝΟΤ£. III. 

Οσηβαί €» ίήίηί Ιοη^ΐί» ϋΜρβτΗηι βχ, ηΐ, Μα/ΟΒ. ΙάΜο Μώ/Ία 
ώβοί» φάα ΜοΙοβ^ ιά •β, ΤΙίφΛ αά ΜΙαι» ^τοαέΐΜΛ, ίίφα «ο» 
άηίαία οοηροβίίοηέ νϋ^οΛέατ. ίΒρρηα ηί$η €φαβή /άΙΙαί ρίξπα 
οηνοΜΜΐ ηίσώίΙαΒαίντ, ΈΙούοΜ ρ. 2625• ΜοΙφιι ΛΛι φ»οά α 
ΜοΙο/β ΟηΙύηβ νίτο τ€ρίηη$ $β \ ^ιακ φάάοΜ Λ Οπηοηκ ώααί, 
Ιη ΟβΒ&ο Βαβο ρ• 9066. κροηβ Ηιιηΰ αβί Ηίρρίοο αρρ^ΙΙανβηηί. 
Όίοη^ύΰβ Ηαΐ. *0 }ι Ιξ αν^^Ζψ ΐΛαχ^ΰν, Μολοττ^» ϋ «ντο» ο» /α• 

Μ «ολ^• ΙΐΛξάί^ίγίΛΛ ^ «ντον τό^ 

Οϋ ροΑιΙηιβ άικκίβοίιη ρΓ2Κ6ΐ1βιι(ίΙηΐ8 ϊΧλ ΌιοηγύνΛ : Οντ•• Μ^λλ 

ξίΑμοί τι ΐΜ»2 «τ^1ΐ( ιία*»» οί 9ξΰτοΛ ΗΛΤίψΛτξου9ης »%ασα9 ψΐΑίΤξίι 
Ύβ κα) ί/Α»νξΛ9 λ•{»ν> ί{ £» 7*90 »τ•* στίχοι τι μμ ΛϋλΛ' ο« 7»ρ αλλ»> 
Μ τοντΜ* ι»σ• σνν&τοι• . 

ΡΕΟΟΕΙ,ΕυδΜΑΤΙΟυδ. Ρίοίίιιβ ρ. 2026. ΡτοΡ€ΐαφΛαάαα 
ύ&η$ $β, ^ΐίοά €Βοταί ζοηάίαηέα, ηί αΐέήια /αΐίαίίοη^ηι ύάείταταιί 
νΟίτβ^ ΒοτίοΒαηίατ, εί Βσπαίίο Θταα «^λιιισις ηνηαιραίατ• ΟοηίβΓ 
δοπΓίαπι ζά ΥίΓ^ίΙ. ^η. ΙΠ. 1 38. 

Ρ^0Ν£8. Ρίοΐΐαβ 11>ί(1. Ραοηα α Ραοη$ ροεία νωηεη αιώοοΛ 

ΙΟΝΙΟΙ. Ρίοΐίυβ ίΚ>Ιβ• Ιονάά αΒ Ιαηε ητϋοιίοηβιο άίδ&, 
ΑΝΤΙ8ΡΑ8Τυδ. Ρίοΐίιιβ ίΙ>ί€ΐ. ΑηήΙραβ»$, φωτύαη €χ αίταφα 

£ΡΙΤΚΙΤΙ. ΡΙοΙίυβ ίΙ>ί<1. Ερίίήίί ιάέο Ιοΰ ποηάΜ νοοαύ^ φιοά αά 
ίτα Βηνα ηηα Ιοπξα ναήΐί νίΰ'ώηί ίεΜαίητ, Αήϋίάϋβ ΟιήηΐϋίΑ- 
ηΐ18 ρ• 49* *£νίτ^»το^» Χ χαλιΓτα» τ^ ΰτχ^μα, ίνιι σννίστιιχι» α. «Ρ9" 
ίΰ9 λόγοψ %χά9τν9 ίν«τ^*τ«»^ ο» •χιΐ τίσϋ'αξΛ «τ^ Ύξ%Α• Α. (τϋΐΐίιΰ 
XVIII. 14. Ερί(Γΐ1θ8 εβ^ φα 1>άΒ€ί ίοΐνΐη αΤί^ηετη ηαπιεπιτη Η φφ' 
άειη ραη6ΐη ίίΠίατη, »/ φίαίνοτ αά ίτα, ΜΕ€ΓθΙ)ίΏ8 ίη 8οιηηυιη 
βοίρίοηίβ II. Ι. Εβ €ρι1η1ιΐ8, αιιη άε άηοΙ>ΐϋ ηαπατη τηαβοτ ίαίΛ 
φορητή ηιιηοτεηι Η ίη,ηρετ φα ίεηίατη ρατίειη ; νί βιηί ψίαίαχιτ αί 
Μα. Ναιη ίη φιαίνοτ βιΜ ίηα, ϋ {εηία ρατί (ηπά, ιά €β^ ιοοολ, 
Ηίβ ΧνχίΧ οχ Ρίοΐίο ρ. 2626. ζΧγοκη. ()ώηψΐ€ βΠαΒατηηί ρεάα «τ 
ώβ^ΙΙαΒ'ΐί α ίήβΙΙοΒΊί νίΐ εοτΟτα ΰοτηροβή [ηηί ηαιηετο ίτψίηία άαο, 
ρισηιαΜ ριιίηςηε βΙΙαΒα XXXII βΙ>£ΐηα{α ΙαΒετα : ψια ταάοηε ΜΛ 
ηϋηιηί Ηετοϋοιιιη, φίϋά φάηφιε ρεάώια ναηαίητ XXXII βΒειηαίΑ 
ΒαΙετα, 

' 8εχ βΙΙαΒατηψ ρβάα βηϋ ηιιτηετο βχαξτηία ίτει; ψιοτΜοηβχ ^^/- 
ΙαΒα βΒίΐηαία ΒαΐΜ ίοίιάετη» Ηθ€ ίατηβηβχη άείεψα^, φιοάφάη* 
^ια ^ΙΙαΒατητη ρίώί, α /μ τη ίποτο τ^ρετΐή ροβηΜ^ α ιηοΜΜί Λ 
€ΐ)θτοτηίη ηοάυΐαήοηε^βά Ψίοη βαηάητΟατ, εοτηηι ρβάηιη ψηοτε, φα €Λ 
ςίΐαίίΐοτ βΙΙαΒ'ϋ ΰϋηβα?α, Νατη ίΐϋ ]ίΐηβί $χ άί^ΙΙαΗ$ ίοΐο νοβάΜ 
βίΛ ηνηύαραηίντ : ϋ <υετο ρ&τ εαί ρατία ρετ φΜ$ ΰοηιροβύ βοΛ : ϋ Ν ο τ ^ε. IV. ρρ. 24. 2β. »3 

ββα* β^άβο Η άαίΜο ρε'5 αηηροβίΐίί^ αοΛ ίοίια ηι /Ββαη&ητ,βα" 
νί ρτοΰείεη/ηιαήίίίίί^βα ^^οηάβο Η άαάΙ^Ιο : βο α'ιαηβ Μ άηοίηα ία^" 
^ϋι ΰοΜ^αίητ, &ά Βοτητη ώηηΐαΡί βιΙιμιηξάτΒ βίαηαία, ίβ ^μΛτλ' 
ροβΒϋε^ βύ ψηοΙίβϋίΛ. ΟΑΡ. IV• 

, Όβ ΜΘίτοτΗτηβηβ. 

Ρ. 24• υΐΟΜ£Β£δ ρ. 501. 8ρΜάί ΰοτηηηΜίη βίη$ ^υαίπατ, «««« 
τάλ'ήκΎα, κΛΎΛληκτα, ννξκαταληατΛ, βξαχ^νΛατΛληκτΛ, ι, ΑοαΙβ• 
Ιί^α, €β ίηίέ^ίτ νιτβΐί βτ^ηίοπιτη ηιατοπίΜ. 2. ΟαίαΙ^βα, εβ ν&τ• 
βΐί ΜΪΗΐα ίαϋηί ηϋήΰα ΰοηβίίηήοηΐί . β. Η^ρίτΰαίαΐεέϊα, €β βιρατ 
ρταάρα$αη *νετβηη βτΠα^ατηίη ρίνχ ίαΐίίτα, 4• ΒταοΙίγΰαίαΙίϋα ρβ" 
ώη ηώηα ίαία^ φιατη ροβαύ ρβάηη άί/ροβύο, ΡΓίΓοίΑπαβ ΓυρβΓ XII 
νβΓΓ. ^ιιβί(1« ρ. Χ2ΐ6• ϋαίαΙβ&ίοοί άΛΟΜί, φιϊΐηα άβββ ϊη βη$ αΙί• 
φάάι ^^^α^αιβάί^ο$, φύΐια ηίΐήΐ ώββ. Ηβτοιαϋ αηίβτη, ςπί ΙβξίήηιοΜ 
ίαΐα άα^Ιο$, φά ίή^^^ΙΙαΙή βιηί, ΐάβο ίη ώβ^ΠαΒητη άββηετβ <υηΙί, Η 
ιηνηΜΗ ίη βηε ηηαηι ]γ11α1?αηί, ηε βί νηρβάχτηαιίο ββψίβηΐι 'υετβα ψάη • 
οέΜϋτ 'ΐΛάρίαί, Ρταϋτεα Λαιηίητ Β^ρατΰαίαΙβέΗΰΊ^ ^ηίΐηα αΒνηάαί 
αηα ψβΐ άαα βΙΙαΒα, ηβ ηονβηαήιυη ΡΙηάαήαΐίη ; ^νοά αητη β{ άί^ 
ΐΜίπίΜ ίΔίηΙήαιηί, ίοΒα ίοοεη νηαιη β^ΙΙαΒαη ρΐηε ίη βίΐβ, Ηοταίιηι^ 
Βγ\ν» ΐ2ΐχ)ΤΑηΐ€8 ς^Ιικ^ηο• ΒταίΒγβαίαΙβ^ίά άϋνηίΗτ ιη ιαιηΐήίίί Η 
βηαΰηιε^ φάΐηα άεεβ ηηα β^ΙΙαΒά ν$1 άηά^ ηί εβ /βηαήηιη ϊαηώϊαίΜ 
ΟοΙαρΒοΛΐηΜ^ »/ Ηοταήιυ } Μ6& ΓβηΐάβΙ ίη άοιηο Ιαουη&Γ. 

Ρ. 20^ 4• ^^** ^^ αψαψ»%στ%%οΌ. ΗΰΑΐΗίυβ &ά ^ίεΙι^Η Α^αιη-• 
ιοιο. " ύΐ νθπιιη άίοΒΧΆ^ 001068 ι1Η ^ΛX.^\^&x €ΐ Ιι^ρΰΓοαΙαΙβέ^ί 
ίη βίί7ΠΑΐ>ηιη ηίΐιίΐ ηίύ ιηβηιιη ΟηιηιηΕίίΰοηιιη εοιηιηΰαίυιιι 
ίηηΙ €&ηηΐηιιιιι ^ηαζ, ηοη τοέΐβ άίίΐίη^βηΐίυιη, η€(]υ6 υίρίαιη 
ίη ▼«ΙβήΒυβ ΡοβΙίβ «χίΐ&η κρϋήοηίητ. Ούιη 6ηίπι ίη οβΓπιίηί• 
Ινι8 ΐΕηΐιιηι ςιι» 6 ρβ^Ιηιβ ΐήί)Γΐΐ3ΐ>ίΒ οοηΑ&ηΐ οχ ΐρΓα νύ ηα- 
Ιηπι χΛΤ^ξίς ίΑ& Ιοοηηι 1ιαΙ)6Γ€ ρο&ί} ά& ά&όΐγϋβ^ ΟΓοΙίοίβ, 
))α(χΙιϋ8 βΐ ρίΐΙίηιΒνχίίίβ ιη ίη αρατίο βίΐ. Ν&ηι €ΐ8,έΐ3τ1υ8 οε- 
ί3ΐ€6^ ίη άϋτϋαίιιιπ) €ϋ Γροηάοιιβ, ρΓορίϋΓ τ^ «^Λφορον ηΐΐίηι» 
ίγ\^Λ)Λ, ίάβοςιιβ βΙ ρΗΐΒΐιηι ΙΗ^κΙοβ νύτίηνη, φίΛ ίη ΐΓοοΙιββο 
άβύηίί, ίη εχβηιρίηπι άα^^^ίεί 03ΐί3\^6ά€Ϊ ίη άίί7ΐ1&1>ηηι Λάί^η 
Ηβρίιβείΐίοΐί)• €Γΰΐίευ8 αυίβηι Ι^οεΙιίηδ β1 ρ3ΗιηΙ>ΑεεΗίυ8 ίη <ϋ- 
ί7ΐ1&1)ηηι ε&1&ΐ€61η8 κνοπι €ίΙ τοί ϊτοοϊϊχχιβ νοί ρχοηίβ άίπιί- ' 

άίηηι; ίη οηιηίΙ)ΰ8 ΒνΛΛτη ε&ηηίηίΒυβ ςή» ροάίέυβ ίίϋδ οοη• 
ύΈΜίρ ψΒΒοη^Β βΐί&ηι 61 άίροάί» ΐΓοεΙιαίεβε αάηιίΐΐηηΐιΐΓ^ 6ΐ 6ο« 
ΠΙΠΙ Ιοαιιη Ιβηβκ ροίΓηηΙ. ΚβϋΕΐ 1&η(ΐιπι αηαρββίΐυβ, (}υ6πι 
^' ί<]6θ 6(ί&πι ίη άίί)^1ΐ2ΐΙ>ηηι κατάλίγΛο-^αί ηοη ροίΓβ ρ\ι(ο^ ςηί& ίη 
'' Μΐ&ρβΒβίοίβ αη&ρβεβο άα&γΐύ» ήΐβ ορροηχΐηη ΡΓΐιη» υ6Γ0 άα«ρ Ι %€ 
€( 

α 
α 

«ν 
α 

α 334 Ν Ο Τ ^Ε. IV. ρ. 2β. 

*' ά^Βγλι {γ\\^\ϊΛ ρήιηίβ άο^Ιη» »η&{>8ΒΑί ί/Η&Ιήβ τίΐβ ορροηΊ ηοα 
*' ρο01ιη1« ςυΐίΐ €( ίσόχ^οιτο» ηοη ίίιηΐ, οΐ «αΑειη αη(ίρ2ΐιϊιί& ίηΐ€Τ 
" Ε&8, ςιΐ36 ίη(6Γ ΐΓοεΗβυιη βΐ ί&ιηΙ>αιη ύνβ ρ7ΐτΙιί€Ϊιίιιιη, ϊο^γ* 
*' <χά&η «ρ€πΙυΓ. νίάϋ Β&νΰΓ. ΜίΓο. ΟγΊι. ρ. 62—66. Ει κ• 
'' ίρΓΑ €3(&ΐ€61ΐοοΓυιη Ησηιια ία άίίΐτΙΙ&Βαηι ΑΐίΑρβΒ&ίοοηιιιι ηιιΐ- 
'' Ιυιη αάΗιιο ιηίΗί νίθοκ οοηΐί^ΐ, ςαί ηοη^ &ιι1 οοΓτβρΙιιβ ΐ&Χ» 
*' ΑΐιΙ (Εΐίβ υ( &11α Γ2ΐ(ίοη€ α>ιηιηοάΙιΐ8 οαιη ιη€ΐίή ϋοεη!.** 

IV. 3. ρ. 36. «^»^^^ ^τ^ον άλ«φο^(. ΟίοβίΌ Οπιΐ. ζά ΒηιΙιιαι 
€. 64. ίβέΐ. 217• ΝίΒϋ ΜΜ αη€Τ€β, άοφίίίίβί €χίτίηΐΜί αη α•αίαα\ 
ςιΐία ροβτίΐηα ^β^ιιαΒα, Βτίνίι αη Ιοί^α β(, ία ιη νετβί φαάίηι τς^ίΛ* 
δβητίυβ ίη ΟβηΐίιηοίΓο ρ. 1817• ίιηαΐ^ιη βΙΙοΒα/η ίη οΜπιΒαι ιΜ' 
ίήί τηώβίηηία' αεάρί, Μαχίπιαβ νίέ^οήηιιβ ρ. 1957•-^^^^ 
ίΙαφΙίΟίτη ^αηκΜ, φίοά αηφαί άαΟ^Ιύ Η /ροτιάίο, Νοη ώαο, νΐάιηο 
1θ€θ ηοηηαηφιαηι ΤτοΰΒαο^ » ψιοά ^ίάάαηι Βαηο ]ηάκΊο Ιη/ηα ρέώιη ά 
νατ/η Ηίχατηί&ο εχΰΐηά^ηάίίΐη αηΙη€ηιηί, ^ΐρρα οηαάί ^ΰαΒα ίη 
η>€τβί ηΐύηια α^ίάψοξος εβ^ 'ίά €β ιηάίβατΜίίτ αϋΰ^ίίατ, ηκ νχατφ 
νΛηΐΜ ρτοάηϋα β% αη οοτηρία, Ναηι ααη ίία ταίίο βχρφαί, ηί ρίαιο 
νίτβι νψίηή ςηαίΗοτ ί€ηφατα ίηβηί, αάηύβο νύψιε ΤτοΰΒαο α/ηαΠ" 
ίητ ηηηΐβτηί ίετηροτηηι α ίτηηί ί€Μροτα XXIII. Τΰκηή&ηιιβ Μ»ιι• 
τυβ ρ. 2419• 

ΟτηηίΒοΛ ίη ηιΟη^ Βο^^α^η ηύηέη ηιοη^ηίο, 
Ιηβηε ηοη οΒφί ρνο Ιοηξα Βηνεηί. 
Η&ηο Γο^ίαιη, υηαηΐιηί όηιηιηαΐίοοηιηι οοηίβηίίι ιιιυοί(&α!« 
ιηο^ο ίϋευιη Γ6ΐη τβέ^β Γβρηίββ^ οιηηίηο ν€πιιη Γβροχΐββ. Οαοά 
€ηίιη οΙ)Γ(ΐν&ηΐ νίτί άοΒίΐ, Γ^τΙΙαΒ&ιη νιιΙβΗιχΙ ήη&ΐϋΐη ίη Οίαιβίήβ 
Ι&ιηΙ}ίοί8, ΤΓΟοΙι&ίείι, Αη&ρβΒίΙίείβ» Ιοηίοίβ &ε. ηοαϋ^οαιη ριο 
εοιηιηιιηί Η&1>ΰη(1&πι βϋβ, Ικχ:» ηΰ Ιονί^ιηβ ςυϋΰΐη^ ΓορπκΙΙ^ ατ 
ηοηί ο\}(ίΛΐ. " Νβιηρβ άίιηοΙή/' Ό&νΰύί νβΓϋίβ υΙοΓ ρ. 30. "ο^ 
'* 3αΓοιιη()ΐΐ6 ι^οηοΓΐβ* οοηΐίηυο ε&ηηίηβ ρβΓ σνψάφ•ία9 άβευπΊΐηΙ, 
" ηΓι^υο άυιη λο νβΓΓασι αϊζΐ^εύαΐϊη, ςιιο οιηη6 ίγ&ΛΐηΛ ά^νιάί" 
** (υΓ^ άβνβηΐυσι ϋΐ." Ιη Ιαίιΐιηβ ίΙ&9^® ρβΓΓρίΰυυπι 6(1 £α&1βιη 
Ιαηΐηπιπκκίο υηίυίοηίιιΓίΐΐΜ ίγ^τΆ2ΛΛΛ ίγΧΧζΧ^Βχα ρΐΌ νοΓΓα» (βηηί• 
ηαΐίοηο ϋβπΓβή. Οαοά ίη Ιοης^ίοήΙιηβ νβΓΓιιυηι ^ηβήΐιυβ, ύνο Γϋ- 
ηαήί ύηΧ. ιζxίϊ\^\^\, ΰνο ΙιβχαπίϋΙη Ηϋΐοίοί, ύνο άβιηαιη (βίπιπιβίη 
Ι2ηι1>ί€ί^ Τπχ:Ιΐ2ίοί, ΑηαρβείΙίεί» 1οη§;ΰ Γβοαβ Γβ ϊίίΧχΧ., νοε&Ιοβίη 
ίίηβ Γβηαήοηιιη ηοηπαηςα&ητ ϋΐίάί ρο^β άοοοΐ ν&ΐεΐκηαβηιιβ 2(1 
£ΰπρί<1. ΡΗοΒπ. 891• ΟοηίβΓ ΡοΗόηηιη ίη Εηήρίά• Μοά. 51^* 
οηπι Η€&(Ιιίο €ΐ ΜατΙίΐΑηάο &(1 ΕηΗρίά. ΙρΙι. Αηΐ. 929• Ι^^ ν^' 
Ιίηιαηιπ) ί)τΠ3ΐ>&ηιη] ίη (»ΓπιίηίΙ)η8 Ρίηά&ήείβ ηιβηΠιπι ^^^ 
γχοΧνλ^τΜΤίΙ Οα\(Γ€£η8 Μίίο. Οτίΐ. δοΑ. II. ίηι(. Ηβπη&ηηηβ ^^ί- 
ίόιΐ. ΜβίΓ. αρηά Ηο/ηίαπι Τ. III. ρ. 184. Γ9<1• 

IV. 3. ρ. 26. Ειι&αΐΐιίαβ αά II. Η. ρ. 9Β4> 2=974« 49- '^'^ 

τί;, ΕΥΡΤΟΠΑ ΖΗΝ* 'βς *ΗΡΑΚΑΗΟΣ ΠΕΡΙΧΩΣΑΤΟ, ηατβύάγ» 
μΛ9 ο νξοηγούΐΛ99ος στίχος ικ ▼«ιΐ' ΖΗ σνλλβ»/3^» κβτα τθν( «τβλβ*ον() 
4»( χα» άλλ«;^ο</ κιΓτα» να^α τ« «τοιιιτίί. ο ^ ^νρίχ^ Λξχ*ΤΜ μγο τον ϊ Ν ο τ -Ε. IV. 3. ρ. 2β. 235 

^κ> ηγονν ακολονϋα, τη; γρΛφης» Έ,ση ^ α^λ^ς ου ζη/^ζονσα, «φς 
»ση ηησαί άνΐ τωί Ιφίζίϊς, Ιστίο» γοξ οτ« κατ» τονς ναλΛίους, 
να9 μίτξ09 9ΐς πλΛίαψ «τιρ«ιοΣ>τα» λίζ^9, τα ^• ιατι §χ^09ΤΛ ονΤΜ^ αλλ» 
μί(θζ /Α» Τ» τη$ ηλινταΐας Τάζίως, τω νξντω σ^^χαι άψίίίτα, τ^ ^\ 
λο»ιτο» τψ ΙιταγοίΑί»^ οι^^χ^ ΐΜξίζοΨτα, Ι9ηλήψ»/χά ιίσ*»!. ονί^ ψα^^ 
«0*9^»» το» Σι/αα;»»^ιι» ίι Ιτηγξάμ,μ,ατ^, »χρ9η ούτω, 

η ΐΑ,ίγ Ά$ΐ)να{ο*^» φόνς γίνί^τ* ιΐΡίκ Άριστο- 
γΜη«9 "ΐιτναξχοψ κτιΓμ χα^ Άρ/α^^ιθ;. 
Ιίταν^α γοξ ο /αι» «τ^αΐτο; σ^^χος Ι'άχτνλος «ζ»^ ητο» η^*>Γχο(, κατάληγα 
ιΓ( το ΑΡΙΣΤΟ* ο ^1 λ^τι^ο; ϊλίγίΐος ων, αψτΐ ταυ Γ£ΙΤΩΝ αξχ%τα%. 
Τίαξάγουσ% ^\ χαι £Λλο ή^ατιλιγιΓο» Γνο; ό^Αοιον^ 

ο&ρτος ^ή «Ό» ό κλι*»ο( βν' 'ΕλλαΙίΕ» ιτασαψ Α«Όλλ^ 
λν^ο(' γαωσκας τοννο^α τοί/το χλ^ν». 
χα» «ντα&ΰα γα^ ο /α» «τροη^ο^^ΐ^ιΐ'ος στ'^χος ικ τ^ν ΑΟ βτνλλα^» χα* 
ταλ^97*»9 ό ^( /^«τ' α^το» α«-ο του ΔΩ αρχηταί, Τομ&το» τι χαι τ^» 
νο«ιιτ{» φασίψ Ιρταυ^α νοΒιΤρ, 1$ τ^, 

η φ^ιΐς ως ΎξωΜίτσίΡ α^•ηγί^ί9 ίν^υοψτα Ζΐ}* 

9 ως Η^αχληο( 'αΐρ^χωσατο, 
τί)( γ»^ αίτ(ατ»χΐ( του *νξυονα Ζην» ιχ$λ»ψ^ίσ«}( τΐ α, το ρυ νάψτως. 
τω ^«ννιντι τνς ΛξΧ^ς τον ίίυτίξου στίχου νρο^»ί/χιται. *Ώστι αντον 
μΧτβ, άνο τον ?ι; ηΜτάξχισ^αί, τίρ ^ «ρρΑ/το» στ^χον, καταλίγαρ ίίς μο" 
91^9 τγ,9 ΖΗ συ>^κ»βΎ,9, χα* Ι^α τοί/το μ,η «τι^αιοΐίΰ'θα* ι»( τιλιίαν λί^ι» 
το τον ^ξωτου στίχου ^ιτρο». "Οτι ^ι ί» ταΐ'ς ιχθλίψισ» το Ινανο^ιΓ- 
^αν σύμ,φω909 τψ ίηταγομίρω φαζνίιΐ'τι ιηΊτα»> ^?λο» το^ αχολοθονσι χα- 
Μνι γ^μματίχω, Κα^όλον γοξ ΐΑ,ίταζν ^ο φω99ΐ(9τω9 ■» /χ(α λ£|ιι^ « 
χα« 2 ν σνναλολφη σίμ.φω909 ιΐξί^ιρ, τζ ^υτίξω νροσΜ/χιτα*. £» μί»- 
το» τ•$ το» ν^Α/το» στ»;^οΐ' ονχ βκ τ^ Η /αο»ο» άλλ' ιί; το ΝΤ αναξτί» 
ζα, ΖΗΝ λίγω9β ι7τα γξάφω9 ΩΣ ΗΡΑΚΑΗΟΣ χα2 ι|?(> ^ι^αηΊνι» 
^1» Τ)ΐ» χα»»ότ^ο«Ό» τον «τ^Α;τον στίχου καταληζί9, χαι την οποίαν τον 
^ιντι^ον αςχίί»• Κα»ΐΌΤθ|χιΓ ^ι ο/αμ; τ^» ιχ^λ«ψ»»^ /α9 θ(φι<( τό ΝΥ τω 
\ναγομί9(ύ στί;^^ ίπ-ακολονθιΓ». Το ^ί 7' οίνοχοττ^ν ναξ%ίσοίγι%9 ί»- 
ταν•&α^ «ταςα^ο^ο» ^ί» 1<Γη9, ουκ αο-ννη^ις ^. αιτοχονίντα γαρ το» 
ΖΗΝΑ^ ΖΗΝ ιΤίΓο» τκ α», ως χα) τ^» «χΑ'ρα ί» τοΓ; ν^ τοντν» »;^*;^ 
τι»ε( ίγξαψορ, ο»ο»^ 

αττ *χΑ^^ Χ'*Ρ^( οΐΜξγρυ, 
ί^•η ^• τκ χα« το» ΗΛΟΝ ανοχό^ας, ΗΑ ιΤν<»^ ως ^ηλοΓ δ γ**^"^^^^;^ 
οΤο»^ 

^αίΐΜΡίος $λ. 
ι?σ» ^ι χα» άλλα το*αντα. *ΌλΜ( ον» δ ^ιι^ι)( Ομν^ξΐιάς στίχ!»ς, τδ^ $ 
φΐ}( χα» β|ί>$> ονχ αγ^^** *Χ** χατάλη^»» ονως α» τις α ντο» χα» μΛτα* 
χ黧»σΐϊτα». οί. II. Θ. ρ. 7^9^594* ^• Μαηιιβ νίΛοπηαβ ρ. 
2499* Οηηίί αηίβτη νβφΐί αΙ? τηϋ^τα ρατίί οταύοηιι ΐηνιρίέ, α ίη ι»- 
ί£ξταηι άεβηΗ, €Χ€.ίρΐη ίη φια Ίη ΟοηκΒώΐι ρΰηίαήίίτ άίέία^ ΰοττηρία 
αυ,ί /ετηϊρίεηα ββετιιηίητ, οίΐί ςιια τατο αριιά Εριοοχ τηείή η6ΰ€βίαί€ 
άνυίάηηίητ. ΡοΗοηυβ ζά Ευήριά. Ηεε. 7^5* " ΜΰΐκΙοΓο /Αΐτα- 
'' στίλ>Μ9 ίη ΡΙκκηίίΐΕηιπι εάά. (}αΙΙ)ΐιΓ(ΐ2ΐπι> ςυ^ιη άί5]ιιη61ίοη6πι 
" ηοπ ραίΐιιηΙαΓ ΤΓ3§Ίεί Γεηαηί. 8ί ςυίά αΙίΐΰΓ ί^ΐΐατ, ρΓαν» 
« άΐαίηέΐίοηβ 1αΙ)0Γ&(^ ιι( ^Γςΐΐ)-!. Ργοιπ. 6;. τ£» Δ»ό( τ ιχ$^#9 Μβ Ν Ο Τ Α. IV. 3. ρ. 2β. 

'^ νιη^ 2τ/»•»<. Ιοοο άίχίΐ £υρο1ίβ αλλ* ονχι," &ο• ΥαΙςα^ΏΓ ςηΐ- 
<ΐ€ΐη ίη {τΛβηΐ€ηίο Χϋη&κΙιί &ριιά Α(1ΐ€η«ιιιη XIII. ρ. 5^• ^• 

Διλοτα χ»ν τγ χ*^ξΙ τη» ψ^χη» ^χο>~ 
ΤΛ, νΖς ^ητ « λίοτοιι*» νο^τ»Α Κ^ν^»ς. 
1ΐΙ)ΐ η)βΟΐΙ>ΓΑη« Ρ&τίΟβηίββ ί^οψτα ας νως ν&Γ — ^ΚνίΓ^ι. $6θ 3Η(1ΐ 

ΡοτΤοϋαιη ίη Αρρ€η<1ίθ€ &ά ΤουρΗ ΕιηβικΙ. Τ. IV. ρ. 501. " Ια' 
'* ΟΛπύ^, ςιίΑΐη άβίβηάϋ Τουρίυβ ηυικ^υ&ιη ΤΓ&^αβ^ τ^^^ Οοπιί- 
*' €18 ηίϋ ρ€Γ 3οο«2η]4 υΐ ΕυροΙίάΙ αρυά ΗορΗχίΙ. οοηοΰβα ΰϋ. 
" Εΐ£ΐηρΐ3 άχϋο, ςυοΒ ΓοΙα αά κιη Γυη(, ιηβηάο Ι^ιΙκίΓ^ηΙ. Ια Χ£• 
'' ΟΕΓεΙιο Γβροηΰηάυιη, 

λλοτ» τ* Ι» τ5 χ•»ρί τη» ψι^χη» ζρζί»»* 

β» «"^Ις «οτ', « ί'.— 

" ςυοά ρ&ιΐίιη νί<ΐ6πιΐ ναΙοΙ^βη^Γ. &ά ΕιιΗρίά. Ηίρροΐ. 4^5" ^^ 
** ΑηΐίρΙίΑηίβ ίπι^ιηβηΐο (ΑΐΗοη. VI. ρ. 224. 

\ » χ ν •/ 
9Ρ9ς αγοξαψ ο ούλρ 

ιόΓ( Ιγ^υ9ΐΨΓω>^%^ρ λίθινο; ιν•&ν γ^ψ^^ΐ) 
** γτ9\Λτ ζ\\κ ιηίηαβ (χ)ηιιηο(1& άίίρΗοΰηΙ ϋΐα ιν^νφ-^^ν^^ (|Όοηια 
'** 9ΐ(6πι1ηιιη οχ αΗϋΠ) η&ίαιη ϋίΐ. δοΗΙ)οη(1ΰΐη νίίΙϋΙηΓ^ 
«ηνίστινχ'* ίμβχίτΐψ γαρ αντό^ι 

^£Γο1ΐ7ΐιΐΒ ^οιηβΐΐι. 8ο1ιιΙ. πρυά 8(ηΙ)οη€ΐη IV. ρ. 183. £. «1* 
Ρνίί. 

ριτόσχίον ^9^11 χ^όία, οίς ι<η»τα (τν/ι*• 

βαλύ» ^«σΊ>( ξΛ^^'^ Αιγν9 στράτον. 
δϋϋ <1υάιιιη οβ '(|ΐΐ(χ1 ίΙ>ί, 

^90*1» ρ^^ό»* οΤς ιιηιτα σν 

€χηϋηάΒ,ήΐ δαίιη&ίΐιιβ. Νοηάαιη ρΰΓΓοη^Ιυβ ΰίΐ ΕυΒηΙηβ Αΐ1ΐ€θχΙ 
XI. ρ• 47'• Ι^• <1^6ΐη βχ Μ8. ϋο ^άϊάϊΐ δοΗνϋί&^Ιιβιιίβηιβ^ 

Αρίο &ιι(€ΐή €ΐ(&ι Τοιιρίΰβ £ρΙ§τ. €χ Βηιηοΐίΐί ΑηαΙβ^ιβ Π. ρ* 
^84. 

θίχι ^' 0/ΙΑΟ& ψού^Φίρ τι χαχΰι ζβίάγξ^ΰ^ Νιχο• 

νΰΐίΐιηιη ΚΙαηιιη (|αί ροΓ σν^βίψι^βίψ οοηΙίηιι&η^υΓ άΐνοΓδβοι^ ολ Ν ο τ -Ε. ν. ρ. 39. ^αψ 

ΟΑΡ. ν. 

Ρ. 33. ντΚΑΜΜΑΤΙΟΙ ηοηηιιΙΗ οιηηί» ιηβίΓοηιηη ^ηβη €% 

"ΏλΒ^Χχο,ο β( ΙβπιΗοο ογΙ& βχίίΐίιη&ηϊ, υ1 Μ&ήοβ νίέΙοΓίηυβ ρ• 

2552. Οτητάα 6χ ΌαφΙο Η ΙατηΒο ρήηάραΜνί οπα ηοβηηίΐίτ, ΝαΐΛ 

^ηααιη^ΐίβ ρτούιιΐίήί εχ Μί ρτοβιαη /οτϋιΒία^ Λ αά ίαο τφπτ^ ν^/- 

ηύ βτηίηα, ίχατηίηαηάο τϋϋβτΐα. Ηα€ εηίηι βΙα άαο ΐίκίτα, ^ηατηνίι 

α ΙατηΒιαιπι Ηίτοι βί ίτααΐί^νννί, ιϋροίε ύητη ίήίΜατ άβ Η^χαηΐβίτσ 

ηωιάΐβ ηοβαίντ, 1^ίε€ βΙα ροβιηί Ρτοίσί)^^οτηηί Ρτοίοίγρα ώά, α οΜ" 

ηίϋΜ πΐβίτσταιη εΐίηιεηία, ΚόΙίςαα αμαηι Βοτητη α^ντ^νιματα, £Α. 

«Ηαιη & Οπιτηιη&ΐίάδ (ίΙίΓρυ(3(υιη, αο α ΌζΒγΧνοο ροΐίυβ ςιι&ιη 

ΙαιηΒίεο (ΙίίΓβΓβικΙί βχοπίίυιη ΓαιηαηΙ. Μαηαβ ΥίόΙοιίηυβ ρ. 2513• 

Αηβκαηάητη αΒ εο ηοΒίί ρεώ ροί'φηηηι ^ηώίβί ^ιιί Βετοιιιη ηείηιηί 

ρηήαρίΜ ΟΜηήίΜ ασηϋίήίηί αίαιη ηώιάτά$ βαϊ αρρεϊίαύοΜ β^ηαηήί^ 

Βιφίίάεηι ηοηπαΙΗ ατηΐήξάηΐ^ α ηΐίο ε άνοΒιυ, ηκίτοηοη οτάΐηοΛ ίη- 

ίΒοαηίεί, εχοτάιητη ναρίαηί, Νατη φιί αΐ ΙατηΒα νάίηηη ίτοΒνηέ^ 

βυάίο Ίά ββή νοίηηί, ^ηοά -ίά^ηι α ίτενί, α ςηο Ηι οήξο εβ^ Ίηάρειη 

ίβτηρΰτε, εΐ Ιοη^ο ώβηεηχ^ νείνύ α ηιηοη αά ηκήια εξτεβηχ ρετ ΐ&Λρο- 

τηη ιηϋτετηεηίΛ €οη[ητξαί, (Υΐάβ δοΐιοΐ. ζά ρ. α8.) Ρ^ΟϋΒίαι ηηΐ' 

Ιητη εχ /ε ηιΛηιτη εώώί ; ΤτοΰΒίεηί νετο α Ιοη^α ίηάρίί. Εί Υίέΐο* 

ήηο οοηαηυηΐ αΐϋ. ΗΰρΙικίΙίο αιι^ΰΐη ηοίΐ^τ, ςυι ιηίηίιηβ ίυιΐ 

^θίΙίρυΐΕίοήΙιυβ άβίΐίΐυΐυβ €ύ, ηονβιη ΓβοβηΓβΙ ρΓο^οί^ρ» ιηβ^ο• 

Γϋτη ξ^η^πί, ιρ^άητη ηοιτιΐηίΙ>υ9, τιηθο οή^ίηβιη άαοτιη(, ίηίΐ|ριίΐ3. 

Νβε ΐΏΕΐΰ 3^ βοάϋΐη 3τιέΙθΓ€ ίζιόΐνιπι 3Γΐ>ίΙτοΓ^ (|ΐΐ0(1 &1) Ιαηιώ αο- 

ίρΊοΑίαβ ίΐ(. 

δβά ρπιιΓ^υαιη ε(1 ίίη^1&8 νοιΤυυιη Ιι|ηιΙ>ί€οη2ΐη ^ό. Γρβοίοι 
€ηυ(3ηεΐΕ8 αοεβάοιηυβ, ρΓοάβήΐ ίοιΙαίΤβ υΐ Ιόΐυυιη, £ν6 Αοοβη- 
Ιιιυΐη ηΐ6ΐηεοΓαπι, Γβΐί• βχροη&!ιΐΓ. Ιη Ιιβηο Τ€πι ί(3<)\ιό ηοη• 
ώ\χ]\λ ρΐαευίΐ βχοβφβΓβ 6χ Όανβίΐί ΜίΓοεΙΙ. ΟγΙ(. 8β61. V. ίηί(. 
' Μ^ΧτΛ ιύϊη\3ί€α ηαίιιιη είΐ ρπείβΓ ίαιηΐηιΐιι, υΐί €ΐ (Γοεί&κα ρηε• 
' (βΓ (ΓοοΙιχιιτη, ρ€(ΐ€8 κοίρϋΓβ ΙπΙκΐοΙι^η, ίροηάβιιιη, άά^Χητη, 

* 6ΐ &η3ρ36(1ιιιη. Ιη ίρϋβ ί2πι1κ> βΐ ίΓβοΗοΒΟ, οηιη ίΐΐαηι ί7ΐΐΑΐ)8Β 
' 1)Γ€νί 1οη^4 Ιιιιηε Ιοη^ 1)Γ6νί8 ίυΙ>|£^& €οηίΙί(ιΐ6Γ6( ^ ροίΙαίΑ•* 
' \>ΛΙ κί τηυίιοβκ ηοοείϊιίΑβ υΐ &€€6η(αιη Ιοη^» ϋΰά^β άβΙβτιηίήΑ• 

Γε(. δροηάουβ Αυΐβτη <ηιιη ΰχ <)υαΙ>ιΐ8 Ιοη^ίβ οοηίΐβκΐ, αάβοςιΐθ 
' 3οΙ ΐέ^υβ ίΰάϋΐη ρ€Γ /β ρΐ^ηβ εΐΐοΐ ίηάίίίβΓβηβ, «ί ΒΐιΙβπι ρ€9 ιιΐ€Γ• 
' (|τΐ€ ό^ οβτίΪΒ ί6άίΙ)υ8 ίυιηιηα οτιιη ςοιηίΐαΐβ ΟύάβΓβΙ ; Η&υά ΙβνΪΒ 
^ ρΓοίβ^ οοηΐυιηαοί» 3Γ§υ€ηάιΐ8 νεπίΓϋΙ^ ηί ίη ν<$ΓΓα »ιΐ]1>ί€ο 
" ί&ιη1>ΐ, ίη (ιχκ:ΙΐΕΐεο (Γοοίιχί ΓΒΐίοηβπι οοητηο^αβ νίοίί&ιη αο ρα- 
' (ίϋη8 Γΰ<{τΐ€Γβ1ηΓ. ΤήΙ)η€ΐΐ78 ϋππίΙίΙΰΓ ρ^άΊ ιιΐή^υβ ιηοΐΰπι £β• 
' η\)&Χ. Ιη ηΐΰ^ΓΟ ιιΐί^υβ ί3πιΙ)ίοο ίη Γ^αιπάΛΐη, ίη ΐΓ(κϊΙι&ίοο ίη 
' ρππίΑπι ίέΐιιηι 03άβΡ€ ρ3ΐί6ΐ)3(«ΐΓ. Βαέ^ΐυβ ά€ηί€[ΐΐθ «ί απα- 
' ρχίΐιιβ ίη υίΓοςηο ηιοίΓο Γροηάοί^ αίροίο ουί κ^νΐροΐΐύκιιΐ^ ίη* 

* ^€ηίο {βία 3(χ:οηιπιο(1αΙ>3η(. Ηαιι<1 θίί&ηιί]ί(€Γ ίη πι€(γο »η&• ^β Ν ο τ £. ν. ρ. 38. <« «9 ΙμβΑΙοο^ οιιιη Ιη ιρ£ιιβ «ΐΑρβΒίΙι ιιΐϋιηαιη ί&αβ ηβοβί&ιίο 02(1β' 
** ηΧ, Ιιυίηβ χύά^χη ϊιμΙοΗ ίψοοάΛΧΛ, ά&έ^ΐυβ» €ΐ ριχκΰΙΰΐιΓιη&ΙΙεαβ 
'' οΙ>(ϋΐηρβπιΙηη(. ΗΙηε ώβο Οληοιϊ ^τίχα^Χ. : //ι ιη<τ^ΐί /α^ι^ 

** ώαη: ιη Ττοώύίοΐί ρ^ώί ^ΰη^η/Ιιηέΐη ρήηαηι: ι» ΑηαραβϊΰΊί "Άμ• 
** ραβί έί ^/ραηΜ ίη ηΐύηιαηι, ^άα3^Η 6ί ρτοαίβφηαύά ι» ρ&υύύ^ 
" ηιαίΛ^ ί^ΐίχ «β^ν. Ουοά &α(6ΐη ίη Ιτίέηείιί, ^Οί^λ^ €( ρπχ»- 
** ΙβυΓηι&Ηοί ρβηΰΙ(ίιη& ροΙίυ$ ςιι&ιη ιι1(ίιη& Ιοοηπι Ιι&Ββ3ΐ, ηΐΐιίΐ 
** ο(1 αϊ ςυίίςα&ιη ιηΐκκιΐΓ \ ναχα ίη Ηοταιη €α3υ11ίΙ>6ΐ αΗίιη& αβ- 
'* ίοίο ςοίθ ίιηροιίαηί &((]α€ &1)Γοαί ϋίΗοβκΙ. 

*«ι»λ; Ι '»ς •ν ι ν ν ι '^'^^'^' ι ^£^ ι '"'^• 

ΐΜ»ί το { Α»ρν χρϋ Ι τ^ρ 001 | λίσχοι 

ν^ρίνβ ι τ•»» • ι χόνΤβΚ ι ΐί^ΜΚ• 

^βλλ' ($1 ι *;^α(ρ»» Ι ΧΟΛ ^ξ» Ι ίΐ4βκ 
^χ»τα μι; ν | το» ι/μ» | ^««ι σΙ φν Ι 'λ«ττο(• 
£&Γ<ΐ6ΐη ΑοοβηΙιιιιπι Ιβ^τοβ ΐΑΐίηί ίΐίαοιη ροΰΙβΒ τίοΐαι» κΓοπηΙ-• 
ά&ΙβηΙ. Αϊ<|υο ίη ΒϋηΐΙΰίαηΑ ςυίάβιη ΤοΓκηΐΐί ύάίΐίοηο ν€Γ• 
*' Γαιιιη ί&ιηΙ>ί(χ>ηιπι βΙ ΙποοΙίΑίοοηιιη ρβάββ αΐΐεπιοβ ^(Χΰηΐ'ώιυ 
*' ηο(3ΐοβ νίάϋκ βίΐ. Ο,υβΒ <}υ3ηςιΐ2πι Γοβ & τιγο €1. Ίΐ& ϋ^ιηί* 
ηίίΐΓ&(& ύ(, Όΐ Λάν^ΗχΛ €&ηοη€ηι & ηοΗβ 3&ιη ρππιο ΐΓ3(1ΙΐυΓη 
νίχ υη(ΐιΐ2πι γ^ο<χί : &Μαιη«η ηί υΙγ €1. Αυκαι υπί(:ΰ πιζξ^ιί- 
ίτΛτη, ηοη αγΙοπι ίβειιΐιιβ «Ποί, κ^ίαπι ορίηοΓ^ υ(ί ηο3, ίηοιί- 
οαίΐΰ ρ&υ€!ίΠπιίΓ<)\ΐ6 βχβπιρΗβ ί]1τι1ΐΓ&(Ιο εοηΐϋηΐτιυ ίιηπιοηΓο Γιιο 
ίη άβρΐη^οηάίβ &€€€ηΐίΙ)α8 1&Ιχ>Γί ρβρΰΓοίΠοΙ, Εΐ(}υ6 λ Ιχρο^• 
'< ρϋο ίηΓυρ€Γ ζηύΛνη Ιι&υά Ιβτ€Πΐ ίηίίίΤΰΐ. Ουίπ ^ίΪΆτη ίρβ άίΓ- 
οϋοΐίιιπι εοπιπκχίο, ()αοά ίη απίπιο Η2ΐ>υίίΓ6 Γβ ρΓο6(6ΐΰΓ, θίΠαι- 
€1118 εοηΓαΙυΙίΤΰΙ ; (^[ΐιίρρβ Ηοΰ ραέΐο βίΤΰείββΙ ιιΐ ηο ϋβ ρβάο 
'^ (]αίςιΐ€ 3ΐ(€πιί λ ίϊβ ρΓ»(€ΓΠΐί(£ πιοπαη ίπ3ίε6Γ€η(. £11 (ΐαΐάβοα 
ιιΙ>ί νίΓ €1. Ιαηι ΑΰΓΐβ ^α&ηι 3γΓι8 πιοηίΐα η€£^1βχίΟΓο νίίΙϋΙαΓ, 
ουπ) υΐίςΌο ίΠυά Ρίαυίίηυιηχ 

Ρ'φϋηα ίη άΗο οτίάο ρταΆ^ηί ϋαΒυΙιιηί 
** ι\Λ ΰβ^Γτί νοίιιβήΐ, ιιΐ νβΓΐ)! ρ'φάαί ίη ρήιηα ίέΐιιβ τίιη οΐΐί• 
** ηϋΓ6(. 

υηυιη ροιτο άίΓΜηΙίυηι ίη οοηιηιοάιιηι ΗΙ)βΙ &ι1)ί<χΓ6. 63- 
νΰ&ηΐ υΐίι^ιιο, Γαΐαίο αινβαηΐ νοΗηι ίη ΐ€§^ηάί3 ν6ΓύΙ>ιΐ3 Γοη^πίβ» 
** ηο ίπιροηαη&ηι Αίςιιβ οάΐοΓ^ηι ί7ΐΙ&1>3ηιπι άί(ΐΓίΙ>αΙίοη6ΐη Ιιηί- 
'' ΙοηΙηΓ, ()α3πι ΟαΠι ΐιοάίβπιί ίη Γηίβ ρ6Γρ€(τΐ3πι ΓβΓναηΙ : Ιμκ ϋβ, 
" ηο ρϋά6$ ιη^ι^β άίπΐ€ΐί&πΙΐΐΓ ({υαιη ηαηΐϋΓοηιπι ΙίΑπηοηίΦ ^* 
*' Ιίββςηβ οοηίηίαπί. Ιά ^^οά ίη €οβ ς&άΰκ άίε&ηάυπι ^% φΛ ά• 
" ίβΓΓϋ Γοΐ€η(^ 

«χ^^ Ι ηκρω^ Ι xι1^&ρ>4# Ι >» χα» | ^χοτο^ Ι «τνλ«κ• 
λ*ν»ν Ι •/ Α* Ι ^ ;(^« Ι ^*( ^ Ι χΜταί [ ^Μν« 
'' Αιιΐ βΐίαπ) ρβΓ άίροάίαπι^ 

ηκω Μχ^^» Ι χιν^^ιννΑ χα* | σχοτο^ «νλβί(• 
" Νβιηρβ υίΓονίβ πιοάο οβεΓυπΒ ▼£ηη1ΐ38 €ΐ §;πι1ί3 ΧχΑά ρβπΐ 
*' Ηο€ ίηοοηιιηοάηηλ €τί(&ΐιυη» Εΐίαιη £1>ί Γεαηάοηάί πι(ίοη€θΐ ίο* 


«ι 
Ν ο τ £. ν. ρ. 38. 339 α ίΐίΐιιίΐ €1. Ββηΐΐβίυβ. ΙρΓυπι &υ1βηι αιιάΐαβ. Οίΐαη €ξο }αηι αΒ 
ίρ/α αάοΐφίηύα %η οηιη\ίη$ ιαιηΐηοΐί ρταίίτ ϋίταηιείηιηι οαίαίε^ 
ααη, άί φω γοβ€α ώοαιη^ αΙία$η ίηιΒί βααβ^κ ταάοηαη ίηβ'ϋηί, ρα 

'* Ρο Ι 6(3 άβάβΓίΙ. Ι ςυ» Γυη( λοοΜ \ οβηΐίοιη. 
'' ρήτηο βηιιρβά^ φιαβ βιΒώίΟο €ί οΒ/ά/ο^ ν€τβι αηϋτη ΐη άα^Ια/» 
'* ν^Ι ατεΐίοιιη €χ€ΐιιιί€, ΡαίΰΟΓ ϋ^ηίάΰΐη Ιιαηο πιΐίοηβιη υΙ>ί εβΓιιπι 
" ΰΐ 9%ι^μΛ^%^%% {ζ\Λ& €οιηιχιοά2ΐη νβηικ. . Ιιν οχΓΰη ν€Γο ίφδιι• 
" ^ι/Αΐ^ιι ΓϋΟΰβ ίβ Γ£8 1)λ1κ(. ΥΰΓΒί §;Γ2ΐί&ι ύ ώη^άυπι ΐΊιρη <1β• 
'' ΓεπρΙηιη ί(α άίηιοΐίΑπβ, 

1} ι ΧΜ μκ^α;» 'χινδ Ι ^ν%Λ χα» σ-χο | τον ««η/λ»;. 

'< ν&1)ί8, υ( ρ€Γ ΓΰΓίβιη ΐΑΠίΙ^ίεαιη αΓοβηάαβ^ υΓ^αο άυιη αά εχΓα• 

*< Ιβιη <)ηα οβΑιπιτη οοηίΐίΐυιΐ Ι&ηι^ααιη ρ«(1ί8 ρηκβ^βηήβ \ζχλ 
ιηαίοηβ ίΕύΙί ρΕΠφΐη €ηιιη€ί68 : άβίηάο »υΐ€ΐη ροΓ (ΓοεΙι&ΐοΑίη, 

εΙΐ£υ8 οιιηα Γ3^11α1ια ΐ€(}αΰη(6 Ι^η^υαιη ρ€8 ηηαβ, ΟΓβΐίευβ ίςϋΐΜΐ, 

ϋχ» Ι νίχρα!» Ι %%ϋ%μΜΨοί || χ«« 0ΐ(Ο | τον «νλ»;. 

λΛνων Ι (ν* άί^( II χ*^ρκ Ι «^χϊ^ Ι 0Ύαΐ ^ιμ» 

Πολν^Αΐ Ι ^0( βχαβϋί II Φβν( ^ι* Ι 7<^( ΐ'^( Ι Κ.ΐο'ΰ'ΐ'Μ;• 

" ΟΙ^ΓοΓν^Βίβ αηΐβιη ίη νοΓΓα αΐΐοπ) θΐ ΙοΓίίο ϊϊΛ\κή αίΛΠί οαίιχηχη 
" τξ*ΐ>μ*ξΐι> ΡΓοίηάβ ϋ ίη Ηίβ ίΙ&Ιίιη ροίΐ ρθάϋΐη ρήιηυτη εβεΓυη 
" αάΑίιέΐιιιη Γθήβιη (ΓοοΗαίειιιη ίηοΙκΗΐνβήβ^ ηίΐιϋο ιηίηοΓ €ν&ά£& 
" ηιιιηβΓοηιιη νοηυίΐ&β. 

λίνων ίρ II αΙ^( ι χύξί^ Ι ΜΧ» Ι 0Τβ{ 5ι«>. 
ΤΙολν^ω^ς || ίκαβης | «Γαί( 7' | 7^^ '''^( Ι ΚίσσίΑτς. 
δΙηιΠίΙΰΓ ρβηηάβ ογιΙ αά νβΓΓυβ εοηείηη1ΐ2ΐΐ6ΐη, ύ νϋΐ ΙηεΙ&οαβ 

«τρο^ ο» ι κο» ίυ \^^υ909 τα^Ί^Γναλι [ λμ «λατιι»| «ι 


" νβΐ τρ»ΐ}^ιρι•. «τ^•< οίχοι• II ι^3ν ι »ον ΤΑ( ι οαλί | «» «τλατί}»." 
8(αίυίΐ ροιτο Υιγ ίάβιη άοέΙίίΤιτηαβ ΑεοΰηΙιιιη ύνβ ιέΐηια 2η τκ 
Αοη ίηΐΰΤίΌ^ηΙβιη ηυηςηαιη οβάβκ ρ. 1 98. ίη ρ&ηίεαί&ιη γι ρ» 
147' ^^^ ΛάάΛίΜΥ τι. ίη υΚίαι^ηι νοείβ Η^ρύπϋί^ΙΙ^^ εοΓΓερΙαπι 
ρ. α 1 1. 3^0• Ηηε οΐί&πι ρβΓίίηθΙ Γ€^ΐ2ΐ> ςυ&πι ίηίΰϋαΙΰΓ &<}• 
ιηοάυηι ρΓοΓοίηάίΐ Ματίκΐ&ηάαβ αύ £υπρί(1. δηρρί. 9<^^• Αη&• 
ρχίΐιιηι ηβπιρΰ άαά^^ΐο νβΐ (ήΙ>Γ&οΙιο ηιιηςιιαπι ίηΙ>)ίοι ρρ. 250. 
294• 3^^' 1^<ΧΆ 3ΐ> ΗβΓΟίΕηηο ρΓοΙ&ΐΕ Ό^ ΜϋΐΓΐβ Η1>. II. ε. XIV• 
ρΐ€Γ&()ΐιο {\\ηί » νίήβ βηιάίΐίβ ]αηι Γ6ίοΓπι&ΐ2ΐ. 

δίαΐυίΐ βΐΐαπι 0&ντ€ίίιιβ» ρ. 215• Ββηΐΐΰίαπι &1ίοΓ(|τΐ( Γΰουΐαβ, 
Ρο€ϋη ΑίΧΐϋΛχα^ ϊη ίαπιΒίοίβ Γ&Ιΐίηι &ί ίτοο\ίΛΪο\3, έΛ} ΗίαΙα νοεα- 
Ιίαπι €ΐ (ΙίρΙιΐΗοη^οπιπι ρΐΌΓΓμβ Μιοντ^κ, Οοπιίοί (αηοΰπ ρΐΌ- 
ηοπιαη ηοιιΐΓ&Ιβ τι, ιιΐ β( ρΓοεροίϊΐίοηθπι «ηρ<^ ϋ( ίί<)α8Κ αΐίβΐ ίαβήηΙ 
€)υί(1βπι §[6ηβΓί8, νο€&1>υ1ο α νοεαίί νβΐ άίρΐιΐΐιοοι^ο ΐηοΐρίοαίι ΙιαιμΙ 
ίίΐίϋκηΙοΓ ρΓ86ί«ο.6Γΰη(. Εχβτηρία ΗΐΕΐιιιιιη» <^α» Ιιίο ώΐκβ »ρβκ < • %4Β Ν Ο Τ Λ. V. ρ. 3β: €χ&ιηίη&Η ροίβηηΐ, ηυηο ρηΒΐ«ππΗ(&ιπ. υαιιιη ίιιη€η^ ώλ ρΐ3• 
ηβ ΛσίμβοϊΛ^ όϊίοβθΑΠί• 1ίΙ)£( &ρροη£ΐ«. Ιη ίπι^ιη€η(ί8 Γοίΐίοβΐ 
Μΰη&ηάΓΪ ρ. 2^6. €<1. Οίβηοί, οοοαιτίΐ νβΗαβι ςη^πι & τίΓο Γυπιιηο 
Βοηΐΐβίο ρηνο οιηβηά&Ιυιη ηοΓοίο &η αΐϋ &ιιίιιη4τ6ηϋηιιΙ• Ιλ^ 
ΑΐιΙβιη οχ δοΗοϋ&ίΙβ Μ(^\ϊγ\\ Ρτοιη. ^7^• 

ψνχ% 70^ «ντο( ^«ο« ιχι» ΘΕΛΚΤΗΡΙΑ. 

Ευηρίάίβ Ηβίοη. 7^• ρΑΐιη&ή& βΐϋβικί&ΐίοηο Γ&η8τϊ1 ΡοτΤοπα»; 
8θ(1 ρΓοάβΓΪΙ Ιοοιιιη ίηΐβ^^ηιιη οοαΐ» Ιο^οηιιη ΓΰΙ>}ίο6ΐ«. 
Κ«λ;ζ•( γ»ξ 9ν« ιΐν' ον^' ί^^ιι»• στξΛΤψ 

ΟναΙί» Ι γι* άλ Ι λ« «ΓΟλ»( βΙνΜνβίαταιι μ4^ν• 
Ου^ηΙοοχυβ Γβροηο Ο^^' "ΕΛιμ^' «λλ« «^λκ «. /κ. €1υίρρε η^ 
Ο8ΐο1ΐ38 Οηβοίβ η€ί]α6 Ηβίβηαβ Τπ>)&ιιί8 αάχχιΧ. &€. 

ΤΗιηβίΓοηιιη, ϋνβ β ίβηβηοηιιη, Ιβ^ οχροΓιιίΐ Ροτίοηυβ ίη 2υ- 
ΚΕ Γιΐ2 &<1 ΕυΗρίάίβ Η«:ιιΙ)3ΐη ρηΒί&ΙΙοηο; «^υλίη Γβρίιιβ ί(€* 
ηιιηςΌϋ ρβΓίηέΙαηάβιη ΙβέΙοηΙηιβ ιηβίβ εοιηιηβηάο. ΙιΚΰΗιη εχ 
6α όβΐίΐηιν ρΐΑοιιίΙ^ (|υ8Β Γυιηιηαιη άιΓοίρΗη» ίΐΐίιιβ οοηΐίρβιο νί* 

Τπι^εί ί^(ιΐΓ 3η&ρ8ΒΑυιη ηιϋ ίη ρηιηο ίβη&ήί ροθο, «1 ηοιηί- 
ηίΙ)ΐΐ8 ρΐΌρΓϋ8> ηπβΐπιβ, τϋΐ ηυηςιίΕΐη 8ΐϋιίΙ>6ΐ>3η1 ; ΓΕήίΕτηΰ νοΓ- 
Γυβ οβΒίυπι ΟΑΓΰπΙοβ ίοΓίρΓβη ; ηήάΐηιο, ϋ υη(|11&Iη^ ρααϋιιη ηβ^- Τ6κη(ί&ηΐ8 ίηί(. " Ι&πιΙιίουι νβΓίαβ 
*^ Γεηοηιιη ρβάυιη ΐΑΐίηϊβ Υ€(£ΗΙ)υ8 
*' 8€ηύτίΐΜ νοεαΙ}Ε(αΓ, & Ρβ(1αιη £( 
*< ΙόΙιιαηι ηυπίΰΓΟ. Ηοηΐίιΐδ Α. Ρ. 

« 251. 

1&1η1)ΐΐ8, 

*< δεχ, ϊαςιιίΐ, Η&1>εΐ ίέΗΐδ νβιίαβ $6- 
<* ηαπυβ, €1 (&ιηεη ΤπηβΙηΐδ ϋνο 
" Τίτηαηΐίί Οτλοϊβ νοο&ηΐΓ ; ςη&6 
** (Γ68 {&η(υπι Ιβυβ ιοά(1οκ€, οΙ> ρο- 
•' Φλ» €6ΐ6τί(3{6Πΐ, ρπβΓβηίιη οιιιη ιο- 
*' 1118 1&ιπ1)ΐ]5 ρικΐβ (ΙεευΓΓίΐ. ΙλΙιώι 
*' ίξίνιτ ρ€Γ /Μψο^οϋαν, ^ζηξΗιοί ρ^άίΐ^ 
** 1ΐ03 νάΓΑΐ8 (1ΐνίάε1>Εη( ; Οιβεί ρει 
<« ^/ΐτβ^Μν, Γ611 ξ€/ιιίηΛίο$, Ιηάβ ςιιί 

<^ ρβάυιη ηαπιετο εΑ Οβ^ηατια», ^υ- 
" {)& Γθχ αρυιΐ Κυήηιιιη (Ιε Μεηίβ ρ. 
** 2712* ^2ι^ «»/ο» ^χ'ιτ/χ ρηΰΒα»^ 9ί 
*^ ιιοηβηρίΐί^^βαη^αίίΐτ Ιαί/ώίςπί, ν^- ** αρραηί ΗίτοίΰαΜ βη^ϊίι ρ9£ι1ηα 
^* ββοηάι €ίίαηι ^ψ$ιά Όίί€τβ% βίίΗαη^ 
** ΙανιίϋΜ ααί€Μ Ηηη. Μ&Γίυ$ Υίε• 
" (οήηυβ ρ. 2497* Ρ^ ΜοΛ^ρο/ϋοΜ 
**βΙα Όα&γΙΊοα βαηώιηίντ^ ρβν Βίρ»- 
'< {ΙίαίΛ ιηη €€€ίτα, ΝοΓοίνΙΐ Ιιίο Β&ε- 
" οΗίΑΟΟβ β( Οηχ\οο»^ (]υο> βϋ&η 
*' ΜοηοροάϊΑ (ϋπκϋΐατ. Πΐοιηηΐϋβ 
'* ρ• 5^3• Ρ^'*^^*" 8*ηαιτχΗ» ΙαΛϋϋΜξ 
** €οίηίίηαΗ% ρί£1ηα /«τ. Τ6ΐ€ΐΚί2ηΐ]§ 
*< Μ&ϋπΐ9 ρ. 2433• 

ΙΟΜ^ίί 'ψβ ίεΧ ΛΜΜ ίύσί» ΜΛΗβί 

Ε( ίη4€ Μο»ί€η ΜίΛαη ^β $€ΙΙ2ΙΚ) ^ 
8€ά (βΓ /§τίΐητ^ Μη€ Τπηαείηιβ ϋτ" 

8ϋαΛάάι49 Ηλμ γΜ0(ί ρ^^α αοιφηιρ' '< 7Αα, ΡίΨ&φΛ άΊοίϋιτ ; ςυί& ΤίΙ>ί' 
*< εεη, άυιη ιγΐΐιιηιιηι β( (ειηρίΰ 
" ιηοάεν&1>&ΐυΓ, να ίη Ττίπιβίτο, ςπα- 
'< XXX ίη Τβ(πιπιε1ιο, ίοΐαηι ρε^ <β- 
** ηεΙ>α( : "Α^ι^ «ι(βοι 6ν€ Είέναί» 
** φρεΙίΑΐυΓ, 9νο<1 ία ϋί(ΐ€ΐη ί^11&1>Ϊ8, 
'< 9υϊΙ)υ3 ΤίΙ)ίθθη ρ€ά€ΐΛ ϋοοοαιιηο- 
** (1&1)Ε(, ΑθΙοΓ τοΓΜΐ &(ηϊεϋ&{ ϊιβ 
<' (ο1ΐ6ΐ}&ΐ. Ιη η^^ ΑΐΚϋΐη ΓοηΙ εβ- 

*' (ΟηΒ ίχΙίΕΐΜΒ, (]ΙΙ8Β 1^ 4ΐΕ&ίΐα» 

*< ιηίηιΐλκίοϊΐΰσνκΐίαοΐιν•" 1«χ6ΐ«^ Ιιοο βίΐ, ίη ςυίηϊο Ιόθθ'ΓρΜΙ<))ίι1ΐη ΙηΙβΓ <1ΰο τ€γΙμι Β/ροπηο- 
ηοί/Ι1&1)α άιν'ιΓ^η, ιιΐ ίη ρήπιο Ιοηίβ 

Άτ'λ^^ Ι ^ χαλ Ι χ/οι Ι ^1 9ΐί \ τοις οΰ Ι ^'άίΐίον. 
Βίΐ^ΐιιιη• οϋΤί€ ίη ΰοθ^ηι ήυίήίο ρέ^€ ήιΐΗςυ3η1'ρόίυβι^. ΗβΗΓ- 

Υΰΐ νοοιιιη ραΓίββ (^(χηηΐ. δβά Η^εε οιηηία Π1)ί ΗΙ)ΰηΙΰΓ ρθπηίΓβκ 
€οιηίυί. 

ΟοΙβπιιτΐ βχΤυΐ3ΐ)β61*ο δοΗβΐΏπΙο ρΓ3έοίρυ« Γϋήαηοήιίη Γοηπ» ΐί- 
ΓοηίΙ)ΐΐ3 €θ\\\ξ^ηάχ ίύϊΐί, 

ΜΕΤΚϋΜ ΙΑΜΒΙΟϋΜ ΤΚΙΜΕΤΚϋΜ ΑΟΑΤΑΙ^ΕΟΤΙΟϋΜ, 

τκΑσιοϋΜ. 

12 3 4 5 6 

Ι^πιηι. ψταλΛί κνννιγΜτονψτΛ χλ) μ%*ί'^ούμί}^9, 

δορίι. Α^. 5. ^ - 1 *, - 1 « - 1 .. - ι ν, - Ι \^ - Εαπρ.ΤΓοαά. 510. ««ν|*/-|- -Ι*/ -| --| ν» - — ίη Γοοαη- τ^ν^ροί νίξΐ ι^χν^^ ιΐμίνη• Χι^^λ\ 

ύΛ ίΙ>. 5*οο• - -]„ „„| - .|ο-|ι/-| V*- 

ϊη' ΐβΓίϋ' ^ίΊΓ>Μ¥ λΛκΙσματ α^όκιμ ολβίας (χ••'• 

ίΙ)ΐ(1. 50Ι. */-|*,-|« x,^,[^,'\ν\^,' ίη ςυ^Πλ ^νόλ»» τ• λ»(*ι τίΐ'ίΐι μακΛΡ^ωτίξΛΨ• ίΐήό. 369. «- μ -Ι- -1^* », ο1υ-1 \Ι — ίη ςϋίη(& αλλοι/ς τυξΰί»ί>ους αύτο9 δι»τΛ βα^»λι«. 

Ηΰΐϋΐί. 519• - -Ι^-Ι- -|«-|ν ϋ«|ο- 

δροηά€!Ιΐ3 ι"^, 3''% 9 ^»τονο»ιΓι» ΗΛ» νίΙ^βα χοίτοκ ΙΡ(^Μ». 

5'- ΎτοΛά. 49δ. . . Ι „ - Ι . - Ι ^ '. | - . | ^ - 

Ι>Α^1η« ίη ρήιήΛ ον^ς 2^*θρο» «λλ«ΐ( ο^' νηρτατον^' ΦρνγΑ^ΐ'• 
ΤιΟΛά. 48ο. -*,νίν-|- - |**-ΐΜ-|ϋ- — ίηΙϋΛί» ^σ'βτοΓΰ'• ράτοίς β»σ%λίκΰ9 Ικ ^μΰ^νν, 

ί1)ί<1. 499• - "Γ^-|- ι^νΙ^*-!- -|«- * 

Αη2ρ^ιΐ9 ίη ρτΐήι» ^ιλοτι/χίας «γ«Γ /κ^ σ^ 7* »^ιχο? ί $β^ς. 
ΠιοΕη. 54^. ««-|^-| - -|.ο ον|ι/-|ν- 

£χ6ΐηρ1α ΑηϋρβεΑοηΐηι ίη ρΓορήίβ ηοιηίηίΙ)ΐΐ9 ρΓΟ ί€ (^αΙΓςτιβ 1^ Μ&^ιΐ9 Υίβόηηυβ ρ. 2525• Το» </«μ νενΙαβηΜί^ 
ηιαί, ίά €β^ ϋνίβοηα νη/αηη Γίοίρίί Ό\ν\ ρο(€η(«8 | Γ€Γ(ο Ι&ίΤ&Ηδ ορηη, 

ΡΐηΗαηιηΗτήηι €ί ΗϊρΗΛΐπήιηίήηι^ ΐά ρ^ψηι»$" ααΐϋΐη γή βη^Ια ν^Γ^α ίη άί• 

•β^ αιήηατΊατη ίίβρίηίαήαηι, Ε ^«ί- ροάϋζ Ηαόρί, 

^α$ Ρ€ηί%άηίηΐ€/€ί ίη ίΝίήίίτίι /αίίχ ρκο- ΡτεεΓΰηηαήι' | άίνίηί'ΐ» | ςκΙοΑιίιιη. 
ίαίίίκ ^Μτ ρ^τ ίίηοί Ιαιιί^$ €ί βηίρβ-• 14»• ΝΟΤΛ. V. ρ.29. 

δΑΤΥΕΙΟϋΜ. 

Ν. Β. Ιη δλ^τηοί• (λΜιλ ζηζρΛ^νΛ ίη &αϊηάΆρ ({χιζτ^, ύ 
ψιιηΧζ Γβ^ι^η» ιητοηίΐαΓ^ ίη (6ηί« {οχί»βί ηιιη(ΐιηαι. 01)Α«1 
ςιιίάβιη Ογά. 234• ^^ ^^^ ^^ι» ΜυΓ^^ηνίο ΐ€§;βηάυιη %ξ§φ^$Τ9, 

ναηάΆ 0]Γθ1. ιόο. «/-Ινν•)- .|ν-|--|ν- Ι^ίά. 343• - -|»•|•-|Μν-|ο -|ν- 

ΡιαΓι ηβ^ΙχρΙτίΓ Εαηρ. Ογύ. 304. 

Ιη δι(3ΓΗι <}ΐιθ(]ΐΐ€ 1ήΓ/ΠιΙ)ί ρ€(ΐ€8 ίτβςιΐϋηΐίυβ οοεοποηΐ, (|ΐιοά 
λ 8ο1)οΗ&βϋ ρ• 17 '• ηο1&(ιιπι ιθοοείβ «ιιέΙοτιίΑΐίΙηι• βθίΐηιΐΐ Ολ&λ- 
1)οηιΐ8 άΛ 8α1. Ροέί. ρ. 223. 

ΟΟΜΙΟϋΜ. 

ΑηΑρκΑιηίη 1.2.3• κΜΤΜβα ηΛΤΛβΛ κΛτάβΛ ηΜΤβίβ» Λ»Ύα$ήσ^μΜ, 

4• 5• ΑήΛορΙι. ΥϋΤρ. „„.|^«,-|„„-|„„.|„„.μ- 

973• 

Ι^1α• ίη ςιιίηΐλ ^^^^ άβ-. τϊί αΐιτ#^ς Λυτών ν«β/*ί»ΐι. 

Μϋΐι&η<1βτ «ναι! _ ι ... Ι Ι ... ι ι 

Αΐίςυ&η^ ί1ι!αβπιηι οηιηββ νβΗυβ^ ςηί ηιίΐιί ΓϊΗίπι εο£;ηί(ί (Γ- 
ΙβηΙ» ΑηαρβίΙοβ Γβ(ϋΙ)ΰ3 ίΠίοίΐίβ εοηΐΐηοηΐΰβ εοιτ&ά€Γ6, ϋ1 ΰπαυΐ ίη 
ΙοέΙοήβ |ρΓ&1ΐ3πι βχίλΐΐκκ. Νυηο^ ηιιι(&ΐΑ ραιιΠιιιη ί€η(€ηΐί2, ΙγΊςι 
(αηΐιιηι ^ΓοΙι^Η Ιοαι ίυΐϊίίά&ηι, ςιιοπιπι ριίοή &η&ρββυ3 Γοάοηι 
ςυ&ιίΑΠί^ άυοίηιβ ροίΙβΗοπΙηιβ ςυίηΐ&πι οοαιραΐ. Ιη Ργοπι. ίΐ&ςαβ 
354* Τι/^ν»» $ον^» ««σ*» ί( αψτίση^ $•οΓ(. Μδ. ΒατΌο:. ος «»0'>'• 
Ιιβςο Τν^ΑτίΆ $οί;^ο9 09ΤΚ «• ^• <1βΐ€ΐο «β^»», ςιιοά € Ο1ο0ίι * ίη Ιβχ- 
Ιηηι ίιτβρύΐ• Η&ηο ϋΠ]βηώιΐίοη€σι ηιϋΐί οΗηι οοη£Γπι&νί( ΡογΓο- 

ηυβ. Ι1)ίά. 68 1» ««"ρο^^κ^το^ Υ «ρτο» «μ^^ι^ο; ^^ος. δηρΓΑ α%^ 

»(%•( Μδ. δ€ΐά€ηί&ηιι• ΓοήρΙιιηι ϊα^χΧ. \ζβάφ9%^^ €ΐ Ιιοο τβηιιη 
€(Ιβ πιοαιιη ίοιίϋίΐο ίβηΐίαιΐ βπκϋΐί^ £ ρ&ικ» (^υβοφΙ&ηι άβ ίη- 
θοΐϋ ί(1ίιΐ8 οοάίείβ ρΗιίΑ βηαιτ&τΰΐο. Οοάοχ ϋ& €ΐι&Γΐ&(Χΰ8, ίοπηι 
ςυ&Γΐ&ηβ, Γθοβπβ, ίοά ΰχ αηΐίςυο άβίοηρίυβ» ςυί, ιι1 νιάβΙιΐΓ, ηοη 
ίηΐ£Γρκ(&πιβη(& Γοΐυηι• ίβά Ιβ&ΐοηββ β(ί3πι θΙνϋΐτΓ38 βη^Πβ Πηβί^ 
ιη(£Γροϋ(α8 Ιι&ΙηχΗ. €1ατιπι ΐΐα^υϋ &ηΐί(|ΐιίθΓ ΙίΙβ εοάβχ ΗΙ>Γ2ήο ίη 
ιπΑηιιβ ίΐ€ηιηι άΰί€ήΙ)(Εηάιΐ8 (ηάβκΐυτ, 2^, ηβ^ΙϋέΙο ριοιΤυβ ςΙοίΤΑ- 
ηιπι 6( ΎΖΜΓΛϊΆ Ιοέ^ίοπιιπι άϊΓεηηιίηΰ, ροίΙ(ΐιΐΗπι ΙβχΙυιη &1)ΓοΙνϋ- 
Τ2Χ, κΗςιι& οπιηία ιιηο Ιθ90Τ6 «οάβιη^ιΐϋ ε1ΐ8ΐπιΑ«κ ίηΐβπτ&ΙΗδ ▼^^ 

^ Ιη 8. Τ1ΐ€ΐ>. 26ο. Μ5. ββΙ<1βη• ιτίλιν. Ηίηο ρβτήήοαηιη θΑ υαθβ <!(' 

ψΛηη Ητνηιτ νύΙ|Μ Ιο&ίο Λ&μΙ μ» *λ»•* ) 1 Ν ο τ λ:, ν. ρ. 29. 243 

Γιηιπϋ ίη&ηιΐΐ. Ηίηο ίίιέ^υηι «Α, ιιΐ νβπι Ιβ^ίο οιιιη ΟΙ. &Η<|ΐιο(ί€β 
εοηίίιηά&ΙυΓ, ά^ρηνζΧΆ ί€χίνΛ ίηιηαίίοβ&ΐιΐΓ. ΡΐΌΐη• 943* '^^'* *^** 
Ιίάξτοντ ιΐς ^ηους, τίν ίφψιμ,ί^ίς, δϋοιιηείυιη τ^9 ίϋΐιΓιιί ρΑπιτη εοτη- 
πιοθοπι οιη1((υη1 Μδ. 8«1<1ΰη. ο( υητιβ ΜοΓςυβηϋυιη. ΡοΓίοηυβ 

Οίυ(χ1 ν€Γ0 ΛίΙ ΗβρΗβίΙίο^ τοντο» ^ τίν άνΑνβΜοΊο»— ιτα^α ^•» τοΓ( 
»«/^0Μ^οιοΓ( κα) τγΛγΜο7ς ΣΠΑΝΙΩΤΕΡΟΝ, ίΐο £2εί1θ ηρ^άΐα, ύ ά^ 
ΗοΰοΙίΑ, ςα&ιη ίιΙ)ί ΐη ρΓορΗίβ ηοιηίηίΒαβ ΓτιιχιοΙηηΙ, άίέΐιιιη ίηΐΰΐ- 
Η§;38. Ιρί€ ρο(ΐ€& ρ. 5 1» 5* ^παρβΑτιπι ΙιιιηΙ)θ£;πιρ1ιΊ8 <1ιί6Γ(€ ϋζί- 
ηιίΐ, υΙ>ί νίχ άιιΒίΐο (^νίπ οΗιη Γεήρΐυτη ίυΰΐίΐ» νοξ» (Λ* οΖν τοΤς 
ΙαΐΑβοττοΜς ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΡΑΓΙΚΟΙΣ τοί^το ^ι^{ιτ«». ΟοηίβΓ ρ. ^6, 
13, ΐ4• ^η ΑγοΗϊΙοοΗο 2ρηά ΗαΓροοπιΗοηβπι ν. ναλίναχίορ, 

ΡοΗοηυβ Ιΰ^^βηϋνιιτι ριιΙ&1>&( ίχνν^ι»^*» ίη Αρροπά. ζά Τουρίυιη 
Τ. IV. ρ. 488. Μϋ1ία8 Τοιιρίηβ (Ροιίοηο ίρίό ίά ϊο^ άοεοηΐϋ) ίΙ>. 
ρ. 40^• ίχλ«*$«)0-»». 8ίο «λίνονο-' ρΓΟ Μ9ονσ•' ηά6χη &ρυά 8(οΐΜΒΐΐιη 
Ρ• 43 7 ' ΐ'β^ίΐνί^ ν&ΙοΙ^βηβΓίυβ αά ΡΗα&η. 1683. £( ίη υηΙνβΓΓυιη 
ρη)1)<ιΙ)ί]ο ϋίΙ ν(ΐ£Γ€8 ί3ΐηΙχ)§;πιρϋοβ α ρΰάαπι (Γίίγ11&1)οηιπι ηία 
ιη3χίηΐ€ Αΐ)ί1ΐηιιίίΐ6. δροείοΓαιη Γαηο Τ7πνΗίΐ(ί βηαϋΐκΐ&ΐίοηβιη ίη 
ΑτεΙιΗοοΙιο 8(πι1χ)ηίβ XIV. ρ. 95^~9^7• ι^^^ι^ηΐ 1ο€2 V^^^\^^' 
ηχιίο €ί(2(& αά ΗβΓοάοΙυπι ρ. 458» ^ΐ• ςηίΐηιβ ^άά^ ΟΙβπιβηΙ. Α- 

ΙβΧΑΙκίΓ. δίΓΟίη. Ι. ρ. 39^' Η&φΟΟΓ&Ι. ν. ΣΤξύμΛί. δΰθ οοη3€61υΐΓ2Β 

ίβίυΓπιοάί ηοη Ιβηαβκ &άιη1ΐΐ€ηά9 Γυηΐ. Β&έ^^'^' ρήπι&ηι ίϋάβπι• 
οοευρπΐ ίη ίη^ΰηΐο ΰίιιΓάοπι Ακίιίΐοείιΐ αρηά ΑΐΗοηβΒαηι XII. 

ρ.5»3•Ι>•Ε• 

ον^' ιρΛΎος, οΤο( αίΛψί 'Σ^ξ^ος ξ^έίς, 

Ρ. 29> 8. δ7Α6ηΐ2ΐ άίΐΏβΙΐΌηιηι, (^αοθ €χ οπιηί ςυίάβπι ρ3Γΐ6 
Ιε^ίΐίιηιιηι ύί, ίη ΎτΛζΙοοτίιτη τείίο^υίίβ ηοη άΰρκίΐΰηάί. Ηαυά 
Πίΐο Ι&πιβη ίη ηαϋΐίείβ ίΑΐαβ πιοάΰΐί ΓβρβηιιηΙυΓ νοΓΓυβ, ζά Ρθ6(α« 
ηιπ) ΗΙιίΙηπι ζΥΛβ £;ΰηΰΓίΙ>α8 ίπ)Π)ίίΙΐ. Ιη Ηί8 ϋοΐϋπι οΙ>ΓΰΓν&η()ιιπι 
(ίί ίή\)ΓΛ€\ϊγη ^ϊ Γροηάειιηι ίχρΙχίΒ, ά^έΐγ^^'^ ^^ αηαρχίΐυπι ρ&Γ- 
€1118 €οηιρΗΓ€Γ6. ν6ΐ6Γ€8 "ί,γτιύ, οΐ Οοτη€βάϊχ αηΑοκ3 Η&ηο Γρ€- 
είΰΐη ρ€Γρ€(υο άυ61ιι νίάΰηΙυΓ εοείηίίΤΰ ; ϋΧϋηιρΙί ξτζΙΪΛ, 

Αίοηιαη Α(1ΐ€η8εί Χ. ρ. 41^• ^• 

«;^(»( ^ ^σ*}»! ΤξΛΤς' Βίξος 

καΐ τιτρατοι* το ΈιΙξ, οχα 
σαλλ•» /Αΐ9> ΐ(Γ^*ι» ^* α^αψ 

ΡηΓοΐαηί Ι. ρ. 54^• 547• 
Αη&εΓ€οη ΑΐΙΐΰηβεί Χ. ρ. 447* ^• 

Μ)?^' Λκτη χυμ,Λ νόνηο» 
Τ^λαζί, τϊ ΌΓολυΐί^ότιι ψΓ'ίΡονα-α τήρ ι«•ίσηο>. •44 ΝΟΤΑ. ν.ρ.29. νβΗΜΙ «ηΓ•€ τκ «ΪΜ•;» ^υΐτιΓ τι, Οον '^τι» ^ χ^ι^Ι 

τίφ Τι» Μφ«χ«» «μΙ^^ι» ιοι5 

τΐ)« ^βΜΐίΙοφ ; τ^ τ^υ^λίον 
τ^ ««ρνοΊ»^ τΐ9ηικ^ /Μβ« ι 
ψΓ9ν το 0Μ«βολ» ^ τ^ χ$ισ»9^»; 
Τί« τίκ •λ«»( €η(ρΙτ^•)ίΜί.} 

*τ£$η ίι' ΛβίΧΠξύπξ•*, 1030 

' Μ•λΐ}τ(Ααα «»^«»τ•. 

ιΐΙ>ί οΙ>ίΟΓν3ηάιιηι ν« ιοχο. ΐήΐηνβΐι^τη, βΙ ιοι&. &η«ρ«(Ηιοι. ιι1Η>• 
οΐλΐη Γθ(1βιη οοοιιρατβ. Όβ ί)ΓηΑρΗί& Γιιρη οβ: ιηοηίηιιη. 87^^ 
ηιαία ρίοηιιτκιιιβ ς1&ιιάΐ( εαΐαΐϋόΐίπιβ, αιί ηοηηϋη<ιααιη ρηίβ^Ηιι* 
ιηοηοηΐϋ(€Γ, Γου ^ΐΜ^^ΙηηιΗΰΗ, υΙ: £^ιιίΙ« 37 7« 

τη» 7Λμττ«» ί{«.(^Ατη( ΟΜ- 

κΐ5βυ»ίτ•ς 
το» «τρϋχτο» ι» χΑλά^β. 
8β(1 ίη οίίύϋΒΙοο \ϊ(κ άίΐί^ηΐβτ ουηίαιη β(1^ ιι1 ΪΒΐηΙηιβ ίγΜζ^ίΛχα 
ΟΛίΒΪύόίνΆχη ΓεηιροΓ αηΐβοϋάαΐ. Ηοπηαηηαβ <ιιιιάοιχι άβ Μβΐπ* 
ρ. 146. 8ΐι&ρ«ίΙιιιη Γοειιηάα οΐί^οι Γοΐΰ αγοοΙ) Γοί τΐάβ Νιώ. ιιοι* 

»ζβαυ Ι το^ολν | «ρ^ ν | μ,Λζ, 

Ιχχηιβ ίΙ)ίά€ΐιι ρτοΐαίιιβ ΔαΗ^πι. 1058» 

χ•» ονλ»! ^ταίΐΜβνι»• 

ΙΐΕΐιά ά\χ\)\^ ηΐΰηάοΓιιβ ^Α» ί1(}υί<ΐ€ΐη ίέίτι»^ ίη υΐΐίιη&ιη τοοίβ ι17ρ^^ 

άίίΙ^ΙίΕΐ)» Γ)Γΐΐ3ΐ)&ιη οίάΐΐ. 

Βγ^^τΏΛίΛ ρυΓ!ΐ &ραά ΑτΚΙορΗ&ηβιη Γαιι(: φΐ» ίβ(|ΐιυη(υΓ: Εςηί^• 

3>66 — 380. 44^ — 454• 9^7 — 93^' Ν\ι\>. 1085 — ιιο2. Κω. 

587—30• 

Οιιπι !€(Γ2ΐπΐθ(ή8 ιηίΓεοΙ ίάβιη Οοιηίοιιβ ΡΙηΙ. 293• 294• 3^4* 

3θ6. 3^^* 3^3' 3^7 — 3^^' υΐήιη3τβοάΙβΙη£;αβ ΐΕ Μ3πυ8νί£^Ηηυ•ρ. :»4β9•^<^* ΒΜΐ» <ΰ«»/«Γ| ν^Μ ψαΐ^ΙοΜ ρφ^ 
ΟΦ /€ηη9η€ άηντΗηι ρίώα» ον^Ιαίίο- ρέίί&ΐΛ^ 145^• νβτΓιιβ 144^. 1 447* ^ίηι^^^ο^ ρΐ2(&1)&1 Βανι^ΰίδιιβ^ ^αί ύο 
608 Χλοϊϊλ θΐηβηά&Ι ρ. ιβρ» 

τοι;θ* ιτιρβ» »υ μ>ιι^ιο» ΧΑΧοιτ. 
τ» ^* η» *το9 ΐίΤΤω ''/νγ' "Χ•""• 
Κβ^β νότο ΗβΓίΏΑηηυβ^ Μ8. Κ&νβηηΑΐϋηι ΓοαιΙυβ, ίη ηηηιη ΙϋΙπι• 
πΐϋΐηιιη εοη3ιιηχί(, 

ηΙ)*$' Ιτ•^» λΖ μι^ζοψ ««Χ09. <τ» Ι* ?[» ^ν> τί» {τΙμ. 
Οηιη 1ηηΐ€ΐΗ3 ΔεΙίΕπι. 262 — 269. 273• ^74• 
Ιη ΑοΗεπι. 8^5 — 859- δ^Α^ηίΑ €ίΙ €ζ «ιιιαΙιιογ ΗοέΙ&ίϊη οοη• 

Ι. 2. άηο Ι&πιΙ)ίοί (βίπιηιβίη «ιΐΑΐβΑιοΙ ^ 
3* 4• 5* ^^^ 1&η)1)ίεΐ άίηΐΰΐη $ 

6. Ιοπίοηβ 2 πι&3θΓβ άίηΐΰΙβΓ 1)πΐ€ΐ)7θα1&ΐ6έΙκ;υ8, ίΐνβ ί/Πα- 
1>α, άα6{;7ΐιΐ3» Γροηάβα3. Ιη ν. 8^ο. Ώ^ξμηΙ^τη Ό2αύθ}»\Λϊη, ΓβηΓιά 
ηοη ιηα^ίβ (^η&ηι τη^ίτο ηοχί&ηι^ <1αάτιηι ϋϋ (][ΐιοα ηΐ6 κηοηαΐΐ Ρογ• 
ίοηυβ Γ8άίεί(υ8 ΰνϋΠ^ηά^πι βίΐβ. 

ΑηΐϋΙπ>ρΙιίο& {ηηί βχ άίπιείπβ €ΐ άίιηβΐηβ αιΙαΙο£ϋεΙ» ΑοΙίιιτη. 
100^ — ιοι6. 1036 — 1045• 
£)τιΓά6ηι (ΛιΛχ ^β^ — 944• ^^ νίάοηΙυΓ άϋΙήΙ)ΐιβη(ϋ^ 

ΐί^τι/ΐξ κΛκωψ, Τξίπτηζ λπΜ»^ 

χος, καϋ χί5λ»ί 

ΧΟφ νΖς ί Λ¥ ^ιιτο»$οίη τις άγ» 
γ$ί^ Το»οχ;τ^ χξύΐΑ99ος 
χΛτ οΐχίαρ 

νιρ Ιχ ιιτοβίνν 

Βίιη6ΐΓΐ Γιιηί ΰΐίαιη ΑοΗ. ιιρο— 1195• 1230---1232. ΥβΓρ* 8Λ5 
— 868. 88 1 — 88^. ι^^β — ΐ329•€ΐ^ιχίΙ>ιιί^Αηΐ2ΐ1ϋ8 ίιηιπίίίίβΛν• 
40(5—433• 

Ρ. 29> 19• Τ€ΐΓ&πΐϋΙτο3 αεαΐ2ΐΐ€6ΐίεοβ ηηιτ(^ιί6ΐηι α ΘΓββειβ (ϊν^ 
Τη§ίεί8 ύ¥β Οοιιαίοίβ υίηΓραΙοβ άοοαβηιηΐ νίή βπκΙίΐιίίΒπιίΐ ΒβηΙ- 
Ιβίυ» 8ά ΟίοΰΓοηίβ Ττ^. ΟιΓρ. Ι. χΐίν. ΥβΙείΕβηβρίτΐ» Οι&(ή1>. Εϋ•*- 
ήρ. ρ• 17^. Βανβϋΐκ» Μίίο. Οτ. ρ. 29• ΡονΓοηιιβ Λρρβηά. ζά 
Τουρίυηι IV. ρ. 454• Μαήυβ ΥίέΙοπηαβ ρ. 2528. Αώηοη^τηητ 
1>κ ^ηοά αρηά Οταοοί οέίώταΐητ ηοη ρτύΒίύηηιϋβη, βοιβατη ΰ^ζίο^^ 
ΐΜΜ βίρ$τ^€βίΐΛ ΗίχααΜίή ΙίξΜί, ΙαηώίαΐΜ ιηαταιη μ ΟδΙΟίΗΛΠιηι 
ηίΦτβιΐΛ ξχίβηάί^ί^, βΛ ίί^Ήβηοώ Ερί^αηηηαίί, 

κ 3 Μβ ΝΟΤ^Ε. ν/ ρ. 30. 

το» βχτάνονιτ ιν^Μ» στίχη ^Ιβψ τί&ιρβ'» ^«ν^•»• 

Ρ. 3θ• 2. ΟίιηβίΓοβ εΑΐ2ΐ€&ί€0• ί/Μά^«/3Μ« νοαΐ δεΙιοΓίΑίΙββ Νί- 
οαηάή ΤΗοΓίάε. 377* Ι^ο^^μ ΑοΑεηοηΐίβ ίΙ>ί άΐαΐι» <ΐ3ΐΙ)ί(ιιτ αι 
^αϊ€ηά»^ϊοη^ Τουρϋ ίη δαίά. Τ. II. ρ. 364• 

ΙΑΨΙ 9 ΛίΛ,ψπσΰί» ο νξίαβνς 
ονλιι κατ ι(/^7ι; Λξβντος 

Ρτοιη&(Ηί(ΐ2Β ημ,ίΛμβονς τη^τηοηΧ ΑΐΙιοηβΒίιβ VII. ρ. 29^^. Β. εί. 
€2ΐΑίΐιΙχ>η. ^ά 1. ρ. ι ρ. €. 

Ιη Αηίίορίι. Κ&η. 419• δ7(ΐ6ΐη& ΰίΐ «χ ο61ο (ήαΰη εοηϋληβ, 
<][ΐΐ2Γυιη άύο νοΓΰευΠ ρποΓοβ Ι&πιΙ)ίοί ΑιηΙ άίαιείΓΐ αιΐ2ΐΐ£^ΐά9 ιβ'* 
ΐίυβ ΐΕΐηΙ)ΐευ8 (ήιηβΙβΓ : 

βονλίσ^ί ί^τα κοιρη 

ος ι«Ύίτ9ΐ( νψ ουκ ϊφυσί φρΛΤοξβίς. 
ν. 440. κΓκ^ιιΙβ (ΙεΙεΗβ Ιβςίΐ ΗοΐεΙι1^ί6υ5 αίξο^' «ν β2^*( αν^'. & 
(^υΐάειη ιη&ΐίπ) ρΓορίαβ Άά Μ88. αί^οί* α» «Ζθκ^ ^ «γ«<'• 

Ιϊηά, 6. Τηιη€(π>9 οαΐ&ΐϋέΐίοοβ 3(11ιί1ιαΐ( Απ:1)ΐ1<χ:1ιυ8 ίη Ερο• 
άίβ, ςιιοά 6ζ ΗοπιΐΊο ρ&(βΙ €&πη. Ι. 4• Ι^• ι8• 1° ιηοΠεΐβ ϋΙΙ- 
(|ΐ]απ<ίΙο ροΓηβτθ Τη^εί. Ε. ^. £ιιήριά€8 Ηβΐϋη. 640. 641. 0)η- 
Ιίηυ» ιιιυβ νίάβΙυΓ Αίοιη&η ΑΐΙιβηβκί III. ρ. ιιι. Α. 

«λΐΗΙ* ΙαΙψ 99ΓΤ» ΜΗ Τ^σΌ»• Τ^βνΊσΙί»! 

ΡΙιΠχΙΗΙ ίπί^πΐΰηΐιιπλ &(> ΑΐΙιβηβΒο Γύρη ρααΐΐο αΐΐ&ΐιιιη ίη (6(η- 
αΐϋΐηιιη οΑΐΑΐϋΑίειιπι (ΙίίΙήΒιιβηάηπ» βίΐ : 

11>ίά. 8. Ό^ ΤϋΙηιηβΙΐΌ Οαΐβίοέ^ΐεο, Μ&ιΐυβ ΥίέΙοΗηιιβ ρ. 2574• 
ϋί Ατ€ΐηΙοΰ1ηα Οηίί€κηι Ιαηώΐΰο ίτηηΛτο ρταρφιΗ^ ία βκατΗ ίείτα^ 
Μϋτηηί ίίνΰΒαίίΗΜ, ίία ^ίϋρροηαχ {τνηΦν ίαηίΐήΰύ νΐήηαιηι α^ιηυοί 
Αηί'ώα€€ΐ)ηίΐη €χ γηηια Βτ^νί, Ιοη§^ ώΐ£ώιΐί,'~—'•^Ρτ6φαη5 Βοΰ ΟωηΙώ 
ηι$ίηιηί α ρτανψίϋ αηίψια ΟηΛΟβάΐαβτίρίοτιΒΗί, ηοβή ςιιοςηί ΡΙαν- 
{αϊ α Οααΐηυ ιί ΤητρίΐΜΐ ηοη α/ρετηαή /νηί ; ΑίίΙΙαηαπίτη ααίίηι 

α^ΜΐίίίΛ α^αηηηιοάαίιαη, 

. Ηιΐ)ΐΐ8 Γροοκί ΐ€§;β8 ϋζροΓηίΐ Ροτίόηυβ ίη 8υρρΙβπΐΰη(ο Λά Ρτχί^' 
ΐίοηοιη £ΰήρί«1. ΗβοιιΙ>. ρ. χζχίχ. *'Βιΐ3ΐ>α8 Γβ^β λ Οοπιίοο Γϋπ^ηο 
*^ Ηοο άίί&ιΐ 5 ρπιηο ςυοΑ ({ΐΐΑΓίαβ ρ€8 ίόηιρβΓ ί&πιΙ>ιΐ5 νβΐ (πΒηοΗ^^ 1( Οιηί6 ιηοη6Γ6 γείΓηπι Ηίρρο- λυέ^οΗβ ηοιηίηβ οίΓϋυπιΓΰΓη ίη Ε^Γ• 
ΐΜΐέϋβ 8ΐ> Η€ρ1ΐ8Β(ϋοηε οί(»ΐυαι έηε ιηοΐ. Μ. ρ. λ6• Αιϋορ. 4( Ν Ο Τ ^. V. ρ. 30. 247 

** ύ% οροΓίβΙ $ ίοαιικίο, ςοοά ίβχΐιιβ ροβ ΑΠΑρβίΙαιη βΐΐιιηι »1ιηί((ί(• 
/' $βά ρ68 €Ε(λΐ€^ίθ2ΐη ί]^!!»!»!» ρηΒοηΙβιι• ηοη ήηιΐηιβ βίΐβ ηβ- 
" ςιιιΐ ; ηίύ ίη ρΓορήο ηοιηιη€, ιιΒί οοηοβάιΐυΓ ΑηβρβΑηβ ) ςυοά 
'' ά€ ()ΐΐ3Γ(ο εΙΪΑΐη ροάο ίηΙοΠι^ νβΗπι.*' νιΟ€ 'ύη ιηαΙ(ο ρΐιιη. 
Αε νοίΐβιη Γ«ιΐ€ νίΓ βηκΙίΐίΑιηηβ οιηοΐΑ \<ηά τβ^ριΗβ ιηοιίο <Ιι6ϋ§ 
Λάν^ήχαύΛ ρΐΌίαΙίϋβΙ^ ο(, ιηβά'κ» ιη&ηη λάιηοΐα, Γ&ηίΐ2ΐί κΑίΙυίί'• 
ίβ(. Τυιη {οτίΛβέ, ηϊ ίη ιηαΐΐίβ «Ιϋβ^ ύο ίη Οηΐίηί νβτΓα Βρηά 

£ιιίΙ&ΐ1ιίιιπι 11. 1, ρ. 7^Β, 14=674^ 47• ^• ^- Ι7^'> 28=4^7* 
ιρ. Αΐίςηίά οβτΐί 1ι&ΙχΓ€ΐηιι•, 

ο ¥ ΐ)λΰ»ο( νσνι^ 9ξ$βαΤ09 βη βη λ{γ«9 βαϋζα, 

• -Ι— Ι- -ι ---ι - -Ι-- ι•-ι- 

Αά Ιιαηο Γροοίϋηι ιβΐυίβηιηΐ €ηκ1ί(οηιηι ηοηηηΙΗ τατΤι» ίβοβ Γβ• 
ιηί1>2ΐΓΐ)ΑΐΌ3 Οηβάβ ηβοΙϋΗοίβ ιιύ(&1ί6ιηιοβ, ««λ»τ»Μ?», Ονο νΐίΙ^αήοΜ 
ηοοιίηβ άϋϋ^&Ιοβ ; (|ΐΐ3ηςι»πι Αΐίί ροΐίυβ λο Χτοάί^χοοΒ ηαηιβτοβ 
&πΐ2π<1&τ€ €οηΓιιεπιηΙ. 801 ρηΒίΐ3ΐ ίη(β£^ιη 6ζ]ιίΙ)€κ άίΓρυΙλϋο• 
ηΰπι βΓμάΙΐΙί&ηιί ΟαοΑη^Ι^ ΟΙοίΓαήο Μοί, β1 Ιη£. ΐΑΐίηί(&(ί• ίη• 
ίοη&ηι. " ΡΟΟΤΙΟΙ ν£Κ8υ8 ςαο ^Α^Π1ίηί• ^ηοη οοηΓοΗρϋ 
α)ΐηρ1αι«β ίη ηι&ηίΙ)α8 ΙοηιηΙιΐΓ χιοοβοΐίοηιηι ΟηΒοοηιηι 1ί1>η, 
υηάθ άίε&ηΙιΐΓ, ηοη ρ&τνι ίίί (ΙϋΗαιΗΜ ; ίη ςηι βηοάαηάα^ ύ 1ί• 
£621 ηιίΐιί ϋχίπι ίηίΐΐΐηΐί πιοΐ&β ρααΐΐο βχεατκη, άΐαοα ^αοά 
" Γωΐίο. 

" ν£Κ8υ8 ΡΟυΤΙΟΙ Η&νά ην1(ιιηι Ηΐ>1«ι<1ηη( εΒ βο βοα^η 
*' τβτΓιιυιη, ςαοβ άί(1ΐ7ηπιΙ)ίοο8 το^βκβ αρρβίίληιηΐ. Ν&ηι ηΙ ίί 
'' ηη11&πι ηηηΐ€Π>ηιηι, ηηΙΙ&πι οΕπηίηηπι ΓβοαΓκηΙίαπι εβιΐ&ηι Ιϋ- 
^πι ΙΐΑίιβΙκυιί, ςηοά άοοβΐ ΑήίΙο(βί€8» ίόά ηιιηΐϋήβ 1β§ρ£ ίοίηΐίβ 
ίΰπιηΐιΐΓ, ιιΙ &ί( Ηοηΐίαβ : ί(Α 6ΐ ροΐίΐίεί οιίηίπιβ βά βζ&6Ι&ιη 
ηΐθΐη £οπη&πι εοηίαίρΐί Γηηΐ. δ/Π&Ιηηιπι €ηίηΒ οβΠο ηηοΜίο» 
(]ΐιί νίχ ηΐΐη 15 βχαιπίΐ, οκΙηίΓςηβ πιο(ΑρΙιοή8, «μ^τι»» λ«Λ^• 
σκβΊ, 6ΐ σν»^^ΤΒκ 99ΛμΜσ%, οοοϋ&ηΙ : ({ΐΜΒ οιηηί& <1ίΐ!ΐ7ηηιΙ>ί€ίβ 
8ΐ1ΓοήΙ>ί1 θ€ηΐϋ1ήη8 ΡΙι&ΙϋΚΐιβ, Γοα Οίοηχύυβ Η&ΐίο&πι. ΗΙ). «η^2 
ιρ^ιίΜΜκ ρ- 39» 44* ^• ΜοκΠ. ηίύ £ογ(€ άίε&ηιυβ βοβ ϋπιίΐββ 
είΤβ ν6ΐ€ηΙηΐ8 δί1>7ΐ1ίηί9» ^^οβ Ιοη^ ίαίβο λϋονβΓαηΙ Οίοοπ) €( 
•* νοΓΓΟ. 

*' ΥβΗηβ ΡοΙίΙίοοβ 1ΐ€ΐΌί€ίβ «άΓοηΙ>ί1 8€ΐιο1ί&Αβ8 ΗβρΗββίοηίι ρ• 
" 9^• 4^ο ^^^^ ίβρίοπι ^πβη €&πηίηιιιη ΙκΓοίοοηιπι ηοηιίΰΐ, ία 
(ΐοίΙ>ηβ ροΜοΝΛ €(1 ροίΐηιηηα), <|ΐιοά ίιο άββηίΐ : Π•λ•τ•κ^^ 12 ίΙ 
ίηυ «ΤΜ^νο 4 τ^τον νι«Μΐ•^Μν, Τθΐΐλΐί, ίη<)ΐιίΐ, ίιηηνς τ• {β»ι^β| 
ίχατ^» Μΐ2 νίΡΎ^ηΛΨΤΛ, ηιοχ<)η6 λογΜίΙιι ΕρροΙίΑΐηπι (ηίίΤΰ &ί(^ 
9ΐιοά νίάβΐίοβΐ Γο1α(8Β οηΐίοηίβ Γρΰοίβιη ηΐΕ§;ί• ςυΕίη (Ιτί^βΒ ρηΒ 
ί^ ίβΓΕί, 4^^ ®^ ^^^ ίηηηίΐ Ιιίβ ν€ΜΒρλογο§$ίης Αί ίβτι» ο 4η(οτι• 
^ο( τι βνΜ0«»4 <ι<ιοηιοάο νατ/ηηι ρ^ά^βηιη άνάχ. ΡοιΙηηΕίιιβ Ρί^- 
νίϋηΠβ £ρίίοοριιβ Η1>• 5• ορ• 4• ^^^ ^^^^^^^ €οπιπιο«1ίΕηυπι 
Γατίρίΐίίο ΕίΐΟβηηΕάίιι• ΙίΙϊΐο <ΐ€ 8εηρ^οΓ. £(χΐ€£ΕΑί€ί9« ψίοβ νατ" 
Ιη, ΙΙηάϋ οοηίΐΕΐ «τολιτιχον νοοοαι ρΐΌ ίοΙηΐΕ οπιΐίοηΰ^ ρΐΏκεί- 
ριΐ6 &ρη<1 ΟΓΒΕΟοβ ηιοάίί »νί ΟπυηπίΕΐίοοβ, ίηΙοΙΗςβηάΕπι, \ι( 
Ερυά ΡΗι^ηίοΙιαοι ίη 1)Γ6νί ί11& <)ΐΐΕηι εοηίοήρύΐ Άττ»χ<ν» ό»ρ^- 
τ«» ηΧ^^ ίη ^ΟΕ €ΐηοΙ>η8 Ιοείβ «τομιτικΑ» «ηλιτιχύϊ ορροηίΐ : εϊΙ 

*4 94 
€( 
€€ 
€€ 
βί 
§€ 

α α 
η 
α 

« 
κ €€ 
4€ ^ ^ Ο Τ ^Β. V. ρ. Μ. 

'' τον .ν•^τικοί; λο7•ν» (|ΐΐ0(1 Ι3ΐκ1ιι( ΡΗο^ίυβ ίη Βι&«1ιοΐΙιο(:& οοθ. 148. 

'* υ^οήφ ν€Π7 ρβιΐβ&τίβ οπιϋο, ««λιηιαίϊ ηοηκη ίίιηφΑηΙ, τίχ 
" οοηΐ^^ΐ. Ομίά&ιη, λϊΙ γιτ 'ΜνΑή&ίηνα Ερϊίοορνα Ι^ίοηΓρβϋβηύι 
** Λά Ρί€ΐ)αια, ςινιΓι /β/ί^<?; άί61ο0 τοίιιοΐΐ : ιηιιοαιο^ο £οιΑ€ /β/ί^ 
βτΜαΐβ€ΐ ά^χί|ΐ ΥΐέΙοΓ ΙΙψ:. 1ί]1>. 3* ^^ ΡβτΓοαιί. Υ&ηά»!. ρ. 43. 
5ί ^»ίι ιηϋηάηΐια 0]β νοίιατίί^ Ρ^^^ κν'ΐ^ αοΛβαηάκ/ψο&η, ϋ ϊΗ 
ηραηεί υημηι ^Ηΐ^ύΜοη^πί Ηίραταίηια βτηιοηα ροϋέοί βηε ηΙΙα ο/- 
βΛφοηε ί(^η€ηίξΜ, ^Ιϋ «-ο^«τικ)}> οΓ^ΐίοηβτη ρο ί«ηΑ) βαήρίβο- 
** ά&ιη νοίαηΐ, (|ΐιο αροά Κ,ΗΰΙοΓϋβ ί\ιιηρ(;ιιη Ιοκίιρυβ : ίηιάίΐ οιίιη 
** Η€ηηο^η€8 1ίΙ>. 2. ΟηΙοΓ. αΐίοβ «Βτο^ιτιχον^, 2ΐίοβ «-«(ριστρ^ &ρ- 
-'' ρ€)1&(θ9, ςηοηιιη βΐί&ιη φ^βίσ-»» άΐνοΓίαιη ίυίίΐΰ Γ€Γίϊ>ί( : ^^βΜπι» 
** (^ιιίρρο ««λιτιx^^ €2ΐη άίεΐ» αυβΒ ίβεΙυΓα βηΐ αϊ) οηΐΕΐίίΰιηό ύί- 
" 0βη<)ί ιηοάο, ηυΰΐη οΌ^ιστιχΙν νοοΕίήιηΙ : ίόρΗιΑββ ΰηίπι ί» τοΓ( 
'' οψόΐΑοσ^ρ Ισ'ίίφΙζοψτο, ονκ %9 τοΤς ροήΐΑο,ιπψ, ίη(\\λϊχ ΧεπορΙιοη. ΙΤη- 
" ά^ ίι <}ΐι« ίη βοηιιη οηϋοηο λ»ιτότΐΐ(, €Γ&ί (3η(υπ) φαινομίνψί, χ>* 
ι" ^η Λο'μ: ΡηΒ(€Κ& Ροϋήΰί, €)ιι(τηο<1ι νβΓΓαδ ίοιί&ίίβ ηυηευρί): 
^' ΙιΐΓ, (^υ^β όνίΐββ ΕΟ ρορυΐϊκβ ; ςυοηιιη ηοιηρΰ ΐη εοΠοςυϋβ ί^: 
" η)ί1ί&ΓίΙ>ύ8 νυΐ^ υΓυβ οηΐ. δίε ΰηίιη «τολιτιχέ» ίη(£ΓρΓ£(3ΐ!ΐ[ 
*' ΟίοΰΓΟ 1ίΙ>. ν. άϋ ΡίηίΙ>τΐ8 : ΝαΐΛ^η€ βο }>οηινύ$ ηαίητα ξβηΐτάΐα 
βί^ ηί Βαί^αί φηόόαΜ ΐηηαίηιη φιαβ άνύε^ αίφΐ6 ρ(ψηΐ£τβ^ ^ΐίοά 
Οτ^ «τ.ολ»τιχ^» νοζΟΜ ν^. Ι'Οη^ο βηίΐΰ ροριιΐ&ηοτ «υ οηΗο 
Ρ^Αγϊβ αο ίο1ιι(2, ςυ&ιη ΑΗέ^&. ΙΤικΙβ ν€ΐ€Γ68 Οοιηίει θηιη 
5' <ιυοΐΊ(1ίαη\ΐ(η &πη6η€ΐη ίιη1ΐ8η νοίιιηί, οοοΓμΙΐο & ϋϋηβίτί νζχί&' 
" ααίοηίβ οΙ)&Γν&ιίοοο κιχί&ηιηΐ, ιιΐί οΙ>ί<!Γν&1 ΤβτβηΐάιιιιίΑ Μ&α- 

-' ΓΙΙβ Γ 

&^ ^ί ρεάέβτα βαΜ(ΐ$ /οΰΰο ^ηΜοηΐ, 

ϋί ηνα Ιοι^Μψηντ βιιηψία άε νίία ρνία, 

νίίίαηί ίαίηΒοη ίταβϋηα βπηίώηάί^ 

Εί ίη βΰΗηάύ, €ί όαύαν α^ια Ιοά$ ; 

¥ίώΜ^η€ βΆί άηηι ρτοοίταηΐ βώαΗι 

Ιη τηείτα ρέύοαηί ατίά, ηοη ίηβίίία, ' 

Ν€ βηί /οπατα νίτΒα ωη/ηηηώηη, 

Ραιώαη^η€ ηιτβα α βΙιαΊι ύβτταηί, 
^' Ηίβ €οη&ιι(&ηο3. ίοήΒΗ Ηβρέιβώ. ρ. ΐ7• οοππίοο• ηβπιρβ ί(Α τβΓ- 
^^ Γαβ Γι^οδ «χ{υΓ&(][6, υΐ οοη οΙ)&Γν&ΐΑ αά ηοπη&ιη ηαβ^ΐΌηιιη 1<ΐ^6, 
** Γο1|ΐΙ& ςυοάλΐηιηοάο θΓ&ΐίί»ΐ€ ίεΓίρΓβήηΙ : τ^» γί^ξ βΜ$ οΙ^» μ^- 

*' 4ι^νι €ηϊιη νΗαηι . ϊηύίαηΐίΐτ, βΐηία οταήοηά άί/^ατε νίώτί νοίηηί, 
5* ηοη νετοβήβα. Ιάοιη ΐπκΐιιηΐ «Ιΰ οοηιίοΜ ΟίοβΓο» ΡήΓΰί&ηαδ, ά 
'* ΚνΑηνίΒ Υώ» άο ΜΛίή». £ι ίΐυιο Ηοατο εοηιίοοΓυιη Γς^ίΙκικϋ §[€- 
'< ηυβ ροΐίφιηΰαι ίηνβηίαιη (ηϊί^ ({αοά ζά ιηοτ€9 ίηίθΓπΐ3ηθρ8 »ρ- 
^< ^11)8, οΐ ιη&^ί8 ί(1οηϋαιη νίύοτβΙυΓ: ηα<ΐ€ ^ιχ^ λόγος £τβκ\β', 
** 1(&ΐ1ηί8, ηιοταία οχαίϊο αρροΙΙαΙαΓ, ίη ()ΐιο ΤβΓ&ηΙίοβ, €( ίη (€πηο- 
'' ηίΙ>ιΐ8 Ρΐ4ΐι(ιΐ3 οχοϋΐΐυίϊ, Χλ^λ ν&ητοηο αραά Νοηίαιη. Ιη αίΓο- 
** (\\χ^ ααΐβιη ίεήΐιοηάί βςρ6Γ6> Τβκηΐίί ηίπιίΓμηι ^Ι Ρΐϊΐιΐί; «»ί • • 

4ί 

\ 

€( ί€ 

<( ΝΟΤ^• V. ρ.λΟ. ±4& 

'* φίΛααιφΐ€, βά ρτΛαάα, ^ΐίί^ίτα, 4ΐ(ίΙΰταία ν^\Λ -οΜβτνατβ ^^, 
" <)ΐιοά άβ βϋιίο. άέβίοηο δαϋΐοηίαβ (Ιίχΐΐ ϋΙ>. 8. £ρίίΙ. 1 1 . φΐ» 
*' ({^μίάκαι οκηηί^ ΰΐίιιηι Ρ(^ίθΜ νβτϋΒαβ οοηνϋπίοΜ. θΓ9η<Ιί^ιί3 
^' οηίιη» ϋΐ οοιηροβΐ» Γεηη€ ίβιτ^ϊβτ ί&ΓβωηΙΐΗ*, Γευ, ιι4 νοο€ ιι(3Γ 
'' ^οΐιαποίβ ΤκβΙζφ £1ά1. IX. ν. 28α. ΐ)^α{ιι//^>οκ ^χοκ ^^ Γιιώ(« 

^' ίά <]ΐιί<ΐ6ΐη, 4ΐ1 03ΒΐβΚΗηιπΒ β^ΰίαιοιίί ίοπρίοηΜη, ιιΐ ο))ίΟΓνα( Μ&γ- 
'' ώθ8 Οηιίϊα» ίη Τιι«οο^ιι«οίΑ ρ. 193• ^ϋίκάΜΛί βϋαΐήαοη^αηί, 
>^ €χ % ιολΒΊ^λλ ώίοϋτϊί .νίτβΰαΐϋ^ ρήοτε αοαέαΐβίΐο^ ροβ€τΊοτ€ ΰαία^ 
" Ι^άΗ^ο Αηα(Τ€οηί€ο ; ιη φαΒαχ ροίήα ίοηοηαη {ηί αρα α Ιί^ύίίτ ιηίετ 
'' ΛΗίαιάαΜ ναάαηί) ^ηανι ρηαηίίίαΗί ]^11(ώύτηιη ταίίο ΒαΒϋντ» Ηοβ 
'' νοιύιβ^ οί ί^ΙΙατ, ί^α ροΐίαβ ροΐέήεοτυιη νετΓιιιιιη οοηοΐηπαΐοκα 
^'02Γρί( 3ο&αα6& ΈίύίΑαί&Λ, Οαπη. «τ^^ τον< ίκΛίξως στιχίζοντας 

'* 8βά <1β Ηοο νβΓΓαηηι §^£η€ΐ)6 «4ΐάίβη<1ιΐ9 ίη ρητηίβ Ι«ο ΑΙΙαίίυβ 
ίη ΏιζΧχΰοΛ. ά^ δίπιοοηυηι ίαίρϊί8: Υέφα^ ίη()ΐιί(, Ροίιύοϊ^ ηί 
ρΐΐΐήνΐίΐτη ΙαηιΒ'ίού €ί Αηαβτ€οηάΰΪ5 αηιβαίΛ: ίία ίαηΐ6η ιιί ηηΐϊα 
^ηαηΐίίαίΊί ]^^ΙΙαΒατΗίη, φιοάοΰαιταίίβίηαναηαοΒβτναΒαηί, ταΗο 
'^ Βα^Μύητ, ίαηίηηι €ατνη( ηαΜΟπα, ώνΗηαίίοτι^/^ί α€€βηίιιηιη αϋίτι-» 
'' άατΟυτ^ ϋ ναίίο ιβα €0?φηξ€ηάαηέΜ ΰοηηηΐίΐιη ηοη ηαηΰ ρτνηηιη ίη 
'* €α ηαήαη£, βά ηιιΐία άΒ]ηη0 βΒϋίΐΙα^ ΙαΒ^ηχ /οτ/αη ρετία/α αηίε, Η 
** ΒατΒαήε οιηηί^ 0€€ηραηί$ρ (αάώ φιοφα βηΐίΙηΐΜ ητηηι Ίξποταύο• 
'' η£ηι) ίη η/η βά0$ ύοηρίήίητ^ αί νιώΜαί ίη Ρ]Μ$η Ραίήατώα, 
" ΟΙίήβορΒοη Ρήτηί α β(ν^ΐ5^ Οοη^αηήηί Αηαξηοβα, ΜαηηεΗί Ιμ* 
" ράταίοτίι, £ί αΙίΟΤΗΨΛ Η^ηϋαηιΒίί, βν€ Αηα€Τ€οηύά$^ ΡβΙΙι, ΜΠα^ 
** ρΙτα/Ια, ΡΙήΙίρρί 8οΙψηΊΪ, ΜαιηαΙίι ΡΙήΙ^^ 7»^&^ ίαηιΒη βί ροΙι-' 
*' ίίάί : φω ίαη/Μ Τ6$$ηύβτ€$ α η$ξ^$ηύοη$ $η ιΐϋί ραηξίηώ$ βα&η^ 
" Εί φιεηιαάηιοάαιη ΑηαίτεοηέΗ^ί ηοη οηιηε5, βοά^ιη ^ΙΙαΙατυΜ αο ρι-^ 
*' άιιτη ηιιηΐΰτο 0οηΰ1ιιάαηίατ \ ίΐα α Μ ηηηΰ ρΗιή^, ηνηο ραηΰίοήΒηί 
'*βΠαΗ5, αά 0οτηψι^ ίΟΜάη ηοηηαηι νωηροηιιηΐυτ. Ιη ίαηίΒίϋκ αΗίβτ 
^'/αάίαηι €β ; ηαηι νο^α ταίίοηε ρβάαηι Ιοη^οηιηι αηί €οη{τα3ίοηίηι, 
" ηαηΰ βίδαίίί απ^ίίοτα, ηυηΰ ηηηώηιύοΜί α$^οί *ν€τβί$ βαήηί Γίύ€ί, 
** βηιρ&Γ ρβάηηι ηαηιΟΊίηι οΙβτναήη$ ; τ€€^ηήοτ€5 βΙΙαΒαί ίαηίητη^ 
" ^α^φίε άηαάόάη τϋϊ^ββιΐββ βτναηί, ^ηοά ίώτη βτυαίηη ββ $η 
^' ΡοΒΗ^ίί, ίη ^νίΙηΐ5 ]β^11α1>α5 ^ηίηάεώηι ηηη^ηαηί €Χ€βάηη( ; βίβ φύε 
** ιύίτα νίάεηίΗτ, €0$ ρετ αρΗ^τεβη, βνε βηαίερί^εη άεουτίαηί εί αΐβΐ' 
<' ηηΐΜ ; φιοά ιηα^ ίη Οταοοτηηι τεβεηίί ναΐ^αίοςαε βτηιοηε, ηί εΐ ιη 
" ΙίαΙοτηηί, αρηά ^ηο$ βιηϊίει Ιήαίηε αά ηαιηΰτυαη ^ΙΙάΒατνη τείίηεη" 
^ όϋΜ τεβήη^Μητ, οοφίείίηρ, ΡοΙίίίά ίάεο άι^, φιοά εθηντηηηεί 
^^ οΜψαΜ βιηί, η/ηίρηε εοτκιη αεαηηηΐΰιάαΐί ; β^ ςηοςηε βοτία εί ιαετε- 
ίήοεί, φιοά οηιηίΒηί βυτα ο})βφάο[ύΒ εί ρεοηΙίατε$, ει /εηήίηίεηί ρτώ• 
ΙϊοαΜ βεηήηηί, ηοη αϋσ αάάίίο, βά βΐηηιηίοάο ττολίτ^χω» ηθηιίηε ίη- 
** ηοΐε/αιηί. Μεή Ττοοί^αίείβηί : φιεηιαάηιοάιιηι εηίΜ ίΐίί βερίετη ρε- 
άίΒίΐί είβΠοΒα €(ηβαηί^ ίΐα εί Βί ; ηίβ φιοά ανίίίςΐίΰπΐίηβηίίΐεί <υεΤ' 
βί5 ταύοηε ρεάαηι ίοη^ίοηιηί ^ηηιάε^ίηι βΗαΒα$ αϋ^ηαηάο εχαεάηηί, 
ΡοΙίίίά ψίη^ίΐαηι, ία άε ΙαηιΒίΰίί ά$3ΗΜ εβ, Εί ςιιετηαάηιοάηΜ αη^ 
ίίςαοτητη άΐίοίηυ ηιεηιΒτίί ίηίε^ναηίίΐΓ, ηεώίςηε ίηάάηηίητ, ίία εί Βί 
φύ ηηηαιραηίητ ΒφΙ\$ίά* Η&έ^βηαβ ^\τ «Ιο^ί^Βΐιιβ. 


« 

250 Ν Ο Τ Α. , V. ρ. 30: 

'' ΟοηιρΙηη «{αΓηιοάί ροβαιβΙ•, Ροϋϋβ» ίαϋοβ^ το^ύΐΝΐι ο»- 
(οΓίρΙα {&ΤΨΑΙ ΒίΙιΰοϋιοΟΑ Βλ^λ, ςυοηιιη ίικϋοβιη οοηΐβχηίΐ 
ΡΙιΙΙίρριιβ ΐΑΐ>1»υ9 ίη Νον» ΒίΒΙίοΐΙίΜΑ ρ• 153. 133. 154• ^^ 
** 135* £κί^1 οϋλΐη ηοη ιηοάο Ροΐίΐίά»» άά €( Ηΐ7(1ιιιιΐ€ΐ8 νβί- 
*^ 66ιΐ8• ΟηβοοίΜτίΜΓο ίάιοηοΑίβ &ΙηιώοΙ ΙεηρίΑ, ιι1 ΗιΑοτη ΑροΙ* 
'* Ιοηϋ Τ/ήί ϋάϊΧΜ ΥααΛΜΛ, ΒανξΛχρμ»9μΜχΐΛ Όαα^ίτη Ζαά, ία 
" Ύηηο'^ηκίΛ Οη»&ρ €ΐ φχίάαα Αίοίπηάα Μ&οοάο οάΐΐ• Υϋΐκ- 
*' ιίίβ &. 15^9* ^^ ^^^ ύϊΩΪΜ» ί&Ηηβ ΟηΒοαΙοηιιη ορυΓαιΙι. Ιλ^^ 
'* ά^\\χχ }οαηηί8 ΤζβΙζίβ Η(μγ ά€ τ€ΐύΐΝΐ• ροΐίΐίο» & \^ύ^κο ίη 
" ΒίΜ. ηονΑ Μδδ. ρ. 10." 

Ιάΐίΐη ίη ΟΙοΙΓαγ. Οηβε. '< ΡοΚίία νίτ/Ηΐ, άβ ςιιιΙ>ιΐ8 οορίοίΰ ο^- 
'' ιηυβ ίη 61οί{&Γ. Μβά. ΙιβΙ. €χ ΙβΐηπΜίΗβ Ηίρροα&^ϋίβ ίοΓ- 
'* ιη&ΐί^ υ( οΙ>ΓοΓνΑ( Ό, Ηϋΐηβαβ «Ι Ηΰβοάυιη ρ. 9^. ςιιί ίΐ3 ίη- 
" ν&Ιαβκ ίεςυίοΓί «(&!€> ιι( €κΐ€ηηα ροβύη κ^ΐίβ 8<1ίίΗέΙ&ιη ρΐβ- 
Ηςΰ€ ανβΓίβΓβηΐυΓ, ςυα ά^ η ΙιίΓ<Εο ί«ιηΙ>ί8 ςαβήΐηΓ Ιο&οη€ΐ 
ΤζβΙζοβ ίη Ι•ίΙ>Γ0 "Αλ^α τ{ιτ^»««ίι> «τοηι^τ«» ίαΓεΓΪρΙο ^ 
Μοι/σικ μύτξΛ φίρουσ» τιίς άγνξτί^ος, • 
η τ«» νο^ϋψ ιν^ν^^ο^ ον τήξη βάο"», 
νάσΌς ^1 ριαιΓ ^ίχ/ζ099υς μμ Τξ%χι^Ηυς, 
ΜΜψων ^• τ•χνΐ|< ού4<»^£( «ντίί ^ίλο^» 
«»> τ• 7β(^ βί» τκ τ•χ»•χ^ γξάψΜ μ^τρ»9 
«ρο^ακ τι ηιςοΓ «τανταχοκ', κλΙ ^χ^^ιηνς, 
λλΙ ναντΛ λ»πτύς, ως χ^ινν» ««γβ^νι, 
»^*π^ ΙΌχο^ρτ*»» ηχ^β^Λω» κ»2 βα^βάξίΦΡρ 
^αλλο» ^ ««λλον βοξβάξ^υ τ^μωμίρ^ 

, οε;τ*^ το ΐΜίλο» ι{αΜτέ«η) τον /3•ον> 

οντΜ καπΛξΛΤίισ^ρ « χνλβΜοτικ• 
" Οοηϋ&ηΙ ροΓΓο νβιϋιβ Ροϋΐίεί £€Κ ίβηιρβτ ςηΐη^βείιη ί/ΙΙιΐΜΒ• 
" Αηοη7ηιη8 ίη Ιιβχίεο Μ8. βά 8ε1ΐ€άο^ηρ1ιί&ηι : 

ον μΛ» ίΐ γξΛ^^μΜΛ ονλΛς τας λι{•κ ^χβ^ ^▼(χ^'» 
«λλ» ΜΜ •ν«κρμο»»οΐ' ϋ'Λψΰς όξ^βγζ»φίΐσ'0, 
•Κ ^Μκνιΐ'τι β'νΛλΑ^α^ τ^ ^τ•χ•* «ιρ»νλ/{«»• 
^' ΕαίΙ&ΙΙιίαβ ίη II. Α. ρ. 1 1, λολ Ι^ΰαι τοντο φ•Μρ«( οι ^ψΛτνΜ 
*' ^τ»χο»> ο* 1^ ναλΛί^ψ μίν ΤζοχαΧηΜς 9οίίζίμΛ99*, κλ^λ λμ Αι^χηλκ 
" §9 Π•^«κ ^ΐ|λο«, «ρτι ϋ Πολ*τ*κο* όνο^{ο^ι»ο»* μίτξ•9 μΛ$ γβίξ •ν- 
'' τοκ 9•9ΤλλλΛκλ σνΜΛβαά, μ ^ν μβτ» συμψύρωφ Λαλο«ιτ«ι« 7•* 
'' λΜΨΤΜ ως Λξξυ^μΜ, μη ^«ΐΜΤΤοντΜ ως «ολ^το^•^• Υίάο 6ηη<ΐ€ΠΙ 

'' £ιιΑΕ(Ιιίαηι Οά. Α• ρ. 1676• Μίο1ι«€ΐ. ΡΓβΙΙΐΜ ία Ρ«ηρ1ιηβ 

'' Ο&ηΗοι Ο&ηΐίοοΓ. 

ημίΤς ίΐ το •ιτ«τ«7/Α« τ^ ο^»> ^ Γη^^ό^•> 
άνονλιίξω^βΜ Β§?φτηςρ ως λνλοι τον σ9» χξάννυς, 
«Όλ•τ»«οΓς ΙφράσΌμίψ, ως 1ϊ^»»τ^»« •» 9Τ»χοκ, 
τΐ|> τ«» ασμάτω* ΗρΛμίψ, Ιζή^ηιισ'^ρ «α* γνίν^'»». 

'< ΑΓίβηιυβ Μοη&οΙιυβ ίη Ρϊυτ&ρΐιπιβ βοοιη&ηϋβΒ Ρΐιίΐοίορίιί Ρβι&ι 
'' 6Χ €οά. Ό8βΓει«ο, πολνΤΗ^ Μίζα σι σνίτοίΛΛίς σηχ^νξγίψ» 
'* I^&ι1^II(υ^ 6Χ Βί1>1ίο(1ιοο& ΜοηεΙΐλΐΜΐι& ]οΛηηι§ ΤζοΙζ» ΗΙιβτ άϋ 
'' νβιύΐηιβ Ροΐίίίβίβ." 

Ρΐαη ά&Ιηιοι ΡοίΙβιυβ Ο» ^^ι»/ αηά ΟαοΜήίγ ρ. 2θ2. ΜϊΝ 
ίοπίίοβ Ηαηηαί^ ο^ £,αη^α^ό.^€έί. ΧΙΙ. ΗΑΓή6ιΐ8 ΡϋίοΙ^ίΰαΙ 
Ιη^ίάήα ρ. 77* 

V. 3. ρ. 3θ. €1ιο1ίΑηιΙ)οτοιη, δν€ Γοηαιίοηιιη οΙ&ηάίηηΗιιιη» 
ρΙαΓ68 οοχηιηοιηοπιΐ ίρϋοιββ Ρίοΐίιι» ρ. 2644• €ν)α• €Χ€ΐηρ1& νότο 
ιηίπιιη Γιιηΐ ίη ιηοάαιη άϋρην&ΐα : 

Ηφρσηα^^ίη, Αηαιηηιη, οίανάηιη^^ 

αχούσα!^* Ινιπ^»»χτο(* ον γΛζ «λλ «««τ• 

ΏηρΙεχ αίαηάαηι Ηίρροηα^οίηί ίΗηιατηηι ύ€αίαΐ4£ίηηι βί Ιιο^ ίΗοώ, 
ίΐιιη ίίτίϋ ραϋί φιαίΐΛοτ βΙΙαΒα/ηηί Ιοη^α^ »/ ^β ΜίΐηρΙίοη ίο^, 
αναβίωσα βΛμ,'ίιτ^ ^ξφ^ιτταίφη κωλήβ. 

ΑπιρϋοοΙηΜ Ηίρροηα^αηι βίαηάαιη βί 1)θβ ηιαάο^ αιιη €χ νίταφίε 
ρατίβ ΙαηιΙήά ηΐβίή ρήτηα ϋ ηονφ$ηα ΰίαιιάΐίηι βί ηϋηιτη, Ιη ρτήηα 
οίαηάατη εβ, μμ ι» β^ηηάο Ιούο ώΐ^^ηίά ροηί ίαπιΐ^ο, *0€ΐ ίΗΙίτα€6^^ ν^Ι 
αηαραβο, βροηάευΛ νεί άαφίια ροηαηιτ, βα ϋ ιη ηονχβίηα^ φιαίύ ίβ 
ϊοο $χ€πιρΙηηι 

ΟΚΙ£ΑΡΡΠΝΑ ΙΔΙΟΙΟΣΙΝ » χο^οκ ββΜχων, 

ΡΗΓα&ηαβ άζ Μοίηβ Οηπΐοίβ ρ. I^27. ΗέΙ'ιοάοηυ ΜΗτίαιχ αίί, 
ΊΐΓκωψαζ «ολλ« νΛξίβίΐ τϋν ωξ%σμΛ9νν ί» τοΓ( ίάμβ9ίς• Β. €, Ηίρροηοχ 
ιηηΐία ρταί^ί, ίά ίβ^ ρταίατηάβί, ρτ^ιΜα. μ ϊοΜΪήάί. Ηιρροηαχ %η 
ρτΊίοο : 

ιρι« γοξ ονΤΑΤ Κι^λλ^'»! Μ«»«λ^ *Έξμ,η• 
Ιβ€ ίτηΐΛ ναβα φιηίηβί ο^η^ηώια^ ίη ^ηοΠο ϊοΰο <ί ιη φάηίο ΙαΙηια 
ϋαφίοί^ ψοίΜ ίη ίϋτοφί^ άδίηι^τίί α Ιητ^νί ίηάρίίηχ. ρα ροηί, , Ιη 
€οάίηι^ 

Ι/ί€ ίαηιΒΐαα ΒαΒα ϊη βαιηάο Ιοοο /ροηάαιηι α ίη φίαπο άαβ^Ιηηι, 
Υοοϋδ οοπΊίρΙββ Μ9η «τάλαι ?•»«• ηοη '&^ηοίαιηΐ «άά. Αΐάΐηο, 
Ρ1οκοΐίη&, ΒβάΐΕπα, £&61ί€η68« Μ, οναη^Λ, ρηκΊοΓ ΒαύΗβηΓοίη, 
ν&αιαιη 3Η<ιυοΙ γ«Γΐ)οηιιη ή>&(ίιιιη κΗικιυαηΙ. ΡΗί€ί&ηα8 ραυΠο 
ροίΐ : ΕαροΓϋ Β««τ«κ, φαηη ίη αΐϋι ΙομΑι ηνΤά^ηιβώηΙα τ€δία εβ 
οΒβτναίίοηι ηείτοηίΜ νβα^ Βοί ίαηίοι ροβιίί ίηβηε ΒαΒεηίεί/ροηάέΟί, 

αρόσ^α ψτάαχίβ ΤΰΛτα, ψοΧ μΑ τλς νυμψας. 

«ολλΜ μΛ9 •»» ^κβΜΐχ »α^ (ΛΛ τας χξομ,βας. 
ΡοΑοΗοΓβ βχ€ΐηρ1ο ίηρηάϊ&χ οάίΐίοηββ €&ι«ηΙ. Μοχ Ρήίοί&ηυβ : 
ΗίρροηαβέΜ ίέίοΜ οββηΜ ΗΑίύάοτηι ίαηιΒοί €ί ΜίατηΒοι ΰοηβ^ι 
ρτοίαΐί/β, 

ηαηί ξ^γΰ βροηάαΐί φ, £άά. ΑΙά. ΡΙογ. Ρ&ήΓ. Β&Γ. "Έ,ξμ,ια φ«λι^«ι§ 
χιλα^ν χνΛλί^Μ Ι^ιύχ^μΜΛ τον, ηίϋ (]υο<1 Ρ1. Η2ί1)€&1 χνλατ^**• ΗϋΓ- 
ιη&ηητΐ5 Ιϋ^ΰηάιιιη εοη]ί€ίΐ *Ερ^«» φ^^^^ Μ«ι«λ(^ βΐ £αροΗ(ϋ3 Ιοε• Ικηβ 8Αη«νβ1 ΑΐΐΜΐι«ιηι ρ. 370. Β. Έ^\& «Ι Ρηίοί^Βί Γρεείαιοι, 
(]υι νβΐίΐ ΛνΛ, ροί&Ι, οοιή^Ι. Ιιι(«τίιη Ιο&μϊΒη• «€ Βοη οηηιηο 
^Γψ^ΛάϊύαπαααΛ ίρβίΌ, ύ €χ ΟιοϋλΐηΚκιηΐΒΐ ίαίρΙοήΐΜΜ, ίϋ» <|αί(1εη 
ρΐ€ηιιη<1«ΐ€ βίβ^ηΐίβιιηίβ^ ςυο νοΓΓυιιιη ίίΐοηιαι ιικΙοΙμ ρβηίιΙΐΒ 
«χρίίοοίιιτ, ίχιβ^Ιοη ι^υήΐλΐη ίη^ηοαίΆ ρΜίυΙϋΓο. 

ΗίρροιίΑχ ΑΐΙιβοαί VII• ρ. 304• ^^ Ιιβύυοικ ^υϊ ρλΙήηιοηίΗαι 
Γυηπ9 όΛΎοητΆί : 

Ο μη9 γάξ »υΎω9 η^νχιι η λμ ξύ9η9 
Άύ99α9 η Μβά μΛηηηΙν ιψ^ξης Μσβκ 

κατίφαγί ί'η το» κληξ^β* ίση χξη σΜίντίί» »♦ καΐ χρί&ιιτο» κ•ΜΙι•««» ΙίλώύΜ χ/^•*• 

1<1βιη ιΒΐίΙ. IX. ρ. ^/ο* ^* ^ Ινι^ο&« ομ» υΐροίε ώα»« ίίιρρίΐ- 
ε2Κ τβΐιιίϋ ηιοΗι €»( : 

τ•» >«τηί^«λΛΜ'« ιΐ $ύ#0»• Ι1«»1νρ« 

•7Μ φ»λ^» μ.άΧ%στΛ9 'μ μ» τιιρ κ^βψβχ», 

II. ρ. 49• £• 

(και) ατ/φ•90Ι ΐΙχ09 ΙΙΟ«ΝΙ/μ«λβΜ ««2 ΙΜ»$1Τ(• 

III. 78. Β. 
XI. ρ. 495* '^' 

ίχ «ΊΛλ»λ( ν«»ο»τΐ(> •^ >«ι# 3 ν «Μί 
«νλ«ς» • ψΛίς γάζ %μ§ησω9 χΛ'η^Λξ§. 

Λ ρ3ΐι11ο ροΙΙ, 

Ιχ ^1 τη( «ίλλικ 
•ιτ»νο»^ «Λλοτ «ν««<, «λλοτ Αξντη 
4Τ|0{^υηιτ•— 

ίϊιΙ})ία( άβίηθβ ΑκΙιαιβΒίιβ ΡΙιικβκΙα ΟαΙορ^ΟΒϋ» 

θαλίϊς )τ«^, ίίστκ ίστίνψ •9η{στρ^ψ 
ΜΙ αξ$στ9ς, ιΙλΛβί νιλλί^« ;^«μι». 

νρίμωΡ ζΧόν 99ξ 99 βΛξ9ΐίψ 9ύ^Ηζ, 

Μ ιι1 »ά Ηίρροιι»^!» κάβΜΠχ Αΐ1ΐ€ΐι. XIV. ρ. 645• 0< ο^• Ρ• 
388. £. 

ον ηΐ7<*ΐ'ί'>'βν α%9Λμ»σ% φ«^|^ΜΜ'^«ι> 1 νί4<ϋιτ λΐΐςιιίιΐ <1οο0β. Αη2ηιο<° ϋνϋ Ηίρροηααί Ιήΐϊτιίΐ XIV. ρ. 6ι^* 

χξυσ^9 λίγα Όιυ^•ξμοί, ως ούϋ» τίλλ»^ 

5βφ26η1ία ΗίρρβΜΐα6ίΙ δ!οΐΜ»ηβ ρ^ 5»^9• ^^^' Αι»μι!ο Α&λόλ^ 
Μ ΠΙ. ρ. 7θ. ϊ*. 

8(οΐΜΕυ8 XV. ρ. ΐ29«^ οά. Οη>(. 
ΙΧνίΙΙ. ρ. 279^ 

Τζ£(ζβ5 &ά Ι.7θορΙΐΓοη. 425* ^^ νβτΓιι Ηοπιοηβο &£;€η8 

ΤζΜΐς ^' %ξξ*γΐίΐσ'»9, ιΐη• ιλϋ βηολο» ^^•». 
η' « μιΛΛ^Οζορ- ΎΰΧ^ρ ηιΑξής,ψ &ΜονσΌ9 ημ)- τμ> χβτβ^' ιμ2 " Μΐρκ^• τον 
ζνγ^φου χωλΖρ Ιάίιβωί *ΙΐΓΐτω9αΛ^ηΛΛ99 ^*χ»9, 

'^Μιμριί χβΡΜο^^^Μ, μ,'ήΛί'η γξβί^ηί 

αν ΙίΛβόλου φίνγο9ΤΛ' ν^ Μνβ*ξ9ήτιΐί9' 
ανπ} 7^^^ βΗτηι σνμ,ψ^^ή η χβ^ ιιλ|)^«^ 
Νϊχ^ρτα χ«« ΧαίβΛνη νΖ Ηνβίξρίινγ, 

νίίΐο ϋΐ ΓυρΓ. αά ν. 234. 
ίΐ). γ. 43^• οοΐΐαίο ίη €Ηί1. ΧΙΙΓ. 52^• ▼ί<1β ίνρηι ρ* 251^ 

11>. 579* ^οΐΐ&ΐο Εά ιτ6^, 8β1κ4. Η€ϋοά• ρ. 82; ^ Ηβΐηίί' 
ολ»7« ^^09000-»» ο> ^^βΒλι* 4ην«χ^ιν• 

οο Λντικ ιΐφΦωψ-σνίβ τ^ιοι^• μ,Λγτυν\9» 
97Γου τον ί^%9 ο 0^^το( χα9Π)^ινι», 
«νθρντο» 9υξ%9 τη»• βτντ*}*^ ό^^'^οΐ'Τ»» 
οΰ γαζ «νρητ ΙΙ^λ/Μ« «ι^|κ*ιί ατ^β^^^ 
ίά. 690. 

τ» /Α* ονχ ι^χας ΧΡ^^ β•Ρ7^^•ν> Φύίλ)[Αΐ/ ;. 
<£χ«««1 8ά•ν. 2Ί9. ο Ί«νν»α{ ί« τ*^ χ«τ^»Ή«νν^'«νρ«^ ίβ^Μ^ Φ•- 

Έ/Αο* 7<<^^ ονχ ι%;χ«( οί/Π τ»!* χλβίΓ»»» ^ Μίρρ^ηβέΒι «{ Αηαηϋ, ςμί &η(ο Γ&υ1)θηο »1 ΑΐΙιοηαυηι €χοίΐ&(α$• 

ΚρΊοΙιιπηααι ίοήρΐίβ ΐηε1&ηιί€, τΐά. 8υϋ Ηίρροη&£ϋ8 ηοιηίηε ίη δ(οΙ>βΒθ 

Α(1ΐϋη« |»« 28*. Β•. ηοιαίι» &1) οηΥί* ρ*. χ95==297• ^' Οηϋ. είΓεαιηίβηιη- 

φΐϋ&αΐΜ• ΐαηροτί^αβ νί(ΐ£ηηλΓ (αίβο. Ιυι Γ6χ.ί6ΐι&τϋ ΐ€ςί(ίιη•, ςοΐ «η Ηίρ- 

(«ιαίιιίϊ^; ία- £ΐ4ΐΜ ηί ΐ€ΐϋιηοηίύιη. μοη&ββηι &η^κχα. 1ιίιΙ)ί&ακ, (1υΙ>ϊ— 

ρηι^ατ ΗβρΗβΑίοηειη 6οηΓοΐ6η(1ιΐΑ. ΐνΐ ίοΓ(2ϋΟΓβ ρο(€&.. 
δι^οϋλΑββΑήίΙορΙι. ΙΐΕη.674»&•0»^ " διιΓρΰ£ώΒ•νο€ΰ8• 434 ΝΌΤΛ. ν.ί.ρ.ίο; 

οντ ΛσΛίζγσ* Ύ•νς «όΐ'βκ ^Μ^Ηΐσ-»» 

ββςυβηΗλ αχίίοίβ δβίάβηίΑπί ^ο06ΐη&1ίί>ΐ28 ζάηά&Λ ιηίηιηι ίη ιηο- 
θυιη οοΓπιριΙ ΡοΙΙϋηιβ. Έλ ύο βιΙιιΙ)βιηυ8 βιηΰΐκΙ&Ηιιβ βχ άΐ3ΐΙοι» 
νίη Γυιηηιί Η. Υ&ΐΰίϋ «Ι ΗβΓροεη^ίοπβιη ρ. 47* ^^ ΡΗΓείϊηαιη 
ςυο(|ΐΐ€ Γύρη «ζίοηρίυιη οΒ οοαίοβ λλΙηιίΟο νί<)έΐαΓ• * 

βΤΑτΐρακ •{«χοντβι τιντ^ρΜΡ τ•(χ»ν• 

ϋίο{^6ηβ8 ΐΑΰΓΐιυ• Ι. ]ο7• 

ΤζβΙζββ €1ιϋ• V. 743» <^ αι(1ΐ8πιΐλ(6, 6ν6 ρΐβαιίο, 1ο<)η€08ι β ^. 
Ι«Γ«ην»β{ «ρι^τβ σύμνΛ9 «ι^ ΐ9ο( λν^•> 

«βι ύΟίΛχον Η νου φϋσΐ, ^ζ^ψ ^'ψβψ Ύξ^'ψ^^'» 
βάΜΛ9ης Ιρ χιιμ^^η» ιμμ ξΛΐπΙζ99Τ•ς, 

»«< ««λι» 2^ο»( τ^νοκ Α τ«ντ• ^ιι^*» Ν•τ' ίτο(, 
λΓ ^ «ντο» κ φβ^^ΜΜ^ν ίκ«Μ90ΐαι^&«Μ, 

κοΛ τν^», οίον Ιοτ^ίορσι ^β({/(|«ΜΟ^. 

«»« α>λαχ•ν Λ ιτ•υ φιισ'$9 99 τω αυτν ^Λμρω 
Χιμν 7>'ΐ*ΤΑ• ζ^ξ09, ί» 1& τω ΒνμΛί 

ΟλΠ.Χ. 381. € ρήποο 1&ιη1χ)ηιπι, 

Αρυά ΑυέΙοκιη Ό€ δοΙοεαΓχηο ροβ Αιηιηοηίαιη Υ&ΙείΕΰηίΒήί 

«Λ« τον; 0Όλοίχον(, ην λάβω^, ^ηραα'ί9 
Φξνγας ^•ρ ι•( Μ(λΐ|Το» άλφ»τι^90»τ«ς. 

^ΕΓοΙιήο $αιηίυ8 ΑΐΗβηβί VIII. ρ. 335• ^• ^• ^^^ "^ Βπϋκ!^" 
Αη&ΐΰ^. Τ. 1. ρ. 189. 

'£γ^ Φιλ«ι»<(> ψι νί)?«το( «ν^ρώτοκ^ 

Ι»Τ«ί7$Α 7^{β( "^ί μΛΚ^ω ΧΙΧθί/ΙΑ9Ι|ΧβΙ• 

μΛΐ μ. ,ω μάτα%% νβντα» τ»» ακξα9 ηΑμψτΤίη, 
χ^νιΐ9 τι «-θ»ιν> χα» ^'^α'^^^ '^'^ λαίσ'^9. Β ψΛζμΜΜβψ, Ήλο τοχ Ηνρροη&£Η *I«^η^ {«^■/Μ»η^ λ(^«#ιτ< ψάξμΜχΛ'•»- 

ΙιβΒυΙΗιηα ρπχΐιιό^ βββτνίΜΐΐυΓ. Υΐάβ τμ γίίρ Ιμ «^* τμ» βαςβήξ^η ««^•' IX. ρ. 37ο• Β• ΡΗοίίαβ Ιλχ. Μ8. τ^»», «β /^'^ζ»» <•••^ χς•99νί» Α"** ΝΟΤ^ε. ν. 2. ρ. 30. 155 

λόγων τ» «τβμν^^^ι χ«< κβ»^ γλϋσ'σ'αγ 
ν/ξο^»», οσσ ^ραψ** ί^*^ 7^Ρ *^^ ο7^». 
£)υίάϋΐη ίΒΓ€ΐΐΓίοηΐ8 ιηοπιίηίΐ ΤίλΙζλβ ίη οοιηιηοηΐ. αά Ηϋπηο* 
ξεπΰΐη α ΚιιΙιηΙεϋηίο €χοβΓρ(ιΐ8 ίη ηοΐα Αά ΐΛ>ιΐ2;ίηιιιη ίόέΐ. β. 

1^91919 το Χ«λθ» θνρ*Ι'θ£' 910 1> σΓ^/Α»• 

Λ, «ι, στίνοψ χαΰ' *£λλ«σνοντο»> Ιμ,νόξφ/ρ χω^9, 
ΡΛντΛί δ«λάσ0^( •στ^έφοιτο ^ν^/ΐΑΐιχ•ς. 

ο ^ ίζίλω9 Ιμά9τα, ^ο^ίον ^βίΐΊΐ»• (χα») «-ίσσΑν ΐ^'^^'^ ^*' ^ξΛ* ΙΑνξίζϋ9ΤΛ%, 

ΡΗοΒπίχ ΟοΙορΗοηίυβ ΑίΗϋπ.νΐΙΙ. ρ. .3 59• Ε. Ρ. 360. Α. Μεη- 
(Ιίεοηιιη οΛτνα^η βϋ Αίρβιη εο^€η(ίηιη ΓηΙ) εοΓηίάβ ηοιηίηϋ, 4^&πι 
ιη2ηίΙ)ΐ]8 είη:υιηΓ6Γ€ΐ)Εη(, /ίοάί^, ηϊ οΙ>ΓθΓναΙ 0&Γ&ιιΙχ)ηιΐ8 ΡβΓύΐ Υΰτ- 
1)18 ιιΐ€η3, *ι/^^Λ «ζ^ΓΛ οοηαη, 

'εσ^λο», %^ξω9•η χιΓρ« νξ6(τίοη κξΑίω9, 

τί} να»1ί τον ν^λλ*^»ο^, II λίχο( «ν^*τ»» 

* «9 αξτο9, η ηΐΛα^^09, ιι ο τ» τΐ( Χξγζ^ι 

ϊ^', ω 'γα^οϊ^ ύΙ τω9 ίίχ»^Ύο( ί» χ*ξ^^9 

*Χ**> χοςν»!}* χ«λα λ^ιΤΛΐ χόνδροι*. 

φιλ•!* γοξ Λντη Μαγχυ τοΛηα ^Λ\9νσ^Μ, 

ι 9υ9 «λ«( ^ους, «κνθι χηριο» ^μτ••. 

«; «-«Γ, ^^ρΐ)» αγχΑ»»!• Πλοντος ηχονσι^ 

χ«( τη χορινί)!) 47αρ&^»ο< φΙρΜ ^χ«. 

θιοί γί9ο%το «ταντ αμίμψΓΤος ^ κούξΐ!, 

χ«(ρηιον αιτ^ι^α »ω9ομ,αστο9 Ιζ^όξα* 

κλΪ τω 7*^οΐΡΤ» 47«τρ^ χον^οι* ι»^ 7(*^^βί(> 

χ«« |ΐιΐ}Τ^» χοι/ρι)!» ι»( τ» γοΰ9α ιμκτ3((1|^ 

^άλος, τςΙ^Μ» τ^ι^αΓχ» τοΓ( Λ0ίσίγ9ήτοίς, 

ηγω ^Ί οκον «η^^ς φιρον^Ίΐτ ό^θβκλ^νο 

αμ,9ΐβομα% ΙΑνΙ>^Λΐσ% «ιγρ^$ θν^αις α^α;» 

χα* «ιτι χα« ^υ Λ»τ*— - 

«λλ'> Μ νβ^^^ι, 'ίΓορίΙα^' $9 μνχ^ «λοντιΓ 

ί^όριον. ^ο(> ν9Λζ, χαΐ σν «νολλα ^οι 9ύμφΐί, 

90μΛ% κοξω99ΐ χ*ΐξΛ ^•νν Ιναιτοέ^• 

ι2^Μ( τοιβίντα ^{ τ»^ χαί καταχξή^η, 
Ι46ΐη Χ. ρ. 4^1• Β• 

ο»>ο<; χα^οι μα;(β<^»> χα« χνλ«{ «ί;^^» % 

• χο^ ^ τίζα, ^νοι ^ι χριιτιϊρ<ο ι4Μ•.«ΜΙ^ <» 3α11ρβ&ιι« ναΓα9• %5Λ ΚΟΤΛλ ν.Ί.ρ,Μ, 

10€ίη XII• ρ. $3^* ^• ^^<1^ 

Άσ'^βίος' όσης Λχί χ^νΤΜν «όττοΚ 

•^ιπφ »ο^Μ(ν ^β/3)Ό•«^ τον 9•οδ ψβη$*''' 
ον >Λωλ»γ•79 %μα9^Λρ\ ουκ Λμ,Αξ^α^, 

κι^αν^ τα ^ βιλλ« «βίτΓ» Μ•τ» «ρπ^ι^ιί&η^ 
«( α αν&α9 *ι^»η^> ««σ» χβτέλλνι» ησ^9* 
[οχοι; Νι»^( »ν> ί^τι, χα2 το 'σίϊ^' •1ΐ> 
αχονσ•», ι»τ Ααν^^ιο^ι ι»τ• «βι Μ^Ι^ο^ 
ι7ς, 9 Κορα^ος^ ) 'νο τ#ν αιτ« λι^»«τ»' 
Ινί'ος κο/*ΐ|Τΐ|(* ον γοΦ βίλΛ» μι^^^φ-»»^ 
1>ιί Ν»Μ^ ^βίλβ» «οτ ί7"^ό/»ΐι»' ν»ινμ»> 
9»» ^ •(;» «τ ον^Μ' Αλλ» 7*^ «η««»4^ΐ4- 

τ« ^* 2λ/?» ή^**» ^η^^^ ^ν»•λθό'Η'κ 

φίξθνσ*9, νσΐίίξ Μ/ΑΟ» ΐ9»φο« «ί Βΐ3Κ«χ«Μ• 

ι^β' ο ΐ( ανη* ουτ» χξνσο9, οικ7 «νιτον> 
οί/τ' ά^ν^ν» »μ>α^α9 ωχιί^^ΐ9 Ϊλιί999' 

ΗοπηίΑβ Αΐΐΐΰηχΐ XIII. ρ. 5^3* ί^• €οηΜ>>8ΐοΐ€0•(. 
άχο^ατ > ω Στο•»ις» ι/μτο^» λΐι^ον^ 
λό^*^!^ ι^οχ^τίίρ<(> ο* ρόνοι «^ντα 
τά» τοΓ( νί9»ζ^,•τν <τοφίτνξΐ9 η λ€/*«Ι> 
«ντοί χΑτα^^ο^ιΓτι' χ«ί'$' άλισχισθι 
Ύα9Λ9τία νξασσο9ηζ οίς Τγ»γω^ϊτ%Λ 

Ραπηοηο Αΐΐΐΰηκί V• ρ. 23 1. Α. 

»9^^ γοξ •λχο'» ο7»οι>4 ^^ς ν^*>ρ ΜΤνο(> 

χά^ντίΌς^ »< μή»»9Λ ^'^/α•χο» ««ιό^». 

Η€Γ0(ΐ€8 8(οΙ>βεί ΙιΧΧίν. ρ. 321. 6ι1>1• ρ. 439* ^^^^ 

(Αΐι ϋι χο^ τν- ΤΚ» χολιι» ι4Τ« ^νβκ 

*ρΐζ' •νδν^> $> τ* ξΐίμ» 1^ σ^φ99' «#ι»3ίι* 

Τ6\Α. Ι,ΧΧνίΙΙ. ρ. 333^\μ . α^^ Ρ «•λ>νΜ ζχ $<»1ίςεΐΌ &ά €αΐαΙΙύιη' '' 3}ύ βϋίτ. δοΐι^: Μδ". Λ /μΜ^ 

ρ. ιο8. «Α Μ ^Αν^Ι' ΑΜ. ^(ύί'^βη^ Ο^* 

4 δίο οιη. ΟιΓΑα1>. •1 νζβη Μ8. β( • ηϊμΛ ί^ Μδ. ^^ 

£κ•-«44* 8•44ΐ»]Μ»7ηΐΓαιηζ-8ο•Ιτ•- < ΙκΑτητβιΙϊΙ^. ΜδδΓβτηισΤΑ^ΜΓ• 

{€Γ0 «1 Ολ(α11. ρ. 95* <^ Ρη> «»)Ι ΐ€|;ο μ«1έ. Ν Ο ΎΜ. V. 2. ρ. 30. 257 

νΐά^ ϊκΛλβ 9ά ΡοΙΙιιοβιη IX. ι»5• Χ• 1 7^• 

ιω. χονιιι. ρ. 405=530• 

ως ο»χ*ΐ}» ονχ ■(Ττιν ίύ^αξίως βίξίΤψ 
&9ίν ΚΛχΖν ζωονσαψ, ος α ίχηι {αλΤοψ, 
οντο( τι (ΑίΤζοψ τοΜξου λχ(? νξ^σσαψ, 

Πήά. €ΧνΐΙ. ρ. 481=591• 

ίγω 9 αοΡΛϊίβω γν^ας ων το γαρ γτιρΛς 
ημ.ια( χΑ^ίλχί»* κίΐς σίιιιιν νιρας Τ9Χ•»« 

1\}ϊά. 

Ιννΐ9 το» ΙζΐΊχοστο» ηλιοι^ χα/χψ*};^ 

IV Γρι/λλι^ Τξνλλ», Βψτίσ-χί κλΙ τίφ^ γίγνον, 

ύς τυφλός οννίχα^α τον βίου κΛμ,ντηξ• 

ί^νΐ γαρ Λυγη τιίς ζόνις ΛίΓίΐλζλυψτΛΐ, 
^γβου-^ύττίκανα — ζόιης €ΐ€ΐ)€ηΙηΓ ΡογΓοπΙ ώοΧχ ζά ΗβειιΙ). Ι09Ο; 
«ί. 3ίΊ«. 

11>ίό. 

γν1^α^ τλ λιι/χα τ«> τξ^χα$ ΛΊΤΛ^βλυΡφί 

ΟλαήηοΒ ζρΜά Ρίοΐϋΐηβευιη ΗβρΗχΑΙοοβιη ΥΙί. ρ. 338• €^• 

(τ!ΐΐ€. Χακ^Γ#ο( }^ 'ίΛμβογξΛψύς ιΐξά^^ίΐ "Βξντ^ς ίιΐΑίάξξί9ος τον £ένά* 
το^θ( οί^χοον* χβΜ νίσπύσας τψ νιρι τϋ$ νίτξΛς λΛ*γω, χατ•£αλι> 
ΐΛντό». ΈνΗ ^• καταβοίλωρ, τΐ σϋίλος κατίαγψί, και ννο οΗηις ίτ^- 
λΛνΤΛ, »«^^ψ• τ«^ τα Ίαμβ*ΐα, 

Λξξοις νλανιΐΎΐ κΛί κΛκη φίτξη Αίνκας, 

ΧΛξΪ909, ΟΛ, »1, την »»/Κτ0»χΐ)» {ΑοΰαΛΡ 

ΧΛτιι^ΛλΜσΌς ίλψτί^ος »Μ9ο7ς μνΆοϊς» 

τοίΛντ "ΣξΛηος ^ννάτΛ/ξ ΙρΛα^ύψι. 
ΑΥιζ οχϋΐηρία Γυρρΰάίΐα&αιϋ ΤΙιβοοήΙυβ, Ο^ιΙΠσιαεΙιιιβ» ΒΑΐ>Γϋ ίπι^;- 
πΐϋηία οΙββ^αηΙϋΒιιια &ΐ> ορίΐιηο Τ^ηνΙιίΗο οοηείηη&ΐΑ. 8ϋ(1 Ιίςβη- 
ΙΐΑΐη, (^ιιαιη £ΐΗ(]υοΐίβ8 ύϊή {\χτηά)ΛηΙ Οτβχϊ {ροηά^Ότη ςαίηία Γοάτ 
€ο11οαϋΐ1β8, ύ ΤϋΓβηΙίβιιο ήίΐββ^ ργογΓοβ &Γρ€ηι&(& βΑ Ι^ίίηα ρο€ίΐι; 
13 βηίαι ρ. 2437* 

^ατ6 ΰαν^ηάιινί φ μ Ιίαηύα βιΗα 

Βροηάίοη, αηί φά γτο€Τ€α'ηίητ 6χ ιΐίορ 

Ώαή ρΗίάτηια ρΦ0ί ταιτίΰ Ιοοο ψιϊΜο : 

Ν€ άϊρτύίαι/α φιαίηοτ βτηηΐ Ιοη^α 

Ραηΐίίί βτιατο βηε ά0ηιαηΐ 'υ$τβιιη : 

Ναηι άαβ^Ιίΐίη ρατβτην^ φάά ύΗ-άίοαιη ? 

^ατη ίατιίιΐΜ ίατηΐηΐί ίοο Ιοοο ρτοΐι ροτά, 

ΑΪΜ/φα ηαΙΙια ήίε ρο^α αάηάίύ, 
Η1 €ΙιοΙιατηΙ>ί, ύνο ΓοίΐζοηΙβδ, &1> αΐϋβ ηοπιίηαηΙυΓ ταΙιαΙοηΛι -, Τβ- 

^Iο^ ιηίιηί3ηι1χ>8 ΜαϋΊηί άίάίί τη^ίτο} 
Ναηι ναί€Μ βΐιηώιη εβ Αΐύαο ύ>^ηω ύηδίτινι, 
.Ρβή 1^ροτ4 ^οηβφα^ίΐϋ 4ί ιηατβ. 258 ΝΟΤ^Ε. V. 1. ρ. Μ. 


€€ 

α ^2\\^τ &θ ν8ΐτοη€ΐη ρ. 7ο• 6<1* 1581. " 8ορ]ιπ>η ΓοΗρ£( 'ιηί•• 
ιηί&ιηΙχΜ^ Γβά ρΓοΓ& οηΐίοηβ. Ε}υ8 ΐιηίΐ&ΐίοηβ ιηίιηί&ηιΙχΜ (^υο- 
ςυο ΓοηρΑΐ ΗβΓοάοΙιιβ, ν€ΐ ΗοΓοάθβ ςιιί(1αιη νοίαβ ίατίρΙοΓ, νΰτί- 
'' 1)08 Ηίρροηα6ΐ€ί8,ςυβιη Γϋευΐυβ Μ&((ιυ8 Κοιη2ΐιιΐ}8 ροβΐ^. Μ&υ- 
"^ ηΐ8 Τ€Γ€η(ί&ηιΐ8 ( Ιοο. οίΐ.) ίηΙοΙΗςίΐ, ίηςαβηι, Ηΰπχίοΐιιηι, ευ- 
}\χ% Γθ3ζοη(&8 ίκΐάυείΐ 8ΐοΙ)ββΐΐ8. $6ά αρυά βαιη ροφβπιιη ^/Αΐάμ- 
βονς Ιΰ^ίΐατ ριχ> μ,ϊμΛΛμβ^υ^. Ηΐο «ίΐ ί1ΐ€ ςυί αρυά ΑΐΗοηβοιη 
** (ϋοίΐιΐΓ λοτθ/χι^ο^. Μααίιιβ νΰΐΌ ίβΒρο ίη ιηίηίΐί&ιηΙ>ί8 3(1<]τιαΐυΓ 
'' 2 ΟβΙΗο.** νίάΰ €2ΐΓ&ιιΙκ>ηιιχη 3(1 ΑΐΙΐϋηίΒιιιη Ι. χνί. ρ. ιρ• 0• 
€( εοηίϋΓ 8(€ρ1ι&ηιιιη Β^ζ. ν. Μιγαλη <νόλκ ετιιη Οίο^οπΰ ίλιαύο 
VI. 76. 

Οαίηατη ΓϋΟΓΪηΙ χλιψί«^|3ο» ςαοηιιη ηαβιηίηΐΐ Ηοί^τοίΐαβ, Κλι- 

ΑΐΗοη. IV. ρ. 1 82. Ρ. ΰχροάί&ηΐ &1ϋ. 

Ι&ιη1)ϊοοΓυιη εαητιίηυιη Γρΰεΐ6ΐ}υ8 &1) ΗΰρΗχίΙΙοηε &11&ΐί8 ρΙυΓΟ 
&ά3ί€ί( Ρ1ο!ίιΐ8, (ηι3υ8 ν€Γΐ)2 Ηΐο ρίοηίιιβ ΰχΙυΗίΤοιη, ύ άο €ζοηιρΙο- 
Γυιη (}υοΓυη(1αη) ίη(β^ί!3ΐβ πιίΗί εοηή&κΐ. ΙηΙβπιη, ηο ςαίά (1ε- 
^(ΙθΓβδ^ ί(ΐ2ηιιη ίρ€€ίΰΓαηίΐ ηοιχιίηϋ (ϊε 1)Γ6νί!ΰΓ &εείρ€ ; 

Ι, Τηιη€ΐ€Γ. 

2. Ηίρροη&έΙίαβ είαυ^υβ. 

3- ΟίιηβΙηιπι €<ιΙ&ΐ6£Ιίουηι ΑπΑΟΓεοηΙϊιιηι 1ΐ€ρΐ2ί7ΐ1&1>αιη. 

4• Α€3ΐ3ΐΰέ1υιτι άιτηείηιιη. 

5* Ηίρροη3έ^ίυιη θίπΐϋΐηιιη 80&(3ΐΰ6(ιιηι εΐ^υθυπι. 

6. ΤήπιβΙηιιη 1)ΐ*3εΗ}το2ΐ&ΐ£61υιη εοΙηΓΰΐη, Αίειιιαηίαιπι. 

7. ΤήπΐΰίΓαηι ε&Ι&Ιβέ^ίευιη Ι&πιΗευπ]. 

ΐ. ΡαΙίτηΒΕεοΗίνιηι ΟοιηΊευιη (Γίπιοίηιιη Εοιίαΐοέΐτιπίι Ιιι^ 
ιηβηΓυπι^ 

ρ. Ηίρροη&£Ιίυιη, Αηαπίαηι, είΕυάυτη. νίά. η. 2. 
ΙΟ. ϋυρίΰχ είαιιάυτη Ηίρροηα61ίιιτη. 

11. Ατηρίιίεοΐιιιη Ηίρροιΐ8έ^ίΐΐιη, εΐατκΐιιιη. 

12. ΤβΙηηΐΰΙηιιη, \}τζ^Υί^^ΈΛ2^^^^xπϊ, εοΐαηιιη• 
13• Οοτηίευιη (βΐΓ2τηβ(ηιιη εΕΐ2ΐ661ίεΰΐη. 

14- ΤβίΓΕτηβίπιιη οΐιοπυηι, Η)Γρ€ΓεΣΐΐ8ΐ60^υπι. 

ΐ5' ΤβίΓ&ιηεΙηιιη είΕυάοιη 1)ΓΕεΗ^€Ε(&1ΰ61ιιπι. 

ι6. Τΰ1ηιπΐ€(ηιηι ΕεαΐΕΐΰέΙυιη οΐ&ικίιιιη. 

17. Τ6ΐΓΕΐη€ΐηιιη ειη9Ρ(1ίΕΐηΙ)ίευπι 1>ΓαεΗ)τεΕΐΕΐ(έ^ιιπ]. 

1 8. ΤΰΐΓ&ιηοΙηιιη δ2ΐ7ήειιπι οοΐυηιιη^ 

ΐρ. ΡΰηΐΕΐΏθίΓυηι εαΐαΐεέΐίειιιη. 
^ο. ΗεχαιηβΙηιιη εαΐ&ΐοέΐίευηι. 

21. Ηερί&ιηοίηιιη αεατΕίοόΙιιιη• 

22. ΟέΐΕΐη€(ηιπι εαΐΕΐϋ^ίευιη. - * 8ορΗΓοηΊ5 ιηίιηοβ ρΓοΓα θΓ&(ΐοηο Α(1οηί&ζ. ρ. 2θθ. βΐ Ηοπηλπηυδ Α- 
€οηΓ€πρ(ο8 ίοίίΤβ ευιη 8ο&1ϊ^£γο (1&- ήΑο(. ρ. 93• Οοη(πιΤ]ΓΠ7ΐιί((α^ >^''' 
Υιΐ€ηιιικ νΑΐ€]Ε€η8Βηυ8 μΙ Τΐιβοοήΐί ρ. ιιι. Ιμ^ίτ^νι ίιιί£&€οα(ΰα(ϋ(• ΝΟΎΜ. V. ρ. 31. 259 

Ρ. 31, ΐρ. αΨΠΊταΙ^ίΤτω Ιίμβω, Ι)Ενβΰυ9 Μίίοΰΐΐ. Οπίίο. ρ. 62. 

" νί(ΐ6ηΐϋΓ €}υί(ΐ€ΐη νίπ €ηι<ϋ(ί ΐοΐ& νί» «γγεΙΓο, ςυί ρβ(ΐ€3 ίη υηί- 
" νβΓΓυιη ^σοχ^ξο^^9νς (ΐνϋ Ισο^ννάμανς ίΐ3ΐυ€πη(, ςαοπιπι ΙοίΕ ςαΕΠ- 
Ιίΐ28 ίΐ( «ςυ&Ηβ. ΟοηίΓΕ €ηίιιι ηιίΐιί ρ^τίιχζίΏΐη ΰί^ ίΙ1ο8 άαη- 
ΧΈίΧΖί ρθάββ Λ νο(6πΙ)υ8 (αηςυΕχη ινο;ζ^ςόιτονς ΙιαΙ)€Γί Γοΐίΐοδ, ςυί ίη 
'' Πη§;υΐ2ΐ9 ίΐίάβιη ρ&Πββ Ιΰηιροήΐϊυβ βεςτι^Ιΰβ Γΰ03π ροΐϊβηΐ, ί(α 
" ΓάϋοϋΙ υ( ίΐη§[α1ί9 Ιοη^ίβ νβΐ ίϊη^ι1;β ίΐίθβτη 1ο移, ν^\ οβιΊο 
'' 1>ίηβ6 1>Γ€ν6β κΓροηόοκηΐ. £η Ιί1)ί ρ^άυηι ΰχβπιρία ουιη Ιοό- « Ι3ΐπ1)α8 Α Β ο ο 1&ιιι1)υ3 υ ΤΓθθ1ΐ3εα3 

»-» Κ^ Ύτ'ώΤΆΟΐΐγΒ κ^ ^^ ΑπιρΙιίΙ)ΓαεΙΐ78 { " " 8ροη(ΐ6ΐ]8 ν^ ν ν.» 

- ο 


« **" ΗαΙ)68 υ1ί(][ΐΐ€ ΗηβαΓαιη Γ(€αηΐίυπι α. β. ο. υίΓανίβ βζ ρ&ιΐΰ (βιη- 
'! ροπι ηοη οίίΐ «ςυ&ΐία, Γ6Η()ΰ&ηιχη νβΐΌ ο. €ΐ β. ηοη ηΐίΐ ίηββςυα- 
Ηα. ΡβΓοίρίβ 33ΐη πιΐίοηεηι άϋεαηίαΐί ίΐΐίιιβ, δ τ^ορ^αΓος «ντιη-α-^ιΓ 
ΤΜ Ιάμβω, ΰνβ οΐ) (^ιΐΕΐη ίη νβΓΓη ΐΓοοΗαίεο ΐΕΐηΒυβ^ ίη ίαπιΙ)ίεο 
*' νίοίί&πι ΐΐΌοΗχυ^ ηαίςιιαπι Ιοοαιη Η2ΐ)€2ΐ(. ^Ιυ» ς^'^^^'"* ^^^ 
ειιηηΰΰ ϋπίρΐΰχ ίΐ(, εή^ίοοβ 1&πΐ€η οπιη€8 νίάΰΙαΓ ίβίΰΙΙίΐΓΰ. Ηίηο 
αϊ^τη ΤΛΐιο βΙυςεΓείΐ^ ειΐΓ &π)ρΙιίΙ)ΓΕ€Η)τη Γροηάΰο, οάΰοςυο (Ιαο- 
(7^0 €ΐ αη^ρβ&ίΐο ραήΙΰΓ άιττ»«-α3ιΓ> νίάοκ ύί -, ϋνο ευΓ ρββ ίίΐΰ 
ίη νβΓία ηΰςτίΰ 3η&ρ2£ί1ίοο, Πϋΐ^αθ ΐΓοεΙιαίοο, ηοο ά6ηί(}ηο ίαπι- 
'' 1>ίοο εοηΓρίοί3(τΐΓ« Ου3α3 (αιηοη τοϊ ηοη Γοΐυπι Γαΐίοηΰηι & ηο- 
*' πιίηΰ οεουραΐ&ηι^ Γβά ηβ ίρΓ&πι ηηίάβπι γ6πι οΙ)Γ€Γν&Ιαηι ηΐΰπιίηί. 
" £ί1: υ1ί()υο Ιυεβ εΐαήηβ, ύ ΙοΙαπι ρβάηηι ()υ3η(ί(αΐ€πι ΓροέΙβδ, 
" ΐΓοΰΗθΒο ίαηι\>αηι, ίραηάοο, οάβοο^ηβ ά<ι6^^1ο οϋαηι &1ςΰϋ &ηΕ- 
" ρβείΐο &ηιρΙιίΙ)Γ&ς1)7η £^6 ί^Ό^νβΕ^ιΙΙ^. 

*' 01)Γ€ΓνΕΐ26 τη; ίηΙβΓ ίΕηιΙ>απι «1 ΐΓοοΙιβΒηπι οίνηνα^ΒίΛς νύύο- 
*^ η€Πΐ ^^η(Αν^ίΓ^ (^αίάοπι, Γβά ραηιηι 2(Γβεη(υηι βίΤε νίάβο, ηιυΐΐυπι 
*' ΗοΰΙ ίη Γϋ πιοΐήοα, 5ο&ηη€πι Κίη§, άηπιαίαπι Εΐ1()αοΙ ' Εαηρΐ- 
** ά^οηιπι €άί(οκηι :" ' Οίνοβή, ίηςυίΐ, ' ίοιτϋ^^η ροΐβίΐ, ευπι Ιη 
Μβπιροηιηι ρ^ήΐαΐβ Ιαηΐί ίίηΐ ρο€ΐ8Β, οιιγ ΐΓοοΙι^υβ ίαπι1χ> Ιβηιρο- 
' ΓίΙ>ιΐ8 ρ3Γ βζ οΑΓΠΐίηΰ ί^οιΒίοο ηϊΗίΙο πιίηαβ ρΰΐρβίυο οχοΙυά&ΙυΓ. 
' Ιά &ύΐ6πι ΑβΓΐ νίάβΙηΓ (1υ&1>υ8 άβ ο&υίΪ8. Ρήηιο ίρΓ& ί^ΠαΙ^&ηιηι 
' άίΓροίΐΐίο β1 Γεί ΐη\ιύο36,Ώ€€€ίϊιίΛ» Γορυ^ηαΙ.' " ΡΓοίβέΙο ϋ Ιιίε ΓιιΙ>- 
'* ίΐίΐίϋΰΐ ν\τ εηιθίΐηβ, Ιιαηιΐ ίοίο Βηηοη νίάβή ρββϋΐ ίά ΙρΓιιηι νο- 
" ΙηίίΤΰ (|ΐιοά ηοβ 3&πι πιοπαίπιιιβ, Υβηιπι Ιι^ΐι^οηυβ ίβΐίεία ρ&Γηηι 
" ί€ΐίοίΐβΓ ροΓ^ίΐ οχρΙίοαΓβ." * 1&πι1>ΰ5 ίηίΐίο ού^τ, ίη υΐΐίηιο ίιιΙ>- 

* ββιΐ 5 ΐΓοεΙιβευβ 6 οοπΙγε ρήπιο βαί, πιοχ ίπιρ€ΐ« ίειΐυΓ 5 Ιιίο 
' ΊηήΆΤ ΥοΧχ νο1υΙ)ίΙίοΓ, ίΐΐο ϊΛτάΊοτ ήττηϊοτψίβ : Ηίε αΙ) αΚο άο- 

* ίΰ€η<1ίΐ, ίΠβ βχ ΗιιπιίΗ ίηΓηΓ§ί( ; ίη οηιηίΙ)υ3 άεηί^υβ ΓηηΙ θίϋί- 
' ΗΐίΠίπιί : Λά^ο ηί ΓεοοΙο ΗβρΗβκίΙίοη, Ύ^οχμΐος α^πιτα^ίΐ τψ Ιαμ,• 
' βψ, δβοιιηάο νβΓίιιπι βΙ}ί ρΐΌρηαπι οοηϊΐίΐιιίΐ ί&πιΙ)υ3> νβΓίαηι 

82 €€ 
€< 
€* 
€9 

α αβΟ Ν ο τ Λ. ν. ρ. 31. 

' ίΐΙ}ί ρτορηιχιη €οαβΊΐαί( οΐίαιη ΤΓοεΗβΟΒ : ^ 9α^χ> (Ητατύβ Π<χ{ 
' ιη Ιοοίβ οοΓάΰΐη &<1ί€ίί<:αη( ρ€<ΐ€8 : 3&ιη ν^ΐΌ & ΤΰΓΓιιβ ί«ηΙ>ί<ηι» 
' (ΓοεΗφοβ Γ6ε€ρϋΐ€( $ ύ ΐΓοεΗαίοιιβ ίλΠίΙκΜ : ((ΐι! &1ΐ€Γ &1) 2ΐ1ΐβιχ> 
' θίςηοΓεί ροΐαίίίβΐ ? Νοηηο Ι&ηΐ3. οοηίιιύο ί%ΘΆ β(ΐ€^ ^υ&ηΙ& ΰοί 
^ ροΐΰίΐ ιη&χίιη&.' '^' Ηβκ ίΠο. ^ηx1&^αιη <)ΐΐ2ΐιη ρΓίαιο ίηίΐίΐΰίκ 
*' τίΓ «ηιθίΐυβ ηΐίοηΰΐη, ί&εΠβ οοηίΙ&ΐΗΐ άΛ&.^\ο ηοη ιηίηιιβ &η&- 
** ρβείίαιη^ ςα&ηι ΙτοεΙιβΒο ί&ιηΐηιιη «»τινα^ιΓ^ οροΓίαίίΓ^. €1ιιί<1 
'' €ηίιιι ? ΑηαρβίΙιιβ ίηίΐίο οοΙβΓ» ίη ιιΐΐίιηο ίνίό^Ϋάχ. \ ά&^1ιιβ €οη- 
'' 1η ρήσιο ίΙ&Ι^ τηοχ ίπιρβία ίϋΐΙιΐΓ : Ιιίο ίηίΐ&τ γοΙ» γο1ηΙ>ΗίοΓ $ 
ίΐΐβ Ι&ΓάίοΓ £πηίοτ(ΐιιβ : Ιιίο €χ αΙΙο άΰΓοβηάίΙ^ ίΐΐο οχ Ιιαιηϋί ίη- 
ΓνΐΓ§;ί1. €Ιτΐ8Β Χζχοΐίη οιηπία ηοη Γ&ΐίβ ίαίβο οιγ ό&έΐ7^^ ^"^~ 
ρκήαβ «»ηνβι&ιΓ^ οχίηάβ 1ί(]αΙάο εοηϋΕΐ» ()Ώθθ νϋΗηβ ΕΠ&ρχ^- 
οαβ άαέΐ^ΐηηι ηοη ηιίηηβ ςα&πι Γροηάοηηι οοπιηιοάηβ αο ρ&ΐίεηβ 
χ«€€ρ€ηΙ. Οηα: Γβευηάο & ¥110 ατυάίΐο &11&(& Γηηΐ^ η&ΐυπιΐΰπι 
'' ίη(6Γ ΐΑΠίΙιαηι €ΐ ΙΐΌοΙιβΒυηι ά»τ•ν«$Μβ» ηί^ΐο ηΐΑ^ίι ΑΐΐίηςιΐΒΐ» 
'* ςααπι ία^υΐα, ςηοά &1ηηΐ, άβ Κϋηιο €ΐ Κοηιιιΐο. Νεο νβΓο £ τβΐ 
'' ρ€Γ ίβ ΓρΰέΙβΙιΐΓ, Γβέΐΰ ίϋ 1ΐ2ΐ>βΙ νίή οηιάίΐί χΓ^ηΐϋηΐ&Ηα : ί^εΟα 
*' βηίηι αέ ίητίοΰηι άί^οίοΐ ροίηίί&ηΐ τοΓίυβ ίαπιΐΜευβ 6( ΐΓοεΙΐ2ΐί- 
'* €ΐΐ8> £ νοί Ιιχο ίαιηΙ)θ3, τβΐ ίΐΐο Ιπχιΐι»» «χείηύ^βΐ. υΐηιπκιιιο 
" νβΓο «ά εοπιπιθ(1ιιπι Παίβ άίΓοήπιβπ ηοαϋςηλπι ίύίΐ ηοοοίΤαΗηιη. 
£€ουί βηίπι οΙ>Γ6επ> ηοη ίη ρπκΐίνί βΑ ίηΙ«τ νβχίαπι άβ^^ΙΙοιηι, 
ουΙυΓπιοάί οίΐ ΙιοΓοίοιιβ, «1 ΕηαρβΒίΙίοηηι άί^ηοίεβΓβ ? Α(<|ΐιί νβτ- 
'' Γα8 &α&ρ«ίΙί€ηΒ ΟΆ.&γ\αηί ηκοίάια^οααη «χείιιάίΐ. 

" Τβι^ηΐίαηνιη ρ. 84• βχ €ηΐθ»ΐ3(ίοη6 ηοίίΓα ύο <ϋίριι1αηΐ6(η 
*' ιβρβήηιυβ : 

^ξ»^/ «0» ίτοοίαίίχ ία/φατηηι €β αφα ίτταιη Ψ 
Εβ :■ βά (ηκΙ»αο Ιοη^ ρτίοτ φ ^ΙΙαΙπί^ / 

Βτίνίί οαί^Μ ίαηιΐΜ» : Ιοη^α ροβ : αιί ηοη ρΛφ 
1/ηΐξαια ίτοώαηί βώάαη Η Βτ€ν€τη βιαχ^ 
Βηνί βφίίηέ€ ; ψάα βί 1)0Ο ίαπίαΐΜ, 
Εη Οίτ ιαιαίο ηοη ίτοεί^αοί βτηηαί, 
" £(Ιο .νοΓο ίοηίειιηι : ςαίά Ιηηι γο&ΛΛ ? 8ί ιη νβΗη 8η&ρ«ί1ΐ€» 
<< νοί Γροηιΐοο νβΐ 2ΐη»ρκ&ο ^α^Ιηπι ΓτιΙ))ΐιης«ΐ8> ίοηίαιηι ίΐίθΰΐη 
ακί /Αΐ({ονο( : β άζ,&γΧο ΓροηέΙβηπι^ ίοηκυπι ολτ ίλάσσ^ψϋς Ια^χ- 
\}Ϊ9, Ιάαϊκοη^ νβΐΌ τβΐ άαέΐ^ΐαβ τΰΐ ίροηιίβυβ βχ πμΙγο αηβρφίΰεα 
^ €Γί( €χε1η(1ίηάη8 ? Ιαιηιο €ύζχα ϊη ίρίο υογΓο ήηι1>ί€ο ΐ€^ιη& 
▼βηίΐ υΐήηί(][α€ ^ηβιίβ ιοηέοιι&. Αΐΐκηιηι ιιΙΙ<)ηο τίάΰΓβ βίζ ςηο• 
": Χί€Λ νοί ίαηιΐκιπι ά^ΒγΙνΛ, νβΐ ίροηάοαηι 1ηΙ>Γ3θΙΐ78 : αΐίβηιπι 
** <|ΐιοΙίβ8 ΐΓίΙ)πΐ€ΐΐ3τη» η( αΐίοβ ε&Γιιβ οηίΚααι, ίροηάοαβ 63^αρί^(. 

Κ^ΤΜν ο ^ΟΛμ^ψ λ9ΪΚλ τ^ρ ί§^»ημ*9ύ9. 

Ν ο τ Λ. VI. ρ. 33. 26ι ΟΑΡ. VI. 

Ώθ ΤνοϋΗαίΰο* 

Ρ• 33* V ΕΚδυυΜ ΤΓοοΙίΑίοοηιιη 1>Γ6νΜΐιη8ΐ {ροαα βίΐ ιηοηο• 
πΐ6ΐΰΓ &ο&1α1€^ιι8^ ου3υ8 6Χ€ΐηρΐΕ τί(1β ίη δορΗοοΙ. €Ε)ά. Οοΐ. 1 688. 
Εαήρίά. ΟγοΛ. ρί^. ΡκςτίϋηΙίοΓ ϋβ ιηοηοιηίΐβτ !ΐ7ρ6Γ02(2ΐ6έΙΐ2•« 
<ΐυβπ[ΐ Ραηΰταάητη νοαΧ δβΓνίαβ, £υπρίό. Οκή. 987* 99 '* ι^δο. €( 
3ΐίΙ)ί. 8ορ1ιθ€ΐ. Έλ^&τ.'2^6, ^47• Α3. 403• 4^4* ^^ ^^ ^^^^^ ί'^ 
ιΐΒΐιηι αί^ηαιΐβΐυιη οοη^υη^ικίοβ ίΐΕΐιΐ38, ςυοά ίη Α). 401. ίπ^ιη. 
ΒβςυήαΓ άϊχΆ^ΧΑτ 1)ΤΑ€ΐΐ7€Αΐβΐ6^'^υβ> ϋνβ ΗνιηίοΗαβ, (τ. ρ. 83.) ςυϊ 
ιη ρηπίΑ βΐ ίβοΰΐκία Γ<κΙίΙ>ΐ]8 ΐΓοοΗβευιη νβΐ ΐηΐιπιοΐιτη ηβεείΤ&ιίο 
ροίϊαΐΑΐ. Ι>6 ΗΗ]^ρΙ)&11ί(χ>, βϊυίάβιη ιηβηίιιηΒ νβτΓυ, &§βιηΐ28 ρ«ιι11ο 
ίηίη. Εχΰπιρί» ρβ{« 6χ 8ορΙιοο1. ΟΒά. Οοΐ. 1224. ΕΙςέ^Γ. 2θθ• 
475• ιο86, Ι42Ι. Αη(ί^. 613. 1x40* Τηείι. 140. 9<^ΐ• ^}' ^^^• 
ΡΙιϋοέΙ. 68ο. ^ΓεΙι^Ιί ^^ £απρϊάί8 Ιοοα οπιίϋο. 

« 

Ρ* 33> 8ι« Βίιηβΐηιπι οαΐαΐβέΐκιιηι ΕοχΊρι^ιη νοοζηϊ θΓαηιηΐ3- 
ύά, ςυβε ίοττηζ, ΐ3πΐ£η εβΙβΗβ ΐη^ίοΐβ οιίηίπΐΰ ίαίΐ ί^ηο(2ΐ -, 8ορΗ. 
σΕίΙ. Ύγκ, 884. 886. 888. 1067. Η3^* ^οϊ• ιο54• Ί483• ι<594. 
ΕΙοΑγ. 2ο8. 47^• 48ΐ• ιο88. ΑηΗ^•362. 588. 59^• ^^39- ιΐ4*• 
ΤπιοΙι. 134• 6^4• ^5^• 958• Α3• 1 74• 4°^ ^"^<* ®^ ίχΛβηΐΕίο 
€οηιρΓ6)]€η(1ί( ^ίοΗ^Ιυβ ΡογΓ. 114 — ^^5• Οι%^ί^ο> ^Εηςα^ιη Ικιύ^ 
2η(6 νβΓΓυιη ηονίί&ιηιιιη ροβϊο. νίάο «ΙΐΑΐη Α£[απι. 682 — 686. 
1010— 1015. Εαπιβηίά. 5θ7•"^5Μ• 

^Μΐύΐίτη ν\ο\\Μ&, οαιίΠΐ ΗορίΐφίΙίό. Ριιίεΐιςρίη)» φ ΑπαεΓκοιΚΐβ 
οάα αρυά ΗβΓΕεΙίάοιη Ροηΐίει^πι ΑΙΐ6|;οΓ. Ηοιη. ρ. 414• &1>'Ηοπί- 
Ιΐο Οαπη. III. χι. 9• ίιηίΐαηάο βχρπΐ^α. ΟοηΑ^Ι οχ ςιιαΐυοΓ (β- 
^Γιη, ()η&ηιιη αηίιιίαιΙαΓςυβ ιιΗίηιιΐ8 νβΓΓυβ ρποή1]|ΐΐ9 ϋίΐ οαΐαΐΰέΐί- 
βαβ. δ7η3ρ1ιί& ηβ^ΙίςίΚιΐΓ, νν. 6. η. 

ΧΙωΚί &ζηχ^η^ τ* ^ /χι 

9νΐλ§ως φίνγβίς, ^οκέ$ίς 1^ 

•0-$» το» χβ^Ατ; /χι» «» 70» 5 

ίμ,φ^ τίξμΜΎΛ οξομονφ 
9ν9 ^1 λ»ιμω»»ς τι βόσκίο», 
κουφά τ> β'χλ^τά/ο'α ΌταΙζΗς, ίο 

^«Ι^ον 7^^ ΙψτνοτΓίίξνι* 

ουκ ιίχηζ %νιμ.βάπ:•ηι>. 

Ηαηο ίρβάβιη & ΤΐΉ^ΐείβ Ιΰ^ίιίιηο Γ)τί1ϋπιαΐ6 οοιηρΓβΙιβηΓΑΐη ηαΓ- 
9ΐιαιη Γ^ρβη. δβά ηΓυφϋΙ ΑτΙίΙορΙιαηΰβ εατη ιηοηοπιβΙΐΌ ύνο 1>&Α 
2η1« ν^αη ολίαΐ^έ^ίειιχη^ ιι( ίη Ρ&οο, 57^• 

«3 262 ΝΟΤΛ:. VI. ρ. 33. της λ«*η}( τ«( 4τβλ»»βκι 
η* «β^κχ ανηιι «το'^τ ν/Α<»« 
τωψ τι ναλΛ0'ί«» ίκι»»«^», 

Ύΐίς Ύ^υγός τι τ«ϊ( γ^'^'^^*^» 
τη( »•»»ιακ τ• τ^{( ν^ς 
τω φξίαη, τϋ* τ Ιλα»» 

ΤΙ}» 9ΐο» «τροσιινβτι• 
Οςαχπίΐ 6ΐί3ΐη ΟΗΐ&ΙοόΙίοίθ ΙηΙϋΓρούΐίβ ίη 8ΐΐΌρΙι& «Ι ΑηΐΊΑτορΙα 
Ανίυιη Ι47^• ιηο<1ο ο&πηίηίβ ίίΐίυβ Εΐΐίβααιη ηίοροκίρίο; ίεί- 
ΧΊολΧ. υΐ α ΟίπΐϋίΓο «οαΐαΐβέΐο ίηαρι&Ι^ β( & οΑίαΙβέϋο) ε1&υ(ί1&ΐιΐΓ> 
ίη(€Γρο(ϊΐΐ8 ρήιηιιιη άαοίηιβ ο&ΐΑΐοέ^ίοίβ, <}υο8 «ζοίρίυηΐ Κοΐί(1βιη «ΓβΛ^ΐΑ 1^ Κ4Μ Χ«Ι»» Χ»} ^«ν* 

Ι0ΤΙ 7^^ «ν^^ον «η^νχ^ 

ικτύΐΓ^» τ»> καρ^ίβκ •" 
ΙΤΑ^^^Μ, Υ3Λω%υμΑ^^ 

λως ^( λ»λ^» χ«2 ^17•• 

ΤΟνΤΟ τον /Μ» 1}^0( »Ι( 

βλαστάρΜ κ»ι σι/χο^β^ντιΓ^ 
τον ^( χΦίΐΑΰψος νάλίψ τας 

ίσΎ% 9 αυ χήξα ν^Ις αύτψ 
Τω ΟΊίότω ν6ξξω τ»; ί» 

Λ99» τοίς νιρωσιν «»<σροτ« 
«Ό» ζυραξίστωσ» κλ) (υ*» 

«σι νλιι» τηί ΙσίρίξΛς. 

ΤΨίνικαντα 1^ ονχ/τ ί» 

ασφαλίς ξυπτυγχάρϋν• 
ιϊ 7«? «τνχβ» τ»ί 3ρΑτ 
τ5ί βξντωψ νύχτωξ 'Οξίστη, 
γνμ,νος ^9 βλιιγιίς ν» «ντον 

«ά»τ» τάιη^{»«. 

ιη ΤΗΰΓιηορΙι. 53 <5. ϋο άιίΙΗΙ)\ιβ 

τη» ναξοιμ\α9 Υ \νΛ%9ω 
τη9 ναλαιαρ* ντο λίΑω γοξ 8(ιόρΙι&. ΑηΙϊ(ΙΐΌρΙι&• «αντί Ότον χξΐι. νίάβ €ΓΐΛΐη Εςυίί. 284 — ^302. Ρ&ο. 338 — 344• ^5^ — ^65' ^^' 
3^5-^399- ^55^— ^5^3- 1693— 1700. ϋαΑχΙαιη ίη ημ^η* Ν ο τ λ:. VI. ρ. 84. 263 

ίο1ΰ3άπ]ίϋ(* ηιβ Ιοΰΐιβ ίίΐβ οοΓΠίρΙαβ ύΐ, £(|ΐιί(. 301. &ιι&ρ8ΒίΙιιιη 
ίη Γβειιηάλ £(]ΐιίΐ. 299• Αν. 388. 

ΟίιηβίΓαιη Ιι/ρΰΓοαΙαΙοέΙυιη, δοητίο ΒαοΛΊΙίάίηηί, 1ι&1>β9 £ιιγΙ• 
ρίά. ΟΓβίΙ. ι^οη.ι^ιι. Ι449• 14^9* 8ορΗ. Αηΐί^. 849• 

ΤήιηβιβΓ 1)Γ3ΰΗ7εα(&ΐ6έΙα8^ δϋΓνίο 8αρρΙίϊαΐ5, ^χ{\2Χ 8ορ1ιοο1.€Ε<3. 
Οοΐ. 1240. Τηοΐι. 650. £αΗρίά. ΟγοΛ. 1406. ΡΚοεη. 255• 3ΐ7• 
Μαΐ. 634. 

Ρ. 34>'• 'ΤξψΛΎξΐ^ν ιιατού^%κΊίΐίΛ9, Η&ηο Γρθοίοιη /^ϋΐΜηιιη β^#« 
/)&α/2<0ΐ νοεαΐ ΤΰκηΐίΕηιιβ ρ. 2437* 

8βά α {ήτΜίίηυ, νί ςααώ-αίίϋ, Κΐΰροΐέβ 
ΑΰερΒαΙοί ί/β ρήτηα ηναηάο άβηοίντ, 
Γί^ίςιιε ρήτηια ρ€5 α ϊβ\ΰ ΰηάοη$, 
Νατη βΰηί ΊΙΙ^ ηάώίητ ίτο€ΐ>αΛ€η5, 

ΛάθΑ οβΙΰΓ ρΗ&ΓϋΙυβ ίΠο (^υβιη νίάββ 
^ηη ώίηο ρτίτηαίη, ^ηοά ηΐίπςηο ίαΐ^ βΐ: 
£ίΙ εοΙβΓ ρΐιαίόΐυβ ϋΙο, (}ΐΐ6(η νίίΐοβ, 
Ααρ}>άΙια €Τξο, βά ίήτηείηα βα^ίϋ εβ \ 
ΑτώϊΙοοϊηί Ίά$ηι €β ηβα α ίαΐι ηεΐτό, 

νίάβ £ΐ2πρί(ϋ9 Οκϋ. 140. 14Χ* 1459* '^Φ^' Μοά. 418. Ηβίβη. 

171. δορΗοοΙ. €Εά. Οοΐ. ι686. ΡίηάΕΓ. Ρχΐΐι. Ι. 8. &€. 
" ΤΓοοΗαίεοβ (ήιηΰΐπ>8,'* ίηςυίΐ Ββηΐΐΰίυβ &<! ΟίοεΓοηίβ ΤιιΓοαΙ. 

ϋϊΓρ. III. 12. ^ η6()ΐΐ€ ΤΓ3§(£άΊ<ι η€ςυθ Οοτηοεάία αηι^υ&ιη Ε^ηο* 

" νίΐ." ΑΟ γΖΜ(Λ έΐΠΰ €[ϋ2β 6Χ ΔΓϋΙθρΙΐΕη6 6Χ€ΐηρΐ21 οίΐΕΐ ΗβΓ- 

ιηαηηυβ (Ι^7ίϊίΙ. ιΐ97• ι^οι. Ι2ΐι. 1214. ΥοΓρ, 1064. 1095• 
Εί^ιιίΐ. 022. 623. 688. 689. βά. Βηιηαΐε. Το.) αΐίι νβΓΓιιατη (ΙίΓρο- 
ίιΐίοηβ οοιηηκχίο αιηονΰΓΐ ροίΤαηΙ. δβά 1η δορίιοοίίβ €Εά. Οοΐ. 
ιοΒι. 1092. ΓΗηίίΗιηα νΐάβηΙιΐΓ, 

ΙΚητψΛί ΡίηάΕπίδ ΟΙχιηρ. III. 9. *7• '^^^• 35- ^'^• -^^^• '4• 
ΙίΙΙιιη. II. 8. Ηαηο ίοπΏΕΐη 8οία4ία£ηι αρρΰΙΙίΐΙ δβΓνίαβ. 

ΤπιηοίΓαιη ΙιγρβΓοαΙαΙβέΙαιη» 8αρρΒκηηι δβΓνίο^ 1ι&1>€ΐ £ιιήρ1" 
^65 ΟγοΛ. 1397• ^399• ^5^*• ΡΙ^οεη. 1 7®• ^®57• 

Ρ. 34• τιτρά/Λβτ^ο» χΛτβΛίίΛτ»)»!». Μ»πα3 νίΛοήηυΒ ρ. 2530. 
ΤβίταηιβίΗ Τνοώαίά φιαίηοτ ίταώιηΐητ ξβηβτα }>αο: ΑτώιΙοΰΗηη, 
ίίίτη Ττα^ί^ιιτη, Οοτηΐΰηηι ϋίατη, 8αίγήίηιηι. νόΐηηί δηίηι ΑνΰϋΙοοΒ'ηίτη 
ίβ, φιί Μ οηηιΒηί ΤτούΒ^ 0οηβα{ : ΤταξΊοαΜ αιιΗΜ (^ηοά ρΐιιτεχ 
Βροτιάβοί ΒαΒεαί, εί βΐ εΐαήηί -, Οοηύίηιηι νετο ςαοά βίιιίίαηεί ίαΒεαί 
εοηφίτιτεί — εί ρταοϊρηε άαβ)/Ιο5 εΐ Αηαραβο^, 8αί^αιηί φιοφιε αιηι 
ρΙητίΜΟί ΒαΒεαί, ηΐ βπρεήηί^ βοίηίιοηεί, βεφιεηίετ ίαηιεη ΐήΒταώ^η 
ρεάετη, ΤΓΟοΙίΕίοιιιη (βίΓΕΠίΰίΓαιη εαΐ&ΐβ^ίοαιη βχ (ήπιβίΓΟ Ιλπι- 
1)Ια) ρΓοΗιιβΓβ, ρΓχΗχο ΟΓΰΐίοο, ααέΙοΓ οίΐ ΤΰΓοηΐΙαπΰβ Ματιηΐδ ρ, 
2434* ^^ ^^ βΐίΕΐη Κα6ηιΐ8 ρ. 2710. 

ΟτεΜοη ΑτΜοΛκί ίήπιείτο βηρεταάάΐάα ίηξετυ^ 

84 %9^ Ν ο τ 2Ε:. VI. ρ. 14. 

Αί^Μ^^^ νίέίοπηΰΐη ρ• 3573* ΜβιηΙιιβπβ «ιιΐβιιι 6ίΐτη « Τπ^ 
ζΐΟΆ (Γίιη€ΐηιιη ΓβιηρΰΓ αάΐιίΐιβή, ςαΐ ίη ρήνοΛ Γοάο ΰιιηΙ>αιιι, ΐήΐη• 
οΙΐιιιιι« ά»έ^χΙιιιη, νοί Γροηάβυιη, ΰόά Αη&ρβκίΙαιη ηιιη(]υ«»ι, ΜχλΙ', 
άβίηάο ςιιί ςηίηίαιη ΓοιηΊροΑβιη ηοιηίηίβ ν€Γΐήνβ ήηβ ΙβΓίηίΐΜΐ. Μ 
ςρ(ΚΒ6 οοιοίαιη πιβίΓΐ ιΑίΐλβ ΐ€^«8 βηυοΙβΑνίΐ ΡοτΓοηιιβ ίη Ψΐνίζ- 
Ιίοοο αά ΕαΓΐρίά. ΗβΟΰΙχιιη ρ. χΐϋ. <]οο Ιβέ^Γοβ βικϋοίο» 1ιιΙχη(βΓ 
Γκιηίΐΐο. Οβ ά&έΐ^ΐο ηο ε Οίοιηίείβ (^ιιίάβιη, οίύ ίη ρΓορηίβ ηοπιί- 
ηίΙ)α8^ 3«3πιίίΓο ίΙ)ίά. χχί — χχιν. Αάάβηά. 3ά Ηΰε. ρ. ιι1(. Ιχκηιη 
βι^ δορίιοοίί» ΡΙιίΙο6ΐ6(& 1402. πιίΐιί οϋιη 6ο «ιηβή<3&η<1ιιΐΒ ηαοη- 

στ»{χ^ωμ§9, ω γβΡίίΛΧο^ ιί^οκι^ ίνας, 

νοο3ΐ)ΐι1ί8 ι! ^οηλΤ ζά ν. 14^7* ^^^ ^^^ ^^* πιβηέΙο££χηιΐ8 €ίΙ, κΠι*• 

— — «λλ'» •! Ι^χιΓ 

Ρ. 34* ^* ΤβΙΠίπιοΙΰΓ ΤΐΌοΙλ&ΐοιιβ οίαηάββ ^€^^ί(11^ β&άεπι ίβκ 
ΓΕίίοηβ (]ΐΐ3 Γοηβήγιβ ΙαφΗοαβ. ΛΐίΗιιβ ΡοΓίαη&ΐίαηυβ ρ. 2674• 
/^^»ι ^/Γ^ν ΗΊρροηαχ Ίη βαΛοηίό ςηοέΐταίο, φωά ίη ιήίηατο — Β^ φίο 
ρίητα ώΰοτε /ηρίτυααιηηι €β, αυη οηΐηία φι^ οΰαάαηί ίήιηΟτο βα- 
7^9ηίί» Ιίιάΰ ςηοςίί^ αοάάβΤί ροβηί. £χ6πιρΐ2 ηηηο Γαΐ3}ΐα2ΐη^ ςαο- 
Γαπι ζιά^χη άυοΕί ΑηαηίυΒ ΑΐΗΰηβΒί VII. ρ. 282. 

Έ»ξ% μ\9 χρό^»ο^ Λ^^στος^ «»$»»( ^ ;^μ,αΙ»ι. 
τ*Ι> κβιλΰΐ' Υ ί^ω9 Λξ%9Τ9ψ χ«^ΐ( Ικ σνχβιΐζ φνλλον. 
^^ι; 7* ί^"^^» χψΛίξΐιις φ^ίΡοννξίΟΊΛω αξίας, 
1ΐίλ(ρακο( ^ θΤβν τξαψρίωσίψ καΙ νατί^σ^ψ Ιο'^Ιη», 
κλΙ ίΐννΰ» α0τ•} τ«$' ωριιι χλΙ λαγΰ* κάλνιτίκΛίν, 
%\'ος αΐ^' 0ΤΛ9 θιρος τ ί, κνιχίται βαβράζωσ'ίν. 
ίϊτα ί^ μούΙρ ίχ ^Λλασσης ^ννψος ου χ»κ^9 βξνμΜ, 

' βονς ίί ν»«»»^§ΐ( ^οιπω μίψ %») μίσαψ 9υ%τ^ν ^^ς 

νβΓΓηβ Ιοηίιιβ, 9^^γ1^β, β1 ςυίηΐυβ (Γοκ;Η»\ιπι 1ι&1)βηΙ {» να^βλ)!• 
7»9Τ(> Ηνίο ιη€(Γ0 τίχ εοηιηιοάΰ. Ιη ςτιαΓίο ριτ> Ισ^»»» ηοπιοη ίΐί- 
<|\χοά ροΐίυ8 6χρ66\3ίΐ6Π], ςαοά ύξ^ηίΑεαίίοηβηι τον ο-τΑ^νλα; ρτ36 
ΐ€ £€ΓΓβΙ. Ε}ιιί(1βηι ηΐ6(η βΛ -^ΓοΗήοηίβ νοΓΓαβ ίΙ)ίά. ρ. 296. Ρ. 
()»βπι 2Λΐ&τϊ ϋήαηι £ιιίΐΑΐΙιίιΐ3, ί^^ άιτ*>»ν/Μτο ΐι1 ί^ερο ?Χ\ά&, 3ι1 II. Β. 

ρ. 271, 27=205, 33• 

ΚΛί Βίων ίγξωστΐ9 *νξ»ς, «^ Κςό».ο( «βτβ^^Μρι. 

ΗΙρροηαχ αρυά £Γ0(ί&ηυη) ν. (ϋμψ^^ίξιος, 

ξίμψ^ηζ^ος γ<ίξ βί/χι» *ονχ ίμα^Λ9ν χόντ»». 

φΐοηι νοιίαιη, ί«1 ηΐΐίηιο ν•€&1>ιι]ο ο&ΓβηΙοηι, Ιαυθαΐ θΗ&ηι ΟΆΐ^ηνίΒ 
Τ. V. ρ. 322. ν&1ε]!;βη»ητιπι αά Ηίρροΐ. 780. ηοη ίηΐ€ΐΐ€χί( ΨίΜ^- 
Μάο» &ά δορΗοοΗβ ΤπιοΙιίη. 505• 6<1. ΕΓάίαΠ. 

Ιά^ηι Άρηά δίταίχιηειη νίΠ. ρ. 340• ^» Ρν495• ^• 0*οη• ^"" 
ίΐαΐΐι. II. Β. ρ. 305, 3^=23 ^>ι^• ΝΟΤΛ. VI. ρ. 35. 26* 

ίΙ>ί<1. XIV. ρ. 6^6. Ό. 912, 25. Οίο^βηββ Ιτ8βι1. 1. 84• 

Χη\Λζχί\ϊ\χτα ηοηηυηςτιαιη ίοΐιιΐίβ : ΤβκηΙί&ηυβ Μ&υηιβ ρ. 242^. 

ΙίΙγρΙαΙΗύα ροηο άκαηιηΐ Μιιβα ροεία, 
ΟχΜ* Ιηάιοτα ναττηιτια Βαοο^ο^ ν€τβ})η$ ραηίοΊί, 
Οταίο πΐΜ ΰοτίίύ€ ρίαΙΙο ίνα άαΐαηί ίνοώαο!, 
ΤΙΐ ηοτηΐΜ βίβηιΐί ίρβ, Βαεείιβ, Β&οεΗβ^ ΒαοοΗβ. 

ΑΐΙΠιιβ Ροτ(υη&(. ρ. 2698. ΙίΙ^ρΙαΙΓίΟίΜ τηαπίίη ά€ Ττοΰίακο εβ^ 
ηανι 0χ ίήΒη5 ίτοΰΐαΐί €οηβαί, ςηοά βί β Ιετ ΒαοοΗΰ άΐ€α$, Βαοεέο» 
£Ε€εΙΐ€^ Βαοοίιβ. ΏίδΙητη φ οαίετη νηάβ αηοά ιη ίηγβετϋί Ζ,ίίίή Α• 
ύ&ήί ναί€$ βιριίεηι ηόίαηι ίη τηοάιιιη /αβιιά ίεηώαηΐ^ α ςηί Βοΰ ^^- 
πίτε τηΗη ναηαηί ^αλλο^όβο* άίΰείαηΐητ, Ηο€ εί ΔΓεΓοηίιιιη 'υοΰατα, 
ΡΙοΙίιιβ ρ. 2049• ΙίΙ^ρίαΙΙιοίηι άίβητη ςηο4 Ιοο βοηο όαπίατΟα ΑίΙβ• 
ηίβηβί ΙΑ^ετο ραίή φαλλοί, ϊ. ΰ. βαβϊηηηι ν'ιήΐεηι^ ϊδνψο», ί. ο. ^^^- 
Ι^αηί, άίΰεηίεί, 

ΑΓθΙιΠ(χ:1ιυ8, ΝοΛγο ίβίΐο, ΙΙΙι^ρΗϊΙΠαιιη Όζ&γΧιοό («(ΓαιηβίΓο ΓυΙ)- 
]υηχή. £χ6ΐηρ1αΐΏ %]ίιιά 1ι&1)68 ίη ΡΙαϋιπ:1ιο II. ρ. 985• Α. 

Γβά άΰ Ηοο 2(}Γη&Γΐ6ίο ρ1υΓ2 άκτβιηαδ ίηίΓ& αά οβρ. XV. 2. 

Πδεαβ XIV. ρ. 022. Β. (ν. ΤχπνΙιίίΙ. ΑγιΛοΙ. Ρο^Ι. Γβ6ί. 9.) ο» ^^ 
*ν{;φαΛλοι καλούΐΑίνοι, νξοσωνν^ον μενόντων ίχονσι», κα) ΙσηφΛ9ω9τΛΐ 

«Γΐ^(5ς&;»τα» τβρβκντΓνον χαλ^ΐττοΐ' ιχντον^ ί^*Χ/ζ* '^^* σφύζων, βΊ^ί ^ι ^α 
ΤΟ0 ιιη;λ&;»ο( ι»σβλ$ό»τ•(^ ατοΜτ χ«τ» /χι^ν» τ«» ορχήστρα» γίψωίΤΛΐ, ιν»- 
ΐΤξίφουσ'ί» ίΐς τί ^/ατ^ο», λ«7ο*''^*?^ 

τω ^ίω «ΓοιιΓτι. 
•^£λΜ 7^ρ ό &ο$ β|^ο^ ΐ9ΐρι;^α}^ί»ος 
^(α ΐχίσου βα^ίζην* 

Υβΐυίΐίϋίπιιιιη, ()υοά ηυΐιο ςιιί(1θΐη βχΑ&ΐ^ Ηυ^υβ ιη^ΐή ίΓπ^ηΐΰη- 
Ιιιηι, ίυθίοβ βΐ βτηβηάΗπΙβ ΡογΓοπο, ΑΓίίΙορΗδηίβ βίΐ αραά Αΐ1ΐ€- 
ηχαιη III. ρ. ^ι.'Ο. 

το κ χβτατ σ9ΓατΛ77''''• 
ΙιίΙ)Η 1ι&1)6η1 ^α^^ά^ΓΓοηΛ, δίηιίΐΰ ιηβτκΐυιη € Β^ιΙ^ήί Ιοεο Ερυ(3 8ιιί- 
<ΐ3ηι ν. ^ΛΊττω Μ8. Ο. Ο. Ο. &ϋ61οπΐ3ΐβ €ΐιιίΐ νίΓ ίά^τη θοέΐίίϊϊιηυδ, 
χ»* σ-τΓλάγχνΛ ^άπτων, (οί. 8υί<1. ν. Παΐ'^οι»)}».) Αΐ ηβΓοίο ΐΕΠίβη 
2η ίΐΐυά δίιηοηί(1ί8 &ριιά Εΐγπιοΐο^ιη Μ. ρ. 413^ 25. τϋΐυίΐίιιβ^ 
ιηοάο Ιοοιιιη ηΐ6 ροιχίρίο, 

οίο» τό^ ί^^Ι^τ» 8^9πτοΐ' ατα^ι νΤΑΤΟ 

Αΐ1ΐ€η3&ιΐ9 XI. ρ. 497* ^* ®'ο^^? ^ΐ' Ίθν^^λλοι;^ οντΜ(, 266 Ν Ο Τ Λ. VI. ρ. 55. 

(ΐίΆ' ^» 9ίύ» τοϋ Λί^ ύς τ^' φίλΤΛΤον 

8ΰ(3, υ1 ν&1εΐΕ€η«Γϋ νβΓΒίβ λο £αηρί<1. ΡΗοΒη. ρ. 809. νΛζΐ,"(ΆΤ' 
*' ιηβη ί11ΐ3τρ1)&11ίευιη υηίαιιη ιη ίαο ξΐ^η^η άϋώιηαβ ΑίΙκηβΒΟ VI. 
** ρ. 253• Ιιιιίιιβ ίηρήιηίβ ΓοΓρίΐΑΐοΗ 0&Γ&υΙκ>ηο VI. ε. χν. ςνί 
*' ηοηηυΐΐα Γ€Η()ΐιί( οοτήξΐ^ηάΛ ροίΐΰήβ." '' ΟΑπηβη," ίοι^υί^ 
Τουρίυβ βΐΏϋηά. Τ. II. ρ. 6 1 6. " \οηξΐ& ^Ι^^ηύϋ^τηηνα, β( Ιυπι 
" &η(ΐ(]αί(&(ί8, Ιυιη &άαΐΑΐίοηΐ8 Αΐΐίε» ίηίΐηΐΰ ιηοηιιιηΰηΐΰπι." 0^ 
ιη(χ:Η&Γ€8 ΗίίΙοηαηιιη ΗΙ)γο χχι. άιχ^ηί, Ετανιλ^όιττ» το» Δ*^9- 
τριο» αν^ τ?( Α•νκ»ΐΌ( λλΪ Κίξχνξας •»ς τα< Ά3^νακ« οΐ Ά^»«Γο( ιμ- 
χο^^ο, ον ^νορ $ι;^ι«Ι»τ•( χ»< στι^«»ο?ιη( ««^ οϊψοχούννης' βκλλα κα* 
«ρο0^λ« χβιι χοξο) καΙ *Αύφα>λο% μΛΤ •ρχησ'*ν% μλΙ μ^?( Μπιηνί αιτ 
ΤΑΤ^'χαι Ι^λστά^ινο• κατ«^ τον; ο;(^οι;( ΐισο» •^χονίΜψα, χμ ΙτοΛοηΐζ» 
Ας ι7ΐ) /Μ»ο( ^•ο( αλϋ^ι»^ κ. τ. λ. Δονρκ ^* ό Σ«^*ος> ί» τ^ Ι^ντίρ» χ^ 
•ίχοστίί τϋ9 ΙστοξίΖί καί αύτον το» 'ΐ^ύφαλλον, 

ΕΕΝΙΧΜΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

*ίΙς ο» /Αίγιστοι τΰ» λ*;» κα) ^ίλτατο» 

τι «όλι» νάξϋο-ι, 
ί^τοι^^α γα^ Αή/ΑητξΛ χλΙ Διι^ντριο» 

αμ» να^ίγ ο ιι«»ρό(. 
χη ^1» Τ» {ημ.9Λ τ^ς Κόξης μ,υστ^ξ^Λ 

•ρχι^' ^ο «ο<4^9 
• ^ ίλα^οςι ίσψηζ τ^» λ^ν ί^Γ, χβ(2 χαλ^» 

<η/ΑΜ»4 ο9» ^αίνι^'^ ο» ^»λο• ν«ιττΐ( χνχλΑΤ» 

ι» /ΐΑΐ^οια*» α »(/το(• 
οαοΓο;^ Λτσνιρ •ί 9^^^* ^'' αστίρίς, 

ιΐλ»0( α ιχι<»ο{. 
<Ι τον ΛξατΙστον ναΐ Πο0«>ΐ!ν»ο( ^ιον 

;ΐζ«Γρ• χ Α^ρο^τη;• 
«λλο» /ΑΙ» )| μαχρα» 7^ α?η;ζον0'»» ^τιοΐ4 

9 ονχ ίχονσ-ίν ωτΛ^ 
1} ονχ ι»0'ϋ'^ 1} ον «Γ^οβΓίρ^ονΰ*»» η/ΐΑϋ» όνοι •» 

^1 αι νο^ν^' ΛξωμΛψ, 

ον ^νλΐ»0»4 Ον^Ι λ»^»»0»4 «λλ* 0(λΐ|9»»0|Τ• 

ΒνχόΐΑίσ•^» ^ σο»* 

«ξΜΤΟ» ^1», Ι»ς9»1)» «Ό»1|σθ», φίλΤβΤΙ* 

χν^ιος 7'Ρ *^ ^ν. 
Τ))» ^' ον;^» ΘηβΖν, αλλ* ολνις τ^ς Ελλάδος 

Σφ^γγ» «Γΐρίχρατον^β», 
Αίτα;λ^(, οστ»( ιτι «ίτ^οκ χορ9ίί/Αΐ»ο(, 

ο»σ?Γΐ^ 19 «β(λαι»^ 
τ« ο'ωμ,οά' η/ΑΑ?» ηάτν αναξψΤΜΤας ψ*ξ^^ 

χονχ ι;^Μ (ΜίχΜσ^Λί' Ν ο τ Λ. VI. ρ. 36. 26; 

(Α»τ*»λ*κο» γίξ Λξκα^αι ι» τω» νίλας, 

ννψ άί καί τ<Λ νοξξω ) 
μΛ>Λστα μΛ9 ϊι^ χολβσον αντος' ι» ^ι ^•ι 

Οΐϋνονψ τι/ »ΡξΙ, 
τη9 "Σφίγγα ταύτ^ν όσης η χβτβίχρ))/χι>ϋΓ» 

υίΓιιηαβ τΰτύουΐαβ ηοπ(1υιη Γ&ηίΙαΙί Γθίΐίΐυΐαβ βίΐ. Μ8, ορίίιηυΑ 

δρβείπιίηιιπ] Λξταύχι οΙαικΙαΙ ΤΗ^ο(1ο^^(]&8 ιη Αηαΐβέΐίβ Βηιηείκίί 
Τ. II. ρ. 43- ^^ ίρ^ ιη&ηίίβίΐίβ νίΐϋβ ίηςυΙηΑΐυβ ; 

Μ»ακτ«λχιο( τ^ <Γα/Αα τ*Ι Πλαται^^κ» 
τ*τ *λΐ7ΐ»ο«οι£. 

Μνξαμ,β^χ^ν»Λ, 
τιθιαχΐ^ ^ΐΐ βά'ΚωμΛς' %\ Μ χι ^όιΐι 

ΜΰΙηιΐΏ ΡΗΒΐΙίΟΌΐη Γβερβ ευτη ΕΙιαΙχοίο εοηίιιΓυπι ^^. Υΐάο Ο&νβ- 
ϋί Μ. €. ρ. 24• ίβςς. £ΐ7πιο1. Μ. ρ. ^Β6, ι;6. Φ«λ««χοι νοΙν^Λ 
αντοσχί^ον, Ιν) ΤΜ φα}ί?Μ α^όμίψον, ί^ξ€ ^αλ^ιχόν. ΤϋΓβηΐίαηυιη 
Μ2ΐιιηιιη οοΓΚχίί ΙΗάβτη δγΙΒτίΓ^υβ. νϋίβηιιη ηοηηυΙΗ, ςιιοά αά 
ηοηιίηίδ ΊρύχχΒ πιΐίοηβιη ροιίίηϋΐ, ρ€Γ θΐρΐΐιοη^ιη ίοήρΓακ §1&ύ- 
φαλλοιτ. ΕαίΙ&ΙΙΐίηβ Οά. Α. ρ. 1413 = 50> 5'- 'Α'^λ^ος ^ι Διοννσ-ιοο 
χα» το£ί »θ(/^αλλο( Τ)ΐ» οίξΧ'ί* ^λ ^ψ^ογγον γ^Λψβί, ο ^λοΓ, ^ΐ)(Τ(ΐ>^ 
αίοΌΓον §9ηταιχί»09, η,λ) ασ^Λ Διοη;σ»αχόιτ Ά^^νηοΊ^ χ«2 ΐτ»*ρχοιτ ^)^ 
τοντίοττι ^ίλον ταΓ( Ιτα»^ισ»ν^ α» χα2 άναακτίφο^λλοι φίξωνν/Μΐς λίγοψ^ 
ΊΟΛ φ«ρα τη χωμ,ω^\α, ως αψΛσίΛουσΛϊ, (ριη<Λ, τοι* ^άλ)ΐτ«> οίς ί^»ν 
βίαοΓο» ά»^^ό(. ΏανσΛίβίας ^ι λα ^^^0770^ γ^αψωρ κλ) αντος, φιιισ-ϊν, 
ΟΤΙ ι»$^^αλλο$ αί^οΓο»^ χα} ο Ότρόρ^κρος ιί( σι/νονύτίβι, χα) ωϋι ντο- 

Ρ. 36, 5• Τ€ίΓ3ΐη€ίηιηι \)ΤΛ^\ιγ^ΒXΛ]^&νίxη Βοίοϋαιτη νοο&Ι δ€Γ- 
▼ίυβ. νίάο ίηίΓΕ αά οαρ. XI. ρ. 6^, 13. 

Ρ. 3 6, Ι4• χΑ'/ΑΜοι <π;»ι%ν(. '' Οοιηί€θ8 (^υοβ ιηαχίιηβ ίηηυ€η4 
" ΗβρΙιβΒίϋο Ηανιά ΓαΙίβ ιηί(ιι εοπιρβιΐιιιη οίΐ. Ιβ ε€ΐΐ€ (^υϋπι υηιιιη 
" ΙιβΒΟ £(&8 ίη(ο£;ήθΓθΐη Η&1>€(^ ηο ίόπαβί ςυίάΰΐη ά&έΙ/^^'" >" ^™* 
*' ρ&ΓΪ ίοάβ εοΗοεανίΐ• Οιιοά Ω ςυί Ιοοί επιηΐ^ ίη ^υΐβ εοΠοοαίΙΰ 
" νίάΰΓϋΙιΐΓ, €08 Βπιηείίίί Γα^€ίΐ&(6 3£ΐπι ρυΓ^Είοβ ϋοεορίιηυβ ; υΐ 
'' ΥοΓρ. 749* ^^ ΑνίΒαβ 7Β8. υΒι βΐίαιη ηυροΓΕ οάίΐίο ίχιττόμινος, 
" Γΰά ηίΐιίΐ αάιηοηίΐνιιη, Βηιηοΐίϋ αη 1ίΙ:)π Κανβηηαΐίβ ΙΰόΙίο ίΐ(. 
" δβά £υροΙίη ίοίιηιιβ &ΗοΓ(}υθ 1οη§ο η6£;Η£6η1ίΐΐ9 Ιη ιηοηΓνιη οΙ>• 
** ΓοΓνΕΐκΙα ν€ΓΓ&1ο8, ιι( ιηίΓΟΓίβ ΑήίΙορΗ&ηϋΐη ΙαηΙο ίΐιιάΐο \\\λ νί- 
" ΙαίΓθ, (^1126 ί(Βπί ΐΑΐηοη αΙ> ΑϋΊοίβ 3υηΙ)α& αηίιη&άτϋΐΙΰΓοΙ. Ν€- 26β ΝΟΤΛ. VII. ρ. 3#. 

** ςυο βηίιη ίαΙΓυβ €Α ΗβρΗβΑιο ^)ιέΐ3τ1αιη ΰοηκ» ίη ίιηρ2ΐι 
'' Ιοοίβ Ιή1>α€ηβ. 8ίο ΕρΐοΙιαπηυΒ 8ρυ(Ι ΑΐΗβηβΒαιη ρ. 374• £• 
το<ν ελκ/φ'ίνοκ ψυΧίσ^ην ^ΛίμΛψ'ίως ^νώΐ•σ«κ• 

ΗβπηΑπηιιβ άβ Μ€(η3 ρ. 114, Ιΐ5• ΟΑΡ. VII. 
Όβ Ώαάι/Ιίΰο. 

Ρ. ^8, 8. ΟΑΟΤΥΙ^ΙΟυδ ΙιοχβιηΰΙβΓοαίΑΐϋέϋοι» ίρ €ΐΙΓ7ΐΐ2ΐ)υιη, 
£ν€ λΰΓθί€ΐΐ8, οαΐαβ ΓοΗοιη&1& ρΓβείρηα τοί ριΐΰήβ ηοΙίίΒιηα ΓυηΙ, 
£1)1 ρΓορπΑβ 1ι&1>κΙ το/*«(, ϋνΰ οβ6ΓνΐΓ93, 6ΐΰ£;&ηΐ€Γ €ΐ άϋΰοκίΰ Τ&> 
Γοηΐίαηο Μ&υΐΌ ρ. 2419• βηαχτ3(33 ; 

Η^^ αηί€νι Ι^^α ί^ηήαα οΜΜί ΙαΙξΙηί > 

^ητη ροβ άαοί ρέάει ηΒ3α ]^ΙΙαΒα φ^ 
9* ρΙ^ηοΜ αΒ/όΙ<υ£ί νατΜ, νεί ηοηάτύχ ίηβατ, 

ΟταίίΟίΜ ιβα ν^Ι ςηα ραη ΟΊί : 
Ηο^ «η»$ΐ)ρ/ΑΐΡ•( τηίάϊηιη άε ψάηψΗ νοΰοίιιτ, 

ΗοΜ α τΛμ,ηρ £χ€τ^ ι /οηαα ίαΐί^ €β : 
Τίΐγι^ Ιυ ρΑίιιΙβ, | ΰοτκίηώί ^ΙΙαΙία ηοιη&ίΐ^ 

Ώΐέοί ρδά^ί βαιία^ ^ηα βι βτηψα, 
ΤαΙίί ΐη Βετοο Ιαηάαίΐίτ τί^ηία ν(τβι, 

Ι,ικηηι^ηε ρτηημτη ροβάεί, οηία ρτυηα βί, 
Νξο ηάηηι ίαη£ Ιαηώηίί ^ηα ααί η^ίΐτα βεααιάαη^ 

Ροβ ίτα ρεάα ηί ηηα ηοίηβη ίατηιηίί. 
Ηαηΰ ίφ^ιΐίμΛμΛΛ*, ηιΐίΜτί ώ ρ^η^, νοοαπαιί, 

^ία ίτα ρεα($ α ηηα βρΐ€τη άίνΊάϋπί. 
Ιηάο Ιιιο ρ3!βΓ ^η€38 | εχ^τηρίατ ΙαΒεΗί ; 

Ροβ ίταρίάεχ ηρ^τία, ηοηαη ίηί£ξτ<χί, 
Ηοηιηί β ηίΐήΐ εβ, /ρβδία μ βητίβ ίτοοΒ^εκ^ 

8ί( ίίτίΐιΐί, βηίηι^ιΐ€ ώΐ νο^αίηιΐο : 
Ιηίαηάϋΐη γκ^ιπε | ώιϋιτ Ιοαιχ €οοδ ίτοώαο^ 

^βΐη ροβ άαοί ρεάα νιάεηιηί ίβτΐιηηι, 
Ν€€ νϊίήίτη νϋέΐίο ίη να^η ώρτ^φιι ΙοΒΜί^ 

Οίΐίηι ίίαάί^ΙίΐΜ βοηία βιάα ]^ΙΙαΒα : 
Ναηι βφΐίίίΐτ κ§;ίηα 3υΙ)β• : ρήοτ ίη^ ίτοΛαοαί 

Ια Βτίηήί βοηία τύάΜί άαφίίΐτη. 
Βββ 6ίη/: ςηα τί/ηαη^ί, οοηη^βίί ο^Βϋτα <οΰτβι$ 

Μεηώτα \ α( ίνοώαηι ίαηίηιη ίήί ηονίβΜη$. 
Εί ςηαΠΐίίη ίναάηηέ βτηιΐί ταΐίοη^ ίτοΰίαιιτη, 
ΕχίΐηρΙνιη α( φι$ *υίχ βά ϊρβ ΰσηίοοοαϋ : 
Νατηφι^ €χ ρταάϊβ%5 ρύεηε ββ, ηί ηξηία ψί^ίνκ 
ΙηνΜα ν^τβιιη ΰοηρψο^Η \ φϋηι^β *υααί^ Ν ο τ ^ε. VII. ρ. 38. Λβ§ 

ΕίβίηφΙατ φα ίαΐέ €αηβ€ί γοί€β, 
Οιΐ8Β ρ&ζ 1οο£;3 ΓβιηίΑ:η(, απιμ | πουακ ραγαΙμοΙ : 

^αΗηι 4το€ίαίΐί κπηζβί, ταηαη ύβ ίαηαι, 
ΪΙαηαη β ύαΙΙα φβ /ρ€α^$ άφτβφι^ ηίοξ'ιβή 

νηβίτη τίοφιηί^ η6€ νοΰοηί Βο^ηιη, 

Μαιΐαβ νίΑοήηυβ ρ. 2508. Ιηάβαηα αϊοΜ νετβηΐΜ ςαοί 0τμ 
τοίΛος νοοαηί, αιϋε οητάα ίη Ηίχαηΐέίτο Η€τοί€θ ιααβαήο οΒβτναηώέ 
βηί. Οτηηίί ίτύτη νίτβυ ίη άαο οοΐα /οηηαιηάια ββ, φά Ηηίηιι Η^χα^ 
ηΐ€ΐίτ ψηίτΗο ηηηαιράΐ'ιίητ, β ΰοτηρβίεηή (Ονί/ίαηΜΜ ταύοη€ άίήτηαίητ. 
8ίχ ίίΜη ρβώιψη ρηαφο νετβιιη ςιιίώιη ΗΐΜβατΛΒίηηη^ ηοη ίαπίΜ Ηί- 
τοηη, φαηι Ερίοίηί, β Ια^€ΐη ιηαβοηΐι ηοη ίίταατιί, βιάΗ, Οπαποη 
γήιηα ΡιηίΙ>Μάηΐ€Τ€$ Τορίε άιΜιτ, αίΜ γοβ άαο$ ρεάίίβφΐύηί ]^11α1ί<ΐ 
ρΪΜΟΜ ϋταήαηίι ραπαη άϊβία^ίάΐ, αφα $Μ9Λρ1αι» ίτιΐ^ 

ΟχΛϊΐϊ }αΒΟ ίβΐΙΐΙΓ. 

νίΗίηΐΛ €9ύιη ροβ ώιοί ρϋά» αηΐΰΐαώί αο άείβηηίηάί βΙΙα^^ φι» »^ 
ιλΗτο /Μίρετ 6αΒ€ίηΓ9 η( βφιεηι βηηο αΒ ίηί4^α ραΠε οταήοηίι ίριά» 

ρίαί, ΟεψΛίηαία οαί^Λΐ ραηέΒείηίίΜΤύί Τοηιε νετβα» ρίίΐίζοηϋτηΐΛ ΰοηι^ 

ρΐα, ηΐ, 

Οχααη ^τιηο &γΙιιτ, ςιι&ιη }αηο ίβιΙιΐΓ• 

Βίοίηάαηί άννίβοηεηι Ιφ^/Αψίρν Οταη άΛχεηηα, φια ίήΐηα ρεάιΒηχ 
ίηκηβι^ αά^ίάί βϊΙα}>αΜ^ οοτηρΙεΙφίΒ βη/ηηί, ςηααιηφϋ οταίίοηα ρατή» 
ηιία, Ηϋίύ, βαιί «ί βιρετίοτί, ηοηιεη ίηάίίΐίτη €χ ίο εβ, ^ηοά ίΗΒηχ 
ρεάϊΐηΐί ίί ηηα βΠαΒα, ιά (β^ /(ηήρεά^ ςηα ίη ατβ €ί ΐΐιββ βρετΛ 
νιοΐΐίΐ φααηί, ναβιη ϋνιάαί, Οι^ια εχεηιρΙιΐΜ αίί, 

Ου&ιη }ιηιο ίβτΙτίΓ ΐειτίβ. 
ΝαΜ ροβ ίτ£ί ρ€(ΐ£ί βιρητηα ιίβ ^ΙΜα βηβιη οοηρίΗ. Εηιηί ^ί• 
ίητ Ια άαα ρήηάραΐεχ Τοτηα, ηί άίδΗιηι ίβ, Ηίτοίά νίτβα ιιιάβοηα, 
ψάΐηα βηηΐίΐβτ α Ιαηίίηά ίήηΐίίή ώνιώίηίητ. 8εά Ιή$ τη Ηίτοο άαα 
οίκε αοοίάαηί, Νατη β Βαηϋη ηειαταιη^ ΊτνυΜοίί, ίετΗιαη Ττοώανίη 
ίη νξτβι ΰοη^ιάτα ; ίά εβ ΡεταΙβπώηετεη άί/γΙΜο οίαιφαη^ η( εβ, 

Ιηίζ,ηάχχτΐί Γβ^ιηα. 
^ανι ρίτϋίφί άαοΒίίί ρεάίΐηιχ» ίετύηχ ρε: ΤΥμ^Βοκ! ζβ, ξηΐΛ, όΐά ϋοη^ 
ριηδία Βτίνίί )νί, βίηιηώίΐη Ιΰξβτη ν€τβΐ5 Βίχατηείή άα3^1ητη ΰοηιρίβί}, 
\χΒ αη^τη βΐίαΐ^α, εί βηβινι βιρίήοήί αοΐι τηίβξταί^ «/ βαΐ ίόρΜβ'- 
ιηίηΐΦΤ65, α βηηέηύζ ρεάιχ ίηίήηηι ίηάιιφ, Εοάεη ηιοάο Λ ςνατϊαχ 
ΤτοοΒαηί οΰάρΊαατ, ρηί τατο αάτηοόητη τβρετ'ίϋητ, νί ξ/ί, 

Ομχ ρΛχ 1οη§;2ΐ τ^τηϊί^τΛΧ, Λττηζ \ πουβγο ρΕΓαΙ>&η(. 

^ξΐίαηηι ρ€ί ΤτοοΒαιυ, απηα, νίάε ΉβρΜβτηίτηβτίΐη άί^ΙΙάΒο οίαη/άηι^ 
«< βφτα, εηί αηηεχα Ιτε^ΐί ηο βΙϊοΒα ΏαφΙητΛ Ιέξε Ηεταιά Ό&τβα 
νηρί^ΐ, ΗαηιΐΛ β ηηΙΙατη τη Ηύχατηείτο /ρβοΐετη ϊηνεηεηί, ΗεινηΜ 
να'βιηι]ητ€ αο νίβήΐο ηε^αΒίί. Νοηηηηφιατη αηίβιη ενίηη, »/ ήι εο• 
^ηχ νύτβί ρΐατα ίηαβοηεχ, ίά εβ, ΡεηίΒετηίτηετεηι, εί ΗερΜεηώηετετη,. 
ίί ίοηι ^ηα φίοτία ααβατα ραπαη οταήαηίί ίετπάηαί {φιαιη ^ίΐεοΐκοτι 
6τ€Κί ώαιηί) τερετίατηνί^ ηί 

ΑππΑ νίηιιηςυο <άώο Ύΐθ)κ ςυί ρτίπιιιβ -βΐιβχίβ. 

Ναη }Λ (|ΐιι ρεί ίη ηίετβι ψΜΠια εατη ώηήβοηεηΐ'εχρίίοα^,.^ίΐαηι Βΐέ" €€ 
«• Ι« 170 Ν Ο Τ Μ. VII. ρ. 38. 

^οΐίύοη νοΰαή ώβητη φ^ βίΙ> ςαα ρεάιιτη ρίτϋηβοηί βηβα ΊτηρΙιίητ, 
Νατη ΒηΰοΙίά ναΟτί Βα€ Ιμ ζ/ί, φιαψη ρετ οηηύ ορη$βά ΰατηάτάί ΎΙαο- 
ϋήίΐί$ 8ι}^α^η^αηη5 οΐβτυαί, ύχαρύχ ραη€ΐ$ νατ^ηΗχ, Αόά^ Οίοιηβ- 
άΰΐη ρ. 49^• Α.ΟβΙΙίιιιη χνιιι.15. Αΐίαβ οβΒΓαπιηιιη ίροείοδ εοπι- 
ιηϋΐηοπιΐ Ηβηη&ηηυβ Οβ ΜβίΓΐβ ρ. 290. Κοιη ϋι^υβ α((|θΰ £Πΐ- 
άίΐίυβ ρϋΗβςιιίΐιιτ ίη ρηΒεΙαήβ ζά ΟνρΚνΆ βηηοΐ2(ίοηί1>υ5 ρ. 692. 
ία\(\, υηάΰ ρ&υ€2 ςυαά&ιη Ιιιιο (ηηδίΰΐτΰ ηοη οήΐ ίηιι^ίΐϋ : " Οβγ 
ίητζΌΛ ΓυρΓΑ άΐχίιηιιβ ΗοηΐϋΓο €ΐ &ηΐΐςΰί9 βρίε» Ιι&ηο ταλήοΛ 
ρ13^υ^ίΓ^, ςιΐφ ^ή ίη ρήοΐΑ ΐ€]1ϋ ρϋάΐβ ί^ΙΙ^ώ^ 

μη»ί9 »Μ^ $ιά. 

'' ςιια ίΙΗ ςιιίάΰτη ΊΧά ίίιαΐ ίχύ, ηί ηοη πιοάο ίβίρο ΙιοοΙιχυπι ίί^ο 
ίη ΐ€χ:ο ροηοΓβηΙ, 

Γο(1 ρ]αΓίηΐ38 οΙιαοι αΙΙεβ &άηιίΐ(ΰΐΐ(η( ίηά6οη63. Οη&ηςηβπι 
ϊΜλ ρηοΓ οχΑιη^ ςα» ίη ρΓΪπ)2 «(Ι Ιβηίί ροάίβ ί/ΠαΙ», ρήαά- 
ρ&(υιη οΙ}ΐίηυϋ.— 'δβά ίη η)&£;η& ϊ\\ά εβεΑιηπιπι ν^ήβίαίο, ι]ο^ 
'' Ιι&ΙχΙ νοΓΓαβ ΗβΓοίουβ, ηηα ρΓβεείρηϋ ίηείβο €.^, <\μχ (}ιιι& νίπι 
*^ €ΐ ]χ>1)ΐΐΓ ηηηΐ£Γοηιπι άβ1)ί1ί1&1^ ά- ίηάϊοή\)νχΒ ροοίίβ ίπιρτοί»!^ 
*' €ίΙ. £&π) άίεο, (\}ΐχ ϊΐΛ^ί ΐΓοεΙιααηι ίη ροάβ ψίΛτΧο, 

Πήλινη $η» μΜ ϊψτατα γυναΐκα γαμίσσΜΤΛί αντός, 
" Ηλχϊο ΐζΐΐητ ηοη ηίή ηηίϋπΐϋ ϋάηιίΓΰΓυηΙ." 

Α νβίβΓ'ώηβ ΟΓαηιηι&ΙίοΙβ οΙ)ΓΰΓν2(ηηι £υί(, ροίΐ <}υίη^ηι νϋτΓαΐ 
ΙΐΰΓοίεί ρΰϋοηι ίηΐ6Γρηη6ΐίοηί ηοη οίΓο Ιοοιιηι. δοΙιοΗαββδ Η^γ- 
Ιΰΐαηυβ 3(1 Ηοηΐ. Οά. Β. 77* ΤόψξΛ γ»^ αν χατα ατυ ντξοητησ- 
σοΐμί^α μν^ω, Χξίματ* άνΛ^τΙζονης^] ΪΙξοηΐΓτν<τσοίμ§^α μττα τον ξ• 
^λθΓ ^β το σπξνίζοίμί^α, η αχ^ωξκττοί γΜΡοίμ»^», λλΙ ι^ιι μίν ίιμ»ζ ^^'*' 
0Ύ(^ΐϋΐ ι{( αντο' το ^ι μν^ψ Τύΐς ι|η( ««'ο^ί'όνα». άλλ' ον^'^τοτι ο ιι- 
χοοΊτος χι^όρος τοί; η^Α/ϊκοι» (γγ»^-/^^** ίίτ»^ιχ•τα». ΡΓ3Β06ρΐί 1ΐιι)ΐΐ5 Γ2ΐιθ- 
η£8 Άθ\λΧ\ϋ[ινη^, υ( ΓοΙοΙ, αχροηίΐ Βοηΐΐοίυβ ίη ηοΐα &(! Ι^υεαηυιη Ι• 
&3Ι. 3 ΡοΓΓοηο Ιαυά^Ια. " Ιη ν€ΓΓυ ΙιοΓοίεο γεγο £ΐ(1ηιοάιιιη 6( 
άϋΐίηέΐίο ρΐ6ηίθΓ ραυΓα, νοί εΙαυΓηΙα^ ίη ροθβ ()ΐιίηΙο ; Γΰά υΙ}ΐ- 
ουηιςυο ίΙΚιά ήί, Ιηπι ςυία ίη Ιβξοηάο νοχ οΙ> οοΐί £ηειη άίτ 
" ρηπιίΐιΐΓ, €ΐ ίη $«>•» οίΐ, βα βή^τΰηάα βΛ ίη ρήοΓε ήτΙΙαΒΕ ρβίϋ^ 
ίβχΐί 3 ίάςυβ οχ 2Γ€αη3 ηιαΰοοβ ηύοη^, ςυ^ηι, ςηι αηΓεπι ΙιεΙ)€(ι 
αάηιοηίΐυβ ε ηιο, ίαεϋο άβρκίιοηάϋΐ. Ηεπο 03113 ίγΙίΕΐ}» βίβ^^' 
Ιίοηβηι ηί οοηΓοςηαηΙιΐΓ ΡοοΙχ^ εοηήείηηΐ ροάεπι Γβχΐυιη 6Χ 
θΐ2θΙ)η8 ηιοηοΓ3τ1ΐΕΒί5^ οο οηίπι ραόΐο νοχ ίη ςηίηΐο \'*οά& άοιηΊΓ- 
ϋοΓ, ίη ί€χ(ο ηβεβίΤαΓίο οχΙοΠίΐιΐΓ. Υίάβ ηιοάο Ηχο ΥίΓ^ίϋίΐηα : 
" Εοΐ. νΐΐ. 35• 

Λΐίί/ΜΓ /ί τηαπποταιηι ρτο ϋηιροτδ /βήτηια : αΐ Ιη, 

^Εη. III. 695. 

ΟοαιΗύϋ 6ξΐ{β *νίαί βιΒίίτ ιηατ6 ; ^ηί ταιπΰ, 

νίάβ ^Βη.ΧΠ. 5*6. V. 372. 624. 7'3• Ι«α€Εηί VI. 700. 

νί(ΐ€9 Ιιίο νοεβηι ΜοηοΓγ1ΐΕΐ>ί νίΓΐυΙο οχίοΐΐί ; ^^οά βο ίαίΐίΐΰ 
β(, εηπι ΜοηοΓ7ΐΐΕΐκ>η Γοροΐίΐυηι οίΐ, βΐ ηι&|θΓβπι ίηάο £(ηρΙΐ2£Β 
&(1ίρί&ί1αΓ, υ1 ίη ΙιΪ8 ΜβΓοηίβ, £ο1. V. 8^. 

Νΰο ρφταφι βηιαηίβαβη (αη Ηίοτα, ηοο <^η3&. 


βί 
€€ 
€€ €€ 
€6 Ν ο τ Λ. VII. ρ. 38. 271 

VI. 39." 

ίη€ΐρίαη$ βίνα ουιη ρήηιηιη βιτξβ'η^ ϋυιηςυο. 
6βθΓ§;. Ι. 8ο. 

Ν€ /αίηταηβηο ρηξηί ρηάόαί βΙα, πόνε. 
Ι1)ί(1. 223. 

ΌεΙήΐα ςιιαπι βιίαί ΰοτητηιϋαί βηύηα^ <|η3ΐηςιιβ. 
" Α(ςτΐ€ Ιιαο ΓϋροΐίΙί ν€Γΐ>ί γοΧΛ^ζΧ^ ηοηηιιηςυαιη ϋΐ άίί/11&1>οκ 
" ροάβπι υΚίιηιιιη οΜίηεί ; ιιΙήοϋβΓ ΡΗ^γΓαΙ. VII. 35θ• 

ΙρΠ Ι$1α τίβεηί ρ€τ νιβατα €α/αή5, ίρϋ. 
νϊΓ^ίΙ. Μη, V. 6^^, 

Νιι11&η^ /<ιιη Τν^^*^ άίαηίητ τηοεηία, ηπίςπαιη. 
" Ηίο ζχΐΐπϊ ιαιΙΙα ΰ( ηα^ψιαηι κρΰΐίΐίοηίβ νίιη οΐχίηΰπΐ^ Γβηίϊι, ηοη 
'' Γ7ΐ1αΙ)ί8, εοηνεηίΰηΐίΑ. Νοη άίε&ιη (ίΙ>ί &ά Ηίΐβ ΐ£§[€β ΡοοΙ&β οχ- 
'' 16Γ08 ηυΐΏΟΓΟΓαιη ίΐαάίοίοβ &0€θΐηιηοά3Γ6 Γβ. Ιρίΰ ίίϋί εΓβάϋβ, 

" ΟΙΙΐη ΓΰΠΙ ΟΟ^ΟΥΓΓΙβ." 

Βϋ ϋεβηΐϋβ 03ΓΠΐίηιιιη ΗβΓοίεοΓυιη, ςυαηιιη ρΓ^εαραβΒ ΓυηΙ ρΓο- 
^α6^ίοη£3 οΒ εβεΓυτΑΐη, ϋ1 ίκςυΰηίίοΓ Ηίαΐουπι υΓυβ, εοηΓαΙοικΙιΐδ €ίΙ 
οιηηίηο ΗβΓτηβηηιιβ ίη ηοΐίβ &ά ΟίρΗΊοΑ Ιοοο ΓαρΓα ειίαΐο. £υίΐ3' 
(Ιιίιιβ ΓβεοηΓΰΙ 4^>"4^^ ΙιβχαηιβίΓοηιιη νίΐία^ άο ^^ί^^^ ιηοηίΐιιηι 

Οϋίηεΰρβ (1β εΗογα 1ΐ6Χ3τη€(ΤΌηιπι ίρβαϋ (^υχΓαηιυδ, ςυαπτ 
ΟΓαιηιη&Ιίοΐ Βονχολιχην ίάΰο νοεαηΐ, ψάα ΤΒ^ΰτίίίΐί, ίικ^υίΐ Οίοιηο» 
<3β9 ρ. 49^• ^«^^ ΒηοοΙίά οαττπίηΐί Ιαο ρΐηήηινιη ίβύ ηβα ντ^ίϋίηΓ, 
ΤβΓαη(ί&ηιΐ8 Μαυπιβ ρ. 24.30. 

Ραβοταΐί νοΪ€ΐ (^ηητη ςΐΐίί €θΐηροηετ€ ΰαττη^η, 
ΤαΓαπίίίηίτη αίβϊναί, ΰηί ροπίο άετηίίΗτ ίτηα, 
^α βΐιάο α νβτίο ροίβτίί €οηηεβίΤ€ ^&Γβηι % 
ΒηοοΙίΰίΐτη βηηιάβτη ΙαΙ^τη νοίηετί *νοΰαή» 
ΡΙηήηιηί }>0€ ρόΙΙα ΒιοηΙα ίβΙΙηήζ αίητηηιΐί : 
Νβ ΟταοίΜ ίτητηιΗαηι ν&τβηι τηηΐάΒο ί>αίϊηίΐτη, 
ΒιιΙθ6 1ίΙ>ί ρίηϋ3 ΓιιΒιηυητιαΓαΙ, | εη 1ίΙ>ί ραίΙοΓ 
ΡΓΟχίαια ίοηΐίειιΓιβ, εΙ Ια ςυο(|υο | άυΐεία ρ&η^ίβ. 
^ηξ^ϋ^ Βαη€ Ι^ξβτη ίοίο ρτορε εανπιΊηβ βετναί. 
Νοββτ τατηι €0 ραβοτ Μανο^ βίά ίατηίη ίη^ιιΗ, 
Ώχ^. πνΜί, 0&ηΐ(ε(&8, ευίυτη ρεευβ | Εη ΜϋΙίΙχεί ? 
Νοη, νοηιπι ^Έ^οηίβ, ηηροΓ ηιίΐιί | Ιπιάίάίΐ ΙΕα^οπ» 

\νΕΓίοηιΐ8 ίη άίίΤ. ά^ Ροϋίΐ ΒυοοΗοΕ ρ. ^6. *' Ιη ρΕηββηοΙίΒ νοΓ- 
" (ΐεαϋ) οΕνίίΤο νίθοΙιΐΓ ΤΗεοοΗΐηδ, υΐ ρεβ ςυΕΓίυβ είΤεΙ άαίΐ^ΐηδ ; 
** \\λ νΧ άεπιρί!» θυοΒαβ ίη ήηο ρ€άίΙ)υ8 (ΓΕ^ίευηι ΙείΓΕηΐΰΐηιηι 
" ϋΕΐ. Ουίυ8 α)ηβηι61ίοηί8 ΓιιηΙ οηιηβδ 1ά)τ11ϋ ρήηιι, οχοΰρΐίβ 
" νΊ£;ΐηΐί €( ίορίεσι. Οπιη68 βΙίΕπι Γβευηάί, ρΓβε^ΰΓ ηονοηι. £χ 
" ΙΐΕο είιτυπιίΐΕηΐίΕ οοηείαάίΐ Η€ίηύιΐ8 ϊΙΙε οΕΓπιίηΕ πι£γε «ίΐο 1)12• 
** (Χ)1ίεΕ : ουπι Ιοη^ε Εΐίιΐδ ίΐΐ ΟΕΓΓηίηυπι οηΓΓυβ ίη ΡΐοΙβτηαο ν. ^, 
'* ^ί α^αηΐιΐ^ίϋ, Ηεο ά^ Γ6 ίΐΕ ήΕΐυίΐ νΕίεΙιβηΕΟΓ. ίη ορίίΐ. ε(1 
" Κον€Γ. ρ. Ι5• * ν€ΓΓϋπι <1ε617^*^^'" *^^^^ (3€ΐ)€Γβ Βυεοΐίευπι, β 
' (1ιιοΙ)η8 ρ6(1ίΙ)α8 ροίίΓΕΠίίβ κοίίΐβ^ τβπίΕπεΓβΙ ΐ6(πιηΐ€ΐ€Γ, (|αί εΐΕα- 
'^6Γ6(ιΐΓ (Ιεο^^Ιο^ (6ΓηιίηΕη(6 ρΕΓίειη οΓΕίίοηίβ Εΐ^ηε Εάβο ΑΙο-» &72 κ ο τ Μ. VII. ρ. Μ. 

' ιη&ηίεοβ.* " Ρογτο Ιαυθ^ΙτίΓ ΒαεοΗαιιη αιπηβη^ Μίΐβ ο«ιηβτ(^- 
*' ϋιΐ8 ϋήΐ^ ύ ρήηιο Ιοοο ύί ά^βίγΪΜ, «ί ρβά«ηι «Ι^ίοΐτ^.** 

Ηΰχ&ιη€(π>8 ίη (πι^^οΒάΪΕ αάακχΐυιιι πίΓοβ β0€ ηο(&1 Ί^τητΙιίΐΙοΒ 
Ατίίΐοΐ. ΡοοΙ. ρ• 217• ΡΙιΐΓββ ίηάίοΑΐ ΗϋταΐΑΑΐκκ βά βιιηόϋπι ί<:πρ- 
(οΓοιη ρ. 134• ΟΙ)ί€Γν&ικ1ιιιη &ιι(6αι Ύη^οχ» Ιιοίόο ΙμχοομΙγοι 
ηοηηιιηςιίΑΐη 9ίΆΧίΛ€€ίθ8 ηρκήή, \χΙ Εητΐρκί. 8ιιρρ1• 279• 

α9ΤΛ^»ί, αμψ^τΓ^τρον^Λ το σο* Τ^ν^ κα* Χ>(* λιλΛΜΐ*• 
ιηοάία νοείδ ^ηλα»*» εοΓήρΙίητ. οί. ίυρΓλ ρ. 2ΐ6, 

Οίηοά 3<1 Οοιηίεο8, ΑΓίίΙορΙι&ηββ 3(1ΗίΙ)€( Ιη βηβ Κ&ΐΜίΑΐη/ 

ΐτξϋτΛ μ\ί Μν^ίαρ «^α^ιι» ^ιτ»οιΐτι «Μϋτΐ 
κ•*( φάο( 9ξ»νΐΑΛ»ψ ίότΛ, $αΛμΛ»9ς «» Μίν• 7*^'Μ'/ 

Τ1| τι ΦΟλί» /Α«>'Λλ«> §ν/4Ι^φίΐβ Λ^οΙ^Λς »ν»»0ΜΚ. 

ά^αλίω» τ ι» οτρλο^ς ζν96^ν9* Κλ•οφΜ> ^ ^χμσ^Λ^ 
καλλο{ ο βον7^μί»ος Ύούτν» ν•τ^ίο»( •« <»^•νρ•«ς. 
€ηΐίηυ3 Γβερίιιβ υΑίΓραΰβ νίάβΙιΐΓ, ιι( ίη ί;&Βυΐ3, ίσΤοΓίρίΑ 'οΐνσανκ, 
^ρηά Δΐ1ΐ€ηχαπι III. ρ. 99* ^• Ρή^ίΑΠ. XVIII• ρ. ι»ΐ4• 

«σλ «'α^κ/Αΐ^ΑΜ χοζΤΛζίμΛ9Μ γάλα Χινκ^ΐ» 

ΦΙ/Ο» 1<»»»ν/ΑΙΙΌ»« Κβψ.7ίψν>Λμ,*90% «Ί/^ΜΤΙΙ. 

Ροίΐ€Γίοκηι νοΓίΐεηΙυπι^ ηοςιΐϋ ίη ΑΐΐΜη«ο« ηβιινβ ίη Ρήίααηο ΰχ- 
Αβίηΐβπι, ΙιΙε ίυΙ})υηχί, ΡογΓοπο ηιοηοοίο, €χ 8€ΐκ>1. ΔΓΐίΙορΙι. νβΤρ. 
7ο8. υΙ)1 ύηΰ υΐΐο ΑυέΙοήβ ίηάίοίο €χ1ιίΙ)ΰ1ηΓ. £χ ^αάβπι ίαοΛ, €χ 
€&(ΐ6ηι ίοΓίαίΙΰ οπι(ίοπ€, ^ιο» Ο/εΙορίβ ίιιίββ νκΐβΐυτ υΐ^^βιη €( 
€οηι!((8 οίυβ εοΐΏρΰΙΙαηΐίβ^ άεηνΑΐί οηη(^ (^αί ί«<|ααη1υΓ βχ ΑΐΙιβ- 
ηβοΙΧ. ρ. 385. €. Β. 

φ^νζοίς, Ι^σ-ας, κΛπΛ9^ξαηΛσας, οψητησας, 
»1ς α?ψ,ι^9 τι χ«ι οζ»>ψ,9ΐ9, κατ• 0'χο^οΙαΛ^ΐ|# 
;^λ»α^οιτ ψ,βάψΓτωΐι, ος α9 οψττότΛτίς μα αψΡΛ9Τΐ9 
νμω9 φαίρι^ΤΛί, χΛτατ^ζομαίβ ί σΎξΟτΛΎαΛ* 

υΐ/ββ &ά Ροΐ/ρΐιβιηηαι Αιη( ν€Γΐ>α Χ• ρ. 44^' Β. 

τΐ| νν» Τβ4•> 
ιτΓ&» λαβω9 η^ιΐί κβΜ το&ίνο/Αβί ^' $ύ^νς •^«τ•• 
Α1Ι& ϋχβηαρία, ηο ηίπιίηβ ϋηι, Γείβηβ ρηκΙεπηίΟο. 

Ρ. 38^ 12. Ραιΐ9ΐιηο(€Γ ο&ΐαΐΰέΐιαιβ ίη άϋ}'ϋα&ηΗη, φίβοι πιη 
ΚοίίΓο 81ιηηιίεητη νθ€&1 Ρίοΐίυβ^ 5«Γνίο βί^^Βοτνα άίοίΐυΓ, ηίύ (( 
ΙΒί ροΐίυβ κροηΰπάιιηι ί1α1η&3 8'αηηΐί6νΜ, ΑηέΙοΓ «^υοςιιβ «ίΐ ΡΙ(κ 
Ιίυβ 1ιυ3υ3 ηΐΰΐή Γβάοπι ςυίηίαιη ρΐαηβ ίηάίβϋΓβηΙβηι «ϋβ, ςνίρρ^ 
9ΐ»3ΐη ρββ ςυίνίβ (ϋί^ΠλΙ^αβ ίιηρίεΐΰ ςυβαΐ. ΝοίΑοάιιπι €& 2χΛαη 
ϋηυπι Ιαηίτιηιαιοάα βχθπιρίυπι 2\> εοάοηι Ρίοΐίο κρβτίή, ]4€αι Ιοί- 
1ίε€( (}υο(] ίη οοηΐεχία ροΓιιοΓ&Ι ΗβρΗβίΙίο. 

£ ΤΓ3^1είβ Μίο\ιγ\\χ^ Ιΐίκ: ηιοηΓϋη ιιΓαβ, £ιιιιιοη. 373- ^^* 
ΤΓΟοΙίΑίεο άίπΐ€(Γ0 εΕΐ^ΰέΙίεο εοηείικίίΐ $ 

«ος«» τ ανοΐ^Α»» χα« /Αολ νττ α»νι^« σι^ΜΜ^ 

τμκόμίΜΛί ΧΛΎΛ γα9 μ%9υ^9υσ%9 ατι^ο* • ^ΝΟΤΛ:. VII. ρ. 38. ' 273 

Υιά^ϋύΜΛ ΑηύύτορίΐΛΐη. ΤπκΗαίοο ίίίάβιη άίιηβίΓο ολΧλ\€&λοο 
ρΓχίεείΙ ΛήίΙορΙίΑηββ Η&η. 830. 837• ^44• ^5^' Βο6^ οηίιη άίΓ- 
ρβΓηίΐ £ηιηε1(ίιΐ8. οί. 1ιη)ΐιβ βά. 8ι6. 820. 824• 828. ΙΐΗχρΙι&ΙΙί- 
ειιιη ρτχξτϋάιίατ ΝιιΙ>. 459* ^* ΒΓυηεΙι. Βορίιοοίίβ ΑηΙί^. 339 
—342• ^<^ Γ6ίΙίΐτΐ6η(1θ8 νοίιιίΐ ΗοΙοΗΚίύτιβ^ 

£υηρί<1. ΎτοΛά, 843. 

Βκάι, ι68. Γ€6ΐ€ ΰάίάίΐ ΒηιηοΚίτιβ, 

^• 3^» ^5' Τοίπιτηϋΐηιιη ^3^^9^^6^ϊαΛηϊ ίη <ϋί)Γΐ]3ΐ>υιη ΑΓοΙιϋο* 
εΗιΐΒ ίη £ρο(1ί8 άαέΐ^ΐι^ο ΗβχαπίϋίΓΟ ΓυΙ))ιιηχί1 ; ςιΐ6ΐη ροίΐ€Α ίιηί• 
1&(ΰ8 οίΐ Ηοηΐίυβ. ΤβκηΙίαηυδ Μαυπιβ ρ. 2430. 

Ηίχατη^το άηο ^ηαηάο ρέώχ ρήηΐί τΒίναΙηιηίητ, 
ϋί βτιηο €χρΐ€ίη5 ραΗ€5 ηοη οαοηρβί ατηΒαι, 
ΤίίναίΜίπίί τίτααηεί ν^τ/^^ι, ν€ΐι βιΒάίΐηί Β'ΐΰ 6β: 
0&η(3ΐ)ΐιη1 τηιΗί | Ο&ιηαείΕβ €ί Ι<)ΓέΙίυ8 ^^οη. 
θ3ηΐΕ))υη1 ιηΊΙιί ^««ι» άβηιβ^ ραη εαίβτα τξβαί 

ΤαΙίί ααττηίηιΐηα Ρ1α<:ά τβρ^ίίητ φσώ>ι, 
Γ(αιιά&Βυη1 αΐϋ οΙαΓ&ηι ΚΙιοάοη, 2ΐνιΐ Μίΐγΐΰηβη^ 
Αιι( £ρΗβΓαιη^ 1>ίΐΏ3πίν£ ΟοήηΐΙιί &ε. 
Ηυηο ΐ6ΐηιη6ΐΓυιη Ρίοΐίιιβ Αηαΰτ€οηύητη πυηουραΐ ρ. 2638. Αηα" 
οτβοηύηιη ί^ίτατΜίτητη άαββίοητη α Ηΐτανιατο ΒηΰοΙιοο Βοΰ άίβατί^ 
φωά ϊΙΙηά φάάενι οβο βΒβηιαία ΒαΒίί, εί ςηοΠητη ρε^ετη βιηρ^ άού- 
ί^Ιηηι, Ιοΰ 'υετο ίηοη»βΙ>6ηιαί'βηηι, Ναιη βτηρ&τ ίήΒιΐί άα^ΐίί ρο'ΰΗ" 
ύίΐίτ, α φιατίο ρεάδ βροηάβο, €ϊί]ιΐ5 τη€ίΗ βχβτηρίιηη Οταοητη €β, 

ΜδπιΐΒ νΐ61οηηυ3 ρ. 2518. Τ€ίταιη${€τ ίη άαΒ^ϊηηι άφη^τα ΑΙα» 
ίηαηΐΰΐιιη, %η βροηάεητη νβτο Ατώίϊοώ'ιητη τπβίτητη εβιάί, ΑΙειπΕηίβ οχ- 
ίπιρίυπι ρΓ3Εΐ)€ΐ Η€ρΙΐ8Ε(ϋο ρ. 4θ. νίάβ €ΐ ΑΐΙιοηβευπι Χ. ρ. 416. 0. 
XI. ρ. 499' -^' Τ6ΐΓΕΐΏ6ΐΓ08 Ιαιπ εΕΐ^ΙβύΙίεοβ ίη (ϋΓ)τ1ΐΕΐ)ΐιηι, (^υαπι 
&αιΐ3ΐο<^ο89 *η ΤΓ&^ίοοηιηι ΟΗοπβ, ΑΓίβορΙίΕηβ, €ΐ Ρίηά&Γο, αΐίςηο- 
1168 (ΙϋρΓβΗςηάΰΙ \Λ€ίοχ ΑικϋοΓυδ. 

ΤήπιβΙβΓ ΟΕΐΗίεΛίΟϋδ ίη άίί^ΐΐδΐίΐιπι Γ€ρ€ΓίΙηΓ δορΗοοΙ. Τγε- 
€ΐιΊη. 112. 

η Νότοι; % Βο^<α ΤΚ 
ι&ριϊ κνμ,ατα νόντω, 

νί(ΐ6 6)υί^6Πΐ ίΕΐ)ΐι1χ 5θ'• 5^3* 5^^' 5^3•• Ηεπο Γρβείβηι Αϊύΐηα' 
ηίηιη νοοαΐ δοΓνίυβ. ν74 ΝΘΤ:^ νΐΙ.φρ.^/40. 

Ρ• 39* β' νΛ9^ιιΐΑψΜξ»ΐ, 0•ο .ρ6&ιι^βιη^ι^»ήκ :« ^λκβΚώ Γβρβ ιΐ'^ 
ΙυΐιΐυΓ Τπι^ίά. £υηρί€ΐ6$ Τνοα^. ίίό-ι. (|τιΐικ|η€ οοηΐϊηιηβ βιΐιί• 
'Ικι. Α?ι:()ί1οοΚιιιη ία ΈρΜϋβ ίκοχΛΜ €& Ηοηίώι» Ο^ηΛ* ίΥ* 7* 
ΤίΓβηΙΙβηιη Μ&ιιηΐΒ*ρ.α432. 

Ι>αί^ίίαΜ 1Η05 έβ ? •βΛψ€ '/βΜΰΙ^ροβία^ 

ΤίΗα άοίΐα^ρπΰοτ ίύηάίτη ιηίΜ'Άίη'η^ίϊ^ 

Ώύβηε ΜαηαΙ»$, 
Ηοϋ άοίΗιιη ΑτΰίηΙοΰΒαηι ίταάηηί ξ^πΜ^ ιηϊίξ^^Μ .* 

ΑΓΐχ>ΗΙ>ηί<)τΐΰ οοηι». 
01>ΓϋΓν&( Ηοηιΐ3!ΐΐιιΐ8 Ιιόο ηιέΐηιιη ιϋ ^ΡΙ^ϋ^η ο&ηιΐ!νιιΙηΐ8 ηιιηα 
ρΓίπιο, ηιιηο Γϋουηάο Ιοεο ίροηάΰυιη ΙΐΕΐιβΓΰ, Γΰά ηηηςιιαιη .πίΓΟ^ηο 
"δηιιιΐ \ (|ΐΐ(>(1 €ΐ ίη ΤΓϊ^ίείβ ίοΓίαΗο νϋηιιη. 

Ρ. 4^, Ι. '£φ^/Λΐ/Αΐ^ιΓ. Ηχο Γοηχΐβΐ Τγε£;Ϊ€13 ^ραιτίυβ ηΓυφ^ΐι 
€Α> ύθΰΙ>ί ΧΛΧΜΧί οοο\ιπ:Ι(, αά Γε^ιιοηίοχη ηοειη&ηοι ρηκίρυο αίτι- 
£ΐΐηρί(1. ΟκίΙ• ΐ8ΐ• σΐγ» ψυ^Μσ'σομ,ίνΛ σταματάς, 
ΙΙ>1(1. 12^4* "^μΛΎΛ ^μ»σ%9 Ι(ΐν^. 

Ηίο Ιοοί • ίηÀÀη(!Ια3 νίάΰΐϋΓ ίβίΓλιηβίβΓ ' Ιΐ3Γρ€Γθ2ΐ^1ίίΑιΐ8,^Γ?ίο ΑΙύ* 
ηιατάϋί, ευ^υβ βχβπιρίιΐητ 1ι^1)ΰ8 'δορίι. Α.], τί^, 248. 

των μ%*γΛ>^ωψ ΑΛναω» ννοχλ'ηζοίΛ,ίΡΛ»» 
% ^001» ίΙξί&Μς ζνγ^» ί'ζόμίνον, 

Ρ. 4©» 3• ««ΛΤΛλιίκτΛ;». Αε2ΐΐ3ΐβ£^οηιιη ρΙ\]Γ€3 οοιηηιοιηοπιαΐ 
Γρβεί€8'0πιιηιη&ΐίά Ι•α(ίηί. ι, ΒίιτιοΙηιπι, (^τιβιη 8€Γνίΐ28 βΐ ίΡΙο- 
1ία8 ρ. 2640. Ηγηί€ηαίΰίΐηί νοοΕΠί. ΡΙοΐϋ ν^τϊ>3, {ηηί,Ι^^βηΐί/κήααη 
Όίΐηείηιτη άαφίίαιηι ΒαρρΙΊαιηι ιηοηοβϊ>€7ηαίί/ίηιη €β. &$ηψτ αά» 
άΗθΙ>ΐί$ άαβ/ΙΊί οοτιβαί» ΈχΰπιρΙυπα» ςυοά ρΓοίειΙ, ΰχ(Γ3, άΐ]1)ΐ(2(ίο- 
ηοπι οοΓηιρΙαιη €ίΙ. 2. ΤπιηεΙηΐϊη. ΜαΓίιιβΎί^οήηιιβ ρ. ί^ιθ. 

Ολχ\ ηοη άίέΐυβ (ΤχίΕβ ρυοΓ. 
Ιο€ ^μ\%τζ\ς ώ(ή(ΐΐΓ, φω 8ίιηοτύά£5 /τβ^πεπίατ η/ηχ εβ. Ρίοΐΐιιβ,ρ.^^ρ* 
Ηεηάάεχϊηηι ίήτηξίπΐΜ άαφίίαιτη^ ίηΒηί ίίαφίίί οοηβαια^ ηί, £<<» 
Τ09 Άξχίλοχι^υ ταψον, 3• ΡβπΙϋπκΙηιιη, δβητίο βΐτηοτάάεητη^ €υ)υ3 
βχΰΐηρίυηι ρΓοίϋΐΙ Ρίοΐΐτιβ^ Γΰά ιηϋηάοβίϋηιβ ΰάίΐΒίΒ. 4* ί^^^^ι^^' 
Ιηιπι, ΒβΓνίο Ζ!^λ«»ι. 

Ρ. 4^» 12. λ^χτνλΐχ». ΥβΓΓιιβ <1έέ1^1ιοο8'1ΐ6ΧΑΐηβ^η)|)Π}ϋχ1οκ9 
ηση οοιηηιβιηοΓανίΙ ΗβρΗβείΙίο. 8οτνίυ8 ςυλΙηοΓ Γβεβη&Ι Γρβεί^β. Ν ο τ ^. νΧΙ. δ. ρρ.40. 43. ' ^5 

1. ΗίχΜηηηηί Βγρ0τ$αίαί^3α0, ΑΙαηαηίΐοη. %. Ηίρίαη6ίτνηι €α^α- 

ίαΐΜίηΐίη 1^ιτ€ΔΐαΙί3Ηηι^ ΙΒγάΐίΜ. Μ&ηυβ ΥίόΙοηηυβ ρ. 2519- ^^'' 
ϋτ Βα€, ηε ϊξηοταβε νΐάίοτ, ηοη ρταίίττηιβήηι^ φιοά/€ηίηι αρηά αη&ο» 

ΟάαιηΗηίηί ώβΙΙαίο ϋηΜίύένη ρτοοφ]βί ηΐίτα ρναηί ρτονιΎηαίίίη 
ιύΐίΐ ίη βοάετηβτηίαηάΗΜ $β, Η€ρ(Απα«ΐΓί Γυηΐ ^\ύ^\ύ ίη Ηίί/Ι- 
ΙϊΙηιιη ^ΓοΗχΙ. ΡογΓ. 864. 6. 871. 3• νΐ(]ο ΒιίΓηοϋ ΟΗογ. Ο&ηΐ. 
Ρ•40• 

VII. 3. ρ. 4^» Ι3• Ι^ ΜβίΓο ^Βοΐίοο νΰΛα ΤΰΓβηίΪΛηί Γηρπι 
ρΐΌΐυΙίιιιυβ, ρ. 43* <)νί1ηΐ8 ▼!% ιίΦΟββο ρυ(ο Ιιίο ΙηΓυρΰΓ 3(13ί€ϋΓ0 
Μβηυιη Υίέΐοηηαιη ρ. 2559• Ρίοΐίυιη ρ. 263^. δοΓνίυβ ρ. 
1834• £ιι1ο^Ϊ8θυιη οοηβαί ρήτηο ρ€ά$ άι^ϊΐαίο φιοΐιΐη α φιαίηοτ 
άαΟ^Ιΐί, \}\λ ίρΓϋ ιηυϊΐο &η(ο οοπίοεοηπι ^βοΐιοηηι^ ςυαιη ίη ιη&• 
ηυβ Π1639 ο&Αι άϋΐ&ΐϋ ΰ(ΐ€ΐ ΰ1β^ηΐί(ίιιη& 5&η1βηϋ €(Π(ίο. ΟαέΙ^ϋοί 
^ΕοΗοι ρ€χιΐ3πη6(η ίρΰοίπιβη ρΓ»1)β( Τ1ΐϋοοη1ιΐ8 Ιά. XXIX. Α1- 
€«υβ αρυιά ΑηίΙορΙι&η€τη ν€ίρ. Τ227• 

Μ Γροη^6θ8 ρτΊιητιπι Ιοειιιη οοουρβ!. Ηοηιιη ν<πχ) ^Ε^Α\^ο^ηϊη 
€3ηηΙηυτη ιηοΐοΐ^ιη αίςυΰ ΑΓίΙβοΊιιτη ρ^αρίββ «χ ϋη^Ι&η ιΑο ρβΓ• 
ί661ϋΕιηο(}ΐ36 ΰχΰτηρίο 3ΐ> Η^ρΙικίΙίοηβ θαίο ρ. 42. 43• 
ίξος \ Υ αυτΛ μ ο \ λΰσϊμί \ λίί? Ηνα' 


^1» μ.ί9 α \ 7ηιχ^9Τ9 

1)6 .Φΐοΐΐαβ ς&ΓΐηίηίΐΗΐβ ίη £60βΓ6 οοηΓαΙβηάυβ Β6η(1ΰΙιΐ9 ροΑ Ηο- 
Γαΐίυχη ρ. 710. VII, β. ρ« 43^ 3• Ι^^ ν€ΓϋΙ>υ8 1^οξ;ίίθίάΐ€ΐ9 Ιιχο Μ&πυβ ΥΙ^ο^ 
Γΐηυβ ρ. 2560. 

/ϋ» Ι^ο^/Μβύα^ ηκΐΗ /ρ0€ί€τη, ^να $( Επορίίυβ ${ ΑΓείΐΰΙ)ΐι1!υ9 
άίάΐΗτ^ ηοη αΒβιτάε α^τ^'ηηχίήηι αάαφα ώιφίί^ί ηιαή βίοΐεηι^ /άϊ'ιοβί 
Οίηί ΤτοϋΒακα Ιαβ νίτβα ΰΐαη^ίητ άηοΒιΐί ν^Ι ίτϋηΐί νίΐ ςααΐνοτ άαο^ 
ί^1ί$ /ητααιτιΗ^ί, ρτοΜΐ ΰαηηίιύί ηκηίητα αηί ταίίο €χεξβηί } νη/ηι ξΰ• 
ηετίί €β €ίίατη ί>ο€, ςηοά μ άιιοίηί οαφϋί εί άηοϊ>ιΐ5 νοηηε^ίητ Ττο» 
€ΐαί3, α αρρεΐΐαίητ ΑΐναιοίΜ άεαφΐΐα^ηι, 

- υ ν^[• « *ί(-νϊυ||- *^'|" « 

ςνα ]ρ£άα €ί ίη αη^ραβΰο'υΰφ, τερεήεΡητ^ Ηα άηη^αχαί, ιιί ροβτεηια 
^ΐί$ ΰΐβΐι/ηία Βα^οΒίβ 4 1?ν(νί ίηάρΊεΒίβ ί^ηηίηείητ, €ί ρτβ αηαραβφ -ηοη• 
ηνηφίΟΜ /ροηάΐΗί ροηαίτιτ. 

0• Αίοιίοο Ιλ^2^κ«4φο ΑοηηιιΙΙα ^€€τηιιβ ίπίπ^ ^^ Ο^ρ* XI Υ.^• 

τ 2 ^76 ΝΟΤΛ. νΠΙ.ρ,Μ. 

Οατηιτϋ Ευπρκί. Ημ. 94^• ΑΙεβΑ. 605. ΙρΗ. Τ&ιιγ. 1 105. Ιοη. 
ιο6&. ^£ί^(171. Ρτοαι. 152. βΐ αϋΒί. ΚβΑϋαβικΙιιβ €& δορΚοεΙ. 
£1. 1069. ιο8ο. 

ΙΜά. ΙΟ. ΡηχίΙΙϋΐιηι Ιλλϊκ» δορΗοοΙ. ΑηΙί^. ΐ34' ΟΑΡ. VIII. 
Βί Αηαρίββίού. 

θ£θυ£ΝΤΙΑ Ιοεα οχ Οηπιιη&ΐίείβ Ι^αΙιηίβ άβοοΓρΙα εΕπηίηιηιι 
ΒπαρχίΙΙεοηιιη ίηάοΐΰΐη (ίΓοηίΙ>ΐ]8 ρΐ&η&ιη ίΕείβηΙ. Αιίΐίυδ ΡοΓίμ* 
ίΐΑΐίαηυβ ρ. 2691. Ώα3^1ία> ΰοηίταΗηιη φ Αηαραβιοηηι τηϋπΜ, 
ϊηϊο ηαίητάΐε οαύοΐιοηην φ ρατΗί οταύοηη βηξηΐα ρίάιΐηα ί^ηηίηαη', 
Ιή^ ί90Μ ν&τβί$ ορύηιηί €β, 8€αιηώα αΒ ορήηιο ^ηί βχ^^αχ ρατίί 
οταί'ιστύίβτάί, Ναιηβαίύ ίη €αΐ^Ί5 ψηατκ νίίίοβιιη φββπξπΐιραΐίί 
ραΠαη οταΐϊοηιχ βηίαηί, ίία 1>ί€ Ιπηηιηί φ -^νοά ιη αΐϋί €07ατατναηι. 
Βίάρίί ρδάεί^ /ηηιηβίΐ9€€ΐ αηαραβιΐΜ^ άαδ^Ιηηι α ^/ροηά^ηηι, τατο α 
^ ρτΌΰάύίφηαίίϋηηι, ίοί οηΐΜ$ οτητήΐηα ίη Ιοοίχ, Μαήαβ ΥίέΙοήπτΰ 
ρ. <ί^2θ. Αηαραβί€ΐίτη τηαηαη οήξΊηαη ίναΙ>€Τ€ α Βί^ίΐηηο άαέί^Ιίίο 
ίη ώιϊήαιη ηαη νΜίί, αινι 'ύββηί ί^ηιροήί?ία ιιί^ςιΐ€ βοτητη βΙΙαΙή[ψΐί 
βίΐββαί : ητιώ α ςνίίηιβατη αψπίχκτυλΛς ώΰΐίην, Ξίςίΐι/ίείη ΏαφΙα^ 
€ Ιοηξα α άααΙ>υΛ ΒτίΐηΙ^ίυ, Αηαραβια ε άιιαί>ιΐ5 ΙτβνίΙηα εί Ιοηξα άΐ' 
ξφί^ βίη οτώηίί ίαηίητη ώ/ίτερατί ηήάεαηέΗΤ. ΌίΒίηε, ηηοά άαταβα 
ρετ •«'»νλοΜ«* Η&ΓΟΟ ΏοΒ^Ιϊΰο ρήηια ίοη^α, ηΐί^ίίί ρεώα ίη ΑηαραβηΐΛ 
τε/οτιηεηίητ ϊη €0 άηηιίαχαί νετβι, ^ηί ςηίηςιίε ύοηίιηαίί ^ οτώηίΜ 
ύαφίίί ΰίΐττίί : ηί 

Αι (1ιΙ)^ (βΓηΙ)ίΐ€ηΐ Γοηϊΐυιη ρτοεαΐ χη οαηοΓο. 

ΏαταΜα αύη 2Χ βΙϊαΒα, ςηα ρήτηηχ ίη ναβι άοίί^^Ιαί ΰοτιβαΐ, ετύιΐ 
τβΐίςιά ρεάα Αηαραβί^ βύ, 

ΤυΙ)α Ι6ΐτί1)ίΐ6ΐη Γοηίΐυηι ρΓοευΙ 8ΒΓβ ολποτο, 

ΑεΰΊρη ααίετη ίά ηιείπιτη ρ€ά$$ φιαίηοτ βραίιο Ηηροηιιη ρατε5^ βΐΐαΐα' 
τητη ηηιηαΌ ά\[ρατ6ΐ, 8ροηάίΗΐη, ςηί φ, Αηαρίφχ ερΙΙεάίο, ΌαφΙϋίΛι Μηαραβ» : Κ€Χ ϋ άο^ηίηαι ρ^^ο^ ίρβ ^η*ρ8ΒΛιθι νκΙεηΐιΐΓ €(ιιιιη ^^I1Γ<1«η 

,/Ι, Ηίο αάν^ηα /««//«, ί Ηο/ί"$ , ^**°** >37. 91*. (9^»• 95*0 

ο Ιη ^ΕίοΗ^Ιι ΡοτΓ. 9*6. (931.) .». ν. ν -- 

Βηιιιείίίιι» οιϋάκ £χ Μδ5. Ιιβ «ν )• | ^^7»ν. ΝΟΤΛ. VIII. ρ.44. "ΙΠ 

ΡτοαΙ^ηβΛα^οίΜ^ €ί βηηάεη Αιίαραβηιη να φίοονηφί^ βά^. ΝατΗ, 
ΰΐίΜ ΟΜΠέΐ ηντοαν-ίοηροηοη ςιιαίαοτ ΰοηψτεΒεηάαηίντ^ ίαηαη ώηήβοη$ 
Ιοη^απιη νιΐ ΰοτ^ιιηίΗοτκ Βτίν'ίΐιιη, ΰητη Ιοπξα ίη Βτβνα ίοΙΙψιιηίντ, 
ίηίβτ β ναήαηίίίτ^ Η ολμ άψυίτβί νοοαίνΐ^ ηυηαιγίηίητ^ ήη[ά6Μ /ίτ$ 
ξ€ηίή$ εχϊβηηί, ΝοηηηΙΤι ίη ύΐηηια Βιΐβία βάε Ιοηιαιηί ιαίηοτετη γ/« 
άρίαη^, ία ταίίοηό ηιια ίη βη€ ίΐίΛταΜ οηιηέ ναήε ΰΐαηώιίιιτ \ ώΐήηί 
φωά αία9ί λΒ ααβοτώηί βηώο ηονίίαήί, φιαάαίη αφ'ίάαηίητ Η άε* 
ΐταΒαηϋιτ.ϋοηΐτα (^ΐίατα ταίΜονεί^ ώβφΚηα ρατηήίΜ, φίοά α ζη οα• 
ίίτη ΜΗήί άαΛντ αξηο[αη, Νατη α ΙαηώΜ ίη οίαηβιία υιναύΐητ Λ 
οΫράΙίΟϋτ ΑτνΒίΙηιαίίΜ, Αί β ίήΜΙαΒο ρβάε βά άαιηίαχΰΛ ξβη6ή$ 
(Φτηώαίΐίν, αάαωα ΑτοΒίΜίοη,βαίηίεξτνηι: ηοΜ ρήια, ίη ^ηο Ιαηΐτ 
Ιηα, Μτόκζονορ ώάίητ. νοίηηΐ ^ηήη βαιΐ ΏαφΚαηη ΤτοΰΒαο ιιΐύηιο, 
ίία Αηαρ^βιιιη ηοηηηηφιαιη ΙομΒο οοηώιάΛ, β φάάεη ΏαδΙβη$ νί 
ΤνοΰΒοΗί α Ιοηξα ίηάρίαί, ΑηαραβυΛ αηίξηι ηί Ιΰοηίηα άίβηαί, ψίοβί 
/οηοηα, Ρίταιίιίητ ν€το ν€τβί Αηαρα/ϋΰία ρταάρια ρατ ώροάιατη^ 
ίηϋτάατη Η ρ(τ βηξίΐΙο5 ρεάει^ Εβ αηίβτη Ρεταιβο οΐβίΐβΒβί ηιείτί ίπ 
ρβά£5 ώιήβο ΕχεηιρΙηηι αήί ΤαταίΜΐή ΟαίαΙε^ίά, ^ηοά εβ ίη Αηα^ 
γαβί€ίί^ ηοΒ'ίΙίί ίΐίε νετβα, 

ΑΠιΐ8 είΐΐιαηι Γοηίΐυ(ΐιΐ€ ροϊβηβ νο1ιΐ€Κ8 ρ€εη^€Γ(|ΐ}6 τηονοτβ» 

^οά ξβηηί βτεφίβηί εβ αρηά ΑήβορΒαηετη, ϋηάε εΐ ΑήβορΒατάαιη 
νοοαίητ : ηοη ςηία οοηώίοτ ε/πί ιάετη βιίί, ηαη εί ^[ΰ1)^1%ϋ εί Οταίί' 
ηα5 εί αΐιί ρτίοτεί ηβ βιηί εο, νεπίτη ςηία ρΐηήτηηχ ίη 1>0€ πιείτο Ατ'βο'- 
ρΒαηεί εβ, 

ΡοίΐΓΰΐηα 1ΐ86€ οΐΐ&ΐ ΗΰπιίΙβΓίιιιίΐαβ αθ ΑηίΙορΗ&ηίβ ΡΙιιΙιιιη ρ. 
14 1 • οικη 1)20 ηοΐα; *' ^ΕβΒ)!Η <)υ» ρ2ΐΐ€8 Ηίο είΐΰ ροί&ηΐ πιίΐιί 
" ηοη 1ί(|ΐ]6ΐ ; ψχΆΤΏ οΐ) Γΰπι αιιΙ Αήβοχεηο Βεϋηηηίίο, 2μΧ ΕρίΰίαΤ'» 
" τηο Ιοειιπι ίΠυπι ροΐίοπ 3ιιγ€ (ΐ6ΐ>€Γί ροΓΓϋΕΓυηι Η2ΐ)€ο." Υοχ 
ΜβΙ>βη5 ϊίΆνΛ ά}χ\}\^ πιοηάοΓα ΰίΐ^ ρ&Γυιρ ΐ3πΐ€η ΓϋΙίείΐοΓ ΰχοο^- 
(2(2 €(1 νίτί ΰΓυθίΐϋΙιΐΏί εοΓκέΙίο. Αρ6Γΐ€ ϋηίπι Ιΰ^ΰηάιιπι Εηρο^ 
Ιΐ5, ΙρΓο νίέίοπηυβ ηοη ηιαίΐο ροίΐ ρ. 2523. Νοβτί εηιηι ίη ηο^ 
ΛυΙαηάΛί ηιείτίχ βη τΒγίΒτηίί, νείετίί οοηιοεάία βήρίοτεχ βψά ιηοίη^' 
τηηί^ίά εβ, ΕιιροΙίη, Οταΐίηηηι, ΑτβορΒαηετη. 8ίπιίΐ6 πιβηάιιηι 6Χ 
€θ(ΐ€ηι νί61οήηο οίηΰηάαπι €(1 ρ. 2580. ηΙ>ί νοΓΐ)3 ίίκΓβ κρϋΐίΐ 
ραυίΐο ^η^^ ρτόΪΆίΆ, Αοεεάίί Βί$ είίαΜ ίΙΙα Αηαραβίΰοπίη βρεάεχ άε 
/οηίε ΏαφΙία νετβα νεηίεηχ, αρία αάτηοάηΐΛ Οοιηΐίήί, Ά^»^τοφ«»Μο( 
ημηεηραέα εβ, ηοη φιια εοη^ίέοτ ε^ιΐ5 ΑήβορΒαηεί βιίί, ηαηι εΐ Αββ 
εΙβίΐ5 (ΐ6§β ΕηροΙίί) ει Οναίιηηί ρήβα €οιηοεώα βτΊρίοτε$ εα ηβ/ηπί^ 
βά ηυία ρΐατίιαηί ίη Βλ; ηιείτΦ ΑτβορΒαηεχ ίηνεηίύητ. ΤβΙηιηιβίΓο• 
ε3(&ΐ€^ί€θ8 νοΟΛί, χατ' ίζοχ^Ρί ανατταίσΎονς ΑήίΙορΗ&η€8 £(]ηίΐ. 
502. ΑνίΙ). 685. Ρပ 7.Η• ^^ ΕαροΗη Ηοε πι€(γο υΓηπι «Πβ 
((Εϋ^ΠΐΓ ]ο€α8 €ΐΰ§;&ηΐί£αιτΐ5 λ ΡΙιιΙ&γοΗο Γ^Γν^Ιυβ Τ. II. ρ. 66%. Ο, 
ΜϋΟΓοΒίο 83ΐιιπι. VII. 5• ΟΗοηΐ8 Ο&ρπιηιπι Ιοί^υΊΐυΓ^ 

Βοβ^μ,Β^' νλης ανί ν«»το^»τ?ς^ ίλάτηό νξ»ον, κο^ρον η, 
•Το9 κύησ-09, φάκο» Λννβη» ηοΛ σ-μΧ'ΚβΜΛ την «τ•λν^νλλ•ιι« /^ 

Τ3 / 278 ΝΟΤΛ. νηΐ. ρ.44. 

κοτ»Μ». ^Γι«»9 μιλ«β»», ^ηόη,Ίΐ*» ^μ»»« ^(•'ν^ κ*ττ^» Ιξ^Λΐμ, 

βιηβηάϋΐίοΐΜ ΡογΓοπΙ^ 

«νοί^Μ/Αΐ» νίίν %ιί/Α'^ 'Τφύτ•^^ ΤΑΣΔΙ ΤΑ£ ιί^^»•Μκ 

νβ(€Γβιη ΐ€έ1ίόη6ΐη τα< Ι^ττΑ^ λ Κυ&ηΐΜπίο, Ιοεαοι ΐίιιικ: (η^ϋ 
&4 Τίιηκυηη ρ. 5• ι^ίηςαί ίηΐ&έΐ&ιη, βίΐ ριο&έ^ ιηίηΐιΐΐβ. 

Τεΐπιιΐΐ€ΚΓοηιηι Ιβ|[€• βητκΙβΑϊβ βχροίαίΐ Ροτίόηιι• Ιη ρπβίβΐίοΜ 
&ά Η6<η]1>&ιη ρ. χΐνί. Ίίβηιιηηιιβ ίίβηιηιςυβ ρβιίεςβηάιιβ• ¥ααα$ 

1 2 3 4 5 6 7 

- ■ ί - - Ι - - Ι - ♦ II - ' Ι - - Ι ι 
-.„|.-«|-„„| II- ««ι Ι Ι 

€( ΏοΧζ ϋχίηηχη ρο(1 ςυβιΐυηι ρ^άϋΐη ί^τηρ^τ ίηνίοΐαίαιη Γβιτ&ή. 
Ουοοΐ Π10Χ 3ί( ΝοηεΓ ρ. 4^, 4• &η3ρ8εΑυιη &α( Γροη(]€ΐιιη ίη ίόρίίηίι 
ίβθβ ίη(1ίίΓβΓ€ηΐ6Γ &<1ΗίΙ)€Γί, ηοη ύη€ ο&υήοπϋ ςα^ά^ιη ^οοίρί ά€:\χη 
ιηοηζΐ ΒΓαηςΙίίαδ ιά ΑπΛορΗ. Υ^Γρ. 349• " ΝιιΓ(^υ5ΐπι ΑΓίήορΙΐ2η€4 
" ίη ΐ€ΐΓ&ηΐ€ΐΓί3 ϋηΕρβείΙίοί^ Γ^1ΐ3ΐ)8Πΐ ε2ΐ(&1«έ1ίε&ιη Γροηάβο ΓϋΙ)]ίοίΐ. 
'' Ηηιϊο ΙΐΗ Ιίαβηΐίίίπι Γιιηιβίϊβ ΟΓαήηυιη (βίΙ&ΙιΐΓ ΗϋρΙιβεΑίο, ίεά 
'' η'ιΐιίΐ ιεΙο θβ Απί^ορΗ^ηε άΐοίΐ. ΑΙία (|ΐΐ2£ ίκΐόιιαΐ ίίΐίαδ ιη€(π 
βχβπιρίΕ <; Οοποίβ ροοίίβ ρ€ΐί(& ΓυηΙ, αηοΓοιη ίηνοηΐιιπι (νΛ& νί- 
θεΐυΓ : ηοο αάοο 1€Π16Γ£ ιηοίηιπ) ίρΓυηι ΐΜΰοτύύΐιηι ΕρρΰΠ^Ιαιη 
ίυίΐ." }υΓ€ ΕΐιΙβτη ΐΜΟόηίϋαιη ηοιηίη&Ιοπι ίαΐίΤο €χ Ιοοιβ άϋίη- 
0ΰρ3 ΓιιΙ)]661ί5 Γ&ΐίβ ρ2ΐΰί)ί(. V^\^^ΐ2X^& ίη Ι^ΕΟοηίοί^ (Ιβ ΓβεαηάΕ 
Η^^οίηΐΗίοηιπι θίβ, Ερπίΐ Α())βη8Εϋΐη IV. ρ. 139• Ε• τίί ίί μΛσγ 

μ,Μγχλη. Ώαι^ίς τι γαρ χί^οξίζονσίρ, ίν νιτάϋαι» «ΐτ£ςα;σ'/Α£ΐ>ο», χα» 9ξος 
ανλορ άποψης Ότά.α'Λς αμ.Λ τω νλίικτξω τα,ς χρξαας Εοτ^τρίχοντι;, » ξν* 
ΒίΑΜ /χ{» ^ΐτα^αίστύ;, μιτ ό|<ος 0^ τόνον τον ^ιο» ψ^ονσ-ΐ9. ΟίοβΓΟ Τυίό. 

ΌίΓρ. II. Ι5• 8ρατίίαίαηιτη ιηοτα ρτοΰβάΐί αά ύΐηαιη, η^€ αΰήΐ^^τ 
υΙΙα βηε απαρορβί ραώΒίυ Βοτίαύο. Μαήτΐδ ΥίίΙοηηιιβ ρ. ί^^*• 
Ιάβτη α ψβατνξίορ άίύ'ιΐητ, ηηοά ββ ρτορήαηι ΰοττηέη Ι^αάατηωάοηιιη, 
Ιά ίη ρναϊ'ύί αά ίη€6ηί'νυηηι ν'ιήητη ρετ (ιΒιαί ΰαηηηΐ, ίη€ό4^η{£5 αάρ^ 
άετη^ αηίε ίρβιτη ριίξηα Ίηϊύητη. Ώ^ Γροηόοο αηΐΰ ί)Ίΐ3ΐ)&η) ^ζV3^^^' 
ΙίοΕίη νί(ΐ6 βαικίβπι ρ. 234^• 2560. ΡΙοΐίϋΠΐ ρ. '>>6^^, Εΐίλΐη ίη 
άίηιοίΓο 03ΐ?ι1βό^ίΐΌ Τ)Ύΐ3εϋ8 αραά Οίοηειη ΟΗιγΓοίΙ. Π. ρ. ^ΐ- ίι^ 
ΛηαΙε^^ίϋ ΒΓΰηεΙ^ίί Τ. Ι. ρ. ^^, "Ετ» ^ οίμα^ τη* «ρ-α^»χλΐ)ΤΜ«ι ο7» 

Τα;» ΑΛκίύν^κωψ ίμ,βατγίξίνψ, [Αοίλα νξίνονσαν τη Αυκονξγου «ολ«Τκο» 
ηαΐ τοΓς ίνηη^ίνΐ4,Λ<ην ικιίνοις, 

Λγίτ ω ζπΛξτας ίνΛ»αξου 

κοΰ^οι «Γ»τί^*)ν <αΓ»λ»^ίτα•. 

λΛίΛ μΛ¥ "ίτυν νξϋ^)Λλίσ^ί, €€ 
€€ ηοάο νΰΓΠΐ8 ίίΐΐ Γο γ«κ» Τ^ϋΐβΜΐπλ Ιι&1)03αΙ «αΑοαβιη^ 

(^ιιίάΰπι &(Ιί§ίίΓΰ Η€ρΗ89ίΗοη«ιι ηβιηϋιΊ ηοη ρβτιηιηιηι αοείιϋ^. Αο 
Γ&ηΰ αιιη οΐ) Η&ηο, Ιιια^ οΐι 81 ί&» ςοοςϋβ» ο&υίϊαβ ηιιη(]υ&ηι ύίύβ άο* 
Ιβηάυιη €ί^ «9# Ι^αι, \>ν€^\ί»τ ε ^οι|Γο»ο ίη: ^τχί^ί» ίτΛ&Λίί>$. ίιύβϋϊ* 
Μβαιη ηοη €Α Γ6Πι α. ΙααΙο νίχα (\ν^ύ ίη. η^άίο Γ.βϋι^&πι ζά υηι1>ί« 
Ηαιιη ρ€π1ιΐ€€Γ€ $ ρΓο.&ΓοηιΙα Ι^Μΐ^ηι ^Ι οο^αηιιΐΐα» βχ ίρίΐυβ πιε§;- 
ηΕΐη ρΕΠβηι οΙ>ΓΰΓνΕΐίοηίΙ)α» ρ^1^^Ε^ι ^ιιίΙ)νιβ τίΐβ ρ^Γ<^^|ρ^^^^^ πιΐ9<1ίο- 
εκιπ ίΕΐΐίπι 1ιυ)α& ηιβίΓΐ οοΙϊΙϊεπι. ΐίΓοηββ ΕάίρΊΓοί ςτίΰβηΧ. 

δγββηΐΕίΕ ίΐΕ(}ΐ^ς Ιο^ίΐίαίΕ, αιπι, ρΓορήο ρβάβ οηιΐΗΐ^ιιβ. 1θ€η ίη- 
(]ίβΰΓ6ηΐ€Γ 3άΙιίΙ>βη.( ά^^γ\\ιιη €% Γροη(ΐ£υηι ^ ί^ά ητΛ^ιτηζ ρΓοοβ- 
ΙΰυΓηΐΕΐίεαηι ; ηΐΓί1]ϋχοβ οίαχη ^μμψ«&ο άΛβ,γ{\ιρ» ρι^£ςίαη^. 80- 
ρΗοοΙ. Α}, 205. 

Εαήρΐά. ΑΙοϋίΙ. 8ο. 

Ιη ΗίρροΙ. 1381. ίοΓίΕΠ ΐ€|^&8 ννί^σ•χω¥, £ΐ€έΐΓ. 1^28. 

ΑήίϊορΙι. Αν. 404• Ρ^^• ι^• Ι^ηούιηΕοΙιυβ Α^Ηοηχι IX. ρ. 

403.0. • 

£ρΗίρρη8 ΑΐΙιοηχΓ νίΓ. ρ. ^22. Ε. 

ΥοεΕίίαπι 1οη^η»ηι 6( «Ν|»Κΐ1ιοη§οη»!η Η»1ιΐ9 βΕ Ιβςβ ηοηηαηςιίΕηι 
2()πιί(ΐίίτΐΓ, ύ τοΰοΐεβ ίίΙ« ιρ6Ϊ άίρΐιΐΐιοιτ^ οοπτίρίΕηΐιΐΓ. Εηηρί(]. 
Μβά. ιο8ι. Τγοε«Ιι. 6α^, ΕΙβ6Ι;ν. ι^»5• '34θ• Ι34'• νβΓίηβ Ιαπι 
πίΕχίπιο ηιιπιεΓοβ ίίιιιΙ, €|ΐιηη» βη^Ε ιηβίΓΕ ϋνβ «ίίροάί» ίη^ί£^ί§ 
νοεΐΐηιβ ι^^π)^ηβ»(«ι^. ΙηΐβΓάαπι ΐΕηΐιβη, ^τκχ) ϋχ ΓϋΙ>)6Αί8 «Χ€ηίΐ• 

ρΐίδ ρΕ(6ΐ)ίΐ^ νθ€€8 Ι» ΓΐΰΟ- ΠΜ^ΙΙ ΓβροήΐΚΐΙηΓ <1ΐίΐΓίΙ)ιΐΗ86. 

2Εί€\ϊγ\• Ϋΐονα.» 1^2. χ«< υ,^ ον η /^ιλ» ^ γλωσσ-οίς «ί4ΐ$οΣ/$• 
ΡεγΓ. 53 ^' αλλ « Ζι5 |3α(7» [ Χι? ^ν» Πι^ίτΰ». 

Γΰά άβ Ηοε Ιοεο νίάβ ΗοΓπίΕηηηηι ά^ ΜβΙ'ίβ ρ. 292. 

04• Τ^νβκτος χοπα» Ι σ(» ι^Μαο^ιι^σν. 
^5* ΙσόητΛϊοΛ 9%^ον \ τις ί^τ^ σχ^ηΊ^οκ* 
84• ^ύγΛΤ%ξ, βαύτίλα [ » Κλυτα^^νίβΊΤΐ^. 
86. «ρ-βιθοΓ «η^ήτιμ | ντά ^νο€ΓΜ»ί7ς. 
95* /^0(λαχαΓ( ά^^( Ι σ* «ΓΛ^)}^^^^^^*^* 

794* Α^^ ζ^Χ^^^ξο^ Ι ^^ΐ' ομ.ο»ο«'0ΐ7ΐΓ(. 
795* <^7'λ<»0Τβ( «σ^ό^α; | «τβ^ 0»αςο^ιι»οι. 
134^* ^^^^ τοΓ<τ» •9ανοιΓ | ϊτ» ^ανα^ν «λλ«»• 

1557* άλλ'Ί^ί^βΐ'Μ Ι « »»» Λοναα-Ιως, 

Τ4 χ%9 ιμ.ο( κιΓνο(. 3βΟ ΝΟΤΑ. νΐΙΙ•ρ.44. 

857* ΐ'ΐ'ΐ' 7^ μί»Λν Ι 9*1 /Μαν^ιΓσ-»•• 
862. Ϊαίω9 οξχΛίς \ ^ τ• Μ•Χίσ•σ^9•μ,•*ς, 
1 07 1- ηί9 ^* Λν Τ(»το( δλ Ι Βέ νο^ι» σ*τηίρ• 
£ιΐΐη6η• ΙΟθ8. νΐΛ9Ϊ% ίι*ηγ$ΐα \ Ά• «ολ*σ0Όν;ι^ο»• 
8υρρ1. 620. «7* ^# ^ζ*^ Ι Ζ^' *^' 'λ^ιμκ• 

ΡγοπιοΙΗ. δοΐυΐ. 3ριι<1 8ΐπιΙ)οη€Πΐ Ι. ρ. 5^ ^49- ^• ^^^' 

χαλΜοκίξουψον \ ^ η νβ^' ΏκιβΜτ 

δορίιοοί. Α). 146. 9νι^ λρίλη^Γ | τος ?τ' ηι> λο»«'{. 

ΤηοΗ. 12^6. ΐΑίγάλους μίν Ι^ν | σα ν/ον; ^«νατον^. 
Αηΐί^^. 156. τησ'^Κ^ίνψ 4 Μι | »ο»Μν( ΐΛοχμός, 
382. τοΓ( |?»0-ιλ•(ο(0' 
ΡΗΠθ6^. 147^* Νν^^αις βλίβι 

€Ελ1. ΟοΙ. ι 76ο. ^ ««Γλ;^ ά^τιΓ 

177 1• 1^αχ«λν0'« ι μιΐ »έ^^» ^μ». 

εΐεέ^Γ. 94* ^* '^'^' ^νΟΎΙίΙ Ι ΙΌ» ί^Ον •&^1)νΜ• 

Βΐΐήρί<1• ΒίίοεΙί. 13 7^• *^*^ ^^ ι^άχ^ν | ο'β ΚΛσΊγψίτονς, 

Ηίρροΐ. 137^• '^'Κ Ιφίσπι» ίν \ ^ίζ^α νλιι/ροκ. 

ΑΙεείΙ. 82. ζωσ-' ίη ψνς λιι/σ | ση^Πϋλίου ιταΛς» 
ΙρΙΐ. Αΐΐΐ. 594* ^^*'^' ΊφίγίρΗ | α» ανασνβ» ίμή»• 
ΙρΗ. ΤϋΟΓ. 461. Μ νβοΓσι οί Ι λβκ ταΐΐι /3«ίΜ». 

ΛπίΙορΗ. ΝυΙ>. 45 ^ ■ τ«&τ' ι» ^( λ^γον | «ί» άναττί^νης. 

889• ι» τοΓ( νολλοΓ Ι 9Ί λίγνν Μτ«λ«Ι, 

944* ΚΙΙ^Ο^/Μ.Ι»0( «ίσ Ι π9ξ νν* Λ»^^ψω9. 
Κ&η. 1 122* Πβ»«9ΐ|»βΜ0» ι 0Ί )τ*^'« ^* «9 

ΑοΗαπι. 1 142. ?τι ^^ χ^^ξ^» \ 'ΐ'*^ ί*"^ 0τρ«τ•«». 
ΤΗβΓίηορΙΐ. 52. /«ίλλι» γ^Ρ ^ καλ | λιι«Γ«( Ά7«^«»• 
ΥϋΓρ. 1473• '^'^ •«*' «νλιίοι Ι ^Ί «^νρακ ^^0"•*• 
147^• νλινρα» λυγίσ-α* | Τθ( νιτο ξνμ,%ς, 
Ραε. 97* το κ τ* άν^^Α^νο* | σ» φξχσ^ψ σιγΛψ. 
99* χβ^^ΐ'βικ νλ)ΐ>•&ο* Ι ο*»} άΐΌλκοΙόριΓ*. 
987* Α^^ Δ»* «λλ' αψτ^φιη Ι ΙΌ» ολί)» ααντ^»• 
Ι002. ^οι/λοισ* χΧανιο' | χ»^*>» μ.^Κξ»»9» 
1003. χαχ ΒολοττΑ}» Ι ^ γ% φίξ09τας ι^Γ». 
]3^0• καιτφίτ Λνζαμ,ί \ ναυς τοΓ(γ» θιοΓ(. 
Αν. 5^3* "'^ΐ' ^' ^'^^^νο^', η Ι λ»<&ιον(, μΛκοίς, 
^^6, κΛΊτατα καη \ σκί^β^ταν ^%ξμΛψ, 

ΑΗςυ&ηάο» βΐϋ ηΓί(Ιιηΐ€^ ίιηρβίπινίΐ Οοιηίεοπιηι ΗεΰηΙ»^ ιι( νοεββ 
Ιη άαο νοΓΓηβ <1ΐίΓβ61» €χΙιίΙ)€Γ€ΐι(υΓ. ΑηίΙορΗ. Αν. 733• < Ρ&ηίοαίλ εη€Η(ί€2ΐ ψοεί ρηΒοεάεη^ί ^^^ΜλντΑν ΐΜϋιαιβι. ΝΟτ^ε. VIII. ρ. 44. ^βι 

▼ίάβ 6( ▼. 6ι χ. ιΑ θάίϋοηΰ Βηιηοΐκϋ. ΥϋΓρ. 75^• 

ΑρρΗιηβ&τιΙβιη βϊ ρΓΚ εβίβιίβ Ιβηβηθυιη β(1« ιι!ίίιη38 νΰΓΓυηιη Ηοηιιη 
Γγ1ΐ2ΐ>28 ιηίηίπιβ ρΐΌ €0ΐηιηυηί)>υ8 (ΐ3ΐ>ί(3β βίΐβ, Μ ΰαθβιη άίΐΐ^πΐ» 
Γ(Γν3ΐ&9 &ο ϋ ίη πΐϋάϋβ ΥΰΗΊΙιυβ ΓΰρβΓΐ» ίοΓβηΙ. Η&η€ Ιΰ^ιη, λ Γβ 
ρήιΐ8 ίη £ρίίΙο1& 2(1 ΜίΙΗιιιη ρ. 26=23. 6(ϋ(&ιη, ροίΐιηοάαιη ίη 
ΟΊίΓ6ΐΐ2ΐίοη€ΡΗ&1&Γί(1οα ΓΕίίοηαητ βχϋΐηρίοηιιηφίο ροηάοκ ίΙαΗΗνίΐ 
Βϋπΐΐΰίιιβ, (Ιΰίποϋρβ βχ νβΗΐοηβ Ι^ηη6ρί&η& €χΓεήΙ>βηθτΐ5. *' Ιη θίΓ- 
" ΓβΓίαΐίοηο, 3(1 }ο&ηη. ΑηΐίοεΗ. ρ. 26. ηονα (ΐυ3Κ(ΐ2Πΐ ίη πΐ€(1ίτιηι ρπ>- 
" Ιυΐΰηηι, ά^ ηυηιβπβ ΕπαρβκίΙί. Αη(€2 ορίηίο ίΐ3ΐ)3ΐ, ευίυΓ(]η6 νοτ- 
" Γη8 υΐΐίηιαηΐ'ί^ΐΐϋϋαπι ΰ(Γΰ οοπιπιαηύπι, ίά(]ΐΐΰ ϊ^χη Αη8ρ2ΒίΙί,ςυ3ΐιι, 
" ςυοά ηοίαπι ^^, Υϊ^χΛίη^ίτοτηχη, Αΐίοηιπιςηϋ. Όί, ψχϊ ρο^ΙοΗο- 
" ήΙ)ΐΐ5 ΗϊΓεο ΓβΒΟΐιΗβ εΑΓπιίηϊΐ ίβεϋΓυηΙ, Γκρο ΐΗΒηοΙιί^ νοί (γο- 
" εΐιχο^ νβΐ (ηπ6(ίεο, 2η&ρ«ίΙθ9 1οηηίη3νΰπη( ; λόΙ ν^τίηπι οοηοΐυ- 
" ΓΰΗηΙ νβΐ νοεαίί, νοί Ιίΐβπι μ> ευηι ίη ίιιΙ)ί<ϊ(}ΐΐ€ηΐί8 ίηίΐίο ί^εΐ, 
*' ν€ΐ ν(κ:α1ί8, νοί η. Οιιοηιπι (ΐ\2θ(1(][υο τίΐίοΓηπ) : η6(ΐυ£ «ηίηι 
" )λχ€ ΙίεοηΙίΑ οΐίπι (Ιαία ΓεΓίΙ>βη(ίΙηΐ8 αηαρχίΐοβ ; Μ εοηΐίηιια- 
" 1)!ΐη1ηΓ 3ΏΛρρβ^ϊ, Υϋΐ ρΕΓοβ 3η3ρ»Αο ρ€ά€5, ιιΓ()ΐΐ6 &ά ν€ΓΓηηι ί1- 
" Ιυπι, (}υί (1ίεϋΙ>3(ιΐΓ ρ3Γ(£Π)ί3(ηΐ8, ψΐΛύ ιιηίεηβ ΰΑΰ( ν€Η\ΐ8. Ηαηο 
" άιο&\}ΛΌΛ εοπ)πιαη€Π) ΟΓχεοηιτη ροΰίαπιπι ι%£ριΐ3ηι ; ηϋο ίρΓο 
" δ€η603, ΐΓΗ^ίουβ (υΐ ραΐοαΐ, Ηηίυβ ειιηι κ^αίβε, ςιΐ3Πΐ ηιιηε λρβΓοί, 
" εοηΓαιιοι ίυίίΐβ) υη()υ3πι ΟΓοίΐεο ζηζρχ^οΒ ΙβΓΠΐίηανίΙ, υ1 Βυ-» 
" ε1ι&η2ηιΐ8, δεαΙί^οΓ, θΓο(ίιΐ8, €6(; Γοΐ€η( ; \ΐ€€Χ, (πχτΗχο 3]ί(ΐηαη•» 
" άο, ίο(1 ϊά ϋΐίΑπι ΓΰπιβΙ (αηΐηπι 3(()ΐιβ ίίβηιπι^ ηβο ηίίι 6ηί(3 ν€Γ- 
" 1)18 ΓΰηΙΰπίίΑ. €οη6ΐ£ΐ)ίΐυΓ νοί ίρία Ιηνίάΐα, ϋ, ςα(κ1 (Ιβ^οχοηπι, 
'' Υΰπιπι ύϊ, 'ιά ηοη ρ&πτί €(Γο ηιοηΐΰηΐί. £()υί(1θΐη ηιίΗί ρ€ΓίΙΐ3• 
** ά^ο, ύ 3η(€, ςα3πι ϋ3Γη[)ίπ3 Γυα ϋάί(1ίίΓΰη1 ΒαεΙιαηαηαδ, 6( κΐί• 
" (|υί, βίΤβΐ ίηνοηΐυβ,ςυί ίά ρΕίβΓαεοΓΰΙ, βαπι Γυηιηΐ3ηΐ3ΐ) ίΠίβ ^- 
" ΧϊΛχη ίυίίΤβ ίηίΐιίΓυηι, ()ΐΐ(χ1, ρΓχοανίίΓοΙ, ηο, ίη ϋβ, οίΓ€η(ΐ€Γ6η1. 
" δ€(1 \ιά^, ςιιοά ίαΐυπι 6θ8 εΪΓεαηιίΙΰΙ» (^υί ηονα αροΓίαπΙ. Ρπχΐίΐ 
** ίΖΏά^Ώϊ (ΙοέΙίίϋηιυβ Βο^ΐΰαβ, αε άο6ϊΐ8, ({νά, ο6^ο ηονοιηνβ αί)- 
'* Ιιίηε 3ηηο3, 6ά€ηι ηιίΗί Ιΐ3ΐ?ιιοπιη(, 3ϋίπη3(, ηιΒίΙ /αΙ/Ίιτη €β€ ηια- 
*' ρχ, αη{ ρΐ^ηατη ίττοτί, ρο]β, ^ηατη ίά, φιοά αβυηο^βήτη €ξθ, ϋί- 
" 0€Γ£8, ΰΐιηι, (}υί Χζνα ααίΙαέΙόΓ 1ο()υ3ΐιΐΓ^ ίάί^ιιο οτβ ίατη εοηβάαΐΗ^ 
" (ρ• 15Β.) ηοη ροίΤθ ηοη οίτίο ωξηαυ,Μ ΒαΒβτβ, φωά ωαί, Νηπι 
** &υΐ£πι ^ζ., Ιιίε» ε^ηίΕ ίοήρίοήβ ΟοηΓηηκ ? Νυηι ώξτφΐ5 α ρτορο^ 
"βίο, 0Λτύ% νοπΓςυβ .νΰ(1ί§ίί8 ? Ι>€ Ηοο 3ιιάί(:3ΐ)ίΐ πιοχ ΙοΑογ: (βά 
ηοη ροίΤαηι, ()υίη αηΐβ ραΐ^π) ϋί ρΓββάίεΰπι, ηιο ηοηηίΐιίΐ ίηάί§;« 
η^η^ €[υο(1, ηΐ£ηΐ€( ο(χ:υρ3ΐ\ιηι, ΓβηΙίΑπι, ίη Γ6ΐ)α8 Ιαπι ίίι(ί1ίΙ>ΰ8, 
()ΐι&8 ίη πιβ(1ίυηι ρΓοΙυΙϋΓίΐ^ κίβ1ΐ6η(1ί8. 

" Οίάάββ, \τί(\\}ΛΧ, ρ. 1 59• ^^ Οτοΐη$ £ί 8ϋα1ίξίη5, ραίΒιυ νίπί^ 
" ορροτίίτί, βΜ νΙΙα ταύοΜ, αηώοί ? 8οΙβηΐ Οταά ίταρά ί^ηηηιατφ 
*' ίτούΐαο ν€ΐ ίήΐΜταΰΒΊ αηαραβοχ : ιάφιε/αίΗιιη α Β^Μοα ^ηαάτοξίηία 
** αια ςιώιφια^^ηία τηΐΐάηηηι ι» Ιοοιχ, βεηίβηύα ξύαη 'υ&τΐηί ηοηβηίία. 
** £χ€πιρ1& ^ιιίΙ>«ΐ8 ηίΐίΐΰΓ^ (^αίηο^αο ΓηηΙ, ϋχ ^ΕΓοΗ^Ιο^ βΐ» ρ^ιί ηα• 


3Ρβ» ΝΟΤ^Β. νΐΙΙ.ρ.44. 

•* ΡΐΌΐη. ν• 122. 

*' €ΐ^ Ιχυίο ύαιϋο» (|ΐι&η«Μη» ν. 565* 

Το» ΙΐΙ χα(λΜΐοΓ( ι» «ιτρίΜΐ^*• 

*' ΟίΑχχοί \ά β,ΜΟ νοΓΓυβ» νΐ ορΐη&ΙιΐΓ Ιςηρίοτ ΟεηΑΐΓ3β|^ ΐη (γο* 
" οΙΐ9θβ, υ1(1πΐ3. 1ι(€πι ϋκνί. Α(• ρυ(ο» ςιΐΐςιιίβ^ Βο^Ιοο Ιοο^β ίη• 
** (ΙοέΙίοΓ, οο^ον1ίιβ(» α-ι Ηίο ϋββ 1θθ|;»ιη ροίΐϋ» αάάΐΐϋ οί ^ 2γ>(€ 
'' εοη1οιΐΑα(€αι, υΐ Γο1οιι£ ρο€(8Β^ «^σοιχΜ&ίο-*»» ιτιτ^»Μΐσ»ν• ΟΓάιεΙί&Ι 
" μ}» οχ 1ι&£ βΐΐί^ιη» φ^Φ €ί(α(« Γ<ιΙ>ιιΐ3.Α Βυχίοιίδ^ ν•. 174• 

" νοί « δυρρίίο. 5(ί, 

" ν€ΐ ΑήΛορΙίΛη. ΡΙαί. 

** 1η <|υίΙ)α« Ιο^ίβ οιηηίΒυβ^ οΙ οβηΐϋηίβ αΐϋβ^ ί^Π&Ικι 9« 1ο.η§;3 ΰβ, 
** ^α^ύ ύκ οχρΓ€ίΓιιιχΐ9 ιταοα^ορΓοί», ο^ξοφόξ^^αν^ ολσΊν^ €ΐ φ«σ1ν. £^ 
" Ιΐ8^€ (^αίάβαι Ιη ηΐΰάϋβ νβΓϋΙ)ΐ}8 ουιηία; ιΐΰ ςιιΐί} 6χοίρί&( δεηρ^οί 
" ΟηΑλΓ», ύ ίη €χΐΓΰΐιιί3 αηαρχίΐίβ 6η(. 

'' 8€() ιηοϋιιβ ίοτίΑίΤο οβείά^ήΐ, (|ΐΐ(χ1> Γοοαηάο Ιοοο^ ρΓοίβΓΐ (χ 
•'-φΓοΙιγΙο} Ργογ». 19^• 

£»ς (Ιί^μ.99 ί^ο2 «4(1 φ»λ^τητ^ 

Σ^ΓίνοΙι;». ' 
" Ηιιης (ΐμο(ΐαϋ νοτΓιιηι ΐ€ηηίη3Γί ΐΓΟοΙιβκο, ρμΙΐΗί» (^υι& τα, {γ\\3ΧΛ 
*' 1>Γ6ν;8 οίΐ. $€(1 άο&ϋ&αιο ΟϋηΓηΓ» ΓεΓψΙοή άϊοο^ τα^ ία ^ος 1ο- 
*' £θ, ΓγΙΙαΙίφίΓη οίΤο 1οη£;&πι» (^αοά ΓνιΙ)Γ6(ΐυβη9 ν€Γΐ>μιη, σττΜ^η & 
'' άμρϋεί οοηίοηαηΐο ίηάρίΑΐ. ΝίΗίΙ^ Ιχ(Κ^ ίκααβπΐΐοβ § ιι( 6¥- 
" βρ[ΐρ1ί&> 6χ ίρΓο £,((άκγ\ο ρ€ΐ;ίΐΙβ| ρΓοΙ>«ιΙ)ο• ο^ ία ^αιάβιη ία πιβ* 
" (1ϋ& Αη&ρ»(ϋ8 : 

Πη^ σηράχ^ ηη «τοτι ^6^ν9• 

Ον( φίρ^ «Μία» ;(;•94^ν Άσ'ϊ^τκ• 
'ΛΛλα ρςθοΜο* {"«(^ονι; «γνοί. 

** V, Ργοιπ. ν. 99• δ«ρί• ΤΗεέ. 1064.. Ρ€γΓ, 6ι, δβο, Νόηηο β-ϊι**• 
' Μσα'Μ, νΆα», €ΐ αλλ»» ίη Ιοη^ΕΠ) ί}τ11&1)2ΐπι ε3(ΙιιηΙ^ ^|υ^«ι <1ιΐ3Κ 
εοηΓοη^ΐ€3 ΓιιΙ>Γβ(^ιιιιη(αΓ ? Νηηι (}ηο(|η6 Υίτ^ίΐίί οΙ](Ιί(υ8 €& Γυί 

" ΓοΓίρΙΟΓ 0€ηΓυΓ3Β ? 

ΤβΓΓ&Γ<)υ6, (ΓΕόΙυΓςιΐί πΐΑΓίδ, ε(£ΐυπΐ(|υ6 ρΓοΓηηάυιη• 
^ΛϋΓςυβ, ρΙανΪΕίί^υβ, €ΐ α^εηΐββ ίη^οπι νεπ1:ο9. 
ΡθΓΐε οίΐι ΗΕΠιηιαηι, <ΐ2ΐ(€ (βΐ^^ ί(;Εηάί(6 ηιαΓ09. 
** ΑΙίνκΙ, βχ Μ{<:Υιγ\ο, είΐ, Ργοπι. ιο34• 4 Είλίσ-σοι;^!- 


ΝΟΤ^ε. νΙΙΙ. ρ.44. 2» 

" ν\Λ ϊτΛιηιΜ ΙβηηιηϋΓί τοΗΐιιι», ψιιΛΛί, 9%*, να η)οβ *^»ο> 1)ηινί. 
56<) «Ιίοο, ΑπβρκίΙοιη βίΤβ^ β( ρο!βίΙ ιι1(ίιη& τοαβ ^χ^» ίγΙΧζ^Λ^ 
(ίΐΰ !οη^. δίο Ηοιη^πιβ : 

" βί ΑΗΛορΙΐίπ. ίη ΑήΒοβ : 

'θ«•βτ* ι^ίλ^οι Π^ία^β( τ•ί ίρ^ΛΤ» ^9Η η τβΓιη υ^μτ^Κ• 
'' Ντιπε^ ςτιοά Γ6Η()ΐηιιιι βϋ^ 6χ ^Ε^ί^ί^γ\ο ίαηίτΛΐ», «ιβιηρίιιη ΐίί- 

'* £(ί&π) Ιιίε (ήΙ>Γ3οΗίη ΰίΤβ, ο^ηϋίί -, ΧΛτη €η\νΛ «Α ίη ροΦίΙ» Ογ»- 
'' €18 νβΓΓ&(ιΐ9, υΐ υΐΐίηηιηι ί^Η&ΐΜΗη τοΰ» τ^λβκ 1>κν€ΐη ΗαΙίΰαΙ• 
" Οαίά ίΐ3(|ΰο Ηυίο βμιίϋβαι ρο6ΐ« αιηραΙΙο ύα ? 8<ρΙ. Τ1ιβ1>• 

^' Νιιιτΐ(|αϊ(1, ίη ηΐθάίο, 8Β(}υ€ Αίςηβ βχ&νοαιο^ νατίιι, ΙήΙ)η£]λί 1ο^ 
^ 0118 ? Οίηίά Ιιίβ £αΓίρί(1ί8 ? ΗίρροΚ 

Ά«^β(λα. τ«ίΛ«(» ο»/Αθΐ, Μ^β»• 
^' Οτιίά 1ιί8 1&πιΙ»ί», ΰχ ββάύπι ί&Βυ)^ ^ 

ΑξτίξίΡ ω^ ιοίχι» α; τβιλ»ς ίγω. 

" ΑϋΙ Ιιίβ, βχ δορΗοοϋδ ΡΗίΙοΛ. Απίίβ;. (Εά. Τ7Γ. β1 Α;^. 

Ολ/Αο» τάλΛς αλλ* ονχ δ Τν^ΐύ)( γ^»ο(. 
Ο^μ,οι τάλ4»ς Ινιχ' ίμΛυΎ99 ΙΚ «ρΑ<• 

νΐχ, ριι(ο» £^1)0121 «Η» 6ν€ οοπιοκάία, ίινβ ΐη^οκίί^, βχ ςγι» σοη 
αΙί()ΐιο(1 6Χ6ΐιιρ1ιιπι ρβΐί, οοηίΓΕ 8εΓΪρ<:οΓ£Πΐ ΟβηΓιΐΓβε, ροβίΐ. §6(1 
ρτΌπια(> ά ρο£(, ίΐΐβ, 3α1 ί}η5 αά^ηίοτ, ςηί ρνο βο φιαβνα, ηηί- 
αιιη ΐηοάο, αΙ>ί λα^, ίη τάλο^ς, ί^Μ^^}^ ίιΐ \)ΐ€νΪ8, Οτιίά βτ^ εαιη 

'' Άηϊϊχϊο Γιιο σοςίΐανί:^ οιιπι Ιιβίο {αή\)&[α ? ΜβπιίηβΓίϋ ίοτίσ ίΙΗαι 

" ΤΙιεοοΓΐΐί, Ιά. Ιί. 

'' Ν^αα ίΙΙίο 1ιτ«νί8 £&. θΰά, φΐ» β]α8, ίη ΟΐχοΗ ΙίΙβπβ» ρβάϋ» 
'* €^, ηονίίΐβΐ, βίΤο Βοήεαπι, ηοε, υΐ βχοηιρίϋΐη, ν&ΐ€Χ«» ιιΙ)ί ηοη 
ύι Ίήίνί» ΜηξΜ» Γ&ΙίοηίΙ>η8 Ιοοιι». Ναπι «(ίαηι, ία ^οαΓίο ε^ιι 
ρΙιΐΓ»Ιί& ηηιπβή, Λς 1>Γβνί« βίΙ ΌοΓίϋιιβ : ηΐ βχ €οά«η) ΤϊίοοούΧο, 
'* Ιά, ΙΧΙ. »ρρ&κ( ; 

Τιτν^' ίμί» 1^ Μολο» «η^ιλ«/^Μ, ^όσκι τ«< αίγας• 

" νίάιηηιβ 33ΐη ονηηία βχβηνρία, κ}»» β ροβίίβ Οηκίβ <}βρηιιιι£ΐ1 


« ^ ΕχβηρΙνιη ΓαριΜιαΚ ΛΓ«1ΐ}τΙα• ίρβκ βορρί. 179• 

'<^ ίίίνβ^ «ΝΜ^•» 4>7*λ#» ψψξξμτψϋ. 284 ΝΟΤ^. VIII. ρ. 44. €€ 
«< 
€€ 

« ΓοηρΙοΓ οβηΓυπΒ : αο £ιΐ€0Γ» €ΐιιη 8ΐ1 €& ι«1ιιο οοητβτΐ&ηι οπιΐοβ, 
ο1>(Ηιρ€Γο€η ηαο ϊαη^τΛήϊ «υιΐβα&ιη ίεΗρίοηβ 5 ςνί, ευοι Ιιοταπι 
(Ιυάίοηιιη ρ1&η€ ϋίΤοί ίπιρΰήΐιιβ, ύηο ιιΠε ηοεϋβΐΐ&Ιε, ίη τα, (&πι 
κτηοΐΐϋ) Α Αία ίηΐβΙΗ^τοηΙΪΑ, Γο ίη(ΰΓροΓαί(. Οοϋοχίΐ, υΐ 3ίΐ, έί? 
νια, υ( ()υ26Γ6Γ€ΐ ίη ςαο ρο(Γΰ1 οίΓ€η<ΐ£κ : ςαα ςυΐάΰΐη «Ιί^βϋίοαβ 
*' ιηίηίπΐϋ ορυβ £Πϋ : η&ιη ηυΙΙ& ΙεπιβΓβ ρ&§;ίη& οίΐ, ίη ςυ&, εΙίΑοαδ 
" Ηπηϋΰπιο ίηίΐίΙ&Ι ρΓοροΰιο, ηοη οίΓοηά&ΐ. (Ιαίά ΐΑηάοιη €»(> 
" ςυο, 3ά 3ηάί€ίαιη Γαΰΐη, άο &η&ρ8ΒίΙί8 Οηκίδ, ίηΙβΓροπΰπάιιιη, 
*' ρτονοοΆΤύΙνίΤ Ίβ, <\ώϊ οίΐϋπάβπιΐ, ηβ ςυίάϋΐη ύ\ή α>ηίΐ3Γ6 (ΐ£ ηη- 
" πικτίΒ νβΗιιβ ί&ιηΙ>ί€ί Ιι&ΐίηί. Κϋ(14ί(1θΓ&1 άαο ν€Γί*ιΐ8 Οτχοολ, ίο 
** £ρ. Ρω&ήθίβ Γαί 8ι. (114.) Γιο: 

Μυΐΐο νίάβΙιΐΓ Γ&ίίηβ, ίΪΜίηϋηι ηίΐιίΐ 
Ραΐητ» ίλ!&, ςιίΑηι (ίπαοηΐΰηα» ρβηρ«(ί. 

** Ργϊογ ςηοηιπι ν&είΐΐ&ΐ, «ι αυέ^οηβ ρΓοθίΐ Γοίΰηΐί&ηι ; ςιιΐ ηίθ 
'« οιηηίηο ί^ηοΓ&ίΤΰΙ, εΐααάϊοβκ ν^τίατη, Ά\\νΑ, ςαοά Αιηΐ€ΓΒ(, ίη 
** ρΓοπιΙη Η&1>υί1ίοΐ νΰΓΐηιπι, ηιηηαιί^ηί» 

*< 0.υηιη &ιι(6Πΐ πιαΙο οΰίΤήτί! ΓεΗρΙΟΓί ΟοηίυπΒ, <)ΐΐ0(1, ίη ^- 
*' οΗγΙο, ίβη(&νί(, ηοΰ «ο οοηίοηΐηβ ύ(» &(1 ΰχί(Ιίιιΐ3(ίοη6ΐη Αι«, 
'' ίη ροβίίβ, ρΰηΐί» ίπιπιίηηβη<]&πι, ςιιίάςυίά άο €Α ΓοΗςυηιη βΐΐι 
*< ίά οπιηβ ρβΓάΰΓβ νΰΐΐβ γίϋοΙαΓ, ευπι 3ιΐ(1ίά8 ρβΓίοηαπι &^^ ίη 
'' ΤπιςοΒάίίβ δΰηοο» (ρ. 1 59•) ΟηΙίΐυΓ ζ. Ιοοο, ίη Α£;&πΐ6ηιη. 

"337• 

-— ΤηιείΙιαβ ηιοη(ΐΓί8. δίοΐιΐ ίπιροήΐ& 

Ροΐϊοη ΟίΠι : ρίηίΓβΓ &πιΙ)θ8 

ΡΓ«βίΐ Οΐ3Γπιραβ. 

'' Ηοε ίη ηιβ^ίηπι κάϊ^ίχΧ, υΐ ρΓθΙ)€ΐ, ^ΓίΗηοΙιί ροίΐβ Ιοπηίη&η απΑ^ 
<' ρκίΐιιηι : ηηάο ίηΐ€ΐ1ί^α5, οχίίΙίηι&ίΓΰ €απι, ηηροβία; Ηίο, οΗίηΐϊ 
*' Γ^ΠαΒα 1)Γ6νί ΰίΐό } ιι(, €χ Βογίοί ΓΰηΙϋηΐί^, άΰ νβΓΐ)οηιηι εοηίΐπκ- 
'' ΐίοηε, Ίηιροβία Οβα ίίΐ, ίη ο&Γυ ρππιο, ρού(υπ). ^2Π1 υηυηι. 
''..1ιοο ηιίΐιί ρβίο ; αϊ, ηίβ 6ΐ αΐίςυοά ηι^ίίβηηπι, 6ίΓ€Γ2(, (|ηο οπίί- 
** ηβ οοηίΐΓϋΗΐ 1)3βο γβΛ». Νηπι, (^ ιηιροβία βαύ ΡεΙίοη ^ δβά . 
•' υεΜο ΓΕΠίηι ^Λί/, οηπι ηοπιίηβ^ ίη ()ΐΐ3ηο ο^Γα. Αη, Οβα βώί. 
** ίηιροβία ΡβΓίοη^ 8€(1 Ίηιροβία, ηη(6 ηοπίϋη, ίη (]\ιει1ο οαΓυ, η-. 
'' ηηβ οΐίαπι ^ΗβΐΌ. Ργ3εΙ€Γ6&, 6 ΐΓίΙ>πιεΙ)ί3, ιηιροβία, ίη €χ(Γεηιο 
" γοΗο ; Ο^, ΐΓ€κ:1ΐρευ8 ^% ίη πιοθίο ; ςηοά ηοη (2ΐηΐιιπι ρη^&Ι 
*' εηπι ίί8, ()ΐιχ &ι>€Γηί> (1β αηαρββίΐίβ^ ίβθ οαπι σπ)ηίΙ>ιΐ8 (}α» υη- 
'*"<^ιΐ8ηι ΐΓΕάίΐ» ΓυπΙ. 

" δβθ βχ Ιιοο Ιοοο ίοΓίβββ οοη3€έΙΰΓ3πι 2ΐί(]ηί8 ίβοβΓΪΙ, βββ ΒοτΙΰο 
" ρβουΙίΕΓΒηι βΒςηε Οηηιπι&ΐίοαηι, 2ΐΐ()ηΰ άί&ΐ£^ί€3πι. Οα&π) ρή-' 
*' πιυπι £2Πΐ άίγηΙ^ανβΓίΐ, αά άίΓεβηθηηι 6Γ0 ρ2ΐπι1α8. Ιηΐ€Γ6& (οπι•' 
ροΓί8, ιηιροβία, νΧ, αηΐβ €ηπ)^ οπιηββ» &α:ίρίο, ίη ε&Αι ίϋχίο, ^ 
^1/ ιηιροβία ΡβΙϊοη Ο/β. ^&Π1 ίβκ 1 6. δοαιία Γηηΐ, ()αιιοι ρη- 
ηιτιπι Ηβεο βάβΙκιηΙυΓ, «Ι νίχ οΓβάί ροΙβΑ, Ι&οι ρηεροίΙβΓβ υη- 
'* ςηαπι 2ΐηΐ£ ΥΰΓΐ>& ίυίίΤΰ οοηίΙηιέίΑ, ηίύ ίοΓί&ίΙο ίη ίηέπιο οπίίηβ 
•' Ιυάί εηίυΟαπι ΙίΐβΓΕήί. 

*' Ε ςηαΙηοΓ 1ο€ί8 Γ€ΐί()ηί8,ςυ86» ί&ηςη&πι $βη«(»» αΧ»Χ^ 1Η2 ηοη 
'* ιηίηΗ8 ΓαηιίΑ ίηηΐ €χ• Ηαχηιΐβ 0£(8Βο <}η« £&1>νιΐ86 δοηβο» ηοη 


*€ 
€€ 
Κ 
€ί 
€€ 

α 

<€ 

4€ 

α 

α ΝΟΤ^Ε. νΐΠ.ρ.44. 385 

" βΑ, ςιΐ6ΐη&άιηο<1ιιιη/ο6^ο^ηΙ& αΒΗιιιο &ηηίβ, ']ζχη ρτοΒανα άοο- 
" ΧίΆτϊϊΌΒ ίΐΐβ Βαηίβΐ Ήβίηΰαβ : ιι1 Ηοο, Ιβηςυ&ιη υηιιιη άβ ιηοίβ 
'' ρΛηάοχίΒ, ρΐΌ Π10Γ6 ϋιο, ΰχρίοάϋκ ηοη ρο&( ΓοΗρΙοΓ ΟϋηΓχίΓ». 
υηίςοιη ίΐ&ςυΰ Γβίΐαΐ εχϋΐηρίΏΐη, 6 8€ηβ086 Μοάβα, 2(1 ΓϋίυΙ&η- 
άΐιιη ίά, ()Όθ(1 αίο^ ίϋΐηβΐ αίςυο ίίβηιπι ϋϋΐί. Ιιβρίθυιη ΥϋΐΌ αά* 
τϋΓίατίιιιη ! ΥϋπιπίαΐΏβη Ηοο θί θίοο, βΐί&ιηύ Γοχ βχβπΐ{^ΐ3 ρΐΌ- 
Ιιιΐίΐϊΰί, ^ϊ οιηπΊα 1χ)η& ίΠα^ βιιιη ηίΗίΙ &1ίιΐ(1 οίΙΰηΓηηιιη ίηίίϊΰ^ 
Ώΐύ, (|ΐι&πι όίΐβΐ αηίιηο &<1 ΟΑίαπιηίϋηάτιπι ρΓορβηΓο. Ναιη βτη^Ι 
αίςΐί^ ίίίτηηι, ίναξ κλ) ^ς, ηοη ΓρβείβΗπι Βίί ναΐϋΐ : Μ Γκρο 
τατο ; Όί ίϋς κλ) τρϊς, 3χ/ ίίτριι^, Ηίτϋηί αίςιΐ€ ίβτΗατη, ηοη ϋτ 
Γοΐυηι, Γβά /αρ€. ϋδΰΐα \Χλ^\}μ ροΐϋίΐ οϋβ γ^ιγ^^ ςυιιπι ηηπιβ- 
ηΐ8^ ζΑ ςηοηι ρβηίηβΐ^ ^Ηί^ηοΙ εβηίβηίβ, νβΐ ηιί1ΐ€ηί8 (ΰΓη)ίη&-* 

" ΙϋΓ. 

$β(ηι(υ8 ηυηο Γιιπι νί,Ϋά^ιζ ΓοήρΙοΓίβ ΟηΓαΓ»^ ευπι άίξτφΐί 
€β α ρτοροβίο : ίρΓβ ααΐϋηι, αΙ>ί οΐίαπι βήι, €0§^(α1>ίϋ, ςηαηΐυηι 
βχ 1ΐ2€ άΐ^Γββ^οηο ίη Γβ Ιατκΐίβ Γ6(1υη(1&ν€Γίΐ. ΥίάβΙιΐΓ ί1ΐ€, ηη» 
ευπι %άο ίυο ΑοΗαΙΰ, ()ΐιίά()ΐΐίά υη<ιη&πι €άί<ΐ6Γο β§ο, ίά οηιη€ 
εχευ£(ΐ€ ; Γοΐΰ^ίίςιιο Ηιιηε Ιοοηπι, ιιΐ πι&χίηιο οπιηίηπι ΐϋΗβ βχ- 
ρο6ΐηπι Γιιίβ« Εΐ, ουπι (ΓΐιιπιρΙιιιβ νΐάοκΙοΓ άί§;ηυ8 άί^ρτοί&οηβ, 
()αο ουπι οοηί^ο^ζτ^ΧΜτ, άβ ν'ΐΛ Λ^χηζνϊΧ., δοά αιηι πΐ2χίηΐ€, 
ριιΐο^ ίη(οΙ1ί£;ο(4 ηοη (ρ. ι6ο ) ροβδ υκυΜαυΕΜαυΕ,^ ιη^^^ίσ οαι* 
" Ιοίίη Β^ηΐύαηι 6ΐ Οταεοχ ίτα^ί^οί αοηίύύα-ίί, τφΙΙ^η ΒεηιΙάηηί, 

'* 1β, ςιιΐ ηοη ίοΐυηι οαιίοί ΰοηββοϊί ίη ΙίΒπΜ (Ιβ ςιιίΙ)υ8 νυ1( άίίΐο• 
" ΚΓ6, Γϋά €η&πι άί1ί§ΰηΐ€Γ «οβ Ιΰ^ίΙ, ίη ηιβάΐΜη ϋίΤΰΐτβ ν»πα οχ- 
" οηιρία ροΙυίίΓοΙ ϋπαρχίΙοΓαπι^ ()υί ο&άθκ ίη (ΓοεΙιχιιπι» νύ 1η- 
1>ηοΙιίη> Υΰΐ οχνίίαιηι, νίάϋκηΙιΐΓ. Ηοο βΐϋ ρυΐοϋκ ηονοπιηι, 
€ΐ9ηι» ((1186 6Γ&η( Α ηΐ€ οΒΓβΓναί», &ρ6η6ΐ>&πι \ ΙβέΙοΓβπι Ι&ηιβη 
€|η8 ηοη 3(1πιοηβΙ>3ηι, (όά ΙοΙαπι^ (|ΐιο(1οιιη()υβ ΰπι(, 3ιΐ(ϋ€αηάυηι 
ύ κ1ίηςυ€ΐ>3πι ; ταΐαβ^ ϋ ςυ&πάο ροΓροηάβΓβΙ Ηυίιιίιηοθί €ΧΰΠΐ- 
ρΐ2, ίρΓυΓηη)€(&ρ1ιιπι ΓηΙηηιηι, αά πιΐίοηβπι ίΙΙοΓμηι κάάοηθαηι. 
ΟΙιιοηίαηι ν€Γο ρ&ίαπι ορρη^η&Ια ΓυηΙ ^λ, ςηβε (ϋΓριιΐ2ΐνβηηι $ υ1 
η£ ςιιίβ 2Γΐ>ίΐκΐιίΓ4 ηοη νοΓΐΐ&(€ΐη, Γβά €]ιΐδ^ ςαί^ ορρυςπανβπΐ^ 
" ίη6Γπιί<3(€ηι βίΤβαΙΙβ, ηο βνϋΗΰκηΙυΓ; ίιη£^1& <\\ϊά (}αΐ(ΐ€πι ίη 
" ΟπκΐΒ Ιη^οίβ, ΛήίίορΗ&ηβ, ο( δβηβο^ι, ϊηνβηΰΓΟ ί1]ΐ3 εοηΙηήΑ, 
'' ίη πΐϋάίυηι ρΓοίβπιηι ; 6( οϋΰηά&πι» ϋϋΐ; οπιηίϋ οοΓηιρ(& 3 1ίΙ>πι- 
ήίβ. Επίςηο ϋη^ηίοηιπι ίαοίΐίβ οΙ ρΓοηιίΑ οοιτβέ^ίο ά€ηιοη- 
ίΐηΐίοηίβ ίηίΙ&Γ οοιχΙαΙο ΐ€έ\οή> ηοη ρο^€ ηοη βίΐβ νβπι, ^^^ 
άίϋβηιβΗπι. ΡΓίηιυηι> £κΐίεο («Γπιίη&ΙιΐΓ νοΓί'ηβ ^ΒΓοΙι/ϋ^ ίη 
" Ριοηι. 279• 

" €1η8Β ΓοΓΪρΙιιπι, ίι ηία Υΐ3,}^{ην, Λτ^ητη^ηίο, εοηΐΓ3 ηιβ^ €^, \χ\• 
" Ιίηι&ηι ί^1]&1>&ηι ^^X^ οοιηπιυηϋπι . 8ο(1 οοΓΓί§;βη<1υηι χξΛίπψίσν• 
το9, εοπι ίΐπιρίίεί σ• ; 3€ (υπι αηαρβείΐυδ θήΐ. υΐυηΙηΓ, πυΐ ϋηι• 
ρΗοί^ &υ1 άυρΗοί^ οοηΓοηαηΐβ ροοΐ»^ ρΓουΙ ηηπΐ€ηΐ8 ρο(Ιυ1&1• 

^ΈΓο1ΐ7ΐ. £ηηΐ€η. ιοο8. 


α 


κ *•6 Ν Ο Τ Λ. VIII. ρ. 44. Κ«η'α γης ^νμΛΡ»*, τ« ^» άτίί(λο# 

^' ΡτΐιηΐΜ Ιιοηιιη ν«τί«αιη ίη Ιτοελ^Βΐιιη οαιίίΐ^ ϊΛτύν» ία €Γ6(ί- 
" €ΐιιη ; ιι^ηιιιιςυβ €οαΙιτ&ΓΪ«ιη «ί» ςιι<κ1 νο1β(>»ιο. 8^» ία ]>ήπιο, 
'' Ι^οηάιυ» ^^ψΡΛμψτΰ9, ^^ΐΜίηΑοίιηοάνιη «χ Υ€Γΐ)θπιιη ί«ηΐ£ΐτ(» 

" ηιβταβ. Ιη (€ηίο αιιΐ€ΐη, ρΓο «τιί^ρ^ μοοο άνϋ^, ςιιθ(1«ί«^* 
'' 4φιβ τάΐΜ^ά^ €ΐ «1(βη> άύΐαϋυ» : ΙρΓΰ ^Γαίι^ΐ. ΡΐΌοΐϋίΙλ. 745* 

" Τ€Γ(Ιιΐ8 1οοΏ8 δορΗοεΓιβ βίΐ, εΐΰέ^Γ. 1 1 2. 

^ ΚιίΓΓυβ, ΟΓβΐίοο (ϋηηίιηιΐνιη, ρήοΓΜη νβτίίιιη ΙιβΗββ: («α (13^7- 
^ Ινβ βηΐ• ύ« <)υβιηα(1ιηο(1αιη ρλΓ «<1, ίηκ τβ( Ιβ^ΐΟΓ ; 

^"^ ν«τΓ»β βίΐ ρλΜΕπιικνΜ» (]ΐι« ΙβιηρβΓ Αη&ρνΑοηιιη «ΙλϋΓιιΙλ; κ^ή 
^ ΙΐΌοΙιβΜ, <)υί €Α ίη ίξΛη, «ρίν• Ιοεαδ. Τ«πη^ ίη βορίιοείίβ Αη- 
^ ίί^. 1 29. 

^^ ϋηΐίευβ^ ««0•»^<^, ΰοίρα Η1>ητη ί(:ήρ(υβ βΑ^ ριο αη^ρφΑοι ίάίϋ*» 
'* Ψ^»ϊ^τ^Β,, ιη $ορ(κχ!ΐ«8 Ρ\ίϊ\οβίβ\€, ^χΧτ. 
ΧνξΛΐΑ»9 ιινψ «τ«»τ#( αβλλιις 

'' ΟΜίϋ^Μ ίη ίοηηλίη Βροηάβϊ οοην^Γ^ΙιΐΓ^ ίΑοίΙί τοο»4)αΙί, «οΧ- 
'^ λ^ς, ίη «•λλ•Τ(, οΐϋΟΐίοηφ, 4|«ιβΒ τοη ίοήρίαη «&. ΑθΙιβε) ίη 
'' Εηπρί4ίβ Μ^ά. ιοβ;• ^ 

Ενρο«( ^» »«•«<.— 
«ήΐ ίροη4κα9, ιι( ορσΠβΙ. Τιιιη) ϋήά. 1 103• 


"Εοπή» «9ηλ«ν. 0€ ? 


(Ο. . ΙρΓβ ηίίι'ίΐ (1αΙ)ίΐο ςυίη τβ^ΰ β- ΒεηΗϋίο. Ι,εξΰ, <τ«ν^«ν 7*( ^ 9^^ *' 
'ΐηβτκΐ&νϋπΐ Ροτ(οΐΗ]3, •&2ίίι> ^«^ «δν' 4τ•λλ«Μ;τ.. ^οι^ΗΐΜ η'ΐβό. Β^οτ^Β. νιβ.^Μ. 1>βΓ « •Μ ^' ΡοίΙβηΟΓ .▼βΤ&ΙΙ 4ΜΗΙΕ «Α Ρ&ΜΒίΐΝΑΟΐΙβ^ (}Η€«1 «»10Ο απίβΟοάίΐ 

*' 1)ΐιενίοτ ίΠβ^ ςυί άίάΐνΓ ^Λύ» ΜΗφβϋΙο». Ροηο, ίΙ)ί(1. 1405• 

" ΡηΕ(€Κ2, ίΙ)ίά. 141^• 

Ώξ9ς σου .^δι^Μνον; •ν•!^&»»• 

Πολλ» ^»)«σκΜ γάξ μ* ο «τβλυ( β<ίο$• 
Χρ?» 7^ μιτς^βκ •Κ Α^ι»λι«Κι• «. «τ. λ. 

Ε(1 ΓΰΐτΓυβ εΓ€ΐίαΐ8^'ίη ρήο» ^^^ύΛ,^ ίόά Γ«άιιη4ί( 7^^^ ό( !ρ(& 
£ΕΐιΙβιΐ!ΐίΕ ΰοοίΐ. >Ν«ςιΐ6 βηίιη οα <οοηη.ρΓ^Ηβη1ίι β^Ι^ΟΦΟιίΑ &ι»(6Ρ<- 

'' ϋβηΐίδ, υ(, ύ ¥βηιιη ΙιΜ>£ΐυΓ<>Μΐ^ αεάρίβιιό» Ύίίτ]3β. ίΜΚ. Ό«ο- 

*^ ΟΪΓΟΕ €οττίξο ι 

'' πΰε άυΗΐο^ ηυίη ρ^ήύ ίυάίεββ οιηβηάΕΐΙοηεπι ύηϊ ρΓθΙ)2ΐ1υπ« 
*' ΙηΓϋρβΓ, Εαήρίίΐ. Τγο»6. ^8ι, 

Κΐϊ§νχινι»ΐτ,— 

*' ρ«(1α3. 
** ΒρίΙχ^ιηο^ ΑΓϋ]ΙρρΙΐ2ΐη. ΝαΙ). ρ. χοά, 

•* δί ρήοι;ι νοΓΓϊΐί ζόά^Β ^ γ\ νίιίο ολτΜϊ, 

" Λ(<^ιιΐ Ιιί ν€ΓΓΐ38, ιιί ορίηοΓ, ίη ροοΙΪΒ Ότχοΐ9 Ιηί^ΐ€ΐ9, οΑΐηββ 

'< ΓαηΙ» (^υΐ *ορροηί ϋβ ροΐΐ'υηΐ, (^υχ άβ ηυαιοΓίδ £ΐη3ρ2ε0ί άιίΤΰΓυΐ: 
»ιι( ύ ^ΐΐΰΐη ίοΓ.ΐ€ ρΓχΙΰΓΐηΙίβήιπ^ €υηι %()υ6 ίαοίΐβ, 3ε Γ6Η(|ιιο3^ 
οοΓΓί§ί ροίΓο, ,ΑιΓειρίο. 81 2ΐη(€Γη, οίτίί/ρί ΰοπβ'ΐίβτβ, ίοΓψΙοη Οβη- 

" ΑΐΓ3Β ρ1α€ν»€Γΐΐ, ιιΙ ρΙιίΓΕ βχ€πιρ1& ίη(}ΐιΐΓ&1, 3 πιο ίοΓίθ ρΓ3έΙεΓ- 

** ΊηϋΤα,ί ουπιΐϊίΐ, η© ΠπιϋίΕ ίΐηΐ ϋΟΓυιη, (\\χχ 3&ηίΐ ρΓοΙύΙβπΙ ίη 

" ιη&ΙιΐΓ^ οοηάαοΐΐ^** 

&η(6 νοΓΓυπι €3(&ΐ€έ1ί€τιιη, ίΐνβ ρΕΓ(£πιί3εμιη, ()ΐιί Γ^ίΙβτηαΐΑ Ι^Η- 
ιηα ί^ηιρβΓ οΐ&υάίΐ. .Ρ3,Γ(£Πΐί3(;αη οχ Γβϋΐιηχΐίΐ Ιΐθτοίεί Ικχαιηβΐη 
ρ2Γ(6 ίοηη3ΐιιιη ρυΐΕΐ ΤβΓοήΐί&ηυβ ρ. 2422. ίϋίάβπι ΙβΙΙδΧηβ 1ιυ)μβ 
^€ηβη3 νϋΓΓαβ ηοηητιη()υ3τη εοηΐίητιοβ κρΰΓΐή : 


. 1 ί» >* Η »ι<»ι<ί ο ι»| ι ϋ »» » | ί *|ί<ι»»ι < *ι»||ΐ|>>ιι ( ΡθΓίοηυ5, 'ΜυΓξΓΕν. €ΐ ΒίαπείΕ• 
" 'Ι^ΰ <:χ]ΐα Μθ$. μι) ^νμ^^πι 

1118 ορρυςη&<οΓ€3 ΕμΓίρ'κΙ. ΑΐεοΑ. 2β ι.* 
η&ιη ϋάά.-Αηΐ6ΐ'ϊ(υ%Γ&ττ8π&ιηοηιπε8 Αη(ί^. 932. τοθΐίιίδ ιη&ηιιπι &1)βίηιιίΓ- 
ί€( 'ΒΓΟηοΐΕίυδ, -ςυΐρρϋ ουϊιιβ βηβικίΗ- 
\ΐίο.ϊι(ιιΐυιη πχίηίη» 'ΐ4ίΙβηΐΗίιιπι ι(βχ- 

^Κ\κη ν6ΐΙ>0Γυη;ι 0Γ(1ίη.επι Γ6.(ΐη€Γ6^ «( 
ρι«ίρύΠ(ίοηοιη ν«-ι^^ Γαοϋο ίϋΙ)ίηίύ|!ί- 
Ι^εηά&ηι,^ρτοΗνιβ ιΐβίβκ ;«( !ικο <Βτΰ- 
ίμηΐΐ Γνηιοαιίιι. 28β ΝΟΤ£. νΐΙΙ.ρρ.4β.4β. 

€ίατα ρατί /ίΐψη€β \ ψη$α ή^ άίαη νΦτβα. 
Ήαΰ^ηηδία βτΒψίΜίηα έάπ 
Αηαραβκα άϋίοια ΐΛΟτα, 

ΤτίρΙί€€5 άατ€ βΰ αηαραβοι, 

ΑίφέΛ ίΙΙί ροϋα ΡΒαΗ/αα» 

^ιιηι ΙηάΪ€τα €αηη»ηα ρα9ΐρί : 

ΙΤγλ, ιιν» Γυιη, €( ιιν& ρΐ^αίοπια, 

£( ΙβΓ ίεΐΌΓ, €ΐ ςιι&ΙβΓ αηηο. 

υίητο φίοφίβ ώχίί ίοάίηί^ 

ΙΤικΙϋ, αηάβ οοΐοηυβ £οβΒ 

Α ί1αιιι!η€ νβηίΐ ΟΓοηΙί. 
£| Υλ^ Γ&ηβ ητιηΐϋτοΓιΟΐτηυβ ο<1. Νοη χάτο 1αιη«α ά^θφοΛ ψάοΛΧα 
ίΪΜΐΰΐη οοοιιρ»(, ηΐ Μίοϊίγ\, ΟΙιοΰρΗ. ^77• 

ΚλΗοΓ «Α Γροηάουβ αη(ό Γ7ΐ1λΙ)&ηι αιΐ&Ιβ^κΑΐη : ΙΕ^ίχλίγλ, 8. Ίηΐ€ΐ). 
826. 

νόλινς Λ9ί¥•7 ^«ττ^ρι. 

Α^ιη. 367* /?ίλο( ηλίθιο» ^χιν^ΐϋ». 
8ΐιρρ1. 8. ψί^^ «τέλι•τ( γννσ^Μταί, 

973• /3λ|" λΛΜϊ» " χβίρί». 
ΚαηίΕιηβ άαέΐ/ίυβ &η&ρ«ίΗιιη εΑΐΑΪβέΙίειιιη ρη^^ηάίΙιΐΓ» ο( Ιρ1ι• 

Αυΐ. 125• 

Βγή^ιηζίΛ^ ηύ υοο&πΙιιγ, αηοιη&ΐα Οΰΐΐίβ ίιη!1>ιιβ νΐχ ροίΤυηΙ οοιη- 
ρΓΰΗβικΙΊ, ςυυιη ίη ΐ&ΗΙ>τιβ άίνβτύΙΙΐιηΊ £;6η€Η8 ΥΟΓίυβ, £ηβ υΐΐο, υ( 
νίά€(υΓ> (Ιίίαήιηΐηβ, &(1ππιίχΗ Γϋρεη&ηΙυΓ. Ιη ΙιαίυΓπκχΙί ςυοςιΐΰ 
{γ^^τηΛύ\>νί9 Ιοουιη ρΓβΒείρυυιη ΓΜ νϊϊΐάιοζηϊ (ΙίιηβΙή ΟΕΐ&Ιε^ίά, 
£ν€ ρΓοιιθο-ρ&ΓΟΒπιί&ει, ρίοηιπκιυϋ €χ ίϋρίβιη ί^ΙΙ&Βίβ Ιοηςίβ εοη- 
ίΐαηΐθβ. Αί&(ίηι ΰχοτηρίοηιπι ρτχ^ΛΪηΜίί Ευηρίάοβ {Ι^^• 59'^9' 
155 — *Ι5• Ιοι^• 145• ^9^• 9^ο,{(\(ΐ. ΤΐΌαθ. ΐ22. Γςς. ΑηΑορί. 
Αν. 1058—1071. ιο8ί--ιιοι. δορίιοεί. £ΐ€61τ. 86---ΐ20. 

Ρ. ^6, 14• Ιη δίιηηιί» Τΰτί!! 1ε§;€ηάυπ] οχ ΰΐηβηάΑΐίοηϋ Ρογ- 
Γοηι^ 

Ρ. 48» ν^οχιλιν^-ρατιχο». Μ&ηιΐ8 Υί^οπηι^β ρ. ^545* ^^"^ 
ίητ βιρβτ αη£Ιοήίαί€ Ρτοοόΐβαβηαύα, ^ιύ οοηβαί €Χ άηοίηα Ρ^ΙΐΜί» 
%ά φ^ φιαίηοτ ίη-Μίηίί, αη ϊηίατ ρτοίοί^α τΜίτα Βοΰ ψίοηΜ ηάρϊϋΛ' 
άηψΛ 1>αΙ>£ηάιιιηφΐ€ βί, Ονια πΜ ΜοΙοβαιηι^ φέοά οοηβαί 6 ΐή^ 
Ιοηξίί, γτορίβτ τηηιίανί βηαΐίίηάϊηίηι ίπάϋοι αιϋ νήί^ ηκίτηηι ροϋάΐ» 
Οαιάατη ίατηεη άβοϊτηαηι Βιήν /ρίάίφ^ ροβ ηοναη ρτοίοΐγρα, ηορίτύ/^ 
4αηι $/β, 6 ^ηίΐηίί ίβ €ί ΡίίΙοχΜνι, μ €ο ρηίαναπιΜ^ φίοά Ιμοιμο^ 
Ιοη^ίί οζηβατΟαη φάηάίάηί Βιιί^ ρηψ$ οοηέταήηιη τε/ροηώτ^ ροβ ^μ* ΝΟΤΛ. νίΠ. ρ.48, 289 

βίίΛτίηέ, ρά ίαπΐέπ ηοη εχ οηιηύηα ΜόΙοΙβάί ΰοηηΰάΗίΐίτ, Κατη/ροη^' 

Ιΐβ Ο Ρ&Γα3Β ρήπιοΓΡ3 ΓαυΛ» ηιιηο Ρ&Γο&β άϋοβηΐΰδ. 

&αύΐί5 ίαΐΜπ φ απη^Βϊ βητη ΰορηίατ'κιιιβ Οοηικΰ Αηαραβϊοο, (;μ}η5 αο^* 
ηαίιοπβτη ϊηβ ύ07ΐ]ίίηίΗ5 βιΊί απαίσια αΐύηιΐί ΒηνιΒια άειηοηβταί. Κατή 
ίχ ΏΐΜβίτο Αηαραβ'κο Τητηβίετ (1觀 Ταταηΐβίβτ) Ρτθ€6ΐ&ηβηαύ€η$ β- 
ξΐιταίιΐητ *υ6τβΐ5, Ιοη^α €}η5 ιη Βτεν^ί βϊηία, α.]}ζ^'^ία %η βηιρϊΐ€€5. 
ρώί άνιή/α ; ηί δβ, 

ΤυΙ)^ ΐ6ΓΓΐΙ)ί1οτη ίοηιιΐΐ ετςρΐΐϋπι. 

Ρτι^βίβΤΰβ ^^μοά ημηςίί^ίπ £ Ρ^ντίΜο, ςιιί άαρΙ$χ ίη ρτοοέΐίηβηαύαί \ 
ϊαΐίίντ^ βοηηαία αΙΊςαα ίη ηΐβίνίί βρβοια ρτοβταίιιν, Βτι/ιιι 'υίτβα Ιοη* 
ρβηιιυ £ήί Τ^ίταηιΗέτ ΟαίαΙίάΗΰΐΐί, νύΐ β ριώ ΪΙΙπιη αύΒιΐΰ ίχΐβπώη 
Λ^ίβα^ Ρΰηίαηΐβίβτ. Β^άρΊι αηΗτη ρήηια, ^ί β^ίπάα, α ί6τίΊα βάί 
ΡτοΰβΙαιβηαίίΰΗνι, ςπατία Ττ'ώτανΒ^η αηί Αηαραβητα, ^ηΊΒηί 6ΐ ΰΐαπ" 
ώίητ, βΊΙί€€ί ά6ΐγα£1α ΡτοαΙ^υ^ιηαύω βΙΙαΒα νΐύηια, αυ.% άηαΙ}ίΐ$ Ιτε^ 
νιΒια ηΐύτηΐί ιη ηηαηι Ιοηξαιη τεφζΒίί ρτορίετ Αηαραβηηι, ηή ιηίίτηηι 
βΐ ηοη ηαηΐ€ηα, 8^αηάΛΐητ αηΗΜ ρίτ ώροώαη» ΕχβτηρΙηηι €ήΐ Τΰ- 

Νβιηυβ αν£ ιβΐίαιίΐ; 3§€Γ Ηοιηΐηβ ίοηα(. 

ΡΰΓΐΙ εΙ>ϊ( λνιρβάϊβ αηίαιιιία ΐ€ροπ3. 
Τήηκίη ααϋηι^ ϊά^ 

ϋίΐηαή^ ίά, 

Ήοΰ τηεΐτο νβίβη^ 8α{^ήΰ05 (Άοτοχ τηοάηίαΐαηΐητ, ηηοά Οταοε ιΜ^^οψ, ' 
αΒ ίη^τφι οΒοή 8αί^ήά, αρρ$ΙΙαΒαηί, ηιβίτητη^ΐίδ ίρ/ητη «*νό^(ο> άϊχ€^ 
ηιηί. 

Ριιοο£ΐ€ΐι£αΐ3ΐΐΙοί πΐΰΐη βχβαιρίιιηι ρΓ86ΐ)€( ΤίιηοίΗΰΐιβ €ίί1ι&Γ(ε- 
<Ια3 αρυά Έΐ^ιηοΐο^. Μ. ρ. 630, 4^. ΐη νο€€ 9^\γΛνο9' βι/^ιιται Ιν 

σνστολ^ 19 ΡΙ ^λλ«0^^ ως '/σαρα, τω Τι/ΑοΒβν τω Μ^αξγ^ω' οϊο>, 

ΟονσσίίΛς λ σνγιαιταί ^Ι ο&ίτρς ο αττίχρς λίγο «'^οχιλβν<Γμ.«τ»χα;»' 6 ^^ 
ηΪΛυταΧύς 'βτονς ά»αίιται^ιττος Ιστ», τα;» ^ύο βξΛγίωψ %1ζ μ^οι,ν μ,ΛΚξο,ψ 

σνψΛψ^Λ^ων,. ΈΛά, Ιΐ2ΐΙ)6ηΙ οξίγανον, ίβά ^Ιΐ^πιχη, ιηοίΓο ρΓοιΓιΐδ Ώβ- 
€6ίΓ£ΐήΐ2ΐη, ΓυρροάΐΐαΙ Μ8. ^)ΌΓν^1^ίαηυ8.' 
Ώϊοξ^ηοΒ.ί^Λ€τύ\ΐ3 ίη ύΙϊλ Βίο^ϋπΐβ VI. 79* 

Αίόγίψίς αγ», λίγη, τίς ιλαβί σ% μΛξος 
Ις "Αί^ος ; §λαβί μι χν^ο; οίγριον οίαζ, 
€ΐ ίοιίΕίΓβ ΑπβορΗίϋΐΰδ 1.7^^• 545• 

<»( φύσις, ινι Χ^ξ^^* ^^^ ^^ ^ξάσος, Γ»» ο^ 
σοφο»^ ί9^ ψίλοττολίς ΛξίΤΐί ψξόΗμος, 

Ρ. 49., Ό• ^Ρ νθΐία Δίη:ΙΐθΙ>υ1βο Μλγ. ΥίΛ. ρ. 2582. I^^^ ναβίχ 
ίΐΒ ΑτίΒίίηΙο ΑηώώηΙαι^ (ΰ^κί εβ^ ηοη. Ίρβ αα^η ^ίη$, β4 αΒ ^ 

υ 290 ΝΟΤ^. VIII. ρ. 40. 

νδτ/η ϊοηξβ αηίί νβ οβιηάαηίητ, ΡτορήιΐΜ αιιΗηι ΑτΰίεΙηιΙηιΐΛ ίβ^ 
ψιοά εσηβαί Ιοηκο λ^Ι μι»^ο»ο(, ιηβςνΜΪΐηίί άαοΐια Όα^Ιίί ίΐ άω* 
ριΐί Τΐοώαΐί, Είάρίί Η Αηαραβιΐίη \η βη$ α βροηάεηηι ρτο Ττο- 
νΐαο^ βά €ί ΒαάΙνιιιη α Βτίνΐ ίηοιρίβηαηι, ΑΐίΗα8 ΡθΓ(υη3(ί3ηιΐ9 
ρτ. 2673• ΑτΰΒεΒηΙίΗΐ αοαρΗ τιοτηίπ νίτβιχ, ηοη ςηοά Ατ€Β€ΐηιΙηί αιη 
ίπνεηίτίί 5 τίαηι ΒίββΰΒσηα αηί'ίψιιοτ ΰΙο ροίία^ ΙΒγαιίί, εΐ Ριηάαηΐί, 
εΐ 8Ίτηοτάάε5 ηβ ίιιηΐ εο, βεά ραβιτη εί ρτοηι'φΐϋ. ΑτώεΙηΙΐίί αηΐεηι 
^ΐίία οατηΐΜ εχ Ιοο ηηο ξεηετε €οηιροβάΐ^ ΑτώεΜαιιη ηοιηΐηαΐίΐηί φ* 
£χΰΐηρ1αιη ρηείχΐ Όίο^εηββ 1»&βι1ίυ8 ίη νί(& Οαπίϋ&άίβ IV. 65. 
1βέλοήΙ>ιΐ8 ηΐΰίβ^ άοηοο ιηβΐίαβ αΐί^υοά ίαν«ηοήη1« ηοοΰββήο ΓϊΙίΓ- 
ίΑόΙαηιιη. 

τ» μ.% ΚΛξψίά^ΐίψ, τί μί, Μονσα, $ΙλΜ< ηλίγχαρ ; 

ΛΙΑΟ^Ψΐς γα^ ος ο ν τ• χλύολ^ψ Μηας ΜοΙλη 

το ^^μΓ»* βτΓΐ καί φ^ισ^κη* «ρότ' ιχνν καχίατηψ 

νο^οιι, ονκ ιθιλι» λνσ'ίψ »σχ/μ.ιι* άλλ* «χονσας 

«ττ* φάξμααο* ΑντατταΎξός τ» νίβύψ ΛΤΓίσβνι, 

Ηη το»ι»ν> ϊφηαν ι/αο» τ» ναΤψ' τ• ^ίντοι 5 

τ» } ^ότ* ο»νο/[Αΐλ». σφόίξ» τ ^^χ^ νξόχ<Μξα ταντ»* 

χο /ΑΙ» ον^ι» ιλασσον ιριι κλίλ γης, *9^9 η 
τ» <ατλΐΑ) κ»κΛ χίρ^ι ι;ι^οΐ'Τα /ΑολιΓ» $ξ «^«ιν. 

ΚΰΓείο 3η αά Ηοο §€ηιΐ8 Γείΰκηάιΐδ ύΐ ΑΗίΙορίΐ3η€8 &ριΐ(1 Αϋιβια- 

τιιη IX. ρ. 4^0. Β. 

φίξΜ, ΊΒοΧ, ταχείας κατ» χ**ρο( υίνξ, «ρ-α^άνΐ/Αίτι το χϋίξόμβΟίΤξϋί. 
\χ\){ Γΰχ 3η3ρχΑί3 έαοείιίυβ ίαΙ^^ίοίΐυΓ. 

ΜβίΓΪ ΑηαρβείΙίεί ρ!νΐΓ£9 €οιηηΐΰΐηοΓ&1 ίθΓΐη&3 8βΓνίυ8, Γιιίβ ηο- 
ιήίπίΒιΐδ (ϋί1ίη6ΐ33. Η^Γαηι υηαηκ^αΕίχκ^αο €χ ΓυΙ>)€61ο Γε1ΐ€ΐη2ΐϋ 
άιί€3ίί ΙΙΰϋίοΓιιβ ΙΰέΙοΓ ^ 

. Ι. ΤΓίηίοίυΐΒ {Ρύτγτάαίίαηι δαηίβηιΐλδ) ^ο^αί ιηοηοηΜτο οΰΛ^Λ' 
Ιεβο, ηί 

2. ^ ΟίιοΓίΰΰΐίι οοηβαί τηοηοτηείτο Ι^ρεταιίάΙε^ο, η(, 

3. ΑηίΙορΙιαηιαηι οοηβαΐ άΐτηείτο ΐΓαεΙ^εαίαΙε^^ 
* 4• ΡίίΓοεΓηκιουιη, εοηβαί άΪΜείτο ΰαΐΛίεέΗΰο, 

ς. ΥιηάΈΛίοχιτη ΰοηβαί άίιηατο αοαίαΐε&ο^ 

6. Αΐ€ηΐ3ηίιιιη οοηβαί ^ηιείτο Ι^ρετΰοίαϊεέΙο^ 

7• ΑΓεΙιβΒυΗιιΐΏ οοηβαΐ άιιηείτο αοαίάΐεδίο, ί{ ράΗπιΙααΟο, 

ον-|'ν»ν/-|ν/\/-|υο*|*'"~ * ΡΓβςιΐΰήΒ εβ Ιι3βο Γρβοΐββ ίη Τγε- ρίηοΓ, ίάοηαδ τηρ(Ό5, ίηίβι Ιοπίβ» Λ• Λ7 ο τ ^£• IX. ρ. 30. .291 

β. Ρΐη^απεαπι αα^αί Ιηηαίτο Ιτα£ΐ^ΰ<αάΐ4δΙθρ 
9• ΑΙοηίΑηιιιιη ϋοηβαΐ ίτνηατο ΰαίαύ^άιοί, 
ΙΟ. δίβύοΐιοπυιη οοηβαί Ιταηατο (καίαΐ^βο, 
1 1 8ίιηοηί<1ίτιιη ΰοηβαί ίηηι^το 1^^ρ$τΰαίαΐ€^, 
12. ΑΙείΏΕηίιιιη οοηβαί ϋίτα/Μίτο ΒταοΙγΰαίαΙίέΙ», 
23• ΑΗίΙορΙι&ηίυιη αοηβαί ί€ίτατΜίτο ^Μ(αΙί£Η£0, ΟΑΡ. IX. 
Όβ ΟΚοήατηΙκο• 

1^. 5^• -Ι-^ ιηβίΓΟ ΟΙιοη&ιηΙ>ίεο ϋοΒΙσιηοάΰβ ρ. 5^5* €^οηαηιΒί£ηΐΛ 
ίηβίηιιη οοηβαί ΟΙπίήαηώο ρ^ώ ^ηαάταίο, α ςηο ποηαηβΑΠίβί^ α άιιηατύ 
αηϋίη ίη ίϋταηΐΛίηίηι Ισηξοίητ, ΡβτΗητ ρατ ώροώατη φαιίετ, ιη ^να 
αηίδ€^ί Ττοώαηί, β^ηΐίίΐτ ΙατηΒιυ, ίέά Ίπατάντη, γήοτ$ Ύτοώαιβ^Ι'^ 
ΙαΙ>α Μ άηα5 Ιτβνα τφίαία, ΤήΒταΛ^η οώηιίΜ^ ναϋα άαα γΐκψί€ 
ώροάία ΙατηΙήΰα ορήτηβ ροτηιηίητ ρηαΠα ΰΐαηβιία, ϊά ίβ, ηί νΐύτηια 
ρα, αηί ΒαίΜο, αιιί ΤήΙηταύΒο ί&τηηΜίιιτ, νβίροήοί ΙατηΙηΰα ώροάια 
€οΙΙο€αίητ^ ΐη ^ηα αηίβΰβάίί αηαραβιΐί, Μαηυβ νίέΙοήηιι& ρ. 2531. 
ΟΙίοτίαηιΙήοηηι πιείπιτη εοτηροβίητη €χ άαοΒηι $ ψάΐηα οήξΐηετη ίταΐίέ, 
^ί'ίαηι ηοιηηάί αρρβϊΐαίίοηβ ά6€ΐαταίην, ηαηι ίτοΰϊαητη *υα€Τ€$ ώοτ'ναιη 
ΛρρεϊΙαηί, 8ηίββΗ αηίβηι τηιηΰ φ ρηήί ύΒοήατηΒί οοη^μξζαίοτάίηα, — 
ηηηΰ αάηύχία εί ροβία ίη ςνααιηιςηε βιίά ΙατηΒι^α Βαβ, οημιχ ίίίαι» 
α)η£ΐαβοηβ βτάή ρταΰίρνε βίίάίηηι.•^ΕβΰΊρΗ αηί€ΐη ΤήέταΰΒγη, βο ςηοά 
€χ Ιαηώο ΌέΙ ΤτοΛαο βΐηίίί ηαβάΐιιτ. Βάτο οΜίετη ΜοΙοβιιη, ςηί ε» 
ίρβ βοτηιαίντ άααίιιζ ηιεφίί ΙτβνΊΒιΐί ιη ηηαιη Ιοη^αη €οη]η7ΐέΗ5, Βααά 
αΐίοί φίαίη βιρτα Ύήΐηαοΐ^η ρετ ίνυιβοη&η ϊοηξα βεή ^&χηηη5, Ηού 
ξεηη5 ΟαίαΙεέΐΛαίΜ βί, ΌεΙ ΒαΰΰΙίο α Βτενί ίηάρϊετκε, νεί εο, ςηι Απί" 
ρΒίΒταεΒ)/5 νοεαέητ, Νατη βοηί βέρε ώχίτηηχ ηον'φτηα ιηάιβετεηχ εβ, 
δ€Γνίυ8 ίη ΟβηΐΙΐΏβίΓο ρ. 1822. Μείτα ΟΒοτίατηΒ'κα εωβαηΐ ρήηεΊ" 
ραΓιίετ ΟΙοτϊατηΙο. νετητη» ^ηια άητΊια βηο ρεάά εΐααώιηΐητ, αεάρΊνηί 
ίη βηε Ατηρνώταώμηι, εί ΒαεΰΙίητη, 

Ββ ιηοηοιη€ϊΓο Ιι^ροΓοαίΕΐΰέΙίοο, ()υο€ΐ ε1Ι&8 Α(}οηίυιη αρροΐΐα- 
^ιΐΓ, ίηίΓα άΙΠ6Γ€ΐηυ8. ΒίιηοίΓυιη €Εΐ<ιΐ€έ^ίειιπι, €ΐι]α8 6Χ6ΐηρ1ιιχη 
<ΐ€άίί Η6ρ1ΐ8είϋο ρ. ^ι* βχ £1)οπ&ιηΙ>ο βΐ ΒαεεΙιίο ίϊν€ Ατηρ1ιίΙ)Γ3« 
€ΐιο €οηίΙ&η8^ νο€&1)αΐιΐΓ4 δβΓνίο ΙοίΙβ^ Απίίορίι&ηίιιιη. £ΐ Ιι^βο &η€ ' δϋπτΐοΒ 1ι&1>€Κ (}νί(1ειη ίη οάά. α-• ΕχΰπιρΙυιη ίΰίάοιη ρΓθΐΑ(ιιιη η&ηβΙ 
Μίαΐ€&ο,ίζύί ηίΐιϋ νεϊίΐυΒ ινΤοηηανί. ηοη^Α. 99^ ΝΟΤ^^ ΙΧ.ρ.5ί• 

Γρβείΰβ Ιιαηά πιτο βριιΕ ΑτίίΙορΙι&ηβιη ΓβρτΗΐιΐΓ» αηηιι» έβιη Ώϊ' 
ιηΰΐΓΪβ αοΕίΑΐβέϋβ οοη3ΐ2ηβ&, υ( κι Βςνί^• 3$2. 5^5• νβΤρΕΓαιηΙο* 
€ΐιιη 524• ^^ όΙΓροηβηάιιιη 60€ άαάαιη ιηΰ ιηοηιιίΙ: Ρ6τΓθΙι«ιΙ> * 

ΧΟ. »ν9 }& τΐ9 ίκ δ^/Αΐτιςοϋ 

γυμναοΊου λίγΗ9 τί λΓ 5^5 

ΒΔ. (Ι»ΐ7χ«ται /^ο• λί/^ ΤΙ}» χίφΎΐι» ης ύς τάχιστΛ, 
Χ0• ατβ^ ψαηΐ «τοϊος τκ *>' 4» ηύηα «^α^βκιλινιι) 

τέ»λ λ^τΜ», Ιρα( γοξ νς 
ϋ•ο) (Λίγοίς \στ άγων νυν, 
χαί νίξΐ τϋν ατάντϋψ, 

τό$ «■' ιθιλι» κξατ^σαίφ 535 

€ΐ ίη αηΙ'ιίίΓορΙια^ 

Χ0• ον νωνο5τ* ονΤΜ χΑ^β^Μς 

ΦΙ. ουκ, άλλ ί^ΐ}/[Αα( ^ιθ οι>τος ξΛ^*ως τξνγΐίσαν, 
ΐίαλως γοί^ ιΟϋν ως ΐγω νάύτγ ^ξέίτιστίς ι»)»!» 
ΧΟ. ως & Ιτη ν^ντ ίλ^λνθιν^ 

7 ^νζανομίίΡ ίχϋύφψ, 
XΛ\^ μΑχά^ων λχ«^ι»ν 
«ντ^( ιΙ)»!* νήσΌίς, 
ίίΗμΛΡος λΙ^οιτ». 

ΕιπΰΐκΙ^ΙϊοηΐΒ γεΙιο ν ν. 53^• 534• Λ^ΐίίη ραΐΛϊΙ ΐηο(1ο ί^ά. }ϊΐη- 
ΐίηαβ 1515• 154^• νάΙ ΙΐΕΠίιη &Ιΐ€ηιΙπιιη, άίΠ^ΰπΙβΓ ίηΓρβχεπδ. 
ΑΠα €χειηρ1α ροΐαβ « δορίιοοί. ΟΕά. Οοΐ. 1692. ΕΙε^Γ. 480• Αη- 
ΐίβ. 6ιο. 97^• ΤηοΙι. 5ο6. Α]. 353• Ειιπρί<1. ΟίβίΙ. 9?δ• Μβά. 
156. Ηίρρόΐ. 1164. ΗργεοΙ. 355• %9•9®®• 9®*• 9^^• Ιόη.1071. 

ω Σι/χ/λα; τροφοί Θ^- 

βξόίπ βξυίπ χ^9^ξΛ 

(τμίλαχι χαΧΚίΧΛξΨτω, 

χ«* χαταβΛκχ^ηνα'5» ορνος 

*}. ίλΰίτας χλά^οισ*»• 
ν. 107. ΌΗοπαιηΙ)! ί^ΙΙδΒδε 4οη§Γ36 ίή ^υιΙϋΟΓ Ί>Γβνβ3 Γβίοίταηίοϊτ. 
ΥαΓίιιβ 109* ΕοαΙαΙοόΙοΒ ϋίΐ, βη&Ιί ί&ιηΙ)ο Ιη ΐΓίΙ)Γαε1ΐ3Γη ίοΐαΐο. 

Οΐτηβΐή ΕΟΕίαΙοόΙί ηοηηαηςπιιη ρ\ιπ ΓορβήαηΙιΐΓ, ηοηηιιηςυαιη 
^Ιροάϋδ Ι&ΐΏΐ>ίςΐ3 Εάιηΐχΐί. Ρήοπβ ξ;6η£η3 ΓαηΙ ^Εί^ι^^\. Α^χλ,. 

202. 

μ,άνης ίκλαγζη νξοφίξν» 

Τ£ο»( ίν%χρμνσα9ΤΛς Άτριί• 

^ας ϊάχξΐί /«« χΜ7»σχ/^9*^ €αΙα16£ΙΙ(Η28• δ. ΤΒΰΙ). 930. 

ναΛ» τΙψ αΙτΛς «4^1» βιν- 

Ιη £αηρί^. 6αο€ΐι• 395* ^<Φ^*η> οοηϋοιιΐ οεοαπνιη^ οΗοη^ιηΙ)!^ 
πΰΓάο &η ύο <1ϋΙήΙ>ιΐ6ηάί, 

τον Σ»ΐΛ(Κβίς 

το» ΐΑΛΚΛρωρ ^ ίς τ4• >χΜ• 

€χϊ€ή τ6ΓΓα8 Γτιρί Ιοηΐα. 8ίηι1]ι(€Γ οιιιη ΙοηΙοίβ εορυΙαηΙΰΓ €1)0• 
η3ΐηΙ)ί ίη βορΗοΰΙ. (Εά. Τγτ. 4^3* Οαηίΰβ Ωο νϋοΙαΓ άίίρο• 

^ϊ»να ΐΔν οΖν, ^ίΨΛ τ«ροί^ 
σι» σοψ^ς οΙα^^ο^^τα;» 
οί;τ« ίοχοί/ντ*^ θ^τ' Λ9ΰφΛ^* 
*οψ5ι\ ο τ» λί$«» ^ Λνοξω, 

^α^* ό^Ατιτ ονΐ^' ^«-ίβτί». Ιά^τα οαίαΐΰέ^ίοαβ. 
τί 7^ρ η ΑΛβ^ΛΧΛ^Λ$ς, η Ιοη. 3 ΐΒΪη. άίηι. 

τατ Πολι//3οι; νιΓκος Ι^χκτ' 

βίτι νΛξο^Άΐ9 ΐίτ6τ* ίγβτ/ 

9ξος ότου ,χξΨίσ'ΰψΜΨος ί^ βοα-νίν» ΙΟΒ. Πΐίη• ίήτΩ, 03ί, 
Μ Ύ»9 Μ^Λμον Ιοη. Βΐιη. άίηι. \}τζ^\x^^9X. 
φ»η9 ιΤ^' Οϊ^Μα, Ιοη. ητΐη. άίπι. οαΐ. 

χονρος βί^λΜ» ^α9όίτωρ. 

ΑηΙίϋΓορΙίΕηι ρΓο Γβ ςιιίΓ()υϋ η\ϊ11ο ηο^οΙίσ άίνίάεΐ^ 
ΑΙίατίαβ £οττηχ Γρ^είπιοη ά2ΐΙ)Ι( ΑηίΙορΙι&ηοθ' Εςυΐΐ. ^4^* 

"ΐνιη* Λ9»ζ, Ώόσίΐίθ9, ω 
χαλχοίΐξ6νν9 ΐιί7ΤΛ)9 ηχύ^ύζ 
χαί χρίΙΑίτκτμος α9^Λ9ξί, 
χαϊ χναρίμ,βολοί ΆολΪ 

μ^ατ^οφόροι Τζ$νξ»ίς, 
μϋξακίνρ δ* α/χιλλ« λΛμ,^ 
ν^ι/ΐΌ/ΐΑίιτΑ;» ι» αξ(Αβκη9, 

ΧΟΛ βαςν^ΛίΐΑθ9ον9τν9, 

ΝιιΙ).563. 

"3 ' 194 ΝΟΤ^Εί Κ. ρ. 51. 

9ΐις τβψίαν, ηηίς Τ• ««^ άλ* 

δορίιοοί. Ρΐήΐοα.687. 

πω^ νη, Φως «ηβτ' α|^ι«^χ-• 
η/ψ ζοΒίωψ ΐίΛΨος ήΚύ§»9, 

β1 ΐη Αηΐίβιορίια, 

ΓβροΓυί «^(«1 ρΓο ν^ξων, Ιοηίοκ πίθάίοΙηΑ ιιίίιβ «α ςααιη 3£ΐρΓιευΰη 
ΗοΙοΙι](ί6τΐ8 βΐ ΙΛΓΑΐίβΗβΜίιιβ, •ν^««^--*ιτέρο( €ΐηΰηά2η(68. Λ<1<16 
<|ΐιθ(1 λ £η&1ί9 β( &ΗΙ>ί ΓβρβηυιηβΓο οαιη » ίυοηΐ ρΰπηαΐΑΐα. νί<1β 
&&1ιη&ίιιιηι Ώ^ Μοάο ϋ/ηταηίΐη ο. 3. ρ. 4'• ΕΙθ^'^γ. ιο66. 

μα ΜΜΤΛ μοί βοΛ^ο» οίχ- 

^>θ€ί€ΐη υ^ηιηςυβ ιηΙΓοβΐ ^ί(:1ΐ7ΐυ8 8. Τ1ι«1>. 7^7• 

^ Χάλι;0Α( Σχν$«ν ««ηοι• 
ος χηάψωρ ^ξΐ/ι/ΛοητοίαΙ" 
τας «τ»χρ^ς> αμΑφοϋΨ σίία" 

^^ς Χ&09Λ 9Λ»ί9 ΛΛνή' 

λας 990σα9 
βί9 κ») φ$»^Μν( «ατιχϋΐτ ΡΓοίοάίαοαβ. 

ϊ)ΰ τ6Γ£1>α8 ίίΙίαΓιηοάί, φζ^Β βίΐ ^εΓ€ΐΐ7ΐου8 ιηοάο 8ΐ1&1ιΐ8^ 

€[1108 ΟΙ/οοηϋΟβ Ροΐ/ίόΐΐΰπι&ΐίίΐοβ ηιιηειιραηΐ βηπιπι&ΐίοί^ ρίοηίιιβ 
3§6(ιΐΓ Αιο Ιοεο. 

ΙηνοηίΙιΐΓ, ϋίά ηήοτ ^1ί, άΐτη^ίη Ιι^ρβΓΟ&ΙαΙοέΙιιβ^ 8ορ1ι. Α). 

226. 

τα» ο ^7^ μΖδος αίξφί• 
- 1^ ν "|• ί' Ι^"|- 

Ι1)ί(1. 701. 

- Ι ν - ./ . |- - ν νίέΐοήηο ρ. 2532• Αρίτο£^Η$ρ οίΐ δορ][ΐ• ΑηΗ^^. $ο8. ΝΟΤ^Ε. ίΧ. ρ.5ΐ. 295 Ευπρίά. Μβά. 43 1 • 

^^ 1ΐ2Κ ροβκιη& ίρβείββ αιιη άϋαιηΐχ) ίη ρηιηο γ^ά^, ςτιβκ δ&ρρΗίοο 
£ρ1εΙκ>Η3ΐη1>ίοο βχ &1ΐ6Γ3 ραιίο ΓοΓροηάΰ^^ ρ1«ΐ5 Γβιηβΐ ίη Τηςιοσ* 
ηιιη ιηϋΗείβ κροήΙαΓ. 

Τπιηϋΐ€Γ αθΕΐ&1ο61υ3 ^ύ δορίιοοί. ΡΗϋοΛ. 1138. 
ευ! ίη ΑηΐίίίΓορΙΐΒ ορροηίΐιΐΓ 
^ιιβιη Ιοοαιη Βηιηείιΐυβ ρβίΓιιιηάΰάίΐ *. £ιιηρ1<1. ΙρΗ.ΑυΙ. 1042. 

νν«/ΐ/•|•"νν-Ι-ΐ/ι*-| 

ΤητηΰΙηιιη Ιι^ρβΓοαΙ&ΙϋέΙϋίΠίΐ υΠίΓρ&Ικι^ Αη^εκοη Αΐΐιοηοβί XI. ρ^ 
475• Ρ• 

ίβςτιοηβ γ^τ(υβ, ςυί Ιίθ^2ΐ(£(ϋειΐ8 είΐ, Βαπιβθί εοιηιηβηΐίβ ιηίηίιη6 . 

δβά υΓα οιηηίίΐιη (Ηΐΐίΐΐηιί ίυίίΐΰ νίεΙοηΙιΐΓ ΙβίΓαηΐΰΐΓΐ εα(&1β61ίοί 
^υοβ 8αρρ1)Ί€ο$ Ερρ€ΐΐ3ΐ 86Γνία$^ ςυοΓι^υε ίη 8ΣΐρρΙια9 6( Αΐεχί ίιηί- 
ΐ2(ίοη4ιη ΰΓυΓρ&1}3( ΗοΓαίίυ». Κοηιαηυβ αυ(€πι ροοία ίη ρηπια 
ίβάϋ Ερίΐήΐυπι ίΰεαηάτιπι εο11οθΑνί(. €Ιιιε (ΐ€ Γ6 αυάίΰηάυβ Αΐί* 
1ίυ5 ΡοΓίυηΕίίαηηβ ρ. 2683. ^άτίηιη ιηβΐηιτη ββ Η(»'αύι άε ^ηο ηϊ- 
ΙήΙ αάΙηΐ€ άιχΊηηΐί, 

Ί^γόΛΖ. άίο, ρεΓ οπιηβ3 
Τβ Πβοβ οΓο, δ)Ί)Εήπ ο«Γ ρΓορεΓΜ 3ηΐ2ΐη(1ο. 

^ηοά ιηβίτηηι ϋ ιρβ Ηοταύΐί$ ίξηοταηάο ςηαίε 6]βί, ΙαΒοτιο/α οΐβτυα^ 
Ιΐοηβ βτΜΪ οτηηιτίο /αΰβτβ νοηαίη^ €β, Η Ίη $ο ίατηεη ρατητη άβοβίιί&τ ^γ- 
τανΊί ; ηατη /βάΐ ΊΠπά α/ρετιηί, τιηο 'ίτηηιΐίΐαίο ρεάε. ^οά β βά£Η 
ώοτΊαηώκηηι ζ^β εΐ ίαΐβτε ΰΙαίφι1α$ εεηα$, ηοη Ίη ΊΙΙατη /αΙεΒτατη Ίη» 
ΰΐάίβεί. Νατη ρήτηητη εοτητηα εχ οϊοήαηώο εί αηΐϋαεοΒΊο ΰοτηροβίηη 

Ι,^ίΐίίΐ, ^ίο, ροΓ οηιη€8. 
^ευ,ηάηη εοίηιη, ^ηοά εβ ΙοηξΊιΐί^ ίτεί Βαί^εέ εΒατΊατηίρί, εί ΐΐηητη αηΐι» 
ίαοΰΚιηηι βϊΐϊοα^ οίαιφιία ξταίια, ^αοά ηιείπίΤΛ ΑΙοόηχ βο οτΜηαψΊί, . ■ Ρο(β8 α £ο <ϋΑπΙ>υ€Γβ 
«ν^ •0 ίφ 4- Ε( Ιΐ8Β0 ί&ηο πκύο ρήοή νίάβκυτ &η- ϋ4 296 Ν Ο Τ ^Ε. IX. ρρ. 51. 33. 

νί/βτηιιηι /μΙ^ ρτο ΊαηιΙο./ροηάαίΐη ιη/ατοΐΰηαο βο^ 

"^ *» " ■• 

Τ€ άΰοβ ο Ι 1*0 δ)Γΐκιήπι. 
ΝαΜ β βαιίνί (][η ΑΙναηνί^ βο στά^ηίφί^ 

Ηο€6€Ε-νβ•| 
Βττότ ίαηαη ϋΟηχ ίαΒπ 0χαφίήοηβίΛ^ ηηοά %% μ ρΰφνίταυΰτΊΐ ϊ(ξί^ 
^ηατη φβ βΒί αΙΙφιο ΰαβα βεαταί, ηβφα αά νΙητηΟΜ ρατϋΜ ικλ μ»* 
ίαηόο, ΗοΓ2(ϋ ρΑίΓοοίηίυιη (ιιΓοβρΊΐ Β€η(1βίιΐ8 ρ. 710. Οιιοά 6 
αυίειη Οπιιηιηαΐίείβ ΐήΒυΗϊιΐΓ 6(ΐ€8, €χΗίΙ>αίύΚί ίη Ιοχία ά£ΐ)ΰΙ)9πι 
λϋτί ψυι, Αη 3(1 Ιιοο ιηβίΓΐ ^βηυβ τοΓΰΓΰηάαβ ϋΐ δ&ρρίιυβ νεΓϋοα- 
Ιαβ &ρ\ιά ΑΐΗΰΐιβΒυπι XIII. ρ. ^ηι, Ο. 

τάΙ)ι 9υ9 \τΛ^ά%ς ταΤς ιμ,αΤ^ ηρνν» κα^Μς άβίσ*;• 

εοηίΐ(]€ηΐ6Γ ρΓοηυηοί&Γβ ιήίυτη ηοη €ίΙ. Ηβεο Γρίοΐεβ Τ^ίοοΓοιη 
ιηβΗαβ Αΐίςυοίίββ νίάΰΙυΓ Γΰθοη3η(ΐΕ;'ν. ς. £υηρίί1. Ηβπ:. Ρ. 639• 
α »•ότ«( ^01 φίλοι» Λγ^^ς, το ^ γ^ξΛς οΐΛί, 

ΗϋΓ&εΙ. 354• 

λΙ σν μίγ Λυχ*7ς ιτ^ρ^ι σοΐν «τλίοΐ» ου /χιλοιττάι. 
Λη&εκοη «1 Οοιηίοί 1)3€ «(ί&ιη ίοητΜΐ ΓιιηΙ \χύ, 

ΡΓ3Βθΐ3ηιιη ΰχοπιρίυιη ρηκίχΐ ΕυροΗβ ίν Κ^λαξιν αριχά ΑΐΗβηχιιιη 
VI. ρ. 236. 01)οηΐ9 ΑΩβηΐ&ΙοΓυιη ΙοςιιιΙτίΓ. 

αλλ« ϋΛίΤίί», ίρ ^χονσ" •• χαλβΜΐ<> «σρ^ ^/[Α•ς 
λι^ο^ιν* αλλ αχοί^ΰΌ^^ «τ( ι^/χι» άναφτα χο/λφο* 
αΐ'^^ι^' οτο»9Ί νξΖτα /χ<ν «τ»Γς βΜ^λοο9ός ίσΤΜ» 
«λλότ^ιος ΤΛ «Γολλα, μ,ιχ,^ο» ^ το χά/Μ»θ» αντον• 
Ιμ,ΛΎϊω ϊί μ,οι ^υ ϊστοι χα^(*»τι το^α^> $ 

οΤ» ΐΛίταλαμβάι/νψ αη ^άτ»ρο9 ΙζΜλΛν¥«Φ 
§1ς αγ9ζΛ9' ΙχιΓ ί' Ινβί^αν χΑτί^ϋτ τ^ν' »»^ρ«« 
ηλί^»ο^4 ΐΒτλοντονψΎ» σ, ίν^νς ατιρ* τοί/τον ιΐμ». 
χα ν τ» τ^ρ^ λβ^Α^' ό «τλοϋταζ, «τάνν τΐοί/τ Ενα^ατ^ 
χα» χατανλ^το^αι λχΑ»» τοΓα*» λό^^*^* Χ*Η"*'* '^ 
■(Τ Ιν« αιΓηπΌΐ» ίρχρμ,ίσ^' α,λλυ^ις αλλθ( ίίμ,Ζν, 
μαίζαν \*ιτ αλλό^ι>λο»* ο? ^ιΓ^α^ίι^τα νολλα ^ 
τΪμ χόλαχ' ίνΒίως λίγί^», ν φ/ριτα» θνρα^ι. 
οΤ^α ^ Άχίστορ' αυτό, το» στηγμ,ατία», ναΒύ9Τα' 
σκω^Αμα γαρ αν ΛσΐΑ.γ%ς, ϋτ αι/τον ο να•; «ϊτι/^αζ• 15 
Ιζαγαγα» ιχοντα χλοιο» αχαξί^ωκίν Ρ»»ιΓ. 
ν. 2. άπαντα ρΓο ανανης ά^άιί ΗοΓίΏΕηηυβ 06 ΜοΙπβ ρ. 389. τ.3• 
αν^^ις οτο»0Ί ρΓΟ αιι^ρΐ( τοΓσι ΡοΓίοπίΐβ. ΙάΰΠΐ V• 4• το χάμψο9 ρΐΌ η 
χΤίμΛν, (κάμορ ΑΙά.) νν. ^, 6. το^Τή; οΤ» /χ. ρΓΟ τοϋτοι» μ, Ι^. Ιΐ1)1 
ΰθά. ΑΜ. 03ίΛ\ι\}. ΜΪνας ϊλ»γη Μ$. Α. §ϊνας ϊλίγης, ίθΰΐη ία^άΐβΓ 
βπιΊΐ ίίψτ' ΰΙσΛλγΙς, ΓειηίΙΙοηβ αά Γείιοΐ. ΑηίΙορΗ. Υείρ. 57• ΑΓρα- 
ύχιτη ηοΐϊίβ ρΐΰπΰ οχΓεπρΙιιιη ίαρπι ρ. 97* 

ρ. 53» *• ΡβηΐΕΠίβίΓο ίΓβςιΐΰηίίΓ υΓητη βίΐβ ΟηΗηυιη ΙπκΚί Μί- 
ήιΐ5 νί£ΙοΓίηιΐ3 ρ. 2532. Ηοε §^6ηα8 &1> &1ϋΒ ΟαΠιηιαέΗηΜ νοκ»- ΝΟΤΑ. IX. ρ. $0. 297 

Ιητ; ΐτίθβ ΡΙοΙλυΑ ρ. ^^5ί* Β^τνινίτη ρ. 1823. «( ϋοίοιί&^β ία 
Μαπο νί^οτίηο» <ιιιί αΐί^ί Γ»ρ6 ίη ηοιίιίηίΒιιβ ^υ^ηιπι βχείΐ&η- 
<ϋ8 ίΐνο \ρ[€ βνβ ροΓ ϋΙκΆΓίοβ ίοΙΓοβ ^ύ, Γβροπΰΐκίαηα. Τ€Γ€ΐι(ίΑηα• 
ΜΕΐιηιβ ρ. 24Η• £ΐ<β;&ι^1«' : 

//<7^ ^<^^ί τηίΐτο ΰαηίαβ ΡΙαΙ^^ΰ'ηα ί)ΐιηηοί 
ΏίάίιΐΓ ; ΙίΊηύ τηείτοη ώχβη ΡΒαΙαοϊοη 'ιβαά. 
Νεοηοη εί τΜηάτύ ρεώΒηί ^ηαί£τ ία τ^ίίΐίίι 
Ηγηιηητη Βαϋιαάίη ΡίοεΙ^ρ οαηίαβ ^ονχφιε 
Ραβοτετη Βταηώητη ; <ιη6ΐη οαρίτα αηιοτβ ρίκΚ^ο 
Ραί'ίάίαΐί βτίβ$ άοΰηίί άβ^τοπιεπ Ρααη, 
^ϋί ιηα1ίο5 Ιεξβτε^ τιεξαηί ϊοο €θνροτ6 τηβίΑ 
Βοηιαηοί αΐί^ηίά *ϋ6ΐ6η$ βήρβ]β ροείαχ. 
Όΐίΐάα Βερίίτηιΐί ^ηι βήρβί οριβηϊα πηρετ 
Αηάρίίεηι ίαΙΊ εαηίαν'ιΐ εατηύηβ ^αηη^η, 
721116 ραΙβΓ, 1)ίηα Ιυβηβ, αίνο 1)ί«ρ8, Ιήίοηηίβ, 
Ο οίΐίβ ΓΟΓϋΓπ ί»ίοΓ, ο ρπηοίρίιιπι (Ιοοηιιη, 
8(π(1υΐ2ΐ ευί ΙίηιίηΗ^ ευί οαΓάίηΰί (υηιυΐΐυβ^ 
Οαί ΓείβΓαΙα ιηυ§ίυηΙ 2ΐυΓ6Ε οίδυίίπι ιηαικϋ• 
Εοο6 νϊάα ΙΕ ηιυ^ίυηΐ εβε άιιοί ΙαίπΙ^Ρί .• 
ΤετηροτΐΒΐΐί ηατηφιε ρατε$ βέρε βϊή 'υίάβτη 
Οεώτε, νεί (τίΒταεΒγη αάτηϊϋύτε βρρε ροβήιϋ, 
ΤίΒΙ νΰΐιιβ 2ΤΕ ^3λ\χιΙ 2ί\} οΓΐ^ίηΰο ίαεΰΐΐο : 
Ηί€ ςηοςηε βηεεεάβτε βο Ιτύταώ^η οάηΘίαΒΐί, 
ίιοηξα ςηοάεβ ίη ξετηιηαχ ρήτηα Βτενεχ βοΐαία, 
ΊλΒΊ βνύΐη ηεε ιηιηη5 αΐέετ αρεάε εοη/εςηετιίί 
Κε €Η : τηοηαί ^αΜ βαύχ Ιαι βέρε βοίετε βόΐνΐ, 
Ρτο είοτίο ίήίη'αεΒ)^ί Βίε ίΐχ άαίιΐ5 ίηνεηιίητ, 
Νεε τηίηηί Βοε,^ χβ,' ο^ιΐιιίΐ λ\> οτι^η^ο Γαεείΐο 
ϋί εΒοτίΐα βοΐν'ιίητ, εΐ ΟΊΒταεΒγχ εβ Ίανώηι, 

£άΜί ΙΊηα ίηετίΐ, ρΓΟ νχΑ^^Χο Ιαηε ίηεηχ^ 6χ €οι\)€^ιιγ3 ΗοΙοΗΙ^ίίιί^ 
1ί€6ΐ νίΓ ί1ΐ6 ()ο61ΗΙιιητΐ8 Ιιαποΐαΐίοηβιη ίυαηι ηιιίΐα αιιέΐοήΐαΐβ εοη• 
^τχΆΖΤτιΧ, ΡοΙΰΓΕί Εί11ιίΐ3ΰίίΓο Ονίάίιιιη ΡιίΙ. Ι. ςυβαι λρβΓί© ίιηίίΗ- 
ΙϋΓ δβρίίιηίυβ. δίο ν. 65• ίαηε Β'ιεερχ. *]θ. ^Χ. τεβετα ηηίη εαηάιάα 
ίετηρία ίηο. βρ• 5^λλ/? Βι/ογμιχ, 95* Τηνι βαεετ αποΊριύ τη'ηαηάια 
'νηαξ'ιηε ^αηα$ Β'ιηα τερειη οευ1ι$ οΐίηΐη οτα τηεΊί, 1 1 ρ. Με ρεηε$ φ 
ηηιιτη ναβ'ι εηβοάια ηαιηάι, Εί ]ιΐί νετίεηάι εανάίηΐ! οτηηε τηεηηι εβ• 
δερίίηιϋ ΡήηεψΛοη άεοτιιψ ίοΓίαίΙβ €χ ΗΙδ άβΓίνίΐηΐιΐΓ : γ. 125. 
Ρταβάεο βοτΊΒια εοείί εοΜ τηίΐίΒηί Βοή$ : Ιΐ, τ£4Ίΐ οβιεΊο Ιαρρίΐετ Ίρβε 
ηεο. Ειη€ηάΕΐίοη6ηι Βϊηα Ιυ.εη$ εΐ Ιιβεο 6^Γ6^6 ίΐαΙ>ί1ιιιηΙ ν. 144• 
Οοτηετβ ηοη ιηοίο εστροτε Βίηα Ιιεεί. ^οά \χοτανΛ ΙΈΐίδ. Ηοο δυΐοπι 
ΐ)ο(Εΐ3ίΐ άίΐί^βηβ ΙβέΙοΓ^ Τ&ΓεηΙΙ^ηαπι ίιο άο, 03ΐΙπΏ3ε1ιί ε^ΠΏίηβ 
Ιοίΐυί, 30 ϋ βχ ΐβίΓ3.πΐ6ΐΓί8 ςοηΛίΐΓΰί:. Οαοίΐ ίαΙΓαιη είΤβ Ιοουδ Ηβ- 
ρ1ϊ35ί1ίοηβ οίΐαΐοδ Γ2,ΐί3 άβπτιοηίΐηΐ. ΕγγεΙ ςαο^αο ίη Ηγηιηοηΐίη 
^ Οετεχειη οΐΰαΓατα^ ιιΙ 6Χ οοά^οι &1)μη(ΐ6 ϋι^αεί. 

^* $^'> 5* ^® ΗβχαΐΜΐΐΌ Αΐιΐϋ ΡοΓίηη&ϊίαηί τογΙκι ΗεΙχ^ ίΐιο 
Ιοοο ρ. ^. υΙ>ί 5ιι1ιηαίιη3 ΡΒίΚειιτη Γβροοίί ρτο νιι1§^ ΡΒαΙ^δίΗτα. 29β ΝΟΤ£. Χ! ρ. 55. 

ΕιηβηιΙ&ΐΜΐυβ ϋιηΠί πιοτίο νΐ^οηηιχ8 ρ. 2^3 3• (^αόά ξέ/ηα β ίοΜΐ^ 
ριϋηαη βί, ΡΙητ^^ίΰΙηαΜ (Ι. ΡΙϋίαηηι) άε αΐϋΒοτίι Τη^αεώοξτ^Ιϋ 
ηοηιηιε ηαηαιραΒηητ, αρηυη ΰοηΜϋί ΙαηάίΙηα ΟίΤ€ήί Η ύΒίή. Κ^ 
νΧούύχα ρ. 3655• ^^ ^'^ βιηβηά&ΐίοηίΐηιβ »<1ιηί£β ^ηοιηοάο €χ• 
ρϋάΐββ νϋΓΐ» ίαρη &11&1Α Τβκηΐί&ηί» 

Ηο€ €^Τ€Τ% ίηίίτο ΰαηίαβε ΡΒαΐΜΐυ Ι^γιητίοι 
Ώίάίητ, ϋηβ ιηίίτοη £χη$ ΡΒαΙαεΐοη ίβνά ? 

ΟοηΓβΓ ϋϋνϋύΐ Μ. Ο. ρ. 2^. ςιιί Ιη νιι]§2ΐ(& ΙΰέΙίοηϋ αεςυκίαϋ. 
ΜϋιΙ ςυίάβιη παίπίχηο άυΙ)Ίιιτη ϋίϊ ςιιΐη ιη ρηοη νβΓίΙι ΡΟΙί/αυ, ίη 
ροίίβηοτβ κροηί <ΐ6ΐ)€α1 Ρϋήϋ/άοη, Αάΐΰηάο ιηοάο διιίάαιη : ΦΙΑΙΣ- 
ΚΟΣ, ΚΜξκυξαΐος, Φ»λ&ττον ι;»^^, τρα^^ιχο;, κα) 1»ξ*υς τον Δ^ον^σοΰ ίτ» 
τον ΦιλΑβΙίλ^ον Πτολΐ/Α«(οι; γΐ7ο»Α'?4 χ«* «ν' αντοί; ΦΙΑΙΣΚΙΟΝ Μ£- 
ΤΡΟΝ νξ•σψιγοξίύΒιι, {«πίτιρ αντ*? Ινι^αψιλι^σβτο. Ι^νί ί(3,()ΐ]€ νν. 
Ιγί^ηοί, ώΰίίητ ΐΓ&)661ίοηο ίτί^ζ, ϋο ηοη ιηοοιηπκχΐΰ Ιοεαιη οοηΑί- 

ΏίΰΗην Ιο€ €(τίττ τΜίτο €αηία/β ΡΗΙΗΓαιβ 
Ηγηιηο! ; Βίη£ ηαίτοη £χίτε ΡΗΊΠΓςΙοη ί^ι/έ/. 

δετίρΙοΓ ΓείΗεΰΙ ηοηηΰοιςααιη ΡΙ'ύϊαΐί ηοηηυηςυ&ιη ΡΒιΓι/αι: εώ• 
άίοΒαΙ. Ναοί ηΐ ΡΚύι/ΰΐα ΐΏβάίϋΐη εοιτιρίαΐ» ςιικ Τουρϋ Γοηΐεηΐί^ 
£ιη. Τ. II. ρ. 34^• ηβη^ο ί^ηαβ αίΕπΏανεήΐ. ΟΑΡ. Χ. 

Ρ. 55• Λ^ΑΚίυδ νίΛοΗπυβ ρ. 2535• 8άο ςηο/άαηι /ηρη Αηύ- 
/ραβΊ /ρ^^Ι^ τεάρίβηάα ίηΐίτ ηονεηι ρτοΐοίγρα άηΒΉαβί, Νατη τατο αά' 
ιηοάιιηί ναετα ιηίβ^ητη εχ εο εατηιεή, σαοά βΐ ηαίντα βαΐτηηι νύΐτ 
11Β)/ίΙ>7ηοί αΐ^ιιε α/ρετητη, €οιηροβί\0ε ρηΙΧίεηΙητ, Υετνιη οηηι ϋτΛ 
ραή ΰΟξπαΐ'ιοηβ, ηηα ε{ ίηίετ /ε αΐη ρεάεζ άε ^ιιϊ^ι/ι β^ρτα £βαΐΛ 
ε/ί, εητη αοήαηώίΰο εορηίείατ, βφάάαη Αηίί/ραβια άηαΐηα ύίήηφίί 
ίτενιίηΐί άααχ ΙοηξΟί ίη ίηεά\οβια$ ΒαΒεαί : €Βσηαιη1ηιι ααίεηι άααΐηϋ 
ύίήηρηε ΙοηξΊί ιηεάίαί Βτενε$ ίεηεαί, αοη/εηίαηία ταΗοτιε Ιοαιηι άέεηι 
αηβοτίίαίετηςηε ίηίετ ρήηείραΚα, ίά εβ, ρηηηβτηάα ηονεηι ηιείτα, ίρ/α 
ραήΐίίαίΐί, ςηα ίηίετ β εοηξπιιιηί, εσηίεηιρίαίίοηε, νίη^αηάαηι εβ άίχί' 
γηηΐ. Ομίά ετ^ο/ηρετ 1>ο€ τη άαΒίηηι ρτίτηοί αηδΙοτε$ άεάαχοΊΐ, ρίετόαι 
τε/ετατη. Οοη]ηξαίίο Αηίί/ραβί, ηί ^ηΐ^α ηοβετ αίρηε αΐίί Οταεοηιηι ορί" 
ηιοηεηι βαιύ τφτηηί, ηοη βηιρετ ίία ρετβυεταί, ηί ίη ρτίηαρίο ρεώ5 
ΙαηιΙίΐί αοΙΙοοείητ. ΙηάΛ^ετεηΐετ εηίηι ανβοτεί Ιγτί€ί τηείτο Αηή/ραβν:ο 
ίηιύα ρταβίίετηηί^ βέρε εηίηι ρτο ΙαηΙο ρτ'νηο αιιί 8ροηάεη5, οίϋ Ττο* 
ΰΐαηχ, αηί Ρ^ττΙίίύΙήηί ροηίΐιιτ. * * ^α οοηιηιηίαΐίο ρΐεηιηι^ηε ίηκτ 
τηίίια νετ/ηιιηί βί^ ηεο ^αόϊΐε ίη ηιεάΐείαίε, ιάβ ίη εο ξεη^η νετβηηι, 
ψια ΰύσυνίξΎητΛ} ίά εβ^ ΊΜοηηεχα βιηί^ τερετίίητ, Ρ^ιιΐο ρο& »(>' ΝΟΤ^Ε. Χ. ρ. 55. 2^ 

ψίΛ αάηηχία /ΐΜέ ΙαΐΛΪηαί €09^ηξαίίοηϊΙηι$ Αηύ/ραβίΰα €ί ]ηύαη£οτα 
βηί^ α /οηοτα. £ΐ ίη ίϊηϋ : Μβηύη&τΐί /αηβ, η$ {€ /οτίε ζοηβιηάαί 
ηι φηΐν/άαιη ^ίηίί/ραβίΐ €θΙύ ιηαηίπα ρίιήηηι ^ΙΙαΒατηηι^ ηαηι ηΗ 
βΐιαίο Ιοηξα βΙΙαίαβί, ]^^ΙΙάΒαηιιη ηηίάίηι ηητηεηιι αηξίΐιιν^ ίίτηρο^ 
τηιη ααίίΐη ρβτβνίταί. ' ί^ϋιί ϊ>οο ιηαηιηι βιη ρεϋΐηΐί οοηοΐίΐ^ ; ηίΒΗ 
ίτώη ίαο ρϊώίΐη οίανβιία αβίήοί, ιάΒϋ άηήια. Ηίβ 3(13ιιης^8 Ρ1ο<• 
(Ηΐαι ρ. 2656. ΑΐΐΓιτιιη ΡοΓίιιηαΐί&ηαηι ρ. 2694• Βίοιχιοάοπι ρ•• 
505. δοά &ηΐ6ςυ2πι ζΑ ρΓβεεϊρηαβ ιηβ(Γοηιιη ΑηΐίΓρ&ίΙιοοηιηι ίθΓ• 
ιηιιΐ38 ά€((:ΓίΙ)6ηά2ί8 3α:Ίη^οη9ΐΐΓ> ρΓοάΰήι ίοΓίαΠϋ ηΐ ρ^θίβ, ςιιί ίη 
ϋϋβ Γ6^α1 ροΐΐί&αιιιιη, α ηοΙ>ί8 ^ΓϋνίΐΰΓ ΰχρΗεβΙυΓ ΓαΙίο. 
1\Λχ^, ΑηΙίΓραϋιιβ ροβ ^&. €χ ίαιηΐκ) ϋΐ ΙγοοΗκο εο&^οηί&ίιιβ ί 

«-» - Ι - υ 

Μ. εαιη κβ ΰ0€ΐ ΐιηιηβηϋ, ΓογΙεΙΓο ΰΐίαχη ΐηίπι61αοΠ, 1&Ικ)Γΐ8 Αηΐί* 
Γρ&ίΙοβ ρΰΓοβ €ΐ ί1ΗΙ>3(08 3υ^ΐ6Γ ν6ΓίϊΙ>υ8 ϊηΙΰΧΰΓΰ^ Ιιαηε (\\λ ν&- 
ΤΛΖχη Ιιαιιά £;ταν2ΐίιη (χ>η€€ά£ΐ)2ηΙ ρο€(«, υ1 ίη ρΓΪοΓβ ρβάΐβ ρΕίΙο 
<ΐτιχνί8 Ι2ΐη1}ί^ ίη ροίΙβήοΓβ ^υχνίβ ΎτοαΥίχι ν&Γί€(α(63 αάηιίΐΐβ- 
κπΙηΓ. Ηίηε ΰπ&ΓοιιηΙΰΓ Γρβείεβ ηονβΒ^ οχ Γηΐ^ίβέΐο Γε1ΐ€ΐηαΐ€ ί&- 
οίΐΐίηϋ βΙίείβηάθΒ ; 

1. 


2. 


υ 


ο 


ι^ Ι ν/ υ ς» 
- 


- Ι - - 


1/ 


ν 


τ Ι ν « - 


- 


ο 


» ι Οηίηβίίαπι^ ηΐροΐβ ρηστίΐηΐδ Ποΰηΐΐίβ, ί1Η3 ςυίΰΐβπι ροΙίοΓβ ({ηοά^ηι 
3υιιβ ίηιηΐίβ, η6ςυ2()η3πι οοηίοηΐί^ υΙΐβΓίυβ ρΐΌπιτηρ^Γβ ζ'^^χίΜ 
{}χωΧ., ^ϊ ρτο αηΐίίρ&ίΐο νϋΐ (1ίί3ΐηΙ>υπι νοί άίίΓοεΗχιιιη &ά1ιίΙ)ΰΓ6 : 

ο - Ι υ - 

ι 

• ν ι - « 

Ηοε ρτ86(£Κ2ΐ ηοίαηάιιπι^ ίβευηάαηι άίίαιηΐ)! ίΰάοηι εοηιηιοάο 6ϋ 
ρ<ιΐί€ηΐ£Γ άαέΐ^ΐιιιη (Ϊ1)ί αάΓείΓεβΓ6. 

υ - Ι - υ ν 

ΑηΐίΓρ&ίϊΐ ΗιΓεβ ]ϋ§ίΙ>υ8 ΓΪΙβ ρ€Γεερ(ί9, νΰΓΓαυτη §6ηιΐ3 !π ίοΐα η 
πιβίΓίοα ίηΐΰΐΐΰ^ οτηηίυπι όίίϋοΊΙΗπιιιπι, ηυΐΐο ηβ^ΐίο !ΐηίπιί8 
ροΐεηιηΐ εοπιρΓεΗεηάΰΓβ ΙΰέΙοΓββ ίΐυάίοίΐ. Ροΐΐ^υαηι ί1α(]ΐΐ€ ηιο^ 
ηυοιο νοο&Ημπι Ιοπ^ηιπι βΐ <}ίρ1ιΐΗοπ£;ρΓυιη ϋίαΐυβ ηοπηυη(}ΰ3Πΐ 
ρβΓπιίΙΐί ; €( ίη €3πηίηίΙ)τΐ8 αηΐίίίΓορΙιίςίβ ρςάΰβ εοΓ<ΐ6Πΐ ηση ί£ΐη<- 
ρ€Γ ίΐϋΐ ίηνί€€ηι βοουΓαΙβ τεΓροηάβΓΰ, ί(α ν€Γυη(απΐ€η υΐ ηιείΓαπι 
ίίΓορΙι» ιηβίΓΟ Εη1ΐ(ΐΓορ1)8Κ ηεο άίίΤοηυιη ίι( ρΓΟΓΓυβ ηοςτιο ίηεοη• 
^αιη, τΛ ΓρεοΐοΒ ϋη^αΐαβ^ 62ΐηιη<]€ΐη(][ΐ]θ ΓροείιηίηΕ (\}χχ.βαΛα €ηο^ 

■» » 

Ρ• 55» ιο• λ)χ/χ»α*όι». ν€ΓΠΐ8' Οο€ΐιηιΐ3ειΐ3^ (ε (ΙοεΗπιίο ρεά^ 
ϋο νοεαίυβ, νίάϋ ^υ^η(^1^απηη1 IX. 4•) ^ν€ ΛηΐΙΓραίΙίεαβ ιηοη^Η 100 ΝΟΤ^Ε• χ ρ•65. 

η€(βΓ 1ΐ3τρΰΚ3&>1βΑιΐ8, ίΐΌ()ΐιβηβ €& 1>]η ίη Τπΐ£;ΐΰθπιιιι ν(ΚςΒϋι> 
^ΐλ&ηι ίη ΛήίΙορ1ι«η6 βΐ ΡιιμΙαγο• 
6<φ1ι. ΟΕΔ,Τγτ, 650. «««{•λΜ'^ο^αι. 

ο •• • ο Ι • 

ΑάάοΟοΙ. ιθ75• £1^^• 13^8. Αηϋς. ιχ44• Α], 879• 88^.910• 
£ιιπρί<1. Ογ6&. χ44• ^547• Βαοείι. 145• 9^• 99^• ιοιρ• Ρίη<1ν• 
01.1. XI. 

• 8ορΙι• (Έά, Τ• 1334* *** Υ"^ '^ Μ'* ^^'* 

ν (^ 1» - ν Ι • 

δίιηίΐββ ΓαηΙ Ι334• 134»• ^34^• ΐ343• Ι345• Α^. 594• Ρ*>ϋ•40»• 
ΕιιΗρίά.ΟΓ. 142. 314* ι>5'• 1260. 1282. ΐ355• Ρ^ο^• Ι37• '49' 
355• ^3^7' Ηΐρροΐ. 127. ΑΙεβίΙ. 402. Ιοη. 514• ^ι• Νοίϋιχυ- 
Ιειη Ηαηο Γρβείβιη €]ιιΓά£ΐη ιηβηΓαΓ^ βΟβ οαιη ΤΓοεΙίϋίεο ιηοηοπίΰ- 

8ορΙι. ΕΙ^&τ. 483• '£λλ«»Ατ» «'λΙ. 

νΐάϋ «1 485• 5ΐο• Ευπρίά. ΡΙκεη. 6^6. 

8ορΙι. €Εά. Τ. 134^* *χ^ξότατο9 βζοτΖ», 

- ο ο • ^ Ι " 
νί<ΐ€ 1360. 13^3• 13^• Ρο*«8 «* Ιιο<ϊ ρκ> άίπιείΓο ά2ΐ6^7ΐίοο ιαί- 
ρ€Γ6, ί^^^^^^ ϋηβΐί ρΓο εοιηιηυηί 1ΐΕΐ)ί(3, 

ΡίηθαΓ. Νεηι. VI. 2. μ»«( ^1 ιννιομ•»» 

υ - 1» ι# ν ^ ~ 

<[ΐι1 €( ρτΌ άίιηβΙΐΌ ΪΑΐηΗεο 1ΐ7ρβπ:2ΐΙα1^ο χίΐίιη&η ροίθίΐ. 
£ιιηρίάί8 ΟκΑ. 1 74* «^οτν»^ «ότηβ νν|. υ 1/ «/ (/ ν» Μ • , Ρίηίΐ. Τγί^ά. V. 5• «τοΛνφιλΡ» ίττίταν. δίοιίΐϊβ ν«4β^ β^^ψ* 
ί^ίΐεείι. 987* ίοΐμία €ίΙ Γ^ΐΐαΐχ^ άοείνοίαςα Ιη ΟιοίΙ. 15 1 • 
0Γ€ίτ• Ι43' ^ν^ ^.ί^ ί^! ϋβ^τας* 

ν υ ν - - Ι - 

ΟοηίβΓ 172. ΐ28ο. ΐ28ι. 1283. 'ΡΙιοειι. 109. ι88. 1308. Ηίκ 
ίοΓίΏΣΐ ηοηηυιηςιιαιη ηοη ίϊηβ ολμϊλ ΙηΙφ Τιχχ:&3ίεο9 άίπιοίΓοβ Ι17- 
νβπ:αϋΙ&61θ3 κοβπίϋΙλνΓ, ^Υιλλ Γρβοίββ ί&οΊΙβ 6ηαηΐ£Γ&Γ£ ρο&Ρΐ> 
κά, ίη κ 2ΐρ£Γΐ2ΐ, 1)Γΰνί(3ΐί ροΐίυβ €οηΓιι1(ηάιιηι βΑ. 

£χ άυοΙ)ΐΐ3 θοοίιηιίίβ €χοπ1υΓ θθ€ΐιηιί&ου8 άϊνη^Ι^τ, ψι^χη ηοη• 
ηυΐΐί αά &ί)τη&Γΐ€(08 τείΰΓΓβ ηιαίυοηιηΐ. ΡοΓη;ΐ2 ραη 1ε113 €&': 

£υηρΙ(1. ΗΰΟ. Ι02Ι. λ'χα χα» θιοΓο-υ^ ^ν ζνμ,νίταΐ. 
ί(>Ιηίίίϊιπΐ3^ 

ουυνινυντν'|υι;οοοοοο 
ΟτΰίΙ. 149* κ^ΐΆ7'> Χ£έτα7'> Φρόσ-ιθ* αΎξί^/,ο^, ατρίι/,ας '^^^^^ *■ *» * Ρίοίίαβ, ρ. 2643• τβΓΓαιη €χ Μΐ' ΑΙαηαηΪΗ/Μ ηαηοαραίΜτ^ ρ§ταιάί»β6^ 
ύοφ. δ. Τίΐΰ5. 287. ίιιηΠίβ ίοηη» γιτμτ ηαν'φηηα ρα ά^^ηα εί Ίρβ βα^ί Ν ο τ ^ Χ. ρ. η. ιο< 

}&ιη 1οε& ιηάΙαιΙ)θ| «χ <)ΐιίΙ)νβ ρίοηίοτβιη Ηοηιιη νϋΗΐιιιη οο£;ηϊ• 
ΐίοηβιη ΙΪΓοηββ άέήνζη ςαβ&ηΙ. δορίιοοί. €Εά.Ύρ. 656. 657• 
Οοΐ. 6^^ ^οο. 834« 836. 841. 842. 1455• 1480. 1481. 1484- 
ΕΙοβη 155. ^5^• ^^^• '^^ρ. 1385. 1387• Αηΐ%, 83». 973• 97^ 
ΐ26ι. Τοίϋ έιορΙίΑ ϋο ΎΐάίίΛΤ άιίραααίίάΛ} 

ΚΐΌΧβ \β Χβ \* " 

ιηοηοηΐ6ΐ€Γ. 

2 κΤΛψίρτας η χ«} 
- ., - Ι . υ - Ι 

ΟίΛίουβ θίιηβΐ€Γ. ^ 

^ΑΐτέΓΓ£(( βλίηίΛν^ο^ς \μ.ψυ%'\^ς, 
ν μ.^% τμω» «νολ|?« βονλίομάταψ, ' 
»«^ «τβΓ^ ««Γ »Ιο(> νια; ζνν μ^ζγ ιηοηοιηϋΙΰΓ. 
Ύηοϊϊ. 826. Α]. 348. •<». 

^Ιλοι νανββίψΛ*, ρονο» ι/χα;» φίλ»», 
ΙΑΛΡΟί τ 9μ.ρά9ύη•νς 9^ω 9θμΛΐ. 

\\λΛ, 3^4. 3^$'3^^' 395• ^®• 'Εϊΐηρί<1. Ηβο. ιοι8— ΐ02ΐ. 1024. 
Ϊ025. όπεΛ. ιφ, βΐ Γ€4(ΐ. 313• ε^ ί^η*!• 959'91^' ϊΗ7• ^^5*• 
ϊ^58. 135^• ^35*- ^35^• ΐ359• ΐ47ο• ΐ498• ^55^• ίβ<ϊ^• ϊ^Ιισεη^ 
ϊ95• 3^^' 3*9- 33^• 354• 3^5• ^ίά. 99^• 1*5^• 1270—1289• 
€αηι ΙαιηΙϊίδ. Ηίρροΐ. ι6ι. .3^5"~377• 57^ — ^ο^• 8^^• ^®^^• 
δυρρί. 81.87.7^7- 114^• ΒεοοΙι. 977• 97^. 9^®• 9^4• ΗβΓΕοΙ. 
77^. 779- ^^^• ^9®• ^95• ^9^• 73^- ΗεΓο. ΡυΓ. 409. 773• Ε- 
1ο!^Γ. .ι<5ο. 5^9• ^9Φ ϊϊ54• ΑήίΙορΙι. ΑοΗ&ηι. 357• '^^^' 4^8. 
ί€<ϊς. 5^3 — 57°• Αν. ιι88— ιΐ95• 1262. Γε^φ 

Ρκ€)υ€η3 εά ίηΙοΓ ΑηΙίφ&ίΙοΒ άοείιιηίαετχβ Ιι^ρβΓοαΙαΙεέΙυβ^ 6}ιι(^ 
^6ΐη ΓείΠεεΙ τη^ηίητχ οατη ΟΙιοή&τηΜο) άίιηείΓΟ εαΐαΐεέΐίεο ι 

%^|96 «Χ ιεφ. ρτίκβάβηΐί άε ΟΙιοΗ9ΐηΙ)ίοιβ ρ^(εη(1α €& φβ χι»* 

Ρΰβ ϋοοίιιηίιιβ εΐί&ιη ειιιη αηΐΙΙραΙΙο ^νεΓΠζηο^ε εορυΙαΙιΐΓ^ 

"'^' ^ ι 

Ευηρ. Β3(Χΐΐ. 994• 9Ρ^• ψ^^^^^^» >Λ%μω9 ί^Λμίτοίξ 8Μ ΝΟΤ^ Χ. ρ.5β. 

ΑάιηίΚίΐιΐΓ £οη&0β ηοηηηηςηαιη &αΐίΓρ«ίΗΐ8 ίηΙεΓ 6αοβ άχκΛίπΐίΜ, 
Άΐ β( άοςΗιηΙιΐ8 ίηΙοΓ άιιοβ αηΐίφ&ίΐοβ $ (^αοπιαι Ιαιηοι £Χ6ηιρΙ& «χ 
οιηηί ραιίο ίηΐ€£ρ:& β( ροτίβ^α ηοη Γηηΐ «ά ηΐΑηαιη• 

ίΐΑ νοεαίαβ, ςυοτη ί» ϊΙαξΛβάσία•^ Ιιβε Γροοίο 3θ£;ίΐ€Γ υΓυιη ατβάΜβ 
€ίΙ^ ίϊο €ηίηι ν€Γΐ)3 ίρϋυβ σνμ.νΙνχτοκ ά»«ν«»ατοκ ίηΙΰφΓεΙαή πΐ2- 
1ίιη« ϋςυίάϋΐη νβκ (ϋζβήΐ Ροΐΐαζ Ιοεο ίυρπι οίΐ&ΐο ρ. 13 1 • Ρ^^' 
1>3Γ£8 ρίβηιπκΐΰΰ οχ Εηαρβκίϋεο πΐΰΙΐΌ οοηίΐ&κ ; ςηοά ύ ΛνΛαα €χ 
&Ηο ςαορίαιη ίιηρΙβ&ηΙιΐΓ, Απ&ρκϋοηιιη ηίΐιίίοιηίιιιιβ αρροΐΐα^ίο- 
ηΰΐη ΓβΐίηΰΓε. Ηυηο υ^γΑιπι οίΒοίυηΙ ρβΑββ ΑηΐίίραίΙιιβ βΐ Βαε- 
εΗίυβ, ςαι ΑηΙίΓρ&ϋιιβ €ίΙ ηονί£Ιηι& ιηίηοΓ ί7ΐΙ&1>&. Ρήοηβ Αη(ί- 
ίρ&ίΐί ί&ιηΒυβ ίηάίίεήιηίηϋΐίηι οηιη Γροηάΰο» 6ΐ Ιτοάοΰο, ηή\α 
«Ιίαιη ίοη&ίΤΰ αιιη (ηΙ)πκ:1ιο^« ρ€ηηα(2ΐΙΰΓ; ίη (χΐβιίβ ρ£(ϋΙ)α< 
ηιιΠα α>η€€άί1ιΐΓ Ποϋηΐΐα. 86Χ ΡΗοηοηΙβοΒ (Όαΐίηΐιο8 ιιΓαφ&ΐ 
Μίο\ιγ\η» 8. Τ1ΐ€ΐ>. 295• ^^ φί\)νΛ οιηηβΒ ίοηη&β ηαΐΐο ηΰ^οΐΊο « • • 1/ το} /ΐ4ΐ'ν γα^ νοτΐ νύξγ^υς 
στ9Λχί>Όσ%9, τι γύνω^Αα* ι 

Ηιιο €ΐ1&ιη ΓΰίβητΙ ροΐοίΐ ΑπΜΓβοη ςηί «ΙίοιΙΰΓ η. ^ο. βά. Β&πΐ65. 
ίϊοη Γΐλΐη ηβΓοίυβ αυίοιη Ιιυηο ροϋϋήοΓβιη Ιοεαιη ΙηΙβΓ ηύιηβΓΟβ 
Ιοηίεο8 α ιηΐηοΓί &1> ΗβπΏ&ηηο ηεΰηίοη. ΡΓ€(ΐο«η3 οϋ ΡΙιβηοη- 
1603 §» χαταλίξα ΟΙγαοΐήοοτΜηι, \χί ΑηΑΟΓεοηΙϋ ΑΐΙιβαχί XIII. ρ• 
564* Β* ΒαηΐΰΓ. 67. ρ. 399- ^* ΒαηΐΰΓ. ίο χ. ιηίη (υΗιανΐΐ οιη- 
ηία. XIV. 6.34• ^• ^35- ^' Β^ΓηβΓ. 84• δΐΓ3ΐχ>ηί3 III. ρ. χ^ιΆ• 
^4. Ρ&ΓΪΓ. Β&ΓπβΓ. 68. £)υΓ(]£ΐιι ίκβ Οίγοοηίοοβ^ ίαά ΡΗΰτοεηΙβο 
άβίΐίΐιιΐοβ^ΰχ ΗβΓοάί&ηΙ Μ8. ρΓοΙυΗΐ ΥίΠοΙΓοηΐΐβ Αηοοά.ΟΓ. ρ.ρ^• 

Κλ6υβον?Λυ /χι» ι^μ^ 'Ρ'^» 

ΚΜνβονλο» ^ Ισί^ίΐρ «το^Μ. 
ΟΙιοη οϋηΐιιβ οίΐ ΑΓίΑορΗ. £()υί(. 969• β^ι ^^χ ΙβΙταΰη εοιηροίί* ^ Υβίετνβ, ορίηοΓ, Ιγτίεί, υί Αη&* 8(11ιί^1ι&η(. Τηςίΰί, υ(ρο(6 ςηί ίο• 

οκοη, ςαΰΐη ίη ΟΑπηίηίΙ^ιιβ &Β(ηυΙ&- ΙαΐίοΓ» ο&πηίηιιιη ςβηϋΓ& ροΓίβοαή 

(υβ είΐ ΗοΓ&ιίυβ, ηβο ίη Ρ^ιβΓεοΓ&ιοίδ 1ίη(, ηοη τ&ιο (Γί1)πιε1ιι>πι» ρ&Γοί^πιο 

η€()ΐΐ6 ίη Οίγοοηίϋί» ρτο &η(ΐΓρ&(Ιί (Ι£ΐ3γ1αιη ν€ΐ αηκρκίίαιη 3(ΐΕαϊΠ6• 

ί&ώο (πΓγΙΙ&Ι^ασί ρθ(ί«ιη νηςυβη! ^ϋηι. Ν ο τ ^. χ. ρ. 5β. 303 

ςν&Ηι» ηΙ>ί(ΐιιο Ρ1ιθΓβ€πΜ;άΐ8• Ιη Καπϊβ ι286. ΑπϋΓραϋί ί^ιπί^υ» 
ίη ΐΓίΒηεΙιιιιη νίάΰΙαΓ ίοΐαίιιβ. δοά ρηκΑ&Μΐ (Άτνα^ύ ίηΐβ^ιη 
Ιιικ ΐηηβ&ιΤΒ. 

τ» νοτι νξαγμ» 7*'9^<1Ά» | 

σαντ» ΤΜΐ» Γη ννν*• 

/Αΐ/Αψιταί «τοπ το&ττο» 
το» Βαχρ^ιΣο» λψλχύλ, 
χα* 0ΐβο«ρ^ ι;νι^ αυτόν, 

1η ▼. 1286. βάά. Ιι&ΙχηΙ μ,ιαψ»» 7*4 ^<ί<^ ρ3Γΐί€ΐιΐ3ηι^ ΓϋηΓυί ίηυΐίΐοηι^ 
τη^Ιτο ηοχΜίη, άβΐΰτί, αααοΗίΑΐβ ίυΐΐυβ οοάίοίβ ορίίιηί ίβευΐο άαο- 
^βείιηο £Χ3ΠίΙί, ΰ( ίη ΒίΙ)1. Βοάΐ. ΓοΓν&Ιί^ ΒαΐΌοο. ι2^, Ιη ν. 1289• 
£(1ά. €( ς|α&η(ιισι /είΑπι Μδ8. τ^ι^^ ιτ» ρνν ορτμ». Νΰΐηρ^ ορίηοΓ> 
νοεοιη ^Ιο06ηΐ2ί(ίε3Πΐ € (ΰχΐυ ά€3ίε€Γ£ ςπιν2ΐΙ}ίΐαΓ. ΥοΓΓυπι £ηιί- 
ΓιΙϋΓ οίαυάίΐ ΑήίΙορ1ι&η€5 ίΒίά. 1 1 20. ύν' Λγυμ.ΐίο^%Λς ιτ* ΐΊ/νί. Ιιοο 
£β> αγυμβΛοΊας της νυϋ ονσνις, ΑΙ ΙΕ Γρςείηιίηα ά2ΐ)ΐιη1 8ορ1κχ:1. 
€Ε)(1. ΟοΚ 670. 7ο6. 1242. 1243* Αηΐις. ιορ• 813.843.94^* 
Α}. 229' 631. 6$2. ΤΚύ, ι^2, ΐ79• ^ΐ43• £ιιηρί<1• Ηεε. 44^• 
Οκϋ. 1477* Ρ^οκη. 211. 2ΐ4' 22ο. 235• Ηίρροΐ. 143• 55^* 559' 
744• 7^3• Α1ο€ίΙ. 115• 4^3• 5^^* 9^^• 9^^• 9^9- 99^* Ιρ^>Ε• 

Αΐΐΐ. 170. 175. ΐ8ΐ. 184. 109. 210. 215. 220. 221. 57^• 757• 

779• 79'• 1^5^• (οιιπι ΐήΙ>Γ&εΙιο) 1059• ιΐ03• ίρ^ίβ• ΤααΓ. 399• 
434• 435* (^^°^ ΐΓΐΙ>Γ&εΙιο) 1098. ιιθ2. ΚΗβΓ. 344* 34^• Τγο&^. 
570. Β^οεΙ). 119. ΐ4^• ^47* 4^1• 4^6. 4^9* 4ΐ^• 575*9^9* ^^* 
Ιβη. 1 126. 1475* '47^• ^^"• ^9^* ^^ο* 4^^• 1099• ιιο8. ΗβΓο. 
ΡϋΓ. 34^• 357 — 3^^* 3^^' 3^8. 39^- 4^^• 4^°• ^7^• ^^3• 686. 
688. (οαπι ΐτ'ώτΛοΐΛο) 785• 7^9• 79'• ΕΙβΛη 119. 124. ΐ45• 
(οιιπι ΙπΒγεοΙιο) ι66. ι77• ^79- ^^3• ^87• ^^9• 457• -^^^^ ^^' 
ΐΙΓραίΙίεοΓαιη άίιηείΓοηιπι εαι&ΐ661ίεοηιπι Γροείββ, ίΐευΐ)! οεευιτυηΐ, 
ηοη Γυοΐ ίηΐ£Γ ΡΙιβΓΰΟΓΕίεοβ ηηνη&τΒ,ηάχ, Ηαηιιη νοΓΟ ίηνβίΙί^Ε- 
ΐΐοηβπι ίΙαάίοίΪ8 1θέΙοηΙ>α3 Γ€Ηη(ΐΰ€η(1<ιηι ραΐανί. 

Ρ. 56, 7• Τλυκω9ηο9, ΥβΓΓαδ Οίγεοηουβ» βν€ Οΐ3τεοηίευ5> α 
Βίοιη£^6, ηβε Ηοε Πηβ ε3υΓ&, Αίΐοΰτίοηίκια οΐίαπι ηιιηεηραΐυβ, 
οοπΑεΙ €χ ΑηΙίΓραίΙο €( ί^ζγ^\3, ΙαπιΒΐεα. Ιη ρποΓβ ΑηΐίΓρ&ίΙί 
ραηβ ^ά^ϊΆ Γ€θίρίΐ Ιίεεηΐία^^ ςυ38» ουπι άϋ ΡΙιεΓεοΓ&Ιβα &§€κηιυβ, 
ηιθ(1ο βηαΓΓανίιηυβ. δεΙιρηίΕ ί^ίΐαΓ εϋ ϋ^ίαΓηιθ(]ί : 

^ρ1ΐ• ΡΙΐϋοέ^. Ι^Ο. Διός σχηιττρο» Λψάσσατα^, 
ίΐ24• ννιτου ^^νίς %φήμ.ΐ9ος, 
1 1 26. τ«» ι/χαι^ Ι^ιλιρι; τςοφ^». Ιη βάά. ννΐ^. ιηιΓ€ «ΙΜΙΗΙ^ΰϋ ΑιηΙ ΕοηρΙά» ΑικΙγοοι. 5<^2• ^^<!• 

ΑΝ. α }' Ιγω χίξΛς αίματι/ΐ' 
ξΛς βξόχοίσ'^ χιχλΜ/Αΐν» 

ΜΟ. μ&Πξ, μαΠξ, %γω ϊ^ /τ» 

^ττίξυγί σνγκαταβαίρν 
&νμα ^λΧορ, *Ω χ^ο^ος 

μόλί φίλοίζ Μκονξος, 
ΑΝ. χιίσΜ ϋι, τ/χΐΌ», μ ψίλος, 
μαστοΤς ματίξος αμψΐ σας, 

ΜΟ. ι!ί μο» /χο», 1*» «τά^Μ ; τάλΛς 
#ητ •7<ν> αν τ»> μαΠξ» 

Αηΐί(ΐΓορ1ι&ιη ρπ> Γΰ ςυΙΓςυϋ ίαειίο άί^ΰΓκΙ. Οαΐουιηςυβ 1ιυ]τΐ5 
ιίιβίΗ 2ΐΐιρΙίοΓ& νιιΙ( £Χ6ηιρΐ2, ίβ ίΰ9α€η(ία \ο<ά ηοη (ΐηβ ίπιέΐα 

οοηΓυΙβΙ. δορίιοοί. (Ε<1. Οοΐ. 124• ι^^• 1^7• ^3'• ^3*• ^7^• ("^* 
λ»7»» μινν^ίται, Μ ηο(αη(]ιΐ3 ίη ράοκ αηΐίΓρΒίΙί ρΕίΙϋ ά3έΐ7^υ5, 
ουί ίη &η(ίίΐΓορΙΐ2ΐ ΓροηάΰυΒ ορρυηΐΐΟΓ ά^ρ^αΓο» σητιφάνωμ οη) ((ή- 
1)ΓαεΙιΐ28) 704• 7^5* '^^^• ι^^^• Ι2ΐ5• Ι2ΐ6. Αηΐ!^^. ιοο. ιοί. 
102. ^^^, 334' 335• ^^3• ^9^• *3^• ^95• ^9^• ϊ**ΐίίοΛ. 169. 17°• 
171. 173• '74• 17^• 1083• 1084. 1087. ιοδδ. ιορο. 1124— 
1129. Ευπρίά. Ηβο. 47^• -^^^>^• ι^^• (εηιη (ηΙ)ηεΙιο) 209. 2ΐο. 
(οιιιή ΐΓίΙ)ΓΗεΗο) 2 1 8. 219. 233• (ο«ηι Ιπΐίπιοΐιο) 234• *37• (^^"* 

ΐΓΐΊ>Γλ(ϊΙΐα) 239* 240. (<^\/ν-ι/ο«#\/ν/• »ιφο€ο>Λ* τ ^ξος ίίξοί, ον-) 

241 • *4^• (^^ Η*•) ^44• ^53• Ηΐρροΐ. 743• 745• 7^^- 7^*• ^*' 
οοΛ. 5^6. 984• 985• 987• ϊοο9• ΑηθΓοπίφ 8ρο. δαρρί. 975• 97^• 
(οαιϊι ΐΓίΙ)Γϊθ!ιο) Ιρίι. Ααΐ. 164. (ιιΐ ΡΙιΟΒη. 24°•) ^^5- ^^^• ί*^^"™ 
άΛ&γΙο) 169. 213- 299• (οϋΐη ΐήΙ)ΓΕθ1ιο) 544• 75^• 7^5• 778• 79®• 
(ϊ:υιη ιγΛγεοΙιο) 79^• 10^9. 1091. (οαηι ΐΓίΙ)Γ»€ΐιο) ι ιοί. ΙρΙι. 
Τειιγ. 4^3• ϊ^97• ίΐοΐ• Ττοαά, 1067. 1070. ΒαοοΙι. ιιι. ιι8. 
Ι54• (^""^ Ιή^οΗο) 156. 400. 404• 4^5• 862. 868. 8/0. 871. 
(εαιη ΙπΙ>πιοΗο) Ηοΐαη. 148 1. 1508. Ιοη. 120. ΐ2τ. (ευπι άζο- 
Χγ\<ϊ) 190. ι^ι. 214. 1104. ΗΰΓουί. Ριιγ. 347• 35^'3^^-^45' ^53• 
054• 678. 783• 784• (βϋπι ΐΓΐΙ)ΓίΐοΗο) Ε1β6ΐΓ. 115. ιΐ7• ιι8. Ι20. 
123• (οϋπι Ιπ1)πιοίιο) 146. βΐ Ι47• ^^ ΐ5*• ^^ '54• ^^ ^5^• ** 
1-64. 458• 3€<]»€ΐιί£ηι €&η1ιιιη «χ ΑΓΪΑορΙι. ΊΙιβΓιηορΙι. 1Ι47• ^'^' 
<€Γ 01700η 1009 αάηυιπϋπιΐ ΗβπΏληηυβ. 

Π*λλά^α τη» ψιλόχοξο» ίμοϊ 
' ^ΰξο χ«λιΓν ιτθ]χο( Ιζ χοξοψ, 

^ ατοΛ*» η^Λτί^αν ίχ»ί 
χαί κξάτος φα9%ξ09 /χόΐΊ}ι 

χλιιι^ονχός τι χβκλιΓτα». 

ίζμός το« σΐ ΧΑλιΓ γνία^" ΝΟΤ ^ε•.Χ. ρ. 56. 90^ 

(^7^°><^>β ρϋΓβΒ ίοηηχ ίκρο ϊχΐίΐηϊία^ηΙΜϊ, Η ιη ΑηΗΐΙΐΰΗείβ ορρο•^ 
ϋιιηΥαΓ ΡοΙ^ΓοΙίΰΐη&ΙίίΙί, οχ Αη(ίΓρ&ίΙί ν&ΓΪίβ Γρ€€ί€ΐ)υ8 ΰ( ΟΙιστίΑΐη•• 
Ιχ) οοιηροΓιΓι. Ηοηιιη τβΓΓιΐΐΐιη βχρΙίοαίίοΓ €ΐΕΐ)ίΙυΓ Γοεεηϋο ίηίη 
^ Οαρ. XVI. 2. Ιηΐΰήιη ύη^Ι&ή ΰχϋΐηρίο^ (^ιικ ιηοάο άίέΐα 
ίίιη(| ΗΙχΐ ΰοη£ηηατ6. £ιιήρίά. £ΐ€έΐΓ. 175• 

δίΓορΗα. Αη(ίίΙΐΌρΗ&. 

• « - ν»Ί ν-ο• ---οΙν-Μ- 

^μ,Ιψ^ ον¥ ίνΐ χξνσίοις Ύ&ς ίί/σ^αίμο9ος, ου νταλαί* 

οξμΛ^ς Χη,ΊηνόταμοΛ νν νατξος νφαγ^οίσμ,ων» 

ν&ΚΛ%9 , ον^ σΤΛ^α χορονί 9ΐμΛ% τον ίίΛΎ»(ρ^%μ,ί90Ό^ 

υ - --|-« 1»•• • -- ι»|-ου- 

Α^ιίοκ β/χ* 9ύμ.ψα%^% τον η {ΰ»το( «λατιΐ, 

ιλ»κτ^» χρονσ». «τολί/ΜΡ. (( «Όβ* 7^' αλλ«» κατίχιπ 

ν/-- «|-(>υ" •.-•-|•»^^* 

*Μ«ρν0-» χΒνω, ^ΛΚζνϋψ Η μοί μΑ>Μ /Α^λιο^ι όλα»»»» νο)^ ^^σ^«» Μία9$ 
ίίκλα^βί Το. χ«τ' ί/Α»^. τον χλιινον «τ«τ^^( Ιαφύς* 

ΠίΙψα* μου ψη9Λξα9 ηΛμ»9, Λυτά ^ ίν χβ^^ησ* Ημο$ς 

«α» Τ(νχ;α ΎβΛ* ίμϋρ ΐίίνλν9, 9αίν ψνχ<»» ταχομί»», 

•ί νξίψΓ09Ύ ΑγΛμ6μΐ(θ9ος ^9»μάΎω9 νΛΤξύ9»9 ψυγΛζ 

χούρα, τ^ Ι^ασΊλιί^^ ονρι*α« »/ *(ίίΤ»ας, 

τβ» Τ^ΟΜΐ θ'^ ί.μου ΐίατίξος ματνιρ ^* » λιχτ^ο»( φοι^^οι^ 
^/Χ9βτ»» νοθ αλουσ•»• αλλ^ ζύγγαμος ο*χιΓ• 

8ηηΙ αΙίβΒ άιαιβΙΐΌπιιη ΑηΐΙ(ρ2ίΙιοοηιπι ίοπη» & Οΐ7€οηΐ€ο άί- 
Ύ€τΰχ, υΐ 8ορ1ΐ(χ:1. Αη1ί§. 103. 

ο- - *-')" -Ο- 

εαί ]%Γροηθΰ( ίη ΑηΙίίίΓορΙια Οίχοοηίοιιβ ΡοΙ^ΓοΙιοιηαΐίίΙτιι. Ρΐαη 
ίη ρηΒίβηΙί ιηίίΓ& ίβοίο. • * νβΗηβ «Α ΟΙιοή&ιηΙιΊαιβ (τίπιο- 
Ιβτ. €1ιοπαπιΙ>ί ρτίοΓ 1οα£;& ΐη Αη(Ί- 
&ιορ1ΐΑ Γοΐνίηιτ. Υοχ )ιί«^ι» ρΓΪπίλΐη ίϊΠΐίΗ(6Γ ρΓθάΐ101{ 0{ €ΟΐΤίρί( ΤΐΌλφ 

605. 5Όβ Κ Ο Τ £. Χ. ρ. Μ. 

χαΐΛ {γ\Μ\)Λ βΐ^οοηίεο €ίΙ•ρη>0€ΗθΓ. 8«ρίβιιΐ€ ίη Χτζ^ιοοηιτα ιηο- 
ΙΙειβ ίηνβηίΐυΓ. £χβιηρ1& ΓαηΙο δορίιοοί. ^Εά, Οοΐ. 133 • ^^' ^Ρ* 
674* ^8ο. 1213• Χ2ΐ7• Αηΐί^. ιο^. 604• Α). 59^• ΐ2ο6. Ρί>ί- 
Κ)^. ΐ39• £νηρίά. Ηβε. 449• 45^• ^35- 9^• 9^7* ^^• ^^^^^ 
Ηίρροΐ. 74^• ΑΙοϋΑ. ΙΟΧ5* 8ιιρρ1. 957* (^^^ ιΗΙφΙιαοΙιο) ΙρΙι. ΑυΙ 
545• Ιρϊι• ΤίΐαΓ. 1 13 1. Κϋβί. 34^• 345• Τ^^^^• ιο68. 1071• 
Β&εείι. 40^• Β73• 9^^• 9^4* 9^^• Η€πκ:1. 339• 37^• 375* 75^* 
758• 897• Ιοη• ' ΐ3• ι8^• ^ο8. ιοόρ. Ηϋτο. Ριμγ. 354• Β9^' (^^ 
ΐήΒπιοΙιο) 651. 655• ^9* £1^^• Χ7<• 44^• 4^^• 4^• 7^®• 74^* 

Ρ. 5^9 15* ^'^' ^* τ^^ΐί^Τξ•»», τΐ ΙΜ9 καιταλΐ|χη«^ιτ>•^— ΦαλαίΜιοι* 
δρτείπΕίβη έυ]!» ηιβίή ρΓ8Βΐ)€ΐ ίρίβ Ρΐι&ΐβκι» ίη Βηιηεί&ϋ Αη»• 
Ιεέϋβ Τ. Ι. ρ. 4^1. 

τον ΧΜ/Μ«λ)^^Χ•^0( ικ ^^*α^/3ο«9 

ΐ0Τ«σ 9 ^ρα Α^ΧΑΤίΊ σβ^' 2«ηίΐ|. 

■μ,90ψ.Λ τον χβ»^ίι»το( 1» τι λ^χ^ 
» τ' 0»»^ τόλ «ΐιν^ τοκ •9ηιτ« 

Ιΐι Ττ3^εΪ8 ίίςιιβηΐΗΐ οΙ>Γ€Γνανί Ιοεα. δορΗοι^. Ρΐιϋ. 136. 685• 
1140. 1X45* '£<χήρί^• Ηοο. 457* Ογ. 623• Κΐιβί. 3<^ι. Ηαζά. 
ηβι. 

ΑΗΙΗιβ Ροι^η&ϋαιηιβ ρ. 2676. ΗΜά^φϋαΐΜί, φαιή ΡΒαΙο' 
ΰ'ηίΐη νοϋαηίΐΐί, αρηά αηήφΐϋί αηά>τΰ$ /οΙΛαί τηάγ€τ$ α&α α ^^οβ^£9 
αΐιαι αΒ ΙαηιΒο, οΗοι α ΤτοοΒαο \ ία αρνά Οαίηϋκιη; 

ΑΗάα ΐΏοάο ρυιηίοο βχροΗΐιπη. 
αΒ ϊατηΒο 

Μϋοβ ϋίΤβ βΐίςιιίιΐ ρηΙ&Γβ ηυ^• 
ςαίΡ οτηηία ξ^ηηα ΒίηώαφΙΙαΒί ΟαΜηί^ εΐ ΒαρρΒο Λ Αηαατ&ίίάα ιΐ 
αΐίύί αηδίοτ^ίβαοπί, ηση ίατιςαατη νίίΐο/α νΐίοΜ, βί ίαηψίαΜ^ξίίϊ' 
τηανφπίΗ. 01}ΓβΓν&( Ηεηηίΐηηιιβ ρ. 2^4• ^^(ηϋιπη 6( φοο^βο 
ρΓΟ ίαί&γ\ο υίυπι βϋβ, 

Θτατηιΐί β βοτίε ηοη τηοίΒβηηι εβ^ 

8^ ΰΐ^Γ&Ι νίΓ (ΙοέΙίί&ιηιώ οιιιη δόρΗοεΙί ΡΗίΙ. ιΐ47• ^^<1«ια1β ^Ι^" 
εοηευιη αίΕη^Ι 

οιηηββ £ηίιη εάά. ΒηιηεΙιίΕηϋ ίοΐυιη *6Χ(χρ(&, Ιΰ^ηΙ 

Όο Ιιοο τμΧχο ρΙαΓΕ ςυ»Γ6ηΗΙ)ΰ8 Βαέιιηΐ Οί{Μη6<ΐ€β ρ. 509• '^^' 
ήυβ νί61οπηΧΐ8 ρρ. 2566. 2595* ΤβΓβηΐίαητιβ ρ. 2440. 

ΈΑ ϊίΗΑ Ηέηάΰ02[ί3τΠ3ΐ)ΐ ΗπΗΓραί^ίοί Γρ6(:{68 & ΓιίρέηοΓβ θΐνο^^» 
ςαχ ίη Γΰουηάα άίροάί^ αηΐϊΓρ&ίΙιιχη ριχηιιη Ιι&ΙιβΙ. ΙΑαπι &; ^- 
ί(:ηΙ>ί( ΤοΓβηΐίαηυβ ρ. 2426• 

8ι Ίε%ι&%^\^^ ίαΐ%5 ΫΤύΗηιββι Ιάτη^βί, ΝΟΤ^Ε. Χ. ρ. 56. 807 

Τημ Ϋ^β βνΐίρ£ά4Μ νάηίαη* άηο βηε τβνίΐΐβ 
Ιηΰοϊητηί βηηοηβ ρ(ά€$, βηε ραΗε ρτίοτνηι, 
ΡοίΙ^υαιη κβ Αή» ν^Ιιαί, (νηί ρΓίπϊιι» αϋ οτ]», 
Εΐα 1)ΜάΛ;φΙΙαΒοι, βά αϊέ^ ; 
Ναια^η$ ίκ ώ ξ€ηίΤ0 εβ ρίαΐαϋίοτηηι 
€η/ια ηΐ9χ ίώ'ι τ^Ιατη ΙοφίΜίητ ; 
Νηηΰ ί>ί€ ίαΐίί ίήί ν^τ/ια^ ηί Ιίο €β^ 
ΡοίΙ()υ9ΐη Γ€8 Αίϊ», ρήιηι^β &1> οή•• 
Αι Γςς^ίηα ^νί, ίαιιοία οιιηι. 
δίε ίαΐυΓ Ιαεηπιαηβ^ πι1ΐΐί( Ιι&Ββηαβ^ 
ΈΧ (αηάβηα £υΙ)οίοί8^ ΐ3ΐ)ίΐυΓ οΗβ. 
Ιβηιη βίηίρ€(ΐ€ΐη ρήπια β(]ηΜΐΊί 
Βροηάεητη ίηίώητη τβάάίί μίήηςια : 
Οηατίιΐ! άιΒταώ^ί ββ, ςηίηίιυ ίη Ίτηο 
δροηάίΐιηι βοΰϊεί^ βν^ ίτοΛαηηι, 
8ΙιηΠίι Μαητιβ νί^οΓίηυβ ρ. 257^• ς^ί ζάόλί^ $3ρρΙιοοθΐη Ηρο 
Γκ(ΐυΰηΐ6Γ ιιΓαιη ϋίΤο. Αη ίηΙβΓ ΓβΓιςυί&β ί(1ίιΐ8 Ροβίπβε Μΰΐηρίυιη 
1ιυ)ιΐ8 ιηβΐη ςχϋβΐ, ηοΐίιη αάίΐΓΐη&Γΰ. δΰά Ιιυο κίοΓ ΑραΟΓ^αΙβρ ^ 
8ρυ<1 Εΐ/ιιιο1θ£Γ. Μ. ρ. 713. 

τ»λΛι> τον( κνάμ^νς «0νιλαττ9(* 
£( 4ηα€Τ6οηΐΐαηι νοεαΐ δΰπτΐαβ. Νοηητιη(ΐυ&ιη υί1ιτρ&1>αη1 Ροβ]^» 
ίεοαία ; «ιΙ δορίιοοί. Απύ^, 944• 

Εθ€& ςυχάΒΐΏ ίηάίοανίΐ ΡοΓΓοηιιβ ίη αείάοηθΐβ &() Ευηρΐά. Ηο- 
ςοΐ). ρ. 82. €(1. Γΰουηάββ. ςηχ Ηίε ρΐΰηίαβ €χΓεήΙ:)ί^ υΐί ίρ€Γ0, ηΰΐηο 

8ορ1ΐ(Χ:1• Α3. 628. ον^ οχκτξοίς γόον ϊξΡΐ^ος ά«)1(9ν(. 
640. ο^αΤς ίμπηίος, «λλ' ίχτο^ ό/χ(λιΓ. 
€ΕΔ. Οοΐ. 696. ον^' Ι» τα μ,ίγοίλΛ ^νξΐ^ί ^ίσν. 

7θΙ. ^^ν'κβί; 9τ»(λτ^όφο(; ^ι^λλο» ιΛ^»α(• 

709; ί£;^οιτ τοί/ [Λίγόίλον ^αψο»ος ιίιτιΓ»• 

714• ^ΤΤΙ^Οίσ»» ΤΟΙ* αΜΟΊΤίίξ» χαλί9ύ9, 

^ΐ6, α ^* ινίριτ^θ( ίκΐίαγλ αλί» χις^ 

Ρίϋ. 203* φο'^ο; ζνρτροφος, νς ταρομ,ίΐβου τον, 

212. «( ο^χ ι^ι^ρος »λλ βντονο^ αΐ'νις. 

7 ΙΟ. «λην ί{ ωχυβόλων ι»νοτι τοζνψ, 

722. ο(' ν!» νο^τονό^Α) ^ο<;ρατ»> «τλ^^ι»• 

ΑΗίΙορΙι. Εςιιΐ^. 55^• ^Η* ^^* "'ί %®Ρ^'* ** χ^νσοτ^ία»»* «• 

557* ^(λφ^'^'ΐ' μ,ι^ίωΐβ σονψιάξαη, 
586• ι>»χ)ΐ>^ η χο^ιχά;» %ση9 ίταίξα. 

ΑΙία ίοπη& βίΐ ΕυΗρίά. ΟΓοίΙ. 1501. %0Β Ν Ο Τ ^. Χ. ρρ. 50. 5§. 

Ρ. 584 3. «χ•τ«λ«χτο»• Ό^ Α{0€ρ\9Δ€ο οοηίχή^οάι ΌκΛπώα 
ρ. ^οΒ. δβΐΎΐι» ρ. 1824• ' Μ&ήηβ Υίέ^οηηιιβ ρ. 2557• ΤήΑκίή 
«εαΐ&ΐβέΐί νίάϋηΙαΓ δορίιοοί. Αηϋί, 95 '* 

- - -υ|ν--υ|»--- 

Α). Χ95' ^^^&* *•'>'* 'ΐ'^^' β^*"^)* ^χολβ• 

- - -ο|υ--ν|ο-ο "Ι" 

Ρ• 59# ^• ΤβΙηηβΙβΓ εΑΐΑΐβΑϊοΰβ δορί). (£ά. €ο1. 694• 

ίστι» ^ οίο» 17*^ 7α( Ασίας ον« ίνοΜοι/ιτ. 
• - • ι#|ν- - οίν* -υ,|ϋ -- 

Ρ• 59* ^• Μΰΐηιιη ΡΗ&ρβίυιη^ υ1 αιιη Ύ^ήηΒ Μ&ηί Υί^οήηί 
ρ. 3598• ΙοςιίΕΓ, ^0^^/ ίΐιιοίηα ναίτΐί, φιοπίΜ γηια €β ΟΙ^ΰοτάιΐΜ 
οβοΐ^ίΐαΐηιιη, βφΐίη$ Ρ1>£Τ€ΰταίίοη ^^1ιαΒα άίηηηηίαηι, ίία {αηαη^ νί 
τιονίβτηα ΟΙ^ΰοηη^ %ά ίβ οάΐα^α ]^11α1α, Ιοη^α βί^ β ηάίητα Ιηινύ 

ΝβΓβιιβ η! οαηοΓβΙ ΐ^ηί \ ζηΧο ΤγττΥιζ ΓαΙ) ζηϊτο, 

ΙξίΗιτ, ψίοά ίοΰ νίτβι Ρήαρί Ιαΐίάα ϋίετιφι^ ϋαη^ηάο ρτοβ(ΐΐιύ βοΛ, 
Ρήαρ€ΐηιη τΜ^ηιηι ηαηαιραηιηί, ψιοα ^^ι/ι ΒύχατΜίή αάεο αΙΑοττΑ 
οΒ Ηεηή Ι^^€, ίΐί νίταψίε ραη ύβτηηιαίΐί ηοπηηηφίαηι ίτοΰίαίχ (ί ίοη• 
Κα, αιιί ρτο /ροηάεο αηαραβη νηώοαυτ, αα( α ϋτ^ύΰο ρήια ΰοτοΜα^ 
άαφίο ίαΊπίΜϋιτ, ηί εβ αρηά ΟαίιιΙΙΐΐτη, 

Ναιη (€ ρηβείρυο ίη Γυΐ5, 

ΗϋΙΙβΓροηίίίΐ ε<χ(βη8. 
^ιιαηάο Β'νηαβιηί ΰόΐα^ ηιοτα άίβ'ιηίΗοτηί Ιη(6ταάέηίβ) ςηοά ^οαΐί νίτ- 
/ηητη αρηά Οταοο$ Οοπιοβάιατητη ν^επίΜ βηρΐοτ€5 ρΙηήβιυΜ 0, ^ 
ηιαζ%5 αρηά 6θΐ φιι 8αί;^ήοα βτΊρβηιηί, ηηάε α ηοηηηΙΙύ Βαί^ηήϋΐιη 
ρήηί νούαβαίητ, νίτητη ροβεα αΒϋί ίη ΰοη/ηίίηάιη^τη ηί Ρήαράαηι α^ 
ρβΙΙαηίηΤη ΑΐίΠυβ ΡοΓίαη&ΐΙ^ιηιιβ ρ. 2675• ^ ί<^ άίνιβοτ» ϋ ΡήΛ• 
ράη$ ηαβίώτ ν^τ/ϊα, €η]ηί €χ€τηρΙηηι αρηά ΟαίηϊΙηηι, 

' Ηυηο Ιοουιη ΙίΜ εοηΓοοΓο^ άθ(ϋεο<|ΐΐΰ ΡΗ&ρβ. 
Νατη ΰητη ίη άηο Οίίητηαία Ιία 'ν&τβα άνοίάαίητ, βιρβήια ΰοηααα οδο 
^11α}}ατηίη, α ίηΙε^η€η5 βρί&η, άίηιίηηία βίρ^τίατδ νοηίηαώ ρατίί ', ιΛ 
β /αοίαί, 

Μ3ΐ€Γ &τα Ουρ'κΐίπυιη, ταζΧ&ϊ Γχνα Οιιρίάο. 
Βίά αάβο ίοΙη$ ϊίο €χ Ββτοο ν^ίί ίεχατηΗτο^ ιϋ 6ί αρηά ΗοΐΜΠί» ηιάΐ» 
ίτηηηιίαίο νίτΒό €οηιρΙηΐ€3 ίηνίηίαηίητ Ρτίαρά, α αρηά ΙΠτξΐίνιη^ (ρο- 
τηηι ηταιτη ίη ρταβηήα ροβιίτηη5,ψιί βηίέ βέΰΰηηίί. Οτ^ά^αο^ 
ίηνβηίτί ροβϊ οοηιρίητβί, 

ΟυΊ ηόή άίέ^τιβ ΗχΙαβ ρυοΓ, «( Ιι&(οηΪΕ Οϋΐοβ. 
ψίοά αρρατΗ ίία €]β, ^ηοτάαηι ίία έα/ηχ ν^βα $χίξΗ ηαίητα ; ηί ή^ 
άηΦ €$ιηηιαία Μί^ηαηι ρτοηνηάαηάο ίηί^τροηαχ τηοταηι. Ναιη, ΝΟΤ^. Χ. ρ.59. $θ9 

Οάϊ ηοη άϊΑνΛ ΗγΙζΒ ρυβΓ^ 

Ηυηε Ιυαιιη 1ίΙ»ί άοάίοο. 
/ίφαηί αη^ηι αηηηια^ 

£ΐ ΙλΧοπχζ Οβίοβ, 
Ιίύΰ, 

Οοηίϋεπκιιΐϋ Ρήαρβ. 

Νοη ί^νο αηίίτη νατίαή ρτΐπιαί €ί βζηηάοί βΙΙαΒοί ιοΗίί/'^ «ι 
Ρηαράο ^οΜίηαΗ, ηί ιαοάο αΒ Ιαηιίο ιηαρίαΐ^ ηιοάο α Ττοΰίαοι ίοη^ 
φιΟΜ, 

Ηυηο Ιυοιιιη 1ίΙ>ί άοάίοο, €οη1βεπκ|ΐ]6^ ΡπΕρϋ. 
Λ, 

ΙιΐΒβηβ 1)00 ΙίΙ>ί άΰάίεσ^ 1ίΙ)6η9 ΓαηέΙΰ Ρτΐαρβ, 

Α<1άβ βυηάβιη ρ. τ,β^, Βίοιηοάβηι γ. $ι%, δϋπτίιιιη ρ. 1 82^• 
ΤβΓβηΙίΑηαβ Μλΐιηιβ ρ. 344^• 

Ετξο Οπα ηφΗντ ά1ΐ0τα 

Μεΐη τίξίΐΐα, αη άαα$ 

^ηα ϋτηοί άιηηιίΐ ρδά/κ^ 

!^μο5 β ηώϋά^ηί βΒί, 
Ηίχαηηηίΐη ρίάϋια ατηεί ΰοηβαη τίορύί : 
Οϋί ίαηΐΜ ίατοοη βοΒύ ίηώριιυ ίαΙίΗυτ. 
Ναιη^ιι$ ίοΐΜ ιη€^ €β, ν^τβί ηοη αρία βυίτ^ : 
Τίίφιε βΐηία ηια^ίί^ ^αοΗΜί /ροηάίΐα τηεβρα 
Τ^ίίΐίΐ, €ί ςηατίϊΐί : ιιοΐιηα Βαη^ ηΐβοΐιιηαηι ξτξρ, 
8βά άε £οηίηιαύΙηΐ5 ΙταάαΜ ϋΟίΐβαη άαοίηϋ : 
Ιρβ είΜΐΜ βηαα Μίοαί β0ί 1>οο ΙηβΙηα αρίηΜ : 
Εέ βίηηε ηιοάαί Ιιο άαίΐίτ α ρΐάψρα Ρήαρο : 
Ιηί€τ ^ιιοί ϋ€€νύί ^ηο^ίΐΒ οατηβη ίαΐι ΟαίιύΙια: 
Ηηηο Ιοοαπλ (ιΙ)1 άοίϋοο, εοηίϋοη)<|υΰ Ρτίαρο^ 
ΟΰοΛ, (1οιηιΐ8 Ιυα Ιτ&ιηρΓαοί £ΐα βϋ, <}ΐι&(|α6 Ρήαρο: 
Ναηι 16 ρηκείραβ ίη ΓαΪΒ ιιγΙ>ΙΙ)ιι• οοΐίΐ οη 
ΗοΠοΓροηΙΙϋ^ οχ\χάΛ οίΙι^οβοΓ οΗβ. 
Έλ βηιιία ρΐυτα βο οοφηρβίβ ΟαίηΙΙηηί 
8αηίΗί. 1^^η€ αάίο Βοα ξίηια Ι0χ Βάτοίΰα ρέΙίΗ, 
ϋί βί ηίταφιέ ρστίιο ΰοιρία βαρ€ ίτοΛαϋι : 
Ναιη άί/ΰήηιίηβ ηαΐϊοροηιΐ Βηηΰ, ν^Ι ίαηύηΐία• 
Νβΰ ηίΐταΒύΤΒ βΐϊαΐα βηεηι ΰοηηηαί$ ρήιηο 
Τατιφιοί» άβ ρεάε άαβγίο βαί ίβτύα Ιοηξα : 
ΝοΜ φύα νοηηαία Βιηα /ηηί, /ηηαιηί α$ηΒο βίρηηίΛΐ, 
νατβα ατξο ηιαξίβτϊ νοοαηί Βοι Ρήαρ€ο$, 

Ρ!ο(ιιΐ8 ρ. 2635• ΡήαρώΐΜ ηιατηηι ηοηοβΒετηαήβυιη $β, Οοηβάί 
ιιύια /ροηά€ο, άίΐοΒηι ώιφΚί, ίί]ροηά£θ, άαφϊο ϋ/ρ&ηά^, ία ββ αρηά 
Ηοηίπιηί νηβΐ5 ϋΐβ, 

ύηαύ $^ αρηά νντ^ΜηΙαο άννιβοηε^ να ςηα ίαηαη οΒβτναηάοΜ 

Χ3 310 ΝΟΤ^ίΕ. χ. ρ. 6α. \, €β^ νί νη νίτα^Μ ν^τβα Λνί^ηό βιαία βΐ ραη στοΗοίώ, ία (β ιΜ 

£χΙΰπιυιιι 1υ1ί(« &αΙ οηιοτ Ιιΐΰ άβ βίρί^β ίη&η&Ι. 

■Ν 

Ρ. 6ο, 7* «««τ«λ«ιχτοΐρ. ΙηΙβ^ηιιη ειιΠΓιβιΙ Ιιοο ιηοίΓΟ εοηίοΗρ- 
ίυπι αίΧτΧ \η\^χ ΤΗΰοοήΐϋΕ η. XXVIII. δαρρίιοηίβ άιιο ίη^νΜχΛζ 
κίΐίίιιίΐ Ββη(ΐ6ίιΐ9 ίη £ρ1ίΙ. αά ΗοιηίΙεΓίιυβαπι ρ. 104• 
Αΐΐιβη^ί ρ. 5^4* 

σΎβΆ% %ί\βχϊ φίλο( ϋοί χί» ϊ«γ' %σσ Λμ^ίχΛονρ χίζη. 
ΤοΜίΚΛΛ, 

Ιηίΐς^ηιυι Γρβείιηϋη ρηί\χί 5ΐοΙ)8Βΐΐ8 Τϋ. IV. ^υοιηοάο κ£^β άΙΓροΐ* 
ειιίΐ Οπ>ΐίιΐ3 ρ. αρ. 

ϊσΟΊΤ ού^ί 1Γ0Χ •κ ν^τι^ο^' ον γαις ν*ίύχΛ*ς ζό^ϊιη 

αχχη Ρ)ΓΓΓΐιί€ΐιίο, Ονβ Ρχοηο Ιοιίΐο ίη ρΓίαΐΑ Γβάο €2<ΐ6ΐη ίη ΑΓ§;υηι. 
9ά ΤΗβοοήΙ. XXVIII. αρυά Ρϋΐν. υΓίΐηιιπι ; 

ο\/*ι*|ν- -ν|*/-•-υ|ν-ν - 

ο1 ύε δΐϋύεΙιοΓυβ αρυά 8(Γ3ΐχ>ιΐ€πι VIII. ρ. 534=5^5'^^^''' 

ί^»§ Μοί/σ» λί^ι» > δ^^^ν αοί^ας ιρ«τ*1ιι ν/Α»ονς 

Αά ϊϊοο οροί ΓβίοΓ ΑΙοβΒίιπι ΑΐΗοη»! Χ. ρ. 43^* Β. 

ΙΗά. ο. 

Μ^Ι&» «λλο φυηύϋ^ς 9^6ν9ξ09 1)γ»^^•ο» άμ,νίΚ*». 

11>ί(1. ο. XI. 48γ. Α. οοηίοΓ ΡοΓίοηιιπι &ά £ΰηρ. Μοά. 494* 
Ιτί^ιρμιν* τ* Τλ λόχί' Λμφίί9αμ»9 ; ^«χτι/λογ Λ^ίξΛ' 

χ»λλΐΐ( (ιτοιχίλ* 43^)1 

βν^^ΜΤΟ10Ίΐτ ΐιλιτχ'^ "^Χ** χί^»Α•« •»« Χλ) ίύο 

'^Μπ^αη Λρχχά Ατίίΐοΐϋΐίβ ΡοΙίϊ. III. ίο. 

χ^9 χ«χονιιίτ^λλ» 
ΙίΙΐΓΠΒχ^ 9ολΗίς τας Λ)(ρ?ίω χα* βΛξυ9ίΛψ»99ζ 

βοοϋοη Αρηά ΑΐΙιβηχιιηι XV. ρ. 6^^. Β. 

'Α^ίτρν λ07ορ> <3ί 'τ«Γ^ΐ) μαΒω9^ τους αγαΙ^ονς φίλϊ*^ 

11)ί4. ϋ. 

^9 |Μ0» ατΓιη^ σνίίβα, άυ9ί^α, σνσηφα99ΐφόξη. 


ΙΜά. Ο. Ι1)ΐά. Ε. Ώήά. Ρ. φξ»ξ*Ό μ^ σ% βάλβί, τ^ ^' αψαΒΜί ν&ς Ι«1τ•» Ηλος• 
ι» ταντ» ^ηιίΐΚψ Τ9ν τ* α7«θ&»^ τρ» τι χακ^ λέιι• Α9*ΤΚ ίΛξΛ φ»Λθ» μ^Ι «τ^οΚλνΟΊ» ^Μ^^ίλ*» •;£Μ 

τι^»> 1^» ΤΙ βζοτΜζ ιρ ΤΙ ^ιοισι» κατ ι/μ^» ρ^ο»• 

Οζΐΰπιιη οΒΓβΓνΑΙίοιιβ Ηί^ηί^ιηηιη οΑ^ Ιι&ηο νβτίίιιιιη Αη(ιΓρ&ίΙί• 
εοηιιη Γρθοίϋπι, υηα οαιη ΟΙ/οοηίοο^ €( ΑΓοΙβρι&άοο^ ίηΐβτ Οΐιο- 
Γΐ&ιηΙ>ίοοβ Λ Τοκηΐί&ηο Μιητο ρ. 24^ι. ηηιηοπιΗ : 

6&πη€η ΡίβΗάββ ά&ΙηιηΙ. 

Ηο€ ψΗΛίτηιη ΰ^οηαΜϋααη 0β, 

^οάραη Βα€ΰΙήα€ηηι νοϋοηί. 

ΙΤίηΰ^τηηαί οαρίύ άαα$9 

Νβαηοη // ίσ^ώηα ΐίΐέαηαι, 

Εχ(Τ€ΐΗ€η(α ψηα^ίι (ηίαηί, 

Νί€ ώίαιηί ηατηετο ρ€άηηι } 

8ντα ίαΰ οΛτνη^η, ιί^ηι ά&ΒιιηΙ. 

8οΙιιηι Βΐ€η<1β8 ηιαηϋ, 

Ιζηοά τβάάίί ξβηάτηιηι ρ^ά^ηι, 

ΌίοιιΗ ^ιατη οΙίΟΤίαΜίήαοη : 

^ζαία ϊοηξαηι βφηίητ Βτίνΐί, 

ΟΙαίίώί Ιοη^α οτ^νίΜ αΐί&ταιη } 

Ναηι ά68 Ιοη^α βί, αΙί€τα 

Ιιιηέία ροβ βΗ οοιφηα. 

Βϊο ροταιηί ηιε£»Μ ρίάεηί 

Ρήηιαί νηϋτ €ί ηΐύτηοί^ 

Οαπηβη Ρίΰηθββ θ&ΒυηΙ. 

Ρατ$ ρήηα Μο νατιε βΐ6ί 

Βροηαειιηι ιηοάο βΐΜτβ : 

Ιάενι βύΒρ^ Λ ίαηώηχ φ : 

Ηοο ά€ δφήτηη ροίβί 

ΙηηίΗΛ ηοβετβ ναβίηί! : 

θ€Γί1(}ΐΐ€ ίηΐτιβ ίη ορρί<1ιιιη 

, ΑηΙΐ6ΐθ8 Ρ&ηορ€ ^6^68. 

ΑΙίβτ οοηβηύΐα άίάιί : 
Ορίπια αάροΓηΐ Γΰπβχ 
ΑΐΏΟΓΪ αηηα ί€Γβΐπο. 
ΤτοώοίίΜ ηηοφιε βο Ιοοαί \ 
ΡαφίΐΓ» Ιβ^ίί ΓΰΠϋβ 
ΙηΙΰ8 Ιιίο 41>ί ΰοηύΐΐΗη ^ϋ. 

Χ4 $1% ΝΟΤ^ε. Χ•ρ;βΟ. 

νΐ^ςνί €β ηιοΗΙίΐ ϋί Ιοίαα, 

Ιηιηιοίηί ψηαηϋ ΐίΙήΜηι : 
Ναι$αΜ 1>ίΰ βηιρίτ ίαηΛη$ φ : 

ΙηΰΙηάάηί ηΐ£ά*θ5 ρβάα \ 
Εί βί ν»βα αά Βνηο ιηοάίΐΜ^ 
Ο&ηηοη Ρίΰήάοβ άαΙοϊΓοηαιη ά&1>αη&. 

Ρήηυα Ρίβιίάοβ, άιιΙοιΓοηαιη βηηβΛΐ \ 
βί^ ΟΛΤτη&Λ (τνη €β \ βτηχ ίϋιη ά2ΐΙ>«ιη1• 
ϋί ρα 1)α€ ΒαΙηάί ρήοτ, 
Βαηέ φίί ίταώάαήηί ηΙάΜα νβνβά 
ΤαηψΜΜ ρΜίαΐΜίτο ^ΙίαΙία άη»ΰίαβί % 
Οΐίοηι β τ^βΟίΜί γ€ηί(αηατ%ηί}οτ€ 
Ο&ηηβη, Ρίϋήάο• άυΙάΓοηηιη άλίΝΐη^^ 
^ϋΓΐηβη ΡίϋΓίάββ <]α1ςίίοηυιη ά&1>ίά8« 
(^ νηβίί φιοψϋ βο €ΰηβ€$ Ηοτ^ϋ, 

Ι^ςνί οΜέετη νίώα$ ]χ»ΰ ρ^ο^ηι α βάί^ 
17/ πιϋη ^£9015 1>ο€ ναΜΜ ίη^Ιχία 
Νοη ΐίηο, αιιί ξΦηάού €οηβί$€ή$ ρ€^^ 
ν^τηηι Ίη ΐη$ ϋίαΐΛ ΰοτφηύία €αί^, 
ΟΙαηβί ιη ίΜάίο ρατήΐια Μί^τκ, 
Οαοά]αηί ρ€ηίαηΐίΐη ηοη ραίίίητ ΜοΛα ι 
Ναηβΰ ίτα ^ιάέοι €β€ ρ$άα άαίοί, 
ζ^9ίΧΐα€Χί Ρίοχί^ϋβ άΰΙείΓοηιιιη 4 ιιι€Ι€ΟΓ 4»1>ινλ(• 

Ηίί $β /νηζύίιΐί 18 βά$ 

ΙάΜί ηβΐί ΗαταίΪΜ. 

Οαο άκαηι ^ ^ηοίΐαα ηιοάα• 

Νατη ΫηαιηΐΛ νύιάΐΜ β» 

ΕόΙητη οατίΐάηε ρτοίη&ί, 

ϋΐ ναί€ί αία βΐ^ηί, 

ΕχίτηρΙηηι §£ηβ€α άα1>9 1 

Τ1)ΰΙ)ί8 ΐ36ΐ& άίββ έΑ^^% 

Αηχη 1&η£;ί(6 Γυρρίίεββ : 

Ρίη£;ιΐ€ΐ οβεάίΐο νίέ1ίιη&8• 

Ταΐίί ΰοηήηαοί 1$ξΐ$. 

Ηηηο ρταροτάί Ηοταίίνί, 
^ροάατη €χ ^ίηιίημ βιΒίϊάί αΙϋηΐΜ : 

ΕχίΐηρΙαίβ βαΐ €τά βηΜΪ 

Νο5 Ιθ€ ροηη$ ^ οαίεηαη 

Β%5 %η ΰαττηνηιΐηΐί βιϊ$ 

Ηαηο βτοαί βοΜίτα ιηοώΐΜ^ 

8ίε \Λ Οίνα ροΐϋπβ €7ρπ. Ν Ο Τ^. Χ. ρρ. 6θ. β1. 819 

δίο Ιβ Βίν& ροίβηβ 07ρη> 

1& «»»5 νΒσηατηΒηί ίβ : 
βίε ίηΐΓββ ΗβΙβηβΒ^ Ιαοίά» βάβη^ 

ϋβ^ ίηί^οβή άαο, 
ΤαΙέΜ φιαη ξίηήηΐί ρ^τ^ίΟί ξβ^ί, 
8€τοαί ΰατηάταΐηα ρίτρΗίΐΐίίη ίτϊΐηα ; 
Οαοηιτη Μοτώα φιντη ρταώία *νίώτίί, 
8ίαΒίέ €σηήηαηιη ΰοηβηάϋ ιηοάο, 

Έτα^%\ ιηοηυπιβηΐυιη «κ ρΰΓβηηίυβ. 
Οοη&Γ6τη ρ&ΐ€Πΐ8 §;η(&ςυ€ εοιηιηοάΐΜ• 
2\Γέ?έΓ ητ» €οηΗηηο$ ίη$ ραηία άέάίέ 
νηβα, α οεάιηΐ ροβ αΐήιη Βτ^ν^Μ, 

Εχ ηηο βηιίΐί ρ^άε : 
ϋβίβ^ηέ 6β ξΜίτΒ ίοΰ ΰαΐΊΐώάίια ηον^Μ, 
Οαα βιΜ ίαίια^ αηαΐ€ φ ηιοόο ^ιωά άαίο: 
βοηΐΐΰήβ ν&Ηο ΐοιίίβ^ «( Ιιοίΰυιη 
Υιέ^οο ΜβΒοηϋ ο&ηηίηίι αΗΙο» 
Οϋ&ιη ηιη αιηκιιιβ ίαοχ ηΕ¥ίΙηΐ8 &α1 €<ιΐλΐ§ 

Μίΐββ Ιο άιιοο ^ΙΙβη^. 
Ττ€ί Μμι ρ^έΒΒίΐι αττοΜηί Ηβίο$, 
ϋτΜίη ςηατΗυ ΒαΒ€ί ρ^άιτη : 
Ηαηΰ άοδϋ ί€ίταΰοΙαη νοαίαηί βηρίαι : 
Ναηι ροβ φαχίιιοτ ίοι αΐϋτα Όετίίίιιτ 
Μ Ιίξβτη βηηΐ&η οοτβιη%1\5 βτορΒό : 
Ιη ςιια βαύ άΐη φιοίιιοτ Βοβ ξοαιχ 
νίαβα, βχ φάΒια Βί/αη$ βΒι ίτ€$ ρατξί, 
^ Ρταηηβ, ηηοί φιϊ οαριαπί ρ€άε5^ 
ϋηοΜ ψιαΠνΛ %η οτηηίΒηί. 
ΙοΜ φαη ρύφάιιηί ίτει ιηεάηβο νΒοηαιηΚαη», 
ΤαΙα €οηβηιιθ5 ΰατηοΜίηα αηηροβάί ίηΐηα. 
Τη η€ ςη^θοήβ^ Γείκ ηβίαβ^ (}ΐΐΰΐιι ιηΙΙιί, ςηοιη 1ίΙ>ι• 
Ναΐΐ&ιη^ Υακ^ Γ&οπι γίΐ6 ρηαβ Γβνοιίβ 3Γΐ)θκιη• 
Ο οηιάΰϋβ 2Δ\ί\χο^ β( Υΰηβηβ ιηυηοηΒιιβ ροΐοηι. 
Βριοί Ιηο οαριύ, ίοίφίύ ίΗά^τη άείΜ ηονί/βιηαί, 
Βί^ηί ίη ίΜώο ρετ/ριαίί ίτα ΛοηαιηΒίά. 
Αί νίτβΐί ιηβηί φ ^ιατηβηάΐεηι οοτηρθ/ηι Μ ίήΒια : 
Οαηηβη ΡίθΓΐάΰβ άηΐείίοηυιη^ ύ ιώογοογ^ ά&ΒαηΙ• 
Εέ βιρτα ροβύβΰ αηοί^Ηε βιηί άαο, 
Ο^πηβη ΡίϋΗάββ αυΐοίίοηαιη ά&Βΰη^^ 
Εχ ηηο ςιιοςιι^ βο βύί, 
0&ηη€η ΡίοΗάοβ (ί&ΒαηΙ. 

Ρ. 6ι, α• ΝβΓοίο αη ίηΙοΓ ρβηΙ&ιηοΙίΌβ ημιηβπιΗ θβΐχ&ΐ ΑΙοβΐ 
£Γ&^βη1ιιιιι αριιά Αΐΐιβηχτιιη XIV. ρ. 627. Α. £. Η»: πΐΰηΓιιηΐι 

---νί|ο-θ-|-••«|ο•ο-|•••υ- 
μΛξμαί^ Ά ι^ίγας ίόμος χ^λχ^' ναα•» ί^ "Α^ ηίηίσ'μαιΤΜ στέγη •14 ΝΟΤΛ. ΧΙ.ρ.β>. 

τω» ουκ ιστ» ΚύΑίο'ί^', &«««)« ιτ^μτ»^$' «ιτί ^^•ν «σΤ4^•» τόΙ^* ΟΑΡ. XI. 
Ώβ Ιβπλοο α Μα^ονΰ. 

Ρ. 02. ΙοΝίαΐΜ ηί£0ηνί, ϊηψύί ΡΜυλβ^ ρ. ;λ658. ώφΐΜ φ 
ϋήΐίτη ϋ ιηοΐοκ^ ^ηοά/ροη4ίθ οςιιφ^^ Φέ ^^Μ>Ίο, αίπηοη λ ιηίηοκ, 
ϋοηβαηί Μ ρ§τ^ηϋΒο Φί ^ρΜ40ΰι>, Ιίίμίΐιηί 1$^^ ηι^^Ιι^ ριτο Ιοιάίο 
βαηώίητ, 

- - ν» ν 

Ιη{€τάΐίίη βΐηία 1οηξ4 ρνηα ^ »ηιρ 0ΐ¥ ί¥τ , ^β ^ ατΜ^Ι^^ ^ Κ^' 

<^ ο - Ι ν υ 

Ιηϋτάηιη άααΐηα ϊοη^ β1»Ηί^ ίΛ βί ζΟΜ^ίβίιηΐί $χ ρτοφΛφΜΜ Λ 
ραήατηΒο, 

ΦΟΜπάβαντ Ιιύε ηιείτο £ί άΙίτοοΒαο, α Λοήο,βά {τιΒτμΙι^^, 

κάΚίίος ίμΛγ^ίΨ, 

α α Λοηο, βά ^τϊΒ^α^ι>^^ α ίτοΛαο, 

ν/ ο ^» Ι - «^ 
8^ά οτηηϋηίΐ ρίί^ίηυ ίβτηροηιηι βχ, βηετη ίαπίΜ ίβΒΗ αια ,ήι /(μ• 
άεητη, αηί ϊη ίτοΰίαιιιη, ςηοά εύατη Βοίαάφητη τηβίτυΜ ^αΐητ^ άε ^μ 
βιΒ €Χ€ΐηρΙο ροβεα ίταίΙαΚίΜία^ ΙηίΦτάΐίΐη ϋ ΜοΙο/βχ οηηΜ ΒαΙ^, 
ηηάβ α ΜοΙοβαίΐη ιηαηιιη }>0£ ώάΐητ-^ ηατη ρτνηα Ιοη^α ηιοΐοβ β»* 
Ιΐέΐα βαάί ΙοηκυΜ ίηιηοτίίβ ηονίβτηα ηΐζ^οτειη, 'ΐνΐ&ήυβ ΥίέΙοΗηοβ 
ρ. 2^3 6• Ιοηίαα α ηια/ότε, ςηβτη Μηβά άνο μιί^ονο; νοΰοΜ^ αηφαίί 
ΐίΐ βιρτα άοαΛίτηηί, μ άααϊηα Ιοη^Ίχ /ηΒ]$δΗ5 βΒί ίούάεπί ΒτίνιΒίϋ ; 
ίάφ/ί, €χ &ρ€ΗΟέ»^ α Ρ^ττϋ^Βίο, νίΐ €χ 'ΜαΙφ/β ΛουιβίΜΛ 9» 1θΜ§ά ίη 
ώία£ 'ΒτΦνΛ ώ*υί/α,ςν$ηί'ΐη^σιι^€ΐρια Ιοηκα ^οώκίΛίαια. Εχ ψφ 
ίηίδΙΗρίητ ιπΜί Ανβη έί ΤΒεβη ποηΜ αφιαΚίοόίΜ βάΜ ώίρ^ι τλ• \ Ν^τ^ε. XI. ρ.β2• 315 

ϋίαώ ταέιωα ίαη/ίαιϋ, ρτορίίτ φιοά ηίτη/ηρα Ιρό ΙοωοηΐΛ φιατΛ μ 
' ώφ& ταάοΜ βί^ββ'Λ, ιηαρί Εί^ίτη» ^ηαηι ηιιίτίί ρτοχΐνίηίη €β. Αά• 
ηάη'Λ αΗϋιη βΐνάοηεηι ώίΟτντΛ ρτα^^άίηίΐν^η Ιατ^αποη, ναή^ : ηαη 
γήηια Ιαη^α /οΙηΙιο ]ΙγΙΙαΙ>α /αάΐ μ Αηαραβο €1 ΡγττΒή:Βϊο αη^η^ 
ξοίίοηίΐη ; βϋηηάα <υατο μ Βαβ^Ισ Η ΡγττΒινΒίο ίαί^όιΐ €ορηΙαίίθ'' 
η£ηί, φία βιηί αηητηΗη^ί ιιίτί/ςΜ Ιοηίάί. Νατη β ίηύαηι ΙοηξΟΜ 
ηάηοτίί Ιοηίά ίη άηαι Ιηνα ώνιάοί, βί €χ Ρ^ττΒιώΊο α Αηαραβ» 
€οη^%ξαύο \ β απϋηι ^ηατίατη^ εχ Ρ^^ττΙήώΊο α Βα3^1ο^ ίεηιροτιΐηα 
ώίτηίαχαί ίη βια ΤΜπβινα αο /ραίΐο, ρνο ΰοι/βηίητ Ιοηιά, ρβτηιαηίηίι» 
Ιηί, Κίάριί, ηί άίχϊτηιΐί, ϋ Ιϋρρηιιη, ιά €β ΜοΙοβητη, ε ίήίνι ίοη^ϊχ 
άητηίαχαί ίη βΜ^ εί αρρεϊΙαΗίτ τηείπίηι ΟΙεοηΐΜίηηιη^ ηαιη β τηα/οηΜ 
ϊοτάά άηοί Βτενει ίη ηηαιη εοηίταΒαί Ιοη^αιη, ραη είεη'ιτη Ιε^ε ηί Ιοη^α 
ίη άιιαχ Βτενεχ βόΐν'ι^τ^ 'ιία άιια Ιτενε5 νη νηαη Ιοηξαηι οοηηεδίηηΐητ^ 
^ξο β Ιτενεχ ίη ηηαηι Ιοη^απι εοηΙταΒοί, ενεηία ηΐ /ε^ηεηίιΒια αΐϊΐί 
ΙοΗρι ώίαΒίίί ε^ίΐ/άεη ρεάίί φάηφιε αηιήηιια Ιοη^α ^ΙΙαΒα βαη$, α 
'νηοεήηη βί, ιατητη ΜοΙοβηχ αη/ροηάεη5 ρήοτ ροβίη$ ΒαΒβαίητ, Αί ίη 
ε» ηηι α ηύηαη εβ Ιοτάαΐί, ίάετη εοτΟτα εβ* Ρήιηα εηνη ήη5 άαα Βτε^ 
να οοηαΐίαία τηοΙοβΊίηι βκίεηί, ά^Β'ιηΰ β^ηετα Ιΰπιαιχ α Βτενί' ίηίίηΐΜ 
Ριτηεί, εχ φιο βΐ, ιϋ φιιηφιε Ιοη^αηιτη ΰοηύηιιαίιο ε^ηβΐόΐη νιίετ^'εάΐίοη^ 
βεετηαίιιτ. Ετξο οΒβτναΒίτηηι ρεάετη ΜοΙο/^ιπί τηα/οή Ιοηίΰο ίη βηε, 
νάηοή ααΐεηι ίηίτα ίηίίία ροηετε, εί οανετε^ μ ίη τηεάίεΐαίε οοΙΙοοΗντ* 
Βεάρίί Βσο ιηείτηιη ΤτοεΒαί^αι Βα/εχ, ίά εβ^ άηρίίαετη ΤτοεΒαηηι, φύ 
ίοίίάαη ίεηροτηιη εβ, βΰηί ΙαΜΒίεα Βαβι, ΟΒοτίαηιΒίεαηί εί Ληορ^βΙ^ 
εαιη, φιοά βεή ώειιτϋ, βά εί νοεαηί, κατά #(/^9Γά$ι<αιτ. 8ίιηίΙίίετ 
Ληαραβαιη εί Ρ^ΒίοΒΊηηι ξετηίηαίοχ τεάρίί, αάαψίε Η ΤήΒταεΒ^ 
ειιιη ΤτοεΒαο, βηι εοηίτα ηιηίαίο βίη, βάαίοί ώιτηίαχαί α^ίιηίίήί, ^ιιοά 
βΐ, ία βιρτα οβεηάίπιια, αιηι Ιοηξα βίνηηίητ ϊη Βτ6νε$^ εήατη ίη Ττο» 
οΐχάοα ^οη^ηξαήοηε, ςηαηι βαηιίϊίατίίετ βιβϊρίί^ ςηα εοη]ιΐξαήο ρεά^ηι 
ίείτφΙΙαΒίίΐη ΌίίνοΰΒαητη^ ίά εβ, άηρίχοεπι ΤτΰϋΒαηηι^ ςΐίετη Ι)ίεΒοτίση 
ίη Οταίοτε Οίεετο ηοβετ αρρεΙΙαί, εβάί, Ιωύΰηηι ηιείτηηι ανιώοη α 
ξοιετε Βοηιίηηηι *υοοαΒηΙηηι αΰ€ερί(β εχί/Οτηαηιηί, ^ηοά ίη Βί^ίΒηιο εί 
/αίίί ρτοΐίχηιη εί βίίίχ ηιοΙΙε, βαιί ^ηβάβτη ξ6ηΐί$ Βοηιίηει αβενεταηίμτ, 
δεατίίϋίητ ααίεηι ρετ ώροάίοί, ΡΙιίΓα νίάβ ίη ΤϋΓβηΐίαηο ρ. 2428. 
ΛΐίΗοΡοΓίτιηαΐίαηο ρ. 2694• Βΐοπιβάΰ ρ. 505. Ναηε 6χβιηρ1& (^υβΒ- 
ά^ιη ρΓο ιηοΓ6 €Χ€ί(2ΐΙ)ίιηυ8 ; Ηοε (αιηοη ίη αΏΐβοβίΠιπι ηιοηβηίβδ^ 
ρήοιαπι Ηοηιηι νβΓΓυΐΗη ίγΙΙ&Ι^&ιη ρΓΟ αΓ^Ιτίο ροο(&ηιαι ΐ€ηιροΓ6 
υηο τ£ΐ άαοΙ>ιΐ8 εοηϋ^Γβ. 

Αο ρήπΐΌπι, άίηΐΰΐϋΓ Βηείι^ο&ΐαΐοέΐηβ^ 86Γνίο ΗίρραηαάΙίια, 8ο• 
ρΐιοοϋβ €Εά. Ύγτ. 

κ^ - ν ν» Ι - - 

9 1 0, ίξξϋ α τ» 5ΐΜίΙ• / 

. - ν ν ι * ο 

Α1ί& Γρΰθίπιΐη& ρΓβείΙ&ΒιιηΙ δορΗ. €Εά, Οοΐ. "673- 1048. ιο^β. 
1696. Α3.9Ι4* ^^^^• 7'7• Ευήρίθ.Ήβε. 903. ίοξϊ ^^ ^οξΐ ψτίρσα», 
υ ο - υ ν ι - - Ογ6Α. 8ο8. ΙΟΟΟ. μοίόννλοψ ίς Λω, υ υ - ν ο Ι - « 

ΡΙίΦη. ι82• Μβά. 154* 43^ ^6^• Ηίρροΐ. ι6^. 534• Τπ>&ά. 5ΐβ ΝΟΤ^ε. ΧΙ. ρ. 02. 

ιοόρ. ιο7». Ββοοίι. 403. 5^7• Ηβπιοΐ. 753• 757 7^• 9®3• Η^' 
Ιβη. 137*• ί^• ''5• 47®• 47*• 47^• 4^3- 5^^• ^ϊο5• ^^'^' ^• 
$Β2, 39*• ^44« ^5^* 799* Ρ^ηώιηιιη οοηΓυΙιβ οαιη Μη, ϊνη 0- 
Ι^τιηρ. IX. 5• 7• 9' ''• '3• 

£ρο(1ί νΐοβιη £;οΗ( ίη ΑηΑορΙι. ΝηΙ>. 134^• 

τ^» άίναιρα χ^ΜτίίοΊΚ. κ. τ. λ. 

▼ίθ€ β1 ΑηΗίΙιΌρΗατη. ΟοηίοΓ οΐί&ιη ΤΙΐϋοοήΗ Ερί^. XVII. Ια 
ΕρίεΗαηηιιιη. δΰά ίκςιΐΰηΐϋΒπΐϋ ειιιη όίπιβίήβ εαΐαΐοέϋεΐβ εοριι- 
Ιζίνίτ, ςιιοηιιη Ιβχ βΐ ηΧϊο οαίνΐβ ρ&ΙϋΙ>ίΙ ρβΓοαΓκηΐί ίΰ(ΐιΐ€η(6ΐη η 
ΑιίίΙορΙι. Έ^^\^{, 289. ίς(|. αιηΐυιη, ρ&ηιιη €χ Μδ. Κανοηηαϋ» 
1^Αίοη11>ΐϋ| ρ&Γΐίιη €χ Ο&νϋύΙ ο1 ΡοΓΓοηί οοη]ο^υιί8 οιηοικίΑ- 
Ιιιιη• 

^1} νξ^ νάρν τον χν^^ονς 
•1X1) κιχονιμ^νο^^ 

βλΛνωψ υψτότξψμ,Λ, μη 
ίωσΉΡ το τ^»β^/?ολθ»• 

χα« Σ/Α!χν$ι« κ«( Δ^Λχιιι 

•«τον ΐΜ»τι«η»7<νΐ'9 
#βντ^ ν(οσίχω9, ονϋς 
αΐ}}ί» «Γαρ«νορλιΓ( 

ζνως ^ το σύΐΑβολον 
λΛβόνης ί^Φίτα νλϋ• 

Λ9 χΜ9τ09ωΐΛ»9 
»$ΓΛ9^', Οψτόσ 09 ^ίγ 

Ύος ^/Αΐτίρ«κ ^*λα(• 
χα»το» τ» λ#7*' 5 φίλο0< 

ΛηϋίίΓορΙι. 

ο^« }' οΐΤΑ»( «&90Όμ«( 'Τοέσλ τον( ΐ| α0ΎΙ•( 
ίΐ»09τας, όσοι «τροτον 
^ο ίί»»χ' Ιλ» λαβ»79 
•λ&όιττ' &£ολ•» ^ονοιτ 

χοί^ίίιττο λαλονντκ 
•ν τοΓ( σΎίφα9ωμ,Λσ%9» 
»νιτ^ ^' ί9οχ^ονσ'' αγαΜ» 

«τ ιΐξχ99 7*ΐ'ΐ'β(θ1βκ> 

ονΜΐ; &» ΜλμΜ 
τί της νόλίνς ^οι• 
$α79, όίξγύ(ί09 φίξ*ΐ9. 


ΝΌΤΛ;• XI. ρρ. 62. 63• «17 

$ηα9, α(ΛΛ τ «ρτο» »ιτ^ 
καΙ Τζ%Τς Λ9 ίλ«ΜΚ. 

ζΐ/ίΎθυσ•ϊ >Μβ%79, νΤΛ9 

«τραττνσί τι χο»ν^»> «0^ 
νι^ νηλοφο^ον»τΐ(. 
8ι ρΐηη ςηβτββ^ &άι ΑΗΑορΙι&ηβιη Η&η. 45''~"4^^• £φ>ί^• ιιο8 
— ιΐ47• Αν. 1730— 1739• Ρ^. 1329• »<! βηβιη. ΕΰέΙο αυίβηι 
ιηοηοΐ Ο&νούιιβ, ρ. 298^ ** Ηοο ιηοίπιπι βοηιπι ίη ηυπιοΐΌ ν€- 

ηίκ, ()υοηιιη υ1ΐίιηί8 ί)Γΐ1&1)ί8 ηυΐΐα ρβηηϋΐα βϋ 1ί€οη(ι& ρΓκ- 

ΐ€Γ()ΐΐ3ΐη ίη οΙ&υΓαΙα ο&ΐαΐΰέΐίο&.'* 

£χ ΤΓα^ΐείβ Γΰί^αοηήΕ Ιοοα ιηβΓΰηΙυΓ οοηίβχτί ; δορΗοεΙ. ΟΕθ• 
Ύγν, 66ι. 1096. Οοΐ. 675• ΐ044 — ^• ΕΙβ^Γ• 48^• Απΐί§. 789• 
Τγ&οΙι. 647. 953• -^3• ^®^• ^δ'• ι*ο8• Ευπρίά. Ηβο. 47®• 47 *• 
899. 9^5• ^^«Γ*• *ί^• Μϋά. 850. Ηίρροΐ. ^^6. ΒδοοΙι. 158• 
ΗϋΓΕοΙ. 373• 75*• 759• 775•9*^• Ηβίβη. 1123. 1124. 1369• Ιοη. 
480. 481. Η€Γ0. ΡυΓ. -^^^, 652. 687. Εΐ6(δΓ. 439• 7ΐϊ• 73*• 
ΡίηιΙαΓαβ Οΐ7ηιρ. IX. ίηίΐ. 

το μΛ9 Άξχρ^όχρυ μ,ίλος 

Ρ. 62^ ΙΟ. Όίιηΰ(Γ09 ααιίαΐϋέΐοβ οχ1ιΙΙ}ΰ1 £ιΐΓΐρί(]€8 ίη Μ€ά* 

15». 

τι τοι 9τοτ\ τ»ς Λ^ϊΑστου 

χοίτας ίρος, ω /ΑΛΤαίΛ, 
στηνατα ^»9»του τιλινται' 
/χη^ι» τό^ λίο'σον, 

τίάο €ΐ ΑηΙίίΐΓορ1ΐ3ΐη. Αάάο δορΗ: (Εά. Τ7Γ. 885. 887. Οοΐ. 
1214. Αηΐί^. 605. 783• 7^4• 79°• 84°• ΤγεοΙι. 633. 957• Αί• 
598. 625. 1207- Ευήρ. Η^ο 45»• 454• 455• 474• 475• 638.654. 
904. ΟκίΙ. ι8ο. 807. 833. Μβά. 433• 435• 436. 437• 644• 645• 
651• 845• 846. 848. 849• Ηίρροΐ. 555• 764• 766. Ηογ&οΙ. 360. 
361. 376^ — ^3^0. 898. 914• 9^5- 9^7• 9^^. 9»ι• Ιοη. 187. 209. 
1097- Η€Γ0. ΡαΓ. 353- 646. ΕΙοέ^Γ. 734• 735• 737• 

Ρ. ^3» ^3• ΤΓΐιηβΙβΓ ΥίΤΒοήγοΒΧύ^&Μβ, δοητίο ΡταχϊΙΙαα, οΛ 8ο- 
ρΐιοοί. (Έά. Οοΐ. 669. 

ίκου Ύ» κξά,ηστα Ύοίς ίναυλ», 

Απίί^. 139• • - « ν $18 ΝΟΤ^Ε« ΧΙ.ρ.β8• 

Εαπρίά. Ηοε. 45^* 

11>ίά. 93ΐ• 

ύιηΠ» βίΐ Μβά. 648. ΑΙιε ώιΐΝΐη( Ηίρροΐ. $$1. 532* 5^3• ^^^* 

Ρ. 6$, 6. ΤΗιηβΐηιιη ιο&ΐΑΐβ^ιη ίαϋά^Β 8ορΙι, Αηΐί{. ύοβ. 

\ ι^Λ» ^ «*• α»• / 

τ«» ον9 οιτ»β( βμ(ΐ« «0^ ο ν»^^ο7ίι^• 

νί4β <3αί3βιη £ιΙ>ιι1βΒ 614• 

Ρ• ^3» ΐ3• ΟβΙβπ» οηιη€8 Ιοηΐοοηιιη ΓρβεΙτβ οτΙ^ΒΗ^^Ιΰ ίοι 
ρΓφίΙίηχί^ Τ€(Γ2ΐιη€(βΓ \^^^ϊιγ^Λ\Α\^&^X8, <|ΐιί ΰχ 8ο(2κΐ€, Ροβ^ 
Λΐ6χ&η<1τίηο^ (νίάο ηοΐ. αά 1. 3. ρ. 8.) ηοιηοα 1πιζί(. Αο ρήιηιΐΒΐ 
Ιιιιο (ηη8ί€ηιη ΤϋκηΙΐ&ηϊ Μλμτι ν&τϊ}Λ, ρ. 94^7* ^^^ β&ά^ιη νβτ- 
Γιινιη ίοπηα ρΓ«€€ρϊ& Γυ& ^υ3V^ίΒIη^ ε&ηοηΐίβ. Οιιί^ ροίΐςα^ιη 
ιηοηιΐ€ΓΑΐ ν€ηιιπι ΗβχαιηϋΙηιπι οΒ^Γητζχη ϊι^\κη^^ϊΆ Η^ρύύαζίηι* 
χηαήπί, ίη άυο οοιηχηΛίΒ, ύο άί^εαιί, 

Απη& νιηιπκ^ιΐθ οαηο ΤΓοί« | Οτιι ρηιηιιβ ζ\} οηβ* 
ΜυΙίΑ ςιιοςοΰ ^^ Μ\ο ρααυβ | Οαιη οοηάοηΐ ιΐΓίκιη. 
Ιαάο 1οπ> ρ2ΐ(€Γ ^Ε,ηα3 | 8ίε οτΓιιβ &1> &1(ο. 

Οοτηιηα αά ροβιτηα ν^τβα β Λο ραηαπΑηηι^ 

Ιρβαη α ηιτβυ αοτηιηα Ιοοο, αο βο εχρίεο ναβιηί\ 

¥ί€ΐ Ιοτάΰοη Βοο »νΙ ΐΑΐίξονος ιιί ηιοάο οβτηεχ^ 

8ι ρατίατηΒηι ^ξο, ,αηί τηοάο, ν^Ι ρυ(ο {ςη€ηί άαΗηηίήβ, 

ΟχΑ ρηπίΰβ αΙ) οή%, €ξρ ςυί ριΐιηαβ &1> οήβ : 

Οιιιη οοηάΰηΐ υΓίχιη^ ηοάο άϊιιη οοηθβκΐ «γΙμπι : 

5ίο οΗΰβ &1> &Ι(ο> ρηίο ήε οΓίίιβ &1) &1ΐο. 

^έ2ΐη ροηο ί€ηε$ φιοά ύΐί £€0 3» Ιοοαηάιιιη, 

Νοη νίτΒα εοώτη άίατβ^ βάρεάα έοβ^τη, 

ΤΓ0ί €Τξο γ€άε5 ρϋφίάι Ίη εοητηοΐβ ρτνηο \ 

ΒροηίΙίση 0τήιη βιίβφάίΗΤ ρα ραν'ιαηιΒίυ^ 

8ρ&ηά£05 ίί&ηι ΰΐαηβιία βί οοιηηιαύ$ Βνβια• 

Ηαο β ηρεϋηι ίαϋα οοΐα ϋοριιΙαΗί, 
' Βροη3αΐί ίήί ίετήηί, ιάβηι ^ηο^ιιέ ^ηατίκί. 

Ουιη οοηάοΓβΙ <υΓΐ)6ΐη άηιη εοη^κΐ ιιΗκπίλ 

Ο^ηάι ραήίατ ρααίίίϋτ αά/οηαΓβ Ισηξοχ : 

Ηαχ β νετάΜί ίη ηΐβ^ηιτη ρα ρατϊατηΐηα 

ΙΗβηηάη€ί ίρβα^ Ιίοβί €χβ ίαηαη απιΒοί, 

Νοη Ιήο €τίί βχέήηβΜϋ ίαίίΐβέια ίΙΙίί : 

&ά φη 1η^όΛη^^α1η βάα ιηχοηιημιίε ρηΜΟβ 

Οαηί αηιάίτΗ ίΐτΒεηι, τΜάρια βί ραήαηιϊηΐί, 

Ιίαίςα^ ηεαββ €β, ίίβηΐΜ αηΛίοαϋ βι»^» . 

Ετξο ίη ηαώιιηι τίί$'άβΐΜ ^οϊλ ΰ^αί^: ΝΟΤ^. XI. ρ. 63. $10 

Ναηιφϋ ^/ίάί ηί ψια ίΗ»άο α>1α ώβάε^ΛΐΛ^ * 

ΑΙΐ€πιαβΜΗί ίθίίψη'Λ ά^ηί ^ίηα ^νααττύ$, 

Νίηκ τεάάΒ ηϋί, ^Μοά νοί» ί€ Οηβη^ίπιρ^τ^ 

Ιατ^αη 'χη ξ€ηάηαι βέρε Ιηη$ί βΛεη βΜ» 

Νατη βέρε ΰοάΐί άα^ια ί^, β^ρε αηαραβΗί > 

ΙΙί ροββήοτ β^ΗάΙπι, νεί ρτώτβΐηία εβ. * 

ΟεοΛί φωφα *οβΙ ϊοη^α ίηνι, ίτενί/ί^ Ιοηςα \ 

Νατη φια ηήείΐηα ίεηνροτα εονηιπΰώαα, ιτ/ΉικΗηί | 

Μίβοεηίφίε ίτοεΒαοι βηε βτΛίΐΟΜ βαρε ρΙητε$ % 

Βροηάεοη ετώη άιιο βάΜίΛ^ εί ραήΛΐηΒόη, 

Ϋετβογιε άαϊηίΐΛ Ότάχηε Η ϋ άϋοι ίτο€ΐ»€βα5. 

Νεε ϋτεχ ΐΜάο^ βά ίρηη^ΐέε εΗοΜ 'ϋίόεΐήί εββ• 

ΏάΒφ νετβ(Λΐο$ φιο ύΜ τε$ τηαξΐί ρτοΒεΐντ : 

\5χ\καί ίβηιι ] €ΐη ίονοηΐ ο | ρυιη 1>ΰηί£;ιιί | (αίο. 

ΗοίΙΰΐη ΐ€ξ6 ι Γ6 βίΐ ]33Γαΐα8 Ι £( ίΐ2ΐ ίρί6 ] ΑίΜΐυβ. 

Εβ ιιηια Ιοη Βίί άαΜί5, α ψύηψϊε Ίτοώϋίϊ, 

ΫεΙ ψαΛαυτ τηβηνϋ ; σαοτηαηι βκρτεηια βηηρετ 

Εί Ιοη^α Ι^ενί βΐφειίντ ί^τετή/γαε ίοη^α. 

ΝίΙαηίειη οΒεήί ίεΐηροή^ί νιαβίίιαίο, 

Νεε ετάη τίΐίτηετο ρεηάετε ιηείτα ]γΙϊαΒατί£η9 

8ηα βεάρε£Ιηϋ ίετηροτα βιφάί τφηε. 

8ίε ίήΒταεΙηυ ίηέετνεηΗ ίη Ιοεηηι ίτοείαι : 

Ναιη ςιιο βηεήτα ετεΒήιιχ 1ή ρεάεχ ψτάηαΗ, 

νΊΒτατε βοηητη ^νετβαιίοχ τηαξίχ 'υϋεηηα, 

Μαηαβ ΥιέΙοηηυβ ρ. 2569. Αί νετο ιη ΒόίαώΐίΜ νετβνηι ρΐεη^νε 
ρεάεχ ριιι εητη βαάιιηΐ τηοΙΙίοτειη^ εοηίτα ςηατη Ιοηιοοηιιη ϊεχ βε ΒαΙεί, 
τηάώιηί, Νατη ιάίτη εί άαφϊηηι εί αηαραβηηι εί {τοεΒαηηι άηρίιεεηι 
τεάριί, ςΐίί εηιη ίηέετνεηίαηί βαάαήΐαηε ϊηηο νετβητη βαΐη ηιοΗειη αε 
Ιαϋίεΐίίη, ίαιηεη ηση'εχεεάΊί ιήξίηΐΊ ωιο Ιεηιροτα * * * Ι^ξο ρταίετεα 
ορηά ψίοβάαηι Βοίοάιητη αάηήβββε ιη Ιοΰο ίτοώαϊ ίτί^ναεΒγη, ιιίροίε 
ιηεηβίΓα ίεηιροηαη ρατετη, 

έΐιΐ36 ΓοςηυηΙιΐΓ 6Χ6ΐΐ]ρ]& €χ 'Γυρ€ΓίΙι1ιΙ)τΐ8 δοΐαάίβ ίρύιιβ ίΓ3£- 
ιηβηΐίβ Ηίο οοι駀ί1α Γυη(. 

ώοΐΜΒΐ ΡΙοΓ. ΧΧΠ. ρ. 1 13• βά. Ογο*. ρ. 1 88. ΟϋΓη. 

£ί ΧΜ ^Λσίλ§νς ^φυκας, ύς Βηιτος ακονσο9. 
Λ9 μ>αΛξα νττύης, φλΛγμΜτίω κξητιΧ νί^%σσω. 
<^» ίύίμ,Λτι^, ΎΛντ» «τρό σ^ν νξοβχπόψ ι»χ<ι>• 
βίψ χξνσοφοξίίς, τοΣ>το Τ(/;^ΐις Ιστ)» ίνα^μΜ, 
&» νλούσ^ος ΐ)(^ το(;το χ^ό»ο(; άδηλος Ισ^ύς, 
α9 αλαζονι>ιςρ το(;τ ανοίΛζ ηατί φξυΛγμ,Λ, 
α9 ^ σΐύφξ09ης, τούτο Βίω9 ^α/^ο» υνάξ^η, 
ξ σωφξοσύ99ί ^Λ^ίοπψ, οί» μ^ίτ^ς σιαυτοψ, 

Ι1>. ΧΟΥΙ. 528. ΟβΓη. 397* ^^^^' ΟμόΛ ρήιητΐ8 ^15 ντί1|[&γ& 
Α1<Ι\ΐ8 ίη ρΓκί&Ι. αά ΑήίΙοΙ. £ΐ1ιίε. ΥβηΰΙ. ι^^%, ^ 

Αντ^ γαρ \ω9 ναψτογί^ιις ο «ταιττβ» γί99ω9β 
•ν χ^ιμΓ ηκαΙ»ς τα κατ ί9^ξ•ηίο9 ««αστοί»• Άίά. ΝΟΤ^Ε. Τ1.ρ.άί. 

Μβμ γοξ ΗΛΤ» 7«Γ•ν τ» μμμμ νίψνιΐΜψ λμ 
»η «Γβ»τ•(, όσο* «τι^ισσ^ν «^&«λΐ}σ»» ιν^ιΓν^ 

•ντο* ΜΚΚ^ν •»^ Τ^» $«ΜΤΟ» Τΐλ0( ί«Ό»Ι|σ»#« 

ν«^ τον 7*''9Τ0^ ηΙαμΛΐ» ««««!( «τ«^ό»τκ• 
Χοικ^τιΐ» 2 Ηο^^ς «τ•νο*ΐ|«•» οό^ορ ι7»«μ^ 
κλ2 ιμ*χ«( «ηιλι» τ^ν Σι»«^ηιι> 2 Λ6σ•^•ς, 

«ΤΗ;λν«Ό)^« ψαγύ• ο Δ*ο7^ν«( ^/α^ρ τίθννχι»• 

Σοφοχλ«( ξ»γ» φ»γύ9 σταψυλαιςί 9Γ9^γ•\ς τίμημα• 
ηύρίς ο» λλτ» Θράκη» £ν^»«τϋ^Ρ βτ^ιαγοψ, 
τ^ν $•Γορ ^Ό^νρον λ*/[Α^( καη^α9τά9ΐισ'§9. ΑγΛ^, Βυφυίις, Κχ«*ο(^ •ντνχ«( ο^ &» ΐι» 
τον ^^θΐτον λβφίΪ9 λΓ ^ι^ίΐί». μίίμΛ9 ιχ»' «Π 
«λοντιΓ τ*( «τ^^ν^ «λλ« «τιΰο^ «βφίλβ/3•» β*ντ09• 
9ύσ9βής τ*ς ίστ^ν, «ΐΡΜκν Ιΐίΐνχι» αντ^• 
/αΙτ^ ί^*!"^ τιχν^ηκ τ*<« «τνχ9 «ηνο*«χ«» «ντο», 
κβ^ν Μ τ^ μΛγ*σΎ^9 ^ίχα*ος κ^»τΐΐ( ννα^χι»» 

μΓτ^» ^νσΐ* 9ίΚίίμΛ909, Λ^»ύ9 αντ99 ι»«ίΓ>. 

«λονσ•^; τ•( ί^, τ^ ΙΛ,ίγα ντϋμ» φοβίΤτοΛ, 
Ισ'χρξ^ ννβρχ•*^ νοσον «ηΓρ«» ινλ«/3ιΓτ0**• 
9ΐμίξας μ,ϊας άλννίβ> ^ί^' ί^ κι^^ος. 
τ* 7*^ ισ^ι» ολ*>(> % «Γολ»4τη( γίγΟ¥»ΐΑΛ9 ύλης $ 
στο;^β0-«* χ«τα 0-ιβντον τ^ βί»η$ΗΛ9 99^σ•Λς» 
Ιχ *ξ\9ας %γί9ου χα) τκ (7, χα* τκ νάλ» γ^****• 

ΤΙΙ. €1. ρ. 55». ^^ίη. ΟΙΙΙ. ρ. 427• ^^^ι. 

ο «τι»η( ίλιιΓτα»^ ο Κ «τλονβ'λο^ ^^ομΓτλ*. 
ό μ,ίσος ^ ^ο( κίΧξΛμ,ίρος, ίίκΛίάς Ιστΐ9« 
αντάξΜία γοξ «ρο; ««σι» ί^Όνη 1^ιμ(*«• 

Τίί. Ονΐ. ρ. 570. ΟοΓη. ΟνΐΙΙ. 455• ^">^• ΜεΙ© »ρρίβϋ« 

«λι*στ«κ»$ Λ^ηούΐΑί90ς ης Ιν «λχον^τ* χαι^ΐ 
ά»/χιτα» τ»( ο μ% ^ιλιι^ ^^ ψίξα γί9ίσ^Λί, 

Τιϊ. ΟΧΙΧ. ρ. 6θ2. ΟοΓη. ΟΧΧΙ. 493• ^'Γοί- 

νάντνν (Κ) λ§ΐΑΐΐ9 Ύω9 μ.Βξ69ω9 ο ^ά9ατός •<ΓΤ*ΐί• 

ΑΐΙιβηβΒΪ XIV. ρ. 621. Β. 

ο ^* ίνοσηγάσας τ^ τρΐ/Αβ 'ηίς ίψρ$σ^9 λανζ^ις, 
ίχ ί99^ξοφ6ξον φά^αγγος Ιζίωα β^ο9τιΐ9 
η>ΛμΜΎ99, όχοίΐ}» ίξοη^ξ γί^ω9 χΛλ» βούς, 

ΤαγοσρϊίτοΏίά^9 Αΐ1ΐ€η. XIII. ρ. 564• Β. ονη ψαΛΙς »^'^ι»ο$> •<^ 

τΰ» χξνσοφ6ξ»9, ον}^ γν9Μΐί»9 βο&υη&λπωψ ΚΟΤ^Ε:. Χ1ΐ•ρ•^. 311 ΟΑΡ. XII* 

Όβ Ιοηκο α τηίηοή* 

ν.66. Χ^ΙΟΜ£ϋΕδ ρ» 5^5* ^^^^^^^ ^Φ^ €οηβα( €χ Ιχήηοη^ηίά 
ίψ^άχα, ίη ^ηα αηί^^ώί Ργττίίΰίηΐί^ β^ιάΐητ βροηώηι, *ν€ΐ Αηαρα^ 
βια, ν^ άα^Ιίΐί (6ο κροηο ρπ> ΐ€61. νμΐ^;. €ί ρ^ιτΒκΒίιΐί) ΝοτιηΐΜ* 
φΜΜ α ΛΛΤΛ σνραίξ»σ'$9 Βτ£^ιη ]1^11α1ίαηίηι ΜοΙοβα ίηίατροηίίυτ \ ^ 
Μ ίϋηιαηι ψιΟβνι, οηηι ρηοτ Βαβχ γ€ηΐφηιο$ βατίί, ϊά £β, ίβτηροηιηί 
φήηφίά^ ατΗ βηε άιιΐηο βοηηάα Β^ίαβηίΟί, ί. ε, ίΜίροηιηι βρί^τη• Α 
^ίΐτο ίη ίτυηείτηηι αηιρίίαίΐίτ. ΜαΓίαβ ΥίέΙοΓίηαβ ρ. ^^39* ^οηίοίί 
ηύηοτ, φατΛ Μηβά μγΙ ίλΛσ•σο9ος νο€αηί, ΰοηίταήο ςυατη βιρετίοτβί» 
ίραροηΐΜ, ρτίθΤ£ΐη }>αΙ?α ϋατΐαηιΐηίηι^ βφΐίτιψηβροηαβηηί, $% 1η)0 Ίηνί^ 
αηι, ϋί βιρ^ήοτ βΜβτα ϋντηη$ αάαψιε 8ροηά6ο (ΟΊηίηαίατ, ηέ Ιο• 
ίά€θ ϋοη^τΐΜ : ηαηι βηιρ€τ α^ε&αιϋ Βι Ιοη^ί^ ]γΙΙαΒΊ5 ίβτηιίηαή, φά 
αιτΛ άρνίβα άβ, ίηαξή$ 8γ»^^ί^, €χ ρηα οοτφζΛ^ ίΒτηροτϊΙίίΒ β^εταίυτ^ 
Οιια β νείια αά ΕΒ^ώηιαηί ώξεβα ώαίττηηί^ αρίίοτ αο ρηΙΰΙ)ήοτ 3α- 
Ιώ'ύντ, ΝαΜ βοΐιιίύ Ιοη^5^ βν6 ηΐΓαςιΐ€ 6}η5^ βν^ αΙΐ€τηα ίη ώιοί 
ίτίνβΐ, βΐέ οοηΐτα €οηηΜίί ίη ηπατη Ιοηξαηι άιια})ΐι$ Βτ6ν'ώΐί5, νίηι ρτο^ 
^ήα ηαΐυτα ριοάητηψίβ ΰοτηιτηρϊί, αΐ(ΐιΐ€ βχ β ώ,νύτβα ξ&Μτα^ /ρ^ίφ 
ψί^ ρτοάηάί, ϋηάε ρΙίτητη^ιΐΒ τεάρΗ ιη ρήηάρΊο νβτ/ηχ Βαΰ€ΐ>'Μηι 
Ιοηξίί ίηάρκηίίτη, ϋ Ραοηβτη^ ϋΠίηπι, ςηοτηΜ ηί^τφ^ε φύη^ηε ίετηρο» 
ηΐΜ βραίιο €χί$ηώίυτ. ΟαίαΙε^ητη αηίίΐη βί Αηαραβο^ ααί £0 ςαί 
Αηιρίΐ}η'αΰΙηΐ5 νοοαίιιτ, Ηιύΰ οηια εββ βεηα ίειηροτα ιη βη^Ιΐί €οη^ 
ίμ^αίίοηίΐηϋ , ηίροίε ΙοηΛύοτητη, οροΠΜΛ^ ηεοεβαήο Ττοοϊαη$ αηί ε/αί 
Βαβί αηηεβαητ, €α οωιίατηρίαύοηδ νητηϊηαία^ νί ΏϊροάΛα βιρ&ηοη$ 
ίειηροτα €χ βιΒώίη αηηρίεαηίντ, Ιά Οταά ιιτί^ινζ»», ϊά εβ^ ορη^^α^ 
ύοηοΛ^ ^Ηκαηί, €0 φιοά ρήοηαη ρεάατη Βαβη υηο ίεπιροη ΒτενΊοητηβ• 
^ηεηήί ^χ)^ξία ΰοτηρίέοί β^11α})α^ φια ρτο ίτΜ, Ιίαί ηοίητα Ιοη^αβί^ 
ηΐροίε ρήατ Ττοώαί^ οϋοίρίεηάα $β, β φάάεηι ηηίΐίί ίετηραήι βιρρίε' 
ψηεηίο Ιοηί^α Βαβί νιώθετε νΐάεοίητ, είεηιηι Βιμ ιηείτο τίγίΙηη$ία ηα*^ 
ίιιτα οαήάΗ, Ηη^ηβηοάΛ αηίετη νηίετ β ανζυγίης ραβοηετη, βν$ αη»^ 
ηοίηίοηεηί, Μηβά «ιι«χλ«σ»> νοοαηί^ ^^ η^τα, β ^ηαβ)τίε αάνεπετνα 
ίαίια, α9ΛηλΜμΛ9Λ αρρεΙΙαηί^ ςαοά τείτοτ/Ίιηί Μιηαηΐΐίτ, ιϋ ίη φιΟηφ- 
άατη βιΐίαΐίοηηιη ξεβίι,ιιΐίί ηοβτα αηροτα ροΜ ραηάααίατ» 3εά ηί εχ• 
εηρίο άθ€εαηι, εήί ίοε εοΐο «νακλ^^^ΐΌ», 

Ο^ΙκΙΰ τοίΛΪχί οηηββ. 
Η^^ το, Ιιαΐ β% Ιη-ενίί, ρτο Ιοηξα οοάρίΛητ, Ο^Μβ γο• Ναη Λείταβ" 
ίιιιη ηηηηι ίεηιρια βφιεηήί ]^ξία εχ ϊτάύαΙιβ^ΙΙάΒα Βΐΐίε ηηραηϊείητ, 
ηε βαε ρτνηα £^ξία ννιάχξοψος, /εςνεηι Ιιττάχζ09ος, Ι^Ηίοτ βύνη• 
άα εοηΐνξαίηηίί ρήηια ]^ΙΙαΒα ^ηα άεΒεί εβε Βτενίι, ηιηίαίιίτ, εα Ιε^ε^ 
ία νιη βία ρτοεετάαήί φιαηα βΙΙοΒα Βτετή, φια εβ ηΐύηια ρήτηα 
αη/ίί^ίίαηίί, ίηφατίϊΜ, εί ϊρία φάάβη Βτενκ τενιαηεί/α3α ιράηχ ίετη^- 
ροΗί, βφετίοτεηί αιαεηι α }ε β/ΙΙαΒατη, ψια βηετζΛ Βτενά, εοηιιηίήίΦ 
βία ρτοαήΐαύί εχϋηάίί, Αβ Ίία βί ΐ9>ύβΗΐη »ν»χλι^^ΐΌ» ; ν$ εβ^ 

γ $1^ Ν ο τ ^Ε. χη. ρ.^ 

Ρλρ1ιΙ&• &ιηοτ οοΙηιηΐΜ•• 
ΝοΜ ναοτ, βοίοάα νοτφι^αΗοτΜ ίΐάύαΤν ^ΪΙΛα^ ψια Ιτρυύ ηαίιιτα^ 
νίροίε $η Ιαώοο α ιιώιατ£ Τββ φίίτϋ, 4^τ¥οαίο ίη β βφαηοτη βΰαία 
ί^ηφαη «νβΜλάσι» μΙ^ ^ρξΐ^ξ'^Λί /α^α, ΤτοΰΒαΜΜ Βαβη ΙοιάοοβιΒ' 

^ΟΜ, βΛ Ιοΰ ΐ£ξ€ νίτ/αΗίΜτ. Μ ^ν^α ηοβετ^ ωά Μϋτ Μ^ίή^οί αα- 

ίοη^αϋτη ^τηΛα ίτμΛ&ηάί οίώηάί^ 'ιηββίηί ΗύΙίοάοη ν$βξ^• ριί 'ιηΐη 

ΰΗταϋΟί Μφίβα ατήί αηϋβα αιϋ ρήηαα ααΐίοΐίίί €β, η^^αέ Αν νΐώιηι, 

ία φηάαηι ίφηοΛ^ Βί^ίηηαίίη β»^ά, βαιηαξδ ηιαήϋα ΤίΗηηα ϋοη- 

ύιΐ9 φίόάρίτ ινιινλοΜκ» ίά φ^ Μ€ίΤ9ΤβΜ ίηίατ β α9>ψίίχίαικ5, νί 

βίρτα ίΐοαάαηα^ ϋ^ΛτνηιφέΦ Φνβιύί. Ναι» ητροΛΛ ηηψίΚοιΑ ^ ί*Λ• 

ίί»ίι, ίά Ββ, φίΔοτα α οίηαήα αιαρΜο^ ίηοΰ ν^βη, φά ίοηΜο &9λ^ 

ήΚύμΛψϋζ ^οοααίντ^ Λο^ίβΐάϋαι *Όα:ΐΗΜ€Μφα βίοτνηί, ΕΙΜμ Αίΐή•^ 

^αβϋΰα €ί €ΐΗ»Ίαηώι^α €$ η&ααια Ισκίαα ιηατα άε φιαάτα αΐΐΐρίΜά» 

βώββιϋΛ : ΙαιΜΰα νετο Η ΤτοΛΜ€α, βΰνΛ βρτά άοααιηηχ, έααηα, 

Ευίίάί έηϋΜί ιϋ (Λοήαηιίκα α ΑηήΙραβϊοα ΙαηΙήάι ϋοφίβαίίίηά^, 

Ιοιάοί νέΤϋ Ττο€ΐ>Μα, φιαβοΛ ώηίέτβαηαη αηιρίβχίοηαιη, ηιβόοηίατ, 

ΰηώ Οΰάώί, ηέ οοηβφοη$ ΰοηιτ» ιηείταηαη, φίΛ £χ Αυέτβ$ ατηρίΜο^ 

' ηί^ϋί ίφηηαηίυτ^ ΙηφφηοΆ ^βτ 8ρβ}^ραίραβο βοε οοηηηηαίο, φχ^ 

Λ9&ηλΜσ%ς α Μιιβάί ΛαΙητ, ηατΗο έναύαί, εΐ νατίείαι <νύτβι% άι οαΐ" 

ρΙάΐάϋΠΗΡί £^ετΜΐία βαί, Ναιη β ρυτο ΟιαήαηίΒο ρη^αΜ άέαιήβϊ 

βΙίαΒαη, βί οηοιε, ψΐοά τεβάαηαη εβ, Ιστάαιηί α ιιάηοή : εί ταφή, β 

Ιοιάεο α ιηίηοηβΙΜα νηα ηηαϋείητ, φιοά τετηαηεί Αηή/ραβίΰνΜ ί" 

ρτέΙ>εΗάα$. Ιίαη α^Ιαέα Αηή/ραβκο ρηηια ^Παία Ιοτήαιιη α ιηο/ση 

ρεφηϋ, νεηΐίΛ ίοε ίηηε αοάάΗ^ εηιη ρηηα ββ (ΆοτίοηώίΰΗί Όίφί» 

Αί εηήη ΰοίΛτα αιη ηΟετροβία ΙαΐΗΐΐΰα εστφίξαύιηΐέί τερεήίιηίυτ, Ιιχ 

ίΙΙα φίοάτα αηρίεχίοτώ νφ^ηξζίίίτ, άρυετβιιηδ ξεηέηί αώιάχία αη• 

ρΐεχίοηεηαβίίητ ϊβα νατίείαι, νί ρταεεάεηί οοίηηι εητη εβεβηα ϊεηφτα 

%η βηξίύη εοη/η^αίίοηί^ οροΠεαί, ρεηίαβυηΐΜβαί, βφιεηι νετο ίί^ 

ίΰ^Βηιο βηΐββαί. ΙΙεαρίέ αηίει» Μόίφηη α ΛηαρίΒβηΜ^ βάτατο» 

ριηΟΰ ΡαήαηιΒο, α Όαβι^Ιηιη^ββίηητ οαίετη ρετ Ό^ροώαιη, Β/1 ϋοφύι 

ΌίΜ^ίηιιη ΑεάίαΙεβηηι ίαίε, 

Ρτοεοηιιη ςύίβ Ο^ηκτη ηοη 0(Αάϊ ίίξήΒ, 

ΤείτατηείηΐΜ νετε Ιιΐ)ΐφηο£, 

Μοάο ψχΛ ρΐΌΠΕ ροΓ .£ΐη! ίχχζχΧ. βΐ ρΕίουα (οικίοΐ. 

Τερτατηείτηιη αηίεηι εαίαΙείΠαιτη εορϊοβίηι εβ αρηά ΡΙα(^ιύ£ΐηΐΜ^Μ^ 
τετηνείετίί Οοηκχάια^ ςτίοά β